CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTD730 Release 2023-02-01
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.a4 Bb7

(...)

10.Na3 Qc7 11.Rc1 (11.d3 Ng4 12.h3 Nh2=) 11...Rad8 (11...d4 12.Kh1+=) 12.h3 (12.d4 e5 13.de5 Ne5 14.Be5 Be5 15.Ne5 Qe5+=) 12...Rfe8 (12...e5 13.d4+=) 13.Qc2 (13.d3 e5=) 13...dc4 (13...e5 14.d3+=) 14.Nc4= e5 15.Rfd1 e4 (15...h6 16.Nd6 Qd6 17.d4 cd4 18.ed4=) 16.Ne1 Bf8 (16...Bd5 17.d3 Bc4 18.Qc4=) 17.d3+= Nd5 (17...Be7 18.Ba1+=) 18.d4 (18.de4 Nb4 19.Qb3 Be4+/–) 18...f5 (18...Be7 19.dc5 Bc5 20.Bd4=) 19.g3 (19.Nd2 f4 20.Bc4 Kh8=) 19...Re6 (19...Be7 20.dc5 Nc5 21.a5=) 20.Ng2 Be7 21.Rd2 (21.Nf4 Rh6=) 21...Bf6 (21...Rh6 22.dc5 Nc5 23.Kh2=) 22.Rcd1 cd4 23.Bd4 Kh8 (23...Ree8 24.Bb2 Bb2 25.Nb2 Qc2 26.Rc2=) 24.Qb2 (24.Bf6 N7f6 25.Nh4 g6+=) 24...Ree8 25.Nh4 (better is 25.Bf6 N7f6 26.Rc2=) 25...Ne7?? (better is 25...Bd4 26.Rd4 Nc5=) 26.Bf6+– Nf6 27.Nd6 Rf8? (better is 27...Rd6 28.Rd6 Nfd5+–) 28.Nf7!! Rf7 Deflection from d8 29.Rd8 Neg8 30.Qb3 g6 31.Bc4 Rg7 32.Rf8 f4 33.ef4 g5 34.Nf5 gf4 35.Ng7 fg3 36.Qg3 Qg7 37.Qg7 Kg7 38.Rf7 (38.Rf7 Kg6 39.Rb7+–) 1–0. Bender,Herbert – Jarosczinsky,Erich, corr DDR–ch M627, 1979.

10.Na3 Rc8 11.d3 Re8 12.Nc2 (12.cd5 ed5 13.Qd2 Qe7=) 12...dc4 13.dc4 Qc7 14.h3 Rcd8 15.Ra3 (15.a5 ba5 16.Qd2 a4+=) 15...Bf3 (15...e5 16.Rd3 Be7 17.Rd2+=) 16.Bf3 Be5 17.Bc1 (17.Ba1 Ba1 18.Ra1 e5+=) 17...Bh2= 18.Kh1 Ne5 19.Qe2 Nf3 20.gf3 (20.Qf3 Be5=) 20...Be5 21.f4 Qb7 (21...Bd6 22.Bb2+=) 22.f3 Nh5 23.Qg2 Bf6 24.Qg4 (24.Rg1 g6+=) 24...g6 25.e4 Ng7 (25...Bg7 26.Qh4+=) 26.e5 (26.a5 Bd4=) 26...h5 (26...Be7 27.a5+=) 27.Qg2= Bh4 (27...Be7 28.a5=) 28.Ne3 (28.Rg1 a5=) 28...Rd7 (28...a5 29.ba6 Qa6 30.Bb2+=) 29.Nd1 (29.a5 Red8=) 29...Nf5–/+ 30.Kh2 (30.Rg1 Be7+=) 30...Red8 31.Qc2 Rd4 32.Nf2 Bg3 33.Kg2 Qe7 34.Ne4 Qh4 35.Bb2 Bf4 36.Bd4 Rd4 37.Rd3? Be5 38.Rb3? Qf4 39.Kh1 Re4! (39...Re4 40.Rg1 Nd4–+) 0–1. Krause – Gehrke,Holger, corr DDR–ch H111, 1972.

10.Na3 e5 11.d3 =.

10.a5 Ne5 11.Be5 dc4 12.Bd6 Qd6 13.Na3 c3 14.Nc4 Qc7 15.dc3 Rfd8 16.Qc2 Be4 17.Qa2 Ng4 18.Rfd1 Rd1 19.Rd1 Bd5 20.a6 Rd8 21.Qa4 Rd7 22.e4 Bc4 23.Rd7 Qd7 24.Qc4 Qc7 25.Qd3 h6 26.c4 Qf4 27.h3 Nf6 28.e5 Ne4 29.Qd8 Kh7 30.Bf1 Ng5 31.Ng5 hg5 32.Qc7 Qe4 33.Qa7 Kg6 34.Qb7 1–0. MacChess 5.0 – GL Chess 3.1, 2000.

10.a5 Re8 11.a6= Bc8 12.d4 (12.Nc3 Qc7+=) 12...Qc7= 13.dc5 (13.cd5 ed5 14.Nc3+=) 13...Qc5 (13...bc5!? 14.Nc3 Nb6=) 14.cd5+/– Qd5 (14...ed5 15.Nbd2+/–) 15.Nd4 (better is 15.Nc3 Qc5 16.Qd3+/–) 15...Bb4? (better is 15...Qe5 16.g3 Nd5+=) 16.Bf3 Ne4 17.Qc2 Ndf6? (17...f5 18.Rd1 Ne5 19.Nc6 Nf3 20.gf3 Qb5 21.fe4+–) 18.Ra4 (18.Nc6 Qb5 19.Nb4 Qb4 20.Bf6 Ba6 21.Ra6 Nf6 22.Ba8 Ra8+–) 18...e5 (18...Bd6 19.Ne2 Qc5 20.Rc1+/–) 19.Rb4 ed4 20.Bd4 Bd7 21.Bf6 Rac8 22.Be4 Rc2 23.Bd5 gf6 24.Na3 Rc5 25.e4 Re5 26.Rd1 Re7 27.f3 Be8 28.Rc4 Rd7 29.Rdc1 Rdc7 30.Rc5 bc5 31.b6! ab6 32.Bb7 (32.Bb7 Bc6 33.Bc6 Rc6 34.a7+–) 1–0. Kraemer,Detlef – Eimers,J, corr SOK–87–05, 1987.

10.Qc2 dc4 11.Qc4 Bd5 12.Qc2 e5 (12...Qc7!?=) 13.Nc3+= Bf3 (13...Bb7!?+=) 14.Bf3+/– c4 (better is 14...Rc8!?+/–) 15.Ba8+– Qa8. ctrotter (2400) – laure (1840), net–chess.com, 2015.

10.Qc2 Rc8 11.d3 Re8 12.Nbd2 Bb8 13.Rad1 Qc7 14.h3 e5 15.e4 d4 16.Nh4 Nf8 17.Nf5 Ng6 18.Nf3 Nf4 19.Nh2 (19.g3 A) 19...Nh3 20.Kg2 Nf2 21.Kf2+– (21.Rf2?! Ng4+/–); B) 19...Ne2 20.Qe2 Qd7=) 19...Rcd8 20.Bf3 Ne6 21.Ng4 Ng4 22.Bg4 Bc8 (22...h5 23.Be2+= (23.Bh5? g6 24.Nh6 Kh7–/+)) 23.Bc1 Nf4 24.g3 Ng6 (24...h5!? 25.gf4 hg4 26.hg4 ef4–/+) 25.Bg5 f6 26.Bc1 Be6 27.h4 Qd7 0–1. ctrotter (2400) – grahamtrue (2305), net–chess.com, 2015.

10.Bc3 dc4 11.Na3 +=.

10.Bc3 Qe7 11.d3 (11.a5 a6=) 11...e5 (11...a6 12.Nbd2+=) 12.a5 Rfd8 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.d4 ed4 15.ed4 ba5 16.Re1+=) 13.a6= Bc8 14.Qb3 (14.Nfd2 Qe6=) 14...d4 15.Bd2 (worse is 15.ed4 ed4 16.Bd2 Qe2–/+) 15...Nf8 16.e4 h6 (16...Ng6 17.Re1=) 17.Ne1 (17.Na3 Be6=) ½–½. Grehl,Siegfried – Griesbach,Roland, corr DDR–ch M900, 1988.

10.Nc3 dc4 11.Bc4 Ne5 12.Ne5 Be5 13.f4 Bc3 14.Bc3 =.

10.Nc3 Bc7 11.Qc2 (11.d4 a6=) 11...Ne4 (11...dc4!? 12.a5 ba5=) 12.d3 Ng5 13.Qb3 (better is 13.Ng5!? Qg5 14.f4=) 13...Nf3=+ 14.Bf3 d4?? (14...dc4 15.dc4 Bf3 16.gf3 Qg5 17.Kh1 Qh5–/+) 15.Ne2?? (better is 15.Bb7 dc3 16.Qc3+/– (< 16.Ba8 cb2 17.Qb2 Qa8=+)) 15...Bf3–+ 16.gf3 Ne5 17.Nc1? (better is 17.Kg2!? de3 18.d4 cd4 19.f4–+) 17...Qg5 18.Kh1 Qh5 (18...Nf3?! 19.Rd1–+) 19.f4 Nf3 (20.Kg2 Nh4 21.Kg1 Qg6 22.Kh1 Qg2#) 0–1. Kirdin – Mick, corr URS, 1991.

10.Nc3 Ne5 11.Ne5 Be5 12.f4 Bc7 13.Bf3 Rb8 14.cd5 Nd5 15.Nd5 Bd5 16.Qc2 Bf3 17.Rf3 Qd7 18.d4 Rbd8 19.dc5 bc5 20.Rh3 g6 21.Qc5 Bb6 22.Qc3 f6 23.a5 Rc8 24.Qb3 Bc5 25.Rd1 Qf7 26.Rc1 Rfd8 27.Kf1 Rd5 28.e4 Rd2 29.Rhc3 Rf2 30.Ke1 Rg2 31.Rc5 Rc5 32.Rc5 Qd7 33.Qc3 Rg1 34.Kf2 Qd1 (34...e5 35.Rc8 Kf7+-) 35.Rc8 Kg7 36.Qf6 Kh6 37.Qh4 (37.Qh4 Qh5 38.Bg7 Kg7 39.Qe7 Kh6 40.Qf8) 1-0. GuestLVVW – PaulFang, freechess.org, 2020.

10.d3 a6 11.Nbd2 a5 12.Qc2 (12.Rc1 e5=) 12...Qc7 (12...Qe7 13.Rac1=) 13.h3 (13.cd5 ed5 14.Rac1 Rae8=) 13...h6 (13...Rad8 14.cd5 Nd5 15.Nc4=) 14.Rae1 (14.Rac1 Rae8=) 14...Rfe8 15.Kh1 (15.Rc1 e5=) 15...Rad8 16.Rd1 (16.cd5 ed5 17.Rc1 Qb8=) 16...Re7 (16...e5 17.cd5 Nd5 18.Ne4=) 17.d4 (17.cd5 Nd5 18.Nc4 Nb4=) 17…Rde8 (17...Rde8 18.cd5 ed5 (worse is 18...Bd5 19.e4+/–) 19.dc5 Qc5+=; 17...cd4!? 18.Nd4 Nc5+=). Schwalbe,C – Oestblom,Stig, corr ICCF WT–I–15, 1972.

10.d3 Bb8 11.Qc2= dc4 12.dc4 Qc7 (12...Bd6!?=) 13.Nbd2+= Rd8 14.Bd3 h6 15.a5 Re8 (15...ba5!? 16.Bc3 Nb6+=) 16.a6+/– e5?? (better is 16...Bf3 17.Nf3 Qd8+/–) 17.ab7+– Qb7 18.Rfd1 (better is 18.Ne4!? a6+–) 18...e4 19.Ne4! Bc7 (19...Re4 20.Be4 Combination; 19...Ne4 20.Be4 Combination) 20.Bf6 Nf6 (20...gf6 21.Nh4 Be5 22.Ra6+–) 21.Nf6 gf6 22.Nh4 Be5 (22...a5 23.Qe2 f5 24.Nf5+–) 23.Ra6 Qc7 (23...Rad8 24.Nf5 Kh8 25.Nh6+–) 24.f4 Bd6 25.Nf5 Bf4 (25...Bf8 26.Be4+–) 26.ef4 Qf4 27.g3 Qg5 (27...Qf3 28.Rf1 Qh5 29.Qg2+–) 28.Be4 h5 (28...Rad8 29.Ra7 Rd4+–) 29.Ba8 Ra8 30.h4 1–0. pcmvr – grahamtrue (2305), net–chess.com, 2015.

10.d3 Rc8 11.Nbd2 Bb8 12.Qc2 Qc7 13.Rad1 e5 14.cd5 Bd5 15.e4 Bb7 16.Nc4 Rfe8 17.h3 Qd8 18.Nh2 Kh8 19.Ng4 Ng8 20.f3 f6 21.Nge3 Ne7 22.Qc3 Nf8 23.a5 Bc7 24.ab6 Bb6 25.Nb6 ab6 26.Qc4 Neg6 27.Nf5 Nf4 28.Rfe1 N8e6 29.Bf1 g6 30.Ne3 Nd4 31.Bd4 cd4 32.Qf7 de3 33.Qb7 Qd4 34.Kh1 Rc2 35.Qf7 Qd8 36.Re3 Rc5 37.Qb3 Qd7 38.d4 Rb5 39.Bb5 Nh3 40.Bd7 1–0. bauska18 – ra100333, internet, 2014.

10.d3 e5 11.cd5 Nd5 12.Na3 Kh8 13.Nc4 White prepares a5. Now all is on e5 13...Qe7 14.a5 Rab8 15.ab6 ab6 16.Ra7 Bc7 17.g3 f5 18.Nh4 f4 19.Bf3 N7f6? (better is 19...fg3 20.hg3 N7f6+/–) 20.ef4+– e4? (20...ef4 21.Bf6 Qf6 (21...gf6?? 22.Rb7 Rb7 23.Bd5+–) 22.Bd5 fg3 23.hg3 Bg3 24.fg3 Qd4 25.Kh2 Bd5+–) 21.de4 Nf4 22.gf4 Ne4 (22...Bf4 23.Nf5 Qe6 24.Ncd6+–) 23.Ng2 Qf7 (23...Nd6 24.Re1 Qd8 25.Nd6 Bf3 26.Qf3 Qd6+–) 24.Be4 Be4 (24...Qc4 25.Bb7 Qb5 26.Qb1 Rb7 27.Rb7+–) 25.Nd6 (25.Nd6 Qg6 26.Ne4+–) 1–0. pcmvr – mgilbert (2145), net–chess.com, 2015.

10.d3 Qe7 11.Nbd2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0-0 8.0-0 b6 9.d3 Bb7 10.Nbd2 Qe7 11.a4).

10.d3 Re8 11.Nbd2 e5 (11...Qc7 12.a5=) 12.cd5 Nd5 13.Qb3 Nb4 14.Nc4 Bc7 15.Nfd2 Nf6 16.Rfd1 Nd3?? (better 16...a6=) 17.Bd3+- Qd5 (17...Qe7 18.e4+-) 18.Bf1 (18.e4 Qe6+-) 18...Rad8 (18...Qe6 19.a5+-) 19.Rac1 (19.Nf3 Qe6 20.Rd8 Rd8 21.Be5 Be5 22.Nfe5 Bd5+-) 19...e4 (19...Qe6 20.Qc2+-) 20.Be2 (better 20.Bf6 Qh5 21.g3 gf6 22.Qc2+-) 20...Qh5?? (20...Qg5+-) 21.g3 (better 21.Bh5 Nh5 22.Qc2+-) 21...Qh3?? (better 21...Qe2 22.Bf6 gf6-/+) 22.Bf1 (22.Bf6 gf6 23.Qc3 Kg7+-) 22...Qh6 23.Bg2 Ng4 (23...Nd7 24.Qc2 Qe6 25.a5+-) 24.h3 Ne5 (24...Nf6 25.Qc2 Qg6 26.a5+-) 25.Ne4 (25.Be5 Be5 26.Ne5 Re5 27.Ne4 Rf8+-) 25...Rd1 26.Rd1 f5 (26...Be4 27.Be5 Bg2 28.Kg2 Be5 29.Ne5 Qf6+-) 27.Ned6 (better 27.Ne5 Qe6 28.Qe6 Re6+-) 27...Bd6 (27...Nf3 28.Bf3 Bf3 29.Ne8 Bd1 30.Qd1+-) 28.Bb7 (better 28.Rd6 Nf7 29.Rh6+-) 28...Bb8 (28...Nc4 29.Qc4 Kh8+-) 29.Ne5 (29.Ne5 c4 30.Qc4 Kh8 31.Nf7 Kg8 32.Nh6 Kh8 33.Qf7 Bg3 34.Qe8) 1-0. ClayPigeons (2095) - ChessPilots (2210), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

10.d3 Re8 11.d4 Qc7 (11...cd4 12.Qd4 e5 13.Qh4-/+) 12.Nbd2 cd4 (12...e5 13.g3=+) 13.ed4=+ e5 14.de5 Be5 (14...Ne5 15.Rc1 Rad8 16.cd5=+) 15.Ne5= Ne5 16.Rc1 dc4 (16...Qe7 17.Re1=) 17.Nc4+= Nc4 18.Rc4 Qd8 19.Bd3 Re6 (19...Qd5 20.f3+=) 20.Qc2+/- h6 21.Rc1 Ne8 (better 21...Rd6!? 22.Rd1 Rc8+=) 22.Bf5+- Rd6 23.h3 (better 23.Re1!?+-) 23...Rd2+= 24.Qc3 Qd6 (24...Qd5 25.Be4 Rd1 26.Rd1 Qd1 27.Kh2 Be4 28.Re4 Qd6 29.g3+/-) 25.Rg4 Rd1 (25...Nf6!? 26.Rd4 Rd4 27.Qd4 Qd5 28.Qd5 Bd5+=) 26.Rd1 Qd1 27.Kh2 Qd6 28.g3 f6 29.Bg6 (better 29.Rd4!? Qe5 30.Bg4+/-) 29...Rc8 30.Qe1 Qd5 31.Be4 Qd7 32.Bb7 Qb7 33.Re4 Qa8?? (better 33...Nd6 34.Rd4 Re8=) 34.Re7+- Nc7 (34...Kh8 35.Qe6 Qf3 36.Re8 Kh7+-) 35.Rd7 (35.Bf6 Ne8 36.Qe6 Kh7 37.Qf5 Kg8 38.Qg6 Qg2 39.Kg2 a6 40.Re8 Re8 41.Qg7) 35...Re8 (35...Qf3 36.Bd4 Re8+/-) 36.Qd2 (36.Qd1 Ne6 37.Bf6 Qe4+/- (37...gf6?? 38.Qh5 Re7 39.Re7+-)) 36...Qf3? (better 36...Ne6 37.Qc3 Qe4=) 37.Bf6+- (37.Rc7? Re2 38.Qe2 Qe2-+) 37...Qf6 38.Rc7 Re7 (38...Rf8 39.f4+-) 39.Qd8 Kf7?? (better 39...Kh7 40.Kg2 Rc7 41.Qc7 Qe6 42.Qa7 Qe4 43.Kh2 Qd4+-) 40.Qe7 Qe7 41.Re7 Ke7 42.f4 Kd6 43.Kg2 Kc5 (43...h5 44.Kf3 Kd5 45.g4+-) 44.g4 Kd5 45.Kf3 Ke6 46.Ke4 Kd6 1-0. bill32606 – travisjolson, gameknot.com, 2011.

10.d3 Nh5 11.Qc2 dc4 12.dc4 Bf3? (better is 12...Nhf6=) 13.Bf3+– Qh4?? (better is 13...Nhf6 14.Ba8 Qa8+–) 14.g3 Qh3 (14...Qg5 15.Rd1 Rad8 16.Rd6+–) 15.Ba8 Ra8 16.Rd1 Be5 (16...Ndf6 17.Bf6 Bg3 18.fg3 Nf6 19.a5+–) 17.Be5 Ne5 18.Qe4 Rc8 (18...Re8 19.Qe5 Nf6 20.f3+–) 19.Qe5 Qg4 (19...Nf6 20.f3 h5 21.a5+–) 20.Nc3 Qc4 (20...f6 21.Qd6 h6 22.a5 Qc4 23.Ra4+–) 21.Qc7! Re8 (21...Rc7 22.Rd8) 22.Rd8 h6 (22...Nf6 23.Qe7 h5 24.Re8 Ne8 25.Qe8 Kh7+–) 23.Re8 Kh7 24.Qe5 (24.Rc1 Nf6 25.Rf8 Qd3 26.Rf7 Ne8+–) 24...Qg4 25.Re7 f6 26.Qe6 Qc4 27.Qc4 a5 (27...Kh8 28.Re8 Kh7 29.Qd3 f5 30.Qf5 g6 31.Qf7 Ng7 32.Qg8) 28.Qe4 Kg8 (28...f5 29.Qf5 Kg8 30.Re8) 29.Qg6 f5 (29...Ng3 30.Qg7) 30.Re8 1–0. pcmvr – laure (1840), net–chess.com, 2015.

10.d4 a5 11.Nbd2 Qe7 12.Qc2 (12.Bd3 Rad8=) 12...Rac8 13.Rac1 (13.Rad1 cd4 14.Nd4 e5=) 13...Rfd8 (13...cd4 14.Bd4 e5 15.Bb2=+) 14.Qb3 (14.Rfd1 cd4 15.Nd4 e5=) 14...Ne4 (14...cd4 15.Bd4 e5 16.Bc3–/+) 15.Ne4 de4 16.Nd2 Qh4 17.g3 Qg5 18.Qc2 (18.f4 Qg6=+) 18...f5 19.Nb3 (19.Rfd1 cd4 20.Bd4 e5–/+) 19...Kf7 (19...cd4!? 20.ed4 e5=+) 20.Rcd1 Qe7 21.Rd2 (21.Rfe1 cd4 22.ed4 Bd5=) 21...e5 22.d5 g6 23.f3+/– ef3 24.Bf3 Kg8 25.e4 Rf8 26.ef5 Rf5 27.Rdf2 Rcf8 28.Nd2 Nf6 29.Bg2 Rf2+= 30.Rf2 Bc8 31.Re2 Bf5 32.Qc3 Re8 33.Nf3 Bg4 34.Re5 Be5 35.Ne5 Bd1 36.Bh3 Ng4?? 37.Bg4 Qe5 38.Qe5 Re5 39.Be5 Bg4 40.Kf2 Bd1 41.Bc7 Kf7 42.Ke3 Ba4 43.Bb6 Bb3 44.Kd3 a4 45.Bc5 Ke8 46.Ba3 Kd7 47.Kd4 Bd1 48.c5 Be2 49.c6 (49...Kc7 50.Kc5+–) 1–0. Zylla,Johannes – Feilmayr,Erwin, corr SOK–92–79, 1992.

10.d4 Qc7 11.Nbd2 Rad8 12.h3 Rfe8 13.Rc1 e5 14.de5 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Bf3 Ba8 18.Qc2 dc4 19.Nc4 Qg5 20.Ba8 Ra8 21.Rfd1 h6 22.Rd2 Ne4 23.Rd3 Rad8 24.Rcd1 Rd3 25.Rd3 Qf5? (better is 25...Qh4=) 26.Qe2?? (better is 26.f3 Nf6 27.Nd6+–) 26...Re6?? (better is 26...Nf2 27.Ra3 Ne4–/+) 27.Qf3 Qf3 28.gf3 Ng5 29.Kg2 Rg6? 30.Ne5+– Re6 31.f4 f6? 32.Nc4?? Ne4? 33.Kf3?? Re7+= 34.h4 g5 35.hg5 hg5 36.Nd6 Nd6 37.Rd6 gf4 38.Kf4 Kf7 39.Rc6 Rd7 40.f3 Kg6 41.a5 Rb7? 42.ab6+/– ab6 43.e4+– Kg7 44.e5 fe5+/– 45.Ke5 Re7 46.Re6?? Re6–+ 47.Ke6 Kf8 48.Kd5 Ke7 49.f4 Kf6 50.Kc6?? c4–+ 51.Kb6 c3 52.Ka7 c2 53.b6 c1Q 54.b7 Qa3 55.Kb6 Qb4 56.Kc7 Qc5 57.Kd7 Qb6 58.Kc8 Qc6 59.Kb8 Ke7 60.Ka7–+ Qa4 61.Kb6 Qb4 62.Kc7 Qc5 63.Kb8 Kd7 64.f5 Qf5 65.Ka7 Qa5 66.Kb8 Qb6 67.Ka8 Qa6 68.Kb8 Kc6 69.Kc8 Qb7 70.Kd8 Qd7 0–1. carocan (1715) – pegasuschess (1835), internet, 2013.

10.cd5 Bd5 11.d3 Bb7 12.Nbd2 a6 13.Nc4 Bc7 14.Qb3 ab5 15.ab5 Qe7 16.e4 Rfd8 17.Nfd2 Bf4 18.e5 (18.Qc3 Ne8=) 18...Ne8+= 19.g3 Qg5 e5 seems the pivot of the position 20.Ra8 Ra8 21.Ne4 Be4 (21...Qg6 22.Qd1 Bg5+–) 22.de4+/– Qg6 (22...Be5? 23.Ne5 Ne5 24.f4+–) 23.Qd3 Nf8 24.Nb6 (24.Nb6 Ra2 25.Rb1+–) 1–0. Kural,A. Serhat (2000) – Frydendal,Odd (1910), Memorial ICCF, 2007.

10.Re1 dc4 11.Bc4 (11.Na3!?=) 11...Ng4 12.d3 (12.Be2!?+=) 12...Bf3–/+ 13.Qf3? (better is 13.gf3 Nf2 14.Qe2 (worse is 14.Kf2 Qh4 15.Kf1 Qh3 16.Kf2 Qh2 17.Kf1 Qh3 18.Kg1 Bh2 19.Kf2 Bg3 20.Kg1 Qh2 21.Kf1 Qf2) 14...Nh3 15.Kh1–/+) 13...Qh4?? (better is 13...Bh2 14.Kf1 Nde5 15.Be5 Be5 (15...Ne5?! 16.Qh5 Bg3 17.Ra2–+) 16.Qg4 Ba1–+) 14.h3+= Nde5 15.Be5 Ne5 16.Qe2 Qh6 (16...Nc4!? 17.dc4 Be5+=) 17.Nd2= f5 18.Nf3 (18.Bb3 Nf7+=) 18...f4 (18...Nc4 19.dc4 g5 20.g3=) 19.Ne5 (better is 19.ef4 Nc4 20.dc4 Rf4 21.a5+/–) 19...Be5+= 20.Rab1 (20.d4 fe3 21.Qe3 Qe3 22.Be6 (22.Re3? Bd4 23.Be6 Kh8–+) 22...Kh8 23.fe3 (23.Re3? Bd4 24.Raa3 Be3 25.fe3 Rad8–+) 23...cd4 24.Bd5+=) 20...fe3 (20...f3 21.Qa2 Rf6 22.d4–/+) 21.fe3 (better is 21.Qe3 Qe3 22.Be6 Kh8 23.fe3+=) 21...a5?? (21...Rf6 22.Rf1 Raf8 23.Rf6 Rf6 24.Rf1=) 22.Qa2?? (better is 22.ba6 Qh4 23.Qg4 (23.Be6?! Kh8 24.d4 cd4 25.ed4 Bd6+=) 23...Qf2 24.Kh1+–) 22...Qh4 23.Be6 Kh8 24.Qd2?? (24.d4 cd4 25.ed4–/+) 24...Qa4 (24...Qg3 25.Bf5 Rf5 26.Qf2 Rf2 27.Rf1 Qg2) 25.Bd7? (better is 25.Bc4!? Bg3 26.Rf1=) 25...Rad8 26.Bc6? (better is 26.Bg4–/+) 26...Qh4–+ 27.Bf3 (27.Rf1 Qg3 28.Rf3 Qh2 29.Kf2 Bg3 30.Ke2 Qg2 31.Kd1 Qh3–+) 27...Qg3 (27...Rd6 28.Qf2 Bg3 29.Qe2 Be1 30.Qe1 Qe1 31.Re1 Rd3 32.Be4–+) 28.Kf1 Rf3 29.gf3 Bc3! 30.Qc3? (better is 30.Qg2 Be1 31.Re1 Qg2 32.Kg2 Rd3 33.f4–+) 30...Qf3 31.Kg1 Qg3 32.Kf1 Qf3 33.Kg1 Rf8 (better is 33...Rd6 34.Qc4 Rg6 35.Qg4 Rg4 36.hg4 Kg8–+) 34.Qd2 (better is 34.Rb2 Qh3 35.Rg2+–) 34...Qe4 (34...Qh3 35.Qg2 Qd7+–) 35.de4 h5 36.Qd6 Rf3 37.Qd8 Kh7 38.Kg2 Rf6 (38...Rf2 39.Kf2 c4 40.Rg1 g6 41.Rbd1 c3 42.Rd7 Kh6 43.Qf8) 39.Rf1 Rg6 (39...Rd6 40.Qd6 Kh8 41.Qf8 Kh7 42.Rf7 a4 43.Qg7) 40.Kh2 h4 (40...Re6 41.Rf8 Re4 42.Rh8 Kg6 43.Rg1 Rg4 44.Qd6 Kg5 45.hg4 hg4 46.Qe6 g3 47.Rg3) 41.Rf5 (41.Rf8 Rg2 42.Kg2 c4 43.Rh8 Kg6 44.Qf8 c3 45.Qf5) 41...Rh6 (41...Rd6 42.Qd6 a4 43.Rh5 Kg8 44.Rf1 a3 45.Qd5) 42.Rg1 a4 (42...c4 43.Rf8 g5 44.Qg5 c3 45.Qe7) 43.Rf8 a3 (43...g5 44.Qg5 a3 45.Qe7) 44.Rh8 1–0. grahamtrue (2305) – laure (1840), net–chess.com, 2015.

10.Re1 Qc7 11.Bf1? (11.cd5!? ed5 12.Nc3+=) 11...dc4 (11...e5!? 12.cd5 e4 13.Nh4 Bh2 14.Kh1–+) 12.Bc4–/+ Bf3 13.Qf3 Bh2 14.Kh1 Ne5 15.Qe2 Ne4 (15...Nc4?! 16.Bf6 Be5 17.Be5 Ne5 18.f4–/+) 16.Rf1 Rad8 17.d3 (17.Ra2 Qe7 (17...Nc4?! 18.Qc4 Nd2 19.Nd2 Rd2 20.Qh4 Rb2 21.Rb2–/+) 18.Kh2 Qh4 19.Kg1 Ng4 20.Qg4 Qg4–+) 17...Nc4 18.dc4 f5 19.Ra2 Bg3! 20.Bc3?? (20.fg3 Ng3 Double attack) 20...Bf2 21.Qf3 (21.Qf2 Nf2 22.Raf2–+) 21...Ng3 22.Kh2 Nf1 23.Kh3 (23.Kh1 Qh2) 23...Qh2 0–1. grahamtrue (2305) – pcmvr, net–chess.com, 2015.

10.Re1 e5 11.cd5 e4 12.Nh4 +=.

10.Re1 Ng4 11.d3 (11.cd5 ed5 12.h3 Ngf6=) 11...Nge5 (11...dc4 12.dc4 Qc7 13.h3+=) 12.d4 (12.Ne5 Be5 13.d4 Bd6=) 12...Nf3 (12...cd4 13.Ne5 Ne5 14.Qd4+=) 13.Bf3+= Qc7 14.Ba3 (14.cd5 cd4 15.ed4 Bd5 16.Bd5 ed5=) 14...dc4 (14...a6–/+) 15.dc5? (better is 15.Bb7!? Qb7 16.Nd2+=) 15...Nc5 16.Bb7 Nb7 17.Bd6 Nd6 18.Nc3 Rad8 19.Qe2 Nf5 (better is 19...Qc5!?–+) 20.Rad1 1–0. grahamtrue (2305) – ctrotter (2400), net–chess.com, 2015.

10.g3!? +=.

10.Ng5 dc4 11.Bf6 1–0. laure (1840) – mgilbert (2145), net–chess.com, 2015.

10.Ng5 Qc7–/+ 11.Qc2 (11.f4!?–/+) 11...Bh2–+ 12.Kh1 Be5 13.d4 (13.Nc3 h6 14.Nf3 d4–+) 13...cd4 14.ed4 Bf4 15.Nh3 dc4 16.f3? (better is 16.Qc4 Qc4 17.Bc4–+) 16...Nh5 17.Bc4 (17.Nf4 Qf4 (17...Nf4?! 18.Bc4 Qd8 19.g3–+) 18.Bc4 Ng3 19.Kg1 Nf1 20.Bf1 Rac8–+) 17...Ng3 18.Kg1 Be3 19.Rf2 Nf5 20.d5 (20.Bd3 Qc2 (20...Bf2?! 21.Qf2 Rac8 22.Nd2–+) 21.Bc2 Nd4–+) 20...Ne5 21.de6 (21.Nd2 Bd2 22.Bd3 Qc2 23.Bc2–+) 21...Bf2 22.Kf2 (22.Qf2 Nc4 23.Bc3–+) 22...Qc5 23.Ke1 Nc4 24.e7 Qe7 25.Kf2 Qe3 26.Kf1 Ng3 0–1. laure (1840) – pcmvr, net–chess.com, 2015.

10.Ng5 Be5!? 11.Be5 Ne5 12.cd5 h6 +=.

10.h3 Qc7 11.d3 dc4 12.dc4 Rad8 (12...Rfd8 13.a5+=) 13.Nbd2 (13.a5 Ne5 14.Ne5 Be5=) 13...Ne5 (13...e5 14.a5+=) 14.Qc2= h6 (14...Rd7 15.Rfd1=) 15.a5 (15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5=) 15...Nfd7 (15...Rd7 16.ab6 ab6 17.Ra7=) 16.ab6 ab6 17.Ne5 (17.Rfd1 Ra8+=) 17...Be5= 18.Bf3 Bf3 (18...Bb2 19.Qb2 Ne5 20.Bb7=) 19.Nf3 Bb2 20.Qb2 Ra8 (20...Rfe8 21.Rfd1=) ½–½. Zschalich,Arndt – Koppe,Fred, corr DDR–ch M736, 1984.

10.h3 Qe7 11.d4 Rac8 12.Nbd2 Rfd8 13.Rc1 Ne4 14.Ne4 de4 15.Nh2 Nf6 16.f4 ef3 17.Bf3 Ne4 18.Be4 Be4 19.Qg4 f5 20.Qh5 (20.Qe2 cd4 21.ed4 e5=+) 20...Qe8 (20...cd4!? 21.ed4 Bd3-+) 21.Qe8 Re8 22.Nf3 cd4 23.ed4 Bd3 24.Rf2 Rc4 (24...Bc4 25.Rfc2 Bf4 26.Rc4 Bc1 27.Rc1 Rc1 28.Bc1=) 25.Rc4 (25.Ne5!? Be5 26.Rc4 Bc4 27.de5-/+) 25...Bc4-+ 26.Nd2 Bd5 27.Nf3 (27.Nb1 Bb3-+) 27...Rc8 28.Ne5 Be5 29.de5 Rc4 30.a5 ba5 31.Ba3 Rc3 32.Bd6 (32.Bb2 Rb3-+) 32...Rb3 (32...a4 33.Bb4 Rb3 34.Bc5-+) 33.Bb8 (33.Rc2 Rb1 34.Kh2 h6-+) 33...Rb5 (33...a4 34.Ba7 a3 35.Bd4-+) 34.Ba7 (34.Bd6 a4-+) 34...a4 35.Bd4 a3 36.Rf1 a2 37.Ba1 Rc5 38.Kh2 (38.h4 Rc2 39.Rf2 Rc4-+) 38...Rc2 39.Rg1 g5 40.Kg3 (40.h4 gh4 41.Kh3 Rc4-+) 40...Kf7 (40...h5 41.Kh2 f4 42.Bd4-+) 41.Kh2 (41.h4 gh4 42.Kh2 Ke7-+) 41...h6 (41...f4 42.Bd4-+) 42.Kg3 (42.h4-+) 42...Kg6 43.Kh2 f4 44.Kh1 (44.h4 g4 45.Kh1 g3-+) 44...Kf5 45.Kh2 f3 46.Kh1 (46.Kg3 h5 47.Bd4-+) 46...Rg2 47.Rg2 fg2 (47...f2 48.Kh2 f1Q 49.Ra2 Qh1 50.Kg3 Qg1 51.Rg2 Qg2) 48.Kg1 Ke4 (48...h5!? 49.Bc3 Kf4 50.Kh2-+) 49.Kf2 (49.Kg2 Kd3 50.Kg3 h5-+) 49...Kd3 50.Kg1 Kc2 51.Kf2 Kb1 52.Bd4 a1Q 53.Ba1 Ka1 54.Kg1 Kb2 55.Kf2 (55.Kh2 Kc1 56.Kg1 Kd1 57.Kf2 Kd2 58.Kg1 Ke2 59.h4 gh4 60.Kh2 Kf2 61.Kh3 g1Q 62.Kh4 Qg3 63.Kh5 Qg5) 55...Kc3 56.Kg1 Kd4 (56...Bf3 57.Kf2 Kd3 58.h4 gh4 59.Kg1 Ke3 60.Kh2 Kf2 61.Kh3 g1Q 62.Kh4 Qg3) 57.Kh2 Ke5 (57...Kd3 58.h4 gh4 59.Kg1 Ke3 60.Kh2 Kf2 61.Kh3 g1Q 62.Kh4 Qg3 63.Kh5 Qg5) 58.Kg1 Kf5 59.h4 gh4 60.Kh2 Kg4 (60...h3 61.Kg1 e5 62.Kf2 h2 63.Ke3 g1Q 64.Kd2 h1Q 65.Ke2 Qf3 66.Kd2 Qgd1) 61.Kg1 Kh3 (61...Kf3 62.Kh2 Kf2 63.Kh3 g1Q 64.Kh4 Qg3 65.Kh5 Qg5) 62.Kf2-+ Kh2 63.Ke3 (63.Ke1 g1Q 64.Kd2 Qd4 65.Kc2 e5 66.Kc1 Qf2 67.Kb1 Bb3 68.Kc1 Qc2) 63...g1Q 64.Kf4 (64.Kd3 Qb1 65.Kd4 Qb4 66.Kd3 Qb2 67.Ke3 Qc3 68.Ke2 Kg2 69.Kd1 Bf3) 64…Qg3 (64...Qd4) 0-1. kasperoff (1875) - oberschlumpf (2345), Daily Rapid Arena, lichess.org, 2020.

10.h3 Re8 11.Nh4 Ne4 12.Nf3 Ndf6?? (better is 12...dc4 13.Na3 c3 14.dc3 Ne5=) 13.d3+– dc4 14.de4 Ne4 15.Bc4 Qe7 16.Qc2 Rad8 17.Bd3 Nf6 18.Ne5 Nd5 19.Nc6 Bc6 20.bc6 Bc7 (20...f5 21.Bc4 Bc7+–) 21.Bh7 Kh8 22.Be4 1–0. surmavlod – mihaipaun22, internet, 2013.

10.a5 Rb8

11.a6= Ba8 12.d4 (12.cd5 Bd5 13.Nc3 Ba8=) 12...Qc7+= 13.Nbd2 Ne4 (13...cd4 14.ed4 dc4 15.Rc1=) 14.cd5 ed5 (14...Bd5 15.Nc4=) 15.h3 (15.Rc1 Ndf6=) 15...f5 (15...Ndf6 16.Rc1=) 16.Ne4 fe4 17.Nd2 (17.Ng5 Rfe8 18.Bh5 Re7+=) 17...Rf5 (17...Nf6 18.Qc2+=) 18.Bg4= Rg5 (18...Rff8 19.f3 ef3 20.Be6 Kh8 21.Nf3= (21.gf3? Rbe8 22.Bg4 Re3–+)) 19.f4 (19.f3 ef3 20.Be6 Kh8 21.Nf3 Rg3+=) 19...Rg6= 20.Rc1 (20.Bf5 Rh6=) 20...Rf8 21.Qb3 (better is 21.dc5 bc5 22.Nb3=) 21...c4?? (better is 21...Qd8=) 22.Nc4+– dc4 23.Rc4 (worse is 23.Qc4 Qc4 24.Rc4 Nf6 25.Be6 Kh8–/+) 23...Bd5 (23...Nc5 24.Rc5 (24.dc5?! Bd5+/–) 24...Qf7 25.Qf7 Rf7 26.Rh5+–) 24.Rc7 Bb3 25.Rd7 Bb8 (25...Rf7 26.Rc1 Rd7 27.Rc8 Kf7 28.Bd7+–) 26.Ba3 (26.Ba3 Rc8 27.Re7 Rg4 28.hg4+–) 1–0. Hoysniemi,Yrjo – Pahta,Pentti, corr FIN–ch UP1, 1973.

11.cd5 Bd5 12.ab6 ab6 (12...Rb6 13.Bf6 Nf6 14.Nc3 Bf3 15.Bf3=) 13.Nc3 Bb7 14.Qc2 Qc7 15.Ra6 (15.h3!?=) 15...Ba6 16.ba6 c4 (better 16...Qd8=+) 17.Nb5+– Qc6 (17...Qc5 18.Qc4 Rfc8 19.Qc5 Bc5+– (19...Nc5?? 20.Nd6 Rd8 21.Bf6 gf6 22.a7+–)) 18.Nfd4+– (18.Bc4 Rfc8 19.Rc1 Ra8+–; 18.Qc4?! Qc4 19.Bc4 Be7+–; 18.Nd6 Qd6 19.Ra1 Rfc8=+) 18...Qc5 (18...Bh2 19.Kh2 Qa8+–) 19.Ba3 (19.Qc4?! Be5+=; 19.Bc4 Rfc8 20.Rc1 Ne5+–; 19.Nd6?! Qd6 20.Bc4 Rfc8=) 19...Qg5 (19...Qa3 20.Na3 Ba3 21.Bc4 Ne5+–) 20.Bd6 e5 (20...Rbc8 21.Bf8 Nf8 22.Ra1+–) 21.Nc6 (21.f4 ef4 22.ef4 Qg6 23.Qg6 hg6 (23...fg6?? 24.Bc4 Kh8 25.Ra1+–) 24.Bb8 Rb8+–) 21...Rfe8 (21...Ra8 22.Bf8 Rf8 23.a7+–) 22.Nb8 Nb8 23.a7 Nc6 24.Ra1 Na7 25.Ra7 Nd5 (25...c3 26.Bc4 Kh8 27.Bf7 Rd8 28.Nc3 b5+–) 26.Bc4 e4 27.Qe4! (27.Qe4 Rd8 28.Qd5 Qd5 29.Bd5+–) 1–0. Jeannie – Maunty, internet, 2019.

10.a5 Qc7

11.a6 Bc8 12.Nc3 dc4 (12...Rd8 13.Qc2+=) 13.Bc4 Ng4 14.h3 Nge5 (14...Nde5 15.Be2 (worse is 15.hg4 Nc4 16.Qb3 Nb2 17.Qb2 f5=) 15...Nf6 16.Ng5+=) 15.Be2 Nf6 16.d4 (16.Ng5 Ng6+=) 16...cd4 (16...Nf3 17.Bf3 Rb8 18.Ra4+=) 17.Nd4+/– Bd7 (17...Rd8 18.Rc1 Bc5 19.Na4+–) 18.Rc1 Nc4 (18...Qd8 19.Nf5 Bc5 20.Ng3+/–) 19.Bc4+– Qc4 20.Ne4! Qd5 (20...Ne4 21.Qc2 Double attack (21.Rc4 Discovered attack; 21.Qc2 Decoy)) 21.Nf6 gf6 22.Nc6 Qd1 (22...Bc6 23.bc6 Qd1 24.Rfd1 Be5+–) 23.Rfd1 Bc6 24.bc6 (24.Rd6?! Bb5 25.Bf6 Rfc8=) 24...Bc5 (24...Be5 25.Ba3 Rfe8 26.Rd7+–) 25.Rd7 (25.c7 Rfc8 26.Rd7 e5+–) 25...e5 26.c7 Kg7 (26...Rfc8 27.Rcd1+–) 27.Kf1 Rac8 28.Rc3 (28.Rcd1 Rfe8 29.Rd8 Rf8 30.Rf8 Bf8+–) 28...Rfe8 29.Ba3 Ba3 30.Ra3 e4 31.Ra1 (31.f3!?+/–) 31...Re5 32.Rc1 Rc5 (32...Kf8!?+=) 33.Rc5+/– bc5 34.g4 f5 35.gf5 Kf6 36.f3! Kf5? 37.Rf7+– Ke5?? 38.f4 Kd5 39.Rh7 Kc4 40.f5 Kb3 41.f6 c4 42.Ke2 c3 43.Rh5 Rc7 44.Rb5 Kc4 45.Rb7 Rc8 46.f7 Rd8 47.Rd7!! Rd7 48.f8Q Kb3 49.h4 Kc2 50.Qb4 Rd2 51.Ke1 Rd1 52.Kf2 Rd2 53.Kg3 Rd3 54.Kf4 Kd2 55.h5 Re3 56.h6 Rf3 57.Kg4 Rf7 58.Qd4 Kc2 59.Qe4 Kb2 60.Qb7! Rb7 61.ab7 (61.ab7 c2 62.b8Q Kc3 63.h7 c1Q 64.h8Q Kd2 65.Qf4 Kc2 66.Qc4 Kd2 67.Qhd4 Ke1 68.Qc1 Ke2 69.Qcd1#) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Nozar,Jose Marcos, Argentina, 2000.

11.a6 Bc8 12.h3 e5 13.cd5 (13.d4 cd4 14.ed4 e4 15.Nfd2 dc4 16.Bc4 Re8 17.Qb3+=) 13...Nd5 (13...e4 14.Ne1 Nd5 15.Nc3 N7f6 16.Nd5 Nd5 17.d3=) 14.e4 (14.Bc4 N7f6 15.Qb3 Nb4 16.d4 ed4 17.ed4+=; 14.Qb3 N7f6 15.Bc4 Nb4 16.d4 ed4 17.ed4+=) 14...Nf4 15.Na3 (15.Bc4 Nf6 16.Qc2 Be6 17.Be6=) 15...f5 (15...Qd8!?= 16.Nc4 Qf6 17.Rc1=) 16.Bc4+= (16.Re1 fe4 17.Bc4=) 16...Kh8 17.Qc2 (17.Ng5+=) 17...fe4 (17...Nf6!?=) 18.Qe4+/– Rb8 19.Qe3 Ng6 20.Rae1 Nf6 21.Ne5 Ne5 22.Be5 Bd7 23.d4 Rbe8 24.Qg3 Be5 25.Re5 (25.de5!? Nh5 26.Qe3+/–) 25...cd4+= 26.Re8 Ne8 27.Qc7 Nc7 28.Rd1 Be6 (better is 28...Rf4!?+/–) 29.Rd4+– Bc4 30.Rc4 (30.Nc4?! Nb5 31.Rd5 Nc7+/–) 30...Rf7 31.f4 g6 32.Kf2 Kg7 33.Ke3 Kf8 34.g3 Ke7?? (34...Re7 35.Kd3+–) 35.Kf3 (better is 35.Rc7 Kf8 36.Rf7 Kf7 37.Nc4+–) 35...Kd7 36.Rd4 Ke6 37.g4 h5 38.Re4 Kd6 39.Rd4 Kc5 (39...Ke6 40.Ke4 hg4 41.hg4 Re7+–) 40.Rc4+– Kd5 41.gh5 gh5 42.Re4 1–0. Buss,Michael – Levine,Marc, USCF86VB9, 1986.

10.a5 Rc8

11.a6 Ba8 =.

11.ab6 ab6 12.d3 Bb8 13.Nbd2 Qe7 (13...Re8 14.Qc2+=) ½–½. Poenisch,Eckehard (2240) – Kapischka,Jens (2270), Oberliga Ost–A, 2002.

11.ab6 ab6 12.d3 Qc7 13.h3 (13.Nbd2 dc4 14.dc4 e5=) 13...e5 (13...dc4 14.dc4 Ra8 15.Ra8 Ra8 16.Qd3=) 14.cd5= Nd5 15.Nbd2 Rfe8 (15...Ra8 16.Qc2=) 16.Nc4 Ra8 17.Qb3 N7f6 (17...Red8 18.Nh4=) 18.Ra8 Ba8 19.Nd6 (19.Ra1 Nd7+=) 19...Qd6= 20.Ra1 Nc7 21.e4 Nd7 (better is 21...Re7!?+=) 22.Ra7+– Rb8 23.Nd2 Bb7 24.Nc4 (24.Bg4 Ne6+/–) 24...Qe7 25.Bg4 White terminates the opponent with strong threats 25...Ne6 26.Ne5 Ne5 (26...Nd4 27.Nc6 Bc6 28.Bd4+–) 27.Be5+– Rd8 28.Qc3 Rd7 (28...Nd4 29.Bd4 cd4 30.Qc4+–) 29.Bg7! Ng7 A pinning theme 30.Bd7 Qd7 31.Qe5 Qc8 (31...Ne6+–) 32.Qe7 (32.Qe7 Ne6 33.Rb7+–) 1–0. Mueller,Klaus Detlef – Risch,Herbert, corr ICCF–Cup, 1971.

11.d3 ba5 12.Qe1 dc4 13.dc4 Bc7 =.

10.Qc2 Qc7

11.d3 d4 12.ed4 Bf3 13.Bf3 Bh2 14.Kh1 Qf4 15.Ba8 Qh4 16.Rd1?? (16.g3 Bg3 17.Kg2 Qh2 18.Kf3 Ra8 19.Nd2 cd4 20.Ke2 (20.fg3?? Ne5 21.Kf4 Qe2 22.Ne4 Ng6 23.Kg5 h6) 20...Qh5 21.Nf3–+) 16...Ng4–+ 17.Rd2 (17.g3 Bg3 18.Kg2 Bf2 19.Qd2 Qg3 20.Kf1 Ra8 21.Ke2 cd4 22.Rg1 Qg1 23.Nc3–+) 17...Ne3 18.fe3 Bb8 19.Kg1 Qe1 0–1. ctrotter (2400) – pcmvr, net–chess.com, 2015.

11.cd5 Bd5 12.h3 (12.Nc3 Bf3 13.Bf3 Rad8=) 12...Rac8 13.d3 c4 14.Rc1 (14.dc4 Bc4 15.Bc4 Qc4 16.Qc4 Rc4=) 14...cd3=+ 15.Qc7 Rc7 (15...Bc7 16.Bd3 Nc5 17.Bc4 Bf3 18.gf3=) 16.Rc7=+ Bc7 (16...de2 17.Rc1=) 17.Bd3= Bf3 18.gf3 Rd8 19.Bf6 (19.f4 Nc5 20.Bc2 Nfe4=) 19...Nf6=+ 20.Bc2 g6 21.f4 Bd6 22.a5 ba5 23.Ra5 Rd7 24.Kg2 Kg7 25.Ra2 Bb4 26.Ra4 Be7 27.Kg3 Rc7 28.Bd3 Nd5 29.Be4 Nb4 30.Nd2 f5 31.Bf3 Kf6 32.Nb3 h5 (32...h6 33.Nd4=) 33.Nd4 Bc5 34.Nc6 Nd3 35.h4 Rd7 36.Ra2 e5 37.fe5 Ne5 38.Ne5 Ke5 39.Rc2 Bd6 40.Rc6 Kf6 41.Kh3 Kg7 42.Ra6 Bc5 43.Rc6 (43.Bc6 Rd1+=) 43…Bb6 (43...Bd6 44.Bd5+=) ½–½. Psion – Psion, 4 Min/Zug, 1989.

10.Nc3 Qc7

11.g3 dc4 12.Bc4 Ne5 13.Be2 Rad8 14.Rc1 (14.Ne5 Be5 15.f4 Bc3 16.Bc3 Ne4=) 14...Qe7 15.d4 Ng6 16.Qc2 cd4 17.Nd4 Rc8 18.Qd1 Rfd8 19.Qe1 Bb4 20.f3 Nd5 21.Nd5 Bd5 (worse is 21...ed5 22.Nf5 Qf8 23.Qf2+=; worse is 21...Rd5 22.Rc8 Bc8 23.Nc6 Be1 24.Ne7 Ne7 25.Re1+=) 22.Qf2 Bc5 23.Rc5? (better is 23.f4+=) 23...Qc5 (23...Rc5?! 24.Ba3 Qc7 25.e4+=; 23...bc5?! 24.Nc2–+) 24.Rc1 Qb4 25.Rc8 Rc8 26.Bd3 Ne7 27.h4 Bb3 28.Kh2 Ba4 29.Kh3 (29.f4–+) 29...e5 30.Nc6 Nc6 31.bc6 Bc6 (better is 31...Qe7!? 32.Bf5 Rc7 33.f4–+) 32.Be5 Bd7 33.g4 h5 34.Be4 (34.Bd4 Qb3 35.Be4 Qd1–+) 34...hg4 35.fg4 (35.Kg3–+) 35...Qe4 36.Qf4 Qf4 (36...Qh1 37.Kg3 Rc2 38.Qf1 Qf1 39.Bg7 Qf2 40.Kh3 Qe3) 37.Bf4 (37.ef4 f6 38.Bd6 Rc3 39.Kg2 Bg4–+) 37...Rc4 38.Kg3 Rf4! 39.Kf4 (39.ef4 a5 Passed pawn; 39.Kf4 a5 Passed pawn) 39...a5 40.h5 (40.Ke4–+) 40...a4 41.g5 a3 42.h6 a2 43.hg7 1–0. surmavlod – kkkris, internet, 2013.

11.g3 dc4 12.Bc4 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Be2 Qd7 15.Bf3? (15.f4 Bc7=) 15...Rad8 (better is 15...Bf3 16.Qf3 Qd2–+) 16.Bb7+= Qb7 17.Qe2 Nd5 18.f4 Bf6 19.a5 Nb4 20.ab6 ab6 (worse is 20...Qb6 21.Na4 Qd6 22.Bf6 gf6 23.Nc3+/–) 21.Na4 Bb2 22.Nb2 Qd7 23.Rfd1 Ra8 24.Ra8 Ra8 25.d4 Ra2 (better is 25...cd4!? 26.Rd4 Nd5=) 26.dc5+/– Qc7 27.c6 Ra8 28.Rd7 Qc8 29.Qd2 g6?? (better is 29...Nd5+–) 30.Qb4 Ra1 31.Kg2 Qa8 (31...Ra8+–) 32.Qe7 (32.Qe7 Qf8 33.Rd8 Qd8 34.Qd8 Kg7 35.Nc4 Ra2 36.Kh3+–) 1–0. surmavlod – kkkris, internet, 2013.

11.h3 e5 12.d3 d4 13.e4? (better is 13.Nb1=+) 13...dc3–+ 14.Bc3 Rfe8 15.a5 Rad8 16.ab6 ab6 (16...Qb6?? 17.Ba5+–) 17.Ra7 Ra8 18.Qa4 (18.Ra8 Ra8 19.Nh4–+) 18...Ra7 19.Qa7 Ra8 20.Ra1 Ra7 21.Ra7 Qb8 22.Ra1 Nh5 23.Nh4 Nf4 24.Bg4 Nf6 25.Bf5 (25.Bf3 Nd3 26.Rd1 Be4 27.Be4 Nf2–+) 25...Nd3 (better is 25...Ne2!? 26.Kf1 Nc3 27.g3–+) 26.Nf3 (26.Rd1 Nf4 27.Re1 g6–+) 26...g6 27.Bg4 Ng4 (better is 27...h5 28.Ne1 Ne1 29.Bd1 Ng2 30.Kg2 Ne4 31.Be1–+) 28.hg4 Be4 29.Ng5 Bb7 30.f3 (30.Nh3 Qc8 31.f3 e4–+) 30...h6 31.Nh3 Nf4 (better is 31...e4 32.f4–+) 32.Nf2 (32.Nf4 ef4 33.Bf6 Bc8–+) 32…Ne2 (33.Kf1 Nc3–+) 0–1. OPA – Alfilnegro, Live Game Caissa's Web, 2004.

10.Nc3 Rc8

11.Qb3 Bb8 12.Ne1 (12.cd5 ed5 13.Rfc1 Re8=) 12...Ne5 (12...dc4 13.Bc4 Ne5 14.Rd1=+) 13.f4 (13.cd5!? Nd5 14.Nd5 Qd5 15.Qc2=) 13...Nc4–/+ 14.Bc4 dc4 15.Qc2 e5 16.f5 (16.Ne2 Be4 17.Qc3 ef4 18.Nf4 Re8–/+) 16...e4 17.a5 ba5 18.Qd1 (18.Ne2 Qd6 19.Ng3 Bc7–/+) 18...h5 (18...a6 19.ba6 Ba6 20.Qc2–+) 19.Qe2 (19.Ne2 Bc7–/+) 19...a6 20.Rb1 (20.ba6 Ba6 21.Nc2 Bc7–+) 20...ab5 (20...Qd6 21.g3–+) 21.Nb5 Ng4 22.g3 Qg5 23.h4 (23.Bc3 h4 24.Na7 Rc7 (24...Ba7 25.gh4 Qh4 26.Rf4 Qh2 27.Qh2 Nh2 28.Rb7=+) 25.gh4 Qh4–+) 23...Qh6 24.Kg2 (24.f6 gf6 25.Qg2 Bc6–+) 24...Ba6 25.Bc3 a4 26.Kh3 (26.f6 Nf6 27.Bf6 gf6–+) 26...Be5 (26...Qb6!? 27.Qc4 Be5 28.Be5 Ne5 29.Qa4–+) 27.Be5 Ne5 28.Nc3 Rb8 29.Nc2 (better is 29.Ra1–+) 29...Rb1 30.Rb1 Bc8 31.Na4 Qg6 32.g4 (32.Kg2 Qf5 33.g4 hg4–+) 32...hg4 (33.Kg2 Qf5 34.Nc5 Nf3–+; 32...Qg4?! 33.Qg4 hg4 34.Kg3 Bf5 35.Kf4–+) 0–1. Mueller,Klaus – Abramov,L, corr ICCF Cup, 1972.

11.Qb3 h6 12.h3 Bb8 13.d4 (13.cd5 ed5 14.Rfc1 Ne5=) 13...Qc7 14.g3 Rfe8 15.cd5 Bd5 16.Nd5 ed5 17.Rac1 Ne4 18.Kg2? (18.Qd5 Ng3 A) 19.fg3? Qg3 20.Kh1 Qh3 21.Kg1 Nf6–+ (21...Re3?! 22.Rf2+=); B) 19.Bc4=) 18...Ng3!–+ 19.Ne5 (19.fg3 Qg3 Deflection) 19...Ne4 (better is 19...Ne2 20.Rc2 c4–+) 20.Qd5= Ne5 21.de5 (21.Qe4 Ng6 22.Qg4 f5 23.Bc4 Kh7 24.Bg8 Rg8–+) 21...Ng5 22.f4 Ne6 23.Bf3 Rcd8 24.Qc4 Rd2 25.Rf2 Red8 26.Rc2 Rf2 27.Rf2 Qe7 28.Kg3 g6 29.h4 Ng7 30.Qc3 (better is 30.Be4 Kh7 31.Rc2=) 30...Nf5–/+ 31.Kg2 Nh4 32.Kf1 Nf3 33.Rf3 Rd1 (33...Qd7!? 34.Qc2 Qd3 35.Qe2 Qe4–+) 34.Ke2+= Qd8?? (better is 34...Rb1+=) 35.e6!+– f6 (35...fe6 36.Qg7#) 36.e7 (36.e7 Rd2 37.Qd2 Qe7 38.Rg3+–) 1–0. surmavlod – ar1247, internet, 2013.

10.d3 dc4

11.dc4 Qc7 12.a5=+.

11.dc4 Qc7 12.Nbd2 Rad8 13.Qc2 h6 (13...Ne5 14.Be5 Be5 15.Ne5 Qe5 16.a5=) 14.a5 Be5 (14...ba5 15.Qc3=) 15.Ne5+= Ne5 16.ab6 ab6 17.Ra7 Neg4 18.g3 Rd7 19.Bf3 (19.Bf6 Nf6 20.Bf3 Qb8 21.Rb7 Rb7 22.Bb7 Qb7=) 19...Qd8 (19...Qb8 20.Rb7 Rb7 21.Bb7 Qb7 22.h3+–) 20.Rb7 Rd2 21.Qc1 Nf2? (better is 21...Rd3+=) 22.Rf2+– Ne4 23.Rd2 (23…Nd2 24.Bc6+–) 1–0. Plock,Joerg – White, corr 3GMM–29, 1995.

10.d3 Ng4

11.h3 Nge5 12.Nbd2 a6 13.d4 Nf3 14.Nf3 =.

11.h3 Nge5 12.Nbd2 Qc7 13.a5 ba5 14.Ne5 Ne5 15.Bc3 Rad8?? (better is 15...f5=) 16.Ba5+– Qb8 (16...Qe7 17.Bd8 Rd8 18.Ra7 Bb8+–) 17.Bd8 Rd8 18.Qa4 dc4 19.Nc4 Nc4 20.dc4 (20.Qc4?! Bh2 21.Kh1 Be5+/–) 20...Qc7 (20...Bh2 21.Kh1 Be5 22.Ra2+–) 21.Qa7 Ra8 (21...Bh2 22.Kh1 Be5+–) 22.Qa8 Ba8 23.Ra8 Bf8 24.Rd1 g6 (24...g5 25.Rdd8 Kg7 26.Rf8+–) 25.Rdd8 (25.Rdd8 Kg7 26.Rf8+–) 1–0. pcmvr – ctrotter (2400), net–chess.com, 2015.

11.h3 Nge5 12.Nbd2 f5 13.Qc2 (13.Ne5 Ne5 14.f4 Ng6+=) 13...Ng6 (13...Nf3 14.Bf3 Ne5 15.a5=) 14.Qc3 Rf7 (14...Nf6=) 15.Nh2 (15.cd5 ed5 16.a5 a6 17.ba6 Ra6 18.ab6 Rb6=) 15...Qe7 (15...d4 16.Qc1 Nf6=+) 16.f4? (better is 16.a5=) 16...d4!–+ 17.ed4 (17.Qd4 cd4) 17...Nf4 18.Bf3?? (better is 18.Rf2 cd4 19.Qb3–+) 18...Bf3 19.Nhf3 (19.Rf2 Ne2 20.Re2 Be2–+) 19…Ne2 (20.Kh1 Nc3 21.Bc3 a6–+) 0–1. Gappel – Wissgott, corr DDR, 1990.

10.d4 Ne4

11.Nc3 f5 12.Ne4 fe4 13.Ne5 Qe7 14.f4 ef3 15.Bf3 Nf6 (15...Be5!? 16.de5 Qg5 17.cd5 Ne5 (worse is 17...Qe3 18.Kh1 Bd5 19.Bd5 Rf1 20.Qf1 ed5 21.Qf5=) 18.Be5 Qe5+=) 16.Qc2 Ne4 17.Be4 de4 18.Nc6 Qh4 19.g3 Qh3 20.Qe4 Bg3 21.hg3 Qg3 22.Qg2 Qe3 23.Kh1 Qh6 (23...Bc6 24.bc6 cd4 25.c7+=) 24.Kg1 (24.Qh2!? Bc6 25.bc6 Qh2 26.Kh2 cd4 27.Rf8 (27.Bd4?! Rf1 28.Rf1 Rc8=) 27...Rf8 28.Re1+/–) 24...Qe3 25.Kh1 Qh6 (better is 25...Bc6!? 26.bc6 cd4+=) 26.Qh2+/– Qh2 27.Kh2 Bc6 28.bc6 Rfc8?? (28...cd4 29.Rf8 Rf8+/–) 29.d5+– ed5 30.cd5 Rd8 31.Rad1 Rd6 32.Be5 Rh6 33.Kg2 Rg6 34.Kf2 Rf8 35.Ke3 Re8 36.Rf5 Rg3 37.Kf4 Rg6 38.d6 h5 39.d7 (39.d7 Rg4 40.Kf3+–) 1–0. popovicigelu – 0terazpolska (1655), internet, 2012.

11.Nbd2 f5 12.dc5 Ndc5 13.cd5 ed5 14.Nd4 Be5 15.N2f3 Bd6 16.Nd2 Rc8 17.Rc1 Qh4 18.g3 Qg5 19.Ne4 fe4 (19...Ne4? 20.Ne6 Qg6 21.Nf8 Rf8 22.Bh5+–; worse is 19...de4 20.Nf5! Rf5 21.Qd6+=) 20.Ba3 Rf6 21.Bc5 bc5 22.Nb3 c4 23.Nd4 h5 (23...Ba3 24.Rc2–/+) 24.a5 h4 25.a6 Ba8 26.Bg4 Rcf8 (better is 26...Rb8+=) 27.f4?? (27.Ne6 Qg6 28.Nf8 Rf8 29.Kg2+/– (29.gh4? Rf3 30.Qf3 ef3–+)) 27...ef3–+ 28.Bf3 hg3 29.h3 (29.h4 Qe3 30.Kg2 Kh8–+) 29...Qe3 (better is 29...g2 30.Rf2 Qe3 31.Qd2 Qd2 32.Rd2–+) 30.Kg2 Bc5 31.Nc6 Bc6 32.bc6 d4?? 33.Bd5? Kh7?? 34.Rf6= Rf6 35.Rc2?? Rf2–+ 36.Rf2 Qf2 37.Kh1 Qh2 0–1. popovicigelu – 0terazpolska (1630), internet, 2012.

11.Nbd2 f5 12.cd5 ed5 13.Ne5 Qe7 (13...Qc7 14.f4=) 14.Ndf3 (14.Nc6 Qf7=) 14...Ndf6 (14...c4 15.Nd7 Qd7 16.Ne5=) 15.Bd3 (15.a5 Rac8=) 15...Rae8 (15...c4 16.Be2=+) 16.Rc1 g5 (better 16...c4!? 17.Be2 Rc8=+) 17.Nc6+= Bc6 18.bc6 (18.dc5 bc5 19.bc6 Qc7+=) 18...c4= 19.Be2 g4 (19...Ng4!? 20.Ne5 c3 21.Bc3 Nc3 22.Rc3 Ne5 23.de5 Qe5=+) 20.Ne5+= Rc8 21.f3 gf3 22.gf3 Ng5 23.Kh1 (23.Qe1!?=) 23...Nf7=+ 24.Rg1 Kh8 25.Bc3? (better 25.f4!?-/+) 25...Ne5-+ (25...Be5?! 26.de5 Ne5 27.Qd4=) 26.de5 Be5 27.Bd4 (27.Rg5 Bc3 28.Rc3 Rc6-+) 27...Rc6 28.f4 (28.Rc3 f4-+) 28...Bd4 29.Qd4 Qe4 30.Rg2 (30.Qe4 Ne4 (30...de4?! 31.Rc4 Rfc8 32.Rd4-+) 31.Bf3 a6-+) 30...Qd4 31.ed4 Re6 32.Bf3 Ne4 (32...Re3!? 33.Rf1-+) 33.Rcg1 Ree8 34.Rg7 (34.h4 Rc8-+) 34...Rg8 (34...Nf2!? 35.Kg2 Kg7 36.Kf2 Kf6 37.Bd5-+) 35.Ra7 (35.R7g2-+) 35…Nf2 0-1. BeepBeepImAJeep (2760) - Andreyka02 (2630), lichess.org, 2020.

11.Nbd2 Ndf6 12.dc5 Nc5 13.a5 ba5 14.Bf6 gf6 15.Nb3 Nb3 16.Qb3 dc4 17.Qc4 Rc8 18.Qd4 Bc5 19.Qh4 f5 (better is 19...Kg7!?+=) 20.Ng5+/– Kg7 21.Qh7 Kf6 22.Qh6 Ke7 23.Rfd1 Bd5 24.Qg7 (better is 24.Nh7 Rg8 25.Qh4 Kd6 26.Qf4 Kd7 27.Rd5 ed5 28.Qf5 Kc7 29.Bg4+–) 24...Qe8?? (24...Bb4 25.Nh7 Rg8 26.Qf6 Ke8 27.Qd8 Kd8=) 25.Rd5! (25.Ra5?! Rg8 26.Qh6 Qd8+/–) 25...Rg8?? (25...ed5 26.Qe5 Double attack) 26.Qe5 Bb4 27.h4 Rc2 (27...Bc3 28.Qd6 Kf6 29.Ra5+–) 28.Bd3 Bc3 (28...Qa8 29.Bc2 Qd5 30.Qd5 ed5+–) 29.Qc7 (29.Bc2?! Be5 30.Re5 Qc8 31.Ra5 Kf6 32.Ra7 Ke5 33.f4 Kd5+/–) 29...Kf6 30.Bc2 Ba1 31.Rd7 Rg7 32.Qa7 Kg6 33.b6 Qc8 34.Rc7 Qd8 35.Qa5 Bf6 36.b7 Bg5 37.hg5 Qh8 38.Rc8 Qh5 39.b8Q Qg5 40.Rg8 1–0. Chirpii,Alexandru (2005) – Grigoryev,Yury, Ilichevsk Sunnny Pawn op, 2008.

10.cd5 ed5

11.Nc3 +=.

11.d4 c4 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Rc8 14.Nc3 Qe7 15.Ra1 Ne4 16.Ne4 de4 17.Nd2 c3 18.Nc4 White plans a5 18...Nf6 19.Qb3 Nd5 20.a5 Qb4 (better is 20...Rfd8!?=) 21.Qb4+/– Nb4 22.ab6 ab6 23.Nb6 Rcd8?? (better is 23...Rc7 24.Bc4 Rd8+=) 24.Rfc1+– c2 25.Ra4 Rd6 26.Rb4 Rb6 27.Rc2 h6 28.Rc7 Ra8 29.h3 Ra1 30.Kh2 Ra2 31.Bc4 Rf2 32.Kg1 Rf5 33.Ra4 Bd5 34.Rc5 Be6 (34...Bc4 35.Rf5 (35.Rac4?! Rb5 36.Rf5 Rf5+/–; 35.Rcc4?! Rfb5 36.Ra7 Rb1 37.Kh2 R1b3=) 35...Rb5 36.Rb5 (36.Rc4?! Rf5 37.Rc8 Kh7+/–) 36...Bb5 37.Ra5+–) 35.Rf5 Bf5 36.Ra7 Be6 37.d5 Bf5 38.Ra6 Rb8 39.d6 Kf8 40.Ra7 Be6 (40...f6 41.b6 Bc8 42.d7 Bd7 43.Rd7 Rb6 44.Rf7 Ke8 45.Rg7+–) 41.Be6 fe6 42.b6! Rb6 43.Ra8 Kf7 44.d7 (44.d7 Rb1 45.Kf2+–) 1–0. hmpfgnrrrr (1670) – jsierra52 (1695), gameknot.com, 2008.

11.d4 Rc8 =.

11.Nh4 Qc7 12.f4 Rfe8 13.Bf3 g6 (13...a6 14.Nf5=) 14.Na3 Ne4 (14...Be7 15.a5=) 15.d3 Nef6 16.Re1 (16.Qc1 Rad8=) 16...Re6 17.g4 (17.Rc1 Rae8 18.Qd2 h6=) 17...Rae8 18.Nc2 (18.Ng2 g5=+) 18...d4 (18...c4 19.g5 c3 20.Ba3+=) 19.Bb7= Qb7 20.f5 R6e7 21.g5 Nh5 (21...Nd5 22.ed4 Re1 23.Ne1=) 22.Bc1 (better is 22.ed4 Nf4 23.Qf3 Qf3 24.Nf3 Nd3 25.Re7 Re7 26.dc5 bc5 27.Ba3=) 22...Bh2?? (better is 22...de3 23.Re3 Qc7=+) 23.Kh2+/– Qc7 24.Kh1 Qg3 25.Nf3 (better is 25.Ng2+/–) 25...Qf2=+ 26.Rg1 de3 27.Nh2? (27.fg6!? Ng3 28.Rg3 Qg3 29.gh7 Kh7 30.Qe2=) 27...Ng3–/+ 28.Rg3 Qg3 29.Qg4 Qd6 30.fg6 hg6 31.Ne1 e2 32.Bb2–/+ Qd5 33.Nhf3 Ne5 34.Be5 Re5 35.a5 Rf5 36.ab6 ab6 37.Kg2 Qb3 38.Ra4 Qb5 39.Re4 Qc6 40.Kf2=+ b5 41.Nc2 Rd5 42.Ke2 Rdd8 43.Ne5 Qd5 44.Ne3 Qa2 45.Kf3 Qh2 46.Qf4=+ Qf4 47.Kf4 b4 48.N3c4 Re6–/+ 49.Re1 f6 50.gf6 Rf6 51.Ke3 Ra6 52.Rc1 Rd5 53.Rg1 Kg7 54.Kd2 Re6 55.Rg5 Rd4 56.Kc2 Rf6 57.Rg1 Ra6 ½–½. Poleschi,Ricardo – Le Bled,Pierre, corr EM/J50/P072 ICCF Email, 2001.

10.cd5 Nd5

11.Nc3 Nc3 12.Bc3 e5=.

11.Nc3 Ne5 12.Nd5 Nf3 13.Bf3 Bd5 (13...ed5 14.Qb3=) 14.Bd5 ed5 15.Qg4 f6 16.Rac1 (16.Qe6 Kh8=) 16...Qe7 17.Rfd1 (17.d3=) 17...Be5 (better 17...Rfe8!?=) 18.d4+= cd4 19.Bd4 Rfd8 20.Rc6 Rd6 21.Rdc1 Rc6 22.Rc6 (22.bc6!? Qa3 23.Qe6 Kf8 24.Ra1+=) 22...Re8 23.g3 Qb4 (better 23...Qd8!?+=) 24.Qd7+– Re7?? (better 24...Rf8+–) 25.Qd5+– Kf8 26.Rc8 Re8 27.Re8 (better 27.Be5 Rc8 28.Bd6 Qd6 29.Qd6 Ke8 30.Qe6 Kd8 31.Qg8 Kc7 32.Qh7+–) 27...Ke8 28.Qg8 (better 28.Qa8!? Kd7 29.Qa7 Bc7+–) 28...Qf8 29.Qf8 (29.Qh7 Qe7+–) 29...Kf8 30.Be5 fe5 31.Kg2 Ke7 (31...e4 32.g4+–) 32.Kf3 Kd6 (32...Ke6 33.Ke4+–) 33.Ke4 g6 34.f4 ef4 35.gf4 Ke6 36.h3 h6 37.h4 h5 38.Kd4 Kd6 39.e4 Ke6 40.e5 Ke7 (40...Kf5 41.Kd5 Kf4 42.e6+–) 41.Kd5 Kd7 (41...Kf7 42.Kd6 Kf8 43.Kd7+–) 42.e6 Ke7 43.Ke5 Ke8 44.Kf6 Kf8 45.Kg6 (45.e7 Ke8 46.Ke6 g5 47.f5 gh4 48.f6 h3 49.f7) 45...Ke7+– 46.f5 (46.f5 Kd6 47.Kh5+–) 1–0. tsodikovich (1805) – schauerhammer (1810), gameknot.com, 2016.

11.e4 Nf4 12.Nc3 =+.

10.a5 ba5

11.Nc3 dc4 12.Bc4 Bc7 (12...Qc7 13.Be2–/+) 13.d3 (13.Be2 Rc8+=) 13...Nb6 14.Bb3 Bf3 15.Qf3 (15.gf3 Qd6 16.f4 Rfd8–/+) 15...Qd3 16.Rfd1 (16.Rfc1 Rfd8–/+) 16...Qg6 17.Ra5 (17.Qe2 Qg4–/+) 17...Nc4!–+ 18.Ra2 (18.Bc4 Ba5 Discovered attack) 18...Nb2 19.Rb2 Be5 20.Rc2 c4! 21.Ba4 (21.Bc4 Qc2 Deflection) 21...Rad8 22.Na2 (22.Rdc1 h6–+) 22...Ng4 (22...Ne4 23.Rd8 Rd8 24.Rc4–/+) 23.h3–/+ Bh2 24.Kh1 Bc7 25.Rcc1 (25.hg4?? Qh6 26.Kg1 Qh2 27.Kf1 Qh1 28.Ke2 Qd1) 25...Ne5 26.Qe2 Rd1 27.Rd1 Nd3 28.Bc2 (28.Nc1 Qe4–/+) 28...Qf5 29.Bd3 (29.f4 Qb5 30.Nc3 Qb4 31.Bd3 cd3 32.Qd3 h6–/+) 29...cd3 30.Rd3 Qb5 31.Nc3 Qc6 32.Qd1 a5 33.Na4 Rb8 34.f4–/+ h6 35.Rc3 Qe4 36.Qd7 Bd8 37.Rc8? Rc8–+ 38.Qc8 Qa4 39.Qd8 Kh7 40.Kh2 Qa3 41.Qd7? Qe3 42.Qf7 a4 (42...a4 43.Qc7 a3 44.Qc2 Kg8–+) 0–1. Plock,Joerg – Benassi,Aspasio, corr friendly, 2000.

11.d3 a6–/+ 12.Nc3 Be7 (12...Qc7 13.ba6 Ba6 14.cd5 ed5 15.Qc2–/+) 13.Qa4 Attacking the isolated pawn on a5 (13.Qc2 ab5 14.cb5 Qb6+=) 13...ab5–/+ 14.Qb5 Qb6 (14...dc4 15.Qb7 Rb8 16.Qa7 cd3 17.Bd3 Rb2 18.Ra5–/+) 15.Rfb1 dc4 16.dc4 Qc7 (16...Rfb8 17.Qa4–/+) 17.Nd2 (17.Qb3 Rfd8–/+) 17...Rfb8 (17...Bd6 18.f4–/+) 18.Qa4 Qc6 19.Bf3 (19.f3 Qa4 20.Na4 Bc6–/+) 19...Qa4–+ 20.Ra4 (20.Na4!? Bf3 21.Nf3–/+) 20...Bf3 21.Nf3 (21.gf3 Rb4 22.Ra2–+) 21…Nb6 (21...Nb6 22.Ra2 Nc4–+) 0–1. Mueller,Erich – Grund,Karl, corr ICCF T–626–19–S, 1975.

11.cd5 Bd5 12.Qa4 c4 13.Qa5 Qa5 14.Ra5=+.

11.cd5 e5 12.Qa4 e4 13.Ng5 Nb6 14.Qc2=.

11.Bc3 Bc7

12.Qa4 Nb6 13.Qa3 (13.Bf6 Qf6 14.Qa5 dc4–/+) 13...Nc4 14.Bc4 dc4 15.Ba5 (15.Qc5 Ng4 16.h3 Bf3 17.gf3 Rc8–/+) 15...Ng4 (15...a6 16.Bc7 Qc7 17.Qa5–+) 16.Bc7–/+ Qc7 17.h3 Bf3 18.hg4 Bg4 19.Rc1 (19.f3 Bf5 20.e4 Bg6–/+) 19...Be2–+ 20.Nc3 Bd3 21.Na4 (21.Qa5 Qd6–/+) 21...Rfc8 (21...Qa5 22.Nc3 Qb6 23.Qa6–+) 22.Nb2–/+ Qd6 (22...Qd7 23.Nd3 cd3 24.Rc5–/+) 23.Nc4 (23.Rc3 Qd7 24.Nd3 cd3–/+) 23...Qd5–+ 24.Qa4 Bc4 (24...Rab8 25.Ra2–/+) 25.Rc4–/+ Qd2 26.b6 Qd5 (26...ab6 Exploits the pin 27.Qa8) 27.ba7 (27.e4 Qb7 28.ba7 Qe7–/+) 27...Ra7! 28.Rc5 (28.Qa7 Deflection from c4 28...Qc4) 28...Qc5 (28...Rc5 A deflection 29.Qe8 Discovered attack) 29.Qa7 Qa7 (29...Qd6 30.Qb7 Rd8 31.Qf3–/+) 30.Ra7 g6 31.g3 (31.Kh2 Kg7–/+) 31...h5 32.Ra4 (32.Kg2 e5–/+) 32...Kg7 33.Kg2 (33.f4 Kf6–/+) 33...g5 34.Ra5 (34.e4 Kf6–/+) 34...Kg6 35.Ra4 (35.Ra6 g4–/+) 35...Rc5 36.Rb4 g4 37.Rf4 Rf5 38.Re4 Kg5 39.Rd4 h4 40.gh4 Kh4 41.Rd8 Rf3 42.Rh8 Kg5 43.Rg8 Kf5 44.Rg7 f6 45.Rg8 e5 46.Rg7 e4 47.Re7 g3–+ 48.fg3 Re3 49.Kf2 Ra3 50.Re8 Ra2 51.Ke3 Rg2 52.Rg8 Rg1 53.Kf2 Rh1 54.Ke3 Re1 55.Kf2 Rd1 56.Ke3 Rd3 57.Ke2 Rf3 58.Kd2 Rd3 (better is 58...Ke5–/+) ½–½. Ziethen,H – Fechner,Juergen, corr DDR–ch13 prel, 1986.

12.d3 a6 13.Re1 –/+.

12.d3 Re8 13.Nbd2 Bb6 (13...a6!?+= must be considered) 14.Nb3 a6 ½–½. Huelle,Gunter – Gasch,Franziska, Leipzig VfB op, 2002.

12.d4 dc4 13.Bc4 a6 –/+.

11.cd5 ed5

12.Qa4 a6–/+ 13.Qa5 (13.Nc3 ab5 14.Nb5 Bc6–/+ (14...Be7 15.Qf4 Qb8 16.Qa4 Re8 17.Rfb1 Bc6 18.Bc3 Ne4 19.Qc2) 15.Qc2 Bb5 16.Bb5 Qc7 17.Rfb1 Ra7 18.Bc3 d4 19.Bb2 ; 13.ba6 Ba6 14.Ba6 (14.d3 c4 15.Bf6 Qf6 16.d4 Bc8 17.Qb5 Nb6 18.Ne5 Bb4 19.Na3) 14...Ra6 15.d3 Qe7 16.Bc3 Rfa8 17.Rc1 Nb6 18.Qb5 a4 19.Na3; 13.Bc3 ab5 14.Bb5 d4 15.ed4 Bf3 16.gf3 Nb6 17.Qb3 Nfd7 18.Bd7 Qh4 19.h3; 13.Rc1 ab5 14.Bb5 d4 15.Na3 Bf3 16.gf3 Ne5 17.Kg2 Rb8 18.f4 Ng6 19.Nc4) 13...Qa5 14.Ra5 ab5 15.Ra8 Ra8 16.Bb5 Ra5 17.Nc3 Ne5 18.Be2 Ba6 (18...Nf3 19.Bf3 c4 20.Rd1+=) 19.Ne5 Be5 20.Ba6 Ra6 21.f3 (21.Rb1 Rb6+=) 21...c4 (21...d4 22.ed4 Bd4 23.Kh1+=) 22.g4 (22.f4 Bd6+=) 22...h6 (22...g5 23.Rb1+=) 23.Kg2 Nd7 (23...Rb6 24.Rb1+=) 24.Rb1 (24.f4 Bc3 25.Bc3 Nc5+=) 24...Ra5 (24...Rb6 25.Ba3+=) 25.h4 (25.f4 Bf6=) 25...Bf6 (25...Nc5 26.f4 Bc3 27.Bc3=) 26.Ra1 (26.h5 Nc5+=) 26...Ra1+= 27.Ba1 Nc5 28.g5 Bc3 29.Bc3 Kh7 30.Kg3 Kg6 31.Kf4 Nd3 32.Kg4 h5 33.Kg3 f5 34.gf6 gf6 35.e4 ½–½. Hess,Helmut (2360) – Taistra,Eric (2195), remoteschach.de BdF, 2003.

12.Qa4 a6 13.Nc3 –/+.

12.Bc3 Bc7 13.Qa4 a6 14.Ba5 –/+.

12.Nc3 a6 13.Qc2 –/+.

12.Nc3 Re8 13.d4 h6 (13...c4 14.Qc2–/+) 14.Qd2 (14.dc5 Nc5 15.Na4 a6=) 14...Ne4 (14...c4 15.Ba3 Bb4 16.Qb2 Bc3 17.Qc3–/+) 15.Qc2= Rc8 16.Qa4 cd4 17.Ne4 de4 18.Nd4 Ne5 (18...Bb4 19.Bg4+=) 19.Nf5 (19.Qa5!? Qa5 20.Ra5=) 19...Bc7+= 20.Rfd1 Qg5 (20...Qf6 21.Ng3 Nf3 22.Bf3 Qb2 23.Bg4+=) 21.Nd6 (21.Be5 Re5 (worse is 21...Qf5 22.Bc7 Rc7 23.Qa5+=) 22.Nd6 Bd6 23.Rd6 Rd5 24.Rd5 Bd5 25.Qa5 Rc2=) 21...Bd6+= 22.Rd6 Nf3 (22...Nd3!? 23.Qd4 Red8+=) 23.Kh1= Nh2? (better is 23...Ne5 24.Be5 Qe5=) 24.Kh2+– Re5 25.g3 (25.Rad1 Rec5 26.R1d2 R5c7+–) 25...Rf5 26.Rc1?? (better is 26.Kg1+–) 26...Rf2–+ 0–1. nrgball – dinofan (1820), gameknot.com, 2015.

12.d4 a6 +=.

12.d4 c4 13.Bc3 Bc7 14.Qa4 (14.Qc2 a6 15.ba6 Ra6–/+) 14...a6 15.Nbd2 Bc8 16.Ne5 (16.ba6 Ra6 17.Qc2 Nb8–/+) 16...Ne5 (16...ab5 17.Qb5 Rb8 18.Qa4 Ne5 19.de5–/+) 17.de5 Ng4 18.ba6 (18.b6 Bb6 19.Nf3 Rb8–/+) 18...Ra6 (18...Ne5 19.Rfd1–+) 19.Nf3 (19.e4 Nh2! 20.ed5 Nf1 21.Bf1 Qd5 22.Bc4 Qc6–+) 19...Qe8 20.Qd1 Qe6 21.Ng5 (21.Qd2 Ne5 22.Ne5 Be5 23.Be5 Qe5 24.Ra5 c3 25.Rd5 Rd6–/+) 21...Qf5–+ 22.Nh3 Ne5 23.Nf4 Bb7 24.Rb1 Ba8 25.Nd5 Qe4 26.Rb5 Rd8 (26...Bd5!? 27.Rd5 Rg6+=) 27.f3= Qd5 (27...Rd5 28.fe4 Rd1 29.Rd1+=) 28.Rd5 Rd5 29.Qc2 Re6 (29...a4 30.Be5 Re5 31.Qc4+– (31.Bc4?! Ra7+/–)) 30.f4 (30.Be5 Rde5 31.Bc4 Rc5+/–) 30...Nd3 31.Bd4 Rd4 32.ed4 Be4 (32...Nf4 33.Bc4 Be4 34.Qc1+–) 33.Qc4 Rc6 34.Qa4 (34.Bd3?! Rc4 35.Bc4 Kf8+–) 34...Nf4 35.Bf3 Bf3 36.Rf3 Rc1 37.Rf1 (better is 37.Kf2!? g6 38.Qd7 Rc2 39.Ke1 a4+–) 37...Rf1 38.Kf1 Ng6 39.g3 Nf8 40.Ke2 (40.Qc6 Bd8+–) 40...h5 (40...Bd8 41.Kd3+–) 41.d5 g6 42.Qc6 Bd8 43.Qc8 Bf6 44.d6 Kg7 45.Qa8 Ne6 46.Qa5 Bd8 47.Qe5 (47.Qc3 Bf6 48.Qc8 Nd8+–) 47...Bf6 48.Qe4 g5 49.d7 Bd8 50.Kf3 Kf6 51.Qh7 Ke7 (51...h4 52.Qh8 Ke7 53.Qe8 Kf6 54.gh4 gh4 55.Kg4+–) 52.Qh5 Kd7 53.Qf7 Kd6 54.Ke4 Nc5 55.Kf5 Be7 56.Qc4 Kc6 57.h4 gh4 58.gh4 Bf8 59.h5 Bh6 (59...Bg7 60.Qg8 Bd4 61.h6+–) 60.Kg6 (better is 60.Qg4!? Kb5+–) 60...Bf8 61.h6 Bh6 62.Kh6 Kd6 63.Kg5 Nd7 64.Kf4 Nc5 65.Kf5 Nd7 66.Qe6 Kc7 67.Qd5 Nb6 68.Qc5 Kb7 69.Ke6 Nc8 70.Qd5 (70.Qb5 Ka7 71.Kd7 Ne7 72.Kc7 Nd5 73.Qd5 Ka6 74.Kc6 Ka7 75.Qf7 Ka6 76.Qa2) 70...Kb6 71.Qd8 Kc5 72.Qc8 1–0. Hiarcs 6 – Fritz 4, 20 min, 1998.

12.Qa4 Bc7

13.Rc1 c4 14.Ba3 Re8 =+.

13.Bc3 a6!? –/+.

13.Bc3 d4 14.Ba5 Nb6–/+ 15.Qa2 (15.Qa3 Qd6 16.g3 d3–/+) 15...Ng4 (15...Qd6 16.g3–/+) 16.g3 (16.ed4 cd4 17.h3 Re8–/+) 16...Qf6 (16...d3 17.Bd1–/+) 17.Nd4 Nh2! (17...cd4?! 18.Bg4 a6 19.Qc2 de3 20.Ra3 ef2 21.Rf2=) 18.Nc6 (18.Kh2 Decoy to h2 18...Qh4 Theme: Double Attack) 18...Nf1 19.Bf1? (19.Bc3 Qh6 20.Bf1–+) 19...a6 (19...Bc6?! 20.bc6 Be5 21.Nc3–+) 20.Bc3 Qh6 21.Bg2 (21.Qc2 Rae8 22.Bg2 ab5–+) 21...ab5 22.Ne7 Kh8 23.Qc2 Bg2 24.Kg2 Qe6 25.Nf5 f6 26.d4 b4 27.Bb2 (27.Ra8 Ra8 28.Bd2 Nc4 29.dc5 Qd5 30.e4 b3 31.Qb3 Qe4 32.Qf3 Qf3 (32...Qb1 33.Qa8 Qb8 34.Qb8 Bb8 35.Bc3+/–) 33.Kf3 Rb8–+ (33...Nd2?! 34.Nd2 Be5 35.Ke4–/+)) 27...Ra1 28.Ba1 b3 (28...c4!? 29.e4 Ra8 30.Bb2–+) 29.Qc5 Nd7 30.Qc7 (30.Qe7 Qf5 31.e4 Qg4–+) 30...Qe4 (30...Qf5?! 31.Nc3–+) 31.Kh2 Qf5 (31...Qf5 32.Kg2 Qb1–+) 0–1. Scholz,Guenter – Rosenzweig,Peter, BdF, 2003.

13.Bc3 d4 14.ed4!? Re8 15.dc5 Nc5 16.Qd1 +=.

13.Bc3 d4 14.ed4 Re8 15.Qd1 Nd5 16.dc5 Nc5 17.Bc4 Nf4 18.d4 Ne4 19.d5 (19.Re1!?=) 19...Bb6 20.Ra4 Rc8 21.Bd2 (21.d6 Nd6 (21...Nc3 22.Nc3 Rf8 23.Nd5 Qd6 24.Nf4 Qf4 25.Be6 Qa4 26.Bf7 Rf7 27.Qa4+=) 22.Bf7 Nf7 (worse is 22...Kf7 23.Rf4 Kg8 24.Qb3 Kh8 25.Rf7 Nf7 26.Qf7 Rc3 27.Nc3+=) 23.Rf4 g5–/+) 21...Rc4 22.Rc4 Nf2 (22...Qd5 23.Re4 Qe4 24.Bf4 Qf4 25.Qd7–/+; 22...Nd5?! 23.Qa4 Nd6 24.Rcc1=; 22...Nd2?! 23.Nbd2 (23.Nfd2? Qd5 24.Qf3 Qc4 25.Qb7 Qb5–+; worse is 23.Qd2 Ne2 24.Kh1 Bd5+=) 23...Ne2 24.Kh1 Bd5 25.Rc2=) 23.Rf2 Nd3 24.Ba5 Bf2 25.Kf1 Qd5 (25...Qa5 26.Qd3 Bb6 27.Rc2–/+) 26.Rc7 Bb6 27.Nc3 Qf5 28.Rb7 Ba5 29.g4 (29.Ne2 Qe4 30.Ng3 Qe3–+) 29...Qc8 30.Qd3 (30.Ra7 Qc3 31.Ra5–+) 30...Qb7 (30...Bc3?! 31.Qd5 Rf8 32.Qc6=) 31.Nd1 Bb6 32.Kg2 Qc8 33.Nf2 (33.h3 Qc1 34.Qb3 Rc8–+) 33...Re3 34.Qf1 Qe6 35.Ng5 Qd5 36.Nge4 Re4 (36...g6 37.g5 Re4 38.Ne4 Qe4 39.Qf3 Qc2 40.Kh3–+) 37.Ne4 Qe4 38.Qf3 Qf3 (38...Qc2 39.Kh3 g6 40.g5–+) 39.Kf3 g6 40.Ke4 Kg7 41.h3 (41.Kf3 f5–+) 41...Kf6 42.h4 h5 0–1. Daatselaar,Jan Bart van (2200) – Refalo,Jean Michel (2260), H J Mostert Memorial Webserver Open, 2006.

13.Bc3 Re8 14.Ba5= Nb6 15.Qc2 Qd6 16.Rc1 =.

13.Bc3 Re8 14.Ba5= Nb6 15.Qc2 Qd6 16.d4 c4 (16...cd4 17.ed4 Ng4 18.Re1=) 17.g3 (17.Rc1 Rec8=) 17...Nbd7 (17...Ne4 18.Nc3 Nc3 19.Qc3=) 18.Bc7 Qc7 19.Nc3 a6 20.ba6 Ra6 21.Ra6 Ba6 22.Ra1 Qc6 (22...Bc8 23.Bf1=) 23.Nd2 (23.Ng5 h6 24.Nh3 Bc8=) 23...Bb7 (23...Bc8 24.Bf3=) 24.Bf3 Nb6 25.Re1 (25.Rb1 Rb8+=) 25...Qd7 (25...Qe6 26.Bg2=) 26.e4 (26.Rb1!? Re6 27.Bg2+=) 26...de4+= 27.Nde4 Ne4 28.Ne4 Re7 (28...f5 29.Nf6 gf6 30.Re8 Qe8 31.Bb7=) 29.Qb2 (29.Qb1 Qe6 (29...Qd4? 30.Rd1 Qe5 31.Ng5+–) 30.Qb4 A) 30...Be4?? 31.Re4 (31.Be4?! g6=) 31...Qe4 32.Be4 Re4 33.Qb6+–; B) 30...Kf8+=) 29...Qc7 (29...f5 30.Qb6 fe4 31.Be2+=) 30.Re2 (30.Qb4 Qd8=) 30...f5 31.Ng5 Bf3 32.Re7 Qe7 33.Nf3 Qe6 34.Qb4 Nd7 (34...h6 35.Ne5=) 35.Qa5 (35.Qb7 g6=) 35...h6 36.Kf1 (36.d5 Qe4 37.Nd2 Qc2=) 36...Kf7 (36...Qe4 37.Qc3 Kf8 38.Ne5 Ne5 39.de5=) 37.Nd2 Nb6 38.Qc5 Attacks the isolani on c4 (38.Nf3 g5=) 38...Ke8 (38...g5 39.f4+=) 39.f4= g5 (39...g6 40.d5 Nd5 41.Nc4=) 40.Nf3 (40.fg5 hg5 41.h4 gh4 42.gh4 f4=) 40...gf4 (40...g4 41.Ne5=) 41.gf4 ½–½. Dobrev,Vladimir K – Grund,Karl Heinz, corr, 1975.

13.Bc3 Re8 14.Ba5= c4 15.Bc7 Qc7 16.Nd4 (16.Nc3 a6=) 16...Nc5 (16...a6 17.Nc3=) 17.Qc2 Ne6 (17...Qe5 18.Nc3=) 18.Ne6 fe6 (18...Re6 19.d3 Qe5 20.Nd2+=) 19.d3 Qe5 (19...a6 20.Nc3=) 20.Nd2+= cd3 21.Qd3 Rec8 22.Nf3 Qd6 23.Rfc1 (23.Ra4 Qb6+=) 23...Rc1= 24.Rc1 a6 25.Nd4 (25.Qd4 ab5 26.Bb5 Rc8 27.Rc8 Bc8=) 25...e5 26.Nf5 (26.ba6 Ba6 27.Nb5 Qb6=) 26...Qd7=+ 27.Qb1 Bc8 28.Ng3 ab5 29.Bb5 Qb7 30.h4 (30.Qd3 e4 31.Qf1 Bd7=) 30...Be6 31.Ne2 (31.Qd3 Ra2=+) 31...Ne4 (31...Qf7 32.Bc6 Rc8 33.Qb7=+) 32.Nc3 (32.f3 Nd6 33.Bd3 Qb1 34.Rb1 Ra3=+) 32...Nc3–/+ 33.Rc3 Qe7 (34.h5 Qh4=+) =+. Calschi,Michel – Speisser,Patrick, corr EE/97.S.02, 1997.

13.Bc3 a6

14.Ba5 Ba5 15.Qa5 ab5 16.Qd8 Rfd8 17.Ra8 Ra8 18.Bb5 d4 =+.

14.Ba5 ab5

15.Qb5=+ Ba5 16.Qb7 Qb6 17.Qb6 Nb6 18.Bb5 =+.

15.Qb5=+ Ba5 16.Qb7 c4 17.Nc3 =+.

15.Qb5=+ Qc8 16.Bc3 Bc6 17.Qb2 Ra1 18.Qa1 Re8 19.d4 c4 20.Nbd2 Qb7 (20...Qa8 21.Qb2=) 21.Ne5 (21.Qa2 Ra8 22.Qc2 Ba4=+) 21...Ne5 (21...Ra8 22.Qe1=+) 22.de5 Ra8 23.Qb1 (23.Qc1 Nd7=+) 23...Qb1 24.Rb1 Nd7 25.f4 Ra3 (25...Ba5 26.Ba5 Ra5 27.Nf3=+) 26.Bd4 (26.Rc1 Bb6 27.Kf2 Ra2=+) 26...Ra2 27.Rb2 Rb2 28.Bb2 Ba5 29.Nb1 Nc5 30.Bf3 Nd3 (30...Ne4 31.Be4 de4 32.Bc3=+) 31.Bd4 Ne1 32.Bd1 (32.Bg4 Bb4=+) 32...Kf8 33.Kf1 Ke7 (33...Ke8 34.f5=+) 34.g3 (34.f5 Ke8=+) 34…Nd3 ½–½. Scholz,Guenter (2040) – Kliesch,Bernd Walter (2140), M–1612 E BdF, 1997.

15.Qb5 Ba6

16.Bc7 Bb5

17.Bd8 Ra1

18.Bf6 Rb1

19.Rb1 Be2

20.Bc3 Rb8 21.Rb8 Nb8 22.Ne1 Nc6 23.d4 (23.f3 Nb4=+) 23...c4 –/+.

20.Be7 Ra8 21.Ne1 f6 (better is 21...h6=) 22.f3 (better is 22.Rb7!? Bg4 23.f3=) 22...Kf7–/+ 23.Bd6 Ke6 24.Bg3 Ra4 (24...Ra2 25.d4–/+) 25.Rb2+= Ba6 26.d3 (26.Kf2 h5+=) 26...Ra3 27.Rd2 Nb6 (27...Ne5 28.d4 Nd3 29.dc5+=) 28.e4 (28.Kf2 Na4+=) 28...g6 (28...d4 29.Kf2+=) 29.Bf2 (29.Bc7 Nd7+=) 29...Kd6 (29...Nd7 30.Bg3+=) 30.g4 (30.Bg3 Kc6+=) 30...Nd7 31.Kg2 c4 (31...g5 32.h4+=) 32.dc4= Bc4 33.ed5 (33.Bg3 Ne5=) 33...Ne5 (33...Ra2 34.Ra2 Ba2 35.h4=) 34.Bg3 (34.g5 fg5 35.Bg3 Ra5= (35...Bd5? 36.Re2+–)) 34...Ra2 35.Be5 (35.Ra2 Ba2 36.g5 Kd5=) 35...fe5 36.Ra2 Ba2 37.Kf2 (37.g5 Bb1=) 37...Kd5 38.Ke3 Bb1 39.Nd3 ½–½. Roczniak,Jan – Rzepecki, Poland (year?).

20.Be7 Re8

21.Bd6 Rc8 22.Ra1 Nb6 23.Ne1?? (23.Ra7 Nc4 24.Bf4 Bf3–+) 23...Rc6 (23...Nc4 24.Bc5 Nd2=) 24.Be5 f6 25.Bc3 (25.Bf4 g5 26.Bg3 h5=) 25...Nc4 (25...Kf7 26.h4=+) 26.d4 (26.d3 Ne5 27.Be5 fe5=) 26...cd4 27.Bd4 Nd2 (27...Kf7 28.Ra7 Kg6 29.Rd7=) 28.Ra2 (28.Ra8 Kf7=) 28...Rc1 29.f3 (29.f4 Bf1 30.Kf2+/– (30.Rd2?! Re1 31.Kf2 Rb1=)) 29...Bf3–/+ 30.Kf2 (30.Ra8 Kf7 31.Ra7 Ke6 32.gf3 Nf3 33.Kf2 Ne1 34.Rg7 Nd3 35.Ke2 Ne5 36.Be5 fe5 37.Rh7 Kf5=+) 30...Ne4 31.Kf3 Re1 32.Kg4 (32.Ra7 Kf8–/+) 32...Kf7 33.Ra5 Ke6 34.Ra6 Kf7 (34...Nd6 35.Kf4 Rf1 36.Kg4–/+) 35.Ra5 Re2 36.Kh3 (36.Rd5 Ke6 37.Kf3 Re3 38.Be3 Kd5–/+) 36...h5 (better is 36...Ng5!? 37.Kg3 Ke6–/+) 37.Rd5=+ g5 38.g4 (better is 38.Rf5=+) 38...Nf2 39.Kg3 Ng4 (40.Rd6 Ke7–+ (40...Ne3?! 41.Kf3 Rh2 42.Rf6 Ke7 43.Ke3=+; 40...Nh2 41.Rf6 Ke7 42.Rc6–/+); 39...hg4?! 40.Rd8–/+) 0–1. Dobrzycki,B – Fritz,Harry, corr SOK, 1995.

21.Bd6 Bd3 22.Rb7+= Bf5 (22...Rd8 23.h3 Ba6 24.Rc7+/–) 23.Nh4 (23.Rc7!?+/–) 23...Be6= 24.f4 f5 (24...g6 25.Nf3=) 25.Nf3 c4 26.Nd4 Nf6 (26...Kf7 27.g4 g6 28.g5+=) 27.Be7 (better is 27.Be5+/–) 27...Bf7? (better is 27...Bc8 28.Ra7 Ne4=) 28.Bf6+– gf6 29.Nf5 Kf8 30.Rf7! Kf7 31.Nd6 Ke7 32.Ne8 Ke8 33.Kf2 Ke7 34.Ke2 Kd6 35.Kd1 (35.Kf3 Ke6+–) 35...h5 (35...d4 36.d3 Kc5 37.dc4 de3 38.Ke2 Kc4 39.Ke3+–) 36.g3 f5 37.Kc2 Kc6 38.Kc3 Kc5 39.h4 (better is 39.h3 Kc6 40.Kd4+–) 39...Kc6+/– 40.Kd4 Kd6 41.d3 cd3 42.Kd3 Kc6 43.Kc2 Kd6 44.Kc3 Kc5 45.Kd3 ½–½. jackhammer3000 (1915) – haizea (1960), gameknot.com, 2015.

21.Bd6 Ra8

22.h3 Ra6 23.Bf4 –/+.

22.h3 Ba6 23.Ra1 ½–½. Zile,Robert – Scheil,Dietrich, corr W–ch M42, 1972.

22.h3!? c4 23.Rb7 =.

22.Nh4 Bd3 23.Rc1 Ra6 24.Be7 (24.Bc5? Nc5 25.h3 Bc4–+) 24...f6 25.h3 (25.f4 c4–/+) 25...Ra4 (25...c4 26.Bb4–/+) 26.Nf3 (26.Rc3 Ra1 27.Kh2 c4+=) 26...Rc4 (26...c4 27.Nd4–/+) 27.Rc4= dc4 28.Bd8 Kf7 29.Ne1 (29.Kh2 Ke6=) 29...Ke6 30.f4 Kd5 (30...Nb8 31.Nf3+=) 31.Kf2 (31.Nf3 Nb8=) 31...Nb8 (31...Nf8 32.g4=) 32.Be7 Be4 33.Bf8 g6 34.g4 Nd7 (34...Na6 35.Bg7 Ke6 36.Nf3=) 35.Be7 (35.Bg7 h5=) 35...c3 (35...h6 36.Bd8=) 36.d3 Ke6 (36...Bh1 37.g5=) 37.de4 (37.Bf6 Nf6 38.de4 Ne4 39.Kf3 Kd5=) 37...Ke7 38.Ke2 c4 39.Nf3 Nc5 40.e5 fe5 41.Ne5 Ne4 (41...c2 42.Kd2 Nd3 43.Kc2 Ne5 44.fe5–/+) 42.Kd1+= Ke6 ½–½. Geisensetter,Kurt – Fiensch,Guenter, corr DDR–ch M729, 1983.

22.Ne5 Ne5=+

23.Be5 Bd3 24.Rb3 d4 25.h4 c4 26.Rb7 =+.

23.Be5 Bd3 24.Rb3 f6 25.Rd3 fe5 26.f4 ef4 27.Rd5 fe3 28.de3 Rc8 =.

22.h3 Bf3

23.gf3=+ Ra6!? 24.Be5 Rh6 –/+.

23.gf3=+ c4 24.Rb7= Nf6 25.Be7 Ra1 26.Kg2 Ne8 27.Rb8 =.

23.gf3=+ c4 24.Rb7= Nf6 25.Be7 Re8 26.Bf6 gf6 27.Rd7 Re5 28.Rd8 (28.f4 Rh5+=) 28...Kg7= 29.f4 Rh5 30.Kg2 Kg6 31.f3 Kg7 (31...h6 32.e4+=) 32.Rc8 (32.e4 de4 33.fe4 f5+–) 32...Rf5 33.Kg3 Rh5 34.e4 Kh6 35.h4 (35.Rc5 de4 36.Rh5 Kh5 37.fe4 f5+=) 35...de4 (better is 35...Kg7!?+=) 36.fe4+/– Rb5 (36...f5 37.e5 (37.Rc4?! fe4 38.Re4 Kg6+/–) 37...Kg7 38.Rc4+–) 37.Rc4+– f5 38.e5 Rb2 (38...Rb3 39.Rc3 Rb2 40.d4+–) 39.Rc6 (39.d4 Kh5 40.Rc3 Rd2+/–) 39...Kh5 40.Rd6 Rb8 41.Rd7 Rb3 42.Kf2 (42.d3 h6+–) 42...Kg4 43.Rf7 Kf4 44.e6 Rb6? (better is 44...Rb2+/–) 45.e7+– Re6 46.Rh7 Ke5 47.d4 (better is 47.h5!? f4+–) 47...Kd4 48.h5 Ke5 49.Rf7 Kd6 50.h6! Kd7 (50...Rh6 51.e8Q) 51.h7 Rh6 52.Rf8 Ke7 53.h8Q Rh8 54.Rh8 Kf6 55.Kf3 (55...Ke5 56.Re8 Kf6 57.Kf4+–) 1–0. Guziec,Krzysztof – Brzoza,Miroslaw, corr 1. AMM Poland, 1992.

23.gf3 f6 24.Rb5 Ra1 25.Kg2 Rd1 26.Rb7 Ne5 27.Bc5 Rd2 28.Rb8 Kf7 29.Rb7 Kg8 30.e4 de4 (30...d4 31.f4 Nd3 32.Bd4 Ne1 33.Kf1 Rd4 34.Ke1 Re4 35.Kf1 Rf4 36.Kg2–/+) ½–½. Buss,Michael – Wheatley, corr CCLA, 1989.

21.Bd6 c4

22.Rb5 Ra8 23.Rb1 f6 24.Nd4 Bd3 25.Rc1 Ra2 26.Bb4 Ne5 (26...Kf7 27.h3–/+) 27.Bc3 (27.f4 Nd7+=) 27...Kf7 28.Nb5 (28.f4 Nd7 29.Nc6+=) 28...Nd7 (28...Bf5!?–/+) 29.Nc7= Nb6 (29...Nc5 30.Nd5 Bf5 31.f3+=) 30.Ra1+= Ra1 31.Ba1 Nc8 (31...Nd7 32.f3+=) 32.Nd5 Nd6 (32...Be4 33.Nf4+=) 33.f3 Nb5 (33...f5 34.h4+=) 34.Nb4 (34.Bc3 Na3+=) 34...Bg6 (34...Na3 35.Kf2+=) 35.Kf2 (35.e4 Ke7+/–) 35...Ke6 (35...Bd3 36.Bb2+/–) 36.e4 Kd6 37.Ke3 (37.d4 cd3 38.Nd3 Bf7+/–) 37...Bf7 38.Nc2 (38.d4 cd3 39.Nd3 Na3+/–) 38...Kc5 (38...h5 39.Bc3+/–) 39.h4 (39.Bc3 Kd6+/–) 39...Kc6 40.g4 Kd7 (40...h5 41.g5 fg5 42.hg5+–) 41.g5 (41.h5 Ke7+–) 41...fg5 (41...Ke7!?+/–) 42.hg5+– g6 43.Kf4 (43.f4 Nd6+–) 43...Kd6 (43...Nc7 44.Bf6+–) 44.Bg7 (44.Bg7 Kd7 45.Ke5+–; 44.Ne1 Be6+–) 1–0. Poschmann,Hans – Grund,Karl Heinz, corr ICCF, 1972.

22.Rb5 c3!? 23.Rb1 Bf3 24.gf3 Re6=+.

22.Rb5 Nf6+= 23.Nd4 Bd3 24.Ra5 h6 25.Bb4 Rb8 26.Rb5 Ra8 27.Ra5 ½–½. Poschmann – Gerold, corr 1974.

22.Nd4 Bd3 23.Rb7 Nf6 24.f3 =.

22.Nd4 Bg4 23.Rb7 (23.f3 Be6+=) 23...Nf6 24.Be7 (24.f3 Bc8 25.Ra7 g5+=) 24...Be6 (24...Ne4!?=) 25.Bf6+/– gf6 26.f4 f5 27.Kf2 Ra8 28.Ne6 (28.Ke2!?+/–) 28...fe6= 29.Re7 (29.Ke2 Ra2 30.Rc7 h5+=) 29...Ra6 30.h3 h6 (30...h5 31.h4=) 31.Ke1 (31.g4 Ra2 32.Ke1 Ra1 33.Ke2 fg4 34.hg4 Ra6+=) 31...Kf8 32.Rh7 Ra1 33.Ke2 Rg1 34.Kf3 Rd1 35.Rh6 Ke7 (35...Kf7 36.Ke2 Rg1 37.Kf2=) 36.Ke2+= Rg1 37.Rg6 Ra1 (37...Kf7 38.Rg5+=) 38.g4 Ra2 (38...Rh1 39.gf5 ef5 40.Rh6+/–) 39.Kd1 (39.gf5 ef5 40.Kd1 Ra1 41.Kc2 Ra2 42.Kc3 Ra3 43.Kb4 Ra2+/–) 39...fg4 (39...Ra1 40.Kc2+/–) 40.hg4 Ra1 41.Kc2 Rf1 (41...Ra2 42.Kc3+/–) 42.Rg7 Kd6 43.g5 (43.g5 e5 44.Rg6 Ke7 45.fe5+/–) 1–0. Kleinke,Uwe – Jepp, corr DDR–I–743, 1979.

21.Bd6 Bf3

22.gf3 c4

23.Rb5 Nf6 24.Rc5 h6 25.Kf1 (better is 25.Kg2=) 25...Rd8 (better is 25...Re6!? 26.Bc7 Kh7=) 26.Be7+/– Rd7 27.Bf6 gf6 28.Ke2 Kf8 29.Rc8 (29.d3 cd3 30.Kd3 Ra7+/–) 29...Kg7 (29...Ke7 30.Rh8+=) 30.d3 (30.f4 Kg6+/–) 30...cd3+= 31.Kd3 Re7 (31...Rb7 32.Rc5+=) 32.f4 Ra7 33.Ke2 Rd7 (33...Ra1 34.Kf3+=) 34.Rc5 (34.Rc2 Rb7+/–) 34...d4 35.e4 Ra7 36.h4 (36.f5 h5+=) 36...Ra2= 37.Kf1 (37.Kf3 Ra3 38.Kg4 Ra1=) 37...d3 38.Rd5 ½–½. Roczniak,Jan – Malaga, corr Poland, 1988.

23.Rb5 Nf6 24.Bc5 h6 =.

23.Rb7 Nf6

24.Be7 Ra8 25.Rb5 Ra1!? 26.Kg2 Ne8 =.

24.Be7 Ra8 25.Rb5 Rc8 26.Bf6+= gf6 27.Rd5 c3 (27...Rb8!?+=) 28.dc3+– Rc3 29.f4 Rc1 30.Kg2 h6 31.Rh5 (31.Rd8 Kg7+–) 31...Kh7+/– 32.f5 Re1 33.Kf3 Kg7 34.Ke4 Rb1 35.Kd5 Rb6 (35...Rd1 36.Kc4+/–) 36.f4 Ra6 37.Rh3 ½–½. Guziec,Krzysztof – Widziszewski,Franciszek, corr 1. AMM Poland, 1991.

24.Be7 Ra8 25.Bf6 gf6 26.Rb5 d4 =.

24.Be7 Nh5 25.h3 =.

11.cd5 Nd5

12.Na3 Nb4 13.Nc4+= Bc7 14.Qb3 (14.d4 a6 15.b6 Bb6 16.dc5 Bc5 17.Ra5 Nc6–/+) 14...Bd5 (14...a6 15.ba6 Ra6 16.Rfb1–/+) 15.Qc3+= f6 16.d4 Rc8 (16...cd4 17.Nd4 Qb8 18.Kh1+=) 17.Rfc1 (17.Rfd1 cd4 18.Nd4 Qe7+=) 17...Qe7 (17...cd4 18.Qd4 e5 19.Qg4+= (19.Qa7?? Ra8 20.Qa8 Ba8–+)) 18.Qa3 (18.Na5 Ba5 19.Ra5 Na2 20.Ra2 Ba2+=) 18...Be4 (18...e5 19.dc5 Nc5 20.Nfd2+= (worse is 20.Na5 Ba5 21.Qa5 Nb3 22.Rc8 Na5 23.Rf8 Qf8 24.Ra5 Qc5–+)) 19.dc5 Nc5 (better is 19...Nc2 20.Rc2 Bc2=) 20.Na5 (better is 20.Bd4!? Nb7 21.Ba7+=) 20...Ba5–/+ 21.Rc5 Qc5 (21...Rc5 22.Qa5) 22.Qa5 Qc2 23.Qb4 Qe2 24.Ne1 (24.Qe4!? Qb2 25.Qe6 Kh8 26.Rf1 Qb5 27.Nd4–+) 24...Rc4 (24...Bd5 25.Ba3–+) 25.Qe7 Qb2?? (better is 25...Bg2 26.Qe6 Kh8 27.Kg2 Rg4 (27...Qb2?! 28.Qc4 Qa1 29.Qc5–+) 28.Kh3 Rg1–+ (28...Qb2?! 29.Ra2 Re4 30.Rb2 Re6 31.Nf3–+)) 26.Ra7+– f5 27.Qe6 Kh8 28.Qc4 (28.Qc4 Rg8 29.Ra2+–) 1–0. Kraemer,Detlef – Kettl,Hans Heinrich, corr SOK–87–05, 1987.

12.Na3 N7b6 13.Nc4 Nc4 14.Bc4 a6 15.ba6 Ba6 16.Qe2 Bc4 17.Qc4 Qc7 18.e4 Nb6 19.Qc3 f6 20.Ra5 Na4 21.Ra8 Nc3 (21...Ra8?! 22.Qc2=) 22.Rf8 Bf8 23.Bc3 c4 24.e5 Kf7 25.Rb1 Bc5 26.h4 Qa7 27.Rf1 h5 28.ef6 gf6 29.g3 Qb7 30.Kg2 e5 31.Ra1 e4 32.Nh2 e3 33.Nf3 e2 34.Re1 Qe4 35.Ra1 Kg6 36.Re1 (36.d3 cd3 37.Ra6 Be7–+) 36…Kf5 (37.Bd4 Bb4 38.Re2 Qe2–+) 0–1. Bonetti,Shane – Grifter (2855), ICC, 2002.

12.Na3 N7b6 13.Nc4 Nc4 14.Bc4 Nb4 15.d4 Qb6 16.dc5 Bc5 17.Bd4 Rac8 18.Ne5 Rfd8 19.Bc5 Rc5 20.Nd7 Qc7 21.Nc5 Rd1 22.Rfd1 g6 23.Nb7 Qc4 24.Na5 Qb5 25.Rdb1 h5 26.h4 a6 27.g3 Kg7 28.Nb3 Qd5 29.Nd4 a5 30.Nb3 Nd3 31.Nd4 e5 32.Rd1 Qe4 33.Nf3 Nb2 34.Ng5 Qg4 35.Rdb1 f6 36.Rb2 fg5 37.hg5 h4 38.Kg2 Qg5 39.Ra5 hg3 40.f4 Qh4 41.Rb7 Kh6 42.Re5 Qh2 43.Kf3 Qf2 44.Kg4 g2 45.Rb1 g1Q 46.Rg1 Qg1 47.Kh3 Kg7 48.Kh4 Kf6 49.Kh3 g5 50.Rg5 Qe3 51.Kg4 Qe4 52.Ra5 Qg2 53.Kh4 Qd2 54.Ra6 Kf5 55.Ra4 Qh2# 0–1. Trkn – outo, itsyourturn.com, 2000.

12.Na3 Rb8 13.Nc4 Bc7 14.d3 =.

12.Na3 Bc7 13.d3 (13.d4 Rc8+=) 13...Nb4 (13...a6 14.Qc2+=) 14.Nc4 (14.d4 a6+=) 14...Rb8 (14...a6 15.ba6 Ra6 16.Qb3–/+) 15.e4 (15.Qd2 Ba8–/+) 15...Ba8–/+ 16.Na3 Qe7 (16...a6 17.ba6 Na6 18.Qc2–/+) 17.Qd2+= h6 (17...f5 18.Rfd1+=) 18.Rfc1 (18.Rfd1 f5+=) 18...f5 19.ef5 (19.Rd1 fe4 20.de4 Rbd8–/+) 19...Rf5–/+ 20.Rd1 Rbf8 (20...Bf3 21.Bf3 Qd6 22.h4–+) 21.h3 (21.Nc4 Bf3 22.Bf3 Rf3 23.gf3 Qh4–/+) 21...Nd5 (21...Bf3 22.Bf3 Qh4 23.Qe3 Rf3 24.gf3 Qh3 25.f4 Qg4 26.Qg3 Rf4 27.Qg4 Rg4 28.Kf1–+) 22.Nc2 Nf4 23.Nce1 (23.Ne3 R5f7–+) 23...Qd6 (23...Ng2 24.Kg2 Qh4 25.Kg1 Qh3 26.Bf1 Qg4 27.Bg2 Rf3 28.Qe2 Bh2 29.Kh1–+) 24.Kf1 (24.Bf1–+) 24...Ng2!! (24...Ne2?! 25.Qe2 a6 26.ba6 Qa6 27.Bc3–/+) 25.d4 (25.Kg2 Decoy to g2 25...Qh2 The nicest combinations are those leading to mate) 25...Qh2! (25...Bf3 26.Nf3 Nf4 27.dc5 Qd2 28.Rd2 (28.Nd2? Ne2 29.Ke2 Rf2 30.Ke3 Nc5–+) 28...Nc5 29.Nd4–+; 25...Rf3?! 26.Bf3 Rf3 27.Nf3 Bf3 28.Qc3–+) 26.Nh2 Exploits the pin 26...Rf2 27.Kg1 Bh2 28.Kh2 (28.Kh1 Ne3 29.d5 Bd5 30.Bf3 R8f3 31.Qd5 ed5 32.Nf3–+) 28...Ne1 29.Kg3 (29.Kg1 Rg2 30.Kh1 Rff2 31.Qg5 Rh2 32.Kg1 hg5 33.dc5 Rfg2 34.Kf1 Rh1) 29...Rg2 30.Kh4 Nf3 (30...Nf3 31.Bf3 g5 32.Qg5 hg5 33.Kh5 Bf3 34.Kg6 Rf6#) 0–1. Gorbylev,Alexandr Petrovich – Poznyak,D, corr, 1965.

12.Qa4 a6–/+ 13.Na3 N7b6 14.Qg4 –/+.

12.Qa4 a6 13.Qa5 Qa5 14.Ra5 ab5 15.Ra8 Ra8 16.Bb5 –/+.

12.Nc3 a6 13.ba6 Ba6 14.d3 –/+.

12.Nc3 a6 13.Nd5 ed5 14.ba6 Ba6 15.Ba6 Ra6 16.Bc3 (Exerts pressure on the isolated pawn) 16...Bc7 (16...Re8 17.d3–/+) 17.Qa4=+ (Increasing the pressure on the isolated pawn on a5) 17...Qe7 18.Rfb1 Rfa8 19.Rb5 (The pressure on the isolated pawn grows) (19.Rb7 Qd6–/+) 19...c4 20.Nd4 (20.Rab1 Qe4–/+) 20...Qd6 (20...Nb6 21.Qd1 a4 22.Nf5=) 21.g3 (21.f4 Qg6–/+) 21...g6 22.Qa3 Nf6 (22...Ne5 23.Nc2 a4 24.Nb4–/+) 23.Qd6 Rd6 (23...Bd6 24.Raa5 Ra5 25.Ba5=) 24.f3 (24.Ne2 Ne4–/+) 24...a4 25.Nc2 Bd8 26.Nb4 h5 27.Be5 (27.Ra2 h4–/+) 27...Re6 28.Bb2 Be7 (28...Kh7 29.Ra2=+) 29.Kf2 Bf8 (29...Kf8 30.Ra2=+) 30.Ke2 d4 (30...Bg7 31.Ra3=) 31.Bd4= a3 (Don't underestimate that pawn) 32.Ra2 Ra4 (32...Ne8 33.Nc2=) 33.Bc3 (The bishop blocks c4) (33.Nc2 Nd7=) 33...Nd7=+ (The knight intends Nf6–d7–c5–b3) 34.Nd5 f5 35.Rb7 (White gets the initiative) 35...Nc5 36.Rc7 Nb3 (The black knight on an outpost) (36...Raa6 37.Bb4 Nd3 38.Rc4 Nb4 39.Nb4+=) 37.Kd1+/– Raa6 (37...Nc5 38.Bd4 Nd3 39.Nf6 Rf6 40.Bf6+/–) 38.Rc4 Rac6 39.Rc6 Rc6 40.Kc2 Na5 41.e4 Kf7 42.d4 Rc8 43.Ra1 (43.Kd3 Nb3 44.Bd2 Nd2 45.Rd2 Rb8+/–) 43...Nc6 (43...Nc4 44.Kb3+/–) 44.Kd3 Ra8 45.Nb6 Ra7 46.Nc4 Ra4 47.d5 fe4 (47...Nb4 48.Bb4 Bb4 49.e5+–) 48.fe4 Nb4 (Black prepares the advance a2) 49.Bb4 Bb4 50.Nb6 (50.Ne5 Ke7+–) 50...Ra6+/– 51.Nc4 (51.Rf1 Ke7 52.Nc4 a2+/–) 51...Ra4+– 52.h3 (52.Ne5!? Ke7+–) 52...a2+/– 53.e5 Bc5 54.Kc3 Ke7 55.g4 hg4 56.hg4 g5 57.e6 (57.Kd3!?+=) 57...Kf6 58.Nb2 Bd4 59.Kb3 Ra5 60.Ra2 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio – Cordoba,Hugo, XVI Campeonato Argentino, final, 2002.

12.Nc3 a6 13.Nd5 ed5 14.Bc3 –/+.

12.Nc3 Nb4 13.Qa4 Ne5 14.Ne5–/+.

12.Nc3 Nb4 13.d3 (13.d4 a6+=) 13...a6–/+ 14.ba6 (14.Ne4 Bc7 15.ba6 Ra6–/+) 14...Ba6 (14...Ra6 15.Ne4–/+) 15.Ne4 Bc7 (15...Be7 16.Qb3–/+) 16.Qb3+= Qe7 17.Rfc1 (17.Rfb1!?+=) 17...Rfb8–/+ 18.Qc3 f5 19.Nc5 (19.Neg5 Bd3! 20.Bd3 Nd3 21.Qd3 Rb2–+) 19...Nd5–/+ 20.Qd4 Rb4 21.Na6 Bh2! (21...Ra6 22.Ba3 Rd4 23.Be7+–) 22.Kh2 (22.Nh2 Theme: Deflection from d4 22...Rd4) 22...Rd4 (22...Qd6 23.Kg1 Rd4 24.Nd4 Qa6 25.Rc6–/+) 23.Bd4 (23.Nd4 Ra6 24.Rc8 Kf7–+) 23...Qd6–+ 24.Kg1 Qa6 25.Ne5 Ne5 26.Be5 a4 27.Kf1 (27.Ra3 Qb5 28.Bf3 g5–+) 27...a3 28.e4 (28.d4 Qa5–+) 28...Ne7 29.Rc7 Ra7 30.d4 Qb6 31.Ra7 Qa7 32.Bc4 (32.ef5 Qb6 (worse is 32...ef5 33.Bd6 Qd4 34.Ra3 Qd6 35.Bc4 Kf8 36.Ra8 Nc8 37.Rc8 Ke7 38.Be2–+) 33.Bc4 Nf5–+) 32...Kf7 33.ef5 Nf5 34.Re1 (34.Rd1 Qa4 35.Rc1 Qc6–+) 34...Nd4 35.Bd4 (35.Rc1 Qb6 36.Kg1 Qb2–+) 35...Qd4 36.Be6 Kf6 37.Bg8 Qb2 38.Re6 Kf5 39.Re2 (39.Re3 a2 40.Be6 Kf6 41.Ba2 Qa2 42.Rf3 Ke5 43.Re3 Kd4–+) 39...Qb1 40.Re1 a2 41.Ba2 Qa2 42.f3 (42.Re3 Qd2–+) 42...g5 43.Re4 Qb1 44.Kf2 Qe4 (better is 44...Qc2 45.Kf1 h5–+) 45.fe4 Ke4 46.Ke2 Kf4 47.Kf2 Kg4 (47...Kg4 48.Ke3 Kg3–+) 0–1. Scholz,Guenter – Ripper,Manfred Dr, corr, 2001.

12.Nc3 Rb8 13.Qa4 =+.

12.Nc3 N7f6 13.Qa4= Nc3 14.Bc3 a6 15.Qa5 Qa5 16.Ra5 ab5 17.Ra8 Ra8 18.Bb5 =+.

12.Nc3 N7f6 13.Qa4= Bc7 14.Nd5 Nd5 15.Rfc1 Rc8 16.Rc5 (16.d4 cd4 17.Bd4=) 16...Nb4?? (better is 16...Bh2 17.Kh2 Rc5 18.Qa5 Nc7–+) 17.d4 (17.Bd4 Qd6 18.Rg5 f6+=) 17...Qd6 18.g3 (18.Ne5 f6 19.Bf3 Bf3 20.Nf3 a6=) 18...Bb6 (18...a6 19.Rb1=) 19.Rc8 Rc8 20.Ne1 (20.Ba3 Bd5+=) 20...Qd7 (20...a6 21.ba6 Na6 22.Nc2=) 21.Qd1 (21.Nd3 Qd5 22.f3 Nd3–+) 21...Nd5 (21...a6 22.ba6 Na6 23.Nf3=) 22.Qb3 Nb4 23.Ba3 Qd5 24.Qd5 Nd5 25.Bc5 Bc5 26.dc5 Rc5 27.Ra5 Nc3 (27...Rc1 28.Kf1+/–) 28.Bd3 Bc6 29.Ra7 ½–½. Laskowski,Janusz – Laber,Seweryn, corr 1. AMM Poland, 1992.

12.d3 Nb4 13.Nbd2 Bc7 14.Nc4 The isolani on a5 becomes a target 14...a6 15.b6 Bb6 16.Nb6 Nb6 17.Qd2 Nd7 (17...Rc8 18.Qc3 f6 19.Nd2–/+) 18.e4 f6 19.Rfc1 e5 20.Nh4 Nb6 21.Qe3 Rc8 22.Nf5 Attacking the isolated pawn on c5 22...Rf7 23.Qg3 (23.Ra3 Rd7–/+) 23...Kh8 (23...Rd7 24.Qg4–/+) 24.f4=+ ef4 25.Qf4 Rc6 26.Qg3 (26.Rd1 Rd7=+) 26...Bc8–/+ 27.Bh5 (27.Ne3 Re7–/+ (27...Nd3? 28.Bd3 Kg8 29.Ra3+–)) 27...Rfc7 28.Be2 Bf5 29.ef5 c4 (29...Rd6!?–+) 30.dc4–/+ Nc4 31.Rc4 Rc4 32.Rd1 Qc8 33.Bc4 Rc4 34.Qd6 (34.Re1 Qc5 35.Kh1 Qb5–/+) 34...h5 (34...Kg8!?–+) 35.Bf6–/+ Qc5 (35...gf6?? 36.Qf6 Kh7 37.Qe7 Kg8 38.Rd8 Qd8 39.Qd8 Kf7 40.Qd7 Kf6 41.Qe6 Kg5 42.Qc4 Kf5 43.Qc5 Ke4 44.Qa5+–) 36.Qc5 Rc5 37.Rd8 Kh7 38.Rd7 Rf5 39.Bg7 Kg6 40.Bc3 Rb5 ½–½. Joseph,Fernand – Falleyn,Karel, Belgian correspondence championship, 1973.

12.d4 a6 13.Nc3 N7f6 (13...ab5!? 14.Nb5 Be7–/+) 14.Nd5= Nd5 15.ba6 (15.dc5 Bc5 16.Qc2 Bd6–/+) 15...Ba6 16.Ba6 Ra6 17.dc5 Bc5 18.Ne5 (18.Ra4 f6 19.Qa1 Qa8+=) 18...Qc7 (18...Qg5 19.Qe2 Raa8 20.Rfc1–/+) 19.Nc4 The isolani on a5 becomes a target (19.Qe2 Rfa8+=) 19...Rfa8 (19...Rd8 20.Qg4 f5 21.Qg5–/+) 20.Qa4 (20.Be5 Qc6–/+) 20...Bb4 (20...Nb6 21.Nb6 Rb6 22.Ba3 Ba3 23.Ra3–/+) 21.Rfc1 Qb7 (21...Rc6 22.Ne5 Rc1 23.Rc1–/+) 22.Bd4 h6 (22...Rc6 23.Rc2–/+) 23.h3 (23.Ne5 Rc8+=) 23...Qe7 (23...Rc8 24.Rc2–/+) 24.Ne5 Qd6 (24...Qe8 25.Qc2–/+) 25.Nc6 (25.Rc2 f6 26.Nc4 Qc6–/+) 25...f6 (25...Bc3 26.Bc3 Rc6 27.Bd4 Rc1 28.Rc1–/+) 26.Nb4 (26.e4 Nf4 27.Ra2 Nd3–/+) 26...ab4 27.Qc2 (27.Qd1 Ra1 28.Ba1 Rd8–/+) 27...Ra1 28.Ba1 Qb6 (28...Qd7 29.Qd3–/+) 29.Bd4 Qb5 (29...Qb7 30.Qb3–/+) 30.Rb1 (30.Qd1 Qd7–/+) 30...Qb7 (30...e5 31.Bb2–/+) 31.Qc4 (31.e4 Rc8 32.Qd2 Nc3 33.Bc3 bc3–/+) 31...Rc8 32.Qb3 Qc6 33.Kh2 (33.e4 Nf4 34.Be3 Ne2 35.Kh2 Nc3–/+) 33...Kf7 (33...Qc7 34.Kg1 Qc4 35.Qd1–/+) 34.g3 (34.Qd1!?–/+) 34...Qc2 35.Rb2 (35.Kg2 Qe4 36.f3 Qc2 37.Qc2 Rc2 38.Kf1 e5–+) 35...Qe4 (better is 35...Qb3!? 36.Rb3 Rc4–+) 36.Qd1–/+ Rc7 (36...Kg8–/+) 37.Rb3 (37.Rd2 Qf5–/+) 37...Rc2 (37...e5 38.Ba1–+) 38.Kg1 Nc3 (38...Nc3 39.Bc3 Rc3–/+) 0–1. Gerold – Grund,Karl Heinz, corr ICCF T–356–19–M, 1972.

12.d4 cd4 13.Qd4+= e5 14.Qd2 Exerts pressure on the isolated pawn (14.Qd1 Rc8+=) 14...e4 (14...Bb4 15.Qc2+=) 15.Nd4 Qb8 16.Nc6 Bc6 17.bc6 N7f6 18.h3 Rd8 19.Bf6 (19.Ra5? Bb4 20.Rb5 Bd2 21.Rb8 Rdb8 (21...Rab8?! 22.Bf6 Nf6 23.c7–+) 22.Bf6 Nf6 23.Nd2 Rb6–+) 19...Nf6 20.Qa5 Rc8 21.Qa6 Bh2 22.Kh1 Be5 23.Ra5 Qc7 24.Na3 Rab8 25.Rb5 Rb5 26.Bb5 Rb8 27.Nc4 Bc3 28.Rd1 Bb4 29.Ba4 h5 (29...Kh8 30.Kg1=) 30.Bc2 Bc5 31.Rb1 Bb4 32.Rb2 Qe7 33.Ra2 Bc5 34.Ra5 Ne8 (34...h4 35.Rb5 Rd8 36.Qb7+–) 35.Rb5 (35.Be4 h4 36.Rb5 Rb5 37.Qb5 Be3+/–) 35...Rb5+= 36.Qb5 f5 37.Qb8 Kh7 38.f3 (38.Bb3 Nc7+=) 38...ef3 39.gf3 (39.Bf5 g6 40.Bd3 Nd6 41.Nd6 Bd6+=) 39...Nd6 (39...g6!? 40.Qb7 Nc7=) 40.Nd6+/– Bd6 41.Qc8 (worse is 41.Bf5 g6 42.Bg6 Kg6 43.Qg8 Qg7 44.Qe6 Qf6 45.Qg8 Kh6+=) 41...g6 42.Qd7 Qd7 43.cd7 Bc7 44.e4 fe4 45.fe4 g5 (45...Kg7 46.e5+=) 46.Kg2 (46.e5 Kg7+=) 46...Kg6 47.Bd1 (47.e5 Kf7=) 47...a5= 48.Kf3 Kf6 49.Ba4 Ke7 50.Bc6 Bh2 51.Ba4 Kd8 52.Bb5 Bd6 53.Bc6 Bb8 54.Bb5 Be5 55.Bc6 Bd6 56.Ba4 Be5 57.Bc6 Bc7 58.Ba4 Bh2 59.Bb5 Bc7 60.Ba4 Bh2 ½–½. Fritz 4 – Hiarcs 6, 20 min, 1998.

12.Na3 a6

13.ba6 Ba6 14.Ba6 Ra6 15.Nc4 –/+.

13.Nc4 Bc7 14.Qa4 ab5–/+ 15.Qb5 Rb8 16.Qa4 Ba6 17.Rfb1 N7b6 18.Qc2 Qe7 (18...Nb4 19.Qc3 f6 20.d3–/+) 19.Bd3 (19.d3 Nc4 20.dc4 Nb4–/+) 19...Nc4 (19...Bc4 20.Bc4 Nc4 21.Qc4–/+) 20.Bc4 Bc4 21.Qc4 Rb4 22.Qc2 Rfb8 23.d3 Qd7 24.Nd2 f6 25.Nc4 a4 26.f4 (26.Ra3!?–/+) 26...Rb3–+ 27.Qd1 (27.Ba3 Nb4 28.Bb4 Rb1 (28...cb4?! 29.Rb3 ab3 30.Qb1=) 29.Qb1 cb4–+) 27...Nb4 28.d4 Nd3 29.dc5 Qd5 30.Qc2 (30.Ra4 A) 30...Nb2?! 31.Qd5 ed5 32.Nb2–/+; B) 30...Rb2 31.Nb2 Nf4 32.Qc2+/– (< 32.Rf4 Bf4 33.Qc1 Be5–/+); C) 30...Qc5 31.Qf3 Qb5–+ (31...Rb2?! 32.Nb2 Nb2 33.Raa1–/+)) 30...R8b4 (30...Qc5 31.Rc1 Nc1 32.Bd4–+) 31.Ra4 Ra4 32.Qb3 Rc4 (32...Qc4 33.Qb7 Qc2 34.Qc8 Kf7 35.Qc7 Kg6 36.Rf1 Nb2 37.Qb8–+) 33.Qb5 h6 34.Qe8 (34.Qb3–+) 34...Kh7 35.Rf1 Nf4! 36.Rf4 (36.ef4 Rc2) 36...Bf4 37.ef4 Qd1 38.Kf2 Qd2 39.Kf3 Rf4 40.Kg3 Qe3# 0–1. Registration (2400) – Dreev3213 (2000), ICC, 2003.

13.Nc4–/+ Bc7 14.ba6 Ra6 15.Qa4 Bc6 –/+.

13.Nc4 Bc7 14.ba6 Ra6 15.Qc2 Nb4 –/+.

13.Nc4 Bc7 14.Nce5 ab5. orane (2180) – olubeck (1635), Live Game Caissa's Web, 2004.

13.Nc4–/+ Bc7 14.Nce5 Ne5 15.Ne5 ab5 16.Bb5 Qd6 17.Bd3 f6 18.Qh5 (18.Qb3 Nb4 19.f4 a4–+) 18...g6 (18...fe5 19.Bh7 Kh8 20.Bg6 Kg8 21.Qh7) 19.Bg6 Qe7 (19...hg6 20.Qg6 Kh8 21.Qh6 Kg8 22.Qg6 Kh8 23.Qh6 Kg8 24.Qg6=) 20.Bh7 Qh7 21.Qg4 Kh8 (21...Qg7 22.Qe6 Kh8 23.Qh3 Qh7 24.Ng6 Kg7 25.Qh7 Kh7 26.Nf8 Rf8+=) 22.Ng6= Kg7 23.Ne5 ½–½. Hess – Hempel,R, corr H–1721–D, 1989.

12.Qa4 Bc7

13.Na3 a6 +=.

13.Na3 Nb4 14.Nc4 Increasing the pressure on the isolated pawn on a5 (14.d4 cd4 15.Bd4 e5–/+) 14...Nb6 (14...Bf3 15.Bf3 Qh4 16.Rfc1 Qh2 17.Kf1–+) 15.Nb6 (15.Qb3!?+=) 15...ab6–/+ (worse is 15...Bb6 16.d4+=) 16.Rfc1 (16.d4 Qf6–/+) 16...Nd3 17.Bd3 Qd3 18.Qg4 (18.Be5 Rfc8–/+) 18...Qg6 (18...g6 19.Qg5 Bf3 20.Qf6–+) 19.Qg6–/+ hg6 20.d4 (20.Be5 Rfc8 21.Bc7 Rc7–/+) 20...Bd6 (20...Bf3 21.gf3 Bd6 22.Ba3–/+) 21.dc5 (21.Nd2 a4–/+) 21...Bc5–/+ 22.Nd4 (22.Bd4 Bd4 23.Nd4 Rfc8–/+) 22...Rac8 (22...Rfc8 23.Ra4–/+) 23.Nb3 Bb4 24.Be5 (24.Nd4 Rc5–/+) 24...Rc1 (24...Bd5 25.Nd4 f6 26.Bg3–+) 25.Rc1 Rc8 (25...f6 26.Bc7 Bd5 27.Nd4–+) 26.Rc8–/+ Bc8 27.Ba1 (27.Nc1 a4 28.Na2 Ba5–+) 27...Bb7 (27...f6 28.Nd4–+) 28.Bd4 (28.Nd4 a4–+) 28...Bd5 (28...a4 29.Na1 Be4 30.Bb6–+) 29.Na1 Bc5 (29...Bc4!?–+) 30.Bc5–/+ bc5 31.Nc2 (31.f3 f5–/+) 31...Kf8 32.Na3 Ke7 33.f3 f5 34.Kf2 a4 35.Ke2 e5 36.Kd2 Kd6 37.h4–/+ Kc7 38.Kc3 Kb6 39.Kd3? e4 40.Ke2 Ka5 41.f4 Kb4 (41...Kb4 42.Kd2 Ka3–+) 0–1. Heide,G a.d – Lomholt Hansen,O, corr ICCF EU/M/Gr/304 (year?).

13.Nc3 Nb4 +=.

13.d4 Rc8 14.e4 Nf4 15.Qc2 =+.

13.e4 Nf4 14.Nc3 a6 –/+.

13.d4 Nb4

14.Na3 Nb6 15.Qa5? Nc4!? 16.Nc4 Ba5 17.Ra5 cd4 18.Nd4 Bd5 –+.

14.Na3 Nb6 15.Qd1 cd4 16.Qd4 f6 17.Qh4 Rc8 18.Rfd1 Qe7 19.Nc4 (19.e4 a6=+) 19...Nc4 (19...Bf3 20.gf3 Nc4 21.Bc4 Bh2 22.Kh2 Qc7 23.Kh3 Qc4 24.Qc4 Rc4 25.Ra5=+) 20.Bc4 Kh8 (20...Bf3 21.gf3 Bh2 22.Kh2 Qc7 23.Kg2 Qc4 24.Qc4 Rc4 25.Ra5=) 21.e4 (21.Ne5 Be4 22.Rd7 Qe8+–) 21...e5 (21...Bh2!? 22.Kh2 Rc4–/+) 22.Nd2 (22.Ba3 Bd6 23.Rac1 f5=) 22...Bb6 23.Bb3 Qe8 24.Nc4 (better is 24.Bc4=) 24...Qe6?? (24...Qb5 25.Nd6 g5+/–) 25.Na5+/– (25.Nb6 Qb6 26.Ba4 Rc4–/+) 25...Qe7 26.Nb7 Qb7 (27.Ba3 Bc5+/–). Erben – Hasler,Ulrich, corr SOK–88–26, 1988.

14.Rc1 cd4 15.Nd4 Ne5 =.

14.dc5 Nc5+= 15.Qa3 Ne4 16.Rd1 Qe8 (16...Qb8 17.Rc1+=) 17.Qb3 (17.Rc1 Qb8+=) 17...Rc8 (better is 17...a6 18.Nc3 Rc8+=) 18.Ba3 (better is 18.Nc3!?+=) 18...Bd5–+ 19.Qb2 (19.Rd5 ed5 20.Bb4 ab4 21.Qb4–+) 19...Bd6 (better is 19...Bh2 20.Nh2 Rc2–+) 20.Nd4–/+ f5 (20...e5 21.Bb4 Bb4 22.Nc6 Bc6 23.bc6–/+) 21.f3 Qh5 22.f4 (22.fe4 Qh2 23.Kf1 Bg3 24.Nf3 Qh1 25.Ng1 fe4 26.Bf3 Bc4 27.Rd3 Bd3 28.Qe2 ef3 29.Qd3 Qg2) 22...Qh6 (22...Qg6 23.Bf3–/+) 23.Bf3 g5 24.Nf5 Rf5 25.Be4 Be4 (25...Bf4 26.ef4 Be4 27.Bb4–/+) 26.Rd6–/+ Rc2 (26...Rb5? 27.Nc3 Rc3 28.Qc3+–; 26...gf4?! 27.Qd4 e5 28.Rh6 ed4 29.Nd2 Bg2 30.Kg2 de3 31.Nf3–+) 27.Rd8 Kf7 28.Rd7 Ke8 29.Re7? (29.Qg7 Qg7 30.Rg7 Rg2 31.Kf1–+) 29...Ke7 30.Bb4 (30.Qd4 Rg2 31.Kf1 Rh2 32.Bb4 Ke8 33.Qh8 Kf7 34.Qf8 Qf8 35.Bf8 gf4 36.ef4 Rf4 37.Ke1 Bd3 38.Nd2 Rff2 39.Bc5 Re2 40.Kf1 Reg2 41.Ke1 Rh1 42.Bg1 Rhg1 43.Nf1 Rf1) 30...Kf7 31.Qd4 (31.Qc2 Bc2 32.Ra5 gf4 33.Ra7 Kg6–+) 31...Rc1 32.Be1 Re1 33.Kf2 Qh4 (33...Rb1 34.Rb1 Bb1 35.Qa7 Kg6 36.Qd7 Qh4 37.Kf3–+) 34.g3 Qh2 (34...Bb1?? 35.gh4 Rc1 36.hg5+–; 34...Rb1 35.gh4 Ra1 36.Qa1 gf4 37.Qa5+–) 35.Ke1 Qg3 36.Kf1 (36.Ke2 Qf3 37.Ke1 Rd5 38.Ra5 Rd4 39.Ra7 Kg6 40.ed4 Qe3 41.Kd1 Qb3 42.Ke2 Qd3 43.Kf2 gf4–+) 36...Bg2 (36...Rd5 37.Qd5 Qf3 38.Ke1 Qe3 39.Kd1 ed5 40.fg5 Qd4 41.Nd2 Qa1 42.Ke2 a4–+) 37.Kg1 (37.Ke2 Qf3 38.Kd2–+) 37...Bc6 (37...Bh3 38.Kh1 Qg2) 38.Kf1 Bb5 39.Qd3 Bd3# 0–1. Springob,HD – Weissleder,Wolfgang M, corr FRG–ch M258, 1972.

10.a5 a6

11.ab6 ab5 12.Ra8 Ba8 (12...Qa8 13.cb5 A) 13...Rb8 14.Qc2 Qa5 15.Nc3 Qb6 16.Rb1 Qc7 17.Ba3=; B) 13...e5 14.d3 (14.Nh4 Qd8 15.Nf5 Bb8 16.Qc2 Qb6 17.d4=) 14...Qb8 15.Nh4 Re8 16.Nf5 d4 17.Qc2=; C) 13...Qa5 14.Qc2 (14.Nc3 e5 15.Qc2 e4 16.Ng5 h6 17.Nh3+=) 14...e5 15.Nh4 Qb6 16.Nf5 Bc7 17.Rc1=) 13.cd5 (13.cb5 A) 13...e5= 14.Nh4 (14.d3 Qb6 15.Na3 Qb8 16.h3 Rc8 17.Qc2=; 14.d4 ed4 15.ed4 c4 16.Nc3 Qb6 17.Qc2+=; 14.Na3 Qb6 15.d3 Qb8 16.h3 Rc8 17.Qc2=) 14...Qb6 15.Nf5 Bc7 16.Qc2 g6 17.Ng3=; B) 13...Qb6 14.Na3 (14.d4 c4 15.Nc3 Rc8 16.Qa4 Bb7 17.Qc2+=; 14.Qc2 Qb8 15.Na3 e5 16.Nh4 e4 17.f4=; 14.Nc3 d4 15.ed4 Bf3 16.Bf3 cd4 17.Ne2+=) 14...Rb8 15.d3 Bb7 16.Qc2 e5 17.Ra1=) 13...Bd5 (13...ed5 14.Bb5 Qb6 15.Na3+= Rb8 16.Qc2 d4 17.Rb1+=; 13...Nd5 14.Bb5 N5b6 15.d3 Bf3 16.Qf3 Qh4 17.h3=; 13...Qb6 14.Bf6 (14.de6 fe6 15.Na3 c4 16.Nd4 Ba3 17.Ba3+=) 14...Nf6 15.de6 fe6 16.Qb3 Bd5 17.Qb5=) 14.Bb5= Nb6 (14...Qb6 15.Nc3= Rb8 16.Qe2 Qb7 17.Rb1=) 15.d3 Qb8 (15...Bb7 A) 16.e4 A1) 16...Nfd7 17.Qb3= (17.Nbd2+=); A2) 16...Ne8 17.Nc3=; B) 16.Nbd2 Qe7 17.e4=; 15...Ne8 16.Nc3 Bb7 17.e4=) 16.Bf6 (16.e4 Bb7+= (16...Ba8 17.Bf6+=) 17.Bf6+=) 16...gf6= 17.Nc3 (17.Nbd2 Qc7=; 17.e4+=) 17...Bf3 18.Qf3 Bh2 19.Kh1 Be5 20.Ne4 (20.d4 cd4 21.ed4 Bf4=) 20...f5 (20...Nd5 21.Bc4 Qb6 22.Qg4 Kh8 23.Qh5=) 21.Nc5+= Rc8 (21...Nd5 22.Nd7 Qb5 23.Ne5=) 22.d4 Bd6 23.Nd7 (23.Ba6 Re8+=) 23...Nd7= 24.Bd7 Rc3 (24...Rc4 25.g3=) 25.g3 (25.d5 Qb7 26.de6 Qf3 27.gf3 f4=) 25…Qc7 ½–½. Belov,PI – Vorontsov,GN, corr semi Nipsegorodskaya oblast RUS, 1994.

11.ab6 Qb6 12.Nc3= ab5 (12...dc4 13.Bc4 ab5 14.Nb5 Ra1 15.Ba1=) 13.Nb5 Ra1 14.Ba1 Bb8 (14...Ra8 15.cd5 Nd5 16.Nd6 Qd6 17.Ng5=) 15.Qc2+= Bc6 (15...dc4 16.Bc4 Bf3 17.gf3+=) 16.Rb1 Qd8 (16...dc4 17.Bc4 Bf3 18.gf3+=) 17.cd5 Nd5 18.d4 (18.g3 Qa5+=) 18...Qe7 (18...N5f6 19.Rc1+=) 19.dc5 (19.Bb2 Nb4 20.Qd2 e5+=) 19...Qc5 (worse is 19...Nc5 20.Bd4 Bb5 21.Bc5+/–) 20.Qb2 N5f6 21.Nbd4 (21.Rc1 Qd5+=) 21...Be4= 22.Rd1 Qh5 (22...Rd8 23.Rc1 Qd6 24.Nb5=) 23.h3 (23.g3 Qh3=) 23...Qg6 24.Nh4 Qh6 25.Ndf3 Nd5 26.Nd2 (26.Qd4 N7f6=) 26...N7f6 (26...Be5 27.Qb5=) 27.Ne4+= Ne4 28.Bf3 (28.Qd4 Ndc3 29.Bc3 Nc3 30.Qc3 Qh4=) 28...Ne3= 29.Re1 (29.Rb1 Nc4 30.Qb8 Ned2=) 29...Nf6 (29...Nc4 30.Qg7 Qg7 31.Bg7 Kg7 32.Re4=) 30.Re3 Qh4 31.Re4 Qg5 32.Rb4 Bd6+= 33.h4 Qa5?? 34.Qf6!!+– gf6 35.Rg4 Qg5 36.hg5 f5 37.Rh4 Rb8 38.Bd1 Rb1 39.Rd4 Be7 40.Bc3 Bg5 41.Rd7 Kf8 42.Kh2 Ke8 43.Ba4 Kf8 44.Bd4 Rc1 1–0. Franek – Kuntschke, corr, 1973.

11.Nc3 ba5 12.h3 h6 +=.

11.cd5 ab5 12.de6 fe6 13.Bb5 Ra5 14.Ra5 ba5 =.

11.ba6 Ba6=+

12.ab6 Qb6 13.Bf6 Nf6 (13...gf6?! 14.Nc3 dc4 15.Qc2=) 14.Qc2 dc4 15.Bc4 Bc4 16.Ra8 Bf1 17.Rf8 Kf8 18.Kf1 h6 ½–½. Kirdin,Georgy Pavlovich (2255) – Otto,Norbert (2225), corr ICCF WT/M/GT/295 ICCF, 1991.

12.cd5 Be2 13.Qe2 Ra5 14.Ra5 ba5 15.de6 fe6 =.

11.cd5 ed5

12.ab6 ab5 13.Ra8 Ba8 14.Bb5 Qb6 15.Na3 =+.

12.ab6 ab5 13.Ra8 Ba8 14.Bb5 Qb6 15.Bf6 Nf6–/+ 16.Bd3 (16.Be2 d4–/+) 16...Bc6 (16...Rb8 17.Nc3–/+) 17.Qc2+= h6 (17...Rb8 18.Nc3–/+) 18.Nc3 d4 (18...Rb8 19.Rb1 Qa5 20.Rb8 Bb8 21.Qb2+=) 19.Rb1= Qd8 20.Nb5 (20.Ne4 de3 21.fe3 Re8 22.Nf6 Qf6= (worse is 22...gf6 23.Nh4+/–)) 20...Bf3 21.gf3 Nh5 (21...Nd5 22.Be4=) 22.Nd6 (worse is 22.ed4 cd4 23.Nd6 Qd6–/+) 22...Qd6 23.Rb5 Attacking the backward pawn on c5 23...de3 (23...Rd8 24.Rc5 de3 A) worse is 25.Rh5 ed2 (25...Qd3?! 26.Qd3 ef2 27.Kf2 Rd3 28.Ke2=) 26.Qd2 Qd3 27.Qd3 Rd3–/+; B) 25.de3 Qd3 26.Qd3 Rd3 27.Rh5+=) 24.de3 Rc8 25.Bf5 Rc6 26.Qb2 Kf8 27.Rb8 Ke7 28.Qb7 Rc7 (28...Kf6!? 29.Bg4 g6+=) 29.Qe4+/– Kf6 30.f4 (30.Bg4 g6 31.Bh5 Kg7+/–) 30...Re7 (better is 30...Nf4 31.ef4 Re7+/–) 31.Qb1+– Rc7 (31...g6 32.Bg6! fg6+–) 32.Bg4 g6 (32...Nf4 33.Rb6 (33.ef4?! Qf4 34.h3 Kg5+–) 33...Rc6 34.Qf5 Ke7 35.Qe4 Ne6 36.Rc6+–) 33.Qb2 Ke7 34.Qh8 (34.Qh8 f5 35.e4 Nf4 36.Qf8 Ke6 37.Re8 Qe7 38.Re7 Re7 39.ef5 gf5 40.Qf5 Kd6 41.Qf4 Kd5 42.Bf3 Ke6 43.Qh6 Kf7 44.Bd5 Ke8 45.f4+–) 1–0. Mueller,Klaus Detlef – Eckermann,Klaus, corr, 1982.

10.a5 dc4?

11.Na3 ba5 12.Nc4 (worse is 12.Bc4 Qb8–/+) 12...Bc7 13.Bc3 =.

11.Na3 Rb8 12.Nc4 Bc7 13.a6 Ba8 14.d3 Nd5 15.Qb3 N7f6 16.Nfe5 Ne7 17.e4 Nd7 18.f4 Ng6 19.Ng6 hg6 20.Qc3 Qf6 21.Qe1 Qe7 22.Qg3 Nf6 23.Qh4 Bd8 24.g4 Nd7 25.g5 f6 26.Bg4 fg5 27.Qg5+– Qf7 28.Ne5 Bg5 29.Nf7 Rf7 30.fg5 Rf1 31.Rf1 Re8 32.Rf4 Nf8 33.e5 Bd5 34.h4 Rc8 35.Be2 Nd7 36.Kf2 Rf8 37.Ke3 Rf4 38.Kf4 Kf7 39.Bd1 Bg2 40.Ke3 Bd5 41.Bc2 Bg2 42.d4 cd4 43.Bd4 Bf1 44.Ba4 Ke7 ½–½. Bendig,Frank – Kuhn, corr BdF, 1988.

11.Na3 Qc7 12.Nc4 Rfd8 13.d3 +=.

11.Na3 Rc8 12.Nc4= Bb8 (12...Bc7 13.Qa4+=) 13.d3 Qe7 (13...Bc7 14.Qd2+=) 14.e4 (14.Qc2 Ng4 15.Qc3 f6+=) 14...Rfd8 15.Qb3 (15.Qc2 Ne8+=) 15...Ne8 (15...Bf4 16.Qc2+=) 16.Nfd2 (16.Bc3 Nd6+=) 16...Bc7 (16...Bf4 17.g3 Bd2 18.Nd2+=) 17.f4 (17.ab6 ab6 18.Ra7 Ba8+=) 17...Kh8 (17...Ndf6 18.Be5+=) 18.ab6 ab6 19.Ra7 Rb8 20.e5 (20.d4 Nd6+=) 20...Nf8 (20...Bd5 21.Bf3 Ra8 22.Ra6+=) 21.Bf3 Bf3 22.Rf3 (worse is 22.gf3 Ng6–+) 22...Rd7 (22...Ra8 23.Ra8 Ra8 24.d4+=) 23.Ne4 Ng6 24.g3 (24.Qc2 Kg8+=) 24...Qd8 25.Ra1 (25.Qc2 Ne7=) 25...Ne7 26.g4 (26.Ra6 Nf5=) 26...Nd5 27.Raf1 (27.g5 Nb4 28.Ra3 Ra8 29.Ra8 Qa8=) 27...Qh4 28.Rg3 White gets in control (28.f5 ef5 (28...Qg4? 29.Rg3 Qh5 30.fe6+–) 29.Rf5 Nef6 30.Nf6 Nf6+=) 28...Rbd8 29.f5 ef5 30.Rf5 (worse is 30.gf5 Nf4 31.Re3 Nd3–+) 30...Kg8 31.Bc1 Qe7 (31...h6 32.g5 Qh5 33.Rf1 hg5 34.Bg5+/– (34.Rg5?! Qh4=; 34.Ng5 Nef6+/–)) 32.Bg5 f6 33.Rgf3 fg5 34.e6 Nef6 35.ed7+/– Kh8 36.Ng5 Rd7 37.Ne4 h6 38.g5 Ne4 39.de4 Qe4 40.Qd3 Qd4 41.Kh1 Ne7 42.Rf8 Ng8 43.Qd4 Rd4+– 44.R3f7 Bd6 45.Nd6 Rd1 46.Rf1 Rd6 47.Re1 (47.Re1 Kh7 48.Ree8+–) 1–0. Sokolski,Aleksey P – Andreyev,NP, USSR ch–05, 1960.

11.Na3 Bd5 12.Nc4= Bc4 (12...Bc7 13.a6=) 13.Bc4+= Qc7 (13...ba5 14.Qc2+=) 14.Qa4 (14.Qc2 Rfd8+=) 14...Qb8 (14...Ng4 15.g3+=) 15.d3 ba5 16.Qa5 Ng4 Increases the pressure on h2 17.h3 Nh2 18.Nh2 Bh2 19.Kh1 Be5 20.Bc3 Rd8 (20...Nb6 21.f4 Nc4 A) worse is 22.Be5 Ne5 (worse is 22...Na5 23.Bb8 Nb3 24.Bd6=) 23.fe5 Rd8+=; B) 22.dc4 Bc3 23.Qc3+=) 21.f4 Bc3 22.Qc3 Nf6 ½–½. Hofmeister,Andreas – Marolt,Tone, IECG, 2000.

11.Na3 Qe7 12.Nc4+= a6 13.Rc1?? (13.ba6 Ba6 14.Bf6 Nf6 15.ab6 Bc4 16.Bc4 Qb7+/–) 13...Rfd8?? (13...ab5 14.Nd6 Qd6 15.ab6–/+) 14.d3?? (14.Bf6 Nf6 15.ba6 Ra6 16.ab6 Bb8+=) 14...Rac8?? (14...ab5 15.Nd6 Qd6 16.ab6–/+) 15.Qc2 (15.ba6 Ba6 16.Bf6 gf6 17.ab6 Bc4 18.Rc4 Nb6 19.Rg4 Kh8+=) 15...Ne8 16.Rfd1 f6?? 17.Ba3?? Qf7?? 18.h3?? e5?? 19.Nfd2 Bf3?? 20.Ne4 Nf8?? 21.Bb2 Ne6?? 22.Rd2 Kh8?? 23.Rcd1 Qg6?? 24.Rb1 Kg8 25.Ra1 Kf7 26.Ra4 Rb8 27.Ra2 Rb7 28.h4 ½–½. Buss,Michael – LaBoda,Mark, CCLA L73019, 2003.

10.Qc2 Qe7

11.Na3 A) 11...Rfe8 A1) 12.d3 Qd8 (12...Rf8 13.h3 h6 14.Qd2 Bc7 15.Rfd1 Qd6 16.Nc2 Rfe8) 13.Bc3 Qc7 14.Qb2 d4 15.ed4 cd4 16.Bd4 e5; A2) 12.Rfe1 h6 (12...Qd8 13.Bd3 e5 14.Bf5 e4 15.Ng5 h6 16.Nh3 Qc7) 13.d3 Qd8 14.Bc3 Qc7 15.Qb2 d4 16.ed4 cd4; A3) 12.h3 Qd8 (12...g6 13.d3 Qd8 14.Bc3 Qc7 15.Qb2 e5 16.cd5 Nd5) 13.Nb1 dc4 14.Na3 Be4 15.Qc1 Bd3 16.Bd3 cd3; B) 11...Rac8 B1) 12.Rfe1 h6 (12...g6 13.h3 Ne4 14.d3 Nef6 15.Qd2 Bc7 16.Red1 Rfe8) 13.h3 Ne4 14.d3 Ng5 15.Nd2 f5 16.f4 Nf7; B2) 12.g3 h6 (12...g6 13.d3 Ng4 14.Bc3 Bc7 15.Qd2 Rfd8 16.Rfe1 Rb8) 13.d3 Rfe8 14.Qd2 Bc7 15.Bc3 e5 16.cd5 Nd5; B3) 12.h3 Ra8 (12...h6 13.d3 Ra8 14.Rfe1 Qd8 15.Bc3 Qc7 16.Qb2 Rfd8) 13.Rfe1 Rfe8 14.d3 h6 15.Qd2 Qd8 16.Bc3 Bc7; C) 11...Rad8 C1) 12.h3 h6 (12...Ra8 13.d3 h6 14.Rfd1 Rfe8 15.Qd2 Qd8 16.Bc3 Bc7) 13.d3 Ra8 14.Rfc1 Bc7 15.Qb3 Qd6 16.cd5 ed5; C2) 12.Rfe1 h6 (12...g6 13.h3 Ra8 14.d3 Rac8 15.Rf1 Bc7 16.Bc3 Qd6) 13.d3 Ng4 14.h3 Nge5 15.Ne5 Ne5 16.f4 Ng6; C3) 12.d3 Ra8 (12...h6 13.h3 Ra8 14.Rfc1 Rfe8 15.Re1 Qd8 16.Bc3 Qc7) 13.Rfe1 h6 14.h3 Bc7 15.Rab1 Qd6 16.g3 Qe7; D) 11...h6 D1) 12.h3 Rfe8 (12...Bc7 13.d3 Qd6 14.cd5 ed5 15.Nb1 Rac8 16.Nbd2 Rfe8) 13.d3 Qd8 14.Bc3 Qc7 15.Qb2 Rad8 16.Rfd1 e5; D2) 12.g3 Rfe8 (12...Rad8 13.Rfe1 Rfe8 14.Rf1 Ra8 15.Rfd1 Ne4 16.Ra2 Rac8) 13.Rfd1 Rad8 14.Rf1 Ne4 15.Ra2 Ra8 16.Re1 Rac8; D3) 12.d3 Rad8 (12...Rae8 13.h3 Qd8 14.Bc3 Qc7 15.Qb2 Rd8 16.Rfd1 Rfe8) 13.h3 Ra8 14.Qd2 Bc7 15.Ra2 Qd6 16.g3 e5.

11.a5 dc4 (11...ba5 A) 12.Nc3 Bc7 (12...Qd8 13.d3 Qb6 14.h3 Rad8 15.Ra4 d4 16.Nb1 a6) 13.d3 h6 14.h3 Rfd8 15.Rfd1 Rac8 16.Qb3 dc4; B) 12.g3 Bc7 (12...Nb6 13.cd5 ed5 14.Nh4 Qe6 15.Nf5 d4 16.Nd6 Qd6 ) 13.cd5 ed5 14.Nc3 h6 15.Ra4 Qe6 16.Rfa1 Rfe8; C) 12.Ra5 dc4 (12...Bc7 13.Ra3 dc4 14.Qc4 h6 15.g3 Nb6 16.Qc2 Nfd5) 13.Qc4 Bc7 14.Ra3 Ne4 15.Qc2 Ng5 16.Ng5 Qg5; 11...a6 A) 12.ba6 Ba6 (12...Ra6 13.cd5 Ra5 14.Ra5 ba5 15.de6 Qe6 16.Na3 Ng4) 13.ab6 Nb6 14.Na3 Rfb8 15.Nb5 Bb5 16.cb5 e5; B) 12.Na3 ba5 13.g3 Rfb8 14.ba6 Ba6 15.Nb5 dc4 16.Nd6 Qd6; C) 12.Nc3 dc4 (12...ab5 13.Nb5 ba5 14.Rfb1 Rfb8 15.cd5 ed5 16.g3 g6) 13.Bc4 Bf3 14.gf3 ab5 15.Nb5 Ra5 16.Ra5 ba5) 12.Qc4 (12.Na3 Be4 13.Qa4 Bd3 14.Bd3 cd3 15.Nc4 ba5 16.Na5 e5; 12.Bc4 Ng4 (12...Be4 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 e5 15.e4 c4 16.Qc2 ba5) 13.Be2 f5 14.g3 ba5 15.Ra5 Bc7 16.Ra4 Nb6) 12...a6 (12...ba5 13.Nc3+= (13.Ra5 Bc7 14.Ra3 e5 15.d3 e4 16.de4 Ne4) 13...Rfd8 14.d3 Bf3 15.gf3 Ne5 16.Qh4 Qb7; 12...e5 13.Nc3 e4 14.a6 ef3 15.ab7 fe2 16.Ne2 Rab8) 13.ab6 (13.Nc3 ba5 14.Qh4 (14.ba6 Ra6 15.Rfb1 Rb8 16.Nb5 Bd5) 14...ab5 (14...Rfb8 15.Ra5 ab5 16.Ra8 Ba8) 15.Nb5 Ne4+= (15...Rfb8 16.Rfc1 Ne4) 16.d3 Qh4; 13.Na3 ba5 14.ba6 Ba6 15.Nb5 Bb5 16.Qb5 Rfb8) 13...ab5 (13...Nb6 14.Qh4 ab5 15.Bb5 Ra1 16.Ba1+= Ra8) 14.Qb5= Ra1 15.Ba1 Nd5 (15...Rb8 16.Bf6 gf6) 16.d4 (16.Qb3 N7b6 17.Nc3 Nb4=; 16.Nc3 N5b6) 16...N7b6 (16...Ra8+=) 17.dc5 Bc5 ½–½. Franke,Roland – Draxler,Gottfried, Bahn–chT Fuessen, 1993.

11.Nc3 A) 11...g6 A1) 12.a5 dc4 (12...ba5 13.Ra5 Bc7 14.Ra2 dc4 15.Rfa1 Nb6 16.h3 Bb8) 13.Bc4 Bc7 14.ab6 ab6 15.Bd3 Bf3 16.gf3 Nd5; A2) 12.d3 dc4 (12...Rfd8 13.a5 dc4 14.dc4 ba5 15.Ra5 Ne5 16.Ne5 Be5) 13.dc4 Rfd8 14.a5 ba5 15.Ra5 Ne5 16.Ne5 Be5; A3) 12.cd5 ed5 (12...Nd5 13.Ne4 Bc7 14.Bc4 Rad8 15.Rfe1 Nb4 16.Qb1 h6) 13.h3 Ne5 14.Ne5 Qe5 15.f4 Qe7 16.Bf3 Rae8; B) 11...Rfd8 B1) 12.cd5 ed5 (12...Nd5 13.Ne4 Nb4 14.Qc3 f6 15.Nd6 Qd6 16.a5 Be4) 13.h3 Ne5 14.Rfe1 h6 15.Ne5 Be5 16.f4 Bc7; B2) 12.Qd3 dc4 (12...Bc7 13.cd5 ed5 14.h3 Re8 15.Rfe1 g6 16.Qc2 Ne5) 13.Qc4 Bf3 14.Bf3 Ne5 15.Qe2 Nf3 16.Qf3 Be5; B3) 12.a5 dc4 (12...ba5 13.Ra5 Bc7 14.Ra2 dc4 15.Rfa1 Nb6 16.g3 Bb8) 13.Bc4 ba5 14.Ra5 Bc7 15.Ra2 Bf3 16.gf3 Nb6; C) 11...Rac8 C1) 12.h3 dc4 (12...h6 13.a5 dc4 14.Bc4 Bf3 15.gf3 ba5 16.Ra5 Ne5) 13.a5 h6 14.Bc4 ba5 15.Ra5 Bf3 16.gf3 Ne5; C2) 12.cd5 ed5 13.Qf5 g6 14.Qg5 Rfe8 15.a5 d4 16.ed4 cd4; C3) 12.a5 dc4 (12...Rc7 13.cd5 ed5 14.g3 g6 15.Ra4 d4 16.ed4 ba5) 13.Bc4 Ng4 14.Ne4 Nh2 15.Nh2 Bh2 16.Kh2 Qh4; D) 11...dc4 D1) 12.h3 Rad8 (12...Rfd8 13.a5 ba5 14.Ra5 Bc7 15.Ra2 Nd5 16.Nd5 ed5) 13.a5 Bf3 14.Bf3 Ne5 15.Be2 Bc7 16.ab6 ab6; D2) 12.a5 ba5 (12...Ng4 13.h3 Ngf6 14.Bc4 Bc7 15.Bd3 Bf3 16.gf3 ba5) 13.Bc4 Bf3 14.gf3 Ne5 15.Be2 c4 16.f4 Nd3; D3) 12.Bc4 h6 (12...g6 13.Be2 Rfd8 14.h3 Ne5 15.Ne5 Be5 16.f4 Bc7) 13.Be2 Bc7 14.d3 Rac8 15.Rfe1 Rcd8 16.Rad1 Rfe8.

11.cd5 A) 11...Nd5 A1) 12.Qb3 N7f6 (12...h6 13.Nc3 N7f6 14.a5 Qc7 15.a6 Nc3 16.Qc3 Bd5) 13.Na3 a6 14.ba6 Bc8 15.Bb5 Rd8 16.Nc4 Ba6; A2) 12.Nc3 Nb4 (12...N7f6 13.Nd5 Nd5 14.Qc4 Nb4 15.Qg4 f6 16.a5 Bc7) 13.Qb3 Rac8 14.a5 Bf3 15.gf3 c4 16.Bc4 Ne5; A3) 12.Na3 Nb4 (12...f6 13.Nc4 Nb4 14.Qc3 Bc7 15.h3 a6 16.d4 ab5) 13.Qc3 f6 14.Nc4 Bc7 15.h3 a6 16.d4 ab5; B) 11...ed5 B1) 12.d3 h6 (12...Qe6 13.Nbd2 h6 14.a5 Rfe8 15.h3 Ne5 16.Ne5 Be5) 13.Nbd2 a6 14.h3 ab5 15.ab5 Qe6 16.Rfe1 Rfd8; B2) 12.h3 d4 (12...Rac8 13.a5 d4 14.ab6 ab6 15.Na3 Be4 16.Qb3 Ne5) 13.Na3 Ne5 14.Ne5 Qe5 15.f4 Qe6 16.Nc4 Rfe8; B3) 12.Re1 Rfe8 (12...h6 13.Nc3 Ne4 14.d3 Nc3 15.Qc3 f6 16.a5 ba5) 13.h3 d4 14.Na3 de3 15.de3 Ne5 16.Ne5 Be5.

11.g3 A) 11...dc4 A1) 12.a5 ba5 (12...h6 13.Na3 Be4 14.Qa4 Bd3 15.Bd3 cd3 16.Nc4 e5) 13.Na3 Be4 14.Qc1 Bd3 15.Bd3 cd3 16.Nc4 e5; A2) 12.Nc3 Bc7 (12...h6 13.a5 ba5 14.Ra5 Bc7 15.Ra3 Rfd8 16.Rfa1 Bb8) 13.Rfe1 Rad8 14.e4 Ng4 15.Nd1 Nde5 16.Ne5 Ne5; A3) 12.Na3 Be4 (12...Bc7 13.Nc4 e5 14.Qf5 e4 15.Nh4 h6 16.Qh3 g6) 13.Qc1 e5 14.Nc4 Bf3 15.Bf3 e4 16.Bg2 Ne5; B) 11...h6 B1) 12.a5 ba5 (12...dc4 13.Na3 Be4 14.Qa4 Bd3 15.Bd3 cd3 16.Nc4 e5) 13.Ra5 dc4 14.Nc3 Rfd8 15.Rfa1 Bb8 16.e4 Nb6; B2) 12.Nc3 dc4 (12...Ne5 13.Ne5 Be5 14.f4 Bd6 15.cd5 ed5 16.Rfe1 Qd7) 13.a5 ba5 14.Ra5 Rfd8 15.Rfa1 Bb8 16.e4 Nb6; B3) 12.cd5 ed5 (12...Nd5 13.Na3 Nb4 14.Qc3 Nf6 15.Nc4 Be4 16.Nfe5 Nfd5) 13.Nc3 Qe6 14.d4 a5 15.dc5 bc5 16.Rfd1 Nb6; C) 11...Rfd8 C1) 12.a5 ba5 (12...dc4 13.Na3 Be4 14.Qa4 Bd3 15.Bd3 cd3 16.Nc4 Bc7) 13.Ra5 dc4 14.Qc4 e5 15.Nc3 e4 16.Nh4 Bc7; C2) 12.Re1 h6 (12...e5 13.cd5 Nd5 14.e4 Nb4 15.Qc4 Nf6 16.d3 h6) 13.cd5 ed5 14.Nc3 Qe6 15.Nh4 Ne5 16.Nf5 Nc4; C3) 12.cd5 ed5 (12...Nd5 13.Na3 Nb4 14.Qc3 f6 15.Nc4 Bc7 16.Rfd1 a6) 13.Nc3 h6 14.a5 ba5 15.Ra5 Ne5 16.Nh4 Qe6; D) 11...Rac8 D1) 12.Nc3 dc4 (12...Bc7 13.cd5 ed5 14.Rfd1 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Re1 Rfe8) 13.a5 Rc7 14.Ra4 ba5 15.Ra5 Bf3 16.Bf3 Ne5; D2) 12.Na3 h6 (12...g6 13.d3 Ng4 14.Bc3 Rfe8 15.h3 Nge5 16.Ne5 Be5) 13.d3 Rfe8 14.Qd2 Bc7 15.h3 e5 16.cd5 Bd5; D3) 12.a5 dc4 (12...ba5 13.Ra5 Ra8 14.Nc3 dc4 15.Rfa1 Bb8 16.Ng5 h6) 13.Qc4 e5 14.Nc3 e4 15.Nh4 Ne5 16.Qa4 g6.

11.h3 A) 11...h6 A1) 12.a5 dc4 (12...ba5 13.Nc3 Bc7 14.d3 Rfd8 15.Rfd1 Rab8 16.Qb3 dc4) 13.Nc3 ba5 14.Ra5 Bc7 15.Ra3 Nd5 16.Ne4 f5; A2) 12.Nc3 dc4 (12...Ne5 13.Ne5 Be5 14.f4 Bc7 15.Bf3 Rfe8 16.Ne2 Rad8) 13.a5 Rfd8 14.a6 Bf3 15.Bf3 Rab8 16.Bb7 Ne5; A3) 12.cd5 ed5 (12...Nd5 13.Na3 Nb4 14.Qc3 Nf6 15.Nc4 Bc7 16.d3 Rfe8) 13.Nc3 Ne5 14.Rfe1 Rfe8 15.Ne5 Be5 16.f4 Bc7; B) 11...Rad8 B1) 12.Na3 h6 (12...Rb8 13.d3 h6 14.Qd2 Bc7 15.Rfe1 Qd6 16.g3 e5) 13.d3 Ra8 14.Rfe1 Qd8 15.Bc3 Qc7 16.Qb2 Rfd8; B2) 12.a5 dc4 13.Na3 Be4 14.Qc4 ba5 15.Qc3 Bf3 16.Bf3 Ne5; B3) 12.cd5 ed5 (12...Nd5 13.Na3 Nb4 14.Qc3 f6 15.Nc4 Ne5 16.Nfe5 Be5) 13.Nc3 Ne5 14.Ne5 Be5 15.d4 cd4 16.Ba3 Qc7; C) 11...a5 C1) 12.cd5 ed5 (12...Nd5 13.Na3 Nb4 14.Qc3 f6 15.Nc4 Bd5 16.Rfe1 Bc7) 13.Nc3 g6 14.Ba3 d4 15.Nd1 Kg7 16.Nb2 Be4; C2) 12.Na3 h6 (12...Rac8 13.d3 h6 14.Rfd1 Rfe8 15.Qb3 Nf8 16.Nh4 N6d7) 13.d3 Rfe8 14.Rfd1 Rac8 15.Qb3 Qd8 16.Bc3 Qc7; C3) 12.ba6 Ba6 (12...Ra6 13.cd5 Nd5 14.Na3 Raa8 15.Nc4 Nb4 16.Qc3 f6) 13.Na3 Ne4 14.d3 Ng5 15.Ng5 Qg5 16.Nb5 Bb5; D) 11...dc4 D1) 12.Qc4 e5 (12...Rad8 13.Qc2 e5 14.Nc3 e4 15.Nh4 Ne5 16.a5 Qe6) 13.Nh4 Bd5 14.Qc2 Ne4 15.Nf3 c4 16.Bc4 Rac8; D2) 12.Nc3 Rad8 (12...Rfd8 13.a5 ba5 14.Ra5 Bc7 15.Ra3 Nb6 16.Rfa1 h6) 13.a5 Bf3 14.Bf3 Ne5 15.Be2 Nd3 16.Ra4 Nb4; D3) 12.Na3 Be4 13.Qc4 Rad8 14.Qb3 Bf3 15.gf3 Be5 16.Nc4 Bb2.

10.d3 Qc7

11.Nbd2 a5 12.Qc2 dc4 (12...Rfe8 13.Bc3=) 13.dc4 (13.Nc4 Rad8+=) 13...e5 (13...Rad8 14.Rad1+=) 14.e4 (14.Bd3 Rfe8 15.Ne4 Ne4 16.Be4 Be4 17.Qe4 h6=) 14...Rfd8 (14...Rfe8 15.Qd3–/+) 15.Bd3= Nf8 16.Nh4 (16.Nb1!?+=) 16...Ne6–/+ 17.g3 (17.Rfe1 Nd4 18.Qc3 g6–/+) 17...Nd4 18.Bd4 (18.Qd1!?–/+) 18...cd4–+ (18...ed4 19.f4 Ng4 20.e5=) 19.f3 (19.Rae1 g6–+) 19...Bc8 (19...g6 20.Nb3–+) 20.Rf2 (20.c5 Bc5 21.Nb3 Bd6 22.Qc7 Bc7–+) 20...Bb4 (20...Be6 21.Nb3–+) 21.Nf1 (21.c5!? Qc5 22.Qc5 Bc5 23.Nc4–+) 21...Be6 22.f4 (22.Rc1 Qb7–+) 22...Bc3 (22...Bh3 23.Qa2–+) 23.fe5 (23.Rc1 Bh3–+) 23...Ng4 (23...Ba1 24.ef6 gf6 25.Qc1+–; 23...Qe5?! 24.Rc1–+) 24.Ra2 (24.Rd1 Nf2 25.Kf2 Qe5–+) 24...Nf2 25.Qf2 (25.Kf2 Qe5 26.Kg2 f6–+) 25...Bc4 26.Bc4 Qc4 27.Nf5 d3 28.Nd6 (28.Ne7 Kh8 29.Nc6 Qe4 30.Qe3–+) 28...Rd6! 29.ed6 (29.Ne3 Qe4 30.Qf4 Qe5 31.Qe5 Be5–+) 29...Bd4 30.Ne3 Be3 31.Qe3 Qa2 (31...Qa2 32.Qd3 Rc8–+) 0–1. Plock,Joerg – Rabiega, active, 1999.

11.Nbd2 a6 12.cd5 ed5 13.Qc2 =.

11.Nbd2 dc4 12.dc4 e5 13.h3 e4 14.Nh4 Rfe8 15.Nf5 Be5 16.Qc2 Rad8 17.Rfd1 Bb2 18.Qb2 Qe5 19.Qe5 Ne5 20.Nb3 Nd3 'Praise the knight!' 21.a5 'Playing against the pawn chain' 21...g6 22.Nh6 Kg7 23.Ng4 Ng4 24.hg4 Bc8 25.ab6 ab6 26.Ra7 Be6 27.Nd2?? (better is 27.Bd3 was possible 27...ed3 28.Nd2=) 27...Nb2–+ 28.Ra2 (28.Raa1–+ hoping against hope) 28...Nd1 29.Bd1 Bc4! 30.Nc4 Rd1 31.Kh2 Rb1 32.Ra7 Rd8 33.Ne5 Rf8 34.Nd7 Rb5 35.Nf8 Kf8 36.Kg3? c4 37.Kf4 c3 38.Ke4 c2 39.Ra1N Rb1 40.Ra8 Kg7–+ 0–1. Graf,Michael – Hillenbrand,Alexander (2155), Ostalb–ch Schwaebisch Gmuend, 1998.

11.Nbd2 Rfd8 12.Rc1 Rac8 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.d4=+) 13.Qc2 a5 14.d4 (14.ba6 Ba6 15.Rb1 Bb7=) 14...e5 (14...cd4!? 15.ed4 Qb8–/+) 15.cd5 Nd5 (15...ed4 16.ed4 Bd5=) 16.Ne4 (16.de5!? Ne5 17.Be5 Be5 18.Ne5 Qe5 19.Nc4=) 16...cd4 (16...ed4 17.Neg5 Nf8 18.ed4–/+) 17.Qc7 (17.Qd1!? Nc3 18.Bc3 Be4 19.ed4=+) 17...Bc7–/+ (17...Rc7? 18.Nd6 Nc3 19.Bc3 Bf3 20.gf3 dc3 21.Nc4+–) 18.ed4 Nf4 19.Ng3 Ne2 (19...Bf3 20.Bf3 Nd3 21.Nf5 ed4 22.Ne7 Kf8 23.Nc8+=) 20.Ne2=+ Bf3 21.gf3 ed4 22.Bd4 Be5 23.Rc8 Rc8 24.Rd1 f6 (24...Kf8 25.Be3 Ke7 26.f4=+) 25.f4 Bd4 26.Nd4 (26.Rd4 Nc5=+) 26...Nc5–/+ 27.Nc6 Re8 28.Rd4 Re4 (better 28...Re1 29.Kg2 h6=+) 29.Re4+= Ne4 30.Ne7 Kf7 31.Nd5 Nc5 (31...Ke6 32.Nb6 Kd6 33.Nc4 Kc5 34.Na5+=) 32.Nb6+– Ke8 33.f3 Kd8 34.Kf2 Kc7 35.Nd5 Kd6 36.Nc3 1–0. GuestLTQB – GuestDMCG, freechess.org, 2017.

11.Nbd2 Ne5 12.h3 (12.Be5 Be5 13.Ne5 Qe5=) 12...Nfd7 (12...Rfd8 13.a5=) 13.Rc1 (13.cd5 Bd5 14.Qc2 Nf3 15.Nf3 a6=) 13...Nf3 (13...dc4 14.Ne5 Ne5 15.Nc4 Nc4 16.Rc4=) 14.Nf3 e5 (14...dc4 15.d4=) 15.cd5 Bd5 16.d4 ed4 17.Nd4 Bb7 (17...cd4 Exploits the pin 18.Rc7) 18.f4 Rfe8 (18...Be7 19.Qc2+=) 19.Nf5+/– Bf8 20.Bf3 (20.Bc4 Be4 21.Nh6 gh6 22.Qg4 Bg6 23.f5+–) 20...g6 (20...Re6 21.Bb7 Qb7 22.Qd3+=) 21.Bb7 (21.Qd4 cd4 22.Rc7 Bf3 23.Rf3 Nc5 (23...gf5?? 24.Rg3 Bg7 25.Bd4+–) 24.Nd4 Na4=) 21...Qb7= 22.Rf3 Rad8 (22...a6=) 23.Qe1 (23.Qb3 Re6 24.Ng3 Rd6+=) 23...Qd5 (better is 23...Qe4!? 24.Ng3 Qa4+=) 24.Qc3+= f6 25.Ng3 Bg7 (25...Qa2 26.Qc2+=) 26.Re1 Nf8 27.e4+= Qf7 28.f5 g5 29.Rd3+= Rd3 30.Qd3 Nd7 31.Rd1 Ne5 32.Qd5 Nc4 33.Bc3 Ne3 34.Qf7 Kf7 35.Rd3 Nc4 36.Nh5 Re7 37.Rd8 Ne5 38.Rd6 Rc7 39.Kf2 Bh8 40.Ke2 Ke7 41.Re6+– Kf7 42.a5 ba5+/– 43.Ba5 Re7 44.Re7 Ke7 45.Bc7 Nc4 46.Kd3 Nd6 47.Bd6 Kd6 48.Kc4 Ke5 49.Kc5+– Ke4 50.g4 Kd3 51.Kc6 Kc4+/– 52.Ng3 Bg7 53.Ne4 Kb4 54.Nc5 Bf8 55.Nd7 Be7 56.b6 ab6 57.Nb6 Bd8 58.Nd5 Kc4 59.Kd6 Kd4 60.Ke6 Ke4 61.Nf6 Kf4 62.Nh7 (62.Nh7 Bb6 63.f6+–; 62.Nd5 Ke4+–) 1–0. Roczniak,Jan – Kocybala,K, Poland (year?).

11.Nbd2 Ng4 12.h3 Nh2 13.Re1 Nf3 14.Nf3 a6 15.Qc2 Nf6 16.Bf6 gf6 17.e4 de4 18.de4 Rfd8 19.Bd3 Kg7 20.Nd2 (20.Red1!?=) 20...Bh2–/+ 21.Kf1 Qd6 22.Ke2 Be5 23.Rad1 ab5 24.cb5 Bd4 25.g3 (25.Nf3!?–/+) 25...Bf2!–+ 26.Kf2 Qd3 27.Qd3 Rd3 28.Nc4 Rd1 29.Rd1 Ra4 30.Nb6 Rb4 31.Nd7 Rb5 32.Rc1 Be4 33.Nc5 Rb2 34.Ke3 Rc2 35.Rc2 Bc2 36.Nb7 Bf5 37.g4 Bb1 38.Nd6 e5 39.Nc4 Kg6 40.Nd2 Bc2 41.Nf3 (41.Nc4 h5 42.Kf3 hg4 43.hg4 Bd1 44.Kg3 Kg5–+) 41...h5 42.Kf2 (42.Ne1 Bd1 43.gh5 Kh5–+) 42...hg4 43.hg4 Bd1 (43...Bd1 44.Ne1 Bg4–+) 0–1. mgilbert (2145) – pcmvr, net–chess.com, 2015.

11.g3 Rfd8 12.Re1 dc4 13.dc4 Ne4 14.Nbd2 Ndf6 15.Ne4 Ne4 16.Nd2?? (16.Qc2!?+=) 16...Be5 (better is 16...Nd2!? 17.Qd2 Bg3 18.Qd8 Qd8 19.hg3 Qg5–+) 17.Be5–/+ Qe5 18.Nf3 Qf6 (18...Rd1?! 19.Ne5 Re1 20.Re1+=) 19.Qc2 Nc3 20.Nd2?? (better is 20.Nh4 Rd2! 21.Qd2–+) 20...Ne2 (better is 20...Rd2 21.Qd2 Ne4 22.Bf3 Nd2 23.Bb7–+) 21.Re2 Qa1 (21...Qa1 22.Nb1 Qa2–+) 0–1. Valpa – Lazy, playchess.de, 2002.

11.h3 dc4=+ 12.dc4 a5 (12...Rfd8 13.Nc3=+) 13.Nc3 Ne5 (13...Rad8 14.Qc2=) 14.Ne5 Be5 15.Qc2 Rad8 (15...Rfd8 16.f4 Bd6 17.Bd3=) 16.Bd3 h6 17.Rad1 Rd7 18.f4 Bd6 19.Ne2 e5 (19...Rfd8 20.Bf6 gf6 21.e4=) 20.Ng3+= ef4 (20...Re8 21.Nf5 e4 22.Be2+=) 21.Bf6+/– fg3 22.Bh7 Kh8 23.Bf5 Re7 24.Be7 Qe7 25.Rd3 g6 26.Qd2 Rd8 27.e4 gf5? (better is 27...Kh7!? 28.Rd1 gf5 29.Rd6 Rd6 30.Qd6 Qe4 31.Qg3 f4+–) 28.e5!+– (28...Qg5 29.Qg5 (29.ed6?! Qd2 30.Rd2 Be4+–) 29...hg5 30.Rd6 (30.ed6?! Be4 31.Rg3 Rd6+–) 30...Rd6 31.ed6+–) 1–0. Mehlhorn,U – Heinrich,W, BFO–071, 2000.

11.cd5 Nd5

12.Na3 Ne5 =.

12.Nbd2 a6 =.

10.d4 a6

11.Nbd2 ab5 A) 12.ab5 Ra1 (12...Qc7 13.dc5 Bc5 14.cd5 Ra1 15.Qa1 Ra8 16.Qb1 Bd5 17.Bd3 e5 18.Ne4 Bd6=) 13.Qa1= Qc7 14.dc5 bc5 15.cd5 ed5 16.Qa4 Ne4 17.Qc2 Ndf6 18.Rc1 Re8=; B) 12.cd5 ed5 (12...Bd5 13.Bb5 cd4 14.Nc4 Bc7 15.Qd4 Nc5 16.Qh4 Ne8 17.Qd8 Rd8 18.Nce5 Be5=) 13.Bb5 Qe7 14.dc5 bc5 15.Qc2 Rfc8 16.Nh4 Qe6 17.Nf5 Be5 18.Rfb1 Ba6=.

11.Nbd2 cd4 A) 12.Nd4 Qc7 (12...Qb8 13.N2f3 Rc8 14.cd5 Nd5 15.ba6 Ba6 16.Ba6 Ra6 17.e4 N5f6 18.Qe2 Ra5=) 13.f4 Rfd8 14.ba6 Ba6 15.Rc1 Bc5 16.Re1 Qd6 17.Bf3 Bb7 18.Qb3 Bb4+=; B) 12.Bd4 ab5 (12...e5 13.Bb2 ab5 14.cb5 Qb8 15.Nh4 Rc8 16.Nf5 Bc5 17.Nb3 Bb4 18.f4 ef4+=) 13.ab5 e5 14.Ra8 Qa8 15.Bb2 Qb8 16.Nh4 Rd8 17.Nf5 Bb4 18.cd5 Bd5=.

11.cd5 A) 11...Bd5 A1) 12.ba6 Qc7 (12...Qb8 13.Nc3 Bf3 14.Bf3 Ra6 15.h3 cd4 16.Qd4 Rd8 17.Be2 Nc5 18.Qh4 Ra5=) 13.Nc3 Bf3 14.Bf3 Ra6 15.Nb5 Bh2 16.Kh1 Qb8 17.g3 Bg3 18.fg3 Qg3=; A2) 12.Nc3 Bb7 (12...ab5 13.Nd5 Nd5 14.e4 Nf4 15.Bb5 Rc8 16.Qd2 Bb8 17.Rfd1 Nf6 18.dc5 bc5+/–) 13.ba6 Ba6 14.Nb5 Be7 15.dc5 Nc5 16.Qb1 Nfe4 17.Rd1 Qc8 18.Ne5 Rd8=; B) 11...Nd5 B1) 12.Nbd2 Qc7 (12...Qe7 13.Nc4 Bc7 14.Qc2 Rfc8 15.Rfc1 cd4 16.ba6 Ba6 17.Nd4 Qh4 18.Nf3 Qh6=) 13.ba6 Ba6 14.Ba6 Ra6 15.e4 Nf4 16.Nc4 cd4 17.Nd6 Qd6 18.Bd4 Qc6=; B2) 12.Na3 Qe7 (12...Be7 13.ba6 Ba6 14.Nc4 Bf6 15.Qd2 Qc7 16.Rfc1 Rfc8 17.e4 Nf4 18.Bf1 Ng6=) 13.Nc4 Bc7 14.Qc2 Rfc8 15.Rfc1 cd4 16.ba6 Ba6 17.Nd4 Qh4 18.Nf3 Qh6=.

11.Nbd2 Qc7

12.dc5 A) 12...bc5 13.Qc2 A1) 13...ab5 14.ab5 Qb6 (14...Rfc8= 15.Rfb1 Qb6 16.Bd3 Rd8 17.cd5 ed5 18.Bc3 Rdb8=) 15.Bd3 Rfb8 16.Rfb1 Rc8 17.Bc3 Rd8 18.Ra8 Ra8=; A2) 13...Rfc8 14.Rfb1 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ra1 Rb8 17.Bd3 dc4 18.Bc4 Ne5=; B) 12...Bc5 13.cd5 Nd5 14.Rc1 Rfd8 15.Qb3 N5f6 16.Rfd1 Bd5 17.Qc3 ab5 18.Bb5 Bc6=.

12.cd5 ed5 13.dc5 bc5 14.Qc2 ab5 15.ab5 Rfe8 16.Bd3 Qb6 17.Rfb1 Ra1 18.Ba1 Re7 =.

12.cd5 Nd5 13.ba6 Ba6 14.Ba6 Ra6 15.e4 Nf4 16.Nc4 cd4 17.Nd6 Qd6 18.Bd4 Qc6 =.

12.h3 ab5 13.cd5 Bd5 14.Bb5 cd4 (14...Rfc8 15.dc5 Nc5 16.Bf6 gf6 17.Nd4 Kh8 18.Rc1 Qb7=) 15.Rc1= Qb8 16.e4 Bb7 17.Nd4 Bh2 18.Kh1 Be5 =.

12.h3 cd4 13.Nd4 Rfd8 14.Rc1 Nc5 15.cd5 Nd5 16.ba6 Ba6 17.Nb5 Qb8 18.Qc2 Bb7 +=.

12.h3 Ne4 13.Rc1 (13.cd5 ed5 14.dc5 bc5= (worse is 14...Bc5 15.ba6 Ba6 16.Ba6 Ra6 17.Ne4 de4 18.Ng5+= Qb7+=; worse is 14...Qc5 15.ba6 Ba6 16.Ba6 Nd2 17.Nd2 Ra6 18.Bg7 Kg7 19.Qg4 Kh8 20.Qd7+/–; 14...Ndc5?! 15.Nd4= Rfc8 16.Rc1 Bh2 17.Kh1 Be5 18.Bg4 Re8=) 15.Qc2 ab5 16.Bb5 Ndf6 17.Rfb1 Rfc8 18.Bd3 c4=) 13...ab5+= 14.ab5 Ra2 15.Qb3 (15.cd5 ed5 16.Qb3 Nd2 17.Qa2 (17.Nd2 Rfa8+= 18.Ra1 Ra1+=) 17...Nf1 18.Bf1 Ra8=) 15...Ra5 (15...Rfa8 16.cd5 (16.Ne4 de4 17.Nd2–/+ cd4 18.ed4 Bh2+=) 16...Bd5 17.Bc4 Nd2 18.Nd2 Qb7+=) 16.Rfd1 (16.cd5 Nd2 17.Nd2 ed5 18.Bc3 Ra7=) 16...Rfa8 17.Nb1 (17.cd5 Bd5 (17...ed5? 18.Ne4 de4 19.Ng5+–) 18.Bc4 Nd2 19.Nd2 Bb7=) 17...dc4 (17...cd4 18.Rd4 Ndc5 19.Qc2+=) 18.Bc4+= Ndf6 (18...cd4 19.Rd4 (19.Nd4? Bh2 20.Kf1 Nf2 21.Be6 Qg3 22.Bf7 Kh8–+) 19...Nec5 20.Qc3+=) 19.Be2 (19.Nbd2 Qe7=) 19...Nd5 (19...Bd5 20.Qc2+=) 20.Nbd2= Nb4 21.dc5 bc5 22.Ne4 (22.b6 Qb8=) 22...Be4 23.Rd4 (better is 23.Bc4=) 23...Na2 (23...Bd5 24.Qd1 Rd8+= (24...cd4? 25.Rc7 d3 26.Rd7 de2 27.Qe2 Bf3 28.gf3+–)) 24.Re4+/– Nc1 25.Bc1 Ra1 26.Rc4 Qa5 27.Rc2 Rd8 28.g3 Qc7 29.Kg2 Qb7 30.Bb2 Raa8 31.Kh2 Qd5 32.Qc3 f6 33.Rd2 Qf5 34.Qc4 Bg3 35.Kg3 Rd2 36.Nd2 h5 37.Bd3 h4 38.Kg2 Qd5 39.Qd5 ed5 40.Bf5 Kf7 41.Bd7 d4 42.ed4 cd4 43.b6 (43.b6 d3 44.b7+–) 1–0. Engelhardt – Moebius, 1973.

10.d4 dc4

11.Bc4 cd4 12.Bd4 Nc5 13.Nbd2 Rc8 14.Qc2 Nce4 (14...Nfe4 15.Rac1=+) 15.Qb3 (15.Rfd1 Nd2 16.Nd2 Ng4=+) 15...Qe7 (15...Nd2 16.Nd2 Ng4 17.h3=+) 16.Rfd1 (16.Rac1 Rfd8=+) 16...Nd2 (16...Ng4 17.Ne4 Be4 18.h3 Bf3 19.gf3=+) 17.Nd2= Ng4 18.h3 Qh4? (better 18...Nf6=) 19.hg4+/- Qh2 20.Kf1 Qg2 21.Ke2 (21.Ke1 Rfd8 22.Nf1 Qg4+/-) 21...Qg4 22.Kd3 (22.Ke1 Qg1 23.Bf1 Rfd8+/-) 22...Rfd8 (better 22...e5!? 23.Bc3 Rcd8=) 23.Rg1+= Qf5 (better 23...Bg2+=) 24.e4?? (better 24.Ke2 e5 25.Bc3+/-) 24...Be4!-+ 25.Ne4 (25.Ke2 Be5 26.Be5 Qe5 27.Rae1 Bd3 28.Kf3 Qf5 29.Kg2 Qg5 30.Kh1 Qd2 31.Be6 Qh6 32.Kg2 Qg5 33.Kh2 Qf4 34.Rg3 Qf2 35.Rg2 Qe1 36.Bc8 Qe5 37.Rg3-+) 25...Be5 (better 25...Qf3 26.Kd2 Bb4 27.Qb4 Rd4 28.Ke1 Re4 29.Kf1 Qh3 30.Rg2 Rg4-+) 26.Rae1 (26.Ke2 Qe4 27.Be3 Ba1 28.Ra1 Rc4 29.Ra2-+) 26...Rd4 27.Ke2 Re4 28.Kf1 Rec4 29.Rg2 (29.Qd1 Bd4 30.Rg2 Bc3-+) 29...Rc3 (29...Rc1 30.Qe3 Re1 31.Qe1-+) 30.Qb4 (30.Qd1 Rc2 31.Kg1 Qf4-+) 30...Bf6 (30...Qd3 31.Kg1 R3c4 32.Qb1 Qb1 33.Rg7 Kg7 34.Rb1 Rg4 35.Kf1-+) 31.Qd6 (31.Qe4 Qh3 32.Qg4 Qd3 33.Qe2 Qe2 34.Re2 Rc1 35.Re1 R1c4-+) 31...h5 (31...Rc1 32.Qd2 Re1 33.Qe1-+) 32.Kg1 (32.Qd2 R8c4 33.Kg1 Rg4-+) 32...h4 (better 32...Rc1 33.Qd2 Qb1-+) 33.Re3 (33.Qd1-+) 33...Re3 34.fe3 Rc1 35.Kh2 Be5 36.Qe5 Qe5 37.Kh3 Rh1 38.Kg4 (38.Rh2 Qg3) 38…Qf5 0-1. zembelek (2110) - pilocl (1955), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

11.Bc4 Ne4 12.Nbd2 Qc7 13.g3 Rad8 (13...Nd2 14.Nd2 cd4 15.Bd4=+) 14.Qe2 (14.Ne4 Be4 15.Rc1 Qb7=) 14...Ba8 (14...Nd2 15.Nd2 cd4 16.Bd4=) 15.Bd3 (15.Ne4 Be4 16.Rac1 Qb7=) 15...Ndf6 (15...Nd2 16.Nd2 cd4 17.ed4=) 16.Ne4 Ne4 17.Qc2 (17.a5 Qb7 18.ab6 ab6=+) 17...Qb7=+ 18.Be4 Qe4 19.Qe4 Be4 20.Nd2 Bd3 21.Rfc1 Rc8 (21...cd4 22.Bd4 e5 23.Bb2=+) 22.Nc4 Bc4 23.Rc4 cd4 24.Rd4 Be5 25.Rd2 Bb2 26.Rb2 Rc7 (26...Rfd8 27.a5=) 27.a5 ba5 28.Ra5 Rb8 29.Rba2 h6 30.Ra7 (30.h4 Rcb7=) 30...Ra7= (30...Rb5?? 31.Rc7 g5 32.g4+-) 31.Ra7 Rb5 32.Ra8 Kh7 33.Re8 Kg6 34.Kg2 Rb2 35.h3 Kf6 36.g4 e5 37.Kg3 Rb5 38.h4 Rb6 39.g5 hg5 40.hg5 Kf5 41.Re7 f6 42.Rg7 fg5 43.e4 (43.Rf7 Ke6 44.Rf8 Rb1=) 43...Kf6 (43...Ke4 44.Rg5 Rb3 45.Kg4=+) 44.Rh7 (44.Rg8 Rb1+=) 44...Kg6 45.Re7 Rb5 46.Kg4 Kf6 47.Rh7 Kg6 (better 47...Rb2!?=) 48.Rh5+/- Rb2 49.Rg5 Kh6? (better 49...Kf6 50.Rf5 Ke6+/-) 50.Re5 Rf2 51.Kg3 (better 51.Rf5!? Re2 52.Kf3+-) 51...Rf7 52.Rf5 (better 52.Rc5!?+/-) 52...Rf5= 53.ef5 Kg5 ½-½. kassa (1925) - GRACE (2150), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

11.dc5 Nc5 12.Nbd2 =.

11.Nbd2 c3 12.Bc3 Qc7 13.Rc1=.

11.Nbd2 Bf3 12.Bf3 Rb8 (12...c3 13.Bc3 (13.Ba8? cb2 14.Rb1 Qa8-+) 13...cd4 14.Bd4=) 13.Nc4+/- cd4?? (better 13...Bc7+/-) 14.Nd6+- de3 15.fe3 Nc5 16.Nc4 Nd5 17.Ne5 (17.Ne5 Ne3 18.Qd8 Rbd8 19.Rf2+-) 1-0. BeepBeepImAJeep - Maksim11 (2050), lichess.org, 2016.

11.Bc4 Rc8

12.Nbd2 cd4 13.Bd4= Ne4 14.Qb3 Ndc5 15.Qb2 Nd2 16.Nd2 =+.

12.Nbd2 cd4 13.Bd4= Ne4 14.Qb3 Nd2 15.Nd2 Qg5 16.f3 Nc5 ½–½. Kuhn,Heinz – Ratayczak,Hauke, Saarland–chB, 1993.

12.Nbd2 cd4 13.Bd4= Ne4 14.Ne4 Be4 15.Rc1 Nc5 =.

12.Nbd2 cd4 13.Bd4= e5 14.Bc3 =.

12.Nbd2 Nd5 13.e4 Nf4 14.Rc1 =.

12.Nbd2 Re8 13.Rc1 e5 (13...cd4 14.Nd4 Qe7 15.Be2=) 14.de5 (better is 14.Qb3!? Re7 15.de5 Be5 16.Be5 Ne5 17.Ne5 Re5 18.Bf7 Kh8 19.Rfd1+/–) 14...Ne5+= 15.Ne5 Be5 16.Be5 Re5 17.Nb3 Qe7 18.Qc2 Rg5 19.g3 Ng4 20.Rcd1?? (20.h3 Ne3 21.Rfe1 Qd7 (21...Nc2?? 22.Re7 Bd5 23.Rc2+–) 22.Re3 Qh3–+) 20...Ne5?? (better is 20...Nh2 21.Nd2 Nf1 22.Nf1 Bf3–+) 21.Be2 Nf3 22.Bf3 Bf3 23.Rd2?? (better is 23.Rc1+=) 23...Qe6–+ 24.Rfd1 Rf8 (24...Bd1?! 25.Qd1 Re8 26.Rd6–+) 25.Rd8 (25.Qd3 Bd1 26.Rd1–+) 25...Qh3 (25...Bd1?! 26.Qd1 Re5 27.Rd6–+) 26.Rf8 Kf8 27.Rd8 Ke7 28.Rd7 Qd7 29.h4 Qh3 0–1. popovicigelu – piwojasne (1700), internet, 2012.

10.d4 Qc7

11.Na3 cd4 12.Bd4 (better 12.Qd4!? Nc5 13.Qh4=) 12...e5-/+ 13.Bb2 e4 14.Nd4 Ne5 (14...Bh2 15.Kh1 Be5 16.cd5 Bd5 17.Rc1-/+) 15.Kh1 (15.Rc1!? Rad8 16.cd5+=) 15...dc4=+ 16.Rc1 (16.Nf5 Ba3 17.Ba3=+) 16...Rac8 (better 16...Ba3!? 17.Ba3 Rfd8-/+) 17.Nf5 (17.Nc4 Nc4 18.Rc4 Qd7+=) 17...Ba3= 18.Ba3 Rfd8 19.Qc2 (19.Bd6 Qd7 20.Ne7 Qe7 21.Be7 Rd1 22.Rfd1=) 19...Qd7?? (19...Rd7-/+) 20.Ng3?? (better 20.Ne7 Kh8 21.Nc8 Rc8 22.Bb2+=) 20...Nd3-+ 21.Bb2 (21.Rcd1 Qe6-+) 21...Nd5 (21...Nc1 22.Rc1 c3 23.Bc3-+) 22.Bd4 (22.Bd3 ed3 23.Qd2 Qg4-+) 22...N5b4 (better 22...Nc1 23.Qc1 Nf4-+) 23.Qc3?? (23.Qd1 f5 24.Rc3 Qe6-+) 23...Qd5 (23...Na2!? 24.Qc2 Nac1 25.Rc1 Nc1 26.Qc1-+) 24.Bg7?? (better 24.Rb1 Na2 25.Qa1-+) 24...Qg5 (24...Na2 25.Qf6 Rd6 26.Bd3 ed3 27.e4 Rf6 28.ed5 Kg7 29.Ra1-+) 25.Qf6?? (better 25.Bf6 Qd5 26.Bd8 Rd8 27.Nh5+- (27.Qc4?! Nc1 28.Qb4 Ne2 29.Ne2 Qd6+/-)) 25...Qf6 (better 25...Qg7 26.Qe7 Nc1 27.Rc1 Nd3 28.Rc4 Bd5 (28...Rc4?! 29.Qd8 Qf8 30.Qg5 Kh8 31.Qf6 Qg7 32.Qd8 Qg8 33.Qf6 Qg7 34.Qd8 Qg8 35.Qf6 Qg7=; 28...Nf2?! 29.Kg1 Nh3 30.gh3-+) 29.Rc8 Rc8-+) 26.Bf6 Rd6 (26...Nc1 27.Rc1 Nd3 28.Rc2-+) 27.Bd4? (better 27.Be7 Nc1 28.Bg4=+) 27...f5?? (better 27...Nc1 28.Rc1 Nd3-+) 28.Nf5+= Rg6?? (better 28...Re6 29.Bg4 Nc1+=) 29.Ne7+- Kf7 30.Nc8 Bc8 31.Bc3 (better 31.Rc4 Bg4 32.Rc7 Ke8 33.Bg4 Rg4 34.Ra7 Nd5+-) 31...Be6?? (better 31...Nc1 32.Bc4 Be6 33.Rc1 Nd3 34.Be6 Ke6+-) 32.Bb4 Nb4 33.Bc4 Nd3 34.Be6 (34.Bd3 ed3 35.Rc7 Ke8+-) 34...Ke6 (34...Re6 35.Rc7 Re7 36.Re7 Ke7 37.f3+-) 35.Rc6 (35.Rc7 Rf6 36.Ra7 Nf2 37.Kg1 Nd3 38.Rf6 Kf6 39.Rh7 Ke5+-) 35...Kd5 (35...Kd7 36.Rc4 Rd6 37.f3+- (37.Re4 Nf2 38.Kg1 Ne4-/+)) 36.Rg6 (36.Rc7!? h6+-) 36...hg6 37.Rd1 (better 37.f4!? Nb2+-) 37...Kc4 38.Kg1 Kb4 39.Ra1 Nb2 40.Kf1 Na4 41.f4 (better 41.Ra4 Ka4 42.h4 Kb5 43.g4+-) 41...Kb5 (41...ef3 42.Rb1 Kc4 43.gf3+-) 42.Rb1 (42.Rb1 Kc4 43.g4+-) 1-0. Jimito100 (1965) - sachinkhamkar (2015), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

11.dc5 bc5 12.a5 dc4 =.

11.Nbd2 dc4 12.dc5 (12.h3). Schuehler.

11.Nbd2 e5 12.g3 Rae8 13.Rc1 Qb8 14.dc5 Nc5 15.cd5 Nd5 16.Nc4 Bc7 17.Ba3 Re6 18.Qc2 f5 19.Ncd2 f4 20.e4+/– fg3 21.fg3?? Rg6?? 22.Bc5+– bc5 23.Bc4 Kh8 24.ed5 Rf4 25.Ne4 Rgg4 26.Nfg5 Qe8 27.Nf6! (27...e4 28.Ne8 Rg5 29.Nc7 Rf1 30.Rf1+–) 1–0. Schuehler,Ernst – Merkl,M, corr SOK–92–84, 1992.

11.h3 dc4 12.dc5 (worse is 12.Bc4 A) 12...Bf3 13.gf3 (13.Qf3 cd4 14.Rc1 de3 15.fe3 Rac8 16.Nd2 Ne5 17.Qf2 Qd7 18.Be2 Qe7 19.Bd4–/+) 13...cd4 14.Bd4 Qc4 15.Bf6 Nf6 16.Qd6 Rfd8 17.Qe5 Qe2 18.Kg2 Rd5 19.Qg3–/+; B) 12...cd4 13.Bd4 Bf3 14.gf3 Qc4 15.Bf6 Nf6 16.Qd6 Rfd8–/+ 17.Qe5 Rd5 18.Qg3 Rad8 19.e4–/+; 12.Na3 cd4 (12...c3 13.Bc3 Ne4 14.Rc1 Nc3 15.Rc3 Rfd8 16.Nc4 cd4 17.Nd4 Bh2 18.Kh1 Nc5 19.Qa1=) 13.Qd4 e5 14.Qc4 Nc5 15.Qh4 e4 16.Nd2 Be7 17.Nac4 Rfd8 18.Rfd1 Rd5 19.f4+=) 12...Bc5 (12...Qc5? 13.Ba3 Qf5 14.Bd6+–; 12...bc5?! 13.Na3 (13.Nbd2= c3 14.Bc3 Rfd8 15.Nc4 Ne4 16.Bb2 Be7 17.Qc2 Bf6 18.Bf6 Nef6 19.Rfd1=) 13...c3 14.Bc3 Ne4 15.Bb2 Bd5 16.Nc4 Bc4 17.Bc4 Ne5 18.Rc1 Nc4 19.Rc4=) 13.Na3 (13.Qc2 a6+= 14.Qc4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1 Ra8 17.Nc3 Ne5 18.Ne5 Qe5 19.Bb2+=; 13.Qc1 Bd5 14.Nbd2 Rfc8 15.Nc4 Bb4 16.Qb1 Be4 17.Qa2 a6 18.ba6 Bd5 19.Rac1=) 13...Bd5 (13...Ba3 14.Ba3 Rfc8 15.Bd6–/+ Qd8 16.Rc1 c3 17.Qb3 Bd5 18.Qb4 Ne4 19.Be7–/+) 14.Rc1 (14.Nc4 Bc4 15.Bc4 Be3+= 16.Be6 Bf2 17.Rf2 fe6 18.Qe2 Rae8 19.Rc1+=) 14...Ba3–/+ 15.Ba3 Rfc8 16.Bb2 (16.Nd4 a6 17.Nc6 ab5 18.Ne7 Kh8 19.Nc8–/+) 16...Ne4 (16...Qb7 17.Qd4–/+ Nc5 18.Qf4 Nb3 19.Rc4–/+) 17.Nd2+= Nd2 18.Qd2 Qb7 (18...f5 19.Rfd1 Nf6 20.Bf6 gf6 21.Qa2+=; 18...Nf6 19.Bf6+= –0.31) 19.f3= e5 (19...Nc5 20.e4 Na4 21.Ba1+=) 20.Rfd1 Be6 21.Bc4 Rc4 22.Rc4 Bc4 23.Qd7 Qd7 24.Rd7 f6 25.Bc3 (25.f4!? ef4 26.Rd4=) 25...a6 26.Rd6 ab5 27.ab5 Ra3 28.Bd2 Ra2 (28...Ra1 29.Kh2+=) 29.e4= Rb2 30.Be3 Rb1 31.Kf2 Rf1 32.Kg3 Bb5 33.Rb6 Bd7 34.Bc5 Kf7 35.Rd6 Be6 36.Rd8 Kg6 37.Bf8 h5 38.Rd6 Bf7 39.Rd7 Rc1 40.Kh4 Rc8 41.Bb4 1–0. Gerold – Dietze, corr DDR/H/62, 1966.

11.h3 Rfd8 A) 12.dc5 A1) 12...Nc5 13.Bf6 (13.Nbd2 Nfe4 14.cd5 Bd5 15.Rc1 Nd2 16.Nd2 Bb3 17.Nb3 Bh2 18.Kh1 Rd1 19.Rfd1+=) 13...gf6 14.cd5 Bd5 15.Nbd2 Rac8 16.Rc1 Qb7 17.Nc4 Bc4 18.Rc4 Bh2 19.Kh2+=; A2) 12...bc5 13.cd5 (13.a5 Rab8 14.cd5 Nd5 15.Nbd2 Ne5 16.Qc1 Nf3 17.Nf3 Nb4 18.Qc4 Bd5 19.Qg4+=) 13...Nd5 14.Qc2 Nb4 15.Qc3 Ne5 16.Ne5 Nd5 17.Qe1 Be5 18.Be5 Qe5 19.Nd2+=; B) 12.cd5 B1) 12...Nd5 13.e4 (13.Nbd2+= cd4 14.Nd4 Nc5 15.Rc1 Rac8 16.Bf3 Bh2 17.Kh1 Be5 18.Ba3 Bd6 19.Nc4=) 13...Nf4 14.Nbd2 Rac8 15.Rc1 h6 16.Re1 e5 17.d5 Ne2 18.Qe2 Ra8 19.Nc4+=; B2) 12...Bd5 13.Nc3 (13.Nbd2 Rac8 14.dc5 Bc5 15.Rc1 e5 16.Nc4 e4 17.Nd4 Ne5 18.Ne5 Qe5 19.Qd2=) 13...Bb7 14.Rc1 Rac8 15.Bd3 Qb8 16.Qe2 Qa8 17.dc5 Bf3 18.gf3 Nc5 19.Bc2=.

11.Nbd2 cd4

12.ed4 dc4 13.Rc1 =+.

12.Bd4 e5 13.Bc3 –/+.

11.Nbd2 Ne4

12.Rc1 a6 13.dc5 bc5 14.cd5 ed5 15.Qc2 =.

12.Rc1 Nef6 13.h3 Ne4 14.Qb3 (14.dc5 Ndc5 15.cd5 Bd5 16.Ne4 Be4+=) 14...f5 (14...a6 15.Bd3=) 15.cd5 ed5 16.dc5 bc5 17.Qa2 Ndf6 18.Nb3 Kh8 19.Ba3 f4 (19...Rac8 20.Bd3=+) 20.ef4= Bf4 (20...Nd7 21.Ne5 c4 22.Bc4 Ba3 23.Qa3 dc4 24.Rc4+/-) 21.Nc5 (21.Bc5 Nc5 22.Rc5+= (worse 22.Nc5 Bc1 23.Rc1 Rac8=+)) 21...Bc1= 22.Rc1 Qb6?? (22...Nc5 23.Bc5 Rac8 24.Be3=) 23.Ne4?? (better 23.a5 Qa5 24.Nb7+-) 23...Ne4=+ 24.Bd3 Rf6 (better 24...Rf3 25.gf3 Ng5=+) 25.Bb2?? (better 25.Qc2=) 25...Rg6 (better 25...Qf2 26.Kh1 Rf3 27.Be4 de4 28.Bg7 Kg7 29.Rc7 Kf8 30.Qf2 Rf2-+) 26.Bd4?? (26.Be4 de4 27.Ne5 Rf6 28.Nf7 Kg8 29.Bf6 gf6 30.Nd6 Kh8+-) 26...Qe6? (26...Qd8!?+=) 27.Ne5+/- Rg5 28.Be4 Re5 29.Be5 Qe5 30.Bf3 Re8 31.a5 h6 32.a6 Ba8 33.Qc2 Qf4 34.Rd1 Qg5? (34...Qb4 35.Rb1 (35.Bd5?! Re1 36.Kh2 Rd1 37.Qc8 Kh7 38.Qf5 Kh8 39.Ba8 Re1+=) 35...Qd6 36.Qa4+/-) 35.Qd2 (better 35.Qc5!? Qe7 36.Qe7 Re7 37.Rc1+-) 35...Qg6 36.Bd5?? (36.Qd4 Qf7 37.Rc1+- (37.Bd5 Bd5 38.b6 Bb3-/+)) 36...Bd5?? (better 36...Rd8 37.Qa5 Rd5 38.Rd5 Bd5 39.Qd8 Bg8=+) 37.Qd5+- Qf6 38.Qd7 Rf8? (38...Re7 39.Qc6 Qf8 40.b6 ab6 41.Qb6+-) 39.Qd4 (better 39.Qa7!? Qf5 40.Qb6 Qc8+-) 39...Qf5 (39...Qe7 40.Qe3 Qc7 41.Rc1+-) 40.Qa7 Qb5 41.Qe7 Qf5 42.Qf8?? (better 42.f3 Qc8 43.Rd7+-) 42...Qf8-/+ 43.a7 (43.a7 Kh7 44.Rd7-/+). BeepBeepImAJeep (2760) - BehindBluEyes (2325), lichess.org, 2015.

12.cd5= Nd2 13.Qd2 Bd5 14.Qc2 f5 =.

12.cd5= Nd2 13.Qd2 Bd5 14.dc5 Bc5 15.Rac1 Rad8 16.Rfd1+= Qb7 17.Ne1 Be7= 18.Bf3 Nc5 19.Bd5 Rd5 20.Qc2 Rfd8 21.Rd5 Qd5 22.Ba3 Qd2 23.Qd2 Rd2 24.Kf1 g6 25.Nf3 Ra2 26.Bc5 Bc5 27.Rc4 f6 28.Ne1 Kf7= 29.Nd3 Be7 30.Ke1 Bd6 31.h3 Ke7 32.Nc1 Rb2 33.Nd3 Rb1 34.Ke2 Kd7 35.e4 Ra1 36.Ke3 Ra3 37.Ke2 e5 38.Ne1 Ra2 39.Nc2 Bc5 40.f3 Rb2 41.Kd3 Rb1 42.Ke2 Rg1 43.Ne1 Kd6 44.Rc1 Kd7 45.Rd1 Kc7 46.Rc1 Kb7 47.Rd1 Bd4 48.f4 a6 49.fe5 fe5 50.Rc1 ab5 51.ab5 Bc5 52.Rd1 Kc7 53.Rc1 Kd6 54.Kf3 Rf1–/+ 55.Ke2 Rf2 56.Kd3 Rb2 57.Ra1 Rb3 58.Kc2 Re3 59.Nf3 Re4 60.Ra7 Re2 61.Kd1 Rg2 62.Rh7 e4 63.Nd2 Ke5 64.Rh4 e3 65.Nf3 Kf5 66.Rc4 Rb2 67.Rg4 Kf6 68.Rf4 Kg7 69.Nd4?? Rd2 (70.Ke1 Bd4–+) 0–1. Weigel,Hans_Juergen (2010) – Helmsen,Franz (2140), Ch Germany (seniors) (team), 2005.

12.cd5= Nd2 13.Qd2 Bd5 14.dc5 Nc5 15.Rac1 =.

12.cd5 Bd5 13.Nc4 Rfd8 =.

12.h3 Nd2 13.Qd2 (13.Nd2 Rfd8) 13...dc4 14.Bc4 Rfd8.

12.h3 f5 13.Ne4 fe4 14.Ng5 Rfe8 (14...Rae8? 15.Bg4) 15.Bh5 Re7 (15...g6 16.Nh7 Kh7 17.dc5 Nc5 (17...bc5 18.Bg6 Kg6 19.Qg4–+) 18.Bg6 Kg6 19.Qg4 Kh6 20.f4–+) 16.f3 Nf6 17.fe4 dc4 18.Bg4 Rae8 19.Ne6! Re6 20.Be6 Re6 21.d5 Re7 22.Bf6 gf6 23.Rf6 Rg7 24.Qh5 Qd7 25.Raf1 Bc8 26.Rd6 1–0. Gerigk – Clemens, simultaneous, 1978.

12.Rc1 Rad8

13.cd5 Bd5 14.Nc4 Rc8 =.

13.h3 f6 14.Qb3 a6!? =.

13.h3 f6 14.Qb3 g5 15.cd5 Nd2 16.Nd2 ed5 (16...Bd5!? 17.Bc4 Qb7+/–) 17.Bf3+– Rf7 (17...Kh8 18.Bd5 Bd5 19.Qd5+–) 18.Bd5 Bd5 19.Qd5 f5 20.Nf3 h6 (20...Nf8 21.Qc4 Qe7 22.Rfe1+–) 21.Rfd1 (21.Qe6!? Bf8 22.dc5 Nc5 23.Qg6 Bg7 24.Bg7 Rg7 25.Qf5 Qf7+–) 21...Nf8 22.Qb3 Re8 (22...Qe7 23.dc5 bc5 24.Qc3+–) 23.dc5 bc5 24.Nd4! Qd7 (24...cd4 25.Rc4 Double attack (25.Rc7 Pinning; 25.Rc7 Deflection; 25.Rc4 Decoy)) 25.Nf5! Qf5 26.Rd6 Qf2 27.Kh1 Re3 28.Rh6 Nh7 (28...Rb3?? 29.Rh8) 29.Bc3 1–0. Martois,Karl_Erik – Kaakinen,Erkki, NS/II/20 corr/Ks72 FIN, 1972.

13.h3 f6 14.cd5 ed5 15.dc5 Ndc5 +=.

13.h3 Ndf6 14.cd5 Bd5 15.Nc4 =.

10.d4 Rc8

11.dc5 Rc5 12.Ba3 +=.

11.dc5 Nc5 12.Na3 Nce4 13.Nd4 Re8 14.cd5 ed5 15.Bf3 Nd7 16.Be4 Re4 17.Qf3 Ne5 18.Qh5 Nd3 19.Rfb1?? (better is 19.Qe2 Nb2 20.Qb2+=) 19...Rh4 (19...Nb2!? 20.Rb2 Ba3 21.Rd2–+) 20.Qf3 (20.Qe2 Bh2 21.Kf1 Nb2 22.Qb2 Be5–+) 20...Bh2 21.Kf1 Nb2 22.Rb2 Be5 23.Nac2?? (better is 23.Rd1–+) 23...Rh1 24.Ke2 Rc2! 25.Rc2 Rh6 26.Rac1+/– Qe7?? 27.Nf5 Qd7 28.Nh6 gh6 29.Qh3 f5 30.Qh6 d4 31.ed4 Bd4 32.Qg5 Kf7 33.Qh5 Kg8 34.Qg5 Kf7 35.Rh1 Be4 36.Rh7 1–0. elektrooon – zorinio (1635), internet, 2013.

11.Nbd2 Bb8 12.Rc1 (12.cd5 Bd5 13.Qb1 cd4=) 12...cd4 13.Nd4 e5 (13...Nc5 14.f4=) 14.N4b3 (14.N4f3 Qe7=) 14...Qe7 15.a5 Rfd8 16.ab6 (16.Bf3 e4 17.a6 Ba6 18.ba6 ef3 19.Qf3 dc4 20.Nc4 b5=+) 16...ab6=+ 17.Bf3 (17.cd5 Bd5 18.Bc4 Bc4 19.Rc4 Rc4 20.Nc4 Rc8=+) 17...Nc5 (17...Qd6 18.Be2 dc4 19.Bc4 e4=+) 18.Ba3 (18.Nc5!? Qc5 19.Qa4=) 18...dc4–/+ 19.Rc4 (better is 19.Bc5!? bc5 20.Bb7 Qb7 21.Rc4 Qb5 22.Qc2–/+) 19...e4–+ 20.Bc5 bc5 21.Be2 Bd5 22.Qb1 (22.Qc2 Bc4 23.Nc4 Rd5–+) 22...Bc4 (22...Qe5 23.g3 Bc4 24.Nc4–+) 23.Nc4 Nd5 24.Nba5 (24.Bg4 Rc7–+) 24...Nc3 (24...Qe6 25.Nc6 Rd7 26.Qa1–+) 25.Qb2 Na4 (25...Qc7 26.g3 Ne2 27.Qe2–/+) 26.Qa3 (26.Qc2 Nb6=+) 26...Nb6–/+ 27.Nc6 Qc7 (27...Rc6!? 28.bc6 Qc7–/+) 28.g3=+ Nc4 29.Bc4 Rf8 (29...Rd2!? 30.Qc5 Re8=+) 30.Qc5+= Ba7 (30...Rce8!?+=) 31.Qe7+/– Bb6? (better is 31...Kh8!? 32.Qe4 f5+/–) 32.Qe4 (better is 32.Rd1!? Qe7 33.Ne7 Kh8 34.Nc8 Rc8 35.Bf7+–) ½–½. Roczniak,Jan – Boroch,Michal, corr Poland, 1988.

11.Nbd2 h6 12.h3 dc4 13.Nc4 Bb8 14.Nce5 Ne5 15.Ne5 Nd7 16.Qb3 Ne5 17.de5 Qg5 18.g3 Be5 19.Be5 Qe5 20.a5 (20.Qc4 Bd5 21.Qc2 Rfd8–/+) 20...Rfd8 21.ab6 ab6 22.Ra7 Bd5 23.Bc4 Ra8 24.Ra8 Ra8 25.Bd5 Qd5 26.Qb2 Ra2 27.Qb1 g6 28.Rd1 Qf5?? (better is 28...Rd2 29.Rd2 Qd2–+) 29.Qa2+– h5 30.Qa1 Qg5 31.h4 Qe7 32.Qe5 f6 (32...Kh7 33.Qd6 Qf6 34.Qb6+–) 33.Qd6 (33.Qb8 Kf7+–) 33...Kf7 (33...Qd6 34.Rd6 Kf7 35.Rb6+–) 34.Qb6 (34.Qc6 c4+–) 34...c4 (34...Kg7 35.Qc6 Kh6 36.b6+–) 35.Qd6 (better is 35.Qc6 e5 36.Qc4 Kg7+–) 35...f5 (35...Qd6 36.Rd6 Ke7+–) 36.Qe7 Ke7 37.Rd4 (better is 37.b6 c3+–) 37...c3 38.Rc4 1–0. surmavlod – maltuve (1755), internet, 2013.

11.cd5 Bd5 A) 12.Nc3= Bb7 (12...Bf3 13.Bf3 cd4 14.ed4 Qc7 15.g3 Bb4 16.Rc1 Rfd8 17.Na2 Qd6 18.Rc6 Rc6 19.bc6=) 13.h3 (13.Rc1 Qc7 14.h3 Rfd8 15.Bd3 Qb8 16.Qe2 cd4 17.Nd4 Ne5 18.Rfd1 Nd3 19.Rd3=) 13...Qc7 14.Rc1 Rfd8 15.Qd2 Qb8 16.Rfd1 Bf3 17.gf3 Be7 18.Qc2 cd4 19.Rd4=; B) 12.Nbd2 Qe7 (12...cd4 13.Nd4 Re8 14.Bf3 Qc7 15.Bd5 Bh2 16.Kh1 Nd5 17.e4 Nb4 18.g3 Bg3 19.fg3=) 13.Nc4 (13.a5 Rfd8 14.Qb1 cd4 15.e4 Bb7 16.Bd4 e5 17.Be3 Nc5 18.Bc5 Bc5 19.ab6+=) 13...Bc4 14.Bc4 cd4 15.Qd4 e5 16.Qc3 e4 17.Nd4 Qe5 18.g3 Qh5 19.Nc6=.

11.cd5 Nd5 12.dc5 Nc5 13.Nc3 Bb8 14.Nd5 Bd5 15.Nd4 Qc7 16.g3 Rfd8 17.Bf3 Bb3 18.Qb1 Bc4 19.Rc1 Nd3 20.Nc6 Nc1 21.Nd8 Nb3 22.Nc6 Na1 23.Qa1 f6 24.Qc1 Bd5 25.Be2 Bc6 26.bc6 Qc6 27.Qd2 Qc2 28.Qd7 Qc6 29.Qc6 Rc6 30.Bb5 Rc2 31.Bd4 e5 32.Be5 Be5 33.Kg2 Kf8 34.h4 h6 35.Kf3 Ke7 36.g4 Kd6 37.h5 Kc5 38.Kg2 1–0. kannisogoet – johnose, internet, 2014.

11.Nbd2 Qc7

12.Rc1 Qb8 13.Qb3 (13.dc5 Rc5 14.Ba3 Rcc8 15.Bd6 Qd6=) 13...e5 (better is 13...cd4!? 14.ed4 Ne4+=) 14.de5+= Ne5 15.Rfd1 (15.Be5 Be5 16.cd5 Bd5=) 15...Rcd8 (15...dc4 16.Qc3 Bf3 17.Nf3–/+) 16.cd5 (16.Be5 Be5 17.cd5 Bd5=) 16...Bd5= 17.Qa3 (17.Qc3 Rfe8=) 17...Nf3+= 18.Nf3 Bf3 19.Bf3 Bh2 20.Kh1 Be5 21.Qa1 Bb2 22.Qb2 Rd1 23.Rd1 Rd8 24.Rd8 Qd8 25.Qe5 Kf8 26.Kg1 (26.Qf5 h6+=) 26...Ne8 27.Qf5 g6 (27...Kg8 28.Qe5+=) 28.Qe5 Kg8 29.g4 (29.Qe4 Nd6 30.Qe5 Nc4+=) 29...Qc8 (29...Nc7 30.Qe4+=) 30.Qe7 Nc7 31.g5 Qb8 32.Bc6= Qc8 33.Kf1 Qh3 34.Ke1 Qh2 35.Qd8 (35.f4 Qg1 36.Ke2 Qg4 37.Kd2 Qc8+=) ½–½. Dluhosch,Thomas – Schmitt, BdF, 1985.

12.Rc1 Rfd8 13.dc5 Nc5 14.Bf6 gf6 15.cd5 Bd5 16.h3 =.

12.Rc1 Ne4 13.cd5 ed5 14.a5 ba5 15.dc5 Ndc5 16.Nb3 =.

12.Rc1 Ne4 13.cd5 ed5 14.a5 Qb8 15.h3 Ndf6 16.Qa4 c4 17.a6 Ba8 18.Ba3 h6 19.Nb1 Rfe8 20.Bb4 Qc7 21.Bd6 Qd6 22.Nc3 Rc7 23.Bd1 Qd7 24.Qb4 Nd6 25.Ne5+= Qf5?? 26.Qd6+– (26...Qc8 27.Bf3+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

12.dc5 bc5 13.cd5 Bd5 =.

11.Nbd2 cd4

12.ed4 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd2 Nf6 15.Ba3 (better is 15.a5!?=) 15...Ba3–/+ 16.Ra3 Qd4 17.Nb3 Qd6?? (better is 17...Qb2 18.Ra1 Rfd8–/+) 18.Qd6+– 1–0. popovicigelu – salonikios, internet, 2012.

12.ed4 Ne4 13.Ne4= de4 14.Ne5 Be5 15.de5 Nc5 16.Ba3 Qg5 17.Bc5 Rc5 18.Qd7 Ba8 (better is 18...Rb8=) 19.Qa7+– e3 20.f3 Re5 21.Qb6 Qf4 22.c5 Rh5 23.g3 (23.Qd6 Qh4 24.c6 e5=) 23...Rg5 (better is 23...Qh6 24.h4 Qg6+–) 24.c6?? (better is 24.Qd6 Qb4 25.Rfb1 Qc5 26.Qc5 Rc5 27.Rb3+–) 24...h5?? (24...Rg3 25.hg3 Qg3 26.Kh1 Qh3 27.Kg1 Qg3 28.Kh1 Qh3 29.Kg1 Qg3=) 25.Ra3?? (25.Kh1 Rg3 26.Rg1 Rg1 27.Kg1 h4+–) 25...h4?? (better is 25...Rg3 26.hg3 Qg3 27.Kh1 Qh3 28.Kg1 Qg3 29.Kh1 Qh3 30.Kg1 Qg3=) 26.Qe3+– Rg3 27.Kf2 Qd6 28.Rg1 Rg1 29.Kg1 e5 30.Rd3 Qg6 31.Kf2 h3 32.Bf1 f5 33.Qe5 f4 34.Qe4 Qh5 35.Qe6 Rf7 36.Rd8 (36.Rd8 Kh7 37.Bd3 Rf5 38.Bf5 Qf5 39.Qf5 g6 40.Qf6 Bc6 41.Qh8#) 1–0. Levin,Anatoly – Peralta,Eduardo (2285), Internet Section, 2004.

12.ed4 Bf4 13.Bc1 +=.

12.Nd4 Qc7 13.f4 A) 13...Rfd8 A1) 14.Rc1 Nc5 15.cd5 Nd5 16.Nc4 Ne3 (16...Nf4 17.ef4 Bf4 18.Bh5 Bc1+=) 17.Ne3 Bf4 18.Ng4–+ h5–/+; A2) 14.cd5 Bd5 (14...Nd5 15.Nc4 Bb4 16.Rc1 Nc5 17.Qc2 Ne7 18.Bf3 Bf3=) 15.Rc1 Nc5 16.Bf3 Be7 17.Bd5 Nd5 18.Qf3= Nb4=; B) 13...Bb4 B1) 14.Rc1 Nc5 15.N2f3 Rfd8 16.Bc3 (16.Ne5 Nfe4 17.Nef3 Qe7 18.Qc2+= f6+=) 16...Bc3 17.Rc3 Nfe4 18.Rc1 Qe7+=; B2) 14.cd5 Bd5 (14...Nd5 15.Nc4 Nc5 16.Rc1 Rfd8 17.Bf3 a6 18.Qc2= ab5=) 15.Rc1 Nc5 16.N2f3 Rfd8 17.Bc4 Be4 18.Ne5 Qb7=; C) 13...Nc5 C1) 14.Rc1 Rfd8 (14...Qe7 15.cd5 Bd5 16.Nc4 Rfd8 17.Bf3 Nfe4 18.a5 ba5=; 14...Qd7 15.cd5 Bd5 16.Nc4 Nfe4 17.Bf3 Rfd8 18.a5 ba5=) 15.cd5 Nd5 16.Nc4 Ne3 (16...Be7 17.Bf3 Bf6 18.Rf2 Nb4=) 17.Ne3 Bf4 18.Qd2–+ (18.Ng4 h5–+) 18...Bh2–/+; C2) 14.cd5 Bd5 (14...Nd5 15.Nc4 Rfd8 16.Bf3 Be7 17.Qd2 Nb3 18.Nb3 Qc4=) 15.Rc1 Qb7 16.Nc6 Bc6 17.bc6 Qc6 18.Bf6= gf6=.

12.Nd4 dc4

13.Nc4 Bb4 14.Rc1 (14.Qb3 Nd5 15.Bf3 Nc5 16.Qc2 Qc7 17.Rfd1 Rfd8 18.Rac1=) 14...Qe7 15.Nc2 Bc5 16.Bf3 Bd5 17.Bd5 ed5 18.Nd2 =.

13.Nc4 Bb8 14.Rc1 Nc5 =.

13.Nc4 Bb8 14.f4 Bd5 15.Rc1 =.

13.Nc4 Bb8 14.f4 Nd5 15.Qd2 Nc5 +=.

13.Nc4 Bb8 14.f4 Nd5 15.Nf3 f6 (15...Qe7 16.a5 Rfd8 17.Qe1 Nc5 18.Qg3=) 16.Qd4 (16.a5 ba5 17.Qd2 a4= 18.Ra4=) 16...Nc5 17.Ba3 (17.Qd1 Qd7 18.Rc1=) 17...Re8 (17...Nb3 18.Qb2=) 18.Bc5 Rc5 19.Rad1 Qe7 20.g3 e5 21.fe5 fe5 22.Qd2 Nf6 23.Nb2 Kh8 24.Bc4 h6 (24...Bf3 25.Rf3 e4 26.Rff1=) 25.Nh4 Be4 26.Nf5 Bf5 27.Rf5 g6 28.Rff1+= e4 29.Ba2 h5 30.Nc4+= h4 31.Qb2 Rf5 32.g4 Be5 33.Ne5 Re5 34.h3 Kh7 35.Qf2+/– Rf8 36.Qh4 Kg7 37.Rf2 g5 38.Qg3 Nh7? 39.Rd7!+– Qd7 40.Qe5 (40.Qe5 Kh6 41.Rf8 (41.Qe4?! Rf2 42.Kf2 Qd2 43.Kg3 Qa2=) 41...Nf8 42.Bd5+– (42.Qe4?! Qd1 43.Kf2 Qd2 44.Kg3 Qa2=)) 1–0. Trokenheim,Marek – Kontny,Henryk, corr ICCF EU–H, 1993.

13.Nc4 Bc5 14.Bd3 (14.Rc1 Bd5 15.Bd3 Qe7 16.Qe2 Rfd8 17.Nb3 Ne4 18.Qh5=) 14...Bd5 15.Rc1 Qe7 16.Nb3 Bb4 17.Qe2 e5 18.e4 =.

13.Nc4 Be7 14.Rc1 Nc5 15.Bf3 Qd7 16.Bb7 Qb7 17.Nc6 Rc6 18.bc6 +=.

12.Nd4 Qe7

13.a5 Rfd8 =.

13.cd5 Bd5 14.Bf3 =.

13.cd5 Nd5 14.a5 Ne5 =.

13.cd5 Nd5 14.Nc4 Bb4 15.Rc1 =.

13.cd5 Nd5 14.Nc4 Bb8 15.a5 Rfd8 16.ab6 ab6 17.Qb1 N7f6 18.e4?? Nf4–+ 19.Nb6 Be4 20.Nc8 Ne2 21.Ne2 Qc7 (22.Ne7 Kh8–+) 0–1. Rau,Johann – Vefling,Gregers, corr ICCF EU–ch M, 1975.

11.Nbd2 Ne4

12.Rc1 f5 13.h3 Qe7 14.Nh2 Rfd8 15.f3 (15.Ne4 de4 16.Qb3 Qh4=+) 15...Nef6 16.Bc3 (16.f4 cd4 17.Bd4 Ne4=+) 16...e5 17.de5 Be5 18.Be5 (18.cd5!? Nd5 19.Bc4=+) 18...Qe5-+ (18...Ne5?! 19.Re1=+) 19.Qb3 Re8 20.Kf2?? (better 20.cd5!? Qe3 21.Qe3 Re3 22.Bc4 Bd5 23.Rfd1-/+) 20...d4 (better 20...Qh2 21.cd5 f4-+) 21.e4?? (21.Kg1-+) 21...Qh2 22.Rh1 Qe5 (22...Qf4 23.Rhd1 fe4 24.Kg1-+) 23.Rce1 (23.Rhd1-+) 23...fe4 24.fe4 (24.Ne4 Be4 25.Rhf1 Qh2-+) 24...Ne4 (better 24...Qf4 25.Bf3 Qd2 26.Re2 Qb4 27.Qb4 cb4-+) 25.Kg1 (25.Ne4 Qe4 26.Bf3 Qh4 27.g3-+) 25...Nd2 26.Qc2 Qe3 (26...Qg3 27.Qh7 Kh7 28.Bd3 Kh8 29.Re8 Re8 30.Be4 Be4 31.a5 Qg2) 27.Kh2 Ne4 (27...Qf4 28.Kg1 Qg3 29.Qh7 Kh7 30.Bd3 Kh8 31.Re8 Re8 32.Be4 Be4 33.a5 Qg2) 28.Bd3 Qf4 (better 28...Qg3 29.Kg1 Qe1 30.Kh2 Qg3 31.Kg1 Nc3 32.Qe2 Ne2 33.Be2 Qg2) 29.Kg1 Ndf6 30.Rf1 Qe3 31.Kh2 Ng3 32.Rf6 gf6 33.Bh7 Kh8 34.Qg6 Qg5 (34...Qf4 35.Qg7 Kg7 36.Rd1 Nf1 37.Kg1 Qh2 38.Kf1 Qg2) 35.Qf7 (35.Qg5 fg5 36.Kg3 Re3 37.Kh2 Re2-+) 35...Bg2 (35...Nf1! 36.Rf1 Qg2) 36.Bd3 Be4 37.Qh7 (37.Qg6 Qd2 38.Kg3 Qg2 39.Kh4 Qg6 40.Rg1 Qg1 41.Be4 Qg5) 37...Bh7 (37...Kh7 38.Rg1 Qd2 39.Be2 Qe2 40.Kg3 Qe3 41.Kh4 Qg1 42.a5 Qg5) 38.Bh7 (38.Rf1 Nf1 39.Bf1 Rg8 40.h4 Qg3 41.Kh1 Qg1) 38...Re2 39.Kg1 Ne4 (39...Ne4 40.Kf1 Qg2; 39...Qe3) 0-1. kasperoff - etkul (2010), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2018.

12.Ne4 de4 13.Nd2 f5 14.dc5 Nc5 (worse is 14...Rc5 15.Nb3 Qc7 16.h3+/– (worse is 16.Nc5 Bh2 17.Kh1 Nc5+=)) 15.a5 Qc7 16.ab6 ab6 17.g3 Ra8 18.Ra8 Ra8 19.Qa1?? (better is 19.f3+=) 19...Ra1–+ 20.Ra1 Be5 (20...Be5 21.Bd4 Qd6 22.Be5 Qe5–+) 0–1. fagus54 – misio1952, internet, 2013.

11.Nbd2 Qe7

12.a5 e5 13.ab6 ab6 14.Ra7 Rb8 15.Qc2?? (15.de5!? Ne5 16.Qa1+/–) 15...e4 (better is 15...ed4!? 16.Qd3 de3 17.fe3 Ng4 18.cd5 Ne3+=) 16.Ne1 h5 17.cd5 Bd5 18.Bc4 Qe6 19.Bd5 Qd5 20.Ne4 Qe4 21.Qe4 Ne4 22.Rd7 Rfd8 23.Rd8 Rd8 24.Nf3 c4 25.Rc1 Rc8 Black prepares the advance c3 26.Bc3 Nc3 (better is 26...Ba3!? 27.Rc2 Nd6=) 27.Rc3+/– Bb4 28.Rc2 c3 29.Ne5 Ra8 30.g3 Ra1 31.Kg2 Rb1 32.Nd3 (better is 32.Nc4 Ba5 33.Na5 ba5 34.Rc3 Rb5 35.Rc8 Kh7 36.Rc5 Rc5 37.dc5+–) 32...Ba5+= 33.Nc1 Rb5 34.Ne2? (better is 34.Nd3=) 34...Rb2–+ 35.Rc3 Re2 36.Rc8 Kh7 37.Rb8 g6 38.Kf3 Rc2 39.d5 Kg7 40.d6 (40.Kg2 Be1 41.d6 Rf2 (41...Bf2?! 42.Kf3 Rd2 43.d7 Rd7 44.Kf2–/+) 42.Kg1 Rd2–+) 40...Rd2 41.Rd8 b5 (41...Kf6 42.h3–+) 42.Rd7? (42.Rb8 Rd6 43.Rb5 Be1–+) 42...Bb4 (42...Bb6 43.Re7 Kf6 44.Re8–+) 43.e4? (43.Rb7–+) 43...Rd6 (worse is 43...Bd6 44.e5 Bb4 45.e6 Rd7 46.ed7–+) 44.Rd6 Bd6 45.Ke3 Kf6 46.f4 Ke6 47.Kd3 Bc5 48.Kc3 Kd6 49.h3 f5 50.e5 Kd5 51.Kb3 Ke4 52.e6 Kf3 53.g4 (53.Kc2 Kg3 54.Kd2 Kh3–+) 53...Kf4 (better is 53...fg4 54.hg4 hg4–+) 54.gh5 gh5 0–1. popovicigelu – stca, internet, 2012.

12.Rc1 Rfd8 13.h3 Ne4 14.cd5 ed5 15.Ne4 de4 16.Nd2 cd4 17.Bd4 Nc5 18.Nc4 Bb8 19.a5 Qe6 (19...ba5 20.Bg4 Ne6 21.Qe2=+) 20.Bg4 (20.ab6 ab6 21.Rc3 Nd3 22.Bd3 ed3=) 20...f5=+ 21.Be2 Bd5 22.ab6 ab6 23.Nd2 f4 (better 23...Qd6!? 24.f4 ef3 25.Nf3 Bf3 26.Bf3 Qg3-/+) 24.ef4 (24.Bg4 Qd6 A) 25.Bc8? fe3 26.g3 ed2 27.Qd2 Bf7-/+ (worse 27...Rc8 28.Qg5 Rc7 29.Be5+=); B) 25.ef4 Qf4 26.g3+/-) 24...Bf4 25.Bg4 Qg6 26.Bc8 e3 27.Nf3 ef2 28.Rf2 (worse 28.Kf2 Nd3 (28...Bc1?! 29.Bc5 bc5 30.Bb7 Be3 31.Ke3 Qe8 32.Kf2 Bb7 33.Re1=+) 29.Kg1 Nc1-/+ (29...Bc1?! 30.Qc2=); 28.Bf2 Bc1 29.Nh4 Qg5 30.Qc1 Qc1 31.Rc1 Rc8+/-) 28...Bc1 (28...Bb3 29.Bf5 Bd1 30.Bg6 Bc1 31.Rf1 hg6 32.Rd1 Be3 33.Kf1=) 29.Qc1 (29.Bc5 bc5 30.Bb7+/- (30.Qc1?! Rc8 31.Nh4 Qe6=)) 29...Rc8= 30.Ne5 Qe4 31.Qf4? (better 31.Qb2=) 31...Qf4-+ 32.Rf4 Ne6 33.Rg4 h5 34.Rh4 g5 (34...Nd4?! 35.Rd4 Rc5 36.Ng6=+) 35.Rh5 Nd4 36.Rg5 Kh7 37.Ng4 (37.Nd7 Be6 38.Nb6 Rb8-/+) 37...Be6 (37...Bc4 38.Rh5 Kg7 39.Rg5 Kf8 40.Rh5-+) 38.Nf6 Kh6 39.h4 Rc2 40.Re5 Kg6 (40...Rd2 41.Kh1-+) 41.Nh5 (41.Nd5 Rb2 42.Nb6 Kf7-/+) 41...Bf5 (41...Bc4 42.Rg5 Kf7 43.Rg7 Kf8 44.Rd7 Ne2 45.Kh2 Bb5 46.Rb7-+) 42.Nf4 Kf6 43.Rd5 Ne2 (43...Rd2 44.Kf1 Be4 45.Ke1-+) 44.Ne2-/+ Re2 45.Rd6 Re6 46.Rb6?? (better 46.Rd8-/+) 46…Rb6-+ 0-1. BeepBeepImAJeep (2750) - Alexander_Zubov, lichess.org, 2019.

12.Rc1 Rfe8 13.Nb3 cd4 14.Nfd4 Ba3 15.Qc2 (better is 15.Ba3!? Qa3 16.Nd2=) 15...Bb2–/+ 16.Qb2 Qb4 17.cd5 Bd5 18.Qa1 (18.Qd2!? Qd2 19.Nd2+=) 18...e5 19.Nc6 Qb3 20.Ne7 Kf8?? (better is 20...Re7 21.Rc8 Re8–/+) 21.Nc8+– Qb4 22.Qc3 Qa4 23.Nd6 Rd8 24.Ra1 Qh4 25.Ra7 Qg5 26.g3 Nc5 (better is 26...Be6+–) 27.Bc4?? (better is 27.h4 Qg6 28.Qe5+–) 27...Rd6–/+ 28.Bd5 (28.f4 ef4 29.ef4 Qf5–/+) 28...Rd5 29.Ra8 Ke7 30.f4 Qf5 31.Qa3 Qd3 32.Qa7 Rd7 33.Qb6 Qe3 34.Kg2 Qe4 35.Rf3?? (35.Kg1 Qd4 36.Kh1 Qd5 37.Kg1 ef4 38.Qb8 Qd4 39.Kh1 Qe4 40.Kg1 fg3 41.Qf8 Ke6 42.hg3 Qe3 43.Kh1 Qg3 44.Ra2–+) 35...Qa8 0–1. carocan (1720) – benedictio (1745), internet, 2012.

11.Nbd2 Re8

12.a5 ba5!? 13.Bc3 Bc7=.

12.a5 e5 13.ab6 ab6 14.Ra7 Rc7 15.de5 Ne5 16.Qa1 d4 17.ed4 (17.ed4 Neg4 18.Bd3 cd4 19.Ra2+=) 1-0. DEFFM – BrunoBommel, freechess.org, 2021.

12.Rc1 Bb8 13.Re1 e5 14.cd5 (14.de5 Ne5 15.cd5 Qd5=) 14...Bd5 (14...e4 15.Ng5 Bd5 16.Bc4 Bc4 17.Nc4=) 15.dc5 (15.de5!? Ne5 16.Nc4=) 15...Nc5=+ 16.Qc2 e4 17.Nd4 Qd6 18.Nf1 Qd7 19.Qd1 h6 20.Ng3 Be5 21.Ba3 g6 (21...Red8 22.Ngf5=+) 22.a5= Kg7 23.a6 h5 24.Bc5 (24.Nf1 Red8=) 24...Rc5 (24...bc5 25.Nb3 c4 26.Nd4-/+) 25.Qa4 Rec8 26.Rc5 Rc5 (26...bc5 27.Nc6 Bc6 28.bc6 Qc6-/+) 27.Nc6? (better 27.Nf1!?=) 27...Bc6-+ 28.bc6 Qc6 29.Qb3 Rc3 30.Qb4 Qc5 31.Qa4 Rc1 (better 31...Ra3!? 32.Qc4 Qc4 33.Bc4 Rc3-+) 32.Rc1-/+ Qc1 33.Bf1 Bg3 34.hg3 Qb1 (34...Qb2 35.Qd4 Qd4 36.ed4-+) 35.Qd4 Qc2 36.f3 (36.Qa1 Qc5-/+) 36...ef3 (36...g5 37.Qe5 Qc5 38.Qd4-/+) 37.gf3-/+ Qc7 38.Kf2 Qd7 39.Qc3 Qe7 40.Be2 Kh7 41.Qd4 Nd7 42.e4 Qc5 43.Ke3 g5 44.e5 (better 44.Qc5!? Nc5 45.f4-/+) 44...Qe5-+ 45.Qe5 Ne5 46.Ke4 (46.f4 Ng4 47.Kf3 Kg6-+) 46...f6 (46...Ng6 47.f4 gf4 48.gf4-+) 47.Kd5? (better 47.f4 gf4 48.gf4-/+) 47...h4 48.gh4 gh4 49.f4 Ng6 50.Bd3 (50.Kc6 Nf4 51.Bd1 Ne6-+) 50...Kh6 51.Be4 (51.Kc6 Nf4 52.Bc2 b5-+) 51...Nf4 52.Kc6 Kg5 (better 52...Ne6 53.Kd6 Nc5 54.Bg2 Na6 55.Kc6-+) 53.Kb7 f5 54.Bf3 Nd3 55.Ka7 Nc5 56.Kb6 Na6 57.Ka6 (57.Kb5 Kf4 58.Bb7 h3-+) 57...Kf4 58.Bh1 (58.Bd5 h3 59.Kb6 Ke3-+) 58...Ke3 (58...h3 59.Bd5 Kg3 60.Kb5-+) 59.Kb5 (59.Bg2 f4 60.Bh3 f3-+) 59...f4 60.Kc4 f3 61.Kd5 h3 62.Ke5 f2 0-1. Cavadini,I (1985) - Ortiz Hernandez,Ricardo Paul (1870), XX Rio Grande Domingo Int, 2020. (=1.Nf3 d5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.b5 c5 5.e3 Bd6 6.c4 0-0 7.Be2 Nbd7 8.0-0 b6 9.a4 Bb7 10.d4)

12.Rc1 e5 13.cd5 (13.de5 Ne5 14.cd5 Bd5=) 13...Bd5 (13...e4 14.Ng5 Qc7 15.dc5 bc5 16.Nc4=) 14.Bc4 (14.Nc4 Bc4 15.Bc4 ed4+=) 14...e4 15.Bd5 Nd5 16.Nc4 Bb8 (worse is 16...ef3 17.Nd6 fg2 18.Re1+–) 17.Nfe5 Ne5 (17...Qh4 18.g3 Qh3 19.Nd7 Qd7 20.dc5 bc5 21.Qh5=) 18.de5 f5? (better is 18...Nb4 19.Qg4 Nd3=) 19.Nd6!+– (19.Nd6 Nc7 20.Qh5+–) 1–0. Hoeysniemi,Pirkko – Kulmala,Liisa, I NaSM corr/Ks72 FIN, 1972.

12.Rc1 Qe7 13.Qb3 e5 (13...cd4 14.Nd4 Nc5 15.Qc2=+) 14.de5= Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.cd5 Bd5 18.Qb1 (18.Qc2 Qe6=) 18...Qg5 19.Bf3 Ne4?? (better 19...c4=) 20.Ne4 Be4 (20...Qe5 21.Nd2+-) 21.Be4 Re6 (21...h6 22.Rfd1+-) 22.Bf5 (better 22.Bh7 Kh8 23.Bf5 Qf6+-) 22...Rh6 (22...Rc7 23.Be6 fe6+-) 23.Bc8 Qe5 24.Bh3 g5 25.Qf5 Qc7 (25...Qf5 26.Bf5 Rd6 27.Rfd1+-) 26.Qc8 (26.Qc8 Qc8 27.Bc8+-) 1-0. BeepBeepImAJeep (2630) - kreator666 (2055), lichess.org, 2017.

12.Rc1 Nf8 13.dc5 bc5 14.Bd3 Qe7=.

12.Rc1 Nf8 13.h3 Ng6 14.Ne5 Be5 15.de5 Nd7 16.f4 Ne7 (16...Nh4 17.cd5 ed5 18.Qc2=) 17.Bf3 (17.cd5 ed5 (worse 17...Bd5 18.e4+/-; worse 17...Nd5 18.Nc4+/-) 18.Bg4 Rc7+=) 17...Qc7 (17...Nf5 18.Qe1=) 18.Qe2 Nf5 19.Rfd1 Nf8? (better 19...Nh4!?+=) 20.cd5+/- ed5 21.Nf1 (21.Bg4!? g6 22.e4 de4 23.Ne4 Be4 24.Qe4+-) 21...Ng6 (21...Ne7!?=) 22.Bd5+/- Bd5 23.Rd5 Rcd8 24.Rcd1 (24.Rd8 Qd8 25.a5 Qd5+/-) 24...Rd5 (better 24...Nd4! 25.R5d4 cd4 26.Bd4 Qe7=) 25.Rd5+/- Rd8 26.Qd3 Rd5 27.Qd5 h6 (27...Nfe7 28.Qd6 Qb7 29.e6 fe6 30.Qe6 Kf8 31.Ng3+-) 28.e6 fe6 29.Qe6 Qf7 30.Qf7 Kf7 31.Kf2 Nd6 32.Nd2 Ne7 33.e4 Ng6 34.Ke3 Nh4 35.g3 Ng6 36.g4 White plans f5 36...Nf8 37.e5 Nb7 38.Nc4 Ne6 39.f5 Nc7 40.e6 Kf8 41.Ke4 1-0. BeepBeepImAJeep - kuzey9 (1950), lichess.org, 2018.

11.cd5 ed5

12.a5 A) 12...Qc7 13.Qc2 (13.ab6 ab6 14.Nc3 Rfe8 15.Qd3 c4 16.Qf5 Ra8 17.Rfc1 Nf8 18.Ra8 Ra8 19.Qg5=) 13...Rfe8 14.Rc1 Qb8 15.ab6 ab6 16.Qd3 Ne4 17.Nc3 cd4 18.Qd4 Bc5 19.Qd3=; B) 12...Re8 13.ab6 (13.Bc3 c4 14.Qc2 Ne4 15.Rc1 Qe7 16.Bb2 f5 17.ab6 ab6 18.Ra7 Ndf6 19.Ne5+=) 13...ab6 14.Nc3 Qc7 15.Qd3 c4 16.Qf5 Ra8 17.Ra8 Ra8 18.Ra1 Ra1 19.Ba1=.

12.Nc3 c4 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Qe7=.

12.Nc3 c4 13.a5 ba5!? 14.Qc2 Bb4=+.

12.Nc3 c4 13.a5 Re8 14.ab6 ab6 15.Ra7 Rc7 16.Nb1 (16.Qc2 Ne4=) 16...Qb8 17.Ra1 Rcc8 18.h3 Ne4 19.Nc3 f5 20.Rc1 Re6 (20...Nc3 21.Bc3 f4 22.ef4 Bf4 23.Ra1=+) 21.Ne4= fe4 22.Nd2 Rg6 23.Bg4 Rc7 24.Qe2 Nf6 25.Bf5 Rg5 26.Be6 Kh8 27.Nc4? (better 27.f4!? Rg6 28.Nb1=+) 27...dc4-+ 28.Rc4 (28.Bc4 Qe8 29.Rfd1 Bc8-+) 28...Re7 29.d5 Nd5 30.Rfc1?? (30.h4 Rg2! 31.Kg2 Re6 32.h5-+) 30...Re6 31.Qd1 (31.h4 Rgg6-+) 31...Reg6 32.g4 h5 33.Kf1 (33.Qa4 hg4 34.h4 Rf5-+) 33...hg4 34.h4 (34.hg4 Ne3! 35.fe3 Rg4 36.Qg4 Qf8 37.Qf4 Bf4-+) 34...Rh5 (34...Rf5 35.Re4 g3 36.f4 g2 37.Kg1 Ne3 38.Re3 Bf4 39.Rh3-+) 35.R1c2 (35.Ke1 Rh4 36.Kd2 g3 37.Re4 Rh2-+) 35...Rh4 36.Ke2 g3 (better 36...Qf8 37.Qe1-+) 37.Qg1 (37.Qc1 Kh7 38.Rc8 Bc8 39.Rc8-+) 37...g2 38.Rc1 Rh1 (better 38...Bh2 39.Rc6 Bc6 40.Rc6-+) 39.Qh1 gh1Q 40.Rh1 Kg8 41.Rf1 Bc8 (41...Qe8 42.Rfc1 Qb5 43.Bg7 Ne3 44.Kd2-+) 42.Bd4 Bg4 43.Kd2 Bf3 44.Kc2 Qa8 (better 44...Be2 45.Kb3 Bf1 46.Rc6-+) 45.Ra1 Qe8 46.Rc6 Nb4 47.Kb3 Nc6 48.bc6 Qc6 49.Rc1 Qd5 (49...Qc1 50.Bc3 Qb1 51.Kc4 Be2 52.Kd5 Qb5 53.Ke4 Qd3) 50.Kb2-+ Rg2 51.Rc3 (51.Rc8 Kh7 52.Rh8 Kh8 53.Be5 Rf2 54.Kc3 Qd3) 51...Rf2 (51...Qb5 52.Kc1 Rg1 53.Kc2 Qb1 54.Kd2 Rd1) 52.Rc2 (52.Kc1 Rf1 53.Kb2 Qb5 54.Rb3 Qe2 55.Kc3 Rc1) 52...Qb5 53.Kc1 (53.Ka1 Qa4 54.Kb2 Qc2 55.Ka1 Qd1) 53...Rc2 (53...Ba3 54.Bb2 Qf1) 54.Kc2 Qd3 (54...Ba3 55.Bc3 g5 56.Bd4 Qd3) 55.Kb2 Bd1 56.Ka2 Qb3 57.Ka1 Ba3 58.Bb2 (58.Be5 Bc2 59.Bg7 Qb1) 58…Qb2 0-1. BeepBeepImAJeep (2685) - BearBully (2355), lichess.org, 2016.

12.Nc3 Qe7 13.a5 (13.Qc2 Ne4 14.Rac1 Rfe8 15.dc5 Rc5 16.Nd4 Rec8 17.Nf5 Bh2 18.Kh2 Qe5 19.Ng3–/+) 13...Rfe8 14.ab6 ab6 15.Ra7 Rc7 16.Qc2 Ne4 17.dc5 bc5 18.Bd3 c4 19.Be2 =.

12.Nc3 Re8 13.Bd3 (13.Qd3 c4 14.Qf5 Ne4= 15.Rfc1 Ndf6 16.Ne5 Qc7 17.Ne4 Ne4 18.Bf3 g6 19.Qg4–/+; 13.Qc2 Ne4 14.dc5 Rc5 15.Qd3 Qc7 16.Na2 Ne5 17.Be5 Be5 18.Ne5 Qe5 19.Qd4=) 13...Ne4 14.dc5 Ndc5 (14...bc5 15.Rc1= Ne5 16.Ne5 Be5 17.Qg4 c4 18.Be4 de4 19.Rfd1=) 15.Bb1 (15.Bc2 Re7 16.Ne2 a6 17.Ned4 Qd7 18.Nh4 Ree8 19.f3=) 15...Nc3 (15...a6 16.Re1= (16.Nd5? Bd5 17.ba6 Na6–+) 16...a5 17.Ba2 Nc3 18.Bc3 Ne4 19.Bb2=; 15...a5 16.Ba2 Nc3 17.Bc3 Re7 18.Rc1 Rec7 19.Bb2=) 16.Bc3 Ne4 (16...Qd7 17.Bc2 Rc7 18.Bb2 Rec8 19.Nd4+=) 17.Bb2 Nc3 (17...a5 18.Bd3 Nc3 19.Qd2=) 18.Qd3 Nb1 19.Rfb1 (worse is 19.Qb1 d4 20.Nd4 Qg5+=) 19...Re4 20.Bd4 Qc7 21.Qd2 Rce8 (21...f5 22.Rc1 Qd7 23.Rc8 Bc8 24.Rc1+=) 22.a5 R4e6 23.Rc1 Qd8 (23...Qd7 24.Qd3+/–) 24.Qc3 (24.Rc2 Qd7+/–) 24...f6 (24...Qd7 25.Qd3+/– (25.Bg7?! d4 26.Bd4 Bf3 27.gf3 Rg6 28.Kf1 Qb5 29.Qc4 Qc4 30.Rc4 Bh2=)) 25.ab6 ab6 26.h3 Bb8 ½–½. Ganesan,Arasu – Kellermann, corr ICCF, 1997.

12.Nbd2 c4 13.Bc3 Re8 14.Re1 Qc7 15.Nf1 Ne4 16.Qc2 Ndf6 17.Ng3 (17.N3d2+=) 17...Qe7 (17...Bg3 18.hg3 Ng4–/+ (18...Nc3?! 19.Qc3 Ne4 20.Qc2+=)) 18.Nf5= Qd7 19.Nd6 Qd6 20.Bb2 Rc7 21.Ba3 Qd8 22.Ne5 Bc8 23.Bf3 Bf5 24.Qc1 Bg6 25.Be2 Qc8 (25...Nc5 26.dc5 Re5 27.c6+=) 26.Bf1 (26.f3 Nc5 27.dc5 Re5 28.cb6 ab6+/–) 26...Qf5 (26...Qe6 27.Ng6 hg6 28.f3=) 27.Ra2 (27.f3 Nc5 28.g4 Qg5+=) 27...Re5 28.de5 Qe5 29.Qa1 Qh5 30.Be2 Qh4 31.Bb2?? (better is 31.f3 Nc5 32.Bc5 Rc5 33.Qc3+=) 31...Qf2–+ 32.Kh1 Qh4?? (better is 32...c3 33.Ba3 c2–+) 33.Bf6 gf6 34.Bf3= Nf2 35.Kg1 Nd3 36.Rf1 Re7 37.Qd4 Be4 38.Rd2 Qg5+= 39.Re2 h5 40.Be4 Re4 41.Qf6 Qf6 42.Rf6 Kg7 43.Rf3 c3 44.Kf1 Nb4 45.Ke1 c2 46.Kd2 Rc4 47.Re1 Na2 Black intends c1 48.Rff1 f6 49.Ra1 c1Q 50.Rfc1 Nc1 51.Rc1 Ra4 52.Rc7 Kg6 53.Kd3 Rb4 54.Ra7 Rb5 55.Rd7 Rc5 56.Rb7+= b5 57.h3 Rc2?? 58.Rb5 Rg2–/+ 59.Rd5 1–0. mila77 (1860) – ivek58 (1650), internet, 2012.

10.d4 cd4

11.Bc4 cd4 12.Nd4 (12.Qd4 Rc8 13.Nbd2 Nc5=) 12...Bc5 (12...Qc7 13.Nd2 Bh2 14.Kh1–/+) 13.Nc6 (better is 13.Nd2=) 13...Bc6?? (better is 13...Qc7+=) 14.bc6+– Nb8 15.Qd8 Rd8 16.c7 Nc6? (16...Rc8 17.cb8B Rab8+–) 17.cd8Q Rd8 18.Nc3 Nb4 19.Nb5 a6 20.Nd4 Ne4 21.Nf3 Nd2 (21...Kf8 22.Rfd1 Nd6 23.Rac1+–) 22.Nd2 Rd2 23.Bc3 Rc2 24.Bb4 Bb4 25.Ba6 Bc5 (25...Kf8 26.Bd3 Rc3 27.Rfd1+–) 26.Bb5 (26.Rfc1 Rb2 27.Bf1 Kf8+–) 26...g6 27.Rac1 Rd2 28.Rfd1 Ra2 29.h3 Kg7 30.Ra1 Rb2 31.Rdb1 Rc2 32.a5 ba5 33.Ra5 Be7 (33...h6 34.Be8 Kf8 35.Ra8+–) 34.Bd3 (34.Ra7 Kf6+–) 34...Rc3 35.Bf1 Bf6 (35...Rc7 36.g3+–) 36.Ra7 Be5 (36...h5 37.Rbb7 g5 38.Rf7 Kg6 39.Rfc7+–) 37.Rbb7 Rc1 (37...g5 38.Rf7 Kg6 39.Rfe7+–) 38.Rf7 Kh6 (38...Kg8 39.Rfd7 Rc8 40.Bc4+–) 39.Rh7 Kg5 40.h4 (40.Raf7 Rf1 41.Kf1 Bf6 42.g4 e5 43.f3 e4 44.f4) 40...Kf5+– 41.g3 (better is 41.g4 Ke4+–) 41...Kg4 (41...Bd6+–) 42.Kg2 Kf5 43.Rae7 (43.Bd3 Kf6 44.Rhf7) 43...Bf6 (43...Bd6 44.Bd3 Ke5+–) 44.Bd3 Ke5 45.Rd7 Rc3 (45...Rg1 46.Kg1 Bg5 47.f4 Bf4 48.ef4 Kf6 49.Rhf7) 46.Bg6 (46.f4) 46...Ra3 (46...Be7 47.f4 Kf6 48.h5 Rc2 49.Kf3 Rf2 50.Kg4 Rf4 51.ef4 e5 52.Rde7 ef4 53.Rhf7) 47.Rh5 (47.f4) 47...Bg5 48.Rg5 Kf6 49.Rf7 1–0. surmavlod – misio1952, internet, 2013.

11.ed4 dc4 12.Nbd2 c3 13.Bc3 Rc8 14.Rc1 =+.

11.ed4 dc4 12.Nbd2 c3 13.Bc3 Nd5 14.Bb2 Rc8 15.Nc4 Bb8 16.Rc1 Qf6 17.Nfe5 Qh6 18.Ba3= Rfd8 19.Bd6 Bd6 20.Nd6=+ Rc1 21.Qc1 Nf4 22.Bf3?? Bf3–+ 23.Nf3 Ne2 (24.Kh1 Nc1–+) 0–1. Rau,J – Livbrand,L, corr ICCF EU/M/Gr/358 (year?).

11.Qd4 e5 12.Qh4 Ne4 =.

11.Bd4 dc4 12.Bc4 (12.Nbd2 c3 13.Bc3 Rc8=) 12...e5 13.Bb2 e4 (13...Qc7 14.Nfd2+=) 14.Nd4 (14.Qd6 ef3 15.gf3 Bf3+=) 14...Nc5 (better is 14...Qc7 15.Nd2 Bh2 16.Kh1 Be5–/+) 15.Nf5+= Bc7 16.Qe2 (16.Qd8 Rfd8 17.Nh6 Kf8 18.Nf7 Bd5 19.Nd8 Bc4=) 16...Bc8 (16...Nd3!?=) 17.Rd1+= Qe8 18.Nd6 (18.Nh6 Kh8 19.Bf6 gf6+=) 18...Bd6 19.Rd6 Bb7?? (better is 19...Qe7!? 20.Rd4 Be6=) 20.Bf6 (better is 20.Rf6 Qd7 21.Rf4+–) 20...gf6+/– 21.Rf6?? (better is 21.a5+/–) 21...Qe5–/+ 22.Qg4? (better is 22.Rf7 Rf7 23.Bf7 Kf7 24.Ra3–+) 22...Kh8–+ 23.Ra2 (23.Rf7 Rf7 (23...Qa1?! 24.Rh7 Kh7 25.Qh5 Kg7 26.Qg5 Kh7 27.Qh5 Kg7 28.Qg5 Kh7 29.Qh5=) 24.Ra2 Bd5 25.Bd5 Qd5–+) 23...Qf6 24.h3 Qg6 25.Qf4 Rad8 26.Nd2 Rg8 27.g3 Qg5 (better is 27...Bd5 28.Rc2 Bc4 29.Nc4 Rd1 (29...Na4 30.Ne5 Rd1 31.Kg2+/–) 30.Kh2 Nd3–+ (30...Na4 31.Ne5 Qe6 32.Rc6+/–)) 28.Qf7 (28.Bf7 Qf4 29.ef4 Rg7–+) 28...Rg7 (better is 28...Rgf8 29.Qc7 Rd7 30.Qd7 Nd7–+) 29.Qf4 Qf4 30.ef4 Rf8 31.Kh2 Rd7 32.Nf1 Rd4 33.Ne3 Rfd8 34.a5 Rd2 35.Rd2 Rd2 36.Kg2 (36.a6 Bc8 (36...Rf2?! 37.Kg1 Rd2 38.ab7 Nb7 39.Nf5–+) 37.Kg1 Bh3–+) 36...Nd3 (36...ba5!? 37.Kg1–+) 37.Bd3 ed3 (37...ed3 38.Kh2 Rf2 39.Kg1 Re2–+) 0–1. fagus54 – gcristiannita (1635), internet, 2012.

11.Bd4 Qc7 12.Bf6 Nf6 13.cd5 Nd5 14.Qc1 –/+.

11.Nd4 dc4–/+ 12.Bc4 Bh2! 13.Kh2 Qc7 14.Kg1 Qc4 15.Nc3 Ne5 16.Rc1? Nd3–+ 17.Ne4 Ne4 18.Rc4=+ Nb2 19.Qc1 Nc4 20.Qc4 Rac8 21.Qb4= Rc7 22.f3 Nc5 23.e4 Rd8 24.Ne2 Rcd7 25.Nf4 Rd4=+ 26.Qa3 f5 27.Rc1 fe4 28.Rc5 bc5 29.Ne6=+ Rd1 30.Kh2+= R8d5 31.Nc5 ef3 32.gf3 R5d2 33.Kg3 Bd5 34.Qe3= h6 35.Qe8 Kh7 36.Ne6 Rg1 37.Kf4?? Be6–+ 38.Qe6 Rd4 (39.Ke5 Re1 40.Kd4 Re6–+) 0–1. Wolfram – Roggensack Hanspach,Peter, corr SOK–89–40, 1989.

11.Nd4 dc4 12.Nd2 Qc7 13.Nc4 Bh2 14.Kh1 –/+.

11.Nd4 Re8 12.cd5= Nd5 13.Bf3 (13.Nd2 Ne5=) 13...Rc8 (13...Qc7 14.g3=+) 14.Nd2 N5f6?? (better 14...Ne5=) 15.Bb7+- Rc7 (15...Rc5 16.f4 Qc7+-) 16.Nc6 Rc6 17.Bc6 Qc7 (17...Rf8 18.Nc4 Bc7 19.Qc2+-) 18.Rc1 (better 18.Bf6 Nf6 19.Be8 Ne8+-) 18...Bh2 19.Kh1 Be5 (19...Qb8 20.Bf6 Nf6 21.Be8 Ne8+-) 20.f4 (better 20.Bd7 Qd7 21.Be5+-) 20...Bb2 21.Rc2 Ba3 22.Nc4 (better 22.Ne4!? Rc8 23.Bd7 Qc2 24.Nf6 gf6 25.Bc8 Qc8 26.e4+-) 22...Bc5 23.Qd7?? (23.Qf3 e5+/-) 23...Qd7 (better 23...Nd7 24.Rd2 Re7-+) 24.Bd7+/- Nd7 25.Rd1 Nf6 26.Ne5 (better 26.g3!?+/-) 26...Be3= 27.Nc6 (27.g3 Nd5=) 27...Ne4 (27...Bf4 28.Na7 Nd5 29.Rc6=+) 28.Na7 (28.Rd7 Bf4 29.Ra7 f5=) 28...h5 (28...Nf2 29.Rf2 Bf2 30.Kh2-/+) 29.Nc6 (29.Re1!? Ng3 30.Kh2 Bf4 31.Nc8 Nf5 32.Kh1=) 29...Nf2-/+ 30.Kh2?? (better 30.Rf2 Bf2 31.Kh2-/+) 30...Nd1-+ 31.Nb4 (31.Rc4 Bf2 32.Kh1 Ne3-+) 31...Bf4 32.g3 Ne3 33.Re2 (33.gf4 Nc2 34.Nc2 Ra8-+) 33...Bg5 (33...Nf1 34.Kg2 Ng3 35.Ra2-+) 34.g4 (34.Nc6 Kf8 35.a5 ba5 36.Na5 Rb8-+) 34...hg4 35.Kg3 (35.Kg1 f5-+) 35...Rd8 (35...Ra8 36.Ra2-+) 36.Kf2 (36.Nc2 Nc2 37.Rc2 Rd4-+) 36...f6 (36...Nd1 37.Kg1-+) 37.Nc6 (37.Re3 Be3 38.Ke3 Ra8-+) 37...Rd3 38.Ne7 (38.Ra2-+) 38...Kf7 39.Nc6 (39.Ra2 Ke7 40.a5 Nd1 41.Ke2 Rd5-+) 39...Kg6 (39...Bh4 40.Kg1 Rd1 41.Re1 Re1 42.Kh2 g3 43.Kh3 Rh1) 40.Nb4 (40.Ra2-+) 40...Nf5 (40...Bh4 41.Kg1 Rd1 42.Re1 Re1 43.Kh2 g3 44.Kh3 Rh1) 41.Nd3-+ Nd4 (better 41...e5-+) 42.Re3?? (better 42.Re4!? e5 43.a5 g3 44.Kg2 Nb5 45.ab6=) 42...e5 (42...Be3 43.Ke3 Nf5 44.Ke2-+) 43.Re1? (43.Ne5 fe5 44.Re5-+) 43...Be3 (better 43...Bh4 44.Kf1 Be1 45.Ke1 Kg5-+) 44.Re3+- (44.Ke3 Nc2 45.Ke2 Ne1 46.Ke1 g3+-) 44...Nf5 45.Re4 g3 46.Kg2 Kg5 (46...Kf7 47.Re1+-) 47.Re1 (47.Ne5 Nd6 48.Rd4 Nf5 49.Nf3 Kh5+-) 47...Nd4 (47...Kg4 48.a5! ba5 49.Re4 Kg5 50.Ne5+-) 48.Rd1 (48.Kg3 Nb3+-) 48...e4 (48...Kg4+-) 49.Rd2?? (better 49.Nb4!? Nf5 50.Re1 Nd6+-) 49...ed3 (better 49...Nf3 50.Ra2 Nh4 51.Kg3 ed3+/-) 50.Rd3+- Ne2 51.Rg3 (51.Rg3 Kf4 52.Rg7+-) 1-0. Jimito100 (1880) - NikolayKZ (2020), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

11.cd5!? e5 12.ed4 =+.

11.Nd4 Qc7–/+

12.cd5 Bh2 13.Kh1 Nd5 –/+.

12.f4 dc4–/+ 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Bd5 15.Nc3 –/+.

12.f4 dc4–/+ 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Nd5 15.Qc1 Rac8 16.e4 Nf4–+ 17.Qf4 e5 18.Qg3? ed4 19.Qc7 Rc7 20.Rd1 d3 21.Bf3 a5 22.Kf2 f5 23.Ke3 fe4 24.Be4 Re8 25.Nc3 Nf6 26.Kd4 Be4 27.Ne4 Re4 28.Kc3 Nd5 (29.Kd2 Re2 30.Kc1 Ne3–+) 0–1. Zimmer – Lotzbeier, (year?).

12.f4 dc4–/+ 13.Ba3 Ba3 14.Na3 c3 –/+.

12.f4 dc4–/+ 13.Nc3 Rfd8 –/+.

12.h3 dc4 13.Na3 c3 14.Rc1 Nd5 15.Nb1 Bb4 –/+ (15...cb2?! 16.Rc7 Bc7 17.Qd2 =).

12.h3 dc4 13.Na3 c3 14.Rc1 Ne4 15.Nb1–+ cb2 16.Rc7 Bc7 17.Ne6 fe6 18.Qd7 +–.

12.h3 dc4 13.Na3 c3 14.Rc1 Ne4 15.Nb1–+ Bh2 16.Kh1 Nf2! 17.Rf2 Qg3 18.Bf3? Bf3?? 19.Rf3= cb2 20.Rg3 bc1Q 21.Rg7 Kg7 22.Qc1 Be5 23.Qd1 Nc5 24.Nc6= Bf6 25.Nd2 Kh8 26.Nc4= Bg7 27.Nd6 f5 28.Qh5 Rf6 29.Nf7 Kg8 30.Nfe5 h6 31.g4 Ne4 32.Kg2 Kh7 33.Nd7 Rg6 34.Ne7 Rg5 35.Qf7 h5 36.Qe6 Re8 37.Qf7 Re7 38.Qe7 Kg6? 39.Qe8 Kh7 40.Qf7 Kh6 41.Nf8 Bf8 42.Qf8 Kg6 43.Qa8 hg4 44.h4 Rh5 45.Qa7 Rh4 46.Qb6 Kg5 47.Qd8 Kh5 48.Qh8 Kg5 49.Qg7 Kh5 50.b6 g3 51.Qh7 Kg5 52.Qh4! (52...Kh4 53.b7+–) 1–0. Myrberg,Johnny – Holmberg, corr, 1991.

10.d4 Qe7

11.Nbd2 Rac8 12.Rc1 Rfd8 13.Qb3 dc4 14.Nc4 Bb8 15.Nfe5 Bd5 16.f4 Ne4 17.Rc2 f6 18.Nf3 Nd6 19.Nd6?? (better 19.Rd1=) 19...Bb3-+ (19...Bd6?! 20.Bc4 Kh8 21.Ba3=; 19...Qd6?! 20.Bc4=) 20.Nc8 Rc8 21.Rc3 c4 (21...Bd5 22.Nd2-+) 22.Ra1 (22.Nd2 Ba4 23.Bc4 Kh8-+) 22...Bd6 (22...Qb4 23.Rac1 Ba2 24.R1c2 Qa4 25.Nd2-+) 23.e4 (23.Rac1 Ba4 24.Bc4 Nf8-+) 23...Bb4 24.Re3 c3 25.Bc1 (25.Rc1 Bc4 26.Ba1 Be2 27.Re2 Qd6-+) 25...Bc4 26.Bd1 (26.Bc4 Rc4 27.e5 Nf8-+) 26...e5 27.fe5 fe5 28.d5 Bc5 29.Ba3 (29.Bc2-+) 29...Ba3 (better 29...Be3 30.Kh1 Bc5 31.Bc1-+) 30.Rc3 Bc5 (better 30...Qc5 31.Kh1 Bb2 32.Rac1 Bc1 33.Rc1-+) 31.Kh1 Bd4 32.Rcc1 (32.Nd4 ed4 33.Rcc1 Qe4-+) 32...Ba1 33.Ra1 Nc5 (33...Qb4 34.Rc1 Qb2 35.Rc2-+) 34.Rc1 (34.Bc2 Bd3 35.Bd3 Nd3-+) 34...Nd3 (34...Ne4 35.h3 Qa3 36.Rb1 Bd5 37.Kh2-+) 35.Rc2 Qc5 36.Be2 Nf2 37.Kg1 Nh3 38.Kh1 Qg1! 39.Ng1 (39.Ng1 Nf2 Mate attack) 39…Nf2 0-1. kasperoff (1875) - Aleks06723 (2095), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2021.

11.Nbd2 Rfc8 12.a5 ba5 13.Ra5 dc4 14.Nc4 =.

11.Nbd2 Ne4 12.a5 ba5 13.Ra5 Bc7 14.Ra2 Nd2 15.Nd2 cd4 16.ed4 dc4=+ 17.Nc4 Qg5 18.f3 Qh4 19.g3 Bg3 20.hg3= Qg3 21.Kh1 Nf6 22.Ne3 Qh3 23.Kg1 Qg3 24.Kh1 Qh3 ½–½. Grund,Karl Heinz – Stuhlmann,A, corr, 1972.

11.Nbd2 e5 12.cd5 cd4 13.ed4 e4 14.Nh4 g6 15.Nc4 Rfc8 16.g3 Nd5 17.Nd6 Qd6 18.Qd2 Re8 19.Ng2 N7f6 20.Ne3 Rac8 21.Ba3 Qe6 22.Rfc1 Ne3 23.fe3 Rc1 24.Rc1 Qb3 25.Qc3 Qa4=+ 26.Ra1 Nd5–/+ 27.Qb2 Ne3 28.Qc3 Nd5 29.Qb2 Qa5 30.Bc4 e3–+ 31.Qe2 Qd2 32.Rd1 Qe2 33.Be2 Nc3 34.Re1 Ne2 35.Re2 Bd5 36.Bc1–/+ Bc4 37.Re3 Re3 38.Be3–+ Bb5 39.d5 Bc4 40.d6 Kf8 41.Kf2 Ke8 42.Bf4 Kd7 43.Ke3 Be6 44.Kd4 a5 45.Ke5 b5 46.Bd2 b4 47.Be3 Kc6 48.h4 a4 (49.Bd2 Kb5–+) 0–1. Wolf,M – Czikuhs,HJ, corr DDR–Cup5, 1979.

11.cd5 ed5 12.dc5 bc5 13.a5 Rac8 14.a6 Ba8 15.Na3 Ne4 16.Bd3 f5 17.Rc1 c4–/+ 18.Bc4 dc4 19.Nc4 Bc5 20.Bd4–/+ Bd4 21.Nd4 Bd5 22.Qa4 Qc5–+ 23.Nd2?? Qc1 24.Rc1 Rc1 25.Nf1 Nd2 (26.h3 Nb6–+) 0–1. Wartig,Wolfgang – Bareisz,W, corr we cup, 1994.

11.Ne5 cd4=+ 12.ed4 dc4 13.Nc4 Bb4 14.Nc3 (14.Bc3 Rfc8=+) 14...Nd5 15.Na2 Bd6=+ 16.Bf3 Rfd8 17.Nc1 Rac8 18.Qb3 Bb8 19.Nd3 Nf8 20.Rac1 Ng6 21.g3 Qd7 22.Nde5= Ne5 23.de5 Ne7 24.Rcd1 Bd5 25.Bd5 Nd5 26.Ne3 Qb7 27.Nd5 Rd5 28.Rd5 Qd5 29.Qd5 ed5 30.Rd1 Rd8 31.f4 g6 32.Rc1 Kf8 33.Kf2 d4 34.Rc4 (34.Rd1 Rc8 35.Ke2 Ke7+–) ½–½. Kochetkov,German (2385) – Korzubov,Peter (2440), BLR–ch Minsk, 1996.

11.a5 ba5

12.Ra5 a6 =.

12.Ra5 Rfc8 =.

11.Nbd2 Rfd8

12.a5 ba5 13.Ra5 Nb6 14.cd5 cd4 15.Bd4 Bd5 16.Qa1 =.

12.a5 ba5 13.Nb3 a4 14.Na5 Nb6 15.Nb7 Qb7 16.Qc2 Nfd7 17.Ng5= g6 18.h4 Nc4–/+ 19.Bc4 dc4 20.h5 Re8?? 21.hg6= hg6 22.dc5 Qb5 23.Nf7 Kf7 24.cd6 Ne5? 25.Rfd1+/– Nd7 26.Rd4 e5 27.Rg4 Re6+= 28.Ba3 Rc8= 29.Rb1 Qc6 30.f4 e4 31.Rh4 Nf6 32.Qc3 Rd8 33.Qa5 Red6 34.Bd6+= Rd6 35.Rb5 a3 36.Rc5+= Qb6 37.Rc7 Rd7 38.Rd7+/– Nd7 39.Qd5 Kf6 40.Qg5 Ke6 41.Rh7 (41...Qe3 42.Kh2+–; 41.Qg6 Nf6 42.f5 Ke5 43.Qg3 Kd5–/+) 1–0. Nathe,E – Lorenzen,PJ, corr 6667, 1967.

12.a5 ba5 13.Nb3 a4 14.Na5 Nb6 15.dc5 Bc5 16.Qc2 dc4 17.Nb7 Qb7 =+.

12.a5 ba5 13.Nb3 dc4 14.Na5 Nb6 15.Bc4 Nc4 16.Nc4 =+.

12.a5 Rab8 13.a6 Ba8 14.Rc1 Rbc8 =.

12.a5 Rab8 13.a6 Ba8 14.Qc2 dc4 15.Nc4 Bc7 16.Rfd1 Rbc8 17.Ba3 Bb8 18.Qb2 Ne4 19.Rac1 Bd5 20.Ncd2 Nd2 21.Rd2 Bd6 22.Rdc2 f6 23.dc5 Nc5 (23...bc5 24.Rd2=) ½–½. Suess,Stefan – Groeber, corr ICCF email, 1986.

12.a5 Rab8 13.a6 Ba8 14.Qc2 dc4 15.Nc4 cd4 16.Nd6 Qd6 17.Ba3 =.

12.a5 Rab8 13.a6 Ba8 14.Qc2 cd4 15.Nd4 Nc5 16.f4 =.

12.Rc1 Rac8 13.h3 Bb8 14.Qb3 (14.cd5 Bd5 15.Qc2 Bb7=) 14...dc4 15.Nc4 cd4 16.Bd4 Nc5 17.Qa2 Nfe4 18.Nce5 Bd5 19.Qa3 f6 20.Nc6 (20.Nc4 e5 21.Bc5 Rc5=+) 20...Bc6-/+ 21.bc6 Rc6 22.a5 Bc7 23.ab6 ab6 24.Bb5 Rcd6 25.Rc5? (better 25.Qb4!?-/+) 25...Nc5 26.Bc5 bc5 27.Qc5 Bb6 28.Qc3 Kh8 29.Be2 R6d7 30.Qb3 Bc5 31.Rc1 Rb7 32.Qc4 Rc7 33.Qb3 Rdc8 34.Ba6 Ra8 35.Bc4 Bd6 36.Rd1 Re8 (36...Rb7 37.Qc2 Rc8 38.Qe4-+) 37.Bf1? (better 37.Nd4!?=+) 37...Rb7-+ 38.Qa4 Rd8 39.Nd4 Qd7 (39...Rb6 40.g3-+) 40.Bb5? (better 40.Qd7 Rbd7 41.Ne6 Bh2 42.Kh2 Rd1 43.Be2-/+) 40...Qf7?? (40...Rb5 41.Nb5 Bh2 42.Kh2 Qd1 43.Qa5-+) 41.Bc4 (41.Nc6!? Bh2 42.Kh2 Qc7 43.g3 Rd1 44.Qa8 Rd8 45.Nd8=+) 41...Be5 (better 41...Rb4!? 42.Qc6 Qc7 43.Qc7 Bc7 44.Be6 Bb6-+) 42.Ne6=+ Rd1 43.Qd1 Qe7 (43...Rd7 44.Qf3 Qe8 45.g3=+) 44.g3 (better 44.Nd8 Rd7 45.Qd7 Qd7 46.Nf7 Qf7 47.Bf7+/-) 44...g6 45.Qf3 Ra7 46.Qc6 Bd6?? (46...Qd7 47.Qd7 Rd7 48.f4 Rd1 49.Kf2=+) 47.Bd5 (better 47.Qc8 Qf8 48.Nf8+-) 47...Ra1 (47...Qd7!?=) 48.Kg2 (48.Kh2 h6 49.Qc8 Kh7 50.Ng5 hg5 51.Qg8 Kh6+-) 48...Qf7?? (better 48...h6+=) 49.Qc8 (49.Qc8 Qg8 50.Qd7+/-) 1-0. BeepBeepImAJeep (2765) - Valera_B5 (2765), lichess.org, 2020.

12.cd5 Bd5 13.Rc1 =.

12.cd5 Nd5 13.Nc4 a6 14.Nd6 Qd6 15.Qd2 =.

12.cd5 Nd5 13.Nc4 Bc7 14.a5 Nb4 15.Qb3 ba5 16.Na5+= Bd5 17.Qc3 f6 18.Nb3 cd4 19.Qc7+/– Bb3 20.Ba3 a5 21.ba6+– d3 22.Bd1 Bd5 23.a7 Na6 24.Be7 Nc7 25.Bd8 Rd8 26.Nd4 Nb6 27.Rb1 Nca8 28.Bb3 Kf7 29.e4 Bb3 30.Nb3 Nc4 31.Rfd1 Rd7 32.Nc5 Ra7 33.Nd3 Nc7 34.Nc5 Ne8 35.Rb7 Rb7 36.Nb7 Ke7 37.Rd4 Ncd6 38.Nd6 Nd6 39.Ra4 e5 40.Ra7 Kf8 41.f3 Nb5 42.Rd7 Kg8 43.h4 h5 44.Kf2 Kh7 45.Ke3 Kh6 46.f4 (46...Nd4 47.fe5 fe5 48.Re7 Nc2 49.Kd2+–) 1–0. Wolf,M – Mohaupt,Hermann, corr DDR–Cup5, 1979.

12.cd5 Nd5 13.Nc4 Bc7 14.a5 Nb4 15.Qb3 Bd5 16.ab6 Nb6 17.dc5 Qc5 18.Qc3 =.

10.d4 Re8

11.Nc3 dc4 12.Bc4 Bf3 13.Qf3 cd4 14.ed4 Rc8 (14...Bh2!? 15.Kh1 Bd6–/+) 15.Ba2 Bb4 16.Ne4 Ne4 17.Qe4 Nf6 18.Qf3 Rc2 (better is 18...Qd6=) 19.Ba3?? (better is 19.Qb3 Rb2 20.Qb2+/–) 19...Ba3 (better is 19...Rc3 20.Bb4 Rf3 21.gf3 Qd4–+) 20.Qa3 Qd4 21.h3 (21.Bb3 Rc3–/+) 21...Rec8 (21...Rf2 22.Rf2 Qa1 23.Rf1 Qd4 24.Kh2–+) 22.a5? (22.Bb3 R2c5–/+) 22...Ne4 (22...Rf2 23.Rf2 Qa1 24.Rf1 Qd4 25.Kh1–+) 23.Qf3? (better is 23.Rad1 Qc5 24.Qc5 R2c5 25.Rd7 ba5 26.Ra7 Rb5 27.Rb1 Rb1 28.Bb1–/+) 23...Nd2 (23...ba5?! 24.Rfd1 Rd2 25.Rd2 Nd2 26.Qd1–+) 24.Qb7 (24.Qd1 Qf6 25.Bb1 Rb2 26.ab6 A) 26...Rb1?! 27.Rb1 Nb1 28.ba7=; B) 26...Nb1? 27.ba7 Ra8 28.Qd6+– (28.Rb1?! Rb1 29.Qb1 Ra7+=); C) 26...Nf1 27.Qf1 Rf2–+) 24...Nf1 25.Rf1 g6 26.ab6 ab6 27.Bb3 R2c7 28.Qf3 Rc1 29.Rc1 (29.Bd1 R8c3 30.Qg4 Qg4 31.hg4 Rc5–+) 29...Rc1 30.Kh2 Qe5 31.Qg3 Qg3 32.fg3 Rc3 33.Bd1 Kg7 34.Bf3 g5 35.Bc6 f5 36.Bd7 (36.g4 fg4 37.hg4 Rc5–+) 36...Kf6 37.Be8 h6 38.Bd7 (38.Bh5 e5–+) 38...e5 (better is 38...Ke7 39.Be6 Ke6 40.Kg1–+) 39.Bc6 (39.g4 f4 40.Bf5 Rb3–+) 39...e4 40.g4 fg4 41.hg4 e3 (41...Rc6 42.bc6 Ke6 43.Kg1–+) 42.Bf3 (42.Kg3 Ke5 43.Bf3 Rc1–+) 42...Ke5 43.Kg1 Kf4 44.Kf1 Rb3 45.Ke2 Rb5 46.Kd3 Rb2 47.Kc3 Rf2 48.Kd3 (48.Bb7–+) 48...b5 49.Kc3 Rf3 50.gf3 Kf3 51.Kb4 Kg4 52.Kb5 e2 53.Kc4 e1Q 0–1. surmavlod – maltuve (1715), internet, 2013.

11.Nbd2 Qc7 12.cd5 Nd5 13.Rc1 Qd8 14.Nc4 Bc7 15.dc5 Nc5 16.Nce5 (16.Na5 Na4 17.Be5 ba5 18.Bc7 Nc7 19.Qa4 Nd5=) 16...f6 17.Nc6 Bc6 18.bc6 e5?? (better 18...Qd6=) 19.Bc4+- Kh8 20.Qd5 Qd5 21.Bd5 Rad8 (21...Na4 22.Ba3+-) 22.e4 1-0. BeepBeepImAJeep (2500) - cvadim (2160), lichess.org, 2018.

11.Nbd2 Ne4 12.Ne4 de4 13.Nd2 cd4 14.Bd4 f5 (14...Qc7 15.h3=+) 15.Qb3 Kh8 16.Rac1 (16.a5 Qc7 17.a6 Bc8=) 16...Rc8 17.Qb2 Re7 18.Rfd1 Rf7 (18...Qc7 19.Nf1=) 19.Nb3 Qh4? Black prepares f4 (19...Qc7 20.h3=) 20.g3 (better 20.Bg7 Rg7 21.Rd6+-) 20...Qe7= 21.Bh5 (better 21.Qd2 Ba3 22.Ra1=) 21...Rff8?? (21...Ba3 22.Qa1 Rf6 23.Bb2 Bb2 24.Qb2=) 22.Rc2?? (better 22.Bg7 Qg7 23.Qg7 Kg7 24.Rd6+-) 22...e5=+ 23.Bc3 f4 (23...Rc4!? 24.Rcd2 Rf6=+) 24.Bg4 (24.ef4!? e3 25.fe3 Rc4 26.Rcd2+/-) 24...fe3= (worse 24...Rc4 25.Bd7 Qd7 26.Be5 Rc2 27.Qc2+/-) 25.fe3 Rcd8 (worse 25...Rc4 26.Bd7 Ra4 27.Rf2 Rf2 28.Qf2+-) 26.Rcd2 Nf6 27.Bh3 Ba3 28.Qc2 Bc5 (28...Rd2 29.Qd2 Bc8 30.Bc8 Rc8 31.a5=) 29.Rd8?? (29.Nc5 Rd2 30.Qd2 bc5+-) 29...Rd8?? (better 29...Be3 30.Kf1 Rd8 31.Rd8 Qd8 32.Be5 Nd7 33.Bd7 Qd7=+) 30.Rd8+- Qd8 31.Nc5 bc5 32.Qd2 (32.Be5!? Qe7 33.Bb8 a6+-) 32...Qe7 33.Qe2 h6 34.Bg2 Qe6 35.Kf2 (35.Bb2 Qd6+=) 35...Qf5+= 36.Ke1 1-0. kasperoff (1845) - LengAok1469 (2025), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2020.

11.cd5 ed5 12.dc5 Nc5 13.Nbd2 Nfe4 14.Nd4 Be5 15.N2f3 Bc7 16.Nb3 (16.Rc1 a6+=) 16...Nb3 17.Qb3 Qd6 18.Rfd1 Ng5 19.h3 (19.g3 Ne4+=) 19...d4= 20.Rd4 (20.Bd4 Nf3; 20.Rd4 Nf3; 20.ed4 Re2; 20.Nd4 Qh2) 20...Nf3 21.Bf3 Qh2 22.Kf1 Bf3 23.gf3 Qh3 24.Ke2 Be5 25.Rg4 Qh6 26.Rag1 Bb2 27.Qb2 g6 28.Rd1?? (28.Qd4 Red8 29.Qf6 Qg7 30.Qg7 Kg7=) 28...Rad8?? (better is 28...Re3! 29.Kf1 Qh1 30.Rg1 Qf3–+) 29.Rd8= Rd8 30.Qf6 Qf8 31.Rf4 Rd6 32.Qc3 Qd8 (32...Qa8 33.Rc4 Qd5 34.Qc2=) 33.Kf1 (33.Rc4!? Qe7 34.Rc8 Rd8 35.Qc7 Qc7 36.Rc7=) 33...h5 34.Rc4 Kh7 35.Rc8 Rd1 36.Ke2 Rd2 ½–½. Fischbach,Rainer (1670) – Pohl,Gunnar (1930), Leipzig VfB op, 2007.

11.Nbd2 Rc8

12.Rc1 Bb8 13.cd5 ed5 14.dc5 Nc5 15.Nd4 Qd6 16.N2f3 Nce4 17.Qb3 (17.Rc8 Rc8 18.Bd3 Ng4=) 17...h6?? (17...Nd2! 18.Qd3 Nf1 19.Rc8 Bc8 20.Bf1 Ng4-/+) 18.Rfd1 (18.Rc8 Rc8 19.Ba3 Nc5+=) 18...Qd7 (better 18...Rc1!? 19.Rc1 Ng4=+) 19.h3 Red8 20.Qa2 Qd6 21.Ba3 Qd7 22.Qa1 Rc1 23.Rc1 Rc8 24.Bd3 Rd8 25.Nc6 Bc6 26.bc6 Qc7 27.Ba6 g5 (27...Ng5 28.Ng5 Qh2 29.Kf1 hg5 30.Be7+=) 28.Bb7 h5 Black prepares the advance g4 (28...g4 29.hg4 Ng4 30.Rc2+/-) 29.Bb2 g4? (better 29...Ne8+/-) 30.Be5+- (30.Bf6 gf3 31.g3 Nf2=+) 30...Qe7 31.Bb8 Rb8 32.c7 Rb7 (32...Re8 33.Nd4 Nd6+-) 33.c8Q Kg7 34.Nd4 (34.hg4 Nd6 35.Qc6 hg4 36.Qd5 Kh7+-) 34...gh3 (34...Qd7+-) 35.Nf5 (35.Nf5 Kg6 36.Ne7 Re7 37.f3+-) 1-0. BeepBeepImAJeep (2755) - BehindBluEyes (2325), lichess.org, 2015.

12.Rc1 Bb8 13.cd5 ed5 14.dc5 Nc5 15.Nd4 Qd6 16.g3 Nce4 17.Ne4 Ne4 (17...de4 18.Nc6+=) 18.Bf3 (18.Nf5 Rc1 19.Qc1+/- (19.Nd6? Rd1 20.Ne8 Rd2 21.Bg7 Re2-+; worse 19.Bc1 Qf6 20.Nd4 Nc3=+)) 18...Rc1= 19.Qc1 Bc8 (19...Qf6!?=) 20.Nc6 Bh3 (20...Bb7 21.Rd1+/-) 21.Rd1+/- Bc7 (21...Qe6 22.Nb8 Rb8 23.Qc6+/-) 22.Be4 (22.Na7!? Bb8 23.Nc6+-) 22...Re4+= 23.Qc3 f6 24.Qd3 (24.Qb3 Qe6 25.Rd5 Qf7+/-) 24...Ra4+= 25.Qd5 (25.Qb3!? Re4 26.Rd5+/-) 25...Qd5= 26.Rd5 (26.Ne7 Kf7 27.Nd5 Bb8=+) 26...Kf7 27.f3 Ra2 28.Rd2 a6 (28...a5 29.ba6 Ra6 30.g4=) 29.ba6 (29.Nb4!? Ra5 30.ba6+/-) 29...Ra6= 30.Kf2 (30.g4 Ke8=) 30...Ra2 (30...b5 31.Nb4 Ra4 32.Nd5=+) 31.Nb4= Ra4 32.Nd5 Bd8 (32...Rc4 33.Nc7 Rc7 34.Bd4=) 33.Nc3 (better 33.Nf4 Rf4 34.gf4+/- (34.Rd8?! Rc4 35.Rd2 h5=)) 33...Ra5?? (better 33...Ra8=) 34.Rd8+- Be6 35.Rd2 (35.Rb8!? Ra6+-) 35...h5 (35...b5 36.Nd5+-) 36.Ne4 1-0. BeepBeepImAJeep (2480) - BehindBluEyes (2400), lichess.org, 2017.

12.Rc1 Bb8 13.h3 Qc7 14.Re1 Ne4 15.Nf1 (15.dc5 Ndc5 16.Be5 Qe7 17.Bb8 Rb8 18.cd5 Bd5 19.Ne4 Be4=+) 15...f5 (15...Red8 16.N3d2=+) 16.cd5 ed5 17.dc5 Ndc5 (17...bc5 18.Nd4 f4 19.Bg4+=) 18.Nd4 f4 (better 18...Qd7!?=) 19.Bg4+/- Rcd8 20.Qf3 (better 20.f3 Ng5 21.h4+/-) 20...fe3= 21.Re3 Rf8 22.Qe2 (better 22.Be6 Kh8 23.Bf5=) 22...Rf2-+ 23.Re4 Re2 24.Re2 Rf8 (better 24...Qf4-/+) 25.Ne6= Rf1? (better 25...Qd6 26.Nf8 Qf8=) 26.Kf1+- Qf7 27.Rf2 Qg6?? (better 27...Ne6 28.Rf7 Kf7+-) 28.Rf8 1-0. BeepBeepImAJeep (2700) - BehindBluEyes (2400), lichess.org, 2020.

12.Rc1 Bb8 13.h3 cd4 14.Nd4 Nc5 15.f4=.

12.Rc1 Qc7 13.h3 Qb8 14.Qb3 h6 15.Qa2 Ne4 16.Qa1 (better 16.a5=) 16...f5 (better 16...Nd2!? 17.Nd2 cd4 18.Bd4 e5=) 17.cd5 ed5 18.dc5 Ndc5 19.Rfd1 (better 19.Bg7!? Kh7 20.Bd4+/-) 19...Re7 20.Nd4 Rce8 (20...Rec7 21.Ne4 fe4 22.Bg4+=) 21.Ne4 Re5?? (better 21...fe4 22.a5 Rf8+=) 22.Nd6 (22.Nd6 Qd6 23.Bf3+-) 1-0. BeepBeepImAJeep (2445) - BehindBluEyes (2360), lichess.org, 2017.

12.Rc1 h6 13.cd5 ed5 14.dc5 bc5=.

12.Rc1 h6 13.h3 Qe7 14.cd5 ed5 15.Qc2?? (15.dc5 bc5 16.Re1 Red8=) 15...c4?? (better 15...cd4 16.Qd3 de3 17.Rc8 ef2 18.Rf2 Rc8-+) 16.Bc3= Ne4 17.Ne4 de4 (17...Qe4 18.Qe4 Re4 19.Bd1=+) 18.Nd2 f5 (better 18...Bd5!?=) 19.Bc4+/- Kh8 20.Qb3 Nf6 21.Bb2 f4 22.ef4 (22.Bf7!? Red8 23.Qe6+/-) 22...Bf4= 23.Rcd1 Red8 (23...e3 24.fe3 Qe3 25.Kh1=) 24.Nb1 (better 24.Rfe1+/-) 24...e3=+ 25.fe3?? (25.Ba3 Qc7 26.Be2-+) 25...Be3 (worse 25...Qe3 26.Qe3 Be3 27.Kh2 Rc4 28.Na3 Ra4 29.Nc2-+) 26.Kh1 Qd7?? (better 26...Nh5 27.Rf3 Bf3 28.gf3 Rc4-+) 27.Be6+- White prepares d5 27...Qc7?? (better 27...Bd5 28.Bd7 Bb3 29.Bc8 Bd1 30.Rd1 Rc8+/-) 28.Bc8 (better 28.Qe3 Qc2 29.Rd2 Qe4+-) 28...Qc8 (28...Qg3 29.d5 Bd5 30.Rd5 Nd5+-) 29.Qe3 Re8 30.Qg3 (better 30.Qd3 Be4 31.Qa3 Bg2 32.Kg2 Re2 33.Kg1 Qc2+-) 30...Re2 31.d5 (31.Rd2 Bg2 32.Qg2 Rg2 33.Kg2 Ne4+-) 31...Ne4 (31...Rb2 32.Qc3 Rc2 33.Qc8 Rc8+-) 32.Qg7 1-0. BeepBeepImAJeep (2760) - BehindBluEyes (2530), lichess.org, 2020.

11.Nbd2 cd4

12.Nd4 dc4 13.Nc4+= Bc5 14.Bf3 Bf3 15.Qf3 Rc8 (15...Bd4!? 16.Bd4 e5=) 16.Nc6+/- Qc7 17.Rfd1 Nd5 18.Qg4 f6 19.Rd2 (19.Rac1 Nb8 20.Nd4 Bd4 21.Bd4 Qe7+/-) 19...Nf8 (19...Nb8 20.Nb8 Qb8 21.Rad1+=) 20.Rad1 Ng6 21.Rd5 (better 21.e4!? Qf4 22.Qf4 Ndf4 23.Rd7+-) 21...ed5= 22.Rd5 Re6?? (better 22...Qf7 23.Qd7 Rc7 24.Qf7 Kf7=) 23.Qe6+- (23.Qe6 Kh8 24.Rd7+-) 1-0. BeepBeepImAJeep (2625) - sehzade_mustafa (2400), lichess.org, 2017.

12.Nd4 Qc7!? 13.h3 Red8=.

12.Nd4 Rc8 13.cd5 Nd5 14.Bf3 e5 (14...Ne5 15.Qe2=+) 15.N4b3 (15.Nf5 Bf8=) 15...Ba8 (15...N7f6 16.a5=+) 16.Ne4 Bb4 17.Ng3 N7f6 18.e4 (18.Rc1 e4 19.Be2 Bc3=) 18...Nc3 19.Bc3 Bc3 20.Rc1 Qd1 21.Rfd1 (worse 21.Bd1 Ne4 22.Bf3 Ng3 23.hg3 Bf3 24.gf3 Rc7-/+; 21.Rcd1?! Bb7=+) 21...Bb2 22.Rb1 Bc3 23.Nf5 (23.Rbc1!?=) 23...Ne4=+ 24.Be4 (24.Rbc1!? Bb4 25.Rc8 Rc8 26.Rd7=+) 24...Be4-/+ 25.Rbc1?? (25.Nd6 Bb1 26.Rb1 Kf8-/+) 25...Bb4 (better 25...Bf5 26.h3 Bb2 27.Rc8 Rc8-+) 26.Ne3-/+ Rc1 27.Rc1 f5 28.Nd2?? (better 28.Rc7-/+) 28...Bd2-+ 29.Rd1 (29.Rc7 Be3 30.fe3 Ra8-+) 29...Be3 30.fe3 Rc8 31.Rd2 (31.h3 h5-+) 31...Rc2 (better 31...Rc1 32.Kf2 Rc2-+) 32.Kf2 (32.Rd8 Kf7 33.Rd7 Kf8 34.g3-+) 32...Rd2 33.Kg3 0-1. Jimito100 (1890) - NikolayKZ (2010), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

10.Ng5 h6

11.Nf3 –/+.

11.Bf6?? gf6?! 12.Nh3 d4 13.f4 +=.

11.Bf6?? Nf6 12.Qc2?? (better is 12.Nf3–+) 12...hg5 13.f4 g4 (13...gf4 14.ef4 Qc7 15.g3–+) 14.f5 (14.Qd1 e5 15.Bg4 ef4 16.ef4 Ng4 17.Qg4 Qf6–+) 14...ef5 15.Qf5 Bc8 (15...dc4!? 16.Nc3 Qc7 17.h4 Bh2 18.Kh1–+) 16.Qd3. laure (1840) – ctrotter (2400), net–chess.com, 2015.

11.Bf6?? Qf6–+

12.Nf3 Qa1 13.Qc2 Qf6 14.Nc3 Rfd8 15.cd5 ed5 16.Bd3 Bc7 17.Bh7 Kh8 18.Bf5 Ne5 19.d4 (19.Ne5 Qe5 20.f4 Qe7–+) 19...Nf3 20.gf3 Qh4 21.h3 (21.f4 g6 22.Bd3 g5–+) 21...c4 (21...g6 22.Bg4 h5 23.Kg2 hg4 24.fg4–+) 22.Re1 (22.f4 h5 23.Qe2 g6–+) 22...Re8 (better is 22...g6!? 23.Kf1 gf5 24.Ke2 Qh3 25.Qc1–+) 23.e4 (23.a5 ba5 24.Na4 Qe7–+) 23...g6 (better is 23...Rad8 24.Kg2 de4 25.fe4 Rd4–+) 24.Qd2 (24.Bd7 de4 25.fe4–+) 24...gf5 25.e5 Qh3 26.Ne2 Rg8 27.Ng3 Rg5 28.f4 Rg4 (28...Rg3 29.fg3 Qg3 30.Qg2 Qe1 31.Kh2 Rg8 32.Qg8 Kg8 33.Kg2 c3 34.Kf3 c2 35.Kg2 c1Q 36.Kh2 Qcc3 37.e6 Qcg3) 29.Qe3 Re8 (29...Rag8 30.Re2 Rg3 31.fg3 Rg3 32.Kf2 Qh2 33.Ke1 Re3 34.Re3 Qf4 35.Re2 Qd4 36.Ra2 Qg1 37.Ke2 Qg2 38.Ke1 Qa2 39.Kd1 c3 40.Ke1 Qd2 41.Kf1 c2 42.e6 c1Q) 30.Re2 h5 (better is 30...Reg8 31.a5 Rg3 32.fg3 Rg3 33.Qg3 Qg3 34.Rg2 Qf4 35.Ra2 Qd4 36.Kf1 Qd1 37.Kf2 ba5 38.Kg2 Qe1 39.Kh2 Be5 40.Kg2 d4 41.Kh3 Qg3) 31.f3 Rg3 32.Kf2 Reg8 (32...Qh1 33.Kg3 Rg8 34.Kf2 Qg1) 33.Ke1 (33.Qb3 Rg2 34.Ke3 Qf3 35.Kd2 Re2 36.Kc1 cb3 37.e6 Rg1) 33...Rf3 34.e6 (34.Qg1 Rg1 35.Kd2 Rc3 36.e6 Qd3) 34...Re3 35.Kd1 (35.Kd2 Re2 36.Ke2 Rg2 37.Kd1 Qh1) 35...Qf1 36.Kd2 (36.Kc2 Re2 37.Kc3 Qe1) 36...Qe2 37.Kc1 Rg1 0–1. laure (1840) – grahamtrue (2305), net–chess.com, 2015.

12.Nf7 Rf7 13.Na3 –+.

12.Nf7 Bh2! 13.Kh2 Qa1 14.Nh6 gh6 15.f4 –+.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!