CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTC850 Release 2023-12-07
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 dc4

(...)

6.Qa4 c6 7.b5 (7.Bc4? b5 8.Bb5 cb5 9.Qb5 Nbd7–+) 7...Be7 8.bc6 Nc6 9.Nd4 Qb6 10.Nb5 0-0 11.Ba3 Ba3 (better is 11...a6 12.N5c3 Ba3 13.Na3 Qb2–+) 12.N5a3?? (better is 12.N1a3 a6 13.Nd6–/+) 12...Qb2 13.Nc4 (13.Bc4 Qa1 14.0-0 a6–+) 13…Qa1 (13...Qa1 14.Nca3 Bb1–+) 0–1. Herreros Angrill,Jaume (1725) – Codina Garcia,J (2130), 16th Balaguer Open, 2011. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.c4 dc4)

6.Qa4 Qd7 7.b5= Bd6 8.Bc4 0-0 (8...Qd8 9.Nd4 Bg6 10.d3=) 9.Bf6 gf6 10.0-0 a6 11.Qb3 (11.d4 Rd8+=) 11...ab5 12.Bb5 c6 13.Be2 b5 14.Qb2 Kg7 15.Nc3 (15.d4 Bg6=) 15...Na6 (15...b4 16.Nb1=) 16.Nd4 Bg6 17.f4 1-0. carlos78 (2225) - Germain (2000), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

6.Bc4 Nc6 7.a3 Bd6 8.d4 0-0 9.0-0 Re8 10.Nbd2 (10.Ne5 Be5 11.de5 Nd7=) 10...a6 11.Qe2 (11.Ne5 Be5 12.de5 Ng4=) 11...b5 (11...Ne4 12.Rfd1=) 12.Ba2 (better is 12.Bb3 Bg4 13.Rfc1=) 12...e5? (12...Bg4 13.Rfc1 Ne7 14.e4+=) 13.de5 (better is 13.Rfc1!? Qd7 14.Rc6+-) 13...Ne5= 14.Ne5 White gets strong initiative 14...Be5 15.Be5 Re5 16.Nf3 Re7 17.Rfd1 (better is 17.Bb1 Bg4 18.h3=) 17...Rd7 (better is 17...Qe8=) 18.Ne5+/– Rd1 19.Rd1 (worse is 19.Qd1 Be6 20.Be6 fe6+=) 19...Qe7 20.Nf7 Be6 (20...Kf8 21.Rc1+/–) 21.Ng5+- Ba2 22.Qa2 Kf8 (22...Kh8 23.Nf7 Kg8 24.Rd8 Rd8 25.Nd8 Kf8 26.Ne6 Ke8 27.Nd4+-) 23.Rd4 (better is 23.Ne6 Ke8 24.Rc1+-) 23...h6? (better is 23...Rc8+-) 24.Ne6 Ke8 25.Ng7!! Qg7 Deflection from e6 26.Qe6 Qe7 27.Qc6 (27.Qc6 Kf7 28.Qa8+-) 1–0. Labahn,Wolfgang – Tain,Julio Antonio, corr SOK–87–03, 1987.

6.Bc4 Bd6 7.a3 0-0 (7...Nbd7 8.Nd4 Be4 9.Nb5=) 8.0-0 (8.d3 Nbd7=) 8...Nbd7 (8...a5 9.b5=) 9.d4 (9.d3 Nb6=) 9...a5 10.b5 Nb6 11.Be2 (11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Nbd7=) 11...a4 (11...Nbd5 12.Nc3=) 12.Nbd2 Nbd5 (12...Rc8 13.Rc1=) 13.Nc4 Ne4 14.Rc1 Bg4 (14...Qf6 15.Nfe5 Qh4 16.f3+/- (16.Nd6?! cd6 17.Nc4 Qg5=)) 15.Nfd2 (15.Qc2 f5+=) 15...Be2= 16.Qe2 Nd2 17.Qd2 Qd7 (17...Qg5 18.Qe2=) 18.Nd6 cd6 19.Qd3 (19.e4!? Nf6 20.Qd3=) 19...Ra5=+ 20.e4 Rb5 21.ed5 Rb2-/+ 22.de6 fe6 23.Rb1 Rb1 24.Rb1 Qc6 25.h3 Rf5 26.Qe3 Qd5 27.Rb6 e5 28.Qc3 ed4 29.Qc8 Rf8 30.Qb7 Qf5 31.Rb2 Qc5 32.Qb4 d3 33.Rd2 Qb4-+ 34.ab4 Rb8 35.Rd3-/+ Rb4 36.Rd6 a3 37.Ra6 Rb1 38.Kh2 Ra1 39.h4 Kf7 40.g3 a2 41.Kg2=+ h6 42.Kh2 Ke7 43.Kg2 Kd7 44.Kh2 Kc7 45.Kg2 Kb7-/+ 46.Ra3 g6 47.Ra4 Kb6 48.Ra8 Kb5 49.Ra7 Kb4-/+ 50.Ra8 Kb3 51.Rb8 Ka3 52.Ra8 Kb2 53.Rb8 Kc3 54.Rc8 Kd2 55.Rd8 Kc1 56.Rc8 Kb1 57.Rb8 Kc2 58.Rc8 Kd3 59.Rd8 Ke4 60.Re8 Kd4 61.Rd8 Kc5 62.Rc8 Kb5 63.Rb8 Kc4 64.Rc8 Kd5 65.Rd8 Kc6 66.Ra8 Kd6 67.Ra7 Kc5 68.Ra8 h5 69.Ra7 Kb4 70.Ra8 Kb3 71.Rb8 Kc4 72.Rc8 Kd4 73.Rd8 Kc3 74.Rc8 Kd3 75.Rd8 Ke4-/+ 76.Re8 Kd5 77.Rd8 Kc6 78.Ra8 Kd5 79.Rd8-/+ Kc5 80.Rc8 Kd6 81.Ra8 Ke5 82.Re8 Kf5=+ 83.Rf8 Ke6 84.Ra8 Kd7 85.Ra6 Kc7 86.Ra3 Kb6=+ 87.Ra8 Kb5 88.Kf3 Kc4 89.Kg2 Kb3 90.Rb8= Kc2 91.Rc8 Kb2 92.Rb8 Ka3 93.Ra8 Kb4 94.Rb8 Ka5 95.Ra8 Kb6 96.Ra3 Kc7 97.Ra6 Kd7 98.Ra3 Ke7 99.Ra6 Kf7 100.Kf3 Kg7 101.Kf4 Kf7 102.Kg5 Re1 103.Ra2 Re5 104.Kh6 Re6 105.Ra3 Rc6 106.Rf3 Kg8 107.Re3 Kf7 108.Ra3 Rd6 109.f3 Rc6 110.g4 hg4 111.fg4 Rc4 112.Ra7 Kf8 113.Kg5 Kg8 114.Ra6 Kh7 115.Ra7 Kg8 116.Rd7 Rc6 117.Rb7 Kf8 118.Kh6 Rc4 119.Kg5?? Rc6 120.Ra7 Re6 121.Kh6 Re4 122.g5 Rh4 123.Kg6 Rh1 124.Rf7 Kg8 125.Rc7 Kf8 126.Rc8 Ke7 127.Kg7 Ke6 128.g6 Rg1 129.Rc6 Kd5 130.Ra6 Ke5 131.Kf7 Rf1 132.Ke7 Rg1 133.Ra5 Ke4 134.Kf7 Rf1 135.Ke6 Rg1 136.Ra4 Kd3 137.Kf7 Rf1 138.Kg8 Rg1 139.g7 Rg2 140.Ra7 Rf2 141.Rf7 Rc2 142.Kf8 Rc8 143.Ke7 Ke4 144.Rf8 Rc7 145.Kf6 Rc6 1-0. Monkey - crafty, ICC, 1997.

6.Bc4 Bb4

7.0-0 0-0 8.a3 Ba5 9.d4 Nc6 10.Nc3 h6 11.Qb3 Ne4 (11...Bb6 12.Bb5=+) 12.Ne4 (12.Qb7!? Qd6 13.Nb5=) 12...Be4–/+ 13.Bc3 (13.Rfd1 Bf3 14.gf3 Qg5 15.Kh1 Qh5–/+) 13...Bc3 14.Qc3 Bf3 15.gf3 Qf6 16.Be2 Rfd8 17.Kh1 Rd5 (17...e5 18.de5 Qe5 19.Rac1–/+) 18.Rg1 (18.Rab1 Rb8 19.f4=+) 18...Rg5 (18...e5!? 19.Qb3 Rad8 20.Qb7 ed4–/+) 19.f4 (19.Rgb1 Rb8=) 19...Rg1=+ 20.Rg1 Qf5 (better 20...Rc8=+) 21.d5?? (better 21.Bf3 Qa5 22.Rc1 Qc3 23.Rc3+=) 21...Qe4?? (better 21...Qd5 22.f3 g6–+) 22.f3+- Qd5 (22...Qh7 23.dc6 b6+-) 23.Qg7 1–0. moss42 (1995) – shankieboy (2095), ChessWorld.net, 2013.

7.a3 Bc5 (7...Bd6 8.d3 Nbd7 9.Nd4–/+) 8.d4 (8.Qb3 Nbd7–/+) 8...Bd6 9.Qa4 (9.Nc3 Nbd7–/+) 9...Nbd7 10.e4? (better 10.0-0–/+) 10...Bg6?? (better 10...Be4 11.Nbd2 Bc6–+) 11.e5+- Ne4 (11...0-0 12.Qb3+-) 12.ed6 cd6 13.0-0 (13.Nbd2 0-0+-) 13...0-0 14.d5 Nb6 15.Qb4 a5 16.Qe1?? (better 16.Qb3 Nc4 17.Qc4+-) 16...Nc4–+ 17.Bd4 e5 (17...ed5 18.Nc3–+) 18.Be3 (18.Qe2 b5 (18...ed4?! 19.Qc4 Rc8 20.Qd4–+) 19.Be3 Rc8–+) 18...Ne3 (18...Rc8 19.Qe2–+) 19.Qe3 Ra6 (19...Rc8 20.Re1–+) 20.Nbd2 (20.Nfd2 Nf6 21.Nc3 b5–+) 20...Nd2 (20...Nf6!? 21.Qb3–+) 21.Qd2 Qf6 22.Rab1? (22.Rac1 b5–+) 22...b6 (22...Bb1 23.Rb1 e4 24.Nd4–+) 23.Qe2 (better 23.Rb5–+) 23...e4?? (better 23...Bb1 24.Qa6 Be4–+) 24.Qa6= ef3 25.Qd3?? (25.Rb6 Qc3 26.Rc6 (worse 26.Rd6 Bd3 27.Qc6 Qd4 28.gf3 Bf1 29.Kf1 Qa1 30.Kg2 Qa3=) 26...Qa3 27.Rc8+= (27.Rd6?? Bd3 28.Qb6 Bf1–+)) 25...Bd3–+ 26.Rb6 Bf1 (26...Qg5 27.g3 Qg4 28.Kh1 Qh3 29.Rg1 Bf1 30.Rd6 Bg2 31.Rg2 Qg2) 27.Kf1 (27.h4 Bg2 28.Rd6 Qh4 29.Rh6 Qh6 30.d6 Qh1) 27...fg2 (27...Qa1 28.Rb1 Qb1) 28.Kg1–+ Qa1 29.Kg2 Qa3 30.Rd6 Qd6 31.h3 Qd5 32.Kh2 Qf5 (32...Qf3 33.Kg1 Re8 34.h4 Re1 35.Kh2 Rh1) 33.h4 (33.f4 Qf4 34.Kg2 Re8 35.Kh1 Qd2 36.Kg1 Re1) 33...Qf2 34.Kh3 a4 (34...f5 35.h5 Re8 36.h6 Re3) 35.Kg4 Re8 36.h5 (36.Kh3 Re4 37.h5 Rh4) 36...Re4 37.Kg5 (37.Kg5 Qf4) 1–0. Agiant (1670) – cpaspossible (1680), lichess.org, 2020.

7.Qb3 c5 8.a3 Ba5 9.Qb7 Be4! 10.Bb5. Gross.

7.Nd4 Bg6 8.Qa4+= Nc6?? (better is 8...Nbd7 9.Qb4 c5 10.Ne6 cb4 11.Nd8 Rd8+=) 9.Nc6+- Qd7 (9...bc6 10.Qb4 Rb8 11.Qc3+-) 10.Qb4 bc6 11.0-0 h5 (11...Nd5 12.Qa3+-) 12.d4 h4 13.h3 Rh5 (13...Nd5 14.Qa5+-) 14.Nd2 (14.Qb7 Qc8 15.Qc6 Kf8+-) 14...a5 15.Qb7 Rd8 16.Ba3 1–0. ferminkatcho (1670) – zenegblues (1790), kurnik, 2013.

7.h3 0-0 8.a3 Bb1 9.Rb1 Ba5 10.Ng5 h6 11.h4 Nbd7 12.Bf6 Nf6 13.Kf1 b6 14.Bb5 Qd6 15.d4 Qa3 16.Bd3 Rfd8 17.Qc2 Qc3 18.Qe2 Qd2 19.Nf3 Qe2 20.Be2 Nd5 21.Bc4 Rd6 22.Rc1 Rc6 23.Ke2 Nc3 24.Kd3 Nd5 25.Ba6 Nb4 26.Ke4 Rc1 27.Rc1 Na6 28.Ne5 Rd8 29.Nc6 Rd6 30.Na7 Nb4 31.Nb5 Rd5 32.Nc7 Rd7 33.Nb5 Nd5 34.f4 f5 35.Ke5 Kf7 36.Nd6 Kf8 37.Ke6 Nf6 38.Rc8 Ne8 39.Re8 1–0. Khanih (1730) – Phomopsis (1745), lichess.org, 2020.

7.Qa4 Nc6

8.Ba6! Qb8 9.Bf6 gf6 10.Qb5 0-0 11.Bb7 Nd8 12.Qb4 +/=. Gross.

8.Ba6! Rb8 9.Bb7. Gross.

8.Ba6! Qc8 9.Bb5. Gross.

8.Bb5 Bd6 9.Bc6 bc6 10.Qc6 Ke7 11.Bf6 Kf6 12.0-0=.

8.Bb5 Bd6 9.Bc6 bc6 10.Qc6 Kf8 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Rg8 13.0-0 (13.e4 Bg4=) 13...Bh3 (13...Rb8 14.d4=) 14.Ne1 Rb8 15.Kh1 Bf5 16.Qa4 Rb4 (16...Rb7!?=) 17.Qa7+/- Rh4 (17...Kg7 18.a3 Rb6 19.e4+/-) 18.f4 Kg7 19.Nf3 Rh5 20.Qd4 Kh8 (20...Bg6 21.a4+/-) 21.h3 (better 21.Ne4 Be4 22.Qe4+/-) 21...Bh3 22.gh3 Rh3 23.Nh2 Rgg3?? (better 23...c5 24.Qe4 f5-+) 24.Rf2 e5 25.fe5 fe5 26.Qe4 Qg5 (26...Rh4 27.Qd5 f5+-) 27.Qf5?? (better 27.Qa8 Qg8 28.Qg8 Kg8 29.a4+-) 27...Rh2! 28.Kh2 (28.Rh2 Qf5 Mate attack; 28.Kh2 Qh4 Mate attack) 28...Qh4 29.Qh3 Qh3 0-1. carlos78 (2225) - pacal56 (2100), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Bb5 Qd7? 9.Bc6+- Qc6 10.Qb4 Bg4 11.Qf4 (11.Rg1 a5 12.Qb3 Nd7+-) 11...0-0 (better is 11...Rg8+-) 12.Bf6 Bf5 13.Bb2 Qb6 14.Qd4 Qd4 15.Nd4 Be4 16.Nc3 Bd3 17.Na4 b6 18.Ba3 (18.Nc6 Rfe8 19.Nc3 a5+-) 18...c5 19.Nb2 Be4 20.f3 Bb7 21.Nb5 Bc6 22.Nc3 Rfd8 23.h4 Rd7 24.Rb1 Rad8 25.d3 e5 26.Ke2 h5 27.Rhg1 f5 28.e4 g6 29.Rbd1 Kf8 (29...Kf7 30.Nc4 Ke6 31.Bb2+-) 30.Nc4 Re8 31.ef5 gf5 32.g4 hg4 33.fg4 Rd4 34.Ne3 f4 35.Nf5 Rd7 36.g5 Kf7 37.g6 Kf6 38.Rg5 Rh8 39.g7 Rg8 40.Rdg1 Bg2 (40...Bf3 41.Kf2 Rgg7 42.Ng7 Rd3 43.Bb2+-) 41.R1g2 f3 42.Kf3 Rd3 43.Ke4 Rc3 44.Rg6 Kf7 45.Nh6 (45...Ke8 46.Ng8 Ra3 47.Nf6 Kd8 48.g8Q Kc7 49.Qf7 Kd8 50.Rg8#) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Nittschalk,Karl, Tiger SC, 1999.

8.Bb5 Be4 9.Qb4 Bf3 10.gf3 Qd5 11.Bf6 gf6 12.Ke2 0-0-0 13.Bc6 Qc6 14.Nc3 Rd7 (14...Qa6 15.Nb5+-) 15.Rhc1 Rhd8 16.Ne4 Qa6 17.Ke1 Rg8 18.Ng3 Rd6 19.Rab1 e5 20.Qb5 (20.Qe4!? h6+-) 20...Qb5 21.Rb5 Rgd8 22.Rc2 c6 23.Ne4 Re6 24.Nc5 Rd5? (24...Re7 25.Rbb2+-) 25.Rb3 (better is 25.e4!? Re7 26.ed5 cb5+-) 25...Re7 26.Ke2 f5 27.d3 b6 28.Na4 Kc7 29.Nc3 Rc5 30.Rbb2 f6 31.Nb1 Rd5 32.Nd2 Rg7 33.Rc4 Rgd7 34.Rbc2 c5 35.R2c3 Kc6 36.Rh4 b5 (36...Kd6 37.Nc4 Ke6 38.Rb3+-) 37.Nb3 Kb6 38.Rh6 (38...Rf7 39.e4+-) 1–0. Kreuzer,Martin – Waibel,Ulrich, Schwetzingen, 1994.

8.Bb5 Be7 9.Bc6 bc6 10.Qc6 Kf8 11.Bf6 Bf6 12.d4 g6 13.Nbd2 Bd3 14.Qc3 Ba6 (14...Bf5 15.Rc1+/–) 15.Qa5 Bd3? (better is 15...Qc8+/–) 16.Qa3+- (16...c5 17.Qd3 cd4 18.ed4+- (18.Nd4?! e5+/–)) 1–0. orane – AVITOHOL, caissa.com, 2007.

8.Nd4 Bb1 9.Rb1+= Qd7?? (9...0-0 10.0-0 Nd4 11.Qb4+=) 10.0-0 (better is 10.Nc6 Bd2 11.Ke2+-) 10...Nd4+/– (10...Bd2? 11.Bb5 0-0 12.Rfd1+- (12.Nc6?! a6 13.Bf6 gf6 14.Qg4 Kh8+-)) 11.Qb4 Nc6 12.Qb7 Rb8 13.Qa6 Rb6 14.Qa3 Qd2?? (14...Ne4 15.Bg7 Rg8 16.Rb6 cb6 17.Bc3+/–) 15.Bc3 (better is 15.Bf6 gf6 16.Rb6 ab6 17.Bb5+-) 15...Qd6+= 16.Qd6 cd6 17.Rb6 ab6 18.Rb1 Nd7 19.Bg7 Rg8 20.Bc3 Ke7 21.Bb5 Rc8 22.Bd3 Ra8 23.Bb5 Rc8 24.g3 Na7= 25.Bd7 Rc3 26.Ba4 Ra3 27.Bb3 d5 28.Rb2 Nc8 29.Rc2 Kd7 30.Kg2 Nd6 31.Kf3 Ne4 32.Kg4 Nc5 33.Rb2 Nb3 34.ab3 Kd6 35.Kh5 f6 36.Kh6 Ra7 37.g4 Ke5 38.f3 Rc7 39.h4 Rc3 40.Re2 Rc7 41.b4 b5 42.h5+= Ra7 43.Re1 Rc7 44.Re2 Ra7+= 45.Rc2 Ra4?? 46.Kh7+- Rb4 47.Kg6 Rb3 48.h6 Re3 49.h7 Rf3 50.h8Q d4 51.Qb8 Ke4 52.Qb5 d3 53.Rd2 Ke3 54.Rd3 Kf4 55.Rf3 1–0. (95) Tagirov,Kajum K (1920) – Krugljak,Ivan, Cup Ufa, 2008.

8.Nd4 Rb8 +=.

8.Nd4 Qd6 9.a3 Bc5 10.Nf5 ef5 11.d4 Bb6 12.Nc3. Gross.

8.Nd4 Qd6 9.Nc6 bc6 10.a3 Bc5 11.d4 Bb6 12.Nc3. Gross.

8.Nd4 Qd6 9.Nf5 ef5 10.Nc3. Gross.

8.Ne5 Qd2 9.Nd2 Bd2 10.Kd2 1–0. b4_Bb2 (1655) – brain839, lichess.org, 2019.

8.Ba6! ba6

9.Qc6 Nd7 10.e4! Bg6 11.Ne5. Gross.

9.Qc6 Ke7 10.0-0 Bd3 11.Rc1 Bb5 (11...Bd6 12.Bf6 gf6 13.Nd4=) 12.Qc7+= Qc7 13.Rc7 Bd7 14.Ne5 Bd6 15.Nc6 (better is 15.Ba3 Rhc8 16.Nc6 Ke8 17.Bd6=) ½–½. Trkn – Ggeorge, itsyourturn.com, 2000.

9.Qc6 Ke7 10.Bf6 Kf6 11.e4 Qe8 +-.

9.Qc6 Kf8 10.Bf6 gf6 11.a3 =.

8.Bb5 Qd6

9.a3 Bc5 10.d4 Bb6 11.Ne5 0-0 12.0-0 (12.Nc6 a6 13.Bc4 bc6=+) 12...Ne7–/+ 13.Nd2 c6 14.Be2 Bc7 15.f4 Ne4 16.Ndc4 Qd8 17.Qd1 (17.g4 b5 18.Qc2 Ng3 19.gf5 A) 19...Ne2?! 20.Qe2 bc4 21.fe6= (< 21.Qc4 Nf5 22.Rae1 Be5 23.de5 Qd2–+); B) 19...Nf1 20.fe6 B1) 20...bc4?! 21.ef7 Kh8 22.Rf1= (< 22.Bf1 Nd5=+); B2) 20...fe6 21.Bf1 bc4 22.Qc4 Be5 23.Qe6 Kh8 24.de5 Nf5 25.Qc6 Rc8–/+) 17...Be5 18.fe5 Nd5 19.Rc1? (better is 19.Bc1!?–/+) 19...Qg5 (19...b5!? 20.Nd2 Ne3 21.Qe1 Ng2 22.Kg2 Qg5 23.Kh1 Nd2 24.Rf5 ef5 25.Rc2–+) 20.Bf3 (20.Qe1 b5 21.Nd6 Ne3–+) 20...Ne3 21.Qe2 Nc4 (21...Nf1!? 22.Kf1 Qg6 23.Rd1–+) 22.Rc4 Nd2 23.Bc1 Nf3 24.Rf3 Qh5 25.Qf2 b5 26.Rcc3 Be4 27.Rfe3 f5 28.Re1 Bd5 29.Rh3 Qg6 30.Rg3 Qe8 31.h4 b4 (better is 31...a5!?–+) 32.ab4–/+ a5 33.ba5 Ra5 34.Qf4 Ra2 35.Qg5 Qf7 36.h5 h6 (36...Kh8!?–/+) 37.Qh6=+ f4 38.Rg6 (38.Bf4!? Rg2 39.Rg2 Bg2 40.Qg5 Qf4 41.Qf4 Rf4 42.Kg2 Rd4 43.Kf3–/+) 38...Qa7–/+ 39.Bf4 Qd4 40.Be3 (better is 40.Kh1!? Rf7 41.Rb1–/+) 40...Qe5–+ 41.Bd2 Qd4 42.Be3 Qc3 (42...Qb2 43.Qg5 Be4 44.Bc5–+) 43.Rc1 Qf6 44.Rd1 Rf7 (44...Qe5 45.Bd4 Rf1 46.Rf1 Qd4 47.Kh2 Bg2 48.Rg7 Qg7 49.Qe6 Kh8 50.Qc8 Qg8 51.Qg8 Kg8 52.Rg1–/+) 45.Qg5 (45.Rf6 gh6 (< 45...Rg2 46.Kf1 Rf6 47.Qf6 gf6 48.Rd5 cd5 49.Kg2+=) 46.Rf7 A) 46...Rg2 47.Kf1 Kf7 48.Rd5+- (48.Bh6? Rh2–+); B) 46...Kf7 47.Rf1 Kg7 48.Bd4 Kg8–/+) 45...Qg5 46.Rg5 (46.Bg5 Rg2 47.Kh1 Rd2 48.Kg1 Rd1 49.Kh2 Rf2 50.Kg3 Rdf1 51.Kh4 Rh2 52.Kg4 Rg2 53.Kh4 Rh1) 46...Rf5 47.Rf5 ef5 (47...Rg2 48.Kf1 ef5 49.Rd5 cd5 50.Kg2+/–) 48.Rd2 Rd2 49.Bd2 Kh7 50.Kf2 Bf7 51.Ke3 Bh5 52.Kd4 Bf7 53.Ke5 Kg6 54.Kf4 Bd5 55.g3 Be4 56.Bc3 Kh6 57.Bd2 g5 58.Ke5 Kh5 (59.Kd4 Kg4–+) 0–1. Ruiz Salinas Berreteaga,R – Lopez Garcia,P, 1987.

9.Nd4 Be4 10.f3 Bb1 11.Rb1 0-0 12.Bc6 bc6 13.Qc6 Rab8 14.Ke2 (14.Qd6 cd6 15.Nc6 Rb6 16.Ne7 Kh8+=) 14...Rb6 (14...Qd8 15.a3 Bd6 16.Qa6=+) 15.Qd6= cd6 (15...Bd6 16.Rhc1=) 16.Rhc1 Rfb8? (16...Nd5 17.a3 Bc5 18.Kd3=) 17.Bc3 (17.Nc6 Bd2 18.Rc2 Bb4+/–) 17...a5 (17...Nd5 18.Bb4 Nb4 19.Rc7 Na2 20.Rb6 ab6 21.Nb5=) 18.Bb4 ab4 (< 18...Rb4 19.Rb4 ab4 20.Nc6+/–) 19.Nc6 R8b7 20.Rb4 Rc7?? (20...Rb4 21.Nb4) 21.Rb6+- (21...h6 22.a4+-) 1–0. Borrmann,Fritz – Frenzel,Lothar, corr SOK–90–56, 1990.

9.Be5+/– Qc5 10.Nc3. Gross.

7.Nd4 0-0

8.Nf5 ef5 9.0-0 Bd6 (9...Qd6 10.Qc2 f4 11.a3=) 10.d4 (10.Qf3 Ng4 11.g3 Nh2 12.Qf5 b5+=) 10...Nbd7 (10...Bh2 11.Kh2 Ng4 12.Kh3–/+) 11.Nd2 (11.Bd3 Ne4+=) 11...Re8 12.Qf3 Nb6 13.Bd3 (13.Qf5? Bb4 (13...Nc4?! 14.Nc4 Qc8 15.Qc8 Rac8 16.Rab1=) 14.Rfd1 Bd2–+) 13...g6 (13...Ne4 14.Rad1 (14.Ne4? fe4 15.Be4 Qh4 16.Bh7 Qh7–+; worse is 14.Be4 fe4 15.Ne4 Bh2 16.Kh2 Qh4 17.Kg1 Re4–/+) 14...Na4 A) 15.Ne4 fe4 (15...Nb2?! 16.Qf5 Nd1 17.Nd6 Qd6 18.Qh7 Kf8 19.Rd1=) 16.Be4 Qh4–+ (16...Nb2?! 17.Bb7 Nd1 18.Ba8–+); B) 15.Qf5 g6 16.Qb5 Nec3 17.Bc3 Nc3 18.Qb7 Rb8=; C) 15.Ba1+=) 14.a4 (14.Qb7!? Na4 15.Bc1+=) 14...Rb8 15.a5 Nbd5 16.Ba3 c6 17.Nc4 Ba3 18.Ra3 Qe7 19.Rb3 Ne4 20.Qe2 (20.Rfb1 Qc7=) 20...Kg7 21.g3 (21.Qb2 Qc7=) 21...Red8 22.Qc2 (22.Qb2 f6=) 22...h5 (22...Nb4!? 23.Qb2 Nd3 24.Rd3 f6+=) 23.Rfb1 Rd7 (23...c5!?=) 24.Ne5 Rc7 25.h4 (better is 25.Be4 fe4 26.Qe4+=) 25...f6+= 26.Nc4 Re8 (26...c5 27.Qb2+=) 27.Be4 (better is 27.Qb2!?=) 27...fe4–/+ (worse is 27...Qe4 28.Qe4 fe4 29.Rb7+/–) 28.Nd2 g5 (28...b6 29.f3 c5 30.Ne4–/+) 29.Qc5 (29.hg5 fg5 30.Nc4 Nf6+=) 29...Qc5 30.dc5 gh4 0–1. ferminkatcho (1670) – matahar (1900), kurnik, 2013.

8.Nf5 ef5 9.Qb3 =.

7.Nd4 Bb1!?

8.Qa4 Qd7 9.Qd7 Nbd7 10.Rb1 Ne4 =+.

8.Rb1 a5 =.

6.Bc4 c5

7.Qa4 Nc6!?

8.b5 Qa5! Gross.

8.bc5 Bc5 9.d4 =.

7.Qa4 Nbd7

8.Ne5 a6 9.bc5= Bc5 10.Nd7 Nd7 (10...Qd7 11.Qd7 Kd7 12.Bf6 gf6 13.d4=+) 11.Qd1 (11.Bg7 Rg8 12.d4–+) 11...0-0=+ 12.0-0 (12.d4 Bb4 13.Nd2 b5–/+) 12...Qh4 (12...b5 13.Be2–/+) 13.f4 (13.d4 Bd6 14.f4 Rfc8=+) 13...Rac8 (13...b5 14.g3 Qh3 15.Be2–/+) 14.Be2 Rfd8 15.Nc3 Nf6 16.d4 Bb4 (16...Ng4 17.Bg4 Bg4 18.Qb3=+) 17.Rc1 (17.Qb3 a5 18.a3 Bc3 19.Bc3=+) 17...h5 (17...Ng4 18.Bg4 Bg4 19.Qb3=+) 18.h3 (18.Qb3 a5=) 18...Qg3 (18...Bh3!? 19.Qb3 Qg3–/+) 19.Rf3=+ Qg6 20.Kh2 (20.Qb3 a5=) 20...h4 21.g4 (21.Qb3 a5=+) 21...hg3 22.Rg3 Qh6 23.Bf3 (23.Qb3 a5=+) 23...Rc7 (23...Nd5 24.Nd5 Rc1 25.Ne7 Be7 26.Qc1 Bh4–/+) 24.e4? (24.Qb3 a5 25.a3 Bc3 26.Rc3 Rc3 27.Bc3+=) 24...Bc3–+ 25.ef5 Rd4 26.Qg1? Rd2–+ 27.Rg2 Qf4 28.Kh1 Qf3 (29.Bc3 Rg2 30.Qg2 Rc3 31.Qf3 Rf3 (31...Rc1?! 32.Kg2–/+) 32.fe6 fe6–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiii, 1992.

8.Ne5 cb4 9.d3 =+.

8.bc5 Bc5

9.d4 Qb6 =.

9.d4 Be7 10.0-0 0-0 11.Qb3. Gross.

9.d4 Be7 10.0-0 0-0 11.Rc1 Nb6 12.Qb5 Nc4 13.Qc4 Rc8 –/+.

9.d4 Be7 10.0-0 0-0 11.Nbd2 Nb6=+ 12.Qb3 Nc4 13.Nc4 b6 (13...Be4 14.Rfc1=+) 14.Ncd2 (14.Ba3 Ba3 15.Qa3 Rc8=) 14...Ne4 (14...Qd6 15.Nc4 Qd5 16.Ba3 Ba3 17.Na3=+) 15.Rac1 Rc8 16.Rc8 Qc8 17.Rc1 Qb7 18.Qc4 Nd6 19.Qc7 Rc8 20.Qb7 Rc1 (20...Nb7?? 21.Rc8 Nd8 22.Rc7+-) 21.Bc1 Nb7 22.e4 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiv/01, 1992.

9.d4 Be7 10.0-0 0-0 11.Be2 Qb6 12.Bb5 (12.Ba3 Ba3 13.Na3 Rfc8=) 12...Rfd8 (12...a6 13.Bd7 Qb2 14.Nbd2–+) 13.Bc3 (13.Ba3 Ba3 14.Na3 a6 15.Bd7 Rd7=) 13...a6=+ 14.Bd7 (14.Bc4 Rac8=+) 14...Rd7 (< 14...Nd7 15.Ba5 Qd6 16.Bd8 Rd8 17.Rc1+/–) 15.Nbd2 Bd3 (15...Rc8 16.Rfc1–/+) 16.Rfc1 (16.Ne5 Bf1 17.Nd7 Qb5 18.Nf6 Bf6 19.Qb5 A) 19...ab5?? 20.Kf1 (20.Rf1?! Ra2 21.Rb1 Rc2+-) 20...Be7 21.e4+-; B) 19...Bb5=) 16...Rc7 (16...Rc8 17.Ne5 Rdc7 18.Nd3 Rc3 19.Rc3 Rc3 20.Ne5=) 17.Ne5 Bb5 18.Qa5 (18.Rab1 Rac8 19.Qb3 Nd5=+) 18...Qd6=+ 19.a3 Rac8 20.Bb2? (better is 20.e4=+) 20...b6–+ 21.Qb4 Rc1 22.Rc1 Rc1 23.Bc1 Qc7 (better is 23...Qb4 24.ab4 Bb4–+) 24.Qb2=+ Nd5 25.h3 (25.e4 Nc3 26.Kh1 Nd1–/+) 25...Nc3=+ 26.Nb3 Ne2 27.Kh1 Nc1 (27...Qd6 28.a4 Qb4 29.Kh2–+) 28.Nc1 Qd6 29.Qc2 f6 (29...Qa3!? 30.Qc8 Bf8–/+) 30.Qc8= Bf8 31.Ned3 Qc6 32.Qc6 (32.Qd8 Kf7 33.a4 Ba4–/+) 32...Bc6=+ 33.Nb4 Bb7 34.Ncd3 a5 35.Nc2 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiii/12, 1992.

7.b5 Nbd7

8.0-0 Bd6 9.Nc3 0-0 10.h3 (10.d3 Nb6=+) 10...Rc8 11.Nh4 Bg6 (better is 11...Ne5!? 12.Nf5 Nc4 (12...ef5?! 13.d3=) 13.Nd6 Qd6=+ (< 13...Nd6 14.Qa4=)) 12.Ng6+= hg6 13.f4 (13.Qf3 Ne5 14.Qe2 Nc4 15.Qc4 Qa5=) 13...Nb6 14.Be2 (14.d3 Nc4 15.dc4 Qc7+=) 14...Nfd5 (14...c4 15.Qc2=) 15.Rf2 (15.Qc2 c4+=) 15...Be7 (15...c4 16.Qc2=) 16.a3 (16.e4 Nc3 17.dc3 c4=) 16...Bf6 (16...Bh4 17.Rf3=) 17.Qc2 Qe7 18.Rc1 (18.e4 Nc3 19.dc3 Rfd8+=) 18...Rfd8 19.Bf3 (19.e4 Nc3 20.Bc3 Bd4 21.Bd4 cd4=) 19...Nc3 (19...c4 20.a4=) 20.Bc3+= Nd5 21.Bf6 Qf6 22.Qa4 b6 (22...Qb2 23.Rc4+=) 23.Bd5 ed5 24.f5 (24.Re1 Rd7+=) 24...gf5= 25.Rcf1 (25.Qa7 Ra8 26.Qc7 Ra3 27.Rf5 Qf5 28.Qd8 Kh7 29.Qb6 Ra2+/–) 25...g6 26.Qa7 (26.Rf3 d4=) 26...Ra8=+ 27.Qc7 Ra3 28.g4 (28.Qc6 Qc6 29.bc6 Rc8–+) 28...d4–/+ 29.gf5 de3 30.de3 Qg5 (30...g5!? 31.Qg3 Kf8=+) 31.Kh2= Re3 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiii/14, 1992.

8.0-0 Be7

9.d4 Rc8 10.Nbd2 0-0 11.Rc1 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bg6 14.a4 (14.d5 ed5 15.Bd5 Qc7=) 14...Bf6 (14...cd4 15.Bd4 Ba3 16.Ra1=+) 15.Nf3 (15.Nb3 cd4 16.Bd4 Nb6 17.Bb6 Qb6=) 15...Nb6 (15...cd4 16.Bd4 Bd4 17.Nd4=) 16.Be2 Re8 (16...cd4 17.Rc8 (< 17.Nd4 Rc1 18.Bc1 e5–/+) 17...Qc8 18.Bd4 Bd4 19.Qd4=) 17.Qb3 (17.a5 Nd5 18.Qd2 cd4 19.Rc8 Qc8 20.Bd4 Nc3 21.Ba7 e5+=) 17...Qd5= 18.Qd5 Nd5 (18...ed5 19.Rc5 Na4 20.Rc8 Rc8 21.Rc1 Rc1 22.Bc1=) 19.Ba1 (19.Ne5 Be5 20.de5 Red8=) 19...cd4 20.Bd4 (20.Nd4 e5 21.Nf3 Bc2=+) 20...Bd4 21.Nd4 Nc3 22.Bf3 Be4?? (better is 22...Bd3 23.Bb7 Rc4=) 23.Rc3!+- Rc3 24.Be4 Re7 25.Ra1 Rec7 (25...f5 26.Ne2 Rc5 27.Bd3+-) 26.g3 (26.Kf1 e5 27.Nf3 f6+-) 26...Rc1 (26...g6 27.a5+-) 27.Rc1 Rc1 28.Kg2 Rc7 (28...b6 29.f4+-) 29.Kf3 (29.f4 h6+-) 29...g6 30.Kg2 (better is 30.g4+-) 30...f5? (better is 30...e5 31.Nb3 b6+-) 31.Ne6 Re7 32.Bd5 Kh8 (32...Rd7 33.Bc4 Re7 34.a5+-) 33.Nd4 (33...Kg7 34.Kf3+-; 33.f3!? b6+-) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxv/08, 1994.

9.d4 Rc8 10.h3 cd4 11.Qd4 e5 12.Qc3 –/+.

9.d4 Rc8 10.h3 h6 11.Bd3 (11.Nbd2 Nb6 12.Rc1 Nc4 13.Nc4 0-0=) 11...Bd3 12.Qd3 0-0 13.Nbd2 Nb6 14.a4?? (better is 14.Rfc1=) 14...c4–+ 15.Qc2 (15.Qb1 c3–+) 15...c3! 16.Bc3 (16.Qc3 Rc3) 16...Nbd5 17.e4 (17.Nb1 Nc3 18.Nc3 Qa5–+) 17...Nc3 18.Qd3 Qa5 19.Rfc1 Rc7 (better is 19...Qb4!? 20.Kh2–+) 20.Ne5 Rfc8?? (better is 20...Qb4 21.Nc6 bc6 22.Rc3 c5–+) 21.Nec4+= Nce4 (21...Rc4 22.Nc4 Rc4 23.Qc4 Nfe4 24.Rc2=) 22.Na5 Rc1 23.Rc1 Rc1 24.Kh2?? (better is 24.Nf1+=) 24...Rh1!!–+ 25.Kh1 Nf2 (26.Kh2 Nd3 27.Nb7 Nd5–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxv/06, 1994.

9.h3 0-0 10.a4 =.

9.h3 h6 10.d4= 0-0 (10...Rc8 11.Nbd2=) 11.Nbd2 Rc8 12.a4 (12.Rc1 Nb6=) 12...b6 (12...cd4 13.Nd4 Bg6 14.Qe2=) 13.Re1 (13.Rc1 Qc7+=) 13...Ne4 (13...Bg6 14.Rc1=) 14.Ne4 Be4 15.Bd3 (15.Rc1 Bf6=) 15...Bd3 (15...Nf6 16.Ne5=) 16.Qd3 Bf6 17.Red1 (17.e4 cd4 18.e5 Nc5+=) 17...Qe7 18.Rac1 Rfd8 19.Qe2 cd4 20.Bd4 (20.Rc8 Rc8 21.Nd4 Nb8=) 20...Rc1 21.Rc1 Bd4 (21...e5 22.Bb2=) 22.Nd4+= Qa3 (22...Ne5 23.Qh5 Qf6 24.Rc7+=) 23.Qc4 (better is 23.Rc7!?+/–) 23...Nc5= 24.Nc6 (24.Qf1 A) < 24...Qa4 25.Ra1 Rd4 26.ed4 (26.Ra4?! Ra4 27.f4 a6=) 26...Qd4 27.Ra7+/–; B) 24...Rd7=) 24...Ra8 (24...Rd7 25.Rc2=) 25.Rd1 (25.a5 Nb3 26.ab6 Nc1= (26...Qc1?? 27.Qc1 Nc1 28.b7+-)) 25...Qa4 26.Qa4 Na4 27.Ra1 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxv/04, 1994.

7.bc5= Bc5

8.d4 Bd6 9.Nc3 0-0 10.Rc1 Nc6 11.0-0 Rc8 12.Re1 (12.Nb5 Be7=) 12...Ne4 (12...Na5 13.Be2=+) 13.Ne4= Be4 14.Nd2 Bg6 15.Qe2 (15.e4 Qh4 16.Nf3 Qf4=) 15...a6 (15...Qc7 16.f4=) 16.f4 (16…Nb4 17.Qf3=; 16.e4 b5 17.d5 bc4 18.dc6 Bf4=+). Lezcano – Merten,Rainer, corr 3GMM–55, 1995.

8.Nh4 Bd3 9.Bd3 Qd3 10.Bf6 gf6 11.Qe2 Qe2 12.Ke2 b5 13.Rc1 Nd7 14.d4 Bd6 15.Nd2 Ba3 (worse 15...Bh2 16.g3+-) 16.Rcb1 a6 17.Rb3 Be7 18.Rc3 f5 (18...Nb6 19.Rac1+=) 19.Nhf3 Nf6 20.Ne5 Nd5 21.Rc6 f6 22.Nd3 Kd7 23.Rc2 Rac8 24.Rac1 Ba3 25.Rc8 Rc8 26.Rc8 Kc8 27.Nb3 Nc3 28.Kd2 Na2 29.Nbc5 Bc5 30.Nc5 a5 31.Ne6 b4 32.Kd3 (32.Ng7 Nc3=) 32...Nc3 33.Nc5 Kc7 34.Kc4 (34.f3 Nd5=) 34...Kc6 (34...Ne4 35.Nd3=) 35.Nb3 Kb6 36.Nc5 Kc6 37.Nb3 Kb6 38.Nc5 ½-½. pvanr (2225) - marekt (2365), gameknot.com, 2021.

8.Nh4 Bd3 9.Bd3 Qd3 10.Bf6 gf6 11.Qe2 Qe2 12.Ke2 Nc6 13.Rc1 Bd6 14.Nc3 Kd7 (worse 14...Bh2 15.g3+/-) 15.Nf3 h6 16.Rab1 Rab8 17.d4 Rhg8 18.Rd1 White prepares the advance d5 (18.g3 Rgc8+=) 18...Ne7 (18...Rg2!? 19.d5 ed5 20.Nd5 f5=) 19.d5 e5 (19...ed5 20.Kf1+/-) 20.Ne4+/- Rg2 21.Nf6 Kd8 (21...Kc7 22.Rbc1 Kd8 23.Ne4+/-) 22.Ne4 Kd7 (22...Nf5 23.Kf1 (worse 23.Nd6 Nd6 24.Kf1 Rg7+/-) 23...Rg7 24.Nd6 Nd6 25.Ne5+/-) 23.Ng3+- (23.Nd6?! Kd6 24.e4 b6=) 23...e4 24.Ne4 Rg7 (24...Nf5 25.Kf1 Rg7 26.Ng3 Bg3 27.hg3+-) 25.Nd4 Bh2? (better 25...Rg6 26.h4 h5+-) 26.d6! Nd5 (26...Bd6 27.Nb5 Double attack (27.Nb5 Decoy)) 27.Nf5 (27.Nf5 Nc3 28.Nc3+-) 1-0. pvanr (2225) - migliorero (2105), gameknot.com, 2021.

8.Nh4 Bd3 9.Bd3 Qd3 10.Bf6 gf6 11.Qe2 Qe2 12.Ke2 Nc6 13.Nc3=.

6.Bc4 c6

7.0-0 b5!? 8.Be2 Bb4 +=.

7.0-0 Nbd7 8.a3= Nb6 9.Bb3 (9.Be2 Bd6=) 9...Be7 (9...Bd3 10.Re1=) 10.Nd4 (10.Bc2 Bc2 11.Qc2 a5 12.ba5 Ra5=) 10...Bg6 (10...Bd3 11.Re1+=) 11.Nc3 (11.Bc2 Bd6=) 11...0-0 (better is 11...Bd3 12.Nce2 a5=) 12.Ne6? (better is 12.Nce2=) 12...fe6–+ 13.d4 (13.Be6 Bf7 14.Bf7 Rf7–+) 13...Bf7 (13...Nbd5 14.Qe2–+) 14.b5 (14.Rc1 Nbd5–+) 14...cb5 15.Nb5 a6 16.Nc3 Rc8 17.Qf3 (17.Qe2 Bd6–+) 17...Qd7 (17...e5 18.d5–+) 18.Rfc1 (18.Rac1 Nc4 19.Bc4 Rc4–+) 18...Nbd5 (18...Nc4 19.Qe2 e5 20.de5 Ne5 21.Rd1–+) 19.Nd5 Nd5 (19...ed5 20.Rc8 Rc8 21.Re1–+) 20.Qe2 (20.Rc8 Rc8 21.e4 Nf6–+) 20...Kh8 (20...b5 21.Rc8 Rc8 22.a4–+) 21.f3 (21.Rc8 Rc8 22.e4 Nc3–+) 21...Bg6 (21...b5 22.Rc8 Rc8 23.Qd2–+) 22.e4 Nf6 (22...Nf4 23.Qd1–+) 23.Qd1 (23.a4 Bf7–+) 23...Rc1 (23...b5 24.a4–+) 24.Rc1 Rc8 (24...Bf7 25.Qc2–+) 25.a4 (25.Rc8 Qc8 26.Ba2 b5–+) 25...Bb4 (25...Rc1 26.Qc1 b5 27.ab5 ab5 28.Qf4–+) 26.Ra1 (26.Rc8 Qc8 27.Qc1 Qc1 28.Bc1 Bc3–+) 26...b5 (26...Bf7 27.Rc1–+) 27.ab5 ab5 28.Bc1? (28.Ra6 Bf7–+) 28...Bf7 (better is 28...Bc3!? 29.Ra6 Qd4 30.Kh1 Qd1 31.Bd1–+) 29.Be3 Qb7 (29...Bc3 30.Rc1–+) 30.Qe2 (30.d5 Qe7 31.Ra7 Qe8–+) 30...h6 (30...Bc3 31.Rc1–+) 31.g4 (31.d5 Rc3 32.de6 Rb3 33.ef7 Qf7 34.Qb5 Bd2 (34...Re3?! 35.Qb4 Re2 36.Qb5–/+) 35.Qb3 Qb3 36.Bd2 Qd3 37.Ra8 Kh7–+) 31...Ne8 (better is 31...Qd7!? 32.Qf2–+) 32.Qb2?? (better is 32.d5 Qd7 33.de6 Be6 34.Be6 Qe6 35.Qb5–+) 32...Bc3 (32...Bc3 33.Qb1 Ba1 34.Qa1 e5–+) 0–1. kiloracer (2210) – bumeyou (2185), net–chess.com, 2008.

7.b5 Bc5 8.0-0 0-0 9.d4 Be7 10.a4 cb5 11.ab5 Nbd7 12.Nc3 Nb6 13.Be2 Nfd5 14.Qb3 Nc3 15.Bc3 Qc7 16.Rfc1 Rfc8 17.Bb2 Qd7 18.Rc8 Qc8 19.Rc1 Qd7 20.Ba3 Rc8 21.Rc8 Nc8 22.Ne5 Qc7 23.Bf3 Bf6 24.Nc4 Nb6 (24...Kh8 25.Bc5+/–) 25.Qb4 Nd7 26.Be2 (26.Na5 a6+/–) 26...h6 27.Qd6 Qd6 28.Nd6 b6 (28...Be7 29.Bc5 Nc5 30.dc5 Bd6 31.cd6+=) 29.Nc8 Bd8 30.Na7 Nb8 31.Bd6 Nd7 32.Nc6 Bf6 33.Bc7 Be4 34.Na7 Kf8 (34...Bb7 35.Nc6+-) 35.f3 (35.Nc8!? Bd5+-) 35...Bb7 36.Nc6 Ke8 37.Bg3 1–0. kannisogoet – bspasski, kurnik, 2013.

7.Nc3 Bb4 8.0-0 Bd3 9.Bd3 Qd3 10.Qb3 Na6 11.a3 Bc3 12.Bc3 Nc5 13.Qb4 Qd5 14.Bf6 gf6 15.d4 Rg8 16.Qc5 Qf3 17.g3 h5 18.Qd6 h4 19.Qf4 Qf4 20.ef4 0-0-0 21.Rfd1 hg3 22.fg3 Rd7 23.Kf2 Rgd8 24.Ke3 e5 25.d5 cd5 26.Rac1 Kb8 27.Rd2 d4 28.Ke4 Rc8 29.Rc8 Kc8 30.fe5 fe5 31.Ke5 d3 32.Ke4 Kd8 33.Rd3 Rd3 34.Kd3 Ke7 35.Ke4 Kf6 36.h3 b6 37.Kd5 Kg5 38.Kc6 f5 39.Kb7 b5 40.Ka7 f4 41.gf4 Kf4 42.Kb6 Kg3 43.Kb5 Kh3 44.a4 Kg4 45.a5 Kf5 46.a6 Ke6 47.a7 Kd5 48.a8Q Kd6 49.Qc6 Ke7 50.Kb6 1–0. aravind555 (1655) – s_t_k (1755), lichess.org, 2018.

7.Nd4 Be4 8.0-0 Bb4 9.Qb3 Qe7 10.d3 Bg6 11.Nc2 Bd6 12.Bf6 gf6 (12...Qf6? 13.Qb7 0-0 14.Rc1+-) 13.Nd2? (better is 13.d4–/+) 13...b5–+ 14.Bb5 cb5 15.Qb5 Nd7 16.e4 0-0 17.Nd4 Bh2! 18.Kh1 (18.Kh2 Qd6 Double attack) 18...Qd6 19.N2f3 Be5 20.Ne5 (20.Rac1 Bd4 21.Rc6 Qa3 22.Nd4 Ne5–+ (22...Qa2?! 23.Rc2 Qa3 24.Ne6 fe6 25.Qd7–+)) 20…Ne5 (20...Ne5 21.f4 Qd4 22.fe5 fe5–+; 20...Qd4?! 21.Nd7 a6 22.Qb7–+) 0–1. Van Gool,P – Keizer,J, Netherlands saldo, 1994.

7.a3 b5

8.Be2 a5 9.ba5 Qa5 10.Nc3 Bg4. TeaCzar – maftei, ChessWorld.net, 2009.

8.Be2 a5 9.ba5 Ra5 =.

8.Be2 a5 9.Qb3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qd5 12.Qb2 Qe4 13.0-0 (13...Qb4 14.Qc1–/+) –/+. hal1958 – Orlok, ACL–T055 playchess.de, 2003.

7.a3 Be7

8.0-0 0-0 9.d4 Nbd7 10.Nbd2 Nb6 11.Be2 Bg6 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.Qb3=) 12.Nh4 Nfd5 13.Ng6 hg6 14.e4 Nf4 15.Bf3 a5 16.ba5 Ra5 17.Nb3 Ra8 18.Nc5 Qc7 19.Qc2 Bc5 20.dc5 Na4 21.Bd4 e5 22.Be3 Ne6 Attacking the isolated pawn on c5 23.g3 (23.Bg4 Nd4 24.Qc4 Qe7+=) 23...Rfd8 (23...Nd4 24.Bd4 ed4 25.Qc4+=) 24.Bg2 (24.Bg4 Nd4 25.Qc4+=) 24...Nd4+= 25.Bd4 Rd4 26.Rfd1 Rad8 (26...Qe7!?–/+) 27.Rd4= Rd4 28.Rd1 (28.Rc1!?+=) 28...Rd1–/+ 29.Qd1 Nc5 30.a4 Ne6 31.Qb1 Nd4 32.Qb4 Qd7 33.Qc4 b5 34.ab5 cb5 35.Qd5 Qc7 36.Bf1 b4 37.Bc4 Qe7 38.Kg2 Qf6 39.f4 ef4 40.e5 Qc6 41.Qc6 Nc6 42.gf4 Kf8 (42...Nd4 43.Kf2 b3 44.e6 fe6 45.Ke3–+) 43.Kf3 Nd4 (better is 43...b3!? 44.Ke3 b2–+) 44.Ke3 b3?? (44...Nc2 45.Kd2 Na3+=) 45.Bd3 (better is 45.Kd4 b2 46.Ba2+-) 45...Ne6–+ 46.f5 gf5 47.Bf5 Ke7 48.Kd3 g6 49.Bg4 Nc5 50.Kc3 Kd8 51.h4 Kc7 (better is 51...b2 52.Kb2 Nd3 53.Kc3 Ne5–/+) 52.h5= gh5 53.Bh5 b2 54.Kb2 Nd3 55.Kc3 Ne5 56.Bf7 Nf7 ½–½. kaasparov – 1jezdec (1605), kurnik, 2014.

8.0-0 0-0 9.Nd4 Bg6 10.f4 (10.Qf3 Be4 11.Qg3 b5=) 10...Nbd7 11.f5 ef5 (11...Bh5 12.Qc2 e5 13.Nf3 Bf3 14.Rf3=) 12.Nf5 Re8 (12...a5 13.b5=) 13.Qb3 (13.Qf3 Bf5 14.Qf5 b5+=) 13...Bf8 14.Nh4 Bh5 15.Rf5 (15.g4 Ng4 16.Bf7 Kh8=) 15...Re4 (15...b5 16.Bd3=) 16.Rh5 (16.g3 b5 17.Bd3 Re6=) 16...Rc4 17.Qc4 Nh5 18.Nf3 Qe7 (18...Nhf6 19.d3=) 19.Nc3 (19.Bd4 Nb6 20.Qc2 Nf6+=) 19...Ne5 (19...Nb6 20.Qd3=) 20.Ne5+= Qe5 21.Rf1 (21.Qh4 Be7 22.Qf2 a5=) 21...Qe6 (21...Nf6 22.Nd1 Qe4 23.Qe4 Ne4 24.d3=) 22.Qe6 fe6 23.Ne4 a5 24.g4 Nf6 25.Bf6 gf6 26.Nf6+/– Kg7 27.Nd7 Be7 28.Nc5 ab4 29.ab4 e5 30.Rb1 Ra2+= 31.d3 b6 32.Ne4 Ra3 33.b5 c5 34.Kf2 Rd3 35.Kf3 Kg6 36.Ra1 Rb3 37.Ra7+= Bh4 38.Nd6 Bg5= 39.Nc4 Bf6 40.Nd6 Bg5 41.Nc4 Bf6 42.Nb6 Rb5 43.Nd7 Bg7 44.h4 h5= 45.Ra6 Kh7 46.gh5 Rb4 47.e4 c4 48.Rc6 Rb3 49.Kg4 c3 50.Kf5 Bh6?? 51.Nf6 Kg7 52.Rc7 Kf8 53.Kg6 Bd2 54.Rf7# 1–0. Kosikov,Alexey I (2420) – Babiy,Petr, Kurass mem op 1st, 2002.

8.0-0 b5 9.Be2 =.

8.0-0 Nbd7 9.Nc3 0-0 10.Be2 Qc7 11.Qb3 Rad8 12.Rac1 Qb6 13.Na4 Qc7 14.Rfd1 Nb6 15.Nc5 Bc5 16.bc5 Nbd5 17.Be5 Qd7 18.d4 Ne4 19.Bg3 Ng3 20.hg3 h6 21.g4 Bh7 22.Ne5 Qe7 23.f4 Nf6 24.Bf3 Nd7 25.Rd2 Ne5 26.fe5 f6 27.ef6 Rf6 28.Rb2 Rd7 29.Qa4 a6 30.Qa5 Qf7 31.Rc3 Rf3 32.gf3 Qf3 33.Rc1 Qe3 34.Kh2 Qf4 35.Kh3 Qf3 36.Kh2 Qf4 37.Kh3 Qf3 38.Kh2 Qf4 ½–½. Adamkosh (1935) – AlainBaris3, lichess.org, 2020.

8.0-0 h6 9.Bf6 Bf6 10.d4 0-0 11.Nbd2 Nd7 12.Qb3 Nb6 13.a4 Nc4 14.Nc4 Rc8 15.Nce5 Be5 16.Ne5 Qd5 17.Qc3 Be4 (17...Rcd8 18.Rfc1+=) 18.f3+= Bg6 19.Qc5 Qc5 20.bc5 b6? (better is 20...Kh7!?+/–) 21.Rfc1 bc5 22.Rc5 Rfd8? (better is 22...Rc7+-) 23.Nc6 (23.Rc6?! Rc6 24.Nc6 Rd7+-; 23.Ng6?! fg6 24.Rb1 Rc7+-) 23...Rd7 24.Ne7!! Re7 25.Rc8 Kh7 26.Rac1 a5 (26...Rb7 27.R8c7 Rb3 28.R1c3 Rc3 29.Rc3+-) 27.R8c5 (27.Ra8 Rb7+-) 27...Rb7 (27...Ra7 28.Re5+-) 28.Ra5 Rb3 29.e4 e5 (29...Rb4 30.d5+-) 30.de5 Ra3 31.h4 h5 32.Kh2 Ra2 33.Rc6 Ra1 34.e6 fe6 35.Re6 Bf7 (35...Rb1 36.Ra7 Rb8 37.Ree7+-) 36.Re7 Bg6 37.Raa7 Be4 (37...Kh6 38.Rg7 Be4 39.g4 hg4 40.fe4+-) 38.fe4 Re1 (38...Kh6+-) 39.Rg7 Kh8 (39...Kh6 40.Rgd7 Rh1 41.Kh1 Kg6 42.Rd6) 40.Rh7 (40.Rgd7 Rh1 41.Kh1 Kg8 42.Rd8) 40...Kg8+- 41.Rh5 Re4 42.Rb5 Rh4 43.Kg3 Rg4 (43...Rb4 44.Rb4 Kf8 45.Rb8) 44.Kg4 1–0. carpaticus (1730) – koralik1, kurnik, 2013.

8.d3 b5+= 9.e4 Bg6 10.Bb3 Nbd7 11.e5 Nd5 12.d4 (12.0-0 0-0+=) 12...0-0 13.Nc3 Qb6 14.Nd5 cd5 15.0-0 Rac8 16.Rc1 a6 17.Qd2 Qb7 18.Qe3 h6 19.Nd2 Nb6 20.h3 Nc4 21.Nc4 dc4 22.Bd1 Be4 23.f3 Bd5 24.Bc3 Rfd8 25.Kh2 Ra8 26.Bc2 a5 27.Ra1 ab4 28.ab4 Ra1 29.Ra1 Ra8 30.Ra8 Qa8 31.Be4 Qa3 The isolani on b4 becomes a target 32.Qe1 Qa8 33.h4 (33.Qe3!?=) 33...Qd8+= 34.Kh3 Qa8 35.Kg3 (35.Kh2!?=) 35...h5 36.Kh3 g6 37.Qe2? (37.Kh2 Qd8 38.g3 Kg7=) 37...Kg7 (better is 37...Qa3 38.Bb2 Qb4–+) 38.Bb1 Qd8 39.Qf2 Qf8 40.Qd2 Qa8 41.Qe2 Qf8 42.Qe1 (42.Qd2 f5+=) 42...Qa8 (42...f6 43.Bd2+=) 43.Be4 Kh7 44.Bb1 (44.g3 Qa2+=) 44...Kg7 45.Qe3 (45.Be4 Qa4+=) 45...Qf8 46.Qd2 Qd8 47.Qe1 Qa8 48.Bc2 Bc6 49.Bb2 Bd5 50.Qd2 Qd8 51.Bc1 Qe8 52.Bd1 Qf8 53.Ba3 Kg8 54.g4 Qa8 55.Qc3 hg4 56.Kg4 Qf8 57.Qd2 Qg7 58.Bc1 Qh7 59.Qe1 Qh5 60.Kh3 Bf3 61.Bf3 Qf3 62.Kh2 Qg4 63.Qd2 Qh4 64.Kg2 Kg7 65.Qe3 Bb4 66.Qf3 Be7 0–1. Tagirov,Kajum K (1925) – Mukhamadieva,Irina, Sterlitamak op, 2008.

8.Nd4 Be4 =.

7.Qb3 b5

8.Be2 a5 9.ba5 Qa5 (9...Nbd7 10.Nd4 Be4 11.f3=) 10.0-0 Be7 (10...Nbd7 11.Bf6 gf6 12.Nd4+=) 11.d4 (11.Nd4 Be4 12.Nc3 Bg6=) 11...0-0= 12.Rc1 Bb1 (12...Rd8 13.Ne5=) 13.Rab1 (13.Rcb1 Nd5+=) 13...Qa2= 14.Qa2 (14.Qc2 Qd5=) 14...Ra2+= 15.Kf1 (15.Ne5 Ne4 16.Rc2 b4+=) 15...Nd5 (15...Rd8 16.Bd1–/+) 16.Ne5+= Attacking the backward pawn on c6 16...Rb2 17.Rb2 Ba3 18.Rbc2 Bc1 19.Rc1 Ne7 20.Ra1 f6 21.Nd3 Nd7 (21...Kf7 22.Bf3=) 22.Ra7 Rd8 23.Bf3 Kf8 24.Nb4 (24.Rc7 e5=) 24...Nb8 25.Rc7 Increases the pressure on the backward pawn 25...e5 26.de5 fe5 27.Ke2 (27.Bc6? Rd1 (27...Nbc6?! 28.Nc6 Nc6 29.Rc6+=) 28.Ke2 A) 28...Nbc6 29.Nc6 Rc1 30.Re7 Rc6 31.Re5+/–; B) 28...Nec6? 29.Nc6 Nc6 30.Kd1+- (30.Rc6?! Rg1+=); C) 28...Rb1 29.Bb5 Rb4–+) 27...Rd6 28.Nd3 (28.Rb7 Nd7 29.Bc6 Nc6 30.Nc6 Rc6 31.Rd7 Rb6=) 28...Rd7+= 29.Rd7 Nd7 30.Bg4 Ke8 (30...Nf6 31.Ne5 Ng4 32.Ng4+=) 31.Bd7 Kd7 32.Ne5 Kd6 33.f4 (33.Nf7 Kd5=) 33...c5+= 34.Kd3 g6 (34...c4 35.Kd4+=) 35.g4 (35.Nf7 Kd7=) 35...Ke6 (35...Nc6 36.Nc6 Kc6 37.h4+=) 36.Ke4 (36.Nf3 c4 37.Kd4 Kd6=) 36...b4 37.Nd3 Kd6 38.f5 (38.Ne5!?=) 38...Nd5–/+ 39.fg6 (39.Nb2 Nf6 40.Kf4 gf5 41.gf5 Kd5–/+) 39...hg6 40.Nb2 Nf6 41.Kf4 Kd5 42.h4? (better is 42.Nd3–+) 42...c4 43.h5 (43.e4 Kd4 44.Nc4 Kc4–+) 43...c3 44.Nd3 b3 0–1. Koerner,Helmut (1930) – Weber,Dirk (2270), 10th Lichtenberger Sommer, 2011.

8.Be2 Qd5 9.Qd5 Nd5 (< 9...cd5 10.Bb5 Nbd7 11.a3+/–) 10.a3 a5 11.ba5 Ra5 12.Nc3 (12.d3 Bg4=) 12...Nc3 13.dc3 Nd7 (13...Be4 14.c4 b4 15.ab4 Bb4 16.Kd1 Ra1 17.Ba1=+) 14.Nd4 Ne5 15.Nf5 ef5 16.0-0 f6 17.Rfd1 (17.Rfc1 Bd6=) 17...Bc5 18.Ra2 (18.Rdc1!?=) 18...Ke7=+ 19.Kf1 (19.h3 Rha8=+) 19...Ra4 20.Rda1 Rd8 21.Ke1 (21.Rd1 Rda8–/+) 21...Nd3 (21...f4 22.ef4 Rf4 23.f3–/+) 22.Bd3 Rd3 23.Rd1 (23.Ke2 Rd6–/+) 23...Rd1 24.Kd1 Ke6 (24...f4 25.ef4 Rf4 26.f3–/+) 25.Kc2 (25.g3 h6–/+) 25...f4 26.ef4 Bf2 27.Bc1 Bg1 28.h3 Bh2 29.Kd3 (29.Kb3 Bf4 30.Bf4 Rf4 31.Re2 Kf7–/+) 29...Bf4 30.Re2 (30.Bf4 Rf4 31.Re2 Kf7–+) 30...Be5–+ 31.Bb2 (31.g3 Kd5 32.Re3 f5–+) 31...Kd5 32.g4 (32.Kc2 h5–+) 32...Rf4 33.Bc1 Rf1 34.Be3 (34.Kc2 Rh1–+) 34...Rf3 35.Kc2 Rh3 (36.Bd2 g5–+) 0–1. Hilton,Stephen (1835) – Hanison,Bernard (1855), A035 SEMI, 2002.

7.Qb3 Bd6

8.0-0 0-0 9.a4 Qe7 10.d4 Bb4 11.a5 Nbd7 12.a6 b6 13.Rc1 Bd6 14.Bf1 Rac8 15.Ne5 (15.Nbd2 c5–/+) 15...Ng4 (15...Be5!? 16.de5 Ng4–/+) 16.Ng4–/+ Bg4 17.Nc3 Bh5 18.e4 White prepares d5 18...e5 19.d5 Nc5 20.Qa2 cd5 21.Nd5 Qg5 22.Rc4 Kh8 23.Bc1 (23.Qb1 Bg4–/+) 23...Qg6–+ 24.Qc2 Bf3 25.Nc3 Ne4! 26.Re4? (26.Ne4 Rc4 Double attack (26...Rc4 Decoy); 26.Re4 Bb4 Decoy) 26...Be4 27.Qe4 Rc3 28.Qb7 Rc7 29.Qd5 Qe6 (29...e4 30.Be3 Rd8 31.Qb5–+) 30.Qe6 fe6 31.Bd3 (31.Be3 Bc5–+) 31...Bc5 32.Be3 Be3 33.fe3 Rc3 34.Bb5 Rd8 (34...Re3 35.Bc4–+) 35.Rf1 Kg8 36.Rf3 Rf8 (better is 36...e4!? 37.Rf4 Rd1 38.Rf1 Rf1 39.Kf1 Re3 40.h3–+) 37.Rf8 Kf8 38.Kf2 Ke7 39.Kf3 Kd6 40.Ke4 (40.g4 Kc5 41.Bd7 Kd5–+) 40...Rc2 41.Kf3 h6 (41...e4 42.Ke4 Rg2 43.h3–+) 42.h4 Rb2 43.Bd3 b5 44.Be4 (44.g3 b4–+) 44...b4 45.g4 b3 46.g5 Rh2 0–1. Schaefer,Lutz (1915) – Schmidt,Jens Uwe (2035), Verbandsliga Sued Baden, 2007. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 c6 5.c4 dc4 6.Bc4 e6 7.Qb3 Bd6)

8.Nc3 0-0 A) 9.Nh4 Nbd7 10.Nf5 ef5 11.0-0 Qe7 12.a3 g6 13.d4 Nb6; B) 9.h3 b5 10.Be2 a5 11.a3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Na6; C) 9.a3 a5 10.Nd4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bg6 13.b5 c5; D) 9.Nd4 Bg6= 10.0-0 Qe7 11.b5 c5 12.Nf3 Nbd7 13.Be2 Rfc8.

8.Nc3 Nbd7 9.0-0 a5 (9...Nb6 10.Be2 a5 11.a3 0-0 12.Nd4 a4 13.Qa2 Bg6; 9...0-0 10.Nh4 Ng4 11.g3 a5 12.Nf5 ef5 13.a3 Qe7) 10.a3 a4 11.Qa2 0-0 12.Nd4 Nb6 13.Nf5 ef5.

8.Nc3 Nbd7 9.Nd4 Qe7 (9...Bg6 10.0-0 Qe7 11.f4 0-0 12.f5 ef5 13.Nf5 Bf5) 10.Nf5 ef5 11.0-0 0-0 12.a3 g6 13.f4 b5.

8.Nc3 Nbd7 9.Nh4 Bg4 (9...0-0 10.Nf5 ef5 11.0-0 Qe7 12.a3 g6 13.h3 Rfc8; 9...Qe7 10.a3 0-0 11.Nf5 ef5 12.0-0 g6 13.d4 Nb6) 10.h3 Bh5 11.g4 Bg6 12.f4 a5 13.a3 a4.

8.Nc3 Nbd7 9.Nh4 Bg6 10.Ne2 (10.Ng6 hg6 (worse is 10...fg6 11.Be6 Qe7 12.a3+/–) 11.f4 Nb6=) 10...Qc7 (10...b5 11.Be6 fe6 12.Qe6 Qe7 13.Qe7 Ke7 14.Nd4–/+) 11.Nd4 a6 (worse is 11...Bh2 12.g3+- (12.Ng6?! hg6 13.g3 Ne5=)) 12.Ng6 hg6 13.Be6 0-0-0?? (better is 13...fe6 14.Ne6 Qb8+=) 14.Bf7+- Bh2? (14...Nf8 15.b5! ab5 16.Nb5+-) 15.Bg6 (better is 15.Ne6 Qd6 16.Nd8 Kd8 17.Bg6+-) 15...Be5 16.Bf5?? (better is 16.Rh3 Rh3 17.gh3 Bd4 18.Bd4+- (18.ed4?! Nd5+=)) 16...Rh1–+ 17.Ke2 Ra1 18.Ba1 Kb8?? (better is 18...Re8–+) 19.Ne6+= Qd6 (19...Qb6 20.Be5 Ne5 21.Nd8 Qd8 22.d4+=) 20.Nd8 (20.d4!? Rh8 21.de5 Ne5 22.Ng7=) 20...Ba1–/+ 21.Ne6 (21.Qb1 Qe5–/+) 21...Nd5 22.a3 N7b6 23.d4 g6! 24.Bh3 (24.Bg6 Qe6 Deflection) 24...Nc3 25.Kd3 Nb5 (better is 25...Qh2!? 26.Nf4 Qh1–+) 26.Nc5–/+ Nd5 27.a4 Nd4! 28.ed4 Nf4 29.Ke3 Qd4 30.Kf3 Nd5 31.g3 Bc3 32.Nd7 Ka7 33.b5 ab5 (better is 33...Qd3!? 34.Kg2 cb5 35.ab5 Qb5 36.Qb5 ab5=) 34.ab5= Qd3 35.Kg2 Ne3?? (better is 35...Qb5 36.Qb5 cb5=) 36.fe3+- Qe2 37.Kh1 Qe1 38.Kh2 (38.Kh2 Qd2 39.Bg2 Qd7 40.Qc3 cb5 41.e4+-) 1–0. lendzior – bacaj (1635), kurnik, 2013.

8.Nc3 Qe7 A) 9.b5 Nbd7 10.Be2 Nc5 11.Qc4 0-0 12.Nd4 cb5 13.Ncb5 Be4; B) 9.Nd4 Nbd7 10.Nf5 ef5 11.0-0 0-0 12.a3 g6 13.f4 Rfc8; C) 9.Nh4 0-0 10.a3 Nbd7 11.Nf5 ef5 12.0-0 g6 13.d4 Nb6; D) 9.0-0 Nbd7 10.a3 0-0 11.Nh4 Bg4 12.f4 a5 13.h3 Bh5.

8.d4 a5 A) 9.Bc3 a4 10.Qb2 Nbd7 11.Nbd2 0-0 12.0-0 Nb6 13.b5 Nbd5; B) 9.a3 ab4 10.0-0 b5 11.Be2 Qe7 12.a4 0-0 13.Nbd2 ba4; C) 9.Nbd2 ab4 10.0-0 0-0 11.a3 b5 12.Be2 Ra4 13.ab4 Rb4; D) 9.ba5 Qa5 10.Nbd2=+ 0-0 11.Qb7 Ra7 12.Qb3 Nbd7 13.0-0 Rb8.

8.d4 b5 9.Be2 a5 10.0-0 ab4 11.Nbd2 0-0 12.Rfc1 Qe7 13.Nh4 Bg4.

8.d4 Qe7 9.0-0 0-0 10.Nc3 Nbd7 11.b5 Rac8 12.Rac1 h6 13.h3 c5.

8.d4 Qe7 9.a3 0-0 10.Nc3 Nbd7 11.0-0 Nb6 12.Be2 Nfd5 13.g3 h6.

8.d4 Qe7 9.b5= 0-0 (9...a6 10.b6=) 10.Ba3 cb5 11.Bb5 (11.Bd6 Qd6 12.Qb5 Nbd7=) 11...a6 12.Be2 b5 13.Bd6 Qd6 14.Na3 (14.a4 ba4 15.Qa4 Rc8=) 14...Nc6 (14...Rc8 15.0-0=+) 15.0-0 Rfc8 16.Rac1 Be4 17.Nd2 (17.Rfd1 Bd5 18.Qb2 Nb4=+) 17...Bd5 18.Qb2 Qb4 (18...e5 19.Rfd1=+) 19.Nb3= Na5 (19...Ne4 20.f3 Nf6 21.Bd3=) 20.Nc2 Qa4 21.Na5 Qa5 22.Nb4 Bb7 (22...Be4 23.Bd3=) 23.f3 (23.Bd3 Be4=) 23...Nd5 24.Nd5 Bd5 25.a3 Qd8 26.Rc5 (26.Bd3 Qg5 27.f4 Qf6=) 26...Rc5=+ 27.dc5 Rc8 (27...Qg5 28.e4 Bc4 29.Bc4 Qc5 30.Kh1 Qc4 31.Rd1–/+) 28.Rc1 h6 (28...Qg5 29.e4 Bc4 30.Bc4 Qc5 31.Kh1–/+) 29.Kf2 (29.e4 Bc6=) 29...Qh4=+ 30.g3?? (better is 30.Kg1=+) 30...Qh2–+ 31.Ke1 Qg3 32.Kd2 Bf3 33.Qd4 (33.Bf3 Rd8 34.Kc2 Qf3–+) 33…Qg2 (34.Re1 e5–+) 0–1. Bodin,Stefan – Naeslund,Mikael, Kristallen KM, 1994.

8.d4 Qe7 9.Nc3 Nbd7 10.0-0 0-0 11.b5 Rac8 12.Rac1 h6 13.g3 a6.

8.Nd4 0-0 A) 9.0-0 Bg6 10.f4 Qe7 11.Be2 Na6 12.Ba6 ba6 13.Na3 Be4; B) 9.Nf5 ef5 10.Nc3 Nbd7 11.0-0 Qe7 12.a3 g6 13.d4 Rfc8; C) 9.Nc3 Qe7 10.0-0 Bg6 11.b5 c5 12.Nf3 Nbd7 13.a4 Nb6.

8.Nd4 Be4 9.Nc3 Bg2 10.Rg1 =.

8.Nd4 Qe7 A) 9.0-0 Nbd7 10.Nf5 ef5 11.Nc3 0-0 12.b5 Rac8 13.f3 Rfd8; B) 9.b5 Bg6 10.Nc3 0-0 11.0-0 c5 12.Nf3 Nbd7 13.Be2 Rfc8; C) 9.a3 Bg6 10.Nc3 0-0 11.0-0 Nbd7 12.Be2 a5 13.b5 Nc5; D) 9.Nf5 ef5 10.b5 0-0 11.Nc3 a6 12.bc6 Nc6 13.Nd5 Nd5.

8.Nd4 Bg6 A) 9.0-0 Nbd7 10.f4 0-0 11.Nc3 Qe7 12.f5 ef5 13.Nf5 Bf5; B) 9.f4 Nbd7 10.Nc3 a5 11.a3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 0-0; C) 9.b5 Nbd7 10.bc6 Nc5 11.Qd1 bc6 12.Ba3 0-0 13.Nc3 Qc7; D) 9.Nc3 0-0 10.0-0 Qe7 11.f4 Nbd7 12.f5 ef5 13.Nf5 Bf5.

7.Qb3 Nbd7

8.0-0 a5 9.Nd4 Bg6 10.a3=.

8.0-0 Bd6 9.d4 0-0=+ 10.Rc1 a5 11.ba5 Qa5 12.Be2 (12.Qb7?? Rfb8 13.Qc6 Rb6–+) 12...Ne4 (12...Nd5 13.Nc3 Qb6 14.Nd2=+) 13.Nc3 (13.Nh4 Qc7 14.g3 Bh3=+) 13...Ndf6 (13...Ra7 14.Ne4 Be4 15.Bc3=+) 14.a4 (14.Ne5 Nc5 15.dc5 Be5=+) 14...Ra7 (14...Rfd8 15.Ne4 (15.Qb7?? Rab8 16.Qc6 Rb2–+) 15...Ne4 16.Bd3=+ (16.Qb7 Rab8 17.Qc6 Rb2–+)) 15.Ne5= Nc5 16.Qa3 Be5 17.de5 Nfd7 18.Rd1 Raa8 (18...Ne5? 19.Nb5 Ned7 20.Na7 Qa7 21.Rac1+-) 19.f4 Nb6 Increasing the pressure on the isolated pawn on a4 20.e4 Bg6 (20...Be4 21.Ne4 Ne4 22.Qe3+-) 21.g4 h6 (21...Be4 22.Ne4 Ne4 23.Qe3+-) 22.f5 Bh7 23.Bc1 Nba4 24.Na4 Na4 25.Qb3 b5 (25...Qc3 26.Ra3 Qb3 27.Rb3=) 26.Ba3 Rfe8 27.Bd6 Qa7 (27...h5 28.h3= (worse 28.gh5 Qc3 29.Ra3 Qb3 30.Rb3 ef5=)) 28.Kg2 Qb7 29.Kg3 Kh8 (29...Qb6 30.Bf3+=) 30.Bf3 (30.Rdb1 Qa7 31.Qf3 Red8+=) 30...Nb6= 31.Ra8 Ra8 32.Rc1 Bg8 33.f6 g6 (33...Bh7 34.Qb2=) 34.Be2 Nd7 35.Qe3 Kh7 36.g5 b4 37.Rb1 c5 38.Kf4 Kh8 39.gh6 Bh7 (39...Qc6 40.Kg5+=) 40.Kg5 (40.Bf3 Qa6 41.Rg1 Qa2=) 40...Ra2 41.h4 (41.h3 Qc6+=) 41...Qa8 42.Bf3 (42.Bf1 Rc2 43.Bb5 Rg2 44.Kf4 g5 45.hg5 Be4–+) 42...Ra1= 43.Rb2 Ra3 44.Qe2 Rc3 45.Kg4 (45.Ra2 Qb7 46.Rd2 b3–/+) 45...Qa1 46.Ra2 (46.Rd2 b3 47.Bc7 Bg8–/+) 46...Qg1=+ 47.Qg2 Qd4 48.Qd2? (better 48.Qh2=) 48...Ne5–+ 49.Be5 Qe5 50.Qg5 Qb8 51.Rd2 (51.Qd2 c4 52.Ra6 Rd3–+) 51…b3 (51...b3 52.Rb2 c4–+) 0–1. pierred – pcmvr, net–chess.com, 2017.

8.0-0 Bd6 9.d4 0-0=+ 10.Rc1 Nb6 11.Nbd2=+.

8.0-0 Bd6 9.d4 0-0 10.Rc1 Nb6 11.Be2 a5 (11...Nbd5 12.a3=) 12.a3 (12.ba5 Ra5 13.Ba3 Nfd5=) 12...ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Nbd5 15.b5 Qb6 (15...cb5 16.Bb2=) 16.Nbd2 (16.Bb2 Ra8=) 16...cb5 17.Bb5 Nc7 18.Bc4 (18.Bf1 Qb3 19.Nb3 Ncd5+=) 18...Qb3 19.Bb3 Ncd5 20.Bb2 Ra8 (20...b5 21.Re1 Ne4 22.Ra1+=) 21.Ne5 (21.Nc4 Be7+=) 21...h6 (21...b5 22.Ndf3+=) 22.Kf1 (22.Nf1 b5=) 22...Ne4 (22...Bb4 23.Ke2=) 23.Ke2= Nd2 24.Kd2 f6 (24...Rd8 25.Nd3=) 25.Nc4 (25.g4 Bh7 26.Nd7 Ra5=) 25...Bb4 (worse is 25...Bh2 26.g3+/–) 26.Ke2 Bg6 (26...b5 27.Nd2=) 27.Nd2 Be8 28.Ne4 Bb5 (28...Ba4 29.Bc4=) 29.Kf3 Bc6 30.Nc5 Bc5 31.Rc5 (31.dc5 Ra5=) 31...f5 (31...Nb4 32.Ke2 Kf7 33.f3+=) 32.Ke2 Kf7 33.f3 Ke7 34.Kd2 (34.g3 Nf6=) 34...Ra6 (34...Kd7 35.h4=) 35.Bc1 g5 36.h3 (36.Ke2 Nf6=) 36...Nb4 (36...Kd6 37.Bc4 Ra7 38.Bb3=) 37.Bb2 Kd6 38.Bc4 Ra8 39.Bb3 Ra7 40.Rc4 Nd5 41.Rc1 h5 42.Bd5 (42.h4 gh4 43.Rh1 Nf6=) 42...ed5 (42...Bd5 43.Bc3+=) 43.g3 (43.Kc3 b6=) 43...Bb5 (43...b5 44.Kc3+=) 44.Ra1 (44.Re1 Bc4+=) 44...Ra1–/+ 45.Ba1 h4 (45...Bf1 46.h4 g4 47.f4–/+) 46.gh4+= gh4 47.Ke1 f4 48.Bb2 fe3 The passed pawn on f3 quickly leads to threats 49.Bc1 Bd7 (49...e2 50.Bg5–/+) 50.Be3 Bh3 51.Bg5 Bg2 52.Bh4 Bf3 53.Kd2 Be4 54.Kc3 (54.Bg3 Ke6–/+) 54...Kc7 (54...b5 55.Bg3 Ke6 56.Be5–/+) 55.Kb4 (55.Bg3 Kc6–/+) 55...Kb6 (55...b6 56.Bg3 Kc6 57.Be5–/+) 56.Bf6 (56.Be7 Kc6+=) 56...Bb1 (56...Bd3 57.Be5+=) 57.Bh8 (57.Bd8 Kc6–/+) 57...Kc6 58.Be5 Bf5 (58...b5 59.Bf6–/+) 59.Bh8 (59.Kb3 Kb5+=) ½–½. Poschmann,Hans – Coltharp,Cameron, IECC, 1999.

8.0-0 Bd6 9.d4 0-0=+ 10.Nc3 a5 11.ba5 Qa5=+.

8.0-0 Bd6 9.Nd4 Bg6 =.

8.0-0 Be7 9.d4 0-0 10.Nbd2 Nb6 11.Be2 Bg4 12.h3 Bh5 13.a3 a6 14.Rac1 Nbd5 15.g3 Rc8 16.e4 Nc7 17.Kg2 Bg6 18.Bd3 Nb5 19.a4 Nd6 Can e4 get defended? (19...Nc7!?+=) 20.e5+/– White prepares the advance b5 20...Nd5 (20...Bd3!? 21.Qd3 Nd5 22.ed6 Qd6+/–) 21.Bg6+- hg6 22.ed6 Bd6 23.b5 ab5 24.ab5 c5 (24...cb5 25.Qb5 b6 26.Rc8 Qc8 27.Rc1+-) 25.dc5 Bc5 26.Ne4 b6 27.Nc5 Rc5 28.Rc5 bc5 29.Ne5 Qb6 30.Nc4 Qb7 31.f3 f6 (31...Rb8 32.Na3+-) 32.Re1 Re8 (32...Rb8 33.Re6 Qb5 34.Qb5 Rb5+-) 33.Nd6 Qd7 34.Ne8 Qe8 (34...Kf7+-) 35.Qd5! Qb5 (35...ed5 36.Re8 Pinning (36.Re8 Deflection)) 36.Qe6 Kh7 37.Bf6! gf6 (37...gf6 38.Qf7 Mate attack) 38.Qe7 (38.Qf7 Kh6 39.Qf8 Kh5 40.g4 Kg5 41.f4 Kf4 42.Qf6) 38...Kh6 (38...Kg8 39.Qd8 Kg7 40.Re7 Kh6 41.Qh8 Kg5 42.Qh4 Kf5 43.Qf4) 39.Qf8 Kg5 (39...Kh5 40.g4 Kg5 41.f4 Kf4 42.Qf6) 40.h4 (40.f4 Kf5 41.Re5) 40...Kf5 41.Qc8 1–0. ferminkatcho (1605) – slawekwojtek (1605), kurnik, 2013.

8.a4 Qb6 9.Ba3 Be7 10.0-0 0-0 11.d4 Be4 12.Nbd2 Bd5 13.b5 Rac8?? (13...Ba3 14.Qa3 cb5 15.Bb5+=) 14.Rfb1 (better is 14.Be7 Rfe8 15.Qb4+-) 14...Ba3 15.Ra3 c5 16.Raa1 cd4 17.Nd4 (17.a5 Qc7 18.Bd5 Nc5–/+ (worse is 18...Nd5 19.Nd4 Nc5 20.Qa3=)) 17...Nc5 (better is 17...Rc4!? 18.Nc4 Qc7–/+) 18.Qa2 Rfd8 19.a5 Qd6 20.Bd5 ed5 21.N2b3 (21.b6 a6=) 21...Nce4 (21...Ng4 22.Nf3 Ne4+=) 22.Rc1 (22.Qa3 Qe5 23.Nf3 Qe8=) 22...Qe5?? (22...Ng4 23.Nf3 Ngf2 24.Nbd4–/+) 23.Qb2?? (23.Qe2 Qg5+=) 23...h6?? (better is 23...Ng4 24.g3 Nef2–+) 24.Rc8 Rc8 25.Rc1 Rd8 26.b6 (better is 26.Qe2!?+=) 26...ab6 27.ab6 (better is 27.h3!?+=) 27...Ng4–/+ 28.f4 Qf6 (better is 28...Qh5 29.Nf3 Ne3–/+) 29.Nc5? (better is 29.Qe2 Qg6 30.Rc2+=) 29...Ne3–+ 30.Nb7 Re8 (30...Rb8 31.Nc5 Nc5 32.Rc5 Rb6 33.Qd2 Rb1 34.Kf2–+) 31.Re1? (31.Na5 Qf4 32.Re1 Rb8–/+) 31...Qf4 (31...Re6 A) 32.Re3?? Rb6 33.Qc1 Qd4–+ (33...Rb7?! 34.Rd3 Rb4 35.Nb3–+); B) 32.Na5 Rb6 33.Nab3 Qf4 34.Qe2 Ng2 35.Rf1–+) 32.Nf3? (32.Na5 Rb8 33.Nf3 Nf5+=) 32...Nc4 (better is 32...Rc8!? 33.Qe2 Nc4–+) 33.Qd4–/+ Kh7 (better is 33...Qf6!? 34.Qd5 Qb6 35.Qd4 Qd4 36.Nd4 g6–/+) 34.Qd5 Ne3 0–1. carocan (1825) – 76sushi (1735), kurnik, 2011.

7.Qb3 Be7

8.0-0 0-0 9.a4 (9.Bf6 Bf6 10.d4 Qd6=) 9...Nbd7 (9...Nd5 10.b5=) 10.a5 (10.d3 a5+=) 10...a6 (10...Bg4 11.Nd4=) 11.d4 (11.d3 Bg4=) 11...Be4 (11...Nd5 12.Ba3=) 12.Nfd2 Bd5 13.Nc3 Bc4 (13...b5 14.ab6 Qb6 15.Ba3=) 14.Nc4 Nd5 15.Na4 Qc7 16.Nc5 N7f6 17.f3 Rae8 (17...Rad8 18.Ne5+=) 18.e4 Nf4 19.g3 (19.Ne5 Bd6 20.Qe3 N6h5+=) 19...Ng6 20.Qe3 White plans e5 20...h6 21.Rad1 Nh7 (21...Rd8 22.f4+=) 22.f4 White prepares e5 22...Rd8 23.Rd2 (23.f5 ef5 24.ef5 Bg5+=) 23...Rfe8 24.e5 (24.Bc3 Rf8+=) 24...Bf8 (24...Nhf8 25.Qf3+=) 25.g4 Ne7 (25...Be7 26.Qg3+=) 26.Rg2 (26.Nd6 Rd6 27.ed6 Qd6+=) 26...Nd5= 27.Qe1 b5 (27...Be7 28.g5 hg5 29.fg5 Ng5 30.Bc1+=) 28.ab6+= (28.Na6? Qb7 29.Ne3 Qa6 30.Nd5 Rd5–+) 28...Nb6 29.Ne3 (29.Nb6 Qb6 30.g5 hg5 31.fg5 Bc5 32.bc5 Qb7+=) 29...Bc5 30.bc5 Nd5 31.Nc4 Rb8 (31...Rd7 32.Nd6 Ra8 33.g5 hg5 34.fg5+/–) 32.Nd6 Rf8 33.g5 hg5 34.fg5 Rb3 (34...Rb4 35.Qh4 Qd8 36.Ba3+/–) 35.Bc1+/– Rh3 (35...Rb1!?+/–) 36.Rgf2+- Rh5 (36...Rh4 37.Kh1 Rd4 38.g6+-) 37.Rf7 (37.Nf7 Ne7+-) 37...Rf7 38.Rf7 Qd8 39.h4 Ng5? (39...Nf8 40.Qf1 Ng6 41.Rg7 Kg7 42.Qf7 Kh8 43.Qg6 Rh7 44.Nf7 Rf7 45.Qf7 Qe7 46.Qh5 Kg8 47.Qg6 Kf8+-) 40.hg5 1–0. Elorta,David (2360) – Bhagwat,Vinod (2175), 1st Campomanes Memorial Cup Open, 2010. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 c6 4.e3 Bf5 5.c4 dc4 6.Bc4 e6 7.Qb3 Be7)

8.Nc3 0-0 9.h3 Nbd7 10.g4 Be4 11.Ne4 Ne4 12.0-0 Ndf6 13.d4 Qc7 (better is 13...a5 14.ba5 Nd6=) 14.Ne5?? (14.Qc2!? Nd6 15.Bd3+=) 14...Bd6?? (14...Nd2 15.Qc3 Nf1 16.Rf1–+) 15.Bd3? (15.Rfd1=) 15...Rad8?? (better is 15...Nd2 16.Qc2 Nf1 17.Rf1 h6–+) 16.Qc2+= Ng5 17.Kg2 h6 (17...Nd5 18.a3 f6 19.Nc4=) 18.f4 (18.a3 Qb6+=) 18...Ngh7 (18...Nd5 19.Qf2 Nb4 20.fg5 Be5 21.Be4+=) 19.h4 White plans g5 (better is 19.a3!?+=) 19...g6= (worse is 19...Bb4 20.g5+/–) 20.g5 Be5 (20...Nd5 21.Qe2 Nb4 22.Be4+=) 21.fe5= Nh5?? (better is 21...Nd5 22.Qe2 Qe7=) 22.gh6+/– Qe7 23.Bg6! Qh4?? (23...fg6 24.Rf8 Double attack (24.Qg6 Decoy)) 24.Bh7+- Kh8 25.Rg1 (better is 25.Rf3 Qg5 26.Kh2+-) 25...Qg3+/– 26.Kf1 Qe3 (26...Qf3 27.Qf2 Qf2 28.Kf2 Kh7 29.Ba3+/–) 27.Qd3 (better is 27.Bc1!? Qh3 28.Ke1 Qh4 29.Qf2 Qf2 30.Kf2 Kh7 31.Rh1+/–) 27...Qf4+= 28.Ke2 (better is 28.Ke1 Qh2 29.Rg4 Qb2 30.Rb1=) 28...Qh6?? (better is 28...Qh2 29.Ke3 Qf4 30.Ke2 Qh2 31.Ke3 Qf4 32.Ke2=) 29.Raf1 Nf4 30.Rf4 Qf4 (30...Qh2 31.Rf2 Qg1+-) 31.Rh1 (31.Qh3 Qd2 32.Kd2 Rd4 33.Bd3 Rh4 34.Qh4) 31...f5 (31...Qg4 32.Ke1 Kg7+-) 32.d5 (32.Bf5 Kg8 33.Be6 Rf7 34.Qg6 Kf8 35.Bf7 Qf7 36.Rh8 Ke7 37.Qg5 Ke6 38.Rh6 Kd5 39.e6 Qf5 40.Qf5 Kd6 41.Qe5 Ke7 42.Qf6 Ke8 43.Rh8) 32...Qe4?? (better is 32...Qg4 33.Qf3 Qf3 34.Kf3 cd5 35.Bg6 Kg7=) 33.Qe4+- fe4 34.Be4 (34.de6 Kg7 35.e7 Rde8+-) 34...Kg7 (34...Kg8 35.d6+-) 35.dc6 (35.de6 Rf4 36.e7 Re4 37.Kf3 Re3 38.Ke3 Re8 39.e6 Kg6+-) 35...bc6 36.Bc6 (36.Rh7!? Kg8 37.Ra7 Ra8 38.Ra8 Ra8+-) 36...Rf4 37.Bc1 (37.b5!? Rc4 38.Rg1 Kf7+-) 37...Rb4 0–1. lenda77 (1655) – charcot, kurnik, 2014.

7.b5 c5

8.0-0 b6 (8...Nbd7 9.d4=) 9.a4 (9.d3 Bg4+=) 9...Nbd7 10.d3 Be7 11.Nbd2 0-0 12.Nh4 (12.Qb3+=) 12...Bg6 (better 12...Bg4!? 13.Qb3 Nd5+=) 13.Ng6+- hg6 14.Nf3 Qc7 (14...Ne8 15.Qb3+-) 15.h3 (15.Qb3 Bd6+-) 15...Rad8 16.Qc2 Bd6 (16...Nd5+-) 17.e4 (better 17.Qc3!?+-) 17...Ne5= 18.Ne5 Be5 19.Be5 Qe5 20.f4 (20.a5 g5+=) 20...Qd4= 21.Kh1 Nh5 22.Kh2 (22.Qf2 g5 23.fg5 Qe5=) 22...Rd7 (22...Nf4!? 23.Ra3 g5–/+) 23.Ra2 Rfd8 24.a5 Qe3 (24...g5 25.fg5 Qe5 26.Kg1 Qg5 27.Qf2=) 25.Rf3 Qd4 26.ab6 (26.g3 ba5 27.Ra5 Qd6+-) 26...ab6 27.Ra6 Rb7 28.g4?? (28.Ra4 Qd7+=) 28...Nf6 (better 28...Nf4!? 29.Qc1 g5–/+) 29.Kg3 (29.Kg2 Ne8=) 29...Qg1 30.Kh4 (30.Qg2 Qc1 31.Qf1 Qd2=) 30...Qd4 31.e5 (31.Kg3 Ne8=) 31...Nd5=+ 32.Kg5?? (32.Qf2 Qc3 33.Bd5 ed5=+) 32...Ne3 (better 32...Nf4 33.Rf4 Qe5 34.Kh4 Qf4 35.Qb2 Kh7 36.Qe5 Qf2 37.Qg3 Qf6 38.g5 Rd4 39.Qf4 Qf4) 33.Qf2=+ Nc4 (33...Qd7 34.Kh4 Nd5 35.Bd5 Qd5 36.Qe3=+) 34.Qd4 Rd4 35.dc4 Rc4 36.Rd3 (36.Rfa3 Rd4=) 36...Rd4=+ 37.Rd4 cd4 38.Ra8 Kh7 39.Rd8 Ra7 (39...Rc7 40.Rd4 Rc5 41.Kh4=) 40.Rd4+= Ra3? (40...Ra5 41.Rb4+=) 41.h4?? (better 41.Rd7 Kg8 42.Rb7 Rh3 43.Rb8 Kh7 44.Rb6+-) 41...Rb3= 42.Rd7 Rb5?? (better 42...Kg8=) 43.Rf7+- Rb1?! (43...Rc5+-) 44.Re7 b5 45.Re6 Rc1 (45...Rd1 46.Rg6 Rd2 47.Rb6+-) 46.Rb6 (46.Rg6 Rd1+-) 46...Rc5 47.h5 (worse 47.Rg6 Rd5+-) 47...gh5 48.Kh5 Rc1 49.Kg5 (49.Rb5 Rh1 50.Kg5 Rc1+-) 49...Rc5 50.Kh4 (50.Kf5!? Rc7+-) 50...Kg8 51.e6 Kf8 0–1. Abdullaevich (1835) – LuisPedroGuimaraes (1845), lichess.org, 2020.

8.a4 (8.Nc3!?+=) 8...Nbd7= 9.a5 Nd5 (9...Bd6 10.0-0=) 10.Bd5 (10.Nc3!?+=) 10...ed5= 11.0-0 Bd3 (11...Bd6 12.Nc3 Nf6 13.d4=) 12.Re1 Bb5 (12...Bd6 13.Bg7 Rg8 14.Bb2+=) 13.Nc3+= Bc6 14.d4 Be7 (14...Nf6 15.a6=) 15.e4 de4 (15...Nf6!? 16.ed5 Nd5 17.Nd5 Bd5 18.dc5 Be6+/–) 16.d5+/– ef3 17.Qf3 0-0=+ 18.dc6 bc6 19.Rad1 Bf6 20.Qc6 Bd4 21.Na4 Rc8 22.Qa6 Bb2 23.Nb2 Rc7 24.Qd6 Qc8?? 25.Nc4?? Nf6=+ 26.Qf4 Rd7 27.h3 h6 28.Qf3 Rfd8 29.Rb1 Qa6 30.Ne5 Rd5 31.Qb3 Qd6 32.Nc4 Qf4 33.Re3 Rd4–/+ 34.Rc1 Ne4–+ 35.Rf1 Nf6 36.Ne5 c4 37.Qb7= Nd5 38.Ree1 Re8?? 39.g3+- Qf5 40.Qa7 Rd2 41.Nc4 Re1 42.Re1 Ra2?? 43.Nd6 Qf6 44.Qa8 Kh7+= 45.Ne4 Qf5 46.g4 Qe6?? 47.Ng5!!+- hg5 48.Re6 fe6 49.a6 Nf4 50.a7 Nh3 51.Kh2 Nf2 52.Kg3 Nd1 53.Qh1 (53.Qh1 Kg6 54.Qe4 Kf6 55.a8R Ra8 56.Qa8+-) 1–0. Chirpii,Alexandru (1960) – Horodyskyi,Oleh, Yuzhny UKR, Open, 2011.

7.Nd4 Bg6

8.Qb3 Nbd7 9.0-0 Bd6 10.f4 0-0 11.Be2 Be4?? (better is 11...Re8=) 12.Ne6!+/– fe6 13.Qe6 Kh8 14.Qd6 Bb1 (14...Bd5 15.Bd4+-) 15.Rab1 Nb6 16.Qd3 (16.Qd8 Rad8 17.Bd4 Rfe8+-) 16...Qd3 17.Bd3 Rad8 18.Bd4 Nfd5 19.g3 h6 (19...Nc7 20.Be2+-) 20.f5 Nf6 21.b5 cb5 22.Rb5 Rd6 23.Rc1 Rfd8 24.Kg2 h5 25.Rc7 R8d7 26.Rd7 Rd7 27.Rb3 Nc8 28.Rc3 Ne7 29.h3 b6 30.Kf3 Ned5 (30...Rd6 31.Rc7 Nc6 32.Bf6 gf6 33.Be4 Ne5 34.Ke2+-) 31.Rc8 Kh7 32.g4 hg4 33.hg4 Nb4 (33...Ne7 34.Rc1 Kg8 35.Bb5 Rd4 36.ed4+-) 34.Bb1 Na6 (34...Rd4 35.ed4 Kh6+-) 35.g5 Nd5 (35...Rc7 36.Ra8 Rd7 37.g6 Kh6+-) 36.f6 g6 37.Rh8! Kh8 (37...Kh8 38.f7 Passed pawn) 38.f7 Kh7 39.f8Q Nf6 40.Bf6 Nc5 (40...Rd2 41.Qf7) 41.Qh6 (41.Qh8) 41...Kg8 42.Qh8 (42.Bg6 Rh7 43.Qh7 Kf8 44.Qf7) 42...Kf7+- 43.Qg7 (43.Qg7 Ke6 44.Qg8 Kd6 45.d4+-) 1–0. ventil (1655) – rob72, kurnik, 2014.

8.b5 c5=.

8.b5 Bc5 9.Na3 Bd4 10.Bd4 Qa5 (10...a6 11.Qa4=) 11.Qb3+= Qc7 12.Bf6 gf6 13.Qc3 Qe7 14.bc6 Nc6 15.Bb5 Rc8 16.0-0 0-0 17.Bc6 (17.Qb3 a6 18.Bc6 Rc6=) 17...Rc6+= 18.Qb3 Rfc8 19.Nb1 a6 (19...Bc2 20.Qb2+=) 20.Nc3 b5 21.a4 Rb8 (21...b4!? 22.Ne2 a5+=) 22.ab5= ab5 23.Nb5?? (23.d4 b4 24.Na4 Bc2=) 23...Rcb6?? (23...Qb7 24.Ra5 Rc5 25.d4 Rb5 26.Rb5 Qb5 27.Qb5 Rb5 28.h3–+) 24.Ra5?? (better is 24.Qa3 Qd8 25.Nd4+=) 24...Qd7–+ 25.Qc3 Rb5 26.Rb5 Qb5 27.Qf6?? (27.d4–+) 27...Qb2 (27...Qf1! 28.Kf1 Bd3 29.Ke1 Rb1) 28.d4–/+ Qc2 29.h4 Rb2 30.Qg5 Kf8 31.Qd8 (31.h5 Rb1 32.Rb1 Qb1 33.Kh2 Qb8 34.Kh3 Bd3–/+) 31...Kg7 32.Qg5 h6 33.Qg3 Kh7 34.Qf4 Kg7 35.Qe5 (35.Qg3 Qe2–/+) 35...f6 (better is 35...Kg8!?–/+) 36.Qe6= Bd3 37.Qe7 Kg6 38.Qe8 Kg7 39.Qe7 Kg8 40.Qf6 (better is 40.Qe8!? Kg7 41.Qe7=) 40...Bf1–/+ 41.Kf1?? (better is 41.Qd8 Kf7 42.Qd7 Kg6 43.Qe8 Kf6 44.Qf8 Ke6 45.Qe8 Kd6 46.Qd8 Kc6 47.Qc8 Kb5 48.Qc2 Rc2 49.Kf1–/+) 41...Qd1 0–1. elsh1403 – milek85, kurnik, 2014.

6.Bc4 Bd3

7.Qa4 c6 8.Qb3 Bc4 9.Qc4 Qd5 (9...b5 10.Qh4=) 10.Qh4 (10.Qc2 Bb4 11.Bf6 gf6=) 10...Nbd7=+ 11.0-0 Qe4 (11...a5 12.Bf6 Nf6 13.ba5 Ra5 14.Nc3=) 12.Qe4= Ne4 13.d3 Nef6 14.a3 Be7 (14...a5 15.Nc3=) 15.Nbd2 (15.Nc3 Rd8=) 15...0-0 (15...a5 16.ba5 Ra5 17.Rfb1=) 16.Rac1 (16.Nc4 Rfc8=) 16...Rfd8 (16...a5 17.ba5 Ra5 18.Rc2=) 17.Nb3 Nd5 18.Rc2 f6 (18...Bf6 19.Nc5 Rab8 20.Bf6 N5f6 21.Nd7 Rd7 22.d4+=) 19.d4 (19.Bc1 Bd6+=) 19...Rdc8 (19...f5 20.Re1=) 20.Rfc1 (20.e4 Nf4+=) 20...Kf7 (20...Rd8 21.Re1+=) 21.b5 (21.Rd1 Rd8+=) 21...N7b6 (21...Rcb8!? 22.e4 N5b6=) 22.bc6+/– Rc6 (22...bc6 23.Rc6 Rc6 24.Rc6+/–) 23.Rc6 bc6 24.Rc6 Na4 25.Bc1 Rb8 26.Nfd2 Rb6 27.Rc8 Ndc3 28.Kf1 Na2 29.Rc7 a6 30.Na5 Kf8 31.Nc6 Bd6 32.Rc8+- Kf7 33.Nc4 Rb1 34.Nd6 Kg6 35.Ne7 Kh5 36.Rh8 h6 37.Ne8 Rc1 38.Ke2 N4c3 39.Kf3 e5 40.Ng7 Kg5 41.h4! Kh4 42.Rh6 Kg5 43.Rh5# 1–0. Dlugolecki,Grzegorz – Navarro,Rodolfo, UECC, 1999.

7.Qb3 Bc4

8.Qc4 c6 9.0-0 Nbd7 10.Nc3 (10.d3 a5 11.ba5 Qa5=) 10...Be7 (10...Nb6 11.Qb3=) 11.a4 (11.a3 Nb6 12.Qe2 0-0=) 11...Nb6 12.Qb3 0-0 (12...Qd3 13.b5=) 13.d4 Nbd5 14.Ba3 Nc3 15.Qc3 Nd5 (15...Rc8 16.Rfc1=) 16.Qc4 Nb6 17.Qc2 Qd5 18.Rfb1 Rfc8 (18...Qc4 19.Qd1 Qd5 20.b5 Ba3 21.Ra3=) 19.Bc1 (19.e4 Qh5+=) 19...Nd7 (19...Qc4 20.Qc4 Nc4 21.e4=) 20.e4+= Qd6 21.g3 (21.a5 e5+=) 21...e5= 22.Be3 ed4 23.Bd4 Bf6 (23...c5 24.bc5 Nc5 25.Qb2=) 24.Rd1 Bd4 (24...Qe7 25.Rab1=) 25.Rd4+= Qe7 26.Rad1 Nf6 27.Qd3 (27.Nh4 g6+=) 27...Re8= 28.e5 Nd5 29.b5 f6 (29...Rad8 30.Qf5=) 30.bc6 bc6 31.ef6 (31.Rh4!? h6 32.Nd4+/–) 31...Qf6= 32.Nh4 (32.Nd2 Rab8=) 32...Rf8 (32...Rab8 33.Qc2+=) 33.Qc2 (33.f4 Rae8+=) 33...Kh8 (better is 33...Rae8+=) 34.R4d3?? (better is 34.Ng2=) 34...Nb4–+ 35.Qc5 (35.Qe2 Nd3 36.Rd3 Rab8–+) 35...Nd3 36.Rd3 Rae8 (36...Qa1!? 37.Kg2 Qa4 38.Nf3–+) 37.Qa7 (37.Kg2 Qe6 38.Re3 Qd5 39.Qd5 cd5–+) 37...Re1 (37...g5!? 38.Nf3 g4 39.Nd2–+) 38.Kg2 Qe6 (38...Qa1 39.Qf7 Rg1 40.Kh3–+) 39.Qd4 (better is 39.Qc5!? Kg8 40.Nf3–/+) 39...Qe2–+ 40.Kh3 Qe6 (40...Qf1!? 41.Ng2 Re6 42.Rf3 Rh6 43.Kg4 Rg6 44.Kh3–+) 41.Kg2–/+ Qe2 42.Kh3 Re8 (42...Qf1 43.Ng2 Re6 44.Rf3 Rh6 45.Kg4 Rg6 46.Kh3–+) 43.Rf3 (43.Re3 Qf1 44.Ng2 R1e3 45.fe3 Qf5 46.Qg4 Qg4 47.Kg4 Re4 48.Kf5 Ra4–+) 43...Qf1 44.Ng2 R1e6 45.g4 Qe2 (45...Rh6!? 46.Kg3 Qg1 47.h4–+) 46.Kg3–/+ Qe4 (46...Qc2 47.Re3 Qg6 48.Nh4–/+) 47.Qc5 (47.Qe4 Re4 48.Ra3–+) 47...Qe5 (better is 47...Kg8!?–/+) 48.Qe5+= Re5 49.Rc3 Rc8 50.Ne3 Ra5 51.Rc4 Rca8 52.Rc6 Ra4 53.h3 Rf8 (53...R4a6 54.Rc7+=) 54.Rc2 g6 55.Rd2 (55.Rc7 Rfa8+=) 55...Kg7 56.Rd7 Rf7 57.Rd2 Raf4 (57...Ra3!?–/+) 58.Nf5= R7f5 ½–½. Schulze,Harald (2085) – Schwirzer,Christoph (1805), Regionalliga NO, 2007.

8.Qc4 Nbd7 9.0-0 =.

8.Qc4 Nbd7 9.a3 Nb6 10.Qc2 Rc8 =.

8.Qc4 Nbd7 9.a3 Bd6 10.Nc3 0-0 11.d4 c6 12.e4 Bf4 13.e5 (13.Bc1 Qb8=) 13...Nd5 14.Ne2 Bh6 (14...Bg5 15.0-0=+) 15.0-0 N7b6 16.Qc2 Nf4 17.Ng3 Nbd5 18.Ne4 g6 (18...a5 19.ba5 Qa5 20.Bc1=) 19.g3 Nh3 20.Kg2 Ng5 21.Nfg5 (21.Bc1!? Nf3 22.Bh6 Nd4 23.Qb2+/-) 21...Bg5= 22.h4 (22.Bc1 Be7=) 22...Bh6 (22...Be7 23.Nc5 b6 24.Ne4=+) 23.h5= f5 (23...a5 24.ba5 Ra5 25.Bc1=) 24.ef6 (24.Nd6 Qd7+=) 24...Nf6 (24...gh5!? 25.Qe2 Qe8=) 25.hg6+/- hg6 26.Nc3 (26.Nc5 Qd5 27.f3 Kh7+/-) 26...Kh7 (better 26...Kf7=) 27.Rh1 (better 27.Rae1+=) 27...Nd5?? (better 27...Ng4 28.Kg1 Nf2-/+) 28.Bc1+- Nc3 (28...Qf6 29.Bh6 Qf3 30.Kg1 Rf5+-) 29.Rh6 (29.Qc3?! g5+=) 29...Kg7 30.Qg6 1-0. Zheglov,Vadim (2235) - Muntyan,K (2130), Bogdanovich Mem Qual, 2021.

8.Qc4 Nbd7 9.Nc3 a6 10.a3 =.

8.Qc4 Nbd7 9.Nc3 Be7 10.0-0 0-0 (10...Nb6 11.Qf4=+) 11.d4 (11.a3 Nb6 12.Qe2 Rc8=) 11...Nb6 (11...a5 12.b5=) 12.Qb3 Nbd5 (12...a5 13.ba5 Ra5 14.e4=) 13.a3 Nc3 14.Qc3 (14.Bc3 Qd5 15.Rfb1 Ne4=) 14...c6 15.Rfe1 (15.Qc2 a5=) 15...Ne4 (15...a5 16.ba5 Qa5 17.Reb1=) 16.Qc2 Qd5 17.Nd2 (17.Ne5 Rfd8=) 17...Nd2 18.Qd2 f5 19.Qe2 Rf6 20.e4 (20.f3 Rh6=) 20...fe4=+ 21.Qe4 Raf8 (21...Bd6 22.Qd5 ed5 23.Re3=+) 22.Qd5= cd5 23.Re2 Bd6 24.g3 h5 25.Rae1 Rf3 26.Rf1 Kf7= 27.Kg2 Ke7 28.Bc1 Kd7 29.Be3 R3f7 30.Rc2 Rc8 31.Rfc1 Rc2 32.Rc2 Rf8 33.Kh3 Be7 34.Bf4 Rc8 35.Rc8= Kc8 36.g4 hg4 37.Kg4 Bf6 38.Be3 Kc7 39.f4 Kc6 40.f5 ef5 41.Kf5 Kb5 42.Kg6 Kc4 43.h4? Bh4–+ 44.Kg7 Be1 45.Kf7 Bc3 46.Ke6 Bd4 47.Bc1 Bc3 48.b5 d4 49.a4 d3 50.Kd6 Ba5 51.Kd7 Kb4 52.Kc8 Ka4 53.Kb7 Bb6 54.Kc6 Kb3 (55.Bf4 Kc2–+) 0–1. De Visser,Arno – Alleman, 1982.

8.Qc4 Nc6

9.b5 Na5 10.Qa4+= b6 11.0-0 Be7 (11...a6 12.Ne5+=) 12.Nc3 (12.Bc3 0-0+=) 12...0-0 (12...a6 13.Rfc1=) 13.Rac1 (13.Ne4+=) 13...Qd6 (better is 13...a6!?=) 14.Ne4+/– (White gets strong initiative) 14...Ne4 15.Qe4 f6 (15...f5 16.Qf4 Qf4 17.ef4+=) 16.Nd4 e5 (16...Kf7!?+/–) 17.Nf5+- Qb4 (17...Qd8 18.f4 Bd6 19.fe5 Be5 20.Be5 fe5 21.Qe5+-) 18.Qd5 Kh8 19.Rc7 Rad8 (19...Bc5 20.Qd7 Qg4 21.d4+- (21.Ng7?! Qd7 22.Rd7 Rfd8+/–; 21.Qg7?! Qg7 22.Rg7 Nc4+/–)) 20.Qe6 Bd6 (20...Qb2 21.Nh6! Qa2 22.Qa2 gh6 23.Re7 Rb8+-) 21.Rg7 (21.Ra7?! Qc4 22.Ng7 Qb5+-) 21...Nc4 (21...Be7 22.Be5! Rd7 23.Re7 Qe7 24.Ne7 Re7 25.Qe7 Kg8+-) 22.Rg8! Rg8 23.Qf6 Rg7 24.Qg7 (24.Ng7?! Rf8 25.Qg5 Nb2+= (< 25...Qb2 26.Ne6 e4 27.Nf8 Bf8 28.Qf5+-)) 1–0. Kossobudzki,Robert – Weber,Krzysztof, corr 2. AMM Poland, 1993.

9.b5 Na5 10.Qa4+= b6 11.Bc3 a6 12.Ba5 ba5 13.ba6 Qd7 14.Qa5 Bd6 +/–.

9.b5 Na5 10.Qa4+= b6 11.Bc3 Nb7 +=.

9.b5 Na5 10.Qa4+= b6 11.Nc3 Be7 (11...a6 12.Nd4=) 12.0-0 (12.Ne4 a6+=) 12...0-0 13.d4 (13.Ne4 a6=) 13...Qd6 (13...a6 14.ba6 Ra6 15.Qb5=) 14.Ne5 (14.e4 Qf4 15.Bc1 Qd6+/–) 14...Qb4 (14...a6 15.Rfd1=) 15.Qc2 c6 (15...a6!?+=) 16.bc6+/– Rfc8 17.Ne2 Ne8 (17...Bd6 18.a3 Qb5 19.Nc3+=) 18.Bc3 Qa3 19.Bb2 (better is 19.Rfc1+/–) 19...Qd6 20.Qa4 (20.Rfc1 f6 21.Nc4 Qc6=) 20...f6 21.Nc4 Nc4 22.Qc4 Rc6 23.Qb3 Rac8 24.Rfc1 Rc1 25.Rc1 Rc1 26.Nc1 Nc7 27.Nd3 a5 28.Kf1 (28.a4 Qc6=) 28...Qc6 (28...b5 29.Kg1=) 29.Qc3 Qb5 30.Ke2 (30.Qb3!?=) 30...Qh5–/+ 31.f3 Qh2 32.Nf4? (better is 32.Qc6 Bd6 33.f4 Qh5 34.g4=+) 32...Bd6–+ 33.Ba3 (33.Nd3 Qg2 34.Nf2 Bg3–+) 33...Bf4 34.ef4 Qg2 35.Ke1 Qg3 (36.Ke2 Qh2 37.Ke1 Qa2–+) 0–1. Kozun,Piotr (1800) – Piszcz,Kazimierz (1800), corr 1. AMM Poland, 1991.

9.b5 Nb4 10.0-0 =.

8.Qc4 Qd5

9.Qd5 ed5 10.Bf6 gf6 11.Nc3 +/–.

9.Qd5 Nd5

10.a3 Nd7

11.Nc3 Nc3

12.Bc3 f6

13.0-0 Nb6 14.d4 (14.e4 Bd6=) 14...Be7 (14...Bd6 15.Rfc1=) 15.e4 Na4 (15...c6 16.Rfc1=) 16.Rac1 (16.Bd2 g5+=) 16...Nc3 (16...Nc3 17.Rc3 c6+=). Brinkmann,Wilhelm – Velker, corr ICCF, 1997.

13.0-0 Bd6 14.d4 =.

13.Ke2 Nb6 14.Rhc1 Kd7 (14...Nd5 15.g3 (15.d3 Bd6 16.Rab1 c6 17.e4 Nf4 18.Kd2=; 15.d4 g5 16.h3 h5 17.Bd2 g4 18.Nh4=) 15...Bd6 16.e4 Nc3 17.Rc3 c6 18.d4+=) 15.e4 Na4 (15...Be7 16.a4 Rhd8 17.d4 a6 18.Kd3+=) 16.Rc2 (16.Bd4 Be7 17.Be3 Rhd8 18.d4+=) 16...b6 (16...Bd6 17.Bd4 e5 18.Bc5+=) 17.b5 (17.d4 a6+/– (17...g5 18.d5+/–) 18.Bd2+=) 17...a5 (17...a6!? 18.ba6 Ra6=) 18.Nd4 (18.e5+/–) 18...Nc5 19.f3 e5 20.Rb1?? (20.Nc6 Nb3 21.Raa2 Bc5+=) 20...Ne6?? (20...ed4 21.Bd4 Ne6 22.Bb2–+) 21.Kd3?? (21.Ne6 Ke6 22.Ra2 Bc5=) 21...Kd6?? (21...ed4 22.Bb2–+) 22.h4?? (better is 22.Nf5 Kd7 23.Bb2+=) 22...f5?? (better is 22...ed4 23.Bd4 Kd7–+) 23.Nc6 (better is 23.Nf5!? Kd7 24.Be5 Ba3 25.Ng7+- (25.Bg7?! Rhg8 26.Be5 Rg2+-)) 23...fe4 24.fe4 Ra7?? (better is 24...Nf4 25.Kc4 Re8+/–) 25.Na7 h5 (25...Nf4 26.Kc4 Ng2 27.Nc6 Nh4 28.Be5 Kd7 29.Rb3+-) 26.Nc6 g6 (26...Nf4 27.Kc4 Ng6+-) 27.Ne7! Nd4?? (27...Ke7 28.Be5; 27...Be7 28.g3) 28.g4 (better is 28.Ng6 Rg8 29.Bd4 ed4 30.Rf1 Rg6 31.Rc6 Kd7 32.Rg6+-) 28...g5 (28...Be7 29.Bd4 ed4+-) 29.Nc6 (29.Nc6 Nc6 30.bc6 gh4 31.Rb5+-) 1–0. Buss,Michael – Velker,W, corr ICCF TT/40 Final, 1990.

13.Ke2 Nb6 14.d3 A) 14...Nd5 15.Bd2 Bd6 16.e4 Nf4 17.Bf4 Bf4 18.d4+=; B) 14...c6 15.Rhc1 (15.e4 Bd6 16.Rhe1 Ke7 17.Rac1 Rhd8 18.Bd2=) 15...Nd5 16.Bd2 Bd6 17.g3 0-0-0 18.e4+=; C) 14...Bd6 15.e4 c6 16.Bd4 Nd7 17.Rab1 Ke7 18.Be3=.

13.Ke2 Nb6 14.e4 A) 14...c6 15.a4 (15.Rhc1 Bd6 16.a4 Ke7 17.d4 Nd7 18.Rab1+=; 15.Bd4 Nd7 16.Rab1 Bd6 17.Rhc1 g5 18.Bc5+=; 15.Rhe1 Bd6 16.a4 Ke7 17.a5 Nd7 18.d4+=) 15...Rd8 16.b5 Bd6 17.a5 Nc4 18.bc6+/–; B) 14...Rd8 15.Rhc1 (15.Bd4 Nd7 16.Ba7 b6 17.Nd4 Ra8 18.Nb5+=; 15.Rac1 Bd6 16.Bd4 c6 17.Bb6 ab6 18.d4+=) 15...Bd6 16.b5 Kd7 17.a4 a6 18.a5+=; C) 14...Rc8 15.Rhc1 Bd6 16.Bd4 Ke7 17.e5 fe5 18.Ne5+=; D) 14...c5 15.bc5 (15.Rhc1 Na4 16.e5 Nc3 17.dc3 a6 18.Rcb1+=) 15...Bc5 16.Rhc1 Bd6 17.Bd4 Ke7 18.Rab1+=; E) 14...Bd6 15.Rac1 c6 16.e5 Be7 17.d3 Nd5 18.Bd2=.

13.Ke2 c6 A) 14.Rac1 A1) 14...e5 15.d4 e4 16.Nd2 f5 17.g4 fg4 18.Ne4+=; A2) 14...Rd8 15.d3 (15.e4 Bd6 16.d4 f5 17.Ng5 Nf8 18.Ke3=; 15.Rhd1 Bd6 16.e4 Bf4 17.Rc2 Rf8 18.g3+=) 15...Bd6 16.Nd4 Ke7 17.f4 h6 18.f5+=; A3) 14...Bd6 15.d3 (15.e4 Rd8 16.Rhd1 Bf4 17.Rc2 Rf8 18.g3=) 15...Ke7 16.Nd4 Rhd8 17.f4 Rac8 18.Rc2=; B) 14.Rhc1 B1) 14...Bd6 15.d3 (15.e4 Rd8 16.Bd4 a6 17.Be3 g5 18.h3=) 15...Ke7 16.h4 g6 17.g4 e5 18.e4=; B2) 14...Rd8 15.Bd4 a6 16.d3 e5 17.Bc5 Be7 18.Nh4=; C) 14.d4 C1) 14...g5 15.Nd2 (15.e4 Bd6 16.h3 h5 17.Bd2 Rg8 18.Be3=; 15.h3 Bd6 16.Rac1 h5 17.e4 0-0-0 18.b5+=; 15.Rac1 h5 16.e4 Bd6 17.h4 g4 18.Nd2=) 15...Bd6 16.Ne4 Ke7 17.Rac1 Nb6 18.Bd2+=; C2) 14...Bd6 15.e4 (15.Rac1 Rd8 16.Nd2 Nb6 17.Kd3 Nd5 18.Ne4=) 15...g5 16.Nd2 Rd8 17.Nb3 Rg8 18.Nc5+=; C3) 14...Rd8 15.Rac1 (15.e4 g5 16.h3 Bd6 17.Rad1 h5 18.Bd2=) 15...Bd6 16.e4 g5 17.h3 h5 18.e5+=; D) 14.d3 D1) 14...Rd8 15.Rac1 (15.Nd4 Kf7 16.Nb3 e5 17.Na5 Rb8 18.d4=; 15.Rhc1 e5 16.e4 c5 17.Bd2 a6 18.Rab1=; 15.e4 Bd6 16.Rhc1 Ke7 17.Rc2 g5 18.h3=; 15.h4 e5 16.h5 Nb6 17.Rac1 Bd6 18.e4+=) 15...e5 16.Rhd1 Kf7 17.Nd2 Bd6 18.d4+=; D2) 14...e5 15.Rad1 (15.Rac1 Rd8 16.Rhd1 Bd6 17.Nd2 Nb6 18.d4+=) 15...Nb6 16.e4 c5 17.bc5 Na4 18.Rc1+=; D3) 14...Rc8 15.Bb2 (15.Rac1 Bd6 16.Nd2 Ke7 17.Ne4 Rhd8 18.Rc2=; 15.Rhd1 Bd6 16.Rac1 Ke7 17.e4 g5 18.h3=; 15.Rhc1 Bd6 16.Bd4 b6 17.Rc2 e5 18.Bb2=; 15.d4 Rd8 16.e4 Bd6 17.Bd2 g6 18.h4+=) 15...e5 16.Rac1 Bd6 17.d4 e4 18.Nd2+=; D4) 14...Bd6 15.Rac1 (15.Nd4 Kf7 16.Rac1 Rad8 17.Nb3 e5 18.Rhd1=) 15...Ke7 16.Nd4 g6 17.f4 e5 18.fe5=; E) 14.e4 E1) 14...Rd8 15.Rac1 (15.Rhd1 Bd6 16.Rac1 Bf4 17.Rc2 Ke7 18.d4+=; 15.Rhe1 Bd6 16.Rac1 a6 17.d4 g5 18.h3=; 15.Rhc1 Bd6 16.Bd4 a6 17.h3 g6 18.Bc5=; 15.d4 f5 16.ef5 ef5 17.Kd3 Be7 18.Rae1=) 15...Bd6 16.Bd4 g5 17.Ba7 Ra8 18.Bc5+=; E2) 14...Bd6 15.Rac1 (15.Rhe1 Rd8 16.Rac1 a6 17.d4 g5 18.h3=; 15.d4 g5 16.Nd2 Rd8 17.Rac1 Bf4 18.g3+=; 15.Rhc1 Rd8 16.Bd4 a6 17.h4 g6 18.Bc5=; 15.Rad1 Nb6 16.d4 f5 17.Ng5 fe4 18.Ne4=) 15...Rd8 16.Rhe1 Bf4 17.Rc2 0-0 18.d4+=.

13.Ke2 Rd8 A) 14.e4 c5 15.Rhc1 (15.d4 c4 16.Rhd1 Nb6 17.Rac1 Bd6 18.Rc2=; 15.Ke3 e5 16.bc5 Bc5 17.d4 ed4 18.Bd4=; 15.Rab1 e5 16.Rhc1 g5 17.Ne1 b6 18.Nc2=; 15.Rac1 e5 16.Rc2 g5 17.Rhc1 g4 18.Nh4+=) 15...e5 16.Rc2 g5 17.Rac1 g4 18.Nh4+=; B) 14.d4 B1) 14...c6 15.Rac1 (15.e4 f5 16.ef5 ef5 17.Kd3 Be7 18.Rae1=; 15.Kd3 Bd6 16.e4 g5 17.h3 h5 18.Rad1=) 15...Bd6 16.e4 g5 17.Nd2 Bf4 18.g3+=; B2) 14...Nb6 15.e4 (15.Kd3 Nd5 16.Bd2 f5 17.e4 fe4 18.Ke4+=) 15...Bd6 16.Rhe1 c6 17.Kd3 Ke7 18.a4+=; B3) 14...g5 15.Rad1 (15.Nd2 h5 16.h4 g4 17.Ne4 Rg8 18.Rac1+=; 15.h3 c6 16.e4 h5 17.Rad1 Bd6 18.Bd2=; 15.e4 Bd6 16.h3 c6 17.Rad1 h5 18.Bd2=; 15.Rac1 Bd6 16.h3 c6 17.e4 h5 18.e5+=) 15...c6 16.e4 g4 17.Nd2 Rg8 18.Nb3+=; B4) 14...Bd6 15.e4 (15.Kd3 g5 16.h3 c6 17.Rad1 h5 18.e4=) 15...c6 16.Bd2 Nb6 17.Rac1 f5 18.Kd3+=; C) 14.d3 e5 15.h4 (15.Rhc1 Bd6 16.Nh4 g6 17.Nf3 h6 18.e4=) 15...Bd6 16.h5 Ke7 17.h6 Rhg8 18.g4=; D) 14.Rhc1 e5 15.d4 e4 16.Nd2 f5 17.b5 Rc8 18.g4+=.

13.Ke2 e5 14.d4 e4 15.Nd2 f5 16.g4 fg4 17.Ne4 Rd8 18.Rhg1 +/–.

13.Ke2 Bd6

14.Rac1 A) 14...c6 15.d4 (15.d3 Nb6 16.e4 Rd8 17.Bd4 e5 18.Bb6+=; 15.e4 Rd8 16.d4 f5 17.Ng5 Nf8 18.Ke3=) 15...g5 16.Nd2 Ke7 17.Ne4 Rad8 18.Nd6+=; B) 14...Rd8 15.Nd4 Ke7 16.d3 c6 17.f4 g6 18.Nb3=.

14.Rhc1 A) 14...Rd8 15.e4 c5 16.Ke3 e5 17.Rd1 Rc8 18.bc5=; B) 14...a6 15.e4 (15.d3 Ke7 16.Bd4 a5 17.Bc5 ab4 18.Bd6=) 15...Rd8 16.d4 g5 17.e5 Be7 18.ef6=; C) 14...c6 15.d3 (15.e4 Rd8 16.Bd4 a6 17.d3 g5 18.h3=) 15...Ke7 16.Bd4 a5 17.Bc5 ab4 18.Bd6=.

14.d3 Ke7 15.e4 (15.Nd4 Rac8 16.f4 c5 17.bc5 Nc5 18.Rhc1=; 15.Rhc1 Rhd8 16.Nd4 g6 17.Nb5 c6 18.Nd6=) 15...c6 16.d4 Rad8 17.Bd2 Rhg8 18.h4 =.

14.d4 A) 14...g5 15.Rad1 (15.e4 h5 16.Rad1 0-0-0 17.Nd2 h4 18.Nc4+=; 15.Nd2 Ke7 16.e4 h5 17.Nc4 b5 18.Na5+=; 15.Rac1 g4 16.Nd2 Ke7 17.Ne4 Rac8 18.h3+=; 15.h3 0-0-0 16.Rhd1 h5 17.d5 ed5 18.Rd5+=) 15...g4 16.Nd2 Nb6 17.e4 a5 18.ba5+=; B) 14...c6 15.Rac1 (15.e4 Rd8 16.Bd2 g5 17.e5 Bc7 18.g4+=) 15...g5 16.Nd2 Ke7 17.Ne4 Rad8 18.Nd6+=; C) 14...Nb6 15.Kd3 (15.e4 f5 16.Ng5 fe4 17.Ne4 Nd5 18.Bd2=) 15...Nd5 16.Bd2 f5 17.Ng5 Kd7 18.e4=; D) 14...Rd8 15.e4 g5 16.h3 c6 17.e5 Be7 18.Bd2=.

14.e4 A) 14...c5 15.bc5 (15.Rab1 c4 16.d3 cd3 17.Kd3 Ke7 18.Rhd1=; 15.Rhc1 Rd8 16.Ke3 Ke7 17.bc5 Bc5 18.d4+=) 15...Nc5 16.e5 Be7 17.Bb4 Rd8 18.d4+=; B) 14...c6 15.d4 (15.Rac1 Rd8 16.Rhe1 a6 17.d4 g5 18.h3=; 15.Rhe1 Rd8 16.Rac1 a6 17.d4 g5 18.h3=; 15.Rhd1 Rd8 16.Rac1 Bf4 17.Rc2 a6 18.d4+=; 15.Rhc1 Rd8 16.d4 g5 17.h4 g4 18.Nd2=) 15...g5 16.Nd2 Ke7 17.Nc4 Rad8 18.Nd6+=; C) 14...Rd8 15.Rhd1 (15.Rhc1 c5 16.Ke3 b6 17.bc5 Nc5 18.Rc2=; 15.Nd4 Ke7 16.Nb5 a6 17.Nd6 Kd6 18.Rhd1+=; 15.d4 g5 16.h3 c6 17.Rad1 h5 18.Bd2=) 15...c5 16.d4 c4 17.d5 ed5 18.Rd5+=.

6.Bc4 Nbd7

7.0-0 Nb6–/+ 8.Be2 Bb4 9.Qb3 Be7 10.a4 0-0 11.Nc3 a5 12.Nd4 Bg6 13.Rac1 c6 14.Nf3 Nbd7 15.Nh4 (15.d4!?–/+) 15...Nc5–+ 16.Qa2 Bd3 (16...Qd2? 17.Ng6 fg6 18.Rfd1+-) 17.Nf3 Be2 18.Ne2 Nd3 19.Rc4 Nb2 20.Qb2 Rb8 21.Nc3 Nd5 22.Nd5 ed5 23.Rg4 Bf6 24.d4 Qd7 25.Rf4 b5 26.Qc2 ba4 27.Qa4 Rb5 28.g4 Qe6 29.Kg2 Bd8 30.h3? (better is 30.Rf5–/+) 30...Bc7–+ 31.Rf5 g6 32.Rf4 Bf4 33.ef4 Qd6 34.Kg3 Re8 35.Qc2 Re4 36.Qd2 Rb3 37.h4 Qa3 0–1. Hecimovic,Ivan (2275) – Djeno,Snjezana (2000), Velika Gorica op 5th, 2005.

7.a3 a6 8.Nc3 (8.Nd4 Ne5 9.d3 Be4=) 8...b5 9.Be2 Bd6 (9...c5!?=) 10.Nd4+= Bg6 (10...c5 11.Nf5 ef5 12.Qc2+=) 11.Nc6+- Qc8 12.a4 Be4 (12...ba4!? 13.Qa4 0-0+=) 13.Ne4+- Ne4 14.Qc2 Nef6 15.e4 e5 (15...Bf4 16.ab5 ab5 17.0-0+-) 16.d4 (better 16.f4 ef4 17.e5 Ne5 18.Ne5+-) 16...Qb7? (16...ed4 17.Bd4 Be7+-) 17.de5 Ne5 (17...Nb8 18.Nb8 (18.ef6?! Nc6 19.fg7 Rg8+-) 18...Bb4 19.Kf1 Ne4 20.Nc6+-) 18.Be5 Be5 19.Ne5 Qe4 (19...0-0 20.Nc6 Rae8 21.e5+-) 20.Qe4 Ne4 21.ab5 0-0 22.ba6 Rfb8 (22...Rfe8 23.f4 f6 24.Bb5 fe5 25.Be8 Re8 26.fe5+-) 23.Bc4 Nd6 (23...Rb4 24.Bd5 Ra6 25.Ra6+-) 24.Bd5 Ra7 25.Nc6 Rb5 (25...Rba8 26.Na7 Ra7+-) 26.Na7 Rd5 27.Nc6 Nb5 28.a7 (28.a7 Na7 29.Ra7+-) 1–0. Janek – quguqu, internet, 2017.

7.a3 Bg4 8.h3 Bh5 9.Nc3 Be7 (9...a5 10.Be2=) 10.Be2 0-0 11.0-0 a6 12.d4 Nd5 13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bf6 15.e4 Nb6 16.Qc2 c6 17.a4 Bf3 18.Bf3 Bd4 19.Rfd1 e5 20.a5 Nd7 21.Bd4 ed4 22.Rd4 Qe7 23.Rcd1 Nf6 24.Qd2 Rac8 25.g3 c5 26.bc5 Rc5 27.Bg2 Qc7 Attacking the isolated pawn on a5 28.f4 Nh5 (worse 28...Ra5 29.e5 Ne8 30.Rd7 Qc5 31.Kh2+-) 29.Qe3 Rc8? (better 29...Ra5 30.e5 g5+=) 30.g4+- Nf6 31.e5 (31.e5 Rc3 32.Rd8 Ne8 33.Qb6+-) 1–0. Pierre – Koryto, internet, 2019.

7.Qa4 a5 8.b5 Nb6 –/+.

7.Qb3 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Nb6 11.d3 Nc4 12.dc4 Be7 13.0-0 0-0 14.Nc3 c6 15.c5 b6 16.Nd4 White prepares the advance b5 16...bc5 17.Nc6 Qc7 18.Ne7 Qe7 19.b5 Bd3 20.Nd5 Nd5 21.Qd3 Rc8 22.e4 Nb4 23.Qg3 f6 24.h3 Rd8 25.b6 e5 26.f4 Nd3 27.fe5 fe5 28.Kh2 c4 29.Bc3 Qe6 30.Rb1 Rb8 31.Bd4 Rb7 32.Be3 Qc6 33.Ra1 Rf7 (33...Rb6 34.Bb6 Qb6 35.Qg4+-) 34.Ra7 h6 35.Qg4 Ra7 36.ba7 Kh8 (36...Kh7+-) 37.Qd1 Kh7 38.Qb1 Qe4 39.Qf1 Qa8 40.Qf3 e4 41.Qf5 Kg8 42.Qd7 Ne5 43.Qe6 Nf7 44.Qc4 Qb7 45.Qa2 Qa8 46.Qb3 Qf8 47.Qd5 Kh7 48.a8Q Qa8 49.Qa8 Nd6 50.Qd5 h5 51.Qd6 h4 52.Bd4 e3 53.Qe7 Kg6 54.Qg7 Kh5 1-0. marekt (2365) - wojwys (2120), gameknot.com, 2021.

7.Qb3 c6 8.Nc3 Nb6 9.Be2 Bd3 10.b5 Be2 11.Ke2 c5 (11...Rb8 12.d3=+) 12.d3= Be7 13.Na4 (13.Rhd1 0-0=) 13...Na4=+ 14.Qa4 0-0 15.Bf6 Bf6 (< 15...gf6 16.Rhd1+=) 16.Rab1 Qd5 17.Rhc1 Rfd8 18.Qc4 b6 19.a4 (19.Qd5 ed5 20.Rc2 a6=) 19...a5 (19...Qd6 20.Rb3=+) 20.g4 (20.ba6 Qc4 21.Rc4 Ra6=) 20...g6 (20...Qb7 21.g5 Be7 22.Qh4–/+) 21.Rb3 (21.Qd5 Rd5 22.Nd2 h5=) 21...Ra7 (21...Qd6 22.g5 Bg7 23.Kf1=+) 22.h3 (22.Qd5 Rd5 23.h3 h6=) 22...Rad7 (22...Qd6 23.g5 Bg7 24.d4 cd4 25.Nd4 Bd4 26.Qd4 Qd4 27.ed4 Rd4 28.Rd3 Ra4 29.Rc8 Kg7 30.Rdd8=) 23.Nd2 (23.Qd5 Rd5 24.Nd2 g5+=) 23...Bg7 24.Qe4 Be5 (24...Qd6 25.Nc4 Qb8 26.f4=) 25.g5 Qe4 26.Ne4 (26.de4?? Rd2 27.Ke1 Ra2–+) 26...Kg7 27.h4 (27.f4 Bd6+=) 27...h5 28.f4 Bd6 29.Nf6 Rb7 30.Ne4 (30.Rc4 Be7 31.Ne4 Rbd7+=) 30...Rbd7 31.Rc4 Be7 32.Nd2 f5 33.Nf3 Bd6 34.d4 Bf8 35.Ne5 Rd5 36.Rd3 Bd6 37.Nc6 Rd7 38.dc5 Bc5 39.Rd5 Rd5 (39...ed5!? 40.Rc2 Rd6+=) 40.Ne5+- Rd8 41.Nd3 (41...Rc8 42.Nc5 bc5 43.Kf3+-) 1–0. Gurgenidze,Bukhuti – Privorotsky, Tallinn, 1968.

7.b5 Bc5 8.0-0 0-0 9.d4 Bd6 10.Nc3 Nb6 11.Be2 Nbd5 12.Nd5 ed5 13.a4 b6 (13...Qe7 14.Qb3=) 14.Ba3 a6 15.Bd6 Qd7 1–0. bauska18 – al1959, kurnik, 2014.

7.b5 h6 8.0-0= Rc8 (8...Nb6 9.Be2=) 9.d4 (9.Nc3 Nb6 10.Be2 Bd3=) 9...c5 (9...Bd6 10.Qa4=) 10.bc6 (10.Qa4 Nb6 11.Qb3 cd4–/+) 10...Rc6 11.Nbd2 Bd6 12.Ne5 (12.Qb3 Rb6 13.Bb5 a6 14.Bd7 Nd7–/+ (< 14...Kd7 15.Qa4 Ke7 16.Ba3=)) 12...Rc8 (12...Rb6 13.Nb3=) 13.Bb5 (13.Qa4 Ne4 14.Ne4 Be4+/–) 13...0-0 14.e4 Bh7 15.Nd7 Nd7 16.Nc4 Bb8 17.Ba3 a6 18.Bd7+/– Rc4 19.Bf8 Kf8? 20.Qd3= b5 21.Be6 fe6 22.Rad1 Qh4 23.Qf3 Kg8–+ 24.e5 Be4 25.Qe3 Bd5 26.Rd2 Ba7 27.Rfd1 Ra4 28.Qc3 Qe4 29.f3 Qe5 30.a3 Rc4 31.Qb2 Qf4 32.Rd3 e5 33.Kh1 e4 34.fe4 Be4 35.Qd2 Bb8 36.Qf4 Bf4 (36...Bf4 37.d5 Bd3–+) 0–1. Dopper,Johan – Gross,Wilhelm, corr SOK–93–95, 1993.

7.Nd4!? Bb4?! 8.Nf5 ef5 9.Bf7! Gross.

7.Nd4 Nb6 8.Bb5 c6 9.Nc6 bc6 10.Bc6 Nbd7 11.Ba8 Qa8 12.f3 –/+.

7.Nd4 Bg4 8.Qb3 Be7 (8...c5 9.bc5 Nc5 10.Qb5 Nfd7 11.0-0=) 9.h3 (9.f3 Bh5=) 9...Bh5= 10.0-0 c5 (10...Nb6 11.d3=) 11.bc5 Nc5 12.Qb5 Nfd7 13.Bc3 (13.d3 a6 14.Qb4 Nd3–/+) 13...0-0 (13...a6 14.Qb2=) 14.f4 (14.d3 a6 15.Qb2 Ne5–/+) 14...a6 15.Qb2 Bf6 (15...Rc8 16.g4 b5 17.Bb5 ab5 18.gh5+=) 16.a4 (16.Rc1 b5 17.Bf1 Na4–/+) 16...Qc8 (16...Nb6!? 17.Qb4 Rc8–/+ (17...Nc4?! 18.Qc5 Bd4 19.Qd4 Qd4 20.Bd4=)) 17.a5 (17.d3 Bg6 18.f5 ef5 19.Nf5 Qe8 20.Bf6 Nf6 21.Ng7 Qe3 22.Kh2 Qg5 23.Rf6 Bd3+-) 17...Ne4 18.Qb3 (18.Ra4 Nc3 19.Nc3 Bd4 20.ed4 Qc7=+) 18...Ndc5 19.Qc2 Ng3 (19...Nc3!? 20.Nc3 Rd8=+) 20.Rc1= Re8 (20...Nce4 21.Bd3 Bg6 22.Ra4=) 21.Kh2 (21.Bb2 Qd7+=) 21...Nge4= 22.d3 (22.Bb2 Nd6=) 22...Nc3 23.Qc3 e5 (23...Rd8 24.Ra2=+) 24.fe5= Re5 25.Qd2 Qc7 26.Kh1 Rae8 (27.Nc3 Qd6=+). Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxii/04, 1991.

7.a3 a5

8.0-0 ab4=+ 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.Qb3 c5 12.Nc3 0-0 13.Na2 Qa5 14.Nb4 Qb4 15.Qb4 cb4 16.d3 Nb6 17.Bb5 Ra8 18.Nd4 Bg6 19.e4 e5 20.Nb3 Nfd7 21.f4 f6 22.fe5 fe5 23.Bb2 Bf7 24.Ra1 Ra1 25.Na1 b3 26.Kf2 Nc5 27.Be5 Nc8 (27...Nca4 28.Nb3 Bb3 29.Ke3-/+) 28.Nb3 (28.Ke3!?=+) 28...Bb3-+ 29.Bb8 Ba4 30.Bc4 Kf8 31.Ke3 b5 32.Bd5 Bc2 33.d4 Nd7 34.Bg3 b4 35.Kd2 b3 36.e5 Ndb6 37.Be6 Na7 38.Bh4 Ke8 39.Bg8 Nb5 40.Be1 (40.Be6 Na3 (worse 40...Nd4 41.Bb3 Bb3 42.Kc3-+) 41.Kc3 Na4 42.Kb4 b2-+) 40...Kf8 (40...Nd4?! 41.Bf2 b2 42.Ba2-+) 41.Be6 Na4 42.Bb3 Bb3 43.Kd3 Ke7 44.Bb4 Ke6 45.Bf8 g6 46.Ke3 Bc2 47.g4 Kd5 48.e6 Ke6 49.Kd2 Be4 50.Ke3 Kd5 51.Bg7 Nb2 52.Bf6 Nd4! 53.h3 (53.Bd4 Nd1 Deflection (53...Nd1 Decoy)) 53...Nc2 54.Kf4 Nd3 55.Kg5 (55.Kg3 Ne3 56.Kh2 Nf1 57.Kg1 Nd2-+) 55...Ke6 56.Bc3 Kf7 57.Kh4 (57.Kh6 Nf2 58.Kh7 Nh3-+) 57...Nc1 58.Kg5 Ne2 59.Be5 Ne1 60.Kh6 Nf3 61.Bc7 g5 62.Bd8 (62.Bd6 Nf4 63.Bb8 Nd5 64.Bg3 Nf6 65.Bd6 Ng8 66.Kh5 Bg6) 62...Nf4 63.h4 (63.Be7 Nh3 64.Bd6 Nf2 65.Bg3 Ng4 66.Kh5 Nf6 67.Kh6 Bg6 68.Be5 Ng4) 63...Bg6 64.h5 Be4 65.Bg5 (65.Bf6 Nh3 66.Bd8 Nf2 67.Bg5 Ng4) 65...Nd5 66.Bc1 White intends g5 66...Ne7 67.g5 (67.Be3 Ng8) 67…Ng8 0-1. wojwys (2140) - marekt (2355), gameknot.com, 2022.

8.ba5 Ra5 9.0-0 Bd6 10.d4 0-0 11.Nc3 c6 12.Nh4 Bg4 13.f3 (13.Nf3!?=+) 13...Nd5-/+ 14.Bd5 Qh4 (14...ed5?! 15.g3 Be6 16.e4-/+; 14...cd5?! 15.Qe1 Bh5 16.g4-/+) 15.g3 Bg3 16.hg3 (16.Qd2 Bh3 (16...cd5?! 17.hg3 Qg3 18.Qg2 Qg2 19.Kg2-+; 16...Rd5?! 17.hg3 Qg3 18.Qg2 Qg2 19.Kg2=+) 17.Ne4 Bh2 (17...ed5?! 18.Ng3 Raa8 19.Rfe1-+; 17...Rd5?! 18.hg3 Qh5 19.Rf2-+; 17...cd5?! 18.Ng3 Rfa8 19.Rfb1-+; 17...Bf1?! 18.hg3 Qh3 19.Bc6 bc6 20.Rf1-+) 18.Qh2 ed5-+ (worse 18...Rd5 19.Rfb1-+)) 16...Qg3 17.Kh1 Qh4 (17...ed5?! 18.fg4 Qh3 19.Kg1 Qe3 20.Kg2=+; 17...cd5?! 18.fg4 Qh3 19.Kg1 Qe3 20.Kg2-/+) 18.Kg1 Bh3 (18...ed5?! 19.fg4 Qg3 20.Kh1 Qh3 21.Kg1 Qe3 22.Kg2=+; 18...cd5?! 19.fg4 Qg3 20.Kh1 Qh3 21.Kg1 Qe3 22.Kg2-/+) 19.Qc2 Qg5 (19...Qg5 20.Kh1 Bf1 (worse 20...ed5 21.Rg1 Qe3 22.Rg3-+; worse 20...cd5 21.Rf2-+; 20...Rd5?! 21.Nd5 Bf1 22.Nf4 Qh6 23.Qh2 Qh2 24.Kh2-+) 21.Rf1 ed5-+ (21...Rd5?! 22.Nd5 ed5 23.Bc1-+); worse 19...cd5 20.Rf2-+; 19...Rd5?! 20.Nd5 Qg5 21.Kh1 Bf1 22.Nf4-+) 0-1. migliorero (2100) - pvanr (2235), gameknot.com, 2021.

8.Nd4 Bg6 9.b5 =.

7.a3 Nb6

8.Bb3 Bd6 9.0-0 (9.d3 Bg4=) 9...Ng4 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.Bd4+=) 10.h3 Nf6 11.Nc3 0-0 12.Nd4 (12.Bc2 Bc2 13.Qc2 Nc4=) 12...Bg6 13.f4 Nh5 (13...Bd3 14.Nce2+=) 14.Qe1 (14.Qf3 c5 15.bc5 Bc5=) 14...Rc8 (14...Bd3!? 15.Rf3 c5 16.bc5 Bc5+=) 15.f5= ef5 16.Nf5 c5 17.Ne4 Be7 18.bc5 (better is 18.Ne7!? Qe7 19.Nc5+-) 18...Bc5+/– 19.g4 Nf6? (better is 19...Qd3 20.Nc5 Rc5+/–) 20.Nf6 gf6 21.Qh4 (better is 21.Nh6 Kg7 22.g5+- (22.Bf6?! Qf6 23.Rf6 Kf6+-)) 21...Qd2?? (better is 21...Re8+-) 22.Nh6 Kg7 23.Bf6 1–0. lllllll21 – birczin, kurnik, 2014.

8.Bb5 c6 =.

8.Be2 a5 9.b5 Bd6 10.0-0 0-0 11.Nd4 Bg6 12.f4 Bb1 (better is 12...Nbd5!?+=) 13.Rb1+= Qe7 14.a4 (14.Qb3 Nbd5+=) 14...e5 (14...Ba3!?+=) 15.Nf5+/– Qe6 16.Nd6 (16.Bg4!? Ng4 17.Qg4+/–) 16...cd6+= 17.Ba3 (17.Bf3 e4 18.Be2 Nbd7+=) 17...Rfd8 (17...Rfc8 18.f5 Qd7 19.Bb2=) 18.Rc1 (18.f5 Qd7=) 18...Rac8 19.Bf3 (19.f5 Qd5 20.d3 Rc1 21.Bc1 Qa2=) 19...Rc1 20.Qc1 (worse is 20.Bc1 e4 21.Be2 Qa2–/+) 20...Rc8 21.Qa1 e4 22.Bd1 (22.Be2 Qd5 23.Rd1 Na4 24.Bd6 Qd6 25.Qa4 b6+=) 22...Qd5 23.Bc1 (23.Qd4 Qd4 24.ed4 Nc4+=) 23...Qd3 (23...Nfd7–/+) 24.Qa3 (better is 24.Re1!?–/+) 24...Qa3–+ 25.Ba3 Nc4 26.Bc1 Ne3! 27.de3 Rc1 28.Bb3? (better is 28.h3–+) 28…Rc3 (28...Rc3 29.Bd1 Re3–+) 0–1. Mikhaylov,Dimitri (1860) – Bulmaga,Irina (2375), Memorial Gh. Ghimpu, 2012.

8.Be2 Bd3 9.Bd3 Qd3 10.Qe2 (10.Bf6 gf6 11.Qe2 Qe2 12.Ke2 Rg8=) 10...Qe2 11.Ke2 a5 (11...Nbd7 12.Bf6 Nf6 13.d4=) 12.b5 (12.Bf6 gf6 13.b5 a4=) 12...Bd6 (12...Nfd7 13.Rc1 Bd6 14.e4=) 13.Rc1 (13.Bf6 gf6 14.d4 a4+=) 13...Ke7 (13...Nfd7 14.Bd4=) 14.d3 Rhd8 15.Nbd2 Nfd5 (15...Rac8 16.Bd4+=) 16.Ne4 (16.g3 f6+=) 16...f6= 17.Rc2 Na4 18.Nc3 (18.Bc1 g5=) 18...Nac3 19.Bc3 a4 (19...g5 20.h4 gh4 21.Bb2=) 20.Bd2 Rd7 21.g3 (21.e4 Nf4 22.Bf4 Bf4+=) 21...e5 22.e4 Nb6 23.Be3 Ra5 24.Rb2 g6 25.Nd2 Ra8 26.Nc4 Nc4 27.dc4 b6 28.Rd2 g5 (28...h5 29.f3=) 29.h3 h5 30.Rd3 Ke6 31.Rad1 Rad8 32.Bc1 (32.f3 h4=) 32...Rh7 Black intends h4 (32...Bc5 33.Rd5=) 33.Be3 h4 (33...Rhd7 34.Rd5=) 34.g4+= Rhd7 35.Bc1 (35.Rc3 Bc5 36.Rd5 Be3 37.Ke3 Rd6+=) 35...Bc5 (35...Rc8 36.Kf3=) 36.f3 (36.Rd5 Rd6=) 36...Rd3+= 37.Rd3 Rd3 38.Kd3 c6 (38...Kd6 39.Bb2=) 39.bc6 (39.Bb2 Kd6=) 39...Ke7 40.Bb2 (40.c7 Kd7=) 40...Kd8 41.Bc1 Kc7 42.Bb2 Kc6 43.Bc1 Kb7 44.Bb2 Ka6 45.Bc1 Kb7 (45...Ka7 46.Bb2+=) 46.Bb2= Bg1 (46...Kc7 47.Bc1=) 47.Bc1 Kc6 48.Bb2 (48.Bd2 Kd6=) 48...Bf2 49.Bc3 Bc5 ½–½. Pal,Laszlo (1995) – Gala,Khusal Laxmichand, ICCF World Cup, 2000.

8.Be2 Bd6 =.

7.a3 Bd6

8.0-0 0-0 9.d3 c5 =.

8.0-0 0-0 9.Be2 c5=+ 10.bc5 Nc5 11.Ne1 (11.d4 Nce4=+) 11...Qb6 (11...Rc8!?–/+) 12.Bf6= gf6 13.Nc3 Rfd8 (13...Nb3 14.Na4 Bh2 15.Kh1+-) 14.d4= Ne4 (14...Nb3 15.Na4 Bc2 16.Nc2+/– (16.Qc2?! Na1 17.Nb6 Nc2 18.Na8 Na3=)) 15.Ne4 Be4 16.Bf3 Bg6 17.Be2 Rac8 18.f4 (better is 18.Nf3=) 18...Bc2?? (better is 18...Rc3 19.Nd3 Qb3 20.Qb3 Rb3–/+) 19.Nc2+- Qb3 20.Bd3 Rc3 (20...f5 21.Rb1 Qd5 22.Qh5+-) 21.Qg4 Kh8 (21...Kf8 22.Rfb1 Qa4 23.Bh7+-) 22.Qh4 Rd3 (22...Kg7 23.Qh7 Kf8 24.Rfb1 Rd3 25.Rb3 Rb3 26.Kf2+-) 23.Qf6 (23...Kg8 24.Qd8 Kg7 25.Ne1 Ba3 26.Qg5 Kf8 27.Nd3 Qd3 28.Qd8 Kg7 29.Rf3+-) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, 1991.

8.Nc3 0-0 9.Nb5= Nb6 10.Nd6 cd6 11.Bb3 (11.Be2 Rc8=) 11...Bd3 12.Bc2 Bc2 13.Qc2 Rc8 14.Qb3 Qc7 (14...e5 15.0-0=) 15.0-0 (15.Bf6 gf6 16.Qd1 Qc4=) 15...Qc4 (15...e5 16.Rac1 Qd7 17.d3=) 16.Qc4 Rc4 (16...Nc4 17.Bf6 gf6 18.d3=) 17.Rfc1 (17.d3 Rc7+=) 17...Rfc8 (17...e5 18.d3 Rcc8 19.e4=) 18.Rc4 Rc4 19.Rc1 (19.Bf6 gf6 20.Nd4 d5=) 19...Rc1 20.Bc1 Kf8 (20...e5 21.d3=) 21.Kf1 Ke7 (21...e5 22.d3=) 22.Ke2 Kd7 (22...e5 23.d3=) 23.d3 e5 24.Bb2 (24.e4 Na4+=) 24...Ke6 (24...h6 25.Nd2=) 25.Ng5+= Ke7 26.f4 ef4 27.ef4 Nbd5 28.g3 Ne8 29.Nf3 f6 30.Nd4 g6 31.Kf3 f5 32.h3 h5 33.g4 fg4 34.hg4 hg4 35.Kg4 Kf7 36.Kf3 Nec7 37.f5 gf5 38.Nf5 Ke6 39.Ke4 Nb6 ½–½. Garcia Corada,Pedro – Ortega Lozano,Miguel Angel, Valladolid CC Autumn, 1988.

8.Nc3 Nb6 9.Be2 =.

8.d4 0-0 9.0-0 c6 10.Nbd2 a5 11.b5 Nb6 12.Be2 cb5 13.Bb5 Rc8 ½–½. Luneau,Gilles – Ladstetter,Josef, Wch Seniors, 1993. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.c4 dc4 6.Bc4 Nbd7 7.a3 Bd6)

8.d4 0-0 9.0-0 Nd5 =.

8.d4 0-0 9.Nbd2 a5 10.b5 =+.

8.d4 0-0 9.Nbd2 c6 10.0-0= a5 11.ba5 (11.b5 cb5 12.Bb5 Rc8=) 11...Qa5=+ 12.Re1 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Nd2 Bg6 15.e4 Rfd8 (15...b5 16.Bd3=+) 16.e5 (16.Qc2!?=) 16...Be7=+ 17.Nf3 Nb6 18.Qb3 (18.Bd3 Bd3 19.Qd3 Nd5=+) 18...Nc4–/+ 19.Qc4 Qa4 20.Qc3 Rd5 21.Rec1 Rb5 22.Ra2 Rb3 23.Qc4?? (23.Qd2 Be4–/+ (23...Ba3 24.Rca1+/–)) 23...Qc4 (23...Ba3 24.Qa4 Ra4 25.Rca1 Bb2 26.Ra4=) 24.Rc4 Bb1 (25.Rc6 bc6–+; 24...Ba3?! 25.Ra3 Rba3 26.Ba3 Ra3 27.h3–/+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiii/04, 1992.

7.a3 Be7

8.0-0 c5!

8.d4 0-0 9.0-0 c6 =.

8.d4 0-0 9.Nc3 Nb6 10.Bd3 =.

8.d4 0-0 9.Nc3 h6 10.0-0 c6 11.Ne2 (11.Bd3 Bd3 12.Qd3 a5=) 11...Nb6 (11...a5 12.Ng3=) 12.Bb3 (12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Qd5=) 12...a5 13.ba5 Ra5 14.Ne5 Nbd5 (14...Nfd7 15.Ng3 Bh7 16.f4=) 15.Qc1 (15.Ng3 Bh7=) 15...Qb6 (15...Nd7 16.Ng3 Ne5 17.de5=) 16.Bc2 Bc2 17.Qc2 Qa6 18.Nd3 (18.e4 Nc7=) 18...Ra8 19.Nc5 (19.Rfb1!?=) 19...Bc5–/+ 20.dc5 Nd7 21.e4 Rc5 (22.Qd2 N5f6–/+) 0–1. Pagni,Carlo Alberto – Velker, corr th, 1990.

8.d4 Nb6 9.Bd3 =.

8.0-0 0-0

9.d4 a5 10.b5 Nb6 (10...Rc8 11.Nc3=) 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 a4 (12...Rc8 13.Nc3=) 13.Nc3 (13.e4 Rc8=) 13...Bd6 (13...Ne8 14.e4=) 14.e4+= Be7 15.Rfd1 (15.Rac1 Ne8+=) 15...h6 (15...Ne8 16.d5+=) 16.Rac1 Re8 (16...Rc8 17.Ne5+=) 17.Ne2 (17.Rc2 Nfd7+=) 17...Nfd7 (17...Ra5 18.Bc3 Ra7 19.Bd2 Ne4 20.Qe4 Ba3 21.Ra1+/–) 18.Qc2 (18.Nf4 Bd6 19.e5 Bf8+=) 18...Rc8 (18...Ra5 19.Qc7 Qc7 20.Rc7 Rb5 21.Bc1+=) 19.Rd3 Bf6 (19...c6 20.bc6 bc6 21.Nc3+=) 20.Rc3 e5 (20...Bg5 21.Ng5 Qg5 22.d5+= (< 22.Rc7 Rc7 23.Qc7 Qb5=)) 21.Rc7 (21.d5 Bg5 22.Ng5 Qg5+-) 21...ed4 22.Rc8 Nc8 (22...Qc8 23.Qb1 Qb8 24.Bd4+/–) 23.Nfd4 Ncb6 (23...Nd6 24.f3+/–) 24.f4 (24.Nf5 Bb2 25.Qb2 Nf6+-) 24...g6 (24...Bd4 25.Nd4 (25.Bd4?! Qe7+=) 25...Qb8 26.Nf5 Qf4 27.Bg7 (27.Ng7?! Re4 28.Nh5 Qe3 29.Kf1 Rc4=) 27...Qe4 28.Qf2+-) 25.e5+- Bg7 26.Qe4 (26.Qd3 Nd5+-) 26...Qb8 27.Rc2 (27.Qd3 Rc8+-) 27...Nf6 (27...Bf8 28.Qe3+-) 28.Qf3 Nfd5 29.Qg3 Qa7 30.Rc5 Ne7 31.Nc3 Nbd5? (31...Rd8 32.Qf2+-) 32.Rd5 (< 32.Nd5 Qc5 33.Ne7 Qe7=+) 32...Nd5 33.Nd5 Rd8 34.Ne7 Kf8? (better is 34...Kh7 35.Qc3 Bf8+-) 35.Qe3 Qa5 (35...Qb8 36.f5 Ke7 37.f6 Kf8 38.fg7 Kg7 39.Qf4+-) 36.Bc3 Qc7 (36...Qa8 37.e6 Bf6 38.Ndf5 gf5 39.Bf6 Rd1 40.Kf2+-) 37.Ng6! fg6 (37...Kg8 38.Nh4 Qb6+-) 38.Ne6 (38...Kg8 39.Nc7 Rd1 40.Kf2+-) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

9.d4 Nb6 10.Bb3 a5 11.b5 =+.

9.d4 Nb6 10.Bb3 Ne4 11.Nbd2 Bf6 (11...a5 12.Ne4 Be4 13.b5=) 12.Rc1 c6 13.Bc2 Nd2 14.Qd2 Nc4 (14...Bc2 15.Qc2 Be7 16.Bc3=) 15.Qc3 Nb2 (15...Bc2 16.Rc2 Nb2 17.Rb2=) 16.Qb2 (16.Bf5 ef5 17.Qb2 Re8+=) 16...Bg4 17.Ne5 (17.Be4 Qd6+=) 17...Be5= 18.de5 Qg5 19.f4 Qh4 20.h3 Bh5 21.Be4 Rad8 22.Qc2 Bg6 23.Bg6 hg6 (23...fg6 24.Qc4 Rd5 25.e4+/–) ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxi/12, 1991.

9.d4 Nb6 10.Bd3 =.

9.Nd4 Nb6 10.Bb3 Bd3=+ 11.Ne2 (11.Re1 a5=+) 11...Bd6 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.Bc2=+) 12.f4 (12.Bc2 Bc2 13.Qc2 a5=+) 12...Qe7 (12...c5!?–/+) 13.Bc2= Bc2 14.Qc2 e5 (14...Rfe8 15.Bf6 Qf6 16.Nbc3=) 15.Nbc3 (15.Ng3 ef4 16.Nf5 Qe6=) 15...Nc4 (15...a5 16.Nb5=) 16.Nd5 Nd5 17.Qc4 Nf6 (17...Nb6 18.Qb3=) 18.Rf3 (18.Ng3 Rae8+=) 18...Rad8 (18...e4 19.Rff1=) 19.Raf1 (19.fe5 Be5 20.Be5 Qe5 21.d4=) 19...e4 (19...ef4 20.Nf4 Ne4 21.Rh3=) 20.Rg3 (20.Bf6 Qf6 21.Qe4 Qb2+/–) 20...Qe6 (20...Rfe8 21.Qb5 g6 22.Bf6 Qf6 23.Qb7+=) 21.Bf6+/– Qf6 (21...Qc4?? 22.Rg7 Kh8 23.Rg6) 22.Qe4 c6 23.Nd4 Rfe8 (23...g6 24.Qc2+/–) 24.Qc2 Bc7 25.Nf5 g6 26.Nh6 Kh8 27.Ng4 (27.Rh3 Bd6+/–) 27...Qg7 28.d4 f6 (28...Bd6 29.Qb3+/–) 29.Rh3 h5? (better is 29...f5!? 30.Ne5 Bd6+/–) 30.f5+- Kg8 31.fg6 hg4 32.Rh7 Bh2 33.Kh2 Qf8 34.Qf2 Qd6 35.g3 Rf8?? 36.Qf5 Qd5 37.Qg4 Rfe8 38.Qh4 (38...Qa2 39.Kg1 Qh2 40.Kh2 f5 41.Qf6 Rd4 42.Qg7#) 1–0. Mielke,Sven – Braje,Monika, Wichern op 4th, 1997.

9.Nd4 Nb6 10.Be2 Bg6 =.

9.Nd4 Bg6 10.Nc3 Nb6 (10...Ne5 11.Be2=+) 11.Be2= Nfd5 12.f4 h6 (12...Nc3 13.Bc3 Nd5 14.Bh5=) 13.f5+= ef5 14.Nf5 Bf5 15.Rf5 Bf6 16.Qc2 Nc3 17.Bc3 Bc3 18.Qc3 Qd6 19.Bf3 c6 20.Rc1 Rad8 21.d4 Rfe8 22.Qb3 Qe6 23.Qe6 Re6 24.Kf2 g6 25.Ra5 a6 26.a4 Rde8 27.b5 ab5 (27...Re3? 28.bc6 bc6 29.Bc6 Re2 30.Kf1+-) 28.ab5 Re3 29.bc6 bc6 30.Rc6 Rb3 31.Ra7 Rb2 32.Kg3 Rd8 33.Rcc7 Rf8 (33...Rd4? 34.Rf7 Rbd2 35.Rg7 Kh8 36.Rg6+-) 34.Rab7 Na4 35.Rb2 Nb2 36.Bd5 Nd3 37.Bc4 Nb2 38.Bb3 Nd3 39.Rb7 g5 40.Bc4 Nf4 41.Kf3 Kg7 42.g3 Ng6 43.Kg4 Nh8 44.Kf5 Ng6 (44...Re8 45.Bb3+-) 45.Rc7 Nh8 46.d5 Rd8 47.Rc6 Ng6 48.d6 Nf8? (better 48...h5+-) 49.Rc7+- Rd7 50.g4 Rd8 (50...Rc7 51.dc7 Ng6+-) 51.Rf7 Kh8 52.h3 Nd7 53.Bb5 Nc5 (53...Nf8 54.d7 Rb8 55.Bc6+-) 54.d7 Nd7 (54...Rg8+-) 55.Bd7 Rb8 (55...Rg8 56.Kf6 h5 57.gh5 Rd8 58.Re7 Rf8 59.Kg6 Rg8 60.Kh6 Rf8 61.Rh7 Kg8 62.Be6 Rf7 63.Rf7 g4 64.hg4 Kh8 65.Rh7) 56.Be6+- Rb5 (56...Re8 57.Kf6 Kg8 58.Re7 Kf8 59.Rd7 Re6 60.Ke6 Ke8 61.Rc7 Kf8 62.Rf7 Kg8 63.Kf6 Kh8 64.Kg6 Kg8 65.Rf2 h5 66.Rf7 hg4 67.hg4 Kh8 68.Rf8) 57.Kg6 Rb6 (57...Kg8 58.Rf1 Kh8 59.Rf8) 58.Rh7 1–0. Gu32 – Gu08, internet, 2018.

7.Qb3 Nb6

8.Be2 Nbd5 9.a3 =.

8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.Nc3 a5 11.a3 a4 (11...Bd3 12.Bd3 Qd3 13.Ne5=) 12.Qd1 c6 (12...Bd3 13.Ne5 Be2 14.Qe2=) 13.d3 Qc7 14.Rc1 Rfd8 (14...Bg4 15.Qc2+=) 15.Nd4 (15.Nb5! Qc8 16.Nh4+=) 15...Bg6= 16.Qc2 Nc4 17.Ncb5 (better 17.Ba1=) 17...cb5–/+ 18.Nb5 Qb6?? (better 18...Qd7 19.Qc4 Rac8–+ (19...Bd3 20.Bd3 Qd3 21.Qd3 Rd3 22.Rc7+-)) 19.Qc4+- Nd7 20.Bd4 Qa6 21.Nc7 Qc4 22.Rc4 Rac8 23.Rfc1 e5? (23...Bd6 24.Nb5 Rc4 25.dc4+-) 24.Bb2 (24.Nd5 Rc4 25.Ne7 Kf8 26.Ng6 hg6 27.dc4 ed4 28.ed4 Nf6+-) 24...Bf6 (24...f6!?+-) 25.Nd5 Rc4 26.dc4 (26.Rc4 h6+-) 26...Be4 27.Nc3 Bf5 28.Na4 h6 (28...Ra8 29.Nc3+-) 29.Kf1 White prepares the advance c5 (29.c5 e4+-) 29...b6 (better 29...Ra8 30.Nc3 e4+-) 30.c5 bc5 31.bc5 (better 31.Nc5 Kf8+-) 31...Rc8 (31...Ra8 32.Bd1 Rc8 33.Ke1+-) 32.Bb5 (32.c6 Nf8+-) 32...Be7 (32...Rb8 33.Bd7 Bd7 34.c6+-) 33.c6 Nb8 (33...Nf8+-) 34.Nb6 (worse 34.Be5 Ba3 35.c7 Nd7 36.Bd7 Bd7+-) 34...Bd3 (34...Rc7 35.Nd5 Bd6 36.Nc7 Bc7 37.Rc5+-) 35.Bd3 Rc6 36.Rc6 Nc6 37.Be4 Nd8 38.a4 f6 39.a5 Bc5 40.Bd5 Kh7 41.Nd7 Ba7 42.Ba3 Kg6 43.Bc5 1–0. jaddwarrior (1980) – finnforce (2245), ChessWorld.net, 2016.

8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.Nd4 Bg6 11.f4 (11.Nc3 a5 12.a3 Nfd5=) 11...Qd5 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.a4=) 12.a3 (12.Ba3 Qb3 13.ab3 c6=) 12...a5=+ 13.b5 Qb3 14.Nb3 a4 (14...Na4 15.Be5=+) 15.Nd4= Rac8 16.f5 Bf5 17.Nf5 ef5 18.Rf5 Ne4 19.Bd4 Nd6 20.Rf2 c5 21.bc6!+/– Rc6 22.Nc3 Nbc4 23.Bf3 Rcc8 24.Nd5 Bd8 25.d3 Na5 26.Nb6 ½–½. Mielke,Sven – Nussbaecher,Andreas (2165), Crailsheim op, 2000.

8.Be2 h6 9.0-0 Bd6 =.

8.Be2 h6 9.d4 Qd5 10.b5 =+.

8.Be2 h6 9.d4 Bd6 10.Nbd2 0-0 11.0-0 c6 (11...Nbd5 12.a3=) 12.h3 (12.Rfc1 a5 13.ba5 Ra5=) 12...Rc8 (12...Qe7 13.a3=) 13.Rac1 Bb8 (13...Ne4 14.a3=) 14.a4 (14.b5 cb5 15.Ba3 Bd6=) 14...Ne4 (14...Bd6 15.b5=) 15.a5 (15.Ne4 Be4 16.a5 Nd5=) 15...Nd5 (15...Nd2 16.Nd2 Nd5 17.a6=) 16.Ne4 Be4 17.Nd2 (17.Ba3 Qc7 18.Ne5 f6–/+) 17...Bg6 (17...Qd6 18.f4 Bf5 19.Ba3=) 18.f4 (18.Nc4 Qe7=) 18...Qe7 (18...Bd6 19.Ba3+=) 19.b5= cb5 20.Bb5 Bd6 21.Be2 Rfd8 22.Bf3 Nb4 (22...Bb4 23.Rc8 Rc8 24.Nc4=) 23.Be4 (23.Nc4 Nd3 24.Nd6 Rc1 25.Bc1 Qd6 26.Ba3+/– (26.Qb7?! Nc1 27.Rc1 Qa3=)) 23...Be4 (23...Bf5 24.Ba3 b6 25.ab6 ab6 26.Rc8 Rc8 27.g4 Be4 28.Ne4+/–) 24.Ne4 Nc6 (24...Nd5 25.Nd6 Qd6 26.f5= (26.Qb7? Rb8 27.Qa7 Rb2–+)) 25.Nd6+= Qd6 26.Rc5 (26.Qb7 Rc7 27.Qa6 Qd5+/–) 26...Qd7 (26...Rc7 27.Qc3 Kf8 28.Rc1+=) 27.Rfc1 Ne7 28.e4 Rc5 (28...Ng6 29.Qf3+=) 29.Rc5 Rc8 30.Rb5 White prepares the advance d5 (30.Qc3 Rc5 31.Qc5 Ng6+=) 30...Rc7= 31.d5 (31.a6 ba6 32.Rb8 Kh7=) 31...ed5 32.Be5 a6 33.Rb6 (worse is 33.Bc7 ab5 34.Be5 de4–+) 33...Rc1 34.Kh2 de4 35.Rb7 (better is 35.Bg7 Qd1 36.Qd1 (36.Bh6?? Qh1 37.Kg3 Rg1–+) 36...Rd1 37.Rb7+=) 35...Qd8?? (better is 35...Qd3 36.Rb8 Rc8 37.Rc8 Nc8+=) 36.Qa3+- Rc2 37.Re7 (37.Qe7?! Rg2 38.Kg2 Qd2 39.Kf1 Qd1 40.Kf2 Qd2 41.Kg3 Qe3 42.Kg4 Qg1 43.Kh5 Qd1 44.Kh4 Qe1 45.Kh5 Qe2 46.Kh4 Qf2 47.Kh5 Qf3 48.Kh4 Qf2 49.Kh5 Qf3 50.Kh4 Qf2=) 37...Rg2 (37...e3 38.Rf7! Kf7 39.Qb3 Ke7 40.Qc2 Qa5+-) 38.Kg2 Qd2 39.Kg3 Qe1 40.Kg4 Qe2 41.Kh4 (better is 41.Kf5 Qg2 42.Qd6 Qh3 43.Ke4 Qh1 44.Kd3 Qd1 45.Kc3 Qf3 46.Kb4 Qe4 47.Kc5 Qa4+-) 41...g6 (41...e3 42.Re8 Kh7 43.Rh8 Kg6 44.Qd6 f6 45.f5 Kf5 46.Qd7 Ke5 47.Re8 Kf4 48.Qc7 Kf5 49.Qg7 Qf2 50.Kh5 Qf3 51.Qg4 Qg4 52.hg4 Kf4+-) 42.Re8 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiv/09, 1993.

7.Qb3 c5

8.a3 a6 =.

8.bc5 Nc5 9.Qb5 Nfd7 =+.

8.bc5 Nc5 9.Bb5 (9.Bf6 Qf6 10.Qc3 Ne4 11.Qf6 Nf6=+) 9...Nfd7–/+ 10.Qd1 a6 (10...Bd3 11.Na3–/+) 11.Bd7=+ Nd7 12.d4 Bb4 13.Bc3 Qa5 (13...Be7 14.Nbd2=+) 14.Qd2 Bc3 15.Qc3 Qc3 16.Nc3 Rc8 17.Kd2 0-0 (17...b5 18.Rhc1 Ke7 19.Nh4=) 18.Rhc1 b5 19.Nh4 Bg6 (19...Nf6 20.f3+=) 20.Ng6 hg6 21.Ne4 Nb6 22.Rc8 Rc8 23.Nc5 Nc4 24.Kc3 a5 (24...Ne5 25.h3+- (worse 25.de5 Rc5 26.Kb4 Rc2=+)) 25.a4 Nd6 26.ab5 Nb5 27.Kc4 Nd6 28.Kc3 (better 28.Kd3!? Ra8 29.Ra4+-) 28...Ne4= 29.Kc2 (29.Kc4 Nd6 30.Kd3+-) 29...Nf2 (better 29...Nc5 30.dc5 Rc5 31.Kd3 Kf8–/+) 30.h3+= Ne4 31.Ra5 f5 32.Kb2 (32.Kd3 Nc5 33.dc5 Kf7+-) 32...Nc5 33.Rc5 (33.dc5 Kf7+-) 33...Rb8 34.Kc2 Kf7 35.Kd2 Kf6 36.Ke2 Rd8 37.Kf3 g5 38.Rc7 ½–½. kovacic (2275) – albie (1700), ChessWorld.net, 2011.

8.b5 Nb6=+

9.Be2 Bd6 10.0-0 =+.

9.Be2 Bd6 10.d3 =.

9.Be2 Be7 10.d3= 0-0 11.0-0 Nbd5 12.Rc1 =.

9.Be2 Be7 10.d3 0-0 11.0-0 Nfd5 12.a3 Bf6 13.d4 (13.Ra2 Bg6=) 13...Rc8 (13...c4 14.Bc4 Nc4 15.Qc4=+) 14.Nbd2 (14.Rc1 Qe7=) 14...cd4 15.Nd4 Bd4 (15...Bc2 16.Nc2 Nc3 17.Nd4 Bd4 18.Bc3 Rc3 19.Qb4 Re3 20.fe3 Be3 21.Kh1 Qd2 22.Qd2 Bd2 23.Rfd1=) 16.Bd4=+ Bc2 17.Qa2 Nc3 18.Bc3 Rc3 19.Nf3 Qc7 20.Nd4 e5 21.Nf3 Ba4 22.Rab1 Qc5 23.Rb4 Rd8 24.Ng5 Qe7 25.Ne4 Rc2–/+ 26.Rb2 Re2! 27.Re2 Bb5 28.Ree1 h6 29.Rc1 Bf1 30.Rf1 Rd3 31.Ra1 Qd7 32.Qc2 Qd5–+ 33.f3 Nc4 34.Rc1 Ne3 35.Qc8 Kh7 36.Rc5 Rd1 37.Kf2 Rd2! 38.Kg3 Rg2 39.Kh3 Rh2! 40.Kg3 Rg2 41.Kh3 Qd1 (41...Qd1 42.Qg8 Kg8 43.Nf6 gf6 44.Rc8 Kg7 45.Rg8 Kg8 46.Kh4 Qh1#; 41...Qa2 42.Rc2 Rc2 43.Nf2 Rf2 44.Qf5 Nf5 45.Kg4 Qc4 46.f4 Qf4 47.Kh3 Qf3#) 0–1. Bennett,Hilton Pethrie (2200) – Kang Chuanqi (2310), World Cities–ch 2nd, 1999.

9.Be2 Be7 10.d3= 0-0 11.0-0 Nfd5 12.Nbd2 Bf6 13.a4 Nd7 (13...a5 14.ba6 ba6 15.a5=) 14.Rfe1 (14.Ne4 Bb2 15.Qb2 Qe7=) 14...Bg6 (14...Bb2 15.Qb2 Bg4 16.a5=) 15.Rac1 (15.a5 Re8=) 15...Rc8 (15...Bb2 16.Qb2 b6 17.Red1+=) 16.Ba3 (16.Nc4 Qe7=) 16...Re8 (16...Qa5 17.Nc4 Qd8 18.Nd6+=) 17.Nc4 (17.Ne4 Be7=) 17...Qc7 (17...Qe7 18.a5=) 18.Nfd2 (18.Bb2 e5=) 18...Red8 (18...N5b6 19.Nb6 Qb6 20.Nc4=) 19.Ne4 Be7 20.Bb2 a6 (20...Be4 21.de4 N5b6 22.Red1=) 21.ba6+= ba6 22.a5 Rb8= 23.Qa4 N5f6 24.f3 Nd5 25.Qa3 e5 26.Bd1 Bh4 27.g3 Be7 28.f4 Nb4 29.Bf3 f5 30.Ned2 ef4 31.gf4 Bf7 32.Re2 Be6 33.Rg2 Bf6 34.Be2 Bb2 35.Qb2 Nf8 36.Qa3 Ng6 37.Rg3 Rb5 38.Bf1 Qe7 39.Rb1 Bd5 40.Nb6 Nc2 41.Nd5 Na3 42.Ne7= Ne7 43.Rb5 ab5 44.e4 Nc2 45.Nb3+= Ra8 46.Nc5 Ra5= 47.Ne6 g6 48.Rg2 Ne3 49.Re2 Nd1 50.Rc2 Ra1=+ 51.Rc7 Kf7 52.Nd4 b4 53.Nb3 Ra3=+ 54.Nd4 b3 55.Nc6= b2 56.Re7 ½–½. Nemec,Zdenek (1800) – Moser,Reto (1800), EM/O/131 ICCF, 2003.

9.Be2 Be7 10.d3 0-0 11.0-0 Nfd5 12.Re1 Bg6 =.

9.Be2 Be7 10.d3 0-0 11.0-0 Re8 12.Nbd2 =.

7.Qb3 Bd6

8.Nc3 0-0 9.d4 (9.Nb5 Bg4=) 9...Qe7 (9...Nb6 10.Be2=+) 10.a3= c6 11.h3 (11.Be2 e5=) 11...b6 (11...b5 12.Be2=+) 12.0-0 (12.Nh4 b5 13.Nf5 ef5+=) 12...e5 (12...b5 13.Be2=) 13.Rfe1 (13.b5 Rac8+=) 13...Bg6 (13...b5 14.de5 Ne5 15.Be2=) 14.Rad1 (14.Nh4 b5 15.Ng6 hg6+=) 14...Rad8 (14...b5 15.Bf1 a5 16.d5=) 15.Bf1 (15.b5 Rc8+=) 15...Bh5= 16.g4 e4 17.gh5 (17.Ne4 Bg4 (< 17...Ne4 18.gh5 Rfe8 19.Bg2+=) 18.Ned2 Bf5=) 17...ef3 18.e4 Nh5 19.e5 Qg5 20.Kh1 Ndf6 (20...Qh4 21.Ne4 Be7 22.Qf3+=) 21.Ne4 (better is 21.Nb1!? Bc7 22.Rc1+/– (22.ef6?! Ng3 23.fg3 Qg3+=)) 21...Ne4+= 22.Re4 Qf5 23.Rg4 Nf4? (better is 23...Be7+=) 24.Qf3+- (24...Be5 25.de5 Rd1 26.Qd1+-) 1–0. Kmet,Artjom (2230) – Korolyov,Aleksey, RUS–ch U18 Dagomys, 2004.

8.Nc3 a6 9.Nh4 Bg4 10.h3 =.

8.d3 0-0 =.

8.d4 Qe7 9.a3 0-0 10.Ne5 Be5 11.de5 Ng4 12.f4 (12.e4 Be4 13.Qg3 Nh6=+) 12...Nb6 (better is 12...Be4!? 13.Kd2 Rfd8–+ (13...Bg2?! 14.Rg1 Bf3 15.Rg3=+)) 13.Be2=+ Qh4 14.g3 Qh6 15.Nd2 Qg6 (15...Nh2? 16.Nf1 Qg6 17.Rh2+- (17.Nh2? Qg3 18.Kd2 Rad8 19.Kc1 Qg2–+)) 16.Bf3 Bc2 17.Qa2?? (better is 17.f5 Qh6 18.Qc2 Qe3 19.Kd1 Nf2 20.Kc1=) 17...Ne3 (17...Qd3 18.Nf1 Ne3 19.Rc1–+) 18.Bd4 (better is 18.Bb7!? Rad8 19.Bc1–/+) 18...Qd3–+ 19.Bb6 (19.Be3 Qe3 20.Be2 Bd3–+) 19...cb6 20.Be4?? (20.Nf1 Qc3 21.Kf2–+) 20...Ng2!! 21.Bg2 (21.Kf2 Qd2 22.Kg1 Qe3 23.Kg2 Be4 24.Kh3 Bh1 25.Rh1–+) 21…Qe3 (22.Kf1 Bd3#) 0–1. Massana – Agree, MCC, 1983.

7.Qb3 Be7

8.0-0 0-0 9.Nc3 Nb6 (9...c5 10.b5=) 10.Be2= Nbd5 (10...Bd3 11.Rac1=) 11.a3 h6 (11...c6 12.d3=) 12.d3+= Bg6 (12...c6 13.e4 Nc3 14.Bc3+=) 13.Ne5 Bh7 14.Rac1 (14.Rfc1 c6+=) 14...Bd6 (14...c6 15.Rfd1+=) 15.Nc4 c6 (15...Be7 16.Nd5 Nd5 17.Bf3+=) 16.Nd6 Qd6 17.Nd5 Qd5 (17...Nd5 18.Rc2+=) 18.Qd1 (18.Qc2 a5+=) 18...Qd8 19.e4 Qe7 (19...a5 20.Rc4+=) 20.Qb3 Rad8 (20...Rfd8 21.f4+=) 21.f4 (21.Qa4 a6+=) 21...Rfe8 (21...Rd7 22.b5+/–) 22.Rf3 (22.Qa4 a6+/–) 22...Bg6 23.Rg3 Kf8 (23...Kh7 24.Qa4+=) 24.Qc3 (24.Be5 Kg8+/–) 24...Rd7 25.h4 (25.Qc4 Red8+=) 25...Red8+= 26.h5 (26.Qe5!?+=) 26...Bh5= 27.Bh5 Nh5 28.Rg7 Ng7 (28...Rd4 29.Rh7 Nf4 30.Qc5 Qc5 A) 31.bc5? Ne2 32.Kf2 Nc1 33.Bc1 Kg8 (33...Rd3?! 34.Bh6 Ke8 35.Bg5–+) 34.Rh6 Rd3–+; B) 31.Rc5 Nd3 32.Rh8 Ke7 33.Bd4 Rd4 34.Ra5=) 29.Qg7 Ke8 30.Bf6 Qf8 31.Qf8 ½–½. Laurent,Rudolf (1690) – Nguyen,Martin (1605), 2001.

8.0-0 0-0 9.d4 c6 10.Nc3 Nb6 11.Be2 Nbd5 12.a3 Qd7 13.Na4 b5 (13...Qd6 14.Ne5=) 14.Nc5+= Bc5 15.dc5 a5 16.Be5 (16.Rfd1 a4 17.Qa2 Qe8+=) 16...Ra7 (16...Ne4 17.Bd3=) 17.Nd4 (17.Bf6 a4 18.Qd1 Nf6 19.Qd7 Nd7+/–) 17...Bg6 (17...Ne4 18.Nf5 ef5 19.Rfd1=) 18.ba5 (18.Bf6 a4 19.Qb2 gf6+=) 18...Ne4= 19.Rfc1 Ra5 (19...f6!? 20.Bd6 Rc8+=) 20.f3+/– Nef6 21.e4 Ne7 22.Rd1 Qc8 23.Qc3 Ra7 24.Nc2 Ne8 25.Nb4 (25.a4 ba4 26.Rd4 f6+/–) 25...f6 (25...f5 26.ef5 Bf5 27.f4+=) 26.Bd6+/– e5 (26...Rf7 27.Qb3+/–) 27.Rd2 (27.a4 ba4 28.Ba6 Qa8+-) 27...Bf7 28.Rad1 (28.Bd1 Rd7+/–) 28...Kh8 (28...Qa8 29.Be7 Re7 30.Rd8+=) 29.Be7 (29.Qc2 Qa8+/–) 29...Re7+= 30.Rd8 (30.Qc2 Qa8+=) 30...Qc7 31.R1d6 (better is 31.Kh1+=) 31...Kg8? (31...Rg8 32.Nc6 Nd6 33.Rg8 Bg8 34.Ne7 Nc4 35.Ng8 Qc5 36.Kh1 Kg8+/–) 32.Nc6+- Nd6 33.Ne7 Qe7 34.Rd6 Rc8 35.Qb4 Be8 36.Bb5 Rb8?? (36...Bb5 37.Qb5 Qa7+-) 37.Bc4 (37.Bc4 Kh8 38.Qb8+-) 1–0. Ramos Moreno,F (2130) – Perez Tores,Juan Miguel, XIII Open, Malaga ESP, 2010.

8.0-0 0-0 9.Nh4 Be4 =.

8.0-0 Nb6 9.Be2 c6 10.Nd4 Bg6 11.Nc3 0-0 12.a4 Nbd5 13.Nd5 Nd5 14.Ba3 (14.b5 c5 15.Nf3 Qa5=) 14...Re8 (14...e5 15.Nf3 Bf6 16.d3=+) 15.Rfc1 (15.Nf3 Rc8=) 15...Rc8 (15...Bf6 16.Bb2=+) 16.Nf3= Be4 17.d3 Bg6 18.Ne5 Qc7 (18...Bf6 19.Bb2=) 19.Ng6+= hg6 20.e4 (20.b5 c5+=) 20...Nf6 21.Bb2 Qd8 (21...Bd6 22.h3=) 22.Bf3 Rc7 23.d4 Rd7 24.a5 a6 25.Qc4 Qb8 26.Qc3 Red8 27.Rab1 (27.Rd1 Qf4 28.g3 Qh6+=) 27...Rd4= 28.Qd4 Rd4 29.Bd4 Qf4 30.Re1 e5 31.Be3 Qh4 32.g3 Qh3 33.Bg2 Qe6 34.Red1 Kh7 35.h3 Qc4 36.Rdc1 Qa2 37.Kh2 Bd8 38.Ra1 Qb2 39.Bc5 Bc7 40.Rd1 g5 41.f3 Qe2 42.Rac1 g6 43.Be7 (White gets in control) 43...Kg7 44.Bf6 Kf6 45.Rd7 Qb2 46.Rf1 Bb8 47.Rb7 Bd6 48.Rd1 Bb4?? (better is 48...Ke6=) 49.Rd6!+- Bd6?? (49...Kg7 50.Rc6 Qd4+-) 50.Rb2 c5 51.Bf1 Ke7 52.Ba6 f6 (52...Bc7 53.Ra2 g4+-) 53.Bc4 f5 54.Rb7 Kf6 55.Rf7# 1–0. Bonetti,Shane – patologo (1655), ICC, 2002.

8.Nd4 Bg6 9.Be6 (better is 9.0-0+=) 9...0-0 (9...fe6!? 10.Ne6 Bf7–/+) 10.Bc4 (10.Bf5 Bf5 11.Nf5 a5+/–) 10...Ne5 (10...c5!? 11.Nc2 Rc8=) 11.Be2 c5 12.bc5 Bc5 13.0-0 (13.Qb7? Rb8 14.Qb8 Qb8–+) 13...b6 14.h3 (14.f4 Ned7+/–) 14...Rc8 15.Na3 Ne4 16.Rad1 Nd6 (16...Be7 17.Rc1 Nd2 18.Rc8 Qc8 19.Qd5 Nf1 20.Qe5–/+) 17.d3 Re8 18.f4 (18.Ndb5 Ba3 19.Na3 Bf5+/–) 18...Nd7 (18...Nc6 19.Bf3 Na5–/+) 19.f5 (better is 19.e4+=) 19...Re3?? (better is 19...Bd4 20.fg6 Be3 21.Kh1 hg6–/+) 20.fg6 (better is 20.Bg4 h5 21.fg6 hg4 22.gf7 Kf8 23.Kh2+/–) 20...Re2= 21.gf7 Kh8 (21...Kf8 22.Kh2 Bd4 23.Bd4=) 22.Kh1 Bd4 23.Bd4 Nf8 (23...Qg5!? 24.Rf2 Rf2 25.Bf2 Rf8=) 24.Nc4 Qg5 25.Rf2 Nf5 (25...Rf2 26.Bf2 Nc4 27.dc4+=) 26.Re2+/– Ng3 27.Kh2 Ne2 28.Bf2?? (better is 28.Be3 Qg6 29.Qb2 Rc4 30.dc4 (30.Qe2?! Rc7+=) 30...Qg3 31.Kh1 Qe3 32.Qb4+-) 28...Qf4–+ (28...Qf4 29.Kh1 Qf2–+) 0–1. ferminkatcho (1680) – adamk112 (1890), kurnik, 2014.

7.b5 Bb4

8.0-0 0-0 9.d3 Nb6 10.Qb3 Nc4 11.Qc4 Bd3 (11...Be7 12.e4 Bg4 13.Nbd2=) 12.Qb4+= Bf1 13.Kf1 Qd3 14.Ke1 Rfd8 15.Nc3 Rab8 16.Ne2 Ne4 17.Rc1 c5 18.Qc4 b6 (18...Rbc8!?+=) 19.Qd3+/- Rd3 20.Ne5 Rd2 21.Nc4 Rdd8 22.f3 Nf6 23.e4 Ne8 24.Ne5 Rbc8 25.Nf4 Ra8 26.a4 Rac8 27.a5! Rc7 (27...ba5 28.Nc6 Double attack (28.Nc6 Decoy)) 28.Nc6 Rd6 29.Ra1 f6 (29...Rdc6 30.bc6 Kf8 31.ab6 ab6 32.Ra8+-) 30.e5 (30.ab6 ab6 31.Ra8 Kf7 32.Nd8 Ke7 33.Nde6 Rcd7+-) 30...Rdc6 31.bc6 Kf7 32.Rd1 Ke7 33.Nh5 f5 34.Bc1 Rc6 35.Bg5 Kf8 36.Nf4 ba5 (36...c4 37.Rd7 ba5 38.Bd8+-) 37.Rd7 a4 38.Ra7 c4 39.Bd8 c3 (39...a3 40.Be7 Kg8 41.Ba3+-) 40.Kd1 (40.Ra4?! c2 41.Nd3 c1Q 42.Nc1 Rc1 43.Kf2 Rc8+=) 40...c2 41.Kc1 a3 42.Ra3 Kg8 43.Ra7 g6 44.Rd7 Ng7 45.Bf6 Nh5 46.Nh5 gh5 47.Rd6 Rc8 48.Re6 h4 49.Re7 Rc6 50.Rg7 Kf8 51.Rh7 h3 52.gh3 Kg8 (52...f4 53.h4 Ra6 54.Kc2 Rc6 55.Kd3+-) 53.Rg7 Kf8 54.h4 Rc3 55.e6 Re3 56.e7 Ke8 57.Rg8 (57.h5!? Re1 58.Kc2 Re6 59.Rg8 Kd7+-) 57...Kf7 58.Rf8 Kg6 59.Bg5 Re2 60.e8Q Re8 61.Re8 Kf7 62.Rd8 Kg6 63.Rd6 Kg7 64.Kc2 Kg8 (64...Kf7 65.h5 Kf8 66.Rd7 Ke8 67.Re7 Kf8 68.h6 f4 69.h3 Kg8 70.h7 Kh8 71.Bf6) 65.h5 (65.Rd7 Kf8 66.h5 Ke8 67.Re7 Kf8 68.h6 f4 69.h3 Kg8 70.h7 Kh8 71.Bf6) 65...Kf8 (65...Kg7 66.Rd7 Kg8 67.h6 Kf8 68.h7 Ke8 69.Re7 Kf8 70.h8Q) 66.h6 (66.Rd7 Ke8 67.Re7 Kf8 68.h6 f4 69.h3 Kg8 70.h7 Kh8 71.Bf6) 66...Kf7 (66...Ke8 67.h7 Kf7 68.h8Q f4 69.Qh7 Ke8 70.Qe7) 67.h7 f4 (67...Kg7 68.Rd7 Kg6 69.h4 f4 70.h8Q Kf5 71.Qf6) 68.Rh6 Ke8 (68...Kg7 69.h8Q Kf7 70.Qf6 Ke8 71.Qe7) 69.h8Q Kf7 70.Qf6 Kg8 (70...Ke8 71.Qe7) 71.Rh8 1-0. pvanr (2225) - wojwys (2120), gameknot.com, 2022.

8.0-0 0-0 9.d3 Nb6 10.Qb3 Qe7 (10...Be7 11.e4 Bg4 12.Nbd2=) 11.Nbd2 (11.Bf6 gf6 12.Rc1 Rfd8=) 11...Bd2 (11...Bc5 12.Nh4=) 12.Nd2 Rfd8 13.e4 Bg4 14.f3 Bh5 15.a4 Qc5 16.Rf2 Qg5 (16...Qe3 17.Rd1+=) 17.a5 Nc4 18.Nc4 Nd7 19.f4 Qe7 20.Ba3 (20.Qc3 Qf6 21.Qf6 Nf6 (21...gf6? 22.g4+-) 22.Bf6 gf6+-) 20...Qh4+= 21.Rc1 Rac8 22.a6 b6 (22...ba6 23.ba6 Rb8 24.Qc3+=) 23.Ne3 h6 (23...Nb8 24.f5 Qg5 25.d4+/–) 24.Rc4 Nf8 (24...Nb8 25.Qc2 c6 26.f5+/–) 25.g3 Qf6? (better is 25...Qh3!?+/–) 26.g4+- White prepares f5 26...Ng6 27.Bb2 (27.Qc3 Qh4 28.Bb2 f6+-) 27...Qh4 (27...e5 28.Rc6 (28.gh5?! Nf4 29.Kf1 Qe6+/–) 28...Qh4 29.fe5+- (29.gh5?! Nf4 30.Rf4 Qg5 31.Ng2 ef4+-)) 28.f5 (28.gh5?! Nf4 29.Rf4 Qf4=) 28...Qg5 (28...ef5 29.ef5 Qg5 30.Re4+-) 29.fg6 Bg6 30.Rf3 Rd7 31.Ng2 (31.Rc6 Rcd8 32.Nc4 Qh4+-) 31...Rcd8 (31...e5 32.h3+-) 32.h3 h5 33.Bc1 Qe7 34.Qc3 hg4 35.hg4 Qe8 (35...e5 36.Rc6 Re8 37.Qb3+-) 36.Nf4 (36.Rc7?! Rc7 37.Qc7 Rc8+-) 1–0. Rooijen Van,Peter (1655) – Davila,Oscar Alfredo (1730), SC–2009–0-00033, 2009.

8.0-0 0-0 9.d3 Bg4 =.

8.0-0 0-0 9.d4 Nb6 10.Be2 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Nc4 12.Nc4 a6=) 10...h6 (10...Bd6 11.Nbd2=) 11.Nbd2 (11.Ba3 Bd6=) 11...Rc8 (11...Nbd5 12.Qb3=) 12.Qb3 (12.a3 Be7=) 12...Be7 (12...Qe7 13.Rfc1=) 13.Rac1 (13.Rfc1 Bd6=) 13...Qd5= 14.Bc4 (14.Ne5 Rfd8=) 14...Nc4 15.Rc4 Ne4 16.Rfc1 Bd6 (16...c5 17.bc6 Rc6 18.Rc6 bc6 19.Qb7 Nd2 20.Nd2=) 17.a4 (17.Ra4 Ra8+=) 17...Bg6 (17...a6 18.b6 Qa5 19.Ne4 Be4 20.Qc3=) 18.h3 (18.Ba3 Rfd8+=) 18...Rfe8 (18...a6 19.Ba3 ab5 20.ab5 Ba3 21.Qa3 Qb5 22.Rc7 Rc7 23.Rc7=) 19.Ba3+= Red8 20.Bd6 Qd6 21.Qd1 (21.a5 e5+=) 21...Bh5?? (better is 21...Bf5+=) 22.Ne4+- (22...Qb6 23.Ng3 Bf3 24.Qf3+- (< 24.gf3 e5+-)) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxv/02, 1993.

8.0-0 0-0 9.d4 Bd6 10.Ba3=.

8.0-0 0-0 9.Be2 Qe7 (9...Bd6 10.Nd4=) 10.Nh4 Bb1 11.Rb1 Bd6 12.g3 (12.d4 Rfc8=) 12...Ba3 (12...Nd5 13.Nf3=) 13.Ba1 Rfd8 14.Bf3 Rab8 15.Qc2 c6 (15...Qd6 16.Rb3=) 16.bc6+= bc6 17.Rb8 Rb8 18.Bc6 Rc8 19.Qa4 Nb6 20.Bf6 gf6 21.Qg4 Kh8 22.Bg2 Rc2 23.d4 Ra2 24.d5 Rd2 25.de6 fe6 26.Qh5 Qd7 27.Ng6 Kg7 28.Nf4 e5 29.Bh3 Qf7 30.Ne6 Kg8 31.Qf3 a5 32.Ra1 Bb4 33.Rc1 Qe7 34.Bf5 Rd6 35.Rc7 Rd7 36.Qh5 Kh8 37.Nf8 Rc7 38.Ng6 Kg8 39.Ne7 Re7 40.Kg2 (40.Qh4 Rf7+-) 40...Kh8 (40...e4 41.Qh4 Nd7 42.h3+-) 41.Qg4 (41.Qh4!? Rf7+-) 41...Rf7 42.Be6 White intends Rg7 42...Rf8 43.Qh5 Kg7 44.Bf5 Rh8 45.Be6 (better 45.Qf3!? Be7 46.Qb7 Re8 47.Qb6 Bb4+-) 45...Rf8 46.g4 (46.Qf3 Re8 47.Qb7 Re7 48.Qb6 Kh6+-) 46...Be7 47.h4 White prepares g5 47...Nd7 (47...Na4 48.g5 fg5 49.hg5+-) 48.Bf5 Rh8 49.Bd7 Rg8 50.Be6 Rf8 51.g5 fg5 52.hg5 Kh8 53.g6 (53.g6 Kg7 54.Qh7 Kf6 55.Bf7 Bb4 56.g7 e4 57.gf8R Bf8 58.Bd5 a4 59.Qf7 Kg5 60.Be4 Bc5 61.Qf5 Kh4 62.Qf6 Kg4 63.Bf3) 1-0. omni1 (2515) - wojwys (2135), gameknot.com, 2021.

7.b5 Nb6

8.Bb3 Bd3 9.Nc3 =+.

8.Bb3 Qd7 9.a4 Bb4 10.0-0 Bg4 11.Nc3 0-0!? +=.

8.Bb3 Qd7 9.a4 Bb4 10.0-0 Bg4 11.Nc3 Bc3 12.Bc3+= Ne4 13.a5 Nd5 14.a6 A) worse is 14...Ndc3 A1) worse is 15.dc3 Qd1 (15...Qb5?? 16.Ba4 ba6 17.Qc2+-) 16.Bd1 ba6+=; A2) 15.ab7 Rb8 16.dc3 Bf3 17.Qd7 Kd7 18.gf3 Nc3 19.Ra7+=; B) 14...Qb5 15.Ba4 (15.Bg7?! Ke7 16.ab7 Qb7 17.Bd5 ed5 18.Bh8 Rh8+-) 15...ba6 16.Bd4+-; C) 14...ba6 15.Ra6 C1) worse is 15...Nec3 16.dc3 Nb6 17.Qd7 Nd7 18.Rfa1+/–; C2) 15...Qb5 16.Ba4 (16.Bg7 Qa6 17.Bh8 0-0-0 18.Bd5 Bf3 19.gf3 Nd2–/+) 16...Nec3 17.dc3+-; C3) 15...Ndc3 16.dc3 Qd1 (16...Qb5 17.Ba4 Nc3 18.Bb5 Nb5 19.Qa4 Bf3 20.Qb5 c6 21.Qb7+-) 17.Bd1 Nc3=.

8.Bb3 Qd7 9.a4 Bb4 10.0-0 Bg4 11.Nc3 Bc3 12.Bc3+= Ne4 13.Bb4 0-0-0 (13...Ng5 14.Bc3=) 14.d4 (14.a5 Na8 15.h3 Bh5+=) 14...Nd5 15.Ba3 Ndc3 (better is 15...Ng5! 16.Rc1 Bf3 17.gf3 e5=) 16.Qc2+/– f5?? (16...Bf5 17.Bc4 f6+-) 17.Bb2 (17.Ne5!? Ne2 18.Kh1 Nd4 19.ed4 Qd4+-) 17...Nd5 18.Ne5 Qd6 (18...Qe7 19.Ng4 Nb4 20.Qc4+-) 19.Bd5 (19.Ba3!? c5 20.bc6 Qc7+-) 19...Qd5 (19...ed5 20.f3 Bh5+-) 20.f3 (20.Ng4?! fg4 21.Rac1 Rd7+/–) 20...Bf3 21.gf3 (21.Nf3?! Kb8+-) 21...Ng5 (21...Nd6 22.Rfc1 Ne8 23.e4 fe4 24.fe4+-) 22.Qg2 (better is 22.h4!? Nf3 23.Rf3 Kb8+-) 22...h6 23.h4 Nh7 24.Nf7 (24.Qg7? Rhg8 25.Qg2 Rg2 26.Kg2 Qb3–+) 24...Rhg8 25.Nd8 Qd8 26.Rac1 (26.Qg6!? Nf8 27.Qf7 Nd7+-) 26...Qh4 27.Qh2 Qg5 (27...Qh2 28.Kh2 Nf6 29.a5+-) 28.Kh1 Qe7 (28...Qd8 29.d5! ed5 30.Be5+-) 29.Ba3 Qd7 (29...Qd8 30.Bd6 c6 31.bc6 b6+-) 30.Bd6 c6 31.bc6 bc6 32.Rc2 (32.Rb1 Qd8 33.Rb8 Kd7 34.Rd8 Kd8+-) 32...Kb7 (32...Kd8+-) 33.Rb1 Ka6 34.Qe2 Ka5 35.Bb4 (35.Rc5 Ka4 36.Qa6) 35...Kb6 36.Bc5 (36.Ba5 Ka5 37.Rc5 Ka4 38.Qa6) 36...Kc7 37.Qa6 (37.Qh2 f4 38.Qf4 e5 39.Qe5 Kd8 40.Rb8 Qc8 41.Qe7) 37...Rc8 (37...Ra8 38.Be7! Qe7 39.Qc6 Kd8 40.Qa8 Kd7 41.Qc6 Kd8 42.Rb8) 38.Rb7 (38.Qa5) 38...Kd8+- 39.Rd7 Kd7 40.Qb7 (better is 40.Qa7!? Rc7 41.Qb8 Ng5+-) 40...Rc7 41.Qb8 1–0. lllllll21 – przemyslaw19, kurnik, 2014.

8.Bb3 Be7 9.Nc3 0-0 10.0-0 Bd3 11.Re1 =+.

8.Bb3 Be7 9.Nc3 0-0 10.0-0 Bg4 11.d4 a6 12.h3 Bh5 13.g4 =.

8.Bb3 Be7 9.Nc3 0-0 10.0-0 Bg4 11.d4 Bb4 12.Rc1 (12.h3 Bh5=) 12...Bc3 (12...a6 13.h3 Bh5 14.ba6 Ra6 15.Qe2=+) 13.Rc3 (13.Bc3 a6=) 13...Ne4=+ 14.Rc2 Ng5 15.Re1 Nd5 (15...a6 16.ba6 Ra6 17.Qe2=+) 16.e4 Bf3 17.gf3 Nh3 18.Kf1? (better is 18.Kh1 Nb4 19.Rce2=+) 18...Ndf4–+ 19.d5?? Qg5 (19...Qg5 20.Bg7 Qg2#) 0–1. Francois,Robert – Boukhris,Khaled (1790), 3e Open du Pic d'Anie, 2006.

8.Be2 Bd3 9.Bd3 Qd3 10.Qb3 Qb3=+ 11.ab3 Ne4 12.Ke2 Nc5 13.b4 Nca4 14.Bd4 Bb4 15.Bg7 Rg8 16.Be5 Bd6 (worse 16...Rg2 17.Bg3 Rd8 18.Kf1 Rg3 19.hg3+/- (worse 19.fg3 Rd5=+)) 17.g3 a6 18.ba6 Ra6 19.Na3 Ke7 20.Bd6 cd6 21.Rab1 Rc8 22.g4 Nc5 23.Nc2 d5 24.Nb4 Ra3 25.Rhc1 Nc4 26.Nd4 Nd6 27.h4 Raa8 28.h5 h6 29.Rd1 (29.Ndc6 bc6 30.Rc5 Kd7=) 29...Kd7 30.f3 Ra5 31.Rdc1 f6 32.Ra1 Rca8 33.Rab1 Rg8 34.Ra1 Ra1 35.Ra1 Ke7 36.Ra7 Nd7 37.Nb3 Rc8 38.f4 Rc4 39.Nd3 Rc8 (39...e5 40.Na5 e4 41.Nf2=) 40.Kf3 Nb8 41.Nd4 Na6 42.Nb3 Nc7 43.Ndc5 Ncb5 44.Ra1 Kf7 45.Ra4 Ke7 46.Ra1 e5 47.Kg3 ef4 48.Kf4 f5 49.gf5 Rf8 50.Kg4 (50.e4 de4 51.Ne4 Rf5 52.Kg4 Rd5=) 50...Rf5=+ 51.Nd3 (better 51.Rh1!?=+) 51...Rg5-/+ 52.Kf3 Rh5 53.Nf4 Rg5 54.Rh1 Nf7 55.Nc5 d4 (55...Nbd6 56.Nce6 Re5 57.Nc7=+) 56.Nce6 (56.Nb7!? de3 57.Ke3 Re5 58.Kd3=) 56...Re5-/+ 57.Nd4 Nd4 58.ed4 Rg5 59.d3 Kd7 60.Rh2 Ra5 61.Ke3 ½-½. omni1 (2530) - marekt (2365), gameknot.com, 2021.

7.b5 Nc5

8.0-0 Nd3 9.Bd4 Bd6 (9...Bc5 10.Bc5 Nc5 11.d4=) 10.Qe2 Nc5 (better 10...Nb4!? 11.Nc3 Bg4+=) 11.d3+- Bg4 12.h3 Bh5 13.Nbd2 (13.g4 Bg6+=) 13...0-0 14.a4 e5? (better 14...Re8=) 15.Bc5+- Bc5 16.g4 e4 17.de4 Bg6 18.e5 Nd5 (18...Nd7 19.Bd3+-) 19.Rfc1+- Re8?? (better 19...Be7+-) 20.Bd5 Qd5 21.e4 (21.e4 Bf2 22.Kf2+-) 1–0. GuestNXXZ – GuestCQCB, freechess.org, 2019.

8.0-0 Bd6 9.d4 Ncd7 10.Nc3+=.

8.d3? Nd3 9.Bd3 Bd3 10.Bf6 (better is 10.Nd4!? Be4 11.0-0–/+) 10...Qf6–+ (10...gf6?! 11.Nc3–/+) 11.Nbd2 (11.Nd4 Bb4 12.Nd2 e5–+) 11...Rd8 (11...Ba3 12.e4 Qb2 13.Rb1 Bb1 14.Qb1–+) 12.a4 (12.Rc1 Rd7 13.Qb3 Qf5–+) 12...Bb4 13.Rc1 Rd7 (13...Be4 14.0-0 Bf3 15.Qf3 Bd2 16.Qf6 gf6 (16...Bc1?? 17.Qg7 Bb2 18.Qb2+-) 17.Rc7 Rb8–+) 14.Nd4?? (14.Qb3 Ba5–+) 14...e5 (better is 14...Rd4 15.b6 cb6 16.Rc8 Rd8 17.Rd8 Qd8–+) 15.N4b3 0-0 16.f3? (16.Nc5 Qg6 17.Rg1–+) 16...Rfd8 17.Kf2 Bd2 (17...Bf5 18.Ke2–+) 18.Nd2 (18.Qd2 Bb5! 19.Qb4 Bc6–+) 18...e4 (better is 18...Bf5 19.Ke2 Qh4 20.e4–+) 19.f4 g5 (19...Qe6 20.Nb3 Bb5 21.Nd4 Qa2 22.Kg3 Qa4 23.Qa4 Ba4 24.Rc4–+) 20.g3? (better is 20.Qg4 h6 21.Nc4–+) 20...gf4 (better is 20...Bb5 21.Ne4 Qb2 (21...Rd1? 22.Nf6 Kg7 23.Rhd1 Rd1 24.Rd1 Ba4 25.Rd4 Kf6 26.Ra4+-) 22.Rc2 Rd1 23.Rb2 Rh1 24.Rb5 Rh2 25.Kf3 gf4 26.Rb7 f5–+) 21.gf4 (21.Qg4 Kh8 22.Qf4–+) 21...Qh4 22.Kg2 Kh8 (22...Bb5!? 23.Qe1 Rd2 24.Kg1–+) 23.Rg1 f5 (better is 23...Bb5 24.Rc2 Ba4 25.Qa1 f6 26.Nf1 Bc2 27.Kh1–+) 24.Kh1?? (better is 24.Qb3 Qf6 25.Nf1–+) 24...Rg8 (better is 24...Be2! 25.Qe2 Rd2–+) 25.Qe1?? (better is 25.Rg8 Kg8 26.Qb3 Kh8 27.Qb2 Rg7 28.Qe5=) 25...Rg1–+ 26.Qg1 Rg7 (better is 26...Be2 27.Qg5 Qg5 28.fg5 Rd2–+) 27.Qe1 Qg4 28.Qf2 Be2 29.Rg1 Qg1 30.Qg1 Rg1 31.Kg1 Bd1 32.a5 Be2 33.Nb3 (better is 33.b6 cb6 34.ab6–+) 33...Bb5 34.Nd4 Bd7 35.Kf2 b6 36.ab6 ab6 37.Ke2 c5 38.Nb3 Kg7 39.Kd2 Kf7 40.Kc3 Be6 41.Nd2 Ke7 42.Nc4 (42.h4 b5–+) 42...b5 (better is 42...Bc4 43.Kc4 Ke6–+) 43.Ne5 Kd6 Black prepares c4 44.h4 b4 45.Kb2 c4 46.Kc2 c3 47.h5 Kc5 48.h6 Kb5 49.Kb1 (49.Ng6 Ka4 50.Ne5–+) 49...b3 0–1. bauska18 – erold, kurnik, 2014.

8.d4 Nce4 9.0-0 Bd6 10.Ne5 h5 (better is 10...Be5 11.de5 Qd1 12.Rd1 Ng4=) 11.Nd2?? (better is 11.f3 Ng5 12.e4 Be5 13.de5 Nfe4 14.fe4 Qd1 15.Rd1 Ne4 16.Nd2+-) 11...Be5?? (11...Nd2 12.Qd2 Be5 13.f3–+) 12.de5? (12.Ne4 Bh2! 13.Kh2 Ng4 14.Kg3 Be4 15.Qe2 h4 16.Kh3–+) 12...Nd2 13.ef6 gf6?? 14.Bf6= Qf6 15.Qd2 Bh3 16.Rfd1+= Rg8 17.g3 Qf3 18.Bf1 Bf5?? 19.Be2 Qe4 20.Qd7 Kf8 21.Rd4 Qe5 22.Bh5 Bg6 23.Bg6+- Rg6 24.Rc1 c6 25.bc6 bc6 26.Qc6 Kg7 27.Qa8 Rg3 28.hg3 1–0. forsetinn (1645) – lemonbloodycola, gameknot.com, 2013.

8.d4 Nce4 9.0-0 Bg4 10.Be2 Bd6 11.Nc3 (11.Ne5 Be2 12.Qe2 h6+=) 11...Nc3 12.Bc3 0-0 13.Qc2 Nd5 14.Bb2 (14.Bd2 a6 15.ba6 Bf3 16.Bf3 Ra6+=) 14...Qe7 (14...c6 15.bc6 Rc8 16.Qa4 Rc6 17.Rac1= (17.Qa7? Rc2 18.Ba3 Ba3–+)) 15.a3 f5 (15...Qf6 16.Rac1=) 16.Ne5 (16.h3 Bh5=) 16...Be2 17.Qe2 Be5 18.de5 f4 19.ef4 Rf4 20.g3 (20.Rfd1 a6=) 20...Rf5 21.Rad1 (21.Bd4 a6=) 21...a6+= 22.a4 ab5 23.ab5 h5 (23...Ra2 24.Rd2+=) 24.Ra1= Ra1 25.Ra1 Qg5 (25...Qc5 26.Rc1 Qb4 27.Rd1=) 26.h4 (26.Qe4 Rf8=) 26...Qg6 27.Ra8 Kh7 28.Bc1 Rf7 29.Bd2 Qf5 30.Kg2 Qg6 31.Kh2 Qf5 ½–½. Remetean,Vasile (2115) – Suto,Gabor (2275), Zuzmara op Aggtelek, 2004.

7.b5 Bd6

8.0-0 Nb6 9.Qb3? Be4?? (better is 9...Nc4!? 10.Qc4 Bd3–+) 10.Ng5 (10.Be2 Bd5 11.Qc2 c6=) 10...Bd5 (10...Nc4 11.Ne4 Nb2 12.Nd6 Qd6 13.Qb2=) 11.Bd5= Nbd5 12.Nf3 0-0 13.Bf6 Qf6 14.d4 Qh6 15.g3 Nf6 16.Nbd2 Qh5 17.Kg2 Ng4 18.e4 e5 19.Nc4 ed4 20.Nd6 cd6 21.h3 (21.Rfd1=) 21...Ne5 (better is 21...Nf6+=) 22.Nd4+/– Rac8 23.f4 (better is 23.Nf5!? Kh8 24.Qd1+/–) 23...Nc4= 24.Rf2 Qg6 25.Nf5 Qf6 (25...Rfe8!? 26.Qd3 Rc5=) 26.Rd1+= Rfe8 (26...Rfd8 27.Rc2 d5 28.ed5 Nd6 29.Nd6 Qd6 30.Rc8 Rc8+/–) 27.Rd4 (27.Nd6 Nd6 28.e5 Qe7 29.Rd6 Red8+/–) 27...g6 (27...d5!? 28.Rd5 Re4=) 28.Rc4 gf5 29.Rc8 Rc8 30.ef5 Qf5 31.Rd2 Qe4 32.Qf3 Qe1?? (32...d5 33.Qe4 de4 34.Kf2=) 33.Qf2 (better is 33.Qg4 Kf8 34.Qc8 Kg7 35.Qc3 Kg8 36.Qd4+-) 33...Qe4= 34.Kh2 Rc1 35.Qg2 Qb4 36.Rd6?? (better is 36.Qd5=) 36...Qd6–+ 37.a4 (37.Qe2–+) 37...Rd1 38.Qb7 Qd2 (38...Rd2 39.Kh1 Rc2 40.Qa8 Kg7 41.Qg2 Qd1 42.Kh2 Rg2 43.Kg2 Qe2 44.Kg1–+) 39.Qg2 Qg2 (better is 39...Qd4 40.a5–+) 40.Kg2 Ra1 41.g4 Ra4 42.Kg3 Rb4 43.h4 Rb5 44.h5 (44.Kf2 a5 45.Ke3 a4–+) 44...Kg7 (better is 44...a5 45.Kf2–+) 45.g5 (45.Kf3 a5 46.h6 Kh6–+) 45...h6 0–1. olawoj – kazimierzk, kurnik, 2014.

8.0-0 Nb6 9.Be2 0-0 =.

8.0-0 g5 9.d4 g4 10.Nfd2 g3 (10...Nb6!?=) 11.fg3+/– h5 12.e4 (12.Qf3 h4+/–) 12...Ne4+= 13.Ne4 Be4 14.Nc3 White prepares the advance d5 14...Bg2?? (better is 14...Bg6+=) 15.Kg2+- h4 16.Qf3 Qe7 17.d5 (17.Qb7 Rb8 18.Qf3 hg3 19.hg3 a6+-) 17...e5? (better is 17...Ne5 18.Qe2 Nc4 19.Qc4 hg3 20.hg3 e5+-) 18.Ne4 hg3 19.hg3 (19.Ng3?! Qh4 20.Qe2 Qh2 21.Kf3 f5 22.Qh2 Rh2+=; 19.Nd6?! cd6 20.hg3 a6+-) 19...0-0-0 (19...Bb4+-) 20.Qf7 Rdg8 (20...Rh7 21.Qe7 Re7 22.Rac1+-) 21.Qe7 Be7 22.d6 Rg3 (22...Bd6 23.Bg8 Rg8+-) 23.Ng3 Bd6 24.Be6 Kd8 25.Bd7 Kd7 26.Ne4 (26.Rae1!? Re8+-) 26...Rg8 27.Kf3 Bb4 (27...Rh8 28.Rh1 Rf8 29.Ke3+-) 28.Be5 (better is 28.Nf6 Ke6 29.Ng8 Bd2+-) 28...Ba5 (28...Rf8 29.Ke3+-) 29.Nf6 Ke6 30.Ng8 Ke5 31.Rae1! Kd4 (31...Be1 32.Re1 Combination) 32.Re4 Kc5 33.a4 a6 34.ba6 ba6 35.Rc1 Kd6 36.Nf6 Bb6 37.Ne8 (better is 37.Kf4 c5+-) 37...Kd7 38.Rd1 Kc8 39.Rc4 Kb7 40.Rd7 a5 (40...Ba5 41.Nc7 Ka7 42.Nd5 Kb8 43.Ne7 Bc7 44.Rcc7 a5 45.Rc8) 41.Nd6 (41.Nc7 Bc5 42.Na6 Kb6 43.Nb8 Bd4 44.Rc6) 41...Kb8+- 42.Nb5 Kb7 43.Ke4 Kc8 44.Rh7 Kd8 45.Kd5 Ke8 (45...c6 46.Ke6 Kc8 47.Rc6 Kb8 48.Rb6 Kc8 49.Rh8) 46.Ke6 Kd8 (46...Kf8 47.Rg4 Bd4 48.Rf7 Ke8 49.Rg8) 47.Rd7 (47.Rh8) 47...Kc8 48.Nd6 (48.Nc7 Kb7 49.Nd5 Ka6 50.Rc8 Bc7 51.Nc7 Kb7 52.Na6 Kc8 53.Rc7 Kd8 54.Rb7 Ke8 55.Rb8) 48...Kb8 49.Kd5 (49.Ne8 Kc8 50.Nc7 Kb7 51.Nd5 Bc7 52.Rcc7 Ka6 53.Rd6) 49...cd6 (49...Ka8 50.Kc6 Ka7 51.Nb5 Ka6 52.Rd8 Bd4 53.Nc7 Ka7 54.Ra8) 50.Kc6 Bc5 (50...Kc8 51.Rf4 Bd8 52.Rf8 d5 53.Rfd8) 51.Rh4 (51.Re4 Bb6 52.Re8 Bd8 53.Red8) 51...Bd4 52.Rd4 d5 (52...Kc8 53.Re4 d5 54.Re8) 53.Rg4 d4 54.Rg8 1–0. typul48 – williamperu, kurnik, 2014.

8.0-0 g5 9.Ng5 Rg8 10.Nf3 Rg7 11.g3 Qe7 12.d4 0-0-0 13.Nbd2 Rdg8 14.Qe2 h5 (14...Nb6!?+=) 15.e4+/– Bg4 (better is 15...Bh3!? 16.e5 Bf1 17.Rf1 Nd5 18.ed6 Qd6+-) 16.e5+- Bf3 (16...Bb4 17.ef6 Qf6 18.Qe3+-) 17.Nf3 (17.ed6 Be2 18.de7 Bf1 19.Kf1 Re8+=) 17...Ng4 (17...Nd5 18.ed6 Qd6 19.Rfc1+-) 18.ed6 Qd6 19.d5 e5 20.Rae1 (20.h3 Nf2 21.Rf2 Rg3 22.Kf1 Rh3+-) 20...f6 21.a4 (better is 21.Nd4 Nh6 22.Bc1 Rg4 23.Bh6 Rd4+-) 21...Nf2 (21...Nb6+-) 22.Rf2 f5 (22...Rg4 23.Nd2 Qb4 24.d6+-) 23.Be5 (23.Ne5!? Nb6 24.Bd3 f4+-) 23...Ne5 24.Qe5 Qc5 (24...Qe5 25.Ne5 h4 26.Rf5 hg3 27.h4+-) 25.Qd4 (better is 25.Qe6 Kd8 26.d6 Rf8+-) 25...Qd6 (25...Qd4 26.Nd4 Rg4 27.Nf5+-) 26.Re6 Rg3 27.hg3 Qg3 28.Kf1 Qh3 29.Ke2 f4 30.d6 cd6 31.Qd6 Rd8 32.Qc5 (32.Qe5 Qh1 33.Rd6 Rd6 34.Qd6 Qh3 35.Be6 Qe6 36.Qe6 Kd8 37.Rg2 h4 38.Rg8 Kc7 39.Rc8#) 32...Kb8 33.Qe5 Ka8 34.Bd5 Qh1 35.Re8 a6 (35...Qh4 36.Nh4 f3 37.Bf3 a5 38.b6 Re8 39.Qe8) 36.Rd8 Ka7 37.Qb8 (37.Qd4 b6 38.Qg7) 37...Kb6 38.Qb7 Ka5 39.Qa6 Kb4 40.Qd6 Kc3 (40...Ka4 41.Ra8 Kb5 42.Nd4) 41.Rc8 (41.Qa3 Kc2 42.Be4) 41...Kb2 42.Qe5 (42.Qb4 Ka1 43.Qc3 Kb1 44.Nd2) 42...Ka3 43.Qc3 Ka4 44.Qb3 (44.Ra8 Kb5 45.Qa5) 44...Ka5 45.Ra8 (45.Qa3 Kb5 46.Rb8) 45...Kb6 46.Rb8 (46.Qc3 Qf3 47.Rf3 Kb5 48.Qa5) 46...Kc7 47.Rb7 Kd6 (47...Kd8 48.Qc3 Qf3 49.Rf3 h4 50.Qh8) 48.Qb4 Kd5 49.Qd4 Ke6 50.Rb6 (50.Qe5) 50...Kf5 (50...Ke7 51.Qg7 Ke8 52.Rb8) 51.Qe5 (51.Qd7 Ke4 52.Qe6) 51...Kg4 Black intends h4 52.Qg5 Kh3 53.Ng1 (53.Qh4) 53...Qg1 54.Qg1 (54.Qh5 Kg3 55.Rg6) 54...f3 55.Ke3 h4 56.Rh2 1–0. typul48 – williamperu, kurnik, 2014.

8.Qb3 Nc5 9.Qd1 –/+.

8.Qb3 Qe7 9.0-0 g5 (9...Nc5!? 10.Qd1 Nd3+=) 10.Nd4 Bb1 (10...Bg6 11.d3=) 11.Rab1+= g4 12.g3 (better is 12.d3!?+/–) 12...h5= 13.Be6? (better is 13.Be2=) 13...fe6–+ 14.Ne6 h4 15.Rfc1 hg3 16.fg3 Qh7 17.Ng5?? (17.h4 gh3 18.Nc7 Bc7 19.Qe6 Kd8 20.Bf6 Nf6 21.Qf6 Kd7 22.Rb4 h2 23.Kh1=) 17...Qh2 18.Kf1 Qg3 (better is 18...Qh1 19.Ke2 Rh2 20.Kd3 Nc5 21.Rc5 Qb1 22.Rc2 0-0-0–+) 19.Qe6 (better is 19.Qf7 Kd8 20.Bf6 Kc8 21.Bh8+-) 19...Be7–+ 20.Bf6?! (20.Ba3 0-0-0 21.Be7–+) 20...Rh1 21.Ke2 Rh2 22.Kd3 0-0-0 (22...Nf6 23.Qf7 Kd7 24.Qe6 Ke8 25.Qf7 Kd7 26.Qe6 Ke8 27.Qf7 Kd7=) 23.Be7+- Rd2 (23...Re8 24.Nf7 Rhh8+-) 24.Kd2 Qf2 (24...Re8 25.Ne4 Qh2 26.Kd3 Qe5 27.Nd6 Kb8 28.Qd7 Qd5 29.Kc3 Rh8+-) 25.Kd3 Kb8 26.Bd8 Ne5 27.Qe5 Qf8 (27...Qf1 28.Rf1 Ka8 29.Bc7 a6 30.Rf8 Ka7 31.b6) 28.Qc7 Ka8 29.Qc8 1–0. emeryt85 – williamperu, kurnik, 2014.

8.Nc3 0-0 9.d4 Rc8 10.0-0 Nb6 11.Bb3 Bg4 12.e4 Be7 (12...Bb4!? 13.Re1 c6 14.bc6 Rc6=) 13.Qd3+= Bf3 14.Qf3 c6 15.bc6 Rc6 16.d5 ed5 17.ed5 Rc5 18.Rad1 Nc4 (better is 18...Bd6!?+=) 19.Bc4+/– Rc4 20.d6 (20.d6 Bd6 21.Nb5 (21.Qb7?! Rb4 22.Qb4 Bb4 23.Rd8 Rd8=) 21...Bh2 22.Kh2+-) 1–0. Jung – Merten,Rainer, corr SOK–87–04, 1988.

8.Nc3 0-0 9.d4 Rc8 10.Qe2 Ne4 (10...Nb6 11.0-0=+) 11.0-0= Nb6 12.Ne4 (12.Bd3 Nc3 13.Bc3 Bd3 14.Qd3 c6=) 12...Be4 13.Nd2 Bg6 14.Bb3 Qh4 15.g3 Qe7 16.e4 c6 17.a4 c5 18.e5 Bb8 19.f4 Rfd8 20.a5 Nd5 21.Rac1 Nb4 22.Ne4 cd4 23.Rc8 Rc8 24.Bd4 Qd7 25.Rd1 Be4 26.Qe4 Qb5 27.f5 Nc6 28.Bc2 Nd4–+ 29.Qd4 Qa5 30.fe6 fe6 31.Bb3 Be5 32.Be6 Kh8 33.Qd7 Rf8 34.Rf1 Qc5–+ 35.Kg2 Rb8 36.Rf5 b5 37.Rh5 Qe3 38.Qf7 Bf6 39.Bf5 h6 40.Qg6 Kg8 41.Be4 Kf8 42.Bd5 Qe2 43.Kh3 Qe8 44.Qe8 Re8 45.Bc6 Bg5 46.Kg2? (better is 46.Bb5 Re5 47.Bc6–/+) 0–1. Brinkmann,Wilhelm – Merten,Rainer, corr SOK–87–04, 1988.

8.Nc3 0-0 9.d4 Re8 (9...Nb6 10.Be2+=) 10.Qb3 (10.0-0 Nb6 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 a6=) 10...Qe7 (10...Nb6 11.Be2=) 11.a4. Adam,S – Lindner,X, corr FD'80-06–261, 1970.

8.Nc3 Nb6= 9.Be2 h6 (9...0-0 10.0-0=) 10.a4 0-0 11.Qb3 (11.a5 Nbd5=) 11...Qe7 (11...e5 12.0-0+=) 12.0-0 e5 13.Ne1 (13.d3 Be6 14.Qc2 a5=) 13...Rad8 (13...Rfd8 14.d3+=) 14.a5 Be6 15.Qc2 Nbd7 (15...Nbd5 16.Nd5 Bd5 17.a6=) 16.Bf3 (16.a6 b6=) 16...Nc5= 17.g3 (17.d4!? ed4 18.ed4=) 17...Bb3–/+ 18.Qb1 e4 19.Be2 Be6 20.Qc2 Rfe8 (20...Bh3 21.Ng2+=) 21.d4+= ed3 22.Bd3? (better is 22.Nd3 Bb3 23.Qb1+=) 22...Bh3–+ (22...Nd3?! 23.Nd3 a6 24.Rfd1+=) 23.Ng2 Nd3 24.Qd3 Bg3! 25.Qe2 (25.fg3 Rd3) 25...Bd6 (25...Be5 26.a6 Qb4 27.Ra4–/+) 26.Qf3 Bc8 27.Nf4 Bf4 (27...a6 28.Rfd1–+) 28.ef4 (28.Qf4 Rd2 29.Bc1 Nh5–/+) 28...Qe6 (28...a6–+) 29.h3? (better is 29.Rfd1–+) 29...Qh3 30.Qg3 (30.Qh3 Bh3 31.Rfd1 c5–+) 30...Nh5 31.Qh3 Bh3 32.Rfd1 Nf4 33.Kh2 Bf5 (33...Nd3 34.Kh3 Nb2 35.Rd8 Rd8 36.Ne4–+) 34.Ra4 (34.Rd8 Rd8 35.Bc1 Nd3–+) 34...Rd1 (34...Nd3 35.Rd2–+) 35.Rf4 (35.Nd1 Ne6 36.Rb4–+) 35...Rd2 36.Ba3 (36.Bc1 Rc2 37.Rf5 Rc1–+) 36...Bg6 (36...Re5 37.Bc1 Rc2 38.Rc4 Rc1 39.Rc7–+) 37.Bc5 b6 38.ab6 cb6 39.Bb4 (39.Bd4 Rd8 40.Be3 R2d7–+) 39...Rd3 (39...Ra8 40.Na4 Rc2 41.Rf3–+) 40.Kg2 (40.Rc4 Rd2 41.Rf4 Red8–+) 40...Rc8 (40...a5 41.ba6 Ra8 42.Rc4–+) 41.Ne4 (41.Na4 Rc2 42.Kh2 h5–+) 41...Be4 42.Re4 Rd5 43.Re7 Rb5 44.Bd2 a5 45.Rb7 (45.Be3 Rb1–+) 45...Rb2 (better is 45...Rd5!? 46.Be3 b5 47.Kf3–+) 46.Ba5 b5 (46...ba5 A pinning theme 47.Rb2) 47.Bb6 b4 48.Bd4 Rb1 49.Kf3 b3 50.Ke3 (50.Kf4 h5–+) 50...Rc2 (50...h5 51.Rd7–+) 51.Rb8 (51.Kd3 Rd1 52.Ke3 Rc6–+) 51...Kh7 52.Rb7 Kg6 53.Rb6 (53.Ke4 h5–+) 53...f6 54.Rb7 (54.Ke4 h5–+) 54...Ra2 55.Kf4 Ra4 56.Ke4 (56.Ke3 h5–+) 56...Rd4 (better is 56...Rd1 57.Ke3 Rad4 58.Rb3–+) 57.Kd4 h5 58.Ke3 h4 59.Rb4 Kh5 60.Kd3 (60.Kf4 g5 61.Kf5 Rb2–+) 60...h3 (60...h3 61.Rb8 Kg4–+) 0–1. Zylla,Johannes – Czeschka, BS–Kreismeisterschaft, 1995.

8.d4 Nb6 9.Bd3 +=.

8.d4 Qe7 9.0-0 g5 10.Nbd2 g4 11.Ne5 g3 12.fg3 h5? (12...Be5!? 13.de5 Ng4+=) 13.Nd7 (13.Nf7!? Rh7 14.Nd6 cd6+-) 13...Nd7+/– 14.e4 Bg4 Black plans h4 15.Qc2 h4 16.e5 Bb4 17.Qe4 (17.a3!? Bd2 18.Qd2 hg3 19.h3+=) 17...Bf5 18.Qb7 Rb8 19.Qc7 hg3 (19...Bd2 20.g4 Be4–+) 20.hg3?? (20.Nf3 gh2 21.Kh1 Ra8+/–) 20...Qg5?? (better is 20...Bd2 21.Rf3 Qg5–+) 21.Kf2?? (better is 21.Nf3 Qe3 22.Rf2+/–) 21...Qd2–+ 22.Kg1 Qb2 23.b6 (23.Rad1 Be4 24.Rf2 Rh1 25.Kh1 Qf2 26.Bf1–+) 23...Qd4 24.Rf2 ab6 (better is 24...Qa1!? 25.Bf1 Bc5 26.g4–+) 25.Bb5 (25.Raf1 Qc3 26.Rd1 Rd8 27.Rd7 Rd7 28.Qc8 Rd8 29.Bb5 Ke7 30.Qc3 Bc3–+) 25...Rd8 (better is 25...Qa1 26.Rf1 Qd4 27.Rf2–+) 26.Raf1 Bc5 27.Bd7 Qd7 28.Qd7 Rd7 29.Rc1 Bf2 (29...Bc2 30.Kf1 Rh1 31.Ke2 Rc1 32.Rf6 Bd1 33.Ke1 Bf3) 30.Kf2 0–1. emeryt85 – williamperu, kurnik, 2014.

8.d4 Qe7 9.0-0 g5 10.Ng5 Rg8 11.Nf3 Rg7 12.g3 0-0-0 13.Qa4 (13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Kb8+=) 13...Kb8 (13...Nb6 14.Qb3=) 14.Ne5 (14.Be2 Nb6 15.Qb3 Nbd5+=) 14...Be5 (14...Nb6 15.Qb3=) 15.de5+= Nd5 16.Bd5 ed5 17.Bd4 Nb6 18.Bb6 cb6 (18...ab6 19.Qd4+/–) 19.Nd2 (19.Qd4!?+/–) 19...Qe5= 20.Qf4 (better is 20.Rac1=) 20...Qf4–/+ 21.ef4 h5 (21...Bd3 22.Rfe1 Bb5 23.Nf3–/+) 22.Nf3 Be4 (22...Bd3 23.Rfe1 Bb5 24.Re5+=) 23.Nh4 (23.Nd4 Rc8=) 23...Rdg8 (better is 23...Bd3!? 24.Rfe1 Bb5+=) 24.f3 Bd3 25.Rfd1 Bb5 (better is 25...Bc4!?=) 26.Rd5+/– Bc6 27.Rh5 Rd8 28.Re1 a6 29.Nf5 Rgg8 30.Ne7 (30.Rh7 Rgf8+/–) 30...Rg7 (30...Bf3 31.Rh7 Rgf8 32.f5+=) 31.Nc6 bc6 32.Re2 Rd3 (32...Kc7 33.Rhe5+/–) 33.Kf2 (33.Re7 Rd1 34.Kf2 Rg8+-) 33...Rg6 (33...Kc7 34.h4+/–) 34.Rh7 Rf6 (34...Rd7 35.Rh8 Kc7 36.h4+/–) 35.h4 (35.Re7!? Kc8+-) 35...Kc7+/– 36.g4 (36.h5 b5+/–) 36...Kd6 (better is 36...Rf4!? 37.Re3 Rd7+=) 37.Kg3+- c5 (better is 37...Rd4!? 38.Re4 Rd2+-) 38.g5 Rf5 (38...Re6 39.Rb2 b5 40.Rf7+-) 39.Kg4 Rfd5 40.Rf7 c4 41.Rf6 (41.f5 R3d4 42.f4 Rd2 43.Re6 Kc5 44.Rc7 Kb5 45.a4 Ka4 46.Rc4 Kb3+-) 41...Kd7 (41...Kc5 42.Ree6 Rd6 43.Re5 Kb4 44.Rd6 Rd6 45.f5+-) 42.Ree6 (42.Rb6 c3 43.Ra6 Rd2 44.Ra7 Kd6+-) 42...c3 (42...Rd6 43.Rd6 Rd6 44.Rf7 Kc6 45.Rf8+-) 43.Rb6 c2 (43...Rd6 44.Rfd6 (44.Ra6? Ra6 45.Ra6 c2–+) 44...Rd6 45.Rb1+-) 44.Rbc6 (better is 44.Rf7 Ke8 45.Rc7+-) 44...Rd2 45.Rc2! Rc2 46.Ra6 Ke7 (46...Rc4 47.h5+-) 47.h5 (47.f5 Rc4 48.f4 Rdd4 49.f6 Kf8 50.Ra8 Kf7 51.Ra7 Ke6+-) 47...Kf7? (better is 47...Rg2!? 48.Kh3 Rdd2+/–) 48.g6+- Kg7 49.f5 Rcc5?! (49...Rg2 50.Kf4 Rd4 51.Ke5 Rd8 52.f6 Kh6+-) 50.Ra7 (50.Ra7 Kf6 51.f4 Rf5 52.Rf7 Ke6 53.Rf5+-) 1–0. typul48 – williamperu, kurnik, 2014.

8.d4 g5 9.Nbd2!? =.

8.d4 g5 9.Ng5 Rg8+= 10.f4 h6 11.e4 (better is 11.Nf3!? Rg2 12.Nbd2–+) 11...Ne4–+ (11...hg5?! 12.ef5 Nb6 13.Bb3 ef5 14.Qe2 Ne4 15.Nc3+=) 12.Ne4 Be4 13.Rg1? (13.Qh5 Rg2 (13...Bg2?! 14.Rg1–+) 14.Nd2 Bb4–+ (14...Bf4?! 15.Ne4 Rb2 16.Be6=)) 13...Rg2 (better is 13...Qh4 14.Ke2 Bg2–+ (14...Rg2?! 15.Rg2 Bg2 16.Qg1 Qg4 17.Kf2 Qf3 18.Ke1–+)) 14.Rg2 Bg2 15.Qg4 Be4 16.Qg8 (16.Nc3 Bf5 17.Qg3 Qf6–+) 16...Nf8 17.Nd2 Qh4 (better is 17...Bg6 18.0-0-0 Qf6 19.Bb3–+) 18.Kd1?? (better is 18.Qg3 Qg3 19.hg3–/+) 18...Bf5 (18...Qh2 19.Qg7 Bf3 20.Kc2 Bf4 21.Bc3–+) 19.Be2 (19.Qg2 0-0-0–+) 19...0-0-0 (19...Qh2!? 20.Bf3–+) 20.Rc1 Bf4 21.Qf7 Nd7 (better is 21...Qh2 22.Qg7 Qh1 23.Bf1 Bd3–+) 22.d5?? (22.Nf3 Qf2 23.Qg7–+) 22...Bd2 23.Kd2 Qf4 (better is 23...Qb4 24.Kd1 Qb2–+) 24.Ke1 Qh2 25.de6 (25.Qg7–+) 25...Qg3 26.Kf1 Bh3 0–1. typul48 – williamperu, kurnik, 2014.

8.Nd4 Be4 9.0-0 =+.

8.Nd4 Bg4 9.Qb3 (9.f3 Ne5 10.Be2 Bh5=) 9...0-0 10.h3 Nc5 (10...Bh5 11.0-0=+) 11.Qc2= Bh5 12.d3 a6 13.a4 (13.0-0 e5 14.Nf5 ab5 15.Bb5 Bg6 16.Nd6 Qd6+=) 13...ab5 (13...e5 14.Nf5=+) 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Qa8 (15...e5 16.Nf5=) 16.Bb2= Na4 17.0-0 Nb2=+ 18.Qb2 Nd7 19.Nd2= Qa3 20.Qc2 Ra8 21.Ne4 Be5 22.Ne6+= Qe7 23.Nd4 Bg6 24.Bd5 Ra7 25.Nf3 Nb6 26.Ne5 Qe5 27.Bb3 h6 28.Rc1 Qb5 29.Qc7+/– Ra8 30.Bc4 Nc4+/– 31.Qc4 Qb2 32.Rc2 Ra1 33.Kh2 Qe5 34.f4 Qe7 35.Qc8 Kh7 36.Rc7 Qb4 37.f5 Bh5 38.Rc1 (38.Qe8 Qb1 39.Rc8 Qg1 40.Kg3 Qe1 41.Nf2 Qe3 42.Qe3 Ra5+-) ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxii/08, 1991.

8.Nd4 Bg6 9.Nc3 Nb6 10.Be2 e5 11.Nc2 0-0 12.Bf3 Rb8 13.a4 Re8 14.a5 Nc4 15.Qc1 e4 16.Be2 Nb2 17.Qb2 b6 18.ab6 cb6 19.Nd4 Rb7 20.Nc6 Qc7 21.0-0 Bh2 22.Kh1 Bd6 23.f3 Nd7 24.fe4 Ne5 25.Nd5 Qd7 26.d4 Nc6 27.bc6 Qc6 28.Bb5 Qc7 29.Nc7 1–0. axtur777 – ARABE, lichess.org, 2019.

8.0-0 0-0

9.d4 Nb6 10.Nbd2 Ne4 (10...a6 11.ba6 Nc4 12.Nc4 Ra6 13.a4=+) 11.Bb3 (11.Be2 Qf6=) 11...Rc8 (11...a6 12.Ne4 Be4 13.ba6 Ra6 14.Bc2=+) 12.a4 c6 13.Ne4 Be4 14.Nd2 Bg6 15.Qg4 Bf5 16.Qh5 Bg6 17.Qg4 ½–½. Spiegel,Matthias – Schubert,Jens, Neubrandenburg op–C, 1999.

9.d4 Nb6 10.Be2 Rc8 11.Ne5 Nbd5 12.Nc4 Ne4 13.Bf3 (13.f3 Qh4 14.Nd6 Nd6=) 13...Ng5 (13...Qh4 14.Nd6 cd6 15.Qa4=+) 14.Bd5= ed5 15.Nd6 cd6 (worse 15...Qd6 16.Ba3 Qg6 17.Bf8 Kf8 18.h4+/-) 16.Nc3 Re8 (16...Ne4 17.Rc1=) 17.Rc1 (17.a4 Qd7+=) 17...h6 (17...Ne4 18.Nd5 Be6 19.Nf4=) 18.Re1 Rc4 19.a4 Be6 20.Ne2 Rc1 21.Bc1 Bg4 22.h3 Be2 23.Re2 Qc7 24.Ba3 Rc8 25.f3 Qe7 26.Qb3 Rc4 27.Bb4 Nh7 28.Ra2 Nf6 29.a5 Qd7 30.Bd2 White plans b6 30...Qe6 31.Kh2 Nh5 32.Ra1 Nf6 33.Be1 Nh5 34.b6 a6 35.Qd3 Qd7 36.Bd2 Nf6 37.Ra2 Nh7 38.Be1 Qc6 39.Qa3 Nf6 ½-½. marekt (2360) - pvanr (2230), gameknot.com, 2021.

9.d4 Nb6 10.Be2 Nbd5=.

9.d4 Rc8 10.Nbd2 c6 11.a4 cb5 12.ab5 Bb8 (12...Nb6 13.Bb3 Bd3 14.Re1=+) 13.Rc1 Nb6 14.Be2 Qe7 (14...Rc1 15.Qc1 Qd7 16.Ne5=) 15.Qb3 Rfd8 16.h3 (16.Bd3 Bd3 17.Rc8 Rc8 18.Qd3 Nbd5=) 16...h6 17.Rfe1 Ne4 18.Ne4 Be4 19.Ba3 Bd6 20.Bd6 Qd6 21.Nd2 Bd5 22.Qd3 f5 23.Bf3 Qe7 24.Bd5 Nd5 25.Nf3 Rc7 26.Rc7 Qc7 27.e4 Nf4 28.Qb3 Kh8 29.ef5 ef5 30.Ne5 Nd5 31.Ra1+/– ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiii/22, 1992.

9.d4 Rc8 10.Nbd2 c6 11.a4 Nb6 12.Be2 =.

9.d4 Rc8 10.Nbd2 c6 11.a4 c5 12.h3 (12.a5 Qe7=) 12...h6 (12...Nb6 13.dc5 Nc4 14.Nc4 Bc5 15.Qd8 Rfd8 16.Bf6 gf6 17.Rfd1=) 13.Re1 (13.a5 Qe7=) 13...Nb6 14.Bf1 (14.Rc1 Nc4 15.Nc4 Be7=) 14...Bh7 (14...c4!? 15.Rc1 Bb4=+) 15.e4 Be7 16.a5 Nbd7 17.Qe2 cd4 18.Bd4 Bc5 19.Bb2 Bb4 20.Red1 Rc2 21.Bf6 Qf6 22.Qd3 Rc7=+ 23.Qb3 Bd2 24.Nd2= Rfc8 25.Qe3 b6 26.ab6 Nb6 27.Nf3 Rc3 28.Qd4 Qd4+= 29.Rd4 +=. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiv, 1993.

9.d4 Rc8 10.Nbd2 c6 11.bc6 Rc6 12.Ne5 Rc8 =+.

9.d4 Qe7 10.Nbd2 Nb6 11.Be2 =.

9.d4 Qe7 10.Nbd2 Ne4 11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bg6 13.a4 e5 (13...Rfc8 14.a5=) 14.Nf3 (14.Bd5 ed4 15.e4 c6 16.bc6 bc6 17.Bc6 Bh2 18.Kh2 Qd6 19.f4 Qc6+/–) 14...Bh5 15.Be2 (15.de5 Ne5 16.Be2 Rad8=) 15...e4 16.Nd2 Bg6 (16...Be2 17.Qe2 Rfd8 18.f3=) 17.Nc4 f5 (17...Bb4 18.Qc2=) 18.Nd6+= cd6 19.Rc1 Rfc8 20.Qb3 Bf7 21.Bc4?? (21.Qb4 Nb6+=) 21...Rc4= 22.Rc4 Nb6 (22...Bc4?! 23.Qc4 Qf7 24.Qc7+=) 23.Rfc1 Nc4 24.Rc4 Bc4 (better is 24...Qe6 25.Ba3 Qc4 26.Qc4 Bc4 27.Bd6 a5–+) 25.Qc4–/+ Qf7 (25...Qf7 26.d5 Qg6–/+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxii, 1991.

9.d4 Qe7 10.Nbd2 e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.Nf3 Qe7 15.Nd4 +=. Stscherbizki – Begun, Minsk, 1961.

9.Nd4 Bg6 10.Be6 (10.d3 Nb6=) 10...Bd3 (10...fe6 11.Ne6 Qe7 12.Nf8 Rf8 13.Qb3 Kh8 14.Ba3+=) 11.Re1 (11.Bd7 Nd7 12.Re1 a6=) 11...fe6+= 12.Ne6 Qe7 (12...Qe8 13.Nf8 Kf8 14.a4+=) 13.Nf8 Kf8 14.a4 Rd8 (14...a6 15.Nc3+=) 15.Nc3 (15.Ba3 Nc5 16.Nc3 Kg8+=) 15...Nc5 (15...Ne5 16.Ne2+=) 16.Qf3 (16.Ba3 Kg8+=) 16...Qe5 (16...Kg8 17.Ba3 Nfe4 18.Ne4 Be4 19.Qh5–/+) 17.g3 (17.Qh3 Kg8+=) 17...Kg8–/+ 18.Qg2 (18.Ba3 Nfe4 19.Bc5 Nd2–/+) 18...Qe6 (18...Qf5 19.Ne2–/+) 19.f4 (19.Ne2 Qf7–/+) 19...Nfe4 20.Ne4 (better is 20.Ne2–/+) 20...Be4–+ (20...Qe4?! 21.Qe4 Be4 22.Bc3+=) 21.Qf1 (21.Qe2 Nd3 22.Bd4 c5 23.bc6 Ne1 24.Qe1 Bc6–+) 21...Nd3 22.Reb1?! (22.Bd4 Ne1 23.Qe1 Bb4–+) 22...Bb4 (22...Nf4 23.gf4 Qg4 24.Kf2 A) 24...Bb1?! 25.Rb1 (25.Qb1 Bf4 26.Qa2 Kh8 27.Bg7 Kg7 28.Qb2 Kg6 29.ef4 Qf4 30.Ke2 Qh2 31.Ke3 Qg3 32.Ke2 Qd3 33.Kf2 Rf8 34.Kg2 Qe4 35.Kg1 Qg4 36.Kh1 Qh4 37.Kg1 Qg3 38.Kh1 Rf2 39.Qc2 Kh6 40.Qh7 Kh7 41.Re1 Rh2) 25...Be7 26.Qc4 Kh8 27.Qe2+= (27.Qc7?? Rd2 28.Kf1 Qg2 29.Ke1 Qe2); B) 24...Be7–+) 23.Bd4 (23.Bc3 Bc3 24.dc3 Bf5–+) 23...b6 (23...Bd2 24.Rd1 Rd4 25.Rd2–+) 24.Bc3?? (24.Rd1 c5 25.bc6 Qc6–+) 24...Bc5 (better is 24...Bc3 25.dc3 Bb7–+) 25.Rd1 White prepares the advance a5 (better is 25.a5–/+) 25...Qg4 26.Be5 (26.Re1–+) 26...Rd7 27.a5 Rf7 (better is 27...Ne5 28.fe5 Rf7–+) 28.Ra4 Qg6 (28...Nf4 29.Bf4 Rf4 30.Qc4 Kh8 31.Rf1–/+) 29.Qe2 (29.ab6!? Bb6 30.Qh3 Ne5 31.fe5–+) 29...Ne5 (29...ba5 30.Rda1–+) 30.fe5 (better is 30.Re4 Qe4 31.fe5–+) 30...Bc2 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxii/12, 1992.

9.Be2 Nc5 10.d4 Nce4 11.Nbd2 a6 12.ba6 Nd2 13.Nd2 ba6 14.Nc4 Rb8 15.Rc1 Re8 16.Bc3 Nd5 17.Ba5 Qg5 18.Re1 (18.Bd2 Qg6=) 18...Be4 19.Bf1 h5 (19...Nb4!? 20.Qd2 Nd5+=) 20.f3+/- Bg6 21.e4 (21.Qd2 Re7+/-) 21...Nf4 22.Kh1 (22.Nd6?? Nh3 (worse 22...cd6 23.Qd2+=) 23.Kh1 Nf2 24.Kg1 Nd1-+ (24...cd6 25.Qd2 Nh3 26.Kh1+=)) 22...h4 23.Rc2 (23.Qd2 h3 24.g3 Qh5 25.Nd6 cd6+-) 23...Rb7 (23...Red8 24.Qc1+/- (24.Nd6?! Qa5 25.Nc4 Qa4+=)) 24.Qc1 (24.Qd2+/-) 24...f6 (better 24...Bb4!? 25.Bb4 Rb4+/-) 25.Bd2 e5 26.de5 (26.Nd6 cd6 27.Bf4 Qf4 28.Qf4 ef4 29.Ba6 Rb4 30.Bc4 Bf7+/-) 26...fe5 27.Nd6 cd6 28.h3 a5 29.Rc8 (29.Rd1 Bf7+/-) 29...Kh7 30.Re8 Be8 31.Qc8 Qe7 32.Bf4 ef4 33.Qf5 g6 34.Qa5 Qe5 35.Qa8 Qe7 36.Rc1 Ra7 37.Qb8 Rb7 (37...Ra2?? 38.Rc7 Bd7 39.Qb7+-) 38.Qc8 Ra7 (38...Bf7 39.a4+/-) 39.Rb1 Rc7 (39...Ra2?? 40.Rb7 Qb7 41.Qb7 Kh6 42.Qb8+-) 40.Qb8 Kg7 41.Kh2 Kh6 42.Qb4 Ra7 43.Qd4 Ra8 (43...Ra2 44.Rb8 Bd7 45.Bb5+-) 44.Qh8 Kg5 45.Rd1 Ra5 46.Bc4 Ba4 47.Bb3 Be8 (47...Bb3 48.ab3 Rb5 49.Rd3+-) 48.Rc1 (48.Qd4 Re5+-) 48...Ra8 (48...Ba4 49.Qc8 Qd7 50.Qf8 Bb3 51.ab3+-) 49.a4! Qe5 (49...Ba4 50.Qa8 Pinning (50.Qa8 Deflection)) 50.Qg8 Bc6 51.Qc4 (51.Rc6?! Rg8 52.Bg8 Kh6=) 51...Rc8 52.Qb4 Kh6 53.Qb6 (53.Qb6 Qg5 54.Kh1+- (54.Rc6?! Qg3 55.Kh1 Qe1 56.Kh2 Qg3 57.Kg1 Qe1 58.Kh2 Qg3=)) 1-0. omni1 (2550) - pvanr (2240), gameknot.com, 2022.

9.Be2 c6 10.d4 (10.bc6 bc6 11.Na3 Nb6=) 10...cb5=+ 11.Bb5 Nb6 12.a4 Nbd5 13.Bd3 a6 14.Nc3 Bd3 15.Qd3 Ne7 (15...Rc8 16.Nd5 Nd5 17.e4=) 16.e4+= Ng6 17.e5 (better 17.Rfd1 Bb4 18.Rab1+=) 17...Nd5?? (better 17...Be5 18.Ba3 Re8-/+) 18.ed6 Nc3 19.Qc3 Qd6 (19...Nf4 20.Qd2 Nd5 21.Ba3+-) 20.d5! f6 (20...Qd5 21.Qg7 Mate attack; 20...ed5 21.Qg7 Mate attack) 21.de6 (21.Ba3!? Qd5 22.Bf8 Rf8+-) 21...Qe6 22.Rae1 Qc6 (22...Qf7 23.a5+-) 23.Nd4 (23.Qb3!? Kh8+-) 23...Qc3 (23...Qa4 24.Qf3+-) 24.Bc3 Rac8 25.Bb2 Rfd8 26.Ne6 Rd6 27.Ba1 (27.f4 Rd2 28.Rf2 Rcc2+-) 27...Rdc6 (27...Rc4 28.f4+-) 28.Nd4 Rc4 29.Nf5 (29.a5 R8c5 30.Re8 Kf7+-) 29...Ra4 30.Ne7 (better 30.Re7 Ra5 31.Rg7 Kf8 32.Nd6 Kg7 33.Nc8+-) 30...Kf8?? (better 30...Ne7 31.Re7 b5+=) 31.Nc8+- Rc4 (31...h6 32.Nd6 Kg8 33.Re8 Kh7 34.Nb7 Ra2+-) 32.Nd6 Rc6 33.Re8 1-0. BeepBeepImAJeep (2590) - johnnyhoang (1800), lichess.org, 2016.

8.0-0 Qe7

9.a4 Nb6!? 10.Be2 Rd8 =.

9.a4 g5 10.a5+= g4 11.Nd4 g3 (better is 11...Be4!?+=) 12.fg3+- h5? (better is 12...Bg4 13.Be2 Ne5+-) 13.Nf5 ef5 14.Rf5 0-0-0 (14...Rb8 15.Qf3 Rh6 16.d3+-) 15.Qf3 (better is 15.a6 ba6 16.Qf3 Qe4 17.Qe4 Ne4 18.Bh8 Rh8 19.Ra6 Be5 20.Ra7 Kb8+-) 15...Ng4 (15...Ne5 16.Be5 Be5+-) 16.Bh8 Rh8 17.Rf7 (17.a6 Nde5 18.Qb7 Kd7+-) 17...Qg5 (17...Nge5 18.Re7 Nf3 19.gf3 Be7 20.a6+-) 18.Qf5 (better is 18.a6 Nc5 19.d4 Qe3 20.Qe3 Ne3 21.dc5 Nc4 22.cd6 Nd6 23.Re7 Nb5 24.Na3 Na3 25.Ra3 ba6 26.Rc3+-) 18...Qh6 (18...Qf5 19.Rf5 h4+-) 19.Rd7 (19.Qd7 Kb8 20.b6 Ka8+-) 19...Kb8 20.b6! Ne3 (20...ab6 21.ab6 Combination; 20...cb6 21.Qf7 Decoy) 21.ba7 (21.bc7!? Bc7 22.Qc5 Rc8 23.Qe3 Qe3 24.de3 Bg3+-) 21...Ka8 22.Qd3 (better is 22.Qb5 Nc4 23.a6 Bc5 24.Qc5+-) 22...Ng2 (22...Ng4 23.Qd4 Qf6 24.Qf6 Nf6+-) 23.Kg2 (23.a6 Bc5 24.Kg2 Qb6 25.ab7 Kb7 26.Bd5 Kc8 27.Qf5 Qa7 28.Rh7 Kb8 29.Rh8 Bf8 30.Rf8) 23...h4 24.Nc3 (24.a6 h3 25.Kh1 Qh5 26.ab7 Kb7 27.Qe4 Kb6 28.Ra6 Kc5 29.Rc6 Kb4 30.Bg8 Ka5 31.a8Q Kb5 32.Nc3) 24...hg3 25.Rh7!? Rh7 (25...Qh7 26.Qh7 Combination; 25...Rh7 26.h4 Passed pawn) 26.Bd5?? (better is 26.h4 Qh4 27.Qe3 Qc4 28.a6 Rh2 29.Kg1 ba6 30.Qe8 Ka7 31.Nb5 Kb6 32.Qb8 Kc6 33.Ra6 Kd7 34.Rd6 cd6 35.Qd6 Ke8 36.Qg3 Rd2 37.Qe3 Kf7 38.Qd2 Qb5 39.Qe3=) 26...Qh2 27.Kf3 Qf2 28.Ke4 Re7 (28...Rh4) 29.Be6 Re6 (29...Qf4 30.Kd5 c6) 30.Kd5–+ Re5 (better is 30...Qf7 31.Qe4 Re4 32.Ke4–+) 31.Kc4 g2 32.a6 Qc5 (better is 32...Qf7 33.Qd5 Qd5 34.Nd5 b5 35.Kb5 Rd5 36.Kc6 Rd2–+) 33.Kb3 Qb6 (33...Qb6 34.Kc2 ba6 35.Qf3 Qb7–+) 0–1. surmavlod – williamperu, kurnik, 2014.

9.d3 g5 10.Nbd2 g4 11.Nh4 g3 (11...Bg6!?+=) 12.fg3+/– Rg8? (better is 12...Bg4!? 13.Qe1 Ne5+/–) 13.Nf5+- ef5 14.Rf5 0-0-0 15.Qf3 Ng4 16.Rf7 Qe3 17.Qe3 Ne3 18.Rh7 Nc4 19.Nc4 (19.dc4?! Bc5 20.Kf1 Nf8+/–) 19...Bc5 20.d4 Bb6 (20...Nf6 21.Rh4 (21.dc5?! Nh7 22.Be5 Rd5+/–) 21...Be7 22.Rf1+-) 21.Nb6 ab6 22.a4 Kb8 (22...Nf6 23.Rf7 Nd5 24.Raf1+-) 23.a5 (better is 23.Rf1!? Rge8+-) 23...ba5 24.Ra5 Nb6 25.Rh5 (25.Bc3!? Nd5 26.Bd2 Rg4+-) 25...Nc4 26.Ra2 Nb2 27.Rb2 Rd4 28.b6 (28.Rh7 Rd1 29.Kf2 Rf8 30.Ke2 Rdf1+-) 28...c6 (28...cb6 29.Rh7 Rc4 30.Kf2+-) 29.Ra2 (better is 29.Kf2+-) 29...Rc8?? (better is 29...Rgd8+-) 30.Rha5 Rcd8 (30...Rd1 31.Kf2 Rf8 32.Ke2 Kc8 33.Kd1 Rf1 34.Kc2 Rg1+-) 31.Ra8 1–0. kinesias – williamperu, kurnik, 2014.

9.d3 g5 10.Nd4 Bg4 11.f3 Bh5 12.e4 (12.a4 Be5+=) 12...g4 (better is 12...Be5!? 13.Qd2 Qd6+=) 13.Nd2 gf3 14.N2f3 Bf3 (14...Be5 15.Qc2 Bf3 16.Nf3 (worse is 16.Rf3 Qc5–/+; worse is 16.gf3 Nh5–/+) 16...Bb2 17.Qb2+=) 15.Nf3 (15.Rf3?! Ne5 16.Nb3 0-0-0=; 15.Qf3?! Rd8+/–; worse is 15.gf3 Rg8 16.Kh1 Bh2–+) 15...Rg8 (15...Ba3!? 16.Ba3 Qa3+/–) 16.e5 0-0-0? (better is 16...Bc5 17.d4 Ng4 18.dc5 Ne3+-) 17.ef6 Nf6 18.Bf6 (18.Qe2 Nh5 19.Qe3 Nf4+-) 18...Qf6 19.h3 (19.Qe2 Rg7+-) 19...Qh6 20.Nh2?? (better is 20.Kh1+-) 20...Qh3–+ (20...Qh3 21.Ng4 Bc5 (21...Qg4?! 22.Qg4 Bc5 23.Kh2 Rg4 24.Rf7 Rh4 25.Kg3+=; worse is 21...Rg4 22.Qg4 Qg4 23.Rf2–+) 22.d4 Rg4 (22...Qg4?! 23.Qg4 Rg4 24.Be6 fe6 25.dc5–/+) 23.Be6 fe6 24.Qg4 Qg4 25.dc5 Rd2 26.Rf8 Kd7 27.Rf7 Ke8–+) 0–1. emeryt85 – williamperu, kurnik, 2014.

9.d3 g5 10.Ng5 Ne5 +=.

9.d4 g5 10.Ng5 Rg8 11.Nf3 Rg7 12.g3 h5 13.Nbd2 0-0-0 14.Re1 Bg4 15.Kg2 Rdg8 (15...h4 16.Rc1+=) 16.e4+/– Bf3 17.Nf3 e5 (17...Bb4 18.Re2+/–) 18.de5 (18.Nh4!? Qf8+-) 18...Ne5 19.Ne5 Be5 20.Be5 Qe5 21.f4 (better is 21.Qb3 Kb8 22.Bf7+/–) 21...Qf4= 22.Qf3 Qe5 23.Qf5 Qf5 24.ef5 h4 25.Re3 hg3 26.Rg3 (26.hg3 Nh5 27.Rae1 Ng3+=) 26...Ng4 (better is 26...Ne4 27.Bf7 Ng3 (27...Rg3?! 28.hg3 Rg3 29.Kh2+=) 28.Be6 Kd8 29.Rd1 Ke8 30.hg3 Rg3 31.Kf2 Rg2 32.Ke3 R8g3 33.Kf4 Rg7–/+) 27.Re1+= Nh2?? (better is 27...Kd7+=) 28.Rg7+- Rg7 29.Kh2 b6 (29...f6 30.Re8 Kd7 31.Re6+-) 30.Bd5 (better is 30.Re7 Rh7 31.Kg3 Rh6+-) 30...Kd7 31.Bc6 Kd6 32.f6 (32.Kh3 a5+-) 32...Rg6 33.Re7 Rf6 34.Rd7 Kc5 35.Rc7 a6?? (better is 35...Rf2 36.Bg2 Kb5 37.Ra7 Rd2+-) 36.ba6 (better is 36.Be8!? Kd4 37.ba6 Rf2 38.Kg3 Ra2+-) 36...Rc6 37.a7 (37.Rf7?! b5=) 37...Rc7 38.a8Q b5 39.Qb8 Rc6 (39...Rd7 40.Qe5 Kb6 41.Qe3 Kc6 42.a3+-) 40.Qf8 Kd4 41.Qf7 b4 42.Qd7 Kc5 43.Qd2 Rb6 44.Qc2 Kb5 45.Qb3 Rc6 (45...Ra6 46.Qd5 Kb6 47.Kg3+-) 46.Qd5 (better is 46.a4 Kc5 47.Qe3 Kd6 48.Qd4 Kc7 49.Qb4 Rb6 50.Qe7 Kc8+-) 46...Rc5 47.Qb7 Kc4 48.Qf7 Kc3 0–1. typul48 – williamperu, kurnik, 2014.

9.d4 g5 10.Ng5 Rg8 11.Nf3 Bh3 12.Nh4?? (better is 12.Ne1 0-0-0 13.Kh1+=) 12...Ne4 (better is 12...Ng4 13.Nf5 ef5–+) 13.g3?? (13.Qh5 Rg4 14.g3 Bf1 15.Bf1 Ndf6+=) 13...Bf1 (better is 13...Qh4! 14.Qf3 Bf1 15.Bf1 Ndf6–+) 14.Kf1+= 0-0-0 15.Nd2 Nd2 16.Qd2 Kb8 17.Rc1 e5 (17...Nb6!?+=) 18.Nf5= Qg5 (18...Qf6!? 19.Nd6 Qd6 20.Bf7 Rgf8=) 19.Nd6+= cd6 20.Bd5 ed4 21.Qd4 Ne5? (better is 21...Nb6!? 22.Bf7 Rgf8+=) 22.f4 Qf5 23.Be4 Qf6?? (better is 23...Qh3 24.Bg2 Qh2+-) 24.Kg2 (24.Bh7 Qh6 25.Bg8 Qh3 26.Kf2 Qh2 27.Kf1 Qh3 28.Ke2 Qh5 29.Kf1 Qh1 30.Ke2 Qh5 31.Kf1 Qh1 32.Ke2 Qh5=) 24...h5 (24...Qe6 25.fe5 Ka8 26.Qd5 (26.Bh7?! de5 27.Qh4 Rh8+/–) 26...Qd5 27.Bd5 de5 28.e4+- (28.Bf7?! Rgf8+/–)) 25.Qd5 Rd7 (25...Qe7 26.fe5 (worse is 26.Be5 de5 27.Qe5 Qe5 28.fe5 Rg5+=) 26...Rg5 27.ed6 Rd6 28.Bf5+-) 26.Be5 Qh4 (26...Qe6 27.Rd1 Rgd8+-) 27.Bd6 Ka8 28.Qf5 (28.Rc7 Qg3 29.hg3 Rc7 30.Bc7 Rg3 31.Kg3 h4 32.Kh4 f5 33.Qb7) 28...Qd8 29.Be5 h4 30.g4 h3 (30...Qe8 31.Kh3+-) 31.Kf3 Rd2 (31...Qe8 32.Bd4 Qe7 33.Qc5 Qc5 34.Rc5+-) 32.Qf7 (32.Rc7 Rf2 33.Kg3 Rg2 34.Kh3 Rh2 35.Kh2 Qh4 36.Kg2 Rg4 37.Kf1 Qh3 38.Ke2 Rg2 39.Bg2 Qg2 40.Kd3 Qf1 41.Kc3 Qe1 42.Kb3 Qe3 43.Ka4 Qf4 44.Bf4 a6 45.Qc8 Ka7 46.Qb7) 32...Rh2 (32...Rd7 33.Qf6 Re7+-) 33.Qb7 1–0. emeryt85 – williamperu, kurnik, 2014.

8.Nc3 Qe7

9.d4 0-0 10.0-0 h6 (10...Nb6 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 a6 13.e4 Nh5 14.Bc1 Bb4 15.Bg5 f6) 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Rfd8 13.a4 a6 14.Rfc1 Nb6 15.e4 e5.

9.d4 Nb6 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Nfd5 12.0-0 f5 13.e4 fe4 14.Ne4 0-0 15.Bc1 Qf7.

9.d4 Ne4 A) 10.0-0 Nc3 (10...0-0 11.Bd3 Ndf6 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 Bd3 14.Qd3 Nd5 15.e4 Nc3) 11.Bc3 0-0 12.Bd3 Nf6 13.Qc2 Bd3 14.Qd3 Nd5 15.e4 Nc3; B) 10.Nd2 Ndf6 (10...Nb6 11.Nce4 Be4 12.Ne4 Nc4 13.Qb3 Nb2 14.Nd6 cd6 15.0-0 0-0) 11.Nde4 Ne4 12.0-0 0-0 13.Qe2 Rac8 14.Rac1 Rfd8 15.Ne4 Be4; C) 10.Rc1 Nc3 (10...0-0 11.Ne4 Be4 12.0-0 Bd5 13.Ne5 Nb6 14.Bd3 f6 15.Nf3 e5; 10...Nb6 11.Bd3 Nc3 12.Bc3 Bd3 13.Qd3 a6 14.0-0 ab5 15.Qb5 Qd7) 11.Bc3 Ba3 12.Ra1 Nb6 13.Nd2 Nd5 14.Qb3 Nc3 15.Qc3 0-0; D) 10.Ne4 Be4 11.Nd2 Bg6 12.0-0 0-0 13.Be2 Nb6 14.g3 h6 15.Rc1 Rfd8; E) 10.Bd3 Nc3 (10...Ndf6 11.0-0 0-0 12.g3 Nc3 13.Bc3 Qd7 14.a4 Rac8 15.Qc2 Bd3) 11.Bc3 Nf6 12.0-0 0-0 13.g3 Rad8 14.Rc1 Rfe8 15.a4 Bd3.

9.d4 e5 10.h3 (10.Nd5 Nd5 (10...Bb4 11.Nd2 Nd5 12.Bd5 ed4 13.Bd4 Nc5 14.0-0 0-0 15.Nb3 Rad8) 11.Bd5 e4= 12.Nd2 0-0-0 13.Qb3 Nb6 14.Bf7 Bb4 15.Bc4 Bd2; 10.0-0 0-0 11.Qb3 e4 12.Nh4 Be6 13.Be6 Qe6 14.f3 ef3 15.Rf3 g6; 10.Bb3 0-0 (10...e4 11.Nd2 Nb6 12.0-0 0-0 13.Re1 Bb4 14.f3 a6 15.ba6 Ra6) 11.h3 a6 12.0-0 h6 13.Rc1 ed4 14.Qd4 Be6 15.Rfd1 Nc5) 10...h6 (10...e4 11.g4 (11.Nd2 Nb6 12.Bb3 0-0 13.g4 Be6 14.g5 Nfd5 15.Nce4 Bb4) 11...Nb6 12.Nd2+= Bg6 13.g5 Nfd7 14.Bb3 Bb4 15.h4 h6; 10...0-0 11.Bb3 e4 12.Nh4 Be6 13.d5 Nd5 14.Bd5 Qh4 15.Be4 Nc5; 10...Nb6 11.Bb3 e4 12.Qc2 0-0 13.Ne5 a6 14.0-0 ab5 15.Nb5 Nbd5) 11.de5 (11.0-0 e4 12.Nh4 Bh7= 13.f4 0-0 14.Qe2 c6 15.Rac1 Nb6) 11...Ne5 12.Ne5 Be5 13.0-0 0-0 (13...Qb4 14.Qb3 Qb3 15.ab3 0-0) 14.Qb3 (14.Qf3 Bd7 15.Rac1 c6) 14...Bd6 (14...Rfd8 15.Rad1= (15.Ba3 Qe8) 15...Be6; 14...Be6 15.Be6 Qe6) 15.Rae1 (15.Nd5 Nd5 16.Bd5 Be4+=) 15...Rae8 (15...c6 16.e4 Bg6 17.Kh1=; 15...Be6=) 16.Nd5+= Nd5 17.Bd5 Qg5 (17...Be4 18.Rd1+=) 18.e4 +=. Sokolski,Alexey – Aisenshtadt, Kishinev, 1951.

9.d4 h6 A) 10.Qe2 Nb6 11.Bb3 Nbd5 12.Nd5 ed5 13.0-0 0-0 14.Ne5 a6 15.a4 Ra7; B) 10.Qb3 0-0 (10...a5 11.Qd1 0-0 12.0-0 Bb4 13.Rc1 Qd6 14.h3 Bc3 15.Rc3 Ne4; 10...a6 11.0-0 0-0 12.a4 Nb6 13.Be2 Nbd5 14.Ne5 Nc3 15.Bc3 ab5) 11.0-0 a5 12.a4 Rfd8 13.Rfe1 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bh7; C) 10.Bd3 Bd3 (10...Bb4 11.Bf5 ef5 12.0-0 0-0 13.Qb3 Rfe8 14.Rfd1 Rad8 15.a3 Bd6) 11.Qd3 e5 12.Ne4 Bb4 13.Ke2 ed4 14.Nf6 Nf6 15.Bd4 0-0; D) 10.h3 0-0 (10...Rd8 11.0-0 0-0 12.Rc1 Nb6 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Nfd5 15.Ne4 Na4; 10...Nb6 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Nfd5 13.0-0 0-0 14.a4 a6 15.Rfc1 f5) 11.0-0 Ne4 12.Bd3 Ndf6 13.Qc2 Nc3 14.Bc3 Bd3 15.Qd3 Nd5; E) 10.0-0 0-0 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 a6 13.a4 ab5 14.ab5 Bb4 15.Rfc1 Rfc8.

9.Qe2 0-0 A) 10.h3 e5 (10...Bg6 11.0-0 Rad8 12.d4 Nb6 13.Bb3 Nbd5 14.Nd5 ed5 15.Ne5 Bf5; 10...Nc5 11.Nh4 Nce4 12.Nf5 ef5 13.0-0 Rfd8 14.d3 Nc3 15.Bc3 Be5; 10...Ne4 11.Ne4 Be4 12.0-0 Nb6 13.d3 Bg6 14.Bb3 a6 15.a4 ab5) 11.d3 Nb6 12.Bb3 a5 13.a4 Nbd7 14.Bc4 h6 15.0-0 Nb6; B) 10.0-0 Rfd8 (10...Bg6 11.d4 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bg6 14.e4 Nb6 15.Bb3 a6; 10...Nc5 11.d3 Bg6 12.h3 Rfe8 13.e4 e5 14.Qe3 Qd7 15.Rab1 Rab8; 10...Bg4 11.d4 e5 12.h3 ed4 13.ed4 Qe2 14.Be2 Bf5 15.g4 Be6; 10...e5 11.e4 Be6 12.Be6 fe6 13.d4 ed4 14.Nd4 a6 15.Rad1 ab5) 11.d3 Bg6 12.Rad1 Bh5 13.d4 e5 14.Qc2 e4 15.Ng5 Re8.

7.b5 Be7

8.0-0 Nb6 9.d3 Nc4 10.dc4 Bd3 –/+.

8.0-0 Nb6 9.Be2 Bd3 10.Bd3 (10.Bd4 Be2 11.Qe2 0-0=) 10...Qd3 11.Qb3 Qb3 12.ab3 0-0 13.Rc1 Rfc8 14.Kf1 Ne4 15.Nc3 Nd6 16.Ke2 f6 17.Ra2 a6 (17...Rd8!?=) 18.ba6+= Ra6 19.Ra6 ba6 20.Nd4 Kf7 21.Nc6 Nb5 (21...Ke8 22.d4+=) 22.Nb5+/- ab5 23.Na7 Ra8 (better 23...Rb8!? 24.Rc7 Nd5+/-) 24.Rc7+- (24.Nb5?! c5+=) 24...Nd5 25.Rb7 (25.Nb5 Nc7 26.Nc7 Rb8-/+) 25...Kg6 26.g3 Bc5 (26...f5 27.Nb5 Ra2 28.Bd4+-) 27.Nb5 Ra2 28.Bc3 Nc3 (28...h5 29.e4 Nc3 30.Nc3+-) 29.Nc3 Ra8 30.b4 Bd6 31.d4 Rb8 (31...f5 32.Kd3+-) 32.Rb8 Bb8 33.Kd3 Kf5 34.h3 h5 35.Kc4 White prepares d5 35...g5 36.Kc5 g4 37.h4 e5 (37...Kg6 38.Kc6+-) 38.d5 e4 39.Ne2 Ke5 40.b5 Bd6 41.Kc6 f5 (41...Bb8+-) 42.Nf4 Bb8 43.Nh5 (43.Nh5 Bd6 44.Nf6 Kf6 45.Kd6+-) 1-0. omni1 (2535) - migliorero (2105), gameknot.com, 2021.

8.0-0= Nc5 9.d4 Nce4 10.Nh4 Bg4 11.Qb3 (11.f3 Nd6 12.Nd2 Nc4 13.Nc4 Bh5=) 11...Nd6 (11...0-0 12.f3 Nd7 13.Ng6 hg6 14.fe4+=) 12.Bd3= Nd5 13.e4 (13.Nf3 Bf3 14.gf3 0-0=) 13...Nf4 (13...Ne4 14.Be4 Bh4 15.Nc3+=) 14.e5 (better is 14.f3!?=) 14...Bh4 15.ed6 Qd6 16.f3 (16.Be4 0-0-0–/+) 16...Nd3 17.Qd3 Bf5 18.Qc4 Rd8 19.Nd2 (19.d5 Be7 20.Bg7 Rg8–+) 19...Be7 (19...Bf6 20.Rfd1 Bd4 21.Bd4 Qd4 22.Qd4 Rd4 23.Ne4 Rd1 24.Rd1 Be4 25.fe4–+) 20.a4 (20.Ne4 Qf4–+) 20...Qb4 21.Qb4 Bb4 22.Ne4 0-0 (22...Rd5 23.Rfc1 Kd8 24.Nc5–/+) 23.Rac1 Ba5 24.Nc5 Bb6 (better is 24...Bd2 25.Nb7 Be3 26.Kh1 Bc1 27.Rc1 Rd7–/+) 25.Nb7= Bd4 26.Bd4 Rd4 27.Nc5 (27.Rc7 Ra4 28.Nd6 Bg6=) 27...Rc8 (27...Rfd8!?–/+) 28.g4= Bg6 29.h4 h5 30.gh5 (30.Rfd1 Rd1 31.Rd1 c6–/+) 30...Bh5–/+ 31.Kg2 c6 32.Ne4 Ra4 (32...f5!? 33.Ng5 Be8+=) 33.bc6= f5 34.Ng5 Bf7 (34...e5 35.Rfe1=) 35.c7 (35.Rfe1 Rh4 36.Ne6 Be6 37.Re6 Rh6+=) 35...Rh4 (35...e5!? 36.Rfd1 Rd4=) 36.Rfd1+= (36.Rfd1 e5 37.Rd8 Be8 38.Rc8+-) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiii/16, 1992.

8.a4 0-0 9.0-0 Nb6 10.Bd3 Bd3 11.Re1 Qd7 12.Ne5 Qd8 13.Nc3 Bg6 14.d4 Nbd5 15.Ne2 Bd6 16.Ng3 Qe7 17.Qb3 Rad8 18.Rac1 Be5 19.de5 Ne4 20.Ne4 Be4 21.Ba3 Qg5 22.f3 Bf3 23.Rc2 Rfe8 24.Rf2 Be4 25.Ref1 Ne3 26.Bc1 Rd3 27.Be3 Re3 28.Qc4 Bd5 29.Qf4 Qf4 30.Rf4 Rf8 31.a5 Re5 32.Rc1 c6 33.a6 ba6 34.bc6 Rc8 35.c7 Bb7 36.Rb4 Ba8 37.Rb8 Bb7 38.Rb7 Rd5 39.Rb8 1–0. BeepBeepImAJeep (2765) – Luminosity (2015), lichess.org, 2015.

8.Nc3 0-0 9.0-0 Nb6 10.Be2 Bd3 11.Bd3 Qd3 12.Qe2 Rfd8 13.Qd3 Rd3 14.Rfd1 (14.Rfc1!?=) 14...Nc4=+ Exerts pressure on the backward pawn 15.Rab1 (15.Na4!? a6 16.ba6 Ra6 17.Bf6 gf6 18.Nc3-/+) 15...Rad8-/+ (15...Nb2?! 16.Rb2 Rad8 17.Rc2=) 16.Ba1 Nd2 17.Nd2 Rd2 18.Rd2 Rd2 19.Rd1 Rc2 20.g3 (20.a4 Ng4 21.Ne4 f5-+) 20...Kf8 21.a4 Bb4 22.Nb1 c5 23.bc6 bc6 24.Kg2 (better 24.Bf6 gf6 25.Kg2-+) 24...Ng4 25.Rf1 (25.Rd8 Ke7 26.Rb8 Rf2 27.Kg1-+) 25…Ne3 (25...Ne3 26.Kg1 Nf1 27.Kf1 Rc1 28.Ke2 Rb1-+) 0-1. migliorero (2105) - marekt (2360), gameknot.com, 2021.

8.Nc3 0-0 9.0-0 Rc8 10.Be2 h6 (10...c6 11.Nd4=) 11.h3 (11.Nd4 Bg6=) 11...c6 12.a4 (12.Nd4 Bg6=) 12...b6 (12...Ne4 13.Nd4=) 13.bc6 (13.Nd4 Ne5+=) 13...Rc6= 14.Nd4 Rc5 15.Ba3 (15.Nf5 Rf5 16.Rc1 Rc5=) 15...Rc8 (15...Ra5 16.Nc6 (16.Nf5?! Rf5 17.d4 Ba3 18.Ra3 Qe7=) 16...Ba3 17.Nd8+- (17.Ra3?! Qc7 18.Na5 ba5+-)) 16.Nf5 ef5 The passed pawn on d2 quickly leads to threats 17.Bb2 Nc5 18.d4 Nce4 19.Nb5 (19.Rc1 Re8=) 19...Qd7 (19...a6 20.Na3 Ra8 21.Rc1=) 20.Qd3 Nd5 21.Rfc1 Bh4 22.g3 Be7 23.Bf3 Nb4 24.Qe2 Rfe8 25.Nc3 (25.Rc8 Rc8 26.Na3 Nd5=) 25...Bd6 (25...a6 26.a5 b5 27.Ne4 fe4 28.Be4 Qh3 29.Qf3+=) 26.Ne4 (26.a5!?+=) 26...Rc1 27.Rc1 fe4 28.Bg4 f5 (28...Qa4 29.Ra1 Na2 30.Bf5=) 29.Qc4 Kh8 30.Be2 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiv/03, 1992.

8.Nc3 Nb6 9.Be2 0-0 10.0-0 Rc8 11.d3 c5 12.bc6 bc6 13.Nh4 Bg6 14.Ng6 hg6 15.Qc2 Nbd5 16.h3 Nd7 17.Rfc1 Bf6 18.Rab1 Qa5 19.Nd5 (19.Ne4!?+/-) 19...cd5+= 20.Qc8 Rc8 21.Rc8 Kh7 22.Bf6 Nf6 23.Rb7 Qa2 24.Bf1 Qa1 (24...d4 25.ed4 (25.Rf7?! de3 26.fe3 Qd2=) 25...g5 26.Rf7+-) 25.Rcc7 Ne8 (25...a5 26.Rf7 Kh6 27.Rg7+-) 26.Rf7 (26.Ra7 Qe5 27.Rf7 d4 28.ed4 Qd6+-) 26...Nd6 (26...a5 27.Rb6 Qa3 28.Re6+-) 27.Ra7 Qe1 (27...Qb2 28.Rfd7 Nf5+-) 28.Rg7 Kh6 29.Rgd7 Nb5 (29...d4 30.h4 Kh5 31.Rd6 de3 32.Rh7 Kg4 33.Rd4 Kf5 34.Rf7 Ke5 35.Re4 Kd6 36.Re3 Qa1+-) 30.Rh7 Kg5 31.f4 (31.f4 Kf5 32.Rhf7) 1-0. marekt (2365) - migliorero (2105), gameknot.com, 2021.

8.Be2 Bg6 9.0-0 0-0 10.d4 Nd5 11.a4 Nb4 12.Nc3 Nc2 13.Rc1 Nb4 14.Ne5 Ne5 15.de5 c5 16.Qb3 a6 17.Rfd1 Qb6 18.Bf3 Rad8 19.Nb1 ab5 20.ab5 Nd3 21.Rc4 Qc7 22.Ba1 b6 23.Qc3 Nb4 24.Nd2 Rd2 25.Rd2 Rd8 26.g3 Rd2 27.Qd2 h6 28.Be4 Be4 29.Re4 c4 30.Qc3 Nd3 31.Qc4 Nc5 32.Rd4 Qa7 33.Bb2 Qa5 34.Kg2 Qe1 35.Qf1 Qf1 36.Kf1 f6 37.Rc4 fe5 38.Be5 Bf6 39.Bf6 gf6 40.Rd4 e5 41.Rd6 Kf7 42.Rb6 Ne6 43.Rc6 Ke7 44.b6 Nd8 45.Rc7 Kd6 46.Rh7 Nc6 47.Rh6 Kc5 48.Rf6 Kb6 49.Rc6 Kc6 50.h4 Kd6 51.h5 Ke6 52.h6 1–0. BeepBeepImAJeep (2675) – xeroxx (2015), lichess.org, 2017.

8.h3 0-0 9.0-0 =+.

8.h3 Nb6 9.Bb3 (9.Be2 0-0=) 9...Bd3 (9...a6 10.Bd4+=) 10.a4 (10.Nc3 Nbd5+=) 10...0-0 (10...Nbd5 11.Ne5 Nb4 12.Na3+=) 11.Nc3 (11.Ne5 a6 12.a5 Nc8 13.Nd3 Qd3 14.ba6 Ra6=) 11...Bd6 (11...Nbd5 12.Nd5 Nd5 13.Ne5 Ne3 14.Qf3 Nc2 15.Bc2 Bc2 16.Qc3=) 12.Ne2 (12.a5 Nbd7+=) 12...Ne4 (12...Nbd5 13.Ne5 Be5 14.Be5+=) 13.Ne5 (13.Bc2 Bc2 14.Qc2 Ng5+=) 13...Nc5 (13...Be5 14.Be5 Nd7 15.Bf4–/+) 14.Nf4+= Be5 15.Be5 Nb3 (15...Nbd7 16.Bc3 e5–/+ (16...Nb3?! 17.Qb3 Bf5 18.d4=)) 16.Qb3+= Bc4 (16...Bf5 17.Qc3 Nd5 18.Nd5 Qd5 19.0-0+= (19.Bg7 Qg2 20.Bf8 Qh1 21.Ke2 Qg2=)) 17.Qc3 (better is 17.Qc2+=) 17...a6? (17...f6 18.Bd4 Bd5 19.a5=) 18.e4?? (better is 18.Bg7 Re8 19.Bf6+-) 18...f6+= (18...ab5? 19.Bg7 Qg5 20.Bf8 Kf8 21.g3 Ra4 22.d4+/–) 19.Bd4 ab5 20.Bb6 cb6 21.Rd1? (better is 21.d3!? Qd6 22.g3= (worse is 22.dc4 Qf4 23.0-0 ba4–+)) 21...e5 (21...Ra4 22.d3 Qd6 23.e5 Qe5 24.Qe5 fe5 25.Ne2–+) 22.d3 (better is 22.ab5!? Rc8 23.Nh5–/+) 22...Bf7–+ (22...ef4?! 23.dc4 Qe7 24.ab5 Qe4 25.Kf1–/+) 23.ab5 (23.Ne2 ba4 24.d4 ed4 25.Rd4–+) 23...ef4 24.0-0 Qd7 (24...f3 25.gf3 Qd7 26.Kh2–+) 25.Rb1 (25.d4 Qb5 26.Rb1 Qc4 27.Qc4 Bc4–+) 25...Rfc8 26.Qd2 Ra2 (better is 26...f3!? 27.Rfd1–+) 27.Qf4 Qd3 28.Rfd1 Qc4 29.Qd6 (29.Rbc1 Rc2 30.Rc2 Qc2–+) 29...Qe4 30.Qb6 (30.Rbc1 Re8–+) 30...Bd5 31.f3 (31.Rd5 Qd5 32.Qe3–+) 31...Qe2 0–1. blackmardiemerdarultakzim (2220) – stormer (2150), net–chess.com, 2006.

8.Nh4 Bg4 9.Be2 (9.Qc2 Nb6=) 9...Be2=+ 10.Qe2 0-0 (10...a6 11.ba6 Ra6 12.0-0=+) 11.Nf3 Nc5 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.0-0=) 12.0-0 (12.Bd4 a6=) 12...Qd7 (12...Qd3 13.Re1=+) 13.a4 (13.Bf6 Bf6 14.d4 Ne4=) 13...a6 (13...Qd3 14.Qd3 Nd3 15.Ba3=) 14.Ne5= Qd6 (14...Qd8!?=) 15.d4+= Nb3 16.Ra3 (16.Ba3 Qd8 17.Be7 Qe7+=) 16...Na5= 17.Bc3 (17.Ra2 Qd5 18.Ba3 Ba3 19.Ra3 c5 20.bc6 Nc6=) 17...Qb6 18.Ra2 c6? (better is 18...ab5 19.ab5 Nb3+=) 19.Qe1+- Bd8 20.Bb4 (20.Ba5 Qa5 21.Qa5 Ba5 22.bc6 Rac8+/–) 20...cb5 (20...ab5 21.Bf8 Kf8 22.Rb2+/–) 21.Bf8 (21.Bc5!? Qc7 22.ab5 ab5 23.Bf8 Kf8 24.Qb4 Kg8 25.Qb5 Ra7+-) 21...Kf8 22.ab5 (22.Rb2 Nc6+-) 22...Qb5+/– 23.Nc3 Qb4 24.Ra4 (24.Qa1 Rc8 25.Rc2 Bc7+/–) 24...Qd6 25.Qa1 Nc6 (25...b6 26.Rd1+/–) 26.Nb5 Qd5 27.Nc3 (27.Rb1 Kg8+/–) 27...Qd6 28.Nc6 (28.f4 Kg8+/–) 28...Qc6 29.Ra2 Nd5 (29...Qd6 30.Rc1+/–) 30.Nd5 (30.Rc1 Nc3 31.Rc3 Qd7+/–) 30...Qd5 31.Rc2 (31.Rc1 Kg8+/–) 31...g6 (31...Kg8 32.Rb1+/–) 32.Qa3 (32.Rc5 Qe4+/–) 32...Be7 33.Qb2 a5 (33...b5 34.Re1+/–) 34.Rc7 (34.Re1 b5+/–) 34…Bb4 (35.Rfc1 b5+=). Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiv/29, 1993.

8.0-0 0-0

9.Nc3 Nb6 10.Bb3 Bd3 11.Re1 Bb4 (11...Bd6 12.Bc2 Nc4 13.Qb1 (13.Bd3? Nb2 14.Bh7 Nh7–+) 13...Bc2 14.Qc2=) 12.Nd4 (12.Ne5 Bc3 13.dc3 Bb5=) 12...Nc4 (12...e5 13.Nf3 Qd6 14.a3=+) 13.Bc1 (13.Bc4 Bc4 14.d3 Bd3 15.Qd3 e5+=) 13...Nb6 (13...e5 14.Nc2 Ba5 15.Bc4 Bc4 16.Na3–/+) 14.Be6 (14.Bb2 e5 15.Nf3 Qd6=+) 14...Qd6 (better 14...fe6 15.Ne6 Qe7 16.Nf8 Rf8–/+) 15.Bb3+= Rad8 (15...a6 16.ba6 Ra6 17.Bc2 Bc2 18.Qc2+=) 16.a4 (16.Bb2+=) 16...Ba5 (better 16...Rfe8!?+=) 17.Ba3+- Bb4 18.Bb4 Qb4 19.a5 Nbd5 20.Nd5 (20.a6 ba6 21.Ra6 Nc3 22.dc3 Qc3+-) 20...Nd5+- 21.Bd5 (21.Qf3 Nf6 22.Qb7 Rd4 23.ed4 Qb3 24.Qa7 Qb5 25.Qc7 Nd5+-) 21...Rd5 22.Qf3 Rdd8? (better 22...Rfd8!?+-) 23.Qb7+- Rb8 (23...Ra8 24.Rec1 Rfb8 25.Qc7+-) 24.Qc7 Qd2 (24...Rfc8 25.Qa7 Bb5 26.Nf5+-) 25.Red1 (25.Rad1!? Qb4 26.Nc6 Qc4+-) 25...Qb2 26.Qa7 Bb5 (26...Rfe8 27.b6+-) 27.Rab1 Qb1 (27...Qa2 28.Nb5 Qa4 29.Nc3 Rb1 30.Rb1+- (30.Na4?? Rd1)) 28.Rb1 Ra8 29.Qc5 (29.Rb5?! Ra7 30.Kf1 Rfa8+-; 29.Nb5 Ra7 30.Na7 Ra8+-) 29...Bd3 30.Ra1 Rfc8 31.Nc6 Rc7 (31...Re8 32.Ne7 Kh8 33.Qd5+-) 32.Ne7 Re7 33.Qe7 Bg6 (33...Ba6 34.Rd1 h6 35.Rd8 Rd8 36.Qd8 Kh7 37.Qd6+-) 34.a6 1–0. GuestHBSR – odulsorg, freechess.org, 2018.

9.d3 Nb6 10.Qb3 Nfd7 11.Bd4 Nc4 12.dc4 Bd6 13.Nbd2 (13.Qc3 Bg4 14.e4 Bf3 15.Qf3 Qh4=) 13...e5=+ 14.Bb2 Nc5 15.Qc3 Na4 16.Qb3 Nc5 17.Qc3 Na4 18.Qb3 Nc5 ½-½. migliorero (2095) - wojwys (2165), gameknot.com, 2021.

9.d4 Nb6 10.Be2 =.

9.d4 Rc8 10.Nc3 Nb6 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 c6 =.

9.d4 Rc8 10.Nc3 c6 =.

9.d4 Rc8 10.Nbd2 c5 11.Rc1= b6 (11...Nb6 12.Be2=) 12.Nh4 (12.Qe2 Bg4+=) 12...Bg4= 13.f3 Bh5 14.g4 Bg6 (14...Ne8 15.gh5 Bh4 16.Ne4=) 15.Ng6+= hg6 16.Qe2 cd4 (16...Nd5 17.Rfd1+=) 17.Bd4 Bc5 18.Nb3 Ba3 19.Rc2 Nc5 20.Rd1 Qe7 21.Be5 Rfd8 22.Nd4+/– Qb7 23.Nc6 Rd1+= 24.Qd1 Ncd7 25.Bd6+/– Bd6 26.Qd6 Kh7 27.Qe7 Rf8? 28.Ne5!+- Kg8 29.g5 Qc7 30.gf6 Qe5 31.Qd7 Qe3 32.Kg2 Qg5 33.Kh1 Qf6 34.Rf2?? Rd8 35.Qb7 Rd1 36.Bf1 Qh4 37.Qc8 Kh7 38.Qc2. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiv/13, 1993.

9.d4 Rc8 10.Nbd2 c6=+ 11.bc6 Rc6 12.Rc1 Qb6 13.Qb3 Rfc8 14.d5 (14.Rfe1 Bb4 15.Ba3 Ba3 16.Qa3 Qc7=) 14...ed5=+ 15.Bd5 Nd5 16.Qd5 Be6 17.Qd4 (17.Rc6!? Rc6 18.Qd4 Qd4 19.Nd4=+) 17...Qd4–/+ 18.Nd4 (18.Bd4?? Rc1 19.a4 R1c2–+) 18...Rc1 19.Bc1 Ba2 20.Bb2 a6 (20...Bb4 21.Ra1 Be6 22.Ne4–+) 21.Ra1–/+ Bd5 (21...Be6 22.Kf1–/+) 22.e4 Bc6 23.Nf5 (23.N2b3 Nc5 24.Nc6 Rc6–/+) 23...Bf8 (23...Bb4 24.f3–/+) 24.Rc1 (24.f3 Nc5–/+) 24...f6 (24...Rd8 25.f3–+) 25.f3 (25.Nb3 Ne5 26.Be5 fe5–+) 25...Rd8 (25...Nc5 26.Bd4 Bd7 27.Ne3–+) 26.Nc4 (26.Nb3 Ba4 27.Nfd4 Kf7–+) 26...Nc5–+ 27.Na5 (27.Ba3 Rd3 28.Bc5 Bc5 29.Kf1 Bb5–+) 27...Nd3 (27...Bb5 28.Bd4 b6 29.Be3–+) 28.Nc6 bc6 29.Rc2? (better is 29.Rd1–+) 29…Rb8 (30.Bc1 Rb1 31.Rc6 a5–+; 29...Nb2?! 30.Rb2 g6 31.Ng3–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiv/27, 1993.

9.Nd4 Nb6 10.Be2 Bg6 =.

9.Be2 a6 =.

8.Nh4 Nb6

9.Nf5 Nc4

10.Ne7? Nb2 11.Qb3 Nd3 12.Ke2 Ne4 –+ (12...Qe7?! 13.Qd3 0-0 14.Qa3=+; 12...Ke7?! 13.Qa3 Qd6 14.Qd6 Kd6 15.Kd3=+).

10.Ne7? Nb2 11.Qb3 Qe7?! 12.Qb2 e5 13.0-0 =+.

10.Ne7? Ke7?! 11.Bf6 gf6 12.Qf3 +=.

10.Ne7? Qe7?! 11.Bc3 =.

10.Ng7 Kf8 11.Bc3 =+.

7.Nd4 Be4

8.0-0 Bb4 9.d3 Bd5 =+.

8.0-0 Bb4 9.Be6?? c5?? 10.Bd7=+ Qd7 (Black gets the initiative) 11.Nb3 (11.a3 Ba5 12.Nb3 Bb6=) 11...c4 (11...Bd3!? 12.Re1 Qe6–/+) 12.Bf6=+ gf6 13.Nd4 Bc5 14.Nc3 Bd3 15.Nde2 (15.Re1 0-0-0=+) 15...0-0-0 (15...Rg8 16.Rc1=+) 16.a4 Rhg8 17.g3 (17.Rc1 Qg4 18.g3 Qf3–/+) 17...h5–/+ 18.Re1 h4 19.Nf4 hg3 20.fg3 Bf5 21.Ncd5 Qc6 22.Nc3 (22.Qf3 Be6 23.Rac1 Bd5–+) 22...Bg4 23.Qc2 Rg5 (23...Qd6 24.Ne4 Qf4 25.Nc5= (25.gf4 Bd1 26.Kf2 Bc2 27.Nc5 Rd2 28.Kf3 b6–+)) 24.Rf1 Bf5 25.Qb2 Rgg8 26.Rf2 Rh8 27.Raf1 (better is 27.Qb5=) 27...Be7?? (better is 27...Qd6=+) 28.Nfd5!+- Rd5 (28...Qd5 29.Nd5) 29.Nd5 (29.Rf5?! Rd3=) 29...Qd5 30.Rf5 Qd3 31.Rf6?? (better is 31.Qc3 Qe2 32.R5f2+-) 31...Bf6+= 32.Qf6 Qh7 33.Qf5 ½–½. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxii/14, 1992.

8.0-0 Bb4 9.Be6?? fe6 10.Ne6 Qb8 –+.

8.0-0 Nb6 9.Bb3 Bb4–/+ 10.d3 Bg6 11.Ba4 Nbd7 (11...c6 12.Nc6 bc6 13.Bc6 Nfd7 14.Ba8 Qa8 15.Qe2–/+) 12.Qb3=+ Be7 13.e4 (13.Qb7 Bd3 14.Rd1 Qb8=) 13...0-0 (13...e5 14.Nf3 0-0 15.Ne5 Ne5 16.Be5 Ng4=) 14.Bd7= Qd7 15.Nd2 (15.Qb7 Rab8 16.Qa7 Rb2 17.Rc1–+) 15...c5 16.N4f3 Rfd8 (16...b6 17.Ne5 Qc7 18.Ng6 hg6 19.Rfc1=+) 17.Ne5 Qc7 18.Rac1 (18.Ng6 hg6 (< 18...fg6 19.Qe6 Kf8 20.Be5=+) 19.Nc4 Qd7–/+) 18...Nd7 (18...Bd6 19.Ndc4 Bh5 20.Nd6 Rd6 21.f3=+) 19.Ndc4 (19.Ng6 hg6 20.d4 Qb6=+) 19...Rac8 (19...Ne5 20.Be5 Qd7 21.Rfe1–/+) 20.f4 (20.Ng6 hg6 21.Rfd1 Bg5=+) 20...f6 (20...Ne5!? 21.Ne5 Bh5–/+) 21.Ng6= hg6 22.Ne3 (22.d4 cd4 23.Bd4 Nc5=+) 22...Qb6 23.Qc2 c4 24.d4 Qa6 25.Ba1 (25.Bc3 b5=+) 25...b5 26.f5 (26.a4!?=+) 26...gf5–/+ 27.ef5 e5 28.Nd5 (28.Rfd1 Ba3 29.Bb2 Bb2 30.Qb2 ed4 31.Qd4 Qa3–/+) 28...Ba3 (28...Qd6 29.Ne7 Qe7 30.Rfd1–/+) 29.Rcd1 Qb7 (29...Qd6!? 30.Ne3 Qc7–/+) 30.Ne7?? Be7–+ (31.Bc3 b4–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxii/16, 1992.

8.0-0 Nb6 9.Bb5 c6 10.d3 Bd5 =+.

8.f3!? Bb1 9.Rb1 Bb4 10.Ne6 fe6 11.Bf6 Bd2 12.Qd2 Qf6 13.Qc2 =+.

8.f3!? Bg6 9.Qa4 =+.

8.Be6? fe6–+

9.Ne6 Qc8

10.0-0 Bd3 11.Nf8 Rf8 12.Re1 –+.

10.Nc3 Bd3 11.Qb3 Nb6 12.Nf4 Bc4 13.Qc2 (13.Qa3 a5 14.d3 ab4 15.Qa8 Qa8 (15...bc3 16.Qc8 Nc8 17.Bc3+=) 16.dc4 bc3 17.Bc3 Qa3 18.Bf6 gf6–+) 13...Bb4 14.d3 Bf7 15.0-0 0-0 16.Nb5 c6 17.Nd4 Nbd5 18.Nfe2 Bd6 19.a3 Ng4 20.h3 Ngf6 21.Rac1 Qd7 22.Qd2 Rad8 23.e4 Ne7 24.Nf3 Ng6?? 25.e5–/+ Be5 26.Be5 Qd3 (Black creates threats along the open d–file) 27.Qd3 Rd3 28.Bf6 gf6 29.Rb1 b6 30.Ra1 Re8 31.Ng3 (31.Nc1 Rd5–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxiii/02, 1992.

10.Nc3 Ne5 11.Ne4 Nd3 12.Ke2 Ne4 13.Bg7 Bg7 14.Ng7 Kf8 15.Rf1 Nef2 16.Rf2 Nf2 17.Qc2 Kg7 18.Qc3 Kg6 19.Kf2 Rf8 20.Kg1 –+.

10.0-0 Bd5

11.Nf4 Bb4 12.Nd5 Nd5 13.Qh5 g6 14.Qd5 +-.

11.Nf4 Bf7

12.a3 Bd6 –/+.

12.e4! Bb4 13.e5 Nd5 14.e6! +=.

12.e4! Nb6 13.e5?! Nfd5!

12.e4 Nb6 13.Bf6–/+ gf6 14.a3 Bd6 15.Qf3 Qd7 –+.

12.e4 Nb6 13.Bf6–/+ gf6 14.Nc3 Qd7 (14...Bb4!? 15.a3 Bd6 16.Nh5–+) 15.Nh5 0-0-0 16.Nf6 Qd2 17.Qg4 Nd7 18.Rac1 Qd6 19.Nb5 Qf6 20.Rc7 Kb8 21.Rd7 Rd7 22.Qd7 Qc6?? 23.Qd8+- Qc8 24.Qf6 Bb4 25.Qf7 Ba5 26.a4 a6 27.Nd6 Qc6 28.Rb1 (28...Ka8 29.Qb7 Qb7 30.Rb7+- (30.Nb7?! Rb8+=)) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxii/18, 1992.

12.e4 Nb6 13.Bf6–/+ gf6 14.Nh5 Qe6–+ 15.Qf3 0-0-0 16.Qf6 Qf6 17.Nf6 Bg7 18.e5 Bf6 19.ef6 Nd5 20.Nc3 Nf6 21.Rad1 Rd3 22.f3 Rhd8 23.Rf2?? Nd5 24.Ne4 Nb4 25.Rb1 a5 26.Rb2 Ba2 (27.f4 Bd5–+; 26...Na2?! 27.Nc5–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xxii/20, 1992.

12.e4 Bd6!? 13.Nd3 Bc4 –+ (13...Ne4?! 14.Re1 =).

7.Nd4 Bg6

8.a3 c5 9.bc5 Bc5 =+.

8.Qb3 Nb6 9.Bb5= c6 10.Nc6 bc6 11.Bc6 Nbd7 12.Ba8 Qa8 13.0-0 Be7 (13...Bd6 14.Bf6 gf6 15.a3+=) 14.d4 (14.Bf6 Bf6 15.d4 0-0=) 14...0-0 15.Nd2 (15.Rc1 Bd6+=) 15...Nb6 (15...a5 16.a3+=) 16.Rac1 (16.Rfc1 Nbd5 17.b5 Qb8=) 16...Bd6 (16...Rb8 17.b5=) 17.f3 (17.a3 Rb8=) 17...Qb8+= 18.h3 Nh5 19.Ne4? (better is 19.f4!?+=) 19...Be4 20.fe4 Bh2 21.Kh1 Ng3 22.Kh2 Nf1 23.Kg1 Nd2?? (better is 23...Ng3 24.Qd3 Rd8–+) 24.Qd3+= Ndc4 25.Rc4 Nc4 26.Qc4 Qg3 (better is 26...Rc8!? 27.Qb3 Qb5–/+) 27.Qc3 f5 28.ef5 ef5 29.Qc4 Kh8 30.Bc1 h6 31.Bd2 Rf6 32.d5 (32.Qd5!?=) 32...Rg6–/+ 33.Qf1 (33.Qe2 Qe5–/+) 33...Qh3 34.Qf2 (34.a4 Qg3–/+) 34...Qg4–+ 35.Qf1 (35.a3 a6–+) 35...Qe4 36.Qf2 Qd5 37.Bc3 Qe4 (37...Qd1 38.Kh2 Rg5 39.Qf3–+) 38.Qd2 (38.Bd4 Ra6–+) 38...Kh7 39.a4 a6 40.Bd4? (40.Qf2 Qd3 41.Qd2 Qd2 42.Bd2 Rg4–+) 40...Rc6 (better is 40...f4 41.Qf2 fe3 42.Be3 Qb4 43.Qf4 Qf4 44.Bf4–+) 41.Qf2 Rc1 (41...Rc4 42.Qg3 Qe7 43.Bc5–+) 42.Kh2 Qg4 43.Qf3 (43.b5 a5–+) 43...Qh4 (43...Qf3 44.gf3 Rc4 45.b5 Ra4 46.b6–+) 44.Qh3 Qh3 (44...Qf2 45.Qf3 Qf3 46.gf3–+) 45.gh3 (45.Kh3 Rc4 46.b5 Ra4–+) 45...g5 (better is 45...Rc4!? 46.b5 Ra4 47.b6–+) 46.b5 ab5 47.ab5 Rb1 48.b6 Kg6 49.Kg3 Rb3 (49...Kf7 50.Kf2–+) 50.h4 (50.Kf3 Kh5–+) 50...f4 51.Kf3? (51.Kg2 fe3 52.hg5 hg5–+) 51...fe3 (better is 51...Kf5!? 52.hg5 hg5 53.Kf2–+) 52.hg5 hg5 53.Be3 Kf5 54.Ke2 g4 55.Bc5 Ke4 56.Kf2 ½–½. De Visser,Arno – de Graaf, 1984.

8.Qb3 c5 9.bc5 Nc5 10.Qb5 Nfd7 11.0-0 –/+.

8.Qb3 Bd6 9.0-0 0-0 10.Be6!

8.b5 Bd6 9.d3 =+.

8.b5 Nc5

9.0-0 Nd3 10.Bc3 =+.

9.0-0 e5 10.Nf3 Bd3 11.Ne5!? Bf1 12.Bf7 –+.

9.d3? e5! 10.Nf3 Nd3 –+.

9.0-0 Bd6

10.d3 0-0 11.e4 Be5 12.Ne6 Bh2 13.Kh2 Ne6 unclear.

10.d3= Nfd7 =.

10.d3 Nd5!=+

11.Nb3!? Qh4 12.g3 =.

11.Re1 0-0 12.e4 Nf4 13.Re3 unclear (13.g3!?). Gross.

11.Re1 Nb4 12.e4! Gross.

11.e4 Nb6! 12.Na3? Nca4! –+ 13.Qb3 Nb2 14.Qb2 Ba3 15.Qa3 Qd4. Gross.

11.e4 Nb6! 12.Nd2 Nca4 13.Qc2 (13.Ne6 Bh2!) 13...Nb2 14.Qb2 Qf6 15.N2f3 Nc4 16.dc4 Be4 –+. Gross.

11.e4 Nb6! 12.e5? Nc4!–+. Gross.

11.Nf3 Nb6! 12.Bg7 Rg8 13.Bb2 Nc4 14.dc4 Bd3 –+. Gross.

11.Re1 Nb6=+

12.Ba3 Nc4 13.dc4 Qh4 –/+.

12.a4 0-0 13.Ra3 e5 14.Nf3 e4 15.Ne5 Be5 16.Be5 Nc4 (16...Nd3?! 17.Bd3 ed3 18.e4+=) 17.dc4 Nd3 18.Bd4 Ne1 19.Qe1 f5 (19...a6 20.Nc3–+) 20.Qc3–/+ c5 21.bc6 bc6 22.Nd2 Rb8 23.Ra1 Rb7 (23...Rf7 24.Be5 Rbb7 25.c5–+) 24.Nb3 (24.c5 Qd5–/+) 24...Qb8 25.Nd2 Rd8 26.h3 (26.c5 Bf7–+) 26...Be8 (26...Bf7 27.Qa5 Be6 28.Qc3–+) 27.Qa5 (27.a5 Bh5–+) 27...Bd7 (27...Qc8 28.Ra2–+) 28.Be5 (28.Qc5 Qc8–/+) 28...Qc8 29.Bd6 (29.f3 ef3 30.Nf3 Re8–+) 29...Be6 30.c5 Rdd7 31.Qc3 Qe8 32.Re1 (32.Qe5 Qg6–+) 32...Qg6 (32...Rd8 33.Nc4–+) 33.Ra1 (33.Nc4 Bc4 34.Qc4 Qf7–+) 33...Bd5 (33...Rd8 34.Nc4 Bd5 35.Bg3–+) 34.Re1 (34.Nc4 Rd8–+) 34...Qf6 35.Be5 Qd8 (35...Qf7 36.a5–+) 36.Bd6 (36.Nc4 Bc4 37.Qc4 Kh8–+) 36...a5 37.Qe5 Rf7 38.Rc1 (38.Rb1 Rb4–+) 38...Qd7 (38...Rb4 39.Rb1–+) 39.Nc4–/+ Bc4 40.Rc4 h6 41.Rc1 (41.Kh2 Kh7–/+) 41...Rb4 42.Ra1 Kh7 43.Ra2 (43.Qf4 g5 44.Qg3 Qe6–+) 43...Qc8 44.Ra1 Rfb7 45.Ra2 (45.Kh2 Qd7–+) 45...Rc4 46.Kh2 Qd7 47.Qa1 (47.Ra1 Qf7–+) 47...Rb3 (47...Qe6 48.Rd2–+) 48.Qe5 (48.Qd1 Rcb4–+) 48...Rb1 (48...Qf7 49.Bc7 Rb1 50.Rd2–+) 49.Bc7 (49.Kg3 Qf7 50.Kf4 g5 51.Kg3 Rcc1–+) 49...Rcc1 50.Rd2 Threatening mate... how? 50...Qf7 (50...Qd2?! 51.Qf5 Kg8 52.Qe6 Kh7 53.Qf5 Kh8 54.Qf8 Kh7 55.Qf5=) 51.Bd8 (51.Rd6 Rh1 (51...Qc7? 52.Rh6 Kh6 53.Qc7+-) 52.Kg3 Qh5–+) 51...Rh1 (51...Qg6 52.Rd1 Rd1 53.g4 Rh1 54.Kg3 Rbg1 55.Kf4 Rg4 56.hg4 Qg4) 52.Kg3–+ Rh3 (better is 52...Rbg1!? 53.Qc7 Rh3 54.Kf4 Qc7 55.Bc7 Rg2 56.Kf5 Rh5 57.Ke4 Rc5 58.Bg3 Rc4 59.Rd4 Rd4 60.ed4–+) 53.gh3 Qh5?? (better is 53...Rg1 54.Kh2 Qg6–+) 54.Rd7= Threatening mate: Qxg7 (54.Ba5?? Qg6 55.Kh2 Qg1) 54...Rg1 55.Kh2 Qg6 Do you see the mate threat? (55...Qg6 56.Rg7 Qg7 57.Qf5 Rg6 58.Ba5 Qa1 59.Qf7 Rg7 60.Qf5 Rg6 61.Qd7 Rg7 62.Qf5 Rg6=). Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, corr SOK–92–80, 1992.

12.a4 0-0 13.a5 Nc4 14.dc4 Nd3 –/+.

12.a4?! Nc4! 13.dc4 Nd3 14.Re2 Ne5!–+ (idea Bh5, Qh4). Gross.

12.a4 e5 13.Nf3 Nc4 14.dc4 –+.

12.Nc3!? Nc4 13.dc4 Bd3! 14.Qg4!? Qf6 (14...0-0) 15.Nb3 Nd7=+. Gross.

12.Nf3? Nd3!–+ 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Bh2. Gross.

6.Bc4 Be7

7.0-0 Bb4?! 8.Qa4 Nc6 9.Ne5 Qd6 10.Bb5 Be4 11.d3 0-0 12.de4 Ne5 13.f4 Nc6 14.e5 Qc5 15.ef6 Qe3 16.Kh1 +-. Gross.

7.0-0 c6 8.a3 0-0 9.Nc3 b5 10.Be2 a5 11.ba5 Ra5 12.Nd4 Bg6 13.d3 Qb6 (13...Qd7 14.a4 b4 15.Nb1=) 14.Nb3 Ra8 15.a4 Nbd7 16.a5 Qb8 17.h4 h5 18.Qc2 c5 19.f4 c4 20.Nd4 b4 21.Ne4 Ne4 22.de4 c3 23.Bc1 White intends f5 23...Nf6 24.f5 Bh7 25.Nc6 Qc7 Attacks the isolani on a5 26.Ne7 Qe7 27.Rf3 (27.a6 Rfb8-/+) 27...Ng4 28.g3 Kh8 (28...Rfb8 29.a6-/+) 29.a6 f6 30.Kg2 (30.Ra5 Rfb8-/+) 30...Rfb8 31.Qb3 (better 31.Rf1!?-/+) 31...ef5-+ 32.ef5 Bg8 33.Qc2 Bd5 34.Ra5 (34.Kg1 Qc5 35.Rf1 b3-+) 34...Be4 35.Qb3 Qc7 (35...Ne5!? 36.Qe6 Qe6 37.fe6-+) 36.Ra4 Qc5 37.Kg1 Bf3 38.Bf3 Qd6 39.Kg2 Ra6 40.Ra6 Qa6 41.Qf7 (41.e4 Qa1 42.Bf4 Qb2 43.Qb2 cb2 44.Bb8 b1Q 45.Bg4 hg4-+) 41...Qa1 42.Qh5 Nh6 43.g4 (43.Be4 Qc1 44.Qe2 Re8-+) 43...Qc1 44.g5 Qe3 45.gh6 Qh6 46.Qf7 Qd2 47.Kh3 c2 48.Qh5 Kg8 49.Qg4 c1Q 50.Qg2 Rd8 51.Qg3 (51.Kh2 Qce1 52.Kh3 Qg2 53.Kg2 Rd2 54.Be2 Qe2 55.Kg3 Rd3 56.Kf4 Qf3) 51...Rd3 52.Kg4 (52.Bd5 Kh8 53.Qd3 Qd3 54.Kg4 Qcd1 55.Kf4 Q1f1 56.Kg4 Qff5) 52...Qf1 53.Qb8 (53.Bd5 Kh7 54.Qf3 Qg1 55.Qg2 Qdd1 56.Kf4 Qe3) 53...Kh7 54.Qg8 (54.Qf4 Qf4 55.Kf4 Qf3) 54...Kg8 55.Bd5 Rd5 56.h5 Qdf4 0-1. wojwys (2120) - omni1 (2525), gameknot.com, 2021.

7.a3 c6 8.Qb3 a5 9.d4 (9.ba5 Nbd7 10.0-0= (10.Qb7? Rb8 11.Qc6 Rb2-+)) 9...ab4-/+ 10.ab4 Ra1 11.Ba1 b5 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Bb4 14.Bc3 Be7 15.Ke2 (15.0-0 b4 16.Bb2 0-0=+) 15...Nbd7 16.Nbd2 0-0 17.Rb1 h6 (17...Qc7 18.Kf1-/+) 18.h3 (18.Kf1 Qc7-/+) 18...Nd5 19.Bb2 Qc7 20.Nb3 N7b6 21.g3 (21.Kf1 Rb8-/+) 21...Nc4-+ 22.Nfd2 Ndb6 23.Nc5 Nd2 24.Qd2 Bc5 25.dc5 Nc4 26.Qc3 (26.Qb4 Qe7-+) 26...e5 (26...Nb2?! 27.Rb2 e5 28.Rd2-/+) 27.Ra1 (27.Qb4 Qd7-+) 27...Qd7 28.g4 Rd8 29.Qc2 (29.Kf3 Qd5 30.Kg3 Qc5-+) 29...Nb2 (better 29...Qd2 30.Qd2 A) worse 30...Nd2 31.Rd1+/- (31.Be5?! Nb3 32.Ra6 Rd2 33.Ke1 Rd5=); B) 30...Rd2 31.Ke1 Rb2 32.Ra8 Kh7-+) 30.Qb2 Qd3 31.Ke1 Qd5 32.Rc1 (32.h4 Qc5 33.g5 h5-+) 32...Qh1 33.Ke2 Qh3 34.Qc2 (34.Rg1 e4 35.Qc2-+) 34...Qg4 35.Ke1 h5 (35...Rd5 36.Qb2-+) 36.Qe2 (36.Qc3-+) 36...Qg2 37.Qf1 Qe4 38.Qe2 h4 39.f3 (39.Qc2 Qg2 40.f3 Qf3-+) 39...Qg6 (better 39...Qb4 40.Kf1 Rd2-+) 40.Kf1 (40.Qf2 h3 41.Kf1 e4-+) 40...h3 41.Rc2 (41.Qf2-+) 41...h2! 42.Qh2 (42.Qh2 Rd1 Double attack) 42...Rd1 43.Kf2 Qc2 (43...Qc2 44.Kg3 Qg6 45.Kh3 f5 46.Qa2 Kh7 47.Qg2 Qh5 48.Kg3 f4 49.ef4 ef4 50.Kf4 Rd4 51.Ke3 Qe5 52.Kf2 Rd2 53.Kg1 Rd1 54.Qf1 Qg3 55.Kh1 Rf1) 0-1. migliorero (2105) - omni1 (2525), gameknot.com, 2021.

7.Qb3 Nc6 8.Nd4 Nd4 9.Bd4 0-0 10.0-0 c6 11.Rc1 Qb8 12.Be2 (12.Qb2 Rd8=+) 12...a5 (12...e5 13.Bc5 Bc5 14.bc5=+) 13.Bc5 Qc7 14.Nc3 ab4 15.Qb4 Bc5 16.Qc5 Ra5 17.Qb4 e5 18.d4 ed4 19.Qd4 Rd8 20.Qb4 h6 (20...c5 21.Qb2=) 21.f3 (21.Rd1 Rd1 22.Rd1 b5=) 21...c5 22.Qb3 Rd2 23.e4 (23.Bc4 Bd3=) 23...Be6=+ 24.Bc4 Bc4 25.Qc4 Qf4 26.Nd1 (26.Kh1 Qe3=+) 26...Qh4 (26...Nd5 27.Rc2 Ne3 28.Ne3 Qe3 29.Kh1–/+) 27.Qf1 Nh5 (worse 27...Raa2 28.Ra2 Ra2 29.Rc5=) 28.Nf2 (28.Ne3 Nf4 29.Kh1 Ne2–/+) 28...Qe7 (28...Nf4 29.g3 Qg5 30.Re1–/+) 29.Qc4 (29.Rd1!? Raa2 30.Rd2 Rd2 31.Ra8 Kh7 32.g3–/+) 29...Nf4–/+ 30.Rc2 Rc2 (better 30...Qg5 31.Ng4 Ng2–+) 31.Qc2=+ b5 32.g3 (32.Rd1 Ne6=+) 32...Ne6–/+ 33.Nd3 (33.Kg2 Qf6 34.Rc1 Nd4 35.Qc5 Qf3 36.Kf1 Ra4–/+) 33...c4–+ 34.Ne1 Qa7 35.Kg2 (35.Kf1 Nd4 36.Qc3 Ra3–+) 35...Qe3 (35...Nd4!? 36.Qf2 Nb3 37.Qa7 Ra7 38.Rb1 Ra2 39.Kh3–+) 36.Qf2 Qf2 (36...Qd4!? 37.Nc2 Qb2 38.a3–+) 37.Kf2–/+ b4 (37...Nd4!? 38.a3 Nb3–/+) 38.Nc2=+ Ra4 39.Ke3 Kf8 40.f4 Ke7 41.Rb1 Ra2 42.Nb4 ½–½. Fridl,M (1945) – Raguz,Dark (2105), 21st Bosnjaci Open, 2016.

7.Nd4 Bb1 8.Rb1 0-0 (worse is 8...Bb4 9.Qa4 Nbd7 10.Qb4+/–) 9.b5 Nbd7 10.Be6 fe6 11.Ne6 Qe8 12.0-0 Qf7 13.Nf8 Rf8 14.Qa4 Bd6 15.f4 (15.Qa7 Bh2 16.Kh2 Qh5 17.Kg1 Ng4 18.Be5 Nde5 19.Rfc1 Qh2 20.Kf1 Rf2 21.Ke1 Qg1) 15...Nc5 (15...Qd5!?=) 16.Qa7+/– Qd5 17.Bf6 Rf6 18.d4 Rg6 19.Rb2 Nd3 20.Rc2 Qe4 21.d5?? (21.Qb8 Kf7+=) 21...Bc5?? (better is 21...Ne1! 22.Re1 Qc2–+) 22.Qb8+/– Kf7 (22...Bf8 23.Re2 (23.Qb7?? Nc5 24.Qc7 Qc2–+) 23...Qd5 24.a4+=) 23.Qc7 Kg8 24.Qc8 Kf7 (24...Bf8!? 25.Kh1 Qd5+/–) 25.Qb7 Kg8 26.Qc8 Kf7 27.Kh1 Qe3 28.h3 Qe4 29.Qd7 (29.f5 Rh6 30.f6 Rf6 31.Qd7 Kg6 32.Rf6 Kf6 33.Qc6 Kg5+/–) 29...Kg8 (better is 29...Be7 30.Qc7 Nb4+-) 30.f5 Rh6 31.f6! gf6?? (31...gf6 32.Qe6 Double attack; 31...Rf6 32.Qc8 Double attack) 32.Qe6+- Qe6 33.de6 Kf8 34.Rf3 Ne1 35.Rc5 Nf3 36.gf3 (better is 36.b6!? Rh4 37.Rc8 Ke7+-) 36...Rh3 37.Kg2 Rh4 38.Rc7 Ra4 (38...Rb4 39.Rb7 (worse is 39.Rh7 Rb5 40.Rf7 Ke8+-) 39...Ke8 40.b6+-) 39.b6 1–0. Dergatschova Daus,Anna (2230) – Patzer,Joerg (2155), Ruhrgebiet VL1, 2008. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.c4 dc4 6.Bc4 Be7)

7.Nd4 Bg6 8.0-0 =.

7.0-0 0-0

8.a3 Nbd7 9.d4 c6 10.Nbd2 h6 11.Nb3 Nb6 12.Be2 Bd6 13.Na5 Rb8 14.Rc1 Bc7 15.h3 Qd6 16.Ne5 Nfd7?? (16...Rfd8 17.Nac4 Nc4 18.Bc4=) 17.f4?? (better 17.Nac6 Ra8 18.Na5 Ne5 19.de5+-) 17...Nf6 18.Bf3 Be4 19.Be4 Ne4 20.Qf3?? (better 20.Nb3=) 20...Nd2-+ 21.Qg3 Nf1 22.Rf1 Nd5 (22...Qd5 23.Re1-+) 23.Nac4-/+ Qe7 24.Bc1 Be5 25.fe5 Qg5 (25...Nc3 26.Qe1 Ne4 27.Rf4-/+) 26.Qg5 hg5 27.e4 Nb6 (27...Nc3 28.Nd6 f6 29.Rf2-/+) 28.Na5 (better 28.Nb6!? ab6 29.Bg5=) 28...f6-/+ 29.ef6 gf6 30.Kf2 Kg7 31.Ke3 Kg6 32.Bb2 Rbd8 33.Nb7 (33.Kd3!? Rf7 34.Rf3-+) 33...Nc4 34.Ke2 (34.Kf3 Nb2 35.Nd8 Rd8-+) 34...Nb2 35.Nd8 Rd8 36.Ke3 (36.Rc1 Rd4 37.Rc6 Re4 38.Kf3-+) 36...Nc4 37.Kd3 Na3 38.Ra1 (38.Rd1 e5 39.Kc3 Nb5 40.Kc4 Nd6 (worse 40...Rd4 41.Rd4 Nd4 42.g4-+) 41.Kd3 ed4-+) 38...Nb5 39.Ra6 (39.Ke3 Rd4 40.Rc1 Rb4 41.Rc6 Rb3 42.Kf2 e5-+) 39...Rc8 (39...Rd4!? 40.Ke3-+) 40.g4 (40.Kc4 g4! 41.hg4 Rd8-+) 40...Rc7 (40...Rd8!? 41.d5 ed5 42.Rc6 de4 43.Ke4 Rd4 44.Kf3 Rb4 45.Ra6-+) 41.Kc4 Nd6 42.Kd3 Nc8 0-1. jhonores (2200) - federer55 (2235), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

8.b5 c6 9.a4 (9.Nd4 Bg6=) 9...cb5 10.ab5 Nbd7 (10...Bd3 11.Bd3 Qd3 12.Qa4=) 11.d4 Bd6 12.Bd3 (12.Ba3 Nb6 13.Bd3 Re8=) 12...Ne4 (12...Bd3 13.Qd3 Nc5 14.Qe2=) 13.Na3 (13.Ba3 Qc7=) 13...Rc8 (13...Qf6 14.Nc4 Be7 15.Qc2+=) 14.Nc4 Bb8 15.Rc1 (15.Qe2 Nb6 16.Rfc1 Nc4 17.Bc4 Bg4=) 15...Bg6 (15...Nb6 16.Nb6 Qb6 17.Rc8 Rc8 18.Qb1=) 16.Be2 (16.Qe2 Re8+=) 16...Bh5 (16...Nb6 17.Nb6 Qb6 18.Ne5=) 17.g3 (17.Qb3 Nb6 18.Nb6 Qb6=) 17...Nb6 18.Ncd2 (18.Ba3 Re8 19.Nb6 Qb6=) 18...Rc1+= 19.Qc1 Nd2 20.Qd2 Qd5 21.Nh4 (21.Kg2 e5+=) 21...Nc4 (21...Be2 22.Qe2 Nc4 23.Rc1–/+) 22.Bc4+= Qc4 23.Ba3 (23.b6 ab6 24.f3 Qb5+=) 23...Re8 (23...Rd8 24.b6 ab6 25.Rc1+=) 24.Rb1 Qd5 25.Qd3 (25.b6 a6+=) 25...f5 (25...e5 26.b6 a6 27.Rc1+=) 26.Rc1 (26.b6 a6 27.Rc1 g5=) 26...g5+= 27.Ng2 Bf3 28.Ne1 (28.Qf1 Bg2 29.Qg2 Qb5+=) 28...Be4 29.Qc4 (29.Qe2 g4+=) 29...Qc4 30.Rc4 g4 (30...Kf7 31.f4+=) 31.f3 Bd5 (worse is 31...Bf3 32.Nf3 gf3 33.Kf2=) 32.Rc1 h5 33.Kf2 Kf7 34.h4 (better is 34.f4!?+=) 34...gh3–+ 35.Nd3 h4! 36.Ne5 (36.gh4 Rg8 Combination) 36...Be5 37.de5 Rg8 38.Rc7 Kg6 39.gh4 Kh6 40.e4 h2 41.Rc1 fe4 42.Rh1 ef3 43.Rh2 Rc8 44.Kg3 Rg8 45.Kf2 Kh5 46.Bc5 (46.Be7 a5–+) 46...a5 47.ba6 ba6 48.Ke3 (48.Be7 a5–+) 48...a5 (48...Rg2 49.Rg2 fg2 50.Kf2–+) 49.Kd3 (49.Be7 Rg1 50.Kf2 Ra1–+) 49...a4 50.Rh1 (50.Kc3 Rg4 51.Kd3 Rh4–+) 50...Rc8 (50...a3 51.Ba3 f2 52.Rf1 Rg3 53.Kd4 Ra3 54.Rf2 Ra4 55.Kc5 Rc4 56.Kd6 Rc6 57.Kd7 Kh4 58.Rf8–+) 51.Kd4 (51.Bf2 a3 52.Ra1 a2–+) 51...a3! 52.Ba3 f2 53.Rf1 Rc2 54.Ke3 Rc3 55.Kd4 Ra3 56.Rf2 Kh4 57.Rf8 Ra6 58.Rg8 Rc6 59.Rh8 Kg5 60.Rg8 Kf4 (60...Kh6 61.Rh8 Kg7 62.Rh2–+) 61.Rf8 Kg3 62.Rg8 Kf2 63.Rf8 Ke2 64.Rc8 Ke1 (64...Rc8?!) 65.Rh8 (65.Rc6 Bc6 66.Ke3 Kf1–+) 65...Rc4 66.Kd3 Re4 67.Rh5 Kf2 68.Rg5 (68.Kd2 Kf3–+) 68...Kf3 69.Rh5 Kf4 70.Rh8 (70.Rh4 Ke5 71.Rh8 Rg4–+) 70...Ke5 71.Rf8 (71.Rh7 Ra4 72.Rh5 Kf6–+) 71...Rf4 (71...Ra4 72.Rb8–+) 72.Rh8 (72.Rb8 Rf3 73.Ke2 Rc3–+) 72...Rf3 73.Ke2 Ra3 (73...Ke4 74.Rh4 Rf4 75.Rh2–+) 74.Rh4 Be4 (74...Bf3 75.Kd2–+) 75.Rh8 (75.Rh6 Kd4–+) 75...Kd4 76.Rd8 (76.Kf2 Ra2 77.Kg3 e5–+) 76...Bd5 77.Rh8 (77.Kf2 e5–+) 77...e5 0–1. Nguyen Hoang Nam1 (2360) – Hoang Van Ngoc (2200), Can Tho VIE, Men Ch, 2012.

8.b5 Bd3 9.Bd3 Qd3 10.a4=.

8.b5 Nbd7 9.d4 Nb6 10.Be2 Qd7 11.Nbd2 Rfd8 12.a4 c6 (12...Bb4 13.a5 Nbd5 14.Ne5+=) 13.Ne5+= Qe8 14.bc6 bc6 15.Bf3 Rac8 (15...Nbd5 16.e4 Rab8 17.Rb1 (17.ef5?! Rb2 18.Qc1 Rb6+=; 17.ed5 Rb2 18.de6 Be6 19.Nc6 Rd6+/–) 17...Ne4 18.Be4 Be4 19.Ne4+-) 16.Rc1 (16.e4!? Bg6 17.Ng6 hg6 18.a5+=) 16...c5= 17.dc5 (17.a5!? Nbd5 18.g4=) 17...Na4–/+ (17...Rc5?! 18.Nc6 Rc1 19.Qc1=) 18.Bd4 Nc5 19.Nb3 Nfe4 20.Be4 Be4 21.Nc5 Rc5 22.Qg4 (22.Rc5 Bc5) 22...Rc1 23.Rc1 Bf5 24.Qe2 (24.Qf3 a5–/+) 24...a5 25.Nc6 Ra8 (25...Ba3 26.Ra1 Qc6 27.g4–+) 26.Qb5 (better is 26.Ne7 Qe7 27.e4=+) 26...Be4?? (26...a4 27.Ne7 Qe7 28.Qc6–/+) 27.Ne7?? (better is 27.Qe5 Bf6 28.Qe4 Bd4 29.ed4+-) 27...Qe7–/+ 28.Qe5 (28...Qf8 29.Qe4+-) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, 1991.

8.Nc3 Bb4=+ 9.d3. tsodikovich (1840) – kaseldop (1755), gameknot.com, 2017.

8.d3 Bb4 9.Nd4 Bg6 10.Qb3=+.

8.d3 c6 9.e4 Bg4 10.a3 a5 (10...b5 11.Bb3=+) 11.ba5 Ra5 12.h3 Bf3 (12...Bh5 13.Bc3 Ra7 14.a4=) 13.Qf3= Nbd7 14.Rd1 Ne5 15.Qe2 Nc4 16.dc4 Qc7 17.Nd2 Rfa8 18.Qe3 Bc5 (18...b6 19.Rab1=) 19.Qf3 Be7 20.Qc3 (20.Qe3 b6=) 20...Ne8 21.e5 f5 (21...b6 22.Ne4=) 22.Nf3 (22.Nb3 Ra4+=) 22...h6 (22...Bc5 23.Nd4 Qe7 24.Nb3+=) 23.Rd2 Rd8 (23...Bc5 24.Qb3=) 24.Rd8 Qd8 25.Nd4 Kf7 (25...Re5? 26.Nc6 bc6 27.Qe5+-) 26.Qb3 Qc8 27.Ne2 (27.Bc3 Ra7+=) 27...g5 (27...Nc7 28.Bc3 Ra6 29.Bb4+=) 28.Rd1 Ra8 29.a4 Qc7 30.Bd4 c5 31.Bc3 Qc6 Attacking the isolated pawn on a4 32.a5 Rd8 33.Rb1 Rd7 34.Ng3 Ng7 35.Qc2 Bd8 36.Rb5 b6 37.ab6 Bb6 38.Qe2 Bd8 39.Nf1 Rb7 (39...Kg8 40.Nd2+=) 40.Nd2+/- Rb5 41.cb5 Qd7 42.Nc4 Bc7 (42...Kg6 43.b6 Qb5 44.Ba5+/-) 43.b6+- Bb8 44.Nd6! Kg6 (44...Bd6 45.ed6 Passed pawn) 45.Qa6 Ne8? (better 45...Nh5 46.Qa8 Qd8+-) 46.Qb7 Qb7 47.Nb7 Bc7 (47...c4 48.Nc5 Nc7 49.bc7 Bc7 50.Ne6+-) 48.bc7 Nc7 49.Nc5 Kf7 50.Bd2 Nd5 Black plans f4 51.Kf1 f4 52.Ne4 Ne7 53.Bc3 Kg6 54.Ke2 Nf5 55.Nc5 Kf7 56.f3 (56.Nb7 h5+-) 56...Nh4 57.Kf2 Nf5 58.Ne4 Nh4 59.Bb4 Ng6 60.Bd6 Nh4 61.Kg1 Nf5 62.Bc5 Nh4 63.Nd6 Kg8 64.Nb7 Ng6 (64...Nf5 65.Nd8+-) 65.Bd6 Nf8 (65...Nh4 66.Nd8+-) 66.Nd8 Ng6 67.Kf1 Nh4 68.Ne6 Kf7 69.Nc7 Nf5 70.e6 Kf6 71.Bc5 h5 72.Ke2 1-0. wojwys (2120) - migliorero (2105), gameknot.com, 2021.

8.d4 Bb4 9.Qb3 Nc6 10.Ne5=+.

8.d4 c6 9.Ne5 (9.a3!?=) 9...Bb4–/+ 10.a3 Bd6 11.Nf3 (11.Nd2 Nbd7–/+) 11...Bg4 (11...Nbd7 12.Nc3–/+) 12.Nc3 Nbd7 13.h3 Bh5 14.g4 Ng4 (better 14...Nb6 15.Bd3 Bg6–/+) 15.Nh4?? (better 15.hg4 Bg4 16.Ne4=) 15...Qh4–+ 16.Ne4 (16.Qf3 Nh2 17.Qg2–+) 16...Qh3 17.Re1 Qh2 (17...Bh2 18.Kh1 Bg3 19.Kg1 Bf2 20.Nf2 Qg3 21.Kh1 Nf2) 18.Kf1–+ Ne3! (18...Ne3 19.fe3 Bd1 20.Rad1 Qh1 21.Ke2 Qe4–+) 0–1. zomboeb (1660) – Geohupf (1660), lichess.org, 2021.

7.a3 0-0

8.Nc3 Nbd7 9.0-0 c5 10.bc5 Nc5 11.d4 Nce4 12.Ne4 Ne4 13.Ne5 Qa5 14.Rc1 Rac8 15.f3 Nd6 (15...Bg5 16.f4 Bf6 17.g4 Be5 18.gf5+/- (18.fe5?! Bg6=)) 16.e4+= Nc4 17.Nc4 Qa6 18.Ne5 Bg6 19.Rf2 f6 (19...Rc1 20.Qc1 Bh5 21.Rc2+=) 20.Ng6+= hg6 21.Rfc2 Rc2 22.Qc2 (22.Rc2?! Ba3 23.Qa1 Bb2 24.Qb2 Rd8=+) 22...Qb6 23.Rb1 Kh7 24.g3 (24.Qd3 Rd8 25.f4 Kg8+=) 24...Rd8 25.Kg2 Qa6 26.Rc1 Rd6 (26...Ba3? 27.Ra1+-) 27.Qd2 Rb6 28.Rc3 Qb5 29.Bc1 Rc6 30.Kf2 Qa4 31.Rc6 Qc6 32.h4 (32.d5 ed5 33.ed5 Qc5 34.Kg2 b5=) 32...Qc4 33.Bb2 (33.Qb2 Qd3=) 33...Qa2 (33...Qb3 34.d5=+) 34.Qc3= b5 35.Ke2 (35.Ke3 a5=) 35...a5 36.Kd1 b4 37.ab4 ab4 38.Qc2 b3 39.Qc1 Qa6 40.Kd2 Bd6 41.f4 f5 42.ef5 (42.Qd1 Qa5 43.Kd3 fe4 44.Ke3 Ba3-+) 42...Bb4 43.Ke3 ef5 44.Qd1 Qa2 45.Qc1 Be1! 46.d5 (46.Qe1 Qb2 Deflection) 46...Qa7 47.Kd3 Qa5 48.Bd4 b2 (48...Bg3 49.Qc5 Qc5 50.Bc5 Bf4 51.Kc3-/+) 49.Qb2 Qd5 50.Qa1 Qe4 51.Kc4 Qc2 52.Bc3 Qe2 53.Kb3 (53.Kc5 Qe7 54.Kc4 Qe6 55.Kb4 Qb6 56.Kc4 Bg3-+) 53...Qe6 (worse 53...Bg3 54.Qa7 Qe6 55.Kb2-/+) 54.Kc2 Qe4 55.Kb3 Qb7 (55...Bg3?! 56.Qa7 Qe6 57.Kb2-/+) 56.Kc2 Bg3 57.Qa4 Kh6 0-1. pvanr (2225) - omni1 (2525), gameknot.com, 2021.

8.Nc3 Nbd7 9.d4 a5 10.b5 c5 11.Rc1 cd4 12.Nd4 Nb6 13.Be2 Bg6 14.0-0 a4 (14...Bd6 15.Nf3=) 15.h3 (15.Nf3 Bh5+=) 15...Bd6 16.Bd3 Qe7 17.Nb1 Nfd7 18.Bg6 hg6 19.Nf3 e5 20.Qe2 Rfc8 21.Rfd1 e4 22.Nfd2 Qe6 23.Bd4 Be7 24.Rc3 (24.f3 Qa2+=) 24...f5 25.Rdc1 Rc3 26.Rc3 Bf6 27.Bf6 Nf6 28.Nc4 Nbd5 29.Rc2 Rd8 30.Ncd2 Nb6 31.Nc4 Rd3 32.Nbd2 Nbd5 (32...Nfd7 33.f3=+) 33.Qf1= Nd7 34.Qc1 Qf6 35.f3 (35.Nb1 N7b6=) 35...Qe6 (35...ef3 36.Nf3 Qe7 37.Kf2=+) 36.fe4 fe4 37.Qa1 (37.Qe1 g5=) 37...N5f6 (37...Ne3 38.Ne3 Re3=+) 38.Nf1 Rd5 39.Ncd2 (39.Qb1 g5+=) 39...Kh7 (39...Qb6 40.Qb1 Rb5 41.Rc8 Kf7 42.Qd1=+) 40.Qa2 Qf5 41.Rc7 Nc5 42.Nc4 (42.b6 Nfd7=) 42...Ne8 (42...Rd1 43.Qf2 Qf2 44.Kf2 Nd3 45.Kg1=) 43.b6 Rd8 44.g4 (44.Re7 Qf8 45.Re5 Rd1=) 44...Qg5 (44...Qf8!? 45.Qh2 Ra8=+ (worse 45...Nc7 46.bc7 Rc8 47.Nb6+/-)) 45.Rf7= Rc8 46.Qe2 Qd5 47.Re7 Ne6 48.Nfd2 (48.Na5 Qd6 (48...Qa5?! 49.Re6 Nf6 50.Re7=) 49.Rb7 Nd8= (49...Qa3 50.Ra7 Ng5 51.b7+-)) 48...Nf6 49.Qf1 Ng8 (49...Kg8!?=) 50.Rf7+= Nh6 51.Rf2 Rc6 52.Kh1 (52.Qc1!?=) 52...Nc5=+ 53.Rf8 Nb3 (53...Nb3 54.Rf2 Nd2 55.Nd2 Rc3-/+) 0-1. marekt (2365) - omni1 (2525), gameknot.com, 2021.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!