CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTB750 Release 2023-11-05

marek.trokenheim@gmail.com
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 c6 2.Bb2 Qb6 3.a3 a5 4.c4 ab4 5.c5 Qc7 6.ab4 Ra1 7.Ba1

(...)

7.Ba1 f6 8.e3 d5 9.Nf3 e5 10.d3 (better is 10.Ne5!? Nh6 11.Nf3+/–) 10...Nh6 11.Be2 Be7 12.0-0 0-0 13.e4 d4 14.Nbd2 Be6 15.Nc4 Nd7 16.h3 Ra8 17.Bb2 Nf7 18.Bc1 b5 19.cb6 Nb6 20.Nb6 Qb6 21.Bd2 Bb4 22.Bb4 Qb4 23.Nh4 Ra2 24.Bg4 Bg4 (24...Bb3!? 25.Qf3 Qc3–+) 25.Qg4–/+ Qf8 26.Nf5 g6 27.Ng3 c5 28.Qe6 Kg7?? (better is 28...Ra3 29.Qf6 Rd3–/+) 29.Qa2+– Qc8 30.Qc4 h5 31.Rc1 h4 32.Nf1 1–0. blaugrana18 – stelat, kurnik, 2014.

7.Ba1 e6

8.e3 b6 9.d4 d6 10.Nd2 bc5 11.dc5 dc5 12.bc5 Nd7 13.Qc2 Qa7 14.Bb2 Qc5 15.Bc4 Ba6 16.Bd4 Qa5 17.Bc3 (17.Bc3 Qb6 18.Ngf3+=) 1–0. marekt – philipswinner, ChessWorld.net, 2016.

8.Nf3 Na6 9.Qb3 b6 10.d4 Nf6 11.e3 bc5 12.dc5 Be7 13.Be2 0-0 14.0-0 Nd5 15.Bc3 Nc3 16.Nc3 Qb8 17.Rb1 Nc7 18.Na4 Rd8 19.Nb6 Ba6 20.Ba6 Na6 21.Ra1 Nc5 22.bc5 Bc5 23.Ra6 d5 24.Nd4 Qb7 25.Qa4 Bb6 26.Nc6 Bc5 27.g3 Rc8 28.Ne5 Qb1 29.Kg2 Qe4 30.Kf1 Qe5 31.Ra8 Qc7 32.Ra6 Be7 33.Kg2 h6 34.Ra7 Qd6 35.Qa2 d4 36.Ra6 Qe5 37.ed4 Qd4 38.Ra7 Qe4 39.Kh3 Qf5 40.Kg2 Qe4 41.Kh3 Qf5 42.g4 Qd3 43.Kg2 Qe4 44.Kh3 Rc3 45.f3 Qf3 0–1. Orang4Utan (1615) – PrinceBuster (1660), lichess.org, 2018.

8.Nf3 b6 9.e3 (9.Be5!? d6 10.cd6+=) 9...Na6 10.Ba6 (10.Be5 Qa7 11.cb6 Qb6=) 10...Ba6 11.d3 (11.Be5 Qd8=) 11...f6 (11...bc5 12.bc5 Qa5 13.Nbd2 Qc5 14.Bd4–/+) 12.Qc2 bc5 13.bc5 Qa5 14.Qc3 (14.Bc3 Qc5 15.0-0 Ne7=+) 14...Qc3 (14...Qc5 15.Qc5 Bc5 16.Ke2–/+) 15.Nc3 (15.Bc3 Bd3 16.Kd2 Bf5–/+) 15...Bc5 (15...Bd3 16.Kd2 Bg6 17.Na4–/+) 16.Kd2 Bb4 17.Rb1 Bc3 18.Bc3= Ne7 19.Rb8 Bc8 20.Nd4 0-0 21.Bb4 Kf7 22.Nb3 Ba6 23.Rf8 Kf8 24.Nc5 Bc8 25.Ne4 d5 26.Nc5 Ke8 (27.d4 Nf5=+). Algy@ – Sanji, mySchach.de, 2005.

8.Nf3 Nf6 9.Bf6 gf6 10.Nc3 +=.

7...Na6

8.Qa4 d5 9.e3 e5 10.Nf3 f6 11.Be2 (11.Nc3 Ne7+=) 11...Be7 (11...b5 12.Qb3=) 12.0-0 (12.Nc3 Kf7+=) 12...Nh6= 13.d4 e4 14.Nfd2 0-0 (14...Ng4 15.Bg4 Bg4 16.Nc3=) 15.Nc3 White prepares b5 (15.b5 Bg4 16.f3 ef3 17.Nf3 Nb8+=) 15...f5 (15...Ng4!? 16.Bg4 Bg4=) 16.b5+= Nb8 17.b6 Qd8 18.Qa8 Nd7 19.Nb3 Nf6 (19...f4 20.ef4 Nf5 21.Rd1+=) 20.Na5 Qd7 21.Qb8 Ne8 22.f3 (better 22.Bb2+/-) 22...f4? (better 22...Bg5 23.f4 Bh4+=) 23.fe4+- de4 (23...fe3 24.Rf8 Kf8 25.Qf4 Nf7 26.ed5 cd5 27.Qf3+-) 24.Ne4 (better 24.Rf4!? Nf6 25.Ne4 Nf5 26.Nf6 Bf6+-) 24...fe3 25.Rf8 Bf8 26.Bc4 (26.Nc4!?+-) 26...Kh8+/- 27.Qf4 Qf5 (27...Qe7!?+/-) 28.Qe3+- Ng4 29.Qe2 (29.Qf3 Qf3 30.gf3 Ne3+-) 29...Qf4+/- 30.Bb2?? (better 30.Ng3 Nef6 31.Nf1+/-) 30…Qh2 (30...Qh2 31.Kf1 Qh1) 0-1. zembelek (2125) - arina1999 (2210), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

8.Qa4 d6 9.d4 Nf6 10.e3 g6 11.Nf3 Bg7 12.Be2 0-0 13.0-0 Nd5 14.Ba6 ba6 15.Nbd2 Qb7 16.Rb1 Bg4 17.h3 Bf3 18.Nf3 Rb8 19.cd6 ed6 20.Nd2 Qb5 21.Qb5 Rb5 (21...cb5?! 22.e4 Nf4 23.d5=) 22.Nc4 Bf8 (22...Nb4?! 23.Nd6 Rb8 24.Bc3=) 23.e4 Rb4 24.Rb4 Nb4 25.Bc3 d5 26.ed5 cd5 27.Ne3 a5 28.Kf1 a4 29.Ke2 a3 30.Kd1 Nd3 31.Kc2 Nf2 32.Nd5 Ne4 33.Kb3 Nc3 34.Nc3 f5 35.Nb5 Kf7 36.Na3 Ba3 37.Ka3 Ke6 38.Kb3 Kd5 39.Kc3 f4 40.Kd3 g5 (40...h6!?–+) 41.Ke2–/+ Kd4 42.Kf3 Ke5 43.Kg4 Kf6 44.h4 h6 45.g3 fg3 46.hg5 hg5 47.Kg3 ½–½. Shorokhov,Mikhail – Liubimov,Anatoly, Anapa op, 2008.

8.Qa4 Qf4 9.Bc3= Nf6 10.e3 Qf5 11.d3 (11.Na3 Nd5+=) 11...Nd5 12.Bd2 Qe5 (12...Qf6 13.d4=) 13.d4 Qe4 (13...Qf5 14.Qb3 d6 15.b5+=) 14.Qb3 (14.Nc3 Nc3 15.Bc3 e5=) 14...g6 (14...e5!? 15.f3 Qh4 16.g3 Qe7+=) 15.f3+= Qe6 (15...Qh4!? 16.g3 Qf6+=) 16.Bc4+/– Qf6 17.Ne2 Bg7? (better is 17...Bh6+/–) 18.e4+– Ndc7 (18...b5 19.cb6 0-0+–) 19.e5 Qh4 20.g3 Qh5 (20...Qh3 21.Nf4 d5 22.cd6+– (worse is 22.Nh3 dc4 23.Qc4 Bh3+–)) 21.Nf4 (21.Nf4 Qh6 22.Bf7 Kf8 23.Ng6 hg6 24.Bh6 Rh6 25.Bc4+–) 1–0. Pandurevic,Miro (2290) – Monjac,Mislav (2040), 5th Zupanja Open, 2011.

8.Qb3 b5 9.d4 d6 10.e3 (10.Nf3 e5=) 10...e5=+ 11.Nc3 Be7 12.Bd3 Nh6 (12...ed4 13.ed4 Nf6 14.Nf3=+) 13.Nf3 0-0 14.0-0 (14.cd6 Qd6 15.Ne5 Nb4=) 14...ed4 15.ed4 Bg4 16.Nd2 Bf5 17.Bf5 Nf5 18.Nf3 d5 19.Ne2 Bf6 20.Ng3 (20.Re1 Re8=) 20...Ng3=+ 21.fg3 Re8 22.Re1 (22.g4!?=+) 22...Re1–/+ 23.Ne1 Qe7 24.Kf2 Qe4 25.Nf3 Kf8 (25...Nc7 26.Qe3–/+) 26.Bc3 Nc7 27.Qd1 Ne6 28.Qe2 Ng5 (28...Qf5 29.Kg1–/+) 29.Ng5=+ Bg5 30.Qe4 de4 31.Ke2 Ke7 32.h3 (32.h4!? Bh6 33.g4=+) 32...Ke6 33.h4 Bf6 34.Ke3 Kd5 35.Bb2 h5 36.Bc3 g6 37.Bb2 Bg7 38.Ba1 f5 39.Bc3 Kc4 (40.Ba1 Kb4–+) 0–1. Pfaff,Hans_Juergen – Kordts,Wolfgang, DESC, 1999.

8.Qb3 e5 9.e3 d6 10.d4 dc5 11.dc5 (11.bc5 ed4 12.ed4 Be6 (12...Qe7 13.Be2 Be6 14.Qg3 Nf6 15.Nf3 Nd5+=) 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 b5 15.cb6 Qb6=) 11...Be6 (11...b6 12.Nf3 f6 13.Qa3 Qb7 14.Ba6 Qa6 15.Qa6 Ba6=) 12.Qa4 (12.Bc4 Bc4 13.Qc4 b5 14.Qb3 Nf6 15.Qa3 Qc8=) 12...Nb8 13.Nf3 (13.Nd2 Ne7 14.Ngf3 f6 15.Bc4 Bc4+=) 13...f6 14.Be2 (14.Bc3 b6 15.cb6 Qb6=) 14...Nh6 (14...b6 15.cb6 Qb6=) 15.0-0 (15.Qa7 Be7+=) 15...Be7 (15...b6=) 16.Bd3 Nf7 17.Nc3 0-0 18.Rd1 Nd7 19.Qc2 g6 20.Bg6 hg6 21.Qg6 Kh8 22.Nd4 Ng5 23.Ne6 Ne6 24.Qf5 Ndc5 25.bc5 Nc5 26.Bb2 Rd8 27.Qh5 Kg7 28.Qg4 Kf7 29.Qh4 Rd1 30.Nd1 Ne6 31.Qh5 Kg8 32.Qg6 Ng7 33.Kf1 b5 34.h4 Qd7 35.Ke2 Qf5 36.Qf5 Nf5 37.h5 Kf7 38.g4 Nh6 39.e4 Bc5 40.g5 fg5 41.Be5 Bf8 42.Bc7 Ke6 43.f4 gf4 44.Bf4 Nf7 45.Kd3 Bg7 46.h6 Nd6?? 47.Bd6 Kd6?? 48.h7 b4 49.Kc4 Ke5 1–0. Buss,Michael – Mongilutz,Jack, USCF96P108 Indianapolis, 2003.

8.Qb3 e6 9.e3 d5 10.Nf3 f6 11.d4 Nh6 12.b5 cb5 13.Bb5 Bd7 14.0-0 Be7 15.Bd7 Qd7 16.Nc3 0-0 17.Rb1 Rb8 18.Na4 Qc6 19.Qb5 Bd8 20.Qc6 bc6 21.Rb8 Nb8 22.Nb6 (better is 22.Nb2!?=) 22...Bb6–/+ 23.cb6 Nf7 (23...Nd7!?–/+) 24.Bc3= Nd6 25.Bb4 Nb7 26.Nd2 Na6 (better is 26...Nd7!?+=) 27.Ba3+= c5 28.dc5 Nac5 29.Kf1 (better is 29.Bc5!? Nc5 30.h3=) 29...Na4–/+ 30.Ke2 Nb6 31.Kd3 e5 32.e4 Kf7 33.ed5 Nd5 34.Ke4 Ke6 35.Nc4 f5 36.Kf3 e4 37.Ke2 Nf4 38.Kf1 g5 39.Bc1 Nc5 40.g3 Nfd3 (better is 40...Nh3!?–/+) 41.Bg5= Nb3 42.Kg2 Nd4 43.Be3 Nf3 44.Nd2 Nd2 45.Bd2 Ke5 46.f3 (46.Kf1!?=) 46...Kd4+= 47.fe4 fe4 48.h4? (better is 48.Bg5+=) 48...e3–+ 49.Ba5 Ke4 50.h5? (50.Kh3–+) 50...e2 51.g4 (51.Bc3–+) 51...e1Q 52.Be1 Ne1 53.Kg3 Nf3 54.h6 Ng5 55.Kh4 (55.Kf2 Kf4 56.Ke2–+) 55...Kf4 56.Kh5 Nf3 57.g5 Ng5 (57...Kf5 58.g6 hg6) 58.Kh4–+ Kf5 (58...Ne6 59.Kh5 Nc5 60.Kh4–+) 59.Kh5 Kf6 60.Kh4 Kg6 61.Kg4 Kh6 (61...Kh6 62.Kf5 Nf7–+) 0–1. kaasparov – mdmarek, kurnik, 2014.

8.Bc3 d5 9.Nf3 b6 10.d4 Nf6 11.e3 bc5 (11...e6 12.Bd3+=) 12.bc5+= Qb8 (12...Nb8 13.Bd3+=) 13.Be2 Nc7 14.0-0 Bg4 15.Ne5 Be2 16.Qe2 Qa8 17.Qb2 Nb5 18.Na3 Nc3 19.Qc3 Ne4 20.Qb4 f6 21.Nd3 Qa6 22.Nf4 (22.Rd1 Qc8+/–) 22...Kf7 (22...e5 23.Nh3+=) 23.Ra1 (23.f3 Ng5 24.Qc3 Qc8+/–) 23...g5 (23...e5 24.Nc2 Qc4 25.Ra7 Be7 26.Re7 Ke7 27.Qb7 Kd8 28.Qb8 Kd7 29.Qh8 Qc2 30.Qg7 Kc8 31.Qg4 Kc7 32.Ne6 Kb7 33.Nd8 Kb8 A) 34.Nc6? Kc7 35.h3 Qf2 (35...Kc6?! 36.Qe6 Kb5 37.Qb6 Kc4 38.Qa6 Kc3 39.Qa5 Kd3 40.Qb5 Qc4 41.Qb1 Ke2 42.Qf1 Kd2 43.de5–/+) 36.Kh2 Kc6–+; B) 34.h3 Qf2 35.Kh2=) 24.Nc2+/– Qc4 25.Qc4 dc4 26.Ne2 e5 (26...Bg7 27.Nb4+/–) 27.Nb4 ed4 (27...Nc5 28.dc5 Bc5 29.Nc6+–) 28.ed4+– Bg7 29.Nc6 f5 30.Rc1 Rc8 31.Na5+– c3 32.f3 Nc5 33.dc5 Rc5 34.Nb3 Rb5+/– 35.Nbd4 Rd5 36.Nc2 h5 37.Ne3 Rc5 38.Rc2 f4 39.Nd1 (39...Be5 40.Ndc3+–) 1–0. Kreuzer,Uwe – Mueller,D, tt Verb–Liga, 1983.

8.Bc3 e6 9.e3 Ne7 10.Be2 Nd5 11.Nf3 (11.Qb3 b6 12.d4 Qb7=) 11...b6 (better is 11...Nab4!? 12.d4 d6–/+) 12.cb6= Qb6 Increasing the pressure on the isolated pawn on b4 13.b5 cb5 14.Bd4 Bc5 15.Bg7 Rg8 16.Bd4 Rg2 17.Ne5?? (better is 17.Qc2+=) 17...Bd4–+ 18.ed4 (18.Ng4 h5 19.ed4 hg4 20.Bf1–+) 18...Qd4 19.Rf1 Nac7 (better is 19...Qe5 20.d4 Qh2–+) 20.Nf3 Qe4 21.Nc3 Nc3 22.dc3 Nd5 23.Qd2 Ba6 24.Kd1 (24.Qd3 Qa4 25.Ne5–+) 24...Qb1 (better is 24...b4 25.c4 Nc3 26.Ke1 Bc4 27.Nd4–+) 25.Qc1 Nc3 26.Kd2 Qc1 (better is 26...Qa2 27.Qc2 Qc2 28.Kc2 Ne2 29.Rd1–+) 27.Kc1 (27.Rc1 Ne2 28.Ke2–+) 27...Ne2 28.Kd2 Nf4 29.Ra1 Rf2 (better is 29...Bb7 30.Nd4 b4 31.Ke3–+) 30.Ke3 Nh3 (better is 30...Re2 31.Kf4 Bb7 32.Nh4–+) 31.Ra6 Rb2 32.Nd4 b4 33.Ra8 Ke7 34.Ra7 Rh2 35.Nc6 Kd6 36.Nb4 Ng5 37.Nd3 f5 38.Ra6 Ke7 39.Ne5 h5 40.Ra7 Rh3 (40...Kd6 41.Kf4 Rf2 42.Ke3–+) 41.Kf2 (41.Kf4 Kf6 42.Nd7 Kg6 43.Nf8 Kh6 44.Ne6 Ne6 45.Kf5 Nd4 46.Kf4 Rh4 47.Kg3 Re4–+) 41...Ne4 42.Kg2 (42.Ke2 Nc5–+) 42...Rg3 43.Kh2 h4 44.Nd7 Kd6 (44...Nd2 45.Nb8 Ke8 46.Kh1–+) 45.Nf8 (45.Nb6 f4 46.Ra4 Ng5 47.Nc4 Kd5 48.Nb6 Kc6 49.Rf4 Nf3 50.Rf3 Rf3–+) 45...f4 (better is 45...Ng5 46.Ra6 Ke7 47.Ng6 Kf6 48.Nh4 Rh3 49.Kg2 Rh4 50.Kg3 Rh3 51.Kf2–+) 46.Ra6 Ke7 (better is 46...Ke5 47.Ra5 Kf6–+) 47.Ne6?? (better is 47.Re6 Kf8 48.Re4=) 47...f3–+ 48.Nd4 f2 (48...Rg2 49.Kh3 Nf2 50.Kh4 Rg4 51.Kh5 Rd4 52.Ra7 Ke6 53.Ra1–+) 49.Ra1?? (better is 49.Nf5 Kf7 50.Ng3 Ng3 51.Ra1=) 49...Kf6–+ 50.Ne2 (50.Rf1 Re3 51.Nc2–+) 50...Rf3 (50...Re3 51.Nc3 Rc3 52.Kg2 Re3 53.Rb1 Re1 54.Rb6 Kf5 55.Rf6 Kf6 56.Kh3 f1Q 57.Kh4 Qe2 58.Kh3 Rh1) 51.Kg2 (51.Nd4 f1Q 52.Rf1 Rf1 53.Kh3–+) 51...Nd2 Black prepares the advance f1 52.Rb1 f1Q (52...h3 53.Kh2 Nb1 54.Ng3 Rg3 55.Kg3 f1Q 56.Kg4 h2 57.Kg3 h1Q 58.Kg4 Qff3) 53.Rf1–+ Rf1 (53...Nf1?! 54.Kf3 h3 55.Ng1=) 54.Nd4 Ne4 (54...Rf4 55.Ne2 Rf3 56.Kh1 h3 57.Nc1 Rf1 58.Kh2 Rc1 59.Kh3 Ne4 60.Kh2 Rf1 61.Kh3 Rf2 62.Kg4 Kg6 63.Kh4 Kf5 64.Kh3 Rc2 65.Kh4 Rh2) 55.Kf1= Kg5 56.Nf3 Kg4 57.Nh2 Kg3 58.Kg1 Ng5 59.Nf1 Kh3 60.Kf2 Kg4 61.Ne3 Kf4 62.Ng2 Kg4 63.Ne3 Kh3 64.Nf5 Ne4 65.Kg1 Kg4 66.Nh4 Kh4 ½–½. szcza86wnica – horacyad2010, kurnik, 2014.

8.Bc3 Qf4 9.Qb3 Nf6 10.e3 Qc7 11.Nf3 b5 12.cb6 (12.Bf6 ef6 13.d4 d6+=) 12...Qb6= 13.Be2 d5 14.d3 (14.Qb2 Rg8+=) 14...e6 15.0-0 Bb4 16.Bb4 Qb4 17.Qb4 Nb4 18.Nc3 Ba6 19.Rb1 c5 20.d4 0-0 (20...Be2 21.Ne2 Ke7 22.dc5=) 21.Ba6 (better is 21.dc5!? Be2 22.Ne2+=) 21...Na6–/+ 22.dc5 Nc5 23.Nd4 Nce4 24.Ne4 Ne4 25.g3 h5 26.h4 g6 27.Kg2 Kg7 28.Kf3?? (28.f3 Nd6–/+) 28...Ra8 (better is 28...Nd2 29.Kf4 Nb1–+) 29.Rb2–/+ Ra7 30.Ne2 f6 31.Nd4 Kf7 32.Nc6 Rc7 33.Nd8 Ke7–+ 34.Nb7 g5 35.hg5 fg5 36.Na5 g4 37.Ke2 Kf6 38.Ra2?? Ke5 39.Nb3?? Rf7 40.Kf1 h4 (40...h4 41.gh4 Rh7+=) 0–1. Fournier,Frederic (1755) – kaisa73 (1815), ChessOK.com, 2012.

8.e4 Nb4 9.Qb3 Na6 10.d4 d6 11.cd6 Qd6 12.Ba6 ba6 13.Nd2 Qg6 14.Qb8 Qe6 15.Ngf3 Nf6 16.Ne5 g6 17.0-0 Bh6 18.f4 0-0 19.Qc7 Bd7 20.Ndc4 Bc8 21.f5 gf5 22.ef5 Nd5 23.fe6 Nc7 24.ef7 Kg7 25.Rf3 Nd5 26.Rg3 Kh8 27.Rb3 Be6 28.Ra3 Bf7 29.Ra6 Bh5 30.g4 Ne3 31.Ne3 Be3 32.Kg2 Be8 33.d5 Kg8 34.dc6 Rf2 35.Kg3 Rc2 36.Ra8 Kf8 37.h4 e6 38.Rc8 Bf2 39.Kh3 Ke7 40.h5 Bc5 41.Rc7 Kd6 42.Rh7 Bc6 43.Nc6 Kc6 44.h6 Rc1 45.Bf6 Rh1 46.Kg3 Rg1 47.Kh4 Rh1 48.Kg5 Kd5 49.Rd7 Kc6 50.Rd3 Bf8 51.Bg7 Rf1 52.Bf8 Rf8 53.h7 e5 54.Kg6 Re8 55.Kf7 Rb8 56.g5 Rb7 57.Kg6 Rb8 58.Kf5 e4 59.Ke4 Re8 60.Kf5 Rf8 61.Ke6 Kb5 1–0. marekt – rakbhat, gameknot.com, 2001.

8.Qa4 b5

9.Qb3 d5 10.e3 e5 11.Nf3 f6 12.Nc3 Be6 13.Nb5 Qb7 14.Qa4 Nc7 15.Nc7 Qc7 16.b5 Bc5 17.bc6 Ne7 18.Bb5 0-0 19.0-0 Bd6 20.h3 Nc8 21.Qc2 Na7 22.Ba4 Rb8 23.d4 e4 24.Nd2 f5 25.Bb2 f4 26.Rc1 f3 27.gf3 Bh3 28.fe4 Qd8 29.f3 Qg5 30.Kf2 Qg2 31.Ke1 Bg3 32.Kd1 Qg1 33.Ke2 Qf2 34.Kd3 de4 35.fe4 Bg4 36.Qc3 Bf4 37.ef4 Qe2 38.Kc2 Nb5 39.Bb3 Kh8 40.Qc4 Qf2 41.Rf1 Qg3 42.d5 Qg2 43.c7 Nc7 44.Qc7 Rc8 45.Bg7 Kg8 46.d6 1–0. Machete99 (2215) – Gurnemanz (2260), ICC, 2002.

9.Qb3 d6 10.d4 dc5 11.dc5 Qf4 12.Bc3 Qc1 13.Qd1 Qd1 14.Kd1 Nf6 15.Nf3 Nd5 16.e4 Nc3 17.Nc3 Nb4 18.Nb5 cb5 19.Bb5 Bd7 20.Bd7 Kd7 21.Ne5 (better is 21.Ke2!?–+) 21...Ke6 22.c6 g6 (22...Ke5 23.c7 Ke4 24.c8Q+–) 23.f4 Bg7 24.Nf3 Nc6 25.Ng5 Kf6 26.g4 h6 (better is 26...e5 27.Rf1 h5 28.h4–+) 27.e5 Ne5 28.Ne4 Ke6 29.fe5 Be5 30.Ke2 Ra8 31.h3 Ra1 32.Ra1 Ba1 33.Kf3 Kd5 34.Ng3 e5 35.h4 Bb2 36.h5 Ke6 37.hg6 fg6 38.Ne4 Bd4 39.Ng3 Kd5 40.Ne4 Bb6 41.Nf6 Kd4 42.Ne4 Kd3 43.Nd6 g5 44.Ne4 Ba7 45.Nd6 Be3 46.Ne4 h5! 47.gh5 g4! (47...g4 48.Kg4 Ke4–+) 0–1. Sixty4 – Hflew, playchess.de, 2005.

9.Qb3 e5 10.Nf3 d6 11.cd6 Bd6 12.Bc3 Nf6 13.Qb2 0-0 14.Be5 Be5 15.Ne5 Nb4 16.Qb4 Qe5 17.Nc3 Nd5 18.Qe4 (18.Qc5 Rd8=+) 18...Re8 (18...Qf6!? 19.Qc2 Bf5-/+) 19.Qe5=+ Re5 20.d4 Re7 21.Nd5 cd5 22.e3 (22.Kd2!?=) 22...Ra7-/+ 23.Be2 Ra1 24.Bd1 b4 25.Kd2 (better 25.0-0!?=+) 25...Ba6 26.Re1 (26.e4 de4 27.Re1 Ra2 28.Ke3 Bb7-/+) 26...Bc4 (26...Ra2 27.Kc1 Rf2 28.e4 Rg2 29.ed5-+) 27.Bc2? (better 27.e4!? Ra2 28.Ke3 de4 29.Ke4 Rf2 30.Bf3-/+) 27...Ra2-+ 28.Kc1 (28.Rc1 b3 29.Kc3 bc2 30.h4-+) 28...b3 29.Bb1 Rf2 30.e4 (30.Rg1-+) 30…b2 (30...b2 31.Kd1 Bb3 32.Bc2 b1Q) 0-1. Palmi,H (2055) - Albrecht,Manuel (1830), 8th Arber Open, 2019.

9.Qb3 Nf6 10.e3 Nd5 11.Bc3 d6 12.d4 g6 (better is 12...Nc3!? 13.Nc3 e5=) 13.Bb5+/– Nab4 (13...cb5 14.Qd5 Bb7 15.Qg5+/–) 14.Bc4 (14.Bb4 Nb4 15.Qb4 cb5 16.Qb5 Bd7+/–) 14...Na6 (14...Qb7!? 15.Bd2 f5+=) 15.e4+/– (< 15.Bd5 cd5 16.Qb5 Qd7+=) 15...Nc3 16.Bf7 (16.Qc3?! dc5 17.dc5 e5=) 16...Kd8 17.Nc3 dc5 18.d5 (18.Qc4!?+/–) 18...Nb4= 19.Qd1 (19.dc6 Nd3 20.Kf1 Qc6=) 19...Ba6 20.Nge2 (20.Qd2 Nd3 21.Kd1 Bg7 22.dc6 Rf8–/+) 20...Nd3 (20...Bg7 21.0-0 Bc3 22.dc6 Qd6 23.Nc3 Bf1 24.c7 Kc7 25.Qf1–/+) 21.Kf1–/+ Bg7 22.Qb3?? (better is 22.Qa4 Qb6 23.Qc6 Qc6 24.dc6=+) 22...Rf8 (22...c4 23.d6 Qa7–+) 23.dc6 Qc6 (23...Bc3 24.Qc3 e5 25.Bc4 Nf2 26.Kg1–+) 24.f3 c4 25.Qb8 Bc8 26.Bd5 (26.Bc4 Qc4 27.Qb6 Kd7–+) 26...Qc5 27.Nd1 Be5 28.Qb1 Rf3 (29.gf3 Bh3) 0–1. Kucharkowski,Jens – Seidler,Dieter, corr DDR, 1986.

8.Qa4 Nf6

9.Nc3 d6 10.d4 b5 (better is 10...dc5 11.bc5 e5=) 11.Qa3 (11.cb6 Qb6 12.b5 Nb8=) 11...g6 (11...dc5 12.dc5 Qf4=) 12.e3= Bg7 (12...dc5 13.dc5 Bg7 14.Nb5+=) 13.Nb5+= Qb7?? (13...cb5 14.Bb5) 14.Qa6!!+– (14...dc5 15.dc5 (15.bc5?! Qa6 16.Nc7 Kd7 17.Na6 Ba6+/–) 15...cb5 16.Qb5 Kd8 17.Qa5 Qc7 18.Qc7 Kc7 19.Be5 Kc6 20.Nf3+–) 1–0. Kleinke,Uwe – Arnold, corr DDR–ch I741, 1979.

9.Nf3 g6 10.e3 Bg7 11.Be2 0-0 12.0-0 d6 13.d4 Nd5 14.b5 (14.Ba6 ba6 15.Nc3 Nf6+=) 14...cb5= 15.Bb5 (15.Qb3 Be6 16.cd6 ed6 17.Qb5 Nab4=) 15...dc5=+ 16.Rc1 Qd6 17.Nbd2 cd4 18.Nd4 (18.Bd4 Qb4=+) 18...Be6 (18...Rd8!?-/+) 19.Ne4= Qb6 20.h3 (20.Ne6 Qe6 21.Bg7 Kg7 22.Ba6 Qa6 23.Qd4 Nf6=) 20...Rd8=+ 21.Ne6 fe6 (21...Qe6!? 22.Ng5 Qf5=+) 22.Bg7+= Kg7 23.Qa1 (23.Ba6 Qa6 24.Qd4 Kg8=) 23...Nf6 (23...Kg8 24.Bc4=) 24.Ba6 (24.Rb1 Qc7+=) 24...Qa6 (24...ba6 25.Rb1 Qc6 26.Qa3=) 25.Qb2+= Qd3 26.Nc5 Qd5 27.Nb7 Rb8 28.Rc7 Kf7 (28...Kf8 29.Qa3 Re8 30.Qa1+/-) 29.Qb4 (29.Nd6 Qd6 30.Qb8 Qd1 31.Kh2 Qd2+-) 29...Ng8? (29...Qd1 30.Kh2 Nd5 31.Nd6 Kg7 32.Re7 Ne7 33.Qb8 Qd5+-) 30.Nd6+- Kf6 (30...Kg7 31.Qb8 Qd1 32.Kh2 Qd6 33.f4+-) 31.Ne4 Kf7 32.Qb8 Qe4 33.Rc1 (33.Rc8 Nf6+-) 33...Nf6 34.Qf4 Qf4 35.ef4 1-0. zembelek (1955) - Porfirios (1945), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

8.Qb3 b6

9.d4 Nf6 10.Nf3 Nd5 (better 10...bc5!? 11.bc5 d6=) 11.b5+/- cb5 12.Qd5 bc5 13.dc5 Bb7 14.Qd4 e6 15.e3 Bc5? (better 15...Nc5 16.Nbd2 Bf3 17.gf3 b4+/-) 16.Qg7+- Bb4 17.Nbd2 (17.Bc3!? Rf8 18.Bb5 Bf3 19.gf3 Qa5 20.Ba6 Bc3 21.Qc3 Qa6+-) 17...Rf8 (17...Qc1 18.Ke2 Rf8 19.Qb2 Qb2 20.Bb2+-) 18.Kd1 Qa5 19.Bd3 f6 (19...Bd2 20.Nd2 Nb4 21.Bh7+-) 20.Bf6 Rf6 1-0. onur604 (2320) - Derty0 (2215), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

9.d4 d6

10.b5 Nb8 11.bc6 bc5 (11...Qc6 12.Nf3 Nd7 13.cd6 Qc1 14.Qd1 Qd1 15.Kd1+=) 12.d5 Nf6 13.Na3?? (13.Nd2!?+–) 13...c4?? (better 13...Nd5 14.e4 Qa5 15.Kd1 Nb4–+) 14.Nc4= Nd5 15.e4 Nf6 16.e5 (16.Nb6!? Ne4 17.Nc8 Qa5 18.Ke2 Nc6 19.Qb6 Qd2 20.Kf3 Ng5 21.Kg3 Ne4 22.Kf3 Ng5 23.Kg3 Ne4 24.Kf3=) 16...Ne4=+ 17.Bd4 (17.Qb6 Kd8=+) 17...Nc6–/+ 18.Bb6 Qb7 19.ed6 (19.f3 Nc5 20.Qb5 Bd7–/+) 19...Nd6 (19...ed6!? 20.Na5 Na5–+) 20.Nf3 (20.Nd6 ed6 21.Bc4 Be6 22.Be6 fe6 23.Qe6 Ne7=+) 20...Be6 (20...e5!? 21.Nfd2 h6–/+) 21.Nd6=+ ed6 22.Qe3 (22.Qb5 Be7 23.Bd4 Qb5 24.Bb5 Bd5=+) 22...Be7 (22...d5!? 23.Bd3 Bb4 24.Kf1–+) 23.Bd3–/+ 0-0 24.0-0 Nb4 25.Bd4 Nd3 26.Qd3 Qd5 27.Qc3 Rc8 28.Qb2 Bf8 29.h4 (29.Re1 Bg4 30.Nd2 Ra8–/+) 29...h6 30.Re1 Bg4 31.Nh2 Bf5 32.Nf3? (better 32.Nf1!?–/+) 32...Be4–+ 33.Re3 Rc2 (33...Rc4 34.Bc3 Bf3 35.Rf3 Qd1 36.Kh2–+) 34.Qb6 (34.Qb1 Qf5–+) 34...Rc4 35.Bb2 Bf3 36.Rf3 Qd1 37.Kh2 Rh4 38.Rh3 Rf4 (38...Rh3 39.Kh3 Qh5 40.Kg3–+) 39.Qe3 Qa4 40.Qg3 (40.Qd2 Rc4–+) 40...Rg4 41.Qc3 (41.Qd3 Qf4 42.Kg1 Qg5–+) 41...Qf4 42.Kg1 Qg5 43.g3 Qc5 44.Qf3 Rg5 (44...Rb4 45.Ba3 Rb1 46.Kg2–+) 45.Rh2 (45.Rh4 Rf5 46.Qe2 Qb5–+) 45...Qd5 46.Qe2 (46.Kg2 Qf3 47.Kf3 Rb5–+) 46...Qb5 47.Qb5 Rb5 48.Bd4 Rb4 49.Be3 (49.Ba7 f6–+) 49...d5 50.Kf1 (50.Kg2 d4 51.Bf4 f5–+) 50...d4 51.Bd2 (51.Bf4 g5 52.Be5 d3–+) 51...Rb2 52.Ke1 d3 53.Bc3 Re2 54.Kd1 Bc5 55.Rh5 Bf2 56.g4 Re4 57.g5 (57.Kd2 Rg4 58.Kd3 f6–+) 57...Rg4 (better 57...Bd4 58.Be1 Be3 59.gh6–+) 58.gh6 (58.Kd2 Rg5 59.Rh2 Bg3–+) 58...gh6 (better 58...Rg1 59.Kd2 Be1 60.Kd3 Rg3 61.Ke4 Bc3 62.hg7 Kg7 63.Kf4–+) 59.Kd2 Rg3 (better 59...Bd4 60.Ba5 Rg3 61.Rd5 Be3 62.Kd3 Bb6 63.Ke4 Ba5 64.Ra5–+) 60.Be5? (60.Rf5 Bb6 61.Rd5–+) 60...Rg5 61.Rg5 hg5 62.Kd3 Kh7 63.Ke2 Bc5 64.Kf3 f5 65.Kg3 Kg6 66.Kf3 Kh5 Black plans g4 67.Kg3 Bb4 (67...Be3 68.Kf3 Bc1 69.Ke2–+) 68.Kf3 Kh4 69.Bg3 (69.Bf6–+) 69...Kh3 70.Bf4 g4 (70...gf4?! 71.Kf4 Kg2 72.Kf5=) 71.Ke2 Bc5 72.Kd3 g3 73.Bg3 Kg3 74.Ke2 (74.Kc4 Bg1 75.Kd5 f4 76.Kd6 f3 77.Kd7 f2 78.Kd8 f1Q 79.Ke7 Bc5 80.Ke6 Qc4 81.Kf6 Bf8 82.Kf5 Qd5 83.Kg6 Kg4 84.Kh7 Qe5 85.Kg6 Qf5) 74…Kg2 (74...Kg2 75.Kd3 f4 76.Kc4 Bf8 77.Kc3 f3 78.Kd2 Bb4 79.Ke3 f2 80.Kd4 Be7 81.Kd3 f1Q 82.Kd4 Qf3 83.Kc4 Qc6 84.Kd3 Bb4 85.Ke3 Qd5 86.Kf4 Bd2 87.Kg4 Qg5; 74...f4 75.Kd3 f3 76.Ke4 Bf8 77.Ke3 f2 78.Ke4 f1Q 79.Kd5 Qb5 80.Ke4 Bg7 81.Ke3 Qd5 82.Ke2 Bc3 83.Ke3 Qf3) 0–1. Radikovic,Anamarija (1905) – Bogdanic,Katarina (1920), 27th Croatian Championship Women, 2018.

10.b5 Nb8 11.cd6 ed6 12.bc6 Nc6 13.Nc3 Nd4 14.Qa4 Nc6 15.Nd5 Qb7 16.e4 Bd7 17.Nf3 Nge7 18.Bb5 Nd5 19.ed5 Nb8 20.Nd4 Qd5 21.0-0 Qb7 22.Re1 Kd8 23.Rc1 Bb5 24.Qb5 Rg8 25.Bc3 g6? (better is 25...Qa7+/–) 26.Ba5+– (26.Ba5 Nd7 27.Nc6 Kc7 28.Ne7 Kd8 29.Ng8+–) 1–0. Rook,Detlef (2250) – Henke,Simon, CP–2009–P–00066, 2009.

10.e3 bc5

11.bc5 dc5

12.Qa4 A) 12...Nb4 13.dc5 (13.Nd2 Nf6 14.dc5 Qb8 15.Bc4 e6 16.Ngf3 Bc5 17.0-0) 13...Qb7 14.Nf3 Bf5 15.Bc3 Nd5 16.Ba6 Qa8 17.Bb5; B) 12...Qb7 13.Nd2 Nf6 14.Ngf3 Nb4 15.dc5 Bf5 16.Nd4 Bg6 17.Bc3.

12.Ba6 Ba6 (12...Qa5 13.Bc3 Qa6 14.dc5 Nf6 15.Nd2 e6 16.Bf6 gf6 17.Ne4) 13.dc5 (13.Nf3 Nf6 14.Nbd2 e6 15.Nc4 Qb7 16.Qb7 Bb7 17.Na5; 13.Nd2 cd4 14.Bd4 e5 15.Bc3 Nf6 16.Ngf3 Bd6 17.Qa2) 13...Nf6 14.Bf6 (14.Nd2 Nd7 15.Qa3 Qb7 16.Ngf3 f6 17.Bb2) 14...ef6=+ 15.Qa4 Qb7 16.Nc3 Bc5 17.Qe4.

12.Bc4 A) 12...Nh6 13.Nf3 (13.Qa4 Qb6 14.Nd2 Nf5 15.Ngf3 Nd6 16.Be2 c4 17.Ne5) 13...cd4 14.Bd4 e6 15.Nbd2 Nc5 16.Qc2 Nf5 17.Bc3; B) 12...cd4 13.Bf7 Kd8 14.Bd4 c5 15.Bc3 Nh6 16.Bc4 Qb8 17.Qb8; C) 12...e6 13.Nf3 (13.Qa4 Nb4 14.Nf3 Nf6 15.0-0 Nfd5 16.dc5 Bc5 17.Bg7) 13...Nf6 14.0-0 Bd6 15.Nbd2 cd4 16.Bd4 Nc5 17.Qb2.

12.Nd2 Nf6 (12...cd4 13.Bc4 (13.Bd4 e5 14.Bb6 Qb8 15.Ngf3 Be6 16.Bc4 Bb4 17.Be6) 13...Nh6 (13...Nc5 14.Bf7 Kd8 15.Qa3 e5 16.Bc4 Nf6 17.ed4) 14.Bd4=+ e5 15.Bb6 Qb7 16.Ngf3 Nc5 17.Bc5; 12...Qb7 13.Bc4 (13.Ngf3 cd4 14.Bd4 Qb3 15.Nb3 Nh6 16.Bc4 Nb4 17.0-0) 13...e6 14.Ngf3 Qb3 15.Nb3 Nf6 16.0-0 cd4 17.Nbd4) 13.Ngf3 (better 13.Ba6 Ba6 14.dc5=+ (14.Ngf3 e6 15.Nc4 Ne4 16.0-0 Be7 17.Qa2) 14...Nd7 15.Qa3 Qb7 16.Ngf3 f6 17.Bb2; 13.Qa4 Nb4 14.dc5 Qb7 15.Ngf3 Bf5 16.Nd4 Bg6 17.Bc3) 13...g6 (better 13...cd4 14.Bd4 e6=+ 15.Be2 Qb7 16.Qa4 Nc5 17.Qc2; 13...e6 14.Be2 Be7 15.0-0 0-0 16.Rb1 Rd8 17.Qa4) 14.Bc4+– e6 (14...Nd5 15.e4 (15.Bd5?! cd5 16.Qd5 Bg7=) 15...Nf6 (15...e5 16.ed5 cd4 17.Qa4) 16.Bf7 Kd8 17.0-0+– 2.28/9 (17.Qd3+–); 14...Qb7 15.Bf7 Kd8 16.Qd1 Bg7 17.0-0) 15.d5 Bg7 (better 15...Be7!? 16.Be5 Qd8 17.dc6+– 1.60/9 (17.de6 fe6 18.Bf6 Bf6 19.Ba6 Ba6 20.Qe6 Kf8 21.Qc6 Bd3+–)) 16.de6+– 0-0 17.ef7 Kh8 18.0-0 (18.Be5 Qe7 19.Qd3 Rd8+–) 18...Nb4 (18...Qe7 19.Re1+–) 19.e4 Bg4 (19...Qe7 20.Re1+–) 20.Qc3 Qa5?? (20...Qd8+–) 21.Qf6! (21.Qf6 Qa1 22.Qa1 Ba1 23.Ra1+–) 1–0. Janek – Steine, internet free game, 2017.

12.Nf3 A) 12...e6 13.Qa4 (13.Be2 Qb7 14.Nbd2 cd4 15.Bd4 Qb3 16.Nb3 Bb4 17.Kd1) 13...Qb7 14.Nbd2 Ne7 15.e4 Qb4 16.Qa2 Qb6 17.Be2; B) 12...Qb7 13.Nbd2 (13.Qb7 Bb7 14.Nbd2 Nf6 15.Nb3 cd4 16.Na5 Bc8 17.Nd4) 13...Nf6 14.Bc4 Qb3 15.Nb3 e6 16.0-0 cd4 17.Nbd4; C) 12...Nf6 13.Qa4 (13.Bc4 e6 14.0-0 cd4 15.Bd4 Nc5 16.Qc2 Bd6 17.Nc3) 13...Nb8 14.Bd3 Nbd7 15.0-0 cd4 16.Qd4 e5 17.Ne5.

8.Qb3 d5

9.e3 e5 10.Nf3 f6 11.d4 e4 12.Nfd2 f5 (12...b5 13.Na3+=) 13.g3 (13.b5!? Nb8 14.Be2+=) 13...Nf6 14.b5 Nb8 15.Nc3 Be6 16.Qa4 (16.Bh3 Qd7+=) 16...Be7 17.Nb3 0-0 18.Qa7 g5 (better is 18...cb5 19.Bb5 Bd7+=) 19.b6+/– Qc8 20.Na5 f4 (20...Rf7 21.Qb7 Qe8 22.Qa8+/–) 21.gf4+– gf4 22.Qb7 Qe8 23.Qc7 fe3 24.fe3 Ng4 25.Rg1?? Bh4+= 26.Kd2 Kh8?? 27.h3+/– Nh2?? 28.Qg7 (28.Qh2 Rf2 29.Qf2 Bf2=) 1–0. Boysan,Ferit – Dos Santos,Ramiro (2390), Internet Section, 2004.

9.e3 e5 10.Nf3 f6 11.d4 e4 12.Nfd2 Nh6 13.Nc3 Be7 14.Be2 Nb8 15.0-0 Ng4 16.Bg4 Bg4 17.h3 Bh5 18.b5 Bf7 19.b6 Qc8 20.Bb2 0-0 21.Ra1 Qf5 (21...Na6 22.Ne2=) 22.Ne2 (better is 22.Ra7!? Qc8 23.Qd1+/–) 22...Na6= 23.Ng3 Qg5?? (23...Qd7 24.Ne2=) 24.Bc3 (better is 24.Ra6 ba6 25.b7+–) 24...f5 25.Ne2 Qf6 26.Ra5 g5 Black intends f4 27.Qa2 (27.h4 gh4 28.Nf4 Ra8+=) 27...Ra8 (27...f4 28.ef4 gf4 29.Qb3–/+) 28.Nf1 f4 29.ef4 gf4 30.Qd2 f3 31.Neg3 fg2 32.Kg2 Qf3 33.Kh2 Be6 34.Ra3 (34.Ra2!?–/+) 34...Rf8–+ 35.Ra2 Qf7 36.Ne3 Qg6 37.Qe2 Rf3 38.Qf1? (better is 38.Ra6!? ba6 39.b7–/+) 38...Bh4–+ 39.Qg2?? (39.Qe1 Qh6 40.Nef1–+) 39...Bg3 40.fg3 Re3 41.Bd2 Rf3 42.g4 (42.Bf4 Bc8 43.Ra4 Kf7–+) 42...Qf7 (better is 42...Qf6 43.Be1 Qd4 44.Rc2–+) 43.Be1 e3 (43...Nb4 44.Ra8 Kg7 45.Rb8–+) 44.Re2 (44.Ra6 ba6 45.b7 Qc7 46.Bg3 Rg3 47.Qg3 Qb7 48.Qe3 Qc7 49.Kg2 Bf7–+) 44...Bc8 45.Qg1 (45.Bg3–+) 45...Nb8 (45...Qf4 46.Bg3 Qd4 47.Qg2–+) 46.Re3?? (46.Bg3 Nd7 47.Re3 Re3 48.Qe3 Nf6–+) 46...Re3 (better is 46...Qf4 47.Bg3 Qe3 48.Qe3 Re3 49.Bb8 h5–+) 47.Qe3 Qe6 48.Qg5 Kh8?? (better is 48...Kf7 49.Qf4 Ke8–+) 49.Qd8 Kg7 50.Qc7?? (better is 50.Bh4=) 50...Kg6–+ 51.Bh4 Qe2?? (better is 51...Na6 52.Qf4 h6–+) 52.Kg3= Qe1 53.Kf3 (better is 53.Kg2 Qe4 54.Kg3 Qe3 55.Kg2 Qe2 56.Kg3 Qd3 57.Kh2 Qd2 58.Kg3 Qc3 59.Kg2 Qc2 60.Kg3 Qd3 61.Kh2 Qe2 62.Kg3=) 53...Qh4–/+ 54.Qc8 Qf6 55.Kg3= Na6 56.Qb7 Nb4 57.Qc7 Nd3?? 58.Kg2?? Qf2–+ 59.Kh1 Qf3 60.Kg1 Qe3 61.Kh1 Qe4 62.Kg1 Qd4 63.Kg2 Qe4 64.Kg3 Qe5 65.Qe5 Ne5 66.Kf4?? Nd7 67.h4 Nc5 68.h5 Kf6 0–1. barborski (1605) – hoprdoks (1700), kurnik, 2014.

8.Qb3 d6

9.d4 dc5 10.bc5 e5 11.e3=.

9.d4 dc5 10.bc5 Be6 11.Qa4 Nf6 (11...Bf5 12.Nd2+=) 12.Nf3 g6 (12...Nb8 13.Nc3+=) 13.e3 Nb8 (13...Bg7 14.Ba6 ba6 15.Qa6+–) 14.Be2 Bg7 15.0-0 0-0 16.Nbd2 (16.Nc3 Nd5+=) 16...Bd5 (16...Nbd7 17.Qa7+=) 17.Rb1 (17.Qc2 Nbd7+–) 17...Nbd7 18.Qa7 Attacks the backward pawn on b7 18...Rb8 19.Bd3 e5? (19...Qd8!?+=) 20.e4 (20.Ne5 Ne5 21.de5 Ng4+–) 20...Be6 (20...Qc8 21.ed5 Ra8 22.Qb7 Qb7 23.Rb7 Ra1 24.Bf1 Nf8 25.dc6 Nd5+–) 21.de5 (better 21.Ne5!? Ne5 22.de5+–) 21...Ng4+= 22.Bf1 Nge5 23.Nd4 (23.Ng5 Bg4 24.h3 Bh5+=) 23...Ng4 (23...Qd8 24.Ne6 (24.Rb7? Ra8–+) 24...fe6 25.Be5 (25.Rb7 Ra8–+) 25...Ne5 26.Nb3+=) 24.g3 Qd8 (24...Bf8!? 25.Ne6 fe6+–) 25.Ne6+– fe6 26.Bg7 Kg7 27.Bh3 (27.Rb7 Rb7 28.Qb7+–) 27...Ndf6 (27...Nge5 28.Rb7 (worse 28.Be6 Ra8 29.Qb7 Rb8=) 28...Rb7 29.Qb7+=) 28.Rb7 Rb7 29.Qb7 Kh6 30.Qb2 Qd3?? (better 30...e5+–) 31.Bf1+– Qd7 (31...Qd8 32.h3+–) 32.h3 Ne5 (32...Nf2 33.Kf2 e5+–) 33.Qe5 Qd2 (33...Qe7+–) 34.Qf6 (34.Qf6 Qd7 35.g4 Qc7 36.g5 Kh5 37.Qf8 Qh2 38.Kh2 Kg5 39.f4 Kh5 40.Be2 Kh4 41.Qh6) 1–0. DEFFM – GuestBDLL, freechess.org, 2018.

9.d4 dc5 10.bc5 Nf6 11.e3 (11.Nf3 Be6 12.Qc3 Ne4+=) 11...e6 (11...e5 12.Bc4=) 12.Nf3+= Nd7 (12...Nd5 13.e4 Qa5 14.Bc3 Nc3 15.Nc3=) 13.Nbd2 (13.Bd3 b6 14.cb6 Qb6 15.Qb6 Nb6+=) 13...b6+= 14.cb6 Qb6 15.Bd3 (15.Qb6 Nb6 16.Ne5 Nb4+=) 15...Qb3 16.Nb3 Nb4 17.Be2 (17.Be4 Ba6+=) 17...Nc2 (17...Ba6 18.Ba6 Na6 19.Ke2+=) 18.Kd2 Na1 19.Ra1 Bb4 20.Kc2 (20.Kd3 Ke7+=) 20...0-0 (20...c5 21.dc5 Nc5 22.Ra7+=) 21.Nfd2 (21.Ra7 Bd6+/–) 21...c5+= 22.dc5 Nc5 23.Nc5 Bc5 24.Ra8 Bb7= 25.Rf8 Kf8 26.Bf3 Ba6 27.Kc3 Ke7 28.Be4 Bd6 29.h4 f5=+ 30.Bf3 Be5 31.Kb4 Bh2 32.e4 Bg1–/+ 33.ef5 ef5 34.g4 fg4 35.Bg4 Bf2 36.Nf3 Kf6 37.h5–/+ Bd3 38.h6 g6 39.Kc3 Bf5 40.Bf5 Kf5 41.Kd3 Bg3 42.Ke3 Bf4 43.Kf2 Bh6 44.Kg3 Bg5 45.Nd4 Ke4 46.Ne6 Be7 47.Ng7 Bf6 48.Ne6 Be7?? 49.Ng7 Ke5 50.Kg4 Kf6 51.Nh5 Kf7 52.Ng3 Bd6 53.Ne4 Be5 54.Ng5 Kg7 55.Ne6 Kh6 56.Nd8 Bf6 57.Ne6 Be7 58.Nf4 Kg7 59.Nh5 Kf7?? 60.Ng3 Bf6 61.Ne4 h5 62.Kh3 Be5 63.Kh4 Ke6 64.Kg5 Kf7 65.Kh4 Bf4 66.Nf2 Kf6 67.Kh3 Kf5 68.Kg2 g5 69.Nh3 g4 70.Kf2 Bc7 71.Kg2 Bb6 72.Kg3 Ba5 73.Kg2 Be1 74.Kf1 Bh4 75.Kg2 Bg5 76.Kf2 Bf4 77.Kg2 Be3 78.Kg3 Ke4 79.Kg2 h4 80.Kh1 Kf3 81.Kh2 g3 82.Kh1 Bd4 83.Ng5 Kg4 84.Nh3 Bc5 85.Kg2 Bb6 86.Kh1 Ba7 87.Kg2 Be3 88.Kh1 Kf3 89.Nf2 gf2 90.Kh2 Bf4 (91.Kh3 f1Q 92.Kh4 Qh1#) 0–1. Sieber,Martin – Mesiarik,Rudolf, Karvina CZE, Open, 2005.

9.d4 e5 10.e3 ed4 11.ed4 Nf6 12.Nc3 Be7 13.Nf3 0-0 14.Be2 Be6 15.Bc4 Bg4 16.Be2 Qd7 17.0-0 Re8 18.Ng5 d5 19.Nf3 Qf5 20.Ne5 Nc7 21.Ng4 Ng4 22.Qd1 Nf6 23.Bd3 Qg5 24.Qf3 Bd8 25.Bb2 Ne6 26.Ne2 Bc7 27.g3 Qd2 28.Bc3 Qh6 29.Qf5 Ng5 30.h4 Nge4 31.Rd1 g6 32.Qf3 g5 33.hg5 Qg5 34.b5 Ng4 35.Be1 Qh5 36.b6? (better is 36.bc6 bc6 37.Be4 de4 38.Qg2+=) 36...Bg3–+ 37.Ng3 (37.Be4 Bh2 38.Kg2 de4 39.Qh3–+) 37...Qh2 38.Kf1 Ng3 39.Qg3 Qh1 40.Qg1 Qf3 41.Bc2 Qe2 42.Kg2 Kh8 43.Rd3 Qc2 (43...Qc2 44.Rg3 f5–+; 43...Qe1?! 44.Qe1 Re1 45.Rf3=) 0–1. homerus (1930) – jaburr (2110), gameknot.com, 2007.

9.d4 e5 10.e3 ed4 11.ed4 Nf6 12.Bc4 d5 13.Bd3 Be7 14.b5 Nb8 15.Nf3 0-0 16.b6 Qf4 17.Nc3 Bg4 18.Be2?? (18.Ne2 Qh6=) 18...Qh6?? (better is 18...Bf3 19.Bf3 Qd4–+) 19.Ne5 Be2 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio (2240) – Aleshnya,Valery (2420), Pappier Memorial C, 1999.

9.d4 Nf6 10.Nf3 Be6 11.Qa4 g6 12.e4 Bg7 (12...Ne4 13.d5 Bd5 14.Bh8 dc5 15.b5 Nb4 16.Be5 Nd6 17.Be2 Bf3 18.Bd6 ed6+–; 12...d5 13.e5 (13.Ba6 ba6 14.e5 Ne4 15.Qa6 Bc8 16.Qa5 Qb7 17.Qb6 Qb6 18.cb6 e6+/–) 13...Nh5 14.Ba6 ba6 15.Qa6 Bc8 16.Qa4 Nf4 17.g3 Bg4 18.Nbd2 Nh3+/–) 13.b5 (better is 13.d5!? Bd7 14.Ba6 ba6 15.Qa6+= 0-0 16.Bf6 Bf6 17.Qc4 dc5 18.Qc5 Rc8+=; 13.Ba6 ba6 14.d5 Bd7 15.Qa6 0-0 16.Bf6 Bf6 17.Qc4 dc5 18.Qc5 Rc8+=; 13.cd6 ed6 14.d5 Bd7 15.Ba6 cd5 16.Bb5 Qc1 17.Ke2 Qh1 18.Bd7 Ke7+=) 13...cb5= 14.Bb5 Bd7 15.Nc3 (15.e5 Bb5 16.Qb5 Nd7 17.ed6 ed6 18.Qe2 Kd8=) 15...0-0 (15...dc5 16.e5 Ng4 (16...Nh5 17.Ne2 f5 18.0-0 h6=) 17.dc5 Ne5+= 18.c6 Nf3+=) 16.Bd7+= Nd7 (16...Qd7 17.Qd7 Nd7 18.cd6 ed6+=) 17.Nd5 Qd8 18.cd6 ed6 19.Nc3 (19.0-0 Nb6 20.Qb5 Nd5 21.Qd5 Qb6+=) 19...Qc7 (19...Nb6 20.Qb3+=) 20.0-0 Qc6 21.Qb3 Nc7 22.Rc1 Bh6 23.Rb1 Ra8 24.Bb2 Ra6 25.Ba3 b5 26.Bc1 Bc1 27.Rc1 Nf6 28.Ne2 Qb7 29.Ng5 Nce8 30.f3 Ra4 31.Kf1 h6 32.Nh3 Qa6 33.Nhf4 b4 34.e5 (34.Rc4 d5 35.Nd5 Nd5 36.ed5 Ra2+=) 34...Ra1= 35.Kf2 Rc1 36.Nc1 de5 37.de5 Nd7 38.e6 fe6 39.Ne6 Qb6 (39...Qa3 40.Nf4 Qb3 41.Nb3+=) 40.Kf1 Ne5 ½–½. Trokenheim,Marek (1800) – Lopez,Victor (1765), FICGS, 2008.

9.cd6 ed6 10.e3 d5 Attacking the isolated pawn on b4 11.Bc4?? (better 11.b5 Nc5 12.Qc2=) 11...dc4-+ 12.Qc4 Be6 (12...Nb4?! 13.Bg7 Bg7 14.Qb4-+) 13.Qh4 (13.Qe4 Ne7 (13...Nb4?! 14.Bg7 Bg7 15.Qb4-+) 14.Nc3 Qd6-+) 13...Nb4 14.Bc3 (14.Qe4 Qd7 15.Ke2-+) 14...Nd3 15.Ke2 Nc5 (15...Qb6 16.Kd3 Qb5 17.Kc2 Bb3 18.Kb2 Bd5 19.Kc2-+) 16.Nf3 Nf6! 17.Be5 (17.Bf6 gf6 Combination) 17...Qd8 (17...Qb6 18.d3 Bf5 19.Nfd2 Bd3 20.Kf3-+) 18.d4 (18.Ne1 Ncd7 19.Bf6 Nf6-+ (worse 19...gf6 20.d3-+)) 18...Ncd7 (18...Bc4 19.Kd1 Nfe4 20.Qd8 Kd8 21.Bg3-+) 19.Bf4 (19.Rc1 Be7-+) 19...Be7 (better 19...Bc4 20.Kd1 Qa8 21.Nfd2 Qa4 22.Ke1-+) 20.Ne5 (20.Bg5 Bc4 21.Kd1 Qa5-+) 20...Ne5 (better 20...Ng4! 21.Qg3 Bh4 22.Qg4 Bg4 23.Ng4-+) 21.Be5 Nd5 (21...Bc4!? 22.Kd1 Qa5 23.d5 Qd5 24.Qd4 Qg2 25.Re1 Qf3 26.Kc1 Qf2 27.Bg3-+) 22.Qg3 Bf6 (22...f6 23.Bf4-+) 23.Bd6 (23.Rd1 0-0 24.e4 Nb6-+) 23...h5 24.h3 (24.Bc5 b6 25.Ba3 h4-+) 24...h4 25.Qh2 Be7 (better 25...Qb6 26.Kf3-+) 26.Be5 (26.Be7 Ke7 27.Rc1-+) 26...f6 27.Bf4 g5 28.Be5 (28.Bb8 Bf5 29.Kf3 Qd7-+) 28...fe5 29.Qe5 Kf7 30.Qe4 Bf6 (better 30...Qb6 31.Qc2-+) 31.f4 (31.Rc1 Qd7 32.Qd3 g4 33.hg4 Bg4 34.Ke1 Bf5-+) 31...Re8 (31...gf4!? 32.ef4 Qa5 33.Kf2-+) 32.fg5 Bg5 33.Qh7 Kf6 (33...Kf8 34.Rf1 Nf6 35.Qc2 Be3 36.Qd3-+) 34.Rf1 (34.Qb7 Be3 35.Qc6 Qb8-+) 34...Nf4! 35.ef4 (35.ef4 Bf5 Mate attack; 35.Rf4 Bf4 Combination) 35...Bf5 36.Kd1 Bh7 (36...Qd4 37.Nd2 Qa1 38.Nb1 Qb1 39.Kd2 Qc2) 37.fg5 Kg7 (37...Kg5 38.d5 Qd5 39.Nd2 Qd3 40.Rf5 Bf5 41.g4 Qc2) 38.Nd2-+ Qg5 (38...Qg5 39.g4 hg3 40.Rf7 Kf7 41.Nc4 g2 42.Nd6 Ke6 43.Ne4 g1Q 44.Kc2 Be4 45.Kc3 Qa1 46.Kc4 Qb5; 38...Qd4 39.g6 Qa1 40.Kc2 Bg6 41.Rf5 Bf5 42.Ne4 Be4 43.Kb3 Bd5 44.Kc2 Bc4 45.g4 Re2) 0-1. ClayPigeons (2215) - f2f2 (2280), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

9.cd6 ed6 10.e4 =.

9.cd6 Qd6 10.b5 Nc5 11.Qc2 (11.Qe3 cb5 12.Nf3 Nh6=) 11...Bd7 (11...e5 12.e4=) 12.d4 Ne6 13.bc6 Qc6 14.Qc6 Bc6 15.Nf3 Nf6 (15...Bf3 16.gf3 Nc7 17.e4=) 16.e3 (16.Ne5 Nd8=) 16...g6 (16...Bf3 17.gf3 Nc7 18.Bc3=) 17.Ne5+= Bg7 18.Nc6 (18.Nc3 Bd7+=) 18...bc6 19.Bc4 Kd7 20.Nd2 (20.Ke2 Ra8 21.Nc3 Ra5+=) 20...Nd5 21.Ke2 Rb8 22.Rc1 f5 23.Bb3 Ra8 24.Bb2 ½–½. Goncalves,Jose – Popstein,Sheila, CTON corr, 1996.

9.e3 b5 10.d4 d5 11.Nc3+= Bd7 12.Qa2?? (12.Bd3 Nf6+=) 12...Qb7 (better 12...Nb4!? 13.Qa8 Qd8 14.Qd8 Kd8-/+) 13.Qb1 Nf6 (13...Qa7 14.Na2=) 14.Bd3 g6 15.Nf3 Bg7 16.Ne5 0-0 17.0-0 Nc7 18.Bb2 Ra8 19.Qc2 Be8 (19...Bc8 20.Rd1+=) 20.Ra1 (20.f4 Nd7+=) 20...Ne6 (20...Ra1 21.Ba1 Nd7 22.Nf3+=) 21.Qb1 Ng5 22.f4 Nge4 23.Ra8 Nc3?? (better 23...Qa8 24.Ne4 Ne4 25.Be4 de4 26.Qe4 Qa4+=) 24.Re8!+- (24.Bc3?! Qa8 25.f5 Qa3+=) 24...Ne8 25.Bc3 1-0. carlos78 (2235) - Philidor1792 (2075), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.e3 b6 10.d4 bc5 11.Ba6 Ba6 12.bc5 dc5 13.dc5 e5 14.Nf3 f6 15.Qe6 Ne7 16.Be5 fe5 17.Ne5 Qa5 18.Kd1 Qd8 19.Kc1 Qd5 20.Qd6 Nc8 21.Qc6 Qc6 22.Nc6 Bc5 23.Rd1 0-0 24.Rd8 Bb7 25.Rf8 Bf8 26.Nd4 Bg2 27.Nc3 Nd6 28.f3 Nc4 29.e4 Ne5 30.f4 Nd3 (31.Kd2 Nf4–+) 0–1. Beljajeva,Julia – Parnits,Rauno (2140), EST–ch sf Tallinn, 1999.

9.e3 dc5 10.Ba6 ba6 11.bc5 e5 12.d4 Be6 13.Qb4 ed4 14.Bd4 Ne7 15.Nf3 Nd5 16.Qb2 f6 17.0-0 Be7 18.Nbd2 0-0 19.h3 Rb8 20.Qa3 Nb4 21.Rb1 a5 22.Nb3 Nc2 23.Qa2 Nd4 24.Nfd4 Bf7 25.Nf5? (better is 25.Qa3+=) 25...Bc5!–+ 26.Qc2 (26.Nc5 Qe5 Double attack (26...Ba2 Pinning; 26...Ba2 Deflection; 26...Qe5 Decoy)) 26...Bb4 (26...Bf8!? 27.Nd2 Rb1 28.Nb1–+) 27.Nbd4 Exerts pressure on the isolated pawn 27...Rb6 28.Rc1 c5 29.Nb3 c4 30.Nbd4 Qb7 31.e4 Bf8 32.Rd1 Rb2 33.Qc3? (33.Qc1 a4 34.Nc6 Qb6–+ (34...Qc6?! 35.Qb2 g6 36.Ne3–/+)) 33...Qb4 (33...Rb1 34.Rf1 Qe4 35.f3 Rf1 36.Kf1 Qb1 37.Qe1 Qd3 38.Kf2–+) 34.Qc1 (34.Qg3 g6 35.Nc6 Rb1–+) 34...a4 35.Nc6? (35.e5 fe5 36.Nc6 Qb6–+) 35...Qb6 36.Rd8?? (36.Ne3 a3 37.Nd4–+) 36...Qf2 (36...Qf2 37.Kh2 Qg2; 36...Qc6?? 37.Ne7 Kh8 38.Rf8 Bg8 39.Rg8) 0–1. dangervid (1795) – opetuslapsi (1800), gameknot.com, 2013.

9.e3 Be6 10.Qa4 Nb8 (10...dc5 11.Ba6 ba6 12.bc5=) 11.Nf3 Nf6 12.Be2 Nbd7 13.Bf6 gf6 (13...ef6 14.d4=) 14.d4 b6 15.Qa8 Qd8 (better 15...Nb8!?+=) 16.Qc6+- bc5 17.d5 (better 17.dc5!? dc5 18.bc5 Qa5 19.Nbd2+-) 17...Bf5+= 18.0-0 Bg7 (18...cb4 19.Nbd2 Bg7 20.Nd4+/-) 19.b5 (19.bc5!? dc5 20.Nc3+/-) 19...0-0+= 20.Nd4?? (20.Nbd2 Qb8+=) 20...Be4?? (better 20...cd4 21.ed4 Nb6-+) 21.Nc3 f5 (21...Bg2!? 22.Kg2 cd4 23.ed4 f5=) 22.Ne4+/- fe4 23.Rb1?? (better 23.Nf5+/-) 23...cd4-+ 24.ed4 Bd4 25.Rb3 (25.Rb4 Ne5 26.Qa6 Bc5 27.Re4 e6-+) 25...e3! 26.fe3 Bc5 27.b6? (27.Qb7-+) 27...Nb6 (worse 27...Bb6 28.Bf3-+) 28.Kh1 (28.h3 Qa8 29.Qa8 Ra8-+) 28...Nd7 (28...Qa8!? 29.Rd3 Nc4 30.Qb5 Ne3 31.Rb3 Nd5 32.Qd3-+) 29.e4 (29.Qa4 Qa8 30.Qg4 Kh8-+) 29...Ne5 30.Rg3 Kh8 31.Qa4 Rg8 32.Rh3 Rg7 33.Qa1 Qg8 34.Bf3 (34.Qf1 Qb8-+) 34...Nf3 (better 34...Nd3 35.Rh5 f6 36.Qa2-+) 35.Rf3 h6 36.g3 Kh7 37.Qb1 Rg6 38.Qf1 f6 39.Qh3 (39.Rf4 Bd4-+) 39...Bd4 (better 39...Rg4 40.Rf1 Re4 41.Qf5 Qg6 42.Qf3-+) 40.Qf5 Be5 41.Rb3 Qg7 (41...Qa8 42.Rb1-+) 42.Rb7 (42.Rb8 h5! 43.Qh5 Rh6 44.Qf5 Qg6-+) 42...Qf7 43.h4 (43.Ra7 Kg7 44.Qd7 Kh8-+) 43...Kg7 (43...Kh8!? 44.Rb8 Rg8 45.Rg8 Qg8 46.g4-+) 44.g4 h5?? (44...Kh8 45.Re7 Qe7 46.Qg6-+) 45.Qh5?? (better 45.gh5 Rh6 46.Qg4 Kh7 47.Qf5 Kh8 48.Rb8 Kg7 49.Qg4 Kh7 50.Qf5 Kg7 51.Qg4 Kh7 52.Qf5 Kg7=) 45...Rh6 46.Qf7 Kf7 47.h5 Bf4 (47...Rh8 48.Kg2-+) 48.Kg2 (48.Rb8 Rh7 49.Kg2 Rg7-/+) 48...Rh8-+ 49.Kf3 Bh6 (better 49...Be5-+) 50.e5? (better 50.Rc7!?-/+) 50...de5 (50...fe5 51.Rb1-+) 51.d6 Re8 52.Ke4 Ke6 53.de7 Re7 54.Rb6 Kf7 55.Kf5 Bg5 56.h6 (56.Rb4-+) 56...e4 (56...Bh6?! 57.Rf6 Kg7 58.g5=) 57.h7 (57.Rb5 Bh6 58.g5 Bg5 59.Rb2-+) 57...Kg7 (57...Re5) 58.h8Q Kh8 59.Kg6 (59.Rb8 Kg7 60.Re8 Re5 (60...Re8?!) 61.Re5 fe5 62.Ke4 Kf6-+) 59...Rg7 60.Kf5 e3 61.Re6 Kh7 62.Re8 Rf7 63.Re6 Kg7 64.Re8 Rf8 65.Re7 Rf7 66.Re6?? (66.Re8 Bh6 67.Ke4-+) 66...Kf8-+ 67.Ke4 Re7 68.Re7 Ke7 69.Kd3 Ke6 70.Ke4 Kd6 71.Kd3 Ke5 72.Ke2 Kf4 73.Kf1 Kg4 74.Ke2 f5 75.Kd3 f4 76.Ke2 f3 77.Ke1 (77.Kd3 e2 78.Ke4 e1Q 79.Kd5 f2 80.Kc5 f1Q 81.Kb6 Qb4 82.Kc6 Qfc4 83.Kd7 Qe7) 77...Kg3 Black plans f2 (77...e2 78.Kf2 Bd2 79.Kg1 e1Q 80.Kh2 Bf4) 78.Kf1 (78.Kd1 e2 79.Kc2 f2 80.Kc3 e1Q 81.Kc4 f1Q 82.Kc5 Qe3 83.Kc6 Qa6 84.Kd5 Qae6) 78...f2 (78...e2 79.Ke1 Kg4 80.Kf2 Bd2 81.Kg1 e1Q 82.Kh2 Bf4) 79.Ke2-+ Kg2 80.Kd3 f1Q 81.Ke4 (81.Kd4 e2 82.Kc4 e1Q 83.Kc5 Qe3 84.Kc6 Qa6 85.Kd5 Qae6) 81...e2 82.Kd5 (82.Ke5 e1Q 83.Kd4 Qa5 84.Ke4 Qc4) 82...e1Q 83.Kd6 (83.Kc5 Qe3 84.Kc6 Qa6 85.Kd5 Qae6) ½-½. carlos78 (2210) - Philidor1792 (2060), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.e3 Nf6 10.Ba6 ba6 11.Nf3 Be6 (11...Be6 12.Qa4 Nd5=) 0–1. Cornacchini,Gabriele – Molano,Ismael, ZL–2009–0-00627, 2009.

9.e4 e5 =.

9.e4 Be6 10.Qa3 Nf6 (10...f5 11.Nc3 Nf6 12.ef5 Bf5 13.Nf3+=) 11.Ba6 ba6 12.d3 Qb7 (12...d5 13.Nd2=) 13.Nd2 dc5 (13...d5!?=) 14.bc5+/– g6. angeloyoung (2375) – towa (1810), gameknot.com, 2014.

9.e4 Nf6 10.Bc4 e6 11.cd6 Bd6 12.Bf6 gf6 13.Ba6 ba6 14.Nf3 +=.

9.e4 Nf6 10.cd6 Qd6 11.Bc4 Be6 (11...Nb4? 12.e5 Qc5 13.d4+– (13.ef6?! ef6 14.Ne2 Qe7+/–; 13.Bf7 Kd8 14.ef6 Nc2 15.Kd1 Na1=+)) 12.Be6 Qe6 13.Qe6 fe6 14.b5 cb5 (14...Nb4 15.bc6 bc6 16.Ke2+=) 15.e5 (15.d3 g6+=) 15...Nd5= 16.h4 (16.Ne2 Nab4 17.Bd4 g6=) 16...Nc5 (16...Nab4 17.Kd1=) 17.d4 (17.Bd4 b6=) 17...Na4 (17...Nd3 18.Ke2 N3f4 19.Kf3=) 18.g4 (18.Rh3 b4=) 18...g6 19.Ne2 b4 20.Nd2 (20.h5 gh5 21.Rh5 b5=) 20...Kd7 (20...h5 21.gh5 Rh5 22.Ng3=+) 21.Rh3 Bh6 22.g5 Bg7 23.f4 h6 24.Kd1 Rc8 25.Rb3 Kc6 26.Bb2 Kb5 27.Ne4 Ka5 28.Bc1 Nac3 29.N4c3 Nc3 30.Nc3 Rc3 31.Rb1 Rh3 32.Bd2 Exerts pressure on the isolated pawn 32...Rh4 33.Rb4 b5 34.Rc4 Kb6 35.Rc8 hg5 36.Rg8 Bh6 37.fg5 Bg5 38.Bg5 Rd4 39.Kc2 Re4 40.Rg6 Re5 41.Be7 Kc6 42.Kd3 Kd5 43.Rg8 Rh5 44.Rd8 Ke5 45.Bd6 Kf6 46.Kc3 Rd5 47.Rf8 Kg7 48.Ba3 Rf5 49.Rc8 Rf4 50.Rb8 Rf5 51.Bd6 Rd5 52.Bf8 Kg6 53.Kb4 The isolani on b5 becomes a target 53...Kf5 54.Bc5 e5 55.Kb5 e4 56.Kc4 Rd7 57.Rf8 Ke5 58.Bb6 Rd1 59.Re8 Kf4 60.Bd4 Re1 61.Rf8 Kg4 62.Kd5 e3 63.Ke4 e2 64.Rf4 Kh5 65.Rf2 Kg6 66.Ke5 Rg1 67.Re2 Rg5 68.Ke6 Rg4 69.Be5 Rg1 70.Rf2 Rg5 71.Rf4 Rg2 72.Rf8 Rg4 73.Bf4 Kg7 74.Rf7 Kg6 75.Rf6 Kg7 76.Bh6 Kh7 77.Kf5 Rg1 78.Bf4 Kg7 79.Rb6 Rf1 80.Rb4 Kf7 81.Rb7+/– Kf8 82.Ra7 Rf2 83.Ke5 Kg8 84.Bg5 Rf7+/– 85.Ra1 Rb7 86.Rh1 Rb5 87.Kf6 Rb6 88.Kf5 Kg7 89.Be7 Kf7 90.Rh7 Kg8 91.Rh4 Kf7 92.Re4 Rb5 93.Kg4 Rb7 94.Bd6 Rd7 95.Bf4 (95...Rd5 96.Be5+/–) 1–0. Rewitz,Poul – Sobjerg,Erik, Arhus, 1992.

9.d4 Be6

10.Qa3 Bc4 11.Nd2 Bb5 12.Ngf3 Nf6 13.e3 Bf1 14.Kf1 Nd5 15.Ke2 (15.Bc3 e5=) 15...Ndb4=+ 16.Rc1 (16.Rb1 dc5 17.dc5 e6=+) 16...dc5 17.dc5 e6 18.Bc3 (18.Bd4 Nd5=) 18...Nd5 (18...Bc5 19.Bg7 Rg8 20.Be5=+) 19.Be5=+ Qd7 20.Ne4 f6 21.Nd6 Bd6 22.Bd6 Kf7 23.Rb1 Rd8 (better 23...Ne7=+) 24.Qb3 (24.Kf1 Kg8=) 24...b5 (24...b6 25.Rc1-/+) 25.Ra1 Qb7 (25...Ra8 26.Qb2=+) 26.Qa3 (26.e4!? Ndc7 27.Nd4=) 26...Ra8 27.Nd4 (27.Qb2 b4 28.Kf1 Nc3=+) 27...Nac7 28.Qb2 Ra1 29.Qa1 Qa6?? (better 29...e5 30.Nb3 b4-/+) 30.Qa6+= Na6 31.Nc6 Nc3 (31...e5 32.f4+=) 32.Kd3+/- Na4 33.Nd4?? (better 33.Nd8 Ke8 34.Ne6+/-) 33...N4c5-/+ 34.Kc2 b4 35.Nb3 (35.Bc5 Nc5 36.f3 e5-/+) 35...Ne4 36.Bg3 Ng3 37.hg3 e5 (37...f5!?-/+) 38.Kd3=+ Ke6 39.Kc4 h5 40.Nc1 (40.e4 g6=+) 40...Kf5 (40...Kd6 41.Kb5 Nc5 42.Kb4-/+) 41.f3 (41.Kb5 Nc7 42.Kb4 e4=+) 41...e4-/+ 42.Na2 Attacks the isolani on b4 (42.Nb3 Ke5-/+) 42...ef3 (42...g5 43.Kb5-+) 43.gf3-/+ g5 44.Nb4?? (better 44.Nc1-/+) 44...Nb4-+ 45.Kb4 (45.Kd4-+) 45…h4 0-1. FERNANDO_2013 (1945) - Lufidu (2295), Rated Blitz game, lichess.org, 2018.

10.Qa3 Bc4 11.Nd2 Bb5 12.Ngf3 Nf6 13.g3 Nd5 14.Bc3 Nc3 15.Qc3 f6 16.Bg2 Qd7 17.Nc4 Bc4 18.Qc4 d5 19.Qc3 g6 20.0-0 Bg7 21.Re1 0-0 22.e4 Nc7 23.ed5 Nd5 24.Qb3 Ra8 25.Nd2 e6 26.Nc4 Ra6 27.Nd6 Bf8 28.Bd5 cd5 29.b5 Ra8 30.Nb7 Qb7 31.Re6 Qd7 32.Rd6?? Ra1–+ 33.Kg2 Bd6 34.Qd5 Kg7 35.cd6 Ra5 36.Qc6 Ra7 37.Qc5 Kf8 38.b6 Rb7 39.d5 Ke8?? 40.Qa5?? Qd6–+ 41.Qa8 Rb8 42.b7 Qd5 43.Kg1 Qb7 44.Qa4 0–1. Figiel,Rafal – Olowski,Wieslaw, VI SMPD Lodz – Lagiewniki Poland, 2007.

10.Qa3 Bc4 11.Nf3 Nf6 12.Nfd2 Bd5 13.Nc3 e5 14.de5 de5 15.e4 Be6 16.Ba6 ba6 17.Qa6 Be7 18.0-0 0-0 19.Nf3 Rb8 (19...Nd7 20.Rd1+=) 20.Rb1 (better is 20.Ne5!? Ng4 21.Ng4 Bg4 22.Rb1+–) 20...Nd7+= 21.b5 (better is 21.h3!?+=) 21...cb5+= 22.Rb5 Rc8 (22...Rb5 23.Qb5 Bc5 24.Bb2+=) 23.Nd5–/+ Bd5 24.ed5 Nc5 (24...Bc5?! 25.Rb7 Qd8 26.Bb2= (26.Be5? Ne5 27.Ne5 Ra8–+)) 25.Qb6 Qb6 (25...Qd7 26.Rb1 e4 27.Nd4 Qd5 28.Rc1–+) 26.Rb6 Nd3 27.Rc6 Rb8 28.Kf1? (28.h3!? f6 29.d6–/+) 28...Rb1–+ 29.Ke2 Nf4 30.Kd2 f6 (30...Ra1 31.d6 Ra2 32.Kc3 Bd6 33.Rd6–+) 31.d6 Bd6 32.Rd6 Ra1 33.g3 Ra2 34.Ke1 Nh3 35.Nd2 Kf7 36.Kf1 Ng5 37.h4 Ne6 38.Rd7 Ke8 39.Rd6 Ke7 40.Nc4 Rc2 41.Ne3 Rf2!! (41...Rf2 42.Kf2 Kd6 43.Nf5 Kd7–+; 41...Kd6?! 42.Nc2 Nd4 43.Ne3–+) 0–1. Fournier,Frederic – Deloffre,Serge, Open Paris FRA, 1999.

10.Qa4 dc5 11.dc5 Qf4 12.Bc3 Qc4 (better is 12...Qc1 13.Qd1 Qd1 14.Kd1 Nf6–/+) 13.e3+= Qa2 14.Qa2 Ba2 15.Nd2 Nf6 16.Ngf3 Nd5 17.Bb2 (17.Ba6!? ba6 18.Bb2 Nb4 19.Ke2=) 17...Ndb4–/+ 18.Nc4? (better is 18.Ba6 Na6 19.Ke2–/+) 18...Nc5–+ 19.Na5? (19.Nfd2–+) 19...Ncd3 (19...Ncd3 20.Bd3 Nd3 21.Kd2 Nb2–+) 0–1. lendzior (1715) – sobtkija (1840), kurnik, 2013.

10.Qa4 Nf6 11.Nc3 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Nf3 Qc8 (13...e5 14.e3=) 14.Nd2+= f5 15.e3 dc5 (15...Nc7 16.Nc4+=) 16.bc5 (16.dc5 Nc7+/–) 16...e5+= 17.Bc4 (17.Ba6 ba6 18.0-0 Be7+=) 17...Bc4 (17...ed4!? 18.ed4 Bg2+=) 18.Qc4+/– Qd7 19.0-0 Qd5 (19...ed4!? 20.ed4 Be7+/–) 20.Rb1+– b5 (20...ed4 21.ed4 (21.Bd4?! Qc4 22.Nc4 Nc5+/–) 21...Qd7 22.Nf3+–) 21.Qd5 (21.cb6 Qc4 22.Nc4 e4+–) 21...cd5 22.Rb5 Be7 (22...e4 23.c6+–) 23.Rb6 0-0 (23...Nc7 24.Rb8 Bd8 25.de5 Na6+–) 24.Ra6 e4 (24...Rc8 25.Re6 Bf6 26.Bc3 ed4 27.Bd4+–) 25.c6 (25.Nb1 f4 26.Nc3 Rb8+–) 25...Rc8 (25...Bb4 26.Nb1 Rb8 27.Kf1+–) 26.Ra7 Re8 (26...Bd6+–) 1–0. Oppelender,Jakob – Klimowa,Maria, desc–online.de, 2006.

10.Qa4 Nf6 11.e3 Nb8 12.Nf3 g6 (12...b5 13.cb6 Qb6 14.Qa5+=) 13.Nbd2 Bg7 14.Bd3 0-0 15.0-0 Nbd7 16.e4 b5 17.Qa6 (17.cb6 Nb6 18.Qc2 Qb7+=) 17...dc5= 18.bc5 Rb8 (18...Nh5 19.Bc2=) 19.Rc1 (19.Rb1 Nh5=) 19...Nh5= 20.g3 f5? (better 20...Rb7 21.Qa8 Nb8=) 21.Ng5+- Nf8? (better 21...Bf7 22.Nf7 Kf7 23.Qa2 Kf8 24.ef5 gf5 25.Bf5 Nhf6+-) 22.Ne6 Ne6 23.d5 (better 23.Qa2 Qc8 24.ef5+-) 23...Ba1+= 24.Qa1 cd5 (24...Rd8 25.ef5 (worse 25.de6 Rd3 26.Qb2 Ng7=+) 25...Rd5 26.fe6 Rd3 27.Ne4=) 25.ef5 (25.ed5!? Nc5 26.Qc3+/-) 25...g5?? (better 25...gf5 26.Bf5 Neg7+= (26...Nc5?? 27.Rc5 Qd6 28.Qa7+-)) 26.fe6+- 1-0. zembelek (2155) - alkemisti (2100), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

10.Qc3 Nf6 11.e3 Nd5 12.Qb2? (better is 12.Qd2 Ndb4 13.Bc3 dc5 14.dc5–/+) 12...Nab4–+ 13.e4 dc5 (better is 13...Qa5 14.Kd1 Nf6–+) 14.ed5–/+ cd5 (14...Bf5 15.dc5 Qa5 16.Kd1=) 15.Bb5 Bd7 16.Bd7 Qd7 17.dc5?? (better is 17.Kf1+=) 17...Qe6 (better is 17...Nd3 18.Kd2 Nb2 19.Bb2 Qb5–+) 18.Kd2 Qe4 19.Qd4?? (better is 19.Nf3 Qd3 20.Kc1 Qc4 21.Kd1+=) 19...Qb1–+ 20.Bc3 Qc2 21.Ke3 Na2 (21...Nc6 22.Qd3 Qc1 23.Ke2–+) 22.Bd2? (better is 22.Ne2 e6 23.Rd1–+) 22...Qe4 (better is 22...e6 23.Ke2 Nc1 24.Kf3 Bc5 25.Qg7 Qf5 26.Bf4 Nd3 27.Qh8 Kd7–+) 23.Qe4+/– de4 24.Ne2 e6 25.Ra1 Bc5 26.Ke4 0-0 27.Ra2 Bf2 28.Be3 Be3 29.Ke3 g6 30.Rb2 Ra8 31.Rb7 Ra3 32.Kf2 Kg7 33.h3 h5 34.Nd4 Kf6 35.Nf3 Ra2 36.Kg3 e5 37.Rb6 (37.h4!? Ra3 38.Kh2+–) 37...Kf5+= 38.Nh4 Kg5 39.Nf3 Kf5 40.Rb5 f6 41.Nd4 Ke4 42.Ne6 g5 43.Ng7 h4 44.Kh2 f5? (better is 44...Ra6!?+=) 45.Rb4+– Kd5 (45...Kd3!? 46.Nf5 Ra6+–) 46.Nf5 e4 (46...Ke6 47.Ne3 Rd2+–) 47.Ne3 Ke5 48.Ng4 Kf4 49.Nf6 Re2 50.Kg1 Kf5 51.Nd5 (51.Kf1 Re3 52.Kf2 Ra3 53.Ne4 Ra2 54.Ke3 Ra3 55.Ke2 Ra2 56.Nd2 Kg6+–) 51...g4? (better is 51...Rd2 52.Rb5 Ke5 53.Nc7 Kf6 54.Ne8 Kf7+–) 52.hg4 Kg4 53.Kf1 Ra2 54.Re4 Kg5 55.Ne3 Ra1 56.Kf2 Ra2 57.Kf3 Ra3 58.Rg4 Kh5 59.Rg8 Ra7 60.Nf5 (better is 60.Nd5+–) 60...Rf7 (60...Ra4 61.Nd6 Ra3 62.Kf4 Ra4 63.Ne4+–) 61.Ke4 (61.g4 hg3 62.Kf4 Rf5 63.Kf5 Kh6 64.Rg3 Kh7 65.Kf6 Kh8 66.Kf7 Kh7 67.Rh3) 61...Ra7+– 62.Rh8 Kg6 (62...Kg5 63.Nh4 (63.Rh4?! Ra4 64.Kf3 Ra3 65.Kf2 Kf5=) 63...Ra4 64.Ke5 Ra5 65.Kd6+–) 63.Nh4 Kg7 64.Rd8 Ra4 65.Rd4 Ra2 66.g4 Kf6 67.Rd6 (better is 67.Nf3+–) 67...Kg5= 68.Nf3 Kg4 69.Rg6 Kh5 70.Rg8 Ra4 71.Kf5 Ra5 72.Ne5 Kh6 73.Kf6 Kh7 0–1. barborski – aplws, kurnik, 2014.

9.e3 e5

10.d4 ed4 11.Ba6 ba6 12.Bd4 (12.ed4 Nf6 13.Ne2 Be7 14.0-0 0-0 15.Re1 Re8 16.Nd2 Qb8+=) 12...dc5 13.bc5 Nf6 14.Nf3 Ne4 15.Qb6 Qb6 16.cb6 Bb4 =. pvanr (2260) – deutschlandcup (2350), gameknot.com, 2015.

10.d4 ed4 11.ed4 A) 11...Be6 12.Qa4 (12.Bc4 Bc4 13.Qc4 Nf6 14.Nc3 Be7 15.Nf3 0-0 16.0-0 b5=) 12...Nb8 13.Nf3 b5 14.cb6 Qb6 15.Bd3 Nf6 16.b5 Be7=; B) 11...b5 12.Bd3 (12.Be2 Nf6 13.Bf3 Be7 14.Ne2 0-0 15.Nbc3 Be6 16.Qa3 Qb7+=) 12...Nf6 13.Ne2 Be7 14.0-0 0-0 15.Re1 Be6 16.Qa3 Ra8+=.

10.d4 ed4 11.Bd4 dc5 12.bc5 (12.Bc5 Nc5 13.bc5 Nf6 14.Nf3 Bc5 15.Bd3 Be6 16.Qc3 Bd6–/+) 12...Nc5 13.Qc2 Ne6 14.Bc3 Be7 15.Nf3 Nf6 16.Bd3 Nd5 +=.

10.Nf3 e4 11.Ng5 d5 12.Nh3 Ne7 (12...Bh3 13.gh3 f5 14.d3=+) 13.Nf4= Ng6 14.Nh5 f6 15.Nc3 Qf7 16.Na4 Be7 17.Nb6 0-0 18.Ba6 ba6 19.Nc8 Rc8 20.0-0 Bd8 (20...a5 21.ba5 Bc5 22.d3=) 21.Qa4= Qb7 ½-½. pvanr (2270) - dsb13 (2350), gameknot.com, 2017.

10.Nf3 Nf6 11.Bc4 Bg4 12.h3 Bf3 13.gf3 dc5 14.b5 Nb4 15.bc6 Bd6 16.Rg1 0-0 17.cb7 Qb7 18.Ke2 Qd7 19.h4 Qh3 20.Na3 Qh4 21.Nb5 Bb8 22.Bc3 0–1. homerus (2180) – jaburr (2040), gameknot.com, 2009.

8.Qb3 Qf4

9.Bc3 Nf6 10.e3 Qc7 11.Nf3 b5 12.Be2 d6 13.d4 e6 (13...Be6 14.Qa3 Qb7 15.Nbd2+=) 14.0-0 Be7 15.Nbd2 Nd5 (15...0-0 16.e4 Nh5 17.g3+=) 16.e4 (16.Ra1 Nc3 17.Qc3 0-0+=) 16...Nc3 (16...Nf4 17.Bd1+=) 17.Qc3+= 0-0 18.Rc1 Bb7 (18...Rd8 19.cd6 Qd6 20.Qc6 Qc6 21.Rc6 Nb4 22.Rb6=) 19.e5 d5 (19...de5 20.de5 Rd8 21.Ne4+=) 20.Nf1 (20.Bd3 Ra8+=) 20...Ra8 21.Ra1 Nb8 22.Ra8 Ba8 23.Bd3 Qa7 (23...Bb7 24.Ne3+=) 24.h4 (24.Bc2 Nd7+=) 24...Nd7 25.Ng5 (25.Bc2 Qc7+=) 25...h6 26.Nf3 Qa2 0–1. jlbaf – pierred, net–chess.com, 2017.

9.Bc3+= Nf6 10.e3 Qf5 11.Nf3 d6 12.Ba6 ba6 13.cd6 Be6 14.Qb2 (14.Qd1 Bd5+=) 14...ed6= 15.0-0 Bd5 (15...Qg6!?=) 16.Nd4+= Qg5 (16...Qd7 17.d3 c5 18.bc5 dc5 19.Nf5+/–) 17.f3+/– Be7 18.Na3 (18.Qc2 Nh5+/–) 18...0-0 (18...Nh5!?+=) 19.e4+/– c5 (19...Ne4 20.fe4 Be4 21.Nf3+/–) 20.bc5 (20.ed5?! cd4 21.Bd4 Nd5=) 20...dc5 21.Ne2 (21.Nf5!? Bd8 22.Ng7 (22.ed5?! Qf5 23.d6 Qd5=) 22...Kg7 23.f4+–) 21...Be6+= 22.Qb7 Bh3 (22...Nh5!?+=) 23.Ng3+/– Bd6 24.e5 (24.gh3?! Bg3 25.Bf6 gf6=) 24...Be5 25.Be5 (25.gh3?! Bg3 26.Bf6 gf6+=) 25...Qe5 26.gh3 Qd4 27.Kh1 Qd3 28.Nb1 Nh5 (28...h5 29.h4+–) 29.Rg1 (29.Rc1!? Ng3 30.hg3 Qd6+–) 29...Nf4+/– 30.Qe4 (better is 30.h4+/–) 30...Qd4?? (better is 30...Nh3!? 31.Qd3 Nf2 32.Kg2 Nd3+/–) 31.Qd4 (better is 31.Nf5!? Qe4 32.Rg7 Kh8 33.fe4 Nh3+–) 31...cd4 32.h4 (32.Nf5 g6 33.Rg4 Ne2+–) 32...g6+/– 33.Ne4 f5 34.Ng3 Kf7 35.Rc1 Re8 36.Na3+/– d3 37.Kg1+– h5 38.Nc4 Re6 39.Na5 Kf6 40.Rc6 Rc6+= 41.Nc6 Ke6 42.Kf2 Kd6 43.Na5 Nd5? 44.Nf1 f4+= 45.Nb3 Kc6 46.Ne3?? fe3–+ 47.de3 Kb5 48.e4 Nf4 49.Ke3 Kb4?? 50.Nd4?? Kc3–+ 51.e5 d2 (51...d2 52.Kf4 Kd4–+) 0–1. mr5reasons1 (1620) – daktari (1745), gameknot.com, 2012.

8.Qb3 Nf6

9.Nc3 e5 10.e3 b5 11.cb6 Qb6 12.Na4 Qc7 13.Bc3 Nb4 14.Bb4 Qb8 –/+.

9.Nc3 e5 10.e3 b5 11.Nf3 d6 12.cd6 (better is 12.Nb5!? cb5 13.Bb5 Ke7 14.Qa4=) 12...Bd6+= 13.Be2 0-0 14.h3 Be6 15.Qc2 Nb4 16.Qb1 Qa5 17.0-0 Ra8 18.Ng5 Ba2 19.Na2 Qa2 20.Ne4 Qb1 21.Rb1?? (better is 21.Nf6 gf6 22.Rb1–/+) 21…Ne4–+ 0–1. Rush,Bradley – Winter,Malcolm, ZL–2011–0-00923, 2011.

9.Nc3 e5 10.e3 b5 11.Nf3 Be7 12.Bd3 d6 13.Ne4 Ne4 14.Be4 f5 =.

9.Nc3 e5 10.e3 d6 11.d4 ed4 12.ed4 b5 13.cb6 Qb6 14.b5 Nc7 =.

9.Nc3 Qf4 10.Na2 Ne4 (10...d6 11.e3 Qe4 12.d4 Be6 13.Qb2 Bc4 14.Nc3 Qg4=; 10...Qf5 11.d4 (11.Nf3 d6 12.d4 Be6 13.Qb2 Ba2 14.Qa2 Nd5=) 11...b5 12.cb6 Qb5 13.e4 Qb6 14.Bd3 e6=) 11.Nf3 d6 12.e3 Qg4 13.d3 (13.Qc2 Ng5 14.Ng5 Qg5+=) 13...Ng5 (14.Ng5 Qg5=). Stabenow,Juergen – Schmidt,J, Muhlhausen–Buna (year?).

9.Nc3 g6 10.e3 (10.Ne4 Bg7+=) 10...Bg7 (10...e5 11.d4 ed4 12.ed4+=) 11.Ba6 (11.Ne4 b5+=) 11...ba6 12.Nf3 (12.Ne4 Ne4 13.Bg7 Rg8+=) 12...0-0= 13.0-0 a5 (13...d6=) 14.Ne2 (better is 14.ba5!? Qa5 15.Qb6+=) 14...Ba6=+ 15.d3 Nd5 (better is 15...Qb7=+) 16.Bg7+= Kg7 17.ba5 Qa5 18.Qb2 Kg8 19.Ra1 (19.e4 Nb4 20.d4 Nd3+=) 19...Qb5 20.Qa2 (20.Qb5 Bb5 (20...cb5?? 21.Ra6 Nb4 22.Ra3+–) 21.Nc1 Rb8+=) 20...Nc7 (20...Nb4 21.Qa3 Qc5 22.d4=+) 21.Nfd4 (better is 21.Ne5 Bc8 22.Qc2+/–) 21...Qd3=+ 22.h3? (better is 22.Qa5 Rb8 23.Re1–/+) 22...e5–+ 23.Qa5 ed4 24.Nd4 Ne6?? 25.Qa6=+ Qa6 26.Ra6 Nd4 27.ed4+= f5 28.Ra7 Rf7 29.d5 Kg7 30.dc6 dc6= 31.Rf7?? Kf7–+ 32.f4 Ke6 33.Kf2 Kd5 34.g4? Kc5 35.g5 Kd4 36.h4 c5 37.h5 c4 38.h6 c3 39.Kg3 Kd3 40.Kh4 c2 41.Kg3 c1Q 42.Kh4 Qe1 43.Kh3 Qe2 44.Kh4 Qf2 45.Kh3 Qf1 46.Kh4 (46...Qf4 47.Kh3 Qg4 48.Kh2 f4 49.Kh1 f3 50.Kh2 Qg2#; 46.Kg3 Ke2 47.Kh2 Qf3 48.Kg1 Qg4 49.Kh1 Kf1 50.Kh2 Qg2#). uno (1810) – chessplayer64 (1650), ICC, 2003.

9.e3 b6 10.d4 Qb7 11.Bc4 e6 12.Nd2 d5 13.Be2 bc5 14.bc5 Qb3 15.Nb3.

9.e3 b6 10.Bf6 ef6 11.d4 Qb7 12.Nd2 bc5 13.bc5 Qb3 14.Nb3 d6 15.cd6.

9.e3 b6 10.Bf6 gf6 11.d4 (11.Qa3 Qa7 12.d4 bc5 13.bc5 Qb7 14.Nc3 Nb4 15.Qa4) 11...bc5 12.bc5 Qa5 13.Nc3 Qa1 14.Ke2 e6 15.Ne4.

9.e3 d5 10.Nf3 Bg4 11.Be5 Qc8 12.Be2 Nd7 13.Bb2 Bf3 14.Bf3 e5 15.0-0 Be7 (15...b6 16.cb6 Qb7 17.Bg4+=) 16.Bg4 Bf6 17.f4 e4 18.Bf6 gf6 19.d4 Nc7 20.Nc3 Rg8 21.Bf5 h5 (21...Nc5 22.bc5 (22.Bc8?! Nb3 23.Bb7 Kd7=) 22...Qf5 23.Qb7+/-) 22.b5 Ke7 (better 22...Nc5 23.Bc8 Nb3 24.Bb7 cb5 25.Nd5 Kd8+-) 23.Qa4?? (23.b6 Ne6+-) 23...Qa8 (23...Nc5 24.dc5 Qf5 25.bc6+/-) 24.Qa8 (24.Qb4!?+/-) 24...Ra8+= (24...Na8?? 25.Ra1 Nc7 26.Ra7+-) 25.Rb1 cb5 (better 25...Ra3!? 26.b6 Ne6+=) 26.Nb5+/- Nb5 27.Rb5 Ra7 28.Kf2 Nb8 (28...Kd8 29.Kg3+-) 29.Bc8 1-0. zembelek (2040) - Petrovich63 (2015), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

9.e3 Nd5 10.Ba6 ba6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Qb7 13.Nf3 e6 14.0-0 f6 15.d4 d5 16.Nd2 Be7 17.e4 0-0 18.e5 fe5 19.de5 Bg5 20.Nf3 Bh6 21.Nd4 Bf4 22.Ne2 a5 23.g3 Bh6 24.Rb1 ab4 25.Qb4 Qa6 (better is 25...Qf7!? 26.Be1 Ba6+=) 26.Nd4+= g5? (better is 26...Bd7+=) 27.Ra1+– Qd3 28.Nc6 Qe2? (28...Ba6 29.Qb2 Qc4 30.Nd4+–) 29.Qb2 (29.Ne7!? Kh8 30.Bd4 Qe4+–) 29...Qc4 (better is 29...Qb2 30.Bb2 Bd7+–) 30.Ra8?? (better is 30.Ne7 Kh8 31.c6+–) 30...Ba6= (worse is 30...Qc5 31.Bb4 Qc6 32.Bf8 Qa8 33.Bh6+/–) 31.Rf8 Bf8 32.Qa1 Bc5 33.Nd4 Bd4 34.Bd4 Qe2 35.Kg2 Bd3 36.Qc1? (better is 36.h3!?+=) 36...Be4 37.Kg1 h6 (better is 37...Kf7 38.f3 Bf3–+) 38.Qc8= Kf7 39.Qc7?? (better is 39.Qd7 Kg6 40.Qe6 Kh5 41.g4 Qg4 42.Qg4 Kg4 43.e6=) 39...Kg6 40.Qc3 Qd1 0–1. kaasparov – peterhof, kurnik, 2014.

9.e3 d6 10.Ba6 ba6 11.cd6 (11.Nf3 e5 12.Na3 dc5 13.Be5 Qb7 14.Ng5 Nd5 15.e4) 11...Qd6 12.Nf3 e6 (12...Bf5 13.Be5 Qd5 14.Qb2 Qc4 15.Na3) 13.Bf6 (13.Bc3 Qd5 14.Qc2 Bb7 15.0-0) 13...gf6 14.Qc2 Qc7 (14...Rg8 15.0-0) 15.Nc3 Bb4 16.Ne4 Be7 17.0-0 0-0 18.Qc3 e5 19.d4 f5 20.Ng3 e4 (20...f4 21.Ne4 ed4 22.ed4=) 21.Ne5+= c5 22.Nh5 Be6 23.Nc6 cd4 24.Qd4 f6 25.Ne7 Qe7 26.h3 Qd8 27.Qa1 Bc8 28.Qa2 Kh8 29.Qa3 Qe8 30.Rd1+/– Kg8 31.Nf4 Qb5 32.Rd6 Qb1 33.Kh2 Qb5 34.g3 Qc4 35.Kg2 Qf7 36.Qc5 Kg7 37.Rc6+– Qe8 38.Rc7 Bd7 39.Qf5 Rf7 40.Qd5 Bb5? 41.Ne6 Qe6 42.Qe6 Rc7 43.g4 h6 44.Kg3 Bd3 45.h4 Ra7 46.h5 Rf7 47.Qf5 Kg8 48.Qg6 Rg7 49.Qf6 Be2 50.Qe6 Kf8 51.Qh6 Bg4 52.Qf6 Kg8 53.h6 Rf7 54.Qg6 (54.Qg6 Kf8 55.Qg4 Rf3 56.Kg2+–) 1–0. Gavrijski,Dimitar (2140) – Baeckstroem,Mikael (2225), corr ICCF WSTT/3/06/Final, 2009.

9.e3 d6 10.Nf3 Be6N 11.Qa4= (11.Qa3 Nd5 A) 12.cd6 ed6 (12...Qd6 13.b5 Nab4 14.Qa8 Qd8 15.Qb7 Bc8 16.Qa7 Nc2) 13.Ba6 ba6 14.Nc3 Qb7 15.Nd5 Bd5 16.d3 c5; B) 12.Ba6 ba6 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bc4 15.Bb2 e5 16.d3 Bb5) 11...Nd5 (11...dc5 12.Ba6 (12.Be5 Qb6 13.b5 Nc7 14.Na3 Nd7 15.bc6 bc6 16.Bc7 Qc7) 12...ba6 13.bc5+= Nd7 14.d4 Bf5 15.Nc3 a5 16.0-0 e6) 12.Ba6+= ba6 13.0-0 (13.Nc3 Qb7 14.0-0 Nb4 15.Rb1 dc5 16.Qa5 Bf5) 13...f6 (13...Qb7 14.Nc3+= Nb4 15.Rb1 dc5 16.Qa5 Bf5) 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bc4 16.Ra1 (16.Rc1 d5) 16...e5 (16...Qd7 17.Qc2 dc5 18.bc5+=) 17.Qc2+/– d5 18.e4 de4 19.Qe4 Bd5 20.Qe2 Be7 21.d4 e4 22.Nd2 f5 23.Ra6 0-0 24.b5 cb5 25.Qb5 Rb8 26.Rb6 Rb6 27.cb6 Qc6 28.Qc6 Bc6 29.Nc4 Bd5 30.Ne3 Bb7 31.Nf5 Kf7 32.Ne7 Ke7+/– 33.Bb4 Kd7 34.h4 Ke6 35.g4 g6 36.Kh2 Kd5 37.Bc5 e3 38.fe3+– h5 39.gh5 gh5 40.Kg3 Ke4 41.Kf2 Kd3 42.Bd6 Bd5 43.Bf4 Bb7 44.Bg5 Bd5 45.Kg3 Ke4 46.Kf2 Kd3 47.Ke1 Bf3 48.Bf4 Bc6 49.Kd1 Bd5 50.Kc1 Kc3 51.Be5 Kd3 52.Kb2 Ke3 53.Kc3 Ke4 54.Kb4 Kf5 55.Kc5 Ke6 56.Bc7 Bb7 57.Bd8 Be4 58.Bg5 Bb7 59.Bd8 ½–½. Daatselaar,Jan Bart van (2175) – Baeckstroem,Mikael (2225), corr ICCF WSTT/3/06/Final, 2009.

9.Nf3 Nd5 10.Bc3 d6 11.e4 Nc3 12.Nc3 dc5 (12...e5!?=) 13.Ba6+= ba6 14.bc5 e5 15.Qb6 Qb6 16.cb6 f6 (16...Bd6 17.Ke2+=) 17.Na4 (17.Ke2 Bb7+=) 17...a5 (17...Bd6 18.Ke2+=) 18.0-0 (18.Ke2 Ba6 19.Ke3 g6=) 18...Ba6 (18...Bg4 19.b7 Bd6 20.Nc5+=) 19.Ra1 (19.Rc1 Kd7 20.d4 Bd3 21.de5 Be4 22.Rd1 Bd5=) 19...Bb4= 20.d4 Kf7 21.de5 Bb5 22.ef6 Kf6 23.h4 Rb8 24.Kh2 c5 25.Kg3 Ba4 26.Ra4 Rb6 27.Kf4 Rb8 28.Ra1 Ra8 29.e5 Ke7 30.Ra4 g6 31.g4 Rd8 32.Ra1 h6 33.Ke4 Ke6 34.Ke3 Ra8 35.Nd2? Ke5–+ 36.Nc4 Kf6 37.Kf4 Ke6 38.Ke4–/+ Rd8 39.Na5 Rd4 40.Kf3 Kd5 41.Ra4 g5 42.hg5–/+ hg5 43.Ke2 Rd2 44.Ke3 Rb2–+ 45.f4 Bd2 46.Kd3 Bf4 47.Nc4 Rb3 48.Ke2 Rg3 49.Nb6 Kc6 50.Nc8 Kb7 51.Na7 Rb3 52.Ra2 Bb8 53.Rd2 Ka7 54.Rd5 Bf4 55.Rc5 Rg3 56.Rc6 Rg4 57.Kf3 Rg3 58.Ke4 Kb7 59.Rh6 Kc7 60.Kf5 Kd7 61.Rg6 Ke7 62.Re6 Kf7 63.Rh6 Kg7 64.Rg6 Kh7 65.Re6 Rg1 66.Ra6 Bc1 67.Ra8 Kh6 68.Rh8 Kg7 69.Rc8 g4 70.Rc2 g3 71.Rc7 Kh6 72.Kg4 Bb2 73.Re7 Bc3 74.Re3 Be1 75.Re4 Kg6 76.Re8 Bf2 77.Kf3 Kf7 78.Rd8 Be1 79.Rd1 Kg6 80.Rd4 Kh5 81.Re4 Bc3 82.Re3 Bb4 83.Re6 Bf8 84.Re4 Bd6 85.Re2 Kh4 86.Rd2 Bc5 87.Rc2 Rf1 88.Ke4 Bf2 89.Rc7 g2 (89...g2 90.Rh7 Kg3 91.Rg7 Kh3 92.Rh7 Bh4–+) 0–1. Gavrijski,Dimitar (2170) – Baeckstroem,Mikael (2255), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

9.Nf3 Nd5 10.Bc3 d6 11.e4 Nc3 12.cd6 ed6 13.Nc3 b5 14.Be2 g6 (14...Qe7 15.0-0=) 15.0-0 Bg7 16.Rc1 Be6 17.Qa3 Qb7 18.Ra1 Bc8 19.d4 0-0 20.Bd3 Nc7 21.h3 Be6 (21...Ne6 22.Ne2=) 22.Qa7 Qc8 23.Qb6 Bh3 (23...Na8!? 24.Qa6 Qd7=) 24.gh3+= Qh3 25.Ne1 (< 25.Qc7 Qg4 26.Kh2 Qf3–+) 25...Ne6 26.Ne2 Qg4 27.Kf1 Qh3 28.Kg1 Qg4 29.Kf1 Qh4 (29...Qh3 30.Kg1=) 30.f3+= (30.Qc6? Bd4 31.Ng3 Ba1–+) 30...Bf6 31.Nc2 Nf4 32.Nf4+– Qf4 33.Be2 Qh2 34.Ke1 Bg5 35.d5 f5 36.e5 de5 37.Kf1 cd5=+ 38.Qf2 Qh1–+ 39.Qg1 Qg1 40.Kg1 d4 41.Bd3 h5 42.Ra5 Rc8 43.Kf2 Rc3 44.Ke2 h4 45.Rb5 h3 46.Ra5 h2 47.Ra1 Bf4 48.Rh1 Kg7 49.b5 Kf6 50.Ne1 e4! 51.fe4 fe4 52.Be4 Re3 53.Kf1 Re4 54.Nd3 Bd6 55.Nf2 Rh4 (56.Kg2 Kf5–+) 0–1. Bendig,Frank (2090) – Chetvertakoff,Valery (1800), IECG, 2000.

9.Nf3 Nd5 10.Ne5 e6 (< 10...Nab4 11.e4+/–) 11.Nd3 d6 =.

9.Bf6 ef6 10.d4 d6 =.

9.Bf6 ef6 10.e3 b6 11.Qa3 bc5 12.Ba6+/– cb4 13.Qd3 Be7 14.Bc8 Qc8 15.Nf3 0-0 16.Qc2 c5 17.Qe4 Re8 18.d3 Bf8 19.Qd5 d6 20.Nbd2 Qe6 21.Qe6 fe6+= 22.Ke2 d5 23.Rc1 ½–½. Frank,Mario – Blaszczak,Jan, corr 3GMM–59, 1997.

9.Bf6 ef6 10.e3 d6 11.d4 =.

9.Nf3 d6

10.cd6 Qd6 11.b5 =.

10.e3 b6 11.Qa3 Nb8 (11...b5 12.Bf6 ef6 13.d4=) 12.cd6+= ed6 13.Qc1 (13.Bf6!? gf6 14.b5+=) 13...Be7= 14.Be2 0-0 15.0-0 Ba6 (15...Be6 16.b5=) 16.b5 Bb7 17.Nd4 (17.bc6 Rc8=) 17...c5 18.Nf5 d5 (18...Qd7 19.Ne7 Qe7 20.d4=) 19.Ne7 Qe7 20.Qb2 Nbd7 21.Bf3 Ra8 22.Nc3 (22.Rc1 Qe6=) 22...Ne5=+ 23.Be2 (23.Bd5 Ra1 (< 23...Nd5 24.Nd5 Bd5 25.Qe5 Qe5 26.Be5=) 24.Ra1 Nd5–/+) ½–½. Lentner,Gerwald (1690) – Hofmann,Matthias (1855), Wattens op, 1996.

10.e3 dc5 11.Ba6 ba6 12.bc5 =.

10.e3 e5 11.d4 ed4 12.ed4 Nd5 13.Bc3 Qe7 14.Kd1 Qd8 15.Bc4 Nac7 (worse is 15...Nc3 16.Nc3 (worse is 16.Qc3 Be7+=) 16...Be7 17.b5+/–) 16.Re1 Be7 17.Nbd2 (17.Bd2 0-0=) 17...0-0–/+ 18.Kc2 (18.Ke2!?–/+) 18...Bf5–+ 19.Kb2 b5 20.Bf1 Nc3 21.Qc3 Nd5 22.Qa3 Bf6 23.Ne4 dc5 (23...Be4 24.Re4 dc5 25.bc5–+) 24.Nf6 (24.Nc5!? Nb6 25.Qc3–/+) 24...Qf6–+ (24...gf6?! 25.dc5 Re8 26.Rd1+=; 24...Nf6?! 25.dc5 Qd7 26.Kc1–/+) 25.bc5 Bg4 26.Re5 (26.Re4 Qg6 27.Re5 Qh6–+) 26...Qf4 27.Qd3 Bf3 28.gf3 g6 29.h3?! (29.Rd5 cd5 30.Qe3 Qb8–+) 29...Ra8 30.Re4 (30.Rd5 cd5 31.Qe3 Qc7–+) 30...Qh2 (better is 30...Qc7 31.Re1 Qa5–+) 31.Qd2 Qh1 32.Qe1 Kg7 33.Qd1 (33.Rg4–+) 33...Ra2!! 34.Kb3 (34.Ka2 Nc3 Double attack) 34...Rf2 35.Be2 Qh3 36.Re5 (36.Qd3 Qg2–+) 36...Nf4 37.Kb4 Ne2 (better is 37...Re2 38.Re2 Nd5 39.Kb3 Qf3 40.Kc2–+) 38.Re2 Qf3 39.Re1 (39.Rd2 Qd1 40.Rd1–+) 39...Qd5 40.Re5 Qc4 41.Ka5 b4 42.Kb6 Qb5 43.Kc7 b3 (better is 43...Ra2 44.Kd6 b3–+) 44.Qe1 (44.Re3 Qa5 45.Kc8 Qa8 46.Kc7 Ra2–+) 44...Rf6 (44...b2 45.d5 b1Q 46.Qb1 Qb1 47.Re7 Ra2 48.Kd6 Qb3 49.dc6 Qd3 50.Kc7 Ra7 51.Kc8 Re7 52.c7 Qd7 53.Kb7 Qc7 54.Ka6 Qb8 55.c6 Ra7) 45.Rg5 (45.Re8 Qc4 46.Rb8–+) 45...b2 46.Rg1 Re6 47.Qd1 Re7 48.Kd6 Qb7 0–1. Mitrev,Emil (2160) – Voiska,M (2365), 37th Bulgarian Open, 2015.

10.Bf6 ef6 11.cd6 (11.d4!?=) 11...Bd6–/+ 12.b5 Nc5 13.Qe3 Ne6 14.bc6 bc6 15.g3 0-0 16.Bg2 Rd8 17.0-0 Bc5 Black is in command 18.Qc3 Qa7 19.e3 Ba6 20.Rd1 Bf8 (20...Bd3 21.Ne1 Qa4 22.Rc1=) 21.d4 (21.Qc6 Bd3+=) 21...c5= 22.Nbd2 (better 22.d5!?=) 22...cd4–/+ 23.ed4 Nd4 24.Nd4 Qd4 25.Qc1?? (better 25.Qd4 Rd4 26.Ra1–/+) 25...Bb4 (25...Be2 26.Re1 Qd2 27.h3–+) 26.Bf3 (26.Qa1 Be2 (26...Bd2?! 27.Qa6 f5 28.Qa2=+) 27.Qd4 Rd4–+) 26...Bd2 27.Rd2 (27.Qc2–+) 27...Qd2 28.Qc7 (28.Qd2 Rd2 29.Kg2 f5–+) 28...Qd6 (28...Qe1 29.Kg2 Qf1) 29.Qa5 (29.Qd6 Rd6 30.Kg2 f5–+) 29...g6 (29...Qd3 30.Be2 Qb1 31.Kg2 Bb7 32.f3–+) 30.Kg2 Kg7 31.h4 Bc4 32.h5 Bd5 33.hg6 (33.Bd5 Qd5 34.Qd5 Rd5–+) 33...hg6 (33...Bf3 34.Kf3 Qc6 35.Ke3 Qc1 36.Kf3 Qh1 37.Ke3 Re8 38.Qe5 Re5 39.Kd3 Qc6 40.gh7 Qd6 41.Kc4 Rc5 42.Kb3 Qb6 43.Ka4 Ra5) 34.Bd5 Qd5 (34...Qd5 35.Qd5 Rd5–+) 0–1. Markzela (1710) – Saulinchen (2165), lichess.org, 2020.

8.Bc3 b6

9.d4 bc5 10.dc5 (10.bc5 Nf6=) 10...e5 (10...Nf6!?–/+) 11.e3 d6 12.Qa4 dc5?? (better is 12...Qb7=) 13.Ba6+– cb4 14.Be5! Qe5 15.Bc8 Qc7? (15...Qe4 16.Qd1 Bd6 17.Qd6 Qb1 18.Ke2 Qb2 19.Kd3 Qc3 20.Ke4 Nf6 21.Kf3+–) 16.Ba6 (better is 16.Qa8!? g6 17.Bb7 Ke7 18.Bc6 Bg7+–) 16...Nf6 17.Nf3 Be7 (17...Bc5 18.Qc2 Bd6 19.Nd4+–) 18.0-0 0-0 19.Rc1 c5 20.Bc4 Ne4 21.Qc2 Nd6 22.Bd3 Rc8 23.Bh7 Kh8 24.Nbd2 c4 25.Ne5 (25.Bd3 c3 26.Ne4 Kg8+–) 25...b3 26.Qb1 (better is 26.Nb3!? Bf6 27.Nc4 Qc4 28.Qc4 Rc4 29.Rc4 Nc4 30.Bd3+–) 26...Bf6+/– 27.Ndf3 (27.f4 Qa7 28.Kf2 g6 29.Bg6 fg6 30.Qg6 Qg7 31.Qh5 Qh7 32.Qh7 Kh7=) 27...Qa5? (27...c3!? 28.Qb3 Kh7+=) 28.Bf5 Be5? (better is 28...Rc7 29.Nc4! Qf5 30.Qb3 Ne4+/–) 29.Bc8+– (29.Ne5?! Rc5 30.f4 Re5 31.fe5 Qe5+/–) 29...Nc8 (29...b2 30.Rd1 c3+– (30...Nc8?? 31.Ne5 g6 32.Qb2+–)) 30.Ne5 Qe5 31.Rc4 Nd6 32.Rb4 Ne4 (32...g5 33.Qb3 Kg7 34.Qb2 Qb2 35.Rb2+–) 33.Rb3 (better is 33.Re4 Qe4 34.Qe4+–) 33...g6 34.Rb8 Kg7 35.Qb2 Nc3 (35...Qb2 36.Rb2 Kf6+–) 36.Rb3 Ne2 37.Qe2 Qa1 38.Qf1 Qa2 (38...Qa8 39.Qb1 Qd5 40.Rb5+–) 39.Qb1 (39.Qb1 Qb1 40.Rb1+–) 1–0. asckenny (1695) – donfredrico, kurnik, 2013.

9.d4 e5 10.cb6 Qb6 11.de5 Nb4 12.Nf3 (12.Nd2 Nd5 13.Ba1 Ba6+=) 12...Nd5 13.Ng5 (better is 13.Ba1=) 13...Nc3–+ 14.Nc3 Qa5 15.Qc1?? (better is 15.Qb3 d5 16.e3–+) 15...Bb4 (15...Qe5?! 16.Nf3 Qa5 17.Nd2–+) 16.Kd2 Qe5 17.Nf3 Qa5 (better is 17...Qc5 18.e4 Nf6 19.Bd3 Qf2 20.Kd1–+) 18.Kc2 Ne7 (18...Bc3?! 19.Qe3 Ne7 20.Qc3 Qa4 21.Kd2–+) 19.Qe3 (19.Nd1 d6 20.Nb2 Be6–+) 19...0-0 20.Qd3 (20.Nd4–+) 20...Ba6 21.Qd4 c5 22.Qe3 c4 (22...Rb8 23.Qf4 Nc6 24.Kd1 Bc3 25.Qf7 Kf7 26.Ng5 Kg6 27.Nf3 Qa1 28.Kc2 Qa2 29.Kc3 Qb2) 23.h3 (23.h4 Qa3 24.Nb1 Qa2 25.Kd1 Bb5 26.Nc3 Bc3 27.Qc3 Ba4 28.Kc1 Rb8 29.Nd2 Nd5 30.Nb3 Rb3 31.Qc2 Rc3 32.Qc3 Nc3 33.e4 Qc2) 23...Rb8 24.Qe5 Nc6 (24...Qb6 25.Qe3 Bc5–+) 25.Qa5–/+ Ba5 26.Nd5 Nb4 27.Nb4 Bb4 28.e4 Bb5 29.Nd4 (better is 29.Kb2–+) 29...Bc5?? (better is 29...Ba4 30.Kc1 Ba3 31.Kd2 Rb1–+) 30.Nb5+/– Rb5 31.Bc4 Rb4 32.Kc3 Rb8 (32...Ra4 33.Rd1 Ra3 34.Bb3+=) 33.Rd1 Bf2 (33...Rb7 34.Bd5 Ra7 35.Kd3+=) 34.Rd7 Rf8 35.e5 (35.g4 Bg3+/–) 35...Bg3 36.Kd4 h5 37.Ke4 h4 38.Bd5 g6 39.Bc4 Kg7 40.Bb3 g5 (better is 40...Be1!?+/–) 41.Kf5+– Bf4 (41...Be1 42.e6 Bc3 43.Ba4+–) 42.e6 Rb8 (42...Bc1+–) 43.Rf7 Kg8 (43...Kh6 44.e7 Re8+–) 44.e7 Rb3 45.e8Q# 1–0. Trkn – guest1441, ICC, 2004.

9.d4 Nf6 10.Nd2 =.

8.Bc3 d6

9.d4 dc5 10.bc5 e5 11.e3 ed4 12.ed4 Nf6 13.Bc4 Nd5 14.Bd5 cd5 15.Nf3 Bf5 16.0-0 Be7 17.Re1 Bg4 18.Qe2 Be6 19.Ne5 Nb8 20.Na3 Nc6 21.Nb5 Qc8 22.Nd3 0-0 23.Nf4 Nd8 24.Ba5 Qd7 25.Bc7 Nc6 26.Ne6 fe6 27.Qe6 Qe6 28.Re6 Bf6 29.Be5 Kf7 30.Bf6 Ke6 31.Bg7 Rg8 32.Bh6 Kf5 33.f3 b6 34.g4 Kg6 35.Be3 bc5 36.dc5 Kf7 37.Nd4 Ne5 38.Kf2 Rc8 39.Nb5 Rb8 40.Nd6 Ke6 41.Nf5 Rb4 42.h4 Rc4 43.Ke2 Rc2 44.Kd1 Ra2 45.Nd4 Kd7 46.g5 Ra5 47.Bf4 Nc6 48.Nc6 Kc6 49.Bd6 Ra1 50.Kc2 Rh1 51.f4 Rh4 52.Kd3 Rh3 53.Ke2 ½–½. Kazimierski,Tomasz – Zmaster, playchess.de, 2001.

9.d4 e5 10.e3 ed4 11.ed4 Nf6 12.Bd3 Nd5 13.Qd2 Be7 (13...Nc3 14.Qc3 dc5 15.bc5 b6=+ 16.Nf3 bc5 17.0-0 Be7=+) 14.Ne2 0-0 (14...b5!? 15.Be4 Be6 16.0-0 0-0 17.Re1 Qd8=+) 15.0-0 b6 16.Re1 (16.Qc2?! Nab4 17.cb6 Qb6 18.Bh7 Kh8 19.Bb4 Nb4 20.Qe4 Bf6–/+) 16...bc5 17.bc5 dc5 18.Ba5 (18.Bc4 Nab4 19.dc5 Nc3 20.Qc3 Bc5 21.Ng3 Qb6–/+) 18...Qa7 19.Nbc3 Nab4 20.Nd5 Nd5 21.Bc3 (21.Ra1 Be6 22.Qc1 cd4 23.Bd8 (23.Qc6? Bb4) 23...Qc5–/+) 21...Be6 (21...Nc3 22.Qc3 Rd8 23.Rd1 cd4 24.Qc6 g6–+) 22.Ra1 Qd7 23.Bb2 Rb8?! (23...Nb4 24.Be4 f5 25.Bf3 Rd8 26.Qc3 Qd6–/+) 24.dc5 Bc5 25.Qc2 f5?! (25...Bd6 26.Bh7 Kf8 27.Nd4 c5 28.Ne6 Qe6 29.Bf5 Rb2 30.Be6 Rc2 31.Bd5 Be5=+) 26.Qc5 Rb2 27.Ra8 Kf7 28.Rf8 Kg6 29.g4 Nf6? (29...Re2 30.gf5 Bf5 31.Bf5 (31.Be2 Qe6 32.Qc4 Nf6 33.Qe6 Be6 34.Bd3+/–) 31...Qf5 32.Rf5 Kf5 33.Qc6+/–) 30.Nf4 Kh6 31.Qc1 1–0. Sternik,Ryszard – Gross,Gerald, email b4–02–08 (Sternik), 2002.

9.d4 e5 10.e3 ed4 11.ed4 Nf6 12.Nf3 Nd5 13.Qb3 Qe7 14.Kd1 Nac7 15.Bc4 Qf6 16.Re1 Be7 17.Bd2 h6 18.b5 dc5 19.b6 Ne6 20.Bd5 cd5 21.Nc3 Nd4 (21...cd4 22.Nd5 Qf5 23.Bb4 Bb4 24.Re5 Qf3 25.gf3+– (25.Qf3?! Bd6 26.Nc7 Bc7 27.bc7 0-0+–)) 22.Nd4 Qd4 (22...cd4?? 23.Nd5 Qf2 24.Re7 Kf8 25.Kc1+–) 23.Nd5 Bg4 24.f3 Be6 25.Nc7 Kd8 Black plans c4 26.Ne6 fe6 27.Qe6 Bg5 28.Re2 c4 29.Qe5 Qe5 30.Re5 Bd2 31.Kd2 Kd7 32.Rf5 Kc6 33.Kc3 Kb6 34.Rf7 g6 35.Kc4 Rc8 36.Kb3 Rc7 37.Rf4 Kc5 38.Rc4 Kd6 39.Rg4 Rg7 40.Kb4 Ke6 41.h3 h5 42.Rg5 Kf6 43.h4 Rc7 44.Kb5 Rc1 45.g3 Rc2 46.Kb6 Rb2 47.Ka5 Rb3 48.f4 Re3 49.Kb6 Rb3 50.Ka5 Rf3 51.Kb6 Rb3 52.Ka5 Rf3 53.Kb6 Rb3 ½–½. homerus (2135) – jaburr (2020), gameknot.com, 2009.

9.d4 e5 10.e3 ed4 11.Qd4? dc5 12.bc5 Nc5 13.Nf3 Bf5 14.Nbd2 Nf6 –/+.

9.cd6 Qd6 10.e3 (better 10.b5!? cb5 11.Nf3=) 10...Nb4–/+ 11.Bb4 Qb4 12.Nf3 Nf6 13.Be2 g6 14.0-0 Bg7 15.d4 0-0 16.Nbd2 Nd5 17.Qc2 Qc3 18.Bd3 (18.Qb1 Rd8=+) 18...Qc2–/+ 19.Bc2 Nb4 20.Be4 (better 20.Bb3–/+) 20...Bf5?? (better 20...f5 21.Bb1 Be6–/+) 21.Rb1 (21.Bf5!? gf5 22.Rb1+–) 21...Be4= 22.Ne4 Ra8 23.g3 (better 23.g4 f5 24.gf5 gf5 25.Ng3+=) 23...Ra4?? (better 23...f5 24.Nc5 b6 25.Rb4 bc5 26.dc5 e5=) 24.Nc5+– Ra7 25.Rb4 b5 26.d5 (26.Rb1 h6+–) 26...cd5 27.Rb5 e6? (27...h6 28.h3+–) 28.Kg2 (28.Rb8 Bf8+–) 28...Bf8 29.Nd3 Kg7 30.Nd4 h5 31.h4 Bd6 32.Rb6 White gets in control 32...Bf8 33.Ne5 Rc7 (33...Kf6+–) 34.Re6 (better 34.Ne6 fe6 35.Re6+–) 34...fe6+– 35.Ne6 Kf6 36.Nc7 Ke5 37.Nb5 Bc5 38.Nc3 (38.Kf3 Bb6+–) 38...d4 39.ed4 Bd4 40.Ne2 Bb2 41.Kf3 Kf6 (41...Kf5 42.Ke3+–) 42.Nf4 (42.g4 Kf7+–) 42...Ba1 (42...Bd4 43.Nd5 Ke6 44.Ne3+–) 43.Nh3 (43.g4 hg4 44.Kg4 Bd4+–) 43...Bb2 (43...Kf5 44.Ke3+–) 44.Ke4 Ba1 45.f3 (45.Nf4 Kf7+–) 45...Bb2 (45...Bc3 46.g4+–) 46.g4 hg4 47.fg4 Bc3 48.Kf3 (48.g5 Kf7 49.Kf3 Be5+–) 48...Kg7 49.Nf4 Bf6 50.Ng2 (50.g5 Be5+–) 50...Be7 (50...Kh6 51.Kg3+–) 51.g5 Bd6 52.Kg4 Be5 53.Ne3 Bd6 54.Nf1 Bc7 55.Nd2 Bb8 56.Nf3 Bc7 57.Nd4 Bb8 58.Nb5 Kf7 59.Nc3 Kg7 60.Ne4 Kf7 61.Nc5 Be5 62.Na6 (better 62.Nd3!? Bc7 63.h5+–) 62...Bd4? (better 62...Bd6+=) 63.Nb4 (63.Nb4 Be5 64.Nd3+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2790) – ChiefCoach (2590), lichess.org, 2019.

9.e3 e5 10.d4 ed4 11.ed4 Nf6 12.Bd3 Nd5 13.Qd2 Be7 14.Ne2 0-0 15.0-0 Qd8 (15...b6 16.Ng3=+) 16.Rd1 Bg4 17.f3 Be6 18.Qb2 (18.Nf4 Bg5 19.Ne6 fe6=) 18...Ne3 (18...Re8 19.Re1=+) 19.Re1= dc5 20.Ba6 ba6 21.bc5 (21.dc5!? Nd1 22.Qa3 Nc3 23.Nbc3=+) 21...Bh4-/+ 22.g3 Bg5 23.Bd2 Qd5 (23...Qd5 24.Be3 Be3 25.Kg2 Qd7-/+) 0-1. marekt (2145) - jaburr (2400), gameknot.com, 2014.

9.d4 Nf6

10.e3 b5 11.Bd3 =.

10.e3 Nd5 11.Ba6 Nc3 (11...ba6!? 12.e4 Nc3 13.Nc3 e5=) 12.Nc3+= ba6 13.h3 (13.Qa4 e6+=) 13...g6 14.Qa4 Bg7 15.Nge2 0-0 16.0-0 Bd7 (better is 16...d5!?=) 17.Qa6+= Rb8 18.Rb1 Rb7 (18...Bf5 19.e4 Be6 20.b5+=) 19.Qa3 (19.b5 cb5 20.Nd5+–) 19...Qb8+= 20.Qa1 Be6 21.f4 (21.b5 cb5 22.c6 Ra7+=) 21...Bc4 (21...Ra7 22.Qb2 Bc4 23.Qc2=) 22.cd6 (22.Qa4 Qc8=) 22...ed6 (22...Ra7 23.Qb2 ed6 24.Kf2+=) 23.Kf2 (23.Qa4 Qc7=) 23...Qe8 (23...Re7 24.Qb2+=) 24.Ng3 (24.e4 Rb8+=) 24...Re7 25.Re1 h5 26.Qc1 h4 (26...Qb8 27.Nge4+=) 27.Nge4= Qb8 28.Ng5 (28.Nd2 Be6=) 28...d5 (28...Qb4 29.Qd2+=) 29.Nf3= Qb4 30.Nh4 Bf6 (30...Ra7 31.Qc2=) 31.Nf3+= Ra7 32.Kg3 (32.Qd2!?+=) 32...Ra3= 33.Nd1? (33.Nb1 Rd3=) 33...Rb3 (better is 33...Bd4 34.Qa3 Qa3 35.ed4 Kg7–+) 34.Nf2= Rc3 (34...Bb5 35.Ng4 Be7 36.h4=) 35.Qb1 (35.Qd2 Be7+=) 35...Qa3 (better is 35...Rb3!? 36.Qd1 Be7=) 36.Ng4+/– Bg7 37.Qb8 Kh7?? (better is 37...Qf8 38.Qb7 c5+–) 38.Ng5 1–0. Pozanco Romasanta,Marc (1625) – Vinas Serra,Antoni (1760), 3rd Obert d'Escacs Llinars Del, 2009.

10.e3 Bf5 11.b5 Nb8 12.cd6 ed6 13.Nf3 d5 14.Qb3 Nbd7 15.Be2 Be7 16.0-0 0-0 17.Rc1 Qd6 18.Bb2 Ra8 19.Nc3 h6 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 Qa3 22.Qa3 Ba3 23.bc6 bc6 24.Ba6 c5 25.Bb7 Be6 26.Nb5 Bb4 27.dc5 Bc5 28.Kf1 ½–½. Schwertel,Gottfried – Markus,Roland, TKM/SF/02, 2001.

10.e3 g6 11.b5+= cb5 12.Bb5 Bd7 13.cd6 Qd6 14.Bd7 Qd7 15.Nf3 Bg7 16.Ne5 Qd5 17.Qa4 Nd7 18.0-0 Be5 19.de5 0-0 20.Rd1 Ndc5 21.Qg4 Qe6 22.Qh4 (22.Qf3 b5=) 22...Nd7 (22...b5 23.Bd4=) 23.f4 (23.Qg5 b5+=) 23...Nac5 (23...f6 24.Qh6=) 24.Bd4 b6 25.Nc3 Ra8 (25...f6 26.ef6 ef6 27.Qg3=) 26.Rf1 (26.e4 f6+=) 26...f6 (26...Ra3 27.Rb1=) 27.ef6 White launches an attack 27...ef6 28.f5 gf5 29.Ne2 Ra2 (29...Qe4 30.Qg3 Kh8 31.Nf4=) 30.Ng3+= Qd5 31.Qh3 Ne6 32.Nf5+/– Kh8 33.Qg4 Ne5 34.Qg3 Nd7 35.h3 b5 36.Bc3 Rc2 37.Nh6+– Ng5 38.Bf6 Nf6 39.Rf6 (39...Kg7 40.Rf5 Qg2 41.Qg2 Rg2 42.Kg2 Kh6 43.Rb5+–) 1–0. Herrchen,R – Henke,S, PCM–2005–G11.19, 2005.

10.e3 g6 11.Nf3 Bg7 12.Nbd2 0-0 13.Ba6 ba6 14.0-0 Nd5 15.Qc2 Be6 16.Rb1 Rb8 Attacking the backward pawn on b4 17.h3 h6 18.e4 Nc3 (18...Nf4 19.Ra1=) 19.Qc3 a5 (better 19...d5!? 20.e5 Bc8=) 20.ba5+– Rb1 21.Nb1 dc5 (21...f5!? 22.e5 Bd5+–) 22.Qc5+– Qb7 23.Nc3 (23.Qb6 Qa8+–) 23...Qb1?? (better 23...Qb2+–) 24.Nb1 (24.Nb1 Bf8 25.Qc6+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2740) – Estoiko (2705), lichess.org, 2020.

10.Nf3 b6 11.cd6 (11.b5 cb5 12.cd6 (12.e3 bc5 13.Bb5 Nd7 14.d5 Nb4 15.0-0 Qb7 16.Bc4 Nb6 17.Bb5 Bd7=) 12...Qd6 (12...ed6 13.e3 Qc6 14.Be2 Be6 15.0-0 Nc7 16.Qd2 Ne4 17.Qb2 Bc4=) 13.e4 Ne4 14.Bb5 Kd8 15.Ne5 Qf6 16.Nc6 Ke8 17.Qe2 Nc7=; 11.e3 A) 11...dc5 12.dc5 (12.Ba6 Ba6 13.bc5 bc5 14.Nbd2 cd4 15.Bd4 Nd5 16.Ne5 e6 17.Qa4 Nb4–/+; 12.bc5 bc5 13.Ba6 Ba6 14.Nbd2 cd4 15.Bd4 Nd5 16.Ne5 e6 17.Qa4 Nb4–/+) 12...bc5 13.b5 Nb4 14.Ne5 Nd7 15.Nf3 Bb7 16.Nbd2 e6 17.Be2 Nd5+=; B) 11...bc5 12.dc5 dc5 (12...Ne4 13.cd6 ed6 14.b5 Nc3 15.Nc3 Qa5 16.Qd2 d5 17.Nd5 Qa1=) 13.b5 Nb4 14.Ne5 Nd7 15.Nf3 e6 16.e4 Bb7 17.Nbd2 cb5+=) 11...ed6 (11...Qd6 12.Ne5 (12.b5 cb5 13.e4 Ne4 14.Bb5 Kd8 15.Ne5 Qf6 16.Nc6 Ke8 17.Qe2 Nc7=; 12.Nbd2 Nd5 13.Qb3 Nc3 14.Qc3 b5 15.e3 Bb7 16.Ne5 e6 17.Nd3 Nb4=) 12...b5 (12...Ne4 13.b5 Nc3 14.Nc3 Qa3 15.Qd2 Qa1 16.Nd1 cb5 17.e4 Qa4+=) 13.Qb3 e6 14.Nd3 Be7 15.Nd2 Nd5 16.Ne4 Qd8 17.Nec5 Nc5=) 12.b5 cb5 13.e3 b4 (13...Qc6 14.Bd3 Nd5 15.Qd2 Nab4 16.Be2 Na2 17.Bb2 Bf5=) 14.Bb2 Qd7 15.Bd3 Be7 16.e4 (16.Qe2 Nc7 17.0-0 0-0=) 16...0-0 17.0-0 (17.Qe2 Nc7=) 17...Nc7 (17...Bb7=) 18.d5 Na6 19.Nd4 Nc5 20.Bb5 Qc7 21.f3 Nfd7 22.Qd2 Ne5 23.Qb4 Ned3 24.Qc3 Nb2 25.Qb2 Bf6 26.Qd2 Bd4 27.Qd4 f5 28.ef5 Bf5 29.Nd2 Bd7 30.Rb1 Bb5 31.Rb5 Ra8 32.h3 h6 33.Rb4 Rb8 34.Ne4 b5 35.Kh2 Na6 36.Rb3 Qe7 37.Qb2 ½–½. Schmidt,Karl Heinz (2125) – Preusse,Goetz (2235), corr EU/WS/M/019 ICCF, 2010.

10.Nf3 Ne4 11.Qc2 Nc3 12.Qc3 g6 (12...b5 13.e3=) 13.d5 (13.e4 Bg7+=) 13...f6= 14.cd6 (14.e4 dc5 15.bc5 cd5 16.Ba6 ba6 17.ed5 Qb7=+) 14...Qd6 15.dc6 Qb4 16.cb7?? (better 16.Qb4 Nb4 17.cb7 Bb7 18.Nbd2=+) 16...Qb1-+ 17.Kd2 Bb7 18.e3 e5 19.Qa5 (19.Ba6 Qa2 20.Ke1 Qa6 21.Qb2-+) 19...Bb4 20.Ke2 Qc2 21.Nd2 Qd2 0-1. ClayPigeons (2220) - f2f2 (2245), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

8.Bc3 e5

9.e3 d6 10.d4 =.

9.e3 Nf6 10.d4 ed4 11.Qd4 d6 12.Ba6 ba6 13.Nf3 dc5 14.bc5 Be6 15.0-0 Nd7 16.Rd1 Nc5=+ 17.Ng5 Bb3 18.Rd2 Bd5 19.Qg4 Bd6 20.e4 Bh2 21.Kh1 h6 22.ed5? hg5–+ 23.Re2 Kf8 24.f3? Nd3 25.Bg7 Kg7 26.Qg5 Kf8 27.g3 Bg3 28.Kg2 0–1. Crafty 19.01 – Fritz 6, 2004.

9.e3 Nf6 10.Nf3 d6 11.Ba6 ba6 12.d4 Nd5 13.Bd2 Be7 14.0-0 e4=+ Black gets the initiative 15.Ne1 a5 16.f3 Nb4 17.fe4 dc5 18.Nf3 Ba6 19.Rf2 Nd3–+ 20.Qa4 Nf2 21.Ba5 Nh3 22.gh3 Qb7 23.Qd1 White intends d5 23...Qb5 24.Bc7 c4 25.d5 Bc5 26.dc6 Be3 27.Kg2 Qb2 28.Nbd2 c3 29.Be5 Bd2 30.Kg3 0-0 31.Bg7 Kg7 32.Ne5 Be1!? (33.Qe1 c2–+) 0–1. Ewert,Jerzy – Blaszczak,Jan, corr 2. AMM Poland, 1994.

9.e3 Nf6 10.f4 ef4 11.Ba6 ba6 12.Bf6 gf6 =+.

8.Bc3 Nf6

9.Qa4 b5 10.cb6 Qb6 11.e3=.

9.Qa4 g6 10.Na3 (10.Nf3 b5 11.cb6 Qb6=) 10...Bg7 11.e3 0-0 (11...b5 12.cb6 Qb6 13.Nf3=) 12.Nc4 (12.Ba6 ba6 13.Nf3 d6+=) 12...d5 (12...Nd5 13.Bg7 Kg7 14.Qa5=) 13.Be5 Qd8 (13...Qd7 14.Nb6 Qf5 15.Ba6 ba6 16.Nc8 (worse 16.Qc6 Qb1 17.Ke2 Bg4 18.f3 Bf5=+) 16...Rc8 17.Qa6=) 14.Nb6+= Nd7 (14...Nc7 15.d4+=) 15.Nd7 (15.Bg7 Kg7 16.Ba6 Nb6 17.cb6 ba6 18.Qc6 Qd7 19.Qc3 Kg8+=) 15...Qd7+= 16.Bg7 Kg7 17.b5 (17.Ba6 ba6 18.Nf3 f6+=) 17...cb5= 18.Bb5 Qc7 (18...Qf5 19.Qb3=) 19.d4+= e6 (19...Bf5 20.Ne2+= (worse 20.Ba6 Ra8=)) 20.Ba6 (20.Nf3 f6+–) 20...ba6+= 21.Nf3 Qb7 (21...a5 22.0-0 Bd7 23.Qa3+=) 22.0-0 Bd7 23.Qa2 (23.Qa5 Bb5 24.Rb1 f6+=) 23...Bb5 24.Rb1 Qc6 25.Ne5 Qc8 (25...Qc7 26.Qd2+=) 26.Nf3 (26.Qd2 f6 27.Nd3 Qc7+=) 26...f6 (26...Qc6 27.Qa5+=) 27.Ne1 (27.Qa5 Qc6+=) 27...Qc6 (27...Qc7 28.Qa1+=) 28.Nc2 Rb8 29.Na3 (29.Nb4 Qd7+=) 29...Rb7 (29...Bc4 30.Qa1 Rb1 31.Nb1+=) 30.f3 (30.Qa1 Bd3 31.Rb7 Qb7+=) 30...f5 (30...e5 31.Nb5 ab5 32.Qb2+=) 31.Kf2 (31.Qb2 e5+=) 31...h5 (31...e5 32.Kg1+=) 32.Ke1 (32.Kg1 h4+=) 32...Qc7 33.Nb5 ab5 (33...Rb5 34.Rb5 ab5 35.g3+–) 34.f4 (34.Qa6 Kf7+–) 34...Qc6+= 35.Kd2 (35.Kf1 b4+=) 35...Rc7 (35...b4 36.Rb3+=) 36.Qa5 The isolani on b5 becomes a target 36...Rb7 37.Kc3 (37.Qa8 Qd7+=) 37...Kf7 (37...Rb8 38.Qb4+=) 38.Kb4 (38.Kd3!?+=) 38...Ke7= 39.Ra1 Kd7?? (better 39...Qc8!?=) 40.Qa6 (better 40.Qa8 Qc7 41.Qg8+–) 40...Qc7+– 41.Ra5 Ke7 (41...h4 42.h3+–) 42.Rb5+– Rb5 43.Kb5 Kd7 (43...Qb8 44.Kc6 Qd8+–) 44.Qb6 Qc8 (44...h4 45.c6 Kc8 46.Qc7 Kc7 47.Kc5+–) 45.Qd6 (better 45.c6 Ke8 46.Qb7+–) 45...Ke8 46.Qc6 (46.Qc6 Kd8 47.Qc8 Kc8 48.Kc6+–) 1–0. jaddwarrior (1985) – fast phill (1650), ChessWorld.net, 2016.

9.Qc2 Nd5=+ 10.Qb2 Nc3 11.Nc3 b6 (11...e5 12.e3=+) 12.d4 bc5 13.bc5 Qb7 (13...e5 14.e3=) 14.Qb7+= Bb7 15.e3 d6 16.cd6 ed6 17.Nf3 Be7 18.Be2 0-0 19.Kd2 Nb4 20.Rb1 (20.Ra1 c5=) 20...c5 21.Ra1 ½–½. Ziese,Gerhard – Markus, Heiligenhaus–BSW Wuppertal, 1992.

9.e3 b5 10.Nf3 d6 11.d4 Bg4 12.Be2 g6 13.h3 Bf3 14.Bf3 d5 15.Nd2 Bg7 16.0-0 0-0 17.Re1 Nd7 18.Nb3 f5 19.Qa1 Qc8 20.Qa2 Nf6 21.Ra1 Nc7 22.Qa7 Ne4 23.Be1 Bf6 24.Na5 Ne6 25.Qb7 Qb7 26.Nb7 Rb8 27.Na5 Ra8 28.Be4 fe4 29.Kf1 Kf7 30.Bc3 Nd8 31.Ke2 h5? (31...Ra6 32.f3=) 32.Nb3 (better is 32.Nc6 Ra1 33.Nd8 Ke8 34.Ba1 Kd8 35.g4+–) 32...Ra1= 33.Na1 Ke6 34.f3 Kf5 35.g4 hg4 36.fg4 Kg5 37.Be1 e5 38.Nc2 (38.de5 Be5 39.Nb3 Bf6=+) 38...Ne6 39.Bf2? (better is 39.de5 Be5 40.Bf2–/+) 39...ed4–+ 40.Nd4 (40.Kd2 de3 41.Ke3 Nf4–+) 40...Bd4 41.ed4 Nf4 42.Kf1 Nh3 43.Be3 Kg4 44.Kg2 Nf4 45.Kf1 Kf3 46.Bd2 e3 (47.Bc3 g5 48.Be1 Nh3 49.Bc3 e2 50.Ke1 Nf2 51.Kd2 g4 52.Bb2 g3 53.Bc1 g2 54.Kc3 e1Q 55.Kc2 Qe4 56.Kb2 Qd4 57.Ka2 Qc4 58.Kb2 Nd3 59.Kb1 Qc1 60.Ka2 Qb2) 0–1. hal1958 – Mayor, HCL–T062 playchess.de, 2003.

9.e3 b5 10.Nf3 e6 11.Bf6 gf6 12.Qb3 d6 13.d4 e5 14.Nc3 ed4 15.ed4 dc5 (better is 15...Kd8+=) 16.dc5 (better is 16.bc5 Be6 17.Qb2+=) 16...Qf4=+ 17.Na2 (17.Qb1!?=+) 17...Be6–/+ 18.Qa3 (18.Qb2 Ba2 19.Qa2 Qb4 20.Kd1 Nc5 21.Qa8 Kd7 22.Qa7 Ke6–+) 18...Ba2 (18...Qe4 19.Kd2 Bh6 20.Kc3–+) 19.Qa2–/+ Nb4 (19...Qb4 20.Kd1 Nc5 21.Qa8 Kd7 22.Qa7 Ke6 23.Qb6 Qb1 24.Ke2 Qe4 25.Kd1–+) 20.Qa8 Kd7 21.Qb7? (better is 21.Kd1–/+) 21...Qc7–+ (22.Qb6 Qb6 23.cb6 Bc5–+). NN – NN.

9.e3 d5 10.Nf3 Bf5 11.Be2 e6 12.0-0 Nd7 13.Qa4 Nab8 14.Qa7 Bg4 15.d3 e5 16.Nbd2 Be7 17.Ra1 0-0 18.h3 Bh5 19.Ra2 Rc8 (19...Bf6 20.d4+=) 20.Nb3 (20.Qa5 Qa5 21.Ra5 b6 22.cb6 Nb6+/–) 20...h6 (20...e4 21.de4 de4 22.Nfd4 Be2 23.Re2+=) 21.Ra1 (21.Qa5 Qa5 22.Na5 e4 23.de4 de4=) 21...Bf6 22.e4 Bg6 23.Na5 d4 24.Bd2 b5 25.Qc7 Rc7 26.Nb3 Be7 (26...Kf8 27.Ra8+=) 27.Ra8 Rc8 (27...f6 28.Na5+=) 28.Ra7 Kf8 (28...Re8 29.Kf1+=) 29.Nh2 (29.Kf1 f5 30.ef5 Bf5+=) 29...f5+= 30.ef5 Bf5 31.Bg4 Bg4 32.Ng4 h5 33.Nh2 Nf6 (33...Bf6 34.Nf1+=) 34.Nf3 Nbd7 35.Bg5 Ke8 36.Bf6 Bf6 37.g4 g6 38.Kg2 Bd8 39.Nbd2 Bc7 40.Ne4 Bb8 41.Ra6 Kf7 42.Nfg5 Ke7 43.Kg3 Nf6 44.Nf6 Kf6 45.Ne4 Kg7 46.f3 hg4 47.hg4 Kh6 48.g5 Kg7 49.Kh4 Kf7 50.Kg4 Ke7 51.Nf6 Ke6 52.Rb6 Ke7 53.Rb7 Bc7 54.Ra7 Ke6 55.Ne4 Kd7 56.Ra2 Rh8 57.Nf6 Kc8 58.Ra8 Bb8 59.Ra6 Kc7 ½–½. Psion – Psion, 4 min/Zug, 1989.

9.e3 d6 10.d4 g6 (10...b5 11.Bd3=) 11.Qa4 (11.b5 cb5 12.Bb5 Bd7 13.cd6 Qd6 14.Bd7 Nd7+=) 11...Bg7 (11...b5 12.cb6 Qb6 13.d5+=) 12.Nf3 (12.b5 Nb8+=) 12...0-0 13.Ba6 ba6 14.0-0 Nd5 15.Bd2 (15.e4 Nf4=) 15...Qb7 (15...dc5 16.bc5 Bg4 17.Qa6 Bf3 18.gf3=) 16.Rc1 (16.e4 Nf6 17.Nc3 Bg4=) 16...Bf5 17.cd6 ed6 18.Na3 Rc8 19.Nc4 Bf8 (19...Rd8 20.Ra1 c5 21.Qa6 Qa6 22.Ra6 cb4 23.Rd6 Rd6 24.Nd6=) 20.Ne1 (20.Ra1 Bd3 21.Na5 Qb5 22.Qb5 cb5=+) 20...Qb5 21.Qb3 Nf6 22.f3 d5 23.Ne5 a5 24.g4 (24.e4 Be6 25.Qc2 ab4–/+) 24...Be6 (24...a4 25.Qc3 Bd7 26.g5+= (26.Nd7 Nd7 27.e4 de4–/+)) 25.N1d3=+ Nd7 26.Nd7 Bd7 27.Ne5 (27.Nc5 Qe2 28.Qd1 Qd1 29.Rd1 Bc5 30.bc5 a4=) 27...Be6=+ 28.Nd3 ab4 (28...Ra8 29.Nc5 Bc5 30.Rc5–/+) 29.Nb4 (29.Bb4 Rb8 30.Rb1 f5=) 29...Rb8–/+ 30.Rb1 Qe2 31.Rb2 (better is 31.Qc3–+) 31...Qf3 32.Be1 (32.Qc2 Qg4 33.Kf2 Qh3–+) 32...c5 33.Rf2 Qg4 34.Rg2 Qe4 (34...cb4?! 35.Rg4 Bg4 36.Qd5=+) 35.dc5 Bc5 36.Qc2 (36.Rb2–+) 36…Qe3 (37.Kf1 Qf3 38.Qf2 Bf2 39.Bf2 Rb4 40.Ke1 Qg2 41.h4 Re4 42.Kd2 Qf2 43.Kc3 Rc4 44.Kb3 Qc2 45.Ka3 Ra4#) 0–1. Franck,Rudolf – Funke,Theo, NRW–Liga I, 1989.

9.Nf3 Nd5 10.Qb3 b6 (10...d6 11.d4=) 11.d4 d6 (11...Qb8 12.e4 Nc3 13.Nc3 bc5 14.Ba6 Ba6 15.dc5=) 12.b5+= Nb8 (12...Nc3 13.Nc3 Nb8 14.cd6 Qd6 15.bc6 Nc6 16.Qb6+/–) 13.e4 (13.bc6 Be6 14.Bd2 bc5+/–) 13...Nc3+= 14.Nc3 dc5 15.bc6 (15.dc5 e6 16.cb6 Qb6 17.Bd3=) 15...e6 (15...Nc6 16.Nd5 Qa7 17.Qb6 Qa1 18.Kd2 Qa2 19.Ke3 cd4 20.Nd4 Qa3 21.Nb3 e5 22.Qc6 Bd7+–) 16.d5+/– Be7 17.e5 (17.Bd3!?+/–) 17...ed5+= 18.Nd5 Qa7 (18...Qc6?? 19.Bb5 (19.Nb6?! Be6 20.Nd5 Bd5 21.Qb8 Bd8=; < 19.Qb6 Qd5 20.Qb8 0-0–/+; < 19.Ne7 Ke7 20.Be2 Rd8=+) 19...Bd7 20.Bc6 Nc6 21.Nc7 Kd8 22.Qb6+–) 19.Bb5 (19.Qb6 Qa1 20.Kd2 Qa2 21.Ke1 Qd5 22.Qb8 A) 22...Qc6?? 23.Bb5 Qb5 24.Qb5 (24.Qc8 Bd8 25.Nd2 0-0–+) 24...Bd7 25.Qb8 Bd8 26.Ke2+–; B) 22...0-0=) 19...Qa5 (19...Qa1!? 20.Qd1 Qa5 21.Nd2 Bg5 22.c7 Nd7 23.Bd7 Bd7+=) 20.Ke2 Ba6 21.Ba6 Na6? (better is 21...Qa6 22.Ke3 Kf8+–) 22.c7+– (22.Qb6?! Qa2 23.Ke3 Qd5 24.Qa6 0-0+/–; 22.Nb6?! Nb4 23.c7 0-0+/–; 22.Ne7 Ke7 23.Rd1 Nb8+–) 22...Kd7 (22...Nc7 23.Nc7 Kf8 24.Rb1+–) 23.e6 fe6 (23...Kd6 24.c8Q! Rc8 25.Nb6 Kc7 26.Nc8 Kc8 27.ef7 Nc7+–) 24.Ne5 (24...Kc8 25.Ne7 Kc7 26.N5c6+–) 1–0. Kuehn,Peter – Wiedenhoeft,L, corr DDR–Cup5 sf04, 1977.

9.Nf3 Nd5 10.e3 Ndb4 11.Bb4 Nb4 12.Be2 g6 13.0-0 Bg7 14.Qb3 Na6 15.Bc4 0-0 16.Ba6 ba6 17.Nc3 d5 18.cd6 ed6 19.Rb1 Be6 20.Qb6 Qb6 21.Rb6 Bc4 (21...Ra8!? 22.Nd4 Bd4 23.ed4 a5 24.Rc6 a4–/+) 22.Rc6= d5 23.Nd4 (23.d4!?+=) 23...Bd4 24.ed4 Rb8 25.f3 Rb2 26.Rc8 Kg7 27.Rd8?? The isolani on d5 becomes a target (better is 27.d3 Bd3 28.Nd5=) 27...Rd2–+ 28.Nd5?? (28.h3–+) 28...Rd4 29.Rd6 (29.Ne3 Rd8 30.Nc4 Rd4–+) 29...Rd5 30.Rd5 (30.Rc6 Bb5 31.Rc7 Rd1 32.Kf2 Rd2 33.Kg1 a5–+) 30...Bd5 31.Kf2 Kf6 (31...a5 32.Ke3–+) 32.Ke3 Ke5 33.Kd3 (33.f4 Kf5 34.g3 Kg4–+) 33...Kf4 34.Kd4 Bf3! 35.gf3 (35.g3 Kg4 36.Ke5–+) 35...Kf3 36.Kc5 Kg2 37.Kb6 Kh2 38.Ka6 f5 39.Kb5 f4 40.Kc4 f3 41.Kd3 f2 42.Ke2 Kg2 43.Kd1 f1Q 44.Kd2 Qf3 45.Ke1 Qf2 46.Kd1 Kf3 47.Kc1 h5 48.Kd1 h4 49.Kc1 h3 0–1. blaugrana18 – 4210, kurnik, 2014.

9.Nf3 d6 10.d4 b5!? =.

9.Nf3 d6 10.d4 Nd5 11.Qb3 =.

9.Nf3 d6 10.d4 Bf5 11.Nbd2 e6 12.e3 Be7 13.b5 Nb8 14.b6 Qd8 15.cd6 Qd6 16.Nc4 Qd5 17.Be2 Ne4 18.Qa1 0-0 19.0-0 Nd7 20.Nfd2 Nc3 21.Qc3 c5 22.Bf3 cd4 23.Qb2 Qc5 24.ed4 (< 24.Bb7 de3 25.Ne3 Bd3–/+) 24...Qb4 25.Qb4 Bb4 26.Rd1 Bc2 27.Rc1 Bd3 28.Bb7 Nb6 29.Nb6 ½–½. pierre – Kasker, internet, 2006.

9.Nf3 d6 10.d4 g6 11.e3+= Bg7 12.b5 cb5 13.Bb5 Bd7 14.cd6 Qd6 15.Bd7 Qd7 16.0-0 (16.Ne5 Qd6+=) 16...0-0= 17.Qb3 Ne4 18.Ba5 Nb8 (18...Rc8 19.Nc3 Nc3 20.Bc3=) 19.Nbd2 Nd2 20.Bd2 Nc6 21.Rb1 Rb8 22.Qb5 e6 23.Bc3 Qd6 24.Ng5 Qa3 (24...h6 25.Ne4 Qc7 26.Nc5+=) 25.Be1 (25.Ne4 Qa2 26.Qd3 b6+=) 25...Qa6= 26.h3 (26.Qb3 b5=) 26...Qb5 27.Rb5 b6 28.Bc3 Na7 29.Rb3 b5 30.Bb4 Nc6 31.Bd6 Rb7 (31...Rd8 32.Bf4 b4 33.Kf1=) 32.Rc3 Na7 33.Ra3 Bf8 34.Bf8 Kf8 35.Nh7 Ke7 36.Kf1 b4 37.Rb3 Nc6 38.Ke2 f6 39.g4 g5 40.f4 gf4 41.g5 fg5 42.Ng5 Kd6 43.Rb1 Ra7 (43...Kd5 44.ef4 Nd4 45.Kd3=+) 44.ef4 Kd5 45.Nf3 (45.Kd3 Ra3 46.Kd2 b3=) 45...Ra2 46.Kd3 (46.Ke3 Ra3 47.Kf2 b3=) 46...Ra3=+ 47.Ke2 b3 48.Nd2 Nd4 49.Ke3 (49.Ke1 Kc5–/+) 49...b2 50.Kf2 Ra2 51.Ke3 Nc2 52.Kd3 Na3 (53.Re1 Ra1 54.Re5 Kd6 55.Ne4 Ke7–+) 0–1. Buss,Michael – Mongilutz,Jack, corr USCF, 1989.

9.e3 Nd5

10.Ba6 ba6 11.Nf3 d6 12.Ng5 (12.cd6 Qd6 13.Qa4 f6=) 12...Bf5 (12...e5!?=+) 13.e4= Nc3 14.Nc3 Bg6 (14...Bc8 15.cd6 Qd6 16.Qa4=+) 15.Qa4+= Qb7 16.0-0 e5 17.Nf3 Be7 (17...Bh5 18.Qa5=) 18.Rb1 (18.Ra1!? Kd7 19.Qa6 Qa6 20.Ra6+=) 18...0-0 19.d4 ed4 20.cd6?? (20.Nd4 Bf6 21.Rd1 dc5 22.bc5 Qb2=) 20...Bd6 (better 20...Bf6!? 21.e5 dc3–+) 21.Nd4=+ Qb6 22.Nf5 (worse 22.Nc6 Rc8 23.Ne7 Be7–+) 22...Bf5 23.ef5 Be5 (23...Rb8 24.Ne4 Bb4 25.f6=+) 24.Qc2 (24.Ne4 Rd8=) 24...Rb8=+ 25.Na2 (25.Ne4 Qc7 26.Nc5 Qd6=) 25...a5 26.g3 (26.Re1 Qc7 27.ba5 Qa5=+) 26...c5 (26...Bd6!?–/+) 27.b5 Bd4 28.Nc3 c4 29.Na4 Qf6 30.Kg2 c3 31.Rb3 h5 32.Rb1? (better 32.Qd3 Rc8 33.Rb1–/+) 32...Rb5!–+ 33.Rb5 Decoy to b5 33...Qc6 Theme: Double Attack 34.f3 (34.Kf1 Qb5 35.Ke1 Qe8 36.Kf1–+) 34...Qb5 35.h3 (35.Qd1 Qe5–+) 35...Qe5 36.Qd3 (36.Nc3 Bc3 37.g4–+) 36...Qe1 37.Qd4 c2 38.Qd8 Kh7 39.Qg5 c1Q (39...c1Q 40.Qc1 Qc1–+) 0–1. petrobbo (2000) – Arkba (2095), ChessWorld.net, 2012.

10.Qb3 b6 11.d4 Qb7 (11...Qb8 12.Bc4 bc5 13.bc5 Qb3 14.Bb3 Nab4 (14...d6 15.Nf3 dc5 16.0-0 Be6 17.Ba4 Bd7) 15.Kd2 d6 (15...Ba6 16.Bb4 Nb4 17.Nf3 d6) 16.Bb4 Nb4 17.cd6 c5+= 0.32 (17...ed6); 11...e5 A) 12.Bc4 ed4 (12...bc5 13.bc5 ed4 14.ed4 Qb7 15.Nf3 d6 16.Qb7 Bb7 17.Kd2 dc5) 13.ed4 bc5 14.bc5 Qb7 15.Nf3 d6 16.Qb7 Bb7 17.Kd2 dc5; B) 12.Nf3 ed4 (12...bc5 13.bc5 ed4 14.ed4 d6 15.Bc4 Qb7 16.Qb7 Bb7 17.Kd2 dc5) 13.ed4 bc5 14.bc5 d6 15.Bc4 Qb7 16.Qb7 Bb7 17.Kd2 dc5; C) 12.b5 ed4 13.ed4 Nc3 14.Qc3 (14.Nc3 bc5 15.ba6 cd4 16.Na4 Qa5 17.Kd1 Bd6) 14...cb5 15.cb6 Qb7 16.Nd2 Bb4 17.Qe3 Kd8) 12.Bc4 bc5 13.bc5 Qb3 14.Bb3 d6 15.Bd5 (15.cd6 Bf5 16.Bd5 cd5 17.de7 (17.Na3 Kd7) 17...Be7=; 15.Nf3 dc5 16.Kd2 (16.0-0 e6 17.Bc4 Bb7) 16...e6 17.e4 (17.Bb2 cd4) 17...Nf6) 15...cd5 16.cd6 e6 17.Nf3 (17.Nd2 Bd6) 17...Bd6 18.0-0 Bd7 19.Nbd2 Ke7 20.Ra1 (20.e4 Rc8 21.Ba5 f6+=) 20...Rc8–/+ 21.Ra6 Rc3 22.g3 f6 23.Kg2 Rd3 24.Rb6 Rc3 25.e4 Bc6 26.e5 fe5 27.de5 Bc7–/+ 28.Rb4 d4! 29.Rd4 Be5 30.Rb4 Bd6 31.Rb2?? Rd3–+ 32.Rb6 Bd5 33.Rb2 g5 34.h3 h5 35.g4 hg4 36.hg4 Bf4 37.Kf1 Bf3 38.Nf3 Rf3 39.Ke2 Rc3 40.Rb7 Kd6 41.Rb6 Kd5 42.Rb7 e5 43.Rb4 Rc2 44.Kf1 e4 45.Rb5 Kd4 46.Rb7 e3 47.fe3 Ke3 48.Rb3 Ke4 49.Ra3 Be3 50.Ra8 Kf3 51.Rf8 Bf4 52.Re8 Rc1 53.Re1 Re1 54.Ke1 Kg4 55.Kf2 Kh3 56.Kg1 g4 57.Kh1 g3 58.Kg1 Kg4 59.Kg2 Bg5 60.Kg1 Kf3 61.Kh1 Bh6 62.Kg1 Be3 63.Kf1 g2 (63...g2 64.Ke1 g1Q#) 0–1. Zarko,Ivica (2050) – Fercec,Nenad (2475), Open, Zadar CRO, 2004.

10.Qb3 d6 11.d4 e5 12.Bc4 ed4 13.ed4 Nf4 14.g3 Qe7 15.Kf1 b5 16.Bf7 (16.cb6!? d5 17.gf4 dc4 18.Qc4=) 16...Qf7=+ 17.Qf7 Kf7 18.gf4 Bf5 19.Nd2 Nc7 20.Ne2 (20.Ngf3 Nd5 21.Ng5 Ke8=+) 20...Nd5 21.Nb3 Be7 22.Na5 Bd3 23.Bd2 Re8 24.Nc6 Bf6 25.Ne5 de5 26.fe5 Be5 27.Kg2 Bf6 28.Nf4 Nf4 (28...Bc4 29.Rc1–+) 29.Bf4 Re4 (29...Re2 30.Kf3 Bc4 31.c6–+) 30.Kg3 (better is 30.Be3 Bd4 31.Rd1 Be3 32.Rd3–+) 30...Rd4 31.Rc1 Rb4 (32.c6 g5–+) 0–1. Angermann,Immo_Frank – Markus,Roland, DESC, 2000.

10.Qb3 d6 11.e4 Nc3 12.Qc3 dc5 13.bc5 e5 (13...Qf4 14.f3=+) 14.Ba6 ba6 15.Nf3 f6 16.0-0 Be7 17.Qc4 (17.d4 ed4 18.Qd4 Be6=) 17...Qa5 18.Rc1 Qb5 19.d4 Qc4 20.Rc4 ed4 21.Nd4 Bd7 22.Ra4 (22.Kf1 Kf7=+) 22...Bc5 23.Ra6 0-0 (23...Kf7 24.Nb3 Rb8 25.N1d2=+) 24.Nb3=+ ½–½. Mroz,Antoni – Bangiev,Alexander J, corr, 1992.

10.Nf3 Nab4 11.Bb4 Nb4 12.Qb3 Nd5 13.Bc4 e6 14.d4 d6 15.e4 Nf4 16.cd6 Bd6 (worse is 16...Ng2 17.Kf1 Qd6 18.Kg2+/–) 17.e5 Qa5 (17...Ng2?! 18.Kf1 Nf4 19.Qe3=) 18.Qc3 0–1. Hal1958 – Skipper, playchess.de, 2005.

8.e3 Nb4

9.Qa4 Nd5 10.Nf3 b5 11.cb6 Nb6 12.Qc2 Nf6 13.Nc3 e6 14.Ne4 Nbd5 15.Bc4 Ne4 16.Qe4 Nf6 17.Qc2 Be7 18.g4 h6 19.h4 Qa5 20.Bc3 Bb4 21.Bb2 Ba6 22.Ke2 Ke7 23.Ra1 Bc4 24.Qc4 Qc5 25.Qd3 Ng4 26.Rc1 Qd6 27.Rc4= Qd3 28.Kd3 Nf2 29.Ke2 Rb8 30.Kf2 f6 31.h5 Bd6 32.Bc3 Rb5 33.Rh4 Bc7 34.Ke2 Ba5 35.Nd4 Rg5 36.Ba5 Ra5 37.Nf3 g5 ½–½. Azaladze,S (2440) – Pantsulaia,L (2585), 5th Nana Aleksandria Cup, Poti GEO, 2010.

9.Qb3 Nd5 10.Bc4 e6 11.Nf3 Bc5?? (11...Qa5 12.Bd4 Ndf6=+ (12...Bc5?? 13.Bg7 Ngf6 14.Bh8+-)) 12.0-0 (better 12.Bg7 Qb6 13.Bd5+-) 12...Ngf6 (12...Ndf6 13.Rc1-/+) 13.d3 (13.Bd5 Nd5 (worse 13...cd5 14.Rc1+/-) 14.Bg7 Rg8-/+) 13...Nb4 (13...Ne3 14.fe3 b5 15.Bf6 bc4 16.dc4 gf6 17.Nbd2-+) 14.Bc3 Nbd5 15.Bb2 (15.Ba1!?=) 15...b5 (15...Ne3!? 16.fe3 d5-/+ (16...Be3?! 17.Kh1=+)) 16.Bd5-/+ ed5 (worse 16...cd5 17.Rc1 d6 18.Bf6 gf6 19.d4+/- (worse 19.Qb5 Bd7 20.Qb2 Ke7=+)) 17.Be5 (17.Bf6 gf6 18.Rc1 Qa7=+) 17...d6 (17...Qd8 18.Rc1 Be7 19.Nd4-/+) 18.Bb2 (18.Bf6!? gf6 19.Nbd2-/+) 18...Qe7-+ 19.d4 (19.Rc1 Bd7-+) 19...Bb6 20.Nbd2 Be6 21.Rc1 0-0 (better 21...Bd7-+) 22.Rc6=+ Bd8 23.Qb5 (23.Qb4=+) 23...Ne4?? (better 23...Bd7!? 24.Qb7 Bc6 25.Qc6 Ba5-/+) 24.Ba3 Attacks the isolani on d6 (24.Ra6!?+=) 24...Nd2 25.Nd2 Bc7 (better 25...Bd7 26.Qd5 Bc6 27.Qc6 Bc7=) 26.Qb7+/- Rd8?? (better 26...Bd8 27.Qe7 Be7 28.Bd6 Bd6 29.Rd6 Ra8+/-) 27.Rc7+- Rd7 (27...Qe8 28.Qa6+-) 28.Qb8 (better 28.Rc8 Rd8 29.Qe7 Rc8 30.Kf1+-) 28...Rd8 29.Qb7 (29.Re7 Rb8 30.Bd6 Ra8+-) 29...Qe8?? (29...Rd7 30.Rc8 Rd8 31.Qe7 Rc8+-) 30.Bd6! g6?? (30...Rd6 31.Nf3 Combination) 31.Rf7 (better 31.Re7 Qa4 32.Be5+-) 31...Qf7+= 32.Be5?? (better 32.Qb6 Ra8 33.Nb3+=) 32...Qb7-+ 33.g3 (33.h3 Qb2 34.Nf3 Ra8-+) 33...Qb6 (33...Bh3 34.Bd6 Qb2 35.Ba3 Qa1 36.Nb1 Qb1 37.Bc1 Qc1) 34.Kg2-+ Qb3 (34...Ra8 35.Nf3 Qb1 36.h3-+) 35.Nf3?? (better 35.Nb3 Kf7 36.Kf3+=) 35...Qb2 36.Ng5 Qb1 (better 36...Bg4 37.e4 h6 38.Bf6-+) 37.Ne6 Qc2 (better 37...Qe4 38.Kh3 Qf5 39.Kg2 Qe6 40.h3-+) 38.Nf4?? (better 38.Nd8 Qe4 39.Kh3-+) 38...Qd3 (better 38...Ra8 39.g4 Ra2 40.Nh3-+) 39.Ng6 (better 39.Nd3 Kf7 40.f3+-) 39...Qc3 (39...hg6 40.h4 Ra8 41.Bf4 Qe4 42.f3 Ra2 43.Kh3 Qf5 44.g4 Qc2 45.h5 g5 46.Bg5 Qh2) 40.Ne7 (40.Ne7 Kf7 41.Nf5-+). ClayPigeons (2130) - testchess2015 (2065), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

8.Nf3 Nb4=+

9.e3 (9.Qb3 Na6 10.Bd4 f6–/+) 9...b6 (9...d6 10.cd6 Qd6 11.Ne5–/+) 10.cb6=+ Qb6 11.Be2 Nf6 12.0-0 e6 13.d4 (13.Bf6 gf6 14.d4 Ba6=) 13...Be7 14.Nbd2 0-0 15.Nc4 Qb8 16.Bc3 Ba6 17.Qd2? (17.Bb4 Qb4 18.Nce5 Be2 19.Qe2 Qc3–/+) 17...Nbd5 (better 17...Ne4!? 18.Qb2 Nc3 19.Qc3 d5–+) 18.Ba1 Qc7 19.h3 (19.Bb2 Bb5–/+) 19...Ra8 20.Rc1 Bc4 (20...Bb5 21.Rb1–/+) 21.Bc4 Qa5 (21...Rb8 22.Bd3–/+) 22.Qd1 h6 23.Ne5 Bb4 24.Bf1 Qa2 25.Bc4 Qa3 26.Nd3 Bd6 27.Qe1 (27.Bb2 Qa4=+) 27...Bb8 28.e4 Nf4 29.Nf4 (29.Nc5 d5 30.ed5 ed5–/+) 29...Bf4 30.e5?? (better 30.Rb1–/+) 30...Qc1–+ 31.Qc1 Bc1 32.Bc3 Nd5 (32...Ne4 33.Bb4 Ra1 34.Bc5–+) 33.Be1 (33.Bd5 ed5 34.Kf1 Ra2–+) 33...Ra1 34.Kf1 (34.Kh2 Bb2 35.Bd2 Bd4 36.Bd5 cd5–+) 34…Bd2 (34...Bd2 35.Ke2 Be1 36.Bd5 ed5–+) 0–1. BeepBeepImAJeep (2780) – sstrb (2585), lichess.org, 2019.

9.e3 (9.Qb3 Na6 10.d4 d6–/+) 9...e6 (9...d6 10.cd6 Qd6 11.Ne5–/+) 10.Bc3 (better 10.Qa4 Na6 11.Ba6 ba6 12.Be5=+) 10...Bc5?? (better 10...Nd5 11.Bd4 Ngf6–/+) 11.Bg7+– f6 12.Bh8 Kf7 (12...d5 13.d4 Bd6 14.Nc3+–) 13.Be2 (13.Ng5! fg5 14.Qh5 Kf8 15.Qh7 Qb6 16.Bg7 Ke7 17.Qg8 d5 18.Qc8 Kf7 19.Qd7 Be7+–) 13...Qd6 (13...Nh6 14.Qc1 Be7 15.Qb2+–) 14.0-0 (14.d4 Bb6 15.Ne5 Kf8+–) 14...Nd5 (14...Qf8 15.d4 Bd6 16.e4+–) 15.d4 (15.Qc2 f5+–) 15...Bb6 (15...Bb4 16.Qc2 f5 17.Nbd2+–) 16.Nbd2 (16.Qc2 f5+–) 16...Bc7 (16...Nc3 17.Qe1+–) 17.Ne4 (17.Qb1!? f5+–) 17...Qe7 (17...Qf8 18.Qc2 h5 19.Ra1+–) 18.Bd3 (18.Qc2 Ke8+–) 18...d6 (18...Nh6 19.Nh4 Kg8 20.Qh5+–) 19.Qb3 (19.Ng3 Nh6 20.e4 Nf4+–) 19...f5 (19...Nh6 20.Ra1 Qe8 21.Bf6 Nf6 22.Nfg5 Kg7 23.Nf6 Kf6 24.Nh7 Ke7 25.d5+–) 20.Neg5 Kg6 (20...Ke8 21.e4 fe4 22.Be4+– (worse 22.Ne4 Qf8+–)) 21.e4 fe4 (21...Ndf6+–) 22.Be4 Kh5 (22...Kh6 23.Ne5! Kg5 24.Qg3 Kh5 25.Bf3 Kh6 26.Bg7 Qg7 27.Qh4) 23.Ne5! de5 24.Qh3 Kg5 25.de5 (25.Qg3 Kh5 26.Bf3 Kh6 27.Qh3 Qh4 28.Qh4 Kg6 29.Qh5) 25...Be5 (25...Nh6 26.Bd5 ed5 27.Qc8 Kg6 28.Qb7 Kh5 29.Qc6 Be5 30.Qd5 Qd6 31.Qf3 Kg5 32.h4 Kg6+–) 26.Be5 Ngf6 (26...Qf8 27.Qh7 Qf2 28.Kf2 Nge7 29.h4 Kg4 30.Bf3) 27.f4 (27.f4 Nf4 28.Bf4) 1–0. BeepBeepImAJeep (2680) – gianluca1990 (1965), lichess.org, 2017.

7...b5

8.e3 Na6 9.Bc3 =.

8.e3 d6 9.d4 dc5 10.dc5 Nf6 11.Bd3 Bg4 12.Qc2 h6 (better is 12...Nd5!? 13.Bc3 Nd7=) 13.h3+/– Be6 14.Nf3 Bd5 15.Nbd2 e6 (15...Nbd7+–) 16.e4 Bc4 17.Bc4 bc4 18.Nc4 Na6 19.Bc3 Be7 20.0-0 0-0 21.Rd1 Rb8? (21...Qb8 22.Qb1+–) 22.Nb6 (22.Be5 Qb7 23.Bb8 Nb4+–) 22...Qf4? (22...Rb6 23.cb6 Qb6 24.Ne5+–) 23.Qe2 Rd8 (23...Nb4 24.Be5 Qe4 25.Qe4 Ne4 26.Bb8 Bc5 27.Rd8 Kh7+–) 24.Rd8 Bd8 25.Qa6 Qc1 (25...Ne4 26.Be1+–) 26.Be1 Ne4 (26...Qd1 27.Qc8+–) 27.Qe2 (better is 27.Qd3 Ng5 28.Qd8 Kh7 29.Qd3 Kg8 30.Kf1 Nf3 31.Qf3+–) 27...Qb1 28.Kh2 (28.Nd7 g6+–) 28...Bc7 (28...Ng5 29.Nd4 Bc7 30.Kg1+–) 29.g3 Nf6 30.Nd4 Nd5 31.Nc6 (31.Nc6 Bb6 32.cb6 Nb6 33.Bc3+–) 1–0. beciab70 – bedbee, kurnik, 2014.

8.e3 g6?? 9.Nf3 (better is 9.Bh8 d6 10.d4+–) 9...Bg7?? (9...f6 10.d4+=) 10.d4 (better is 10.Bg7 Na6 11.Bh8 Nb4 12.Qb3+–) 10...Nf6= 11.Nc3 d5 12.Be2 0-0 13.0-0 Bg4 14.Nd2 Be2 15.Ne2 Nbd7 16.f4 Ra8+= 17.Bb2 Ng4 18.Qb3 h5 19.h3 Nh6 20.Nf3 Nf5 21.e4 de4 22.Ng5 e6 23.g4 hg4–/+ 24.hg4 Nh6 25.Ne6 fe6 26.Qe6 Nf7 27.Qg6 Ra2 28.Bc3 Re2 29.d5= Nde5 30.fe5 cd5 31.Ra1 Qb8 32.Qc6 Ne5 33.Qd5 Kh7 34.Ra8 Nf3?? 35.Kf1+– Rf2 36.Kf2 Qh2 37.Ke3 Bh6 38.g5! Qg1 39.Ke2 (39.Ke2 Qg2 40.Kd1 Qf1 41.Kc2 Qd3 42.Qd3 ed3 43.Kd3 Ng5 44.Rh8 Kg6 45.Rb8+–) 1–0. Josefsson,K – Langer,W, corr, 1989.

8.Nf3 Na6 9.e3 (9.Bc3 Nf6=) 9...Nb4=+ 10.Be2 Nd5 11.0-0 Ndf6 (11...Qa7!? 12.Bd4 f6=+) 12.d4 e5 (12...d6 13.Qc2=) 13.Nbd2 (13.Ne5 d6 14.cd6 Bd6+=) 13...e4= 14.Ne5 d6 15.cd6 Bd6 16.h3 (16.Qb1 Ne7=) 16...Ne7 17.Qc2 Exerts pressure on the backward pawn 17...Bb7 (17...Bf5!?=) 18.Rc1 Increases the pressure on the backward pawn 18...Qb6 19.Rb1 Ng6 (19...Bc8 20.d5 (worse 20.Ne4 Be5 21.de5 Ne4–/+) 20...Ned5 21.Ne4 Ne4 22.Bb5+=) 20.Ndc4 (20.Nec4 Qc7 21.Nd6 Qd6 22.Ne4 Ne4 23.Qe4 Qe7+–) 20...Qd8 21.Nd6 (21.Ng4 Ng4 22.Nd6 Qd6 23.Qe4 N4e5+=) 21...Qd6 22.Bc3 Nd5 23.Bb2 0-0 24.Qb3 (better 24.Qe4 Ne5 25.de5+=) 24...Ne5–/+ 25.de5 Qg6 26.Bd4 Ra8 (26...Bc8 27.Kh1 Rd8 28.Rc1–/+) 27.Rc1 (better 27.Bb5!? Rd8 28.Bc4=) 27...Ra4 28.Bb5? (better 28.Qc2 h6 29.Qc5=+) 28...cb5?? (better 28...Rb4 29.Bc6 Qc6–+ (29...Bc6?? 30.Qd5 Rb8 31.Qc6 Qc6 32.Rc6+–)) 29.Qb5 (29.Qd5 h6 (29...Bd5?? 30.Rc8) 30.Qb7 Rc4 31.Rc4 bc4 32.Qc8 Kh7 33.Qc4 h5+–) 29...Ra8 (29...Qe6 30.Qa4 f5+–) 30.Qb7 Rd8 (30...Rf8 31.Qd5 Qf5+–) 31.Qd5! (31.Qd5 Re8 32.Qd7+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2600) – caldereto (1835), lichess.org, 2018.

8.Nf3 d6 9.d4 Nf6 10.Nc3 Na6 11.Qb3 Be6 (11...dc5 12.bc5 (worse 12.dc5 Qf4–/+) 12...e5 13.e3 ed4 14.ed4=) 12.Qa3+= Qc8 (12...Bc8 13.e4 dc5 14.dc5+=) 13.e4 dc5 14.dc5 Qb7 15.Be2 Nc5 (better 15...g6!?+–) 16.bc5+– b4 17.Qb2 Bc8 (17...Qa7 18.Nb1 Qc5 19.Nbd2+–) 18.Na4 Ne4 19.Nb6 (19.Bd3 Nf6+–) 19...Nc5 20.Nc8 (20.Qb4 Nd7=+) 20...Qc8 21.Qb4 e6 (21...e5 22.0-0 f6 23.Qc3+–) 22.Qc4 Qa8 (22...f6 23.Bd4 Nb7 24.0-0+–) 23.0-0 Nd7 (23...Qa4 24.Qa4 Na4 25.Ne5+–) 24.Ne5 Ne5 (24...Nb6 25.Qf4 (worse 25.Qc6 Qc6 26.Nc6 Nd5+–) 25...Qa7 26.Bh5+–) 25.Be5 Be7 (25...Ke7+–) 26.Bg7 Rg8 27.Bf3 (27.Bf3 f6 28.Bc6 Qc6 29.Qc6 Kf7 30.Re1 Kg7 31.Qe6+–) 1–0. Trip,R – Sennema,H, Barneveld, 2000.

8.e3 d5

9.Nf3 Nd7 10.Be2+=.

9.Nf3 f6 10.d4+= Bg4 11.Be2 Nh6 12.0-0 e6 13.Nbd2 Be7 14.Qb3 f5 15.Bb2 0-0 16.Qa2 Rc8 (16...Nf7 17.Qa5 Bd8 18.Qc7 Bc7 19.Ra1+=) 17.h3 Bh5 18.Bd3 (18.Ra1!?+/–) 18...Nd7 19.Bc2 g5 20.Ra1 g4 21.hg4 Ng4 22.Nf1 Bg6 23.Qa5 Bf6 24.Qc7 Rc7 25.Ne1 e5 26.de5 Be5 27.Be5 Nde5 28.Ng3 Rf7 29.Ne2 Rf6 30.Ra6 Kf7 31.g3 Ke7 32.Nd4 Kd7 33.Nd3 Nf7 34.Kg2 Ng5 35.Bd1 Nf7 36.Bf3 h5 37.Bd5! cd5 38.c6 Rc6 39.Nc6 (39.Nc6 Bh7 40.Nc5 Kc7 41.Ne7+–; worse is 39.Rc6 Nd6+–) 1–0. Cetwinski,Olgierd (2210) – Andrychowski,Zbigniew (2005), corr Poland–ch42/43 sf3, 1998.

9.Nf3 f6 10.Nd4 e5= 11.Nb3 Na6 (11...Be7=) 12.Qh5 (12.Bc3!?=) 12...g6=+ 13.Qh4 d4 (13...Be6 14.Bb2=+) 14.ed4 Nb4 15.Na3 g5 (15...Qa7 16.Bb2 Qa4 17.Qg3–/+) 16.Qh5 Qf7 17.Qf7 Kf7 18.de5 fe5 (18...Be6 19.Nd4 A) worse 19...fe5 20.Nf3 (worse 20.Ne6 Ke6 21.h4 Bc5–/+) 20...Bg7 21.Ng5 Ke7 22.f4+–; B) 19...Bc5=+) 19.Be5+= Bg7 20.Bd6 (20.Bc3 Bc3 21.dc3 Na6+=) 20...Bb2 (better 20...Be6 21.Na5 Ne7–/+) 21.Be2?? (better 21.Nb5 cb5 22.Bb5=) 21...Ba3–+ 22.Bh5 Ke6?? (22...Kg7!? 23.Be5 Nf6 24.Ke2–+) 23.0-0?? (23.Bg4 Kd5 24.Bf3 Kc4 25.Na5 Kd4 26.Nb3 Kc4 27.Na5 Kd4 28.Nb3 Kc4=) 23...Nd3?? (better 23...Nf6 24.Re1 Kd7–+) 24.Bg4= Kd5 The pressure on c5 grows 25.Bc8 (25.Bf3 Kc4 26.Na5 Kb4 27.Nc6 Kb3+–) 25...Nf6 (25...Nh6 26.Bb7 Nf5 27.Ra1 Nd6 28.cd6–/+) 26.Bf5 (26.Bb7 A) 26...Bc5?! 27.Bc5 Nc5 28.Bc6 Kc6 29.Rc1=; B) worse 26...Nc5 27.Bc5 Bc5 28.Rc1+– (28.Nc5?! Kc5 29.Rc1 Kb6 30.Rc6 Kb7 31.Rf6 Rd8=); C) 26...Re8 27.Ra1 C1) worse 27...Nc5 28.Bc5 Bc5 29.Na5+= (worse 29.Nc5 Kc5 30.f3 Nd5–/+); C2) 27...Bc5 28.Bc5 Nc5 29.Bc6 Kc6=) 26...Bc5 (26...Nc5 27.Bc5 Bc5=+) 27.Bd3 (better 27.Nc5!? Nc5 28.Be7=) 27...Bd6–/+ 28.g3 (28.Be2 g4–/+) 28...h5 (28...Ra8 29.Be2 Ra3 30.Rb1–/+) 29.Re1 Re8 (29...Ra8 30.Re3–/+) 30.Re8 Ne8 31.f3 (31.Bf1 Bb4–/+) 31...Nf6 32.Kg2 (32.Kf2 Bc7–/+) 32...b4 33.Kf1 (33.Bg6 c5–/+) 33…c5 (33...c5 34.Bg6 Be5–/+) 0–1. GuestRXPW – GuestSDVJ, freechess.org, 2016.

8.Nf3 Nf6

9.Qb3 Na6 10.Be5 d6 11.cd6 ed6 12.Bf6 gf6 13.Nc3=.

9.Qb3 e6 10.e3 (10.Bf6 gf6 11.Nc3 Be7+=) 10...d6 11.d4 (11.Bf6 gf6 12.d4 e5+=) 11...d5 (11...Na6!?=) 12.Bd3+= Be7 13.0-0 0-0 14.Nbd2 Nbd7 15.Bc3 Bb7 16.Ra1 Ra8 17.Ra8 Ba8 18.Qa2 Qb8 19.Nb3 g6 (19...Bb7 20.Qc2+=) 20.Qc2 Bd8 21.g3 Bc7 22.Kg2 e5 (22...Bb7 23.Na5+=) 23.Ne5 Ne5 24.de5 Be5 25.Qb2 Nd7 26.e4 Bc3 27.Qc3 Qe5 28.Qd4 f6? (better 28...Qd4 29.Nd4 Ne5+–) 29.ed5+– Qd4 (29...Qe8 30.d6+–) 30.Nd4 cd5 31.Bb5 (31.Nb5?! d4 32.Kf1 Ne5+–) 31...Ne5 32.Ba6 Kf8 33.f4 Nc6 (33...Nc4 34.c6+–) 34.Nc6 Bc6 35.b5 (35.b5 Bb5 36.Bb5+–) 1–0. DEFFM – GuestVSQS, freechess.org, 2018.

9.Be5 d6 10.cd6 ed6 11.Bf6 gf6 12.Nd4 d5 13.Qb3 Bd6 14.Nc3 Bd7 15.e3 Na6 Exerts pressure on the isolated pawn 16.Na2 Rg8 17.g3 h5 18.Bd3 (18.Be2 h4+=) 18...h4 (18...Be5 19.Nc2=) 19.Bf5+= hg3 (19...Be5 20.Bd7 (worse 20.gh4 Bd4 21.Bd7 Kd7–/+) 20...Qd7 21.Ne2+= (worse 21.gh4 Bd4 22.ed4 Qg4–/+)) 20.Bd7 (worse 20.fg3 Bg3 21.Kd1 Bf5 22.Nf5 Bh2–/+; 20.hg3?! Be5 21.Bd7 Qd7+=) 20...Qd7 21.hg3 (worse 21.fg3 Qh3 22.Qc2 Bg3 23.Kd1 Nb8=) 21...Qc7 (21...Be5 22.Ne2+=) 22.Qc2 (22.Qc3 Nb8+–) 22...Nb4 23.Nb4 Bb4 24.Qc6 (24.Nc6 Be7 25.Rh5 Rg5 26.Rh8 Kd7 27.Nb8 Kd6+–) 24...Qc6+= 25.Nc6 Bd6 26.Nd4 b4 27.Rh5 Rg5 28.Rg5 (28.Rh8!? Kd7 29.Nb3+=) 28...fg5= 29.Kd1 Ke7 30.Kc2 Kf6 (30...Bc5!?=) 31.g4 Bf8 32.Nf3 Kg6 (32...Be7 33.Kb3+–) 33.Ne5 Kg7 34.Kb3 Bd6 35.Nd3 f5 (35...Kf6 36.Nb4 Ke6 37.Nc6+–) 36.f3 (better 36.gf5!? Kf6 37.Nb4 Kf5 38.Nd5+–) 36...fg4+– 37.fg4 Kf6 38.Nb4 Ke5 39.d3 Bb4 40.Kb4 d4 41.e4 Kf4 42.Kc5 Kg4 43.e5 Kf5 44.Kd6 g4 45.e6 g3 46.e7 1–0. Dzieniszewski,Andrzej – Zyg, Jelenia Gora, 1976.

7...b6

8.Qa4 bc5 9.bc5 Ba6 (9...e5 10.d4=) 10.Nf3 f6 11.e3 (11.d4 d5+=) 11...Bf1= 12.Kf1 Qb7 13.Ke2 Qa6 (13...Na6 14.d4+=) 14.Qa6+= Na6 15.d4 d6 16.cd6 ed6 17.Rc1 Kd7 18.Nbd2 Ne7 19.Nb3 (19.Bb2 Nd5+=) 19...g6 20.Bb2 (20.Rb1 Bg7=) ½–½. Nordbrink – Walter, Espelkamp–Herford, 1981.

8.Qa4 d6 9.cd6 Qd6 10.Nf3 =.

8.Qb3 d6 9.Nf3 Be6 (9...Na6 10.cd6 Qd6 11.Ne5+=) 10.cd6 (10.Qa3 bc5 11.bc5 Qb7=) 10...ed6 (10...Bb3?? 11.dc7 f6 12.cb8Q Kf7 13.Qb7+–) 11.Qe3 c5 12.b5 (12.bc5 Qc5 13.d4 Qa5 14.Bc3 Qf5+=) 12...Nf6 (12...h6 13.g3 Qa7 14.Na3=) 13.Ng5+= Qe7 14.Ne6 fe6 15.g3 Nd5 (15...d5 16.Bh3 Kf7 17.0-0+–) 16.Qe4 (16.Qb3 Nd7+=) 16...Nd7 (16...Nf6 17.Qa8 Qd8 18.Bh3+–) 17.Bh3 Kf7 18.0-0 N7f6 (18...N5f6 19.Qc6+–) 19.Qf3 Nc7 (19...Qd7 20.e4 Nb4 21.Na3+–) 20.Bf6+– gf6 (20...Qf6? 21.Qb7 Qd8 22.Qb6+–) 21.Qc6 Nd5 (21...f5 22.Bg2+–) 22.Bg2+– Nb4 23.Qb6 Bg7 (23...d5+–) 24.Nc3 d5 (24...Rc8 25.Ra1 Rc7 26.Qb8+–) 25.Ra1 Kg6 (25...Rd8 26.Ra7 Rd7 27.Rd7 Qd7 28.Qc5 Bf8+–) 26.Ra7 (26.Ra7 Qe8 27.Bh3+–) 1–0. GuestTBLL – GuestWJXQ, freechess.org, 2020.

8.Qc1 Na6 9.Nf3=+.

8.Qc1 Nf6 9.e3 Nd5 10.Qa3 e5 (10...d6 11.Nc3=) 11.Bc4 (11.e4 Nf6 12.Qg3 d6 13.cd6 Qd6 (13...Bd6?? 14.Qg7 Rg8 15.Qf6+-) 14.Qe5 Qe5 15.Be5 Nbd7 16.Bf6 Nf6+=) 11...Be7 (11...d6 12.d4=+) 12.Nf3 f6 13.Qb3 (13.d4 bc5 14.bc5 ed4 15.Bd4 d6+=) 13...Ba6 (13...e4 14.Nh4 bc5 15.bc5=+) 14.Bd5 (14.b5 Bc8 15.Bd5 cd5 16.cb6=) 14...cd5= 15.Qd5 (15.d4!?=) 15...bc5=+ 16.bc5 Bc5 17.Nc3 Nc6?? (17...Qa5 18.Na2 Nc6 19.Bb2-/+) 18.Qb3?? (better 18.Qc5 Qb8 19.d4+-) 18...Nb4-+ 19.d4 ed4 20.ed4 Nd3 21.Kd2 Qf4 22.Kc2 Nb4?? (22...Bd6 23.Rb1 Qf5 24.Kd1 Nf2 25.Ke1 Nd3 26.Kd1-+) 23.Kb2 (23.Kd1 Nd3 24.Kc2 Bd6-+ (24...Bd4?! 25.Nd4 Qd4 26.Qb8 Kf7 27.Qh8=)) 23...Nd3 (23...Be7 24.Nd5 Nd5 25.Qd5 Qb8 26.Kc1-/+) 24.Ka2?? (24.Kc2 Bd6 25.Kb1-+) 24...Ke7?? (24...Bd6 25.Kb1 Nf2 26.Re1 Kf8=) 25.Nd5+- (25.dc5 Bc4 26.Re1 Ne1 27.Ne1 Rb8-+) 25...Kd6 (25...Kf8 26.Nf4 (26.dc5?! Qe4 27.Ne3 Qa8+-) 26...Nb4 27.Kb2+-) 26.Nf4 Ra8 27.dc5 (better 27.Qd5 Kc7 28.Qa8 Bc4 29.Kb1 Nf4 30.Rc1+-) 27...Nc5 28.Rd1 (28.Qb6 Ke7 29.Qc5 Ke8 30.Re1 Be2 31.Kb1 Rb8 32.Bb2 Rb6 33.Re2 Re6 34.Qc8 Kf7 35.Qd7 Kg8 36.Qe6 Kf8 37.Ba3) 28...Bd3 29.Kb2 (better 29.Qa3! Ra3 30.Ka3 Ke7 31.Nd3 Nd3 32.Rd3 h5+-) 29...Nb3 30.Rd3 Kc6 31.Rb3 Re8 (31...Ra4 32.Rc3 Kd6 33.Rd3 Ke7 34.Nd4+-) 32.Nd4 Kc5 33.Kc2 Re4 (33...Ra8 34.Bb2+-) 34.Nd3 Kc4 35.Rb4 (35.Rb7 g5+-) 35...Kd5 36.f3 Re8 37.Nf4 Kd6 38.Nf5 Kc7 39.Rc4 Kb6 40.Nd6 Ra8 (40...Re7 41.Nd5 Ka5 42.Bc3 Ka6 43.Ra4) 41.Nd5 Ka5 42.Bc3 Ka6 43.Nc7 (43.Ra4) 43...Kb6 (43...Ka7 44.Bd4 Kb8 45.Na8 Ka8 46.Rc8) 44.Bd4 Ka5 45.Na8 (45.Na8 h6 46.Bb6 Ka6 47.Ra4; 45.Nb7) 1-0. zembelek (2115) - Blitzstream_twitch (2045), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Qc2 d6 9.Nf3 Nf6 10.e3 g6 11.Bf6 ef6 12.Be2 f5 13.Qc3 Rg8 14.cb6 Qb6 15.0-0 Bg7 16.d4 Nd7 17.Rc1 Bb7 18.Nbd2 Ke7 19.Nc4 Qc7 20.Qb3 Rc8 21.Na5 Ba8 22.Ng5 d5 23.Bf3 Nf6 24.Nh3 Qd6 25.Nf4 Rc7 26.Qa4 Nd7 27.Nd3 Nb6 28.Qb3 Kf8 29.Nc5 Kg8 30.g3 Bf8 31.Nd3 Kg7 32.Nc5 Kg8 33.Qd3 Nd7 34.Qa6 Nc5 35.bc5 Qd8 36.Rb1 Kg7 37.Rb6 Qc8 38.Be2 Be7 39.Qc8 Rc8 40.Ba6 Rc7 41.Bb7 Bb7 42.Nb7 g5 43.Na5 f4 44.Nc6 Bf6 45.Kg2 fe3 46.fe3 g4 47.Rb2 Rc6 48.Rb6 Rc7 49.Rd6 Ra7 50.Rd5 Ra2 51.Kf1 Kg6 52.e4 Rd2 53.e5 Bg5 54.Rd6 Kf5 55.c6 Rc2 56.Rd7 Be3 57.d5 Ke5 58.Rf7 Kd5 59.c7 Ke4 60.Rh7 Bd4 61.Re7 Kd3 62.h4 gh3 63.Rh7 h2 64.Rh2 Rh2 65.c8Q Rf2 66.Ke1 Rc2 67.Kd1 Time forfeit 1-0. ZibbitVideos (2295) - norba94 (2310), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

8.Qc2 e6 9.Nf3 d6 (9...Na6 10.Bd4 bc5 11.bc5=) 10.e3 (10.cd6!? Qa7 11.Bd4+=) 10...bc5 11.bc5 dc5 12.Nc3 (12.Be5 Qb7+=) 12...Nd7 13.Ne4 Ngf6 14.Bf6 Nf6 15.Nc5 Bd6 16.Be2 0-0 17.0-0 e5 18.Rc1 g6 19.h3 Bf5 20.Qc3 Nd5 21.Qb3 (21.Qc4 Ra8=) 21...Rb8 22.Qa2 Nb4 23.Qa1 (23.Qc4 Bc5 24.Qc5 Bd3 25.Bd3 Nd3 26.Qc6 Qc6 27.Rc6 h6=) 23...Nc2 (23...Qe7 24.Qa5=+) 24.Qc3= Nb4 25.e4? (better 25.Na6 Na6 26.Ba6=) 25...Na2-+ 26.ef5?? (better 26.Qc2 Nc1 27.Qc1 Bc5 28.ef5-+) 26...Nc3 27.Rc3 Rb1 28.Bf1 Bc5 (28...gf5 29.d3-+) 29.Rc5 Qd6 (29...e4 30.Nh2 Qd6 31.Ra5-+) 30.Rc3 (30.Re5 Qd3 31.Re1 Re1 32.Ne1 Qd2 33.Nd3-+) 30...e4 31.Nh2 gf5 32.g3 (32.Rc2 Rd1-+) 32...f4 (32...Qd2 33.Re3-+) 33.gf4 Qf4 34.Re3 (34.Ng4 f5 35.Rg3 Kf7-+) 34...f5 (34...Rd1 35.Re2-+) 35.Kg2 (35.d3-+) 35...Qg5 (better 35...Kf8-+) 36.Rg3= h6 37.h4 Qg7 38.Bc4 Kh8 39.Rg7 Kg7 40.f3 Rc1 41.Be6 Kf6 (41...Kf6 42.Bc8 Ke5=) 0-1. upep (2025) - kurzeme (2005), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

8.Nc3 Na6=+ 9.cb6 Qb6 10.b5 cb5 11.Qb1 (11.e4 Nc7=+) 11...Nc7 (11...b4 12.Nd5 Qc6 13.e4=+ (13.Nb4?? Nb4 14.Bc3 e6–+)) 12.e3 Ba6 13.Na4 (13.Nf3 b4=+) 13...Qa5 (13...Qg6 14.Qg6 hg6 15.Nc5–/+) 14.Nc5=+ b4 15.Na6 Na6 16.Bd3 (16.Nf3 Nc5=) 16...e6 17.Nf3 Nc5 18.Ke2 (18.0-0 Nd3 19.Qd3 f6=+) 18...Nd3 19.Qd3 f6 20.Rc1 Ne7 21.Bd4 Nc6 22.Ra1 Nd4 23.Qd4 Qb5 24.d3 (24.Ke1 e5 25.Qg4 Qc6–/+) 24...Bc5 25.Qg4 (25.Qb2 0-0–/+) 25...0-0 26.Nd4 Bd4 27.Qd4 b3 28.Qc4 Qe5 (28...Rb8 29.Qb5 Rb5 30.Rb1–+) 29.Rb1–/+ Qh2 (29...b2 30.f4 Qh5 31.Kf2 Qh2 32.Rb2 Qh4 33.Kf3 Qh5 34.Kf2–/+) 30.g3 Ra8 31.Qb3 Qh5 32.Kd2 Qa5 33.Ke2 Qa2 (33...Rc8 34.d4–/+) 34.Rb2 Qb3 35.Rb3 Ra7 36.d4 d5 37.f4 f5 38.Kf3 Kf7 39.Rb1 Kf6 40.Rh1 (40.Rb8 g5–/+) 40...g6 (40...h6 41.g4–/+) 41.Re1 (41.Rh6 Kg7 42.Rh1 h6–/+) 41...h5 42.Rh1 Rh7 43.Rh2 g5 44.fg5 Kg5 45.Rh4 Rg7 46.Rh3 Kh6 47.Kf4 Rg4 48.Kf3 Kg5 49.Rh2 h4 (better is 49...Re4!?–/+) 50.Rh4 Re4 ½–½. Diener,Rudolf – Lietzke,Horst, corr DDR, 1985.

8.d4 Ba6 9.Nf3 Nf6 10.Nbd2 g6 (10...e6 11.Qc2=) 11.h3 (11.d5 cd5 12.Be5 Qc8+=) 11...Bg7 12.g4 (12.Bc3 0-0=) 12...0-0 13.e3 (13.e4 Bf1 14.Rf1 bc5 15.bc5 Qa5=) 13...Nd5 14.Qb3 Bf1 15.Kf1 (15.Rf1 Na6 16.b5 Nab4 17.cb6 Qb6 18.bc6 Qc6-/+) 15...Na6-/+ 16.b5 Nab4 (16...Nc5 17.dc5 Ba1 18.bc6 dc6 19.e4-/+) 17.cb6 (17.e4!? bc5 18.ed5 Nd5 19.b6=) 17...Qb6=+ 18.bc6 Nc6?? (18...Qc6 19.Kg2=+) 19.Kg2?? (19.Qd5 Qc7+-) 19...Rb8?? (better 19...Qa5=+) 20.Qd5+- d6 (20...Qc7 21.Rc1+-) 21.Rb1 Qc7 22.Qc6! Qc6 23.Rb8 Bf8 24.e4 f6 (24...d5 25.e5+-) 25.d5 Qc7 26.Ra8 Kf7 (26...Qb7 27.Ra5+-) 27.Bd4 (27.Nd4 Qb7 28.Ra2 Bh6+-) 27...Bh6 28.Ra7 (better 28.g5!? Bg7 29.gf6 Bf6 30.Bf6 ef6 31.Ra6+-) 28...Qc2 29.g5! Bg5 (29...fg5 30.Be3 Decoy; 29...Bg5 30.Ng5 Double attack) 30.Ng5 fg5 31.Be3 h6 32.h4! Kf6? (32...gh4 33.Bh6 Pinning (33.Bh6 Deflection)) 33.hg5+- hg5 34.Kf3?? (34.Kg3 Qd3+-) 34...Qd3?? (34...Qd1 35.Kg2 Qc2+-) 35.Kg4+- Qe2 36.Kg3 (better 36.Nf3!? Kf7+-) 36...Qh5 (36...g4 37.Kh4+-) 37.Bd4 (37.Bd4 Kf7 38.Ra8 Qh4 39.Kf3+-) 1-0. zembelek (1975) - fokers (1960), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

8.d4 e6 9.Nc3 (9.e4 d5 10.Bd3 de4 11.Be4 Nf6=+) 9...d6 10.cd6 (10.e4 dc5 11.bc5 bc5=+) 10...Bd6=+ 11.Qa4 (11.b5 cb5 12.e4 Nf6=) 11...Bd7 (11...Bh2!? 12.g3 Bg1 13.Rg1 Nf6=+) 12.Nf3= Nh6 13.e3 0-0 (13...Ng4 14.h3 c5 15.Nb5+–) 14.Bd3 c5 15.b5 (15.Qc2 cd4 16.Nd4 f5=) 15...cd4 16.Qd4 e5 17.Qe4 Bf5 18.Qd5 Bd3 19.Qd3 Rd8 20.Ng5 g6 (20...f5 21.Qd5 Kh8 22.Ne6+/–) 21.Qe4 Nd7 22.0-0 Nc5 23.Qh4 Bf8 24.Nce4 Qe7 25.Nc5+= Qc5 26.Ne4 Qe7 27.Nf6?? Kg7 28.f4?? Nf5 29.Qh3? Kf6?? 30.Be5 Ke6+= 31.e4 Qc5 32.Kh1 Qb5 33.ef5 gf5 34.Re1 Qe2?? 35.Qb3 (35…Kd7 36.Qf7 Kc6 37.Qc7 (37.Re2?? Rd1 38.Re1 Re1) 37...Kb5 38.Rb1 (38.Re2 Rd1 39.Re1 Re1) 38...Bb4 39.Qd8+–; 35.Re2?? Rd1 36.Re1 Re1) 1–0. Rancic,Danijela – Todorovic,Violeta (2120), YUG–ch sf (Women), 1995.

8.Bd4 bc5 9.bc5 e5 =+.

8.e4 bc5 9.bc5 e5 10.Nf3 f6 11.Bc4 (11.d4 ed4 12.Nd4 Qe5=) 11...Bc5 12.0-0 (12.d4 ed4 13.Bd4 Bd4 14.Nd4 Qe5=) 12...Ne7 13.Nc3 (13.d4 d5 14.ed5 ed4 15.dc6 Bg4=) 13...Ba6 14.Qb3 (14.Ba6 Na6 15.d4 ed4 16.Nd4 Qd6=) 14...Bc4 15.Qc4 Ba7?? (better is 15...Qd6=+) 16.Nb5!+– (16...Qb6 17.Nd6 Kd8 18.Nf7 Ke8 19.Nh8+–) 1–0. Herrmann – Pfeuffer, corr JBDDR'4232, 1981.

8.e4 d5 9.e5 (9.ed5!? bc5 10.bc5 cd5 11.d4+=) 9...bc5=+ 10.bc5 Qa7 11.Bd4 e6 12.Nf3 Bc5 13.Bc5 Qc5 14.Nc3 Ne7 15.Bd3 Ng6 (15...Nd7 16.0-0=+) 16.0-0 (16.Bg6 hg6 17.Qb3 Qa7=) 16...Nf4=+ 17.Bb1 Ba6 18.Re1 Qb4 19.Re3 Nd7 20.Na2 Qc4 (20...Qb2 21.Nc3–/+) 21.d3=+ Qb5 22.g3 Ng6 23.d4 0-0 24.h4 (24.Nc3 Qb2=+) 24...Rb8 25.Nc3 Qb2 26.Ng5 Ndf8 (26...c5 27.Bg6 hg6 28.Qf3–/+) 27.h5 (27.Bg6 fg6 28.Qf3=+) 27...Ne7 (27...Nh8!?=+) 28.Qf3= Nf5 29.Bf5 ef5 30.Qf5 Rb7 31.h6 (31.Rf3!? Re7 32.h6+=) 31...gh6= 32.e6 fe6 33.Ne6 Rf7 34.Qg4 Ng6 35.Nf4 Kf8 (35...Qc1!? 36.Nd1 Kf8 37.Ne6 Kg8=) 36.Qe6+/– Kg8 (36...Kg7 37.Nh5 Kg8 38.Nf6 Kg7 39.Rf3+/–) 37.Qe8 (37.Ng6?! Qf2 38.Kh1 Qf1 39.Kh2 Qf2 40.Kh1 Qf1 41.Kh2 Qf2 42.Kh1=; 37.Qc6?! Qc1 38.Kh2 Qf1 39.Re8 Nf8+/–) 37...Rf8 38.Qe6 (38.Qc6 Nf4 39.gf4 Kh8 40.Qa6 Rg8 41.Kf1 Qc1 42.Ke2 Qc2 43.Kf3 Qf5+–) 38...Rf7 39.Qe8 (39.Rf3 Qa1 40.Kh2 Nh8+–) 39...Rf8 40.Qe6 Rf7= ½–½. Haralambof,Vladimir – Roth,Rolf, Tel Aviv, 1964.

8.Nf3 d5 9.cd6 ed6 10.e3 Bf5 11.b5 c5 12.Bc4 Nd7 13.Qb3 Nh6 (13...Ne5 14.Ne5 de5 15.f4 ef4 16.0-0+-) 14.0-0+- Ne5 (14...Nf6 15.Bf6 gf6 16.Nc3+-) 15.Ne5 de5 16.e4 Bg6 (16...Be4? 17.Re1 Bg2 18.Re5 Be7 19.Qg3+-) 17.f4 ef4 18.Nc3 f3? (better 18...Qd8 19.Nd5 Ng4+-) 19.Nd5 Qd6 (19...f2 20.Rf2 Qa7+-) 20.Qf3 Qb8 (20...Rg8 21.h4 f6 22.Re1+-) 21.Qh3 (21.h4 f6 22.Nf6 Kd8 23.Qh3+-) 21...Qd8 (21...Kd8+-) 22.Be5 f6 (22...Qd7 23.Qd3 Be7 24.Bg7 Ng4 25.Bh8 Qd6+-) 23.Nc7 (23.Nc7 Qc7 24.Bc7 Be7 25.Qc8 Bd8 26.Qd8) 1-0. PierrE – Donti, internet, 2022.

8.Nf3 Nf6 9.Nc3 bc5 (9...Na6 10.Na4 b5 11.Nb6=) 10.bc5= Na6 (10...e5 11.d4 ed4 12.Qd4=+) 11.e4 (11.d4!?=) 11...Nc5=+ 12.e5 Nd5 13.Nd5 cd5 14.Be2 e6 15.0-0 Be7 16.Nd4 (16.Qc2 Ba6 17.Ba6 Na6 18.Qc7 Nc7=) 16...0-0 17.Nb5 Qb8 (17...Qc6 18.Nd4 Qa8 19.Re1–/+) 18.d4 (18.Qc2 d6 19.Nd6 Bd6=+) 18...Ba6–/+ 19.Nc3 Be2 20.Qe2 Nb3 21.Rb1 Nd4 22.Qe3 Qa7 23.Nd5 ed5?? (better 23...Bc5 24.Ne7 Kh8–+) 24.Bd4= Qa2 (24...Rb8 25.Rc1 (25.Ba7?? Rb1 26.Qc1 Rc1) 25...Qa3 26.Qe1=) 25.Rd1 (25.Rc1 Ra8=) 25...Rb8=+ 26.Qf3 (26.Qe1!?=+) 26...Rb1–/+ 27.g3 (27.h3 d6–/+) 27...Rd1 (27...d6 28.ed6 Rd1 29.Qd1 Bd6 30.Qe1–/+) 28.Qd1 Qc4 (28...d6 29.Qc1 Qa6 30.Qf4–/+) 29.Qd2 (29.Qa1 Bf8–/+) 29...h6 (29...Qb4 30.Bc3 Qb3 31.h3=+) 30.Qb2=+ Bc5 31.e6 (31.Bc5!? Qc5 32.Qb8 Kh7 33.Qb1 g6 34.Qb3–/+) 31...de6–+ (31...Qd4?? 32.Qd4 Bd4 33.e7+–; 31...Bd4?! 32.Qb8 Kh7 33.ef7=+) 32.Bg7 Ba3! 33.Qf6 (33.Qa3 Kg7 Deflection) 33...Qc1 34.Kg2 Qg5 (34...Bf8 35.Bf8 Kf8 36.h4–/+) 35.Qc3 (35.Qg5 hg5 36.Bf6 g4–/+) 35...Qg7–+ 36.Qa3 Qe5 (36...Qd4 37.Qf3–+) 37.h4 (37.Qd3!? Kg7–+) 37...Qe4 38.Kg1 (38.Kf1 d4 39.f3 Qb1 40.Ke2 Qc2 41.Kf1 e5–+) 38...d4 39.Qc1 Kg7 40.Qd2 (40.Qc4 Kg6–+) 40...d3 41.Qc3 (41.Qb2 e5 42.Qc3 Qe2–+) 41...e5 (better 41...Kg6–+) 42.Kh2?? (42.Qc1–+) 42...Qe2 43.Kg1 (43.Kh3 Qf1 44.Kh2 Qf2 45.Kh3 Qf1 46.Kh2 Qe2 47.Kh3 d2–+) 43…d2 (43...d2 44.Qd2 Qd2–+) 0–1. Andrade,L Pasqualini De – Bambino,M A (1950), Circuito Catarinense Aberto 2h K, 2009.

8.cb6 Qb6=+

9.Bc3 Na6 10.b5 cb5 11.Nf3=+.

9.Bc3 Na6 10.Nf3=+.

9.Bc3 d6 10.Na3= e5 11.Nc4 Qc7 12.d4 Nd7 13.de5 Ne5 14.e3 Nf6 15.Nf3 Nf3 16.Qf3 Be7 17.Qg3 0-0 18.Bd3 Be6 19.0-0 Bc4 (19...Nh5!? 20.Qf3 Nf6=) 20.Bc4+= Qd7 21.Rd1 Rd8 22.h3 d5 23.Bd3 Qe6 24.b5 c5 25.Qe5 Qe5 (25...Bd6 26.Qf5+=) 26.Be5+/- Nd7 (better 26...Ne8!?+/-) 27.Bc7+- Rc8 28.b6 Bd8? (28...c4 29.Bf5 Nb6 30.Bb6+-) 29.Ba6 (better 29.Bf5 Nb6 30.Bb6+-) 29...Bc7+/- 30.Bc8 (30.bc7?! Rc7 31.Rd5 Kf8=) 30...Nb6 31.Bb7 Kf8 32.Bd5 Be5 33.e4 c4 34.g3 c3 35.Rc1 (35.Bb3 g5+-) 35...Bd4 (35...Nd5 36.ed5 Ke7 37.Rd1+/-) 36.Kf1+- Na4 37.Ke2 Nc5 (37...Nb2 38.Ra1 Ke7 39.f4+-) 38.f4 Ke7 (38...g6+-) 39.Rd1 c2 40.Rc1 Bf6 (40...h6 41.Rc2 f6 42.Rc4+-) 41.Rc2 (better 41.e5 Be5 42.fe5+-) 41...Nb3 (41...Bd4+-) 42.Rc7 (better 42.Bb3 Kd8+-) 42...Kd6 43.Rf7 Nd4 (43...Nc5 44.Ke3+-) 44.Kd3 Nf5 (44...Nf3 45.Bb3+-) 45.ef5 (better 45.Bc4!? Ng3 46.e5 Be5 47.fe5 Ke5 48.Rg7 Nf5 49.Rh7 Kf6+-) 45...Kd5 46.Rf6! gf6 47.Ke3 Kc4 48.g4 h6 (48...Kd5 49.g5 fg5 50.fg5+-) 49.Ke4 Kc5 50.h4 White prepares g5 50...Kd6 51.g5 hg5 52.fg5 Ke7 53.g6 Kf8 54.h5 (better 54.Kd5 Kg8+-) 54...Kg7 55.Kd5 Kh6 56.Ke6 Kg5 57.Ke7 (57.g7 Kf4 58.h6 Kg5 59.g8Q Kf4 60.h7 Kf3 61.h8Q Ke2 62.Qg2 Kd3 63.Qhh3 Kc4 64.Qd5 Kb4 65.Qhb3) 57...Kh5 58.Kf6 Kg4 59.g7 Kf3 60.g8Q Ke2 If Black now only could play Ke7... 61.Qg5 Kd1 (61...Kd3 62.Ke7 Kc4 63.f6 Kc3 64.Qd5 Kb4 65.f7 Kc3 66.f8Q Kb2 67.Qf6 Kc2 68.Qf2 Kc3 69.Qfd2) 62.Kg6 Kc2 63.f6 Kb1 (63...Kb3 64.Qd5 Kc3 65.f7 Kc2 66.f8Q Kb2 67.Qb4 Kc2 68.Qdd2) 64.f7 (64.Qd2 Ka1 65.f7 Kb1 66.f8Q Ka1 67.Qf1) 64…Ka2 (64...Kc2 65.Qd5 Kc3 66.f8Q Kb2 67.Qb4 Kc2 68.Qdd2) ½-½. zumpili (2310) - NotoriousOne (2360), Rated Bullet game, lichess.org, 2017.

9.Bc3 e6 10.Qa4 Bb7 11.Na3 (11.Qa5 Qd8=) 11...d5 12.e3 White prepares the advance b5 12...Nf6 13.Nf3 Bd6 14.Bd3 0-0 15.Bf6 gf6 16.b5 f5 17.Qh4 f6 18.g4? (18.Nc2 c5 19.Be2 c4=) 18...Rf7?? (18...Ba3 19.gf5 ef5 20.Rg1 Kf7 21.Bf5 A) 21...cb5 22.Rg7 (22.Qh7?! Ke8+/-) 22...Ke8 23.Qh7+-; B) 21...Ke8 22.Qh7 cb5+-) 19.gf5+= e5 20.Be2?? (20.Rg1 Rg7 21.Nc2 Rg1 (worse 21...cb5 22.Qf6 Rg1 23.Ng1+/-) 22.Ng1 Nd7= (worse 22...cb5 23.Qf6 Bc8 24.Qg5 Kh8 25.f6+-)) 20...Qc5 (20...Ba3 21.Rg1 Rg7 22.Qf6 Rg1 23.Ng1 Qc7 24.Qg5 Qg7 25.Qd8 Qf8=+) 21.Rg1 Kf8 22.Ng5 Qc1?? (better 22...fg5 23.Qh6 Ke8=) 23.Bd1+- fg5 24.Qg5?? (better 24.Qh6 Ke8 25.Qd6+-) 24...Ke8-+ 25.Qg8? (25.Qh6 Ba3 26.Qe6 Kf8 27.Qh6 Ke8 28.Qe6 Kf8 29.Qh6 Ke8=) 25...Bf8 26.Qg5 (26.f6 Nd7 (26...Qa3 27.Rg7 Rd7 28.Bh5 Kd8 29.Re7 Qc1 30.Ke2 Qc4 31.Kf3=) 27.Qg4 Rf6 (27...Ba3?! 28.Qe6 Kd8 29.Rg7 cb5 30.Qf7=; 27...Nf6?! 28.Qe6 Be7 29.bc6 Qc6 30.Qe5-+) 28.bc6 Rc6 29.Qh5 Kd8 30.Qh4 Kc8-+) 26...Nd7 (26...Ba3 27.Qh6 Bf8 28.Qe6 Re7 29.Qd6 cb5 30.f6-/+) 27.Qh5 (27.Nc2-+) 27...Nf6 (27...Ba3? 28.Rg7 Bc8 29.Qf7 (29.Rf7?! cb5 30.Rh7 Kd8+/-) 29...Kd8 30.Rg8 Kc7 31.Qe8+-; 27...Qa3 28.bc6 Bc6 29.f3-+) 28.Qg5 (28.Qe2 Ba3 29.f3-+) 28...Ne4 29.Qh4 Qd2 30.Kf1 Qd1 31.Kg2 Rg7 (31...Ba3?! 32.Rd1 cb5 33.f3-+) 32.Kh3 Qf3 33.Rg3 (33.Qg3 Nf2 34.Kh4 Be7 35.f6 Bf6 36.Qg5 Qh3) 33…Nf2 0-1. chessbit (1850) - bronto7 (2260), Rated Rapid game, lichess.org, 2019.

8.Qc2 Na6+=

9.Qc4 bc5 10.bc5 Qa5 11.Bd4=+.

9.Qc4 Nf6 10.e3 (10.Bf6 ef6 11.d4 d6=) 10...d5 (10...bc5!? 11.bc5 Qa5=+) 11.cd6= Qd6 12.b5 cb5?? (better 12...Nb4=) 13.Qc8 (13.Qc8 Qd8 14.Bb5 Nd7 15.Bd7) 1-0. zembelek (2160) - sezwho (2140), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.Bd4 Nb4 10.Qb2 bc5 11.Bg7 Bg7 12.Qg7 Qb8 13.Kd1?? (better is 13.Nc3 Nc2 14.Kd1+/–) 13...Nd3 14.Nc3?? (better is 14.Kc2 Nf2 15.Qh8–/+) 14…Qb3 0–1. Chashchev,Sergey (2395) – Balaian,Alina (2215), St Petersburg RUS, Chigorin Mem, 2013.

8.Qc2 bc5

9.bc5 Ba6 10.Nc3 (10.Nf3 Qd8+=) 10...Nf6= 11.f3 (11.Nf3 d5=) 11...e6 12.Na4 (12.Ne4 Ne4 13.fe4 e5=) 12...Be7=+ 13.Nh3 0-0 (13...Bb5 14.Bf6 Bf6 15.Nc3=+) 14.e4 (14.Ng5 e5=) 14...Bf1=+ 15.Kf1 Na6 16.Kf2 Rb8 17.d4 h6 (17...Rb7=+) 18.Rb1 (18.Bc3!?=) 18...Rb1 (18...Qh2 19.Rb8 Qb8 20.Bc3-/+) 19.Qb1=+ Qa5 (19...Qh2!? 20.Qb7 Nc7=+) 20.Qc2 (20.Nb6 Nb4 21.Nc8 Bf8=) 20...Nb4 21.Qb3 e5 (21...Qb5 22.Kg1=) 22.Bc3+= Nd3 23.Ke3 Qa6 24.d5?? (24.de5 Nc5 25.Qb8 Kh7 26.Nb2-/+) 24...Nc5 25.Nc5 Bc5 26.Kd2 d6?? (better 26...Qf1 27.Qb8 Kh7 28.Qe5 Qg2 29.Ke1 Qh3-+ (worse 29...Qf3 30.dc6 Qe3 31.Kd1 Qh3 32.c7-+)) 27.dc6-/+ Qc6 28.Qc4 (28.Ke1 Bb6-/+) 28...Be3! 29.Kd3 (29.Ke3 Qc4 Discovered attack) 29...Qc4 30.Kc4 Kf8 31.Bb4 (31.Be1 Ke7-/+) 31...Ke7 32.g3 Ke6 33.Kd3 Bb6 34.f4 (34.g4!?-/+) 34...Ng4-+ 35.f5 (35.Ke2 Nh2 36.f5 Kd7-+) 35...Kd7 36.Be1 Kc6 37.Ke2 Nh2 38.Bf2 (38.Bc3 g6 39.fg6 fg6-+) 38...Ng4 (38...Bc5 39.Bc5 dc5 40.Kd3-+) 39.Bb6 Kb6 40.Kf3 Nf6 41.Nf2 Kc5 42.Nd3 (42.Ke3-+) 42...Kd4 43.Nf2 d5 (better 43...Nh7!? 44.Ke2-+) 44.g4 (44.ed5 e4 45.Ke2 Nd5-+) 44…de4 (44...de4 45.Ke2 e3-+) 0-1. zembelek (2100) - onxisback (2125), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.bc5 d6 10.d4 dc5 11.dc5 Qa5 12.Bc3 Qc5 13.e3 Nf6 14.Nd2 g6 (14...Nd5 15.Bc4=+) 15.Qb2 (15.Bc4 Be6=) 15...Nbd7=+ 16.Bd4 Qa7?? (better 16...Qd6=+) 17.Ba7+- 1-0. zembelek (2095) - kurzeme (2000), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.bc5 e5 10.Nf3 f6 11.d4 ed4 12.Bd4 Na6 13.e3 Qa5 14.Nbd2 Nc5 15.Bc4 d5 16.Ba2 Ba6 17.Kd1 Nh6 18.Nb3 Nb3 19.Qc6 Kf7 20.Bb3 Bc4 21.Bc4 dc4 22.Qc4 Kg6 23.Ke2 Qh5 24.h3 Nf7 25.g4 Qa5 26.Nh4 1-0. zembelek (2080) - medmarilia (2095), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.d4 bc5

9.bc5 Ba6 10.g3 d5 11.cd6 ed6 12.Bg2 Nf6 13.Nf3 Be7 14.0-0 0-0 15.Re1 Nbd7 16.e4 Rb8 17.Qa4 Bd3 18.Nc3 Nb6 19.Qa5 (19.Qd1!? Bc4 20.Qc2=) 19...Ra8–/+ 20.Qg5 Ne4 (20...Be4 21.Ne4 Ne4 22.Qf4–/+) 21.Qe3=+ Nc3 22.Bc3 Nd5?? (better 22...Bb5=+) 23.Qd3+– Ra3 24.Rc1 Qa7 25.Nd2?? (25.Qc4 Nc3 26.Rc3 Ra1 27.Bf1 c5+–) 25...Nc3?? (better 25...Rc3 26.Rc3 Qa1 27.Nf1 Qc3=+) 26.Rc3+– Ra1 (26...d5 27.Nf3 Ra1 28.Bf1+–) 27.Bf1 c5 28.dc5 dc5 29.Kg2 g6 (29...Qa8 30.Nf3+–) 30.Nb3 Re1 (30...Ra2 31.Qd5 Kg7 32.Rf3+– (32.Nc5?! Ra5+–)) 31.Be2 (31.Qd5 Bf8+–) 31...Qa2 32.Rc2 Qb1 33.Qc4 Rg1 (33...Rh1 34.Nc1 Re1 35.Bf3+–) 34.Kf3 (34.Kh3 Rh1 35.Bf3 Rg1+–) 34...h5 35.Rc1?? (better 35.Nc5!? Rh1+–) 35...Qf5?? (better 35...Rc1 36.Nc1 Bg5=) 36.Ke3+– Rg2 37.Bf3 (better 37.f4!?+–) 37...Rh2+– 38.Rh1 (38.Ke2 h4 39.g4 Qe5 40.Kf1 Qb2+–) 38...Rh1 (better 38...Qg5!? 39.Ke2 Qg3 40.Rh2 Qh2=) 39.Bh1+– Kg7 40.Bd5 (40.Bd5 Qe5 41.Kd3+–) 1–0. Trkn – Henno Brandsma, itsyourturn.com, 2000.

9.bc5 d6 10.cd6 ed6 11.e3 Nf6 12.Nf3 Bg4 13.Be2 Be7 (13...d5 14.Qc2=) 14.Nbd2 (14.Nc3 d5=) 14...0-0 (14...Bf3 15.Bf3 d5 16.Qc2=) 15.0-0 Nbd7 16.Qa4 (16.Qc2 Ra8+=) 16...Nb6= 17.Qc2 c5 (17...Ra8 18.e4=) 18.Rc1 Bh5 (18...Rc8 19.e4+=) 19.Nb3 (19.dc5!? Qc5 20.Qb1+/-) 19...Bg6= 20.Qc3 Nfd5 21.Qa5 Ra8 22.Qb5 (22.Qd2 c4 23.Na5 Nf6 24.Nc4 Nc4 25.Bc4 Ra1 26.Bf7 Bf7 27.Ra1 Bd5+=) 22...Qd7 23.dc5 Qb5 24.Bb5 dc5 25.Be5 (better 25.Ne5=) 25...c4 (better 25...f6!? 26.Bg3 Ra2=) 26.Bc4+= Rc8 (26...f6 27.Bg3+=) 27.Bd5 (27.Bb5 Rc1 28.Nc1 f6+/-) 27...Rc1 28.Nc1 Nd5 29.h4 Be4 30.Nd2 Bg6 31.g3 f6 32.Bd4 Nb4 33.f3 Nd3 34.Ne2 Ne5 (34...Bb4 35.Nc3+/-) 35.Kf2 Bb4 (35...Nd3 36.Kf1+/-) 36.Nb3 (36.Be5!? fe5 37.Nc4+/-) 36...Nd3+= 37.Kg2 (37.Kf1!?+=) 37...Ne1= 38.Kf2 Nd3 39.Kf1 h5 40.Nbc1 Nc1 41.Nc1 Bd2 42.Ne2 Bd3 43.Kf2 Bb4 (43...Bc4!?+/-) 44.Nf4+- g6?? (44...Bc2+-) 45.Nd3 Be7 46.f4 Kf7 47.e4 g5 (47...f5 48.e5+-) 48.hg5 fg5 49.f5 h4 50.gh4 gh4 51.e5 h3 (51...Bg5 52.Kf3 h3 53.Kg3+-) 52.Kg3 1-0. zembelek (2040) - kurzeme (2010), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.bc5 Nf6 10.Nd2 Qa5+=.

9.bc5 Nf6 10.Nf3 d5 11.cd6 Qd6 (11...ed6!? 12.Qc2 d5=) 12.Nbd2 g6 (12...Bf5 13.Ne5+=) 13.e4+/– Qc7 14.Bc4 Bg7 15.0-0 0-0 16.Qc2 Ba6 17.Ba6 Na6 18.Rc1 Rc8 19.Qc4 Qb6? (better is 19...Nb8+/–) 20.Ne5+– c5 (20...Rc7 21.Nf7 Nd5 22.Ng5+– (22.ed5?! cd5 23.Qf1 Kf7+=)) 21.Qf7 Kh8 22.Qe7 (22...Qb4 23.Ndc4+–) 1–0. marekt – fast_phill, ChessWorld.net, 2004.

9.dc5 d6 10.cd6 Qd6 11.Qd6 ed6 12.Nf3 d5 13.Bc3 Nf6 (13...Na6 14.b5 cb5 15.e3–/+) 14.e3 Ne4 15.b5 Bd7 16.bc6 Nc6 17.Bd3 Nc3 18.Nc3 Bb4 19.Kd2 Ke7 20.Kc2 Rc8 (better 20...Be6!?=) 21.Nd5+– Kd6 22.Nb4 Nb4 23.Kd2 Nd3 24.Kd3 Bb5 25.Kd2 Ke6?? (better 25...Ra8 26.Rd1 Ba4+–) 26.Nd4+– Kd5 27.Nb5 Rb8 28.Nd4 Rb2 29.Nc2 Ke4 30.Ra1 f5 (30...Ke5 31.f4 Kf6 32.Kc3+–) 31.Ra4 (better 31.Ra5 Rc2 32.Kc2 f4+–) 31...Ke5 32.Ra5 (32.Ra6 g6+–) 32...Kf6 33.Kd3 Rb1 (33...h6 34.Ra6 Kf7 35.f3+–) 34.Nd4 Rd1 (34...g6 35.Ra6 Kg5 36.Ne6 Kf6 37.h4+–) 35.Ke2 Rg1 36.Rf5 Ke7 37.g3 g6 (37...Rh1 38.Rh5 h6 39.e4+–) 38.Ra5 Rg2 (38...Kf7 39.Ra7 Kg8 40.e4+–) 39.h4 (better 39.Nf3 h5 40.Kf1 Rh2 41.Ra7 Kf6 42.Nh2 g5+–) 39...g5 (39...Rg1 40.Ra7 Ke8 41.Rh7+–) 40.Rg5 (40.Rg5 Rh2 41.Rg7 Kf8 42.Rh7+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2610) – arjelol (2400), lichess.org, 2015.

8.d4 d6

9.Qc2 Na6 10.Bc3 bc5 11.dc5 dc5 12.bc5 Nc5 13.Bg7 Bg7 14.Qc5 Qb7 15.Nd2 Qb2 16.Qc6+= Kd8 17.Qd5 Bd7 (better 17...Ke8 18.Qb3 Qb3 19.Nb3 Bc3 20.Kd1 Nf6=) 18.f3?? (18.Qa5!? Kc8 19.e4 Qc1 20.Ke2+/-) 18...Bd4 (18...Qc1 19.Kf2=) 19.e3 (19.e4 Qa1 20.Ke2 Nf6=) 19...Be3 20.Nc4?? (20.Qa8 Kc7 21.Qa5 Bb6=+) 20...Qc1 (better 20...Qf2 21.Kd1 Qf1 22.Kc2 Qg2 23.Kd3 f6 24.Qa8 Bc8 25.Qa5 Ke8 26.Qh5 Kf8-+) 21.Ke2= Ba7 22.Ne5 (22.Qa5 Ke8 23.Qa7 Qc4 24.Kf2 Qc2 25.Ne2=) 22...Qc7 (better 22...Qe3 23.Kd1 Nf6 24.Qa5 Bb6-/+) 23.Nf7?? (better 23.Qa8 Bb8 24.f4=) 23...Ke8-+ 24.Nh8 Qc2 25.Ke1 (25.Qd2 Bb5 26.Ke1 Bf2 27.Kf2 Qd2 28.Be2 Qd4 29.Kg3-+) 25…Bf2 0-1. ClayPigeons (2155) - DrakasLT (2200), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

9.Qc2 Na6 10.Bc3 bc5 11.dc5 dc5 12.bc5 Nc5 13.Bg7 Bg7 14.Qc5 Nf6 15.Nd2=+.

9.Qc2 Na6 10.Bc3 bc5 11.dc5 dc5 12.bc5 Nc5 13.Bg7 Bg7 14.Qc5 Nh6 15.e4 0-0 16.Bc4 Qb8 (16...Qf4 17.Bd3=+) 17.Nd2= Ng4 18.h3 (18.Ngf3 Ne5=) 18...Ne5=+ 19.Ne2? (19.Ngf3 Nf3 20.gf3 Qb2-/+) 19...Nc4 (better 19...Qb2 20.f4 Qa1 21.Kf2 Ng4 22.hg4 Qh1 23.Qe7 Bg4-/+) 20.Qc4=+ Be6 (20...Qd6 21.f4=+) 21.Qc6= Rc8 22.Qa6? (22.Qa4 Bh6 23.g4 Bd2 24.Kd2 Qb2 25.Ke3 Bc4-+) 22...Bh6?? (better 22...Qb2-+) 23.f4 (better 23.Qa5!?=+) 23...Bf4-/+ 24.Nf4 Qf4 25.Qa1?? (25.Ke2 Qg3 26.Rg1-+) 25...Qe3 26.Kd1 Rd8 (better 26...Bb3 27.Nb3 Qb3 28.Ke1 Qg3 29.Kd2 Qf2 30.Kd3 Rd8 31.Qd4 Rd4 32.Kc3 Qd2 33.Kb3 Rb4 34.Ka3 Qb2) 27.Qb2 (27.Qa5 Bb3 28.Kc1-+) 27...Bb3 28.Kc1 Rc8 29.Kb1 Qd3 30.Ka1 Ra8 (30...Ra8 31.Qa3 Qc3 32.Kb1 Qc2 33.Ka1 Ra3) 0-1. zembelek (2120) - GMTolia (1990), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

9.cd6 ed6 10.Nc3 d5=+ 11.b5 (11.Qb1 Nf6=+) 11...Nf6= 12.e3 (12.Nf3 Bb4 13.Qb3 c5=+) 12...Bb4 13.bc6 Nc6 14.Bb5 (14.Bd3 0-0 15.Nge2 Be7=+) 14...0-0=+ 15.Nge2 Bg4 (15...Bd6 16.Ng3=+) 16.Qb3= Attacking the isolated pawn on d5 16...Be2 (16...Rc8 17.f3 Bf5 18.g4=) 17.Ke2 Bd6 (better 17...Bc3 18.Qc3 Rc8=) 18.Nd5+– Nd5 19.Qd5 Nb4 20.Qb3 (20.Qe4 Rc8 21.Rd1 g6+–) 20...Qb7 (20...Qe7 21.g3 Qe4 22.Rd1+=) 21.f3+– Rc8 (21...Qe7 22.h4+–) 22.Bc3 Qe7 (22...Qd5 23.Qd5 Nd5 24.Bd2+–) 23.h4 (23.Bb4 Bb4 24.Rb1 Ba5+–) 23...Nc2 (23...Nd5 24.Qd5 Rc3 25.Qa8 Qf8 26.Ra1+–) 24.Qc2 Bb4 25.Qe4 Rc3 26.Qa8 (26.Bd3 g6+–) 26...Qf8 27.Qf8 Kf8 28.Bd3 (28.g4 g6+–) 28...Ra3 29.f4 Ra2 30.Kf3 Ra3 31.Rd1 Bc3 (31...g6 32.g4+–) 32.h5 (32.Ke4 Ra5+–) 32...h6 33.g4 (33.Bb5 Ke7+–) 33...Ra1+= 34.Ra1 (34.Bb1 b5+=) 34...Ba1 35.Ke2 Ke7 (35...Bb2 36.Kd2+=) 36.Bc4 (36.Kd2 Bb2+=) 36...Bc3 (36...Bb2 37.Kf3+=) 37.Kd3 Be1? (better 37...Bb2!?+=) 38.e4+– Bg3 39.Ke3 Bh2 (39...f6 40.e5 fe5 41.fe5 Kd7 42.Bb5 Ke6+–) 40.e5 Bg1 (40...b5 41.Bb5 Bg3 42.d5+–) 41.Ke4 Bf2 (41...Bh2 42.d5 Kf8 43.Bb5+–) 42.d5 Bg3 (42...Ke8 43.d6+–) 43.d6 Ke8 (43...Kf8+–) 44.Bb5 Kf8 45.Kf5 White intends g5 (45.g5 Bh4 46.Kf5+–) 45...Bh2 (45...Be1+–) 46.g5 hg5 47.fg5 Bg3 (47...f6 48.gf6 gf6 49.d7 Ke7 50.ef6 Kd8 51.h6 Kc7 52.h7 Kd6 53.d8Q Kc5 54.h8Q Bd6 55.Qd6 Kd6 56.Qh2 Kc5 57.Qb2 Kd5 58.Qe5) 48.d7 (48.d7 Ke7 49.h6 gh6 50.gh6 Bh2 51.h7 Be5 52.Ke5 f6 53.Kf5 Kd6 54.d8Q Kc5 55.Qd3 Kb4 56.h8Q Ka5 57.Qf6 Kb4 58.Qfc3) 1–0. Dzieniszewski,Andrzej – Angelov, Burgas, 1987.

9.cd6 ed6 10.d5 c5 (10...cd5 11.e3=) 11.bc5 bc5 12.Nf3 Ba6 13.g3 (13.Nbd2 Qa5+/-) 13...Nf6 (13...Nd7 14.Qa4 Qb7 15.Nc3+=) 14.Bh3 (14.Bf6 gf6 15.e3 Bb7 16.Bb5 Kd8+/-) 14...Be7+= 15.0-0 (15.Qa4!? Kf8 16.Nc3+=) 15...0-0= 16.Re1 Nbd7 17.e4 Re8 18.Nbd2 Bf8 (18...Rb8 19.Qc1=) 19.Bc3 (better 19.Qa4 Bc8 20.Rb1+=) 19...g6?? (better 19...Bd3=) 20.Qa1+- Bd3 (20...Bc8 21.Bf6 Nf6 22.Bc8+- (22.Qf6?! Bh3 23.Nc4 h6=)) 21.Bf6 Nf6 22.Qf6 Bg7 23.Qf4 c4 24.Rc1 (24.Bf1 Bf1 25.Nf1 c3+-) 24...c3?? (better 24...Bb2 25.Rd1 c3+/-) 25.Nb3 (better 25.Qe3 Bb5 26.Nb1+-) 25...Re4-+ 26.Qg5 h6 27.Qg4 (27.Rc3 Qc3 28.Qd8 Kh7 29.Nbd2-+) 27...Rg4 28.Bg4 0-1. ClayPigeons (2160) - stephan1970 (2200), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

9.cd6 ed6 10.Nf3 Nf6=.

8.d4 e5

9.cb6 Bb4 10.Nd2 Qb6 11.de5 Ne7 12.Ngf3 0-0 13.e3 Ba6 14.Be2 Nd5 15.0-0 (15.Bb2=+) 15...Be2?? (better 15...Ne3 16.fe3 Qe3 17.Rf2 Bc5-+) 16.Qe2+= Na6 (16...Qb5 17.Nc4+=) 17.Rb1 c5 (17...Rb8 18.Ne4+=) 18.Nc4 (18.Qd3 Qe6+=) 18...Qc7 (better 18...Qg6!? 19.Rc1 Nac7+=) 19.Qd3+/- Ne7 20.Qd6 (better 20.Nd6!? c4 21.Qc4 Qc4 22.Nc4+-) 20...Qd6+= 21.ed6 Nc6 22.Nb6 (22.Kf1 f6+=) 22...Rd8 (22...Rb8 23.Nd5=) 23.Rd1 (23.Ne5 Nab8+=) 23...f6 24.Nd2 (24.Bb2 Kf7=) 24...Bd2= 25.Rd2 Nab4 (25...Rb8 26.Rb2 Kf7 27.Nd7=+) 26.Rd1 Nc2 (26...Kf7 27.e4=) 27.Bc3+= N6b4 28.Na4 Rc8 29.Nb6 Rd8 30.Rb1 (30.Rc1 Na3+=) 30...Kf7= 31.Kf1 (31.Bb4 Nb4 32.Kf1 Ke6=) 31...Ke6 32.Rd1 Rb8 33.Nc4 Ra8 34.Nb6 (34.Ke2 Na2 35.Bb2 Ra4=) 34...Ra3 (34...Ra6 35.Nc4 Na3 36.Na3 Ra3 37.Bb4 cb4 38.Ke2-/+) 35.Bb2 (35.Bb4 cb4 36.Nd5 b3 37.Nf4 Kf7-/+) 35...Ra2 (35...Rd3 36.Rd3 Nd3 37.Bc3-/+) 36.Bc1 (36.Nc4 Nc6=) 36...Nc6 37.Nd5 N2b4 38.Nf4 Kf7 (38...Ke5 39.Bd2=+) 39.h3 (39.Bd2 g5 40.Bb4 Nb4=+) 39...c4 40.Kg1 (better 40.Bd2-/+) 40...Nd3?? (better 40...g5 41.Nh5 c3-+) 41.Kh2?? (better 41.Nd3!? cd3 42.Rd3=) 41...Rf2?? (better 41...Nf2 42.Re1 Ne4-+) 42.Nd3=+ cd3 43.Rd3 Ne5 44.Ba3?? (better 44.Rc3-/+) 44...Nd3-+ 45.Bb4 (45.h4 Ra2-+) 45…Ne5 0-1. ClayPigeons (2165) - jose99546 (2135), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.de5 bc5 10.bc5 Bc5 11.Nd2 Ne7 12.Ngf3 0-0 13.e3 Ng6 (13...d5 14.Qc2 Qa7 15.Bd4 Bd4 16.ed4 Qa1 17.Qd1=) 14.Bd3 Ba6 (14...d5 15.ed6 Bd6 16.0-0+=) 15.Nc4 (15.Bg6 fg6 16.Qb3 Kh8+=) 15...Bc4 (15...Bb4 16.Ke2=) 16.Bc4 Qa5 17.Nd2 (better 17.Kf1=) 17...Na6?? (better 17...Bb4 18.Bd4 Re8-/+) 18.0-0+/- Qb6 (18...Nb4 19.Nb3 Qa7 20.Qd2+/-) 19.Nf3 (19.Ne4 Nb8+-) 19...Nb4 (19...Nb8+/-) 20.Nd4 (20.Qd7!? Be7 21.e6+-) 20...Ra8 (better 20...Ne5 21.Nf5 d5 22.Be5 f6+/-) 21.Bc3?? (21.Nb3 Qa7+/-) 21...Nd5 (better 21...Ne5!? 22.Nf5 Nc4=+) 22.Ba1 (better 22.Bd5 cd5 23.Nf5+=) 22...Ra4?? (22...Ne5 23.Bd5 cd5 24.Nb3+=) 23.Bd3 (better 23.Qa4 Ne5 24.Bd5 cd5 25.Qa8 Bf8 26.Rc1+-) 23...Bd4? (better 23...Ra2+=) 24.Bg6?? (24.Qa4!? Ba1 25.Ra1 Nf8+-) 24...Ba1?? (24...Ra1 25.Qd4 Rf1 26.Kf1 hg6 27.Ke2-+) 25.Bc2?? (better 25.Qa4 Be5 26.Bh7 Kf8 27.Bd3+-) 25...Be5 (better 25...Ra8-+) 26.Ba4+= 1-0. ClayPigeons (2070) - surgeon56 (2145), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.d4 Nf6

9.Nc3 bc5 10.bc5 d6 (10...e5 11.de5 Qe5 12.Na4=+) 11.cd6 ed6 12.e3 (12.Nf3 d5=) 12...d5 13.Bd3 (13.Qa4 Bf5=) 13...Ba6 (13...Na6 14.Nf3=) 14.Nge2 (14.Nf3 Bd6=) 14...Bd6 15.Ng3 (15.g3 Bd3 16.Qd3 Nbd7=) 15...Bd3 16.Qd3 0-0 17.0-0 (17.Nf5 Nbd7=) 17...Nbd7=+ 18.Rc1 Rb8 19.Nce2 Nb6 20.Bc3 Nc4 (20...h5!?=+) 21.e4+= Bg3 22.Ng3 Qf4 23.Re1 g6 (23...Ng4 24.Qe2 h5 25.Qf3 Qf3 26.gf3+=) 24.h3 (24.f3 Qg5+=) 24...Ne8 (24...Nd7 25.e5+=) 25.e5 Ng7 (25...Nc7 26.Ne2 Qf5 27.Qf5 gf5 28.g4=) 26.Ne4 (26.Ne2 Qh4=) 26...Ne5 (26...Ne6 27.Nf6 Kg7 28.Ra1=) 27.de5+= de4 28.Re4 Qc1 (28...Qf5 29.f3+=) 29.Re1+– Qg5 30.Qd6 (30.Qd7 Qf5 31.Qa7 Rd8+=) 30...Rd8 (30...Rc8 31.Qd7 Qd8 32.Qg4+=) 31.Qc6+– Ne6 32.Qe4 h5 (32...Qf4 33.Bb4+–) 33.Rf1 (33.Kh2 Nc5 34.Qc4 Ne6+–) 33...Qf5 (33...Rc8 34.Bb2+–) 34.Qf5 gf5 35.f4 (35.Ra1 Kg7+–) 35...Rd3+= 36.Bb2 (36.Be1 Rd1+=) 36...h4 (36...Rd2 37.Ba3+=) 37.Bc1 (37.Kh2 Kg7+=) 37...Nc5 (37...Rd4 38.g4 Rd3 39.gf5=) 38.Re1 Kh7 (38...Rb3 39.Bd2+=) 39.Be3+– Ne6 (39...Rc3 40.Bd4 Rc2 41.Bc5 Rc5 42.Kf2+–) 40.Kf2 Rb3 (40...f6 41.ef6 Kg6 42.Rb1 Kf6 43.Rb7+–) 41.Ra1 Kg6 (41...Rb2 42.Kf3+–) 42.Ra4 (42.Rd1 Kg7+–) 42...Rb2 43.Kf3 Rb3 44.Ra6 Kg7 45.Rd6 Ra3 46.Rd2 Kg6 47.Kf2 (47.Rd7 Kg7+–) 47...Rb3 (47...Ra4 48.Rd6+–) 48.Ra2 (48.Rd7 Ra3+–) 48...Kg7 (48...Rb4 49.Kf3+–) 49.Bd2 (49.Ra7 Rb2 50.Kf3 Rb3+–) 49...Kg6 50.Ke2 (50.Rc2 Ra3+–) 50...Kg7 (50...Rg3 51.Kf1+=) 51.Ra1 (51.Be3 Rb4+–) 51...Kg6 (51...Rg3 52.Kf2+=) 52.Kf1 (52.Be3!?+–) 52...Rb2 (52...Rd3 53.Be1+=) 53.Be3 (53.Ke1 Nc5+=) 53…Rb4= ½–½. Dzieniszewski,Andrzej – Manolov, Burgas, 1987.

9.Nc3 d5 10.e3 b5 (10...bc5 11.bc5 Nbd7 12.Nf3=) 11.Bd3+= g6 12.Nge2 Bg7 13.h3 0-0 14.0-0 Bf5 (14...Nbd7 15.Bb2=) 15.Bf5+= gf5 16.Ng3 (16.Bb2 Na6 17.Qd2 Ra8+=) 16...e6= 17.Nce2 Nbd7 18.Bc3 Ra8 19.Qb3 h5 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 Qa7 22.Bb2 h4 23.Nf1 Bh6 (23...Ne4 24.Qc2=) 24.f3 (24.Nd2 Ne4 25.Nf3 Bg5=) 24...Nh5 25.Kf2 Ndf6 26.Qa3 Qc7 Black prepares f4 27.Bc1 Kh7 28.Qd3 Kg6 29.Bd2 Kg7 (29...Qa7 30.Qb1=+) 30.Be1 f4 31.e4 (31.ef4 Nf4 32.Nf4 Qf4=) 31...Ng3=+ 32.e5 Nfh5 33.Qa3 f6 34.ef6 Nf6 35.Nc1? (better 35.Qd3!?=) 35...e5–/+ 36.de5 Qe5 37.Bc3 (better 37.Ng3 fg3 38.Kf1–/+) 37...d4?? (better 37...Nfe4 38.fe4 Ne4 39.Kg1 Nc3 (39...Qc3?! 40.Qc3 Nc3 41.Kf2–/+) 40.Qa7 Kg6–+) 38.Bb2=+ Nd5 39.Qd3 Nf5 (39...Nb4!? 40.Qd4 Qd4 41.Bd4 Kg6=+) 40.Qe4= Qf6 41.Nd3 (41.Ne2 Kf7 (41...Nb4 42.Nd4 Kg6 43.Nf5 Qb2 44.Kg1+–) 42.Nd4 Nd4 43.Bd4 Qg6=) 41…Nc3=+ (41...Nc3 42.Qe8 Qe7 43.Qe7 Ne7=) 0–1. Murawski,Eugeniusz (1960) – Tyszkiewicz,Zbigniew (2105), Zlota Wieza, 2007.

9.Nc3 d6 10.Nf3=.

9.e3 d6 10.Qc2 =.

9.e3 d6 10.cd6 ed6 11.b5 Be7 12.bc6 (12.Nf3 0-0=) 12...Qc6 (12...d5 13.Bd3=) 13.Nc3 0-0 14.Nf3 (14.d5 Qc5 15.Nf3 Qa5=) 14...Ba6 (14...d5 15.Bd3=) 15.d5 Qb7 16.Nd4 (16.Ba6 Na6 17.0-0 b5=) 16...Bf1= 17.Kf1 (17.Rf1 Nd5 18.Nf5 Nc3 19.Bc3 Re8 20.Ng7 Qc6+/–) 17...Rc8 (17...Nd5 18.Nf5 Nc3 19.Bc3=) 18.e4 Ne8 (18...Nbd7 19.f3=) 19.g3+= Bf6 20.Kg2 Nd7 21.Ncb5 Ra8 22.Bc3 Nc5 23.Re1 g6 (23...Qd7 24.Qf3=) 24.Qc2 Bg7 25.Nc6 f6 (25...Bc3 26.Qc3 Qa6 27.Qb4+/–) 26.h4 (26.Bd4 Qd7+/–) 26...Qd7 27.h5 Qf7 (27...gh5 28.Rh1+=) 28.hg6+/– hg6 29.Rh1 (29.f3 Ra6+/–) 29...Qd7 (29...Nc7 30.Nc7 Qc7 31.Kg1+/–) 30.f3 Kf7 31.g4 Kg8 32.Kg3 (32.Kf1 Nc7 33.Nc7 Qc7+/–) 32...Qb7 (32...Nc7!? 33.Nbd4 Qe8+/–) 33.Qh2+– Kf8 34.g5 (34.Qh7!? Qf7 35.Kf2+–) 34...fg5+/– 35.Bg7 Qg7 36.Nd6 Nd6 37.Qh8 Qg8 38.Qf6 Nf7 39.Ne7 (39...Qg7 40.Rh8 Qh8 41.Ng6 Kg8 42.Nh8 Nh8 43.e5+–) 1–0. Olexa,Vilem – Vesely, corr CSR–ch, 1973.

9.e3 d6 10.Nf3 =.

9.e3 g6 10.Nc3 d6 11.cd6 Qd6 12.b5 Bg7 =.

9.e3 g6 10.Nf3 Bg7 11.Bd3 Ba6 12.Qe2 (12.0-0 d5=) 12...Bd3 13.Qd3 Qa7 (13...d6 14.Bc3=) 14.Bc3 Na6 (14...bc5 15.bc5 Qa6 16.Qe2=) 15.0-0 0-0 16.Nbd2 Nd5 17.Rb1 (17.Nb3!?=) 17...bc5=+ 18.bc5 Nc5 19.dc5 (19.Qc4!? Ne6 20.Ra1=+) 19...Nc3–/+ 20.Rc1 Qc5–+ (21.Nb3 Qb4–+) 0–1. Labahn,Wolfgang – Danielmeier, Alligator–Pokal, 1981.

9.Nf3 Ba6 10.e3 Bf1+= 11.Kf1 Qa7 (11...e6 12.Qc2 (12.h4 h6 13.Nc3 d5 14.Bb2 Be7 15.Rh3 0-0 16.Kg1 b5 17.Qe1+= –0.55; 12.Nc3+= d5 13.Kg1 Be7 14.h4 0-0 15.h5 h6 16.Qe2 Nbd7 17.Bb2–/+) 12...Be7 13.e4 0-0 14.Nbd2 Na6 15.Bc3 Nh5 16.Nc4 b5 17.Na5=) 12.Bc3 (12.Nc3 Qa3 13.Qb1 b5 14.Qb2 Qb2 15.Bb2 Na6 16.Ke2 Nb4 17.Ra1=) 12...g6 (12...e6 13.Qd3 d5 14.cd6 Bd6 15.e4 Nh5 16.Bd2 Qa4 17.b5=) 13.g3 (13.h4 Bg7 14.Kg1 h6 15.Nbd2 b5 16.e4 0-0 17.Qc2=) 13...Bg7 14.Kg2 0-0 (14...Na6 15.Qb3 Nc7 16.Nbd2 Qb7 17.Nc4=) 15.Qb3 (15.Qd3 Na6 16.e4 Ra8 17.Nbd2+=) 15...Na6 (15...b5 16.Nbd2 d5 17.cd6=) 16.Nbd2 Nc7 (16...b5 17.e4=) 17.Ra1 Qb7 18.Qc2 bc5 19.bc5 (worse is 19.dc5 Ncd5 20.Bf6 Bf6+=) 19...Nb5 20.e4 Ra8 21.Qb3 Ra1 22.Ba1 Qa6 23.Bb2 h5 24.Ne5+= e6 25.h3 Qa5 26.Nec4 Qa7 27.e5 Nd5 28.Ne4 f6 29.ef6 Nf6 30.Nf6 Bf6 31.Qd3 Kg7 32.Nb6 Qc7 33.Qe4 Qa7 34.Qd3 Kf7 35.Nc4 Kg7 36.Nb6 Qc7 37.Qe4 Qa7 38.Qd3 d6 39.Qd2 Qc7 40.Nc4 d5 41.Ne3 Qa7 42.Nc2 Qa4 43.Bc3 Qa2 44.Qd3?? Qa7?? 45.Qe2?? Kf7 46.Qe3 Qa2 47.Nb4? Qc4 48.Nc6 0–1. Enxtuul,A (1975) – Zechner,A (1985), 1st WMSG Rapid Team w, Beijing CHN, 2008.

9.Nf3 d6 10.e3 =.

9.Nf3 g6 10.Nc3 Bg7 (10...d6 11.cd6 Qd6 12.b5=) 11.e4+= bc5 (11...0-0 12.e5 Ne8 13.Be2=) 12.bc5 Qa5 (12...d5 13.cd6 ed6 14.Bd3+=) 13.Bd3 Ba6 14.Ba6 (14.0-0 0-0+/–) 14...Qa6 (better is 14...Ne4!? 15.0-0 Nc3=) 15.Bb2+= 0-0 16.Qa1 (16.Qe2 d6 17.cd6 ed6 18.Qa6 Na6+=) 16...Qc4 (16...Qd3 17.e5 Nh5 18.Bc1=) 17.e5 Nd5 18.Nd5 cd5 19.Nd2 Qb5 20.f3 (20.Bc3 f6=) 20...Nc6=+ 21.Kf2 (21.Rf1 f6–/+) 21...Bh6 22.Qa3? (22.Nb1 Nb4 23.Kg3 Nd3–+) 22...Nb4?? (better is 22...Bd2 23.Ra1 Nb4–+) 23.Bc3–/+ Nd3 24.Kg3 f6?? (better is 24...Bf4 25.Kh4 Nf2–+) 25.Rb1=+ Qc6 26.Rb6 Bf4 27.Kh3?? (better is 27.Kh4 g5 28.Kg4=+) 27...Nf2–+ 28.Kh4 g5 29.Kh5–/+ Qc8 (30.Qa8 Qa8 31.Rb8 Qb8 32.Kh6 Qe8 33.ef6 Rf6) 0–1. Fredek (2090) – Guest1052763, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

8.e3 Ba6

9.Ba6 Na6 10.Qa4 Qb7 11.cb6 Qb6 12.Nf3 (12.Bd4 Qb4 13.Qa2 Qb7 14.Nf3 f6 15.Bc3 e5–/+) 12...e6 (worse is 12...Qb4 13.Qa6 (13.Qa2) 13...Qb1 14.Ke2 Qb8 (14...Qb5 15.Qb5 cb5 16.Rb1+/–) 15.Rb1 Qd8+–) 13.0-0 Nf6 (13...Nb4 14.Bd4 c5 15.Ne5+= (15.Bc3 Qa6+=) 15...Qb7+=) 14.Na3 (14.Bd4 Qb7= 15.Nc3 Bb4=; 14.Bf6 gf6 15.Nc3 Nb4=) 14...Bb4 (14...Qb4 15.Qa6 Qa3=) 15.Bd4 (15.Bf6 gf6=) 15...Qb7 (15...Nc5+=) 16.Ra1 Be7 17.Nc4 Nc7 18.Qa7 Qa7 19.Ra7 Nb5 20.Ra8 Bd8 21.Bb6 Ke7 22.Rb8 (22.Bc5 Ke8+=) 22...Re8 (22...d6!?=) 23.Bc5+= d6 24.Rb7 Nd7? (better is 24...Kf8 25.Bd6 Be7 26.Be7 Re7+/–) 25.Nd6!+– Nd6 (25...Nd6 26.Ne5) 26.Ne5 1–0. Cernousek,Lukas (2290) – Laciner,Kerem (2220), EuJun, Baku AZE, 2002.

9.Ba6 Na6 10.Qa4 Qb7 11.d4? b5?? (better 11...bc5!? 12.dc5 Nb4-+) 12.Qc2 (12.Qb3 Nf6=) 12...Nf6 (12...Nb4 13.Qb3 Na6 14.Nc3=+) 13.Ne2 (13.Bc3!?=) 13...Nb4=+ 14.Qd2 (14.Qb3 Na6=+) 14...Nbd5 (14...Na6 15.Ng3-/+) 15.0-0 (15.f3 d6 16.e4 Nc7 17.cd6 ed6=+) 15...d6-/+ 16.cd6 ed6 17.Nf4 (17.Ng3 Nb6=+) 17...Nf4-/+ 18.ef4 Be7 19.Re1 (19.d5 Nd5 20.Bg7 Rg8-/+) 19...0-0-+ 20.Nc3 b4 21.Ne2 Nd5 22.Ng3 Bf6 (22...Qd7 23.f5-+) 23.Nf5 (23.Ne4 Qe7-/+) 23...Qb6 (23...Qd7 24.Ne3 Nf4 25.Rb1-+) 24.g4 (24.Nd6 Qc7 25.Nc4 Nf4-/+) 24...g6 (24...Qc7 25.g5 Bd8 26.Ng3-+) 25.Nh6 (25.Nd6 Bg7-/+) 25...Kg7 (25...Kh8!? 26.g5 Bg7 27.Ng4-+) 26.g5-/+ Bd8 27.Ng4 (better 27.f5 f6 28.gf6 Bf6 29.fg6 Kg6 30.Ng4-/+) 27...Ne7?? (27...b3 28.Rb1-+) 28.h4 (better 28.d5 f6 29.Nf6+-) 28...Nf5 (28...Nd5 29.f5-/+) 29.h5 (29.d5 Kg8 30.dc6 Qc6=) 29...gh5 30.d5 Kg6 (30...Kg8 31.Qb2 f6 32.Nf6 Bf6 33.gf6 Qd4 34.Qd4 Nd4 35.Bd4 c5+=) 31.Nf6?? (better 31.Ne3 Re8 32.Qd3 Re3 33.Re3+/- (33.fe3?! cd5 34.Bd4 Qc6=)) 31...Bf6-+ 32.Bf6 b3 (32...h4-/+) 33.Qd3 (33.Qb2 Qb4 (33...cd5? 34.Bg7 d4 35.Bf8+-) 34.Re2 Qf4 (34...cd5 35.Bg7 d4 36.Bf8+/-) 35.dc6 Qg4 36.Kf1 Qf3-+) 33...b2 (33...Rb8 34.Bb2 Qa5 35.Ra1 Qd5 36.Qc3-+) 34.dc6 (34.Rb1 Qc5 35.dc6 Rb8-/+) 34...Qc6 (better 34...Rb8!? 35.Rb1 Qc6 36.Rb2 Qc1 37.Qf1 Qf1 38.Kf1 Rb2 39.Bb2 h6-+) 35.Bb2=+ Qc5 (35...Rb8 36.Bc1 h6-/+) 36.Rc1? (36.Ba3 Qd4 37.Qd4 Nd4 38.Bd6 Rd8-/+) 36...Qa5 (36...Qb4!? 37.Bf6 Re8-+) 37.Qe4 (37.Rc6 Qe1 38.Kg2 Qe6=) 37...Rb8 (37...Qb5 38.Rb1 Re8-/+) 38.Bf6 (better 38.Bc3 Qa8 39.Qd3-/+) 38...Rb3?? (38...Qb4 39.Qf3-/+) 39.Rc6 (better 39.Rc8 Rg3 40.fg3 Qa7 41.Kh1 Qb8 42.Rb8 h6 43.Rg8 Kh7 44.Rh8 Kg6 45.Rh6) 39...Qa2 (better 39...Qb4 40.Qe8 Rb1 41.Kg2 Nh4 42.Kh3 Qb3 43.Rc3 Qe6 44.Qe6 Rh1 (44...fe6? 45.Kh4 Rb4 46.Kg3+-) 45.Kg3 fe6-+) 40.Rd6?? (better 40.Bb2! Qb2 41.Rd6 Kg7 42.Qf5=) 40...Rb1 (better 40...Qb1 41.Qb1 Rb1 42.Kg2 Nd6-+) 41.Kg2+- 41.Kg2 Re1 42.Bc3 (42.Qe1?! Nd6 43.Qe5 Qe6=) 42...Qe6 43.Re6 (43.Be1?! Qd6 44.Bb4 Qe6=) 43...fe6 44.Be1 Kf7 45.Qb7 Kg6 46.Qc8 Nh4 47.Kh3 e5 48.Qf8 h6 49.Kh4 hg5 50.fg5 e4 51.Qf6 Kh7 52.Qf7 Kh8 53.Bc3) 1-0. onxisback (2220) - sezwho (2110), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

9.Ba6 Na6 10.Qg4 Nf6 (10...e5 11.cb6 Qb6 12.Be5 Nh6 13.Qc4 Qb4 14.Qa6 Qb1 15.Ke2 f6=; 10...Nh6 11.Qc4 Qb7 12.Nc3 e6 13.Ne4 f5 14.Nd6 Bd6 15.cd6 0-0=) 11.Bf6 ef6 12.Qc4 Qb7 13.Qe4 Be7 14.Na3 bc5 15.b5 Nb4-/+.

8.e3 bc5

9.bc5 Qa5 10.Qb3 Qa7 11.Bc3 Nf6 (11...d5 12.Nf3+=) 12.Bc4+/– e6 13.Bf6 gf6 14.d4 Be7 15.Nf3 0-0 16.0-0 Ba6 17.Nc3 Bc4 18.Qc4 Qa6 19.Qb3 Qd3 20.Ra1 Na6 (better is 20...Kh8+–) 21.Ne1 Qd2 (21...Nc5 22.dc5 Qf5+–) 22.Rd1 (22.Rd1 Qd1 23.Qd1+–) 1–0. Fournier,Frederic (2600) – leaodonorte (2245), Active (5/0), 2005.

9.bc5 Qa5 10.Qb3 Qc7 11.f4 (11.Bc4 Nh6+=) 11...Nf6 (11...d6 12.Nf3=) 12.Nc3 (12.Nf3 Ne4 13.Qc2 d5+=) 12...e6 13.d4 (13.Qb6 Qb7=) 13...Be7 (13...Nd5 14.Nd5 ed5 15.Bc3=) 14.Be2 (14.Nf3 d5=) 14...0-0 (14...Nd5 15.Nd5 ed5 16.Bc3=) 15.Nf3 Nd5 16.Nd5 cd5 17.0-0 d6 (17...Ba6!? 18.Ba6 Na6=) 18.Qb6+– Bd8 (18...Qb6 19.cb6 Nd7 20.Rb1=) 19.Qc7 (19.Qd6!? Qa7 20.Bc3+–) 19...Bc7+– 20.cd6 (20.Rb1 Nc6+–) 20...Bd6+= 21.Rb1 Nc6 22.Rb6 Bd7 23.Ne5 Ne5?? (better 23...Be5 24.de5 Rb8 25.Rb8 Nb8+=) 24.Rd6+– (24.fe5?! Bc7 25.Rb7 Rc8=; 24.de5?! Bc5 25.Rb3 Ba4=) 1–0. jaddwarrior (2155) – MST3694 (1855), ChessWorld.net, 2016.

9.bc5 Qa5 10.Bc3 Qc5=+ 11.Qb3 Na6?? (better 11...Qa7=+) 12.Ba6+- Ba6 (12...e6 13.Qb8 Ne7+-) 13.Qb8 (13.Qb8 Bc8 14.Qc8) 1-0. ClayPigeons (2130) - RichCleveland (2110), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

9.bc5 Qa5 10.Bd4 Na6 11.Qc2 Nf6 12.Nf3 g6 (12...Nb4 13.Qb3+=) 13.Bc4 Bg7 14.Ne5 0-0 15.0-0 Qc7 16.Qa2 Nb4 (16...Nd5 17.Nc6 Bd4 18.Nd4+= (18.ed4? dc6 19.Bd5 cd5-+)) 17.Qb3 (17.Bf7 Kh8 18.Qb2 Ba6+/-) 17...Nbd5 18.d3 (18.Rc1 d6 19.cd6 Qd6+=) 18...d6= 19.cd6 ed6 20.Nf3 h6 (20...Be6 21.Na3=) 21.e4 (21.Qb2 c5 22.Bd5 cd4 23.Qd4 Bf5+=) 21...Nf4= 22.Re1 (22.Qb2 Qd8=) 22...Be6 (22...Qd7 23.Nbd2=) 23.g3 (23.Qc3 Rb8 24.Qd2 g5=) 23...Bc4 (23...Rb8 24.Qc2 Bc4 25.Qc4=) 24.Qc4 Ne6 25.Bb2 (25.Bf6 Bf6 26.Rc1 Rb8=) 25...d5 (25...Rb8 26.Bf6 Bf6 27.Nbd2=) 26.ed5 cd5 27.Qc7 Nc7 28.Re7 (28.Be5 Nb5=) 28...Ne6 (better 28...Rb8 29.Rc7 Rb2=+) 29.d4?? (better 29.Be5=) 29...Rb8-+ 30.Ne5 (30.Ba3 Rb1 31.Kg2 g5-+) 30...Rb2 31.Nc3 Rc2 (31...Rc2 32.Nb5 Ne4 33.Nf7 Kf8 34.Re6 Kf7-+) 0-1. ClayPigeons (2130) - moonbeam (2080), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

9.bc5 Ba6 10.Ba6 Na6 11.d4 Qa5 (11...Nb4 12.Nf3 Nf6 13.0-0+–) 12.Bc3+– Qa2 13.Nf3 e6 (13...Nf6 14.0-0+–) 14.0-0 Nf6 15.Nbd2 (15.Bd2 Ne4 16.Nc3 Nc3 17.Bc3 Nc7+–) 15...Be7 (15...Nd5 16.Qa1 Qa1 17.Ra1 Nc3 18.Ra6+=) 16.Ne5+– 0-0 17.Ndc4 Nc7 (17...Nd5 18.Qd3+–) 18.Qd3 Ncd5 19.Ra1 Qb3 20.Ra3 Qb7 21.Bb2 (21.Bd2 Ra8+–) 21…Ra8 0–1. guest400 – guest433, chessclub.com, 2020.

9.bc5 Ba6 10.Be2 e6 (10...e5 11.d4 d5=) 11.Nf3 (11.Bc3 Be2 (11...Bc5 12.Bg7 Qd8 13.Bh8+–) 12.Ne2 Na6+= (12...Bc5 13.Bg7 d5 14.Bh8+–)) 11...Nf6 (11...Be2 12.Qe2 Qa5= (12...Bc5?? 13.Bg7 d5 14.Bh8+–)) 12.Bf6+= Be2 (12...gf6 13.d4+=) 13.Qe2 gf6 14.d4 Qa5 (14...Rg8 15.0-0+–) 15.Nfd2 (15.Qd2 Qd2 16.Nbd2 d6 17.cd6 Bd6+–) 15...d6+= 16.cd6 Bd6 17.0-0 Rg8 (17...Qc7 18.f4+=) 18.Nc4 Qc7 19.Qh5 (19.Nd6 Qd6 20.Nc3 Rg6+–) 19...Rg7 (19...Bf8 20.Nc3+–) 20.Nc3 (20.Nd6 Qd6 21.Qh6 Rg6 22.Qh7 c5 23.Qh8 Ke7+–) 20...Nd7 (20...f5 21.Nd6 Qd6 22.Qh6+–) 21.Ra1+– Nb6 (21...Bb4!? 22.Qh6 Bf8 23.Ra8 Ke7+–) 22.Nd6 Qd6 23.Ne4 Qd8?! (23...Qe7+–) 24.Qc5 Qc7 (24...Rg4 25.Nd6 Kf8+–) 25.Nf6 Kd8 26.Qf8 1–0. Janek – Ruett, internet free game, 2017.

9.bc5 Na6 10.d4 e5 11.Nf3 e4 (11...ed4!? 12.ed4 d6=) 12.Nfd2+/- f5 13.g3 (better 13.g4+/-) 13...g6?? (13...Nf6 14.Nc4=) 14.Be2 (better 14.d5 Nc5 15.Bh8+-) 14...Bg7 (14...Nf6 15.Nc4 d5 16.cd6 Bd6 17.0-0+=) 15.0-0 (better 15.Qa4 Qb7 16.0-0+/-) 15...Ne7?? (15...Nc5!? 16.dc5 Ba1=) 16.Nc4?? (better 16.Qa4+-) 16...0-0 (16...Nc5 17.dc5 Ba1 18.Nd6 Kf8+/-) 17.Nd6 (17.Qa4 Nd5+/-) 17...Nb8? (better 17...Nc5 18.dc5 Ba1=) 18.Qa4 Nd5 19.Nc3 Rf6 (19...Bf6 20.Rb1 Be7 21.Qa8 Bd6 22.cd6 (22.Nd5?! cd5 23.Qd5 Kg7+-) 22...Qd6 23.Rb8+-) 20.Bc4 Rd6 21.cd6 Qd6 22.Qb3 (better 22.Rb1 Ba6 23.Ba6 Na6 24.Qa6+-) 22...Ba6+/- 23.Ba6 (23.Rb1!? Bc4 24.Qc4+- (24.Qb8?! Qb8 25.Rb8 Kf7=)) 23...Na6+= 24.Nd5 cd5 25.Rc1 Nc7?? (25...h6 26.Rc8 Kf7 27.Bb2+/-) 26.Bb2 (better 26.Qb8 Bf8 27.Rc7+- (worse 27.Qc7 Qa3+-)) 26...Ne6 27.Ba3 Qa6 28.Qc3 (28.Rc3 Bf8 29.Bf8 Kf8+-) 28...Kf7 29.Bb4 f4 (29...Kg8!?+/-) 30.gf4+- Qd3? (better 30...Qb5+-) 31.Qd3 ed3 32.Rd1 g5 (32...Nd8 33.Rd3 Ke6 34.Ra3+-) 33.Rd3 (better 33.fg5 Ng5 34.Rd3+-) 33...gf4 34.Kg2 fe3 35.fe3 Ng5 36.Bd6 (36.Ra3 Ne4+-) 36...Ne4 37.Be5 (37.Bg3 Ke6+-) 37...Bh6 (better 37...Be5!? 38.de5 Ke6+/-) 38.Bf4 d6?? (better 38...Bf8+-) 39.Bh6 Kg6 40.Bf4 Nf6 41.Kf3 (better 41.Ra3 Kf5+-) 41...Nh5 (41...Kf5 42.Bd6 Ne4 43.Bf4+-) 42.h3 (42.Bd6 Nf6 43.Kf4 h6+-) 42...Ng7 (42...Nf6 43.Ra3 Kf5 44.Bd6+-) 43.h4 (43.Rb3!? Kf5+-) 43...Nf5 44.Kg4 Nh4 (44...h5 45.Kh3 Ng7+-) 45.Kh4 Kf5 46.Kg3 Ke4 47.Kf2 (47.Rb3 h5+-) 47...h5 (47...Kd3 48.Kf3+-) 48.Bd6 (better 48.Rd1 h4 49.Rh1+-) 48...Kd3 49.Bf4 Ke4 50.Kg3 h4 (50...Kf5+-) 51.Kh4 Kf5 52.Kg3 Ke4. ClayPigeons (2115) - varinova (2095), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

9.bc5 e5 10.Nf3 Bc5?? 11.Be5+– (11.Ne5?! Bf8+=) 11...Bd6 12.Bg7 1–0. Fournier,Frederic – Guest1111729, Partie amicale, 2m + 0s, 2008.

9.bc5 e5 10.Nf3 d6 =.

9.bc5 e5 10.Nf3 f6 11.d4 e4 12.Nfd2 f5 13.Bc4 Nf6 14.0-0 d5 15.cd6 Bd6 16.Nc3 White prepares d5 (16.g3 Nbd7+=) 16...Nbd7 (16...Bh2 17.Kh1 Ng4 18.g3+=) 17.d5 c5 (better is 17...Nb6 18.g3 Nc4 19.Nc4 Ba6+=) 18.Nb5+/– Qb8 19.Nd6 Qd6 20.Qb3 0-0 21.Rd1 Ng4 22.g3 Nge5 23.Be5 Ne5 24.Rb1 h5 25.h4 g5?? (better is 25...Nc4 26.Nc4 Qd5=) 26.hg5+/– h4 (better is 26...Kg7!?+/–) 27.gh4+– Ng4? (27...Nc4 28.Qc4 Rd8 29.Rc1 Qd5 30.Qb3+–) 28.Nf1 (28.Qb8 Qb8 29.Rb8 Ne5+–) 28...f4 (28...Ne5 29.Be2+–) 29.Qb6 Qb6 30.Rb6 fe3 31.fe3 Rf3 (31...Ne5 32.Nd2 Kg7 33.Bb5+–) 32.Be2 Rh3 (32...Rf8 33.Rc6 Bd7 34.Rc5+–) 33.Bg4 (better is 33.Rb8 Kg7 34.Rc8 Rh4 35.d6+–) 33...Bg4 34.Rh6 Bf3?! (34...Kg7+–) 35.Kf2 c4 36.d6 c3 (36...Bg4 37.Ng3 c3 38.Ne4 Rf3 39.Ke2 Rf4 40.Kd3 Re4 41.Kc3 Re3 42.Kd4 Re2+–) 37.d7 1–0. ejdrzej (1690) – rc69 (1650), kurnik, 2013.

9.bc5 e6 10.Qc2 Nf6 (10...Na6 11.Ba6 Ba6 12.Nf3=) 11.d4 (11.Bf6 gf6 12.Nf3 Qa5+=) 11...Ba6= 12.Ba6 Na6 13.Bc3 d6 14.cd6 Bd6 15.Nf3 Nd5 16.Bd2 Nab4 17.Qc1?? (better 17.Qc4=) 17…Nd3-+ (17...Nd3 18.Ke2 Nc1 19.Rc1 Nf6-+) 0-1. ClayPigeons (2130) - f_alejos (2170), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

9.bc5 e6 10.d4 Nf6 11.Nf3 d6 12.cd6 Bd6 13.Be2 Qa5 14.Nbd2 Bb4 (14...Ba6 15.0-0+=) 15.0-0+= Ba6 16.Ba6 Na6 17.Qc2 0-0 18.Nc4 (18.Qc6 Bd2 19.Nd2 Qd2 20.Qa6 Qc2+/–) 18...Qc7 19.Nce5 c5 20.Qc4 Ra8 (20...Qb7 21.Ng5 cd4 22.Bd4+=) 21.Ng5+/– Nd5 (21...cd4 22.Qd4 Rd8 23.Qb2+=) 22.Ngf7 Nb6?? (better is 22...cd4 23.Qd4 Bc5+–) 23.Qe6+– Rc8 24.Nh6 Kf8 25.Qg8 Ke7 26.Qf7 Kd6 (26...Kd8 27.Qf8) 27.Nf5 1–0. Fournier,Frederic (1975) – Belikov,Valentin (1830), ChessOK.com, 2013.

9.bc5 e6 10.d4 Nf6 11.Nf3 Be7 12.Bd3 Ba6 13.Ba6 (13.0-0 d6 14.Ba6 Na6+/–) 13...Qa5 14.Nbd2 Qa6 15.h3 0-0 16.Ne5 Nd5 17.Bb2?? (17.Nec4 f5+=) 17...f6?? (better is 17...Ne3 18.Qf3 Nc2 19.Kd1 Nb4–/+) 18.Nec4+= Nb4 19.0-0 d5?? (better is 19...Qb7+/–) 20.cd6+– Bd8 21.Bc3 (better is 21.Qb3 c5 22.dc5 N8c6+–) 21...Nd5 22.Bb2 f5?? (22...Nb4 23.Qb3 c5 24.dc5 N8c6+–) 23.Qb3 Nd7 24.Ra1 Qb5 25.Qb5 cb5 26.Ne5 N7b6 27.Nb3 (better is 27.Ra5 Nc8 28.Ra6+–) 27...f4?? (better is 27...Bf6+/–) 28.e4+– Nf6 29.f3 Nc4 30.Ba3 (30.Nc4 bc4 31.Nd2 Nh5 32.Nc4 Bf6+–) 30...Na3? (30...Ne5 31.de5 Nd7+–) 31.Ra3 Bb6 (31...g6 32.Ra6 Nh5 33.Nc5+–) 32.Ra6 Rb8 (32...Bd8 33.Nc5 b4 34.Ne6+–) 33.Nc5 (33.Nc6 Bd4 34.Nbd4 Re8+–) 33...Bd8 (33...h5 34.Ne6 g5 35.d7+–) 34.Ne6 b4 35.Nd8 (better is 35.Ra7 Nh5 36.Nc6 Bb6+–) 35...b3 (35...Rd8 36.Nc6 Rd6 37.Ne7 Kf7 38.Rd6 Ke7 39.Rb6+–) 36.Nd3 (36.Nb7 Nd7 37.Nd7 b2+–) 36...b2 (36...Rd8 37.Rb6 Nh5 38.Kf2+–) 37.Nb2! Rb2 (37...Rd8 38.Nd3 Nd7 39.Nf4+–) 38.Ne6 Rb1 (38...Kf7 39.d5 Kg6 40.Ra7+–) 39.Kh2 Nh5 (39...Kf7 40.d5 Kg6 41.Ra7+–) 40.Nf4! Nf4 41.d7 Rb8 42.e5 (better is 42.Rc6 Kf7 43.Rc8+–) 42...Kf7 43.Kg3 (better is 43.Rc6!? Rd8 44.g3+–) 43...Ne2= 44.Kg4 Nd4 45.f4 Ke7 46.Ra7 Rd8 47.f5? (47.Rb7 Rd7 48.Rd7 Kd7=) 47...Rd7 (better is 47...Nc6!? 48.f6 Kf7–+) 48.Ra6 Rb7 49.Kg5 Nf3?? (better is 49...Kf7+=) 50.gf3+– Kf7 (50...Ke8 51.f4+–) 51.f4 h6 52.Kh5 Ke7 (52...Rb3 53.h4 Rf3+–) 53.Kg6 Kf8 (53...Kd8+–) 54.f6 gf6 55.Kf6 (55.ef6 Rb8 56.Ra7+–) 55...Rf7 56.Kg6 Rf4 (56...Rg7 57.Kf5 Rc7+–) 57.e6 Ke7. ejdrzej (1670) – bruziewicz (1700), kurnik, 2013.

9.bc5 e6 10.Nf3 Nf6 11.Qc2 Na6 12.d4 (12.Bf6 gf6 13.d4 d6 14.cd6 Bd6+=) 12...Nb4 (12...d6 13.cd6 Nb4 14.Qa4 (worse 14.dc7 Nc2 15.Kd2 Na1-/+) 14...Bd6 15.Nbd2=) 13.Qa4+= Nbd5 14.Bc4 (14.Nbd2 Bb7+=) 14...Be7 15.0-0 0-0 16.Nc3 (16.Nbd2 Bb7+=) 16...d6= 17.Rb1 (17.cd6 Bd6 18.Rb1 Nb6=) 17...dc5 18.Bd5 (18.dc5!? Bc5 19.Nd5 Nd5 20.Qc2=) 18...ed5-/+ 19.dc5 Bc5 20.Qb3 (20.Ne2 Ne4-/+) 20...Re8 (20...Bf5!? 21.Rc1 Rb8 22.Qa4-/+) 21.Na4-/+ Be7 22.Rc1 Bd7 23.Nc5 (23.Be5 Qa5=+) 23...Ra8 (23...Bc5 24.Rc5 Ne4 25.Rc1-/+) 24.Be5 Bd6 (24...Qc8!?-/+) 25.Bf6= gf6 26.Qc3 Kg7 27.Nd7 Qd7 28.g3 (28.Qc6?? Qc6 29.Rf1 Qc4-+) 28...Rc8 29.Qd3 Qg4 (29...Be5 30.Nh4=) 30.Nh4 (30.Nd4!? Qd7 31.Qa6+=) 30...Bf8 31.Nf5 Kg8 32.Kg2 c5? (32...Rc7 33.Ra1=) 33.h3 (33.Qd5 Qe2+/-) 33...Qe4 34.Qe4 de4 35.Rc4 h5 36.Re4 (36.g4 hg4 37.hg4 Kh7+/-) 36...c4= 37.Nd4 c3 38.Nc2 f5 39.Ra4 Bg7 40.Kf3 Rd8 41.Ra1 (41.Rc4 Rd3+=) 41...Rd2 42.Rc1 Kh7 43.h4 (43.Nd4 Bd4 44.ed4 f4 45.gf4 Rd4 46.Rc3 f5+=) 43...Kg6 (43...Rd3 44.Nb4 Rd6 45.Rc2+=) 44.Nd4+= Bd4 45.ed4 c2? (better 45...f4!? 46.gf4 Rd4 47.Rc3 Rd1+=) 46.Ke3+- Rd1 47.Rc2 Re1 (47...f4 48.Ke4+/-) 48.Re2 (48.Kf3 Rd1 49.Rc6 f6+-) 48...Rd1 (48...f4 49.Kf3 Rd1 50.Ke4+-) 49.Rd2 Re1 50.Kf4 Kf6 51.f3 Ke6? (better 51...Rb1+-) 52.d5 Kd6 53.Kf5 1-0. skawinka (2140) - jhonores (2170), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

9.bc5 Nf6 10.Bc4 (10.Nf3 Qa5 11.Qb3 Na6+=) 10...e6 (10...e5 11.d4 e4 12.Qc2=) 11.Bf6+= gf6 12.d4 d5 13.cd6 Bd6 14.Nf3 c5 (14...Qa5 15.Nbd2+=) 15.0-0 Bb7 16.d5 Ke7 17.Nc3 Be5 (17...Nd7 18.Nb5 Qb8 19.e4+/–) 18.Nb5 (18.Ne5 Qe5 19.Qb3 Ba8+–) 18...Qd7 (18...Qb6 19.Ne5 fe5 20.de6+/–) 19.Ne5+– fe5 (20.Qh5 Rg8+–). pcmvr (2225) – vhilts (2125), net–chess.com, 2006.

8.e3 d6

9.Na3 bc5 10.bc5 Qa7 11.Qc1 =.

9.Na3 bc5 10.bc5 dc5 11.Nf3 Nd7 12.Nc4 Ngf6 13.Nfe5 g6 (13...Ne5 14.Be5 Qb7 15.Be2+=) 14.Qf3 (14.Qb3!?+/-) 14...Bg7= 15.Qc6 Qc6 16.Nc6 Bb7 (16...h6 17.Be2=) 17.N4a5+= Bc6 18.Nc6 e6 19.Be2 0-0 20.Bf3 Nd5 21.Ke2 Ra8 22.Bg7 (22.Ne7 Kf8 23.Bg7 Ke7+=) 22...Kg7 23.Rb1 Rc8 (24.Bd5 ed5+/-; better is 23...c4!?=). Bosboom,Manuel (2475) - Sipke,Ernst (2440), Dieren op, 1999.

9.Na3 bc5 10.bc5 d5 11.Nf3 f6 12.Nc2 e5 13.d4 e4 14.Nd2 f5 15.Nb3 Nf6 16.Qd2 Be7 17.Be2 Ba6 18.0-0 Be2 19.Qe2 0-0 20.Nb4 f4 21.ef4 Qf4 22.h3 Qc7 23.Rb1 g6 24.Bb2 Nh5 25.Bc1 Nf4 26.Bf4 Qf4 27.Na5 Qc7 28.Qa2 Rf7 29.Nac6 1–0. Bonetti,Shane – petrosianclone (1735), ICC, 2002.

9.d4 e5 10.cd6 Bd6 11.Qb3 (11.b5=) 11...Na6 (better 11...e4!?=+) 12.b5+= cb5 (12...Nb8 13.de5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Nf3+=) 13.Bb5+/- Kf8 14.Ne2 (14.de5 Qc1 15.Ke2 Be7+/-) 14...Be6 (14...ed4 15.Bd4 Nc5 16.Qc3+=) 15.d5 (15.Qd1 Nb4 16.de5 Nc2 17.Kf1+/-) 15...Bf5? (better 15...Nc5 16.Qa2 Bc8+=) 16.Ba6+- Nf6? (better 16...Qa7 17.Qc4 Bb1+-) 17.Nd2 Qa7 18.Qc4 g5 (18...Ke7 19.f4 ef4 20.ef4+-) 19.0-0 (19.Ng3 Bg6 20.Nf3 Nd7+-) 19...Kg7 (19...Ke7 20.Nc3 Bg6 21.Bb2+-) 20.e4 (20.Ng3 Bg6+-) 20...Bd7 21.Bb5 Rc8 22.Qb3 h6 (22...Bb5 23.Qb5 Kg8 24.Ng3+-) 23.Nf3 (23.Bd7!? Nd7 24.Ng3 Bf8+-) 23...Bb5 24.Qb5 Ne4 25.Ne5 Kg8 (25...f6 26.Nc6 Qa2 27.Bd4+-) 26.Nc6 (26.Qb2 Qc7 27.Ng4 Kf8+-) 26...Qd7 (26...Qc7 27.Qb2 f6 28.f3+-) 27.Qb2 f6 28.f3 Bc5 29.Kh1 Qd5 (29...Nf2 30.Rf2! Rc6 31.dc6 Qd1 32.Ng1 Bf2 33.Qf2 Qa1 34.Qb6 Qc1+-) 30.fe4 Qc6 31.Rf6 Bd6 32.Rg6 Kf8 (32...Kf7 33.Qg7 Ke8 34.Re6 Kd8 35.Bf6 Be7 36.Qe7) 33.Qf6 (33.Qh8 Ke7 34.Rg7 Ke6 35.Qh6) 33...Ke8 34.Rg8 Kd7 35.Rc8 (35.Qf5 Ke7 36.Qh7 Ke6 37.Rg6) 35...Qc8 36.Qf5 (36.e5 Be7 37.e6 Kd6 38.Be5 Kd5 39.Qe7 Qe6 40.Qe6 Ke6+-) 36...Kc7 37.Qc8 (37.Qh7 Qd7 38.Qh6 Bc5+-) 37...Kc8 38.e5 (38.Bg7 h5+-) 38...Be7 (38...Bc5 39.g4+-) 39.Nd4 Kd7 40.Nf5 (40.g4 Bc5+-) 40...Bc5 (40...h5 41.g4! hg4 42.Kg2+-) 41.Nh6 Ke6 42.Ng4 b5 43.h3 b4 44.g3 b3 45.Kg2 (better 45.Bb2!? Kf5+-) 45...Ba3 46.Kf3 b2 (46...Kf7 47.h4+-) 47.Bb2! Bb2 48.Ke4 Bc3 49.h4 gh4 50.gh4 Bd2 51.h5 Bc1 (51...Bb4 52.h6 Bf8+-) 52.h6 Kf7 53.Kf5 Bd2 54.e6 Ke7 55.h7 Bc3 56.Ne5 Be5 (56...Kd8 57.h8Q Ke7 58.Qc8 Kd6 59.Qc6 Ke7 60.Qd7 Kf8 61.Qf7) 57.Ke5 Kf8 (57...Kd8 58.Kd6 Kc8 59.h8Q Kb7 60.Qh7 Kb6 61.Qb1 Ka5 62.Kc5 Ka4 63.Qb4) 58.h8Q (58.Kf6 Ke8 59.h8Q) 58...Ke7 59.Qg7 Ke8 60.Qf7 Kd8 61.Qd7 1-0. dale70 (2060) - pacal56 (2115), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.cd6 ed6 10.Nf3 Qd8 (10...b5 11.Be2=) 11.b5+= c5 12.d4 d5 13.dc5 bc5 14.e4 (14.Be2 Be6+=) 14...d4= 15.Nbd2 Nf6 16.Bd3 Be7 17.0-0 Nbd7 18.Re1 0-0 19.Bb2 Bb7 20.Nc4 Nb6 21.Na5 Ba8 22.Ne5 Qc7 ½-½. Grott,Peter - Hehemann,Achim, DESC, 2000.

9.cd6 Qd6 10.Qa4 e5 11.b5 c5 (11...Ne7 12.Nf3 f6 13.d4 ed4 14.Bd4+=) 12.Nc3 (12.Qe4 f6+=) 12...Nf6 13.Bc4 (13.Ne4 Qc7=) 13...Be7 14.Nf3 Nbd7?? (better 14...Bg4!?=) 15.Qa8 (15.Ng5 Rf8 16.Qa2 Bd8+-) 15...0-0 (better 15...Nb8+/-) 16.Nd5?? (better 16.Ng5 Nd5 17.Nf7 (17.Qd5?! Qd5 18.Nd5 Bg5+=) 17...Kf7 18.Nd5+- (18.Qd5?! Kg6+/-; 18.Bd5?! Kg6+/-)) 16...Nd5= 17.Qd5 e5 seems the pivot of the position 17...Qg6 18.0-0 (18.Bd3 Qd6 19.Be4= (19.Be5?? Qd5 20.0-0 Qd3-+)) 18...Nf6?? (better 18...e4 19.Ne1 Nb8=) 19.Qe5 (19.Qc6 Ng4 20.Qg6 hg6 21.Be5 Ne5 22.Ne5 Bf6+-) 19...Re8 (19...Bd8 20.d3+/-) 20.Ng5+- Nd7 21.Nf7 (21.Bf7!? Qf7 22.Nf7 Ne5 23.Ne5+-) 21...Ne5+/- 22.Ne5 Qe6 (22...Be6!? 23.Ng6 Bc4+/-) 23.Be6+- Be6 24.Bc3 (24.d4 cd4 25.Bd4 Bd6+-) 24...Bf6 25.Nc6 (25.Ra1 Rd8 26.Nc6 Rd3+-) 25...Bc4+/- 26.Rb1 Ra8 27.Bf6 gf6 28.d4 (28.g4!?+/-) 28...Bb5+= 29.Ne7 Kf7 30.Nd5 Bd3 31.Nb6 (31.Rc1 cd4 32.ed4 Ra4 33.Nb6 Rd4+=) 31...Rb8 (better 31...Ra6 32.Rc1 Rb6 33.dc5 Rb1 34.Rb1 Bb1-/+) 32.dc5?? (better 32.Rb2 c4 33.Nc4+=) 32...Bb1-+ 33.f3 Bf5 (better 33...Rb7!?-+) 34.e4 Be6 35.Kf2 Rb7 36.Ke3 Ra7 37.Kd4 (37.f4 Ra2-+) 37...Ra2 38.g4 Rh2 39.c6 (39.Nd5 Rh3 40.f4 Ra3-+) 39...Rf2 (39...Rc2 40.Nd5-+) 40.Ke3 (40.f4 Rf4 (worse 40...Bg4 41.Nd5-+) 41.c7 Rg4-+) 40...Rb2 41.Nd5 Bd5 (41...Rc2 42.c7-+) 42.ed5 Ke7 43.Kf4 (43.Kd4 Kd6 44.Ke4 Rc2-+) 43...Kd6 (43...Rb4!? 44.Ke3-+) 44.Kf5 Rf2 45.Kf6 (45.Ke4 h6-+) 45...Rf3 46.Kg7 Rg3 47.Kh7 Rg4 48.Kh6 Kd5 49.c7 Rc4 50.Kg6 Rc7 51.Kf6 (51.Kg5 Ke5 52.Kg6 Rc3 53.Kg5 Rg3 54.Kh4 Rg6 55.Kh5 Rg2 56.Kh4 Kf5 57.Kh3 Rg5 58.Kh4 Kf4 59.Kh3 Kf3 60.Kh2 Rh5 61.Kg1 Rh4 62.Kf1 Rh1) 51...Rc6 (51...Kd6 52.Kf5 Rc4 53.Kf6 Rc5 54.Kf7 Rf5 55.Kg7 Ke5 56.Kg6 Ke6 57.Kg7 Rg5 58.Kh6 Kf6 59.Kh7 Rh5 60.Kg8 Rh4 61.Kf8 Rh8) 52.Kf5-+ Re6 53.Kf4 Kd6 54.Kf5 (54.Kg4 Ke5 55.Kg5 Ke4 56.Kg4 Rg6 57.Kh5 Kf5 58.Kh4 Rg7 59.Kh3 Kf4 60.Kh2 Kf3 61.Kh1 Kf2 62.Kh2 Rh7) 54...Ke7 (54...Re5 55.Kf6 Rd5 56.Kf7 Rf5 57.Kg7 Ke6 58.Kg6 Rc5 59.Kg7 Rg5 60.Kh6 Kf6 61.Kh7 Rh5 62.Kg8 Rh4 63.Kf8 Rh8) 55.Kf4 (55.Kg4 Rf6 56.Kg3 Ke6 57.Kg4 Ke5 58.Kg5 Rf4 59.Kg6 Rg4 60.Kf7 Kf5 61.Ke7 Rd4 62.Kf7 Re4 63.Kg7 Re7 64.Kf8 Kf6 65.Kg8 Re8 66.Kh7 Rf8 67.Kh6 Rh8) 55...Kf6 56.Kf3 (56.Kg4 Ke5 57.Kg3 Ke4 58.Kf2 Kf4 59.Kg2 Re2 60.Kf1 Kf3 61.Kg1 Re1 62.Kh2 Rd1 63.Kh3 Rh1) 56...Re5 (56...Kg5 57.Kg3 Re3 58.Kg2 Kg4 59.Kf2 Kf4 60.Kg2 Re2 61.Kf1 Kf3 62.Kg1 Re1 63.Kh2 Rd1 64.Kh3 Rh1) 57.Kf4 Ke6 (57...Ke6 58.Kf3 Kf5 59.Kg3 Re3 60.Kg2 Kf4 61.Kf2 Re4 62.Kg2 Re2 63.Kf1 Kf3 64.Kg1 Re1 65.Kh2 Rd1 66.Kh3 Rh1; 57...Re7 58.Kg4 Re4 59.Kf3 Kf5 60.Kg3 Rf4 61.Kh3 Rf3 62.Kh2 Kg4 63.Kg2 Rf4 64.Kh2 Kf3 65.Kh3 Kf2 66.Kh2 Rh4) 0-1. dale70 (2090) - pacalmisu (2180), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.cd6 Qd6 10.b5 Nf6 11.Nf3 Nbd7 12.bc6 Qc6 13.Bf6 ef6 14.Nc3 Bb4 15.Bb5 Qc5 16.Qb3 ½–½. Grott,Peter – Markus,Roland, DESC, 2000.

9.Nf3 e5 10.Be2 Nf6 11.0-0 e4 12.Nd4 (12.cb6!? Qb6 13.Ng5+=) 12...dc5= 13.bc5 Bc5 14.Nb3 Be7 15.Qc2 0-0 16.Bf6 Bf6 17.Qe4 c5 18.Rc1 Bb7 19.Qg4 Nd7 20.d4 Bd5 21.N1d2 Qb7 22.dc5 bc5 23.Nc5 Nc5 24.Rc5 Ra8 25.Ba6 Qa6 26.Rd5 Qa2 27.Qe4?? (better is 27.Rd7+=) 27...Qd2!–+ 28.Qe8 (28.Rd2 Ra1 Mate attack) 28...Re8 29.Rd2 Rd8 (29...Rd8 30.Rd8 Bd8–+) 0–1. Sieber,Martin (2015) – Lubczynski,Rafal (2365), Orlova op, 2006.

8.e3 e6

9.d4 bc5 10.bc5 d6 11.cd6 Bd6 12.Nf3 Nf6 13.Nbd2 0-0 14.Bd3 Ba6 15.Ba6 Na6 16.0-0 Nd5 17.e4 Nf4 18.g3 Ng6 19.Nc4 Be7 20.Bc3 h5 21.h4 Nb8? (21...Rb8 22.Nfd2 Rb5 23.Qf3+/–) 22.Nfe5 (better is 22.Nfd2+–) 22...Nh4?? (better is 22...Ne5 23.de5 g6+/–) 23.gh4+– Bh4 (23...g6 24.Ba5 Qa7+–) 24.Qh5 Qe7 (24...Bf6 25.Kg2 g6 26.Qh3+–) 25.Nf3 g5 (25...Bf6 26.e5 c5 27.Kg2+–) 26.d5! cd5 27.Qh8 1–0. ejdrzej – zihulak, kurnik, 2013.

9.d4 d5 10.Nd2 Nf6 11.Ngf3 Ba6 12.Ba6 Na6 13.Qa4 Qa7? (better 13...Nb8=) 14.Qc6+- Nd7 15.cb6 (15.Bc3!? Qc7 16.b5 Qc6 17.bc6 Ndb8 18.cb6 Nc6+-) 15...Qb6+/- 16.Qb6 Nb6 17.b5 Nc7 18.0-0 (18.Ke2 Bd6 19.Rb1 Ke7+/-) 18...Bb4 (18...Bd6 19.Rb1+/-) 19.Rb1 (19.Rc1 Nca8+/-) 19...Bd2 20.Nd2 Kd7 21.Bc3 Ra8 22.Kf1 (22.Rb3 Ra7+/-) 22...Ra3 (better 22...Na4!? 23.Bb4 Rb8=) 23.Bb4+/- Ra2 24.Bc5 (24.Nf3!?+/-) 24...Na4+= 25.Nf3 Nc3 Attacking the isolated pawn on b5 26.Ne5 Kc8 (better 26...Ke8!? 27.Rc1 N7b5+=) 27.Rc1+/- N7b5? (better 27...Ne2 28.Re1 Nc3+/-) 28.Bb4+- (28.Nf7?! Kd7+/-) 28...f6 29.Nd3 (29.Nf3 Kd7 30.Bc3 g5+-) 29...Kd7 (better 29...Kd8 30.Bc3 Ra3+-) 30.Bc3 (30.Rc3?! Nc3 31.Bc3 Rc2+/-) 30...Nc3 31.Rc3 Ra1 32.Rc1 Kd6 (32...Rc1 33.Nc1 Kd6+-) 33.Ra1 e5 34.Ra6 Kc7 35.de5 1-0. zembelek (2010) - Berezkin (2115), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.Nf3 f6 10.d4 d5 (10...d6 11.cd6 Bd6 12.b5=) 11.Nc3+= bc5 12.bc5 Nh6 (12...e5 13.Be2+=) 13.Bd3 (13.e4 Be7+=) 13...Be7 (13...e5 14.Be2+=) 14.Qc2+/– f5 15.0-0 0-0 (15...Ba6+=) 16.Nd2 (16.Ne2 Nf7+=) 16...Ba6 (16...Ng4 17.g3=) 17.Ne2 (17.Ba6 Na6 18.Nf3 Ng4=) 17...Bd3= 18.Qd3 g5 (18...Ng4 19.Nf4=) 19.Rb1 Nd7 20.Qa6 Rb8 21.Rb8 Nb8 22.Qa8 Nf7 23.h3 (23.Bc3 Nd8+=) 23...Nd8 (23...g4 24.hg4 fg4 25.Bc3+=) 24.g4 (24.Bc3 Qb7 25.Qa4 Qb5+=) 24...fg4= 25.hg4 Qb7 (25...Nd7 26.Bc3=) 26.Qb7+= Nb7 27.Kg2 (27.e4 Na6+=) 27...Bf6 (27...Kf7 28.f4+=) 28.Nb3 (28.e4 Bg7 29.e5 Kf7+=) 28...Nd7= 29.Nc3 Kf7 30.Na2 (30.e4 de4 31.Ne4 Kg6+=) 30...e5 (30...Nb8 31.e4=) 31.Nb4 ed4 ½–½. Zylla,Johannes (2265) – Haznedaroglu,Kivanc (2290), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

8.e3 Nf6

9.cb6 Qb6 10.Qb3 e6 (10...d6 11.b5=) 11.Nf3 (11.Bf6!? gf6 12.b5=) 11...Qb4=+ 12.Qb4 (12.Qc2 Be7=+) 12...Bb4-/+ 13.Be2 d5 14.0-0 Nbd7 (14...Ke7 15.Rc1-/+) 15.Nd4 (15.Rc1 Bb7-/+) 15...Bb7 16.Rc1 c5 17.Nb5 0-0 18.Nd6 Bc6 19.Bc3 Bc3 (19...Rb8 20.Bb4 Rb4 21.Nc3-+) 20.Nc3 Rb8 21.Nd1 (21.d4 cd4 22.ed4 Rb4-/+) 21...Ne8 (21...Kf8 22.d4 c4 23.e4-+) 22.Ne8-/+ Re8 23.f4 Rb8 24.Kf2 Bb5 25.Bf3 f5 26.Nc3 Bd3 27.Nd1 (better 27.g4-/+) 27...Rb2?? (27...Kf7 28.Ra1-+) 28.Ke1 (28.Nb2 Bb5+-) 28...Kf7?? (28...Rb4 29.Nf2 Be4 30.Ne4 fe4 31.Bg4-/+) 29.Nc3 (better 29.Nb2 Be4 30.Be2+-) 29...c4-+ 30.Ne2 (30.Ra1 Nc5-+) 30...Nc5 31.Nd4 Nb3 32.Rd1 (32.Nb3 cb3 33.Bd1 Kf6-+) 32...Bc2 (32...Nd4 33.ed4 Kf6 34.Ra1-+) 33.Nc2 Rc2 34.Be2 Kf6 35.h3 e5 36.Kf2? (36.Rb1-+) 36...ef4 37.ef4 Nc5 (better 37...Rd2!? 38.Ke1 c3 39.Rd2 Nd2 40.Bd3-+) 38.Ke3 Ne4 (38...Ne6!? 39.g3-+) 39.Bf3 1-0. ClayPigeons (2045) - Anthroposophical (2110), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

9.Bc4 e6 10.Bd4 bc5 11.bc5 =. Stabenow – Drescher, corr 1976–77.

9.Nf3 d6 10.Bd4 =.

9.Nf3 d6 10.Be2 e5 11.0-0 e4 12.Ng5 dc5 13.bc5 Bc5 (13...h6!? 14.cb6 Qb6 15.Bf6 hg5 16.Bg5 Bd6+=) 14.Bf6+/- gf6 15.Ne4 Be7 16.Qc2 Ba6 (16...f5!? 17.Qc3 Rg8 18.Nf6 Bf6 19.Qf6 Qe7+=) 17.Ba6+/- Na6 18.Qc3 Nc5 (18...Rg8 19.Nf6 Bf6 20.Qf6+/-) 19.Nf6+- Bf6 20.Qf6 Rg8 21.d4 Ne4 (21...Ne6 22.Nc3+-) 22.Qf5 Ng5 23.f4 Ne6 24.Qh7 Rg7?? (24...Rg4+-) 25.Qh8 Ke7 26.f5 (26.f5 f6 27.fe6 Ke6 28.Nc3+-) 1-0. onur604 (2320) - Gataca2 (2215), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

9.Nf3 e6 10.d4 Ba6 11.Ba6 Na6 12.Qa4 Qc8 (12...Qb7 13.b5 Nb8 14.cb6 Qb6 15.Nc3=) 13.0-0+= b5 14.Qb3 Nd5 15.Bc3 (15.e4 Nf6 16.Nc3 g6+/-) 15...f5+= 16.Nbd2 Nf6 17.Ne5 d6 18.Nd3 dc5 19.dc5 Nd5? (better 19...Be7+/-) 20.e4+- Nc3 21.Qc3 Nc7 22.ef5 Nd5 23.Qe5 Kf7 (23...Be7 24.fe6 0-0 25.Ne4+-) 24.fe6 Qe6 25.Qe6 (25.Re1!? Qc8 26.Ne4 Kg8+-) 25...Ke6 26.Nf3 Be7 27.Nd4 Kd7 (27...Kf7 28.Ne5 Kf6 29.Ndc6+-) 28.Ne5 Kc7 29.Ra1 Rc8 (29...Bf6 30.Ra7 Kc8 31.Ra8 Kb7 32.Rh8 Be5+-) 30.Ndc6 Bf6 (30...Rb8 31.Rd1 Ra8+-) 31.Ra7 1-0. DEFFM – GuestYKGQ, freechess.org, 2021.

9.Nf3 g6 10.Qa4 (10.Be5!? Qb7 11.d4+/-) 10...Bg7= 11.Be2 (11.Bf6 Bf6 12.d4 d5=) 11...0-0 12.0-0 d6 (12...bc5 13.Qa5 Qa5 14.ba5=) 13.cb6 Qb6 14.Bd4 Qb7 15.b5 Bd7 (15...e5 16.bc6 Nc6 17.Bc3+=) 16.bc6 (16.b6 e5 17.Qa7 Qc8=) 16...Nc6 17.Qb5 (17.Bf6 Ra8 (worse is 17...ef6 18.Qf4+=) 18.Qf4 Bf6=) 17...Qa8 (17...Qb5 18.Bb5 Nd4 19.Nd4+=) 18.Bf6 Bf6 (worse is 18...ef6 19.Qd5+/-) 19.Qa6 (19.Qd3 Nb4 20.Qc4 Rb8=) 19...Bf5 (19...Qa6 20.Ba6 Ra8 21.Bc4+=) 20.d4 Nb4 (20...Qa6 21.Ba6 Rb8 22.Nbd2+=) 21.Qa8 Ra8 22.Nbd2 d5 23.Nb3 Ra2 24.Bb5 g5 25.h3 h5 26.Ne5 g4 27.hg4+= hg4 28.Nc5 Be5 29.de5 Ra5 30.Bd7 Bc2 31.Nb7+= Ra7 32.Bc8 e6 33.Rc1+= Ra2 34.Nc5 Ra8 35.Bd7= Ra7 36.Bb5 Ra5 37.Na6 Rb5 38.Nb4 Rb4 39.Rc2 Re4 40.Rc3 Re5 41.Kh2 Re4 42.f3 Ra4 43.Rd3 Kg7 44.Kg3 Kg6 45.fg4-/+ Kg5 46.Rd4? Rd4-+ 47.ed4 f6 48.Kf3 e5 49.Kg3 e4 50.Kf2 Kg4 51.Ke2 Kg3 52.Kf1 f5 53.Kg1 f4 54.Kf1 e3 (54...e3 55.Ke2 Kg2-+) 0-1. Sippenauer,Florian - Fischer,Markus, Regensburg-ch, 1995.

8.e4 Nf6

9.Nc3 e6 10.d4 Be7 11.Nf3 0-0 12.e5 Nd5 13.Nd5 cd5 14.Bd3 bc5 15.dc5 Ba6 16.0-0 Qb7 17.Bc3 Nc6 18.Ne1 d4 19.Ba6 Qa6 20.Bd4 Nb4 21.Nf3 Nd5 22.Qc2 Nf4 23.Rd1 Ne2 24.Kh1 Nd4 25.Nd4 Rc8 26.Nb3 Qb5 27.h3 Rb8 28.Rd3 g6 29.Kh2 Rc8 30.f4 Qa4 31.Rd4 Qa7 32.Qd3 Rc7 33.Rc4 Qa6 34.Qe4 ½–½. Jina,J – Rogulski,A, OCC, 2002.

9.e5 Nd5 10.Bd4 =.

8.Nf3 Na6

9.Qb3 bc5=+ 10.bc5 Nc5 11.Qc2 d6 12.d4 Na6 13.e4 Nf6 (13...e6=+) 14.Bd3 (better 14.Bc3!?=) 14...Nb4-/+ 15.Qd2 Nd3 16.Qd3 Qb6 (16...d5 17.e5 Ne4 18.Qe3-/+) 17.Nbd2 Ba6 18.Qc2 e6 (18...Qb5 19.Nb1-/+) 19.h3 (19.d5!? cd5 20.Bf6 gf6 21.ed5-/+) 19...Be7-+ 20.g4 0-0 21.g5 Nh5 22.Bc3 (22.Qb3 Qb3 23.Nb3 Rb8-+) 22...Nf4 23.h4?? (23.Qb1 Nd3 24.Ke2-+) 23...Qb5 (better 23...Nd3 24.Kd1 Nf2 25.Ke1 Nh1 26.Qb3 Qb3 27.Nb3-+) 24.Nf1 (24.Nb3 f5 25.Nc1 fe4-+) 24...Rb8 (24...Nd3 25.Kd1 Nf2 26.Ke1 Nh1 27.N1h2-+) 25.Ng3 Nd3 26.Kd2 Nf2 27.Ra1 d5 28.ed5 (28.Ne5 Bd6 29.Ke3 Ng4 30.Ng4 Bg3 31.ed5 cd5-+) 28...cd5 (28...Bd6 29.Ne5 Be5 30.de5 Qd5 31.Ke3 Qc5 32.Kf3-+) 29.Ke3 Nd3 (29...Ng4 30.Kf4 Bc8 31.Kg4 e5 32.Nf5-+) 30.Ra5? (better 30.Ra6 Qa6 31.Qd3-/+) 30...Qc4 31.Qd2 (31.g6 fg6 32.Ne2 Rb2-+) 31...Nb4 (31...Bd6 32.Ne2 Nb4 33.Ra1-+) 32.Ne5 Qb3 33.Nd7 (33.Qb2 Nc2 34.Kf4 Qb2 35.Bb2 Bc8-+ (35...Rb2?! 36.Ra6 Rb8 37.Ra7-+)) 33...Rc8 (33...Rb5 34.Rb5 Bb5 35.Nc5 Bc5 36.dc5-+) 34.Nc5 Bc5 (34...Rc5 35.Rc5 e5 36.Kf2 Nd3 37.Kg2 ed4 38.Rc6 dc3 39.Rc3-+) 35.Rc5 Rc5 36.dc5 d4! 37.Kd4 (37.Qd4 Nc2 Deflection (37...Nc2 Decoy); 37.Kd4 Qc4 Double attack (37...Qd5 Deflection)) 37...Qc4 38.Ke3 Qc5 (38...Nd5 39.Kf3 Qc3 40.Qc3 Nc3 41.Ke3-+) 39.Kf3 Bb7 40.Kg4 Nd5 41.Bd4 (41.Be5 f6 42.gf6 gf6-+) 41...Qc4 (41...Qc8 42.Kf3-+) 42.Kh3 Bc8 43.Kh2 Qc7 44.Qe2 Nf4 45.Qe5?? (45.Qb2 Qd7 46.Be5 Nd3-+) 45...Qe5 (better 45...Qc2 46.Ne2 Qe2 47.Qe2 Ne2-+) 46.Be5 Nd3 (46...Ng6!? 47.Bc3 Nh4 48.Ne4-+) 47.Bc3 Kf8 (47...e5 48.Ne4-+) 48.h5 (48.Ne4 Bb7 49.Nc5 Nc5-+) 48...Nf4 (48...Bb7!? 49.Kh3-+) 49.Be5 Nd5 50.Kg2 (50.Ne4 h6 51.gh6 gh6-+) 50...f6 51.Bd6 Kf7 52.Ne4. zembelek (2105) - GMTolia (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

9.Bd4 bc5 10.bc5 e6 11.Qc2 Nf6 (11...Qa7 12.Qb2 Qb7 13.Qc2=+) 12.e3 (12.e4 Be7+=) 12...Qa5= 13.Ba6 Ba6 14.Qb2 Be7 15.Qb6 (15.Qb8 Bd8=) 15...Qb6+= 16.cb6 0-0 (16...c5 17.Be5=) 17.Nc3 Rb8 18.Na4 d6 19.Bf6 Bf6 20.Nd4 (20.d4!?-/+) 20...Bd4 21.ed4 Bb5 22.Nc3 Rb6 23.Nb5 cb5 24.Ke2 Kf8 25.Ra1 Rb7 26.Kd3 Ke7 27.Kc3 Rc7-/+ 28.Kb4 Rc2 29.Rd1 Rc4 30.Kb5 Rd4 31.d3 Kf6 32.Rd2 e5 33.f3 Kf5 34.g3 g5 35.h3 Kg6 36.Kc6 f5 37.h4 e4 38.h5 Kg7 39.g4 ed3 40.gf5 Kf6 0-1. Faas,Dominik - Von Nordheim,Thomas, DLM Binz, 1995.

9.Bd4 bc5 10.bc5 e6 11.Be5 Qa5 12.Qb3 Qc5 13.Nc3 d6 14.Bg3 Qb4 15.Qa2 Nf6 16.e3 Nc5 17.Be2 Be7 18.0-0 Qb7 19.Rb1 Qc7 20.Qc4 Nh5 21.Qg4 Ng3 22.Qg3 0-0 23.d4 Nd7 24.Nd2 Qa5 25.e4 Qg5 26.Qd3 c5 27.Nf3 Qf6 28.dc5 Nc5 29.Qe3 Ba6 30.Ba6 Na6 31.Nb5 Qg6 32.Nbd4 Rc8 33.Ra1 Nc5 34.Nd2 Bf6 35.f4 e5 36.Nf5 Ne6 37.fe5 de5 38.Nf3 Nf4 39.g3 Re8 40.Ne5= Nh3 41.Kg2 Qg5 42.Kh3 Qe3 43.Ne3 Be5 44.Ra4 g6 45.Kg4 Kg7 46.h4 h5 47.Kf3 Rb8 48.Ra3 Rb1 49.Kg2 ½–½. Lehmann,Frank – Grzeca,P (1880), ZDMI Open, Dresden GER, 2010.

8.Nf3 bc5

9.bc5 Qa5 10.Bd4 f6 11.Qb3 Na6 12.Qc3 (12.Qb6!? Qa2 13.Nc3=) 12...Qc3 13.Nc3 (worse 13.dc3 e5–+) 13...e5 14.Be3 Bc5 15.Ne4 (15.Bc5 Nc5 16.d4 ed4 17.Nd4 Ne7–/+) 15...Be3 (15...Bb4 16.Bb6–/+) 16.fe3 (better 16.Nd6!? Kf8 17.fe3=+) 16...Ke7 17.Kf2 (17.Ng3 Nh6–+) 17...d5 18.Nc3 Nh6 19.h3 Be6 20.g4 Rb8 21.Bg2 Rb2 22.Rd1 Nb4 23.Ne1 e4 24.Bf1 (24.Na4 Ra2 25.Nc5 Bc8–+) 24...Nf7 25.Ng2 Ne5 26.Nf4 Bf7 27.Ke1 g5 28.Ng2 c5 29.Na4 Kd6?? (better 29...Rc2–+) 30.Nb2+– Be6 31.Kf2 f5 32.gf5 Bf5 33.d4 (33.Kg3 h6+–) 33...ed3 34.ed3 Bh3 35.d4 Ng4 (35...cd4 36.ed4 Ng4 37.Kg3+–) 36.Kf3 (better 36.Kg3 c4 37.Kh3 Nf2 38.Kg3 Nd1 39.Nd1 Nc2+–) 36...Nh2?? (better 36...c4 37.Bc4 Nf6+–) 37.Kg3 Nf1 (37...Bg4 38.dc5 Kc6 39.Rc1 Nf1 40.Kg4+–) 38.Kh3 (worse 38.Rf1 Be6 39.dc5 Kc5+–) 38...g4 39.Kg4 Nh2 (39...h5 40.Kh3 cd4 41.ed4+–) 40.Kg3 (40.Kg3 c4 41.Kh2+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2750) – abyssus (2775), lichess.org, 2020.

9.bc5 Qa5 10.Bd4 Nf6 11.Qb3 Na6 12.e3 Nc5 13.Qb8 Kd8 14.Bc5 Qc5 15.Ba6 1–0. Machete99 – guest747, ICC, 2002.

9.bc5 Qa5 10.Bd4 Nf6 11.Nc3 Na6 12.Qa4 Qa4 13.Na4 Nb4 14.Bf6 gf6 (14...ef6!? 15.d4 d6+=) 15.e3 Ba6 16.Ba6 Na6 17.Ke2 e6 18.Rb1 Bg7 19.Rb6 Nc7 20.e4 Ke7 21.Rb7 Na6 (21...Nb5 22.Nb6 Rd8 23.Nc4+/–) 22.Ra7 Nb8 23.Nb6 f5 24.ef5 ef5 25.Nc4 Bf6 26.g3 Ke6 27.d4 Rd8 28.Kd3 Kd5 (better is 28...Be7+–) 29.Ra1 Be7?? (29...Bh8+–) 30.Re1 Bc5 31.Re5# 1–0. Ellison,Robert M – Kelly,Ian G (2050), GBR–ch Seniors, 2005.

9.bc5 Qa5 10.Bd4 Nf6 11.e3 e6 (better 11...Na6 12.Qb3 Qb4 (12...Nc5? 13.Qb8 Qd8 14.Bc5+–) 13.Qb4 Nb4+=) 12.Bc3 (better 12.Qb3!? Na6 13.Qb6+=) 12...Qc5=+ 13.Be2 Qb6 14.0-0 d6 15.d4 (15.Bf6 gf6 16.Nc3 d5=) 15...Nbd7 16.Nbd2 Be7 17.Qc2 0-0 18.Rb1 Qc7 19.Nc4 (19.Bd3 Bb7=) 19...Nd5 (19...c5 20.Ba5 Qc6 21.Bd2=+) 20.Ba5= Qa7 21.h3 Ba6 22.Be1 Bc4 23.Bc4 Rb8 24.Rc1 N7b6 (24...Qa3 25.Qd1=+) 25.Bd3 Rc8 (25...h6!?=+) 26.Bh7+= Kh8 27.Bd3 Qa4 (27...c5 28.Qe2 Bf6 29.dc5 dc5 30.Bd2+=) 28.Qe2 (28.Qa4 Na4 29.Ba6 Rc7+–) 28...Qa3 (28...c5 29.dc5 Bf6 30.c6+–) 29.Bd2 (29.Rc6 Rc6 30.Ne5 Kg8 31.Nc6 Qc1 32.Ne7 Ne7+–) 29...Na4? (29...c5 30.Ne5 g6 31.Nc4 Nc4 32.Rc4=) 30.Ne1 (better 30.Ne5!? g6 31.Nf7 Kg7 32.e4+–) 30...g6 31.Qf3 Kg7 32.e4 Nf6 33.e5 (33.Rb1 Nb2+–) 33...de5+= 34.de5 Nd5 35.Bc2 (better 35.Rb1+=) 35...Qa2?? (better 35...Qf3 36.Nf3 Nab6=) 36.Bb3?? (36.Bh6 Kg8 37.Bb3 Qa3+–) 36...Qa3?? (better 36...Qd2 37.Rd1 Qa5–+) 37.Nc2+– Qb2 38.Ba4 c5 (38...Qe5 39.Ne3 Qd4 40.Qe2+–) 39.Qb3 (better 39.Re1!? c4 40.Qe4 Bc5+–) 39...Qe5 40.Ne3 c4 (40...Rb8 41.Qd3+–) 41.Rc4 Rb8 (41...Rc4 42.Nc4 Qd4 43.Bc1+–) 42.Qc2 (42.Qd1 Qh5+–) 42...Qa1 43.Nf1 (43.Nd1 Bf6+–) 43...Rb2 (43...Rb1 44.Qd3+–) 44.Bc3 (44.Bc3 Nc3 45.Qc3 Bf6 46.Qe3+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2510) – kingberzerk (2225), lichess.org, 2017.

9.bc5 Qa7 10.Be5 =.

9.bc5 Nf6

10.e3 Ba6 11.Ba6 Na6 12.Bf6 ef6 +=.

10.e3 Ba6 11.Be2 Be2= 12.Ke2 Qa7 (12...Nd5 13.Kf1=) 13.Qb3 e6 (13...Ne4 14.Bd4+=) 14.Be5 d6 (14...Na6!? 15.d4 Ng4+=) 15.cd6+/– Nfd7 16.Rc1 (better is 16.d4+/–) 16...Ne5= 17.Ne5 Attacks the isolani on c6. White gets strong initiative 17...Bd6 18.Nc6 Qa6 (18...Nc6!? 19.Qb5 0-0 (< 19...Bh2 20.Qc6 Ke7 21.g3+/–) 20.Qc6 Qb8=) 19.Qd3+= Qd3 20.Kd3 0-0 (20...Nc6 21.Rc6 Kd7 22.Rc1+=) 21.Nb8 (21.f4 h6+/–) 21...Rb8 22.Ke2 g6 23.d4 Rb2 24.Kf3 h5 25.Nc3 g5 26.h3+/– (26.Ne4?? g4). Genne,Rene – Rizzi,P, Ticino op, 1992.

10.e3 Ba6 11.Be5 d6 12.cd6+/– ed6 13.Bf6 gf6 (13...Bf1 14.Kf1 gf6 15.d4+/–) 14.Ba6 Na6 15.0-0 d5 16.Nc3 Bd6 (better is 16...Nb4!?+/–) 17.Qa4+– Nb4 18.Rb1 0-0 19.Rb4 Bb4 20.Qb4 Rb8 21.Qg4 Kh8 22.g3 Rg8 23.Qf5 Qd6 24.e4 d4 25.e5 fe5 26.Ne5 Qc7 27.Nf7 Kg7 28.Ng5 (28...Qe7 29.Qh7 Kf8 30.Qf5 Kg7 31.Ne6 Kh8 32.Ne4+–) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Reinecke,Juergen, freechess, 2001.

10.e3 Ba6 11.Be5 Qd8 12.Ba6 Na6 13.d4 +=.

10.e3 Na6 11.Bf6 ef6 12.d4 +=.

10.e3 e6 11.Be5 Qd8? 12.Bb8+– Be7 (12...Bc5 13.d4 Bb4 14.Nbd2+–) 13.Bd6 (13.d4 Ba6 14.Ba6 Qb8+–) 13...0-0 (13...Bd6 14.cd6 Ne4 15.Qc2 Nd6 16.e4+–) 14.Be7 Qe7 15.d4 d6 16.cd6 Qd6 17.Bd3 c5 18.dc5 Qc5 19.0-0 Qb4 20.Nbd2 Qc3 (20...Rd8 21.Qc2+–) 21.Qc2 Qb4 (21...Qc2 22.Bc2 Rd8 23.Ra1+–) 22.Rb1 Qd6 23.Rc1 (23.Nc4 Qe7+–) 23...Bb7 24.Nc4 Qe7 25.Nce5 h6 26.Qc7 Qc7 27.Rc7 Bf3 28.gf3 Nd5 29.Rb7 Nf6 30.h4 h5 31.Kg2 Nd5 (31...Ne8 32.Ra7 Nd6 33.f4+–) 32.f4 Nf6 33.Be2 g6 34.Bf3 (34.Bc4 Ng4 35.Nf7 Rf7 36.Be6 Nh6+–) 34...Kg7 35.Nd7 (35.Bc6!? Kg8+–) 35...Rd8 36.Nf6 Kf6 37.Rb5 Rd6 38.Re5 Rb6 39.Kg3 Ra6 40.Rc5 Rb6 41.e4 Ra6 42.f5 gf5 (42...Ra3 43.fg6 fg6 44.Rc6+–) 43.ef5 ef5 (43...e5 44.Bh5 Ra4 45.Rc6 Kf5 46.Bf7 Rg4 47.Kh3+–) 44.Rc6 Rc6 45.Bc6 Ke5 46.f4 Kf6 47.Bf3 Kg6 48.Be2 Kh6 49.Kf3 Kg6 50.Ke3 Kf6 51.Kd4 Ke6 52.Bh5 Kd6 (52...Kf6 53.Bf7! Kf7+–) 53.Bf7 Ke7 54.Bc4 (better 54.Ke5 Kf8+–) 54...Kf6 55.Kd5 Kg6 56.Ke5 Kh7 57.Kf5 Kh8 58.Kf6 (better 58.Kg5 Kg7 59.h5 Kf8+–) 58...Kh7 59.f5 Kh8 60.Kf7 (60.Ke6 Kg7 61.f6 Kh6 62.f7 Kg7 63.Ke7 Kh6 64.f8Q Kh5 65.Be2 Kh4 66.Qf4 Kh3 67.Bf1) 60...Kh7 61.Be2 Kh8 62.f6 Kh7 63.Bg4 Kh8 (63...Kh6 64.Ke7 Kh7 65.f7 Kg7 66.f8Q Kg6 67.Bf5 Kh5 68.Qh8) 64.Ke7 Kh7 65.f7 Kh6 (65...Kg7 66.f8Q Kg6 67.Bf5 Kh5 68.Qh8) 66.f8Q Kh7 (66...Kg6 67.Bf5 Kh5 68.Qh8) 67.Qf7 (67.Bf5) 67...Kh8 68.Qf6 (68.Qe8 Kg7 69.Bf5 Kh6 70.Qg6) 68...Kh7 (68...Kg8 69.Be6 Kh7 70.Bf5 Kg8 71.Qf8) 69.Ke6 (69.Bf5 Kg8 70.Qf8) 69...Kg8 70.Qe7 Kh8 71.Kf6 Kg8 72.Qg7 1–0. BeepBeepImAJeep (2565) – Chessplayer2025 (2300), lichess.org, 2018.

8.Nf3 d6

9.Qc2 Na6 10.cb6 (10.cd6 Nb4 11.Qc4 Qd6=) 10...Qb6 (10...Nb4 11.Qa4 (11.bc7?? Nc2 12.Kd1 Na1-+) 11...Qb6 12.e4-/+) 11.b5 (better 11.Bc3=) 11...Nc5?? (better 11...Nb4!? 12.Qc4 Qb5 13.Qb5 cb5=) 12.e3 (better 12.d4!? Qa7 13.Bc3+/- (worse 13.dc5 Qa1 14.e4 dc5=)) 12...Bd7 13.d4 Ne6 14.bc6 Bc6 15.d5 (better 15.Bd3!?+=) 15...Bd5=+ 16.Qc8 Nd8 17.Nc3 Bb7 (17...Bc6!?=+) 18.Qb8= Nf6?? (better 18...Qc5 19.Bb5 Bc6=) 19.Bb5+- Nd7 20.0-0?? (better 20.Nd5! Bc6 21.Qb6 (worse 21.Nb6 Nb8 22.Bc6 Ndc6=) 21...Nb6 22.Bc6 Nc6 23.Nb6+-) 20...e6 21.Bd7 Kd7 22.Rb1 (22.Rd1 Qa5-/+) 22...Qc6 (22...Qc7!? 23.Qc7 Kc7-/+) 23.Nd4?? (better 23.e4=+) 23…Qg2 0-1. carlos78 (2190) - pacal56 (2170), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.Qc2 Nd7 10.d4 (10.cd6 Qd6 11.b5 Bb7+=) 10...Ngf6 (10...bc5 11.bc5 dc5 12.e4=+) 11.e3 (11.cd6 ed6 12.b5 Bb7=) 11...e6 (11...bc5 12.bc5 dc5 13.Bd3=+) 12.cd6 (12.cb6 Qb6 13.b5 Bb7 14.bc6 Qc6 15.Qc6 Bc6=) 12...Bd6=+ 13.Bc3 0-0 14.Bd3 Bb7 15.Nbd2 Rc8 (15...c5 16.dc5 bc5 17.b5=) 16.0-0 c5 17.bc5 bc5 18.Qb2? (better 18.dc5 Qc5 19.Rc1=) 18...cd4 19.Bd4 (better 19.Ba5 Qa5 20.Qb7-/+) 19...Bd5?? (better 19...e5-+) 20.e4+= Bb7? (better 20...Rb8 21.Qc3 e5+=) 21.e5+- Qc6 1-0. Mettigel (2265) - pacal56 (2220), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.cd6 ed6 (9...Qd6? 10.Be5 Qb4 11.Bb8+-) 10.e3 Ne7=.

9.e3 bc5 10.bc5 Qa7 (10...Qa5 11.Bc3 Qc5 12.d4=) 11.Nc3 (11.Bc3 Qc5 12.d4 Qh5=) 11...Qc5 12.Qb3 (12.d4 Qb4=) 12...Qa7=+ 13.Na4 (13.Bb2 Nf6=+) 13...Bg4 (13...Qb7 14.Qc2=+) 14.Be2 (14.Bd4 c5 15.Bb5 Nd7=+) 14...Nf6 (14...e5 15.0-0=+) 15.0-0 (15.Bf6 ef6 16.0-0 d5=) 15...e6 (15...e5 16.Rb1 Nbd7 17.Qc2=+) 16.Bd4 (16.Bf6 gf6 17.Rb1 Nd7=) 16...Qc7=+ 17.Rb1 Nbd7 18.Nb6 Be7 (18...Bf3 19.Bf3 e5 20.Nd7 Nd7 21.Qb7+=) 19.Nd7= Kd7 20.Bb6 (20.h3 Bf3 21.Bf3 d5=) 20...Qb7 21.Bd4 (21.Qc2!?=) 21...Qb3–/+ 22.Rb3 Ra8 23.Rb7 Ke8 24.h3 Bf3 25.Bf3 Rc8 26.Rb6 Kd7 27.Ra6 c5 28.Bc3 Ne8 29.Ba5 Bd8 30.Ra7 Nc7 31.Bd1 Ra8 32.Ba4 Ke7–/+ 33.Ra8 Na8 34.Bc3 Nb6 35.Bc2 g6 36.Kf1 d5 37.Ke2 Bc7 38.Bb2 e5 39.Ba3 Bd6 40.d3 f5 41.f3 Ke6 42.Kd2 e4 43.fe4 fe4 44.Kc3 ed3 45.Bd3 c4 46.Bd6 Kd6 47.Bc2 Kc5 48.h4 Nd7 49.h5 gh5 50.Bh7 Nf6 51.Bg6 Ne4 52.Kc2 Ng3 53.Kd2 Kb4 54.Bf7 Kc5?? 55.Bg6 h4 56.Bf7 Ne4 57.Kc2 Ng5 58.Bg6 Nf3 59.Kd1 Ne5 60.Bf5 d4 61.ed4 Kd4 62.Ke2 c3 63.Bc2 Nc6 64.g4? Ke5 (65.Ke3 Nd4–+) 0–1. nogumo – myfairlady, mySchach.de, 2005.

9.e3 e5 10.Bc3=.

8.Nf3 e6

9.d4 Nf6 10.Qb3 Ba6 11.Nbd2 Be7 12.e4 Bf1 13.Kf1 0-0 14.g3 bc5 15.dc5 Qb7 16.Kg2 Na6 Exerts pressure on the backward pawn 17.Qc4 Nc7 (worse 17...Nb4 18.Rb1 Rb8 19.Bc3+-) 18.Be5 Ra8 19.Ra1 Ra1 20.Ba1 Qb5 (20...Nfe8 21.Nb3=) 21.Ne5 (21.Qb5 Nb5 22.Ne5 h6+=) 21...Kf8 (21...Qa4 22.Bb2=) 22.Qd4 The backward pawn on d7 becomes a target (22.Qb5 Nb5 23.f4 Ke8+/-) 22...Nce8= 23.g4 (23.Bc3 d6 24.cd6 Bd6+=) 23...Qe2 (23...d6!? 24.cd6 Bd6=) 24.h3+= (24.Nd7? Nd7 25.Nf3 Ndf6-+) 24...d6 25.Nc6 (25.cd6 Bd6 26.Bc3+=) 25...e5 (25...Ng4 26.Nf3 Bf6+=) 26.Qe3+/- Qe3 27.fe3 dc5 28.b5 (28.Ne7 Ke7 29.bc5 Ke6+/-) 28...Bd6 (28...Nd6 29.b6 Nd7 30.Be5 Nb6 31.Ne7 Ke7 32.Bg7=) 29.b6 Nd7 30.Nc4 e5 becomes the focus of attention 30...f6 31.b7 (31.Kf3 Kf7+/-) 31...Bc7+= 32.Bc3 Nd6 33.Ba5 Ba5 34.N4a5 c4 (34...Ne4 35.Nc4 Kg8 36.h4+-) 35.Kf3 c3 36.b8Q Nb8 37.Nb8 c2 (37...Kf7 38.Nbc6+/-) 38.Nb3 Ke7? (better 38...Nb7+/-) 39.Nc6+- Kd7 40.Nb4 1-0. opperwezen (2855) - szachus (2535), lichess.org, 2017.

9.e3 Nf6 10.Qc2 bc5 11.bc5 Qa5 12.Bd4 Ba6 (12...d5+=) 13.Bc4 (13.Qb3!? Qd8 14.Bf6 gf6 15.Ba6 Na6 16.d4+=) 13...Bc4 14.Qc4 Na6 Pawn c5, live or die! (14...Ne4 15.Bg7 Bg7 16.Qe4=) 15.0-0 (better 15.Bc3!? Qb5 16.Qb5 cb5 17.Bf6 gf6 18.d4+=) 15...Nc5=+ 16.Bf6 gf6 17.Qh4 Be7 (17...f5 18.d4 Ne4 19.Ne5=+) 18.Nc3 (18.Qh6 Ne4=) 18...0-0 (18...f5 19.Qf4=+) 19.Qh6 (19.Rb1 d5=) 19...Rb8=+ 20.h4 (20.Qh4 Qb4 21.d4 Ra8=) 20...Qd8 (20...Nd3 21.Ne1 Ne5 22.Ne4-/+) 21.Ra1 Bf8 22.Qf4 Bg7 23.h5 e5 (23...Rb2 24.h6 Bf8 25.Qg3 Kh8 26.Qh4=) 24.Qg3 Kh8 25.Nh4 (25.h6 Bf8=) 25...Ne6 (25...Bf8 26.d4 Rb3 27.Ne2=+) 26.Nf5= Bf8 27.h6 d5 28.Ra7 Qe8 29.Qh4 Ng5 30.f4 ef4 (better 30...Bc5 31.Rc7 Qe6=) 31.ef4?? (better 31.Qf4 Rb4 32.Nd4 Bh6 33.Qf6 Bg7 34.Qg5 (34.Qc6?! Qc6 35.Nc6 Bc3 36.dc3 Rb5=) 34...Rd4 35.Qe7+/-) 31...Bc5-+ 32.Kh2 (32.d4 Ba7 33.fg5 Qe6-+) 32...Ba7 33.fg5 Qe5 34.Ng3 fg5 35.Qh5 (35.Qg4 Re8 36.Kh3 Re6-+) 35...Bf2 (better 35...Rb4 36.Qh3 Rh4 37.Nce2 Rh3 38.gh3-+) 36.Nce2 (36.Qf3 Bg3 37.Qg3 Qg3 38.Kg3 Rb2-+) 36...Kg8 (36...Rb4 37.Qh3 Rh4-+) 37.d4 Bg3 38.Ng3 Qf4 39.Qd1 (39.Qh3 Qd4 40.Nf5 Qe5 41.Qg3 Re8-+) 39...Re8 (better 39...Qh4 40.Kg1 Qg3 41.Qc1-+) 40.Qf3 Qf3 (better 40...Qh4!? 41.Kg1 Qd4 42.Kh2-+) 41.gf3 Re3 42.Kg2 Rd3 (42...Re6!? 43.Nf5 Rf6 44.Ng3-+) 43.Nf5 f6 44.Ne7 Kf7 45.Nc6 Kg6 (45...Ke6!? 46.f4-+) 46.Kf2 (46.Ne7 Kh6 47.Nd5 Rd2 48.Kg3 Rd4 49.Nf6 Kg6-+) 46...Kh6 47.Ke2 Rc3 (better 47...Rb3 48.Ne7 Rb5 49.Kd2-+) 48.Ne7 Kh5 49.Nd5 Rc4 50.Kd3 Rc6 51.Ke4 (51.Ne3 Kg6-+) 51...Kg6 (better 51...Kh4-+) 52.f4 (52.f4 Re6 53.Kd3-+). zembelek (2080) - GMTolia (2065), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

7...d5

8.cd6 Qd6 9.b5 A) 9...Nd7 10.bc6 (10.d4 Ngf6 11.e3 e5 12.bc6 bc6 13.Nf3= –0.06) 10...bc6 11.Nf3 e5 12.Qc2 Ngf6 13.d4= 0.03; B) 9...cb5 10.e4 (10.Nf3 Nc6 11.e3 b4 12.Bc4 Bf5 13.Qb3= –0.09) 10...b4 11.d4 Qg6 12.Nd2 Nf6 13.Qa4= 0.03; C) 9...e5 10.Nf3 Nd7 11.Qc2 Ngf6 12.bc6 bc6 13.d4= 0.03; D) 9...Bf5 10.Nf3 Qb4 11.Nc3 e6 12.e3 c5 13.d4= 0.13; E) 9...Nf6 10.Nf3 Bg4 11.Be5 Qd8 12.Qa4 cb5 13.Qb5= 0.00.

8.e3 b5 9.Nf3+= Bg4 10.Be2 Nd7 11.0-0 e5 12.h3 (12.Bb2 Ngf6=) 12...Bh5 (12...Bf3 13.Bf3 Ngf6 14.Bg4=) 13.Nh2 (13.e4 de4 14.Ne5 Ne5 15.Bh5 Nf6=) 13...Be2 14.Qe2 Ngf6 15.f4 (15.Ng4 Ng4 16.Qg4 g6=) 15...e4 16.g4 h6 17.Qg2 Be7 18.Bd4 0-0 19.g5 hg5 20.Qg5 Qd8 21.Ng4 Kh7 (21...Ne8 22.Qh5=+) 22.Qh4 Kg8 23.Nh6! gh6 24.Qh6 Re8 25.Kh1 Nf8 26.f5 (26.f5 Bc5 27.Bf6 Qf6 28.Qf6+–) 1–0. Nekrasov – Lyubovsky, SU, 1970.

8.Nf3 Nf6 9.Be5 Qd7 10.Bb8 Ne4 (10...b6 11.cb6 Qb7 12.Bc7+-) 11.Nc3 (11.d3 Nf6+-) 11...g6 (11...Nc3 12.dc3 f6 13.e3+-) 12.Ne4 (12.Qc2!? Nc3 13.Qc3 Qf5+-) 12...de4 13.Ne5 Qd5 (13...Qd8 14.b5! Qd5 15.bc6 bc6 16.Qc2+-) 14.e3 e6 (14...Be6 15.Bc7 Qa2 16.d3+-) 15.Bc4 Qd8 16.0-0 (16.Qg4 f5 17.Qd1 Be7+-) 16...Bg7 (16...f6 17.f3+-) 17.Bd6 f6 18.Qg4 fe5 19.Be6 (19.Qe4?! Qd7+-) 19...Bd7 20.Ra1 Bf6 21.h4 (better 21.Bd7 Qd7 22.Ra8 Bd8 23.Qe4+-) 21...Be7 (21...Qc8 22.Bd7 Qd7 23.Ra8 Bd8 24.Qe4 Kf7+-) 22.Ra7 Bd6 23.cd6 Be6 (23...Kf8 24.Bd7 Qb8+-) 24.Qe6 Kf8 25.Rb7 Qe8 (25...Qc7 26.Rc7 h6 27.Qf7) 26.Re7 (26.Qf6 Kg8 27.Qg7) 26...Qe7 27.Qe7 Kg8 28.d7 h5 (28...h6 29.d8Q) 29.d8Q 1-0. Dogan,Mire Deniz (1985) - Lehtosaari,Mauri (2195), Titled Tuesday 4th May, 2021.

8.d4 Nf6

9.Nc3 b5 10.e3 g6 (10...e6 11.Bd3+=) 11.Nf3 Bg7 12.Bd3 0-0 13.Qb1 (13.0-0 Bg4=) 13...Nbd7 14.Ne2 e5 15.Ne5 (15.de5 Ng4=) 15...Ne5= 16.de5 Ng4 17.0-0 Ne5 18.Bc2 (18.e4 Be6=) 18...Qe7 (18...Ng4 19.Ng3=) 19.Ng3 (19.Nd4 Rd8=) 19...Be6 (19...Qh4 20.Re1=+) 20.e4 (20.Bd4 Ra8=) 20...Qh4 21.f3 (21.ed5 Bd5 22.Be5 Be5=+) 21...Ra8=+ 22.Bb2 h5 (22...de4 23.Be4 Ra2 24.Rf2 Rb2 25.Rb2=+) 23.Bb3 (23.Re1 Re8=) 23...Nc4 (23...Qf4 24.Bc1 Qf6 25.Rd1=+) 24.Bg7 Kg7 25.Qc1 (25.Bc4 bc4 26.Rd1 Qf4 27.Qb2 Qf6=) 25...Qf6 26.Rd1 (26.Bc4 bc4 27.Qd2 h4=) 26...h4 (26...Nb2 27.Rd2 Nd3 28.Rd3 Ra1–/+) 27.ed5= cd5 28.Ne2 h3 29.Nd4 hg2 30.Nb5 (worse 30.Ne6 fe6 31.f4 Rf8 32.Bc4 dc4 33.Rd7 Kg8=) 30...Rh8 (30...Nb2 31.Bd5 Bd5 32.Rd5 Nd3 33.Rd3 Ra1–/+) 31.Qc3?? (better 31.Bc4 dc4 32.Qc3+– (32.Kg2 Qh4 33.Qa1 c3 34.Qc3 f6–+)) 31...Ne5–/+ 32.Nd4?? (32.Bd5 Qf4 33.Kf2 Qh2 34.Rg1 Bd5 35.Rg2–+) 32...Qf4–+ 33.h4 (33.Kf2 Ng4 34.Ke2 g1N 35.Ke1 Ne5–+) 33...Rh4 (33...Qh4?! 34.Nf5 (34.Ne6?? Kf6 35.Qe5 Ke5 36.Kg2 fe6–+) 34...gf5 35.Qe5 Kg8 36.Kg2=) 34.Kf2 g1Q! 35.Kg1 Decoy theme: g1 (35.Rg1 Bh3) 35…Qg3 (35...Qg3 36.Kf1 Rh1 37.Ke2 Rh2 38.Ke3 Qg5 39.f4 Qg3 40.Nf3 Qf2; 35...Qg5 36.Kf1 Rh1 37.Ke2 Rh2 38.Kf1 Qg2 39.Ke1 Qf2) 0–1. Borrmann,Fritz – Pawlowicz,Karsten, corr, 1987.

9.e3 b5 10.Nd2 Bf5 11.f4 (11.Ngf3 e6=) 11...Qa7 12.Bb2 Qa2 13.Qb3 Qb3 14.Nb3 Na6 15.Ba3 Ne4 16.Bd3 e6 17.Nf3 Nc3 18.Kd2 Na4 (better 18...Bd3 19.Kd3 Na2=+) 19.Ne5 Bd3 20.Kd3 Nb8 21.Na5 Be7 22.Nec6 Nc6 23.Nc6 Kd7 24.Ne5 Ke8 25.Nc6?? (25.Rc1 f6 26.Nc6 Kd7+–) 25...Kd7 26.Ne5?? (26.Ne7 Ke7 27.Rc1 Rc8+–) 26...Ke8 27.g4 (27.Rc1 f6 28.Nc6 Kd7 29.Ne7 Ke7+–) 27...f6 28.Nf3 g6 29.Nd2 (29.Rc1 h5 30.g5 Kd7+–) 29...f5 (29...h5 30.f5 gf5 31.gf5 ef5 32.Rf1+–) 30.gf5+– ef5 31.Nf3 Bf6 32.Rc1 Kd7 33.Ne5 Be5 34.de5 Kc6 35.Kd4 Re8 36.h4 h5 37.Rg1 Re6 38.Rg5 Kd7 39.Kd5 Nc3 40.Kd4 Ne4 41.Rg2 Ra6 42.Bb2 Ra4 43.Bc3 Ra6 44.Rg1 Ra3 45.Rc1 Ng3 (45...Rb3 46.Be1+–) 46.Rc2 (46.c6 Kc7 47.Rc2 Ne4+–) 46...Ke7 (46...Ne4 47.Bb2 Ra4 48.Bc3+–) 47.c6 Ne4 48.c7 Ra8 49.Kd5 Rc8 (49...Kd7 50.Bd4+–) 50.Kc6 (50.Kc6 Nc3 51.Rc3+–) 1–0. Sundin,Thommy (1890) – Nyman,Jan, Soederhamn, Sweden, 1988.

8.cd6 ed6

9.Qb3 Be6 10.Qg3 Nh6 11.e4= (worse 11.Bg7 Rg8-/+).

9.Qb3 Nf6 10.e3 (10.Bf6 gf6 11.e3 Qb6=) 10...Be6=+ 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 d5 13.Qb3 Na6 Attacking the isolated pawn on b4 (13...Nbd7 14.b5=+) 14.Bc3 (14.Bf6!? gf6 15.b5+=) 14...Be7 15.Nf3 Ne4 (15...0-0 16.b5 Qb6 17.Nd4=) 16.Bg7= Rg8 17.Be5 Bd6 (17...Qd7 18.Bg3 Bb4 19.0-0=+) 18.Bd6= Qd6 19.b5 Nac5 20.Qa2? (better 20.Qa3 Rg2 21.d4=) 20...Rg2-+ 21.Qa8 Ke7 22.bc6 (22.d4 Nd3 23.Ke2 Qd7 (23...Ndf2 24.Qb7 Kf8 25.Qc8 Kg7 26.Nh4 Nh1 27.Ng2 Qh2 28.Qg4 Kf8 29.Qf3-+; 23...cb5 24.Qb7 Qd7 25.Qd7 Kd7 26.Nh4-/+) 24.bc6 Qc6 (24...bc6?! 25.Nbd2 Ndf2 26.Ra1 Ng4 27.Ke1 Nd2 28.Nd2 Rg1 29.Ke2 Ra1 30.Qa1-+) 25.Qa3 Kf6 26.Qd3 Nf2-+) 22...bc6 (22...Qc6!? 23.Qa3 Qf6 24.Nd4-+) 23.Nd4 (better 23.Qa7 Kf8 24.Qa8 Kg7 25.Qa1 Qf6 26.Qf6 Kf6 27.Rf1 Nd3 28.Ke2 Ndf2 29.Rg1 Rg1 30.Ng1-/+) 23...Rf2 (better 23...Kd7!?-+) 24.Nc6=+ Qc6?? (24...Kd7 25.Nd4 Qb6 26.Qd5 Kc8 27.Qc6 Qc6 28.Nc6 Nd3 29.Kd1 Rf6 30.Na7 Kb7-+) 25.Qc6+- Nd3 26.Kd1 Nb2 27.Kc2 Nc4 28.Qd5 (better 28.Kc1 Ned2 29.Nd2 Rd2 30.Rf1 Rc2 31.Kc2 Ne3 32.Kc3 Nf1 33.Qd5 Nh2 34.Qe5 Kf8 35.Qh8 Ke7 36.Qh7+-) 28...Ne3=+ 29.Kd3 Nd5 30.Ke4 Nf6 31.Ke3 (31.Kd4 Kd6=+) 31...Rf5 (31...Ng4 32.Ke4-/+) 32.d3 (32.h3 Nd5 33.Ke4 Rh5=) 32...Re5 (32...Ng4 33.Kd4=+) 33.Kd2 Rd5 34.Nc3 Rd7 35.Re1 Kf8 36.Re3 Nd5 37.Nd5 Rd5 38.Rf3 Rh5 39.Ke3 (better 39.h3!?=) 39...Rh2-/+ 40.d4 Rh6 (40...h5 41.Rf5-/+) 41.Ke4 Rd6 42.Kd3 Rd7 (42...h5 43.Rh3 Rd5 44.Kc4=+) 43.Kc4 Rc7 44.Kd5 Rd7 45.Kc6?? (better 45.Kc4=) 45...Rd4-+ 46.Rf6 (46.Rh3 Kg7-+) 46...Rg4 47.Kd7 (47.Kd5 h5-+) 47...Rg6 48.Rf4 Kg7 49.Re4 (49.Rf5 Ra6-+) 49...Re6! 50.Rf4 (50.Re6 fe6 Passed pawn) 50...Rf6 (50...h5 51.Rh4-+) 51.Rg4 Rg6 52.Re4 f5 53.Re7 (53.Re7 Kf6 54.Kd6-+) . ClayPigeons (2150) - LuisMCPSantos (2175), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

9.b5 Qe7 10.e3 (10.Nf3 Nf6 11.e3 d5 12.Be2 Qe6 13.Be5= 0.16) 10...Nh6 11.Be2 Qg5 12.Nf3 Qg6 13.bc6= 0.22.

9.d4 Nf6 10.Qb3 (10.e3 b5=+) 10...Be6-/+ 11.Qc2 Be7 (11...d5 12.Bc3-/+) 12.e3=+ 0-0 13.Bd3 d5 14.Bc3 Nbd7 (14...Na6 15.b5 cb5 16.Bb5-/+) 15.Ne2 (15.Nf3 Ra8=) 15...Ra8 16.0-0 h6 (16...Bd6 17.Ng3=+) 17.Nd2= b5 (17...Bd6 18.Ng3=) 18.Rb1 (18.Nf4 Bd6 19.Ne6 fe6=) 18...Qb6 (18...Bd6 19.Nf3=) 19.Nb3 (19.Nf4 Bd6=) 19...Qc7 20.Nc5 Nb6 21.Ne6 fe6 22.Qd1 (better 22.Nf4 Qd7 23.Ng6=) 22...Ng4 (22...Bd6 23.h3=) 23.Ng3 (better 23.Nf4!? Nf6 24.Ne6+/-) 23...Nf6= 24.Bc2 (24.Nh5 Nc4=) 24...Nc4 (24...Bd6 25.Ra1=) 25.Qd3 (25.Nh5 Nh5 26.Qh5 Bd6=) 25...Ra3 26.Rb3 Rb3 27.Bb3 Qa7 28.h3 (28.Be1!?=+) 28...Qa3-/+ 29.Bc4 (29.Qb1 Bb4 30.Bb4 Qb4-/+) 29...bc4 (29...dc4!? 30.Qc2 Nd5-+) 30.Qd2-/+ Bd6 31.f4 h5 32.Kf2?? (better 32.h4-/+) 32...h4-+ 33.Kf3 hg3 34.Qc2 Ne4 35.Be1 Bb4 36.Bg3 (36.Bb4 Qb4 37.h4-+) 36...Qa1 37.Kg4 (37.h4 Bd2 38.Kg4 Qg1-+) 37...Qf1 (better 37...c3 38.Qe2 Qb2-+) 38.Qa2 (38.h4-+) 38...Be1 (38...Qd1 39.Qe2 Qe2 40.Kh4 Be7) 39.Bh2 Kh7 (39...Qd3 40.Kf3 Qd1 41.Qe2 Nd2 42.Kg4 Qe2 43.Kg5 Ne4 44.Kg6 Qg2 45.Bg3 Qg3 46.Kh5 Nf6) 40.f5 Bf2 (40...Qf5) 41.Qe2 (41.Qb1 Qg2 42.Kf4 Bg3 43.Bg3 Qg3) 41...Bg1 (41...Qg2 42.Bg3 Qg3 43.Kh5 Qh3) 42.Qf1+- ef5 (42...Nf6 43.Kf3 Bh2 44.fe6 Bd6+-) 43.Qf5 (43.Qf5 Kg8 44.Qe6 Kh7 45.Be5 Be3 46.Qf5 Kg8 47.Kh5 Ng5 48.Kg6 Ne6 49.Qe6 Kf8 50.Bg7) 1-0. ClayPigeons (2110) - Kuting_24 (2190), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

9.Bd4 Ne7 (9...Qe7 10.Nf3 Nh6 11.b5 c5 12.Bb2 d5 13.e3= 0.06; 9...Nh6 10.e4 f5 11.Nc3 fe4 12.Ne4 Nf5 13.Qh5= 0.00; 9...c5 10.bc5 dc5 11.Bc3 b5 12.Qc2 f6 13.e4= 0.00) 10.e4 d5 11.Nc3 de4 12.Ne4 Nf5 13.Bc3= –0.06.

9.e3 d5 (9...Qb6 10.b5 d5 11.Be2 c5 12.Nf3 Nf6 13.0-0= 0.03; 9...Qd8 10.Nf3 Nf6 11.b5 d5 12.Bd3 Bd6 13.Qc2= 0.09; 9...Nd7 10.Be2 (10.Nf3 Ngf6 11.Be2 d5 12.b5 Bd6 13.bc6= –0.12; 10.b5 Ngf6 11.Nf3 d5 12.Bc3 c5 13.Be2= –0.19) 10...Ngf6 11.Nf3 d5 12.b5 Bd6 13.bc6= –0.06; 9...Qe7 10.b5 (10.Nf3 b5 11.Be2 Nf6 12.Nd4 d5 13.Bc3= –0.03) 10...Nf6 11.Nf3 d5 12.Be2 Qe6 13.Be5= 0.16) 10.Bd3 (10.b5 Nd7 11.bc6 bc6 12.d4 Bd6 13.Nf3= –0.12; 10.Nf3 Nd7 11.b5 Ngf6 12.Bd3 Bd6 13.0-0= –0.19) 10...Nd7 (10...Bb4?? 11.Bg7 Nf6 12.Bh8+– (worse 12.Bf6 Rg8+–)) 11.Nf3 (11.b5 Ngf6 12.Nf3 Bd6 13.0-0= –0.19) 11...Ngf6 (11...Bb4?? 12.Bg7 Nc5 13.Bc2+– (13.Bh8?! Nd3 14.Ke2 Bf5+–)) 12.b5 c5 (12...Bd6 13.0-0= 0.00) 13.Nc3 (13.Bf5= –0.06) 13...b6 (13...Bd6 14.Bc2=) 14.e4 (14.0-0!?=) 14...d4=+ 15.Nd5 Nd5 16.ed5 Bd6 17.0-0 0-0 18.Bh7?? (better 18.Qc2 Nf6 19.h3–/+) 18...Kh8 (better 18...Kh7 19.Qc2 Kg8–+) 19.Be4=+ Nf6 20.Ng5?? (better 20.d3=+) 20...Bh2–+ 21.Kh1 Ng4 (better 21...Bf4–+) 22.Bf3? (better 22.Ne6! Be6 23.de6=) 22...Bg1!–+ 23.Bg4 (23.Rg1 Nf2; 23.Kg1 Qh2) 23…Qh2 0–1. guest397 – guest490, ICS blitz, 2001.

9.Nf3 Nd7 10.e3 Ngf6 11.d4 Be7 12.b5 0-0 13.bc6 bc6 14.Nbd2 Bb7 15.Be2 Ra8 16.0-0 Ba6 17.Ba6 Ra6 18.Bb2 Qb7 19.Bc3 Nd5 (19...Ra2 20.e4=) 20.Qc1 (20.Qc2 Qa8=) 20...Nc3 (20...Ra2 21.Nb1=+) 21.Qc3 Nf6 22.Rc1 (22.Rb1 Rb6 23.Rb6 Qb6=) 22...Nd5 (22...c5 23.Qc2=) 23.Qc2+= Nb4 24.Qc3?? (24.Qf5 Rb6+=) 24...d5?? (24...Na2 25.Qc2 Nc1 26.Qc1-+) 25.Ne5?? (better 25.Rb1=) 25...Na2-+ 26.Rb1?? (better 26.Qa1 Nc1 27.Qc1-+) 26...Qb1!! 27.Nb1 Nc3 28.Nc3 (28.Nc6 Bd6 29.g4 Nb1 30.Ne5-+) 28...Ra1 29.Nd1 Rd1 0-1. ClayPigeons (2160) - LuisMCPSantos (2155), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

8.e3 Nd7

9.d4 Ngf6 10.Nf3 Ne4 11.Bd3 Ndf6 12.0-0 g6 (12...Bg4 13.h3 A) 13...Bf5 14.Ne5 (14.Qa4 e6 15.Qa8 Ke7 16.Qa3 g5 17.Ne5+= 0.50; 14.Qc2 e6 15.Nh4 Be7 16.Nf5 ef5 17.b5+= 0.63) 14...Nd7 15.Nd7 Qd7 16.Nc3 Nf6 17.Bb2+= 0.66; B) 13...Bf3 14.Qf3 e6 15.Rc1 Be7 16.Nc3 Ng5 17.Qd1+= 0.53) 13.Nbd2 (13.Ne5 Bg7 (13...Bh6+– 14.b5 Qa5 15.Nc3 Nc3 16.Qe1 Nfe4 17.Be4+– 0.97) 14.b5 (14.f3 Ng5 15.b5 Nd7 16.Nd7 Qd7 17.Nc3+= 0.69) 14...Nd7 15.b6 Qd8 16.Nd7 Qd7 17.Be4+– 0.75) 13...Bg7+= (13...Bf5 14.Ne5 Bg7 15.Nb3 Nd7 16.f3 Ng5 17.Bf5+= 0.63; 13...Bg4 14.Qc2 Bf5 15.b5 Bg7 16.b6 Qc8 17.Nb3+= 0.66) 14.Qc2 (14.Ne5 Bf5 15.Ne4 Be4 16.b5 0-0 17.b6+= 0.50; 14.b5 Bf5 15.b6 Qd7 16.Ne5 Qc8 17.Nb3+= 0.63) 14...Nd2 (14...Bf5 15.Bc3 0-0 16.Ra1 Nd2 17.Bd2+= 0.34) 15.Nd2 0-0 (15...b5 16.cb6 Qb6 17.Rc1+= 0.66) 16.f3 (16.Bc3!?+= Bg4 17.Ra1+– 0.78) 16...Rd8 (16...Bd7 17.Bc3= 0.22) 17.Bc3 Nd7 18.e4 e6 19.e5 Nf8 (19...f6 20.f4+=) 20.f4 f5 (20...Nd7 21.Nf3+–) 21.ef6 (21.Nb3 Nd7+–) 21...Bf6 22.g3 b5 23.Nf3 Bd7 24.Ra1 Rb8 25.Bd2 ½–½. Gorbylev,Aleksandr – Skribo,Vasili, corr, 1999.

9.d4 Ngf6 10.Nf3 Ne4 11.Bd3 Ndf6 12.Ne5 Nd7 A) 13.Nc3 Nef6 (13...Ne5 14.de5 Nc3 15.Bc3 g6 16.e6 f6 17.Qg4+– 0.91; 13...Nc3 14.Bc3 b6 15.0-0 Ne5 16.de5 bc5 17.bc5+– 0.75) 14.Nd7 Nd7 15.b5 e5 16.0-0 Be7 17.b6+= 0.56; B) 13.0-0 Ne5 14.de5 b6 15.Bd4 bc5 16.bc5 f6 17.Be4+– 0.81; C) 13.Be4 de4 14.Nd7 Qd7 15.Nc3 Qe6 16.Qc2 Qc4 17.Qe4+– 1.00; D) 13.Nd7 Bd7 14.Be4 de4 15.Nd2 Bf5 16.Qc2 Qc8 17.Ne4+– 1.00.

9.d4 Ngf6 10.Nf3 Ne4 11.Bd3 Ndf6 12.Ne5 g6 13.f3 Ng5 14.Nc3 (14.b5 Nd7 15.Nd7 Qd7 16.Nc3 Bg7 17.f4+– 0.75; 14.0-0 Nd7 15.Nd7 Qd7 16.Nc3 Bg7 17.f4+– 0.75) 14...Bg7 (14...Ne6 15.0-0 Bg7 16.Na4 Nd7 17.Nd7+= 0.69) 15.b5 0-0 (15...Ne6 16.f4 Nd7 17.0-0+– 0.84) 16.Qa4 (16.0-0 Ne6 17.b6+– 0.81) 16...Bd7 (16...Nd7 17.Nd7+= 0.63) 17.bc6 (17.b6 Qc8+–) 17...Bc6 18.Qa7 Ne6 19.f4 Qb8 (19...Nd7 20.0-0+=) 20.Qb8 Rb8 21.Kd2 Nd7 (better 21...h6!?+–) 22.Nd7+– Bd7 23.Nd5 Kf8 24.Nb6 Bc6 25.d5 Nc5 26.dc6 bc6 27.Bg7 Kg7 28.Nc4 f5 (28...Rd8 29.Nb2+–) 29.Bc2 Rb4 (29...Ne6 30.Ne5+–) 30.Ne5 Rb6 31.Ra1 Kf6 32.Ra8 Ra6 33.Rf8 Kg7 (33...Ke6 34.Rh8+–) 34.Rf7 Kg8 35.Re7 1–0. Caissa – hal1958, playchess.de, 2003.

9.Nf3 e5 10.d4 e4 11.Nfd2 Be7 12.Be2 Nh6 13.0-0 0-0 14.Nc3 b6 15.Bb2 Nf6 16.h3 Ne8 (16...Nf5 17.cb6 Qb6 18.b5=) 17.Qa4 Qb7 18.Qa2 bc5 (18...Nf6 19.Ra1=) 19.bc5+= Bh4 20.Ra1 Nf5 21.Bc1 Qc7 22.Nf1 Ne7 23.Qa8 Bb7 24.Qa5 Qa5 25.Ra5 Nc8 26.Ra2 Nc7 27.Rb2 Ba6 28.Ba6 Na6 29.Bd2 Re8 30.Ne2 Bf6 31.Rb1 Re7 32.Nfg3 g6 33.Nf4 Ra7 34.Bc3 (34.Kf1 g5 35.Nfh5 Be7=) 34...Ra8 (34...Nc5 35.Rb8 Rc7 36.Ba5+–) 35.Ra1 Ne7 36.Ra2 Bg5 37.Nfe2 Bh4 ½–½. Kern – Nix,K, Hessen clubgame, 1988.

9.Nf3 e5 10.Be2 Ngf6 (10...e4 11.Nd4 b6 12.cb6 (12.b5 bc5 13.Nc6 Bb7 14.Qa4 Ngf6 15.d3= –0.12) 12...Qb6 13.0-0 Ngf6 14.Qa4 Nb8 15.b5= 0.13) 11.0-0 (11.Qc2 Be7 12.d3 (12.0-0 0-0 13.d3 Re8 14.Bb2 Bf8 15.Rc1= 0.13) 12...0-0 13.0-0 Re8 14.Bb2 Bf8 15.Nbd2= 0.16) 11...Be7 (11...e4 12.Nd4 (12.Ne1 b6 13.Bf6 Nf6 14.d4 ed3 15.Nd3= –0.25) 12...b6 13.cb6 Nb6 14.Qb3 Bg4 15.Bg4= –0.03) 12.d3 (12.Qc2 0-0 13.d3 Re8 14.Nbd2 Bf8 15.Bb2= 0.16; 12.Qc1 0-0 13.d3 Re8 14.Bc3 e4 15.de4= 0.00; 12.Bc3 0-0 13.d3 e4 14.de4 Ne4 15.Qc2= 0.09) 12...0-0 13.Qc2 Re8 14.Nbd2 (14.Bb2 Bf8 15.Rc1= 0.13) 14...Bf8 Black prepares the advance e4 15.Rb1 (15.Bb2= 0.22) 15...b6 16.d4 e4 17.cb6 Qb6 18.Ne5 Ne5 (18...Bb4? 19.Nc6 Ba6 20.Rb4+– (20.Nb4?! Be2 21.Nd5 Qa6+=)) 19.de5 Nd7 20.Bd4 Qc7 21.f4 ef3 22.Nf3 g6 23.Qc3 Bb7 24.Ra1 Ra8 25.Ra8 Ba8 26.Ne1 Bb7 27.Bg4 Nb6 28.Nd3 Ba6 29.e6 (29.Nc5 Bb5+=) 29...f5 30.Ne5 Bb5 31.Bd1 Qb7 32.g4 Na4 33.Qa3 Nb6 34.gf5 Bg7 35.Nf7 Bd4 36.ed4 Qe7?? (better 36...Nc4 37.Qg3 Qb6+–) 37.Qg3 1–0. mtr – jot, internet, 2009.

9.f4 Ngf6 10.Nf3 g6 11.Nc3 Bg7 12.d4 Ng4 13.Qd2 Ndf6 14.h3 Ne4 (14...Nh6!?+=) 15.Ne4+/– de4 16.hg4 ef3 17.gf3 h5 18.g5 (18.gh5 b6+–) 18...b5 19.Bd3 0-0 (19...h4!?+/–) 20.Bc3 unclear. Thystrup,Preben – Aiolfi,Antonio(+), corr ICCF TT–2–86–1, 1986.

8.e3 e5

9.Qb3 Be6 10.Ne2 f5?? (better is 10...Nh6+=) 11.f4+/– Nd7 12.fe5 Ne5 13.Nd4 Bd7 14.Bd3 Nf6 15.Bf5 Be7 (15...Bf5!? 16.Nf5 g6 17.Be5 Qe5+/–) 16.0-0+/– 0-0 17.h3 (17.Ne6 Be6 18.Be6 Kh8+/–) 17...b6? (17...Nc4 18.Qc2+/–) 18.cb6 Qb6 19.Bd7 Nfd7 20.Nc3?? (better is 20.Rf8!? Bf8 21.b5+/–) 20...Qb4?? (better is 20...Rf1 21.Kf1 Qa6 22.b5 Qa1 23.Qd1 Qd1 24.Nd1 cb5 25.Nb5 Nf6–+) 21.Rf8= Bf8 22.Qb4 Bb4 23.Kf2 Nc5 24.Nc2 Ncd3 25.Ke2 Ba5 26.Nd5?? (better is 26.Na4=) 26...cd5–+ 27.Be5 Ne5 28.d3 Kf7 29.Nd4 Kf6 30.g4 Bb6 31.Nf5? (31.Nb5 Ke6–+) 31...g6 (31...h5 32.e4 hg4 33.hg4 Ng4 34.Nd6–+) 32.Ng3 (32.Nd6 Kg5 33.d4 Nc4–+) 32...Kg5 33.e4 (33.d4 Kh4 34.Nh1 Nf7–+) 33...d4 (33...Kh4 34.Nf1 de4 35.de4 Kh3 36.g5–+) 34.Kf2 (34.Nh1–+) 34...Nd3 35.Kg2 Ne5 36.Nf1 d3 37.Kg3 h5 38.h4 Kf6 39.g5 (39.gh5 gh5 40.Kg2–+) 39...Ke6 40.Kf4 Bf2 41.Ne3 (41.Nd2 Be1 42.Nb1–+) 41...Be3 42.Ke3 Kd6 43.Kd4 d2 0–1. beciab70 (1615) – matveev, kurnik, 2014.

9.Qc2 Ne7 10.Nf3 Ng6 11.d4 e4 12.Nfd2 Be7 13.Nc3 White intends b5 13...0-0 14.b5 b6 15.cb6 Qb6 16.Be2 Bb4 (16...Qb7 17.0-0=) 17.0-0 (17.Qb3 Qa5 18.0-0 cb5+/-) 17...Bc3+= 18.Bc3 cb5 19.Qb3 Be6 20.Qb5 Nd7 21.Qb6 Nb6 22.Ra1 Rc8 23.Bb4 f5?? (better 23...Rb8+/-) 24.Ra6+- Rc1 (24...Nc4 25.Nc4 (25.Re6?! Nd2 26.h4 Nh4+=) 25...dc4 26.Re6+-) 25.Bf1 Rc6 26.Bc5 1-0. Adlai – Bulket, internet, 2021.

9.Qc2 g6 10.Ne2 Bg7 11.f4 Bf5 12.d3 Ne7 13.g3 0-0 14.Bg2 Re8 15.0-0 Bg4 16.e4 Nd7 17.h3 Be2 18.Qe2 ef4 19.Bg7 Kg7 20.gf4 de4 21.de4 Nf6 22.Nd2 Rd8 (better is 22...Ned5!? 23.Qf2 Nb4=) 23.Nc4+= Nh5 24.Nd6 White prepares f5 24...b5 (24...Nc8!? 25.Qb2 Kg8+=) 25.f5 Rd6 26.cd6 Qd6 27.Qb2 f6 28.fg6 hg6 29.Qf2 Qe5 30.Rd1 g5 (30...Nf4 31.Rd7+=) 31.Rd7 Kg6 (31...Nf4 32.Kh1+=) 32.Bf3 (better is 32.Qd4 Qd4 33.Rd4+/–) 32...Nf4= 33.Qd4 Nh3 34.Kh1 (34.Kg2!? Nf4 35.Kf2 Nh3 36.Kg2 Nf4 37.Kf2 Nh3 38.Kg2=) 34...Qg3–/+ 35.Bg2 Nf2 (35...Nf4!? 36.Qd2 Ng2 (worse is 36...Qg2 37.Qg2 Ng2 38.Kg2+=) 37.Qg2 Qe1 38.Kh2 Qb4–/+) 36.Kg1= Nh3 37.Kf1 Nf4 38.Qf2 (38.Re7?? Qg2 39.Ke1 Qe2) 38...Qf2 (38...Qb3!? 39.Re7 Qb4–/+) 39.Kf2= Kf7 40.Bf3 Ke8 (40...Ke6 41.Rd8=) 41.Ra7 (better is 41.Rd6!?+/–) 41...Neg6 42.Ke3 Ne5 43.Rc7 Kd8 44.Rh7 Ke8 45.Bh5 Kd8 46.Be2 1–0. beciab70 (1785) – sergiulpt (1870), kurnik, 2013.

9.d4 b6 10.Nd2 bc5 11.bc5 e4 (11...Nd7 12.Be2=) 12.h3 (12.f3 Nf6=) 12...Nf6 13.Qa4 (13.Ne2 Be7=) 13...Be7 14.Ne2 (14.Bc3 0-0=) 14...Ba6=+ 15.Bc3 0-0 16.Ng3 Bf1 17.Rf1 (17.Ngf1 Nbd7=+) 17...g6 (17...Qd7 18.Qd1=+) 18.Ke2 Nbd7 (18...h5 19.Ra1=) 19.Rb1 Rb8 20.Rb8 Nb8 21.Qa5 (21.Kf1 Nfd7=) 21...Bd8 (21...Qc8 22.Qa7 Nfd7 23.Kf1=) 22.Qc7 Bc7 23.Nb3 (23.Ngf1 Nbd7=) 23...Ne8 (23...Bg3 24.fg3 h5 25.Ba5=+) 24.Ba5 (24.Nf1 f5=) 24...Ba5 (24...Bg3 25.fg3 f5 26.Bb6=) 25.Na5 Nc7 (25...Kf8 26.Nb7=) 26.f3 f5 27.fe4 (27.Nb7 Nb5=) 27...fe4 28.Kf2 Kf7 29.Ne2 Nb5 30.h4 h6 31.g4 Kf6 ½–½. Iosif,Daniela – Lueckerath,Kristiane, GER–ch op (Women), 1992.

9.d4 b6 10.Nd2 e4 11.f3 =.

9.d4 b6 10.de5 bc5 11.bc5 Bc5 12.Nf3 Bb4 13.Nbd2 Bg4 14.Be2.

9.Ne2 f5 10.f4+= Nd7 11.fe5 Ne5 12.Nd4 Nf6 13.Be2 Be7 (13...Neg4 14.Nf3=) 14.0-0+= g6 15.Nf3 Nf3 16.Bf3 0-0 17.d3 Re8 18.Nd2 Ng4 (18...b6!?+=) 19.Bg4+/- fg4 20.Qc2 (better 20.Qb3!? Bg5 21.Ne4+/-) 20...Bg5= 21.Re1 (better 21.e4 Bf4 22.Kh1+=) 21...Re3-+ (worse 21...Be3 22.Kh1 Qf4 23.Nf1=+) 22.Re3?? (better 22.Rb1 Re2 23.Qb2-+) 22...Be3 23.Kh1 Be6 (better 23...Qf4 24.Qb2 d4-+) 24.Nf1 Bh6 25.Qe2 Bf7 (25...Bf5 26.Qe8 Bf8 27.Qe3=+) 26.Be5 (26.Bc3 Bg7 27.Bg7 Kg7 28.Qg4 Qe5=) 26...Qd7 27.d4 Qf5 28.Qe1 Qe4 (28...Bg5 29.Qa1 Be6 30.Ng3=+) 29.Ng3?? (better 29.Qh4 Qf5 30.Qd8 Bf8 31.Kg1=) 29…Qe1 (29...Qe1 30.Nf1 Qf1) 0-1. dale70 (2035) - gbsalvio (2165), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.Nf3 b6 10.Be5+/- Qa7 11.d4 b5 12.Be2 Ne7 13.0-0 h5 (13...Ng6 14.Bd3 Bg4 15.Bg6 hg6 16.Re1+-) 14.Nbd2 Ng6 15.Qa1 (15.Bb8 Qb8 16.Bd3 Ne7+-) 15...Qb7 (15...Qa1!? 16.Ra1 Na6+/-) 16.Qa5 (16.Bb8 Qb8 17.Bd3 Rh6+-) 16...Na6 (16...Ne5 17.Ne5 Be7 18.Ra1+-) 17.Ra1 Ne5 18.Ne5 Be7? (18...Rh6 19.e4 de4 20.d5+-) 19.Bf3 (better 19.Nc6 f6 20.Bb5+-) 19...Bf5?? (19...Rh6+-) 20.Qa6 (20.Qa6 Qa6 21.Ra6+-) 1-0. FERNANDO_2013 (1850) - Buraya_Raketa (1890), Rated Blitz game, lichess.org, 2018.

9.f4 ef4!? 10.Nf3 Bg4 =+.

9.f4 f6 10.fe5+= Nd7 11.ef6 Ngf6 12.Bd4 +=.

9.Qh5 Nd7 =.

9.d4 e4

10.b5 Nf6 11.b6 Qd8 12.Ne2 Nbd7 13.Nbc3 Ng4 14.Nf4.

10.Nc3 b5 11.Be2 =.

10.Nc3 b5 11.Nge2 Nf6 12.Nf4 Be7 13.Be2 0-0 14.0-0.

10.Nc3 b6 11.f3 Nf6 12.fe4 de4 13.Nge2 Ng4 14.Qd2.

10.Nc3 f5 11.Be2 (11.b5 Nf6+=) 11...Nd7 (11...Nf6 12.Nh3=) 12.Nh3+= Ndf6 13.Bb2 Ne7 (13...b6 14.0-0+=) 14.Nf4 (14.b5 b6+=) 14...g6 (14...Ng6 15.Nh5+=) 15.0-0 (15.b5 Bg7+/–) 15...Bh6 16.Qd2 0-0 17.b5 g5 18.Nh5 (18.b6 Qd8 19.Nh5 Nh5 20.Bh5 f4+=) 18...Nh5 19.Bh5 (19.b6 Qd7 20.Bh5 f4 21.ef4 g4=) 19...f4 20.Qe2 (20.Be2 fe3 21.fe3 Rf1 22.Bf1 Nf5+=) 20...Nf5 21.Ra1 (21.Bg4 Bg7+=) 21...Nh4 (21...fe3 22.fe3 g4 23.Bc1=) 22.b6 (22.Qd2 g4 23.bc6 bc6 24.ef4 Bf4–+ (24...Qf4?! 25.Qf4 Bf4 26.Nd1=; 24...Rf4?! 25.Bc1=)) 22...Qg7 Black gets deadly initiative 23.g3 (23.Ra8 g4 24.ef4 Bf4 25.Rc8 Rc8 26.Qg4 Qg4 27.Bg4 Re8=+) 23...fg3 (23...fe3 24.fe3 Nf3 25.Bf3 ef3 26.Qf2=+) 24.hg3 Nf3 25.Bf3 ef3 (25...Rf3 26.Ra8 Rf8 27.Nb1=+) 26.Qf1 (26.Qd1 g4=) 26...Qg6 27.Ra7 Qh5 28.Qd3 Bg7 29.Qd1?? Bh3 (30.Qd3 Bg2 31.Qh7 Kh7 32.Rb7 Qh1) 0–1. Registration (2400) – AALEXXX (2285), ICC, 2003.

10.Nc3 Nf6 11.f4 (11.Nge2!?= b5 12.Nf4 Be7 13.Be2 0-0 14.0-0; 11.f3 ef3 12.Nf3 Qe7 13.Qd2 Bf5 14.Be2; 11.b5 b6 12.Na4 Nbd7 13.Qb3 bc5 14.dc5) 11...Be7 (11...b5 12.Nge2 Ng4 13.Qd2 Na6 14.Nb1) 12.b5 Qa5 (12...b6 13.Na4 (13.cb6 Qb6 14.Be2) 13...Nbd7 14.Qb1 cb5 15.Bb5 bc5 16.dc5–/+) 13.Qa4 (13.Bb2 Bg4 14.Qb3) 13...Qc7 14.Qa7 Bd7 15.b6 Qc8 16.h3 Nh5 17.Nge2 Bh4 18.Kd2 Bg3 19.Nc1 0-0 (19...Bf2!? 20.N3e2 g6=) 20.Be2+= Nf6 (20...Nf4 21.ef4 Bf4 22.Kd1+–) 21.Nb3+– Qe8 (21...Re8 22.Na5 Re7 23.Qb7+–) 22.Qb7 Qe6 (22...Bf5 23.Qc7+–) 23.Bb2 (23.Qc7!? Qe8 24.Qe5 h6 25.Qe8 Re8+–) 23...Qf5 24.Ra1 g5 25.fg5 Qg5 26.Rf1 h5 27.Bd1 Bh4 (27...Kg7!?+–) 28.Ne2+– Nh7 (28...Qg7 29.Nf4+–) 29.Qc7 Qe7 (29...Qg7 30.Qe5 Nf6 31.g3+–) 30.g3 Bg5 31.h4 Bh6 32.Nf4 Na6 (32...Qf6 33.Bh5 Qg7 34.Be2+–) 33.Qe5 Qd8 34.Qh5 Bg7 35.Bc3 Nf6 36.Qg5 Qc8 37.Nh5 Nh5 38.Qh5 f5 39.Qg5 Kh7 40.Nc1 Rf6 41.Ne2 Nb8 (41...Rh6 42.Ke1+–) 42.Nf4 Qd8 (42...Qa6 43.Ke1+–) 43.Qh5 (better 43.Nh5 Qf8 44.Nf6 Bf6 45.Qh5 Kg7 46.g4 fg4 47.Bg4+–) 43...Bh6 44.Qe2 Bc8 45.Rg1 Qe7 46.Qf2 Qf8 47.Be2 Rf7 48.Ra1 Qg7 49.Nh5 Qg6 50.Ra8 Rb7 51.Nf4 (51.Qh2!? Be6+–) 51...Qf6 52.Qf1 Be6 (52...Qe7 53.h5+–) 53.Ba6 (53.Ne6 Qe6 54.Ba6 Be3 55.Ke3 Rg7 56.Rb8 Rg3 57.Ke2 Qg6+–) 53...Na6 (53...Bf4 54.Bb7 Bg3+–) 54.Qa6 Rg7 (54...Rf7 55.b7 Rb7 56.Qb7 Bf7 57.Rc8 Bf4 58.ef4 e3 59.Ke3+–) 55.b7 Bf4 56.ef4 Rg3 (56...Rb7 57.Qb7 Bf7 58.Ra6 e3 59.Ke3 Qe6 60.Kd2+–) 57.b8Q Rg2 58.Kc1 Bg8 59.Qab7 Kh6 60.Qf8 (better 60.Qg8 Rg8 61.Rg8 e3+–) 60...Qf8 61.Rf8 e3 62.Qc6 Kh5 63.Rg8! Rg8 (63...Rg8 64.Qd5) 64.Qd5 Rg1 65.Kc2 Kg4 66.Qg8 Kf3 67.Qg1 e2 68.c6 (68.Kd3 Kf4 69.Be1 Kf3 70.Qg3) 68...Kf4 (68...Ke4 69.c7 e1N 70.Qe1 Kf4 71.c8Q Kf3 72.Qf5 Kg2 73.Qef2 Kh1 74.Qe4) 69.c7 (69.Kd3 Kf3 70.Qe3 Kg2 71.Qe2 Kh1 72.Ke3 Kg1 73.Kf3 f4 74.Qg2) 69...Kf3 (69...Ke4 70.c8Q e1N 71.Qe1 Kf3 72.Qf5 Kg2 73.Qef2 Kh1 74.Qe4) 70.c8Q f4 (70...e1N 71.Be1 f4 72.Qf2 Ke4 73.Qe6) 71.h5 (71.h5 e1Q 72.Qcg4 Ke4 73.Qe1 Kd5 74.Qge6; 71.Qc6) 1–0. Dzieniszewski,Andrzej – Rusin, Poland, 1976.

10.Be2 b6 11.Nc3=.

10.Be2 f5 11.Qc2 (11.Nh3 b6=) 11...Nf6 (11...b6 12.Nc3=) 12.Nh3 Be7 13.Nd2 0-0 14.Bc3 Nbd7 (14...b5 15.Nf4=) 15.0-0 (15.Nf4 Nb8=) 15...Rf7 (15...Ng4 16.Nf4 Bg5 17.g3 Bf4 18.gf4=) 16.Qb3 (16.Nf4 b6+=) 16...h6 (16...Ng4 17.Nf4=) 17.Rd1 (17.Nf4 b6+=) 17...Nf8 (17...Ng4 18.Nf4=) 18.Re1 (18.b5 b6+=) 18...Ne6= 19.Qc2 (19.Ra1 b5=) 19...f4 20.Nb3 fe3 21.fe3 Nf8 22.Nf2 Ng6 23.Ra1 Nh4 24.Ra8 Kh7 25.b5 Nf5 26.b6+= Qd7 27.Qc1 Nh4 28.Qf1 Ng8 29.Ra7 Bg5 30.Qc1 Nf5 31.Ng4 Qe6 32.Bd2+= Nh4 33.Ne5 Nf3?? 34.gf3+– ef3 35.Bf3 Rf3 36.Nf3 Qg4 37.Kf2 Nf6 38.Ng5 hg5 39.Qf1 Bf5 40.Rb7 Bc2 41.Re7 Qh4 42.Kg1 Qg4 43.Kh1 Be4 44.Re4 Qe4 45.Qg2 Qb1 46.Nc1 Ne4 47.Qh3 Kg6 48.Qe6 Kh5 49.Qe8 g6 50.Qh8 Kg4 51.Kg2 Nd2 52.Qh3# 1–0. Registration (2400) – kvj (2165), ICC, 2003.

9.Nf3 Nd7

10.Qa4 Ngf6 11.d4 e4 12.Ne5 Ne5 13.de5 Ng4 14.Be2 (14.Nc3!? Be6 15.Qa8 Ke7 16.b5+=) 14...Ne5–/+ 15.0-0 Be7 16.Nd2 0-0 17.Nb3 Bf6 18.Nd4 Bd7 19.Bc3 Rb8 20.Qa7 Qc8 21.Ra1 h6 22.h3 Ng6 23.b5 Be5 24.bc6 bc6 25.Ba5 (25.Ba6 Qd8–/+) 25...Rb2 (25...Bh3 26.Bc3 (26.gh3?? Qh3 27.Qb8 Bb8–+) 26...Bd7 27.Qa4–+) 26.Bf1–/+ Be8 27.Bb6 (27.Bc3 Rb7 28.Qa5 Qb8–/+) 27...Bd4 28.ed4 Qf5 29.Qb8 Qf2 30.Kh1 Kf8 31.Bc7?? (31.Qd6 Ne7 32.Kh2–/+) 31...Rb8 (31...Rb8 32.Bb8 e3–+) 0–1. beciab70 (1660) – selenachess (1845), kurnik, 2014.

10.Qc2 Be7 11.Be2 Bf6 12.d3 e4 (12...Ne7 13.0-0=) 13.Bf6+= Ngf6 14.de4 Ne4 15.Nbd2 Ndf6 16.Bd3 Nd2 17.Qd2 0-0 18.Nd4 Re8 19.0-0 Ng4 20.g3 (20.Nf3 Nf6+=) 20...Ne5= 21.Be2 Bh3 22.Ra1. FERNANDO_2013 (2055) - swimjt (2020), Casual Rapid game, lichess.org, 2020.

10.d4 ed4 11.ed4 Be7 12.Qa4 (12.Bd3!?+=) 12...b5=+ 13.cb6 Qb6 14.b5 Ngf6 15.Bd3 Bb7 (15...cb5 16.Qb5 Qe6 17.Ne5=+) 16.0-0= 0-0 17.Qb3 (17.Re1 cb5 18.Bb5 Ra8–/+) 17...Ra8 (17...cb5 18.Re1 Re8 19.Qb5 Qb5 20.Bb5=) 18.Nc3 (18.Re1 Bd6 19.Nc3 cb5 20.Nb5 Ba6=) 18...cb5 19.Nb5 Bc6 20.Ne5 (20.Re1 Ra3 21.Qa3 Ba3 22.Na3 Qb3 23.Bh7 Kh7–+) 20...Ne5 (20...Ra3 21.Nd7 Rb3 22.Nb6 Rd3 23.Nc8=+) 21.de5 Nd7 22.Qb1 h6 23.Nd4 Qb1–/+ 24.Rb1 Ne5 25.Nc6 Nc6–/+ 26.Kf1 Nb4 27.Bf5 Kf8 28.Bc3=+ Na6 29.Rb7 Nc5 30.Bg7 Kg7 31.Re7 Kf6 32.Rc7 Ne6?? 33.Be6=+ fe6 34.Rd7 Ra2 35.g3 Ra8 36.Rc7 Ra5 37.Rh7 ½–½. Karali,A – Pambalou,Fotini (2060), GRE–chT, 2002.

10.d4 ed4 11.ed4 Ngf6 12.Bd3 Ne4 13.Nbd2 Ndf6 14.Ne5 Bf5 15.Ndf3 Be7 16.0-0 0-0 17.Qa4 b5 18.cb6 Qb6 19.Nc6 Bd6 20.b5 Nc3 21.Qc2 ½–½. Meinhardt,Alfred – Stomprowski,Eckhard, 47. LEM Kandidaten, 1992.

10.d4 e4 11.Nfd2 =.

10.Be2 Ngf6 11.0-0 Be7 12.d3 0-0 13.Nbd2 b6 14.d4 e4 15.Ne5 Ne5 16.de5 Nd7 17.f4? (better is 17.cb6 Qb6 18.b5=) 17...ef3–/+ 18.Nf3 Re8 (18...bc5!? 19.b5–+) 19.b5 (19.cb6!? Qb6 20.Bd4 Qb4 21.Qc2+=) 19...bc5–/+ 20.bc6 Qc6 21.Qc1 Nf8 22.Nd4 Qg6 23.Nb5 Bf5 24.Nd6? (better is 24.Rf2!?–/+) 24...Bd6–+ 25.ed6 Be4 26.Rf2 Qd6 27.Qc3 f6 28.Bh5 Ng6 29.Rb2 Rc8 30.Qa3 Ne5 31.Rb7 (31.Rb3 Qd7 32.Qa6 d4 33.ed4 cd4–+) 31...d4 32.ed4 (32.Ra7 Rb8 33.Be2 d3–+) 32...Bb7 33.de5 (33.Qb3 Qd5 34.Qd5 Bd5 35.de5 Ra8–+) 33...fe5 (better is 33...Qd2 34.Qg3 Ra8–+) 34.Bg4 (34.Qb3 Bd5 35.Qg3–+) 34...Rf8 (better is 34...Qd2 35.Qg3 Qc1 36.Kf2 Rf8 37.Bf3 Qa1 38.Qg5–+) 35.h3 (35.Qa2 Bd5 36.Qb1 c4–+) 35...h6 (better is 35...Qd2 36.Qb3 Rf7–+) 36.Qe3 Re8 37.Be2 Bd5 38.Qd2 Qc6 (38...Rb8 39.Bb2–+) 39.Bh5 Bf7 40.Bf7 Kf7 41.Qf2 Kg8 42.Qa2 c4 43.Qc2 (43.Bc3 Qc5 44.Qf2 Rc8–+) 43...Qc5 (43...Qc5 44.Qf2 Qa5–+) 0–1. ejdrzej (1630) – iletris, kurnik, 2014.

10.h3 Ngf6 11.d3 Be7 (11...b6 12.cb6 Bb4 13.Nbd2=+) 12.Nbd2 0-0 13.Be2 Re8 14.Qc2 Bf8 15.0-0 b6 16.cb6 Qb6 17.Rb1 Ba6 18.Bc3 Rb8 (18...Bd6 19.Rb2=) 19.Qb2?? (19.Ne5 Ne5 20.Be5 Rb7+/-) 19...Bd6 (better 19...e4 20.Ne1 Bd6=+) 20.Ne5+/- Ne5 21.Be5 Qc7 (21...Be5 22.Qe5 Re8 23.Qd6+/-) 22.Bf6 gf6 23.Qf6 Bf8 (23...Qe7!? 24.Qh6 Qe6+-) 24.Qg5 Bg7 25.Nf3 Qd8 (25...h6 26.Qh4+-) 26.Qg4 (26.Qg3 Rb6 27.Ra1 Kf8+-) 26...Bc8 (26...c5 27.Nd2+-) 27.Qf4 Be6 28.Ng5 (better 28.d4+-) 28...Qf6?? (28...c5+-) 29.Ne6 (better 29.Qb8 Bf8 30.Qf8 Kf8 31.Nh7 Ke7 32.Nf6 Kf6+-) 29...fe6 (29...Qf4 30.Nf4 Be5+-) 30.Qb8 (30.Qb8 Qf8 31.Qc7+-) 1-0. ClayPigeons (2120) - Cordeiro1994 (2085), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

9.Nf3 f6

10.d4 e4 11.Nfd2 f5 12.f3 (12.b5 b6=) 12...Nf6 13.fe4 fe4 14.Be2 Be7 15.0-0 0-0 16.Nc3 White prepares b5 16...Na6 (16...b6!?=) 17.Qb3+= White prepares the advance b5 17...Qb8 (17...Rf7 18.b5 Nb8 19.Nde4 de4 20.Bc4+/-) 18.Nce4 (18.b5 Nc7 19.bc6+/-) 18...Kh8? (18...Ne4 19.Ne4 Rf1 20.Bf1+/-) 19.Ng3 (better 19.Nf6!? Rf6 20.b5 cb5 21.Rf6 Bf6 22.Qd5+-) 19...Nc7 20.b5 cb5 21.Bb5 Nb5 22.Qb5 Bd7 23.Qb3 Qc7 24.Bc3 h5 (24...Rc8!? 25.Bb4 Rf8+/-) 25.Nf3+- Ng4 (25...Be6+-) 26.Bd2?? (better 26.Qd5 Be8 27.Ng5 Rf1 28.Nf1+-) 26...h4+/- 27.Qd5 (better 27.h3!? Be6 28.Ne2 (28.hg4?! Qg3 29.Ne5 Rf1 30.Kf1 h3 31.gh3 Qh3 32.Ke1 Bg4 33.Ng4 Qg4=) 28...Rf3 29.Rf3 (29.hg4?! Rf1 30.Kf1 Bg5+=) 29...Qh2 30.Kf1 Qh1 31.Ng1 Nh2 32.Kf2 Nf3 33.Nf3+-) 27...hg3= 28.Qh5 (28.h3 Nf6 29.Qe5 Bd8=) 28...Nh6 29.h3 Bb5 30.Rb1 Bc6 31.Ne5 (31.Rf1!?=+) 31...Rf2-/+ 32.e4?? (32.d5 Bd5 (worse 32...Rd2 33.dc6 bc6 34.Qe8 Kh7 35.Qg6 Kg8 36.Qe6 Kh7 37.Qg6 Kg8 38.Qe6 Kh7 39.Qg6=) 33.Ng6 Kh7 34.Qd5 Kg6 35.Qe4 Kf7-/+) 32...Be4 (better 32...Rd2 33.Nf7 Kh7 34.Nh6 gh6-+) 33.Bh6 Rg2 (33...Bb1?! 34.Be3 Kg8 35.Bf2 gf2 36.Kf2 Bc5 37.dc5 Qc5 38.Kg3 Qe3 39.Nf3=; 33...gh6?! 34.Qh6 Kg8 35.Rb3 Rg2 36.Kf1-/+) 34.Kf1 Rf2 (34...gh6?! 35.Qe8 Kh7 36.Qf7 Kh8 37.Qe8 Kg7 38.Qf7 Kh8 39.Qe8=) 35.Kg1 Bb1 (35...gh6 36.Qh6 Kg8 37.Rb3 Rg2 38.Kf1-/+) 36.Be3 (36.Bf4! Kg8 37.Qf7 Kh7 38.Qh5 Kg8 39.Qf7 Kh7 40.Qh5 Kg8=) 36...Bh7 (36...Kg8 37.Bf2 gf2 38.Kf2-/+) 37.Bf2=+ gf2 38.Kf2 Bf6?? (better 38...Bf8=+) 39.Qe8 Bg8 40.Kf3 (40.Ng6 Kh7 41.Nf8 Kh8 42.Qh5 Bh7 43.Qh7) 40...Be5 (40...g5 41.Qh5 Qh7 42.Qh7 Bh7 43.Kg4-+) 41.Qe5 (better 41.Qh5 Bh7 42.Qe8 Bg8 43.Qh5 Bh7 44.Qe8 Bg8=) 41...Qe5 42.de5 Be6 43.h4 Kh7 44.Kf4 Kg6 45.Ke4 Kh5 46.Kd4 (46.Kf4 Kh4 47.Kf3 g5-+) 46...Kh4 47.Kc3 Kg5 48.Kb4 (48.Kd4 Kf4-+) 48...Kf5 49.Kb5 (49.Kc3-+) 49...Ke5 50.Kb6 Bd5 51.Kc7 g5 52.Kd7 g4 53.Ke7 g3 (53...g3 54.Ke8 g2 55.Ke7 g1Q 56.Kd7 Qg7 57.Kc8 b6 58.Kd8 Bc6 59.Kc8 Qd7 60.Kb8 Qb7) 0-1. zembelek (2080) - argol (2265), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

10.Be2 e4 11.Nd4 =.

10.Be2 Be6 11.0-0 Nd7 12.d3 Nh6 13.Nbd2 Be7 14.Qc2 0-0 15.e4 d4 16.Nc4 Ra8 17.Bb2 Nf7 18.Ra1 Qb8 (18...Ra1 19.Ba1 b6 20.cb6 Nb6 21.Qb2–/+) 19.Qb1 (19.Ra4 Ra4 20.Qa4 Ng5=) 19...Bc4 (19...Ra1!? 20.Qa1 b6 21.cb6 Nb6 22.Nb6 Qb6 23.Qa8 Bf8–/+) 20.dc4= Nd8 21.Nd2 Ne6 22.g3 Ra7 23.Ra7 Qa7 24.Qa1 (24.Bg4 Kf7=) 24...Qa1 25.Ba1 Kf7 26.Bb2 Ng5 (better is 26...b6!?–/+) 27.h4 Ne6 28.Kf1 (28.Nb3 Bd8=) 28...g6 (28...b6 29.Ke1+=) 29.Bd3 (29.Nb3 b6 30.cb6 Bb4=) 29...Ng7 (29...b6 30.Ke2+=) 30.Ke2 Ke6 31.Kd1 (31.f4 b6 32.cb6 Bb4+=) 31...f5 (31...b6 32.Be2+=) 32.f3 Nh5 Black prepares the advance f4 33.Nf1 (33.ef5!? gf5 34.g4=) 33...f4–/+ 34.g4 Ng3 35.Ng3 (35.g5 b6–/+) 35...fg3–+ 36.Ke2 (36.Bf1 Bh4 37.Bc1–+) 36...Bh4 37.Kf1 h5 38.gh5 gh5 39.Kg2 Nf8 40.b5 Ng6 41.Bc1 Nf4 42.Bf4 ef4 43.Kh3 Be7 44.bc6? (44.Kg2–+) 44...bc6 45.Bf1 Bc5 46.Kh4 (46.Kg2 Be7 47.Bd3–+) 46...d3! 47.Kh3 (47.Bd3 g2 Passed pawn) 47...d2 48.Be2 Ke5 49.Kg2 Kd4 50.Kf1 Ke3 51.Bd1 Kd3 (better is 51...h4!? 52.Kg2 h3 53.Kh3–+) 52.e5 (52.Kg2 Kc4 53.Ba4 Bd6–+) 52...Kc4 53.e6 (53.Bc2 Kc3 54.Bd1–+) 53...Kc3 54.Ba4 Kb2 55.Kg2 Kc1 56.Bb3 d1Q 57.Bd1 Kd1 58.Kf1 Kd2 59.Kg2 Ke2 60.e7 Be7 61.Kg1 Kf3 62.Kf1 Bb4 63.Kg1 h4 64.Kf1 h3 Black prepares g2 65.Kg1 h2 66.Kh1 g2 67.Kh2 Kf2 68.Kh3 ½–½. ejdrzej (1625) – zeljko55, kurnik, 2014.

10.Be2 Be6 11.0-0+= Nh6 12.d4 e4 13.Nfd2 Be7 14.b5 (14.Nc3 b6=) 14...0-0 (14...b6 15.cb6 Qb6 16.Nc3+=) 15.Nc3 (15.Qb3 Qd7+=) 15...f5 (15...b6 16.cb6 Qb6 17.Qb3+=) 16.Qb3 Bf7 17.f3 (17.b6 Qd7+=) 17...ef3 18.Nf3 Nd7 (18...Ng4 19.b6 Qd7 20.Nd1+=) 19.Bb2 (19.b6 Qd8+=) 19...Ng4 20.b6 (20.Bc1 Nc5 21.dc5 d4=) 20...Qb8 21.Nd1 g6 22.Qd3+/– Ndf6 23.h3 Nh6 24.Ne5 Be6 25.Qc2 Nf7 26.Nd3 Ne4 27.Nf4 Nd8 28.Nc3 Bg5 29.Rf3 Bf4 30.ef4 Bc8 31.Bc1 Ne6 32.Qd3 Re8 33.Rf1 Qa8 34.Ne4 fe4 35.Qc3 Ng7 36.g4 Qa2 37.Bb2 h5?? 38.Ra1+– Qa1 39.Ba1 hg4 40.Bg4 Bg4 41.hg4 e3 42.Kf1 e2 43.Ke1 Ne6 44.Qg3 Ng7 45.f5 Re4 46.Qb8 Kh7 47.Qb7 gf5 48.gf5 Kh6 49.Qc6 (49.Qc6 Kg5 50.Qg6 Kf4 51.f6+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

10.Ne5! fe5 11.Qh5+- Kd8 12.Be5 Qe7 13.Bb8 Nf6 (13...Qe4 14.Nc3 Qb4 15.Qe5+-) 14.Qd1 Bf5 15.d4 Qe4 (15...b6 16.Nd2+-) 16.Nc3 Qc2 17.Qc2 Bc2 18.Kd2 Bf5 19.Be2 Be7 (19...Kd7 20.Be5+-) 20.Ra1 Kd7 21.Be5 Ng4 (21...b5 22.cb6 Bb4 23.f3+-) 22.Bg4 Bg4 23.Ra7 Rf8 (23...Ke6 24.Rb7 Ra8 25.b5 Bc5 26.bc6+-) 24.f3 Bh5 25.Rb7 Ke6 26.b5 Bf6 (26...Bc5 27.Bg7 Rg8 28.dc5+-) 27.Bf6 gf6 28.bc6 Rc8 (28...Be8 29.c7 Bd7 30.Rb6 Kf7 31.Nd5+-) 29.Ne2 Be8 (29...Kf5 30.Nf4 Kg5 31.Rh7 Bf3 32.gf3 f5 33.h4 Kf6+-) 30.Nf4 Kf5 31.Rh7 Bc6 (31...Bg6 32.g4 Kg5 33.h4) 32.Rh5 1-0. PEREIRA – Zeilon, internet, 2021.

10.Ne5!? Nh6 11.Nd3 +/–.

8.e3 Bf5

9.Nc3 e6 10.Nf3 Nd7 (10...b6 11.Be2=) 11.Be2 Ngf6 12.h3 (12.Nh4 Bg6=) 12...Be7 13.0-0 0-0 14.d3 (14.Nh4 Ra8=) 14...b6=+ 15.d4 bc5 16.bc5 Ra8 (16...e5 17.Qa4=) 17.Bb2 (17.Nh4 Be4=) 17...Ne4 18.Ne4 Be4 19.Nd2 Bg6 20.Nf3 f6 (20...Bf6!? 21.Bc1 Ra2=+) 21.Bd3 Bd3 22.Qd3 e5 23.Qf5 e4 24.Qe6 Kf8 25.Nh4 (25.Nd2 Nb8=) 25...Rb8 (25...Nb8 26.Nf5=) 26.Bc1 (better 26.Nf5 Re8 27.Bc3+=) 26...Bc5 (better 26...g6=) 27.dc5+/- Nc5?? (27...Re8 28.Qg4 Ne5+-) 28.Qf5 (better 28.Ba3 Qa7 29.Nf5+-) 28...Kg8+/- 29.Ba3 Nd3 30.Qe6 Kh8 31.Bd6 (31.Nf5!?+/-) 31...Qc8+= 32.Qe7 (better 32.Qf7!? Rb7 33.Qh5+=) 32...Rb7=+ 33.Qf8 Qf8 34.Bf8 Kg8 35.Bd6 c5 (35...Kf7 36.g4=+) 36.Nf5 (36.f3 c4 37.Nf5 c3-/+) 36...c4 (36...g6 37.Ng3 Kf7=+) 37.Ne7 (better 37.Ra1!?=) 37...Kf7-/+ 38.Nd5 (38.Nc6 Rb6 39.Nd8 Ke8-+) 38...Rd7 (38...Ke6!? 39.Nc3 Kd6 40.Ne4 Kd5 41.Nc3 Kc6 42.Ra1-/+) 39.Nc3 (39.Nb6 Rd6 40.Nc4 Rc6=+) 39...Rd6 40.Ne4 Rc6 41.f3? (better 41.Nc3-/+) 41...c3-+ 42.Rd1? (42.Ng3-+) 42...c2 43.Rd3 (43.Rd3 c1Q 44.Kh2-+). ClayPigeons (2145) - LuisMCPSantos (2135), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

9.d3 Nf6 10.Nf3 g6 11.Nbd2 Bg7 12.Be2 0-0 13.0-0 Na6 14.Qb3 Ra8 15.h3 b6 16.cb6 Qb6 17.Bc3 h6 18.Rb1 Nc7 19.Bd4 Qb7 20.Bc5 Nb5 21.Rc1 Ra3 22.Qc2 Rc3 23.Qb2 Ra3 24.d4 Ra8 25.Nb3 Qd7 26.Ne5 Qe6 27.Na5 Nd6 28.Nac6 Nfe4 29.g4 Qf6 30.gf5 Qf5 31.Ne7 1–0. Mauron,Regis (1630) – Etrog,Jonathan (1880), Tournoi de Noel, 2001.

9.Nf3 Nd7 10.Be2 Ngf6 11.0-0 e6 12.Qb3 (12.Nd4 Bb1 13.Qb1 b6+=) 12...Be7 (12...b6 13.d4=) 13.Nd4 0-0 (13...Ng4 14.f4 Nh6 15.Nf5 Nf5 16.g4+/–) 14.Nf5+/– ef5 15.f4 (15.Bd4 b6 16.cb6 Nb6+=) 15...Ra8 16.Bd4 Nf8 (16...b6 17.cb6 Nb6 18.Qd3=) 17.Bd3 (17.Be5 Qd7+=) 17...Qc8 (17...Ne4 18.Be5 Qd8 19.Qb2=) 18.Qb2 Qe6 19.Rf3 N8d7 20.h3 g6 (20...Ra7 21.Be2=) 21.Nc3 Ne4= 22.Ne2 Bf6 23.Bb1 Qe8 24.d3= Bd4 25.Nd4 Nef6 26.Ne2 Qb8 27.b5 Qa7 28.bc6 bc6 29.d4 Rb8 30.Qc1 Ne4 31.Be4 fe4 32.Rf1 Qa2 33.Nc3 Qc4 34.Qa1 Qd3=+ 35.Re1 Rb3 36.Qa8 Nb8 37.Nd5 Qd2?? 38.Rf1?? Rb2 39.Qb8?? Rb8 40.Ne7 Kg7 41.Kh2 Rb2 42.Rg1 Qe3 43.Nc6 Qf4 44.Kh1 e3 45.Ne5 Qd4 0–1. Thielemann,Joachim – Meyer,Juergen (2095), Schleswig Holstein–ch cand–A, 1995.

9.Nf3 Nd7 10.Be2 Ngf6 11.0-0 g6 12.Nd4 White intends b5 12...Bb1 13.Qb1 Bg7 14.f4 White prepares the advance b5 14...e5 15.fe5 Ne5 16.b5 0-0 17.bc6 bc6 18.Qb6 Rc8? (18...Qb6!? 19.cb6 Nfd7=) 19.Qc7 (19.Nb5!? Qb6 20.cb6 Ned7+/-) 19...Rc7+/- 20.Nc6! Nc6 (20...Rc6 21.Be5 Discovered attack; 20...Nc6 21.Bf6 Pinning (21.Bf6 Deflection; 21.Bf6 Clearance)) 21.Bf6 (21.Rf6?! Bf6 22.Bf6 Nb4=) 21...d4 22.Bg5 de3 23.Be3 Nd4 24.Bc4 Rc5 25.Bf7 Kh8 26.Rb1 Rc1?? (better 26...Be5+/-) 27.Rc1+- Ne2 28.Kf2 Nc1 29.Bc4 Bb2 30.Ke1 Kg7 31.Kd1 Ba3 (31...Kf6 32.Kc2 Be5 33.g3+-) 32.d4 Bd6 33.g3 h5 (33...Kf6 34.Kc1 Kf5 35.Kd2+-) 34.Bc1 h4 (34...Be7 35.d5+-) 35.gh4 Bh2 36.Ke2 Kf6 (36...Bg3 37.Bg5 Bd6+-) 37.Bg5 Kg7 38.Be7 Kh6 (38...Bf4 39.Kf3 Bh2 40.d5+-) 39.d5 Bc7 40.d6 (40.d6 Bd6 41.Bd6+-) 1-0. onur604 (2320) - Alitet56 (2285), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

9.Nf3 Nf6 10.Nd4 Bg6 11.e4? (better is 11.f4=) 11...de4–+ 12.Nc3. Matveenko,Yury (2180) – Lavrov,Andrey (2355), Lysenko Memorial, 2007.

8.e3 f6

9.d4 Nd7 10.Bd3 Nh6 11.Qc2 g6 12.Nf3 Nf7 (12...e5 13.de5 fe5 14.0-0+=) 13.0-0 e5 14.e4 de4 15.Be4 f5 (better is 15...Bg7!? 16.de5 Nde5+=) 16.de5+– Nfe5 (16...Nc5 17.bc5 fe4 18.e6+/–) 17.Ne5 (17.Bf5!? gf5 18.Re1 Rg8+–) 17...Ne5 18.f4 fe4?? (better is 18...Bg7 19.Be5 Be5 20.fe5 fe4 21.Qe4 Rf8 22.Rf8 Kf8+–) 19.Be5 (19.fe5?! Bg7 20.Nd2 e3+–) 19...Qe7 20.Bh8 Bf5 21.Nc3 Kf7 22.Be5 e3 23.Ne4 Bg7 (23...h6+–) 24.Qa2 Be6 25.Ng5 (25.Ng5 Ke8 26.Qa8 Qd8 27.Qd8 (27.Bg7?! Qa8 28.Ne6 Kf7+=) 27...Kd8 28.Ne6 Kd7 29.Ng7+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

9.d4 Bf5 10.Nf3 +=.

9.d4 Nh6 10.Nc3 (10.Nf3 b6+=) 10...Nf7 (10...Bf5 11.Nf3+=) 11.e4 e6 (11...de4 12.Ne4 b6 13.Bc4+=) 12.Bd3 Be7 (12...de4 13.Be4 b6 14.Na4 bc5 15.bc5=) 13.Nf3 0-0 14.0-0 Na6 (14...de4 15.Be4 f5 16.Bc2+=) 15.ed5+/– ed5 (15...cd5 16.b5 Nb8 17.Qc2+/–) 16.Qb1 (16.b5 Nb8+/–) 16...h6 (16...g6 17.Re1+/–) 17.b5 Nb8 18.Nh4 Ng5 (18...Re8!?+/–) 19.f4+– Ne4 20.Be4 (20.Ne4 f5 21.Ng6 fe4 22.Nf8 Bf8+–) 20...de4 21.Ng6 Rf7 22.f5 Nd7 23.b6 Qd8 24.Ne4 Nf8 25.Ne7 Re7 26.Qa2 Kh7 27.Nd6 Re3? 28.Qa8 Qe7 29.Nc8 (29.Nc8 Qe8 30.h3+– (30.Qb7?! Re1 31.Ne7 Re7+–); 29.Qc8?! Re1 30.Qe8 Qe8 31.Ne8 Re8+–) 1–0. b4_player – bravmeir, gamecolony.com, 2007.

8.e3 Nf6

9.d4 Bf5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Nbd7 12.Nc3 e5 13.de5 Ne5 14.Qd4 Ng6 15.Nf3 Be7 16.0-0 0-0 17.e4 Rd8 18.ed5 cd5 19.Re1 Bf8 20.Bb2 Ne7 21.Nb5 Qb8 22.Qe5 Nc6 23.Qb8 Rb8 24.Bf6 gf6 25.Rb1 b6 26.Nc7 bc5 27.Nd5 cb4 28.Nf6 Kg7 29.Nd7 ½–½. guest1005 – guest1928, ICC, 2002.

9.Nf3 Nbd7 10.Be2 e5 11.0-0 Be7 12.d3 0-0 13.Nbd2 Re8 14.e4 Bf8=+ 15.Qb3 (15.Qc2 b6=+) 15...b6 16.cb6 Qb6 17.Rc1 (17.Rb1 Qb5=+) 17...Bb7 (17...Bb4 18.Rb1 c5 19.ed5 Bd2 20.Nd2 Qb3 21.Nb3-/+) 18.h3 (18.Bc3 Ba6=+) 18...Bd6 (18...Bb4 19.ed5 c5 20.Nc4 Bd5 21.Nb6 Bb3 22.Nc4 Bc4 23.dc4-/+) 19.ed5 (19.Bc3 Ba6=+) 19...cd5-/+ (worse 19...Bb4 20.Nc4 Qc5 21.dc6 Bc6 22.Nfe5+/-) 20.Rb1 e4 (20...Qb5 21.Nh4-/+) 21.Bd4 Qd8 (21...Qb5 22.Ne1=+) 22.Ne1 Bb8 23.de4 de4 24.Bc4 Qe7 25.Nf1 Be5 26.Bc5 (better 26.Nc2!?=) 26...Nc5-/+ 27.bc5 Bc6 28.Ne3 g6 (28...Rb8 29.Qb8 Bb8 30.Rb8 Ne8 31.Bb5-/+) 29.Rd1 Kg7 30.Qb6 Rc8 31.Ba6 Bc7 (31...Rc7 32.Nc4-/+) 32.Qb2 (32.Qb4 Ra8 33.Qc4 Qe5=+) 32...Rb8 (32...Ra8 33.Be2-/+) 33.Qc2 (33.Qc3 Be5 34.Qc4 Nd7-/+) 33...Qe5 34.g3 h5 35.N1g2 Ra8 (better 35...Nd7-/+) 36.Be2? (better 36.Qc4=+) 36...Ba4-+ 37.Qc1 (better 37.Qc4 Bd1 38.Bd1-+) 37...Bd1 38.Qd1 (38.Bd1 Ra5-+) 38...Qc5 (better 38...Ra1-+) 39.Qb3 Qb6 40.Qc2 Ra1 41.Kh2 (41.Bf1 Bb8-+) 41...Be5 42.Nd5 (42.Bf1-+) 42...Nd5 (42...Qf2 43.Qb1 Bg3 44.Kh1 Rb1 45.Ne1 Qh2) 43.Qe4 Qe6 (better 43...Bb8 44.Qf3 Qb1-+) 44.Bc4 (44.Nf4 Bf4 45.Qe6 fe6 46.gf4 h4-+) 44...Nf6 (44...Qh3! 45.Kh3 Rh1) 45.Be6-+ Ne4 46.Bd5 Nf2 47.Nf4 (47.Nh4 Nd1 48.Nf3 Bd6-+) 47...Bf4 (47...h4!? 48.Kg2 hg3 49.Ne2-+) 48.gf4 Nd3 49.Kg2 (49.f5-+) 49...Nf4 50.Kf3 Nd5 51.Ke4 Nf6 52.Kf3 Ra3 53.Kf2 Rh3 54.Kg2 Rh4 (54...Re3 55.Kg1 h4 56.Kf2 Ng4 57.Kg2 h3 58.Kf1 f5 59.Kg1 Re1) 55.Kg3-+ Rg4 56.Kf3 g5 57.Kf2 Kg6 58.Kf3 (58.Ke3 h4 59.Ke2 h3 60.Kf2 Re4 61.Kg3 Re3 62.Kf2 Ng4 63.Kf1 f5 64.Kg1 Re1) 58...h4 (58...Re4 59.Kf2 h4 60.Kg2 Ng4 61.Kh3 Re3 62.Kg2 h3 63.Kf1 f5 64.Kg1 Re1) 59.Kf2 Kf5 60.Kf3 Rg3 61.Kf2 Kf4 (61...Ng4 62.Ke1 Rg2 63.Kf1 h3 64.Ke1 h2 65.Kf1 h1Q) 62.Kf1 (62.Ke2 h3 63.Kf2 h2 64.Ke2 h1Q 65.Kd2 Qh2 66.Ke1 Rg1) 62...Ne4 (62...Ke3 63.Ke1 Rg1) 63.Ke1 (63.Ke2 h3 64.Ke1 h2 65.Ke2 g4 66.Kd1 Rg2 67.Ke1 h1Q) 63...g4 (63...h3 64.Kd1 Rg2 65.Ke1 h2 66.Kf1 h1Q) 64.Ke2 Re3 (64...h3 65.Ke1 h2 66.Ke2 f5 67.Kd1 Rg2 68.Ke1 h1Q) 65.Kf1 (65.Kd1 h3 66.Kc2 h2 67.Kb2 g3 68.Kc2 h1Q 69.Kb2 Qg2 70.Kc1 Re1) 65...Rd3 (65...Kg3 66.Kg1 Re1) 66.Kg2 Rd2 67.Kf1 (67.Kg1 h3 68.Kf1 h2 69.Ke1 h1Q) 67...h3 68.Ke1 Ke3 69.Kf1 g3 (69...Rd1) 70.Kg1 (70.Ke1 f5 71.Kf1 Rd1) 70...h2 (70...Rd1) 71.Kh1 g2 (71...Rd1 72.Kg2 h1Q) 72.Kh2 ½-½. cipiripi (2360) - Cofi7 (2340), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.f4 Nbd7 10.Nf3 (10.Bd4 b6=) 10...b6 11.cb6 Qb6 12.b5 (12.Qa4 c5=) 12...cb5=+ 13.Bd4 Qa5 14.Qc1 (14.Be2 Qa4=+) 14...Bb7 15.Nc3 b4 16.Nb5 h6 17.Ne5 (17.Be2 g6=+) 17...Ne5 18.Be5 Nd7 19.Bc7 (19.Bd4 e6=+) 19...Qa2-/+ 20.Bd3 g6 21.f5 (21.Nd4 Ba6 22.Nb5 Bg7-/+) 21...g5 (21...gf5 22.Bf5 Qc4 23.Qc4 dc4 24.Rg1-+) 22.f6 Nf6 (22...ef6 23.Bf4) 23.Be5 Bg7 (23...Qa5 24.0-0 b3=+) 24.Nc7 (24.Qc7!? Qa8 25.Nd6 ed6 26.Bb5 Kf8 27.Qd6 Kg8 28.Bf6+=) 24...Kf8-/+ 25.0-0 Nd7?? (better is 25...Kg8-/+) 26.Ne6+/- Kg8 27.Bg7 fe6 (27...d4 28.Bh8 Qd5 29.e4 Qe6 30.Bd4+-) 28.Bh8 (28...Qa8 29.Qb2+-) 1-0. Valles,A - Egido,F, Spain, 1993.

8.Nf3 b6

9.Be5 Qa7 10.e3 bc5 11.bc5 Bg4 12.Be2 Nd7=+ 13.Bg3 Nc5 14.0-0 Bf3 15.Bf3 Nf6 16.Nc3 e6 17.d4 Ncd7 18.Qa1 Qb7 19.Rb1 Qc8 20.Qa7 Be7 21.e4 de4= 22.Ne4 0-0 23.Rb7+/– Ne4? 24.Be4+– Nf6 25.Bd3 Bd8? 26.Bd6 1–0. pcmvr (2870) – opourret (2560), net–chess.com, 2009.

9.Be5 Qb7 10.Nd4 +=.

8.Nf3 Nd7

9.d4 b5 10.e3 Ngf6 11.Nc3 g6 12.Be2 Bg7 13.0-0 0-0 14.Bb2 e5 15.de5 (15.Qc2 Re8=) 15...Ne5 16.Ne5 Qe5 17.Qa1 Qe7 (17...Qg5 18.g3=+) 18.Rd1= Bb7 19.Qb1 (19.h3 Ra8 20.Qc1 Qe6=) 19...Ra8=+ 20.Qc2 Bc8 21.Ra1 Ra7 (21...Ra1 22.Ba1 Ng4 23.Qa2=+) 22.Bf3 (22.Qd1!?=) 22...Ra1=+ 23.Ba1 Qa7 (23...Ng4 24.Qa2 Qh4 25.h3=) 24.Qa2= Qa2 25.Na2 Bf5 (25...Ne4 26.Bg7 Kg7 27.Bd1=) 26.Nc1= Ne8 (26...Ne4 27.Bg7 Kg7 28.g4=) 27.Bg7 Kg7 28.Nb3 (28.g4 Bd7=) 28...Bd7 29.e4 Nc7 (29...de4 30.Be4 f5 31.Bf3=) 30.ed5+= cd5 (30...Nd5? 31.Bd5 cd5 32.Nd4+–) 31.Nd4 Kf6 32.c6 Bc8 33.Be2 Exerts pressure on the isolated pawn 33...Ba6 34.f4 g5? (better 34...Ne6!? 35.Nb5 Nf4+=) 35.fg5+– Kg5 (35...Ke5 36.Nf3 Ke4 37.Kf2+–) 36.g3+– Kf6 37.Kf2 Ke5 38.Ke3 Kd6 39.Bd3 h6 40.Nf5 (better 40.h4+–) 40...Ke5? (better 40...Kc6 41.Nh6 Bc8+–) 41.Nh6+– d4 42.Kd2 f6 (42...Nd5 43.h4 Kf6 44.Ng4 Kg7 45.Bf5 Nb4 46.c7+–) 43.Nf7 (43.h4!? Ne6+–) 43...Ke6 44.Nd8 Ke7 45.Nb7 Nd5 46.Nc5 (better 46.h4 Nb4 47.Be4+–) 46...Nb4?? (better 46...Bc8+–) 47.Na6 Na6 (47...Nc6 48.Bb5 Ne5 49.h4+–) 48.Bb5 Nc7 49.Bf1 Kd6 (49...Nd5 50.h4 Ne3 51.Bd3+–) 50.Bg2 Ke5 (50...Nb5 51.h4+–) 51.Kd3 (51.h4 f5+–) 51...f5 52.Bf3 Ne6 Black plans f4 53.Kc4 Kd6 (53...f4 54.gf4 Kf4 55.Bd5+–) 54.h4 Ke5 55.Bg2 (55.h5 Kf6+–) 55...Kd6 (55...f4 56.gf4 Kf4 57.Bh3+–) 56.h5 f4 (56...Ng5 57.h6+–) 57.h6 d3 (57...Nf8 58.gf4 d3 59.Kd3 Ke7+–) 58.h7 d2 59.Bf3 Ng5 60.h8Q Nf3 (60...Ne6 61.Qb8 Ke7 62.c7 fg3 63.c8Q d1Q 64.Qbb7 Qd7 65.Qbd7 Kf6 66.Qe6 Kg5 67.Qc7 g2 68.Qg3) 61.Qf6 (61.Qf6 Kc7 62.Qf4 Kc6 63.Qf3 Kb6 64.Qe3 Kc6 65.Qd2 Kb7 66.Qd7 Ka8 67.Kc5 Kb8 68.Kc6 Ka8 69.Qb7) 1–0. Mc Cartney,P (2145) – Nonchev,K (2170), US Open, Dallas USA, 2008.

9.d4 b6 10.Nc3 =.

9.d4 f6 10.Nbd2 e6 11.e3 b5 (11...b6 12.Qc2+=) 12.Bd3 Be7 (12...f5 13.Bb2+=) 13.e4+– Nh6 14.0-0 Kf7 (14...0-0 15.Qe2 Rf7 16.Bc3+–) 15.Bb2 g5 (15...de4 16.Ne4 Rd8 17.Qb3+–) 16.Ne1 (16.ed5 ed5 17.Re1 g4+–) 16...f5 17.e5 Nf8 (17...g4 18.Nc2+–) 18.Qh5 Kg7 19.Bc1 Bd7 20.Qe2 Ng6 21.g3 (21.Nb3 Ra8+–) 21...Nf7 22.Nb3 Nf8 (22...Ra8 23.f3+=) 23.h3 h5 24.f4 Qd8 (24...g4 25.h4+=) 25.Ng2 (25.fg5 Ng5 26.Bg5 Bg5+–) 25...Be8 (25...g4 26.h4+–) 26.fg5 Bg5 (26...Ng5 27.Nf4+–) 27.h4 (27.Nf4 Bf4 28.Bf4 Ng5+–) 27...Bc1+– 28.Rc1 Nh6 29.Ra1 Rh7 (29...Qe7 30.Ra6+–) 30.Ra6 (30.Ra7!? Kh8 31.Rh7 Kh7+–) 30...Kg8+– 31.Qa2 Rg7 32.Qf2 Ng6 33.Be2 ½–½. Mallmann,Bernd (1970) – Kohlei,Rolf (2095), SVR–ch MAT, 2008.

9.d4 Ngf6 10.e3 g6 (10...b6 11.Nc3=) 11.Nc3 (11.b5 b6+=) 11...Bg7 12.b5 Qa5 13.Qa4 Qa4 14.Na4 Ne4 (14...h5 15.Bd3+=) 15.Bb2 0-0 16.Bd3 Re8 17.Nd2 Nd2 18.Kd2 e5 19.bc6 (19.Rb1 ed4 20.Bd4 Ne5+=) 19...bc6 20.Nb6 (20.Rb1 e4 21.Be2 Nf6+=) 20...ed4 (20...e4 21.Nd7 Bd7 22.Be2=) 21.Bd4+= Ne5 22.Ra1 (22.Bc2 Bf5 23.Ba4 Re6+=) 22...Nd3= 23.Kd3 Bf5 24.Kc3 (24.Kd2 g5=) 24...Bd4 25.Kd4 (worse 25.ed4 Re2 26.Ra7 Rf2=+) 25...Re4 26.Kc3 d4 (better 26...Kg7!?=) 27.ed4+– Re2 28.d5 cd5 29.Nd5 Kg7 (29...Rf2 30.c6 Rc2 31.Kb3 Rc5 (31...Rg2?? 32.Ne7 Kg7 33.Nf5 gf5 34.c7+–) 32.Ne7 Kf8+–) 30.Ne3+– Be6 (30...Bd7 31.Rd1 Bb5 32.Rd6+–) 31.c6 f5 (31...Rf2 32.c7+–) 32.Ra7 Kf8 (32...Kf6 33.c7 Kg5 34.Ra6+–) 33.Kd3 (better 33.c7!? Ke8 34.Nd5 Bc8+–) 33...Rf2 34.c7 (34.Nc2!? Bc4 35.Kc3+–) 34...f4+– 35.Nd5 (35.Ra6 Bd7 36.Ra8 Ke7 37.Nd5 Kd6+=) 35...Rg2+= 36.Ra8 (36.Nf4 Bf5 37.Kd4 Rh2+=) 36...Kf7 37.c8Q (37.Nf4!? Bf5 38.Kd4 Rh2 39.Ke5=) 37...Bc8=+ 38.Rc8 Rh2 39.Nf4 (39.Rc7 Ke6 40.Nf4 Kf5=+) 39...g5 40.Ke3 (40.Rc7!? Kf6 41.Nd5 Ke6 42.Ne3=+) 40...gf4–/+ 41.Kf4 Rg2 ½–½. Dzieniszewski,Andrzej – Schneider, Jelenia Gora Poland, 1977.

9.d4 Ngf6 10.e3 g6 11.Be2 Bg7 12.0-0 0-0 13.Nbd2 b5 14.Bc3 Ne4 15.Qb3 (15.Ne4 de4 16.Nd2 Nf6+=) 15...Nd2 (15...Nc3 16.Qc3 Re8 17.Ra1=) 16.Nd2 e5 17.de5 Ne5 18.e4 d4 (18...Rd8!? 19.ed5 Rd5=) 19.Bd4+– Rd8 20.Bc3 Bh6 21.Rd1 Bg4 22.Bg4 Ng4 (22...Bd2 23.Be2 Bc3 24.Rd8 Qd8 25.Qc3+–) 23.Nf3+– Bg7 24.Bg7 Kg7 25.Qc3 f6 26.Rd8 Qd8 27.Qd4 Qe7 28.h3 Ne5 29.Ne5 fe5 30.Qa1 Kf7 31.g3 (31.Qa8 Qd7+–) 31...h5 (31...h6 32.Kg2+–) 32.h4 g5 (better 32...Qe6+–) 33.hg5 Qg5 34.Qa7 Kg6 35.Qa8 Qf6 36.Qg8 Kh6 37.Kg2 Qe7 38.f3 Qf6 39.g4 (39.Qb8 Kg5+–) 39...hg4 (39...h4!?+–) 40.Qg4 (40.fg4?! Qf2 41.Kh3 Qe3 42.Kh4 Qe1 43.Kh3 Qh1 44.Kg3 Qg1 45.Kf3 Qf1 46.Ke3 Qf4 47.Kd3 Qf3 48.Kc2 Qe4 49.Kb3 Qd3 50.Kb2 e4 51.Qe6 Kg5 52.Qc6 Qc4=) 40...Qd8 (40...Qf7+–) 41.Qe6 Kh7 42.Qe5 (42.Qc6?! Qg5 43.Kh3 Qh5 44.Kg3 Qg5 45.Kf2 Qd2 46.Kf1 Qc1 47.Ke2 Qc2 48.Ke3 Qc3 49.Ke2 Qc2 50.Ke1 Qc1 51.Ke2 Qc2=) 42...Qd2 43.Kh3 (better 43.Kg3+–) 43...Qh6 (43...Qb4 44.Qc7 Kg8 45.Qc6 Qc4+–) 44.Kg4 Qd2 (44...Qg6 45.Kh4+–) 45.Qh5 (45.Qh5 Kg7 46.Qg5 Qg5 47.Kg5+–) 1–0. Philippe,Guillaume (2370) – Grimault,Nathan (2015), French Championship Junior, 2018.

9.e3 b5 10.Be2 (10.d4 Ndf6+=) 10...e5= 11.0-0 Ngf6 12.d3 Be7 13.Nbd2 0-0 14.Qc2 Re8 15.Bc3 Bf8 16.Ra1 g6 17.Nb3 Bg7 18.Bf1 (18.Ra8 e4 19.de4 de4+=) 18...Ng4 (18...Re6 19.Ra8+=) 19.h3 Nh6 20.Nfd2 (20.Qa2 Nf5+=) 20...f6 21.Na5 Nf7 (21...f5 22.Nab3=) 22.Qb3 Nb8 23.Qb2 g5 24.f3 h5 25.Nab3 Bh6 26.Rc1 f5 27.f4? ef4 28.Nf3? fe3 29.d4 g4 30.hg4 hg4 31.Ne5 Ne5 32.de5 f4 33.Qc2 Qf7 34.Bd3 f3?? 35.Ra1?? e2 36.Be2 Be3 (36...Be3 37.Kf1 fg2 38.Kg2 Qf2 39.Kh1 Qh4 40.Kg2 Qh3) 0–1. Kriegenhofer,Ludwig – Spitzl,P, Oberpfalz–ch M1, 1997.

9.e3 e6 10.d4 (10.Bd4 e5 11.Bc3 Ngf6=) 10...Ngf6 11.Bd3 Be7 12.0-0 0-0 13.Qc2 b5 14.Nbd2 Nb8 (14...Re8 15.Bc3+=) 15.Bc3 Ne8? (better is 15...Nbd7+=) 16.Bh7+– Kh8 17.Bd3 Bf6 (17...Nf6 18.Ra1+–) 18.Ra1 Na6 19.Ne5 Qb7 (19...Be5 20.de5 f6 21.ef6 gf6 22.Qd1+–) 20.Qd1 g6 21.Bg6 (21.Qf3 Nac7+–) 21...fg6 22.Ng6 Kg7 23.Nf8 Kf8 24.e4 Ng7 (24...Ke7 25.e5 Bg5 26.Qh5 Bd2 27.Qh7 (< 27.Bd2 Nb4 28.Qg5 Kd7 29.Bb4 Nc7+–) 27...Kd8 28.Qb7 Bb7 29.Bd2+–) 25.Qg4 (25.e5 Bg5+–) 25...Qf7 (25...Ke8 26.e5 Bd8 27.Ra6 Qa6 28.Qg7+–) 26.ed5 (26.e5 Be7 27.Qf3 Ke8+–) 26...cd5 27.Nf3 (27.Ra5 Nc7+–) 27...Nf5 (27...Ke8 28.Ne5 Be5 29.de5+–) 28.Ne5 Be5 29.de5 Ne7 (29...Ke8 30.Qd1+–) 30.Rd1 (30…Ke8 31.Qe2+–; 30.Ra5!? Ke8+–) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Pjede,Herbert, compuserve, 1996.

9.g3 e5 (9...b6 10.cb6 Qb6 11.Qa4=+) 10.d3 (10.Qc2 Be7=) 10...f5 (10...b6 11.b5 f6 12.cb6 Nb6 13.bc6 Bb4 14.Bc3 Bc3 15.Nc3 Qc6 16.Qd2=+) 11.e4 (11.Bh3 Nh6=) 11...fe4 (11...d4 12.ef5 b6 13.Ng5=) 12.de4=+ d4 13.Qb3 (13.Bc4 Nh6=+) 13...Nc5 (13...b6 14.Qe6 Be7 15.cb6=+) 14.bc5= Qa5 (14...Qa5 15.Kd1 Qa1 16.Ne5 Nh6= (16...Bc5? 17.Nf7+–)) –/+. Wendland – Petzold, (year?).

9.d4 g6

10.Nc3 Ngf6 +=.

10.Nbd2 Bg7 11.e4 (11.e3 Ngf6+=) 11...de4= 12.Ne4 Ngf6 13.Ned2 (13.Bd3 0-0=) 13...0-0=+ 14.Be2 (14.b5 b6 15.cb6 Qb6=+) 14...Nd5 15.b5 b6 16.bc6 (16.Bc4 e6=+) 16...Qc6 17.cb6 Bb7 (17...N7b6 18.Ne5 Qd6 19.0-0=+) 18.0-0 Nf4 (18...Qb6 19.Ne5 Rd8 20.Ndc4=+) 19.Re1 (19.g3 Nd5=) 19...Nb6 20.Bf1 e6 21.Qb3 (21.Ne4 Rd8=+) 21...Ra8 (21...Rb8 22.Ne5 Be5 23.Re5=+) 22.Bb2 (22.Ne4 Qc7 23.Nc5 Bd5=+) 22...Ra7 23.Rc1 Qd6 24.Qb5 Qd8 25.Qc5 Ra2-/+ 26.Ba3 Bd4 27.Qd4 Qd4 28.Nd4 Rd2 29.Bc5 Nd7 30.Nb3 Rb2-+ 31.Be3 Ng2 32.Bg2 Rb3 33.Bb7 Rb7 34.Bh6 f6 35.Rc8 Kf7 36.Rh8 g5 37.Rh7 Kg6 38.Rh8 Ne5 39.Bf8 Kf5 40.Bc5 Ng6 41.Ra8 Rb1 42.Kg2 Nh4 43.Kg3 Rg1 44.Kh3 Nf3 (45.Ra4 g4 46.Rg4 Rg4 47.Bd4 Ng5) 0-1. Holz auf der Heide,G - Markus,Robert (2185), CP3970012 B CiF, 1997.

10.e3 Bg7

11.Nbd2 Ngf6 12.b5 =.

11.Nbd2 Nh6 12.Be2+= 0-0 (12...b5 13.0-0+=) 13.0-0 f5 (13...b5 14.cb6 Nb6 15.Nb3+=) 14.Ng5 (14.Qc2 Nf7+=) 14...Nf6 15.Qb3 (15.Ndf3 f4+=) 15...Nf7 (15...Nhg4 16.Ngf3+=) 16.Nf7 Rf7 17.Nf3 (17.b5 cb5 18.Nf3 b6+/-) 17...Rf8 (17...Ne4 18.b5+=) 18.Bb2 (18.Ne5 Nd7+=) 18...Kh8 (18...f4 19.Ra1+=) 19.b5+/- cb5 20.Bb5 Be6 (20...b6 21.Rc1+/-) 21.Ra1 Ne4 22.Bd3 Rb8 23.Ra7 Bf6 24.Bc3 Bg8 25.Ba5+- Qc8 26.Qb6 Ra8 27.Ra8 Qa8 28.Bb5 Qc8 29.Ba4 Kg7 30.Qb5 Be6 31.Nd2 Nd2 32.Bd2 f4 33.Qb4 fe3 34.Be3 Bd7 35.Bb3 Bc6 36.Qd2 Qf5 37.Bc2 Qg4 38.f3 Qe6 39.Kf2 Bh4 40.g3 Bf6 41.Bg5 Bb5 42.Bf6 ef6 43.Bd3 Bd3 44.Qd3 Qh3 45.Kg1 Qe6 46.Qd2 Kf7 47.g4 Ke8 48.Kf2 Kf7 49.h4 Qc6 50.Qf4 Kg7 51.g5 fg5 52.hg5 Qd7 53.Qe5 Kg8 54.Ke3 Qf7 55.Ke2 Qd7 56.Kd2 Qf7 57.f4 Qd7 58.Kc3 Qc6 59.Kb4 Qd7 60.Qd6 Qd6 61.cd6 Kf7 62.Kc5 (62...Ke6 63.d7 Kd7 64.Kd5+/-; 62.Kb5 Ke6 63.Kc5+=) 1-0. Sander,J - Clemens,C, BL2-N, 1989.

11.Bd3 b6 12.Nc3 Ngf6 +=.

11.Bd3 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Nd2 Ne7 15.Nf3 Ba1 16.Qa1 0-0 17.0-0 Bg4 18.Qe5 (18.Nd4 b5+/-) 18...Qe5 19.Ne5 Be6 (19...Bf5 20.Bf5 Nf5 21.Ra1+=) 20.Ra1+/- Rb8 21.Nf3 ½-½. Melderis,U (1885) - Stabulnieks,Klavs (2210), Riga Open, 2020.

11.Bd3 Nh6 12.Nbd2 0-0 13.0-0 e5 (13...b6 14.Qc2+=) 14.de5+/- Ne5 15.Be5 Be5 16.Ne5 Qe5 17.Nf3 (17.b5 Bg4 18.Nf3 Qc3=) 17...Qc3 18.Qd2 Qa3 (18...Qd2!? 19.Nd2 Bf5 20.Bf5 Nf5+/-) ½-½. Sundin,Thommy - Fossan,Erik, Gausdal, 1989.

11.Be2 b6 12.cb6 (12.Nc3 Ngf6+=) 12...Qb6= 13.Qa4 e6 (13...Ngf6 14.0-0+=) 14.0-0 Ne7 15.Rc1 Attacks the backward pawn on c6 15...0-0 16.Ne5 Increases the pressure on the backward pawn (16.b5 c5=) 16...Ne5 Black is in command 17.de5 Qb8 18.f4 Nf5 (18...f6 19.ef6 Bf6 20.Bf6 Rf6 21.Qa5+=) 19.Kf2 (19.Nd2 Qb6 20.Rc5 Bd7+=) 19...Qb6 20.Rc5 Qd8 21.g3 (21.Kg1 Qh4 22.g3 Ng3 23.hg3 Qg3 24.Kf1 Qe3=+) 21...f6 (21...Bd7 22.Nd2=) 22.Qc6 (22.ef6 Bf6 23.Bf6 Qf6 24.Qc6 Qb2=) 22...fe5 23.Qc7 (better is 23.Kg1!?=) 23...ef4-/+ 24.Qd8 (24.Bg7 A) 24...Ng7?! 25.ef4 (< 25.gf4 Qh4 26.Kg2 e5 27.Qc8 Rc8 28.Rc8 Kf7-/+) 25...Qf6 26.Ke1=; B) 24...fe3 25.Ke1 Ng7 26.Qd8 Rd8-/+) 24...fe3 25.Kf3 Rd8 26.Bg7 Kg7 27.Rc7 Kf6 28.g4 Nd4 29.Ke3 Ne2 30.Ke2 Ba6 31.Kd2 Rb8 32.Kc3 d4 33.Kb3 Be2 34.h3 Bf3 35.Kc4 Be2 36.Kd4 Rb4-/+ 37.Ke3 Bg4 38.Nd2 Bh3 39.Ne4? Re4 40.Ke4 Bf5 41.Ke3 h5 42.Rh7 Kg5 43.Rh8 Kg4 44.Kf2 h4 45.Rb8 e5 46.Rb4 e4 47.Ra4 Kf4 48.Ra3 g5 49.Rb3 g4 50.Rb2 g3 51.Kf1 h3 52.Kg1 0-1. Pandurevic - Dizdar,Goran (2490), Pula, 1993.

11.Be2 Nh6 12.0-0 0-0 13.Nc3 e5 14.e4 de4 15.Ne4 Nf5 16.d5 cd5 17.Qd5 b6 18.Bb5 bc5 19.bc5 Rd8 20.Rd1 Nd4 21.Nd4 Nf6 22.Nf6 Bf6 23.Qf3 Kg7 24.Nb3 Be6 25.Rd8 Qd8 26.h3 Qb8 27.Qd3 Qa8 28.Bc4 Bf5 29.Qc3 Qd8 30.Be2 Be6 31.c6 Qc7 32.Na5 Kg8 33.Bg4 Bd5 34.Qc5 Be4 35.f4 h5 36.Bd7 Qb8 37.Nb7 Qa8 38.Qa5 Qf8 39.Be5 Bh4 40.Bd6 Qh6 41.Nc5 1–0. Dzieniszewski – Bugajski, Slupsk 1985.

9.e3 e5

10.Qa4 Be7 11.Be2 Bf6 12.0-0 Ne7 13.d3 (13.Nc3 0-0 14.d4 ed4 15.ed4 Re8 16.Bd3 Ng6 17.Ne2) 13...0-0 (13...b5 14.cb6 Nb6 15.Qa5 0-0 16.Be5 Be5 17.Ne5) 14.Nbd2 (14.Qa7 Re8 15.Nc3 Qb8 16.Qa5 Nf5 17.Qa2) 14...b6 15.Rc1 (15.cb6 Nb6 16.Qc2 Be6 17.d4) 15...bc5 16.bc5 Bb7 17.Qc2 Ba6 18.Bf1 Ra8 19.Nb3 Bb5 20.d4 Bf1 21.Rf1 e4 22.Nfd2 Nf5 23.Bc3 Bh4 24.g3 Bg5 25.Ra1 Ra1 26.Na1 h5 27.Qd1 Nf6 28.Nf1 h4+= 29.Nb3 Qd7 30.Na5 Ne7 31.Nb3 Qh3 32.Qe2 Nh7 33.Ba5 Qd7 34.Nbd2 Bf6 35.Qa6 Ng5+= 36.Qe2 Ng6 37.Bb6 Qf5 38.Bc7 Nf8 39.Bd6= Nfe6 40.Bb8 Nf3 41.Kg2 Neg5 42.Bf4 Qh3 43.Kh1 Ne6 44.Bd6 g6 45.Bb8 Ng7 46.Bc7 Nf5 47.Bf4 g5 48.Bc7 Nh6 49.Qa6 Ne1 50.Qc8 Qc8 51.g4 Qg4 52.Bg3 Qh3 53.Bd6 Qg2# 0–1. Myslowski,Karol (1930) – Bugajski,Robert (2145), Polonia–B Warsaw, 1978.

10.Qa4 f6 11.Nc3 =.

10.Qc2 f6 =.

10.Nc3 Ngf6 11.Be2 Be7 (11...e4 12.Nd4=) 12.0-0 0-0 (12...b6 13.cb6 Nb6 14.b5=+) 13.Qb3 (13.d4 e4 14.Nd2 b6=) 13...Re8 (13...b6 14.d4 ed4 15.cb6 Nb6 16.Nd4=) 14.Qb1 (14.d4 e4 15.Nh4 Nb8=) 14...Bf8 (14...b6 15.d4 e4 16.Nd2=) 15.h3 (15.Na4 e4 16.Nd4 b5 17.cb6 Nb6=) 15...b6 (15...e4 16.Nd4=) 16.cb6 (16.d4 e4 17.Nd2 Be7=) 16...Qb6 17.b5 cb5 (18.Bb5 Qe6=+; 17...c5 18.Qc2=+). Polonski,Vladimir – Juranic,Bruno, EU–ch U14 Tallinn, 1997.

10.Be2 e4 11.Nd4 b6 12.cb6 Nb6 =.

10.Be2 Be7 11.0-0 Ngf6 12.Nc3 0-0 13.Qc2 Re8 14.d4 e4 15.Nh4 Nf8 16.g3 Bh3 17.Rb1 N6d7 18.Ng2 g5 19.b5 f5 20.Qb3 Rb8 21.Nd5 cd5 22.Qd5 Kh8 ½–½. Cabarkapa,Novak (1970) – Boskovic,Maksimilijan (1860), Senta op–B, 2008.

10.Be2 Ngf6 11.0-0 Be7 12.d3 0-0 13.Re1 e4 14.de4 Ne4 15.Nbd2 Bf6 16.Ne4 de4 17.Bf6?? (17.Nd2 Ba1 18.Qa1 Nf6+=) 17...Nf6?? (better is 17...ef3 18.Bg7 Kg7 19.Bf3 Ne5–/+) 18.Nd2 Bf5 19.Qc1 Rd8 20.Nc4 Nd5 21.Nd6 Nb4?? (better is 21...Be6+=) 22.Nf5+– Nd3 23.Bd3 ed3 24.Qd2 (better is 24.Qc3!? f6+–) 24...Qe5 25.Ng3 (better is 25.Qa5 Rb8 26.Nd4+–) 25...Qc5+/– 26.Rc1 Qd5 27.h3 b5 (27...g6!?+/–) 28.e4 Qd4? (28...Qd7!?+/–) 29.Rc6 b4? (29...h6 30.Rc7 b4+–) 30.Nf5 Qa1 31.Rc1 Qe5 32.Qb4 d2 (32...h5 33.Rd1 g6 34.Ne7 Kh7 35.Nd5+–) 33.Rd1 (better is 33.Qd2 Rb8+– (33...Rd2?? 34.Rc8 Rd8 35.Rd8 Qe8 36.Re8)) 33...g6 (33...h6+–) 34.Ne7 Kg7 35.Nc6 Qh5 36.Nd8 (better is 36.Qc3 Kg8 37.g4+– (37.Nd8?! Qd1 38.Kh2 Qc1+/–)) 36...Qd1+/– 37.Kh2 Qa1?? (better is 37...Qg1 38.Kg1 d1Q 39.Kh2 Qd8+/–) 38.Qc4 (better is 38.Qd2 Qe5 39.f4 Qe4 40.Qc3 Kg8 41.Qf6+–) 38...Qe5–+ 39.g3 Qf6 40.f4 d1Q 41.e5 Qd2 (41...Qdd8?! 42.ef6 Qf6 43.Kg2=; 41...Qfd8 42.Qa2 Q8d2 43.Qd2 Qd2 44.Kg1–+) 42.Kg1 (42.Kh1 Qe1 43.Kg2 Qd8 44.Qa2 Qd4 45.Qf7 Kf7 46.e6 Ke7 47.Kf3 h5 48.f5 Qee4) 42...Qf5 (42...Qb6 43.Qc5 Qb1 44.Qc1 Qbc1) 43.Nf7 Qb1 (43...Qh3 44.Qe2 Qe2 45.e6 Qhg2) 44.Qf1 Qf1 (44...Qbc2 45.Qf3 Qh2 46.Kf1 Qc1 47.Qd1 Qd1) 45.Kf1–+ Qe3 (better is 45...Kf7 46.h4–+) 46.Kg2 Qe2 47.Kg1 g5 (better is 47...Kf7!? 48.g4–+) 48.fg5 (48.Ng5 h6 49.Ne6 Kf7–+) 48...h6 (48...Kf7 49.g4 Ke6 50.g6 hg6 51.g5 Ke5 52.h4 Kf4 53.h5 Kg3 54.hg6 Qg2) 49.e6 (49.Nh6 Qf3 50.g4 Qh3 51.Nf5 Kg6–+) 49...hg5 0–1. blaugrana18 – nocnynik, kurnik, 2014.

10.Be2 Ngf6 11.d3 Be7 12.0-0 0-0 13.Re1 Re8 14.Nbd2 Bf8 15.e4 b6 16.ed5 cd5 17.d4 bc5 18.de5 Ng4 19.h3 Nge5 20.Ne5 Ne5 (worse is 20...Re5 21.Be5 Ne5 22.bc5 Qc5 23.Qa1+=) 21.Be5 Qe5 22.Nf3 Qf5 23.bc5 Bc5 24.Qd3 (24.Bd3!? Re1 25.Qe1 Qd3 26.Qe8 Bf8 27.Qc8–/+) 24...Qd3–+ 25.Bd3 Re1 26.Ne1 Be6 27.Nf3 f6 28.Nd2 g6 29.g3? (29.Kf1 Kf7–+) 29...Kf7 (better is 29...Bh3!? 30.Nb3 Bb6 31.Kh2–+) 30.Kg2 f5 31.Nf3 Bd6?? (better is 31...Kf6–+) 32.Ng5= Kf6 33.Ne6 Ke6 34.f4 h6 35.Kf3 d4 36.g4 fg4 37.hg4 Kf6 38.Ke4 Bc5 39.Kf3 h5 40.gh5 gh5 41.Kg3 Bd6 42.Kh4 Bf4 43.Kh5 Ke5 44.Kg4 Be3 45.Kf3 Kd5 46.Be4 Kc4 47.Ke2 Kc3 48.Bd3 Bd2 49.Bh7 Kc4 50.Bd3 Kc3 51.Bh7 Bg5 52.Bd3 Bh6 53.Bg6 d3 54.Bd3 Kd4 55.Bh7 Be3 56.Kf3 Ke5 57.Kg4 Kf6 58.Be4 Kg7 59.Kf3 Kf6 60.Bc6 Ke5 61.Ba4 Kd4 62.Bd1 Ke5 63.Be2 Kd4 64.Kg2 Ke5 65.Bf3 Kd4 66.Kg3 Ke5 67.Kg4 Kd4 68.Ba8 Ke5 69.Kf3 Kd4 70.Ke2 Ke5 71.Ke1 Kd4 72.Kf1 Ke5 73.Kg2 Kd4 74.Kh3 Ke5 75.Kh4 Kd4 76.Kh5 Ke5 77.Kg6 Kd4 78.Kf7 Ke5 79.Ke8 Kd4 80.Kd7 Ke5 81.Kc6 Kd4 82.Kb5 Ke5 83.Ka6 Kd4 84.Ka5 Ke5 85.Kb4 Kd4 86.Kb3 Ke5 87.Kc2 Kd4 88.Kd1 Ke5 89.Ke1 Kd4 90.Kf1 Ke5 91.Kg2 Kd4 92.Kh3 Ke5 93.Kg4 Kd4 94.Kf5 Kc5 95.Ke6 1–0. blaugrana18 – mirela1965, kurnik, 2014.

9.e3 Ngf6

10.Qc2 e5 11.Be2 =.

10.Qc2 g6 11.d4 Bg7 12.Bd3 0-0 13.0-0 e5 14.de5 Ng4 15.Nbd2 Nde5 16.Be2 Bf5= 17.Qa4 Re8 18.Ne5 Ne5 19.Rd1 Qe7 20.Nf1 h5 21.Bd4+= h4 22.Qa1 f6 23.Qc3 Ra8 24.Ra1 Ra1 25.Qa1 Bd3 26.Bd3+/– Nd3 27.Qb1 Qe4 28.f3 Qf5 29.g4! Qf3 30.Qd3 Qg4 31.Kf2 Kf7 32.b5 Bf8 33.bc6 bc6 34.Qb1 Be7 35.Qb7 Qf5 36.Ke1 Qe6 37.Qc7 g5 38.Nd2 g4 39.Qf4 Kg6 40.Nb3 Qd7 41.Nc1 Bd8+/– 42.Nd3 Qf5 43.Ke2 Qf4 44.Nf4 Kf5+= 45.h3 gh3 46.Nh3 Bc7 47.Kf3 Bb8 48.Nf2 Bc7 49.Bc3 Be5 50.Ba5 Ke6 51.Be1 Bc7? 52.Nh3+– Bg3 53.Bg3 hg3 54.Nf4 Kf5 55.Ne2 (55...Ke6 56.Nd4 Kd7 57.Kg3+–; 55.Kg3?! Ke4=) 1–0. Drelinkiewicz,Tadeusz – Bernard,Ryszard (2360), Poland–ch33 Bydgoszcz, 1976.

10.d4+= b5 11.Bd3 e6 12.Nc3 Be7 13.0-0 0-0 14.Qc2 Kh8 (14...Bb7 15.Bb2+=) 15.Bb2 Ng4 16.Ne2 f5 (16...Ngf6 17.Nf4+/–) 17.Nf4+/– Nb8 18.h3 Nh6 19.Ra1 g5 20.Nh5 Nd7 21.Qe2 Kg8 22.Qf1 (22.Ra8 Nf7+=) 22...Nf6 23.Nf6 Bf6 24.Ne5 g4 25.Kh1 (25.Qe2 gh3 26.Qh5 Nf7 27.Nf7 Rf7 28.Qh3 Rg7+=) 25...Qg7? (better is 25...gh3 26.gh3 Nf7 27.Nf7 Qf7=) 26.Nc6+– (26.Nc6 Nf7 27.Bb5+–) 1–0. Buss,Michael – Hansen, corr USCF, 1987.

10.d4 b6 =.

10.d4 Ne4 11.Bd3 Ndf6 12.Ne5 +=.

10.d4 e6 11.Bd3 Be7 12.0-0 0-0 13.Nbd2 h6 14.Bc3 Nh7 15.Qe2 f5 16.Ne5 Ne5= 17.de5 g5 18.Qh5 Kg7 19.g4 Bd7 20.Nb3 Be8 21.Qh3 f4 22.Nd4 Qd7?? 23.Nf5!+– (23...Kh8 24.Qh6+– (24.Ne7?! Qe7 25.Qh6 Rf7+–)) 1–0. pierred (2070) – Stendhal (1865), ICC, 2006.

10.Be2 e5 11.0-0 =.

10.Be2 g6 11.0-0+= Bg7 12.Nc3 e5 13.d4 e4 14.Nd2 0-0 15.b5 Ne8 (15...b6 16.bc6 Qc6 17.Bb5=) 16.b6 Qd8+= 17.Qa4 f5 18.g3 g5 19.Qa8 f4 20.Bg4 Nef6 21.Be6 Kh8 22.g4 Qe7–/+ 23.Bf5 Ng4?? 24.Bg4+= Nb6 25.cb6 Bg4= 26.Qa4 Bh3 27.Ne2? Qd7 28.Re1 f3 29.Ng3 Bf1!? (30.Rf1 Qh3 31.Nf3 ef3 32.Qc6 Qg2#) 0–1. Megy,Daniel (2135) – Coutton,Sylvain (2000), Cannes Martinez op, 1995.

10.Bf6 Nf6 11.d4 g6 12.Nc3 Bg7 13.Be2 0-0 14.0-0 Bg4 15.b5 Qa5 16.Qa1 Ra8 17.Qa5+= Ra5 18.bc6 bc6 19.Ne5 Bd7 20.Bd1 Ne4 21.Nd7+/– Nc3 22.f4 Ra1 23.Bf3+= Ra7 24.Nb6 f6 25.Rc1 Nb5 26.Rb1 e5? 27.Bd5!+– cd5 The passed pawn on c5 will quickly become a dangerous weapon. 28.Rb5 ed4 29.ed4 f5 30.Rb4 Ra2? 31.Nd5+– Rd2 32.c6 Bd4 33.Kf1 Ba7 34.c7 Rc2 35.c8Q! (35...Rc8 36.Ne7 Kg7 37.Nc8+–) 1–0. Flaherty,K/Becke,PJ – Van der Kooij,W, corr, 1988.

8.Nf3 Bf5

9.d4 e6 10.e3 Nf6 11.Nbd2 b5 12.Be2 Be7 13.0-0 Nbd7 14.Bc3 0-0 15.Qb3 Ra8 16.Qb2 Ne4 17.Ra1 Ra1 18.Qa1 Bd8 19.Ne4= Be4 20.Qa2 Qc8 21.h3 ½–½. Schaar,Joerg (1940) – Klawitter,Rolf (2110), RSX16D – Goldener Oktober–1, 2007.

9.e3 Nf6 10.Ne5 (10.Be5 Qd8+=) 10...Nbd7 11.f4 b6 12.d4 (12.Nd7 Nd7 13.d4 e6=+) 12...Ne5=+ 13.fe5 Ng4 14.Kd2 (14.Qf3 Ne3 15.Qe3 Bb1=+) 14...Qa7 (better is 14...Nf2!? 15.Qf3 Nh1 (15...Bb1?! 16.Qf2 Be4 17.Be2=+) 16.Qf5 e6-+) 15.Nc3=+ bc5 (15...Nf2 16.cb6 Qb6-+) 16.bc5-+ Nf2 17.Qf3 Qa1 (17...Nh1 18.Qf5 e6-+) 18.Qf5 Qb2 19.Ke1 Qc3 20.Kf2 e6 21.Qb1 Be7 22.Qb8 Kd7?? (better is 22...Bd8 23.Qc8 Qc2 24.Be2 Qf5 25.Bf3 Qc2 26.Kg3 Qg6 27.Kf2 Qc2 28.Kg3 Qg6 29.Kf2 Qc2=) 23.Qb7+- (23.Qh8 Bg5 24.Kg3 Qe3 25.Kg4 Qf4 26.Kh3 Qh4) 23...Kd8 24.Ba6 (better is 24.Qa8 Kd7 25.Qh8 Bh4 26.g3+-) 24...Qc2= 25.Be2 Bg5?? (25...Qf5 26.Ke1 Rf8+/-) 26.Rb1 (26...Be3 27.Ke3 Qe4 28.Kf2 Qd4 29.Kf1 Qe5 30.Qb8 Qb8 31.Rb8 Kd7 32.Rh8+-; better is 26.Qb8 Kd7 27.Qh8+-) 1-0. Sundin,Thommy - Byden,Karl Erik, Iggesund, 1989.

9.Be5 Qc8 10.e3 f6 11.Bb2 (11.Bg3 e5+=) 11...e5= 12.Be2 Nh6 (12...b6 13.d4=) 13.0-0+= Nf7 14.d4 e4 15.Nfd2 Be7 16.Nc3 0-0 17.f3 (17.b5 Qd8+/-) 17...ef3= 18.Bf3 Ng5 19.e4 Nf3 (19...de4 20.Nce4 Nf3 21.Qf3=) 20.Qf3 Bg4 21.Qe3 Re8 22.h3 Bh5 23.Qg3 de4 24.Nde4 (better 24.Nce4 Bg6 25.Re1=) 24...Bf7 (better 24...Qd8 25.Qf2 Bg6=) 25.Nf6+/- Bf6 26.Rf6 Na6 (26...Bg6 27.Rd6+/- (27.Rg6?! hg6 28.Qg6 Re1 29.Kf2 Re7=)) 27.d5!+- Bg6 (27...cd5 28.Nd5; 27...Bd5 28.Nd5 Combination) 28.Rf4 (28.Rg6?! hg6 29.Qg6 Re1 30.Kh2 Qe8+=) 28...cd5 29.Nd5 Qe6 30.Qc3 Qe1 31.Kh2 Qc3 32.Bc3 Bf7 33.Rd4 Kf8 (33...Bd5 34.Rd5 Re7 35.Rd3+-) 34.Nb6 (34.b5 Nb8+-) 34...Be6 35.b5 Nc7 36.Nd7 (better 36.Rb4!?+/-) 36...Ke7 37.Bb4 (37.c6 Nb5 38.cb7 Nd4+= (38...Bd7? 39.Bb4 Kf6 40.Rd7+-)) 37...Nb5 38.c6 (38.Rd3 Kf7+=) 38...Kd8= 39.Ba5 Ke7 40.Bb4 Kd8 41.Rd1 (41.cb7 Kc7 42.b8Q Rb8 43.Nb8 Nd4 44.Na6 Kb7=) 41...Kc7=+ 42.Nf8 Kc6 43.Rc1 Kb6 44.Bc5 Kc6 45.Nh7 Kd5 (45...Bf5 46.Bb4 Kb6 47.Ng5=) 46.Ng5 (better 46.Bf8!? Bg8 47.Rc5 Ke6 48.Ng5 Kf6 49.Bg7 Kg7 50.Rb5+/-) 46...Bf5= 47.Bf2 Nd6?? (better 47...Rc8 48.Rd1 Kc4=) 48.Rc5 1-0. Timmermans,Mark (2385) - Budrewicz,K (2285), Titled Tuesday, 2021.

9.Be5 Qd8 10.Nc3 e6 11.Qa1 Nd7 12.Qa7 Ne5 13.Ne5 Qc8 14.e4 White plans b5 14...Bg6 (14...de4 15.Ba6 Combination; 14...Be4 15.Ba6 Decoy) 15.b5 (better 15.ed5 ed5 16.b5+/-) 15...f6? (better 15...Ne7+=) 16.bc6+- (16.Ng6?! hg6 17.d4 Ne7+/-) 16...bc6 17.Nc6! (17.Ng6?! hg6 18.d4 Qd8+/-) 17...Qc6?? (17...Be7+-) 18.Bb5 (18.Bb5 Ne7 19.Qa8 Kf7 20.Bc6 (20.Qc6?! Nc6 21.Bc6 de4=) 20...Nc6 21.Qc6 Be4 22.Ne4 de4 23.Qb7 Be7 24.c6+-) 1-0. carlos78 (2195) - Cliquot (2030), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.Be5 Qd8 10.d4 Nd7 11.e3 Ne5 12.Ne5 f6 13.Bd3 Nh6 14.Bf5 fe5 15.Be6 e4? (Better is 15...g6!?+/–) 16.Qh5+– g6 17.Qe5 Rg8 18.Bg8 Ng8 19.0-0 Nf6 20.Nc3 Qa8 21.b5 Bg7 22.bc6 bc6 23.Rb1 Kf7 24.Qb8 Qa3 25.Ne2 Bh6 26.Qb3 Qa5 27.Ng3 Qd2 28.Nf1 Qe2 29.Rb2 Qe1 30.Qb8 Ng4 31.Qg3 Qc1 32.Rb6 Qd1 33.Rc6 Bg7 34.Rc8 h5 35.c6 Bh6 36.c7 h4 37.Qh3 Qe2 38.Qh4 Ne3 39.fe3 Be3 40.Ne3 Qe3 41.Qf2 (41...Qf2 42.Kf2 e3 43.Ke3 e5 44.Rb8 Kg7 45.c8Q Kf6 46.Qh8 Ke6 47.Qe5 Kd7 48.Rb7 Kc6 49.Qc7) 1–0. ddddale – baraka, HCL–T104 playchess.de, 2004.

9.Be5 Qd8 10.e3 Nd7 11.d4 Ngf6 12.Bd3 Ne5 13.Ne5 Bd3 14.Qd3 e6 15.0-0 Qc7 16.Nc3 Be7 17.Ra1 0-0 18.Ra7 Rd8 19.Qa6 Rb8 (19...ba6? 20.Rc7 Kf8 21.Nc6+-) 20.Qa3 (20.Qa5 Qa5 21.ba5 Kf8+/-) 20...Nd7+= 21.Nd7 Qd7 22.Qa4 Rc8 23.g3 (23.b5 Rc7+/-) 23...h6 24.Ne2 (24.b5 e5+=) 24...Bf6 25.Nf4 Re8 26.Nh5 Bd8 27.Qd1 e5 28.de5 Re5 29.Nf4 Bf6 30.Qd3 Re4 (30...g6 31.Ra8 Kg7 32.h3=) 31.b5 Qf5 32.bc6 (32.Ra8 Kh7 33.Ng2 Be5=) 32...bc6= 33.Qb1 (33.Qa6 g5 34.Nh5 Qe6+=) 33...Qc8 (33...d4 34.f3 Rf4 35.Qb8 Kh7 36.ef4 Qc5 37.Kg2=+ (37.Rf7?? d3 38.Kg2 Qc2 39.Kh3 d2-+)) 34.Qb6 Rc4 35.Rc7 Rc1 36.Kg2 Qe8 37.Qc6 Qe4 38.Kh3 Qf5 (38...Bd8 39.Rc8 Kh7 40.Rd8 Qf5 41.g4+-) 39.g4 Qg5 40.Qd7 Kh7 41.Nd5 Bd8 (41...Be5 42.f4 Rc2 43.fe5 Qe5 44.Qf5 Qf5 45.gf5 h5+-) 42.Rc8+- Bf6 (42...Qh4 43.Kg2 Rc2 44.Qf5 Kg8 45.Ne7 (45.Qc2?! Qg4 46.Kf1 Qc8+-) 45...Qe7 46.Rd8 (46.Qc2?! Qb7 47.c6 Qc8=) 46...Qd8 47.Qc2+-) 43.c6 Bb2?? 44.Qf7 h5 45.gh5 Qg1 46.Qf5 g6 47.Rc7 Bg7 48.Nf6 Kh6 49.Ng4 Qg4 50.Qg4 Rg1 51.Qg1 g5 52.Qb1 g4 53.Kg4 Be5 54.Rh7 1-0. Mephisto Mondial12 - SuperForte5, 1994.

8.Nf3 f6

9.d4 b6 10.Nc3 =.

9.d4 Nd7 10.e3 e5 11.de5 fe5 12.Be2 Be7 13.0-0 Nh6 14.Nfd2 Nf6 15.f4= ef4 16.Bh5 g6=+ 17.Be2 0-0 18.Rf4= Nf5 19.Qb3 b6 20.g4 Ng7 21.cb6 Qb6 22.Bd4 Qd8 23.g5 Nfh5 24.Rf8 Qf8 25.Ne4 Bf5 26.Nbd2 Kh8?? 27.Bh5+= de4 28.Be2 Bg5 29.Qc3 Be7 30.Qc6 Bb4 31.Ne4 Be4 32.Qe4 Qe7 33.Qa8 Qf8 34.Qb7 Qe7 ½–½. Bommert,Christian – Krueger,Georg (1680), Dortmund4, 2003.

9.d4 Bf5 10.Nh4 Bg4 11.h3 Bh5 12.Nc3 (12.Qc2 e6+=) 12...Nd7 (12...e5 13.Nf5+=) 13.Nf3 Bg6 14.b5 e6 15.Qa4 Ne7 16.Qa8 Kf7 17.b6 Qb8 18.Qb8 Nb8 19.Bb2 Nd7 20.e3 e5 21.Be2 Nf5 22.Kd2 Be7 23.Ra1 Re8 (better is 23...h5+/–) 24.Ra6?? (better is 24.Ra7 Rb8 25.g4+/–) 24...ba6–+ 25.Ba6 ed4 26.ed4 Nb8 (better is 26...Nd4!? 27.Nd4 Bc5 28.Na4 Bb4 29.Bc3–+) 27.Bd3 Bd8 28.Ne2 Ne7 29.Bc1 Bd3 30.Kd3 Na6 31.Bf4 Ng6 32.Bg3 (32.Be3 Nf8–+) 32...Nb4 (better is 32...Ne5! 33.Kd2–+) 33.Kd2 Nc2?? (better is 33...Ke6–+) 34.b7=+ (34...Na3 35.b8Q Ba5 36.Kd3 Rb8 37.Bb8=) =. b4_player (2190) – J.Mieses (1770), GameColony.com, 2003.

9.d4 Bg4 10.Nc3 b6 =.

9.d4 Bg4 10.Nbd2 e6 11.e4 Nd7 12.Bd3 Nh6 13.0-0 Be7 14.Re1 0-0? (14...de4 15.Be4 0-0 16.Qb3+/–) 15.Qc2 (better is 15.ed5!? cd5 16.h3+–) 15...de4+/– 16.Ne4 (16.Be4!? f5 17.Bd3+/–) 16...Bf3 17.gf3 f5 18.Ng3 Nf6 19.Re6 Nd5 20.Bc4 Kh8 (20...Qd7 21.Re1+/–) 21.Bd5 cd5 22.Qe2 Bh4 (22...Bf6!?+–) 23.Qe5 Qc8 (23...Qe5 24.de5 Kg8 25.Rd6+–) 24.Qd5 Bg3 25.hg3 Qa8 (25...f4 26.g4 Rd8 27.Qc4+–) 26.Bb2 Qa4 27.Qc4 Qd1 28.Kg2 Nf7 29.Qe2 (better is 29.Re7 Ng5 30.Qc3+–) 29...Qb3 (29...Qe2 30.Re2 Kg8+–) 30.Re8 Kg8 31.Rf8 (31.Qe7 h6 32.Rf8 Kh7 33.Rf7 Qf7 34.Qf7 b6 35.d5 bc5 36.Qg7) 31...Kf8+– 32.b5 g6 (32...Nd8+–) 33.c6 bc6 34.bc6 Qd5 (34...Nd6 35.Qe5 Ne8+–) 35.Ba3 Kg7 36.c7 Qc6 37.Qe7 Qf3 38.Kf3 Kh6 (38...g5 39.c8Q g4 40.Kf4 Kg6 41.Qcf8 Ne5 42.Qg5) 39.Qf7 Kg5 40.Be7 Kh6 41.Qf8 1–0. an27 – hajdede (1765), kurnik, 2014.

9.d4 Bg4 10.Nbd2 g6 11.h3 Bf3 12.Nf3 Bg7 13.e3 Nh6 14.Bd3 0-0 15.Qb3 Nd7 16.0-0 Kh8 17.b5 17...e5+= Black fights for the Initiative 18.b6 Qd8 19.Nd2 e4 20.Be2 f5 21.Bc3 Qf6 22.Qa3 f4 23.Bg4? Ng4–+ 24.hg4 f3 25.g3 g5 26.Ra1 Black now must not overlook the idea Kf1 26...Qh6 27.Qc1 Nf6 (27...Nf6 28.Ra8 Ng4 29.Rf8 Bf8 30.Nf3 ef3 31.Qd2 Qh2 32.Kf1 Qh1#) 0–1. Jaskulski,Klaus – Severin,Andreas (1975), Berlin GER Unicorn Open, 2005.

9.d4 Bg4 10.e3 Nd7 11.Nc3 e5 12.Qa4 (12.e4!? de4 13.Ne4+=) 12...Bf3=+ 13.gf3 ed4 14.ed4 g6 15.Qa8 Kf7 16.Be2 (16.b5 Bh6=) 16...Ne7 17.b5 Bg7 18.Qa4 (18.Qa7 Re8=+) 18...Re8 (18...f5 19.0-0=+) 19.Kf1 (19.h4 h5=+) 19...Nf8 (19...Qf4 20.Kg2–/+) 20.Bd1 (20.h4 f5=+) 20...Ne6 (20...f5 21.Kg2–/+) 21.Ne2 Nf5 (21...b6 22.cb6 Qb6 23.bc6–/+) 22.Bc3 Nh4 23.Ba5 Qd7–+ 24.bc6 bc6 25.Ng1 Ra8 26.Qb4 f5 27.Bb6 Ra1 28.Qd2 Qb7 29.Qd3 Nf4 30.Qb3 Qa6 31.Ke1 Nd3 32.Kd2 Nf2 33.Nh3 Qa2 34.Bc2 Qb3 35.Bb3 Nh1 36.Ng5 Ke7 37.Bd5 cd5 38.c6 Bh6 39.f4 Bg5 40.fg5 Kd6 41.c7 Kd7 42.Ke2 0–1. Wilk,Adam (2015) – Binkiewicz,Dariusz (2085), Poland–chT disctrict, 1996.

9.d4 Nh6 10.Nbd2 Nf7 (10...Bf5!?+=) 11.e4+/– e6 12.Bd3 g6 13.0-0 Bg7 14.Re1 0-0 15.Qb3 White prepares the advance b5 15...b5 16.cb6 Qb6 17.ed5 ed5 18.b5 Nd6 19.bc6 Qb3 20.Nb3 Nc6 21.Bc3 Bg4 22.Nbd2 Ra8 23.h3 Bd7 24.Ra1 Ra1 25.Ba1 Bf5 26.Bf5 Nf5 27.g4 Nd6 28.Kf1 Bh6 29.Ke2 Bd2 30.Nd2 Kf7 31.Nb3 Ne4 32.Nc5 Ng5 33.h4 Ne6 34.Ne6 Ke6 35.Bc3 h5 36.f3 Kd7 37.Ke3 Nd8 38.Bb4 Ne6 39.Ba3 Kc6 40.Be7 f5 41.gh5 gh5 42.Bf6 Kb5 43.Kd3 Kb4 44.Be5 Kb3 45.Bd6 Kb2 46.Be5 Nf8 47.Bf4 Kb3 48.Bh6 Ng6 49.Bg5 Nf8 50.Bh6 Ne6 51.Be3 Kb2 52.Kd2 (52.Bd2!?=) 52...f4+= 53.Bf2 Ng7 54.Be1 Nf5 55.Bf2 Ka3 56.Kc3 Ka4 57.Be1 Ne3 58.Bd2 Ng2 59.Bc1 Nh4 60.Bf4 Nf3 61.Kd3 Nh4 62.Ke2 Kb3 63.Be5 Kc4 64.Ke3 Ng6 (better is 64...Nf5!? 65.Kf2 Nd4–+) 65.Bf6–/+ Kb5 66.Kf3 Kc6 67.Bd8 Kd6 68.Bg5 Ke6 69.Bd8 Kf5 70.Kg3 Nf4 71.Kh4 Kg6 72.Bb6 Ne6 73.Ba7 Ng7 74.Bb6 Nf5 75.Kh3 Kh6 76.Ba7 Kg5 77.Bb6? (77.Bc5 Kf4 78.Bb6–+) 77...Kf4–+ 78.Ba7 Kf3 79.Bb6 Ke4 80.Ba7 Kf4 (80...Nd4?! 81.Kh4=) 81.Bb6 Kg5 (better is 81...Ke3!?–+) 82.Bd8–/+ Kg6 83.Bb6 Kh6 84.Bc5 (84.Ba7 Kg7–/+) 84...Kg5 85.Bb6 Ng7 86.Bd8 Kg6 87.Bb6 Ne6 88.Ba7? (88.Kh4 Ng5–/+) 88...Nf4 (better is 88...Kg5!?–+) 89.Kh4–/+ Ng2 90.Kg3 Ne3 91.Kh4 Nf5 92.Kh3 Kg5 (92...Kf6 93.Bb6+=) 93.Bb6 h4 94.Bd8 Kh5 95.Bf6 Kg6 96.Be5 Kg5 97.Bh8? (97.Bc7 Nd4 98.Bd8 Kf5 99.Bh4 Nc2=) 97...Ne7 (97...Ng3 98.Be5 Nh5 99.Kh2–+) 98.Be5? (better is 98.Bg7!? Kf4 99.Be5 Kf5 100.Bc7+=) 98...Ng6–+ 99.Bc7 Nf4 100.Kh2 Kg4 101.Bb6 Ne6 102.Ba7 Ng5 103.Bb6 Nf3 104.Kg2 h3 105.Kf2 Ng5 106.Bc7 Ne6 107.Be5 Nf4 108.Kg1 Nd3 109.Bc7 Ne1 110.Bb6 Nc2 111.Kh2 Ne1 112.Ba7?? (112.Kg1 Kg5 113.Bc5–+) 112...Nf3–+ 113.Kh1 Kf4 114.Bb6 Kg4 115.Ba7 Kf5 116.Bc5 Ke6 117.Ba7 Kd7 118.Bb6 Kc6 119.Ba7 Kb5 120.Bc5 Ka4 121.Ba7 Kb3 122.Bb6 Kc4 123.Ba7 Nd4?? (better is 123...Kd3–+) 124.Kh2= Ne6 125.Be3 Kd3 126.Bh6 Ke2 127.Kh3 d4 128.Kg4 d3 129.Kf5 ½–½. Abreu Suarez,Isauro (1995) – Tatai,Stefano (2360), 24th Torneo De Navidad Fundacion Cajaca, 2013.

9.e3 b5 10.Nc3 e5 11.Nd5 (better is 11.e4!? de4 12.Ne4=) 11...cd5–/+ 12.Ne5? (better is 12.d4 Nc6 13.Bb5–/+) 12...fe5–+ 13.Qh5 Kd8 14.Be5 Qb7 15.Bb8 Qb8 16.Qd5 Ke8 17.Be2 Nf6 18.Qb3 Ke7 (18...Be7 19.d4–+) 19.0-0 Be6 20.Qa3 Kf7 21.Rc1 Be7 22.Qa5 Rc8 (22...Rd8 23.d4–+) 23.Bb5 Bd8 24.Qa4 Bc7 25.g3 Ke7 (25...Kg8!? 26.d4–+) 26.Bc6 h5 (26...Bd5!? 27.Bd5 Nd5–/+) 27.b5–/+ Bd7 (27...Kd8 28.Qd4 Bd7 29.Bd7=+) 28.Bd7=+ Nd7 29.d4 Nf6 30.d5 Bb6 31.Qa3 Qa7 c5 (31...Bc7!? 32.d6 Ke8=) 32.d6 Kf8 33.Qa7+– Ba7 34.c6 Bb6 35.e4?? Kf7?? 36.e5+= Nd7? 37.Re1+– Nc5 38.Kf1 Ke6 39.f4 g5 40.Ke2 g4 41.Ra1 Rh8 42.h4 Rf8 43.Ra3 Ra8?? 44.Ra8 (44...Nd3 45.Re8 Kf5 46.Kd3+–) 1–0. Vitkevicius,Juozas – Krausse,Bernd, CiF, 1990.

9.e3 b6!? =.

9.e3 Bg4 10.Be2 Nh6 11.0-0 e5 12.Nh4 Be2 13.Qe2 Be7 14.Qh5 Nf7 15.f4 0-0 16.Rf3 ef4 17.ef4 Nh6 18.Nf5 Nf5 19.Qf5 Qd7 20.Qh5 g6 (20...Na6 21.Rh3 h6 22.d4=) 21.Qh4 f5 22.Qf2 Na6 23.Rb3 Bf6 24.Be5 Be5 25.fe5 Nc7 (25...d4 26.Rd3=) 26.d4+= Nb5 27.Nd2 Ra8 28.Nf1 Qd8 29.Rd3 Qg5 30.Qb2 Qg4 31.Ng3 f4 32.Ne2 Rf8 33.Rf3 g5 34.Qc2 Qf5 35.Qf5 Rf5 36.g3 Kg7 (36...Nc7!?+=) 37.Kg2+/– Rf8 38.gf4 gf4 39.h4 (39.Rf4?! Rf4 40.Nf4 Nd4=; 39.Nf4 Nd4 40.Nh5 Kg8 41.Nf6 Kf7=) 39...Rf7 40.Rf2 (40.Rf4?! Rf4 41.Nf4 Nd4+=) 40...Kf8 41.Kf3 (41.Nf4?! Nd4 42.Nd3 Nf5=) 41...Ke7 42.Rg2 (42.Nf4 Nd4 43.Kg4 Rg7 44.Kh3 Rg1+=) 1–0. Pcmvr – Steinzell, playchess.de, 2005.

9.e3 g6 10.Be2 Bg7 11.0-0 e5 12.d4 e4 13.Nfd2 Ne7 14.Nc3 White prepares the advance b5 14...0-0 15.b5 f5 16.Qb3 Kh8 17.Bb2 (17.bc6 bc6 18.Qb6 Qb6 19.cb6 f4+=) 17...f4+= 18.ef4 (better 18.Ra1!?+=) 18...Qf4 (18...Bd4?? 19.Nd5 cd5 20.Bd4 Kg8 21.Be5+–; 18...Rf4?! 19.bc6 bc6 20.Qb6=) 19.Bc1 Qh4 20.Qb4 Nf5 21.Nb3 Nd7 22.bc6 bc6 23.Na4 Nf6 24.Nb6 Be6 25.Be3 (25.Qa4 Ne7=) 25...Ng4=+ The mate threat is Qxh2 26.Bg4 Qg4 Threatening mate: Nh4 27.h3 Qh5 28.Na5? (28.Qd2 Nh4 (28...Ne3?! 29.fe3 Rf1 30.Kf1=+) 29.f3 Bh3 30.gh3 Nf3 31.Rf3 Rf3–+) 28...Ne3 (28...Nh4 29.Nc6 Bh3–+) 29.fe3–/+ Rf1 30.Kf1 Qd1?? (30...Bh3 31.Qd2 Qf3 32.Ke1 Bg2–+) 31.Qe1+= Qd3 32.Kg1 (better 32.Qe2!? Qc3 33.Nc6+=) 32...Bh6=+ 33.Kf2 Qc2 (33...Qb5 34.Nb7 Bg5 35.g3–/+) 34.Qe2= Be3 35.Ke3 Decoy theme: e3 35...Qc3 A double attack 36.Kf2 (better 36.Kf4!? Qd4 37.Nc6 g5 38.Kg3 Qc5 39.Qb2 Kg8 40.Nd4+=) 36...Qa5–/+ 37.Qe3 Kg7 (37...Qa2 38.Kf1–/+) 38.Qf4 Qa2 (38...Qa7 39.Qe5 Kf7 40.Qh8=) 39.Kg3= Qb3 40.Kh2 Qd3 41.Qe5 Kf7 42.Qc7 Kf6 43.Qe5 Kf7 44.Na8 e3 45.Qc7 Kf6 46.Qe5 Kf7 47.Nc7 (47.Qc7 Kf8 48.Qc6 Qe4 49.Qd6 Kg7 50.Qe7 Kh6 51.Qf8 Kh5=) 47...Qf5 (47...Bd7 48.Qf4 Qf5 49.Qe3 g5=) 48.Qd6?? (better 48.Qe3 Qe4 49.Qf2 Ke7 50.Na6=) 48...e2–+ 49.Qd8 (49.Qd8 Qf4 50.g3 Qf2 51.Kh1 e1Q; 49.Qg3 Qf1 50.Ne6–+) 1–0. BeepBeepImAJeep (2705) – DoctorFromGallifrey (2530), lichess.org, 2020.

9.e3 e5

10.d4 e4 11.Nfd2 f5 12.Nc3 White intends b5 12...Nf6 13.Be2 Be7 14.g3 (14.b5 b6=) 14...0-0 15.h4 (15.0-0 b6=+) 15...Be6 16.b5 Nbd7 (16...b6 17.Na4=+) 17.b6= Qd8 18.Bb2 Qe8 19.Qb3 Qf7 20.Kd1 (20.Qa4 Rb8=) 20...Ra8 (20...Nc5 21.dc5 d4 22.Qa3 dc3 23.Bc3–/+) 21.Kc2 (21.Qb4 Nb8=+) 21...Ng4 (21...Nc5!? 22.dc5 d4–/+) 22.Nd1 Bf6 23.Rf1 g6 24.Nb1 Qg7 25.Bc3 h6 26.Nb2 g5 (26...Qf7!?–/+) 27.hg5= hg5 28.Bg4 fg4 29.Rh1 Be7 30.Be1 (30.Kd1 Kf7=) 30...Kf7=+ 31.Nd1 Rh8 (31...Qf6 32.Kd2=+) 32.Rh8= Qh8 33.Kd2 Qc8 34.Nbc3 Nf6 35.Ne2 Qd7 36.Qa4 Kg6 37.Qa8 Bf7 (37...Qc8!? 38.Qc8 Bc8=) 38.Qb8 Be8 39.Ndc3 Bd8 40.Na4 Kf7 41.Kc2 Ke6 42.Nec3 Kf7 43.Na2 Ng8? (43...Kg8 44.Kd1+=) 44.Nb4 (better 44.Kd2+–) 44...Ne7 45.Qa7 Nc8 46.Qa5 Ne7 47.Na2 (47.Kd1!?+=) 47...Qc8 48.N2c3 Qd7 (48...Bd7 49.Kd1=) 49.Nd1 (49.Nb2 Nf5+=) 49...Nf5= 50.Ndc3 Ne7 51.Ne2 Nc8 52.Nac3 Ne7 53.Na2 Nf5 54.Nb4 Ng7 55.Qa4 Ne6 56.Nc6?? (better 56.Kd2+=) 56...Qc6–+ (worse 56...bc6 57.Qa7 Bc7 58.Ba5 (58.bc7?! Qc7 59.Qc7 Nc7+=) 58...Bb6 59.cb6+– (worse 59.Bb6 Qa7 60.Ba7 Bd7+=)) 57.Qc6 Bc6 (worse 57...bc6 58.Ba5 Bb6 59.cb6+– (59.Bb6?! Bd7+=)) 58.Nc3 Bd7?? (better 58...Be7–+) 59.Bd2 (59.Nd5 Ba4 60.Kc1 Bb5=+) 59...Bc6 (59...Ke8 60.Nd5 Ba4 61.Kc3 Kd7=) 60.Be1–+ Nf8 61.Ne4? (better 61.Bd2–+) 61...Nd7 (61...de4 62.Kb3–+) 62.Ng5?? (62.Nd2 Bf6=+) 62...Kg6 (62...Bg5 63.Bd2–+) 63.Kc3?? (better 63.Ne6 Be7 64.Nc7=) 63...Kg7 (better 63...Bg5!? 64.Kb4–+) 64.e4 (better 64.Ne6 Kf6 65.Nd8+–) 64...Kf8?? (better 64...Bg5 65.e5 Kf7–+) 65.Ne6+= Ke7 66.Nd8 Kd8 67.e5 Nc5? (better 67...Bb5+=) 68.Bd2?? (better 68.dc5 Kd7 69.Kd4+–) 68...Ne4–+ 69.Kd3 Nd2 (better 69...Nf2!? 70.Ke2 Ne4–+) 70.Kd2–/+ Ke7 71.Ke3 Ke6?? (better 71...Ba4=+) 72.Kf4+– Bb5 73.Kg4 Bc6? (better 73...Be2 74.Kg5 Bf3+–) 74.Kf4 (74.Kf4 Bb5 75.Kg5+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2625) – igo12 (2395), lichess.org, 2016.

10.Be2 b5 11.0-0 Ne7 12.Nc3 Ng6 13.Bd3 (better is 13.d4!?+=) 13...e4=+ 14.Be4 (14.Ne4 de4 15.Be4 f5=) 14...de4–/+ 15.Ne4 Be7 16.Qb3 Bf5 17.Ng3 Qd7 18.Bd4? (better is 18.Nd4!? Nh4 19.Ngf5 Nf5 20.d3=) 18...Be6 19.Qa3 0-0 20.Bc3 Qd3 21.Qa1 (21.Ra1 Re8–/+) 21...Nd7 22.Qb1 Bc4 23.Qd3 Bd3 24.Ra1 Nde5 (24...Rd8 25.Nd4 Nb8 26.Ra7–/+) 25.Ne5 Ne5 26.Be5 fe5–/+ 27.f3 Bh4 28.Nh5 g6 29.Ng3 Bg3 30.hg3 e4 31.f4 Bc4 32.g4 Be6 33.g5–/+ Rf7 34.Ra8 Kg7 35.Re8 Bd5 36.g4 h6 37.gh6 Kh6 38.Rh8 Kg7 39.Rh2? Ra7–+ 40.f5 Ra4 41.Rf2 gf5 42.gf5 Kf6 43.Kg2 Rb4 44.Kg3 Rb1 45.Kf4 Rh1 46.d4 ed3 47.e4 Rh4 48.Kg3 Re4 49.Rf3 Bc4 50.Rf2 b4 51.Rb2 b3 52.Kf3 Kf5 53.Kf2 Re2 54.Re2 de2 (55.Kg2 e1Q 56.Kh3 Bf1 57.Kh2 Qd2 58.Kg3 Qf4#) 0–1. guinguin – thotares, internet, 2007.

10.Be2 b6 11.0-0 (better is 11.d4!?=) 11...bc5–/+ 12.bc5 Bc5 13.d4 Bd6 14.e4 Ne7 (14...de4 15.de5 Bc5 16.ef6 Nf6 17.Be5=+) 15.Nc3 ed4 16.Qd4 c5 (16...Be5 17.Ne5 fe5 18.Qd3–/+) 17.Qa4= Bd7 18.Nb5 Bb5 (18...0-0 19.ed5 Qb6 20.Qc4+=) 19.Bb5+= Kf8 20.ed5 Nd5 21.Re1 Be7 22.Qe4 Nf4?? (better is 22...Qd6!?+=) 23.Ng5!+– g6 (23...fg5 24.Qf5) 24.Qf4!! (24...Qf4 25.Ne6 Kf7 26.Nf4+–) 1–0. Myers – Devin, Chicago US–Op, 1973.

10.Be2 Ne7 11.d4 e4 12.Nfd2 f5 13.Nc3 White prepares b5 13...Ng8 (13...f4 14.ef4 Qf4 15.b5=) 14.Qb3 White intends b5 14...Nf6 15.b5 Be6 16.bc6 bc6 17.0-0 Nbd7 18.Rb1 Be7 19.Qb7 Qb7 20.Rb7 Kf7 21.Na4 Rc8 22.Bc3 Bd8 (22...Ra8 23.Nb6 Ra2 24.Nc8=) 23.Nb3 (23.Ra7 Rb8=) 23...Ke8 24.g3 Ra8 25.Nb6 Nb6 26.cb6 Ra3 (better 26...Bc8!? 27.Rg7 Bb6=) 27.Bd1 Nd7 28.Bb4?? (better 28.Ra7!? Rb3 29.Bb3 Bb6 30.Ra8 Ke7 31.Ba4+–) 28...Ra2 (28...Ra6=+) 29.Kg2?? (better 29.Ra7 Rb2 30.b7+–) 29...Bb6–/+ 30.Nc5 (30.Bd6 Kd8–/+) 30...Bc5–+ 31.dc5 White gets the initiative 31...g5 (31...Kd8 32.Bc3–+) 32.Bc3 (32.Rc7 Ne5 33.Bc3 Nd3–/+) 32...Bf7 (32...Nc5 33.Bh5 Kd8 34.Bf6 Kc8 35.Rh7–+) 33.Bd4–/+ g4 (better 33...Kd8!?–/+) 34.Rc7= Be6 (34...Nf8!? 35.Rc8 Ke7 36.Rc6 Ne6=) 35.Rc6+– Ke7 36.Rc7 Ra1?? (better 36...Kd8 37.Rb7 Ra6+–) 37.Ba1+– Kd8 38.Rc6 Bf7 (38...Ke7 39.Bd4 Kf7 40.Ra6+–) 39.Bd4 (better 39.Ba4 Be8 40.Re6 Nc5 41.Re8 Kc7 42.Be5 Kb6 43.Rb8 Nb7+–) 39...Nf8 (39...Nb8 40.Bf6 Kd7 41.Rd6 Kc7 42.Ba4+–) 40.Ba4 (better 40.Rd6 Kc7 41.Rf6 Be6+–) 40...Be8 (40...Be6 41.Bf6 Kd7 42.Rb6 Kc7+–) 41.Rd6 Ke7 42.Be8 (better 42.Bf6 Kf7 43.Be8 Ke8+–) 42...Ke8 43.c6 Ke7 44.c7 Kd6 45.c8Q Ke7 46.Bc5 Kf7 (46...Kf6 47.Qf8 Kg6 48.Be7 f4 49.Qf6 Kh5 50.Qg5) 47.Qf8 Kg6 48.Be7 h6 (48...f4 49.Qf6 Kh5 50.Qg5) 49.Qf6 (49.Qg8 Kh5 50.Qf7) 49...Kh7 50.Qf7 Kh8 51.Bf6 1–0. BeepBeepImAJeep (2760) – SmoothAsAHedgehog (2665), lichess.org, 2020.

10.Ne5!+/– Qe5 11.Be5.

10.Ne5!+/– Bf5 11.Nf3 Nh6 12.Nd4 Bg6 13.Be2 Kf7 14.0-0 Nd7 15.f4+– f5 16.Bd3 Nf6 17.Nc3 Be7 18.Qc2 Qd7 19.Nf3 Qc8 20.Ne5 Kf8 21.Bb2 Bf7 22.Ra1 g6 23.Na4 Bd8 24.Qc3 Nhg8 25.Nf7 Kf7 26.b5 h5 27.bc6 Qc6 28.Qd4 Rh7 29.Nc3 Be7 30.Ba3 Kg7 31.Rb1 Bd8 32.Bb5 Qe6 33.Ba4 Kh6 34.Nb5 Ne4 35.Nd6 Ba5 36.Bb4 Nd6?! 37.cd6 Bb4 38.Qb4 Nf6 39.Rc1 Rh8 40.Rc7 Rd8 41.Qb7 Qd6 42.Rc6 Qa3 43.Qb3 Qa1 44.Qd1 Qb2 45.Qc1 Qc1+= 46.Rc1 d4 47.h3 de3 48.de3+= Ra8 ½–½. Ackermann,Robert – Kotz,Reinhard (1810), Mittelfranken–ch U20, 1997.

10.Ne5 g6 11.Nf3 Bg7 12.Be2 Ne7 13.0-0 0-0 14.Qb3 (14.d3 Re8 15.Nbd2 b5 16.Qb3 Nd7 17.Ne4 Ne5+–) 14...Be6 (14...Nd7 15.Nc3 b6 16.d4 Qb8 17.Qa2 Qb7+–) 15.d4 (15.Rc1 Bg4 16.b5 Nd7 17.d4 Ra8+–) 15...Nd7 (15...b5 16.cb6 Qb6 17.Nc3 Nd7+/–) 16.Nc3 Bf7 (16...b6 17.Re1 Qb7+/–) 17.b5 g5 (17...b6+– 1.66) 18.Bb2 h5 19.Ra1 Rb8 20.Ra7 Qc8 21.Ba3 g4 22.Nh4 f5 23.g3 f4 24.gf4 Bf6 25.Ng2 Nf8 26.Bd3 h4 27.Ne2 Be6 28.f5! Bf5 29.Ngf4 Ne6 30.Bf5 Nf5 31.Ne6 Qe6 32.bc6 Nd4? 33.Nd4 Bd4 34.Rb7 Rf8 35.Qd3 Bg7 36.Bb2 Rf7 37.Rb8 Bf8 38.Qd4 Rh7 39.c7 Qf5 40.e4! (40.e4 Qf2 41.Qf2 Rf7 42.c8Q Rf2 43.Qg4 Kf7 44.Rb7 Be7 45.Qg7 Ke6 46.Qe7#) 1–0. Naumenko,O (2120) – Pischikov,V (2040), Chigorin Mem Classic Open, 2010.

10.Ne5!? Nh6 11.Nd3 +/–.

8.Nf3 Bg4

9.Be5 Qd8 +=.

9.e3 Nd7

10.d4 e6 11.Nc3 (11.Bd3 b6+=) 11...Be7 (11...b6 12.cb6 Qb6 13.b5=) 12.Be2 b5 (12...Bf3 13.Bf3 Ngf6 14.0-0=) 13.cb6 (13.0-0 Ngf6+=) 13...Nb6= 14.b5 Bf3 15.gf3 Bd6 (15...Nf6 16.Rg1 0-0 17.bc6 Qc6 18.Bb5–/+) 16.bc6 Ne7 (< 16...Bh2 17.f4 Bf4 18.ef4+–) 17.Nb5 (17.Rg1 A) 17...Qc6?? 18.Bb5+– (18.Rg7?! Nc4+=); B) 17...Nc6?! 18.Rg7 Bh2 19.Bd3=; C) 17...0-0=) ½–½. Ceplecha,P (2375) – Hildingstam,Stefan, OCC–2002–01, 2002.

10.Be2 e5 11.0-0 e4 12.Nd4 h5 (12...Be2 13.Qe2 b6 14.b5 Nc5 15.Nc6=) 13.d3 (< 13.Bg4 hg4 14.g3 Ne5=+) 13...f5? (better is 13...b6 14.cb6 Qb6 15.de4 de4+=) 14.Ne6+– Qb8 15.Ng7 (15.Bg7?! Bg7 16.Ng7 Kf7 17.de4 A) < 17...Kg7 18.f3+/– (18.ed5?! Be2 19.Qe2 cd5=); B) 17...Be2 18.Qe2 Kg7 19.ed5 cd5=; 15.Nf8?! Kf8 16.f3 ef3 17.Bf3 Ne5+/–) 15...Bg7 16.Bg7 Rh7 17.Bb2 Ngf6 18.de4 fe4+/– 19.f3 ef3 20.Bf3 b6 21.Bd4 bc5 22.bc5 Ne5 23.Nd2 Ne4 24.Be5 Qe5+/– 25.Ne4 de4 26.Bg4 hg4 27.Rf4 g3 28.hg3 Qc5 29.Re4 Re7 30.Re7 Ke7 31.Qd2 Qc4 32.Kf2 c5 33.Qb2 Kd6 34.Ke1 Kc6 35.Qd2 Qb3 36.g4 c4 37.g5 c3 38.Qc1 ½–½. Bedbur,Heinz D – Hroch,Jiri, corr ICCF EU–ch M, 1981.

10.h3 Bf3 11.Qf3 e5 +=.

10.d4 Ngf6

11.Bd3 e6 12.0-0 Be7 13.Nc3 (13.Nbd2 0-0=) 13...0-0 14.b5 (14.h3 Bh5=) 14...e5 (14...b6 15.bc6 Qc6 16.cb6=) 15.b6 Qd8 16.h3 (16.Be2 e4 17.Nd2 Be2 18.Qe2 Re8+=) 16...Bf3 17.gf3 (< 17.Qf3 e4 18.Ne4 Ne4 19.Be4 de4 20.Qe4 Re8–/+) 17...ed4 18.ed4 Nh5 (18...Re8 19.Re1=) 19.Ne2 (19.Qc2 Kh8=) 19...Bg5=+ 20.Qc2 g6 21.Kg2 Re8 22.Bc3 Nf8 (23.Ra1 Ne6=+). Zillmer,James – Hildingstam,Stefan, corr or01–018 E–mail, 2002.

11.Be2 b6 12.0-0 =.

11.Be2 e6 12.0-0 Be7 13.Nbd2 (13.Bb2 b6=) 13...0-0 14.Bc3 Ra8 15.Qb3 (15.Bd3 b6=) 15...Ne4 (15...b6 16.Qc2=+) 16.Re1 (16.h3 Bf3 17.Nf3 b6=) 16...Nd2 (16...b6 17.Ne4 de4 18.Nd2 Be2 19.Re2=) 17.Nd2 (17.Bd2 b5=) 17...Be2=+ 18.Re2 b5 (18...Nf6 19.Qc2=+) 19.Nf3= Qa7 20.g3 (20.Qc2 Qa4=) 20...Qa3 (20...Qa4 21.Qc2=+) 21.Qa3 (21.Qc2 Qa4=+) 21...Ra3 22.Rc2 g5 23.Nd2 f5 24.Nb1 Ra4 25.Rb2 g4–/+ 26.Rb3 Nf6 27.Ra3 Ra3 28.Na3 Ne4 29.Be1 Bf6 30.Kg2 Ng5 31.Nb1 Nf3 32.Bc3 Kf7 33.Nd2 Nd2 34.Bd2 e5 35.de5 Be5–/+ 36.h3 Kg6 37.f3 gf3 38.Kf3 h5 39.Be1 Kg5 40.Bd2 Kf6 41.Be1 Kg5 (41...Ke7!?–/+) ½–½. Wantoch_Rekowski,Jacek – Hildingstam,Stefan, corr or01–012 E–mail, 2002.

11.Be2 e6 12.Nc3 Be7 13.b5 cb5 (13...b6 14.bc6 Qc6 15.Bb5=) 14.Nb5 Qc6 (14...Qc8 15.Na7 Qa8 16.Qa4=) 15.Na7 Qc7 16.0-0 (16.Nb5 Qc8=) 16...Ne4 (16...Bf3 17.Bf3 b6 18.cb6 Nb6 19.Nb5=) 17.Nb5 Qc6 18.Na7 (18.h3 Bf3 19.gf3 Nef6=) 18...Qc7 19.Nb5 (19.h3 Bf5=) 19...Qd8 (19...Qc6 20.h3 Bf3 21.gf3=) 20.Ne1 Be2 21.Qe2 0-0 (21...Nef6 22.Nd3+=) 22.f3 Nef6 23.Nd3 b6? (better is 23...Qa5 24.Rb1 Rc8+=) 24.c6+– (24...Re8 25.cd7 Qd7 26.Ne5+–) 1–0. Dlugolecki,Grzegorz – Hildingstam,Stefan, corr or01–015 E–mail, 2001.

11.Be2 e6 12.Bd3 b6 =.

11.Be2 Bf3 12.Bf3 e5 (12...e6 13.Be2=) 13.Qa4 (13.de5 Ne5 14.0-0 Be7+=) 13...e4= 14.Be2 b5 15.Qa8 Ke7 (15...Nb8 16.0-0=) 16.Nc3+= g5 17.Bb5 (17.Qa6 h5+=) 17...cb5= 18.Nd5 Nd5 19.Qd5 Nf6 20.Qf5 Rg8?? (better is 20...Qd7 21.Qe5 Qe6=) 21.d5+– (21...Nd5 22.Qe4 Kd7 23.Qd5 Ke8 24.Qe4 Qe7 25.Qh7+–) 1–0. Mende,Emil – Boettger,Hellmuth, corr (year?).

11.h3 Bf5 12.Be2 (12.Nc3 e6=) 12...g6 (12...b6 13.0-0=) 13.0-0 (13.Nc3 Bg7+=) 13...Bg7 14.Nbd2 h5 (14...0-0 15.Nh4=) 15.Nh2 (15.Nh4 Be6+=) 15...0-0 (15...g5 16.b5=) 16.Qa4 (16.Nhf3 b5=) 16...b5 17.Qa3 e5 (18.de5 Ne5=; 17...Qb7 18.Nhf3=). Lowry,Paul – Hildingstam,Stefan, corr or01–015 E–mail, 2002.

9.Be5 Qc8

10.d4+= Nd7 11.Bf4 b6 12.cb6 e6 13.Nfd2 +=.

10.d4 Nd7 11.Bf4 b6 12.Nbd2=.

10.d4+= Nd7 11.Bf4 g6 12.e3 (12.Nbd2 Ngf6+=) 12...Bg7 13.Be2 Bf3 14.Bf3 e5 15.de5 Ne5 16.Be2 Qf5 17.0-0 Ne7 18.Na3 18.b5 0-0+=) 18...0-0 19.Nc2 Ra8 20.Nd4 Qf6 21.Qc2 Nd7 (21...g5 22.Be5 Qe5 23.Bd3+/–) 22.b5+/– Nf8 23.Nf3 (23.Rd1 Ne6 24.Ne6 fe6+=) 23...Nd7 (23...Qc3 24.Qc3 Bc3 25.Rc1+=) 24.Rc1 (24.Bg5 Qf5 25.Bd3 Qe6+/–) 24...Qb2+= 25.Qb2 Bb2 26.Rb1 Ra2 27.Kf1 (27.Bd1 Nc5 28.Bd6 Nd3 29.Be7 Bc3+–) 27...Nf5= (< 27...Nc5 28.Bd6 Ne4 29.Be7+–) 28.g4 Ng7 29.Nd4 Bd4 (29...Ne6 30.bc6 bc6 31.Nc6 Nf4 32.ef4 Nc5 33.Ne7 Kf8 34.Nd5+=) 30.ed4 Ne6 31.Be3 Kg7 (31...g5 32.Bd3+=) 32.g5 f6 33.bc6 bc6 34.Rb7 (34...Nef8 35.Rc7+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Hildingstam,Stefan, corr or01–005 E–mail, 2001.

10.d4+= Nd7 11.Bg3 (11.Bf4 b6+=) 11...Ngf6 12.h3 (12.e3 Ne4+=) 12...Bh5 (12...Bf3 13.ef3 b6 14.Bd3=) 13.Nc3 (13.e3 Ne4 14.Bh2 b6+=) 13...Qa8 14.Nd2 (14.Qc1+=) 14...e5 (better is 14...b5!?=) 15.de5+/– (15.Be5?! Ne5 16.de5 Nd7=) 15...Ng8 16.Qb3 (16.Qa4 Qa4 17.Na4 Bg6+/–) 16...Qa1 (16...b6 17.cb6 Nb6 18.e4 Qa1 19.Ncb1+=) 17.Ndb1 (17.Nd1 b6 (< 17...Ne5 18.Qe3 f6 19.Nb3+–) 18.cb6 Nb6+=) 17...d4 18.Nd1 Bg6 (18...b6 19.e6 fe6 20.cb6=) 19.Na3 (19.Nd2 Ne7+/–) 19...Ne7+= 20.Nc4 (20.Nc2 Bc2 21.Qc2 b6=) 20...Nd5 21.e3 (better is 21.e4 Be4 22.Nd2+=) 21...Qc1? (21...b6!?=) 22.ed4+/– Bc2 23.Qf3 Nb4 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio – Hildingstam,Stefan, corr or01–015 E–mail, 2002.

10.d4 Nd7 11.Bg3 g6 12.e3 Bg7 13.h3 Bf3 14.Qf3 Ngf6 15.Bd3 0-0 16.0-0 e5 17.de5 Nh5 18.Bh2 Ne5 19.Be5 Be5 20.Rd1 Qe6 21.Nd2 Ra8 22.Nb3 Ra4 23.b5 cb5 24.Bc2 (< 24.Bb5 Rb4 25.Ba4 Ra4 26.Qd5 Qe7–+) 24...Rc4 25.Bd3 Rb4 26.Bc2 Nf6 27.Rd2 Ne4 28.Rd1 Nc3 29.Ra1 Ra4 30.Rc1 Ra2 31.Bd3 Qa6 32.Nd4 Qa3 33.Re1 Qc5 34.Qg4 b4 35.Nf3 Bd6 36.Nd4 (36...Qc7 37.g3–+) –+. Pech,Jaroslav – Hildingstam,Stefan, corr or01–012, 2002.

10.e3 Nd7 11.Bb2 e5 12.Be2 Bf3 13.Bf3 b6 14.d4 bc5 15.bc5 Qb7 16.Qc2 Ne7 17.0-0 Ng6 (17...g6 18.de5 Bg7 19.Be2+=) 18.Nc3 e4 19.Ne4 (19.Be2!?+–) 19...de4= 20.Qe4 Be7 (20...Ne7!? 21.Rb1 Qb3=) 21.Rb1+– 0-0 (21...Nh4!? 22.Qc6 Nf3 23.Qf3 Qf3 24.gf3 f5+–) 22.Qc6+– Qc6 23.Bc6 Nf6 24.h3 Rb8 25.Ba4 (25.g3 h6+–) 25...Nd5 (25...Ne4!? 26.Bc2 Nd2+–) 26.Bc2 Kf8 27.Bc1 Rb1 28.Bb1 Ke8 29.g3 Nc3 30.Bd3 Kd8 (better 30...Bd8!?+–) 31.Bd2+– Nd5 32.e4 (32.Bc4 Nc7 33.Bf7 Nf8+–) 32...Nc7 33.f4 Nf8 34.Kf2 Kd7 35.Be3 Kc6 (35...Nfe6 36.f5 Nd8 37.Bc4+–) 36.d5 (better 36.Bc4!? Bc5 37.dc5+–) 36...Nd5+– 37.ed5 Kd5 38.Bc2 Kc6 (38...Ne6!?+–) 39.Be4+– Kb5 40.c6 Bd6 41.Bc1 (better 41.f5 h5+–) 41...f5? (better 41...Ne6+–) 42.Ba3! Bc7 (42...Ba3 Deflection from c7 43.c7) 43.Bd3 (43.Bf5 Ng6 44.Be4 Nh8+–) 43...Kc6 44.Bf8 g6 45.Kf3 Kd5 46.Bg7 (46.Bg7 Bb6 47.g4+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2580) – ArminTanzarian (2450), lichess.org, 2015.

7...d6

8.Qa4 e5 9.Nf3 Nd7 10.cd6 Bd6 11.g3 Ngf6 12.Nc3 (12.Bg2 Nd5–/+) 12...Qb6 (12...Nb6 13.Qc2–/+) 13.Na2 (13.b5 Nc5 14.Qc2 cb5=+) 13...e4–/+ 14.Ng5 h6 15.Nh3 Be5 16.Be5 Ne5 17.Bg2 0-0 18.Nc3 Rd8 19.Nb1 (19.Ng1 Qd4 20.Qc2 Nc4 21.Ne4 Ne4 22.Be4 Na3 23.Bh7 Kh8–+) 19...Bg4 20.Qb3 (20.Nc3 Bf5–+) 20...Rd4 21.b5 cb5 22.Na3 (22.Nf4 g5 23.h3 A) 23...gf4?! 24.hg4 Nfg4 25.0-0–+ (25.gf4?? Nd3 26.ed3 Rd3–+); B) 23...Bc8–+) 22...Qc5 23.Qc3 Nc4 (23...Qc3 24.dc3 Ra4 25.Nc2–+) 24.Nb1 b4 25.Qc2 Qb5 (25...b6 26.Qb3 Na3 27.Na3 Qc1 28.Qd1 Qd1 29.Kd1 ba3 30.Nf4–+) 26.Bf1 (better 26.Nf4–+) 26...Ne5 27.Qb2 Rc4 28.f3 (28.Nf4 Qc5 29.Kd1–+) 28...ef3 29.Na3 (29.d3 Rc7 30.Nf2–+) 29…Qe8 (29...Qe8 30.e3 ba3 31.Qa3 Bh3 32.Bh3 Rc1 33.Qc1 Nd3 34.Kf1 Nc1–+; 29...fe2 30.Qc2 Rc2 31.Kf2 Qc5 32.d4 Qd4 33.Kg2 e1N) 0–1. Teichmann,Eric – Watts,David, Southampton, 1986.

8.Qa4 Nf6 9.Nf3 e5 10.d4 e4 11.Nfd2 d5 12.e3 Be7 13.h3 0-0 14.Be2 b6 15.Nc3 Nbd7 16.Nf1 Bb7 17.Bb2 Ra8–/+ 18.Qc2 bc5 19.bc5 Ba6 20.Ba6 Ra6 21.Ng3 g6 22.0-0 h5 23.Rb1 Qa7 24.Nge2+= Nf8 25.f3 (25.Nf4 N8d7+=). WARMIA Olsztyn – CHORZOWIANKA Chorzow, corr Poland, 1994.

8.Qb3 dc5 9.bc5 Bf5 10.e3 e6 (10...e5 11.Nf3 Nd7 12.d4=) 11.Nf3 (better 11.d4+=) 11...Bc5?? (better 11...Nd7 12.d4 b6 13.cb6 Nb6=) 12.Bg7+- Bb1 (12...Qb6 13.Qb6 Bb6 14.Nc3+- (14.Bh8?! Bb1 15.Bc4 Be4+-)) 13.Qb1 (13.Bh8?! Qb6 14.Qb6 Bb6+-) 13...f6 (13...Ne7 14.Bh8 Ng6 15.Bc3+-) 14.Bh8 Kf7 (14...Qe7 15.Bd3 f5 16.Qb3+-) 15.Bd3 (better 15.Qh7 Ke8 16.Qc7+-) 15...Ne7 (15...Qb6 16.Qb6 Bb6 17.Bh7+-) 16.Bc4 Nd7 (16...Kg8 17.Bf6 Nd5 18.Be5+-) 17.Qh7 (17.Qh7 Ke8 18.Be6+-) 1-0. ClayPigeons (1995) - Lighter_af (2035), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

8.Qb3 Nf6 9.cd6 Qd6 10.Nf3=+.

8.Nc3 dc5 9.bc5 e5 10.Nf3 Nd7 11.e3 (11.Na4!?=) 11...Bc5–/+ 12.Bc4 (12.Ne4 Be7=+) 12...Ngf6 13.d4 ed4 14.ed4 Be7 15.0-0 0-0 16.h3 (16.Qc2 Qf4–/+) 16...b5 17.Bb3 b4 18.Na4 Nb6 (18...Re8 19.Ne5 Ne5 20.de5–/+) 19.Nb6=+ Qb6 20.Re1 Bd6 21.Qd3 Nd5 22.Ng5 g6 23.Qf3 Qd8 24.Ne4 Be7 25.Rc1 Bd7 26.Nc5 Be8 (26...Bf5!?=+) 27.Bb2 Bg5 28.Rc2 (28.Ra1 Bf6=) 28...Bh6 29.Nd3 Bd7 (29...Qe7 30.Rc5=) 30.Bd5 (30.Ne5 Qe8=) 30...cd5= 31.Nb4 Bf5 32.Rc5 Be4 (32...Re8 A) 33.Nd5 Re1 34.Kh2 Qb8 35.Qg3 Qb2 36.Nf6 Kh8 37.Rf5 Qb6+– (37...Qd4?? 38.Qb8 Qd8 39.Qd8 Re8 40.Qe8 Kg7 41.Qg8); B) 33.Qc3 Be6 34.Na6=) 33.Qg3 (33.Qe2 Re8 34.Nd5 Bg7+=) 33...Qb8 (33...Re8 34.f3 Qb6 35.Bc3 (worse 35.fe4 Qb4 36.Qc3 Qc3 37.Bc3 de4–/+) 35...Be3 36.Kh2 Bd4 37.Bd4 Qb4 38.Bf2+=) 34.Qb8 (34.Qc3!?+=) 34...Rb8= 35.Bc3 Bf8 36.f3 (better 36.Nd5 Rb1 37.Kh2=) 36...Bc5–/+ 37.dc5 d4! 38.Bd2 (38.Bd4 Rb4 Deflection) 38...Ba8 39.Kf2 Rc8 40.Nc2 d3 41.Nb4 Rc5 42.Nd3 Rc2 43.Ke3 f6 44.g3 Kf7 45.h4 Ra2 46.Bc1 (46.Bb4 h5–+) 46...Bc6 (46...Rg2 47.Kf4–+) 47.Ne1 (47.Nb4 Ra1 48.Bb2 Rb1 49.Nc6 Rb2–+) 47...Bb5 48.Bd2 Ke6 49.g4 Ra3 50.Kf2 Ba4 (50...f5 51.Be3–+) 51.Bb4 Rb3 52.Bd2 Bc6 53.Kg3 (53.Be3 Rb2 54.Kg3 Re2–+) 53...Ke5 54.Bf4 (54.Kf2 f5–+) 54...Kd4 55.Kf2 Rb2 (55...Bf3!? 56.Nf3 Ke4 57.Nd2 Kf4 58.Nb3 Kg4 59.Nc5 Kh4 60.Nd7–+) 56.Kg3 Re2 57.Ng2 Kd3 58.Bd6 g5 (58...Re8 59.g5 fg5 60.hg5–+) 59.Bc5 ½–½. Mousse Neto,Sebastiao Alberto (2035) – Rodrigues,G F B (2080), LXXXII Championship Brasileiro Absoluto, 2015.

8.Nc3 e5=+ 9.Ne4 d5 (9...dc5 10.Nc5 b6 11.Nd3=+) 10.Ng3= Nd7 11.d4 (11.Nf3 f6=) 11...b6=+ 12.e3 bc5 13.dc5 Nc5 14.bc5 Qa5 15.Ke2 Ba6 16.Kf3 e4 17.Ne4 de4 18.Ke4 Bf1 19.Qf1 Qc5 20.Kf3 Qd5 21.e4 (21.Kg3 Nh6 22.Qe2 Nf5 23.Kh3 Nd6–+) 21...Qb3–+ 22.Kf4 f6 23.Nf3 White intends e5 (23.f3 Bd6 24.e5 fe5 25.Kg3 Nf6–+) 23...Bd6 24.e5 fe5 25.Be5 Qb4 26.Kg3 Nf6 (26...Nh6 27.h4 Qg4 28.Kh2 Be5 29.Ne5 Qf4 30.g3 Qe5 31.Qc4–+) 27.h4 (27.h3 Nh5 28.Kh2 Be5 29.Ne5 Qf4 30.g3 Qe5–+) 27...Qg4 28.Kh2 Be5 29.Ne5 Qf4 30.g3 Qe5 31.Qc4 Qd5 32.Qb4 Rf8 33.Ra1 Kf7 34.Ra4 Kg8 35.Qe1 h5 36.Kg1 Ng4 37.Ra5 (37.Rf4 Rf4 38.gf4 Kf7–+) 37...Qf7 (better 37...c5!? 38.Ra6 Kh8 39.Ra3–+) 38.f4 (38.Qe2 Nf2 39.Qa2 Qa2 40.Ra2 Nd3–+) 38...Re8 (38...Qb3!? 39.f5 Qb6 40.Kh1–+) 39.Qb1 Qe6 (better 39...c5 40.Qa2 Re1 41.Kg2–+) 40.Kh1 (40.Qa2 Qa2 41.Ra2 c5–+) 40...Qe1 (better 40...c5 41.Rc5 Rd8 42.Rh5 Rd1 43.Qd1 Nf2 44.Kg2 Nd1–+) 41.Qe1 Re1 42.Kg2 Nf6 43.Rc5 Re6 ½–½. Svensson,Jan – O'Hara,Matthew, corr or01_005, 2001.

8.d4 dc5 9.bc5 e5 10.e3 Be6 (10...ed4 11.ed4 (< 11.Qd4 Nd7=+) 11...b6 12.cb6 Qb6 13.Nf3=) 11.Nf3 Nd7 (11...ed4 12.ed4 (< 12.Qd4 Nd7=+) 12...b6 13.cb6 Qb6 14.Bd3=) 12.Bd3+= ed4 13.ed4 Ngf6 14.Ng5 Bg4 (14...Bd5 15.0-0+=) 15.f3 Bh5 16.0-0 Nd5 17.Nc3 (17.Re1 Be7+=) 17...N7f6 (17...Nf4!?+=) 18.Qa4+/– Be7 (18...Nf4 19.Bc4 Be7 20.Qa8 Qd8 21.Qd8 Bd8 22.Rb1+/–) 19.Qa8+– Bd8 (19...Qd8 20.Qb7 0-0 A) 21.Qc6 Nb4 22.Qa4 Qd4 23.Rf2 Qe3 (23...Bc5?! 24.Nce4 Qd3 25.Nc5=) 24.Qb4 Bc5–/+; B) 21.Nd5 Nd5 22.Nh7+/– (22.Bh7?! Kh8=)) 20.Nd5 Nd5 21.Re1 Ne7 22.d5 (22.Nh7?! Bg6 23.Bg6 fg6+=) 22...cd5 (22...Qa5 23.Re7 Ke7 24.Qb7 Kf8 25.Ne6 Kg8+–) 23.Qa4 Kf8 24.Qd4 (24.Nh7?! Rh7 25.Bh7 Qc5 26.Bd4 Qc4+–) 24...Nf5 25.Bf5 Bf6 26.Qd5 Bg5 (26...Be7 27.Kh1 Qa5+–) 27.Be5 Qd8 28.Qd8 Bd8 29.Bd6 (29...Be7 30.Be7 Kg8 31.Rd1 g6 32.Bf6 h6 33.Rd8 Kh7 34.Rh8) 1–0. pierred – RageofKlugman, ChessWorld.net, 2006.

8.d4 d5 9.Nf3 Nf6 10.e3 Bg4 11.Nbd2 e5 12.de5 Nfd7 13.Be2 Na6 14.Qb3 Be7 15.0-0 0-0 16.h3 Bh5 17.g4 Bg6 18.Bd4 Re8 19.Ba6 ba6 20.Qb2 Bf8 21.Ra1 Qb7 22.Nh4 Bd3 23.Qc3 Bb5 24.f4 Rb8 25.Rb1 Ba4 26.f5 a5 27.ba5 Bb5 28.e6 Nf6 29.Bf6 gf6 30.Qf6 Bc5 31.Kf2 Qe7 32.Qf7 Qf7 33.ef7 Kf7 34.Kf3 Re8 35.Ng2 Bd3 36.Rb7 Kf6 37.Rc7 (37.Rc7 Bb4 38.Rc6 Kf7 39.Nb3 Be4 40.Kf2 Bg2 41.Rc7 Kg8 42.f6+–) 1–0. bratek55 – szaman51 (1645), kurnik, 2011.

8.d4 Bf5 9.e3 Bb1 10.Qb1 dc5 11.dc5 Qd8 12.Bd3 Qd5 13.Nf3 Nf6 14.0-0 Kd8 15.Bf5 Nbd7 16.Rd1 Qc4 17.Ne5 Qe6 18.Be6 fe6 19.Nf7 Kc7 20.Qa2 Rg8 21.Qa5 Kb8 22.Be5 Ne5 23.Rd8# 1–0. Bonetti,Shane – Saevita, ICC, 2002.

8.e3 b6 9.d4 bc5 10.bc5 Nf6 11.Nf3 g6 12.Nc3 (12.cd6 ed6 13.Bd3 Bg7+=) 12...Bg7 (12...dc5 13.dc5 Nbd7 14.Ne4=) 13.cd6+= ed6 14.Be2 0-0 15.0-0 Re8 16.Qc1 Bg4 17.h3 Bf5 18.Re1 Ne4 19.Ne4 Be4 20.Nd2 Bd5 21.Bf3 Bf3 22.Nf3 (worse 22.gf3 Qe7=+) 22...d5 23.Qc2 Nd7 24.Bb2 Rc8 25.Rc1 Nb6 26.Nd2 Qd6 27.Qb3 Rb8 28.Ba3 Qd8 (28...Qe6 29.Rb1 h6 30.Qc3+=) 29.Qc2 (29.Rc6 Nc4 30.Qd3 Qd7+/-) 29...Rc8+= 30.Bc5 Nd7 31.Nb3 Bf8 32.Bf8 Qf8 33.Nc5 Nb6 (33...Nc5 34.Qc5 Qc5 35.Rc5+= (worse 35.dc5 Ra8=+)) 34.Ra1 Nc4 35.Ra7 Ra8 36.Qa4 Ra7 37.Qa7 Qd6 38.Qa8 Kg7 39.Qe8 Qf6 40.Nd7 Qf5?? (better 40...Qd6+=) 41.Qf8 1-0. Mettigel (2325) - pacal56 (2165), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.e3 Nd7 9.d4 Ngf6 10.Nf3 b6 11.Qc2 (11.cd6 ed6 12.b5 d5=) 11...e6 (11...Nd5 12.Qd2=+) 12.Bd3 (12.cb6 Qb6 13.b5 Bb7 14.bc6 Qc6 15.Qc6 Bc6=) 12...bc5=+ 13.bc5 dc5 14.dc5 Nc5 15.Bf6 Nd3 16.Qd3 gf6 17.0-0 Be7 18.Rc1 0-0 19.Nbd2 Rd8 20.Qc2 (20.Qe4 Rd5=+) 20...c5 21.Ne4 (21.Ra1 Qd7=+) 21...Bb7-/+ 22.Nfd2 f5 23.Ng3 Qc6 24.f3 Qc7 (24...Ba6 25.Nc4-/+) 25.Nc4 (25.Nh5 Bd5=+) 25...f4 26.Ne4 f5 27.Nf2 (27.Ned2 fe3 28.Ne3 Bf6-/+) 27...fe3-+ 28.Ne3 Bf6 (28...Qf4 29.Nf1-+) 29.Qc4 Qe5 30.Nc2 (better 30.Re1!? Bc8 31.Nc2-/+) 30...Rd2-+ 31.Re1?? (31.Rf1-+) 31...Rc2! 32.Re5 (32.Qc2 Qe1 Mate attack) 32...Rc4 33.Re6 (33.Nd3 Be5 34.Ne5 Rc1 35.Kf2 c4-+) 33...Kf7 (33...Rc1 34.Nd1 Bd4 35.Kf1 Rd1 36.Ke2-+) 34.Rb6 (34.Rd6-+) 34...Rc1 35.Nd1 Rd1 36.Kf2 Bd5 37.h3 (37.Ke2 Ra1 38.g3 Ra2 39.Ke3 Ra3 40.Kd2 Bf3-+) 37...Ra1 38.g4 Ra2 (38...f4 39.Ke2-+) 39.Kg3 Be5 40.Kh4 Bf3 41.gf5 Ra4 42.Kg5 Bf4 (42...Bf4 43.Kh4 Bd6 44.Rb4 Rb4 45.Kg5 Bf4 46.Kh4 h6 47.f6 Be5) 0-1. Rovelo,Benjamin - Yim,Sung Ho (2280), Texas Collegiate Rapid, 2021.

8.e4 dc5 A) 9.bc5 A1) 9...Qa5 A11) 10.Bd4 Nd7 11.Nf3 Nc5 12.Nc3 Nf6 13.Qb1 e6 14.Be2 Be7 15.0-0=+ –0.50; A12) 10.Be5 Nd7 11.Bc3 Qc5 12.d4 A121) 12...Qg5 13.Nd2 e6 (13...Ngf6 14.Ngf3 Qf4 15.Bd3=+ –0.31) 14.Ngf3 Qg6 15.Nh4=+ –0.44; A122) 12...Qd6 13.Bd3 e5 14.Nf3 ed4 15.Bd4=+ –0.53; A13) 10.Bc3 Qc5 11.d4 Qd6 12.Nd2 Nf6 13.Ngf3 Bg4 14.Bd3 Nh5 15.g3= –0.22; A2) 9...Nd7 10.Qc2 (10.d4 e5 11.de5 Ne5 12.Nf3 Nd7 13.Qc2 Qa5 14.Bc3 Qc5 15.Nbd2=+ –0.31; 10.Bc4 Qa5 11.Bc3 Qc5 12.Qb3 Qh5 13.d4 Qg6 14.Nd2 e6 15.g3–/+ –0.78) 10...Qa5 11.Bc3 Qc5 12.d4 Qd6 13.Nf3 Qg6 14.Nh4 Qg4 15.Nf5=+ –0.28; A3) 9...e5 10.Qh5 Nd7 11.Bc4 Nc5 12.Be5 Qe7 13.d4 Ne4 14.Qe2 Qg5 15.Qe4–/+ –1.37; B) 9.Nf3 Nd7 10.bc5 (10.b5=+ e5 11.Nc3 Ne7 12.Ng5 Ng8 13.Bc4 Nh6 14.Qb3 Nb8 15.0-0= –0.12) 10...Nc5 11.Be5 Qa5 12.Bc3 Qd8 13.Qc2 Nf6 14.d3 (14.Ng5 e6 15.Be2=+ –0.56) 14...e6 15.Nbd2=+ –0.44.

8.e4 Nf6 9.Bf6 ef6 =+.

8.Nf3 dc5?? 9.Be5 Qb6 10.Bb8 cb4 11.Be5 Nf6 12.e3 g6 (12...Bf5 13.d4+–) 13.Be2 Bg7 14.0-0 0-0 15.d4 Rd8 16.Nbd2 Be6 17.Qb1 Nd5 18.Bg7 (18.Rc1 Ra8+–) 18...Kg7 19.Bc4 Nc3 20.Qb2 (20.Qb3! Bd5+–) 20...Bc4 21.Nc4 Qb5 22.Nce5?? (better 22.Qb3+–) 22...f6=+ 23.Ng4 (better 23.Ra1!?=+) 23...h5–+ 24.Nf6 Ne2 (24...Kf6?! 25.Ra1=; 24...ef6?! 25.Ra1=+) 25.Kh1 Ng3! (25...Kf6?! 26.Ra1=; 25...ef6?! 26.Ra1=) 26.hg3 (26.fg3 Qf1) 26...Qf1 27.Kh2 ef6 (27...Kf6 28.d5 Kf7 29.Ne5 Ke8 30.Ng6 Rd5 31.Qg7=) 28.Qb4 Qb5?? (better 28...Rd7 29.Qb2 Qb5–+) 29.Qe7+– Kh6 30.Qd8 Kg7 31.Qe7 Kg8 32.Qf6 Qd3 (32...Qf5 33.Qd6+–) 33.Ne5 (better 33.Qe6 Kg7 34.Ng5 Qf5 35.Qe7 Kg8+–) 33...Qf5 34.Qd8 Kg7 (34...Qf8 35.Qf8 Kf8 36.Ng6 Ke8 37.Ne5+–) 35.Qc7 (better 35.Qe7 Kg8 36.f3 c5+–) 35...Kh6 (35...Kg8 36.f4 Qe6 37.Qb7+–) 36.f4 (36.Nf7 Qf7 37.Qf7 b5 38.Qg8 g5 39.f4 h4 40.f5 Kh5 41.gh4 Kh4 42.Qh7 Kg4 43.Qh3) 36...h4 (36...Qf6 37.Qb7 Qg7 38.Qc6 Kh7+–) 37.gh4 (37.g4 g5 38.gf5 g4 39.Ng4 Kh5 40.Nf6 Kh6 41.Qh7) 37...b5 (37...Qe6 38.g4 Qa2 39.Kg3 Qf2 40.Kf2 b5 41.g5 Kh5 42.Qh7) 38.Qc6 (38.g4 Qc2 39.Kh3 Qf5 40.gf5 gf5 41.Qf7 c5 42.Qg6) 38...Qh5 (38...Kg7+–) 39.Kh3 (39.g4 Qg4 40.Ng4 Kg7 41.Qd7 Kg8 42.Nh6 Kh8 43.Qf7 b4 44.Qg8) 39...Qf5+– 40.g4 Qb1 41.g5 Kg7 42.Qf6 (42.Qf6 Kg8 43.Qf7 Kh8 44.Ng6 Qg6 45.Qg6 b4 46.h5 b3 47.h6 b2 48.Qg7) 1–0. BeepBeepImAJeep (2770) – BMWHero (2735), lichess.org, 2020.

8.Nf3 f6 9.d4 b6 10.cd6 Qd6 11.Bc3 Ba6 12.Nbd2 c5? (better 12...e6!?+=) 13.bc5+– bc5 14.Ne4 (14.Ne4 Qc6 15.Nc5+–) 1–0. BeepBeepImAJeep – aladdin65 (1695), IM BeepBeepImAJeep simul, 2018.

8.d4 b6

9.Qa4 Nf6 10.Nd2 b5 11.Qa3 Bf5 12.Ngf3 e6 13.g3 Be7 14.Bg2 0-0 15.0-0 Nbd7 16.Nh4 Bg4 17.Re1?! (17.e4) 17...d5 18.e4 Ne4 19.Ne4 Bh4 20.Nd6 (20.gh4 de4 idea 21.Sf6) 20...Be7 21.f3 Bh5 22.Nf5 Bd8 23.Ne3 Bg6 24.Bb2 h5 25.Ra1 e5 26.Qa7 ed4 27.Bd4 (27.Qc7 Bc7 28.Ra7 Bb8!) 27...Qa7 28.Ra7 Bf6 29.Bf6 Nf6 30.Rc7 d4 31.Nf1 Nd5 32.Rc6 Nb4 33.Rb6 Rc8 34.Rb5 Na6 35.Nd2 Nc5 36.Bh3 Ne6 37.Nb3 Rd8 38.f4 Bc2 39.Nd2 h4 40.Re5 hg3 41.hg3 Nf8 42.Rc5 Bd1 43.Rc8 Rd6 44.Bg2 g6 45.Rc6 Rd7 46.Bh3 f5 47.Bf1 Bg4 48.Bc4 Kg7 49.Rc8 d3 50.Kf2 Rd6 51.Re8 Nd7 52.Re7 Kf8 53.Re6 Re6 54.Be6 ½–½. Kretschmar,Heinz – Nilsson,N, corr DDR/FS39 1982–83.

9.Qc2 bc5 10.dc5 dc5 11.bc5 e6 12.e3 Nd7 Exerts pressure on the isolated pawn 13.Be2 Qa5 The pressure on the isolated pawn grows 14.Qc3 (14.Bc3 Qc5 15.Nd2 Ngf6=) 14...Qc5 15.Nf3 Ngf6 16.0-0 Bd6 17.Qd2 0-0 18.Bd4 Qb4 19.Nc3 Be7 (19...e5!? 20.Ba7 Rd8+=) 20.Rb1 Qd6 21.Qc2 c5 22.Nb5 Qc6 23.Ba1 Bb7 24.Na7 Qc7 25.Nb5 Qa5 26.Bc3 Qa8 27.Nc7 (27.Ra1 Qb8+=) 27...Qc8 28.Ba5?? (28.Nb5!?+=) 28...Be4 (better is 28...Bd8 29.Ne6 fe6 (29...Ba5?! 30.Nf8 Nf8 31.Ne5–/+) 30.Bd8 Be4–+) 29.Bd3–/+ Bf3 30.gf3 Qa8?? (better is 30...Ne5 31.Be2 Nc6–/+) 31.Kg2 (better is 31.Na8 Ra8 32.Bc3+–) 31...Qa5–+ 32.Na6 g6 33.Ra1 (33.Rb7 Bd6 34.Qb2 c4 35.Bc4 Qg5 36.Kf1 Bh2–+) 33...Qb6 (better is 33...Qa1 34.Qb3 Nd5–+) 34.Qa4 Ne5 (34...Ne5 35.Rb1 Qd6–+) 0–1. lendzior (1665) – nyeki (1810), kurnik, 2013.

9.cd6 ed6 10.b5 d5 11.e3 Nf6 12.Nf3 Ne4 13.Nfd2 Bb4 14.Qb3 Bd2 15.Nd2 Nd2 16.Kd2 0-0 17.Bd3 Be6 18.Qc2 g6 19.bc6 Qc6 20.Qc6 Nc6 21.Rb1 Rb8 22.Bc3 g5 23.g4 h6 24.f3 (24...Kf8 25.Rb5+/–) 1–0. Blankenberg,Bruno – Jakobi,Axel, 2. B4 Thementurnier, 2000.

9.cd6 Qd6 10.Bc3 e5 (better is 10...Nf6!?=+) 11.de5+= Qd1 12.Kd1 Na6 13.e4 Nb4 14.f4 Bg4 15.Kd2 Bc5 16.h3 Be6 17.f5 Ba2 18.Kc1 Ne7 19.Nf3 0-0 20.Be2 Bb1 21.Kb1 Ra8 22.Rd1 h6 23.Bc4 b5 24.Bb3 Re8 25.Rd7 Na6 26.f6 Nb8 27.Rb7 (27.Re7?! Be7 28.e6 fe6 29.Be6 Kh7 30.fg7 h5+/–) 27...Kf8 28.fe7 Kg8 29.Nh4 Na6 (29...b4 30.Bd2 Bd4+–) 30.Nf5 b4 31.Bb2 g6 32.Nd6 Bd6 33.ed6 Nc5 34.d7 Nd7 35.Rd7 (35...Rc8 36.Rd8 Kh7 37.e8Q Rd8 38.Qf7#) 1–0. Reuter,Alfred – Appeldorn,Dirk, F0006 DESC, 2000.

9.e3 bc5 10.bc5 dc5 11.Nf3 cd4 12.Qd4 Ba6 13.Ba6 Qa5 14.Nbd2 Qa6 15.Nc4 Nf6 16.0-0 e6 17.Nd6 Bd6 18.Qd6 Qb7 (18...Qb6 19.Rd1 Ne4 20.Qf4+/–) 19.Bf6 gf6 20.Nd2 Nd7 21.Rb1 Qa8 22.Ne4 Rf8 23.Rd1 Qc8 24.Qb4 (24.Qb4 c5 25.Qb5+–) 1–0. Pcmvr – SaltofLife, playchess.de, 2005.

8.d4 Nd7

9.Nd2 e5 10.e3 ed4 11.ed4 Ngf6 12.Qe2 (12.Ngf3!?=) 12...Be7=+ 13.Ngf3 0-0 14.Qc4 b5 15.Qb3 Re8 16.Be2 Nd5 17.0-0 dc5 18.bc5 b4 (better is 18...Nf4!? 19.Re1 Bc5 20.dc5 Re2 21.Re2 Ne2 22.Kf1 Nf4-/+ (22...Nc5 23.Qe3 Ne6 24.Qe2+/-)) 19.Bc4 N7f6 20.Ne5 Bb7 (20...Bf5 21.h3=) 21.Ndf3 Ra8 22.Ng5 (22.Bb2 h6+=) 22...Ba6 (22...Rf8!?=) 23.Ngf7 Bc4 24.Qc4 Ne4 (24...Nh5!?=) 25.Re1 (25.Qd3 Nef6+/-) 25...Bh4 26.g3 Bf6 27.Nd6 (27.Re4 Ra1 28.Kg2 Be5 29.Ne5=) 27...Ng5 28.Kg2 Be7 (better is 28...Be5 29.de5 Qd7+=) 29.Nf5 Bf6 30.Ne3 Rd8 31.Nd5 cd5 32.Qb4 Qc8 33.Qb3 Qh3 34.Kg1 Be5 35.Re5 Qh5 36.Kh1 Qh3 37.Re1 Qh5 38.Kg2 Qh3 39.Kg1 Qg4 40.Re3 Nh3 41.Kf1 Qf5 (41...Ng5 42.f4 Nf7 43.Qb5+-) 42.f4 Qg6 (better is 42...Ra8 43.Bb2 Ng5+-) 43.Bc3 h5 (43...Ng5 44.c6 Qf5 45.Ba5+-) 44.Re5 h4 45.Bd2 (45.Rd5?! Qd3 46.Kg2 Nf4 47.gf4 Qe4 48.Kf2 Qf4 49.Ke1 Qe4 50.Kd2 Rd5=+ (< 50...Qd5 51.Qd5 Rd5 52.c6+/-)) 45...Kf8 (45...Kh8 46.Qb6 (46.Rd5?! Qa6 47.Kg2 Qc6+-) 46...Qb6 47.cb6 hg3 48.Rh5 Kg8 49.hg3+-) 46.Kg2 (46.Rd5?! Qa6 47.Kg2 Qc6 48.Kh3 Rd5+/-) 46...Qg4 (46...hg3 47.Qg3 (47.Kh3?! g2 48.Be3 g1Q 49.Bg1 Qg1+-) 47...Nf4 48.Bf4 Qc2 49.Qf2 Qf2 50.Kf2+-) 47.Qb7 (better is 47.Qb6!? Qc8+-) 47...Kg8 48.Be3 (48.Rd5?! Qe2 49.Kh3 Qe6 50.f5 Qd5 51.Qd5 Rd5+-) 48...Nf4 (48...hg3 49.hg3 Qd7 50.c6 Qb7 51.cb7+-) 49.Bf4 h3 50.Kf2 Qd1 51.Qb2 (51.Qb6 Qd4 52.Ke2 Rf8 53.Qe6 Rf7 54.Rd5 Qf6 55.Qf6 Rf6 (55...gf6?? 56.c6 Ra7 57.Rd8 Kf7 58.c7 Rc7 59.Bc7+-) 56.Rd8 Kf7 57.Rd7 Kg6+-) 51...Rf8 (51...Ra8 52.Re1 (52.Rd5 Qh1 53.Qb3 Ra2 54.Bd2 Rd2 55.Ke3 Qe1 56.Kf4 Rf2 57.Kg5 Qe7 58.Kh5 g6 59.Kg4 Qe4 60.Kg5 Qe7 61.Kg4 Qe4 62.Kh3 Qg2 63.Kg4 Qe4 64.Kh3 Qg2 65.Kh4 Qe4 66.Kh3=) 52...Qa4 53.Kg1+-) 52.Rd5 Qh1 53.Qb3 Qh2 (53...Qg2 54.Ke3 Qg1 55.Kf3 Qg2 56.Kg4 Qe2 57.Kh4+-) 54.Kf3 Qg2 55.Kg4 Qe2 56.Kh3 Kh8 (56...Qe8+-) 57.Re5 Qf1 58.Kg4 g5 59.Bg5 (better is 59.Qe6 Qh1 60.Qd6 Rf7 61.Re8 Kh7+-) 59...Qf2 (59...Rg8 60.Qf3 Qf3 61.Kf3+-) 60.Qc3 Qf1 (60...Qf7 61.d5 Qd7 62.Re6 Kg8 63.c6+-) 61.d5 Qd1 62.Re2 Kg8 63.Qc2 Qc2 64.Rc2 Ra8 65.c6 Ra4 66.Kf5 Ra8 67.Kg6 Rc8 68.d6 Re8 69.c7 Re6 70.Bf6 Rf6 71.Kf6 Kh8 72.c8Q Kh7 73.Rh2 1-0. Bonetti,Shane - Celes (2285), ICC, 2002.

9.e4 Ngf6 10.Bd3 e5=+ 11.de5 Ne5 12.Be5 de5 13.Qa4 b6 14.cb6 Qb6–/+ 15.b5 Bc5 16.Qc2 cb5 17.Qb2? 0-0–+ 18.Nf3 Rd8 19.Qe2 Ng4 20.0-0 Nf2 21.Bb5 Nd3 22.Kh1 Qb5 23.Nc3 Qb3 24.Nd1 Nf4 25.Qe1 Ba6 26.Nd2 Qc2 27.Nf2 Rd2 28.Qa1 Bf1 29.Qa8 Bf8 30.h3 Rf2 31.Qc8 Bg2 32.Kg1 Rf1 33.Kh2 Qc8 34.h4 Qh3# 0–1. Ruszczycki,Jacek – Strizhnev,Piotr (2245), IBCA–ol blind, 1992.

9.Nf3 e5 10.e3 Ngf6 11.Bc4 b6 (11...e4 12.Nfd2=) 12.cb6 (12.de5!? Ne5 13.Be5 de5 14.Ng5 bc5 15.Nf7+=) 12...Nb6 13.Bb3 (13.de5!? de5 14.Be5 Bb4 15.Nbd2 Bd2 16.Qd2 Nc4 17.Bc7 Nd2 18.Nd2=) 13...e4-/+ 14.Nfd2 d5 15.Nc3 (15.Bc3!?-/+) 15...Bb4-+ 16.0-0 0-0 17.Qb1 (17.f3 ef3 18.Nf3 Ba6-+) 17...Bd6 18.Bb2? (18.h3-+) 18...Bh2 (18...Ba6 19.h3 Bf1 20.Qf1-+) 19.Kh1 Bd6 (19...Ng4 20.Nde4 de4 21.Ne4-+) 20.Qd1 (20.Rc1 Ng4 21.Nd1 Ba6-+) 20...Ng4 21.Ne2 (21.g3 Bg3! 22.Qe2 Bh4-+) 21...Qe7 (better 21...Ba3! 22.g3 Bb2 23.Kg2-+) 22.g3 Qg5 (better 22...Qf6 23.Kg2 Qf2 24.Rf2 Ne3 25.Kg1 Nd1 26.Bd1-+) 23.Kg2 f5 (23...Nf6 24.Nf4-+) 24.Nf4 Bf4 25.ef4 Qh6 26.Rh1 Qg6 27.Nf1 (27.Qe2 Re8-+) 27...Be6 (27...Ba6 28.Ne3-+) 28.Ne3 Ne3 29.fe3 Nd7 (29...Ra8 30.Qc2 Nc4 31.Qc3-+) 30.Qc1 Nf6 (better 30...Bf7!?-+) 31.Qc6-/+ Ng4 32.Bc1 Rc8 33.Qd6 h5 34.Bd5?? (better 34.Bd2 Kh7 35.Qb6-/+) 34...Rc2-+ 35.Kh3 (35.Kf1 Rc1 36.Ke2 Rh1 37.Qe6 Kh7 38.Qg8 Kh6 39.Qh8 Qh7 40.Qd8-+) 35...Nf2 36.Kg2 Nh1 (36...Nd3 37.Bd2 Rd2 38.Kg1 Qg3 39.Kf1 Qg2) 37.Kh1-+ Rc1 38.Kg2 Rc2 39.Kf1 Bd5?? (39...Kh7 40.Qe6 A) 40...Qg3?! 41.Qg8 (41.Qf5? Kh6 42.Qg5 Qg5 43.fg5 Kg5-+) 41...Kh6 42.Qh8 Kg6 43.Qe8 Kh6 44.Qh8 Kg6 45.Qe8 Kh6 46.Qh8=; B) 40...Qe6 41.Be6 Kg6-+) 40.Qg6+- Bc4 41.Kg1 Rc1 42.Kh2 (42.Kf2 Rc2 43.Ke1 Re2 44.Kd1 Bf7 45.Qf5 Re3 46.Qc8 Kh7+/-) 42...Be2 43.Qf5 (better 43.Qe6!? Kh8 44.Kh3 Rh1 45.Kg2 Bf3 46.Kf2 Rh2 47.Ke1+=) 43...Bf3= 44.g4 h4 45.Qc8?? (better 45.Qd5 Kh7 46.Qh5 Kg8 47.Qe8 Kh7 48.Qh5 Kg8 49.Qd5 Kh7 50.Qf5 Kg8 51.Qe6 Kh7 52.Qf5 Kg8=) 45...Kh7 (better 45...Rc8 46.Kh3 Rc3 47.Kh4 Re3-+) 46.Qc1+- 1-0. pacal56 (2160) - Berthe (2245), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.d4 e5

9.Nd2 Nd7 10.Qc2 Ngf6 11.e4 ed4 12.Bd4 dc5 13.bc5 Qa5 14.Ngf3 Bc5 15.Bc3 Bb4 (15...Qa7 16.Bd3 Bf2 17.Kd1–+) 16.Bb2 0-0 17.Bc4 Bd2 18.Nd2 Ne5 19.Be2 Rd8 20.Bc3 Qc5 21.Nb3 Qe7 22.0-0 Ng6 23.Nd2 Nf4 24.Bc4 Be6 25.g3? Bc4–+ 26.Nc4 Qe4 27.Qe4 Ne4 28.Ba5 Rd4 29.gf4 Rc4 30.Re1 f5 31.f3 Nf6 32.Re7 b5 33.Rc7 Nd5 34.Rc8 Kf7 35.Kf2 Nf4 36.Bc7 g5 37.Kg3 Nh5 38.Kf2 Nf6 39.Bd8 Rc2 40.Kg3 Nh5 (40...Nh5 41.Kh3 Nf4 42.Kg3 Rg2#) 0–1. De Wild Propitus,Mark – Calvert,D Ian (1945), London ENG, 3rd Classic Open, 2011.

9.cd6 Bd6=+ 10.de5 Be5 11.Be5 Qe5 12.Nf3 (12.e3 Qb2=+) 12...Qe7 (12...Qb2 13.e3=+) 13.Qb3 Be6 14.Qb2 Nf6 15.e3 White plans b5 15...Na6 Exerts pressure on the isolated pawn 16.b5 Qb4 17.Qb4 Nb4 18.Nd4 Bd5 (18...Ke7 19.Ne6 fe6 20.bc6 bc6 21.Bc4=+) 19.bc6 bc6 20.Nc3 0-0 21.Nd5 Nfd5 22.Be2 (22.Kd2 Rd8=+) 22...c5=+ 23.Nf5 Nc2 (better 23...Rd8!?=+) 24.Kd2+= Ndb4 25.Kc3 g6 (25...Rd8 26.Rc1 g6 27.Ng3 Ne3 28.fe3 Na2 29.Kc2 Nc1 30.Kc1+=) 26.Ne7 (26.Nd6 f5+/-) 26...Kg7 27.Rc1 (better 27.Rd1!?+=) 27...Re8-/+ 28.Bd1? (better 28.Nc6!? Ne3 29.fe3 Nc6 30.Bb5 Re3 31.Kd2-/+) 28...Re7 (28...Ne3 29.Bb3 Ng4 30.Nd5 Nf2 31.Nb4 cb4 32.Kd4 Re4 33.Kd5-+) 29.Bc2 Ra7?? (better 29...Na2 30.Kb2 Nc1 31.Kc1 f5-+) 30.Bb3 Ra3 (30...Na2 31.Ba2 Ra2 32.Rf1=) 31.Kc4 Ra5 32.Rd1 h5 (32...f5 33.Rd7 Kh6 34.Rc7+=) 33.Rd7 Ra1? (better 33...Nc6 34.Rc7 Ne5 35.Kc3 Ra6+/-) 34.Kc3?? (better 34.Kc5 Na6 35.Kd4+-) 34…Rc1+= (34...Rc1 35.Kd2 Rh1+/-). ClayPigeons (2110) - jus1_f0r_fun (2145), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

9.e3 Na6 10.Ba6 ba6 11.Nf3 (11.de5!? dc5 12.bc5 Bc5 13.Nf3+=) 11...e4+= 12.Nfd2 d5 13.Nc3 f5 14.0-0 Nf6 15.f3 Be7 16.Qe2 0-0 17.f4 Ng4 18.h3 Nh6 19.Nd1 Qb8 20.Bc3 g6 21.Nf2 Kf7 22.Kh1 Ng8 23.g4 Bh4 24.Rg1? (24.gf5!? Bf5 25.Ng4=) 24...Nf6 25.gf5 Bf5 26.Ng4 Ng4 27.hg4 Bc8 28.Nf1 Bd8 29.Ng3 Bc7 30.g5 Kg8 31.Qh2 Bg4 32.Rf1 Bf3 33.Kg1 Bf4 34.ef4 Qf4 35.Re1 Qg5 36.Bd2 Qf6 (36...Qg4 37.Ra1 h5 38.Ra6 h4–+) 37.Be3= Rb8?? (better is 37...h5=) 38.Ne4!+– Qd8 (38...de4 39.Qf4 Double attack (39.Qb8 Discovered attack; 39.Qf4 Decoy); 38...Be4 39.Qf4 Double attack (39.Qb8 Discovered attack; 39.Qf4 Decoy)) 39.Bg5 (39.Bg5 de4 40.Bd8 Rd8 41.Qa2 Rd5 42.Qa6+–) 1–0. latmartinsh (1820) – opetuslapsi (1840), gameknot.com, 2011.

9.e3 b6 10.cb6 Qb6 11.Qa4 d5 12.Bc3 ed4 13.ed4 Nf6 14.Nd2 Bd6 15.Bd3 0-0 16.Ne2 Na6 (better is 16...Ba6!? 17.Ba6 Qa6–/+) 17.0-0 Re8 (17...Bb4 18.Rb1+–) 18.Ng3 h5 19.b5 cb5 20.Bb5 Rd8?? (better is 20...Re7=) 21.Ba5+– Qa7 (21...Qb8 22.Bd8 h4 23.Bf6 hg3 24.fg3+–) 22.Bd8 (22.Bd8 h4 23.Ne2+–) 1–0. Sirin,Atakan (2240) – McLay,John, Dos Hermanas Internet qual–A, 2009.

9.e3 b6 10.cd6 Bd6 11.de5 Bb4 12.Nd2 Be6 13.Ngf3 Ne7 14.Bd3 0-0 15.Qb1 Bd2 16.Nd2 h6 17.0-0 Nd7 18.f4 f5 19.ef6 Nf6 20.e4 b5 21.f5 Qb6 22.Kh1 Qe3? (better is 22...Bf7+/–) 23.fe6+– Qd2 24.e5 (24.e5 Ne4 25.Be4+–) 1–0. Dragojlovic,Andjelko (2410) – Damia,Angelo (2210), Lodi op 3rd, 2007.

9.e3 ed4 10.ed4 Na6 11.b5 (11.Bc3 Qe7 12.Be2 Nf6=) 11...Nb4 12.Bc4 (12.Qe2 Qe7 13.Qe7 Be7=+) 12...Bf5 (12...dc5 13.dc5 Qe7 14.Ne2 Qc5 15.Qb3=+) 13.Kf1= Be7 (13...d5 14.Be2 b6 15.Qa4 bc5 16.dc5=) 14.Qb3 (14.d5 cd5 15.Bg7 dc4 (< 15...Qc5 16.Be2 Bf6 17.Bh8 Bh8 18.Na3=) 16.cd6 Qd6 17.Qd6 Bd6=+) 14...Nd5 (14...d5 15.Qb4 dc4 16.d5 cd5 17.Bg7 Bd3 18.Ne2=+) 15.Ne2 (15.Nc3!? dc5 16.dc5+=) 15...Ngf6=+ 16.Nbc3 0-0 17.Ng3 (17.Nd5 cd5 18.Bd5 dc5–/+) 17...Be6–/+ 18.cd6 (18.Nce4 Ra8 19.Bb2 dc5 20.Nc5 cb5 21.Qb5 Rc8–/+) 18...Qd6 19.Nd5 cd5 20.Bd3 Rc8 21.Qb1 Ne4 22.Ne4= de4 23.Be4 Bc4 24.Kg1 Ba2 25.Bh7? Kf8 26.Qd1 Qa3 (26...Qa3 27.Bc3 Rc3–+ (< 27...Qc3 28.h4–+)) 0–1. Lifshitz,Samuel – Daus,Peter, CP–2003–F–00001, 2007.

9.e3 ed4 10.ed4 Nf6 11.Nc3 Be7 12.Nf3 0-0 13.Be2 Rd8 Black gets the initiative 14.Qb1 Nbd7 (14...Re8 15.0-0=) 15.Qb3 (15.0-0 Re8=) 15...b6=+ 16.Bc4 (16.0-0 dc5 17.Bc4 cb4 18.Bf7 Kh8=+) 16...dc5 (16...d5 17.Bd3=) 17.bc5 (17.Bf7 Kh8 18.bc5 bc5=+) 17...bc5 18.Bf7 Kh8 19.Nd1 (19.Ne2 cd4 20.Ned4 Nc5=+) 19...cd4 20.Bd4 Nc5 21.Bc5 Qa5 22.Nc3 Bc5 23.0-0 Bg4 24.Ne5 (24.Ng5 Bf2 25.Rf2 Qg5–/+) 24...Qc7 25.Ng4 Ng4 (26.g3 Nf2–/+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Schnur,Edmund, freechess, 2002.

9.e3 ed4 10.ed4 Nf6 11.Bd3 Nd5 12.Qd2 b6 =.

9.e3 ed4 10.ed4 Nf6 11.Nf3 b6 12.Be2 dc5 13.dc5 (13.bc5 bc5 14.0-0 cd4 15.Bd4 Be7=) 13...bc5 14.0-0 (14.Bf6!? gf6 15.bc5 Bc5 16.0-0=) 14...cb4=+ 15.Bc4 (15.Bf6 gf6 16.Re1 Be7=+) 15...Be7 16.Re1 (better is 16.Be5 Qb6 17.Re1=+) 16...0-0?? (better is 16...Qd8!? 17.Qe2 Kf8=+) 17.Be5+= Qb6 (better is 17...Qd7!? 18.Bb8 Qd1 19.Rd1 Bg4+=) 18.Bb8+– Bc5 19.Bg3 Nh5 (better is 19...Bf5 20.Ne5 Ne4+/–) 20.Rf1 (better is 20.Bh4!? Bg4 21.h3+–) 20...Ng3+= 21.hg3 (21...Bf5 22.Ne5+=). Dzieniszewski,Andrzej (2360) – Grabarczyk,Bogdan (2325), Poland–chT Mikolajki, 1991.

9.e3 ed4 10.Bd4 dc5=+ 11.bc5 Nd7 12.Qc2 Ngf6 13.Bf6 Nf6–/+ 14.Nd2 Qa5 15.Bd3 Qc5 16.Qc5 Bc5 17.Ngf3 Ke7 18.Ke2 Nd5 19.Ne4 Bb4 20.Rc1 Rd8 21.Nd4 f5 22.Nc5 Nc3 23.Rc3 Bc3 24.Nf5 Bf5 25.Bf5 Rd2 26.Kf3 Rd5 (26...Rd5 27.Ne4 Rf5 28.Kg4 g6 29.Nc3 Rf2–+) 0–1. Sim1 – steviousmattias, ChessWorld.net, 2010.

9.de5 dc5 10.bc5 Bc5 11.Qc1 Bb4 12.Bc3 Qa5 13.Qb2 (13.Nf3 Be6=+) 13...Na6 14.e4 Bc3 15.Qc3 Nb4 (15...Qc3 16.Nc3 b5 17.Nf3=+) 16.Nd2 Ne7 17.Ngf3 Be6 18.g3 (18.Be2 Qa3 19.Qa3 Nc2 20.Kd1 Na3=) 18...0-0=+ 19.Be2 Ng6 (19...Ra8 20.0-0 Qa3 21.Qa3 Ra3 22.Ng5=) 20.0-0= Ra8 21.Rb1 c5 22.Ng5 b5?? (better 22...Ba2 23.Ra1 Nc6=) 23.Ne6+– fe6 24.Nb3 Qb6 25.Qc5 (25.Nc5?! Rc8 26.Qb4 Rc5+–) 25...Qc5 26.Nc5 Nc2 (26...Nc6 27.Ne6 (27.Rb5?! Nd4 28.Rb2 Ra5+–) 27...Ra2 28.Bb5 Nce5 29.Rc1+–) 27.Ne6 (27.Rb5?! Nd4 28.Rb2 Ra5+–) 27...b4 (27...Na3 28.Rb3 Ne5 29.f4+–) 28.f4 Ra2 (28...Rb8 29.Rb2 Rc8 30.Bd3+–) 29.Bc4 (29.Bd3 h6 30.Bc2 Rc2 31.Rb4 Kf7+–) 29...Ra1 30.Ra1 Na1 31.Kf2 Kh8 (31...Kf7 32.Nc7 Kf8 33.Ke3+–) 32.Nd4 1–0. Janek – Skanoe, internet, 2017.

9.de5 dc5 10.bc5 Bc5 11.e3 Be6 12.Nf3 Ne7 13.Bd3 Nd7 14.Qc2 (14.0-0 Ng6 15.Qa4 Be7=) 14...Qa5 (14...Nd5 15.0-0=+ (15.Bh7? Qa5 16.Bc3 Nc3 17.Nc3 Rh7–+)) 15.Bc3= Bb4 16.0-0 (16.Bh7? Bc3 17.Qc3 Qc3 18.Nc3 Rh7–+) 16...Bc3 17.Qc3 (17.Nc3 Bg4=) 17...Qc3=+ 18.Nc3 Kd8 (18...Bg4 19.Ra1 Nc8 20.Ra8–/+) 19.Rb1 (19.Ra1 Kc7=) 19...Kc7 20.Rc1 Kb8 (20...Bg4 21.Nb5 Kb8=+) 21.Ng5 (21.h3!?=) 21...Ne5–/+ 22.Bh7 (22.Be2 Bb3–/+) 22...g6 23.Nce4 Kc7 (23...Ba2 24.h4–/+) 24.h4 (24.Ne6 fe6 25.Ng5 Nd7 26.Ne6 Kc8 27.Bg6 Ng6=+) 24...b5 (24...Bd5 25.Nf6–/+) 25.Ne6 fe6 26.Ng5 Kb6 27.h5 (27.Rd1!?–/+) 27...gh5 28.Be4 Rh6 29.f4 (29.Kf1 b4–/+) 29...Ng4 (29...Nc4 30.Kf2–+) 30.Nf7 (30.Bf3!?–+) 30...Rf6 31.Ne5 (31.Nd8 c5–+) 31...Ne5 32.fe5 Rf8 33.Bf3 (33.Rf1 Nf5–+) 33...h4 (33...Rf5 34.Kf2–+) 34.Kh2 (34.Bg4 Ng6–+) 34...c5 35.Bg4 Nf5 (35...Rg8 36.Kh3–+) 36.e4 (36.Rf1 Rh8 37.Bf5 ef5 38.Rf5 c4–+) 36...Nd4 37.Kh3 c4 38.Rd1 Kc5 39.Kh4 Rf4 40.Re1 b4 41.Kg5 (41.Kg3 Rf8 42.Bf3–+) 41...Rg4! 42.Kg4 b3 43.Kg5 c3 (better 43...b2 44.Rb1 c3–+) 44.Kf6?? (44.Re3 c2 45.Rc3 Kb4 46.Rc8–+) 44…c2 (44...c2 45.g4 b2–+) 0–1. Lunin,Mikhail – Zakharov,Valentin M (2340), Moscow–ch, 1999.

9.Nf3 ed4 10.Bd4 dc5 (10...Nd7 11.cd6 Qd6 12.b5+=) 11.bc5?? (better is 11.Be5!? Qd8 12.Bb8 Qd1 13.Kd1 cb4 14.e3+/–) 11...Qa5 12.Qd2 Qd2 13.Nbd2 Ne7 14.e3 Nf5 15.Bc4 Nd4 16.ed4 Be6 (better is 16...Nd7!?+/–) 17.Be6+– fe6 18.0-0 Nd7 19.Re1 Ke7 20.Ng5 e5 21.de5?? (better is 21.Nc4+–) 21...Nc5= 22.Nc4 h6 23.Ne4 Ne4 24.Re4 Ke6 25.f4 Kf5 26.Re1 b5 27.Nd6? Bd6–+ 28.ed6 Rd8 29.Rd1 Kf4 30.Kf2 Ke5 31.d7 Ke6 0–1. Kappel,Ray – Evans,Stanley, 2011–ServTourn Final, 2011.

9.Nf3 ed4 10.cd6 Bd6 11.Qd4 Nf6 12.e3 Nbd7 (12...Bf5 13.Nbd2=+) 13.Nbd2 0-0 14.Bd3 Rd8 15.0-0 (15.Ne4 Bf8=) 15...Ne5 (15...Nb6 16.Qh4 Bh2 17.Nh2 Rd3 18.Bf6 gf6 19.Ne4+=) 16.Ne5= Be5 17.Qe5 Qe5 18.Be5 Rd3 19.Nf3 (19.Nc4!?=) 19...Nd5-/+ 20.Bd6 Ne3 21.fe3 Rd6 22.Nd4 g6 23.Ra1 Kg7 24.Ra7 h5 25.Kf2 h4 26.Kf3 Kf6 27.Ke4 Rd5 28.b5 (28.g3 hg3 29.hg3 Re5 30.Kd3 Rg5-/+) 28...Re5 29.Kd3 cb5 30.Ra8 Be6 31.Rb8 (31.Ne6 Re6 32.Ra5 Rb6-+) 31...Bc4 32.Kd2 Rg5 33.g3 hg3 34.hg3 Rg3 35.Rb7 Rg2 36.Kc3 g5 (36...Rg5 37.Rb6 Kg7 38.Nc6-+) 37.Rc7 (better 37.Nb5 Bb5 38.Rb5-+) 37...g4 38.Rc5 g3 39.Rf5 Kg6 40.Rf4 f6 41.Nf3 (41.Rg4 Kh5 42.Rg7 Rg1-+) 41...Be2 (better 41...Re2 42.Rg4 Kf5 43.Rf4 Ke6 44.Nd4 Kf7-+) 42.Nh4+- (42.Nh4 Kg5 43.Ng2+-) 1-0. pacal56 (2150) - Explosion (2245), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.Nf3 Nd7 10.e3 b6 11.cd6 Bd6 12.de5 Bb4 (12...Be5 13.Ne5 Ne5 14.Qh5+-) 13.Nbd2 Ne7 (13...Nc5 14.Be2=) 14.Bc4 (14.e6 fe6 15.Bg7 Rg8=) 14...0-0 15.0-0 Ng6 e5 draws heavy fire 16.e6 fe6 17.Be6 Kh8 18.Ne4 Nde5? (18...Nc5 19.Nc5 Bc5+-) 19.Ne5+- Be6 20.Ng6 (20.Ng5 Rf6 (20...Ne5?? 21.Ne6 Qb8 22.Qh5+-) 21.Nd3 Bc4 22.Nb4 Bf1 23.Kf1 Qh2 24.Bf6 Qh1 25.Ke2 Qd1 26.Kd1 gf6 27.Nf7 Kg7+-) 20...hg6 21.Ng5 Bf5?? (better 21...Qd7 22.Ne6 Qe6+-) 22.Qd4 Rf6 (22...Re8 23.Qb4 Kg8+-) 23.Qb4 (23.Qb4 Kg8 24.Qh4+-) 1-0. zembelek (2005) - Berthe (2090), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.Nf3 e4 10.Nfd2 Nf6=.

8.d4 Nf6

9.Qa4 Nbd7 10.e3 e5 11.Nf3 e4 12.Nfd2 d5 13.b5 Be7 14.bc6 (better is 14.b6!? Qd8 15.Be2+=) 14...bc6+= (worse is 14...Qc6 15.Bb5 Qc7 16.Nc3+=) 15.Bc3 0-0 16.Ba5 Qb8 (16...Qa7 17.Be2+=) 17.Be2 (17.Qc6 Qb2 18.Qa4+/–) 17...Re8 (17...Qa8 18.0-0=) 18.0-0 (18.Qc6 Qa7 19.Qa4 Bb7+–) 18...Nf8? (18...Qa8 19.Nc3=) 19.Nc3 Bg4 (19...Bd7 20.Ra1+=) 20.Rb1 (20.Qc6 Be2 21.Ne2 Qa8+–) 20...Qc8? (20...Qa8 21.Bf1+=) 21.Bf1 (21.Bg4 Ng4 22.h3 Nf6+–) 21...Ng6 (21...Qa8!?+=) 22.Rb6+/– Bd7 23.Qb3 (23.Ba6 Qc7 24.Rb7 Qc8+/–) 23...Bd8 24.Na4 Bb6 25.cb6 Qa8 26.Qb4 Rb8 27.Nc5 White intends b7 27...Be8?? (better is 27...Bc8=) 28.b7+– Qa7 29.Bc7 Nd7 30.Bb8 Qb8 (30...Nb8 31.Be2+–) 31.Na6 Qc7 (31...Qa7+–) 32.b8Q (better is 32.Nc7 h6 33.Ne8 c5 34.dc5 Nge5+–) 32...Qb8 33.Nb8 1–0. beciab70 – master86 (1615), kurnik, 2014.

9.Qa4 g6 10.e3 Bg7 11.Nf3 0-0 12.Nbd2 Nbd7 13.Be2 b5 14.Qc2 Nd5 15.Qb1 Qa7 16.cd6 ed6 17.0-0 N7b6 18.Rc1 Bd7 19.e4 Nf4 20.Bd1 Ra8 21.g3 Ne6 22.Bb2 d5 23.Ne5 Nc4 24.Ndc4 dc4 25.d5 cd5 26.ed5 Ng5 27.Nd7 Nh3 28.Kg2 Qd7 29.Bg7 Kg7 30.Qb2 f6 31.Ra1? (31.Qd4 Ng5 32.Bg4 Qe8=) 31...Ra1 (better is 31...Ng5!? 32.Ra8 Qd5 33.f3 Qa8–+) 32.Qa1+= Ng5 33.Qd4 Nf7 34.Bc2 Nd6 35.h4 Qe7 36.Kf3 Qe1 37.Qa7? (better is 37.Qc5!? Qe5 38.Qc7 Kh6 39.Qc5+=) 37...Nf7–/+ 38.Qa3? (38.Qd4 Qb4 39.Ke2 Qe7 40.Kd1 Qc7–+) 38...Qh1 (better is 38...Qd2!? 39.Qa2 Ne5 40.Kg2 Qd5 41.Kf1 Nc6–+) 39.Ke3 Qd5 40.Be4 Qe6 41.Kf3 Nd6 42.Qa7 Kh6 43.Qe3 g5 44.hg5 fg5 45.Bc2 Qf6 46.Kg4 Nf7 47.f4 Kg7 48.fg5 Ne5 49.Kh3?? Qf1 (49...Qf1 50.Kh4 Qh1) 0–1. Zhekov,Tanio – Tonchev,Miroslav (2270), BUL–chT2 Sunny Beach, 2009.

9.Nc3 b6 10.cd6 Qd6 11.b5 Qb4 12.e3 Bd7 13.Qa4 e6 14.Qb4 Bb4 15.bc6 Bc6 16.Nge2 0-0 17.f3 Nd5 18.e4 (18.Kd2 Rc8 19.e4 Nf6=) 18...Ne3 (18...Nc3 19.Bc3 Bc3 20.Nc3=+) 19.Kf2 (better is 19.Kd2!? Nc4 20.Kc2=) 19...Nc2–/+ (19...Nf1?! 20.Rf1 f5 21.Rb1 Bc3 22.Bc3 fe4 23.Rb6 ef3 24.Bb4=) 20.Bb2 Rd8 21.g3 Nd4 22.Bg2 Nc2 23.Rd1?? (better is 23.g4–+) 23...Bc5 24.Kf1 (24.Nd4–+) 24...Ne3 25.Ke1 Ng2 26.Kf1 Ne3 27.Ke1 Nd1 28.Nd1 Bb4 29.Nec3 Ba4 30.Ke2 (30.Nf2–+) 30...Bd1 31.Nd1 Rd2 (32.Ke3 Rd1–+) 0–1. Melzig,Ernst – Hespers,Rolf, 14sen.Bad Sooden–Allendorf, 2002.

9.Nc3 b6 10.cd6 Qd6 11.b5 cb5 12.e3 Qb4 (12...b4 13.Nb5 Qd7 14.Nf3=) 13.Bb5+= Bd7 14.Bd7 Nbd7 15.Nge2 e6 16.0-0 Be7 17.e4 0-0 18.e5 Ne8 19.Nf4 Nc7 20.Qd3 (better is 20.Qf3!? deserves consideration 20...Qc4 21.Nd1=) 20...Ne5+= 21.de5 Qf4 22.Qd7 Bd8 23.Rd1 h5 24.Na4 Nd5 25.Nc3 Nc3 26.Bc3 Qc4 27.Rc1 Bg5 28.Bd2 Qg4 29.h3 Qf5 30.Bg5 Qg5 31.Qc7 Rd8 32.f4= Qh4 33.Qb6 Rd2 34.Qe3 Qd8 35.Rf1 Qd5 36.Rf2 Rd1 37.Rf1 Rd3 38.Qe2 g6 39.Qf2 Rd2 40.Qf3 Qd4 41.Kh2 Kg7 42.Qg3 Qd3 43.Qd3 Rd3 ½–½. Mauersberger,Hermann (2010) – Brameyer,Hermann (2225), EU–chT Seniors, 2002.

9.Nc3 g6 10.e4 Bg7 11.Nf3 0-0 12.Bc4 b6 13.e5 de5 14.Ne5 bc5 15.bc5 Ba6 16.Ba6 Na6 17.Qa4 Nc5 18.Qc6 Qa5 19.0-0 Nb3 20.Qb5 Qb5 21.Nb5 Ra8 22.Bb2 (22.Bc3!? Nd5 23.Bb2–/+) 22...Rb8–+ 23.Nc6 Rb5 24.Ne7 Kh8 25.Rd1 Nd5 26.Nc8 (26.Nc6 Nb4 27.Ne5 Kg8–+) 26...Nd4 27.Bd4 Bd4 28.Nd6 Rb2 29.Nf7 Kg7 30.Ng5 Bf2 31.Kh1 Re2 32.g3 Nf6 33.Kg2 Ra2 34.Ne6 Kh6 35.Rf1 Ng4 36.Kh3 Ne3 37.Rc1 Ra5 (37...g5!? 38.g4–+) 38.Rc5 Rc5 39.Nc5 g5 40.g4 Nd5 41.Nd3 Nf4 42.Nf4 gf4 43.Kg2 Bh4 44.Kf3 (44.h3 Bg3–+) 44...Kg5 45.h3 Bg3 46.Kg2 Kh4 47.Kf3 Kh3 48.g5 Kh4 49.Kg2 Kg5 (49...Kg5 50.Kf3 h5 51.Ke2 h4 52.Kd3 f3 53.Ke3 f2 54.Ke2 h3 55.Kf3 f1Q 56.Ke4 Qc4 57.Ke3 h2 58.Kd2 Bf4 59.Ke1 h1Q 60.Kf2 Qhf1) 0–1. Jaramillo,Carlos O (1915) – Lopez Idarraga,Daniel E (2045), Dosquebrad COL Open, 2013.

9.e3 Na6 10.Ba6 ba6 11.Qa4 Qb7 12.Ne2 Bd7 13.0-0 g6 14.Nd2 Bg7 15.Bc3 0-0 16.Ra1 dc5 17.bc5 (< 17.Qa6 Qa6 18.Ra6 cb4 19.Bb4 c5 20.Bc5 Bb5 21.Rf6 Ra8=+) 17...Bf5 18.Nc1 Nd5 19.Qa3 Bh6 20.h3 Rb8 21.Ba5 Kg7 22.Nd3 f6 23.Rb1 Qa7 24.Re1 Be6 25.Nc4 Rb5 26.Nb6 Qb7 27.Nb4 Nb4 28.Bb4 Bg5 29.Ra1 f5 30.Bc3 Bf6 31.Qc1 Kg8 32.Ra3 Kf7 33.Qd1 h5 34.f3 Bg5 35.Qd3 Bh4 36.e4 Bg3 37.Ra1 Bc7 38.d5 cd5 39.ed5 Rb6 40.Kh1 Qd5+= 41.Qd5 Bd5 42.cb6 Bb6 43.Ra6 Be3 44.Ra5 ½–½. Nemec,Zdenek (1970) – Herzog,Klaus (1700), SB–2010-0-00117, 2010.

9.e3 b5 10.Bd3 d5 11.f4 (11.Ne2 Na6 12.Bc3 Ne4 13.Be4 de4+/–) 11...g6 (11...Bg4 12.Nf3=) 12.Nd2 (12.Nf3 Bg7=) 12...Qa7 (12...Bg7 13.Ngf3=) 13.Bb2 (13.Bc3 Bg7=) 13...Ng4 (13...Bg7 14.Ngf3=) 14.Ke2 (14.e4 Qa4 15.Qa4 ba4 16.ed5 Ne3 17.dc6 Ng2 18.Kf1 Ne3 19.Ke2 Nd5+/–) 14...Na6 15.Bc3 Bg7 16.Ngf3 0-0 17.h3 (17.Re1 Nf6=) 17...Nh6 18.Nb3 f6 (18...Bf5 19.Kf2=) 19.Kd2 (19.Kf2 Bf5=) 19...Bf5 20.g4 (20.Qe2 Bd3 21.Qd3 Ra8=+) 20...Be4 (20...Bd3 21.Kd3 e6 22.Qc2=+) 21.Kc2 e5 22.Be4 de4–/+ 23.Nfd2 ef4 24.Ne4 fe3 25.Qf3 f5 26.Nd6 fg4 27.Qc6=+ Qa8 28.Qa8+= Ra8 29.hg4 Ng4 30.Ra1 Nf6 31.Ra5 Nd5 32.Rb5 h5 33.Be1 h4!=+ 34.c6 Nac7 35.Ra5 h3 36.Bg3? Nb4–+ 37.Kd1 Nc6 38.Rc5–/+ Ra6 39.d5 Be5 40.Ne4 Bg3 41.Ng3 Nd5 42.Rd5 Ra2 43.Nc1 Rg2–+ 44.Nce2 h2 45.Rb5 Rg1! 46.Kc2 Nd4!! 47.Nd4 Rg3 48.Rb8 Kg7 49.Rb7 Kh6 50.Rb8 Kg5 51.Rh8 Rg2 52.Kd3 Kf4 53.Ne2 Kf3 54.Rf8 Kg4 55.Rh8 Rf2 56.Rh7 Kf3 57.Nd4 Kg2 58.Ke3 Rf6 59.Nc2 h1Q 0–1. Poenisch,Eckehard – Pawlitzki,Thomas, Oberliga Ost–A, 1996.

9.e3 b5 10.Bd3 Nd5 11.Qb3 =.

9.e3 b5 10.Nf3 dc5 11.dc5 Nd5 12.Qb3 e6 13.Na3 Nd7 14.Bd3 N7f6 15.Be5 Qd8 16.Nc2 Be7 17.0-0 0-0 18.Rd1 Ng4 19.e4 Ndf6 20.Bd4 Qc7 21.h3 Nh6 22.Ne3 g6 23.Qc3 Ne8 24.Be5 Qb7 25.Bf4 Bf6 26.Qd2 Bg7 27.Nc2 Ng4 28.hg4 f6 29.e5 f5 30.gf5 ef5 31.Bh6 Qf7 32.Bg7 Ng7 33.Ncd4 Qd5 34.Bc2 Be6 35.Bb3 (withdrawal) 1–0. Kucharkowski,Jens – Lucchesi,Helmut, corr 6.BFM/C5, 1983.

9.e3 b6 10.cd6 (10.Qc2 e6=) 10...Qd6 (10...ed6 11.b5=) 11.b5 Bb7 12.Nf3 e6 13.Bd3 cb5 14.Bb5 Bc6 15.Bd3 Be7 16.Nbd2 0-0 17.Qc2 Nbd7 (17...Na6 18.Bc3 Bf3 19.Nf3=) 18.e4 Qa3 (18...Ra8 19.Bb2 Ba4 20.Qb1+/–) 19.0-0 Qa4 20.Rc1 Qc2 21.Rc2 Ra8 22.Rc6 Ra1 23.Nf1 Ra8 24.e5 Ne8 25.Bb5 g6 26.h4 Kg7 27.Rc2 Nf8 28.Ng3 h6 29.h5 Rb8 30.hg6 Ng6 31.Nf1 Ra8 32.Ne3 Kf8 33.g3 Bg5 (33...Ra5 34.Bd3 Bd8 35.Rb2+/–) 34.Ng5 (34.Nc4 Bd8+/–) 34...hg5+= 35.Rc6 Rb8 36.Nc4 Ne7 37.Rb6 Rb6 38.Nb6 Nf5 39.d5 ed5 (better is 39...Nd4 40.Be8 Ke8+/–) 40.Bc6 (better is 40.Nd5!? Nd4 41.Be8 Ke8 42.f4+/–) 40...d4= 41.Bd7 (41.Be4 Nfg7=) 41...Neg7 42.Kf1 g4 (better is 42...Ke7!?=) 43.Nd5+/– Nh6 1–0. zack1984 (1990) – featherstrike (2040), gameknot.com, 2016.

9.e3 Bf5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Nbd7 12.Nd2 b6 13.cd6 Qd6 14.Bc3 e5 15.Ngf3 ed4 16.Qd4 (16.Nd4 c5 17.Ne4 Qd5 18.Nf6 gf6 19.bc5 bc5=+) 16...c5 (better is 16...Qd4!? 17.Nd4 Nd5=+) 17.bc5+= Nc5 18.0-0 Qd4 19.Bd4 Bd6 (19...Nfd7!?+=) 20.Nc4+/– Bc7 21.Bf6 gf6 22.Nd4 0-0 (22...Kd7 23.Rb1 Rb8 24.g3+=) 23.g3 Ne6 24.Ne6 fe6= 25.Rb1 Rb8 26.Rb5 Kf7 27.f4 Kg6 28.g4 h6 29.Kg2 Kf7 30.Kf3 Rb7 31.h4 Rb8 32.h5 Kg7 33.Nb6 1–0. bluepiramid2 (1655) – jiddy (1905), kurnik, 2011.

9.Nf3 Na6 10.Qa4 Nd5 (10...b5 11.cb6 Qb6 12.Bc3=+) 11.e4 (11.b5 cb5 12.Qb5 Bd7 13.Qb2 dc5 14.e4=+) 11...Ndb4=+ 12.Bc3 dc5 13.dc5 b5 14.cb6 Qb6 15.Nbd2 e6 16.Nc4 Qb5?? (better is 16...Qd8 17.Nce5 Qd6=) 17.Nd6!!+– Bd6 18.Bb5 cb5 19.Qb5 Bd7 20.Qe2 0-0 21.Qd2 Bb5 22.Qd6 Nd3 23.Kd2 Nac5 24.Ke3 f5 25.ef5 ef5 26.Qd5 Kh8 27.Ng5 Re8 28.Kd2 Re2 29.Ke2 Nf4 30.Kd2 Nd5 31.Rb1 Nc7 32.Nf7 Kg8 33.Nd6 Be8? 34.Rb8 Kf8 35.Bb4 (35...N5a6 36.Ne8 Kf7 37.Nc7 Nb8 38.Bd6+–) 1–0. Imhof,A – Weiler,J, Lienz op, 1988.

9.Nf3 Na6 10.Qb3 b5 11.Nc3 =.

9.Nf3 Na6 10.Qb3 b5 11.e3 Qa7 12.Bb2 Be6 13.Qa3 Nd5 14.Bc3 Bf5 15.Nbd2 dc5 16.dc5 Nc3 17.Qc3 Nb4 (17...Qd7!?+=) 18.Qb4+/– Qc5?? (better is 18...Qa1 19.Ke2 Bc2+/–) 19.Qc5+– (19...Bd7 20.Ne5+–) 1–0. marekt – alfred krzymow, ChessWorld.net, 2004.

9.Nf3 Na6 10.Qb3 Be6 11.Qa4 (11.Qa3 Bf5 12.Nc3 e6+=) 11...Nd5 12.e4 (12.Bc3 Bf5 13.Nfd2 Bb1 14.Nb1 e5=+) 12...Ndb4 13.Bc3 b5 14.cb6 Qb6 15.Nbd2 Bd7 16.Qb3 c5 (16...Qb8 17.Be2 f5 18.0-0 fe4 19.Ne4+=) 17.dc5 Qc5 18.Bc4 Be6 19.0-0 Nc6 20.Qa4+– Bc4 21.Nc4 Nab4 22.Nd6! ed6 23.Bb4 Qc4 24.Rd1 f6 25.Rd4 Qc1 26.Be1 Be7 27.Rc4 (27.Rc4 Qc4 28.Qc4+–) 1–0. mrkt – Krumm,Uwe, myChess.de, 2008.

9.Nf3 b6 10.Nc3 bc5 11.bc5 dc5 =+.

9.Nf3 b6 10.cb6 Qb6 11.Qb3 (11.Bc3 Nd5=+) 11...Na6 (11...Nd5 12.e4 Qb4 13.Qb4 Nb4 14.Bc3=+) 12.Bc3 Ne4 13.e3 Nc3 (13...Be6 14.Bc4 Bc4 15.Qc4–/+) 14.Ba6= Qa6 (14...Bh3 15.Qc3 (15.Nc3 Bg2 16.Nd5 cd5 17.Qa4 Kd8=) 15...Bg2 16.Rg1 Bf3 17.Nd2 Qa6 18.Nf3–/+) 15.Qc3 f6 (15...Bf5 16.Nbd2=) 16.Na3 (16.e4 e5=) 16...e5= 17.b5 cb5 18.Nb5 Qb5 (18...Qb7 A) < 19.de5 Bd7 (< 19...fe5 20.0-0+=; < 19...de5 20.0-0=) 20.Na3 de5=+; B) 19.0-0+=) 19.Qc8 Kf7 (19...Ke7 20.Qc7 Ke8 21.Qc1+=) 20.Qc2 (20.Qc7 Be7 21.Nd2+=) 20...e4 (20...Qa5 21.Qd2 Qa1 22.Qd1 Qd1 23.Kd1=) 21.Nd2 d5= 22.f4 Bb4 23.Kf2 Bd2=+ 24.Qd2 Qb3 25.Rc1 Ra8 26.Rc2 Ra1 27.Rb2 (27.Rc7 Kg6=) ½–½, Kolb,Wolfgang – Schweiger,Georg, Wuerzburg op, 1995.

9.Nf3 b6 10.e3 bc5=+ 11.bc5 dc5 12.dc5 e6 13.Be5 Qa5 14.Bc3 Qc5 15.Bf6 gf6 16.Be2 Ba6 (16...Rg8 17.Rg1=+) 17.0-0 Be2 18.Qe2 Bg7 19.Rd1 0-0 20.e4 Qa5 21.g3 (21.Nbd2 Rd8=) 21...Rd8 22.Kg2 ½–½. pcmvr – sbelanoff, net–chess.com, 2010.

9.Nf3 d5 10.e3 Bg4 11.Be2 Nbd7 12.Nc3 White prepares the advance b5 12...Bf3 13.Bf3 g6 14.0-0 Bg7 15.b5 0-0 16.b6 Qb8 17.e4 (17.Bb2!?+=) 17...de4= 18.Ne4 Ne4 19.Be4 Nf6 20.Bd3 Rd8 21.Qa4 Nd5 22.Be4 Nf4 Exerts pressure on the backward pawn 23.Bf3 e5 24.de5 Ne6 (24...Be5 25.Qa7 Ba1 26.Qa1–/+) 25.Rd1 (better is 25.Qa7+=) 25...Rd1–/+ 26.Qd1 Be5 27.Be5 Qe5 28.Bc6? (better is 28.Bg4!? Nc5 29.h3–/+) 28...bc6 0–1. lendzior (1730) – yimshagin (1840), kurnik, 2013.

9.Nf3 Nd5 10.Qd2 Bf5 11.Na3 e5 12.Nh4 dc5 13.dc5 Be6 14.e4 Nb4?! 15.Qb4 Nd7 16.Be2 Bc5 17.Qc3 Bd4 18.Qc1 Qa5 19.Kf1 Ba1 20.Qa1 Qc5 21.Nc4 0-0 1–0. Velker – Dissels, corr NLD–H264, 1985.

9.Nf3 Bf5 10.Nc3 Nbd7 11.e3 e6 (11...e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 de5 14.Bc4=) 12.Be2 (12.Nh4 Bg6+=) 12...Be7 13.0-0 0-0 (13...b6 14.cb6 Nb6 15.b5=) 14.Bb2 (14.Nh4!?+=) 14...h6 15.Qb3 Ra8 16.Ra1 Ra1 17.Ba1 Qb8 18.Qa4 Ne4 19.h3 Nc3 20.Bc3 Be4 21.Nd2 Bg6 22.Bf3 d5 23.b5 Qc8 24.Ba5 (24.Be2 e5+=) 24...Bd3 25.bc6 bc6 26.Qb3 Bb5 27.e4 de4 (27...e5 28.de5 Nc5 29.Qb4-/+) 28.Ne4 Nf6 29.Nf6 Bf6 30.Qe3 Qd7 31.Bc3 Bc4 32.Be4 Bd5 33.Bc2 Bg5 34.f4 (34.Qd3 g6=) 34...Bf6 35.g4 Qe7 (35...Qa7 36.f5=+) 36.Kh2 (36.Be4 Qd8=+) 36...g6 (36...Qa7 37.g5 hg5 38.fg5=+) 37.Qg3 (37.f5 gf5 38.gf5 ef5 39.Qe7 Be7 40.Bf5 Bg5=+) 37...Bg7 38.h4 (38.Kg1 Kh7=+) 38...Qe8 39.h5 1-0. zergy (2155) - igo1 (2245), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

9.Nf3 Bf5 10.Nc3 e5 11.de5+= de5 12.e3 (12.e4 Bg4+=) 12...Be7 13.Be2 (13.Bc4 0-0=) 13...0-0 14.0-0 Nbd7 15.Na4 Rd8 16.Qb3 Ra8 (16...e4 17.Nd4 Bg4 18.f3 ef3 19.Nf3=) 17.Nb6 (17.Bc4 Rf8=) 17...Re8 (17...Nb6 18.Be5 Qd8 19.cb6 Qb6 20.b5=) 18.Nd7 Nd7 19.Rd1 Be6 (19...Bf6 20.Bc4 Bg6 21.e4=) 20.Qc3 f6 21.Nd2 (21.Bc4 Nf8+=) 21...Nf8 22.Ne4 Ra8 23.Bc4 Kh8 24.h3 h6 25.Kh2 Rd8 26.Rd8 Qd8 27.Qd3 Qc7 28.Be6 Ne6 29.Nd6 (29.Qd1 Nf8+=) 29...b6 (better 29...e4 30.Qe4 Bd6 31.cd6 Qd6 32.Kg1 c5=) 30.Qc4 (better 30.Nf7 Kg8 31.cb6+=) 30...Ng5?? (better 30...Bd6 31.Qe6 bc5 32.bc5 Bc5–/+) 31.h4+– b5 32.Qb3 (32.Qg4 Bd6 33.cd6 Qd6 34.hg5 hg5 35.Qc8 Kh7+–) 32...Bd6 33.cd6 Qd6 34.hg5 hg5 35.Qf7 (35.Bb2 c5 36.bc5 Qc5+–) 35...e4 (35...Qb4 36.Qe8 Kh7 37.Qc6=) 36.g3 (better 36.Kh3 Qb4 37.Kg4+–) 36...Qd2?? (36...Qb4 37.Kg2+=) 37.Kg2?? (37.Qe8 Kh7 38.Qe4 Kh6+–) 37...Qd1? (better 37...Qb4 38.Bd4 Qd6 39.Qe8 Kh7 40.Qe4 g6+–) 38.Qh5?? (better 38.Qe8 Kh7 39.Qe4 Kh6 40.Bd4+–) 38…Qh5–+ (38...Qh5 39.Bd4 Qe2–+) 0–1. e4_e5_f4 (1655) – einnor (1970), Swiss L1 Team Battle, 2020.

9.Nf3 g6

10.Nc3 Na6 11.e4 Nb4 12.Qa4 Na6 13.Ba6 ba6 14.e5 de5 15.de5 Nh5 16.0-0 Ng7 17.Ne4 Ne6 (better is 17...Qb7!? 18.e6 Be6+=) 18.Nd6!+– ed6 19.ed6 Qa7 20.Bh8 Qc5 21.Nd2 f5 (21...Bd6?? 22.Ne4 Bh2 23.Kh2+–) 22.Nc4 Bd6 23.Nd6 Qd6 24.Ba1 Qd5 25.Re1 Qd6 26.h3 h5 27.Bb2 Kf7 28.Rd1 Qc5 29.Qb3 Qf8 30.Qc3 Qg7 31.Qc6 Qb2 32.Qc8 Nf8 33.Qc7 Kg8 34.Rd8 Qa1 35.Kh2 Qf6 36.Ra8 a5 37.Ra5 Qf7 38.Qb8 Qf6 39.Ra7 f4 (39...Qd4+–) 40.f3 g5 41.Qb3 Kh8 (41...Qe6 42.Qb7 Qg6+–) 42.Rf7 (42.Rf7 Qh6 43.Qb4+–) 1–0. pvanr (2060) – rekees (2190), gameknot.com, 2012.

10.Nc3 b6 11.cd6 Qd6 12.b5 =.

10.Nc3 Bh6 11.h3 (11.e4 0-0+=) 11...0-0 (11...b6 12.cd6 Qd6 13.b5=) 12.e4 b5 13.cd6 ed6 14.Be2 (14.Bd3 Na6 15.Qb1 d5 16.ed5 Qe7 17.Kd1 Nd5 18.Nd5 cd5=) 14...Re8 (14...Qe7!?=+) 15.e5= de5 16.de5 Nh5 (16...Rd8 17.Qc2 Ne8 18.0-0=) 17.Ne4 Rd8 18.Qb1 Na6 (18...Be6 19.0-0=) 19.0-0 Nf4 20.Re1 Bf5 21.Nf6 Kh8 22.Qb3 Be6 23.Qa3 Ra8 24.Bf1 Qe7 25.Ng4 Qb4 26.Qb4 Nb4 27.Nh6 Nc2 28.Re4 Ra1 29.Rf4+/– Kg7 30.Ng4 b4 31.Ne3 Ne3 32.fe3= c5 33.Ng5 Bd5 34.e6 fe6 35.Rf7= Kg8 36.Rc7 b3 37.Kf2 b2 38.Bd3 Rd1 39.Rc8 Kg7 40.Rb8? Rd2–+ 41.Ke1 Rd3 42.Rb2 h6 43.Nf3 Re3 44.Kf2 Rc3 45.Ng1 c4 46.Nf3 Kf6 47.Nd4 Ra3 48.Rc2 Ke5 49.Nf3 Bf3 50.gf3 Kd4 0–1. pcmvr (2850) – sbelanoff (2790), net–chess.com, 2008.

10.e3 b6 +=.

10.e3 Bg7 11.Be2 0-0 12.0-0 Nbd7 13.Nbd2 (13.Nc3 b5=) 13...Nd5= 14.Qb3 b5 (14...N7f6 15.Bb2=) 15.cb6 (15.g3!?+=) 15...N7b6= 16.Rc1 Qa7 17.Bb2 Qa4 18.b5 (18.e4 Nf4 19.Bf1 Qb3 20.Nb3 Bd7=) 18...Qb3 19.Nb3 Na4 (19...cb5 20.Bb5 Bd7 21.Bd7 Nd7 22.e4=) 20.Ba1 cb5 21.Bb5 Nab6 22.Nfd2 (22.e4 Nb4=) 22...Bd7 (22...f5 23.Bb2+=) 23.Be2 (23.Bd7 Nd7 24.e4 N5b6=) 23...Ra8+= 24.e4 Nf4 25.Bf1 Ra2 26.g3 Nh3 27.Kg2 h5 28.Rc7 Ng5 (28...Bh6 29.Bc3 Bd2 30.Nd2=) 29.Kg1 (29.h4 Bh3 30.Kg1 Bf1 31.Kf1 Ne6+=) 29...Nh3 (29...Ba4 30.Rb7 (30.Re7? Bb3 31.Nb3 Ra3–+) 30...Nd7 31.Bg2+=) 30.Kg2= Bh6 31.f4 g5 32.Rd7 Nd7 33.Kh3 gf4 34.gf4 (34.Bc3 Ra3=) 34...Bf4+= 35.Bc3 Bd2 (35...Nf6 36.Kh4+=) 36.Nd2= (36.Bd2? Rb2 37.Bc4 Nb6–+) 36...Ra3 37.Nb1 Rb3 38.Bd3 Nf6 39.Bc2 Rb7 40.Kg3 d5 41.ed5 (41.e5 Ne4 42.Be4 de4+=) 41...Nd5= 42.Bd2 Rb2 43.Na3 Ra2 44.Bc1 Nc3 45.Kf3 Nb5 46.Nb5 Rc2 47.Bf4 Rb2 48.Nc7 Rb1 49.Bg3 e6 50.Ne8 Kh7 51.Nd6 Kg6 52.Ne4 Rb4 53.Ke3 Rb3 54.Ke2 Ra3 55.Kf2 Rd3 56.Be5 Ra3 57.Ke2 Rb3 58.Kf2 Ra3 59.Ke2 ½–½. Franco Rincon,David (1685) – Alonso Abad,Enrique (1915), Madrid ESP, 2014.

10.e3 Bg7 11.Be2 0-0 12.0-0 Bg4 13.Nc3= Nbd7 (13...b5 14.cb6 Qb6 15.Qa4=) 14.h3+= Bf3 15.Bf3 d5 16.b5 e5 17.b6 (17.Bb2 Ra8+=) 17...Qb8= 18.Bb2 Re8 19.Qa4 (19.Qc2 Nf8=) 19...h5 (19...Nf8 20.g3=) 20.Ra1 (20.Rb1 ed4 21.ed4 Nf8+=) 20...Qc8 (20...ed4 21.ed4 (worse is 21.Qd4 Ng4 22.Qf4 Nge5–+) 21...Ne4 22.Be4 de4 23.Re1=) 21.Qb4 (21.Qc2 Nh7 22.de5 Be5=) 21...Nh7 (better is 21...ed4 22.ed4 Bh6=) 22.Ra7?? (better is 22.de5 Be5 23.Ra5=) 22...ed4–/+ 23.ed4 Ng5 24.Be2 Nf8 (better is 24...Ne6–/+) 25.Bf1= Nfe6 26.Ne2 Qb8 27.Bc1 Ne4 28.Be3 f5 (better is 28...h4=) 29.g3 (better is 29.f3 Ng3 30.Ng3 Qg3 31.Bf2=) 29...h4–/+ 30.Kg2 (30.Qe1 g5 31.Qc1 hg3–/+) 30...hg3–+ 31.fg3 g5 32.Qa3?? (better is 32.Bf2!?–+) 32...Rf8 (better is 32...f4 33.gf4 gf4 34.Nf4 Nf4 35.Bf4 Qf4–+) 33.Bf2?? (33.Kg1 f4 34.Bg2 fe3 35.Qe3–+) 33...f4 34.gf4 (34.Qf3 Nf2 35.Qf2 f3 36.Kh1 fe2 37.Qe2 Nd4 38.Qe1–+) 34...Nf4 35.Nf4 (35.Kg1 Nf2 36.Rb7 Ne2 37.Be2 Qb7–+) 35...Qf4 (35...gf4?! 36.Qf3–/+; 35...Rf4? 36.Bg3 Rf1 37.Ra8+– (37.Bb8?! Rf2 38.Kg1 Bd4+=)) 36.Qe3 Qf2 (36...Qf2 37.Qf2 Rf2 38.Kg1 Bd4–+) 0–1. Jaramillo,Carlos Orlando (1960) – Barrientos,Sergio E (2460), IRT Open de Ajedrez Ciudad de Cartago, 2010.

10.e3 Bg7 11.Be2 Nd5 12.Qd2 0-0 13.0-0 b6 14.Rc1 Bf5 15.Nc3 Nc3 16.Qc3 bc5 17.bc5 d5 18.Nd2 Nd7 19.g4 Be6 20.f4 Nf6 21.g5 Nd7 22.Kg2 Bf5 23.Bd3 Bg4 24.h3 Be6 25.Qc2 Qc8 26.Rh1 f6 27.h4 fg5 28.hg5 Bf5 29.e4 Be4 (better is 29...de4!? 30.Ne4 Qc7 31.Bc4 e6=) 30.Ne4+/– Rf4 31.Ng3 Nf8 32.Qe2 Ne6 33.Ba6 Qd7 34.Qe3 Rg4 35.Rf1 (35.Rb1 Kf7+/–) 35...Rg5 (35...Bd4!? 36.Bd4 Nd4=) 36.Re1 Kf7 37.Bd3 h5 38.Kh2 Bf6 39.Bc3 Rg4 40.Rf1 Ng5 41.Rf4?? (better is 41.Bb1=) 41...Rf4–+ 42.Qf4 Qh3 43.Kg1 h4 (43...h4 44.Be1 Ne6–+) 0–1. Conquest,Stuart (2120) – Langeweg,Kick (2425), Lloyds Bank op, 1980.

8.cd6 ed6

9.b5 Be6 =.

9.Nc3 Nf6 10.b5 d5 11.Nf3 =+.

9.Nc3 Nf6 10.b5 Be7 11.e3 0-0 12.Be2 (12.Nf3 Re8=+) 12...Nbd7 13.Nf3 Ne5 14.Ne5 (14.0-0 Be6=) 14...de5=+ 15.0-0 Rd8 16.d3 Bf5 17.Qb1 Qd6 d3 seems the pivot of the position (17...Bc5 18.bc6 bc6 19.Qc2=+) 18.Ne4= Ne4 19.de4 Be6 (19...Bd7 20.Qb2=) 20.Rd1 Qc7 21.Rd8 Bd8 22.Qb2 (22.Qb4 c5 23.Qc3 Bf6=) 22...f6 23.g3 (23.Qd2 Be7=) 23...Qa5 24.Qc3 Qc3 25.Bc3 c5 26.f4 Bc7 27.h4 Kf8 28.Kf1 Ke7 29.Ke1 Kd6 30.Kd2= Bb6 31.Bd1 Bc4 32.Ba4 Bf1 33.Kd1 Bd3–/+ 34.Bb3 Bb5 35.Bg8 h6 36.fe5 fe5–+ 37.Kd2 Bc6 38.Bh7 Bd8 39.Bg6 b5 40.Kc2 b4 41.Be1 Ba4 42.Kb2 Ba5 43.Bf7 Bc6 44.Bg6 c4 45.g4 Kc5 46.g5 hg5 47.hg5 Bd8 48.Bh4 c3 49.Kc2 Ba4 50.Kd3 c2 51.Kd2 b3 52.Kc1 Ba5 (53.Bh5 Bc3 54.Bf7 b2#) 0–1. Popovic,Danijela (2055) – Ivanisevic,Dusica (2160), YUG–chT (Women), 1994.

9.Nc3 Nf6 10.e4 d5 11.ed5 cd5 12.Bb5 Nc6 =+.

9.e3 Nd7 10.b5 c5 11.Nf3 d5 12.Qa4 Nb6 (12...Qb6 13.Be2=) 13.Qc2 f6 (13...Qd8 14.Be5=) 14.Bd3+= Nh6 15.0-0 (15.Bb2 Bg4=) 15...Bg4 16.Bh7 (better is 16.Nh4=) 16...Rh7?? (better is 16...Nf7 17.Rc1 Bd6=) 17.Qh7+– Bf5 (17...Qf7 18.d4+–) 18.Qh8 Nc4 (18...Nf7 19.Qh5 Bd3 20.Rc1+–) 19.Nc3 Qd7 20.d4 (better is 20.b6+–) 20...Nf7? (better is 20...Nd6 21.Nd5 Ndf7 22.Nf6 gf6 23.Qf6 Qb5 24.dc5 Bc5+/–) 21.Qg8+– Be6 22.Qh7 Bf5 23.Qh5 g6 24.Qh7 g5 25.Qg8 Bg4 26.e4 Bf3 27.Nd5 Qd6 28.dc5 Qc5 29.Nf6 Ke7 30.Nd5 1–0. Krasny,Henryk Jan – Stobbe,Arthur, corr 3GMM–32, 1996.

9.e3 Nd7 10.Nf3 Ngf6 11.Nc3 d5 12.b5 Bd6 13.Be2 0-0 14.bc6 bc6 15.h3 Ne5 16.Ne5 Be5 17.d4 Bd6 18.Bd3 Re8 19.0-0 Ne4 20.Ne4 de4 21.Bc4 Qe7 22.f4 Be6 23.Be6 Qe6 (worse is 23...fe6 24.Qc2 Qd7 25.Qe4+/–) 24.f5 (24.Qa4 Rb8=) 24...Qh6+= 25.Qe2 Qg5 26.Qf2 Rb8 27.Bb2 h5 28.Bc1 Ra8 29.Qc2? (better is 29.f6+=) 29...Qg3–+ 30.Qe4?? (30.Rd1 Ra5 31.Qf2 Qh2 32.Kf1–+) 30...Ra2 31.Rf4 Re2 (31...Re2 32.Qf3 Re1 33.Qf1 Bf4 34.ef4 Qc3 35.Qe1 Qe1 36.Kh2 Qc1–+) 0–1. Mallmann,Bernd (1940) – Prenzler,Daniel (2185), 3rd Rhein Main op, 2010.

9.e3 Qe7 10.Nf3 =.

9.e3 Bf5 10.b5 Nd7 11.bc6 bc6 12.Nf3 Ngf6 13.Nc3 Be7 14.Nd4 Bg6 15.Qa4 0-0 (15...Nb8!?=) 16.Nc6 Nc5 17.Ne7 Qe7 18.Qd4 Qb7 19.Qd6 Nb3 (19...Ra8!? 20.Qc5 Ra1 21.Ke2 Qa6 22.Qb5 Qd6+–) 20.Bb2+– h5 (20...Nd4 21.Qd4 (21.ed4 Qb2 22.Nd1 Re8 23.Be2 Qc1=) 21...Qb2 22.Be2+–) 21.f3 Rb8 22.Nd1 Qa8 (22...Ne8 23.Qe5+–) 23.Bf6 gf6 24.Qf6 Nd2 (24...Rc8 25.Qb2 Na1+–) 25.Kd2 Qa5 (25...Rd8 26.Ke2 Qd5 27.Qd4 Qd4 28.ed4 Rd4 29.g3+–) 26.Qc3 Rd8 27.Ke2 Qa4 28.Qc1 Rd6 29.Nc3 Qb3 (29...Qa5 30.Qb2+–) 30.e4 Rc6 31.Kd2 1–0. pcmvr – pocketknife (2725), net–chess.com, 2016.

9.e3 Nf6 10.Bf6!? gf6 11.b5 +=.

9.Nf3 d5 10.e3 Nd7 11.Bc3 Ngf6 12.Bd3 Bd6 13.0-0 0-0 14.h3 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Be2 (17.Qc2 Be6=) 17...Bf5 18.d4 Qe7 19.Bd3 (19.b5!?=+) 19...Bd3-/+ 20.Qd3 Qb4 21.Nc3 Ra8 22.Rb1 Qe7 23.Qc2 g6 24.Qb3 b5 25.Ne2 Ne4 26.Rc1? (26.Qc2 Qb7-/+) 26...Qf6 (26...Qh4 27.g3 Qh3 28.Nf4-+) 27.f3 (27.Nf4!?-/+) 27...Nd2-+ 28.Qc2 Nc4 29.Kf2? (29.e4-+) 29...Re8 30.Nf4 (30.Qa2-+) 30...Re3 31.Ne2 Qh4 32.Kg1 Qe7 33.Ng3 Re1 34.Nf1 (34.Kh2 b4 35.Rd1 Rd1 36.Qd1 Qe3-+) 34...Rc1 (better 34...Qe3! 35.Kh2 Qf4 36.g3 Qc1 37.Qc1 Rc1-+) 35.Qc1 Qf6 (35...Qf6 36.Qd1 b4-+) 0-1. minnesotawild (1905) - igo1 (2195), Rated Bullet game, lichess.org, 2015.

8.cd6 Qd6

9.Qb3 b5 10.e4 Na6 Attacking the isolated pawn on b4 11.Bc3 Nf6 12.d3 e5 13.Nf3 Nd7 14.d4 Nb4 15.Be2 Qe6 (15...ed4 16.Nd4 Na6 17.Qc2=+) 16.d5= cd5 17.Bb4 de4 18.Qe6 fe6 19.Bf8 ef3 20.Bg7 Rg8 (20...fg2? 21.Rg1 Rg8 22.Rg2+-) 21.gf3 Rg7 22.Bb5 Kf8 23.Ke2 Nb6 24.Rc1 Bb7 25.Nd2 Nd5 26.Kf1 (26.Ne4 Nf4 27.Ke3 h6=) 26...Nf4=+ 27.Rc5 (27.h4!?=+) 27...Rg2-/+ 28.h4 Rh2 29.Kg1 Rh4 30.Re5 Rh6 31.Rc5 Rg6 32.Kf1 h5 33.Rc4 e5 34.Rc5 Bd5 35.Bc4 Rc6 36.Rc6 Bc6 37.Kg1 Kg7 ½-½. Jacobson,Brandon (2455) - Hilby,Craig (2430), ch-USA Junior, 2019.

9.b5 cb5=.

9.Bc3 Na6 10.Qb3=+.

9.Bc3 e5 10.e3 (10.Na3 Nd7=) 10...Be6 (10...Nf6 11.Nf3 Nbd7 12.Na3=) 11.Nf3 Nd7 12.Be2 (12.Qa4 Qb8=) 12...Be7 13.0-0 Ngf6 14.d3 (14.Qc2 Nd5=) 14...h6 (14...0-0!?=+) 15.Nbd2= 0-0 16.Qc2 Rd8 (16...Qc7 17.Nc4=) 17.Qb2 Ng4 (better 17...Nd5 18.Nc4 Qc7=) 18.Nc4?? The pressure on e5 grows (18.h3 Ngf6+=) 18...Qc7?? (better 18...Bc4 19.dc4 e4-+) 19.Na5 (19.h3 Ngf6+=) 19...Bf6? (better 19...b6!? 20.Nb3 Bd6=) 20.h3+/- e4 21.Nd4?? (better 21.de4 Bc3 22.Qc3+/-) 21…Qh2 0-1. frate_ali (1820) - Berthe (2255), Rated Bullet tournament, lichess.org, 2015.

8.e3 Na6

9.Ba6 ba6 10.Nf3 dc5 11.bc5 e6 (11...Qa5 12.Bd4 f6 13.Nh4=+) 12.0-0 (12.Qa4+=) 12...Nf6 (12...Qa5 13.Bd4 f6= (13...Bc5?? 14.Bg7 Bd6 15.Bh8+–)) 13.Bf6+– gf6 14.Qc2 (14.d4 Rg8+–) 14...Qa7 (14...e5 15.d4+–) 15.d4 f5 16.Nbd2 Bg7 (16...Qc7 17.Rb1+–) 17.Nc4 Ke7 (17...0-0 18.Nd6+–) 18.Rb1 Bd7 19.Rb6 Ra8 (19...Qa8 20.Qa4 Rb8 21.Qb4+–) 20.Nd6 (20.Nfe5 Be5 21.Ne5 Qc7+–) 20...a5 (better 20...Rb8 21.Rb8 Qb8+–) 21.Rb7 Qa6 22.e4 (better 22.Ne5 Be5 23.de5+–) 22...fe4? (22...a4 23.Qd2 Qb7 24.Nb7 Rb8+–) 23.Qe4 Rh8 (23...Qb7 24.Nb7 a4+–) 24.Qf4 f6 25.Nf5! Kd8 (25...ef5 26.Qd6) 26.Qb8 (26.Ng7?! Qb7 27.Qf6 Kc8+=) 26...Bc8 27.Qd6 (27.Qd6 Ke8 28.Ng7; 27.Ng7 Qb7 28.Qd6 Qd7 29.Ne6 Ke8 30.Nc7 Kf7=+) 1–0. DEFFM – GuestBBDJ, freechess.org, 2018.

9.Ba6 ba6 10.Nf3 Nf6 11.0-0 g6 (better 11...e5!?=) 12.cd6+/- ed6?? (better 12...Qd6 13.Qa4 Bg7+/-) 13.Bf6+- Bg7 1-0. Mettigel (2385) - pacal56 (2205), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.cd6 Qd6 10.b5 Nb4=.

8.e3 dc5

9.bc5 Qa5 10.Bc3 Qc5 11.Nf3 b5 (11...Nf6 12.d4 Qd6 13.Nbd2=) 12.Be2 (12.Bd4 Qf5 13.Nc3 Nd7=) 12...f6 (better 12...Nf6!?=) 13.d4 Qd6 14.Nbd2 b4? (better 14...f5+–) 15.Nc4+– Qe6 (15...Qd5 16.Bb4 Nd7 17.0-0+–) 16.Bb4 Ba6 (16...Nh6 17.0-0+–) 17.Qb3 Bc4 (17...Bc8+–) 18.Bc4 Qd7 19.Bf7 Kd8 20.Ba5 Kc8 21.Be6 Nh6 22.Qb6 Qe6 (22...Na6 23.Qa6 Kb8 24.Bd7 c5 25.0-0 cd4 26.Rb1) 23.Qc7 1–0. GuestFTBB – GuestYQPJ, freechess.org, 2020.

9.bc5 Qa5 10.Nc3 Qc5 11.Na4 Qd6 12.Nb6 Qc7 13.Nc8 Qc8 14.Bc4 Nf6 15.Nf3 e6 16.0-0 Be7 17.Ne5 (17.Bf6!? Bf6 18.d4=) 17...Nbd7 18.f4 h5 (18...Nb6 19.Be2+=) 19.Qf3 g6 20.e4 (20.Bd4 Bc5 21.Bc5 Nc5+=) 20...b5 21.Bd3 Qc7 22.Bc2 c5 23.Qa3 (23.Rb1 c4=) 23...0-0+= 24.Qg3 Kh7 25.f5 Ne5 26.Be5 Qb6?? (26...Qd8 27.Bf6 Bf6 28.e5 Qd4 29.Kh1 Be5 30.fg6 Kg7 31.Qf3–+) 27.fg6?? (better is 27.Bf6 Qd8 28.fg6 fg6 29.e5 Qd4 30.Kh1+–) 27...fg6= 28.Bf6 c4 (28...Bf6?? 29.e5 c4 30.Kh1+–; 28...Rf6 29.Rf6 Bf6 30.e5+–) 29.Kh1 e5 (29...Rf6 30.Rf6 Bf6 31.e5+–; 29...Bf6?? 30.e5 Bg5 31.Rf8+–) 30.Qe5 Bf6 31.Qd5 ½–½. Fabisch,Christian (2150) – Pfaffel,Thomas (2130), Graz AUT, Steirische Landesliga, 2013.

9.bc5 Qa5 10.Nc3 Qc5 11.Nf3 =+.

9.bc5 Qa5 10.Bd4 Nd7 11.Nf3 Nc5 12.Qc2 Ne6 (12...e6 13.Be2=+) 13.Bc3 Qb6 (13...Qd5 14.d4=+) 14.Bd3 h6 15.Ne5 Nf6 16.Bf5 Nd5 17.0-0 Qc5 (17...Qc7=) 18.Rc1 (18.Bg6 Ng5 19.Bf7 Nf7 20.Qg6 Nc3 21.Qf7 Kd8 22.Ng6+–) 18...Nc3=+ 19.Qc3 Qc3 20.Nc3 g6 21.Bh3 (21.Ra1!? gf5 22.Ra8=+) 21...Bg7–/+ 22.Nc4 (22.f4 Be5 23.fe5 f5–/+) 22...0-0 (22...f5 23.Nb6 Kd8 24.Nc8 Kc8 25.f4–/+) 23.Nb6–/+ f5 24.g3 Ng5 25.Bg2 Be6 (25...e5 26.Rb1–/+) 26.f4 Nf7 27.d4 Nd6 28.Nca4 Kf7 (28...Bf7 29.Nc5=+) 29.Bf1 (29.Nc5 Rd8=) 29...Ne4 (29...Rd8 30.Nc5–/+) 30.Bd3=+ Nd6 (30...Bd5 31.Be4 Be4 32.Nc5=+) 31.Nc5 (31.Bf1 Rb8–/+) 31...Rd8 32.Ra1 Bf6 33.Ra7 Rb8 34.Kf2 (34.Bb1 Nc8 35.Rb7 Rb7 36.Nb7 Bd4 37.ed4 Nb6 38.Nd8 Kf6 39.Nc6=) 34...Nc8 (34...g5 35.fg5 hg5 36.h3–/+) 35.Nc8 (35.Rb7!? Rb7 36.Nb7 Bd4 37.ed4 Nb6 38.Nd8 Kf6 39.Nc6=) 35...Bc8=+ 36.Bc4 Ke8 37.Bg8 Kf8 38.Be6 Be6 39.Ne6 Kf7 40.Nc5 (40.Rb7 Ra8 41.Nc5 Ra2 42.Kf1 Rh2=+) 40...b5=+ 41.Rc7 (41.Ra6 b4=+) 41...b4–/+ 42.Nb3 Rb6 43.Ra7 Ke6 44.Ra5 Kd6 45.Ke2 Rb5 46.Ra6 Kd5 (46...e6 47.Kd3=+) 47.Kd3=+ Rb8 (47...h5 48.Ra8=) 48.Ra5 Rb5 49.Ra7 g5 50.Rd7 (50.h3 gf4 51.gf4 h5=) 50...Ke6= 51.Rc7 Kd6 52.Rc8 (52.Ra7 gf4 53.gf4 Kd5=) 52...Kd7 (52...e6!?–/+) 53.Ra8= gf4 54.gf4 h5 55.Nc5 Kd6 56.Kc4 h4? (56...Kc7+–) 57.Rd8?? (better 57.Ra7 Rc5 58.dc5 Ke6 59.Rc7+– (59.Kb4?! Kd5+–)) 57...Kc7+= 58.Rd7 Kc8 59.Ra7 Rb8 (59...h3 60.Ra6 Kc7 61.d5+–) 60.Kb3 (60.Ne6 Rb7 61.Ra8 Rb8 62.Rb8 Kb8 63.Kb4 Kc8+–) 60...Rb5+= 61.Ne6 Kb8 62.Ra4 Kc8 63.Rb4 Ra5 (63...Kd7 64.Nc5 Kd6 65.Na4=) 64.Ra4 (64.Rc4 Rb5 65.Kc2 Kd7 66.Nc5 Kd6+=) 64...Rb5 (64...Ra4 65.Ka4 Kd7 66.Nc5 Kd6 67.Kb3=) 65.Rb4 (65.Kc2 h3+–) 65...Ra5+= 66.Ra4 (66.Rc4 Rb5 67.Kc2 Kd7 68.Nc5 Kd6+=) 66...Rb5+– 67.Kc2 Rb6 68.h3 Rb5 69.Rc4 ½–½. petrobbo (2030) – StarterRook (2075), ChessWorld.net, 2016.

9.bc5 Nd7 10.d4!? =.

9.bc5 e5 10.Qc2 Nf6 11.Nf3 Nbd7 12.d4 ed4 13.ed4 Be7 14.Bc4 b5 15.Bd3 0-0 16.0-0 h6 17.Re1 Nd5 18.Bf5 Bf6 (18...N7f6 19.Nc3=) 19.Nbd2 (19.Nc3 Nf4+=) 19...g6 20.Be4 Nf4 21.g3 Nh3 (21...Nd5 22.Qb3=) 22.Kg2+/- Ng5 23.Ng5 (23.Bg6 Nc5 24.Ng5 fg6 25.Qa2 Kg7 26.dc5 hg5+/-) 23...hg5 24.Nf3 (24.Bf3!?+/-) 24...g4= 25.Ne5 (25.Nd2!?=) 25...Ne5=+ (25...Be5?! 26.de5 Ne5 27.Re2=) 26.de5 Bg7 (26...Be5 27.Be5 Qe5 28.Re2=+) 27.Bd3 (27.f4 gf3 28.Bf3 Be6=) 27...Be6 28.Qe2 b4 29.Bc4 Qc8 (29...Qe7 30.Be6 Qe6 31.Rd1=) 30.Qe4 (30.Rb1 Bc4 31.Qc4 Qf5 32.Qb4 Rd8=) 30...b3 (30...Bf5 31.Qf4=) 31.Re3+= Bf5 (31...Bd5 32.Bd5 cd5 33.Qd5=) 32.Qd4+/- Rd8 (32...Bc2 33.Bb3 Bb3 34.Rb3+=) 33.Qc3 (33.Bf7!? Kh7 34.Qb2 Be6 35.Be6 Qe6 36.Qb3 Qf5+-) 33...Qd7 (33...Be6 34.Qb3 Bf8 35.Be6 Qe6 36.Qe6 fe6 37.Re4 Bc5 38.Rg4+/-) 34.Qb3+/- Qe7 35.Qb4 (35.e6 Be6 36.Bg7 Kg7 37.Be6 fe6 38.Re6 Qc5 39.Qb7 Kh6 40.Qc6 Qc6 41.Rc6 Rd2+/-) 35...Rd1 (35...Be6 36.Bb2 Bf8 37.Rc3=) 36.Bc3 (36.Qa4 Qd7+/-) 36...Rb1 37.Qa3 Bh6 38.Bd4?? (better 38.Re2+/-) 38...Be3 39.Qe3 Qd7 40.f3 (40.Qf4 Be6 41.Be6 Qe6-+) 40...Be6 (40...gf3 41.Kf2 Rd1 42.Bc3-+) 41.Bd3 (better 41.Be6 Qe6 42.fg4 Qd5 43.Kh3-/+) 41...Qd5?? (41...gf3 42.Kf2 Rb3-+) 42.Bb1+- Qb3 (42...gf3 43.Kf2 Bg4+-) 43.Qb3 Bb3 44.fg4 Bd5 45.Kf2 Kf8 46.Ke3 Ke7 (46...Kg8 47.h4+-) 47.Be4 (47.h4 Kf8+-) 47...Ke6 48.Kf4 1-0. zembelek (2110) - argol (2245), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

9.bc5 e6 10.Qc2 Nf6 11.Nf3 Nbd7 12.Be2 Bc5 13.0-0 0-0 14.d4 Be7 15.Nbd2 Nd5 16.Rb1 N7f6 17.g3 Bd7 18.e4 Nb4 19.Qc4 Na6 20.Ne5 b5 21.Qc2 Rc8 22.Nb3 Nb4 23.Qd1? (better is 23.Qb2!? Ra8 24.Bf3+=) 23...Ne4–+ 24.Bf3 Nd6?? (24...Ng5 25.Nc5 Bc5 (25...Nf3 26.Qf3 Qe5 27.de5 Bc5 28.Qa3+–) 26.dc5 Nd5–/+ (26...Nf3 27.Qf3 f6 28.Nd7 Qd7 29.Rb4+/–)) 25.Nc5+– Be8 26.Rb4 Nf5 27.Qc2 g6 28.Rb1 Bf6 29.Qe4 Ne7 30.Bc3 Nd5 31.Bb4 Bg7 32.Qd3?? (32.Bd2 Ra8+–) 32...Ra8? (better is 32...Nb4 33.Rb4 Be5 34.de5 Qe5+=) 33.Bd5+– ed5 34.Rc1 Ra4?? (34...Be5 35.de5 Qe5 36.Bc3+–) 35.Qd2 (35.Na4 ba4 36.Qa3 Be5 37.de5 Qe5+–) 35...Be5? (35...Ra8 36.Re1+–) 36.de5 (better is 36.Na4 Bf6 37.Qh6 Bg7+–) 36...Qe5 (36...Ra8 37.Qc3 Ra2 38.Qd4+–) 37.Nd3 (better is 37.Na4 ba4 38.Qh6+–) 37...Qg7 38.Rc6?? (38.Qf4 Ra8+–) 38...Ra1 (better is 38...Bc6 39.Qf4 Qa1 40.Ne1 Ra8–+) 39.Rc1+– f5 40.Ra1 Qa1 41.Kg2 Bf7 (41...d4 42.Ne5 Bf7 43.Qg5 Qa8 44.Kh3+–) 42.Qc3 (better is 42.Qf4!? Qa7+–) 42...Qc3 (42...Qc3 43.Bc3 g5+–). beciab70 – mozgodlab, kurnik, 2014.

9.bc5 e6 10.Bc3 e5 (10...Bc5 11.Bg7 Nd7 12.Bh8+-) 11.Nf3 A) 11...Bc5 12.Be5 (12.Ne5?! Nf6=) 12...Qb6 13.Bg7+-; B) 11...e4+=.

9.bc5 e6 10.Nf3 Nd7 (10...Qa5 11.Bd4 A) 11...Bc5?? 12.Bg7 Nf6 13.Bh8+- (worse 13.Bf6 Rg8+-); B) 11...Nd7=+) 11.d4+= Ngf6 12.Be2 Be7 13.0-0 0-0 14.Nbd2 b5 15.cb6 Qb6 16.Nc4 (16.Qc2 c5+=) 16...Qc7 17.Qc2 Nb6 (17...c5 18.Nfe5+=) 18.Rc1 (18.Nb6 Qb6 19.Rb1 Qc7+/-) 18...Nc4+= 19.Bc4 Bd7 20.Bd3 Bd6 (20...Ra8 21.Ne5+/-) 21.Ne5 (better 21.e4 Bf4 22.Rb1+/-) 21...Be5? (better 21...Rc8+/-) 22.de5+- Nd5 23.Bh7 Kh8 24.Be4 f5 (24...Kg8 25.Bd4+-) 25.ef6! Nf6 (25...Nf6 26.Bc6 Pinning (26.Bc6 Deflection); 25...gf6 26.Qe2 Combination) 26.Bc6?? (26.Qc5 Qd8 27.Qg5 Qe7+-) 26...Bc6? (better 26...Rc8 27.Bf6 gf6+/-) 27.Qc6 Qa5 (27...Qc6 28.Rc6 Rb8 29.Rc1+-) 28.Qc5 (better 28.Qe6 Qd2 29.Rf1+-) 28...Qa4?? (28...Qc5 29.Rc5 Rb8+-) 29.Qf8 Kh7 30.Bf6 gf6 31.Qf6 (31.Rc7 Kg6 32.Qg8 Kf5 33.Qh7 Ke5 34.Rc5 Kd6 35.Qc7) 31...Qa3 (31...Qd7 32.h3 Kg8 33.Rc4+-) 32.Rf1 (32.Rc7 Qe7 33.Re7 Kg8 34.Qg7) 32...Qb3 (32...Qd6 33.h4 Qd7 34.h5+-) 33.Qg5 (33.Qf7 Kh6 34.Rc1 Qd3 35.Qe6 Qg6 36.Qh3 Kg7 37.Rc7 Qf7 38.Qg3 Kf8 39.Qd6 Kg7 40.Qe5 Kg6 41.Qg3 Kf6 42.Qf4 Ke6 43.Rc6 Kd5 44.Qc4 Ke5 45.Qd4 Kf5 46.Qf4) 33...Qd5 (33...Qc4 34.Rd1 Qc7 35.h3+-) 34.Qd5 ed5 35.Rd1 Kg6 36.Rd5 Kf6 37.e4 Ke6 38.f4 Kf6 39.g4 Ke6 40.h4 Kf6 41.Kf2 Ke6 42.Ke3 Kf6 43.Kd4 White prepares e5 43...Ke6 44.Kc5 Kf6 Plans Rf5+ 45.Rd6 (45.Rf5 Ke7 46.g5 Kd7 47.g6 Ke7 48.g7 Kd7 49.g8Q Ke7 50.Qg7 Ke8 51.Rf8) 45...Ke7 46.Kc6 Kf7 47.e5 Ke7 (47...Kf8 48.Rd7 Ke8 49.e6 Kf8 50.Rf7 Kg8 51.h5 Kh8 52.e7 Kg8 53.e8Q) 48.f5 White plans e6 48...Kf7 49.g5 White prepares the advance f6 (49.Rd7 Kf8 50.e6 Kg8 51.f6 Kh8 52.e7 Kh7 53.e8Q Kh6 54.g5) 49...Ke7 (49...Kg7 50.Rd7 Kg8 51.g6 Kf8 52.Rf7 Kg8 53.f6 Kh8 54.Rf8) 50.h5 (50.e6 Kf8 51.f6 Ke8 52.h5 Kf8 53.Rd8) 50...Kf7 51.Rd7 Ke8 (51...Kf8 52.f6 Ke8 53.e6 Kf8 54.Rd8) 52.e6 (52.h6 Kf8 53.h7 Ke8 54.h8Q) 52...Kf8 53.f6 Kg8 (53...Ke8 54.g6 Kf8 55.Rd8) 54.g6 Kf8 55.Rd8 1-0. ClayPigeons (2105) - Paule04 (2020), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.e3 e5

9.d4 ed4 10.Qd4 Nf6 11.Nf3 Nbd7 (11...dc5 12.bc5 Nbd7 13.Be2-/+) 12.Be2 (12.Qf4!?=) 12...dc5-/+ 13.bc5 Bc5 14.Qb2 0-0 15.0-0 b5 16.Nbd2 Bd6 17.Ne4 Be7 18.Neg5 (18.Rd1 Re8+=) 18...b4 (18...Bb7 19.Nd4 g6 20.Rd1-/+) 19.Bc4-+ c5?? (better is 19...h6 20.Ne6 fe6 21.Be6 Kh8+=) 20.Nf7 (20.Qa2 Bb7 21.Bf7 Kh8+-) 20...Rf7?? (better is 20...Nb6 21.Nh6 Kh8 22.Nf7 Kg8 23.Nh6 Kh8 24.Nf7 Kg8=) 21.Bf7?? (better is 21.Ng5+-) 21...Kf7-+ 22.h3? (better is 22.Qa2 Ke8 23.Ng5-+) 22...Bb7 23.Ng5 Kg8 24.Ne6 (24.e4-+) 24...Qc6 25.Nf4 Bd6 (better is 25...g5 26.Qa2 c4-+) 26.f3 c4 27.Ne6 (27.Rd1-+) 27...c3 28.Qb3 Qd5 29.Qd5 Bd5 30.Nd4 Bc4 31.Rc1 Bc5 (better is 31...Nd5!? 32.Nf5 Bc5 33.Kh2-+) 32.Bc3 bc3 33.Rc3 Bd4 (better is 33...Ne5!? 34.Nc6 Be3 35.Re3 Nc6 36.Re1-+) 34.ed4 Bd5 35.Rc8 Kf7 36.Rc7 Ke6 37.Kf2 Kd6 38.Ra7 g5 39.g3 h5 40.Ra6 Ke7 41.Ra5 Be6 42.Rg5 Bh3 43.Ke3 Be6 44.Rg7 Kd6 45.Rg6 Nd5 46.Kf2 N7f6 47.g4?! (47.Rg5-+) 47...hg4 48.fg4 Ng4 (48...Bg4?! 49.Rg4 Ng4 50.Kf3-+) 49.Kg3 Ngf6 50.Kh4 Ne4 (better is 50...Kd7 51.Kg5 Ne4 52.Kh6-+) 51.Rg1?? (51.Re6 Ke6 52.Kg4 Kd6-+) 51...Ne3 (51...Ne7 52.Ra1-+) 52.Ra1?? (better is 52.Rg6 Kd5 53.Re6 Ke6 54.d5 Kd6 55.Kh5-/+) 52...Nf5 53.Kg4 Nd4 54.Kf4 Kd5 55.Ra5 Nc5 56.Ra8 1-0. avinoam - wiezewmata (1640), kurnik, 2014.

9.d4 e4 10.Ne2 Nf6 11.Ng3 d5 12.Qb3 b5 13.Nc3 Be7 14.Be2 0-0 15.0-0 g6 16.f4 h5 17.h3 h4 18.Nh1 Nh5 19.Bh5+= gh5 20.Qd1 Kg7 21.Qh5 Rh8 22.Qe5 Qe5= 23.fe5 Na6 24.Rb1 Bd7 25.Ne2 Bf5 26.Kf2 Ra8 27.Bc3 Nc7 28.Ra1 Ra4 29.Nc1 Na6 30.Ra4 ba4=+ 31.Ke2 Nc7 32.Nf2 Bc8 33.Ng4 Bg4–/+ 34.hg4 Kg6 35.Be1 Bd8 36.Kd2 Kg5 37.Ne2 Kg4 38.Nc3 a3 39.Kc2 Bg5 40.Bf2 h3 41.gh3 Kf3 42.Nd1 a2 43.Kb2 Ke2 44.Ka2 Kd1 45.h4 Bh6 46.Kb3 Ke2 47.Bg3 Ke3 0–1. Khrustalev,Alexandr (1930) – Zhuravlev,A1 (2205), Open, Dubna RUS, 2007.

9.Nf3 Na6 =.

9.Nf3 Nd7 10.d4 e4 11.Nfd2 d5 12.Nc3 White prepares b5 12...Be7 (12...b6 13.Be2=) 13.b5+= Nh6 14.Qa4 0-0 15.Qa7 Qb8 (15...Nf6 16.Nb3=) 16.b6 f5 17.Ne2 g5 18.g3 Ng4 19.Bc3 Ngf6 20.h4 h6 21.hg5 hg5 22.Bh3 Nh7 23.Kd1 Kg7 24.g4 f4 25.ef4 gf4 26.g5 (26.f3!?+=) 26...Ng5= 27.Bg4 e3 (27...Bf6 28.Nb3=) 28.f3 (28.fe3 fe3 29.Nf1 Ne4+=) 28...ed2 29.Bd2 Bd6 (better 29...Qa7!? 30.ba7 Nc5+=) 30.cd6+/- Qd6 31.Rg1 Kh6 32.Qa5 Rf7 33.Bc1 Kg6 34.Qe1 (34.Qe1 Rh7 35.Bd7 Qd7 36.Nf4 Kf7 37.Rg5+-) 1-0. marekt – tarby, ChessWorld.net, 2022.

9.Qc2 Nf6

10.Nf3 Na6 11.Ba6 ba6 12.d4 =+.

10.Nf3 Nd5 11.b5 =+.

10.Nf3 Nbd7

11.d4 ed4 12.ed4 Nd5 =.

11.d4 ed4 12.ed4 Be7 =.

11.cd6 Bd6=+

12.Qb3 0-0 13.Nc3 –/+.

12.Qb3 e4 13.Ng5 Ne5 14.Be5 Be5 15.d4 –/+.

12.b5 c5 =+.

12.b5 e4 13.Ng5 cb5 (< 13...Bh2 14.bc6 bc6 15.Bf6 gf6 16.Ne4+/–) 14.Qc7 Bc7 15.Bb5 h6 16.Bf6 hg5 17.Bg7 Rh2 18.Rh2 Bh2 +/–.

12.Qb3 b5

13.Nc3 Nb8 =+.

13.d3 0-0 14.Be2 Nd5 15.Bc3 Nb8 –/+.

13.d3 0-0 14.e4 Nb6 15.Bc3 –/+.

13.d3 0-0 14.e4 Ng4 15.d4=+ Qa7 (15...ed4 16.Bd4 Re8 17.Nbd2=+) 16.Bc3 ed4 17.Bd4 Qa4 18.Qa4 ba4 19.Bc3 (19.b5!? Bb7 20.h3–/+) 19...Re8 20.Nfd2 Ngf6 (20...Ndf6 21.f3 Ne3 22.Be2 Ng2 23.Kf2–/+) 21.f3 Nd5 22.Nc4 (22.b5 a3 23.bc6 Nb8–/+) 22...Bf8 23.Nb2? (better is 23.Kd1 Nb4 24.Be2–+) 23...a3! (23...Bb4?! 24.Bb4 Nb4 25.Na4=; 23...Nc3?! 24.Nc3 a3 25.Nd3–+) 24.Na3 Nc3 25.Nd3 (25.Nc2 Nd5 26.b5 cb5 27.Bb5 f5–+) 25...Nd5 26.Nc2 Ba6 (26...f5 27.Nf2–+) 27.Kd2 Bd3 28.ed5 Bf1 29.dc6 (29.Rf1 cd5 30.Rb1 Bd6–+) 29...Bg2 30.cd7 Rd8 31.Rg1 Bf3 32.Ke3 Bc6 33.Nd4 (33.Rg4 Rd7 34.Rc4 Ba4–+) 33...Bd7 34.Rb1 Rb8 35.b5 Bc5 36.Kd3 Bd4 37.Kd4 Rb5 38.Ra1 g5 39.Ke4 (39.Ra2 Be6 40.Re2 Rd5 41.Kc3 Rd6–+) 39...Kg7 40.Rg1 (40.Ra2 Be6 41.Re2 f5 42.Kd4 Rd5 43.Ke3 Re5 44.Kd2 Re2 45.Ke2 Kg6–+) 40...f5 41.Kf3 (41.Kd3 f4–+) 41...Kf6 (42.Re1 g4 43.Kf2 f4–+; 41...Rb3 42.Ke2 Rb2 43.Ke3–+) 0–1. Pagalis,G – Gripeos,K, Nikea, 1996.

13.d4 e4 14.Nfd2 Nb6 =+ (14...Bh2?! 15.Nc3=).

8.e4 e5

9.d4 ed4–/+ 10.Bd4 dc5 11.bc5 Nd7 'Black threatens to win material: Nd7xc5' 12.Qc2 Nc5 (12...Qa5 13.Nd2 (13.Bc3 Qc5 14.Nd2 b5 15.Nb3=+ –0.41) 13...Ngf6 14.e5 Nd5 15.e6–/+ –0.84) 13.Nd2 (13.Bg7 Bg7 14.Qc5 Qe7 15.Qc2=+ –0.41) 13...Ne6 14.Bc3 Nf6 (14...b5 15.Ngf3=+ –0.59) 15.Bc4 (15.Ngf3 b5–/+; 15.Bf6=+ –0.34) 15...b5 16.Ba2 Be7 17.Ngf3 c5 18.0-0 h6 (18...c4 19.Bb1–/+) 19.Rc1 (19.Rb1!? has some apparent merit 19...Qb7 20.Bf6 gf6 21.Bd5=+) 19...0-0 20.Qb2 (20.Bf6 Bf6 21.Be6 Be6 (21...fe6?! 22.Qc5 Qc5 23.Rc5=+) 22.Qc5 Qc5 23.Rc5 b4–+) 20...Qb7 21.Bd5 (21.Rb1 b4 22.Qc2 Rd8–/+) 21...Nd5 '–+' 22.ed5 Qd5 23.Qb5 Nf4 24.Re1 Be6 25.Qc4 '??' 'but even a better move would not have saved the game' (better 25.g3 Qd3 26.Qd3 Nd3 27.Ra1–+) 25...Qc4 26.Nc4 Bc4 27.Re7 Ne2 28.Re2N Be2–+ 0–1. Joerger – Vreeken,Corry, NED–FRG Hengelo, 1968.

9.d4 Nd7 10.Qc2 (10.de5 dc5 11.bc5 Ne5 12.Nf3 Qa5 13.Bc3 Nf3 14.Qf3 Qc5 15.Qg3=+ –0.28; 10.Nf3 ed4 11.Bd4 dc5 12.bc5 Nc5 13.Nc3 Qa5 14.Ng5 f6 15.Qh5–/+ –0.97; 10.cd6 Bd6 11.b5 Ngf6 12.Nd2 ed4 13.Bd4 Bh2 14.Ngf3 Bf4 15.g3=+ –0.44; 10.Bc4 ed4 11.Bd4 dc5 12.bc5 Nc5 13.Qc2 Qe7 14.Nd2 b5 15.Ba2=+ –0.59) 10...ed4 11.Bd4 dc5 12.bc5 Qa5 13.Nd2 Ngf6 14.Bc3 (14.e5 Nd5 15.e6–/+ –0.84) 14...Qa7 15.Bd3=+ –0.44.

9.Nf3!?= A) 9...Nd7 10.cd6 (10.d4 ed4 11.Bd4 dc5 12.bc5 Nc5 13.Nc3 b5 14.Qc2 b4 15.Nb1–/+ –0.72) 10...Bd6 11.b5 Ngf6 12.Qc2 c5 13.Be2 0-0 14.0-0 Nb6 (14...Rd8 15.Na3= –0.19) 15.Nc3= –0.25; B) 9...Bg4 10.d4 (10.b5 Nf6 11.cd6 Bd6 12.h3 Bh5 13.Nc3 0-0 14.Be2 Rd8 15.0-0=+ –0.56) 10...ed4 11.Bd4 dc5 12.bc5 Nd7 13.Bc4 Nc5 14.h3 Be6 15.Be6=+ –0.41; C) 9...Nf6 10.Qc2 Nbd7 11.Bc4 b5 (11...Be7 12.d4 ed4 13.Nd4 Ne5 14.Be2 dc5 15.bc5=+ –0.44) 12.cb6 Nb6 13.Be2 Qa7 14.Bc3 Qa4 15.Qd3= –0.19; D) 9...b5 D1) 10.Be2 Nf6 11.Qc2 (11.Qb3 Bg4 12.0-0 Bf3 13.Qf3 dc5 14.bc5 Nbd7 15.d4=+ –0.59) 11...Na6 12.Bc3 Bg4 13.Na3 Bf3 14.cd6 Bd6 15.gf3–/+ –0.84; D2) 10.cd6 Bd6 11.Bc3 Na6 12.d4 Bg4 13.de5 Bb4 14.Bb4 Nb4 15.Nbd2=+ –0.28; D3) 10.Bc3 Nf6 D31) 11.Qc2 Na6 12.Be2 (12.Na3 Nd7 13.cd6 Bd6 14.Qb2 0-0 15.Be2= –0.22) 12...Bg4 13.Na3 Bf3 14.cd6 Bd6 15.gf3–/+ –0.84; D32) 11.cd6 Bd6 12.d4 Ne4 13.de5 Bf8 14.Qd4 Nc3 15.Nc3=+ –0.66.

8.Nf3 Na6

9.cd6 ed6 10.b5 cb5 11.e3 Bd7 12.Be2 Nf6 13.0-0 Be7 14.Qb3 Nc5 15.Qb2 0-0 16.Rc1 Qb6 17.Nc3 b4 18.Nd5 Qd8 19.Ne7 Qe7 20.Qb4 Bf5 21.Qf4 Bg6 22.Nh4 Nd3 23.Ng6 Nf4 24.Ne7 Kh8 25.ef4 Re8 26.Bf6 gf6 27.Rc8 1-0. ZibbitVideos (2245) - Berthe (2380), Rated Bullet game, lichess.org, 2015.

9.cd6 Qd6 10.b5 cb5 11.e4 Bd7 12.Be2 (12.Ne5 Nc7+=) 12...e6 (12...Nc5!? 13.Qc2 b4=) 13.0-0+= Ne7 14.d4 (14.Nc3 b4 15.Nb5 Qb6+=) 14...Ng6= 15.Re1 (15.d5 Nc5=) 15...Be7=+ 16.Nc3 Attacking the isolated pawn on b5 (16.d5 ed5 17.Qd5 Qd5 18.ed5 Nc7=) 16...Nc7 (16...b4 17.Nb1=+) 17.Qb1 The pressure on the isolated pawn grows (17.d5 ed5 18.Nd5 Nd5 19.ed5 0-0=+) 17...b4–/+ 18.e5 (18.Nd1 0-0–/+) 18...Qb6 19.Rc1 (19.Ne4 0-0–/+) 19...0-0 20.Ne4 Ra8 21.Nfd2 Bb5 22.Nc4 Bc4 (22...Qa6!? 23.Bf1–+) 23.Bc4–/+ Nf4 (23...Rd8 24.Qb3–/+) 24.g3=+ Nfd5 25.Bb3 Nb5 The backward pawn on d4 becomes a target 26.Qd3 g6 27.Bb2 Rd8 28.Nc5? (better 28.Bc4 Nbc3 29.Nc3 Nc3 30.Bc3 bc3 31.Qc3=+) 28...Ndc3–+ 29.Na4 (29.Bc3 Nc3 (29...bc3?! 30.Na4 Qa5 31.d5–+) 30.Qe3 Qb5–+) 29...Qd4 30.Qd4 (30.Qf3–+) 30...Nd4 (30...Rd4?! 31.Bc3 bc3 32.Nc3–/+) 31.Bc3 (31.Re1 Nb3 32.Nc3 bc3 33.Bc3–+) 31…Ne2 (31...Ne2 32.Kg2 Nc1 (32...Nc3?! 33.Nc3 bc3 34.Rc3=+; worse 32...bc3 33.Rc2 Rd2 34.Rd2 cd2 35.Bd1–+) 33.Bb4 Bb4–+) 0–1. Vouin,Denis (1705) – Bordais,Dominique (1875), 9th Rouen France, Open, 2016.

8.Nf3 b6

9.Qc2 Na6 10.cd6 Nb4 11.Qc4 (11.dc7? Nc2 12.Kd1 Na1-+) 11...Qd6 12.Be5=.

9.Qc2 Na6 10.cd6 ed6 11.b5 Nc5 (11...cb5 12.Qb2=) 12.bc6 (12.d4 Ne6 13.Qc6 Bd7 14.Qa8 Nd8+/-) 12...Qc6+= 13.d4 Qa4? (13...Qe4 14.Qd1 Nd7 15.Nc3+=) 14.Qa4 (better 14.Qc3+-) 14...Na4+= 15.e3 Nf6 16.Bb5 (16.Bd3 Bd7+=) 16...Bd7= 17.Bd7 Kd7 18.Nc3 (18.Ke2 Be7=) 18...Nc3 19.Bc3 Be7 (better 19...Ne4 20.Bd2 d5=) 20.Kd2?? (20.Ke2 Ne4 21.Bd2 Ra8=) 20...Ra8?? (better 20...Ne4 21.Ke2 Nc3 22.Kd3 Nd5-+) 21.Rb1 (21.Kd3 Ra3 22.Ra1 Ra1 23.Ba1 d5=+) 21...Kc6 (better 21...Ne4!? 22.Kc2 Ra2 23.Kd3 Nf2 24.Kc4 Ne4-/+) 22.Rb2 Ra3 23.Bb4 Ra4 24.Kd3 Nd5 25.Be1 Ra3 26.Ke2 b5 (26...f5 27.Bd2=) 27.g3 (27.g4 h6=) 27...Bd8 (27...f5!?=+) 28.e4+= Nb6? (28...Nc3 29.Bc3 Rc3 30.h4+=) 29.Bb4 (better 29.d5!? Kc7 30.Rb5 Ra2 31.Kf1+/-) 29...Ra4+= 30.d5 Kd7 31.Nd2 (31.Bd2 Re4 32.Kd3 Ra4 33.Rb5 Ra3 34.Ke2 Ra2=) 31...Bf6= 32.Rb1 Ra2 33.Ke3 Nc4 (33...Bb2!?=) 34.Nc4+= bc4 35.Rc1 Bg5 (35...Bd8!? 36.Rc4 Bb6 37.Kd3 Rf2+=) 36.f4+/- Be7 (36...Bd8 37.Rc4 Rh2 38.Rc6+/-) 37.Rc4 (37.h3 g5+/-) 37...Rh2 38.Bc3 (38.Ba5 h5+/-) 38...g6 (38...Rc2 39.Kd3 Rg2 40.Be1+/-) 39.Ra4 Rh3 40.Ra7 Ke8 41.Kf3 h5?? (better 41...Rh1+/-) 42.Ra8+- Kd7 43.Ba5 (better 43.Kg2 Rg3 44.Kg3+-) 43...h4+= 44.Be1 hg3 (44...Rh1 45.Bf2 h3 46.Rh8+=) 45.Bg3 (45.Ra7 Ke8+=) 45...Bh4+= 46.Ra7 Ke8 47.Kg4 Rg3 48.Kh4 Rg2 49.Ra6 Ke7 50.Kh3 (50.e5 de5 51.fe5 Re2 52.Ra7 Ke8 53.Ra8 Kd7 54.Ra7 Ke8 55.Ra8 Kd7 56.Ra7 Ke8=) 50...Rg1 51.Ra7 Ke8 52.e5 (52.Ra8 Ke7+=) 52...Rd1 (52...de5 53.fe5 Re1 54.Ra8 Kd7 55.Ra7 Ke8 56.Ra8 Kd7 57.Ra7 Ke8=) 53.Ra5+= Kd7 (53...Rd4 54.Kg3= (worse 54.ed6 Rf4 55.Ra7 Rf5=+)) 54.Kg4 Rd4 (54...Kc7!? 55.Ra7 Kb6 56.Rf7 de5 57.fe5 Rd5+/-) 55.Kg5+- de5 56.fe5 Ke7 (56...Re4 57.Kf6 Rf4 58.Kg7+-) 57.Ra7 Kf8 (57...Ke8 58.d6 Re4 59.Ra5+/-) 58.d6+- Kg7 59.d7 (59.Re7 Kf8 60.Rb7 Rd1+-) 59...Kf8? (better 59...Rd5 60.Kf4 Kf8+=) 60.e6?? (better 60.d8Q Rd8 61.Kf6+-) 60...fe6?? (better 60...Rd5 61.Kf4 fe6 62.Ra8 Ke7-/+) 61.Kf6+- (61.Kg6?! Ke7 62.Kg5 Rd7 63.Rd7 Kd7=) 61...Rf4 62.Ke6 Re4 (62...Rd4+-) 63.Kd6 (better 63.Kf6 Rf4 64.Ke5+- (64.Kg6?! Ke7=)) 63...Rd4 64.Ke6 Re4 65.Kf6 Rf4 66.Ke5 (66.Kg6?! Ke7=) 66...Rf5 67.Ke6 Rd5 68.Ra8 Kg7 69.d8R (69.Kd5 g5 70.d8Q Kg6 71.Qe8 Kf5 72.Qe4 Kf6 73.Rg8 g4 74.Qe6) 69...Rd8 (69...Rb5 70.Rdb8 Rc5 71.Rg8 Kh6 72.Raf8+-) 70.Rd8 (70.Rd8 g5 71.Kf5 g4 72.Rd7 Kh6 73.Rd4 g3 74.Rg4 Kh5 75.Rg8 Kh6 76.Rg3 Kh7 77.Kf6 Kh8 78.Kf7 Kh7 79.Rh3) 1-0. carlos78 (2145) - pacal56 (2090), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.Qc2 Na6 10.e3? Nb4-/+ 11.Qa4 bc5 12.Bc3 (12.d4 Qb6-/+) 12...Nd5 13.Bc4 Ngf6 14.0-0 e6 (14...Nb6 15.Qa5-+) 15.Ba1 (15.Ba5 Qb7-+) 15...Be7 16.Qc2 0-0 17.Ng5 (17.d3 e5-+) 17...h6 (17...Nb4!? 18.Qd1-+) 18.Bd5 hg5 19.Bc4 d5 20.Be2 c4 21.d3 cd3 22.Qd3 c5 23.Bd1 (23.Nd2 Bd6 24.h3 Bb7-+) 23...c4 24.Qc2 Bd7 25.Be2 Ra8 26.Bd4 Qa5 (26...e5 27.Bb2-+) 27.f4 (27.Nc3-+) 27...gf4 28.Rf4 Qa2 (28...Bd6 29.Rf1-+) 29.Qa2 (29.Qd1 Bd6 30.Rf1 e5-+) 29...Ra2 30.Bf1 (30.Nc3 Rd2 31.Rf2-+) 30...Bd6 31.Rf3 (31.Nc3 Rc2-+ (worse 31...Bf4 32.Na2 e5 33.Ba7-+)) 31...e5 32.Nc3 Ra1 (32...Rc2 33.Rf6 gf6 34.Nd5 ed4 35.ed4-+) 33.Bb6 (33.Nd5 ed4 (33...Nd5?! 34.Ba1 Bb5 35.h3=+) 34.Nf6 gf6 35.ed4 Rd1-+) 33...Bg4 (33...Bc6 34.Rf2-+) 34.Rg3 (34.Rf2 Bb4 35.Rf6 Bc3-+ (worse 35...gf6 36.Nd5 Be2 37.Kf2-+)) 34...e4 35.Rg4 (35.Kf2 Bg3 36.hg3 Bd1-+) 35...Ng4 36.Nd5 (36.g3 Rc1 37.Nd5-+) 36...Bh2 37.Kh1 Rf1 0-1. carlos78 (2225) - pacal56 (2195), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.d4 Na6 (9...bc5 10.bc5 dc5 11.e4=+) 10.e3 (10.b5 Nb4 11.cd6 ed6+=) 10...bc5 (10...Nb4 11.cb6 Qb6 12.Be2=+) 11.Ba6 (11.bc5 dc5 12.Bc4 cd4 13.Bd4 f6=) 11...Ba6=+ 12.dc5 dc5 13.Qa4? (13.bc5 Qa5 14.Nc3 Qc5=+) 13...Bb5 (better 13...Qb7-/+) 14.Qa8= Qd8 15.Qd8 Kd8 16.bc5 Nf6 (16...f6 17.Nd4=) 17.Nd4 (17.Nc3 Ba6+=) 17...e6 18.Nb5 cb5 19.Bf6 gf6 20.Nc3 b4 21.Ne4 f5 22.Nd2 (22.Ng5!? Ke7 23.c6-/+) 22...Bc5-/+ 23.Nb3 Bb6 (23...Bd6 24.Ke2-/+) 24.Ke2 Kc7 (24...Kd7 25.Rc1 Rc8 26.Rc8 Kc8 27.Kd3-/+) 25.Kd3 (25.Rc1 Kd7 26.Rc4 Ra8=) 25...Rb8 (25...Kc6 26.Kc4 Rg8 27.g3 Rg4 28.Nd4 Bd4 29.f3 Bc3 30.fg4 fg4 31.e4-/+) 26.Kc4 (26.Rc1 Kd6=+) 26...Kd7 (26...f4 27.ef4 Bf2 28.Rf1=+) 27.Rd1 Ke7 28.Ra1 (28.Rd2 Ke8-/+) 28...f4! 29.ef4 Bf2 30.Ra4 Be1 31.Ra7 Kf6 32.g4 (32.Kd3 Bf2 33.Rc7 h5-+) 32...Rc8-+ 33.Kd4?? (better 33.Kb5-+) 33...Bf2 34.Ke4 Ba7 35.g5 Ke7 36.Na5 (36.Nd2 Rc3 37.f5 ef5 38.Kf5 Rd3-+) 36...Bb6 37.Nb3 Rc3 (37...Rc3 38.f5 Rb3 39.f6 Kd7-+) 0-1. carlos78 (2275) - pacal56 (2170), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.cd6 ed6 (9...Qd6? 10.Be5 Qb4 11.Bb8+-) 10.e3 Nd7 11.Be2 (11.b5 c5=) 11...Ngf6 (11...d5 12.0-0=) 12.0-0 Be7 13.Qc2 0-0 14.Rc1 Bb7 15.Nc3 c5 16.bc5 bc5 17.Nb5 Qb6 18.Rb1 Be4 (18...Rb8 19.Nbd4 Qc7 20.Nf5+=) 19.d3+= Bd5 20.Nbd4 Qa7 21.Nf5 Re8 22.Ne7 Re7 23.h3 h6 24.Qb2 Re8 25.Nd2 (25.Qd2 Qa2 26.Qa2 Ba2=) 25...Rb8 26.Qc1 Rb1 27.Qb1 Ne5 28.Be5 (28.Bc3 Qb7+=) 28...de5 29.Qb2 e4 (29...Qa2 30.Qa2 Ba2 31.Bf3=) 30.d4 (30.de4 Be4 31.Ne4 Ne4=) 30...cd4 31.ed4 Qa4 32.Qb8 Kh7 33.Qe5 Qc2 34.Qf4 Qc1 35.Nf1?? (35.Kh2 Qc3 36.Qe3 Qc7 37.g3 Kg8=) 35...Qc3 (better 35...Qf4 36.Ne3 Qd6-+) 36.Qf5 Kg8 37.Qe5 Qc2 (37...Qe1 38.Bb5=) 38.Bg4 (38.Ne3 Qe2 39.Nd5 Nd5 40.Qd5 g6+=) 38...Qc1 39.Bf5?? (better 39.Qb8 Kh7 40.Qc8 Qc8 41.Bc8=) 39...Qc6?? (better 39...Kh8-+) 40.Ne3+/- g6 41.Nd5 Nd5 (41...Qd5 42.Qd5 Nd5 43.Be4+/-) 42.Be4+- Qc1 43.Kh2 Nf4 44.d5 (better 44.Qb8 Kh7 45.Qe8+-) 44...Qd2?? (better 44...Ne2 45.Qb8 Kh7=) 45.Bf3 (45.d6 Ne6+-) 45...g5 46.Qe3 (46.d6 Ne6+-) 46...Qb4 47.g3 Ng6 48.Qe8 (48.Bh5 Kg7+-) 48...Kg7 49.Qe4 (49.Kg2 Qd4 50.Qe2 Ne5+/-) 49...Qd6 (49...Qe4!? 50.Be4 Kf6+=) 50.Qd4 Ne5 51.Be4 f6 52.Kg2 Qd7 53.d6 (better 53.Qc5+-) 53...Kf7?? (better 53...Nf7+=) 54.Qd5 (better 54.f4!? Ng6+-) 54...Kf8 55.f4 (better 55.Qa8!? Qe8 56.Qa3+-) 55...Nf7+/- 56.fg5 (56.Qa8 Kg7+=) 56...hg5 57.Bg6 (57.h4 gh4 58.gh4 Qg4 59.Kf1 Qf4 60.Ke2 Nd6=) 57...Nd6= 58.Qc5 Kg7 59.Bd3 Qe6 60.Qc7 Kf8 61.Qd8 Ne8 (61...Kf7 62.Qa5=) 62.Bb5 Qe4 63.Kf2?? (better 63.Kg1=) 63...Qf5-+ 64.Ke3 Qb5 65.h4 (65.Qd4 Kf7-+) 65...Qb3 (65...Qe5 66.Kf3 Qf5 67.Ke3-+) 66.Kf2 (66.Qd3 Qd3 67.Kd3 gh4 68.gh4 Kf7-+) 66...Qe6 (66...Qc2 67.Ke3 Qc3 68.Kf2 Qc5 69.Kg2 Qc2 70.Kg1 gh4 71.gh4-+) 67.h5 (67.Qa8 Kg7-+) 67...Qf5 68.Kg2 Kf7 (68...g4 69.Qd4 Qh5 70.Qb4 Kg7 71.Kg1-+) 69.h6 (69.Qd2-+) 69...Qe4 70.Kh2 Qh7 (better 70...Kg6-+) 71.Qd7-/+ Kg6 72.Qe8 Kh6 73.Qe6 (73.g4 Kg7 74.Kg1 Qb1 75.Kf2 Qc2 76.Kg3 Qc7 77.Kh3 Qe5 78.Qd7 Kf8-/+) 73...Qg6 (better 73...Kg6 74.Kg2 Qf7 75.Qe4 f5-/+) 74.Qg8?? (better 74.g4-/+) 74...Qg8-+ 75.g4 Qg6 (75...Qa2 76.Kh3 Qc2 77.Kg3 Qe2 78.Kh3 f5 79.gf5 g4 80.Kg3 Qf3 81.Kh2 Qf2 82.Kh1 g3 83.f6 Qf1) 76.Kh3 Qe4 77.Kh2 (77.Kg3 Qe3 78.Kg2 f5 79.gf5 g4 80.Kf1 g3 81.Kg2 Qf2 82.Kh3 Kg5 83.f6 Qh2) 77...Qg4 78.Kh1 Qf4 (78...Qf4 79.Kg2 g4 80.Kg1 g3 81.Kg2 Qf2 82.Kh3 f5 83.Kh4 Qh2; 78...f5 79.Kh2 f4 80.Kh1 f3 81.Kh2 Qg2) 0-1. carlos78 (2265) - pacal56 (2175), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Nf3 Nd7

9.d4 b6 10.cd6 ed6 11.e3 d5 12.b5 Bb7 13.Be2 Bd6 14.0-0 Ne7 15.Nbd2 0-0 16.Qb3 Nf6 17.Bb2 c5 (17...Ra8!?=) 18.dc5+– bc5 19.Qc2 (19.Bf6!? gf6 20.b6+–) 19...Ne4= 20.Ne4 (20.Rb1!?=) 20...de4=+ 21.Nd2 Bh2 22.Kh1 Be5 23.Be5 Qe5 24.g3 (24.Rc1 Rc8=+) 24...h5 (24...Rc8 25.Rb1–/+) 25.Kg2 h4 26.Rh1 hg3 27.fg3 (better 27.Nc4!? Qe6 28.fg3–/+) 27...Nf5–+ Threatening mate... how? 28.Nf1 Qg3! 29.Ng3 A deflection. Threatening mate... how? 29...Ne3 A double attack 30.Kf2 Nc2 31.Rc1 e3 32.Kf1 (32.Kg1 Nd4 33.Rc5 Ne2 34.Ne2 f5–+) 32...Ra8 33.Rc2 (33.Nf5 Ra4 34.Rc2 Rf4 35.Ke1 Rf5–+) 33...Ra1 34.Bd1 Rd1 35.Ke2 Rg1 36.Nf5 (36.Ke3 Rg3 37.Kf4 Rb3 38.Rc5 f6–+) 36...Rg2 37.Kd3 Rc2 38.Kc2 Be4 39.Kd1 Bf5 40.Ke2 Bc8 41.Ke3 Bb7 42.Kd3 f5 43.Kc4 g5 (43...f4 44.Kc5 f3 45.Kb6–+) 44.Kc5 g4 45.Kb6 Be4 46.Kc5 g3 47.Kd4 g2 48.b6 g1Q 49.Ke5 (49.Kc4 Qb6 50.Kc3 Qc5 51.Kd2 f4 52.Ke2 Qc2 53.Ke1 f3 54.Kf1 Qe2 55.Kg1 Qg2) 49...Qb6–+ 50.Kf4 Bd3 (50...Qc5 51.Kg3 Qe3 52.Kh4 Qg1 53.Kh5 Bf3 54.Kh4 Qg4) 51.Ke5 (51.Kf3 Qe6 52.Kf4 Qe4 53.Kg3 Qg4 54.Kf2 f4 55.Ke1 Qe2) 51...Qb5 (51...Qc5 52.Kf4 Qd4 53.Kf3 Qe4 54.Kf2 Qf4 55.Ke1 Qe3 56.Kd1 Qe2 57.Kc1 Qc2) 52.Kf4 (52.Ke6 Qc5 53.Kd7 Kf7 54.Kd8 Qd6 55.Kc8 Ba6) 52...Qc4 53.Kf3 (53.Ke5 f4 54.Kd6 f3 55.Ke5 Qc5 56.Kf4 f2 57.Kg3 Qe3 58.Kg4 f1Q 59.Kh5 Qfh3) 53...Qe4 54.Kg3 (54.Kf2 Qf4 55.Ke1 Qe3 56.Kd1 Qe2 57.Kc1 Qc2) 54...f4 (54...Qg4 55.Kh2 Bf1 56.Kh1 Qg2) 55.Kf2 Qe3 56.Kg2 f3 (56...Qg3 57.Kh1 Be4) 57.Kg3 f2 58.Kg4 f1Q 59.Kh5 Qfg1 (59...Qfh3) 60.Kh4 Qef2 (60...Qgg5) 61.Kh3 (61.Kh5 Qg6) 61…Qfh2 (61...Qgg3) 0–1. BeepBeepImAJeep (2605) – Berthe (2395), lichess.org, 2015.

9.d4 e5 10.e3 b6 11.cd6 Bd6 12.b5 Bb4 (12...Ne7 13.Ne5 Ne5 14.de5 Be5 15.Be5 Qe5 16.bc6 Nc6 17.Bd3=) 13.Nbd2+= c5 (13...e4!? 14.Ng5 Ngf6+=) 14.de5+– Ne7 15.Bc4 0-0 16.e6 White launches an attack 16...fe6 17.Be6 Kh8 18.0-0 Nf6 19.Bc8 Nc8 20.Nc4 Ng4 21.Nce5 Ne5 22.Be5 Qf7 23.Qd3 Ne7 24.Qd6 Nf5? (better 24...Nc8!? 25.Qc6 Qe7+–) 25.Qb6 c4 (25...Qd5 26.Qc6 Qd3 27.e4+–) 26.Rc1 (better 26.e4 Ne7 27.Rb1+–) 26...h6? (26...Ba3 27.Ra1 Nh4 28.Ra3 Nf3 29.gf3 Qf3 30.Bg7 Kg7 31.Ra7 Kh8 32.Qd4 Rf6 33.e4+– (33.Qc4?? Rg6 34.Qg4 Rg4 35.Kf1 Qd1)) 27.Qc6 (better 27.e4!? Ne7 28.Rc4 Ba5 29.Qh6 Kg8+–) 27...Qh5 28.Qc4 Be7 (28...Bd6+–) 29.b6 Nh4 30.Qh4 (30.Nh4 Bh4 31.Bf4 Bf2 32.Kf2 Qh2 33.b7 Qh4 34.g3 Qh2 35.Kf3 Qh5 36.Kg2+–) 30...Bh4= 31.b7 Bf2 32.Kf2 (better 32.Kf1!? Qf5 33.Rc5=) 32...Qe5=+ 33.Rc8 The mate threat is Rxf8 33...Qb2 34.Kg3 Kg8 35.b8Q Threatening mate: Rxf8 35...Qb8 36.Rb8 Rb8 37.Nd4 Ra8 38.Kf3 Ra3 39.h4 g5 (better 39...Kf7!?=+) 40.hg5+= hg5 41.Ne6 Ra2?? (better 41...Ra5 42.Kg4 Re5 43.Ng5 Re3=) 42.Ng5+– Kg7 43.Ne4 Kg6 44.Ng3 Ra3 45.Ne2 Ra4 46.Nf4 Kf5 47.Nd3 Ra3 48.Nc5 (48.Nc5 Ke5 49.g4+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2610) – Berthe (2395), lichess.org, 2015.

9.d4 e5 10.e3 Ngf6 11.Be2 g6 (11...ed4 12.ed4 Be7 13.0-0=) 12.0-0 ed4 13.ed4 Bg7 14.Re1 (14.Qd2 0-0+=) 14...0-0= 15.Nbd2 b6 16.cd6 Qd6 17.b5 Bb7 18.Nc4 Qc7 19.Bb2 Nd5 20.Nce5 c5 21.Nd7 Qd7 22.dc5 (better 22.Ne5!? Qc7 23.dc5 Be5 24.Be5 Qe5 25.Bf3+=) 22...Bb2=+ 23.c6 Bc6 24.bc6 Qc6 25.Qb3 Bg7 26.Bb5 (26.Bc4 Nf4=+) 26...Qc5–/+ 27.h3 Nc3 28.Bc4 b5 29.Bd3 Qd6 (better 29...Ra8 30.Bb1 Qc4–+) 30.Bb5= Rb8 31.Ng5?? (better 31.Re8 Re8 32.Be8=) 31...Qf6 (31...Nb5 32.Qf7 Kh8 33.Re8 Re8 34.Qe8 Qf8 35.Qb5+–) 32.Ne4 (32.Re8 Re8 33.Be8 Qg5 34.Qf7 Kh8 35.Bd7–+) 32...Ne4 (better 32...Qe7–+) 33.Re4=+ Qb6 (better 33...Qg5 34.Re8 Re8 35.Be8 Qc1 36.Kh2 Qf4 37.Qg3 Qd4=+) 34.Rf4?? (better 34.Re7 Qf6 35.Re4=) 34...Qb5 35.Qf7 Kh8 36.g3 Qb1 (36...Qc6 37.Qa2–+) 37.Kg2 Qb7 38.Rf3 (38.Qb7 Rb7 39.Re4 Kg8–+) 38...Qf7 (38...Qc6!? 39.Qf4 Rf8 40.Qe3–+) 39.Rf7 Rf8 40.Rb7 Kg8 41.f4 h6 42.Kf3 g5 43.Rb6 gf4 44.g4 (44.gf4 Kf7–+) 44...Be5 45.Rb5 (45.Rh6 Rd8 46.Ke4–+) 45...Bg7 (45...Re8 46.h4–+) 46.h4?? (46.Rb6 Kh7 47.Rb7–+) 46...Re8 (better 46...Bd4–+) 47.Kf4 Rf8 48.Rf5 White plans g5 48...Re8?? (better 48...Bc3–+) 49.g5 Rf8 50.gh6 Bh6 51.Kg4 Rf5 52.Kf5 Kh7 53.Kg4 Bg7 54.h5 Bh6 55.Kh4 Bg7 56.Kg4 Bh6 57.Kf5 Bg7 58.Kg4 Bh6 ½–½. BeepBeepImAJeep (2630) – Berthe (2370), lichess.org, 2015.

9.cd6 ed6 10.e3 d5 11.Qa4 Ngf6 12.Be2 Bd6 13.Nc3 0-0 14.0-0 Nb6 15.Qb3 Be6 16.Qb1 Qe7 17.b5 Nbd7 18.Nd4 c5 19.Nf5 Bf5 20.Qf5 Qe6 21.Bd3 c4 22.Bc2 Nc5 23.Qg5 h6 24.Qh4 Nfe4 25.Ne4 de4 26.Bd4 Nd3 27.Ra1 Be7 28.Qh5 Bf6 29.Bd3 ed3 30.Qc5 b6 31.Qc6 Bd4 32.Qe6 (better is 32.ed4!? Rd8 33.d5+=) 32...fe6–/+ 33.ed4 Rd8 34.f3 Rd4 35.Kf2 e5 (better is 35...Rd5!? 36.Ra8 Kf7–/+) 36.Ra8+= Kf7 37.Rc8 Rd5 38.Rc4 Rb5 39.Ke3 Rd5 40.Rc6 Rb5 41.Kd3 Ke7 42.Ke4 Kd7 43.Rg6 Rb2 44.Rg7 Kd6 45.Rg6 Kc5 46.Ke5 Rd2 47.Rg8 (better is 47.h4!?+–) 47...Re2+= 48.Kf5 b5 49.h4 b4 50.Rc8 Kd4 51.g4 Re5 52.Kf4 Rb5 53.Rd8 Kc3 54.g5 hg5 55.hg5 ½–½. Briscoe,Christopher (2265) – Oorebeek,Erwin (2175), Ghent Taminco op BEL, 2009.

9.cd6 ed6 10.e3 d5 11.b5 c5 12.Nc3 Ngf6 13.Qb3 (13.Qc2 Bd6=) 13...Nb6 Black prepares the advance c4 (13...c4 14.Qb1=+) 14.Na4 (14.Ne2 Bd6=) 14...c4=+ 15.Qa2 Ne4 (15...Bd6 16.Nb6 Qb6 17.Qa4=) 16.Nb6 (16.Be5!? Qd8 17.Nc3=) 16...Qb6=+ 17.Qa8 Nd6 (17...Kd8 18.Ne5 Nd6 19.Bc3 Qb5 20.Be2=+) 18.Nd4 Be7 (18...Qd8=) 19.Be2 (better 19.Nf5! Kd8 20.Bg7+=) 19...0-0-/+ 20.Qa2 Bd7 (20...Nb5 21.0-0-/+) 21.0-0=+ Qc5 (21...Rc8 22.Rb1=+) 22.Bf3 (22.Rb1 Bf6=) 22...Nb5 (22...Re8 23.Rb1=+) 23.Nb5 Bb5 (23...Qb5 24.Rb1 Qc6 25.Qb2=) 24.Bd4= Qc6 25.Qb2? (25.Rb1 Ba4 26.Qb2 Bb3=) 25...Bf6?? (better 25...c3 26.Bc3 Bf1 27.Kf1 g6-/+) 26.Bf6+= gf6 27.Rb1 Ba6 28.Qd4 Rd8 (28...Qd6 29.Bd5 Rd8 30.Qg4 Kh8 31.Bc4 (worse 31.Bb7 c3 32.Ba6 c2=+) 31...Qd2 32.Bf7+=) 29.e4 (better 29.Rb6!? Qc7 30.Rf6+-) 29...b5 30.ed5 Qd7 (30...Qd6!?+=) 31.Qf6+/- Re8?? (31...Qd6!? 32.Qd4 h6+/-) 32.h3 (better 32.Qa6 Kg7 33.g3+- (33.Qb5?? Qb5 34.Rd1 Qb3-+)) 32...Bc8 (better 32...Bb7+-) 33.Bg4?? (better 33.Qb6+-) 33...Qd5+= 34.Bc8 Rc8 35.Re1 Qc6 (worse 35...Qd2 36.Re4 Qd1 37.Kh2+-) 36.Qg5 Qg6 (36...Kh8!? 37.Qe7 Rg8+=) 37.Qb5+/- h5? (better 37...Qf6+/-) 38.Re5+- f6 39.Qd5 (better 39.Rh5 Qe4 40.Qa6+-) 39...Kh7?? (better 39...Qf7 40.Rh5 Qd5 41.Rd5 Kf7+-) 40.Rh5 Kg7 41.Qd7 Qf7 42.Rh7! (42.Rh7 Kh7 43.Qf7 Kh8 44.Qf6 Kg8 45.Qe6 Kf8 46.Qc8 Ke7 47.Qc5 Ke6 48.Qc4 Kd6 49.f4 Ke7 50.Qc5 Kd8 51.Qd6 Kc8 52.f5 Kb7 53.f6 Kc8 54.f7 Kb7 55.f8Q Ka7 56.Qfb8) 1-0. carlos78 (2200) - Berthe (2365), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.cd6 Qd6 10.Bc3 e5 11.e3 Ngf6 12.Be2 Nd5 Increasing the pressure on the isolated pawn on b4 13.b5 Nc3 14.Nc3 g6 (14...Be7 15.0-0=) 15.0-0 Bg7 16.d4 0-0 17.de5 (17.Ne4 Qd5 18.Qc2 ed4 19.Nd4 c5+=) 17...Qd1 18.Rd1 Ne5 19.Ne5 Be5 20.Ne4 cb5 21.Bb5 Be6 22.Nc5 Ra8 (22...Bc8 23.Rd5 Bc7 24.h3=) 23.Nb7 Rb8 24.Bc6 Bc8 25.Nc5 Rb6 26.Bd7 Bd7 27.Nd7 Rd6 Do you see the mate threat? 28.Rd6 Bd6 29.Nf6 Kg7?? (29...Kh8 30.g4+–) 30.Ne4 (better 30.Ne8 Kf8 31.Nd6+–) 30...Be7 31.f4 f5 32.Nd2 Kf6 33.Kf2 Bc5 34.Kf3 h6 35.e4 g5 36.e5 Ke6 37.g3 Ba7 38.h3 Bb8 39.Nb3 h5?? (better 39...Ba7+–) 40.Nd4+– Kd5 41.Nf5 h4 (41...Ba7 42.h4 g4 43.Ke2+–) 42.gh4 (better 42.Kg4+–) 42...gf4 43.Kf4 Be5 44.Kg5 Ke6 45.Kg6 Bb2 46.h5 Kd7 47.h6 (47.Kf7 Bc1+–) 47...Ke8 48.Nd6 Kf8 49.Nf7 Kg8 50.h7 Kf8 51.h8Q Bh8 52.Nh8 Kg8 53.Nf7 Kf8 54.h4 Kg8 55.h5 Kf8 56.h6 Ke7 57.h7 Kf8 (57...Ke8 58.h8Q Kd7 59.Qd4 Kc6 60.Qc4 Kb7 61.Qb5 Kc7 62.Qc5 Kb7 63.Nd6 Ka6 64.Qc6 Ka5 65.Qb5) 58.h8Q Ke7 59.Qe5 (59.Qe5 Kd7 60.Qd6 Kc8 61.Qc6 Kb8 62.Nd6 Ka7 63.Qb7; 59.Qd8 Ke6 60.Qd6) 1–0. BeepBeepImAJeep (2620) – Berthe (2385), lichess.org, 2015.

9.d4 Ngf6

10.Nc3 b6 11.cd6 ed6 12.b5 Be7 (12...d5 13.bc6 Qc6 14.e3=) 13.bc6 Qc6 14.e3 0-0 15.Bb5 Qc7 16.0-0 Bb7 17.Qe2 d5 18.Bb2 Bb4 (18...Ne4 19.Rc1 Qd6 20.Qd3=) 19.Na2 (19.Rc1 Qd6+=) 19...Bd6 20.Rc1 Qb8 (20...Qd8 21.Ne5+=) 21.Bd7 Nd7= 22.Qb5 Qe8 23.Nc3 Qe6 24.Ra1 h6 25.g3 Rc8=+ 26.Ra7 Bc6 27.Qb3 Bb8 28.Ra2 Bb7 29.Nd2 Nf6 30.Ra1 Ng4 31.Nd1 h5 32.Qd3 h4 33.Nf1 Nf6 34.f3 hg3 35.hg3 g6 36.Nf2 Kg7 37.Rc1 Rc1 38.Bc1 Qc8 39.Qd1 Ba6 40.Kg2 Qc4 41.Nd2 Qc7 42.f4 b5 43.Nb3 Ba7 44.Ba3 Qc3 45.Bc1 b4 46.Bd2 Qc4 47.Na5 Qb5 48.Nb3 Bb6 49.g4 Qc4 50.g5 Nd7 51.Nc1 Bc7 52.Qa4=+ b3 53.Qb3+= Qf1 54.Kf3 Nb6 55.Qd1 Qb5 56.Ncd3 Nc4 57.Bb4 Bc8? 58.Be7+– Qe8? 59.Bf6 Kf8 60.Ne5 Be5 61.fe5+– Qe6 62.Qh1 Qf5?? 63.Kg3 Ke8 64.Qd5 (64.Qd5 Qd7 65.Qc4+–) 1–0. Kim,Sergei (2295) – Abbasifar,Hasan (2325), Moscow Aeroflot op–B, 2004.

10.Nbd2 d5 11.e3 b5 12.Qc2 g6 13.Bd3 Bg7 14.0-0 0-0 15.h3 Ne8 16.Rb1 f5 17.Qa2 Nef6 18.Rb3 Ne4 19.Ra3 Nd2 20.Nd2 Qb8 21.Ra8 Qc7 22.Ra7 Qb8 23.f4 Bb7 24.Nf3 Rf7 25.Ng5 Rf6 26.Bc3 h6 27.Nf3 Rf7 28.Be1 Qc8 29.Bh4 Kh8 30.Qa5 Kh7 31.Bb5 (31.Ne5 Ne5 32.fe5 e6+–) 31...cb5= 32.Qb5 Bc6 33.Qa5 Qb8 34.Rc7 Qb5 35.Qb5 Bb5 36.Ra7 e6 37.Ra5 Bd3 38.b5 Nb8 39.Bd8 Rd7 40.Bb6 Rb7 41.Kh2 (41.Ra7 Ra7 42.Ba7 Nd7+–) 41...Be2 (41...Nd7 42.c6 Rb6 43.c7+– (43.cd7?! Rd6 44.Ne5 Bb5 45.Rb5 Be5 46.fe5 Rd7=)) 42.Kg3 (42.Ra7 Ra7 43.Ba7 Nd7+–) 42...Bf6 (better 42...Nd7 43.c6 Rb6+–) 43.c6?? (better 43.Ra7 Ra7 44.Ba7+–) 43...Nc6=+ (43...Rb6 44.c7 Nc6 45.c8Q Na5 46.Qc7 Bg7 47.Qb6 Bb5 48.Qb5+–) 44.bc6 Rb6 45.Ra7 Kg8?? (45...Bg7 46.c7 Rc6+–) 46.c7+– Rc6 47.Ra8 Kf7 48.c8Q Rc8 49.Rc8 Bf3 50.Rc7 Be7 51.Kf3 Ke8 52.g4 Kd8 53.Rc6 Kd7 54.Ra6 h5 55.Ra8 hg4 56.hg4 Bd8 57.Ra7 Bc7 58.Kg3 Kd6 59.gf5 (59.gf5 gf5 60.Kh4+–) 1–0. pcmvr – rirons, net–chess.com, 2016.

10.e3 e5 11.Be2 dc5 12.bc5 (worse 12.Ne5 cd4 13.Nd7 Bb4 (13...Bd7?! 14.Qd4 Qd6 15.b5=; worse 13...Qd7 14.Bd4 Bb4 15.Nc3–/+) 14.Kf1 Qd7 15.Bd4 c5–/+; 12.de5?! Nd5=; 12.dc5?! b6 13.cb6 Bb4 14.Kf1 Qb8=+) 12...ed4 13.ed4 Be7 14.0-0 0-0 15.Nbd2 Nd5 16.Nc4 Bf6 (16...Re8 17.Bd3=) 17.Nd6 Nf4 18.Bc4 g6? (18...b5!? 19.Bb3 Be7=) 19.Qd2 (19.Qb3!? Nd5 20.Bd5 cd5 21.Qd5 Be7+–) 19...Nd5+– 20.Bd5 cd5 21.Rb1 b6 22.Nb5 Qc6 23.Na7 (23.cb6 Qb6 24.Qa2 Qc6+=) 23...Qc7 (23...Qa4 24.Nc8 Rc8 25.cb6 Nb6 26.Qf4=) 24.cb6 Nb6 25.Nb5 (25.Qa5 Bd8=) 25...Qd7 26.h3 (26.Ne5 Qd8=) 26...Nc4=+ 27.Qd3 Qb7 (27...Qd8 28.Re1=+) 28.Nc3 Bf5?? (better 28...Qa8 29.Re1 Bf5=+) 29.Qf5!!+– (29.Qf5 gf5 30.Rb7+–; 29.Rb7?! Bd3 30.Nd5 Bg7+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2715) – Maletaja1 (2490), lichess.org, 2020.

10.e3 g6 11.b5 Bg7 (11...dc5 12.dc5 Nc5 13.Bd4=+) 12.b6 Qb8 13.Qa4 (13.Qc2 Nd5 14.e4 Nf4=) 13...0-0 (13...dc5!? 14.Qa5 cd4 15.Bd4 0-0-/+) 14.Qc2 (14.Qa7 Rd8 15.Nbd2 Nd5+=) 14...dc5 (14...Nd5!? 15.e4 Nf4=+) 15.dc5+= Nd5 (15...Re8 16.Nbd2=) 16.Bg7 Kg7 17.Bc4 N7f6 (17...Rd8 18.Bd5 cd5 19.Qc3 Nf6 20.0-0+=) 18.Bd5 (18.Nbd2 Rd8+/-) 18...Nd5 19.0-0 Be6 20.e4 Nf6 21.Nd4 Bd7 22.f4 (22.Rd1 Qf4 23.Ne2 Qg5+=) 22...e5 23.Ne2 ef4 24.Nf4 (24.Nd2 Qe5=) 24...Re8 (24...Qe5 25.Nd2=) 25.Qc3 (better 25.Nd2!?+=) 25...Qe5=+ 26.Qe5 Re5 27.Nc3 (27.Nd3!? Re4 28.Rc1-/+) 27...Rc5-+ (27...Ne4?! 28.Nd3 Re6 29.Ne4 Re4 30.Ra1=+) 28.e5 (28.Nfe2 Bg4-+) 28...Re5 (28...Rc3?! 29.ef6 Kh6 30.Rd1-+) 29.Rd1 Bf5 30.h3 h5 31.Nce2? (31.Ra1 Nd7 32.Ra7 Nb6 33.Rb7 Nd5 34.Nfd5 cd5-+ (34...Rd5?! 35.Nd5 cd5 36.h4=+)) 31...Rb5 (better 31...g5!? 32.Nh5 Nh5 33.Nd4-+) 32.Ng3 (32.Nd4 Rb6 33.Nf5 gf5-+) 32...h4 33.Nf5 Rf5 34.Nd3 Rd5 35.Kf2 Ne4 36.Ke3 Nd6 (36...Nc5 37.Nf2 Rd1 38.Nd1-+) 37.Ra1 (37.Rb1 f5-+) 37...Rb5 38.Rd1 Rb6 39.Ne5 Nf5 40.Kf2 (40.Ke4 Rb4 41.Kf3 Nd4 42.Ke3 c5-+) 40...Rb2 41.Kg1 (41.Kf3 Rg2! 42.Rd7 Rg3 43.Kf2 Kf6 44.Nf7 Rh3-+) 41...Rg2! 42.Kf1 (42.Kg2 Ne3 Double attack) 42…Ne3 ½-½. carlos78 (2305) - pacal56 (2195), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

10.e3 g6 11.Nbd2 Bg7 12.Be2 0-0 13.0-0 d5 14.Ne5 (14.Qc2 Nb8+=) 14...Ne5 (14...b6 15.Ndf3=) 15.de5+= Nd7 16.f4 b6 17.Nb3 bc5 18.Nc5 Nc5 19.bc5 Qa5 (19...Bf5 20.Bd3=) 20.Bd4 Ba6 21.Ba6 Qa6 22.Qb3 Qe2 (better 22...f6!? 23.ef6 Bf6 24.Bf6 ef6=) 23.Qb7+/- e6 24.Qc6 g5 (24...Rb8 25.h3+/-) 25.Qa4 (25.f5 Be5 26.fe6 Bd4 27.ef7 Kg7 28.ed4 Qe3 29.Kh1 Qd4+-) 25...gf4 26.ef4 Rc8 (26...Qe4 27.c6+/-) 27.Qd7 Ra8 28.c6 Ra2 29.Bf2 Rc2 (better 29...Bf8 30.Qd8 Kg7+-) 30.f5 (30.c7 Qa6+-) 30...ef5? (30...Be5 31.Qd8 Kg7 32.Qg5 Kf8 33.fe6 Bh2 34.Kh2 Qf1 35.Qd8 Kg7 36.Bd4 Kg6 37.Qg8 Kh5 38.Qh7 Kg4 39.Qg7 Kh5 40.Qf7 Qf7 41.ef7 Rc6+-) 31.c7+- Qc4?? (31...Qa6 32.Be3 f4 33.Rf4 Qe6 34.Qd8 Bf8+-) 32.e6 Qc7 33.ef7 (33.ef7 Kh8 34.Qe8 Bf8 35.Qf8) 1-0. Timmermans,Mark (2385) - Goryachkina,A (2590), Titled Tuesday, 2021.

8.Nf3 e5

9.Qc2 Nf6 10.e3 Bg4 11.Be2 (11.d4 ed4 12.Bd4 Nbd7=+) 11...Nbd7 12.d4 e4 13.Nfd2 Be2 14.Ke2 d5 15.h3 (15.f3 ef3 16.Kf3 b6=+) 15...Be7-/+ 16.Nc3 b6 17.Qa4 White plans b5 17...0-0 18.b5 bc5 19.bc6 Nb6 20.Qb5 cd4 21.ed4 Rc8 22.Rb1 Bd8 23.Nb3 (23.Nf1 Qd6-/+) 23...Qc6 (23...Qh2!? 24.g3-+) 24.Qc6-/+ Rc6 25.Nc5 Kf8 26.Nb5 (26.g4 g5-/+) 26...Nc4 27.Bc3 Bb6 28.Bb4 Ke8 29.Ra1 (29.Nc3 Nd6-/+) 29...Rc8 30.Ra6 Bc5 (30...Rb8 31.Na3-/+) 31.Bc5 Nd7 (31...Kd7 32.Ra7 Kc6 33.Nc3=+) 32.Bb4 f5 (32...h5 33.Bd6 Ndb6 34.Ra7=+) 33.g4 (33.Re6 Kd8=) 33...f4 (33...fg4 34.Re6 Kf7 35.Re7 Kg8 36.Rd7 gh3 37.Kf1=+) 34.Nd6 (better 34.Re6 Kd8 35.Be7 Ke8 36.Bd6 Kd8 37.Bf4=) 34...Nd6-/+ 35.Rd6 Rc4 (better 35...Rc2 36.Kf1 f3 37.Rd5 Rc1 38.Be1 Rd1-/+) 36.Bc5?? (better 36.Re6 Kd8 37.Ba5 Kc8 38.Re8 Kb7 39.Re7-/+) 36...Nc5-+ 37.dc5 Rc5 38.h4 Ke7 39.Ra6 Rc2 40.Kf1 (40.Ke1 f3 41.Ra7 Ke6 42.Rg7 d4-+) 40...f3 41.Ke1 Rc1 (41...d4 42.Ra7 Ke6 43.Ra6 Ke5 44.Ra5 Kf4 45.Rf5 Kg4 46.Rd5 Re2 47.Kd1-+) 42.Kd2 Rf1 (better 42...Rg1!? 43.Ke3 Rg4 44.Kd4-+) 43.Ke3 Re1 44.Kf4 Re2 (44...d4 45.Ra7 Kd6 46.Ra6 Kc5 47.Ra5 Kb4 48.Ra7-+) 45.Ke5 Rf2 46.Ra7 Kd8 47.Kd6 (47.Kd6 Kc8 48.Rg7-+). dale70 (2075) - Detlef (2000), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.d4 ed4 10.Qd4 dc5-/+ 11.bc5 Nf6 12.Nbd2 Be6 13.e3 Nbd7 Exerts pressure on the isolated pawn 14.Bc4 Bc5 15.Qh4 Bc4 16.Qc4 b5 17.Qc3 0-0 18.0-0 Bd6 19.Ne4 b4 20.Qd4 Be7 21.Nfg5 (21.Nf6!? Nf6 22.Qc4-/+) 21...c5-+ 22.Qd3 c4 23.Qd4 (23.Qc2 Ne4 24.Ne4 c3-+) 23...c3 24.Rc1 Ng4 25.f4? (25.Ng3 Nde5 26.Nh3-+) 25...Rd8 26.h3 (26.Qd3 Nde5 27.Qe2 Bg5 28.fg5-+) 26...Nf8 27.Qc4 (27.Nd6 Rd6 28.Qe4-+) 27…Qc4 (27...Qc4 28.hg4 h6 29.Nc3 hg5-+) 0-1. pacalmisu (2195) - Nouda (2445), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.d4 Nd7 10.cd6 Bd6=+ 11.de5 Bb4 12.Nbd2 Ne7 13.e3 Ng6 e5 becomes the focus of attention (13...0-0!?=+) 14.e6 fe6 (14...Nc5 15.Bg7 Rg8 16.Bb2+=) 15.Bd3 (15.Bg7 Rg8 16.Bd4 Qd6+=) 15...0-0 16.Bg6 hg6 17.Qb3 (17.0-0 c5=) 17...Bd2 18.Nd2 Nf6 19.0-0 Ng4 20.Nf3?? (better 20.f4=) 20...Rf3!-+ 21.g3 (21.gf3 Qh2 Mate attack) 21...Rf7 (better 21...Qf7 22.Qa2 Ne3-+) 22.h3 (22.f3 Nf6-+) 22...Nf6 (better 22...Rf2 23.e4 Rf1 24.Kf1 Qf7 25.Ke2 Qf2 26.Kd3 Qg3 27.Kc2 Ne3 28.Kb1 Qe1 29.Ka2 Qe2 30.Bb2 Nc4-+) 23.Rd1 Nd5 (23...c5 24.Qb1-+) 24.e4 (24.f4 c5 25.Be5 Qb6 26.Qb6 Nb6 27.Rd8 Kh7-+) 24...Nf6 25.Qc4 (25.Qe3 e5 26.Kg2 c5-+) 25...b6 26.f4 White prepares e5 (26.e5 Nd5-+) 26...Bb7 (26...b5 27.Qc2-+) 27.Be5 (27.Qe6 Bc8 28.Qa2 Ne4-+) 27...Qe7 28.Bd6 (28.Rd6 b5 29.Qd4 Nd7-+) 28...Qe8 29.e5 (29.Be5 b5 30.Qb4 Rd7-+) 29...Nd5 30.h4 (30.Qd3 c5 31.Re1 Qc6-+) 30...c5 (better 30...Ne3 31.Qb3 Nd1 32.Qb6-+) 31.Rb1 (31.Rd2 Qc6 32.Qe4-+) 31...Qc6 32.Qe4 (32.Kf2 Nb4 33.Rb4 Qf3 34.Ke1 Qg3 35.Kd2 cb4-+) 32...Nb4 (better 32...Nf4 33.Qc6 Ne2 (33...Bc6?! 34.gf4 b5 35.Bc5-/+) 34.Kh2 Rf2 35.Kh3 Bc6-+) 33.Qc6 Bc6 34.Rd1 (34.Ra1 Nd3 35.Ra6 Be4-+) 34...Ra7 35.g4 (35.Rd2 Ra3 36.Bc7 Nd3-+) 35...Nd5 36.f5 (36.Rd2-+) 36...gf5 37.gf5 ef5 38.e6 Ne7 (better 38...Ra4!? 39.Re1-+) 39.Rb1 (39.Bb8 Ra8 40.Be5 Nd5-+) 39...Nc8 40.Bf4 (40.Rd1 Nd6 41.Rd6 Rc7 42.Rd8 Kh7-+) 40...Re7 41.Re1 Be4 42.Bg5 (42.Rd1 Kf8-+) 42...Re6 43.Rd1 (43.Rc1 Nd6-+) 43...Rd6 44.Ra1 (44.Rc1 Rd3-+) 44...c4 45.Ra8 (45.Ra4 c3 46.Rc4-+) 45…Ba8 0-1. carlos78 (2210) - Berthe (2440), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.d4 e4 10.Nfd2 Nf6 =.

9.cd6 Bd6=+ 10.Qb3 Be6 11.Qc3 Nd7 12.e3 (12.Ng5 Bf5 13.e4 Bg6=+) 12...Ngf6–/+ 13.Be2 (13.b5 0-0–/+) 13...Nd5–+ 14.Qb3 Nb4 (14...Bb4?! 15.e4 Nc5 16.Qc2=+) 15.Bc4? (better 15.Qc3–+) 15...Nc5 16.Qc3 Bc4 17.Qc4 Ncd3 (better 17...b5!? 18.Qc3 Nbd3 19.Ke2–+) 18.Ke2 0-0 19.Nc3 b5 20.Qg4 f5 21.Qh5 g6 22.Qh6 Rf6 (22...Qd7 23.Rb1–+) 23.h4 (23.Rb1 Qd7–+) 23...Bf8 24.Qg5 Bg7 (24...Qd6 25.h5 h6 26.Qg3–+) 25.h5 h6 26.Qg3 f4 (26...g5!? 27.Rb1–+) 27.Qg4 fe3 (27...g5 28.Ne4 Rf7 29.Bc3–+) 28.fe3 g5 29.Ne4 Rf3 (better 29...Rf7–/+) 30.gf3= Qe7 (30...Qf7 31.Bc3 Qc4 32.Ra1 Nc5 33.Kf2 Ne4 34.fe4 Nd3 35.Kg2=) 31.Bc3+= c5 (better 31...Bf8!?+=) 32.Bb4 Nb4 33.Qc8 Bf8 34.Rc1 (34.Qb8 Qe6 35.Qb5 Kh8+–) 34...c4+– 35.Qb8 (35.Ra1 Qf7+–) 35...Nd3 36.Ra1 b4?? (36...g4 37.Rg1 Kh7 38.Rg4 Bg7 39.Qb5 Nc1 40.Kf2 Nd3 41.Kg3 Kh8+–) 37.Ra7+– Qe6 (37...Qa7 38.Qa7 Bg7 39.Qb8 Kh7 40.Qc7+–) 38.Qc7 (38.Qc7 Be7 39.Qe7 Qe7 40.Re7+–) 1–0. hal1958 – Tarrega, playchess.de, 2002.

9.e3 b6 10.cd6 (10.d4 e4 11.Nfd2 Nf6=) 10...Bd6=+ 11.b5 Ne7 12.bc6 Nbc6 (worse 12...Qc6 13.Ne5 Qc7 14.Bb5 Nd7 15.Nc4+/-; 12...Nec6?! 13.Nc3=) 13.Nc3 Nb4 (13...0-0 14.Qb1=) 14.Bb5 Bd7 15.0-0 0-0 16.d4 ed4 17.Qd4 Nc2 18.Qd3 Na1 19.Ra1 Bf5 20.e4 Bg6 21.Bc4 Rc8 (better 21...Bb4=) 22.Nb5+- Bh2 23.Nh2 Qc4 (23...Qc6 24.Ra4 Kf8 25.Bb3+-) 24.Qc4 Rc4 25.Nd6 Rc6 26.Ra8 Nc8 27.Nc8 (27.Rc8?! Rc8 28.Nc8 Be4+-) 27...Rc1 28.Nf1 h5 29.Nb6 Kh7 30.f3 f5 31.ef5 (31.Nd7 Bf7 32.Ne5 Bg6+-) 31...Bf5 32.Kf2 Bd3 33.Ne3 Rb1 34.Nbd5 Rb2 35.Kg3 g5 (35...Re2 36.Kh4 Bb5 37.Ra3+-) 36.Ra3 (36.f4 gf4 37.Nf4 Be4+-) 36...Bb1 (36...Rd2 37.f4 Kg6 38.Ra8 h4 39.Kg4 Be2 40.Kh3 gf4 41.Nf4 Kg5 42.Rf8+-) 37.Ra7 Kg6 38.Ra6 Kg7 39.Ne7 (better 39.f4!? Bd3 40.Ra7 Kh6+-) 39...Re2 40.N7f5 Kf8 (40...Kf7 41.Nd6 Kg7 42.Ra3+-) 41.Rf6 (41.Rg6!? g4+-) 41...Ke8 42.Ng7 Ke7 (42...Kd7 43.Re6+-) 43.Nd5 Kd8 (43...Kd7 44.Nh5 Bd3 45.Rb6+-) 44.Nh5 Rd2 (44...Re5 45.Rf8 Kd7 46.Nhf6 Kc6 47.Rc8 Kd6 48.Rd8 Kc6 49.Nb4 Kb5 50.Rb8 Kc4+-) 45.Rd6 Ke8 46.Nc7 (46.Nc7 Kf7 47.Rd2+-) 1-0. Timmermans,Mark (2385) - Taichman,O (2290), Titled Tuesday, 2021.

9.e3 e4 10.cd6 Bd6?? (better is 10...Qd6 11.Be5 Qb4 12.Bb8 ef3 13.gf3 Nf6=+) 11.Bg7+– ef3 12.Bh8 fg2 13.Bg2 Ne7 14.b5! Ng6 (14...cb5 15.Qh5 Double attack (15.Qh5 Decoy)) 15.Bd4 1–0. pcmvr (2845) – iamachessstudent (2735), net–chess.com, 2011.

9.e3 Nf6 10.Bc4 Be7 11.b5 cb5 12.Bb5 Nc6 13.cd6 Bd6 14.Nc3 0-0 15.Be2 Bb4 16.0-0 Qe7 17.d4 Rd8 18.Nb5 e4 19.Nd2 Nd5 20.Qc2 Bf5 21.Nc4 Qg5 22.Rb1 h5 23.Bb2 h4 24.Bf1 Bf8 25.Bc3 Be6 26.Qd2 h3 27.g3 Qf5 ½–½. Degterev,Pavel (2225) – Belanoff,Stuart B (2290), WC–2010–F–00003, 2010.

9.e3 Bg4 10.h3 (10.d4 e4 11.h3 Bh5=) 10...Bh5 (10...Bf3 11.Qf3 dc5 12.Bc4=+) 11.Be2 (11.d4!?=) 11...Bf3=+ 12.Bf3 dc5 13.bc5 Bc5 14.0-0 Bd6 15.d4 Nd7 16.d5 Ngf6 17.dc6 bc6 18.Qc2 0-0 19.Qc6 (19.Bc6? Rc8 20.Rc1 Qb6–+) 19...Qc6 20.Bc6 Rc8 21.Bb5 Kf8 ½–½. LieutenantColumbo – blackcrowman, ChessWorld.net, 2009.

8.Nf3 Bf5

9.Na3 Na6 10.Qa4 dc5 11.e4 Be4 12.Ba6 cb4 13.Bc4 e6 14.Nc2 b5 15.Qa8 Qd8 16.Qd8 Kd8 17.Bb3 c5 18.Ne3 Nf6 19.Ke2 c4 20.Bc2 Bf3 21.Kf3 Be7 22.Rb1 Kd7= 23.d3 Rc8?? 24.dc4+– bc4 25.Ba4 Kd8 26.Rd1 Nd5?? 27.Nd5 ed5 28.Rd5 Kc7 29.Rd7 Kb6 30.Re7 c3 31.Bc2 Ra8 32.Re1 Kc5 33.g3 Ra2 34.Rc1 Kc4 35.Kg2 b3 36.Bb3! Kb3 1–0. Sokac,Marko (1810) – Pejic,Igor (2040), Topusko CRO, Ch U17, 2011.

9.Nc3 dc5 10.bc5 e6 11.d4 Nf6 12.e3 Be7 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 0-0 15.0-0 Rd8 16.Ne4 ½–½. ramoschessbrasil (2480) – pawnraider (2340), net–chess.com, 2011.

9.d4 Nf6 10.Nc3 g6 11.e3 Bg7 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 d5 14.b5 0-0 15.0-0 Re8 16.Rb1 Nbd7 17.bc6 bc6 18.Qa6 Rb8 19.Rb2 Rb2 20.Bb2 Qb8 21.Ba1 Ne4 22.Qc6+/– Ndc5 23.Qd5 Nc3 24.Bc3 Qb1 25.Ne1 Nd3?? 26.Qe4 1–0. michaelbuss – Frankygolucky, ChessWorld.net, 2004.

8.Nf3 Nf6

9.e3 e5 10.Be2 Nbd7 11.d4 dc5 12.bc5 (worse 12.Ne5 cd4 13.Nd7 Bb4 (13...Bd7?! 14.Qd4 Qd6 15.b5=) 14.Kf1 Qd7 15.Bd4 c5 16.Bf6 Qd1 17.Bd1 gf6–/+; 12.de5?! Nd5=; 12.dc5?! b6=+) 12...ed4 13.ed4 b6 14.cb6 Nb6 15.0-0 Bd6 16.Nbd2 0-0 17.Ne5 Nbd5 18.Ndc4 Re8 19.Bf3 Bf5 20.Re1 (20.Qa4 Rc8+–) 20...h6 (20...Bb4 21.Re2=) 21.h3 (21.Nd6 Qd6 22.Qa4+=) 21...Nb6 (better 21...Bb4!? 22.Re2 Ra8=) 22.Nb6+– Qb6 23.Nc6 The passed pawn on d4 quickly leads to threats (23.Bc6 Re7+–) 23...Re1 24.Qe1 Qb5 (24...Be6 25.Ne5+–) 25.Bc3 (25.d5 Nd7+–) 25...Qc4 26.Ne5 (26.d5 Ne4 27.Nd4 Bc5 28.Be4 Be4 29.Qe4 Qc3+–) 26...Nd5?? (better 26...Qb3+–) 27.Nc4+– (27.Nc4 Bh2 28.Kh2 Nc3 29.Nd6+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2785) – Nima_Junior (2535), lichess.org, 2019.

9.e3 Bg4 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 e5 12.h3 Bh5 13.de5 de5 14.Qa4 Bf3 (14...Bf3 15.Qa8 Ke7 16.Nf3 b6+=). Delgado,Leo (1700) – Bergmann,Paulo (1910), OP–2008–0-00586, 2008.

9.e3 g6 10.Be2 (10.cd6!? Qd8 11.de7 Be7 12.b5+–) 10...Bg7= 11.0-0 0-0 12.d3 dc5 (better 12...Na6=) 13.Be5+– (13.bc5?! Nbd7 14.Qc2 e5+=) 13...Nbd7?? (better 13...Qb6 14.Bb8 Qb4+–) 14.Bc7 (14.Bc7 Nd5 15.Bg3 Nb4 16.Qb3+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2760) – BMWHero (2750), lichess.org, 2020.

7...e5

8.Na3 d6 9.Nc4 Nd7 10.d4 (10.f4 Ngf6 11.fe5 Ne5 12.Ne5 de5= 13.Qb1 Nd5 14.g3 Be6 15.e4; 10.Nf3 Ngf6 11.Qb3 e4 12.cd6 Bd6 13.Nh4 Nb6 14.Nd6 Qd6 15.Qc3) 10...d5= 11.Nd2 (11.Ne5 Ne5 12.de5 Bc5 13.Qa4 Bb6 14.Nf3 Ne7 15.e3) 11...b6 (11...e4 12.e3 Be7 13.Nh3 Ngf6 14.Bb2 Nf8 15.Qa4) 12.e3 (12.cb6 Qb6 13.de5 Bb4 14.Ngf3 Ne7 15.e6) 12...Ne7 (12...bc5 13.bc5 Be7 14.de5 Nc5 15.Bd4) 13.cb6 Qb6 14.de5 Ng6 15.b5 cb5 (15...Nde5 16.Ngf3 Nf3 17.Qf3 f6= (worse is 17...cb5 18.Qd5 Bd7 19.Qe4 Kd8 20.Qd3+=)) 16.Ngf3+= Bb4 17.Be2 0-0 18.0-0 Bb7 19.Qb1 Bd2 20.Nd2 Nge5 21.Qb5 Qb5 22.Bb5 Ra8 23.Rb1 Bc6 24.Be2 f6 25.Bd4 Ra2 26.Rb2 Ra1 27.Nb1 Kf7 28.Rb3 Ra2 29.Nc3 Ra1 30.Rb1 Rb1 31.Nb1 g5 32.Nc3 ½–½. Nicotera,Alex – Simmelink,Joop, corr TKM/A003, 1999.

8.d4 ed4 9.Bd4 d6 10.cd6 (10.Nf3 Nd7=) 10...Qd6+= (10...Bd6? 11.Bg7 Be5 12.Bh8 Bh8 13.e3+–) 11.Bc5 (11.b5!?+=) 11...Qd1–/+ 12.Kd1 Bc5 13.bc5 Nf6 14.e3 Nbd7 15.Nf3 Nc5 16.Bc4 b5 17.Bb3?? (better is 17.Be2–+) 17...Nb3 18.Ke2 Ba6 19.Rd1 Ke7 20.Kf1 (20.Ke1 c5–+) 20...b4 21.Kg1 (21.Ke1 c5–+) 21...c5 22.Nfd2 (22.Nh4 Ke6 23.Nf3–+) 22...Rd8 23.g3 Ne4! 0–1. Valpa – Janwitje, playchess.de, 2004.

8.e3 f6 9.Nf3 b6 10.d4 ed4 11.ed4 bc5 12.dc5 d6 13.Qe2 Qe7 14.cd6 Qe2 15.Be2 Bd6 16.Bc3 (16.b5 cb5 17.Bb5 Kf7 18.Bc4 Be6 19.Be6 Ke6 20.Nd4 Kf7=) 16...Ba6 (16...Ne7 17.b5=) 17.Nbd2 Be2 (17...Ne7 18.Ne4 Kd7 19.Nd4 Be2 20.Nd6=) 18.Ke2+= Na6 Attacking the isolated pawn on b4 (18...Ne7 19.Ne4 Bc7 20.Ra1+=) 19.Re1 (19.Ne4!? Bb4 20.Bb4 Nb4 21.Rb1+=) 19...Bb4 20.Kd3 (20.Ra1 Bc3 21.Ra6 Bd2 22.Kd2 Kd7 23.Ra7 Kd6 24.Rg7 Ne7=) 20...Kd7 (20...Kf7 21.Bb4 Nb4 22.Kc4=) 21.Nc4 (21.Bb4 Nb4 22.Kc4 Nd5=) 21...Bc3 (21...Ne7!?-/+) 22.Kc3= Ne7 23.Nd4 (23.Nb6 Kd8=) 23...Nc5 (23...Nd5 24.Kd2 Nc5 25.Ra1-/+) 24.Rb1 (better 24.Nb6!? Kc7 25.Kc4 Kb6 26.Rb1 Kc7 27.Kc5=) 24...Nd5-/+ 25.Kd2 Ra8 26.Rb2 g6 27.f3 Ra7 (27...Ra4 28.Rc2-+) 28.Ne3 Ne3 29.Ke3 Rb7 (29...Ra3 30.Ke2-/+) 30.Rc2 Kd6 0-1. ClayPigeons (2150) - kaskavel (2240), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.e4 d6 9.Nf3 =+.

8.Nf3 e4 9.Nd4 d5 10.d3 f5 11.h3 (11.de4 fe4 12.Nc3 Nf6=) 11...Nf6 12.e3 b6 13.Nb3 Na6 14.Bf6 gf6 15.b5 (15.Qh5 Ke7 16.de4 fe4 17.Ba6 Ba6=) 15...Nc5 16.bc6 (better 16.de4 Ne4 17.bc6 Bb4 18.N1d2 Qc6 19.Bd3=+) 16...Be6 (better 16...Qc6!? 17.Nc5 Qc5-/+ (17...bc5?! 18.de4 de4 19.Nc3=)) 17.Nd4+= Bd6 (better 17...Bf7!?+=) 18.de4+/- fe4 19.Qh5 (better 19.Ne6 Ne6 20.Qd5 Bb4 21.Kd1+/-) 19...Bf7= 20.Qh6 (20.Qf5 Be5=) 20...Be5 21.Nd2 (21.Qg7 Rg8 22.Qh7 Bd4 23.ed4 Nb3-/+) 21...Bd4 (21...Qa7 22.c7 Qc7 23.Bb5 Ke7 24.Nc6 Ke6 25.0-0=+ (worse 25.Ne5 Qe5 26.Ke2 Qg5 27.Qg5 fg5-/+)) 22.ed4 Ne6 23.Qf6 (23.Bb5 Rg8 (worse 23...Nd4 24.Qf6 Nb5 25.Qh8 Ke7 26.Qh7+/-) 24.Qf6 Rg2=) 23...Rg8 (23...0-0 24.Qe5 Qc6 25.Qg3 Bg6-+) 24.Bb5= Rg2 25.Kf1 (better 25.Nb3=) 25...Rg6-+ 26.Qh8 Ke7 27.Rg1 (27.Ke1 Rf6 28.Nb3 e3-+) 27...Rg1 (27...Rf6!? 28.Qa8 Nd4 29.Qa3 Ke6 30.Be2-+) 28.Kg1 Nf4?? (better 28...Qf4 29.Nf1 Ng5 30.Qe5 Qe5 31.de5 Nh3 32.Kg2 Nf4 33.Kg3 Ne6-/+) 29.Qh7+/- Qd6 30.Qh4 Kf8 31.Nf1 Bh5 (better 31...Be6!? 32.Qf6 Kg8+/-) 32.Ne3+- Bf3?? (better 32...Bg6+-) 33.Qh8 Ke7 34.Qg7 (34.Nf5 Kf7 35.Qg7 Ke6 36.Nd6 Ne2 37.Be2 Kd6 38.Qd7) 34...Kd8 35.Qg5 (35.c7 Qc7 36.Qf8) 35...Ke8 (35...Kc7 36.Qf4!! Qf4 37.Nd5 Kd6 38.Nf4 e3+-) 36.Qg8 Ke7 (36...Ke7 37.Nf5 Kf6 38.Nd6 Nh3 39.Kf1 Nf4 40.Ne8 Kf5 41.c7 Bg2 42.Kg1 Ng6 43.c8Q Kg5 44.Qc1 e3 45.Qe3 Kh5 46.Nf6 Kh4 47.Qg3). zembelek (2075) - alkemisti (2205), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

8.d4 d6

9.e3 ed4 10.ed4 Nf6 11.Bd3 Nd5 12.Bc3 Nf4 =.

9.e3 ed4 10.Qd4 dc5 11.bc5 =+.

9.e3 Nd7 10.Nf3 e4 11.Nfd2 d5 12.b5 f5 (12...b6 13.cb6 Nb6 14.Nc3=) 13.g3 (13.b6 Qd8+=) 13...g6 14.Nc3 Bg7 15.Qa4 (15.Be2 Ngf6=) 15...Ne7 16.Nb3 0-0 17.b6 Qd8 18.Qa7 Nf6 19.Na5 Qd7 20.h4 h6 21.Ne2 g5 (21...Ne8 22.Nf4=) 22.Bc3 Ng6 23.hg5 hg5 24.Bh3 Rf7 25.Qa8 Nh7 26.Qb8 Nhf8 27.Nb3 Ne6 28.Kd1 Rf8 29.Kc2 Qe7 30.Qd6 Qf7 31.Na5 Re8 32.Qb8 Ngf8 33.Bf1 Qe7 34.Nb3 Nd7 35.Qa7 Rf8 36.Qa1 f4 37.gf4 gf4 38.Qe1 Qf7 39.Bh3+= fe3 40.fe3 Ng5 41.Nf4 Nh3 42.Rh3 Nf6 43.Rh1 Ng4 44.Bd2 Qf5 45.Nh5 Bh6+= 46.Qh4 Qf3 47.Qe7?? Ne3 48.Kc1?? Nc4 49.Bh6 Qc3 50.Kd1 Qb3 51.Ke1 Qc3 (51...Qc3 52.Bd2 Qd2#) 0–1. Tobys,Marcin (2100) – Kulesza,Mateusz (2205), Poland–ch U16, 2003.

9.e3 Be6 10.Nd2 Be7 (10...b6 11.Ngf3=) 11.Ngf3 Nd7 12.cd6 (12.Bd3 Ngf6=) 12...Bd6 13.b5 Ngf6 14.bc6 (14.de5 Ne5 15.Qa4 0-0=) 14...bc6 15.Qc2 (15.Ng5 Bf5=) 15...e4 16.Ne5 (16.Ne4? Ne4 17.Bd3 Qa5 18.Ke2 f5–+) 16...Bd5 17.Nd7 Qd7 (< 17...Nd7 18.Ne4 Bh2 19.Nc3+/–) 18.Nc4 Bc4 (18...0-0 19.Be2=) 19.Bc4 Qc7 20.g3 (20.Bc3 0-0=) 20...Qa5 21.Bc3 Qh5 22.Be2 Qh3 23.Bf1 Qe6 24.Bd2 Be7 25.Bg2 0-0 26.0-0 Rc8 27.Rc1 c5 28.Bb4 c4 29.Be7 Qe7 30.Bh3 Rc7 31.Qa4 c3 32.Qb3 g5 33.Rc3 Rb7 34.Qc2 g4 35.Bg2 Ra7 36.Rc8 Kg7 37.Qc5 Kg6 38.h4 h6 39.Qe7 Re7 40.Rc5 Ne8 41.Bf1 Re6 42.Bc4 Rd6 43.Re5+– Nf6 44.Ba2 Ra6 45.Bd5 Nd5+/– 46.Rd5 f6 47.Rb5 Ra1 48.Kg2 Rd1? 49.h5+– Kf7 50.Rb7 Ke6 51.Rh7 Ra1 52.Rh6 Ra8 53.Rh7 Rg8 54.h6 Rg6 55.Rg7 Rh6 56.Rg4 f5 57.Rg8 Kf7 58.Ra8 Rf6 59.Ra5 Kg6 60.Re5 Kg5 61.f3 ef3 62.Kf3 Kg6 63.g4 fg4 64.Kg4 Rf1 65.e4 Rg1 66.Kf4 Rf1 67.Ke3 Kf6 68.Kd3 Rf4 69.Kc4 Rh4 70.Rf5 Ke6 71.d5 Kd6 72.Kd4 Rg4 73.Rh5 Rg1 74.e5 Ke7 75.Rh7 Ke8 76.Kc5 Ra1 77.Rh8 Ke7 78.Rh7 Ke8 1–0. Wilk,K – Organisciak,W, Ustrzyki Dolne op, 1996.

9.de5 dc5 10.bc5 Qa5 11.Bc3 Qc5 12.Nf3 Bf5 13.Bd2 (13.Nfd2!?+=) 13...Nd7 14.e3 Ne5 15.Ne5 Qe5 16.Be2 Bd6?? (16...Nf6 17.Bc3 Qd5 18.Nd2 Qg2 19.Bf3=) 17.Nc3?? (better is 17.Bc3 Qc5 18.Bg7+-) 17...Nf6-/+ 18.g3 (18.g4!? Bd7 19.f4-/+) 18...0-0-+ 19.0-0 Ne4 (better is 19...b5!?-+) 20.Ne4-/+ Be4 21.Qb3 Bd5 (better is 21...b5!?-/+) 22.Qb7+= Qe4 23.f3 Qc2 24.Rd1 Rb8 25.Qa6 h6 26.Qd3 (26.Qa5 Bb4 27.Qa7 Re8 28.Bb4 Qe2-+) 26...Qa2 (better is 26...Qd3!? 27.Bd3 Bf3-/+) 27.e4= Rb3 28.Qd4 Qa3 29.ed5?? (better is 29.Kg2 Bc5 30.Qe5+=) 29...Bc5-+ 30.Qc5 Qc5 31.Kg2 cd5 32.Bf4 (32.Rc1 Qd4 33.Be1-+) 32...Rb2 33.Re1 (33.Kf1 d4 34.Bc1-+) 33...d4 34.Kf1 (34.Kf2 d3 35.Be3 Qc4-+) 34...Qc3 (34...d3 35.Be5 de2 36.Re2 Re2 37.Ke2 Qe5 38.Kd3 Qf5 39.Ke2 Qe6 40.Kf2 Qa2 41.Kg1 Qb1 42.Kf2 Qb2 43.Kg1 Qc1 44.Kg2 Qd2 45.Kg1 Qe1 46.Kg2 Qe2 47.Kg1 Qf3 48.h3 Qg3 49.Kf1 Qh3 50.Ke2 f5 51.Kd2 f4 52.Kc2 f3 53.Kb3 f2 54.Kc4 f1Q 55.Kb4 Qe3 56.Ka5 Qc5 57.Ka4 Qfc4) 35.Rc1 Rc2 (better is 35...Qa3 36.g4 d3 37.Bd1-+) 36.Rb1 (36.Rc2 Qc2 37.Ke1-+) 36...d3 37.Bd1 Rh2 38.Rc1 Qb2 0-1. bluepiramid2 - donfredrico, kurnik, 2013.

9.Nf3 Nd7 10.e4 Ngf6 (10...ed4 11.Bd4 dc5 12.bc5 Nc5 13.Qc2=+) 11.Nbd2 (11.de5 de5 12.Qb3 Ne4=) 11...Be7 (11...ed4 12.cd6 Bd6 13.Qb3=+) 12.Bc4 (12.de5 de5 13.Qb3 0-0+=) 12...b6 (better 12...ed4!? 13.cd6 Qd6 14.Bd4 Qb4=+) 13.cd6 Bd6 14.de5 (14.Qb3!?+=) 14...Ne5= 15.Ne5 Be5 16.g3 (16.Be5!? Qe5 17.0-0=) 16...0-0-/+ 17.0-0 Bh3 18.Re1 Rd8 19.Qc2 Qd7 (19...Bg4!?=+) 20.Be5+= Qd2 21.Qd2 Rd2 22.Bf6 gf6 23.b5 (23.Ba6 Rb2 24.Bb7 c5 25.bc5 bc5=) 23...c5 24.Bf1 Bf1 25.Kf1 Rb2 26.e5 (better 26.Rc1!?=+) 26...fe5-/+ 27.Re5 Rb5 28.h4 Kg7 29.h5 (29.Rg5 Kf6-/+) 29...h6 30.g4 Rb4 31.f3 c4 32.Re4 (32.Ke2 Rb3-/+) 32...b5-+ 33.Ke2 Rb3 34.Re7 c3 35.Rc7 b4 36.Kd1 Rb2 37.Rc4 Kf6 38.f4 c2?? (better 38...Ke6 39.g5 Kd5-+) 39.Kc1 Ra2 (39...Rb1!? 40.Kc2 Rg1 41.Rc6 Kg7=) 40.Rb4+= Ke6 41.Rb6 Kd5 42.Rh6 Ke4 43.g5 Kd3 44.Rd6 Kc3 45.Rc6 Kb3?? (45...Kd3 46.Rd6 Kc3 47.Rc6 Kd3 48.Rd6=) 46.Rb6 (better 46.Kd2+-) 46...Kc3= 47.Rc6 Kd3?? (47...Kb3 48.Kd2+-) 48.Rd6 Ke4?? (better 48...Kc3 49.Rc6=) 49.g6 fg6 50.hg6?? (50.Rg6 Kf4 51.h6=) 50...Kf4= 51.g7 Ra8?? (51...Ra1 52.Kc2 Rg1 53.Rd7=) 52.Kc2 (better 52.Rf6 Ke3 53.Rf8 (53.Kc2?! Rg8=) 53...Ra1 54.Kc2+-) 52...Rg8= 53.Rd7 Ke5 54.Kd3 Ke6 55.Rb7 Kf6 56.Ke4 Rg7 57.Rb6 Kg5 58.Ke5 Rf7 59.Rb1 Re7 60.Kd6 Re2 61.Rf1 Kg6 62.Kd5 Kg5 63.Kd6 Kg4 64.Kd5 Re3 65.Kd4 Ra3 66.Ke4 Ra4 67.Ke5 Rb4 68.Rf8 Kg3 69.Rg8 Kf3 70.Rf8 Ke3 71.Rg8 Rb5 72.Kd6 Kd4 73.Kc6 Rc5 74.Kb6 Re5 75.Rd8 Ke4 76.Kc6 Re6 77.Kc7 Re8?? (better 77...Ra6=) 78.Re8+- Kd5 79.Re1 Kc5 80.Rc1 Kd4 81.Kc6 Kd3 82.Kc5 Kd2 83.Rc4 Kd3 84.Kd5 Ke3 85.Rc3 Ke2 ½-½. zembelek (2165) - pacal56 (2160), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

8.e3 d5

9.Nf3 Nd7 10.d4 e4 11.Nfd2 Ngf6 12.Nc3 g6 13.f4 ef3 14.Qf3 Bg7 15.Bd3 0-0 16.0-0 h5 17.h3 Nh7 18.Ne2 Ndf6 19.Nf4 Ng5 20.Qg3 Ne6 21.Nf3 Nf4 22.ef4 Ne4 23.Be4 de4 24.Ne5 Be5 25.fe5 Be6 26.Bc3 Ra8 27.Bd2 Qd7 28.Be3 Ra2 29.Qg5 Qc8 30.Rf6 Qd7 31.Rf4 Re2 32.Rf1 Ra2 33.Qf6 Kh7 34.h4 Qc8 35.Qe7 Kg8 36.Rf6 Ra8 37.Bh6 Kh7 38.Rg6 Qd7 39.Rg7 Kh8 40.Qf6 1–0. Dzieniszewski – Subkowski, Poland 1983.

9.Nf3 Nd7 10.Be2 e4 11.Nd4 b6 12.Nb3 Ngf6 13.Bd4 bc5 14.bc5 Be7 15.0-0 Ne5 16.h3 0-0 17.Nc3 Bf5 18.Be5 Qe5 19.Nd4 Bc5 20.Nc6 Qd6 21.Nd4 Bd7 22.Ncb5 Qb8 23.Qb1 Qb6 24.Qb3 Rb8 25.Rb1 Qa5 26.Qb2 Qd8 27.Qc2 Qf8 28.d3 Qe7 29.de4 Ne4 30.Bd3 Rc8 31.Qa2 Bd4 32.Nd4? (better is 32.ed4!? Qf6 33.Be4 de4 34.Na7=) 32...Nc3–/+ 33.Qa1 Nb1 34.Qb1 h6 35.Bf5 Bf5 36.Nf5 Qe5 37.Nd4 Qb8 38.Qb8 Rb8 39.Kf1 g6 40.Ke2 Rb2 41.Kf3 Kf8 42.g4 Ke7 43.Kg3 Kf6 44.f4 Rb1 45.h4 h5 46.g5 Ke7 47.Nc6 Kd7 48.Ne5 Ke6 49.Kf3 f6 50.gf6 Kf6 51.Nd7 (51.Ke2–+) 51...Kf5 52.Ne5 Rh1 53.Kg3 (53.Nf7 Rh4 54.Nd6 Ke6–+) 53...Ke4 54.Ng6 Rg1 (54...Rg1 55.Kf2 Rg6–+) 0–1. Hal1958 – Casey, playchess.de, 2004.

9.Nf3 Nd7 10.Be2 Ngf6 11.0-0 Be7 12.d3 0-0 13.Nbd2 Re8 14.e4 d4 (better is 14...b6!? 15.cb6 Qb6 16.Ne5 Ne5 17.Be5 Bb4=) 15.Nc4+= Bf8 16.Bb2 b5 17.cb6 Nb6 18.Nce5 Re5 19.Ne5 Qe5 20.f4 Qb5 21.Bd4 Qb4 22.Bf6 gf6 23.Qa1 Bg7 24.Rb1 Qc5?? (24...Qd2 25.Qb2 Qe3 26.Kh1+=) 25.Kh1?? (better is 25.d4 Qc2 26.Rb6 Qe2 27.Rb8+–) 25...f5= 26.e5 Qf2 27.Bf3 Be6 28.Rb6?? (better is 28.Qa7 Bb3 29.d4+/–) 28...Qb6–+ 29.h3 (29.d4 Bf8–+) 29...c5 (29...Bh6 30.Qg1 Qg1 31.Kg1 Bf4 32.Bc6 Be5 33.Kf2–+) 30.Kh2 (30.g3–+) 30...Qb4 31.Qa8 (31.Qc1 Qd4–+) 31...Bf8 32.Qc6 (32.Kg3 Qe1 33.Kh2 Qd2–+) 32...Qf4 33.Kg1 (33.Kh1 Qd4 34.g4 Qd3–+) 33...Qe5 (33...Qe5 34.Kf1 Qa1 35.Ke2 Qb2 36.Ke1 c4–+) 0–1. ejdrzej – marin007 (1645), kurnik, 2013.

9.Nf3 f6 10.h3 (10.d4 b6=) 10...e4 11.Nd4 b6 12.Nb3 (12.Qc2 Ne7=) 12...Nd7 13.Bd4 Nh6 (13...Ne7 14.cb6 Nb6 15.Nc5=) 14.g4 (14.cb6 Nb6 15.Nc5 Nf5=) 14...Be7 15.f4 (15.cb6 Nb6 16.Nc5 0-0=+) 15...ef3 (15...bc5 16.bc5 0-0 17.Nc3=+) 16.Qf3 bc5 (16...Ne5 17.Qf4=) 17.Nc5= Nc5 (17...Ne5 18.Qf2=) 18.bc5 Qa5 (18...f5 19.g5 Nf7 20.Bg7=) 19.g5 Nf5 (19...fg5 20.Bg7 g4 21.hg4+–) 20.Bc3 (20.gf6!? Bf6 21.Bf6 gf6 22.e4 de4 23.Qe4 Ne7 24.Qd4=) 20...Qc5=+ 21.Bd3 d4 22.ed4 Nd4 23.Bd4 Qd4 24.Qc6 Bd7 25.Qa8 Bd8 26.Qa6 0-0 27.Qc4=+ Qc4 28.Bc4 Kh8 29.gf6 Rf6 30.Nc3 Rf4 31.Bd5 Bh4 32.Ke2 g6 33.Ra1 Rf8 34.Bf3 Re8=+ 35.Ne4 Bf6 36.Rh1 Kg7 37.d3 Bd4 38.Kd2 Rb8 39.Bd1 Rb2–/+ 40.Bc2 h6 41.Nc3 Be5 42.Ne2 Bf6 ½–½. Karacsony,I – Nemenyi,Erno, Pecs Suto op, 1997.

9.h4 Nf6 10.h5 Bg4 11.f3 (better 11.Qa4!?=+) 11...Bh5-+ 12.g4 Bg6 13.Ne2 (13.g5 Nfd7-+) 13...Nbd7 (13...Na6!? 14.Qb3 Bc5 15.bc5 Nc5 16.Qa2 Nd3 17.Kd1 Nf2 18.Ke1 Nh1 19.Bg2-+) 14.Nbc3 (14.Ng3 Be7 15.g5 Ng8-+) 14...b6 15.d4 (15.g5 Nh5 16.cb6 Nb6-/+) 15...ed4 (15...bc5 16.dc5 h5 17.Qa4-/+) 16.ed4-/+ Be7 17.Bb2 (17.Qd2 bc5 18.bc5 0-0-/+) 17...Nf8 18.Bc1 Ne6 19.Kf2 0-0 20.Ng3 Ra8 21.Bg2 (21.Bd3 Bd3 22.Qd3 g6-+) 21...Nd7 22.Nh5?? (22.Be3-+) 22...bc5 23.bc5 Nf6 (better 23...Nd4 24.Nf4 Bc2 (worse 24...Bc5 25.Ng6 Nf5 26.Ke2 Ng3 27.Kd3 Nh1 28.Bh1 hg6 29.f4-+) 25.Ncd5 cd5 (25...Bd1?! 26.Nc7 Ra2 27.Kg3-+) 26.Nd5 Bd1 27.Nc7 Ra2 28.Kg3 Rg2 29.Kg2 Bf3 30.Kh2 Nc5-+) 24.Ng3 Ne8 25.Nce2 Ra2 26.Qb3 Qa7 27.Be3 Qa6 (27...Bf6 28.Qb4-+) 28.f4 (28.Bf1 Bd3 29.Qb6 Qc8-+) 28...Bd3 (better 28...Nf6 29.Bf3 Ne4 30.Kg1 Bf8-+) 29.Re1?? (better 29.Bf3-+) 29...Bf6 (29...Bh4 30.Bf1 Be2 31.Re2 Bg3 32.Kg3 Re2 33.f5-+) 30.Kf3 Be4! 31.Ne4 (31.Kf2 Bh4 32.f5-+) 31...de4 32.Ke4 Re2 (32...Bh4!? 33.Qb8 Kf8 34.Rc1-+) 33.Re2 Qe2 34.Bf3 Qe1 35.Qb8 (35.Qd1 Qc3 36.Qc1 Qb4-+) 35...Kf8 36.g5 (36.Kd3 Bd4! 37.Bd4 Qf1 38.Ke4 Nd4 39.Kd4 Qf3 40.Qe5 Qg4 41.Qe4-+) 36...Bd4 37.Kf5 g6 38.Kg4 Qe3 39.Bc6 (39.Kg3 Qf2 40.Kg4 f5 41.gf6 h5 42.Kh3 Qf3 43.Kh2 Qf2 44.Kh3 g5 45.Qe8 Ke8 46.f7 Kf7 47.fg5 Ng5) 39...Qf4! 40.Qf4 Nf4 41.Kf4 Bc5 42.Bd5 Be7 43.Bb3 Kg7 44.Ba2 Nc7 45.Kg4 (45.Ke4 Bg5 46.Bc4 Kf6-+) 45...Ne6 46.Be6 (46.Bd5-+) 46...fe6 47.Kf4 Bd6 48.Kg4 (48.Ke4 h5 49.Kf3-+) 48...h5 49.gh6 Kh6 50.Kh4 e5 (50...g5 51.Kh3 Kh5 52.Kg2 g4 53.Kf2 Bc5 54.Ke1 g3 55.Kf1 Kg4 56.Ke1 g2 57.Kd2 g1Q 58.Kc2 Qd4 59.Kb3 Qd3 60.Ka4 Qc4 61.Ka5 Qb3 62.Ka6 Qb6) 51.Kg4 (51.Kg3 g5 52.Kg4 Kg6 53.Kg3 Kf5 54.Kf3 g4 55.Ke2 Kf4 56.Kd2 g3 57.Kc1 g2 58.Kb2 e4 59.Kc3 g1Q 60.Kc4 Qc5 61.Kb3 Qc1 62.Ka4 Qc4 63.Ka5 Bc7) 51...g5 52.Kf5 (52.Kg3 Kh5 53.Kh3 g4 54.Kg3 Kg5 55.Kg2 Kf4 56.Kf2 g3 57.Kg2 e4 58.Kf1 Kf3 59.Ke1 g2 60.Kd1 g1Q 61.Kd2 Qc5 62.Kd1 e3 63.Ke1 Qc1) 52…Kh5 (52...Kh5 53.Ke6 e4 54.Kd6 e3 55.Ke5 g4 56.Ke4 e2 57.Kd4 g3 58.Ke3 e1Q 59.Kd4 g2 60.Kd5 g1Q 61.Kc6 Qe6 62.Kb5 Qd4 63.Ka5 Qeb6) 0-1. dale70 (2040) - anulov (2140), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

8.e3 d6

9.d4 ed4 10.ed4 Nf6 11.Nc3 (11.Bd3 Nd5 12.Qd2 b6=+) 11...b6 12.Qe2 (12.cb6 Qb6 13.b5 d5=+) 12...Be7=+ 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 f6 15.cb6 Qb6 16.d5 cd5 17.Qd4 Qb7 18.Bc3 0-0 19.Ne2 Re8 20.Nf4 The isolani on d5 becomes a target 20...Bd8 21.Kd2 Re5 22.Qd3 Qf7 (22...Rf5 23.Qe3 Be7 24.Bd3=) 23.Be5 fe5 24.Nd5 Qf2 25.Be2 Bg5 (worse 25...Qg2 26.Ne3 Qb7 27.Qd6+–) 26.Kd1 Qg2 27.Qf3 Qf3 28.Bf3 Bf5 29.Rg1 Bd8 30.Ne3 Be6 31.Ke2 Kf7 32.Rd1 Ke7 33.Nd5 Bd5 34.Bd5 Nd7 35.Kd3 Bb6 36.Kc4 Bd4 37.Kb5 g5 38.Rc1 Nf6 39.Kc6 h5 (39...Nd5 40.Kd5 h5 41.Rc6+–) 40.b5 h4 41.Rb1 White intends b6 41...Nd7 (41...Nd5 42.Kd5 Kd7 43.b6+–) 42.Rf1 Nf6 43.Bb3 e4 44.b6 Be5 (better 44...e3+–) 45.Rf6 d5?? (45...Bf6 46.b7 Passed pawn; 45...Kf6 46.Kd5 Combination) 46.Rg6 Bh2 47.Bd5 e3 48.b7 Bb8 49.Re6 Kf8 (49...Kf7 50.Re3 Kf8 51.Re6+–) 50.Re3 (50.Re3 g4 51.Re4+–) 1–0. bambinik – "Tartakover", internet, 2001.

9.d4 ed4 10.ed4 Nf6 11.Nf3 (11.Bd3 Nd5 12.Qd2 b6=+) 11...b6 12.Bc4 bc5 (12...Qe7 13.Be2=) 13.bc5 dc5 (13...Qe7 14.Qe2=) 14.0-0 Be7 15.dc5 0-0 16.Qc2 Qa5 (16...Nbd7 17.Re1 Bc5 18.Bf6 Nf6 19.Bf7 Qf7 20.Qc5=) 17.Bd4 (17.Re1 Qc5 18.Bf6 gf6+=) 17...Nbd7= (17...Bc5? 18.Bc5 Re8 19.Ng5+–) 18.Nbd2 Nc5 (18...Bc5? 19.Nb3 Qa4 20.Bc5 Nc5 21.Ra1+–) 19.Ng5 (19.Ne5 Bd7=) 19...g6 (19...Ncd7!? 20.Ndf3 h6 21.Nf7 Rf7=) 20.Re1+= Ne6 21.Ne6 Be6 22.Be6 fe6 23.Re6 Qd5 24.Re7 Qd4 25.Nf3 Qd6 ½–½. Woischke,Norbert – Simmelink,Joop Theo, corr Kuhlmann mem, 1999.

9.d4 ed4 10.ed4 Nf6 11.Nf3 (11.Bd3 Nd5 12.Qd2 b6=+) 11...Be7 (11...Nd5 12.Bc3=) 12.Be2 (12.Bd3 Nd5 13.Bc3 b6=) 12...0-0=+ 13.0-0 Nbd7 (13...Nd5 14.Bc3=+) 14.Qc2 (14.Re1 Re8=) 14...Nd5 15.b5 (15.Bc3 b5=) 15...cb5 (15...dc5 16.Rd1=+) 16.Bb5 (16.Nc3 Nc3 17.Qc3 dc5 18.Bb5 Nf6=+) 16...dc5 17.Bd7 (17.Rc1 b6=+) 17...Bd7–/+ 18.Nbd2 (18.Qe4 Be6–/+) 18...cd4 (18...Ra8 19.dc5 Bc5 20.Qe4–/+) 19.Qc7 (19.Qb3 Nf4 20.Nd4 Bc6 21.Nc6 Qc6–/+) 19...Nc7–+ 20.Bd4 b5 (20...Ra8 21.Re1 Ne6 22.Be3–+) 21.Rc1 (21.Ra1 Ra8–/+) 21...Ne6–+ 22.Be3 (22.Ra1 Nd4 23.Nd4 Rd8–+) 22...b4 23.Nb3 (23.Ne5 Rc8 24.Rc8 Bc8–+) 23...Ra8 (23...Bf6 24.Nfd4–+) 24.Ra1 (24.Ne5 Bb5–+) 24...Ra1 25.Na1 Ba4 (25...Bc6 26.Nd2–+) 26.Nd2 Bf6 (better 26...Bc6–+) 27.Ndb3? (better 27.Nab3–+) 27...Ba1 28.Na1 b3 29.Nb3 Bb3 30.Kf1 (30.g4 Bc2–+) 30...Kf8 (30...f5 31.f4–+) 31.Ke2 (31.g4 Bc4 32.Kg2 Bd5 33.Kg3 Ke7–+) 31...Ke7 (31...f5 32.Kd3–+) 32.Kd3 (32.g4 Bc4 33.Kf3 Kd6–+) 32...Kd6 33.f4 Nc5 (33...f5 34.g3–+) 34.Bc5 Kc5 35.g4 Kd5 (35...Be6 36.g5–+) 36.h4 (36.h3 h6–+) 36...g6 (36...Ke6 37.Ke3–+) 37.Ke3 (37.g5 Ke6–+) 37...h5 38.g5 (38.f5 hg4 39.fg6 fg6–+) 38...Ke6 39.Kf2 Kf5 40.Kf3 Bd5 41.Kg3 Ke4 42.f5 Kf5 43.Kh3 Kf4 44.Kh2 Kg4 45.Kg1 Kh4 46.Kh2 0–1. Turcot,Jean – Brodie,Hugh, Carnival Quebec, 1974.

9.Nf3 Nf6 10.Qc2 Bg4 11.Be2 Nbd7 12.Qb3 (12.d4 e4 13.Ng1 d5=+) 12...Be7 (12...Bf3 13.Bf3 dc5 14.b5 cb5 15.Qb5=+) 13.0-0 (13.Ng5!? d5 14.f3–/+) 13...dc5–/+ 14.bc5 e4 (14...0-0 15.Qc2–/+) 15.Nd4 (15.Ng5!? Rf8 16.Bc4=+) 15...0-0 (15...Be2 16.Ne2 Bc5 17.d3–/+) 16.f3 ef3 17.Nf3 Bc5 18.d4 Bd6 19.Nbd2 (better 19.h3!? Be6 20.Qc2–/+) 19...Bh2!–+ 20.Nh2 Be2 21.Rf2 Bh5 22.e4 Bg6 23.e5 Ra8 24.Bb2 Nd5 25.Nhf1 (25.Nc4 Ra7–+) 25…Qb6 0–1. GuestTRWH – GuestGZKT, freechess.org, 2017.

8.e3 Nf6

9.Na3 d5 10.Nf3 Nbd7 11.Qc2 =.

9.Na3 d6 10.Nc4= Nbd7 (10...dc5? 11.Be5 Qd8 12.Bb8 cb4 13.Be5+–) 11.cd6 (11.d4 e4=) 11...Bd6=+ 12.Nd6 Qd6 13.b5 c5 (13...cb5 14.Qb3=+) 14.d3 (14.d4 ed4 15.ed4 0-0=) 14...0-0 (14...b6 15.d4 ed4 16.ed4=+) 15.e4 (15.Be2 b6=+) 15...c4 (15...Rd8 16.Be2–/+) 16.dc4 Qb4 17.Qd2 Qb1 (17...Qa4 18.Qb2 Nc5 19.Be2–/+) 18.Qd1 Qe4 19.Qe2 Qb1 20.Qd1 Qb4 (20...Qa2 21.Bc3–/+) 21.Qd2=+ Qa3 22.Bb2= Qc5 23.Nf3 b6 24.Qc1 Ng4 25.Qc2 Ndf6 26.h3= Bf5!? 27.Qe2 Ne4 28.hg4+= Qb4 29.Kd1 Rd8 30.Kc1 Nc3 31.gf5= Ne2 32.Be2 e4 33.Nd4+= Rd6 34.Rd1 g6 35.fg6 hg6 36.Kc2 Rd8 37.Bc3+/– Qa4 38.Kd2 Qa8 39.g4 Rd6 40.Ra1+/– Qe8 41.Ke3 Qe5 42.Ra8 Kh7 43.g5 Rd7 44.Ra6 Re7 45.Kd2 Qg5 46.Kc2 Qc5 47.Ra1 f6 48.Rh1 Kg7 49.Rh3 Re8 50.Kb3 Qg5 51.Rg3 Qf4 52.Bh5+= Qf2 53.Rg6+/– Kh7 54.Rf6!? Qf6 55.Be8 Qf1 (56.Bh5 Qb1 57.Ka3 e3=). Machete99 (2215) – Celes (2375), ICC, 2002.

9.Nf3 e4 10.Nd4 (10.Bf6 ef3 11.Bd4 fg2 12.Bg2+=) 10...Be7 (better 10...d5!?=) 11.Nf5+– Bf8 (11...d5 12.Ng7 Kd8 13.Nh5+–) 12.Bc4 (12.Bf6!? gf6 13.Qg4+–) 12...d5+= 13.cd6 Bd6 (13...Qd8 14.Ng3+=) 14.Ng7+– Ke7 15.Bf6 Kf6 16.Nh5 Ke7 17.Nc3 Bf5 (17...f5 18.b5+–) 18.Ng3 Bg3 19.hg3 Na6? (better 19...Nd7+–) 20.Qh5+– Bg6 21.Qg5 (21.Qh4 f6 22.Qh6 Qd8 23.Qg7 Kd6 24.Qb7 Nc7+–) 21...f6 (21...Kf8 22.Ba6 ba6+–) 22.Qg4 (better 22.Qh6 Rc8 23.Ne4 Be4 24.Qg7 Ke8 25.Qg8 Ke7 26.Qe6 Kd8 27.Qe4+–) 22...Nb4?? (better 22...Qe5 23.Ba6 ba6+–) 23.Qe6+– (23.Qe6 Kd8 24.Qf6 Qe7 25.Qh8 Kd7 26.Rh4+–) 1–0. GuestWBVC – GuestKSJG, freechess.org, 2016.

9.f4 d6 10.fe5 de5 =.

9.f4 ef4 10.Bf6 gf6 =.

9.Nf3 d6

10.Qc2 Na6 11.Ba6 ba6 12.0-0 =.

10.Qc2 Nbd7 11.cd6 (11.d4 ed4 12.ed4 b6=) 11...Bd6+= 12.b5 c5 (12...0-0 13.bc6 bc6 14.d4+=) 13.Bc4 (13.Na3 b6+=) 13...Nb6 14.Na3 (14.d3 Bg4+=) 14...0-0 (14...Bg4 15.0-0+=) 15.h3 (15.Ng5 h6 (15...Nc4 16.Nc4 Bg4 17.f4+/–) 16.Ne4 Ne4 17.Qe4 Bd7+= (worse is 17...Nc4 18.Nc4 Re8 19.f4+=)) 15...e4 (15...Nc4?! 16.Nc4 Re8 17.0-0+=) 16.Ng1 (16.Ng5 Be5 (worse is 16...Nc4 17.Nc4 h6 18.Ne4 Ne4 19.Qe4+/–) 17.Bc3 Bf5–/+) 16...Be5 (16...Qe7 17.d3–/+) 17.Bc3 (17.Be5 Qe5 18.Ne2 Qa1 19.Qc1 Qc1 20.Nc1 Bd7–/+) 17...Nbd5 (17...Bf5 18.Qb2 Nfd7 19.g4–/+) 18.Ne2 (18.Bd5 Nd5 19.Be5 Qe5 20.Qc5 Bd7–/+) 18...Bc3 (18...Nb4 19.Qb1–/+) 19.Nc3 (19.dc3 Be6+=) 19...Nb4–/+ 20.Qa4 Rd8 (20...Qe7 21.0-0–/+) 21.Nab1 Bf5 22.0-0+= Nd7 23.f4 ef3 24.Rf3 Ne5 25.Rf5+= Nc4 26.Ne4 b6 27.Qb3 Nd6 28.Nd6= Rd6 29.d4 Qd7 30.Rf1 Re6 31.Na3 h6 32.Nc4 Qd5 33.dc5 Qc5 34.Qc3 Re4–/+ 35.Rc1 Nd5 36.Qd3 Re3 37.Ne3–/+ Qc1 38.Nf1 Qc5–+ 39.Kh1 g6 40.Nd2 Nc7 41.Ne4 Qc1 42.Kh2 Ne6 43.Nf6 Kg7 44.Nd5 Qc5 45.Qe4 Qd6 46.Kh1 f5 47.Qc4 Qc5 48.Qa2 Qb5 49.Qa7= Kf8?? 50.Qe7 (50.Qe7 Kg8 51.Nf6 Kh8 52.Qh7#) 1–0. Karandayev,I – Ishkanov,T, St Petersburg, 2001.

10.Qc2 Bg4 11.Ng5 dc5 12.bc5= h6 13.Ne4 Be7 14.Nd6 (better is 14.Bc4!?+=) 14...Bd6=+ 15.cd6 Qd6 16.Qb2 Nbd7 17.f3 Be6 18.Qb7 0-0 19.Qb2 Ra8 20.e4? (better is 20.Nc3–/+) 20...Ra2–+ 21.Qc3 Qb8 (21...c5!? 22.Bb5–+) 22.Bd3 c5 23.Ke2 Nh5 24.g3 c4 25.Bc2 Nc5 (better is 25...Qb6–+) 26.g4?? (26.Rc1 Qb6 27.Qe5 Rc2 28.Rc2 Nd3–+) 26...Nf6 (better is 26...Nf4 27.Kf1 f6–+) 27.h4 Nfd7 28.g5 (28.Rc1–+) 28...Nd3 29.gh6 Qb6 30.Bd3 cd3 31.Qd3 Ra1 32.hg7 Nc5 (32...Kg7?! 33.Rd1–+) 33.Qc2 (33.Qc3 Qb5 (33...Rb1?! 34.Rb1 Qb1 35.Qc5=) 34.Ke3 Rb1 35.Rb1 Qb1–+) 33...Ra2 (33...Bd7 34.d4 ed4 35.h5 d3 36.Kd2 dc2 37.Na3 Ne4 38.Ke2 Qd4 39.Ra1 Qd2 40.Kf1 Qf2) 34.Qc1 Rb2 35.Qc3 Ne4!! (35...Rb1?! 36.Rb1 Qb1 37.Qc5=+) 36.fe4 Bg4 37.Kd3 Qb5 38.Qc4 Be2! (39.Ke2 Qc4 40.Kf2 Qd4 41.Kg2 Qe4 42.Kg3 Rb3 43.Nc3 Qd3 44.Kf2 Qd2 45.Ne2 Qe3 46.Kf1 Rb1 47.Nc1 Qd2 48.h5 Rc1; 38...Rb1?! 39.Qb5 Rb5 40.Rg1–/+) 0–1. Bonetti,Shane – Celes (2275), ICC, 2002.

10.Qc2 Bg4 11.Ng5 h6 12.Ne4 =.

10.d4 ed4 11.ed4 Nd5 12.Qd2 (12.Bc3 b6+=) 12...Nd7 (12...Bf5 13.Na3=) 13.Bc4= N7f6 (worse is 13...dc5 14.dc5 (worse is 14.bc5 Be7=) 14...b6 15.0-0+/–) 14.0-0 Be7 15.b5 Bg4 (15...0-0 16.b6 Qd8 17.Qc2=) 16.cd6 (16.Qd3 0-0 17.Ng5 Nf4=) 16...Qd6 17.Ne5 0-0 18.bc6 bc6 19.Bb2 (19.Re1 Bf5=) 19...Ra8 20.Rc1 (20.Re1 Be6=) 20...Bd7 (20...Bf5 21.Nc3=) 21.h3 (21.Nc3 Be6=) 21...Be8 (21...Bf5 22.Bb3 Rc8 23.Ba3=) 22.Qc2= Qd8 23.Nd2 Rb8 24.Bb3 Nb4 25.Qc4 Nfd5= 26.Ba3 Bg5 27.Rd1 Qa5 28.Bc1 Be7 29.Re1 Qb5 30.Qb5+= Rb5 31.Bc4 Rb8 32.Ndf3 Kf8 33.Re2 Ra8 34.Kh2 Ra1 35.Bd2+= Ra3 36.Bc1 Ra1 37.Bd2 Rb1 (37...f6 38.Ng4+=) ½–½. Alekhine,AI – Braun,Gottfried, (year?).

10.d4 ed4 11.ed4 Be7 12.Nc3 0-0 13.Bd3 b6 14.0-0 dc5 15.bc5 bc5 16.Na4 (16.dc5 Bc5 17.Na4 Be7=) 16...cd4=+ 17.Bd4 c5 (17...Ba6!?=+) 18.Be5= Qa7 19.Qc2 Ba6 20.Bc4 Bc4 21.Qc4 Rd8 22.Nc3 Qa6 23.Nb5 Nbd7 24.Re1 Ne5 25.Ne5 Nd5 26.g3 g6 27.Rd1 Qe6 28.Re1 Bf8 29.Re4 Bg7 30.Nd3 (30.f4 Qb6-/+) 30...Qf5 31.Re1 Bf8 32.Ne5 (32.Nc5?? Nb6 33.Qh4 g5-+ (33...Qc5?! 34.Qd8 Qb5 35.Re8-/+)) 32...Nb6 33.Qc3 Re8 34.Na3 Bg7 35.f4 Nd7 36.Nac4 Qe6 37.Rc1 Be5 38.Ne5 Ne5 39.fe5 Rc8 Black intends c4 40.Rd1 Qe7 41.Kf2 h5 42.Rd6 c4 43.Rf6 Qc5 44.Kf1 Re8 45.Rf4 Qd5 46.Qc4 Qh1 47.Kf2 Qh2 48.Kf3 Qh1 49.Kf2 Qb7 50.Re4 Rc8 51.Qd3 Rc1 52.Re1 Qb2 53.Re2 Qa1 0-1. marekt (2155) - googol (2460), gameknot.com, 2014.

10.d4 ed4 11.Bd4 Nbd7=.

10.d4 e4 11.Nfd2 b6 12.Be2 =.

10.d4 e4 11.Nfd2 d5 12.Be2 Be7 (12...b6 13.Nc3=) 13.Bc3 (13.Nc3 b5=) 13...0-0 (13...b6 14.0-0=) 14.Na3 (14.0-0 b6=) 14...Nfd7 (14...Be6 15.0-0+=) 15.Qb3 (15.0-0 b6=) 15...f5 (15...b6 16.0-0=) 16.g3 (16.0-0 b6=) 16...Nf6 (16...b6 17.0-0+=) 17.h3 (17.b5 b6 18.cb6 Qb6=) 17...Nbd7 (17...b6 18.cb6 Qb6 19.b5+=) 18.Nf1 (18.0-0 b6+=) 18...Rf7 (18...b6 19.Nd2+=) 19.Bd2 (19.Nd2 b6+=) 19...Nf8 (19...b6 20.Nc2–/+) 20.Nh2 (20.b5 Ng6+=) 20...Bd7 (20...b5!?–/+) 21.b5+= Ne6 22.bc6 bc6+= 23.Qd1 Rf8–/+ 24.Nb1 Rb8 25.Nc3 Qa7 26.0-0 Rb2 27.Qc1 Qb8 28.Rd1 Be8 29.Kg2 Bd8 30.Qa1 Bh5 31.Bh5+= Nh5 32.Rb1 Rb1+= 33.Nb1 Bc7 34.Nf1 g5 35.Nc3 f4 36.Qa2 Nf6+= 37.g4 Qf8 38.Nh2?? f3–+ 39.Kg1 Qh6 40.Ne4 Bh2 41.Kh2 Ng4 42.Kg3 Qh4 43.Kf3 de4 44.Ke2?? Qf2 45.Kd1 Ne3 46.Kc1 Qf1 47.Kb2 Qb5 48.Ka1 Nc4 49.Qa8 Kf7 50.Qa7 Kg6 51.Bc3 Qb3 0–1. Turcot,Jean – Laflamme,Simon, Capablanca Charlesbourg CAN, 2005.

10.d4 e4 11.Nfd2 Bf5 12.Be2 d5 13.0-0 Be7 14.Nc3 White prepares the advance b5 14...0-0 15.b5 h6 16.b6 Qc8 17.Re1 g6 (17...Bg4 18.Bg4 Qg4 19.Qg4 Ng4 20.f3 ef3 21.gf3=) 18.Nf1 (18.h3 Nbd7+/–) 18...h5 19.Bb2 Bg4 20.Qd2 Be2 21.Qe2 Na6 22.Ra1 Nh7 23.Bc1 f5 24.g3 (24.Nd2 Ng5=) 24...Ng5 25.Kg2 (better is 25.Nd2!?+=) 25...f4–/+ 26.ef4 Qh3 27.Kh1 Nf3 Black plans h4 28.Be3 h4 (better is 28...Nb4–+) 29.Bd2?? (better is 29.Qa2 Qf5 30.Qb2–/+) 29...Kg7?? (better is 29...Nd4 30.Qd1 Nc5–+) 30.Ne4!+/– de4 31.Qe4 Nd2?? (better is 31...Bf6 32.Qf3 Nc5+/–) 32.Nd2 (better is 32.Qe7 Kg8 33.Nd2 hg3 34.fg3+–) 32...Bf6+= 33.Nf3? (better is 33.Rg1!? Qf5 34.Qf5 gf5 35.Nf3–/+) 33...hg3 34.fg3 Rh8?? (better is 34...Nc5!? 35.Qe3 Ne6–+) 35.Rd1 Nb4 36.Qe2? (36.Kg1 Ra8 37.Ne5 Be5 38.Qe5 Kg8+=) 36...Nd5 (better is 36...Qg3 37.f5 Qf4 (37...gf5?? 38.Rg1 Qg1 39.Kg1+–) 38.fg6 Nd5–+) 37.Qg2?? (37.Qf2 Ra8–+) 37...Qf5 (better is 37...Qg2 38.Kg2 Ne3 39.Kf2 Nd1 40.Kg1 Rd8–+) 38.Re1 Nc3 39.Ne5 Nd5 40.h4?? (40.Nf3 Nb4 41.Ne5–/+) 40...Be5 (better is 40...Nf4!? 41.Qh2 Nd3 42.Nd3 Qf3 43.Qg2 Qd3–+) 41.Re5 Qb1 (41...Qd3 42.Rd5 cd5 43.Qd5 Re8–+) 42.Kh2–/+ Qd3 43.Rd5 (43.Rd5 cd5 44.Qd5 Qe2 45.Kh3–+). ejdrzej (1610) – lumpi (1690), kurnik, 2013.

10.cd6 Bd6 11.b5 0-0 12.Nc3 Bg4 13.Be2 Nbd7 (13...e4 14.Ng5 Bf5 15.Qb1=+) 14.bc6 bc6 15.d3 Ra8 16.0-0 Qa7 (16...e4 17.de4 Bf3 18.Bf3 Bh2 19.Kh1=+) 17.Qb1 Rb8 (17...Nc5 18.Qc2=+) 18.Qc1 (18.Qc2 Nc5=) 18...Ba3 19.Qc2 Nd5 (better 19...Qc5!?=) 20.Nd5+/- cd5 21.Ne5 (21.Be5? Ne5 22.Ne5 Rb2-+) 21...Ne5 22.Be5 Be2? (22...Rc8 23.Qa2 Be2 24.Qe2+/-) 23.Qe2?? (better 23.Bb8 Qb8 24.Rb1+-) 23...Rb3 24.Qg4 Bf8 25.Qc8 (25.d4 Qa6+/-) 25...Rb8?? (better 25...Qc5 26.Qc5 Bc5+/-) 26.Bb8+- (26.Bb8 Qb6 27.Rc1+-) 1-0. ClayPigeons (2140) - michalred (2070), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.e4 Nf6

9.Nc3 d6=+ 10.d4 Be7 (10...ed4 11.Qd4 dc5 12.bc5–/+) 11.Nf3 (11.de5 de5 12.Nf3 0-0=) 11...0-0 (11...ed4 12.Qd4 dc5 13.bc5–/+) 12.Be2 (12.cd6 A) worse 12...Bd6 13.de5 Be5 14.Nb5+– (14.Ne5?! Qe5 15.Bd3 Qd6=); B) 12...Qd6 13.de5 Qd1 14.Kd1 Ng4=) 12...Na6?? (better 12...ed4!? 13.Qd4 dc5 14.bc5 Rd8–/+) 13.de5 (13.cd6 Bd6 14.de5 Be5+=) 13...de5+= 14.Qa4 Qd7? (14...Be6 15.Ng5 Bg4 16.0-0=) 15.0-0 (15.Ba6 ba6 16.Ne5 Qe6 17.Nc6 Ne4 18.Ne7 Qe7+–) 15...Nc7? (better 15...Qc7!?+=) 16.Bc4 Re8?? (better 16...Qe8 17.Ne5 Ng4+–) 17.Ne5 Qd4 (17...Qd2 18.Bf7 Kh8 19.Qa5+–) 18.Bf7 Kf8 19.Nd5 (worse 19.Be8 Nfe8 20.Nf3 Qc4+–) 19...Qe4 20.Nc7 (20.Nc7 Rd8 21.Qb3+–) 1–0. algernon (2575) – aggressis (2425), net–chess.com, 2016.

9.d3 b6 (9...d6 10.f4=+) 10.Nf3 (10.cb6 Bb4 11.Nd2 Qb6 12.Be5 c5=) 10...bc5 (10...d6 11.Nbd2=) 11.Be5 Qb6 12.bc5 (12.Bf6 gf6 13.bc5 Bc5=) 12...Bc5 13.Bg3 0-0 (13...d6 14.Nbd2=) 14.Be2 (14.Nbd2 d5 15.Be2 de4 16.de4 Rd8=) 14...Bb4 (14...d5 15.Nbd2=) 15.Nfd2 (15.Nbd2 Nh5=) 15...d5 16.e5 (16.0-0 Re8=) 16...Nfd7=+ 17.0-0 c5 (17...Re8 18.Nf3=+) 18.Kh1 (18.Qb3 Qe6 19.f4 Nc6=) 18...Nc6 19.f4 Re8 20.Nf3 Bb7 (20...Ne7 21.Qb3=+) 21.Nh4 Nd4 22.Nd2 Ra8 23.Bg4 Nf8 24.f5 Bc3 25.Nb1 Bb4 26.f6 g6 27.Qc1 Nde6 28.Qh6 d4 29.Nf3= Qc6 30.Rg1 Ra2?? 31.Be6 Ne6 32.Ng5 Rg2 33.Qh7 (33...Kf8 34.Qf7#) 1–0. WoodPusher83 – RageofKlugman, ChessWorld.net, 2006.

9.d4!? ed4 10.Bd4=.

9.f4 Ne4? 10.Qe2+– (10.Be5?! d6 11.Qe2 f5=).

9.f4 ef4 10.Bf6 gf6=.

8.Nf3 d6=

9.Nc3 Nf6+= 10.Na4 (10.e3 dc5 11.Na4 e4+=) 10...Nbd7 11.d4 e4 (11...ed4 12.Qd4 dc5 13.Qe3 Be7 14.Nc5–/+) 12.Nd2 e3 (12...d5 13.e3+=) 13.fe3= b6 (13...Ng4 14.Qb3=) 14.cb6 Nb6 15.e4 Be7 16.e3 Ng4 (16...d5 17.Nc5=) 17.Nb6+= Qb6 18.Qb3 Bg5 (18...0-0+=) 19.Nf3 (better is 19.d5!? Bh4 20.g3+/–) 19...Be3+= 20.Bc4 d5 (20...Bf2!? 21.Ke2 d5 22.ed5 cd5 23.Qa4 Ke7+=) 21.ed5= cd5 22.Bd5 Bf2 23.Kd2 0-0 24.b5 Bd7 25.Bc4 Qh6 26.Ke2 Bg3 27.Rb1 Re8 28.Kf1 Nh2 29.Nh2= Re3 (29...Re3 30.Qc3 Rc3 31.Bc3 Qh2–+) 0–1. Wolf,M – Bruehl,Guenther, corr DDR–ch M613, 1978.

9.d4 ed4 10.Qd4 dc5 11.bc5 Nf6 (11...Na6 12.e3 Nc5 13.Be2–/+) 12.Nbd2=+ Na6 The isolani on c5 becomes a target 13.Nb3 Nc5! 14.Nc5 Qa5 15.Bc3 Qc5 16.Qc5 Bc5 17.Bf6 gf6 18.e3 Bb4 19.Kd1 Rg8 20.g3 Ke7 21.Nd4 (21.Kc2!?–/+) 21...c5–+ 22.Nc2 Rd8 23.Kc1 Bd2 24.Kb2 Ba5 25.Bg2 (25.Bb5!?–/+) 25...Rd2–+ 26.Rf1 Bf5 27.e4 Bd7 28.Kb3? (better 28.Kc1–+) 28...c4! 29.Kb2 (29.Kc4 Be6 Double attack (29...Rc2 Deflection)) 29...Ba4 30.Rc1 Rf2 (30...Rf2 31.Bh3 Rh2–+) 0–1. GuestDHGV – GuestGZKT, freechess.org, 2017.

9.d4 Nd7 10.e3 Ngf6 11.de5 de5 (11...Ne5 12.Ne5 de5 13.Nd2=) 12.Bc4 (12.Qb3 Be7=) 12...Be7 (better 12...b5 13.Bb3 Be7=) 13.Bf7?? (better 13.0-0+=) 13...Kf7–/+ 14.Ng5 (14.Qb3 Kg6–/+) 14...Kg6–+ 15.h4 Nf8 16.Be5 Qe5 (better 16...Qd7!?–/+) 17.h5+= Kg5 (17...Kf5 18.Qc2 Ne4 19.Nf7+=) 18.f4 Kh6 Now all is on h5 (18...Qf4 19.ef4 Kh6 20.Qe2+–) 19.fe5+– Ng4 (19...Nd5 20.e4 Ne3 21.Qd2+=) 20.Qd4 Bg5 21.Rh3 Bf5 22.Nd2 (22.Qd6 Ne6 23.e4 Rd8 24.ef5 Rd6 25.ed6 Nf4=+) 22...Ne6 23.Qc3 Rd8 (23...Nc7 24.Nf3 Be3 25.Nd4=) 24.Nc4 Rd3?? (better 24...Nc7 25.Nd6 Be6+–) 25.Nd6+– Rd6 (25...Rc3?? 26.Nf5) 1–0. DEFFM – GuestHHZC, freechess.org, 2018.

9.d4 e4 10.Nfd2 d5 =.

9.e3 dc5 10.Be5 Bd6 11.Bg7 cb4 12.Bh8 +–.

9.e3 e4 10.Ng5 Qe7 11.Qh5 h6 (11...Nh6 12.cd6 Qd6 13.Ne4 Qb4 14.Qe5 Kd8 15.Bd3+=) 12.h4 (12.Bc4 d5 13.Ne4 Qe4–+ (13...dc4?! 14.Nd6 Kd7 15.Nf7=)) 12...Bf5 (12...dc5!? 13.bc5 g6=) 13.cd6+= Qd7 14.Nh3 Rh7=+ 15.b5 Bd6 16.bc6 Nc6 17.Bb5 Nge7 18.Qd1 Nd5 19.Nc3 Ndb4 20.Qb1 Nd3 21.Bd3 ed3 22.e4 Be6 23.Qd3= Nb4 24.Qb1 Bc4 25.d4 f5 26.Ne2?? Nd3–/+ 27.Kf1 fe4 28.Kg1 g5 29.Qc2 Qe6 30.hg5 hg5 31.Ng3 e3 32.Qa4 Ke7–+ 33.Qa5 Bd5 0–1. Hebels,Albert – Simmelink,Joop Th, corr, 1995.

9.e3 Nf6 10.Be2 e4 11.Ng5 d5 12.d3 h6 13.Nh3 ed3 14.Qd3 Bh3 15.gh3 Be7 16.Qf5 Nbd7 17.0-0 0-0 (17...b6!?–/+) 18.Bd4= Ne4 19.Bd3 g6 20.Qg4 Kh7 21.Be4 f5 22.Bf5 Rf5 23.f4 Bf6 24.Qd1 Bd4 25.Qd4 Nf8 26.Nc3 Ne6 27.Qd2 Rf8 28.Kh1 Qd8 29.Qd3 Ng7 30.Nd1 Nf5 31.Nf2 Qh4 32.Kg1 Rd8 33.Qb3 Qh5 34.e4 Nd4 35.Qe3 de4 36.Qe4 Ne2 37.Kh1 Re8 38.Qd3 Qf5 (38...Qd5!? 39.Qd5 cd5=) 39.Qf5+= gf5 ½–½. Gierth,Karlheinz (2215) – Schuster,Peter (2340), BdF T, 2004.

9.e3 Bg4 10.Be2 (10.d4 e4 11.h3 Bh5=) 10...Nf6 (10...Bf3 11.Bf3 dc5 12.bc5 Bc5 13.0-0=+) 11.cd6 (11.d4!? e4 12.Nfd2 Be2 13.Qe2=) 11...Bd6=+ 12.b5 0-0 13.bc6 Nc6 14.h3 Bh5 15.0-0 Ra8 16.Nc3 Ra5 17.Nb5 Qe7 18.Nd6 Qd6 19.Qb3? (19.g4 Bg6=+) 19...Qe7?? (better 19...e4 20.g4 ef3 21.Bf3 Bg6 22.Bf6 Qf6 23.Qb7 Nd8-+) 20.Bc3 (20.d3 Ra3 21.Qb1 Nd5=) 20...Ra3 (20...e4 21.Bb5 Ra3 22.Bf6 Rb3 23.Be7 Rb5 24.Nd4 Nd4 25.ed4=+) 21.Qb2 e4 (21...Nd5 22.Rc1 h6 23.d3=) 22.Nd4 (22.Bf6 gf6 23.Nd4 Be2 24.Ne2 Rd3+=) 22...Be2 (22...Nd4 23.Bh5 Rb3 24.Qa2 Nh5 25.Bd4+=) 23.Ne2 Ra7 (23...Ne8 24.f3 ef3 25.Rf3+=) 24.Rb1 (24.Bf6 gf6 25.Ng3 Qe5 26.Qe5 fe5+/- (26...Ne5? 27.Ne4 Nc4 28.Nf6 Kg7 29.Ne4+-)) 24...h6 (24...Ne8 25.Nd4=) 25.Qb6 (25.Bf6 Qf6 26.Qf6 gf6+/-) 25...Nd7 (25...Nd5!? 26.Qb3 Qe6=) 26.Qc7+= Nc5 27.Qe7 Ne7 28.Bd4 Ra5 29.Bc5 Rc5 30.Rb7 Nd5 31.Ng3 Nf6 32.Re7 (32.Kf1 Rc1 33.Ke2 Rg1+/-) 32...Rc4 33.Re5 g6 34.f4 (34.Kf1 Kg7+/-) 34...ef3 (34...h5 35.Nh1+=) 35.gf3+/- Kg7 36.Ne4 Ne4 37.Re4 Rc2 38.Rd4 f5 39.h4 Kf6 40.Kg2 (40.Rd6 Kf7+/-) 40...g5 41.hg5 hg5 42.Kg3 Rc1 43.Rd6 Ke5 44.Ra6 Rg1? (better 44...f4!? 45.Kf2 Rc2+/-) 45.Kf2+- Rd1 46.Ke2 Rh1 47.d4 Kd5 48.Kd3 (better 48.Rf6!? f4 49.Rf5 Kd6 50.Rg5 Rh2 51.Kd3 fe3 52.Ke3+-) 48...Rd1 49.Ke2 Rg1?? (49...Rh1 50.Rf6 f4 51.Rf5 Kd6 52.Rg5 Rh2 53.Kd3 fe3 54.Ke3 Rh1+-) 50.Ra5 (50.Rf6 f4 51.ef4 gf4 52.Rf4 Rb1+-) 50...Ke6 51.e4 f4 52.Ra6 Kf7 53.e5 Rg2 (53...Rb1 54.Rf6 Kg7 55.d5+-) 54.Kd3 Rf2 (54...Rb2 55.d5+-) 55.Ke4 Re2 (55...Rf1+-) 56.Kf5 Re3 (56...g4 57.Kg4 Rd2 58.Rd6+-) 57.Ra7 Ke8 (57...Kf8 58.d5 Rb3 59.d6+-) 58.Kf6 (better 58.e6 g4 59.d5+-) 58...Rf3 (58...Kd8 59.e6 g4+-) 59.Kg5 (59.e6 Kd8 60.e7 Ke8 61.Ra8 Kd7 62.e8Q Kc7 63.Ra7 Kb6 64.Qd7 g4 65.Qb7) 59...Rd3+- 60.Kf4 Rd4 61.Kf5 Rc4 62.Kf6 Rc1?? (better 62...Re4+-) 63.Ra8 Kd7 64.e6 Kd6 65.Rd8 Kc7 66.Rd7 (better 66.e7 Rf1 67.Kg5 Rg1 68.Kf4 Rf1 69.Kg3 Re1+-) 66...Kc6 67.Ke7 Rf1 68.Rd3 Kc7 69.Ke8 Re1 70.e7 Re3 (70...Rf1+-) 71.Re3 (71.Re3 Kc8 72.Kf7 Kc7 73.e8Q Kb6 74.Rc3 Ka6 75.Rb3 Ka5 76.Qb5) 1-0. cipiripi (2290) - pacal56 (2265), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.e4 Nf6 10.Qc2 Be7 11.Be2 0-0 12.0-0 Nbd7 13.d4 ed4 14.Bd4 (worse is 14.Nd4 dc5 15.Nf5 Re8+=) 14...d5 15.e5 Ne4 16.Bd3 Ng5? (better is 16...b6 17.cb6 Nb6 18.Be4 de4 19.Qe4 Be6+=) 17.Ng5+– Bg5 18.f4 Bh6 19.Bh7 Kh8 20.Bd3 Re8 21.Qf2 b6? (21...Nf8 22.f5+–) 22.Nd2 (better is 22.cb6 Qd8 23.g4+–) 22...bc5 23.bc5 Nf8 24.f5 Nh7 25.Nf3 Qd8 26.h4 (26.e6 fe6 27.Ne5 Rf8 28.Ng6 Kg8 29.Nf8 Qf8+–) 26...Kg8 27.g4 (better is 27.f6+–) 27...g6? (better is 27...Bf4+–) 28.fg6 fg6 29.g5 Bg7 30.Bg6 Rf8 (30...Re6 31.Bd3 Qe8+–) 31.Qc2 Ng5 32.hg5 Bg4 33.Qh2 Rf3 34.Bh7 Kf8 35.Rf3 Bf3 36.Qf4 Ke7 37.Qf3 Qa5 38.Qf2 Qa4 39.Kg2 Qd1 40.Bf5 Qh5 41.Qe3 Qd1 42.Kg3 Qh5 43.Bg4 Qh1 44.Bf3 Qf1 45.g6 Qb1 46.Qg5 Ke8 47.Kg4 Qd3 48.Bf2 Qd2 49.Bh4 Kd7 50.Qd8 Ke6 51.Qe7# 1–0. Engelhardt,Erhard (1800) – Koerber,Andreas, Berlin Unicorn op, 2008.

8.Nf3 f6

9.e3 d5? 10.Ne5!+/– Bf5 (10...fe5 11.Qh5 Double attack) 11.Bd3 Bd3 12.Nd3 Nh6 13.0-0 b5 14.Nf4 Qf7 15.Na3 Be7 16.Nc2 g5 17.Qh5 Qh5 18.Nh5 Kf7 19.Nd4 Rc8 20.f4 g4 21.Bc3 Rc7 (21...Kg6 22.Ng3 f5 23.Ra1+–) 22.Ra1 Rb7 23.Ra8 Kg6 (23...Ng8 24.d3+–) 24.Ng3 (better is 24.Rb8 Rb8 25.Nc6+–) 24...Nf7 (24...Bd8 25.f5 Kf7 26.e4+–) 25.Nb3 (better is 25.Nc6 d4 26.Rb8 Rb8 27.Ne7 Kg7 28.Bd4+–) 25...Nd7?? (25...Bd8+–) 26.Rg8 (26.Rg8 Kh6 27.Nd4 Nd6 28.cd6 Bd6 29.Ndf5) 1–0. Lorenc,Tomas (2125) – Cichy,Miroslav (2095), CZE–chT2b, 2006.

9.e3 d6!?=.

9.e3 Ne7 10.Nc3 (better 10.Ne5 fe5 11.Qh5 Ng6 12.Bd3+–) 10...g6?? (better 10...d5=) 11.Be2 (11.Ne4 Ng8 12.Nf6 Nf6 13.Be5 Qd8 14.Bb8 d6+–) 11...d5 (11...Na6 12.d4 ed4 13.Qd4 Nf5+–) 12.cd6! Qd6 13.Qb3?? (better 13.Ne4 Qb4 14.Nf6 Kd8 15.Bc3+– (15.Be5?! Bg7+–)) 13...Be6? (13...Nd5 14.Nd5 cd5 15.0-0=) 14.Bc4 (better 14.Ne4 Bb3 15.Nd6 Kd7 16.Nb7+–) 14...Bc4= 15.Qc4 b5 (15...Nd7 16.d4=) 16.Qb3 (better 16.Ne4 bc4 17.Nd6 Kd7 18.Nc4+–) 16...Na6?? Exerts pressure on the isolated pawn (16...Qd3 17.e4=) 17.Na2 (better 17.Ne4 Qb4 18.Nf6 Kd8 19.Qd3 Nd5 20.Nd5 cd5 21.Be5+–) 17...Qd5 (17...Nd5 18.Bc3=+) 18.Qa3= Nc7 19.0-0 Bg7 20.Nc3 (20.d4 0-0 21.Nc3 Qc4=) 20...Qd8 (20...Qd3 21.Rc1=) 21.Qa2 (21.d4!?+=) 21...Ned5 22.e4 (better 22.Nd5!? Nd5 23.Bc3=) 22...Nb4–/+ 23.Qb3 (23.Qb1 c5–/+) 23...Nd3 24.Ne1 (24.Nd5 cd5 25.Qd3 de4 26.Qe4 0-0–/+) 24...Ne1 25.Re1 Qe7 (25...Qd6 26.Bb2–/+) 26.Bb2 (26.Ne2 c5–/+) 26...Qe6 (26...Qd7–/+) 27.Qe6 (better 27.Qc2!?–/+) 27...Ne6–+ 28.Ra1 0-0 0–1. GuestNYQQ – GuestYZTX, freechess.org, 2016.

7...Nf6

8.Nc3 b6 9.d4 (9.e3 e5 10.cb6 Qb6=) 9...bc5 (9...d6 10.cd6 Qd6 11.b5=) 10.dc5 (10.bc5 e5 11.de5 Qe5 12.Na4=) 10...g6 (better 10...Qb7 11.Qd4 Na6=+) 11.Ne4+= Bg7 12.Bf6 Bf6 13.Nf6 ef6 14.Qa1 (14.Qd4 Na6 15.Qf6 0-0=) 14...Qf4 (14...Qb7 15.Qd4 Na6 16.Nf3=+ (16.Qf6? Qb4 17.Kd1 Qb1 18.Kd2 0-0–+)) 15.Kd1 (15.Qb1!?=) 15...0-0 (15...Qb4 16.Qf6 0-0 17.Nf3–/+) 16.Qa3 (16.Qc3 Qf2 17.Nh3 Qf5–/+) 16...Qd4 (16...Qf2 17.Nf3–/+) 17.Kc2 (17.Ke1!? Na6 18.Nf3 Qb4 19.Qb4 Nb4 20.e3–/+) 17...d6 (better 17...d5 18.Nf3 Bf5 19.Kc1 Qf2–+) 18.Nf3? (better 18.e3 Qh4 19.cd6 Qf2 20.Ne2–/+) 18...Bf5–+ 19.Kc1 Qc4 20.Kd1 dc5 (better 20...Qc2 21.Ke1 Qb1 22.Kd2 dc5–+) 21.e3?? (21.Qc1 Rd8 22.Nd2 Qf4–+) 21...Rd8 (21...Qc2 22.Ke1 Qb1 23.Kd2 Rd8 24.Nd4 Qc2 25.Ke1 cd4–+) 22.Ke1 Qb4 23.Qb4 cb4 24.Bc4 Be6 25.Be6 fe6 26.Ke2 Kf7 (26...c5 27.Rc1 Nd7 28.Nd2–+) 27.Rc1 Rd7 (27...Rc8!? 28.Nd2–+) 28.Nd4 Rc7 (28...Rb7 29.Nc6 Nc6 30.Rc6–+) 29.Rc4? (better 29.Nb5 Re7 30.Nd6 Kg7 31.Rc4–/+) 29...c5–+ 30.Nb5 (30.Nb3 Nd7–+) 30...Rc6 31.Na7 Ra6 32.Nb5 Nd7 (32...Rb6 33.Na7 b3 34.Rc1–+) 33.Rc2 Ke7 34.Nc7 (34.Rd2 c4–+) 34...Rc6 (better 34...Ra7!? 35.Nb5 Rb7 36.Nc3 bc3 37.f4–+) 35.Nb5 c4 36.Nd4 Rc5 (36...Rc8 37.Kd1–+) 37.Kd2 (37.Rb2 b3 38.Rb1 e5 39.Nb3 cb3 40.Rb3 Rc2 41.Kf1 Nc5–+) 37...e5 38.Nf3 (38.Ne2 f5–+) 38...Nb6 (better 38...c3 39.Kc1 b3 40.Re2–+) 39.e4 (39.Rc1 b3 40.Kc3 Nd5 41.Kb2 h6–+) 39...b3 40.Rc3 Na4 (40...Na4 41.Re3 Rc8–+) 0–1. Husain,Imtiaz – Brodie,Hugh, Toronto, 1979.

8.Nc3 d6 9.d4 dc5 10.dc5 e5 11.e3.

8.Nc3 e5 9.e3 (9.d4 ed4 10.Qd4 d6+=) 9...d6 10.d4 ed4 11.ed4 dc5 (11...Be7 12.Bd3+=) 12.bc5= Be7 13.Bc4 (13.Nf3 0-0=) 13...0-0 (13...Nbd7 14.Nf3=) 14.Nge2 (14.Nf3 Nbd7=) 14...Nbd7 15.0-0 (15.Qc2 b6=) 15...b6+= 16.cb6 Nb6 17.Bd3 Ng4 (17...Bd6 18.Ng3=) 18.Ng3 h5 19.h3 (19.Re1 Bd6=) 19...h4+= 20.hg4 hg3 21.f4 c5 22.Qf3 (22.g5 Qd7 (22...cd4?? 23.Qh5 g6 24.Bg6 fg6 25.Qg6 Kh8 26.Nb5+–) 23.Na4 Qa4+–) 22...Qd7 23.Qg3 Qd4 (23...Rd8 24.d5 Qg4 25.Qe3 Nd5 26.Nd5 Rd5 27.Qe7 Rd3 28.Qc5–/+) ½–½. Djukic,Zeljko – Lukin,Andrei M, YUG–URS U20 Budva, 1967.

8.Nc3 e6 9.Nf3 (9.e4 d6 10.d4 b5=) 9...b6 10.d4 d6 (10...d5 11.Ne5=) 11.Na4 (11.e4 dc5 12.bc5 bc5=+) 11...Nbd7 12.cb6 Nb6 13.e3 Bd7 (13...Na4 14.Qa4 Be7 15.Bd3=) 14.Bd3 Nfd5 15.Qb3 Qa7 16.Bc2 (16.e4 Nf4 (16...Qa4?! 17.Qa4 Na4 18.ed5=+) 17.Nb6 Qa1 (17...Qb6?! 18.0-0=+) 18.Bb1 Qa6–+) 16...Be7 (16...c5 17.b5 Qa5 18.Nd2–+) 17.0-0 (17.Qa3 Na4 18.Qa4 Qa4 19.Ba4 0-0–/+) 17...Na4 18.Qa4 Qa4 19.Ba4 0-0 (19...Nb4 20.Rb1 d5 21.Bc3=) 20.e4 Nb4 21.Rb1 Rb8 22.Bc3 Na6 23.Rb8 Nb8 24.e5 (24.Bb3 d5 25.Nd2 de4 26.Ne4 Na6=+) 24...d5–/+ 25.Bc2 c5 (26.dc5 Nc6–/+). Koksch – Hiebel, DDR–Liga, 1989.

8.d4 Na6 9.Qa4 g6 (9...b5 10.Qb3=+) 10.e3 Bg7 11.Nf3 0-0 (11...b5 12.cb6 Qb6 13.b5=) 12.Nc3 (12.b5 cb5 13.Bb5 d6 14.cd6 Qd6=) 12...b5= 13.Qb3 d6 14.Be2 Be6 15.Qb1 Ra8 16.0-0 Qa7 (16...Nd5 17.Nd5 Bd5 18.e4=) 17.Ng5 Bd7 18.Qb3 d5 19.Bb2 Nc7 20.Nf3 Qb7 21.Ne5 Be8 22.f4 Nd7 23.Bf3 Ne5 24.de5 Bd7 25.Ne2 Ra4 26.Nc3 Ra8 27.Be2 Be6 28.Nb1 d4 29.Qd3 Bc4 30.Qc2 Be2 31.Qe2 de3 32.Qe3 Nd5 33.Qb3 Qd7 34.Na3 (34.Nc3 Ne3 35.Ra1 Ra1 36.Ba1 Qd2 37.Qf7 Kf7 38.e6 Ke8 39.Nb5 Qg2) 34...Ra4 (34...Qe6!?=+) 35.Rd1= e6 36.g3 Qa7 37.Nc2 Bf8 38.Kh1 Qc7 39.Ra1 Ra1 40.Ba1 Qa7 ½–½. Sundin,Tommy – Larsson,Torsten, Norrkoeping, 1988.

8.d4 g6 9.e3 Bg7 10.Bc4 0-0 11.Qb3 d5 12.cd6 ed6 13.Nc3 d5 14.Bd3 b5 15.Nge2 Nbd7 16.0-0 Nb6 17.Rc1 Nc4 18.e4 Ng4 19.e5 f6 20.h3 Nh6 (better is 20...Nf2!? 21.Kf2 Bh6–+) 21.f4–/+ Bf5 22.Nd1 fe5 23.fe5 (23.de5 g5 24.fg5 Bd3 25.Qd3 Nf7+=) 23...Bd3 (23...Qe7!?–/+) 24.Qd3+= Qf7 25.Ng3 Qf4 26.Ne2 Qf1 27.Kh2 Nf5 28.Ne3 Nfe3 29.Rf1 Nf1 (29...Rf1 30.Qc3 Bh6–+) 30.Kg1 Bh6 31.Bc3 Be3 32.Kh1 Nfd2 33.Bd2 Bd2 (better is 33...Rf1!? 34.Kh2 Rd1+=) 34.Qg3+= Rf1 35.Kh2 Ne3?? (35...Bb4 36.Qg4 Rf5+–) 36.e6+– Nf5? (36...Nc4 37.Qc7 Bb4 38.Qd8 Kg7+–) 37.Qb8 Kg7 38.Qc7 Kh6 39.e7 Ne7 40.Qe7 Rf2 (40...Bg5 41.Qe8 Rf6 42.Ng1 Bf4 43.Kh1+–) 41.Kg3 (better is 41.Qh4 Kg7 42.Qf2 Bb4+–) 41...Rf5 (41...Be1 42.Qe3 Kg7 43.Kh2+–) 42.Qh4 (better is 42.h4+–) 42...Kg7 43.Qe7 Kh6 44.Kh2 c5?? (44...Rf2 45.Qh4 Kg7 46.Qf2 Bb4+–) 45.bc5+– b4 46.g4 (46.c6!? Bg5 47.Qe8 Kg7+–) 46...Rf3 47.Qh4 (47.Qh4 Kg7 48.Kg2+–) 1–0. lendzior (1650) – ekoczajnik (2010), kurnik, 2013.

8.e3 Nd5 9.Qb3 d6.

8.e3 e6 9.Nf3 Be7 10.Bc4 (10.Na3!?+=) 10...b5= 11.Bb3 (11.Be2 d6=) 11...0-0 12.Qc2 d6 (12...Na6 13.Bc3=+) 13.d4 (13.cd6 Bd6 14.Bf6 gf6=+) 13...d5 (13...Nd5!? 14.Bc3 dc5 15.bc5 b4=) 14.Nbd2= Nbd7 15.h4 (15.0-0 Bb7=) 15...Bb7 16.Ng5 e5 (16...h6!?=+) 17.de5= Ne5 18.f4 (18.Qf5 Ned7=) 18...Neg4=+ 19.Bd4 h6 20.Ndf3 hg5 21.hg5 Ne4 22.g6?? (better 22.Ne5 Ne5 23.Be5=) 22...fg6 (better 22...Bf6 23.Bf6 gf6–+ (23...Ngf6?! 24.Ne5 fg6 25.g4–/+)) 23.Qe4+– Nf6?? (23...Kf7 24.Rh7 Rg8+–) 24.Qe6 Rf7 25.Ng5 (25.Ng5 Bf8 26.Nf7 Qf7 27.Rh8 Kh8 28.Qf7 Bc5 29.bc5 Bc8 30.Bf6 gf6 31.Qf6 Kg8 32.Qc6 Be6 33.Qe6 Kg7 34.c6 b4 35.c7 Kh6 36.c8Q Kg7 37.f5 gf5 38.Qcg8) 1–0. combijack (1825) – alanbstard (1685), gameknot.com, 2016.

8.Nf3 d5?? 9.Be5+– (9.Be5 Qd8 10.Bb8+–) 1–0. Sorbi,Luca (2000) – Trigance,Emile, FICGS, 2013.

8.Bf6 ef6=+ 9.d4 d6 10.e3 b6 11.cb6 Qb6 12.Qa4 White prepares b5 12...Ba6 (12...Be6 13.Nf3=) 13.Nc3+= White plans b5 13...Bf1 14.Kf1 Qa6 15.Qa6 Na6 16.b5 cb5 17.Nb5 Kd7 18.Ne2 Be7 (18...Nb4 19.Nec3+=) 19.Nec3 Rb8 20.Ke2 Nc7 (20...f5 21.Ra1 Rb6 22.Ra5+–) 21.Nc7+– Kc7 22.Nd5 Kd7 23.Ra1 Rb7 (23...Bd8 24.g4+–) 24.g4 Bd8 25.Ra8 Rb2 (25...h5 26.gh5 f5 27.Nf4+–) 26.Kf3 Rb7 27.h4 (27.e4 g6+–) 27...Ke8 (27...f5 28.g5+–) 28.Kf4 (28.h5 Kd7+–) 28...Kd7 (28...Rb2 29.f3+–) 29.h5 h6 (29...Rb2 30.f3+–) 30.Nc3 (30.e4 g6+–) 30...Rb2 (30...Rb3 31.Ra7 Kc6 32.Ne4+–) 31.f3 (31.Ra7 Bc7+–) 31...Rb3 32.Ra7 (32.Nd5 g6+–) 32...Ke8 (32...Kc6!? 33.Ne4 g5 34.hg6 fg6 35.Ra6 Rb6+–) 33.Ne4 (33.Nd5 Rb5 34.e4 Ra5+–) 33...Rb6 (33...Be7 34.Ra8 Kd7 35.Rg8+–) 34.Ng3 (34.d5 Be7+–) 34...g6+– 35.Ne4 Be7 (35...d5 36.Nc3 Rd6 37.hg6 fg6 38.Rg7+–) 36.Nc3+– Bd8 (36...Rb2 37.Nd5 Bd8 38.hg6 fg6 39.Rg7+–) 37.Ra8 (37.hg6!? fg6 38.Rh7 Rb4+–) 37...Kd7 38.Ra7 (38.e4+–) 38...Ke8+– 39.hg6 fg6 40.Rh7 Rb3 (40...Rb4 41.Rh8 Kd7 42.Rh6+–) 41.Nd5 Rb5 42.Ke4 (better 42.e4+–) 42...f5?? (better 42...h5+–) 43.gf5+– gf5 44.Kf5 Rd5 (44...Kf8 45.Ke6 Kg8 46.Rh6 Ra5+–) 45.Ke6 Rh5 (45...Rf5 46.Kf5 Ba5+–) 46.Rh8 1–0. Larsen,Jim – Nielsen,Ove Hartvig, Denmark chJ, 1980.

8.Nc3 Na6

9.Qb3 d6

10.d4 e5 11.de5 de5 (11...Be6 12.Qb1 de5 13.Nf3=) 12.e3 Be6 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 Nd5 15.Nd5 cd5 16.Qb3 Be7 (16...Qc6!? 17.Ne2 Qb5 18.Qd5 Qb4 19.Nc3 Qc5 (19...Bc5? 20.Qe5 Kf8 21.0-0+–; worse is 19...Nc5 20.Qe5 Ne6 21.Qb8 Nd8 22.0-0+=) 20.Qb7 Qc4=) 17.Nf3+/– e4 18.Nd4 (18.Bg7 ef3 19.gf3 Rg8–/+) 18...Qd7 19.0-0 0-0 20.Ne2 (20.Bc3 Bf6+/–) 20...Qb5+= 21.Nf4 Qb4 22.Qd5 Nc5 23.Nh5 Ne6+= 24.Qe5 Qc5 25.g4 Qe5–/+ 26.Be5 f6 27.Bb2 Rc8 28.Ng3 Rc2 29.Rb1 Ng5 30.Kg2+= Rc4 31.Bd4 Rb4 32.Rc1 Ne6 33.Rc8= Kf7 34.Bc3 Ra4 35.Rb8= Rc4 36.Bb2 Nc5 37.Nf5= Bf8 38.Ba3 g6 39.Bc5 Rc5 40.Rb7 Ke8 41.Nd4 Be7= 42.h3 Kf7 43.Kg3 g5? 44.Nf5+– Re5 45.h4 Kf8 46.h5+– Kf7 47.Kg2 Kf8 48.Kf1 Ke8 49.Ke2 Kf8 50.Kd2 Ke8? 51.Kc3 Kf8 52.Kc4 Ke8 53.Ne7 Re7 54.Re7 Ke7 55.Kd5 h6 56.Ke4 Ke6 57.f3 f5 58.Kd4 Kf6 59.Kd5 f4 60.e4 (60.e4 Ke7 61.Ke5+–) 1–0. Michalak,Marek (1935) – Peronczyk,Karol (1710), Mistrzostwa Malopolski Gr–B, Krakow, 2012.

10.d4 Be6 11.Qa3 Bc4 12.Nf3 d5 (12...e5!? 13.de5 de5=) 13.Nd2 e6 (13...e5 14.de5 Ng4 15.Nc4 dc4 16.Ne4 Ne5 17.Nd2+/–) 14.Nc4+/– dc4 15.e3 Nd5 16.Na2 (16.b5 Nc3 17.ba6 Nb5+–) 16...Be7+/– 17.Bc4 0-0 18.0-0 (18.Ba6?! Ra8+=) 18...Ra8 19.e4 Nf6 20.Qd3 (20.Qf3 b5 21.Bb3 h6+/–) 20...Qf4 (20...b5 21.Bb3+/–) 21.f3 Nc7 22.Nc3 Na6 23.Ne2 Qh6 (23...Qc7 24.b5 cb5 25.Bb5+/–) 24.Bc3 Nc7 25.Bd2 Qh4?? (25...g5+–) 26.g3 Qh3 27.Nf4 Qh6 28.Ne6! Qh3 (28...Ne6 29.Bh6) 29.Nc7 Rc8 30.Nd5 (better is 30.e5!? Nd7 31.e6 Rc7+–) 30...cd5 31.Bd5 (31.ed5!? b5 32.Bb3 Qd7+–) 31...Nd5 32.ed5 (32...Qd7 33.Re1+–) 1–0. Fischbach,Rainer – Kotsch,Gernot, corr ICCF–Cup8/9 V170, 1990.

10.d4 dc5

11.bc5 Qa5 12.Bb2 Nb4 (12...e5 13.e3=) 13.Nf3+= Be6 14.Qd1 (14.Qa4 Qa4 15.Na4 Ne4-/+) 14...Bf5= 15.e3 Nc2 16.Ke2 h6 (16...b6 17.Nh4 Qb4 18.Qc1 (18.Nf5?! Qb2 19.Qd2 e6=) 18...Bg4 19.f3 Ne3 20.Ba3 Qd4 21.Qe3 (21.fg4?! Neg4 22.Nf3 Qf2 23.Kd3 e6=) 21...Qe3 22.Ke3+-) 17.Ne5 Qb4 18.Qc1 e6 19.Nd3 Nd4 (19...Qb3 20.Kd2 Nb4 21.Ne5+=) 20.ed4+= Qd4 21.Qe3 Bd3 22.Qd3 Qc5 (22...Qd3 23.Kd3 Bc5 24.Ne4 Ne4 25.Ke4=) 23.Qe3 (23.Ke1 Bd6+=) 23...Qc4 (23...Qe3 24.fe3 b5 25.Kd2=) 24.Kd2 (better is 24.Ke1!? Qb4 25.Qc1+=) 24...Qb4=+ 25.Kc2 Bc5 26.Qg3 0-0 27.Be2 Bd4 28.Rd1 Ne4!? 29.Rd4 Qd4 30.Ne4 Qe4 31.Bd3 Qa4 32.Kc1 f6 33.Qg6 Ra8 34.g3 e5 35.f4 e4 36.Bf6 Qa3-/+ 37.Bb2 Qc5 38.Bc2 ½-½. Martinez - Nobless, corr, 1991.

11.bc5 e5 12.e3 =.

11.dc5 Qf4 12.Na2 Be6 0–1. Cierpicki – Prikhodin, corr 1964–65.

8.Nc3 d5

9.d4 e6 10.Nf3 b6 11.e3 Be7 12.Qa4 Bd7 13.Bd3 bc5 14.bc5 0-0 15.0-0 Rc8 16.Rb1 Be8 17.Ne2 Nbd7 18.Bc3 Rb8 ½–½. Lowry,Paul – Hasler,Ulrich, corr or01–013, 2001.

9.cd6 ed6 10.b5 Be7 11.e3 d5 12.Nf3 0-0 13.Be2 Bg4 14.0-0 Ne4 15.bc6 bc6 16.Qc2 Nf6 17.e4 Bd6 18.h3 Bf3 19.Bf3 d4 20.Na4 Qa7 21.Nb2 Nfd7 22.Nc4 Bc7 23.Bb2 Ne5 24.Ne5 Be5 25.d3 c5 26.Bg4 Bd6 27.f4 f6 28.Rc1 Qe7 29.Qc4 Kh8 30.Ba3 f5 31.Bf3 fe4 32.de4 Bf4 33.Qc5 Qc5 34.Rc5 Bd6 35.Ra5 Ba3 36.Ra3 Nc6 37.Ra6 Ne5 38.Rd6 d3 39.Rd5 Re8 40.Bd1 g6 41.Ba4 Re7 42.Bb5 Kg7 43.Kf2 Kf6 44.Ke3 g5 45.Bd3 Rd7 46.Kd4 h6 47.Bb5 Rd5 48.Kd5 Ng6 49.Kd6 Ne5 50.Be2 Nf7 51.Kd5 Ne5 52.Bh5 Nd3 53.Bf3 Ne5 54.Kd6 Nc4 55.Kd7 Ke5 56.Ke7 Nd2 57.Kf7 h5 58.Kg6 g4 59.Bg4 hg4 60.h4 Ne4 ½–½. Langlotz – Krechlok, corr DDR/FS2/220 1977–81.

9.e3 e5 10.Nf3 Be6 11.Be2 Be7 12.0-0 0-0 13.Na4 Nbd7 14.Qc2 h6 15.Nb6 Nb6 16.Be5 Qd8 17.cb6 Qb6 18.Nd4 Bd7 19.f3 Ra8 20.g4 Ne8 21.Kf2 Bb4 22.Rb1 c5 23.Nf5 Qd8 24.Bd3 Ra3 25.Rb2 f6 26.Bf4 Ra1 27.Nh4 f5 28.Rb4 cb4 29.Ng6 Qa5 30.Bf5 Qb5 31.Ne5 b3 32.Bh7 Kf8 33.Qb2 Qf1 34.Kg3 Qe1 35.Kh3 Qf1 36.Kg3 Qe1 37.Kh3 Qf1 38.Kg3 ½–½. Kucharkowski,Jens – Ranzinger,Martin, corr DDR, 1983.

8.Nc3 g6

9.e3 d5 10.cd6 (10.b5! cb5 11.Nb5 Qc5 12.Bd4 Qb6 13.Nf3) 10...Qd6 (10...ed6 11.Nd5!) 11.b5 (11.Ne4? Ne4 12.Bh8 f6).

9.e3 Bg7 10.Ne4! 0-0 11.Bf6 Bf6 12.Nf6 ef6 13.Qa1 d6! 14.Qf6 dc5 15.bc5 Qa5.

9.Ne4? Ne4 10.Bh8 f6.

8.e3 Na6

9.Ba6 ba6 10.Nf3 a5 11.Qa4 (11.Be5 Qd8 12.Qa4 ab4+=) 11...ab4 12.Qb4 Ba6 13.Be5 Nd5 14.Qa3? (14.Qb2 Qa5 A) 15.Bg7?? Nb4 16.Qc3 Nd3 17.Kd1 Qa4 18.Qc2 Nf2 19.Kc1 Qc2 20.Kc2 Bg7-+ (20...Nh1?! 21.Bh8 f6 22.Nc3-+); B) 15.Qb8 Qd8 16.d4=+) 14...Qb7-+ 15.Qb2 Nb4 (15...Qb2 16.Bb2 Nb4 17.Ba3 Nd3 18.Kf1 Nc5 19.Kg1-+) 16.Kd1-/+ Qb5 (16...f6!? 17.Bg3-/+) 17.d4 Qd3 18.Ke1?? (better 18.Kc1 Qc4 19.Kd1-/+) 18...Nc2 19.Qc2 Qc2 (19...Qc2 20.Nc3 Qc3 21.Kd1 Qb2 22.Ng1 Bc4 23.e4 Qf2 24.Kc1 Bb3 25.Ne2 Qe2 26.Kb1 Qc2 27.Ka1 Qa2) 0-1. dale70 (2060) - malkoch (2080), Rated Standard game, lichess.org, 2015.

9.Qb3 b5 10.Nf3 d6 11.d4 Nd5 12.Bc3 e6 (12...Bf5 13.Na3 Qb7 14.Be2=) 13.Bd2 f5 (13...Nf6 14.Bd3+=) 14.Be2 (14.Nc3 Be7= (< 14...Ndb4 15.Nb5 cb5 16.Bb4+=)) 14...Be7 15.0-0 (15.Nc3 0-0 16.Nd5 ed5+=) 15...0-0 16.Rc1 dc5 (16...Bd7 17.Na3+=) 17.dc5 (17.bc5 Nf6+=) 17...Kh8 (17...Bf6 18.Rd1=) 18.Nc3 Nb8 (18...Bf6 19.Rd1=) 19.Nd5 ed5 20.Bc3 Nd7 21.Ra1 Bf6 22.Qb2 Bc3 23.Qc3 f4 24.Nd4 Qe5 25.Bf3 fe3 26.fe3 Qf6 27.Rf1 Ne5 28.Be2+/- Qe7 29.Rf8 Qf8 30.Nb5! Bg4 31.Nd4 Be2+= 32.Ne2 Ng4 33.Nf4 Qe7 Exerts pressure on the isolated pawn 34.b5 Ne3 35.bc6 Ng4 36.Nd5 Qh4?? 37.Qg3 Qg5 38.Qb8 (38...Qd8 39.Qd8) 1-0. Ioannides,Milton - Kuenzner,Evelin (2160), Isle of Man op, 1993.

9.Qb3 d6 10.d4 b5 11.Nf3 Be6 12.Qa3 Bc8 13.Bd3 Nd5 14.Bc3 e6 15.0-0 Be7 16.Nbd2 (16.Bd2 Nf6+=) 16...0-0 (16...dc5 17.dc5 Nc3 18.Qc3 0-0=) 17.Ra1 (17.Ne4 dc5 18.Nc5 Bb7+=) 17...Bb7 (17...dc5 18.dc5 Rd8=) 18.Ne4+= Ra8 19.Qb2 Nc3 20.Qc3 d5 21.Ned2 Qb8 22.Nb3 Bd8 23.Na5 Ra7 24.Ne5 Nb4 (24...Qc7 25.Nb7 Qb7 26.e4+=) 25.Qb4 Qa8 26.Qb1 Ra5 27.Bh7 Kf8 28.Ra5 Qa5 29.Bd3 b4 (29...Bc7 30.Nf3+=) 30.Kf1 (30.Bc2+/-) 30...b3 (better is 30...Bc7 31.Nf3 Ba6=) 31.Qb3+/- Ba6 32.Ba6 Qa6+/- 33.Ke1?? Ba5=+ 34.Kd1 Qf1 35.Kc2 Qf2 36.Kb1 Qf1 37.Ka2 Qb5 38.Qb5+= cb5 39.Kb3 Bd2 40.g4 Ke8 41.c6 Ba5 42.c7 Bc7=+ 43.Kb4 Bd8 44.Nf3 Be7 45.Kb5 Ba3 46.Ng5 Bc1-/+ 47.Kc5 Be3 48.Nf3 Bf4 49.h3 Ke7 50.Ne1 Bd6 51.Kc6-/+ Bg3 52.Nf3 f6 53.Kc5 Kd7-+ 54.Nd2 Bd6 55.Kb5 e5 56.de5 fe5 57.Ka4 e4 58.Kb3 Bf4 59.Kc3 Bd2 60.Kd2 d4 61.h4 Ke6 62.Ke2 Ke5 (63.g5 Kf4-+) 0-1. Kucharkowski,Jens - Huebner, Freital, 1982.

9.Bf6 ef6 10.Ba6 ba6 =.

8.e3 b6

9.Qa4 e6 10.d4 (10.Bf6 gf6 11.d4 d6=) 10...d6 11.cd6 Bd6 12.Nf3 b5 13.Qb3 Na6 14.Bc3 Nd5 15.Be2 Nc3 (15...0-0 16.Ne5–/+) 16.Nc3 Nb4 17.0-0 0-0 18.Rc1 Qe7 19.Ne4 Bb7 (19...Rd8 20.Nd6 Qd6 21.Ng5=) 20.Nd6 Qd6 21.Ne5 Rc8 22.Bf3 f6 23.Nd3 (23.Nc4 Qe7 (23...bc4 24.Rc4 Nd5 25.Qb7–+) 24.Na5 Nd5=) 23...Nd3 24.Qd3 Ba6 (24...Ra8 25.Be4 f5 26.Bf3=) 25.Qc3 Rc7 26.Qa5 (< 26.Bc6 Bb7 27.Bb7 Rc3 28.Rc3 Kf7–/+) 26...Bb7 27.h3 (27.Qb6 Rd7=) 27...Rc8 28.Qb6 Qc7 (28...Rb8 29.Rb1 Ba8 30.Qa5=+) 29.Qc5 Qd7 30.Rc2 Kf7 31.Rc1 Qe7 32.Qb6 Qd7 33.Qc5 f5 34.g3 g5 35.Bh5 Kg7 36.Qe5 Kh6?? (better is 36...Kg8+=) ½–½. Blauhut,Holger – Kaschner, corr SOK–90–58, 1990.

9.Qb3 d6 10.d4 Na6 11.b5 Nb8 12.bc6 bc5 13.d5 e6 14.Bf6 gf6 15.e4 f5 16.f3 fe4 17.fe4 Nc6?? (better is 17...f5 18.Bd3 fe4 19.Be4 Bg7=) 18.dc6+– Ba6?? (better is 18...Rg8+–) 19.Ba6 Bg7 20.Qa4 Ke7 21.Bb7 Qb6 22.Qc2 c4 23.Ne2 Rg8 24.Nd2 Qa5 25.0-0 c3 26.Nb3 Qh5 (26...Qb6 27.Kh1+–) 27.Ng3 (better is 27.c7 Qb5 28.c8Q Rc8 29.Bc8 Qb6 30.Kh1 Qc6+–) 27...Qh4 (27...Qb5 28.Qf2 f5 29.ef5 Bh6+–) 28.Qf2 Bf6 29.e5! Rg6 (29...Be5 30.Qf7) 30.ef6 Rf6 31.Nf5! (31...Rf5 32.Qh4 Ke8 33.c7 Kf8 34.c8Q Kg7 35.Rf5 h6 36.Qf6 Kh7 37.Qf7) 1–0. Anfilatov,Dmitri – Kull,Priidu, Keres mem op, 2000.

9.Qc2!?

9.d4 g6 10.Nf3 Bg7 11.Nc3 0-0 12.Be2 Na6 13.b5 cb5 14.Nb5 (worse is 14.Bb5 bc5 15.0-0 Bb7–/+) 14...Qb7 15.cb6 Qb6 16.0-0 Bb7 17.Nc3 Rc8 18.Qa4 Bf3 19.Bf3 (worse is 19.gf3 Nc7=; 19.Ba6?! Ra8 20.Rb1 Qd6 21.gf3 Ra6= (21...Qa6?? 22.Rb8 Rb8 23.Qa6+–); 19.Qa6?! Qa6 20.Ba6 Ra8=) 19...Nc7 20.Rb1 Qe6 21.Bb7 Rf8 22.Qa5 Nce8 23.Bf3 Nd6 24.h3 Bh6 25.Nd5 Rc8 26.Nf6 Qf6 27.Qb4 Qf5 28.d5 Bg7+= 29.e4 Qf4 30.Bg7 Rc1 31.Rc1 Qc1 32.Kh2 Qf4 33.g3 Qf3 34.Bd4 f6 35.Qb8 Kg7 36.e5 Qd5–/+ 37.Qb2 fe5 38.Be5 Kf7 39.Bh8 Ne8 40.Qc1 Qf5 41.Bd4 e5 42.Be3 d5 43.Qc6 d4 44.Qb7 Kg8 45.Qd5 Qf7 46.Qf7 Kf7 47.Bc1 Ke6 48.Kg2 e4 49.Kf1 Kd5 50.Ke2 Kc4 51.f3 Nd6 52.g4 e3 53.h4 Kd5 54.Kd3 Nb7 55.h5 Nc5 56.Ke2 Ne6 57.f4 Ke4 58.hg6 Nf4 (58...Nf4 59.Kd1 Kd3 60.gh7 e2 61.Ke1 Ng2 62.Kf2 e1Q 63.Kg2 Qh4–+ (63...Qc1?! 64.h8Q–/+)) 0–1. Osmak,Iulija (2030) – Tutov,Valeriy, Kiev Spring, 2011.

9.Nf3 bc5 10.bc5 Na6 11.d4 Nd5 12.Bc4 e6 13.0-0 d6 14.cd6 (better is 14.Qa4!? Ndb4 15.Nbd2+–) 14...Bd6+= 15.Nc3 0-0 16.Ne4 Be7 17.Ne5 f6 18.Nd3 Rd8 19.Qb3 Qa5 (19...Nab4!?+=) 20.Bb2+/– Nac7 21.Ra1 Qb6 22.Ndc5 Qb3 23.Bb3 Kf7 24.g3 f5 25.Nd2 Bc5 26.dc5 Na6 27.Bd4 Ndc7 (27...e5!? 28.Be5 Nc5+/–) 28.Nc4+– Nb5 29.Ne5 Ke8? (better is 29...Kf6 30.Nc6 Nd4 31.ed4 Rd7+–) 30.Nc6 Nd4 (30...Rd4 31.ed4 Bb7 32.f4+–) 31.ed4 (31.Nd4?! Nc5 32.Bc4 Bd7=) 31...Rd7 (31...Nc7 32.Nd8 Kd8 33.Ra7+–) 32.Be6 Rc7 (32...Nc5 33.dc5 Rc7 34.Ra8 Rc6 35.Bc8 Rc5 36.Bf5 Kf7 37.Bh7+–) 33.Bc8 Rc6 (33...Nc5 34.Ra8 Nd7 35.d5+–) 34.Ba6 Ke7 35.Bc4 Kf6 (35...Rc7 36.Kg2+–) 36.Ra6 (36.Ra6 Ra6 37.Ba6+–) 1–0. barborski – firelog (1720), kurnik, 2013.

9.Nf3 bc5 10.bc5+= Qa5 11.Bd4 Na6 12.Ba6 (12.Qb3 Qb4 13.Qb4 Nb4+=) 12...Ba6 13.Ne5 e6 14.Qc2 (14.Qb3 Qc7=) 14...Be7= 15.Nc3 (15.Qb3 Ne4 16.Qb8 Bd8+=) 15...0-0 (15...Bc5 16.Bc5 Qc5 17.d4–/+) 16.Nd3 (16.Qa4 Qa4 17.Na4 Rb8+=) 16...Nd5 (16...Bd3!? 17.Qd3 Bc5 18.Bf6 Qa1 (< 18...gf6 19.Qd7 Rd8 20.Qc6=) 19.Nd1 Qf6 20.Qd7 e5=+) 17.Nd5= cd5 18.0-0? (better is 18.Nb2=+) 18...Qb5–+ 19.Rb1 Qd3 20.Qb2 (20.Qd3 Bd3 21.Rb7 Rc8–+) 20...f6 21.Qc1 Bb5 22.g3 Bc6 23.Qd1 e5 24.Rb3 Qg6 25.Qe1 ed4 26.ed4 Bd8 27.Re3 f5 28.f4 Bf6 29.Qa1 Ra8 30.Qc3 Ra4 31.Re5 Be5 32.fe5 Qg4 (33.Qe3 Rd4–+) 0–1. Schmeding,Irene – Krause,Rudolf, Bahn–chS Bernkastel–Kues, 1995.

9.Nf3 bc5 10.bc5+= Na6 11.Be5 Qa5 12.Ba6 Ba6 13.Qb3 =.

9.Nf3 bc5 10.bc5 Ne4 +=.

9.Nf3 bc5 10.bc5 e6 11.Bf6 gf6 12.d4 d6 13.cd6 Bd6 14.Be2 Rg8 15.0-0 e5 16.de5 fe5 17.Kh1 e4 18.Nd4 Bh2 19.Nc3 Be5 20.Ne4 Qe7 21.g3 (21.Nf3 Bc7 22.Qc2 f5+=) 21...c5 (21...Bg3 22.Ng3 Qh4 23.Kg1 Rg3 24.fg3 Qg3 25.Kh1 Qh3 26.Kg1 Qg3 27.Kh1 Qh3 28.Kg1 Qg3=) 22.Bb5 (22.Nf3!?+/–) 22...Kf8= 23.Nf3 Bb7 24.Bd3 c4 25.Bc2 (25.Ne5?? cd3 (25...Qe5?! 26.Qb1 Qe7 27.Bc2–+) 26.f3 Be4 27.fe4 Qe5–+) 25...Bc7 26.Kg2?? (better is 26.Qd4 Nc6 27.Qd5=) 26...Be4–+ 27.Be4 Qe4 28.Qa4? (28.Qb1 Qb1 29.Rb1–+) 28...Rg6 29.Rc1 (29.Qb4 Kg8 30.Qb1–+) 29...Rf6 30.Qd1 Nc6 31.Qe2 (31.Kg1 Rf3 32.Qc2 Qc2 33.Rc2 Ne5–+) 31...Ne5 (better is 31...Nd4 32.ed4 Qe2–+) 32.Rc2 Nf3 33.Rc4 (33.Qc4 Nd4 34.Kg1 Rh6 35.Qc5 Ke8 36.Qe5 Be5 37.Rc8 Ke7 38.Rc7 Bc7 39.f3 Qf3 40.ed4 Rh1) 33...Nd4 (33...Ne1! 34.Kh3 Rh6 35.Qh5 Rh5) 34.f3–+ Qf3 (34...Rf3 35.Rd4 Rg3 36.Kf2 Qf5 37.Rf4 Bf4 38.Ke1 Be3 39.Qa2 Qe4 40.Qa3 Bc5 41.Kd1 Qb1 42.Qc1 Qd3 43.Qd2 Rg1) 35.Qf3 Nf3 36.Rc7 Ne1 37.Kh3 Rg6 38.Rc8 Kg7 39.e4 (39.Rc4 Re6–+) 39...Nd3 40.Ra8 (40.Rc4–+) 40...Nf2 41.Kg2 Ne4 42.Kf3 (42.Ra3 h5 43.Kh2 Rg3–+) 42...Ng3 0–1. ejdrzej (1710) – zihulak, kurnik, 2014.

9.Nf3 Nd5 10.Bd4 =.

9.Nf3 e6 10.d4 (10.Bd4!?=) 10...d6=+ 11.Bd3 dc5 12.dc5 bc5 (12...Nbd7 13.Nc3=+) 13.bc5 (13.Be5 Qb6 14.bc5 Bc5 15.Bf6 gf6=) 13...Na6 (13...Nbd7 14.0-0=+) 14.Be5 (14.Bf6 gf6 15.0-0 Nc5=+) 14...Qa5 15.Bc3 Qc5 (15...Nb4 16.0-0 Nfd5 17.Be2=+) 16.0-0= Nd5 (16...Nb4 17.Bb4 Qb4 18.Qc2=) 17.Bd4 Qd6 18.Bc4 Nc5 19.Nbd2 Nb6 (19...f6 20.e4 Nf4 21.e5+=) 20.Qa1 (better 20.Qc2=) 20...Nc4 (better 20...f6=) 21.Nc4+– Qd5? (better 21...Qb8 22.Bg7 Rg8 23.Bf8 Rf8+–) 22.Qa8+– (22.Bg7?! Bg7 23.Qg7 Rf8+–) 22...Qc4 (22...Qd7 23.Nb6 Qb7+–) 23.Qc8 Ke7 24.Ne5 Qd5 25.Nc6 Kd6 26.Rd1 (26.Rd1 Qc6 27.Qd8 Nd7 28.Be5 Kc5 29.Qa5 (29.Qd7?! Qd7 30.Rd7 f5+–) 29...Qb5 30.Rc1 Kd5 31.Qb5 Nc5 32.Bg7 e5 33.Rd1 Ke6 34.Qb6 Bd6 35.Qd6 Kf5 36.Qf6 Kg4 37.h3 Kh5 38.g4) 1–0. DEFFM – Sluggy, freechess.org, 2020.

8.e3 d5

9.b5 cb5 10.Bb5=+ Bd7 11.Bd7 Nfd7 12.d4 b6 13.Nc3 e6 14.Nf3 (14.cb6 Nb6 15.Nf3 Be7=+) 14...bc5–/+ 15.0-0 c4 16.e4 Nb6 (16...de4 17.Ne4 Be7 18.d5 ed5 19.Nc3=) 17.ed5=+ ed5 18.Re1 Be7 19.Qe2 (19.Re5 Qd6=+) 19...Nc6–/+ 20.Ne5 Nd8?? (better is 20...Ne5 21.Qe5 Qe5 22.Re5 h6=+) 21.Nb5+– (21...Qb7 22.Ng6+–) 1–0. Kucharkowski,Jens – Kinlechner,Elko, corr DDR/I/177, 1982.

9.b5 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Bd7 Nfd7 12.d4 e6 13.Nc3 Be7 14.Nf3 0-0 15.0-0 b6 16.cb6 Qb6 17.Qe2 Nc6 18.Rb1 Qc7 19.Nb5 Qd8 (19...Rb8 20.Bc3 Qc8 21.Qd1=+) 20.Bc3 Nf6 21.Ne5 Ne5 22.de5 Nd7 (22...Ne4 23.Bd4=) 23.e4 de4 24.Rd1 Qc8 25.Qe4 Rd8 26.Qe1 Nb6 27.Nd6 Bd6 28.ed6 Nd5 29.Be5 h6 30.Rc1 Qb7 31.Qe4 Qd7 32.Rc5 f5 (32...f6!? 33.Bg3 f5=) 33.Qb1 Rc8 34.Rc8 Qc8 35.Qa1 Qd7 36.h4 Nb6 (36...Kf7 37.f4+=) 37.Qd4 Nc8 (37...Nd5 38.h5+–) 38.Qc4 Nd6? (better 38...g5!?+–) 39.Bd6?? (better 39.Qd4+–) 39…Qd6–/+ 0–1. Zillmer,Jim – Hasler,Ueli, corr or01–013, 2001.

9.b5 b6 10.cb6 Qb6 11.Bd4 =.

9.Nf3 b6 10.cb6 Qb6 11.Bf6 ef6 12.b5 c5 13.Nc3 Be6 14.Be2 Nd7 15.0-0 Bd6 16.Qb1 0-0 17.Na4 Qa5 18.Qc2 Ra8 19.Nc3 Be5 20.d4 Bd6 21.dc5 Nc5 (21...Bc5 22.Nd4 Bd4 23.ed4=) 22.Nd4 Ne4? (better is 22...f5+=) 23.Ne4+– de4 24.Nc6?? (24.Ne6!? fe6 25.Qe4 Re8+–) 24...Qb6 (better is 24...Qa2 25.Qa2 Ra2= (25...Ba2? 26.b6+–)) 25.Qe4+– Re8 26.Qa4 g6 27.Qa6 Qc7 28.h3 Bd5 29.Nd4 (better is 29.Rd1!? Be4 30.Bd3 Bd3 31.Rd3+–) 29...Ra8+= 30.b6 Qb8 (better is 30...Qc5!? 31.Qd3 Qb6+=) 31.Qb5+/– Bb7 32.Bf3 Be5 (better is 32...Ba6 33.Qb3 Bb7 34.Bb7 Qb7+–) 33.Bb7 Qb7 34.Rb1 Rb8 (34...Kg7 35.Qc6 Rb8 36.Qb7 Rb7 37.Nc6+–) 35.Nc6 Re8 36.Ne5 (better is 36.Na5!? Qe7+–) 36...Re5 37.Qd3 Re8 38.Qd4 Kg7 39.g4 Re6? (better is 39...Re5+–) 40.h4?? (better is 40.g5!? h6 41.gf6 Rf6+–) 40...h6? (better is 40...Re4 41.Qd1 h5=) 41.g5 Re4?? (better is 41...Kh7 42.gh6 Kh6+/–) 42.Qf6+– (42.gf6?! Kh7 43.Qd1 Rh4=) 42...Kh7 43.gh6 Rg4 44.Kh2 Qg2 0–1. ejdrzej – raisuls (1795), kurnik, 2013.

9.Nf3 b6 10.Be5 Qb7 11.d4 +=.

9.Nf3 Nbd7 10.d4 g6 11.Nc3 Bg7 12.Bd3 0-0 13.0-0 e5 14.de5 Ng4 15.h3 Nge5 16.Ne5 Ne5 17.Be2 Bf5 18.Qa4 h5 19.Qa7 Qb8 20.Qa4 Rd8 21.Rd1 Qa8 22.Qb3 Be6 23.Qc2 Qa3 24.Qb2 Ra8 25.Rc1 (25.Kf1 Bf5=) 25...Bf5=+ 26.b5 (26.Qa3!? Ra3 27.Nd1=+) 26...Qc5-/+ 27.bc6 bc6 28.Qb7? (better 28.Na4 Qa5 29.Nc3-+) 28...Ra1!-+ 29.Ra1 Qc3 30.Ra8 (30.Rf1-+) 30...Kh7 31.Kh2 (31.Ra2 Qe1 32.Bf1 Bd3-+) 31…Qe1 (31...Qe1 32.Ra4 Qe2-+) 0-1. Slobodjanac,Sinisa (1860) - Horvat,Damjan (2160), Hum na Sutli CRO, 2019.

9.Nf3 Nbd7 10.d4 g6 11.Bd3 Bg7 12.0-0 0-0 13.Nbd2 b6 14.Qc2 bc5 (14...Bb7 15.Nb3+=) 15.bc5+= Ng4 (15...e5 16.de5 Ng4 17.e6 fe6 18.Bg7 Kg7 19.Rb1+=) 16.h3+/– Nh6 17.Bc3 (17.Rb1 Bb7+/–) 17...Bb7 (17...e5 18.e4+=) 18.Ra1+/– Ra8 19.Qb2 (19.Ra8 Ba8 20.e4 Qc8+/–) 19...Ra1 20.Qa1 Bc8 (20...Qb8 21.e4+/–) 21.Nb3 (21.Qa8 e6+/–) 21...f6 (21...Qb8 22.Qa4+/–) 22.Ba6 (22.Qa8 Nb8+/–) 22...Nf7 (22...Qb8 23.Nbd2+=) 23.Bc8 (23.Be2!?+/–) 23...Qc8+= 24.Qa7 e5 25.Nfd2 f5 26.Na5 (26.Nf3 e4 27.Ne1 Ng5+=) 26...ed4 (26...f4 27.Nb7=) 27.Bd4 Bd4 28.ed4 Nd8 29.Nf3 h6 30.g3 g5 (30...Ne6 31.Kg2+=) 31.Kg2 Kf8 32.Nb3 Nf7 33.Na5 g4 (33...Nd8 34.h4 g4 35.Ne1=) 34.hg4 (34.Nh4!? gh3 35.Kh3+/–) 34...fg4+= 35.Nh4 Nf6?? (better is 35...Ke7+=) 36.Ng6+– Kg7 37.Ne5 Qe6 38.Qf7 (better is 38.Nac6 Kf8 39.Qb8 Qe8 40.Qc7+–) 38...Qf7 39.Nf7 Kf7 40.Nc6 h5 41.f3 Ke6 42.Ne5 gf3 43.Nf3 Ne4 44.Kh3 Kf5? 45.Kh4+– Kg6 46.g4 hg4+/– 47.Kg4 Nc3 48.Kf4 Ne2?? 49.Ke3 Ng3 50.Kd3 Ne4 51.Kc2 Kf6 52.Kb3+– Nf2? 53.Kb4 Nd3 54.Kb5 Nb2 55.Ne5 Nd1 56.Kb6 Nb2 57.Kb7 Nc4 58.Nc4 dc4 59.c6 Ke6 60.c7 Kd5 61.c8Q Kd4 1–0. Schwichtenberg,Juergen – Raabe,Joachim (1790), 2rd Berlin Germany, Senior Championship, 2010.

9.Nf3 Nbd7 10.Be2 e6 11.0-0 b6 12.d4 Ne4 (12...Be7 13.Bb2=) 13.Nbd2 f6 (better 13...Nd2!? 14.Qd2 Be7+=) 14.Ne4+– de4 15.Nd2 f5 16.Bh5 (16.Qb3 Be7+–) 16...g6 (better 16...Ke7!?+–) 17.d5!+– Rg8 (17...cd5 18.Bh8 Discovered attack; 17...ed5 18.Bh8 Discovered attack) 18.de6 Ne5? (better 18...gh5!? 19.Qh5 Rg6 20.ed7 Qd7 21.cb6 Ba6+–) 19.cb6 Qd6 20.Qa4 gh5?? (20...Be6 21.Be5 Qe5+–) 21.Qa8 Qe6 (21...Ke7 22.Qc8 Qe6+–) 22.b7 Rg2 23.Kg2 Qg6 24.Kh1 (24.Kh1 Be7 25.bc8Q Kf7 26.Rg1 Qg4 27.Qe8 Kf6 28.Be5 Kg5 29.Qe7 Kh6 30.Qc6 Qg6 31.Qg5) 1–0. DEFFM – GuestPXYJ, freechess.org, 2019.

9.Nf3 Bf5 10.Be5+= Qd8 11.Nd4 Bg6 12.Be2 Nbd7 13.Bg3 (13.Bf6 Nf6 14.0-0 e5=) 13...h5 (13...e5 14.Nf3 b6 15.Be5 bc5 16.bc5 Bc5 17.d4 Ne5 18.Ne5 (< 18.dc5 Nf3 19.Bf3 Qa5 20.Nd2 Qc5–/+) 18...Bb4 19.Kf1=+) 14.f4 (14.0-0!?+=) 14...h4= 15.Bf2 e6 (15...h3!? 16.g3 e6=) 16.0-0+= Be7 17.Nc3 h3 18.g4 Be4 (18...Ne4 19.Ne4 de4 20.d3+=) 19.Bf3 (19.g5 Nh7 20.Ne4 de4 21.Qc2+–) 19...Bf3 (19...Bd3 20.Re1=) 20.Qf3+= g6 (20...Qc7 21.g5 Nh5 22.Ra1+=) 21.Bg3 (21.g5 Nh7+/–) 21...Qa8 22.f5 e5 23.Nc2 g5 24.d3 Kf8 25.Ra1+/– Qc8 26.e4 d4 27.Nb1 Kg7 28.Nba3 b5 29.cb6 Nb6? 30.Be5+– Rh4 31.Bd4 Qc7 32.Kh1 Bd6 33.Bb6 Qb6 34.Nc4 Qc7 35.Nd6 Qd6 36.Ra5 Ng4+/– 37.f6 Qf6 38.Rf5+/– Qe7 39.Nd4 f6? 40.Rg5! fg5 41.Nf5 Kf6? 42.Ne7 Ke7 43.Qf5 Nf6 44.Qg5 Rg4 45.Qe5 Kf7 46.Qc7 Kg6 47.Qc6 Rf4 48.Kg1 Kg5 49.e5 Ng4 50.e6 Rb4 51.Qc1 Kf6 52.Qc3 Ne5 53.Qb4 Ke6 1–0. Annegarn,Alexander – Renner,Adrian (1605), DSSM WK2 Husum, 2002.

9.Nf3 Bg4

10.Qa4 Bf3= 11.gf3 g6 (11...Nfd7 12.f4=) 12.Nc3 (12.Bf6 ef6 13.Nc3=) 12...Bg7 (better is 12...Nbd7!?=) 13.Nd5!+/– Qd7 (13...Nd5 14.Bg7) 14.Nf6+– ef6 15.Qc2 (15.d4 Qf5+–) 15...0-0+/– 16.h4 Qd5 17.Rh3 Nd7 18.h5 Ra8 19.Bd4 Ne5 20.Be2 Ra2 21.Qe4 Qe6 22.Rh1+/– f5 23.Qf4 Qd5 24.hg6+/– hg6 25.Bc3 Ra8 26.Kf1 Nd3 27.Qh4 Bc3 28.dc3 Ra1 29.Kg2 Rh1 30.Kh1 Nc1+= 31.Qc4 Qd2–/+ 32.Bf1 Qf2 33.Bg2?? Ne2–+ 34.Kh2 Qe3 35.b5 Qh6 36.Bh3 Nf4 37.Qf1 Qh3 38.Qh3 Nh3 39.Kh3 g5 40.c4 Kg7 41.Kg3 0–1. Kreuzer,Uwe – Morlock, Nordbaden, 1986.

10.Be2 Nbd7 11.0-0 e6 12.d4 b6 13.Qa4 b5 (13...Be7 14.Rc1 bc5 15.bc5=) 14.Qa8+= Ke7 15.Nc3 g6? (better 15...Ne4+=) 16.Ne5!+- Be2 (16...Ne5 17.de5 Combination) 17.Nc6 (17.Ne2?! Ne5 18.de5 Ng4+=) 17…Qc6 1-0. onur604 (2320) - massips (2225), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

10.Be2 Nbd7 11.0-0 g6 12.Qa4 (12.Bf6 Nf6 13.b5 cb5 14.Bb5 Kd8+=) 12...Bg7= 13.Qa8 Qb8 14.Qb8 Nb8 15.Nc3 Nbd7 16.Bb2 0-0 (16...e5 17.d3=) 17.Ra1 Ne4 (17...b6 18.cb6 Nb6 19.Ra7=) 18.Ra7 Bf3 19.gf3 Nc3 (19...Nd2 20.Rb7 Rd8 21.Rc7=) 20.Bc3+= Bc3 21.dc3 Rb8 22.Ba6 (22.c4!? Nf6 23.b5+=) 22...Nc5=+ (22...ba6 23.Rd7 Ra8 24.e4 de4 25.fe4=+ (< 25.Re7 ef3 26.Re3 a5 27.ba5 Ra5 28.Rf3 Rc5–/+)) 23.bc5 ba6 24.Ra6 Rb3 (24...Rc8!?=+) 25.Rc6= Rc3 26.Rc8 Kg7 27.Kf1 (27.f4 Kf6=) 27...Rc2 (27...e5 28.c6=) 28.c6 (28.f4 Kf6=) 28...Kf6 (28...e5 29.Ke1=+) 29.c7 (29.f4 Ke6=+) 29...Ke6=+ 30.Rh8 Rc7 31.Rh7 ½–½. Kreuzer,Uwe – Zimmermann, Germany, 1984.

10.Be2 Bf3 11.Bf3 e5 12.0-0 Be7 13.d3 (13.Be2 Nbd7=) 13...0-0 14.Nd2 Na6 (14...Nbd7 15.d4=) 15.Qb3 Rb8 (15...Nd7 16.d4=) 16.Bc3+= Bd8 (16...Rd8 17.Qb2 Nd7 18.d4+=) 17.Be2 (17.Qb2 Nd7 18.Bg4 b6 19.Bd7 d4 20.Bd4 ed4 21.Qd4 Nb4 22.cb6 Rb6+/–) 17...Qe7+= 18.d4 ed4 19.Bd4 Nc7 20.Ra1 (20.Qc3 Ne6+=) 20...Ne6 21.Be5 Bc7 22.Qb2 Nd7 23.Bc7 Nc7 24.Ra7 Ne5 25.Qa1 Qe8 26.Nb3 Ra8 27.Ra8+– Na8 28.Qa7 Nc7 29.Qb7 Ne6 30.Na5 d4+/– 31.ed4 Nd4 32.Bf1 h5 33.h3 g5 34.Nc4?? Nc4= 35.Bc4 Qe1 36.Kh2 Qf2 37.Qb8 Kh7 38.Qg3 Qf6 39.b5 cb5 40.Bb5 Nb5 41.Qd3 Kg7 42.Qb5 Qe5 43.Kg1 Qe1 ½–½. Rebber,Christian (2155) – Horstmann,Michael (2210), Sueder Sommer op, 2000.

10.Be2 g6 11.Bf6 ef6 12.h3 Be6 13.0-0 Bg7 14.d4 0-0 15.Nbd2 Nd7 16.Qa4 White intends b5 16...f5 17.Ra1 f4 18.b5 fe3 19.fe3 Qg3 20.Nf1 Qc7 21.bc6 bc6 22.Qa7 Qa7 23.Ra7 Nf6? (better is 23...Rb8!?=) 24.Ne5+/– Rc8 25.Nd2 (better is 25.Ba6!? Re8 26.Nc6+/–) 25...Ne4= 26.Ne4 Be5 27.Ng5 Bg3 28.Ne6 fe6 29.Ba6 Rb8 30.Rb7 Ra8 31.Rb6 e5 32.Rc6 ed4 33.ed4 Re8 34.Rc8 Rc8 35.Bc8 Kf7 36.Kf1 Kf6 37.Ke2 Kg5? (better is 37...h5=) 38.Kf3 Bc7 39.g3 (39.Be6 Kf6 40.Bd5 g5+–) 39...h5? (39...Kf6 40.Bd7+=) 40.h4 (better is 40.Be6!?+–) 40...Kf6+= 41.g4 hg4 42.Kg4 Bh2 0–1. emeryt85 – zihulak, kurnik, 2013.

10.Bf6 ef6 11.d4 Be7 +=.

8.e3 d6

9.Qb3. Woelfelschneider.

9.d4 dc5 10.bc5 Bf5 11.Nf3 Nbd7 12.Nc3 e6 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Be7 15.0-0 0-0 16.Rb1 Ra8 17.Ne4 Ne4 18.Qe4 Bf6 19.Qc2 e5 20.Qf5 ed4 21.Bd4 Bd4 22.ed4 g6 23.Qe4 Nf6 24.Qh4 Kg7 25.h3 h6 26.Ne5 Ra4 27.Qf4 Nd5 28.Qd2 Ne7 29.Qb2+/– f6? 30.Qb3+– fe5 31.Qa4 1–0. pierred (2750) – dubdub (2000), net–chess.com, 2008.

9.d4 d5 10.Nf3 Bg4 11.Be2 e6 12.Ne5 (12.Bd3 b6=) 12...Be2 13.Qe2 Be7 14.0-0 0-0 15.b5 Nfd7 (15...cb5 16.Qb5 Nc6 17.f4=+) 16.b6 Qd8 17.Nd7 Nd7 18.Nd2 Nf6 19.Bb2 h6 (19...e5 20.Ra1+= (20.de5?! Nd7=)) 20.Ra1 Qd7 21.Ra7 Rb8 22.Nf3 Ne4 23.Ne5 Qe8 24.f3 Ng5 25.e4 f6 26.Nd3 Kf7 (26...de4 27.fe4 Qg6 28.Nf2+–) 27.ed5 (27.Bc3 de4 28.fe4 Kg8+–) 27...ed5+– 28.Nf4 Qc8 29.Ra3 (29.Bc1 Qf5+–) 29...Qf5 30.Bc1 Ne6 31.Re3?? (31.Ne6!? Qe6 32.Qf2+–) 31...Nf4?? (better 31...Qf4 32.Bb2 Qf5–+) 32.Re7= Kg6?? (better 32...Kf8!? 33.Qe1 Nd3=) 33.Bf4 (better 33.Qe3 Ng2 34.Kg2 Qg5 35.Kh1 Qe3 36.Be3+– (36.Re3?! Ra8+–)) 33...Qf4+– 34.g3?? (better 34.Qd3 f5 35.g3+–) 34...Qd4–/+ 35.Kg2 Qc5 36.f4 (better 36.Qd3 f5 37.Re6 Kh7 38.Qf5 Kg8 39.Rh6 gh6 40.Qg6 Kf8 41.Qh6 Ke8 42.Qh5 Kd8 43.Qh8 Kd7 44.Qh3 Ke7 45.Qh4 Kf7 46.Qf4 Kg6 47.Qb8 Qb6 48.h4=) 36...Qb6?? (better 36...Kh7 37.Qe6 Qc2 38.Kh3 Qg6–+) 37.Qg4 Kh7 38.Qg7 1–0. retiponziani (1640) – Bull_Dog_Baz (2010), ChessWorld.net, 2008.

9.d4 Nbd7 10.Nf3 e5 11.Bc4 Be7 12.de5 Ne5 13.Ne5 de5 14.0-0 Bg4 15.Qb3 0-0 16.Nc3 Bh5 17.Ne2 Rd8 18.Ng3 Bg6 19.Rd1 Nd7 ½–½. Bott,Hans Joachim – Brehm,A, Wurzburg, 1987.

9.d4 e5 10.Nf3 e4 11.Nfd2 d5 12.Nc3 Bd7 13.b5 Be7 14.Be2 0-0 15.0-0 g6 16.bc6 bc6 17.Bb2 h5 18.Qa4 Bg4 19.Ra1 Be2 20.Ne2 Ng4 21.g3 h4 22.Qa7 Qd8 23.Bc3 hg3 24.hg3 Bg5 25.Nf1 Qf6 26.Nf4 Bh6 27.Be1 Kg7 28.Qc7 Bf4 29.Qf4 Qf4 30.gf4 Rc8 31.Ra8 Nf6 32.Ba5 Nfd7 33.Nd2 f6 34.Nb3 Kh6 35.Bb6 Kh5 36.Na5 Kg4 37.Kg2 g5 38.fg5 fg5 39.Nb7 1–0. Fournier,Frederic – Guest863116, Partie amicale, 5m + 0s, 2008.

9.Nf3 dc5 10.bc5?? Qa5+= 11.Bd4 e6 12.Be2 Bc5 13.Bc3 Bb4 14.0-0 Bc3 15.Nc3 0-0 16.Qa1 Qc7 17.d4 b5 18.Ne5 Nd5 19.Nd5 ed5 20.Rc1 f6 21.Nd3 g6 22.Nb4 Qd6 23.Qb2 h5 24.Nd3 h4 25.Qb4 (25.Nc5!?=) 25...Qb4+= 26.Nb4 Bd7 27.Ra1 f5 28.Ra7 f4 29.Bd3 g5 30.Rb7 Rd8 31.h3 Kf8 32.Kf1 (32.ef4 gf4 33.Be2 Ke7+=) 32...Ke7 (32...fe3 33.fe3 Ke7 34.Rb6–/+) 33.Bf5 (33.ef4!? gf4 34.Be2+=) 33...Kd6–/+ 34.Bd7 Nd7 35.Ke2 (35.ef4 gf4 36.Ra7 Re8–/+) 35...c5 36.dc5 Kc5 37.Nd3 Kc6 38.Ra7 fe3 39.fe3 Kb6 40.Ra1 Nc5 41.Ne5 b4 (41...Re8 42.Nf3–+) 42.Nf3 (42.Rb1!? b3 43.Nd3–+) 42...b3 43.Rb1 Kb5?? (better is 43...Kc7–+) 44.Nd4+= Kb4 45.Nc6 Ka3 46.Nd8 b2? 47.Kd2 Kb3+/– 48.Nf7 Ne4 49.Kd3 Nc3 50.Rb2!+– Kb2 51.Ng5 Nd1 52.Nf3 Nf2 53.Kd4 Kc2 54.Kd5 Kd3 55.Nh4 Ke3 56.Ke5 Nd3 57.Kf5 Nf4 58.Kg4 1–0. Hal1958 – Gilt, playchess.de, 2005.

9.Nf3 dc5 10.bc5?? Qa5 11.Bf6 ef6+= 12.Nc3 Qc5 13.Be2 Be6 14.0-0 Bd6 15.Ne4 Qa3 16.Nd4 Be7 17.Ne6 fe6 18.Bh5 (better is 18.Bc4 f5 19.Ng3=) 18...g6+= 19.Bf3 0-0 20.d4 f5 21.Nd2 Bf6 22.Nc4 Qe7 (22...Qa2 23.Qd3+=) 23.Qc2 e5 24.de5 Be5 25.g3 Bg7 26.Rb1 Na6 27.Na5 Nc5 28.Kg2 Ra8 (28...Be5 29.Rd1 Bd6 30.Qc4 Kg7 31.Qd4 Rf6 32.Qb4+=) 29.Nc4?? (better is 29.Nb7 Bf8 30.Nc5 Qc5 31.Qb3 Kh8 32.Rd1+/–) 29...Ne6 30.Qb3 Nd8?? (better is 30...b5–/+) 31.Nb6+– Kh8 32.Na8 b5 33.Nb6 Qa7 (33...Qc7 34.Qa3 f4 35.gf4+–) 34.Qd3 (better is 34.Qb4!? Qb6 35.Qe7 Ne6 36.Qe6 Qd8+–) 34...Qb6 35.Qd7 Bf6 36.h4 (better is 36.Rd1 Qc5 37.Qe8 Kg7 38.Rd7 Kh6 39.e4+–) 36...b4?? (36...Qc5+–) 37.Qe8 Kg7 38.Rd1 b3 (38...Qc5 39.Rd7 Kh6+–) 39.Rd7 Kh6 (39...Be7 40.Qe7 Nf7 41.Qf7 Kh8 42.Qh7) 40.Qf8 Bg7 41.Qg7 1–0. ejdrzej – rambo358, kurnik, 2014.

9.Nf3 Nbd7 10.d4 e5 11.de5 de5 12.Be2 Be7 13.0-0 0-0 14.Nbd2 Nd5 15.Qb3 Kh8 16.Nc4 f6 17.Nfd2 (17.g3!?+=) 17...b6+= 18.cb6 N7b6 19.Nb6 Nb6 20.Rc1 Nd5?? Attacking the isolated pawn on b4 (better is 20...Rd8 21.Ne4 Qa7=) 21.Qd5!!+– Bb4 (21...cd5 22.Rc7 Pinning (22.Rc7 Deflection; 22.Rc7 Remove defender)) 22.Nf3 (22.Rc6 Qb8 23.Qa2 Bd7+–) 22...Rd8?! (22...cd5 23.Rc7 Kg8+–) 23.Qc4 Bf8 24.Qc6 Qa7 25.Qc7 Qc7 26.Rc7 Ba6 (26...Be6 27.Bc3+–) 27.Ba6 Rd1 28.Bf1 Ra1 29.g3 h6 (29...g6 30.Kg2+–) 30.h4 (30.Rc8 Kg8 31.Nh4 Kf7+–) 30...Bb4 31.h5 Ra2 (31...Kh7 32.Kg2 Rd1 33.Nh4+–) 32.Nh4 (32.Rc8 Kh7 33.Nh4 g6 34.hg6 Kg7 35.Rc7 Kf8 36.g7 Ke8 37.g8Q Bf8 38.Qf7 Kd8 39.Qd7) 32...Be1 (32...Ra8+–) 33.Ng6 Kg8 (33...Kh7 34.Rc8 Bf2 35.Kh1 Ra8 36.Ra8 Be3 37.Rh8) 34.Rc8 Kf7 35.Bc4 1–0. ejdrzej (1660) – karol19980330 (1705), kurnik, 2014.

9.Nf3 e5 10.Qc2 Bg4 11.Bc4 (11.d4 ed4 12.Bd4 Nbd7+=) 11...Nbd7 (worse is 11...dc5 12.Be5 Qd8 13.Qb3+/–) 12.d4 e4 13.Nfd2 d5 14.Bb3 Be7 15.Nc3 0-0 16.0-0 b5 17.Qb1 Ra8 18.f3 Bh5 19.Bb2 Bg6 20.Bc2 Nf8 21.Qd1 ef3 22.gf3 (worse is 22.Rf3 Bh5–/+) 22...Bd8 23.Kh1 Qe7 24.e4 Bc7 25.Re1 Nh5 26.Rg1 (26.ed5? Qh4 27.d6 Bc2–+) 26...Qh4 27.Nf1 Nf4 28.Qd2 Nh3 29.Rg2 Bf4 30.Qe2 Re8 31.Ng3 Bg5 32.Qf1 Nf4 33.Rg1 Bf6 34.Nb5? (better is 34.Nce2+=) 34...cb5–+ 35.Qb5 Re7 (35...Rd8!? 36.Qc6–+) 36.c6 Nh3 (36...Rc7–/+) 37.Qd5? (better is 37.Rf1 de4 38.Qb8–/+) 37...Ng1–+ 38.Kg1 Qf4 39.Qb3 Ne6 40.Ne2 (40.Qd3 Qd6 41.b5 Qb4–+ (41...Nd4?! 42.Kg2–+)) 40...Qd2 41.Qd3 Qe1 (41...Qb4 42.Bc3 Qb6 43.Kf1–+) 42.Kg2 Bh4 (42...Qb4?! 43.Ba3 Qa5 44.Be7 Qg5 45.Kf1 Be7 46.f4 Nf4 47.Qg3 Qg3 48.hg3–/+) 43.d5 (43.Qe3 Nf4! 44.Qf4 Qe2 45.Kh3–+) 43...Qf2 (43...Qb4 44.de6 fe6 45.Ba3+–) 44.Kh1 Bh5 (44...Bh5 45.Bd4 Bf3 46.Qf3 Qf3 47.Kg1 Nd4 48.Ng3 Bg3 49.hg3 Ne2 50.Kh2 Qg3 51.Kh1 Qg1) 0–1. Kuhn – Schulz, Baltic Sea tt4 bd15, 1983.

9.Nf3 Bg4 10.Be2 g6 (10...e5 11.d4 e4 12.Nfd2 Be2 13.Qe2=) 11.0-0 Bg7 12.cd6 ed6 13.d4 0-0 14.Nbd2 Nbd7 15.Qb3 White plans b5 15...d5 16.Rc1 Nb6 (16...Ne4 17.Bd3 Bf5 18.b5=) 17.h3 Bf5 18.b5 Ne4 (18...Ra8 19.Bb2 Nbd7 20.bc6 bc6 21.Ba3+=) 19.bc6 bc6 20.Bb2 (20.Ne4 Be4 21.Bb5 Ra8+=) 20...Rb8 21.Ba3 Nd2 22.Nd2 Be6 (22...Nc4!? 23.Qc3 Na3 24.Qa3 Bf8=) 23.Qc2+/- Nc4 (23...Ra8!? 24.Bb4 Qd8+/-) 24.Nc4+- dc4 25.Bc4 Bf5 (25...Ra8 26.Be6 fe6 27.Qb3+-) 26.Bd3 (26.e4 Be6 27.e5 Bf5+-) 26...Bd3 27.Qd3 Qa5 (27...Rb6 28.Qc2+-) 28.Bd6 (28.Rc6 h6+-) 28...Re8 (28...Rc8 29.Qe4+-) 29.Rc6 Qd5 (29...Qe1 30.Qf1 Qa5+-) 30.Rc1?? (better 30.Qc4 Qf5 31.g4 Qb1 32.Qc1+-) 30...Qd6-/+ 31.Qc3 Qe6 32.Qc4 Qc4 33.Rc4 h5 34.Rc5 (34.Kf1 f5-/+) 34...Bf6 (34...f5 35.g3-/+) 35.Kf1=+ Kg7 36.Ke2? (36.Rc4 Kf8=+) 36...Rb8?? (better 36...Bd4 37.Rc4 Be5-+) 37.Kd3 Rb2 38.g4? (better 38.Rc2!? Rc2 39.Kc2=+) 38...Rf2 39.gh5 gh5 40.h4 (40.Rh5 Kg6 41.Rc5 Rf3-+) 40...Rh2 (40...Kg6!? 41.Rc6-+) 41.Rh5 Rh4 42.Rf5 1-0. ClayPigeons (2150) - LarsenB (2180), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.e3 e5

9.Na3 d5 10.Nf3 Nbd7 11.Qa4 Be7 12.Be2 0-0 13.Qa7 e4 14.Nd4 Ne5 15.h3 (15.0-0 Rd8=) 15...Ne8 (15...Nd3 16.Bd3 ed3 17.0-0+=) 16.0-0= f5 17.b5 f4 18.ef4 Ng6 19.bc6 (better is 19.Bh5!?+=) 19...bc6–/+ (19...Nf4?! 20.cb7 Bb7 21.Rc1=) 20.Qc7 Nc7 21.Nc6 (21.Rc1 Nf4 22.Bf1 Nfe6–/+) 21...Bc5–+ 22.Nb5 Nf4 23.Nc7 Ne2–+ 24.Kh2 d4 25.Nb5 Ba6 26.Rb1 Bb5 27.Rb5 Bd6 28.Kh1 Rf2 29.Rb1 d3 30.Be5 Bc5 31.h4 e3 32.de3 Be3 33.Rb2?? d2 34.Ne7 Kf8 35.Bg7 Ke8 (35...Ke8 36.Rd2 Bd2–+; better is 35...Ke7 36.Rd2 Bd2 37.Be5–+) 0–1. Gimeno Higueras,Roberto – Beudaert,Xavier, Cullera ESP Open, 2007.

9.d4 e4 =.

9.Nf3 d6 10.d4 ed4 11.ed4 (11.Bd4 Nbd7=) 11...Nd5 12.Qd2 (12.Bc3 b5=+) 12...Nd7 (12...Bf5!? 13.Na3 b5=) 13.Bc4= N7f6 14.0-0 Be7 15.b5 Bg4 16.cd6 (16.Qd3 0-0 17.Ng5 h6=+) 16...Qd6=+ 17.Ne5 0-0 18.bc6 bc6 19.Bb2 Ra8 20.Rc1 Bd7 21.h3 (21.Nc3 Be6=+) 21...Be8 (21...Ra7 22.Nd7 Rd7 23.Re1=) 22.Qc2 Qd8 (22...Bd7 23.Bb3=) 23.Nd2 Rb8 24.Bb3 The pressure on the isolated pawn grows 24...Nb4 25.Qc4 Nfd5 26.Ba3 Bg5 27.Rd1 Qa5 28.Bc1 Be7 (28...Qd8 29.Re1=) 29.Re1 Qb5 30.Qb5 Rb5 31.Bc4 Rb8 32.Ndf3 Kf8 33.Re2 Ra8 34.Kh2 Ra1 35.Bd2 Ra3 36.Bc1 Ra1 37.Bd2 Rb1 (37...f6 38.Nd3 Bd6 39.g3 Nd3 40.Bd3=+) ½–½. Aljechin,AI – Braun,Gottfried, corr Leipzig–Saporoshe, 1964.

9.Nf3 d6 10.d4 e4 11.Nfd2 d5 12.b5 Be7 13.b6 Qd8 14.Be2 0-0 15.0-0 Bf5 16.Re1 Bg6 17.Nf1 h6 18.Nc3 Qd7 19.Na2 Qe6 20.Nc1 Nbd7 21.Nb3 Ra8 22.Bc3 Qf5 23.Na5 Rb8 24.Ng3 Qe6 25.h3 Kh7 26.Nh5 Bh5 27.Bh5 g6 28.Be2 Ng8 (28...Nf8 29.Qb3+=) 29.Bg4 f5 30.Be2 Ngf6 31.g3 g5 32.Kg2 f4 33.ef4 gf4 34.Bg4?? (better is 34.gf4!? Nc5 35.dc5 Bc5 36.Rf1+=) 34...Ng4 (better is 34...f3!? 35.Bf3 ef3 36.Qf3 Ne4–/+) 35.Qg4= Qg4 36.hg4 fg3 (36...f3 37.Kf1 Bf6 38.Nb3+=) 37.Kg3 Nf6 (37...Bf6 38.Nb3=) 38.Rh1 Kg6 39.Bd2 Attacks the isolani on h6 39...Bf8?? (better is 39...h5 40.Bf4 Ra8 41.Nb7 Ng4+=) 40.Bf4+– Ra8 41.Nb7 Ra4? (41...h5 42.Bc7 Be7 43.Nd6 Ng4 44.Rb1+–) 42.Be5 (better is 42.Nd8 Rd4 43.Nc6 Rd3 44.Kg2 Bc5 45.Ne5 Kg7 46.Bh6 Kg8 47.Nd3 Bb6 48.Ne5+–) 42...Ra3 43.Kg2 Ng4 44.Nd8?? (better is 44.Bc7 Be7 45.Nd6+–) 44...Ra2?? f2 gets attention (better is 44...Ne5 45.de5 Bc5+=) 45.Nc6 (better is 45.b7 Rf2 46.Kg3 Rb2+–) 45...Ne5 (45...Rf2 46.Kh3 Kg5+–) 46.Ne5 Kg5 (46...Kf5 47.Rb1 Bc5 48.dc5 Ra8+–) 47.Rb1 e3 48.b7 Rf2 49.Kg1 Kf4 50.b8Q 1–0. ejdrzej (1660) – lumpi (1630), kurnik, 2013.

9.Nf3 d6 10.d4 e4 11.Nfd2 d5 12.Be2 Be7 13.Bc3 0-0 14.Na3 Nfd7 (14...b6 15.0-0+=) 15.Qb3 f5 16.g3 (16.0-0 b6=) 16...Nf6 17.h3 (17.b5 b6 18.cb6 Qb6=) 17...Nbd7 18.Nf1 Rf7 19.Bd2 Nf8 (19...b6 20.Bc3–/+) 20.Nh2 (20.b5 Qd8+=) 20...Bd7 (20...b6 21.Qc3–/+) 21.b5+= Ne6 22.bc6 bc6+= 23.Qd1 Rf8 24.Nb1 Rb8 25.Nc3 Qa7 26.0-0 Rb2 27.Qc1 Qb8 28.Rd1 Be8 29.Kg2 Bd8 30.Qa1 Bh5 31.Bh5+= Nh5 32.Rb1 Rb1+= 33.Nb1 Bc7 Black intends f4 34.Nf1 g5 Black prepares the advance f4 35.Nc3 f4 36.Qa2 Nf6 37.g4? Qf8 38.Nh2?? f3 39.Kg1 Qh6 40.Ne4 Bh2 41.Kh2 Ng4 42.Kg3 Qh4 43.Kf3 de4 44.Ke2?? Qf2 45.Kd1 Ne3 46.Kc1 Qf1 47.Kb2 Qb5 48.Ka1 Nc4 49.Qa8 Kf7 50.Qa7 Kg6 51.Bc3 Qb3 –+. Turcot,J – Laflamme,S, Charlesbourg CAN, 2005.

9.Nf3 d6 10.d4 e4 11.Ng1 d5 12.Nd2 Bf5 13.Be2 Be7 14.f4 (14.Nh3!?+=) 14...ef3 15.Ngf3 0-0 16.0-0 Re8 (better is 16...Ng4!? 17.Qb3 Bg5–/+) 17.Ne5= Bg6 18.Ng6 hg6 19.Bd3 Bf8 20.Qf3 Na6 21.Bc3 Qe7 22.Re1 Nc7 23.e4 de4 24.Ne4 Ne4 25.Re4 Qd7 26.Re8 Qe8 27.Bc4 Ne6 (better is 27...Qd7!?+=) 28.Qe4+– Nc7 29.Qe8 Ne8 30.d5 Nf6 31.dc6 (better is 31.d6!?+–) 31...bc6+/– 32.Bf6 (better is 32.Bb3+/–) 32...gf6= 33.Kf2 Kg7? (33...f5!?=) 34.Kf3 f5 35.h3 Kf6 36.g4 fg4 37.hg4 Bh6 38.Ke4 Bd2 39.b5 cb5 40.Bb5 Bb4 41.c6 Bd6 42.Bc4 Bc7 43.Kd5 Ke7 44.Kc5 f6 45.Bd5 f5 46.gf5 gf5 47.Bf3 f4 48.Kd5 Bd6 49.Kc4 Kd8 50.Kd5 Kc7 51.Ke6 Bc5 52.Kf5 Be3 53.Ke6 Bb6 54.Kd5 Be3 55.Ke6 Bb6 56.Kd5 Be3 57.Ke6 ½–½. ejdrzej (1660) – lumpi, kurnik, 2013.

8.e3 g6

9.Nc3 Bg7 10.Ne4 0-0 11.Bf6+/– ef6 12.Nd6 b5 13.Qb3 Qa7 14.Bd3 Qa1 15.Bb1 Qa4 16.Qa4 ba4 17.d4 Na6 18.b5 (18.Ne2 Nb4 19.Nf4 Ba6+=) 18...cb5= 19.Nb5 Bb7 20.Nf3 Rb8 21.Bd3 Bc6 22.Na3 Nb4 23.Be2= Nd5 24.0-0 Nc3 25.Bc4 f5 26.Rc1 Nd5 27.Rb1 Rb1 28.Nb1 Kf8 29.Kf1 Ke7 30.Ke2 d6 31.cd6 Kd6 32.Ne1 f4+= 33.Nd3 fe3 34.fe3 f5 35.g3 Bh6 36.Bd5 Bd5 37.Nc5 Bc6+= 38.Na3 Kd5–/+ 39.Nd3 Bf8 40.Nb1 Bd6 41.Nc3 Kc4 42.Kd2 Bb4 43.Kc2 Bc3 44.Ne5 Kd5 45.Kc3= Be8 46.Nc4 Bb5 47.Na3 Bd7 48.Kd3 Bc8 49.Kd2 Ke4–/+ 50.Nc4 Be6 51.Na3 Kf3 52.Kd3 Kg2–+ 53.e4 Kh2 54.d5 fe4 (54...fe4 55.Ke4 Bd5 56.Kf4 h6–+) 0–1. Geisensetter,Kurt – Moellmann,HJ, corr DDR–ch M958, 1990.

9.Nc3 Bg7 10.Ne4 0-0 11.Bf6+/– Bf6 12.Nf6 ef6 13.Qf3 Kg7 14.Qg3 Qg3 (14...d6 15.cd6 Qb6 16.Qf4+=) 15.hg3 d5 16.cd6 (16.d4 Be6+=) 16...Rd8 17.d4 Rd6 18.Nf3 (18.Kd2 Bf5+=) 18...b5 19.Kd2 Na6 20.Kc3 Nc7 21.Nd2 (21.Bd3 Nd5 22.Kb3 Be6=) 21...Nd5 22.Kb3 Be6 23.Ka3 f5 24.Be2 (24.Bd3 Nf6=) 24...Rd8 (24...Rd7 25.Nb3 Ra7 26.Na5=) 25.Nb3 Nc3 26.Bf3 Ne4 27.Be4 (27.Rc1 Ra8 28.Na5 Bd5=) ½–½. Van Rooijen,Peter – Laine,Jari, internet, 2007.

9.Nc3 Bg7 10.Ne4 0-0 11.Bf6+/– Bf6 12.Nf6 ef6 13.Nf3 (13.Qf3 Kg7+/–) 13...d6 14.Qa1 Qe7 15.cd6 (15.d4 Bg4+=) 15...Qd6 16.Qd4 Qe7 17.Be2 Rd8 18.Qf4 Bf5 (18...Nd7 19.0-0+=) 19.0-0 Be4 20.Nd4 (20.d4 f5+=) 20...f5 (20...Bd5 21.d3+=) 21.d3 Bd5 22.b5 c5 23.Nc2 (23.Nf3 b6+=) 23...Nd7 24.Qc7 Ra8 25.Ra1 Ra1 26.Na1 b6 27.Nc2 Qe6 28.Ne1 Kg7 29.h3 Ba8 30.Bf3+= Bf3 31.Nf3 Qd5 32.d4+/– cd4 33.Nd4 f4 34.Qf4 Ne5 35.Qg5 f6 36.Qg3 Qa2 37.f4 Nc4 38.f5 Nd2?? 39.Ne6+– Kf7 40.Qc7 Ke8 41.Qd8 Kf7 42.Qf8 1–0. Katalymov,Boris N – Sakharov,Yury N, Kiev, 1988 (or 1962?).

9.Nc3 Bg7 10.Ne4 b5 11.Nf3 +=.

9.Nf3 Bg7 10.Be2 0-0 11.0-0 b6 12.d3 (12.Bd4 bc5 13.bc5 d5 14.cd6 ed6+=) 12...d6 13.Qc2 (13.cd6!? ed6 14.Nc3=) 13...Na6+= 14.cb6 Qb6 15.Bc3 Nd5 16.Bg7 Kg7 17.Qb2 Kg8 18.e4 Nf4 (worse is 18...Ndb4 19.Nbd2+=) 19.Nd4?? (19.Qd2 e5 20.Nc3 Qb4–/+) 19...Ne2 (better is 19...Qd4! 20.Qd2 Ne2 21.Qe2 Nb4–+) 20.Ne2–/+ Qb4 21.Qb4 Nb4 22.d4 Ba6 23.Re1 (23.Nbc3!?–/+) 23...Nc2–+ 24.Rc1 Rb8 (24...Be2!? 25.Rc2 Bd3 26.Rc1 Be4 27.f3–+) 25.Nbc3 Be2 26.Ne2 Rb2 27.g3 c5 28.dc5 dc5 29.Nc3 c4 (29...Nd4 30.Kg2 Nb3 31.Rd1–/+) 30.Nd5 e6 31.Ne7 (31.Nb6! Rb6 32.Rc2–/+) 31...Kf8 32.Nc6 Ra2 33.h4 Ra1 (33...c3!? 34.Kg2–+) 34.Ra1–/+ Na1 35.Nb4 (35.Kf1 Nb3 36.Ke2 f6–/+) 35...c3 36.Na2 Nb3 (better is 36...c2 37.Nc1 Ke7–/+) 37.Nc3= f5 38.Kg2 Kf7 39.f3 Kf6 40.f4 e5 41.Nd5 Ke6 42.Nc7 Kd6 43.Ne8 Ke6 44.Ng7?? (44.Nc7 Kd7 45.Nd5 fe4 46.Nf6 Ke6 47.Ne4 ef4 48.Ng5 Kd5 49.Nh7 fg3=) 44...Kf6?? (44...Kf7 45.ef5 Kg7 46.fg6 Kg6–+ (46...hg6?! 47.fe5 Nd2 48.Kh3=)) 45.Ne8= Ke7 46.Nc7 ef4 (46...fe4!? 47.fe5 Nc5–/+) 47.ef5= fg3 48.fg6 hg6 49.Kg3 Kf6 50.Kg4 1–0. avinoam – wiezewmata (1645), kurnik, 2014.

9.f4 Bg7 10.Nf3 0-0 11.Be2 Nd5 12.Bg7+= Kg7 13.Qa4 Na6 14.Ba6 ba6 15.Nc3 d6 16.Nd5 cd5 17.d4 (17.c6 e5+/–) 17...dc5 18.bc5 Bb7 19.0-0 Ra8 20.Rb1 Bc6 21.Qa3 a5 22.Rb6 a4 23.Ne5 Be8 24.Nd3 f6 25.Nb4 Bf7 26.Nc2 Ra7 27.Qb4 e5? (better is 27...Be8!?+=) 28.fe5+– fe5 29.Na3 (better is 29.c6 Ra8 30.de5 Qe5 31.Rb7+–) 29...ed4?? (better is 29...Be8+=) 30.Qd4+– (worse is 30.ed4 Qf4 31.Qc3 Re7–/+) 30...Kh6 31.Nb5 Qe7 32.Na7 Qa7 (32...Kh5 33.c6 Bg8 34.g4 Kh4 35.Qf4+–) 33.Rb2 (better is 33.Qf4 Kg7 34.Qe5 Kf8 35.Rb8 Qb8 36.Qb8 Be8 37.Qd6 Kf7 38.c6 Bc6 39.Qc6+–) 33...a3 34.Ra2 Qa5 35.h3 Be6 (35...Qa6 36.Qb4 Qe6 37.Ra3+–) 36.c6 (36.Qh4 Kg7 37.Qe7 Bf7+–) 36...Bf5 (36...Qc7 37.Ra3 Qc6 38.Qf4 Kg7 39.Ra7 Bd7 40.Qg4+–) 37.Kh2 (better is 37.Qh4 Kg7 38.Qe7 Kg8 39.Ra3 Qa3 40.Qa3+–) 37...Bb1 (37...Be4 38.Qe5 Qb4 39.c7+–) 38.Ra1 (38.Qh4 Kg7 39.Qe7 Kg8 40.Ra3 Qa3 41.Qa3 Kf7 42.Qa7 Kf8 43.Qb8 Kg7 44.Qb1 g5 45.Qb7 Kg6 46.c7 Kf5 47.c8Q Ke4 48.Qc3 Kf5 49.Qf7 Ke4 50.Qh7) 38...a2 (38...Be4 39.Qf6 Qd2+–) 39.c7 (better is 39.Qh4 Kg7 40.Qe7 Kg8 41.c7+–) 39...Qc7= 40.g3 Qc4 41.Kg2?? (better is 41.Qb2=) 41...Qe2 0–1. beciab70 (1655) – emmanueliov (1655), kurnik, 2014.

9.f4 Bg7 10.Nf3 0-0 11.Be2 d6 12.0-0 dc5 (12...Na6 13.Qa4=) 13.bc5 (13.Be5 Qb6 14.Bb8 cb4+/–) 13...b6 (13...Nbd7 14.Qc2=) 14.Qc2 b5 15.h3 Bf5 16.d3 Nd5 (better is 16...Nbd7=) 17.Kf2?? (better is 17.Bg7 Kg7 18.e4 Be4 19.de4 Nf4 20.Re1+/–) 17...Ba1–+ 18.Nbd2 Bg7 19.e4 Nf4 (better is 19...Na6!? 20.ed5 Nb4 21.Qb3 Nd5 22.g3–+) 20.ef5 Ne2 21.Ke2 gf5 22.d4 Nd7 (22...Qd7 23.g4 Qe6 24.Kd1 fg4 25.hg4–+) 23.Kf2? (23.Qf5 e6 24.Qh5 Nf6–+) 23...e5?? (better is 23...e6–+) 24.de5 Ne5 (24...Be5?! 25.Qf5 Bg7 26.Ne4+=) 25.Ne5 (better is 25.Qf5!? Rd8 26.Ne4–/+) 25...Qe5–+ (25...Be5?! 26.Qf5 Bd4 27.Kf3–+) 26.Nf3 Qf4 27.Rd1 Re8 28.Rd6 Qe3 29.Kf1 Be5 30.Ne5?? (30.Rd3 Qf4 31.Qd2–+) 30...Re5 (30...Qe5?! 31.Qd2 Re6 32.Rd8 Kg7 33.Qg5 Rg6 34.Qc1–+) 31.Rd8 Kg7 32.Rd1 (32.Qd2 Qd2 33.Rd2 Rc5–+) 32...Rc5 (better is 32...Re4 33.Qb2 f6–+) 33.Qb2 f6 34.Rd7 (34.Qd2 Qd2 35.Rd2–+) 34...Kg6 35.Rd1 f4 (35...Rc4 36.Rd2 b4 37.Re2 Rc1 38.Qc1 Qc1 39.Re1 Qc4 40.Kg1–+) 36.Re1 (36.Qb1 Kh6 37.Qa1–+) 36...Qd3 37.Kg1 f3 38.Qf2 fg2 (better is 38...Rg5 39.Re3 Qd1 40.Re1–+) 39.Re3?? (better is 39.Qc5 Qh3 40.Qc2 Kh6 41.Qg2+–) 39...Qf1!–+ 40.Qf1 gf1Q 41.Kf1 f5 42.Kf2 Kg5 43.Re7 h5 44.Kg3 (44.Ke2 b4 45.Kd2 b3–+) 44...Rc3 45.Kg2 (45.Kf2 b4 46.Rg7 Kf4–+) 45...b4 46.Rg7 (46.Rb7 b3 47.Rd7 h4–+) 46...Kf4 47.Rh7 (47.Rb7 c5 48.Kf2 Rh3–+) 47...b3 48.Rh5 b2 (48...Rc2 49.Kf1 b2 50.Rh4 Kf3 51.Rf4 Kf4 52.Ke1 b1Q) 49.Rh4–+ Ke3 50.Rb4 Rc2 51.Kg3 Kd2 (better is 51...f4 52.Kg4 f3 53.Rb7–+) 52.Kf4 (52.h4 Rc3 53.Kf4 Kc2 54.Rb2 Kb2 55.Kf5 c5–+) 52...Kc1 53.Kf5 (53.h4–+) 53...b1Q 54.Rb1 Kb1 55.h4 Rh2 (55...c5 56.Kg4–+) 56.Kg5 (56.Ke6 Re2 57.Kd6–+) 56...c5 57.h5 (57.Kg4 c4 58.Kg3 Rh1 59.Kg4 c3 60.h5 c2 61.Kg5 c1Q 62.Kf6 Rh5 63.Ke7 Qc5 64.Kf7 Qe5 65.Kg6 Qf5 66.Kg7 Rh7 67.Kg8 Qf7) 57...c4 58.h6 Rh6! 59.Kh6 c3 60.Kg5 c2 61.Kf4 c1Q 62.Ke5 Qc6 63.Kd4 ½–½. carocan (1745) – martoha1 (1650), kurnik, 2013.

9.Nc3 d5+=

10.b5! Qa5 11.Nf3 +=.

10.b5 cb5 11.Nb5 Qc5 12.Bd4 Qc6 13.Nf3.

10.b5 e5 11.d4 ed4 12.ed4 Bg7 13.Nf3 0-0 14.Be2 Re8 15.0-0 Nbd7 16.Bb2 (16.b6 Qf4=) 16...Ne4 17.Qc2 (17.b6 Qf4 18.Ne4 Qe4+=) 17...Nc3 18.Bc3 Nc5 ½–½. Kirdin,Georgy Pavlovich (2255) – Steffan,Johannes (2285), corr ICCF WT–M–GT–295, 1991.

10.b5 Bf5 11.Be2 e5 12.g4 =.

10.b5 Bg7 11.b6 Qd8 12.Nf3 =.

10.cd6! ed6? 11.Nd5!

10.cd6! Qd6 11.b5!? (11.Ne4? Ne4 12.Bh8 f6).

10.Nf3 Nbd7 11.Be2 Bg7 12.0-0 e5 13.Qc2 e4 14.Nd4 0-0 15.Bb2 Ne5 16.h3 Qe7 17.Ra1 Nfd7 18.Ra7 Qg5 19.Na4 Nb8 20.Kf1 Ned7 21.d3 ed3 22.Bd3 Qe7 23.Kg1 f5 24.Nf3 f4 25.e4 de4 26.Qc4 Kh8 27.Bg7 Kg7 28.Be4 Qf6 29.Bd3 Na6 30.b5 Nab8 31.Be4 ½–½. Pcmvr – Wolter, playchess.de, 2004.

8.Nf3 Na6

9.Qb3 b5 10.Nc3 (10.Be5 d6 11.cd6 ed6 12.Bf6 gf6=) 10...d6 11.d4 d5 (11...e5 12.de5 de5 13.e3=) 12.e4 (12.e3!?+=) 12...de4= 13.Ng5 e6 14.Nge4 Ne4 (14...Nd5 15.Nd5 ed5 16.Ng3=) 15.Ne4 Qf4 16.Nd2 Nc7 17.g3 Qf6 18.Qa3 Qd8 19.Bg2 Nd5 20.0-0 Be7 21.Ne4 0-0 22.Bb2 Bd7 (22...Qd7 23.Ra1=) 23.Ra1 Qc7 (23...f5 24.Nd2=) 24.Bc1 f5 25.Nc3 Bf6 26.Nd5 ed5 27.Bf4 Qc8 (27...Qb7 28.Be5=) 28.Qb3 (28.Qe3 Re8 29.Be5 Be5 30.de5 Be6+=) 28...Re8 29.h4 (29.Qd3 Qb7=) 29...Bd4=+ 30.Bd5 Kh8 (30...cd5 31.Qd5 Decoy theme: d5) 31.Rd1 cd5 (31...Bf2 32.Kf2 cd5 33.Qd5=) 32.Rd4= Re1 33.Kh2 Qe8 (33...Bc6 34.Be3=) 34.Qf3 (34.Bd2 Re2 35.Qd3 Qh5+=) 34...Bc6= 35.Be3 Qe5 36.Rf4 Bd7 37.Bd4 Qe6 (37...Qe2 38.Qd5 Qe8 39.Qb7+–) 38.Qc3 (38.Rg4 Re5=) 38...Re4 (38...Kg8!?+–) 39.Bg7 Kg8 40.Bh8 d4 (40...Qg6!?+–) 41.Re4 (41.Bd4 Rf4 42.gf4 Bc6+–) 41...dc3 42.Re6 Be6 43.Bc3 Bd5 44.Kg1 Bf3 45.Kf1 Kf7 46.Ke1 Ke6 47.Kd2 f4 (47...Bc6 48.Ke3+–) 48.gf4 h5 49.Be5 Kf5 50.Ke3 Bc6 51.Kd4 Ke6 52.Bb8 (52.f3 Bf3 53.Bd6 Bc6+–) 52...Kf5 53.Bc7 Ke6 54.Bd8 Kf5 55.Bg5 Ke6 56.f5 (56.Bh6 Kf5+–) 56...Kf5 57.Ke3 Kg4 58.f3 (better 58.Be7!?+–) 58…Bf3+– ½–½. Rosell,Per (2325) – Specht Nilsson,Nils (2200), Helsingor, 1981.

9.Qb3 b5 10.Be5 d6 11.cd6 ed6 12.Bf6 gf6=.

9.Qb3 b5 10.Bf6 gf6 (10...ef6 11.d4=) 11.e3 d6 12.d4 e5 13.Bd3 (13.Nc3 Be7+=) 13...f5 14.de5 (14.cd6 Bd6 15.Ne5 Be6+=) 14...dc5= 15.bc5 Nc5 16.Qc2 Nd3 17.Qd3 Qa5 18.Nbd2 (18.Nfd2 Qa1=) 18...Qa1=+ 19.Qb1 Qb1 20.Nb1 Rg8 21.g3 c5 22.Nbd2 Kd7 (22...b4 23.h4–/+) 23.Ke2=+ Be7 24.h4 Bb7 25.Ra1 (25.Rc1 h6–/+) 25...Ra8 26.Ra8 Ba8 27.Ng5 Bg5 28.hg5 c4 29.Kd1 Bd5 30.Kc2 b4 31.f4 c3 32.Nf1 Be4 (32...Be4 33.Kb3 Bc6–+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Zedtler,Uwe, DESC, 1998.

9.Qb3 b6 10.d4 e6 11.e3 (11.Nbd2 d5=) 11...bc5 (11...d6 12.b5 Nb8 13.cd6 Bd6 14.Nc3+=) 12.bc5+= d6 13.cd6 Bd6 14.Bc4 0-0 15.0-0 Rd8 16.Nc3 Nb4 17.Rc1 Ba6 18.Ba6 Na6 19.e4 Rb8 20.Qa4 Bf4 21.Rd1 Nb4 22.g3 Bh6 23.Rb1 c5 24.dc5 Qc5 25.e5 Nfd5 (better is 25...Ne8!? 26.Ne4 Qd5+/–) 26.Nd5+– ed5 27.e6 fe6 28.Qd7 Rf8? (better is 28...Qf8 29.Qe6 Qf7 30.Qf7 Kf7+–) 29.Qe6 Rf7 30.Bd4 Qe7?? (better is 30...Qc6 31.Qf7! Kf7 32.Ne5 Ke6 33.Nc6 Nc6+–) 31.Qe7 Re7 32.Rb4 g6 33.Ne5 Re8 1–0. Benjap – mafergut, ChessWorld.net, 2002.

9.Qb3 b6 10.Ne5 e6 (10...d5 11.Qa4 bc5 (11...b5 12.Qa5 Qa5 13.ba5 Bf5 14.d3 Nc5 15.Nc6=) 12.Nc6 Nd7 13.b5 Nb4 14.Bc3 e5 15.Bb4+=) 11.d4 Nd5 (11...d6 12.cd6 Bd6 13.Bc3+= b5 14.Nd2 Nd5 15.Nd3+=; 11...b5 12.Nc3 d6 13.Nf3 e5 14.de5 de5 15.Na2=) 12.Nd3 (12.e4 Nf6+= 13.Bd3 d6 14.cd6 Bd6 15.b5+=) 12...bc5= 13.dc5 (13.bc5 d6 14.cd6 Bd6= 15.Nd2=) 13...Qb8 Increases the pressure on the backward pawn 14.g3 (better is 14.b5!?+= Qb5 15.Qb5+=) 14...Ndb4–/+ (14...Nc5 15.Nc5–/+) 15.Bg2 (15.Nd2!?–/+) 15...Nd3–+ 16.Qd3 Nc5 17.Qc2 Qb3 18.Qb3 (18.Qc1 f6–+) 18...Nb3 19.Bc3 f6 20.0-0 (20.Nd2 Nc5–+) 20...Be7 21.Be4 (21.Nd2 Nd2 22.Bd2 d5–+) 21...0-0 (21...Nc5 22.Bf3–+) 22.Bc2 Nc5 23.e4 d5 24.Nd2 e5 25.Rb1 Kf7 (25...Be6 26.Bb4 Rb8 27.ed5 cd5 28.h4–+) 26.Rb6 (26.ed5 cd5 27.Bb4 Bd7–+) 26...Bd7 27.Nb3 0–1. Curado,Manuel Joao Ferro (1860) – Ungureanu,Sandu (2040), Gibraltar England, Tradewise Open–C, 2015.

9.Qb3 e6 10.d4= Be7 (10...b6 11.Nbd2=) 11.Nbd2+= 0-0 (11...b6 12.e4+=) 12.e4 b6 13.Be2 b5 (13...Qb7!? 14.Bc3 Nh5+=) 14.Bc3+/– h6 15.0-0 Bb7 16.Qb1 (16.Ra1 Ra8+/–) 16...Rd8 (16...Ra8 17.Nb3+/–) 17.Nb3 Nh7 (17...Nh5 18.g3+/–) 18.Bd3 (18.Na5 Nf6+/–) 18...Nf8 19.Na5 d6 20.e5 d5 21.Qc2 Bc8 22.Ra1 Bd7 23.g3 Ra8 24.h4 Bd8 25.Kg2 Qc8 26.h5 Be7 27.Ng1 Bd8 28.Nh3 Nb8 29.g4 (29.Qe2 Na6+–) 29...f6 (29...Na6 30.f4+–) 30.f4 f5 31.g5 hg5 32.fg5 Be8 (32...Ra7 33.Qd2+–) 33.g6 Bh4 (33...Na6 34.Bd2+–) 34.Bd2 Na6 35.Qb2 Be7 36.Ng5 Qc7 37.Be2 Bg5 (37...Qc8 38.Qb3+–) 38.Bg5 Nd7 39.Nb3 Qb7 40.Nc1 Nb4 1–0. marekt – Szkodnikow_i_ofiar, ChessWorld.net, 2015.

9.Bc3 d6 10.e3 dc5 11.Ba6 ba6 12.bc5 Ne4 (12...Nd5 13.Qc2=) 13.Bb4 (13.d4 Bf5=) 13...Qb7 (13...e5 14.d4 ed4 15.ed4=) 14.Ba3= Bg4 15.Qc2 (better is 15.d3!? Ng5 16.Nbd2=) 15...Bf3–/+ 16.gf3 Nf6 (16...Ng5!? 17.f4 Nf3 18.Ke2 Nh4=+) 17.Nc3 Nd7 (better is 17...e5=) 18.Ke2 (18.d4 e5=) 18...e6 (better is 18...Qc7!?–/+) 19.Rb1= Qc7 20.Ne4 (20.Qb2 Qd8=) 20...Qh2 (20...a5 21.Nd6 Bd6 22.cd6=) 21.Nd6 (21.Qa4!? Qc7 22.Qa6+=) 21...Bd6=+ 22.cd6 c5 (better is 22...Qh4!?=) 23.Qa4+/– Qd6 24.Rb7 Kd8 (24...f5!?+=) 25.d4+/– Kc8 26.Ra7 (26.Bc5 Qd5 27.Rb1 Nb8+/–) 26...Nb8 27.Rf7 (27.Bc5 Qc6 28.Qc6 Nc6 29.Rf7 Rd8 30.Rg7 Rd7 31.Rg8 Kc7+/–) 27...Qc6 (27...Qb6!?+=) 28.Qc6+/– Nc6 29.Bc5 Rd8 30.Rg7 Rd7 31.Rg5 a5 32.f4 Kb7 (32...Rf7 33.Rg8 Kd7 34.Kd3+/–) 33.Kf3 (33...a4 34.Ke4+/–; 33.f5!? ef5 34.Rf5 Nd8+–) 1–0. Andersson,Lars H – Sternik,Ryszard, corr 3GMM½–05, 1998.

9.Be5 d6 10.cd6 ed6 11.Bf6 gf6 12.b5=.

9.Be5 Qd8 10.Qb3= d6 11.Bf6 ef6 12.d4 Be6 13.Qc3 (13.Qa3 Be7=) 13...f5 (13...Nc7 14.e3=+) 14.e3 Nc7 15.Bd3 Nd5 16.Qb2 White prepares the advance b5 16...Be7 17.0-0 (17.Nc3 Nc3 18.Qc3 0-0=) 17...0-0 18.Nc3 White intends b5 18...Nc3 (18...b6 19.Nd5 Bd5 20.Bf5 bc5 21.e4=) 19.Qc3 b6 20.b5 (20.cd6!? Qd6 21.Ra1=) 20...bc5=+ 21.bc6 Qb6 22.Qc2 Qc6 23.Bf5 Bf5 24.Qf5 g6 25.Qc2 c4 26.h4 Rc8 27.h5 Qb5 (27...c3 28.hg6 hg6 29.e4=+) 28.Qe4 (28.hg6 hg6 29.Rb1 Qa5=+) 28...Qd7 (28...c3 29.Qe7 Qf1 30.Kf1=+) 29.Qd5 Kg7 (29...Rc7 30.Rc1 c3 31.hg6 hg6 32.Qb3=+) 30.Rc1 (30.h6 Kh6 31.Qf7 Qe8=) 30...Qe6 (30...c3 31.h6 Kg8 32.Ne5=) 31.Qb7 d5 (31...gh5?? 32.d5 Qg4 33.Qe7+–) 32.e4 (32.Ne5 Rd8=) 32...de4=+ 33.d5 (33.Ne5 e3 34.Rc3 ef2 35.Kf2 Bd6–/+ (35...gh5?? 36.Rg3 Kf8 37.Nd7 Qd7 38.Qd7+–)) 33...Qg4 (33...Qf5!? 34.Nd4 Qf4–/+) 34.Ne5=+ Qf4 (34...Qg5 35.h6 Qh6 36.Rf1=+) 35.h6 (35.Rd1!? Re8 36.Nc4=) 35...Kh6–/+ 36.Rc3?? (better 36.Rf1!? Qe5 37.Qc8=+) 36...Re8 (better 36...Qe5 37.Rh3 Kg7 38.Qc8 Qa1 39.Kh2 Bd6 40.g3 Qf1–+) 37.Nc4 Bf6?? (better 37...Rb8 38.g3 Qf2 (38...Rb7?! 39.gf4 Kg7 40.d6=+) 39.Kf2 Rb7–+) 38.Qf7= Re7?? (38...Ra8 39.Rh3 Kg5 40.Rg3 Kh6 41.Ne3 Ra1 42.Kh2 Qh4 43.Rh3 Be5 44.g3 Rh1 45.Kh1 Qh3 46.Kg1+–) 39.Rh3 (better 39.Qf8 Kg5 40.Rg3 Kh5 41.Ne3+–) 39...Kg5= 40.Rg3 (40.Qf8!? Ra7 41.Rg3 Kh5 42.Rh3 Kg5 43.Qh6 Kf5 44.Ne3 Ke5 45.Nc4 Kf5 46.Ne3 Ke5 47.Nc4 Kf5=) 40...Qg3–/+ 41.Qe7 (41.fg3 Bd4 Decoy) 41...Qf2 (41...Qg2 42.Kg2 Be7=+) 42.Kf2= Be7 43.d6 (43.Ke3!?=) 43...Bd8 44.Ke3 Kf5 45.g4 Kg4 (45...Ke6!? 46.Ke4 Bh4–/+) 46.Ke4= Kg3 (46...Kg5 47.Ne5 Bb6 48.Nd7=) 47.Ne5 Bb6 48.Nc4 Bd8 49.Ne5 Bf6 50.Nd7 Bc3 (50...Bd8 51.Ne5=) 51.Nf8 (51.Kd5 h5 52.Nc5 Ba5=) 51...h5 52.Ng6 Kg4 53.Ne5 Kg3 (53...Kg5 54.d7 Ba5 55.Nc6=) 54.Ng6 (better 54.Nc6!? h4 55.d7+–) 54...Bf6 Black prepares h4 55.Ne7 Kg4 56.Nf5 h4 57.Nh4 ½–½. Lorenc,Tomas (2160) – Stastny,Jan (2225), CZE–chT1W, 2008.

9.Be5 Qd8 10.e4 Ne4 11.Ba6 ba6 12.d3 =.

9.Qa4 Nd5

10.Bc3 Ndb4 11.Bb4 Qf4 12.d4 Qc1 13.Qd1 Qd1 14.Kd1 Nb4 15.Nbd2 –/+.

10.Bc3 d6

11.d4 Bf5 12.Nfd2 dc5 13.bc5 =.

11.e4 Nc3 12.Nc3 Nb8 +=.

11.d4 e5

12.e3= ed4 13.ed4 b5 14.cb6 Qb6 15.Bc4 Ndb4 16.0-0 =+.

12.e3 ed4 13.ed4 Qe7 14.Kd2 dc5 15.Ba6 cd4 16.Nd4 Qg5 17.Kd3 Bf5 18.Nf5 Qf5 19.Kd2 Qf2 20.Be2 Qe3 21.Ke1 Nc3 22.Qa8 Kd7 23.Qb7 Kd6 24.Nc3 Qc3 25.Kf2 Qd4 26.Kg3 Qe5 27.Kf3 Qf5 28.Kg3 Qg6 29.Kf2 Qf6 30.Bf3 Qd4 31.Kg3 Qe5 32.Kf2 Qb2 33.Kg3 Qe5 34.Kf2 Qd4 35.Kg3 Qe5 =.

12.e3= ed4 13.ed4 Qe7 14.Kd2 dc5 15.bc5 Qf6 16.Qb3 =+.

12.e3 ed4 13.ed4 Qe7 14.Kd2 Nac7 15.Bd3= Qf6 16.b5 (16.Re1 Ne6=) 16...Be7 (16...dc5 17.Re1 Kd8 18.bc6 bc6 19.Be4–/+) 17.bc6 bc6 18.Qc6 Bd7 19.Qb7 0-0 20.Ba5 Qf4 21.Kc2 (21.Ke2 dc5 22.dc5 Bc5 23.Rd1 Re8 24.Kf1–+) 21...dc5–+ 22.Bc7 Nc7?? (22...Ba4 23.Kb2 Nc7=+) 23.Nc3?? (23.Qe4 Ba4 24.Kb2 Rb8 25.Ka1 Qe4 26.Be4 cd4 27.Rc1–+) 23...cd4–/+ 24.Ne2 Qd6–+ 25.Ned4 Ra8 26.Rb1 Qc5 27.Kd1–/+ Bd6 28.Qb6 Ba4 29.Ke2 Re8 30.Kf1 Bb5!! 31.Rb5 Qc1 (31...Qc1 32.Ne1 Re1#) 0–1. Kern – Delnef, Mainz rapid, 1988.

12.e3= ed4 13.ed4 Qe7 14.Kd2 Nac7 15.Bd3 (15.Bc4 Qd8=) 15...Qf6 (15...Nf4=) 16.b5 (16.Re1 Be7=) 16...Be7 (16...dc5 17.Re1 Kd8 18.bc6 bc6 19.Be4–/+) 17.bc6 bc6 18.Qc6 Bd7 19.Qb7 0-0 (19...Qh6 20.Kc2 0-0 21.Re1=) 20.Ba5 Qf4 (20...Qh6 21.Ke2 Nf4 22.Kf1 Nd3–/+) 21.Kc2?? (21.Ke2 dc5 22.Bc7 Nc7=+) 21...dc5=+ 22.Bc7 Nc7 Black gets strong initiative (22...Ba4 23.Kb2 Nc7=+) 23.Ne5?? (23.Qe4 Ba4 24.Kb2 Rb8 25.Ka1 Qe4 26.Be4 cd4–+) 23...Ne6 (better is 23...Ba4 24.Kb2 Qd4 25.Nc3 Qe5–+) 24.Nd7= Nd4 25.Kd1? (better is 25.Kc3 Rd8 26.Re1=+) 25...Bg5–+ 26.Qb2 (26.Bh7 Kh8 27.Qb2 Qg4 28.f3 Qd7 29.Be4 Nf3 30.Ke2 Nd4 31.Kf1–+) 26...Qg4 27.f3 Qd7 28.Qc3 (28.Nd2 Rd8 29.Qb1 Qa4 30.Ke1 Re8 31.Ne4 f5–+) 28...Qa4 29.Ke1 Re8 30.Kf2 Be3 31.Kg3 Nf5!! 32.Bf5 Qf4 33.Kh3 Qf5 34.Kg3 Qf4 35.Kh3 Re6 0–1. Sokolski,Aleksey P – Doroshkievich, Dnepropetrovsk, 1964.

9.Qb3 Nd5

10.Bc3 b6 11.d4 d6 (11...Qb8 12.e4 Nc3 13.Qc3 bc5 14.Ba6 Ba6 15.dc5= (worse is 15.Qc5 e6 16.Qc2 Bb4 17.Kd1 c5–+)) 12.b5+= Nb8 (12...Nc3 13.Nc3 Nb8 14.cd6 Qd6 15.bc6+/–) 13.e4 (13.bc6 Be6 14.Bb2 bc5+/–) 13...Nc3+= 14.Nc3 (14.cd6 Qd6 15.Nc3 e6+=) 14...dc5 15.bc6 (15.dc5 e6 16.cb6 Qb6 17.Bd3=) 15...e6 (better is 15...Nc6!? 16.Bb5 Bd7+= (16...cd4? 17.Nd4 Bd7 18.Nc6+–)) 16.d5+/– Be7 (16...ed5 17.Nd5 Qd6 18.Nb6+–) 17.e5 (17.Bd3!?+/–) 17...ed5+= 18.Nd5 Qa7 (18...Qc6?? 19.Bb5 (19.Nb6?! Qe4 20.Be2 Bb7=; 19.Qb6 Qd5 20.Qb8 0-0–/+; worse is 19.Ne7 Ke7 20.Be2 Be6+=) 19...Be6 20.Bc6 Nc6 21.Nc7 Kd7 22.Ne6 fe6 23.Ke2+–) 19.Bb5 (worse is 19.Qb6 Qa1 20.Kd2 Qa2 21.Ke3 Qd5 22.Qb8 A) 22...Qc6?? 23.Bb5 Qb5 24.Qb5 (24.Qc8?! Bd8+/–) 24...Bd7 25.Qb7+–; B) 22...0-0=; 19.Nb6?! 0-0 20.Nc8 Qa5 21.Kd1 Rc8+=) 19...Qa5 (19...Qa1 20.Qd1 Qa5 21.Nd2+=) 20.Ke2 Ba6 21.Ba6 Na6? (21...Qa6 22.Ke3 Qc8 23.Qb6 h6+–) 22.c7+– (22.Qb6?! Qa2 23.Ke3 Qd5 24.Qa6 0-0+/–; 22.Nb6?! Nb4 23.c7 0-0+/–; 22.Ne7?! Ke7 23.Rd1 Nb8+–) 22...Kd7 (22...Nc7 23.Nc7 Kf8 24.Rb1+–) 23.e6 fe6 24.Ne5 (24.Ne5 Kc8 25.Ne7 Kc7 26.N5c6+–) 1–0. Juhn – Wiedenhoft, corr, 1978.

10.Bc3 b6 11.e4 Nc3 12.dc3 (12.cb6!? Qb6 13.dc3=) 12...bc5=+ 13.b5 cb5 14.Bb5 e6 15.0-0 Be7 16.Qc2 Nb8 17.e5 Bb7 18.Nbd2 h6 19.Bd3 Nc6 20.Rb1 0-0 21.Qa4 f6 (21...Rb8 22.Qe4 g6 23.Qe3=+) 22.ef6 (22.Qe4 f5 (22...fe5?? 23.Qh7 Kf7 24.Bg6 Kf6 25.Ne4) 23.Qe3 Ra8=+) 22...Bf6 23.Ne4 (23.Qe4 Bc3 24.Qh7 Kf7 25.Bg6 Ke7–/+) 23...Be7 24.Ned2 Nd8 (24...d5!?–/+) 25.Qg4 Nf7 26.Qg6 Rb8 27.c4 Bf6 28.Ne4 Be4 29.Rb8 Qb8 30.Qe4 Nd6 31.Qf4 Qb6 (31...Qb3 32.Bf1 Qd1 33.Qd2 Qd2 34.Nd2–/+) 32.h4 Nf7 33.Bg6 (33.Qe4 Qb3–/+) 33...Kf8 34.g3 (34.Qe3 d5–/+) 34...Ke7 (34...d5 35.h5–/+) 35.Bf7 (35.h5 Kf8–/+) 35...Kf7 36.Ne5 Ke8 37.Qe4 Qa7 38.Ng6 Kd8 39.h5 Kc8 40.Kg2 Qb7 41.f3 Qe4 42.fe4 d5 43.ed5 (43.cd5 ed5 Combination; 43.ed5 ed5 Combination) 43...ed5 44.cd5 Kd7 (44...c4 45.Kf3=) 45.Kf3 Kd6 46.Ke4 c4 47.Nf4 c3 48.Kd3 (better 48.Ne2!?=+) 48...Be5–/+ 49.Ng6 Kd5 50.g4 Kd6 51.Kc2 Ke6 52.Nh4 Bd4 53.Kd3 Kd5 54.Ng6 Kc5 55.Nf4 Bf6 56.Ne2 Kb4 57.Ng3 (57.Nc1!?–/+) 57...Kb3–+ 58.Ne4 Kb2 59.Nd6 Kc1 60.Nc4 Kb1 (60...Kd1 61.Ne3 Ke1 62.Nd5–/+) 61.Ne3 Kb2 62.Nd1 (62.Nc4 Kb3–+) 62...Kb3 63.Ne3 Be5 64.Nc2 Bd6 65.Nd4 Kb2 66.Nc2 Be7 67.Ne1 Bg5 68.Nc2 Bd2 69.Nb4 Bg5 ½–½. Sorbi,Luca (2000) – Teverovski,Bogoljub (2080), FICGS, 2013.

10.Bc3 d6 11.d4 Bf5 12.Nbd2 Nc3 13.Qc3 d5 14.e3 g6 15.b5 Nb8 16.b6 Qc8 17.Nh4 Bg7 18.Nf5 gf5 19.g3 0-0 20.Bd3 Re8 21.f4 e6 22.Kf2 Nd7 23.Ra1 Nf6 24.h3 Ne4 25.Be4 fe4 26.Ra7 f5 27.Nb3 Qd7 (better is 27...Rf8!?+/–) 28.Na5+– Rb8 29.Qa1 h6 (29...Qe8 30.Nb7 Qh5 31.Qh1+–) 30.Nb7! Bf8 (30...Rb7 31.Rb7 Combination) 31.Nd6 Qd8 32.b7 Bd6 33.cd6 Qd6 (33...Qb6 34.d7 Qb4+–) 34.Ra8 Kf7 (34...Qb4 35.Rb8 Kg7 36.Kg2+–) 35.Rb8 Qb8 36.Qa8 (36.Qa8 Qa8 37.ba8Q+–) 1–0. Jaramillo,Carlos Orlando (1930) – Pena Mora,Carlos (1655), Ibague COL, Men Ch, 2013.

10.Bc3 d6 11.e4 Nc3 12.cd6 ed6 13.Nc3 (worse 13.Qc3 Qe7 14.e5 Nb8=+) 13...Qb6 (13...b5 14.Be2=) 14.Bc4 (14.Ba6 Qa6 15.b5 Qa1 16.Qd1 Qd1 17.Kd1 Be7=) 14...Qb4 (14...f5 15.Ba6 Qa6 16.Qb1=) 15.Bf7 Kd8 16.0-0 (16.Qb4 Nb4 17.Ke2 Ke7=) 16...Qb3 17.Bb3 Nc5 (17...Be7 18.Rb1=) 18.Bc2 Bg4 19.Nd4 (19.Ng5 Ke8=) 19...Be7 20.f3 (20.h3 Bd7=) 20...Bd7 21.Kf2 (21.Ra1 Bg5 22.Ra8 Bc8=+) 21...Kc7 (21...Bg5 22.Ke2=+) 22.Nde2= b5 (22...Ra8 23.d4 Na6 24.Rb1=) 23.d4 Na6 24.Ra1 Kb6 25.Rb1 Ra8 26.Ke3 (26.f4 g6=) 26...Nc7 27.Na4 (27.f4 Ra3=) 27...Ka5 28.Nb2 c5 29.f4 c4 30.Kd2 d5 31.Ra1 Kb4 32.Ra8 (32.Rb1 Ra2=) 32...Na8=+ 33.Nd1 Nb6 34.ed5 (34.e5!?=) 34...g6=+ 35.Ne3 Ka3 36.Nc3 (36.g4 b4–/+) 36...Bb4–/+ 37.g3 (37.d6 Bc3 38.Kc3 b4 39.Kd2 c3 40.Kc1 b3–/+) 37...Bc3–+ 38.Kc3 b4 39.Kd2 c3 40.Kc1 b3 41.Bb1 (better 41.g4–+) 41...Ba4 42.Be4 Ka2 43.Bb1 Ka1 44.Nc2 bc2 45.Bc2 Bc2 46.Kc2 Nd5 47.g4 Ka2 48.f5 Ka3 49.f6 Nf6 50.Kc3 Ka4 51.g5 Ne4 52.Kc4 Ng5 (52...Nd2 53.Kc5 Nf3 54.d5 Nh2 55.Kd6–+) 53.d5 Nf7 54.Kc5 g5 55.d6 h5 56.d7 g4 57.Kd5 Kb5 58.Ke6 (58.Ke4 Kc6–+) 58...Kc6 59.Kf5 Kd7 60.Kf4 0–1. Kazimierski,Tomasz (1780) – Corbat,Philippe (1850), IECC, 1999.

10.Bc3 d6 11.e4 Nc3 12.cd6 ed6 13.dc3 Be6 (13...b5 14.c4 Be6 15.Qa3=) 14.Qa3 (14.Bc4 Bg4=) 14...Nb8 15.c4 Be7 16.Nc3 (16.Bd3 d5 17.cd5 cd5=+) 16...0-0 (16...Bf6 17.Bd3=+) 17.Be2 (17.Bd3 Bf6=) 17...Bf6=+ 18.0-0 Nd7 19.Rc1 Qb8 (19...Ne5 20.Ne5 Be5 21.Ra1=+) 20.Rd1 b6 21.b5 Bc3 22.Qc3+= Rc8 23.Nd4 cb5 24.Nb5 Rc6 25.Qd4 Qa8 26.Nd6 Qa2 27.Nf5?? Bf5= 28.Ra1?? Rd6?? 29.Ra2+/– Rd4 30.Ra8 Nf8 31.ef5 Rd2 32.Kf1 g6 33.fg6 hg6 34.Rb8 Rd6 35.f4 Kg7 36.g3 Ne6 37.Kf2 f5 38.h3 Kf6 39.Ke3 Nc5 40.g4 Re6 41.Kf3 fg4 42.hg4 Rd6 43.Kf2 Ne4 44.Ke3 Nc5 45.Kf3 Re6 46.f5 gf5 47.Rf8 Kg7 48.Rf5 The passed pawn on g4 quickly leads to threats 48...Kg6 49.Rd5 Rf6 50.Ke3 Re6 51.Kf3 Rf6 52.Kg3 Re6 53.Bf3 Rf6 54.g5 Re6 55.Kg4 (55...Kg7 56.Kf5+–) 1–0. Algra – Berben, corr NLD jub, 1991.

10.e3 Nab4 11.e4 +–.

10.e3 d6 11.Bc4 Nab4 12.e4 +/–.

10.e3 d6 11.Bc4 e6 12.b5 Nc5–/+ 13.Qb2 Nb6 14.Be2 Nca4 (14...e5 15.d4 ed4 16.Nd4=+) 15.Qc2=+ f6 16.0-0 Be7 17.bc6 Qc6 18.Nd4 (better is 18.Nc3!? Nc3 19.Bc3=+) 18...Qc2–/+ 19.Nc2 Bd7 20.f4 0-0 21.d4 Rc8 22.Bd3 d5 23.e4 Nc4 24.Bc4 (24.ed5 ed5 25.Kf2 Ncb2–+) 24...dc4 (24...Rc4?! 25.Ne3 Rc6 26.ed5 ed5 27.Nd5=+) 25.Nd2 (25.Kf2 b5–+) 25...b5 26.Rb1 Bc6 27.Kf2? (27.d5 ed5 28.ed5 Bd5 29.Rb5–+) 27...c3 28.d5 ed5 29.ed5 Bc5 30.Kg3 (30.Ke2 Bd5 (30...cd2?! 31.dc6 Rc6 32.Kd2–/+) 31.Nf3 Be4–+) 30...Bd5 31.Nb3 Be4 32.Rc1 Bc2 33.Rc2 b4 34.Ra2 (34.Kf3 Kf7–+) 34...Nb6 35.Kf3 Be7 (35...Kf7 36.Nc5 Rc5 37.Rc2–+) 36.Ra7 f5 (better is 36...Kf7–+) 37.Re7=+ Ra8 (37...Kf8 38.Ra7 Rc4 39.Ra5=+) 38.Rb7 Ra3 39.Ke3 (39.Bc3 Rb3 40.Rb8 Kf7 41.Rb6 Rc3 42.Ke2 b3–+) 39...Nc4 (39...Rb3 40.Rb6 Ra3 41.Rb4 Ra1 42.Rc4=+) 40.Kd3= Rb3 41.Bc3?? (better is 41.Kc4 Ra3 42.Kb4 Ra1 43.Kc3=) 41...Rc3–+ (41...bc3? 42.Rb3 c2 43.Kc2+–) 42.Kd4 Rc2 43.Kd5 (43.Rb4 Nd6 44.Ke5–+) 43...Ne3 44.Ke6 Rc6 45.Kd7 Rc4 46.g3 Re4 (46...Kf7 47.Kd6 Kf6 48.h3–+) 47.h3 (47.Kd6 Rd4 48.Kc5 Rc4 49.Kb5 b3–+) 47...h5 (47...Nf1 48.g4–+) 48.Kd6 Kh7 49.Kc5 Rc4 50.Kb5 b3 51.Ka5 Rc3 52.Ka4 Nf1 (53.g4 Nd2–+) 0–1. Panke,Wolfgang – Naesman,Per, corr ICCF–Cup8/9 V152, 1990.

10.e3 d6 11.Bc4 e6 12.Bd5!? ed5 13.d4 =.

10.e4 Ndb4 11.Bc3 Qf4 12.d3 (12.Kd1 Qe4 13.Qf7 Kf7 14.Ng5 Kg6 15.Ne4–/+) 12...Qc1–/+ 13.Ke2? (13.Qd1 Qd1 14.Kd1–/+) 13...Qc2?? (better 13...Nd3 14.Bd2 A) worse 14...Ndc5 15.Qa2 (15.Bc1? Nb3 16.Bb2 Nac5–+) 15...Nd3 16.Kd3+=; B) 14...Nac5 15.Qd3 Nd3 16.Bc1 Nc1 17.Ke3 g6–+) 14.Qc2= Nc2 15.Kd2 Ncb4 16.Be2 (16.d4 d6 17.Bc4 dc5 18.dc5 e6–/+) 16...d6 17.cd6 ed6 18.Na3 d5 19.Nc2 Be7 (19...Nc2 20.Kc2 de4 21.de4=+) 20.Nb4 Bb4 21.ed5 cd5 22.Rb1 (22.Bb4 Nb4 23.Rb1 Nc6=+) 22...Bc3 (22...Bd6 23.Rb6 Bf4 24.Kd1=+) 23.Kc3 Ke7 24.d4 Nc7 25.Ne5 Ne8 26.Rb5 Nd6 (26...f6 27.Nd3=+) 27.Rd5= Be6 28.Ra5 f6 29.Nf3 Ne4 ½–½. Koller – Hipfl,Werner, corr, 1984.

10.Be5 d6 11.Bg3 e5 =+ (< 11...Nab4 12.e4+/–).

10.Ne5 Nab4 11.e4 +/–.

10.Ne5 e6 11.Nd3 f5 =.

9.Qb3 d6

10.d4 b5 11.e3 d5 12.Nbd2 g6 13.Bd3 Bg7 14.Ne5 0-0 15.0-0 Ng4 16.Ndf3 Ne5 17.Ne5 f6 18.Nf3 Bg4 19.Nd2 Qd7 20.Bc3 Bf5 21.e4 Be6= 22.Qb2 de4 23.Be4 Nc7 24.Ra1 Nd5 25.Ra6 f5=+ 26.Bf3 Rc8 27.Nb3= Kf7 28.g3 Qb7 29.Ra5 Rd8 30.Bd5 Bd5=+ 31.Ra1 Qd7 32.Rd1? f4–+ 33.Nc1 Qh3 34.f3 fg3 35.Rf1 Bc4 (35...Bc4 36.Re1 Rd4–+) 0–1. Ruhle,Ernst Albrecht – Varain,Ernst Helmut, Bargteheide op, 1988.

10.cd6 Qd6 11.b5=.

10.e3 dc5 11.Ba6 ba6 12.bc5 e6 13.Be5 (13.Bf6 gf6 14.d4 Qa5 15.Nfd2 Rg8+=) 13...Qb7= 14.Qb7 Bb7 15.Bf6 gf6 16.d4 Be7 (16...Rg8 17.Rg1=) 17.Na3 e5 (17...Rg8 18.Rg1+=) 18.Kd2 (18.Nc4 e4 19.Nfd2 Rg8+=) 18...ed4 (18...e4!? 19.Nh4 Bc8+=) 19.ed4+/– Kd7 20.Nc4 Kc7 (20...Re8 21.Rb1 Rb8 22.Na5+/–) 21.Re1 Bf8 22.Kc3 Bc8 23.Rb1 (23.Re8 Bd7 24.Ra8 Kb7+/–) 23...Be7 24.Rb6 Rg8 25.g3 Bd8? (25...Bg4 26.Nfd2 Ra8+/–) 26.Nd6+– Kd7 27.Nc8 Bb6 28.Nb6 (28...Ke6 29.h3+–; 28.cb6 Kc8 29.Kc4 Kb7–+) 1–0. Brinkmann,Wilhelm – Markus,Robert, corr SOK–89–41, 1989.

10.e3 dc5 11.Ba6 ba6 12.bc5 Bf5 13.Bf6 ef6 14.d4 =.

10.Bf6 ef6 11.d4 Be7 12.Nc3 Be6 13.Qb2 0-0 14.e3 Ra8 15.Bd3 b5 16.0-0 f5 17.Ra1 Qd8 18.Qb1 dc5 19.bc5 Bf6 20.Bf5 Bf5 21.Qf5 Nc5 22.Ra8 Qa8 23.h3 Ne6 24.Ne4 Be7 25.Ne5 Qe8 26.Kh1 g6 27.Nf6 Bf6 28.Qf6 b4 29.Ng4 b3 30.Qe5 b2 31.Nf6 Kf8 32.Qd6 Qe7 33.Nh7 Kg7 34.Qe7 b1Q 35.Kh2 Qf5 36.Qh4 g5 37.Ng5 Qg5 38.Qg5 Ng5 39.Kg3 c5 40.dc5 Ne4 41.Kf4 Nc5 42.Kf5 Nd3 43.f4 Ne1 44.g3 Nc2 45.Ke4 Kf6 46.g4 Kg6 47.h4 Kh6 48.h5 Nb4 49.Kf5 Nd5 50.e4 Ne3 51.Kf6 Ng4 52.Kf7 Kh5 53.Kg7 Nf2 54.e5 Nh1 55.e6 Ng3 56.Kf6 Kh6 57.e7 Nh5 58.Ke5 Ng7 59.f5 Ne8 60.Kd5 Kg5 61.Ke6 Nc7 62.Ke5 Ne8 63.f6 Nf6 64.Ke6 Ne8 65.Kd7 Nf6 66.Ke6 Ne8 67.Kd7 Nf6 68.Ke6 ½–½. aspasio – Data, ICC, 1999.

10.Bf6 gf6 11.d4 e5 12.e3 ed4 13.ed4 Rg8 14.Nc3 dc5 15.bc5 Be6 16.Qa3 Kd8 17.g3 Bg4 18.Be2 Qd7 19.Ne4 Qe6 20.Qa5 Nc7 21.Nfd2 f5 22.Nc3 Be2 23.Ne2 Bg7 24.Kf1 Qd5 25.Rg1 b5 26.Qb4 Kc8 27.Nb3 Rd8 28.Nf4 Qe4 29.Qc3 Bd4 30.Nd4 Qd4 31.Qd4 Rd4 32.Ke2 Rc4 33.Nd3 Na6 34.Ra1 Kb7 35.f3 Rc2 36.Ke3 Nc5 37.Nc5 Rc5 38.Kf4 Rd5 39.Kg5 c5 40.Kh6 Rd3 41.f4 Rd2 42.Rh1 c4 43.Kh7 c3 0–1. Plock – Holz auf der Heide, email 1999.

8.Nf3 b6

9.d4 bc5 10.bc5 Qa5 (10...d6 11.cd6 ed6 12.e3=) 11.Bc3+= Qa2 12.Nbd2 Ba6 13.Qa1 Qa1 14.Ba1 d6 15.cd6 ed6 16.e4 Bf1 17.Kf1 Kd7 (17...d5 18.e5 Nh5 19.g3=) 18.Ke2+= Na6 (18...Be7 19.Bc3+=) 19.Rb1 (19.Ng5+/-) 19...Kc7 (19...Be7 20.Rb7 Nc7 21.Bb2+=) 20.Bc3 (20.Ng5!? Be7 21.Nf7 Ra8+-) 20...h6 21.Ba5 Kc8 22.Ke3 (22.Rc1 Kd7+=) 22...Be7 23.Nc4 Bd8?? (23...Re8 24.h3+/-) 24.Nb6 (better 24.Nd6 Kd7 25.Nf7 Ba5 26.Nh8+-) 24...Bb6+= 25.Rb6 Nb8 26.h3?? (better 26.Nd2+=) 26...Re8-/+ 27.Nd2 Ne4 (27...Nd5!? 28.Kd3 Nb6 29.Bb6 d5-/+) 28.Ne4=+ d5 29.f3 f5 30.Kf4 (30.Be1 Re6=+ (worse 30...de4 31.Bg3 ef3 32.Kf3+/-)) 30...fe4-/+ (30...de4?! 31.Kf5 e3 32.Be1=) 31.Rb3 (31.Ke3 Re6-/+) 31...Nd7 (31...e3 32.Kg3-+) 32.Bd2 Nf6 33.g4 (33.Ra3 Re7-/+) 33...ef3 34.Kf3 Re4 35.Be3 Kc7 (35...g5 36.Ra3 Ne8 37.Ra8 Kb7 38.Rd8-/+) 36.Ra3 (36.Bf4!? Kd7 37.Be5=) 36...Kb6 37.Rb3 Ka5 38.Rb8 (38.Rb7 Ne8-/+) 38...Re7 39.Bf4 (39.g5 hg5 40.Bg5 Rf7-/+) 39...Ne4 40.Be5 c5 41.Ra8 (41.Rg8 cd4 42.Bd4 Ng5 43.Kf2 Ne6-/+) 41...Kb5 42.Rd8 (better 42.Rg8 g5 43.Bg7-/+) 42...cd4?? (42...Kc4 43.Rg8 g5 44.Bg7 cd4 45.Rc8 Kd3 46.Bh6 Rf7 47.Kg2-+) 43.Bd4?? (better 43.Rd5 Nc5 44.Bd4 Rf7 45.Rf5+/-) 43...Nd2 44.Kf2 Kc4 45.Bb2 Ne4 46.Kf3 Nc5 (46...g5 47.Kg2-+) 47.Rc8-/+ Rf7 48.Ke3 (48.Kg3 Rb7 49.Be5-/+) 48...Kb5 (better 48...Rb7!? 49.Bc1 Rb3 50.Ke2 Rh3-+) 49.Bd4 Nb3 (better 49...Re7!? 50.Kd2 Ne6-/+) 50.Rb8= Kc4 (50...Kc4 51.Rc8 Kb4 52.Rb8 Ka4 53.Ra8 Kb4 54.Rb8 Ka3 55.Ra8 Kb4 56.Rb8=) 0-1. zembelek (2055) - 147a (2050), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

9.d4 d6 10.Qc2 Bg4 11.Nbd2 e6 12.e3 Be7 13.Be2 0-0 14.0-0 Rd8 15.Rc1 bc5 16.bc5 (16.dc5 Nbd7=) 16...d5 (16...dc5 17.dc5 Nbd7 18.Ne4=) 17.Nf1 (17.Bd3 Nbd7+=) 17...Bf5 18.Bd3 Bd3 19.Qd3 Nbd7 20.Qa6 Rb8 21.Bc3 Ne4 22.Ba5 Qb7 23.Qb7 Rb7 24.h3 f6 (24...Ra7 25.Bb4=+) 25.N1d2 Nd2 26.Nd2 e5 27.Kf1 Kf7 28.Ke2 Ke6 29.f3 ed4 (29...f5 30.Bc3=+) 30.ed4= f5 31.Kd3 Bf6 32.g4 Bg5 (32...f4!?=) 33.Re1+= Kf7 34.gf5 Ra7 35.Bc3 (35.Nb3 Ra6+=) 35...Ra3 36.Re6 Nb8 37.Nb1 Rb3 38.Kc2 Rb7 39.Bd2 Bf6 40.Be3 g6 41.Rf6 (41.Nd2!?=) 41...Kf6-/+ 42.fg6 hg6 43.f4 (better 43.h4!?-/+) 43...Kf5 44.Nc3 Na6 45.Bd2 (better 45.Nd1-+) 45...Nb4 46.Kd1 Nd3 47.Ne2 Nf2 48.Ke1 Ne4 (48...Nh3 49.Kd1-+) 49.Be3?! (49.Bc1 Rb3 50.h4 Ng3-+) 49...Rb1 (49...Rb3!? 50.Bc1 Rh3 51.Ng1-+) 50.Nc1 Nc3 51.Kd2 Ne4 (better 51...Ke4!? 52.Kc3 Ke3-+) 52.Kc2?? (52.Ke1 Ra1 53.Ke2-+) 52...Rb8 53.Ne2 (53.Nd3!?-+) 53...Rh8 54.Ng1 Ng3 55.Kd3 Ke6 (55...Ra8!? 56.Bc1 Ra1 57.Kc2-+) 56.Bf2 (56.Nf3 Nf5 57.Ng5 Kf6-/+) 56...Nf5 (56...Nh5 57.Be3-+) 57.h4 (57.Ke2 Kf6-/+) 57...Ra8 (57...Nh4!? 58.Bg3-+) 58.Nf3-/+ Ra3 (58...Ra3 59.Ke2 Ra2 60.Nd2 Nh6-+) 0-1. dale70 (2015) - bjoerni (2125), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

9.d4 d6 10.Nbd2=+.

9.Bd4 bc5 10.bc5 e6+=.

9.e3 Na6 10.Qa4 b5 11.Qb3 d6 (11...Nd5 12.Ne5 d6 13.Nc3 Ndb4 14.Nb5+= (14.Qf7 Kd8 15.cd6 ed6 16.Qc7 Kc7 17.Nc6 Kc6 18.Bb5 Kb6–/+)) 12.d4 (12.Bf6 ef6 13.d4 Be6=) 12...Nd5 13.Bc3 e5 (13...Bf5 14.Nbd2 Nc3 15.Qc3 e5=) 14.Be2 (14.Bb5 Nab4 15.Bb4 Nb4 16.Qb4 dc5 17.dc5 cb5 18.Qb5 Bd7+=) 14...Be7 (14...ed4 15.ed4 dc5 16.dc5=) 15.0-0 (15.Bb5!? Nab4 16.Bb4 Nb4 17.Qb4 dc5 18.dc5 cb5 19.Qb5 Bd7 20.Qb6+=) 15...0-0 (15...ed4 16.ed4 0-0 17.Re1=+) 16.Nbd2 (16.cd6 Bd6 17.Ne5 Be6=) 16...Be6 17.Qb2 (17.Ra1 ed4 18.ed4 Ra8=+) 17...dc5 (17...ed4!? 18.ed4 Nf4=+) 18.dc5= (< 18.bc5 b4 (18...Nc3?! 19.Qc3 ed4 20.ed4=) 19.Bb4 Nab4 20.Ne5 Rb8–/+) 18...Nc3 19.Qc3 f6 20.Ra1 Qc8 21.Qa3 (21.Bd1 Nc7+=) 21...Nc7= 22.Nb3 Nd5 23.Na5 (23.Nbd2 Rd8=) 23...Qc7 24.Nd2 Rd8 25.Bf3 f5 26.e4 fe4 (26...Nf4 27.ef5 Bf5 28.Qb2=) 27.Ne4 Nf4?? (better is 27...Qd7=) 28.Nc6!+– Rd3 29.Qa8 Bf8 30.Nd6 Bd5?? 31.Qf8!! (31...Kf8 32.Ra8 Qc8 33.Rc8) 1–0. Bedbur,Heinz – Wieghardt,K, corr ICCF WT–II–557, 1983.

8.Nf3 Nd5

9.Qb3 Na6

10.Bc3 b6 11.d4 d6 (11...Qb8 12.e4 Nc3 13.Qc3 bc5 14.Ba6 Ba6 15.dc5= (< 15.Qc5 e6 16.Qc2 Bb4 17.Kd1 c5-/+)) 12.b5+= Nb8 (12...Nc3 13.Qc3 Nb8 14.cd6 Qd6 15.e4+=) 13.e4 (13.bc6 Be6 14.Bd2 bc5+/-) 13...Nc3+= 14.Nc3 (14.cb6 Qb6 15.Nc3 Bg4=) 14...dc5 15.bc6 (15.dc5 e6 16.cb6 Qb6 17.Bd3=) 15...e6 (15...Nc6 16.Nd5 Qa7 17.Qb6 Qa1 18.Kd2 Qa2 19.Ke3 cd4 20.Nd4 Qa3 21.Nb3 e5 22.Qc6 Bd7+-) 16.d5+/- Be7 (16...ed5 17.Nd5 Qd6 18.c7+/-) 17.e5 (17.Bd3!?+/-) 17...ed5+= 18.Nd5 Qa7 (18...Qc6?? 19.Bb5 (19.Nb6?! Be6 20.Nd5 Qd5 21.Qb8 Qd8 22.Bb5 Kf8 23.Qd8 Bd8=) 19...Be6 20.Bc6 Nc6 21.Nc7 Kd7 22.Ne6 (22.Qb6?! Rb8 23.Qa6 Kc7+-) 22...fe6 23.Ke2+-) 19.Bb5 Qa5 (19...Qa1 20.Qd1 Qa5 21.Nd2+/-) 20.Ke2 Ba6 21.Ba6 Na6?? (better is 21...Qa6 22.Ke3 Qc8+=) 22.c7+- (22.Qb6?! Qa2 23.Ke3 Qd5 24.Qa6 0-0+=; 22.Nb6 Nb4 23.c7 0-0+-; 22.Ne7 Ke7 23.Rd1 Nb8+-) 22...Kd7 (22...Nc7 23.Nc7 Kf8 24.Rb1+-) 23.e6 fe6 24.Ne5 (24...Kc8 25.Ne7 Kc7 26.N5c6+-) 1-0. Kuehn,M - Wiedenhoeft, corr, 1978.

10.Bc3 b6 11.e4 Nc3 12.Nc3 bc5 13.Ba6 Ba6 14.bc5 e6 +=.

10.Bc3 d6 11.d4 e5 12.e3 ed4 13.ed4 Qe7 14.Kd2 (14.Kd1 Bg4=) 14...Nac7 15.Bc4 Qf6 16.b5 (16.Re1 Be7=) 16...Be7 (16...dc5 17.Re1 Be6 18.bc6 bc6 19.Qb8 Ke7 20.Ba5=) 17.b6=+ Qf4 18.Kc2 (18.Kd1 Nc3 19.Nc3 Ne6 20.cd6 Qd6=+) 18...Bf5 (better is 18...Nc3!? 19.Qc3 Ne6-/+) 19.Kb2= Ne6 20.Bd5 cd5 21.Qb5?? (21.Qa4 Kf8 22.Qa8 Nd8 23.Re1 dc5 24.dc5=) 21...Kd8 (21...Kf8 22.c6 bc6+=) 22.c6 (22...Bh4 23.Bd2+/-) 1-0. Becher,A - Gensch,Herbert, corr DDR, 1973.

10.Bc3 d6 11.e4 Nc3 12.Qc3 dc5 13.bc5 =+.

10.e4!?

10.Ne5 Nab4 11.e4 +/–.

10.Ne5 e6 11.Nd3 b6 =.

8.Nf3 d6

9.d4 b5 10.Nc3 =.

9.d4 Nbd7 10.Qb3 (10.e3 e6=) 10...e5 (10...b6 11.cd6 ed6 12.e3=) 11.e3 (11.Ng5 d5=) 11...Be7 (11...ed4 12.ed4 Be7 13.Bd3=) 12.Na3 (12.de5 Ne5 (< 12...de5 13.Bc4+/–) 13.Ne5 de5=) 12...ed4 13.ed4 (13.Nd4 dc5 14.Nf5 cb4 15.Ne7 Nc5 16.Qb4 Qe7–/+) 13...dc5 (13...0-0 14.Bd3=+) 14.bc5 b6 (14...0-0 15.Bd3=+) 15.cb6 (15.Ne5 Nd5 16.Nb5 cb5 17.Qd5 Ne5 18.Qe5 Qe5 19.de5 Bc5 20.Bb5 Bd7=+) 15...Nb6=+ 16.Nc4 (16.Bd3 Be6 17.Nc4 Nfd5=+) 16...Nfd5 (16...Nbd5 17.Bc3=+) 17.Ncd2 (17.Bc3 Qf4 18.Bd2 Qe4 19.Ne3 Qe6=) 17...0-0 18.Bd3 Nf4 19.0-0 Be6 ½–½. Wilk,Adam (2015) – Musielak,M (1990), Poland–chT2 U18, 1996.

9.cd6 Qb6 =.

9.cd6 ed6 10.Bf6+= gf6 11.e3 (11.b5 d5+=) 11...d5 (11...b5 12.Nc3=) 12.b5+= Bd6 13.Qa4 0-0 14.Bd3 Nd7?? (better 14...Qe7+=) 15.Qg4 Kh8 16.Qf5 (16.Qf5 cb5 17.Qh7) 1–0. Panza (2585) – Fidelabout (2280), ChessWorld.net, 2013.

9.cd6 Qd6? 10.Be5 Qb4 11.Bb8 +–.

9.e3 Na6 10.Ba6 ba6 11.0-0 e5 12.Qc2 Nd5 13.Qe4 (13.Qc4!?=) 13...f5=+ 14.Qc4 Be7 (14...e4 15.Ne1 a5 16.cd6 Bd6 17.ba5 Bh2 18.Kh1 Bd6=+ (worse 18...Qa5 19.Bg7 Rg8 20.Qc6 Bd7 21.Qh6+=)) 15.Rc1 (15.d3 Be6+=) 15...Bb7 (15...e4!? 16.Ne1 dc5 17.bc5 Bf6=) 16.d3+=. Rudolph – Arganian, Denver, 1986.

9.e3 Na6 10.Ba6 ba6 11.0-0 Bg4 12.Qa4 Bf3 13.gf3 dc5 14.Qa6 h5? (14...cb4!? 15.Be5 Qd7+=) 15.Rc1 (better is 15.Be5! Qd8 16.Qc6 Nd7 17.bc5+–) 15...e6 (15...cb4?? 16.Rc6 Qd8 17.Rc8+–) 16.Qa8 Kd7 17.Rc5 Attacking the isolated pawn on c6 (better is 17.bc5!? Rg8 18.Bf6 gf6 19.Kh1+/–) 17...Qh2+= (17...Bc5? 18.Qh8 Be7 19.Qg7+–) 18.Kh2 Bd6 19.Kg2 Ra8 20.Ra5 Ra5 21.ba5 Bb4 22.Bc3 c5 23.Kg3 Kc6 24.Bf6 gf6 25.Kh4 Ba5 26.Kh5 Kb5 27.Kh6 Kc4 28.Kg7 Kd3 (28...Kb3 29.Kf7 Kb2 30.Kf6 Kb1 31.Ke6 Bd2 32.Kd5+/–) 29.Kf7 Bd2 30.Kf6 Be3 (30...Bb4 31.f4 Be1 32.Ke6 Bf2 33.f5 Be3 34.Kd5+=) 31.fe3= Ke3 32.Ke6 Kf3 ½–½. Mallmann,Bernd (1940) – Korchounov,Andrei (1735), 3rd Rhein Main op, 2010.

9.e3 b6 10.cd6+/– ed6 (10...Qd6? 11.Be5 Qb4 12.Bb8+–) 11.Bf6 gf6 12.Nc3 (12.Qc2 d5 13.Nc3 A) 13...Bb4?? 14.Nd5 Bd2 15.Nd2+– (15.Kd2?! Qd6+=; 15.Qd2?! cd5 16.Be2 0-0+=); B) 13...Be6+=) 12...b5+= 13.Nd4 d5 14.Bb5 (better is 14.Qc1 Qb7 15.Na2+=) 14...Bd7?? (14...cb5 15.Nd5 Qe5 16.Nb5 Bd7+=) 15.Bd3 Bb4 16.Qf3 Qe5 17.0-0 h5 (17...Bc3 18.dc3 Rg8 19.Ra1+/– (19.Bh7 Rh8–/+)) 18.Bf5 (better is 18.Qe2+/–) 18...Bd6? (better is 18...Bf5!? 19.Nf5 Bc3 20.dc3 Qc3+/–) 19.g3 (19.Bd7 Nd7 20.g3 h4 21.Nc6 Qh5+–) 19...h4 (19...Bb4 20.Bd7 Kd7 21.Ra1+–) 20.Bd7 (20.Qg4 Bf5 21.Nf5 Kd8+–) 20...Kd7 21.Qg4 Kc7 22.Nf3 (22.Qg7 Rf8 23.Rc1 hg3 24.hg3 Kb7+–) 22...Qe6 (22...Qh5 23.Qh4 Qh4 24.Nh4 Bb4+–) 23.Qe6 (better is 23.Qg7 Rd8 24.Nd4+–) 23...fe6+= 24.Nh4 Nd7 25.Ra1 Kb7 (25...Ne5 26.d4 Nd3 27.Rd1+=) 26.f4 f5 (26...Nc5 27.Kg2+/–) 27.Nf3 Nf6 (27...e5 28.Kg2+/–) 28.Ng5 Re8 29.Nf7 Bc7 30.Rb1 Kc8 31.Na4 Re7 32.Ng5 Bd6 33.Rc1 Kc7 34.h3 Nh5 35.Kg2 Kd7 36.d4+– Rg7 37.Nc5 Bc5 38.dc5 e5 39.Ra1 ef4 40.ef4 Kc8 41.Ra8+– Kd7 42.Kf3 Re7 43.g4 Ng7 44.h4 fg4? 45.Kg4 Ne8 46.Ra7 Nc7 47.f5 Kd8 48.f6 Re1 49.f7 Rf1 50.Rc7! (50.Rc7 Kc7 51.Nf3+–) 1–0. Lorenc,Tomas (2150) – Mazanek,Kamil (2125), CZE–ChT2B, 2010.

9.e3 dc5?? 10.Be5+– (10.bc5 Qa5 11.Bd4 e6=+) 10...Na6?? (better 10...Qb6 11.Bb8 Qb4+–) 11.Bc7 (11.Bc7 Nc7 12.bc5+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2725) – Evgenyermolaev (2555), lichess.org, 2020.

9.e3 e5 10.Qc2 (10.d4 e4 11.Nfd2 b6=) 10...Nbd7 (10...Na6 11.Ba6 ba6 12.d4=+) 11.cd6 (11.d4 ed4 12.ed4 Nd5=) 11...Bd6=+ 12.b5 c5 (12...0-0 13.d4=+) 13.Bc4 (13.Nc3 0-0=) 13...Nb6 14.Na3 (14.Be2 0-0=+) 14...0-0 (< 14...Nc4 15.Nc4 Nd7 16.Qd3+/– (< 16.Nd6 Qd6 17.d4 ed4=)) 15.h3 (15.Bd3 Rd8=+) 15...e4 (15...Bd7 16.e4=+) 16.Ng1 (16.Ng5 Be5 (< 16...Nc4 17.Nc4 h6 18.Ne4 Ne4 19.Qe4+=) 17.Bc3 Bf5–/+) 16...Be5 (16...Qe7 17.d3–/+) 17.Bc3 (17.Be5 Qe5 18.Ne2 Qa1 19.Qc1 Qc1 20.Nc1 Bh3 21.Rh3 Ra8–/+) 17...Nbd5 (17...Bf5 18.Ne2–/+) 18.Ne2 Bc3 19.Nc3 Nb4–/+ 20.Qa4 Rd8 21.Nab1 Bf5 22.0-0 Nd7 23.f4 ef3 24.Rf3=+ Ne5 25.Rf5 Nc4 26.Ne4 b6 27.Qb3 Nd6 28.Nd6 Rd6 29.d4 Qd7 30.Rf1 Re6 Black is in command 31.Na3 h6 32.Nc4 Qd5 33.dc5 Qc5 34.Qc3 Re4–/+ 35.Rc1 Nd5 36.Qd3 Re3 37.Ne3–/+ Qc1 38.Nf1 Qc5–+ 39.Kh1 g6 40.Nd2–/+ Nc7 41.Ne4 Qc1 42.Kh2 Ne6 43.Nf6 Kg7–/+ 44.Nd5 Qc5 45.Qe4 Qd6 46.Kh1 f5 47.Qc4 Qc5 48.Qa2 Qb5 49.Qa7= Kf8?? 50.Qe7 (50...Kg8 51.Nf6 Kh8 52.Qh7#) 1–0. Karandaev,Igor – Ishkhamov,Tigran (2270), St Petersburg White Nights, 2001.

9.e3 Bg4 10.Be2 (10.h3 Bf3 11.Qf3 dc5 12.bc5 Qa5=) 10...e5 11.d4 ed4 (11...e4 12.Nfd2 Be2 13.Qe2=) 12.ed4 Be7 13.0-0 0-0 14.Nbd2 (14.Re1 b5=) 14...b6 (14...Nd5 15.Qb1=) 15.Qc2 (15.Bd3 Re8=) 15...Nbd7 (15...Re8=) 16.cd6 (16.cb6!? Nb6 17.b5=) 16...Bd6=+ 17.b5 (17.h3 Re8 18.Bd3 Bf3 19.Nf3 Bb4 20.Rc1=+) 17...c5 (better 17...Bh2 18.Kh1 cb5 19.Qc7 Bc7 20.Bb5 Ra8–/+) 18.h3 (18.Bd3 Rc8=) 18...Bh5 (18...Be6 19.Bc4=) 19.Rc1 (19.Bd3 Rc8=) 19...Ra8 (19...Re8 20.Bd3=) 20.Ne4 (20.Bd3 Rc8=) 20...Bg6 21.Bd3 Ne4 (21...Bf4 A) 22.dc5?? Ne4 (22...Bc1?! 23.Bf6 Nf6 24.Nf6 gf6 25.Bg6 fg6 26.Qc1–+) 23.Be4 Bc1–+; B) 22.Re1=) 22.Be4 Re8 (22...Bf4 23.Re1 Be4 24.Qe4+=) 23.Bg6+= hg6 24.dc5 Bc5 (24...Nc5 25.Qc3 Ne6 26.Qc6 Qc6 27.bc6=+) 25.Qc4 (25.Rd1 Re7+=) 25...Rc8 (25...Qd6 26.Bb2+=) 26.Kf1 (26.Qg4 Nf6 27.Bf6 Bf2 28.Kf2 Qc1+=) 26...Bd6 (26...Qd6 27.Re1 Nf6 28.Be5+=) 27.Qc7+– Rc7 (27...Bc7 28.Bd4+–) 28.Rd1 (28.Rc6 Rc6 29.bc6 Nc5+–) 28...Bf4 (28...Bc5 29.Bd4+=) 29.Bb2 Nc5 (29...f6 30.g3 Bh6 31.Nd4+–) 30.g3 Bh6 31.Rd8 (31.Rd6 Na4 32.Rc6 Rd7 33.Rc8 Kh7+–) 31...Kh7 32.Rd6 (32.Bd4+–) 32...Ne4 (better 32...Na4!? 33.Rc6 Ra7+–) 33.Rb6+– Rc2 (33...Rc4 34.Bd4+–) 34.Bd4 Nd2 (34...Bd2 35.Rc6 (35.Nd2?! Rd2 36.Be3 Rb2+–) 35...Rc1 36.Ke2+–) 35.Nd2 Rd2 36.Rd6 Rd1 37.Ke2 Rd2 38.Ke1 Rc2 (38...Bg5 39.b6 Be7 40.Rd7+– (worse 40.Kd2 Bd6 41.Ke3 f6+–)) 39.b6 Rc1 40.Ke2 Rb1 41.Rd7 Rb4 (41...Bg5 42.Rf7 Bf6 43.Bf6 Rb6 44.Bg7 Re6 45.Kd3+–) 42.b7 1–0. Melderis,Uldis (2010) – Arabadji,Constantin (1730), Albena Chess Festival – B Tournament, 2016.

9.e3 g6 10.Be2 Bg7 11.0-0 0-0 12.d4 Rd8 13.Qb3 Be6 14.Bc4 Bc4 15.Qc4 d5 16.Qb3 Ne4 (16...Nbd7 17.Nc3=) 17.Nc3 Nc3 18.Bc3 Nd7 19.b5 Nf6 (19...b6!? 20.cb6 Qb6=) 20.Ra1 Ne4 21.Ba5 White plans b6 (better 21.b6 Qd7 22.Ra7+=) 21...Qd7?? (better 21...Ra8 22.b6 Qd8=) 22.Bd8 Qd8 23.Ra7 (23.bc6 bc6 24.Qb7 Nc5 25.Qc6+- (25.dc5?! Ba1 26.Qc6 Bc3=)) 23...Qb8 24.Qa2 Bf8 25.b6 (25.Ra8!? Qc7 26.b6 Qd7+-) 25...Qc8 26.Ra8 (26.Rb7 Nc3 27.Rc7 Qf5+- (27...Na2?? 28.Rc8 Nb4 29.Ra8+-)) 26...Qd7 (26...Qf5 27.h3 e5 28.Qa7+-) 27.Qa7 (better 27.Rb8 Qf5 28.Qa8 Nc5 29.Rf8 Kg7 30.h3+-) 27...g5 (27...e5 28.Qb8 Qe7 29.Ne5 Nf6+-) 28.Qb8 Kg7 (28...Qc8 29.Qc8 Kg7 30.Qf8 Kf6 31.g4 e6 32.Qh8 Kg6 33.Ne5 Kh6 34.Qf8) 29.Qf8 Kf6 (29...Kg6 30.Ne5 Kh5 31.Qf7 Kh6 32.Rh8 Qf5 33.Ng4 Qg4 34.Qh7) 30.Qh8 Kg6 31.Ne5 (31.Ne5 Kh6 32.Qf8 Kh5 33.Qf7 Kh6 34.Rh8 Qf5 35.Ng4 Qg4 36.Qh7; 31.Rg8 Kf5 32.Qe5 Kg4 33.Qg5 Ng5 34.Rg5) 1-0. ClayPigeons (1950) - arimakat (2145), Rated Blitz game, lichess.org, 2019.

8.Nf3 e6

9.Na3 b6= 10.Bf6 gf6 11.Qa1 bc5 12.Qf6 Rg8 13.bc5 Bc5 14.Nc4 d5 15.Nb2 Qb6 16.Nd1 Nd7 17.Qh6 Qb1 18.g3 Ba6 19.Bh3 Ke7 (19...Bb5 20.Qf4–/+) 20.0-0 (20.d3 Qb4 21.Kf1 Nf6+=) 20...Be2–/+ 21.Nc3 Qd3 22.Ne2 Qe2 23.Bg2 Nf6 24.Qf4 Bd6 25.Qa4 Qb5 26.Qa7 Nd7 27.Nd4 Qc5 28.Re1 Rc8 29.Qa4 Ne5 30.Nb3 Qc4–+ 31.Qc4 Nc4 32.d4 Rb8 33.Nc1 Rb2 34.Bf1 Nd2 35.Rd1 Nf1 36.Kf1 Rb4 37.Ke2 Bc7 38.Kd3 Bb6 39.Ne2 f6 40.Rc1 Kd6 41.f4 Rb3 42.Kc2 Rf3 43.Rb1 Kc7 44.g4 Rf2 45.Kd3 Rh2 46.f5 e5 47.g5 e4 48.Ke3 fg5 49.Ng3 Rh3 50.Rg1 c5 51.Kf2 Rh2 52.Kf1 cd4 53.f6 d3 54.Rg2 Rg2 55.Kg2 d2 (55...d2 56.f7 Bc5–+) 0–1. Przybyla,K (2035) – Brzeski,M (2355), Najdorf Mem GpA, 2007.

9.Qb3 d6 10.Bf6 gf6 11.d4 =.

9.Qb3 Be7 10.Na3 (10.e4 b6=) 10...d6 11.d4 (11.Nc4 d5 12.Be5 dc4 13.Qc4 Qd8 14.Bb8 b6+/–) 11...0-0=+ 12.g4 (12.Nc4 d5 13.Nce5 b6=+) 12...dc5 (12...Ng4 13.Rg1 Nf6 14.Bg2–/+) 13.dc5 (13.bc5 Ng4 14.e3 Nf6=+) 13...Na6 (13...Ng4!? 14.h3 Bf6–/+) 14.g5= Nh5 (14...Nd5 15.Be5 Qd8 16.Qb2 Ndb4 17.Bc3 Bc5 18.Bg7–+) 15.h4 (better is 15.Be5!? Qd8 16.Nc4=) 15...Qf4–/+ 16.Nd2 Qb4 (16...Nb4 17.e3 Qg4 18.Bd4–/+) 17.Qb4 Nb4 18.Ne4 Bd7 (better is 18...Na6 19.Bd4 e5 20.Be5 Nc5–/+ (< 20...Bc5 21.Nc5 Nc5 22.Bd6+=)) 19.Rg1? (better is 19.Be5!?=+) 19...Ra8–+ 20.Nf6? (better is 20.Bb2 Ra3! 21.Ba3 Nc2 22.Kd2 Na3 23.e3–+) 20...Bf6 (20...Nf6 21.gf6 Ra3 22.Rg7 Kh8 23.Bb2 Bc5 24.Ba3 Nc2 25.Kd1 Na3 26.Rf7+=; < 20...gf6 21.gf6 Kf8 22.fe7 Ke7 23.Bc3=+) 21.gf6 Ra3 (22.Be5 Na6 23.fg7 Nc5–+) 0–1. Reinl,Fred (1750) – Natale,Bruno (1870), Paris–ch opB, 2002.

9.e3 Na6 10.Qb3 b5 11.Nc3 (11.Bf6 gf6 12.d4 d6+=) 11...Be7 12.Be2 0-0 13.0-0 d6 14.d4 d5 15.Ne5 Nb8 16.f3 Nbd7 17.Nd7 Nd7 18.Bb2 f5 (18...e5!?=) 19.Ra1+= Bg5 Black prepares the advance f4 20.Bc1 e5 (better 20...Bf6!?+=) 21.de5+– f4 (21...Kh8 22.f4 Bh4 23.Bd3+–) 22.e4+– Qe5 23.Bb2 Bf6?? (better 23...Kh8 24.Nb5 Qe7+–) 24.Nd5 (24.ed5?! Qe3 25.Kh1 Nb8+–) 24...Qb2 (24...Qe6 25.Ne7!! Kf7 26.Qe6 Ke6 27.Bf6 Kf6 28.Nc6 Ne5 29.Bb5 Bd7+–) 25.Nf6 Kh8 26.Qb2 gf6 27.Ra7 Ne5 28.Qd2 Be6 29.Qf4 Nc4 30.Qh6 Rf7 31.Rf7 Bf7 32.Qf8 Bg8 33.Qf6 1–0. turtlemania (1690) – vknyus, gameknot.com, 2011.

9.e3 d5 10.d4 Be7 11.Qc2 0-0 12.Bd3 Nbd7 13.0-0 h6 14.Re1 Kh8 15.e4 de4 16.Be4 Ne4 17.Re4 Nf6 18.Re1 Nd5 19.Qa4 Bf6 20.Nbd2 b5 21.Qb3 Bb7 22.Ne4 Be7 23.Ne5 Nf6 24.Ng3 Nd5 25.Bc3 Bf6 26.Bd2 Ra8 27.Bf4 Nf4 28.Ne4 Be5 29.de5 Nd5 30.Nd6 Ra4 31.Qf3 Rb4 32.Nf7 Qf7 33.Qf7 Ba6 34.Qe6 Rc4 35.Qc6 Nb4 36.Qd6 Rc3 37.e6 Rd3 38.e7 1-0. zembelek (2125) - 91123020 (2030), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

9.e3 d6 10.d4 Be7 11.Be2 0-0 12.0-0 Rd8 13.Qb3 White intends b5 13...d5 14.Nc3 White plans b5 14...Nbd7 15.b5 Ne4 (better is 15...e5!?+=) 16.b6+– Qb8 17.Bb2 Bf6 18.Rd1 Nc3 19.Bc3 e5 20.Ra1 e4 21.Nd2 Bg5 22.Ra7 Nf6 23.Qa2 Bg4 24.Bf1 h5 25.Nb3 Kh7 26.Na5 Rd7? (better is 26...Bc8+/–) 27.Nc6+– bc6 28.Ra8 Qb7 29.Rf8 Re7 30.Ba6 Qd7 31.b7 Re8 (31...Qb7 32.Bb7 Rb7 33.Ra8+–) 32.b8Q (better is 32.Re8!? Qe8 33.Bb5 Qb8+–) 32...Rb8 33.Rb8 Qa7 34.Rb7 Qa8 35.Rf7 (35.Rb6 Nd7 36.Rb2 Bf6+–) 35...Bc8 (35...Nd7 36.f4 Bh4 37.g3+–) 36.Bc4 Qa2 37.Ba2 Nd7 38.Bb3 (38.Bd5!? cd5 39.Rf5 Kg6 40.Rd5 Be7+–) 38...Kg6+/– 39.Rd7! Bd7 40.Bd2 Bd8 41.f3 Kf5 42.fe4 de4 43.Kf2 g5 44.Bg8 Kg6 45.Bc3 Kg7 (better is 45...h4!?+/–) 46.Bb3+– Kg6 47.Ba4 Be7 48.Ba5 Kf5 49.Bb6 Ke6 50.Kg3 h4 51.Kf2 Bf6 52.Bb3 Kf5 53.d5 cd5 54.Bd5 Bc8 55.Bc7 g4 (55...Be5!? 56.Be5 Ke5+/–) 56.g3 h3 (56...Be5 57.Be5 Ke5+–) 57.c6 (better is 57.Bf4+–) 57...Be6+/– 58.Be6 Ke6 59.Bf4 Bc3 60.Ke2 Ba5 61.Kd1 Bb4?? (better is 61...Ke7+/–) 62.Kc2+– Be1 63.Kd1 (better is 63.Kb3 Bf2 64.Kc4+–) 63...Ba5 (63...Bb4!?=) 64.Kc2 ½–½. carlog (1875) – opetuslapsi (1860), gameknot.com, 2009.

9.Be5 d6= 10.Bg3 (10.Bf6 gf6 11.d4 b6=) 10...Na6 11.Qb3 Ne4 12.cd6 Qb6 13.Na3 Nd6 14.Nc2 (14.b5 Nc5 15.Nc4 Nc4 16.Qc4 Qb5 17.Qb5 cb5=+) 14...Ne4–/+ 15.Ne5 (15.e3 Nb4 16.Be5 Nc5–+) 15...Nb4 16.Nc4?? (better is 16.e3–/+) 16...Nd3!!–+ (17.ed3 Qb3 18.de4 Qb1 19.Ke2 Qc2–+) 0–1. Popovic,Danijela – Trosic,Galina (2065), YUG–Cup qual (Women), 1991.

9.Bf6 gf6 10.Nc3 Be7 +=.

9.Bf6+= gf6 10.d4 d6 11.Nbd2 Nd7 (11...b6 12.cd6 Bd6 13.Qb1=) 12.e4 (12.Ne4 d5 13.Nc3 b6=) 12...e5 (12...dc5!? 13.bc5 e5=) 13.Nc4 +=.

8.Nf3 g6??

9.Nc3?? d5 10.Nh4 (better is 10.Nd5 cd5 11.Be5+/–) 10...Qf4=+ 11.Nf3 Qb4 12.Na4 Nbd7 13.Bc3 Qf4 14.Qa1 (14.e3 Qc7=+) 14...Bg7–/+ 15.e3 Qc7 16.g4 (16.Be2 b5 17.cb6 Qb7= (17...Nb6? 18.Ba5+–)) 16...0-0 (16...h6 17.Qb2–/+) 17.Qb2 Re8 18.Nb6 (better is 18.g5!? Nh5 19.Bg7 Ng7 20.d4–/+) 18...Nc5–+ 19.Be5 Qd8 20.h3 Ncd7 21.Nd7 Qd7 22.Be2 (22.d4 Qd8–+) 22...b5 23.Rg1 Ba6 24.Nh4 (better is 24.d4–+) 24...Qd8?? (better is 24...Ra8–+) 25.g5= Nh5 26.Bh5+/– Be5 27.Qe5 Bc8 28.Be2 Qb6 29.Bd3 e6 30.Nf3+– c5 31.Nh2 Ba6? 32.Ng4 Kf8 33.Qf6 Qd8 34.Qc3 Qd6? 35.Qf6 Qd8 36.Nh6 Qf6= 37.gf6 e5 38.Rg5 c4 39.Bc2 d4 40.Be4+= b4 41.ed4 ed4–/+ 42.f3 b3 43.Kd1 Re6 44.Ng4 b2 45.Bb1 (45...h5 46.Ne5–/+; better is 45.Kc2!? c3 46.dc3=). Gross – Michael, corr, 1984.

9.Nc3?? Qf4 10.d4 d5 +=.

9.e3 Bg7 10.Be2 0-0 11.0-0 b6 12.d4 d6 13.Nbd2 d5 14.Bc3 Bf5 (14...Ba6 15.Ba6 Na6 16.Qe2 Ra8 17.Ra1 b5 18.Ne5 Nd7 19.Nd3= 0.25) 15.Nh4 Be6 (15...Bc8 16.Qa4 b5 17.Qa5 Qb7 18.Ra1 Bg4 19.Bg4+= 0.47) 16.f4 (16.Qc2 Bg4 17.Bg4 Ng4 18.Nhf3 Na6 19.Ra1= 0.22) 16...Nbd7 (16...Bc8 17.Qa4 Ng4 18.cb6 Qb6 19.Qa5= –0.03) 17.g4 (17.f5 Bf5 18.Nf5 gf5 19.Rf5+= 0.34) 17...Ne4 18.Ne4 de4 19.Be1 (19.cb6= 0.00) 19...Nf6 20.Bg3 Qb7 21.Ng2 Nd5 22.f5 Bd7 23.Qc2 e6 24.fg6 fg6 25.Rf8 Bf8 26.Qe4 Nb4 27.Nf4 Nd5 28.Ne6 Nc3 29.Bc4 Ne4 30.Nd8 Kh8 31.Be5 Bg7 32.Nf7 Kg8 33.Nd6 Kh8 34.Nb7 bc5 35.Bg7 Kg7 36.dc5 Bg4 37.Bd3 Bf3 38.Be4 Be4 39.Nd6 Bd5 40.e4 Be6 41.Kf2 Kf6 42.Ke3 Ke5 43.Nb7 h5 44.h4 Bg4 45.Na5 Bd7 46.Nc4 Ke6 47.Kf4 Kf6 48.Ne5 Be8 49.Nf3 Bd7 50.Nd4 Be8 51.e5 Kf7?? 52.Kg5+– Ke7 53.e6 (53.e6 Kd8 54.Kf6+–) 1–0. Enkhtuul,A (2090) – Safar,R (1700), 3rd Asian Indoor Team Rapid Prelim, 2009.

9.e3 Bg7 10.Be2 0-0 11.0-0 d6 12.d4 Nbd7 13.Nbd2 b6 (13...dc5 14.bc5 Rd8 15.Qc2+–) 14.cd6+= ed6 15.b5 c5 16.Bb2 Bb7 17.Qa1 Ra8 18.Qb1 Nf8 19.Rc1 Qd7 20.dc5 dc5 21.Nc4 (21.Rd1+=) 21...Qc7 (better 21...Qb5 22.Bf6 Qb1 23.Rb1 Bf6 24.Nb6 Ra7=+) 22.Be5+– Qd8 23.Rd1 Qe8 (23...Nd5 24.Qb2 Be5 25.Nfe5+– (25.Qe5?! f6 26.Qb2 Qc7+=)) 24.Nb6 Ra5 25.Qb2 Nh5 26.Bg7 Ng7 27.Qc3 Rb5?? (27...Bf3 28.gf3 (28.Qa5?! Be2 29.Nd5 Qb5 30.Nf6 Kh8=; 28.Bf3?! Qb5 29.Nd5 Ra7+–) 28...Ra2 29.Bc4+–) 28.Bb5 (better 28.Nd7! Nd7 29.Bb5 Bf3 30.gf3+–) 28...Qb5 29.Nc4 Bf3 30.gf3 Nge6 31.Ne5 Qa4 (better 31...h6+–) 32.f4?? (better 32.Ra1 Qh4 33.Ra7+–) 32...Qd1–+ 33.Kg2 Qd5 34.Kg1 h5 35.Qb2 (35.Qc2 h4–+) 35...c4 (better 35...f6–+) 36.Qb4 Nd7 37.Nc4 (37.Qc4 Qc4 38.Nc4 Ndc5–+) 37...Nf6 (37...g5!? 38.Nd2 gf4 39.e4–+) 38.Ne5 Ng4 39.Qb8 Kg7 40.Ng4 hg4 41.Qb2 Kh7 42.Qf6 Qf5 (42...Kg8 43.Qc3–+) 43.Qh4 (43.Qf5 gf5 44.Kg2 Nc5–+) 43...Kg7 44.Qe7 (44.Kf1 g5 45.Qh5 Qd3 46.Ke1 Qb1 47.Ke2 Qe4–+) 44...g5 45.fg5 (45.Qb4–+) 45...Ng5 (45...Qg5?! 46.Qd7–+) 46.Kg2 Qf3 (better 46...Nh3 47.Kg3 Nf2–+) 47.Kf1 Nh3 48.Qh4 (48.Qe5 Kg6 49.Ke1 Qf2 50.Kd1 Qf1 51.Kc2 Qf5 52.Qf5 Kf5 53.Kd3–+) 48...Qd1 49.Kg2 Qg1 0–1. BeepBeepImAJeep (2770) – BMWHero (2740), lichess.org, 2020.

9.e3 Bg7 10.Be5 d6 11.cd6 ed6 12.Bc3 0-0 13.Be2 Nd5 14.Bg7 Kg7 15.b5 cb5 16.Bb5 Qb6 17.Be2 Nc6 18.0-0 Nf6 19.d4 Be6 20.Nbd2 d5 21.Qb1 Bf5?? (better 21...Qb1 22.Rb1 Rb8+=) 22.Qb6+– (22.Qb6 Rb8 23.Bb5+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2585) – BulletChamp78 (2255), lichess.org, 2017.

9.Be5+– d6 10.cd6 (10...Qb6 11.de7 Be7 12.Bb8+–) 1–0. Cornacchini,Gabriele – Rettel,Robert, corr or03–027, 2003.

9.Be5+– d6 10.cd6 Qd7 11.de7 (11.b5 Qf5 12.de7 Be7 13.Bb8 Qb5+–) 11...Be7 (11...Qe7 12.Bb8 Qb4 13.Be5+–) 12.Bb8 Bb4 13.Be5 Qd8 14.e3 0-0 15.Be2 Qe7 16.0-0 Bg4 (16...Be6 17.d4+–) 17.d4 Rd8 (17...Ra8 18.Qc2+–) 18.Qb3 Nd7 19.Bg3 Be6 20.Qb2 b5 (20...Ra8 21.Nc3+–) 21.Nc3 Ra8 22.Ra1 Ra1 23.Qa1 Qd8 24.Ne4 (better is 24.Qb2 Qa5 25.Ne4 f5+–) 24...Nf6 (24...f5 25.Nd6+–) 25.Nf6 Qf6 26.Qa8 (26...Bf8 27.Bd6+–) 1–0. Roldan,Antonio Jose – Tomasouw,Izak, Swiss–76.4.10, 2000.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!