CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTB450 Release 2022-11-14
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 c6 2.Bb2 a5 3.b5 cb5
including Schuehler’s gambit (4.e4)

(...)

4.a3 Na6 5.e3 b4 6.c3 ba3 (6...b3 7.a4=) 7.Na3= Nf6 8.Nc4 b6 (8...d6!?=) 9.Nf3+= e6 10.Qb1 (10.d4 Bb7+=) 10...Rb8 (10...Qc7 11.Ba3 Ba3 12.Ra3=) 11.d4 Bb7 12.Bd3 Nc7 13.Ncd2 Be7 14.0-0 Ncd5 (14...0-0 15.e4 h6 16.Qc2=) 15.g3 Nc7 16.Qc2 (16.e4 h5+=) 16...d6 (16...0-0 17.e4 g6 18.e5=) 17.e4 g6 18.Rfe1 0-0 19.Bc1 Nd7 20.Nf1 (20.Qb3 Bc6=) 20...Rc8 (20...f5 21.N1d2+=) 21.Bh6= Re8 22.Ne3 Bf8 (22...e5 23.Qb3 Ne6 24.Nd5=) 23.Bf8 Rf8 24.Nd2 Ne8 25.Qb2 Qc7 26.Rac1 Nef6 27.f3 Bc6 28.Nb1 e5 29.Na3 d5 30.ed5 Nd5 31.Nb5 Qb8 32.Ng4 Rfe8 (32...Rce8 33.de5 h5 34.Nd4+=) 33.de5= Ne5 34.Re5 Re5 35.c4 Nb4 36.Ne5 Bb5 37.Rd1 Nd3 38.Rd3 Bc4 39.Nd7 Bd3 40.Nb8 Rb8 41.Qd4 Bc2 42.Qd6 Rf8 43.Qb6 a4 44.g4 ½–½. Degterev,Pavel (2545) – Shulga,Yury (2395), Ukraine Cup, 2008.

4.a3 b6 5.Nc3 Ba6 6.e3 b4 7.ab4 Bf1 8.Kf1 Nc6 9.ba5 Na5 10.Qe2 Nf6 11.Nf3 e6 12.g3 Be7 13.Kg2 0-0 14.Nb5 d5 15.Ba3 Nc4 16.Be7 Qe7 17.d3 Na5 18.h4 Rfc8 19.Rhc1 Qc5 20.Nbd4 Nd7 21.Rab1 e5 22.Nb5 Qc6 23.Kh2 Nb7 24.c4 Nbc5 25.d4 ed4 26.Nfd4 Qg6 27.cd5 Nd3 28.Rc8 Rc8 29.h5 Qe4 30.Nd6 Qd5 31.Nc8 N7e5 32.Ne7 1–0. phildo (1830) – lazker (1690), gameknot.com, 2013.

4.a3 Qb6 5.Nc3 b4 (5...Na6 6.e4=) 6.ab4 Qb4 (6...Nf6 7.b5+=) 7.Nd5 (7.Ba3 Qb6+=) 7...Qc5 (7...Qd6!? 8.e4 Nf6+=) 8.e4+- d6? (better 8...Na6 9.Ba6 Ra6+-) 9.Ra4+- b5 (9...Nc6 10.Nc7 Kd8 11.Na8+-) 10.Bd4 Qc6 (10...Qd5 11.ed5 ba4+-) 11.Bb5! Qb5 12.Nc7 Kd7 13.Nb5 h5 (13...Ba6 14.Ra5 e5 15.Bb6+-) 14.Nf3 (14.Qa1 Nc6 15.Bg7 Bg7 16.Qg7 Ba6 17.Qh8 Bb5+-) 14...f6 (14...Nc6 15.e5+-) 15.0-0 (15.e5 Na6 16.ed6 ed6+-) 15...e5 (15...Nc6 16.Qe2 Ba6 17.Bc3+-) 16.Bc3 (better 16.Bb6 Nc6 17.Qe2 Be7+-) 16...g5 (16...Nc6 17.d4 Ba6 18.Qd3+-) 17.d4 Bb7 18.Re1 (better 18.de5 Bc6 19.Qd3 Rh6+-) 18...g4 19.Nh4 (better 19.de5 Bc6 20.e6 Ke6 21.Nfd4 Kf7 22.Nc6 Nc6 23.Qd5 Kg6 24.Qc6 Rd8+-) 19...Ke6 20.Nc7 Kf7 21.Na8 Ba8 22.Ra5 Bc6 23.Ra7 Nd7 24.de5 (24.d5!? Ba4 25.Qa1 Ne7 26.Qa4 Nc5+-) 24...fe5 25.Nf5 (25.Rc7 Rh6 26.Rc6 Re6+-) 25...Ke6 26.Nh4 Nc5?? (26...Kf7 27.Rc7 Ngf6 28.Rc6 Rg8+-) 27.Ng6+- Rh6 28.Nf8 Kf6 29.Qd6 Ne6 (29...Kg5 30.Qe5 Kh4 31.Qg3 Kg5 32.f4) 30.Qe6 (30.Qe5) 30...Kg5 31.Qg8 Kf4 (31...Kh4 32.Bd2 Be4 33.Qg5) 32.Rf7 (32.Bd2) 32...Rf6 33.Rf6 1–0. rcm06 (2125) – alanfitzgerald, gameknot.com, 2016.

4.a3 d6 5.e3 Bd7 6.Nc3 Nc6 7.Nb5 e5 8.Nf3 Nf6 9.c4 e4 10.Ng5 Ne5 11.c5 Bb5 (11...Nd3!? 12.Bd3 ed3+/-) 12.Bb5+- Ke7?? (12...Nc6 13.Bc6 bc6+-) 13.Qb3 a4 14.Qa2 Qa5 (14...Nfg4 15.h3 Nh6 16.Ne4 d5+-) 15.Be5 (15.Be5 de5 16.Qf7 Kd8 17.Qb7 Qb5 18.Qb5+-) 1–0. marekt – philipswinner, ChessWorld.net, 2016.

4.Na3 b4 5.Nb5 (--> 4.Nc3 b4 5.Nb5).

4.a4 b4 5.c4 Nc6 6.d4 e6 7.d5 Na7 8.c5 (better 8.de6 de6 9.Qd8 Kd8 10.e4=+) 8...Bc5?? (better 8...Nf6-/+) 9.Bg7+- Qb6 (9...Qh4 10.g3 (10.Bh8 Qf2 11.Kd2 Bd4-/+) 10...Qe4 11.Nf3 (11.Bh8 Qh1 12.Nf3 b6=+) 11...Qd5 12.Qd5 (12.Bh8 Bf2 13.Kf2 Qd1-+) 12...ed5 13.e3+-) 10.e3 (10.Bh8 Bf2 11.Kd2 Bg1-/+) 10...b3 (10...Nf6 11.Bh8 (11.Bf6?! Rg8+-) 11...Nd5 12.Qh5+-) 11.Bh8 f6 (11...ed5 12.Nc3 Nf6 13.Nge2+-) 12.Qh5 Ke7 (12...Kd8 13.Nd2 ed5 14.Qh7+-) 13.Qh7 Kf8 (13...Kd6 14.Nd2 b2 15.Rb1+-) 14.Qg7 Ke8 15.Qg8 Bf8 (15...Ke7 16.Qh7 Kd6 17.Nc3+-) 16.Qg6 (better 16.Bf6 Qb4 17.Nd2 Qe7 18.Be7 Ke7 19.de6 Nc6 20.Qf7 Kd6 21.Qf8 Kc7+-) 16...Ke7 17.Qf6 (better 17.Bf6 Kd6 18.Qg3 Kd5 19.Nc3 Kc6 20.Bb5 Nb5 21.ab5 Qb5 22.Nb5 Kb5+-) 17...Ke8 18.Bc4 b2 19.Ra2 (19.Qb2 Qd6+-) 19...Bb4 (19...Qb4 20.Qc3 b5 21.Be2 Qc3 22.Bc3+-) 20.Ke2 ed5 21.Qe5 (21.Qb6 dc4 22.Qg6 Kd8 23.Rb2 Nc6+-) 21...Kd8 22.Bf6 Be7 23.Qe7 Kc7 24.Be5 Kc6 (24...Qd6 25.Qd6 Kd8 26.Qf8) 25.Qd6 1–0. MARYMARY – boa (1760), ChessWorld.net, 2018.

4.e3 b6 5.Bb5 Ba6 6.Qe2 Bb5 7.Qb5 Qc7 8.c4 Qc6 9.Nf3 Qb5 10.cb5 d6 11.a4 Nd7 12.d4 g6 13.0-0 Bg7 14.Nc3 Ngf6 15.e4 0-0 16.e5 de5 17.de5 Ng4 18.Nd5 Nge5 19.Ne5 Ne5 20.Nb6 Rfb8 21.Nd5 e6 22.Ne3 Nd3 23.Bg7 Kg7 24.Rfd1 Nc5 25.Rdc1 Nb3 26.Rcb1 Na1 27.Ra1 Rc8 28.Kf1 Rc3 29.Ke2 Rac8 30.h4 f5 31.g3 h6 32.Rd1 Rb3 33.Rd6 e5 34.Ra6 f4 35.gf4 ef4 36.Nd5 Re8 37.Kf1 f3 38.Kg1 Rd8 39.Ne3 Rb1 40.Kh2 Rd2 41.Kg3 Rg1 42.Kf3 g5 43.Ra5 gh4 44.b6 Rb2 45.Rb5 Rb5 46.ab5 Rb1 47.Kg4 Rb5 48.Kh4 Rb6 49.Kg3 Rb1 50.Nf5 Kg6 51.Nh4 Kh5 52.Nf3 Rb3 53.Kg2 Kg4 54.Ne5 Kf4 55.Ng6 Kg5 56.Ne5 h5 57.Nf3 Kf4 58.Nh4 Rb6 59.Kh3 Rb2 60.Kg2 Kg4 61.Nf3 Rb3 62.Nh2 Kf4 63.Nf1 h4 64.Nh2 Rb7 65.Nf1 Rg7 66.Kh2 Kf3 67.Kh3 Kf2 68.Nd2 Rh7 69.Ne4 Kf3 70.Ng5 Kf4 71.Nh7 Kf5 72.Kh4 ½–½. brother – constantin88, kurnik, 2012.

4.e3 d6 5.Bb5+= Nc6 (5...Bd7 6.Nc3+=) 6.Ne2 (6.Nf3 Bg4+=) 6...Nf6 (6...d5 7.0-0+=) 7.0-0 (7.Bf6 gf6 8.d4 Bd7+=) 7...e6 8.c4 Be7 9.Nbc3 (9.d3 0-0+=) 9...0-0 10.d4 (10.d3 d5+=) 10...Qc7 (10...Na7 11.Ba4=) 11.Ba4 (11.e4 Na7+=) 11...Na7 (11...d5 12.Nb5 Qd7 13.Rc1+=) 12.Qb3 b6 (12...Bd7 13.Bd7 Nd7 14.Rfc1=) 13.Rab1 (13.Rfc1 Ba6 14.Nb5 Bb5 15.cb5 Qd7=) 13...Ba6= 14.Ba3 Rab8 15.Nb5 Nb5 16.Bb5 Bb7 17.Ng3 Ne4 18.Ne4 Be4 19.Rb2 Bf6 20.Rc1 Rfd8 21.f3 Bg6= 22.Rf1 e5 23.Rd1 Ra8 24.Rbd2 e4 25.Rf1 ef3 26.Rf3 Rdc8 27.Rdf2 Qe7 28.Ba4 Be4 29.Rh3 Qd8= 30.Rf4 d5 31.cd5 Bd5 32.Qd3 g6 33.Bb3 Bb3 34.Qb3 Ra7 35.Rf2 Rac7 36.Bb2 Rc4 37.Rhf3+= a4 38.Qb5 a3 39.Ba3 Bg5 40.Qe5 f5 41.Qe6 Kg7 42.Bb2 Bf6 43.Rg3 Kh8 44.Rh3 Kg7= 45.d5 Bb2 46.Rb2 Rc1 47.Kf2 R8c2 48.Rc2 Rc2 49.Kf1 ½–½. Vettenburg,L – Declercq,x, corr (year?).

4.Nf3 Nc6 5.e4 b4 6.d4 (6.Bc4 Qc7=) 6...d5=+ 7.ed5 Qd5 8.c4 Qe4 9.Be2 e6 10.Nbd2 (10.0-0 Nge7=) 10...Qg6 (10...Qf5 11.Qb1 Nge7 12.Bd3=) 11.d5 Nce7?? (better is 11...Nd8=) 12.Ne5+- Qg2 (12...Qf5 13.Bd3 Qf4 14.g3+-) 13.Bf3 (13...Qh3 14.Qa4 Nc6 15.dc6+- (15.Nc6?! ed5 16.Ne5 Bd7 17.Nd7 Qd7 18.Qd7 Kd7+-)) 1–0. Rohde,Friedhelm – Borrmann,Fritz, corr SOK–94–102, 1994.

4.Nf3 Nf6 5.a3 Nc6 (5...e6 6.e3=+) 6.e3 (6.Nc3 b4 7.ab4 Nb4=+) 6...b4=+ 7.ab4 Nb4 8.Bb5 e6 9.Na3 Be7 10.d3 (10.Nc4 0-0=+) 10...0-0 11.0-0 d6 (11...d5 12.c3 Na6 13.c4-/+) 12.Qe2 Qc7 (12...Bd7 13.c3 Bb5 14.Nb5=+) 13.Rfb1 e5 14.e4 Bg4 15.h3 Be6 16.Ba4 Nh5 (16...Rfc8 17.c3 Nc6 18.Nb5=+) 17.Nb5 Qc8 18.Bc1 Bd7 (18...Nf4 19.Bf4 ef4 20.Qd2=) 19.c3 Bb5 (19...Nc6 20.d4=) 20.cb4 Ba4 21.Ra4 b6 22.ba5 ba5 23.Rba1 Qa6 (23...Nf6 24.Bg5=) 24.Be3 Nf6 (24...Qb5 25.Nd2 Nf4 26.Bf4 ef4 27.Nc4=) 25.Qd2 The pressure on the isolated pawn grows 25...Qb5 26.Bg5 h6 (26...d5 27.Bf6 Bf6 28.Ra5=) 27.Bf6 (< 27.Ra5 Ra5 28.Ra5 Qb1 29.Qc1 Rb8=+) 27...Bf6 28.Ra5 Ra5 29.Ra5 (< 29.Qa5 Qd3 30.Qe1 d5-/+) 29...Qb1 30.Kh2 Rc8 31.Ra2 Qb7 32.Rc2 (32.Qa5 Qb3=) 32...Qc6?? (better is 32...Rc2 33.Qc2 g6=) 33.Rc6+- (33...Rc6 34.Qb4+-) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Rosner,Dirk, CiF, 2004.

4.a3 e6

5.e3 Nc6 6.Bb5 Qg5 7.Bf1=.

5.e3 d5 6.Bb5 Bd7 7.Nc3 Nf6 8.Nf3 Be7 (8...Bd6 9.Bd3=) 9.0-0 Bb5 (9...Nc6 10.Qe2=) 10.Nb5+= 0-0 11.Qe2 (11.a4 Nc6+=) 11...Nbd7 (11...Nc6 12.d3+=) 12.c4 (12.a4!?+=) 12...dc4= 13.Qc4 Rc8 14.Qf4 Nh5 (14...Nc5 15.Bf6 Bf6 16.d4=) 15.Qg4 Nhf6 16.Qg3 (16.Qf4 Nc5=) 16...Nc5=+ 17.Bf6 (17.Bd4 g6=) 17...Bf6 18.d4 (18.Rac1 Nb3 19.Rc8 Qc8=+) 18...Ne4 19.Qg4 (19.Qf4!? Qd5 20.a4=+) 19...Qd5-/+ 20.a4 (20.h4 Nf2 (20...Qb5?! 21.Qe4 b6 22.Rab1=) 21.Rf2 Qb5-/+) 20...h5-+ 21.Qh3 Rc4 22.g4 hg4 23.Qg4 Rfc8 (23...Rd8 24.h3-+) 24.h3 Rc2 (24...R8c6 25.Na7 Rc7 26.Nb5-+) 25.Ne1 (25.Rab1 Rf8-/+) 25...Rd2-+ 26.f3 (26.Nf3 Rb2 27.Rac1 Rc1 28.Rc1 Nf2 (worse 28...Rf2 29.Rc8 Kh7 30.Nc3 Nc3 31.Kf2 Qa2 32.Kg1 Qb1 33.Kh2 Qb2 34.Qg2 Na4 35.Qb2 Nb2 36.e4+-) 29.Rc8 Kh7-+) 26...Nc3 27.Nc3 (27.Ng2 Nb5 28.ab5 Qb5-+) 27...Rc3 28.Ng2 Rcc2 29.Ne1 Rc4 0–1. Comrad_borscht – Pcmvr, playchess.de, 2004.

5.e3 d5 6.Bb5 Bd7 7.Be2 Nf6 8.Nf3 Bd6 9.c4 (9.0-0 0-0=) 9...0-0 10.0-0 dc4 11.Bc4 b5 12.Be2 Na6 Black intends b4 13.d4 Qc7 14.h3 (14.Nc3 Rfb8=) 14...Bc6 (14...b4 15.ab4 Nb4 16.Na3=) 15.Nbd2 (15.Ne5 Be5 16.de5 Ne4=) 15...b4 16.ab4 Nb4 17.Ba3 (17.Ne5 Bd5=) 17...Rfb8 18.Nc4 (18.Rc1 Na2 19.Bd6 Qd6=+) 18...Bf3=+ 19.Nd6?? (better is 19.gf3 Nfd5 20.Qd2=+) 19...Be2-+ (19...Qd6?! 20.Bf3 Ra6 21.Qa4+=) 20.Qe2 Qd6 21.f3 Qg3 22.Rfb1 Nfd5 23.Qd2 Rc8 24.Rc1 Rc1 (24...Qg5 25.Kf2-+) 25.Rc1 (25.Bc1 e5-+) 25...f5 (25...Qg5!? 26.Re1-+) 26.Qf2 Qf2 (27.Kf2 Nd3 28.Ke2 Nc1 29.Bc1 Rc8-+) 0–1. Schroer – Bendig,Frank, corr ICCF TT–4–90, 1990.

5.e4 Qb6 6.Nc3 b4 7.ab4 Qb4 (7...Nf6 8.Nf3+=) 8.Rb1 (8.Ba3 Qb6+=) 8...Nf6 9.e5 (9.Ba1 Qd6=) 9...Nd5 10.Nd5 ed5 11.Bd3 (11.Ne2 d6=) 11...Nc6 12.Nf3 Qg4 (12...a4 13.0-0=) 13.h3 (better is 13.0-0=) 13...Qg2?? (better is 13...Qe6=) 14.Rh2+- Qh2 15.Nh2 (15...a4 16.Nf3+-) 1–0. larlinde – PluckyDuck, mySchach.de, 2005.

5.e4 d5 6.ed5 ed5 7.Bb5 Nc6 8.Nf3 =.

4.a3 Nf6

5.e3= d5 6.Bb5 Bd7 7.Be2 e6 8.Nf3 Bd6 9.Nc3 (9.0-0 0-0=) 9...0-0 10.Nb5 Bb5 11.Bb5 Nbd7 12.d3 (12.0-0 Qc7=) 12...Qb6 13.a4 Qc7 (13...Rac8 14.0-0=) 14.0-0 (14.Rc1 Rac8=) 14...e5 15.Qd2 Rac8 (15...Rad8 16.Rad1=) 16.Rac1 (16.Rab1 Rfd8 17.Rfd1 Bb4=) 16...e4 17.de4 de4 18.Rfd1 Ne8 (18...Bb4 19.c3 Be7 20.Nd4=) 19.Ng5 Bh2 (19...Nc5 20.f4 ef3 21.gf3 Be5 22.Be5 Qe5+=) 20.Kf1 (20.Kh1 Be5 21.Ba3 Nc5=) 20...Be5 (better is 20...Nc5!?+=) 21.Qd7 (21.Be5 Ne5 22.Ne4 Kh8+=) 21...Bb2 22.Rb1 Qd7 23.Rd7 Rc2 24.Ne4 Nf6 25.Bd3 Rc1 26.Rc1 Nd7 27.Rb1 Ba3 28.Rb7 Ne5 29.Ke2 (29.Bb5 h6+=) 29...Nd3 30.Kd3 Rd8 ½–½. Hanison,Bernard – Bonetti,Shane, TT–14.01 ETC, 2004.

5.e3 d5 6.Nc3 Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 e6 9.Nb5 Be7 10.Nf3 0-0 11.0-0 Nc6 12.Rab1 Rc8 13.Rfc1 a4 14.Bd4 Nd7 15.Ba1 (15.h3 e5 16.Bc3 f6=) 15...Nc5 (15...f6 16.d3=) 16.d3 Qd7 17.h3 Rfe8 (17...f6 18.Rd1=) 18.Rd1 f6 19.Nd2 (19.c4 Nb3=) 19...e5 Black prepares the advance d4 20.Nf3 Ne6 Black intends d4 21.c4 d4 22.ed4 ed4 23.Qe4 (23.Re1 Bc5 24.Qd2 h6=) 23...Bc5 (23...Rcd8 24.Qg4=) 24.Qf5 Rcd8 25.Re1 (25.Re1 Bb6 26.Qg4+=) 1–0. forsetinn (2360) – vuel (2020), gameknot.com, 2015.

4.e3 Qb6?!

5.Na3 b4 6.Nc4 Qc7 7.Be2 d5 8.Ne5 Nc6 9.Nf7 Kf7 10.Bh5 Ke6 11.Qg4 Kd6 12.Qf4 Kc5 13.Qc7 1–0. Machete99 – geez, ICC, 2002.

5.Bd4!? Qc6? 6.Nf3 b4 7.Ne5! Qe6 8.Bc4 d5 9.Bb5 Bd7 10.Nd7 Nd7 11.a3! ba3 12.Na3 Ngf6 13.c4! Qf5!? 14.Bb2 e6 15.Qa4 Kd8 16.Bd7 1–0. Schuehler – Poschmann, corr 1981–83.

5.Bd4!? Qg6!? 6.Na3 b4 7.Nb5 Na6 8.Nf3! d6 9.Bb6 Bf5? 10.Nh4! Qf6 (10...Bc2 11.Nd4 (11.Ng6 Bd1 12.Nh8)) 11.Nf5 e5!? (11...Qf5 12.Nd4!; 11...e6 12.Nbd6 Bd6 13.Bb5; 11...d5? 12.Nbd6) 12.Nbd4 (12.Ng3 d5! 13.Ba5 b6!) 12...Nc5? (12...Be7 13.Bb5 Kf8 14.Ne7 Ne7 15.Nb3 d5 16.Bc5!; 12...Ne7? 13.Bb5 Nc6 14.Nc6!; 12...Kd7? 13.Qg4) 13.Bb5 Nd7 14.Qf3! +-. Schuehler – Sterle, corr 1981.

5.h3 Nf6 6.g4 (6.Bd4 Qc6=) 6...h6 7.Nf3 (7.Bd4 Qc6 8.Nf3=) 7...d6 (7...b4 8.Bg2=+) 8.Nc3 (8.Bd4 Qd8 9.Bf6 ef6 10.Bb5 Nc6+=) 8...Bd7 (8...b4 9.Ne2-/+) 9.g5 (better 9.Nb5!? Bb5 10.Bf6 Bf1 11.Bd4=) 9...hg5-/+ 10.Ng5 Rh5?? (better 10...e5!?-/+) 11.Nge4 (11.Nd5! Qc5 12.Nf6 gf6 13.Qh5 fg5 14.Bd3+/-) 11...Ne4 (11...Re5!? 12.Nf6 ef6=) 12.Qh5+/- Pawn b5, live or die! (worse 12.Ne4 Rh4 13.Ng5 e5-/+) 12...Nc3 13.Bc3 b4 14.Bb2 Nc6 (14...Qc6 15.Rg1 e5 16.c4+/-) 15.Qh8 0-0-0? (15...e5 16.Rg1 g6 17.f4+=) 16.Bg2 (better 16.Bg7 Bg7 17.Qg7+-) 16...e5+/- 17.a3 Be7? (better 17...Be6!?+/-) 18.Qg7+- ba3 19.Ba3 Be6 20.0-0 (20.h4!? f5+-) 20...f6+/- 21.Rfb1 Qc7 22.Qg3 (22.d3 Rg8 23.Qh7 Kd8+/-) 22...Rg8 23.Qf3 d5 (23...e4 A) worse 24.Qe4 Bh3 25.Kh2 d5 26.Qf4 Qf4 (worse 26...Rg2 27.Kh3 Qf4 28.ef4+/-) 27.ef4 Bg2=+; B) 24.Qh5+/-) 24.Be7 Qe7 25.Rb6?? (25.Kh2 Kd8+/-) 25...Qg7?? (better 25...e4 26.Qe2 Bh3-+) 26.Kf1 (better 26.Kh2+/-) 26...Nb4?? (better 26...e4 27.Qg3 Qg3 28.fg3 Rg3+=) 27.Re6+- Nc2 (27...e4 28.Qg3 Qg3 29.fg3+-) 28.Rc1 (better 28.Ra5 Nb4 29.Ra8 Kd7 30.Rg8 Qg8 31.Rf6 Kc7+-) 28...Kd7 (28...e4 29.Rc2 Kd7 30.Re4 Qg2 31.Qg2 Rg2+-) 29.Qd5 (29.Qd5 Kc8 30.Rc2 Kb8 31.Be4 Qc7 32.Rc7 Rg1 33.Kg1 Kc7 34.Qd6 Kc8 35.Re8) 1-0. zomboeb - Kogata (1655), lichess.org, 2019.

4.e3 Nc6

5.Bb5 d6 6.d4 (better is 6.Ne2+=) 6...b6?? (better is 6...d5+=) 7.d5 (better is 7.Bc6!? Bd7 8.Ba8 Qa8+-) 7...Bd7 (7...Ra7+-) 8.dc6 (8...Nf6 9.Bf6 ef6 10.cd7 Ke7 11.Qd5+-) 1–0. rabelloenter (1620) – tomassic (1835), net–chess.com, 2006.

5.Bb5 Nf6 6.Nf3 Qb6 7.Nc3 (7.a4 Qc7+=) 7...d6 8.Rb1 e6 9.Ba1 Qc7 10.g4 (better 10.Ba4!?+=) 10...Ng4=+ 11.Rg1 Nf6 12.Na4 d5 (12...e5 13.d4 Bd7 14.d5=+) 13.Ne5 (13.Be5! Bd6 14.Bd6 Qd6 15.Rg7+=) 13...Bd6 14.Ng4 Ng4 15.Qg4 Be5 (15...Rg8 16.Qh5 h6 17.Rg7 Rg7 18.Bg7 Bd7+-) 16.Be5+- Qe5 17.Nb6 Rb8 18.Qg7 Qg7 19.Rg7 Ke7 (19...Kf8!? 20.Rg3 Na7+-) 20.Bc6+- bc6 21.Nd5! Kf8 (21...cd5 22.Rb8 Discovered attack; 21...ed5 22.Rb8 Discovered attack) 22.Rb8 Kg7 23.Nb6 (better 23.Nc3+-) 23...Rd8?? (better 23...Ba6 24.Rh8 Kh8+-) 24.Rc8 Rd6 25.Nc4 Rd5 26.Rc6 Rb5 27.d3 Rb1 28.Kd2 Ra1 (28...Rh1 29.Ke2+-) 29.Na5 Rh1 30.Nc4 Rh2 31.Rc7 (better 31.Ke2 Rh1+-) 31...Rh1 (31...Rf2 32.Kd1+-) 32.Kc3 (32.Ne5 Rh5 33.f4 Kf8+-) 32...Ra1 33.Nd6 Ra2 34.Rf7 Kg6 35.Kd2 (35.Re7 Kf6 36.Rh7 Kg6+-) 35...Ra3 (35...Ra6 36.Rd7+-) 36.Rc7 (36.Re7 Kf6 37.Rh7 Kg6+-) 36...Ra6 37.Ne4 Kf5 (37...h5 38.Nc5 Rd6 39.Re7+-) 38.Rc5 (38.Nc5 Ra5+-) 38...Kg4 39.Rg5 Kf3 (39...Kh4+-) 40.Rg3 1–0. FeegLood (2775) – MeneerMandje (2685), lichess.org, 2017.

4.e3 Nf6

5.Bb5 e6 6.Nc3 Ba3?? (better 6...Be7+=) 7.Nge2 (better 7.Ba3 Nc6 8.Bd6+-) 7...Bb2-+ 8.Rb1 Bc3 9.Nc3 0-0 10.0-0 d5 11.a4 Nbd7 12.Be2 Ne5 (12...Nb6 13.Bb5-+) 13.Nb5 Nc4 14.Bc4 dc4 15.Qe2 Bd7 16.Rfd1 Bb5 17.Rb5 c3! 18.dc3 (18.Rb7 Ne4 19.d4 Qd5-+) 18...Qc8 19.c4 Rd8 (19...Ne4 20.Qd3 Qc6 21.Qd4-+) 20.Rdb1 (20.Rd8 Qd8 21.Rb7 Qe8-+) 20...Rb8 21.Ra5 (21.c5 Ne4 22.Qe1 Nc5 23.Qa5 Ra8-+) 21...Nd7 (better 21...Ne4!? 22.Rf1-+) 22.Rab5 Nc5 23.a5 Na6 (23...Ne4 24.Qe1-+) 24.h3 Nc7 25.Rb6 Na6 26.Qf3?? The pawn on b7 gets attacked (26.R6b5 Rd7 27.Qf3-+) 26...Nc5-+ 27.R6b5 Nd7 (27...Qc7!? 28.Qh5 Rbc8 29.Rd1 Rd1 30.Qd1-+) 28.Rb7-/+ Rb7 (28...Ne5 29.Qe4 Rb7 30.Qb7 Qc4-/+) 29.Rb7?? (better 29.Qb7 Nc5 30.Qc8 Rc8 31.g4=) 29...Ne5-+ (29...Qc4? 30.Rd7 Rf8 31.Qd1+-) 30.Qe4 Nc4 31.a6? (better 31.Qf3 Nd6 32.Rb6 Qc2 33.a6-+) 31...Nd6 32.Qb4 Nb7 33.ab7 Qb8 34.c4 (34.Kf1 Rd7 35.Ke2 Rb7-+) 34...g6 (34...Rd1 35.Qe1 Re1) 35.c5 (35.Kf1 Rd7 36.Ke2 Rb7-+) 35...Rd7 (35...Rd1 36.Qe1 Re1) 36.c6 (36.g4 Qb7 37.Qa4-+) 36...Rc7 (36...Rd1 37.Qe1 Re1) 37.Qb6 (better 37.Qa4 Rb7 38.cb7 Qb7 39.f4=) 37...Kg7?? (better 37...Re7!? 38.h4 f5-/+) 38.g3 (better 38.Qa6 Qe8+-) 38...h6?? (38...Re7 39.Qd4 e5 40.Qa4 Rb7 41.cb7 Qb7 42.e4=) 39.Kg2?? (39.Qa6 Qd8 40.e4 Qd1 41.Qf1+-) 39...Kg8?? (better 39...Re7 40.Qb4 Re8=) 40.Qd4 (better 40.Qa6 Qf8 41.Qa8 Rc6 42.Qf8 Kf8 43.b8Q Kg7 44.Qb2 Kg8 45.e4+-) 40...Rc6-+ 41.Qd7 Rc7 42.Qd6 (42.Qb5-+) 42...Qb7 43.Kh2 Rd7 (43...Rc1 44.g4 Qf3 45.Qd8 Kh7 46.Qh8 Kh8 47.g5 Qf2) 44.Qc5 (44.Qf4 g5 45.Qc4-+) 44...Qd5 (44...Rd1 45.g4 Qf3 46.Qc8 Kh7 47.Qh8 Kh8 48.g5 Qf2) 45.Qc8 (45.Qd5 Rd5 46.g4 f5-+) 45...Kg7 46.Qc3 f6 47.Qc2 Qd2 48.Qc6 (48.Qd2 Rd2 49.Kg2-+) 48...Qf2 49.Qg2 Rd2 (better 49...Qe3 50.Kh1-+) 50.Qf2 Rf2 51.Kg1 Re2 52.e4 Re3 53.Kf2 Rg3! 54.Kg3 1–0. FeegLood (2785) – HaykoCepkin (2140), lichess.org, time forfeit, 2017.

5.Bb5 e6 6.Nf3 Be7 7.g4 0-0= 8.g5 Ne4 9.h4 Qb6 10.a4 Nd6 11.Na3 Nb5 12.Nb5 d6 13.Rb1 Bd7 14.Bd4 Qd8 15.Nc3 Nc6 16.Bb6 Qc8 17.Nb5 (17.h5 Nb4 18.h6 g6 19.Ba5 Na2=+) 17...d5 18.Nbd4? (better 18.c3!?=+) 18...Nd4 19.Bd4 e5 (better 19...Ba4!? 20.Rb2 b5-+) 20.Ne5=+ Be6 (20...Ba4!? 21.Rb2 b5=+) 21.h5 (21.c3+-) 21...Bb4? (better 21...Bg5 22.Rg1 f6=) 22.g6+- fg6 23.hg6 h6 24.Qh5?? (better 24.c3 Bd6 25.Rb5+-) 24...Qc2=+ 25.Rd1 (25.Qd1 Bd2 26.Ke2=+) 25...Qf5 (better 25...Rf5!? 26.Qh4 Qa4-/+) 26.Qf5 Bf5 27.f4 (27.Rc1 Rab8=) 27...Rae8 (27...Rac8 28.Rh2=+) 28.Rc1= Be4 29.Rg1 Rc8 30.Kf2 (30.Ke2 Ba3 31.Ra1 Bd6=) 30...Bf5?? (better 30...Bd2 31.Rc8 Rc8-/+) 31.d3+= Bd2 (31...Bd6 32.Rb1 Rc7 33.Rb5 Be5 34.Be5+-) 32.Rb1 Bb4 33.Rgc1 Ba3? (better 33...Rc1 34.Rc1 Bd6+=) 34.Rc8+- Rc8 35.Rb7 Bb4 (35...Bd6 36.Kf3 Be5 37.Be5 (37.fe5?! Kh8+-) 37...Bd3 38.Rg7 Kf8 39.Rh7 Be4 40.Kg3+-) 36.Nc6! Rc6? (36...Bf8 37.Ne7 Be7 38.Re7 Bd3 39.Rg7 Kf8+-) 37.Rg7 Kf8 38.Rf7 Ke8 39.Rf5 Rc2 (39...Rg6 40.Re5 Kf7 41.Rd5 Rc6+-) 40.Kf3 Be1 (40...Rc6 41.g7 Rg6+-) 41.Re5 (41.Re5 Kf8 42.Rd5+-) 1–0. FeegLood (2575) – CaissaSoeze (2365), lichess.org, time forfeit, 2015.

4.e4 d5

5.Bb5 Bd7 6.Nc3 (6.Bd7 Qd7 7.ed5 Qd5=) 6...d4= 7.Bd7 Qd7 8.Nd5 e6? (better 8...Ra6+=) 9.Nb6+- Qc6 (better 9...Qb5 10.Na8 Qb2+-) 10.Na8 Qe4 (10...b5 11.Qe2 Qa8 12.Qb5 Nd7 13.f3+-) 11.Ne2 Qg2 12.Rg1 Qh2 13.Bd4 e5 (13...Nc6 14.Bc3+-) 14.Be3 Nf6 (14...Qh3 15.Qb1 Qc8 16.Bb6+-) 15.Nc7 (better 15.Qb1!? Nbd7 16.Qb7 e4+-) 15...Kd7 16.Nb5 Ne4 (16...Nc6 17.Qb1 e4 18.Bf4+-) 17.c4 (17.Qb1 Na6+-) 17...b6 (17...Qh4 18.Qb3 Nc6 19.c5+-) 18.Qa4 (18.Qc2 Qh4+-) 18...Kc8 (18...Nc5 19.Qc2 e4 20.Bc5 Bc5 21.d4 Bb4 22.Kd1+-) 19.d3 (better 19.Bb6 Bb4 20.Rd1 Rd8+-) 19...Bb4 20.Kd1 (better 20.Kf1!? Nc5 21.Qc2 Ne6+-) 20...Nf2 21.Bf2 Qf2 22.a3 (22.Rb1 Qf3 23.Qb3 Rd8+-) 22...Bc5 23.Nbc3 (23.Rc1 Qf6 24.Re1 Kd8+-) 23...Qh2? (better 23...Qf3 24.Kc2 Bg1 25.Rg1 g6+/-) 24.Rf1+- Rd8 25.Nd5 Qg2? (25...Rd7+-) 26.Rf7 Qh1 (26...Rg8 27.Kd2 Qg5 28.Kc3 Kd8 29.Nb6 Qg4 (29...Bb6 30.Qb5 Qf6 31.Qd5 Ke8 32.Rf6 gf6 33.Qg8 Kd7 34.Qb8 Bf2 35.Rb1 a4 36.Rb7 Ke6 37.Qc8 Kd6 38.Qd7 Kc5 39.Qd5) 30.Qa5 Bd4 31.Nd4 Qd4 32.Kc2 Ke8+-) 27.Kc2 Qa1 28.Rc7 1-0. Nf3 (2075) - dmitriy1977, Rated Classical game, lichess.org, 2013.

5.Bb5+= Nd7? 6.ed5+/- Ngf6 7.Nc3 g6 8.Ba3 Bg7 (8...e5 9.Bf8 Kf8 10.Qe2+/-) 9.d6 (9.Qe2+/-) 9...0-0? (better is 9...e5!?+/-) 10.de7+- Qe7?? (better is 10...Re8 11.Nge2 Qc7+-) 11.Be7 Re8 12.d4 Bf8 13.Qf3 Re7 14.Nge2 Bg7 15.0-0-0 Nb6 16.h3 Be6 17.d5 Bf5 18.d6 Be4 19.Qe3 Re5 20.Qb6 Bg2 21.Rhg1 Bh3 22.d7 Nd7 23.Bd7 Bh6 24.f4 Rh5 25.Ne4 Bg7 26.N2g3 Rh4 27.Bh3 Rh3 28.Rd8 Bf8 29.Nf6 Kg7 30.Nf5 Kh8 31.Ra8 gf5 32.Rf8# 1–0. wiking – juim, queenalice.com, 2009.

4.e4 d6

5.Bb5+= Nc6 6.Nf3 Bd7 7.0-0 Nf6 8.Re1 e5 9.c3 Be7 10.d4 0-0 11.a4 Rc8 12.Nbd2 ed4 13.cd4 White creates threats along the open c–file 13...Nb4 14.Rc1 (14.Re2!?=) 14...Bb5=+ 15.ab5 The passed pawn on a5 will quickly become a dangerous weapon 15...Rc1 (15...Nd3!? 16.Rc8 Qc8=+) 16.Bc1= (worse 16.Qc1 Nd3 17.Qa1 Ne1 18.Qe1 Qb6-+) 16...Nd3 17.Re3 Nc1 18.Qc1 Qd7 (18...d5 19.e5 Ng4 20.Rc3=) 19.Qb2 (19.b6 Ra8+=) 19...Ng4 (19...d5 20.Ne5 Qe6 21.ed5 Nd5 22.Rf3=) 20.Rc3 (20.Rd3 Ra8+=) 20...Rc8 (20...d5 21.h3 Nf6 22.b6=+) 21.h3 Nf6 22.b6 (22.Rc8 Qc8 23.Qa3 Qc7+=) 22...a4 (22...d5 23.Ne5 Qd8 24.Rc8 Qc8 25.ed5 Nd5 26.Qb5+=) 23.Ne1 d5 24.e5 Ne4 25.Ne4 de4 The passed pawn on d4 quickly leads to threats 26.Nc2 h6 27.Ne3 Rc3 28.Qc3 a3 29.d5 (29.Nc2 a2 30.Qa5 Qe6=) 29...Qb5 (better 29...Qa4!? 30.Kh2 a2-/+) 30.d6+= Bd8 31.Qa3 Bb6?? (31...Qe5 32.Nc4 Qg5+-) 32.Qc1?? (better 32.Qa8 Kh7 33.Qb7+-) 32...Be3 (32...Qe5 33.Qc8 Kh7 34.d7 Qa1 35.Kh2 Qe5 36.g3=) 33.Qe3?? (33.fe3 Qe8 34.Qc2+-) 33...Qb1?? (better 33...Qe5 34.Qb6 Qa1 35.Kh2 Qf6=) 34.Kh2+- Qd3?? (better 34...Qc2+-) 35.Qd3 ed3 36.d7 d2 37.d8Q Kh7 38.Qd2 b5 39.Qc2 (39.Qd7 Kg6 40.Qd3 f5 41.Qd6 Kf7 42.e6 Kf6 43.e7 Kf7 44.Qd8 Kg6 45.e8Q Kh7 46.Qe6 b4 47.Qdg8) 39...g6 40.Qc7 Kg7 41.Qe7 (41.Qe7 Kg8 42.e6 fe6 43.Qe6 Kg7 44.Qe7 Kg8 45.Qf6 g5 46.Qg6 Kf8 47.Qh6 Kf7 48.Qg5 b4 49.f4 b3 50.f5 b2 51.Qg6 Ke7 52.f6 Ke6 53.f7 Ke5 54.f8Q Kd4 55.Qb4 Ke3 56.Qe6 Kd3 57.Qee4; 41.e6 h5 42.Qf7 Kh6 43.e7 b4 44.e8Q Kg5 45.Qg6 Kf4 46.Qf6) 1–0. BeepBeepImAJeep (2645) – Amalgama (2155), lichess.org, 2016.

5.Bb5+= Bd7 6.a4 Bb5 7.ab5 b6 8.c4 e5 9.d3 Nd7 10.Ne2 f5 11.0-0 f4 12.d4 Ngf6 13.de5 de5 14.Nbc3 (14.Nec3 Nc5+=) 14...Bc5 (14...Rc8 15.Qc2=+) 15.Kh1 (15.Qd3 Ng4 16.Qh3 Qg5+=) 15...0-0= 16.f3 Nh5 (16...Qe8 17.Nd5 Qf7 18.Nf6 gf6 19.Qd3=) 17.Ba3 (better 17.Na4 Qe7 18.Qd5 Qf7 19.Nc5 Qd5 20.cd5 bc5 21.Nc3+=) 17...Qh4?? (better 17...Ba3!? 18.Ra3 Nhf6=) 18.Bc5 (better 18.Qd7 Ba3 19.Ra3+-) 18...Nc5+- 19.Qe1 (better 19.Qd5!? Kh8 20.Qe5+-) 19...Qg5 (19...Qe1 20.Rfe1 Rfd8 21.Nd5=) 20.Rd1 Rad8 21.Rd8 Rd8 22.Nd5 Nd3 (better 22...Rd6=) 23.Qc3+- Ng3?? (better 23...Nc5 24.Nb6 Ng3 25.Ng3 fg3 26.Qa5 Rf8+-) 24.Ng3+- fg3 25.h3 (better 25.Qd3 gh2 26.Qb3+-) 25...Nf2 (25...Nf4 26.Qe3 (26.Nb6?? Nh3 27.gh3 g2 28.Kg1 gf1R 29.Kf1 Rd1 30.Ke2 Qg1-+) 26...Nh3 27.Qg5 (27.Qb6?! Re8 28.Qc6 Qh5 29.Qe8 Qe8 30.gh3 h5=+) 27...Ng5 28.Nb6+=) 26.Kg1+- Nh3? (better 26...Rb8+-) 27.gh3+- Qh4 (27...Qh5 28.Kg2 Qg5+-) 28.Qd2 (better 28.Kg2 Qg5 29.Qc1+-) 28...Qh3 29.Qg2 Qg2 (better 29...Qh4+-) 30.Kg2 h6 (30...Rb8+-) 31.Kg3 (31.Kg3 Rb8 32.Kg4+-; better 31.Nb6 h5 32.Kg3 Rd3+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2670) – Satronji (1815), lichess.org, 2017.

5.Bb5 Bd7 6.a4 e5 7.Nc3 (better 7.Nf3+/-) 7...f5? (better 7...Nc6!?+=) 8.Nf3 (8.ef5 Nf6 9.Qf3 Nc6+-) 8...fe4 (8...Bb5 9.ab5 fe4 10.Ne4+-) 9.Ne4 (better 9.Ne5!? Nf6 10.Nd7 Nbd7 11.0-0+-) 9...Nf6+/- 10.Qe2 Be7 (10...Qb6 11.Nf6 gf6 12.0-0+/-) 11.d4+- 0-0 12.de5 de5 13.Ne5 Bb4? (better 13...Bb5 14.ab5 Qd5 15.Nf6 Bf6+-) 14.c3 Bb5 15.ab5 Bd6 16.Qc4 (better 16.Nd6 Qd6 17.Ba3+-) 16...Kh8+/- 17.Nd6 Rf7?? (better 17...Qd6 18.Qd4 Qd4 19.cd4 Nbd7+/-) 18.Ndf7 Kg8 19.Nd8 (19.Nh6 Kh8 20.Nef7) 19...Kh8 (19...Nd5 20.Qd5 Kh8 21.Ndf7 Kg8 22.Qd8) 20.Ndf7 Kg8 21.Nh6 Kf8 (21...Kh8 22.Nef7) 22.Qf7 1-0. Lance5500 (2610) - karpovs_putzfrau (2440), lichess.org, 2016.

5.Bb5 Bd7 6.a4 Nf6 7.Qe2+=.

5.Bb5+= Bd7 6.Be2 Qb6 7.Qc1 Nf6 8.Nf3 (8.Bf6!? gf6 9.Nc3+=) 8...Ne4=+ 9.0-0 Nf6 10.Na3 (10.Bf6 gf6 11.Nc3 Bg7=) 10...e6 (10...e5 11.Rb1 Qc7 12.Nb5=) 11.d4 (11.Bf6 gf6 12.Rb1 Qc6=) 11...Be7=+ 12.Nc4 (12.Rb1 0-0=+) 12...Qc7-/+ 13.a4 0-0 14.c3 Nc6 15.Ne3 d5 16.c4 Rac8 17.c5 Nb4 18.Ne5 Bc6 (18...b6 19.cb6 Qb6 20.Qd1-/+) 19.Bb5 (19.Ba3 Nd7 20.Nd7 Bd7 21.Bb4 ab4=+) 19...Ne4 (19...b6!? 20.Nc6 Nc6 21.Re1-+) 20.f3-/+ Nf6 21.f4 (21.Bc3 Nd7 22.Nd7 Qd7 23.Bb4 Bb5 24.ab5 ab4-/+) 21...Ne4 (21...b6 22.Nc6 Nc6 23.cb6 Qb6 24.Qd1-+) 22.Ba3 Na6?? (22...f6!? 23.Nc6 bc6 24.Bb4 cb5-/+) 23.Qc2?? (better 23.Nc6 bc6 24.Ba6+-) 23...Nb8=+ 24.Bd3 f5 25.Rab1 Nd7 26.Nd7 (26.Bc1!?=+) 26...Qd7-/+ 27.Rb6 (27.Qb2 Bf6-/+) 27...Ba4-+ 28.Qb2 Bc6 29.Be2 (29.Qe2 Bf6 30.Nc2 Ra8-+) 29...Bf6 30.Nd1 (30.Qa1 Bd8 31.Rb2 a4-+) 30...Rc7 (better 30...a4-+) 31.Nf2-/+ Rfc8 32.Nd3 Qf7 33.Ne5 Be5 34.fe5 g5 (34...Qe7 35.Qc2-/+) 35.Bd3 Bd7 (35...g4!?-/+) 36.Be4 de4 37.Qd2 Bc6 38.Qa5 Qg6 39.Bc1 f4 40.Qd2 e3 41.Qe2 Be4 42.Rd6? (42.Qg4 Rc6 43.Rb7 Rc5 44.dc5 Bb7 45.Be3 fe3-+) 42...h5?? Black prepares the advance g4 (better 42...Bd3 43.Qe1 Bf1 44.Qf1 Ra8-+) 43.Re1 g4 44.Qf1? (44.g3 Bd5 45.gf4=+) 44...Bd3?? (better 44...Rf7 45.Qc4 g3-+) 45.Qf4+= Opening the f–file gets Black a lot of play 45...Rf7 (45...e2 46.Qg5 Rg7 47.Qg6 Rg6 48.Kf2+=) 46.Qe3+- Rcf8 The mate threat is Rf1 47.g3 Rf1 48.Rf1 Rf1 49.Kg2 Rf3 50.Qe1? (50.Rd8 Kf7 51.Qh6 Qh6 52.Bh6 Kg6-/+) 50...Be4?? (50...Bf1 51.Kh1 Bh3 52.Rd8 Kf7-+) 51.Kg1+= Qf5 (51...Bd3 52.Rd8 Kf7 53.Bf4=) 52.Rd8 (better 52.Be3+-) 52...Kf7?? (better 52...Kh7+-) 53.Rd7?? (better 53.Bh6 Kg6 54.Rf8 Kh6 55.Rf5 Bf5 56.d5+-) 53...Kg6 54.Rf7?? (better 54.Rd6 Bd3 55.Bf4=) 54...h4 (better 54...Kf7 55.Be3 Bc6-+) 55.Rf5+- Kf5 (55...Bf5 56.gh4 Rd3 57.Be3+-) 56.Bf4 (better 56.Qd2 Bd5+-) 56...hg3 (56...Bd3 57.Be3 Rf1 58.Qf1 Bf1 59.Kf1 hg3 60.hg3+-) 57.hg3 Re3 (57...Bd5+-) 58.Qe3 Bf3 (58...Bg2 59.Bh6 Kg6 60.Qf4 Kh7 61.Qf6 Bd5 62.Qg7) 59.Qd3 (59.Bh6 Kg6 60.Qf4 Kh7 61.Qf6 Bd5 62.Qg7) 59...Be4+- 60.Qe4 (60.Qe2 Bb1 61.d5 Kg6 62.Qg4 Kh7 63.Qh4 Kg7 64.Qf6 Kg8 65.Bh6 ed5 66.Qg7) 60...Ke4 61.c6 (better 61.Be3+-) 61...Kd5?? (better 61...bc6 62.Kf2 Kd4+-) 62.cb7 Ke4 63.b8Q Kd4 (63...Kd5 64.Qb5 Kd4 65.Qc6 Kd3 66.Qc5 Ke4 67.Qc4 Kf5 68.Qd3) 64.Qd6 Ke4 (64...Kc4 65.Qa6 Kc5 66.Be3 Kb4 67.Qd3 Ka5 68.Qb1 Ka4 69.Bc5 Ka5 70.Qb6 Ka4 71.Qb4) 65.Qe6 (65.Qd2 Kf5 66.Qd3) 65...Kf3 (65...Kd4 66.Qc6 Kd3 67.e6 Kd4 68.e7 Kd3 69.e8Q Kd4 70.Qed7) 66.Qf6 (66.Qd5 Ke2 67.Qd2 Kf3 68.Qd3) 66...Ke4 67.Qg5 (67.Qg5 Kd4 68.e6 Kc4 69.e7 Kb4 70.e8Q Kc3 71.Qc6 Kd3 72.Qgd5 Ke2 73.Qce6; 67.Qd6 Kf5 68.Qc7 Ke4 69.Qd7 Kf3 70.Qd3) 1–0. BeepBeepImAJeep (2765) – Andreyka02 (2665), lichess.org, 2020.

5.Bb5+= Bd7 6.Be2 Nf6 7.d3 g6 8.Nf3 Bg7 9.0-0 0-0 10.Nbd2 Nc6 11.a4 Ng4 12.Bg7 Kg7 13.h3 Nf6 14.Rb1 Qc7 15.Nc4 Rab8 16.Nb6 Be6 17.c4 Nd7 (17...Nb4 18.Nd5 Bd5 19.ed5=) 18.Nd5+= White gets strong initiative 18...Bd5 19.cd5 Nce5 (19...Nb4 20.d4+=) 20.Nd4+- Nc5? (better 20...Nf6!?+-) 21.Nb5+- Qd8 22.d4 Ne4 23.de5 de5 24.Bf3 Nd6 25.Re1 f6 26.Qb3 Qd7 27.Rbc1 (27.Nd6 ed6 28.Qb6 Qd8+-) 27...Rfc8 28.Be2 Rc1 29.Rc1 Rc8 30.Rc3 (30.Rc8!? Qc8 31.Nd6 ed6+-) 30...Rc3 31.Qc3 h5? (better 31...Nb5 32.Bb5 Qd5 33.Qa5 Qd1 34.Bf1 Qd6+-) 32.Qa5 Ne4 (32...Ne8 33.Nc3+-) 33.Qc7 (33.Nc7 Kf7+-) 33...Qd5 34.Qe7 Kh6 35.Qf8 Kg5 (35...Kh7 36.Qc8+-) 36.Qa3 (better 36.h4 Kf4 37.g3 Kf5 38.Qc8 Qe6 39.Qb7+-) 36...f5 (36...Qd2 37.Qf3 f5+-) 37.Qe3 f4 38.Qd3 (better 38.Qf3 Qc6+-) 38...Qc6? (38...Qd3 39.Bd3 Nc5 40.Bc2+-) 39.Bf3 (better 39.Qd8 Qf6 40.Qd5+-) 39...Nc5 Black plans e4 (39...Qc1 40.Bd1 Qd2 41.Qe4 Qd1 42.Kh2+-) 40.Qd1 (better 40.Qd8 Kf5 41.Bc6 bc6 42.Qc8 Kg5+-) 40...e4 (40...Qf6 41.Nd6 e4 42.Qd5 Kh6 43.Be4+-) 41.Be2 (41.Qd8 Kf5 42.Nd4 Ke5 43.Nc6 bc6 44.Qg5 Kd4 45.Qf4 Kd5 46.Qg5 Kd4 47.Be2 Na4 48.Qe3 Kd5 49.Qb3 Ke5 50.Qa4 c5 51.Qe8 Kd5 52.Qg6 h4 53.Qg5 Kd6 54.Qh4 Ke5 55.Qg5 Kd4 56.Qd8 Kc3 57.Qd5 Kc2 58.Bd1 Kc3 59.Qc5 Kb2 60.Qb4 Kc1 61.Qb3 Kd2 62.Qc2 Ke1 63.Qe2) 41...f3 (41...Kh6 42.Qd8 Nd7 43.Qh8 Kg5 44.Qd4+-) 42.gf3 ef3 (42...Kh6+-) 43.Bf3 Qf6 (43...Qb6 44.Qd4 Kh6 45.Qh8 Kg5 46.h4 Kf4 47.Qh6 Ke5 48.Qg5 Ke6 49.Qg6 Kd7 50.Qb6 Ke8 51.Bh5 Kf8 52.Qg6 Na4 53.Qf7) 44.Bg2 (better 44.Qc1 Kh4 45.Qc4 Kg5 46.Qc5 Kh6 47.Qc1 g5 48.Bb7+-) 44...Ne6 (44...Kh6 45.Qc1 Qg5 46.Qc3+-) 45.Qc1 (better 45.Nd6!? Qd4 46.Qd4 Nd4+-) 45...Nf4 46.Qe3 Qf5 (46...Kh6 47.Bb7 Kh7 48.Kh2+-) 47.Qg3 (47.Qe7 Kh6 48.Nd6 (48.Qb7?! Qb1 49.Bf1 Nh3 50.Kg2 Nf4 51.Kf3 Qf1 52.Kf4 Qf2 53.Qf3 Qh4 54.Ke3 Qa4 55.Qf8 Kh7+-) 48...Nh3 49.Bh3 Qg5 50.Qg5 Kg5 51.Nb7+-) 47...Kh6 48.Qf3 g5 49.Kh2 Qb1 (49...Qc5 50.Qe3 Qc8 51.Be4+-) 50.Qg3 (50.Qb7 Qf5+-) 50...Qf5 (50...b6 51.Qe3 Qg6 52.Be4+-) 51.h4 Qg6 (51...Ng2 52.Nd6 Qd5 53.Qg5 Qg5 54.hg5 Kg5 55.Kg2 Kf6 56.Nb7 Ke6+-) 52.Qg5 Qg5 53.hg5 Kg5 54.Bf3 (54.Bb7 Nd3 55.a5 Nc5+-) 54...Kf5 (54...b6+-) 55.Bb7 h4 (55...Nd3+-) 56.Bc8 (56.Bc8 Ke5 57.a5+-; better 56.a5 Ke6 57.a6 Nd5+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2740) – Varinius (2405), lichess.org, 2016.

4.e4 e5

5.Bb5 Qb6!? 6.Qe2 Nc6+=.

5.Bb5 Bc5 6.Be5+- Qg5 7.Bg3 Bf2 8.Bf2 Qb5 9.Nc3 Qc6 10.Nf3 Nf6 11.Nd4 Qc7 (11...Qc4 12.e5 Nd5 13.Ncb5+-) 12.Ndb5 Qe5?? (better 12...Qc6+-) 13.Bg3 Qe6 (13...Qc5 14.Nc7 Ke7 15.Na8 d6+-) 14.Nc7 Ke7 15.Ne6 (15.e5 Ne4 16.Bh4 g5 17.Ne6 de6+-) 15...de6 16.0-0 Re8 (16...Nbd7 17.Qf3 Rf8 18.Bh4+-) 17.e5 Nfd7 (17...Nd5 18.Bh4 f6 19.Qh5+-) 18.Rf7! Kf7 19.Qh5 Ke7 20.Bh4 (20.Bh4 Nf6 21.ef6 Kd7 22.Qb5 Nc6 23.Qd3 Nd4 24.Qd4 Kc6 25.Qc4 Kd7 26.Nb5 Rf8 27.Qc7 Ke8 28.Nd6) 1–0. michaelbuss (2790) – Red Pilot, ChessWorld.net, 2012.

5.Bb5 Nc6 6.Nf3 f6 7.Bc4 Nh6 8.Nc3 Ng4 (8...Bc5 9.0-0+=) 9.h3 Nf2 10.Kf2 Qb6 11.Kg3 (better 11.d4 Qb2 12.Nb5+/-) 11...h5?? (better 11...Qb2 12.Bb3 a4+=) 12.Rb1 Bd6 (12...Qc5 13.Qe2+-) 13.Nb5 f5 (13...Na7 14.Nd6 Qd6+-) 14.Nd6 Ke7 (14...Kf8 15.Be5 Qc7 16.Nb5+-) 15.Nf5 Kd8 16.Be5 (better 16.Bd4! Qd4 17.N3d4 ed4 18.Ng7 Ne5+-) 16...Nb4 17.Qe2 (17.Nd6!? Rf8+-) 17...Qg6 18.Kh2 d6 (18...d5 19.Bd5 Nd5 20.Qd3 Bf5 21.Qd5 Ke8 22.ef5+-) 19.Bg3 (better 19.Nd6 Rf8+-) 19...Bf5 20.ef5 Qf5 21.Be6 Qc2 (21...Re8 22.Rhe1 Qe6 23.Qe6 Re6 24.Re6 Ra6+-) 22.Bh4 Kc7 23.Rhc1 Qc1 24.Rc1 Kb6 25.Bf2 1-0. Nf3 (1930) - dmitriy1977, Rated Classical game, lichess.org, 2013.

5.Nf3 Nc6 6.Bb5 Bd6+=.

4.a3 Nc6

5.Nc3 b4 6.ab4 Nb4 7.Nf3 b6 8.e3 Bb7 9.Be2 Rc8 10.0-0 e6 (10...Nf6 11.Rc1=+) 11.Na4 Be4 12.d3 Bc6 (12...Bf3!? 13.Bf3 b5=+) 13.c3+= Na6 14.c4 Nf6 15.Nd4 Ba4 16.Qa4 Be7 17.Rfd1 (17.e4!?+-) 17...0-0= 18.h3 Nc5 19.Qa2 Na6 20.Qa4 Nb4 21.Bc3 Qc7 22.Nb5 Qb8 23.Rab1 (23.Qb3 d5=) 23...Rfd8 24.Bf3 Ne8 (24...d5 25.Qa1= (worse 25.Bb4 ab4 26.Rdc1 Qa8=+)) 25.Nd4 Nc7 26.Ne2 Nca6 27.Qa1 f6 28.Qa4 Bd6 29.Qa1 Qc7 30.Rbc1 Be7 (30...Nc6 31.Nd4 Nd4 32.ed4=+) 31.d4 Rb8 (worse 31...Qc4 32.Bb4 Qb4 33.Rc8 Rc8 34.Rb1+-) 32.Bd2 Rdc8 33.Nc3 Qd8 34.Nb5 d5 35.cd5 Qd7 36.Nc3 ed5 37.Nd5 Nd5 38.Qa2 Rd8 39.e4 Nab4 40.Bb4 Bb4 41.ed5 (worse 41.Qd5 Qd5 42.ed5 b5=+) 41...Kh8 42.Rc6 b5 43.Qc2 a4 44.Be4 g6 45.Rf6 Bf8 (45...Bd6 46.h4+=) 46.h4 b4 47.h5 b3 48.Qe2 Bg7 49.Ra6 Ra8 (49...Re8 50.Qd3 Rb4=) 50.d6 (better 50.hg6!? Ra6 51.Qa6+=) 50...Ra6=+ 51.Qa6 gh5 52.Qa5 Qd6 Attacking the isolated pawn on d4 53.Qf5 (worse 53.Qa4 Bd4 54.Kf1 b2-/+) 53...Qh6 54.Qa5 Rf8 55.Qa4 Qf4 56.f3 b2 57.Bb1 (57.d5 Be5=+) 57...Rc8 (57...Rd8!? 58.Kf1 Bd4=+) 58.Kf1=+ Bf6 (58...h4 59.Qd7 Qc1 60.Qa4=+) 59.Qa7 h7 becomes a target 59...Qc7 60.Qa6 (60.Qc7 Rc7 61.Ke2 Rc1=+) 60...Qc4=+ 61.Qc4 Rc4 62.Ke2 Bd4 63.Ba2 Ra4 64.Bb1 h4 65.Kd3 Bf6 66.Kc2 (66.Ke3 Rc4-/+) 66...Ra5 (66...Rc4!? 67.Kd3 Rc1-+) 67.Kb3 Rg5 68.Rd2 Kg7 69.Ka2 h6 70.Rd7 (70.f4 Rg4-/+) 70...Kf8-/+ 71.Rd2 Ra5 72.Kb3 Rh5 73.f4 (73.Rd1 Ke7-/+) 73...h3 74.gh3 Rh3 75.Rd3?? (better 75.Ka2-/+) 75...Rd3-+ 76.Bd3 h5 77.Kc2 h4 78.Bf5 Ke7 79.Bh3 Kd6 80.Bg2 Kc5 81.Kb1 Bc3 82.f5 Kd6 0–1. forsetinn (2365) – grasul2009 (2430), gameknot.com, 2014.

5.e3 b4 (--> 4.e3 b4 5.a3 Nc6).

5.e4 b4 (--> 4.e4 b4 5.a3 Nc6).

5.e4 Qb6 6.Nf3 (6.Nc3 b4 7.Nd5 Qd8=) 6...d6 (6...Nf6 7.Bf6 ef6 8.d4=) 7.Be2 (7.Nc3 b4 8.ab4 Qb4=) 7...Nf6 (7...b4 8.ab4 Qb4 9.Nc3=) 8.d3 (8.Bf6 gf6 9.Nc3 b4=) 8...g6 (8...e5 9.Nbd2=+) 9.0-0 (better 9.Bf6!? ef6 10.Nc3=) 9...Bg7=+ 10.Nbd2 0-0 11.Rb1 Bd7 12.c4 Na7 (12...b4 13.Bc3=+) 13.Bd4 (13.cb5 a4 (13...Nb5? 14.a4+-) 14.Bd4 Qd8 15.Ba7 Ra7+=) 13...Qc7 (13...Qa6 14.Re1=) 14.Ba7 Ra7 15.cb5 b6 16.a4 (16.d4 Qb7 17.Bd3 d5=) 16...Rc8 17.Qb3 (17.Rc1 Qd8=) 17...Be6=+ 18.Qa3 Qc3 19.Qc3 Rc3 20.Rbc1 (20.Nd4 Rac7=) 20...Rac7 (20...Ra3 21.Rc6 Rb7 22.Bd1 Rd3 23.Bc2=+) 21.Rc3 Rc3 22.d4 Bb3 (22...Ra3 23.Bd1=) 23.Nb3 (23.e5!? de5 24.de5+=) 23...Rb3= 24.e5 Ne4 25.Bc4 (25.Bd1 Rb4=+) 25...Rb4 (better 25...Ra3 26.Re1 Ra4-/+) 26.Bd5? (better 26.Bd3 d5 27.Ra1=+) 26...Nc3-+ 27.Bc6 Ne2 (27...Ra4 28.Re1-+) 28.Kh1 Nd4 29.Nd4 Rd4 30.ed6 ed6 (worse 30...Rd6 31.h3-/+) 31.g3 (31.Re1 Be5-+ (worse 31...Ra4 32.Re8 Bf8 33.g3-/+)) 31...Ra4 32.Kg2 Ra1 (32...Bd4 33.Rd1-+) 33.Ra1 Ba1 34.Kf3 a4 35.Ke2 f5 36.Kd2 a3 37.Kc2 g5 (37...f4 38.gf4 Kg7 39.f5-+) 38.Bd7 f4 39.gf4 gf4 40.Kd3 (40.Bc6 Kf7-+) 40...Kf7 (40...Kg7 41.Be6-+) 41.Kc2 (41.Bc6 Kf6 42.Ke4 Be5-+) 41...Bd4 42.Kb3 Bc5 43.f3 Kf6 44.h3 Ke5 45.Bc6 Kd4 46.Be4 (46.h4 d5-+) 46...h6 47.Bc6 Ke3 48.Bd5 Kf2 49.h4 (49.Kc2 Kg3-+) 49...Ke3 (better 49...h5 50.Ka2-+) 50.h5 Kd4 51.Be6 Ke5 52.Bg4 (52.Bf7 d5-+) 52...d5 53.Bh3 d4 (better 53...Kf6!? 54.Bd7 d4 55.Bh3-+) 54.Bf1 Kf5 55.Bd3 (55.Bc4 Kg5 56.Bf7 Kh4-+) 55...Kg5 56.Bg6 d3! 57.Bd3 Kh5 58.Bf5 Kg5 (58...Kg5 59.Be6 h5-+) 0–1. tsodikovich (1780) – zigi (1700), gameknot.com, 2018.

5.Nf3 e6

6.e4 b4 7.ab4 Bb4?? (better 7...Nb4 8.Nc3 Be7=) 8.Bg7+- 1–0. gambit_queen (2120) – purplegadge (1745), gameknot.com, 2014.

6.e4 Qb6 7.Nc3 b4 8.ab4 Nb4 (8...Bb4?? 9.Na4 Qa7 10.Bg7+-; 8...Qb4?! 9.Be2 Qb6 10.Na4=) 9.Be2 Nf6 10.–0 Be7 11.Na4 Qc7 12.c3 Nc6 13.c4 Ne4 14.Bg7 Rg8 15.Bh6 d5 16.d3 Nf6 17.Bd2 e5 18.Nc3 dc4 19.dc4 e4 20.Nb5 Qb8 21.Ne1 Ng4 22.g3 Bc5 23.Bg4 Bg4 (23...Rg4?! 24.Be3 Be3 25.Nd6 Ke7 26.fe3=) 24.Qc2 Qe5 25.Bc3 Qe7 26.Ng2 Bf3 27.Rfe1 Nb4 (27...Nb4 28.Bb4 Bb4-/+) 0–1. ramoschessbrasil (2510) – jpost (2755), net–chess.com, 2011.

6.e4 Nf6 7.e5 Ne4 8.d3 Nc5 (8...Ng5 9.Nd4 f6 10.Nc6 bc6 11.ef6 gf6 12.Be2=) 9.d4 Na4 10.Bc1 Nb6 (10...b4 11.c4 Nb6 12.d5+=) 11.Bb5+= d5 12.Nc3 (12.ed6!? Bd6 13.0-0+=) 12...Be7= 13.0-0 0-0 14.Bd3 a4 15.Qd2 Bd7 16.Qf4 f5 17.Ne2 (17.Nb5 Be8+=) 17...Rf7 18.Kh1 Kh8 (18...Na5 19.g4=) 19.g4+= Qg8 (19...Na5!?+=) 20.gf5+/- Raf8 21.Rb1 Rf5 22.Bf5 Rf5 23.Qg4 Bd8 (23...Nc4 24.Nh4 Rf7 25.Qh3+=) 24.Rg1 Bc8 (24...Qf7 25.Rg3 Na7 26.Nf4+-) 25.Ng3 (25.Bg5!? Bg5 26.Ng5 h6 27.Rb6 Rg5+-) 25...Rf8 26.Nh5 Nc4 27.Rg3 Qf7 28.Bg5 Nd4?? (28...Na3 29.Rbg1 Ne7 30.Be7 Qe7+-) 29.Nd4+- (29.Qd4?! Bg5 30.Ng5 Qh5+/-) 29...Ne5 30.Qe2 Bg5 (30...Bc7 31.Bd8! Ng6 32.Rf3+-) 31.Qe5 (31.Rg5?! Ng6 32.f4 Nf4 33.Nf4 Qf4+-) 31...Qh5 (31...h6 32.Rf3 Qe7 33.Rf8 Qf8 34.f4+-) 32.Rg5 Qf7 (32...Qh6 33.Rb6 Re8 34.Ne6+-) 33.Rg3 Rg8 (33...h6 34.Rbg1 Qf6 35.Qf6 gf6 36.Rg6+-) 34.Rf3 (34.Rf3 Qe7 35.Nf5+-) 1–0. Buczinski,Henryk (2035) – Almeida,Ramiro (2170), WC–2011–F–00004, 2011.

5.Nf3 Nf6

6.e3 b4 7.ab4 Nb4 8.Bb5 e6 9.0-0 Be7 10.Bf6 Bf6 11.c3 0-0 12.d4 Nd5 13.e4 Nc7 14.Bd3 d5 15.Na3 Bd7 16.Qb1 de4 17.Be4 Nd5 18.c4 Nf4 19.Qc2 (worse is 19.Bb7 Ne2 20.Kh1 Rb8-/+) 19...Bc6 20.Bh7 Kh8 21.Be4 Bd4 22.Rad1 e5 23.Ne5 Qf6 24.Bc6 (worse is 24.Rd4 Qe5 25.Rfd1 Rfe8-/+; 24.Nc6?! bc6 25.Rfe1 Rfb8+=) 24...bc6 25.Rd4 Qe5 26.Re4 Qg5 27.g3 Ng6 28.Qe2 Qc5 29.Nc2 a4 30.h4 Rfd8 31.Ra1 Kg8 32.Re3 Ra5 33.Rea3 Rda8 34.Ne3 Ne5 35.Kg2 ½–½. Degterev,Pavel (1770) – McDonald,Graham (1710), IECG, 2006.

6.e3 b4 7.ab4 Nb4 8.Bb5 e6 9.c3 Nc6 10.0-0 (10.Qa4 d5+=) 10...Be7 11.Qa4 0-0 12.Rd1 (12.d3 d5+=) 12...d5 13.d3 Qc7 14.c4 Bd7 (14...dc4 15.Qc4 Bd7 16.Nbd2+=) 15.Na3 Rfc8 16.Rac1 (16.Rdc1 Qd8+=) 16...Qd6 17.Nb1 (17.c5 Qc7-/+) 17...Nb4 (17...Qb4 18.Qa2 Qc5 19.Qa4+=) 18.Na3 0–1. Woelfelschneider,Peter (1895) – McDonald,Graham (1880), IECC, 2004.

6.e3 b4 7.ab4 Nb4 8.Bb5 e6 9.d3 Be7 10.c3 Nc6 11.Qa4 0-0 12.Nbd2 b6 13.0-0 Na7 14.c4 Bb7 15.Rfb1 d5 16.Bc3 Bd6 17.Qb3 Nb5 18.Qb5 dc4 19.Bf6 gf6 20.Nc4 Bf3 21.gf3 Bb4 22.d4 Kh8 23.Kh1 (23.Qb6 Qd5 24.Rc1 Rg8 25.Kf1 Qf3-+) 23...Rb8 24.Qh5 Qc7 (24...Qd5 25.Qd5 ed5 26.Nb2-/+) 25.Qh6 Be7 (25...Qc4?? 26.Qf6 Kg8 27.Rg1) 26.Rc1 Qd7 27.Rab1 Rg8 28.Nb6 (28.Rb6?? Rb6 29.Nb6 Qb7-+) 28...Qd6 (28...Qb7 29.d5 Qa6 30.Rc6-/+) 29.Nc4+= Rb1 30.Rb1 Qd5 31.Nd2 e5 32.Rf1 (32.Ra1 ed4 33.e4 Qe5-/+) 32...a4 33.Qh4 a3 34.Qe4 Qb5 35.Qb1 Qa6 0–1. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Riemer,Wolfgang (2420), RSX10D – XMAS–1, 2003.

4.Nc3 b4

5.Nb5 Qb6 6.e4= Nc6 (6...Nf6 7.Bd4 Qc6 8.e5=) 7.d4 Na7 8.Na7 Qa7 9.Qf3 a4 10.Bc4 e6 11.Ne2 a3 12.Bc1 Be7 13.0-0 Qa5 14.Bf4 White intends e5 (14.Rb1 b5 15.Bd3 Bb7+=) 14...b5 15.Bd3 Nf6 16.e5 Nd5 17.Qg4 Nf4 18.Nf4 0-0 19.d5 (19.Be4 Ra7=) 19...Qa6 (19...d6!? 20.Qh5 g6=+). Kuhlmann,AEJ – Seitz,J, corr ICCF TT–4–90–12, 1990.

5.Nb5 Nc6 6.Nf3 (6.e4 d6=+) 6...d5 7.a3 (7.e3 f6=+) 7...f6 (7...ba3 8.Ra3 e5 9.Ra4-/+) 8.ab4=+ Nb4 9.e3 (9.c3 Nc6=+) 9...e6 (9...e5 10.c3 Nc6 11.Be2=+) 10.c3 (10.Ba3 e5=+) 10...Nc6 11.Qa4 (11.c4 Bb4=+) 11...Bd7 (11...e5 12.Be2=+) 12.e4 (12.Ba3 e5=+) 12...de4 (12...Ne5 13.Ne5 fe5 14.c4=+) 13.Qe4 Be7 (13...e5 14.d4 f5 15.Qe3=) 14.Bc4 Qc8 15.0-0 (15.Ba3 Na7 16.Na7 Ra7=+) 15...Kf8 (15...Nh6 16.Ba3=) 16.Rfe1 Pawn e6, live or die! 16...Nd8 (16...e5 17.d3=) 17.Qf4 (17.Ra4 g6+=) 17...Qc5 (17...a4 18.Ba3+=) 18.Nc7 g5 (18...Bd6 19.Ba3 Qa3 20.Qe3 Qa1 21.Ra1 Bc7 22.Qc5 Ke8 23.Qc7+-) 19.Ng5 (19.Qg3 Ra7 20.Ne6 Be6 21.Be6 Qd6+-) 19...e5 20.Ba3?? (better 20.Qg3 Qc4 21.Na8+=) 20...Qc7-+ (20...ef4 21.Bc5 Bc5 22.Nh7 Rh7 23.Na8+=) 21.Be7 Ke7 22.Bd5 (22.Bb3 a4-+ (22...fg5 23.Re5 Be6 24.Qg5 Kd7 25.Rae1 Bb3 26.Qf5 Kd6 27.Qd3 Kc6 28.Qb5 Kd6 29.Qd3 Kc6 30.Qb5 Kd6 31.Qd3=)) 22...Ne6 (22...Qd6 23.Qc4 fg5 24.Bg8-+) 23.Ne6 Be6 (23...Be6 24.Qg3 Nh6 25.Be6 Ke6 26.Qh3 Nf5-+; 23...ef4?? 24.Nc7 Kd6 25.Na8 Kd5 26.Ra5 Kd6 27.c4+-). Schuehler,Ernst – Grund,Karl, corr, 1983.

5.Nb5 d5 6.Nf3 (6.e3 Nf6=+) 6...Bd7 (6...f6 7.e3=+) 7.e3 Nc6 8.Be2 Nf6 (8...f6 9.c4 bc3 10.Nc3=+) 9.0-0 e6 10.Bf6 gf6 ½–½. Rosner,Dirk – Raabe,J, corr GER–ch qgC21, 1993.

5.Nb5 d6 6.e4=+.

5.Nb5 Na6

6.e3 d6 7.Qf3=+.

6.e3 Nf6 7.Nf3 e6 8.Rb1 d6=+.

6.e3 Nf6 7.Nf3 e6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.a3.

6.e3 Nf6 7.Nf3 e6 8.Be2 Be7 9.0-0 d6 (9...0-0 10.Rc1=+) 10.a3 (10.c4 bc3 11.Bc3 0-0=+) 10...0-0 11.c3 (11.ab4 Nb4 12.c3 Nc6=+) 11...Bd7 (11...ba3 12.Ba3 e5 13.d4=+) 12.cb4 (12.ab4 ab4 13.c4 d5=+) 12...ab4 13.ab4 Bb5 (13...e5 14.Qb3=+) 14.Bb5 Nb4 15.Qb3 Na6 16.Be2 (16.Rfb1 Nc5 17.Qc2 Ra1 18.Ba1 Qc7=) 16...Nc5 17.Qb4 (17.Qc2 Rc8=+) 17...Nd5 (17...Qc7 18.Rfc1 Ra1 19.Ba1=+) 18.Qc4 (18.Qg4 Bf6 19.d4 Na4=+) 18...Qc7 (18...Qb6 19.Rab1 Ra4 20.Qc1=+) 19.Rfc1 (19.Qg4 Bf6 20.Bf6 Nf6-/+) 19...Qd7 (19...Ra1 20.Ra1 b5 21.Qg4=+ (21.Qb5?? Rb8-+)) 20.d4 (20.Qg4 Bf6 21.d4=+) 20...b5 (20...Ne4!?=+) 21.Qb5+= Qb5 22.Bb5 Rab8 23.dc5 dc5 (23...Rb5 24.cd6 Bd6 25.Ba3 Ba3 26.Ra3=) 24.Ra5+= Bd8 25.Be5 (25.Rca1 Ba5 26.Ra5-+). Schuehler,Ernst – de Visser,Arno, corr, 1983.

6.e3 Nf6 7.Nf3 e6 8.Be2 Be7 9.Rb1 0-0=+.

6.Nf3 d5=+.

5.Nb5 Nf6

6.e3 d5 7.Bf6 ef6 8.Nf3 =+.

6.e3 e6 7.Nf3 Nc6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.a3 ba3 11.Ba3 d5 (12.Be7 Qe7-/+) 0–1. Marks,Ian Alexander – Labahn,Wolfgang, corr SOK–87–28, 1989.

6.Nf3 Nc6 7.e3 g6 (7...d5 8.Be2+=) 8.a3 (8.Bf6!? ef6 9.c4=) 8...Bg7+= 9.ab4 Nb4 10.c3 Na6 (10...Nc6 11.Qa4+=) 11.Be2 0-0 12.0-0 d6 (12...d5 13.d4+=) 13.d4 Nc7 14.Nc7 (14.c4 Nb5 15.cb5 Bf5+=) 14...Qc7 15.c4 Bd7 (15...Be6 16.Qd3+=) 16.Bd3 (16.Ra3 Rfc8-/+) 16...Rfe8 17.d5 (17.e4 e5+=) 17...Bg4 (17...a4 18.Ra3-/+) 18.Ra3 (18.h3 Bd7-/+) 18...Nd7 (18...e5 19.e4+=) 19.Bg7+= Kg7 20.Qa1 Kg8 21.Nd4 Ne5 22.Bc2 Bd7 23.Ba4+= Rec8 24.Rc1 Ba4 25.Ra4 Nd3 26.Rb1 Nc5 27.Ra3 a4 28.g3 Ra6 29.Qb2 Qd7 30.Qe2 Qd8 31.e4 Rb6 32.Nb5 Qd7 33.f4 f6 34.f5+= Ra8 35.Qf2 Qc8 36.Kg2 Raa6 37.Qc2 Nd7 38.Ra4= Ne5 39.Rab4 Qc5 40.h4 Ra3 41.Qf2 Re3 42.Ra4 Kg7 43.Kh3 Nd3-/+ 44.Qf1 Ra6 45.Rba1 Ra4 46.Ra4 Re1 47.Nc7 Qe3 (47...Qe3 48.Ne6 Kh6-+; worse is 47...Rf1 48.Ne6 Kf7 49.Nc5 Nc5 50.Rb4-+; 47...Qc7?! 48.Qd3 Qc5 49.Ra3+=) 0–1. Gavrijski,Dimitar (2170) – Luzuriaga,Norberto Horacio (2350), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

6.Nf3 d6 7.Bf6 gf6 8.d4 +=.

6.a3 ba3

7.Ra3 Nc6 -/+.

7.Ra3 d6 =+.

7.Ba3 Nc6 8.Nf3 -/+.

7.Ba3 d5 8.Nf3 g6 9.c4 Bg7 10.Rc1 Na6 11.e3 0-0 12.Qb3 Bg4 13.Ne5 Be6 14.Nd4 dc4 15.Qb7 Bd5 16.Ndc6 Qb8 17.Qb8+- Rfb8 18.Nb8 Rb8 19.Bc4 Nb4 20.Bb4 ab4+/- 21.Bd5 Nd5 22.Nd7 Rd8 23.Nc5 e5 24.Ke2 Bf8 25.Nb3 e4 26.Rc4 f5 27.Rhc1 Ra8 28.Ra1 Ra1+= 29.Na1 Kf7 30.Nb3 Bd6 31.h3 Ke7 32.d4 ed3 33.Kd3 Nc3 34.Kc2 Na4 35.Na5 White fights for the Initiative 35...Nb6 36.Rc6 Nd5 37.Nc4 Bh2 38.Ra6 Nf6 39.Kb3+- Bg1 40.f3 h5 41.Kb4 g5 42.Ra5 f4 43.Rg5 fe3 44.Kc3 Bh2? 45.Ne3 Ke6 46.Rb5 Bg1 47.Kd3 h4 48.Rb1 Bh2 49.Rb6 Ke5 50.Rf6! (50...Kf6 51.Ng4 Kf5 52.Nh2+-) 1–0. Olbrisch,Manfred – Schrewentigges,Manfred, Mittelrhein–ch, 1991.

7.Ba3 d6 8.Nf3 g6 9.Bb2=+ Bg7 10.e3 0-0 11.Be2 Nbd7 12.0-0 a4 13.c4 Nc5 14.Ra3 Bd7 15.d4 Nb3 16.Bd3 Qb6 17.Re1 Rfc8 18.Qe2 Bb5 19.cb5 d5 20.Nd2 Nd2-/+ 21.Qd2 Ne4 22.Qb4 Qa5 23.Qa5 Ra5 24.Rea1 Rca8 25.b6 Bf8 26.f3=+ Nd6 27.Bc3 Nb5 28.Ba5 Na3 29.Ra3 Ra5 30.Bc2 Ra6 31.Ra4=+ Rb6 32.Ra2 e6 33.g3 Rc6 34.Kf2 b5-/+ (35.Bd3 b4-/+) 0–1. pierre (1745) – pcmvr (1705), internet, 2005.

4.e3 b4

5.a4 Nf6 6.Nf3 g6 7.h4 (7.g4 h6-/+) 7...Bg7 8.g4 (8.h5 Nh5 9.Bg7 Ng7-/+) 8...0-0 9.g5 (9.h5 Ng4 10.Bg7 Kg7-+) 9...Ne8 (9...Nh5!? 10.Bg7 Ng7-/+) 10.d4=+ d5 11.h5 Nd6 12.Nbd2 Bg4 13.h6 Bh8 14.Rg1 Bh5 (14...Be6 15.Ne5=+) 15.c4 (15.Rc1!?=) 15...e5!-/+ 16.Qc2 (16.de5 Nc4 Decoy; 16.Ne5 f6 Double attack (16...Bd1 Pinning; 16...Bd1 Deflection; 16...f6 Decoy)) 16...dc4 17.Bc4 (17.Ne5? c3 18.Bc3 bc3 19.Qc3 Nd7-+) 17...ed4 18.Nd4 Nc4 19.Nc4 Na6 20.Nb3 (20.Ne2 b3! 21.Qd1 Qd1 22.Rd1 Rfc8 23.Bh8 A) 23...Kh8?! 24.Nb6-/+ (24.Na5?? Nc5 25.Nb3 Nb3-+); B) 23...Rc4-+) 20...Rc8-+ 21.Bh8 (21.Nba5? Qa5! 22.Bh8 b3 23.Na5 bc2-+ (23...Rc2?! 24.Nb3 Kh8 25.Nd4-+)) 21...Kh8 22.f4 (22.Qe4 Nc5 23.Nc5 Rc5-+) 22...Nc5 23.Nc5 Rc5 24.Rc1 (24.Kf2 f6 25.Rgc1 Bg4-+ (25...fg5?! 26.Qb2 Qf6 27.Qf6 Rf6 28.Na5 Rc1 29.Rc1=)) 24...f6 25.Kf2? (better 25.Rg3-+) 25...Qd5 26.Kg3 (26.Rg3 Rfc8 27.Qb2 Qe6 (27...Rc4?? 28.Qf6 Kg8 29.Qg7) 28.gf6 Kg8 (28...Rc4 29.f7 Rc3 30.Rc3 bc3 31.Qc3 Rc3 32.f8Q Qg8 33.Qf6 Qg7 34.Qg7) 29.f7 Qf7-+) 26...Qf3 (26...fg5 27.Qb2 Qe5 28.Ne5 gf4 29.ef4 Kg8 30.Rc5 Rd8 31.Qb3 Kh8 32.Qf7 Rd3 33.Nd3 b3 34.Rc8) 27.Kh4 Kg8 28.Qb2 b6! 29.Rg3 (29.Nb6 Qe3 Deflection) 29...Qe2 30.Rc2 Qd3 31.Rgg2 0–1. Janek – tscjs, internet, 2018.

5.Bb5 Na6 6.c4 bc3 7.Nc3 e6 8.Nf3 Nf6 9.0-0 Be7 10.Na4 0-0 11.Qb3 b6 12.Rac1 (12.Rfc1 Bb7=+) 12...Bb7=+ 13.Bd4 Nc5 14.Nc5 bc5 15.Bc5 Bc5 16.Rc5 d6 17.Rcc1 Bf3 18.gf3 Rb8 19.Qa4 Ne4 (19...Nd5 20.Kh1=+) 20.fe4= Qg5 21.Kh1 Qb5 22.Qb5 Rb5 23.Rc2 Rfb8 24.Rfc1 g6 (24...Kf8 25.d4=) 25.Rc8 (25.d4 Kg7=) 25...Kg7 26.Rb8 Rb8 27.Rc2 a4 (27...f5 28.ef5 gf5 29.d4=) 28.Rc4 (28.Kg2!?=) 28...a3=+ 29.Rc3 Rb2 30.Ra3 Rd2 31.Kg2 h5 (31...Kf6 32.Ra7=+) 32.Ra7 g5 (33.Ra5 Kg6=+) =+. Kaniak,Andrzej – Myrberg,Johnny, email 4AMM–F, 1998.

5.Bb5 b6 6.c4 (6.Nf3 Nf6=) 6...Nf6 (6...Bb7 7.Nf3=+) 7.d3 (7.Nf3 Bb7=+) 7...Nc6 8.Nd2 Bb7 9.Ngf3 e6 10.0-0 Be7 11.e4 0-0 12.Rc1 d6 13.Qc2 e5 14.Qd1 (14.d4 Nd4 15.Nd4 ed4 16.Bd4 Nd7-/+) 14...Nd7 15.Qe2 Nc5 16.Rfe1 Na7 17.d4 ed4 18.Nd4 Bf6 19.Qe3 (19.Rc2!?-/+) 19...Nb5-+ 20.cb5 Re8 21.Qg3 (21.f3 d5 22.Nc6 Bc6 23.Bf6 Qf6 (worse 23...gf6 24.bc6 d4 25.Qe2-/+) 24.bc6 d4-+) 21...Qd7 22.Nc4 Ne4 23.Qd3 (23.Qh3 Qd8-+) 23...Nc5 24.Qd2 (24.Re8 Re8 25.Qd1 Na4-+) 24...Na4 25.Ba1 Nc3! 26.Ne3 (26.Bc3 Qg4 Decoy) 26...Ne4 27.Qd3 Rac8 28.Rc8 Qc8 (28...Bc8?! 29.Nd5 Bb7 30.Nb6-+) 29.Ndf5 (29.f3 Nc3 30.Ndf5 Re6-+) 29...Ba1 30.Ra1 Qc5 31.h4 (31.Rd1-+) 31...g6 32.Nd4 Nc3 33.Ne2 (33.Nb3 Qe5 34.Qd2 a4-+) 33...Qb5 34.Qb5 Nb5 35.Rd1 (35.h5 d5 36.Rd1 Nc3 37.Nc3 bc3 38.hg6 hg6-+) 35...Nc3 36.Rd2 d5 37.Nf4 (37.Nc1 a4-+) 37...d4! 38.Rd4 Na2 39.Rd6 (39.Rd3 Nc3 40.Rd7 Be4-+) 39...b5 40.Nd3 (40.Rb6 b3 41.Nd3-+ (41.Rb7?? b2 42.Rb5 Nb4-+)) 40...b3 41.Ng4 (41.Rb6 Be4 42.Rb5 Bd3 43.Rb3 Nc1-+) 41...Kf8 42.Nf6 (42.Kf1 Nc3 43.Rb6 Be4-+) 42...Re6 43.Nh7 (43.Re6 fe6 44.Nd7 Ke7-+) 43...Ke7 44.Re6 fe6 45.Kh2 (45.h5 gh5 46.Kf1 Nc1-+) 45...Nc3 46.Nb2 (46.Kg3 a4 47.h5 gh5 48.f3-+) 46…a4 0–1. condoru (2040) – forsetinn (2355), gameknot.com, 2015.

5.Bb5 Qb6 6.Be2 =.

5.Bb5 e6 6.Nf3 Nf6 7.0-0 b6 8.c4 Be7 9.d3 Bb7 10.Nbd2 0-0 11.e4 d5 12.cd5 ed5 13.e5 Ne8 14.Nd4 Nc7 15.Ba4 Ba6 (15...b5 16.Nb5 Nb5 17.Bb5=) 16.N2f3 (16.Qf3 Nd7 17.Nc6 Qe8 18.Ne7 Qe7=) 16...b5 17.Bc2 Bc8 18.Rc1 (18.Qd2 f6=+) 18...Ra6 19.Qd2 Re8 20.Bd1 Bd7 21.Be2 a4 (21...Nc6 22.Nb3=+) 22.Rc2 Rg6 23.Rfc1 Nca6 24.Qf4 (24.Qe3!?=) 24...a3-/+ 25.Ba1 b3 26.ab3 Nb4 27.Rd2 N8a6 28.Nf5 Bf5 29.Qf5 Nc5 30.Nd4 Ne6 (30...Qc8 31.Bg4 Qf5 A) 32.Nf5? Bf8 (32...Rg4?! 33.Ne7 Kf8 34.Rc5 Ke7 35.f3=; 32...Nb3? 33.Ne7 Kf8 34.Ng6 hg6 35.Bc3+-) 33.Bd1 Ncd3-+; B) 32.Bf5-/+) 31.Rf1 (31.Nb5!? Bg5 32.Bc3=+) 31...Nd4 32.Bd4 Rc6 (32...Qc8 33.Qh5-/+) 33.Ba1 d4 34.Bg4 Bc5 35.f4 Rc7 36.Bf3 Nd5 37.Be4 g6 38.Qh3 Ne3 39.Rb1 b4 (39...Qc8!? 40.Qc8 Rec8-+) 40.Qg3 Qd7 41.Qe1 Rec8 42.Ra2 (42.Re2 Qg4-/+) 42...Qg4 (43.Rf2 Be7-/+) 0–1. Kaniak,Andrzej – Poschmann,Hans, email 4AMM–F, 1998.

5.c3 Qb6 6.cb4 ab4 7.Nf3=+.

5.c3 Nc6 6.cb4 (6.a3 ba3 7.Na3 Nf6=+) 6...Nb4 (6...ab4!? 7.Nf3 Nf6=+) 7.a3 (7.Nc3 Nf6 8.Rc1 g6=) 7...Nc6 8.Nf3 Nf6 9.Be2 (9.Bd3 g6=) 9...e6 (9...g6 10.Bf6 ef6 11.Nc3=) 10.0-0 Be7 (10...d5 11.Nc3=) 11.d4 (11.Nc3 0-0=) 11...d5 (11...0-0 12.Nc3=) 12.Nc3= 0-0 13.Qd2 (13.Rc1 Bd7=) 13...Rb8 (13...Ne4 14.Qc2 f5 15.Qb3=+) 14.Bd3 h6 (14...b6 15.Rac1=) 15.Rfc1 Bd7 (15...b6 16.Qc2=) 16.Rc2 Ne8 (16...Rc8 17.Rac1=+) 17.e4 de4 18.Ne4 Nf6 19.Nc3 (19.Nf6 Bf6 20.Rb1 Rc8=) 19...Na7 (19...Rc8 20.Rac1=+) 20.Qe2 (20.Qe3 Nc6=) 20...Bc6 21.Rd1 (21.Rac1 Nd5=) 21...Nd5 22.Nd5 (22.Ne5 Nf4 23.Qg4 Nd3 (23...Qd4?? 24.Bh7 Kh7 25.Rd4+-) 24.Rd3 Bf6=) 22...Bd5=+ 23.Rdc1 (23.Ne5 Nc6-/+) 23...Nc6-/+ 24.Bc4 (24.Be4 Be4 25.Qe4 Qd5-/+) 24...Bf3 25.Qf3 Nd4 26.Bd4 (26.Qg4 Bf6 27.Rd1 e5-/+) 26...Qd4-+ 27.Rd1 (27.a4 Rfd8-+) 27...Qc5 (27...Qb6 28.a4-+) 28.a4 Rfd8 29.Bb3 (29.Bd3 Qa3 30.Rc7 Rd5-+) 29...Qb4 (29...Rd1 30.Qd1 Qe5 31.Qe2 Qe2 32.Re2-+) 30.Rd8 Rd8 31.g3 b5 (31...Bc5-+) 32.ab5 (32.Rc7 ba4 33.Ba4 Qa4 34.Re7 Qd1 35.Qd1 Rd1 36.Kg2 g5-+) 32...Qb5 (better 32...a4!? 33.Ba2 Qb5 34.Rc7-+) 33.Rc7 Bf6 34.Rb7 (34.Bc2 Qb6 35.Qb7 Qb7 36.Rb7 Rd2 37.Rb8 Bd8-+) 34...Qa6 35.Qe4 (35.Bc2 Qc4 36.Qe4 Qe4 37.Be4 Kf8-+) 35...Rc8 36.Ba4?? (better 36.Kg2-+) 36...Rc1 37.Kg2 Qf1 38.Kf3 Qh1 (38...Qh1 39.Ke3 Re1 40.Kd2 Re4 41.Rb8 Kh7 42.h4 Qe1 43.Kc2 Re2 44.Kd3 Qd2 45.Kc4 Qd5) 0–1. Holz auf der Heide,Gerhard (1635) – Kreusch,Frank (2035), Leipzig VfB op, 2005.

5.c3 d5 6.cb4 ab4 7.Nf3 e6 8.Be2 (8.Qc2 Nf6=+) 8...Nf6 9.0-0 Bd6 10.Qc2 (10.Be5 0-0=+) 10...Bd7 (10...Nc6 11.Rc1-/+) 11.Rc1 (11.Be5 Be5 12.Ne5 Nc6=+) 11...Ba4 (11...Nc6 12.a4-/+) 12.Qc8 (12.Bf6 gf6 (12...Qf6?! 13.Qc8 Qd8 14.Qb7=+) 13.Qb2 Nc6=) 12...0-0 (12...Nc6 13.Qd8 Rd8 14.a3 ba3 15.Ba3=) 13.Qb7 (13.Qd8 Rd8 14.a3 Nc6-/+) 13...Nbd7 14.Nd4 (better is 14.d4!?=+) 14…Ne4 (15.Nc6 Bc6 16.Rc6 Rb8-+; 14...Nc5 15.Qb4 Nfe4 16.Nb5-+) 0–1. Sternik,Ryszard – Benassi,Aspasio, corr MCO, 1996.

5.Nf3 b6 6.Bb5 Bb7 7.0-0 Nc6 8.d4 d5 9.Ne5 Qd6 (better 9...Rc8!?=) 10.e4 e6 (10...de4? 11.d5 Nf6 12.dc6+- (12.Bc6?! Bc6 13.dc6 Rd8+-)) 11.ed5 (11.Qf3 f5 12.Qh5 g6 13.Ng6 Nf6+-) 11...ed5+= (11...Qd5? 12.c4 bc3 13.Nc3+-) 12.Re1 Be7 13.Qg4 Nf6 (13...g6 14.c4 Nf6 15.Qg3+-) 14.Qg7+- Rf8 15.Nd2 Nd7 16.Ndf3 f6?? (better 16...Rc8+-) 17.Bc6 Bc6 (17...fe5 18.Bb7 Ra7 19.de5 Qc5+-) 18.Nc6 Qc6 (18...Rf7 19.Ne7 Rg7 20.Nf5 Kd8 21.Nd6 Re7+-) 19.Qe7 1–0. Janek – Majdan, internet, 2019.

5.Nf3 d5 =.

5.Nf3 d6 =.

5.a3 ba3

6.Ba3 d5 7.Nf3 =+.

6.Ba3 Nf6 7.Nc3 (7.Bb5 Nc6=+) 7...Nc6 8.Nf3 d6 (8...d5 9.Bb5=+) 9.d4 (9.Bb5 e5=+) 9...e6 (9...d5 10.Bd3=+) 10.Bb5 (10.Be2 Be7=+) 10...Be7 11.0-0 (11.d5 ed5 12.Nd5 Nd5 13.Qd5 0-0-/+) 11...0-0 12.Qd2 d5 (12...Qc7 13.Rfb1=+) 13.Be7 (13.Bc6 bc6 14.Ne5 Ba3 15.Ra3 c5=+) 13...Qe7 14.Rfb1 Qc7 (14...Bd7 15.Bd3 Nb4 16.Ne5=+) 15.Bd3 Rd8 (15...b6 16.Nb5 Qe7 17.Ra4=+) 16.Nb5 (16.Ra4 Bd7=+) 16...Qb8 17.c4 dc4 18.Bc4 b6 (18...e5 19.Qa2 Rd7 20.d5=) 19.Nc3 (19.Qb2 Bb7=) 19...Nb4 (19...e5 20.Na4 ed4 21.ed4=) 20.Qe2 (20.Qb2 Bb7=+) 20...Bb7 21.Ne5 Qd6 22.Nb5 (22.Ra4 Rac8=+) 22...Qe7 23.Rc1 Rdc8 24.Qd1 (24.Ra4 Bd5=+) 24...Nd7 (24...Ne4 25.f3 Nd6 26.Nd6 Qd6 27.Bb5-/+) 25.Nf3 (25.Qh5 Ne5 26.Qe5-/+) 25...Nf6 (25...Qf6 26.Nd2-/+) 26.Ne5=+ h6 (26...Ne4 27.Qh5=+) 27.Qe2 (27.Qa4 Nd7 28.Nd7 Qd7-/+) 27...Nd7 28.Nf3 (28.Nd3 a4-/+) 0–1. Hirtreiter,Michael – Papenfuss,I, BdF, 1988.

6.Na3 Nc6 7.Bb5 e6 8.Nf3 Nf6 9.0-0 g6 (9...Be7 10.c4=+) 10.d4 (10.Nc4 Be7+=) 10...Bg7 11.c4 0-0 12.c5 d6 13.Nc4 dc5 14.dc5 Qe7 15.Nb6 (15.Nd6=) 15...Rb8 (better 15...Qc5!? 16.Na8 Qb5=) 16.Bc6+= (worse 16.Nc8 Rfc8 17.Rc1 Ra8=+) 16...bc6 17.Ra5 (worse 17.Nc8 Rfc8 (17...Rbc8?! 18.Ra5 Ra8 19.Qa4 Ra5 20.Qa5=) 18.Qc2 Rb5=+) 17...Nd5 18.Bg7 Kg7 19.Qd4 Kg8 20.Rb1 f6 21.e4 e5? (better 21...Nf4 22.Qc4 Qc7+/-) 22.Qc4+- Be6 23.ed5 cd5 24.Qc1 d4 25.c6 Qc7 26.Rab5 Rfd8 (26...Kh8 27.Ne1+-) 27.Qc5 (27.Nd7 Bd7 28.Rb8 Rb8 29.Rb8 Qb8 30.cd7 Kf7+-) 27...Kg7 (27...Ba2 28.Rd1+-) 28.Nd7! Rd7?? (28...Bd7 29.Qe7 Double attack (29.Qe7 Decoy)) 29.Rb8 Rf7 30.R8b7 (30.R1b7 Qb8 31.Rb8 d3+-) 30...Qd8 31.Rf7 Bf7 (31...Kf7 32.Qa7 Kg8+-) 32.c7 Qa8 33.c8Q Qc8 34.Qc8 e4 (34...h6 35.Qc7 Kg8 36.Rb7 Kh8 37.Qf7 e4 38.Qe8) 35.Nd4 (35.Nd4 Kh6 36.Qf8 Kg5 37.Qf7 h6 38.Rb5 f5 39.Rf5 Kh4 40.Qg6 e3 41.Qg3; 35.Rb8 Kh6 36.Qf8 Kh5 37.Rb5 f5 38.Rf5 gf5 39.Qf7 Kg4 40.h3 Kf4 41.Qc7) 1-0. Chess__Academy (2510) - zumpili (2415), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

6.Na3 Nc6 7.Nf3 d5 8.c4 (8.Bb5 Nf6=) 8...Nf6 9.Nb5 dc4 10.Ne5 (10.Bc4 Bg4=+) 10...e6 (10...Be6 11.Nc4 Bf5 12.d3-/+) 11.Bc4=+ Be7 12.0-0 0-0 (12...Ne5 13.Be5 0-0 14.Bc7=) 13.d4 (13.d3 Ne5 14.Be5 Nd7+/-) 13...Bd7 14.Rc1 (14.Nd7 Qd7 15.Qa4 Rfc8=+) 14...Ne5-/+ 15.de5 Nd5 (15...Bb5 16.Bb5 Qd1 17.Rfd1=) 16.Nd6 Bc6 a4 17.Qg4 a4 18.e4 a3 19.Bd4 Nc7 20.Rfd1 Ra4 (20...Ne8 21.Ba1=+) 21.Bb3 (21.Ba2 Nb5 22.Ba1 Qb6=+) 21...Ra6 22.Be3 Bd6 23.ed6 Ne8 24.e5 Bd5 (24...Qd7 25.Ba2=) 25.Qb4 (25.Bd5!? ed5 26.Rd5+=) 25...Qa8 (better is 25...Bb3 26.Qb3 Qd7=+) 26.Bb6 (26…Bb3 27.Qb3+=; better is 26.d7!? a2 27.de8Q (27.de8B?! a1Q 28.Ra1 Ra1+/-; 27.de8N?! Bb3 28.Qb3 a1Q+/-; 27.de8R?! Qe8 28.Ra1 Qc6+-; 27.Bd5 a1Q 28.de8Q Re8 29.Bb7 Rd8 30.Ra1 Ra1+/-) 27...Qe8 28.Bd5 ed5 29.Qb7+-) 1–0. Jentsch,KD – Vossenkuhl,Joachim, H202E BdF, 1995.

6.Na3 d5 7.Nf3 =+.

6.Na3 d6 7.Bb5 Bd7 8.Nf3 =+.

6.Na3 e5 7.Nc4 (7.Be5 Nc6 8.Nf3 Ne5 9.Ne5 Bd6=) 7...d5 (better 7...d6!?=+) 8.Ne5+= Nc6 9.Nc6 (9.Bb5!? Qb6 10.c4+=) 9...bc6= 10.Be2 Nf6 11.Nf3 Bd6 12.0-0 0-0 13.c4 dc4 14.Bc4 a4? (better 14...Bg4!? 15.h3 Bh5=) 15.Ra4+/- Ra4 16.Qa4 Bd7 17.Qb3 (17.Qc2 Qe7+-) 17...Qc7 (17...Bg4!? 18.Ne5 Be5 19.Be5 Ne4+/-) 18.Bf6+- Rb8? (better 18...gf6 19.h3 Rb8+-) 19.Qc3 gf6 20.Qf6 Bg4 (20...Be8 21.Qg5 Kf8 22.Qh6 Ke7 23.Qh4 f6 24.Qh7 Kd8 25.Qh8+-) 21.h3 (better 21.Qg5 Kh8 22.Qg4+-) 21...Bf3 22.Qf3 Qe7 (22...Rb4 23.Rc1+-) 23.d4 Bc7 (23...Rb6 24.Ra1+-) 24.Qc6 Rc8 (24...Bd6 25.Qf3+-) 25.Qd5 Bb8 26.f4 (26.Rb1 Bd6+-) 26...Qc7? (26...Qe3 27.Kh2 Bf4 28.Kh1+-) 27.Qf7! Qf7 28.Bf7 Kf7 29.Re1 Kf6 30.Kf2 Kf5 (30...Bd6 31.Kf3+-) 31.Kf3 Re8 (31...Kg6 32.Rb1+-) 32.g4 Kf6 (32...Ke6 33.e4+-) 33.e4 Rc8 34.Re3 Rc1 35.e5 Ke6 36.Ke4 Rh1 (36...Ba7 37.f5 Kd7 38.Ra3+-) 37.f5 Ke7 38.d5 (38.f6 Ke6 39.d5 Kf7+-) 38...Ba7 (38...h6 39.Re2+-) 39.Re2 (39.d6!? Kd7 40.Rd3 Ke8+-) 39...Rh3 40.f6 Kf7 41.Kf5 (better 41.Rb2 Ke8 42.Rb7+-) 41...Rg3?? (41...Rf3 42.Ke4 Rh3+-) 42.Re4 (42.Re4 Rf3 43.Rf4 Rf4 44.Kf4+-) 1-0. Jimito100 (1945) - F7Mongoose (1815), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Na3 e6 7.Bb5 Nf6 =+.

6.Na3 e6 7.c4 Nf6=+ 8.Nb5 Be7 (8...Nc6 9.Ra4=+) 9.Bf6 Bf6 (9...gf6 10.Nf3=+) 10.Nd6 Ke7 11.Nc8 Qc8 12.d4 (12.Ra4 e5=+) 12...e5=+ 13.Nf3 ed4 14.Nd4 Nc6 15.Be2 Nd4 16.ed4 Opening the e–file gets Black a lot of play 16...Re8 17.0-0 Kf8 18.Ra4 Bd4 19.Qd4 Re2 20.Qd3 Qc6 21.Ra5 Ra5 22.Qe2 Annihilates a defender: e2 22...d6 23.h3 (23.Rd1 Re5 24.Qd3 Kg8=+) 23…Re5-/+ ½–½. Woelfelschneider,Peter (2025) – Milde,Lars (2040), T4–08 TSC, 2002.

6.Na3 e6 7.c4 Nf6 8.Nf3 Be7 9.g3 Nc6 10.Bg2 0-0 11.0-0 b6 12.Nd4 Bb7 13.Nab5 Rb8 14.Rc1 Nd4 15.Bd4 Bg2 16.Kg2 Ne8 17.Qg4 Bf6 18.c5? (better 18.d3!?-/+) 18...bc5-+ 19.Rc4 0-1. b4 (1890) - tardy (1695), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

6.Na3 Nf6

7.Bb5 Nc6 =+.

7.Bb5 e6 8.Bf6 (8.Nc4 Nc6+=) 8...Qf6 9.Nc4 Nc6 10.Nf3 Qd8 11.0-0 Be7 12.d4 0-0 13.Qb1 d5 14.Ncd2 Bb4 15.Rc1 Na7 16.c3 Nb5 17.cb4 a4 18.Ne5 Bd7 19.Qb2 Qe7 20.Qa2 Be8 21.Nd3 Nd6 22.Nb1 Bb5 23.Qe2 Bc4 24.Na3 b5 25.Qd1 Rfe8 26.Nc5 e5 27.de5 Qe5 28.Nd7 Qg5 29.Nc5 Ne4 30.Qd4 Nc5 31.Qc5 Rac8 32.Qa7 Qe5 33.Nc2 Rc6 34.Nd4 Rf6 35.g3 Qd6 36.Rd1 h5 37.Qb7 h4 38.Rab1 h3 39.f4 (39.Nb5?? Qe6 40.Nd6 Qd6-+) 39...g5 (39...a3 40.Re1-+) 40.Kh1? (40.Nb5 Qe6 41.Re1 gf4 42.ef4 Qe1 43.Re1 Re1 44.Kf2 Rfe6-+) 40...Qd8 (40...Qe7!? 41.Qe7 Re7 42.fg5-+) 41.Qa7 Re3 (41...Re3 42.Nc6 Qe8-+ (42...Rc6?! 43.Qe3 Re6 44.Qf2-+)) 0–1. Speisser,Patrick (2105) – Bendig,Frank (2350), IECG, 2006.

7.Nb5 Nc6 8.Nf3 e6 9.Be2 b6 10.0-0 Ba6 11.Bf6 gf6 12.c3 Bb7 13.Qc2 Ne5 14.Ne5 fe5 15.f4 Rc8 16.f5 Rg8 17.Bf3 Bf3 18.Rf3 Rc5 19.Rb1 Rg5 20.Rf2 h5 21.h4 Rf5 22.Rf5 ef5 23.d4 Rc6 24.Qf5 ed4 25.ed4 Qh4 26.Qe5 Qe7 27.Qb8 Qd8 28.Re1 Re6 29.Nc7 Ke7 30.Qd8 Kd8 31.Ne6 fe6 32.Kf2 Be7 33.Re4 h4 34.Ke2 Kc7 35.c4 Kc6 36.Kd3 Bd8 37.Kc3 Be7 38.d5 Kd6-/+ 39.de6 de6 40.Kd3 Bg5 41.Rd4= Kc6 42.Rg4 Be7 43.Rg6 Kd6 44.Rg8 Bf6 45.Rb8 Kc7 46.Rf8 Be7 47.Rh8 Kd6 48.Rc8 ½–½. Degterev,Pavel (2270) – Daurelle,Herve (2210), WC–2013–S–00009, 2010.

7.Nb5 Nc6 8.Nf3 e6 9.Be2 Be7 10.Bf6 Bf6 11.Nd6 Ke7 12.Nc8 Qc8 13.c3 Qc7 14.Qa4 Rhc8 15.h4 d5 16.g4 Kf8 17.g5 Be7 18.h5 Kg8 19.Rb1 h6 20.gh6 gh6 21.Nh2 Kh8 22.f4 Rg8 23.Nf3 Rg7 24.Kd1 Bf6 25.Qb5 Rb8 26.Rf1 Ne7 27.Bd3 b6 28.Qa4 Rg2 29.Rb3 Kg7 30.Nd4 Rg8 31.Nf3 Nc8 32.Qb5 Bd8 33.Qa4 Nd6 34.Qd4 f6 35.e4 de4 36.Be4 Rg4 37.Re1 Kh8 38.Bg6 e5! 39.Re5? R4g6?? 40.hg6-/+ fe5 41.Ne5 Rg7 42.Nf7 Nf7 43.gf7 Qe7 44.Rb5 Qf8 45.Re5 Be7 46.f5 Qf7 47.Re7 Qe7 48.f6 Rg1! 49.Qg1 Qf6 50.Qh1 Qe6 51.Kc1 Kg7 52.Kb2 Qd6 53.d4 Kg6 54.Qe4 Kf7 55.d5 Kf6 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Sidenko,Anatoly (2220), WC–2008–F–00004, 2008.

7.Nb5 d5 8.Be5 Na6 9.Nf3 Bd7 10.Qb1 Ne4 11.c4 e6 12.cd5 ed5 13.Nc3 Bc6 14.Ne4 de4 15.Nd4 Nc5 16.Qb2 Bd7 17.Bc4 Qg5 18.Nb5 Rc8 19.0-0 Na6 20.Rfc1 Bb4 21.Nd6 Bd6 22.Bd6 Nb4 23.Ra5 Nd3 24.Qd4 Qg6 25.Re5 Ne5 26.Qe5 Qe6 27.Qg7 Qd6 28.Bf7 Ke7 29.Bh5 Ke6 30.Bg4 Kd5 31.Qd4 1–0. usingprogram (2035) – franko1999, internet, 2013.

7.c4 Nc6 8.Nf3 g6 9.Be2 Bg7 10.d3 (10.Nb5 0-0=+) 10...0-0-/+ 11.0-0 d5 12.cd5 Nd5 13.Bg7 Kg7 14.Qc2 e5 15.Rfd1 (15.Qb2 Qb6 16.Nb5 f6-/+) 15...Qe7 16.Nb5 Ncb4 17.Qb2 (17.Qd2 Bd7 18.d4 e4-+) 17...Bd7 18.Na3 (18.d4 e4 19.Ne5 Rfc8-+) 18...f6-+ 19.Rdc1 (19.e4 Nf4 20.d4 Ba4-+) 19...Rfc8 20.d4 e4 21.Ne1 b6 22.Bf1 Rc1 (22...Rc1 23.Rc1 a4-+) 0–1. Woelfelschneider,Peter (2300) – Mueller,Achim (2435), RSS5D adv–31, 2006.

7.Nf3 Nc6 8.c4 e6 9.Nb5 Bb4 10.Be2 0-0 11.0-0 d6 12.d4 d5 13.c5 b6 14.Qc2 Ba6 15.Rfc1 bc5 16.dc5 Qe7 17.Nbd4 Nd4 18.Bd4 Be2 19.Qe2 Ne4 20.Ne5 Qc7 21.Nd3 f6 22.f3 Ng5 23.c6 e5 24.Bc5 Rfb8 (24...Bc5!? 25.Rc5 Rfd8-/+) 25.Qa2 (25.Bb4 ab4 26.Ra8 Ra8 27.Nb4 Qd6+/-) 25...Qc6= 26.Bb4 (26.Bb4 Qb5 27.Ne5 fe5 28.Bd6=) 1-0. b4 (1860) - stpetes (1630), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

7.Nf3 Nc6 8.Bd3 d6 9.Nb5 Bg4 10.0-0 e5 11.h3 Bh5 12.c4 Be7 13.Be2 0-0 14.d3 Na7 15.Qa4 Nb5 16.Qb5 (worse 16.cb5 Nd7-/+) 16...Qc7 17.g4 Bg6 18.Nh4 Nd7 19.Ng6 hg6 20.Bc3 Can a5 get defended? 20...b6 21.Bf3 Rab8 22.d4 Rfc8 23.Rac1 Bf6 24.Bd5 Nf8 25.f4 ed4 26.ed4 Ne6 27.Rcd1 g5 (better 27...Qd8!? 28.g5 Nc7=+) 28.fg5+- Ng5 (better 28...Bg5!? 29.Be6 Be3 30.Kg2 fe6=) 29.h4+- Ne6 (better 29...Ne4 30.Be1 Qe7+-) 30.g5 Bd8?? (30...Bg5 31.hg5 Ng5+-) 31.Qe8 Kh7 32.Be4 g6 33.Rf7 Qf7 34.Qf7 Ng7 (34...Kh8 35.d5 Bf6 36.Bf6 Ng7 37.Qg7) 35.Bg6 Kh8 36.Qf8 1–0. Silent Move (2115) – Jan93 (1820), redhotpawn.com, 2012.

7.Nf3 d5 8.Bb5 Bd7 9.Ne5 =+.

7.Nf3 e6 8.Bb5 Be7 =+.

7.Nf3 e6 8.Nb5 Be7 9.Be5 (9.Bf6!? Bf6 10.Nd6 Ke7 11.Nc8 Qc8 12.c3=+) 9...d6-/+ 10.Bb2 0-0 11.Be2 Na6 12.0-0 Nc7 13.c4 Nb5 14.cb5 Bd7 15.Bc3 b6 16.Nd4 Rc8 17.Bf3 d5 18.Be2 Ne4 19.Bb2 Bf6 20.f3 Nc5 21.Bc3 Rc7 22.h3 Bc8 (better 22...Qe8!?-+) 23.Nc6=+ Qd7 (23...Qd6!? 24.Bf6 gf6=+) 24.Bf6= gf6 25.Qe1 Kh8 (25...Bb7 26.d4 Nb3 27.Ra3=) 26.Qh4 Rg8 (26...f5 27.d4 Nb7 28.Qf6 Kg8 29.Rfc1+=) 27.Qf6 Rg7 28.d4 Nb7 29.Bd3 Nd6 30.h4 Ne8 31.Qe5 Bb7 32.h5 (better 32.Rac1!?=) 32...f6-/+ (worse 32...Bc6 33.bc6 Qd6 34.Qd6 Nd6 35.Rfc1+=) 33.Qf4 Bc6 34.bc6 Rc6 (34...Qc6 35.h6 Rg8 36.Rab1-/+) 35.Rac1 (35.h6 Rg8 36.Bb5 Rg2 37.Kg2 Rc2 38.Rf2 Rf2 39.Kf2 Qb5+-) 35...Qd6 (35...Qc7 36.Rc6 Qc6 37.Rb1=+) 36.Rc6 (36.Qd6 Rd6 37.Rc8 Rg8=) 36...Qc6-/+ 37.Qb8 Qd7?? (better 37...Rg8 38.Qf4 Qc3-/+) 38.h6 Rg8 39.Qb6 Nd6 40.Qa5 Qd8 (better 40...Qe7!?+/-) 41.Qd8+- (41.Qd8 Rd8 42.Rc1+-) 1-0. muhammadaudii (1950) - CorfuInChess (1975), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.Nf3 e6 8.d4 d5 9.c3 Nc6 10.Bd3 Be7 11.Nb5 0-0 12.0-0 b6 13.Qa4 Ba6 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Qe7 16.Rb1 Rfc8 17.Nd2 Rab8 18.Bf1 g6 (18...e5 19.Nd6 Qd6 20.Ba6-/+) 19.Rab3 Na7 20.Na3 (20.Na7!? Qa7 21.c4-/+) 20...Bf1-/+ 21.Kf1 Qc7 22.g3 Kg7 23.R1b2 (23.c4 Qd7 24.Qd7 Nd7 25.cd5 ed5-/+) 23...b5 (23...Qd7!? 24.Qd7 Nd7-/+) 24.Nb5=+ Nb5 25.Rb5 Rb5 26.Qb5 Qc3 27.Qb3? (better 27.Ra2!?=+) 27...Qb3-+ 28.Rb3 Rc2 29.Ke1 Ra2 30.Rb7 Ng4 31.Nf3 a4 (31...Nf2!? 32.Ne5 Ne4 33.Rf7 Kg8 34.Ra7 Rh2 35.Ra8 Kg7 36.Ra7 Kf8 37.Ra8 Ke7 38.Ra5 Rh1 39.Ke2 Ng3 40.Kf2-+) 32.Ng5-/+ a3 (32...Nf2 33.Rf7 Kg8 34.Rh7 Ne4-+) 33.Rf7= Kg8 34.Ra7 Nf2 (34...Nh2 35.Ra8 Kg7 36.Ne6 Kh6 37.Nf4=) 35.h4 (35.Ra8 Kg7 36.Ne6 Kf6=) 35...Nd3 36.Kf1 Nb4 37.Ne6 (37.Ra8 Kg7 38.Ra7 Kf8 39.Ne6 Ke8=) 37...Ra1 (37...Nc2 38.Rg7 Kh8 39.Rf7 Ne3 40.Ke1=) 38.Kg2 (38.Ke2 a2 39.Rg7 Kh8=+) 38...a2-/+ 39.Rg7 Kh8 40.Ra7 (better 40.Rf7 h5 41.Rf8 Kh7 42.Ng5 Kg7 43.Ne6 Kh7 44.Ng5 Kg7 45.Ne6 Kh7=) 40...h6 41.Ra8 Kh7 42.Ra7 Kg8 43.Rg7 Kh8 44.Ra7 Rb1 45.Rf7 ½–½. Felecan,Florin – Brestian,Egon (2450), Cappelle op, 1993.

7.Nf3 e6 8.d4 d5 9.c3 Be7 10.Nb5 0-0 11.Bd3 Nc6 12.0-0 b6 13.Qa4 Ba6 14.Rfc1 Qd7 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Rfc8 17.Rb1 Qd8 18.Rbb3 Qe7 19.Nd2 Qd7 20.Bf1 e5 21.Ra1 ed4 22.ed4 Re8 23.Nd6 Reb8 24.Nb5 Re8 25.Nd6 Reb8 26.Nb5 Rc8 27.Nf3 h6 28.Bd3 Re8 29.Rb2 Ne4 30.Qc2 Re7 31.Na3 Bd3 32.Qd3 Qc7 33.Nb5 Qf4 34.Na3 Re6 35.Nc2 Ne7 36.Ne3 Rc8 37.Rc2 Re8 38.Ne5 Nf6 39.Re2 Qg5 40.Qb5 Rc8 41.Rc1 Ne4 42.Rec2 Nf6 43.Re2 Ng6 44.Nf3 Qh5 45.Qa6 Rce8 46.Rb2 Nf4 47.Ne5 Ne4 48.Rcc2 f6 49.N5g4 Ng5 50.h4 Qh4 51.Nh2 Ng2 52.Kg2 Qe4 53.f3 Qe3 54.Qb5 Rd8 55.Qa6 Rdd6 56.Qc8 Kh7 57.Qa6 f5 58.Qf1 Rg6 59.Kh1 Nh3 60.Rg2 Qc3 61.Rb1 Nf4 62.Rg6 Rg6 63.Rc1 Qe3 64.Re1 Qd4 0–1. Deep Fritz – Shredder 6, Blitz 4'+2, 2002.

7.Nf3 e6 8.d4 d5 9.Bd3 Nc6 =+.

7.Nf3 e6 8.Rg1 Be7-/+ 9.g4 0-0 10.g5 Ne4 11.h4 d5 12.Nb5 Nd7 13.Ra2 Ndc5 (13...f6 14.Bh3 Ra6 15.Nfd4-/+) 14.Qa1 Bd7?? (better 14...f6=+) 15.Bg7+- f6?? (better 15...Re8 16.Be5 Bb5 17.Bb5 Nd7+-) 16.gf6+- (16.Bf8?! Kf8 17.Qb2 a4+-) 16...Kf7 17.Ne5 Ke8 18.fe7 Qe7 19.Bf8 Qf8 20.Nc7 (better 20.f3 Rc8 21.Nd7 Kd7 22.Qg7 Qe7 23.fe4 Ne4 24.Qe7 Ke7 25.Rg7 Kf6 26.Rb7 h5+-) 20...Kd8 21.f3 Kc7 22.fe4 (better 22.Ra5 Rd8+-) 22...Ne4 23.Nd3 Bb5 (23...Qf6 24.Qe5 Qe5 25.Ne5+-) 24.Qe5 Kc8 (24...Qd6 25.Rg7 Bd7 26.Qd4+-) 25.Nf4 (25.Qe6 Kc7 26.Nf4 Bc6 27.Qe5 Qd6 28.Ne6 Kd7 29.Rg7 Kc8 30.Rc7 Kb8 31.Qh8 Qf8 32.Qf8 Be8 33.Qe8 Ka7 34.Ra5 Kb6 35.Qb5) 25...Bf1 (25...Bd7 26.Bb5! Bb5 27.Qe6 Bd7 28.Rg8 Be6 29.Rf8 Kd7 30.Ra8+-) 26.Rf1 (better 26.Qe6 Kb8 27.Rg8 Ka7 28.Rf8 Rf8 29.Qd5 Ba6 30.Qe4 Rf7+-) 26...Qg8 (26...Qd6 27.Qh8 Qd8 28.Qh7+-) 27.Qe6 (better 27.Ne6 Kd7 28.Qd5 Nd6 29.Ra5 Qg3 30.Kd1 Ra5 31.Nf8 Kc8 32.Qa5 Qg4 33.Kc1+-) 27...Kb8 (27...Qe6 28.Ne6 Kd7+-) 28.Qg8 Ka7 (28...Kc7 29.Qf7 Kb6 30.Rb2 Kc6 31.Rb7 Nd2 32.Qd5) 29.Qd5 (29.Qd5 Nc5 30.Ra5 Na6 31.Qc5 Kb8 32.Nd5 b6 33.Rf8 Kb7 34.Qb6) 1–0. FeegLood (2810) – papasi (2415), lichess.org, 2016.

5.a3 Na6

6.a4 d5 =+.

6.ab4 Nb4=+ 7.c3 (7.Nf3 d5=+) 7...Nc6 8.Na3 (8.Bb5 e5=+) 8...d5 (8...e5 9.Bb5-/+) 9.Bb5=+ e6 (9...e5 10.c4-/+) 10.Nf3 Bd7 (10...Nf6 11.c4=+) 11.0-0 Qb6 (11...Nf6 12.c4=+) 12.Qa4 (12.c4 Qc5=) 12...Nf6=+ 13.c4 Ne4 (13...Be7 14.d3=+) 14.d4 (14.cd5 ed5 15.Rfb1 Nd6=) 14...Ba3=+ 15.Qa3 (worse 15.Ra3 Nd6 16.Nd2 Nb5 17.cb5 Na7 18.Qa5 Qa5 19.Ra5 Bb5-/+) 15...dc4 (15...Nb8 16.Bd7 Nd7 17.cd5 ed5 18.Rfc1=+) 16.Bc4= Qb4 Black intends a4 (16...Nb4 17.Ne5=) 17.Qd3 (17.Qa2 a4=) 17...Nd6 18.Bb3 a4 (18...Qb5 19.Qc3 Rc8 20.Ba4=) 19.Ba3 (19.Rfb1 Nd8=) 19...Qb3 20.Qb3 ab3 21.Bd6 Na5 (21...Ra6 22.Nd2 Nd8 23.Ra6 ba6 24.Nb3=) 22.Rfb1 (22.Bc7!? Bc6 23.Ba5+-) 22...Bc6 (22...Ra6 23.Bc7 Nc4 24.Ra6 ba6 25.Rb3=) 23.Rb3 (23.Bc7 b6 24.Bb6 Nc4 25.Ra8 Ba8 26.Rb3 Kd7+-) 23...Kd7 (23...Bf3!? 24.Rba3 Kd7=) 24.Ne5+= Kd6 25.Nf7 Ke7?? (better 25...Kc7 26.Nh8 b6=) 26.Nh8+- Kf8 27.Rb6 (better 27.Rba3!? b6 28.Rb1+-) 27...Kg8 28.f3 (28.e4!? Ra7 29.d5 ed5 30.ed5+-) 28...Kh8+= 29.e4 Kg8 (29...Ra7 30.d5 ed5 31.ed5+-) 30.d5!+- ed5 (30...Bd5 31.ed5) 31.ed5 Bd7 32.Rb7! Nb7 Exploits the pin 33.Ra8 Kf7 34.Ra7 (34.Kf2 Kf6+-) 34...Bc8 35.Kf2 Kf6 36.f4 h6 (36...Nd6 37.Rc7+-) 37.Ra6+- Ke7 38.Rg6 (38.Rg6 Kf8 39.g4+-) 1–0. Rough,RE – Nesbit,Martin, corr BCCA, 1986.

6.d4 d5 7.Bb5 Bd7 8.Bd7 Qd7 9.Nf3 -/+.

6.d4 d6 7.Bb5 Bd7 8.Bd7 Qd7 9.ab4 Nb4 =+.

6.d4 d6 7.c4 Nf6 8.Bd3 g6 (8...ba3 9.Na3 Nb4 10.e4-/+) 9.Nf3 Bg7 10.0-0 0-0 11.h3 (11.Qb3 Bg4=+) 11...Bd7 12.a4 Bc6 13.Nbd2 Nd7 (13...Rc8 14.Rb1=+) 14.Nb3 (14.Rb1 Nb6 15.Bc2 Qd7-/+) 14...Nac5-/+ 15.dc5 (15.Nc5 Nc5 16.Bc2 Qd7-/+) 15...Bb2 16.Ra2 (16.Rb1 Bf3 17.gf3 Be5=+) 16...Ba3 (16...Bf3 17.Qf3 Ne5 18.Qe4-+) 17.cd6 Ba4 18.de7 Qe7 19.Qb1 Bb3 20.Qb3 a4 21.Qb1 b3 22.Ra1 Bb4 (23.Rd1 Bc3-+) 0–1. Retamar – Myrberg,Johnny, corr 3GMM–39, 1996.

6.Nf3 ba3 7.Na3 d5 8.Ne5 =.

6.Nf3 e6 7.ab4 Nb4 8.Bb5 Nf6 =+.

6.Nf3 e6 7.Be2 Nf6=+ 8.0-0 d5 9.c4 (9.Be5 Bd6=+) 9...dc4=+ 10.Bc4 Be7 (10...Bd7 11.a4=+) 11.d4 (11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7-/+ (< 12...Nd7 13.Bg7 Rg8 14.Bd4=; < 12...Kd7 13.Qa4 Kc8 14.Rc1 Kb8 15.Be5 Bd6 16.d3+/-)) 11...0-0 12.Nbd2 (12.Qe2 b6=+) 12...b6 13.a4 (13.Qe2 Bb7=+) 13...Nc7 14.Ne5 (14.Qe2 Ba6=+) 14...Bb7 15.Bd3 Ncd5 (15...Rc8 16.Rc1-/+) 16.Rc1=+ Rc8 17.Qb3 Bd6 18.Rc8 Qc8 19.Rc1 Qb8 (19...Qd8 20.Ndc4=+) 20.Ndc4 Bc7 21.Qc2 (21.f3 Rc8=+) 21...Rc8 22.Qe2 (22.Qb3 Qa7=+) 22...Qa8 23.h3 (23.f4 Ba6=+) 23...Ne7 (23...Ba6 24.Nf3-/+) 24.f3=+ Ng6 (24...Ned5 25.Nd2-/+) 25.Ng6 hg6 26.e4 (26.Ne5 Nd5=+) 26...Qb8 (26...Nh5 27.Ne5=+) 27.e5 (27.Ne5 Be5 28.Rc8 Qc8 29.de5 Nd7=+) 27...Nd5=+ 28.Qf2 (28.Qd2 Bd8=+) 28...Ba6 (28...Nf4 29.Bf1=+) 29.Qd2 (29.f4 Qa8=+) 29...Bd8 30.Nd6 (30.Rc2 Be7-/+) 30...Rc1 31.Bc1 Bd3 32.Qd3 Nc3 (32...Qc7 33.Nc4-/+) 33.Bd2=+ Qc7 34.Nb5 Nb5 35.Qb5 Bh4 36.Kf1 (36.Qe8 Kh7 37.Kh2-+) 0–1. Hirtreiter,Michael – Baumgardt, BdF, 1988.

6.Nf3 e6 7.Be2 Nf6=+ 8.0-0 Be7 9.c3 (9.Bd4 0-0=+) 9...bc3 (9...ba3 10.Na3 0-0 11.c4=+) 10.Nc3 0-0 11.Qb3 (11.Rc1 d5=+) 11...Nc5 (11...b6 12.d4=+) 12.Qc2 d5 13.Nb5 (13.d4 Ncd7=+) 13...Bd7 (13...b6 14.Rac1=+) 14.Bf6 gf6 15.Nc3 (15.d4 Ne4=+) 15...Rc8 (15...a4 16.Rab1=+) 16.Rab1 (16.Qb2 a4=+) 16...Bc6 (16...Ne4 17.Rb7 Ba3 18.Rfb1=+) 17.Nd4 Qd6 (17...Bd6 18.Rfc1=+) 18.Rfc1= f5 (18...Ne4 19.Nc6 Rc6 20.Rb7 Qa3 21.Bb5=+) 19.Nc6 (19.Ncb5 Qd7=) 19...bc6 (19...Qc6 20.Rb5=) 20.d4 (20.a4 d4 21.ed4 Qd4-/+) 20...Nd7 21.a4 (21.Rb7 Rfd8=) 21...Rb8=+ 22.Nd1 (22.Qd3 f4=+) 22...c5 23.Nc3 Rb1 24.Qb1 (24.Rb1 cd4 25.Nb5 Qc5 26.Nd4 Qc2 27.Nc2 Rc8-/+) ½–½. Hirtreiter,Michael – Schwarze, BdF, 1988.

5.a3 Nc6

6.a4 e5 =+.

6.Bc4 ba3 7.Na3 d5 8.Bb5 -/+.

6.Bc4 e6 7.ab4 Qh4 8.Na3 d5 =.

6.Bc4 e6 7.Nf3 d6 8.0-0 e5 9.d4 ba3 10.Na3 Nf6 11.de5 de5 12.Qd8 (12.Nb5 Qb6!) 12...Nd8 13.Nb5 Rb8 14.Ne5 Ne6 15.Be6 Be6 (15...fe6 16.Nc7 Kd8 17.Nf7 Kc7 18.Be5) 16.Nc7 Ke7 17.Ba3 Kd8 18.Ne6 1–0 (18.– fe 19.Nf7, Nh8). Borrmann – Stummerer, corr SOK–87–11 1988 (B).

6.Bc4 e6 7.Nf3 Nf6 8.0-0 Be7 (8...ba3 9.Na3 d5 10.Bb5=+) 9.ab4 Nb4 (9...d5 10.Bb5 Bb4 11.Ne5=+) 10.d4 (10.Ne5 0-0=+) 10...Qc7 (10...d5 11.Bb5 Bd7 12.Ba4-/+) 11.Bb3 (11.Ne5 d5 12.Bb5 Bd7 13.Nd7 Nd7=+) 11...Nc6 (11...d5 12.Ba4 Bd7 13.c3-/+) 12.c4 d5 13.c5 (13.Ba3 Ba3 14.Na3 dc4=+) 13...Ne4 (13...b6 14.cb6 Qb6 15.Ba3-/+) 14.Nc3=+ Nc3 15.Bc3 0-0 (15...b5 16.cb6 Qb6 17.Ba4=+) 16.Qd2 (16.Ba4!?=+) 16...b5-/+ 17.cb6 Qb6 18.Rfb1 Qa6 (18...Qc7 19.Ba4=+) 19.Ne5 Ne5 20.Ra5 Nf3 21.gf3 Qb7 22.Bc2 Bd7?? (22...Qc6 23.Ba4 Qa4 24.Ra4 Ra4+/-) 23.Rb7+- Ra5 24.Ba5 Rc8 1–0. Hind,Alan – Milligan, SCCA League, 1995.

6.Nf3 ba3 7.Na3 d5 8.Bb5 =+.

6.Nf3 b6 7.Bb5 ba3 8.Na3 e6 9.0-0 Nf6 10.c4 Be7 11.d4 Nb4 12.Qe2 (12.Ne5 Bb7=) 12...0-0 13.Rac1 (13.Ne5 Bb7=+) 13...Bb7-/+ 14.Nd2 (14.Rfd1 Qc7-/+) 14...Ne4 (14...d5 15.c5-/+) 15.f3 (15.Ne4 Be4 16.Qg4 f5-/+) 15...Nd2 16.Qd2 f5 (16...d5 17.c5=+) 17.Nb1 (17.c5 Nd5-/+) 17...Bc6 18.Nc3 Rf6 (18...d5 19.Ba3 Bb5 20.Nb5-/+) 19.e4 (19.d5 ed5 20.cd5 Rd6=+) 19...Bb5 20.Nb5 fe4 (20...d5 21.e5 Rf7 22.c5-/+) 21.fe4=+ Rg6 (21...d5 22.Rf6 Bf6 23.e5-+) 22.Qe2 Qe8?? (better is 22...a4=) 23.Nc7+- Qb8 24.Na8 Qa8 25.Rc3 d6 26.Rcf3 Nc6 27.Kh1 Qd8 28.d5 Ne5 29.Rh3 ed5 30.Be5 de5 31.Qh5 Rh6 32.Qf7 Kh8 33.Rh6 gh6 34.cd5 a4 35.Qf5 Bd6 36.Qf6 Qf6+/- 37.Rf6 Be7 38.Rb6 a3 39.Rh6 Kg7 40.Ra6 Bc5 41.g4 Kf7 42.Kg2 Ke7 43.Kf3 (43...Kd8 44.Ra8 Kd7 45.Rh8+-; 43.Rh6 Ke8+-) 1–0. Sternik,Ryszard – Ewert,Jerzy, corr 2. AMM Poland, 1994.

6.Nf3 b6 7.Bb5 Nf6 8.0-0 =.

6.Nf3 d5 7.Bb5 ba3 8.Na3 Nf6 9.Ne5 Qb6 (9...Bd7 10.Nd7 Qd7 11.0-0=+) 10.Rb1 Qc7 11.Ba4 e6 12.Nb5 Qd8 13.Nd4 (13.Nc6 bc6 14.Bf6 gf6=) 13...Bd7 14.Ndc6 bc6 15.Nc6? (15.Bd4 Qc7=) 15...Qc7 (better 15...Qc8!? 16.Bf6 gf6-+ (16...Bc6?! 17.Bc6 Qc6 18.Bd4=+)) 16.Be5=+ Bd6 17.Bd6 Qd6 18.Rb6 Qc5 (18...Rc8 19.Qb1 0-0 20.Na5-/+) 19.Qb1= 0-0 20.0-0 Rfc8 21.d4 Qd6 (21...Qf8 22.Qb5 Rc7-/+) 22.Ne5+- Qc7?? (better 22...Qb6 23.Qb6 Ba4+-) 23.Nd7+- Nd7 24.Rb7 Rcb8 (24...Qd6 25.Rd7 Qb4 26.Qb4 ab4+-) 25.Rc7 Rb1 26.Rb1 Nf8 1–0. FeegLood (2615) – AMADAN (2525), lichess.org, 2015.

6.Nf3 d6 7.c4 (7.ab4 Nb4 8.Bc3 Nc6=+) 7...Nf6 (7...e5 8.ab4 Nb4 9.Bc3=+) 8.d4 ba3 9.Na3 Bg4 10.Be2 d5 11.0-0 e6 12.Ne5 (12.Qa4 Be7=+) 12...Be2 13.Qe2 Bb4 14.Nc2 0-0 (14...Bd6 15.Nc6 bc6 16.Ba3=+) 15.Nc6 (15.Nb4 ab4 16.Ra8 Qa8=) 15...bc6-/+ 16.Ba3 Ba3 17.Na3 a4 18.cd5 cd5 19.Qb5 (19.Rfc1 Qe7-/+) 19...Ne4 20.Nc2 (20.f3 Nd6 21.Qe2 Qg5-+) 20...Qc7 (20...Qa5 21.Qa5 Ra5 22.Rfb1-+) 21.Rfc1 (21.Na3 Rfb8 22.Qe2 Qc3-+) 21...Rfc8 22.Ra2?? (better 22.f3 Nd2 23.Ra2-+) 22…Nc3 (22...Nc3 23.Qb2 Qc4-+) 0–1. Zaichenko,Andrey (1800) – Kis_Kos,Laszlo (1610), FICGS, 2007.

6.ab4 Nb4

7.Ba3 Qb6 8.Nc3 Qc5 9.Bb4 Qb4 10.Rb1 (10.Ra4 Qc5=) 10...Qd6 11.Na4 g6 (11...Qc7!?=+) 12.Nb6= Rb8 13.Rb5 Bg7 14.Qb1 Nf6 (14...a4 15.Rd5 Qc7 16.Ra5=) 15.Ra5 0-0 16.Nf3 (16.d4 Qc7 17.Rc5 Qd8=) 16...e6 (16...Qc7 17.Bc4=) 17.d4+= Qe7 (17...Qc7 18.Rc5 Qd8 19.Bd3+=) 18.c4 d6 19.Be2 Nd7 20.0-0 Nb6 21.Qb6 Qd8 22.Rb1 Bf6 23.Ra7 Be7 24.Qd8 Rd8 25.e4 Rd7 (25...Kg7 26.Rb6+/-) 26.Rb5 (26.Rba1 Kg7+/-) 26...b6 27.Ra2 Bd8 (27...Rc7 28.Kf1+=) 28.Nd2 Bb7 29.Bg4 (29.f4 Bf6 30.d5 Bd4 31.Kf1 Rc7+=) 29...f5 30.Bh3 (30.ef5 gf5 31.Bf3 d5 32.cd5 Bd5 33.Bd5 Rd5 34.Rd5 ed5=) 30...Bc6 31.Rb1 Rc7 32.ef5 (32.f4 Bf6 (< 32...fe4 33.Be6 Kg7 34.d5+/-) 33.d5 ed5 34.cd5 Ba8=) 32...ef5 (32...gf5 33.Re1 Bd7 34.Rea1=) 33.Ra6 Exerts pressure on the isolated pawn 33...Bg5 34.Nf1 Rcb7 35.d5 Be8 (35...Bd7 36.Ne3=) 36.g3 (36.g4!?+=) 36...b5= 37.cb5 Rb6 (< 37...Rb5 38.Rb5 Rb5 39.Rd6+=) 38.Rb6 Rb6 39.f4 (39.Ne3 Rb5 (39...Bb5? 40.Bf1+-) 40.Rb5 Bb5=) 39...Bf6=+ 40.Nd2 Rb5 41.Rb5 Bb5 42.Bf1 Bd4 43.Kg2 Ba4 44.Bc4 Bc2 45.Kf3 Kf7 46.Bb3 Bb3 ½–½. Trigance,Eric – Van Esbroeck,Dirk, corr ICCF TT–4–90–14, 1992.

7.Ba3 Nd5 8.e4 Nb6 9.Nf3 =+.

7.Na3 Nf6 8.Nb5 d6 9.Bf6 ef6 10.Nd4 =+.

7.Na3 Nf6 8.Nb5 g6 9.Bf6= ef6 10.c3 Nc6 11.Ne2 d6 12.Nf4 Bh6 (12...Bg7 13.Qb3=) 13.Nd5 0-0 14.Nbc7 Be6 15.Qb1 (< 15.Na8 Bd5 16.Qb1 Qa8-+) 15...Rb8 16.h4 f5 17.h5 Bg7 (17...g5 18.Bd3+=) 18.Qb5 (18.hg6 hg6 19.d4 Qg5+=) 18...Bd7 19.hg6 hg6 20.Qb6 Be6 21.Be2 Bd5 22.Nd5 Bf6 23.Nf6 Qf6 24.Ra4 Rfe8 25.Rah4 Re7 26.Bf3 Rc8 27.g3 Qg7 28.Bd5 Rec7 29.Qb3 Nd8 30.Rh6 Qf6 31.Qa4 Ne6 32.Qa5+- Kg7 33.Qb4 Nc5 34.Rh7 Kg8 35.Kf1 Ne4 36.Be4 fe4 37.Qe4 Ra8 38.Ke2 Rd7 39.g4 Rad8 40.f4 d5 41.Qb4 (41.Qb4 d4 42.g5 (42.cd4?! Qd6 43.Qb5 Qd5 44.Qd5 Rd5+-) 42...Qa6 43.d3+-) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Skowronek, 2009.

7.Na3 Nf6 8.c4 g6 (8...e6 9.Nf3=+) 9.Qb3 Bg7-/+ 10.Bc3 0-0 11.Rb1 (11.Bb4 ab4 12.Nc2 Ra1 13.Na1 d5-/+) 11...Nc6-/+ 12.d4 d5 13.Nf3 Ne4 14.Ba1 (14.cd5 a4 15.Qc2 Nc3 16.Qc3 Qd5-/+) 14...dc4 15.Bc4 Nd6 16.Qd1 (16.0-0 a4 17.Qd1 Qa5-/+) 16...Nb4 17.Be2 Bf5 18.Rb2 Ne4 19.Rb3 Rc8 20.0-0 Qd5 0–1. Lentner,Gerwald (1880) – Heinig,Wolfram (2355), Dresden ZMD op, 2006.

7.c3 Nc6-/+ 8.Bb5 Nf6 9.Nf3 g6 (9...e5 10.d3=+) 10.0-0 Bg7 11.c4 0-0 12.Nc3 d6 13.d4 Bg4 14.h3 Bf3 (14...Bd7 15.Qb3=+) 15.Qf3= Qc8 16.Ra3 e5 17.Nd5 Nd5 18.cd5 Nb4 19.Rc1 Qd8 20.de5 de5 21.e4 b6 (21...f5 22.Rd1=+) 22.Qe3 (22.Bc3 Rc8 23.Rd1 Nc2=+) 22...Qd6 (22...f5 23.Bc3 Rc8 24.Raa1=+) 23.Bc6= Rab8 24.Ra4 f5 25.Ba3 fe4 26.Bb4 ab4 27.Rb1 (27.Qe4?! Rf4 28.Qe3 Rbf8=) 27...Qc5 28.Rab4 Qe3 29.fe3 Bh6 30.Re4 b5 (30...Bg7 31.Ra4+-) 31.Rbb4 Rfd8 (31...Bg7!?+-) 32.Re5+- Bf8 (32...Bg7 33.Ree4+-) 33.Rb5 Rb5 34.Bb5 Bd6 35.Re4 Rb8 36.Be2 Rb1 (36...Bg3 37.Rg4 Rb1 38.Bf1+-) 37.Kf2 Rb2 38.Kf3 Kf7 39.Re6 Bh2 40.g3 (40.Bc4 Rc2 41.Bb5 Bc7+-) 40...Bg1 (40...Bg3 41.Bc4 Rc2 42.Rc6+-) 41.Kg2 (41.Re4 Rd2+-) 41...Re2 42.Kg1 Rd2 43.e4 h5 (43...h6 44.Kf1+-) 44.h4 Re2 45.e5 Rd2 46.Rf6 White intends d6 46...Kg7 47.d6 Rd5 48.Re6 Kf7 (48...g5 49.hg5 Rd2 50.g6+-) 49.Re7 Kf8 50.Kf2 Rd3 51.Ke2 Rg3 52.e6 Rg2 (52...Rg4 53.Rf7 Kg8 54.Rf3+-) 53.Kd3 (53.Kd3 Rg3 54.Kd4+-) 1–0. Janek – Belpdi, internet, 2019.

7.Nc3 d5 8.Nf3 d4 (8...f6!?=+) 9.ed4 Nd5 (9...Nf6 10.Ne5=) 10.Nd5 Qd5 11.Be2 e5? (better is 11...Nf6!?+=) 12.de5 f6 (12...b5 13.0-0 Bb7 14.Bd3+-) 13.ef6 (13.c4 Qd7+-) 13...Nf6 14.0-0 Rg8 15.Re1 Be6?? 16.d4 0-0-0 17.c4 Qf5 18.d5 Bb4 19.Rf1 b5 20.cb5 Rd5 21.Qa4 Qe4 22.b6 Qe2+/- 23.Qc6 Kd8 24.b7 Rb5?? 25.Rfd1 Nd7?? 26.Ne5! Qb2 27.Qb5 Ke7+- 28.Nd7 Bd7 29.Qd7 Kf6 30.Qd5 Rb8 31.Rab1 Qe5 32.Qe5 Ke5 33.Rd7 Kf6 34.Rc1 h5 35.Rc8 Ke6 36.Rg7 Bd6 37.Rb8 Bb8 38.Rg8 Bf4 39.b8Q Bb8 40.Rb8 a4 41.Ra8 Ke5 42.Ra4 Kf5 43.Ra5 Kg4 44.h3 Kh4 45.Ra4 Kg5+- 46.g3 Kf5 47.Kg2 Kg5 48.f3 Kf5 49.h4 Kf6 50.g4 hg4 51.fg4 Ke5 52.Kf3 Kf6 53.h5 Kg5 54.Kg3 Kh6 (54...Kf6 55.h6 Ke5 56.h7 Kf6 57.h8Q Ke6 58.Qd8 Kf7 59.Qd7 Kg6 60.Ra6 Kg5 61.Qd5) 1–0. Fournier,Frederic (1840) – Polemeo (1615), ICC, 2005.

7.Nf3 b6 8.Bb5 Bb7 9.c3 (9.0-0 Nf6=) 9...Nc6 (9...Bc6 10.Bc4 Na6 11.0-0=+) 10.d4 (10.c4 Rc8=) 10...e6 11.Nbd2 (11.0-0 d5=) 11...Nf6=+ 12.0-0 Be7 13.e4 0-0 14.Qe2 (14.Qa4 Rc8=) 14...Na7 (14...d5 15.e5 Ne8 16.Ba3=+) 15.Bd3 Qc7 (15...b5 16.Rfb1=+) 16.c4 Nh5 17.Qe3 Nf4 18.Bc2 (18.Ba3 Ba3 (< 18...Nd3 19.Be7 Rfe8 20.Ba3=) 19.Ra3 d5=+) 18...Nc6 (18...d5 19.Ne5 Bg5 20.h4=+) 19.e5 (19.Ba4 Rfc8=) 19...Nb4=+ 20.Bb1 Ng6 21.Rc1 d6 22.Bg6 hg6 23.Ba3 de5 24.Ne5 Rfe8 25.Ne4 Rec8 (25...Red8 26.c5=+) 26.Rab1 (26.Bb4 ab4 (< 26...Bb4 27.Ng5+/-) 27.Ra8 Ra8=+) 26...Qd8 (26...Ra7 27.Bb4 Be4 28.Qe4 Bb4 29.Rb3=+) 27.Rc3 (27.Bb4 Bb4 28.Ng5 Rc7=+) 27...Rc7 28.Rcc1 Rac8 29.Bb4 Bb4 30.Ng5 Qf6 31.f4 Qf5 32.g4 Qf6-/+ 33.Qh3 b5 34.c5 Bd2 35.Rf1 Bd5 36.Qh7 Kf8=+ 37.Qh8 Ke7 38.Qh3 Rf8 39.Qg3 Threatening Nh7 39...Ke8 40.Nh7+/- Qd8 41.Nf8 Kf8 42.Qd3 Bb4 43.Qb5 Kg8 44.Qe2 g5 45.Qe3 gf4 46.Rf4 Bb7 47.Rbf1 f6 48.Ng6 Qd5 49.Qh3 Kf7 50.Nh8 Ke7 51.Ng6 Kd7 52.Nf8 Kc8 53.g5 Kb8? 54.Ne6 Re7+= Black gets deadly initiative 55.gf6?? Re6=+ 56.Qf3 Rf6 57.Qd5 Rg6 58.Kf2 Bd5 59.Rf5 Bc6 60.Rg1 Rg1 61.Kg1 a4 (62.Kf1 a3 63.Rf8 Kb7 64.Rf7 Ka6-+) 0–1. Reuter,Alfred (1700) – Luzuriaga,Norberto Horacio (1700), TT–01.26 TSC, 2002.

7.Nf3 d6 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Qd7 10.0-0 Nf6 11.c4 e6 12.Bc3 d5 13.Ne5 Qc8 14.Qa4 Nc6 15.Rc1 Be7 16.cd5 Nd5 17.Nc6 Qc6 (worse 17...bc6 18.Bg7 Rg8 19.Rc6+/-) 18.Qc6 bc6 19.Bg7 Rg8 20.Be5 f6 21.Bg3 Kf7 (21...Nb4 22.Ra4=+) 22.Na3 (22.Rc6 Rgc8 23.Rc8 Rc8=) 22...e5 (22...Ra6 23.d4=+) 23.Rc6= a4 24.Kf1 Rgb8 25.e4 Rb3 26.ed5 Ra3 27.Re1 Rd3 28.f4 a3 (28...ef4 29.Bf4 Rd5 30.Rc7=) 29.fe5 Rd5 30.e6 Kg6 31.Rc7 (31.Rc2 Kf5=) 31...a2 (31...Bc5!? 32.Ra1 Ra6=+) 32.Re7+= Rb5 (32...Rb5 33.Rc7 Rb1=) 0-1. marekt (2150) - drengur1 (2225), gameknot.com, 2019.

7.Nf3 e6 8.Bb5 Nf6 9.0-0 Be7 10.d3 0-0 11.c3 Nc6 12.Qa4 d6 13.Nbd2 Nd7 14.Rfb1 Nc5 15.Qa2 d5 (15...e5 16.d4 Be6 17.d5=+) 16.Ba3 Nd7 (16...Bd7 17.Qb2=) 17.d4 (17.c4 Ba3 18.Qa3 Nde5=) 17...Ba3 18.Qa3 Qc7 19.c4 dc4 (19...Rd8 20.Rc1=) 20.Nc4 Nb6 (20...b6 21.Rc1 Na7 22.Bd7 Bd7 23.Nfe5+=) 21.Nb6 Qb6 22.Bd3 Qd8 23.Be4 h6 (23...Ra7 24.Qc5 Ra6 25.Ra4+=) 24.Bc6 (24.Rb5 a4+=) 24...bc6 25.Ne5 Ra6 26.Qc3 (26.Qc5 Qd5 27.Rb6 Qc5 28.dc5 Ra8+=) 26...Qd5 27.f3 (27.Nd3 Ra7+=) 27...Rd8 28.Rc1 Increasing the pressure on the isolated pawn on c6 28...Bb7 (28...c5 29.Qc5 Qc5 30.Rc5+/- (30.dc5?! a4=)) 29.Nd3 Ra7 30.Ra4 Rda8 31.Rca1 f6 32.e4 (32.Nf4 Qf5+=) 32...Qb5 (32...Qd6 33.Nc5+=) 33.Nc5 Bc8 34.e5 (34.f4 Qb8 35.e5 Qc7+/-) 34...fe5 35.de5 Rb8 (35...Qb6 36.f4=) 36.Rd4 Qb6 37.h3 (37.f4 Kh7+=) 37...Kf7 (37...Rba8 38.Kh2+=) 38.Rad1 (38.Rda4 Qb2 39.Qe3 Qb6+=) 38...a4 39.Qc2 (39.Ra1!?+=) 39...a3= 40.Kh2 Qc7 41.Rf4 (41...Kg8 42.Qg6+/-). Woelfelschneider,Peter – Rushton,Darren, TT–02 TSC, 2002.

7.Nf3 e6 8.Bc4 d5 9.Bb3 (9.Be2 Nf6=+) 9...Bd7-/+ 10.0-0 (10.Ne5 b5-/+) 10...Nf6 (10...a4 11.Ba2-/+) 11.c4 (11.Ne5 Be7-/+) 11...Nd3 12.Bc3 Bb4 (12...a4 13.Ba4 dc4 14.Bf6 gf6 15.Bd7 Kd7 16.Ra8 Qa8 17.Ne1=+) 13.Bb4 (13.cd5 ed5 14.Qc2 Bc3 15.dc3 Nc5-/+) 13...Nb4-/+ (13...ab4?! 14.Ra8 Qa8 15.Qc2=) 14.cd5 (14.Nc3 0-0-/+) 14...Nfd5 15.Ba4 (15.Nc3!?-/+) 15...b5 16.Bb3 a4 17.Bd5 Nd5 18.d4 (18.e4 Nb6-+) 18...0-0-+ 19.Nbd2 (19.Ne5 b4-+) 19...Nc3 (19...b4 20.Qb1 Qe7 21.Ne4-+) 20.Qc2 Rc8 (20...b4 21.Ne4 Bb5 22.Nc3 Bf1 23.Kf1 bc3 24.Qc3-+) 21.Qb2-/+ Qe7 22.Rfb1? (better 22.Ne5-/+) 22...Nb1-+ 23.Rb1 b4! 24.Ne4 (24.Qb4 Qb4 Combination) 24...Bc6 (24...Ra8 25.Nc5 Rfb8 26.Ne5-+) 25.Nc5 a3 (better 25...Rb8 26.Ne5 Qd6 27.Na6-+) 26.Qa2? (26.Qb4 Bf3 27.gf3 a2-+) 26...Bd5 (26...Bf3 27.gf3 e5 28.Qc4-+) 27.Qd2 a2 (27...Bf3 28.gf3 Rb8 29.f4-+) 28.Ra1 b3 29.Qb2 (29.e4 Qf6 30.Qb2 Rc5 31.ed5 Rfc8-+) 29...Rc7 (29...Bf3 30.gf3 Rc5 31.dc5-+) 30.Nd2? (30.e4 Rc5 31.dc5-+) 30...Rc5 31.dc5 Qc5 (31...Qf6 32.Qf6 gf6 33.Nb3 Bb3 34.c6-+) 32.Nb3 Qb4 0–1. tsodikovich (1865) – fondrak (1830), gameknot.com, 2017.

7.Ba3 Nc6

8.Bb5 Na7 9.Be2 b5 10.Bf3 d5-/+ 11.d4 Nf6 12.Ne2 b4 13.Bb2 Bd7 14.0-0 e6 15.c4 Bd6 16.c5=+ Bc7 17.Nd2 0-0 18.e4 de4 19.Ne4 Nd5 20.g3 Bb5 21.Re1 Nc6 Black intends a4 22.Bc1 a4 23.Nf4? Nf4 24.Bf4 Bf4 25.Nd6 Bd6 (26.cd6 Qd6-+) 0–1. Matalewski,L – Bohnke,H (2005), OCC–2002–05, 2002.

8.Bb5 Qc7 9.Nf3 Nf6 10.Bb2 b6 11.0-0 e6 12.Bf6 gf6 13.Qe2 Bg7 14.Na3 Nb8 15.Ba4= Ba6 16.Nb5 Bb5 17.Qb5 Qc6 18.Rfb1 Qb5 19.Rb5 Ra6 20.Rab1 Ke7 21.Rb6 Ra8 22.c3 Rd8 23.Rb7 Na6 24.Nd4 Ke8 25.R1b5 Rab8 26.Nb3+- Rb7 27.Rb7 f5 28.g3 Be5 29.d4 Bd6? 30.Rb6 Nb8 31.Rd6 Ke7 32.Rb6 Rc8 33.Na5 Rc3 34.Rb8 Rc1 35.Kg2 (35...Rc7 36.Bb5+-) 1–0. Hirtreiter,Michael – Kuthe,H, BdF, 1989.

8.c4 e5 9.Bf8 Kf8 10.Nc3 =+.

8.c4 Nf6 9.Nc3 g6 10.Nf3 Bg7 11.d4 0-0 12.Be2 d5 13.Qb3 a4 14.Na4= Na5 Black gets strong initiative 15.Qb4 Nc4 16.Bc4 dc4 17.0-0 b5 18.Nc3 Nd5 19.Nd5 Qd5 20.Qe7 Bf5 21.Qc5 Qb7 22.Ne5 Rfc8-+ 23.Qb4 Bf8 24.Qb2 b4 With the idea c3. . . . . . . (25.Bb4 Ra1 26.Ra1 Bb4-+) 0–1. Kettl,Hans Heinrich – Kramer, corr SOK–87–05, 1988.

8.Nc3 Nf6

9.Rb1 d5 10.Bb5 -/+.

9.Rb1 d5 10.f4 -/+.

9.Rb1 e6 10.Bf8=+ Rf8 11.Na4 d6 12.Nf3 Rb8 13.Bb5 Bd7 14.0-0 Nb4 15.Bd7 Nd7 16.d4 Qc7 17.c3= Nd5 18.Qd3 Qc6 19.Qb5 Attacking the backward pawn on b7 19...Qb5 20.Rb5 b6 21.Rfb1 Ke7 22.c4 Nc7 23.R5b3 Na8 24.Kf1 Rfc8 25.Nd2 Rc6 26.Ke2 Nc7 27.e4 d5 28.c5 b5 29.ed5 ed5 30.Nf1 b4 31.Ne3-/+ Ke6 32.Kd2 Nb5 33.Nc2 f5 34.Ra1 Ra6 35.Nb2 Rba8 36.Na4 R8a7 37.f3 f4 (38.Re1 Kf6-/+). Hoffmann – Diener,Rudolf, corr SOK–89–36, 1989.

9.Rb1 e6 10.Bf8=+ Rf8 11.Na4 d6 12.Nf3 e5 13.Nb6 Ra7 14.d4 -/+.

9.Rb1 e6 10.Bf8=+ Rf8 11.Na4 d6 12.Nf3 e5 13.Be2 =+.

9.Nf3 d5 =+.

9.Nf3 e5 =+.

9.Nf3 d6

10.Rb1 e6 11.Na4 Nd7 12.Bb5 Qc7 13.0-0 Be7 14.c4 0-0 15.d4 Na7 16.Bd7 Bd7 (16...Qd7? 17.Nb6 Qc6 18.Na8+-) 17.Nb6 Rab8 18.Qd2 a4 (18...Nb5 19.Ne5 Na3 20.Ned7 Nc4 21.Qc3=) 19.Qb4 Bb5 (19...Rfd8 20.d5=+) 20.Qa5= Ba6 21.Qa4 Rfd8 22.Rfc1 Nc8 23.c5 Nb6 (23...dc5 24.Bc5 Bd3 25.Ba3 Nb6 A) 26.Rc7? Na4 (26...Bb1? 27.Qb5 Ba3 28.Qb1+-) 27.Be7 Bb1 28.Bd8 Rd8-+; B) 26.Qb3=) 24.cb6+= Qd7 25.Qd7 Rd7 26.Rc3 Bd8 27.e4 f6 28.h3 Be2 29.Nd2 Ra8 30.f3 Ra4 31.Kf2 Ba6 32.Ke3 f5 33.f4 Rd4!-/+ 34.Rbb3 Ra4 35.Rc8 Kf7-+ 36.Bb2 fe4 37.Ne4 Bc4 38.Rc7 Ke8 39.Rc4 Rc4 40.Bd4 Rc6 41.Rb5 h6 42.Kf3 Kf7 43.Be3 Be7 44.Bd4 Rd8 (45.Ke3 Ra8-+; 44...d5 45.Nc5 Bc5 46.Bc5-+) 0–1. Schuehler,Ernst – Diener,Rudolf, corr, 1983.

10.Rb1 e6 11.Na4 Nd7 12.Bb5 Be7 13.0-0 Qc7 14.c4 Nc5 15.Nc5= dc5 16.d3 0-0=+ 17.Bb2 f6 18.Bc3 b6 19.Qa4 Bb7 20.Qb3 Nb4-/+ 21.Rfd1 Bd6 22.h3 Bf3 23.gf3 Qb7 24.Kg2 Qf7 25.Bb2 Rad8 26.d4 Qg6 27.Kh1 Qh5 28.Kg2 e5 29.de5 fe5 (30.e4 Qg5 31.Kh2 Qf4 32.Kg2 Kh8-/+) 0–1. Rosner,Dirk – Schuehler,Ernst, corr SOK–89–51, 1989.

10.Rb1 e6 11.Na4 Be7 12.Be2 d5 13.Be7 Qe7 14.Nb6 Rb8 15.Bb5 Qc7 16.Nd4 0-0-/+ 17.Nc8 Nd4 18.ed4 Rbc8 19.c3 Ne4 20.Qf3 b6 21.h4 Nd6 22.Bd3 b5 (23.Bb5 Nb5 24.Rb5 Rb8-/+; 22...a4 23.Ra1 b5 24.Ra3-+) 0–1. Salaske – Pommerel,Wim, corr SOK–89–45, 1989.

10.Rb1 e6 11.Bb5 d5 12.Bf8 Rf8 =.

10.Rb1 g6 11.Na4 Bg7 12.Bb5 Bd7 13.c4 Qc7 14.Qb3 0-0 15.c5 d5 16.Nb6=+ Rad8 17.d4 Bg4 18.Nd2 e5 19.de5 Qe5 20.0-0 Rfe8 21.Bb2 Qg5 22.Kh1 h5 23.f4 Qf5 24.Bf6 Bf6-/+ 25.Bd3 Qe6 26.Rfe1 Nb4 (27.Kg1 Nd3 28.Qd3 Bf5-+) 0–1. Laber,Seweryn – Mus,Roman, corr 1. AMM Poland, 1991.

10.Bb5 d5 =+.

10.Bb5 e5 =+.

7.Nf3 Nf6

8.Bb5 e6 9.0-0 Be7 10.c3 Nc6 11.Qb3 0-0 12.c4 d5 13.d3 dc4 14.dc4 Nd7 15.Qc2 Qc7 16.Nc3 Nb4 17.Qe2 Nc5 18.Rfd1 b6 19.e4 Bb7 20.Na4 Nc6 0–1. phildo (1825) – crimsonk (1720), gameknot.com, 2013.

8.Nc3 e6 9.Na4 b6 10.Bd4 Rb8 11.Be5 d6 12.Bf6 gf6 13.c3 Nd5 14.Bb5 Bd7 15.Rb1 Bg7 16.g4 0-0 17.Nd4 Ne7 18.Rg1 e5 19.Bd7 Qd7 20.Nb6? Rb6?? 21.Rb6= ed4 22.cd4 Nd5 23.Rb1 Nb4 24.Qf3 Qe6 25.Qf5 Ra8 26.Ke2 Bf8 27.Rgc1 d5 28.Rc3 Qb6 29.h4 Qa6 30.Kf3 Qe6 31.Ke2 Qa6 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Daurelle,Herve (2240), ST–2009–0-00059, 2009.

8.Nc3 e6 9.Na4 Be7 10.Bd4 Qc7 11.c3 Nc6 12.Bb6 Qb8 13.Be2 e5 14.0-0 d5 15.d4 e4 16.Nd2 Bd6 17.h3 0-0 18.Qb3 Be6 19.Rfb1 Rc8 20.Nc5 Bc5 21.Bc5 Nd7 22.Ba3 Na7 23.Qb7 Qb7 24.Rb7 Rc3 25.Bd1 Rcc8 26.Ba4 Nf6 27.Nb3 Nc6 28.Nc5 Nd8 29.Rb6 Ra7 30.Bc1 h6 31.Bd2 Rca8 32.Ra3 Bc8 33.Kh2 Kh7 34.Bd1 Nb7 35.Bc3 Nd8 36.Kg3 Bf5 37.Bc2 Kg6 38.Ra2 Kh7 39.Kh2 Kg8 40.Ra3 Be6 41.Ba4 Kf8 42.Rb5 Bc8 43.Bb3 Nc6 44.g4 Kg8 45.Kg2 Rc7 46.Rb6 Raa7 47.Bd2 Ra8 48.Ra2 Raa7 49.Ra4 Ra8 50.Ra1 Raa7 51.Be1 Be6 52.Kg3 Ra8 53.Bd2 Bc8 54.Ra2 Raa7 55.Be1 Ra8 56.Kh2 Raa7 57.f3 1–0. Degterev,Pavel (2270) – Caldwell,Justin (2140), WC–2013–S–00009, 2010.

8.Nc3 e6 9.Bb5 Be7 10.e4 Qb6 11.e5 Nfd5 12.Bc4 (12.Nd5 ed5 13.Ba4 Qg6+=) 12...Nc3-/+ 13.Bc3 Qc5 14.Bb3 b5 15.Bd4 Qc6 16.0-0 a4 17.c3 ab3 18.Ra8 Qa8 19.cb4 Qa2 (worse is 19...Bb4 20.Qb3 Be7 21.Qb5=) 20.Bc5 Bc5 21.bc5 Qa4 22.Qa1 Bb7 23.Nd4 Bd5 24.Qc3 b4 25.Qd3 0-0 (25...Qa5 26.Nf5 Qc5 27.Nd6 Kf8 28.Qg3+=) 26.Nf5= ef5 27.Qd5 b2 28.Qd4 Qc2 29.Qb4 h6 30.Qb7 Qd2 0–1. marekt – nitousche, ChessWorld.net, 2012.

8.Be2 e6 9.0-0 b6 10.c3 Nc6 11.Qa4 Bb7 12.Na3 Be7 13.Nb5 0-0 14.h3 (14.Ba3 d6=+) 14...h6 (14...Na7 15.Nbd4-/+) 15.Rfd1 Na7 16.Rab1 Nb5 17.Bb5 Qc7 18.Nd4 Ne4 19.f3 (19.Bd7?? Nc5 20.Qb5 Nd7-+) 19...Nc5 20.Qc2 Rfc8 21.Ba3 a4 22.Bf1 Bd8 23.Rb4 Qg3 24.Bb5 Bc7 (24...Bc7 25.Ne2 Qh2 26.Kf2 Bc6-/+) 0–1. lasker – Katzenadler, 2009.

6.c4 e6

7.ab4 Nb4 8.Nf3 d5 =+.

7.c5 Bc5?? 8.Bg7 ba3 9.Bh8 +-.

7.c5 Bc5? 8.Bg7 Qe7 9.Bh8 ba3 10.Qa4 +-.

7.c5 d6 8.cd6 Qd6 9.Nf3 Nf6 10.Bf6 gf6 11.Be2 Bg7 12.d4 0-0 13.0-0 Bd7 14.a4 Na7 15.Nbd2 b5 16.ab5 Nb5 17.Nc4 Qc7 18.Rc1 Nc3-+ Black plans a4 19.Qd3 Ne2 20.Qe2 Qb8 21.Ra1 a4 22.Nb2 Rc8 23.Rfb1 b3 24.Nc4?? Bf8 (25.Nfd2 e5-/+; better is 24...Bb5-+) 0–1. Spiegel,Mathias – Grund,Karl, corr SOK–88–24, 1988.

7.c5 d6 8.cd6 Qd6 9.Nf3 Nf6 10.Bf6 gf6 11.Be2 Rg8 12.ab4 Nb4 13.0-0 -/+.

7.c5 d6 8.cd6 Qd6 9.Nf3 Nf6 10.Bf6 gf6 11.Be2 Rg8 12.ab4 Nb4 13.Bb5 Bd7 14.Bd7 Qd7 15.0-0 -+.

7.Nf3 Nf6 =+.

6.Nf3 Nf6

7.Bb5 Qb6 8.Qe2 Ne4 (8...e6 9.0-0 Ne4 10.ab4 Bb4 11.c4 0-0 12.d3 Nd6) 9.0-0 e6 10.ab4 Bb4 11.c4 0-0 12.d3 Nd6.

7.Bb5 e6 A) 8.Qe2 d5 (8...Be7 9.0-0 0-0 10.ab4 Nb4 11.c3 Nc6 12.c4 d5) 9.0-0 Bd7 10.d4 ba3 11.Na3 Be7 12.c4 0-0; B) 8.0-0 b6 (8...h6 9.ab4 Bb4 10.c3 Be7 11.c4 Qc7 12.Nc3 0-0) 9.ab4 Bb4 10.c4 Bb7 11.Nc3 0-0 12.Ne2 Qe7.

7.Bb5 g6 8.ab4 Nb4 9.Bf6 (9.g4 h6 10.Nc3 Bg7 11.Ne4 Qb6 12.Nf6 ef6) 9...ef6 10.c3 Nc6 11.0-0 Bg7 (11...f5 12.Qb3 Be7) 12.c4 0-0 (12...f5=+) 13.Nc3 b6 14.d4 Nb4 15.Qa4 f5 16.Rfb1 Bb7 17.Bd7 Bf3 18.gf3 f4 19.Kh1 Qh4 20.Rf1 Rad8 21.Rae1 (21.Bc6 Qh3 22.Rae1 Nc6 23.Qc6 fe3 24.fe3 Be5-+) 21...f5 22.Be6 (22.Rd1 Qh5 23.Bc6 Rd6-/+) 22...Kh8 23.Qd1 fe3 24.fe3 Qf6 25.Bd5 f4 26.e4 Qd4 27.Qd4 Bd4 28.Nb5 Be5 (28...Nd5?! 29.cd5 Be3 30.Re2-/+) 29.Rb1 Kg7 30.Rfd1 Rc8 31.Kg1 g5 32.Nd4 Kf6 33.Nf5 Rc7 (33...Nd5?! 34.cd5 Rb8 35.Rdc1=) 34.h4 gh4 (worse 34...Nd5 35.Rd5 Rc6 36.Rbb5+=) 35.Kh2 (35.Kg2 Rb8 36.Rh1 h5 37.Rh4 Rh8-+) 35...Rb8-+ 36.Nh6 Rg7 (36...Kg6 37.Nf5-+) 37.Ng4 Rg4! 38.fg4 f3 39.Kg1 (39.Kh3 Kg5-/+) 39...Rf8-+ (39...Nd5?! 40.cd5 Bd6 41.Kf2=+) 40.Kf2 (40.Rbc1 Bd6-+) 40...Kg5 41.Be6 Nc2 42.Bf5 Kf4 43.g5 (43.Rb6 Ne3 44.Rd7-+) 43...Rg8 44.Bh3 (44.Rb3 Bd4 45.Rd4 Nd4 46.Rb6 Rg5-+) 44...Rg6 45.Rb5 (45.Rd8 Bd4 (worse 45...Ke4 46.Re8 Rd6 47.Re5 Ke5 48.Kf3-+) 46.Rd4 Nd4-+) 45...Bd4 46.Rd4 Nd4 47.Rd5 (47.Rb1 a4 48.Rd1 Nc6-+) 47...Ne6 48.Rf5 (48.Be6 Re6 49.Rf5 Ke4 50.Rf6-+) 48...Ke4 49.Rf3 Ng5 50.Re3 (50.Bf5 Ke5 51.Bg6 Nf3 (51...hg6?! 52.Rb3-+) 52.Bh7 Nd2-+) 50...Kd4 51.Ke2 (51.Bg2 Rf6 52.Ke2 Re6 53.Re6 Ne6-+) 51...Nh3 52.Rh3 Rh6 53.Kd2 (53.Kf3 Kc4 54.Kf4 Rd6-+) 53...a4 54.Kc2 (54.Ke2 Kc4 55.Ke3 a3-+) 54...Kc4 55.Kb2 (55.Kd2 b5 56.Rc3 Kb4-+) 55...b5 56.Ka2 (56.Rc3 Kd4 57.Rh3-+) 56...b4 57.Kb2 a3 58.Ka2 Rh5 59.Ka1 b3 60.Kb1 Kb4 61.Ka1 Rc5 62.Rh4 Rc4 63.Rh1 Rc1! 64.Rc1 b2 (64...b2 65.Ka2 bc1B 66.Kb1 Bg5 67.Kc2 h5 68.Kd1 a2 69.Ke1 a1Q 70.Ke2 Qg1 71.Kf3 Qf1 72.Ke4 Kc4 73.Ke5 Qd3 74.Ke6 Qd5) 0–1. Baeckstroem,Mikael (2225) – Luzuriaga,Norberto Horacio (2335), corr ICCF WSTT/3/06/Final, 2009.

7.ab4 Nb4

8.Na3 b6 A) 9.Nb5 A1) 9...Ba6 10.c3 (10.Be2 e6 11.0-0 Bb5 12.Bb5 Bd6 13.c3 Nc6 14.Bd3) 10...Nbd5 11.Bd3 e6 12.0-0 Bc5 13.c4 Nb4 14.Be2; A2) 9...e6 10.c3 (10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.c3 Nc6 13.Qb3 Ne4 14.Qc2) 10...Nc6 11.Bd3 Bb7 12.0-0 Bc5 13.Ra4 0-0 14.Qb3; A3) 9...Bb7 10.c3 (10.Be2 g6 11.c3 Nc6 12.0-0 Bg7 13.Qb3 0-0 14.c4) 10...Nbd5 11.c4 Nb4 12.Be2 e6 13.0-0 Be7 14.d3; B) 9.Be2 B1) 9...e6 10.0-0 Bb7 11.c3 Nc6 12.Nc4 b5 13.Na3 Ba3 14.Ba3; B2) 9...g6 10.Nc4 (10.Bd4 Bg7 11.Nc4 Rb8 12.Rb1 Ba6 13.c3 Nbd5 14.Nce5) 10...Bg7 11.Bd4 Rb8 12.c3 Nc6 13.Qb3 Nd4 14.Nd4; B3) 9...Ba6 10.Ba6 (10.Nb5 e6 11.0-0 Bb5 12.Bb5 Bd6 13.c3 Nc6 14.Qb3) 10...Ra6 11.Qe2 Ra8 12.0-0 e6 13.h3 Bc5 14.Qb5; C) 9.Bb5 C1) 9...Ba6 10.0-0 (10.Ba6 Ra6 11.Qe2 Ra8 12.0-0 e6 13.Be5 Be7 14.c3) 10...e6 11.Ba6 Ra6 12.Qe2 Ra8 13.c4 Be7 14.Nb5; C2) 9...Bb7 10.Nc4 (10.0-0 e6 11.Nc4 Bc6 12.Bc6 Nc6 13.Rb1 Bb4 14.c3) 10...Ba6 11.Ba6 Ra6 12.0-0 e6 13.Qe2 Qc8 14.Bd4; C3) 9...e6 10.Ne5 (10.0-0 Be7 11.Ne5 Bb7 12.Nac4 Ba6 13.Ba6 Ra6 14.c3) 10...Ba6 11.0-0 Bd6 12.Ba6 Ra6 13.Nb5 Bb8 14.Ng4; D) 9.c3 D1) 9...Nbd5 10.Bb5 (10.Be2 g6 11.Ne5 Bg7 12.c4 Nb4 13.Bf3 d5 14.Nc2) 10...e6 11.0-0 Bb7 12.Ne5 Be7 13.c4 Nb4 14.Nc2; D2) 9...Nc6 10.Bd3 (10.Nb5 g6 11.Be2 Bg7 12.0-0 0-0 13.c4 Ba6 14.Qb3) 10...g6 11.0-0 Bg7 12.Nb5 0-0 13.Qa4 Bb7 14.Qh4.

8.Na3 d5 A) 9.Ne5 A1) 9...Bd7 10.c4 (10.Nb5 e6 11.Nd7 Nd7 12.c3 Nc6 13.c4 dc4 14.Bc4) 10...Nc6 11.Be2 e6 12.0-0 Ne5 13.Be5 Bc6 14.Qc2; A2) 9...Nc6 10.Nb5 g6 11.c4 Bg7 12.cd5 Nb4 13.d6 0-0 14.Nd3; B) 9.Bb5 B1) 9...Nc6 10.0-0 (10.c4 e6 11.cd5 ed5 12.Ne5 Bd7 13.Nd7 Qd7 14.Bf6) 10...e6 11.Ne5 Bd7 12.Bd3 Be7 13.Nb5 0-0 14.f4; B2) 9...Bd7 10.0-0 (10.Ne5 Bb5 11.Nb5 e6 12.c3 Nc6 13.Qa4 Bc5 14.Nd4) 10...e6 11.Bd7 Nd7 12.Qe2 Rc8 13.Bc3 h5 14.g3; C) 9.Be2 C1) 9...g6 10.Nb5 (10.c3 Nc6 11.c4 Bg7 12.cd5 Qd5 13.Nb5 Qd8 14.0-0) 10...Bd7 11.Be5 Rc8 12.c3 Nc6 13.Bf6 ef6 14.Qb3; C2) 9...e6 10.Ne5 (10.Nb5 Bc5 11.0-0 0-0 12.c3 Nc6 13.Qb3 Bd7 14.Rfc1) 10...Bd7 11.0-0 Bc5 12.Nd7 Qd7 13.Nb5 0-0 14.Bf6; D) 9.Nb5 D1) 9...Bg4 10.Be2 (10.h3 Bf3 11.gf3 Rc8 12.Rc1 e6 13.Rg1 Na2 14.Na7) 10...e6 11.c3 Nc6 12.0-0 Bc5 13.d4 Be7 14.h3; D2) 9...Bf5 10.Nbd4 Bd7 11.Ne5 e6 12.Nd7 Qd7 13.Bb5 Nc6 14.Nb3; D3) 9...Bd7 10.Be2 (10.Ne5 e6 11.Nd7 Nd7 12.f4 Rc8 13.Rc1 Nb6 14.Na7) 10...g6 11.Be5 Rc8 12.c3 Nc6 13.Bf6 ef6 14.Qb3.

8.Na3 d6 A) 9.Be2 A1) 9...e5 10.c3 (10.0-0 Be7 11.c3 Nc6 12.Nc4 0-0 13.Qb3 Ra7 14.Qc2) 10...Nc6 11.Nb5 Be7 12.0-0 0-0 13.c4 Bd7 14.d4; A2) 9...a4 10.0-0 (10.c3 Nc6 11.Nb5 Qa5 12.c4 Ne4 13.Qb1 Nc5 14.Bc3) 10...Na6 11.Nb5 Nc5 12.d4 Nce4 13.Nd2 Bd7 14.Ne4; A3) 9...g6 10.Bf6 ef6 11.Nd4 d5 12.0-0 Bc5 13.Bb5 Bd7 14.c3; B) 9.Nb5 B1) 9...Bd7 10.Be2 (10.c3 Na6 11.c4 g6 12.Bf6 ef6 13.h4 Be7 14.h5) 10...g6 11.Bf6 ef6 12.Qb1 Nc6 13.h4 Be7 14.h5; B2) 9...Bf5 10.Nfd4 (10.Nbd4 Bd7 11.c3 Nbd5 12.c4 Nb4 13.Ba3 g6 14.Qb3) 10...Bg6 11.Ba3 Nc6 12.Rb1 e5 13.Nc6 bc6 14.Nc3; C) 9.c3 C1) 9...Na6 10.d4 (10.Bb5 Bd7 11.d4 Nc7 12.Bd3 g6 13.0-0 Bg7 14.c4) 10...Bd7 11.Bd3 g6 12.0-0 Bh6 13.e4 Nh5 14.Bc1; C2) 9...Nc6 10.Bd3 (10.Nb5 e5 11.c4 Be7 12.Be2 0-0 13.0-0 Bd7 14.d4) 10...e5 11.c4 Be7 12.Nb5 0-0 13.Be2 Qb6 14.0-0; D) 9.Bb5 Bd7 10.0-0 (10.Qe2 e6 11.Bd7 Qd7 12.0-0 Be7 13.Nc4 Qc7 14.Bd4) 10...a4 11.c3 Nbd5 12.Bd7 Qd7 13.c4 Nc7 14.Qc2.

8.Na3 e6 9.Nb5 A) 9...Bc5 10.c3 (10.d4 Be7 11.Be2 0-0 12.c3 Nc6 13.0-0 d5 14.c4) 10...Nc6 11.d4 Be7 12.Bd3 d5 13.0-0 0-0 14.c4; B) 9...Be7 10.c3 Nc6 11.Bd3 d5 12.Nbd4 0-0 13.0-0 Bd7 14.Nc6; C) 9...h6 10.c3 (10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.c3 Nc6 13.c4 d5 14.Qb3) 10...Nc6 11.Qa4 Be7 12.Bd3 0-0 13.Nbd4 Nd4 14.cd4.

8.Na3 e6 9.c3 A) 9...Nbd5 10.Nb5 (10.c4 Nb4 11.Be2 Be7 12.0-0 0-0 13.Nc2 b6 14.Nb4) 10...Be7 11.Bd3 0-0 12.Qb3 d6 13.0-0 g6 14.g3; B) 9...Nc6 10.Bd3 (10.Qc2 d5 11.Nb5 Be7 12.Be2 0-0 13.0-0 Bd7 14.c4) 10...d5 11.Nb5 Bc5 12.0-0 0-0 13.c4 Nb4 14.Be2.

8.Na3 e6 9.Be2 Be7 (9...Bc5 10.Nb5 (10.0-0 0-0 11.Nb5 d5 12.c3 Nc6 13.c4 Bd7 14.Bf6) 10...0-0 11.0-0 d5 12.c3 Nc6 13.c4 Bd7 14.Bf6; 9...d5 10.0-0 (10.Nb5 Bc5 11.c3 Nc6 12.0-0 0-0 13.c4 Be7 14.h3) 10...Be7 11.Nb5 0-0 12.Ne5 Bd7 13.f3 h6 14.Nd7) 10.0-0 (10.Nb5 0-0 11.0-0 d5 12.Ne5 Bd7 13.Nd4 Bd6 14.f4) 10...0-0 11.Nb5 (11.c3 Nc6 12.c4 d5 13.Nb5 Bd7 14.Qb3) 11...d5 12.Be5 (12.c3 Nc6=+ 13.c4 Bd7 14.Qb3) 12...Bd7 13.c3 Nc6 14.Bc7 Qc8 15.Qb1 (15.Bf4 Nh5-/+) 15...Ne4 16.Rc1 a4 (16...f5 17.c4 a4 18.cd5 ed5 19.Bb6=) 17.Bb6=+ a3 (17...Bd8 18.Bd8 Qd8 19.Bd1=+) 18.Nc7 a2 (18...Ra5 19.Ba5 Na5 20.Nb5 Bb5 21.Bb5=) 19.Qb2= Ra3 20.Nd4 Ra4 21.Ndb5 Bd8 (21...Bc5 22.Bc5 Nc5 23.Ra2+-) 22.Qc2 (worse 22.Ra2 Ra2 23.Qa2 Ne5=+) 22...Ra5 23.d3 (worse 23.Ba5 Na5 24.Qa2 Nd2 25.Ne6 fe6 26.Qd2 Nb3=) 23...Nf6 24.c4 (worse 24.Ba5 Na5 25.Qa2 b6-/+) 24...d4 (24...dc4!? 25.dc4 Bc7 26.Bc7 Ra6+=) 25.e4+= Ra6 26.Nd6 Qb8 (26...Rb6? 27.Nc8 Bc8 28.Nb5+-) 27.Na6 Qd6 28.Bc5 Qe5 29.Bf8 (29.Ra2 A) 29...ba6?! 30.Bf8 Kf8 31.Rb2=+ (31.Ra6?? Nb4 32.Re6 fe6-+); B) 29...Re8-/+; 29.Qa2?! Re8 (worse 29...ba6 30.Bf8 Kf8 31.Qa6+-) 30.Qa3 ba6=+) 29...Kf8 30.Qa2 (30.Ra2?! ba6 31.Rb2 Qc5=+) 30...g5 (30...ba6!? 31.Qa6 Kg8+-) 31.Rcb1 ba6 32.Qa6 Bc7 33.g3 Ne7 34.Bd1 Kg7 35.Ba4 Bc8 36.Qb5 Nd7 37.Qe5 Ne5 38.Bc2 Kg6 39.Ra7 Bd6 40.Ra5 Bc7 41.Ra8 g4 (41...f5 42.ef5 ef5 43.Rb5 Nf3 44.Kh1+-) 42.Rb5+- Nf3 (42...N5c6 43.Ba4 Bd8 44.Kf1+-) 43.Kh1 Be5 (43...Bd6 44.c5 Be5 45.Bd1+-) 44.Bd1 Bd7 45.Rb6 Kf6 (45...Nc8 46.Rb2 Bd6 47.c5 Bc5 48.Rc2+-) 46.h3 h5? (better 46...Ne1 47.Be2 Nc8+-) 47.hg4 hg4 48.c5 Nc8 49.Rb3 Ne7 50.Ra7 Bc6 51.Bf3 gf3 52.Kh2 Be8 53.Kh3 Nc6 54.Ra8 Bd7 55.Kg4 Bc7 (55...Ke7 56.Kf3 f5 57.g4+-) 56.Kf3 Ba5 (56...Bd8 57.Ke2+-) 57.Rb7 Ne5 58.Ke2 Bc6 59.f4 (59.Ra5?! Bb7 60.Ra7 Bc6+-) 59...Ng4 (59...Ng6 60.e5 Kg7+-) 60.e5 (60.Ra5?! Bb7 61.Ra4 Bc6 62.Rd4 Ke7+-) 60...Kg7 61.Rbb8 (61.Ra5?! Bb7 62.Ra4 Ne3 63.Rd4 Nd5+-) 61...Ba8 62.Ra8 Bc7 63.Rc8 Ba5 64.c6 Ne3 65.c7 Bc7 66.Rc7 Nd5 (66...Kg6 67.Kf3+-) 67.Rc4 Kg6 (67...Ne3 68.Ra4+-) 68.Rd4 Kf5 (68...Ne7 69.g4 Kg7+-) 69.Rd5! ed5 70.Ke3 1–0. Zylla,Johannes (2125) – Baeckstroem,Mikael (2225), corr ICCF WSTT/3/06/Final, 2009.

8.Na3 g6

9.Nb5 Bg7 10.Bc3 (10.c3 Nc6 11.h3 d5 12.Be2 0-0 13.0-0 Ne4 14.d3) 10...Nbd5 11.Bd4 0-0 12.c4 Nb4 13.Be2 d6 14.0-0.

9.c3 Nc6 10.Nc4 (10.Nb5 Bg7 11.Bd3 d5 12.0-0 0-0 13.Nbd4 Ne4 14.Qc2) 10...d5 11.Nce5 Bg7 12.c4 0-0 13.Qb3 Qd6 14.Nc6.

9.Nc4 Nc6 10.Qb1 Bg7 11.Bc3 0-0 12.Nb6 Ra7 13.Be2 (13.Bd3 d5 14.Qb3) 13...d6 (13...d5 14.Nc8) 14.0-0 Bf5 15.Rc1 Nd7 16.Bg7 Kg7 17.Nc4 Nf6 18.Qb3 Qc7 19.h3 Be4 20.d4 Nb4 21.c3 Nbd5 22.Ncd2 a4 23.Qa3 Bf3 24.Bf3 e5 25.c4 Ne7 26.de5 de5 27.Nb1 e4 28.Bd1 Rfa8 29.Nc3 Ra5 0–1. Zylla,Johannes (2125) – Luzuriaga,Norberto Horacio (2335), corr ICCF WSTT/3/06/Final, 2009.

9.Nc4 Nc6 10.g4 h6 11.Nce5 Bg7 12.Bc4 d5 13.Bb5 Qc7 14.Nc6.

9.Nc4 Qc7 10.Bd4 (10.c3 Nc6 11.Qb3 Ra6 12.Na3 Qb6 13.Qd1 Ra8 14.Nc4) 10...Nbd5 11.c3 Bh6 12.e4 Nf4 13.Nb6 Rb8 14.g3.

9.Nc4 d6 10.Bf6 (10.Bc3 Nbd5 11.Bf6 Nf6 12.Qb1 Ra7 13.Nb6 Bg7 14.Nc8) 10...ef6 11.c3 Nc6 12.Qb3 Ra6 13.Nb2 Be6 14.Qa4.

9.g4 A) 9...Bg7 10.g5 Nh5 11.Bg7 Ng7 12.Nc4 Ne6 13.c3 Nc6 14.Qb3; B) 9...Rg8 10.Bf6 (10.Ne5 Bg7 11.g5 Ne4 12.Qg4 Be5 13.Be5 Nd2 14.Kd2) 10...ef6 11.Nb5 Nc6 12.c3 d5 13.Qa4 Bc5 14.Nbd4; C) 9...h6 10.Nc4 (10.Ne5 Bg7 11.Bc4 e6 12.h4 d6 13.Nd3 d5 14.Bb5) 10...d6 11.Bf6 ef6 12.c3 Nc6 13.Rb1 a4 14.Nb6.

5.a3 e6

6.ab4 Bb4 7.Bg7 Nf6 8.Bh8 Qe7 (8...d5 9.Nf3+-) 9.Nf3 (better 9.Qf3 Nd5 10.c3+-) 9...Qf8 (9...d5+-) 10.Bf6 d6 (10...Qh6 11.Bc3 Nc6 12.Bb4 Nb4 13.Na3+-) 11.Bb2 (11.c3 Bc5+-) 11...Nc6 12.Nc3 Bc3 13.Bc3 a4 14.Bb5 d5 (14...a3 15.Qb1+-) 15.Ba4 Ra4 16.Ra4 Qc5 17.Ra8 Ne7 18.Qa1 (better 18.Ne5 Ng6 19.Qh5 Ne5 20.Qe5 Kd7+-) 18...Kf8 19.Bh8 (19.Bb4 Qb4 20.Qh8 Ng8 21.Rc8 Ke7 22.Qg8 Qb1 23.Ke2 Qb5 24.d3 Qd7 25.Qg5 f6 26.Qg7 Kd6 27.Qf8 Qe7 28.Rd8 Kc6 29.Nd4 Kb6 30.Rb1 Qb4 31.Qb4 Kc7 32.Qd6) 19...Ke8 20.Ne5 Kd8 21.Qa5 (better 21.Qa4 b5 22.Qh4 d4+-) 21...Qa5 22.Ra5 Nc6 23.Bf6 Kc7 24.Nc6 (24.Ra4 Ne5 25.Be5 Kd7+-) 24...bc6 25.Rc5 (better 25.Ra7!? Kd6 26.Rf7 e5 27.Rh7 Bf5+-) 25...Kd6 26.d4 e5 27.Be5 Ke6 28.Kd2 (better 28.Rc6 Kd7 29.Rc7 Kd8 30.Rf7 Ke8+-) 28...Bd7 29.Bg3 f5 30.Ra1 f4 31.Ra7 (better 31.Bf4!? Kf6+-) 31...fe3 32.Ke3 Be8 33.f3 (33.c4 Bd7 34.cd5 cd5 35.Rcc7 Kf5 36.Rd7 h6 37.Rd5 Kf6 38.Rd6 Kf5 39.Ra5 Kg4 40.h3) 33...Bg6 34.Rc6 Kf5 35.Bf4 (35.Bh4 h6 36.g4) 35...h5 (35...Bh5 36.g4 Bg4 37.Rf7) 36.g3 (36.Raa6 h4 37.Rf6) 36...h4 (36...Be8 37.g4! hg4 38.fg4 Kg4 39.Rg7 Bg6 40.Rgg6 Kh4 41.Rg8 Kh5 42.Rh6) 37.g4 1–0. FeegLood (2615) – bingbangboom (2025), lichess.org, 2015.

6.ab4 Bb4 7.Bg7 Qg5 8.Bh8 b6 (8...d5 9.c3 Bd6 10.Na3+-) 9.Nf3 Qd5 10.c4 Qc5 11.Bd4 Qc7 12.Nc3 Bb7 (12...Nc6 13.Nb5 Qd8 14.Bb2+-) 13.Nb5 Qd8 14.Qc2 (14.c5 bc5 15.Nd6 Kf8 16.Nb7 Qb6 17.Nc5 Bc5+-) 14...f5 15.Be5 d6 16.Bf4 e5 17.Bg5 Qd7 18.Be2 Be4 19.Bd3 Bd3 (19...Qc6 20.Qa4 Kd7 21.Be2+-) 20.Qd3 e4 (20...Kf8+-) 21.Qd5 Ne7 (21...Qg7 22.Qe6 Ne7 23.Bf6+-) 22.Be7 (22.Qa8 Qd8 23.Be7 Ke7+-) 22...ef3 (22...Ke7 23.Qa8 ef3 24.Qb8+-) 23.Bd6 (better 23.Bf6 Qf7 24.Qa8 Qc4 25.Qb8 Kf7+-) 23...fg2 (23...Bd6 24.Nd6 Kd8 25.Qa8 Qd6+-) 24.Qg8 1-0. Nf3 (1955) - Expert1 (1710), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

6.ab4+= Nc6 7.b5 Nb4 8.Nf3 Nf6 9.c3 Nbd5 10.c4 Nb4 11.Nc3 d5 12.d4 Be7 (12...b6 13.Be2=) 13.c5+= 0-0 14.Be2 Qc7 (14...b6 15.Na4 Nd7 16.Rc1+=) 15.0-0 Nd7 (15...b6!? 16.Na4 Nd7+/-) 16.Ba3 Rb8 17.b6 Qd8 18.Qa4 Nb6 (18...Nc6 19.Bb5+-) 19.cb6 Qb6 20.Rfc1 Rd8 21.Bb5 Nc6 (21...Bd6 22.Na2+-) 22.Bc6 Ba3 23.Qa3 bc6 24.Rcb1 Qc7 25.Rb8 Qb8 26.Qa5 Bd7 27.Na4 Be8 28.Nc5 f6 (28...Qb2 29.Nd3 Qb8 30.Qc3+-) 29.Ne6 Rc8 30.Qa3 Bf7 31.Nc5 g5 (31...Qb5 32.Nh4+-) 32.Nd7 Qc7 33.Qe7 g4 (33...Qd8 34.Nf6 Kg7 35.Nh5 Kg8 36.Qd8 Rd8+-) 34.Nh4 c5 (34...Qd8 35.Nf5 Qe7 36.Ne7 Kg7 37.Nc8 Be8+-) 35.Nf5 cd4 36.Nh6 Kg7 (36...Kh8 37.Qf6) 37.Qf6 (37.Nf7?? Qc1 38.Rc1 Rc1) 1–0. usingprogram (2010) – vasilem, kurnik, 2012.

5.a3 Nf6

6.ab4+= e6 7.ba5 Nc6 8.a6 (8.Nf3 Bb4+=) 8...ba6= 9.Nf3 Be7 10.Ba3 0-0 11.Bd3 d5 (11...e5 12.Be2=+) 12.0-0= e5 13.Be2 (13.Bb5 Ba3 14.Ra3 Ne7=) 13...e4=+ 14.Ne1 Ne5 15.Bb2 Bd6 16.h3 Bf5 (16...Qe7 17.f3=+) 17.d4 (17.Ba6 Qe7=) 17...Ng6 (17...Nc4 18.Bc4 dc4 19.Ba3=+) 18.c4 (18.Ra6? Ra6 19.Ba6 Qb6-+; 18.Ba6? Qb6-+) 18...Be6 (better 18...dc4!? 19.Bc4 Qd7=+) 19.c5+= Bc7 20.Nd2 (20.Ba6 Qe7+=) 20...Nd7 (20...Qd7 21.f3=) 21.Nc2 f5 (21...Nh4 22.f4= (worse 22.Ra6 Ra6 23.Ba6 Ng2-/+; worse 22.Ba6 Ng2 23.f4 ef3-/+)) 22.f4 (22.Ra6!? Ra6 23.Ba6=) 22...ef3 23.Bf3 (worse 23.Ba6 fg2 24.Rf2 Nh4-/+) 23...Qg5 24.Re1 Qg3 (24...Nh4!?=) 25.Nf1+= Qg5 26.Nb4 The isolani on d5 becomes a target 26...Nh4 27.Bc1 Qg6 (27...Rfe8 28.Ra6 Ba5 29.Re6 Re6 30.Bd5+-) 28.Ra2 (better 28.Nd5 Nf3 29.Qf3 Bd5 30.Qd5 Qf7 31.Qf7 Kf7 32.e4 fe4 33.Nd2+-) 28...Rae8?? (28...Nf6 A) worse 29.Na6 Bc8 30.Nb4 Ra2 (30...Nf3?! 31.Qf3 Ra2 32.Na2=) 31.Na2 Ne4-/+ (31...Nf3?! 32.Qf3 Ne4 33.Nb4=); B) 29.Ra6 Rfe8 30.Rc6=+) 29.Bd5?? (better 29.Bh5 Qf6 30.Be8 Re8 31.Na6+-) 29...Bd5 (29...Ba5 A) worse 30.Ra5 Bd5 31.g3 Nf3 32.Kf2 f4 (32...Ne1 33.Nd5 f4 34.Qe1 Qc2 35.Kg1+=) 33.Nd5 fg3 34.Ng3 Ne1 35.Nf4 Nd3 36.Kg2 Rf4 37.ef4 Re1-/+; B) 30.Be6 Re6 31.Ba3=+) 30.Nd5+- Bb8 (30...Qe6 31.Qb3 Rf7 32.Nd2+-) 31.Qb3 (31.Qe2 Qe6 32.Nb4 Qb3 33.Na6 Nf6+-) 31...f4?? (better 31...Rf7 32.Rd1 Nf3 33.Kh1 Ng5+-) 32.Ne7+- (32.Ne7 Kh8 33.Ng6 Ng6 34.e4+-) 1–0. FeegLood (2680) – NinoBrown (2350), lichess.org, 2015.

6.e5 Nd5 7.Bc4 Nb6 8.Bb5 Nc6 9.Nf3 e6 10.0-0 d5 11.ed6 Qd6 12.a4 Bd7 13.Re1 Qf4 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Qf5 16.Bd3 Qg5 17.Qf3 Rc8 18.Bf4 Qf6 19.c3 Be7 20.Qg3 Qh4 21.Qg7 Bf6 22.Qg3 Qg3 23.Bg3 Na4 24.Be4 b5 25.Bb7 Rc4 26.Bd6 Rg8 27.Bd5 Rh4 28.Be5 Be5 29.Re5 Ke7 30.Re3 Nb6 31.Re4 Rh5 32.Bb7 Rb8 33.Ba6 a4 34.Rb4 Nd5 0–1. Nava,E (2210) – Bohnke,H (2005), OCC, 2002.

5.Bb5 Nc6

6.d4 Qb6 7.Qe2 d5 8.Nf3 Bd7 9.c4 dc4 (9...Nf6!?=+) 10.Bc4= e6 11.0-0 Nf6 12.e4 White intends d5 12...Be7 (better 12...a4!? 13.d5 Na5=) 13.d5+- Nd8? (13...Na7 14.d6 Bd8+- (14...Bd6? 15.e5+-; 14...Qd6? 15.e5 Qc7 16.ef6 Bf6 17.Bf6 gf6 18.Nbd2+-)) 14.d6+- Bf8 15.e5 Nd5 16.Nbd2 Qa7 (16...Nc3 17.Bc3 bc3 18.Rab1+-) 17.Ne4 b5 (17...Rc8 18.Rac1+-) 18.Bd5 (18.Bb5 Bb5 19.Qb5 Qd7+-) 18...ed5 19.Bd4 Qb7 (19...Qb8 20.Nc5 Ne6 21.Nd7 Kd7 22.Rad1+-) 20.Nc5 Qb8 (20...Qc8 21.Rac1 Nc6 22.Rfd1+-) 21.Nd7 Kd7 22.Ng5 h6 (22...Ke8 23.Rac1 h6+-) 23.Qg4 Ke8 (23...Ne6 24.Nf7 h5+-) 24.d7 Ke7 25.Bc5 (25.Bc5 Qd6 26.Bd6) 1–0. Gu00 – Gu2486, internet, 2018.

6.d4 d5 7.Nf3 Bd7 (7...Nf6 8.0-0-/+) 8.0-0=+ e6 9.Qd3 (9.c4 Nf6=+) 9...Nf6 10.c4 Bd6 (10...Be7 11.cd5 Nd5 12.Nbd2=+) 11.Nbd2 0-0 12.Ne5 Qb8 (12...Rc8 13.Nd7 Qd7 14.g3=+) 13.Nd7= Nd7 14.g3 Nf6 (14...Qd8 15.e4=) 15.e4 (15.Rac1 Qe8=) 15...Ne4 (15...de4 16.Ne4 Be7 17.Rae1=) 16.Ne4 de4 17.Qe4 Qc7 (17...Re8 18.Rfe1 a4 19.Re3=) 18.Rac1 Rac8 (18...Rfe8 19.Rfe1 Qb6 20.Ba4+=) 19.Rfe1+= b6 (19...Qb8 20.d5 ed5 21.cd5+=) 20.d5+- Nd8 21.Rcd1 Qe7 (21...Rb8 22.Rd3+-) 22.Qd4 (22.Qg4 f5 23.Qe2 e5 24.Be5 Nb7+-) 22...e5 23.Qb6 Bc7?? (better 23...f5+-) 24.Qa6+- Rb8 25.d6 (25.d6 Bd6 26.Rd6+-) 1–0. Janek – Erberg, internet free game, 2017.

5.Bb5 Nf6

6.Nf3 Na6 7.0-0 =.

6.Nf3 e6 7.0-0 Be7 8.d4 0-0=+ 9.Nbd2 (9.c4 bc3 10.Nc3 d5=+) 9...d5-/+ 10.Bd3 Nc6 11.c4 bc3 12.Bc3 Bd7 (12...Qc7 13.Rc1=+) 13.a3 (13.Qb3 Rb8=+) 13...Qc7-/+ 14.Qe2 Rfc8 15.Rfc1 Bd6 (15...Ng4 16.e4-/+) 16.Bb2 a4 17.Rab1 Qb8 (17...Qd8 18.e4 Nh5 19.g3=+) 18.e4 de4 19.Ne4 Nd5 20.Nd6 Qd6 21.Ng5 (21.Ne5 Nf4 22.Qf3 Ne5 23.Rc8 Rc8 24.Qf4 Nc4=+) 21...h6=+ 22.Bh7 Kf8 23.Ne4 Qe7 24.Qf3 Na5 25.Nc5 (25.Nc3 Qf6 26.Qg4 Bc6-/+) 25...b6 26.Nd3 Nb3 (26...Qf6 27.Qh5=+) 27.Ne5 Nd2 28.Ng6 Ke8 29.Qd1 Qf6 (30.Qd2 fg6 31.Rc8 Rc8-+ (< 31...Bc8 32.Qc2 Kf7 33.Qc6+=)) 0–1. Rosner,Dirk – Bensiek,Norbert, corr GER–ch qgC21, 1993.

6.Nf3 e6 7.0-0 Be7 8.e4 0-0 9.e5 Nd5 =+.

6.Nf3 e6 7.c4 Be7 =+.

6.Nf3 e6 7.d3 Be7 8.0-0 0-0 9.c4 d5 10.Nbd2 Bd7 11.Bd7 Nbd7 12.cd5 Nd5 13.Rc1 a4 14.Bd4 Bf6 15.Ne4 Bd4 16.Nd4 Ra6 (16...N7f6 17.Rc2-/+) 17.Qh5 (17.Qf3 Ne5 18.Qe2 Qh4=+) 17...e5-/+ 18.Ne2 f5 19.Nd2 Rh6 (19...Rc6 20.Rc6 bc6 21.Rc1-/+) 20.Qf3 Qa5 (20...N7b6 21.d4 Qh4 22.h3-/+) 21.Nc4=+ Qb5 22.Rfe1 Rhf6 23.Rb1 R8f7 24.Rec1 Rc6 25.Ng3 (25.Qh5 f4=+) 25...g6 (25...e4 26.de4 fe4 27.Qe2-/+ (27.Qe4? N7f6 28.Qd4 Rfc7-+)) 26.Nf1 (26.Ne2 N5b6 27.Nc3 Qc5 28.Nb6 bc3-/+) 26...Rf8 27.Ng3 (27.Nfd2 Rfc8 28.e4 Ne7=+) 27...e4!-/+ 28.de4? (better 28.Qd1-/+) 28...fe4-+ 29.Qe4 Rfc8 (29...N7f6!? 30.Qh4 Rfc8 31.Qh3-+) 30.Rd1 N7f6 (30...Qc4 31.Qd5 Qd5 32.Rd5 Rc1 33.Rd1 Rb1 34.Rb1=+; worse 30...Rc4 31.Qe6 (worse 31.Qd5 Qd5 32.Rd5 Nc5=+) 31...Kh8 32.Rd5 (worse 32.Qd5 Qd5 33.Rd5 Nc5=+) 32...Rc1 33.Rd1 Rb1 34.Rb1+=) 31.Na3 Qc5 (31...Qc5 32.Qf3 Nc3-+; 31...Ne4 32.Nb5 Nec3 33.Na7 Nd1 34.Nc6-+; worse 31...ba3 32.Rb5 Ne4 33.Ne4+= (worse 33.Rbd5 Nc3 34.Rd8 Rd8 35.Rd8 Kf7-/+; 33.Rdd5? Rc1 34.Nf1 Nc3-+)) 0–1. Ventimiglia,Charles (1815) – Wilhelms,Harald (1700), IECC, 1998.

5.Nf3 Nc6

6.a3 d6 =.

6.a3 Nf6=+.

6.a4 Nf6 7.c3 d5 8.Be2 (8.cb4 ab4 9.Bb5 Bg4=+) 8...Bg4 (8...e5 9.cb4 e4 10.Ne5-/+) 9.0-0 Ne4 (10.d3 Nc5=+; 9...e5 10.d3-/+) =+. stoker – MacRich, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Bc4 d5 7.Bb3?? (7.Bb5 Bd7=+) 7...Nf6?? (better 7...a4-+) 8.a4 e5 (better 8...e6!?-/+) 9.Ne5= Be7 10.0-0 0-0 11.c4 bc3 12.Bc3 Qc7 13.d4 (13.f4 Be6=) 13...Ne4 (13...Bd6 14.Nf3=+) 14.Nc6 (better 14.Bd5 Nc3 15.Nc3 Ne5 16.Nb5+=) 14...Nc3?? (better 14...bc6 15.Ra2 Rb8=+) 15.Ne7+- (15.Nc3?! bc6 16.Rc1 Qd6=) 15...Qe7 16.Nc3 Qb4 (16...Be6 17.Nd5 Qd6 18.e4+-) 17.Nd5 (17.Nd5 Qd6 18.Qf3+-) 1-0. fishissushi (1795) - edwardli (1805), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Bd3 Nf6=+ 7.0-0 e6 8.c4 (8.a3=+) 8...bc3 (better 8...Be7!?-/+) 9.Nc3= Be7 10.Qb1 (10.Rc1 0-0=) 10...h6 11.Nb5 0-0 12.a3 d5 (12...d6 13.a4=+) 13.Qc2 (13.Rc1 Bd7=) 13...Bd7=+ 14.Rab1 (14.Bc3 Rc8 15.Qb2 Re8=+) 14...Rc8-/+ 15.Qb3 Ne4 16.Be2 (16.Rfc1 Qb6-/+) 16...Bf6 (16...f6!?-/+) 17.d3 Nc5 18.Bf6 Qf6 19.Qc2 Ne5?? (better 19...Ne7=+) 20.Ne5+- Qe5 21.d4 Qe4 22.Qd1 Bb5 23.Bb5 Na6 24.Bd3 Qh4 25.Rb7 Ra8? (better 25...Nb8+-) 26.Qe2+- Nb8 27.Rc1 Qd8 (27...Qf6 28.Rcc7+-) 28.Rcc7 Qd6 (28...a4+-) 29.Qh5 Qa3 (29...Qc7 30.Rc7 Ra6 31.Ba6 Na6+-) 30.Rf7 (30.Rf7 Qc1 31.Bf1 Qc7 32.Rbc7 Nd7 33.Rcd7 Kh8 34.Qh6 gh6 35.Rh7 Kg8 36.Rdg7) 1–0. DEFFM – GuestRZXQ, freechess.org, 2019.

4.e3 e6

5.Bb5 Nf6 6.Be2 Be7 7.Nf3 0-0 8.0-0 d5 9.d4 e5 (9...b6 10.Nbd2=) 10.c4 (better 10.de5!? Ne4 11.Nc3+/-) 10...e4= 11.Nfd2 dc4 12.Nc4 Nc6 13.Ne5 Bg4?? (better 13...Be6=) 14.Nc6 Be2 15.Qd2?? (better 15.Ne7 Qe7 16.Qe2+-) 15...Bd1?? (15...bc6 16.Qe2 Rb8 17.Nc3=) 16.Qd1 (better 16.Nd8 Rfd8 17.Rd1+-) 16...bc6= 17.Nd2 Qd5 18.Qb3 (18.Qc2 Rfe8=) 18...Qh5 19.g3? (19.Ba3 Rfb8 20.Qa4 Ba3 21.Qa3 Qe2=) 19...Bd6 (19...Ng4 20.h4 Bh4 21.Kg2-+) 20.h4 Ng4 (better 20...Rab8 21.Qc2 Qd5-/+) 21.Ne4+/- Nf2?? (better 21...Be7+/-) 22.Nd6+- (22.Nf2?! Bg3 23.Qc2 Qh4+/-) 22...Ne4 (22...Rab8 23.Qc2 Qd5 24.Qf2 Qd6+-) 23.Rf2 (23.Ne4!? Qg6 24.Rf4 Rfe8+-) 23...Qg4?? (better 23...Nd6 24.Ba3 Ne4 25.Bf8 Nf2 26.Kf2 Rf8=) 24.Ne4 (better 24.Nf7 Qg3 25.Rg2 Rf7 26.Rg3 Ng3 27.Re1+-) 24...Qe4 25.Rg2 (25.Raf1 a4 26.Qc3 f6+-) 25...Rab8 26.Kh2?? (better 26.Qc3 f6 27.Rf2+-) 26...Rb3-+ 27.ab3 Qe3 28.Ra5 Qd3 (better 28...Qb3!? 29.Rc5 Qf3-+) 29.Rc5-/+ Qb3 30.Rc3 (better 30.Rc6 Re8 31.Rc3-/+) 30...Qb2?? (better 30...Qe6-+) 31.Rb3 (31.Rb2 Rd8+-) 31...Qc3 (better 31...Qb3 32.Re2 Rd8-+) 32.Rc3+- c5 (32...Rd8 33.Rc6 Kf8 34.Rd2+-) 33.Rc5 (33.dc5 Rc8+-) 33...g5 (33...Rd8 34.Rd2+-) 34.Rc7 (better 34.Rg5!? Kh8+-) 34...gh4 35.gh4 Kh8 36.Rf2 f5 (36...Kg7+-) 37.Rf5! Rf5 (37...Rf5 38.Rc8 Decoy) 38.Rc8 Kg7 39.Rc7 Kf6 (better 39...Kh8!?=) 40.Rh7 Ke6? (better 40...Rd5+/-) 41.Rh5?? (better 41.Kg3+-) 41...Kd5 (better 41...Rh5 42.Kg3 Rd5-+) 42.Rf5+- Ke4 ½-½. muhammadaudii (1845) - Wollukav (2260), Daily HyperBullet Arena, lichess.org, 2020.

5.Bb5+= Qg5 6.Bf1 =.

5.e3= d5 6.Bb5 Bd7 7.Nc3 Nf6 8.Nf3 Be7 9.0-0 Bb5 10.Nb5 0-0 11.Qe2 Nbd7 12.c4 dc4 13.Qc4 Rc8 14.Qf4 Nh5 15.Qg4 Nhf6 16.Qg3 Nc5 17.Bf6 Bf6 18.d4 Ne4 19.Qg4 Qd5 20.a4 h5 21.Qh3 Rc4 22.g4 hg4 23.Qg4 Rfc8 24.h3 Rc2 25.Ne1 Rd2 26.f3 Nc3 27.Nc3 Rc3 28.Ng2 Rcc2 29.Ne1 Rc4 0–1. Comrad_borscht – Pcmvr, playchess.de, 2004.

5.Bb5 Nc6

6.Nf3 Nf6

7.0-0 d5= 8.Ne5 Qb6 9.a4 Be7 (9...Qc7 10.f4+=) 10.d4 (10.Ng4 Qd8=) 10...0-0= 11.Nd2 (11.c4 dc4 12.Nd2 c3 13.Bc3 Nd5+=) 11...Qc7 (11...Na7 12.c4=) 12.c4+= Na7 13.Rc1 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Nb5 15.ab5 Nd7 16.Nd7 Bd7+=) 13...Nb5 14.cb5 Qd8 15.Nb3 b6 16.Nc6 Qd6? (better 16...Qd7+=) 17.Ra1+- (17.Ne7?! Qe7 18.Qd3 Bd7=) 17...Bb7 (17...Re8 A) 18.Ne7?! Qe7 (18...Re7? 19.Ba3 Qd7 20.Be7 Qe7 21.Rc1+-) 19.Qd3 Qb4=; B) 18.Ba3 Qa3 19.Ra3 Ba3 20.Qd3+-) 18.Ne7 Qe7 19.Ba3 Qc7 (19...Qd8 20.Bf8 Qf8 21.Rc1+-) 20.Bf8 (20.Rc1 Qd7 21.Bf8 Rf8+-) 20...Rf8 21.Rc1 Qb8 (21...Qb8 22.Qf3 Qd6+-). Schuehler,Ernst – Muster,Wolfgang, corr Germany, 1963.

7.0-0 d5 8.Ne5 Qc7 9.c4 (9.a4 Bd6 10.f4 0-0=) 9...Be7 (9...Bd6 10.f4=) 10.cd5+= ed5 11.Nf3 (11.Qa4 Bd7 12.Rc1 Bd6 13.Nd7 Bh2 14.Kh1 Nd7 15.Bc6 bc6 16.Rc6 Qb8 17.Bg7 Rg8+/-) 11...0-0= 12.d4 (12.Nc3 Bg4=) 12...Bg4 13.Nbd2 Ne4 14.Rc1 Bb4 (14...Bd6 15.h3 Nd2 16.Qd2 Bf3 17.gf3=) 15.Qc2 White fights for the Initiative 15...Bf3 (15...Nd2 16.Nd2 Rac8 17.Bd3=) 16.Nf3+= Rfc8 17.Bd3 Nf6 (17...Qe7 18.Ne5 Bd2 19.Be4 Bc1 20.Bh7 Kh8 21.Nf7 Qf7 22.Rc1-+ (22.Bc1? Ne7-+)) 18.Bf5+= Re8 19.Ne5 Ra6 20.Qa4 Qd6 21.a3 Ne5 (21...Bd2 22.Rc2 b5 23.Qb5 Ne7+-) 22.de5+- (< 22.ab4 Nc4 23.Bc3 ab4 24.Qb4 Qb4 25.Bb4 Rea8=) 22...Re5 (22...b5 23.Qb5 (23.ed6?! ba4 24.Bf6 gf6+-) 23...Qb6 24.Qb6 Rb6 25.ef6+-) 23.Be5 (better is 23.Rc8!? Re8 24.Re8 Ne8 25.Qe8 Qf8+-) 23...Qe5 24.Bh7! Kh7 (24...Nh7 25.ab4) 25.ab4 Ng4 26.Qc2 (26.g3 Qe4+-) 26...f5+/- 27.ba5?? (better is 27.g3+/-) 27…Qh2 0–1. Spiegel,M – Welti,M, corr SOK–90–62, 1990.

7.a3 Be7=.

7.c4 d5 8.Ne5 Qc7 9.cd5 ed5 (9...Nd5 10.Nc4+=) 10.Qc2 Bd7 (10...Rb8 11.Nc6 bc6 12.Qc6 Qc6 13.Bc6 Ke7 14.Bf6 Kf6 15.Nc3+-) 11.Nd7+- Nd7 (11...Qd7!? 12.Bf6 gf6+-) 12.0-0+- f6 13.Qb3 Bd6 (13...Qd6 14.Nc3+-) 14.f4 Nb6 Black prepares a4 15.Nc3 (15.Bd4 Nc4 16.d3 a4 17.Ba4 Kf8 18.dc4 Nd4 19.ed4 dc4+-) 15...a4 16.Na4 (16.Na4 Na4 17.Ba4+-) 1–0. Ferre Perez – Welti, corr SOK–96–118, 1996.

4.e4 b4

5.a3 b6 6.ab4= e6 7.Nf3 ab4?? (better 7...Bb7+=) 8.Ra8+- Bb7 9.Ra1 Be4 10.Be2 Nf6 11.0-0 Be7 12.d3 Bb7 13.Nbd2 Nc6 14.Ne5 0-0 15.Bf3 Ne5 16.Be5 Bf3 17.Qf3 (17.gf3?! d6 18.Bd4 Nd5+-) 17...d6 18.Bb2 e5 (18...Qc7 19.Nc4+-) 19.Rfc1 (19.Ra7 Re8+-) 19...Nd7 20.Ne4 f5 (20...Qc7 21.c3+-) 21.Ng3 (better 21.Nd6 Bd6 22.Qd5 Rf7 23.Qd6 Qf8 24.Be5 Ne5 25.Qe5 g6+-) 21...Bg5 22.Qd5 Kh8 23.Qd6 (better 23.Rd1 Nf6 24.Qb3+-) 23...Rf6 (23...Bc1 24.Bc1 f4+-) 24.Qd5 (better 24.Qd7 Rd6 25.Qd8 Rd8 26.Re1+-) 24...Rh6 (24...Rf8 25.Re1 Bd2+-) 25.Ra8 Nb8 26.Qd8 (better 26.Qe5 Rg6 27.Rb8 h6 28.Rd8 Bd8 29.Qf5 Kh7+-) 26...Bd8 27.Rb8 Rc6 28.Rd8 1–0. BeepBeepImAJeep (2530) – ponybonyr (2130), lichess.org, 2018.

5.a3 d5 6.ed5 Qd5 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nc6 9.0-0 e6 10.ab4 Nb4 11.Nc3 Qd8 12.Bb5 Nc6 13.h3 Bh5 14.g4 Bg6 15.Ne5 Nge7 16.f4 Qd4 17.Rf2 f6 ½–½. Tirado Parra,A (1880) – Diaz Herrero,A (2125), 34th Open Donostia ESP, 2011.

5.a3 d6 6.ab4 Nc6 7.b5 Nb8 8.c4 Nd7 9.d4 e5 10.Nf3 ed4 11.Nd4 Ne5 12.Be2 Nf6 13.Nd2 Be7 14.0-0 0-0 15.h3 Be6 16.f4 Qb6 17.fe5 de5 18.N2f3 ed4 19.Bd4 Bc5 20.e5 Nd7 21.Kh1 Bd4 22.Qd4 Qd4 23.Nd4 Nc5 24.Rfc1 Rfd8 25.Rd1 Ne4 26.Kg1 Nc3 27.Rd3 Rd4 28.Rc3 Rc8 29.Ra5 b6 30.Ra6 Bc4?? (better 30...Re4 31.Kf2 Re5 32.Rb6 Rf5 33.Ke3+-) 31.Rc4 (31.Rc4 Rdc4 32.Bc4+-; 31.Rb6?! h6+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2760) – Labo534 (1885), lichess.org, 2016.

5.a3 e5 6.ab4 Bb4 7.Be5 Nf6 8.Bb8 (8.Nf3 Nc6 9.c3 Ne5 10.cb4 Nf3 11.Qf3 a4=) 8...Rb8 9.c3 Be7 10.Bc4 (10.e5 Ne4=) 10...d5 (10...Ne4 11.Qh5 Ng5 12.Nf3-/+) 11.ed5 b5 Black is in command (< 11...Nd5 12.Qb3 Be6 13.Qb5 Kf8 14.Qa5 Qa5 15.Ra5 Nc3 16.Be6 Nb1 17.Ba2=) 12.Ba2 (12.Qb3 Ba6 (< 12...bc4 13.Qb8 0-0 14.Qb5+/-) 13.Be2 0-0-/+) 12...Nd5 (12...0-0!?-/+) 13.Bd5=+ Qd5 14.f3 (14.Ra5 Qg2 15.Qf3 Bb7 16.Rb5 Bf3 (16...Qf3?! 17.Nf3 Bd6 18.Rb7 Rb7 19.Ke2-/+) 17.Rb8 Kd7 18.Rh8 Qh1-+) 14...0-0 (14...Qe6 15.Ne2-/+) 15.Ra5=+ Bh4 16.g3 Re8 17.Kf1 Bd8 18.Ra3 (18.Ra7 Bb6 19.Ra3 Bc5-/+) 18...Qd3 (18...Be7!? 19.Ra7 Bf5-/+) 19.Kg2=+ Bf5 20.Rb3 Bb6 21.Nh3?? (better is 21.Qf1=+) 21…Re2 (22.Qe2 Qe2 23.Nf2 Qf2) 0–1. Hasler,Ulrich – Schuehler,Ernst, corr SOK–92–84, 1992.

5.Bb5 b6 6.c4 (6.Nf3 Nf6 7.e5 Ne4=) 6...Bb7 (6...bc3 7.Nc3 Bb7 8.Nf3=) 7.d3 Na6 (7...f6 8.Nf3=) 8.Nf3 Nc7 9.Ba4 e6 (9...Bc6 10.Nd4 Ba4 11.Qa4=) 10.Ne5 (10.0-0 Nf6=) 10...Nf6 11.Qf3 Bc8 (11...Qc8 12.g4 b5 13.cb5+/- (< 13.Bb5 Nb5 14.cb5 d5=+)) 12.0-0 Be7 (12...Rb8 13.Qg3=) 13.a3 (13.Nd2 0-0=) 13...ba3 (13...0-0 14.ab4 Bb4 15.Nc3=) 14.Na3 0-0 15.Qe3 (15.Rfb1 Bc5=) 15...Na6 (15...Bc5 16.Qg5=) 16.Nb5 (16.Rfb1 Nb4=) 16...Bb7 17.Qg3 (17.Nd4 Nb4=) 17...Nc5 18.Bc2 (18.Nd4 Qe8 19.Bb5 Bd6-/+) 18...d6 (18...d5 19.ed5 ed5 20.Nd4=+) 19.Ng4 Ng4 20.Qg4 e5 21.f4 Bf6 22.f5 (22.Ra3 Bc6=+) 22...Bg5 23.Rf3=+ h6 24.Raf1 a4 25.f6 g6 26.h4 Bd2 27.Qg3 Kh7 28.R3f2 Bb4 29.Qe3 Ne6-/+ 30.d4 ed4 31.Nd4 Bc5 32.h5 a3 33.Bc1?? Ng5 34.hg6 fg6 35.Qc3 Qd7 36.Bg5 hg5 37.Rf3 g4 38.Rf4 Qe6 39.Kh2 Qe5 40.Ne2 a2 41.Ra1 Qh5 42.Kg3 Ra3 43.Nc1 Rc3 (44.Bd3 Be3-+) 0–1. Angermann,Immo_Frank – Grazinys,Vidmantas (2130), CiF, 2000.

5.Bb5 Qb6 6.c4 Qg6 7.Qf3 (7...Nc6 8.d3=) =. Klaus Behrmann – mick_larssen, ChessWorld.net, 2003.

5.Bb5 Nc6 6.Nf3 =.

5.Bb5 Nf6 6.e5 Nd5 7.Qf3 e6 8.Ne2 Be7 (8...Qc7 9.Bd3=+) 9.0-0 (9.Bd3 b6=) 9...0-0=+ 10.c4 (10.Bc4 Nc7=+) 10...bc3 (10...Nc7 11.Ba4=+) 11.Nbc3 Nc3 12.Bc3 d5 (12...f6 13.ef6 Bf6 14.Bf6 Rf6 15.Qe3=+) 13.d4 (13.Rac1 Nc6=+) 13...Bd7 (13...Nc6 14.Rab1=+) 14.Bd3 b5 15.Bd2 b4 (15...f6 16.Qh5 f5 17.Rfb1=+) 16.Qh3= g6 17.Bh6 Re8 18.Rfc1 Ba4 (19.Rab1 Nc6=; 18...Qb6 19.Be3=+). Klaus Behrmann (1995) – Nokarookoff (2210), ChessWorld.net, 2003.

5.Bc4 Qc7 6.Qe2 Nh6 (6...Nc6 7.Nf3 e5 8.0-0 d6 9.c3 Bg4 10.cb4 ab4= –0.19; 6...d6 7.Nf3 Nc6 8.0-0 e5 9.c3 Bg4 10.Rc1 Nf6= –0.25; 6...e6 7.Qd3 Nc6 8.Nf3 a4 9.a3 Nf6 10.0-0 Qf4=+ –0.34; 6...Na6 7.Nf3 e6 8.a4 Nf6 9.e5 Nd5 10.0-0 Be7= –0.13; 6...e5 7.Nf3 Nc6 8.0-0 d6 9.c3 Bg4 10.cb4 ab4= –0.25) 7.Qd3 e5 8.Nf3 Nc6 9.Bd5 d6 10.0-0 Be7=+ –0.47.

5.Bc4 Nf6?! 6.e5 Ng8 7.a3 ba3 8.Na3 Nc6 9.Nf3 b6 10.0-0 Bb7 11.Re1 e6 12.Nb5. Kucharkowski – Bakkers, corr 1992.

5.d3 Nf6 6.Nf3 e6 7.c4 bc3 8.Nc3 (8.Nc3 b6 Combination; 8.Bc3 Nc6 Combination) 8...Nc6 9.Be2 Be7 10.0-0 d5 11.e5 (11.e5 Nd7 12.d4+=) 1–0. Mueller,Klaus – Lindam,Ingo (2000), AR–2003–Q–00008, 2003.

5.d4 e6 6.d5 d6 7.de6 Be6 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Nd7 (< 9...Kd7 10.Nf3+=) 10.Ne2 Ngf6 11.a3 (11.Ng3 Be7=+) 11...ba3 12.Na3 Be7 13.Ng3 0-0 14.0-0 Re8 15.Nf5 Bf8 (< 15...Ne4 16.Ng7 Bf6 17.Bf6 Ndf6 18.Ne8 Qe8 19.Nc4+-) 16.Nd6 Bd6 (16...Ne4 17.Ne8 Qe8 18.Re1+/-) 17.Qd6 Re4 18.Rad1 Qe7 19.Bf6 (19.Qc7 Nc5 20.Qe7 Re7 21.Bf6 gf6-/+) 19...Qd6 (19...Qf6? 20.Qd7 Qe7 21.Nb5+-; < 19...gf6 20.Qd7 Qa3 21.Qb7+=) 20.Rd6 Nf6 21.Rfd1 h5 22.f3 Re7 23.Kf2 Kh7 24.Rb6 Kg6 25.h4 Rc7 (25...a4 26.c4-/+) 26.c4=+ Re7 27.g4 (better is 27.Rdb1!?=+) 27...hg4-/+ 28.fg4 Kh7 29.g5 Ne4 30.Kf3 f6 31.Kf4?? (better is 31.Rd5-/+) 31...fg5-+ (32.Kf3 gh4-+) 0–1. mick_larssen – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2003.

5.e5 Nh6 6.Bc4 Nf5 7.Qf3 e6 8.g4 Nh4 9.Qg3 b6 10.Nf3 (10.d4 Bb7 11.f3 d6-+) 10...Bb7 11.Be2 Qc7 12.0-0? (better is 12.c4 Ng6 13.d4-+) 12...Qc2 13.Bd4 (13.Bc3 Qe4 (13...bc3?! 14.Qh4 Bb4 15.Nd4-+) 14.Qh4 Qe2-+ (14...bc3?! 15.Nc3 Qg6 16.Rfb1=+)) 13...Nf3 (better is 13...Qe4 14.Rc1 Nf3 15.Bf3 Qf3 16.Qf3 Bf3 17.Rc8 Ke7 18.Bb6-+) 14.Bf3 Bf3 15.Qf3 Nc6 16.Be3 (16.d3 Rc8 (16...Nd4?! 17.Qa8 Ke7 18.Qe4 Ne2 19.Kh1-/+) 17.Qe3 Nd4 18.Qd4 Bc5-+) 16...Qb2 17.Nc3 bc3 18.dc3 Bc5 (18...Qc3?! 19.Rac1 Qe5 20.Rc6-+) 19.Bc5 bc5 20.Qe3 0-0 21.Rfb1 Qa3 22.Rb3 Qa4 23.h3 Rfb8 24.Rb8 Rb8 25.Qc5 Rb5 26.Qd6 Ne5 27.Qe7 g6 (better is 27...h6-+) 28.f4 (28.Qf6-+) 28...Qf4 29.Rf1 Nf3 30.Kg2 Ne1! 31.Re1 Rb2 32.Re2 Re2 33.Kg1 Qc1 0–1. MasterofDisaster – jackie16, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 d6 6.a3 Nc6 (6...ba3 7.Na3 Bd7 8.Nb5=) 7.d4 ba3 (7...d5 8.ed5 Qd5 9.c4 Qe4 10.Be2=) 8.Na3 Nf6 9.d5 Nb4 (9...Na7 10.Bd3=) 10.c3 (10.Bb5!? Bd7 11.Bf6 gf6 12.c3+=) 10...Na6= 11.e5 de5 12.Ne5 Nc7 13.Bb5 Nb5 (13...Bd7 14.Nd7 Nd7 15.0-0=) 14.Nb5 Bd7 15.Nd7 Qd7 (15...Nd7 16.Qe2 Nc5 17.0-0+=) 16.c4+= Ne4 (16...e6 17.Bf6 gf6 18.d6+=) 17.0-0 Nd6 18.Nd6 Qd6 19.Ba3 (19.Qb3 Qd7 20.Ra4 e6+-) 19...Qc7 (19...Qd7 20.Re1+=) 20.d6 (20.Re1 Qc4 21.d6+-) 20...ed6= (20...Qc4 21.Re1 e6 22.d7 Kd8 23.Bf8 Rf8 24.Qd6+-) 21.Re1 Kd8 22.c5 Ra6 23.cd6 Bd6 24.Rc1 Qd7 25.Bd6 Rd6 26.Qh5 Rd5 (better 26...b6 27.Qf3 Qa7+-) 27.Re5 Rd2 (27...Re5 28.Qe5 b5 29.Qb8 Ke7 30.Qh8+-) 28.Ra5 Qd4 29.Qf3 (29.Qf3 Qf2 30.Qf2 Rf2 31.Kf2+-) 1–0. rossray (2105) – jpost (2085), gameknot.com, 2011.

5.Nf3 g6?? 6.Bh8+- (6...d5 7.Bb5 Nc6 8.Qe2+-) 1–0. Chess Deco – mick_larssen, ChessWorld.net, 2003.

5.a3 ba3

6.Ra3 Nc6 7.d4 (7.Nf3 Nf6 8.Ra4 d5 9.ed5 Nd5=+) 7...e6 8.Rg3 d5 9.Nd2 Nf6 (9...de4 10.Ne4 a4 11.Nf3-/+) 10.e5 Nd7 11.h4 (11.Qa1 Qb6-/+) 11...a4 12.Nh3 (12.Ba1!?-/+) 12...a3-+ 13.Ba1 a2 (13...Qh4 14.Rg5 Nb4 15.Bb5-/+) 14.Nf4 Qa5 15.c3 b6 16.Qg4 (16.h5 Ba6 17.h6 g6-+) 16...Nd8 (16...Ba6 17.Nd3-+) 17.Bd3 Ba6 18.Bc2 Rc8 19.Qh5 g6 20.Ng6 (better 20.Qd1!?-/+) 20...fg6-+ 21.Rg6 hg6 22.Bg6? (22.Qh8 Rc3 23.Qh7-+) 22...Ke7 (better 22...Nf7! 23.Bf7 Ke7-+) 23.Qg5+- Nf6 24.Qf6 Kd7 25.Qh8 Rc3 26.Bc2 (better 26.Qh7 Kc8 27.Bc2-+) 26...Qb5 27.Kd1 (27.Qh7 Kc8 28.Bd3 Qd3 29.Qd3 Rc1 30.Ke2 Bd3 31.Kd3 Rh1 32.Nb3-+) 27...Qe2 28.Kc1 Ba3 29.Bb2 a1Q 30.Nb1 Bb2 (30...Rc2) 0-1. is_er_nog_hoop (2445) - BeepBeepImAJeep (2865), lichess.org, 2017.

6.Ra3 e5 7.Ra4 Nc6 =.

6.Na3 b6 7.Nb5 (7.Bb5 Bb7 8.d3 Nf6=) 7...Bb7 8.e5 Na6 (8...Nc6 9.Nf3=) 9.Nf3 f6 (9...Nb4 10.Be2=) 10.Bc4 e6 (10...Nb4 11.0-0 e6 12.Nfd4=) 11.0-0 fe5 (11...Nb4 12.c3 Nd5 13.Ba3=) 12.Ne5 (12.Be5 Rc8 13.d3 Nf6=) 12...Qg5 13.f3 (13.Nf3 Qh5 14.Ne5 Qd1 15.Rfd1 Nf6=+) 13...Nf6 (13...Bc5 14.Kh1=+) 14.Bd4= Rc8 (14...Nh5 15.Nd3 Nf4 16.Nf4 Qf4 17.g3=) 15.Qe2 (15.Be2!?=) 15...Nh5-/+ 16.f4 Nf4 17.Rf4 Qf4 18.Rf1 (18.Nd7 e5 19.Nf8 A) 19...Rf8?? 20.Be5 Qf2 21.Qf2 Rf2 22.Nd6 Kd7 23.Kf2+- (23.Nb7?! Rc4 24.Kf2 Rc2+-); B) 19...Bf3 20.Nd6 Kf8 21.Qf3 Qf3 22.gf3 Rc4 23.Nc4 ed4 24.Nb6 Nb4 25.Ra5 Ke7 26.Ra7 Kf6+-) 18...Qe4-/+ 19.Qh5 g6 20.Rf8! (20.Rf8 Kf8 21.Qh6 Kg8 22.Nc6 Qd4 23.Nbd4+- (23.Ncd4?! Rc4 24.Nd6 Rd4+-)) 1–0. Grott,Peter – Gohla,Ulf, DESC, 2000.

6.Na3 d5 7.ed5= Nf6 (7...Qd5!? 8.Nb5 Kd8=) 8.Bb5+= Bd7 9.c4 g6 10.Nf3 Bg7 11.0-0 0-0 12.Re1 Na6 13.Qe2 Re8 14.Ne5 Bb5 15.Nb5 (worse is 15.cb5 Nb4-/+) 15...Nc7 16.Nc7 Qc7 17.Ba3 b5 18.cb5 Nd5 19.d4 Qb7 20.Qf3 (20.Bc5 e6+=) 20...e6 21.Rab1 Rac8 (21...a4 22.Nc6=) 22.Bc5 Rc7 (22...a4 23.Nc6=) 23.Nc4 (better is 23.b6!? Rcc8 24.Nc4+-) 23...Ra8= 24.Nd6 Qb8 25.b6 Rd7 (25...Rb7 26.Nb7 Qb7 27.Re3+-) 26.b7 Ra6 27.Qd3?? (better is 27.Qd5! ed5 28.Re8 Qe8 29.Ne8 Rb7 30.Rb7+-) 27...Rad6 (27...Rdd6!? 28.Bd6 Rd6=) 28.Bd6 Rd6 29.Rec1 Ne7 (29...Rd8 30.Qa6 Ne7 (30...Bd4?? 31.Rc8 Be5 32.Qa8+-) 31.Qa5 Re8+- (31...Rd4?? 32.Qc7 Rd8 33.Qe7+-)) 30.Qa3+= Rd7 31.Qe7 Re7 32.Rc8 Re8 33.Re8 Qe8 34.b8Q Qf8 35.Qf8 Bf8+= 36.Ra1 Bb4 37.Kf1 Kf8 38.Ke2 Ke7 39.Kd3 h5 40.Kc4 Kd6 41.Ra2 Be1 42.Re2 Bb4 43.Re5 Ke7 44.Rb5 Kf6 45.Rb7 Be1 46.f3 Bb4 47.Ra7 Be1 48.Kb5 Bc3 49.Kc5 Kg7 50.Ra6 Kf8 51.Ra7 Ke8 52.g3 Kf8 53.Kc4 Be1 54.Kd3 Kg7 55.Ke4 Bd2 56.h3 Be1 57.g4 hg4 58.hg4 Kf6 59.f4 Bd2 60.Ra6 Ke7 61.Ke5 Bc3 62.Rc6 Bb2 63.Rc2 Ba1 64.Rc5 f6 65.Ke4 Kd6 66.Ra5 f5 67.Ke3 Bb2 68.g5 Bc1 69.Kf3 Bb2 70.d5! e5 71.fe5 Ke5 72.Ra6 Kd5 73.Rg6 Ke5? 74.Ra6 f4? 75.Ra5 (75.Ra5 Ke6 76.Kf4+-) 1–0. Fabisch,Christian (2125) – Leisenberger,Harald (2090), Verschiedene AUT, Steirische Landesliga, 2013.

6.Na3 d5 7.e5 e6 8.Nb5 Nc6 9.d4 Bb4 (9...Nh6!?=+) 10.c3= Be7 11.Bd3 (11.Ba3 Nh6=) 11...Nh6 12.Ne2 Nf5 13.Qc2 0-0 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Bd7 (15...f6 16.ef6 Rf6 17.0-0=+) 16.Bf5 ef5 17.Nd6 Rb8 18.Nf5 (18.0-0 Qe7=) 18...Bf5 (better 18...f6!?-/+) 19.Qf5= Ne7 20.Qc2 Ng6 (20...f6 21.ef6 Rf6 22.0-0=) 21.0-0 Qe7? (better 21...b5=) 22.f4?? (better 22.Ra5 Rfd8 23.f4+-) 22...Qa3-+ 23.f5 Ne7 24.f6 Ng6 (24...gf6 25.Rf6 b5 26.Rf3-+) 25.Nf4 (25.Qf5 gf6 26.Qf6 Rbc8-+) 25...Nf4 26.Rf4 Rfc8 27.Rf3 g6 (27...Qa1 28.Kf2 Rc6 29.fg7-+) 28.Qd2 Qf8 29.Rh3 (29.e6 fe6 30.f7 Kg7-+) 29...a4 30.Qg5 a3 31.Qh4 Do you see the mate threat? 31...h5 32.g4 (32.Qf2 b5 33.Rf3 b4-+) 32...a2 33.gh5 (33.Qe1 Qa3 34.Qa1-+) 33...a1Q 34.Kf2 Rc3 (34...Qh6 35.Qe4 Qd2 36.Kf3 Qad1 37.Kg3 Rc3 38.Qf3 Qf3 39.Kh4 Qh3) 35.hg6 The mate threat is Qh7 35...Qb2 (35...Qa2 36.Kf1 Rc1 37.Qe1 Re1 38.Ke1 Qb4 39.Rc3 Qc3 40.Kd1 Qac2) 36.Kf1 Rc1 37.Qe1 Re1 38.Ke1 fg6 (38...Qfb4 39.Kf1 Qc4 40.Rd3 Qd3 41.Ke1 Qbd2) 39.e6 (39.Rf3 Qfb4 40.Kf1 Q4d2 41.f7 Kf8 42.Kg1 Qg2) 39...Qfb4 40.Kf1 Qc4 41.Kg1 (41.Rd3 Qd3 42.Ke1 Qbd2) 41…Qcc1 0–1. BeepBeepImAJeep (2435) – Jerrod_Chess (2345), lichess.org, 2019.

6.Na3 e5 7.Nb5 Nc6 8.Nf3 d6 9.Bc4 Qb6 10.0-0 Be6 11.Be2 (11.Be6 fe6 12.Qe2 Qd8=) 11...Nf6=+ 12.c3 (better 12.Ng5!?=+) 12...Ne4-/+ 13.d4 ed4 14.cd4 d5 15.Ne5 (better 15.Nd2 Nd2 16.Qd2-+) 15...Ne5 16.de5 Bc5 17.Bd4 0-0 18.Rc1 Bd4 19.Nd4 a4 20.Rb1 Qc5 (20...Qc7 21.Bf3-+) 21.Ne6 (21.Rb7 Nc3 22.Ne6 fe6 23.Qe1-+) 21...fe6 22.Rb7?? (22.Rc1 Nc3 23.Qc2 Rfc8-+) 22...a3 (better 22...Nf2 23.Rf2 Rf2-+) 23.Qc1 (23.Bf3 a2 24.Qa1 Nd2-+) 23...Qc1 (better 23...a2!? 24.Rc7 Qc7 25.Qc7-+) 24.Rc1 Rf2 (24...a2!? 25.Ra1 Rab8 26.Rb8 Rb8 27.Ra2-+) 25.Bg4 a2 26.Be6 Kh8 27.Ra1 Re2?? (better 27...Raf8 28.Ra7 Nd2-+) 28.Bd5=+ Nd2?? (better 28...Nc3 29.Bf3 Re5-/+) 29.Rb2?? (better 29.e6 h5 30.e7+- (30.Ra2?! Ra2 31.Ba2 Ne4+=)) 29...Rf8 (better 29...Nf3! 30.gf3 Rb2 31.Ba2 Raa2 32.Ra2 Ra2-+) 30.Rba2+- Ref2 (30...g5 31.Rd1 Re5 32.Rad2 Kg7+-) 31.Rd2 (better 31.Ra8 g5 32.e6+-) 31...Rd2=+ 32.Bf3 (32.Bf3 Kg8 33.h3=+) 1–0. BeepBeepImAJeep (2655) – hrvoje_strasni (1910), lichess.org, 2017.

6.Na3 Nc6

7.Bb5 d5 =+.

7.Nb5 d6 8.Bc4 Nf6 9.Qe2 e5 10.Ba3 Be7 (10...Bg4 11.Qd3=+) 11.Nf3 (11.Qd3 d5 12.ed5 Nb4 13.Bb4 Bb4=+) 11...0-0 12.0-0 (12.Qd3 Ne8=+) 12...Bg4 (12...Be6 13.Be6 fe6 14.Rfb1=+) 13.Rfb1 (13.Qd3 Qd7=+) 13...Nh5 (13...d5 14.ed5 Nd5 15.Qe4-/+) 14.Qe3=+ Qd7 (14...Nf4 15.d4=+) 15.d4= ed4 16.Nfd4 Rfc8 17.c3 (17.Bb2!?=+) 17...Nd4-/+ 18.Qd4 Nf4 (18...Bf6 19.Qd3 Nf4 20.Qd6 Rc4 21.Qf4=) 19.Bf1 (19.f3 Bf6 20.Qd6 Rc4 21.Qf4 Be6=+) 19...Ne6 20.Qe3 Nc5 21.f3 (21.Nd4 Bf6=+) 21...Be6-/+ 22.Rd1 b6 (22...Qc6 23.Nd4 Qc7 24.Ne6 Ne6 25.c4-/+) 23.Nd6 Bd6 24.e5 Nb3 (24...Be5 25.Rd7 Nd7 26.Rc1=+) 25.Rd6= Qa4 26.Ra2 b5 27.Qf2 Rc3 (27...Qf4 28.Re2=+) 28.Qb6= Rcc8 29.Bb5 Qf4 Threatens Rcb8 30.Re6 Nc1 (30...fe6 31.Qe6 Qf7=) 31.Re7 (31.Ba6 Rcb8 32.Bb7 fe6 33.Rc2-/+) 31...Na2-/+ 32.e6 f6 The passed pawn on e6 will quickly become a dangerous weapon 33.Rd7 Nc3 34.Qb7 (34.e7 Re8 35.Bd3 a4-/+) 34...Qg5 (34...Qe3 35.Kf1 Qg5 36.Bc4=+) 35.Bc4 (35...Kh8 36.e7-/+). Luzuriaga,Norberto Horacio – Pleschke,Helmut, Orang–Utan Invitational, 2001.

7.Nb5 d6 8.d4 e6 9.Nf3 Nf6 (9...d5 10.e5=) 10.Bd3 (10.d5!? Na7 11.de6 fe6 12.e5 de5 13.Ne5=) 10...Be7=+ 11.c3 0-0 12.0-0 e5 13.d5 Na7 14.c4 Nb5 15.cb5 b6 16.Nd2 Nd7 17.Bc2 Nc5 18.f4 Bf6 (18...ef4 19.Nc4-/+) 19.fe5 Be5 20.Be5 de5 The passed pawn on d5 quickly leads to threats 21.Nc4 f6 22.Qe2 Qc7 23.Rac1 Kh8 24.Bb1 (24.Rfd1 Bd7 25.Na3 Qd6-/+) 24...Bd7 (24...Nb3 25.Qe3 Nc1 26.Rc1-/+) 25.Ne3 Qd8 26.Bd3 Qe8 27.Rfd1 Nd3 28.Qd3 Bb5 29.Qb3? (better 29.Qb1-/+) 29...Ba4-+ 30.Qb6 Bd1 31.Rd1 (31.Nd1 a4-+) 31...Qb8 (31...Qa4 32.Qb1-+) 32.Qc5 a4 33.d6 (33.Qa3 Qb3 34.Rd3 Qb1 35.Kf2 Rfb8-+) 33...a3 34.d7 (34.Nc2 Rc8 35.Qf2 Rc6-+) 34...a2 35.Nc2 Qb2 (better 35...Rd8 36.Qc6 Qa7 37.Kf1 Qa6 38.Qa6 Ra6-+) 36.Qf8!+- Rf8 Decoy theme: f8 37.d8Q Do you see the mate threat? 37...Kg8 (37...Rg8 38.Na1+=) 38.Qd5+- Kh8 39.Qc5 Threatening mate... how? 39...Ra8 40.Na1 Rb8 41.h3 (41.Qd5!? Qb1 42.Kf2=) 41...h6 42.Qd6 Rc8 43.Kh2 Rb8 (43...Qf2 44.Rd2 Qf4 45.g3-+) 44.Qd2 (44.Rd2 Qb1 45.Ra2+-) 44...Qd2= 45.Rd2 Rb4 (better 45...Ra8!?=) 46.Ra2+- Re4 47.Nb3 Kh7 48.Nc5 Rd4 (48...Rc4 49.Nb7+-) 49.Ne6 (49.Ra7!? Rd6 50.Re7+-) 49...Rd6 50.Nf8 Kg8 51.Ra8 Kf7 52.Nh7 (52.h4!?+=) 52...Kg6= 53.Nf8 Kf7 54.Rc8 (54.Kg3 f5=) 54...Rd4 55.Kg1 e4 56.Kf2 (56.Kf1 Rd2=) 56...f5 57.Ke3 Rd3 58.Kf4 (58.Kf4 e3 59.Kf3= (59.Kf5?? e2 60.Rc7 Kf8 61.Rc8 Ke7-+)) 1–0. BeepBeepImAJeep (2460) – auditor2016 (2345), lichess.org, 2017.

7.Nb5 d6 8.d4 Nf6 9.Bd3 g6 10.Nf3 Bg7 11.0-0 0-0 12.e5 (12.c4 Nb4=+) 12...de5 13.de5 Nd5 14.c4 Ndb4 15.Be4 Bg4 16.Re1 (16.Qb1 Bf3 17.Bf3 Ne5 18.Bb7 Rb8-+) 16...Qb6 (16...Qd1 17.Rad1 Rad8 18.Rd8 Rd8 19.Bc3-+) 17.h3 (17.Qb3 Rad8-/+) 17...Rad8 18.Qe2 Bf3 19.Qf3 Ne5 20.Be5 Be5 21.Bb7?? (better 21.Ra3-+) 21...Ba1 22.Ra1 Rd3 23.Qe4 f5 (better 23...Rfd8-+) 24.Bd5?? (better 24.Qe7 Rd2 25.Qe1-+) 24…Rd5 (24...Rd5 25.Qe7 Rd2-+) 0–1. BeepBeepImAJeep (2755) – abyssus (2770), lichess.org, 2020.

7.Nb5 e5 8.Nf3 d6 9.Be2 (9.d4 ed4 10.Bd3 Nf6=) 9...Be6 (9...Nf6 10.Ra4=+) 10.0-0 Nf6 11.d3 Be7 12.c3 0-0 13.d4 (13.c4 Ra6=+) 13...ed4-/+ 14.cd4 d5 (worse 14...Ne4 15.d5+=) 15.e5 Ne4 16.Bd3 Qb6 17.Rb1 (17.Qa4 Nb4 18.Be2 Bd7-/+) 17...Nb4 18.Be2 Rfc8 19.Ba3? (19.Qa4 Bg4 20.Rfc1 Bf3 21.Bf3 Nd2-+) 19...Nc3?? (better 19...Bd7 20.Bb4 Bb4-+) 20.Nc3-/+ Rc3 21.Bb2 Rc6 22.Rc1 Rac8 23.Rc6 Rc6 24.Qb3 (24.Qb1 Rc2 25.Bd1 Rc7-/+) 24...h6 (better 24...Rc2 25.Bd3 a4 26.Qa4 Rb2 (26...Nd3 27.Qc2 Nb2 28.Rb1+=) 27.Qe8 Bf8 28.Bh7 Kh7 29.Qf8 Nd3 30.Ng5 Kg6-+) 25.h3?? (25.Bc3 Rc7-/+) 25...Qc7 (better 25...Rc2 26.Bd1 a4-+) 26.Bb5=+ Rc2 (26...Rb6!? 27.Qa4 Nd3 28.Bd3 Rb2 29.Qe8 Bf8 30.Bh7 Kh7 31.Qf8 Bf5-/+) 27.Ne1= Rb2 (27...Rc4 28.Qg3=) 28.Qb2+= Bf5 29.Nf3 Bd3 (29...Qb6 30.Be2+=) 30.Rc1 (30.Bd3!? Nd3 31.Qd2+-) 30...Qd8= 31.Ba4 b5 32.Bd1 Bc4 33.Ne1 a4 34.Ra1 Qb6 35.Ba4 (35.Bg4 f6=) 35...ba4=+ 36.Ra4 Qb5 37.Ra8 Kh7 38.Ra7 Bd8 (better 38...Qe8!?=+) 39.Rf7 (better 39.Qb1 Nd3 40.Qb5 Bb5 41.Nd3 Bd3 42.Rf7+-) 39...Bb6?? (39...Qe8 40.Rb7 Nc6 41.Qc2 Kg8 42.Qd1+=) 40.Nf3?? (40.Rb7 Nc6 41.Qc2 Bd3 42.Qd3 Qd3 43.Nd3 Bd4+-) 40...Nd3?? (better 40...Qa5+=) 41.Qb5+- Bb5 42.Rb7 Bd4 43.Nd4 (worse 43.Rb5 Bf2 44.Kf1 Bg3+-) 43...Bc4 (43...Be8 44.Rb8 Ba4+-) 44.e6 Nc5 45.e7 Nb7 46.e8Q Nc5 47.Nf5 Ne4 48.Qf7 Nf2 1–0. BeepBeepImAJeep (2550) – Lola3745 (2355), lichess.org, 2016.

7.Nb5 Nf6 8.Ra4 e5 =+.

7.Nb5 Nf6 8.e5 Nd5 9.Nf3 e6 10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.c4 Nf4 13.d4 Ne2 14.Qe2 f5 (better 14...Na7=+) 15.d5+- Nb4 16.d6 Bg5 17.Bc3 Nc6 18.Nc7 (18.Ng5?! Qg5 19.f4 Qg4+=) 18...Ra7 19.Nd4 b6 20.Ndb5 Rb7 21.f4 Bh6 22.Nd4 (22.Qf2 Rb8+-) 22...Rb8 (22...Na7!?+=) 23.Nc6 dc6 24.c5 bc5 25.Ba5 (25.Ra5 Qd7+-) 25...Qd7 26.g3 g5 (26...g6 27.Qc2+=) 27.Bd2 (27.Qh5!? Qg7 28.Ne8+-) 27...gf4+- 28.Bf4 Bg7 29.Rac1 c4 (29...Rd8 30.Rc5 Rb4 31.Qa2+-) 30.Qc4+- c5 31.Qc5 Bb7 32.Qc4 Kh8? (better 32...Bc8+-) 33.Ne6 Rfc8 34.Qa2 (34.Nc7!? Qd8+-) 34...Ra8 35.Qb3 Ba6 (35...Qf7 36.Rc8 Rc8 37.Rb1+-) 36.Nc5 (36.Rc7 Rc7 37.Nc7 Bf1 38.Na8 Qa7 39.Kf1 Qa8+-) 36...Qb5? (36...Qa7 37.Qa3 Bf1 38.Qa7 Ra7 39.Kf1 Bf8+-) 37.Qb5 Bb5 38.Rfe1 Kg8 39.Ne6 Bh8 (39...Rc1 40.Rc1 Ra7+-) 40.Nc7 Ba4 41.Na8 Ra8 42.e6 Bf6 43.d7 Rd8 (43...Kg7 44.Rc8 Ra7 45.Rd1 Bd1 46.Be5 Be5 47.d8Q+-) 44.Rc8 (better 44.e7 Be7 45.Re7 Bd7+-) 44...Kg7 (44...Bd7 45.Rd8 Bd8 46.ed7+-) 45.Bc7 (45.e7 Be7 46.Re7 Kf6 47.Bg5 Kg5 48.Rd8 Bd7 49.Red7 Kg4 50.Rh7 Kg5 51.h4 Kf6 52.h5 Ke6 53.Rh6 Ke7 54.Rb8 Kf7 55.Rb7 Kg8 56.Rd6 f4 57.Rd8) 45...Rd7 46.ed7 Bd7 47.Rb8 Bd4 48.Kf1 Kg6 (48...Bf6 49.Bf4 Bc6 50.Rc1+-) 49.Be5 (49.Rd1 Be6 50.Rd4 h5+-) 49...Bc5 (49...Be5 50.Re5 Kf6 51.Ra5+-) 50.Kg2 (better 50.Rc1 Ba7 51.Rb7 Be3+-) 50...Bc6 51.Kh3 Bf3 (51...Be4 52.Ra1 Kf7 53.Ra6+-) 52.Bf4 (better 52.Rg8 Kf7 53.Rg7 Ke6 54.Bd4 Kd5 55.Bc5 Kc5 56.Rh7 Be4+-) 52...Bg4 (52...h5+-) 53.Kg2 Kh5 54.h3 (54.Re6 Bf8 55.Rf8 Bh3 56.Kh3 h6 57.Rh6) 54...Kg6+- 55.hg4 fg4 56.Re6 Kf5 57.Rf6 (57.Re5 Kf6 58.Rc5 Kf7 59.Rb7 Kg6 60.Rb6 Kf7 61.Rc7 Ke8 62.Rb8) 57...Kf6+- 58.Rc8 Be7 59.Rc6 Kf7 60.Re6 (60.Rc7!? Kf6+-) 60...Bf6?? (better 60...Ke6 61.Kf1 Bd6 62.Bd6 Kd6-/+) 61.Re4 Kg6 62.Be3 Kf5 63.Rg4 (better 63.Rf4 Kg5 64.Kf2+-) 63...Kg4= 64.Bf2 Kh5 65.Kh2 Kg6 66.Kh3 Bg7 67.g4 Bh6 68.Bh4 Bg5 69.Kg3 Bh6 70.Kh3 Bg7 71.Bg3 Be5 72.Kh4 Bf4?? (better 72...Bf6 73.Kh3 Kf7=) 73.g5 (better 73.Bf4 Kg7 74.Kg5+-) 73…Bg5-/+ (73...Bg5 74.Kh3 Be3-/+) 0–1. BeepBeepImAJeep (2665) – penguingim1 (2760), lichess.org, 2017.

7.Nb5 Nf6 8.e5 Ne4 9.Ra4 =+.

7.d4 a4 8.Nb5= d6 (8...d5 9.ed5 Nb4 10.c4+/-) 9.d5+= Ne5 10.Qd4 Bd7 (10...a3 11.Ra3 Ra3 12.Ba3+/-) 11.Ra4 Ra4 (11...Rc8 12.c4+=) 12.Qa4+/- Nf6 13.Be5 de5 14.Nf3 Ne4 15.Ne5 Nc5 16.Qa7 Qc8 17.Qb6 Na6 18.Nd7 (18.Bd3 e6 19.d6 f6 20.Nd7 Qd7+-) 18...Kd7 19.Bd3 Nc5 20.0-0 Nd3 21.cd3 e5 (21...Rg8 22.Qe3 g5 23.Rc1+-) 22.de6 fe6 23.Qd4 Ke7 24.Nd6 Qc6 25.Rb1 Qd5 26.Nf5! Kf7 27.Qd5 ed5 28.Rb7 Ke6 29.Ng7 Bg7 30.Rg7 Ke5 31.Kf1 Kd4 32.Ke2 h5 33.Rg5 Re8 34.Kf1 Rd8 35.Rh5 Kd3 36.h4 d4 37.g3 Rc8 38.Rd5 Rc1 39.Kg2+- Rc8 40.g4 Kc4 41.Rd7 d3 42.h5 Kc3 43.g5 d2 44.f4 Rf8 45.h6 Rf7 46.Rd8 Rh7 47.f5 Rh8 48.Rd5 Rf8 49.h7 Kc2 50.g6 Rf5 51.Rd2!! (51.Rd2 Kd2 52.h8Q Rg5 53.Kf3 Rg6 54.Qd4 Kc2 55.Qe4 Kc3 56.Qg6 Kd4 57.Qd6 Kc4 58.Ke4 Kb3 59.Kd3 Kb2 60.Qb4 Kc1 61.Qb5 Kd1 62.Qb1#) 1–0. Lane,M – Rehak,T, ETC, 2004.

7.d4 b6 8.d5= Nb4 9.Bd4 (9.c3 Na6=) 9...Ba6 (9...Nf6!? 10.c3 e6=+) 10.Ba6+= Na6 (10...Ra6? 11.c3 e6 12.cb4 Bb4 13.Kf1+-) 11.Nc4 Exerts pressure on the backward pawn 11...b5 12.Na5 (12.Ne5 Nf6 13.Qe2 e6=) 12...Nf6= 13.Qe2 Nc5 14.Bc5 Ra5 15.Rb1 Qc7 16.Bd4 e5 17.de6 fe6 ½–½. Wittal,Werner – Luzuriaga,Norberto Horacio, Tigerschachclub, 2002.

7.d4 d5 8.ed5 Na7 9.Nf3 (9.Bc4 Nf6=) 9...Nf6= 10.c4 e6 11.de6 Bb4 12.Nd2 Ne4 (12...Be6!? 13.Nc2 Be7+=) 13.ef7+/- Kf7 14.Qf3 Qf6 15.0-0-0?? (better is 15.Qf6 Kf6 16.Nab1+/-) 15...Nf2-/+ (15...Nd2?! 16.Qf6 gf6 17.Rd2 Bd2 18.Kd2=; 15...Bd2?! 16.Rd2 Qf3 17.gf3 Nd2 18.Kd2-/+) 16.c5 Qf3 (16...Nh1 17.Bc4 Kg6 18.Qf6 gf6 19.Rh1-/+) 17.Bc4-/+ Be6 18.Nf3 Bc4 19.Nc4 Nh1 20.Rh1 Rad8 (20...Ke7 21.Ne3 Rhd8 22.Nf5 Kf6 23.Nd6-/+) 21.Kc2 (21.Nfe5 Ke7=+) 21...Rhe8 22.Bc3 Nc6 (22...Nb5 23.Bb4 ab4 24.Kd3=+) 23.Bb4=+ Nd4 (23...Nb4!? 24.Kc3 Nd5 25.Kb3 Re2=+) 24.Nd4= Rd4 25.Nd6 Rd6 26.cd6 ab4 27.Rd1 Rd8 (27...Ke6 28.Rd4=+) 28.Kb3 (28.Rd4!?=) 28...Ke6-/+ 29.Rd4 (29.Kb4 Rd6 30.Re1 Kf6 31.Rf1 Kg6-/+) 29...Rd6 30.Rg4 (30.Rb4 b6-/+) 30...g6 (30...Rd7 31.Kb4 Ke5 32.Rg3-/+) 31.Rb4 Rd2 (32.Rb6 Ke5 33.Rb5 Kf6 34.Rb7 h5 (34...Rg2?! 35.Rh7 g5 36.h3=) 35.Rb6 Kg5 36.Rb5 Kh6-+; 31...b6 32.Rb5-/+) 0–1. Hasek,Frantisek (1765) – Borrmann,Fritz (1950), TT–15 ETC, 2005.

7.d4 d5 8.ed5 Nb4 9.Bb5+= Bd7 10.Nf3 (10.c4 Rc8 11.Bd7 Qd7+/-) 10...Nd5 11.Bd7 Qd7 12.c4 Ndf6 13.Nb5 e6 14.Qa4 Bb4?? (better is 14...Kd8+=) 15.Qb4!!+- ab4 16.Ra8 Ke7 17.Ne5 1–0. aspasio – zvujovic, net–chess.com, 2013.

7.d4 d5 8.ed5 Qd5 9.Nb5 Kd8 10.Nf3 =+.

7.d4 d5 8.ed5 Qd5 9.Nf3 Nf6 10.Be2 Bg4 11.Nb5 White gets the initiative 11...Qd8 12.0-0 e6 13.c4 Be7 (13...Rc8 14.h3 Bh5 15.Nd2=) 14.d5+= ed5 (14...Qd5 15.cd5) 15.cd5+- Nb4 (better 15...Bf3!? 16.Bf3 Na7 17.Bf6 Bf6 18.Qe1 Kf8 19.Ra5 Nb5 20.Qb4 Be7 21.Ra8 Qa8 (21...Bb4?? 22.Rd8 Ke7 23.Rh8+-) 22.Qb5 g6+-) 16.d6+- Bf8?? (better 16...0-0+-) 17.Nc7 Kd7 (17...Qc7 18.dc7 Be7 19.Bb5 Nc6 20.Re1+-) 18.Ne5 (18.Ne5 Kc8 19.Bg4 Kb8 20.Nf7 Bd6 21.Nd8 Rd8 22.Nb5+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2640) – LionMind (2385), lichess.org, 2016.

7.d4 d6 8.Nb5 e6 9.Nf3 Nf6 (9...d5 10.e5=) 10.Bd3 (10.d5!? Na7 11.de6 fe6 12.e5 de5 13.Ne5=) 10...Be7=+ 11.Kf1 (11.0-0!?=+) 11...0-0-/+ 12.g3 (12.Kg1 Nb4-/+) 12...e5 (12...Nb4 13.e5 Nd3 14.Qd3-/+) 13.d5 (13.Kg2!?-/+) 13...Nb4 14.Kg2 Nd3 15.cd3? (15.Qd3 Qd7 16.Rhb1 Ne4 17.Qe4 Qb5 18.Be5 Qd7-/+) 15...Bd7 (better 15...Qb6!? 16.Qb3 a4 17.Bd4 ed4 18.Ra4 Ra4 19.Qa4-+) 16.Nc3 b5 17.Ne2 b4 Black intends a4 18.Nd2 a4 19.f4 a3 20.Bc1 Qb6 21.Nc4 Qb7 (21...Qb5!? 22.Qb3 Ne4 23.de4-+) 22.fe5 de5 23.Ne5 Bb5 (23...b3 24.Nd7 Nd7 25.Be3-+) 24.Nd4-/+ Ba4 Black plans b3 25.Qf3 b3 26.Ba3 Ba3 (26...b2 27.Bb2 Qb2 28.Qf2-/+) 27.Ra3 b2 28.Rb1 Qb4?? (better 28...Bd1 29.Qd1 Ra3=) 29.Ra2?? (better 29.Nc4 Qc5 30.Nb3 Bb3 31.Rb3+-) 29...Qd4-+ 30.Qf4 (30.Nc4 Bd1! 31.Qd1 Ra2-+) 30...Bc2 (better 30...Nd5 31.Qd2 Nc3 32.Qb2 Qe5 33.Rc1-+) 31.Rbb2 Bd3 (better 31...Ra2 32.Ra2 Nd5 33.Qd2 Ne3 34.Kh1-+) 32.Nf3 (32.Nd3 Ra2 33.Ra2 Qd3 34.Qf3-+) 32...Be4 33.Rf2 (33.d6 Qd3 34.Ra8 Ra8-+) 33...Qd5 (better 33...Nd5 34.Qd2 Ne3 35.Kg1 Qd2 36.Rfd2 (36.Rad2?? Ra1 37.Rd1 Rd1 38.Ne1 Re1 39.Rf1 Rf1) 36...Bf3 37.Ra8 Ba8 38.Rd3-+) 34.Rad2 Qb7 35.h4 (35.Rb2 Qc6-+) 35...Ra3 36.Rde2 Rf3 (better 36...Re8 37.Re4 Ne4 38.Re2-+) 37.Rf3 Bf3 38.Qf3 Qf3 39.Kf3 Re8 40.Kg2 (40.Re8 Ne8 41.Ke4-+) 40...Re2 41.Kf3 Re3 (better 41...Ra2-+) 42.Ke3 Ng4 43.Kf4 Nh6 44.Kf3 (44.h5 f5-+) 44...f5 (44...Nf5 45.Kg4 Ng3 46.Kg3-+) 45.Kf4 Kf7 46.Kg5 (46.Ke5 g6-+) 46...g6 (better 46...Ke6-+) 47.Kf4?? (47.Kf4 Ng4 48.Kf3-+; better 47.Kh6 Kg8 48.h5 gh5 49.Kh5=). BeepBeepImAJeep (2435) – sorgorosso (2020), lichess.org, 2017.

7.Nf3 e6 8.Bc4 Nf6 9.d3 d5-/+ 10.ed5 Nd5 (10...ed5!? 11.Qe2 Qe7-/+) 11.0-0+= Nf6 12.Qd2 Be7 13.Rfe1 0-0 14.Nb5 b6 15.Ne5 Bb7 16.Kh1 1–0. white_noise (1680) – gkneeiss (1650), gameknot.com, 2012.

7.Nf3 e6 8.Bc4 Nf6 9.e5!? Ne4 10.0-0 +=.

7.Nf3 e6 8.Bc4 Nf6 9.e5 Ng8 10.Nb5 Nge7?? (better is 10...f6=) 11.Nd6 1–0. Pachurka,Roland – Von Rosenberg,Clemens, desc–online.de, 2004.

7.Nf3 e6 8.Be2 d5 9.ed5 ed5 10.0-0 (10.Nb5 Be6=) 10...Nf6+= 11.Re1 Be7 12.c4 0-0 13.cd5 Nd5 14.Qb3 Bf6 (14...a4 15.Qc4-/+) 15.d4 (15.Bf6 Nf6 (15...gf6?! 16.Nc2=) 16.Nc2 Re8-/+) 15...Ncb4 (15...a4 16.Qc2-/+) 16.Bc4 Be6 17.Ne5 Nc7 18.Rad1 (18.Bc3 Re8-/+) 18...Bc4 19.Qc4 Ncd5 20.Rc1 h6 (20...Re8 21.Qb5-/+) 21.Qb3 Rc8 22.Rc8 Qc8 23.Rc1 Qe6 24.Qg3 Be5 (24...Re8 25.Nb5-/+) 25.de5 Ne7 (25...Qf5 26.Nc4-/+) 26.Nc4 (26.Nb5 Rc8 27.Rc8 Nc8-/+) 26...Qg6 (26...Rc8 27.Qb3-/+ (27.Na5?? Rc1 28.Bc1 Qd5-+)) 27.Qf3 (27.Qg6 Ng6 28.Na5 Ra8-/+) 27...Nd3-/+ 28.Rf1? (28.Rd1 Nb2 29.Nb2 Nc6-/+) 28...Nb2 (28...b5 29.Ba3 bc4 30.Be7 Re8-+ (30...Ne5?! 31.Qc3 Rc8 32.Qe5=)) 29.Nb2-/+ Qc6 30.Qa3 Qc7 31.Nd3 Nc6 32.Re1 Nd4 33.Qb2 Ne6 34.h3 Rd8 35.Qb5? Qd7-+ 36.Qd7 Rd7 37.Nb2 b5 38.Ra1 Rd2 39.Nd1 b4 40.Ne3 b3 41.Nc4? Ra2 42.Rb1 a4 43.Kh2 Nc5 44.Nb2 a3 45.Nc4 b2 46.Na3 Nd3?? 47.Nc4 Ra1 48.Nd2? Rb1 49.Nb1 Nf2 50.Kg3 Nd3 51.Kf3 Ne5 52.Ke3 h5 53.Kd4 f6 54.Kc3 h4 55.Nd2 g5 56.Kb2 Nd3 57.Kc3 Nf4 58.Ne4 Kf7 59.Nf2 Ke6 60.Kd4 Kf5 61.Ke3 Ng2 62.Kf3 Nf4 63.Ke3 Ke6 64.Kf3 f5 65.Ke3 Kd5 66.Kd2 Kd4 67.Ke1 Ke3 68.Kf1 Kf3 0–1. Holz Auf Der Heide,Gerhard – Heisterhagen,Tilman, 5th VfB op, 1998.

7.Nf3 Nf6 8.e5 Nd5 9.Bb5= d6 (9...Nf4 10.0-0=) 10.0-0 Bg4 (10...de5 11.Ne5 Bd7 12.Nf7 Kf7 13.Qh5 Kg8 14.Qd5 e6 15.Qh5+/-) 11.Nc4 de5 (11...Qc7 12.Re1 Kd8 13.Ra4=) 12.Nce5+= Qb6 13.Bc6 (13.c4 Nf6+=) 13...bc6+/- 14.Nf7 (< 14.Ng4 Qb2 15.Nge5 Qb6=) 14...Rg8 (14...Kf7 15.c4) 15.Rb1 (15.N7e5 Qb2 16.Ng4 Nb4+/-) 15...a4 (15...Qc7 16.N7e5 Bh5 17.c4+/-) 16.N7e5 Bh5 17.g4 (17.c4 Nf4 18.Ba3 Qd8+/-) 17...Bg6 18.Ng6 hg6 19.Qe2 (19...Nf4 20.Qe5+/-) 1–0. Heyn,W – Hanison,Bernard, corr 3GMM–17, 1994.

7.Nf3 Nf6 8.e5 Ne4 9.Bb5 d5 10.c4 e6 11.0-0 Bd7 12.d3 Nc5 13.d4 Ne4 14.c5 b6 15.Qa4 (15.Ne1 bc5 16.f3 Ng5 (16...Nd4?! 17.Bd7 Qd7 18.fe4=) 17.Bc6 Bc6=+) 15...Rc8 16.cb6 Qb6 17.Rfc1 Be7 18.Rab1 0-0 19.h3 Rc7 20.Ba1 Rfc8 Black begins to deal mighty blows 21.Bf1 Nb4 22.Qd1 Rc1 23.Rc1 h6 24.Be2 Rc1 25.Qc1 Na2 26.Qc2 Qc6 27.Bb2 Qc2 28.Nc2 Nac3 (29.Kf1 Ne2 30.Ke2 Bb5 31.Ke1 Bd3-+) 0–1. Glowatzky,Tihomir – Bendig,Frank, corr or02–020, 2002.

7.Nf3 Nf6 8.e5 Ng4 9.Nb5 =+.

7.Bc4 d6

8.d4 Nf6 9.d5 Ne5 10.Bb5 Bd7 11.f4 Ng6 12.e5 Ng8 13.g3 a4 14.Ne2 Nh6 15.ed6 Nf5 16.c4 Nd6 17.Bd7 Qd7 18.0-0 e6 19.de6 fe6 20.Nd4 Nf5-/+ 21.Nf5 ef5 22.Re1= Be7 23.Bg7 Rg8 24.Bf6 Qc6 25.Be7 Ne7 26.Nb5 Qc5 27.Kg2 Qc6 28.Kf2 Qh6 29.Kg1 Qb6 30.Nd4 0–1. Zylla,Johannes (2135) – Nonnenmacher,Thomas (1950), BdF, 2004.

8.Nf3 e5 9.Nb5 (9.d4 Nf6 10.Qd3 ed4 11.Nd4 d5 12.ed5 Nd4 13.Bd4 Bb4 14.c3 Bd6+=) 9...f5 (9...Nf6 10.Nc3=+) 10.ef5 (10.Ng5 Nh6=) 10...Bf5=+ 11.0-0 (11.Nc3 Nf6=+) 11...Nf6 12.Qe2 Be7 13.Ng5 (13.Rfe1 Rf8=+) 13...d5-/+ (13...Bc2? 14.Bf7 Kd7 15.Be6 Ke8 16.Nf7+-) 14.Be5 (14.Bb3 Bg4 15.Qe3 Qd7-/+) 14...0-0 (14...dc4 15.Nc7 Kd7 16.Nf7=+) 15.Bb3 Ne8 (15...Bg4 16.f3 Ne5 17.Qe5=+) 16.f4 a4 (16...Qd7 17.Nf3=+) 17.Ba4 (17.Ra4 Ra4 18.Ba4 Ne5 19.Qe5 Bb4+/-) 17...Bg5 (17...Qb6 18.d4 Ra4 19.Ra4 Bg5 20.Nc3=+) 18.fg5 Qb6 19.Kh1 (19.d4 Ra4 20.Ra4 Ne5+=) 19...Ne5 20.Qe5 Ra4 21.Ra4 (21.Qd5 Be6 22.Rf8 Kf8 23.Qf3 Nf6 24.Ra4 Qb5 25.Ra8 Kf7 26.h3 Qg5 27.Qb7 Kg6 28.Ra7=+) 21...Qb5=+ 22.Raf4 g6 23.d3 Ng7 24.g4 Re8 25.Qd6 Qd7 26.Qa3 Qc6? 27.gf5+- d4 28.Kg1 Nf5 29.R4f2 Qd7 30.Qa5 Qe6 31.Qb4 Qe3 32.Kh1 Rf8 33.Qc4 Kh8 34.Qc5+- Rf7 35.Rf4 Kg8 36.Qd5 Qe7 37.Ra1 Kg7+/- 38.Rg1 Qc7 39.Rf2 Qc6 40.Qc6 bc6 41.Ra1 Rb7 42.Ra5 Ne3 43.h3 (43...h6 44.gh6 Kh6 45.Kh2+/-) 1–0. Bendig,Frank – Braack, corr, 1993.

8.Nf3 Nf6

9.d3 e5 10.Nb5 Be7 11.0-0 =+.

9.d3 e6 10.0-0 Be7 11.Bb5 0-0 12.c4 Nd7 13.d4 Na7 14.Qc2 Nb5 15.Nb5 f5 16.e5 de5 17.de5 White creates threats along the open d–file 17...Nc5 Black plans a4 18.Rfd1 Qb6 19.Ba3 Ra6 20.Rab1 g6 21.Qc1 a4 22.Qh6 Qc6 23.Ng5 The game is finished by a kings attack 23...Bg5 24.Qg5 Ra8 25.Qe7+/- b6 26.Rd8 Rd8 27.Qd8 Kg7 28.Bc5 bc5 29.Rd1?? (29...Qg2 30.Kg2 Bb7 31.f3 Rd8 32.Rd8+-; better is 29.Nd6 Qd7 30.Rb7 Qb7 31.Nb7 Bb7 32.Qd7 Kh6 33.Qb7+-) 1–0. marekt – pcmvr, internet, 2005.

9.d3 e6 10.Bf6 Qf6 11.Nb5 Qd8 =+.

9.Qe2 e6 10.0-0 Ne4 11.Qe4 d5 12.Qf4 Ba3 13.Ra3 dc4 14.Bg7 =.

9.Qe2 e6 10.0-0 Be7 11.e5 de5 12.Ne5 0-0 13.Nb5 Bd7 14.Nd7 Nd7 15.d4 Nf6 16.Bb3 Na7 17.Na7 Ra7 18.c4 b6 19.Rfd1 Qa8 20.d5 ed5 21.cd5= Rd8 22.Qb5 Qb8 23.Ra4 Nd7 24.d6 Bf6 25.Rf4 a4 26.Bc2 Ra5 27.Qd3 Rh5 28.g4 Nc5 29.Qf3 Bb2=+ 30.gh5 Bd4?? 31.Rfd4+- (31...Qc8 32.Ba4 Na4 33.Ra4+-) 1–0. Schmickt,Bernhard – Luehrig,Walter, Orang–Utan Invitational, 2002.

9.Qe2 e6 10.Nb5 Be7 =+.

9.Qe2 Bg4 10.0-0 e5 11.Bb5 Be7 12.d4 ed4-/+ 13.h3 Bf3 14.Qf3 0-0 15.Rfd1 d5 16.ed5 Qd5 17.Qd5 Nd5 18.Bc6 bc6 19.Bd4 a4 20.c4-/+ Nf6 21.Re1 Rfe8 22.Nc2 Nd7 23.Rad1 g6 24.Ra1 c5 25.Bc3 Nb6 26.Na3-/+ Bg5 27.Reb1 Ra6 28.Rb5 Nd7 29.Rab1 Ra7 30.Rb7 Rb7 31.Rb7 Bf6 32.Nb5 Bc3 33.Nc3 Re1 34.Kh2 Rc1 35.Na4 Rc4 36.Rd7 Ra4 37.Rc7 Rf4 38.Kg3 Rc4 39.Kf3 h5 40.Ke3 Rc2 41.Rc6 Kf8 42.Rc7 Kg7 43.Rc6 h4 44.Kf3 g5 45.Rc7 Kg6 46.Rc6 Kf5 47.Rc7 f6-+ 48.Re7 c4 49.Re8 Rc3 50.Ke2 Rc1 51.Kf3 Rc3?? 52.Ke2 Kf4 53.Kd2-/+ Ra3 (54.Kc1 Ra1 55.Kb2 Rf1-+) 0–1. Bendig,Frank – Knorr, corr SP22, 1994.

9.Bf6 gf6 10.c3 Rg8 =+.

9.Bf6 gf6 10.d4 =.

7.Bc4 e5

8.Nb5 Bc5 9.Nf3 d6 =+.

8.Nb5 Bc5 9.f4 d6 10.Nf3 Nf6 11.fe5 de5 (11...Ne4 12.Qe2 Ne7 13.Qe4+-) 12.Be5 Bg4 (better 12...Ne5!? 13.Ne5 Ne4 14.Bf7 Kf8-/+) 13.Bf6 Qf6 14.Ra4 (better 14.Nc7!? Kd7 15.Nd5=) 14...0-0=+ 15.Rf1 Rae8 16.Qe2 Qb2 17.Bb3 Nb4 18.d4 Bd7 19.Kf2 Bb5 20.Qb5 Bd4 21.Kg3 Qc3 22.Qb7 Be5 23.Kh3 Qe3 (better 23...Bc7!?-/+) 24.Ra5= Qh6 25.Kg4 Rb8 26.Qf7 Rf7 27.Ne5 Qh2 28.Bf7 Kh8 29.Rf2 g5 30.Bb3 (30.Kg5 Nc6 31.Nc6 Qg3 32.Kh5 Qf2-+) 30...Qh4=+ 31.Kf3 Rf8 32.Nf7 Rf7 33.Bf7 Qf4 34.Ke2 Qe4 35.Kd1 Qd4 36.Ke2 Nc2 37.Ra8 Kg7 38.Rg8 Kh6 39.Re8 Qc3 40.g4 Nd4 41.Kf1 Qh3 (41...Qh3 42.Ke1 Qg4-+) 0–1. Welti,Manfred – Gerzina,Mitja, corr ICCF EM/C/A026 ICCF Email, 1997.

8.Nb5 Nf6 9.Nf3 Ne4 10.Qe2 Nc5 11.Be5 Ne5? (11...d5 12.Nc7 Kd7 13.Na8 dc4+-) 12.Qe5 Ne6 13.Be6 de6?? (13...d6 14.Qc3 Be6 15.Nc7 Ke7 16.Na8 Qa8 17.Ra5 Qc8 18.Qc8 Bc8+-) 14.Nc7+- (14...Kd7 15.Na8+-) 1–0. Alvarez Villar,Horacio Nelson – Lielmezs,Girts, TE–2004–P–01712, 2004.

8.Nb5 Nf6 9.Nf3 Ne4 10.Qe2 f5 11.Ne5 Qb6 +=.

8.Nb5 Nf6 9.Nf3 Ne4 10.Ne5 Ne5 11.Be5 =.

8.Nf3 d6 9.c3 Bg4 (9...Be7 10.Qb3 Nh6 11.Nc2+=) 10.h3 (10.0-0 Qf6+=) 10...Bh5 11.Qb3 (11.d3 Nf6+=) 11...Qd7 12.g4 Bg6 13.d3 Nf6 (13...h6+=) 14.h4 (14.Nb5 Ra6=) 14...a4 (14...h6 15.h5 Bh7 16.Rg1-/+) 15.Qb6+= d5 (worse is 15...Ng4 16.h5 Be4 17.de4+/-) 16.Nb5 (16.Bb5 Bd6 (16...de4 17.Ne5 Ne5 18.Qb7 Nd3 19.Ke2 Nf4 20.Kf1+-) 17.g5 Ne4 (17...de4?! 18.Nc4 Bc7 19.Qb7+=) 18.de4 Be4-/+) 16...Rc8-/+ (16...dc4 17.Nc7 Kd8 18.Na8 Ke8 19.Nc7 Kd8 20.Nb5 Ke8 21.Ra4+-; 16...Ng4 17.Nc7 Qc7 18.Qc7 dc4 19.Qb7+-) 17.ed5 Nd5 (17...Qg4 18.dc6 Qf3 19.cb7 Qh1 20.Kd2 Qb7 21.Qb7+-) 18.Bd5 Qd5 19.Qb7 Qd7 20.Qd7 Kd7 21.Ra4 Bd3 22.Na7 Re8 23.Kd2 e4 24.Nc6 Kc6 (worse is 24...ef3 25.Nd4 Be4 26.Ra7 Kd8 27.Rf7+/-) 25.Nd4 Kb7 26.Ba3 Ba3 27.Ra3 Ra8 28.Ra8 Ra8 ½–½. Nemec,Zdenek – Wall,Bill, internet, 2005.

8.Nf3 d6 9.h3 Nf6 10.d3 Be7 11.0-0 0-0 12.Nb5 h6 13.Re1 Qb6 (13...Bd7 14.Ba3=+) 14.Rb1 (14.Ba3 Qd8=) 14...Qd8 15.c3 (15.Ra1 Bd7=+) 15...Na7 (15...a4 16.Re3=+) 16.Na7 (16.d4 Be6 17.Be6 fe6 (worse 17...Nb5 18.Bc4 Nc7 19.de5 de5 20.Ne5+=) 18.Na7 Ra7=) 16...Ra7=+ 17.d4 Ra8 (17...a4 18.Ra1 Qa5 19.Qe2=+) 18.Ba3 (18.de5 de5 19.Ne5 Qc7=) 18...Qc7= 19.Qb3 Rb8 (19...a4 20.Qa2=) 20.Qa2 (20.Nh4 b5 21.Ng6 Bh3 22.Nf8 Bf8 23.gh3 a4 24.Bf7 Qf7 25.Qf7 Kf7+-) 20...b6= 21.Bb5 (21.Nh4 ed4 22.Ng6+-) 21...Bb7=+ 22.d5 Rbc8 (22...Qc3? 23.Rbc1 Ne4 24.Rc3 Nc3 25.Qb3 Nd5 26.Bc4+-) 23.Rec1? (better 23.Re3=+) 23...Ne4-+ 24.c4 f5 25.Ne1 (25.Qb3 Rb8-+) 25...Bg5 26.Rc2 Be7 27.Nd3?? (27.Rcc1 Bf6 28.Nf3-+) 27...f4 (27...Bd5!? 28.f3 Nf6 29.Ba6-+) 28.f3 (28.c5 A) 28...dc5?? 29.d6 Kh8 30.dc7+- (30.de7?! Qe7 31.Bb2 Rf5=); B) 28...bc5 29.Ne5 Bf6-/+ (29...de5?? 30.d6 Kh8 31.dc7+-)) 28...Nf6-+ 29.Nf2? (better 29.Rd2!? Rfd8 30.Qb3-+) 29...Bd5! 30.Qb2 (30.cd5 Qc2 Pinning (30...Qc2 Deflection)) 30...Bc6 (30...Be6 31.Rd1-+) 31.Bc6 Qc6 32.Qb6 (32.Rcc1 Bd8-+) 32...Qb6 33.Rb6 Rfd8 (33...Nd5 34.Rb7 Ne3 35.Ra2-+) 34.Nd3 (better 34.Rc1-+) 34...Nd5! 35.Rb7 (35.cd5 Rc2 Pinning (35...Rc2 Deflection)) 35...Bf8 (35...Ne3 36.Rc1 Bf8 37.Nb2-+) 36.Rc1? (better 36.Bc1-+) 36...Ne3 37.Nb2 d5 (37...Rb8!? 38.Rb8 Rb8 39.Nd1-+) 38.Bf8 Kf8 39.c5 d4 (39...Nc4!? 40.Na4-+) 40.Nd3 (40.c6 Rd6 41.c7 Ke7-+) 40...Re8 41.Ra7 (41.c6 a4 42.Rd7 Re7-/+) 41...Ra8-+ 42.Ra8 Ra8 43.Ne5 a4 44.c6 a3 45.c7 Rc8 46.Nd7? (better 46.h4-+) 46...Ke7?? (better 46...Ke8 47.Nb6 Rc7 48.Rc7 d3-+) 47.Nb6+- (47.Nb6 Re8 48.c8Q Rc8 49.Nc8 (49.Rc8? d3 50.Nc4 Nc4-+) 49...Ke6 50.Rc6 Ke5 51.Nd6+-) 1–0. UncleBulgaria (2385) – whitecat25 (1820), ChessWorld.net, 2016.

7.Nf3 Nf6 8.Bd3 g6=.

7.Bc4 e6

8.Nb5 b6 9.Nf3 Ba6 10.Nd6?? (10.0-0 Nf6 11.Bf6 gf6=) 10...Bd6=+ 11.Ba6 Nge7?? (11...Ra6 12.Bg7 Be5 13.Ne5 Ne5 14.Bh8 Ng6+-) 12.Bb5 (12.Bb7 Ra7 13.Bg7=) 12...Bc7 (12...0-0!?=+) 13.Bg7= Rg8 14.Bf6 Rg2 15.Ng5 (15.e5 Na7 16.Bf1 Rg4+=) 15...Be5 (15...h6 16.Nf3=+) 16.Qh5 (16.Ne6!? fe6 17.Qh5 Rg6 18.Be5 Ne5 19.Qe5+=) 16...Rg5=+ 17.Qg5 Ba1 18.Ba1 Ng6 19.Bf6 Qc7 20.c3 a4 21.h4 a3 22.h5? (22.c4 Nb4-/+) 22...Qf4 (22...a2 23.Ke2 a1Q 24.Ra1 Ra1 25.hg6 hg6 26.Qh6-/+) 23.Qg2? (better is 23.Qf4!? Nf4 24.Rg1-/+) 23...Qf6 (23...a2 24.Ke2 a1R 25.Ra1 Ra1 26.hg6 hg6 27.Bg5-+) 24.hg6 hg6 (24...a2 25.Ke2 a1R 26.g7-+) 25.Qh2 a2?? (25...Ra5 26.Bc6 dc6 27.Qb8 Ke7 28.Qc7 Kf8 29.Qc8 Ke7 30.Qc7 Kf8 31.Qc8 Ke7 32.Qc7=) 26.Qh8+/- Qh8 27.Rh8 Ke7 28.Ra8 Na5 (29.Ra5 ba5-+) 0–1. Borrmann,Fritz – Nebe,Lutz, corr SOK–88–27, 1988.

8.Nb5 f6 9.d4 (9.Ra4 Nb4 10.Bc3 b6 11.Nf3 Bb7 12.Bb4 Bb4 13.Nfd4+=; 9.Nf3 Nb4 10.0-0 d5 11.ed5 ed5 12.Re1 Kf7 13.Be2=; 9.Nh3 Nb4 10.Nf4 Nh6 11.Ra4 b6 12.c3 Na6 13.d4=) 9...d5 (9...Nb4 10.d5 Bc5 11.d6 Bb6 12.Nf3 Nc6 13.Bc1+=) 10.ed5 ed5 11.Qh5 (11.Qe2 Nge7 12.Bd5 Nb4 13.Bb3+=) 11...g6 12.Qd5 Qe7 13.Kf1 Nb4 14.Qf3 Nc2 15.d5 Kd7 16.d6 Qg7 17.Rc1 Nb4 18.Qe3 Bd6 19.Qe6 Kd8 20.Qd6 Qd7 21.Qf8 Qe8 22.Rd1 Bd7 23.Rd7 (23.Rd7 Kd7 24.Qd6 Kc8 25.Qc7#) 1–0. marekt – composite, ChessWorld.net, 2008.

8.Nb5 Nf6 9.e5 Ne4 10.Ra4 d5 11.ed6 Nd6 12.Nd6 Qd6 13.Nf3 +=.

8.Ne2 d5 9.ed5 ed5 10.Bb5 (10.Bb3 Qg5 11.0-0 Bg4 12.Re1 Kd8 13.Kh1 Nf6+=) 10...Nf6 11.0-0 (11.Nd4 Qe7 12.Ne2 Ne4 13.0-0 Qg5+=) 11...Bd6 12.Nd4 (12.Ba4 0-0 13.Nb5 Be5-/+) 12...0-0 13.Bc6 (13.Nc6 bc6-/+) 13...bc6 14.Nc6 Qb6 15.Bf6 gf6 16.Na5 Ra5 17.c4 Ra3 18.cd5 Rd3 19.Ra8 Qd4 (19...Qd4 20.Ra5 Rd2-+) 0–1. composite – marekt, ChessWorld.net, 2008.

8.Ne2 Nf6 A) 9.Ng3 Ne4 (9...d5 10.ed5 Nd5 11.0-0 Nf6 12.Bf6 Qf6 13.Nb5 Qd8+=; 9...e5 10.Qf3 Ba3 11.Ba3 Nd4 12.Qd3 d5 13.ed5 Nd5=) 10.Ne4 d5 11.Bd3 de4 12.Be4 Nd4 13.Nc4 f5+=; B) 9.Bf6 Qf6 10.Nb5 Kd8 11.Nec3 Bb4 12.0-0 Nd4 13.Ra4 Qe5+=.

8.f4!? Gegner, Weber.

8.Nb5 d6

9.d4 Na7 10.Nf3 (10.Qd2 b6=) 10...Nf6 (10...d5 11.ed5 Nb5 12.Bb5 Bd7 13.Qe2+=) 11.Na7 (11.Qe2 Nb5 12.Bb5 Bd7=+) 11...Ra7=+ 12.e5 (12.Bb5 Bd7 13.Bd3 b5=+) 12...de5 13.0-0 (13.Ne5 Bb4 14.c3 Bd6=+) 13...e4 14.Ne5 Bd6 15.Bb5 Bd7 16.Nd7 Nd7 17.d5 (17.Re1-/+) 17...e5 (17...Qh4 18.g3 Qg5=+) 18.Qg4= g6 (18...e3 19.fe3 g6 20.Rf7 Kf7 21.Qe6 Kg7 22.Qd6+=) 19.Qe4 0-0 20.c4 (20.Bd7 Qd7 21.Be5 Be5 22.Qe5 Re8=) 20...Nc5 21.Qe3 Qc7 22.Kh1 (22.Rfe1 e4 23.Qd4 Bh2 24.Kh1 f6+/-) 22...f6 (22...a4 23.Rfd1=+) 23.f3 Raa8 24.Ra3 Nd7 (24...Rfd8 25.Rd1=+) 25.Raa1 (25.Bd7 Qd7 26.c5 Qb5-/+) 25...Nb6 Attacking the backward pawn on c4 26.Qb3 (26.Rfc1 Bc5 27.Qb3 Qd6=+) 26...Rac8 Increases the pressure on the backward pawn (26...a4 27.Ba4 Nc4 28.Rfc1=+) 27.Rfc1=+ Bb4 (27...a4 28.Qe3=+) 28.c5 Bc5 29.d6 (better is 29.Ra5!? Qd6 30.Bc6=+) 29...Qf7-/+ 30.Qd3 (30.Qf7 Kf7 31.d7 Rc7=+) 30...Bb4 31.Rc8 Rc8 32.d7 Rd8 33.Rd1 Qe6 34.Bc1 Kg7 35.Be3 Be7 36.Bg1 h5 37.Qc3 a4 38.Bb6 Qb6 39.Ba4 h4 40.h3 Qa6 41.Qb3 f5 42.Bb5 Qf6 43.Qd5 b6 44.Re1 Bd6 45.Ba4 Bb8 46.Rd1 Kh6 (46...Bc7 47.Qb7 Bb8 48.Rb1=) ½–½. Nemec,Zdenek (2040) – Borrmann,Fritz (1700), TT–14 ETC, 2004.

9.d4 d5 10.Bd3 -/+.

9.Nf3 Na7 10.Na7 (10.Bc3 b6=) 10...Ra7 11.Bd4 b6 (11...Ra8!?=) 12.Qb1+= Rb7 13.Ba6 Rb8 14.Bc8 Qc8 15.Qb5 White prepares the advance e5 15...Ke7 16.e5 (16.0-0 Qe8 17.Qd3 Qc6+=) 16...f6+= 17.ed6 Kf7 18.d7 Qc7 19.Rb1 The pressure on the backward pawn b6 grows (19.0-0 Rb7+=) 19...Be7 (better is 19...Qc2!? 20.0-0 Bb4+=) 20.Bb6 Qb7 (20...Qc2 21.0-0+/-) 21.0-0+- Bb4? (21...Bd8 22.Bd8 Qb5 23.Rb5 Rd8 24.Rb7+/-) 22.Nd4 (better is 22.c3 Be7 23.Nd4+-) 22...Be7?? (better is 22...Ne7 23.d8Q Rbd8 24.Bd8 Qb5 25.Nb5 Rd8+-) 23.Nc6+- White plans d8 23...Qb6 (23...f5 24.d8Q Rd8 25.Nd8 Bd8 26.Bd8 Qb5 27.Rb5+-) 24.Qb6 (< 24.Nb8 Qc7+-) 24...Rb6 25.d8Q (better is 25.Rb6 Nh6 26.Ra6+-) 25...Rb1 (25...Bd8 26.Nd8 Ke8 27.Rb6 Kd8 28.Re6 Ne7+-) 26.Ne7 (26...Rf1 27.Kf1+-; 26.Rb1?! Bd8 27.Nd8 Ke7 28.Nc6 Kd6 29.Na5 e5+/-) 1–0. Adam,Stefan – Hoehne,Erhard, corr DDR–ch11 sf02, 1981.

9.Nf3 Nge7 10.0-0+- Ng6 11.d3 (11.d4!?+-) 11...Bd7 12.Ba3 (12.d4 Rc8 13.c3 Be7=) 12...Qb8= 13.d4 Be7 14.d5 (14.e5 de5 15.Be7 Nce7 (worse 15...Ke7 16.d5=; worse 15...Nge7 16.de5 Ng6 17.Nd6 Ke7 18.Qe2=) 16.de5 Bb5 17.Bb5 Nc6 18.Bc6 bc6=) 14...ed5= 15.ed5 (15.Bd5 Nb4 16.Bb4 Bb5=) 15...Nce5=+ 16.Ne5 Ne5 17.Be2 0-0 18.Re1 Rc8 19.Bb2 (19.Qd2 Bf8=+) 19...Rc5 (19...Bg5 20.Bd4-/+) 20.Ba3 (20.c4 Bb5 (worse 20...Nc4 21.Bc4 Bb5 22.Bb5 Rb5 23.Bg7 Kg7 24.Re7+=) 21.cb5 Bf6=+) 20...Rb5-/+ 21.Bb5 Bb5 22.Rb1 (22.Re5 de5 23.Be7 Qc8-/+) 22...Ba4 (22...Qe8 23.Re5 de5 24.Be7-/+) 23.Re5=+ de5 24.Be7 Qc8 Attacks the backward pawn on c2 25.Rb2 (25.d6 Bc6-/+ (25...Bc2?! 26.d7 Bd1 27.dc8Q Rc8 28.Rd1=)) 25...b5 26.d6 b4 27.Bh4 (27.Qd5!?-/+) 27...f6 (27...Qc3 28.Ra2 Bd7 29.Bg5-+) 28.Qd5 Kf8 29.Qe4 (29.c4-+) 29...Bc6 30.Qd3 Qg4 31.Bg3 Rd8 32.f3 Qe6 33.Qh7 (33.Bf2 e4 34.fe4 Be4 35.Qb5-+) 33...Rd6 34.h3 (34.h4 Rd1 35.Kh2 Qc4-+) 34...Rd1 35.Kh2 Rd2 36.Qh8 (36.Rb3 Qc4 37.Rd3 Qc2 38.Qh8 Kf7 39.Qh5 Kg8 40.Rd2 Qd2-+) 36...Kf7 37.Be1 (37.Qh5 Kg8 38.Be1 Re2-+) 37...Rg2! 38.Kg2 Qf5 39.Kf1 (39.Rb3 Qc2 40.Bf2 Qb3 41.Qh5 Ke6 42.Qg4 Kd6 43.Be1-+) 39...Qf3 (39...Bf3?! 40.Qh4=) 40.Bf2 Qh1 41.Ke2 Bf3 42.Ke3 Qd1 43.c3 bc3 44.Qb8 Qc1 45.Kf3 cb2 (45...Qb2?! 46.Qc8=+) 46.Qb3 Kg6 47.Qd3 f5 48.Qd6 Kh7 (48...Kh7 49.Qb6 b1Q 50.Qb1 Qb1-+) 0–1. Bonetti,Shane – Grifter (2865), ICC, 2002.

9.Nf3 Nge7 10.Qe2 Ng6 11.0-0 e5 (11...Nce5!? 12.Ne5 Ne5=) 12.Ng5+= Qg5 (12...Nf4 13.Bf7 Ke7+/-) 13.Nc7= Kd8? (better is 13...Ke7!? 14.Na8 Nf4=) 14.Na8+/- Nf4 15.Qf3 Be7 16.Nb6 (16.Rfb1!?+/-) 16...Bh3= g2 becomes the focus of attention. Black gets in control 17.Qg3 (17.g3 Bf1 18.Kf1 Qh5 19.Qh5 Nh5 20.Bf7 Nf6=) 17...Bg2 18.Qg5 (18.Rfe1 Nb4 19.Ra5 Kc7 20.Na8 Kd8+/-) 18...Bg5-/+ 19.Rfe1 f5 20.d3 Bf3 21.Nd5 (21.Bc1 Ne2 22.Re2 Bc1-+) 21...Nh3 22.Kf1 fe4 (22...Bd2 23.Re2 Be2 24.Ke2-/+) 23.Bc3 (23.de4 Bd2 24.Re2 Be2 25.Ke2 Bg5-/+) 23...ed3 24.cd3? (24.Ba5 Na5 25.Ra5 Be2 26.Re2 de2 27.Be2=) 24...Rf8-+ 25.Ba5 (25.Reb1 Bd5 26.Bd5 Rf2 (26...Nf2?! 27.Rb7 Nd3 28.Kg1 Be3 29.Kh1-/+) 27.Ke1 Kc7 28.Ra5 Rh2-+) 25...Na5 26.Ra5 Bd5 27.Ra8 Ke7 28.Rf8 Bc4 (28...Kf8?! 29.Bd5 b6 30.Bc6=+) 29.Rf3 Be6 30.Rb1 Bc8 31.d4 Bf4 (31...ed4 32.Re1 Kd8 33.Rf8 Kc7 34.Rf7 Kc6 35.Rg7-+) 32.de5 Be5 (32...Bh2?! 33.ed6 Kd6 34.Rc3-/+; 32...de5 33.Rc3 Bd7 34.Rb7 Nf2 35.Rcc7+-) 33.Rc1 Ng5 34.Ra3 (34.Re3 Bh3 35.Kg1 Kd7-+) 34...Bh3 35.Kg1 Bg4 36.Rc7 Kf6 37.Rb7 Nf3 38.Kg2 Nh4 39.Kg1 Be2 40.Rbb3 d5 (41.Ra8 Nf3 42.Rf3 Bf3 43.Rf8 Ke6 44.Rf3 h6=). Borrmann,Fritz – Bendig,Frank, corr SOK–88–27, 1990.

9.Nf3 Nf6 10.Qe2 (10.0-0 Be7=) 10...Be7 11.0-0 0-0 12.d4 (better 12.Bb3!?=) 12...Ne4!-/+ 13.Qe4 d5 14.Qe2 dc4 15.Qc4 (15.Ba3 Nb4 16.Ne5 Bd7 17.Bb4 Bb4 18.Nd7 Qd7 19.Qc4 Rfc8-+) 15...Bd7 16.Rfc1 Nb4 17.c3 Nd5 18.Ne5 f6 (18...Be8 19.Rcb1-+) 19.Nd7 Qd7 20.Qb3 Rfc8 21.c4 Nb6 Black prepares a4 22.Rab1 a4 23.Qd3 e5 (23...Rc6 24.Ba3-/+) 24.d5=+ Bc5 25.Ba3 Ra6 (25...Ra5 26.Bc5 Rc5 27.Nc3-/+) 26.Rc2 Ba3 27.Na3 Rc5 (27...Qd6 28.h4=+) 28.Rcb2= Qd6 29.Rb4 h6 30.Nb5 Qd8 31.Na3 Qd6 32.Qe2 Kh8 33.Qf3 Qc7 34.Qf5 Qd8 (34...Nc4?? 35.Rb7 Qc8 36.Rb8+-) 35.h3 Qd6 36.R1b2 Kg8 37.Qb1 Nd5 (37...Rc8 38.Rb6 Rb6 39.Rb6 Qa3 40.Rb7 Rc4 41.Rb8 Kf7 42.Rb7 Kg8 43.Rb8 Kf7 44.Rb7 Kg8=) 38.Rd2 (38.cd5!? Rd5 39.Qa2+-) 38...Rb6= (worse 38...Nb4 39.Rd6 Rd6 40.Qb4+-) 39.Nb5 (39.cd5?? Rb4 40.Qd1 Rd4 41.Rd4 ed4-+) 39...Qc6 40.Rd5 Rd5 41.cd5 Qd5 42.Qb2 1–0. Holz auf der Heide – Plock,Joerg, corr, 1999.

9.Nf3 Nf6 10.Bf6 gf6 11.0-0 Bg7 12.d4 0-0 13.c3 Ne7 14.Qd2 Bd7 (14...f5 15.ef5 Nf5 16.Rfe1=+) 15.Rfb1 (15.Nd6 Qc7 16.e5 fe5 17.de5 Nc8=) 15...Qb8 16.Bd3 d5 (17.Ra4 Rc8=). Reg_UK – Mely, ChessWorld.net, 2006.

9.Nf3 Nf6 10.Bf6 gf6 11.0-0 Bg7 12.d4 0-0 13.Bd3 e5 14.c3 (14.Ra4 Re8=). pierre – pcmvr, ChessHere.com, 2005.

9.Nf3 Nf6 10.Bf6 gf6 11.0-0 Bg7 12.d4 0-0 13.Re1 e5 14.Bd3 Bg4 15.h3 Bh5 16.c3 Na7 17.Na7 Ra7 18.Qe2 Qc7 19.Qe3 Raa8 20.Ra3 Rfc8 21.Rea1 Bf8 22.d5 Qc5 23.Nh4 Qe3 24.fe3 Bg6 25.Kf2 (worse is 25.Ra5 Ra5 26.Ra5 Rc3 27.Ng6 fg6-/+ (27...Rd3?! 28.Nf8 Kf8 29.Kf2=; 27...hg6?! 28.Bf1-+)) 25...Rc5 26.Ke2 Be7 27.Rb1 Rb8 28.Rab3 Kf8 29.g4 Bd8 30.Nf5 Bf5 31.gf5 Rbc8 32.Rb7 Rc3 33.Bb5 Rc2 34.Kf3 Rh2 35.Bf1 Rhc2 36.Rd7 R2c7 37.Rd6 Ra7 38.Rc6 Rc6 39.dc6 a4 40.Rb8 Ke7 41.Bc4 a3 42.Rb7 Rb7 43.cb7 Bc7 44.Bd5 Bb8 45.Kg4 Kf8 ½–½. Hoebel,Hartmut (2140) – Bley,Manfred (2005), GER–ch36 V7 email, 2004.

8.Nb5 Nf6

9.Qe2 Nb4=+ 10.Bb3 d6 (10...Ra6 11.Ra4=+) 11.e5= de5 12.Be5 Na6 13.Nf3 (13.Ba4 Bd7=) 13...Be7 14.0-0 0-0 15.c3 (15.Ba4 Nc5=) 15...b6 (15...Nd7 16.Bd4=+) 16.c4 (16.d4 Bb7=+) 16...Bb7 (16...Nc5 17.Ba4=+) 17.d4 Ne8 (17...Ng4 18.Bf4=+) 18.Bc2 (18.Ba4 Nd6=) 18...Nb4 (18...Nd6 19.Nd6 Bd6 20.Qd3=) 19.Be4 Be4 20.Qe4 Qc8 (20...Nf6 21.Bf6 Bf6 22.Rfb1=+) 21.Bf4 (21.d5 Nf6 22.Bf6 Bf6=+ (< 22...gf6 23.Qg4 Kh8 24.Rfe1+=)) 21...Nf6=+ (< 21...Qc4 22.Qa8 Qb5 23.Rfb1=) 22.Qe2 Qb7 (22...Rd8 23.Bc7 Rd7 24.Bb6=) 23.Rfe1= Rfd8 24.Ne5 (24.d5 Nh5 (< 24...ed5 25.Nc7=) 25.Bg5 h6 26.Be7 Qe7 27.de6 Nd3 28.ef7 Qf7=+) 24...Bf8 25.Bg5 h6 26.Bh4 Rac8 27.f4 Be7 28.Rad1 Nfd5 29.Bg3 Nc7 30.Qh5 Rf8 31.Nc7 Rc7 32.f5 ef5 33.Qf5= b5 34.Qe4? bc4?? 35.Qb7 Rb7-/+ 36.Nc4 a4 37.Rb1 Ra8 38.Nd6 Bd6-/+ 39.Bd6 Nd3 40.Rb7 Ne1 41.Rb2 Rc8 42.Ra2 (42...Nd3 43.Kf1-/+; 42.d5 Nd3 43.Rb1 Rc2-/+). Grott,Peter – Schott,Detlef, DESC, 2001.

9.e5 Nd5 10.Qg4 (10.Bd5 ed5 11.Qe2 b6=) 10...Qb6 (10...Ncb4 11.Bb3 Qb6 12.Nd6 Bd6 13.Qg7 Nc2 14.Bc2 Qb2 15.Qh8 Bf8 16.Rd1 Qc2 17.Ne2-+) 11.Nf3= Nc7 12.Nc7 Qc7 13.0-0 a4 14.Bb5 (14.Be2 a3=) 14...a3=+ 15.Bc3 (15.c4 b6=+) 15...h5 (15...b6 16.Rfb1=+) 16.Qc4 (16.Qg5 Na7 17.Be2 Rh7=) 16...Qb6 (16...Be7 17.Bd4=+) 17.Rfd1 (17.Rfb1 Qc5 18.Qa2 Be7=) 17...Be7 18.d4 (18.Rdb1 Qc5 19.Qb3 0-0=) 18...0-0 19.d5 (19.Qd3 Rd8=+) 19...Na7 20.Ba4 ed5 (20...Qc5 21.Qc5 Bc5 22.Bd4 Bd4 23.Nd4=+) 21.Rd5 Nc6 22.Nh4 Bb4 23.Rb5 Bc3 24.Rb6 Ba1 25.Bb3 d5! 26.ed6 Be6 27.Qf1? Bf6 28.Be6=+ fe6 29.Ng6 Rfb8 30.Rb1?? a2-+ 31.Ra1 Ba1 32.Qa1 Nd4!? (33.Ne7 Kf7-+) 0–1. Pachurka,Roland (1865) – Koslowski,Volker (1985), DESC, 2002.

9.Nf3? Ne4-+ 10.0-0 d5 11.Bb3 Nf6 12.Ne5 Nd7 (better is 12...Be7-/+) 13.Nf7? (better is 13.Ba4-/+) 13...Kf7-+ 14.Qh5 (14.Bd5 Nf6 (14...ed5 15.Qh5 Ke7 16.Rfe1 Nde5 17.Be5+/-) 15.Bc4 Bb4 16.Bf6 Qf6-+) 14...g6 15.Qf3 Nf6 16.Nc7 Be7 (better is 16...Rb8-+) 17.Na8-/+ Bd7 18.Rfe1 Re8 19.Bd5 ed5 (19...Qa8?! 20.Bc4=) 20.Nc7 Bg4 (20...Qc7 A deflection 21.Re7) 21.Qf4? (21.Re7 Qe7 22.Qf6 Qf6 23.Bf6=+) 21...g5?? (better is 21...Bd6 22.Re8 Bf4 23.Rd8 Nd8 (23...Bc7?! 24.Rh8-/+) 24.Bf6 Bc7 25.Bd8 Bd8-+) 22.Re7= Qe7 Black is in command (22...Ne7 Theme: Interference 23.Qf6. A beautiful mate combination) 23.Qf6 Qf6 24.Bf6 Rg8 25.Bc3 d4 26.Ba5 Na5 27.Ra5 Rc8 28.Rg5 (28.Rc5 b6 29.Rc4 Be6-/+) 28...Bd7 (28...Rc7 29.Rg4 Rc2=) 29.Rc5 b6 30.Rc4 Be6 31.Rc6 Bd5 32.Rd6 (32.Nd5 Exploits the pin 32...Rc6) 32...Rc7 33.Rd5 Rc2 34.Kf1 Rd2 35.Rb5 (35.Ke1!? Ke6 36.Rd8+= (< 36.Kd2 Kd5 37.h4 b5=+)) 35...d3= 36.Ke1 Re2 37.Kf1 Rb2?? (better is 37...Ra2 38.Ke1 Kf6=) 38.Ke1 (better is 38.Rb2 Ke6 39.Rb6 Kd5 40.Rh6+-) ½–½. Rondio – Tischer,Gunter, corr DDR, 1988.

9.Bf6 gf6 10.Nf3 Ne5 11.Ne5 fe5 =+.

9.e5 Ne4=+

10.Ra4 =+.

10.d3 d5 11.de4 dc4 12.Qd8 Kd8 13.Nf3 Bd7 14.0-0 Kc8 15.Rfb1 Nb4 16.Na3 b5-+ 17.Bc3 Rb8 18.Rb2 Kc7 19.Nb1 Ra8 20.Na3 Be7-+ 21.Nd4 Rhb8 22.Bd2 Kc8 23.Rbb1 f6 24.c3 fe5 25.Ndb5 Nd3 26.Be3 Kd8 27.Kf1 a4 28.g3? Rb7 29.f3? Ra6 30.h4? Nc5 31.Ra2 Nb3 32.Rd1 Kc8 33.Na7 Raa7 34.Ba7 Ra7 35.Kg2 Ba3 36.Ra3 Rb7 37.Kf2 Nc5 38.Rda1 Kc7 39.Ke3 Kd6 40.R1a2 h5 41.Rc2 Rb1 42.Raa2 Nd3 43.Rh2 Kc5 44.Rhc2 Bc6 45.Rg2 Kb5 46.Rge2 Rc1 47.Ra3 Rg1 48.Rea2 Kc5 49.Rh2 Rg3 50.Raa2 g5 51.hg5 Rg5 52.Ra1 Nf4 53.Kf2 Rg7 54.Ra3 Rd7 55.Ra2 Rd3 56.Ra3 Rd2 57.Kg1 Rd1 58.Kf2 Rb1 59.Ke3 Rb3 60.Rha2 h4 61.Kf2 Be8 62.Kf1 h3 63.Kg1 Ne2! 64.Re2 A deflection Ra3 (65.Kh2 Rc3 66.Kh3 Rf3 67.Kg2 Rf4-+) 0–1. Luzuriaga,Norberto Horacio – Bendig,Frank, corr or01–001 E–mail, 2001.

10.Nd6 Bd6 11.ed6 Qb6 -+.

10.Qg4 f5 11.Qh5 g6 12.Qf3 =+.

10.Qg4 d5

11.ed6 Nd6

12.Nd6 Bd6 13.Qg7 Rf8 14.Qh7 +/-.

12.Nd6 Bd6 13.Bg7? Rg8 -+.

12.Bg7?? Nc4 13.Bh8 Qd2 14.Kf1 +=.

12.Bg7?? Rg8 13.Nd6 Qd6 -+.

12.Nd6 Qd6

13.Ra4 =+.

13.Nf3 Nb4 14.0-0 Bd7 15.Qh5 Qc5 16.Ne5= Qe7 17.Nd7 Kd7 18.Bc3 Nc6+= 19.Bb3 Now all is on a5 19...h6 20.d4 Qg5?? 21.Qf7+- Be7 22.Qe6 Kc7 23.d5 Nd8 24.Be5 (24...Qe5 25.Qe5 Kd7 26.Ba4 Kc8 27.Qg7+-) 1–0. Nemec,Zdenek (2045) – Lielmezs,Girts, TE–2004–P–01711, 2004.

13.Nf3 e5 14.Qe4 Be6 15.Ne5= Opening the e–file gets White a lot of play 15...Ne5 16.Be5 Qb4 17.Bd3 f6 18.Bd4 Kf7 19.0-0 Qd6 (19...Re8 20.Rfb1 Qd2 21.Rb7 (21.Qb7?! Be7+/-) 21...Re7 22.Re7 Be7 23.Re1 Qe1 24.Qe1+-) 20.Rfb1 (20.Qb7 Be7 21.Ra4 Rhb8+/-) 20...Be7 (20...Bd5 21.Qh4+=) 21.Rb6 (21.Rb7 a4+/-) 21...Qd5 (21...f5 22.Qe2 Qd4 23.Qe6 Kf8 24.Qf5 Kg8 25.Ra5 Ra5 26.Qa5 g6+-) 22.Qe2 (22.Rb7 Qe4 23.Be4 f5+/-) 22...Rae8 (22...Bd6 23.Qe3 Be5 24.Be5 Qe5 25.Rb7 Kf8 26.Ra4+-) 23.Re6 Qd4? (23...Qe6 Decoy theme: e6 24.Bc4 A pinning theme) 24.c3 (24.Ra5 Qd8 25.Ra7 Qd5+-) 24...Qc5 (24...Qd5 25.Bc4 Qd8 26.Re7 Kf8 27.Rf7 Kg8 28.Rf6 Qd5 29.Qe8) 25.Bc4 Kf8 (25...Kg6 26.Rb1 Qc8 27.Bb5+- (27.Re7?! Re7 28.Qe7 Qc4+-)) 26.Re1 (26...h6 27.Bb5+-) 1–0. Nemec,Zdenek (2050) – Stark,Klaus (1700), Swiss–473.2.03, 2004.

13.Nf3 e5 14.Qe4 f5!? 15.Qe3 e4 =+.

13.Nf3 e5 14.Qg3 f6 15.0-0 Be6 (15...Qb4!? 16.Bb3 Qg4-+) 16.Be6 Qe6 17.d4 e4 18.Rfe1 b5 19.Re4 (19…Qe4 20.Re1 Qe1 21.Ne1-/+) -/+. Roldan,Antonio – Pollina,Paolo, IECG, 1999.

13.Nf3 e5 14.Qh5 g6 15.Qg5 =+.

13.Nf3 e5 14.Qh5 g6 15.Qh4 =+.

13.Bg7?? Rg8 14.Ra4 Rg7 -+.

7.Bc4 Nf6

8.Qe2 =+.

8.e5 Ne4 9.Nb5 e6 10.Qg4 d5 11.ed6 Nd6 12.Nd6 Qd6 (worse is 12...Bd6 13.Qg7 Rf8 14.Qh7+/-) 13.Nf3 (13.Bg7?? Rg8 14.c3 Rg7-+) 13...e5 14.Qe4 f6 15.0-0 Be6 16.Ba3 Qd7 17.Bf8 Rf8 18.Be6 Qe6 19.Qh7 0-0-0 20.Rab1 (worse is 20.Qg7 Rg8 21.Qh7 Rg2 22.Kh1 Rd7-/+) 20...Rh8 21.Qg6 Rd7 22.d3 Rh6 23.Qe4 g5 24.Rfe1 g4 25.Nd2 f5 26.Qe3 Rdh7 27.Nf1 Qd5 28.Qb6 Nd4 29.Qb2 f4 30.c3 Nc6 31.Qd2 f3 32.g3 Rh2?? 33.Nh2+/- Qg8 34.Re5 Ne5-/+ 35.Qe3 Qg7 36.Qc5 Nc6 37.Qf5 Kb8 38.Ng4 Qh8 39.Qf3 Qc3 40.Qf5 Rc7 41.Kg2 Nd4 42.Qf8 Ka7 43.Ne5 a4 44.Rb4 b5 45.Qd8 Ne6 46.Qd6 Qc5 47.Qe6 Qb4 48.Nc6 Rc6 49.Qc6 Qe7 50.Kf1 Qb7 51.Qc3 Ka6 52.Ke2 Qe7 53.Kd1 Qd6 54.f4 Qg6 55.d4 Qb1 56.Kd2 Qg1 57.Qc6 ½–½. Nemec,Zdenek (2045) – Frijling,Jeroen (2205), IECG, 2005.

8.e5 Ne4 9.Qf3 -/+.

8.e5 Ne4 9.h4?? Qb6-+ 10.Qf3 Qb2 11.Bf7 Kd8 12.Rb1 Qd4 13.Qf4 e6 14.Ne2 Qf2! (15.Qf2 Nf2-+) 0–1. Holz auf der Heide,G – Kuhlmann,Antonius Egidius J, corr, 1992.

8.e5 Ne5?? 9.Be5+- d5? 10.Nb5 Bg4 11.Nc7 Qc7 12.Bc7 Bd1 13.Bb5 Nd7 14.Kd1 g6 15.Ra5 Ra5 16.Ba5 Bg7 17.Nf3 e5 18.Ng5 h6 19.Nf7! Kf7 Deflection from d7 20.Bd7 Ra8 21.Bc3 d4 22.Bb2 Ra2 23.Kc1 Ke7 24.Bc8 b6 25.Re1 Kd6 26.f4 Ra5 27.Re4 g5 28.fe5 Be5 29.Bd4 Bd4 30.Rd4 Kc5 31.c3 Ra1 32.Kc2 Rg1 33.Bb7 b5 34.Rb4 (34...Kb6 35.Bd5+-; 34.Bf3 Re1+-) 1–0. Bendig,Frank – Fricke, Gambitturnier,SP, 1992.

8.Bf6 ef6 9.Nf3 =+.

7.d4 e6

8.d5 Nce7?? 9.d6+- Ng6?! (9...f6 10.Nb5 Rb8 11.de7 Be7+-) 10.Nb5 (10.Nb5 Qb6 11.Bd4+-) 1-0. Pierre – Artor, internet, 2022.

8.d5 ed5

9.ed5 Na7 10.d6 (10.Qe2 Qe7 11.Nc4 Qe2 12.Ke2 b5+=) 10...Qh4 11.Bc4 (better 11.Qe2 Kd8 12.Qe3+=) 11...Nf6? (better 11...Nh6+=) 12.Nf3+- Qg4? (12...Qe4 13.Kf1 Qf4 14.Qe2 Ne4 15.Be5+-) 13.0-0 (better 13.Bf7 Kd8 14.Bd4 Qe4 15.Kf1 Bd6 16.Bf6 gf6 17.Qd6+-) 13...Nc6 14.Re1 Kd8 15.Bf7 Ne4 16.Nb5 Qf5 17.Bd4 (17.Qd3 Qf7 18.Qe4 Be7 19.de7 Ne7+-) 17...Nd4 (17...Ra6 18.Bc4 Nd4 19.Nbd4 Rd6 20.Nf5 Rd1 21.Red1 Bb4+-) 18.Qd4 (18.Nbd4?! Qf7 19.Re4 Bd6 20.Ne6 de6 21.Qd6 Ke8+-) 18...Ra6 (18...Qb5 19.Re4 (19.Qe4?! Bd6 20.Bd5 Rf8+-) 19...Bd6 20.Qd6+-) 19.Re4 Qf7 20.Ra5 (better 20.Ng5 Qg6 21.Qc4 Bd6 22.Nf7 Qf7 23.Qf7+-) 20...Rc6 (20...Qf6 21.Ra6 Qd4 22.Nbd4 ba6+-) 21.Ne5 Qf6 22.Nc6 dc6 23.Qb6 (23.Qb6 Kd7 24.Qc7) 1–0. Jacobson,Brandon (2270) – Chasin,Nico Werner (2005), 100. Edward Lasker Memorial, 2016.

9.ed5 Bb4 10.c3 Ba3 11.Ba3 Nce7 12.Qg4 (12.d6 Nc6=) 12...Kf8 (12...Nd5?? 13.Qg7 d6 14.Qh8 Qe7 15.Kd1+-) 13.Qg3 Nf6 14.c4 b6 (14...a4 15.Bd3=) 15.Bd3+= Ba6 16.Ne2 Rc8 Exerts pressure on the backward pawn 17.Rc1 h5 18.0-0 h4 19.Qf3 Kg8 (19...h3 20.g3+= (20.gh3?! Kg8=)) 20.Rfe1 Ng6 21.Nd4 h3 22.Bg6 (22.gh3?! Ne8+=) 22...fg6 23.Be7 Qc7 24.Bf6 gf6 25.Qf6 Rh7 26.Qg6 Rg7 27.Re8 Re8 28.Qe8 Kh7 29.Qh5 (29.g3 Qf4 30.Qh5 Qh6 31.Qh6 Kh6 32.Nf5 Kg6 33.Ng7 Kg7+-) 29...Kg8 30.g3 Qd8 31.Re1 (worse 31.Qh3 Qg5 32.Rc2 a4+-) 31...Re7 32.Qg6 Kf8 33.Qf6 Ke8 34.Rb1 d6 35.c5! (35.c5 Bd3 36.Nc6+-) 1–0. Cuellar Ramos – Rosner,Dirk, corr TKM, 1999.

9.ed5 Qe7 10.Qe2 Na7 (10...Nb4!? 11.d6 Qe2 12.Be2 f6= (12...Bd6?? 13.Bg7 Be5 14.Be5+-)) 11.Nc4+= Qe2 12.Ke2 b5 13.Nd6 Bd6 Theme: Deflection from g7 14.Bg7 Bb7 15.Bh8 (15.Ra5 Bd5 16.Nf3+- (worse 16.Bh8 Bc4 17.Kf3 Bf1-/+)) 15...f6 (better 15...Bd5!? 16.Kd1 Nc6=) 16.Kd1 (16.Ra5!? Kf7 17.c4+-) 16...a4 17.c4 Kf8 (17...a3 18.cb5 Bd5 19.Nf3+=) 18.cb5 (18.Nf3 Kf7 19.cb5 Bd5+=) 18...a3 (18...Bd5 19.Nf3+-) 19.Be2 (19.Be2 Bd5 20.Nf3+=; better 19.Bc4!?+-) 1–0. Pereira – Paliester, internet, 2021.

9.ed5 Qe7 10.Qe2 Qe2 11.Be2 =.

9.ed5 Qe7 10.Ne2 (10.Qe2 Qe2 11.Be2 Nb4=) 10...Na7 11.Qd2 (11.Bd4 Qe4=) 11...Nf6 (11...a4 12.Nc4 b5 13.Nb6=) 12.Nc4 (12.Qa5 Qb4 13.Qb4 Bb4 14.c3 Bc5+=) 12...b5 (12...Ne4 13.Qe3 (worse 13.Qa5 Qb4 14.Qb4 Bb4 15.c3 Bc5+=) 13...Qb4 14.Nc3+-) 13.Nb6+= Rb8 14.Qa5 Qb4 15.Qb4 Bb4 16.Kd1 Rb6 17.Ra7 0-0 (17...Rd6 18.Bf6 Rf6 19.c3+=) 18.Nf4 (18.Bd4 Rb7 19.Rb7 Bb7 20.Bf6 gf6=) 18...Re8= 19.Bd3 (19.Be2 Ne4 20.Bd4 Nc3 21.Bc3 Bc3=) 19...Rd6 20.Bb5 (20.Bf6 Rf6 21.g3 Bc5=) 20...Ng4 (20...Bc5 21.Ra4 Nd5 22.Nd3 Bf2 23.Nf2 Nc3 24.Kc1 Nb5 25.Rg4=+) 21.Kc1 (21.Bd4 Re4 22.Be3 Re3 23.fe3 Nf2 24.Ke2 Nh1+-) 21...Nf2=+ 22.Rf1 Bc5 23.Ra8 (23.Ra4 Rb6 24.Bd4 Bd4 25.Rd4 Ng4=+) 23...Rb6 24.c4 Be3 (24...Rh6 25.Kc2 Rh2 26.Re1=) 25.Kc2 (25.Kb1 Bc5+=) 25...Bf4= 26.Rf2 (26.Bd4 Rb8 27.Rb8 Bb8 28.Bf2 Bh2=) 26...Bh2 27.Kd3 Rb8 28.Rb8 Bb8 29.c5 Bg3 30.Rf3 Bh2 (30...Be5 31.Be5 Re5 32.Kd4=) 31.d6 (31.Bc4 d6 32.Bb5 Re7=) 31...h6 (31...Bb7 32.Bd7 Rd8 33.Re3=) 32.Rf1 (32.Bc4 Rf8+=) 32...Bb7 33.Rh1 (worse 33.Bd7 Ba6 34.Kc3 Re3 35.Kd4 Rd3 36.Ke4 Bd6-/+) 33...Be4 34.Kd4 Be5 35.Ke4 Bb2 36.Kd5 Re5 37.Kc4 Ba3 38.Bd7 Rc5 39.Kb3 Bc1 (39...Rc1 40.Rc1 Bc1 41.Bf5+=) 40.Ba4 Bg5 41.Re1 Rd5 42.d7 Rd4 43.Re5 Bf6 44.Ra5 (44.Re3 g6+=) 44...Kh7 (44...g6 45.Bc6+=) 45.Bc6 Kg6 46.Bd5 (46.Rd5 Rd5 47.Bd5 Bd8+-) 46...Bd8 (46...h5 47.Bc6+=) 47.Kc3 Ba5 (47...Rd1 48.Ra6 Kg5 49.Kc4+-) 48.Kd4 Kf6 49.Kc5 Ke7 ½–½. Meyer,Torben – Koslowski,Volker (1985), DESC, 2003.

7.d4 Nf6

8.d5 Nb4 9.Nb5 b6= (worse is 9...Ne4 10.Qe2+/- e6 11.Qe4 f5 12.Qf4 Nc2 13.Kd1 Na1 14.Nc7 Kf7+/-; 9...Na6 10.Bf6 ef6 11.d6 g6 12.Qd2 Bg7 13.Ra5 Qb6 14.Bc4 0-0+/-) 10.Bf6 gf6 11.Nf3 Rg8 12.c3 Na6 13.d6 Bb7 14.Qe2 ed6+=.

8.d5 Nb4 9.e5 Ne4 10.Qd4 f5 11.f3 Ng5 12.c3 Na6 13.Nc4 e6 14.Qb6 Bc5=.

8.d5 Nb4 9.Bf6 gf6 10.c3 Na6 11.d6 b6 12.Nf3 Bb7 13.Ba6 Ba6 14.Nd4 ed6=.

8.e5 Ne4 9.f3 Ng5 10.d5 Nb4 11.h4 Qb6 12.Nb5 Nd5 13.Qd5 Ne6 14.Bc4 a4+-.

8.e5 Nd5

9.c4 Ndb4 (9...Nf4 10.d5 Nb4 11.Qd2 Ng6 12.d6 Qb6 13.Nb5 Kd8 14.Bd4 Qc6+=; 9...Nc7= 10.d5 Nb4 11.Nf3 d6 12.ed6 Qd6 13.Be5 Qd7 14.Nd4 e6=) 10.d5 Nb8 11.Nb5 N8a6 12.Bd4 d6 13.ed6 Bf5 14.Qa4 Nc2+=.

9.Nf3 Qb6+= 10.Nb5 (10.Bc1 Qb4 11.Qd2 d6 12.Nb5 Qd2 13.Kd2 Kd7 14.ed6 ed6=) 10...Na7 11.c4 Nb5 12.cb5 e6 (12...Qg6 13.Bc1 d6 14.Bd2 de5-/+) 13.Bc4 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 d6-/+) 13...Bb4-/+ 14.Kf1 (14.Nd2 d6-/+) 14...0-0 (14...Nc7-/+) 15.Qd3 (15.Ba3 Ba3 16.Ra3 d6-/+) 15...Nf4 16.Qe4 d5 17.ed6 Qd6 18.Ng5 f5 19.Qf3 (19.Qe5 Qe5 20.de5 Rd8-/+) 19...h6 20.g3 (20.Nh3 Nd5-+) 20...hg5 (20...Nd5 21.Nh3-+) 21.gf4-/+ Qf4 22.Qf4 gf4 23.d5 Re8 24.Rg1 e5 25.Rd1 (25.Ke2 Bd7 26.Rgc1 Rac8-+) 25...Kf7 26.Rg5 (26.Be2 g6 27.h4 Kf6-+) 26...Kf6 27.h4 Bd7 28.d6 Rac8 29.Be2 Rh8 30.Rd5 Rh4 31.Rg1 Bc3 (31...Bc3 32.Bc3 Rc3-+) 0–1. Langschmidt,Dirk (2100) – Vehlow,Burkhard (2175), RSS7E basic–22, 2010.

9.Nf3 d6 10.c4 Nf4 11.Qd2 de5 12.d5 Nb4 13.Ne5 Ng6 14.Nb5 Bf5=.

9.Nf3 e6 10.Nb5 Na7 11.Ba3 Nb5 12.Bb5 Ba3 13.Ra3-/+.

9.Nf3 e6 10.Nb5 Bb4 11.c3= Be7 12.Bd3 (12.Ba3 0-0=) 12...0-0 13.0-0 b6 14.Be4 Ba6 15.Qb3 Nc7 (15...Nf4 16.c4=+) 16.c4 White prepares the advance d5 16...Rb8 17.Nc7 Qc7 18.d5 ed5 19.cd5 Bf1 20.Rf1 Bc5 (20...Nb4!? 21.d6 Bd6 22.ed6 Qd6+=) 21.dc6+- dc6 22.Qc2 (22.e6 Qf4 23.ef7 Kh8+-) 22...g6 (22...h6 23.e6 fe6 24.Ne5+-) 23.Bd3 (23.e6 f6 (23...fe6? 24.Qc3 Bd6 25.Qh8 Kf7 26.Qh7 Ke8 27.Qg6 Qf7 28.Bc6 Kd8 29.Qd3+-) 24.Rd1 Rbd8 25.Rd8 Qd8 26.Bc6 Qd6+-) 23...Rfe8 (23...Qe7 24.Bc1+=) 24.Ng5 (24.e6 fe6 (24...Re6? 25.Qc3 Kf8 26.Ng5+-) 25.Bg6 Re7+-) 24...Be7+= (24...Re5 25.Nf3 (worse 25.Be5 Qe5 26.Ne4 Rd8+=) 25...Ree8 26.Qc3+-) 25.Ne4 Rbd8 (25...b5 26.Qc3 Rf8 27.e6+=) 26.Qd2 (better 26.Bc4 Kg7 27.Bb5+-) 26...c5?? (26...Qd7 27.e6 Qd3 28.Qf4+-) 27.Nf6 (27.Qh6 f5 28.Nf6 Bf6 29.Bc4 Kh8 30.ef6 Rd4 31.f7 Qd8 32.Rd1 Qe7 33.fe8R Qe8 34.Kf1 b5 35.Rd4 Qe1 36.Ke1 cd4 37.Bd4) 27...Bf6= 28.ef6 Do you see the mate threat?. 28...Qd6 29.Qh6 Threatening mate: Qg7 29...Qf8 30.Qh3 Rd5 (30...Re6 31.Bb5=) 31.g4 (31.Bb5!? Red8 32.Qb3+=) 31...Red8 32.Bb5 Rd2 (32...h5 33.Bc4 Rg5 34.f3=+) 33.Bc1 R2d4 34.Bh6 (34.g5!?=+) 34...Qd6-/+ 35.Bg5 Qe5?? (better 35...Qe6 36.f3 h5-/+) 36.Qh6+- Rg4 37.Kh1 Qd5 38.f3 Qf3 39.Rf3 Rd1 40.Bf1 (40.Bf1 Rf1 41.Rf1 Rg1 42.Kg1 b5 43.Qg7) 1–0. BeepBeepImAJeep (2615) – stephback (2375), lichess.org, 2017.

9.Nf3 e6 10.Nb5 d6 11.c4 Nf4 12.ed6 Bd6 13.Nd6 Qd6 14.Ra4 Bd7+=.

6.Na3 d6

7.Nb5 Nc6 8.d4 Nf6 9.Bd3 e5 (9...Nb4 10.d5=+) 10.d5 (10.Nf3 Qb6=) 10...Ne7 (10...Nb4 11.Nf3=+) 11.Ne2 Ng6 12.c4 Bd7 13.Qb3 Bb5 (13...Ra6 14.0-0=+) 14.Qb5 Qd7 (14...Nd7!?=) 15.Ra5+= Ra5 16.Qa5 Be7 17.c5 (17.0-0 0-0+-) 17...Bd8 (17...dc5?? 18.Bb5+-) 18.Qb5 (18.Qa7 dc5 19.Qc5 Be7+=) 18...dc5 (18...Qb5 19.Bb5 Kf8 20.cd6 Ne4 21.d7=) 19.Qc5+= Be7 20.Qb6 0-0 21.0-0 Rc8 22.Rc1 Rc1 23.Bc1 Bd8 (better 23...Qa4 24.Nc3 Qa1+=) 24.Qb5 (24.Qa7+-) 24...Bc7?? (better 24...Qb5 25.Bb5 Ne4=+) 25.Qd7 (better 25.Qb7!? h6 26.Be3+-) 25...Nd7+- 26.g3 (26.Ng3 Nc5 27.Bc4 Bd6+-) 26...Nc5+= 27.Bc2 b6 28.Nc3 Ne7 29.f4 f6 30.Kf2 Kf7 31.Be3 Nc8 32.Nb5 Bb8 33.Kf3 Nd6 34.Nc3 Nc4 35.Bc1 Ke7 36.h4 Na5 37.h5 Nab7 38.Be3 Nd6 39.g4 (39.fe5 fe5 40.Ke2 Nc4+-) 39...h6 (39...Nc4 40.f5+=) 40.g5 fg5 41.fg5 hg5 42.Bg5 Kf7 43.Bd1 (43.Be3 Ba7+-) 43...Nc4 (43...b5 44.Be3 Ba7 45.Be2+=) 44.Be2+- Nb2 (44...Nd6 45.Be3+-) 45.Ke3 (45.Nb5 Ke8+-) 45...Nba4 46.Nb5 Nb2 (46...Nb7 47.Bc4 Nd6 48.Nd6 Bd6 49.Bh4+-) 47.Bg4 (47.Bd8!?+-) 47...Nc4+- 48.Kf3 Nd6 49.Bf5?? (49.Nd6 Bd6 50.Bf5 Ke8+-) 49...Nf5?? (better 49...Nb5 50.Bg6 Kf8-+) 50.ef5+- Nd7 (50...e4 51.Ke3 Bh2+-) 51.Ke4 (better 51.d6 Nc5 52.Bd8+-) 51...Nf6?? (better 51...Nc5 52.Ke3 Nb7+=) 52.Bf6+- gf6 (52...Kf6 53.d6 Bd6 54.Nd6+-) 53.d6 Ke8 (53...Bd6 54.Nd6 Kg7 55.Ne8 Kh6 56.Nf6+-) 54.Kd5 (better 54.h6 Bd6 55.h7+-) 54...Kd7 (54...Bd6 55.Nd6 Kf8+-) 55.h6 Ba7 (55...Ke8 56.h7 Bd6 57.Nd6 Kd7 58.h8Q b5 59.Qc8 Ke7 60.Qe8) 56.h7 Bb8 (56...Kd8 57.h8Q Kd7 58.Nc7 b5 59.Qe8) 57.h8Q Bd6 58.Qh7 (58.Nd6 b5 59.Qc8 Ke7 60.Qe8) 58...Kc8 (58...Be7 59.Qg8 e4 60.Qe6 Kd8 61.Kc6 Ke8 62.Nd6 Kd8 63.Qd7) 59.Nd6 Kb8 (59...Kd8 60.Ke6 e4 61.Qd7) 60.Kc6 (60.Qb7) 60...Ka8 (60...e4 61.Qb7) 61.Qh8 (61.Qb7) 61...Ka7 62.Qc8 (62.Qc8 e4 63.Qb7) 1–0. BeepBeepImAJeep (2430) – Jerrod_Chess (2350), lichess.org, 2019.

7.Nb5 Nf6=+ 8.d3 (8.e5 de5 9.Be5 Na6=) 8...Bd7 9.Nd4 (9.c4 Bb5 10.cb5 e6-/+) 9...Nc6 10.Ngf3 e5 11.Nc6 Bc6 12.Be2 Be7 13.0-0 0-0 14.c4 b5 15.cb5 Bb5 16.Nd2 (16.d4 Qd7=+) 16...Qd7 17.Nb1 Rfb8 18.Nc3 Bc6 19.Ba3 (19.Qc2 a4-/+) 19...d5-+ 20.Be7 Qe7 21.ed5 Nd5 22.Nd5 Bd5 23.Bf3 Bf3 24.Qf3 Qd6 25.Rfe1 a4 26.Qe4 g6 27.Ra4 Ra4 28.Qa4 Qd3 29.h3 Rb1 (29...Qd4 30.Qa3-/+) 30.Qa8 (better 30.Qe8 Kg7 31.Qe5 Kh6 32.Rb1 Qb1 33.Kh2=) 30...Kg7-/+ 31.Rb1 Qb1 32.Kh2 Qf5 33.Qa7 Qf4 34.Kg1 h5 35.Qc5 Qf5 36.h4 Qb1 37.Kh2 Qe4 38.g3 Qf5 39.Kg1 Qf6 40.Qc3 Qe6 41.Qe3 Qf5 (41...Qd5 42.Qc3-/+) 42.Kg2 (42.Qc5 Kf6-/+) 42...Qe6 (42...e4 43.Qd4 f6 44.Kf1-/+) 43.Qc3 (43.Kg1 Qd5 44.Qc3-/+) 43...Qd5-/+ 44.Kg1 Kf6 45.Qe3 Kf5 46.Qg5 Ke6 47.Qe3 Qd4 48.Qg5 Qd1 49.Kg2 Qe2 50.Qd8 Qe4 51.Kg1 Qd5 52.Qe8 Kf5 53.Qg8 Qd1 54.Kg2 Qd5 (54...Qd7 55.Qf8-/+) 55.Kg1-+ Qb7 56.Qd8 f6 57.Qd3 e4 Do you see the mate threat? 58.Qe3 Qd5 59.Qf4 Ke6 60.Qe3 Qe5 61.Qb6 Kf5 62.Qe3 Kg4 (better 62...Qd6-+) 63.Qe2= Kf5 64.Qe3 Ke6 (64...Qd6 65.Qc3-+) 65.Qb6-/+ Qd6 (65...Kd5 66.Qb5 Kd4 67.Qb4 Kd3 68.Qb3 Kd2 69.Qf7-/+) 66.Qe3? (66.Qb3 Ke5 67.Qb5 Qd5 68.Qb8 Kd4 69.Qb6 Kd3 70.Qa6 Kd2 71.Qf6=) 66...Qd1 67.Kg2 Qd5 (67...Qd3 68.Qb6 Qd6 69.Qb5-/+) 68.Qb6 (68.Kg1 Ke7 69.Qa7 Qd7 70.Qa8 Qd1 71.Kg2-+) 68...Ke5 69.Qe3 Qd4 (better 69...f5!?-+) 70.Qf4 Ke6 71.Qh6 g5 72.Qh5 e3 (better 72...Qd8!?=) 73.fe3+- Qe4 74.Kh3?? (better 74.Qf3 Qc2 75.Kh3+-) 74...gh4 (better 74...Qh1 75.Kg4 Qd1 76.Kh3 Qh5-+) 75.Qh4?? (75.Qe8 Kd5 76.Qe4 Ke4 77.gh4+-) 75...Qh1 76.Kg4 f5?? (76...Qe4!? 77.Kh3 Qe3 78.Qc4 Kd6 79.Qa6 Ke7 80.Qb7 Kf8=) 77.Kh5?? (better 77.Kg5!? Qf3 78.Qc4 Ke7+-) 77...Qf3 (77...Qb7+=) 78.Kg5 (better 78.Kg6 Qe3 79.Qf6 Kd7 80.Qf5 Ke8 81.Qf7 Kd8 82.g4+-) 78...Qe3= 79.Qf4 Qe4 80.Kg6 Kd5?? (better 80...Qd3!?=) 81.Kf6 (81.Qf5 Qf5 82.Kf5+-) 81...Qe6+- 82.Kg5 Qe5?? (better 82...Qe7 83.Kf5 Qe6 84.Kg5 Qe7 85.Qf6 Qe3 86.Kh4 Qe1+-) 83.Qf5+- Qf5 (83...Kd4 84.Qe5 Ke5 85.g4+-) 84.Kf5 Kd4 85.g4 Ke3 86.g5 Kf3 87.g6 Ke3 88.g7 Kd4 89.g8Q Kd3 (89...Kc5 90.Ke5 Kc6 91.Qc4 Kd7 92.Qc5 Ke8 93.Qc7 Kf8 94.Kf6 Ke8 95.Qe7) 90.Qe6 (90.Qd5 Kc3 91.Ke4 Kb2 92.Kd4 Kb1 93.Kc3 Ka1 94.Kb3 Kb1 95.Qd1) 90...Kd2 (90...Kc3 91.Ke4 Kb4 92.Kd4 Kb5 93.Qd5 Kb6 94.Qd6 Ka7 95.Qc7 Ka8 96.Qd7 Kb8 97.Kd5 Ka8 98.Kc6 Kb8 99.Qb7) 91.Qe4 (91.Qc4 Ke3 92.Qc3 Kf2 93.Kf4 Ke2 94.Qc2 Ke1 95.Ke3 Kf1 96.Qf2) 91...Kc1 (91...Kc3 92.Ke5 Kb2 93.Qd3 Kc1 94.Ke4 Kb2 95.Kd4 Kc1 96.Qe2 Kb1 97.Kc3 Kc1 98.Qc2) 92.Qf4 (92.Qc4 Kb2 93.Qb4 Kc1 94.Qb3 Kd2 95.Ke4 Kc1 96.Qa2 Kd1 97.Kd3 Ke1 98.Qe2) 92...Kc2 93.Qg4 (93.Qc4 Kb2 94.Ke4 Kb1 95.Kd3 Kb2 96.Qb5 Ka3 97.Kc3 Ka2 98.Qb2) 93...Kb1 (93...Kc3 94.Ke5 Kb3 95.Kd4 Kb2 96.Qe2 Kb3 97.Qb5 Kc2 98.Qc4 Kb2 99.Qc3 Ka2 100.Qb4 Ka1 101.Kc3 Ka2 102.Qb2) 94.Qh3 (94.Qb4 Kc1 95.Ke4 Kc2 96.Kd4 Kc1 97.Qb3 Kd2 98.Qb2 Ke1 99.Ke3 Kd1 100.Qd2) 94...Kb2 95.Qg2 (95.Ke4 Ka2 96.Qc3 Kb1 97.Qb3 Ka1 98.Qb6 Ka2 99.Kd4 Ka3 100.Kc3 Ka4 101.Qb4) 95...Ka1 (95...Kc3 96.Ke4 Kc4 97.Qc2 Kb5 98.Kd5 Kb6 99.Qc6 Ka7 100.Qb5 Ka8 101.Kc6 Ka7 102.Qb7) 96.Qh1 (96.Ke4 Kb1 97.Kd4 Kc1 98.Kc3 Kd1 99.Qd2) 96...Kb2 97.Qg1 (97.Qg1 Kb3 98.Qc5 Kb2 99.Qb4 Kc2 100.Ke4 Kc1 101.Kd3 Kd1 102.Qd2; 97.Ke4 Kc2 98.Qf3 Kb2 99.Kd4 Kc2 100.Qc3 Kb1 101.Qd2 Ka1 102.Kc3 Kb1 103.Qb2) 1–0. BeepBeepImAJeep (2740) – Pandachess_ru (2675), lichess.org, 2020.

7.Nb5 Nf6 8.d3 (8.e5 de5 9.Be5 Na6=) 8...g6 (8...Nc6 9.Bf6 ef6 10.Nf3-/+) 9.Nf3 Bg7 10.Be2 0-0 11.0-0 Bd7 12.Nc3 (12.c4 Bb5 13.cb5 Nbd7=+) 12...Nc6 13.d4 e6 (13...a4 14.Qb1=+) 14.e5 (14.Ba3 Nb4 15.e5 de5 16.de5 Nh5 17.Bb4 ab4 18.Ra8 Qa8 19.Qd7 bc3=) 14...de5-/+ 15.de5 (15.Ne5 Qb6 16.Na4 Qc7=+) 15...Ng4 16.Ne4 Nge5 17.Ne5 Be5 (17...Ne5!? 18.Ba3 Bc6 19.Bf8 Kf8-/+ (19...Be4?! 20.Bg7 Kg7 21.Qc1=+)) 18.Be5=+ Ne5 19.Qd4 (better 19.Qd6 f6 20.Rfd1=+) 19...Qc7?? (19...f6 20.f4 Nc6 21.Qb2-/+) 20.Rab1?? (better 20.Nf6 Kg7 21.Nd7 Qd7 22.Qe5 f6 23.Qe3+-) 20...Bc6 21.Nd6 Rad8 (21...f6 22.Rfd1-+) 22.Qe5 (22.Rfd1 f6 23.c4 Nf7-+) 22...Qd6 (better 22...Rd6!? 23.Rbd1 Rd7-+) 23.Qa5-/+ Qd2 24.Qd2 Rd2 25.Bd3 Rd8 26.Rfe1 Kg7 (26...Rd4 27.h3-/+) 27.Re3 (27.Kf1 Kh8-/+) 27...e5 (better 27...Ba4!?-+) 28.Kf1 e4 29.Be4 (better 29.Ke1!? R2d3 30.cd3 ed3 31.Kd2 Bg2 32.Rd3 Rd3 33.Kd3=+) 29...Be4-/+ 30.Re4 Rc2 31.Re2 Rc7 32.Reb2 Rb8 33.h4 h6 34.Rb5 f6 35.R1b2 g5 36.g3 Kg6 37.hg5 hg5 38.Kg2 Rd7 39.Re2 (39.f4 g4=+) 39...b6 (39...Ra8!?-/+) 40.Re6=+ Rdb7 (40...g4 41.Re4=+) 41.g4= Kf7 42.Rc6 The game is finished by a kings attack 42...Kg6 43.Rf5 Kg7 44.Rff6 b5 45.Rg6 Kh7 46.Rg5 b4 47.Rc1 The mate threat is Rh1 47...b3?? (better 47...Rg7 48.Rg7 Kg7+-) 48.Rh1 1–0. BeepBeepImAJeep (2560) – bulletmaniac (2330), lichess.org, 2016.

7.Bc4 Nf6 8.d3 e6 9.Nf3 Be7 10.0-0 0-0 11.e5 de5 12.Ne5 Nc6 13.Nc6 bc6 14.Bb3 Nd5 15.Nc4 Nb4 (15...Bb4 16.Ba4=+) 16.Qd2 (16.Ra4 f6=) 16...c5 17.Rfd1 Bd7 18.d4 (18.Ba4 Bc6=+) 18...Bb5 19.Ne5 (19.Qf4 Bc4 20.Bc4 cd4 21.Bd4 Nc2 22.Bg7 Na1 23.Rd8 Rfd8+=) 19...Qc7 (19...a4 20.Bc4 Bc4 21.Nc4-/+) 20.c4 Ba6 (20...a4 21.cb5 ab3 22.dc5 Ra1 23.Ba1=) 21.d5 (21.dc5 Rfd8 (worse 21...Qc5 22.Nd7 Qf5 23.Qc3+-) 22.Nd7 A) 22...Bc5 23.Qg5 f6 24.Nf6 (24.Qc5?! Rd7 25.Qc7 Rc7 26.Ra5 Kf7+=) 24...Kf8 25.Nh7 Kg8 26.Nf6 Kf8 27.Nh5 Rd1 28.Rd1 Bf2 29.Kf2+-; B) 22...Bc8-/+) 21...Bd6 (21...ed5 22.cd5 Bd6 23.Qc3-/+) 22.f4 (22.Nf3!?=+) 22...ed5-/+ 23.cd5 f6 24.Nf3? (24.Nc4!?-/+) 24...Kh8 (24...c4 25.Ba4-+) 25.Bc3 (25.f5 Bd3-+) 25...Rfe8 (25...Bf4 26.d6 Bd2 27.dc7 Bc3 28.Ra5-+) 26.Bb4 ab4 27.Qf2 (27.f5 Qc8-+) 27...c4 28.Ba4 (28.Bc2-+) 28...Bc5 29.Nd4 Re4 30.Bc6 (30.Bb5 Qb6 31.Ra6 Ra6 32.Ba6 Rd4 33.Re1-+) 30...Ra7 (better 30...Qb6 31.Kh1 Rd4-+ (worse 31...Bd4 32.Qc2 Ba1 33.Qe4-+)) 31.Kh1?? (better 31.d6 Rd4 32.dc7 Rd1 33.Rd1 Bf2 34.Kf2+-) 31...Qb6 (31...Kg8 32.d6 Rd4 33.Qd4 (33.dc7?? Rd1 34.Rd1 Bf2 35.Bd5 Kf8 36.Bc4 Bc8-+) 33...Qc6 34.d7 Bd4 35.d8Q Kf7 36.Rd4=) 32.Re1 Rae7 (32...Bd4?? 33.Re4 h6 34.Rd4+-) 33.Re4 (33.d6 Re1 34.Re1 Bd6 35.Qd2-+) 33...Re4 34.Re1 f5 (34...f5 35.Re4 fe4-+; 34...Bd4?? 35.Re4 g6 36.Qd4 (36.Rd4?! c3+-) 36...Qd4 37.Rd4+-) 0–1. tsodikovich (1790) – ccf_man (1875), gameknot.com, 2015.

7.d4 Nc6 8.Nb5 Nf6 9.Bd3 e5 (9...Nb4 10.d5=+) 10.d5 (10.Nf3 Qb6=+) 10...Ne7 (10...Nb4 11.Nf3=+) 11.Ne2 Ng6 12.c4 (12.0-0 Be7=) 12...Bd7 13.Nec3 Be7 14.Ba3 (14.c5 Qb8 15.cd6 Bd6 16.Nd6 Qd6=) 14...Qb8 15.g3 (15.Na4 Nf4 16.0-0 Ra6=+) 15...0-0-/+ 16.h4 Rc8 17.h5 Nf8 18.h6 g6 19.Be2 (better 19.Na4!? Ra6 20.Nbc3=+) 19...Bb5-+ 20.Nb5 N6d7 (better 20...Ne4!? 21.Qb1 Nc5-+) 21.Kf1 Nc5 22.Qc2 Nfd7 23.f4 (23.Bg4 Rf8=+) 23...ef4-/+ 24.gf4 f5 (better 24...Bf6 25.Re1 Re8=+) 25.ef5+- Rf8 (25...Bf6 26.Re1 Rf8 27.Rg1+-) 26.Rg1 Bf6 (26...Bh4 27.Bb2 a4 28.Ra3+-) 27.Re1 (27.Ra2!? Qd8+-) 27...Bh4+- 28.Rd1 Qd8 (28...Qe8 A) 29.fg6 Rf4 30.Kg2 Rf2 31.Kh1 A1) 31...Re2?? 32.gh7 Kh8 33.Rg8 Qg8 34.hg8Q (34.hg8B?? Rc2 35.Be6 Ne6 36.de6 Ne5-+) 34...Rg8 35.Qe2+-; A2) 31...Qe2 32.gh7 Kh8 33.Qe2 Re2-/+; B) 29.Bc1 Qe7 30.fg6+-) 29.Rg4 (29.fg6?! Rf4 30.Kg2 Qf6+=) 29...Qf6 (29...Rf5?? 30.Qf5 Qe7 31.Rg6 hg6 32.Qg6 Kh8 33.Nd6+-) 30.Kg2 Rae8 (30...Qe7 31.fg6 Bf6 32.Re1+-) 31.Bf3 (31.fg6 Qe7 32.Bf3 Bf6+-) 31...Qe7 32.fg6 Bf6 33.Nd4 (better 33.Rd2 Ba1 34.g7+-) 33...Bd4 34.Rd4 Nf6 35.Rg3 Qe3?? (35...Qd8+-) 36.Bb2 Nh5 (36...Qb3 37.gh7 Kh8 38.Qb3 Nb3+-) 37.Bh5 (37.Bh5 Rf6 38.Re3 Re3 39.gh7 Kh8 40.Rd1 Re5 41.fe5 Ne6 42.ef6 Nf4 43.Kf3 Nd3 44.Qd3 b5 45.f7) 1–0. BeepBeepImAJeep – BoPoX (2415), lichess.org, 2018.

7.d4 e6 8.Bd3 d5 9.ed5 ed5 10.Qe2 Be6 11.Nf3=+.

7.d4 e6 8.Bd3 Nf6 9.Ne2 Be7 10.0-0 Nc6 (10...0-0 11.Nb5=+) 11.Nb5 (11.d5 Nb4=+) 11...Nb4 12.Ba3 Nd3 13.Qd3 0-0 14.c4 Qd7 15.f4 White plans e5 15...b6 (15...d5 16.Be7 Qe7 17.e5=+) 16.e5= Ne8 17.Nec3 de5 (17...f6 18.ed6 Nd6 19.Na4=+) 18.Be7= e4 19.Qe4 Decoy to e4 (19.Ne4 Qe7) 19...Bb7 20.Qe5 (20.Qe2 Qe7 21.f5 Nf6=) 20...Qe7=+ 21.Na4 Qd8 22.f5 ef5 23.Rf5 Bc6 24.Nac3 Rc8 (24...Nf6 25.Qg3=+) 25.c5 (25.Na7 Rc7 26.Nc6 Rc6=+) 25...f6 26.Qe2 Qd7 27.Rf2 (27.Qf1 g6 28.Rf4 bc5 29.Qc4 Kg7 30.Ra5 Bb5 31.Nb5 cd4 32.Rd4 Qb7=+) 27...bc5 (27...Bb5 28.Nb5 bc5 29.Qc4 Kh8 30.dc5=+) 28.Qc4. Grott,Peter (1815) – Schott,Detlef, DESC, 2000.

7.d4 e6 8.Bd3 Nf6 9.Ne2 (9.Nf3 Nc6=) 9...Be7=+ 10.0-0 Nc6 11.Kh1 (11.Nb5 0-0=+) 11...Nb4 12.Bb5 Bd7 13.c3 Bb5 (13...Nc6 14.f3-/+) 14.Nb5=+ Nc6 15.Ng3 White plans d5 (15.f3 d5=+) 15...0-0 (15...h5 16.d5 h4 17.Ne2 ed5 18.ed5-/+) 16.c4=+ White prepares d5 16...Nb4 (16...Na7 17.e5 de5 18.de5 Qd1 19.Rad1=) 17.d5 ed5 (17...Qd7 18.e5 Nfd5 19.ed6=+) 18.ed5= Qd7 19.Ra3 (19.Qf3 Rfc8 20.Rfc1 Nbd5 21.Nf5+=) 19...Nbd5-/+ 20.Rf3 (20.cd5 Qb5 Double attack (20...Qb5 Deflection; 20...Qb5 Decoy; 20...Qb5 Overloading)) 20...Nb6 (20...Rac8 21.cd5 Qb5 22.Nf5=) 21.Qd4 (21.Nf5!? d5 22.Qc1+=) 21...Na4= 22.Ba1 Nc5 (22...d5 23.Nf5 Ra6 24.cd5 Qb5 25.Ne7 Kh8 26.Rc1+-) 23.Nf5+= The pressure on the isolated pawn grows 23...Ne6 (23...d5!? 24.Ng7 Ne6 (24...Kg7?? 25.Rg3 Kh8 26.Qf6 Bf6 27.Bf6) 25.Ne6 fe6+=) 24.Qh4+- Rfe8?? (24...Rfc8 25.Rg3 Kh8 26.Ng7 Rc4 27.Qh6+- (27.Qc4?! d5 28.Qc1 Qb5+-)) 25.Ne7 (better 25.Rg3 Kh8 26.Ng7 Ng7 27.Bf6 Bf6 28.Qf6+-) 25...Qe7+- 26.Rf6 gf6 27.Bf6 Qd7? (better 27...Qf8+=) 28.f4 Nf8 (28...Qc6 29.f5 Re7 30.Qg4 Kf8 31.Be7 Ke7 32.fe6 Re8 33.Qg7 Kd8 34.ef7 Qb5 35.cb5 Rf8 36.Qf8 Kc7 37.Rf5 a4 38.Qe7 Kb6 39.Qd8 Ka7 40.f8Q a3 41.Qa5) 29.Qg5 (29.Qg5 Ng6 30.Qh6 Qb5 31.Qg7) 1–0. Campora,Daniel Hugo – Anguix Garrido,Juan Fran, Canete, 1994.

7.d4 e6 8.Nf3 Nf6 9.Bd3 Be7=+.

7.d4 Nf6=+ 8.Bb5 Bd7 9.Bd3 e6 10.Nf3 Be7 11.0-0 0-0 12.e5 (12.Qb1 Bc6 13.c4 d5 14.ed5 ed5=+) 12...de5 (12...Nd5 13.Nc4 de5 14.Nce5=+) 13.de5 Nd5 14.Qd2 (14.Be4 Bc6 15.Nd4 Bb4=+) 14...Nc6 (14...Na6 15.Rfd1-/+) 15.Rfd1 Ncb4 16.Be4 Qc7 (16...Ba4 17.Nd4=+) 17.c4 (17.c3 Na6 18.c4 Nb6=+) 17...Nb6=+ 18.Ng5 (18.Bd4 Ba4 19.Rdc1 Bc6=+) 18...h6 (18...Ba4 A) 19.Nh7 A1) 19...Nc4?! 20.Nc4 Qc4 21.Qd4 (21.Nf8 Bd1 22.Bb7 Rd8-+; 21.Bb7? Rfd8 22.Ba8 Bd1-+) 21...Qd4 22.Rd4=; A2) 19...Rfd8 20.Qe2 Bd1 21.Rd1 Rd1 22.Qd1 Nc4 23.Nc4 Qc4-+; B) 19.Rdc1 Qd8 20.Qd8 Rfd8 21.Bh7 (worse 21.Nh7 Bc6 22.Bc6 bc6-+) 21...Kf8 22.Nh3-+) 19.Nf3 Rfd8 (19...Bc6 20.Bc6 Qc6 21.Qe2-/+) 20.Qe3 Rac8 (20...Nc4 21.Nc4 Qc4 22.Bb7-/+) 21.Bd4 Nc4 22.Nc4 Qc4 23.Ra5 Bc6 24.Rc1? (better 24.h3 Nc2 25.Bc2 Qc2 26.Raa1-/+) 24...Rd4?? (better 24...Qc1! 25.Qc1 Be4-+) 25.Nd4+- (25.Rc4?! Rc4 26.Bc6 R4c6=) 25...Qc1 (25...Be4 26.Rc4 Rc4 27.Ra8 Bf8+-) 26.Qc1 (26.Qc1 b6 27.Nc6 Nc6 28.Ra1+-) 1–0. Trkn – guest4070, ICC, 2005.

7.d4 Nf6 8.Bd3 Nc6 9.d5= Nb4 (9...Ne5 10.Bb5 Bd7 11.f4=+) 10.Bb5 Bd7 11.Bf6 gf6 12.Ne2 (12.c3 Na6=) 12...e6 (12...Bb5 13.Nb5 Na6 14.Ned4=) 13.0-0 (13.Bd7 Kd7 14.Rb1+=) 13...e5? (better 13...Na6!?=) 14.Bd7+- Qd7 15.c3 Na6 16.Nc4 Qc7 (16...Ra7 17.Ra5 f5 18.Nd4 ed4 19.Qd4+-) 17.Qa4 Kd8 (17...Ke7!? 18.Na5 Bg7+-) 18.Na5+- Nc5?? (better 18...Rb8+-) 19.Nb7! Qb7 (19...Nb7 20.Qa8 Discovered attack; 19...Qb7 20.Qa8 Discovered attack) 20.Qa8 Qa8 21.Ra8 Ke7 (21...Kc7 22.Rb1+-) 22.Ng3 Bg7 (22...Kd7 23.Rfa1 Kc7 24.R1a7 Kb6 25.Rf7+-) 23.Nf5 (23.Nf5 Kd7 24.Ra7 (24.Ng7?! Ra8 25.f3 Ra3+-) 24...Kd8 25.Rb1 Nd7 26.Rbb7 Nb6 27.Nd6 f5 28.Rb8 Nc8 29.Rc8) 1–0. michaelbuss (2775) – Karl_Childers (1620), ChessWorld.net, 2011.

7.d4 Nf6 8.Bd3 g6 9.Nb5 Bg7 10.Ne2 0-0 11.0-0 Bd7 12.c4 Nc6 13.f4 White plans e5 (13.Bc3 Bg4=) 13...Nb4=+ 14.e5 (14.Nec3 e5 15.Nd6 ed4-/+) 14...Ne8 15.Bc3 (15.Nec3 Nd3 16.Qd3 de5 17.de5 Qb6 18.Rf2 Bb5 19.Nb5 f6=+) 15...Bb5 (15...Nd3 16.Qd3 Bb5 17.cb5 de5 18.fe5 Be5 19.Qf3-/+) 16.cb5 (16.Bb4 Bc6 17.Bc3 Qc7=+) 16...de5 (16...Nd3!? 17.Qd3 de5 18.fe5 Be5-/+) 17.Bb4=+ ab4 (17...e4 18.Be4 ab4 19.Qd2=+) 18.Ra8= (worse 18.fe5 Ra1 19.Qa1 Be5-/+) 18...Qa8 19.de5 Nc7 20.Qb3 (20.Bc4 Qa7 21.Kh1 Qc5=) 20...Qa5=+ Exerts pressure on the isolated pawn 21.Rb1 Rd8 (worse 21...Nb5 22.Qb4 Qa7 23.Kf1+=) 22.Be4 (22.Qc4 e6=+) 22...Nb5 (22...Qb5!? 23.Kf2 Rd2-/+) 23.Qb4=+ Qa7 (better 23...Rd1! 24.Kf2 Qb6 25.Kf3 Rb1 26.Bb1 Nd4 27.Qd4 Qb1=+) 24.Kf1 Nd4 (24...Qe3 25.Bf3 Na3 26.Qe7 Rd2=) 25.Qb7 White creates threats along the open b–file (25.Qe7 Ne6 26.f5 gf5 27.Bf5 Qa5 28.Be6 fe6 29.Qe6 Kh8=) 25...Qb7 (25...Qa2!? 26.Qb2 Qb2 27.Rb2 f6 28.ef6 ef6=) 26.Rb7+= Ne2 (26...f6 27.Re7 fe5 28.fe5+=) 27.Ke2 e6 28.g4 Bf8 29.Bd3 (29.Rc7 Kg7+-) 29...Bc5 (better 29...Rd4 30.Ke3 Bc5=) 30.Bc4?? (30.h4 h5 31.gh5 gh5+=) 30...Bd4?? (better 30...Rd4 31.Bd3 Rf4-/+) 31.Kf3 Rc8 32.Bd3 Kg7 33.h4 h6 34.Rd7 Kg8?? (better 34...Bb6+-) 35.Rd4+- Rc1 36.Rd7 Rh1 37.h5 gh5 38.gh5 (better 38.f5!? Rh3 39.Kf4 ef5 40.gf5 Rh4 41.Kg3 Rg4 42.Kf3 Kh8+-) 38...Rh5 39.Bb5 Kg7 40.Rc7 Rh3 41.Kg4 Rh1 42.Be8 Rg1 43.Kf3 Kf8 44.Bf7 Rf1 (44...Rg7 45.f5 Rf7 46.Rf7 Kf7 47.f6+-) 45.Ke3 Rg1 (45...h5 46.Be6 Re1 47.Kd4 Rd1 48.Ke4+-) 46.Be6 Ke8 (46...Re1 47.Kd4 Rd1 48.Ke4+-) 47.Rh7 Re1 48.Kd4 Rh1 (48...Rd1 49.Kc5 Ra1 50.f5 Ra5 51.Kd4+-) 49.Ke4 (49.f5!? h5+-) 49...Kd8 50.Kf5 Rh4 (50...Rd1 51.Kf6+-) 51.Bd5 Rh1 (51...Kc8 52.Bb7 Kb8 53.e6 Rh5 54.Kg4+-) 52.Ke6 (52.Bh1 h5 53.e6 Kc8 54.Rb7 Kd8 55.e7 Ke8 56.Bc6 Kf7 57.e8Q) 52...Rf1 (52...Ra1 53.Kd6 Ra6 54.Bc6 Rc6 55.Kc6 Ke8 56.f5 Kf8 57.f6 Kg8 58.Rg7 Kh8 59.e6 h5 60.e7 h4 61.e8Q) 53.f5 (53.Kd6 Rf4 54.Rh8 Rf8 55.Rf8) 53...Rd1 54.Rh8 (54.Kd6 Rd5 55.Kd5 Ke8 56.e6 Kf8 57.e7 Kg8 58.e8Q Kh7 59.f6 h5 60.Qf7 Kh6 61.Qg7) 54...Kc7 55.f6 Kb6 56.Rh7 (56.f7 Rf1+-) 56...Rg1 57.Rd7 (57.f7 Rf1 58.Rh6 Kb5+-) 57...Kc5 (57...Rf1 58.f7 Rf4 59.Be4+-) 58.Rd6 (better 58.f7 Rf1+-) 58...Rf1 59.f7 Kd4 60.Bc6 (60.Bg2 Kc4 61.Bf1 Kb3 62.f8Q h5 63.Rc6 Ka4 64.Rb6 h4 65.Qb4) 60...Ke3+- 61.Be8 (61.Ke7 Rf7 62.Kf7 Kf4 63.e6 Kg3 64.e7 h5 65.e8Q Kf2 66.Rd2 Kg3 67.Qe5 Kg4 68.Rg2 Kh4 69.Qg3) 61...Re1 (61...Ke4 62.Bb5 Rf2+-) 62.Ke7 (62.f8Q Rg1 63.Qh6 Ke2 64.Qh2 Ke3 65.Qg1 Kf4 66.Rd4 Kf3 67.Bh5) 62...Kf2 63.Re6 (63.f8Q Ke3 64.Bc6 Rf1 65.Qf1 h5 66.Qf3) 63...Re3 64.f8Q Rf3 65.Rf6 Ke1 (65...Rf6 66.ef6 Ke2 67.Bb5 Ke3 68.Qh6 Ke4 69.f7 Ke5 70.Qd6 Kf5 71.f8Q Kg4 72.Qff4 Kh5 73.Be2) 66.Rf3 Ke2 67.Rf1 (67.Rf1 Kd3 68.Bb5 Kc3 69.Qc8 Kb3 70.Qc4 Ka3 71.Qc3 Ka2 72.Bc4; 67.Ba4 h5 68.Qf4 h4 69.Qe3) 1–0. BeepBeepImAJeep (2605) – DarkApollyon (2490), lichess.org, 2016.

7.d4 Nf6 8.Bd3 g6 9.Nf3 Bg7 10.Nb5 0-0 11.0-0 Nc6 12.c4 White prepares the advance d5 12...Bg4 13.h3 Bf3 14.Qf3 e5 15.d5 Ne7 (15...Nb4 16.Rfb1=) 16.Qe2 (16.Ba3 Ne8+=) 16...Nh5= 17.Ba3 Nf4 18.Qd2 (18.Qe3 Nd3 19.Qd3 Nc8=) 18...Nd3 (18...Ned5 19.g3 Nh3 20.Kg2 Ndf4 21.gf4 Nf4 22.Kf3 f5 23.Nd6 Qh4-+) 19.Qd3= Nc8 20.c5 dc5 (better 20...f5!?=) 21.Bc5+- Re8 22.Rfc1 (22.d6 Rf8 23.d7 Ne7+-) 22...b6 (22...Bh6 23.Rc3 Rb8 24.d6=) 23.Be3 (23.Ba3+-) 23...f5? (better 23...Re7=) 24.Nc7 f4 (24...Rb8 25.Ne8 Qe8 26.d6+- (26.ef5?! e4 27.Qb3 Ba1 28.Ra1 Qf7+-)) 25.Bd2 (25.Na8!? fe3 26.Qe3 Rf8+-) 25...Nd6 26.Na8 Qa8 27.Rc6 Nf7? (27...Nc8+-) 28.Rb6 Ng5 29.Ra5 Qc8 (29...Qd8 30.Rb7 Bf8 31.Qc4+-) 30.Rc6 (30.Ra7 Rd8+-) 30...Qd7 31.Rac5 Rf8 32.Rc7 Qe8 (32...Qa4 33.Rc4 Qd1 34.Kh2+-) 33.R5c6 (better 33.Bb4 Qa8+-) 33...Bh6 (33...Qb8 34.Bc3+-) 34.Rb7 (34.Bb4 Qb8 35.Bf8 Bf8 36.d6+-) 34...f3 (34...Qa8 35.Rcc7 Qa1 36.Kh2 Qd4 37.Qd4 ed4+-) 35.Bg5 Bg5 36.Rcc7 Bh6 (36...Rf7 37.Rf7 Qf7 38.Rf7 Kf7 39.Qf3 Bf6 40.Qb3+-) 37.Rh7 (37.Qc4 Rf7 38.d6 Bg5 39.Rf7 Be7 40.Rfe7 Qf7 41.Qf7 Kh8 42.Qh7) 37...Qc8 38.Rh6 (38.d6 Rf7 39.Rhf7 Qc1 40.Kh2 fg2 41.Kg2 Qg5 42.Kh2 Qh4 43.Qc4 Qh3 44.Kh3 Bg7 45.Rg7 Kf8 46.Qf7) 38...Qc1 39.Kh2 Qh6 40.gf3 (better 40.Qa6!? Qg5 41.g3 Re8+-) 40...Qf4 41.Kg2 Qg5 42.Kf1 Qf4 (42...Qc1 43.Ke2 Rc8 44.Qd1 Rc2 45.Ke1 Qd1 46.Kd1+-) 43.Ke2 Ra8 (43...Qf6 44.Ke1+-) 44.Rb2 (44.Qb3 Qf8 45.d6 Kh8+-) 44...Rc8 (44...Qf6 45.Qc4+-) 45.d6 (better 45.Qa6!? Qc1 46.Qg6 Kf8 47.Qf6 Kg8+-) 45...Qf7 46.d7 Rd8 47.Rd2 Qe7 (47...Kh7 48.Qd5 Qf6 49.Qd6+-) 48.Qd5 Kf8 49.Qd6 Kf7 (49...Qd6 50.Rd6 Ke7 51.Rd5+-) 50.Qe7 Ke7 51.Rd5 Rd7 (51...Rh8 52.d8Q Rd8 53.Rd8 Kd8+-) 52.Re5 (better 52.Rd7 Kd7 53.f4 ef4 54.Kf3+-) 52...Kf6 53.Rd5 Re7 (53...Rh7 54.f4 Rh3 55.f5 gf5 56.Rf5 Ke7 57.f4+-) 54.Rd6 Kg7 55.Rd3 (55.Ke3 Ra7+-) 55...Rf7 56.Ke3 Rb7 (56...g5 57.Rd4 Ra7 58.e5+-) 57.Rd5 (57.f4 Kf7+-) 57...Rb3 58.Kf4 Rb6 (58...Rb2 59.Kg5 Rf2 60.Rd7 Kf8 61.f4+- (61.Kg6?! Rf3 62.h4 Rg3 63.Kh6 Re3+-)) 59.Re5 (59.Kg5 Kf7 60.f4 Rb1+-) 59...Rf6 (59...Rb1 60.Re7 Kf6 61.Rc7+-) 60.Kg4 Rc6 61.Rg5 (61.Kg5 Kf7 62.f4 Rc1+-) 61...Rc2 (61...Rc4 62.Ra5 Kf6 63.h4+-) 62.h4 (better 62.f4 Kh6 63.f5 gf5 64.Rf5 Rc4+-) 62...Re2 (62...Kh6+-) 63.h5 Rf2 64.Rg6 Kh7 (64...Kf7 65.e5+-) 65.Rg5 (65.e5!? Rg2 66.Kf5 Rf2+-) 65...Rg2 66.Kf4 Rd2 67.Rf5 (67.e5 Rc2+-) 67...Rb2 (67...Kh6 68.e5 Rd4 69.Ke3+-) 68.Kg4 Rb5 (68...Rg2 69.Kh4+-) 69.Rf7 (69.Rb5 Kg7 70.Kf5 Kf7 71.Rb7 Kf8 72.h6 Kg8 73.Kg6 Kf8 74.h7 Ke8 75.h8Q) 69...Kh6 (69...Kg8 70.Rd7 Re5+-) 70.Rf5 (better 70.f4+-) 70...Kh7 71.Rb5 Kh6 72.Rg5 (72.Kf5 Kh7 73.Rb7 Kg8 74.h6 Kf8 75.h7 Ke8 76.h8Q) 72...Kh7 73.Kf5 Kh8 (73...Kh6 74.e5 Kh7 75.e6 Kh6 76.Rg6 Kh5 77.e7 Kh4 78.e8Q Kh3 79.Qh8) 74.Kf6 (74.Kg6 Kg8 75.Re5 Kf8 76.f4 Kg8 77.Re8) 74...Kh7 75.Rg6 Kh8 76.Kf7 Kh7 77.Rf6 Kh8 78.Rh6 1–0. BeepBeepImAJeep (2680) – PogosBest (2490), lichess.org, 2016.

7.Nf3 Nf6 8.Bb5 Nc6=.

7.Nf3 Nf6 8.Bf6 gf6=.

6.Na3 e6

7.Nb5 b6 8.d4 (better 8.Nd6! Bd6 9.Bg7+-) 8...Bb7 9.Bd3 d6 (9...Nf6 10.f3=+) 10.Nf3 Nf6 11.Qe2 Be7 12.0-0 Nbd7 (12...0-0 13.Ra4=+) 13.c4 0-0 14.Rfe1 White prepares the advance e5 14...Re8 15.Ba3 Nf8 16.Nd6 (better 16.e5 de5 17.Be7 Bf3 18.Qf3 Qe7 19.Re5=) 16...Bd6-/+ 17.Bd6 Qd6 18.e5 Qe7 (better 18...Bf3!? 19.Qf3 Qd4 20.ef6 Qf6-+) 19.ef6=+ Qf6 20.Be4 Be4 21.Qe4 Rac8 22.Ne5 Ng6 23.Rab1 Ne5 24.de5 Qd8 25.Red1 Qc7 26.Rd6 Qc4 27.Qc4 Rc4 28.Rdb6 Rec8 The mate threat is Rc1 29.g3 h6 30.Ra6 R4c5 31.Re1 Rb8 32.Kg2 Rb2 33.Re4 Rbb5 34.f4 (34.Ra8 Kh7 35.Ra7 Re5 36.Re5 Re5 37.Rf7 Kg6-/+) 34...Rb4 (34...Rc2!? 35.Kf3 Rh2 36.Ra7-+) 35.Re2 a4 36.Ra2 Rcc4 37.Ra8 (37.Ra7 Kf8=+) 37...Kh7-+ 38.Kh3 g5 (38...Kg6!? 39.Kg2-+) 39.fg5-/+ hg5 40.Rf2 Kg7 (40...Rb7 41.Ra2-/+) 41.Kg2 (41.Ra7 Kg6 42.Rff7 Kh5=) 41...Rb3 (better 41...Rc7!?-/+) 42.Ra7= Attacks the backward pawn on f7 42...Rbc3 (42...Kg6 43.Raf7 g4 44.R7f6 Kg5 45.Re6=) 43.Raf7 (better 43.Rff7 Kg8 44.Rg7 Kf8 45.Rg5+-) 43...Kg6?? (better 43...Kg8+=) 44.R2f6 Kh5 45.Rh7 Kg4 46.h3 1–0. BeepBeepImAJeep (2730) – yankitaspinar (2530), lichess.org, 2020.

7.Nb5 Nc6 8.d4 d5=+ 9.ed5 ed5 10.Nf3 Nf6 11.Bd3 Bb4 12.c3 Be7 13.0-0 0-0 14.Re1 Bg4 15.Bc1 Nd7 (better 15...Re8=+) 16.Re7 (better 16.Bf4!?=) 16...Qe7 (16...Ne7 17.Bh7 Kh7 18.Ng5 Kg8 19.Qg4-/+) 17.Ba3-/+ Qf6 18.Bf8 Rf8 19.Be2 Re8 (better 19...Nb6-/+) 20.Nc7+= Ra8? (better 20...Re4 21.Nd5 Qh6+=) 21.Na8+- (21.Na8 Qd8 22.Qb1 Qa8 23.Ng5+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2540) – freakclub (2355), lichess.org, 2017.

7.Nb5 Nc6 8.e5 b6 9.Nf3 Bb7 10.Ba3 Nb4 11.c3 Bf3 12.Qf3 Nc2 13.Kd1 Na1 14.Nc7 Qc7 15.Qa8 Qd8 16.Qd8 Kd8 17.Bf8 Ne7 (17...h6 18.Bg7 Rh7 19.Bf8+=) 18.Bg7 Rg8 19.Bf6 Ke8 (19...a4 20.Rg1+=) 20.g3 (20.c4 Nb3+=) 20...Nd5 21.Bh4 a4 (21...h6 22.c4 Nb4 23.Bg2+=) 22.f4 (22.Bd3 h6+=) 22...Nb3 (22...a3 23.c4 Nb4 24.Bf6-+) 23.Bb5 Nc5 24.Kc2 Nc7 25.Be2 (25.Rb1 Nb5 26.Rb5 d5+/-) 25...b5 26.Ra1 (26.Ra1 Nb3 27.Ra3+/-) 1–0. Kucharkowski,Jens – Kellerer,Horst, CiF, 2003.

7.Nb5 Nc6 8.Nf3 Nf6 9.e5 Nd5 10.c4 Nc7 (better 10...Ndb4!?=) 11.Nd6+- Bd6 12.ed6 Na6 13.Be2 (better 13.Bg7!? Rg8 14.Bc3+-) 13...0-0= 14.d4 f6 15.0-0 b6 16.c5 (better 16.Re1!?=) 16...bc5-/+ Black fights for the Initiative. 17.Ba6 (17.Qd2!?-/+) 17...Ba6-+ (17...Ra6?! 18.dc5 Bb7 19.Re1=+) 18.dc5 (better 18.Re1 Qb6 19.d5-+) 18...Bf1 19.Qf1 Qb8 20.Bc3 Qa7 Black prepares a4 21.Qc4 Rfc8 22.h3 a4 23.Ra2 Na5 (better 23...Kh8!? 24.Bd2-+) 24.Qa4 Rc5 25.Bd4? (better 25.Qb4-+) 25...Rc1 26.Kh2 Qa6?? (26...Qb7!? 27.Bb2 Rcc8 28.Qg4-+) 27.Be3?? (27.Qd7 Rcc8=) 27...Rc4?? (27...Rc6 28.Qb4 Rc4 29.Qa3-+) 28.Qa3?? (better 28.Qd7 Qc8 29.Qe7+=) 28...Rc6 (better 28...Qc6-+) 29.Bd2?? (better 29.Qb4-/+) 29...Qb5 (better 29...Nc4 30.Qa6 Raa6 31.Rc2-+) 30.Ba5 White terminates the opponent with strong threats 30...Rca6 31.Nd4 (31.Nd2 Ra5 32.Qb2 Qb2 33.Rb2-+) 31...Qe5 32.Qg3 Qd4 (better 32...Qg3 33.Kg3 Ra5-+) 33.Bc3 Qa7 (33...Qc3 34.Qc3 Ra2 35.Qc5-+) 34.Ra6 Qa6 35.Bf6 The mate threat is Qxg7 35...g6 36.Bd4 Rc8?? (better 36...Qa5-/+) 37.Qe5+- Kf8 38.Qh8 (38.Qh8 Kf7 39.Qg7 Ke8 40.Qe7; 38.Qg7 Ke8 39.Qe7) 1–0. BeepBeepImAJeep (2635) – Alexander_Sichkar (2000), lichess.org, 2018.

7.Nb5 d6 8.d4 (8.e5 d5=) 8...Nc6 (8...Nf6 9.Bd3=+) 9.Nf3 Be7?? (9...d5 10.e5=) 10.Bd3?? (better 10.d5 e5 11.dc6 bc6 12.Nc3+-) 10...Nf6=+ 11.c3 0-0 12.0-0 Bd7 13.Re1 White plans e5 13...d5 14.e5 Ne8 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 (16.Na3 b6=) 16...Nc7 (16...Ne7 17.Qb1 Ng6 18.Bg6 fg6 19.Qb2=+) 17.Nd6= g6 (better 17...b5!?=) 18.Nb7+- Qe7 19.Nc5 Bc8 20.Qc2 Na6 21.Na6 (21.Ba6!? Ba6 22.Qa4+-) 21...Ba6 (better 21...Qa3!? 22.Nc5 Rb8=+) 22.Rea1 Bd3 23.Qd3 Rfb8 24.h3 Kg7 25.Nd2 Rb7 26.Nb3 The pressure on the isolated pawn grows 26...Rba7 27.Nc5 (27.Ra4 Qc7+=) 27...Nd8 (27...Ne5!? 28.Ne6 Qe6 29.de5 Qe5=+) 28.Qb5 (28.Qe3 Nb7+=) 28...Nb7 29.Nd3 Qc7 30.Nf4 Nd8 31.Qe2 Nc6 32.Qg4 Qe7 (32...Kh8 33.Ra4+=) 33.Nh5+- Kh8 34.Nf6 Qf8 35.Qh4 The mate threat is Qxh7 35...Qg7 36.Rb1 a4 37.Rb6 Ne7 38.Ng4 (38.Rb4 Nf5 39.Qg4 Qf8+-) 38...Ng8 (38...g5 39.Qg3+=) 39.Qg3 (39.Rb4 Ne7+=) 39...h5 (39...Qf8!? 40.Rb4 Ne7+=) 40.Ne3+= Nh6 41.Qh4 Nf5 42.Nf5 ef5 43.Qf4 Kh7 44.e6 (44.Qf3!? Qh6 45.Rb1+-) 44...fe6 (44...Qh6 45.Qd6 Qc1 46.Kh2 fe6 47.Ra2=) 45.Re6+= Rf8 (45...Qf8 46.Ra1+=) 46.Re5 (46.Qd6 Qf7+-) 46...Rff7 (46...Qb7!?+=) 47.Qf3 Rfd7 (47...Rfb7 48.Rd5 Rb1 49.Kh2+=) 48.Rd5 Rd5 49.Qd5 Qe7 50.Qe5?? (better 50.Qa2+-) 50...Qa3-+ 51.Kh2 (51.g4 Qc3 52.gf5 Qh3 53.fg6 Kg6 54.Qe8 Rf7 55.f4 Qg4 56.Kf2 Qf4 57.Ke2-+) 51...Qe7 52.Qc5 a3 53.Qc4 a2 54.Qe2 a1Q (54...Qe2 55.Kg3 f4 56.Kf4 Rf7 57.Kg3 Qf2 58.Kh2 a1Q 59.c4 Qag1) 55.Qf3 Qae1 56.g3 (56.Qc6 Ra1 57.Qd7 Qd7 58.f3 f4 59.c4 Qg3) 56...Q1e6 (56...Ra1 57.h4 Q7e4 58.Qh5 gh5 59.g4 Qf2 60.Kh3 fg4) 57.Kg2 Qe4 58.h4 (58.Qe4 Qe4 59.Kh2 Ra1 60.g4 h4 61.gf5 Rh1) 58...Qf3 59.Kf3 (59.Kh2 Ra1 60.c4 Qh1) 59…Qe4 0–1. BeepBeepImAJeep (2630) – KillerBateman (2470), lichess.org, 2015.

7.d4 d5 8.Nb5 (better 8.e5!?=+) 8...de4-+ 9.Ne2 Nf6 10.Ng3 Bb4 (10...Bd7 11.Qe2-+) 11.c3-/+ Be7 12.Be2 0-0 13.0-0 Bd7 14.Qc2 Bc6 15.c4 Na6 16.Rfd1 Nb4 17.Qb1 Rc8 (17...Bb5!? 18.cb5 Qd5 19.Rc1-+) 18.Nc3 e4 draws heavy fire (18.Na7 Rb8=+) 18...Qc7 (18...Bd6 19.Bc1-/+) 19.Nce4 Ne4 20.Ne4 Qf4 21.Bf3 f5 22.Bc1 (22.Nd2!? Bf3 23.Nf3 Rc4 24.Ra5-/+) 22...Qh4-+ 23.Nd2 Bd6 24.g3 Qh3 (24...Qd4 25.Nb3 Qc4 26.Na5-/+) 25.Bc6 (25.d5 ed5 26.cd5 Bb5 (26...Bd5? 27.Bd5 Nd5 28.Qa2+-) 27.Ra5 Bd3-/+) 25...Nc6-/+ 26.Nf3 Bb4 (26...f4 27.Ng5 (27.Qb7? fg3 28.fg3 Qg4-+) 27...Qh5 28.Bf4 Rf4 29.gf4 Bf4 30.Qh7 Qh7 31.Nh7 Kh7 32.d5-/+) 27.Bf4 Rcd8?? (better 27...Rfe8=+) 28.Ng5+- Qh5? (28...Qh6 29.d5 ed5 30.cd5 Qg6 31.dc6 Rd1 32.Qd1 bc6+-) 29.Ne6+- Rfe8 (29...Nd4 30.Nd4 Bc3 31.Ne6 Rd1 32.Qd1 Qd1 33.Rd1+-) 30.Nd8 Rd8 (30...Nd8 31.Bd2 Bd2 32.Rd2+-) 31.d5 Ne7 (31...Nb8 32.Bc7 Rc8 33.Ba5 Ba5 34.Ra5+-) 32.Qd3 (32.Bd2!? Bd2 33.Rd2 Ng6+-) 32...Ng6 33.Bd2?? (33.Bc7!? Rd7 34.Qe3 Nf8+- (34...Rc7?? 35.Qe8 Bf8 36.d6+-)) 33...Bc5? (better 33...Ne5 34.Qe3 Nf3 35.Kg2 Nd2 36.Rd2 Re8+=) 34.Re1 f4 35.Qe2 (35.gf4?! Nh4 36.Bc3 Nf3 37.Kf1 Ne1+=; 35.Ba5?! Ne5 36.Qe2 Nf3 37.Kg2 Ne1 38.Re1 Qe2 39.Re2 b6+-; 35.Bf4?! Rf8 36.Re4 Nf4 37.Rf4 Rf4 38.gf4 b6+-) 35...f3 (35...Qe2 36.Re2 fg3 37.hg3+-) 36.Qe4 (36.Qe6 Kh8 37.Ba5 Nf8+-) 36...Rf8 (36...Qh3 37.Qe6 (37.Qf3?! Rf8 38.Qg2 Bf2 39.Kh1 Qg2 40.Kg2 Be1 41.Be1 Ne5+=) 37...Qe6 38.Re6+- (38.de6? Rd2 39.Ra5 b6-+)) 37.Be3 (better 37.Ra5!? b6 38.Qe6 Kh8 39.Raa1+-) 37...Qh3 Threatening mate: Qg2 38.Qe6 (38.Qe6 Qe6 39.de6+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2555) – fmshawnrl123 (2285), lichess.org, 2017.

7.d4 Nf6=+ 8.Nb5? (better 8.e5!? Ne4 9.Nb5=+) 8...Ne4-+ 9.Bd3 Nf6 10.Nf3 d5 11.0-0 Bd7 12.c4 (12.Re1 Bb5 13.Bb5 Nc6-/+) 12...Bb5 13.cb5 Nbd7 14.Ne5 Ne5 (14...Bd6 15.Qf3-+) 15.de5-/+ Nd7 16.f4 Be7 17.Kh1 Qb6 18.f5 Nc5 19.Bd4 Qc7 (19...ef5!? 20.Qc2 g6-/+) 20.Rc1=+ b6 21.Qg4 g6 22.f6 (22.fe6 fe6 23.Bc5 bc5 24.Qe6 Qd7 25.Qf7 Kd8+-) 22...h5 (22...Bf8 23.Rc3-/+) 23.Qg3 (23.Qh3!? Bf8 24.Bg6=+) 23...Bf8-/+ 24.Rc3 Qd7 25.Rfc1 Nd3 (better 25...a4-/+) 26.Qd3+= a4 (better 26...Qd8+=) 27.Rc7+- Qd8 28.Rb7?? (better 28.Bb6 Bb4 29.Qd4+-) 28...Bc5+= 29.Bc5 (29.Rc5 bc5 30.Bc5 Rc8=) 29...bc5= 30.Rc5 Kf8?? (better 30...a3 31.Rc1 a2=) 31.Rcc7 Qe8 (31...Rh7 32.b6 h4 33.Qg6 Qc7 34.bc7 Re8 35.Qh7 Rc8 36.Qh8) 32.h4 (32.Rf7 Qf7 33.Qa3 (33.Rf7?! Kf7 34.b6 g5=) 33...Kg8 34.Rf7 Rh6 35.Qe7 Rh7 36.Rg7 Kh8 37.Rh7 Kg8 38.Qf7) 32...a3?? (better 32...Kg8+-) 33.Ra7 (33.Qc2 Rh7 34.Re7 Qc8+-) 33...Kg8 (33...Ra7 34.Ra7 Kg8 35.Qa3 Kh7+-) 34.Qa3 (worse 34.Rf7 Qf7 35.Ra8 Kh7 36.Qa3 Ra8 37.Qa8 g5+-) 34...Ra7 35.Qa7 Qb5 (35...d4 36.b6 g5+-) 36.Kh2 (36.Qa8 Qe8 37.Qe8 Kh7 38.Qf7 Kh6 39.Qg7) 36...Qe2 (36...Qe8+-) 37.Qd4 (37.Qb8 Kh7 38.Rf7 Kh6 39.Qh8) 37...Qe5?? (better 37...Qg4 38.Qc3 Qh4 39.Kg1 g5=) 38.Qe5 Kh7 (38...d4 39.Qe4 Kh7 40.Rf7 Kh6 41.Qf4 g5 42.Qg5) 39.Rf7 (39.Rf7 Kg8 40.Rg7 Kf8 41.Qb8) 1–0. BeepBeepImAJeep (2560) – jalelu (2160), lichess.org, 2017.

7.Nf3 Nc6

8.Nb5 d5 9.ed5 ed5 10.Qe2 Be6 11.Nbd4 =+.

8.Nb5 d6 9.Ra4 Nf6 =.

8.Nb5 d6 9.Bc4 Nf6 10.Bf6 gf6 11.0-0 Ne5 12.Ne5 de5 13.Qh5 (13.Ra4 Rg8=) 13...Bd7 (13...a4 14.Rfb1=+) 14.Rfb1 (14.Ra4 Bb4=) 14...b6 (14...a4 15.Na3 Qc7 16.Bb5=+) 15.d3 (15.Ra4 Bc5=) 15...h6 (15...a4 16.Qf3=+) 16.Na3 (16.Ra4 Rg8=) 16...Rg8 17.Bb5 Bb5 18.Nb5 Rg5 (18...a4 19.Ra2=+) 19.Qf3 a4 20.Ra2 Rg6 21.c4 a3 22.Rba1+= Ra5 23.Qd1 f5+= 24.ef5 ef5 25.Qf3 Qd7 26.Re1 f6 27.d4 Bb4= 28.Rd1 e4 29.Qb3 Bd6 30.f3 Bf4 31.Re1 e3 32.Re3 Be3= 33.Qe3 ½–½. Peters,Michael – Woschkat,Karl_Heinz, compuserve, 1996.

8.Nb5 d6 9.Bc4 Nf6 10.Bf6 gf6 11.0-0 Be7 12.d4 0-0 13.d5 ed5 14.Bd5 Bg4 15.h3 Bh5 16.g4 Bg6 17.c3 Qd7 18.Nd2 Ra6 19.f4 h6 20.Nc4 Kg7 21.Qa4 Rd8 22.Rfb1 Bf8 23.Nd4 Nd4 24.Qd7 Rd7 25.cd4 a4 26.f5 Bh7 27.Bb7 Ra7 28.Bd5 Rdc7 29.Rb4 a3 30.Ra2 Bg8 31.Kf2 Bh7 32.Ke3 Rc8 33.Rb3 Rac7 34.Kd3 Bg8 35.Raa3 Be7 36.Ra6 Rd8 37.Rbb6 Rcd7 38.Rc6 Bf8 39.Nb6 Re7 40.Rc2 Bh7 41.Bc6 Rc7 42.Nd5 Rcc8 43.Ra7 Rb8 44.Nf4 Rb3 45.Ke2 (45...Rc8 46.Rf7 Kh8 47.Ne6+- (< 47.Rf6 Bg8+-); 45.Kd2!? Kh8 46.Rf7 h5+-) 1–0. marekt – pcmvr, internet, 2005.

8.Nb5 d6 9.Bc4 Nf6 10.Bf6 gf6 11.d4 Rg8 12.0-0 a4 =+.

6.Na3 Nf6

7.Bc4 e6 8.e5 Ne4 9.d3? (better 9.Qe2 d5 10.ed6 Nd6 11.Nb5=+) 9…Qb6-+ (9...Qb6 10.de4 Qb2-+) 0–1. Maly,Wolfgang (2130) – FeBland,Jonathan S, corr ICCF EM/H/005 ICCF Email, 1999.

7.e5 Nd5 8.Nb5 d6 9.ed6 ed6 10.Nf3 Be7 (10...Nf4 11.Ra3=+) 11.Be2 (better 11.Bg7!? Rg8 12.Bb2=) 11...0-0=+ 12.0-0 Bf6 13.d4 Nc6 14.c4 Nc7 15.Nc7 Qc7 16.Qb3 Bg4 17.h3 (17.Qd3!?-/+) 17...Bf3-+ 18.Bf3 Nd4 19.Bd4 Bd4 20.Qb7 Qb7 21.Bb7 Ra7 22.Rab1 Bc5 23.Bd5 a4 24.Ra1 a3 25.Ra2 g6 26.Rb1 Kg7 27.Kf1 Re8 28.Rb3 Re5 29.h4 h5 30.g3 Rf5 (better 30...f6-+) 31.Kg2? (better 31.f4-/+) 31...Re5?? (better 31...Rf2!? 32.Rf2 Bf2 33.Ra3 Ra3 34.Kf2-+) 32.f4?? (32.Kf1 f6 33.f4-+) 32...Re3 33.Re3 Be3 34.Kf3 Bc5 35.g4 hg4 36.Kg4 Ra4 (better 36...f5!? 37.Kf3 Ra6-+) 37.h5-/+ gh5 38.Kh5 Rb4 (38...Kf6 39.Kg4-+) 39.Kg5 (better 39.Ra3 Kf6 40.Rg3=) 39...Rb2-/+ 40.Ra1? (better 40.Rb2 ab2 41.Be4-/+) 40...a2 41.Kf5 Bd4 (better 41...Re2-+) 42.c5=+ dc5 (42...Bc5 43.Ra2) 43.Ra2 Ra2 44.Ba2 f6 45.Bc4 Bc3 46.Ke6 Kg6 47.f5 Kg5 48.Bd3 Bd4 49.Kd5 Kf4 50.Kc4 Ke3 51.Bc2 Kf4 (51...Kf3 52.Kd5=+) 52.Bb1 (52.Bd3 Ke5=+) 52...Ke3 (52...Kf3 53.Bd3=+) 53.Bc2 Kd2 54.Bb1 Kd1 55.Be4 Kc1 56.Bd3 Kd2 (56...Be3 57.Kc3=+) 57.Be4 (57.Bb1!?=) 57...Ke2 58.Bd3 Kd2 (58...Kf3 59.Bc2=+) 59.Bb1 (59.Be4 Bg1=+) 59...Ke3 (59...Bf2 60.Ba2=+) 60.Bd3 (60.Bc2 Kf3=+) 60...Kf4 (60...Kf3 61.Kd5=+) 61.Bb1 Ke5 62.Bd3 Be3 63.Bb1 Kf4 64.Bd3 Ke5 (64...Kf3 65.Kd5=+) 65.Bb1 Bd4 (65...Bf2!?=+) 66.Bd3= Be3 (66...Kd6!?=+) ½–½. BeepBeepImAJeep (2615) – SupWitches (2425), lichess.org, 2018.

7.e5 Ne4 8.Bb5 =.

7.e5 Ne4 8.Nb5=.

7.Qf3 =+.

7.Bf6 ef6 8.Nf3 -/+.

5.a3 Na6

6.ab4 Nb4 7.c3 Nc6 8.d4 Qb6 9.Qc2 e5 10.d5 Nd8 11.Nd2 Bc5 12.Nc4 Qf6 13.Nf3 d6 14.Ra5 Ra5 15.Na5 Bg4 16.Be2 b6 17.Nb3 h5 18.h3 Bd7 19.Bc1 h4 20.Bg5 Qg6 21.Nc5 bc5 22.Bh4 Qg2 23.Rg1 Qg1 24.Ng1 Rh4 25.Bf3 Nf6 26.Bg2 Ke7 27.f3 Nh5 28.Qf2 g5 29.Ne2 f6 30.Kd2 Nf4 31.Nf4 Rf4 32.Ke3 Rh4 33.Qe1 Bh3 34.Bh3 Rh3 35.Kf2 Nf7 36.Kg2 Rh4 37.Qa1 Kf8 38.Qa7 Kg7 39.Qd7 Rf4 40.Qc7 g4 41.fg4 Rg4 42.Kf3 Rh4 43.Ke3 Rh3 44.Kd2 Rh2 45.Kd3 Rh3 46.Kc2 Re3 47.Qd7 Re4 48.Kd3 Rf4 49.Ke3 Rc4 50.Kd3 Rh4 51.Ke3 (51.Qf5 Rf4 52.Qd7-/+) 51...Kg6 52.Qe8 Rh8 53.Qd7 Rh7 54.Qe8 Kg7 55.Qd7 Rh4 56.Kd3 Kg6 57.Qe8 Rh3 58.Kc4 Rh8 59.Qd7 Rh5 60.Qe8 f5 61.Kb5 f4 62.Kc6 (better 62.Qe6 Kg7 63.Kc4-+) 62...Rf5 63.Qg8 Kf6 64.Kd7 (64.Qh7 f3 65.Qh4 Kg6 66.Qg3 Ng5-+) 64...e4 65.Ke8 (65.Qf8 Re5 66.Qg8 Rd5-+) 65...Ke5 (better 65...Ng5!? 66.Qh8 Kg6 67.Qg8 Kh5 68.Qh8 Kg4 69.Ke7 Re5 70.Kf6-+) 66.Qg7 Kd5 67.c4 Kc4 68.Qg6 Theme: Double Attack 68...Re5 (68...d5 69.Ke7 Rg5 70.Qa6 Kd4 71.Kf7-/+) 69.Kf7 Kd5 70.Qg2 (70.Qg8 e3 71.Qa8 Kd4 72.Qa1 Kd3 73.Qa6 Ke4 74.Qc4 Kf5 75.Qd3 Kg4 76.Qd6=) 70...c4?? (70...f3 71.Qd2 Kc6-/+) 71.Qd2= Kc6 72.Qd4 Rc5 (72...f3 73.Qc4 Kd7 74.Kf6=) 73.Qe4+= d5 Threatening mate... how? 74.Qg6 Kb5 75.Qb1 Kc6 76.Ke6 c3 77.Qa2 Kb5 (77...Kb6 78.Qb3 Kc7+-) 78.Qb3+- Kc6 79.Qa2?? (better 79.Qa3!? Kb5 80.Kd6+-) 79...Kb6 (79...Kb5 80.Kd6 Rc6 81.Kd5 Rc5 82.Kd6 Rc6 83.Kd7+-) 80.Qb3 (better 80.Qc2 Kb5 81.Ke5+=) 80...Ka6?? (better 80...Kc6=) 81.Qa4 Kb6 82.Qb4 (better 82.Kd6!? Rc4 83.Qb3 Ka6 84.Kd5 Rc8 85.Qa2 Kb5 86.Qe2 Kb6+-) 82...Kc6 83.Qa4?? (83.Qa3 Kb5 84.Kd6+-) 83...Kb6 84.Qb4?? (better 84.Kd6 Rc4 85.Qb3 Ka6 86.Kd5+-) 84...Kc6= 85.Qa4?? (85.Qa3 Kb5 86.Kd6+-) ½–½. BeepBeepImAJeep – Primus_Guna, lichess.org, 2017.

6.Bc4= e6 7.Nf3 b6 (7...ba3 8.Na3 Nf6 9.e5=) 8.0-0 Bb7 9.Re1 (9.d3 Nf6=) 9...Nf6 10.e5 (10.d3 Be7=+) 10...Nd5=+ 11.d4 (11.Bd4 Qc7 12.Bb5 Bc5=+) 11...Rc8 12.Bb5 ba3 (12...Be7 13.ab4 Bb4 14.Nfd2=+) 13.Ba3 Ba3 (13...Ndb4 14.Ba6 Na6 15.Bf8 Kf8 16.c3=) 14.Na3 (14.Ra3 Ndc7 15.Bd3 d6=+) 14...0-0=+ 15.Nc4?? (better is 15.c4 Nc3 16.Qb3 Nb5 17.Nb5 (17.Qb5? Nb4 18.c5 Bf3 19.gf3 bc5-+) 17...Bf3 18.gf3 Qg5 19.Kh1=+) 15...Nc3-+ (16.Nd6 Nd1 17.Nb7 Qc7-+) 0–1. Lowry,Paul – Luzuriaga,Norberto Horacio, corr or01–015 E–mail, 2001.

6.Nf3= ba3 7.Bd4=.

6.Nf3 Nf6 7.ab4 Nb4 8.Nc3 =.

6.Nf3 e6

7.ab4 ab4 8.Bb5 Nf6 +=.

7.ab4 ab4 8.c4 d6 9.d4 Nf6 10.Nbd2 Be7 11.Bd3 0-0 12.0-0 Nd7 13.Nb3 Qc7 14.Qe2 e5 15.c5 dc5 16.dc5 Bf6 17.Rfc1 Ndb8 18.Bc4 Nc6 19.Bd5 Be6 20.Be6 ½–½. Bosboom,Manuel – Langeweg,Kick, Netherlands, 2000.

7.ab4 ab4 8.Bc4 d6 9.0-0 Nf6 10.Bf6 (10.e5 Ne4+=) 10...gf6 (10...Qf6 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Kd7 13.d4=) 11.c3 (11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7=) 11...Bd7 (11...bc3 12.Nc3 Rg8 13.d4=) 12.cb4 (12.Qe2 Bh6=) 12...Nb4 (12...b5 13.Be2=+) 13.Nc3 Be7 (13...Ra1 14.Qa1 Nc6 15.Rb1=) 14.Rb1 Nc6 15.d4 0-0 (15...Qc8 16.Qd2=) 16.d5 (16.Qd2 f5 17.ef5 d5+=) 16...Na5 17.de6 (17.Bb5!?=) 17...fe6=+ 18.Ba2 Kh8 19.Nd4 d5 (better is 19...Qc8!? 20.Qd2 Nc6=) 20.ed5+= ed5 (20...e5 21.Ne6 Be6 22.de6+=) 21.Bd5 Bc5 (21...Qc7 22.Ndb5 Qd8 23.Qf3+=) 22.Nf3 (22.Re1 Nc6 23.Ne6 Be6 24.Re6 Qd7+/-) 22...Ra6 (22...Re8 23.Qc2+=) 23.Qc2 (23.Re1 Bc6+=) 23...Bc8 (23...Qc8 24.Ne4 Ba3 25.Qd3+=) 24.Rfd1 Rd6 25.Qa2 (25.Kh1 b6+=) 25...Bf5 26.Rbc1 b6 (26...Nc6 27.Be4 Be4 28.Rd6 (28.Ne4?? Rd1 29.Ne1 Rc1-+) 28...Bd6 29.Ne4+=) 27.h3 (27.Nd4 Bd4 28.Rd4 Nc6+=) 27...Re8 28.Nh4 (28.Nd4 Bd4 29.Rd4 Nc6=) 28...Bc8= 29.Qb1 Ba3 30.Rc2 Bc5 (30...Bb7 31.Rcd2=) 31.Qc1 (31.Rcd2 Nc4 32.Rd3 Ne5=) 31...Re5? (better is 31...Nc6 32.Ng6 Kg7=) 32.Ng6!+- (32...Kg7 33.Ne5 fe5 34.Rcd2+-) 1–0. Volke,Karsten (2470) – Wegner,Hannu (2390), Bundesliga, 1993.

7.e5 =.

7.ab4 Nb4

8.Bb5 Nf6 9.Nc3 Be7 10.0-0 0-0 11.e5 Ne8 12.Na4 (12.Ba4 d5=) 12...d6+= 13.c3 Nd5 14.c4 Nb4 15.d4 b6 16.Qe2 Bb7 17.Rac1 (17.Rfd1 Rb8+=) 17...Rb8+= 18.Rfd1 (18.Nc3 Nc7 19.ed6 Qd6+=) 18...Nc7-/+ 19.ed6 Bd6 20.Nc3 Bf4 21.Rb1 Nb5 22.Nb5 Bc6 ½–½. Recasens Sanchez,JA (2120) – Guevara i Pijoan,J (2020), AEAC W/X COPA/Pr–01, 2008.

8.Bb5 Nf6 9.e5 Nfd5 10.0-0 =.

8.Bb5 b6

9.0-0 Bb7

10.Nc3 Nf6 11.e5 Ne4 =.

10.d3 Bc6 11.Na3 =.

10.d3 Nf6

11.c3 Nc6 12.c4 Bb4 13.Qa4 Na7 =.

11.c3 Nc6 12.c4 Bb4 13.e5 Ng4 14.h3 Nh6 15.Na3 =+.

11.c3 Nc6 12.c4 Bb4 13.e5 Ng4 14.h3 Nh6 15.Nbd2 =.

11.c3 Nc6 12.c4 Bb4 13.e5 Ng8 14.Nbd2 Nge7 15.Qe2 0-0=+ 16.Ne4 Nf5 17.Rfc1 d5 18.ed6 Nd6 19.Nd6 Qd6 20.Qe4 f6 21.d4 Rac8 22.Ba4 Nd8 23.Qe3 Nf7 24.Ne1 e5 25.Rd1 ed4 26.Bd4 Bc5 27.Bd7 Rc7 28.Bc5 Qc5-/+ 29.Qb3 Be4 30.Bb5 Ne5 31.Ra2 Rcc8 32.Rad2 Bg6 33.Rd5 Qb4 34.Qh3 a4 35.Ra1 Ra8 36.Qa3 Qa3 37.Ra3 Bf7 38.Rd4 Rfc8 39.Ra4 Ra4 40.Ba4 g5 41.Bc2 Rc4 42.Rd6 Rc6 43.Rc6 Nc6 44.Be4 Nd4 45.g4 Kg7 46.f3 f5 47.gf5 Kf6 48.Kf2 Nf5 49.Ke2 Bc4 50.Kd2 h5 51.Nc2 Be6 52.Kd3 Ke5-+ 53.Ne1 h4 54.Nc2 Nd6 55.Ke3 Bf5 56.Bd3 Bd3 57.Kd3 Nf5 58.Ne1 Kf4 59.Ke2 Nd4 60.Kf2 Ke5 61.Nd3 Kd5 62.Ke3 b5 63.Nf2 Ne6 64.Nd1 b4 65.Nb2 Nf4 66.Nd1 Kc4 (67.Ke4 b3-+) 0–1. Woelfelschneider,Peter – Luzuriaga,Norberto Horacio, TT–01 TSC, 2001.

11.c4 Be7 =.

5.a3 b3

6.cb3+- d5 7.e5 (7.ed5 Qd5 8.Nc3 Qd8+=) 7...Nc6 8.d4 Bf5 9.Nf3 e6 10.Bd3 Nge7 11.0-0 Bd3 12.Qd3 h5 (12...Rc8 13.Rc1=) 13.Nbd2+= Nf5 14.Rac1 Be7 15.g3 (better 15.Kh1!?+=) 15...g5=+ 16.Ne1 g4 17.f3 (17.Nc2 h4=+) 17...Rg8 (17...Qb6!?-/+) 18.fg4=+ hg4 (18...Rg4 19.Nc2=+) 19.Ng2 (19.Qb5 Qd7 20.Qd3 Rh8=) 19...Bg5 (19...Qb6 20.Rf5 ef5=+) 20.Rcd1? (better 20.Nf4!?=) 20...Qb6-/+ 21.Nf4 (21.Kh1 Rh8-/+) 21...Nfd4 (21...Ne5 22.Qe2 Nf3 23.Nf3 Bf4 24.Ne1 Be3 25.Kg2-/+) 22.Bd4 (better 22.Kh1!?-/+) 22...Qd4-+ (22...Nd4?! 23.Kg2-/+) 23.Qd4 Nd4 24.b4 (24.Rf2 Be7 25.Nh5 Rg5 26.Nf6 Bf6 27.ef6 e5-+) 24...ab4 25.ab4 Ra2 (25...Nc6 26.Rfe1-+) 26.Kh1 (26.Rf2 b5-+) 26...Nc2 (26...Nc6 27.Rfe1-+) 27.Rc1 (27.Nb3 Nb4 28.Ra1 Ra1 29.Ra1 Nc6 30.Ra8 Bd8-+) 27...Kd7 (27...Nb4!? 28.Rfd1-+) 28.Nb3 b6 29.Rf2 Rc8 30.Kg1 Nb4 31.Rc8 Rf2 32.Rg8 Rb2 33.Rg5 Rb3 34.Rg4 (34.Nh5 Rb1 35.Kg2 Rb2 36.Kg1 Nd3 37.Nf6 Ke7 38.Ng8 Kd8-+) 34...Rb2 (34...Nc6 35.Rg5-+) 35.Nh5? (better 35.Rg7 Ke8 36.Rg8 Ke7 37.Rc8-/+) 35...Nd3-+ 36.Nf6 Ke7 37.Rg8 (37.Ng8 Kf8 38.Nf6 Ne5-+) 37...Ne5 38.Nh7 d4 39.g4 (39.Ra8 Nf3 40.Kf1 Nh2 41.Ke1 Nf3 42.Kf1-+) 39...d3 40.g5 d2 41.Rd8 (41.Re8 Ke8 42.Nf6 Kd8 43.Kf2 d1Q 44.Ke3 Qd2 45.Ke4 Rb4 46.Ke5 Qh2) 41…Kd8 (41...Kd8 42.Kf2 d1Q 43.Ke3 Qe1 44.Kd4 Rb4) 0–1. BeepBeepImAJeep (2570) – gnejs (2570), lichess.org, 2019.

6.cb3+= d6 7.b4 (7.Nf3!?+=) 7...ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Nf6 10.d3 (10.Bf6 gf6 11.Bb5 Nc6=) 10...Nc6 11.b5 (11.Qa4 e5=) 11...Ne5 (11...Qa5 12.Nd2 Qb5 13.Bf6 gf6 14.d4-/+) 12.Nf3 (12.Nc3 Ng6=) 12...Bg4 13.Be2 Bf3 14.gf3 Qd7 (14...e6 15.Bc3=) 15.d4 Ng6 16.Nc3 b6 17.Qa4Qb7 (17...e6 18.Qa8 Qd8 19.Qd8 Kd8 20.d5+=) 18.Qa6 Qc7 19.Kd2 e6 (19...Qb8 20.Rc1 Kd8 21.Na4+-) 20.Rc1 Be7? (better 20...Qd7 21.Na4 Ne7+-) 21.Nd5! Qd7 (21...Nd5 22.Rc7 Annihilates a defender: c7) 22.Rc7 (better 22.Nb6 Qd8 23.Rc8 d5+-) 22...Qd8 (22...ed5 23.Rd7 Nd7 24.Qa8 Bd8 25.Qd5+-) 23.Rc8 (better 23.Nf6 Bf6 24.Rc8+- (24.Qb6?! 0-0+-)) 23...ed5 24.Rd8 Bd8 25.e5 (25.Qb7 0-0+-) 25...de5 26.de5 Nd7 27.Qb7 Nge5 (better 27...Nf4+-) 28.Qd5 f6 29.f4 Ng6 (29...Nf7 30.Bc4 Rf8 31.Qc6+-) 30.Bh5 Rf8 (30...Bc7 31.f5 Bh2 32.fg6 hg6 33.Bg6 Ke7 34.Qf7 Kd6 35.Bf5+-) 31.f5 Ke7 (31...Bc7+-) 32.Qe6 1–0. BeepBeepImAJeep (2570) – Hard_dominant (2330), lichess.org, 2019.

5.a3 Qb6

6.a4 Nf6 7.e5 Nd5 8.Nf3 Qg6 9.g3 b6 10.Bd3 Qh5 11.Be4 Bb7 12.0-0 Ne3 13.de3 Be4 14.Nfd2 Bg6 15.Qh5 Bh5 16.Nc4 Ra7 17.Nbd2 Rc7 18.Rfc1 Rc6 19.Bd4 Be2 20.Nb6 h5 (20...d6!? 21.f4 de5 22.fe5 f6 23.ef6 gf6+= (worse is 23...ef6 24.Nb3+=)) 21.Nb3= Rhh6 22.Nd5 Bf3 23.c4 bc3 (23...e6!? 24.Nb6 h4+=) 24.Nc3+/- Rc8 25.Na5 Nc6 26.Nb3 Nb4 27.Nd2 Ba8 28.Nd5! (28.Nd5 Rhc6 29.Rc6 Nc6 30.Bb6+-) 1–0. Kazimierski,Tomasz – Tmkan, playchess.de, 2001.

6.ab4 Qb4 7.Ra2 Qe4 8.Ne2 Nc6 9.Nbc3 Qf5 (9...Qe5!?-/+) 10.Ng3+= Qe5 11.Be2 b6 12.0-0 Qb8 13.Re1 e6 14.Nh5 Kd8 15.Nb5 Nge7 16.Ng7 (worse is 16.Bg7 Bg7 17.Ng7 Rg8-/+) 16...Bg7 17.Bg7 Rg8 18.Bb2 Na7 19.g3 Bb7 20.Na7 Ra7 (worse is 20...Qa7 21.Bd3 Qb8 22.Be5+/-) 21.c4 f5 (21...Qd6!?=) 22.d4+/- Be4 23.d5 ed5 24.cd5 Qd6 (24...Bd5!? 25.Ra4 Rg6+=) 25.Ba3+/- Qe5 26.d6 Nc8 (26...Nd5!? 27.Bc4 Re8+-) 27.Bh5 b5 28.f3 b4 29.Bb2 (29.fe4?! ba3 30.ef5 Qc5 31.Kh1 Nd6+-) 29...Qd6 30.fe4 Qd1 31.Bd1 (worse is 31.Rd1 fe4 32.Bd4 b3+-) 31...f4 32.Bb3 Rg6 33.Bf7 Rd6 34.gf4 1–0. Benassi,Aspasio (2145) – Lattouf,Sigfrido (1745), RA–2012–0-00251, 2012.

6.d4 e6 7.Nf3 Nf6 8.Bd3 ba3 (8...Nc6 9.a4=+) 9.Ba3= Ba3 (9...Nc6 10.c3=) 10.Ra3 (10.Na3 Qb4 11.Qd2 Qd2 12.Kd2 d5=) 10...d6 (10...Nc6 11.c3 d6 12.Nbd2=+) 11.0-0 0-0 12.Nbd2 Na6 (12...Nc6 13.Qa1=) 13.c3 (13.Qa1 Nb8 14.Nc4 Qc7 15.Nd6 Qd6+-) 13...Bd7 (13...Qc7 14.Qa4 b6 15.Rb1=) 14.Nc4+= Qc7 15.Na5 (worse 15.Ra5 d5 16.ed5 ed5 17.Ra6 ba6-+ (17...Ra6?! 18.Nce5-/+; 17...dc4?! 18.Ra8 Ra8 19.Bb1=)) 15...b5 16.Qd2 (16.Qe2 Ra7+=) 16...Rfb8 Black plans b4 (16...e5 17.Rfa1 Rfc8 18.Qe1+=) 17.Rfa1 b4 18.cb4 (18.Rb3!?+=) 18...Nb4= 19.e5 Nd3 (better 19...de5!? 20.de5 Nfd5=) 20.ef6+- (20.Qd3?! Bb5 21.Qb1 de5 22.de5 Nd5=+) 20...Bb5?? (better 20...Nf4! 21.fg7 e5+=) 21.Qg5+- (21.Qg5 Kf8 22.Qg7 Ke8 23.Qg8 Kd7 24.Qf7 Kd8 25.Qf8 Kd7 26.Qg7 Kc8 27.f7 Qf7 28.Qf7+-) 1–0. UncleBulgaria (2445) – Chace (2195), ChessWorld.net, 2017.

6.Be5 d6 7.Bb2 ba3 8.Ba3 Nf6 =+.

6.Nf3 ba3 7.Ba3 e5 8.Bc4 (8.Bf8 Kf8 9.Nc3 d6=) 8...Nf6 9.Bf8 (worse is 9.Ne5 Qd4 10.Bf7 Kd8-+) 9...Kf8 (9...Rf8 A) 10.Ne5? Qd4 (10...Ne4?! 11.Qe2 Qd4 12.Ra4 Qe5 13.f3-/+) 11.Nc3 Qe5-+; B) 10.Nc3+=) 10.Nc3 d6 11.h3 (11.Ng5 Bg4 12.Qb1 Qb1 13.Rb1 Bh5 14.Rb7 Nbd7=) 11...Be6 12.Be6 fe6 13.0-0 Qc6 14.Qe2 Nbd7 15.Rfb1 Ke7 16.Qe3 Rhc8 17.Nb5 (17.Ra3!?-/+) 17...Qe4-+ (17...Ne4 18.Na7 Ra7 19.Qa7-/+; worse is 17...Qc2 18.Nc3+=) 18.Qa3 Nc5 19.d4 ed4 20.Nfd4 e5 21.Re1 Qf4 (better is 21...Qg6-+) 22.g3+= Qd2 (22...Qg5 23.f4 Qg6 24.fe5 Nfe4 25.Nd6 Nd6 26.ed6 Kd8+-) 23.Nf5+/- Kf8 24.Nbd6 (24.Nfd6 e4+/-) 24...Rc7 25.Re5 b6 (25...Qc2?? 26.Nd4 Qd2 27.Rc5+-) 26.Rae1 (26.Nc4!? Qc2 27.Nb6+/-) 26...Rd8= (26...Qc2 27.Qe3 Qa4 28.Re7+-) 27.Nc4 Qc2 28.Nb6 Rd1 (better is 28...a4 29.Na8 Ra8-/+) 29.Qa5?? (better is 29.Rd1 Qd1 30.Kg2+/-) 29...Re1-+ 30.Re1 Qf5 31.Qa8 Kf7 32.Qd8?? (better is 32.Nc4 Kg6 33.Ne5 Kh6 34.Qa5-/+) 32...Ne6 33.Qd6 Ne4 (33...Ne4 34.Qc7 Nc7-+) 0–1. Fabisch,Christian (2125) – Rohler,Siegfried (2180), Verschiedene AUT, Steirische Landesliga, 2014.

6.Nf3= ba3 7.Ba3 Nf6 8.Nc3=.

6.d4 Nf6

7.e5 Nd5

8.c4 bc3 9.Nc3 Qb2 10.Nd5 Na6 11.Ba6 Ra6 12.Nc7 Kd8 13.Na6 Qc3 14.Kf1 ba6 15.Ne2 +-.

8.c4 bc3 9.Nc3 Qb2 10.Nd5 Na6 11.Ba6 Ra6 12.Nc7 Kd8 13.Na6 Qc3 14.Kf1 Qc4 15.Qe2 +-.

8.c4 bc3 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 d6 =.

8.Bc4 Qc6!? 9.Be2 ba3 10.Ra3 b5 -/+.

8.Bc4 Qc6-/+ 9.Qf3?? Qc4-+ 10.Qe4 (10.Nd2 Qc6-+ (10...Qc2?! 11.Rc1 Qc1 12.Bc1=+)) 10...ba3 11.Ra3 (11.Ba3 f5 12.ef6 Nf6 13.Qe3-+) 11...Qb4 12.c3 (12.Ke2 Qb2 13.Qd5 Qb1-+) 12…Qb2 (13.c4 e6 14.cd5 Ba3 15.Na3 Qa3 16.de6 de6-+) 0–1. Hasler,Ulrich – Petrini,M, corr, 1993.

8.Bc4 Nf4 9.Qf3 ba3 The passed pawn on a3 will quickly become a dangerous weapon 10.Bf7 (10.Qf4? Qb2 (10...ab2?! 11.Bf7 Kd8 12.Ra2=+) 11.Qf7 Kd8-+) 10...Kd8 (10...Kf7 Decoy theme: f7 11.Qf4) 11.Bc3+= (11.Qf4?? Qb2 (11...ab2?! 12.Ra2=+) 12.Ra3 Qb1 13.Kd2 Qb4 14.Rc3 Na6-+; < 11.Ba3 Qd4 12.c3 Qe5 13.Kd1 Qf6-+) 11...Ne6 12.Be6 (< 12.Na3 Ng5 (< 12...Nd4 13.Qe3 Nbc6 14.Ne2 Nc2 15.Nc2 Qe3 16.Ne3+-) 13.Qf5 Qc6=+ (< 13...Nf7 14.Qf7 Qc6 15.Qf3+=)) 12...Qe6 13.Ra3 a4 14.Nh3 h6 (14...Qg6 15.Ra2=) 15.0-0 g5 16.Qe4 (16.d5!? Qg6 17.Qe3+=) 16...d5= 17.Qe3 Qg6 18.Ra2 Bf5 19.Na3 e6 20.Rb1 Rh7 21.Bb4 Bb4 22.Rb4 Nc6 23.Rb6 Rf7 24.c4 Qh5 25.Rd2 Rc8 26.Nb5 Na5 (< 26...dc4 27.Nd6+/-) 27.Nd6 Nc4 28.Nc4 Rc4 29.Qa3 Ke8 30.Kh1 (30.Rb4 Rc2 31.Ra4-+) 30...Bh3-+ 31.gh3 Qg6 32.f3 Qf5 33.Kg2 h5 (34.Qe3 Rfc7-+) 0–1. Borrmann,Fritz – Woelfelschneider,Peter, CiF, 1989.

6.Nf3 Nc6

7.a4 Nf6 8.Bd3 d5 9.ed5 Nd5=.

7.ab4 Qb4 8.Nc3 Nf6 =.

7.ab4 Nb4 8.Nc3 (8.Bd4 Qc7 9.Nc3 f6=) 8...Nf6 9.Bc4 e6 (9...d5 10.ed5 Bg4 11.Ba3 Bf3 12.gf3=+) 10.0-0 Be7 11.Re1 (11.e5 Ng4=) 11...0-0=+ 12.Ba3 (12.Bb3 d6=+) 12...d6 (12...Qc7 13.Bb5=+) 13.Bb4 (13.Bb5 Bd7 14.Bd7 Nd7=+) 13...Qb4 14.Qe2 Qc5 15.d4 Qc7 (15...Qc6 16.Ra4=+) 16.Nb5 Qb6 (16...Qd8 17.Bd3=+) 17.Reb1 Bd7 (17...Rd8 18.Ra4=+) 18.Bd3 Nh5 19.Qe3 g6 20.e5 (20.Ra4 Rfc8=) 20...de5 (20...Bb5 21.Rb5 Qc7 22.ed6 Bd6 23.Rh5 gh5 24.Qg5 Kh8 25.Qf6 Kg8 26.Ng5+=) 21.Ne5 Bc6 22.c4 Nf6 (22...Qd8 23.Be4 Ra6 24.Qf3=) 23.Nd6 (23.Ra4 Qd8=) 23...Qc7=+ Black prepares a4 24.Nb5 Bb5 25.Rb5 a4 (25...Rfd8 26.Rab1 Rab8 27.Qf4=+) 26.Rab1 Attacks the backward pawn on b7 26...a3 (26...Ra7 27.Qf3 Qd8 28.Rb7 Rb7 29.Rb7 (worse 29.Qb7 Qd4 30.Qe7 Qe5-/+) 29...Qd4 30.Nc6 Qa1 31.Rb1+=) 27.Rb7+= Qb7 (27...Qb7 28.Rb7 a2+=). Gretencord,Ulrich (1925) – Moeller,Reinhold (2125), DESC, 2001.

7.ab4 Nb4 8.Nc3 Nf6 9.Be2 e6 (9...d5 10.ed5 Bg4 11.h3=) 10.0-0 (10.e5 Nfd5=) 10...Be7 (10...d6 11.e5 de5 12.Ne5=) 11.d4 (11.e5 Nfd5=) 11...0-0 12.e5 Nfd5 13.Na4 Qc6 Attacking the backward pawn on c2 14.c3 Na6 15.c4 Nf4 16.c5 Bd8 17.Re1 (17.Bc3 Nb4 18.Re1 Nbd5=) 17...Ne2 18.Qe2 Nb4 19.Bc3 Nd5 20.Bd2 f6 21.Rec1 (21.Reb1 Bc7=+) 21...Qa6 (21...Bc7 22.Rcb1=+) 22.Qe4 f5 (22...Bc7 23.Rcb1=) 23.Qc2 (23.Qe1 Qd3=) 23...Qc6 24.Qb3 Bc7 (24...Ra6 25.Qd3=) 25.h4 (25.Rcb1 Rf7=) 25...Ra6 26.h5 f4 27.Qd3 Bd8 (27...Ra8 28.Nb6 Bb6 29.cb6 Qb6 30.Ng5+=) 28.Nb6 Rf5 (28...a4 29.Nd5 ed5 30.Ne1=) 29.h6 g6 (29...g5 30.Rc4+=) 30.Rc4+= Rh5 31.Ba5 (31.Ra5 Ra5 32.Ba5 Rh6+=) 31...Rh6= (31...Nb6 32.cb6 Rh6 33.Rc6 dc6 34.Qa3+-) 32.Nd2 (32.Ra3 Qb5 (32...Bb6?? 33.cb6 Rh5 34.Rc6 dc6 35.Bd2+-; 32...Nb6 33.cb6 Qb5 34.Rc8 Ra5 35.Rd8 Kf7 36.Qd2+-) 33.Nc8 Ra5=) 32...Qb5 (32...Nb6? 33.cb6 Qb5 34.Qc3+-) 33.Rb1 Qa5 34.Nc8 Qa3 (34...b5 35.cb6 Bb6 36.Rcc1+- (36.Nb6?! Rb6 37.Rb6 Nb6=)) 35.Nb3 (35.Qa3 Ra3 36.Nd6 b6=) 35...Qa2 (35...Bc7 36.Rcc1=) 36.Nd6 (36.Rcc1 Bh4 37.Qd2 Bd8=) 36...Ra8 (36...Be7 37.Rcc1 (37.Nb7 Bh4 38.Nd2 Ra3=) 37...Bd6 38.cd6+=) 37.Rcc1 (37.Nc1 Qa5 38.Ne2 b6+=) 37...Bh4 (37...Qa6 38.Qf3 Qc6 39.Nd2+=) 38.Ne4 (38.Qd2 Kg7+=) 38...Qa6 39.Qd2 Qa7 40.Nd6 (40.Nc3 Nc3 41.Rc3 Bg5+=) 40...Be7= 41.Nc4 (41.Nb5 Qb8=) 41...Qb8 (41...Rh4 42.Nba5 Rb8 43.Rb5+=) 42.Qd3 (42.Nba5 Ra7+=) 42...Qf8 43.Nbd2 (43.Ra1 Ra1 44.Ra1 Rh5=) 43...Rh5 44.Qf3 (44.Rb7?? Qh6 45.Kf1 Rh1 46.Ke2 Rc1-+) 44...Ra7 (44...Ra2 45.Ra1 (45.Rb7? Qh6 46.g3 fg3 47.fg3 Rd2-+) 45...Ra6 46.g4 fg3 47.Qf8 (47.Qg3?? Rg5-+; worse 47.fg3 Rf5 48.Qd3 Bc5=+) 47...Bf8 48.fg3=) 45.Kf1 (45.g4 fg3 46.Qf8 Kf8 47.fg3 Rg5=) 45...Ra2 (45...Rh1 46.Ke2 Rc1 47.Rc1=) 46.Ke2 (46.Rd1 Rh1 47.Ke2 Rd1 48.Kd1 Qf5=+) 46...Qa8 47.Rb2 (47.Rb5 Qa6 48.Qb3 f3 49.Kf3 Bg5-/+) 47...Rb2 48.Nb2 Rh2 (48...Qa6 49.Nd3=+) 49.Nbc4= Qa4 (49...Qa6 50.Rb1=+) 50.Qe4 (50.Rb1 Qa6=) 50...Qa6=+ 51.Kf3 (51.Qf3 Bd8=+) 51...g5 52.Qc2 (52.Nb3 Qc6 53.Nbd2 Rh4=+) 52...Kg7 53.Rg1 (53.Qe4 b5 54.cb6 Nb6-/+) 53...h5 (53...b5 54.cb6 Nb6 55.Nb6 Qb6 56.Qe4-/+) 54.Qb2 (54.Ke2 g4 55.Nb3 b6-/+) 54...g4-/+ 55.Ke4 f3 (55...Bh4 56.Ra1 Qc6 57.Na5-+) 56.gf3= Rf2 57.fg4 h4 58.g5 (58.Rc1!?-/+) 58...Qc6 (58...b5 59.cb6 Qa8 60.Kd3 Nb4 61.Kc3 Rf3 62.Nf3 Qf3 63.Kd2 Qf2 64.Kc3 Qg1 65.Nd6 Nd5 66.Kc4 Bd6 67.ed6 Qf1 68.Kb3 Qb5 69.Kc2 Qb2 70.Kb2 Nb6 71.d5-+) 59.Na5 (59.Kd3 Bc5! 60.dc5 Nf4 61.Kc3 Ne2 62.Kb4 Ng1-+) 0–1. Gierth,Karlheinz (2260) – Kreutzer,Hans_Juergen (2395), BdF Pyramide, 2005.

7.Bc4 e6 8.a4 (8.0-0 Nf6 9.Qe2 h5=) 8...Nf6 9.Qe2 (9.e5 Nd5=+) 9...Be7 (9...Bc5 10.0-0-/+) 10.e5=+ Nd5 11.0-0 0-0 12.Qe4 (12.d4 d6=+) 12...d6 13.ed6 Bd6 14.Bd5 ed5 15.Qd5 Qc7 (15...Rd8 16.Qg5 Bf8 17.Re1-/+) 16.d3 (16.Re1 Ne7 17.Qd4 Nf5-+) 16...Ne7 17.Qe4 (17.Qb3 Bg4 18.Nbd2 Rac8-/+) 17...Rd8 18.Rc1 (18.Be5 Nf5 19.d4 Be5 20.de5 Ne7-+) 18...Bf5 19.Qh4? (better 19.Qe2-+) 19...Bf4 20.Nbd2 (20.Nfd2-+) 20...Ng6 21.Qh5 Rd5 (21...Rd5 22.Nd4 Bd2 23.Nf5 Bc1 24.Rc1 Re8 25.Nh6 gh6 26.Qd5 Qc2-+) 0–1. Pachurka,Roland – Gburek,Juergen, DESC, 2005.

7.d4 e6 8.a4 d5 9.ed5 (9.Nbd2 Nh6=+) 9...ed5 10.Bb5 Bg4 (10...Bd6 11.c4 bc3 12.Nc3-/+) 11.0-0 (11.h3 Bf5=+) 11...Bd6 12.c4 (12.h3 Bf3 13.Qf3 Nge7=+) 12...bc3-/+ 13.Nc3 Nge7 14.h3 Be6 (better is 14...Bh5-/+) 15.Bd3? (15.Ba3 Bb4 16.Bb4 ab4=+) 15...Nb4?? (15...Qb2 16.Nb5 Rd8=) 16.Nb5 0-0 (16...Nd3 17.Nd6 Qd6 18.Qd3=+) 17.Re1 (17.Nd6 Qd6 18.Ba3 Nec6=+) 17...Bf4 (17...Nd3 18.Qd3 Rfe8 19.Ba3=+) 18.Bc1=+ Ng6 19.Rb1 Bc1 20.Rc1 Nf4 21.Bb1 Bd7 22.Nc3 Qh6 23.Ne5 Qg5-+ 24.g3 Nh3 25.Kg2 Be6 26.Rh1 Nf4 27.Kg1 Ng6 28.Rh5 Qf6 29.f4 Rfc8 30.f5 Ne5-+ 31.de5 Qe5 32.fe6 Qg3 33.Kh1 Rc3 34.Rc3 Qc3 35.Qf1 f6 36.Bh7 Kf8 37.Bf5 Ke7 38.Rh3 Qc5 39.Rh7 Rg8 40.Qf3 Qc1 41.Kh2 Qg5 42.Rh3 Rc8 43.Rh5 Qd2 44.Qg2 Qg2 45.Kg2 Na6 46.Bg4 Rc2 47.Kf3 Nc7 48.Rh7 Ne6 49.Be6 Ke6 50.Rg7 Rb2 51.Rg1 Ra2 52.Re1 Kd6 53.Rb1 Ra4 (54.Rb6 Ke5 55.Rb7 Ra3 56.Ke2 d4-+) 0–1. Luzuriaga,Norberto Horacio – Sternik,Ryszard, corr or01–005 E–mail, 2001.

7.d4 e6 8.Bd3 Nf6 (8...ba3 9.Bc3=+) 9.0-0 d5 10.ed5 (10.e5 Nd7=) 10...Nd5 11.c4 (11.Re1 Be7=+) 11...bc3-/+ 12.Bc3 Nc3 (12...Be7!?-/+) 13.Nc3=+ Be7 (13...Bd6 14.Nb5 Qd8 15.Qc2=) 14.Rb1 (14.d5 Na7=) 14...Qd8=+ 15.Nb5 0-0 16.Ne5 Ne5 (16...Na7 17.Qc2 Nb5 18.Bh7 Kh8 19.Rb5 Ba3 20.Be4=) 17.de5= Bc5 (17...Bd7 18.Qc2 Rc8 19.Bh7 Kh8 20.Qd3 Bb5 21.Rb5=) 18.Rb3 (better 18.Bh7 Kh7 19.Qc2 Kg8 20.Qc5+-) 18...g6 19.Qc1 b6 20.Be4 Rb8 21.Qh6 f5 (21...Qe7 22.a4=+) 22.ef6 (22.Bf3 Qe7=+) 22...Rf6 23.Rh3 (23.Rd3 Qf8 24.Qd2 Ba6-/+) 23...Qe7 (better 23...Bf2 24.Kh1 Qd7-+) 24.Rd1? (better 24.a4!?-/+) 24...Bf2 (24...Rf2 25.Kh1 Bb7 26.Bb7 Qb7 27.Rg3-+) 25.Kh1 Bd7 26.Nd6 (26.a4 Rbf8 27.Qd2 Bb5 28.ab5 a4-+) 26...Rbf8 (26...Bc5 27.Nc4-+) 27.Bc2?? (27.Bf3 Rf4 28.Be2-+) 27…Bc5 (27...Bc5 28.Nf5 ef5 29.Bb3 Kh8-+) 0–1. tsodikovich (1825) – kimm1v1 (2010), gameknot.com, 2015.

7.d4 e6 8.Be2 d5 9.ed5 ed5=+.

6.Nf3 e6

7.ab4 Qb4 8.Bd4 Nc6 9.c3 (9.Be3 Nf6 10.Nc3 Ne4 A) 11.Nb5 Rb8 12.c3 (12.Rb1 Qa4 13.Ra1 Qb4 14.Rb1 Qa4 15.Ra1) 12...Qb2 13.Bc4 Nb4 14.cb4 d5 15.Bb3; B) 11.Ne4 Qe4 12.Bd3 Qd5 13.0-0 Be7 14.Qe2 a4 15.Rab1) 9...Qd6 (9...Qb2 10.Qa4 (10.Na3 Nd4 11.cd4 Ba3 12.Rb1 Qa2 13.Ra1 Qb2 14.Rb1 Qa2 15.Ra1 Qb2) 10...Nf6 11.Bd3 b5 12.Bb5 Nd4 13.cd4-/+ (13.Nd4 Qc1 14.Qd1 Qd1 15.Kd1 Ne4) 13...Qc1 14.Qd1 Qd1 15.Kd1 Ne4) 10.Na3 (10.e5 Qb8 11.Na3 Nd4 (11...Nh6 12.Nb5 b6 13.Bd3 Ng4 14.Be4 Be7 15.0-0 0-0 16.h3) 12.cd4 A) 12...Ne7 13.Nb5 (13.Bd3 Nd5 14.Nb5 Be7 15.Be4 Nb4 16.0-0) 13...Nc6 14.Bd3 Be7 15.0-0 0-0 16.Qb3; B) 12...Bb4 13.Nc2= (13.Bd3 Ne7 14.Nc2 Nc6 15.0-0 Be7 16.Ne3; 13.Qb3 Ne7 14.Bd3 Nd5 15.Nb5 0-0 16.Bc4) 13...Ne7 14.Bd3 Nd5 15.Be4 b5 16.Bd5) 10...Qb8 (10...Nd4 11.cd4 Qf4 12.Nb5 Nf6 13.Qc2; 10...Qf4 11.Nb5 Nf6 12.Be3 Qb8 13.Bd3) 11.Nb5 (11.Nc4 Nf6 12.Bd3 (12.Nb6 Ne4 13.Qc2) 12...b5 13.Rb1) 11...b6 (11...Nf6 12.Bb6 Bd6 13.Qc2+= (13.Bd3)) 12.Qb3 Nd4 13.cd4 Ba6 14.Rc1 Bb5 15.Bb5 Qb7 (15...Nf6!?= must definitely be considered) 16.d5+/= 16...ed5 17.Bd7 Qd7 18.Ne5 Qd6 19.Qb5 Ke7 20.f4 Nf6 (20...de4?? the pawn must remain untouched 21.Rc6 Rd8 22.Rd6 Rd6 23.Nc6 Rc6 24.Qc6+-) 21.Nc6 Ke8 22.e5 Qd7 23.ef6 gf6 24.Qb6 Bd6 25.0-0 Kf8 26.Qd4 Qf5 27.Qb6 Kg7 28.Na5 Ba3 (28...Bf4 Less advisable is 29.g3 Qe6 30.Rc6+-) 29.Rc3 Rhb8 30.Rg3 Kf8 31.Qd4 Ra5 32.Ra3 Ra3 33.Qc5 Kg7 34.Qa3 h5 35.Qg3 Kh6 36.h3 Qc2 37.Qe3 Rb2 38.Qd4 Kg7 (38...Qd2 39.Qf6 Kh7 40.Qf7 Kh6 41.Qf6 Kh7 42.Qg5 Qe3 43.Kh2+-) 39.Qd5 Qd2 40.Qf3 Qc2 41.h4 Qf5 42.Qc3 Qc2 43.Qg3 Qg6 44.Kh2 Qg3 45.Kg3 Kg6 46.Rf3 Ra2 47.Rd3 Ra1 48.Rb3 Ra2 49.Kf3 Ra1 50.Rd3 ½–½. Buczinski,Henryk (2185) – Kuhn,Christian Helmut (1900), SA–2010-0-00170, 2010.

7.Bd4!? Bc5 8.Bc5 Qc5 9.e5 =.

7.Bd4 Qc6 8.ab4 Bb4 9.Bg7 Qe4 10.Be2 +-.

7.Bd4 Qc6 8.ab4 Qe4 9.Be2 Bb4 10.Bg7 b6 11.Bh8 +-.

7.Bd4 Qc6 8.ab4 Qe4 9.Be2 Nc6 =+.

7.Bd4 Qc6 8.Bd3 f6 9.ab4 Bb4 10.Nc3=.

7.Bd4 Qc6 8.e5 b5 =.

7.Bd4 Qc7 8.ab4!? Nc6 9.ba5 Nd4 10.Nd4 +=.

7.Bd4 Qc7 8.ab4 Nc6 9.Bb2 Nb4=+ 10.Na3 Nf6 (10...Qf4 11.e5 (11.d3 Nc6 12.Nb5 d5 13.Ra4 de4 14.Ne5 Bc5 15.d4 Ne5 16.dc5= 0.00) 11...b6 12.Be2 Bb7 13.0-0 Rc8 14.d4 d6 15.c3 Nc6 16.Nc4= 0.06; 10...Qc6 11.e5 (11.d3 Nf6 12.c3 Na6 13.Nd4 Qc7 14.Nab5 Qb6 15.e5 Nd5 16.Be2=+ –0.41) 11...b6 12.Bd4 Bc5 13.Bb5 Qe4 14.Be3 Ba6 15.d3 Qg4 16.Bc5= –0.09; 10...d6 11.Bc3 Nc6 12.Nb5 Qe7 13.Ra4 e5 14.Bc4 Bg4 15.h3 Bh5 16.0-0= –0.03; 10...Nh6 11.Bc4 (11.Be2 Qc6 12.c3 Na6 13.e5 b6 14.0-0 Bb7 15.Bb5 Qd5 16.c4= 0.00; 11.c3 Nc6 12.Nb5 Qd8 13.c4 f6 14.e5 fe5 15.Ne5 Ne5 16.Be5= –0.12; 11.Bb5 f6 12.0-0 Be7 13.c3 Nc6 14.d4 0-0 15.Bc1 Nf7 16.Bc4=+ –0.34) 11...f6 12.Qe2 Be7 13.c3 Nc6 14.d4 0-0 15.Nb5 Qb6 16.0-0= 0.06; 10...a4 11.Bb5 (11.Be2) 11...Qf4 12.d3 f5 13.ef5 Qf5 14.0-0 Qc5 15.d4 Qb6 16.c4+- 0.88) 11.e5 (11.Bf6 gf6 12.c3 Nc6 13.Nb5 Qd8 14.d4 d5 15.ed5 ed5 16.Qb3= 0.00) 11...Ne4 12.Qb1 (12.Be2 d5 13.0-0 Be7 14.Nb5 Qd7 15.c3 Nc6 16.Ba3=+ –0.50) 12...f5 (12...d5 13.ed6 Nd6 14.c3=+ (14.Be2 f6 15.0-0 e5 16.d4=+ –0.59) 14...Nc6 15.Bd3 h6 16.0-0=+ –0.59) 13.ef6= (13.Bd4 Be7 14.Nc4 a4 15.d3 Nc5 16.Nd6=+ –0.34) 13...Nf6 (13...gf6 14.c3 Qf4 (14...d5 15.cb4 Bb4 16.Nb5+- 1.28) 15.cb4 A) 15...ab4 16.Nb5+- 1.94 (16.Nc4 Ra1 17.Qa1+-); B) 15...Bb4 16.Bc1+- 1.28) 14.c3 (14.Bd4 Be7 15.c3 Nc6 16.Nb5=+ –0.44) 14...Nc6 15.Nb5 Qb8 (15...Qd8 16.Ra4=+ –0.50) 16.Be2 (16.c4=+ –0.44) 16...Be7 17.c4 b6 ½–½. Buczinski,Henryk (2135) – Meissner,Rudiger (2095), SA–2011–O–00215, 2011.

7.Bd4 Qc7 8.ab4 Nc6 9.Bb2 Nb4=+ 10.c3 Nc6 11.Na3 (11.c4 Qf4 12.Nc3 Nf6 13.g3 Qg4 14.h3 Qg6 15.e5 Ne4 16.Ne4=+ –0.47; 11.Bb5 Nf6 12.Qe2 Be7 13.c4 0-0 14.Nc3 Rd8 15.0-0 d5 16.e5=+ –0.66; 11.Qa4 Nf6 12.Na3 e5 13.Nb5 Qd8 14.Ba3 d6 15.d4 ed4 16.Nfd4=+ –0.44; 11.Ra4 Nf6 12.Na3 d5 13.Nb5 Qd8 14.e5 Nd7 15.d4 f6 16.Bc1=+ –0.62; 11.Be2 Nf6 12.Qa4 d5 13.ed5 Nd5 14.Na3 Ba3 15.Ba3 Nf4 16.Bf1-/+ –0.94) 11...Qf4 12.d3 d5 13.ed5 Ne5 14.Nc4 Nc4 15.dc4 Qe4 16.Be2= –0.06.

7.Bd4 Qc7 8.ab4 Nc6 9.Bb2 Nb4=+ 10.Nc3 Nf6 11.Rc1 (11.e5 Ng4 12.d4 d5 13.Be2 Be7 14.0-0 0-0 15.Ne1 Nh6 16.Nb5-/+ –0.72; 11.Nd4 e5 12.Ndb5 Qc6 13.d4 Ne4 14.de5 d5 15.ed6 Nd6 16.Nd6=+ –0.50; 11.Ra4 d5 12.ed5 Bd7 13.Ra1 Nfd5 14.Qb1 Qc6 15.Be2 Nf4 16.Bf1-/+ –1.37) 11...d5 12.ed5 ed5 13.Nb5 Qe7 14.Be2 Ne4 15.Be5 Na6 16.d3=+ –0.37.

7.Bd4 Qc7 8.ab4 Nc6 9.Bb2 Nb4=+ 10.c4 d5 11.ed5 (11.Be5 Qe7 12.Nc3 f6 13.Bg3 Bd7 14.d4 Bc6 15.Nd2 de4 16.Nde4=+) 11...ed5 12.Be5 Qd7 13.cd5 f6 14.Bd4 Nd5 15.Nc3 Nc3 16.dc3=+ –0.53.

7.Bd4 Qc7 8.ab4 Nc6 9.c3 Nd4 10.Nd4 Nf6 11.f3 Be7 12.Nb5 Qb8 13.d4 b6 (13...ab4?? 14.Ra8 Qf4 15.Rc8 Bd8 16.cb4+-) 14.ba5 Ra5 15.Ra5 ba5 16.Bd3 Ba6 17.Qa4 0-0 18.0-0 Qf4 19.Kh1 Nh5 20.Qa5 Bb5 21.Bb5 Qh4 22.Kg1 (better is 22.Qc7!? d6 23.Rd1=) 22...Bg5+= 23.Qa2? (better is 23.g4+=) 23...Be3-+ 24.Rf2 Rb8 (24...Bf2?! 25.Qf2 Qe7 26.Qe3+=; 24...Qf2?! 25.Qf2 Bf2 26.Kf2+=) 25.c4 Qg5 (25...Qf2?! 26.Qf2 Bf2 27.Kf2=; 25...Bf2?! 26.Qf2 Qf6 27.Nc3+=) 26.Qa7 Rd8 27.Qa5 f5 28.e5? Bd4 29.Qd2 Be3 30.Qa5 Nf4 31.g3 Nh3 32.Kf1 Nf2 (worse is 32...Bf2 33.f4 Nf4 34.Kf2 Nd3 35.Kg2 Ne5 36.Qe1-+) 0–1. Fels,Bernhard (2030) – Kroes,Friso (2045), BI–2009–F–00003, 2010.

7.Bd4 Qc7 8.Be5 d6=+ 9.Bb2 Nc6 10.ab4 (10.Bb5 ba3 11.Na3 Bd7=+) 10...Nb4 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7 13.d3 (13.0-0 b5=+) 13...Nf6 (13...d5 14.ed5 Nd5 15.0-0=+) 14.0-0 (14.Bf6 gf6 15.c3 Nc6=+) 14...Be7 15.c4 0-0 16.Nc3 d5 17.Ne5 Qd8 18.ed5 ed5 19.Qf3 (19.Qb3 Re8-/+) 19...dc4 (19...Bd6 20.Nb5-/+) 20.dc4=+ Qb6 21.Rae1 (21.Rfd1 Rfd8=+) 21...Nc2 (21...a4 22.Ng4 Nc6 23.Nd5 Qb2 24.Ne7 Ne7 25.Nf6 Qf6 26.Qf6 gf6 27.Re7-/+) 22.Rb1=+ Rad8 23.Nb5 (23.Ba3 Bb4 24.Bb4 Nb4=+) 23...Nb4 24.Rbe1 (24.Rfe1 Rfe8=+) 24...Bc5 (24...Rfe8 25.Re2=+) 25.Re2 Nc6 (25...Rfe8 26.Qg3 Re7 27.Rfe1-/+) 26.Bc3 (26.Rfe1 a4=+) 26...Nd4 (26...Rfe8 27.Qg3 Nd4 28.Nd4 Bd4 29.Qf3-/+) 27.Nd4 Bd4 28.Rfe1 Bc3 (28...Qc7 29.Bd4 Rd4 30.h3=+) 29.Qc3 Qc7 30.Qf3 h6 (30...Rd4 31.h3-/+) 31.Qf5 (31.Ng4 Ng4 32.Qg4 Qc6-/+) 31...b6 32.Qc2 (32.Qf3 Rd4=+) 32...Rd4 The isolani on c4 becomes a target 33.h3 Rfd8 34.Qb1 Re8 35.Qb2 Rd6 36.Re3 Rde6 37.Qb5 (37.Qd4 a4-/+) 37...Qc5 38.Qb2 a4 39.Qa1 a3 40.Kh2 a2 41.Kg1 b5 42.cb5 Nd5 (42...Qb5 43.Kh2-+) 43.Nd3-+ Qb5 (43...Re3?! 44.Re3 (44.Nc5?? Re1 45.Kh2 Ra1-+) 44...Qb5 45.Re8 Qe8 46.Qa2=) 44.Re6 Re6 45.Re6? (better 45.Rd1-+) 45...fe6 46.Qa2 Qd3 47.Qa4 (47.Qa8 Kh7-+) 47...Qf5 (47...Kh7 48.h4-+) 48.Qa3 (48.h4 Nf4-+) 48...Nf6 (48...Nf4 49.Qe3-+) 49.Qa2 (49.Qb3 Kf7-+) 49...Ne4 (49...Qd5 50.Qc2-+) 50.Qa7 e5 51.Qa2 (51.f3 Nf6-+) 51...Kh7 52.Qc2 Qf2 (better 52...Kg6 53.Qc6 Kg5 54.f3-+) 53.Qf2 Nf2 54.Kf2 Kg6 55.Kf3 Kf5 56.Ke3 h5 57.h4 (57.g3 e4 58.Kf2-+) 57…Kg4 (57...Kg4 58.Kf2 Kf4 59.g3 Kg4-+) 0–1. Gierth,Karlheinz (2215) – Serfling,Rainer (2200), RSS7E pro–14, 2004.

7.Bd4= Qd8 8.ab4+= Nc6 9.ba5 Nd4 10.Nd4 Ra5 (10...Ne7 11.Nc3+=) 11.Nc3 Ne7 12.Ra5 (12.Ncb5 Nc6+=) 12...Qa5= 13.Nb3 Qg5 14.h4 (14.g3 Nc6=) 14...Qf6 15.d4 Nc6 16.Nb5 Be7 17.e5 Qg6 (17...Qh6 18.Qd2=) 18.h5 Qe4 (18...Qh6 19.Qd2=) 19.Qe2 Qe2 20.Be2 0-0 21.0-0 f6 22.ef6 Bf6 23.Rb1 (23.c3 Be7=) 23...d5 (23...b6 24.Ra1=) 24.c3 b6 (24...Be7 25.Re1=) 25.Bg4 e5 26.Bc8 Rc8 27.de5 Ne5 28.Rd1 Nf7 The isolani on c3 becomes a target (28...Ng4 29.g3=) 29.f3 (29.Rd5 Bc3 30.g3 Bf6=) 29...Bc3 30.Rc1 d4 31.Kf1 Rd8 32.Nc3 dc3 33.Rc3 Ne5 (33...Rd5 34.Rc6=) 34.Ke2 Kf7 35.Nd2 Ke6 36.Rb3 Rd6 37.Ne4 Rc6 38.Ke3 Nc4 39.Kd3 Kd7 40.Rb5 Nd6 41.Rg5 Ne8 42.Rd5 (42.f4 h6 43.Rd5 Ke7 44.Re5 Kd7=) 42...Ke6 43.Rd8 Nf6 44.Nf6 Kf6 45.Rd7 Re6 46.Rb7 Rd6 47.Ke4 (47.Kc4 Rc6 48.Kd4 Rd6 49.Ke3 Re6 50.Kf2 h6=) 47...Rc6 (47...Re6 48.Kd4=) 48.Kd4 Rd6 49.Ke3 Re6 50.Kf2 Rd6 51.Kg3 (51.g4 Rd2 52.Kg3 Rb2=) 51...h6 52.Kg4 Rd4 53.f4 (53.Kh3 Rd6=) 53...Rb4 54.Rc7 b5 55.Rc6 Kf7 56.Rb6 (56.Kf5 Rc4 57.Rb6 Rc5 58.Kg4 Ke7=) 56...Rb2 57.g3 Rb3 58.Rb8 b4 59.Rb6 Ke7 60.Kf5 Rg3 61.Rb4 Rh3 62.Rb7 Kf8 63.Kg4 Rh1 64.Rb8 Kf7 65.Rb7 ½–½. Buczinski,Henryk (2200) – Mouron,Daniel (2200), DJ–CT18/pr37, 2011.

7.Bc4 ba3=+

8.Ba3 Ba3 9.Na3 =+.

8.Bc3 =.

8.Bd4 Qc6 9.Qe2 =.

8.Bd4 Qd8 9.Na3= Nc6 10.0-0 Nd4 11.Nd4 Qc7 =+.

8.Bd4 Qd8 9.Na3= Nc6 10.Bb2 d5 11.ed5 ed5 12.Qe2 Be6 13.Bb5 =+.

8.Bd4 Qd8 9.Na3= Nc6 10.Bb2 Nf6 11.e5 Ne4 12.0-0 d5 13.ed6 Nd6 14.Qe2 Nc4 15.Qc4 f6-/+ 16.Qh4 Be7 17.Qh5-/+ g6 18.Qh6 Kf7 19.d4 Nb4 20.c4 b6 21.Rad1 Bd7 22.Rfe1 Rc8 23.d5 ed5=+ 24.cd5 Rc5 25.d6 Bf8=+ 26.Qe3 Nc6 27.Nd2 Bg7 28.Qb3 Kf8 29.Nf3 f5 30.Nc4 a4 31.Qa2 h6 32.Bg7 Kg7 33.Nce5 (33...Ne5 34.Ne5+= (34.Re5?! Re8 35.Re8 Be8=)). Nemec,Zdenek (1700) – Zulauff,Harri (1995), PCM–2004–G11, 2004.

8.Bd4 Qd8 9.Na3= Nc6 10.Bb2 Nf6 11.e5 Ne4 12.Nb5 d5 13.ed6 Nd6 14.Qe2 Be7 15.Nd6+= Bd6 16.0-0 0-0 17.Rfe1 a4-/+ 18.Qe3 Qe7 Black prepares a3 19.Ng5 a3 20.Ne4=+ Ra5 21.Bc1 b5 22.Nd6 Qd6 23.Bb5? Rb5=+ 24.Ba3 Qc7?? 25.Bf8= Kf8 26.Ra8 Kg8 27.d4 Ra5 28.Ra5= Na5 29.Qe5 Qc3 30.Re3 Qb4 31.h4 g6 32.Qc7 Bb7 33.h5 Nc6 34.d5 Qe7?? 35.Qf4 g5 36.Rg3 ed5 37.Rg5 Kh8 38.Qg3 (38...Qe1 39.Kh2+=; 38.Rd5 Qe1 39.Kh2 Qe6+/-). Nemec,Zdenek – Schulz,Hans_Juergen, TT–12 ETC, 2004.

7.Bc4 Nf6

8.Qe2 ba3 9.Bd4 Bc5 10.Bc5 Qc5 11.e5 =+.

8.Bf6 gf6 9.0-0 Qc6 10.Qe2 =.

8.Bf6 gf6 9.0-0 Qc7 10.Qe2 (10.Bb5 Rg8=) 10...b6 (10...b5 11.Bb5 Qc2 12.ab4 Bb4 13.Nc3 Bc3 14.Rfc1=) 11.ab4 (11.c3 ba3 12.Na3 Bb7=) 11...Bb4 12.Na3 Bb7 13.Nb5 Qf4 14.c3 (14.Rfe1 f5 15.g3 Qe4 16.Nc7 Ke7-/+) 14...Be7 15.g3 (15.d3 f5=+) 15...Rg8 16.Rfe1 Na6 17.Rab1 (better is 17.Nfd4!?=+) 17...f5-+ 18.Bd5? (better is 18.d3-+) 18...Bc6?? (18...ed5 19.ef5 Qe4 20.f6=) 19.Nfd4? (19.Nbd4 fe4 20.Nc6 ed5 (20...ef3 21.Bf3 Bc5 22.Ne7 Ke7 23.Ba8 Qf2 24.Qf2 Bf2 25.Kf2 Ra8 26.Rb6=) 21.Ne7 Ke7 22.Rb6 Nc5-/+) 19...fe4 (19...Bb5!? 20.Rb5 ed5 21.ed5-+) 20.Nc6 (20.Bc6 dc6 21.Nc6 Bc5-/+) 20...ed5 21.Ne7 Ke7 22.Nd4 Nc5 23.Rb6 Kf8 24.Qb5 Qc7-/+ 25.Rb1 Rg6 26.Rb8 Rb8 27.Qb8 Qb8 28.Rb8 Ke7 29.Rb5 Nd3 30.Nf5 Ke6 31.Ne3? a4-/+ 32.Rd5 d6 33.Ra5 Nc5 34.Nc4 Rg8 35.Nb2 Rb8 36.Na4 Nd3 37.Kg2 Rb1 38.c4 Ne1 39.Kh3= Nf3 40.Nc3 Rh1 41.Ne4 Rh2 42.Kg4 Ne5 43.Kf4 f5 44.Nc5 Kf6 45.Ra6 Rf2 46.Ke3= Ng4 47.Kd3 Ne5 48.Ke3 Ng4 49.Kd3 Ke7 50.Ra7 Ke8 51.Ne6 Ne5 52.Ke3 Rf3=+ 53.Ke2 Rg3 54.Ng7 Kd8 55.Nf5 Rg2=+ 56.Ke1 Nd3 57.Kd1 Nb2 ½–½. Volke,Karsten (2440) – Aleksandrov,Aleksej (2525), Memorial I.Boleslavsky (cat.11), 1994.

8.Bf6 gf6 9.0-0 Rg8 =.

8.Qe2 Nc6

9.0-0 ba3 A) 10.Bc3 Qc5 (10...Be7 11.e5 Nd5 12.Bd5 ed5 13.Na3; 10...Bb4 11.Bf6 gf6 12.c3 Be7 13.Na3; 10...Qd8 11.e5 Nh5 12.Na3 d5 13.Bb5) 11.Bf6 gf6 12.Na3 Rg8 13.Nb5; B) 10.Ba3 Ba3 (10...Nd4 11.Nd4 Qd4 12.Nc3 Ba3 13.Ra3; 10...Qc7 11.Bf8 Rf8 12.Nc3 d6 13.Nb5; 10...e5 11.Bf8 Rf8 12.Nc3 Nd4 13.Nd4) 11.Na3 d6 12.Nb5 Qd8 13.d4; C) 10.Bf6 gf6 (10...a2 11.Bc3 ab1B 12.Rfb1 Qc7 13.Ra4) 11.Na3 Ne5 12.Rfb1 Qc7 13.Ne5.

9.0-0 a4 A) 10.ab4 Nb4 (10...Qb4 11.Ba3 Qb6 12.Nc3 Ba3 13.Ra3; 10...Bb4 11.Bb3 Be7 12.e5 Nd5 13.Qc4) 11.Bf6 gf6 12.Bb3 Qa6 13.c4; B) 10.Bf6 gf6 11.ab4 Qb4 12.Na3 Qd6 13.Nb5; C) 10.Bb5 ba3 (10...Ra5 11.c4 bc3 12.Nc3 Bc5 13.Rab1; 10...Ne4 11.ab4 Nb4 12.Ba4 Nc6 13.Bc6; 10...Qa5 11.c4 bc3 12.Nc3 Be7 13.e5) 11.Na3 Nh5 12.Rfb1 Qc5 13.d4; D) 10.e5 Nd5 (10...Ng4 11.Bb5 Ra5 12.Bc6 bc6 13.ab4; 10...Ng8 11.Bb5 Ra5 12.c4 bc3 13.Nc3; 10...Nh5 11.Ng5 ba3 12.Bc3 g6 13.Qf3) 11.Bd5 ed5 12.Qd3 Qc5 13.Rc1.

9.0-0 d6 A) 10.Bf6 gf6 11.ab4 Nb4 12.Bb5 Bd7 13.Bd7; B) 10.Bb5 ba3 (10...d5 11.ed5 Nd5 12.Ne5 Qc7 13.Qg4; 10...Bd7 11.Bf6 gf6 12.ab4 Nb4 13.Bd7; 10...Kd8 11.Ng5 Qc7 12.Bc6 bc6 13.ab4) 11.Na3 Bd7 12.Nc4 Qc7 13.Bf6; C) 10.Rd1 ba3 (10...Be7 11.ab4 Nb4 12.Bb5 Nc6 13.Bd4; 10...Qd8 11.ab4 Nb4 12.Bb5 Bd7 13.Bf6; 10...e5 11.ab4 Qb4 12.Bc3 Qc5 13.d4) 11.Bf6 gf6 12.d4 Bh6 13.Na3; D) 10.ab4 Qb4 (10...Nb4 11.Bf6 gf6 12.Bb5 Bd7 13.Bd7) 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Qb6 13.Rfb1.

9.0-0 Be7 10.e5 (10.ab4 Nb4 (10...Bb4 11.Nc3 0-0 12.Rfb1 d6 13.Na2; 10...Qb4 11.Ba3 Qb6 12.e5 Ng4 13.Be7) 11.Na3 Nc2 12.Bf6 Ba3 13.Bg7; 10.Re1 0-0 (10...ba3 11.Ba3 Ba3 12.Na3 e5 13.Bd5; 10...d6 11.ab4 Nb4 12.Bb5 Bd7 13.Bd7; 10...a4 11.Bb5 Ra5 12.c4 bc3 13.Nc3) 11.e5 Ne8 12.ab4 Bb4 13.c3; 10.Rc1 ba3 (10...d6 11.ab4 Nb4 12.Bb5 Nc6 13.Bd4; 10...0-0 11.ab4 Nb4 12.Bd4 Qc7 13.e5; 10...Nh5 11.ab4 Bb4 12.Ng5 Bc5 13.Bc3) 11.Ba3 d5 12.ed5 ed5 13.Be7) 10...Nd5 (10...Nh5 11.a4 0-0 12.Qe3 Qe3 13.fe3; 10...Ng4 11.ab4 Bb4 12.h3 Nh6 13.Nc3; 10...ba3 11.Ba3 Ng4 12.Be7 Ne7 13.Nc3) 11.Bd5 ed5 12.ab4 (12.Qd3 Qc5 13.Rc1) 12...Qb4 13.Ba3 Qe4 14.Qb5 Ba3 15.Na3 0-0 (15...Ne5? 16.Ne5 0-0 17.Rfe1+-) 16.d3 Qg6 17.Qd5 Nb4 18.Qe4 Qe4 19.de4 b6 20.Rfd1 Rb8 21.Nd4 Bb7 22.f3 Rfe8 23.c3 Nc6 24.Rab1 Nd4 (24...Ba6!?=) 25.Rd4+= Bc6 26.Nc4 b5 27.Na5 Re5 28.Kf2 f5 29.Nc4 Rc5 30.ef5 Rf5 (30...Ra8 31.Nb6 Ra2 32.Kg3 Rf5 33.Nd7 Bd7 34.Rd7 Rg5 35.Kf4 Rc5+=) 31.Nd6+= Rc5 32.c4 (32.Rd3 Ra8 33.Re1 Ra2 34.Re2 Bd5+=) 32...b4= 33.Rd3 Kf8 34.Re3 g6 35.Ke2 Rg5 36.Kf2 Rc5 37.Rbe1 Ra5 38.Re7 Kg8 39.R1e2 b3 40.Rb2 Ra2 41.Ree2 Ra1 42.Re3 Ra2 43.Ree2 Ra1 44.Re3 Ra2 45.Ree2 ½–½. Buczinski,Henryk (2205) – Meissner,Rudiger (2120), SM–2012–O–00197, 2012.

9.0-0 Nh5 A) 10.Bb5 Nf4 (10...Bc5 11.ab4 Nf4 12.Qc4 Bb4 13.g3; 10...ba3 11.Na3 Nf4 12.Qe3 Qe3 13.fe3; 10...Be7 11.c4 ba3 12.Na3 0-0 13.d4) 11.Qc4 Qc5 12.Qc5 Bc5 13.ab4; B) 10.Bb3 Nf4 (10...Bc5 11.Ne5 Nf6 12.Nc4 Qa6 13.ab4; 10...ba3 11.Na3 Nf4 12.Qb5 Bc5 13.g3; 10...Bd6 11.ab4 Nb4 12.Bd4 Bc5 13.Bc5) 11.Qe3 Qe3 12.fe3 ba3 13.Na3; C) 10.ab4 Qb4 (10...Nb4 11.Qd1 Nf4 12.Na3 f6 13.Bd4; 10...Bb4 11.Ne5 Nf6 12.Nd3 Nd4 13.Qe3; 10...Nf4 11.Qe3 Qb4 12.Bb3 Ng6 13.Ba3) 11.Bb3 Be7 12.Ra4 Qb6 13.Ne5; D) 10.a4 Nf4 (10...Bc5 11.Qd1 0-0 12.d4 Be7 13.Re1; 10...Qc7 11.Qe3 Be7 12.c3 Qf4 13.cb4; 10...d6 11.d4 Nf4 12.Qe3 Ng6 13.Qb3) 11.Qe3 Qe3 12.de3 Ng6 13.Rd1.

9.a4 A) 9...d6 A1) 10.0-0 Be7 (10...Qc7 11.d4 Qe7 12.Bd3 Bd7 13.Nbd2; 10...Qd8 11.Bb5 Bd7 12.d4 d5 13.e5; 10...Bd7 11.d4 Qc7 12.d5 Ne5 13.Ne5) 11.d4 d5 12.ed5 Nd5 13.Qe4; A2) 10.Bf6 gf6 11.0-0 Bg7 12.Ra2 Bd7 13.Bb5; A3) 10.Qd3 Be7 (10...Qd8 11.Bb5 Be7 12.e5 de5 13.Ne5; 10...Qc5 11.Bb5 e5 12.Bc4 Be7 13.0-0; 10...Qc7 11.Bb5 Be7 12.e5 de5 13.Be5) 11.Bb5 0-0 12.0-0 e5 13.Bc4; A4) 10.d4 Be7 (10...Qc7 11.0-0 Qe7 12.Bd3 Bd7 13.Re1; 10...Na7 11.0-0 Be7 12.d5 0-0 13.de6; 10...Ne7 11.d5 e5 12.Bc1 Bd7 13.0-0) 11.d5 Na7 12.de6 Be6 13.Be6; B) 9...Qc5 B1) 10.e5 Nd5 (10...Nh5 11.d4 Qb6 12.Qd2 d5 13.Be2; 10...Ng4 11.d4 Qe7 12.h3 Nh6 13.Nbd2; 10...Ng8 11.d4 Qe7 12.Nbd2 Nh6 13.Ne4) 11.d4 Qb6 12.0-0 Qd8 13.Bd5; B2) 10.Bb3 d5 (10...b6 11.d4 Qh5 12.d5 Ba6 13.Qd1; 10...Be7 11.d4 Qh5 12.d5 Na7 13.d6; 10...Qh5 11.e5 Nd5 12.Bd5 ed5 13.0-0) 11.e5 Ne4 12.d3 Nc3 13.Nc3; B3) 10.Bd3 d6 (10...e5 11.Bc4 Nh5 12.g3 Be7 13.c3; 10...d5 11.Bf6 de4 12.Be4 gf6 13.0-0; 10...Be7 11.e5 Nd5 12.0-0 Nf4 13.Qe4) 11.c3 Be7 12.0-0 0-0 13.Rc1; B4) 10.d4 Qh5 (10...Qb6 11.d5 Nd8 12.d6 e5 13.Be5; 10...Qe7 11.d5 ed5 12.ed5 Na7 13.Bf6; 10...Qa7 11.d5 Ne7 12.0-0 Ng6 13.de6) 11.Nbd2 b6 12.d5 Na7 13.Rb1; C) 9...Be7 C1) 10.0-0 d6 (10...0-0 11.e5 Ne8 12.Qe3 Qe3 13.fe3; 10...Qc7 11.e5 Ng4 12.h3 Nh6 13.Bd3; 10...Qd8 11.Bf6 Bf6 12.e5 Be7 13.d4) 11.e5 de5 12.Ne5 0-0 13.Nf3; C2) 10.Ra2 d6 (10...0-0 11.0-0 Ne4 12.Bg7 Ng3 13.hg3; 10...d5 11.Bf6 dc4 12.Be7 b3 13.cb3; 10...Qc7 11.e5 Nh5 12.Qe3 f6 13.ef6) 11.0-0 0-0 12.e5 de5 13.Ne5; C3) 10.Qd3 0-0 (10...d6 11.Bb5 0-0 12.0-0 e5 13.Bc4; 10...Qd8 11.Bb5 0-0 12.e5 Nd5 13.0-0; 10...Qc5 11.e5 d5 12.Bb5 Nd7 13.Qb3) 11.e5 Ng4 12.0-0 Bc5 13.Qe2; C4) 10.e5 Nh5 (10...Nd5 11.Bd5 ed5 12.Qb5 Qc5 13.Qc5; 10...Ng4 11.0-0 f6 12.d4 fe5 13.de5; 10...Ng8 11.0-0 Nh6 12.Bd3 Qc7 13.Be4) 11.Bb5 0-0 12.Qc4 Qc5 13.Qc5; D) 9...Qd8 D1) 10.Bb5 Be7 (10...Bc5 11.Qc4 Qe7 12.0-0 0-0 13.d4; 10...d6 11.e5 de5 12.Ne5 Qc7 13.Qf3; 10...d5 11.Ne5 Bd7 12.ed5 Nd5 13.Nd7) 11.Bf6 Bf6 12.e5 Be7 13.Qe3; D2) 10.d3 d6 (10...Be7 11.e5 d5 12.Bb5 Nd7 13.0-0; 10...d5 11.ed5 Nd5 12.Bd5 Qd5 13.0-0; 10...b6 11.e5 Nh5 12.Bc1 Bb7 13.0-0) 11.Bb5 Be7 12.0-0 0-0 13.Rc1; D3) 10.Nd4 Ne4 (10...d5 11.ed5 Nd5 12.0-0 Qg5 13.Nf3; 10...Bc5 11.Nb3 b6 12.d4 Be7 13.d5; 10...d6 11.0-0 Be7 12.Bb5 Bd7 13.Qd3) 11.Qe4 d5 12.Nc6 bc6 13.Qf3; D4) 10.e5 Ng8 (10...Ng4 11.h3 Nh6 12.Bb5 Nf5 13.Qd3; 10...Nd5 11.Bd5 ed5 12.Qd3 d6 13.Qd5; 10...Nh5 11.Qe3 d5 12.Be2 f5 13.Nd4) 11.Bd3 d5 12.ed6 Nf6 13.Nh4; E) 9...Bc5 E1) 10.0-0 d6 (10...0-0 11.Bf6 gf6 12.c3 Ne5 13.Bb5; 10...Nd4 11.Bd4 Bd4 12.c3 bc3 13.Nc3; 10...Qc7 11.d4 Be7 12.d5 ed5 13.ed5) 11.Bf6 gf6 12.c3 e5 13.Nh4; E2) 10.Bf6 gf6 11.c3 Ne5 12.0-0 Nc4 13.Qc4; E3) 10.e5 Ng4 (10...Nh5 11.0-0 d5 12.ed6 Bd6 13.Re1; 10...Nd5 11.0-0 0-0 12.Qd3 Nf4 13.Qe4; 10...Ng8 11.0-0 Nge7 12.Bd3 0-0 13.Be4) 11.d4 Nd4 12.Nd4 Bd4 13.Qg4.

9.Bb3 A) 9...a4 A1) 10.Bc4 ba3 (10...Bc5 11.0-0 ba3 12.Ba3 Ba3 13.Na3; 10...Nh5 11.0-0 Nf4 12.Qe3 Qe3 13.de3; 10...Be7 11.e5 Ng4 12.0-0 ba3 13.Ba3) 11.Bf6 gf6 12.0-0 Bc5 13.Na3; A2) 10.ab4 Qb4 (10...Ra7 11.Ra4 Ra4 12.Ba4 Qb4 13.Bb3; 10...Ra6 11.Bc4 Nb4 12.Na3 Ra5 13.Bd4) 11.e5 Nd5 12.0-0 Nf4 13.Qd1; B) 9...ba3 B1) 10.Bf6 gf6 (10...a4 11.Bc4 gf6 12.0-0 Bc5 13.Na3; 10...a2 11.Ra2 gf6 12.0-0 Rg8 13.Ba4) 11.Na3 Ba3 12.Ra3 Qc5 13.Ra1; B2) 10.Ba3 Ba3 (10...Bc5 11.Nc3 Ba3 12.Ra3 d6 13.0-0; 10...Nh5 11.Bf8 Nf4 12.Qd1 Rf8 13.0-0; 10...Nd4 11.Nd4 Qd4 12.Nc3 Ba3 13.Ra3) 11.Na3 d6 12.Ba4 0-0 13.Nb5; B3) 10.Bc3 a4 (10...Bc5 11.Bf6 gf6 12.Na3 Ba3 13.Ra3; 10...Qd8 11.e5 Nh5 12.Qc4 Bb4 13.Ba4; 10...Bb4 11.Bf6 gf6 12.Na3 Rg8 13.0-0) 11.Bc4 Na5 12.Ba5 Ra5 13.0-0; B4) 10.Na3 d5 (10...Bc5 11.Nc4 Qc7 12.e5 Nd5 13.Nd6; 10...Be7 11.e5 Nh5 12.Nc4 Qc7 13.Nd4; 10...d6 11.Bf6 gf6 12.0-0 Bg7 13.Nb5) 11.ed5 Nd5 12.0-0 Bd7 13.Rfb1; C) 9...Be7 C1) 10.ab4 Nb4 (10...Bb4 11.e5 Ng4 12.h3 Nh6 13.Ba3; 10...Qb4 11.e5 Nd5 12.Ra4 Qb6 13.0-0) 11.Bd4 Qa6 12.c4 d5 13.ed5; C2) 10.0-0 0-0 (10...ba3 11.Na3 0-0 12.Rfb1 Qd8 13.e5; 10...d6 11.ab4 Qb4 12.Nc3 0-0 13.Rfb1; 10...Qc7 11.e5 Ng4 12.ab4 Bb4 13.h3) 11.ab4 Nb4 12.Bd4 Qc7 13.e5; C3) 10.a4 d6 (10...d5 11.ed5 Nd5 12.Bd5 ed5 13.Qd3; 10...0-0 11.e5 Ng4 12.0-0 d6 13.ed6; 10...Bc5 11.e5 Ng4 12.d4 Nd4 13.Nd4) 11.0-0 0-0 12.Rc1 d5 13.ed5; C4) 10.e5 Ng4 (10...Nd5 11.Bd5 ed5 12.0-0 0-0 13.Qd3; 10...Nh5 11.Qc4 f5 12.0-0 0-0 13.ab4; 10...ba3 11.Ba3 Ng8 12.Nc3 Ba3 13.Ra3) 11.ab4 Bb4 12.h3 Nh6 13.Ba3; D) 9...d6 D1) 10.0-0 Bd7 (10...Be7 11.ab4 Qb4 12.Nc3 0-0 13.Rfb1; 10...ba3 11.Bf6 gf6 12.Na3 Bg7 13.Nb5; 10...Qd8 11.ab4 Nb4 12.e5 de5 13.Ne5) 11.ab4 Nb4 12.Bf6 gf6 13.c3; D2) 10.Bf6 gf6 11.ab4 Nb4 12.Ba4 Bd7 13.Bd7; D3) 10.a4 Be7 (10...Qc7 11.0-0 Be7 12.c3 Qb6 13.Qb5; 10...Qd8 11.0-0 Be7 12.Bc4 0-0 13.Re1; 10...Bd7 11.d4 Be7 12.d5 Nd8 13.de6) 11.0-0 0-0 12.Qd3 Qc7 13.Nd4; D4) 10.ab4 Nb4 (10...Qb4 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Qb6 13.0-0) 11.Bf6 gf6 12.Ba4 Bd7 13.Bd7; E) 9...Bc5 E1) 10.ab4 Nb4 (10...Bb4 11.Ra4 d6 12.0-0 Bd7 13.Bf6; 10...Qb4 11.e5 Nd5 12.Ba3 Qb6 13.Bd5) 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Rg8 13.0-0; E2) 10.Bf6 gf6 11.ab4 Bb4 12.0-0 Rg8 13.Ba4; E3) 10.0-0 Nd4 (10...a4 11.ab4 Qb4 12.e5 Nd5 13.Ba3; 10...d6 11.ab4 Bb4 12.Bf6 gf6 13.Ba4; 10...0-0 11.ab4 Bb4 12.Bf6 gf6 13.Ba4) 11.Bd4 Bd4 12.Ra2 ba3 13.Na3; E4) 10.e5 Ng4 (10...Nd5 11.0-0 ba3 12.Na3 0-0 13.Qe4; 10...ba3 11.Na3 Nd5 12.Nc4 Qa7 13.Nd6; 10...Nh5 11.Ng5 Bd4 12.Nf7 Bb2 13.Nd6) 11.0-0 f6 12.ab4 Bb4 13.d4.

9.ab4 A) 9...Nb4 A1) 10.Kd1 d5 (10...Be7 11.Bd4 Qc7 12.Nc3 d6 13.Nb5; 10...Bc5 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Qd8 13.Nb5; 10...Nc6 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Rg8 13.g3) 11.Bd4 Bc5 12.Bf6 dc4 13.Bc3; A2) 10.0-0 Nc2 11.Bf6 gf6 12.Ra4 Bc5 13.Nc3; A3) 10.d3 d5 (10...Nc6 11.Bf6 gf6 12.0-0 Rg8 13.Nc3; 10...Be7 11.Bd4 Qc7 12.Nc3 0-0 13.Nb5; 10...a4 11.Bf6 gf6 12.c3 Nc6 13.0-0) 11.ed5 Nbd5 12.Be5 Bb4 13.c3; B) 9...Bb4 B1) 10.Nc3 0-0 (10...Nd4 11.Nd4 Qd4 12.f3 Qe5 13.Rb1; 10...Be7 11.Na4 Qc7 12.e5 Nh5 13.0-0; 10...d6 11.Na4 Qd8 12.c3 Bc5 13.e5) 11.Na4 Qd8 12.e5 Ng4 13.Qe4; B2) 10.0-0 Be7 (10...Bc5 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Nd4 13.Nd4; 10...Bd6 11.Bc3 Bc5 12.Na3 0-0 13.e5; 10...Qc7 11.e5 Nd5 12.Bd5 ed5 13.Nc3) 11.Ba3 d5 12.ed5 Nd5 13.Bd5; B3) 10.Bb3 d6 (10...0-0 11.Bf6 gf6 12.Ba4 Rd8 13.c3; 10...Be7 11.e5 Nd5 12.0-0 f6 13.Nc3; 10...Ra7 11.Nc3 0-0 12.Nb5 Ra8 13.Bf6) 11.Bf6 gf6 12.Bc4 Bc5 13.Nc3; B4) 10.Bf6 gf6 11.c3 Be7 12.0-0 Ne5 13.Ne5; C) 9...Nh5 C1) 10.Ne5 Nb4 (10...Nf4 11.Qf3 Qb4 12.Bb3 Ne5 13.Be5) 11.0-0 Nf6 12.Rc1 Be7 13.Nc3; C2) 10.0-0 Qb4 (10...Nb4 11.Qd1 Nf4 12.Na3 f6 13.Bd4; 10...Bb4 11.Ne5 Nf6 12.Nd3 Nd4 13.Qe3; 10...Nf4 11.Qe3 Qb4 12.Bb3 Ng6 13.Ba3) 11.Bb3 Be7 12.Ra4 Qb6 13.Ne5; C3) 10.Bb3 Nb4 (10...Qb4 11.0-0 Be7 12.Ra4 Qb6 13.Ne5; 10...Bb4 11.Ng5 Nf6 12.e5 Ng8 13.Ne4; 10...Nf4 11.ba5 Ra5 12.Qf1 Ra1 13.Ba1) 11.Qc4 Nf6 12.Na3 Qc6 13.Qc6; C4) 10.b5 Nf4 (10...Nb4 11.Bb3 Nf4 12.Qf1 d5 13.Nc3; 10...d5 11.ed5 Nf4 12.Qe4 Ng2 13.Kd1) 11.Qf1 d5 12.ed5 ed5 13.Bb3; D) 9...Qb4 D1) 10.Bf6 gf6 11.Nc3 a4 12.0-0 a3 13.Ra2; D2) 10.Bc3 Qe7 (10...Qc5 11.d4 Qe7 12.e5 Nd5 13.Bd5; 10...Qb6 11.0-0 Bc5 12.Na3 0-0 13.Bf6) 11.e5 Nd5 12.Bd5 ed5 13.Na3; D3) 10.Ra2 b5 (10...Nh5 11.g3 Qb6 12.0-0 Nb4 13.Bd4; 10...Qb6 11.0-0 Nb4 12.Bf6 gf6 13.Rb2; 10...Bc5 11.0-0 Qb6 12.Bf6 gf6 13.Nc3) 11.Bd3 Nh5 12.g3 Qc5 13.Na3; D4) 10.Ba3 Qb6 11.e5 Ng4 12.0-0 Qc7 13.Bf8; E) 9...d5 E1) 10.Bb5 de4 (10...Ne4 11.Bd4 Qc7 12.d3 Nd6 13.Bc6) 11.Ng5 Bb4 12.Bf6 gf6 13.Ne4; E2) 10.Bb3 de4 (10...Ne4 11.b5 Ne7 12.Bd4 Qd8 13.Nc3; 10...Nb4 11.Bf6 de4 12.Ba4 Bd7 13.Bd7) 11.Ng5 Bb4 12.Bf6 gf6 13.Ne4; E3) 10.Bf6 dc4 (10...Nb4 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Kd7 13.d3) 11.Bc3 Nb4 12.Na3 Qa6 13.0-0; E4) 10.ed5 Nb4 11.0-0 Nc2 12.de6 Na1 13.ef7.

9.e5 ba3 A) 10.Bc3 Nd5 (10...Nh5 11.Ng5 Nd4 12.Qh5 Nc2 13.Ke2; 10...a2 11.Ba2 Nd5 12.Bd5 ed5 13.Na3; 10...Ng4 11.h3 d5 12.ed6 Nf6 13.Na3) 11.Bd5 ed5 12.Na3 Ba3 13.Ra3; B) 10.Bc1 Ng4 (10...Nh5 11.0-0 d5 12.ed6 Bd6 13.Ba3; 10...d5 11.ef6 dc4 12.Qc4 gf6 13.Ba3; 10...Nb4 11.Na3 d5 12.Bb5 Nd7 13.c3) 11.c3 d6 12.ed6 Bd6 13.Ba3; C) 10.Ba3 Ng4 (10...Nb4 11.Bb4 Qb4 12.ef6 Qb2 13.Qe5; 10...Nh5 11.Qe4 d5 12.ed6 Bd6 13.Bd6; 10...Ba3 11.Na3 Ng4 12.0-0 f6 13.Rfb1) 11.0-0 Qc7 12.Bf8 Kf8 13.d4.

9.e5 Nd5 10.0-0 ba3 11.Ba3 Ncb4 12.Rc1 Qc6 13.Bd5.

9.e5 Nd5 10.0-0 Bc5 11.a4 0-0 12.Qd3 Nf4 13.Qe4.

9.e5 Nd5 10.0-0 Be7 11.ab4 Ndb4 12.c3 Na6 13.Ba3.

9.e5 Nd5 10.0-0 Nf4 11.Qe4 Ng6 12.ab4 (12.a4 Bc5=) 12...Bb4 13.Nc3 0-0 14.Na4 (14.Ra4 d5 15.ed6 Rd8=) 14...Qa7 (14...Qc7 15.Rfb1=+) 15.Bb5 (15.Ba3 f5 16.Qe2 Nf4=+) 15...Rd8 16.Rfb1 (16.Rfe1 d5 17.ed6 Rd6+/-) 16...Rb8 (16...d5 17.ed6 Bd6 18.Bc6 bc6 19.Bd4=) 17.c3 d5 18.Qg4 Bf8 (18...Nge5 19.Ne5 Ne5+/-) 19.d4 Bd7 20.Bc1 (20.Ba3 b6=) 20...b6 21.Rb3 (21.Ba3 Qc7=) 21...Nce7 22.h4 (22.Bd7 Rd7 23.Rab1 Nc8=+) 22...Bb5=+ 23.Rb5 Nc8 (23...Qa6 24.Rab1 Nc8 25.Bg5=+) 24.h5 Nge7 25.Rab1 The pressure on the backward pawn b6 grows 25...Qc7 26.h6 g6 27.Qh3 (27.Bg5 Qc4 28.Nc5 Qc3 29.Ne6 Re8 30.Nf8 Kf8+/-) 27...Qc6 28.Ng5 (28.Qg3 Nf5 29.Qh3 Bb4-+) 28...Nf5-/+ 29.g4 Nh6 30.Kg2 (30.Ne6 Qe6 31.Bh6 Bh6 32.Qh6 Qg4 33.Kh2 Qf5-/+) 30...Bg7 31.Nf3 Ng4 32.Qg4 Rf8?? 33.Qh3 h5 34.Ng5 Rb7 35.Ba3 Re8 36.Nb6 Nb6 37.Qf3 Qd7 38.Rb6 Rb6 39.Rb6 Bh6 40.Qf6 Bg7 41.Qf4 Bh6 42.Ra6 (42...Rc8 43.Ra5 Bg5 44.Qg5 Rc3 45.Bc5+-) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Luehrig,Walter, Orang–Utan Invitational, 2001.

9.e5 Nd5 10.a4 Nf4 (10...Qc5 11.d4 Qa7 12.0-0 b6 13.Rc1; 10...Be7 11.Bd5 ed5 12.Qb5 Qc5 13.Qc5; 10...Bc5 11.0-0 0-0 12.Qd3 Nf4 13.Qe4) 11.Qf1 Bc5 12.g3 Ng6 13.Ra2.

9.e5 Nd5 10.Bd5 ed5 (10...ba3 11.Ba3 ed5 12.0-0 Nb4 13.c3) 11.0-0 Bc5 12.Qd3 Ne7 13.ab4.

9.e5 Nd5 10.g3 Bc5 (10...ba3 11.Ba3 Ncb4 12.d3 Qc7 13.0-0; 10...Be7 11.0-0 0-0 12.Qe4 f5 13.Qe2; 10...a4 11.0-0 Be7 12.Qe4 Qc5 13.ab4) 11.0-0 0-0 12.Bd5 ed5 13.Qd3.

9.e5 Ng4 A) 10.0-0 d5 (10...ba3 11.Ba3 Qc7 12.Bf8 Kf8 13.d4; 10...d6 11.ab4 Nb4 12.Bd4 Qd8 13.Na3; 10...f6 11.ef6 Nf6 12.Re1 ba3 13.Bf6) 11.Bb5 Bd7 12.ab4 Bb4 13.Ba3; B) 10.Bb3 f6 (10...Bc5 11.0-0 f6 12.ab4 Bb4 13.d4; 10...Be7 11.ab4 Bb4 12.h3 Nh6 13.Ba3; 10...Qc7 11.ab4 Bb4 12.Na3 f6 13.Nb5) 11.ef6 Nf6 12.0-0 Bc5 13.ab4; C) 10.h3 Nh6 (10...ba3 11.Bc3 d5 12.ed6 Nf6 13.Na3; 10...d5 11.Bb5 Nh6 12.Bd4 Qc7 13.c3) 11.Bd3 Bc5 12.0-0 Nf5 13.Bf5; D) 10.a4 f6 (10...Bc5 11.d4 Nd4 12.Nd4 Bd4 13.Qg4; 10...Be7 11.0-0 f6 12.d4 fe5 13.de5; 10...d6 11.ed6 Nf6 12.d4 Nd8 13.d5) 11.ef6 Nf6 12.0-0 Be7 13.Re1.

9.e5 Ng8 A) 10.Bb5 Nh6 (10...f6 11.0-0 fe5 12.Be5 Nf6 13.d4; 10...Qc7 11.0-0 b6 12.c3 ba3 13.Ba3; 10...Bc5 11.0-0 f6 12.ab4 Bb4 13.c3) 11.0-0 Nf5 12.c3 bc3 13.Nc3; B) 10.ab4 Nb4 (10...Bb4 11.Nc3 Nh6 12.0-0 0-0 13.Rfb1; 10...d5 11.ed6 Nb4 12.Bb5 Kd8 13.0-0; 10...Qb4 11.Ba3 Qb6 12.0-0 Bb4 13.Bb4) 11.d3 Nc6 12.Bc3 d5 13.ed6; C) 10.a4 d5 (10...Qc7 11.Qd3 Bc5 12.0-0 Nge7 13.Qe4; 10...Nh6 11.0-0 Bc5 12.Bd3 Nd4 13.Nd4; 10...Bc5 11.Bb5 Nge7 12.0-0 Nf5 13.Bd3) 11.ed6 Nf6 12.d4 Nd8 13.d5; D) 10.0-0 f6 (10...Nh6 11.Bd3 Be7 12.a4 f6 13.ef6; 10...Nge7 11.ab4 Nb4 12.Bd4 Qc6 13.Na3; 10...Qc7 11.ab4 Nb4 12.Na3 Qd8 13.Nb5) 11.ab4 Bb4 12.Nc3 fe5 13.Na4.

9.e5 Nh5 A) 10.0-0 d5 (10...d6 11.a4 Qc7 12.Bb5 Bd7 13.g3; 10...ba3 11.Ba3 f6 12.Bf8 Rf8 13.ef6; 10...Be7 11.a4 d5 12.ed6 Bd6 13.Re1) 11.ed6 Bd6 12.ab4 Bb4 13.Ne5; B) 10.Qe3 Qe3 (10...Qc5 11.Bd3 Qe3 12.de3 f5 13.c3; 10...Bc5 11.d4 ba3 12.Bc3 Bb4 13.0-0) 11.fe3 d5 12.Be2 f5 13.a4; C) 10.a4 Nf4 (10...d5 11.ed6 Bd6 12.0-0 Qc5 13.Qe4; 10...d6 11.0-0 Qc7 12.Bb5 Bd7 13.g3; 10...Bc5 11.0-0 d5 12.ed6 Bd6 13.Re1) 11.Qf1 Bc5 12.g3 Ng6 13.Ra2; D) 10.Ng5 ba3 (10...Nf4 11.Qf3 ba3 12.Bc3 Nd4 13.Qf4; 10...g6 11.Qf3 Bg7 12.Qf7 Kd8 13.Qf3) 11.Bc3 Nd4 12.Qh5 Nc2 13.Ke2.

9.Bf6 gf6 A) 10.c3 bc3 (10...Rg8 11.0-0 b3 12.a4 Ne5 13.Ne5; 10...b3 11.0-0 a4 12.d4 Rg8 13.Bb5; 10...ba3 11.0-0 a2 12.Ra2 Ne5 13.Ne5) 11.Nc3 Nd4 12.Nd4 Qd4 13.0-0; B) 10.0-0 Ne5 (10...Rg8 11.ab4 Bb4 12.c3 Be7 13.d4; 10...Nd4 11.Nd4 Qd4 12.Ra2 ba3 13.Na3; 10...Qc7 11.d4 Rg8 12.c3 ba3 13.Na3) 11.Ne5 fe5 12.c3 ba3 13.Na3; C) 10.Bb5 Rg8 (10...Ne5 11.a4 Rg8 12.Ne5 fe5 13.0-0; 10...Qc5 11.c3 bc3 12.Nc3 Rg8 13.Rg1; 10...Bc5 11.0-0 ba3 12.Na3 Rg8 13.Nc4) 11.0-0 Ne5 12.Ne5 fe5 13.c3; D) 10.ab4 Bb4 (10...Qb4 11.Nc3 a4 12.0-0 a3 13.Ra2; 10...Nb4 11.Na3 Qd8 12.c3 Nc6 13.0-0; 10...Rg8 11.0-0 Bb4 12.c3 Be7 13.d4) 11.c3 Be7 12.0-0 Ne5 13.Ne5.

6.Nf3 Nf6

7.Bd3 ba3 8.Ba3 Nc6 9.Nc3=+.

7.Bd3 e6 8.0-0 Nc6 9.a4 d6 10.Bb5 (10.Re1 Be7=+) 10...Bd7 (10...Ne4 11.c4-/+) 11.e5 (better 11.Bf6!? gf6 12.d4=+) 11...Ne5-/+ 12.Bd7 Ned7 (12...Kd7?! 13.Ne5 de5 14.Be5=+) 13.Re1 Be7 14.d3 0-0 15.Nbd2 d5 16.Nb3 Qc7 17.Nbd4 Rac8 18.Rc1 Nc5 19.Ra1 Ne8 20.Nb5 Qd8 21.Qe2 Bf6 22.Ne5 Nc7 23.Na7 (23.Bd4 N7a6-+) 23...Ra8 24.Nb5 Nb5 25.ab5 Qe8 26.d4 Ne4 27.Ng4 Bg5 28.Ne5 Bd2 (28...a4 29.Ra2-+) 29.Reb1 Bc3 30.Qd3 Bb2 31.Rb2 Nc3 32.Nf3 Nb5 (32...Qb5?! 33.Qc3 Qc4 34.Qe3+=) 33.Ng5 Do you see the mate threat? 33...g6 34.Qh3 Threatening mate: Qxh7 34...h5 35.g4 (35.Nf3 Qd8-+) 35...Qe7 (35...Nd4 36.Qe3 Qe7 37.Rba2-+) 36.Nf3 hg4 37.Qg4 Qf6 38.Ne5 Rfc8 39.Re1 Rc7 40.Re3 (40.Rd1 Qf5 41.Qh4 g5-+) 40...Rac8 (40...Qf5 41.Qh4 Qh5 42.Qg3 Qd1 43.Kg2 Qd4 44.Rbb3-+) 41.Rf3 Qg7 42.Qf4 (42.Ra2 f5 43.Qf4 Nc3 44.Rc3 Rc3 45.Ra5 Rc2-+) 42...Nd4! (42...Rc2?! 43.Rc2 Rc2 44.Nf7-+) 43.Qd4 Decoy to d4 43...Rc4! 44.Qe3 (44.Nc4 Exploits the pin 44...Qd4) 44...Re4 (44...Rc2?! 45.Rf7 Qe5 46.Qe5 Kf7 47.Qf4 Ke7 48.Qg5 Kf7 49.Rc2 Rc2 50.Qd8=) 45.Qg5 (45.Qb6 Qe5 46.Ra2 Rc3 47.Qd8 Kg7 48.Rf7 Kf7-+) 45...Qe5 46.Qe5 (46.Qe7 Rg4 47.Kf1 Rf4-+) 46...Re5 47.Ra2 b6 48.Kf1 Re4 49.Rd3 Rec4 50.Rd2 g5 51.Ke1 Kg7 52.Kd1 (52.f3 Ra8-+) 52...g4 53.Rd3 (53.Rb2 a4-+) 53...e5 (better 53...Rh8 54.Ke1-+) 54.h3 gh3 (54...gh3 55.Rg3 Kf6 56.Rh3 Ke6-+) 0–1. Waibel,Ulrich (1830) – Walter,Mario (2050), BdF OS–017 remoteschach.de, 2004.

7.Bd4 Qe6 8.Ng5 Qd6 =+.

7.e5 Nd5

8.ab4 Qb4 9.Nc3 Nc3 (9...Qb2? 10.Nd5 Na6 11.Ba6 Ra6 12.Nc7 Kd8 13.Na6 ba6 14.0-0+-) 10.Bc3 Qe4 11.Be2 Nc6 12.0-0 b6 (12...Qd5 13.Qb1=) 13.Bd3 Qg4 14.Qb1 (14.Re1 Ba6 15.Be4 Bc4+=) 14...Rb8 (14...a4!?=) 15.Re1+= Qe6 16.Ra3 (16.Be4+=) 16...Bb7 (better is 16...Qg4!?=) 17.Qb6+/- Nd8 (17...Bc8 18.Qc7 d5 19.ed6+-) 18.Qe6 Ne6 (18...de6 19.Rb1 Nc6 20.Rab3+- (20.Ba5?! Kd7+-)) 19.Rb1+- Nd8 20.e6 (20.Ra5 Rc8+-) 20...fe6 (20...Ne6 21.Ra5 Nd8+-) 21.Ra5+- Rc8 (21...Nc6 22.Rc5 Nd8 23.Rc7+-) 22.Ng5 (22...e5 23.Bh7+- (< 23.Be5 Nc6 24.Rc5 d6+-; < 23.Nh7 e4 24.Be2 Rh7+/-)) 1–0. larlinde – nordlicht, mySchach.de, 2003.

8.ab4 Qb4 9.Bd4 Nc6 10.c3 Qb2 11.Na3 Nd4 12.Nd4 Nc3 13.dc3 Qc3 14.Ke2 Qc5 15.f4 g5 16.Rc1 (better is 16.Nb3 Qc6 17.Qd4 (worse is 17.fg5 Bg7=) 17...gf4 18.Rc1+/- (worse is 18.Qf4 Bg7+=)) 16...Qa3-+ 17.Qc2 d6 18.Nb5 Qb4 19.Nc7 Kd8 20.Na8 Bg4 21.Kf2 Qf4 22.Ke1 Qb4 23.Qd2 Bg7 24.Rc4 Qd2 25.Kd2 Be6 26.Rc7 Be5 27.Rb7 Bf4 28.Kc2 Bc8 29.Ra7 Be3 30.Ra5 Bb7 31.Rb5 Kc8 32.Nb6 Kc7 33.Nd5 Bd5 34.Rd5 e6 35.Rd3 Bc5 36.Rg3 f6 37.h4 gh4 38.Rg7 Kc6 39.Rh4 Ra8 40.Rhh7 Ra4 41.Kb3 Ra3 42.Kb2 Ra8 43.g4 Ra4 44.g5 fg5 45.Bg2 Kb5 46.Rg5 Rb4 47.Kc3 Rc4 48.Kd3 Rd4 49.Ke2 Rf4 50.Bf3 Rf6 51.Rg4 Bb6 52.Rhg7 e5 53.Rb7 1–0. Nemec,Zdenek (1915) – Kudryavtsev,Yaroslav (2020), ZH–2010-0-00449, 2010.

8.ab4 Nb4 9.Na3 N8c6 10.Nc4 Qc7 11.Qe2 (11.Be2!?=) 11...e6=+ 12.Na3 b6 13.c4 (13.c3 Ba6 14.Qe4 Bf1 15.Kf1 Na6=+) 13...Ba6 (13...Be7 14.Qe4=+) 14.Qe4=+ Be7 15.Nb5 Qb7 16.d4? (16.Be2 Bb5 17.cb5 Nd8=+) 16...Nd4 17.Qb7 (17.Bd4 Qe4 Discovered attack; 17.Nbd4 Qe4 Discovered attack; 17.Qd4 Nc2 Double attack (17...Nc2 Decoy); 17.Nfd4 Qe4 Double attack (17...Qe4 Discovered attack; 17...Qe4 Deflection)) 17...Ndc2 (worse 17...Bb7 18.Nfd4 (18.Bd4?! Nc2 19.Kd2 Na1 20.Ba1 0-0=) 18...0-0 19.Rd1+-) 18.Kd1 Bb7 19.Nc7? (better 19.Rc1 0-0 20.Rc2 Nc2 21.Kc2=) 19...Kd8-+ 20.Na8 Na1 (20...Ba8?! 21.Rc1 Be4 22.Nd4 Nd4 23.Bd4-/+) 21.Nb6 Nac2-/+. Romischke – Varwig, 1995.

8.ab4 Nb4=+ 9.Na3 d5 10.ed6= Qd6 11.Bb5 N8c6 12.Ne5 Bd7 (12...Bf5 13.Qh5 Be6 14.Qg5=) 13.Nd7 Qd7 14.0-0 Qf5 15.Re1 (15.Ba4 Rd8=) 15...e6 16.Re5 (16.Qe2 Qg6=) 16...Qg6=+ 17.Nc4 (17.Re3 Bd6=+) 17...Qc2 (< 17...Nc2 18.Na5 Rc8 19.Rc1+=) 18.Qc2 Nc2 19.Ra5 Rb8 20.Ba4 (20.Ra7 Kd7 21.Na5=+) 20...N2b4-/+ 21.Re3 (21.Re2 Kd8 22.Ne5 Ne5 23.Be5 Rc8-/+) 21...f6 22.Rb5 Kf7 23.Rb3 Be7 24.Ba3 Ra8 25.Nb6 Nd4 26.R5b4 Nb3 (< 26...Bb4 27.Rb4 Nc2 28.Bc2 Ra3 29.Kf1+=) 27.Rb3 Ba3 28.Ra3 Ra6 29.Rb3 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio (1700) – Woelfelschneider,Peter (1700), TT–01 TSC, 2001.

8.ab4 Nb4=+ 9.Na3 Qg6 10.Bc4 =+.

8.c4 Nf4 =.

5.a3 Nc6

6.ab4 ab4?? 7.Ra8+- e6 (7...Nf6 8.Bd3+-) 8.Nf3 Nf6 9.d3 (9.Bf6 gf6 10.d4 Qc7+-) 9...d5 (9...Be7 10.Nbd2+-) 10.ed5 (10.Bf6!? gf6 11.ed5 ed5+-) 10...Nd5 11.Be2 b3 (11...Bd6 12.Nbd2+-) 12.0-0 (12.c3 Nb6 13.Ra1 Bd6+-) 12...bc2 13.Qc2 Bd6 (13...Nb6 14.Ra1+-) 14.Nc3 (14.Bg7 Rg8 15.Bd4 Nf4+-) 14...Nf4 (14...Nb6 15.Raa1+-) 15.Ne4 Bc7 (15...Be7 16.Ne5 0-0 17.Rc1+-) 16.Bc1 (better 16.Bg7 Rg8 17.Nf6 Ke7 18.Qc5 Bd6 19.Ng8 Qg8 20.Qg5 Kd7+-) 16...Ne2 17.Qe2 0-0 18.Bg5 (18.Be3 Qd5+-) 18...f6 19.Bh4 (19.Be3 Qd5+-) 19...e5 20.Bg3 (20.Rb1 Qe7+-) 20...h5 (20...Qd5 21.Qe3+-) 21.Rb1 (21.d4 Nd4 22.Nd4 Qd4+-) 21...Qe8 (21...Qd5 22.Bh4 Bg4 23.Rf8 Kf8 24.Qe3+- (24.Rb7?! Bf3 25.Qc2 Be4 26.de4 Qd6+-)) 22.Rb7! Bb7 23.Re8 Re8 24.Qc2 (24.Nc5 Bc8+-) 24...Ba8 (24...Kf8 25.Nc5 Ba8 26.Qc4+-) 25.Nh4 (better 25.Qc4 Kh8 26.Qf7+-) 25...Bb8 (25...Rb8+-) 26.Qa2 Kh7 (26...Re6 27.Qe6 Kh8 28.Qe8 Kh7 29.Qg6 Kh8 30.Nf5 Nd4 31.Qg7) 27.Qa8 (27.Nf6 Kh6 28.Qf7 gf6 29.Qg6) 27...Nd4 (27...Rc8 28.Nd6! Rd8 29.Qc6 Bd6 30.f4 ef4 31.Qe4 Kh8 32.Ng6 Kg8 33.Qd5 Kh7 34.Qh5 Kg8 35.Qh8 Kf7 36.Qd8 Kg6 37.Qd6 fg3 38.Qg3 Kf7 39.d4+-) 28.h3 (28.Nf6 gf6 29.Qb7 Kg8 30.Qd5 Ne6+-) 28...Rc8 29.Kh2 f5 (29...Nc6 30.Nf5 h4 31.Bh4 Rc7+-) 30.Ng5 Kh6 31.Qa6 Rc6 32.Qb7 Bc7 33.Nf7 Kh7 34.Ne5 (34.Ne5 Rc2 35.Nf7+-; 34.Qc8 Bd8 35.Qd8 Nf3 36.gf3 Rc8 37.Qc8 g5 38.Qh8) 1–0. BeepBeepImAJeep (2695) – Arstan23 (2575), lichess.org, 2019.

6.Bc4 e6 7.Nf3 (7.ab4 Nb4 8.Nf3 d5 9.ed5 Nd5+=) 7...d6 (7...Nf6 8.e5 Ne4 9.0-0+=) 8.0-0 (8.ab4 Nb4 9.Nc3 Nf6=) 8...e5 (8...Nf6 9.ab4 Ne4 10.b5+=) 9.d4 (9.ab4 Nb4 10.d4 f5=) 9...ba3 10.Na3 Nf6 (10...Bg4 11.Bb5 Qf6 12.d5+-) 11.de5 de5 12.Qd8 Nd8? (better is 12...Kd8 13.Ng5 Ba3 14.Nf7 Kc7 15.Ba3 Re8=) 13.Nb5+- (13.Be5?! Bd7 14.Bf6 gf6+=) 13...Rb8? 14.Ne5 Ne6 15.Be6 Be6 16.Nc7 Ke7 17.Ba3 Kd8 18.Ne6 (18.Ne6 fe6 19.Nf7 Kc7 20.Nh8 Ba3 21.Ra3 Rh8 22.Ra5 Ne4 23.Re5+-) 1–0. Borrmann,Fritz – Stummerer,Alfred, corr SOK–87–11, 1987.

6.Bc4 Nf6 7.ab4 Ne4 8.Bd5 -/+.

6.Bc4 Nf6 7.e5 Ne4 8.Bf7 Kf7 9.Qf3 Nf6 10.Nh3 d5 11.ef6 ef6 12.Nf4 Bf5 13.d3 ba3 14.Na3 Bb4 15.Kd1 Ne7 16.c3 Qd7 17.Kd2 Bg4 18.Qg3 Bd6 19.h3 Bh3! 20.Rh3 g5 21.Kc2 Bf4 22.Qf3 g4 23.Qf4 Ng6 24.Rh7 Rh7 25.Qd4 Ne5 26.Re1 Re8 27.c4 Rh2 28.Qf4 dc4 29.Qh2 Qd3 30.Kc1 c3 31.Qh5 Kg7 32.Nc2 cb2 33.Kb2 Nc4 (33...Nc4 34.Kc1 Re1 35.Ne1 Qd2 36.Kb1 Qb2) 0–1. Whitmarsh,Jerry (2025) – Rios,Antonio (2105), IECG, 2005.

6.Bc4 Nf6 7.Bf6 ef6 8.Ne2 +=.

6.d4 ba3 7.Na3 d5 8.ed5 Qd5 9.Nb5 Qd8 10.d5 Na7 11.Na7 Ra7 12.Nf3 Nf6 13.Ne5 Bd7 14.Rb1 a4 15.Bd4 Ra8 16.Rb7 Qa5 17.c3 Qd5 18.Qb1 Rc8 19.Rb8 Qd6 20.Nd7 Qd7 21.Qb5 (21.Qb5 Rb8 22.Qb8 Qd8 23.Bb5 Nd7 24.Qb7+-) 1–0. Nemec,Zdenek (1950) – Molano,Ismael, 28. LSS No Engine Cup Preliminary, 2010.

6.d4 d5 7.ab4 Nb4 8.c3 Nc6 9.ed5 Qd5 10.Nf3 e6 11.Bd3 Nf6 12.c4 Qd8 13.0-0 Bd6 14.Nc3 0-0 15.Nb5 Nb4 16.Be2 b6 17.Nd6 Qd6 18.Qb3 Bb7 19.Ne5 Be4 20.Qg3 Rfd8 21.Rac1 Qc7 22.Rfe1 Nc2 23.Red1 a4 24.Qf4 a3 25.Bc3 a2 26.Bf3 Bf3 27.Qf3 Na3 28.Ba1 Nb1 29.Re1 Rdc8 30.Qe3 Ra4 31.f3 Ra3 32.Qf2 b5 33.Qb2 b4 34.Qb4 Rb8 35.Qc5 Qc5 36.dc5 Rc8 37.Rcd1 Raa8 38.Re2 Rc5?? (Better is 38...Ne8-/+) 1–0. Grott,Peter (1815) – Lagemann,Tobias, D0055 DESC, 2000.

6.d4 d5 7.Bb5 de4 8.d5 Qb6 9.Qe2 +=.

6.d4 d5 7.Bb5 e6 8.ab4 Bb4 9.Nd2 Qg5 10.g3 Qd2 11.Qd2-/+ Bd2 12.Kd2 Bd7 13.ed5 ed5 14.c4 Nf6 15.f3 Nb4 16.Bd7 Kd7-+ 17.c5 b5 18.cb6 Kc6 19.Ne2 Kb6 20.Nc3 Rhc8 21.Na4 Kb5 Black gets the initiative 22.Nc5 Nd7 23.Rhc1 Nc5 24.Rc5 Rc5 25.dc5 Rc8 26.Bg7 Rc5 27.Bc3 Nc6 28.h4 d4 29.Bb2 Rc4 30.Kd3 Nb4 (31.Ke4 d3 32.Ke3 Rc2-+) 0–1. Nebe,Lutz – Rapp,R, corr, 1989.

6.d4 e6 7.d5 ed5 8.ed5 Qe7 9.Be2 Ne5 10.Nd2 d6 11.ab4 b6 12.Ngf3 Nf6 13.0-0 Nd5 14.Ne5 de5 15.Bf3 Bb7 16.c4 Nb4 17.Qa4 Kd8 18.Be5 f6 19.Bd4 Bf3 20.Bb6 Kc8 21.Nf3 Qd7 22.Qb3 a4 23.Qb1 Qd3 24.Qc1 Nc6 25.Qf4 Qd6 26.Qe4 Kb7 27.Rfb1 Kc8 28.Rd1 (28.Rd1 Kb7 29.Rd6 Bd6 30.Rb1+-) 1–0. marekt – fathoni, ChessWorld.net, 2008.

6.ab4 Nb4

7.Ba3 Nc6 8.Nc3 Nf6 9.Nf3 d6 (9...d5 10.ed5 Nd5 11.Nd5 Qd5 12.Be2=+) 10.Rb1 g6 11.Bc4 Bg7 12.0-0 0-0 13.Re1 Nd7 14.d4 Nb6 Black prepares a4 15.Be2 Bg4 16.Nb5 f5 17.ef5 Rf5 (17...gf5?! 18.Ng5 Be2 19.Re2+=) 18.c3 a4 19.h3 Bf3 20.Bf3 d5 21.Bc5 Nc4 22.Qe2 The pressure on the backward pawn e7 grows (22.Bg4 Rf7 23.Be6+=) 22...Rf3 (22...e5 23.Na3 Rf3 24.Qf3-/+) 23.gf3 (23.Qf3 Nd2 24.Qe3 Nb1 25.Qe6 Kh8 26.Rb1-/+) 23...e5-/+ 24.de5 (24.f4 b6 25.Bb6 Nb6 26.fe5 Nc4-/+) 24...Qg5 25.Kh1 Be5 (25...N4e5?! 26.Nd6=+) 26.Be3 Qh4 (26...Qh5 27.Kg2-/+) 27.Qf1 (27.Kg2 a3-/+) 27...Rf8 (27...Qf6!?-/+) 28.Qg2 Rf5 29.Qg4 Qf6 Attacks the isolani on f3. Exerts pressure on the isolated pawn 30.Nd4 h5 31.Qg2 Bd4 32.Bd4 Nd4 33.cd4 b6 34.Re8 Kg7 35.Rbe1 Rg5-/+ 36.R1e7 Kh6 37.Qf1 Qf3 38.Kh2 Qf4 Black gets deadly initiative 39.Kh1 Rg3!? 40.Re1?? Rf3 41.Qg2?? Qf5 42.Kg1 Rh3 43.Rh8 Kg7 44.Rhe8 Qg4-+ 45.R1e7 Kf6 46.Qg4 hg4 47.Rd7 a3 48.Rd5 a2 49.Ra8? Na3 (50.Ra3 Ra3 51.Rd6 Ke7 52.Rb6 a1Q 53.Kg2 Rh3 54.Rb7 Kf6 55.Rb6 Kf5 56.Rb1 Qb1 57.f3 Qh1 58.Kf2 Rh2 59.Kg3 Qg2) 0–1. Dziel,Jaromir – Mus,Roman, corr 1. AMM Poland, 1991.

7.c3 Nc6 8.d4 d5 9.ed5 Qd5 10.Nf3 Nf6 11.Nbd2 Bf5 (11...Qe6 12.Be2=+) 12.Bc4 Qd8 (12...Qd7 13.Qa4=+) 13.0-0 (better 13.Qb3!? e6 14.Qb7+-) 13...e6=+ 14.Qb3 Qc7 15.Rfe1 Bd6 (15...Be7 16.Ba3=+) 16.Nh4 (16.d5 Nd8 17.Bb5 Kf8+=) 16...0-0 (16...Bh2!? 17.Kh1 Ng4-/+) 17.Nf5=+ ef5 18.h3 Rfb8 19.Bb5 Na7 20.c4 (20.Bd3 Bf4 21.Nf3 b5=) 20...Nb5 (20...Bb4 21.Red1-/+) 21.Qb5=+ Qc6 (21...Bb4 22.Re2=+) 22.Qb3 (better 22.Ra5!? Bf4 23.Nb3+=) 22...a4=+ 23.Qd3 White intends d5 (23.Qd1 Qd7=+) 23...b5-/+ 24.c5 Bc7 (24...Bf4 25.Bc1-/+) 25.Nf3 (25.Qf5 b4-/+) 25...Ne4 26.Rac1 (26.Nh4 g6-+) 26...b4 (26...Qd5!?-+) 27.d5 Qb5 (27...Qh6 28.d6 Bd6 29.cd6 Qd6 30.Qe3=+) 28.Qd4=+ f6 29.d6 Bd8?? (better 29...Bd6 30.cd6 a3=+) 30.Qd5+- Kh8 31.Qf5 Nc3 (31...a3 32.Nd4 Qe8 33.Re4 Qf7+-) 32.d7 (better 32.Nd4 Ne2 33.Re2 Qe2 34.Ne2+-) 32...Bc7 33.Re7?? (33.Bc3!? bc3 34.Nd4 Qa6+-) 33...Ne2 (better 33...Bd6! 34.Re3 Qc5=) 34.Kh1+- Nc1?? (better 34...Rg8 35.Rd1 Nc3 36.Bc3 bc3+-) 35.Bf6 (35.Rg7! Qf1 36.Ng1 Qg2 37.Rg2 Be5 38.Qf6 Bf6 39.Bf6) 35...Qf1 (35...Rg8 36.Qg5 Qf1 37.Ng1 Qg2 38.Qg2 gf6+-) 36.Ng1 Rg8 (36...Qg2 37.Kg2 Rg8 38.Nf3 Raf8 39.Ng5 gf6 40.Qh7) 37.Qg5 (37.Qg5 Qg2 38.Qg2 gf6 39.Qc6+-; 37.Bg7 Rg7 38.Re8 Re8 39.de8Q Rg8 40.Qf6) 1–0. BeepBeepImAJeep (2635) – kirill_kopyonkin (2500), lichess.org, 2019.

7.c3 Nc6 8.d4 d5 9.ed5 Qd5 10.Nf3 Bg4 11.Nbd2 Nf6 12.Bc4 Qd8 (12...Bf3 13.Qf3 Qf3 14.Nf3-/+) 13.0-0 (better 13.Qb3!? e6 14.Qb7+-) 13...e6=+ 14.Qb3 Rb8 15.Bb5 Be7 16.Ne5 0-0 17.Bc6 (17.Ndc4 Qc7=+) 17...bc6 18.Qa2 Bd6 (better 18...Qd5!?=+) 19.Nc6+= The isolani on a5 becomes a target 19...Bh2? (19...Qc7 20.Nb8 Bh2 21.Kh1=) 20.Kh1?? (better 20.Kh2 Qc7 21.Ne5+-) 20...Qb6 21.Nb8 Bb8 (21...Rb8? 22.Kh2 Nd7 23.Ba3+-) 22.Ba3 (22.Nc4 Qb7 23.f3+= (worse 23.Qa5 Be2 24.Ba3 Bc4 25.Bf8 Bf1 26.Rf1 Kf8-+)) 22...Qb5 (22...Qc7 23.f4 Rc8-/+) 23.f4?? (better 23.Bc5!? Rc8 24.c4+-) 23...Qh5 (23...Rc8 24.Bc5 Qd3 25.Rf2-/+) 24.Kg1-/+ Be2 (24...Rc8 25.Bc1 Be2-/+ (25...Rc3?! 26.Qa5 Qa5 27.Ra5=)) 25.Bf8= Ng4 26.Nf3 Bf4 27.Qa5?? (better 27.Qe2 Bh2 28.Kh1 Bc7 29.Kg1 Bh2 30.Kh1 Bc7 31.Kg1 Bh2=) 27…Be3 (27...Be3 28.Rf2 Bf2) 0–1. BeepBeepImAJeep (2560) – thujer (2630), lichess.org, 2017.

7.c3 Nc6 8.d4 d6 (8...e6 9.Nf3=+) 9.Nf3 Nf6 10.Bd3 e5 11.d5 Ne7 12.Na3 Ng6 13.g3 (13.Bc1 Be7=+) 13...Be7-/+ 14.Nb5 0-0 15.Qb3 Bh3 16.Rg1 Nd7 17.Ba3 Nc5 18.Bc5 dc5 19.Qc4 b6 20.Kd2 f5?? (20...Qd7 21.Rgd1-/+) 21.Kc2?? (better 21.d6 Kh8 22.de7 Qe7 23.Ke1+=) 21...Kh8-+ 22.Nd2 f4 23.g4 f3 24.Rae1? (better 24.Bf1 Bf1 25.Qf1-+) 24...Bh4 25.Rg3 Bg3 26.hg3 Bg4 27.Rh1 Bd7 28.Nf1 (28.Qa4 Kg8-+) 28...Bb5 29.Qb5 Qd6 (better 29...a4!? 30.Ne3 Ra5 31.Qb2-+) 30.Ne3 Ne7 (30...Rf6 31.Nc4 Qe7 32.Rb1-+) 31.Qc4? (better 31.Nc4 Qd8 32.Qb6 Qb6 33.Nb6-/+) 31...Nc8 32.Rb1 (32.Qa4 Qc7-+) 32...Na7 (32...a4 33.Qb5-+) 33.Qa4 (33.Qa6 Qh6 34.Qb6 Qh2-+) 33...b5! 34.Qa5 (34.Bb5 Rfb8 Decoy) 34...c4 35.Bf1 Qc5 (better 35...Qg6!? 36.Nf5-+) 36.Qb4 Qb4 (36...Qc7!? 37.Bh3-+) 37.Rb4 Rab8 38.Kb2 (38.Bh3 h5-+) 38...h6 39.Nc2 (39.Bh3 h5-+) 39...g6 40.Bh3 g5 (40...h5 41.Kc1-+) 41.Bd7 (41.Bg4 Nc8 42.Bc8 Rfc8-+) 41...h5 42.Na3 h4 43.gh4 gh4 44.Nc2? (44.Kc2 Ra8-+) 44...Kg7 (better 44...Rbd8!? 45.Bf5 Rf5 46.ef5 Rd5 47.Ne3-+) 45.Ne3 Kf6 (45...Rf4 46.Nc4 Re4 47.Ne3 Rb4 48.cb4-+) 46.Bg4 (46.Ng4 Ke7 47.Bf5 Kd6-+) 46...Kg5 47.Bf3 (47.Kc2 Rb6 48.Rb1-+) 47...Rf3 48.Kc2 (48.Nc4 Rf2 49.Ka3-+) 48...Rf2 49.Kd1 Rf3 (49...h3 50.Rb2 Rb2 51.Kc1-+) 50.Ke1 (50.Nc4 h3 51.Nd2 Rc3 52.Ke2-+) 50...Re3 51.Kf2 Kf4 52.Rb1 Rf3 53.Ke2 h3 54.Rg1 Rf8 55.Rh1 Ke4 56.Kd2 R8f4 (56...Rf1 57.Rf1 Rf1 58.Ke2 h2 59.Kf1 h1Q 60.Kf2 Qh2 61.Ke1 Ke3 62.d6 Qe2) 57.Kc2 Rf2 58.Kb1 R4f3 (58...Rf1 59.Rf1 Rf1 60.Ka2 b4 61.cb4 h2 62.Ka3 Ra1 63.Kb2 h1Q 64.Kc3 Qc1) 59.Ka1 Rf1 60.Ka2 (60.Kb2 Rh1 61.Ka3 Rb1 62.Ka2 Rf2 63.Kb1 h2 64.d6 h1Q) 60...R3f2 (60...Rh1 61.Ka3 Rb1 62.Ka2 Rf2 63.Kb1 h2 64.d6 h1Q) 61.Ka3 Rh1 62.Kb4 Ra1 (62...Kd5 63.Ka5 Kc5 64.Ka6 Rf7 65.Ka5 Ra1) 63.Kc5 (63.Kc5 Ra6 64.Kb4 Rb2 65.Kc5 h2 66.d6 Rc6) 1–0. BeepBeepImAJeep (2735) – grandmatt (2480), lichess.org, 2016.

7.Nf3 d5 8.ed5 Nd5 (8...Qd5 9.Nc3 Qe6 10.Be2=+) 9.Bc4 (9.Ne5 Nc7=) 9...Ngf6=+ 10.0-0 e6 11.Re1 (11.Ne5 Nc7=+) 11...Be7 12.Nc3 (12.Bd5 Qd5 (worse 12...ed5 13.Bf6 gf6 14.Qe2+=) 13.Nc3 Qd8=+) 12...0-0 13.Nd5 ed5 14.Bb3 Bg4 15.Ra4 (15.Qe2 Re8=+) 15...b5-/+ 16.Ra1 (16.Bf6!? Bf3 17.Qf3 Bf6 18.Rg4-/+) 16...a4-+ 17.Ba2 Ne4 18.h3 Bh5 19.g4 Bg6 20.d3 Ng5 (20...Bf6 21.Bf6 Nf6-+ (21...Qf6?! 22.de4 de4 23.Nd2=)) 21.Ng5=+ Bg5 22.Qf3 Attacking the isolated pawn on d5 (22.Ba3 Re8 23.Re8 Qe8 24.Bd5 Rd8=+) 22...Rc8 (better 22...d4-/+) 23.c4? (better 23.Ba3 Rc2 24.Bf8 Kf8 25.Bd5-/+) 23...dc4-+ 24.dc4 b4 (24...bc4 25.Rad1 Qb6 26.Bc3-+) 25.Rad1 Qb6 26.Bd4 (better 26.Rd5 Qc6 27.Qd1-+) 26...Qc6 27.Qc6 Rc6 28.Be3 (28.Re5 f6 29.Rc5 Rfc8 30.Rc6 Rc6 31.c5 b3-+) 28...Be3 29.Re3 b3 30.Bb1 Bb1 31.Rb1 Rc4 32.Kf1 g6 (32...Rc2 33.Kg2-+) 33.Ke2 Rb8 34.Kd3 Rcb4 (34...Rc2 35.Re4 Rd8 36.Rd4 Rd4 37.Kd4 Rf2 38.Kc3-+) 35.Kc3 (35.Re7-+) 35…a3 0–1. tsodikovich (1820) – ccf_man (1930), gameknot.com, 2018.

7.Nf3 d5 8.Ne5 Nc6 9.Bb5 Bd7 10.Nd7 Qd7 11.Nc3= de4 =.

7.Nf3 e6 8.Nc3=.

7.Nf3 e6 8.d4 Nf6 (8...d5=+) 9.Bb5 (better 9.e5!? Ne4 10.Bb5=+) 9...Ne4-/+ 10.0-0 Be7 11.Nbd2 Nd6 12.Be2 0-0 13.c4 b6 14.c5 (14.Ne5 Bb7-+) 14...bc5 15.dc5 Nb7 16.Ne4 (16.Nb3 Nc5 (16...Bc5?! 17.Nc5 Nc5 18.Qd4=+) 17.Na5 Ra5-+) 16...Nc5 (16...f5 17.Qd4 Rf7 18.Ne5-+) 17.Qd4 f6?? (better 17...e5 18.Qe5 f6-+) 18.Nc5+= Nc2 19.Qe4 Na1 20.Qa8 Bc5 21.Ba1 Qb6 (21...d5 22.Bc3+=) 22.Qe4 (22.Bc3 Bb7 23.Qa5 Qa5 24.Ba5 Ra8+=) 22...d5 23.Qg4 (23.Qa4!?+=) 23...e5= 24.Qg3 (24.Qa4 Bf5=) 24...Bf5 (24...Qb3 25.Re1-/+) 25.Nh4 Be4 26.Kh1 (26.Bf3 Bf3 27.Qf3 Rd8=+) 26...d4 (26...Qb4 27.Bg4=+) 27.f3 (27.f4 Qe6=) 27...Bc2 (27...d3 28.Bd1 (28.fe4? de2 29.Rc1 Bf2-+) 28...Bd5 29.Nf5=+) 28.Bc4= Kh8 29.Qf2 d3?? (better 29...Bb1 30.Bb2 Qb4+-) 30.Ng6!! (30.Ng6 hg6 31.Qh4) 1–0. tsodikovich (1840) – eugenio84 (1900), gameknot.com, 2018.

7.Nf3 e6 8.Be2 Nf6 9.e5 Nfd5 10.0-0 Be7 11.g3 0-0 12.d4 (12.c4 Nb6=) 12...d6 (12...b6 13.c4 Nc7 14.Nc3=+) 13.ed6 Qd6 14.Na3 b6 15.Nb5 Qd8 16.c3 Nc6 17.Re1 (17.c4 Nf6=) 17...Ba6 18.Qa4 Na7 19.Na7 Ra7 20.Ba6 Ra6 21.Ne5 (21.c4 Nb4=) 21...Qe8=+ 22.Nc6 b5 23.Ne7 Ne7 24.Qd1 Qd7 25.Ba3 Rb8 26.Qd3 Nd5 27.Reb1 Raa8 28.Bc5 Qc6 29.Rb2 e5 (29...Rb7 30.Rab1 Rab8 31.Re1-/+) 30.Rd1 (30.Rab1 Nc7-/+) 30...Nc7 31.Qf5 (31.Ba3 Rd8-/+) 31...ed4 (31...Re8 32.f3-/+) 32.Bd4-+ (32.Rd4? Re8 33.Rb1 Ne6-+) 32...Ne6 33.Be3 a4 34.Qc2 (34.Qd5 Rc8-+) 34...Rd8 35.Rdb1 Nc7 36.Ra2 h6 37.h3 Rac8 (37...Re8 38.c4 Qc4 39.Qc4 bc4 40.Rc1-+) 38.Qe2 (38.c4!? Nd5! 39.Rb5 Ne3 40.fe3-+) 38...Nd5-+ (38...Qc3?! 39.Rc2 Qe5 40.Rbc1-/+) 39.Bd2 Rb8 40.Kh2 Qc5 41.Rbb2 (41.Rab2 a3 42.Rb5 Rb5 43.Rb5 Nc3 44.Bc3 Qc3-+) 41...Re8 42.Qf1 Re4 43.Be1 Rc4 44.Rb1 Rb6 45.Rab2 (45.Qe2 Nc3 46.Bc3 Rc3-+) 45...a3 46.Rb3 Nc3 47.Ra1 (47.Bc3 Rc3 48.Rb5 Rb5 49.Rb5 Qa7-+) 47...b4 48.Raa3 ba3 49.Rb6 a2 (49...Qb6?! 50.Qc4 Nb1 51.Qc8 Kh7 52.Qc4-+) 50.Rb8 Kh7 51.Qd3 f5 52.Qd8 a1Q 53.Qg8 Kg6 54.Qe6 Kg5 55.Rg8 (55.Rb6 Qb6! 56.Bd2 (56.Qb6?? Qe1 57.Qa7 g6 58.f4 Kh5-+) 56...f4 57.gf4 (57.Qb6 Qf1 58.Qd8 Kg6 59.Qe8 Kh7-+) 57...Rf4 58.Qb6-+) 55...Ne2! 56.h4 (56.Qe2 Re4 Decoy) 56...Rh4! 57.gh4 Kh4 58.Qe2 Qcc1 59.Re8 Qf4 60.Kh1 Qac1 61.Re5 (61.f3 Kh5-+) 61...Qc7 62.f3 Kh5 63.Rb5 (63.Re7 Qcc1 64.Qf2 g5-+) 63...Kg6 (63...Qc6 64.Rb3-+) 64.Rb4 (64.Qe6 Kh7 65.Qf5 Qf5 66.Rf5 Qc1-+) 64...Qfe5 (better 64...Qfd6!? 65.Rc4 Qf7 66.Rc8-+) 65.Qe5 Qe5 66.Bf2 Qc3 67.Rb6 Kh5 68.Kg2 g5 69.Re6 g4 70.fg4 fg4 71.Be3 Qb2 72.Kg3 (72.Bf2 Qb5 73.Re1 Kg6-+) 72...Qb8 73.Bf4 Qb3 74.Re3 Qd1 75.Re5 (75.Kf2 Kg6-+) 75...Kg6 76.Kh4 Qf3 77.Bg3 Qf1 78.Re6 Kf7 79.Rh6 Qh3 80.Kg5 Qg3 81.Rf6 Ke7 82.Rf4 Kd6 83.Rg4 Qe3 (83...Qe5 84.Kg6-+) 84.Kh4 (84.Kf5 Qe5 85.Kg6 Ke6-+) 84...Ke5 85.Rg5 Kf4 86.Rg4 Kf5 87.Rg2 Qf4 88.Kh3 Qf3 (88...Qf3 89.Kh2 Kf4-+) 0–1. Rocco,Jorge Hugo (2200) – Baumgartner,Ulrich (2210), Spain – Switzerland, 2008.

7.Nf3 Nf6 8.Nc3 b6 9.e5 Ng4 (9...Nfd5 10.Bb5 Bb7 11.0-0=) 10.Nb5 (10.h3 Nh6=) 10...Ba6 11.c3 Nd5 12.Bc4 e6 13.Bd5 ed5 14.Qb3 Be7 (14...Qc8 15.h3 Bb5 16.Qb5=) 15.0-0 (15.Ra4 d4+=) 15...0-0 16.Rfe1 (16.Qd5 Rc8 17.d4 Rb8+=) 16...Bb7 (16...Qc8 17.h3 (worse 17.Qd5 Bc5 18.Nbd4 Bb7=+) 17...Nh6 18.Ba3 Ba3 19.Ra3=) 17.Nbd4 (17.Ra4 Nh6+=) 17...Bc5 18.h3 Nh6 19.Ba3 (19.Nb5 Nf5=) 19...Rb8 (19...d6 20.e6 Qf6 21.Qb5=+) 20.Qb5 (20.Nb5 Nf5=) 20...d6 21.ed6 Qd6 22.Bc5 bc5 (worse 22...Qc5 23.Ra5 Rbc8 24.Ra7+-) 23.Nb3 d4 24.Qc5 Qc5 25.Nc5 Bf3 26.gf3 Rb5 27.Nd7 Rd8 28.c4 Rg5 29.Kf1 f6 30.f4 (better 30.Nb6!?=) 30...Rh5-/+ 31.Nb6 Rh3 32.c5 Rb8 (better 32...Nf5 33.Kg1 Rb8 34.Ra5 Rd3=) 33.c6? (better 33.Kg2 Rd3 34.Re2=) 33...Rb6 34.c7 Rc6 35.Kg2 Rc7 (35...Rb3 36.Rec1 Rbb6=) 36.Kh3= g6 37.Ra5 Nf5 38.Rea1 h5 39.Ra7 Rf7 40.Kg2 Kf8 41.Kf3 Nd6 42.R1a6 Nf5 43.Ke4 h4 44.Kd5 g5 (44...d3 45.Rf7 Kf7 46.Ra7 Kg8 47.Ra3+-) 45.fg5 fg5 46.Rf7 Kf7 47.Ke5 Ne7 48.Ra7 (48.Kd4?! h3+-) 1–0. forsetinn – insuk, gameknot.com, 2015.

7.Nf3 Nf6 8.Nc3 Qc7 9.Be2 Ne4 10.Ne4 Nc2 11.Kf1 Na1 12.Qa1 f6 13.Nc3 (13.Qa4 Kf7= 14.Nc3 e6) 13...e6 (13...e5 14.g3 (14.d4 d6) 14...a4 15.Nb5= (15.Na4? Qc6-+)) 14.h4 (14.Nb5 Qd8+= (14...Qc6+=)) 14...d5 (14...a4=) 15.h5 Be7 (15...Kf7 16.h6 gh6 17.Nb5+=) 16.Nb5+= Qd8 17.h6 g6 18.Nh4 (18.Qc1 0-0 19.Nc7 Rb8=) 18...a4 19.Bd3 (19.Rh3 0-0+=) 19...Ra5 20.Ke2 (20.Bc3 Ra8+=) 20...0-0-/+ 21.Bc3 Bd7 22.Ba5 Qa5 23.Rb1 a3 24.Qa2 Ra8 25.Nd4 Qa7-/+ 26.Nhf3 Bf8 27.Bb5 Bc8 28.Bd3 Bh6 29.Nb5 Qa5 30.Nd6 Qd8 31.Nc8 Qc8 32.Kf1 Bf8 33.Bb5 Kg7 34.Nd4 Bd6 35.g3 Be5 36.Ne2 Qc5 37.Kg2 Ra5 38.d4 Bd4 39.Qd2 Bc3 40.Nc3= a2 41.Ra1 Ra3 42.Na2 Qb5 43.Qc1 Qa5 44.Rb1 b5 45.Nb4 d4 46.Nc6 Qc3 47.Qc3 dc3 48.Rb5 e5 49.Rb7 Kh6 50.Rc7 e4 51.Nb4 Ra5 52.Rc3 Kg5 53.Rc7 h5 54.Rc6 f5 55.Nc2 h4 56.gh4 Kh4 57.Rg6 f4 58.Kf1 Rb5 59.Rg7 Rb1 60.Ke2 Rb2 61.Rc7 Kg4 62.Rc5 Kh3+= 63.Kf1 Rb1 64.Ne1 e3 65.f3 Rd1 66.Rh5 Kg3 67.Rg5 Kh2 68.Rg2 Kh3 69.Rg4 Rd2 70.Rg5 Rf2 71.Kg1 Rd2 72.Rh5 Kg3 73.Rh6 Rd4 74.Rg6 Kh3 75.Kf1 Kh2 76.Rg7 Rd2 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio (2335) – Baeckstroem,Mikael (2225), corr ICCF WSTT/3/06/Final, 2009.

7.Nf3 Nf6 8.Nc3 d6 (8...Qb6 9.Be2=) 9.e5+= Nfd5 10.Bb5 Bd7 11.0-0 Nc3 (11...e6 12.Qe2+=) 12.Bd7 Qd7 13.Bc3 Nc6 14.ed6 e6 15.Re1 (15.Ng5 Bd6 16.Bg7 Rg8 17.Nh7 Bh2 18.Kh1 0-0-0=) 15...Qd6 (15...Bd6 16.Ng5+=) 16.Qb1 (16.Ra4 Qd5+=) 16...Be7 17.Bg7 (17.Qb7 Rb8 18.Qa6 0-0=) 17...Rg8= 18.Be5 (18.Qb7? Rb8 19.Qa6 Rg7-+) 18...Qb4 19.Qd1 b5 Black prepares the advance a4 (19...0-0-0 20.c3 Qc5 21.Bg3+=) 20.g3 (20.c3 Qc4=) 20...Qc5 (20...a4 21.c3 Qg4 22.d4+=) 21.d4 (21.Rc1 a4=+) 21...Qd5 (21...Qc4 22.Rc1=) 22.Qd3 (22.c3 Kf8+=) 22...Rg6 23.c3 a4 (23...Kf8 24.h4 h5 25.Reb1=) 24.Reb1= Qc4 (24...b4 25.c4 Qa5 26.Qe4+=) 25.Qc4+= bc4 26.Rb6 Kd7 27.Nd2 f6 (27...a3 28.Nc4 Ra4 29.Rb7 Kd8 30.Nb6+=) 28.Bf4 e5 29.d5 Na5 (29...ef4 30.dc6 (30.Rc6?! Rg5 31.Nc4 Rd5=) 30...Kd6 31.Nc4 Kc5 32.c7+-) 30.Ra4 ef4 31.Rb5 fg3 32.hg3 Bd8 33.Nc4 Nc4 (33...f5 34.Ne5 Ke7 35.Ng6 hg6 36.Rh4+-) 34.Ra8+- Bb6 35.Kg2 (35.Kf1 Kc7+-) 35...Kc7 36.Rb4 (36.Rb1 f5+-) 36...Ne5 37.Rb3 (37.Rh8 Rg7+=) 37...Nd7 (37...Bc5 38.c4+-) 38.Re8+- Bc5 39.c4 Nb6 (39...Ne5 40.Re6 Bd6 41.Rb1+-) 40.Rb5 (40.Re6 f5 41.Rf3 Bd6+- (41...Nc4?? 42.Rc3 Re6 43.de6+-)) 40...Nd7+- 41.Rb1 (41.Re6 f5+-) 41...f5 (41...h5 42.Rh1 Rh6 43.f4+-) 42.Rh1 Rg7 (42...Ra6 43.Rh7 Ra2 44.Re6 Rf2 45.Kh3+-) 43.Rh6+- Kb7 44.Re1 Kc8 (44...Bd4 45.Rd1 Be5 46.Re6+-) 45.Rc6 Kd8 46.Ra1 Rg6 (46...f4+-) 47.Ra8 Ke7 48.Rh8 Rc6 (48...Rg7 49.Re6 Kf7 50.Rd8+-) 49.Rh7 Kd8 (49...Kd6 50.Rh6 Ke7 51.Rc6+-) 50.dc6 Nb6 (50...Ne5 51.Rh5 Bd4 52.Rf5+-) 51.Rf7 Nc4 52.Rf5 Bb6 53.g4 Nd6 54.Rf4 Kc7 55.g5 Kc6 56.g6 Ne8 57.Rf8 Ng7 (57...Kd7 58.f4+-) 58.Rf6 Kb5 59.f4 Bd4 60.Rf8 Kc5 (60...Kc4 61.f5 Kd5 62.Kf3+-) 61.f5 Kd5 (61...Nh5 62.Kh3 Kd6 63.Kg4 Nf6 64.Kg5+-) 62.Kf3 Nh5 (62...Bc5 63.Rf7 Ne8+-) 63.f6! Ke6 (63...Bf6 64.Kg4 Decoy; 63...Nf6 64.g7 Passed pawn) 64.f7 (64.f7 Kf5 65.Rc8+-) 1–0. Degterev,Pavel (2460) – Laursen,Bjoern (2230), WC15/WS64 ICCF, 2006.

7.Nf3 Nf6 8.Nc3 e6 (8...d5 9.Ne5 Nc6 10.Bb5=+) 9.e5 (9.Bb5 Qc7=) 9...Nfd5 10.Nb5 (10.Nd5 Nd5 11.Bd4 d6=) 10...b6 (10...Nf4 11.g3 Nfd5 12.Ba3=) 11.c3 (11.Ba3 Nf4 12.g3 Nfd5=) 11...Nc6 12.c4 Ndb4 13.d4 (13.Ra4 Be7=) 13...Ba6 (13...d5 14.ed6 Bd6 15.d5 (< 15.Nd6 Qd6 16.Be2 0-0=+) 15...ed5 16.cd5+= (< 16.Nd6 Qd6 17.cd5 Nd5-/+)) 14.Be2 (14.d5 ed5 15.cd5 Na7 16.Na7 Bf1 17.Kf1 Ra7=) 14...Bb5 (14...d5 15.ed6 Bb5 16.d7 Qd7 17.cb5=+) 15.cb5= Ne7 16.0-0 Ned5 17.Qd2 Be7 18.Bc4 (18.Rfc1 0-0=) 18...0-0 19.Rfe1 (19.Rfc1 d6=+) 19...Rc8 (19...Nc7 20.Be2=+) 20.Rac1 (20.Rec1 Nc7=+) 20...f6 (20...Nc7 21.Qd1=+) 21.Bb3 Rc1 22.Bc1 Qe8 23.Ba3 fe5 24.Ne5 (24.de5 Nf4 25.Re3 Bc5-+) 24...Nf4-/+ 25.f3 Nbd5 (25...Qd8 26.Re4 Nfd5 27.Bc4-/+) 26.Be7 Ne7 27.g3 Nfd5 28.Qc2 Qd8 29.f4 Nb4 30.Qe4 Ned5 31.Rc1 ½–½. Bonetti,Shane – Schmickt,Bernhard, Orang–Utan Invitational, 2002.

6.Bc4 e5

7.Nf3 ba3 8.Be5 Qe7 9.Bc3 Qe4 10.Be2 =+.

7.Nf3 d6

8.ab4 Nb4 9.d4 f5 =+.

8.d4 Bd7 9.d5 Nce7 =.

8.d4 Bd7 9.de5 de5 10.0-0 (10.Ne5 Ne5 11.Be5 Nf6+=) 10...Be7 (10...Qf6 11.Nbd2=+) 11.c3 (better is 11.Ne5 Ne5 12.Be5+=) 11...ba3-/+ 12.Na3 Nf6 (12...Qb6 13.Bc1 Nf6 14.Qe2-/+) 13.Qb3=+ 0-0 14.Nb5 (better is 14.Ng5!? Qe8 15.Nb5-/+) 14...Ne4-+ 15.Rfe1 Nc5 16.Qc2 (16.Qa2 e4 17.Nd2 Bf5-+) 16...e4 17.Nfd4 Ne5 18.Bf1 Ned3 19.Re3 (19.Bd3 ed3 (19...Nd3?! 20.Re4 Nc5 21.Re5-/+) 20.Qd1 Re8-+) 19...Bg5 20.Rd3 (20.Re4 Nb2 21.Re5 Nba4 22.Ra4 Na4 23.Qa4 Qf6-+) 20...ed3 21.Bd3 Nd3 22.Qd3 Qb6 23.Ba3 Bb5 24.Qf5 Rfe8 25.Qg5 Bd3 26.Qd2 Be4 (26...Qg6 27.Qb2-+) 27.f3 Bd5 28.Kh1 Rad8 29.Qc2 Rc8 30.Nf5 Re6 (30...Qe6 31.Kg1 b5 32.Rb1-+) 31.Ne7 Re7 32.Be7 Qc7 (32...Qe3 33.Qf5 Qc3 34.Rd1-+) 33.Re1 (33.Qd3 Qc3 34.Qc3 Rc3 35.Kg1-+) 33...Be6-+ (33...Qc3?! 34.Qc3 Rc3 35.Bb4-/+) 34.Bh4 Qc3 35.Qe4 b5 36.Bf2 Qc6 37.Qh4 a4 38.Bd4 Qd5 39.Re5?? (39.Be5-+) 39...Qe5! 40.Be5 (40.Bg1-+) 40...Rc1 (41.Qe1 Re1) 0–1. Zylla,Johannes – Mathias,Manfred, corr ICCF–Cup8/9 V074, 1990.

8.d4 Nf6 9.de5 ba3 10.Na3 Ne4 11.0-0 de5 12.Qe2 =+.

8.d4 Nf6 9.de5 ba3 10.ef6 ab2 11.Ra4 Qf6 -+.

5.a3 e6

6.ab4 Bb4?? 7.Bg7 Be7 8.Bh8 Bf6 9.Bf6 Qf6 10.Nc3 (10.Nc3 Nc6 11.Nf3+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2650) – Varinius (2470), lichess.org, 2016.

6.ab4 Bb4?? 7.Bg7+- Nf6 8.Bh8 Ne4 9.Qg4 Bd2 (9...d5 10.Qg8 Bf8 11.Qh7 Nc6+-) 10.Nd2 Nd2 (10...Nf6 11.Qg7+-) 11.Qg8 Ke7 12.Bf6! Kf6 13.Qd8 Ke5 14.Qc8 (14.Qc8 Nf1 15.Qb7+-) 1–0. pierre – iniciante, internet, 2008.

6.ab4 b6 7.b5 Nf6 8.Nc3 Bc5 (8...d5!? 9.e5 Ne4=) 9.e5+- Nd5 10.Nd5 ed5 11.d4 Bb4 12.c3 Be7 13.Bd3 d6 14.f4 de5 15.fe5 Be6 16.Nf3 h6 17.0-0 0-0 18.Qe2 Nd7 19.Bc1 Re8 20.Bd2 Nf8 21.Qf2 Nh7 22.Qg3 Ng5 23.Ng5 Bg5 24.Bg5 Qg5 25.Qg5 hg5 26.Bf5 (26.Kf2 Rec8 27.Ra3 Kf8+=) 26...g6 (26...Bf5 27.Rf5 a4 28.Rg5=) 27.Bc2 Rec8 28.Rf3 Rc4 29.Bb3 Rc7 30.Rg3 Rac8 31.Rc1 (worse 31.Rg5 Rc3 32.Rg3 Rg3 33.hg3 Rc3-+) 31...g4 32.Re3 Rd8 33.Kf2 Rdc8 34.g3 Kg7 35.Ke2 Rh8 36.Rh1 Ra7 37.Kd3 a4 38.Ba2 Bf5 39.Kd2 Be4 40.Re4 de4 41.Ke3 Rc7 42.c4 Rcc8 (42...Re7 43.Bb1 f5 44.ef6 Kf6 45.c5-/+) 43.Ke4=+ Rh3 44.d5 (44.Kd3 Kf8=+) 44...Rf8 (44...Rch8!? 45.d6 Rh2 46.Rh2 Rh2-/+) 45.d6= Re8 (better 45...Rh5!?=) 46.Kd5+- Rh5 The backward pawn on e5 becomes a target 47.Kc6 Ree5 48.d7 Rh8 (48...Re6 49.Kb7 Re7 50.Rd1 Rh2 51.Bb1+- (51.Kb6?! Rd7 52.Rd7 Ra2+-)) 49.Rd1 (better 49.Kb6 Re2 50.Ra1+-) 49...Rc5?? (49...Re2 50.Bb1 Re6 51.Kc7 a3+-) 50.Kb6+- Re5 51.Rd2 1–0. vhilts (2375) – croach (2360), net–chess.com, 2016.

6.ab4 Nc6 7.b5 Nb4? (better 7...Nce7+=) 8.c3+- Qf6 9.d4 (9.cb4?! Qb2 10.Ra5 Ra5 11.ba5 Nf6=) 9...d5 10.cb4 Bb4 11.Bc3 Be7 (11...Bc3 12.Nc3 de4 13.Ne4+-) 12.e5 (12.Ba5?! Ra5 13.Ra5 Bb4 14.Nd2 Ba5=) 12...Qg6 13.Nf3 (13.Ra5 Ra5 14.Ba5 Nh6+-) 13...f5 (13...Qe4 14.Be2 b6 15.0-0+-) 14.Ra5 (14.Ba5?! Ra5 15.Nbd2 Ra1 16.Qa1 Nh6+=) 14...Rb8 (14...Ra5 15.Ba5 Nh6 16.Bd2+-) 15.Qb3 Bd7 16.Bb4 Qh6 17.Nbd2 Bd8 18.Ra1 Ne7 19.Bd6 Rc8 20.h4 0-0 (20...f4 21.Bd3+-) 21.Qe3 (better 21.Qa3 Kf7 22.Qa7 Rc3+-) 21...Qg6 22.g3 Re8 (22...Qe8 23.Qb3+-) 23.Bd3 (23.h5 Qf7+-) 23...h6 (23...f4 24.gf4 Nf5 25.Qe2+-) 24.Ng1 (24.h5 Qf7+-) 24...Qf7 25.Ne2 Ng6 (25...Bb6 26.Nb3+-) 26.Nf4 (better 26.Ra7 b6+-) 26...Nf4 27.Qf4 g5 (27...Rc3 28.Qf3 Be7 29.Be7 Qe7+-) 28.hg5 Bg5 29.Qf3 Qg7 30.Ke2 Rc3 31.Rhc1 (31.Bb4 Bd2 32.Kd2 Rb3+-) 31...Rec8 (31...Rc1 32.Rc1 Ra8 33.b6+-) 32.Rc3 Rc3 33.Bb4 Bb5 (33...Rc8+-) 34.Bc3 (34.Bc3 Qd7 35.Bb5 Qb5 36.Kd1+-; 34.Bb5?! Rf3 35.Nf3 Qc7+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2615) – DarkApollyon (2485), lichess.org, 2016.

6.ab4 Nc6 7.b5 Nb8 8.d4 Nf6 9.e5 Nd5 10.Nf3 d6 11.ed6 Bd6 12.Bd3 Nb4 13.0-0 Nd3 14.Qd3 0-0 15.c4 Nd7 16.Nbd2 Re8 17.Qe3 Nf6 (17...Qc7 18.c5 Bf4 19.Qc3=) 18.Rfd1 b6 19.Ne4 White prepares the advance c5 19...Bb7 20.Nd6 Qd6 21.c5 Qd5 22.c6 Bc8 23.Qe5 Qb3 24.Ba3 Nd5 25.Bd6 (better 25.Qe2!?+=) 25...Qb5=+ 26.Rdc1 White plans c7 26...f6 27.Qg3 Nb4 (27...Qb3!? 28.Qg4 Rd8=+) 28.Bb4 Qb4 29.c7 (29.Rab1 Qa3+=) 29...Bb7 30.Rab1 Qa3 31.Re1 Bf3 32.gf3 Rac8 33.Rb6 Qc3 34.Rbe6 The passed pawn on d4 will quickly become a dangerous weapon 34...Re6 35.Re6 Qc7 (35...Qd4 36.Rd6 Qc4 37.Rd8 Kf7 38.Rc8+-) 36.Rd6 Rd8 37.Rd8 (37.Ra6 Qe7=+) 37...Qd8-/+ 38.Qg4 a4 39.Qe6 Kh8 40.Qa6 White fights for the Initiative 40...Qe8 41.d5 h6 42.d6 Qd7 (42...f5 43.Kf1 Qd7 44.Ke2=+) 43.Qb6= a3?? (better 43...Qf5=) 44.Qc7+- Qf5 45.d7 Qb1 (45...Qg6 46.Kh1 Kh7 47.d8Q+-) 46.Kg2 Qg6 47.Qg3 Qd3 48.Qb8 Kh7 49.d8Q Qg6 (49...Qd8 50.Qd8 a2 51.Qa5+-) 50.Qg3 (50.Kh1 Qf5 51.Qg8 Kg6 52.Qbe8 Kg5 53.Qg7 Qg6 54.Qgg6 Kf4 55.Qf6) 50...a2+- 51.Qg6 Kg6 52.Qe8 Kf5 (52...Kh7 53.Qe4 Kh8 54.Qa8 Kh7 55.Qa2+-) 53.Qa4 (53.Qe4 Kg5 54.Qg4) 53...Ke5 (53...Kg6 54.Qa2 Kh7 55.Qc2 Kg8 56.Qc8 Kf7 57.Qd7 Kf8 58.h4+-) 54.Qa2 Kf5 55.Qe2 (55.Qf7!? h5+-) 55...Kg6 56.Qe4 Kg5 (56...Kf7 57.Qd5 Kg6 58.h4+-) 57.Qd3 (57.Qg4) 57...Kh5 58.h4! f5 (58...Kh4 Decoy to h4 59.Qe4 A classical mating theme) 59.Qf5 g5 60.Qg4 (60.Qg4 Kg6 61.f4 Kf6 62.fg5 hg5 63.hg5 Ke7 64.g6 Kd6 65.g7 Kc5 66.g8Q Kd6 67.Q8e6 Kc7 68.Qg7 Kd8 69.Qge7; 60.hg5 hg5 61.Qh7) 1–0. BeepBeepImAJeep (2765) – Dostoyevsky99 (2750), lichess.org, 2020.

6.ab4 d5 7.ed5 Qd5 (7...ed5 8.Bb5 Nc6 9.Nf3+/-) 8.ba5 (8.Nc3 Qd8 9.ba5 Ra5 10.Ra5 Qa5+=) 8...Nf6 (8...Ra5 9.Nc3 Ra1 10.Qa1+=) 9.Bf6 (9.Qf3 Bb4+/-) 9...gf6+= 10.Nc3 Qe5 11.Be2 Bb4 (11...Ra5 12.Nf3 Qf5 13.Bd3 Ra1 14.Qa1+=) 12.Nf3+/- Qc7 13.Nb5 Qe7 (13...Qd7 14.c3 Ba5 15.Qa4+/-) 14.0-0 Ra5 (14...e5 15.d4 Rg8 16.Ne1+/-) 15.c3 Ra1 16.Qa1 Bd6 17.Qa4 Bd7 (17...Nc6 18.Qg4+/-) 18.Qh4 Nc6 (better is 18...Bb5!? 19.Bb5 Nc6+-) 19.Nd6+- Qd6 20.Qf6 Rg8 21.Ra1 Qe7 (21...Nd8 22.Qh6+-) 22.Qh6 e5 (22...f6 23.Ra8 Nd8 24.Qh5 Kf8+-) 23.Ra8 Nd8 24.Qh7 Rf8 25.Qe4 Bc6 26.Qe5 Bf3 (26...Kd7 27.d4 f6 28.Qf5 Kd6 29.Bb5 Bb5 30.Qc5 Ke6 31.Qb5+-) 27.Qe7 Ke7 28.Bf3 (< 28.gf3 Rg8 29.Kh1 Rg6+-) 28...Nc6 (28...f5+-) 29.Rf8 (29...Kf8 30.Bc6 bc6 31.d4+-) 1–0. marekt (2075) – mick_larssen, ChessWorld.net, 2003.

6.ab4 Nf6 7.e5+/- Nd5 8.b5 (8.Ra5!? Ra5 9.ba5 Qa5 10.Nf3+=) 8...d6= 9.ed6 Qd6 10.Nf3 Nd7 11.Be2 Be7 12.0-0 (12.Ba3 Nb4=) 12...b6 (12...0-0 13.Ra4=) 13.c4 (13.Bg7 Rg8 14.Bc3 e5+=) 13...Bf6 14.d4 Nf4 15.Nbd2 Bb7 16.Ba3 Ne2 17.Qe2 Qf4 18.Rad1 (18.Qd3 a4=) 18...Bd4 19.Nd4 Qd4 20.c5 Bd5 (20...Nc5? 21.Nc4 Qf6 22.Nd6 Ke7 23.Nb7+-) 21.cb6 (21.c6 Ne5=) 21...Nb6=+ 22.Rc1 Na4 (22...Qf4 23.Bc5 Qg5 24.f4=) 23.Rc7 (23.Nc4 Nc3 24.Nd6 Kd7+/-) 23...Nc3=+ 24.Qh5 g6 25.Qg5 f6 26.Qh6 Ne2 (26...Nb5 27.Qg7 Qf2 28.Rf2 Nc7 29.Qe7) 27.Kh1 Bg2 28.Kg2 Nf4 29.Kg1 White threatens to counter with Qg7 29...Qe5 (29...Qd2 30.Qg7 Nh3 31.Kg2 Qd5 32.Kg3 Qe5 33.f4 Qe3 34.Rf3 Qe1 35.Kh3 Qh4 36.Kh4 g5 37.Kh5 gf4 38.Qh8) 30.Rc5 Qd4 31.Qg7 (31...Ne2 32.Kh1 Ng3 33.fg3+-) 1–0. Dziel,Jaromir – Franek,Mieczyslaw, corr 1. AMM Poland, 1991.

6.ab4 Qb6

7.Ra4 Na6 8.c3 Nc7 9.ba5 Ra5 10.Ra5 Qa5 11.Nf3 +=.

7.b5 d5+= 8.Nc3 Nf6 9.e5 Nfd7 10.Na4 Qc7 11.Nf3 +=.

7.Bc3 a4 8.Na3 +=.

7.Bc3 a4 8.Nf3 d5 9.ed5 ed5 10.Bd4 Qb4 11.Nc3 +=.

7.Bc3 Nf6 8.ba5 Qc5 (8...Qc6 9.f3+/-) 9.f3 d5 10.d4 Qc7 11.e5 Nfd7 12.Qd2 Nc6 13.Bd3 Qd8 14.f4 b6 15.a6 Ndb8 16.Qe2 Bb4? (better is 16...Qh4 17.g3 Qe7+/-) 17.Bb4+- Nb4 18.Bb5 Bd7 19.a7 N8c6 20.c3 Ra7 21.Ra7 Na7 22.Bd7 (22.cb4 Bb5 23.Qd2 Qe7=+) 22...Qd7 23.cb4 0-0 (23...Qa4 24.Nf3+-) 24.Qb2 Nb5 (24...Qb5 25.Na3 Qd3 26.Ne2+-) 25.Nf3 Rc8 26.0-0 Rc4 (26...Qc6 27.Nbd2+-) 27.Nbd2 (27.Na3 Rc8+-) 27...Rc8 28.Rc1 Rc1 29.Qc1 (29...f5 30.Qc2+-) 1–0. orane – anta, Caissa's Web, 2005.

5.a3 Nf6

6.ab4 e5 7.ba5 (7.Ra5 Ra5 8.ba5 Qa5=) 7...Nc6 8.Nf3 Ra5 9.Nc3 (9.Bd3 Bc5 10.Ne5 Ne5 11.Be5 Bf2 12.Kf2 Re5=) 9...Bc5 10.h3 (10.Ra5!? Qa5 11.Qe2=) 10...Qb6-/+ 11.Ra5 Bf2 12.Ke2 Na5 (12...Qb2?? 13.Rb5 (13.Ne5?! Na5 14.Nd3 Qb6 15.Nf2 Qe6=+) 13...Qa3 14.Kf2+-) 13.Ba3? (13.Na4 Qa7 14.Be5 Ne4 15.Qa1-+) 13...Nc4 (better is 13...Nh5 14.Qa1 Ng3 15.Kd1 Nh1-+) 14.Na4?? (better is 14.Qa1-+) 14...Qa7 15.Bc1 (15.d4 Qa4 16.Kf2 Ne4 (16...Qa3?! 17.Bc4 Ne4 18.Kg1-+; < 16...Na3 17.Bd3-+) 17.Kg1 Na3 (17...Qa3?! 18.Bc4 Qe3 19.Kh2-+) 18.de5 Ng3-+) 15...Ne4 (15...Qa4?! 16.Kf2 Ne4 17.Kg1-+) 16.d3 (16.d4 Qa4 17.Qd3-+) 16…Ng3# 0–1. Kessler,Meinrad – Bonetti,Shane, TT–10 ETC, 2003.

6.e5 ba3 7.Ba3 Qc7 8.d4 =.

6.e5 Ne4 7.d3 ba3 8.Bc1 =+.

6.ab4 Ne4

7.ba5 Ra5 8.Ra5 Qa5 =+.

7.ba5 Ra5 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Ra1 10.Qa1 f6 11.Bb5 (11.Bc4 d5 12.Bb5 Bd7=+) 11...Nc6 12.Ne2 e5 (12...Qb6 13.Bc4=+) 13.f4 (13.0-0 Qb6 14.Qa8 Kd8=+) 13...ef4 14.Nf4 Bc5 15.Qa2 (15.Be2 d5=+) 15...Qb6 (15...Bd4 16.Bd4 Nd4 17.Qb2 Nb5 18.Qb5=+) 16.Nd5 Bf2 17.Kd1 Qa7 (17...Qc5 18.Rf1=+) 18.Qc4= Qc5 (18...d6 19.Rf1 Bc5 20.Qe2 Kf7 21.Nf6+-) 19.Qe2 (19.Re1 Kd8 20.Qc5 Bc5 21.Nf6 Nd4 22.Bd4 Bd4=) 19...Kd8 (19...Kf7 20.Bc4 Bd4 21.Rf1+=) 20.Bc6 Re8 (20...bc6?? 21.Ba5!? Qa5 22.Qe7) 21.Bb4 Re2 (21...bc6? 22.Qf2!? (22.Bc5?! Re2 23.Ke2 Bc5=) 22...Qb5 23.Qb6 Qb6 24.Nb6+-) 22.Bc5 bc6 (22...Bc5 23.Ke2 bc6 24.Ne3=) 23.Ke2 Bc5 24.Nf4 (24.Ne3 d5=) 24...d5 25.h3 Ke7 26.Ra1 Bd7 27.c3 g5 (27...Bd6 28.Nh5 g6 29.Ng7=) 28.d4 Bd6 29.Nh5 f5 30.Ra7 (30.Ra8+/-) 30...c5 (better is 30...h6!?+=) 31.Nf6! Kf6 A deflection 32.Rd7 Ke6 33.Rh7 c4 (33...Bf8 34.g4 fg4 35.hg4+-) 34.h4 gh4 35.Rh6 Ke7 36.Rh4 Bg3 37.Rh1 ½–½. Fournier,Frederic – Smith,Simon D, corr FRA–ENG team m, 1994.

7.b5 d5-/+ 8.Nf3 Nf6 9.d4 e6 (9...Bf5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3-/+) 10.Bd3=+ a4 (10...Bb4 11.c3 Bd6 12.Ba3=+) 11.0-0 (11.c3 Qa5=) 11...Bd6 (11...Nbd7 12.Ba3=+) 12.c4 (12.c3 Qa5=) 12...dc4=+ 13.Bc4 Nbd7 14.Ra4 Ra4 15.Qa4 Nb6 16.Qb3 Nc4 17.Qc4 0-0 18.Nbd2 (18.Ba3 Ba3 19.Na3 b6=) 18...Nd5 (18...b6 19.Ra1=+) 19.Qd3 (19.Ra1 Bd7 20.Ne4 Qc7 21.Nd6 Qd6=) 19...b6 (19...Bd7 20.Ne4 Be7 21.Nc3=) 20.Nc4 (20.Ne4 Nf4 21.Qe3 Bc7=) 20...Bc7=+ 21.Ba3 Re8 22.Nce5 Bb7 23.Rc1 Qa8 (23...f6 24.Nc6 Qd7 25.Rc4=+) 24.Nc6 (24.Ng5 f5=) 24...Bc6 (24...Bf4 25.Rc4=+) 25.Rc6 h6 26.h3 Rc8 27.Bc1?? (27.Ne5 Rd8 28.Qb3 Qa5=+) 27...Bd6?? (better 27...Nb4 28.Qc3 Nc6 29.bc6 Qa5-+) 28.Qc4 (28.Rc8!? Qc8 29.Bb2=+) 28...Rc6-/+ 29.bc6 Ne7 30.c7 (30.Ne5 Be5 31.de5 Qc6 32.Qc6 Nc6-/+) 30...Qc8 31.Be3 Qc7 32.Qb5 Qc6 33.Qa6 Nd5 34.Ne5 (34.Bd2 Qc2-+) 34...Be5 35.de5 Ne3 (35...Qc3 36.g4-+) 36.fe3 Qc5 37.Qa8 Kh7 38.Qe4 g6 39.Qf4 Kg7 40.Qf6 Kg8 41.Qd8 Kh7 42.Kf2 h5 43.Qf6 Qc7 44.g4 hg4 45.hg4 b5 46.Qh4 (better 46.Qf4-+) 46...Kg8 47.Kf3 b4 (better 47...Qe5 48.Qe7 Qd5 49.Kg3 g5-+) 48.Kf4?? (48.Qe1 b3 49.Qb4-+) 48...b3 49.Qf6 (49.Qh1-+) 49...b2 50.Kg5 (50.Ke4 b1Q 51.Kf4 Qf1 52.Kg3 Qe1 53.Kf4 Qf2 54.Kg5 Qf6 55.ef6 Qh2 56.e4 Kh7 57.e5 Qh6) 50...b1Q 51.Kh6 (51.Qd8 Qd8 52.Kf4 Qh4 53.e4 Qf1 54.Ke3 Qhf2) 51...Qh1 52.Qh4 (52.Kg5 Kh7 53.Qh8 Kh8 54.Kf4 Qf1 55.Kg5 Qe5 56.Kh4 Qh1) 52…Qh4 0–1. BeepBeepImAJeep (2755) – Yarebore (2840), lichess.org, 2020.

7.Nc3 Nc3 8.Bc3 a4=.

7.Nc3 d5 8.Ne4 de4 9.Qe2 =+.

7.Nc3 Nf6 8.Nf3 e6 (8...d5 9.Bb5 Bd7 10.Qe2=) 9.ba5 Ra5 10.Ra5 (10.Bb5 Ra1 11.Ba1 Be7+=) 10...Qa5 11.Nb5 (11.Bb5 Qb4 12.Qa1 Bc5+=) 11...d5 12.Be5 (12.Bd3 Bd7 13.Bc3 Qa4+=) 12...Nc6 13.Bc7 b6 14.Ne5 Bb7 (14...Ne5 15.Be5 Bc5 16.Nc7 Kd8 17.Bd3-/+) 15.c3 (15.Bd6 Ne5 16.Be5 Bc5-/+) 15...Ne5 (15...Nd7 16.f4+=) 16.Be5+= Bc5 17.Nd4 (17.Bf6 gf6 18.d4 Bc6-/+) 17...0-0-/+ 18.Bf6 gf6 19.Qg4 Kh8 20.Nb3 (20.Bd3 Ba6 21.Nb3 Qa3 22.Ba6 Qb3+=) 20...Qa2-/+ 21.Bd3 Ba6 (21...f5 22.Qh4 f6 23.Nc5 bc5 24.Qh6+=) 22.Nc1+= (worse is 22.Nc5 bc5 23.Ba6 Qa6-/+) 22...Qa1 23.0-0 Bd3 24.Nd3 Qa7 25.Nc5 bc5 26.Qh4 (26.Qf4 Qe7+=) 26...Qe7 27.d3 (27.Ra1 c4+=) 27...Re8 (27...Rb8 28.c4+=) 28.Rb1 f5 29.Qf4 Rg8 30.Rb5 Ra8 (30...Rc8 31.h3+=) 31.h3 Rc8 32.Qe5 f6 33.Qf4 (33.Qe3 e5+=) ½–½. Perlitz,Heiko – Bonetti,Shane, TT–10 ETC, 2003.

7.f3 Nf6 =+.

6.e5 Nd5

7.c4 bc3 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 e6 10.Nf3 Be7 11.Bd3 b6 12.0-0 (12.Nd4 Nc6 13.Qe2 Bb7=) 12...Ba6+= 13.Qe2 Bd3 14.Qd3 0-0 15.Rfb1 Nc6 16.Rb5 Qc7 17.h3 (17.Bb2 Rfc8+=) 17...h6 18.Bb2 Na7 19.Rb3 b5 20.Rc1 (20.Bc3 Rfb8+=) 20...Qb7 21.Rbc3 (21.Nd4 b4 22.Qe2 Qd5-/+) 21...Rfc8-/+ 22.Ra1 (22.Nd4 Rc3 23.Qc3 b4-/+) 22...Rab8 23.Re1 (23.Rb3 Nc6-/+) 23...b4 24.ab4 ab4 25.Rc8 Nc8 26.Ra1 Bf8 27.Ra5 Nb6 28.Ra1 Ra8 29.Rb1 Ra2-+ 30.Bd4 Qd5 31.Qb3 Qb3 32.Rb3 Nc4 33.d3 Na5 34.Rb1 Ra3 35.Rd1 Nc6 36.Bb2 Ra2 37.Rb1 Bc5 38.g3 Kf8 39.Kg2 Ke7 40.d4 Ba7 41.g4 g5 42.Kg3 d6 43.Ne1 Kd7 44.Kg2 d5 45.Nc2 b3 46.Na1 Nd4 0–1. Murlasits,Martin (2200) – Bester,Ben (2425), corr WC17/WS70 ICCF, 2009.

7.Bc4= Nb6 8.Bb5 Nc6 9.Nf3 ba3 10.Na3 Na7 11.Be2 =.

7.Bc4= Nb6 8.Bb5 Nc6 9.Nf3 e6 10.0-0 ba3 11.Na3 Be7 12.c4 =.

7.Bc4= Nb6 8.Bb5 Nc6 9.Nf3 e6 10.0-0 d5 (10...ba3 11.Na3 Be7 12.c4=) 11.ed6 Qd6 (11...ba3 12.Be5=) 12.a4 (12.Be5 Qd5 13.Qe2 Bd7=) 12...Bd7 13.Re1 Qf4 (13...Rd8 14.Ne5=) 14.Ne5 (14.Qe2 Rd8=) 14...Ne5 15.Be5 (worse 15.Re5 Bb5 16.Rb5 Nc4-/+) 15...Qf5 16.Bd3 (16.Bc7 Bb5 17.Re5 Qf6 18.ab5 Kd7 19.Bb6 Qe5-+) 16...Qg5 17.Qf3 Rc8 (17...Ba4 18.Ra4 Bd6 19.Bb5 Kf8 20.Bd6 Kg8 21.Ra5 Ra5 22.Qb7+-; 17...Na4?! 18.Qb7 Rd8 19.Bb5=) 18.Bf4 (18.Re2 Ba4 19.Ra4 Rc5 20.Qb7 Qd8 21.Ra5 Ra5+-) 18...Qf6-/+ 19.c3 (19.Ra2 Na4 (19...Ba4 20.Ra4 Rc5 21.Ra2+-) 20.Qg3 Bc6-/+) 19...Be7 (19...Na4 20.Re5-/+) 20.Qg3 Qh4 (worse 20...Ba4 21.Ra4 Na4 22.Bb5 Kf8 23.Ba4 bc3 24.Nc3+=) 21.Qg7 (21.Qf3 Na4 (worse 21...Ba4 22.Ra4 Na4 23.Bb5 Kf8 24.Ba4+=) 22.Bg3 Qf6-/+) 21...Bf6 22.Qg3 (22.Qf6 Qf6 23.Be5 Qg5 24.Bh8 Bc6-/+) 22...Qg3-+ 23.Bg3 Na4 (23...Ba4?! 24.Ra4 Na4 25.Bb5 Ke7 26.Ba4=) 24.Be4 (24.Bc2 b5 25.Be5 Be5 26.Re5 Ke7-+) 24...b5 25.Bb7 Rc4 26.Bd6 (26.Kf1 Nc5 27.Bd5 a4 28.Bc4 bc4 29.cb4 Ba1 30.bc5 Bd4-/+) 26...Rg8 27.Bd5 Rh4 28.Be5 (28.Bf3 Kd8-+) 28...Be5 (28...ed5?! 29.Bf6 Re4 30.Re4 de4 31.cb4-/+) 29.Re5 Ke7 30.Re3 (30.Bf3 b3-+) 30...Nb6 (30...Kd6 31.Re4 Rhg4 32.Rg4 Rg4 33.f3-+) 31.Re4 Rh5 (31...Rh6 32.Bb7 Rb8 33.Ba6 bc3 34.dc3-+) 32.Bb7 Rb8 33.Ba6 a4 (better 33...Bc6!? 34.Rg4 bc3 35.dc3 Rd8-+) 34.Rb4-/+ Nd5 (34...Nd5 35.Rb2 b4 36.cb4 Rb4 37.Rb4 Nb4-/+) 0–1. Nava,E (2210) – Boehnke,H (2005), OCC–2002–05, 2002.

7.Bc4 Nb6 8.Bb5 Nc6 9.Nf3 e6 10.0-0 Be7 11.ab4 ab4 12.Ra8 Na8 13.d4 0-0 14.Nbd2 d5 (14...d6=) 15.g3 (15.Qe2!?=) 15...Nb6=+ 16.Qe2 (16.c3 Bd7 17.Bd3 g6-/+) 16...Na7-/+ 17.Bd3 Na4 18.Bc1 Bd7 19.h4 (19.Nb3 Nb5-/+) 19...Nc3 20.Qe3 Qc7 21.Ng5 (21.Nb3!?-/+) 21...h6-+ 22.Nh3 Bb5 23.f4 (23.Nf3 Rc8 24.Bd2 Bd3 25.Qd3 Qc4-+) 23...Bd3 24.cd3? (24.Qd3 Nab5 25.Kh2-+) 24...Nab5 25.Nb3 Nd4! 26.Nd4 (26.Nd4 Bc5 Pinning (26...Bc5 Decoy); 26.Qd4 Ne2 Double attack (26...Ne2 Decoy)) 26...Bc5 27.Kg2 Qb6 28.g4 (28.f5 Bd4 29.Qf3 ef5 (worse 29...Be5 30.Bh6 Ra8 31.Bf4-+) 30.Qf5 Qe6-+) 28...Bd4 29.Qf3 (29.Qe1 Ra8 30.Bd2 Ra2-+) 29...b3 30.Bb2 (30.g5 b2 31.Bb2 Qb2 32.Kh1 Ra8 33.gh6 gh6-+) 30…Ra8 (30...Ra8 31.Kh1 Ra2-+) 0–1. festis (1980) – forsetinn (2425), gameknot.com, 2015.

7.Nf3 d6 A) 8.Bb5 Bd7 9.Be2 ba3 10.Na3 Nf4 11.0-0 d5 12.Bd4 Nc6 13.Bb5 Nd4 14.Nd4 e6 15.Qf3-/+; B) 8.a4 Bg4 (8...Nc6 9.Bb5 Bg4 10.h3 Bh5 11.g4 Bg6 12.ed6 Qd6 13.Ne5 Nc7 14.Ng6 hg6 15.Qe2-/+) 9.h3 Bh5 10.Bc4 Nb6 11.Bb5 Nc6 12.e6 fe6 13.g4 Bg6 14.Nd4 Qd7 15.f4-/+; C) 8.ed6 Qd6 9.Be5 Qe6 10.Bb5 Bd7 11.Be2 Nc6 12.d4 Qg6 13.Bg3 Bg4 14.0-0 e6 15.ab4+=; D) 8.Be2 D1) 8...Bg4 9.0-0 (9.h3 Bh5 10.0-0 Nc6 11.ab4 Ndb4 12.ed6 Qd6 13.Na3 Qf4 14.Nb5 e6 15.d4+=) 9...Nc6 10.ab4 Ndb4 11.ed6 Qd6 12.Na3 Qf4 13.Nb5 Rd8 14.d4 e6 15.c3=; D2) 8...Nc6 9.0-0 Bg4 10.ab4 Ndb4 11.ed6 Qd6 12.Na3 Qf4 13.Nb5 Rd8 14.d4 e6 15.c3=; E) 8.ab4 Nb4 9.Bc3 (9.Na3 N8c6 10.Bb5 Bg4 11.h3 Bf3 12.Qf3 de5 13.c3 Nd5 14.Nc4 e4 15.Qe4=) 9...N4c6 10.ed6 Qd6 11.Na3 Qd8 12.Bb5 Qd5 13.Qe2 Kd8 14.Bc4 Qf5 15.Qe3+=.

7.ab4 Nb4

8.Bb5 Qb6 9.Na3 Qg6 10.Qf3 N8c6 11.Ba4 Rb8 12.Rc1 Na7 13.Ne2 b5 14.Nf4 -/+.

8.Bb5 g6 9.e6 f6 10.d4 (10.Nf3 Bg7 11.0-0 0-0 12.ed7 Bd7 13.Bc4 Kh8 14.Nc3+=) 10...Bh6 (10...Qb6 11.Qe2 N8c6 12.ed7 Bd7 13.Na3 Bf5 14.Nf3+=) 11.Ba3 (11.c4 0-0 12.Bc3 N8a6 13.ed7 Bd7 14.Nf3+=) 11...Qb6 (11...Nd5 12.Qf3 Nc7 13.ed7 Bd7 14.Bd7-/+) 12.ed7 (12.Qe2 N8c6 13.Bb4 Nb4 14.Bd7+=) 12...Bd7 13.Bd7 Nd7 14.Ne2 0-0 15.c3 Nd5 16.c4 Nb4 17.0-0 Qe6 18.Nd2 Nb6 19.c5 N6d5 20.Nc4 Rfd8 21.Re1 Nc3 22.Nc3 Qc4 23.Bb2 Rd4 24.Qf3 Nc6 (24...Qc5?! 25.Na4 Qd5 26.Qh3+=) 25.Na4 Rd3 26.Qe2 Rad8 27.Bf6 ef6 28.Nb2 Qd5 29.Nd3 Qd3 30.Qa2 Kg7 31.Rab1 Rd7 32.Qe6 Bf4 33.Rb3 Qd2 34.Rb2 Qd4 35.Re4 Qd3 36.Rb3 Qd1 37.Re1 Ne5 38.Rb1 Qd4 39.Re2 a4 40.Rbe1 a3 41.h4 Nd3 42.Qd7 Qd7 43.Re7 Qe7! 44.Re7 Kf8 45.Rb7 a2 46.Ra7 Nb4 47.c6 Be5 (47...Nc6?! 48.Ra2 Ke7 49.Ra8-+) 0–1. Baumann,Walter (1985) – Bruseghini,Felix (1620), 23. SFSM Vorgruppe, 2009. (same as the game below)

8.Bb5 g6 9.e6 f6 10.d4 Bh6 11.Ba3 Qb6 12.ed7 Bd7 13.Bd7 Nd7 14.Ne2 0-0 15.c3 Nd5 16.c4 Nb4 17.0-0 Qe6 18.Nd2 Nb6 19.c5 N6d5 20.Nc4 Rfd8 21.Re1 Nc3 22.Nc3 Qc4 23.Bb2 Rd4 24.Qf3 Nc6 25.Na4 Rd3 26.Qe2 Rad8 27.Bf6 ef6 28.Nb2 Qd5 29.Nd3 Qd3 30.Qa2 Kg7 31.Rab1 Rd7 32.Qe6 Bf4 33.Rb3 Qd2 34.Rb2 Qd4 35.Re4 Qd3 36.Rb3 Qd1 37.Re1 Ne5 38.Rb1 Qd4 39.Re2 a4 40.Rbe1 a3 41.h4 Nd3 42.Qd7 Qd7 43.Re7 Qe7! 44.Re7 Kf8 45.Rb7 a2 46.Ra7 Nb4 47.c6 Be5 48.Ra8 Ke7 49.Ra7 Kd6 50.c7 Kd7 51.Ra2 Na2 52.g3 Bc7 53.Kg2 Nc3 54.Kh3 Ke6 55.f4 h5 56.g4 Bf4 57.gh5 gh5 0–1. Bruseghini,Felix (1620) – Fessler,Stephan (2330), 23. SFSM Vorgruppe, 2009.

8.c3 N4c6 9.d4 d6 10.ed6 ed6 11.Bd3 Qg5 12.Bc1 (12.Qe2!? Ne7 13.f3=+) 12...Qg2-+ 13.Qf3 Qf3 14.Nf3 Be7 15.Rg1 g6 16.d5 Ne5 17.Ne5 de5 18.Na3 0-0 (18...a4!?-+) 19.Nc4-/+ Nd7 20.Ra5 Ra5 21.Na5 Nc5 22.Bc2 Rd8 23.c4 Bd7 24.Bd2 b6 25.Nc6 (better 25.Nb3!?-/+) 25...Bc6-+ 26.dc6 Rc8 27.Ke2 Rc6 28.Be3 Ne6 29.Kd3 (29.Bd3 Nd4 30.Bd4 ed4-+) 29...Bc5 30.h4 Be3 31.fe3 e4! 32.Kc3 (32.Ke4 Rc4 Double attack (32...Rc4 Deflection)) 32...b5 33.Bb3 bc4 34.Bc4 Ng7 (34...Kg7 35.Kb4 Rd6 36.Ra1-+) 35.Rg4 Nf5 36.Re4 Nd6 37.Rf4 Rc4 38.Rc4 Nc4 39.Kc4 Kf8 (better 39...Kg7 40.Kd4-+) 40.Kd5 Ke7 41.Ke5 (41.Ke4 Kf6 42.Kf4 h6-+) 41...f6 42.Kd5 h5 43.e4 g5 44.e5 g4 45.ef6 Kf6 46.Ke4 Ke6 47.Kf4 Kd5 48.Ke3 Ke5 49.Kf2 Ke4 50.Kg3 Ke3 51.Kg2 Kf4 (51...Kf4 52.Kf2 g3 53.Kg1 Kg4-+) 0–1. Timmermans,M (2380) – Hesse,Henrik (2135), 22nd HZ Open, 2018.

8.c3 N4c6 9.d4 (9.Nf3 d6-/+) 9...d6 10.f4 de5 11.fe5 Bf5 12.Na3 (12.Nf3 e6=+) 12...e6-/+ 13.Nf3 Be7 14.Be2 (14.Qb3 Qd7=+) 14...0-0 (14...Bh4 15.Nh4 Qh4 16.g3=+) 15.0-0 Nd7 16.Nb5 f6 17.ef6 Nf6 18.Kh1 (18.Ba3 Nd5 19.Qd2 a4=+) 18...Qd7 (18...Ng4 19.Bc1=+) 19.c4 Rad8 (19...Ng4 20.Qb3=+) 20.Qb3 Bb4 21.Rad1 (21.Ba3 Ba3 22.Ra3 Be4=+) 21...Kh8 (21...Be4 22.Ng5 Bg6 23.c5=+) 22.Ne5 (22.Ba3 Ba3 23.Qa3 Qe7=+) 22...Qe7 23.Nf3 (23.Qe3 Ne5 24.Qe5 Ne4=+) 23...Ne4 (23...Kg8 24.Ra1=+) 24.Bc1 (24.Qe3 e5 25.de5 Bc5=+) 24...h6 (24...Ra8 25.Ba3=+) 25.Be3 (25.Bf4 Ra8=+) 25...Bg6 (25...Rf7 26.Bd3=+) 26.Bd3= Bf5 27.Qc2 (27.Be2 Kg8=+) 27...Nd6=+ 28.Bf5 Nf5 29.Bg1 (29.Qe4 a4=+) 29...Nd6 (29...Qf7 30.Qe4 Qg6 31.Qe2=+) 30.Nd6 (30.Bf2 Qe8=+) 30...Bd6 (30...Qd6 31.Be3=+) 31.Rfe1 (31.c5 Bc7=+) 31...Qf6 (31...Bb4 32.Re2 Qd7 33.Qe4=+) 32.Qe4 White intends d5 (32.c5 Bf4=) 32...Rde8 (32...Bb4 33.Re2=+) 33.Nh4= Kg8 (33...Ne7 34.Qe6 Bb4 35.Re4+=) 34.Ng6 (34.c5 Bb8 35.Ng6 Rf7+-) 34...Rf7 (better 34...Bb4!?=) 35.d5+- Nd8 36.c5 Bb8 37.d6 (37.Qa4 Nc6 38.Nh4+- (38.dc6?! Qg6 39.cb7 Rb7=)) 37...Nc6+= 38.Rb1 (38.Ne5 Ne5 39.Qe5 Qd8+=) 38...Ba7= 39.Rb5 (39.Ne5 Ne5 40.Qe5 Qe5 41.Re5 a4+=) 39...e5 (39...a4 40.Ne5 Ne5 41.Qe5 Qe5 42.Re5+=) 40.Reb1 Rb8 41.h4 h5 (41...a4 42.Ra1=) 42.Be3 (42.Ne7 Re7 43.de7 Qe7+-) 42...Qe6 (42...a4 43.Kh2 Qe6 44.Ra1+=) 43.Bg5 (better 43.Ne7 Re7 44.de7 Qe7 45.Rf1+=) 43...Rd7?? (better 43...Rc8=) 44.Qc6!!+- bc6?? (44...Bc5 45.Rc5 e4+- (45...bc6 46.Rb8 Kh7 47.Nf8 Kg8 48.Ne6 Kh7 49.Nf8 Kg8 50.Nd7 Kh7 51.Nf8 Kg8 52.Ra5 e4 53.Ra7 e3 54.Ne6 Kh7 55.Rg7)) 45.Rb8 Bb8 46.Rb8 (46.Rb8 Kh7 47.Nf8 Kg8 48.Ne6 Kf7 49.Nf8+-) 1–0. Timmermans,Mark (2385) – Smeets,Jan (2600), Dutch Championship Internet, 2016.

8.Nf3 Qb6 9.Nc3 (9.Ba3 N8a6 10.c3 Nc6 11.Bc4 d6 12.ed6 ed6 13.d4 Be7 14.Qe2=; 9.Bc3 d5 10.ed6 Qd6 11.Na3 N8c6 12.Nc4 Qc7 13.Nce5 e6 14.Bb5-/+; 9.Na3 Qg6 10.d3 d5 11.ed6 Qd6 12.Nc4 Qd8 13.c3 Nd5 14.Nfe5+=) 9...Qg6 10.d3 d5 11.ed6 ed6 12.Nb5 Kd8 13.Bd4 Bg4 14.Bb6 +-.

8.Nf3 N8c6 9.c3 (9.Bc4 d5 10.ed6 Qd6 11.Na3 Qf4 12.0-0 Bg4 13.Be2 e6 14.Nb5+=; 9.Na3 d5 10.Bb5 Bg4 11.0-0 Qb6 12.Rb1 e6 13.c3 Na6 14.h3+=; 9.Bb5 d5 10.Ra4 Bd7 11.c3 Na6 12.Qe2 Nc7 13.Bc6 bc6 14.d3-/+) 9...Na6 10.d4 d5 11.ed6 e6 12.Ba3 Bd6 13.Bd3 0-0 14.Qe2+=.

8.Nf3 d6 9.Bb5 (9.Bc3 N4c6 10.Bb5 de5 11.Be5 f6 12.Bg3 e5 13.0-0 Bc5 14.Nc3-/+; 9.Na3 N8c6 10.Bb5 Bg4 11.h3 Bh5 12.c3 Nd5 13.Nc4 Nf4 14.0-0+=) 9...Bd7 10.Bd7 Qd7 11.0-0 e6 12.Nc3 d5 13.Na4 Qc7 14.Bd4 +=.

8.Nf3 d5

9.Ba3 N4c6 10.Bb5 Na6 11.Ba4 Nc7 12.Qe2 Rb8 13.Nc3 d4 14.Nb5 =.

9.Na3 Qc7 10.c3 N4c6 11.Nb5 Qd8 12.Ra4 Nd7 13.e6 fe6 14.Ng5 -/+.

9.c3 N4a6 10.Bb5 Bd7 11.Be2 =+.

9.ed6 Qd6 10.Na3 Qg6 11.Ne5 Qe4 12.Be2 N8c6 13.f3 Qh4 14.g3 +=.

9.c3 N4c6

10.Bb5 Na6=.

10.Bb5 Bd7 11.Qb3 e6 12.Ba3 Ba3 13.Na3 Qc7 14.d4 +=.

10.Bb5 Bf5 =+.

10.d4 e6 11.Ba3 Be7=+ 12.Be7 Ne7 (worse 12...Ke7 13.Bd3+=) 13.Bb5 Nd7 (13...Nbc6 14.0-0=+) 14.0-0= b6 15.Na3 0-0 16.Re1 Nb8 17.Bd3 Ba6 18.Nb5 h6 19.Re2 Nbc6 20.Rb2 Na7 21.Na7 (21.Nd6!? Bd3 22.Qd3=+) 21...Bd3-/+ 22.Qd3 Ra7 23.Ne1 Nc8 (23...Nf5 24.Nf3-/+) 24.Nc2=+ Rc7 25.Ne3 Rc6 26.Rc1 Qc7 27.Rbc2 Ne7 28.Qb5 Ra8 29.g3 Qc8 30.c4 (30.Ra2 Qa6 31.Qa6 Ra6-/+) 30...dc4 31.Rc4 (31.Nc4 a4-+) 31...Rc4 32.Rc4 (32.Nc4 Nd5-+) 32...Qa6 33.Qd7 (33.Qa6 Ra6 34.Rc2-+) 33...Nd5!-+ 34.Rc2 (34.Nd5 Qc4 Double attack (34...Qc4 Deflection; 34...Qc4 Decoy)) 34...Ne3 35.fe3 Rf8 (35...Qd3!? 36.Rf2 Rf8 37.Qc7 Qe3 38.Qb6-+) 36.Rf2 (better 36.Qc6!?-+) 36…Qc4 0–1. vuel (2025) – forsetinn (2345), gameknot.com, 2015.

10.d4 e6 11.Bb5 Bd7 12.Bd3 Be7 =+.

10.d4 e6 11.Bd3 b6 12.Ba3 Be7 13.Be7 Ne7 (13...Qe7 14.Nbd2=+) 14.Na3 (14.Qa4 Qd7=+) 14...Ba6 15.Nb5 (15.Qa4 Nbc6 16.Ba6 Ra6=+) 15...Bb5 (15...0-0 16.Qa4=+) 16.Bb5= Nbc6 17.Qd2 (17.Qa4 Rc8=) 17...Qc7 (17...0-0 18.0-0=+) 18.Bd3 (18.0-0 0-0=+) 18...0-0 19.0-0 Rfc8 20.Qg5 Ng6 21.Rfb1 Rab8 (21...Nce7 22.Ra3=+) 22.Rb3 Nce7 23.h4 h6=+ 24.Qg4 Nf8 25.h5 Nc6 26.Ba6 Rd8 27.Rab1 Exerts pressure on the backward pawn 27...Na7 28.Bd3 b5 29.Qf4 a4 30.Ra3 Rdc8 31.Rba1 Rb6 32.Qd2 Rc6-/+ The pressure on the backward pawn c3 grows 33.Rc1 Qa5 34.Rc2 Nd7 35.Qe1 R8c7 36.Qa1 Rc8 37.Qb2 Qc7 38.Rc1 Nb6 39.Nd2 Qe7 40.Rd1 Qg5 41.Be2 R6c7 42.Qb4 Rb8 43.Raa1 Nbc8 44.Qb2 Nc6 Black prepares b4 45.Nf1 Ra7 46.Ra3 b4 47.cb4 Rb4 48.Qc3 Rc7 49.Qa1 Nb6 50.Rg3 Qe7 51.Rg4 Na5 52.Qa2 Nbc4 53.Bc4 Nc4 54.Ne3 Ne3 55.fe3 Rbc4 56.Kh2 a3 57.Qf2 Rc2 58.Qf4 Kh8 59.e4 a2 (60.ed5 ed5-+) 0–1. Vaasen,Jack (1840) – Bonetti,Shane (2110), Orangutan Cup, Final, 2005.

10.d4 e6 11.Bd3 Nd7=.

10.d4 Bf5 11.Na3=+.

10.d4 Bf5 11.Bb5 -/+.

7.Nf3 Nc6

8.ab4 Ncb4 9.Na3 e6 10.c4 Nf4 11.d4 Ng6 12.h4 h5 13.Nb5 b6 14.Ng5 Bb7 15.d5 Bc5 16.Ne4 Kf8 (16...0-0!? 17.Nbd6 Qb8+=) 17.Nbd6+= Rb8 18.Nb7 Rb7 19.de6 Nc6 20.Bc3 fe6 (20...Nge5? 21.Nc5 bc5 22.Be5 Ne5 23.Qd6 Qe7 24.Qe5+-; worse is 20...de6 21.Qd8 Nd8 22.Nc5 bc5 23.Ra5 Rb1 24.Kd2+/-) 21.Nd6 Bd6 22.ed6 1–0. Fels,Bernhard (2015) – Siger,Csaba (1790), WC–2010–F–00008, 2010.

8.Bb5 Nc7 9.a4 d6 10.Bc4 d5 11.Be2 Bf5 12.0-0 e6 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 Be7 15.Bg4 -/+.

8.ab4 Ndb4

9.Na3 d5 10.c3 (10.Bb5 Bg4 11.h3 Bf3 12.Qf3 e6 13.0-0 Be7 14.c3 Na6 15.Rfb1-/+) 10...Na6 11.d4 (11.Bb5 Bd7+= 12.0-0 e6 13.Be2 Be7 14.d4 0-0 15.Bd3+=) 11...g6 (11...Bf5 12.Qb3 Qd7 13.Nh4+= Bg4 14.h3 Bh5 15.g4+=) 12.Bd3 (12.c4 Bg7 13.Be2 Bf5 14.cd5 Qd5 15.0-0+=) 12...Bg7 13.0-0 Nc7 (13...0-0 14.Qb3 f6 15.ef6-/+) 14.Nc2 (14.c4 0-0 15.c5+=) 14...b6 (14...0-0 15.Ne3-/+) 15.h4 (15.Qe2 0-0-/+) 15...Ba6-/+ 16.Ba6 Ra6 17.h5 (17.Qd3 b5-/+) 17...Qd7 18.Bc1 0-0 19.h6 Bh8 20.Rb1 b5 21.Nfe1 f6 (21...Nd8 22.Na3-/+) 22.ef6 Bf6 23.Nd3 Rb6 24.Be3 Nd8 25.Qe2 Nce6 26.f4 Rc6 27.Nc5 Nc5 28.dc5 Nf7 29.Bd4 b4 30.cb4+= ab4 31.Bf6 Rf6 32.Nb4 Nh6 33.Rfd1 Rf5 (33...Rf4 34.Nd5 Qa7 35.Ne7 Kf7 36.Qe5+-) ½–½. Buczinski,Henryk – Teverovski,Bogoljub, corr IECG BI–2010–P–00020, 2010.

9.Bb5 d5 10.Na3 Bg4 11.h3 Bf3 12.Qf3 e6 13.Qg4 Qb6 14.Rc1 h5 15.Qe2 +=.

9.Bb5 e6 10.0-0 b6 11.d4 Be7 12.c3 Nd5 13.c4 Nc7 14.Ba4 Nb4 15.Nc3 Ba6 16.Qe2 Rc8 17.Rfc1 Ncd5 18.Nd5 Nd5 19.Bb3 0-0 20.Qe4 f5 21.ef6 Nf6 22.Qe3 (22.Qe2 Nd5 23.g3 Nb4+=) 22...Bb7 23.d5 (23.h3 Nh5 24.d5 Nf4-/+) 23...Bc5-/+ (23...ed5?! 24.cd5 Bc5 25.Qd3+=) 24.Bd4 Re8 25.Qd3 Qc7 26.Bf6 gf6 27.g3 Kh8 28.Qc3 Qd8 29.Ng5 Rf8 30.Ne4 (30.de6 Kg8 31.Nf3 de6-+) 30...ed5-+ 31.Nc5 (31.cd5?? Bf2! 32.Nf2 Rc3 33.Rc3 b5-+) 31...Rc5 (31...bc5?! 32.cd5 (worse is 32.Ra5 d4 33.Qd2 Qb6-/+; worse is 32.Qa5 Qa5 33.Ra5 d4-/+) 32...c4 33.Bc4 Bd5 34.Qd4 Bc4 35.Rc4 Rc4 36.Qc4=) 32.Qd2 dc4 33.Rc4 Qe7 34.Rc5 Qc5 (34...bc5?! 35.Re1 (35.Ra5?? Qe4 36.Kf1 Re8-+; 35.Qa5 Qe4 36.f3 Qf3 37.Ra2 Re8 38.Be6 Qh1 39.Kf2 Qg2 40.Ke1 Re6 41.Kd1 Bf3 42.Kc1 Qh1 43.Kb2 Re2 44.Kb3 Bd5 45.Ka4 Bc6 46.Kb3 Qd5 47.Kc3 Qd4 48.Kb3 Bd5 49.Ka3 Ra2) 35...Qd8 36.Qd6=) 35.Qh6 (35.Qd7? Qc3 36.Qb7 Qa1 (36...Qb3?! 37.Qd7=) 37.Kg2 Qd4-+) 35...Qe7 36.Bc2 Re8 37.Rf1 Qg7 38.Qh4 (38.Qd2 Bc6-+) 38...b5 39.Rb1 b4 40.Qd4 Bc6 41.Bd3 f5! 42.Qg7 (42.Bf5 Qd4 Discovered attack) 42...Kg7 43.f3 Re3 44.Bf5 b3 45.f4 Rf3 (45...Rf3 46.Rd1 a4 47.Bd7 Bd7 48.Rd7 Kf6-+) 0–1. vishm (2210) – forsetinn (2445), gameknot.com, 2015.

9.c3 Nd5 10.Na3 d6 11.Bb5 Nc7 12.Ba4 de5=+ 13.Ne5 Qd5 14.Qe2 f6 (14...Qg2!? 15.0-0-0 Ra6=+) 15.Nc6= Bd7 16.Ne7 Be7 17.Bd7 Qd7 (worse 17...Kd7 18.0-0 Ba3 19.Ba3+-) 18.Nc4 Nd5 Black prepares the advance a4 19.0-0 (19.Ra5? Ra5 20.Na5 Nf4-+; 19.Na5? Nf4 20.Qf3 Nd3 21.Ke2 Nb2-+) 19...a4 20.Ba3 0-0 21.Be7 Rfe8 (21...Ne7? 22.Nb6 Qc6 23.Na8+- (23.Qe7?! Qb6 24.Rfb1 Qd8 25.Qb7 Qd2=)) 22.Ne3 Ne3 (22...Qe7? 23.Qc4 Red8 24.Nd5+-; 22...Ne7?! 23.Rfb1=) 23.fe3 Re7 24.Rf4 Re5 (24...a3 25.Qd1 Kf8 26.Rd4=+) 25.Rb4 a3 26.d4 Rea5 27.c4 Ra4 28.Rb6 f5 (28...Qf7 29.Rb3=+) 29.c5 (29.Qa2 Qf7=) 29...a2=+ 30.Qb2 R4a7 31.Kf2 h6 32.Qb3 Kh8 33.Qe6 Qe6 ½–½. grasul2009 (2445) – forsetinn (2345), gameknot.com, 2015.

9.c3 Nd5 10.Na3 d6 11.Bb5 Nc7 12.Bc6 bc6 13.0-0 Ne6 14.Re1 d5 15.Nc2 c5 16.Ne3 Bb7 17.Rb1 (17.h3 Qd7=+) 17...Bc6=+ 18.d4 c4 19.h4 (19.Nd2 g6 20.Ndc4 Bh6=+) 19...Rb8 20.Ba3 g6 (20...Rb1!? 21.Qb1 g6=+) 21.Rb8= Qb8 22.Nc4 Qd8 23.Ne3 Bh6 24.Ng4 Bg7 25.h5 0-0 26.h6 Bh8 27.Ne3 Qd7 (27...Qc7 28.Qe2=) 28.c4 Nc7 29.Qb3 a4 30.Qb4 (30.Qc2 Ba8+=) 30...Re8 (30...dc4 31.Qc4 (worse 31.Nc4 Bf3 32.gf3 Nd5=) 31...Bf3 32.gf3+-) 31.Rc1 e6 32.Qc5 Rc8 33.Qa5 Ra8 34.Qd2 Rc8 35.Ng5 Qd8 36.cd5 (36.f4 Bd7+-) 36...Nd5 37.Nc4 Be8 (37...Bd7!?+=) 38.Nd6+- Rb8 39.Bc5 Qd7 40.Re1 Qd8 ½–½. marekt (2130) – forsetinn (2345), gameknot.com, 2015.

9.c3 Nd5 10.Na3 g6 11.Qb3 Nb6 12.Ng5 (12.c4!? a4 13.Qd3=) 12...a4?? (better is 12...e6 13.Nf3 a4-/+) 13.Qf7 1–0. Bristol,Mike (2135) – Giroux,Marc (2035), CAN/C68/S (CAN), 2012.

9.c3 Nd5 10.c4 Ndb4 11.Be2 e6 12.0-0 Be7 13.d4 d6 14.ed6 Bd6 15.Nc3 0-0 16.Qd2 b6 17.Ne4 Bb7 18.Rfd1 f6 19.Bc3 Rc8 20.Nd6 Qd6 21.Rab1 Rfd8 22.Re1 Ba6 23.Bf1 Rc7 24.Qb2 Bc8 25.Rbd1 Rcd7 26.Qb3 Kh8 27.g3 Re7 28.h4 Bb7 29.h5 Nb8 30.Re3 Bf3 31.Rf3 h6 32.Re3 N8c6 33.Ree1 Qc7 34.Bg2 Ree8 ½–½. deepthough (2155) – forsetinn (2445), gameknot.com, 2015.

9.c3 Nd5 10.c4 Ndb4 11.Be2 g6 12.e6 f6 13.ed7 Bd7 14.d4 Bg7 15.Bc3 0-0 16.0-0 e6 17.Qd2 Be8 18.Na3 Rf7 19.Nb5 b6 20.Rfe1 Rd7 21.h3 e5 22.Qb2 ed4 ½–½. Rook,Detlef (2265) – Sekret,Roman (2310), WC–2013–S–00010, 2010.

5.Bc4 Nc6

6.d4 a4 7.a3? (better 7.Nf3=+) 7...Qa5-+ 8.Nf3 b5 9.Bd3 ba3 10.Bc3 b4 11.Bd2 Qb6 12.Be3 Qb8 13.0-0 Nf6 14.e5 Nd5 15.Ng5 Nd8 16.Qf3 Bb7 17.e6 Nf6 18.ed7 Nd7 19.Qh3 h6 20.Ne4 (20.c3 Ba6 (20...hg5?! 21.Qh8 Ne6 22.cb4=) 21.Ba6 Ra6-+) 20...e6-+ 21.Nbd2 Ba6 22.Ba6 Ra6 23.Nc5 Bc5 24.dc5 0-0 25.Qg4 Ne5 26.Qe2 Ra5 (26...Ra7 27.f4 Ng6 28.c3-+) 27.c3 (27.f4 Ng6 28.Nc4-/+) 27...bc3 28.Rfb1 Qb2! (28...Qb2 29.f4 cd2 30.fe5 Qe5 31.Ra3 Nc6 32.Qd2 Rb8 33.Rb8 Qb8-+) 0–1. festis (2045) – pvanr (2270), gameknot.com, 2015.

6.Nf3 Qc7 7.0-0 Qf4 8.d4 d6 9.Qd2 Qd2 10.Nbd2 Nf6=.

6.Nf3 e6 7.0-0 Nf6 8.e5 Ne4 9.Bb5 d5 10.d3 Nc5=+.

6.Nf3 Nf6 7.e5 (7.Ng5 e6 8.e5 Nd5 9.Ne4 Nf4 10.0-0 a4=+ –0.38; 7.Qe2 e6=+) 7...Ne4 8.0-0 (8.d3 d5 9.Bb5 Nc5=+) 8...d5 9.ed6 Nd6 (worse 9...Qd6 10.d3 Nc5 11.Qe2=) 10.Be2 (10.Bd5 e6=+ –0.50) 10...Bf5 (10...b5=+ –0.63; 10...Be6 11.d3=+) 11.a3 (11.d4 e6 12.c4 bc3 13.Nc3 Ne4=+) 11...Rc8 (11...Qb6!?-/+) 12.d3=+ e6 (12...f6 13.ab4 Nb4 14.c3=) 13.ab4= Nb4 14.Na3 Bg4 (14...Be7 15.Bg7 Rg8 16.Be5=) 15.c3 (15.Re1 Be7 16.Bg7 Rg8=) 15...Nc6 16.Qa4 Bh5 (16...Bf3 17.Bf3 Be7 18.Nc4 Nc4 19.Qc4=) 17.Nb5 Qb6 18.c4 Nb5 19.cb5 Nd8 (19...Nb4!?=) 20.Rfc1+= (20.Qa5? Qa5 21.Ra5 Rc2-+) 20...Rc1 21.Rc1 (21.Bc1?! Bb4=) 21...f6 (21...Bf3 22.Bf3 (22.gf3?! Bc5=) 22...Bc5 23.Bg7+-) 22.Bd4 (22.Bc3 Qc5+=) 22...Qd6+= 23.Bc5 Qd5 24.Bf8 Rf8 25.Rc7 (better 25.Qa5!? Kf7 26.d4+=) 25...Rf7=+ 26.b6 (26.Qa5 Rc7 27.Qc7 Bf3 28.Bf3 Qb5 29.h4-/+) 26...Kf8 (better 26...Nc6!? 27.Rc8 Kd7-/+) 27.h3= Bf3 (27...Kg8 28.d4=) 28.Bf3+= Qd3 29.Rc1 (29.Qa5 Rd7+=) 29...Qd6= 30.Qa5 Rd7 31.Qa4 White gets kings attack 31...Qe7 32.Rc8 g6 (32...Qd6 33.Rc1 Qd4 34.Qb5=) 33.Qf4 e5 34.Qh6 Ke8 35.Bg4 f5 36.Be2 Qb4 Black prepares f4 37.Qe3 Rd5 (37...e4 38.g4 Qb2 39.Kg2+=) 38.Rc7 f4 39.Qf3 Rd4 (39...Qb6 40.Qd5 Qc7 41.Qg8 Ke7 42.Qh7 Nf7 43.Qg6+=) 40.Rh7 Qb6 41.Qa3 Qb4 (better 41...Qd6 42.Qa2 Qe6+=) 42.Qa2+- Kf8 43.Rh8 Ke7 44.Qg8 Nf7 (better 44...Nc6!? 45.Qg6 Kd7 46.Rh7 Kc8+-) 45.Qe8 Kf6 46.Rh7 Ng5?? (46...Qe7 47.Qg8 f3+-; 46...Qb3 47.Qf8 f3 48.Bf3 Rf4+-) 47.Qh8+- Kf5 48.Qc8 Kf6 49.Rb7 Qe1 (49...Nh3 50.Kf1 Qd6 51.gh3 Rd1 52.Kg2 Qd5 53.Bf3 Qd8+-) 50.Kh2 (50.Bf1 Ne4 51.Qh8 Kf5 52.Rf7 Ke6 53.Qe8 Kd5 54.Qd7 Nd6+-) 50...Qe2 51.Qf8 Ke6 52.Rb6 Kd7 53.Qg7 Kc8 54.Qb7 Kd8 55.Rg6 Nf3 56.gf3 (56.gf3 Qf2 57.Rg2 Qg2 58.Kg2 Rd2 59.Kf1 Rd1 60.Ke2+-; 56.gf3 Qf2 57.Rg2+-) 1–0. marekt – Hari1210, ChessWorld.net, 2008.

5.Bc4 d6

6.d4 Bd7 7.a3 b5 (7...ba3 8.Na3 Nf6 9.e5=+) 8.Bd5 (8.Bf7!? Kf7 9.Qh5 g6 10.Qd5 Ke8 11.Qa8+/-) 8...Bc6 9.ab4 Bd5 10.ed5 a4? (10...Nd7 11.Qe2=) 11.Nf3 (better is 11.Qe2!?+/-) 11...Nf6 12.Nc3 Qb6 13.Qe2 Na6 14.Ba3?? (better is 14.Qb5 Qb5 15.Nb5+=) 14...Nc7-/+ 15.0-0 g6 16.Ng5 Bh6 17.Nf3 Nfd5 18.Nd5 Nd5 19.Rfe1 0-0 20.Qe4 e6 21.g3 Rac8 22.Ra2? Nc3 23.Qh4 Bg7 24.Raa1 Rc4 25.Bb2 Rfc8 26.Bc3 Rc3 27.Qe4 Rc2 28.h4 h5 29.Red1 Qc6 30.Qc6 R8c6 31.Kf1 R6c4 32.Rab1 a3 33.Ra1 a2 34.Ke1 Rb4 0–1. bratek55 (1685) – kapekape, kurnik, 2011.

6.Nf3 e6 7.0-0 Nf6 8.e5 (8.Re1 Be7=+) 8...de5 9.Ne5 (9.Be5 Nc6 10.Re1 Ne5 11.Ne5 Bd6-/+) 9...Bd6 (10.a4 0-0-/+) -/+. Klaus Behrmann (2040) – marekt (2045), ChessWorld.net, 2003.

5.Bc4 e6

6.a3 ba3 7.Na3 d6 8.Nf3 Nf6 9.e5 (9.Bf6 Qf6 10.Nb5 Qd8=+) 9...de5 10.Ne5 Be7 11.0-0 0-0 12.Qe2 Nc6 13.Nc6 bc6 14.Bd3 Bb7 15.Rfb1 Qc8 (better is 15...c5!?-/+) 16.Nc4= Nd7 (16...Qd8 17.Bf6 Bf6 18.Ra3+/-) 17.Na5 Ba6 18.Nc6! Qc6 19.Ba6 Qc2 20.Bd3 Qc7?? (20...Qc6 21.Ra8 Qa8 22.Bh7 Kh7 23.Qd3 Kg8 24.Qd7 Qa2=) 21.Ra8 (21.Qe4 Nf6 22.Bf6 g6 23.Ra8 Bf6 24.Rf8 Kf8 25.Qa8 Kg7+-) 21...Ra8 22.Qe4 (22.Qe4 Nf8 23.Qa8+-) 1–0. Jacewicz,Grzegorz (2125) – Hingst,Thomas (2085), remoteschach.de, 2010.

6.a3 Qb6 (6...Nf6 7.e5 Ne4 8.Nf3=) 7.Nf3= Nc6 (7...Nf6 8.e5 Ne4 9.0-0=) 8.0-0 ba3 (8...Nf6 9.Qe2+=) 9.Bc3 (9.Ba3 Nf6 10.Bf8 Kf8+=) 9...f6 (9...Nf6 10.Qe2= (worse 10.Na3 Ne4 11.Nb5 d5-/+)) 10.Be2 (10.d4 Bb4+=) 10...Bb4 (10...d5 11.ed5 ed5=) 11.d3 (better 11.Na3!? Nge7 12.Nc4+=) 11...Nge7=+ 12.Be1 (12.Bd2 Bd2 13.Qd2 a2 14.Ra2 0-0=+) 12...d5-/+ 13.ed5 (13.c3 Bc5=+) 13...ed5 (13...Nd5 14.Bd2-/+) 14.Na3 (14.c3 Bd6=+) 14...0-0 15.c3 Bc5 (15...Ba3 16.Ra3 d4 17.Nd4 Nd4 18.cd4=+) 16.d4 Ba3 17.Ra3 Bg4 18.Bd2 Qc7 (18...Rfe8 19.Re1=) 19.Qb3 Rab8 20.Rfa1 (20.Re1 Qd6=) 20...Rfd8 (20...Kh8 21.Qb5=) 21.h3 (21.Qb5 Bd7 22.Qb1 Bf5=) 21...Bf3=+ 22.Bf3 The isolani on d5 becomes a target 22...b5 23.Qb2 (23.g3 a4 24.Qa2 Qd7=+) 23...Rb7 (23...a4 24.g3 Ng6 25.Re1-/+) 24.Be3 (24.Re1 a4=+) 24...Qd6 Black plans b4 (24...Nf5 25.Bd2-/+) 25.Qd2 Ng6 26.Bh5 (26.Rb3 Rdb8 27.Qd3 a4=+) 26...f5 (26...a4 27.Bg6 hg6 28.Bf4-/+) 27.Bg5=+ Rdb8 28.Qd3 b4 29.Rb3 Qe6 30.Qe3 (30.Qg3 f4 31.Bf4 Nf4 32.Qf4 Qf6 33.Qf6 gf6=+) 30...Qe3 31.Be3 (31.fe3 Kf7=+) 31...bc3 32.Rc3 Rb1 33.Rb1 Rb1 34.Kh2 Nge7 35.Ra3 (35.Be8 Rb6=+) 35...Rb4 (35...g6 36.Be2-/+) 36.Bd2 (36.g3 g6 37.Bd1 Kf7-/+) 36...Rd4 37.Ba5 Na5 38.Ra5 g6 39.Bf3 Kg7 40.Ra6 f4 (40...h5 41.g3-/+) 41.Rd6 Rd2 42.Kg1 Kf7 (42...h5 43.h4-/+) 43.Kf1 Ke8 (43...Rd4 44.Ke2-/+) 44.Ke1 Rd3 45.Ke2 Rd4 46.h4 h5 ½–½. Malmstroem,Jan – Schirmer,Michael, email 4AMM–01, 1997.

6.a3 Qc7 7.Qe2=+ Nc6 8.ab4= Nb4 9.Na3 b6 10.Nb5 Nc2? 11.Kd1+- Qc5 12.Kc2 Ne7?? 13.Nf3 f6 14.Ba3 Qc6 15.Nfd4 1–0. Jacewicz,Grzegorz (2125) – Weise,Thomas (2000), remoteschach.de, 2010.

6.a3 Nf6 7.e5=+ Ne4 8.Nf3 d5 9.ed6 Nd6 10.Be2 Nc6 11.0-0 Bd7 12.c4 bc3 13.Nc3 Be7 14.d4 Bf6 15.d5 ed5 16.Qd5 Be6 17.Qd2 0-0 18.Rfd1 Nf5 19.Ne4 Bb2 20.Qb2 Qe7 21.Rab1 Rab8 22.Bf1 h6 23.h3=+ Rfd8 24.Rd8 Rd8 25.Qb7 Qb7 26.Rb7 Rd1 27.Rc7 Nfd4-/+ 28.Nd4 Nd4 29.f3 Ra1 30.Nc5 Nf3 31.Kf2 Nd4 32.a4 Ra2 33.Kg1 Bh3 34.Ra7 g5 35.Ra5=+ Bf5 36.Ra8 Kg7 37.a5 g4 (37...g4 38.a6 g3-/+) 0–1. Jacewicz,Grzegorz (2125) – Varizerl,Varizerl (2290), remoteschach.de, 2010.

6.c3 bc3 7.Nc3= b6 8.Qb3 (8.Nf3 Bb7=) 8...Ba6 9.Nf3 Bc4 10.Qc4 Nc6 11.Nb5 f6 12.0-0 Rc8 13.Rac1 d5 14.Qa4 (14.ed5 Qd5 (14...ed5? 15.Rfe1 Nge7 16.Qf4+-) 15.Bd4 Qc4 16.Rc4 Kd7=) 14...Qd7 (better is 14...Kf7!?=+) 15.Nfd4 Bc5 16.Nc6 Rc6 17.ed5 ed5 18.d4 Bd4 (18...Ne7 19.dc5 bc5 20.Ba3+-) 19.Bd4 (19.Nd4?! Rc1 20.Qd7 Kd7 21.Bc1 Ne7+/-) 19...Ne7 20.Rc6 Qc6 21.Nc3 (better is 21.Bb6!? 0-0 (21...Qb6?? 22.Nd6 Kd8 23.Nf7 Kc7 24.Rc1 Nc6 25.Qf4 Kb7 26.Nh8+-) 22.Ba5 Rb8+-) 21...Qa4 22.Na4 b5 (22...Kf7 23.Rd1 Rc8 24.Nb6+-) 23.Nc5 (23...Nc6 24.Rd1+/-; better is 23.Nb6!?+-) 1–0. Zylla,Johannes – Mantu,E, corr SOK–92–85, 1992.

6.c3 Nf6 7.e5 Ne4 8.Qf3 -/+.

6.c3 Nf6=+ 7.e5 Ne4 8.Nf3 (8.Qe2 d5-/+) 8...bc3 9.Nc3 Nc3 (9...d5 10.ed6 Nc3 11.Bc3 Bd6 12.Qa4 Bd7 13.Qb3-/+) 10.Bc3 d5 11.ed6 Bd6 12.Bg7 Rg8 13.Bb2 (13.Be5 Rg2 14.Rc1 Nc6-/+) 13...Rg2 14.Qc2 (14.Bf1 Rg6-/+) 14...Qb6 (14...Nc6 15.Qh7 Qb6 16.Qh8 Kd7 17.Rf1-/+) 15.d4 (15.Bd4 Qc6 16.Qd3 Bd7-/+) 15...Bd7 16.Rb1 (16.Ne5 Bc6 17.a3 Nd7-/+) 16...Qc6 17.Qd3 Rg4 18.Rc1 (18.Bb3 Qe4 19.Qe4 Re4 20.Kd2 Bb5-/+) 18...Qe4 19.Qe4 Re4 20.Kf1 Rf4 21.Nd2 (21.Be2 Bc6 22.Rc3 Bd5-+) 21...Bb4 (21...Bc6 22.f3-+) 22.Rc2-/+ Nc6 23.a3 Be7 (23...Bd6 24.d5 Nd4 25.Rc1-/+) 24.d5 Nd4 25.Rc3 (25.Rc1 b5 26.Ba2 ed5 27.Bd5 Bh3 28.Ke1 Rd8-+) 25...Bh4 (25...b5 26.Ba2 Bh4-/+) 26.Rg3? (26.f3!?-/+) 26...0-0-0 (26...ed5 27.Bd5 0-0-0 28.Kg2-+) 27.Kg2 (27.Bd4 Rd4 (worse 27...Bg3 28.Be3-/+) 28.Rd3 Rd3 29.Bd3 ed5-+) 27...ed5 (27...b5 28.Ba2 ed5 29.Rc1 Kb8 30.Bd5-+) 28.Bd5 Ba4 29.Rc1 Kb8 (29...Bc6 30.Bc6 Nc6 31.Nc4 Bg3 32.hg3-+) 30.Be4 Bc6 (30...f5!? 31.Rc4 Nc6 32.Rc6 Bg3 33.Be5 Ka7 34.Rc5 Rd2 35.Bf4 Bf4 36.Ra5 Kb6 37.Ra4 fe4 38.Re4-+) 31.Bc6-/+ Nc6 32.Rf3 (32.Rc6 Rf2 (worse 32...bc6 33.Be5 Ka7 34.Bf4 Bg3 35.hg3+=) 33.Kf2 Bg3 34.Kg3 bc6=+) 32...Bg5-/+ 33.Rc6 Rg4 (33...bc6?! 34.Be5 Kc8 35.Bf4 Bf4 36.Rf4 Rd2 37.Rf7=) 34.Kh3 Rh4 (worse 34...bc6 35.Kg4 Bd2 36.Rf7 Rg8 37.Kf3+-) 35.Kg3 bc6 (35...bc6 36.Rb3 Kc8=+; 35...Rd2?! 36.Be5 Ka7 37.Rf7 Rd3 38.f3+=). Blankenberg,Bruno – Pleschke,Helmut, 3. B4 Thementurnier, 2000.

6.d4 Nf6 7.Nd2 (7.Bd3!?=+) 7...d5-/+ 8.ed5 ed5 9.Bd3 Bd6 10.Ngf3 Bg4 (10...Qe7 11.Ne5-/+) 11.0-0 (11.Qe2 Be7-/+) 11...0-0 12.a3 (12.h3 Bd7-/+) 12...Nc6 13.h3 Bh5 14.c3 bc3 15.Bc3 Qc7 16.Qc2 Bg6 (16...Rfe8 17.Qb2-/+) 17.Bg6-/+ hg6 18.Qb2 Rfe8 19.Rfe1 Re1 20.Re1 Ne7 (20...a4 21.Ne5-/+) 21.Ng5 (21.Rc1 Nf5-/+) 21...Rc8-+ 22.Nb1 Bh2 23.Kf1 (23.Kh1 Bf4 24.Bd2 Nf5-+) 23...Bf4 (23...Nf5 24.Qb3-+) 24.Bd2 Nf5 25.Bf4 (25.Nf3 Ne4-+) 25...Qf4 26.Qb7 (26.Nf3 Ne4-+) 26...Rf8 (26...Nd6 27.Qb6 Nde4 28.Ne4 Ne4 29.Qb2-+) 27.Nf3-/+ Nd4 28.Nd4 (28.Nbd2 Nc2 29.Rc1 Na3-/+) 28...Qd4 29.f3 Re8 (better 29...Qc4!? 30.Kg1 Qc5 31.Kh2 Qd6 32.Kh1 Nh5-+) 30.Re8-/+ Ne8 31.Qa8? (better 31.Qc8!? Qe3 32.Nc3 Qc1 33.Kf2-/+) 31...Qd3-+ 32.Kf2 Kf8 (32...Qb1?! 33.Qe8 Kh7 34.Qf7 Qb2 35.Kg3 Qa3 36.Qd5-/+) 33.Qb8 (33.Qb7 Qc2 34.Ke3 Qg2-+) 33...Qc2 34.Kg3?! (34.Ke3-+) 34…d4 0–1. Kern – Thoene, Hessen, 1984.

6.Qe2 b6 7.a3 (7.Nf3 Bb7=) 7...Nc6 (7...Nf6 8.Nf3=+) 8.Nf3= Nf6 (8...ba3 9.Na3 Bb7 10.0-0=) 9.d3 (9.e5 Nd5=) 9...Bb7 (9...Ba6 10.e5 ba3 11.Na3=+) 10.0-0 Be7 11.c3 (11.ab4 Bb4 12.c3 Bc5=+) 11...d5 Black gets strong initiative 12.ed5 ed5 13.Bb5 bc3 14.Bc6 (14.Bc3 0-0-/+) 14...Bc6 15.Nc3 0-0 16.Nd4 Bd7 17.a4 (17.Qe5 Bg4-/+) 17...Re8 18.Ncb5 Qb8 (18...Ng4 19.Qd2-/+) 19.Qd2 Ng4 Threatening mate... how? 20.Nf3 Bb5 21.ab5 Bf6 (21...a4 22.Rfe1 a3 23.Bd4-/+) 22.Bf6 Nf6 (22...gf6?! 23.d4 Kg7 24.Ra4=) 23.Rfc1 Rc8 24.Rc6 (24.Re1 a4-/+) 24...Rc6 25.bc6 Qd6 (25...Qc7 26.Nd4-/+) 26.Qc3 Ne8 (26...Rc8 27.Nd4-/+) 27.Nd4=+ Qf6 28.Nb5 (28.Qb2 b5-/+) 28...Qc3 29.Nc3 Nc7 30.Rb1 Rb8 31.Nb5 Na6 32.g4 (32.Kf1 Kf8=+) 32...h6 (32...Kf8 33.Rc1-/+) 33.Rc1 Kf8 34.Kg2 Ke7 35.f4 Ra8 (35...a4 36.Kf3=+) 36.Kf3 Kd8 37.Ke2 (37.Nd6!?=+) 37...Nc7-/+ 38.Nd4 (38.Nd6 Ke7 39.Nf5 Kf6-/+) 38...Ne6 (38...a4 39.h4-/+) 39.Ke3 Nd4 (39...Nc5 40.f5-/+) 40.Kd4 Kc7 41.Kd5 a4 42.g5 hg5 43.fg5 Ra5 44.Kd4 (44.Ke4 a3-+) 44...Rg5 45.Rf1 f6 (46.h4 Rg4 47.Kd5 Rh4-+) 0–1. Figiel,Rafal – Luehrig,Walter, Orang–Utan Invitational, 2001.

6.Qe2 Nc6 7.d4 (7.Nf3 Nge7=) 7...a4 (7...Qg5 8.Qf3 Nf6=) 8.a3 (8.Nf3 Qf6 9.e5 Qg6=) 8...Qb6 (8...ba3 9.Bc3-/+) 9.Nf3=+ ba3 10.Bc3 Na5 (10...Bb4 11.Qd3=+) 11.Ba5 (11.Bd3 Nf6=+) 11...Qa5 12.c3 b5 (13.Bb5 Rb8=; 12...Be7 13.0-0=+). Figiel,Rafal – Luzuriaga,Norberto Horacio, Orang–Utan Invitational, 2001.

6.Qe2 d6 7.a3 ba3=+ 8.Na3 Nf6 9.Nf3 Be7 10.0-0 0-0 11.Nb5 (11.e5 de5 12.Ne5 Nc6=+) 11...Nc6 12.d3 (12.e5 de5 13.Ne5 a4=+) 12...d5 13.Bb3 Qb6 (13...Bd7 14.Ba4=+) 14.Ba4 de4 15.Nd2? (better is 15.de4!? Rd8 16.Rfb1=+) 15...ed3-+ 16.cd3 Qd8 (17.Rfc1 Nd5-+) 0–1. Figiel,Rafal – Pleschke,Helmut, Orang–Utan Invitational, 2001.

6.Qe2 d6 7.Nf3 Nf6 =.

6.Qe2 d6 7.f4 Nf6 8.Nh3 (8.Nf3 Bd7=+) 8...d5 9.ed5 Nd5 10.0-0 (10.Be5 Nc6=+) 10...Bc5-/+ 11.Kh1 0-0 12.d4 (12.Ng5 Nf6-/+) 12...Bb6 13.a3 (13.Qd3 Qh4-/+) 13...Nc6 14.Rd1 Qd6 (14...ba3 15.Ra3 Qh4 16.Qe4-/+) 15.ab4 Nf4 (15...Ncb4 16.c3+=) 16.Nf4 Qf4 17.ba5 (17.Rf1 Qg5-/+) 17...Bd4 (< 17...Nd4 18.g3 Ne2 19.gf4+/-; 17...Ba5?! 18.Bc1 Qh4 19.g3-/+; 17...Na5?! 18.Bd3=+; 17...Ra5?! 18.Ra5 Ba5 19.Rf1=+) 18.g3 Qf6 (18...Bb2 19.gf4 Ba1 20.Na3-/+) 19.Rf1 Qe5 (19...Bb2 20.Rf6 Bf6 21.c3-/+) 20.Qe5 Be5 21.Be5 Ne5 22.Bb5 Rd8 23.Nc3 Bd7 24.Bd7 Rd7 25.Na4 Rc7 26.Nb6-/+ Ra6 27.Rfd1 g6 28.Ra2 Nc6 (29.Kg2 Ra5 30.Ra5 Na5-+) 0–1. Kucharkowski,Jens – Kuhlmann,AEJ, corr 3GMM–53, 1996.

6.Qe2 Ne7 7.Nf3 =.

6.Qe2 Ne7 7.Qg4 =.

6.Qe2 Qg5 7.Nf3 Qg4 8.0-0 =.

6.Qf3 Nc6 7.d4 (7.Ne2 Nge7=) 7...Qf6 8.e5 (8.Nd2 d6=+) 8...Qf3 (8...Qh4 9.g3 Qe7 10.Bd3=+) 9.Nf3 (< 9.gf3 d5 10.Bd3 f6-/+) 9...d6 10.Nbd2 de5 11.de5 Nge7 12.0-0 (12.Ne4 Nd5=) 12...Nd5 13.Ne4 Be7 (13...Bd7 14.Rad1=+) 14.Rad1 (14.Nd6 Bd6 15.ed6 Nc3=+) 14...Nb6 15.Bb5 0-0 16.Nd6 Rd8 (17.Rd2 Nd5=+). Smith – Manninen, corr 3GMM–20, 1995.

6.Nf3 b6 7.0-0 Bb7 8.Re1 Nf6 9.Bd3 Bc5 10.Ng5 h6-/+.

6.Nf3 Nc6 7.0-0 Nf6 8.d3 (8.e5 Ne4=) 8...d5 (8...Be7 9.e5 Nd5 10.Bd5 ed5 11.c3=) 9.ed5 Nd5 10.a3 (10.Re1 b6=+) 10...Nf4 (10...f6 11.Re1=+) 11.Nbd2 (11.Re1 ba3 12.Na3 Bd7=+) 11...ba3-/+ 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 0-0 14.Ne4 (14.Re1 b6-/+) 14...e5 15.g3 (15.Re1 Bg4-/+) 15...Ng6 (15...Nh3 16.Kg2-/+) 16.Nfg5=+ h6 17.Qh5 Nh8 (17...hg5 18.Ng5 Re8 19.Bf7 Kf8 20.Qg6+-) 18.d4?? Pawn f7, live or die! (better is 18.Nf3=+) 18...ed4 (18...Qe7 19.Re3 ed4 20.Re2 hg5 21.Ng5+=) 19.Bd3 Do you see the mate threat? 19...Bf5 (19...Qe7 20.Ra4 hg5 21.Nf6 Qf6 22.Qh7) 20.Nf3 (20.Nh3 Qe7 21.Qf5 Qa3 22.Nf6 gf6 23.Qh7) 20...Be4 21.Be4 Qe7 22.Bc6 Qa3 (23.Bb7 Rab8-+; 22...bc6?! 23.Rfa1 Qf6 24.Qg4-/+) 0–1. Orangattackman – Sammy8 (1810), internet, 2005.

6.Nf3 d5 7.ed5 ed5 8.Qe2 Be6 9.Bb5 Nd7 10.0-0 Qe7 11.Re1 Rc8 12.Nd4 Kd8 (12...Bg4 13.Qf1 Be6+-) 13.a3+- Bg4 14.f3 (14.Qf1!? Qh4 15.ab4 ab4 16.Qd3+/-) 14...Qe2+= 15.Re2 ba3 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Be6 18.Ra5 Ngf6 19.Nc3 Re8 (19...Nc5 20.Na4 Na4 21.Ne6 fe6 22.Ba4+/-) 20.Ra7 (20.f4 g6+/-) 20...Rb8 (20...Kc7 21.Re1+= (21.Ne6?! Re6 22.Bd7 Nd7=)) 21.Re1 Kc7 22.Rea1 Kd6 23.Nd1 Rec8 24.Ne3 g6 25.f4 (25.g4 Ne5+/-) 25...Nc5 (25...Ne4 26.d3 Nc3 27.f5 Bf5 28.Ndf5 gf5 29.Nf5 Kc7 30.Bd7 Kd7 31.Re1+=) 26.f5 (26.Kf1 Nce4 27.Ke1 Bd7+/-) 26...Bd7 (26...Bf5 27.Nef5 gf5 28.Nf5 Ke5 29.Nh4+=) 27.c4 (27.Bd7!? Nfd7 28.h4+/-) 27...dc4 28.Bc4 (< 28.Nc4 Kd5 29.Nf3 Bb5 30.Nb6 Ke4-/+) 28...Ke7 (28...Rf8 29.Rb1+=) 29.fg6 (29.d3 g5+=) 29...fg6 30.Nf3 (30.d3!?=) 30...b5=+ 31.Nd5 Nd5 32.Bd5 Kd6 33.Bf7 Bf5 (33...Nd3!?=+) 34.d4= Nd7 35.Ng5 h6 36.Nf3 Rc2 37.Nh4 Rd2 38.Nf5 gf5 39.Re1 (better is 39.R7a6!? Ke7 40.Bb3 Rd4 41.Re6 Kd8 42.Rh6=) 39...Rd4-/+ 40.Re6 Kc5 41.Rh6 Ne5 42.h3 (42.Rh5 Rf4=+) 42...Nf7 43.Rf7 f4 44.Rf5 (44.Rc7 Kd5-/+) 44...Kc4-+ 45.Rhf6 b4 46.Rf4 Rf4 47.Rf4 Kc3 48.g4 (48.Rf3 Kb2 49.Rf2 Ka3 50.g4-+) 48...b3 49.Kg2 (49.Rf3 Kc4 50.Rf1-+) 49...b2 50.Rf1 b1Q 51.Rb1 Rb1 52.Kf3 (52.h4 Kd4 53.h5 Ke4-+) 52...Kd4 53.Kf4 Rf1 54.Kg5 (54.Kg3 Ke4-+) 54...Ke5 55.h4 Rf8 56.Kg6 Rg8 57.Kf7 Rg4 58.h5 Kf5 59.h6 Ra4 60.h7 (60.Ke7-+) 60...Ra7 61.Kg8 Kg6 62.h8N Kf6 (63.Ng6 Rg7 64.Kf8 Rg6 65.Ke8 Ke6 66.Kd8 Rg7 67.Kc8 Kd6 68.Kb8 Kc6 69.Ka8 Kb6 70.Kb8 Rg8) 0–1. Ganesan – Poschmann,Hans, email 4AMM–F, 1998.

6.Nf3 d5 7.ed5 ed5 8.Qe2 Ne7 9.Bd3 Nbc6 10.0-0 Bg4=.

6.Nf3 d6 7.0-0 Nf6 8.d3 Bd7 9.e5 de5 10.Ne5 b5 11.Nd7 Qd7 (11...Nbd7?! 12.Bb5 Bd6 13.Bd7 Kd7 14.Nd2=) 12.Bf6 gf6 13.Be6? (13.Qf3 Ra7 14.Qf4-+) 13...fe6-+ (13...Qe6? 14.Re1 Ra6 15.d4+-) 14.Qf3 Qd5 15.Qf6 (15.Qg4-+) 15...Rg8 16.g3 Bg7 (16...Bg7 17.Nc3 bc3-+) 0–1. Wesener,Lorenz – Neitzel,Mirko (1810), Lauenburg op, 2009.

6.Nf3 d6 7.Qe2 Nf6 8.0-0 Nc6 9.Bb5 Be7 10.c4 bc3=+.

6.Nf3 Nf6 7.Qe2 Nc6 8.e5 Ng4 9.h3 Nh6 10.0-0 Nf5=+.

6.Nf3 Nf6 7.e5 Nd5 8.0-0 Be7 9.Bd5 ed5 10.Re1 0-0 11.d4 Nc6 12.Qd3 d6 13.Nbd2 Be6 14.c4 bc3 15.Bc3 Qd7 16.ed6 Qd6 17.Ne5 Rfc8. Psion, 4 Min/Zug 1990.

5.d4 d5

6.Nd2 Nc6 7.Ngf3 Bg4 (7...Nf6!? 8.Bd3 g6+=) 8.ed5= Qd5 9.Bc4 Bf3 10.Qf3 (worse is 10.Bd5 Bd1 11.Rd1 e6+=; worse is 10.gf3 Qd7 11.d5 Na7+=) 10...Qf3 11.Nf3 Nf6 12.0-0-0 (12.d5 Na7=) 12...Ne4 (12...e6!?=) 13.Rhe1+= Nd6 14.Bd3 0-0-0 (14...a4 15.d5 Na5 16.Nd2+=) 15.d5+/- Nb8 16.Bd4 (16.Ng5 Nd7 17.Nh7 Re8+/-) 16...Nd7+= 17.Ne5 Ne5 18.Re5 Kc7 19.c3 bc3 20.Bc3 Kd7 21.Kb1 b6 22.Re2 Rc8 23.Bd4 b5 24.Rc1 Rc1 25.Kc1 e6 26.de6 fe6 27.Bb6 Nc4= 28.Bc4 bc4 29.Ba5 Ba3 30.Kc2 Ra8 31.Bc3 Be7 32.Kd1 Bf6 33.Bf6 gf6 34.Rc2 Ra4 35.Kd2 Kd6 36.Kc3 Kc5 37.f4 Ra3 38.Kb2 Re3 39.a4? Rb3 40.Kc1+= Ra3 41.Kd2?? Ra4 42.g4? Kd4 43.g5 fg5 44.fg5 Ra1 45.Ke2 c3 46.h4 Rh1 47.Kf3 Kd3 48.Re2 Rf1 (48...Rf1 49.Rf2 Rf2 50.Kg4 c2 51.g6 c1Q 52.gh7 Rg2 53.Kh5 Qc3 54.Kh6 Qe5 55.h8Q Qh8) 0–1. Glowacki,Andrzej – Sowul,Bartosz, Suwalki Poland, Open, 2012.

6.Nd2 de4 7.Ne4 e6 8.Nf3 Be7 9.a3 ba3 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 Ne7 12.Bb5 Nbc6 13.0-0 0-0 14.c3 Na7 (14...Qc7 15.Qb3=+) 15.Bd3 Qc7 (15...b5 16.Qa1 Nec6 17.Nc5=) 16.Qb1 (16.Re1 b5=) 16...b6 17.Ned2 (17.Neg5 g6=) 17...h6 18.Bh7 Kh8 19.Be4 Ba6 20.c4 Nec6 21.Ng5 g6 (< 21...Nd4 22.Ba8 f5 23.Ne6 Ne6 24.Bd5+/-) 22.Rh3 (22.Ngf3 Rfb8=) 22...Kg7 23.Bg6 (23.Ngf3!?=) 23...hg5-/+ 24.Rh7 (better is 24.Bf7 Rf7 25.Qh7 Kf8 26.Qh8 Ke7 27.Qa8-/+) 24...Kg8-+ 25.Qd1 Qf4 (25...Nd4 26.Ne4 Nf3 27.Qf3 fg6 28.Qf8 Rf8 29.Rc7 Rf7 30.Rf7 Kf7 31.Nd6 Ke7+-) 26.Qh5+/- Qf6 27.Qh6 (27...Nd4 28.Ne4 Nf3 29.gf3 Qe5 30.Rg7 Qg7 31.Nf6 Qf6 32.Qh7; better is 27.Bf7 Rf7 28.Ne4+=) 1–0. marekt (2160) – Klaus Behrmann (2100), ChessWorld.net, 2003.

6.Nd2 e6 7.Ngf3 Nc6 8.Bb5 Bd7 9.0-0 Nf6 10.e5 Ng4 11.h3 Nh6 12.c4 (12.Bd3 Be7=) 12...bc3!-/+ 13.Bc3 (13.Bc6 cb2 14.Bd7 Qd7 15.Rb1-/+) 13...Nf5 (13...Ne5 14.Rb1 Nc6 15.Nb3-/+) 14.Nb3? (14.Rb1 Nb4 15.Bd7 Qd7=+) 14...b6 (14...Ne5 15.de5 Bb5 16.Re1-+) 15.Rc1 (15.a4 Be7=+) 15...Be7 (15...Ne5 16.de5 Bb5 17.Re1-+) 16.Bc6 (16.Qe2 a4 17.Na1 Ra7=+) 16...Bc6-/+ 17.Ba5 (17.Bb4 ab4 18.Rc6 Ra2-/+) 17...Ba4 (17...Bb5!? 18.Bc3-+) 18.Bd2-/+ 0-0 (18...Bb5 19.Re1-/+) 19.Qe2 (better 19.g4!? Nh4 20.Nh4 Bh4 21.Bb4=+) 19...Qd7 20.g4 (20.Rfe1-/+) 20...Nh6 (better 20...Bb5!? 21.Rc7 Qe8-+) 21.Bh6-/+ Bb5 22.Qe3 (22.Qd2 Bf1 (22...gh6?! 23.Rfd1=) 23.Bg7 Kg7 24.Kf1 Qa4-/+) 22...Bf1 23.Rf1 Ra2 (23...gh6 24.Qh6 f6-/+ (24...Ra2?! 25.Ng5 Bg5 26.Qg5 Kh8 27.Qf6 Kg8 28.Qg5 Kh8 29.Qf6 Kg8 30.Qg5=)) 24.Bg5= b5 (24...Bb4 25.Rb1=) 25.Be7 Qe7 26.Nc5 Rb8 (26...Rfa8 27.Rb1 Qe8 28.Rb3+=) 27.Qb3 (27.Rb1 Qa7+=) 27...Qa7 28.Qb1 b4 (28...Ra3 29.Ng5 g6 30.f4+=) 29.Ng5+- g6 30.Nd7! Rb5 (30...Qd7 31.Qa2 Deflection) 31.Nf6 Kg7 32.Qd3 (better 32.Ne8!? Kg8 33.Rc1+-) 32...Rb8= 33.Nfh7 Ra3 Black plans b3 34.Qd2 b3 35.Qf4 b2 36.Qf6 Kg8 37.Kg2 Ra1 38.Ne6 fe6 39.Qg6 Kh8?? (better 39...Qg7 40.Nf6 Kf8 41.Nh7 Kg8 42.Nf6 Kf8 43.Nh7 Kg8=) 40.Nf6 Rf1 (40...b1Q 41.Rb1 Rab1 42.Qh6 Qh7 43.Qh7) 41.Qh6 (41.Qh6 Qh7 42.Qh7) 1–0. tsodikovich (1815) – kinggeorge1st, gameknot.com, 2018.

6.ed5 Nf6 7.Nf3 Nd5 8.Bc4 g6 (8...e6 9.Ne5-/+) 9.0-0 Bg7 10.Nbd2 Nc6 11.Ne4 0-0 12.Qd2 Bg4 13.Ne1? (better is 13.Ne5!? Nb6 14.Bf7 Rf7 15.Ng4-/+) 13...Nb6-+ 14.Bb5 (14.Bd3 Na4 15.c3 Nb2 16.Qb2 bc3 17.Nc3 Qd4-+ (17...Bd4?! 18.h3 Bh3 19.gh3-+)) 14...Nd4 (14...Bd4?! 15.Qh6 f6 16.c3 bc3 17.Bc3-+) 15.Bd3 (15.Bd4 Bd4 16.Rb1 Qd5-+) 15...f5 16.Nc5 (16.Ng3 f4 17.h3 fg3 18.hg4-+) 16...Ne2! 17.Kh1 Bb2 18.Rb1 Bc3 19.Qe3 f4 20.Qe4 Nd4 21.Qb7 e6 22.Nf3 (22.h3 Rf7 23.Qe4 Bf5-+) 22...Rb8 23.Qa6 Nf3 24.Be2 Qd5 (24...Nh2 25.Kh2 f3 26.Rh1 fg2 27.Kg3 gh1R 28.Rh1 Be5 29.f4 Bf4 30.Kf2 Be5 31.Kg2 Qd5 32.Ne4 Qe4 33.Kg1 Qe3 34.Kg2 Qg3) 25.Bf3 (25.gf3 Bf3 26.Bf3 Qf3 27.Kg1 Bd4-+) 25...Bf3 26.gf3 Qf3 (26...Qc5!? 27.Rbd1-+) 27.Kg1 Qh3 (better is 27...Bd4 28.Rb3 Qg4 (28...Bc5 29.Rf3 Rf5 30.c3+=) 29.Kh1 Bc5-+) 28.Kh1 (28.Rfd1 Rf5 29.Ne4-+) 28...f3 29.Rg1 Be5 30.Rg3 Bg3 0–1. jelquez (2275) – karikal (2155), net–chess.com, 2013.

6.e5 e6 7.c4 (7.Nf3 Nc6=+) 7...bc3 8.Nc3 Bb4 (8...Nc6 9.Nf3=+) 9.Nf3 (9.a3 Be7=+) 9...Ne7 (9...Nc6 10.a3 Be7 11.Bd3=) 10.Bd3 (10.a3 Bc3 11.Bc3 Nbc6=) 10...h6 (10...Ng6 11.a3 Be7 12.0-0=+) 11.0-0 0-0 (11...Nec6 12.a3 Be7 13.Qe2=) 12.Rc1 (12.a3 Bc3 13.Bc3 b6=) 12...Nbc6 (12...Nec6 13.a3 Be7 14.Qb3=) 13.Nb5 (13.a3 Bc3 14.Rc3 Bd7+=) 13...Nf5 14.Bf5 ef5 15.a3 (15.Ba3 Ba3 16.Na3 f4=) 15...Be7=+ 16.Re1 (16.a4 Be6=+) 16...Be6 17.a4 f6 (17...Rc8 18.Ba3 Nb4 19.Rc8 Qc8 20.Qd2=+) 18.ef6 Rf6 19.Ne5 Qb6 20.Qb3 (20.Qf3 Kh8=) 20...Bb4 (20...Na7 21.Ra1-/+) 21.Re2=+ Ne5 (21...f4 22.Qf3=+) 22.de5= Rg6 23.Rc7 (23.Qd3 Qa6=) 23...Rg4=+ 24.h3 (24.Qe3 Qe3 25.fe3 b6=+) 24...Rc4-/+ 25.Rc2 Rc2 (25...Re8!?-/+) 26.Qc2= g6 (26...Rd8 27.Bd4 Qa6 28.Qb3=) 27.Bc1 (27.Bd4 Qa6+=) 27...h5 (27...Bf8 28.Be3 Qa6 29.Rc3+-) 28.Be3+= Qa6 29.Nd4 (29.Bc5 h4+=) 29...Re8= 30.Bg5 (30.f4 Qb6=) ½–½. Fricke – Bendig,Frank, corr Gambit trn, 1993.

6.e5 Bf5 7.Nf3 =+.

6.ed5 Qd5

7.c4 bc3 8.Nc3 Qe6 9.Be2 =.

7.c4 bc3 8.Nc3 Qe6 9.Nge2 =+.

7.c4 Qd8 8.Bd3= Nf6 9.Nf3 e6 10.0-0 Bd6 11.Qc2 0-0=+ 12.Nbd2 Nbd7 13.Ng5 The pressure on h7 grows 13...h6 14.Nh7 Nh7 15.Bh7 Kh8 16.Bd3 Qc7 17.g3 b6 18.Ne4 Be7 19.Qe2 Bb7 20.Qe3 Kg8 21.Rac1 e5 22.c5 bc5-/+ 23.de5 Ne5 24.Qf4 Bd6 25.Qf5?? Nf3 26.Qf3-/+ f5 27.Bc4 Kh7 28.Bd3 fe4-+ 29.Be4 Be4 30.Qe4-/+ g6 31.f4 Rae8 32.Qd3 Rf5 33.Rcd1 Re6 34.Qc4-/+ Qe7 35.Qb5 c4 36.Qc4=+ ½–½. Gross,Wilhelm – Kreuzer,Uwe, corr SOK–91–72, 1991.

7.c4 Qd8 8.Nf3 Nf6 9.Be2 g6 10.0-0= Bg7 11.Nbd2 0-0 12.Rc1 Nfd7 13.Re1= White prepares c5 13...Nb6 Black plans a4 14.Nb3 Nc6 15.c5 Nd5-/+ 16.Nbd2 a4 17.Nc4 Bf5 18.Ne3 Bg4?? 19.Ng4+- (19...e6 20.Ne3+-) 1–0. ihatecheats (1930) – chessdeviant (1775), net–chess.com, 2005.

7.c4 Qe4 8.Ne2= Bf5 9.Nd2 Qe6 10.d5 Qd7 11.Ng3 Nf6 12.Be2 a4 13.0-0 a3 14.Bf6 ef6 15.Re1 Kd8 16.Nf5 Qf5 17.Bh5 g6 18.Bg4+/- Qf4 19.g3 Qc7 20.Qe2 Threatening mate... how? 20...Bc5 21.Nb3 h5 22.Bh3 Nd7 23.Rac1 Ne5 24.Kg2 Qb6 25.f4+= Nd7 26.Kh1 f5 27.Nc5+/- Qc5 28.d6 Qd6= 29.Rcd1 Qc5 30.Rd5 Qc6 31.Bg2 h4 32.Qe7 Kc8 33.Rb5 hg3? 34.Bc6+- bc6 35.Rb4 Rh2? 36.Kg1 Ra2 37.Rd1 (37...Rd2 38.Rd2 Ra7 39.Qe8 Kc7 40.Qd7#) 1–0. Psion – Psion, 1989.

5.d4 Nf6

6.Bd3 d5 7.e5 Nfd7 8.Bb5 (8.e6 Nf6 9.ef7 Kf7=) 8...e6=+ 9.Nd2 Nc6 10.Ngf3 Be7 11.0-0 0-0 12.c3 bc3 13.Bc3 f5 14.ef6 Bf6 (14...Nf6 15.Re1=+) 15.a4 Qc7 16.Qe2 (16.Rc1 Be7=+) 16...Qd6 (16...e5!? 17.de5 Nde5-/+) 17.Rac1 Ndb8 18.Nb3 Bd7 19.Qd2 (19.Rfe1!?=) 19...b6=+ 20.Rfe1 Na6 (20...Na7 21.Bd7 Nd7 22.Bb2=+) 21.Ba6 (21.Ne5!? Be5 22.de5=+) 21...Ra6-/+ 22.Qe2 Raa8 23.Ne5 (23.Ra1 Rac8-/+) 23...Rae8 (23...Be5!? 24.de5 Qa3-+) 24.Nd7=+ Qd7 25.Qb5 Rb8 (25...Qb7 26.Nc5 Qf7 27.Qc6 bc5 28.Qc5-/+) 26.Rb1 (26.Bd2!? Rbc8 27.Rc3=+) 26...Qd6-/+ 27.Qd3 Rfe8 28.Nd2 e5 29.de5 Be5 30.Be5 Re5 31.Re5 Ne5 32.Qd4 Nc6 33.Qd3 (33.Rb6?? Nd4 34.Rd6 Rb2-+) 33...Nb4 34.Qd4 Qc6 35.Qb2 (35.Qa1!?-+) 35...Qa4 36.Nf3 (36.Qd4 Qc6-+) 36...Qa2 (36...Qc2 37.Qa1 Qa2 38.Qa2 Na2 39.Kf1-+) 37.Qc1 Nd3 38.Qf1 Nb4 39.Ra1 Qc4 40.Qe1 d4 41.Rc1 Qd5 42.Rc7 Nc6 (42...Qd6 43.Re7 d3 44.Re8 Re8 45.Qe8 Qf8 46.Qe6 Kh8 47.Qb6-+) 43.h3 (43.Qc1 Nd8 44.Qf4-+) 43…Qd6?? (44.Ng5 h6 (44...Qc7 45.Qe6 Kh8 46.Nf7 Qf7 47.Qf7-+) 45.Qe6 Qe6 46.Ne6 Ne5-/+; better is 43...Rd8-+) 0–1. mick_larssen – Chess Deco, ChessWorld.net, 2003.

6.Bd3 e6 7.Nf3 d5 8.e5 Nfd7 9.0-0 b6 10.Bb5 (10.c4 Bb7=+) 10...Ba6-/+ 11.Ba6 Na6 12.c3 Be7 13.cb4 Nb4 14.Nc3 Rc8 15.a3 Nc6 16.Qe2 Na7 17.Rac1 Rc4 18.Ra1 (18.a4 0-0-/+) 18...b5 19.Rab1 0-0 20.Nd2 Rd4 21.Nb5? (better is 21.Rfd1 Qb8 22.Ba1 Qe5 23.Qe5 Ne5 24.Nb5 Rd2 25.Rd2-+) 21...Nb5 22.Bd4 Nd4 23.Qd3 Bc5 24.Nb3 (24.f4 Nb3 25.Kh1 Nd2 26.Qd2 Ba3-+) 24...Ne5 25.Qh3 (25.Qd1 Nb3 26.Rb3 Nc4-+) 25...Nb3 26.Qb3 Nc4 27.Rfd1 (27.Rbc1 Nd2 28.Qd3 Ne4-+) 27...Ba3 28.Ra1 Bd6 29.Ra4 (29.Qh3 Qf6-+) 29...Qc7 30.g3 (30.Ra2 Bh2 31.Kh1 Be5-+) 30...Rb8 31.Qc2 Nb2 32.Qc7 Bc7 (33.Rc1 Na4 34.Rc7 Nb6-+) 0–1. mick_larssen – marekt, ChessWorld.net, 2003.

6.e5 Nd5 7.c4 bc3 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 d5 10.Nf3 Nc6 11.Rb1 e6 12.Bd3 Be7 13.0-0 0-0 14.Qc2 h6 15.Rfc1 Nb4 16.Bb4 ab4 17.Rb2 Bd7 18.Qb1 Qa5 19.Rbc2 Rfc8 20.Rc8 Rc8 21.Rc8 Bc8 22.Qc2 Bd7 23.Bh7 Kf8 24.Bd3 Bc6 25.Nd2 Ke8 26.Nb3 Qb6 27.Be2 g6 28.Qd2 h5 29.Qc2 Kd7 30.Qd1 Bb5 31.Bb5 Qb5 32.Qf3 Ke8 33.Qd1 Qc4 34.Qd2 Qc3 35.Qe2 Kf8 36.h3 Bg5 37.Kf1 Bc1 38.h4 Ba3 39.Kg1 Qb2 40.Qd2 Qb1 41.Kh2 Kg7 42.f3 Bb2 (43.f4 Bc3-+) 0–1. marekt – Chess Deco, ChessWorld.net, 2003.

6.e5 Nd5 7.c4 bc3 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 e6 10.Nf3 d5 11.a3 (11.Bd3 b6=) 11...Be7 12.Bd3 b6 13.Qa4 Bd7 14.Qc2 Nc6 15.Bh7 (15.0-0 f5=+) 15...Rc8 16.0-0 (16.Bd3 Qc7 17.Kd2 b5=) 16...Nb4 (better is 16...Qc7!?-+) 17.Qb2=+ Rh7 18.ab4 Rc3 (better is 18...Bb5!? 19.Rfc1 a4=+) 19.Qc3+/- Bb4 20.Qd3 Rh6 21.Rfc1 a4 22.Rab1 (22.Rcb1 Qe7+/-) 22...Ba5 (22...Be7 23.Rc2+/-) 23.Qa6 f5 24.Rb6?? (better is 24.Qb7+/-) 24...Qb6-+ 25.Qa8 Qd8 26.Qa6 g5 27.h3 (27.Qd3 g4 28.Qe3 Rh5-+ (28...gf3?! 29.Qh6 Qe7 30.Qh8 Qf8 31.Qh5 Kd8 32.Qg5 Qe7 33.Qg8 Be8 34.Rc6=+)) 27...g4 28.hg4 fg4 29.Ne1 Qh4 (30.Kf1 Bd2 31.Qa8 Ke7-+) 0–1. Gross,Wilhelm – Borrmann,Fritz, corr SOK–90–56, 1990.

6.e5 Ne4 7.Qg4 (7.Bd3 d5=+) 7...d5=+ 8.Qf4 f6 9.Nf3 Nc6 10.Bb5 (10.Bd3 g5 11.Qe3 g4=+) 10...g5 11.Qe3 g4 12.Nfd2 Qb6 13.Bd3 (13.Ba4!? Nd2 14.Nd2=+) 13...fe5-/+ 14.Ne4 de4 15.Be4 Nd4 (15...ed4 16.Qg5-/+) 16.Qd3 Qa6 17.Bh7?? (better 17.Qd1=+) 17...Rh7!-+ 18.Qe4 (18.Qh7 Theme: Deflection from e2 18...Qe2 The nicest combinations are those leading to mate) 18...Bf5 19.Qe5 Nc2 20.Kd1 Qd3 (20...Qd3 21.Nd2 Na1 22.Ba1 Rd8-+; better 20...Rd8 21.Bd4 Rd4 22.Kc1 Qh6 23.Kb2-+) 0–1. petrobbo (1970) – cheekykarl (1955), ChessWorld.net, 2010.

5.Nf3 b6

6.Bb5 Ba6 7.Qe2 Bb5 8.Qb5 Qc7 9.0-0 Qc6 (9...e6!? 10.Bd4 Qc2=+) 10.Qe2+= Nf6 (10...Qc2?? 11.Rc1 Qc1 12.Bc1+-) 11.d3 d6 (11...Na6 12.c4+=) 12.Bf6 (12.a3 Na6+=) 12...ef6 (12...gf6 13.a3=) 13.a3+= ba3 14.Na3 Be7 15.Rfb1 Nd7 16.Nc4 Attacking the backward pawn on b6 16...0-0 (16...g6 17.Nd4 Qc5 18.Nb5+=) 17.Nd4 Qc5 (17...Qc7!?+/-) 18.Nf5+- Rfe8 19.Qg4 g6 20.Nh6 Kg7 21.Qd7 Kh6 22.Nb6 Rad8 23.Qa4 f5 24.Nd5 (24.d4 Qc3 25.Ra3 Qd2+/-) 24...fe4 (24...Rc8 25.Rb7 Bg5 26.Rf7 Qc2 27.h4 Bh4 28.Qd4 Bf2 29.Qf2 Qf2 30.Kf2+-) 25.Rb5+- Qc6? (better 25...Qa7 26.Ra5 Qd7 27.Qe4 Rb8+-) 26.Ne7 (26.de4?! Rc8+=) 26...Re7 (26...Qd7 27.Nd5 Rb8+-) 27.Rh5!! Kh5 (27...gh5 28.Qc6 Discovered attack; 27...Kh5 28.Qa5 Double attack (28.Qc6 Discovered attack)) 28.Qc6 ed3 29.g4! Kh6 (29...Kg4 30.Ra4 Double attack (30.Ra5 Zwischenzug)) 30.cd3 Re5 (30...Ra7 31.Qd5 Rda8 32.Ra4+-) 31.Qc7 Ree8 (31...Rde8 32.Qf7 R5e7 33.Qf6+-) 32.Qf7 Ra8 (32...Rf8 33.Qc7 Rc8 34.Qd6 Rf7+-) 33.h4 Rh8 (33...Rf8 34.g5 Kh5 35.Qh7 Kg4 36.Ra4 Rf4 37.Qd7 Kh4 38.Rf4 Kg5 39.Qd6 Kh6 40.Qf6 Kh7 41.Rh4 Kg8 42.Rh8) 34.g5 Kh5 35.Qf3 Kh4 36.Ra4 Kg5 37.Qf4 (37.Qf4 Kh5 38.Qh4) 1-0. Adlai – Mercival, internet, 2021.

6.Bb5 Bb7 7.d3 e6 8.0-0 Nf6 9.c4 Be7 10.e5 Ng4 11.Bc1 (11.d4 Na6=) 11...0-0 (11...Na6 12.d4=+) 12.h3=+ Nh6 13.Bh6 gh6 14.Nbd2 Na6 15.Qe2 f5 16.Ba6 (16.ef6 Bf6 17.Rac1 a4=+) 16...Ra6 17.Qe3 (17.Nb3 Rf7=+) 17...Bg5-/+ 18.Qe2 Rf7 19.Ng5 hg5 20.Rae1 Ra8 21.Qe3 g4 (21...d5 22.ed6 Qd6 23.Nb3-/+ (23.Qg5?? Rg7 24.Qg7 Kg7-+)) 22.hg4 Qh4 (22...Rg7 23.f3 fg4 24.Ne4 Be4 25.Qe4=+) 23.Re2 (23.g5 f4 24.Qd4 Bg2-+) 23...h5 (worse 23...Qg4 24.f3 Qh5 25.Qb6+=) 24.f4? (24.g5 f4 A) 25.Qb6?? Bg2 26.f3 Qh1 (26...Bf1?! 27.Kf1 Qh1 28.Qg1 Qg1 29.Kg1-+) 27.Kf2 Bf1 28.Nf1 Rg7-+; B) 25.Qh3 Qg5 26.f3-/+) 24...hg4-+ 25.g3 (25.Qb6 Rh7 26.Rfe1 g3-+) 25...Qh1 26.Kf2 Qc6 27.Nb3 Rh7 28.Ke1 Kg7 29.Nd4 Qc5 30.Kd2 a4 31.Rb1 Rah8 0–1. vipodb (2250) – forsetinn (2400), gameknot.com, 2015.

6.Bb5 Bb7 7.d3 e6 8.0-0 Nf6 9.Nbd2 Be7 10.Nc4 0-0 11.Ne3 (11.Bd4 Bc5 12.Bf6 gf6=+) 11...a4 (11...Bc6 12.Nd4=+) 12.a3 (12.Rb1 d5 13.Bf6 Bf6 14.ed5 Bc3 15.de6 fe6=+) 12...Bc6 13.Bc6 Nc6 (13...dc6 14.c4 b5 15.cb5 cb5 16.ab4-/+) 14.ab4=+ Nb4 (better 14...b5=+) 15.Nc4?? (better 15.c3!? Nc6 16.Ra4+=) 15...b5 (15...d5 16.ed5 Nbd5 17.Na3-/+) 16.Ne3 (16.Na3!?=+) 16...Nc6 17.e5 Ne8 (17...Nd5 18.Nd5 ed5 19.c3-/+) 18.d4 (18.c4 Qb8-/+) 18...d5 19.Qd3 (19.ed6 Nd6 20.d5 ed5 21.Qd5 Qc8-+) 19...Qb6 (19...b4 20.Rfb1-+) 20.Rfb1-/+ Nc7 21.Ba3 (21.c3 Qa6-/+) 21...b4-+ 22.Bc1 (22.c3 b3-+) 22...Rfb8 (22...Nb5 23.c3-+) 23.Ng4 (23.Nd1 Qb5 24.Qd2 Na5-+) 23...Nb5 24.Ng5 (24.Bg5 Nbd4 25.Be7 Nf3 26.Qf3 Ne7 27.Qf4-+) 24...Bg5 25.Bg5 Qd4 26.Qg3 (26.Qf3 Qc3 (26...Ne5?! 27.Ne5 Qe5 28.Bf4-+) 27.Qd1 Na3-+ (27...Ne5?! 28.Bd2-+)) 26...Kf8 (26...Nc3 27.Nf6 Kf8 28.Nh7 Ke8 29.Qf3 Ne5 30.Qh5 Nb1 31.Rb1-+) 27.Nf6 (27.Qh4 Qe4 28.Re1-+) 27...Nc3 (worse 27...gf6 28.ef6 Nc3 29.Bh6 Ke8 30.Qg8 Kd7 31.Qf7 Kd6 32.Re1-+) 28.Nh7 Ke8 29.Re1 (29.Qf3 Ne5 30.Qh5 Nb1 31.Rb1-+) 29...Ne4 (better 29...Ne2! 30.Kh1 Ng3 31.fg3 Qc4-+) 30.Qh4 Ne5 (30...Qe5 31.f3 Nd4 32.fe4 Nc2 33.Bf6-/+) 31.Nf6 (31.Be3 Qc4 32.Ng5-+) 31...gf6 32.Bf6 (32.Be3 Qc3-+) 32…Ng6 (32...Ng6 33.Bd4 Nh4-+) 0–1. tsodikovich (1870) – palhares (1985), gameknot.com, 2017.

5.Nf3 Nc6

6.c4 e6 7.d4 d5 8.e5 Nh6 9.cd5 ed5 10.Bd3 Bf5 11.0-0 Be7 12.Bf5 Nf5=+ 13.Qc2 g6 14.Nbd2=+ a4 15.Rac1 0-0 16.Rfe1 Qb6 d4 seems the pivot of the position 17.Qd3 a3 18.Ba1 Ra7 19.Nb3 Rfa8 20.Nc5 Ra5 21.Nb3 Qb5 22.Qc2 R5a7 23.Qd2 Bf8 24.Ng5 Qb6 25.g4 Nh6=+ 26.Qf4 Qc7 27.Re3 Bg7 28.Rf3 Can f7 get defended? 28...Rf8 29.Nc5 Re8 30.Nd3 Qd7 31.h3 Rd8 32.Nc5 Qe7 ½–½. Psion – Psion, 4 Min/Zug, 1989.

6.d4= d5 7.Nbd2 (Better is 7.ed5!? Qd5 8.c4 Qe4 9.Be2=) 7...de4 8.Ne4 Qd5 9.Bd3 Bg4 10.0-0 e6 11.Qe2 Be7 12.Rfd1 Nf6 13.Nf6 Bf6 (< 13...gf6 14.Be4 Qg5 15.d5 ed5 16.Qb5 (< 16.Ng5 Be2 17.Rd5 Bc4=) 16...Bf3 17.Bf3+=) 14.Be4 Qh5 15.d5 (Better is 15.Rab1!?=+) 15...Bb2-+ 16.dc6 Ba1 17.cb7 Rb8 18.Ra1 0-0 19.a3 Rfd8 20.h3 Bf3 21.Bf3 Qc5 22.ab4 ab4 23.Ra4 e5 24.Ra8 g6 25.g4 Kg7 26.g5 b3 27.cb3 Qc1 28.Kh2 Qf4 29.Kh1 Qg5 30.Ra5 Re8 31.Rb5 Qf6 32.Bd5 Qd6 33.Qc4 Qd7 34.Kg2 Red8 35.Bc6 Qe7 36.Qe4 f6 37.Bd5 Rd7 38.b4 Rc7 39.Bc6 f5 40.Qd5 Qg5 ½–½. fraksweden – Eralos, ChessWorld.net, 2002.

6.d4 e6 7.d5 ed5 (7...Na7 8.de6 fe6 9.Nbd2+=) 8.ed5+/- (< 8.Qd5 Nf6 9.Qf5 Be7-/+) 8...Na7? (Better is 8...Qe7 9.Be2 Nd8+/-) 9.d6+- Nf6 10.Bc4 Qb6? 11.Qe2 Kd8 12.Ne5 Bd6 13.Nf7 Kc7 14.Nh8 Nc6 15.Nf7 Bc5 16.0-0 d5 17.Bf6 gf6 18.Bd5 Bf5 19.c4 Nd4 20.Qe3 Nc2 21.Qf4 Bd6 22.Qf5 Na1 23.Re1 Qc5 24.Nd6 Qd6 25.Qh7 Kd8 26.Qg8 1–0. Eagle_9 – boa, ChessWorld.net, 2002.

5.Nf3 d5

6.Bb5 Nc6 =+.

6.Bb5 Bd7 7.Bd7 Nd7 8.ed5 Nc5 =.

6.ed5 Qd5 7.c4 Qe4 (7...bc3 8.Nc3 Qe6 9.Be2=) 8.Be2 (8.Qe2 Nf6=) 8...Qg6 9.a3 (9.0-0 Bh3 10.Ne1 Nf6=) 9...Nc6 10.ab4 Nb4 11.0-0 Bh3 12.Nh4 Qe4 (better is 12...Qh6 13.Nf3 Bf5=) 13.Bf3 (13.Qa4!? Bd7 14.Qb4 Qe2 15.Rc1=) 13...Qh4 (13...Qc4 14.gh3 Qh4 15.Qa4 Kd8=) 14.Qa4 Bd7 (14...Kd8 15.Qb5 Ra6 16.Ra5 e5 17.gh3 Qh3 18.Ra6 ba6 19.Qb6 Kd7 20.Qb7 Kd8 21.Be5 Ne7+-) 15.Qb4+= b5 (15...ab4 Exploits the pin 16.Ra8) 16.Ra5 Rc8 17.Bb7 (17.d3 A) 17...bc4? 18.Rh5 e5 19.Qf8 (19.Rh4?! Bb4 20.Be5 f6+/-) 19...Kf8 20.Rh4+-; B) 17...e6 18.Qd2 b4+/-) 17...e6 (17...Qc4? 18.Qc4 bc4 19.Bc8 Bc8 20.Rc1+-) 18.Qc3 Rd8 (18...b4 19.Qe3 Rd8 20.Rc1+/-) 19.c5 (19.cb5 Nf6 20.Qd4 Qd4 21.Bd4 Bb4+-) 19...b4 20.Qf3 Qg5 21.h4 Qf5 (21...Qe7!?+/-) 22.Qf5+- ef5 23.c6 Bc8 24.Re1 Ne7 25.Rb5 Be6 26.c7 Rc8 27.Bc8 Nc8 (27...Bc8 28.Rd5 Bd7 29.d3+-) 28.d4 Be7 29.d5 Bd7 30.Rb4 0-0 (30...f6 31.Rb8 Kf7 32.Ba3+-) 31.Rb8 Bd6 (31...f6 32.Ba3 Ba3 33.Na3+-) 32.Ba3 Bc7 (32...Ba3 33.Na3 f4 34.Nc4+-) 33.Rb7 Ba5 34.Bf8 Be1 (34...Kf8 35.Rd7 Be1 36.Rd8 Ke7 37.Rc8+-) 35.Bc5 Be8 (35...Ba4 36.Rc7 h5 37.Kf1+-) 36.Rc7 Nb6 37.Bb6 Bb4 38.Bc5 Bc5 39.Rc5 Kf8 40.Rc7 g6 (40...Ba4 41.d6 Ke8 42.Re7 Kd8 43.Rf7+-) 41.Nc3 (41...h6 42.d6+-) 1–0. Schmickt,Bernhard – Luzuriaga,Norberto Horacio, Orang–Utan Invitational, 2002.

6.ed5 Qd5 7.d4=.

5.Nf3 e6

6.Bb5 Nc6=.

6.Bb5 Nf6 7.Qe2 b6 8.e5 (8.c4 Bb7 9.e5 Ne4=) 8...Nd5 9.c4 Nc7 10.Ba4 Be7 (10...Bb7 11.a3=) 11.0-0= Nc6 12.d4 Bb7 13.a3 (13.Rd1!? Na7 14.Nbd2=) 13...0-0=+ 14.ab4 (14.Qd3 d6=+) 14...Nb4 15.Nbd2 d5 16.ed6 Qd6 17.Ne5 f6 18.Nef3 Rfd8 19.Rfe1 Qf4 20.h3 (20.Bc1 Bd6=+) 20...Qh6 (20...Bd6 21.Bc1=+) 21.Ne4 Qg6 22.Qd1 Be4 (better is 22...Rac8=+) 23.Nh4-+ Qf7 24.Re4 f5 (25.Rf4 g5 26.Nf5 ef5-+) 0–1. Pech,Jaroslav – Luzuriaga,Norberto Horacio, corr or01–014 E–mail, 2002.

6.Bb5 Nf6 7.Qe2 Be7 8.0-0 (8.c4 0-0=) 8...0-0 9.c4 d5 10.ed5 (10.e5 Ne8=+) 10...ed5=+ 11.Re1 Bd6 12.cd5 Nd5 13.a3 (13.Qe4 Nf6 14.Qh4 Nbd7=+) 13...Na6 14.ab4 (14.Qe4 Nf6 15.Qe2 Bg4-/+) 14...Nab4 15.Nc3 Nf4 (16.Qe4 Nbd3-/+) 0–1. de Bouver,Guido – Luehrig,Walter, Orang–Utan Invitational, 2002.

6.Bb5 Nf6 7.e5 Nd5 =.

6.Bb5 Nf6 7.e5 Ne4 =.

6.c4 d5 7.cd5 (7.ed5 ed5 8.Bd3 Qe7 9.Qe2 Bg4=+) 7...ed5 8.ed5 Qd5 9.d4 (9.Be2 Nc6=) 9...Nf6=+ 10.Nbd2 Be7 11.Bc4 Qd8 12.0-0 0-0 13.Re1 Nc6 14.Rc1 a4 15.Ne5 (15.Qc2 b3 16.ab3 a3=+) 15...a3 (15...b3 16.ab3 a3 17.Bc3=+) 16.Ba1 Na5 (16...Nd4 17.Nf7 Rf7 18.Bd4 Qd4 19.Re7 Qc4 20.Nc4 (20.Rc4?! Re7 21.Rb4 Be6+=) 20...Re7 21.Nb6+-) 17.Bd3 Be6 18.Bb1 (18.Ndc4 Re8=+) 18…Re8-/+ ½–½. de Bouver,Guido – Schmickt,Bernhard, Orang–Utan Invitational, 2002.

6.Bc4 d5 7.ed5 ed5 8.Be2 (8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Nd7=) 8...Nf6=+ 9.0-0 Be7 10.d3 (10.Re1!?=+) 10...0-0-/+ 11.Nbd2 Nc6 12.Re1 Bd7 (12...Re8 13.Rb1-/+) 13.c4 bc3 14.Bc3 Re8 15.Rb1 Rb8 16.Be5 (16.Qb3!?-/+) 16...Ne5 17.Ne5 Bc5 18.Nd7 Qd7 19.Bf3 Re1 20.Qe1 Re8 21.Qd1 (21.Qc1 Bb4-/+) 21...a4 22.g4 (22.Qc2 b6-/+) 22...h6 23.Nf1 Re6 (23...b5 24.d4 Bd6 25.Ne3-+) 24.Ng3 Bd4 25.Kg2 Bc3 26.d4 (26.Ne2 Be5 27.d4-+) 26...Re1 27.Qd3 Rb1 28.Qb1 Bd4 29.Nf5 Bc5 30.Qc1 b6 31.Qf4 Ne8 32.g5 hg5 33.Qg5 d4 34.Qg4 (34.Nh6 Kf8 35.Nf5 g6 36.Qh6 Kg8-+) 34...Qe6 35.h4 (35.Qg5 a3-+) 35...Qg6 (better is 35...g6 36.Nh6 Kg7 37.Qe6 fe6-+) 36.Qg6-/+ fg6 37.Ng3 Nd6 38.Be2 Kf7 39.Kf3 b5 (40.Ne4 Ne4 41.Ke4 b4-/+; better is 39...Ke6!?-+) 0–1. Tain,Julio – Bendig,Frank, corr SOK–87–03, 1987.

6.d4 d5 7.Nbd2 Nc6 8.Bd3 Be7 9.0-0 Nh6 10.h3 (10.Qe2 0-0=+) 10...0-0 11.Nb3 (11.Qe2 Bd7=+) 11...b6 (11...a4!? 12.Nc5-/+) 12.Ne5 (12.Qe2 a4 13.Nbd2 Bb7-/+) 12...Bb7 13.ed5 (13.Bc1 Ne5 14.de5 Bg5 15.Bg5 Qg5-/+) 13...ed5 (better 13...Ne5 14.de5 Qd5-+) 14.Bc1=+ Qd6 15.Bf4 (15.Re1 Ra7=) 15...f5 (15...Rfe8 16.Qh5 Ne5 17.de5+=) 16.Qf3 (16.Re1 Ne5 17.de5=) 16...Qd8 (16...a4 17.Bb5 Ne5 (worse 17...ab3 18.Nc6 Qd7 19.Qd5 Qd5 20.Ne7 Kf7 21.Nd5+-) 18.de5 Qg6=) 17.Bh6+= gh6 18.Qh5 (18.Bf5 a4 19.Qg4 Kh8+=) 18...Qe8 (18...a4 19.Nc6 Bc6 20.Nd2=) 19.Qh6 Ne5 (19...a4 20.Nd2+=) 20.de5+= Qg6 21.Qg6 hg6 22.f4 (22.Rfe1 Kf7+=) 22...Bc5 23.Nc5 bc5 24.g4 (24.Rfe1 Kf7=) 24...c4 25.Be2 Bc8 (25...fg4 26.hg4 Rae8 27.a3=) 26.Rad1 Be6 27.Bf3 Exerts pressure on the backward pawn (27.gf5 gf5 (worse 27...Rf5 28.Bg4+-) 28.Bf3 Rad8+=) 27...Rfd8 (27...fg4 28.Bg4 Kf7 29.Rd4=) 28.Rd4+= Ra7 29.Rfd1 Rad7 30.Kf2 Kf7 31.g5 (31.Kg3 a4=) 31...Ke7 32.h4 Bf7 (32...a4 33.Ke1=) 33.Rh1 (33.Bg2 a4=) 33...Rh8= 34.Kg3 Ke6 (34...a4 35.Rh2=) 35.Rhd1+= Rhd8 36.Rh1 ½–½. tsodikovich (1770) – cyehnert (1975), gameknot.com, 2017.

6.d4 d5 7.Nbd2 Nc6 8.Bd3 Nf6 9.0-0 Be7 10.Re1 0-0 11.e5 Nd7 12.Bc1 f6 13.Nh4 fe5 14.Ng6 hg6 15.Bg6 Rf6 16.Bh5 Nd4 17.Bb2 Bc5 18.Rf1 Rh6 19.Nb3 Nb3 20.cb3 Qh4 0–1. purplegadge (1755) – s1lence (1970), gameknot.com, 2013.

6.d4 d5=+ 7.Nbd2 de4 8.Ne4 Nc6 9.Bd3 Nf6 10.0-0 Ne4 11.Be4 Be7 12.Qe2 0-0 13.Rad1 f5 (13...Qc7 14.Ne5=+) 14.Bd3= Bf6 15.Bc4 Qe7 16.Rfe1 Re8 17.c3 bc3 18.Bc3 Qc7 19.Ba1 Bd7 20.Rb1 Rac8 21.Bb5 (21.Qd2 Nb4 22.Rec1 Bc6=+) 21...Nb4-/+ 22.a3 (22.h3!?-/+) 22...Nc2-+ 23.Red1 Na3 (23...Na1?! 24.Ra1 Bb5 25.Qb5-/+) 24.Bd7 Qd7 25.Rb6 (25.Rb3 Nc4-+) 25...Nc4 26.Rbb1 b5 27.Nd2 a4 28.Nc4 Rc4 29.h3 Rec8 (30.d5 ed5 31.Bf6 gf6-+; 29...Qd5 30.Qe1-+) 0–1. Chess Deco – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2003.

6.d4 d5=+ 7.Nbd2 Be7 8.Bd3 (8.e5 Nh6=+) 8...de4 9.Ne4 Nh6 10.0-0 0-0 11.Qe2 Nf5 12.g4 (12.Rad1 Nc6=+) 12...Nh6-/+ 13.h3 Nc6 14.Rad1 f5 15.Nc5 (15.gf5 Nf5 (15...Rf5?! 16.Nc5=) 16.Ng3 Kh8-/+ (16...Nfd4? 17.Nd4 Nd4 18.Bd4+-)) 15...Bc5 (15...fg4!? 16.hg4 Qd5-+) 16.dc5-/+ Qe7 17.Nd4 Nd4 (< 17...Qc5 18.Ne6 Be6 19.Qe6 Nf7 20.Qf5 Qf5 21.Bf5+=) 18.Bd4 fg4 19.Qe4 Rf5 20.hg4 Ng4 21.Qg2 (better is 21.Qh1!?-/+) 21...Rf4-+ 22.Be3 (22.Bc4 Kh8 23.Rfe1 e5 24.Be5 Ne5 (24...Rc4 25.Bg7 Kg7 26.Re7 Kf6 27.Re8 Rc5 28.Qe4+-) 25.Re5 Qf8-/+) 22...Ne3 23.fe3 Rf1 24.Rf1 Qc5 25.Qf3 (25.Qh3 g6-+) 25...Qe7 (25...Qg5 26.Kh1 Qe7 27.Qh5-+) 26.Qh5 (26.Rf2 g6-+) 26...g6 27.Qe5 Bd7 28.Rf3 (28.Rf6 b5-+) 28...b5 29.Rg3 (29.Rf2 Rd8-+) 29...Qg7 (30.Qd6 Rf8-+) 0–1. Chess Deco (2205) – marekt (2085), ChessWorld.net, 2003.

5.Nf3 Nf6

6.e5 Nd5 7.a3 e6 (7...Nc6 8.c4 Nb6 9.ab4 Nb4 10.Na3=) 8.Bc4 (8.c4 Nb6=) 8...Nb6 (8...Nc6 9.ab4 Bb4 10.Bd5 ed5 11.Nc3=+) 9.Be2 (9.Bb5 Nc6=) 9...Be7 (9...Na4 10.Bc1=+) 10.c4 (10.ab4 Bb4 11.Nc3 Nc6+=) 10...bc3 11.Nc3 0-0 12.Rc1 (12.Qc2 d6=) 12...Nc6 13.0-0 d6 14.ed6 Qd6 15.Re1 Rd8 16.Qc2 (16.Qb3 Nd5=) 16...a4 17.h3 (17.Nb5 Qf4=+) 17...Qc5=+ 18.Bd3 Qh5 19.Rb1 Nd5 (19...Ra5 20.Ba1 Nd7 A) 21.Na4? Ra4 (worse 21...Ba3 22.Bc3=) 22.Rb5 Nc5-/+; B) 21.Be4=+) 20.Nd5 ed5 (20...Rd5 21.Bc4=+) 21.Nd4=. Gerasimchuk,Yury (2070) – Siger,Csaba (1730), SA–2010-0-00158, 2010.

6.e5 Nd5 7.c4 bc3 8.dc3 Nc7 (8...Qb6 9.Bc1 e6 10.c4 Bb4 11.Bd2=) 9.c4 g6 10.Nc3 Nc6 11.Na4 Bg7 12.c5 0-0 13.Be2 Rb8 14.0-0 b5 (14...Ne6!?=+) 15.cb6+= Na8 16.Bd4 Nd4 17.Qd4 d6 (17...Nb6? 18.Rab1 Na4 19.Rb8+-) 18.Rab1 Bf5 19.b7 Bb1 20.ba8Q (20.ba8B? Rb4 21.Qd1 Qa8-+) 20...Ra8 21.Rb1 Rb8 22.Rb3 de5 23.Qe3 Rb4 24.Nc3 Qd6 25.Ne4 Qc6 26.Ned2 e4 27.Rb4 ab4 28.Qe4 (28.Ne4!? Ra8 29.h3 Ra2 30.Bf1-/+) 28...Qe4 29.Ne4 Rc8 30.Bd3 (30.Ne1 Rc1 31.Kf1-+) 30...Rc1-+ 31.Bf1 Rc2 32.g4 Ra2 33.Bc4 Ra1 34.Kg2 e6 35.g5 Kf8 36.Nfd2 Re1 37.Bd3 Bc3 38.Nb3 Kg7 39.Bc2 h6 40.h4 Re2 41.Bd3 Rb2 42.Bc4 Rb1 43.Nbc5 h5 44.Nd3 Kf8 45.Nec5 Ke7 46.Ne4 Ke8 47.Bb5 Kf8 48.Ba4 Ra1 49.Bb5 Rd1 50.Bc4 Ke7 51.Bb5 Kd8 ½–½. urdukan (2325) – forsetinn (2315), gameknot.com, 2014.

6.e5= Nd5 7.c4 Nc7 8.a3 Nba6 9.ab4 (9.d4 d5=) 9...Nb4 10.Na3 (10.Nc3 g6=) 10...b6 11.Be2 Bb7 12.0-0 e6 13.Nc2 (13.Qb3 Be7=) 13...Be7 14.Nb4 Bb4 15.Qb3 (15.Bd3 a4=+) 15...Na6 (15...0-0 16.h3=+) 16.Qe3 (16.d4 0-0=+) 16...0-0=+ 17.Rfc1 h6 18.d4 Rc8 (18...f5 19.g3=+) 19.h3 (19.g3 f5=+) 19...Re8=+ 20.Ne1 (20.Rab1 Bf8=+) 20...d5 21.ed6 Bd6 22.c5 bc5 23.Ba6 Ba6 24.dc5 Bf8 25.Qd4 (25.Qg3 Bb7=+) 25...f6 26.Qd8 Red8 27.Ra5 Bb7 28.f3 e5 29.Ba3 Bc6 30.Rc3 Ra8 31.Ra8 Ra8 32.Nd3 Kf7 33.Bc1 Bb5 34.Be3 Ke6 35.g4 Ra4 36.Nf2 Bc6 37.Kg2 Be7 38.Bc1 (38.Rb3 Bd8=+) 38...Kd7-/+ 39.Be3 Bd5 (39...Kc7 40.Kg3-/+) 40.Ne4 Be4 (40...Kc6 41.Nd6=+) 41.fe4 Kc6 (41...Re4 42.c6 Kc8 43.Rd3=+) 42.Kf3 Ra5 The pressure on the isolated pawn grows 43.Kg3 Bc5 44.Kh4 Kd6 45.Rd3 Ke6 46.Kh5 (46.Bc5 Rc5 47.Kh5 Rc4=+) 46...Bf8 47.Rb3 Ra4 48.Rb6 Kf7 49.Rb7 Kg8 50.Rb8 Kh7 51.Rf8 Ra3 52.g5 g6 53.Kg4 Re3 54.Rf7 Kg8 55.Rf6 Kg7 56.Re6 Re4 (56...h5 57.Kh4=+) 57.Kf3 Rf4 58.Kg3 Rf5 59.gh6 Kh6 60.Kg4 (60.Re7 Rh5=) 60...Kg7 61.h4 Kf7 62.Ra6 Rf1 63.Ra7 Kf6 64.Ra6 Kg7 65.Ra7 Kh6 (65...Rf7 66.Ra6=) 66.Re7 Rf4 67.Kh3 Re4 68.Kg3 Re3 69.Kg4 Re1 70.Kf3 g5 71.Re6 Kh5 72.hg5 Kg5 73.Re8 Kf6 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Daurelle,Herve (2205), IECG, 2008.

6.e5= Nd5 7.c4 Nf4 8.g3 Ng6 9.Be2=.

6.e5 Ne4 7.Bb5 =.

6.e5 Ne4 7.Bd3 =.

6.e5= Ne4 7.d4=.

4.e4 Qb6

5.Nc3 b4 6.Nd5 Qd8?? 7.a3?? (better 7.Bd4 e6 8.Bb6 ed5 9.Bd8 Kd8 10.ed5+-) 7...e6=+ 8.Ne3 ba3 9.Ba3 Ba3 10.Ra3 Nc6 11.Nf3 Nge7 12.d4 White prepares e5 12...d5 13.e5 0-0 14.Bd3 Rb8 15.c3 b5 16.0-0 b4 17.cb4 ab4 (worse 17...Nb4 18.Bh7 Kh8 19.Ng5+-) 18.Rb3 Qb6 19.Qd2 h6 (19...Ba6!?=+) 20.Rfb1 Ba6 (20...Nd4?? 21.Nd4 Qa5 22.Rb4 Rb4 23.Rb4+-) 21.Nc2 Increasing the pressure on the isolated pawn on b4 (21.Ba6 Qa6 22.Nc2 Nf5=) 21...Bd3 (21...Bc4 22.R3b2 b3 23.Ne3-/+) 22.Qd3=+ Qb5 23.Qd2 Qc4 (23...Rb7 24.Nb4 Na5 25.R3b2-+) 24.Nb4= Nb4 (24...Nf5 25.Rc3 Rb4 26.Rc4 Rc4 27.Rc1=) 25.Rb4 Rb4 26.Rb4 Qc7 27.g4 Rb8 28.Qb2 (28.Kg2 Rc8=) 28...Rb4=+ 29.Qb4 Ng6 (29...Qc1 30.Kg2 Ng6 31.Qb5 Nf4 32.Kg3-/+) 30.Qd2 Qc4 31.h4 h5 (better 31...Ne7=) 32.gh5+- Ne7 33.h6 gh6 34.Qh6 The passed pawn on h4 quickly leads to threats 34...Nf5 35.Qg5 Kf8 (35...Kh7 36.Qg4 Nh6 37.Qf4+-) 36.Qd8 (36.h5!? Qd3 37.h6 Ne7 38.Qg7 Ke8+-) 36...Kg7 37.Qg5?? (37.Qf6 Kg8 38.Ng5 Qc7+-) 37...Kf8 38.Qf4 (better 38.h5 Qd3 39.h6+-) 38...Qd3+- 39.Kg2 Qe4 40.Qg5 (40.Qe4!? de4 41.Ng5 Nh4 42.Kg3 Nf5 43.Kf4 Nd4 44.Ne4+=) 40...Nd4 41.Qd8 Kg7 42.Qf6 Kf8 43.Qd8 Kg7 44.Qf6 Kf8 45.Qd8 ½–½. BeepBeepImAJeep (2750) – SmoothAsAHedgehog (2675), lichess.org, 2020.

5.Nc3 d6? 6.Bb5 (6.Nd5!? Qc5 7.d4 Qa7 8.Nc7 Kd8 9.Na8 Qa8+-) 6...Bd7 (6...Kd8+-) 7.a4 (better 7.Nd5!? Qc5 8.d4+-) 7...Nf6+= 8.d3 Nc6 9.Nge2 e6 10.0-0 Be7 11.Rb1 0-0 12.Kh1 Qc7 13.f4 e5 (13...Rac8 14.Ng3=) 14.f5 (14.Bc4 Rac8+=) 14...Na7 (14...Rac8 15.d4=) 15.Bc4 Nc8 16.Bc1 Nb6 Attacks the isolani on a4 17.Bb3 Bc6 18.Be3 Nbd7 19.Qe1 Nc5 20.Bc5 dc5 21.Bc4 Nd7 22.Qg3 Kh8 23.Nd5 Qd8 (23...Bd5 24.Bd5 Nb6 25.Nc3+=) 24.Ne7 Qe7 25.Bb3 (25.Bb5 Qd6+=) 25...g6 (25...Nf6!?=) 26.Nc3+- gf5 (26...Rad8!?+-) 27.Rf5+- Rg8 28.Qf2 (28.Rf7?! Qf7 29.Bf7 Rg3 30.hg3 Ra6+-) 28...Rg7 29.Rf1 (29.Bf7 Rf8 30.Bd5 Rf5 31.Qf5 Qd6+-) 29...Rf8 30.Nd5 (30.Bf7 Nb6+-) 30...Bd5 (30...Qd6 31.Qd2+-) 31.Bd5+- (31.ed5?! Qd6+=) 31...Nb6 (31...Kg8 32.Bb7 Nb6 33.Bc6+-) 32.Bb3 (32.Bf7 Qd6+-) 32...c4 (better 32...Kg8!?+-) 33.Qb6+- cb3 34.Qb3 Qh4?! (34...Rc8 35.R1f2+-) 35.Qa3 (35.Qb7 Qg4 36.g3 Qe2+-) 35...Rfg8 (35...Rc8 A) 36.Rf7 Rf7 37.Qa1 A1) 37...Rc2?? 38.Qe5 (38.Rf7?! Qg5 39.Qg1 Qd2+=) 38...Qf6 39.Rf6 (39.Qf6?? Rf6 40.Rb1 Rb6-+) 39...Rf6 40.Qf6 Kg8 41.Kg1+-; A2) 37...Rf1 38.Qf1 Qf4 39.Qf4 ef4-+; B) 36.Re5?! Rg2 37.Re8 Re8 38.Kg2 Rg8 39.Kh1 Qg4 40.Qb2 Rg7+-; C) 36.c4+-) 36.R5f2 (36.Qc3 Qg4 37.g3 f6 38.Rf6 Qc8 39.Qe5 Qc2+-) 36...h5 (36...Qd8 37.Qc5 (37.Rf7?! Rg2 38.Qe7 Qe7 39.Re7 Rc2+-) 37...f6 38.Qb5+-) 37.Qd6 (37.Qb2 Qe7+-) 37...Qg4?! (37...Qg5+-) 38.Qe5 h4 39.Qf5 (39.Qa5 Re8+-) 39...Qf5 40.ef5 (40.Rf5 Rc8 41.c4 Rd8+-) 40...h3 (40...Rg4 41.Rf4 R8g5 42.R1f2+-) 41.gh3 Rg5 42.f6 (42.f6 b6 43.Rf4+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2535) – GonzoSama (2105), lichess.org, 2015.

5.Nc3+= Qg6 6.e5 (6.Qf3 b4 7.Nd5 Qc6=) 6...b4= 7.Nb5 (7.Nd5 Qc6 8.Ne3 d5=) 7...Na6 8.d4 (8.Nf3 b6=) 8...d5+= 9.c4 (9.c3!?+=) 9...dc4-/+ 10.Bc4 Qg2 11.Qf3 Qf3 12.Nf3 Bf5 13.Rg1 e6 14.d5 ed5 15.Bd5 Rb8 (15...Rd8 16.Nd6 Bd6 17.ed6+=) 16.Rc1 (better is 16.Nd6!? Bd6 17.ed6=) 16...Nc5+= 17.Rc5 Bc5 18.Rg7 Nh6 (18...Bg6 19.e6 f6 20.Nh4+=) 19.e6 fe6 (19...Be6 20.Be6) 20.Be6 (20.Be6 b6 21.Nc7 Kf8 22.Rg5 Be6 23.Ne6 Kf7 24.Nc5 bc5 25.Bh8 Rh8 26.Rc5 Re8 27.Kf1+/-) 1–0. Borrmann,Fritz – Queralt,Juan, CiF, 1988.

5.Nf3 e6 6.d4 (6.Bd4!? Qc6 7.Nc3+/-) 6...Nf6 7.Bd3 d5 8.e5 Nfd7 9.0-0 Nc6 10.Qe2 b4 11.Qe3 Be7 12.Qf4 h6 13.Qg4 g6 14.Nbd2 Qc7 15.Rac1 Nb6 (15...b6 16.c4 bc3 17.Rc3=) 16.c3 (16.c4!?=) 16…Na4+= ½–½. Thesing,Michael (1965) – Loedding,Detlef (1925), Muensterland Verbandsklasse–B, 2004.

5.Nc3 e6

6.Bb5 Nf6 7.a4 (7.Rb1 Nc6+=) 7...Bb4 (7...Bc5 8.Qe2+=) 8.Nge2 (8.e5 Bc3 9.dc3 Nd5+-) 8...0-0= 9.0-0 d6 (9...d5 10.ed5 ed5 11.Rb1+=) 10.d3 (10.Na2 Bd7 11.Bf6 gf6+-) 10...Nc6 (10...e5!?=) 11.Na2+- Bd7? (11...Qd8 12.Nb4 ab4 13.Qd2+=) 12.c3 (better 12.Bf6!? gf6 13.c3+- (13.Nb4?! ab4 14.d4 Rfc8+-)) 12...Bc5+- 13.d4 Ne4 14.dc5 Nc5 (14...Qc5!? 15.c4 Rfd8+-) 15.Qd6+- Rfd8 16.Qg3 (16.c4 e5 17.Ba3 Nb3+-) 16...Nb3? (16...Na4 17.Ba4 Qb2+-) 17.c4 Threatening mate: Qxg7 17...f6?? (17...Nbd4 18.Nac1 Nf5+-) 18.Qb3 (18.Qb3 Kh8 19.Rfd1+-; better 18.Bf6 g6 19.Bd8 Rd8 20.Qb3 Ne5+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2590) – Paanoos (2320), lichess.org, 2016.

6.Nb5+= a4? 7.Bd4+- Qc6 8.Nf3 f6 9.Bd3 Ra5? 10.Na7 Ra7 11.Ba7 b6 12.Bb8 Bc5 13.Bg3 Ne7 14.c3 d5 15.Qb1 de4 16.Bb5 ef3 17.Bc6 Kf7 18.Bf3 (18.Bf3 e5 19.Qb5+-) 1–0. pereira – oppo, internet, 2009.

5.Nf3 Nf6

6.Bd3 =.

6.Bd4 Qc6 7.e5 Nd5 8.Be2 e6 9.0-0 Bc5 10.a4 b4 11.Bb5 Qb6 12.Bc5 Qc5 13.c4 bc3 14.Nc3 0-0 15.Nd5 ed5 16.Rc1 Qe7 17.Rc7 Na6 18.Qc1 Nc7-/+ 19.Qc7 Qd8 20.Qd6 b6 21.d4 Bb7 22.Rc1 Rc8 23.Re1 Re8 24.h3? Re6 25.Qa3 Rg6 26.Qe3 d6 27.g4? h5 28.g5? Rc7 29.h4 de5 30.Ne5 Re6 31.Qf4 f6 32.gf6 gf6 33.Qg3?? Rg7 34.Ng6 Re1 35.Kg2 Re4 36.f3 Re2! 37.Kh3 Bc8 38.Qg4 hg4 39.fg4 Rg6 40.h5 Rg4 41.h6 Rd4 42.Kg3 Qd6 43.Kf3 Qf4 44.Ke2 Rd2 45.Ke1 Qf2 0–1. dtpwaldi – daniello32, kurnik, 2011.

6.Be2 d5 7.0-0 Bd7 8.Bd4 Qc7 9.Ne5 b4 10.Nd7 Nbd7 11.d3 e6 12.Nd2 Bd6 13.g3 0-0 14.Nb3 a4 15.Nd2 e5 16.Bb2 a3 17.Bc1 e4 18.Nb3 Rfe8 19.Bd2 Ne5 20.Rb1 Qd7 21.Nd4 Qh3 22.Bb4 Bb4 23.Rb4 Neg4 0–1. brother (1605) – zakhan (1725), kurnik, 2012.

4.e4 Nc6

5.Bb5 a4 6.Nf3 Qb6 7.c4 Nf6 8.Qe2 Na7 9.Bd4 Qc7 10.Nc3 a3? (10...Nb5 11.Nb5 Qd8 12.e5+-) 11.0-0 (11.e5!? Ng4 12.Nd5 Qb8+-) 11...Nb5 (11...e6!?+/-) 12.Nb5+- Qc6?? (better is 12...Qd8+-) 13.Ne5 (13.Ne5 Qb5 14.cb5+-) 1–0. Williams,Barry Mansell – Dolejs,Dan E, NZCCA TT res corr0102, 2001.

5.Bb5 Qb6 6.a4 Nf6 7.d3 d5? 8.e5?? (better 8.Bf6 de4 9.Bc3 ed3 10.cd3+-) 8...Ng4+= Threatening mate... how? 9.d4 h5 (9...Bd7 10.Nf3+=) 10.h3+- Nf2? (better 10...Nh6+-) 11.Kf2+- Bd7 12.Nf3 0-0-0 (12...Rc8 13.Na3+-) 13.Nc3 (13.c4 Nb4+-) 13...e6 14.Ne2 f6 15.ef6 gf6 16.Re1 e5 17.Kf1 e4 18.Nh4 Rg8 19.Bc1 (19.Nf4 Ne7 20.Ba3 Bb5 21.ab5 Qb5 22.Kg1 Qc6+-) 19...Bb4 (19...f5 20.c4+-) 20.c3 Bd6 21.Bf4 Bf4 (21...Qc7 22.Bd6 Qd6 23.Qb3+-) 22.Nf4 Kb8 (22...Ne7+-) 23.Nd5 Qa7 24.Nf6 (better 24.Qd2 Ka8 25.Rab1+-) 24...Rdf8 25.Kg1 Rf6 26.Re4 Qb6 (26...Bh3 27.Qh5 Bd7 28.Rf1 Rf1 29.Kf1+-) 27.Qh5 Qc7? (27...Bh3 28.Qd5 Rff8 29.Qd6 Ka8 30.Re5+-) 28.Rb1 (better 28.d5 Nd8 29.Qh7 Qg3 30.Qd7 Rf7+-) 28...Qg3 29.Re2 (better 29.d5 Bh3 30.Rf1 (30.dc6?? Qf2 31.Kh1 Bg2 32.Kh2 Be4 33.Ng2 Qg2) 30...Rf1 31.Bf1+-) 29...Nd4?? (29...Qc3 30.d5 Nd4 31.Qe5 Ka8 32.Bd7 Ne2 33.Qe2 Qd4 34.Kh1 Qd5+-) 30.cd4 (30.Bd7?! Ne2 31.Qe2 Qc3+-) 30...Bb5 (30...Bh3 31.Bc4 Rg7 32.Rb3+-) 31.Rb5 Qd3 (31...Rc8 32.Rc5 Rff8+-) 32.Qe5 Ka8 33.Ra5 (33.Ra5 Ra6 34.Ra6 Qa6 35.Qb5+-; better 33.Qf6 Qe2 34.Ra5 Qa6 35.Ra6 ba6 36.Qc6 Ka7 37.Qc5 Kb8 38.Nf5+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2550) – hectorlopez (1710), lichess.org, 2018.

5.Bb5 e5 6.Nf3+= d6 7.0-0 Be6 8.c4 Nf6 9.a4 (9.d4 ed4 10.Nd4 Rc8+-) 9...Qd7 (9...Ne4 10.d4+=) 10.d3 Be7 11.Nc3 h6 (11...0-0 12.d4 ed4 13.Nd5+=) 12.Nd5+- Bd5? (better 12...Qd8+-) 13.cd5+- (13.ed5?! Qc7+-) 13...0-0 14.dc6 bc6 15.Bc4 Rab8 16.Bc3 Rfe8 (16...Bd8 17.Qe1+-) 17.Ba5 Bf8 18.Bd2 d5 19.ed5 cd5 20.Bb5 e4 (20...Rb5 21.ab5 Qb5+-) 21.Bd7 Nd7 22.de4 de4 23.Nd4 Bc5 24.Be3 Ne5 25.Rc1 (25.Nf5 Rbd8 26.Qe2 Be3 27.Qe3 Rd3+-) 25...Bb4 (25...Bd4 26.Qd4 Rbd8 27.Qa7+-) 26.Nc6 Nd3 (26...Nc6 27.Rc6 Bf8 28.Qg4+-) 27.Nb8 (27.Rb1!? Rb7 28.a5 Rb5+-) 27...Nc1 28.Qc1 Rb8 29.Qc7 Rf8 30.Rb1 Bc3 31.Qc3 Ra8 32.Qc6 Ra4 33.Qe8 (33.Qc8 Kh7 34.Qf5 g6 35.Qf7 Kh8 36.Rb8) 33...Kh7 34.Qa4 f5 (34...Kg8 35.Rb8 Kh7 36.Qe4 g6 37.Bd4 f6 38.Qe7) 35.Qe8 (35.Qd7 f4 36.Qf5 g6 37.Qd7 Kg8 38.Rb8) 35...h5 (35...f4 36.Qe4 Kg8 37.Rb8 Kf7 38.Qf5 Ke7 39.Bc5) 36.Rb6 (36.Qh5 Kg8 37.Rb8) 36...g6 (36...h4 37.Qg6 Kg8 38.Rb8) 37.Qg6 (37.Rb7) 37...Kh8 38.Bd4 1–0. BeepBeepImAJeep (2615) – phiphim (1920), lichess.org, 2016.

5.Bb5 f6 6.Nf3+- e5 7.0-0 Bc5 8.a4 Ba7 (8...Nge7 9.d4 ed4 10.Bd4 Nd4 11.Nd4+=) 9.c3 Nge7 10.d4 d6? (better 10...ed4 11.cd4 d5 12.ed5 Nd5 13.Re1 Kf7+-) 11.d5+- 0-0 12.dc6 bc6 13.Be2 d5 14.Nbd2 Kh8 15.Ba3 Rb8 16.ed5 cd5 17.c4 e4 18.Ne1 Nf5? (18...e3 19.fe3 Be3 20.Kh1 Re8+-) 19.Bf8 Qf8 20.cd5 (better 20.Nc2 e3 21.fe3 Ne3 22.Ne3 Be3 23.Kh1+-) 20...Qc5 (20...e3 21.Ne4 ef2 22.Nf2 Ne3+-) 21.Ne4 Qb4 22.Bd3 Ba6 (22...Qd4 23.d6+-) 23.Ba6 (23.Nf6!? Qd6 24.Ba6 Qa6+-) 23...Qe4 24.Nf3 Qg4 (24...Nd4 25.Nd4 Bd4 26.Rb1+-) 25.h3 (25.Qe1 Qb4+-) 25...Qg6 (25...Qf4 26.Qd2 Qc7 27.Bd3+-) 26.Bd3 Nh4 (26...Qh5+-) 27.Bg6 (27.Bg6 Ng6 28.Rb1+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2630) – PG2019 (2340), lichess.org, 2019.

5.Bb5 d6

6.a4 Bd7 7.d4 Nf6 8.Nd2 g6 9.Ngf3 Bg7 10.0-0 0-0 11.c4 e6 12.d5 (12.Ba3 Ne8 13.e5 Qc7+-) 12...Nb4+= 13.Qb3 Bb5 14.ab5 (worse 14.cb5 ed5 15.Bf6 Bf6=+) 14...ed5 (14...Nd7 15.Bg7 Kg7 16.Qe3+=) 15.ed5 b6 (15...Re8 16.Rae1+=) 16.Nd4 Re8 17.Bc3 (17.Nc6 Nc6 18.bc6 Qc7+-) 17...Ne4 18.Ne4 (worse 18.Bb4 Bd4 19.Ne4 Ba1 (19...Re4?! 20.Rae1 Re1 21.Be1=) 20.Ra1 Re4-+) 18...Re4 Black fights for the Initiative 19.Bb4 (19.Rfd1 Be5 20.Nc6 Nc6 21.dc6 Qf6 22.Be5 de5+-) 19...ab4 (19...Bd4 20.Bc3 Qf6=+) 20.Nc6 (better 20.Ra8 Qa8 21.Nc2=) 20...Qe8?? (20...Ra1 21.Nd8 Ree1-/+) 21.Ra8+- Qa8 22.Qb4 Be5 23.g3 (better 23.Re1!? Re1 24.Qe1+-) 23...Qa2+- Attacks the backward pawn on c4 24.Re1 (better 24.Ne5!? de5 25.Qe7 Qc4 26.d6+-) 24...Rc4=+ 25.Qb1 Qb1 26.Rb1 Rc5 27.Ne5 de5 The passed pawn on d5 will quickly become a dangerous weapon 28.Rd1 (28.d6 Rd5=+) 28...Kf8-/+ (28...Rb5?? 29.d6 Ra5 30.d7+-) 29.d6 Ke8 (29...Rb5?? 30.d7 Kg7 31.d8Q+-) 30.d7 Kd8 31.Rd6 Rb5 32.Rf6 Kd7 (32...Rd5!?-/+) 33.Rf7=+ Ke6 34.Rh7 Rb1 35.Kg2 b5 36.h4 b4 37.g4 White prepares the advance h5 37...b3 38.Rb7 White gets deadly initiative 38...Kd5 (38...Kf6!?=) 39.h5+= gh5 40.gh5 The passed pawn on h5 quickly leads to threats 40...b2 (40...Kc4 41.h6 Ra1=) 41.h6+- Kc6 (41...Ra1 42.h7 Ra8 43.Rb2+-) 42.Rb8 Kc7?? (better 42...Ra1 43.h7 b1Q 44.Rb1 Ra8+-) 43.h7 Rg1 44.Kg1 Kb8 1–0. BeepBeepImAJeep (2735) – Yagr55 (2410), lichess.org, 2020.

6.Nf3 Bd7 7.0-0 Qb6 8.a4 Nf6 9.d4 (9.Bf6 gf6 10.d4 Bg7+=) 9...e6 (9...Ne4 10.c4=) 10.Nc3 g6 (10...Nb4 11.d5+-) 11.e5 de5 12.de5 Nh5 13.Ne4 Be7 14.Nd6 Bd6 15.ed6 f6 16.Rb1 0-0 17.Nd4 (17.Qe2 Qc5 18.Rfd1 Nf4+-) 17...Nd4 18.Bd7 (18.Bd4?! Qd6 19.Be3 Qd1 20.Rfd1 Bb5 21.Rb5 Rf7=; 18.Qd4?! Qd4 19.Bd4 Rfd8+-) 18...Qd6?? (better 18...Qd8+=) 19.Qd4+- (worse 19.Bd4 Qd7 20.c3 Rf7=+) 19...Qd4 20.Be6 Kh8 21.Bd4 Nf4 22.Bc4 (22.Bg4 h5 23.Bf3 Rac8+-) 22...Rac8 23.Bb5 (23.Bd3 Rf7+-) 23...Rc2 24.Bb6 (24.Rfc1 Rc1 25.Rc1 Kg7+-) 24...Ne2 25.Be2 Re2 26.Ba5 Ra2 (26...Rf7 27.Bc3+-) 27.Bb4 (27.Rb7 Ra4 28.Bc3 Rc4+-) 27...Ra8 (27...Rf7 28.a5+-) 28.Be7 R2a4 (28...Ra6 29.Rfd1 R2a4 30.Rb7+-) 29.Bf6 Kg8 30.Rb7 R4a7 31.Ra7 (31.Ra7 Ra7 32.f4+-) 1–0. vhilts (2375) – rbeckett (2360), net–chess.com, 2016.

6.Nf3 Bd7 7.Be2 Nf6 8.0-0 (8.Nc3 Rb8+=) 8...g6 (8...Ne4!? 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 e5=+) 9.d3 (9.Bf6 ef6 10.Nc3 Bg7+-) 9...Bg7+= 10.a3 0-0 11.Nbd2 Qc7 12.Nc4 b5 13.Ne3 b4 (13...e5 14.c3=) 14.Bf6+= Bf6 15.Nd5 Qd8 16.Nf6 ef6 17.ab4 Nb4 18.Qd2 Rc8 Attacking the backward pawn on c2 (18...Re8 19.c3 Nc6 20.Rfb1+=) 19.c3+- Nc6 20.Nd4 Nd4 21.cd4 The isolani on a5 becomes a target 21...Qb6 (21...a4 22.Rfb1+=) 22.Qa5 (22.Ra5 f5+-) 22...Qa5 (22...Qd4!? 23.Qa7 Qa7 24.Ra7 Be6+=) 23.Ra5+- Rc2 24.Bf3 f5 25.h3 fe4 26.de4 Rfc8 27.Rd5 Be6 (27...R8c6 28.e5+-) 28.Rd6 Bc4 29.Rd1 Be2 30.Be2 Re2 31.e5 Rcc2 32.Rf6 Rcd2 33.Rd2 Rd2 34.Rd6 (34.Rd6 Kf8 35.f4+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2700) – Victorianez, lichess.org, 2016.

6.Nf3 Nf6 7.Qe2 e5 8.0-0 Be7 9.c3 (9.d4 ed4 10.Nd4 Bd7+=) 9...0-0= 10.d4 Qc7 11.d5 Nd8 (11...Na7 12.Bd3=) 12.a4 (12.Nbd2 a4+=) 12...b6 (12...Bg4 13.Nbd2=) 13.Na3 Nb7 14.Qc4 Nc5 15.Nd2 Nfd7 16.Bc6 White is in command 16...Rb8 17.Nb5 Qd8 18.Qe2 f6 (18...f5 19.ef5 Rf5 20.Nc4+=) 19.Nc4+= Nb3? (better 19...Ba6!?+=) 20.Ra3+- Ndc5 21.Qc2 f5 22.Rb3 Nb3 23.Qb3 fe4 24.Bc1 Bf5 25.Be3 (25.Ne5 e3 26.Nd4 de5 27.d6 Kh8 28.de7 Qe7 29.Nf5 Rf5 30.Be3 Qc7+-) 25...Bg4 (25...Rf6 26.Re1+-) 26.Ne5! de5 27.d6 Theme: Double Attack 27...Kh8 28.de7 Qe7 29.Be4 Rbd8? (29...Bf5 30.Bf5 Rf5 31.Rd1+-) 30.f3 (30.Bb6 Rd2+-) 30...Be6 (30...Bf5 31.Bf5 Rf5 32.Bb6+-) 31.Qc2 h6 (31...Bd5 32.Bb6 Rb8 33.Bd5 Rb6 34.c4+-) 32.Rd1 (better 32.Bb6!? Rb8 33.Qf2 Qd7+-) 32...Qf7 33.Rd8 (33.Rb1 Rb8+-) 33...Rd8 34.Bg6 Qg8 35.Qe4 (35.Bb6 Bb3 36.Qe4 Rd1 37.Kf2 Rd2 38.Kg3 Bc2+-) 35...Rd1 36.Kf2 h5? (better 36...Qb8+-) 37.Qe5 h4 (37...Rd5 38.Qc7 Qf8+-) 38.Qh5 (38.Qh5 Qh7 39.Qh7) 1–0. BeepBeepImAJeep – Emin17 (1950), lichess.org, 2016.

5.Bb5 e6

6.a4 Be7?? (better 6...Qg5+=) 7.Bg7+- Bf6 8.Bh8 Bh8 9.Nc3 Qg5 10.g3 (10.Nf3 Qc5+-) 10...Nd4? (better 10...Bc3 11.dc3 Qe5+-) 11.Nf3 Nf3 12.Qf3 Ne7 13.Qe3 (13.Rb1 f5+-) 13...Qg8 (13...Qe3 14.fe3 (14.de3? Bc3 15.Ke2 Ba1 16.Ra1 Nc6-+) 14...Bc3 15.dc3+-) 14.0-0 (14.f4 Qg6+-) 14...Ng6 (14...Nc6 15.Rab1+-) 15.d4 b6 (15...Ne7 16.Bd3+-) 16.d5 (16.e5 Bb7+-) 16...ed5 (16...Qg7 17.Ne2+-) 17.Nd5 Kd8 (17...Rb8 18.Rad1 Qf8+-) 18.Qb6 Ke8 19.Nc7 Kf8 20.Na8 (20.Rad1!? Kg7+-) 20...Ba1 21.Ra1 Qg7 (21...Qh8 22.Qc5 Kg7 23.Qc3 Kh6 24.Qh8 Nh8 25.Nb6+-) 22.Rf1 (22.Qd8) 22...Kg8+- 23.Qd8 Qf8 24.Qf8 Nf8 25.Nb6 Bb7 26.Nd7 Be4 (26...Nd7 27.Bd7 Kf8 28.f3+-) 27.Nf8 (better 27.Nf6 Kg7 28.Ne4 h6+-) 27...Kf8 28.c4 Bd3 (28...Bf5 29.c5 Ke7 30.Rd1+-) 29.Rd1 Be2 (29...Bf5 30.c5 Ke7 31.c6+-) 30.Rd8 Ke7 31.Re8 Kf6 32.Re2 Kg7 33.c5 Kf6 (33...f6 34.Re7 Kg6 35.Be8 Kg5 36.h4 Kg4 37.Kg2 Kf5 38.c6 h6 39.c7 Kg4 40.c8Q f5 41.f3) 34.c6 Kg7 35.c7 h5 (35...Kh6 36.c8Q Kg7 37.Qg4 Kf6 38.h4 h6 39.Bd3 h5 40.Qd4) 36.c8Q h4 (36...f6 37.Re7 Kh6 38.Qg8 h4 39.Rh7) 37.Qc3 f6 (37...Kg6 38.Bd3 f5 39.Re6 Kf7 40.Qf6 Kg8 41.Re8 Kh7 42.Bf5) 38.Re7 Kg6 39.Bd3 f5 (39...Kg5 40.Rg7 Kh5 41.g4 Kh6 42.Qf6) 40.Qg7 Kh5 41.Be2 1–0. BeepBeepImAJeep (2565) – giannistst12 (2095), lichess.org, 2016.

6.Nf3 Nge7 7.0-0 f6 8.d4 g6? (better 8...d5 9.Nbd2 Kf7+-) 9.d5+- ed5 10.ed5 Ne5? (10...Qb6 11.Bf6 Rg8+-) 11.Ne5 fe5 12.Be5 Rg8 (12...Qb6 13.Qe2 Rg8 14.d6+-) 13.d6 Nf5 (13...Qb6 14.Bc4 Qc6 15.Qe2+-) 14.Bc4 Rg7 15.Re1 Bd6 (15...Re7 16.de7 Ne7 17.Bd6+-) 16.Bg7 (16.Bg7 Qe7 17.Bf6 Qe1 18.Qe1 Kf8 19.Qe4+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2605) – Didjou (1970), lichess.org, 2015.

6.Nf3 Nf6 7.Nc3 (7.e5). Gegner/Weber.

4.e4 e6

5.Bb5+= Qg5 6.Bf1 +=.

5.Bb5+= Nc6

6.a4 Qb6 (6...Qg5 7.Qf3+=) 7.Nf3+- Na7 8.c4 Nb5 9.cb5 Nf6 10.d3 Be7 11.0-0 d6 12.Nbd2 0-0 13.Nc4 White intends e5 13...Qc7 14.e5 (14.Rc1 d5 15.e5 Nd7+=) 14...de5= 15.Be5 Qd7?? (15...Qd8 16.Bd4=) 16.d4 (better 16.Nb6 Qd8 17.Na8+-) 16...Qd8 (16...Nd5 17.Rc1=) 17.Rc1 Nd5 18.Nfd2 b6 19.Bg3 (19.Ne4 Bd7+=) 19...Bb7= 20.Ne5 Rc8 21.Qb3 Bf6 (21...Rc1 22.Rc1 Bg5 23.Qb2=+) 22.Ndf3 (22.Ne4 Rc1 23.Rc1 Bg5=) 22...Qe7 23.h3 (23.Nc6 Bc6 24.bc6 Nb4=) 23...Rc1 (23...Qb4!? 24.Qb4 ab4=+ (worse 24...Nb4 25.Nd7=)) 24.Rc1= Rc8 25.Rc8 Bc8 26.Nc6 Qd7 27.Nfe5 Qe8 28.Nc4 Bb7 29.Nd6 Qd7 30.Nb7 Qb7 31.Be5 Qd7 32.Bf6 Nf6 33.Qc4 Nd5 34.g3 f6 35.h4 Kf7 36.Qc2 g6 37.Qc4 Kg7 38.Kg2 Qd6 39.Qe2 Qd7 40.Qf3 Qd6 41.h5 Qd7 42.hg6 hg6 43.Qe4 Qd6 44.Qd3 Qd7 45.Qc4 Qd6 46.Qc2 Qd7 47.Qc1 Qd6 48.Qc4 Qd7 49.Nb8 Qc7 50.Qc7 Nc7 51.Nd7 (51.Kf3 Nd5 52.Ke2 g5=) 51...Nd5 52.Kf3 Kf7 53.Ke4 Ke7 54.Nb8 Kd6 55.Nc6 (55.Kd3 Ne7=) 55...f5 (55...Nb4 56.Nb8=+) 56.Kd3= g5 57.f3 g4 (57...f4 58.gf4 gf4 59.Ne5=) 58.fg4+= fg4 59.Ne5 Nf6 60.Ke3 Kd5 61.Kf4 Attacking the isolated pawn on g4 (better 61.Kd3 Kd6 62.Nc4 Kc7 63.Ke3+=) 61...Kd4-+ 62.Nc6 Kc5 63.Na5?? (better 63.Kg5 Nd5 64.Kg4-/+) 63...ba5-+ 64.Ke5 Ne4 (better 64...Nh5-+) 65.Ke4+- Kb4 (65...Kd6 66.Kf4 Kd5 67.Kg4+-) 66.b6 Ka4 67.b7 Ka3 68.b8Q a4 (68...e5 69.Kd3 a4 70.Kc3 e4 71.Qb2) 69.Ke5 (69.Kd4 Ka2 70.Kc3 a3 71.Kc2 e5 72.Qb1) 69...Ka2 70.Ke6 (70.Kd4 Ka1 71.Kc3 a3 72.Kc2 a2 73.Qe5) 70...a3 71.Kf5 (71.Kd5 Ka1 72.Kc4 a2 73.Kb3 Kb1 74.Kc3 Kc1 75.Qf4 Kb1 76.Qf1) 71...Ka1+- 72.Qh8 (72.Qe5 Kb1 73.Qe4 Kc1+-) 72...Kb1 73.Kg4 (73.Qh1 Kb2 74.Qb7 Kc3 75.Qc6 Kb4 76.Qb6 Kc3 77.Qa5 Kb3 78.Ke4 Kc2 79.Qa3 Kb1 80.Kd4 Kc2 81.Qa2 Kd1 82.Kd3 Ke1 83.Qe2) 73...a2 74.Qg7 a1Q 75.Qa1 Ka1 76.Kf5 Kb2 77.g4 Kc3 78.g5 Kd3 79.g6 Ke3 80.g7 Kd3 81.g8Q Ke3 (81...Kd4 82.Qe6 Kc3 83.Ke4 Kb4 84.Qc6 Ka5 85.Kd4 Kb4 86.Qb7 Ka4 87.Kc4 Ka5 88.Qb5) 82.Qe6 (82.Qc4 Kf3 83.Qb3 Ke2 84.Kf4 Kd2 85.Ke4 Kc1 86.Qa2 Kd1 87.Kd3 Ke1 88.Qe2) 82...Kd3 (82...Kf2 83.Kf4 Kg2 84.Qa2 Kh3 85.Qd2 Kh4 86.Qh2) 83.Qe4 (83.Qc6 Kd2 84.Ke4 Ke2 85.Qc2 Ke1 86.Ke3 Kf1 87.Qf2) 83...Kd2 (83...Kc3 84.Kf4 Kb3 85.Qd5 Kc2 86.Ke4 Kc3 87.Qc6 Kd2 88.Kd4 Ke2 89.Qg2 Ke1 90.Ke3 Kd1 91.Qd2) 84.Qf3 Kc1 85.Qg2 Kb1 86.Ke4 Ka1 87.Kd3 Kb1 88.Kc3 Ka1 (88...Kc1 89.Qc2) 89.Qb2 1–0. BeepBeepImAJeep (2615) – KillerBateman (2480), lichess.org, 2015.

6.a4 Qb6 (6...d5 7.ed5 Qd5 8.Nf3+=) 7.Nf3+- Nge7 8.0-0 f6 9.d4 Ng6 10.c4 Bb4 11.d5 Nce5 12.Ne5 fe5 13.Nc3 0-0 14.Ne2 Nf4 (better 14...Bc5!?=) 15.Be5+- Ne2 16.Qe2 (16.Qe2 d6 17.Bb2+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2630) – M4xi_SKNM (1940), lichess.org, 2016.

6.Nf3 Qb6 7.Nc3 Bb4 (7...Na7 8.Qe2+=) 8.a4 (8.Bc6 Qc6 9.Nd5 f6+-) 8...Nge7 9.0-0 0-0 10.d4 (10.Na2 Bd6+=) 10...f5 (10...d5 11.Qd3=) 11.e5+= Na7 (11...d6 12.Na2 de5 13.Nb4 ab4 14.de5+=) 12.Qd3 (12.Na2 Nec6 13.Nb4 Nb4+-) 12...Nb5 13.Nb5 Qc6?? (better 13...Nd5+-) 14.c3+- Nd5 15.cb4 Nb4 16.Qc3 (better 16.Qd2+-) 16...Qd5 (16...Qc3 17.Bc3 Nd5 18.Rfc1+-) 17.Rac1 (better 17.Nc7 Qc6 18.Na8 Nd5 19.Qc6 dc6+-) 17...Qe4 (17...Na2 18.Qa3 Nc1 19.Rc1+- (19.Bc1?! b6+-)) 18.Rfe1 (18.Ba3!? Nd5 19.Qd2 d6+-) 18...Qg4 19.Ba3 b6 20.Bb4 ab4 21.Qb4 (21.Qc7 Qg6+-) 21...Bb7 Threatening mate: Bxf3 22.Rc3 f4 (22...Rfc8 23.Ra3+-) 23.Nd6 (23.Nc7 Rab8+-) 23...Bd5 (23...Bc6 24.Qb6 Ra4 25.Rc6 dc6 26.Qc6+-) 24.h3 Qh5 25.Qb6 (25.Nc4 Bc4 26.Rc4 Rfb8+-) 25...Ra4 26.Qb5 Ra2 (26...Ra7 27.Nc8 Rb7 28.Qc5+-) 27.Qd7 h6 (27...Raa8 28.Rec1 Rad8 29.Qe7+-) 28.Ne4 (better 28.Rc7 Qg6 29.Nh4 Qg5+-) 28...Qg6 (28...Qf7 29.Qb5 Qa7+-) 29.Ned2 (better 29.Nh4!? Qe8 30.Qe8 Re8+-) 29...Rfa8?? (better 29...Rd2 30.Qd5 ed5 31.Nd2 Rb8+=) 30.Rc8 Rc8 31.Qc8 Kh7 32.Nh4 Qg5 (32...Qd3 33.Ndf3+-) 33.Ndf3 Qh5 34.Qc1 g5 (34...Kg8 35.Qb1 Qe8+-) 35.Qb1 (better 35.Qc7 Kh8 36.Qd8 Kh7 37.Rc1+-) 35...Kg7 36.Rc1 Threatening mate... how? 36...gh4?? (better 36...Ra7+-) 37.Rc7 Kf8 (37...Qf7 38.Rf7 Kf7 39.Nh4 f3 40.Qh7 Ke8 41.Nf3 Ra1 42.Kh2 Kd8+-) 38.Qh7 (38.Qh7 Ra1 39.Kh2 Rh1 40.Kh1 Qg6 41.Qg6 Bf3 42.Qf7; 38.Qb4 Kg8 39.Qb8 Qe8 40.Qe8) 1–0. BeepBeepImAJeep (2535) – streetfirer (2370), lichess.org, 2018.

5.Bb5+= Nf6

6.e5 Nd5 7.Nc3 Qb6 (7...Nc7 8.Nf3+=) 8.Rb1 (8.Nd5 ed5 9.a4 Qg6+=) 8...Bc5 (8...Nc3 9.Bc3 Bb4 10.Qg4 Qb5 11.Qg7+=) 9.Qe2 Nc6 (9...Nc3 10.Bc3 0-0 11.Nf3+=) 10.Na4 (10.Nf3 Nc3 11.Bc3 0-0+=) 10...Qa7 11.Nh3 Ndb4 (11...Be7 12.Bc4+=) 12.0-0+/- Nc2? (better is 12...Be7!? 13.Qe4 Na6+/- (13...Na2? 14.c3+-)) 13.Bc6+- bc6 14.Qc4 (14.Nc5 Qc5 15.Rfc1 Qd5 16.Rc2 Qa2+-) 14...Ba6? (better is 14...Na3!? 15.Qc5 Qc5 16.Nc5 Nb1 17.Rb1 Rb8+/-) 15.Qc2+- (15.Qc5?! Qc5 16.Nc5 Bf1 17.Rf1 Ke7+=) 15...Bf1 (15...Be7 16.Rfc1+-) 16.Nc5 (16.Kf1?! Be7+/-; 16.Rf1?! Be7+/-; 16.Qc5?! Qc5 17.Nc5 Bc4+/-) 16...Ba6 (16...Be2 17.Bd4 Qc7 18.Rb7+-) 17.Ba3 f5 (17...Bb5 18.Ne4 d5 19.Rb5 cb5 20.Qc6 Kd8 21.Nd6+-) 18.Na6 Qa6 19.Qc5 0-0-0 20.Ng5 Rdf8 21.Qd6 Qa7 22.Bc5 Qa8 23.Ne6! (23.Ne6 de6 24.Qe6 Kc7 25.Bd6 Kd8 26.Qe7 Kc8 27.Qc7#) 1–0. Pachurka,Roland – Kleine,Joachim, desc–online.de, 2004.

6.e5 Ne4 7.Nf3 (7.Qe2 Nc5+/-) 7...Qb6 (better is 7...Nf2 8.Kf2 Qb6 9.Bd4 Qb5=) 8.0-0?? (better is 8.Qe2+=) 8...Qb5-+ 9.Bd4 a4 (9...Nc6 10.c4 Qa6 11.d3 Nd4 12.Nd4-+) 10.Nc3 (10.d3 Nc5-+) 10...Qc6 (10...Nc3 11.Bc3 Be7 12.a3-+) 11.Ne4 Qe4 12.Re1 Qg6 13.Nh4 Qg5 14.Re4 (14.Nf3 Qh5-+) 14...a3 (better is 14...Nc6 15.Be3 Qd8-+) 15.f4 Qh4 16.Bf2 Qh6 17.f5 Be7 18.f6 gf6 19.Rh4 Qg5 20.Rg4 Qe5 21.d4 Qf5 22.c4 b5 23.Rc1 Bb7 24.cb5 Bd6 25.Bg3 Bg3 26.Rg3 h5 27.b6 h4 28.Rgc3 Na6 29.Ra3 Qg6 30.Rc2 Rg8 31.Rac3 Bg2 32.Rc8 Rc8 33.Rc8 Ke7 34.Rg8 Qg8 35.Kf2 Be4 (36.Qg1 Qb8-+; 35...Qg5 36.Qd3 Bb7 37.a4-+) 0–1. wetclit – pihranna, Live Game Caissa's Web, 2006.

4.e4 Nf6

5.a3 b6 (better 5...Ne4!? 6.Nc3 Nc3 7.Bc3 Qb6=+) 6.e5+= Nd5 7.Bb5 e6 8.Nf3 Bc5 9.0-0 g5 (9...0-0!?+=) 10.d4+- White fights for the Initiative 10...Be7 11.Nfd2 (11.c4 Nc7 12.Nc3+-) 11...g4? (11...Bb7!?+-) 12.Ne4 (12.Qg4 Ba6 13.Ba6 Na6+-) 12...h5 13.c4 Nf4 14.Bc1 Ng6 15.f4 Bb7 16.d5 Qc8 (better 16...ed5 17.cd5 Na6+-) 17.d6?? (better 17.Be3+-) 17...Be4= 18.de7 Ne7 19.Nc3 Bb7 20.Be3 Nf5 21.Bb6 Nc6? (better 21...Nh4+=) 22.Ne4+- 0-0? (better 22...Ke7 23.Nd6 Nd6 24.Qd6 Ke8+-) 23.Nf6 Kg7 (23...Kh8 24.Nh5 Rg8 25.Nf6+-) 24.Nh5 Kg6 (24...Kh8 25.Nf6 Nh6+-) 25.Qg4 Kh6 26.Nf6 (26.Qg5 Kh7 27.Nf6 Kh8 28.Qh5 Kg7 29.Qh7) 26...Ng7 27.Qg5 1–0. BeepBeepImAJeep (2675) – Sasqwatch (2460), lichess.org, 2015.

5.e5 Ng8 6.Bb5+= e6 7.Nf3 Nc6 8.a4 Qc7 9.0-0 d6 10.ed6 Qd6 11.d4 Nf6 12.Ba3 Qc7 13.Bf8 Kf8 14.c3 g6 15.Nbd2 Kg7 16.Nc4 Rd8 17.Rc1 Na7 18.Qb3 Nb5 19.ab5 b6 20.Nce5 Bb7 21.h3 (21.Ng5 h6 22.Nef7 hg5 23.Nd8 Rd8 24.Qe6 Re8=+) 21...Bd5 (21...Bf3!? 22.Nf3 a4=) 22.c4+= Bb7 23.c5 (23.Ng5 Rd4 24.Qe3 Qc5+=) 23...Bd5 (23...a4 24.Qa3 Bf3 25.Nf3=) 24.Qb2 Rab8 (24...Bf3 25.Nf3 (worse 25.gf3 Rd5=+) 25...a4 26.Rc4+=) 25.c6 (better 25.Ng5 Rf8 26.Rfe1+=) 25...Qd6?? (25...h6 26.Qc2+=) 26.Rfd1 (26.c7 Bf3 27.Nf3 Nd5 28.cb8R Rb8+-) 26...Ne4?? (26...Ra8 27.Ng5 Rf8 28.Qa1+=) 27.Nc4 (better 27.c7+-) 27...Qe7 (27...Qc7 28.Qe2+=) 28.Ne3 (28.Na5 ba5 29.c7 Rb7 30.cd8R Qd8+-) 28...Rdc8 (28...Qc7 29.Ne5+=) 29.Ne5+- Qg5? (better 29...Rc7+-) 30.Nd5+- ed5 31.f3?? (better 31.Nd7+-) 31...Nf6 (31...Qe3 32.Kh2 Qf4 33.Kh1 Ng3 34.Kg1 Qe3 35.Kh2+=) 32.Qd2+- Qg3 33.Qf2 Qg5 34.Re1 Nh5 (34...Rc7 35.h4 Qf4 36.g3+-) 35.Ng4 (35.Nd7 Nf4 36.Qc2 Nh3 37.Kh2 Nf4 38.Nb8 Qh4 39.Kg1 Rb8+-) 35...Nf4 (35...Ra8 36.Qe3 Nf4 37.g3+-) 36.Rcd1 (36.h4 Qf5 37.Re5 Qd3+-) 36...h5 (36...Re8 37.Kh2+=) 37.h4+- Qf5 38.Re5 hg4?? (better 38...Nd3 39.Rf5 Nf2 40.Kf2 gf5+-) 39.Rf5+- gf5 40.fg4 Ng6 41.Qf5 (41.gf5 Nf8+-) 41...Re8 (41...Nh4 42.Qe5 Kg8 43.Qd5 Ng6+-) 42.h5 Rbc8 (42...Nh8 43.h6 Kh6 44.Qd5+-) 43.hg6 fg6 44.Qd5 (better 44.Qd7 Kg8 45.Rf1 Rf8+-) 44...a4 (44...Rcd8 45.Qc4 Re4+-) 45.Qd7 Kf6 46.d5 (46.Rf1 Kg5 47.Qd5 Kg4 48.Qf3 Kg5 49.Qf4 Kh5 50.g4 Kh4 51.Qh6 Kg3 52.Qh2 Kg4 53.Rf4 Kg5 54.Qh4) 46...Rcd8 47.Qe8! Rc8 (47...Re8 Theme: Deflection from d6 48.d6) 48.Qc8 (48.Rf1 Kg5 49.Qe3 Kh4 50.Qh6 Kg4 51.Qg6 Kh4 52.Rf4) 48...a3 (48...Kf7 49.Rf1 Kg7 50.Qf8 Kh7 51.Rf7) 49.Qe6 (49.Qe6 Kg5 50.Qe7 Kh6 51.Rd3 g5 52.Re3 a2 53.Re6; 49.Qf8 Kg5 50.g3 Kg4 51.Qf4 Kh5 52.Qh4) 1–0. BeepBeepImAJeep (2555) – CharliePuth (2385), lichess.org, 2016.

5.e5 Nd5

6.Bb5 Nc6 7.a4 e6 8.Ne2 (8.Nf3 Be7+=) 8...Qb6 (8...d6!?=) 9.0-0+= Bc5 (9...Nc7 10.Na3 Ba3 11.Ra3 Nb5 12.Rb3+= (worse 12.ab5 Qb5 13.Rb3 Qc4=)) 10.d4+- Be7 11.c4 Ndb4 12.d5 Nd8?? (better 12...Bc5+-) 13.d6+- Bf8 (13...Bd6 14.ed6 0-0+-) 14.Bd4 (14.Bd4 Qd4 15.Nd4+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2445) – Jerrod_Chess (2340), lichess.org, 2019.

6.Bb5 Nc6 7.Nf3 e6 8.0-0 Be7 9.d4 0-0 10.c4 White launches an attack 10...Nb6 (10...Nc7 11.Ba3+=) 11.d5 Na7 (11...ed5 12.cd5 Na7+=) 12.a4 (better 12.d6 Bg5 13.Qb3+-) 12...Nb5=+ 13.ab5 Bc5 (13...ed5 14.cd5 d6 15.ed6=) 14.Nbd2 (14.d6!?+=) 14...d6= 15.ed6 Qd6?? (better 15...Bd6 16.Qc2 Be7= (worse 16...ed5 17.c5+-)) 16.Ne4+- Qc7 (16...Qf4 17.Nc5 Qc4 18.de6 Qc5 19.Ba3+-) 17.Nc5 (17.Be5!? Qd8 18.Nc5 ed5 19.cd5 f6+-) 17...Qc5 18.Ba3 Qc4 19.Bf8 Kf8 20.de6 Be6?? (20...Qd5 21.Qc2 Be6 22.Qh7 f6+-) 21.Qd6 Kg8 Black plans a4 22.Qb6 a4 23.Rfc1 Qb3 (23...Qf4 24.Qb7 Rb8 25.Qa7+-) 24.Qb7 (24.Qb7 Rf8 25.Qa6+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2755) – masimagi (2495), lichess.org, 2020.

6.Bb5 e6 (6...Qb6 7.Na3+=) 7.Nf3 Nc6 (7...Be7 8.0-0+=) 8.0-0 a4 (8...Be7 9.a4+=) 9.a3 (9.c4 Nb6+/-) 9...Qb6 (9...Nc7 10.c4+/-) 10.c4+/- Nc7 11.Nc3 d6? (better is 11...Nb5 12.Nb5 Be7+/-) 12.Na4+- Ra4? (12...Qa5 13.Bc3 Qa7 14.Bd4+-) 13.Qa4 (13.Bd4! Qa5 14.Ba4 Bd7 15.ed6 Nd4 16.Bd7 Kd7 17.dc7 Nf5+-) 13...Bd7 14.Rab1 Nb5 15.cb5 Ne5 (15...Qa5 16.bc6 Qa4 17.cb7 Qa7+-) 16.Bd4 (better is 16.Be5 de5 17.Ne5+-) 16...Nf3+/- 17.gf3 Qd8 18.Qa7 (better is 18.f4 Be7 19.Rfc1+/- (19.Bg7 Rg8-/+)) 18...Bc8?? (18...Qg5 19.Kh1 Qd5 20.Rfc1+=) 19.a4 Be7 20.a5 White intends b6 20...0-0 21.a6 ba6 22.b6+- e5 23.Be3 f5? 24.f4 ef4 25.Bf4 Bg5 26.Be3 f4?? 27.Bd4 Bh4?? 28.Qg7 1–0. chessdeviant (1775) – ihatecheats (1930), net–chess.com, 2005.

6.Bb5 e6 7.Nf3 Nc7 8.Be2 Nc6 9.0-0 d5 10.d4 (10.ed6 Qd6 11.Na3 Qf4+=) 10...Be7 11.a4 Nb4 12.Nbd2 Nca6 13.c3 Nc6 14.c4 dc4 15.Nc4 Ncb4 16.Ne3 0-0 17.Bb5 Nc7 18.Rc1 (18.Bc4 Bd7=) 18...Bd7 (18...Nb5 19.ab5 Bd7 20.Qe2-/+) 19.Qe2 (19.Bc4 Bc6=+) 19...Ncd5 (19...Nb5!? 20.ab5 Qe8-/+) 20.Bd7 (20.Rfd1!?=) 20...Qd7=+ 21.Nc4 (21.Qd1!?=+) 21...Rfc8 22.Ra1 Bd8 (better 22...Nf4 23.Qe4 Rc4 24.Qf4 Nd5-/+) 23.Nd6?? (23.Rfc1 Nf4 24.Qd2 Nbd3=) 23...Rc6?? (better 23...Rc2 24.Qb5 Qb5 25.ab5 Rb2 26.Nb7 Bc7-+) 24.Nd2 (24.Rfc1!?=+) 24...Be7 25.N2e4? White begins to deal mighty blows (better 25.N6c4-/+) 25...f5?? (better 25...Rc2 26.Qb5 Qb5 27.ab5 Bd6 28.Nd6 Rb2-+) 26.Nc5+= The backward pawn on b7 becomes a target 26...Qc7 27.Ne6 The passed pawn on e5 quickly leads to threats 27...Qd7? (better 27...Qb8!? 28.Qf3 Bd6 29.ed6 Qd6+=) 28.Nc5+- Qc7 29.Nf5 (29.Ncb7?! Bd6 30.Nd6 Rc2=) 29...Bc5 30.dc5 Rc5 31.Rac1 Rc2 (31...Nc2 32.Rfd1 Nb6 33.Qd3+-) 32.Qg4 (32.Qg4 Re8 33.Rc2 Nc2 34.Nh6 Kh8 35.e6+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2580) – oslochess (1965), lichess.org, 2016.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!