CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTA770 Release 2023-09-10
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 g6

(...)

5.c4 Nbd7 6.d4 Bg7 7.Nf3 0-0 8.Be2 b6 (8...e5 9.0-0=) 9.Nc3. Williams,Barry M – Dawes,Gavin M, NZCCA HT corr New Zealand, 1999.

5.c4 e5 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 e5 5.c4 g6).

5.Be2 Bg7 6.g4 0-0 7.h4 c6 8.a4 Bd7 9.g5 Nd5 10.Bg7 Kg7 11.c4 Nb6 12.Qb3 Be6 13.Qc3 f6 14.d4 White intends c5 14...N8d7 15.c5 dc5 16.dc5 Nd5 17.Qc1 Ne5 18.f4 Nf7 19.Nf3 Nb4 20.Qc3 Qd5 21.Nbd2 Rad8 22.Bc4 Nd3 23.Ke2 Qd7 24.gf6 ef6 25.Ng5 Bc4 26.Nc4 Nc5 27.Nb6 Qg4 28.Kf2 Qg5!? 29.hg5 (29.fg5 Ne4 Double attack; 29.hg5 Ne4 Double attack) 29...Ne4 30.Kf3 Nc3 31.gf6 Kf6 32.Rh7 Rh8 33.Rah1 Rh7 34.Rh7 Nd5 35.Nc4 Ne7 36.e4 Rd3 37.Ke2 Rc3 38.e5 Ke6 39.Ne3 Ra3 40.bc6 bc6 41.Ng2 Ra4 42.Kf3 Ra3 (42...Ra3) 0-1. zembelek (2085) - Barista (2035), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.f4 Nbd7 6.Nf3 Bg7 7.Be2 b6 (7...a4 8.0-0=) 8.0-0+= Bb7 9.c4 0-0 10.d4 e5 11.fe5 Ng4 12.Qd3 de5 13.Nfd2 Qh4 14.Bg4 Qg4 15.Nf3?? (better 15.d5=) 15…e4-+ (15...e4 16.Qe2 ef3 17.Rf3 Bf3 18.Qf3 Qf3 19.gf3 Rfe8-+) 0-1. drink1966 – PeterRs, ChessWorld.net, 2022.

5.Nc3 Bg7

6.Bc4 Nbd7 7.a4 0-0 8.Nge2 c6 9.0-0 d5 10.Ba2 e5 11.Rb1 Re8 12.Ba3 (12.f4 e4=) 12...Nf8 13.Ng3 e4 (13...Ne6 14.bc6 bc6 15.e4=) 14.f3+= ef3 15.Qf3 Qc7 16.h3 Ne6 17.Nge2 Ng5 18.Qg3 Qg3 19.Ng3 Nge4 20.Nge4 Ne4 21.Ne4 Re4 22.Rf4 Rf4 23.ef4 Bf5 24.d3 Bd4 25.Kf1 h5 26.bc6 bc6 27.Rb7 Kg7 28.Bb2= Bb2 29.Rb2 Ra6 30.Kf2 Kf6 31.h4 Bd7 32.Rb7 Bc8 33.Rb2 Ke7 34.c3 Kd6 35.d4 Bd7 36.Rb7 Be6 37.Bb1+= c5 38.Bd3 c4 39.Be2 Kc6 40.Rb2 Rb6+= 41.Rb6 Kb6 42.Ke3 Bd7 43.Bd1 Kc6 44.Bc2 Kd6 45.Kf3 Ke7 46.Kg3 Kf6 47.Kf3 Bg4 48.Ke3 Ke6 49.g3 Kf6 50.Kf2 Bh3 51.Ke3 Bg2 52.Bb1 Ke6+= 53.Bc2 f5 54.Kf2 Be4 55.Bd1 Bb1 56.Ke3 ½–½. Otte,Marco – van Eekhout,David, Wag.Intcomp, 1996.

6.d4 a4 7.Nf3 =.

6.d4 Nbd7 7.Nf3 0-0 8.Bc4 (8.Bd3 d5=) 8...Nb6 9.Be2 (9.Bd3 a4=) 9...Bf5 10.Nh4 Be6 11.f4 (11.0-0 a4=) 11...Qd7 (11...a4 12.0-0+=) 12.Qd2 (12.e4 d5 13.e5 Ng4=) 12...Nc4–/+ 13.Bc4 (13.Qc1 a4 14.a3 c5–/+) 13...Bc4 14.a4 c6 15.bc6 bc6 16.0-0-0 (16.Rb1!?–/+) 16...Qb7 17.Nb1?? (better is 17.Ba3–+) 17...Ne4 18.Na3 (18.Bc3 Rfb8 19.Na3 Ba2–+) 18...Nd2 19.Rd2 Ba6 20.Bc3 c5 21.Ba5 (21.Nf3 Qd7 22.Kd1 Rfb8–+) 21...cd4 22.ed4 Rab8 23.Bc3 Rfc8 (23...Rfc8 24.Nb5 Bb5 25.ab5 Qb5–+) 0–1. Langgut,Wilhelm – Hey,Roland, corr ICCF World Cup, 1995.

6.Nf3 0-0 =.

5.c4 Bg7

6.Nc3 0-0 7.Nf3 (7.Be2 e5 8.d3 Re8 9.Nf3 Bg4 10.0-0 c6 11.h3+= 0.28) 7...e5 8.Be2 (8.d3 Nbd7 9.Be2 Re8 10.0-0 Nb6 11.a3= 0.22) 8...e4 (8...Nbd7 9.0-0= Re8 10.d4 ed4 11.Nd4= –0.12) 9.Nd4 Re8 (9...Nbd7 10.0-0= Nc5 11.f3+= 0.47; 9...c5 10.bc6 Nc6 11.Nc6= 0.06) 10.d3 (10.0-0 c5 (10...Nbd7= 11.f3+= 0.38) 11.Nc2+= 0.34) 10...ed3 11.Bf3 (11.Qd3 Nbd7+=) 11...Nbd7 (11...c5 12.bc6 Nc6 13.Qd3 Nd4 14.Qd4–/+) 12.Qd3+= Ne5 13.Qe2 Nf3 (13...Nfd7 14.Bd5+=) 14.Nf3+= Bf5 (14...a4 15.a3+=) 15.Rd1 (15.0-0 a4 16.a3 Qe7+=) 15...Ne4 (15...Nh5 16.Nd5+=) 16.Ne4 Bb2 17.Qb2 Be4 18.h4 Qe7 (18...Qd7 19.Qf6=) 19.Ng5 (19.h5 Rad8=) 19...h6 (19...Bg2 20.Rg1 Be4 21.h5–/+) 20.Nf3+= Qe6 21.Qd4 Rad8 22.Kf1 c5 23.bc6 bc6 24.Nd2 c5 25.Qc3?? Bg2!–+ 26.Kg2 Qg4 27.Kh2 Qh4 28.Kg2 Qg4 29.Kf1 Qd1 30.Kg2 Qg4 31.Kf1 h5 32.Rg1 Qe6 33.e4 Qe5 34.Qf3 Rb8 35.Rg3 Rb2 36.Ke1 Ra2 (36...Ra2 37.Qc3 a4 38.Qe5 de5–+) 0–1. Vasut,Karel (2165) – Molik,Zdenek (2175), CZE–chT2d, 2003.

6.Nc3 e5 A) 7.d3 A1) 7...Nbd7 8.Nf3 (8.Be2 0-0 9.Nf3 Nb6 10.0-0 a4 11.a3=) 8...Nb6 9.Be2 0-0 10.0-0 Re8 11.a3=; A2) 7...0-0 8.Nf3 (8.Be2 Re8 9.Nf3 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.e4=) 8...Nbd7 9.Be2 Nb6 10.0-0 Re8 11.a3=; B) 7.Nf3 0-0 8.d3 Nbd7 9.Be2 Re8 10.0-0 Qe7 11.Re1=.

6.Nf3 c6 7.a4 (7.d4 0-0=) 7...0-0 (7...e5 8.d3=) 8.Be2 e5 (8...Bf5 9.0-0=) 9.d3 e4 (9...Bf5 10.0-0=) 10.de4+= Ne4 11.Bg7 Kg7 12.Qd4 Qf6 13.Nbd2 Qd4 14.Nd4 Nc5 (14...f5 15.Ne4 fe4 16.Rd1+=) 15.Bf3 Bd7 16.N2b3 (16.Ne4 Ne4 17.Be4 f5+=) 16...Nd3+= 17.Ke2 Ne5 18.Rac1 c5? (18...Re8 19.bc6 Bc6 20.Nb5 Nf3 21.gf3+=) 19.Nc2 (better is 19.Bb7 Ra7 20.Bd5 cd4 21.ed4+/– (21.Nd4?! Kf6+=)) 19...Nc4= 20.Bb7 Ra7 21.Bf3 Nb2 22.Ra1 (22.Nd2 Na4 23.Na3 Rd8=) 22...Na4+= 23.b6 (23.Ra4 Decoy to a4 23...Bb5 Theme: Double Attack) 23...Nb6 (23...Bb5 24.Kd1 Nb6 25.Ra5 Ra5 26.Na5–/+) 24.Ra5 Ra5 25.Na5 Bb5 (25...Bf5 26.Rc1–/+) 26.Kd2+= N8d7 27.Rb1 Ba4 28.Nb7 (28.Na3!? d5 29.Nb7–/+) 28...Nc4–+ 29.Kc3 Bc2 30.Kc2? (better is 30.Ra1!? Nde5 31.Kc2 Nf3 32.gf3–/+) 30…Na3–+ (30...Na3 31.Kc1 Nb1 32.Kb1 Ne5 33.Nd6 Nf3 34.gf3 Rd8–+) 0–1. Kreuzer – COMP Scorpio, Schwetzingen, 1993.

6.Nf3 e5 7.Be2 =.

5.d4 Bf5

6.Bd3 Bd3 (6...d5 7.Nf3 Qd6 8.0-0 Bg7 9.c4 Bd3 10.Qd3 0-0+=; 6...e6 7.Nf3 d5 8.0-0 c6 9.Be2 Bd6 10.Ne5 h5+=; 6...Qd7 7.Nf3 Bg7 8.0-0 0-0 9.c4 c6 10.Nc3 cb5+=; 6...c6 7.Nf3 d5 8.c4 Bd3 9.Qd3 Bg7 10.cd5 cd5+=) 7.Qd3 Bg7 8.Nf3 Nbd7 9.0-0 c5 10.d5 0-0 +=.

6.Nf3 c6 A) 7.c4 e6 (7...Nbd7 8.Nh4 Bb1 9.Rb1 cb5 10.cb5 d5+=; 7...cb5 8.cb5 d5 9.Nc3 Bg7 10.Be2 Qd6= 0.25) 8.d5 cd5 9.cd5 a4 10.Nbd2 e5=; B) 7.Bd3 d5 (7...Bd3 8.Qd3 d5 9.c4 dc4 10.Qc4 Qd5=) 8.c4 Bd3 9.Qd3 cb5 10.cd5 Qd5=.

6.Nf3 Nbd7 A) 7.Bd3 d5 (7...Bd3 8.Qd3 Nb6 9.c4 Bg7 10.0-0 0-0+=; 7...e6 8.0-0 d5 9.Bf5 gf5 10.Nbd2 Nb6=) 8.Bf5 gf5 9.0-0 Rg8 10.Qd3 Ne4=; B) 7.c4 Bg7 (7...e6 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 Qe7 10.0-0 Bg7+=) 8.Nh4 Bb1 9.Rb1 e5 10.Be2 0-0+=; 6...d5 7.c4 Bg7 8.Nc3 0-0 9.Ne5 c6 10.Qa4 Qd6+=.

6.Nf3 Bg7 7.Bd3 Bd3 (7...Qd7 8.c4 Bd3 9.Qd3 Qg4 10.0-0 Nbd7+=) 8.Qd3 0-0 (8...d5 9.c4 c6 10.0-0 dc4=) 9.0-0 (9.c4 Re8 10.Nc3 a4=) 9...Nbd7 (9...d5 10.c4 c6+=) 10.Nbd2 (10.c4 Re8=) 10...c6 (10...Nb6 11.e4=; 10...c5+=) 11.Rab1+= Qc7 12.e4 a4 13.Rfe1 Rfc8 14.bc6 bc6 15.e5 Nd5 16.e6 fe6 17.Ng5 (worse is 17.Re6 Nf4 18.Qe3 Bh6+=) 17...Nf4 (17...Nf8 18.a3= (worse is 18.Ne6 Ne6 19.Re6 Nf4–+)) 18.Qe4 d5 19.Qe3 Nf8 20.g3 h6 21.Ngf3 Nh3 22.Kg2 Ng5 23.Ng5 hg5 24.Ba3 g4 25.f3 gf3 26.Nf3 Rab8 27.Rbc1 c5 28.Bc5 Rb2 29.a3 Bf6 30.Re2 Qc6 31.Rf1+/– Nd7 32.Qh6+– Nf8 33.Ne5 Qb5 34.Ref2 Bg7 35.Qe3 Kh7 36.Qg5 Bf6 37.Rf6 ef6 38.Qf6 Rc2 39.Kh3 Qe8 40.Nf7 Nd7 41.Qh4 (41.Qh4 Kg7 42.Qh6 Kg8 43.Qg6#) 1–0. Tihomir Glowatzky – PeterRs, ChessWorld.net, 2008.

5.Nf3 Bg4

6.Nc3 Bg7+= A) 7.Be2 a4 (7...0-0 8.h3 Bf5 9.0-0 e5 10.d3 a4=; 7...d5 8.h3 Bf3 9.Bf3 e5 10.0-0 0-0=) 8.a3 0-0 9.0-0 d5 10.h3 Bf3=; B) 7.h3 Bc8 (7...Bf5 8.g4 Bd7 9.Bg2 Ne4 10.Ne4 Bb2=) 8.Nd5 Nbd7 9.Nf6 Nf6 10.d4 0-0=.

6.Be2 e5 A) 7.h3 Be6 (7...Bf5 8.d4 e4 9.Nfd2 d5 10.c4 c6+=) 8.0-0 Bg7 9.d4 0-0 10.de5 Nfd7=; B) 7.Nc3 Bg7 (7...a4 8.a3 Bg7 9.e4 0-0 10.0-0 Nbd7=; 7...Nbd7 8.h3 Bf5 9.d4 Bg7 10.de5 Ne5+=) 8.0-0 a4 9.a3 0-0 10.e4 Re8=; C) 7.0-0 Bg7 8.d4 e4 9.Nfd2 Be2 10.Qe2 c6+=; D) 7.e4 Ne4 8.Ne5 de5 9.Bg4 Bc5 10.0-0 Bd4+=.

6.Be2 Bg7 7.d4 (7.Nc3 a4+= (7...0-0 8.0-0 a4 9.h3 Bf3 10.Bf3 d5=; 7...d5 8.h3 Bf3 9.Bf3 0-0 10.0-0 a4=) 8.a3 0-0 9.h3 Bf3 10.Bf3 d5=; 7.h3 Bc8 (7...Bd7 8.0-0 0-0 9.c4 e5 10.d4 ed4+=; 7...Bf5 8.g4 Bd7 9.Nc3 0-0 10.Rb1 a4=; 7...Be6 8.0-0 0-0 9.Nc3 Qd7 10.Rb1 a4+=) 8.d4 0-0 9.Nbd2 c5 10.e4 cd4=; 7.0-0 0-0 8.c4 Nbd7 9.h3 Bf5 10.Nd4 Bb1+=; 7.c4 c5 (7...a4 8.a3 0-0 9.Nc3 e5 10.h3 Bd7+=; 7...0-0 8.0-0 Nbd7 9.h3 Bf5 10.Nd4 Bb1+=) 8.d3 0-0 9.Nc3 a4 10.a3 Nbd7=) 7...0-0 (7...a4 8.0-0 0-0 9.c4 c5 10.h3 Bd7+=) 8.0-0 (8.h3 Bf5 9.0-0 c6 10.c4 cb5=) 8...Nbd7 (8...c5 9.dc5 dc5 10.Ne5 Bf5=) 9.c4 (9.h3 Bf5= 10.c4 c5=) 9...c6 (9...e5 10.de5 (10.h3 Be6 11.Nc3 ed4 12.ed4=) 10...Ne4+=; 9...c5 10.h3 Bf3=) 10.bc6 (10.Nc3 Nb6+=) 10...bc6 11.Qd2 (11.Nc3 Rb8 12.Rb1 Nb6=) 11...Rb8 12.Bc3 (12.Nc3 Nb6+=) 12...a4 (12...Ne4 13.Qe1+=) 13.a3 (13.Qc2 e5=) 13...Nb6 (13...e5–/+) 14.c5? (14.Qc2 Bf5 15.Bd3 Nc4 16.Bf5 gf5 17.Qf5 Qd7 18.Qd7 Nd7+=) 14...Bf3 (better is 14...dc5!? 15.h3 Ne4–+) 15.Bf3+= Nc8 (15...dc5!? 16.dc5 Nbd7+=) 16.cd6 (16.Ba5 Qd7+=) 16...Qd6 (16...Nd6!? 17.Qc2 Nd5+=) 17.Bb4+/– Qe6 18.Nc3 Nb6 19.Rac1 Rb7 (better is 19...Rfc8+=) 20.Ba5?? (20.Qc2 Ra8+/–) 20...Nbd7?? (better is 20...Nc4 21.Qd3 Na5=) 21.Qc2 Qb3? 22.Qb3 Rb3? 23.Ra1?? Ra8 24.Bb4+/– Ra6? 25.Rfb1 Rb6? 26.Rb3 ab3+/– 27.Rb1 e5 28.de5 Ne5+= 29.Be2 b2 30.Nd1 Nd5 31.Rb2 Rb8 32.Rb1?? Nb4?? 33.Rb4+= Rb4 34.ab4 g5 35.Nc3 f5 36.Na4+/– Bf6 37.Nc5 Kf7 38.Nd3 Ke6 39.Ne5 Ke5 40.b5 cb5 41.Bb5 f4 42.ef4 gf4 43.Bd3 h5 44.f3 Be7 45.Kf2 Bc5 46.Ke2 h4 ½–½. Player – MacChess 5.0, 2000.

6.Bf6 ef6 7.Be2 Bg7 (7...Be7 8.Nd4 Be6 9.Bf3 Qc8 10.Nc3 0-0+=; 7...Be6 8.d4 d5 9.0-0 Nd7 10.Nbd2 Nb6+=; 7...Bd7 8.0-0 Bg7 9.d4 0-0 10.c4 Re8+=) 8.0-0 0-0 9.Nc3 Re8 10.Nd4 Bd7 +=.

6.h3 Be6 A) 7.Ng5 Bc8 (7...Bg7 8.Ne6 fe6 9.Be2 0-0 10.d4 Qd7+=) 8.Bf6 ef6 9.Ne4 d5 10.Nec3 d4=; B) 7.Nc3 Bg7 8.Ne4 Nbd7 9.Neg5 Nc5 10.d4 Na4+=; C) 7.d4 d5 (7...Bg7 8.Bd3 c5 9.Ng5 Bd7 10.dc5 dc5+=) 8.Nbd2 Bg7 9.Bd3 0-0 10.0-0 c6+=; D) 7.Bf6 ef6 8.d4 d5 9.Bd3 Bb4 10.c3 Be7+=.

5.f4 Bg7

6.Nf3 0-0 7.Be2 =.

6.Nf3 e5 7.fe5+= Ng4 8.Bc4 0-0 9.0-0 d5 10.Be2 Nd7 11.Nc3 Nde5 12.h3 Nf3 13.Bf3 (worse is 13.gf3 Nh6 14.Kg2 Qg5 15.Kh2 Qh4–/+) 13...Nf6 14.Ne2 c5 15.bc6 bc6 =. Barendregt,JT – Kuijpers,GFM, Amsterdam, 1966.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Nc3 e5 (9...a4 10.a3=) 10.fe5+= de5 11.Ba3 (11.e4 Nc5+=) 11...Re8 12.e4 Nb6 13.Bc5 Nfd7 (13...Bh6 14.d3+=) 14.Be3 Bf3 (14...f5 15.Qe1+=) 15.Rf3+/– (15.gf3?! Bf8=) 15...Qe7 (15...Bf8 16.Qf1 Bc5 17.Rf7 Be3 18.de3+/–) 16.Qf1 Qe6 17.a4 (17.Qf2 Nf6+/–) 17...f6 (17...Rf8 18.Qf2+/–) 18.Qf2 Qd6 (18...Bf8 19.Qh4+/–) 19.Rh3 Rad8 20.Qh4 (20.Kh1 Bf8+/–) 20...Nf8 21.Rf1 Qb4 22.Qf2 Nfd7 23.Bb6 Nb6= 24.Qh4 h5 25.Rg3 g5?? 26.Qh5+/– Re7 27.Qg6 Qd4 28.Kh1 Rd6 29.h4 gh4 30.Rd3 Qc5 31.Rh3 Rf7 32.Rh4 Rd2 33.Bg4 Qc4+= 34.Rf3 Kf8 35.Rh7 (35.Rh7 Rd6 36.Bh5+/–) 1–0. Nilsson,Nils Roland – Holmberg,Gunnar, corr SSKK 2–782, 1994.

5.Bf6 ef6

6.c4 d5 7.cd5 Qd5 8.Nf3+=.

6.c4 f5 7.Nc3 Nd7 (7...Bg7 8.d4+=) 8.g3 (8.d4 Nb6+=) 8...Nb6 (8...Bg7 9.d4=) 9.d4 Bg7 10.Rc1 (10.Na4 Na4 11.Qa4 Qe7+=) 10...Bd7 (10...0-0 11.Na4 Na4 12.Qa4=) 11.Qb3 (11.c5 dc5 12.dc5 Nc8+=) 11...0-0 (11...c5 12.bc6 Bc6 13.d5=) 12.a4 (12.Bg2 Re8=) 12...c5 13.d5 Qe7 14.Bg2 Qg5 (14...g5 15.Nge2=) 15.h4 (15.Nf3 Qf6=) 15...Qf6 16.Nge2 Rfe8 17.Rc2 (17.Nf4 Re7=) 17...Nc8 (17...Re7 18.h5=+) 18.Na2 (18.0-0 Nb6=) 18...Nb6 (18...Rb8 19.Nac3=) 19.Nac3 Nc8 (19...Re7 20.Nf4=) 20.Nd1 Nb6 (20...Rb8 21.h5=) 21.Ndc3 Nc8 (21...Re7 22.Nf4=) 22.Na2 (22.Nf4 Rb8=) 22...Nb6 (22...Rb8 23.Nac3=) 23.Nac3 ½–½. Gavritenkov,Sergei (2410) – Pogosyan,Georgiy (2325), Tula RUS, Efremenkov Mem, 2015.

6.Nf3 d5 =.

6.Nf3 Be6 +=.

5.d4 Bg7

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 Nb6 8.c4 0-0 9.0-0 Bf5 10.Nbd2 a4 11.a3 c5 12.bc6 bc6 13.Nh4 Be6 14.Qc2 Qc7 15.Rab1 Rfd8 16.h3 (16.Nhf3 c5+=) 16...c5 17.d5 Bd7 18.f4 e6 19.de6 fe6 20.Ng6 (20.e4 Rab8=) 20...hg6 21.Bf6 Bf6 22.Qg6 Bg7 23.Bd3 Be8 24.Qh7 (24.Qe6?! Bf7 25.Qe4 Rab8=+) 24...Kf8 25.f5 ef5 26.Bf5 Qe7 (26...Bf7 27.Be6 Rd7+–) 27.Be6 (27.Be6 Bf7 A) 28.Rb6 Qe6 29.Rb7 Rd7 (29...Qe3? 30.Kh1 Qe6 31.Qf5 Qf5 32.Rf5+–) 30.Rd7 Qd7–/+; B) 28.Rf7 Qf7 29.Bf7+–) 1–0. Panza – PeterRs, ChessWorld.net, 2016.

6.Nf3 Bg4 =.

6.c4 0-0

7.a4 Nbd7 8.Nd2 (8.Nf3 Nb6=) 8...e5 9.Ngf3 ed4 10.Nd4 Re8 11.Be2 Nc5 12.0-0 Bd7 13.Qc2 Nfe4 14.Rad1 (14.Ne4 Ne4 15.Rad1 Qe7+=) 14...Rc8 (14...Nd2 15.Rd2 Ne4 16.Rdd1=) 15.Ne4+= Re4 (15...Ne4 16.Nb3+=) 16.Bf3 (16.Nb3 Nb3 17.Bg7 Nc5+/–) 16...Re5 (16...Re7 17.Ba3+=) 17.Bc3 (17.Nb3 Qh4 18.g3 Bf5+–) 17...c6 (17...Qh4 18.Ba5 Bg4 19.Bg4 Qg4 20.Bc3+/–) 18.Rd2 (18.Nb3 Na4 19.Be5 Be5+/–) 18...Qb6+= 19.Rb1 Qa7 20.bc6 bc6 21.Qd1 d5? (better is 21...Ne4 22.Be4 Re4+=) 22.cd5+– cd5 23.Ba1?? (better is 23.Nb5 Bb5 24.ab5+– (24.Be5? Ba4 25.Qe2 Be5–+)) 23...Ba4= (23...Na4 24.Nb5 Bb5 25.Be5 Be5 26.Rb5+=) 24.Qc1 Qd7 25.Qb2 Ne4+= 26.Rd3 Ng5 27.Be2= Ne4 28.Ra3 Re7 29.h3 Rc2 30.Qb8 Re8 31.Nc2+= Rb8 32.Rb8 Bf8 33.Nd4 Nc5 34.Bg4 Qc7? 35.Rc8+/– Qb7 36.Rc5! Bc5 37.Ra4 Bd4 38.Bd4+– (38.Bd4 Qb1 39.Kh2+/–; worse is 38.ed4 Qb5 39.Bd1 Qb1 40.Ra5 Qd1 41.Kh2 Kg7–+) 1–0. NN – SuperConstellation4, 1988.

7.a4 e5 8.Nf3 +=.

7.Bd3 e5 8.Qc2 Re8. Adam.

7.Bd3 e5 8.Ne2 e4 9.Bc2 Re8 10.Nbc3 c6 (10...Nbd7 11.0-0=) 11.a4 (11.0-0 cb5 12.cb5 d5=) 11...d5 12.cd5 cd5 13.Bb3 Be6 (13...Bg4 14.0-0=) 14.Nf4+= b6 (14...Qd7 15.Rc1+=) 15.0-0 Ra7 (15...Qd7 16.Rc1+/–) 16.Rc1 (16.f3 Rd7+/–) 16...Qd6+= 17.Rc2 (17.Ne6 Qe6 18.Ba3 Rd7+/–) 17...Rc7 18.Qa1 Rd8 19.Ba3 Qd7 20.Qa2 g5 21.Ne6 fe6 22.f3 ef3 23.Rf3 g4 24.Rf1 Qf7 (24...g3 25.h3+=) 25.e4 Qg6 (25...Rdc8!? 26.Ne2 Rc2 27.Bc2 de4 28.Be4 g3+=) 26.ed5+– Rc3 27.Rc3+/– Nd5 28.Bd5 Bd4 29.Kh1 Bc3 30.Be6 Kh8 31.Qc4 Bf6 32.Qg4 Qd3 33.Qf5 Qf5+/– 34.Bf5 Bc3 35.Be6 Bg7 36.Bc1 Rd4 37.Bb2 Rd8+/– 38.Bg7 Kg7 39.h3 Rd6 40.Bg4 Nd7 41.Bd7 Rd7 42.Rf4 Rd1 43.Kh2 Rb1 44.Kg3 Kg6 45.Rd4 Rb4 46.Rf4 Kg5?? 47.Rg4 Kf5? 48.Kh4 Rb3 49.Kh5 Rd3 50.Kh6 Rd7 51.Rg7 Rd4 52.g4 Kf4+/– 53.Rh7 Ra4 54.Rb7 Rb4 55.Rb6 a4 56.g5 a3 57.g6 Ra4? 58.g7 a2 59.Rf6 Ke5 60.Rf1 Ra8 61.b6 (61.b6 Ra3 62.g8Q Rh3 63.Kg6 Rg3 64.Kf7 Rg8 65.Kg8+–) 1–0. Borrmann,Fritz – Wolfram,Reinhard, CiF, 1989.

7.Be2 e5. Adam.

6.c4 Nbd7

7.Bd3 0-0 8.Nf3 a4 (8...c5 9.0-0=) 9.0-0+= d5 10.c5 Qe8 (10...Ne4 11.Qe2=) 11.h3 (11.Nc3 a3 12.Bc1 e5=) 11...Ne4= 12.Qc2 White plans c6 12...Ndf6 13.Ne5 White prepares the advance c6 13...Bf5 14.Na3 (14.Nc3 a3 15.Bc1 e6=) 14...h6 (14...Nd7 15.Nf3 Ndf6 16.Rfc1=) 15.c6+= bc6 (15...Qc8 16.cb7 Qb7 17.Rfc1+=) 16.Nc6 Qd7 17.Rac1 Qd6 18.Qe2 Qd7 19.Rc2 Qd6 20.Rfc1 Rfe8 21.Qe1 Bd7 22.Ne5 Ra7 23.f3+/– Ng5 24.e4 Rb7+= 25.Qe3 e6 26.Rc3 Reb8+= Increases the pressure on b5 27.Nd7 Qd7 28.e5+/– Nh5 29.f4 Ne4 30.Be4 de4 31.Qe4 Qd5 32.Qd5+– ed5 33.f5 c6 34.Rc6 gf5 35.Rc8 Rc8 36.Rc8 Bf8 37.Nc2 Kg7 38.Ba3 Ba3 39.Na3 Nf4 40.Kf2 f6 41.ef6 Kf6+/– 42.Rc6 Kg5 43.Kf3 Nd3 44.g3 Ne1 45.Kf2 Nd3 46.Ke3 Nb4 47.Rd6 Re7 48.Kf3 Re4 49.b6 Re1? 50.b7+– Re8 51.Rb6 Na2 52.b8Q Rb8 53.Rb8 Nc3 54.Rc8 Ne4 55.Ra8 Nd2 56.Kg2 f4 57.Ra4 Kf5 (57...f3 58.Kf2 Kf5 59.Ke3+–) 1–0. SuperForte – ChessMaster2000, 1994.

7.Nf3 0-0 8.Bd3 b6 (8...c5!?=) 9.0-0+= Bb7 10.Nc3 c6 11.a4 (11.bc6 Bc6 12.d5 Bb7+/–) 11...c5 12.d5 e6 13.Bc2 (13.e4 Re8+=) 13...ed5 (13...Qc7 14.e4=) 14.Nd5 Nd5 (14...Ne5 15.Ne5 de5 16.Be5 Nd5 17.Bg7 Kg7 18.cd5 Qd5 19.Qg4+=) 15.Bg7 Ne3 (15...Kg7 16.cd5 Rc8 17.Rc1+=) 16.fe3 Kg7 17.Qd6 White gets strong play along the open d–file 17...Re8 (17...Bf3 18.Rf3 (worse is 18.gf3 Qg5 19.Kf2 Rad8=) 18...Nf6 19.Rd1 Qd6 20.Rd6+/–) 18.Rad1= Nf6 19.Qf4 Qe7 20.Rfe1 Ne4= 21.Be4 Qe4 22.Qe4 Be4 23.Rd6 Rab8 24.Re2 Rbd8 25.Rb6+= Bd3 26.Rd2 Bc4 27.Ra6 Rd2 28.Nd2 Bd3 29.Kf2 c4 30.Rc6 Re6 31.Rc7 Rf6 32.Kg3 Re6 33.Kf4 Kf6 34.e4 Re7 35.Rc5+/– g5 36.Rg5 c3 37.Rd5 c2 38.Rf5 Kg6 39.Rg5 Kh6 40.Rc5 f6 41.Ke3 Rd7? 42.Nf3 f5 43.Ne5 c1R 44.Rc1 f4 45.Kf4 Rd4 46.Rc6 Kg7 47.Nd3 Rd3 48.Ra6 Rd2 49.g4 Rh2 50.Ra5 Rb2 51.e5 Kf7 52.g5 Ke7 53.Ke4 Re2 54.Kd5 Rd2 55.Kc4 Ke6 56.b6 Rb2 57.Rb5 Rc2 58.Kd3 Rc8 59.b7 Rb8 60.a5 Kf5 61.a6 (61.a6 Rb7 62.ab7+–) 1–0. SuperForte – ChessMaster2000, 1994.

6.Nf3 0-0

7.c4 a4 8.Nc3 a3 9.Bc1 c6 10.Rb1 cb5 11.Rb5 Ra5 12.Bd3 Na6 (12...e5 13.Qb3+=) 13.Rb3 Nb4?? (better 13...e5+–) 14.Rb4+– b5 (14...e5 15.0-0+–) 15.cb5 Bb7 16.0-0 e5 17.e4 ed4 18.Rd4 (18.Nd4 d5 19.e5 Ne4 20.Be4 de4+–) 18...Ng4 (18...Nd7 19.Bg5 Qb8 20.Nd5 Bd4 21.Ne7 Kh8 22.Nd4+–) 19.Rc4 Ne5 20.Ne5 Be5 21.Bd2 Qh4 (21...Re8 22.Qb3+–) 22.g3 Qe7 23.Qc2 Raa8 24.b6 Rac8 25.Nd5 Bd5 (25...Qe6+–) 26.Rc8 Be6 27.Rf8 Qf8 (27...Kf8 28.Bh6 Kg8 29.Rc1+–) 28.Qc7 Ba2 (28...Bd4 29.Be3 Bb6 30.Qb6 h6+–) 29.b7 Kg7 30.b8R Qb8 31.Qb8 Be6 32.Bf4 Bd4 33.Bd6 a2 34.Qf8 Kf6 35.Be7 Ke5 36.Qb8 1–0. Janek – Larry, internet free game, 2017.

7.c4 a4 8.Nc3 c6 9.Na4 cb5 10.cb5 Nbd7 11.Be2 Qa5 12.Nc3 Ne4 13.Qc2 Nc3 14.Bc3 Qa4 15.Qa4 Ra4 16.0-0 Nb6 17.Bd1 Ra8 18.Be2 Be6 19.a4 Na4 20.Bb4 Nb6 21.Rac1 Nd5 22.Bd2 Nf6 23.Rc2 Ne4 24.Rfc1 Nd2 25.Nd2 Bh6 26.Bf3 Bg7 27.Bb7 Rab8 28.Bc6 d5 29.Nf3 Rfd8 30.Rc5 1–0. Sambozzy (1665) – mailbox (1820), lichess.org, 2017.

7.c4 a4 8.Bd3 c5=.

7.c4 a4 8.Be2 c6 9.bc6 bc6 10.0-0 Ne4 11.Qc2 Qb6 12.Ba3 f5 13.Bd3 c5 14.Be4 fe4 15.Qe4 Qc6 16.d5 (16.Nc3!? Qe4 17.Ne4+=) 16...Bf5=+ 17.Qh4 (17.dc6? Be4 18.Nbd2 Bf3 19.Nf3 Ba1 20.Ra1 Nc6–+) 17...Qd7 18.Nbd2 Na6 19.e4 Bg4 20.Rab1 h6 21.Qg3 Rab8 22.h3 Bh5 23.Rfe1 Nb4 24.Bb2 Na2 25.Bg7 Rb1? (25...Kg7 26.Rb8 Rb8 27.Ne5+–) 26.Rb1 (better 26.Bf8 Re1 27.Ne1 Kf8 28.Qh4+–) 26...Kg7+– 27.Nh2 g5 28.h4 Kg6 (28...g4!?+–) 29.hg5+– hg5 30.Ndf3 g4 31.Nh4 Kg7 (31...Kh7 32.Nf5 e6 33.Nd6+–) 32.Qe3 Rh8 (32...Be8+–) 33.Qg5 Kf7 34.Nf5 (34.Qf4!? Ke8 35.Rb8 Qd8 36.Rd8 Kd8+–) 34...Bg6 35.Ng4 (worse 35.Qg4 Bf5 36.ef5 Nb4+–) 35...Bf5 36.ef5 (36.Qf5 Qf5 37.ef5 Nc3=+) 36...Nb4 37.f6 Ke8 (37...ef6 38.Qf6 Kg8+–) 38.Re1 a3 39.Qg7 (39.Qg7 Rh1 40.Kh1 Kd8 41.Re7 Kc8 42.Rd7 a2 43.Rc7 Kb8 44.Rb7 Ka8 45.Ra7 Kb8 46.Qb7) 1–0. Bryzgalin,K (2430) – Li,Di (2440), 2nd Innsbruck Open (6), 2018. (=1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.e3 Bg7 4.b4 0-0 5.Bb2 d6 6.c4 a5 7.b5 a4)

7.c4 a4 8.Be2 e5 (8...c5 9.0-0=) 9.de5 Ng4 10.0-0 (10.c5 Ne5 11.Ne5 de5=) 10...Nd7 (worse is 10...de5 11.h3 e4 A) 12.hg4?? Bb2 (12...ef3?! 13.Bg7 fe2 14.Qe2 Kg7 15.Nc3–+) 13.Qc2 Ba1 (13...ef3?! 14.Qb2 a3 15.Qc2–+) 14.Qe4 Re8–+; B) 12.Bg7 Kg7 13.hg4 ef3 14.Bf3+/–) 11.Qc2 (11.Nbd2 Nge5 12.Rb1 Nc5 13.Ne5 Be5 14.Be5 de5=) 11...Nge5 (11...Nde5 12.Ne5 Ne5 13.f4=) 12.Ne5 (12.Rd1 Nf3 13.Bf3 Ne5=) 12...Be5 (12...Ne5 13.f4 Ng4 14.Bg7 Kg7 15.Bg4 Bg4 16.Nc3=) 13.Be5+= de5 (13...Ne5 14.Nc3+=) 14.Nc3 (14.c5 Qe7 15.Rc1 Nf6+=) 14...Nc5+/– 15.Rad1 Qh4 16.g3 (16.f4 Bf5 17.e4 Be6+=) 16...Qh3 (16...Qg5 17.f4 ef4 18.ef4+/–) 17.Rd5+/– b6 18.Re5 Be6 19.Nd5 f6 20.Nf4 Qf1 21.Kf1 fe5 22.Ne6 Ne6 23.Qe4 Rae8 24.Qe5 Rf5 25.Qe4 Kf7 26.Kg2?? (better is 26.Qc6+–) 26...Nf4+= 27.Qf4 Rf4 28.gf4 Rd8 29.Kf3 Rd2 30.c5 bc5 31.Bc4 Ke7 32.h4 h6 33.Ke4 Rf2–+ 34.Kd5 Rf3 35.Bd3 Kf6 36.Bc2 Re3 37.Ba4 c4! 38.Kc6 Ra3 39.Bd1 Ra2 40.Kc7 c3 (40...c3–+) 0–1. Krnic,Z (2385) – Bulajic,R (2320), 1st Serbian League Men, Zlatibor SRB, 2007. (=1.Nf3 d6 2.d4 Nf6 3.c4 g6 4.b4 a5 5.b5 Bg7 6.Bb2 0-0 7.e3)

7.c4 Nfd7 8.Be2 e5 9.0-0 e4 10.Nfd2 f5 11.Nc3 Qg5? (11...Nf6!?+=) 12.Nd5 (12.Qb3 Kh8+–) 12...Qd8+– 13.Ba3 Nf6 14.Nc3 (14.b6 cb6 15.Qb3 Be6+–) 14...Re8 (14...Be6 15.Na4+=) 15.Qc2 (15.c5 dc5 16.Bc4 Kh8 17.Bc5 Nbd7+=) 15...Nbd7 (15...Be6 16.f3 Bh6 17.f4=) 16.Rab1 b6 17.Rfc1 Bf8 (17...Bb7 18.Qb3 Kh8 19.Re1=) 18.Na4 f4? (better 18...Bb7!?+=) 19.ef4+– e3 20.fe3 Re3 21.Bd3 (21.Bf3 Rb8 22.Rb3 Qe8+–) 21...Bh6 (21...Bb7 22.Bb2+–) 22.g3 (22.Rf1+–) 22...Nh5 (better 22...Bb7!?+–) 23.Nf1 Qe7 24.Rd1 Bf4 25.Bc1 (25.gf4?! Nf4 26.Bc1 Nh3 27.Kg2 Bb7 28.d5 Nf4 29.Kg1 Nh3 30.Kg2 Nf4 31.Kg1 Nh3 32.Kg2=) 25...Rd3 26.Qd3 Bc1 27.Rbc1 Bb7 28.Re1 Qf6 29.Qe3 (29.Nd2 Rf8 30.Rf1 Qg5 31.Rf8 Kf8 32.Rf1 Kg8+–) 29...Kh8? (29...Ng7 30.c5 Nf5 31.Qb3 Kg7 32.c6 Bc6 33.bc6 (33.Rc6?! Nd4 34.Qe3 Nc6 35.bc6 Ne5+=) 33...Nd4 34.Qc3+– (34.cd7 Nb3 35.Rc7 Rd8 36.ab3 b5+=)) 30.Rc2 (better 30.c5!? Bd5 31.c6 Nf8+–) 30...Ng7 31.Qf4 Nf5 32.Rd2 Nf8? (32...Rf8 33.Ne3 Qe7 34.Rde2+–) 33.d5 (33.g4 Ne6 34.Re6 Qe6 35.gf5 Qf5 36.Qf5 gf5+–) 33...g5? (33...Nd7+–) 34.Qf2 Nd7 35.g4 (35.Re6!? Qf8 36.Qe1 Ng7+–) 35...Nh4 36.Qf6 Nf6 37.Rf2 Ng4 38.Rf7 Ne5? (38...Nh6 39.Rc7 Nf3 40.Kf2 Ne1 41.Ke1 Re8 42.Kd2 Rf8+–) 39.Re5! de5 40.Rc7 Bd5 (40...Nf3 41.Kh1 Rf8 42.Rb7+–) 41.cd5 Rf8 (41...Nf3 42.Kg2 Nd4+–) 42.d6 Nf3 43.Kh1 Nh4 (43...Nd4 44.d7 Ne6+–) 44.Ng3 e4 (44...Rd8 45.d7 Kg7 46.Nb6 Kf6+–) 45.d7 e3 46.Rc8 e2 47.Ne2 (47.Rf8 Kg7 48.Re8 Kf6 49.d8Q Kg7 50.Qe7 Kh6 51.Qf8 Kg6 52.Re6) 47...Kg7 48.Rf8 (48.Rf8 Kf8 49.d8Q Kf7 50.Qc7 Ke6 51.Qh7 Kf6 52.Nac3 Nf3 53.Ne4 Ke6 54.Qh3 Ke5 55.Qf3 g4 56.Qf4 Ke6 57.Qf6 Kd7 58.Qf7 Kc8 59.Nd6 Kd8 60.Nd4 g3 61.Nc6) 1–0. Helfst,Matt D (1930) – Black,Clancey George, 117th US Open, 2016. (=1.c4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 d6 5.e3 a5 6.b5 0-0 7.d4 Nfd7)

7.c4 Ne4 8.Nbd2 f5 (8...Nd2 9.Qd2 a4 10.Rd1+=) 9.Ne4+– fe4 10.Nd2 e6 (10...Bf5 11.g4 Bc8 12.Ne4+–) 11.Ne4 Qh4 12.Bd3 d5 (12...e5 13.de5 Nd7 14.g3+–) 13.Ng3 Nd7 14.0-0 (14.Rc1 e5 15.Be2 Nb6+–) 14...Nf6 15.h3 g5 (15...a4 16.Ba3 Rf7 17.Rc1+–) 16.cd5+– g4 (16...ed5 17.Nf5 Bf5 18.Bf5+–) 17.de6 gh3 18.Nf5 Qg5 19.g3 (19.g4 Ng4 20.f4 Qh5 21.Ng7 Kg7 22.d5 Kh6+–) 19...Nd5?? (better 19...Be6 20.Qc2 Rae8+–) 20.f4 (20.Ng7 Rf2 21.Rf2 Qg3 22.Kh1 Qf2+–) 20...Qf6 21.Qh5 (21.Ng7?! Qg7 22.Qf3 Be6+–) 21...Be6 (21...Qe6 22.Ne7!! Qe7 23.Bh7 Kh8 24.Be4 Kg8 25.Qh7 Kf7 26.Qg6 Kg8 27.Bd5 Rf7+–) 22.Ne7!! (22.Ne7 Qe7 23.Bh7 Kh8 24.Bf5 Kg8 25.Qh7 Kf7 26.Qg6 Kg8 27.Be6 Rf7 28.Bd5+–; 22.Ng7?! Qg7 23.Qh4 Rf6+–) 1–0. Winants,Henri – Meyer,J. F. W, Nijmegen, 1957. (=1.Nf3 Nf6 2.e3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.c4 d6 6.d4 a5 7.b5 Ne4)

7.c4 Re8 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 e5 10.0-0 e4 11.Nd2 Nf8 12.Qc2 Now all is on e4 12...d5 13.cd5 Nd5 14.Nd5 Qd5 15.Qc7 Ne6 16.Qc4 Qg5 (16...Qd8+–) 17.Ne4 Qh4 18.Nc3 Ng5 19.Qd5 Be6 (19...Bf6 20.Rad1+–) 20.Qb7 Rab8 (20...a4 21.a3 Bf5 22.Rad1+–) 21.Qa7 Ne4 22.Ne4 Qe4 23.Rfc1 (23.Qa5?! Qc2 24.Bf3 Qb2+/–) 23...Rec8 (23...Ra8 24.Qc7 Rec8 25.Qb6+–) 24.b6 (better is 24.Bf3 Qf5 25.a4+–) 24...Rb7 (24...Qb7 25.Rc8 Qc8+–) 25.Rc8 Bc8 26.Rc1 Ra7 (26...Bf8 27.Rc8 Qb1 28.Bf1 Ra7 29.ba7 Qb2 30.a8Q+–) 27.Rc8 Bf8 28.ba7 Qb1 29.Bc1 Kg7 30.a8Q Bb4 31.Rg8 Kh6 32.Qc8 f6 (32...Qe4 33.f3 Kg5 34.fe4 Bd6 35.Qf5 Kh6 36.e5 Be5 37.e4 Bf4 38.Bf4 g5 39.Qg5) 33.Qh3 Kg5 34.f4 1–0. Janek – Terry, internet, 2016.

7.c4 Re8 8.Be2 Nfd7 (8...Nbd7 9.Qc2=) 9.Nbd2 (9.0-0 e5+=) 9...e5= 10.de5 Ne5 11.Qc2 (11.Ne5 de5 12.0-0 a4+=) 11...Nbd7 (11...Bf5 12.e4 Nf3 13.Bf3 Bb2 14.Qb2=) 12.0-0 Nc5 (12...Qe7 13.Rad1=) 13.Ne5 Be5 14.Be5 Re5 15.Bf3 (15.Qc3 Bf5=) 15...Bf5 16.Qc3 Qe7 (16...a4 17.Bd5=) 17.Nb3 (17.Bd5 Qd7=) 17...Be4 18.Nd4 (18.Na5?? Bf3 19.gf3 Qf6–+) 18...Bf3 (18...a4 19.Rad1=) 19.Nf3 Re4 20.Rad1 (20.Rfd1 a4=) 20...b6 (20...Re6 21.Rfe1=) 21.Rd5 Re8 22.h3 (22.Rfd1 f5+=) 22...f5 23.Rfd1 (23.Nd2 Re5=) 23...Nd7 (23...Qg7 24.Qg7 Kg7 25.Nd2=) 24.R5d4 (24.Nd2 Re6=) 24...Qf6 (24...Nc5 25.Qc2=) 25.Nd2 (25.Kh2 Nc5=) 25...R4e7 26.Nf3 (26.Qc2 Nc5=) 26...Nc5 27.Qc2 (27.Qd2 Ne4 28.Qc1 g5=) 27...Ne6 28.R4d2 (28.R4d3 f4=) ½–½. Evans,JS – Doye,PC, BCF–ch, 1970. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 d6 6.d4 0-0 7.e3)

7.c4 Bf5 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 c6 10.a4 Nbd7 11.0-0 Rc8 12.Nc3 h6 13.Ba3 d5 14.Rac1 dc4 15.Qc4 Re8 16.bc6 Rc6 17.Qb5 Qb8 18.Nd2 Rec8 19.Nce4 Ne4 20.Ne4 Rc1 21.Rc1 Rc7 22.h3 Rc1 23.Bc1 Qc7 24.Ba3 Nb8 25.Bc5 Bf8 26.Bb6 Qc1 27.Kh2 Qc2 28.f3 Nc6 29.Ba5 f5 30.Nc5 e5 31.Qb3 Qb3 32.Nb3 ed4 33.ed4 Bd6 34.Kg1 Bf4 35.Bb6 Kf7 36.Kf2 Ke6 37.g3 Bb8 38.Nc5 Kd5 39.Nb7 Nb4 40.Nc5 Bd6 41.Nb3 Na6 42.f4 Kc4 43.Nd2 Kb4 44.a5 h5 45.Nf3 Kc4 46.Ke3 Bb4 47.Ne5 Kd5 48.Ng6 Be1 49.Kf3 Nb4 50.Ne5 Nc2 51.a6 Nd4 52.Bd4 Kd4 53.a7 Ba5 54.a8Q Bb6 55.Qb7 Bc5 56.Qc6 Ba7 57.Nd7 1–0. ferminkatcho (1690) – lamasia10 (1845), kurnik, 2013.

7.Be2 c5 8.0-0 =.

7.Be2 e5 8.c4 (8.de5 Ng4+=) 8...ed4 (8...Be6 9.0-0=) 9.ed4 (9.Bd4 Bf5=) 9...c6 (9...Re8 10.0-0=) 10.Nc3 Re8 11.0-0 Nbd7 12.Re1 Nb6 13.Na4 (13.c5 Nbd5+=) 13...cb5= 14.cb5 Na4 15.Qa4 b6 (15...Nd5 16.a3=) 16.Bc4 (16.Rac1 Bb7=) 16...Ra7 (16...Bg4 17.Re8 Qe8 18.Re1=) 17.Re8 Qe8 18.Re1 (18.Ba3 Ne4=) 18...Re7 19.Re7 Qe7 20.Qd1 d5 21.Bd3 Bg4 22.Qe1 Qe1 23.Ne1 ½–½. Wolf,M – Arnold,Horst, corr DDR–ch H, 1980.

7.c4 b6

8.a4 Nbd7 9.Nc3 Re8 10.Be2 e5 11.de5 Ne5 (11...de5 12.0-0+=) 12.0-0 Nfd7 13.Ra2 Bb7 14.Nd5 Bd5 (14...Rb8 15.Ne1 Nc5 16.Nc2=) 15.cd5+= Nc5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Re5 18.Bf3 Qe7 19.Re1 Re8 20.h4 (20.Ra3 Qf6=) 20...f5 (20...Qh4!? 21.Qc2 f5-/+) 21.g3= Ne4 22.Be4 (22.Rc2 Qf7 23.Qc1 R5e7=) 22...fe4 23.f4 (23.Rd2!?=) 23...ef3-/+ 24.Ra3? (24.Rf2!?-/+) 24...Qf6 (24...Qf7 25.Rf1 Re3 26.Re3 Re3 27.Qd4-+) 25.Kf2 g5 26.Qf3?? (better 26.Qd4-+) 26…Rf5 (26...Rf5 27.e4 Rf3 28.Rf3 Qd4 29.Kg2 Re4 30.Re4 Qe4 31.hg5 Qa4-+) 0-1. karsan (1635) - Hermes123 (1800), Rated Blitz game, lichess.org, 2014. (=1.d4 Nf6 2.e3 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.b4 d6 6.Bb2 a5 7.b5)

8.a4 Nbd7 9.Nbd2 Bb7 10.Be2 Re8 11.Qc2 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 de5 (worse is 13...Re5 14.Be5 de5 15.0-0+/-) 14.0-0 Qe7 15.Ba3 Qe6 16.c5 Rad8 17.c6 Bc8 18.e4 Nh5 19.g3 Qh3 20.Rfd1 Nf4? (better is 20...Nf6!?+=) 21.gf4+- ef4 22.Bb2 Rd2? (better is 22...f3 23.Bf1 Qg4 24.Kh1 Bb2 25.Qb2 Rd3+-) 23.Rd2 f3 24.Bf1 Qg4 25.Kh1 Bh6 (25...Bb2 26.Qb2 Qe4+-) 26.Qc3 (26.Qc3 Qg2 27.Bg2 fg2 28.Kg2 f6 29.Qf6 Bh3 30.Kh3 Bf8 31.Rd7 Re7 32.Re7 Be7 33.Qg7) 1-0. b4_player - branne, casual, 2013.

8.a4 Nbd7 9.Be2 Re8 10.0-0 e5 11.Qb3 ed4 12.Nd4 Nc5 13.Qc2 Bb7 14.Bf3 d5 (14...Bf3 15.Nf3 Nfe4 16.Bg7 Kg7 17.Nbd2=) 15.cd5 Nd5 16.Nc6 (16.Nd2!?=) 16...Bc6+=.

8.Nbd2 Bb7 9.Be2 Nbd7 10.0-0 e5 11.Qc2 e4 12.Ng5 d5 (better 12...Qe7!?+=) 13.cd5+- Bd5 14.Nge4 Ne4 15.Ne4 Qh4 (15...Rc8 16.Nc3 c6 17.Nd5 cd5 18.Qd3+-) 16.Ng3 Rac8 17.a4 (17.e4 Bb7+-) 17...f5 (17...c5 18.Rac1+/-) 18.Ba3 (better 18.Bc4 Nf6 19.Rac1+-) 18...Nf6? (better 18...c5 19.bc6 Rc6+/-) 19.Bf8+- Bf8 (19...Kf8 20.Rac1+-) 20.Bf3 (20.Bc4 Bc4 21.Qc4 Kh8+-) 20...Ne4 21.Be4 (21.Qd3 h6+-) 21...fe4 22.f3 (22.Qe2 Bd6+-) 22...ef3 23.gf3 Bd6 24.Qg2 Rf8 25.e4 Be6 26.Rfc1 Bh3 27.Qa2 Kg7 28.Rc3?? (better 28.Qf2 Qd8 29.e5+-) 28...Bg3= 29.hg3 Qg3 30.Kh1 Rf3 31.Rf3 Qf3 32.Kh2 Bg4 33.Rg1?? (better 33.Qd2=) 33…Qh3 0-1. zembelek (1970) - moledor (1885), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

8.Nbd2 Bg4 9.h3 Bf5 10.g4 Bc8 11.Bd3 (11.g5 Nfd7+=) 11...e5 (11...Bb7 12.g5 Nfd7 13.Qc2+=) 12.de5+/- de5 13.Ne5 Re8? (13...Bb7 14.0-0+=) 14.Qc2 (better 14.Qf3 Ra7 15.g5+-) 14...Bb7+/- 15.Rg1 Nbd7 16.Nd7 Qd7 17.Rd1 (17.0-0-0 Rad8 18.Be2 Qe7+/-) 17...Rad8+= 18.Nf1 Qe7 19.a4 (19.g5 Nh5 20.Bg7 Ng7=) 19...Bf3 20.Be2 Rd1 21.Bd1 Be4 22.Qc1 Qb4 (22...Bd3 23.Nd2=) 23.Qd2 (better 23.Nd2!? Nd7 24.Ba3+/-) 23...Qc4= 24.f3 (24.g5!? Nd5 25.Bg7 Kg7 26.Rg4=) 24...Bd3-/+ 25.Qc1 Qc1 (25...Bf1!? 26.Rf1 Qb4 27.Bc3 Qd6-/+) 26.Bc1= Nd5 27.e4 Bc3 (27...Nc3 28.Be3=) 28.Bd2 Bf1 (28...Bd2 29.Kd2 Nf4 30.h4=) 29.Rf1 Bd2 30.Kd2 Nf4 31.Bb3 (31.h4 Rd8 32.Ke3 Ng2 33.Ke2 Nh4=) 31...Rd8 32.Ke1 (32.Kc2 Nh3 33.f4 g5 34.fg5 Ng5=) 32...Rd3 33.Bc2 Ra3 34.h4? (34.Kd2 Nh3 35.f4 g5=+) 34...Ra2?? (better 34...Ra1 35.Kf2 Ra2-+) 35.Kd2 Ne6 36.Rc1 Nc5 37.Kc3 (37.Ke3 Ra3 38.Ke2 Rc3-/+) 37...Kg7 (37...Ra3 38.Kd4 Rf3 39.Rg1-/+) 38.Bb3 (38.f4!?=+) 38...Ra3-/+ 39.Rb1 Na4 40.Kc2 (40.Kc4!?-/+) 40...Nc5-+ 41.Bd5 (41.e5 Nb3 42.Rb3 Rb3 43.Kb3 Kf8-+) 41...Rf3 42.e5 (42.Rg1 Rf4 43.e5 Nd7-+) 42…Re3 0-1. jailson1001 - Rebse (1815), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Bd3 Re8 9.0-0 Nbd7 10.Qc2 Bb7 11.Nbd2 e5 12.de5 de5 13.Be2 Qe7 14.a4 e4 15.Nd4 Nc5 16.Ba3 Nfd7 17.Rad1 Qh4 18.g3 Qh3 19.N2b3 (19.Nc6 Re6 20.Nb3 Bc6 21.bc6 Ne5+=) 19...Nd3 (19...Na4!? 20.Rd2 Ne5-/+) 20.f4 (20.Bd3?? ed3 21.f3 dc2 22.Nc2 Ne5-+) 20...N7c5 (better is 20...Nf6!?+=) 21.Nc5+/- bc5 22.Nb3 Bf8 23.Bd3 (better is 23.Bb2!?+/-) 23...ed3+= 24.Rd3 Be4 25.Bc5?? (better is 25.f5 Qh6 26.Rf4 (26.Nc5? Bd3 27.Qd3 Qe3 28.Qe3 Re3-+) 26...Bd3 27.Qd3=) 25...Qf5-+ (25...Bd3?! 26.Qd3 Qe6 27.Bd4+=) 26.Bf8 Bd3 27.Qc3 Rf8 28.Rd1 Be4 29.c5 Qh3 30.Rd2 Rfd8 31.Nd4 Rd5 32.c6 h5 33.Rf2 (33.Qa3 Re8 34.Qc1-+) 33...h4 34.gh4 Qg4 (34...Qg4 35.Kf1 Qd1 36.Qe1 Rd4-+) 0-1. Zgarda,Jakub (1865) - Jedrzejczak,Przemyslaw, XVIII MFSz Poznan POL, 2009. (=1.Nf3 Nf6 2.e3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.c4 d6 6.d4 a5 7.b5)

8.Be2 d5 9.0-0 dc4 10.Bc4 c6 11.bc6 Nc6 12.Qe2 Bb7 13.Nbd2 e6 14.Rfc1 a4 (14...Rc8 15.Rab1+=) 15.Ba3+/- Re8 16.Bb5 Ne7? (better 16...Qd5!?+/-) 17.Be8+- Qe8 18.Rab1 Ba6 19.Qd1 (19.Nc4 Ned5+-) 19...Nfd5 (19...Ned5 20.Ne5+-) 20.g3 (20.Be7!? Qe7 21.Qa4 Qd8+-) 20...b5 (20...Bd3 21.Rb2+-) 21.Ne5 Rb8 (21...Rc8 22.Be7 Rc1 23.Qc1 Ne7 24.Ne4+-) 22.Bd6 (22.Ne4 Nc8+-) 22...Rb7 23.Ne4 b4 (23...f6 24.Nd3 Nc8 25.Bb4+-) 24.Nc5 Ra7 25.e4 (better 25.Na6 Ra6 26.Bb4+-) 25...Nc3+/- 26.Qe1 (26.Rc3!? bc3 27.Qc2+- (27.Qa4?! Qa4 28.Na4 f6+=)) 26...Nb1 (26...Na2!? 27.Na6 Ra6 28.Be7 Qe7 29.Rc8 Bf8+-) 27.Rb1+/- (27.Na6?! Ra6 28.Be7 Nc3 29.Bb4 Na2=) 27...Nc6 28.Na6 (28.Nc6 Qc6 29.Bb8 Ra8 30.Qb4 Be2+/-) 28...Ra6 29.Nc6 Qc6 30.Bb4 (better 30.e5!?+/-) 30...Bd4= 31.Rc1 Qb6?? (better 31...Qd7=) 32.Rc8+- Kg7 33.Bf8 Kf6 34.Qd2?? (34.e5 Be5 35.Qe4 Qd4 36.Qf3 Bf4+-) 34...e5?? (34...Qb1 35.Rc1 Qe4+=) 35.Rd8?? (better 35.Qd3 Ke6 36.Re8 Kd7 37.Re5+-) 35...Qb1 (better 35...Qd8 36.Bh6 Qa5 37.Qg5 Ke6-+) 36.Kg2-/+ Qb2 (36...Qe4!? 37.Kh3 g5-/+) 37.Qe1 (37.Qb2 Bb2 38.g4 h5=) 37...Rc6 (37...Qa2 38.Rd4 ed4+/-) 38.h4 Qb6?? (better 38...Bc5 39.Bc5 Rc5+/-) 39.Rd7 (39.Qd2 Ke6 40.Qg5 Bc5+-) 39...Rc7?? (39...Qb8!? 40.Qd2 Qf8 41.Rd4 ed4 42.Qd4 Ke7 43.Qb4 Ke8 44.Qb8 Ke7 45.Qb4 Ke8 46.Qb8 Ke7 47.Qb4=) 40.Rd5 (40.Rd6 Qd6 41.Bd6 Rc6+-) 40...Rc8?? (better 40...Rc6+=) 41.Qd2 (better 41.Rd6 Qd6 42.Bd6+-) 41...Rf8-+ 42.Qh6 (42.f4 Re8 43.h5-+) 42...Bf2 (better 42...Rb8 43.f4 Qb2 44.Kh3 Qa1 (44...Qa2?! 45.fe5 Ke7 46.Qg5 Ke8 47.Qf6-/+) 45.Rd4 Qd4 (45...ed4?! 46.Qg5 Kg7 47.Qe5 f6 48.Qc7 Kh6 49.Qb8 Qh1 50.Kg4 Qd1 51.Kh3-+) 46.Qg5 Kg7 47.Qe5 Qe5 48.fe5 Rb2-+) 43.Qf8+- Ke6 (43...Bd4 44.Rd6 Qd6 45.Qd6 Kg7+-) 44.Qe8 Kf6 45.Qh8 (45.Qe5) 45...Ke6 46.Qe8 (46.Qe5) 46...Kf6 47.Qh8 (47.Qe5) 47...Ke6= 48.Qe8 (48.Qe5) ½-½. jhonores (2175) - DrHibrido (2175), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.Be2 Nbd7 9.0-0! c5 10.bc6 Nb8 11.d5 Ra7 12.Na3 e5 13.Nb5 Re7 14.c7 Qd7 15.cb8Q 1–0. vihavald – chikod, kurnik, 2014.

8.Be2 e5 9.0-0 Nbd7 10.Nc3 Re8 11.Rc1 Qe7 12.Re1 Bb7 13.Na4 Rad8 14.Ba3 Ne4 15.Qc2 f5 16.c5 dc5 17.dc5 Ndc5 18.Nc5 Nc5 19.Bc5 bc5 20.Qc5 Bf3 21.Bf3 e4 22.Be2 Be5 23.g3 Kg7 24.Qe7 Re7 25.Red1 Red7 26.Rd7 Rd7 27.Rc2 Kf6 28.h4 Bd6 29.g4 Be5 30.Rc6 Bd6 31.b6 cb6 32.Rb6 Ke7 33.Rb5 fg4 34.Bg4 Ra7 35.a4 Kf6 36.Rb6 Ke5 37.Kg2 h6 38.h5 gh5 39.Bh5 Kd5 40.Bg6 Ke5 41.Kh3 Bc5 42.Rb5 Kd5 43.Kg4 Rg7 44.Kh5 Rg8 45.Kh6 Rf8 46.Be4 Ke4 47.Rc5 Rf2 48.Ra5 Ke3 49.Rb5 Kd4 50.a5 Kc4 51.Re5 Rf8 0–1. ferminkatcho (1835) – 1paul1 (2105), kurnik, 2014.

8.a4 Bb7

9.Bd3 e6 10.Nbd2 Nbd7 11.0-0 d5 12.Qc2 Rc8 13.c5 c6 14.cb6 (better is 14.Nb3+=) 14...cb5-/+ 15.Qb3 b4 (worse is 15...Qb6 16.ab5 Ra8 17.Rfc1+=) 16.Bb5 Nb6 17.Rac1 Qd6 18.Ne5 Nfd7 (18...Ne4 19.Ne4 de4 20.Nc4 Nc4 21.Bc4-/+) 19.Nd3 (19.Nd7 Nd7 20.Qd3 Nb6-/+) 19...Rc1 20.Rc1 Rc8 21.Rc8 Nc8 22.Qc2 Ncb6 (22...Na7!?-/+) 23.Nb3+=.

9.Be2 c6 10.0-0 cb5 11.cb5 Nbd7 12.Nc3 e5 13.Qc2 ed4 14.Nd4 Ne5 15.f4 Ned7 16.Bf3 Bf3 17.Nf3 (17.Rf3 Nc5+=) 17...Nc5= 18.Rad1 Re8 19.Rfe1 Ng4 (19...Rc8 20.Nd4=) 20.Nd5 Bb2 21.Qb2 Rc8? (better 21...Re6!?+/-) 22.h3+- Nf6?? (22...Na4 23.Qd4 Ne3 24.Re3 Re3 25.Qe3 Rc4+-) 23.Nf6 Qf6 (23...Kf8 24.Nh7 Kg8 25.Nf6 Kf8 26.Ne8 Ke8+-) 24.Qf6 1-0. fdeblasro – Patruell, Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

9.Be2 Nbd7 10.0-0 Re8 11.Qb3 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 de5 14.Rd1 Qe7 15.Nd2 (15.Nc3 Ne4+=) 15...e4 (15...Rad8 16.Bf3 e4 17.Be2=) 16.Nf1 Nd7 (16...Rad8 17.Rd2=) 17.Bg7+=.

9.Be2 Nbd7 10.0-0 Re8 11.Nbd2 e5 12.d5 Nc5 13.Qc2 e4 14.Nd4 h5 (14...Nfd7 15.Ra3+=) 15.N2b3 Nb3 16.Nb3 Nd7 (16...h4 17.Rae1+=) 17.Bg7+/- Kg7 18.Qc3 Qf6 19.Qf6 (19.Qd2 h4+=) 19...Kf6= 20.Rad1 Nc5 (20...Ke5 21.f4 ef3 22.gf3=) 21.Nc5+= dc5 22.Rd2 (22.h3 Ke5+=) 22...Rad8= 23.Rfd1 Ke5 24.g3 (24.Kf1 Bc8=) 24...f5 25.h4 Re7 26.Bf1 Red7 27.Bg2 Rd6 28.Bf1 (28.f3 Rf8+=) 28...Bc8 29.Be2 Bb7 30.Kg2 Bd5 (better 30...Bc8!?=) 31.cd5 Rd5 32.Rd5 Rd5 33.Rd5 (33.Rc1 Rd2 34.Bc4 Rb2+/-) 33...Kd5 34.f3 c4 35.g4?? (35.fe4 fe4 36.g4 c3+/-) 35...hg4 (better 35...c3 36.Bd1 ef3 37.Kf3 fg4 38.Kf4 c6 39.e4 Kc5 40.bc6 Kc6+/-) 36.fg4+/- fg4 (36...c3 37.Bd1 fg4 38.Kg3+- (38.Bg4?? c2-+)) 37.Bg4 (37.Kg3 c3 38.Bd1 c6 39.bc6 Kc6 40.Kg4 b5+/-) 37...c3 (37...c5 38.bc6! Kc6 39.Kg3+/-) 38.Bd1 Kc4? (better 38...c6 39.bc6 Kc6+-) 39.Bc2+- Kb4 40.Be4 (better 40.Kg3 Ka3 41.Kf4+- (41.Be4?! Ka4 42.Bg6 Kb5+/-)) 40...Ka4+/- 41.Bg6 Kb3? (better 41...Kb5 42.h5 a4+/-) 42.h5+- a4 43.h6 a3 44.h7 c2?? (44...a2 45.Bf7 Kb4 46.Ba2 c2+-) 45.Bc2! Kc2 46.h8Q Kb1 (46...a2 47.Qd4 Kb1 48.Qb4 Kc2 49.Qa3+-) 47.Qh7 (47.Qc3 a2 48.Qb3 Kc1 49.Qa2 Kd1 50.e4 c5 51.bc6 Kc1 52.c7 Kd1 53.c8Q b5 54.Qd7 Ke1 55.Qad2) 47...Kb2 48.Qg7 (better 48.Qc7!? a2 49.Qb6 a1Q 50.Qf6 Ka2 51.Qa1 Ka1+-) 48...Kb3 49.Qe5 (49.Qc7 a2 50.Qc1 Ka4+-) 49...a2 50.Qa1 (50.e4!? Ka4+-) 50...Kb4 51.Qa2 Kb5 52.Qb3 (52.Qd5 Ka6 53.e4 b5+-) 52...Kc5 53.Kf3 Kd6 54.Ke4 c6 55.Qc4 b5 56.Qb4 Kc7 57.Qc5 (57.Qe7 Kb6 58.Qd8 Ka6 59.Kd4 Ka7 60.Qc7 Ka8 61.Kc5 b4 62.Kc6 b3 63.Qb7) 57...Kb7 58.Ke5 Ka6 (58...Kc7 59.Qa7 Kc8 60.Kd6 c5 61.Qc7) 59.Kd6 Ka5 60.Qc6 (60.Qc3 Kb6 61.Qg7 b4 62.Qc7 Kb5 63.Qc6 Ka5 64.Kc5 b3 65.Qb5) 60...Ka4 61.Qb5! Kb5 62.e4 Kc4 63.e5 Kd4 64.e6 Kd3 65.e7 Kd4 66.e8Q Kd3 67.Qe5 Kc4 (67...Kd2 68.Kd5 Kc2 69.Kd4 Kb2 70.Kd3 Kb3 71.Qb5 Ka3 72.Kc3 Ka2 73.Qb2) 68.Qe4 (68.Qd5 Kb4 69.Qd3 Ka5 70.Qb3 Ka6 71.Kc6 Ka5 72.Qb5) 68...Kc3 69.Kc5 Kb3 70.Qe3 (70.Qc4 Kb2 71.Kb4 Kb1 72.Kb3 Ka1 73.Qf1) Kc2 (70...Kb2 71.Kc4 Kc2 72.Qe2 Kc1 73.Kc3 Kb1 74.Qb2) ½-½. zergy (2160) - MeikeSchlecker (2390), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

9.Be2 e6 10.0-0 Qe7 11.Nbd2 Nbd7 12.Rc1 c5 13.d5 (13.bc6 Bc6 14.Bd3 e5+=) 13...e5 (13...ed5!? 14.cd5 Rac8=+) 14.e4+= Nh5 15.h3 Nf4 16.Nb3 f5 17.ef5 (17.Nbd2 Bc8=) 17...gf5 (17...e4 18.f6 Nf6-/+ (18...ef3? 19.fe7 Ne2 20.Kh2+-; 18...Bf6?! 19.Bf6 Rf6 20.Nh2=; 18...Ne2 19.Qe2 Bf6 20.Bf6 Nf6 21.Nfd2+=)) 18.Kh2= Nf6 19.Qd2 (19.Rc2 e4 20.Ne1 Ne2 21.Re2 Rae8=) 19...Ne4 (19...Bh6 20.Rcd1=+) 20.Qe3 (20.Qe1=) 20...Qf6 (20...Bh6!? 21.Nfd2 Nd2 22.Nd2 Qg5-/+) 21.g3 (21.Qf4! ef4 22.Bf6 Bf6 23.Bd3=) 21...Ne2= 22.Qe2 Bh6 23.Rcd1 Kh8 24.Nfd2 Ng5 (24...Qg6 25.Rde1=) 25.Nf3 (better 25.f4!? Nf7 26.fe5 de5 27.Ne4+/-) 25...Ne4 26.Nbd2 Nd2 27.Nd2 Rg8? (27...Bd2 28.Rd2 f4 29.Rd3=) 28.Nf3 (better 28.f4!? Rg3 29.fe5+-) 28...Bg7 (28...Rae8 29.Rfe1 Bg7 30.Nd2=) 29.Rg1 (29.Ne5!? de5 30.f4+=) 29...Rae8= 30.Qc2 Qg6 (30...Bc8 31.Rde1=) 31.Ne1 (31.Nh4 Qh5 32.Nf5 Bc8+=) 31...h5 (31...Qh5 32.Nd3=+) 32.Qe2 e4 (better 32...Bc8=) 33.Qe3?? (better 33.Bg7 Rg7 34.Ng2+=) 33...Bb2-+ 34.Nc2. muhammadaudii (1875) - marlinchess (1810), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.Be2 Bb7

9.0-0 c5 10.bc6 Nc6 11.Nc3 e5 12.Qb3 ed4 13.ed4 Re8 14.Bd3 (14.Rfe1 Ne4 15.Ne4 Re4+/-) 14...d5= 15.Nd5 (15.cd5 Nb4 16.Bb5 Re7=) 15...Nd5=+ 16.cd5 Nb4 17.Bc4 Bd5 18.Ne5 Rc8 19.Rac1? (19.Bd5 Qd5 20.Qd5 Nd5=+) 19...Bc4 (19...Rc4 20.Rc4 f6-/+ (20...Bc4?! 21.Qc4 Qd5 22.Qd5 Nd5 23.Re1=)) 20.Rc4= Qd5?? (better 20...Rc4 21.Qc4 Qd5 22.Qd5 Nd5=) 21.a3 (21.Rb4 Qb3 22.Rb3+- (22.ab3? ab4 23.Ba1 Rc2-+)) 21...Rc4 22.Nc4 Nc6 23.Qd3 Nd4 24.Bd4 (24.Kh1 Qc5-/+) 24...Qd4 25.Qb3 Rc8 (better 25...Re2-+) 26.Nb6? (better 26.Ne3-/+) 26...Rb8-+ 27.Rb1 Bf8 0-1. jhonores (2215) - Obito2016 (2230), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.0-0 Nbd7 10.a4 c5 11.d5 Ne8 12.Bg7 Ng7 13.Nbd2 (13.Qd3 Qc7+/–) 13...e5 14.e4 f5 15.ef5 gf5 16.h3 Qf6 17.Nh2 Rf7 18.Qc2 Kh8 19.Rae1 Rg8 20.Kh1 e4 (20...Ne6 21.Rg1 Nf4 22.Ndf1=) 21.Nb1 Ne5 22.f3 (22.Qd2 Qh4 23.f4 Nd7=) 22...e3 (better is 22...Nh5 23.fe4 Ng3 24.Kg1 Nf1 25.Rf1 Qg6–+) 23.f4= Ng6 24.Rf3 Re7 25.Bd3 Rge8 (25...Qd4 26.g3+/– (26.Bf5? Nf5 27.g3 Bc8–+)) 26.g3+= Bc8 (26...h5!?+=) 27.Nf1+/– e2 28.Re2 Re2 29.Be2 Qd4 30.Qd3 Qa1 31.Re3 (31.Nc3!?+–) 31...Re3 32.Ne3 Qf6 (32...Qa4!? 33.Nc3 Qa3+/–) 33.Kg2 Bd7 34.Bf3 h5 35.Nd2 (better is 35.Qc3 Qf7 36.h4+–) 35...h4+= 36.Qc2 (better is 36.Kg1!?+=) 36...hg3–/+ 37.Kg3 Qh4 38.Kg2 Nf4 39.Kf1 Qh3 40.Ke1+= Qg3 41.Kd1 Nh3 42.Kc1 Nf2 43.Kb2 f4 44.Nef1= Qg5 45.Ne4 Qe5 46.Qc3 Nd3 47.Kc2 Nb4 48.Kb3 Nf5 (48...Nf5 49.Qe5 de5–/+) 0–1. ludice (1665) – ladicpijan (1635), kurnik, 2011.

9.0-0 Nbd7 10.Nc3 Qe8 11.Re1 e5 12.Na4 Qe7 13.Rc1 Rfe8 14.Ba3 Qd8 15.c5 dc5 16.dc5 Bf3 17.Bf3 e4 18.Be2 Qe7 19.Qb3 Nc5 20.Nc5 bc5 21.Rc5 Qd7 22.Rd1 Qe7 23.Rdc1 Bf8?? (better is 23...Ra7+/–) 24.Rc7+– Qa3 (24...a4 25.Be7 ab3 26.Bf6 ba2+–) 25.Qf7 Kh8 26.Qf6 Kg8 27.Bc4 (27.Bc4 Re6 28.Be6#) 1–0. ferminkatcho (1770) – sfbirkenfeld (1710), kurnik, 2012.

9.0-0 Nbd7 10.Nc3 Re8 11.Rc1 e5 12.Qb3 ed4= 13.ed4 Ne4 14.Rfe1 f5?? (better 14...Bh6 15.Rc2 Nd2 16.Nd2 Bd2=) 15.c5+- Kh8 16.c6 a4 (16...Bc6 17.bc6 Ndf6 18.Bd3+-) 17.Qc2 (17.Na4 Bc8 18.cd7 Bd7+-) 17...a3 (17...Bc6 18.bc6 Ndf6 19.Na4+-) 18.Ba1 (18.cb7 Ra7 19.Ba1 Bh6+-) 18...Rb8 (18...Bc6 19.bc6 Ndf6 20.d5+-) 19.cb7 Rb7 20.Bd3 Nef6 21.Ng5 Re1 22.Re1 Qg8 23.Qe2 (23.Qa4 d5+-) 23...h6 (23...d5 24.Qe6 Bf8 25.Qc6+-) 24.Ne6 Nf8 25.Ng7 Qg7 26.Qe7 N8d7 27.d5 (27.Qe3 Ra7+-) 27...Ne5 (27...Qe7 28.Re7 Kg8 29.Bc4+-) 28.Qg7 (better 28.Qd8 Kh7 29.f4 Rb8 30.Qb8 Nd3+-) 28...Kg7 29.Bf1 Ra7 30.Ne2 (30.f4 Ned7+-) 30...Nd3 31.Rd1 Nb4 (31...Nb2 32.Rd2+-) 32.Nf4 Na2 (32...Kf7 33.Bc4 Nc2 34.Bf6 Ra4+-) 33.Rb1 (33.Ne6 Kf7 34.Nd8 Ke8 35.Bf6 Ra4+-) 33...g5?? (better 33...Kf7 34.Ng6! Kg6+/-) 34.Ne6 Kg6 35.Bc4 Ne4 (35...Nc3 36.Bc3 Ne4 37.Ba1+-) 36.Ba2 Ra5 (36...g4 37.Rb4+-) 37.f3 Nd2 (37...Nc5 38.Nc7 f4 39.Ne8+-) 38.Rb4 g4 (38...Nf3 39.gf3 Ra7 40.Rc4+-) 39.Kf2 (better 39.fg4!? h5 40.gf5 Kf7+-) 39...gf3 40.gf3 Ra8 41.Ke2 Kh5 (41...Nf3 42.Kf3 Ra5 43.Rc4+-) 42.Kd2 Rg8 (42...Kg6 43.Nc7 Rc8 44.Ne6+-) 43.Nf4 Kh4 44.Bd4 (44.Bf6 Rg5 45.Bb1 c5 46.Bf5 c4 47.Bg4 c3 48.Kc3 a2 49.Ng6) 44...Kg5 45.Be3 Kf6 46.Ra4 Rg5 47.Ra3 Rh5 48.h3 (48.Nh5 Kg6 49.Nf4 Kf6 50.Rc3 c5 51.dc6 d5 52.c7 d4 53.Rc6 Kg7 54.c8Q de3 55.Ke3 h5 56.Qg8) 48...Rg5 49.Ra7 Rg3 50.Ke2 (50.Nh5 Ke7 51.Ng3 f4 52.Bf4 Kd7 53.Ra8 Ke7 54.Nf5 Kf7 55.Nh6 Kf6 56.Rg8 c5 57.Bg5 Ke5 58.Nf7 Kf5 59.Bb1) 50...Rg7 51.Bc4 (51.Bd4 Kg5 52.Ne6 Kh4 53.Ng7 c5 54.Nf5 Kg5 55.Rg7 Kh5 56.Bf6 c4 57.Ng3) 51...Re7 52.Bd3 (52.Ne6 Kf7+-) 52...h5 53.h4 Ke5 54.Nh5 (54.Ng6 Kf6 55.Ne7 Kf7 56.Nf5 Kg6 57.Rc7 Kf6 58.Bd4 Kg6 59.Rg7) 54...Kd5 55.f4 (55.Nf4 Ke5 56.Ng6 Ke6 57.Ne7 f4 58.Bf4 Kd7 59.Ng8 Ke8 60.Ra8 Kf7 61.Bf5 d5 62.Bh6 c5 63.Rf8) 55...Rh7 56.Nf6 (56.Nf6 Ke6 57.Nh7 Kd7 58.Bf5 Ke8 59.Rc7 Kd8 60.Bb6 Ke8 61.Rb7 d5 62.Bg6) 1-0. jhonores (2175) - Maning_040376 (2185), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

9.0-0 Nbd7 10.Nbd2 Re8 11.h3 (11.Qc2 e5=) 11...e5 12.Re1 ed4 (12...Ra7 13.h4=) 13.ed4 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 (15.Bd3 Nf6=) 15...Nc5 (15...d5 16.Ne4 de4 17.Qc2=) 16.Ne4+= Ne4 17.Bf3 f5 18.Qc2 d5 19.a4 Rc8 20.Rad1 (20.Qb3 Qd6 21.Be4 fe4 22.cd5 Rcd8+=) 20...c6= 21.Be4 (21.bc6 Rc6 22.Be2 Qh4+=) 21...fe4+= (worse is 21...de4 22.Qb3+=) 22.Qb3 (22.c5!?+=) 22...dc4–/+ 23.Qc4 Qd5 24.Qd5 (24.Qe2 cb5 25.Qb5 Qb5 26.ab5 Rcd8–/+) 24...cd5–+ 25.Rc1 Bh6 26.Rc6 (26.Ra1 Rc4–+) 26...Rc6 27.bc6 Rc8 28.Bc1 Bg7 29.Be3 Rc6 30.Rb1 Kf7 31.Kf1 (31.Kh2 Bf6–+) 31...Bf6 32.Ke1 (32.Ke2 Bd8 33.Rc1 Rc1 34.Bc1 Ke6–+) 32...Ke6 33.Kd1 (33.f3 ef3 34.gf3 Bd8–+) 33...Bd8 34.Rc1 Rc4 35.Rc4 dc4 36.Kc2 Kd5 37.Kb2 Be7 38.Kc2 Bb4 39.Kb2 h5 40.Kc2 Be7 41.Kc3 Bf6 42.g3?? (42.f3–+) 42...Bg7 43.g4 (43.h4 Bf6 44.f3 ef3–+) 43...hg4 44.hg4 Bf6 45.Kc2 (45.f3 ef3 46.Bf2 Bg5–+) 45...Bd4 46.g5 (46.Bc1–+) 46...Be3 47.fe3 Kc5 48.Kc3 b5 0–1. Campos Calvo Sotelo,Juan (2025) – Perez Garcia,Alejandro (1845), 10th Gibraltar Challengers–B, 2012.

9.Nc3 Nbd7 10.0-0 e5 11.Qc2 Re8 12.Rfe1 e4 13.Nd2 h5 14.Rac1 Qe7 15.Ba3 (15.Red1 h4+=) 15...Bh6 (15...h4 16.h3+=) 16.Na4 Ng4 17.Bg4 hg4 18.c5 dc5 19.dc5 Bd5 20.Nc4 (better is 20.c6 Qa3 21.cd7+/–) 20...Ne5?? (better is 20...Qe6+=) 21.cb6+– Qg5 22.Ne5 Re5 (22...Qe5 23.bc7 Qe6 24.Nc5+–) 23.bc7 Rc8 24.Bd6 Rf5 (24...Ree8 25.Bf4 Qh4 26.Bh6 Qh6 27.Nb6+–) 25.b6 1–0. ferminkatcho (1615) – train1959 (1725), kurnik, 2012.

7.c4 c5

8.a4 b6 9.Nbd2 Nbd7 10.Be2 Bb7 11.0-0 Qc7 12.d5 e5 13.Qc2 h6 14.e4 Nh7 15.Bd3 Ndf6 16.Nh4 Qe7 17.g3 Nh5 18.Ng2 Bc8 19.Rae1 Bh3 20.Qd1 Rae8 21.f4 ef4 22.Bg7 Kg7 23.gf4 Bg2 24.Kg2 Qh4 25.Qf3 g5 26.f5 N7f6 27.Kg1 (27.Bb1!?+=) 27...Ng4–/+ 28.f6 (better is 28.Qe2!?–/+) 28...Kh8–+ (28...Nhf6 29.h3+/–) 29.Qh1? (29.Re2 Nf4 30.Bc2–+) 29...Nf4 (29...Ngf6?! 30.Bc2–/+; 29...Nhf6?! 30.Bc2–/+) 30.Nf3 (30.Re2 Nd3 31.h3 Nge5–+) 30...Qh5 (30...Nh3 31.Kg2 Ne3 32.Re3 Qg4#) 31.h3–+ Nh3 32.Kg2 Nf4 33.Kg3 Nf6 34.Bc2 Qg4 35.Kf2 Nh3 36.Ke3 Ne4 37.Be4 Re4 (37...Re4 38.Kd2 Rc4–+; 37...Qe4?! 38.Kd2 Qf4 39.Kc3 Re3 40.Re3 Qe3 41.Kc2 Qe4 42.Kc3–+) 0–1. Huergo,Jose Ramon – Rodriguez,Pedro, Havana, 1992. (=1.Nf3 Nf6 2.e3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.c4 d6 6.d4 a5 7.b5 c5)

8.a4 cd4 9.Bd4 Nbd7 10.Nbd2 b6 11.Be2 Nc5 12.0-0 Bb7 13.Qc2 Nfe4 14.Bg7 Kg7 15.Rfd1 Rc8 16.Ne4 Be4 17.Qc3 f6 18.Nd4 Rh8 (18...Qd7 19.f3 Bb7 20.Bd3=) 19.f3 Bb7 20.e4 h5 21.Bd3 Qd7 22.Bc2 Ne6 23.Ne2 Rc5 24.h4 g5 25.hg5 Rg5 26.f4 Rg4 27.g3? (27.Qe3 Qc7+=) 27...Qc7 (better is 27...h4!? 28.Kf1 hg3 29.Ng3 Nf4–+) 28.Kf2+= Qc5 29.Kf3 Kf8 30.Rd5 Qc7 (better is 30...Bd5!? 31.ed5 Ng5 32.Kg2 h4–/+) 31.Rh5= Rh5 32.Kg4 Rh2 33.Kf3?? (better is 33.Re1=) 33...Qc5–+ 34.Rf1 (34.Qe1 Qc4 35.Rd1–+) 34...Qh5 35.Ke3 Qe2 0–1. barborski – gradivus, kurnik, 2012.

8.Nc3 Qc7 9.Rc1 e5 10.de5+= de5 11.Nd5 Nd5 12.cd5 e4 13.Bg7 Kg7 14.d6 Qd8 15.Ne5 f6 16.Nc4 b6 17.Qd5+/– Ra7 18.Qe4 Re8 19.Qd3 Be6 20.Qd2 Nd7 21.Be2 Bc4 22.Bc4+= Ne5 23.0-0 Nc4 24.Rc4 Rd7 25.Qd5 Rd6= 26.Qf3 Rd2 (27.a4 Qd5=). Hirtreiter,Michael – Mothes,Rainer, corr SOK–89–32, 1989.

8.Nc3 Nfd7 9.Be2 b6 10.0-0 Bb7 11.d5 e6 12.Qc2 ed5 13.Nd5 Bd5 14.Bg7 Kg7 15.cd5 Qf6 16.Nd2 Re8 17.Bf3 Ne5 18.Be2 Nbd7 19.Nc4 Nc4 20.Qc4 Qe5 21.Rac1 f5 22.Qc3 Qc3 23.Rc3 Re5 24.Bf3 Rae8 25.Rd1 Nf6 26.h3 g5 27.g4 f4 28.ef4 Re1 29.Re1 Re1 30.Kg2 gf4 31.Rc4 Ra1 32.Rf4 Ra2 33.g5 Nd7 34.Re4 Ne5 35.Be2 Kg6 36.Kg3 Kf5 37.Re3 Ra4 38.f4 Rf4 39.Bd3 Nd3 40.Rd3 Rb4 41.h4 Rb5 42.Rf3 Ke4 43.Rf6 Kd5 44.h5 Rb1 45.Kg2 Ke5 46.Rh6 Kf5 47.g6 hg6 48.hg6 Kf6 49.g7 Kg7 50.Rd6 a4 51.Kf2 a3 52.Rd7 Kf6 53.Ra7 Rb3 54.Ke2 Ke5 55.Kd2 Kd4 56.Kc2 Rb2 57.Kc1 Rb3 58.Kc2 Rh3 59.Ra4 Kd5 60.Kb1 b5 61.Ra8 Kc4 62.Ka2 b4 63.Rc8 Rh2 64.Ka1 Kb3 65.Rc5 Rh1 0–1. brother – szalonykon (1750), kurnik, 2013.

8.Nc3 Bf5 9.Bd3 Bg4 (9...Bd3 10.Qd3 Nbd7 11.0-0=) 10.0-0 (10.h3 Bc8+/–) 10...Nbd7+= 11.Na4 b6 (11...Nb6 12.Nb6 (worse is 12.dc5 Na4 13.Qa4 Bf3 14.gf3 Nd7 15.Bg7 Nc5+=) 12...Qb6 13.h3+=) 12.dc5 (12.Re1!?+/–) 12...Nc5= (worse is 12...bc5 13.h3 Bf3 14.Qf3+/–) 13.Nc5 dc5 (worse is 13...bc5 14.h3 Bc8 15.e4+/–) 14.Be2 Qd1 15.Rfd1 Rad8 16.Rd8 (16.h3!? Bf5 17.Ne5=) 16...Rd8–/+ 17.Rd1 Rd1 18.Bd1 Bf3 (18...Ne4!? 19.h3 Be6–+) 19.Bf3= Nd7 20.Bg7 Kg7 21.Be2 g5 22.f4 gf4 23.ef4 Kf6 24.Kf2 h6 25.Ke3 e5 26.fe5 Ke5 27.g4 Nf6 28.h4 (28.Bd1 Ne4=) 28...Ne4+= 29.Bd3 Nc3 30.a3 Nd1 31.Ke2?? (better is 31.Kf3+=) 31...Nb2–+ 32.Bc2 f6 33.Bb3 (33.Kf3 Kd4–+) 33...Kd4 34.Kf3 Nc4 35.Kf4 White plans g5 35...Nd6 36.g5 (36.a4–+) 36...fg5 37.hg5 hg5 38.Kg5 (38.Kf3–+) 38...c4 39.Bd1 Nb5 40.a4 Nc3 41.Bc2 Na2 42.Kf6 (42.Bb1 Nb4 43.Kf4 c3–+) 42...Nb4 (better is 42...c3 43.Kf5 Nb4 44.Bd1–+) 43.Bd1 (43.Bb1 c3–+) 43...c3 44.Ke6 (44.Kf5 Kd3 45.Bb3–+) 44...c2 45.Bc2 Nc2 46.Kd6 Nb4 (46...Nb4 47.Kd7 b5 48.ab5 Kc5–+) 0–1. hasinot – yzmqp (1715), internet, 2014. (=1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.c4 a5 6.b5 c5 7.e3 d6)

8.Nc3 Bg4 9.Be2 =.

8.bc6 bc6 9.Nc3 Na6 10.Be2 Rb8 11.Rb1 Bf5 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 =.

8.bc6 bc6 9.Nc3 Na6 10.Be2 Rb8 11.Qd2 Bg4 12.0-0 c5 13.h3 Bf3 (13...Bf5 14.a3=) 14.Bf3+= cd4 15.ed4 Nd7 16.Nb5 (16.Nd5 Nb4+=) 16...Nb6= 17.Rac1 Nc4 18.Rc4 Rb5 19.Ba1 Rb4 20.Rc6 Nb8 21.Rc2 Nd7 22.Re1 (22.Rfc1 e6=) 22...e6=+ 23.Bc3 Rc4 24.Rec1 (24.Be2 Rc7 25.Bb5=+) 24...d5 (24...Qh4!?-/+) 25.Ba5 Qc8 (25...Rc2 26.Rc2 Qh4 27.Rc7=) 26.Bb4 (26.Rc4 dc4 27.Qb4 c3+/-) 26...Rd8 (26...Bh6 27.Qh6 Rc2 28.Rc2 Qc2 29.Bf8 Nf8 30.a3=+) 27.a4 (better 27.Rc4!? dc4 28.Ba5+/-) 27...Nb6 28.a5 Rc2 29.Rc2 Nc4 30.Qd3 (30.Qf4 Qd7 31.Rc1 Qa4=) 30...Qa6 Attacking the isolated pawn on a5 (30...Qb8 31.Bc3-/+) 31.Be2 Qb5 32.Qc3 (32.Bc3 Qc6=) 32...Rb8 33.Bc4 dc4 (33...Qb4!? 34.Qb4 Rb4=+) 34.Bd6= Qb1?? (better 34...Rd8 35.Bc5 Rc8=) 35.Rc1+- Rb3 (35...Qb3 36.Bb8 Qb8 37.Qc4 Bf8+-) 36.Qc4 Qa2 (36...Bf8 37.Bf8 Kf8 38.Rb1 Rb1 39.Kh2 Kg7+-) 37.Qc8 Bf8 38.Qf8 1-0. jhonores (2215) - teguhmaster (2080), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2020.

8.bc6 bc6 9.Be2 e6 10.0-0 Ba6 11.Nbd2 Nbd7 12.Bc3 c5 13.Nb3 a4 14.Nbd2 d5 15.cd5 Be2 16.Qe2 Nd5 17.Qc4 (17.Rac1 Qe7=) 17...Nc3 (17...Rc8 18.Bb2 cd4 19.Qa4–/+) 18.Qc3+= Rc8 19.Qa3 cd4 20.Nd4 e5 21.N4f3 e4 22.Nd4 Nc5 23.Rac1 (better is 23.Rfd1!?+=) 23...Bd4–+ 24.ed4 Qd4 25.Rfd1?? (better is 25.Rc4 Qd2 26.Rc5 Rc5 27.Qc5 Qa2 28.h3–+) 25...Nd3 26.Ne4 (26.Rc8 Qf2 27.Kh1 Rc8 28.Ne4 Qe2–+) 26...Rc1 27.Rc1 Nc1 28.Qc1 Qe4 (28...Qe4 29.h3 Qd4–+) 0–1. Antoniazzi,Francesco – Moore,Brandon, Internet Section, 2003. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 d6 5.e3 0-0 6.d4 a5 7.b5 c5)

8.bc6 Nc6 9.d5 Qb6 10.Bc3 Nb4 11.Bd4 Qc7 12.a3 Na6 13.Nc3=.

8.bc6 Nc6 9.Be2 Bf5 10.0-0 Nb4 11.Na3 Nc6 12.h3 (12.Nb5 Rc8+=) 12...Qc7 (12...Be4 13.Nb5=) 13.Rc1 e5 14.Nb5 Qe7 15.Ba3 Rfd8 (15...Nb4 16.Qb3+=) 16.Re1 (better 16.de5!? Ne5 17.Bd6 Nf3 18.Bf3+-) 16...Nb4 17.Bf1 (17.Qb3 e4 18.Bb4 ab4+=) 17...e4= 18.Nd2 Bd7 19.Qb3 Bb5 20.cb5 Nfd5? (20...Nbd5 21.Rc2+=) 21.Bc4 (better 21.Bb4 Nb4 22.a3+-) 21...Qg5?? (better 21...Nb6+=) 22.Ne4+- Qh5 23.Ng3 Qg5 24.Bb4 (24.h4 Qh4 25.Bd5 Nd5 26.Qd5 Rd7+-) 24...Nb4 25.Bf7 Kh8 (25...Kf8 26.Bc4 d5 27.Be2+-) 26.a3 Qf6 (26...Qb5 27.ab4 Qb4 28.Qb4 ab4 29.Rc7+-) 27.ab4 a4 28.Qa2 Rf8 (28...Rd7 29.Be6 Re7 30.Bd5+-) 29.Bd5 h5 (29...Qe7 30.b6 Rfc8 31.Rc8 Rc8 32.Ne4+-) 30.Bb7 Rab8 (30...Ra7 31.Rc7 d5 32.Rec1+-) 31.Bc6 a3 (31...d5 32.Rc5+-) 32.Ne4 Qe7 33.Qd5 1-0. jhonores (2135) - avaturka3 (2050), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.bc6 Nc6 9.Be2 Bf5 10.0-0 Rc8 11.Nc3=.

8.bc6 Nc6 9.Be2 Bf5 10.0-0 e5 11.Na3 Qe7 12.Nb5 Rfd8 13.a3=.

8.Nbd2 a4 9.a3 cd4 10.ed4 d5 11.c5 Bg4 12.Qc2 Bf3 (12...Bd7 13.Bd3=) 13.Nf3+= Ne4 14.Bd3 f5 (14...Qa5 15.Nd2+=) 15.0-0+/- e6 16.Nd2 Nd7 17.Nb1 (17.Rfe1 e5+=) 17...Qh4= 18.f3 Ng5 19.g3 (19.Qf2 Qf4 20.Ra2 Nf7+=) 19...Qh5 (worse 19...Bd4 20.Kh1 Qh5 21.Bd4 Nf3 22.Bg1 Ng1 23.Kg1+/- (23.Rg1?! Qf3 24.Rg2 Nc5=)) 20.Be2 f4 21.g4 Qh4 22.Qd3?? (better 22.Qd2=) 22...Nh3 23.Kg2 Ng5?? (better 23...Nc5 24.dc5 Bb2-/+) 24.Nc3= Nc5?? (better 24...Nf6 25.Kh1 Nf7+=) 25.dc5+- Rad8 (25...Rfc8 26.Qd1+-) 26.Nd1 (better 26.Na4!? Bb2 27.Nb2+-) 26...e5+/- 27.Nf2 (better 27.Qc3!?+/-) 27...e4+= 28.fe4?? (better 28.Qb1 ef3 29.Bf3 Nf3 30.Kf3 Qh2 31.Ke2 Rde8 32.Kd2=+) 28...Bb2-+ 29.ed5 (29.Bf3 de4 30.Qc4 Kg7 31.Ne4 Ba1-+) 29...Ba1 (better 29...f3 30.Bf3 Be5-+) 30.Ra1 (30.Bf3 Bd4! 31.d6-+) 30...f3 31.Bf3 Nf3 32.Qf3 (32.Nh3 Qg4 33.Kh1 Qh3 34.Qe2-+) 32...Rf3 33.Kf3 Rd5 (33...Rf8 34.Ke2 Qf2 35.Kd3 Rf3 36.Kc4 Qc2 37.Kd4 Qc3 38.Ke4 Qe3) 34.Rc1 Qh2 35.c6 (35.Rh1 Qe5 36.Rf1 Rd2-+) 35...bc6 36.bc6 (36.Rh1 Rd3! 37.Nd3 Qh1 38.Ke3 cb5-+) 36...Rd2 37.Ne4 Qe2 (37...Rd3) 38.Kf4 Rd4 39.c7 (39.Kg3 Rd3 40.Kf4 Qh2 41.Ng3 Qg3 42.Kg5 Qe3 43.Kf6 Rd6) 39...Qe4 (39...Re4 40.Kg5 Qg4 41.Kf6 Qf4) 40.Kg5 (40.Kg3 Rd3 41.Kh2 Rd2 42.Kh3 Qe3 43.Kh4 Rh2) 40...Qe3 (40...Qf4 41.Kh4 Qg4) 41.Kf6 (41.Kh4 Qf2 42.Kg5 Qf4 43.Kh4 Qg4) 41...Qc1 (41...Rd6) 42.Ke6 (42.c8Q Qc8 43.Ke5 Qd8 44.g5 Qd6) 42...Qc7 (42...Qe3 43.Kf6 Rd6) 43.g5 (43.Kf6 Qf4 44.Ke6 Qd6) 43…Qc6 (43...Qc6 44.Ke7 Qe4 45.Kf6 Rd6; 43...Qd6) 0-1. zembelek (1990) - chesslion (1990), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

8.Nbd2 b6 9.d5 e5 10.de6 fe6 11.Qc2 Bb7 12.Be2 Nbd7 13.0-0 Qe7 14.Rad1 d5 15.Rfe1 Rae8 16.h3 Rc8!?=.

8.Nbd2 b6 9.Be2 Bb7 10.0-0 Nbd7 11.a4 e6 12.Nb3 Qe7 13.dc5 dc5 (worse is 13...bc5 14.Qe1 Qd8 15.Bc3+/-) 14.Qc2 Ne4 15.Nfd2 Nd2 16.Nd2 Ne5 17.f4 Nd7 18.Bf3 Be4?? (better is 18...Bb2 19.Qb2 Bf3 20.Nf3 Rad8=) 19.Ne4+-.

8.Nbd2 Bf5 9.Be2 Qc7 10.Nh4 Bc8 11.0-0 Nbd7 12.Qc2 e6 13.Rfd1 b6 14.Nhf3 Bb7 15.Rac1 Rad8 16.Qb1 Qb8 17.Qa1 Ne4 18.Ne4 Be4 19.Ng5 Ba8 20.d5 e5 21.f4 h6 22.Ne6 fe6 23.de6 Rde8 (better is 23...Rf5!? 24.ed7 Rf7+/–) 24.ed7+/– Qb7 25.Bf3 Qd7 26.Ba8 Ra8 27.Be5! Rad8 28.Bg7 Qg7 29.Qg7 Kg7 30.Kf2 Kf6 31.Rd5 Ke6 32.Kf3 Rf6 33.Rcd1 Ke7 34.g4 Rdf8 35.h4 R8f7 36.h5 g5 37.f5 Kd7 38.e4 Kc7 39.e5 de5 40.Ke4 Re7 41.Re5 Ref7 42.Re8 Rh7 43.Ke5 Rff7 44.f6 (44.f6+–) 1–0. Kaeding,Rainer (2225) – Berg,Dietmar, Ruhrgebiet VL1, 1996. (=1.c4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4 a5 7.b5 c5)

8.Bd3 a4 9.0-0 Qc7 A) 10.Na3 Nbd7 11.Re1 e5 12.Bc2 Re8 13.d5 Nb6 14.e4=; B) 10.a3 Nbd7 11.Nbd2 Nh5 (11...cd4 12.ed4 Nh5 13.Re1 Nf4 14.Qc2=) 12.Ne4 cd4 13.Bd4= 13...e5 14.Bc3=; C) 10.d5 e5 11.Bc2 Nbd7 12.Ba4 Qa5 13.Bc2 Nb6 14.Nfd2+/–.

8.Bd3 a4 9.0-0 cd4 10.ed4 Qc7 11.Re1 Re8 12.Qe2 Nbd7 13.a3 e5 14.Nc3 +=.

8.Bd3 a4 9.0-0 Nbd7 10.Nbd2 (10.a3 Qc7 11.Nbd2 cd4 12.ed4 Nh5 13.Re1 Nf4 14.Qc2=; 10.Re1 Re8 11.Nbd2 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 de5 14.Ne4=; 10.Qe2 Qc7 11.Rd1 Re8 12.a3 cd4 13.ed4 e5 14.de5=) 10...a3 11.Bc3 Re8 12.Rc1 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 =.

8.Bd3 a4 9.0-0 Re8 10.dc5 (10.Re1 Qc7 11.d5 e6 12.e4 ed5 13.cd5 Bg4 14.Na3+=; 10.a3 Nbd7 11.Nc3 Nb6 12.dc5 dc5 13.Qe2 Qc7 14.Rad1+=; 10.d5 e6 11.de6 Be6 12.e4 Nbd7 13.a3 Nh5 14.Bg7=) 10...dc5 11.Qe2 Qc7 12.Rd1 e5 13.e4 Bg4 14.h3 +/–.

8.Bd3 Qc7 9.0-0 a4 (9...cd4 10.ed4 a4 11.Qe2 Bg4 12.h3 Bf3 13.Qf3 e6 14.a3+=; 9...Nbd7 10.Re1 (10.Nc3 Nb6 11.d5 a4 12.a3 Re8 13.Qe2 Bg4 14.h3+=; 10.Nbd2 cd4 11.ed4 Nh5 12.Ne4 Nf4 13.Re1 Nd3 14.Qd3=) 10...Nb6 11.Nbd2 a4 12.a3 Bg4 13.h3 Be6 14.d5+=; 9...h6 10.d5 (10.Nc3 Nbd7 11.Qe2 a4 12.a3 Nb6 13.d5 Bg4 14.h3=) 10...Nbd7 11.e4 e5 12.de6 fe6 13.Nbd2 Nh5 14.e5+=) 10.a3 (10.Na3 Nbd7 11.Re1 e5 12.Bc2 Re8 13.d5 Qa5 14.e4=) 10...Nbd7 (10...Bg4 11.h3 Bf5 12.Bf5 gf5 13.dc5+= Qc5 14.Nfd2+=) 11.Nbd2 h6 12.Rb1 Nb6 13.Qc2 Bg4 14.d5 +=.

8.Bd3 cd4 9.ed4 e5 (9...d5 10.c5 Ne4 11.Nc3 (11.Qc2 Bf5 12.Nh4 Bd7 13.0-0+= e5 14.Nf3+=) 11...Bf5 12.0-0 Nd7 13.Qc2 Nc3 14.Bc3+=) 10.Nbd2 e4 11.Ne4 Ne4 12.Be4 Re8 13.Nd2 f5 14.f3 –+.

8.Bd3 Nbd7 9.0-0 Re8 (9...Qc7 A) 10.Nc3 Nb6 11.d5 a4 12.a3 Bg4 13.h3 Bf3 14.Qf3=; B) 10.Nbd2 a4 (10...Re8 11.Re1 e5 12.Qc2 a4 13.Rad1 b6 14.de5+=) B1) 11.a3 cd4 (11...Re8 12.Re1 Nb6 13.Qc2 Bg4 14.h3+=) 12.ed4 Nh5 13.Re1+= Nf4 14.Qc2=; B2) 11.Rc1 a3 12.Ba1 Re8 13.Rc3 cd4 14.ed4=; C) 10.Qe2 Nb6 11.Nc3 cd4 12.ed4 Nh5 13.Qe3 Nc4 14.Bc4=; D) 10.d5 Nb6 11.Re1 Bg4 12.a3 Rfe8 13.Nbd2 e5 14.e4+=; E) 10.a4 e5 11.Nc3 cd4 12.ed4 ed4 13.Nd4 Re8 14.Rc1=; F) 10.Re1 a4 11.a3 Nb6 12.Nbd2 Bg4 13.h3 Bc8 14.Qe2+=; 9...a4 10.Re1 (10.Nbd2 a3 11.Bc3 Re8 12.Rc1 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5=; 10.a3 Qc7 11.Nbd2 Nh5 12.Ne4 cd4 13.ed4 Nf4 14.Rc1=; 10.Qe2 Qc7 11.Rd1 Re8 12.a3 cd4 13.ed4 e5 14.de5=; 10.Na3 Re8 11.d5 Nb6 12.Re1 e5 13.de6 Be6 14.Ng5=; 10.Qc2 cd4 11.ed4 Nh5 12.Qd2 e5 13.Re1 Nf4 14.Bc2+=) 10...Qc7 11.a3 Nb6 12.Nbd2 Bg4 13.h3 Be6 14.d5+=) 10.Qc2 (10.Nbd2 e5 11.Qc2 Qe7 12.de5 Ne5 13.Ne5 de5 14.Ne4=; 10.Nc3 e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 de5 13.Qc2 Bg4 14.h3+=) 10...Qc7 11.Re1 e5 12.Nbd2 cd4 13.ed4 Nh5 14.c5 +=.

8.Bd3 Nbd7 9.Qc2 cd4 (9...Qc7 10.0-0 a4 11.a3 Nb6 12.Nbd2 Bg4 13.h3 Bf3 14.Nf3+=; 9...a4 10.0-0 Qc7 11.a3 Nb6 12.Nbd2 Bg4 13.h3 Bf3 14.Nf3+=; 9...b6 10.d5 e6 11.Nc3 Bb7 12.e4 Ng4 13.0-0 Nde5 14.Ne5+=; 9...Nb6 10.dc5 dc5 11.0-0 Bg4 12.Nbd2 Qc8 13.h3 Bf3 14.Nf3+=; 9...Re8 10.0-0 Qc7 11.Re1 e5 12.Nbd2 cd4 13.ed4 Nh5 14.c5+=; 9...Qb6 10.0-0 Re8 11.Re1 e5 12.Nbd2 Qc7 13.Rad1 a4 14.a3+=) 10.ed4 b6 11.Qe2 Bb7 12.Nbd2 d5 13.0-0 dc4 14.Bc4 =.

8.Bd3 Nbd7 9.Nc3 A) 9...Nb6 10.dc5 (10.0-0 a4 11.a3 Qc7 12.Re1 Bf5 13.d5 Bg4 14.h3+=) 10...dc5 11.Qe2 Qc7 12.0-0 Rd8 13.Rad1 Be6 14.Rfe1+=; B) 9...Qc7 10.0-0 Nb6 B1) 11.Na4 Na4 12.Qa4 cd4 13.ed4 (13.Bd4= e5 14.Bb2=) 13...Nh5 14.Rfb1=; B2) 11.Re1 cd4 12.ed4 Re8 13.Na4 Na4 14.Qa4+=.

8.Bd3 Nbd7 9.Nbd2 e6 10.0-0 b6 11.a4 Bb7 12.Qc2 Rc8 13.Rac1 Rc7 14.Qb1 Qa8 15.Rfd1 Re8 16.Ne1 (16.Ba3 Qd8=) 16...cd4 17.ed4 e5 18.Ba3 Bf8 (18...ed4 19.Bd6 Rcc8 20.Qb2=) 19.d5 Nc5 20.Bc2 Qd8 21.Nd3 Nfd7 22.Re1 f5 23.Rcd1 Bg7 24.Nc5 Nc5 25.Qc1 Qh4 26.Nb3 Qc4–/+ 27.Rd4 ed4–+ 28.Re8 Kf7 29.Nd2? Qd5 30.Bb3 Nb3 31.Qc7 Ke8 32.Qb8 Kd7 33.Nf3 Nd2 34.Bd6 Nf3 35.gf3 Qd6 36.Qb7 Qc7 37.Qd5 Ke7 38.Qg8 Kf6 0–1. Todor,Razvan (2115) – Staudner,Oliver (2280), AUT–chT2O, 1995. (=1.c4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 c5 7.d4 d6)

8.Bd3 Re8 9.0-0 cd4 10.ed4 e5 11.Be2 e4 12.Nfd2 Qb6 13.Re1 Nbd7 14.Qb3.

8.d5 Nbd7 9.Nbd2 e5 10.e4 Nh5 11.g3 f5 12.Bd3 Ndf6 (12...fe4 13.Ne4 Ndf6 14.Nfg5+=) 13.Qc2 (13.ef5 e4 14.Ne4 Ne4 15.Bg7+=) 13...fe4 14.Ne4 Nd5 15.cd5 Rf3 16.Be2+=.

8.d5 e6 9.de6 Be6 10.Be2 Qe7 11.0-0 Nbd7 12.a4 Nb6 13.Nbd2 Rfd8 14.Qb3 d5 15.Rfd1 dc4 16.Nc4 Rd1 17.Rd1 Rd8 18.Rd8 Qd8 19.Qc2 (19.h3!?=) 19...Nc4-/+.

8.d5 Bg4 9.Be2 Nbd7 10.0-0 b6 11.a4 Re8 12.h3 Bf3 13.Bf3 Rc8 14.e4 e5 (14...Ne5 15.Be5 de5 16.Bg4+=) 15.de6 (15.Nc3 Bh6+/-) 15...Re6= 16.Nd2 Ne4 17.Bg7 Nd2 18.Qd2 Kg7 19.Bd5 Rf6 20.Rae1 Qf8 21.f4 Re8 22.Re8 (22.g4 Kg8 23.g5 Rf5+-) 22...Qe8= 23.Bc6 Qd8 24.Re1 Nb8 (better 24...Nf8!?=) 25.Re8+/- Qc7 26.Bd5 Qd7?? (better 26...h6+/-) 27.Rb8+- Qf5 1-0. belja (1905) - ali75231635 (1910), Rated Classical game, lichess.org, 2015. (=1.d4 A15: English Opening: 1...Nf6 1...Nf6 2.e3 g6 3.c4 Bg7 4.b4 d6 5.Bb2 0-0 6.Nf3 a5 7.b5 c5)

8.Be2 a4 9.0-0 Nbd7 10.a3 Nb6 11.Nbd2 Bf5 12.h3 Rc8 13.d5 =.

8.Be2 Qc7 9.Nc3 (9.0-0 Bg4 10.Nc3 Nbd7 11.Qd3 cd4 12.ed4 Rfc8 13.h3=) 9...Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Na4 Na4 12.Qa4 Bf5 13.Rad1 =.

8.Be2 cd4 9.ed4 a4 10.0-0 d5 11.Re1 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.Ba3 =.

8.Be2 cd4 9.ed4 e6 10.0-0+= b6 11.Qd3 Bb7 12.Nbd2 Nbd7 13.Rac1 Re8 14.h3 e5 15.de5 de5 16.Qe3 e4 17.Nd4 Nc5 18.Rfd1 Qc7 19.N2b3 Nfd7 20.Bc3 f5 21.Nc5 Nc5 22.Qg5 Rad8 23.h4 (23.Ba1 f4+=) 23...Rd4 (23...e3 A) 24.fe3? Ne4 25.Ne6 Rd1 (25...Ng5 26.Nc7 Rd1 27.Bd1+/–) 26.Rd1 Qc8 (26...Ng5?! 27.Nc7 Re3 28.Rd8 Bf8 29.Bd3=; 26...Re6?! 27.Qd8 Qd8 28.Rd8 Bf8 29.Bd4–+) 27.Ng7 Ng5–+; B) 24.f3–/+) 24.Bd4+= Ne6 Black prepares the advance f4 25.Qe3 Nd4 26.Rd4 f4 27.Qc3 f3 28.Bf1 e3 29.c5 bc5 30.fe3+= Qg3 31.Qb3 ½–½. Kempinski,Robert (2545) – Babula,V (2575), Zt, 1998. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 c5 7.d4 d6)

8.Be2 Nbd7 9.0-0 e5 10.de5+– Ng4 11.h3 (11.Qd6 Nde5 12.Qd8 Rd8+–) 11...Nge5+= 12.Qb3 (12.Qc2 Re8+=) 12...b6 (12...a4!? 13.Qc2 Nb6=) 13.Rd1+= a4 14.Qa3 Bb7 15.Ne5 Ne5 (15...de5 16.Nc3+=) 16.Nc3 (16.f4 Nd7+–) 16...f5 17.Nd5 f4 (better 17...Bd5!? 18.Rd5 f4 19.ef4 Rf4+–) 18.ef4+– Bd5 19.fe5 (worse 19.Rd5 Rf4 20.Rad1 Qf8 21.Rd6 Rf2+–; 19.cd5?! Rf4 20.Qg3 Qh4=) 19...Bb7 (19...Qh4 20.Qg3 (20.cd5 Qf2 21.Kh1 Qe2–/+) 20...Qg3 21.fg3+–) 20.Rd6 Qc7 (20...Qg5 21.Bg4 Be5 22.Be5 Qe5 23.Rad1+–) 21.Rad1 Qf7 (21...Rae8 22.Rd7 Qb8 23.e6+– (23.Qa4?! Be5 24.Be5 Qe5 25.Rb7 Qe2+–)) 22.Qg3 Rae8 23.Rd7 (23.Rb6 Ba8 24.f3 Bb7+–) 23...Re7 24.Re7 (24.Bg4 Bc8 25.e6 Qe8 26.Bg7 Kg7+–) 24...Qe7 25.Bg4 Rd8 26.Be6! Kh8 (26...Qe6 27.Rd6 Double attack (27.Rd8 Deflection; 27.Rd6 Decoy)) 27.Bd5 Bc8 28.Re1 White plans e6 (28.f4 Be6+–) 28...Bf5 (28...Be6 29.Be6 Qe6 30.Qg4+–) 29.Bc1 (29.Qa3 Be6+–) 29...h6 30.Bd2 (30.Qa3 Be6 31.Qa4 Bd5 32.cd5 Rd5 33.Qa8 Qd8 34.Qd8 Rd8+–) 30...Kh7 31.Bc3 Re8 (31...Be6 32.Rd1+–) 32.e6 Qg5 (32...Bd4 33.Bd4 cd4 34.Qf4+–) 33.Qg5 hg5 34.Bg7 Kg7 35.g4 Bc2 36.e7 a3 (36...Kf6 37.Re6 Kg7 38.Re2+–) 37.Bc6 Kf7 38.Be8 Ke8 39.Re3 Bb1 40.Ra3 Ke7 41.Kf1 (41.Ra6!? Kd7 42.Rb6 Ba2+–) 41...Kd6 42.Ke2 Ke5 (42...Be4 43.Ra7+–) 43.Ke3 Kd6 44.Ra7 Ke5 45.f3 (45.Ra6 Kd6 46.Rb6 Kd7+–) 45...Kd6 46.Rb7 Ba2 47.Rb6 Ke7 48.Rg6 Bc4 49.Rg5 (49.Rg5 Bb5 50.Rc5+–) 1–0. Capel,Evan Timothy (2090) – Krstev,Antonio (2065), 42nd North Shore Open, 2015. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 d6 3.d4 g6 4.b4 a5 5.b5 Bg7 6.Bb2 0-0 7.e3 c5)

8.Be2 Bf5 9.0-0 Nbd7 10.Nh4 Bb1 11.Rb1 cd4 12.ed4 b6 13.Rc1 +=.

8.Be2 Bf5 9.Nc3 h6 10.0-0 Qc7 11.a3 Rc8 12.d5 Ne4 13.Qc1 +=.

8.Nc3 b6

9.Bd3 Bb7 10.dc5 dc5 11.Qc2 Qc7 12.Ne4 Nbd7 13.Ng3 Rfe8 14.0-0-0 Rad8 15.h4 h5 16.e4 Ng4 17.Bg7 Kg7 18.Rd2 Nf8 19.Re1 e5 20.Nf1 Ne6=+ 21.g3 Nd4 22.Qd1 Nf3 23.Qf3 f5 ½–½. Labahn,Wolfgang – Closhen,I, corr, 1989.

9.Be2 Nbd7 10.0-0 Bb7 (--> 9.Be2 Bb7 10.0-0 Nbd7).

9.Be2 Bb7

10.0-0 Nbd7

11.a4 e5 12.de5 de5 13.e4 (13.Qc2=) 13...Re8 (better is 13...Ne4 14.Ne4 Be4–/+) 14.Qc2 Nf8 15.Nd5 Bd5 16.cd5 (worse is 16.ed5 Qd6+=) 16...N6d7 17.Nd2 f5 18.f3 f4 19.Nc4 g5 (19...Qh4 20.Rfd1+/–) 20.Kh1 (20.Nd6!? Re7+–) 20...Ng6 21.Rad1 Ne7 22.Nd6 Rf8 23.Qb3 Nc8 24.Nb7 Qe8 25.Bc4 Rb8 26.d6 Kh8 27.Bd5 Nf6 28.Bc6 Qf7? 29.Qf7 Rf7 30.d7 Nd7 31.Rd7 Rd7 32.Bd7 Rb7 33.Bc8 Rc7 34.Be6 Re7 35.Bd5 Rd7 36.h4! h6 37.Kg1 Kh7 38.Kf2 Kg6 39.hg5 hg5 40.Rd1 Bf6 41.Bb3 Rh7 42.Rd6 g4 43.Be5 g3 44.Kg1 Rf7 45.Bf7 (45.Bf7 Kf7 46.Rf6 Ke8 47.Rb6 c4 48.Re6 Kd7 49.Rd6 Kc8 50.Rc6 Kd8 51.Bf4 Ke8 52.b6 Kd7 53.Rc7 Ke6 54.b7 Kf6 55.b8Q Kg6 56.Qb6 Kh5 57.Rh7) 1–0. d4nf6 (1845) – liftari (1880), kurnik, 2011.

11.Na4 cd4 12.Nd4 Nc5 13.Bf3 Nfe4 14.Nc3 Qc7 15.Nd5 Bd5 16.cd5 Bd4?? (16...Qb7 17.Be4 Ne4 18.Rb1 Qd5 19.Nc6=) 17.Bd4?? (better is 17.ed4 Na4 18.Qa4+–) 17...e5 18.de6! fe6 19.Rc1 Qb7 20.Qc2?? Rf3= 21.gf3 Ng5 22.Qd1?? Nf3–+ 23.Kg2 Ne1 24.Kh3 Qg2 25.Kh4 Nf3 26.Qf3–+ Qf3 27.Bc5 dc5 28.Rcd1 Rf8 (28...Rf8 29.Rd8 Rd8 30.Rb1 Rd5 31.Rd1 g5) 0–1. nizinna (1620) – fshutslonca (1605), kurnik, 2011.

11.Qb3 cd4 12.ed4 e6 13.Na4 =.

11.Qb3 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 de5 14.Rad1 Qe7 15.Rd2 (15.Qc2 Rad8+=) 15...Ne4 (15...Rfd8 16.Rfd1=) 16.Nd5+= Bd5 17.Rd5 Rad8 18.Rfd1 Nd6 19.R1d2 Ne4 20.R2d3 Qh4 21.g3 Qe7 22.Qd1 Rd5 23.Rd5 (23.cd5?! c4 24.Ra3 Qb4=+) 23...h6 24.Rd7 Qe8 25.Bf3 Ng5 26.Bg2 e4 (26...Qe6!? 27.Qd5 Qf5+/-) 27.Bg7+/- Kg7 28.Qd5 Kh8 29.Qd6 (29.Rb7 Qd8 30.h4 Nf3 31.Bf3 ef3 32.Rf7 Qd5 33.Rf8 Kg7 34.cd5 Kf8+-) 29...Qb8 (29...Qc8!?+/-) 30.Qb8 Rb8 31.h4 Nh7 (31...Nf3 32.Bf3 ef3 33.Rf7+-) 32.Rf7 (< 32.Be4 Nf6 33.Rb7 Rb7 34.Bb7 Kg7+/-) 32...Re8 33.Rf4 g5 34.Re4 Re4 35.Be4 Nf6 36.Bf5 Kg7 37.Kg2 (37...Kf8 38.hg5 hg5 39.f4+-) 1-0. Pommerel,Wim - Hasler,Ulrich, CiF, 1989.

11.Qc2 Rc8 12.d5+= Rb8 13.Rad1 Ng4 14.Ne1 Nde5 15.h3 Nh6 16.g4 f5 17.f4 Nd7 18.g5 Nf7 19.Na4 (19.Bf3!?+–) 19...Bb2= 20.Qb2 Qe8 21.Nc3 e5 22.de6 Qe6 23.Nc2 h6 24.h4 h5 (24...Kh7 25.Nd5+=) 25.Nd5+– Bd5 26.Rd5 (worse 26.cd5 Qe4+=) 26...Rfd8 27.Bf3 Nf8 28.Re1 Qd7 29.Kh2 (29.Rd3 Rbc8+–) 29...Re8+– 30.Na3 (30.Rd2 Re7+–) 30...Kh7 (30...Re7 31.Rdd1+–) 31.Nb1 Ne6 32.Re2 Nc7 33.Nc3 Nd8 34.Rd3 Qe6 (34...Rf8 35.Qd2 Ne8 36.e4+–) 35.Bd5 (35.Nd5 Nd5 36.Bd5 Qd7+–) 35...Qd7? (better 35...Qe7!?+–) 36.e4+– Qc8? (36...Nde6 37.Bc6 Qf7 38.Be8 Re8 39.Rd6+–) 37.Qd2 (37.Rde3 Nde6 38.ef5 gf5+–) 37...Kg7 (37...Kh8 38.Bc6 Nc6 39.bc6+–) 38.Bc6 Nc6 39.bc6 fe4 (39...Ne6 40.ef5 Nd4 41.Rd4 cd4 42.Qd4 Kg8 43.Ne4 Qf5 44.c7 Qf4 45.Kg1 Qg4 46.Rg2+–) 40.Ne4 (better 40.Rd6 Qg4 41.Ne4 Qh4 42.Kg1 Re4 43.Re4 Qg4 44.Qg2 Rc8+–) 40...Qg4 (40...Qf5 41.Qb2 Kg8 42.Nf6 Kf7 43.Ne8 Re8 44.Re8 Ke8 45.Qh8 Kf7 46.Qh7 Kf8+–) 41.Qb2 (41.Qb2 Re5 42.fe5 Qf4 43.Kg1+–) 1–0. Philippe,Guillaume – Kouoi,Bertrand, Pau France, ChampionshipU14, 2015.

11.Qc2 cd4!? 12.ed4 d5 =.

11.Qc2 d5 12.Nd5+= Nd5 13.cd5 Bd5 14.dc5 Bb2 15.Qb2 Nc5 16.Rfd1 e6 (16...Ra7+=) 17.Nd2 (17.Bc4 Rc8 18.Bd5 ed5+/–) 17...Rc8 (17...Qg5 18.Bf3=) 18.e4 (18.Bc4 Bb7+=) 18...Ba8 (18...Na4!? 19.Qe5 f6+=) 19.Nc4+= Qc7 20.f3 Rfd8 21.Qe5 (21.Rac1 Rd1 22.Rd1 Rd8 23.Rd8 Qd8+=) 21...Qe5 22.Ne5 f5 23.ef5 (23.Nc4 Na4 24.Rd8 Rd8+=) 23...ef5 24.Rd8 (24.Kf1 f4+=) 24...Rd8= 25.Nc6 (25.Kf2 Kg7=) 25...Rd6 (25...Rd2 26.Kf2=) 26.Rd1 (26.Ne7 Kg7 27.Nc8 Rf6+=) 26...Rd1= 27.Bd1 Kf7 28.Kf2 (28.Be2 Ke6=) 28...Bc6 29.bc6 Ke6 30.Be2 Kd6 31.Bb5 Ne6 32.Ke3 Nd8 33.c7 (33.g4 fg4 34.c7 Kc7 35.fg4 Kd6–/+) 33...Kc7–/+ 34.Kf4 Kd6 (34...Nf7 35.h4 Kd6 36.a4–/+) 35.Kg5+= Ke7 (35...Ne6 36.Kh6+=) 36.Kh6 Kf6 (36...Ne6 37.Kh7 Nd4 38.Bd3=) 37.Kh7= g5 ½–½. Lelgemann,Ludwig – Lommatzsch,Erich, corr DDR–ch M559, 1974.

11.d5 Qc7 12.Qd2 Rad8 13.Rad1 Rfe8 14.e4 Nf8 15.Ne1 e5 16.Nd3+/– Bc8 17.Rde1 Qe7 18.Bf3 Kh8 19.g3 Bh3 20.Bg2+/– Bg2 21.Kg2 N8d7 22.Qe2 Ng8 23.Bc1 Qf8 24.Bd2 Bh6 25.g4 Bg7 26.Qf3 Qe7 27.Qg3 Rf8 28.Nd1 Rde8 29.h4 f5= 30.ef5 gf5 31.gf5 Qf7 32.f4 e4 33.N3f2 Ndf6 34.Ne3 Nh5=+ 35.Qh2 Nh6–/+ 36.Nh3 Nf5 37.Ng5 Qg6 (38.Nf5 Rf5= (< 38...Qf5 39.Qh3+/–)). Lippmann,Ulrich (2075) – Pape,Manfred (2215), 39sen.LEM N'sachsen, 2005.

11.d5 Bc8 +=.

11.d5 Ne4 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.Qc3 e5 (14...e6 15.Rad1 Nf6 16.de6 fe6 17.Qd3=) 15.de6 (15.a3 Bc8+=) 15...fe6= 16.Rad1 d5 17.Rd2 Qf6 18.Qf6 (18.Qc2 Rad8=) 18...Rf6 (18...Nf6 19.Bd3=) 19.Ng5 Ne5 20.f4 Nf7 21.Nf7 Rf7 22.Bf3 Rd8 23.Rfd1 Rfd7 24.Kf2 Kg7 (24...Kf7 25.Rd3=) 25.g3 (25.Ke2 Kf6=) 25...h6 26.Bg4 (26.a3 g5=) 26...Kf6 27.Bf3 Kg7 (27...g5 28.a3=) 28.g4 (28.Ke2 Kf7=) 28...Kf6 (28...g5 29.f5 Kf6 30.a3=) 29.h4+= g5 30.Kg3 Kg6 (30...a4 31.hg5 hg5 32.Rh1 dc4 33.Rd7 Rd7 34.Bb7 Rb7 35.Rh6 Kf7 36.Rh7 Kg8 37.Rb7=) 31.hg5 (31.fg5 hg5 32.h5 Kf6+=) 31...hg5 32.cd5 ed5 (32...Bd5? 33.f5 Kf6 34.e4 ef5 35.ed5 f4 36.Kf2+–) 33.f5 Kf6 34.Rh2 Ke5 (34...Rd6 35.Rdh1 R8d7 36.Rh8+–) 35.Rh6 (35.Rh5!?+–) 35...Rd6+= 36.Rh5 Kf6 (36...Rg8 37.Rh7 Bc8 38.Rdh1+–) 37.Rdh1+– Bc8 (37...R8d7 38.Rh8 Re7 39.Rf8 Kg7 40.Rhh8+–) 38.Rh7 Re8 (38...Ke5 39.Rg7+–) 39.R1h6 Ke5 40.Rd6 Kd6 41.Rh6 Ke5 (41...Kc7 42.Rc6 Kd8 43.Kf2+–) 42.Rb6 d4 (42...a4 43.Rc6 c4 44.b6+–) 43.ed4 cd4 44.Rb8 (44.Rg6 d3+–) 44...d3? (44...Kd6 45.b6 Bd7 46.Re8 Be8+–) 45.b6 (45.b6 Kd6 46.b7+–) 1–0. Kaenel,Hansjuerg (2355) – Habibi,Ali (2325), Ambassador Open, 1997. (=1.Nf3 g6 2.d4 Bg7 3.e3 d6 4.c4 Nf6 5.b4 a5 6.b5 c5 7.Bb2 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 b6 10.Nc3 Bb7)

11.d5 Ne4 12.Qd3 Bc3 13.Bc3 Nc3 14.Qc3 e6 +=.

11.d5 Ne5 12.Ne5 de5 13.e4 Ne8 (13...Qd6 14.Qd2+=) 14.Bd3 Nd6 15.Na4 (15.Qe2 Qc7+/-) 15...f5 (15...f6 16.Qe2+/-) 16.f4 (16.ef5 e4 17.fg6 ed3 18.gh7 Kh7 19.Qd3 Kg8 20.Bg7 Kg7+/-) 16...fe4+= 17.fe5 ed3 18.Rf8 (18.ed6 Bb2 19.Nb2 Qd6 20.Qd3 e6 21.de6 Rf1 22.Rf1 Qe6=) 18...Qf8 19.ed6 ed6 (19...Bb2 20.Nb2 e6 A) worse is 21.Nd3 ed5 22.d7 Qf5-/+ (worse is 22...dc4 23.Ne5+/-); B) 21.Qd3 Qd6 22.Rd1=) 20.Qd3+= Bb2 21.Nb2 Qf6 (21...Qg7 22.Qd2+=) 22.Qe2 (22.Qd2 Rf8+=) 22...Rf8= 23.Re1 (23.Rd1 Bc8 24.Qd2 Qh4=) 23...Qd4 24.Kh1 Bc8 25.h3 Bd7 26.Rd1 (26.Na4 Rf2 27.Qe3 Rf1 28.Kh2 Re1 29.Qe1 Qc4 30.Nb6 Qb5 31.Nd7 Qd7 32.Qa5 Qe8=) 26...Rf2+= 27.Qe7 Qg7 (27...Qb2 28.Qd8 Rf8 29.Qd7=) 28.Qg7= Kg7 29.Na4 Ra2 30.Nb6 Bf5 31.Re1 a4 32.g4 Bd3 33.Re3 Rd2+= 34.Na4 Bc4 35.b6 Bd5-+ 36.Kg1 Kf6 37.Rc3? Ke5 38.Re3 Kd4 39.Re7 Ra2 40.Ra7 c4 41.Kf1 Bc6 42.Ke1 c3 43.Nc3+= Ra7 44.Ne2= Kc5 45.ba7 Kb6 46.Nd4 Bb7 47.g5 d5 48.Ne6 Ka7 49.Nf8 Bc8 50.h4 Kb6 51.Kd2 Kc5 52.Nh7 Bf5 53.Nf6 Kd4 54.h5 ½-½. Segal - Zigura, Pardubice, 1992. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 a5 6.b5 c5 7.d4 d6 8.Nc3 b6 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Bb7)

11.d5 e5 12.de6 fe6 13.Qd6 Ne4 (13...Re8 14.Rad1+-) 14.Ne4 Bb2 15.Qe6 Kh8 16.Rab1 (16.Nd6 Rf6 17.Nf7 Rf7 18.Qf7 Ba1 19.Ra1 Bf3+-) 16...Re8 17.Qh3 Be4 18.Rb2 Qf6 19.Qd7 (19.Rd2!? Ne5+-) 19...Qb2 (19...Rad8!? 20.Qd2! Rd2 21.Rd2 Bf3 22.gf3 Rd8+=) 20.Ng5+- Qg7 21.Qd6 (21.Qg7 Kg7 22.Ne4 Re4 23.Bf3+-) 21...Qe7? (better 21...Bf5 22.Qb6 Qe7+/-) 22.Qg3?? (better 22.Ne4 Qe4 23.Bf3 Qc4 24.Bd5+-) 22...Rad8= 23.Bf3 (23.Re1 Rd2=) 23...Bf3 24.gf3 (24.Nf3 Rd3=+) 24...Kg7 (24...Rd2 25.a3-/+) 25.f4 (25.Ne4 Rd3=+) 25...Qf6 (25...Rd2 26.f5=+) 26.Qh3= h6 27.Nf3 Qf5 (27...Rd6 28.Ne5 Kh7 29.Kh1=) 28.Qg2 (28.Qf5 gf5 29.Kg2 Kf6=) 28...h5 (28...Qe6 29.Ne5=) 29.Nh4 (29.Ne5 Re6+=) 29...Qg4 30.Qg4 (30.Nf3!?=) 30...hg4=+ 31.Kg2 Rd2 32.Kg3 Ra2 33.Rd1 a4 (33...Re6 34.Rd7 Kf8 35.Rb7=+) 34.Rd7 (34.Rd6!? Rb8 35.Ng6+=) 34...Kf6= 35.Rd6 (better 35.Rb7=) 35...Ke7?? (35...Re6 36.Rc6 a3 37.Ng6 Rd2-+) 36.Rb6+- Ra8 (better 36...Kd7+-) 37.Ng6 Ke8 38.f5 Rd2 39.f6 Rd7 (39...a3 40.Ne5 Ra7 41.Rb8 Rd8 42.f7 Rf7-/+) 40.Ne5 (worse 40.Kg4 a3 41.Re6 Kd8+-) 40...Rc7 (40...Rh7 41.f7 Rf7 42.Re6 (42.Ng4 a3 43.Rd6 a2-+) 42...Kf8 43.Nf7+-) 41.Re6 (41.f7 Rf7 42.Re6 Kf8 43.Nf7 a3+-) 41...Kf8 42.b6 (42.Ng4?! a3 43.Rd6 a2=; 42.Kg4 a3 43.b6 Rb7=+) 42...Rb7 43.f7 (43.Re7 Re7 44.fe7 Ke7=+) 43...a3 44.Rg6 (44.Kg4?? a2 45.Kf5 a1Q-+) 44...Rf7 45.Nf7 Kf7 (better 45...a2 46.b7 a1Q 47.ba8R Qa8+-) 46.b7 (46.Rg4?? a2 47.Rf4 Ke6 48.Re4 Kd6-+) 46...Rb8 47.Ra6 (47.Rb6 a2 48.Ra6 Rb7 49.Ra2 Re7+-) 47...Rb7 48.Ra3 Rb2 (48...Rb4 49.Kg4 Rc4 50.f4 Rc1+-) 49.Ra5 (49.Kg4?! Rf2 50.h4 Rc2+-) 49...Ke6 50.Rc5 (50.Kg4?! Rf2 51.h4 Kd6+-) 50...Kd6 (50...Rc2 51.Kg4 Rf2 52.h4+-) 51.Rg5 Rc2 52.c5! Ke6 (52...Rc5 53.Rg6 Double attack (53.Kg4 Zwischenzug)) 53.Rg4 (53.e4!? Rc4+-) 53...Kf6 54.Rh4 Kg5 (54...Rc5 55.e4+-) 55.Rd4 (55.f4 Kg6 56.Rg4 Kf6+-) 55...Kf5 (55...Rc5 56.h4 Kf6 57.e4+-) 56.Rd5 Ke6 (56...Ke4 57.Rg5+-) 57.Rh5 (57.e4 Re2 58.f3 Re1+-) 57...Kf6 58.Kf3 Kg6 59.Rd5 Kf6 60.h4 Ke6 61.Rg5 Kf6 62.Kg3 Rc1 (62...Re2 63.Rd5+-) 63.f3 Rg1 64.Kf4 Rh1 65.Rg4 (better 65.Rf5 Kg7+-) 65...Rc1 66.h5 Rc5 67.h6 (better 67.Rg6 Kf7 68.Rg5 Rc6+-) 67...Rh5 68.e4 Rh6 69.Rg1 (69.e5 Ke6+-) 69...Ke6 (69...Rh4 70.Kg3 Rh7 71.f4+-) 70.Ra1 Rf6 71.Ke3 Rf8 (71...Kf7 72.f4+-) 72.Ra6 Kd7 73.f4 Kc7 74.Rh6 Kb7 (74...Rb8 75.f5+-) 75.f5 1-0. carlos78 (2225) - pacal56 (2195), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

11.d5 Re8 12.e4 (12.Qd3 Ng4+=) 12...e6 (better 12...Ne4!? 13.Ne4 Bb2-/+) 13.Bd3 ed5 14.ed5 Ne5 (14...Ng4 15.Re1+=) 15.Ne5 Re5 16.Re1 (16.Qc2 Re7+=) 16...Re1+= 17.Qe1 Qe8 (17...Ng4 18.Be2 Qg5 19.Bg4 Qg4 20.Qe7 Bd5 21.Nd5 (worse 21.cd5 Qb4 22.Ne4 Qb2=+) 21...Bb2 22.Re1+-) 18.Na4 Qe1 (18...Nd7 19.Bg7 Kg7 20.Qc3 Qe5 21.f4 Qc3 22.Nc3+=) 19.Re1 Nd7 20.Bg7 (20.Re7 Bc8+/-) 20...Kg7 21.Re7 Bc8 22.Re8 Ne5?? (better 22...Bb7 23.Re3 Kf8+=) 23.Nb6+- Rb8 24.Nc8 (24.Rc8?! Rb6 25.Be2 h6+-) 24...Nd3 25.Nd6 Rb6 26.Nc8 Rb8 27.Nd6 Rb6 28.Ne4 Nb2 (28...f5 29.Nd2 Rb7+-) 29.Nc5 (better 29.d6 Rb7 30.Nc5+-) 29...Nc4 30.Re7?? (better 30.a4 Rd6 31.Rc8+-) 30...Rb5=+ 31.Nd3 (31.Nb3=+) 31...Nd6 (better 31...Rd5!? 32.Ne1 Rd2-/+) 32.h4 (32.Kf1 Rd5 33.Ke2 Kf6=) 32...Rd5=+ 33.Nf4 Rd1 34.Kh2 Nf5 (34...Kf6 35.Ra7 Rd4=) 35.Re5 (35.Ra7 Rd2 36.Ra5 Rf2=) 35...Nh4 (better 35...Rd4!? 36.g3 Ra4-/+) 36.Ra5= Rd2 37.Kg3 (37.Nh3 Rd4=) 37...Nf5 38.Kf3 Nh4 (38...Rc2 39.g3=) 39.Ke3+= Rc2 40.g3 (40.g4 h6+=) 40...Nf5= 41.Kf3 Nd4 42.Kg2 h5 43.Ra7 Nb5 44.Ra5 (44.Ra8 Nd6=) 44...Nc3=+ 45.a3 Ra2 46.Kf3 (46.Nh3 Nb1=) 46...Nb1=+ Attacks the isolani on a3 47.a4 Nc3 48.Nd3 Ra4 49.Rc5 Nb1 50.Ne5 Ra7 51.Kf4 Nd2 52.Ke3 Nb3 53.Rb5 Re7 54.Kf4? (better 54.Kd3-/+) 54...Nd4-+ 55.Ra5? (better 55.Rd5 g5! 56.Kg5 f6 57.Kf4 fe5 58.Re5 Ne2 59.Kf5 Re5 60.Ke5-+) 55...Ne6 (better 55...f6 56.Ng6 Kg6-+) 56.Ke4-/+ Rc7 57.f4 Rb7 58.Kf3 (58.Nd3 Re7 59.Ne5 Nc7-/+) 58...Nd4 59.Kg2 Rb2 60.Kh3 Nf5 (60...Ne2 61.Ra1-/+) 61.Ra7 Nd6 (61...Nh6!?-/+) 62.Rd7= Rb6 63.g4 hg4 64.Kg4 Kg8 65.Kg5 Ne4 66.Kh6? (better 66.Kh4 Rf6 67.Kg4=+) 66...g5-+ 67.Kh5 Nf6 68.Kg5 Nd7 69.Nd7 Rg6 70.Kf5 Kg7 71.Ne5 Ra6 72.Ng4?? (better 72.Nc4-+) 72...Ra5 73.Ke4 f6 (better 73...f5 74.Kf3 fg4 75.Kg3 Ra3 76.Kg4 Kg6-+) 74.f5 Kf7 75.Nh6 Ke7 (better 75...Kf8!?-+) 76.Ng8=+ Kf7 77.Nh6 Kg7 78.Ng4 Ra4 79.Kf3 Kf7 80.Nh6 Kg7 81.Ng4 Ra3 82.Kf4 Ra4 (82...Ra4 83.Kf3=) 0-1. belja (1900) - ROMANO_PL (1815), Rated Classical game, lichess.org, 2014. (=1.d4 A40: Unusual replies to 1 d4 1...g6 2.e3 Bg7 3.c4 b6 4.b4 Bb7 5.Nf3 d6 6.Be2 Nf6 7.Nc3 0-0 8.0-0 a5 9.b5 c5 10.Bb2 Nbd7)

8.Nc3 cd4

9.ed4 d5 10.Ne5 =.

9.ed4 Nbd7 10.Bd3 =.

9.ed4 e5 10.Be2 (10.de5 de5 11.Qd8 Rd8+=) 10...Nbd7 (10...e4 11.Nd2+=) 11.0-0+= Re8 12.Re1 ed4 (12...Qc7 13.de5 de5 14.Rc1=) 13.Na4 (13.Nd4 Nc5+=) 13...Nc5= 14.Bd4 Na4 (14...Bg4 15.Nc3=) 15.Qa4+= Ne4 16.Qc2 (16.Bg7!? Nc5 17.Qd1 Kg7 18.Qd4 Qf6 19.Rad1+=) 16...Bd4= 17.Nd4 Nf2 18.Bf3 Ng4 19.Qd2 (19.Bd5 Re5=) 19...Ne5 20.Bd5 Qe7 21.b6 (21.Re4 Be6=) 21...Ra6+= 22.Rab1 (22.Qb2 Be6+=) 22...Qd8 (22...Be6 23.Qc2+= (worse is 23.Ne6 fe6 24.Be4 Nc4–/+)) 23.Qf2 (23.Qb2 Re7=) 23...Re7 (23...Rf8!? 24.Rb3 a4–/+) 24.Qf6 (24.Qh4 Rd7 25.Qd8 Rd8=) 24...Re8 (24...Rb6 25.Rb6 Qb6 26.Qe7 Qd4 27.Kh1 Kg7+=) 25.Qf2 (25.Qd8!? Rd8 26.Nb5 Rb6 27.c5 dc5 28.Re5=) 25...Rf8+= (25...Rb6?? 26.Rb6 Qb6 27.Bf7 Kf8 28.Bg6 Ke7 29.Nf5 Bf5 30.Qb6 (worse is 30.Bf5 Qf2 31.Kf2 Kf6+=) 30...hg6 31.Qc7 Ke6 32.c5+–) 26.Re5 (better is 26.Qe3!?+=) 26...de5–+ 27.Nf3 Bf5 (27...Qd6 28.Qe3–/+) 28.Bb7 (28.Rb5 Qe7–/+) 28...Bb1–+ 29.Ba6 e4 30.Ne1? (better is 30.Nd2 Ba2 31.Bb7–+) 30...e3! 31.Qe3 (31.Qe2 Qb6 32.Bb5 Rd8–+) 31...Re8 (31...Ba2?! 32.Bb5–/+) 32.Qc1 Qb6 (better is 32...Qd4!? 33.Kf1 Bd3 34.Nd3 Qd3 35.Kg1 Qd4 36.Kh1–+) 33.c5 Qa6 34.Qb1 Qe2 35.Nd3 Rd8 36.Nf2 Rd2 37.Qf1 Qe3 38.g3 Qc5 39.Qe1 Ra2 (39...Ra2 40.Kg2 Rf2 41.Qf2 Qf2 42.Kf2 a4–+) 0–1. Niephaus,Walter – Lange,Wilfried, Bad Nauheim, 1948. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 a5 3.b5 c5 4.e3 g6 5.Bb2 Bg7= 6.c4 0-0 7.d4 d6 8.Nc3 cd4)

9.ed4 e6 10.Be2 b6 11.0-0 Bb7 12.Ba3 Re8 13.Rc1 Bf8 14.Na4 Nbd7 15.Qb3 Rc8 16.Rfd1 d5 17.c5+/– Qe7 18.Rd3 bc5 19.dc5 Nb8 20.Qb2 (20...Bg7 21.c6+–) 1–0. Rau,Johann – Lommatzsch,Erich, DDR–ch M559 corr, 1974.

9.ed4 Bf5 10.Be2 =.

9.ed4 Qc7

10.Bd3 Nbd7 11.0-0 e5 12.Re1+= Re8 13.Rc1 b6 14.Ne4 Bb7 15.Nd6 e4 16.Ne8 Re8 17.c5 bc5 18.dc5 Bd5? 19.b6 Qb7 20.Bb5 ef3 21.Re8 Ne8 22.c6 (22...Bc6 23.Bc6 Qb6 24.Bg7 Kg7 25.Qd7+–) 1–0. Pietrzak,Janusz – Volek,Stanislav, corr ICCF EU–M–GT, 1993.

10.Bd3 Be6 11.Qe2 =.

10.Be2 Nbd7 11.0-0 Nb6 Black plans a4 12.Re1 a4 (12...Bf5 13.Rc1=) 13.Qc1 (13.a3 Be6=) 13...Bf5 (13...Be6 14.d5 Bg4 15.Nd2+=) 14.Ba3 (14.Nd1 Rfc8=) 14...Nc4 (14...Rac8 15.Nd1=) 15.Bc4 (15.Nd1!? d5 16.Bc4 Qc4 17.Qb2=) 15...Qc4–/+ 16.Re7 Rac8 17.Nd1 Qb5 18.Qb2 Qb2 19.Nb2 (worse is 19.Bb2 Be4–+) 19...b5 20.Bd6 (20.Rb7 Ne4 21.Rb5 Rc2–/+) 20...Rc2 21.Nd1 Rfc8 22.Re1 Ne4 23.Bf4 Rd8 (23...b4 24.Ne3 Rf2 25.Reb1–/+) 24.Ne3 (24.Be5 Bh6–/+) 24...Rf2 25.Nf5 (25.Bg5 Re8 26.Nf5 gf5–/+) 25...gf5 26.Be5 (26.Be3 Rc2–/+) 26...Be5 27.de5 Kg7 (better is 27...Rb2!?–/+) 28.Re4+= Rf3 29.Rb4 (better is 29.Ra4! Re3 30.Ra5+=) 29...Re3–+ 30.Rb5 Rd2 ½–½. Engelhardt,Erhard – Hlousek,Heinz, corr ICCF–Cup8 V066, 1990.

10.Be2 e5 11.0-0+= Bf5 (11...e4 12.Nd2 Re8 13.Re1+=) 12.h3 (12.Rc1 e4 13.Nd2 Bh6+=) 12...Rc8 (12...Re8 13.Re1+=) 13.Bc1 (13.Re1 h6+=) 13...Be6 (13...e4 14.Nd2=) 14.d5+= Bf5 15.Be3 Qd8 (15...Ne4 16.Na4 Nc5 17.Nc5 dc5 18.Nh4+=) 16.g4 Bd7 17.Na4 Ne4 18.Nb6 Nc3 19.Qd2 e4 20.Nd4 (better is 20.Nh2 Ne2 21.Qe2 Ba1 22.Ra1+–) 20...Qb6= (worse is 20...Ne2 21.Ne2 Ba1 22.Ra1+/–) 21.Nc6 (21.Qc3 Qd8=) 21...Rc6+= 22.Bb6 Rb6 23.Rac1 Na4 24.Qe3 (24.f3 ef3 25.Bf3 Be5=) 24...Nc5 25.f3 ef3 26.Rf3 Be5 27.Qg5 f6 28.Rf6 Nba6 29.Rcf1 Bd4= 30.Kg2 Bf6 31.Qf6 Nc7?? 32.Qf7+– Kh8 33.Qe7 (33.Qe7 Bf5 34.Qc7+–) 1–0. Stevenson,Jim AB – Bowers,Paul, NAtlantic tt3 corr9094, 1990.

10.Be2 Bf5 11.0-0 Rc8 12.Nd2 e5 13.de5 de5 14.Nd5 Nd5 15.cd5 Bc2 16.Qc1 Qd8 17.Bc4 Bd3!? 18.Re1 (18.Bd3 Rc1) 18...Bh6 (Better is 18...Bc4 19.Nc4 Nd7–/+) 19.Qc3+= Bc4 20.Nc4 Nd7 (20...Qd5?? 21.Re5 Qg2 22.Kg2+–) 21.Qd3 Rc5 22.Ne5 Ne5 23.Re5 Bg7 24.Re2 Rd5 25.Qb3 Rd3 26.Qc2 Rc8 27.Qa4? (Better is 27.Qb1=) 27...Rd2–+ 28.Rd2 Qd2 29.Bg7 (29.Rd1 Qb2 30.Qa5–+) 29...Rc1 (30.Rc1 Qc1 31.Qd1 Qd1#; 29...Kg7?! 30.Rd1 Qb4 31.Qb4 ab4 32.g4=) 0–1. Player – MacChess 5.0, 2000.

10.Be2 Bg4 11.Nd2 Bh6!? 12.d5?!

10.Be2 Be6

11.Rc1 A) worse is 11...Bc4 12.Nd5 Be2 13.Nc7 Bd1 14.Kd1+/– (14.Na8?! Bf3 15.gf3 Bh6=); B) 11...Bh6 12.Nd2 Nbd7=.

11.Nd2 Rc8 12.0-0 =.

11.Nd2 Rc8 12.d5 (12.0-0 Nfd7=) 12...Bf5 13.g4 (better is 13.0-0=) 13...Ne4? (better is 13...Bd7!?=) 14.Nde4+/– (14.Nce4?! Be4 15.Ne4 Bb2=) 14...Be4 15.0-0 (15.f3 Bf3 16.Bf3 Bc3 17.Bc3 Qc4+–) 15...g5 (15...e6 16.de6 fe6 17.Qd2+– (17.Ne4?! Bb2 18.Rb1 Ba3+=)) 16.Qd2 (16.Ne4 Bb2 17.Rb1 Bg7+/–) 16...Bg6+= 17.Qg5 Nd7 (17...a4 18.Nd1+/–) 18.Na4+/– (18.Qe7? Re8 19.Qh4 Bc3 20.Bc3 Re2–+) 18...Bb2 19.Nb2 a4 (19...Nc5 20.Rae1+=) 20.h4 (20.a3 Nc5+/–) 20...f6 (20...a3 21.Nd1+=) 21.Qd2 Ne5 (21...a3 22.Nd1+/–) 22.h5 Be8 (22...Bf7 23.f4 Nd7 24.a3+/–) 23.f4 a3 24.fe5 ab2 25.Qb2 Qc5 (25...de5 26.g5+/–) 26.Kh2 de5 27.a4 (27.g5 Qd6 28.Qd2 e4 29.Kg2+/–) 27...Ra5 (27...Bd7!?+/–) 28.g5+– Qd6 29.Qd2 e4 30.Kh1 Qg3 31.Qf4 Qh3 32.Qh2 Qh2 33.Kh2 fg5 34.Rf5 h6 35.Re5 Rc7 36.Re4 Bf7 37.Kg3 b6 38.Kf2 Rca7 39.Bd1 Kg7 40.Ra3 Rc7 41.Rae3 Kf6 42.Ke1 Raa7 43.Kd2 Rc5 44.Kd3 Rac7 45.Bb3 Bg8? 46.Kd4 Rd7 47.a5 e6 48.Re6 Be6 49.Re6 Kg7 50.ab6 Rc8 51.c5 Rb7 52.d6 Rd8 53.Bd5 (53.Bd5 Rbb8 54.c6+–) 1–0. Peyrat – Joly, France, 1991. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 c5 8.Nc3 cd4 9.ed4 Qc7 10.Be2 Be6)

11.Nd2 d5 12.cd5 (12.c5!?+=) 12...Nd5+= 13.Nd5 Bd5 14.0-0 Nd7 (14...Rd8 15.Re1+=) 15.Bf3 (15.Rc1 Qb6=) 15...Nf6 (15...Nb6 16.Rc1 Qd7 17.Bd5 Qd5 18.Ba3+=) 16.Rc1 Qd6 (16...Qd7 17.Qa4=) 17.Nc4 Qb4 (17...Qf4!?=) 18.Bd5+= Nd5 19.a4 (19.a4 Rfc8 20.Ba3 Qc4 21.Rc4 Rc4 22.Qb3 Rd4 23.Bb2+–) 1–0. Fischer,Detlev – Hilton,Stephen H, corr ICCF, 1981.

11.Nd2 Nfd7 12.Nce4 =.

11.d5 Bg4 12.Nd2 Be2 13.Qe2 =.

11.Nd2 Bh6!?

12.Rc1 Bd2 13.Qd2 Bc4? 14.Nd5! Nd5 15.Bc4.

12.Rc1 Nbd7 13.0-0 Nb6 14.f4 Nc4 15.Nc4+/– Bc4 16.Nd5 Nd5 17.Bc4 Ne3 18.Bf7 Rf7 19.Rc7 Nd1 20.Rd1 Bf4 21.Rb7 Be3=+ 22.Kh1 Raf8 23.h3 Rf1 24.Rf1 Rf1 25.Kh2 Bf4 26.g3 Rf2 27.Kg1 Bg3 28.Bc3 Ra2 29.Re7 Ra3 30.Rc7 d5 31.Rc8 Kf7 32.Rc6 a4 33.Kg2 Bf4 34.b6 Rb3 35.h4 a3 36.Ba1 Rb1 37.Bc3 a2 (38.b7 Rb7–+) 0–1. Buss,Michael – Whiteside, corr CCLA, 1994.

12.d5 Bd2 13.Qd2+= Bc8 14.h4 Nbd7 15.h5 (15...Nc5 16.Qg5+=). Borrmann,Fritz – Hasler,Ulrich, CiF, 1989.

12.d5?! Bf5 13.Nb3 idea Nd4.

12.d5 Bf5 13.Nf1 =.

12.d5?! Bc8

13.0-0 Nbd7

14.Nce4 Bg7 15.Ng3 (15.Rb1 b6+=) 15...Nc5 16.a4 Bd7 17.Qc2 (17.Nb3 e5+=) 17...Rac8 18.Rac1 (18.Nb3 e5=) 18...Rfe8 19.h4 (19.Rce1 e6=) 19...e5 20.de6 Re6 21.Bf3 Rce8 22.h5 (22.Rfd1 b6=+) 22...Nh5–/+ 23.Nh5 Bb2 24.Qb2 gh5 25.Bh5 (better 25.Qd4!?=+) 25...Re5 26.Bd1 (26.Bf3 Nd3 27.Qd4 Nc1 28.Rc1 Bf5–/+) 26...Nd3 27.Qc2 Nc1 28.Qc1 Bf5 29.Nf3 R5e7 (29...Rc5 30.Bb3–+) 30.Nh4 (30.Qg5 Bg6 31.Bb3 Qc5–+) 30...Bg6 (30...Bd3!? 31.Qg5 Bg6 32.Bb3–+) 31.Bf3 Re5 32.Ng6 hg6 33.Bd5 Kg7 34.Qc3 f6 35.Qf3 b6 36.Bc6 R8e7 37.Qg3 Qc8 38.Qd3 Qe6 39.Bd5 Qf5 40.Qd4 Re1 41.g4 (41.g3 Qb1 42.Re1 Re1 (42...Qe1?! 43.Kg2=) 43.Kg2 Qd1 44.Qd1 Rd1–+) 41...Qe5 (41...Qg5 42.Bf3 Qc1 43.Re1 Re1 44.Kh2 Qh6 45.Kg3–+) 42.Re1–/+ Qe1 (better 42...Qd4!? 43.Re7 Kh6–+) 43.Kg2= Qb4 (better 43...Qe2=) 44.g5+– Re5 45.gf6 Kf8?? (45...Kh7 46.Qh4 Rh5+–) 46.Qg4 (46.Qh4 Rh5 47.Qe4 Rg5 48.Kf1+–) 46...Qc5?? (better 46...Qd2 47.Qc8 Re8=) 47.Qd7 (47.Qd7 Qd5 48.cd5 Rg5 49.Kf1 Re5 50.Qg7 Ke8 51.f7 Kd8 52.f8Q Re8 53.Qd6 Kc8 54.Qgd7) 1–0. Pisarsky,Georgy (2105) – Nikitin,Gennady (2135), Novosibirsk Region–ch Seniors, 2009.

14.Nde4 Nc5 15.Nf6+/– ef6 16.Na4 Na4 17.Qa4 Re8 18.Bd3 Bg7 19.b6 Qd8 20.Rfe1 Ra7?? 21.Re8+– (21...Qe8 22.Qe8 Bf8 23.Qd8 h5 24.Qf6 Bg7 25.Qg7#) 1–0. Hirtreiter,Michael – Guenschmann, corr SOK–89–32, 1989.

14.Nde4 Ne4? 15.Ne4 Nc5 16.Qd4! f6 17.Nc5 Qc5 18.Qc5 dc5 19.Bf3 –+.

14.Nde4 Bg7=

15.Qc2 Nb6 16.Bd3 Nc4 17.Nf6 Bf6 +–.

15.Qd2 a4 16.Rae1 Qa5 17.Bd3 Ne5 18.Ng3 Qb4 19.a3 Qb3 20.Re5 de5=+ 21.Nge2 e4 22.Nc1 Bh6 23.f4 e3 24.Qe2 Bg4 25.Rf3! Bf3 26.gf3 Nh5 27.Nb3 Nf4 28.Qd1 ab3 29.Bf1 Rad8 30.Qb3 (30...Bg7 31.Qc2+–) 1–0. Sokolski,Alexey – Luik, Minsk, 1957.

15.Qd2 Nb6 16.Rfc1 =.

15.Qd2 Nb6 16.Qf4 =.

15.Qd2 Ne4 16.Ne4+= Bb2 17.Qb2 b6 18.Rfe1 Bb7 19.Bf1 Rfe8 20.f4 Rad8 21.Rad1 Bc8 22.h4 Nf8 23.Qd4 Bd7 24.Be2 f5 25.Ng5 h5 26.Bf3 Bc8 27.Re3 1–0. Kirdin,Georgy Pavlovich – Paessler,Hans Dieter, corr ICCF W–ch GT222, 1990.

15.Nf6 Bf6 16.Re1 Nc5 =.

15.Ng3 Nb6 16.Qd3 =.

15.Ng3 Ne5 16.Qc2 Bd7 17.a4 b6 18.h3 Rac8=+ 19.Rac1 Qb7 20.Nd1 Rc7?? 21.f4+– Nc4 22.Bc4 Rfc8 23.Qb3 Rc4 24.Rc4 Qd5 25.Rc8 Bc8 26.Qd5 Nd5 27.Bg7 Kg7 28.Ne4 Bf5 29.Ndc3 Nb4 30.g4 Bd7 31.Rd1 1–0. Wozniak,T – Onufrijuk,B, corr Poland, 1985.

8.Nc3 Nbd7

9.Bd3 Nb6 10.dc5 dc5 11.0-0 Bg4 =.

9.Bd3 Nb6 10.dc5 dc5 11.Qc2 Qc7= 12.Ne2 Bg4 13.0-0 (13.Ne5 Nfd5 14.cd5 Be5=) 13...Bf3 14.gf3 Nbd7 (14...Rad8 15.Rfd1=) 15.f4 e5 16.f3 (16.Rad1 Rad8=) 16...ef4 (16...Bh6 17.e4=) 17.Nf4 Rfe8 18.Qe2 Ne5 19.Bc2 Rad8 (19...Qe7 20.Bc3=) 20.Rad1 Rd1 (20...Qe7 21.e4=) 21.Rd1 Neg4 (21...h6 22.a3=) 22.fg4+= Qf4 23.ef4 Re2 24.Rd8 Ne8 25.Kf1 Re7 26.Bc1 (26.Ba3 b6+/–) 26...Bc3 27.Ba3 (27.Kf2 Bd4 28.Kf3 Kg7+/–) 27...Bd4?? (better is 27...b6+=) 28.Rd4!+– (28.Rd4 b6 29.Rd8+–) 1–0. Zillmer,Jim – Hilton,Stephen, corr or01–013, 2001.

9.Bd3 Nb6 10.dc5 dc5 11.Qe2 a4 12.Rd1 a3 +=.

9.Bd3 Nb6 10.dc5 dc5 11.h3 Qd6 12.Qc2 Rd8 (12...Qe6 13.Ng5 Qd7 14.Rd1+=) 13.Rd1 Qc7 (13...Qe6 14.Ng5 Qe5 15.Nce4+=) 14.e4 Bd7 (14...a4 15.Nd5 Nbd5 16.cd5+=) 15.e5 Ne8 16.Ne4 a4 (16...f5 17.Ng3+=) 17.0-0 (17.Ba3 Be5 18.Ne5 Qe5 19.Bc5 Qe6+/–) 17...a3 18.Bc3 Bf5 19.Rfe1 Rac8 (19...Nd7 20.Ng3 Bd3 21.Rd3+= (< 21.Qd3 Ne5 22.Qe4 Nf3 23.Qf3 Bc3 24.Qc3 Nd6=+)) 20.Ba5 (20.Re2 Nd7+=) 20...Rd7 21.Bb6 Qb6+= 22.Qa4 Be4 23.Re4 Nc7 24.Qa3 Rcd8 25.Rf4 Ne6 26.Rh4 Nd4 27.Ng5 h6 28.Ne4+= Nf5 29.Rg4 Be5 30.Nc5 Rc7 31.Re1 Rc5= 32.Bf5 Bg7 33.Bc2 Rd2= 34.Qa8 Kh7 35.Rc1 Re5 36.Rf4 Ree2 37.c5 Qc7 38.Rc4 Rf2 39.Be4 Ra2 40.Qb7 Qg3 41.b6?? f5 42.Bf3+= e5 43.R4c3 Rfd2 44.Bd5?? Qf2–+ 45.Kh2 e4 46.Rg3 Ra3! 47.Bg8 Kg8 48.Rg6 Qf4 49.Kg1 Rg2! 50.Rg2 Qc1 51.Kh2 Qf4 52.Kh1 Ra1 53.Rg1 Qf3 54.Kh2 Ra2 55.Rg2 Qg2# 0–1. GrandMasterChess – SuperForte, 1994.

9.Be2 Nb6 10.Rc1 cd4 11.Nd4 e5 12.Nf3 Be6 The backward pawn on c4 becomes a target (12...Qe7 13.0-0=) 13.Ba3 Exerts pressure on the backward pawn 13...e4 14.Nd2 Rc8 The pressure on the backward pawn c4 grows 15.Nce4 (better is 15.0-0!?=) 15...Ne4–/+ 16.Ne4 The pressure on the isolated pawn grows 16...Nc4 17.Bc4 Rc4 (17...Bc4? 18.Nd6 Qg5 19.Nc8 (19.Nc4?! Qg2 20.Rf1 Rfd8+–; 19.Rc4?! Rc4 20.Nc4 Rd8+–) 19...Rc8 20.Qd7+–) 18.Nd6 Rc3 19.Rc3 Bc3 20.Ke2 Qg5 (20...Ba2 21.Qc2 (21.Nb7? Bc4 22.Kf3 Qf6 23.Kg3 Qe5 24.f4 Qe3 25.Qf3 Re8–+) 21...Bb4 22.Bb4 ab4 23.Qc5+=) 21.g3 Rd8 (21...Ba2?! 22.Qc2 Bd5 23.e4=) 22.Qd3 (22.Qc2 Rd6 23.Qc3 Qb5 24.Ke1 Bg4–+) 22...Be5 23.f3 Qh5 24.h4? (better is 24.Kf2–/+) 24...Bg3–+ 25.Qd4 Bd6 26.Bd6 Bd5 27.e4 Be4! (27...Rd6?! 28.Rc1 Bc4 29.Qc4 Qh4 30.Qc8 Kg7 31.Qc3 Rf6 32.Qe3–+ (32.Qa5?? Qh2 33.Ke3 Qf4 34.Kd4 Qc1–+)) 28.Qe4 Qb5 29.Kf2 Rd6 30.a4? (30.Qf4 Qb2 31.Kg3–+) 30...Qc5 31.Kg3 (31.Kg2 Rd2 32.Kh3 Qc8 33.Qg4 Qg4 34.fg4 Ra2–+) 31...Rd4 32.Qb7 Qe5 33.Kg2 Rd2 34.Kh3 h5 35.Qc8 (35.Qe4 Qe4 36.fe4 Re2–+) 35...Kg7 36.Qc1 (36.Qc4 Qf6 37.Kg3–+) 36...Qf4 37.Qc3 Kh7 38.Qb3 (38.Qd2 Qd2 39.Kg3–+) 38...Rf2 0–1. Dimakiling,O (2370) – Laylo,D (2500), PSC / Puregold Open, 2014. (=1.Nf3 Nf6 2.e3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 a5 5.b5 c5 6.c4 0-0 7.d4 d6 8.Nc3 Nbd7)

8.dc5 dc5

9.Qb3 a4=+ 10.Qa3 Nbd7 11.Be2 (11.Nc3=) 11...Nb6 (11...Qa5 12.Bc3 Qc7 13.0-0=) 12.Nbd2 Nfd7 13.Bg7+= Kg7 14.0-0 Qc7 15.Rfd1 Nf6 16.Qc3 Kg8 17.e4 Nh5 18.g3 Ng7 19.Nf1 Bg4 20.Ne3 Bf3 21.Bf3 e5 22.Nd5 Nd5 23.Rd5 Ne6 24.Qe5 Qe5 25.Re5 Nd4 26.Kg2 b6 27.Re1 a3 28.Bd1 Rad8 29.Rd5 Rfe8 30.Re3 Rd5 31.ed5+– Re3 32.fe3 Nf5 33.Kf2 Nd6+/– 34.Bb3 Nb7 35.Bc2 Kg7 36.Ke2+– Kf6 37.Kd3 Ke5 38.Kc3 f5 39.h4 h6 40.Bd3 Na5 41.Bb1 Nb7 42.Bc2 g5 43.hg5 hg5 44.Bd3 Na5 45.d6 Kd6 46.Bf5 Ke5 47.Bd3 Kd6 48.Be4 Ke5 49.Bf3 Kd6 (49...Ke6 50.Bd5 Ke5 51.e4+–) ½–½. Melich,Jindrich (2215) – Adamek,Zdenek (2120), CZE Czechia–ch, 1994.

9.Qc2 Bf5 10.Qb3 a4 11.Qd1 Qa5 12.Bc3 Qb6 13.a3 Ne4 14.Bb2 Rd8 15.Qc2 Ng3 16.Qf5 Nf5 17.Bg7 Kg7 18.Nc3 Qf6 19.Rc1 Nh4 20.Be2 Nd7 21.0-0 b6 22.Nh4 Qh4 23.Bf3 Rab8 24.Nd5 e6 25.Nf4 Ne5 26.Be2 g5 27.Nh3 Rd2 28.Rfe1 Rbd8 29.Bf1 Ng6 30.g3 Qh5 31.Bg2 Rd1 32.f3 Re1 33.Re1 Ne5 34.f4 gf4 0–1. barborski – valfan (1670), kurnik, 2013.

9.Bd3 Bg4 =.

9.Qd8 Rd8 10.Nc3 a4 11.a3 Nbd7 (11...Bf5 12.Rd1 Nbd7 13.Bd3=) 12.Rd1 (12.0-0-0 Ng4 13.Rd2 Ngf6+=) 12...b6 (12...Ne4 13.Rd3=) 13.Bd3 (13.Ne5!+=) 13...Bb7= 14.Bc2 (14.0-0!?=) 14...Bf3–/+ 15.gf3 Ne5 16.Na4 Rd1 17.Bd1 (17.Kd1!? Nc4 18.Kc1–/+) 17...Nc4–+ 18.Bf6 Bf6 19.Bb3 Be5 (19...Na3!? 20.Nb6 Ra5 21.Nd5 Rb5 22.Nf6 ef6 23.Bd1–+) 20.f4 Bc7 21.Ke2 Na3–+ 22.Ra1? c4 23.Bd1 Nb5 24.Rb1 Ra4! 25.Rb5 Ra2 26.Kf3 c3 27.Rd5 c2 28.Bc2 Rc2 29.Rd7 Kf8 0–1. carocan (1740) – chessgenius86 (1615), kurnik, 2011.

9.Qd8 Rd8 10.Nbd2 Nbd7 (10...Bf5 11.Rd1=+) 11.Be2 b6 (11...Nb6 12.Rd1=) 12.a4 (12.Rd1 Bb7=) 12...Bb7 13.0-0 Ne4 14.Bg7 Kg7 15.Ne4 Be4 16.Rfd1 Nf6 (16...e5 17.Nd2 Bc2 18.Bf3 Bd1 19.Ba8 Ba4 20.Ra4 Ra8 21.Kf1–/+) 17.Ne1 (17.Ne5 Bc2 18.Bf3 h6=) 17...Ne8 (18.f3 Bf5=; 17...g5 18.Nf3 h6 19.Ne5=). Law,David – Svensson,Jan, corr 3GMM–11, 1995.

8.Bd3 Qb6

9.0-0 A) 9...Be6 10.d5 Bg4 11.h3 Bc8 12.Nc3 Nbd7 13.Qa4 Qc7 14.Qc2+=; B) 9...Rd8 10.Qa4 (10.Qe2 Bg4 11.h3 Be6 12.Nc3 a4 13.d5 Bc8 14.a3+=; 10.d5 Nbd7 11.e4 e6 12.Nc3 e5 13.Bc1 Re8 14.Bg5+=; 10.Nbd2 Nbd7 11.Re1 a4 12.a3 h6 13.d5 Re8 14.Rb1+=; 10.a3 Nbd7 11.Nc3 Qc7 12.d5 Ne5 13.Ne5 de5 14.Qc2+=; 10.Nc3 Nbd7 11.Re1 Re8 12.Nd5 Nd5 13.cd5 Nf6 14.e4+=) 10...h6 11.Nbd2 Nbd7 12.d5 Qa7 13.Rab1 Nb6 14.Qc2+=; C) 9...a4 10.a3 Bg4 (10...cd4 11.ed4 Qc7 12.Nc3 e5 13.de5 de5 14.Qe2+=) 11.h3 Bf3 12.Qf3 cd4 (12...Nbd7 13.Nd2+= Rac8 14.Rad1+=) 13.ed4 Nfd7 14.Ra2+=.

9.Nc3 cd4 10.ed4 (10.Na4 Qc7 11.ed4 Be6 12.d5 Bg4 13.h3 Bf3 14.Qf3+=) 10...Re8 11.0-0 Qc7 12.Re1 Nbd7 13.Qe2 a4 14.a3 +=.

9.Nc3 Bg4 10.Na4 Qc7 11.dc5 dc5 12.Be5 Qd8 13.Nc5 Qc8 14.Na4.

9.Nc3 Bg4 10.h3 Bf3 11.Qf3 a4 12.dc5 dc5 13.0-0 a3 14.Nd5 +=.

9.Qe2 A) 9...Be6 10.d5 Bg4 11.0-0 Nbd7 12.h3 Bf3 13.Qf3 a4 14.a3+=; B) 9...Qc7 10.0-0 (10.a4 Re8 11.0-0 cd4 12.ed4 Be6 13.Nbd2 Nbd7 14.Ng5+=; 10.a3 Nbd7 11.0-0 Nb6 12.dc5 Qc5 13.Bd4 Qc7 14.Rd1+=) 10...a4 11.a3 Re8 12.Nbd2 e5 13.de5 de5 14.Ne4+=; C) 9...Bd7 10.h3 (10.a4 Rc8 11.0-0 Qc7 12.Nbd2 Nh5 13.Rfb1 cd4 14.Be4+=; 10.a3 a4 11.0-0 Rc8 12.Nc3 Bg4 13.h3 Bf3 14.Qf3+=; 10.0-0 a4 11.Rd1 Rc8 12.a3 cd4 13.ed4 Bg4 14.Nbd2+=; 10.Na3 a4 11.0-0 Rc8 12.h3 h6 13.Rfd1 Kh7 14.e4+=; 10.Nbd2 a4 11.0-0 a3 12.Bc3 Rc8 13.Rad1 cd4 14.Bd4+=; 10.Bc3 Bg4 11.h3 Bf3 12.Qf3 Nfd7 13.Qe4 cd4 14.ed4=; 10.Nc3 a4 11.a3 Bg4 12.0-0 Nbd7 13.Rad1 cd4 14.ed4=) 10...Rc8 11.0-0 cd4 12.ed4 e6 13.Nc3 a4 14.a3+=; D) 9...a4 10.a3 (10.0-0 Re8 11.e4 Bg4 12.e5 Nfd7 13.ed6 Bd4 14.Bd4=) 10...Bg4 11.0-0 Nfd7 12.Nbd2 f5 13.h3 Bh5 14.Rad1+=; E) 9...Rd8 10.0-0 a4 11.Rd1 Bg4 12.h3 Bf3 13.Qf3 Nbd7 14.a3+=; F) 9...h6 10.0-0 (10.a4 Rd8 11.0-0 Bg4 12.Rd1 Bh5 13.h3 Bf3 14.Qf3+=) 10...a4 11.Rd1 Qc7 12.a3 Re8 13.Nc3 cd4 14.ed4+=; G) 9...cd4 10.ed4 Bg4 11.0-0 Nh5 12.Nc3 Nf4 13.Qe3 Nd3 14.Qd3=; H) 9...Bg4 10.0-0 (10.h3 Bf3 11.Qf3 Nc6 12.dc5 dc5 13.a3 Rad8 14.Bc2=) 10...cd4 11.Bd4 Qc7 12.h3 Bf3 13.Qf3 Nbd7 14.Nd2=; I) 9...Ra7 10.a3 (10.0-0 Bg4 11.h3 Bf3 12.Qf3 Rd8 13.Rd1 Nbd7 14.Nd2+=; 10.a4 Bg4 11.0-0 Nbd7 12.h3 Bf3 13.Qf3 Ne8 14.Nc3+=) 10...Re8 11.0-0 Nbd7 12.Nc3 Qc7 13.Nd5 Nd5 14.cd5+=; J) 9...Re8 10.0-0 a4 11.e4 Bg4 12.e5 Nfd7 13.ed6 Bd4 14.Bd4=.

8.Be2 b6

9.0-0 Ra7 10.Nc3 +=.

9.0-0 Bb7 10.Nbd2 Ne4 (10...cd4 11.Nd4 Qc7 12.Bf3=) 11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bb7 13.Bf3 Bf3 14.Nf3 Nd7 15.a4 Rc8 16.Qe2 e5 (16...cd4 17.Nd4 Qe8 18.Nc6=) 17.Rfd1 (17.de5 Ne5 18.Ne5 de5+=) 17...e4 18.Nd2 Qe7 (18...Qh4 19.Nb3 Rfd8 20.Rac1=) 19.Nf1 Rfd8 20.f3 (20.Ng3 Qh4=) 20...f5 (20...ef3 21.gf3 Qg5 22.Qg2=) 21.f4 (21.Nd2 ef3 22.Qf3 Re8=) 21...Nf8 (21...cd4 22.Bd4 Nc5 23.Ng3+=) 22.d5 Bb2 (22...Nd7 23.Bg7 Kg7 24.Qf2=) 23.Qb2 Qg7 24.Qg7 Kg7 25.Kf2 Kf6 26.h3 h5 27.g4 hg4 (27...Re8 28.gf5 gf5 29.Nd2=) 28.hg4+= Nd7 (28...Re8!?+=) 29.Ng3+/– Rh8 30.Rh1 Rcg8 (30...Rcf8 31.Rag1+/–) 31.g5 (better is 31.Rag1!?+–) 31...Kg7+= 32.Rh8 Rh8 33.Rh1 Rh1 34.Nh1 ½–½. Levin,Anatoly (1980) – Albarran,Gustavo (2165), Internet Section, 2003.

9.0-0 Nbd7 10.a4 (10.Nc3 cd4 11.ed4 Bb7=) 10...Qc7 (10...cd4 11.ed4 Bb7 12.Nc3=) 11.d5 Re8 12.Nfd2 (12.Qc2 Nf8+=) 12...e6 13.e4 (13.Nc3 Bb7=) 13...ed5 (13...Ne4 14.Bg7 Nd2 15.Qd2 Kg7 16.de6 Re6 17.Bg4+=) 14.ed5= Ne5 15.Nf3 Nf3 16.Bf3 Bf5 17.h3 Re7 18.g4 (18.Re1 Re1 19.Qe1 Re8=) 18...Be4 (18...Bb1 19.Rb1 Rae8 20.g5+=) 19.Be2 (19.Re1 Rae8=) 19...Rae8+= 20.f3?? (better is 20.Nc3 Nd7 21.Qd2 Bc3 22.Qc3=) 20...Bb1–+ 21.Rb1 Re2 22.Qd3 R8e3 23.Qd1 Qe7 24.Bc1 Re1 25.Qd2 Rf1 26.Kf1 Rf3 27.Kg2 Ne4 28.Qe2 Rf2 (28...Rf2 29.Qf2 Nf2 30.Kf2 Qe4–+) 0–1. carocan (1750) – chessgenius86 (1605), kurnik, 2011.

9.0-0 Ne4 10.Qc2 f5 11.Bd3 Bb7 12.d5 Qd7 13.Bg7 Kg7 14.Be4 fe4 15.Qe4 e5 16.Nbd2 Qe7 17.Qh4 Qh4 18.Nh4 Nd7 19.e4 Nf6 20.f3 Rf7 21.g4 Raf8 22.Kg2 Bc8 23.h3 h6 24.Rg1 Nh7 25.Raf1 Ng5 26.Kg3 Kh7 27.Ng2 Kg7 28.h4 Nh7 29.f4 ef4 30.Rf4 Rf4 31.Nf4 g5 32.Nh5 Kg6 33.Rf1 Rf1 34.Nf1 Nf6 35.Nf6 Kf6 36.Ne3 Ke5 37.Nf5 gh4 38.Kh4 Bd7 39.Nh6 Ke4 40.g5 Be8 41.Ng8 Kd4 42.Nf6 Bg6 43.Kg4 Kc4 44.Kf4 Kb5 45.Ne4 c4 46.Nd6 Kc5 47.Ne4 Kd5 48.Nc3 Kd4 0–1. ferminkatcho (1860) – vassaya (1810), kurnik, 2013.

9.0-0! Ne8 10.Nc3 e5 11.de5 de5 1–0. vihavald – chikod, kurnik, 2014.

7.c4 c6

8.a3 Bg4 9.Be2 cb5 10.cb5 Qb6 11.Nc3 Nbd7 12.a4 Rac8 13.0-0 Rfd8 14.h3 Bf3 15.Bf3 (worse is 15.gf3 d5+=) 15...e5 16.Rc1 Rc4 17.Bd5 (17.de5 Ne5 18.Bd5 Rc5+/-) 17...Nd5 (better is 17...Rc3 18.Bf7 Kf7 19.Bc3 Kg8=) 18.Nd5+/- Rc1 19.Qc1 Qa7 20.Qc7 Qb8 21.Qb8 (21.Qa5!? h6 22.Rc1+-) 21...Rb8+/-.

8.a4 b6 9.bc6 Nc6 10.Qb3 Nb4 11.Nc3 Bb7 12.Ba3 d5 (12...Bf3!? 13.gf3 e5 14.de5 Nd7 15.Bb4 ab4 16.Qb4 Ne5=) 13.Bb4+/- ab4 14.Qb4 dc4 15.Bc4 Bf3 16.gf3 Qc7 17.Nb5 Qb7 18.Ke2 Nd5 (18...Qd7 19.Rhc1+/-) 19.Qb3 (19.Bd5 Qd5 20.Nc7 Qa5 21.Qe7 Rab8+-) 19...e6 20.h4 (better 20.Bd5 ed5 21.Rhc1+/-) 20...Rfc8?? (better 20...Nf6+/-) 21.Nd6+- Qc6 22.Nc8 Rc8 23.Bb5 (better 23.Bd5!? ed5 24.Rhc1 Qe6+-) 23...Qc2? (better 23...Nc3 24.Kf1 Qf3+=) 24.Qc2+- Rc2 25.Kf1 Bf8 (25...e5 26.de5 Be5 27.Rd1+-) 26.h5 Bb4 27.hg6 hg6 28.Bd3 Rd2 29.Bb5 Bc3?? (29...Rc2 30.Ba6 Bc3+-) 30.Rb1 Ra2 (30...Bb2 31.Re1+-) 31.Bc6 (31.Bc4 Ra4 32.Bd5 ed5 33.Rb6 Kg7+-) 31...Nb4 32.Bd7 Nd3 (32...Nd5 33.Rc1+-) 33.Rh2 Rd2 (33...Ba5 34.f4+-) 34.Bb5 (34.Rb6 e5 35.d5 Ne1+-) 34...Kg7 (34...Nb4+-) 35.Bd3 Rd3 36.Kg2 (36.Rb6 Rd2+-) 36...Rd2 (36...Ba5 37.Rc1+-) 37.Rhh1 (37.Rb6 Ra2 38.Ra6 Be1+-) 37...Bd4 (37...Ba5+-) 38.Rhf1 (better 38.ed4 Rd4 39.Ra1+- (worse 39.Rb6 Ra4 40.Rb7 Rf4+-)) 38...Be3=+ 39.Rbe1 Bf4 40.Rb1 1-0. ClayPigeons (2135) - boorkhani (2155), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.a4 b6 9.bc6 Nc6 10.Be2 d5 11.Nbd2 dc4 12.Nc4 Bb7 13.0-0 e6 14.Qb3 The backward pawn on b6 becomes a target 14...Nb4 15.Ba3 Nfd5 16.Rfc1 Rc8 17.Nfe5 f6 (17...Rc7 18.Nd3+/-) 18.Nf3 (18.Nd3 Nd3 19.Bd3 Rf7+/-) 18...Re8 19.Bf1 Bf8 20.e4 Nf4 21.Qe3 White plans e5 21...Nh5 22.g4 (22.Bb4 Bb4 23.Nb2 Rc1 24.Rc1 f5+=) 22...Ng7= 23.e5 (23.Bg2!?=) 23...f5=+ 24.g5 Bf3 25.Qf3 Qg5 26.Bg2 Qd8 27.Qb7? (27.Bb2!?=+) 27...Rb8 (better 27...Nd3!? 28.Rd1 Qd4-+) 28.Qf3-/+ g5 (28...Qd4 29.Bb2 Qd3 30.Ne3-/+) 29.Nd6 (better 29.Rd1!?=) 29...Bd6-/+ 30.ed6 Qd6 31.d5 (31.Rc4 b5 32.ab5 Rb5-/+) 31...e5 Black intends f4 (31...Qd5 32.Qe2 Qd6 33.Rab1-+) 32.Qe2 (32.Qg3!?-/+) 32...e4-+ 33.Rd1 f4 (33...Rbd8 34.Rab1-/+) 34.Qg4? (better 34.Be4!? Re7 35.Qc4=+) 34...Qe5 35.d6 Rbd8 36.d7 Re7 37.Bf1 (37.Rab1 h5 38.Qh3 e3 39.Bb4 ab4 40.fe3 g4 (40...Qe3?! 41.Qe3 fe3 42.Bc6-/+) 41.Bd5 Qd5 42.Rd5 gh3 43.ef4 Red7 44.Rd7 Rd7 45.Rb4 Rd2-+) 37...h6 (better 37...h5!? 38.Qh3 e3 39.Bb5-+) 38.Bc4 Kh8 39.Qe2? (better 39.Bb5!?-/+) 39...Rdd7 40.Rd7 (40.Bb4 ab4 41.Rab1 f3-+) 40...Rd7 (40...Qa1 41.Qd1 Qd1 42.Rd1-+) 41.Bb2 (41.Re1 f3 42.Qf1 Qf5 43.Bb4 Qg4 44.Kh1 ab4-+) 41...Qe7 (better 41...Qf5 42.Bb5 Rc7-+) 42.Rd1 Rd1 43.Qd1 Kh7 44.Qd4 Nc6 (44...e3 45.fe3 Nf5 46.Qh8 Kg6 47.Qg8 Kh5 48.Qf7 Qf7 49.Bf7 Kg4 50.e4-+) 45.Qb6? (45.Qd5 Qe8=) 45...Ne5 (45...Qd7 46.h3 g4 47.Qb3 gh3 48.Bg8 Kh8 49.Be6 h2 50.Kh2-/+) 46.Bb3? (better 46.Bd5 Ng6 47.Bf6-/+) 46...Nf3 47.Kf1 Nd2 48.Ke2 Nb3 49.Qb3 Qd6?? (49...f3!? 50.Ke1-+) 50.Qc3? (50.Qb7 Qd3 51.Ke1 Qb1 52.Kd2 e3 53.fe3 fe3 54.Ke3 Qe1 55.Kd3 Qf1 56.Kd2 Qf4 57.Kc2 Qf5 58.Kd2 Qf8=) 50...Qd3?? (better 50...Qa6 51.Kd2 Qa7-+) 51.Qd3= ed3 52.Kd3 Nf5 (52...Ne6 53.Kc4+=) 53.Kc4 (53.Bc3!?+=) 53...Kg6 54.Kb5 (54.Bc3 Nd6 55.Kd5 Nb7+=) 54…Kh5 (54...Kh5 55.Ka5 Kg4+/-). jhonores (2240) - satnicko57 (2075), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2020.

8.a4 b6 9.Nbd2 c5 10.Qc2 Bf5 11.e4 Bg4 12.Be2 Nh5 13.h3 Be6 14.0-0 Nf4 15.Nb3 Ne2 (15...Qc8 16.Ng5+=) 16.Qe2+= Nd7? (better is 16...cd4 17.Nbd4 Bc8+=) 17.d5+– Bb2 18.Qb2 Bh3 19.gh3 e5 20.Qe2 f5 21.Nh2 (21.Qe3 fe4 22.Ng5 Rf5 23.Ne4 Qe7+–) 21...fe4 (21...Qg5 22.Kh1+–) 22.Qe4 (22.Nd2!? Qg5 23.Ng4 Qh4 24.Ne4 Qh3 25.Nd6 Rf4+–) 22...Rf4+/– 23.Qe2 Qg5 24.Kh1 Raf8 25.Nd2 Qh4 26.Ra3 Rf2 27.Rf2 Rf2 28.Qe3 Nf6 29.Ndf1 Nh5 30.Ng3 Ng3+= 31.Qg3 Qe4 32.Nf3?? Qb1 33.Ng1= Qe4 34.Nf3 Qb1 35.Ng1= Qe4 36.Rf3 Rc2?? 37.Qg4?? Qe1?? 38.Qe6 Kg7+– 39.Qf7 Kh6 40.Qf4?? ef4 41.Rf4 Qg3 42.Rh4 (42.Ne2 Re2 43.Rh4 Qh4 44.Kg1 Qe1) 0–1. ourang – aleksandros, kurnik, 2012.

8.a4 b6 9.Nbd2 c5 10.Bd3 Bb7 11.0-0 Nbd7 12.Rc1 Re8 13.d5 e5 14.e4 h6 15.Re1 Nh7 16.Nf1 Rf8 17.Ne3 Qe7 18.Qc2 f6 (18...Ng5 19.Ng5 Qg5 20.Rcd1+=) 19.g3 (19.h4 h5+/–) 19...Rf7 (19...Ng5 20.Be2+=) 20.Rf1 Ndf8 21.Nh4 (21.h4 Qd7+/–) 21...Bc8 22.f4 (22.Nhg2 Bh3+=) 22...ef4 23.gf4 f5 24.Nhg2 (24.Bg7!? Kg7 25.Nhg2 fe4 26.Be4+=) 24...fe4 (better is 24...Bb2 25.Qb2 fe4–/+) 25.Be4?? (better is 25.Bg7 ed3 26.Bf8=) 25...Bb2–+ 26.Qb2 Qe4 27.Rce1 Qd4 28.Qd4 cd4 29.Nc2 d3 30.Nce3 Bh3 31.Rd1 Re8 32.Rd3 Re4 33.Rf3 ½–½. futsalboy (1735) – sierrzant1 (1785), kurnik, 2011.

8.a4 Qc7 9.Be2 Bg4 10.0-0 Nbd7 11.Nc3 e5 12.h3 Bf3 13.Bf3 ed4 14.ed4 d5 (better 14...Rfe8!?+=) 15.cd5+/- cd5 16.Nd5 Nd5 17.Bd5 Nb6 18.Rc1 Qd7 19.Bf3 Rfd8 20.Qb3 Rac8? (20...Qe6 21.d5! Qd6 22.Ba3+/-) 21.Rfd1 (better 21.Bg4!? Rc1 22.Bd7 (22.Rc1?! Qe7+/-; 22.Bc1?! Qd4 23.Rd1 Qf6+=) 22...Rf1 23.Kf1 Rd7 24.Qe3+-) 21...Rc1 22.Rc1 Rc8 23.Rd1 (23.Rc8 Qc8 24.Ba1 h6+/-) 23...Nc4? (better 23...Rc4!?+=) 24.Ba1 (24.Bg4 f5 25.Be2 Qe6+-) 24...b6 (24...Kh8!?+/-) 25.Bc6+- Qe6 26.d5 Qe4 27.Bg7 Kg7 28.d6 Nd6 (28...Qe6 29.Bd5 Qd6 30.Bb7+- (worse 30.Bc4 Qc7 31.Qb2 f6+-)) 29.Rd6 (better 29.Be4 Ne4 30.Qd5+-) 29...Qe1 30.Kh2 Qe5 (30...Qf2 31.Qc3 Kg8 32.Rf6+-) 31.Qg3 Qg3 32.Kg3 1-0. jhonores (2255) - Schluckauf (2195), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.a4 Bd7 9.Be2 Re8 10.0-0 Bg4 11.Qb3 Nbd7 12.Nbd2 e5 13.Rfe1 (13.h3 Bf5+=) 13...ed4 (13...e4 14.Ng5 Be2 15.Re2=) 14.Nd4 Nc5 15.Qc2 Be2 16.Re2 Rc8 17.Bc3 cb5 18.ab5 b6 (18...a4 19.e4=) 19.Nc6+= Qc7 20.Qb2 Nh5 21.Bg7 Ng7 22.Nf3 Nge6 23.Nfd4 (23.Rd2+=) 23...Nd4 (better 23...Nd3!? 24.Ne6 Re6+=) 24.ed4+/- (worse 24.Qd4 Nb3 25.Qd1 Na1-/+) 24...Ne4 25.Rae1 Nf6 26.Ne7 (better 26.Re7 Ra8 27.d5 (27.Rc7?? Re1) 27...Re7 28.Re7+- (28.Ne7?! Kg7+/-)) 26...Kg7? (better 26...Re7 27.Re7 Qc4+/-) 27.Nc8+- Rc8 28.Re7 (better 28.Rc2+-) 28...Qc4+/- 29.d5 (better 29.Rb7!? Nd5 30.Rd7+=) 29...Qd5 30.Ra7 (30.R7e3 Rc4=) 30...Rc5 31.h3 Rb5 32.Qe2 Ne4?? (32...Rb4 33.Re7-/+) 33.Qf3?? (better 33.Qe4 Qe4 34.Re4+-) 33...Nf6 34.g3?? (better 34.Qe2=) 34…Qf3-+ (34...Qf3 35.Rae7 Rb2-+) 0-1. peoncuatrorey (2090) - TheAvengers (2275), Rated Bullet game, lichess.org, 2015. (=1.Nf3 A15: English Opening: 1...Nf6 1...g6 2.c4 Bg7 3.d4 Nf6 4.b4 0-0 5.Bb2 d6 6.e3 a5 7.b5)

8.a4 e5 9.de5 Ng4 10.Bd3 =.

8.a4 Re8 9.Nbd2 Bg4 10.Be2 Nbd7 11.0-0 e5 12.de5 de5 13.h3 Bf3 14.Bf3 e4 15.Be2 Qe7 16.Qc2 c5 17.Rad1 b6 18.Nb1 Rad8 19.Nc3 Nf8 20.Rd8 Rd8 21.Rd1 Rd1 22.Qd1 Ne6 23.Nd5 Nd5 24.Bg7 Kg7 25.Qd5 f5 26.f3 Ng5 27.f4 Nf7 28.g4 Qd6 29.Qb7 fg4 30.hg4 Qe6 31.Kf2 h6 32.Kg3 Kf6 33.g5 hg5 34.Bg4 gf4 35.ef4 Qd6 36.Qe4 Ng5 37.Qe3 Nf7 38.Qc3 Qd4 39.Qd4 cd4 40.Kf3 Nd6 41.c5 bc5 42.Ke2 c4 43.Kd2 g5 44.fg5 Kg5 45.Be6 Kf6 46.Bd5 Ke5 47.Bc6 Nc8 0–1. barborski – konik205, kurnik, 2014.

8.a4 Bg4 9.Nbd2 Nbd7 10.Be2 Qc7 11.h3 Bf3 12.Nf3 e5 13.c5 dc5 14.de5 Nd5 15.bc6 bc6 (worse is 15...Qc6 16.Bb5 Qe6 17.Ng5+/-) 16.Rc1 Ne5 17.Ne5 Be5 18.Be5 Qe5 19.0-0 Nb4 20.Qd2 Rfd8 21.Qc3 Qc3 22.Rc3 Rd2 23.Bf3 Ra2 24.Rc5 Ra4 25.Bc6 ½-½. Brauer,Christian (2140) - Forstner,Joerg, Finkenstein op, 1998. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4 a5 7.b5 c6)

8.a4 Bg4 9.Bd3 e5 10.h3 Be6 11.Nbd2 Nfd7 12.Ne4 ed4 13.Bd4 +=.

8.a4 Bg4 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Re8 11.Nbd2 e5 12.h3 Bf3 13.Nf3 e4 ½–½. NN – NN, Wanganui Chess Club A–Grade NZL, 2002.

8.Nc3 cb5 9.cb5 Bf5 10.Rc1 d5 11.Be2 Qd6 12.Qa4 Rc8 13.0-0 +=.

8.Nc3 cb5 9.cb5 Bf5 10.Be2 Nbd7 11.0-0 e5 (11...Rc8 12.Rc1=) 12.a4 (12.Ba3 Rc8 13.de5 Ne8+=) 12...e4 13.Nd2 Re8 14.Rc1 Nf8 (14...d5 15.Qb3 Nb6 16.Ba3+=) 15.Nc4 (better is 15.Rc2+/–) 15...h5? (15...d5 16.Ne5+=) 16.Qc2 (better is 16.Ba3!? Re6 17.d5+–) 16...N8h7 (16...d5 17.Nd2+=) 17.Nd2 (17.Ba3 Bf8+/–) 17...h4 18.h3 Ng5 19.Bg4?? (better is 19.Ba3+/–) 19...Bg4 20.hg4 Ng4 21.Nce4= Ne4 22.Ne4 d5 23.Nd2 Qg5 24.Nf3+/– Qh5 25.Qc7 h3 26.gh3 Qh3 27.Qg3?? Qg3–/+ 28.fg3 Ne3 29.Rfe1 Nc4 30.Ba1 Nd6 31.Ne5 Ne4 32.Kg2 Rac8 33.Bb2 b6 34.Rc6 Rc6 35.Nc6–/+ Bf6 36.Ne5 Kg7 37.Nd7 Bd8 38.Ba3 Nc3?? 39.Ne5 Na4 40.Rc1 Bf6 41.Nc6 Re2 42.Kf3 Ra2 43.Bd6 Nb2?? 44.Ne5 Nc4!–+ 45.Nc4 dc4 46.Rc4 Rb2 47.Be5 Rb5 48.Bf6 Kf6 49.Ke4 Rb4 50.Rb4 ab4 51.Kd3 Ke6 52.Kc4 f5 53.Kb4 Kd5 54.Kb5 Kd4 55.Kb6 g5 56.Kc6 f4 57.gf4 gf4 58.Kd6 f3 59.Ke6 f2 60.Kf6 f1Q (60...f1Q 61.Ke7 Ke5 62.Kd7 Qa6 63.Kc7 Kd5 64.Kb8 Qb6 65.Kc8 Qa7 66.Kd8 Kd6 67.Ke8 Qe7) 0–1. vihavald (1635) – trubkas (1700), kurnik, 2012.

8.Nc3 c5 9.Bd3 cd4 10.ed4 Qc7 11.0-0 Re8 12.Qe2 Nbd7 13.Rae1 +=.

8.Nc3 Qc7 9.Be2 (9.Bd3 e5 10.0-0 Re8 11.de5 de5 12.e4 Nbd7 13.Qe2=) 9...c5 10.0-0 Bg4 11.dc5 Qc5 12.Rc1 Nbd7 13.Nd5 +=.

8.Nc3 Nbd7 9.Be2 d5 10.0-0 Re8 (10...cb5 11.Nb5 dc4 12.Bc4+=) 11.a4 e5 (11...dc4!? 12.Bc4 Nb6+=) 12.de5+/- Ne4 (12...Ne5!? 13.Ne5 Re5 14.Nd5 Nd5 15.Be5 Be5+-) 13.cd5+- Nc3 14.Bc3 cd5 15.Qd5 Qe7 (15...Ne5 16.Qd8 Nf3 17.Bf3 Rd8 18.Bg7 Kg7 19.Rfd1 Rd1 20.Rd1+-) 16.Rfd1 Rb8 (16...g5 17.h3+-) 17.Rac1 (17.Ba5?! Ne5 18.Ne5 Be5+-) 17...b6 18.Qd6 Qd6 19.ed6 (19.Rd6?! Bf8 20.Rc6 Bb7+-) 19...Nc5 20.Bg7 Kg7 21.Nd4 (21.Rc5 bc5 22.d7 Rd8+-) 21...Bd7 22.Nc6 Rbc8 23.Ne7 (23.Rc4 f5+-) 23...Rb8 (23...Rcd8 24.Nd5 Na4 25.Ra1+-) 24.Rd4 (better 24.Rc4+-) 24...Nb3 25.Rdc4 Nc1 26.Rc1 Be6 27.e4 f6 (27...Rb7 28.Nc6+-) 28.f4 (28.Rc7 Rbd8 29.f4 Kf8+-) 28...g5 (better 28...Rb7+-) 29.fg5 Rbd8 (29...fg5 30.Rc7 Rbd8 31.e5+-) 30.gf6 Kf6 31.Rc6 (better 31.Nc6!? Rd7 32.e5 Kg5 33.g3+-) 31...Ke5 32.Rb6 (32.Bh5 Rf8 33.Rb6 Rd6+/-) 32...Rd6+/- 33.Nc6 Ke4 34.Bf3 (34.Bh5 Ra8+/-) 34...Ke3 (34...Kf4 35.Rb7 Bc4 36.h3=+) 35.h4 (35.Rb7 Rd2 36.Rh7 Ra2+/-) 35...Bd5 (35...Bb3 36.Ra6 (worse 36.Na5 Rb6 37.Nb3 Rc8=+) 36...Bd1 37.Bd1 (worse 37.Na5 Ra6 38.ba6 Bf3 39.gf3 Ra8-/+; 37.Ra5?? Bf3 38.b6 Bc6-+) 37...Rd1 38.Kh2=) 36.Bd5 (better 36.Nb4! ab4 37.Rd6 Bf3 38.gf3 Rg8 39.Kh2+-) 36...Rd5= 37.Na5 Re4 38.Rb8 (38.Rh6 Ra4 39.Nc6 Rb5 40.Rh7 Rb2=) 38...Ra4 (38...h5 39.b6=+) 39.Nc6 (better 39.Re8!? Kd3 40.b6 Rh4 41.b7=) 39...Rh4-/+ 40.Re8 Re4 41.Rh8 (41.Rb8 Rc4 42.Rb7 Rc1 43.Kh2 Rh5 44.Kg3 Rg5 45.Kh2 Rc2 46.Re7 Kf2 47.Rf7 Ke1-/+) 41...Rb5 42.Rh7 Rb1 43.Kh2 Rb2 (43...Rc1 44.Rh3 Ke2 45.Rh6-/+) 44.Ne7 (better 44.Re7!?=) 44...Rg4-/+ 45.Nf5 Kf4 46.Nh4 Kg5 47.Nf3 (better 47.Kh3 Re4 48.Nf3 Kg6 49.Rh4-/+) 47...Kg6 (better 47...Kf6!? 48.Nh4 Rg5-/+) 48.Ne5= Kh7 49.Ng4 Rg2 50.Kg2 ½-½. Mendonca,Leon Luke (2490) - Orozbaev,Eldiar (1970), Titled Tuesday, 2020.

8.Nc3 Bf5 9.Be2 (9.Bd3 Bd3 10.Qd3 d5 11.Rc1 cb5 12.Nb5 Nc6 13.cd5=) 9...cb5 10.cb5 Nbd7 11.Rc1 d5 12.Nh4 Be6 13.0-0 =.

8.bc6 bc6 9.Be2 Ba6 10.0-0 Nbd7 11.Nc3 Rb8 12.Qc2 Qc7 13.h3 Rfc8 14.Rab1 e6 15.Ne4 (15.e4!?=) 15...Ne4+= 16.Qe4 d5 (16...c5!?+=) 17.Qc2= c5 18.cd5 Be2 19.Qe2 ed5 20.dc5 Nc5 21.Bg7 Rb1 22.Rb1 Kg7 23.Rc1 Qb6 (23...Qb7 24.Qc2 f6 25.Nd4+/–) 24.Qd2 (24.Qd1 Qc6+/–) 24...Qd6? (better is 24...Ne4 25.Qe1 Rc4=) 25.Qa5?? (25.Qc3 f6+/–) 25...Rc6?? (better is 25...Nb3! 26.ab3 Rc1 27.Ne1 Qb8–+) 26.Qc3 f6 27.a4! Rc7 28.a5 Ne6 29.Qb2 Rc1 30.Qc1 Qa6 31.Qc3 h6 32.Ne1 Kf7 33.Nd3 Ke7 34.g3 Kd6 35.Qb4 Kd7 36.Nc5 Nc5 37.Qc5 Qc6 38.Qf8 Qa6 39.Qf7 Kc8 40.Qg6 Kb7 41.Qh6 Ka7 42.Qg7 Kb8 43.Qf8 Kb7 44.Qf7 (44.Qf7 Kb8 45.Qd5+–) 1–0. vihavald (1615) – lakyluciano, kurnik, 2013.

8.bc6 bc6 9.Be2 Bb7 10.Nc3 Qb6 11.Rb1 Nbd7 12.Ba3 Qc7 13.c5 d5 14.Bd3 Ba6 15.0-0 Rfb8 16.Ba6 Ra6 17.Qd3 Raa8 18.e4 de4 19.Ne4 Ne4 20.Qe4 e6 21.Nd2 Nf6 22.Qd3 Rd8 23.Nc4 Nd5 24.g3 Nb4 25.Bb4 ab4 26.Nd6 Ra2 27.Rb4 Qa5 28.Rb7 Rf8 29.Qf3 f5 30.Qc6 Bd4 31.Nc4 Qc5 32.Qe6 Kh8 33.Qd7 1–0. Chess4Win (1760) – Sennah (1790), lichess.org, 2019.

8.Bd3 a4 9.0-0 d5 10.Na3 cb5 11.Nb5 Nc6 12.a3 Be6 13.c5 +=.

8.Bd3 cb5 9.cb5 a4 (9...d5+= 10.0-0 a4 11.a3 Nbd7 12.Nc3 Qa5 13.Rc1+/–) 10.0-0 Bg4 11.a3 Nbd7 12.Nc3 Nb6 13.h3 +=.

8.Bd3 Qb6 9.Nc3 Qc7 10.0-0 c5 11.Qe2 Nbd7 12.Nd5 Nd5 13.cd5 +=.

8.Bd3 d5 9.0-0 (9.Na3 Bg4 10.h3 dc4 11.Bc4 Bf5 12.Rc1 Nd5 13.Qe2+=; 9.Nc3 cb5 10.Nb5 Nc6 11.0-0 Bg4 12.h3 dc4 13.Bc4+=; 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Bg4 11.Rc1 Nc3 12.Bc3 Qd5 13.a4=; 9.a4 dc4 10.Bc4 cb5 11.ab5 Bf5 12.Nbd2 Nbd7 13.Nh4+=) 9...dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Be2 Nc6 13.Nc3 +=.

8.Bd3 Bg4 9.h3 Bf3 10.Qf3 Qc7 11.0-0 e5 12.Nc3 Nbd7 13.d5 Nc5 14.e4 cd5 15.cd5 Nfd7 16.Bc2 Nb6 17.Rad1 Nc4 18.Bc1 a4 19.Qe2 Nb6 20.Ba3 f5 21.ef5 (21.Rfe1 fe4 22.Ne4 Ne4 23.Be4 Bh6+=) 21...gf5= 22.Qh5 e4 23.Ne2 Nc4 24.Bb4 Ne5 (24...Qd7 25.Nd4=) 25.Nd4+= Ncd3 26.Bd3 Nd3 27.Ne6 Qf7 28.Qf7 Rf7 29.Bd6 (29.Rd3 ed3 30.Rd1 Be5+=) 29...Rd7 30.Bg3 (30.Bh2 Ra5=) 30...Ra5+= 31.d6 Rb5 32.Rb1 Rb1 33.Rb1 f4 (better is 33...Kf7!? 34.Ng7 Kg7+=) 34.Nf4+= (worse is 34.Bf4 Nf4 35.Nf4 Rd6 36.Rb7 Be5 37.Rb8 Kg7 38.Rb7 Kh6+=) 34...Rd6 35.Rb7 Nf4 36.Bf4 Rd1 37.Kh2 Ra1?? (better is 37...Rd3+=) 38.Rg7!+– (38.Rg7 Kg7 39.Be5 Kg6 40.Ba1+–) 1–0. nordlicht (1995) – dogmatix (1860), Gameknot.com, 2012.

8.Be2 a4 9.0-0 (9.a3 cb5 10.cb5 d5 11.Nc3 Qa5 12.0-0 Bf5 13.Rc1+=) 9...Bf5 10.a3 Ne4 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 c5 13.Bd3 +=.

8.Be2 cb5 9.cb5 b6 10.0-0 Bb7 11.Nc3 Ne4 (11...Nbd7 12.Qb3+=) 12.Ne4+= Be4 13.Rc1 Bb7 (13...Nd7 14.Ng5 Bb7 15.Bf3=) 14.Bd3 (14.Ng5 Nd7+=) 14...Qd7 (14...Nd7 15.e4+=) 15.Ng5 (15.Qd2 Bf3 16.gf3 Ra7+–) 15...h6+= 16.Nh3 (16.Nf3 Bd5+=) 16...Rc8 17.e4 (17.Qe2 Rc1 18.Rc1 Qd8+=) 17...Rc7 (17...Rc1 18.Qc1 Qd8 19.f4=) 18.Qf3 (18.Qb3 e5+–) 18...e6 (18...Rc1 19.Rc1 Qd8 20.Qe3+=) 19.Rc7 (19.Qe2!?+–) 19...Qc7+= 20.Rc1 Qe7 (20...Qd8 21.Qg3+=) 21.Nf4 Nd7 (21...Qd8 22.Qh3 Nd7 23.Ng6 fg6 24.Qe6 Kh8 A) 25.Qd6?! Nc5 26.Qg3 Nd3 (26...Bd4?? 27.Qe3 Kh7 28.Bd4+–) 27.Qd3 Qe7=+; B) 25.Qg6+–) 22.Rc7 Rb8 23.Qg3 Qd8 (23...Qe8!? 24.Ng6 fg6 25.Qd6 Nf6+–) 24.Ne6!+– fe6 25.Qd6 Nc5?? (better 25...Nf8 26.Qd8 Rd8 27.Rb7 Bd4+–) 26.Rg7! Kg7 27.dc5 Kh7 (27...Kf7 28.Qf4 Ke8 29.c6 Qd3 30.Qb8 Qd8 31.Qd8 Kd8 32.cb7+–) 28.Qe6 Qg8 (28...Qe8 29.Qb6 Qd8+–) 29.Qd7 (29.Qd7 Qf7 30.Qf7) 1–0. DEFFM – GuestCLTF, freechess.org, 2018.

8.Be2 cb5 9.cb5 d5 10.0-0 Nbd7 11.a4 Nb6 12.Nbd2 Bg4 13.Qb3 Ne4 (13...Qd6 14.Ba3 Qe6 15.Ng5=) 14.Bd3+= Bf3 15.Nf3 Nd6 16.Nd2 Rc8 17.Rac1 Qd7 18.Ba3 Rc1 19.Rc1 (worse is 19.Bc1 Rc8=) 19...Rc8 20.Bc5 Rc7 21.Rc2 Ndc8 22.Ra2 (better is 22.Nf3+/–) 22...Na8? (better is 22...Qe6+=) 23.b6+– Rc6 24.Bb5 Nab6 (24...Qe6 25.Bc6 Qc6 26.Qb5 Nab6 27.Qa5+–) 25.Bc6 Qc6 26.Bb6 Nb6 27.Rc2 Qa4?! (27...Qe6+–) 28.Rc8!! Bf8 (28...Nc8 29.Qb7 Double attack (29.Qa4 Deflection; 29.Qb7 Decoy)) 29.Qb6 (29.Qb6 Qd7 30.Rd8+–) 1–0. Dobrzhanskaia,Irina (2085) – Kucherenko,Elena, UKR–ch U20 Girls sf, 2002. (=1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 d6 5.e3 0-0 6.c4 a5 7.b5 c6)

8.Be2 cb5 9.cb5 Bf5 10.Nbd2 Qb6 11.Rc1 a4 12.Bc3 Rc8 13.0-0 =.

8.Be2 Qb6 9.0-0 (9.Nc3 Bf5 10.0-0 cb5 11.Nb5 Rc8 12.Rc1 Nc6 13.Qa4+=) 9...cb5 10.cb5 Bf5 11.Nc3 d5 12.Rc1 Rc8 13.Ba3 +=.

8.Be2 c5 9.0-0 (9.Nc3 cd4 10.ed4 Bf5 11.0-0 Qc7 12.Re1 Rc8 13.Nh4+=) 9...Qc7 10.Nc3 Bg4 11.dc5 Qc5 12.Rc1 Nbd7 13.Nd5 +=.

8.Be2 Qc7 9.Nc3 (9.0-0 c5 10.Nc3 Bg4 11.dc5 dc5 12.Qc2 Bf5 13.e4=) 9...c5 10.0-0 Bg4 11.dc5 dc5 12.Qc2 Bf5 13.e4 +/–.

8.Be2 Bf5 9.Nc3 (9.0-0 cb5 10.cb5 Nbd7 11.Bd3 Qb6 12.Nc3 Bd3 13.Qd3=) 9...cb5 10.Nb5 Nc6 11.0-0 Rc8 12.Nh4 Bd7 13.Rb1 +=.

8.a4 cb5

9.ab5 d5 10.c5 Ne4 11.Bc3 Nc3 (11...Bg4 12.Be2=) 12.Nc3+= Bg4 13.Be2 b6 14.c6 e6 15.h3 Bf3 16.Bf3 Qc7 17.0-0 Nc6 (17...Rc8!?+/-) 18.bc6+- Qc6 19.Qd3 Rfc8 20.Rfc1 Qc4 21.Be2 (better 21.Qd2!? Qb4 22.Ra4+-) 21...Qd3+= 22.Bd3 Rc6? (22...a4!?+=) 23.Bb5 (23.Na4 Rac8 24.Rc6 Rc6+-) 23...Rc7 (23...Rd6!?+/-) 24.Na4+- Rac8 25.Rc7 Rc7 26.Kf1 (26.Rb1 Bf8 27.Nb6 Bb4+-) 26...Bf8+/- 27.Ra2 (27.Nb6?! Rb7=) 27...Rc1 28.Ke2 Bb4 (better 28...Rb1!? 29.Bd3 Rb3+/-) 29.Nb6+- f6 30.Bd3 Kf7 31.Nd7 Ke7 32.Nb8 Kd6 33.Na6 Bc3 34.Rc2 Re1 (better 34...Rc2 35.Bc2 e5+-) 35.Kf3 Bb4 36.Nb4 (36.Bb5 e5 37.Nc7 e4 38.Kg4 Rg1 39.Rc6 Kd7 40.Nd5 Rg2 41.Kf4 Rf2 42.Ke4 Rf5+-) 36...ab4 37.Rb2 e5 38.de5 (better 38.Bb5!? h5+-) 38...fe5 39.Ba6 (39.Rb4!? e4 40.Be4 de4 41.Ke4 Rf1+-) 39...Ra1 40.Be2 (40.Bb7 Ra4+-) 40...Re1? (better 40...Kc5!?+/-) 41.e4+- d4 (41...de4 42.Ke4 Kc5 43.Rc2 (43.Ke5?! b3+-) 43...Kd6 44.Kd3+-) 42.Bc4 (better 42.Rb4!? Ra1+-) 42...Kc5 43.Bd5 (43.Rc2!? Kb6+-) 43...Rc1+/- 44.Ra2 (44.Ke2!?+/-) 44...Rc3 45.Ke2 h5? (45...b3 46.Rb2 Rc2 47.Rc2 bc2+-) 46.Kd2+- g5 47.Ra5 Kb6 48.Ra8 Ra3?! (48...Kc5+-) 49.Rb8 Kc5 50.Rc8 Kb5 (50...Kd6 51.Rc6 Kd7+-) 51.Rb8 Kc5 52.Rc8 (52.Re8 b3+-) 52...Kd6?? (52...Kb5 53.Re8 b3 54.Re5+-) 53.Rb8 (53.Rc6 Kd7 54.Re6 g4 55.hg4 hg4 56.Re5 b3+-) 53...b3?? (53...Kc5 54.Re8 b3 55.Re5 Kb4+-) 54.Rb3 Ra2 (54...Rb3 55.Bb3 h4 56.Ke2+-) 55.Ke1 Ra1 56.Ke2 Ra2 (56...Ra2 57.Kd3 Kc5+-). jhonores (2150) - Dominicanito04 (2120), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.ab5 Nbd7 10.Bd3 Re8 11.0-0 e5 12.Be2 Qc7 13.Nc3 =.

9.ab5 Nbd7 10.Be2 b6 11.0-0 Re8 12.Nbd2 Bb7 13.Qc2 e5 14.Nb3 ed4 15.Nfd4 Nc5 16.Bf3 Bf3 17.gf3 (17.Nf3 Qe7=) 17...a4 (17...Nfd7 18.f4+=) 18.Nd2 (18.Nc5!? dc5 19.Nc6+=) 18...Nh5 19.f4 Qh4 20.Qd1 Ne4 (better is 20...Nf6+=) 21.Ne4+/– Re4 22.Qf3 (22.Ra4 Ra4 23.Qa4 Re8+/–) 22...Ree8 (22...Nf6 23.Ra3+=) 23.Ra3+= Nf6 24.Rfa1 Ne4 25.Ra4 Ra4 26.Ra4 Nd2? (better is 26...Nf2 27.Ra8 Ra8 28.Qa8 Bf8+=) 27.Qe2+– Ne4 28.f3 (better is 28.Ra6!?+–) 28...Nc5+/– 29.Ra7 Bd4 30.Bd4 Qf4?? (better is 30...Qh5+/–) 31.ef4+– Re2 32.Ra8 (32.Ra8 Re8 33.Re8) 1–0. marvis (1610) – szachista070, playok.com, 2012.

9.cb5 b6 10.Nc3 Bb7 11.g3 Nbd7 12.Bg2 Rc8 13.0-0 h6 14.Qb3 e6 15.Rac1 Nd5 16.Rfd1 Nc3 17.Rc3 Bd5 18.Qc2 Rc3 19.Qc3 Qc8 20.Rc1 Qc3 21.Rc3 Nf6 22.Nd2 Bg2 23.Kg2 Rd8 24.Rc6 Nd5 25.Nc4 Bf8 26.Nb6 Nb4 27.Rc7 Nd3 28.Bc3 e5 29.d5 Nc5 30.Nc4 Na4 31.Ba5 Ra8 32.b6 Nc5 33.Bb4 Na6 34.Bd6 Nc7 35.Bc7 Ra4 36.Ne5 Rb4 37.Nc6 Rb5 38.e4 f5 39.f3 fe4 40.fe4 Rb2 41.Kh3 g5 42.e5 h5 43.d6 Kh7 44.e6 Kg6 45.e7 g4 46.Kh4 Rh2 0–1. raifllashtica (1660) – okular59 (1700), kurnik, 2013. (=1.d4 Nf6 2.e3 d6 3.c4 g6 4.Nf3 Bg7 5.b4 0-0 6.Bb2 a5 7.b5 c6 8.a4 cb5)

9.cb5 b6 10.Be2 Bb7 11.0-0 Nbd7 12.Nc3 e6 13.Ba3 Nb8 (13...Rc8 14.Qd3 Qe7 15.Rfc1+=) 14.Rc1 Re8 15.Ng5 (15.Qd3 Nd5+/-) 15...h6+= 16.Nh3 Kh7 17.Bf3 d5 18.Ne2 g5 (better 18...Nbd7+=) 19.Ng5?? (better 19.Ng3+/-) 19...hg5-/+ 20.Qd3 Ne4 21.Be4 (21.Ng3 f5-/+) 21...de4-+ 22.Qb1 f5 23.Ng3 Kg6 24.h3 Nd7 25.Rc2 Rc8 26.Rfc1 Rc2 27.Rc2 Nf6 28.Qc1 Nd5 29.Qd1 Bf8 (29...Rh8 30.Qd2-+) 30.Qh5 Kf6?? (30...Kg7 31.Bf8 Rf8-+ (worse 31...Kf8 32.Qh8 Ke7 33.Qg7 Kd6 34.Qb7+/-)) 31.Bf8?? (better 31.Qh7 e5 32.Nh5 Ke6 33.Qg6 Kd7 34.Rc6+-) 31...Rf8=+ 32.Qh6 Ke7 33.Qg5 Kd6 34.Qg7 Qf6?? (better 34...Qe7 35.Qe5 Kd7=+) 35.Qb7 Nb4 (35...Rc8 36.Rc8 Qd4 37.ed4 Nc7 38.Qc7 Kd5 39.Qd7) 36.Qb6 (36.Qc7 Kd5 37.Qd7) 36...Ke7 (36...Kd7 37.Rc7 Ke8 38.Qd6 Rh8 39.Qd7 Kf8 40.Qc8 Qd8 41.Qd8) 37.Rc7 Ke8 38.Qb8 (38.Qd6 Rh8 39.Qd7 Kf8 40.Qc8 Qd8 41.Qd8) 38...Qd8+- 39.Rc8 Kf7 40.Rd8 (40.Rd8 Rd8 41.Qd8+-) 1-0. belja (1925) - balaur (1695), Rated Classical game, 2014. (=1.d4 Nf6 2.e3 d6 3.c4 g6 4.b4 Bg7 5.Bb2 0-0 6.Nf3 a5 7.b5)

9.cb5 Nbd7 10.Nbd2 Nb6 11.Be2 Be6 12.0-0 Nbd5 13.Bc4 Qd7 14.Bd5 (14.Qb3 Rac8+=) 14...Nd5 (14...Bd5 15.Qb1=) 15.Nc4 Nb4?? (better is 15...Rfc8 16.Nfd2 Bf5=) 16.Nb6+-.

9.cb5 Re8 10.Nbd2 Nd5 (10...Nbd7 11.Rc1=) 11.Be2 Nb4 12.0-0 Bf5 13.Rc1 (13.e4 Be6+=) 13...Bd3 (13...Na2 14.Ra1 Nb4 15.e4+/-) 14.Bd3 Nd3 15.Rc2 Nb4 16.Rc1 Nd3 17.Rc2 Nb4 18.Rc1 (18.Rc3 Nd7+=) 18...Nd7 (18...Nd3 19.Rb1+=) 19.Qb3+= e5 (19...Nb6 20.Bc3+=) 20.de5 (20.Ne4 ed4 21.Neg5 d5 22.Bd4 Bd4 23.ed4 h6=) 20...Ne5 (20...Nc5 21.Qa3 Ncd3 22.Rc3 de5 23.e4=) 21.Ne5 de5 22.Nf3 (22.Rfd1 Nd3 23.Rc2 Nb2 24.Rb2 Qe7+=) 22...Qe7 (22...e4 23.Bg7 Kg7 24.Rcd1+=) 23.Rfd1 (23.e4 Rad8+=) 23...Rac8 (23...e4 24.Bg7 Kg7 25.Ne1=) 24.Rc8 Rc8 25.h3 (25.e4 Bf6+=) 25...Re8 (25...e4 26.Bg7 Kg7 27.Qb2 f6 28.Nd2=) 26.Bc3 (26.e4 Rc8+=) 26...Qc5 (26...e4 27.Bg7 Kg7 28.Nd2=) 27.Bb4 (27.Ng5 Qe7 28.Ne4 Rc8+/-) 27...ab4 (27...Qb4 28.Qa2+=) 28.Rd2 (28.Ng5!? Qe7 29.Ne4+/-) 28...Qc3 29.Qc3 (29.Qd1 e4 30.Nd4 Qa3=) 29...bc3=+ 30.Rc2 e4 (30...Rc8 31.a5=) 31.Nd4 Rc8 32.Kf1 f5 (32...b6 33.Nc6 Rc7 34.g4=+) 33.Ke2 (33.a5 Kf7 34.a6 ba6 35.ba6 Bd4 36.ed4 Ke6=+) 33...Rc4 (33...b6 34.f3=+) 34.a5= Bd4 (34...Kf7 35.f3=) 35.ed4 Rd4 (35...Kf7!?=) 36.Rc3+= Rd5?? (better 36...Ra4+=) 37.Rc8+- Kg7 38.Rc7 Kh6 (38...Kf6 39.Rb7 Rc5 40.a6 Rc2 41.Ke1+-) 39.Rb7 Rc5 40.a6 Rc2 41.Ke3 Rb2 (41...Ra2+-) 42.a7 g5 (42...Rb3 43.Kf4 Ra3+-) 43.a8Q Rb3 (43...f4 44.Kd4 Rd2 45.Ke4 Rd4 46.Kd4 Kh5 47.Qe8 Kh6 48.Qe6 Kh5 49.Rh7) 44.Kd4 (44.Kd4 Rd3 45.Ke5 Rd5 46.Kd5 Kh5 47.Qe8 Kh6 48.Qc6 Kh5 49.Rh7) 1-0. 91123020 (1670) - Pochtroniev_2 (1670), Rated Bullet game, lichess.org, 2013.

9.cb5 Bf5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Nbd7 12.0-0 Nb6 13.Nbd2 Rc8 14.Rfc1 Nfd5 15.Nc4 Nb4 16.Qe2 Nc4 17.Rc4 d5 18.Rc8 Qc8 19.Ba3 Qc4 20.Qc4 dc4 21.Rb1 e5 (better is 21...Nd5!? 22.Rc1 Rc8+=) 22.Bb4+/– (22.de5?! Rd8=) 22...ab4 23.Rb4 ed4 24.Nd4 (24.Rc4 d3 25.Kf1+–) 24...Rc8+= 25.Rb2 Rc5 (25...Rd8!?=) 26.Rc2+= c3 (26...h6!?+=) 27.Kf1+/– Kf8 28.Ke2 Ke7 (28...Rc4!?+–) 29.Kd3 Kd6 30.Rc3 Rc3 31.Kc3 Kc5 32.f4 b6 33.g4 h6 34.h4 Kd5 (34...h5 35.g5+–) 35.Kd3 Bf8 36.e4 Kc5 37.Nc6 Bd6 38.f5 g5 39.hg5 hg5 40.e5 Bc7 41.Ke4 Kc4 42.e6 fe6 43.fe6 Kc5 44.e7 Bd6 45.e8Q Kc4 46.Qe6 Kc3 47.Qd6 Kb3 48.Nd4 Ka4 49.Qb6 Kb4 50.Qg6 Kc4 51.Qg5 Kc3 52.b6 (52.b6 Kb4 53.Qb5 Kc3 54.Qb3 Kd2 55.Qd3 Ke1 56.Qe2#; 52.Qc5 Kd2 53.Qc2 Ke1 54.Qe2#) 1–0. bluepiramid2 (1660) – sanyi49, kurnik, 2011.

9.cb5 Bg4 10.Be2 Nbd7 11.Nbd2 Rc8 12.h3 Bf3 13.Bf3 d5 14.Qb3 e6 15.0-0 Re8 16.Rac1 Bf8 17.Rc8 Qc8 18.Rc1 Qb8 19.g3 Rc8 20.Rc3 Bb4 21.Rc8 Qc8 22.Qd3 Nb6 23.Ba3 (23.Bd1!?=) 23...Na4+= 24.Bb4 ab4 25.Kg2 Qc3 26.Be2 (26.Qe2!?–/+) 26...Nb2–+ 27.Qc3 bc3 28.Nb3 Ne4 29.Nc1 Nd6 30.f3 Ndc4 (better is 30...c2!? 31.Kf2 Nd1 32.Ke1 Ne3 33.Kd2–+) 31.Kf2–/+ Kf8 32.e4 (32.Bc4 Nc4 33.Ke2 Ke7–/+) 32...Ke7 33.e5 (33.ed5 ed5 34.Bc4 Nc4–+) 33...Kd7 34.Ke1 Kc7 35.g4 Kb6 36.f4 Kb5 37.f5 Kb4 38.h4 b5 39.fe6 fe6 40.g5 Ne3 41.h5 gh5 42.Bh5 Nf5 43.Bf7 Nd4 44.Bg8 Nf3 45.Kf2 Ng5 46.Ke3 Kc4 47.Kf4 h6 48.Ke3 d4 49.Ke2 d3 (49...d3 50.Nd3 Nd3–+) 0–1. barborski – januszpalikot, playok.com, 2012.

9.ab5 b6

10.Nbd2 Bb7 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Re8 13.Qb3 Rc8 14.Rfd1 Qc7 15.Rac1 e5 16.Bf1 Bh6 17.Ba3 Ng4 18.Rc3 ed4 19.ed4 Ngf6 20.Bd3 Nf8 21.Bb1 (21.c5!?+=) 21...Ne6 22.Nf1 Nf4 23.Ng3 Bf3 24.Rf3 Qc4 25.Qc4 Rc4 26.Bd6?? (better is 26.h3 N4d5 27.Bd6–/+) 26...Rd4!!–+ 27.Rdd3 (27.Rd4 Re1 Mate attack) 27...Nd3 (27...Re1 28.Nf1 Ne2 29.Kh1 Rf1#) 28.Rd3–+ Re1 29.Nf1 Rd3 30.Bd3 Rd1 31.Be5 Nd7 0–1. Ardashirov,Akhtjam – Timankin,Fedor (2060), Ufa RUS, Gumerov Mem, 2012. (=1.d4 Nf6 2.Nf3 d6 3.c4 g6 4.b4 a5 5.b5 Bg7 6.Bb2 0-0 7.e3)

10.Be2 Bb7 11.0-0 Nbd7 12.Nc3 Rc8 13.Na4 Bf3= 14.gf3 Nh5 (14...d5 15.Qb3 e6 16.Ba3 dc4 17.Bc4=) 15.f4 Nhf6 16.Rc1 e5 (better 16...e6!?+=) 17.fe5+/- de5 18.de5 Ne8? (18...Ne4!? 19.Bg4 Ndc5 20.Nc5 Rc5+/-) 19.f4 (19.Bg4 Ne5 20.Bc8 Qc8+-) 19...Qc7 (19...Qe7+-) 20.Qd6?? (better 20.Bg4 f5 21.ef6 Nef6 22.Bf6 Nf6 23.Bc8 Rc8 24.Qd4+-) 20...Nd6-+ 21.ed6 Qd6 22.Rfd1 (22.Bg7 Kg7 23.Rcd1 Qb4-+) 22...Qe6 23.Bg7 (23.Kf2 Rfe8 24.Rd3 Bb2 25.Nb2 Nc5-+) 23…Qe3 (23...Qe3 24.Kf1 Qf4 25.Kg2 Rfe8-+) 0-1. jhonores (2175) - Sayyid_Kandiyas (2135), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

10.Be2 Bb7 11.0-0 Nbd7 12.Nbd2 Re8 13.Qb3 e5 14.Rfc1 e4 15.Ne1 d5 (15...Qc7!?+=) 16.c5+/– bc5 (16...Bc8 17.Ra4+/–) 17.dc5+– Ne5 (better is 17...Bc8+–) 18.c6 Bc8 19.b6 Be6?? (19...Qd6 20.b7 Rb8 21.Be5 (21.bc8Q?! Rec8 22.Be5 Qe5+–) 21...Qe5 A) 22.bc8R?! Rec8 23.Qa4 Qd6+–; B) 22.bc8Q?! Rec8 (22...Rbc8?? 23.Ra5 Re7 24.Qa4+–) 23.Qa4 Qd6+–; C) 22.Ra5+–) 20.Bd4 (20.Be5 d4 21.Qb2 de3 22.fe3 Qd5+–) 20...Rc8 (20...Nc4 21.Nc4 dc4 22.Bc4 Bc4 23.Rc4 Ng4 24.Bg7 Qh4+–) 21.c7 Qe7 (21...Qd6 22.b7+– (22.Ra5?! Nc6 23.Qa3 Nd4 24.Qd6 Ne2 25.Kf1 Nc1+–)) 22.b7 Rc7 23.b8Q (23.b8Q Nc4 24.Q8b5 (worse is 24.Bc4 dc4 25.Nc4 Bc4 26.Rc4 Rc4 27.Qe8 Ne8 28.Qc4 Nd6+–; worse is 24.Nc4 dc4 25.Rc4 Bc4 26.Bc4 Rc4 27.Qe8 Ne8 28.Qc4 Nd6+–) 24...Nd2 25.Rc7 Qc7 26.Qb2+–; 23.Be5?! Rb7 24.Qd1 Bd7 25.Bf6 Qf6 26.Ra5 d4+–) 1–0. marvis (1745) – janjanin (1835), playok.com, 2012.

10.Be2 Bb7 11.Nbd2 Nbd7 12.0-0 Ne4 13.Rc1 Nd2 14.Nd2 Nf6 15.Bf3 Bf3 16.Qf3 Rc8 17.Rc2 e6 18.Rfc1 Qd7 19.Qe2 h5 20.Ba3 Rfd8 21.Nb3 Ne4 22.c5 (better is 22.Qd3 f5 23.Nd2+=) 22...dc5–/+ 23.dc5? (better is 23.f3 a4 24.Nc5 bc5 25.fe4 cd4 26.Rc8 Rc8 27.Rd1–/+) 23...Nc5?? (better is 23...Qd3 24.Qd3 Rd3–+) 24.Nc5= bc5 25.Bc5 a4 26.h3 Ra8 27.Qc4 Rdb8 28.Rb1 Rc8 29.Qb4?? (29.b6 Qb7=) 29...Bf8?? (better is 29...a3 30.Rcc1 a2–+) 30.Rbc1 Bc5 31.Rc5 Rc5 32.Rc5 a3 33.Rc1= a2 34.Ra1 Qd5 35.b6 Rb8 36.Qb2 Qc6 37.Qa2 Qb6 38.Qa5 Qa5 39.Ra5 Kg7 40.Kh2 Rb2 41.Kg3 h4 42.Kf3 Kf6 43.g3 hg3 44.fg3 g5 45.h4 gh4 46.gh4 Kg6 47.e4 Rh2 48.Rg5 Kh6 49.Kg3 Re2 50.Kf3 Rh2 51.Kg3 Re2 52.Kf3 Rb2 53.Kf4 Rb3 54.Ke5 Rf3 55.Rg4 Kh5 56.Rg8 Kh4 57.Kd6 Rf4 58.e5 Rf5 59.Rg1 Kh5 60.Ke7? Kh6?? 61.Rg2= Kh7 62.Rh2 Kg6 63.Rg2 Kh5 64.Rh2 Kg4+= 65.Rg2? Kf3–+ 66.Rg1 Ke4 67.Re1 Kd4 68.Re2?? Kd3?? 69.Re1+= Kd4 70.Re2 Re5 71.Rd2 Ke3 72.Rd6 Rf5 73.Rd8 e5 74.Kd6 e4 75.Rd7 Kf3 76.Re7 e3 77.Re5 Re5 78.Ke5 e2 79.Kf6 e1Q 80.Kf7 Qe5 81.Kg6 Kg4 82.Kh6 Kf4 83.Kg6 Qf5 84.Kh6 Ke5 85.Kg7 Ke6 86.Kh6 Ke7 87.Kg7 Qg4 88.Kh6 Kf7 89.Kh7 Qh4 (89...Qh5) 0–1. carocan (1810) – notisus4 (1740), kurnik, 2011.

10.g3 Bb7 11.Bg2 Nbd7 12.0-0 Rc8 13.Qb3 d5 14.Na3 dc4 15.Nc4 Bd5 16.Rac1 Qc7 17.Nfd2 Qb7 18.Bd5 Nd5 19.e4 Nb4 20.Ba3 Bd4 21.Bb4 ab4 22.Qb4 Bc5 23.Qb3 Nf6 24.Qd3 Rfd8 25.Qf3 Kg7 26.Kg2 Ra8 27.Nb3 Nd7 28.h4 Ra2 29.h5 Nf6 30.hg6 hg6 31.Rce1 Rc2 32.Nc5 bc5 33.Ne3 Rc3 34.Qf4 Qe4 35.Qe4 Ne4 36.Rb1 Nd2 37.b6 Nf1 38.Kf1 Rb8 39.Nd5 Rd3 40.Ne7 c4 41.Nc6 Rb7 42.Na5 Rb8 43.Nc4 Rd5 44.b7 Rc5 45.Nd6 Rc7 46.Rb6 f6 47.Kg2 Kf8 48.Ne4 Rbb7 49.Rf6 Kg7 50.Rf4 Re7 51.Ng5 Rb2 52.Rf3 Rb5 53.Nh3 Rf5 54.Nf4 g5 55.Nh5 Kg6 56.g4 Rf3 57.Kf3 Rf7 58.Kg3 Rf8 59.f3 Rf7 60.Kg2 Rg7 61.Ng3 Re7 62.Nf5 Re2 63.Kg3 Ra2 64.Nd4 Ra3 65.Nb5 Ra2 66.Nd6 Ra3 67.Nc4 Rb3 68.Ne5 Kf6 69.Nd7 Ke6 70.Nf8 Kf7 71.Nd7 Kg8 72.Ne5 Ra3 73.Ng6 Rb3 74.Ne7 Kf7 75.Nc6 Ra3 76.Ne5 Kg8 77.Nc4 Rb3 78.Nd6 Rb2 79.Ne4 Kg7 80.Ng5 Rb3 81.Nh3 Ra3 82.Kf4 Ra2 83.Ng5 Ra5 84.Ne4 Ra4 85.g5 Kg8 86.Kg4 Rb4 87.Kf5 Re4 88.fe4 Kg7 89.e5 1–0. raifllashtica (1690) – byggmester (1665), kurnik, 2013. (=1.d4 d6 2.e3 Nf6 3.c4 g6 4.Nf3 Bg7 5.b4 0-0 6.Bb2 a5 7.b5 c6 8.a4 cb5)

8.a4 d5

9.c5 Ne4 10.Nc3 Nd7 (10...b6 11.cb6 Nc3 12.Bc3 Qb6 13.Ne5+=) 11.Qc2+= e5 (11...cb5!? 12.ab5 Ndf6+=) 12.Ne4+/- de4 13.Ne5 Ne5 14.de5 Bf5 15.Rc1 (15.e6 fe6 16.Bg7 Kg7+/-) 15...Qg5 (15...Qe7 16.g4 Bg4 17.Qe4+=) 16.g3 (16.h4 Qe7+/-) 16...Rfe8+= 17.Bg2 (17.h4 Qh5+=) 17...Be5= 18.Be5 Re5 19.0-0 h5 (19...cb5 20.Qb2 Qe7 21.Qb5=) 20.h4 (20.bc6!? bc6 21.Rfd1+/-) 20...Qe7= 21.Qc3 (21.bc6 bc6 22.Rfd1 Rd8 23.Rd8 Qd8=) 21...Bg4 (21...cb5 22.ab5 a4 23.Rfd1=) 22.Rc2 Rd5 23.Rfc1 Rd3 24.Qc4 Bf5 25.Bf1 Rd5 26.Qc3 g5 27.Bc4 Rd3 28.Bd3+= ed3 29.Rd2 gh4 30.Qd4 hg3+= 31.fg3 Re8 32.Kf2 Be4 33.Qd6 Qg5 34.Qf4 Qd5 35.bc6 bc6= 36.Qd6 Qf5 37.Qf4 Qh3 38.Rf1 Re6 39.Ke1+/- f5 40.Rb2 Qg4 41.Qc7 Re8 42.Rff2 h4 43.Rb7+= Qg6 ½-½. Stevanovich,Steve - Salman,Nachum, Cleveland, 1980.

9.Nbd2 cb5 10.cb5 Nbd7 (10...Bf5 11.Rc1=) 11.Be2 Nb6 12.0-0 Bf5 13.Ba3 (13.Rc1 Qd6 14.Qb3 Rac8+=) 13...Rc8 14.Rc1 Rc1 15.Qc1 Na4 16.Qa1 Nb6 17.Bc5 Nbd7 18.Nb3 b6 19.Ba3 Re8 20.Qc1 Bf8 21.Nh4 e6 22.Nf5 gf5 23.f3 (23.Qa1 Ba3 24.Qa3 Qe7+=) 23...Ba3 24.Qa3 Qb8 25.Rc1 Rc8 (25...f4!?–/+) 26.Rc6= Rc6 27.bc6 Nf8 28.Qe7 Ne8 29.Ba6 Ng6 30.Qb7 Kf8?? (better is 30...Qd8=) 31.Qb8+– (31.Qb8 Ke7 32.c7 Nc7 33.Qc7 Kf8 34.Qb6+–) 1–0. pumpkin (2360) – marcosaa (2375), net–chess.com, 2012. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 g6 3.Bb2 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 d6 6.d4 a5 7.b5 c6)

9.Nbd2 dc4 10.Bc4 cb5 11.ab5 Nbd7 12.0-0 b6 (12...Nb6 13.Bd3+=) 13.Qb3 Bb7 14.Rfc1 e6 15.h3 (15.Ba3 Re8+/-) 15...Nd5 (15...Ne4 16.Ne4 Be4 17.Qd1+=) 16.Rc2 (16.e4 Nf4+/-) 16...Qf6 17.Rac1 Rac8 (17...Nb4!? 18.Rc3 Rfc8+=) 18.Ba3+/- Rfd8?? (better 18...Ne7+/-) 19.Ne4+- Qf5 20.Nd6 Qh5 21.Nc8 (better 21.Nb7 Rf8+-) 21...Rc8 22.Bd6 (22.Bd5 Rc2 23.Bb7 Rc1 24.Bc1 Qf5+-) 22...N5f6? (22...N7f6 23.Be2 Rc2 24.Qc2+-) 23.Be2 (better 23.Be6 Rc2 24.Bf7 (24.Rc2?! fe6 25.Qe6 Kh8+/-; 24.Qc2?! fe6 25.Qc7 Bf3 26.Qd8 Nf8+=) 24...Kh8 25.Rc2 Bf3 26.Rc8 Bf8 27.Bf8+- (27.Rf8?! Nf8 28.Bf8 Qg5+-)) 23...Ne4?? (23...Rc2 24.Rc2 Ne4+-) 24.Rc8 Bc8 25.Rc8 Nf8 26.Be5 (26.Be7 Qd5 27.Qd5 ed5+-) 26...Nd2 (26...Be5 27.de5 (27.Ne5?! Qe2 28.Nd3 Nd2+-) 27...Qh6 28.Qa4+-) 27.Qa3 Nf3 28.Bf3 Qf5 (28...Qh6 29.Bc7 g5+-) 29.Bg7 Kg7 (29...h6 30.Qf8 Kh7 31.Qg8) 30.Qf8 Kf6 31.Qh8 (31.Qd8 Kg7 32.Qh8 Kh6 33.Qf8 Kg5 34.h4 Kh4 35.Qh6 Qh5 36.Qf4 Qg4 37.Qg4) 31...Kg5 32.Qh7 Qb1 (32...Qf3 33.gf3 e5 34.h4 Kf6 35.Re8 ed4 36.Qh8 Kf5 37.Qe5) 33.Kh2 Qb5 (33...Qe4 34.Be4 a4 35.f4 Kf6 36.Qh4 g5 37.Qg5) 34.h4 Kf6 35.Qh8 Ke7 36.Qd8 1-0. zembelek (2025) - Ed1 (1975), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.Nbd2 Nfd7 10.cd5 cd5 11.Qb3 Nb6 12.Bd3 N8d7 13.0-0 f5 14.Rfc1 e6 15.Qc3 (15.Rc2 g5+/–) 15...Nf6 16.Nb3 Ne8 (16...Ne4 17.Qc2+/–) 17.Na5 Nd6 18.Qe1 Rf7 19.Ba3 Na4 (better is 19...Ne4!?+/–) 20.Bd6+– Nb2 21.Nc6 Ra1 22.Nd8 (22.Ra1 bc6 23.Ra8 Nd3=) 22...Nd3 23.Ra1 (23.Rc8?! Ne1 24.Nf7 Kf7 25.Ng5 Kf6 26.Nh7 Kf7+–) 23...Ne1 24.Nf7 (better is 24.Ra8 Nf3 25.gf3 Bf8 26.Nf7 Kf7 27.Bf8 Bd7+–) 24...Nf3 25.gf3 Kf7 26.Rc1 1–0. Brauer,Christian (2150) – Zatloukal,Petr, Morava–ch op, 1996. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4 a5 7.b5 c6)

9.Nbd2 Bg4 10.Be2 Ne4 (10...Nbd7 11.0-0=) 11.0-0 (11.Ne4 de4 12.Ng5 Be2 13.Qe2 e5 14.Ne4 cb5 15.de5 ba4+/-) 11...Nd7 12.h3 (12.Ne4 de4 13.Nd2 Be2 14.Qe2 f5+=) 12...Bf3 13.Nf3 e6 14.Qb3 Ndf6 15.Rfc1 h5 (15...c5 16.b6+=) 16.Ba3+/- Re8 17.Ne5 (17.Rab1 Rc8+/-) 17...Nd7 (17...c5 18.Qd3 (worse 18.Bc5 Nc5 19.dc5 Ne4=+) 18...cd4 19.ed4+= (worse 19.Qd4 Nd7 20.f4 Qh4-/+)) 18.bc6+/- Ne5 19.cb7 (19.de5?! bc6 20.cd5 Qh4=+ (20...ed5?! 21.Rc6 Be5 22.Ra2=)) 19...Rb8 20.de5 Be5 (20...Qh4 21.g3 Qh3 22.cd5 Be5 23.Bf1=+) 21.Rab1 (21.Ra2!?+/-) 21...Nd2 (21...Qh4 22.Rf1 Nc3 23.Bd3 Nb1 24.Rb1+=) 22.Qa2 (22.Qb5 Nb1 23.Rb1 Bc7+/-) 22...Nb1= 23.Rb1 dc4 24.Bc4 (24.Qc4 h4+=) 24...Qc7= 25.Ba6 Qd6?? (better 25...Red8=) 26.Bd6+- Bd6 27.Bb5 Red8 28.Bc6 Bb4 29.Bf3 Kg7 30.Qb2 Kg8 (30...f6 31.Qb3 e5 32.Rd1+-) 31.Qc2 Bd6 (31...Kf8 32.Qc7 Kg7 33.Rd1 Rd1 34.Bd1+-) 32.Qc6 Be5 33.Rd1 Re8 (33...Rd1 34.Bd1 Rd8 35.Qc8+-) 34.Be2 (34.Qc5 Bf6+-) 34...Re7 35.Ba6 Kg7 36.f4 Rc7 (36...Bf6 37.Rd7 Ree8 38.Rc7+-) 37.Qb6 (37.fe5 Rc6 38.Be2 Rb7-/+) 1-0. jhonores (2110) - bobalaba23 (2135), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.Bd3 dc4 10.Bc4 cb5 11.ab5 Nbd7 12.0-0 Nb6 13.Bd3 +=.

8.a4 Nbd7

9.Nc3 c5 10.Be2 b6 11.0-0 h5 12.h3 Kh7 13.Qc2 Bb7 14.Rad1 Bf3 15.Bf3 Rc8 16.Ne4 cd4 17.ed4 Qc7 18.Be2 Ne4 19.Qe4 Nf6 20.Qd3 Qd7 21.Ba3 Rc7 22.c5 dc5 23.d5 Rd8 24.Qc2 Qd6 25.Bb2 c4 26.Bf6 Bf6 27.Bh5 Qe5 28.Bf3 Qc3 29.Rc1 Qc2 30.Rc2 Rdc8 31.Bg4 Rd8 32.Rd1 c3 33.Rd3 Rc4 34.Bf3 Ra4 35.Rdc3 Bc3 36.Rc3 Rb4 37.Rc7 Rb5 38.Re7 Kg7 39.Rb7 Kf6 40.g4 a4 41.d6 Rd6 42.Kg2 a3 43.Ra7 Ra5 44.Rb7 a2 45.g5 Kg5 46.h4 Kh4 47.Rf7 a1Q 48.Rf4 Kg5 49.Rg4 Kf6 50.Kg3 Qe5 51.Rf4 Qf4 52.Kf4 Rd4 53.Ke3 Rb4 54.Bc6 Ra3 55.Ke2 Rb2 56.Kf1 Ra1 57.Kg2 Ke5 0–1. brother – jujus1234, kurnik, 2014.

9.Nbd2 Qb6 10.Be2 Re8 11.Rc1 e5 (11...c5 12.0-0=) 12.de5 (12.c5!? dc5 13.Nc4+/-) 12...Ne5+= 13.0-0 Bg4 (13...Bf5 14.Ne5 de5 15.c5+=) 14.Ne5 (14.c5 Qd8 15.cd6 Nf3 16.Nf3+/- (worse is 16.gf3 Bh3 17.f4 Bf1 18.Nf1 Re6=; 16.Bf3?! Bf3 17.Qf3 cb5+/-)) 14...Be2+=.

9.Nbd2 c5 10.Be2 Nb6 11.dc5 dc5 12.0-0 Bf5 13.Nb3 =.

9.Nbd2 Re8 10.Be2 e5 (10...c5 11.0-0 cd4 12.ed4 e5 13.Nb3+=) 11.de5 (11.0-0 e4 12.Ng5 Bh6 13.h4=) 11...de5 (11...Ne5 12.0-0 Qc7 13.Rc1=) 12.e4 Nh5 (12...Nc5 13.Qc2=) 13.g3 (13.0-0=) 13...Nc5 14.0-0 Nd3 15.Ba3 (15.Bd3 Qd3 16.Ra3 Qd7=) 15...Bh3 16.Qb3 (16.Bd3 Qd3 17.Re1 Bg4=) 16...Bf1+= 17.Bf1 Nb4 18.Rd1 (18.Bb4 ab4) 18...Qe7 19.Be2 Red8 20.Rc1 (20.Bb2 Rd7–/+) 20...Bh6 21.Rc2 (21.Rd1 Rd7–/+) 21...c5–+ 22.Rb2 Ng7 23.Nf1 Ne6 24.Ne3 Nd4 25.Nd4 ed4 26.Nd5 Nd5 27.ed5 b6 28.Bf3 Qf6 29.Kg2 Re8 30.Qd3 Ra7 31.Re2 Rae7 32.Re7 Qe7 33.h4 Qe1 34.d6 (better is 34.Bb2–+) 34...Rd8 35.Bd5 Rd6 36.Qf3 Qe7 37.h5 Rf6 38.Qd3 (38.Qd1 Qe5–+) 38...Qe1 (38...gh5?! 39.Qd4 Bc1 40.Qc3 Ba3 41.Qa3–+) 39.Qf1 (39.Bf3 gh5 40.Qe2 Re6–+) 39...Qe5 (better is 39...Qc3 40.Bc5 bc5 41.Be4–+) 40.hg6 hg6 0–1. Vukovic,Ljubomir (1925) – Cetkovic,Bozidar (2255), Spring Open Belgrade SRB, 2007.

9.Bd3 cb5 10.cb5 Nb6 11.0-0 Nbd5 12.Nbd2 Nb4 13.Be2 Bf5 14.Nh4 (14.Qb3 Rc8=) 14...Be6 (better is 14...Bc2!? 15.Qc1 Rc8-/+) 15.Bc3 Nfd5 16.Bb4 Nb4 17.Bc4 Bc4 18.Nc4 Rc8 19.Qb3 e5 20.Nf3 ed4 (20...e4 21.Ne1 d5 22.Nd2+=) 21.Nd4 Qh4?? (better is 21...d5 22.Nd2 Bd4 23.ed4 Qf6+=) 22.Na5+-.

9.Bd3 cb5 10.cb5 e5 11.Nbd2 Re8 12.Qc2 Qe7 13.de5 =.

9.Bd3 Re8 10.Nc3 e5 11.e4 (11.Be2!?=) 11...ed4=+ 12.Nd4 Nc5 13.0-0 Nfe4 (13...Nd3 14.Qd3 c5 15.Nf3 Ne4 16.Ne4 Bb2 17.Rae1=) 14.Ne4= Ne4 15.Qf3?? (better 15.bc6 Qb6 16.Be4 Re4 17.cb7 Bb7 18.Rb1 Bd4 19.Bd4 Qd4 20.Rb7 Qd1 21.Rd1 Rc4 22.Kf1-/+) 15...Nd2-+ 16.Qf4 Nf1 17.bc6 (17.Nc6 bc6 18.Bg7 Kg7 19.Rf1 cb5-+) 17...Nh2! 18.cb7 (18.Qh2 Qb6 Combination; 18.Kh2 Be5 Combination) 18...Bb7 19.Qh2 Qb6 20.Nf5 (20.Nf3 Bb2 21.Ng5 h5-+) 20...Qb2 21.Rb1 (21.Rf1 gf5 22.Bf5 h6 23.Qd6 Ba6-+) 21...Qe5 (better 21...Qb1! 22.Bf1 gf5-+) 22.Ng7 (22.Qe5 Re5 23.Rb7 Re1 24.Kh2 gf5 25.Bf5 Rc1-+) 22…Kg7 (22...Kg7 23.Qe5 Re5 24.Rb7 Rae8-+) 0-1. Benachamohcine1 (1915) - Apz (1910), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.Be2 cb5 10.ab5 Nb6 11.0-0 =.

9.Be2 c5 10.0-0 b6 11.Nc3 Bb7 12.Qb3 Qe8 13.Rfd1 e5 14.de5 Ne5 (14...de5!? 15.Rd6 Qe7=) 15.Rd6+/- Nf3 16.Bf3 Bf3 17.gf3 Qe5 (17...Rb8 18.Rad1+/-) 18.Ne4+- Qb2 19.Qb2 Ne4 20.Qg7! Kg7 21.fe4 Rfe8 (21...Rab8 22.e5+-) 22.f3 (22.Rb6 Re4 23.Rc1 Re5+-) 22...Re6 (22...Rab8 23.Rad1+-) 23.Rad1 (23.Re6!? fe6 24.Rd1 Kf6+-) 23...Rae8+/- 24.Kf2 Kf8 25.R1d5 Ke7 (25...Rd6 26.Rd6 Rb8 27.e5+-) 26.Rd7 Kf6 27.Rb7 R8e7 28.Rb8 Re8 29.Rdd8 (29.e5 Kg7 30.Re8 Re8+-) 29...Rd8+/- 30.Rd8 h5 31.h4 Ke5 32.Rd5 Kf6 33.Kg3 Ke7 34.Kf4?? White prepares e5 (34.e5 Ke8+-) 34...f6?? (34...Rf6 35.Kg3 Re6+-) 35.e5+- fe5?? (better 35...Kf8+-) 36.Re5 Kf6 (36...Re5 37.Ke5 g5 38.hg5 Kf7+-) 37.Re6 Ke6 38.Kg5 (38.Kg5 Ke7 39.Kg6+-) 1-0. jhonores (2175) - vahidtabriz2 (2095), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.Be2 c5 10.0-0 b6 11.Nc3 Bb7 12.Rc1 (12.d5 Re8+=) 12...Rc8 (12...cd4 13.ed4 Rc8 14.Nd2=) 13.Re1 (13.d5 Rc7+=) 13...Ne4 (13...cd4 14.ed4 Bf3 15.Bf3 Rc4 16.Qd3=) 14.d5+= Nc3 15.Bc3 (worse 15.Rc3 Bc3 16.Bc3 Qc7=+) 15...Bc3 16.Rc3 Nf6 17.Bf1 Qd7 18.e4 Rfe8 19.e5 de5 20.Ne5 (worse 20.Re5 e6=+) 20...Qf5 21.Rce3 Rcd8 22.Bd3 Qh5 (22...Qf4 23.Qe2 e6 24.de6 fe6 25.Qc2+=) 23.Qh5 (23.Qd2!? Qh4+-) 23...Nh5+/- 24.Nc6 Bc6 25.bc6 (25.dc6?! Kf8+/-) 25...Kf8 (25...e6+-) 26.c7 Rd7 27.d6! e6 (27...Rd6 28.Re7 Combination; 27...ed6 28.Re8 Pinning (28.Re8 Deflection)) 28.Be4 Rd6 29.Bb7 Nf4 30.c8Q Rc8 31.Bc8 Rd2 32.Bb7 Nd3 (32...Ke7 33.Kf1+-) 33.Rf1 (better 33.R3e2!? Re2 34.Re2 h6+-) 33...Nb2 34.Ba6 Na4 35.Rb3 Ke7 (35...Ra2 36.Bb5+-) 36.g3 (36.Ra1 Rc2+-) 36...h5? (better 36...Ra2+-) 37.Ra1 Nb2 38.Ra2 (38.Rb6 Nd3+-) 38...Rd1? (better 38...Nc4 39.Ra1 Ne5 40.Rb6 c4 41.Ra5 c3 42.Re5 Rd1 43.Kg2 c2+-) 39.Kg2 Nd3 40.Rb6 Nb4 (40...Ne1 41.Kf1 Nd3 42.Ke2 Nc1 43.Kd1 Na2 44.Rb7 Kf6+-) 41.Ra5 Rd2 (41...Nd3 42.f4 Rd2 43.Kf3 Rh2 44.Ke3+-) 42.Rc5 Nd3 43.Rc7 Kf6 44.Rbb7 Rf2 45.Kg1 Ke5 (45...Ra2 46.Rf7 Ke5 47.Bb5+-) 46.Rf7 Ra2 47.Bb5 Ne1 (47...Nc5 48.Ra7 Ra7 49.Ra7+-) 48.Rbe7 (48.Bd7 Nd3+-) 48...g5 (48...Ra1 49.Ra7 Rb1 50.Be8+-) 49.Bd7 Kd4 50.Re6 (50.Be6 Ra1+-) 50...Nd3 (50...Ra1 51.Bb5 Nf3 52.Kg2 Ra2 53.Kf3 g4 54.Kf4 Rf2 55.Kg5 Rf7 56.Rh6 Rg7 57.Kf6+-) 51.Bb5 (51.Rd6 Kc3 52.Rd5 Re2+-) 51...g4 52.Rd7 Kc3 53.Re3 (better 53.Rde7+-) 53...Rd2?? (better 53...Ra1 54.Kg2 Ra2 55.Kf1 Ra1 56.Re1 Re1 57.Kg2 Re2 58.Kh1 Nf2 59.Kg1 Nh3 60.Kf1 Rf2 61.Ke1 Rh2=+) 54.Rdd3! Rd3 55.Rd3 Kd3 56.c5 (56.c5 Kd4 57.c6+-) 1-0. jhonores (2240) - Ingo_Zachos (2265), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.Be2 c5 10.0-0 cd4 11.ed4 Nb6 12.Nbd2 Nh5 13.Re1 Nf4 14.Bf1 Bf5 15.Qb3 h6 (15...e6 16.h3 g5 17.Qe3+=) 16.Qe3 Ne6 17.Nh4 Bc2 18.Rac1 Bf5 19.Nf5 gf5 20.Bd3 f4 (20...Na4!? 21.Ba1 d5 22.Bf5 dc4 23.Be6 c3 24.Bc3 fe6 25.Qe6 Rf7+-) 21.Qe4+- Ng5 22.Qf4 (22.Qe7!? Na4 23.Ba1 Qe7 24.Re7 Rfb8+-) 22...Na4+/- 23.Ba1 e5 24.Qg3 (24.Qf5 Qc8 25.h4 Qf5 26.Bf5 Ne6 27.de5 Rfd8+/-) 24...ed4 25.h4 (25.f4 Ne6 26.Nf3 Nac5+/-) 25...Ne6+= 26.Nf3 Attacks the isolani on d4 26...Qf6 27.Re4 The pressure on the isolated pawn grows (better 27.Bc2!? Nac5 28.Rcd1+=) 27...Nac5-/+ 28.Rd1 Ne4 29.Be4 Qf4 30.Qf4 Nf4 31.Bb7 Ra7 32.Ba6 (32.Bc6 a4 33.Kf1=+) 32...Rc7 33.Nd4 Bd4 34.Bd4 Ne2 35.Kf1 Nd4 36.Rd4 Re8 (36...a4 37.g3=) 37.b6+= (worse 37.Rd6 Rc4 38.g3 a4=+) 37...Rce7 38.g3 Re1 39.Kg2 Rb1 (39...a4 40.Rd6 a3 41.Rd2+= (41.Rh6?? a2 42.Bb5 Rb8-+)) 40.Rd6+/- a4 41.c5 a3 42.Rd2 Rb2 43.Rb2 ab2 44.Bd3 Kf8 45.Kf3 (45.g4!?+=) 45...Ke7= 46.Bf5? (better 46.Ke4=) 46...Rc8-+ 47.Bd3 Kd8 (47...Rc5 48.b7 b1Q 49.Bb1+/-) 48.b7 Rb8 49.c6 Kc7 50.Kg4 Rd8 51.Bh7 (51.Bb1 Rd6-+) 51...Kc6 (51...Rg8! 52.Bg8 b1Q 53.Bf7 Qe4 54.f4 Qc6 55.Kh5 Qf3 56.Kh6 Qg3 57.h5 Qf4 58.Kg7 Qg5 59.Bg6 Qe5 60.Kf7 Qd5 61.Kf8-+) 52.Kh5 Kc7 53.Bb1 Rd1 (53...Kb7?! 54.Kh6 Rd1 55.Be4 Kb6 56.Kg7-+) 54.Be4 f5! 55.Bc2 (55.Bf5 b1Q Double attack (55...Kb7 Deflection; 55...b1Q Decoy)) 55...Rd2 (55...Kb7?! 56.Kh6 Rd6 57.Kg7-+) 56.Bb1 Rd6 57.f3 Kb7 58.g4 fg4 59.fg4 Kc7 60.g5 hg5 61.hg5 Kd8 62.g6 (62.Kg4 Rd1 63.Bc2 Ke7-+) 62...Ke7 63.Kh6 (63.Kg5-+) 63...Kf8 (better 63...Rd1 64.Bc2 Kf6-+) 64.Kh7 Rd7 65.Kh8 Rg7 66.Bc2 Rc7 67.Bb1 Rg7 68.Bc2 Rg6 (68...Re7!? 69.Bd3-+) 69.Bg6-/+ ½-½. Martinez Duany,L (2535) - Fernandez Torre,I (2150), 5th Villa de Gijon Open, 2019. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4 a5 7.b5)

9.Be2 Qc7 10.0-0 e5 11.Nc3 e4 12.Nd2 d5 13.Qb3 c5 (better 13...Nb6!?+/-) 14.Nd5+- Nd5 15.cd5 cd4 16.Bd4 (16.Ne4 Re8 17.Bd3 de3 18.Bg7 Kg7 19.fe3 f5+/-) 16...Bd4+/- 17.ed4 Nf6 18.Rfe1 (18.f3 Qf4 19.Ne4 Ne4 20.fe4 Qe4+/-) 18...Qd6 Attacking the isolated pawn on d5 (18...Rd8 19.f3 Qb6 20.Ne4 Qd4 21.Kh1 Ne4 22.fe4 Qe4 23.Bf3+/-) 19.Rab1 (19.Qe3 Bf5+/-) 19...Qd5 (better 19...Bf5!?+=) 20.Qd5+- Nd5 21.Ne4 Bf5 22.Bd3 Nb4 (22...Rad8 23.Rbd1+/-) 23.Rbd1 (23.Nf6!? Kg7 24.Nh5 gh5 25.Bf5 Rad8+-) 23...Nd3 24.Rd3 Rad8 (24...Rac8 25.g4 Be4 26.Re4+/-) 25.d5 Kg7 26.f3 Rfe8 27.Rd4 Rd7 28.Kf2 Red8 29.Red1 Rc8 30.d6 Rc2 31.R1d2 (31.Kg3 Be4 32.Re4 f5 33.Re7 Re7 34.de7 Kf7+/-) 31...Rc1? (better 31...Be4 32.fe4 Rd2 33.Rd2 Kf6+=) 32.h4 Rh1?? (better 32...h5+-) 33.Nc5 Rd8 (33...Rc1 34.Nd7 Bd7 35.Re4+-) 34.d7 (34.d7 b6 35.Nb7 Rd7 36.Rd7 Bd7 37.Rd7 Rh4 38.Nd6+-) 1-0. jhonores (2255) - Ingo_Zachos (2220), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.Be2 Qc7 10.0-0 e5 11.Nc3 Re8 12.Qb3 Nf8 13.h3 N6d7 14.Rfd1 f5 (14...ed4 15.Nd4 Nc5 16.Qc2+=) 15.Rac1 (15.c5 Ne6 16.cd6 Qd6+/-) 15...Kh8 (15...Ne6 16.de5 Ne5 17.Ba3+=) 16.Ng5 h6 (16...ed4 17.c5 d5 18.bc6 Nc5 19.Qd5+/-) 17.Nf7+/- Kg8? (17...Kh7 18.Ba3 c5 19.b6 Qb6 20.Qb6 Nb6 21.Nd6 ed4 22.ed4 cd4 23.Ne8 dc3 24.Ng7 Kg7 25.c5 Na4 26.Bb5+-) 18.c5! dc5 (18...d5!? 19.bc6 bc6 20.Nh6 Kh7+/-) 19.Nd6 (19.Ne5 Ne6 20.Nd7 Qd7 21.dc5 Qe7+-) 19...Re6 20.de5 (20.Nc8!? Rc8 21.Bc4 Rce8 22.bc6 bc6 23.Be6 Ne6+/-) 20...Ne5+/- 21.Nc8 (21.Ne8 Qf7 22.Ng7 Kg7+/-) 21...Qc8 (21...Rc8 22.bc6 bc6 23.Bc4 Nc4 24.Qc4=) 22.f4 (22.Nb1 cb5 23.Bb5 Kh7+=) 22...Nf7= 23.Bc4 Re7 24.Rd6 Qc7 25.Rcd1 (25.Rd3 Rd8 26.Rd8 Qd8 27.bc6 bc6=) 25...Kh7 (better 25...Re3!? 26.bc6 bc6 27.Rc6 Qc6 28.Bf7 Kh8-/+) 26.Bf7 (26.R6d3 Kg8 27.Ba3+/-) 26...Rf7= 27.Ne2 (27.bc6!? bc6 28.Qc4=) 27...Bb2 28.Qb2 Re8 29.Ng3 (29.R6d3!?-/+) 29...Re3 30.Qf2 Qe7 (30...Re6 31.Qc5 cb5 32.Qc7 Rc7-+) 31.Nf1? (better 31.bc6!? bc6 32.Kh2-/+) 31...Re2-+ 32.Qc5?? (32.Qg3 cb5 33.ab5 Ne6-+) 32...cb5 (better 32...Qe4 33.Ne3 Re3-+) 33.Qb5 (33.Ng3 Re1 34.Re1 Qe1 35.Kh2 ba4 36.Rb6-+) 33…Re1 0-1. jhonores (2195) - raebee4 (2180), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.Be2 Qc7 10.0-0 e6 11.Nc3 e5 12.Qb3 e4 13.Nd2 Re8 14.Ba3 (14.Qc2 d5+/-) 14...Nf8 15.Rfd1 h5 16.Rab1 Bf5 17.bc6 bc6 18.Qb6 Qd7 19.Qb7 d5 20.cd5 Nd5 21.Nd5 (21.Rdc1 Qb7 22.Rb7 Bc8+/-) 21...cd5+= 22.Qd7 Bd7 (22...Nd7 23.Rdc1+=) 23.Bb5 Rec8 (23...Ra7 24.Bd7 Nd7 25.Rb5+/-) 24.Bf8+/- Bb5 25.Bg7?? (better 25.Rb5 Bf8 26.Rd5+/-) 25...Ba4=+ 26.Be5 Bd1 27.Rd1 a4 28.Kf1 a3 29.Ke1 Rc2 30.Ra1 a2 31.Kd1? (31.Bd6 Kg7-/+) 31...Rb2?? (better 31...Rac8 32.Nb3 Rf2-+) 32.Bd6=+ Rab8?? (better 32...Ra6 33.Bc5 g5=+) 33.Kc1 (33.Kc1 Rd2 34.Kd2 (worse 34.Bb8 Rf2 35.g4 hg4-/+) 34...Rb2 35.Kc3 Rf2 36.Kb3 Rg2 37.Ra2 Ra2 38.Ka2+/-) 1-0. jhonores (2200) - kati2017 (2280), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.Be2 Ne4 10.0-0+= cb5 11.ab5 b6 (11...Qc7 12.Nbd2 Nd2 13.Qd2+=) 12.Ne1 (12.Nfd2 Nd2 13.Nd2 Bb7+=) 12...Bb7 13.f3 Ng5 14.h4 (14.Nd3 Qc7+=) 14...Ne6= 15.g3 (15.Nc3 Bf6=) 15...Qc7 (15...Nf6 16.Nc3+=) 16.Nd2 (16.Nc3 d5 17.Kh2 dc4=) 16...Rac8 (16...Nf6 17.Kh2+=) 17.Kh2 (17.f4 Nf6=) 17...h5 (17...Nf6 18.Nd3=) 18.Qb3 (18.Nd3 Rfd8=) 18...Bh6 (18...Ra8 19.Ne4=) 19.Rd1 (19.Nc2 Nf6=) 19...Kh7 (19...Ra8 20.Qa3=) 20.Ng2 Bg7 21.Nb1 f5 22.c5!+/– Ndc5 23.dc5 Nc5 24.Qa2 e5 25.Nc3 Nd7 26.Rc1+– Nf6 27.Rfd1 Qe7 28.Ba3 Rfd8+/– 29.Na4 Rc1 30.Rc1 Bd5 31.Qc2+– Qb7 32.Qc7 Bf3 33.Qb7 Bb7 34.Nb6+– Ne8 35.Nc4 a4 36.Na5 Be4 37.b6 Rd7?? 38.Bb5 Re7 39.Be8 Re8 40.b7 Bb7 41.Nb7 d5 42.Rc7 d4 43.Nd6 Rb8 44.ed4 ed4 45.Nf4 Kg8 46.Ng6 Bf8 47.Nf5 (47.Nf5 Rb6 48.Nf8 Kh8 49.Bc5 Rb2 50.Kh3 Rh2 51.Kh2 d3 52.Ng6 Kg8 53.Rg7#) 1–0. Mikhalchishin,Adrian – Pusch, Dortmund, 1995. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 d6 5.d4 Bg7 6.Bb2 0-0 7.e3)

9.Be2 Ne4 10.0-0 f5 11.Qb3 e6 12.Nbd2 c5 13.Ne4 fe4 14.Nd2 cd4 15.Ne4 de3 16.Bg7 Kg7 17.Nd6 ef2 18.Kh1 Nc5 19.Qc3 e5 20.Ne4 Ne4 21.Qe5 Nf6 22.Rf2 Bf5 23.Rd1 Qe8 24.Qc3 Rd8 25.Rdf1 Kg8 26.Bf3 Rd3 27.Qc1 Qe3 28.c5 Qc1 29.Rc1 Be4 30.c6 Bf3 31.Rf3 Rf3 32.gf3 bc6 33.bc6 Rc8 34.Kg2 Kf7 35.Kg3 Ke6 36.Kf4 Kd6 37.Kg5 Nd5 38.Kh6 Rc7 39.h4 Nb4 40.h5 gh5 41.Kh5 Nc6 42.Rd1 Ke5 43.Kg5 Rg7 44.Kh6 Rf7 45.Rc1 Nd4 46.Rc5 Kf4 47.Ra5 Kf3 48.Rd5 Nb3 49.a5 Ke4 50.Rh5 Ra7 51.a6 Nd4 52.Ra5 Nc6 53.Ra4 Kd5 54.Kg5 Kc5 55.Ra1 Kb6 56.Kh6 Nb4 57.Rb1 Kb5 58.Rb2 Ra6 59.Kh7 Kc4 0–1. beciab70 (1625) – skoczek64, kurnik, 2014.

9.Be2 Ne4 10.Nc3 Nc3= 11.Bc3 Nc5 (11...cb5 12.ab5 Re8 13.Qd2=) 12.Rc1 Ne4 13.Ba1 Bd7 (13...cb5 14.Bd3 d5 15.ab5=) 14.0-0 f5 (14...Qc7 15.Nd2 Nd2 16.Qd2=) 15.Bd3 (15.Nd2 Nd2 16.Qd2 Qc7+=) 15...Nf6 (15...e6 16.Qc2+=) 16.Qb3 Kh8 17.Rfd1 (17.h3 Qb8+=) 17...Be6 (17...Qe8 18.Rd2+=) 18.Qb1 (18.Rb1 cb5 19.ab5 Bf7=) 18...Qd7 19.Ng5 (19.bc6 bc6 20.Qc2 Rab8=) 19...Bg8 20.f4 (20.Rc2 cb5 21.ab5 h6+=) 20...h6 (20...cb5 21.ab5 (21.Qb5 Qb5 22.ab5 a4+=) 21...b6 22.Rc3=) 21.Nf3 Rfd8 (21...Kh7 22.bc6 bc6 23.Qa2=) 22.h3 (22.e4 fe4 23.Be4 Nh5+/–) 22...cb5 (22...Kh7 23.g4 cb5 24.cb5= (worse is 24.gf5 bc4 25.fg6 Kh8=)) 23.ab5 (23.Nh4 Bh7 24.ab5 Qe6+=) 23...b6 (23...e6 24.Rc2=) 24.Nh4 (24.e4 Nh5+=) 24...Bf7+= 25.Kh2 (25.e4 Ne4 26.Be4 fe4 27.Qe4 Kh7+=) 25...Rab8 (25...Kg8 26.c5 Qe6 27.cb6 Qe3 28.Rf1+=) 26.g4 (26.d5 e6+=) 26...fg4 (26...e6 27.Rg1 g5 28.fg5 hg5 29.Nf3 fg4 30.hg4+/– (30.Ng5?! Bh6 31.Ne4 Nh5+=)) 27.Ng6 (27.Bg6 Bg8 28.d5+–) 27...Bg6= 28.Bg6 gh3 (28...h5!?=) 29.Bf5+= Qe8 30.Rg1 Qh5 31.Qd3 Qh4 32.Bh3 h5= 33.Kg2 Rg8–/+ 34.Be6 Bh6?? 35.Kf3+/– Ng4 36.d5+– Bg7 37.Bg4?? hg4+/– 38.Rg4?? Qh3–+ 39.Rg3 Qh5 40.Kf2 Ba1 41.Rg8 Rg8 42.Qe4 Qh2 (42...Qh2 43.Qg2 Qg2 44.Ke1 Qh2 45.Rc3 Rg1) 0–1. Fernandez,Hector – Pereira,Jorge Anacleto (2120), Sao Paulo–ch 3rd leg, 2002. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 a5 3.b5 g6 4.e3 Bg7 5.Bb2 d6 6.d4 0-0 7.c4 c6 8.a4 Nbd7)

9.Be2 Re8 10.0-0 e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 de5 13.Qd8 Rd8 14.Be5 Bf5 15.Nc3 Rd2 16.Rfd1 Rc2 17.Bd3 (17.bc6!? bc6 18.Rac1+/–) 17...Bd3+= 18.Rd3 Re8 19.Bd4 (better is 19.f4!?+=) 19...c5+= 20.Bc5 (20.Bf6 Bf6 21.Ra3 Re4+=) 20...Ne4 (20...Ng4!? 21.Rd4 Bd4 22.Bd4 Nf2–/+ (22...Rf2? 23.h3+–)) 21.Ne4+= Ba1 22.f3 Rc4 23.Nd6 Rc1 24.Kf2 Re6 (better is 24...Rc2 25.Kg1 Rd8+=) 25.Nb7+/– Rc2 26.Kg3 g5 27.Na5?? (27.Rd8 Kg7 28.Rd5 Re5+/–) 27...Be5?? (better is 27...Rc5 28.Nb3 Be5 29.f4 Rc3 30.Rc3 Bc3–/+) 28.f4+– gf4 29.ef4 Bc7 30.Nb3 Rb2? 31.Kf3 Rf6 32.g3 Re6 33.a5 Ree2 34.b6 f5 35.bc7 Rf2 36.Ke3 Rbe2 37.Kd4 Re8 38.Bd6 Rfe2 39.Rc3 R2e4 40.Kd5 Kf7 41.c8Q Rc8 42.Rc8 Re3 43.Nd4 Rd3 44.Ke5 Re3 45.Kf5 Rd3 46.Rc7 Ke8 47.Ke6 Kd8 48.Rh7 Rd4 49.Rh8# 1–0. bluepiramid2 (1635) – talty (1875), kurnik, 2011. (=1.e3 Nf6 2.b4 g6 3.Bb2 Bg7 4.c4 0-0 5.d4 d6 6.Nf3 a5 7.b5 c6 8.a4 Nbd7)

9.Be2 Re8 10.0-0 e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 de5 13.e4 Ne4 14.bc6 bc6 15.Bf3 f5 16.Be4 fe4 17.Nc3 Bf5 18.Qe2 Qd3 19.h3 Rab8 20.g4?? (better is 20.Rfe1–+) 20...Qe2 21.Ne2 Rb2 22.gf5 Re2 0–1. rom49szachy – ulia91, kurnik, 2012.

9.Be2 Re8 10.0-0 e5 11.de5 Ng4 12.Nbd2 Nde5 13.Ne5 Ne5 14.Qc2 Bf5 15.e4 Bg4 16.f3 Be6 17.Rad1 Qh4 18.g3 Qh3 19.Rf2 Rad8 20.Bf1 Qh5 21.Be2 Qh3 22.Nb3 cb5 23.cb5 Rc8 24.Bc3 Ng4 25.fg4 Rc3 26.Bf1 Rc2 27.Bh3 Rf2 28.Kf2 Bb3 29.Rd6 Ba4 30.b6 Bc6 31.Bg2 a4 0–1. kaasparov – krysia1951b, kurnik, 2014.

7.c4 Nbd7

8.a4 b6 9.Nc3 Bb7 10.Be2 Re8 11.0-0 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 de5 14.Qc2 Qe7 15.Rad1 Rad8 16.f3 Nd7 17.Bd3 Nc5 18.Ne4 Nd3 19.Rd3 Be4 20.fe4 Qg5 21.Qe2 Bh6 22.Bc1 f5 23.ef5 gf5 24.Rd5 Rd5 25.cd5 Qg6 26.Qc4 Qf7 27.Rf3 f4 28.ef4 e4 29.Rg3 Kf8 30.Qc6 Bf4 31.Bf4 Qf4 32.Qd7 Qc1 33.Kf2 e3 34.Kf3 Qf1 35.Kg4 Qe2 36.Kh3 Qh5 0–1. elektrooon – vorvanovic, kurnik, 2014.

8.Qc2 b6 9.Nbd2 Bb7 10.Be2 Re8 11.h3 e5 12.d5 a4 13.e4 Nc5 14.g4 a3 15.Bc3 Qe7–/+.

8.Qc2 b6 9.Nbd2 Bb7 10.Be2 Re8 11.h3 e5 12.d5 a4 13.e4 Nc5 14.g4 Nd5?? (better is 14...a3 15.Bc3 Qe7–/+) 15.0-0?? (better is 15.cd5 Qf6+–) 15...Na6 (better is 15...Nf4 16.Rae1 Nh3 17.Kh2 Nf4–+) 16.Qb3 (better is 16.cd5 Nc5 17.Nc4+–) 16...Nc3 (better is 16...ab3 17.cd5 Nc5 18.ab3–+) 17.Bc3?? (17.Qc3 Nc5 18.Qe3 Ne6+–) 17...h5 (17...ab3 18.ba6 b2 19.Bb2 Ba6 20.Bd3–+) 18.Rfd1?? (better is 18.Qa4 hg4 19.hg4+–) 18...hg4 (better is 18...ab3 19.ba6 b2 20.Bb2 Ba6 21.gh5 gh5–+) 19.h4?? (better is 19.Qa4 Nc5 20.Qc2 gf3 21.Bf3–+) 19...f6 (better is 19...ab3 20.ba6 gf3 21.Nf3 b2 22.Bb2 Ba6–+) 20.Kh1 (20.Kh1 ab3 21.ba6 Ra6 22.c5 gf3 23.Bc4 Kf8 24.Ba6 Ba6 25.Rg1 dc5 26.ab3–+) 1–0. Onkoud,A (2305) – Robichaud,L (2035), ch–Francophonie, 2015. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 Nbd7)

8.Qc2 b6 9.Nbd2 Bb7 10.Be2 Re8 11.h3 e5 12.d5 a4 13.e4 Nc5 14.g4 Rf8 15.0-0-0 Bc8 16.Rdg1 Bd7 17.Kb1 h5 18.Ne1 hg4 (18...h4 19.Nef3+=) 19.hg4+– Nh7 20.Rh2 Ng5 21.Rgh1 Bf6? (21...f5 22.ef5 gf5 23.f4+–) 22.f3 (better 22.f4+–) 22...Qe7 23.Nd3 Nd3 24.Qd3 Kg7 25.Bd1 (25.Qc3 Rh8+–) 25...Rh8+– 26.Rh8 Rh8 27.Rh8 Kh8 28.Qf1 Kg7 29.Ba4 Qd8 30.Bd1 Nh7 31.a4 (31.Bc2 Kf8+–) 31...Kg8 32.Bc3 Bg5 33.Nb3 White prepares the advance a5 33...Be3 34.Qe1 Bf4 35.a5 ba5 36.Ba5 Ng5 37.Qb4 Qb8 38.b6 (38.c5 dc5 (38...Bb5?? 39.Be2+–) 39.Nc5 Bb5+=) 38...cb6 (38...c5!? 39.Qe1 Qb7+=) 39.Qb6+– Qb6 40.Bb6 Kf8 (40...f5!? 41.gf5 gf5+–) 41.Bc7+– Ke7 42.Be2 (42.c5 dc5 43.Nc5 Bb5+–) 42...Be3 43.Ba5 (43.c5 dc5 44.Be5 f5 45.ef5 gf5+–) 43...Nh3 (43...f5 44.Bd2 Bd2 45.Nd2+=) 44.Bb4+– Nf4 45.Bf1 f5 46.gf5 gf5 47.c5 dc5 48.Nc5 fe4 49.Nd7 Kd7 50.fe4 Bb6 51.Kc2 Bd8 (51...Kd8 52.Bb5+–) 52.Bb5 Kc7 53.Kc3 Kb6 54.Kc4 Nd3 55.Ba3 Bg5 56.Be8 Nf2 1–0. Onkoud,Abdelaziz (2305) – Robichaud,Louis (2035), ch–Francophonie, 2015. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 Nbd7)

8.Qc2 b6 9.Be2+= Bb7 10.Nc3+=.

8.Qc2 b6 9.Be2+= Nh5 10.Nfd2 e5 11.Bh5 gh5 12.Qf5 (12.0-0!?+=) 12...Nc5 13.Qc2 ed4 14.Bd4 Bd4 15.ed4 Re8 16.Kd1 (better is 16.Kf1 Qf6 17.Qc3=) 16...Qf6–/+ 17.Qc3 (17.dc5 Qa1 18.cd6 cd6–/+) 17...Na4–+ 18.Qg3 Kh8 (18...Bg4!? 19.f3 Qd4 20.a3–+) 19.Nb3 Nb2 20.Kc1 Re2 (20...Nc4 21.N1d2 Nd2 22.Kd2–+) 21.N1d2 (better is 21.Qc3!?–/+) 21...a4–+ 22.Kb2 ab3 23.Kc3 ba2 24.f4? (better is 24.Rhf1–+) 24...Bf5 25.Qf3 Rae8 26.Nf1 (26.Kb4 Rd2 27.Qc3–+) 26...Rc2 27.Kb3 Qd4 28.Ra2 Qc4 (28...Qc4 29.Ka3 Ra2#) 0–1. Tscheau,Alain – Baumann,Tino, SUI–ch op2 Luzern, 1994. (=1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nf3 Bg7 4.e3 0-0 5.b4 a5 6.b5 d6 7.Bb2 Nbd7)

8.Qc2 c5 9.Nbd2 (9.d5 Rb8=) 9...Qc7 (9...cd4 10.Bd4 e5 11.Bc3=) 10.Bd3 (10.d5 Re8=) 10...b6 (10...cd4 11.Nd4 Nc5 12.h4=) 11.0-0 (11.d5 a4=) 11...Bb7 (11...e6 12.Rae1=) 12.d5 e6 (12...a4 13.Rac1=) 13.e4 (13.de6 fe6 14.Ng5 Rfe8+=) 13...Rae8 14.Rae1 Bc8 (14...Nh5 15.Qb3=) 15.h3 e5 (15...Nh5 16.Bg7 Kg7 17.Qb2 f6 18.Bb1=) 16.Kh2 (16.Nb1 Nh5+=) 16...Bh6 17.Nb1 Nh5 18.Nc3 (18.Kh1 Nhf6=) 18...Bf4 (18...Ndf6 19.Ra1=) 19.Kg1 (19.Kh1 Ndf6=) 19...Ng7 20.Ne2 Bh6 21.g4 (21.Nh2 Nf6=) 21...f6 22.Kh2 Bf4 (22...Nb8 23.Rh1=) 23.Nf4 (23.Kh1 Rf7=) 23...ef4 24.Qc1 Ne5 (24...g5 25.Nd2=) 25.Be5 (25.Be2 g5=) 25...fe5 26.Rg1 Qd7 27.Bf1 h6 28.Nh4 Kh7 29.Qd1 Qf7 30.Nf3 g5 31.h4 Qg6 32.Bh3 Kg8 33.Qe2 Re7 34.Rd1 Ne8 35.h5 Qf7 36.Rd3 Nf6 37.Nd2 Qe8 38.Qf3 Qd7 39.a4 Kf7 40.Nf1 Ke8 41.Kh1 Rg7 42.Nh2 Rfg8 43.Rc3 Qc7 44.Qe2 Bd7 45.Qf3 Qc8 46.Rb3 Nh5–/+ 47.gh5 g4 48.Qg2? Kf8–+ 49.Qf1? gh3 50.Rg7 Rg7 51.Qe2 Qd8 52.Rb1 Qg5 53.Qf3 Kf7 54.Rc1 Kf6 55.Ra1 Bg4 56.Ng4 Qg4 57.Qg4 Rg4 58.Kh2 Kg5 59.Kh3 Kh5 60.Re1? Kg5–+ 61.Kh2 f3 62.Kh3 Kf4 63.Rh1 Rg2 64.Re1 Rf2 0–1. Fernandez,Hector – Pereira,Jorge AV (2120), Sao Paulo–ch fin, 2002. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 a5 3.b5 g6 4.e3 d6 5.d4 Bg7 6.Bb2 0-0 7.c4 Nbd7)

8.Qc2 c6 9.Nc3 A) 9...Nb6 10.Bd3 (10.c5 Nbd5 11.cd6 Qd6 12.e4 Nc3 13.Bc3 Qf4 14.Nd2 cb5=) 10...Bg4 11.Nd2 a4 12.0-0 e5 13.a3 c5 14.de5 de5+=; B) 9...e5 10.Be2 ed4 11.Nd4 c5 12.Nf3 Nb6 13.0-0 Bf5 14.Qd1 a4=.

8.Qc2 c6 9.bc6 bc6 10.Nc3 (10.Be2 Rb8 (10...e5= 11.de5 de5 12.Ne5 Ne5 13.Be5 Re8 14.Bc3 a4+=) 11.Nc3 c5 12.0-0 cd4 13.ed4 Nb6 14.Nb5 Bf5=; 10.Bd3 c5 11.0-0 Bb7 12.Nbd2 Qc7 13.d5 e6 14.e4 a4=) 10...Ba6 11.Be2 Nb6 12.Nd2 Nfd7 13.0-0 e5 14.de5 (14.Na4 Rb8 15.Nb6 Qb6+=) 14...Be5 (14...Ne5 15.Na4=) 15.Rfd1 (15.Rab1 Re8+=) 15...Qe7 (15...Rb8 16.Rab1+=) 16.Rab1 Rab8 (16...Rfb8 17.Bf3 Nc4 18.Nc4 Bc4 19.Bc6+=) 17.Ba3 (17.Nb3 Nc4 18.Bc4 Bc4 19.Na5 Bh2 20.Kh2 Qe5 21.Kg1 Qa5 22.Rd6 Nc5+=) 17...c5 (17...Rfd8 18.Na4 Qe6 19.Bb2+=) 18.Nb5 (18.Nf3 A) 18...Nc4? A1) 19.Ne5 Na3 (worse 19...Nde5 20.Rb8 Rb8 21.Nd5+=; 19...de5? 20.Rb8 Rb8 21.Nd5+–; 19...Qe5?! 20.Rb8 Rb8 21.Bc1=) 20.Nc6 Qe6 (20...Nc2? 21.Ne7 Kg7 22.Ba6+–) 21.Nb8 Nc2 22.Nd7 Qd7 23.Ba6 Qe6–/+; A2) 19.Nd5 Qe6 20.Bc4 Bc4 21.Qc4+–; B) 18...Bc3 19.Qc3 d5+=) 18...d5 (18...Bb7 19.Bb2+=) 19.Nf3 (better 19.cd5!? Nd5 20.Nf3+–) 19...Nc4= 20.Bc4 dc4 21.Qc4 (21.Rd7 Bh2 22.Nh2 Qd7=) 21...Bg7 (21...Rb7 22.Ne5 Qe5 23.Rb3=) 22.Qa4 Bb7 23.Nbd4 Qe4 (better 23...Bd4!? 24.ed4 Bf3 25.Rb8 Qg5 (25...Nb8?! 26.gf3 Qe2 27.Bc5+=) 26.Rf8 Nf8=) 24.Qd7+– Bc8 25.Qa4?? (better 25.Qf7! Rf7 26.Rb8+–) 25...Rb1–+ (25...Qb1 26.Nc6 Qb5 27.Qb5 Rb5 28.Rc1–/+) 26.Bc5 (26.Nd2 Qe8 27.Qc2 A) 27...cd4 28.Nb1 (worse 28.Qb1 de3 29.Ne4 Bf5=+; 28.Rb1? de3 29.Ne4 ef2 30.Nf2 Bf5–+) 28...Bg4 29.Rc1+= (worse 29.Bf8 Bd1 30.Qd1 Kf8=+); B) 27...Rd1 28.Qd1 cd4 29.ed4 Bd4 30.Bf8 Qf8–+) 26...Bd7 (26...Bd7 27.Nd2 Ba4 28.Rb1 Qd3 29.Bf8 Bf8–+) 0–1. Gemy,Jose Daniel (2415) – Herrera,Juan Sebastian (2220), 9. Universidad Central, 2015. (=1.Nf3 Nf6 2.e3 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.c4 d6 7.d4 Nbd7)

8.Qc2 c6 9.Bd3 cb5 10.cb5 Nb6 11.0-0 Bg4 12.Qe2 Na4 13.Bc1 Nd5 14.Bc4 Nab6 =.

8.Qc2 Re8 9.Nbd2 e5 10.de5 de5 11.c5 c6 12.a4 Qe7 13.Rc1 e4 14.Nd4+= Nd5 15.bc6 Nb4 16.Qe4 Qe4 17.Ne4 Re4 18.cd7 Bd7 19.Kd2 Ba4 20.Be2 Ree8 ½–½. Zschalich,Arndt – Glotz,Dietmar, corr DDR–ch M790, 1985.

8.Qc2 Re8 9.Nbd2 e5 10.de5 Ne5 11.Ne5 de5 12.Be2 c5 13.bc6 bc6 14.0-0 Bf5 15.e4 Bc8 16.Rfd1 Qc7 17.c5 Be6 18.Nf3 Nh5 19.g3 h6 20.Rd6 Bh3 (20...Bf8 21.Rd2 f6 22.Rad1+=) 21.Rad1 Re7 (21...Bg4 22.Qa4+=) 22.Bc1 (22.Qa4!? Qa7+–) 22...Rb8 23.Ne1 (23.Bd2 Nf6+/–) 23...Nf6+= 24.Bh6 Bh6 25.Rf6 Be6 26.Rf3 Rb4 27.Rfd3 Re8 28.Bf3 (28.Rd6 Reb8 29.Nf3 Bg7+/–) 28...Qb8 (28...Reb8 29.Ra3=) 29.Rd6 (29.Ra3!?+=) 29...Rc4= 30.Qe2 Rc5 31.Bg4 Bf8 32.R6d2 Qc8 33.Be6 Qe6 34.h4 Rc3 35.Rc2 Ra3 36.Nf3 Be7 37.Rd3 Rd3 38.Qd3 Rd8 39.Qc3 Qg4 40.Ne1?? Rd1–+ 41.Kh2 Qe4 42.Ng2 Bb4 43.Qb2 Qd4 44.Ne3 Rd2 45.Rd2 Bd2 46.Qb8 Kg7 47.Ng2 c5 48.f4 ef4 49.gf4 c4 50.h5 gh5 0–1. Mera Cedeno,Angel – Alvarez Leon,Luis, ECU–ch Quito, 1998. (=1.c4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4 a5 7.b5 Nbd7)

8.Qc2 Re8 9.Be2 e5 10.0-0 ed4 11.ed4 Ne4 12.Bd3 Ng5 13.Nbd2 Nf3 14.Nf3 Nf6 15.h3 Bd7 16.Rfe1 Nh5 17.Re8 Qe8 18.Re1 Qf8 19.Be4 Rb8 (19...c6 20.bc6 bc6 21.Bc1+=) 20.Bc3+/– b6 21.Bc6 Bc6 22.bc6 Re8 23.Re4 Nf6 24.Re8 Qe8 25.d5 Qe4 26.Qb2 Ne8 27.Bg7 Ng7 28.Qf6 Qe8 29.g4 Kf8 30.Qf4 h5 31.Kg2 hg4 32.hg4 f5 33.Nd4 g5+= 34.Qf3 f4 35.Qd3 Qe5 36.Nf3 Qf6 37.a4 Kg8 38.Qe4 Kf7 39.Qh7 Qg6 40.Qh8 Ne8 41.Kh3 Ke7 42.Qh5 Kf6 43.Qh8 Ke7 44.Kg2 Kf7 45.Kh2 Nf6? 46.Qc8+/– Qc2 47.Ng5+– Kg7? 48.Ne6 Kg6 49.Nf4 Kg5 50.Nh3 Kg6 51.Qe6 Kg7 52.Qe7 Kg6 53.Nf4 Kg5 54.Ne6 Kg4 55.Qf6 Qh7 56.Kg1 (56.Kg1 Qh4 57.Qg6 Kf3 58.Qd3 Kg4 59.Kg2 Qh1 60.Kh1 b5 61.Qg6 Kf3 62.Nd4 Kf2 63.Qg1) 1–0. Spiridonov,Nikola (2405) – Atanasov,Petko (2400), Varna, 1983. (=1.c4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4 a5 7.b5 Nbd7)

8.Qc2 Re8 9.Be2 e5 10.0-0 e4 11.Nfd2 Nf8 12.Nc3 Bf5 13.Ba3 h5 14.Rab1 h4 15.Rfc1 N8h7 (15...h3 16.b6 c6 17.gh3=) 16.Nd5 (16.b6 c6+=) 16...b6 17.Nf6 (17.h3 Nd5 18.cd5 Qg5+=) 17...Qf6 18.c5 dc5 19.dc5 Qg5 20.cb6 cb6 21.Qc6 Bh3 (21...Rad8!?=) 22.g3+= Nf6 23.Bb2 (better is 23.Qb6 Nd5 24.Qb7=) 23...Nd5?? (better is 23...Rad8=) 24.Ne4!+/– Re4?? (better is 24...Qe7 25.Nd6 Red8 26.Bg7 Kg7 27.Qd5 Qd6+/–) 25.Qa8+– Kh7 26.Bg7 Kg7 27.Bf3 Qf5 28.Bh1 Nc3? 29.Rc3 Re8 30.e4 Qe5 31.Qc6 Rc8 32.Qc8 Bc8 33.Rc8 Qe6 34.Rc2 h3 35.Bf3 1–0. Poffers,Adrian (2285) – Pragua,Christoph (2055), Alpenpokal Obersdorf op, 2004. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 Nbd7)

8.Nc3 b6 9.Be2 Bb7 10.0-0 e5 11.Qc2 Qe7 12.Nd2 Rae8 13.Rad1 Ba8 14.Rfe1 Bb7 15.Bf3 Bf3 16.Nf3 h6 17.de5+/– de5 18.e4 Kh7 19.Nd5 Nd5 20.cd5 f5 21.Re3 f4? 22.Rc3+– Nc5 23.Ba3 Rf7 24.Bc5 bc5 25.Rc5 g5 26.h3 h5 27.Rc1 g4 28.Rc7 Qc7 29.Qc7 Rc7 30.Ng5 Kh6 31.Rc7 Kg5 32.Rg7 Kf6 33.Rc7 a4 34.b6 Rb8 35.b7 gh3 36.gh3 f3 37.d6 Ke6 38.d7 Ke7 39.Rc8 Rb7 40.d8Q Ke6 41.Qe8 Re7 42.Rc6 1–0. pierre – darwinSIACC, internet, 2007.

8.Nc3 b6 9.Be2 Bb7 10.0-0 Re8 11.a3 e5 12.Rc1 e4 13.Nd2 d5 (13...Qe7 14.Qc2+=) 14.Qb3+/- dc4 15.Bc4 Re7 16.a4 Rc8 (better 16...Nb8!?+/-) 17.Ba3+- c5 18.bc6! Bc6 (18...Bc6 19.Nb5 Combination; 18...Rc6 19.Bd5 Double attack (19.Bd5 Decoy)) 19.Be7 (19.Nb5 Nb8 20.Be7 Qe7 21.Bf7 Kh8+-) 19...Qe7 20.Bb5 Bb7 21.Ne2 (21.Bd7 Nd7 22.Nd5 Qe6 23.Rc8 Bc8+-) 21...Rf8 22.Rc2 Ng4 (22...Bd5 23.Qb1+-) 23.h3 (better 23.Bd7 Qd7 24.Qb6 Qa4 25.Rc5+- (25.Qb7?! Qc2 26.Qe4 Qe4 27.Ne4 a4+/-)) 23...Nh6?? (23...Ngf6 24.Nf4+-) 24.Nf4 (better 24.Rc7 Nc5 25.Re7 (25.dc5?! Qc7 26.cb6 Qb6+/-) 25...Nb3 26.Nb3+-) 24...Nf6 25.Rfc1 Ba8 26.Rc7 (26.Bc6 Qb4+-) 26...Qd8 (26...Qd6 27.Qb2+-) 27.Ne2 (27.Ba6 Qd6+-) 27...Nh5 (27...Nf5 28.R7c2+-) 28.Ng3 (better 28.Ba6 Nf6 29.Rc8+- (29.Qb6?! Nd5 30.Qa5 Nc7 31.Qc7 Qe8+-)) 28...Ng3 29.fg3 Qd6 (29...Nf5 30.Nf1 Bd5 31.Qa3+-) 30.Nf1 (30.g4 Bd5 31.Qc2 Qg3+-) 30...Nf5 (30...Bd5 31.Qc2 Rd8 32.Qf2+-) 31.Qc4 (31.Rd7 Qf6+-) 31...Ng3 (31...Bd5 32.Qc2+-) 32.Ng3 (better 32.Rd7!? Qa3 33.Ng3 Qe3 34.Kh2+-) 32...Qg3+/- 33.Re1?? (33.Qe2!?+/-) 33...Bh6 (better 33...Qe1 34.Kh2 Bh6 35.Rf7 Rf7-+) 34.Rf1?? The pressure on the backward pawn f7 grows (better 34.Qc1+=) 34...Be3-+ (34...Qe3 35.Kh1 Qd3 36.Rcf7 Qc4 37.Rf8 Bf8 38.Bc4 Kg7 39.Rf7 Kh6 40.Rf8+-) 35.Kh1 Bf4 36.Rf4 Qf4 37.Qc1 (37.Rc8 Qf5 38.Rf8 Kf8-+) 37...e3 (better 37...Qc1 38.Rc1 Kg7-+) 38.d5? (better 38.Rc2-+) 38...Bd5 39.Rd7 Ba8 40.Be2 (40.Qe1-+) 40…Qf5 (40...Qf5 41.Bg4 Qf2-+) 0-1. ClayPigeons (2080) - krikstatevis (2120), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.Nc3 b6 9.Be2 Bb7 10.Qb3 e6 11.0-0 Qe7 12.Nd2 Rfc8 13.Rac1 Rab8 14.Rfe1 c5 15.bc6 Bc6 16.Bf3 Bf3 17.Nf3 Qd8 18.Ba3 Bf8 19.h3 Rb7 20.Red1 Qc7 21.Nb5+/– Qb8 22.Qb1 Ne8 23.e4 e5 24.de5 de5 25.Bf8 Nf8 26.Rd5 Re7 27.Qb2 Nd7 28.Rcd1 Nef6 29.Nd6 Rc6 30.R5d2 Kg7 31.Ng5 Rc7 32.f4 ef4+= 33.Ndf7 h6 34.e5 Nh5? 35.Rd7!+– hg5 36.e6 Nf6 37.Ne5 b5 38.c5! Qa7? 39.Ng4 (39...Qc5 40.Kh2+–; 39.R1d5 Nd5 40.Nc6 Nf6 41.Na7 Red7 42.ed7 Rd7 43.Nb5 Rd1 44.Kh2 Re1+–) 1–0. Filippov – Averjanov, corr (year?).

8.Nc3 c5 9.bc6 bc6 10.Be2 Ba6 (10...Nb6 11.0-0 (11.Rb1 Rb8 12.0-0 Be6 13.Nd2 Qc8 14.e4 Nfd7 15.Na4 Na4 16.Qa4=; 11.Bd3 Ba6 12.Qe2 Rb8 13.Rb1 d5 14.Ne5 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4=) 11...Ba6 12.Nd2 Rb8 13.Rb1 d5 14.c5 Be2 15.Qe2 Nbd7 16.Qa6=) 11.0-0 Rb8 12.Rb1 Qc7 (12...Nb6 13.Nd2 d5 14.c5 Be2 15.Ne2 Nbd7 16.Qa4+=) 13.c5 (13.Qc2 Rb7 14.e4 Rfb8 15.Ba1 c5 16.Rb7=) 13...Be2 14.cd6 ed6 (better is 14...Bd1!? 15.dc7 Rb2 16.Rb2 Bf3+=; 14...Qd6 15.Qe2 c5 16.dc5=) 15.Qe2= Rb7 (15...Rb6 16.Rfc1=) 16.e4 Rfb8 17.Rfc1 Qd8 18.Rc2 Qe8 19.Nd2 (19.Qd3 c5 20.d5 Ne5 21.Ne5 Qe5+=) 19...c5 20.d5 (better is 20.dc5 Nc5 21.f3=) 20...Rb4 (better is 20...Nd5!? 21.Nd5 Bb2=) 21.Nc4+/– Rc4 (better is 21...Ne5!? 22.Na5 Qd8+/–) 22.Qc4+– Rb4 (22...Nb6 23.Qd3+–) 23.Qe2 Ne4 24.a3 Rb2 25.Rbb2 (worse is 25.Rcb2 Bc3 26.Rb7 Be5–/+) 25...f5 26.Rb7 Qc8 27.Qb5 Nc3 28.Qd7 Qd7 29.Rd7 Be5 (29...Nb5 30.Re2 Be5+–) 30.Rb2 (30.Rb2 Bg7 31.Rb8 Bf8 32.Rd6+–) 1–0. pierre – momak, internet, 2011.

8.Nc3 c5 9.Bd3 =.

8.Nc3 c5 9.Be2 cd4 10.ed4 Nb6 (10...Qc7 11.0-0=) 11.Na4 (11.c5 Nbd5 12.Nd5 Nd5=) 11...Nfd7 (11...Bf5 12.0-0=) 12.d5 (12.Nb6 Nb6 13.0-0 Bf5=) 12...Bb2 (12...Na4 13.Bg7 Kg7 14.Qa4=) 13.Nb2 Nc5 14.Nd4 (14.0-0 Qc7=) 14...a4 (14...e6 15.de6 fe6 16.0-0=) 15.Rc1 (15.0-0 e6=) 15...e5 16.de6 fe6 17.0-0 Rf4 (17...e5 18.Nc2=) 18.Nf3 e5 (18...Qc7 19.Nd3 Rg4 20.Nc5 Qc5 21.h3=) 19.Ne5 Qf6 20.Nbd3 Rd4 21.Nf3 (21.Qe1 Nd3 22.Nd3 Be6+=) 21...Nd3 22.Rc2 Rf4 (22...Bf5!?=) 23.Bd3+/– (worse is 23.Qd3 Bf5 24.Qd1 Bc2 25.Qc2 Rc8–/+) 23...Bg4 24.Be2 Rc8 25.Rd2 (25.Re1 Rc7+=) 25...Nc4 26.Bc4 Rcc4 27.Rd6 Bf3 28.Rf6 Bd1 29.Rf4 Rf4 30.Rd1 Rb4 31.h4 (31.Kf1 Rb5 32.Ke2 Re5 33.Kf3 Kf7=) 31...Rb5 32.Rd8 Kf7 33.Rd7 Ke6 34.Rh7 Rb1 (34...a3 35.g4 Rb2 36.Kg2=) 35.Kh2 b5 36.a3 (36.Rg7 Kf6 37.Rb7 Rb2=) 36...Rb3 37.h5 Kf6 38.hg6 (38.g4 Kg5 39.f4 Kg4 40.hg6 Rb2 41.Kg1 Kg3+/–) 38...Kg6+= 39.Rb7 Kf5 (worse is 39...Ra3 40.Rb5 Rd3 41.Ra5+=) 40.f3 Kf4 (worse is 40...Ra3 41.Rb5 Kf4 42.Rb4 Kg5 43.Kg3+=) 41.Kh3 Ke5 42.g4 Rf3 ½–½. Timanin,B – Birnboim,N, Tel–Aviv, 1993. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 d6 6.d4 0-0 7.e3 Nbd7)

8.Nc3 c6 9.Bd3+= e5 10.bc6 bc6= 11.0-0 Re8 12.Ne4 Ne4 13.Be4 Qc7 14.Qa4 Bb7 15.Bc2 c5 16.d5 e4?? 17.Bg7+= ef3 18.Bc3 fg2 19.Kg2 Ne5 20.Rab1 Qe7 21.Be5+= de5 22.Rb5 Bc8 23.Ra5 Ra5 24.Qa5 Qh4 25.Qa4 Kf8 (26.Kh1 Qh3–+; 25...Qg4!? 26.Kh1 Bd7 27.Qb3 Qf3 28.Kg1–+) 0–1. Kusmierek,Jozef – Gajda,Leszek, corr 2. AMM Poland, 1994.

8.Nc3 e5 9.Bd3 Re8 10.Bb1 (10.de5 de5 11.Qc2 Nc5=) 10...ed4 (10...Nb6 11.Qe2=+) 11.Nd4 Nc5 (11...Ne5 12.Bd3=+) 12.0-0= b6 (12...Nfd7 13.Nd5=) 13.Qf3 (13.Nc6 Qd7=) 13...Bb7 14.Nc6 (14.Qd1 Nfd7=) 14...Qd7 (14...Nfd7 15.Nd8 Bf3 16.gf3=+) 15.Ne2 (15.Bc2 Bc6 16.bc6 Qg4=) 15...Nfe4 (15...Bc6!? 16.bc6 Qg4–/+) 16.Bg7= Kg7 17.Ned4? (better is 17.Be4!? Ne4 18.Ncd4=) 17...Nd2–/+ 18.Qd5 Nf1 19.Kf1 Qg4 20.Bc2 Qd7 (20...Qh4 21.Kg1–/+) 21.Kg1 (21.Bb1 f6 22.Bc2–/+) 21...Ne6 22.Rd1 Nd4 23.Qd4 Kg8 24.a4? Bc6–+ 25.bc6 Qc6 26.f3 Rad8 27.Ra1 Qc5 28.Be4 Qd4 29.ed4 f5 30.Bd5 Kg7 31.Kf2 Re7 32.h4 Rde8 (33.Kg3 Re2–+) 0–1. juanpacio (1680) – StephenHilton, internet, 2006.

8.Nc3 e5 9.Be2 ed4 10.ed4 d5 11.c5 Ne4 12.Rc1 Nc3 13.Bc3 Nf6 14.Bd2 Ne4 15.Be3 Bg4 (15...Re8 16.0-0=+) 16.0-0= Re8 17.h3 Bf3 18.Bf3 Ng3 19.Re1 Nf5 20.Qd3 c6 21.bc6 (21.Rcd1 Qf6=) 21...bc6=+ 22.Bg4 Ne3 23.Re3 Qf6 (23...Rb8 24.Re8 Qe8 25.a3=+) 24.Rd1= h5 (24...Bh6 25.Re8 Re8 26.Bf3=) 25.Bf3 (25.Bd7!? Re3 26.fe3+=) 25...Reb8=+ 26.a3 Rb7 27.Qe2 Rab8 28.Re8 Kh7 (28...Re8 29.Qe8 Kh7 30.Qa8=+) 29.Rb8 Rb8 30.Qc2 Qf4 31.Qa4 (31.Qd3 Qh4 32.Rd2 Kg8=+) 31...Rb2 (better 31...Be5!? 32.g3 Qf3 33.de5 Rb5–+) 32.Qc6= Bd4 33.Qd5 Bf2 34.Kh1 Rb5 Attacks the isolani on c5 35.Qd6 Qf5 The pressure on the isolated pawn grows 36.c6 Rb3 37.Qd5 Qd5 (worse 37...Ra3 38.Qf5 gf5 39.Rc1+–) 38.Bd5 Rc3 (38...Ra3? 39.Rc1 Bb6 40.c7 Bc7 41.Rc7+–) 39.Rf1 Bg3 40.Bf7 Rc6 41.Be8 Rc3 42.a4 Re3 43.Bb5 ½–½. Seifert,Henryk (2250) – Stachanczyk,Jacek (2185), 3rd MITSz Pszczyna Poland, 2007.

8.Nc3 e5 9.Be2 Re8 10.0-0 ed4 11.ed4 d5 12.cd5 Nb6 13.Ne5 Nbd5 14.Nd5 Nd5 (14...Qd5? 15.Bc4 Re5 16.Bd5 (worse is 16.de5 Qc4 17.ef6 Bf8+–) 16...Rd5 17.a4+–) 15.Bf3 (15.Bc4!? Be6 16.Qf3+=) 15...a4+= 16.Rc1 a3 17.Ba1 Be6 18.Qd2 Qd6 19.Nd3 Qb6 20.Nc5 Ra5 21.Nb7 Rb5 22.Nc5 Rd8 23.Rfe1 h5? (better is 23...Qd6+=) 24.Ne6+– fe6 25.Qg5 Rf8 26.Qg6 Rf3?? 27.gf3 Nf4 28.Qe8 Kh7 29.Qc6 Qa5? 30.Qe4 Rf5 31.Rc5 Qd2 32.Bc3 Nh3 33.Kg2 Nf4 34.Kf1 Qd3 35.Qd3 Nd3 36.Rf5 ef5 37.Re7 (37.Re7 Kg6 38.Rc7+–) 1–0. Soppe,Guillermo (2470) – Daneri,M (2185), 32nd Open, Mar del Plata ARG, 2001. (=1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.b4 a5 5.b5 0-0 6.Bb2 d6 7.e3)

8.Nc3 e5 9.Be2 Re8 10.0-0 Qe7 11.Nd2 Nf8 12.Re1 ed4 13.ed4 Bg4 14.Nd5 Nd5 15.Bg4+= Qe1 16.Qe1 Re1 17.Re1 Nf6 18.Bf3+/– d5 19.cd5+– Ne8 20.Nc4 Nd7 21.d6 Nd6 22.Nd6 cd6 23.Bb7 Rb8 24.Bc6 Nb6 25.Bc3 1–0. Trokenheim,Marek – Ekelund,Kurt, corr SSKK M–184, 1993.

8.Nbd2 b6 9.Be2 Bb7 10.Qc2 e5 11.0-0 ed4 12.ed4 Nh5 13.g3 (13.Rae1 Nf4+=) 13...Ndf6 (13...Re8 14.Rae1=) 14.Rfe1+= Re8 15.Bf1 Qd7 16.Bg2 Re1 17.Re1 Re8 18.Qb1 Bh6 19.d5 Bc8 20.Nb3 Re1 21.Qe1 Qe8 22.Qe8 Ne8 23.Nbd4 ½–½. Ianov,Viktor (2360) – Petrik,Stanislav (2170), Bratislava Slovan op, 1995. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4)

8.Nbd2 e5 9.Bd3 Qe7 10.e4 Nh5 11.d5 Nf4 12.Bf1 Nc5 13.Qc2 f5 14.g3 Bd7?? (better is 14...Nh5 15.Bg2 Nf6–/+) 15.gf4+– fe4 16.Ng5?? (16.Ne4 ef4 17.Bg7 Qg7 18.0-0-0 Ne4 19.Qe4 Qc3 20.Qc2 Qf3 21.Bd3–/+) 16...ef4–/+ 17.Bg7? Nd3–+ 18.Kd1 Nf2 19.Kc1? Qg7 20.Rb1 e3 21.Nde4 Nh1 22.Bd3 Rae8 23.Qb2 Nf2! 24.Qg7 Kg7 25.Kc2 Nd3 26.Kd3 Bf5 27.Rf1 h6 28.Rf4 hg5 29.Rf1 Re4 30.Ke2 Rfe8 31.Rc1 Rd4 32.c5 Rd2 33.Ke1 Rh2 34.Rc4 e2 35.cd6 Rh1 36.Kd2 e1Q# 0–1. atanas70 (1755) – serjohn (1740), kurnik, 2012. (=1.Nf3 d6 2.b4 g6 3.Bb2 Nf6 4.c4 Bg7 5.d4 a5 6.b5 0-0 7.e3 Nbd7)

8.Nbd2 Re8 9.a4 e5 10.de5 Ne5 11.Be2 Bf5 12.0-0 Nd3 13.Bd3 Bd3 14.Re1 b6 15.Nb3 Bc4 16.Nbd4 (16.Rc1 Be6=) 16...Qd7 17.Nc6 Bd5?? (17...Qg4 18.Rc1 Bd5 19.Bf6 Bf3 20.Qf3 Qf3 21.gf3 Bf6 22.Rc2+=) 18.Nfd4?? (better is 18.Bf6 Bf6 19.Qd5 Ba1 20.Ra1+–) 18...Nh5 19.Qc2 Bc6 20.Nc6 Bb2 21.Qb2 Ng7 22.Rad1 Rac8 23.e4 Ne6? 24.g3?? Nc5 25.Qc2= Qe6 26.e5 d5 27.f4 h5 28.Rd4 f6?? 29.Red1?? f5 30.Rd5+– Ne4 31.Qb3 Kh8 32.Qb2 Nc5 33.Qa2 Ne4 34.Nd4 Qg8+/– 35.Qc4 c6?? 36.bc6 Nc5? 37.Nb5 Rc6 38.Qd4 Rce6? 39.Rd6 Qf7+/– 40.Qd5 Qe7 41.Rd7?? Nd7–/+ 42.Qd7 Qd7 43.Rd7 Rc6 44.Nd6 Re6 45.Nf7 Kg8 46.Ng5 Re8 47.e6? Ree6 48.Ne6 Re6 0–1. barborski – stanislaw123 (1685), kurnik, 2013.

8.Nbd2 Re8 9.Be2 e5 10.de5 de5 11.0-0 c6 12.Qc2 e4 13.bc6 bc6 14.Nd4 Qc7 15.Rab1 Ba6 16.c5 (16.Rfd1 Ne5+=) 16...Be2 (16...Re5 17.Ba3=) 17.Ne2+= Ng4 18.Ng3 f5 19.Qb3 Kf8 20.Qa3 Nde5 21.Be5 Ne5 (worse is 21...Re5 22.Nc4 Ree8 23.Rb6+=) 22.Nb3 Ng4 23.Nd2 Ne5 24.Rfd1 Kg8 25.Ne2 Rad8 26.Nb3 (better is 26.Nf4!?=) 26...Nc4–/+ 27.Qc1 Rd1 28.Qd1 Na3 29.Rc1 Bb2 30.Nbd4 Qb7 31.Qf1 (31.Nc6 Bc1 32.Qc1 Qc6 33.Qa3 Qb5–+) 31...Bc1 32.Qc1 Qb1 (32...Nb5!?–/+) 33.Nc6 Qc1 34.Nc1 Nc4 35.Nb3 Kf7 36.a4 Ke6 37.Kf1 (37.Ncd4!? Kd5 38.c6–/+) 37...Kd5–+ 38.Na7 Rb8 39.Nb5 Rb5! 40.ab5 a4 41.Nd4 Kc5 42.Ke2 a3 43.Kd1 a2 44.Kc2 Kb4 45.Nb3 Kb5 46.Kc3 Ne5 47.h3 Nd3 48.f3 ef3 49.gf3 Ne5 50.Nd4–/+ Kc5 51.Kb2 Kc4 52.f4 Nd7 53.Nf3 Nc5 54.Ng5 h5 55.Nf3 Nd7 ½–½. Sinnwell,Horst – Kreul,Helmut, Ruhrgebiet VL2, 1999. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 Nbd7)

8.Nbd2 Re8 9.Be2 e5 10.de5 de5 11.Qc2 e4 12.Ng5 Qe7 13.0-0 h6 14.Nh3 Nc5 15.Nf4 c6 16.a4 g5 17.Bf6 (better is 17.Nh5!? Nh5 18.Bh5 Bb2 19.Qb2–/+) 17...Bf6–/+ 18.Nh5 Ba1 19.Ra1 Qe5 20.Rd1 Bf5 21.Nf1 Rad8 22.Nfg3 Bg6 23.Rd2 (23.Nf1 Rd1 24.Qd1 Bh5 25.Bh5 Qf6–+) 23...f5 (23...Qa1 24.Rd1 Rd1 25.Qd1 Qd1 26.Bd1–+) 24.h3 (24.Qd1 Rd2 25.Qd2 Na4 26.Qa5 Nc3–+) 24...f4 25.ef4? (25.Nf1–+) 25...gf4 26.Rd8 Rd8 0–1. barborski – cucarachacha (1785), playok.com, 2012.

8.Bd3 b6 9.Nbd2 e5 10.a4 Re8 11.Qc2 Bb7 12.0-0?? Bf3?? 13.Nf3? e4–/+ 14.Be4 Ne4–+ 15.Ne5? de5 16.Qe4 ed4 17.Qa8 Qa8 18.Rad1 de3 19.fe3 Bb2 20.Rd7 Re3 21.Rfd1 Qe4 22.Rf1 Re2 (23.Rd8 Kg7 24.Rf3 Bd4 25.Rd4 Qd4 26.Kh1 Qd1 27.Rf1 Qf1#) 0–1. Zimmer,Georg – Algaba,P, corr SOK–90–66, 1990.

8.Bd3 e5 9.de5 Ng4 10.0-0 =.

8.Be2 b6 9.0-0 Bb7 10.Nc3 Qe8 11.Qc2 Rc8 12.Rac1 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Qe5? (14...de5 15.Ba3 c5+=) 15.Nd5+– Qg5?! (15...Qe6 16.Bf6 Bf6+–) 16.f4 Qh4 17.Bf6 Bf6 18.g3 (18.Nf6?! Qf6 19.Bf3 Bf3 20.Rf3 Rce8=) 18...Qh3 (18...Qh6 19.Nf6 Kh8 20.Bg4+–) 19.Nf6 (19.Nf6 Kg7 20.Bg4 Qg2 21.Qg2 Bg2 22.Kg2 Kf6 23.Bc8 Rc8 24.e4+–) 1–0. Kaenel,Hansjuerg (2370) – Trang,Jean Pierre (2115), SUI–ch op Leukerbad, 2007. (=1.Nf3 Nf6 2.e3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.c4 a5 6.b5 d6 7.d4 Nbd7)

8.Be2 b6 9.Nc3 Bb7 10.0-0 Qe8 11.Qc2 e5 12.Rfe1 Qe7 13.Rac1 e4 14.Nd2 Ra7 15.f3 (15.Red1 Qe6+=) 15...ef3 16.Bf3 Bf3 17.Nf3 Bh6 18.Qd3 (18.Re2 Qe6+/–) 18...Re8 19.Nd1 (19.Rc2 Ne4+= (19...Be3? 20.Kh1+–)) 19...d5 (19...Qe4 20.Rc3=) 20.c5 (20.Ne5 Ne5 21.de5 dc4=) 20...bc5 21.dc5 Ne4 22.Qd4 Ndf6= 23.Nc3 Nc3 24.Bc3 Bg7 25.a4 Qe6 26.h3 h6 27.g4 c6 28.b6 Rae7 29.Ba5 h5 30.Bc3 hg4 31.hg4 Qg4? 32.Qg4+/– Ng4 33.a5 Bh6+/– 34.Bd2 Be3 35.Be3+– Ne3 36.a6 Re4 37.b7 Rg4 38.Kh1 Ra4 39.Ra1 Rb4 40.Reb1 (40.Reb1 Rf4 41.a7 Rf3 42.a8Q Ra8 43.ba8Q (43.ba8N?! d4+–) 43...Kg7 44.Qc6+–) 1–0. Fournier,Frederic – COMP ChessMaster 2000, Partie Libre, 1996.

8.Be2 c5 9.0-0 Qc7 10.Nc3 Nb6 11.Na4 Nfd7 (11...Na4 12.Qa4 cd4 13.ed4=) 12.Nb6 Nb6 13.Rc1 e5 (13...h6 14.h3=) 14.Qd2 (14.de5 de5 15.Qe1 e4 16.Bg7 ef3 17.Bf8 fe2 18.Qe2 Kf8+=) 14...Be6 (14...Na4 15.Ba1=) 15.d5 (15.de5 Rad8=) 15...Bd7 (15...Bf5 16.Rfe1=) 16.Ne1 (16.e4 a4=) 16...Qd8 17.g3 (17.Bd3!?=) 17...Bh3+= 18.Ng2 f5 19.f4 Nd7 20.Rfe1 g5 (20...Qe7 21.fe5 Be5 22.Be5 Ne5 23.Nf4=) 21.Bf1 Qe7 22.Kh1 Rf7 23.fg5 Qg5 24.Nh4 Bg4 25.Bg2 e4 26.Bg7 Kg7 27.Bf1 Ne5 28.Rc2 b6 29.Qc3 Kf8 30.Rf2 Ke7 31.Rf4 Qh5 32.h3 Bf3–/+ 33.Kh2 Rg8 34.Qd2 Ng6 35.Ng6 hg6 36.Rh4= Qg5 37.Be2 Qf6 38.Bf3 g5 39.Bh5 gh4–/+ 40.Bf7 hg3 41.Kg2 Qf7 42.Qe2 Rg5 43.Rf1 Qh7 44.a4 Rh5 45.Rh1 Rg5 46.Rf1 Rh5 47.Rh1 ½–½. Kostin,Konstantin (2215) – Botsvin,Dmitry, RUS–ch U16 Cherepovets, 2001. (=1.c4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4)

8.Be2 c5 9.bc6 bc6 10.0-0 Ba6 11.Nbd2 Rb8 (11...c5 12.Rb1=) 12.Rb1 Qc7 13.Bc3 (13.Qa4 Rb4 14.Qa3 Nb6+=) 13...Rb1= 14.Qb1 Rb8 (14...c5 15.Qd1=) 15.Qc2 (15.Qd1 c5+=) 15...d5 (15...Nd5!?=) 16.Qa4+= The isolani on a5 becomes a target 16...Bc4 17.Bc4 dc4 18.Nc4 The pressure on the isolated pawn grows 18...Nd5 19.Ba5 Qb7 20.e4 N5f6 21.Nfd2 (21.Qc2 c5 22.d5 e6 23.de6 fe6+/-) 21...Ra8 22.Rb1 Qa6 23.Qb4 (better 23.Qc2!?+/-) 23...Bh6+= 24.Bc7 Qa2 25.h3 (better 25.Re1=) 25...Ra4-/+ 26.Qb2 (26.Rb2 Qa1 27.Rb1 Rb4 28.Ra1 Bd2 29.Nd2 Rd4-/+) 26...Qb2-+ 27.Rb2 (27.Nb2? Ra7 (27...Rd4?! 28.Nb3 Re4 29.Nd3-+) 28.f4 Rc7-+) 27...Bd2 (27...Ne4!? 28.f4-+) 28.Nd2-/+ Rd4 29.f3 e5 30.Kf2 c5 31.Ke3 Ra4 32.Rc2 (better 32.Bd6-/+) 32...Kf8 (better 32...Ne8 33.Bd8 Ng7-/+) 33.Nc4 Kg7 34.g4 Ne8 35.Bd8 (better 35.Be5!? f6 36.Bb2+=) 35...f6 36.h4 (36.Rd2 Ra7=+) 36...Kf7-/+ 37.g5 Ke6 38.gf6 Nef6 39.Rd2?? (39.Bf6 Nf6 40.Rc3 Rb4-/+) 39...Ra6 (better 39...Rc4 40.Ra2 Ne8-+) 40.f4 ef4 41.Kf4 Rc6 (41...h6 42.Rd3-/+) 42.e5 (42.Bf6 Nf6 43.Ra2 Nh5 44.Kf3 Rc7=+) 42...Nd5-/+ 43.Kg5 Rc8 (43...Ne5? 44.Re2 Nb4 45.Re5 Kd7 46.Bf6+-) 44.Ba5? (better 44.Be7-/+) 44...Nf8?? (better 44...Rf8-+) 45.Re2?? (better 45.Rd5 Kd5 46.Nb6 Ke5 47.Bc3 Ke4 48.Nc8+/-) 45…Ra8-/+ 0-1. jhonores (2210) - criollitex (2215), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.Be2 c5 9.bc6 bc6 10.Nc3 Ba6 11.0-0 Qc7 12.Rc1 Rfb8 13.Ba1 Rb7 14.Nd2 e5 15.Nb3 ed4 (15...Rb4!?=) 16.Nb5+= Bb5 17.cb5 c5 18.ed4 a4 19.dc5 dc5 (worse is 19...Nc5 20.Nc5 dc5 21.Bf3+–) 20.Nd2 Rba7 21.Nc4 Rd8 22.Bf3 Nb6 (22...Bh6 23.Rb1+/–) 23.Qc2+/– Nfd5 24.Nb6 Qb6 25.Bg7 Kg7 26.Qc5 Qc5 27.Rc5 Nb6 28.Rc6 Rb8 29.Rd1 Nd7 30.Ra6 Rc7 31.Kf1 (31.Rad6!? Ne5 32.Be2+–) 31...Rb5+= 32.Ra4 Rb2 33.Rad4 Ne5 34.R4d2 Rd2 35.Rd2 Nf3 36.gf3 Rc3 37.Kg2 Ra3 38.Kg3 Kf6 39.Kg4 Ra4 40.Kg3 Ra3 41.Re2 Kf5 42.Rb2 h5 ½–½. German,Eugenio Maciel – Da Nobrega,Adaucto, BRA–ch Blumenau, 1972. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4 a5 7.b5)

8.Be2 c6 9.a4 c5 10.0-0 b6 11.Re1 Bb7 12.Nbd2 Ne4 13.Bd3 f5 (13...Nd2 14.Nd2 Rc8 15.Qg4=) 14.Qc2 (14.Be4 fe4 15.Ng5 e5 16.Nde4 Be4 17.Ne4 Qh4+/-) 14...Ndf6 (14...Nd2 15.Nd2 e6 16.Be2=) 15.d5+= Nd2 16.Nd2 Qd7 17.e4 e5? (17...f4 18.e5 de5 19.Re5+/-) 18.ef5 (18.de6 Qe7 19.ef5 gf5 20.Bf5 Rae8+-) 18...e4? (better 18...g5!?+/-) 19.Ne4 Ne4 20.Bg7 Qg7 21.Be4 gf5 22.Bf5 Kh8 23.Re3?? (23.Bh7 Bd5 24.cd5 Qh7 25.Qc3 Qg7 26.Qh3 Qh7+-) 23...Rf6?? (better 23...Qa1 24.Qb1 Qf6-+ (24...Qa4?? 25.Qb2 Kg8 26.Rg3 Kf7 27.Qg7 Ke8 28.Qd7)) 24.Rae1+- Raf8 25.Re8 (better 25.Rg3 Qf7 26.Qc3+-) 25...Qf7 (25...h6+-) 26.R8e7 Re8 (26...Rf5 27.Rf7 R5f7 28.Qc3 Kg8 29.Qg3 Kh8 30.Qd6 Rf6+-) 27.Re8 (27.Re8 Qf8 28.Qc3 Kg7 29.Rf8 Kf8 30.Qf6 Kg8 31.Re8) 1-0. jhonores (2205) - amirparsa2006 (2190), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.Be2 c6 9.a4 Re8 10.0-0 Qc7 11.Nc3 e5 12.Rc1 e4 13.Nd2 Nf8 14.Qb3 h5 15.Ba3 Bf5 16.Rb1 Rab8 17.Rfc1 N8h7 18.Qd1 Ng5 19.Nb3 Ra8 20.d5 c5 21.b6 Qd8= 22.Nd2 Ra6 23.Rb5 Bd7 24.Nb3? Bb5–+ 25.Nb5 Qb6 26.Rb1 Nd7 27.Nd2 Qd8 28.Qc2 f5 29.Rb3 Rb6 30.Bc1 Nb8 31.f4 ef3! 32.gf3 Nh3 33.Kg2 Nf4! 34.Kf1 Ne2 35.Ke2 Qh4 36.Nf1 Qh3 37.Qd1 Nd7 38.f4 Nf6 39.Qe1 Qg4 40.Kd2 Ne4 41.Kc2 Qg2 42.Kb1 Kh7 43.Nd2 Bc3 44.Kc2 Bd2 45.Bd2 Qh2 46.Rd3 Nd2 47.Rd2 Qf4! 48.Nc3 Qc4 49.Qg3 Qb3 (49...Qb3 50.Kd3 Rb4–+) 0–1. Novoselski,Z (2385) – Sarenac,D (2220), TCh–SRB 1st League, Subotica SRB, 2008. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 a5 6.b5 d6 7.d4)

8.Be2 c6 9.Nc3 +=.

8.Be2 Ne4 9.Nbd2 f5 10.Ne4 fe4 11.Nd2 e5 12.Ne4 Qh4 13.Ng3 e4 14.0-0 Nf6 15.Qc2 White prepares the advance c5 15...Bd7 16.c5 d5 17.c6 bc6 18.bc6 Bg4 19.f3 ef3 20.Bf3 Bf3 21.gf3 Rfe8 22.Rae1 Bh6 23.e4 Bf4 24.Qg2 Kh8 25.Kh1 Re6 26.ed5 Re1 27.Re1 Nd5 28.Re5 Be5–/+ 29.de5 Rb8 30.e6 Kg8 31.Qd2 Qc4 0–1. Larsen,PO (2140) – Christensen,Bo (2250), 49th TCh–DEN XtraCon, 2010. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4)

8.h3 e5 9.de5 de5 10.Nbd2 (10.Ne5? Ne4 11.Nd3 Bb2 12.Nb2 Qf6–+) 10...e4 11.Nd4 Re8 12.Be2 c5 (12...Nc5 13.0-0=) 13.bc6 bc6 14.0-0 (worse 14.Nc6 Qb6 15.Bf6 Bf6–/+ (worse 15...Nf6 16.Nd4=; worse 15...Qc6 16.Bg7 Kg7 17.0-0+=)) 14...a4 15.a3 (15.Qc2!?+=) 15...Bb7= 16.c5 (16.Rb1 Qe7=) 16...Nc5=+ 17.Qc2 Bf8 18.Rab1 Nd5 19.Ba1 Qd7 20.Nc4 Ra6 (20...Qc7 21.Qb2 Bg7 22.Nb6=) 21.Rfd1= Qc7 22.Ne5? (better 22.Qb2 f6 23.Qc2=) 22...Re5–+ (22...Qe5 23.Rb7 Bd6 24.Ba6 Qh2 25.Kf1 Qh1 26.Ke2 Qg2 27.Qc4=) 23.Ba6 Ba6 (23...Na6?! 24.Qb2 Nc5 25.Nf3 ef3 26.Qe5 Qe5 27.Be5–/+) 24.Nc6 Bd3 25.Be5 Bc2 (25...Qc6 26.Qa2–+) 26.Bc7 Nc7 27.Rdc1? (better 27.Nd4 Bd1 28.Rd1–+) 27...Bb1 28.Rb1 Nb3 29.Nd4 (29.Rd1 Ba3 30.Rd7 Na6–+) 29...Nd4 30.ed4 Ba3 31.Ra1 (31.Kf1 Bd6–+) 31...Nb5 32.Ra2 (32.d5 f5–+) 32...Kg7 33.Kf1 (33.Ra1 Kf6–+) 33...Kf6 34.Ra1 (34.g4 Ke6 35.Ra1 f5–+) 34…Ke6 0–1. UncleBulgaria (2400) – PeterRs (2435), ChessWorld.net, 2016.

8.Nc3 Re8

9.Be2 e5

10.0-0 ed4 11.Nd4 Nc5 12.Nd5 =.

10.0-0 e4 11.Nd2+= Nf8 12.Qc2 Bf5 13.c5 d5 14.Na4 Ne6 15.b6 c6 16.Nb3 h5 17.Bc3+/– Bg4 18.Na5 Ra5? 19.Ba5+– Qa8 20.Bg4 Ng4 21.h3 Qa5 22.hg4+– hg4 23.Nb2 g3 24.a4?? Nd4=+ 25.ed4 Bd4 26.Ra3 gf2–+ 27.Kh1 e3 28.Qe2 Qc5 29.Rb3 Qe7 30.g4 Qe4 31.Kh2 Be5 (32.Kh3 Kg7 33.Qf2 ef2 34.Kh4 Rh8 35.Kg5 f6#) 0–1. Gawlikowski,Stanislaw – Filipowicz,Andrzej, Poland–ch, 1964.

10.0-0 Qe7 11.Na4 ed4= 12.Bd4 b6 13.Rc1 Bb7= 14.Ba1 Ne4 15.Bg7 Kg7 16.Qd4 f6 17.Rfd1 Kf7 18.Nd2 Ndc5 19.Nc5 dc5–/+ 20.Qb2 Nf2 21.Rf1 Ne4 22.Ne4 Be4 23.Bf3 Qe5 24.Qe2 Rad8 25.Rcd1 Rd1 26.Qd1 Bf3 27.Rf3 Qd6 28.Qd6? cd6–+ 29.Kf2 Re4 30.Rf4 Rf4 31.ef4 Ke6 32.Ke3 d5 33.cd5 Kd5 34.Kd3 c4 35.Kc3 a4 36.a3 Kc5 37.g3 h5 38.h3 f5 39.g4 hg4 40.hg4 fg4 (41.Kd2 c3 42.Kc3 g3–+) 0–1. Gerold,Guenter – Strickert,Herbert, corr DDR–ch10 sf03, 1978.

10.0-0 Qe7 11.Qc2 ed4 12.ed4 Nb6 =.

10.0-0 Qe7 11.Nd2 Nf8 12.Re1 ed4 13.ed4 Bg4?? 14.Nd5! Nd5 15.Bg4 Qe1 16.Qe1 Re1 17.Re1 Nf6 18.Bf3 d5 19.cd5 Ne8 20.Nc4 Nd7 21.d6 Nd6 22.Nd6 cd6 23.Bb7 Rb8 24.Bc6 Nb6 25.Bc3 1–0. Trokenheim – Ekelund, corr SSKK M–184 1993.

8.Be2 e5

9.0-0 b6 10.de5+/– Ng4 11.Nd4 Nge5? (better is 11...Nde5 12.h3 Nf6+/–) 12.f4+– c5 (12...Bb7 13.fe5 Qg5 14.Rf2 Ne5 15.Qd2+–) 13.bc6 (13.fe5?! cd4 14.Bf3 Ra7 15.ed6 de3 16.Bg7 Kg7+=) 13...Nb8 14.fe5 de5 15.Nb5 (15.Bf3 Ra6 16.Nb5 Qg5+–) 15...Qg5 16.c7 Qe3 17.Kh1 Nc6 18.N1c3 1–0. Melzer,J – Holub,Jan, CSR–ch Army Prague, 1955. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 a5 3.b5 g6 4.Bb2 Bg7 5.d4 0-0 6.c4 d6 7.e3)

9.0-0 ed4 10.ed4 Re8 11.Nbd2 (11.Re1 d5=) 11...Nf8 (11...d5 12.Re1=) 12.Re1 Ne6 13.g3 (13.Qa4 d5=) 13...h6 14.Bf1 Ng5 (14...a4 15.a3=) 15.Ng5+= hg5 16.Bg2 (16.Qa4 d5+=) 16...d5 (16...Re1 17.Qe1 d5 18.Rc1+=) 17.Re8 (17.Qa4 g4+=) 17...Qe8 18.cd5 (18.Qf1 dc4 19.Qc4 g4+=) 18...Qb5= 19.Qb3 Bd7 (19...Qd7 20.a4=) 20.Qb5 Bb5 21.Rc1 Re8 (21...Ne8 22.h3=) 22.Rc7+= Re1 23.Nf1 (23.Bf1 Bf1 24.Nf1 Nd5=) 23...Bf1 (23...b6 24.a3+=) 24.Bf1+/– Nd5 25.Rb7 Rb1 26.Rb8 (26.Rb5 Nc7 27.Rb6 Nd5 28.Rb8 Kh7=) 26...Kh7+= 27.Rb5 Nc7 28.Rb7 (28.Rb6 Nd5 29.Rb3 a4=) 28...Ne6= Attacking the isolated pawn on d4 29.Kg2 (29.Rb6 Rd1=) 29...Bd4 (29...Nd4!? 30.Bd3 Nc2 31.Bc2 Rb2 32.Rb2 Bb2=) 30.Rf7+= Kg8 31.Re7 (31.Rd7 Rb2 32.Bc4 Rf2 33.Kh3 Bc5 34.Be6 Kf8+=) 31...Rb2 32.Bc4 Rf2 33.Kh3 Rf6 (33...Kf8 34.Re6 Kg7 35.Ra6+=) 34.Be6 (34.Kg4 Kf8 35.Re6 Re6 36.Be6 Ke7+=) 34...Kf8 35.Rd7 Re6 (35...Be5 36.Bc4+=) 36.Rd4 Re5 37.Rd6 (37.Kg4 Ke7+=) 37...Kf7 38.Ra6 (38.Kg4 Rc5+=) 38...Rc5 (38...Kg7 39.Kg4+=) 39.Kg4 Rd5 40.Kh3 (40.a3 Rc5+=) 40...Kg7 (40...Rc5!?=) 41.a4+= g4 (41...Rc5 42.g4+=) 42.Kg4+/– Rd4 43.Kg5 Rd5 44.Kh4 Rc5 45.Kh3 Kh6 (45...Rd5 46.g4+/–) 46.Rf6 (46.Kg2!?+/–) 46...Rc4 47.Rf4 Rb4 48.Kg4 g5 49.Rb4 ab4 50.a5 b3 ½–½. Nimzowitsch,Aaron – Reti,Richard, Karlsbad, 1923. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4)

9.0-0 e4 10.Nfd2 a4 11.Nc3 a3 12.Bc1 +=.

9.0-0 e4 10.Nfd2 b6 11.Nc3+= Bb7 12.Qc2 Re8 13.a4 h6 14.Rac1 Rc8 15.Ba3 Bf8 16.Rfd1 Qe7 17.Bf1 Qe6 18.Ne2 h5 19.Nb3 h4 20.c5 dc5 21.dc5 c6 22.Ned4 Qe5 23.bc6 Bc6 24.Nc6 Rc6 25.Bb5 Rc7 26.Bb2 Qg5 27.Bf6 Nf6 28.Be8 h3 29.Bf7 Rf7 30.g3 Qg4 31.Qc4 Qf3 32.Qf1 Ng4 33.Rd2 bc5 34.Nc5 Ne3 35.Qh3 Ng4 36.Qg2 Qa3 (37.Rdc2 Bc5 38.Rc5 Nf2 39.Rc8 Kg7+–) 0–1. Kreuzer – Stanek, Aktiv–chess, 1991.

9.0-0 e4 10.Nfd2 Re8 11.Nc3 Nf8 12.Qc2 Bf5 13.Na4 h5 14.c5 d5 15.b6 c6 16.Bc3+/– Ne6 17.Nb3 Ng5 18.Qd1 h4 19.Na5 Qd7 20.Nb2 h3 21.g3 Bg4 22.Nb3 Be2 23.Qe2 Nf3 24.Kh1 Ng4 25.Nd2 Ngh2 26.Rfd1 f5 27.Nf3 Nf3 28.Qf1 g5 29.a4 f4! 30.a5 fg3–+ 31.fg3 Ra6 32.Be1 Rf8 33.Bf2 Nd4! 34.ed4 e3! 35.Nd3 Bd4 36.Ra4 Qg4 37.Ra2 ef2 38.Kh2 Qd1! 39.Qd1 f1Q 40.Qf1 Rf1 41.Kh3 Ra1 (42.Re2 Kf7–+) 0–1. Rosell,Per – Carlsson,Gerner, DEN–chB Horsens, 1978.

9.0-0 Qe7 10.Nc3 c6 (10...Re8 11.Qd3=) 11.a4 Rd8 12.bc6 (12.Qd3 e4 13.Qc2 ef3 14.Bf3 c5-+) 12...bc6= 13.d5 cd5 (13...Rb8 14.Rb1 e4 15.Nd4+/-) 14.Nd5 Nd5 15.cd5 Nc5 16.Re1 f5 (16...Rb8 17.Rb1=) 17.Bb5 Bd7 18.Bd7 Qd7 19.Nd2? (better is 19.Bc3!?=) 19...Nd3-+ 20.Bc3 (20.Qc2 Ne1 21.Re1 Qb7-+) 20...Ne1 21.Qe1 e4 (21...Rdc8 22.Nf3-+) 22.Nc4 (22.Bg7 Kg7 23.Nc4 Qc7 24.Qc3 Kg8-/+) 22...Bc3-+ 23.Qc3 Qg7 (23...Rdc8 24.Qd4 h6 25.Nb6=+) 24.Qe1-/+ Qc7 (24...Qf7 25.Rd1-/+) 25.Na3 (25.Rc1 Rac8-/+) 25...Rdc8 26.Nb5 Qc5 27.g3 (27.Rd1 h6-/+) 27...Qb4 28.Qd1 Rc4 29.Nd4 Qc3 (30.Nc6 Qc2 31.Qc2 Rc2-+) 0-1. Ljungstroem,Bengt - Kaczynski,Janusz, corr S-PL board 35, 1992.

9.0-0 Re8 10.a4 ed4= 11.ed4 c5 (11...d5 12.Nbd2=) 12.bc6 (12.Re1 Nb6+=) 12...bc6= 13.Nc3 d5 14.cd5 cd5 15.Ba3 Ba6 16.Nb5 Ne4 17.Rc1 Bf8 (17...Rc8 18.Re1=) 18.Bf8+= Rf8 (18...Nf8!? 19.Nc7 Nc3 20.Rc3 Be2=) 19.Nc7+/- Be2 20.Qe2 Rb8 21.Nd5 Re8 22.Rfe1 Ndf6 23.Nf6 Nf6 24.Qa6 Re1 25.Re1 Nd5 (25...Kg7 26.Qc6+/-) 26.g3 (26.Ne5 Rb2+/-) 26...Nb4 27.Qa7 Nd5 (27...Nc6 28.Qc5 Rc8 29.Re4+/-) 28.Re5 (28.Ng5 Qc7 29.Qc7 Nc7+-) 28...Nb4 (better 28...f6!? 29.Re1 Rb4+/-) 29.Qa5+- (29.Ra5? Nc6 30.Qb8 Qb8-+) 29...Qd7? (better 29...Nc6 30.Qd8 Rd8+-) 30.Rb5 Rb5 31.Qb5 Qd6 (31...Qb5 32.ab5 Nd5 33.Ne5+-) 32.a5 h5 (32...f6 33.Qb6 Qb6 34.ab6+-) 33.Qc5 (33.Ne5 Na6+-) 33...Qb8 (33...Qc5 34.dc5 Kf8 35.Ne5+-) 34.Qb6 (better 34.Ne5 Kg7+-) 34...Qf8 (34...Qb6 35.ab6 f6 36.b7+-) 35.a6 Nd5 (35...Na6 36.Qa6 Qd8+-) 36.Qb7 Qd8 37.a7 Nb6 38.Qb8 (38.Qb8 Nc8 39.a8Q+-) 1-0. Koziak,V (2430) - Walter,Szymon (2285), 8th POL-HUN Blitz, 2020. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4 a5 7.b5)

9.0-0 Re8 10.Nc3 ed4 11.ed4 Nb6 (11...a4 12.Bd3= (12.Na4? Re2 13.Qe2 Ra4–+)) 12.Re1 (12.Qb3 Bf5 13.Rfe1 a4+=) 12...Bg4 13.Qd3 Nh5 14.g3 Qf6 15.Ne4 Qf5 16.Nfd2 Be2 17.Re2 (worse is 17.Qe2 Na4 18.g4 Qf4 19.gh5 Nb2–+) 17...d5 18.cd5 Nd5 (18...Qd5 19.Nc5=) 19.Rae1= Qg4 20.Qf3 Qf3 21.Nf3 Bf8 22.Nc5 Re2 23.Re2 b6 24.Nd7 Bd6 25.a4? (better is 25.Nde5=) 25...f6–+ 26.Rc2 Rd8 (26...Ng7 27.Nd2–+) 27.Nc5 bc5 28.dc5 Be7 29.Nd4 (29.Rc4 f5–+) 29...Nb4 30.Rc1 (30.Rc4 Nd3 31.Ba1 Bc5–+) 30...Nd3 31.Nc6 Nc1 (31...Nb2?! 32.Re1 Ng7 33.Re7 Rd1 34.Kg2 Na4 35.Rc7–/+) 32.Nd8 Nd3 (32...Nd3 33.Nb7 Bc5–+ (33...Nb2?! 34.b6 cb6 35.c6=); 32...Bd8 33.Bc1 Kf7 34.g4–+) 0–1. Vrhovnik,Damir (2120) – Pandurevic,Miro (2240), Zagreb op–B, 2012. (=1.Nf3 g6 2.c4 Bg7 3.d4 Nf6 4.b4 0-0 5.Bb2 d6 6.e3 a5 7.b5 Nbd7)

9.a4 e4 10.Nfd2 Re8 11.Nc3 Nf8 12.Qc2 Bf5 (12...Qe7 13.0-0+= Bf5 14.Qd1 Qe6 15.d5) 13.h3+/– h5 (13...g5 14.Rd1+/– (14.g4 Bg6 15.h4) 14...Qe7 15.g4) 14.Nb3 (14.g4 hg4 15.hg4 Ng4 16.Nde4 c5 17.dc5 Nf6+/–) 14...c6+= (14...Qe7 15.Rb1) 15.Ba3 (15.c5 dc5 16.bc6 bc6 17.Nc5 N8d7+=; 15.Rb1+=) 15...Qc7 (15...Ne6 16.0-0+=) 16.Rb1 Ne6 (16...N8d7 17.bc6 bc6 18.Nd2+=) 17.Qd1 (17.0-0 Rad8+/–) 17...Ng5 (17...h4 18.0-0+=) 18.Qd2 (18.bc6 bc6 (worse is 18...Qc6 19.d5 Qd7 20.Nd4+/–) 19.c5 d5+=) 18...Bf8 (18...Red8 19.bc6 bc6 20.0-0+=) 19.h4 (19.0-0 Bg7+/–) 19...Ne6+= 20.bc6 (20.0-0 Rec8+=) 20...bc6 21.d5 Nc5 22.0-0 Nb3 23.Rb3 c5 24.Nb5 Qd8 25.Bb2 Nd7 26.g3 Ne5= 27.Be5 Re5 28.Rfb1 g5 29.hg5+= Qg5 30.Kg2 h4 31.Rh1 hg3 32.fg3 Bg6 33.Qe1 Qe7= 34.Rh4 Rg5 35.Rg4 Rg4 36.Bg4 Bg7 37.Qf2 Qg5 38.Qf4 Qf4 39.gf4 Rb8 40.Bd7 Bh5 41.Rb1 Bf6 42.Rg1 Kf8= 43.Bf5 Bf3 44.Kf1 Ke7 45.Bg4 Rh8 46.Bf3 ef3+= 47.Kf2 Rh3–/+ 48.Rf1 Bh4 49.Kg1 f2 50.Kg2 Re3 51.Na7 Kf6 52.Nc8 Kf5 53.Nd6+= Kf4 54.Nb7 Re8 55.Nc5?? Rg8–+ 56.Kh3 Rh8 57.Kg2 Rg8 58.Kh3 Bg3 59.Kg2 Bh2 60.Kf2+– Rc8? 61.d6 Ke5 62.d7 Rd8 63.Re1 Kd4? 64.Re8 Bc7+/– 65.Rd8 Bd8 66.Nb7 Bh4 67.Kf3 Kc4 68.Na5 Kb4? 69.Nc6 Ka4 70.Kg4 Bf6 71.Kf5 Bh4 72.Ne5 Kb5 73.Nf7 Kc6 74.Ke6 Kc7 75.Ne5 Kd8 76.Nc4 Bg3 77.Na5 Bh4?? 78.Nc6 Kc7 ½–½. Kostrov,Yaroslav (2020) – Gavriushov,Andrey (2180), Autumn Open, St Petersburg RUS, 2005.

9.Nc3 ed4 10.Nd4 Nc5 11.0-0 a4 12.Rc1 Re8 13.Bf3 Nfd7 14.Nd5 Ne5 15.Be2 Be6 16.Nf4 Ned7 17.Qc2 Nb6 18.Ba3 Nbd7 19.Rfd1 Qe7 20.Bf3 Ne5 21.Bc5 dc5 22.Nde6 (22.Bb7!? cd4 A) worse is 23.Ne6 d3 24.Qd2 Qe6-/+ (24...fe6?! 25.Ba8 Ra8 26.f4+=); B) 23.Ba8 Ra8 24.ed4 (24.Ne6?! d3 25.Rd3 Nd3 26.Nc7 Rd8+=) 24...Nf3 25.gf3 Qg5 26.Kh1 Qf4 27.Qe4 Qe4 28.fe4+=) 22...Nf3= 23.gf3 fe6 24.Qe4 b6 25.Qc6 Be5 26.Ne2 Rf8 27.Rd7 Qf6 28.f4 Bd6 29.Ng3 (29.Nc3 Ra5+=) 29...Qh4 (29...Qb2 30.Rf1 Qa2 31.Ne4 Qc4 32.Qa8 Qf1 33.Kf1 Ra8 34.Nf6 Kf8 35.Nh7 Ke8 36.Nf6 Kf8 37.Nh7 Kg8 38.Nf6 Kf8 39.Nh7=) 30.Rd1 (30.Ne4 Qg4 31.Kf1 Qh3 32.Ke1 Rae8+=) 30...Rae8 31.Rd2 e5 32.fe5 (32.f5!?=) 32...Re5-/+ 33.R2d6 cd6 34.Qd6 Qf6 (34...Ree8 35.e4+=) 35.Qd2 (35.Qf6 Rf6 36.Ra7 g5=) 35...Rf7 36.Rd8 Kg7 37.Ra8 h5 (37...Ree7 38.Ra4 Rd7 39.Qe2+=) 38.f4= (38.Ra4? h4 39.f4 hg3 40.hg3 Re4-+) 38...Ree7 39.Ra4 h4 40.Nf1 Rd7 41.Qg2 Rd1 0-1. Kaenel,Hansjuerg - Nemet,Ivan, Basel, 1986. (=1.Nf3 g6 2.d4 Nf6 3.e3 Bg7 4.b4 0-0 5.c4 d6 6.Bb2 a5 7.b5 Nbd7 8.Be2 e5)

9.Nc3 ed4 10.Nd4 Nc5 11.0-0 a4 12.Rc1 Re8 13.Bf3 Nfd7 14.Nd5 Ne5 15.Be2 Be6 16.Nf4 Ned7 17.Qc2 Nb6 18.Ba3 Nbd7 19.Rfd1 Qe7 20.Bf3 Ne5 21.Bc5 dc5 22.Nde6 (22.Bb7!? cd4 A) worse is 23.Ne6 d3 24.Qd2 Qe6–/+ (24...fe6?! 25.Ba8 Ra8 26.f4+=); B) 23.Ba8 Ra8 24.ed4 (24.Ne6?! d3 25.Rd3 Nd3 26.Nc7 Rd8+=) 24...Nf3 25.gf3 Qg5 26.Kh1 Qf4 27.Qe4 Qe4 28.fe4+=) 22...Nf3= 23.gf3 fe6 24.Qe4 b6 25.Qc6 Be5 26.Ne2 Rf8 27.Rd7 Qf6 28.f4 Bd6 29.Ng3 (29.Nc3 Ra5+=) 29...Qh4 (29...Qb2 30.Rf1 Qa2 31.Ne4 Qc4 32.Qa8 Qf1 33.Kf1 Ra8 34.Nf6 Kf8 35.Nh7 Ke8 36.Nf6 Kf8 37.Nh7 Kg8 38.Nf6 Kf8 39.Nh7=) 30.Rd1 (30.Ne4 Qg4 31.Kf1 Qh3 32.Ke1 Rae8+=) 30...Rae8 31.Rd2 e5 32.fe5 (32.f5!?=) 32...Re5–/+ 33.R2d6 cd6 34.Qd6 Qf6 (34...Ree8 35.e4+=) 35.Qd2 (35.Qf6 Rf6 36.Ra7 g5=) 35...Rf7 36.Rd8 Kg7 37.Ra8 h5 (37...Ree7 38.Ra4 Rd7 39.Qe2+=) 38.f4= (38.Ra4? h4 39.f4 hg3 40.hg3 Re4–+) 38...Ree7 39.Ra4 h4 40.Nf1 Rd7 41.Qg2 Rd1 0–1. Kaenel,Hansjuerg – Nemet,Ivan, Basel, 1986. (=1.Nf3 g6 2.d4 Nf6 3.e3 Bg7 4.b4 0-0 5.c4 d6 6.Bb2 a5 7.b5 Nbd7 8.Be2 e5)

9.Nc3 ed4 10.Nd4 Nc5 11.0-0 Re8 12.Bf3 Nce4 13.Qc2 (13.Nd5 Nd5 14.cd5 Qh4+=) 13...Nc3 14.Bc3 Ra7 (better is 14...Qe7!?=) 15.b6+/- cb6 16.Nb5 Ra8 17.Rad1 Re6 18.Qb2 (18.Rd2 Ne8+/-) 18...Ne8 (18...Bd7 19.Nd4 Re8 20.Bb7+/-) 19.Bg7 Ng7 20.Rd2 (20...Ne8 21.Rfd1+/-; 20.Bd5 Rf6+/-) 1-0. pierre (2060) - StephenHilton (1665), internet, 2006.

9.Nc3 Qe7 10.de5 de5 11.0-0 Nc5 12.Rc1 (12.Nd5 Nd5 13.cd5 Rd8+=) 12...c6 13.Ba3 Bf5 14.Na4 Nfe4 15.Ne1 Rfd8 16.Nd3 Qg5 (16...b6 17.Nb6 Rab8 18.Na4+/-) 17.Bc5 (17.h4 Qh4 18.Bc5 Nc5 19.Nac5=+) 17...Nc5= 18.Nac5 e4 19.Nb7 Bh3 20.g3 ed3 21.Bf3 (21.Bd3!? Bf1 22.Qf1+=) 21...Bf1=+ 22.Kf1 cb5 23.Nd8 Rd8 24.cb5 Qb5 25.Kg2 Qb2 26.a4 Bf8 27.Rb1 Qc2 (better 27...Qa2!?=+) 28.Qc2+= dc2 29.Rc1 Rc8 30.Be4 Rc4 31.Kf3 (31.Bc2? Bb4-+) 31...Kg7 32.Bc2?? (32.Rc2 Ra4 33.Rc7+=) 32...Ba3?? (better 32...Rc7-+) 33.Ra1+/- Bb2 34.Bd3 Rc3 35.Rd1 Rc5 36.Bb5 Rf5 37.Ke2 Ba3 38.Rd7 Re5 39.f4 Re6 40.Rd3 (40.Bc4 Re7 41.Re7 Be7+/-) 40...Bb4 41.Kf3 f5 42.g4 fg4 43.Kg4 Rd6 (43...Kf6+/-) 44.h4 (better 44.Rd6!? Bd6 45.e4+/-) 44...Rd3 45.Bd3 h5 46.Kg3 Be1 47.Kf3 Bh4 48.e4 Be7 49.e5 Bb4 50.Be4 Bd2 ½-½. Feliz,D (2055) - Del Rosario Moreno,Carlos (2090), ch-DOM, 2019. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 a5 6.b5 d6 7.d4)

9.de5 de5 10.Nbd2 (10.Be5? Ne5 11.Qd8 Nf3 12.Bf3 Rd8–+) 10...Re8 11.0-0 a4 12.Qc2 Qe7 13.Rfe1 b6 14.e4 Bb7 15.Bf1 Bh6 16.g3 c6 17.bc6 Bc6 18.Rad1 Qc5 19.Nb1 (better is 19.Qd3!?=) 19...a3–/+ 20.Bc1 Ba4 21.Qc3 Bd1 22.Bh6 Ng4 23.Rd1 Qf2 24.Kh1 Nh6 25.Bh3 Nf6 26.Rf1 Qb2 27.Nfd2 Qc3 28.Nc3 Red8 29.Rf6 Rd2 30.Rb6 Rc2 31.Rb3 Rb2 32.Rb5 Rd8 33.Nd5 0–1. Masic,Ljubomir (2385) – Popovic,Petar (2490), YUG–ch35 Skender Vakuf, 1980. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4)

9.de5 Ng4 =.

9.Nc3 e4

10.Nd2+= Qe7 11.Qc2 ½–½. Labahn,Wolfgang (2225) – Weiss,Roland (2275), Eger, 1993.

10.Nd2 Re8

11.Qc2 Nb6 12.0-0= Qe7 (12...Bf5 13.h3 h5 14.Rfe1 Qe7 15.a4 h4 16.Rac1 Rad8 17.Ba3 Ra8) 13.Ba3 Bf5 14.h3 h5 15.Rab1 Qd7 16.Rfc1 h4 17.c5 dc5.

11.Qc2 Nb6 12.a3 +=.

11.Qc2 Nb6 12.h3 Bd7 13.g4 a4 14.g5 Nh5 15.Nce4 a3 16.Bc1 Bf5 17.h4 d5.

11.Qc2 Qe7 12.Rc1 Nf8 (12...Nb6!?= 13.0-0 Bd7 14.h3 Qe6 15.Rb1 h5 16.Ba3 Qf5 17.Rfe1 Rac8; 12...Qe6 13.0-0 b6 14.Nd5 Ra7 15.Nf4 Qe7 16.Qb3 Bb7 17.h4 a4) 13.h3 (13.Nd5 Qd8 14.Nf6 Qf6 15.Ne4 Qh4 16.Ng3 Bg4 17.Bg4 Qg4) 13...h5 (13...c5 14.bc6 bc6 15.0-0 Rb8 16.Rb1 Ne6 17.Ba3 Rb1) 14.Nd5 Nd5 15.cd5 Qg5 16.g3 (16.Ne4 Qg2 17.Kd2 A) worse is 17...Re4 18.Rhg1 Rd4 A1) 19.ed4? Bh6 (19...Qf2?! 20.Rcf1 Bh6 21.Kd1+=) 20.Kc3 Qd5–+; A2) 19.Bd4 Qd5 A21) 20.Qc7 Bd4 21.ed4 Qd4 (21...Bh3?! 22.Qc4 Qf5 23.Qd3=) 22.Ke1 Bh3–/+; A22) 20.Bc4+=; B) 17...Qe4 18.Qe4 Re4 19.Rc7 Nd7–+; 16.Qc7?! Qg2 17.Rf1 Bh3 18.Qb7 Nd7=) 16...Qd5 (16...h4 17.gh4 Qg2) 17.Qc7 Be6 (17...Qa2? 18.Bc4 Qb2 19.Qf7 Kh7 20.Rb1+–; 17...Bd7+/–) 18.Bc4 Qf5 19.Qd6 (better is 19.a4!?+/–) 19...Bc4= 20.Nc4 Ne6 (20...Qb5 21.Qb6 Qd5 22.Qd6=) 21.g4 (21.Qb6 Qd5 22.0-0 Ng5+=) 21...Qf3 (better is 21...Qb5!? 22.Qb6 Qd5+=) 22.Rh2 Ng5? (better is 22...hg4 23.hg4 Qg4+=) 23.Nd2+– Bf8?? (better is 23...Rad8 24.Qc7 Qf6 25.gh5 Bf8+–) 24.Qb6 Bb4 25.Bc3 Rac8 26.Nf3 Bc3 27.Ke2 ef3 28.Kd3 Bb4 29.Rc2 Rc2 30.Kc2 Rc8 31.Kb2 Ne4 32.Qb7 Nd6 33.Qa6 Rc3+= 34.Qd6 Bd6 35.Kc3 Bh2 36.e4 Bg1?? 37.b6+– hg4 38.hg4 Bf2 39.b7 Bg3 40.e5 Be1 41.Kd3 1–0. Sokolski,Alexey – Nikolaevsky,Yuri V, URS–ch sf Kiev, 1957.

11.Qc2 Qe7 12.g4 h6 (12...Bh6 13.h4 g5 14.hg5 Bg5 15.0-0-0 Qe6 16.Kb1 Nb6 17.c5 Nbd7; 12...g5 13.h4 h6 14.hg5 hg5 15.Ba3 a4 16.Rd1 Ra7 17.c5 dc5) 13.h4 g5+= 14.hg5 hg5 15.Ba3 Rb8 16.0-0-0 b6 17.Rde1 Nf8.

11.g4 Nb6+= A) 12.h4 h6 13.Rb1 (13.Rg1 g5 14.hg5 hg5 15.Ba3 Qe7 16.Rh1 Qe6 17.Qc2 Bd7 18.Rd1) 13...Be6 14.Rg1 (14.a4 Qe7 15.g5 hg5 16.hg5 Nh7 17.c5 dc5 18.dc5) 14...Nh7 (14...d5 15.g5 hg5 16.hg5 Nh7 17.c5 Nc8 18.f4) 15.Nce4 d5 16.cd5 (16.Nc5 Qh4 17.Ne6 Re6 18.Nf3) 16...Bd5 17.Qc2 Qh4 18.Rc1; B) 12.a4 h6 13.h4 Bd7 14.Rg1 g5 15.hg5 hg5 16.c5 Nbd5 17.Nd5 Nd5 18.cd6; C) 12.g5 Nh5 (12...Nfd7 13.Nce4 f5 14.gf6 Nf6 15.Nc3 Qd7 16.Bd3 Qf7 17.Qf3 a4 18.a3) 13.Bh5 (13.Nde4 Bf5 14.Qc2 Qg5 15.Ng5 Bc2 16.Kd2 Bf5 17.f3 Nf6 18.e4) 13...gh5 14.Qh5 Bf5 15.0-0 Qd7 (15...Qe7 16.Rac1 Rac8 17.Ne2 Qd7 18.Nf4) 16.Qh4 Qe6 17.Qg3 a4 (17...Qg6 18.Nd5) 18.a3.

11.g4 h6 12.h4 Nb6 13.Ba3 Bd7 14.Rg1 Nh7 15.Rh1 Nf6 16.Rg1 Nh7 17.Rh1 Nf6 18.Rg1.

9.Nc3 Re8

10.0-0 ed4 11.Nd4 Nc5 12.a4 A) 12...Bd7 13.Bf3 (13.Qc2 Nfe4 14.Bf3 Ng5 15.Be2 c6 16.h3 Qc7 17.Rad1 Rad8 18.Rfe1) 13...Nfe4 14.Qc2 Ng5 15.Be2 c6 16.h3 Qe7 17.Rfe1 Rab8 18.Rad1; B) 12...Re5 13.Nf3 (13.Bf3 Qe7 14.h3 Bd7 15.Nb3 c6 16.Ne2 Nb3 17.Qb3 Rg5 18.h4; 13.Qc2 Qe7 14.h3 Bd7 15.Bf3 Rg5 16.h4 Re5 17.Rad1 h5 18.Nd5; 13.h3 Bd7 14.Qc2 Qe7 15.Bf3 Rg5 16.h4 Re5 17.Rad1 h5 18.Nd5; 13.Re1 Bd7 14.Qc2 Qe7 15.Bf3 Rg5 16.g3 Bh3 17.e4 Re8 18.Bc1) 13...Re7 14.Nd4 Bd7 15.Bf3 Re5 16.Nb3 Rg5 17.h4 Rf5 18.Qc2; C) 12...b6 13.Nc6 (13.Qc2 Nfe4 14.Nd5 Bb7 15.g3 Qd7 16.f3 Ng5 17.Ra3 Rab8 18.Re1; 13.Bf3 Nfe4 14.Ne4 Ne4 15.Nc6 Qg5 16.Bg7 Kg7 17.Qd4 Qf6 18.Be4) 13...Qd7 14.Bf3 Nfe4 15.Ne4 Bb2 16.Nc5 bc5 17.Rb1 Bf6 18.Ne5; D) 12...Qe7 13.Bf3 (13.Qc2 Bg4 14.Bg4 Ng4 15.Nd5 Qe5 16.g3 Qh5 17.h4 Rac8 18.Rad1; 13.Rb1 Bd7 14.Bf3 Nce4 15.Qd3 Nc3 16.Bc3 Ne4 17.Rfc1 Bf6 18.Rc2; 13.h3 Bd7 14.Bf3 Nce4 15.Be4 Ne4 16.Nd5 Qd8 17.Qc2 c6 18.Nf4) 13...Bd7 14.Qc2 Qe5 15.Nd5 Nd5 16.Bd5 Bf6 17.Rfe1 Qh5 18.h3.

10.0-0 ed4 11.Nd4 Nc5 12.Qc2 a4 (12...Nfe4 13.Bf3 Ng5 14.Bd5 Qe7 15.Na4 Be6 16.Ne6 Nge6 17.Nc5 Nc5 18.Bd4) 13.Rad1 (13.Ba3 Nfe4 14.Ne4 Ne4 15.Bf3 Qe7 16.Bb4 Bd7 17.Rad1 Qe5 18.Rd3; 13.a3 Bg4 14.Bg4 Ng4 15.h3 Nf6 16.Rfe1 Qe7 17.Rab1 Qe5 18.Rbd1; 13.Rae1 a3 14.Bc1 Nfe4 15.Ne4 Ne4 16.Bf3 Qh4 17.Qd3 Nc5 18.Qc3; 13.Rfd1 a3 14.Bc1 Ne6 15.Qb3 Nc5 16.Qc2 Nfe4 17.Ne4 Re4 18.Qc3) 13...Nfe4 (13...Qe7 14.a3 Bd7 15.Bf3 Qe5 16.h4 Qe7 17.h5 Nh5 18.Nd5) 14.Bf3 Nc3 (14...Ng5 15.Bd5 Qe7 16.a3 Bg4 17.Rd2 Bd4 18.ed4) 15.Bc3 Qe7 16.Bd5 (16.Bb4 Bd7 17.Bd5 Bg4 18.Rde1) 16...Be6 (16...Bg4 17.Rd2 Be6 18.Ne6) 17.Be6 (17.Ne6 fe6 18.Bf3) 17...Ne6 18.Ne6 Qe6 19.Bg7 Kg7 20.Rd4 b6 21.a3 Re7 22.Rb1 Qf6 23.Rf4 Qe5 24.h3 Re6 25.Rd1 Kg8 26.Rdd4 Qc5 27.Qd3 Qg5 28.Qd1 Kg7 29.h4 Qe7 30.h5 Re5 31.Rh4 h6 32.hg6 fg6 33.Qc2 Rf8 34.Rhf4 Rf4 35.Rf4 Qe6 36.Rd4 Kh7 37.g3 Kg7 ½–½. Buczinski,Henryk (2180) – Horak,Jiri (2140), WC–2014–P–00024, 2010.

10.0-0 ed4 11.Nd4 Nc5 12.Bf3 A) 12...Qe7 13.Qc2 (13.a4 Bd7 14.Qc2 Qe5 15.Rfe1 Qg5 16.Nd5 Nd5 17.Bd5 Qh5 18.h3; 13.Qe2 a4 14.a3 Bd7 15.Nd5 Nd5 16.Bd5 Be6 17.Ne6 fe6 18.Bf3; 13.Rb1 Bd7 14.Qc2 Bg4 15.Bg4 Ng4 16.Nd5 Qd8 17.Rfe1 Be5 18.h3; 13.h3 Bd7 14.Qc2 a4 15.Ba3 Nce4 16.Bb4 Nc3 17.Bc3 Ne4 18.Rab1) 13...Bg4 14.Nd5 Nd5 15.Bd5 Be6 16.Ne6 fe6 17.Bg7 Kg7 18.Be4; B) 12...a4 13.Ba3 (13.a3 Bd7 14.Qc2 Bg4 15.Bg4 Ng4 16.h3 Nf6 17.Rfe1 Qd7 18.e4; 13.h3 Nfe4 14.Ne4 Ne4 15.Qc2 Qe7 16.Rab1 Bd7 17.Bc3 Bf6 18.Qd3; 13.Nd5 Nd5 14.Bd5 a3 15.Bc3 Be6 16.Be6 Ne6 17.Ne6 Re6 18.Bg7) 13...Nfe4 14.Nd5 Bd7 15.Qc2 c6 16.bc6 bc6 17.Nf4 Qc7 18.Rfe1.

10.0-0 ed4 11.Nd4 Qe7 A) 12.a4 A1) 12...h6 13.Qc2 (13.h3 Nc5 14.Qc2 Qe5 15.Bf3 Bd7 16.h4 Nce4 17.Nc6 Qf5 18.Nd4; 13.Re1 Nc5 14.Bf3 Bd7 15.Qc2 Bg4 16.Bg4 Ng4 17.Nd5 Qd8 18.f3; 13.h4 h5 14.Re1 Nc5 15.Bf3 Bg4 16.Bg4 Ng4 17.g3 c6 18.Qc2; 13.Nd5 Nd5 14.cd5 Nc5 15.Bf3 h5 16.Re1 Qg5 17.g3 h4 18.e4) 13...Nc5 14.h3 Bd7 15.Bf3 Qe5 16.Kh1 Nce4 17.Be4 Ne4 18.Nd5; A2) 12...Nc5 13.Bf3 (13.Qc2 Bg4 14.Bg4 Ng4 15.Nd5 Qe5 16.g3 Qh5 17.h4 Rac8 18.Rfe1; 13.h3 Bd7 14.Bf3 Nce4 15.Be4 Ne4 16.Nd5 Qd8 17.Qc2 c6 18.Nf4; 13.Nd5 Nd5 14.cd5 Qg5 15.Nf3 Qh6 16.Bg7 Qg7 17.b6 cb6 18.Qb1) 13...Bd7 14.Qc2 Qe5 15.Rfe1 Qg5 16.g3 Bg4 17.Nd5 Qh5 18.Bg4; B) 12.Qc2 Nc5 13.a4 (13.h3 Bd7 14.Bf3 a4 15.a3 Qe5 16.Kh1 Qg5 17.Rad1 Qh4 18.Nd5; 13.Bf3 Bg4 14.Nd5 Nd5 15.Bd5 Be6 16.Ne6 fe6 17.Bg7 Kg7 18.Be4; 13.Rad1 a4 14.a3 Qe5 15.Bf3 Bg4 16.Nd5 Nd5 17.Bg4 Qg5 18.h3; 13.Rfe1 a4 14.a3 Bg4 15.Bg4 Ng4 16.Nd5 Qd7 17.b6 c6 18.Nc7) 13...Bg4 14.Bg4 Ng4 15.Nd5 Qe5 16.g3 Qh5 17.h4 Rac8 18.Bc3; C) 12.Rb1 Nc5 (12...a4 13.Na4 Ne4 14.Bf3 Ndc5 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Ra2 17.Ra1 Ra1 18.Qa1) 13.Bf3 (13.Qc2 a4 14.a3 Qe5 15.Bf3 Qg5 16.g3 Bg4 17.Bg2 Bd7 18.Rfe1; 13.Nd5 Nd5 14.cd5 a4 15.a3 Bd7 16.Bf3 Qg5 17.g3 Ne4 18.Rc1; 13.h3 a4 14.a3 Bd7 15.Bf3 Nfe4 16.Nd5 Qd8 17.Qc2 c6 18.Nf4) 13...Nce4 14.Be4 Ne4 15.Nd5 Qd8 16.f3 Nf6 17.e4 Bd7 18.Qc2.

10.0-0 e4 11.Nd2 Nf8 12.Na4 Bf5 13.Nb3 h5 14.Rc1 Ne6 15.c5 d5 16.Bc3 Ng4 (16...b6 17.Bb2+=) 17.Be1 (17.h3 Nh6+/–) 17...Bh6 18.h3 (18.Bd2 Qg5+/–) 18...Nf6 (better is 18...Ne3!? 19.fe3 Be3 20.Kh2 Bf4 21.Bg3 Bc1 22.Qc1 h4+=) 19.Na5 Ra5? (better is 19...Qc8+/–) 20.Ba5+– Ng5 21.h4 Ne6 22.c6 b6 23.Nb6! Ng4 24.Bg4 Bg4 25.Qe1 cb6 26.c7! Qc8 27.Bb6+– Bf3 28.Kh2 Nf4?? 29.ef4+= Bf4 30.g3+/– Qg4 31.c8Q+– Rc8 32.Rc8 Qc8 33.Rg1 Bd6 34.Qc1 Qe6 35.Bc5 Bc7 36.Qg5 Be2 37.Qe7 Bb5?? 38.Qc7 Bd7 39.Qb8 Kh7 40.g4! hg4 41.Qe5 1–0. Hartston,William R (2420) – Krstic,Slobodan, Siegen ol (Men) qual–B, 1970. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4)

10.a4 ed4 11.ed4 (11.Nd4 c5 12.bc6 bc6=) 11...d5 12.cd5 (12.c5 Ne4 13.Rc1 c6=) 12...Nb6 13.Ne5 (13.0-0 Nfd5 14.Nd5 Nd5=) 13...Nfd5 14.Nd5 Nd5 15.0-0 Be6 16.Bf3 (16.Re1 Qg5=) 16...f6 (16...Bf8 17.Ba3=) 17.Nd3+= Bf7 (17...b6 18.Rc1+=) 18.Qd2 Bf8 (18...b6 19.Rfe1+=) 19.Rfd1 (19.Rae1 Bb4 20.Re8 Qe8 21.Nb4 ab4 22.Bd5 Bd5 23.Qb4 Qd7+/–) 19...Bd6 (19...c6 20.bc6 bc6 21.Re1+=) 20.g3 (20.Re1 b6+=) 20...Qe7 (20...Qc8 21.Re1=) 21.Nc5 b6 22.Ne4 (22.Rac1 Rad8 (worse is 22...bc5 23.dc5 Bc5 24.Bd5+/–) 23.Re1 Qf8 24.Re8 Re8=) 22...Bb4 23.Qd3 (23.Bc3 Rad8=) 23...Rad8 24.Rac1 Rd7 (24...Be6 25.Nc3=) 25.Rc6 Qd8 26.Nc3 Rde7 (26...Bc3 27.Bc3 Kg7 28.Qc2=) 27.Kg2 (27.Qc2 Qd7=) 27...f5 28.Rc1 Nc3 (28...f4 29.Ne4 fg3 30.fg3=) 29.Bc3 Bd5 (29...Bc3 30.Qc3 Bd5 31.Bd5 Qd5 32.Kh3=) 30.Bd5 (30.Bb4 ab4 31.Bd5 Qd5 32.Kh3 Re4=) 30...Qd5 31.Qf3 Qf3 32.Kf3 Bd6 33.Bd2 Kf7 34.Bf4 Bf4 35.gf4 Rd8 36.Rc7 Rd4+= 37.Re7 Ke7–/+ 38.Rc7 Rd7 39.Rc6= Rd6 40.Rc7 Rd7 ½–½. Krnic – Marinovic, Cetinje, 1991.

10.a4 e4 11.Nd2 Nf8 12.g4 g5 (12...h6 13.h4+=) 13.h4+/– h6 14.hg5 hg5 15.Qc2 Qe7 16.Nd5 Nd5 17.cd5 Nh7 18.Rh7 (18.b6!? cb6 19.Nc4+/–) 18...Kh7+= 19.Ne4 Kg8 20.Ng3 Bd7 (20...Ra7 21.Rc1 b6 22.Nf5+=) 21.Kd2 (better is 21.Qc7!? Rec8 22.Qb7+–) 21...Qf6+= 22.f3 Re7? (better is 22...Qe7 23.e4 Rec8+=) 23.Ne4+– Qh6 24.Qc7 Rae8 25.Qd6 (25.Qb7?! f5 26.gf5 Bf5+=) 25...Qh4 26.Rg1 Bc8 27.Qg3 Qh6 28.Ba3 Rd7 29.d6 (better is 29.Nd6!? Bf8 30.Ne8 Ba3 31.Qe5 Bb4 32.Kd3+–) 29...Qe6 30.Ra1 b6 31.Bd3 Bb7 32.Qg1 f6 (32...Qd5 33.Qh2 Kf8 34.Qh5+–) 33.Ke2 Bf8 34.Nd2+– Bd6 35.Bf5 Qe7 36.Bd7 Qd7 37.Qb1 Kg7 38.Qd3 Rh8 39.Nf1 Rh3 40.e4 Bf4 41.Bc1 Bd6 42.d5 Rh1 43.Be3 Qd8 44.Bd4 Bf4 45.Rd1 Bc8 46.Qc3 Bd7 47.d6! Kg6 48.Bf2 Qg8 49.Qc2 Qe6? 50.Bb6 Kh6 51.Bf2 Rh3 52.Rd3 Qe8 53.Qc4 f5 54.gf5 Bf5 55.Be3 Rf3 56.ef5 Qh5 57.Qe6 Kh7 58.Qg6! (58.Qg6 Qg6 59.fg6 (59.Kf3?! Qf5 60.Ke2 Qg4 61.Ke1 Be5=) 59...Kg6 60.Kf3+–) 1–0. Bartels,Frank (2355) – Istrate,Bogdan, Giessen op, 1995. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 Nbd7 8.Be2 e5)

8.Be2 Re8

9.0-0 Ne4 10.Qc2+= f5 (10...Nef6 11.Rd1+=) 11.Nbd2 (11.Bd3 Nef6+=) 11...Nd2 12.Qd2 e5 13.de5 Ne5 14.Rfd1 Be6 15.c5 Qe7 (15...Qf6 16.Rab1 Red8 17.b6 dc5 18.Qc1 Nf3 19.Bf3 Rd1 20.Qd1+=) 16.cd6+– cd6 17.Rac1 Red8 (17...a4 18.Ba3 Nf7 19.b6+–) 18.Ba3 (18.b6 Rac8+–) 18...Nf3+= 19.Bf3 (19.gf3?! f4=+) 19...Qf7 20.b6 (worse 20.Bd6 Bf8 21.Rc7 Qf6–/+) 20...Rd7 21.Rc2 (21.Bd5 Bd5 22.Qd5 Qd5 23.Rd5 Ra6+–) 21...Be5 22.Bd5 (22.Bb2 f4+–) 22...Bd5 (22...Ra6 23.f4 Bf6 24.Bb2+–) 23.Qd5 Qd5 24.Rd5 Ra6 (better 24...a4!?+–) 25.f4+– Bf6 (25...Bg7 26.Rc7 Rc7 27.bc7+–) 26.Rc7 Rf7 27.Rd6 Ra8 (27...a4 28.Rf7 Kf7 29.Rd7 Ke6 30.Rb7+–) 28.Rf7 Kf7 29.Rd7 Ke6 30.Rb7 Bd8 31.Bc5 Rc8 32.Bd4 Rc6 (32...Bh4 33.g4 Rc1 34.Kg2 fg4 35.Rh7 Rc2 36.Kf1+–) 33.Ra7 (33.Kf2 a4+–) 33...Rc1 (better 33...Bb6 34.Ra6 Bd4 35.Rc6 Kd5 36.ed4 Kc6+–) 34.Kf2 Rc2 (34...Rb1 35.Ra5 Kd6 36.Ra6+–) 35.Kf3 Ra2 (35...Bh4 36.g3 Bd8 37.Rh7 Bb6 38.Bb6 Ra2 39.h4+–) 36.b7 (36.Rh7!? Bb6 37.Bb6 a4+–) 36...Bc7 37.Ra8 1–0. Ulankov,Andrey (2090) – Kalugin,Alexander (2120), Gorodetz RUS, City Ch, 2014. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.d4 a5 6.b5 d6 7.e3 Nbd7 8.Be2 Re8)

9.0-0 e5 10.Nc3 ed4 11.ed4 c6 12.a4 Qc7 13.Re1 Nf8 14.h3 Bf5 15.Bd3 Bd3 16.Qd3 Ne6 17.g3 (17.Rab1 d5=) 17...h5 18.Kg2 Rad8 19.Re2 Nh7 (19...h4!?=) 20.Rae1+/- Qd7 21.Bc1 f5 (21...Nf6 22.Be3+/-) 22.Bd2 Nef8 (22...Nf6 23.Kg1+/-) 23.Nd1 Re2 24.Re2 Re8 (24...Nf6 25.Nb2+/-) 25.Re8 Qe8 26.Ba5 Qa8 (26...Nf6 27.Nc3+/-) 27.Bc7+- Qa4 28.Bd6 cb5 29.cb5 Ne6 30.Be5 Nf6 31.Ne3 Ne4 32.d5 N6c5 33.Qd4 (33.Qe2 Kh7+-) 33...Qa2 (33...Qd4 34.Bd4 Nd3 35.Nc4+/-) 34.Nf5 (34.Nc4 Bf8 35.Nfd2 Nd2 36.Nd2 Kh7+-) 34...gf5? (better 34...Be5!? 35.Ne7 Kf7 36.Ne5 Ke7+/-) 35.Bg7+- Nf2 36.Qf2 Qf2 37.Kf2 Kg7 38.Ke3 Kf6 39.Kd4 b6? (39...Ne4 40.Ne5 Ng3 41.Nd7 Ke7 42.Nc5+/-) 40.Nh4?? (better 40.Nd2!?+-) 40...Nb3 (40...Nb7+=) 41.Kc4 (better 41.Kd3!?+/-) 41...Nd2= 42.Kd3 Ne4 43.g4 hg4 44.hg4 Nf2 45.Kd4 Ng4 46.d6 Ne5 47.Kd5 Nd7?? (better 47...f4+=) 48.Kc6+- Ke6 (48...Ke6 49.Nf5! Nf8 50.Nd4 Ke5+-). jhonores (2220) - kemo7spy (2205), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.0-0 e5 10.de5 Ng4 (10...Ne4 11.Bd3 Nec5 12.Be2=) 11.Nc3 Nge5 12.Ne5 Ne5 13.f4 Nd7 14.e4 (14.Qd2 a4=) 14...Nc5 15.Qc2 f5 (15...Bd4 16.Kh1 Ne4 17.Ne4 Bb2 18.Rad1+=) 16.e5 de5 17.Rad1 Bd7 18.fe5 Be5 (18...Re5 Not 19.Bf3+=) 19.Bf3 Qg5 (19...c6!? 20.bc6 bc6=) 20.Nd5 c6 21.Be5 Re5 22.Nb6 (better is 22.Qf2 cd5 23.Qc5+=) 22...Qe3?? (better is 22...Rd8!?=) 23.Kh1 (better is 23.Qf2 Rd8 24.Qe3 Re3 25.bc6 bc6 26.Bc6 Bc6 27.Rd8 Kg7 28.Rc8+–) 23...Rd8+/– 24.bc6 bc6 25.Bc6! (25.Nd7 Rd7 (worse is 25...Nd7 26.Bc6 Re7 27.c5+–) 26.Rd7 Nd7 27.Bc6 Nb6=) 25...Bc6 26.Rd8 Kf7 (26...Kg7 27.Nd5 Qd4 28.h3+/–) 27.Qd2 (27.Nd5 Qd4 28.h3 Ne4+/–) 27...Qe4 (27...Qe2 28.Kg1+/–) 28.Rd4 (28.Rc8!? Re7 29.h3+–) 28...Qe2+= 29.Rg1 Qd2 30.Rd2 Ne4 31.Rb2 f4 32.Rf1 g5 33.Kg1 Nd6 34.Rd1 Ke6 35.Rdd2 Ne4 36.Rd8+/– g4? 37.Nd5!+– Bd5 38.Re8 Kf6 39.Re5 Ke5 40.cd5 f3 41.gf3+– gf3 42.Rb5 a4 43.Ra5 h6? 44.d6 Kd6 45.Ra4 Ke5 46.Re4! (46.Re4 Kd5 47.Rh4+–) 1–0. Choma,Alexandre Pedro – Araujo,Adalberto (2290), Curitiba IRT CXC, 2001. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.d4 Bg7 4.b4 a5 5.b5 0-0 6.Bb2 d6 7.e3 Nbd7)

9.0-0 h6 10.Nc3 e5 11.a4 Nh7 12.Qb3 Kh8 (12...ed4 13.ed4 Ng5 14.Rad1=) 13.Rfd1 f5 (13...ed4 14.Nd4 Nc5 15.Qc2+=) 14.Rac1 e4 15.Nd2 Qg5 (better 15...Nhf6!?+=) 16.Nd5+- Qd8 17.Ba3 White prepares the advance c5 (17.c5 Nhf6 18.Nf4 g5+/-) 17...Rb8 (17...Nhf6 18.Nf4 g5 19.Nh5+/-) 18.c5+/- c6 (better 18...dc5!? 19.Bc5 Nhf6+/-) 19.Nf4+- Qf6 20.cd6 g5 (20...Ng5 21.bc6 bc6 22.Qc3+-) 21.Nh5 Qg6 22.Ng7 Qg7 23.Nc4 cb5 24.Qb5 Ndf6 (24...b6 25.Ne5! (25.Qf5?! Nc5 26.d7 Bd7+-) 25...Nhf6 26.Rc7+-) 25.Ne5 (better 25.Qa5 f4+-) 25...Be6 (25...Bd7 26.Qa5 Ra8 27.Qb4+-) 26.Bc4 (26.Rc7 Qg8 27.d5 Bd5 28.Rd5 Nd5 29.Nf7 Qf7 30.Rf7 Ndf6 31.Qf5 Rf8+-) 26...Bc4 (26...Nf8 27.Qa5 Ra8 28.Qb5+-) 27.Qc4 (27.Rc4 Rec8 28.d7 Rc4 29.Qc4 Nd7 30.Nf7 Kg8 31.Ng5 Kh8 32.Nf7 Kg8 33.Nh6 Kh8 34.Nf7 Kg8 35.Nd6 Kh8+-) 27...Nf8 28.Qf7 (better 28.Qb5 N8d7 29.Rc7+-) 28...Qf7 29.Nf7 Kg7 30.Ne5 Red8 31.Rc7 Kg8? (31...N6d7 32.Rb1+-) 32.Rdc1 (32.Nf7 Rd7 33.Nh6 Kh7 34.Nf5 b5+-) 32...Ne6? (32...Ne8+-) 33.Re7 Re8 (33...Ng7 34.Rcc7 Nfe8 35.Nf7+-) 34.d7 Nd7 (34...Re7 35.Rc8 Kh7 36.Rb8+- (36.Be7?! Nd7 37.Rb8 Nb8+-)) 35.Nd7 Re7 36.Be7 b5 (36...Ra8+-) 37.ab5 (better 37.Nb8 Kf7 38.d5 Ke7 39.Nc6 Kf6 40.de6 Ke6 41.ab5+-) 37...Rb7 38.Nc5 Re7 39.b6 Nd8 40.Ra1 (40.d5!? Rf7+-) 40...Nb7 41.Kf1 1-0. jhonores (2205) - Benyamin2001zZz (2170), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

9.Qc2 =.

9.Nc3 e5 10.de5 Ne5 11.Ne5 de5 12.Qb3 Be6 13.0-0 (13.Rd1 Nd7=) 13...Qc8 (13...Ng4 14.h3 Nf6 15.Rad1+=) 14.Rfd1 (14.Rad1 c6+=) 14...c6 15.Rac1 (15.Qa4 Qc7+=) 15...e4 (15...Rd8 16.Na4 Nd7 17.Bf3+=) 16.Na4 Qc7 (16...Qb8 17.h3+=) 17.b6+/– Qc8 (17...Qb8 18.h3+/–) 18.Nc5 Bg4 (18...a4 19.Qa3+/–) 19.Bg4+– Ng4 20.Bg7 Kg7 (20...Qb8 21.h3 Qh2 22.Kf1 Kg7 23.hg4 Qh1 24.Ke2 Qg2 25.Qb2 Kg8 26.Qf6 Qg4 27.Ke1+–) 21.Rd7 (21.Qb2 Kg8 22.h3 Ne5 23.Ne4 Qf5+–) 21...Rb8 (21...a4 22.Qd1 Ne5 23.Qd4+–) 22.Qb2 (22.Rc7 Qf5 23.Qb2 Kg8 24.Nb7 Qe6+–) 22...Kg8 (22...Ne5 23.Rd4 f5 24.Rd7 Kh6 25.Rc7+–) 23.Rc7 Qf5 24.Nb7 Ne5?! (24...Re6+–) 25.Nd6 (25...Qf6 26.Qd4+–) 1–0. Garfield85 (1840) – StephenHilton, internet, 2006.

9.Nc3 e5 10.de5 Ne5 11.Ne5 Re5 12.Nd5 Nd5 13.cd5 Rd5 14.Qd5 Bb2 15.Rd1 Bc3 16.Kf1 Rb8 17.Qb3 Bb4 18.h4 h5 19.g4 (19.a3 Be6 20.Qd3 Bc5=) 19...hg4 20.h5 gh5 21.Rh5 Qf6 22.Rd4 Be6 23.Bc4 Re8 (better is 23...g3!? 24.Rf4 Qa1 25.Kg2 gf2 26.Kf2 Qe1 27.Kf3 Re8=) 24.Rf4 Qg7 25.Be6 Re6 26.Qc4 (26.Qd5 Re5 27.Re5 de5 28.Qd8 Bf8+–) 26...Bc5 (better is 26...g3+=) 27.Rg4+– Rg6 28.Rg6 Qg6 29.Qh4 f6 30.Rh6 Qd3 31.Kg2 (31.Kg2 Be3 32.fe3 Qd2 33.Qf2 Qd5 34.Kh2 Qe5 35.Qg3 Qg3 36.Kg3+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Kunze, 2009.

9.Nbd2 b6 10.0-0 Bb7 11.Qc2 Rc8 (11...e5 12.d5+=) 12.Rad1 (12.e4 Nh5+=) 12...e6 (12...c6 13.bc6 Bc6 14.e4=) 13.Ng5 (13.e4 c6 14.bc6 Bc6+=) 13...h6 (13...c5 14.bc6 Bc6 15.Nge4 Ne4 16.Ne4=) 14.Nge4 White prepares the advance c5 (14.Ngf3 c5+=) 14...Ne4= 15.Ne4 Nf6 (15...Be4 16.Qe4 e5 17.Qg4+=) 16.Nf6 Bf6 (16...Qf6 17.e4=) 17.e4 e5 (17...Bg7!?+=) 18.c5+– bc5 (18...Ra8 19.c6 Bc8 20.d5+–) 19.dc5 d5?? (better 19...Rb8+–) 20.c6+– Ba8 (20...Bc6 21.Qc6 d4 22.Bc1+–) 21.Rd5 Qe7 22.Rd7 Qe6 (22...Qb4+–) 23.Bc4 Qg4 24.Rf7 1–0. Janek – Faur, internet free game, 2017.

7.c4 e5

8.Nc3 Nbd7 9.Be2 b6 (9...ed4 10.ed4 d5 11.c5=) 10.de5+= de5 11.Qc2 (11.0-0 Bb7+=) 11...Bb7 12.Rd1 (12.0-0 e4 13.Nd4 Qe7+=) 12...Qe7 13.Nd5 (13.0-0 Rad8+=) 13...Nd5= 14.cd5 Qb4 (14...e4 15.Bg7 Kg7 16.Nd4=) 15.Rd2 (15.Bc3 Qd6+=) 15...Rac8 (15...e4!? 16.Bg7 Kg7=) 16.0-0+/– Rfe8 (16...Qd6 17.Ng5+=) 17.Rb1 (17.e4 f5 18.Bc4 fe4 19.Qe4 Qd6+=) 17...Qe7 (17...Qc5 18.Bc4+=) 18.e4+/– Nc5 19.Rdd1 (19.Ba3 Bf8+/–) 19...Rcd8 20.Ba3 Bf8 21.Bc1 f6 (21...Qd6 22.Be3+/–) 22.Nd2 (22.Be3 Qd7+/–) 22...Bc8 (22...f5 23.Bc4 Kg7 24.ef5 Bd5 25.fg6 hg6 26.Bd5 Rd5 27.Bb2+/–) 23.Ba3 Qg7 24.Nb3 Nb7 25.Bf8 (25.Bb2 Qd7+=) 25...Kf8 (25...Rf8 26.Rbc1 a4 27.Nd2+=) 26.Rbc1 Re7 27.Rd3 a4 28.Nd2 Nc5 29.Rc3 (29.Re3 f5+=) 29...f5 30.f3 (30.Bc4 Qf6+=) 30...Bd7 31.Rb1 Kg8 32.Nc4 fe4 33.d6 (worse is 33.fe4 Ne4 34.Re3 Nc5–/+) 33...cd6 34.Nb6 ef3+= 35.Rf3 Bf5 36.Qc4 Ne6 37.Rd1 Rc7 38.Qh4 g5 39.Qb4= Nf4 40.Bc4+= Kh8 41.Rd6 Qf8 42.Rd8 Qd8 43.Bf1 Rc1 44.Nc4? Rb1 45.Qa3 g4?? 46.Rf2 Bd3= 47.Ne3 Kg8–/+ 48.Qc5 Qd4 49.Qd4 ed4 50.Ng4 Ne2 51.Kh1 Nc3 52.Kg1 Bb5 53.Nh6 Kh8 54.g4 Ne4 55.Rf5 Nd6 56.Nf7–/+ Nf7 57.Rb5 Rb5 58.Bb5= a3 59.Kf2 Kg7 60.Kf3 Kf6 61.Bd3 Ne5+= 62.Ke4 Nd3 63.Kd3 Kg5 64.Kd4 Kg4 65.Ke5 h5 66.Ke4 h4 67.h3 Kh3 68.Kf3 Kh2 69.Kf2 h3 70.Kf1 Kg3 (70...Kg3 71.Kg1 Kf3–+) 0–1. Papazov,I (2250) – Socko,B (2485), w–u18 boys Guarapuava BRA, 1995. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 a5 6.b5 d6 7.d4 e5)

8.Be2 a4 A) 9.de5 Nfd7 (9...Ng4 10.Qc2 Ne5 11.Be5 Be5 12.Ne5 de5 13.0-0 Bf5+=) 10.0-0 Ne5 11.Ne5 de5 12.c5 Qe7 13.Qc2 Rd8=; B) 9.a3 Nbd7 (9...Re8 10.de5 Nfd7 11.Nc3 de5 12.e4 Qf6 13.Na4 c6+/–; 9...ed4 10.Bd4 Re8 11.Nc3 c5 12.bc6 Nc6 13.0-0 Nd4+=; 9...Be6 10.Nc3 Nbd7 11.Na4 ed4 12.Nd4 Qb8 13.0-0 Qa7+/–) 10.Nc3 ed4 11.ed4 Nb6 12.0-0 Re8 13.Re1 Be6=; C) 9.0-0 Nbd7 (9...Be6 10.de5 Nfd7 11.Qc2 de5 12.Rd1 Qe7 13.Ba3 Nc5+/–) 10.a3 ed4 11.ed4 Re8 12.Re1 Nb6 13.d5 Bf5=.

8.Be2 b6 9.de5+– Ng4 10.Qd5 (10.0-0 Ne5 11.Nd4 c5 12.bc6 Nbc6+–) 10...Ra7= 11.h3 (11.Qd2 Ne5 12.Ne5 de5 13.Qd8 Rd8+=) 11...Bb7 12.Qd2 Ne5 13.Nc3 (13.Ne5 Be5 14.Be5 de5 15.Qd8 Rd8=) 13...a4 (better 13...Nf3 14.Bf3 Bf3 15.gf3 Nd7=) 14.0-0-0?? (better 14.Nd5+=) 14...Nbd7 (14...a3 15.Ba1–/+) 15.Ne5 Ne5 (15...Be5 16.Nd5 Bd5 17.cd5–/+) 16.f4 (16.Nd5!? a3 17.Bd4=+) 16...a3–/+ 17.Ba1 Bg2?? (better 17...Nd7–/+) 18.fe5= Bh1 19.Rh1 Be5 20.Kc2 (20.h4 Qa8 21.Qd1 Qg2=) 20...Qh4 21.Kb3 Re8 (21...f5 22.Qe1 Bg3 23.Qd2=) 22.Bf3 c6?? (better 22...Re6=) 23.Bc6+– Re6 24.Bd5 (24.Nd5 Ba1 25.Ra1 Qh3+–) 24...Rf6? (better 24...Re8+=) 25.Ne4+– Ba1 26.Ra1 Rf3 27.Re1 (27.Qd4 Qf4 (27...Qh3?? 28.Qb6 Rd7 29.Ka3+–) 28.Re1 Re7 29.Ka3 Re5+–) 27...Rh3 (27...Re7 28.Nd6 Rf2 29.Qc3+–) 28.Re2 (28.Rf1!? Qh6 29.Kb4 Qe3 (29...Re3?? 30.Rf3+–) 30.Qe3 Re3 31.Nd6 Rc7+–) 28...Re7+– 29.Qd4 Re5 30.Ka3 (30.Rf2 Rf5 31.Rf5 gf5 32.Nf6 Kh8 33.Qh4 Rh4+–) 30...Kg7 (30...Qe7 31.Qd3=) 31.Qb2 (better 31.Kb4!? Kh6 32.Rd2+–) 31...f6 (31...Kf8 32.Qd4 (32.Nd6 Qe7 33.c5 bc5=) 32...Kg7 33.Kb4+–) 32.Qd4+= (32.Nd6?? Rhe3 33.Re3 Re3 34.Ka4 Qe1–+) 32...f5 (32...Qg4 33.Re1 Kh6 34.Qd3+=) 33.Qb6+– Re4 34.Be4 Qe4 35.Kb4 Rh4 (35...Qb1 36.Ka5 Qf1 37.Qd4 Kf7+–) 36.Qd4 Qd4 (36...Kf8 37.Qd6 Kf7 38.Qc7 Kf6 39.b6 Qb1 40.Kc5+–) 37.ed4 Rd4 (37...f4 38.b6 Rh1 39.Rb2+–) 38.b6 d5 (38...Rd1 39.Rb2 Re1+–) 39.b7 Rc4 40.Kb5 Rc1 41.Rb2 1–0. Mirzoev,A (2535) – Viers,M (1995), 21st Wasselonne Open, 2017. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 d6 5.d4 Bg7 6.Bb2 0-0 7.e3 e5)

8.Be2 c6 9.a4 (9.0-0 e4 10.Nfd2 Re8+=) 9...e4 (9...ed4 10.Bd4 c5 11.Bc3+=) 10.Nfd2 d5 (10...c5 11.0-0+=) 11.Nc3 h5 (11...Be6 12.cd5 cd5 13.0-0+=) 12.Qb3 (12.bc6 bc6 13.Rb1 h4+/–) 12...Be6 (12...Re8 13.0-0+=) 13.Ba3 (13.bc6 bc6 14.Ba3 Re8+=) 13...Re8 14.Rc1 (14.0-0 Nbd7+=) 14...Bh6 (14...Nbd7 15.0-0+=) 15.bc6+/– bc6 16.cd5 Nd5 (16...Bd5 17.Qc2+/–) 17.Nd5 (17.Qb7!? Na6 18.Ba6 Nc3 19.Rc3+–) 17...Bd5 18.Qc3 (18.Nc4 Na6+/–) 18...Nd7 (18...Na6 19.Nc4+/–) 19.Nc4 (19.0-0 Nb6 20.Qc2 h4+=) 19...Bg7+= 20.Nd6 (20.Qc2 h4+=) 20...Re6 21.Nb7 Qg5 (21...Qb6 22.Nc5 Nc5 23.Bc5+=) 22.g3 (22.0-0 h4+/–) 22...h4 23.Nc5 Nc5 24.Bc5 Bh6 (24...Ree8 25.Rb1+=) 25.Qb2 (25.Rb1 Ree8+=) 25...Ree8 26.Rb1 Qf5 (26...Bg7 27.Bf1+=) 27.Qb7 (27.gh4!? Qh3 28.h5 gh5 29.Bf1+/–) 27...Qh3+= 28.Bf1 Qe6 (28...Qc8 29.Qb2+=) 29.Rb6 h3 30.Be2 Reb8 (30...Red8 31.0-0+=) 31.Qb8 Rb8 32.Rb8 Kh7 33.Rb7 Bg5 34.Rb2 Bc4+= 35.Bd1 Be7 36.Be7 Qe7 37.Kd2 Qa3 38.Rb7? Qd3–+ 39.Kc1 Qc3 40.Kb1 Qa3?? 41.Rb2= Bd3 42.Bc2 Bc2 43.Rc2= Qa4 44.Rhc1 Qb3 45.Ka1 a4 46.Rc6 Qa3 47.Kb1 Qb3 48.Ka1 Kg7 49.R6c3 Qb4 50.R3c2 Kf6 51.Rd1 Qa3 52.Kb1 Qb3 53.Kc1 a3 54.Rdd2 Qb5 55.d5 Ke7 56.d6 Kd7 57.Rc7 Kd8 58.Rcc2 Kd7= 59.Rc7 Kd8 60.Rcc2 (60.d7 Qf1 61.Kc2 Qd3 62.Rd3 ed3 63.Kd3 Kc7 64.Kc3 Kd7 65.Kb3+=) ½–½. Barbeau – Brodeur, Quebec, 1983. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 e5)

8.Be2 Nfd7 9.Nc3 f5 (9...Re8 10.0-0+=) 10.Qb3 (10.0-0 e4 11.Nd2 c5+=) 10...e4 11.Nd2 Kh8 12.h4 (12.Rd1 Qg5 13.0-0 Nf6+=) 12...h6 13.Nd5 Re8 14.a4 c6 15.Nf4 Nf8 16.0-0-0 (16.d5 cb5 17.cb5 Nbd7+=) 16...Qf6 (16...Kh7 17.b6=) 17.Rdg1 (17.b6 Ne6+=) 17...cb5 (17...Nbd7 18.b6=) 18.cb5 Be6 (18...Ne6!? 19.Nd5 Qf7+=) 19.d5 Qb2 20.Qb2 Bb2 21.Kb2 Bg8 22.Nc4 Nbd7 (22...Rd8 23.Rc1+–) 23.g4 (23.Nd6 Re5+–) 23...fg4 (23...Nc5 24.gf5 gf5+/–) 24.Bg4 (24.Nd6 Re5+–) 24...Ne5? (better is 24...Nc5!?+/–) 25.Nd6+– Re7 26.Be2 (26.Bc8 Nd3 27.Nd3 ed3+–) 26...Rd8 27.Ne4 Bd5 28.Nd5 Rd5 29.Rd1 Red7 (29...Rd1 30.Rd1 Ne6 31.f4+–) 30.Rd5 Rd5 31.Rd1 Rd1 32.Bd1 Nfd7 (32...b6 33.Kc3+–) 33.Kc3 Kg7 34.Kd4 Kf8 (34...b6 35.Kd5 Kf8 36.Kd6+–) 35.f4 Nf7 36.Nc5 Nc5 37.Kc5 1–0. Urbanec,Miroslav – Polak,Jaroslav, corr, 1970.

8.Be2 Be6 9.0-0 =.

8.Be2 Be6 9.de5 Nfd7 10.Qc2 Ne5 11.Ne5 de5 12.Qe4 Bc8 13.Nc3 Qe7 +=.

8.Be2 ed4

9.ed4 c6 10.a4 d5 11.0-0 =.

9.ed4 c6 10.a4 Nbd7 11.Nc3 Re8 12.0-0+= Nb6 13.Re1 Bf5 14.Qb3 Qc7 15.Rac1 Rad8 16.bc6 bc6 17.d5 Nfd7 18.Bf1 Nc5=+ 19.Re8 Re8 20.Qd1 Bg4 21.h3 Bf3 22.Qf3= Nba4 23.Na4 Na4 24.Bg7 Kg7 25.Ra1 Nc5 26.Qc3 Kg8 27.Ra5 Ne4 28.Qa1 Qb6 29.Qa2 cd5=+ 30.Ra6 Qd4 31.cd5 Re5 32.Ra4 Qd1 33.Ra8 Kg7 34.Qb2 Qd2 35.Qd2 Nd2 36.Bd3 Rd5 37.Ra3 Rc5 38.f4 Nc4 39.Ra6 d5 40.Kf2 Nb2 41.Be2 Rc2 42.Ke1 d4 43.Rd6 d3! 44.Bf3 h5 45.h4 Rc4 46.g3 Rc3 47.Kd2 Nc4 48.Kc3–/+ Nd6 49.Kd3 Nf5 50.g4 Nh4 51.Bd1 Ng2 52.Ke4 hg4 53.Bg4 Nh4 54.Bh3 Kf6 55.Bc8 Ke7 56.Bh3 f6 57.Bc8 Ng2 58.Ba6 Kd6 59.Bf1 Ne1 60.Bc4 f5 61.Ke3 Ng2 (61...Ke7 62.Bf1–/+) ½–½. Kuehn – Arnold, corr DDR (year?).

9.ed4 c6 10.Nc3 cb5 11.Nb5 Re8 +=.

9.ed4 c6 10.Nc3 Re8 11.0-0 Nbd7 12.Re1 Nb6 13.Na4 cb5= 14.cb5 Na4 15.Qa4 b6 16.Bc4 Ra7 17.Re8 Qe8 18.Re1 Re7 19.Re7 Qe7 20.Qd1 d5 21.Bd3 Bg4 22.Qe1 Qe1 23.Ne1 ½–½. Wolf,M – Arnold, corr (year?).

9.ed4 d5 10.0-0 =.

9.ed4 d5 10.c5 c6 (10...a4 11.a3=) 11.b6 (11.0-0 Ne4+=) 11...Ne4= 12.Nbd2 (12.Nc3!?=) 12...Nc5 13.Ba3 Nca6 (13...Ne6!? 14.Bf8 Kf8+=) 14.Bf8= Bf8 15.Rb1 (15.Qb3 Bf5=) 15...Bf5 16.Rb2 Nd7 17.0-0 (17.Qb3 a4 18.Qa4 Nb4–/+) 17...Nb6 (17...Ba3 18.Rb3 Bd6 19.Rb2=) 18.Qb3= Nb4 (18...Bb4 19.a3 a4 20.Qe3=) 19.a3 a4 (19...Bc2 20.Rc2 a4 21.Qb2 Nc2 22.Nb1 Na3 23.Na3=) 20.Qc3 Na6 21.Ne1 (21.Bd3 Bd3 22.Qd3 Bd6=) 21...Qc7 (21...c5 22.Nc2=) 22.Bd3 Be6 (22...Bd3 23.Nd3 Nc8 24.Ne5=) 23.Nef3 (23.Nc2 Nd7=) 23...Nd7 (23...Nc4 24.Bc4 dc4 25.Re1=) 24.Rfb1 b6 25.Ne5 (25.Ng5 Bg7=) 25...Ne5+= 26.de5 ½–½. Pfeiffer – Mittag, corr, 1977. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 d6 5.e3 0-0 6.d4 a5 7.b5 e5 8.Be2 ed4)

9.ed4 Ne4 10.0-0 Re8 (10...d5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3+=) 11.Re1 Bg4 (11...Be6 12.Qc2 d5 13.Nc3+=) 12.h3 (12.Nc3 Nc3 13.Bc3 d5+=) 12...Be6 13.Bd3 (13.Nc3 Nc3 14.Bc3 a4+=) 13...d5 14.Qc2 Nd6 (14...f5 15.Nbd2+=) 15.c5 Nf5 (15...Nc4 16.Bc4 dc4 17.Na3+=) 16.Nbd2 c6 17.Qa4 cb5 18.Bb5 Nc6 (18...Re7 19.g4 Nh6 20.Rab1+=) 19.Bc6+/– bc6 20.Qc6 Ne7 21.Qa4 Bd7 (21...Qc7 22.Ne5+/–) 22.Qd1 (22.Qa3 Rb8+/–) 22...Rb8 (22...Nc6 23.Re8 Qe8 24.Bc3+/–) 23.Bc3 Nc6 24.Re8 Be8 (24...Qe8 25.a4+/–) 25.Nf1 (25.Rb1 Rb1 26.Qb1 Bd7+/–) 25...Bd7 26.Ne3 Be6 27.Qd2 (27.Rb1 h6+/–) 27...Bh6 (27...h6 28.Re1+/–) 28.Rd1 (28.Ne5 Ne5 29.de5 Qc7+/–) 28...Qc7 29.Qe2 (29.Re1 Bg7+/–) 29...Qb7 (29...Bg7 30.Ng5+/–) 30.Ng4 Bg7 31.Nfe5 Ne5 32.Ne5 Qc7 33.Qe3 a4 34.Nd3 h5 35.Qf3 Bh6 36.Re1+– Bf5? 37.Nb4 Be4 38.Nd5 Bd5 39.Qd5 Rd8 40.Qe4 Bg7 41.Rb1 Qc8 42.Rb4 (42.Rb4 a3 43.Rb3+–; 42.a3 Qa6+–) 1–0. Mikhalchishin,Adrian (2515) – Tatenhorst (2280), Bled, 1997. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 e5 8.Be2 ed4)

9.ed4 Re8 10.0-0 =.

9.ed4 Nh5 10.0-0+= Nf4 11.Re1 Ne2 (11...Re8 12.Nc3=) 12.Qe2+= Nd7 (12...Qf6 13.Qe7 Nd7 14.Qf6 Bf6 15.Nc3+=) 13.Nc3 Nf6 14.h3 (14.Qe7 Be6 15.Qd8 Rfd8+=) 14...Re8= 15.Qd2 Be6 16.d5 Bd7 17.Re8+= Qe8 18.Re1 Qf8 19.Nd1 b6 20.Qg5 h6 21.Qf4 Nh7 22.Bg7+/– Kg7 23.Qd4 Kg8 24.a3 Re8 25.Re8 Qe8 26.Ne3 h5 27.Kf1 Qe7 28.Nd2 Qf6 29.Qf6 Nf6 30.f4 Kg7 31.Kf2 ½–½. Jeschke,Holger – Fischer,Rudi, corr, 1995.

9.Bd4 Bf5 (9...Re8 10.0-0 Bg4 11.Nc3 Nbd7 12.h3 Bf5 13.Rc1 Nc5=; 9...Nbd7 10.0-0 Nc5 11.Nc3 Ne6 12.Re1 Re8 13.Qa4 Nd4=; 9...Bg4 10.0-0 Re8 11.Nc3 Nbd7 12.h3 Bf5 13.Rc1 Nc5=; 9...Be6 10.0-0 Nbd7 11.Nc3 c5 12.bc6 bc6 13.Qd3 Qe7=) 10.Bd3 Be6 11.0-0 Nbd7 12.Nc3 Nc5 13.e4 Nfd7 =.

8.Be2 Nbd7

9.0-0 a4 10.a3 ed4 11.Bd4 Ne4 12.Bg7 Kg7 13.Bd3 f5 =.

9.0-0 c5 10.a4 ed4 11.ed4+= Ne4 12.Qc2 Re8 13.Bd3 f5 14.Nbd2 cd4 15.Ne4+/– fe4 16.Be4 Nc5 17.Bd5 Be6 18.Bd4 Bd4 19.Nd4 Bd5 20.cd5 Re5 21.f4 Rd5?? 22.Qc4+– 1–0. Baumann – Mothes,Rainer, corr SOK–88–17, 1988.

9.0-0 ed4 10.ed4 d5 11.Ne5 Re8 12.Re1 Ne4 13.Bf3 Qh4 =.

9.0-0 ed4 10.ed4 Re8 11.Nbd2 Nf8 12.Re1 Ne6 13.g3 h6 14.Bf1 Ng5 15.Ng5+= hg5 16.Bg2 d5 17.Re8 Qe8 18.cd5 Qb5= 19.Qb3 Bd7 20.Qb5+= Bb5 21.Rc1 Re8 22.Rc7 Re1 23.Nf1 Bf1 24.Bf1+/– Nd5 25.Rb7 Rb1 26.Rb8 Kh7+= 27.Rb5 Nc7 28.Rb7 Ne6= 29.Kg2 Bd4 30.Rf7+/– Kg8 31.Re7 Rb2= 32.Bc4 Rf2 33.Kh3 Rf6 34.Be6 Kf8 35.Rd7 Re6 36.Rd4 Re5 37.Rd6 Kf7 38.Ra6 Rc5 39.Kg4 Rd5 40.Kh3 Kg7 41.a4 g4 42.Kg4+/– Rd4 43.Kg5 Rd5 44.Kh4 Rc5 45.Kh3 Kh6 46.Rf6 Rc4 47.Rf4 Rb4 48.Kg4 g5 49.Rb4 ab4 50.a5 b3 ½–½. Nimzowitsch,Aaron – Reti,Richard, Karlsbad, 1923.

9.0-0 ed4 10.Bd4 Nc5 11.Nc3 Re8 (11...Bf5 12.Rc1 Re8 13.Bc5 dc5=) 12.a3 (12.Nd5 Bf5 13.Qd2= Nfe4=) 12...Ne6 13.Re1 Nd4 =.

9.0-0 Qe7 10.Qc2 Re8 11.Nc3 ed4 12.ed4 Nb6 13.Rae1 Bg4 +=.

9.0-0 Qe7 10.Nc3 c6 11.a4 Re8 12.Ba3 e4 13.Nd2 c5 =+.

9.0-0 Qe7 10.Nc3 c6 11.bc6 bc6 12.e4 ½–½. Blauhut – Wolfram, corr SOK–89–49, 1989.

9.0-0 Re8 10.Nc3 ed4 11.Nd4 Nc5 12.a3 Nce4 13.Nd5 Be6 +=.

9.0-0 Re8 10.Nbd2 c6.

9.0-0 Re8 10.de5 Ng4 11.Qc2 Nde5 12.Nd4 =.

9.Nc3 ed4 10.ed4 Re8 11.0-0 Nb6 12.a4 Be6 13.Qb3 Nfd7 14.Nd1 c5 15.Ne3 cd4 16.Bd4 Bd4 17.Nd4 Qf6 18.Rfd1 Rec8 19.Ne6+/– fe6 20.Qd3 d5 21.cd5 Rc3 22.Qd2+– Rc7 23.Ng4 Qf8?! 24.d6 (24...Rc5 25.Qe3+–; 24.de6 Nc5 25.Qd4 Rg7+–) 1–0. Gerulis,J – Koskinen, corr Baltic Sea tt1, 1963.

9.de5 Ne4!? 10.Nbd2 c6. Mothes.

9.de5 de5 10.0-0 (10.Ne5 Ne4 11.Nd7 Bb2 12.Nf8 Qd1 13.Kd1–+ 13...Ba1–+) 10...e4 11.Nd4 Qe7 12.Ba3 Nc5 13.Nc3 Qe5 =.

9.de5 Ng4 10.Bc3 Nde5 11.0-0 Nf3 12.Bf3 Ne5 13.Be4 a4 =.

9.de5 Ng4 10.Nbd2 c6. Mothes.

9.Nc3 Re8

10.0-0 b6 11.Qc2 (11.de5 de5 12.Qc2 Nc5+=) 11...Bb7 (11...e4 12.Nd2 Qe7 13.a3+=) 12.Rad1 (12.de5 de5 13.Rfd1 Qe7+=) 12...ed4 13.ed4 Ne4 14.Rfe1 Ndf6 15.d5 Nc5 16.Nd4 Qd7 (16...Nfd7 17.Nc6 Qh4 18.g3+=) 17.h3 Re7 18.Nc6 Bc6 19.bc6 Qe8 20.Nb5 Rc8 21.Kf1 (21.Bc3 Qf8+=) 21...Qf8 22.Bf3 Rce8 23.Re7 Re7 24.Ba3 (24.Kg1 Qe8+=) 24...Ne8 25.g3 (25.Kg1 Nf6+=) 25...Be5 (25...Na6 26.Kg2+=) 26.Kg2 (26.Re1 Nf6+=) 26...Qg7 (26...Bf6 27.Bc5 dc5 28.a3+=) 27.h4 (27.Re1 Qf6+=) 27...h5 (27...Qf8 28.Re1=) 28.Bc1 (28.Re1 Qf8+=) 28...Bf6 (28...Nf6 29.Re1+=) 29.Bf4 (29.Na7 Re5+=) 29...Qf8 30.Kh2 Be5 31.Bg5 Bf6= 32.Bc1 Qg7 33.Na7 Bc3?? 34.Nc8+/– Re1 35.Re1 Be1 36.Bb2 Qf8 37.Qe2 Na4 38.Bc1 Bc3 39.Qc2 Nf6 40.Na7 Bd4 41.Qa4 (41.Qa4 Qe7 42.Qc2+–; 41.Nb5 Bf2 42.Qf2 Ne8+–) 1–0. Pecorelli Garcia – Vega, Villa Clara, 1995. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 a5 6.b5 d6 7.d4 e5 8.Be2 Nbd7 9.Nc3 Re8)

10.0-0 ed4 11.Nd4 Nc5 12.a4 Nce4 13.Qc2 Nc3= 14.Bc3 Ne4 15.Bb2 Qe7 16.Rad1 b6 17.Nc6+= Qe6 18.Bg7 Kg7 19.f4 f5 20.Bf3 Bb7 21.Rd4 Bc6–/+ 22.bc6 Re7 23.Re1 Rf8 24.g4 Rff7 25.Qb2 Kg8 26.Qg2 Kf8 27.Be4 fe4 28.Rf1 Re8 29.Rd5 Ree7 30.Qh3 Kg8=+ 31.f5 gf5 32.Rff5 Rf5 33.Rf5 Qc4 34.Qh6 Rf7 35.Qg5 Kf8 36.Qd8 ½–½. Kuehn – Zuechner,Georg, corr DDR, 1985.

10.0-0 ed4 11.Nd4 Nc5 12.Bf3 Nfd7 13.Nd5 Ne5 14.Be2 c6 15.Nf4 a4 16.a3 Bd7 17.Rc1 Qa5 18.Re1 Rac8 19.Bc3 Qa7 20.Ba1 Red8 21.h3 Be8 22.Bf1 Qa5 23.Bc3 Qc7 24.Ba1 Qe7 25.bc6 bc6 (worse is 25...Nc6 26.Nd5 Qe4 27.Nb5 Ba1 28.Ra1+/–) 26.Rb1 f5 27.Qc2 Bf7 28.Rb6 Qa7 29.Rb4 Qe7 30.Reb1 d5 31.cd5 cd5 32.Qd1 Rd7 33.Nf3 (better is 33.Bb5!? Rdc7 34.Ba4+/–) 33...Nf3= 34.Qf3 Ne4 35.Bg7 Nd2 36.Qd1 Nb1 37.Qd4 Na3 38.Bh6 Be6 39.Qe5?? d4 40.ed4?? Bb3–+ 41.Rb8 Rb8 42.Qb8 Rd8 43.Qb6 Nc4 44.Qc6 Nd6 45.Nd5 Qb7 46.Nf6 Kf7 47.Qc1 a3 48.d5 a2 49.Qa1 Bd5 50.Nh7 Ne8 51.Qh8 Ke6?? 52.Nf8+/– Kd6 53.Bf4 Ke7 54.Ng6 Kd7 55.Qe5+– Be4?? 56.Bb5 Kc8 57.Qe6 (57.Qe6 Rd7 58.Qe8 Rd8 59.Qe6 Rd7 60.Qg8 Rd8 61.Qc4 Bc6 62.Qe6 Rd7 63.Qe8 Rd8 64.Ne7 Qe7 65.Qc6 Qc7 66.Qc7; 57.Ne7 Qe7 58.Qb8) 1–0. Kaenel,Hansjuerg (2375) – Kveinys,Aloyzas (2525), Neuchatel op, 1995. (=1.Nf3 Nf6 2.e3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.c4 d6 6.d4 a5 7.b5 e5 8.Be2 Nbd7 9.Nc3 Re8)

10.0-0 Qe7 11.Na4 ed4= 12.Bd4 b6 13.Rc1 Bb7 14.Ba1 Ne4 15.Bg7 Kg7 16.Qd4 f6 17.Rfd1 Kf7 18.Nd2 Ndc5= 19.Nc5 dc5–/+ 20.Qb2 Nf2 21.Rf1 Ne4 22.Ne4 Be4 23.Bf3 Qe5 24.Qe2 Rad8 25.Rcd1 Rd1 26.Qd1 Bf3 27.Rf3 Qd6 28.Qd6? cd6–+ 29.Kf2 Re4 30.Rf4 Rf4 31.ef4 Ke6 32.Ke3 d5 33.cd5 Kd5 34.Kd3 c4 35.Kc3 a4 36.a3 Kc5 37.g3 h5 38.h3 f5 (39.Kc2 Kd4–+; 38...Kb5 39.Kd4 f5 40.h4–+) 0–1. Gerold – Strickert, corr DDR, 1977.

10.a4 ed4 11.ed4 Nb6 12.0-0 Bg4 13.Qb3 ½–½. Mikhalchishin,A (2550) – Mazi,L (2385), ch–SLO (team), Bled SLO, 1999. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 e5)

8.Be2 e4

9.Nfd2 c5 10.bc6 bc6 11.Nc3 Re8 12.Ba3 h5 13.0-0 Bf5 14.Qa4 Qc7 15.Rab1 Nbd7 16.Rb2 Bg4 17.Bg4 hg4 18.Qc2 c5 19.Nde4 Ne4 20.Ne4 cd4 21.Nd6 (21.Bd6? Qc6 22.Qb1 Re4–+) 21...Be5 22.c5 (22.Ne8 Re8 23.ed4 Bd4+–) 22...d3? (better is 22...Bd6 23.cd6 Qc2 24.Rc2 de3 25.fe3 Re3+/–) 23.Qd3 Nc5 24.Ne8 Re8? (24...Bh2 25.Kh1 Nd3 26.Nc7 Bc7 27.Rd2+–) 25.Bc5 (better is 25.Qb5 Nd7 26.Rd2+–) 25...Bb2+/– 26.Bd4 Rd8 27.Rd1 a4 28.Qe2 (28.Bb2? Rd3 29.Rd3 Qb6–+) 28...a3 29.g3 Qd7 30.f3 Qd5 31.fg4 1–0. Mikhalchishin,Adrian (2530) – Misanovic,Vesna (2340), Ljubljana op 5th, 1994. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 d6 5.d4 Bg7 6.Bb2 0-0 7.e3 e5 8.Be2 e4) (Known even as: Mikhalchishin – Basagic, Ljubljana 1994)

9.Nfd2 c5 10.bc6 bc6 11.Nc3 Re8 12.Rb1 Na6 13.0-0 c5 +=.

9.Nfd2 Qd7 10.Nc3 Qf5 11.h3 h5 (11...h6!?+/–) 12.g4!+– hg4 (12...Qg4 13.hg4) 13.hg4 Qe6 (13...Ng4 14.Bg4 Qg4 15.Qg4 Bg4 16.Nd5+– (16.Nce4?! f5 17.Ng5 Re8+=; 16.Nde4?! Nd7+=)) 14.g5 Nh7 (14...Ne8 15.Nce4 Nd7 16.Bf3+–) 15.Nd5 Qd7 16.Ne4 (16.b6 Na6 17.bc7 Nc7+–) 16...Qd8 17.Rh7 Kh7 18.Ndf6 Bf6 19.Nf6 (19.gf6?! Nd7=) 19...Kg7 20.d5 Rh8 (20...c5 21.dc6 Nc6 22.bc6 Qb6+–) 21.Qd4 Kf8 22.Nd7!! Nd7 (22...Bd7 Blocks the square `8 23.Qh8 Theme: Double Attack) 23.Qh8 Ke7 24.Bf6 (24.Bf6 Nf6 25.gf6 Kd7 26.Bg4) 1–0. McNab,Colin A – Sanz Alonso,FJ, Malta ol, 1980. (=1.c4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 e5 8.Be2 e4)

9.Nfd2 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Nc3 Re8 12.a4 Bd7 13.Rc1 Qe7 14.Ba3 Qe6 15.Qc2 Rad8 16.d5 (16.c5!? dc5 17.Bc5+/–) 16...Qe7= 17.f3 (better is 17.Bb2!?=) 17...ef3–/+ 18.Rf3 Bg4 19.Rg3 Nh5 20.Bg4 Ng3 21.hg3 Qg5 22.Bf3 Qe3 23.Kh1 (23.Kf1 Bd4 24.Nce4–+) 23…Qh6 (23...Qh6 24.Bh5 Qh5 25.Kg1 Bd4 26.Kf1 Qh1) 0–1. pumpkin (2255) – tedtogonon (2245), net–chess.com, 2003. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d6 3.Bb2 g6 4.c4 Bg7 5.e3 0-0 6.d4 a5 7.b5 e5 8.Be2 e4)

9.Nfd2 Re8 10.Nc3 c5 11.bc6 bc6 12.Rb1 Na6 13.0-0 Rb8 +=.

9.Ng5 =.

8.Be2 Re8

9.0-0 Nbd7 10.Nc3 ed4 11.ed4 Nb6 12.Re1 Bg4 13.Qc2 a4 =.

9.0-0 e4 10.Nfd2 Nfd7 (10...Bf5 11.Nc3+=) 11.Nc3 f5 12.a4 Nf6 13.Nb3 (13.Rb1 Be6+=) 13...Nbd7 14.Qd2 b6 15.f4 (15.Rad1 Qe7+=) 15...ef3 (15...Bb7 16.Rad1+=) 16.Bf3+/– Rb8 17.Qd3 Bb7 18.Bb7 Rb7 19.Rae1 Ng4 (19...Qe7 20.Nd2+=) 20.h3 Nh6 21.e4 Qh4 22.e5 Nf8 (22...Re6 23.Qf3 Ra7 24.Qd5+–) 23.c5 (23.Qf3 Rbb8 24.Qd5 Kh8 25.Bc1+/–) 23...dc5 24.dc5 Rbb8 25.Nd4 (better is 25.cb6 Be5 26.bc7 Bc7 27.Re8 Re8 28.Nd5+/–) 25...Rbd8=+ (25...Re5 26.Nf3 Rd8 27.Qc2 Re1 28.Re1=+; < 25...Be5 26.Nc6 Bf6 27.Ne2+=) 26.Nce2 Kh8 (26...Be5 27.Qb3 Nf7 28.Nc6 Bb2 29.Qb2=+) 27.Qb3 (27.Qc3 Be5 (27...Re5? 28.Nf3 Qa4 29.Ne5+–) 28.Nf3 Bc3 29.Bc3 Kg8 30.Nh4 Re4+–) 27...Nd7 (27...Be5 28.Nf3 Qf6 29.Ne5 Re5+–) 28.cb6+= Nc5 29.Qa2 (29.Qf3 cb6 30.Nc6 Nd3=) 29...cb6= 30.Nf4 g5 (30...Be5?? 31.Nf3 Qe1 32.Re1 (32.Be5?! Qe5 33.Ne5 Re5=) 32...Bb2 33.Qb2 Kg8 34.Re8 Re8 35.Nd5+–) 31.Nfe6 (31.Nfe2 Rd7=) 31...Ne6+= 32.Ne6 Rd2 33.Ng7 Rc8?? (33...Qg3 34.Qd5 Rd5 35.Ne8 Rd2–+) 34.Nf5 (34...Nf5 35.e6 Nd4 36.Qb3+–) 1–0. Zenner,Claus – Berger,Gerhard, corr DDR, 1972.

9.0-0 e4 10.Ne1 h5 11.Nc3 Nbd7 12.Rc1 Nf8 13.Qc2 Bf5 14.Nd5 White prepares the advance c5 14...N8h7 15.Nf6 Qf6 16.Qd1 Qg5 17.Rc3 Qh6 18.c5 d5 19.b6 cb6 20.cb6 Re6 21.Qb3 Nf6 22.Rc7 Rb8 23.Qb5 Bf8 24.Qa5 Bd6 25.Rc3 Ree8 26.Qb5 Ra8 27.Qb3 Bd7 28.Bb5 (28.a3!?+=) 28...Bb5= 29.Qb5 Ra2 30.Nc2 Qf8 31.Rb1 Rea8 32.Bc1 Qd8 33.Qb3 Bh2 (33...Qd7 34.Nb4 R2a5 35.Nc2–/+) 34.Kh2= Ng4 35.Kg3 Qg5 (35...Qg5 36.Kh3 Nf2 37.Kh2 h4–+) 0–1. Szypulski,Andrzej (2480) – Sekulic,Dusan (2315), Czestochowa, 1984. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 d6 5.d4 Bg7 6.Bb2 0-0 7.e3 e5)

9.Nc3 ed4 10.ed4 Bf5 (10...Nbd7 11.0-0=) 11.0-0+= Ne4 (11...d5 12.Re1=) 12.Bd3 (12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bf5+=) 12...Nd7 (12...Nc3 13.Bc3 Bg4 14.h3+=) 13.Re1 Ndf6 (13...Nc3 14.Re8 Qe8 15.Bc3+=) 14.Qc2 d5 (14...Nc3 15.Bc3 Bd3 16.Qd3+=) 15.Nd5+– Nd5 16.cd5 (16.Re4? Nb4 (16...Be4?! 17.Be4 Nb4 18.Qb1=+) 17.Re8 Qe8–+; worse 16.Be4 Re4 17.Re4 Nf6+=) 16...Nd6 17.Re8 Qe8 18.a4 (18.Qc7?! Bd3 19.Qd6 Qb5=) 18...Bd3 (18...Qd8 19.Ne5+–) 19.Qd3 Qd7 (19...Qd8 20.Ne5+–) 20.Ne5 Qe7 21.Re1 Re8 (21...Nf5 22.Qc3+–) 22.Bc3 (22.Qc3 b6+–) 22...b6 23.Bd2 (23.Qh3 Nf5+–) 23...Nf5 (23...Qh4 24.Re3+=) 24.g4 (24.Nf3 Qd7 25.Re8 Qe8 26.Bf4+–) 24...Nh4 (24...Nd6!?+–) 25.Qh3 (25.Qg3 Qd8 26.Nc6 Re1 27.Be1 Qe8+–) 25...Qd8 26.Nc6 Re1 27.Be1 Qg5 (27...Qe8 28.Kf1 (28.Qh4?! Qe1 29.Kg2 Qe4 30.Kg3 Bd4+=) 28...g5 29.Qe3+–) 28.f4! Qf6? (28...Qf4 29.Ne7 Double attack (29.Bh4 Discovered attack; 29.Bh4 Deflection; 29.Bg3 Decoy)) 29.Qh4 (29.Qh4 Qf4 30.Qd8 Bf8 31.Bg3 Qg4 32.Kf2+– (32.Qc7 Qd1 33.Kf2 Qd2 34.Kf3 Qd3 35.Kg2 Qe4 36.Kg1 Qb1 37.Kf2 Qc2 38.Ke3 Qc3 39.Kf4 Qd2 40.Kg4 Qd1 41.Kh3 Qf1 42.Kh4 Qf6 43.Kh3 Qf1 44.Kh4 Qf6 45.Kh3 Qf1=)) 1–0. Janek – Nikkwl, internet, 2017.

9.Nc3 Qe7 10.0-0 Bf5 11.a3 e4 12.Nd2 Qe6 13.Rc1 c5 +=.

9.de5 Nfd7 10.0-0 Ne5 11.Ne5 de5 12.Qc2 Qg5 13.Rd1 Bh3 +=.

9.de5 Ng4 10.c5 Ne5 11.Ne5 de5 12.Qd8 Rd8 13.Nc3 Bf5 =.

8.de5 Nfd7

9.Qc2 Ne5 10.Ne5 de5 11.Nc3 Be6 12.Rd1 Nd7 13.Be2= Rc8 =.

9.Nc3 Ne5 10.Be2 =.

9.Nc3 Ne5 10.Ne5 de5 11.Be2 Be6 12.0-0 f5 13.Ba3 Re8 14.Qd8 Rd8 15.Rad1 Nd7 16.Nd5 Bd5 17.Rd5 Nf6 18.Rd8 Rd8 19.c5 Kf7 20.Bc4 Ke8 21.c6 b6 22.f3 Nd5 23.Re1 Bh6 24.Kf2 Nc3 25.Bc1 Bf8 26.g4 Ke7 27.Kg3 Kf6 28.Bb2 Nd1? 29.g5!+– Kg5 30.Be5 Bb4 31.Rg1 Rd2 32.Bc7 h5 33.Bf4 Kf6 34.c7 h4 35.Kh4 Rh2 36.Bh2 (36.Bh2 Bc5 37.c8Q g5 38.Rg5 Ke7 39.Rg8 Ne3 40.Qe6#) 1–0. Danielian,Elina (2320) – Blazkova,Petra (2180), EU–ch U18 Girls, 1994. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 d6 6.d4 0-0 7.e3 e5)

9.Nc3 Ne5 10.Ne5 Be5 11.Be2 (11.Bd3 Nd7 12.0-0 Re8 13.Na4= Qh4=) 11...Bf5 12.Bf3 c6 13.Na4 Qc7 =.

9.Nbd2 Ne5 10.Ne5 de5 11.e4 Qh4 12.Qf3 Rd8 13.Be2 Be6 =.

9.Bd3 Nc5 10.Bc2 Nbd7 11.0-0 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 de5 =.

9.Bd3 de5 10.0-0 Nc5 11.Be2 Nbd7 12.Qc2 e4 13.Nd4 Qg5 =.

9.Be2 Ne5 10.Ne5 de5 11.Nc3 (11.Qd8 Rd8 12.Nc3 c6 13.Na4 Bf5+=) 11...Nd7 (11...c6 12.Qa4 Nd7 13.bc6 bc6+=) 12.0-0 Qh4 13.Ba3 (13.Nd5+= 13...c6=) 13...Re8 +=.

8.de5 Ng4

9.Qc2 Ne5 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Nc5 12.Nd4 Re8 13.h3 (13.Nc3 a4=) 13...f5 (13...a4 14.Nd2=) 14.Nd2 Be6 (14...Qf6 15.Rad1=) 15.N2f3 (15.N2b3 Ne4=) 15...Bf7 16.Rad1 Nf3 17.Bf3 Ne4 18.a4 Bd4 (18...Be5!?=) 19.Rd4 Qe7 20.Be4 fe4 21.Qc3 (21.Rd2 Qg5+/–) 21...Qe5+= 22.Qa3 (22.Rc1 Re7+=) 22...Qh5 (22...Qe7 23.c5+/–) 23.Rc1 b6 24.Qa1 Re5 25.Rd2 Rg5 26.Kh2 Be6 27.Rg1 Qh6 28.Qc1 Rh5 29.Rh1= Rf8 30.Qc3 g5 31.Kg1 g4 32.h4 Rc5 33.Rd4 Qf6 34.Qc2 Qf7 35.Re4= Rc4 36.Rc4 Bc4 37.f3 Re8 38.Qc3 Kf8 39.fg4 Re4 40.Rh3 Rg4–/+ 41.Qe1 Bd5 42.Rg3=+ Rg3 43.Qg3–/+ Qg6 44.Qf2 Ke8 45.Qd2 Qe4–+ 46.Bd4 Bb3 47.Qc3 Qc2 48.Qe1 Qd1 49.Kf2 Qe1 50.Ke1 Ba4 51.g4 Bb5 52.g5 Bd3 53.Kd2 Bg6 54.Kc3 c5 55.Bf6 b5 56.Kb3 Kd7 57.Kc3 a4 58.Bg7 Kc6 59.Bf8 Kd5 60.Be7 b4 61.Kb2 a3 62.Kb3 Kc6 63.Bf6 Kb5 64.e4 Be4 65.h5 c4 (66.Ka2 c3–+; 65...Bb1 66.g6 c4) 0–1. Gnirk,Hajo – Mothes,Rainer, corr SOK–87–17, 1987.

9.Qc2 Ne5 10.Be2 Bf5 11.Qd2 =.

9.Qc2 Ne5 10.Ne5 de5 11.Nc3 Bf5 +=.

9.Nc3 de5 10.Qd8 Rd8 11.Nd5 +/–.

9.Nc3 Ne5 10.Ne5 Be5 11.Be2 Nd7 12.h4 Nc5 13.h5 b6 (13...Be6!?=+) 14.hg6 fg6 15.Bf3 Rb8 16.Qd2 Bf5 (16...Be6 17.Bd5=) 17.Bd5+= Kg7 18.e4 Bg4? (better is 18...Qe7+=) 19.Qh6+– Kf6 20.Qh4 Kg7 21.Qh7 (21.Qg4?! Nd3 22.Kd2 h5+=) 21...Kf6 22.Qh4 (22.Bc6 Be6 23.Rh3 Bh3 24.Nd5 Kg5 25.gh3 Bb2 26.h4 Kg4 27.Qg6 Qg5 28.Qg5 Kf3 29.Qg3 Ke4 30.Nb6 Kf5 31.Qg5 Ke6 32.Bd5) 22...Kg7 23.Qh7?? (23.Qg4 Qf6 24.0-0-0 c6 25.bc6 Bc3 26.Rh7 Kh7 27.Qh3 Kg7 28.Bc3 Qe5+–) 23...Kf6 24.f3 Rh8?? (24...Nd3 25.Kd2 Nb2 26.fg4 Bc3 27.Kc3 Ke5 28.Kb2 Rf2 29.Kb3 g5+–) 25.Qf7 Kg5 26.Bc1 (26...Bf4 27.Bf4; 26.fg4 Rh1 27.Ke2 Ra1 28.Ba1 Qf6 29.Qf6 Bf6–+) 1–0. Secula,Victor – Wolfram,Reinhard, corr SOK–89–49, 1989.

9.Nc3 Ne5 10.Ne5 Be5 11.Be2 Be6 12.Qd2 Nd7 13.0-0 Nb6 14.f4 Bg7 15.Ne4 Bb2 16.Qb2 f5 17.Nd2 Qe7 18.Qd4 Nd7 19.Bf3 Nc5 (19...Rab8 20.Rab1=) 20.Nb3+= Bf7 21.Rfe1 Ne4 22.Be4 Qe4= 23.Qe4 fe4 24.Rac1 Rfe8 25.Nd4 Rac8 26.a3 b6 27.Kf2 h6 28.g4 Kg7 29.Kg3 Be6 30.Rf1 Bd7 31.Rfd1 h5 32.g5 Rf8 33.Rd2 Rce8 34.Kh4 Bc8 35.Ne2 Rf5 36.Rd4 Rf7 37.Nc3 Bb7 38.Nd5 Bd5 39.cd5 Ree7 40.a4 Rf5 41.Kg3 Kf7 42.Ra1 Kf8 43.Kf2 Ref7 44.Ke1 Kg7 45.Ke2 Rd7 46.Re4 Rd5 47.Re8 Rf5 48.Rc8 Rff7 49.Re1 Rfe7 50.Kd3 Kf7 51.Kd4 Re4?? 52.Ke4+– Re7 53.Kd4 Kg7 54.Rd8 Rf7 55.Re8 Rd7 56.Kd5 Kf7 57.Rh8 Kg7 58.Ke6 1–0. Mikhalchishin,A (2540) – Zimmerman,Y (2370), Open, Bled SLO, 1999. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 e5)

9.Be2 Nd7 10.0-0 Nge5 11.Nc3 (11.Nd4 Nb6 12.Nd2 Qe7=) 11...Nf3=+ 12.Bf3 Ne5 13.Be2 Be6 14.Qb3 f5 (14...Nd7 15.Na4=) 15.Rad1 Nd7 16.Na4 Bb2 17.Qb2 Qf6 18.Qf6 Rf6 ½–½. Berlacki,Piotr – Erhart,Helmut, Wch Seniors, 1991.

9.Be2 Ne5 10.Ne5 de5 11.0-0 Be6 12.a4 Qd1 13.Rd1 (< 13.Bd1 Bc4 14.Re1 c6–/+) 13...Nd7 14.Nd2 Rfd8 15.Nf3 Bg4 16.Kf1 e4 17.Bg7? (better is 17.Nd4 Be2 18.Ke2=) 17...ef3–+ (17...Kg7?! 18.Nd2 Be2 19.Ke2=) 18.gf3 Bh3 19.Ke1 Kg7 20.Rd2 Re8 21.Rad1 Nc5 22.Ra2 Rac8 23.Bf1 Bf1 24.Kf1 f6 25.Rd5 b6 26.Ke2 Rcd8 27.e4 Rd5 28.cd5 f5 29.Rc2 fe4 30.fe4 (30.Rc4 ef3 31.Kf3 Re1–+) 30...Re4 (31.Kd2 Ra4–+) 0–1. hal1958 – Orlok, HCL–A1117 playchess.de, 2003.

9.Be2 Ne5 10.Ne5 Be5 11.Be5 de5 12.Nc3 Be6 (12...Qg5 13.h4 Qf6 14.h5+=) 13.Qd8 (13.Bf3 Qc8+=) 13...Rd8 14.Rd1 (14.Bf3 Bc4 15.Bb7 Ra7+=) 14...Rd1= 15.Kd1 Nd7 16.Na4 (16.Kc2 c6+=) 16...Nb6 (16...c6 17.bc6 bc6 18.Kc2=) 17.Nb6+= cb6 18.Kc2 Kf8 (18...Rd8 19.Rd1 Rd1 20.Kd1+=) 19.f4 (19.Rd1 Ke7+=) 19…Rc8 ½–½. Krnic,Zdenko (2385) – Van Kooten,Luuk (2255), Lost Boys Open, Amsterdam NED, 2001. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 a5 4.b5 Bg7 5.Bb2 0-0 6.e3 d6 7.d4 e5 8.de5 Ng4)

7.c4 Bg4

8.Nc3 Nbd7 9.Be2 Re8 10.h3 Bf3 11.Bf3 Rb8 12.0-0 e5 13.Qc2 ed4 14.ed4 Nb6 15.Na4 Na4 16.Qa4 d5 17.Rfe1 Re1 18.Re1 b6 (18...dc4 19.Qa5 Ne8 20.Qb4+=) 19.Ba3+/- Ne4 20.Bb2 Nd2?? (better 20...Nf6=) 21.Bd5+- Qh4 (21...c6 22.bc6 b5+-) 22.Qc2 Bd4 23.Qd2 Bc5 (23...Bb2 24.Qb2 Qg5+-) 24.Re2 Rd8 (24...Kf8 25.Re4 Qf2 26.Qf2 Bf2 27.Kf2 g5+-) 25.Re4 (better 25.Qc3 Bd4 26.Qd4 Qd4 27.Bd4+-) 25...Qh5?? (25...Qe4 26.Qc3 Bf2 27.Kf2 Qf5 28.Kg1 Kf8 29.Qh8 Ke7 30.Ba3 Kd7 31.Qh7 c6 32.Qf7 Qf7 33.Bf7 Kc7+-) 26.Bf7! Kf7 (26...Kf8 27.Qd8 Kf7 28.Qe8) 27.Qd8 (27.Qd8 Bf2 28.Kf1 Qe5 29.Qd7 Kf6 30.Be5 Kg5 31.Bg7 c6 32.Qg4) 1-0. ClayPigeons (2170) - ShadowLike (2195), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.Bd3 Qd7 +=.

8.h3 Bd7 9.Bd3 +=.

8.h3 Nbd7?? 9.Nc3 (better is 9.hg4 Ng4 10.Nc3+–) 9...e5 (9...e5 10.hg4 Ng4+–).

8.h3 Bf3 9.Qf3+= c6 10.Nd2 Qc7 11.Rc1 Nbd7 12.c5 (12.Bd3 Rfc8+=) 12...dc5= 13.dc5 cb5 14.c6 (14.Bb5!? Rfc8 15.Bf6 Nf6 16.0-0=) 14...bc6=+ 15.Bb5 c5 16.0-0 a4 (16...Rab8 17.a4=+) 17.Ba3 (17.Nc4 Rfb8=+) 17...Rfb8 (17...Qa5 18.Bd7 Nd7 19.Nc4=+) 18.Ne4=+ Ra5 19.Nf6 Bf6 20.Bd7 Qd7 21.Rc5 Rc5 22.Bc5 Qb5 23.Qf4 Rc8 24.Bd4 Rc4 25.Rd1 Kg7 26.Bf6 ef6 27.Qd6 Rc2 28.a3 Qe2 (28...Qb2 29.Rf1–/+) 29.Rf1=+ Ra2 30.h4 h5 31.Qb4 Qc2 32.g4 (32.Qd6 Qb2–/+) 32...hg4 33.Qg4 Ra3 34.h5 Rc3 35.Kg2? (better is 35.Qh4!? gh5 36.Kh2–+) 35…Rc5 (36.h6 Kh6–+) 0–1. Ziesche – Palmiotto,Fiorentino, corr, 1968.

8.h3 Bf3 9.Qf3 Qc8 10.Bd3 c6 11.a4 cb5 12.ab5 Nbd7 13.Nc3 (13.0-0 Qc7+–) 13...b6 (13...Nb6!? 14.0-0 Nc4 15.Bc4 Qc4 16.Qb7 e6+=) 14.0-0 e5 (14...Qc7 15.Ra4+–) 15.Ba3+– ed4 16.ed4 Qc7 17.Rac1 (17.Rfe1!? Rfe8+–) 17...Rfe8 18.Ne4 White plans c5 18...Ne4 19.Be4 Rad8 20.c5 (better 20.Rfd1+–) 20...dc5=+ 21.dc5 Nc5 22.Bc6 Rd3 23.Qg4 Red8 (23...Re5 24.Bc5 bc5 25.Rfd1–/+) 24.Bc5= bc5 25.Rc5 h5 (25...Rd2 26.Rcc1=) 26.Qe2 Bd4 (26...Rd2 27.Qf3=) 27.Rc2 Bb6? (better 27...Qe5!?=) 28.Be4+– Rc3 29.Rfc1?? (better 29.Bg6 fg6 30.Qe6 Kg7 31.Rc3 Qc3 32.Qb6+–) 29...Rc2= 30.Rc2 Qe5 31.Bf3 Qd4 (31...Qe2 32.Re2 Rd1 33.Kh2=+) 32.Rc4 Qa1 33.Kh2 a4 34.Rc2 Qd4 35.Qe4 (35.Ra2 a3=) 35...a3 36.Qd4 Rd4 37.Rc8 (37.Ra2 Rd3–/+) 37...Kg7–/+ 38.Ra8 Rd3 39.Be2 Rd2 40.Bc4 a2?? (better 40...Rc2 41.Bd5 Bc7 42.f4 Bf4 43.Kg1 Rd2–+) 41.Ra2+= Ra2 42.Ba2 Bf2 ½–½. kovacic (2345) – craig4000 (2100), ChessWorld.net, 2017. (=1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nf3 Bg7 4.b4 0-0 5.Bb2 d6 6.e3 a5 7.b5 Bg4)

8.h3 Bf5 +=.

8.Be2 Nbd7

9.0-0 b6 10.h3+/- Bf3 11.Bf3 (11.gf3?! e5=) 11...Rb8 12.Nc3 e5 13.Rc1 Qe7 14.Na4 White intends c5 (14.Bc6 Rbd8+/-) 14...e4+= 15.Be2 Ne8 16.Ba3 White intends c5 16...f5 17.c5 dc5 18.dc5 Ne5 19.Qb3 Kh8?? (better 19...Qf7 20.cb6 Qb3 21.ab3 cb6 22.Bf8 Kf8+/-) 20.cb6+- Qf6 (20...Qf7 21.Bf8 Qb3 22.Bg7 Kg7 23.bc7 Nc7 24.ab3 Nb5 25.Rc5+-) 21.bc7 Rc8 22.b6 1-0. jhonores (2185) - jaquehuanca (2165), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.0-0 Re8 10.h3 Bf3 11.Bf3 (worse is 11.gf3 e5+=) 11...Rb8 12.a4 e5 13.Nd2 h6 14.Qc2 ed4 15.Bd4 Nc5 16.Nb3 b6 (16...Nb3 17.Qb3 Ne4 18.Qd3+=) 17.Nc5 dc5 18.Bf6 Bf6 19.Rad1 Qe7 20.Rd5 Red8 21.Rfd1 Rd5 22.Rd5 Rd8 23.Qd3 Rd5 24.Qd5 Qd6 25.Kf1 (25.Qd6 cd6 26.Bd5 Kf8+/–) 25...Qd5 (25...Qe7 26.g3+=) 26.Bd5 Kf8 27.f4 Ke7 28.Kf2 Bc3 29.Kf3 f6 30.e4 g5 31.Kg4 gf4 32.Kh5 Bd2 33.Kg6 Bc1 34.Kf5 Bd2 35.Bg8 Bc1 36.Bh7 Bd2 37.Bg6 Bc1 38.Bh5 Bd2 39.Bf3 Bc1 40.Kg6+/– Bd2 41.Kh6 Kd6 42.Kg6 Ke5 43.h4 Kd6 44.Kf6 Bc3 45.Kf5 Bd2 46.e5 Ke7 47.h5 Kf7 48.h6 Kg8 49.e6 (49.e6 Kf8 50.h7+–) 1–0. marvis (1815) – junkers15 (1650), kurnik, 2013.

9.Nc3 Nb6 10.h3 Be6 11.d5 Bd7 12.e4 Ne4!–/+ 13.Ne4 Bb2 14.Rb1 Bg7 15.0-0 c6 16.bc6 bc6 17.c5 Nd5–+ 18.cd6 ed6 19.Nd6? Nc3 20.Qd3 Bh3! 21.Rbe1 Ne2 22.Re2 Bf5! 23.Qa3 Be6 24.Qc5 Bd5 25.Rfe1 f5 26.Re7 Bf6 27.Re8 Qd7 (28.Rf8 Rf8–+) 0–1. Zylla,Johannes – Kasanov,V, corr ICCF–Cup8/9 V074, 1990.

9.Nc3 e5 10.0-0 ed4 11.ed4 Nb6 12.Nd2 Be2 13.Qe2 Re8 14.Qf3 d5 15.c5 Ne4 16.Nde4 (< 16.cb6 Nd2 17.Qf4 Nf1 18.bc7 Qd7-/+) 16...de4 17.Ne4 Na4 18.Rab1 Nb2 19.Rb2 Qd4 20.Rbb1?? Qc4 (20...Qc4 21.Ng3 b6=) 0-1. Cillo,Angelo - Ekblom,Per_Erik, FIN-ITA/A corr/Ks, 1971.

9.h3 Bf5 10.Nbd2 Ne4 11.g4 Nd2 12.Nd2 Be6 13.Qc2 Nf6 14.f3 c5 15.bc6 bc6 16.Kf2 Qc7 17.Bc3 a4 18.Rab1 Rfb8 19.Rb8 Qb8 20.Rb1 Qc7 21.Kg2 Bh6 22.f4 Bg7 23.Bf3 a3 24.Rb3 Nd7 25.Qc1 Nb6 26.Be2 h5 27.Ra3 hg4 28.hg4 Rb8 29.Rb3 Na4 30.Kg3 Nc3 31.Qc3 c5 32.Nf3 cd4 33.ed4 Rc8 34.Rb4 Qa5 35.a3 Ra8 36.Ng5 Qa3 37.Rb8 Bf8 38.Qf3 Qf3 39.Bf3 Ra3 40.Ne6 fe6 41.c5 Kf7 42.c6 Rc3 43.d5 ed5 44.Kh4 e6 45.Rb7 Be7 46.g5 Rc6 47.Kg4 Rc3 48.Bd1 Rd3 49.Bc2 Rd2 50.Bb1 d4 51.Rb3 e5 52.Rd3 Rd3 53.Bd3 ef4 54.Bc4 Kg7 55.Kf4 Bg5 56.Kg5 Kf8 57.Bd3 Ke7 58.Kg6 Ke6 59.Kg5 Ke5 60.Kg4 d5 61.Kg5 Kd6 62.Kf5 Kc5 63.Ke5 Kb4 64.Kd4 Kb3 65.Kd5 ½-½. elrond (2210) - crazyslon (1985), Rated Blitz game, lichess.org, 2014. (=1.Nf3 Nf6 2.d4 g6 3.c4 Bg7 4.b4 d6 5.Bb2 0-0 6.e3 a5 7.b5)

5.Nf3 Bg7=

6.c4 Nbd7 7.d4 0-0 8.Be2 e5 9.Qc2 ed4 10.ed4 Nb6 11.a4 (11.0-0 Bf5 12.Qc1 Re8=) 11...Bf5=+ 12.Qb3 (12.Qd1 Re8 13.0-0 Bb1 14.Rb1 Na4 15.Qa4 Re2=+) 12...Re8-/+ 13.Nc3 Bd3 14.Bc1 (14.Kf1!? Be2 15.Ne2-/+) 14…Bc4-+ (14...Bc4 15.Qc2 Qe7-+) 0-1. drink1966 – PeterRs, ChessWorld.net, 2022.

6.Be2 e5 7.0-0 Nbd7 (7...0-0 8.d4=) 8.c4 (8.d4 e4 9.Nfd2 0-0+=) 8...Ke7 (8...0-0!?=) 9.d4+= ed4 10.Qd4 (10.Bd4 Re8+=) 10...Re8 11.Ng5 (11.Nc3 Kf8+=) 11...h6 12.Nh7 Ne5 13.f4 (13.Nf6 Bf6 (13...Kf6?? 14.f4 Ke7 15.fe5 Be5 16.Qh4 Kd7 17.Qh6+–) 14.Qd2 Kf8+=) 13...Nh7= 14.fe5 Be5 15.Qh4 g5 16.Qf2 (16.Qh6? Bb2 17.Qh7 Be6–+) 16...Be6 (16...f5 17.Be5 de5 18.Nc3+=) 17.Be5 de5 18.Nc3 (18.Qf3 c6+=) 18...Kf8 (18...Qd2 19.Nd5 Bd5 A) worse is 20.cd5 Rf8+= (20...Qd5 21.Rac1 Rf8 22.Rc7 Ke8 23.Qf5+–); B) 20.Rad1 Qd1 21.Rd1+–) 19.Rad1 Qe7 20.Bf3 Red8 (20...Bc4 21.Nd5 Bd5 22.Bd5+/– (worse is 22.Rd5 Nf6–/+)) 21.Bb7 Rd1 22.Rd1 Rd8 23.Nd5 Nf6 24.Bc6 Kg7 25.Qb2 Ng4 26.Qc3 Qb4+= 27.Qb4 ab4 28.e4 Nf6 29.Rb1+/– Rd6 30.Nb4 Rd4 31.c5+/– Ne4 32.Be4 Re4 33.Na6 Re2 34.Nc7 Bf5 35.Rb4 Be4 36.Re4?? Re4+= 37.b6 Rb4 38.Na8 (38.Na8 Kf6 39.c6 Rb1 40.Kf2+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Pilz,Erhard, T8e–09 TSC, 2002.

6.c4 0-0

(--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 a5 6.b5 d6).

7.d4 (--> 5.d4 Bg7 6.Nf3 0-0 7.c4).

6.Be2 0-0

7.c4 c5 8.0-0 Nbd7 9.d4 d5 (9...Qc7 10.Nbd2=) 10.Nbd2 cd4 11.ed4 (11.Bd4!? b6 12.cd5 Nd5 13.Bg7 Kg7 14.Rc1+/-) 11...dc4= 12.Nc4 Nb6 13.Re1 Be6 14.Nb6 Qb6 15.Ba3 Nd5 16.Bc5 Qc7 (16...Qd8 17.Ng5=) 17.Bc4 b6 18.Bd5 Bd5 19.Re7 Bf3?? (19...Qd8 20.Ba3 Re8 21.Re3=) 20.Qf3 (better 20.Rc7 Bd1 21.Bf8 (21.Rd1?! bc5 22.dc5 Rfc8 23.Rc8 Rc8=) 21...Kf8 22.Rd1+-) 20...Qd8+= 21.Ba3 Qd4 22.Rd1 Qf6 23.Qd5 (23.Bd6 Rad8 24.Qf6 Bf6=) 23...Rfe8 (better 23...Rac8=) 24.Rde1?? (24.Qc6!? Rec8 25.Rc7+=) 24...Red8 (better 24...Bf8!? 25.R7e3 Re3 26.fe3 Rd8-/+) 25.Qc6= h6 26.g3 Rac8 27.Re8 Kh7 28.Qc8 Rc8 29.Rc8 Qf3 30.Bc1 Qf5 31.Rc7 Bd4 32.Be3 Be3 33.fe3 Qe6 34.Re2 Qd5 (34...Kg8 35.Rb7=) 35.e4 (better 35.Rf2!? h5 36.Rff7 Kh6 37.Rcd7+=) 35...Qd1= 36.Kf2 Qd4 37.Kg2 Kg7 38.Rcc2 h5 39.Rb2 Qe5 40.a4 f5 (40...Qd4 41.Ra2=) 41.ef5 (41.Rbc2 Qd4 42.Rc7 Kf8 43.Rc8 Kg7 44.ef5 Qd5 45.Kg1 Qd1 46.Kf2 Qa4 47.Rc7 Kf6 48.fg6 Kg6 49.Rc6 Kf5=) 41...Qf5 (41...Qd5 42.Kf2=) 42.h4 g5 43.hg5 Qg5 (43...Qg4 44.Rbd2+/-) 44.Re4+/- Qd8 45.Rbe2 ½-½. cyril78 (1955) - retry (1950), gameknot.com, 2022.

7.0-0 c5

8.a4 Qc7 9.Nc3 A) 9...d5 10.d4 (10.Rb1 Nbd7 11.d4 Rd8 12.Qd2 cd4 13.Qd4 Nb6 14.Rfc1 Bg4 15.h3+=) 10...c4 11.Rb1 Nbd7 12.Ba3 Re8 13.Qd2 h6 14.Rb2 Qb6 15.Ne5=; B) 9...Bf5 10.Rb1 (10.Nh4 Bd7 11.Rb1 d5 12.d4 Rc8 13.dc5 Qc5 14.Nf3 Bg4 15.h3=; 10.d4 e6 11.Bd3 Bd3 12.cd3 Nbd7 13.dc5 dc5 14.Qc2 Rfd8 15.Rac1=; 10.Re1 d5 11.d3 Rd8 12.Rb1 e5 13.b6 Qe7 14.Nb5 Nc6 15.Nc7=; 10.d3 d5 11.Qd2 Qd6 12.d4 Nbd7 13.dc5 Nc5 14.Nd4 Bg4 15.f3=) 10...e5 11.Nh4 Be6 12.f4 ef4 13.ef4 d5 14.f5 gf5 15.Nf5=; C) 9...Bg4 10.h3 (10.Rb1 d5 11.h3 Bf5 12.d4 c4 13.Ba3 Re8 14.b6 Qd8 15.Nb5=; 10.d4 Nbd7 11.d5 Nb6 12.Ra2 e6 13.e4 Rae8 14.Re1 Qe7 15.Nd2=; 10.d3 d5 11.Rb1 Rd8 12.h3 Bf5 13.Na2 Qc8 14.Nd2 h6 15.c4=; 10.Rc1 d5 11.d3 Rd8 12.Rb1 e6 13.Nd2 Be2 14.Qe2 Nbd7 15.Rfe1=) 10...Bf5 11.Nh4 Bd7 12.Rb1 d5 13.d4 b6 14.dc5 Qc5 15.Nf3=; D) 9...Nbd7 10.Rb1 (10.d4 Nb6 11.dc5 dc5 12.Qc1 Bf5 13.Nh4 Be6 14.Rd1 Nc4 15.Bc4=) 10...d5 11.d4 cd4 12.Qd4 Nb6 13.Rfd1 Bf5 14.Rd2 Rad8 15.Qh4=.

8.a4 Qc7 9.c4 Re8 (9...Bf5 10.Nc3 (10.d3 Nbd7 11.Nbd2 Rad8 12.Nh4 Be6 13.f4 Ng4 14.Bg4 Bb2 15.Ra2=; 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Nb6 12.Rc1 Rfd8 13.Re1 Rdc8 14.Qb3 cd4 15.ed4=; 10.Nh4 Be6 11.d3 Nbd7 12.f4 Nb6 13.Qc2 Qd7 14.Nf3 Bg4 15.h3=; 10.Bc3 Nbd7 11.d3 Rfd8 12.h3 Ne5 13.Nh4 Bc8 14.f4 Ned7 15.Bf3=) 10...Nbd7 11.d3 Nb6 12.Re1 Rae8 13.e4 Bg4 14.Nd2 Bd7 15.Nb3+=; 9...Bg4 10.d3 (10.Nc3 Nbd7 11.d3 Nb6 12.Nd2 Be2 13.Qe2 e6 14.Nce4 Ne4 15.Ne4=) 10...Nbd7 11.h3 Be6 12.Ng5 d5 13.Ne6 fe6 14.Nd2 Rad8 15.Rc1+=; 9...e5 10.d3 (10.Nc3 Bf5 11.d3 Nbd7 12.e4 Be6 13.Qc2 Nb6 14.Nd2 Bh6 15.Nd5+=; 10.Qc2 Bg4 11.Nc3 Nbd7 12.e4 Nb6 13.d3 Bh6 14.Nd2 Qc8 15.h3+=; 10.d4 Re8 11.Nc3 cd4 12.ed4 Be6 13.de5 de5 14.Qb3 Nbd7 15.Nd5=) 10...Bf5 11.Nc3 Nbd7 12.e4 Be6 13.Rb1 Rae8 14.Qc2 Bh6 15.b6+=) 10.d4 (10.Nc3 Nbd7+= (10...Bf5 11.d3 Nbd7 12.Nh4 Be6 13.f4 Nb6 14.f5 Bd7 15.Qd2+=) 11.Rb1 Nb6 12.e4 e6 13.Re1 d5 14.ed5 ed5 15.Nd5=; 10.d3 Bf5 11.Nh4 Be6 12.Qc2 Rd8 13.Nf3 Bf5 14.Nc3 Nbd7 15.Nh4+=; 10.Qc2 Bg4 11.e4 Nh5 12.Bg7 Nf4 13.d4 Kg7 14.d5 Nd7 15.Qd2=; 10.Re1 e5 11.d4 Bg4 12.h3 Bf5 13.Nc3 cd4 14.ed4 e4 15.Nd2+=) 10...cd4 (10...Nbd7 11.Nbd2 cd4 12.ed4 h6 13.Re1 e5 14.Bd3 b6 15.de5=) 11.Bd4 (11.ed4 e5= (11...Bg4 12.Re1 Nbd7 13.h3 Bf3 14.Bf3 e5 15.Nd2+=) 12.Re1 Nbd7 13.Nc3 Nb6 14.Rc1 Bf5 15.Nd5=) 11...Nbd7 12.Nbd2 Nc5 13.Nb3 Nfe4 (13...e5 14.Bb2= Nfe4 15.Nc5=) 14.Bg7 Kg7 15.Nc5 Nc5 16.Qd4 e5 17.Qh4 f6 18.Rfd1 Be6 19.Nd2 Rad8 20.e4 Qf7 21.Ra3 b6 22.f4 (22.Bd3 g5 23.Qg3 Qh5=) 22...ef4 (22...f5 23.Rh3 Kg8 24.Re3+=) 23.Qf4= Qe7 24.Rf1 Rf8 25.Nf3 Bg8 26.Nd2 Qe5 27.Qf2 f5 (27...Qb2 28.Qe3 Rde8+=) 28.Rf3 (better is 28.ef5 Rf5 29.Nf3+=) 28...Ne4?? (better is 28...Rfe8–/+) 29.Ne4+/– Qe4 30.Bd3 Qe5 31.Qb6 Qc5 32.Qc5 dc5 33.Re1 Rd4 34.Re7 Rf7+= 35.Rf7 Bf7 36.Be2 Bc4 37.Bc4 Rc4 38.Rb3 Rd4 39.b6= Rd8 40.Rb5 Rb8 41.Rc5 Rb6 42.Ra5 Rb2 ½–½. Larsen,Andreas – Munk,Po (1990), Politiken Cup, Copenhagen DEN, 2004.

8.a4 Qc7 9.d3 A) 9...d5 10.Nbd2 (10.Na3 Bg4 11.c4 Rd8 12.Qc2 Qd6 13.cd5 Nd5 14.Bg7 Kg7 15.Rad1+=; 10.Be5 Qb6 11.d4 Nbd7 12.dc5 Nc5 13.Nc3 Rd8 14.Rb1 Nce4 15.Bd4=; 10.Qc1 Bg4 11.c4 dc4 12.Qc4 Bf3 13.Bf3 Ng4 14.Bg4 Bb2 15.Ra2+=) 10...Rd8 11.Rc1 Qd6 12.c4 Nbd7 13.cd5 Qd5 14.Qc2 b6 15.e4+/–; B) 9...e5 10.Qd2 (10.Nbd2 Be6 11.Ng5 Nbd7 12.Ne6 fe6 13.Bf3 Rad8 14.c4 d5 15.Qb3+=; 10.e4 h6 11.c4 Be6 12.Nc3 Nbd7 13.Nd2 Rae8 14.Nd5 Qd8 15.Rb1+=; 10.c4 Bf5 11.Nc3 Nbd7 12.Ng5 h6 13.Nge4 Be6 14.Qc2 Rad8 15.Rac1+=) 10...Re8 11.c4 d5 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Rd8 14.Nd5 Rd5 15.Qc3+=; C) 9...Nbd7 10.Nbd2 (10.c4 Nb6 11.Bc3 d5 12.Qe1 dc4 13.dc4 Rd8 14.Ba5 Bf5 15.Ra2+=; 10.e4 Nb6 11.Nc3 Bg4 12.Qd2 Rfc8 13.h3 Be6 14.Rae1 d5 15.ed5=) 10...e5 11.c4 Nb6 12.Nb3 Bg4 13.Nfd2 Be2 14.Qe2 d5 15.cd5+=; D) 9...Bg4 10.c4 (10.Nbd2 Nbd7 11.h3 Bf3 12.Nf3 d5 13.Rc1 e5 14.c4 d4 15.Qc2=; 10.h3 Bf3 11.Bf3 d5 12.Qe2 Rd8 13.c4 dc4 14.dc4 Nbd7 15.Rd1+=; 10.e4 Nbd7 11.Nc3 e6 12.Re1 d5 13.ed5 ed5 14.d4 c4 15.Ne5=) 10...Nbd7 11.h3 Be6 12.Ng5 d5 13.Ne6 fe6 14.Nd2 Rad8 15.Rc1+=.

8.a4 d5 A) 9.d3 A1) 9...Qb6 10.Nbd2 Rd8 11.c4 Be6 12.Rc1 Nbd7 13.cd5 Bd5 14.e4 Be6 15.d4+=; A2) 9...Qd7 10.Nbd2 (10.c4 dc4 11.dc4 Qe6 12.Nc3 b6 13.Nd5 Ra7 14.Qd3 Rd7 15.Rad1+=) 10...Qe6 11.c4 dc4 12.Nc4 Nbd7 13.Ng5 Qd5 14.f4 h6 15.Bf3+–; A3) 9...Bg4 10.Nbd2 (10.h3 Bf3 11.Bf3 Qc7 12.Qe2 Rd8 13.c4 dc4 14.dc4 Nbd7 15.Rd1+=; 10.c4 dc4 11.dc4 Qb6 12.Nc3 Rd8 13.Qb3 e6 14.Rad1 Nc6 15.h3+=; 10.Nc3 Qd6 11.e4 Bf3 12.Bf3 d4 13.Ne2 Nbd7 14.Bc1 Ne5 15.Ng3=) 10...Nbd7 11.c4 dc4 12.Nc4 Qc7 13.Bc3 b6 14.Rc1 Rad8 15.Nfd2+=; A4) 9...Qd6 10.c4 (10.Nbd2 Bg4 11.h3 Bf3 12.Nf3 Nbd7 13.c4 Rad8 14.Rc1 dc4 15.Rc4+=) 10...dc4 11.dc4 Qb6 12.Nc3 Bf5 13.Qb3 Nbd7 14.Rad1 Rad8 15.Rfe1+=; B) 9.d4 c4 10.Nfd2 (10.Ne5 Bf5 11.Nd2 Nbd7 12.g4 Be6 13.f4 Qc8 14.g5 Ne8 15.Ba3=; 10.Ba3 Bg4 11.Nbd2 Nbd7 12.h3 Bf5 13.g4 Be6 14.Ng5 Nb6 15.Ne6=; 10.Nbd2 Bf5 11.Ne5 Nbd7 12.g4 Be6 13.f4 Qc8 14.g5 c3 15.gf6=; 10.Re1 Bf5 11.Nh4 Be6 12.Nd2 Nbd7 13.Ra3 Qc7 14.Nhf3 Rae8 15.Ng5=) 10...Bf5 11.f3 Be6 12.e4 de4 13.Nc4 ef3 14.Rf3 Nbd7 15.Ne3=; C) 9.c4 C1) 9...Bg4 10.cd5 (10.d4 Nbd7 11.dc5 Nc5 12.cd5 Qd5 13.Nc3 Qh5 14.h3 Be6 15.Nd4=; 10.d3 dc4 11.dc4 Qb6 12.Ra3 Nbd7 13.Nfd2 Be2 14.Qe2 Qe6 15.Qf3=; 10.h3 Be6 11.cd5 Bd5 12.Nc3 Nbd7 13.Nd5 Nd5 14.Bg7 Kg7 15.d4+=) 10...Qd5 11.Nc3 Qd7 12.Qe1 Qe6 13.d4 Nbd7 14.h3 Bf5 15.g4+=; C2) 9...dc4 10.Na3 (10.Bc4 Bg4 11.h3 Bf5 12.d3 Qb6 13.Qb3 Bc8 14.Nc3 Nbd7 15.Rac1+=) 10...Be6 11.Nc4 Nbd7 12.Rc1 Rc8 13.d4 b6 14.dc5 Rc5 15.Bd4+/–; C3) 9...Bf5 10.cd5 (10.d4 Nbd7 11.dc5 Nc5 12.Nd4 Qd7 13.Nc3 Rfd8 14.Rc1 dc4 15.Bc4=) 10...Qd5 11.Nc3 Qe6 12.d4 Rd8 13.Ng5 Qc8 14.Qb3 e6 15.Rac1+=; C4) 9...Be6 10.cd5 Qd5 11.d4 Nbd7 12.Nc3 Qh5 13.e4 Rfd8 14.Nd2 Qh6 15.d5+=.

8.a4 Bf5 A) 9.c4 A1) 9...Nbd7 10.Nc3 (10.d3 Qb6 11.Nh4 Be6 12.f4 d5 13.Qe1 dc4 14.dc4 Qd6 15.f5+=; 10.d4 Rc8 11.Nbd2 cd4 12.Nd4 Be6 13.Ne6 fe6 14.Nb3 Qc7 15.Rc1+=; 10.Nh4 Be6 11.d3 d5 12.cd5 Bd5 13.Nc3 Be6 14.Nf3 Bf5 15.e4+=; 10.Re1 e5 11.d3 Qc7 12.Nbd2 Rae8 13.Rb1 b6 14.Nh4 Be6 15.e4=) 10...Nb6 11.d3 Qc7 12.e4 Bg4 13.h3 Bd7 14.Qd2 Rad8 15.Nd1+=; A2) 9...Qb6 10.Nc3 (10.d3 Nc6 11.e4 Bg4 12.Nbd2 Nb4 13.h3 Bf3 14.Nf3 Nd7 15.Bg7=; 10.Nh4 Bc8 11.d3 Nc6 12.Bc3 Nb4 13.Nf3 Rd8 14.e4 Rb8 15.Re1=; 10.d4 Nc6 11.Nh4 Bc8 12.Nd2 Nb4 13.Nb3 Qc7 14.Re1 b6 15.dc5=; 10.Bf6 Bf6 11.Nc3 e6 12.d4 Rc8 13.Qd2 Qc7 14.Rfd1 Nd7 15.h3=) 10...e5 11.d3 Nbd7 12.Ng5 h6 13.Nge4 Be6 14.Qc2 d5 15.Nf6+=; B) 9.Nh4 B1) 9...Be6 10.d3 (10.Nc3 d5 11.Nf3 Bg4 12.Rb1 Qd6 13.d4 Nbd7 14.h3 Bf3 15.Bf3=; 10.Re1 d5 11.Nf3 Nbd7 12.d3 Qb6 13.Nbd2 Rad8 14.Rc1 Qd6 15.c4+=; 10.c4 d5 11.cd5 Bd5 12.Qc2 Qd6 13.Nc3 Nbd7 14.Nf3 Bf3 15.Bf3=; 10.d4 Nbd7 11.Nf3 Rc8 12.Nbd2 d5 13.c4 dc4 14.Rc1 Bd5 15.Nc4=) 10...d5 11.Nf3 Qb6 12.Nbd2 Nbd7 13.c4 Rfd8 14.Rc1 Qd6 15.cd5+=; B2) 9...Bc8 10.d3 (10.c4 e5 11.d3 Nfd7 12.Nf3 e4 13.Bg7 ef3 14.Bf8 fe2 15.Qe2=; 10.d4 cd4 11.ed4 d5 12.Re1 Qc7 13.Nd2 Qf4 14.Nhf3 Bf5 15.c4=; 10.Nc3 d5 11.Nf3 Qd6 12.d4 c4 13.Ne5 Nbd7 14.e4 Ne5 15.de5+=) 10...d5 11.Nf3 Qd6 12.c4 dc4 13.dc4 Qb6 14.Nc3 Rd8 15.Qb3+=; B3) 9...Qd7 10.Nf5 (10.Nc3 Bg4 11.Bg4 Qg4 12.Qg4 Ng4 13.Rab1 Nd7 14.Nf3 Nb6 15.d4=) 10...Qf5 11.c4 Nbd7 12.d4 e5 13.d5 Rfe8 14.Nd2 e4 15.Ra3+=; B4) 9...Bd7 10.d3 (10.c4 e5 11.d3 Be6 12.Nf3 Nbd7 13.Ng5 Qe7 14.Bf3 d5 15.Ne6+=; 10.d4 cd4 11.ed4 d5 12.Re1 Qc7 13.Ra3 Rc8 14.Rc3 Qf4 15.g3=; 10.Nc3 d5 11.Nf3 Bf5 12.d3 Qd6 13.d4 c4 14.Ba3 Qe6 15.Ne5=; 10.f4 d5 11.f5 Qc7 12.fg6 fg6 13.c4 Be6 14.cd5 Bd5 15.Nc3=) 10...d5 11.Nd2 Qb6 12.c4 Be6 13.Nhf3 Nbd7 14.cd5 Bd5 15.e4+=; C) 9.d3 d5 10.Nbd2 (10.Re1 Re8 11.Nbd2 Nbd7 12.c4 dc4 13.Nc4 Nb6 14.Rc1 Nc4 15.Rc4+=; 10.Na3 Nbd7 11.c4 Be6 12.Qc2 Rb8 13.Rac1 Rc8 14.cd5 Bd5 15.e4+=; 10.c4 dc4 11.dc4 Qb6 12.Nc3 Rd8 13.Qb3 Nc6 14.Nd5 Nd5 15.Bg7+=) 10...Qd6 11.c4 Bg4 12.h3 Bf3 13.Bf3 Nbd7 14.cd5 Nd5 15.d4+=.

8.c4 Nbd7 9.Ng5 (9.Nc3 Nb6=) 9...Nb6 10.d3 e5 (10...a4 11.Qc2=) 11.Qc2 (11.Nd2 Qe7=) 11...Qe7 (11...h6 12.Ne4=) 12.Nd2 h6 (12...Ng4 13.Ngf3=) 13.Ngf3 Be6 14.a4. Woelfelschneider,Peter (2300) – Ganz,Harry (2250), remoteschach.de, 2006.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!