CLICK!

GET MY 1.b4 COLLECTION
1.b4 collection contains much more games and lines than can be presented here.
Click here for more info!

Flag Counter

TESTG850 Release 2016-05-25
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.e3

(...)

3.e3 f6 4.Nf3 c6 5.Be2 Be6 6.c4 Be7 7.d4 Nh6 8.d5 Bd7 9.dc6 bc6 10.Nbd2 Be6 11.Ne4 g5 12.0–0+= Nd7? 13.c5?? dc5=+ 14.bc5 Nc5 15.Nc5 Bc5 16.Qd8 Rd8=+ 17.Rfd1? 0–0 18.Rd8 Rd8 19.h3 Nf7 20.Rc1–/+ Rd5?? 21.Bc4 Rd2?? 22.Nd2+– Bc4 23.Nc4 Be7 24.Na5 Kg7 25.Rc6 Nd6 26.Rc7 Kf7 27.Nc6 Ke6 28.Re7 Kd5 29.Nb4 Kc5 30.Nd3 Kd5 31.Ra7 Kc6 32.Rh7 Nf5 33.Rf7 Kd6 34.Rf6 Kd5 35.Rf5 Ke4 36.Rg5 Kd3 37.Re5 Kc2 +–. var – gaia, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.e3 h5 4.c4 Nc6 5.b5 Nb4?? (better is 5...Nce7=) 6.a3+– Nd3 (6...Nc6 7.bc6 bc6 8.Nc3+–) 7.Bd3 a5 8.Nc3 f5 9.Qc2 g5 (9...Ne7 10.Nd5 Qd7 11.Be2+–) 10.Bf5 Bf5 11.Qf5 Bg7 (11...Qf6 12.Qe4 0–0–0 13.d4 ed4 14.Nd5+–) 12.Qg6 Ke7 (12...Kf8+–) 13.Qg7 Ke6 14.Qh8 Qf8 15.Qh5 Qf6 16.Nd5 Qg7 17.Qg4 Kf7 18.Nf3 (better is 18.Nc7 Rd8 19.Ne6 Qf6 20.Nd8 Qd8+–) 18...Re8 19.Ng5 Kf8 20.Qf5 Nf6 21.Nf6 Qh6 22.Ng4 (22.Nd5 Kg8 23.Qf7 Kh8 24.Qe8 Kg7 25.Qf7 Kh8 26.Nf6 Qg6 27.Qf8 Qg8 28.Qg8) 22...Kg8 (22...Kg7 23.Qf7 Kh8 24.Nh6 Rg8 25.Qg8) 23.Nh6 (23.Qf7 Kh8 24.Nh6 Rg8 25.Qg8) 23...Kg7 24.Qh7 Kf6 25.Ne4 Ke6 26.Qf7 1–0. forsetinn – cmanblast3, gameknot.com, 2013.

3.e3 Na6

4.a3 Nh6 5.Be2 Qh4 6.Nf3+= Qg4 7.0–0 g5?? 8.Ne5!+– de5 9.Bg4 Ng4 10.f3 Nf6 11.Be5 g4 12.Bf6 Rg8 13.Nc3 Rg6 14.Bh4 Bf5 15.e4 Rh6 16.Bg3 Bd6 17.Bd6 cd6 18.ef5 Kd7 19.fg4 Rg8 20.Qf3 Rg5 21.Qb7 Nc7 22.Nd5 Rgh5 23.Qc7 Ke8 24.Qe7# 1–0. Trkn – CartmanUSM, itsyourturn.com, 2000.

4.Ba6+= ba6 5.c4 Rb8 6.a3 Nf6 7.d3 Bg4 8.Ne2 Be2 9.Qe2 e4 10.0–0 ed3 11.Qd3 a5 12.Bc3 Qe7 13.Nd2 g5 14.Qf5 (14.Qf5 Bg7 15.Qa5+–) 1–0. Wall,Bill – Lee,John, internet, 2003.

3.e3 c5

4.b5 a6 5.c4 ab5–/+ 6.cb5 Ra5 7.Nc3 Nf6 8.Nf3 e4 9.Ng5 d5 10.f3 c4 11.fe4=+ Be7 12.ed5+/– Bg4 13.Be2 Bf5 14.Bc4 0–0 15.Nf3 Bc5 16.d4 Bb6 17.0–0 Bg4 18.Qc2 h6 19.h3 Bh5 20.Ne5 Qd6 21.Qc1 Nbd7 22.Nd7 Qd7 23.a4 Raa8 24.Ne2 Ba5? 25.Nf4+– Qf5?! 26.Nh5 Nh5?? 27.Rf5 Ng3 28.Kh2 Bc7 29.Rf4 Ne2 30.Qf1 Bf4 31.Kh1 Ng3= 32.Kg1 Nf1 33.Rf1?? Be3–/+ 34.Kh1 b6 35.Bd3 Rac8 36.d6 Rcd8 37.d5 Rd6=+ 38.Rf3 Bc5 39.Rg3 g6 40.Be4?? Rf6 41.Kh2 Bd6?? (42.Bf6 Rc8+–; 41...Rf4 42.Rg4 Rf1–+). Slavisa2 – kilmer47, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.bc5 dc5 5.Be5 Nc6 6.Bb5 a6 7.Bc6 bc6 8.Nf3 Bd6?? 9.Bg7+– f6 10.Bh8 Nh6 11.Bg7 Nf5 12.Bf6 Qf6 13.c3 Be6 14.Qa4 Bd7 15.0–0 Ne7 16.Qh4 Nd5 17.Qf6 Nf6 18.Na3 Rb8 19.Nc4 Be7 20.Rab1 Rb1 21.Rb1 Be6 22.d3 Bc4 23.dc4 Ne4 24.Rb6 Nc3 25.Ra6 Ne2 26.Kf1 Nc3 27.a3 Ne4 28.Rc6 Kd7 29.Rh6 Nf6 30.a4 Kc6 31.Ng5 Kb6 32.Nh7 Ka5 33.Nf6 Ka4 34.h3 Kb4 35.Nd5 Kc4 36.Ne7 Kc3 37.Rc6 (37…Kb2 38.g4+–) 1–0. Royalfork – ima1okru, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.bc5 dc5 5.Be5 Qd5 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Qe6 8.Bb8 Rb8+/– 9.Bb5 Kd8 10.0–0 a6 11.Be2 Bf3 12.Bf3 g5 13.Bd5 Qd6 14.Rb1 Nf6 15.Bb7 Kc7 16.Qf3 g4 17.Qf6! Qf6 18.Nd5 (18.Nd5 Kd6 19.Nf6+–) 1–0. Wall,Bill (2365) – Morty, Microsoft Gaming Zone, 1999.

3.e3 d5

4.a3 e4 5.c4 c6 6.Ne2 Nf6 7.Bf6 Qf6 8.Nbc3 Be6 9.cd5+= Bd5 10.Rc1 a5 11.Nd5 cd5 12.Rc8 Kd7 13.Qc1 Qd6 14.Nd4+– (14.Nd4 g6 15.Bb5 Ke7 16.Re8 Kf6 17.Qb2 ab4 18.Nf5 Kf5 19.Qh8+–) 1–0. Rosner,Dirk (2175) – Fiesel,Hans_Juergen (1635), RSS5E easy–31, 2007.

4.Be5 Nc6 5.Bb5 Nge7 6.Nf3 f6 7.Bb2 a6+= 8.Bc6 Nc6 9.a3 Bg4 10.h3 Bh5 11.d3 Ne5 12.Nbd2 Qd6 13.Be5+/– fe5 14.0–0 e4 15.de4+– de4 16.Ne4 Qc6 17.Nd4?? Qg6?? 18.Qd3+– 0–0–0 19.g4 b6?? 20.f4 c5?? 21.Qa6 Kb8 22.bc5 Bc5 23.Nc5 Qf7 24.Qb6 Kc8 25.Rab1 Qc7 26.Qe6 Rd7+– 27.Nd7 Qd7 28.Rb8! Kc7 29.Qe5 (29.Qe5 Qd6 30.Nb5 Kb8 31.Nd6 Kc7 32.Nf7 Kb7 33.Rb1 Kc8 34.Rb8 Kd7 35.Qd6; 29.Qb6) 1–0. coloplayah (2150) – nwishn (1815), net–chess.com, 2006.

4.Be5 Nc6 5.Bc3 Bf5 6.a3 Nf6 7.Bb2 Bd6 8.c4 Bg4 9.Qb3 0–0. vampierketjen – topinho, net–chess.com, 2003.

4.Be5 f6 5.Bc3 a6 6.Bd3 c6 7.Qh5+– Ke7 8.Nf3 g6? 9.Bg6!+– Nh6 10.Bd3 Be6?? 11.Qh6 Bh6–+ 12.Na3 Nd7 13.0–0 Nb6 14.Nd4 Bg4 15.f3 Bd7 16.f4 Qg8 17.Rf3 Qf7 18.Bf5 Nc4 19.Nc4 dc4 20.e4 Bf5 21.ef5?? b5 22.Nc6 Kd6 23.Nd4 Rhe8 24.g3 Ra7 25.Ne6 Qh5 26.Kg2 Qf7 27.Re1?? Rae7 28.d3 Re6 29.fe6 Re6 30.Re4 Re4 31.de4 Kc6 32.e5 f5 33.Re3 Qd5 34.Kh3 Bg7 35.e6–/+ Bc3?? 36.e7+– Bb4 37.e8Q Kb6 38.Qe6 Qe6 39.Re6 Ka5 40.Rh6 c3 41.Rh7 Ka4 42.Kg2?? Ka3+= 43.Re7?? Be7–+ 44.Kf3 Kb2 45.Ke2 Kc2 46.h4 Kb2 (46...Kb2 47.a3 c2–+) 0–1. yulio – dhub noire, ChessWorld.net, 2006.

3.e3 Qe7

4.Nc3 Nf6 5.Be2 a6 6.Nf3 Nc6 7.a3 Bg4 8.h3 Bf3 9.Bf3+= e4 10.Be2 d5 11.d3 0–0–0 12.0–0 Qd6 13.de4 de4= 14.Bg4 Kb8 15.Qe2 Be7 16.b5 ab5= 17.Nb5 Qd2 18.Qd2 Rd2 19.Rac1 Ng4=+ 20.hg4 Bf6 21.Nc3 Rhd8 22.g5 Be5 23.f4 ef3–/+ 24.Rf3 f6 25.gf6 Bf6 26.e4 Bc3 27.Bc3= Rd1 28.Rd1+= Rd1 29.Kh2 Rd7 30.Rg3 g6 31.e5 Re7 32.Re3 Re6 33.a4 Ne7 34.Bd4 Nf5–/+ 35.Re4 Nd4 36.Rd4 Re5 37.Rd7 h5 38.Rd8 Ka7 39.Rd7 Rc5–+ 40.Rg7 g5 41.Rh7 g4 42.Kg3 Rc3 43.Kf4 Rc2–+ 44.Rh5 Rg2 45.Ra5 Kb6 46.Rb5 Kc6 47.Ke3 Ra2 48.Rb4 g3 49.Rg4 g2 50.Kf3 Kb6 51.Ke3 Ka5 52.Kd3 Ra4 53.Rg2 b5 54.Rg5 Ra3 55.Kc2 Kb4 56.Rg4 Kc5 57.Rg5 Kb6 58.Kb2 Rh3 59.Rg6 c6 60.Rg8 Rh2 61.Kc3 Rh5 62.Rb8 Kc5 63.Re8 b4 64.Kb3 Rh3 65.Kb2 Rd3 66.Kc2 Kc4 67.Re4 Rd4 68.Rd4 Kd4 69.Kb3 c5 70.Kc2 c4 71.Kb2 c3 72.Kc2 Kc4 73.Kc1 b3 74.Kb1 Kd3 75.Ka1 Kd2 76.Kb1 c2 77.Kb2 c1Q 78.Kb3 Kd3 79.Kb4 Qc4 80.Ka3 Qb5 81.Ka2 Qb4 82.Ka1 Kc2 (82...Kc2 83.Ka2 Qa5#) 0–1. Froemel,Paul – Prim,Markus, Wuerttemberg–ch U12, 2001.

4.c4 d5 5.a3 dc4 6.Bc4 e4 7.d3 Bf5 8.de4 Be4 9.Nf3 Nd7 10.Nc3 Rd8? (better is 10...Bf3!? 11.Qf3 c6+/–) 11.Ne4+– Nb6?? (11...Qe4 12.Bf7! Ke7+–) 12.Qc2 f5 13.Neg5 f4 (13...Nc4 14.Qc4 Rd7+–) 14.Bf7 Kd7 (14...Qf7 15.Nf7 Kf7 16.Qc7 Be7 17.Ng5 Ke8 18.Bg7 Bg5 19.Bh8+–) 15.0–0–0 (15.Qf5 Kc6 16.b5 Kd6 17.Rd1 Nd5 18.Rd5) 15...Kc8+– 16.Rd8 Qd8 17.Rd1 Nf6 (17...Qe7 18.Bg8 fe3 19.Bh7+–) 18.Rd8 Kd8 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

4.c4 Nf6 5.Be2 =.

3.e3 Qf6

4.Bc4 Ne7 5.Nf3 Be6 6.Be6 Qe6 7.0–0 Ng6 8.Nc3 Qd7 9.d4 Qf5 10.Nd5 Qc8 11.de5 de5 12.Ne5 Ne5 13.Be5+– Bd6? 14.Bg7 Rg8 15.Nf6 (15...Ke7 16.Ng8 Qg8 17.Bc3+–) 1–0. Wall,Bill – Jhet, Internet, 2002.

4.d4 d5 5.de5 Qg6 +/–.

4.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Qf6 3.Nf3 d6 4.e3).

4.f4 Nd7 5.Nf3 Qe7 6.fe5 de5 7.Na3 (7.a3 a5= (7...e4 8.Nd4 a5 9.Nc3 Ngf6 10.ba5 Ra5 11.Be2=) 8.Nc3 e4 9.Nd4 Ngf6 10.ba5 Ne5 11.Be2=) 7...f6 (7...Qb4 8.Nb5 Qc5 9.Ba3+= Qc6 10.Bf8 Kf8 11.Be2+=; 7...e4 8.Nb5 Ndf6 9.Nfd4 a6 10.Nc3 Qb4 11.Rb1–/+) 8.c3= (8.b5 Nb6 9.Be2 Qb4 10.Qc1 Bg4 11.Rb1+=) 8...Nh6 (8...a5 9.b5= (9.Qa4 c6 10.b5 Nb6 11.Qe4+=) 9...e4 10.Nd4 Nc5 11.Bc4=) 9.Be2 (9.Nc4 c6 10.Be2 e4 11.Nd4=) 9...c6 (9...a5 10.b5= e4 11.Nd4=) 10.0–0 g5 (10...e4 11.Nd4=) 11.b5 (11.e4 f5 12.ef5 Nf5+=) 11...Qd6 (11...g4 12.Nh4+=) 12.Nc4 (12.d4 g4 13.Nd2 f5+/–) 12...Qc7 13.bc6 Qc6 14.a4 Be7 (14...g4!? 15.Nh4 e4=) 15.d4+/– e4 (better is 15...g4!? 16.d5 Qc7+/–) 16.d5+– Qc5? (16...Qa6 17.Nfd2 f5 18.a5+–) 17.Ba3 (17.Ng5 Nb6 18.Ba3 Nc4 19.Bc5 Bc5 20.Ne4 Be3 21.Kh1 Ne5+–) 17...Qc7?? (better is 17...ef3 18.Rf3 Qc7 19.Be7 Ne5 20.Ne5 Qe7+–) 18.d6 Bd6 (18...ef3 19.dc7 fe2 20.Qe2 Ba3 21.Ra3+–) 19.Nd6 Kd8 20.Nd4 a5 (20...Re8+–) 21.Ne6 (21.Ne6 Ke7 22.Nc7+–) 1–0. Piriyev,Maksat – Gurbuz,Sedat Ertas, chessmoon.com, 2011.

3.e3 Bg4

4.Be2 Be2 5.Qe2 Nf6 6.c4 Nc6 7.b5 Nb4 8.d3 a6?? 9.a3+– ab5 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qa8 12.Bc3 bc4 13.dc4 Qa4 14.Nf3 Ne4 15.Bd2 Nd2 16.Qd2 Be7 17.0–0 0–0 18.Qc3 Bf6 19.Qa3 Qa3 20.Na3 e4 21.Nd4 Ra8 22.Nab5 Bd4 23.ed4 Ra4 24.Rb1 c5 25.dc5 dc5 26.bc5 Rc4 27.Nd6 Rc5 28.Nb7 f5 29.Nc5 (29.Nc5 Kf7 30.Rb7 Kf6 31.Rb6 Ke7 32.g4 fg4 33.Ne4+–) 1–0. hal1958 – errantknight, playchess.de, 2002.

4.Be2 f5 5.Bg4+/– g6?? 6.Bf3 Na6 7.a3 Qh4 8.Bb7 Qd8 9.Ba6 Rb8 10.Ne2 Qg5 11.0–0 Ne7 12.d4 h5 13.de5 Rb6 14.Bc4 Bh6 15.ed6 cd6 16.Bh8 Qg4 17.Bd4 Rc6 18.Bb5 Kd7 19.Bc6 Nc6 20.Bf6 Ne5 21.Be5 Qe4 22.Qd6 Ke8 23.Rd1 Be3 24.Qd8 Kf7 25.Rd7 Ke6 26.Re7# (26.Qe7#) 1–0. nordlicht – mikedaddy, gameknot.com, 2001.

3.e3 h6

4.a3 a6 5.d4 e4 6.Ne2 d5 7.Ng3 Nf6 8.Be2 Bd6 9.0–0 0–0 10.Nd2 Bg3 11.fg3 Nc6 12.Bc3 Ne7 13.Rf2 Bf5 14.h3 Bh7 15.Nf1 Nd7 16.Nh2 Nb6 17.a4 Nd7 18.Qf1 Bg6 19.g4 Qe8 20.a5 c6 21.Bd2 b6 22.c4 ba5 23.Ra5+= Kh8 24.c5 Nb8+= 25.h4 Nd7 26.h5 Bh7 27.g3 f6 28.Qh3 Bg8 29.Qh4 Bf7 30.Ra1 Kg8 31.Raf1 Be6= 32.Qh3 Kh7 33.Rf4 Rf7 34.Qh4 Qg8 35.R4f2 Raf8 36.Qh3 Kh8 37.Qg2 g6 38.hg6+= Qg6 39.Qh3 Kg8 40.Rf4 f5= 41.Kh1 fg4 42.Qh4? Nf5–+ 43.Qg4?? Qg4 44.Bg4?? Ng3–+ 45.Kg2 Nf1 46.Be6 Nd2 47.Ng4 Kh8 48.Bf7 Nc4 49.Kf2 Nb2 50.Kg3 Nd3–+ 51.Rf1? Nb4 52.Nh6 Nc2?? 53.Kf2? Kg7–+ 54.Ke2 Kh6 55.Rh1 Kg7 56.Be6 Nb8 57.Rg1 Kh6 58.Rh1 Kg5 59.Rh2 Re8 60.Rg2 Kh4 61.Rg4 Kh5 62.Bf5 Kh6 63.Rg2?? a5 64.Kd2 Nb4 65.Kc3 Rf8 66.Rh2 Kg5 67.Bh3 Rf3 68.Kd2 a4 69.Rg2 Kh4 70.Be6 a3 71.Bg4 Rf2 72.Be2 Nd3 73.Rg1 a2 74.Ra1 Nb4 75.Re1 N8a6 76.Kc3 a1Q! 77.Ra1 Re2 78.Rf1 Nd3 79.Kb3 Rb2 (80.Ka4 Nac5 81.dc5 Nc5 82.Ka3 Rb3 83.Ka2 Re3–+) 0–1. Siebel,Willi – Meyer,Georg2, Bahn–chN Bad Laasphe, 1994.

4.a3 Be6 5.d4 ed4 6.Bd4 =.

4.d4 a6 5.de5 de5 6.Qd8 Kd8 7.a3 Nc6 8.c4 Nf6 9.b5 ab5 10.cb5 Na5 11.Nd2 Bd6 12.Ngf3 Re8 13.h3 Re7 14.b6 cb6 15.Rd1 Re6 16.Ne5! Ke8 17.Bb5 Kf8 18.Ndc4 Nc4 19.Bc4?? Re7?? 20.Rd6+– Be6 21.Ng6 fg6 22.Re6 Re6 23.Be6 Rd8 24.Ke2 Re8 25.Bc4 Rc8 26.Bd3 Kf7 27.Rd1 g5 28.f3 Rd8 29.Bc4 Kg6 30.Rd8 1–0. kamret (2210) – jan_p, GameColony.com, 2003.

4.Qf3 Nf6 5.Nc3 Bg4 6.Qb7+/– Nbd7 7.Bb5 Be7 8.Nd5 Nd5 9.Qd5 0–0 10.h3 Bf5 11.e4 Nb6 12.Qd3+= Bg6 13.c4 a6 14.Bc6 Rb8 15.c5 dc5 16.Qa6 cb4 17.Be5 Bd6 18.Bd4 Qc8 19.Qb5 Rd8 20.Qa5?? f6?? 21.Rc1 Bf7 22.Ne2 Nc4 23.Qa4 Qe6?? 24.Qb3?? Na5 25.Qc2 Nc6–/+ 26.Qc6 Qa2 27.0–0? Qd2 28.Ng3?? Qd4 29.Nf5 Qe5 30.f4 Qe8 31.e5 Qc6 32.Rc6 fe5 33.fe5 Be5 34.Rc2 b3 35.Rcc1 Kh7 36.Ne7 b2 37.Rce1 Bf6 38.Nc6 b1Q 39.Rb1 Rb1 40.Rb1 Rd7 41.Nb8 Bd4 42.Kf1 Bc4 43.Ke1 Re7 44.Kd1 Bf6 45.Nc6 Be2 46.Kd2 Bg5 47.Kc3 Rd7 48.Ne5 Bf6 49.h4 Be5 50.Kb4 Bd6 51.Ka5 c5 52.Re1 Bh5 53.Kb6 c4 54.Kc6 Rd8 55.Re4 c3 56.g4 Bg6 (57.Re2 c2 58.Rc2 Bc2–+; 56...c2 57.Rc4 Rc8 58.Kd6 Rc4 59.g5 c1Q 60.g6 Kh8 61.Kd5 Rc5 62.Kd6 Rc6 63.Kd7 Bg4 64.Ke8 Qe1 65.Kf8 Rf6) 0–1. cagey – joeadd, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.e3 Nh6

4.c4 Bf5 5.d3 Be7 6.Nf3 Nc6 7.a3 0–0 8.Be2 e4 9.de4 Be4 10.Nc3 Bf5 11.0–0 Bf6 12.Bd3 Qd7 13.Qc2 Bd3 14.Qd3 Ng4 15.Rfd1 Rad8 16.Qd2 Nce5 17.Ne5 Be5 18.h3 Bh2? (better is 18...Nf6=) 19.Kh1+– Qf5?? (19...Be5 20.hg4 Qg4+–) 20.hg4 Qg4 21.Kh2 Qh4 22.Kg1 Qc4 23.Ne2 (23.Nd5 Rd7 24.Rac1 Qh4 25.Rc7 Rc7 26.Nc7 Rd8+–) 23...d5 (23...f6 24.Rac1 Qf7 25.b5+–) 24.Rac1 Qb3 25.Qd4 b6 (25...f6 26.Rc7 Rf7+–) 26.Qg7 1–0. Fournier,Frederic – PAMPITA5, Active, 2007.

4.c4 Bg4 5.Be2 f5 6.h3 Be2 7.Qe2 Nd7 8.Nf3 Qe7 9.a4 d5 (9...e4!? 10.Nd4 Ne5+=) 10.cd5+= Qb4 (10...0–0–0!? 11.Nc3 e4+=) 11.Be5+/– Ne5 12.Ne5 0–0–0 13.Nc3 Bd6? (13...Qa5 14.Rb1 Re8 15.Nc4+–) 14.Nd3 (better is 14.Nc4!? Qc5 15.Rb1+– (15.Nd6?! Qd6 16.Rb1 Nf7+–)) 14...Qa5 15.0–0 g5 16.Qh5 Ng8 17.Qg5 Ne7 18.Nf4 Rhg8 19.Qh4 Rde8 20.Nh5 (better is 20.Nb5 Qb6 21.Rab1+–) 20...Nd5+/– 21.Nf6 Nf6 22.Qf6 a6 23.Qh6 (23.Rab1 f4 24.ef4 Rg6+/–) 23...Qe5 24.f4 Qc5 (24...Qe6 25.Qe6 (worse is 25.Qh7 Rh8 26.Qg7 Reg8+=) 25...Re6 26.Kf2+=) 25.Rf3 (25.Qh7!? Rh8 26.Qf7+–) 25...Qc6 26.Raf1 b5? (better is 26...Qd7!?+=) 27.ab5 ab5 28.Qh7 b4? (better is 28...Ref8!?+–) 29.Qf5 Kd8 30.Qb5 Qa8 (30...Qd7 31.Qd7 Kd7 32.Ne2+–) 31.Qa4 (better is 31.Nd5!? Rg6 32.Nb4 Bb4 33.Qb4 Reg8+–) 31...Qa4 32.Na4 c5 (32...Ke7 33.Nb2+–) 33.Rb1 (33.Rc1 b3+–) 33...c4 (33...Ke7+–) 34.Nb6 Re4 35.Nd5 Rf8 36.Nb4 Bb4 37.Rb4 Rf5 (37...Rfe8 38.f5 R8e7 39.f6+–) 38.d3! Re6 (38...cd3 39.Rd4 Double attack (39.Re4 Pinning; 39.Re4 Deflection)) 39.Rc4 Ke7 40.e4 Rb5 41.f5 Rb1 42.Rf1 Rf1 43.Kf1 (43.Kf1 Rh6 44.e5+–) 1–0. Hal1958 – Aracnido, playchess.de, 2004.

4.Nf3 Ng4 5.h3 Nf6 6.b5 b6 7.Bc4 a6 8.ba6 Na6 9.0–0 Ne4?? 10.Bd5+– Nf2 11.Rf2 Ra7 12.Nh2 f6 13.Qh5 g6 14.Qe2 Nb4 15.Qb5 c6 16.Bc6 Nc6 17.Qc6 Bd7 18.Qe4 Rc7 19.Nc3 Bc6 20.Qb4 b5 21.Qh4 Qe7 22.Rb1 g5 23.Qb4 Qg7 24.Ng4 d5 25.Qa5 Bd6 26.Nf6 Ke7 27.Nfd5 (27.Nfd5 Kd7 28.Nb5 Bd5 29.Nc7 Bg2 30.Nd5 Bd5 31.Qd5+–) 1–0. ahmed sharkawy_1 – pinski, ChessWorld.net, 2005.

3.e3 a5

4.a3 ab4

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Nc6 7.b5 Nce7 8.Nf3 Ng6 9.Be2 f5 10.0–0 Be7 11.Nc3 Nf6 12.Bc4 d5 13.Bb3 c6 14.Re1 0–0=+ 15.h3 Kh8 16.Qe2 Bd6 17.bc6 bc6 18.d3 Bb4 19.Rb1= Be6 20.e4?? Nf4 21.Qd1 fe4 22.Ne5 Qd6 23.d4 Nd7 24.Nd7? Qd7 25.Ne2? Bd6?? 26.Nf4=+ Bf4 27.Ba4 Qe8 28.Rb6–/+ Bd7 29.Qe2 Qg6 30.Rb3? h6 31.c4 Ra8 32.Ra3 Bh3! 33.Rh3 Ra4 34.Qd1 Rc4 35.Rh4 Rc1 (35...Rc1 36.Qc1 Bc1–+) 0–1. Neumann,Frank – Hanisch,Thomas, Stralsund, 1992.

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Nf6 7.Bb5 c6 8.Be2 Be6 9.Nf3 Be7 10.0–0 Nbd7 11.d3 0–0 12.c3 Nb6 13.Nbd2= h6 14.Bb2 Qc7 15.Qc2 d5 16.Ra1 Ra8 17.Qb1 Ra1=+ 18.Qa1 e4 19.Nd4 ed3 20.Bd3 Ng4 21.g3 Bd6 22.Ne6 fe6 23.Be2 Ne3?? 24.fe3+– Bg3 25.Nf3 Bd6+/– 26.c4 dc4 27.Be5+/– Nd5 28.e4 Be5 29.Ne5 Nb4+= 30.Bc4 Qd6 31.Nf3 Qc5? 32.Qd4+/– Qd4 33.Nd4 Kf7 34.Be6 Kf6 35.Kf2?? c5–/+ 36.Bd5? cd4 37.Bb7 Ke5 38.Ke2 g5 39.Kf3 h5 40.Bc8 g4 41.Ke2 Kf4 42.Bf5 h4 43.Bg6 g3 44.hg3 hg3 45.Kf1 d3 46.e5 Ke5 47.Bd3 Nd3 48.Kg2 Kf4 49.Kg1 Kf3 50.Kf1 Nf4 51.Kg1 Ne2 (52.Kf1 g2 53.Ke1 g1Q 54.Kd2 Qc1 55.Kd3 Qc3#) 0–1. guest508 – guest257_jjirous, ICC, 1999.

4.ba5 Ra5

5.d4 Nf6 6.de5 Re5 7.Be5+/– de5 8.Qd8 Kd8 9.Nf3 Bc5 10.Ne5+– Be6 11.g3 h5 12.Bh3! Ke8 13.Be6 fe6 14.0–0 h4 15.Nc4 b5 16.Ne5 hg3 17.hg3 Bd6 18.Nf3 e5 19.Rd1 e4 20.Nh2 Nc6 21.Nc3 b4 22.Nd5 Be5 23.Nf6 gf6+/– 24.Rab1 f5 25.Nf1 Rh3? 26.Kg2 Rh5. undergearmalaysia – bgoodier, net–chess.com, 2003.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 Nc6 7.0–0 Nf6 8.h3 Be6 9.c4 Be7 10.d3 0–0 11.Nbd2 Qd7 12.Bc3 Ra7 13.d4 ed4 14.ed4 d5 15.Ne5 Ne5 16.de5 Ne8 17.Bd4 (17.Nb3 f6=) 17...c5+= 18.cd5 Qd5 19.Bc3 Ra2 20.Ra2 Qa2 21.Ne4 (21.Qb1!?+=) 21...Nc7 22.Re1 Nd5 23.Qd3 Nf4 24.Qe3 Ne2 25.Re2 Qb1 26.Re1 Qb6 27.Re2 Rd8 28.Rb2 Qc6 29.Ba5 Rd1 30.Kh2 Qa6 31.Bb6 Qa1 32.Rd2 Rh1 33.Kg3 Qe5 34.Qf4 Qf4 35.Kf4 c4 36.Nc5 Rb1 37.Ne6 Rb6 38.Nd4 c3 39.Rc2 Rb4 40.Ke3 Bc5 41.Rc3 Bd4 42.Kd3 Bc3 43.Kc3 Rf4 0–1. Sotiropoulou – Xylogiannopoulos (1970), Nikea Fysiolatriko op, 2008.

4.b5

4.b5 (--> 1.b4 a5 2.b5 e5 3.Bb2 d6 4.e3).

4.b5 b6 5.c4 Nf6 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 e5 5.c4 b6).

4.b5 c5 5.c4 Nf6 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 e5 5.c4 c5).

4.b5 c6 5.c4 Nf6 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 e5 5.c4 c6).

4.b5 Nf6 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 e5).

3.e3 a6

4.a3 b5 5.Be2 Be7 6.Nf3 Bf6 7.0–0 e4=+ 8.Bf6 Qf6 9.Nd4 c5 10.bc5 dc5 11.Nb3 c4 12.Nd4 Ne7 13.Nc3+/– Nbc6 14.Nc6 Nc6 15.Ne4 Qg6 16.d3 Bd7? 17.Bf3?? 0–0–0 18.Nc5 Ne5 19.Nd7 Nf3? 20.Qf3+– Kd7 21.dc4 bc4 22.Rfd1 Ke7 23.Qb7 Ke6 24.Qa6 Kf5 25.Qa5 Kf6 26.Rd8 Rd8 27.Qd8 Kf5 28.Rb1 Qe6 29.Rb5 Ke4 30.Qd4# 1–0. Trkn – Marcus, itsyourturn.com, 2000.

4.a3 Nc6 5.d3 Nf6 6.Nf3 Ng4 7.c4 Nf6 8.d4 e4 9.Nfd2 d5 10.cd5 Qd5 11.Nc3 Qe6 12.Qc2 b5 13.Nde4 Ne4 14.d5 Qg6 15.Qe4 Ne7 16.Qg6 hg6 17.e4 Bb7 18.a4 ba4 19.Na4 Nc8 20.Nc5 Bc5 21.bc5 Rg8 22.c6 Ra7 23.Bd4 Nb6 24.cb7 Rb7 25.Ba6 Rb8 26.Bb5 Ke7 27.Bc6 Kd6 28.e5 Ke7 29.Bc5 Kd8 30.e6 fe6 31.de6 Re8 32.0–0–0 Kc8 33.e7 Re7 34.Be7 Ra8 35.Rd8# 1–0. kamret (2195) – wrightsaved, GameColony.com, 2003.

4.a3 Bd7 5.d4 ed4 6.ed4 Nf6 7.Nf3 Be7 8.Bd3 d5 9.0–0 b5 10.Ne5 0–0 11.Re1 Bd6 12.Bc1 c6 13.Bf4 Qc7 14.Nd2 Be6 15.Nb3 Nbd7 16.Nc5 Be5 17.Ne6 fe6 18.de5 Ne4 19.Qg4 Rf4? 20.Qf4+– Qe5 21.Qe5 Ne5 22.Be4 de4 23.Re4 Nc4 24.Re6 Rc8 25.f4 Kf7 26.f5 Rc7 27.a4 g6 28.g4 gf5 29.gf5 Nb2 30.ab5 ab5 31.Ra6 Nc4 32.Rec6 Rc6 33.Rc6 Ne5 34.Rc5 Kf6 35.Kf2 Kf5 36.Rb5 Ke4 37.Re5! Ke5 38.Ke3 Kd5 39.Kf4 Kc4 40.c3! Kd5 41.Kg5 1–0. themonkey – GELLP, GameColony.com, 2002.

4.a3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Nf6 3.a3 d6 4.e3 a6).

4.a4 b6 5.c4 Bb7 6.b5 ab5 7.cb5 Nd7 8.Nf3 Ngf6 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.Qc2 Nc5 12.d4 ed4 13.Nd4 Be4 14.Qd2 Na4 15.Bc1 Nd5 16.Bf3 Bf3 17.Nf3 Bf6 18.Ra2 Ne7=+ 19.Nd4 Nc5 20.Ra8 Qa8 21.Nc3 Qa5 22.Bb2 Qb4 23.Nc6?? Nc6–+ 24.bc6 Ra8 25.Nd5?? Qb3 26.Bf6+/– gf6? 27.Nf6 Kg7+/– 28.Qd4 Ne6 29.Qh4 Qb2+= 30.Ng4 Ra1= 31.Qh6 Kg8?? 32.Nf6+– (32...Qf6 33.Qf6+–) 1–0. TIROLOCO – sirius, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.a4 c6 5.c4 Nf6 6.b5 c5 7.Nc3 a5 8.Be2 b6 9.d3 Bb7 10.e4 g6 11.Nf3+= Bg7 12.0–0 0–0 13.h3 Bc8 14.Nh2 Be6 15.Bc1 Nbd7 16.Bg5 h6 17.Bh4 g5 18.Bg3 Re8 19.Ng4 Ng4 20.Bg4 Nf6 21.Be6 fe6 22.Bh2 Rf8= 23.Ra2 Qe8 24.g4 Nh7 25.Ne2 Qf7 26.Ng3 Qf3 27.Qf3 Rf3 28.Rd2 Raf8 29.Kg2 R3f7 30.Nh5 Nf6 31.Ng7 Kg7=+ 32.Bg3 h5 33.gh5 Nh5 34.Bh2 Rf3 35.Re1 Kg6 36.Re3 R3f6 37.f3 Nf4 38.Kg3? Rh8–+ 39.Kf2 Nh3 40.Kf1 Nf4 41.Kg1 Rh3–+ 42.Bf4 ef4 43.Ree2 0–1. Schuchardt,E – Roskosch,Erich, Hessen–ch Seniors, 1992.

4.a4 Nd7 5.c4 Ne7 6.Nc3 Nb6 7.d4 ed4 8.ed4 c6 9.c5 Nbd5= 10.Bc4 Be6 11.Nf3?? Nb4?? 12.Be6= fe6 13.Ng5 Qd7 14.0–0 h6 15.cd6 hg5=+ 16.de7 Be7 17.Re1 0–0–0 18.Qg4? Nc2–+ 19.Re6 Rh4 20.Qf5 Nd4 21.Rd1 Nf5 22.Rd7 Rd7 23.g3 Rh6 24.Rh6 gh6 25.Ne4 c5 26.Bc3 b5 27.ab5 ab5 28.g4 Nh4 29.Kf1 b4 30.Bg7 b3 31.Nc3 b2 32.Ke2 Rb7 33.Nb1 c4 34.Kd1 Nf3 35.Bh6 Rd7 36.Kc2 Bf6 (36...Bf6 37.Nc3 Rd2 38.Kb1 Bc3 39.Bg5 Rd1 40.Kc2 b1Q 41.Kc3 Qb3#) 0–1. mtr – goodevening, Caissa's Web, 2001.

4.a4 Be7 5.f4 Bf6 6.Nf3 e4 7.Bf6=+ Qf6 8.Nd4 Nc6 9.c3 Nge7 =+. mtr – DANTON3, Caissa's Web, 2001.

4.a4 Qh4 5.c4 Be6 6.Nf3 Qh5 7.Be2 Nd7 (better is 7...Qg6=) 8.Ne5+/– Qg5 9.Nd7 Bd7 10.Bf3 c6 11.Nc3 Nf6 12.Ne4 Ne4 13.Be4 d5 14.h4 (better is 14.cd5!? f5 15.dc6 bc6 16.Bf3+–) 14...Qe7= 15.Bd3 dc4 16.Bc4 Qb4 17.Qc2 0–0–0 (17...Be6 18.Be6 fe6 19.f4=) 18.Bf7 h5 (18...Qg4!? 19.Rh2 Bb4+=) 19.Bd4 Qe7 20.Qb3 c5? (better is 20...Bf5 21.Kd1 Rd7+/–) 21.Rc1+– Rh6? (21...Ba4 22.Bc5 Qc7 23.Qa4 Bc5+–) 22.Bc5 (22.Rc5?! Bc6 23.Re5 Ba4 24.Be6 Re6 25.Qe6 Qe6 26.Re6 Bb5+–) 22...Rc6 (22...Qc5 23.Rc5 Bc5+–) 23.Be7 (23.Rb1 Bf5 24.Be7 Bb1 25.Bd8 Be4 26.Bh5 Kd8+–) 23...Rc1 24.Ke2 Rh1 25.Bd8 (25.Qc4 Bc6 26.Be6 Rd7 27.Bf8 Kb8 28.Qf4 Ka8 29.Bd7 Bd7+–) 25...Kd8 26.Qb7 (better is 26.Qb6 Kc8 27.Bd5 Bc6 28.Bc6 bc6 29.Qc6 Kd8+–) 26...Ra1 (26...Rh4 27.Qd5 Kc7 28.Qa5 Kc8 29.Qa6 Kd8 30.Qa5 Ke7 31.Bb3+–) 27.Qb8 (better is 27.Qb6 Ke7 28.Bh5 Ra4 29.Qc5 Ke6 30.Qf8 Bb5 31.Kf3 g6 32.Bg6 Kd7+–) 27...Ke7 28.Qe5 Kf7 29.Qa1 Kg8 (29...Be7 30.Qe5 Kf8 31.d3+–) 30.Qd4 (better is 30.Qa2!? Kh7+–) 30...Be8 (30...Bg4 31.Kd3 Kf7 32.Qd5 Kf6 33.f3+–) 31.Qc4 Kh8 (31...Bf7 32.Qa6 Kh7 33.a5+–) 32.Qc8 1–0. forsetinn (1680) – 2altro79b, gameknot.com, 2013.

4.Nc3 Ne7 5.Nf3 c6 6.Be2 Ng6 7.0–0 d5 8.a3 Bd6 9.e4 Be6 10.d4+= de4 11.Ne4+/– Bc7 12.de5 Qd1 13.Rad1 0–0 14.Nd6 Nd7 15.Ng5 Nf4 16.Bf3 f6? 17.Ne6 Ne6 18.Bg4 f5 19.Bf5 Bd6 20.Be6 Kh8 21.ed6 1–0. Wall,Bill – RevJohnny, Internet, 2003.

4.Nc3 Bf5 5.Qf3 Bc8 6.Nh3 Nc6 7.a3 Nf6 8.Ng5 h6 9.Nge4= d5? 10.Nf6+– gf6 11.Nd5 f5 12.Bc4 Rg8 13.0–0 e4? 14.Qh5?? b5?? 15.Ba2 Be6?? 16.Nf6 Ke7 17.Ng8 Ke8 18.Be6 Ne5 19.Be5 Qd2 20.Qf7 Kd8 21.Rad1 1–0. Heat – gregschess, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c4 c5 5.bc5 dc5 6.Be5+= Be7?? 7.Bg7+– Bf6 8.Bh8 Bh8 9.Nc3 Bc3 10.dc3 (10.dc3 Qf6 11.Qd2+–) 1–0. pierre (2165) – tpt456, internet, 2007.

4.c4 Ne7 5.Nf3 Ng6 6.Nc3 =. pcmvr (2870) – zekota (2125), net–chess.com, 2009.

4.c4 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 a6).

4.c4 h6 5.d3 f5 6.Qh5+= Ke7 7.Nc3 Nf6 8.Nd5 Nd5 9.cd5 g6 10.Qg6+/– Qe8 11.Qe8 Ke8 12.f4 ef4?? 13.Bh8+– b5 14.Bd4 Bb7 15.e4 fe4 16.de4 Nd7 17.Nh3 Be7 18.Nf4 Bf6 19.Bf6 Nf6 20.Ne6 Kd7 21.g3 Ne4 22.Nf4 Re8 23.Bh3 Ke7 24.0–0 Nc3 25.Rae1 Kf7 26.Ne2 Kg6 27.Nc3 Re1 28.Re1 Kg5 29.Re6 Bc8 30.Ne4 Kh5 31.g4 Kh4 32.Rh6# 1–0. berlinwall (1740) – corint, internet, 2007.

4.Bc4 b5?? 5.Bd5?? c6= 6.Bb3 Nf6 7.Nf3 h6 8.Nc3 Be7 9.0–0 0–0 10.d3 a5=+ 11.ba5 Ra5 12.Ne2 Ra7 13.c4 bc4 14.Bc4 Ba6 15.Bb3 Nbd7 16.Rc1 Nc5 17.d4 Nb3=+ 18.ab3 Bb5 19.Re1 Ra2 20.Rc2 ed4 21.Ned4+/– Qb6? 22.Nb5 Qb5? 23.Qc1 c5= 24.Nd2 Rfa8 25.Bc3 Rc2 26.Qc2= Nd5 27.Bb2 Ra2 28.e4 Nb4–/+ 29.Qc3? Bf6–+ 30.Qh3 Rb2?? 31.Qc8= Kh7 32.Qf5 g6 33.Qf6 Qd3?? 34.Qb2 1–0. TriAngel – MrsPiggy, ICC, 1999.

4.Bc4 Nc6 5.a3= d5 6.Be2 Nf6 7.Nf3= Bd6 8.0–0 0–0 9.d3 Bf5 10.Nbd2 e4 11.de4 de4 12.Nd4 Nd4 13.Bd4 Nd5 14.c4+= Nf6 15.c5 Be7 16.Bc4 Re8 17.f3+/– c6 18.Qb3 Nd5?? 19.fe4+– Ne3 20.Bf7 Kh8 21.Be3 (21.Be3 Bg6 22.Be8 Qe8 23.Bd4+–; 21.Qe3 Bg4+–) 1–0. Wall,Bill – Astar, internet, 2003.

4.Bc4 Be6 5.Be6= fe6 6.Nf3 h6 7.0–0 Nc6 8.a3 Qd7 9.c4+= 0–0–0 10.b5+/– ab5 11.cb5 Na7 12.b6+– cb6 13.Qb3 Kb8 14.Qb6 Rc8 15.Nc3 Nf6 16.Rfc1 Rc6 17.Qb3+– Be7 18.Na4 Rc1 19.Rc1 Rc8 20.Rc8 Qc8 21.Ne5!+– de5?? 22.Be5 (22.Be5 Qc7 23.Bc7 Kc7 24.Qb6 Kb8 25.Nc5 Bc5 26.Qc5+–) 1–0. Wall,Bill – DouglasN, internet, 2000.

4.d4 c6 5.de5+/– d5 6.a3 Nh6 7.c4 b6 8.cd5+– Qd5 9.Qd5 cd5 10.Nc3 Be6 11.Rd1 Nd7 12.Nd5 Bd5 13.Rd5 0–0–0? 14.Ba6 Kb8 15.Bb5 Kc7 16.Nf3 Be7 17.Bd7 Rd7 18.Rd7 Kd7 19.e6! (19.e6 fe6 20.Bg7+–) 1–0. Wall,Bill – Smoothie, internet, 2002.

4.d4 Nc6 5.d5 Nb4 6.a3+/– Nd5 7.Qd5 h5 8.Bc4 Nh6 9.Qd2 c6 10.Bd3 d5 11.Be5+– Ng4 12.Bb2 c5 13.Nf3 Rh6 14.0–0 Qd6 15.Nc3 Rf6 16.h3 Ne5 17.Ne5 Qe5 18.Nd5! Qb2 19.Nc7 Kd8 20.Na8 Bh3 21.gh3 Rg6 22.Bg6 Kc8 23.Bf5 Kb8 24.Rab1 1–0. market (2250) – bornagain805, GameColony.com, 2002.

4.d4 Qe7 5.de5 de5 6.b5 c6 7.b6 Nd7–/+ 8.Nf3 f6 9.Bd3 e4–/+ 10.Be4? Nb6?? 11.Qd3+= Nh6 12.0–0?? f5–+ 13.Bf5 Nf5 14.Ne5 Nd7?? 15.Qf5+= Nf6 16.Qf3 Qc5 17.Qe2 Bd6 18.Qc4 Qc4 19.Nc4 Be7? 20.Nb6+– Rb8 21.Rd1?? Bf5 22.c4 0–0 23.Nc3 Bc5 24.Nba4 Be7+= 25.Rd2 b5–/+ 26.cb5 ab5 27.Rad1 ba4–+ 28.Ne2?? a3 29.Ba1 Bg6 30.Nd4? Rbc8 31.Ne6 Rfe8 32.Be5 Bf5 33.Nc7 Rf8 34.Rc1 c5 35.Nb5 c4 36.Bd6 Rfd8 37.Rcd1?? Bd6 38.Nd6 Bg4 39.Nc8=+ Rc8 40.Rd8 Rd8 41.Rd8 Kf7 42.Ra8 c3 43.Ra3 c2 44.Rc3 Bd1 45.Kf1 Nd5–/+ 46.Rc5 Nb4 47.a4? Nd3–+ 48.Rc3 c1Q (48...c1Q 49.Rc1 Nc1–+) 0–1. gtate (1985) – sammyo (1875), net–chess.com, 2004.

4.d4 Be7 5.de5 de5 6.Qd8 Kd8 (6...Bd8 7.Be5 Nf6 8.a3+=) 7.a3 (7.Be5 Bb4 8.c3 Bf8+=) 7...Nc6 (7...f6 8.Bc4+/–) 8.c4 (8.Nd2 Bf6+/–) 8...Be6 9.b5 ab5 10.cb5 Na5 11.Be5 f6 12.Bc3 Nc4 13.Ne2 Nh6 14.Nd4 Bd5 15.e4 Be4?? 16.Bc4+– Bb1 17.Rb1 Ra3 18.Bb2 Ra4 19.Bb3 Ra5 20.Bc3 Ra8 21.Ne6 Kc8 22.Ng7 Rg8 23.Be6 Kb8 24.Bg8 Ng8 25.Ke2 Ra2 26.Rb2 Ra3 27.Rc1 Nh6 28.Ne8 Nf5 29.g4 Nd6 30.Bf6 Bf6 31.Nf6 h6 32.h4 Ra5 33.g5 hg5 34.hg5 Nb5 35.Rd2 Nd6 36.Nd7 Kc8 37.Rd6 Rg5 38.Nb6 Kb8 39.Rd8 Ka7 40.Nd5 Re5 41.Kd3 b6 42.Rc7 Ka6 43.Ra8 Kb5 44.Nc3 Kb4 45.Rc4 Kb3 46.Raa4 Ra5 47.Rcb4# 1–0. Trkn – guest582, ICC, 2004.

4.d4 f6 5.Bd3 Nc6 6.Qh5+= Ke7 7.a3 Qd7 8.d5+/– Nd8 9.Bh7 Qg4 10.Qg4+/– Bg4 11.Bd3 g5 12.Nd2 Nh6 13.c4 b6 14.Ne2 a5 15.0–0 ab4 16.ab4 Ra1 17.Ra1 Ndf7 18.Ra7 Kd7 19.Nc3 Bg7 20.Nb5 Rc8 21.Ne4 f5 22.Nd2 e4?? 23.Bg7 ed3 24.Bd4 f4 25.ef4 gf4 26.Bb6 Nf5 27.Nc7 Ne5 28.Ne6 Ke8 29.Ne4 Nc4 30.Nf6# 1–0. Wall,Bill – Rios,Edy, internet, 2004.

4.Be2 Nf6 5.h3 Be7 6.Nc3 d5 7.a3 b5 8.d3 Bb7 9.Bf3 0–0 10.Nce2 e4 11.de4 de4 12.Bg4 Ng4 13.Qd8 Rd8 14.hg4 Bd5 15.0–0–0 (15.0–0–0 Nc6 16.Nc3=+). Beau – pbv1, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.Nf3 e4 5.Nd4 c5 6.bc5 dc5 7.Nb3 Nf6 8.Be2 Be7 9.0–0 b6 10.d3 Bb7 11.N1d2 0–0 12.d4 Qc7 13.c4 Rd8 14.d5= b5 15.Qc2 bc4 16.Bc4 Nd5 17.Bd5 Bd5=+ 18.Ne4 Be4 19.Qe4= Nd7?? 20.Rac1 Re8 21.Qg4+/– Ne5 22.Qh5 Nd3= 23.Rc2 Nb2 24.Rb2 Rab8 25.Rc2 c4 26.Rfc1+/– Rb5 27.Qe2 Ba3 28.Rc4 Qe5 29.R1c2 a5 30.g3 Qd5 31.Rd4 Qe5 32.Qc4 Rb4 33.Qc5 Rb3 34.Qe5 Rb1 35.Kg2 Re5 36.Rd8 Bf8 37.Rcc8 g6 38.Rf8 Kg7 39.Rfe8 Rf5?? 40.g4 Rf6?? 41.Re5 Rb2=+ 42.Ra5 Rff2 43.Kg3 Ra2 44.Ra2= Ra2 45.h4 Re2 46.Re8 f6 47.Re7+= Kg8 48.e4 Kf8 49.Rh7+= Re4 50.h5 gh5 51.Rh5 Re5 52.Kf4 Rh5 53.gh5 Kg7 54.Kf5 Kh6 ½–½. Ruhle,Ernst Albrecht – Kunert,Helmut, Schwarzach op–C, 2004.

4.Nf3 h6 5.Bc4 Be6 6.Be6+= fe6 7.c4 Nf6 8.Qb3 Be7 9.0–0 0–0 10.c5 Qd7 11.d4 e4 12.Nfd2 d5 13.Nc3 c6 14.a4 Qe8 15.b5 Nbd7= 16.h3 e5 17.Nce4+= Ne4 18.Ne4 Kh8 19.Ng3 e4 20.Bc3 Qg6 21.bc6 Qc6 22.Rab1 Rab8 23.Ba5 Bd8 24.Bd8 Rfd8 25.a5 g6 26.Ne2 Nf6 27.Nc3 Kg7 28.Qa4 Qc7 29.Rb2 Qf7 30.Rfb1 Rd7 31.Rb6 Rf8 32.Nd1 h5 33.Qb3 Kh6 34.Rb7 Rb7 35.Qb7 Qe8 36.c6 Qc8 37.Qc8 Rc8 38.Rb6 Ng8 39.Ra6 Ne7 40.Nc3 Nc6 41.Nd5 Nd8 42.g3 Nf7 43.Nf6 Rc1 44.Kg2 Ra1 45.Ne4 Nd8 46.Ra8 Nc6 47.a6 Nb4 48.Nc5 Ra2 49.h4 Ra3 50.Ne6 Kh7 51.Ra7 Kh8 52.Nc5 Ra2 53.Rb7 Na6 54.Ra7 Nc5 55.Ra2 (55.Ra2 Nd3 56.Ra7+–) 1–0. Kreuzer,Uwe – Voelker, Mannheim, 1980.

4.h3 g6 5.Be2 Bg7 6.d4 e4 7.Nd2 d5 8.c4 c6 9.cd5 Qd5 10.Bc4 Qf5 11.g4 Qd7 12.Ne4 b5 13.Nc5 Qe7 14.Bb3 Nf6 15.d5 0–0 16.Nf3 cd5? 17.Bd5?? Rd8? 18.e4?? Ra7?? 19.Qb3?? Nd5 20.Bg7 Kg7 21.0–0 Nf4 22.Rad1? Nh3 23.Kg2 Nf4 24.Kg3 Qc7 25.Qc3 f6 26.e5 Ne2 27.Kh4 Nc3 28.Rc1 Ne2 29.Ne6 Be6 30.Rc7 Rc7 31.Re1 Nf4 32.ef6 Kf6 33.Re5 Nd7 34.g5 Ke7 35.Re4 Rc4 36.Rc4 Bc4 37.Kg4 Ne2 38.a3 Be6 39.Kh4 Nb6 40.Ne1 Rd4 41.f4 Rf4 0–1. willi_weizenkeim – janaj, playchess.de, 2003.

4.Qh5 Nc6 5.a3 Nf6 6.Qg5 h6 7.Qh4 Bf5 8.Bd3 Bd3 9.cd3 Be7 10.Qg3 Nh5 11.Qg4 g6 12.Nh3 Bg5 13.Ng5 Qg5 14.Qg5 hg5 15.0–0 0–0–0 16.Nc3 Nf6 17.e4 Rh7 18.Nd5 Nd5–+ 19.ed5 Ne7 20.d4 f6 21.de5 fe5 22.d4 Rdh8 23.h3 g4 24.de5= gh3? 25.g3?? h2 26.Kh1 Nd5 27.ed6= Re8 28.dc7 Ree7 29.Rfe1 Rc7 30.Rac1 Rc1= 31.Rc1 Kd7 32.Kg2 h1Q 33.Rh1 Rh1 34.Kh1 b5 35.Kg2 Kd6 36.Kf3 Ke6 37.Ke4 Ne7 38.f4 Nf5 39.g4 Nd6 40.Kd4 Kf7 41.Bc1 Kf6 42.Kc5+– Nc4? 43.Kd5 Nb6? 44.Ke4?? Nc4 45.g5 Kf7 46.f5 Nd6+= 47.Ke5 Nf5 48.Kd5 Ng7 49.Kc6 Ne6? 50.Kb6 Nd4 51.Ka6 Ke6 52.Ka5 Nb3 53.Kb5 Nc1 54.a4 Nb3?? 55.Kc6 Kf5?? 56.b5 Nd4 57.Kc5 Ne6 58.Kb4 Nc7?? 59.b6+– Nd5 60.Kc5 Nb6 61.Kb6 Kg5 62.a5 Kf5 63.a6 g5 64.a7 g4 65.a8Q Kf4 66.Qg2 g3 67.Kc5 Kg4 68.Kd4 Kf4 69.Kd3 Kg4 70.Ke3 Kh4 71.Kf3 Kg5+– 72.Qg3 Kf5 73.Qg4 Ke5 74.Ke3 Kd5 75.Qe4 Kc5+– 76.Kd3 Kd6 77.Kc4 Kd7 78.Kc5 Kc7 79.Qe6 Kb7 80.Qc6 Kb8 81.Qd7 Ka8 82.Kb6 Kb8 83.Qb7# 1–0. Familyfork – KarenMarx, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.a4 Nc6

5.b5 Nb4 6.c3 Nd5 7.ba6 ba6 8.Qf3 Ngf6 9.c4 Nb4 10.Qd1 Bb7 11.d3 Nh5?? (better is 11...Rb8+=) 12.Bc3+– (12.Qh5?! Nd3 13.Bd3 Bg2+=) 12...Nd3 13.Qd3 (worse is 13.Bd3 Bg2 14.Qh5 Bh1+=) 13...Qg5 14.Ne2 e4 (14...Be7+–) 15.Qc2 Be7 16.Nd2 0–0 17.Ng3 (17.Rb1!? Rfb8+–) 17...Ng3 18.hg3 (18.fg3?! Qe3 19.Be2 Rab8+=) 18...f5 19.Nb3 Bf6 20.Bf6 Qf6 21.Rb1 White prepares c5 21...Bc6 (21...Rfb8 22.c5+–) 22.Nd4 Bd7 23.c5 d5 24.c6 Be6 25.Ne6 (25.Qc5!? Qf7+–) 25...Qe6 26.Rb7 Qd6 27.Be2 Rfb8 28.Rb8 Rb8 29.0–0 Rb6 30.Rc1 Qb4 31.Qc5 Qc5 32.Rc5 Rb1 (32...Kf7 33.Rd5 Kf6 34.Ra5+–) 33.Bf1 Ra1 (33...Rd1 34.Rd5! Rd5 35.Bc4+–) 34.Ra5 (34.Rd5 Ra4 35.Rf5 a5+–) 34...g5 (34...Kf7 35.Rd5 (35.Ra6?! Ke6+–) 35...Ra4 36.Rd7 Ke6 37.Rc7+–) 35.Ra6 h5 (35...Rc1 36.Ra8 Kf7 37.Rc8 Rc6 38.a5+–) 36.Ra7 h4 (36...Kf7 37.Rc7 Ke6 38.Rh7+–) 37.Rc7 Ra4 (37...hg3 38.Ra7 gf2 39.Kf2+–) 38.Rd7 hg3 (38...Ra1 39.c7 Rc1 40.gh4 gh4 41.Rd8 Kf7+–) 39.c7 Ra8 40.Rd8 Rd8 41.cd8Q Kh7 42.Qg5 gf2 43.Kf2 f4 44.Qf4 Kg6 45.g4 d4 46.Qe4 Kg5 1–0. forsetinn – zeewesp, gameknot.com, 2013.

5.b5 ab5

6.ab5 Na7 7.c4 d5? 8.Qh5 Bd6+= 9.c5 Nf6 10.Qg5 0–0?? 11.cd6+– h6 12.dc7 Qc7 13.Qe5 Qe5 14.Be5 Nd7 15.Bd4 b6 16.Nc3 Bb7 17.Be2 Rfe8 18.Nf3 Re6 19.0–0 Nf6 20.Ra3 Bc8 21.Bf6 Rf6 22.Nd5 Rd6 23.Ne7 Kh7 24.Ra7! Rb8 25.Nc8 Rc8 26.Rf7 Kg8 27.Ne5 Rc5 28.d4 Rc2 29.Bd3 Rc8 30.Rd7 Rf6 31.Rb7 1–0. Trkn – Superfish, itsyourturn.com, 2000.

6.ab5 Ra1

7.Ba1 Na7 8.c4 c6 9.Qa4 Qb6 10.Nc3 Bd7 11.Nf3 Nf6 12.Be2 Be7 13.0–0 0–0 14.Bb2 e4 15.Nd4 c5 16.Nc2+= Be6 17.Na3 h6 18.Qc2 Bf5 19.d3 ed3 20.Bd3 Be6 21.Na4 Qd8 22.Rd1 d5? 23.cd5 Nd5 24.Nc5 Qc7 25.Ne6 Qc2 26.Nc2 fe6 27.Bc4 Rd8? 28.Nd4 Kf7 29.Ne6! Ke6 30.e4 Bf6 31.Bf6 Kf6 32.Rd5 Rd5 33.Bd5 b6 34.Bc6 Ke5 35.f3 Nc6 36.bc6 Kd6 37.Kf2 Kc6 38.Ke2 Kc5 39.e5 Kd5 40.f4 g5 41.g3 1–0. mtr – tikbalang, Caissa's Web, 2001.

7.Ba1 Nb4 8.e4 Nf6 9.c3+/– Na2 10.Qc2 Be6+= 11.Nf3 Qa8 12.Ng5 Nb4= 13.cb4 Qa1 14.Ne6 fe6=+ 15.Bc4 d5 16.Bb3 Qd4–/+ 17.0–0 Qb6 18.ed5= ed5 19.Re1 Bd6=+ 20.Nc3 0–0 21.Ne4?? Ne4–+ 22.Qe4 Qf2 23.Kh1 Kh8 24.Bd5?? Rf4 25.Qe2?? Qe2–+ (25...Qe2 26.Rg1 Rf1 27.Bc4 Qc4 28.h3 Qc1 29.Rf1 Qf1 30.Kh2 e4 31.g3 Qf2 32.Kh1 Qg3 33.b6 Qh2#) 0–1. mtr – larryfine, Caissa's Web, 2001.

7.Ba1 Nce7 8.d4 e4 =.

7.Ba1 Nce7 8.Nf3 Ng6 9.Be2 Nf6 10.h3 Be7 11.c4 b6 12.0–0 Bb7 13.Ng5 h6 14.Nf3= Qa8 15.Nc3 0–0 16.d4 e4 17.Nd2+= Bd8? 18.d5+– Re8 19.Qc2 Qc8 20.Nce4 Ne4 21.Ne4 Qf5? 22.Bd3 Ne5? 23.Be5 Qe5+/– 24.f4 Qe7 25.Rf3 Qh4 26.Rg3?? Bc8?? 27.Kh2 Bf6 28.Nf6 Qf6 29.Rf3 Bd7 30.g3 Ra8 31.Rf2 Qa1 32.Rf1 Qa3 33.Rb1 Qc5 34.Re1 Ra3 35.e4?? Qb4?? 36.Re2 Rc3 37.Qd2 Qa3 38.Re3 Rc1 39.g4 Ra1 40.e5?? Ra2–/+ 41.Bc2 Rc2! 42.Qc2? Qe3–+ 0–1. vik – SNAKE3, Caissa's Web live, 2001.

7.Ba1 Nce7 8.h3 Nf6 9.Nf3 h6 10.Be2 Ng6 11.0–0 Be7 12.d4 e4 13.Nh2 d5=+ 14.Ng4 Ng4 15.Bg4 Bg4 16.Qg4 Qd7 17.Qd7 Kd7 18.Nd2 f5 19.Bb2 Ra8–/+ 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 Nh8 22.f3 Bg5 23.Kf2 f4 24.ef4 Bf4 25.Nb3 e3 26.Ke2 b6 27.Bb2 Nf7 28.Bc1 Nd6 29.Be3 Be3 30.Ke3 Nb5 31.h4 (31.g3 c6=) ½–½. Ruhle,Ernst Albrecht – Passecker,J, Vienna op–F, 1996.

4.a4 Bd7

5.a5 Nf6 6.Be2 Be7 7.Nf3 h6 8.0–0 b5 9.e4 Ne4 10.d3 Ng5 11.Nbd2 Nc6 12.Ne1 Nb4 13.Bf3 Nf3 14.Ndf3 Nd5 15.c4 bc4 16.dc4 Nf4 17.Qc2 0–0 18.Rd1 Bc6 19.Be5 Ng6 20.Bc3 Qe8 21.g3? Ba4–+ 22.Qd3 Bd1 23.Qd1 Qc6 24.Qe2 Rab8 25.Nd4 Qc5 26.Nec2 d5 27.Ne3 dc4 28.Qc4 Qc4 29.Nc4 Bf6 30.Ne2 Bc3 31.Nc3 Rb3 32.Ne4 Re8 33.Ned2 Rd3 34.Rd1 Ne5 35.Ne3 Red8 (36.Nef1 Nf3 37.Nf3 Rd1–+) 0–1. valpa – schnitzly, playchess.de, 2003.

5.b5 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6 8.c4 cb5 9.cb5 Qb6 10.Qa4 Na6 11.d4 Qc7 12.Bc4?? d5!–+ 13.Bd5 Qc1 14.Qd1 Bb4 15.Bc3 Bc3 16.Nc3 Qc3 17.Qd2 Qd2 18.Kd2–/+ Bb5 19.Bb7 ed4 20.ed4 Nf6 21.Nf3 0–0 22.Rd1 Rb8 23.Ba6 Ba6 24.Rc1 h6 25.Rc5? Ne4 26.Ke3 Nc5 27.dc5 Bb7 28.Kd4 Bf3 29.gf3 Kf8 30.c6 Rc8 31.Kd5 Ke7 32.f4 Ra8 33.Kc5 Kd8 34.Kd6 Kc8 35.f5 Ra2 36.f4 Rh2 37.f6 gf6 (37...gf6 38.Ke7 h5 39.Kf6 h4–+) 0–1. Bittner – Hubrig, 1986.

5.b5 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nf6 =.

5.c4 a5 6.b5 b6 7.Nc3 c5 8.Nf3 Bf5 9.d4 e4 10.Nd2 Nf6 11.Be2 Be7 12.0–0 Nbd7 13.f3 ef3 14.Bf3 Ra7 15.Qe2 0–0 16.e4 Bg6 17.e5 de5 18.d5 Bd6 19.Nce4 Ne4 20.Ne4 Be4 21.Be4 Nf6 22.Bd3= Re8 23.Bc2 h6 24.Ra3 Nh7 25.Bh7 Kh7 26.Rg3 f6 27.Qe4 Kh8 28.Bc1 Rf8 29.Rf5 Qe8 30.Rh3 Qg6 31.Rg3 Qh7 32.Qg4 Rg8 33.Rh5 Bf8 34.Rgh3 Rf7 35.d6 f5?? 36.Qf3 Qg6 37.Qd5= Rd7 38.Qe5 Rd6?? 39.Rh6 Qh6 40.Bh6 (40.Bh6 Rd1 41.Kf2 Rf1 42.Kf1 Kh7 43.Qf5 g6 44.Bf8#) 1–0. Schwab – Sander, tt, 1988.

5.c4 Be7 6.Nf3 Nf6 7.Nc3 a5 (7...0–0!?=) 8.b5+= c5 (8...Bf5 9.Be2=) 9.d3 (9.Qc2 h6+/–) 9...Bg4 (9...0–0 10.Be2+=) 10.Be2 Nbd7 11.h3 Bh5 (11...Be6 12.Ng5+/–) 12.0–0 (12.g4 Bg6+–) 12...0–0 13.Qd2 (13.g4 Bg6+/–) 13...Bg6 (13...Nb6!?+=) 14.Nh4+/– Nb6 15.Ng6 hg6 16.Qc2 d5 (16...Qd7 17.Ne4+/–) 17.cd5+– Nbd5 18.Nd5 Nd5 19.Be5 Qb6 20.Qb3 Rad8 21.d4 cd4 (21...Bf6 22.Rfd1+–) 22.Bd4 Bc5 23.Bc5 Qc5 24.Bf3 b6?? (better is 24...Nc3 25.Bb7 Rd3+–) 25.Rac1 Qd6 (25...Qb4 26.Bd5 Qb3 27.Bb3+–) 26.Rfd1 Qb4 27.Bd5 Qe7 (27...Rd7 28.Qa2 Qe7 29.Rc6+–) 28.Rc6 Qg5 (28...Kh7 29.Rb6 Rd7 30.e4+–) 29.Rb6 Qe5 (29...Rd7+–) 30.Bf7 Kh7 31.Bg6 Kh8 32.Rc1 (better is 32.Rd8 Rd8 33.Re6 Qb8+–) 32...Rd2 33.Qc4 (better is 33.Rc4 Qg5 34.Rg4 Qh6+–) 33...Rdf2 (33...Qg5 34.Rc2 Rd1 35.Kh2 Qe5 36.g3 Qg5+–) 34.Qh4 1–0. Lein,Marina (1925) – Khalturina,Tatiana (1815), Seniors Russian Championship Women, 2011.

5.c4 Nf6 6.Nf3 e4 7.Nd4 c5 8.Nc2 cb4 9.Nb4 Qb6 10.Bf6+= Qb4 11.Bc3 Qb6 12.d3 Bf5 13.de4 Be4 14.Nd2 Bc6 15.Qg4 Bd7 16.Qg3 Nc6 17.Be2 Ne5 18.Be5 de5 19.Qe5 Qe6 20.Qd5 Bc6 21.Qe6 fe6 22.Bf3 Bb4 23.Bc6 bc6 24.Rd1 Rd8 25.Ke2 0–0 26.f4 Bc3 27.Ne4+– Bb4 28.Ng5 Rd1 29.Rd1 Re8 30.Nf3 Ba5 31.Ne5 c5 32.Rd6 Rb8 33.Ra6 Rb2 34.Kf3 Bc7 35.Re6 Rb8 36.Ke4 g6 37.Nd3 Bb6 38.Kd5 Kf7 39.Ne5 Kf8 40.Nd7 (40.Nd7 Kf7 41.Nb8+–) 1–0. mtrold1 – PulveRIZER, internet live, 2001.

5.c4 Nf6 6.Nf3 Be7 7.Be2 Be6 8.d4 ed4 9.Nd4= 0–0 10.Ne6 fe6 11.0–0 Nbd7 12.Nc3 h6 13.Bf3 Rb8 14.Qc2 Ne5 15.Be2 c5 16.b5 Qb6 17.Ne4 a5 18.Be5 de5 19.Rfd1 Rbd8 20.Bf3 Qc7 21.Qc3 b6 22.Qc2 Nh7 23.Rd8 Rd8 24.Rd1 Rf8 25.Ng3 Ng5 26.Bc6 Bf6? 27.Rd7+– Qc8 28.Nh5 Rf7 29.Rf7 Nf7 30.Nf6 gf6 31.Qg6 Kf8 32.Qf6 Qd8 33.Qd8 Nd8 34.Ba8 Nf7+/– 35.Bf3 Nd6 36.Be2 Kf7 37.f3 Kf6 38.e4 Kg5 39.g3 h5 40.h4 Kg6 41.Kg2 Kf6 42.Kh3 Nf7 43.g4 Kg6 44.Kg3 Nh6 45.g5 Nf7 46.Kh3 Kg7 47.Kg3 Nh8?? 48.f4+– ef4 49.Kf4 Ng6 50.Kg3 Ne5 51.Kf4 Ng6+/– 52.Ke3 Kf8?? 53.Bh5+– Nh4 54.Kf4 Ke7 55.Ke5 Ng2 56.g6 Kf8?? 57.Kd6 Ne3 58.Be2 Nc2 59.Kc7 Kg7 60.Kb6 Kg6 61.Kc5 Kf6 62.b6 Nb4 63.Kb5 Ke7 64.b7 Kd7 65.b8Q e5 66.Qe5 (66.Qe5 Kd8 67.Bg4 Nc2 68.Qd6 Ke8 69.Bh5#; 66.Qa7 Ke8 67.Bh5 Kd8 68.Kb6 Na6 69.Qf7 Nc5 70.Qc7#) 1–0. Trkn – Russ163, itsyourturn.com, 2000.

5.Nf3 g6 6.Be2 Bg7 7.0–0 Ne7 8.c4 0–0 9.Qb3 c5 10.bc5+/– Bc6 11.cd6 Qd6 12.Rd1 Nd7 13.d4 e4 14.Nfd2 Nf6 15.d5 Bd7 16.Nc3 Bg4? 17.Nce4 Ne4 18.Ne4 Qd7 19.Bg4 Qg4 20.Nf6 Bf6 21.Bf6 Nf5 22.h3 Qe4 23.Qd3 Qd3 24.Rd3 Rac8 25.Rc1 Nd6 26.Be7 Nc4 27.Bf8 Kf8 28.d6 b5 29.ab5 ab5 30.d7 Rd8 31.Rb1 Ke7 32.Rb5 Nd6 33.Rbd5 Rd7 34.e4 Rd8 35.e5 Nb7 36.Rd8 Nd8 37.f4 Nb7 38.Kf2 Nc5 39.Rd4 h6 40.g4 g5 41.f5 f6 42.e6 Ke8 43.Kg3 Nb3 44.Rd7 Nc5 45.Rh7 Ne4 46.Kg2 Kf8 47.Rh6 Kg7 48.Rg6 Kf8 49.Kf3 Nd2 50.Ke3 Nc4 51.Kd4 Nd6 52.Rf6 Ke7 53.Rg6 Nb5 54.Kc5 Nc7 55.Rg7 Kd8 56.Rc7! Kc7 57.Kd5 Kd8 58.Ke5 Ke7 59.f6 Kf8 60.Kd6 Ke8 61.f7 Kf8 62.Kd7 Kg7 63.e7 Kf7 64.e8Q Kf6 65.Qe6 Kg7 66.Ke7 Kh7 67.Kf7 Kh8 68.Qh6# 1–0. Sellmer,Dirk – Stoecker,Ronald, Schleswig Holstein–ch, 1991.

4.a4 Be6

5.c4 Nd7 6.Nc3 Ngf6 7.d4 ed4 8.ed4 d5 9.c5 c6 10.Nf3 Be7 11.Be2 0–0 12.0–0 h6 13.b5 a5 14.b6 Nh7 15.Nd2 f5 16.f4 Nc5= 17.Ba3 Nd7 18.Be7 Qe7 19.Rb1 Qd8 20.Qb3 Nhf6 21.Nd1 Ne4 22.Ne4 fe4 23.Ne3 g6 24.Bg4 Bg4 25.Ng4 Kg7 26.Ne5 Nf6 27.Qg3= Qe8 28.h4 Nh5–/+ 29.Qg4 Rf5–+ 30.g3 Nf6 31.Qh3 h5 32.g4? hg4–+ 33.Ng4 Nh5 34.Qe3 Qe7 35.Rb2 Qh4 36.Rg2 Raf8 37.Qf2 Qe7 38.Ne5 Re5! 39.de5 Nf4 40.Qf4 Rf4 41.Rf4 Qe5 42.Rgf2 Qe7 43.Kf1 e3 44.Re2 c5 45.Rf3 d4 46.Rb2 Qe4 47.Rg3 d3 48.Rg1 e2 49.Ke1 Qd4 (49...Qd4 50.Re2 Qg1 51.Kd2 de2 52.Ke2 Qg4 53.Kd2 Qa4–+; 49...Qe3 50.Rh1 c4 51.Ra2 c3 52.Rh7 Kh7 53.Re2 Qe2) 0–1. Zimmer – Loetzbeier, (year?).

5.c4 Nd7 6.Nf3 f6 7.d4 Bg4 8.Be2 e4 9.Nfd2 Be2 10.Qe2 Qe7 (10...f5!?=) 11.Nc3 c6 (11...f5!?+/–) 12.Nce4 d5 13.Nc5 Nb6 14.0–0 Nh6 15.b5 ab5 (15...Qf7 16.cd5 Bc5 17.dc5 Nd5 18.Nc4+–) 16.ab5 Qc7 (16...Rb8 17.e4 de4 18.Ba3+– (18.Qe4?! Qe4 19.Nce4 cb5+–)) 17.Ra8 Na8 18.Ne6 Qc8 (18...Qd7 19.Nf8 Kf8 20.bc6 bc6 21.Ra1+–) 19.Nf8 Rf8 (19...Kf8 20.Ra1 Nf5 21.bc6 bc6 22.cd5 cd5 23.e4+–) 20.cd5 cd5 21.Qh5 Rf7 22.Qd5 Nc7 23.Qc5 Rd7 (23...Qf5 24.Qf5 Nf5+–) 24.b6 (24.b6 Qd8 25.bc7 Rc7 26.Qb4+–) 1–0. Cadet,Yves – Fournier,Frederic (2090), Match, 2012.

4.a4 Bf5

5.Be2 Nf6 6.c4 Nbd7 7.Nc3 c6 8.Nf3 Be7 9.0–0 e4 10.Nd4 Bg6 11.d3 ed3 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Ne5 14.Qe2 0–0 15.Nf5 Ned7 16.a5 d5 17.Ne7 Qe7 18.c5 Ne5 19.Na4 Nc4 20.Bd4 Rae8 21.Nb6 Ne4 22.Nc4+/– dc4 23.Rfd1 c3 24.Qg4 f5 25.Qf4 g5 26.Qf3+= (26…Qe6 27.Qe2+/–) 1–0. MammaMia – Pawncross, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 Nf6 7.0–0 g6 (7...Be7 8.Nc3=) 8.c4+= c6 9.Nc3 Bg7 10.h3 Bf3 11.Bf3 (11.gf3?! Qe7=) 11...Nbd7 12.d4 0–0 13.b5 ed4 14.Qd4 (14.ed4!? ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1+=) 14...Nd5= 15.Qd2 Bc3 16.Bc3 Nc3 17.Qc3 Ne5 18.e4 (18.Be2 Qf6 19.Qd4 Rfe8+=) 18...Qf6 19.Be2 c5 (19...Qf4!? 20.bc6 bc6=) 20.f4+/– Nd7 21.Qf6 Nf6 22.Bf3 Rab8 23.Rfd1 Ne8 (23...Rfe8 24.ba6 ba6 25.Rd6 Ne4 26.Ra6 Rb4+/–) 24.Rd5 White plans e5 24...a5 25.b6 Rd8 (25...f6+–) 26.Rad1 f5 (26...Ng7 27.e5+–) 27.e5 Rf7 (27...Rc8 28.ed6 Nf6 29.d7+–) 28.ed6 (28.Rc5 Rfd7 29.Rcd5 Kf8+–) 28...Rfd7 (28...Kg7 29.Rc5 Rd6 30.Rd6 Nd6 31.Rc7 (31.Ra5?! Nc4 32.Ra7 Nb6+–) 31...Rc7 32.bc7+–) 29.Rc5 Rd6 30.Rd6 Rd6 (30...Nd6 31.Rc7 Ne4 32.Rb7+–) 31.Rc8 (31.Bb7?! Rb6 32.Rb5 Rd6+–; 31.Ra5?! Rb6 32.Ra8 Kf8+–) 31...Kf8 (31...Kf7 32.c5 Rd7+–) 32.c5 Re6 (32...Rd7 33.c6 Rd6 34.c7+–) 33.Bb7 Re1 (33...Ke7 34.Bf3 Re1 35.Kh2+–) 34.Kh2 Ke7 35.Bc6 Kf7 36.Be8 Re8 37.Re8 Ke8 38.b7 Kd7 39.b8Q h6 40.Qd6 1–0. forsetinn (1720) – eakhundov (1650), gameknot.com, 2013.

4.a4 Nf6

5.b5 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.c4 b6 9.d3 Be7 10.Nc3 Be6 11.Be2 d5 12.Nf3 d4 13.ed4 ed4 14.Na4 Qd6 15.h3 h6 16.Bb2 0–0 17.0–0 Nbd7 18.Re1 Qc7 19.Bf1 Ra8 20.Qc2 Qa7 21.Ra1 Qb7 22.Qe2 Ra7 23.Ne5 Ne5 24.Qe5 Nd7 25.Qe1 Qa8 26.Qd1 Bd8 27.Be2 Ne5 28.Bc1 Bf5 29.f4 Nd3 30.Bf3? Qb8–+ 31.g4 Bh7 32.Qd2 Nc1 33.Qc1 f5 34.Qe1 Re7 35.Qd2 Re3 36.Bd5 Kf8 37.Nb6? Qb6 38.Ra6 Qb8 39.Ra8 Qf4 40.Rd8 Ke7 41.Re8 Ke8 42.Bc6 Ke7 43.Qf2 Qf2 44.Kf2 Rh3 45.b6 Rb3 46.Bb5 Kd6 47.b7 Kc7 48.b8Q# 1–0. Bittner – Rohloff, 1988.

5.c4 Bf5 6.d4 ed4 7.Bd4 d5 8.Qb3 Be6 9.Nf3 Qe7 10.Bc5 Qd8 11.Bf8 Rf8 12.Be2 h6 13.0–0+= g5 14.Rd1+/– c6 15.Nc3 Ke7 16.cd5+– Bd5 17.Nd5 cd5 18.Qc3 Nc6 19.Ne5 Qd6 20.Nc6 bc6 21.Rac1 Rfc8 22.Qc5 Qc5+= 23.Rc5 Ne4 24.Rc2 Kd6 25.f3+= Nf6 26.e4 Ke5 27.ed5+= Nd5 28.Rc5 Kf6 29.b5 ab5 30.ab5= Nf4 31.Kf1 cb5 32.Rc8 Rc8 33.Bb5 Rc2 34.g3 Ne6 35.Be2 ½–½. Geyer,Ulf – Kaufmann,Rolf, RLPF–ch U15 Germany, 1989.

5.Be2 Bd7 6.c4 h6 7.d3 c6 8.Nf3+= Be7 9.0–0 0–0 10.Nc3 Bg4 11.Nd2 Be2 12.Qe2 d5 13.c5 b6 14.Nb3 bc5=+ 15.bc5 Nbd7 16.d4 e4 17.a5 Qb8 18.Qc2 Ng4=+ 19.g3 h5 20.Nd2 h4 21.Kg2 hg3 22.hg3 Bg5 23.Nd1 Ndf6 24.Ra3 Nh5 25.f4 Bf6 26.Nf2 Ne3?? 27.Re3+– Bg5?? 28.fg5 1–0. mtr – Fogbound, Caissa's Web, 2001.

5.Ne2 Be6 6.Ng3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 Nd5 9.b5 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nd7 12.c4 N5b6 13.d3 Qa8 14.Nc3 Nc5 15.Nge4 f5 16.Nc5 dc5 17.Bb2 Rd8 18.Qa1 Bf6 19.Qa8 Ra8=+ 20.Ra1 Ra1–/+ 21.Ba1 e4! 22.de4 fe4 23.Ne4 Ba1–+ 24.Nc5 Bc4 25.Bc4 Nc4 26.Nb7 Na3 27.Kf1 Nb5 28.Nc5 c6 29.Ke2 Nd6 30.Kd3 Kf7 31.e4 Be5 32.g3 g5 33.h3 h6 34.g4 Ke7 35.f3 Kd8 36.Ne6 Kc8 37.Kc2 Kb7 38.Nc5 Kb6?? 39.Nd7+/– Kb5 40.Ne5 Kc5 41.Kd3+– Kb5 42.Kd4 Kb6 43.Nc4+– Kc7 44.e5 Nc8 45.e6 Ne7 46.Ke4 Kd8 47.Ke5 Ng8 48.Kd6 Ne7 49.Ne5?? Ke8?? 50.Nc6 Nc8 51.Ke5 Ne7 52.Ne7 Ke7 53.Kf5 Kf8 54.e7! Ke7 55.Kg6 Ke6 56.Kh6 1–0. Trkn – Ezy_Ryder, itsyourturn.com, 2000.

5.Ne2 Be7 6.d4 ed4 7.c4? Bg4 8.Nbc3?? 0–0 9.Qc2?? Be2 10.Be2? d5?? 11.c5?? c6 12.0–0?? Nbd7?? 13.b5?? ab5 14.ab5?? Ra1–+ 15.Ra1 h6 16.b6?? Nh7 17.Ra7?? Qb8 18.Ba6?? ba6 19.Rd7 Bg5?? 20.Qa4? Nf6 21.Rc7–/+ Rc8?? 22.Qc6+– Rc7? 23.Qc7 Qf8 24.b7 Nd7 25.Qc8 Bd8 26.c6 (26.c6 Nb6 27.Ba3 Nc8 28.Bf8+– (28.bc8Q?! Qa3 29.Qd8 Kh7+/–)) 1–0. Pytel,Krzysztof – Marzec,Z, Chelm, 1960.

4.c4 b6

5.Be2 Bb7 6.Bf3 Bf3 7.Nf3 Nd7 8.0–0 Ngf6 9.Nc3 h6 10.Qc2 Be7 11.d4 ed4 12.Nd4 Ne5 13.Nce2 Qd7 14.Rfd1 c5 15.bc5+– bc5 16.Nb3 Qa4 17.Be5 de5 18.Ng3 0–0 19.Nf5 Qe8 20.Rd2 g6 21.Nd6 Qc6 22.Na5 Qc7 23.Nab7 Bd6?? 24.Nd6+= Qc6 25.Rad1 Ra7 26.Qc3 Re7 27.Qa5 Rb8 28.f3 Kg7 29.Qc3 Re6 30.f4?? Ne4?? 31.Ne4= Qe4 ½–½. Devis,Wim – De Jonghe,Leo, Beveren, 1995.

5.Nf3 Be7 6.Be2 Nf6 7.h3 0–0 8.0–0 Be6 9.d4= Nbd7 10.d5 Bf5 11.Nh4 Bb1 12.Rb1 Ne4 13.Bg4?? Bh4–+ 14.f3? Ng3 15.Rf2 f5 16.Bf5 Nf5 17.Re2 Qg5 18.e4 Ne3 (18...Ne3 19.Bc1 Rf3 20.Re3 Bf2 21.Kh1 Re3–+) 0–1. gtate (1965) – sammyo (1875), net–chess.com, 2004.

5.h3 Nf6 6.Be2 Nbd7 7.Nf3 Be7 8.0–0 Bb7 9.d4 e4 10.Nfd2 b5 11.c5 d5 12.Nc3 c6 13.f3 Bc8? 14.fe4+– a5 15.ba5 Ra5? 16.Nb3 Ra8 17.a4?? b4+= 18.Na2 Ra4 19.ed5 Nd5 20.Bh5 N7f6 21.Bf3 0–0 22.Nac1?? Ra1–+ 23.Ba1 Ne3 24.Qe2 Nf1 25.Kf1 Qc7 26.Nd3 Qa7 27.Nb4 Nd5?? 28.Nc6+/– Qd7? 29.Ne7?? Ne7=+ 30.Qa2 Qb5 31.Kg1? Be6–+ 32.Bd1? Rd8 33.Qb2? Nf5 34.Qf2? h6?? 35.g4 Ne7 36.Bc2?? Bc8 37.Nd2 Bb7 38.Ne4 Nc8 39.Qf5 Rd5 40.Nf6?? gf6–+ 41.Qh7 Kf8 42.Qh6 Ke8 43.Qh8?? Ke7 44.Qh6 Qe2 (44...Qe2 45.Qf6 Kf6–+) 0–1. gtate (2060) – sammyo (1935), net–chess.com, 2004.

4.c4 c6

5.d4 f6 6.Nc3 g6 7.de5 fe5 8.Nf3 d5 9.cd5+/– Bg4 10.Qb3 cd5 11.Nd5 Nh6?? 12.Rd1 Nc6 13.e4 b5? 14.Rc1 Ne7 15.Ne5 Be6 16.Nf6# 1–0. mr – danelson (1850), net–chess.com, 2008.

5.Nf3 Nf6 6.Be2 Qb6 7.Qb3 Be6 8.Nc3 h6 9.a4 a5 10.b5 Nbd7 11.0–0 Nc5 12.Qc2+= Bd7 13.d4+/– ed4 14.Nd4 Be7 15.Rfd1 0–0 16.Bf3 Bg4 17.Bg4 Ng4 18.h3 Nf6 19.Nf5+/– Qc7 20.Rd4 Rad8 21.Rad1+/– Rfe8 22.Ba3 b6 23.Ne7 Re7 24.Bc5 bc5 25.Rh4 Rde8 26.Qf5 Re5 27.Qf3 Rc8 28.Qg3 Kh7+= 29.f4 Ne4 30.Ne4 Re4 31.f5 Rh4 32.Qh4 Re8 33.Qf4 Re5 34.g4 f6 35.h4 cb5 36.cb5 c4 37.g5= hg5 38.hg5 Qc5 39.g6 Kg8= 40.Rd4 Qb4 41.Qf3 Re8?? 42.Qd5 (42.Qd5 Re6 43.Qe6 Kh8 44.Rh4#) 1–0. Van Esbroeck,Dirk – Benali, Melsele, 1993.

4.c4 Nc6

5.a3 a5 6.b5 Nce7 7.Nf3 b6 (7...e4 8.Ng5+=) 8.Be2 c6 9.a4 c5 10.Nc3 Be6 11.0–0 g6 12.d4 cd4 13.ed4 ed4 (13...f6!?+/–) 14.Nd4 Bg7 15.Ne6 Qc8?? (better is 15...fe6 16.Bg4 Nf5+–) 16.Ng7 Kf8 17.Nd5 Nd5 18.cd5 f6 (18...Ne7 19.Nh5 Rg8 20.Nf6+–) 19.Ne6 Kf7 20.Rc1 Qb7 21.Bf3 (better is 21.Rc7 Qc7 22.Nc7 Rc8+–) 21...Rc8 22.Qd2 Ne7 23.Rc8 Rc8 24.Rc1 Re8 25.Qd4 Nd5 26.Bd5 Qe7 27.Nc7 Kf8 28.Ne8 Ke8 29.Rc8 Kd7 30.Qc4 Qe1+– 31.Qf1 Qf1 32.Kf1 Kc8 33.Bf6 Kd7 34.Bg8 h6 35.Bf7 g5 36.Bg7 Ke7 37.Bg6 d5 38.Bh6 Kd6 39.Bg5 Kc5 40.Be7 Kc4 41.Bc2 d4 42.Ke1 d3 43.Bd1 Kc3 44.Bd8 d2 45.Ke2 Kb2 46.Bb6 Kc1 47.Ba5 Kb2 48.Bd2 Ka3 49.a5 Kb2 50.a6 Ka3 51.a7 Kb2 52.a8Q Kb1 53.Qe4 Kb2 54.Qc2 Ka1 55.Bc3 1–0. Fournier,Frederic – eolo, Active, 2008.

5.a3 Bd7 6.Nc3 Nf6 7.Be2 Ne7 8.Nf3 g6 9.0–0+= Bg7 10.Ng5 h6= 11.Nf3 0–0 12.c5 Re8 13.cd6+= cd6 14.e4 Bc6 15.d3 Rc8 16.a4 Qd7 17.Qb1 b6 18.d4 Bb7 19.de5+= de5 20.b5 a5 21.Rd1 Qe6 22.Qd3 Rc7 23.Nd2 Nc8 24.Rac1 Qe7 25.Nc4+/– Rd7 26.Qe3 Red8 27.Nb6 Rd1 28.Rd1 Rd1 29.Nd1 Qb4 30.Bc3+– Qe4 31.Qe4 Ne4 32.Ba5 Ncd6 33.Bb4 Bf8 34.Nd7 Bg7? 35.a5 Nb5? 36.Bb5 Ng5 37.Nc5 Ba8 38.Ne3 h5 39.Bc4 (39.Bc4 h4 40.a6+–) 1–0. Staberg,Karl Arne – Engvall,Ville, corr SSKK 3–1341, 1992.

5.a3 Bd7 6.d4 ed4 7.ed4 Be7? (7...Nf6 8.Qe2 Be7 9.d5=) 8.Bd3 (better is 8.d5 Bf6 9.dc6 Qe7 10.Ne2 Bc6 11.Nbc3+–) 8...Nf6= 9.Ne2 0–0 10.Qc2 Qc8 11.0–0 Nd8 12.d5 c6 13.Nbc3 g6 14.Nf4 cd5? (better is 14...Re8+/–) 15.Ncd5+– Nd5 16.Nd5 (16.cd5?! Qc2 17.Bc2 Bg5=) 16...Bg5 (16...Nc6 17.b5 Bd8 18.bc6 bc6 19.Nf6 Bf6 20.Bf6 Re8+–) 17.Qc3 f6 18.Ne7 (18.Ne7 Kh8 19.Nc8 Rc8 20.Qd4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1990) – NN, Active, 2004.

5.a3 g6 6.Nc3 f5 7.d4+= Bg7 8.Nf3 Nh6 9.Qb3 ed4= 10.Nd5 0–0 11.Nd4 Nd4 12.Bd4 Bd4 13.ed4 c6 14.Qh3 Re8=+ 15.Be2 cd5–/+ 16.Qh6 dc4 17.h4 b5 18.Kf1 Bb7 19.f4? Bg2! (19...Bg2 20.Kg2 Re2 21.Kh3 Qe7–+) 0–1. Laine – Bateman, corr GB–CA, 1992.

5.Qa4 Bd7 6.Qb3 Be6 7.Nf3 h6 8.Nc3 Nf6 9.Nd5 Bd5 10.cd5+= Ne7 11.b5 Ned5 12.Bc4 c6 13.a4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Qb6 16.0–0=+ Be7 17.Re1 0–0–/+ 18.g3 Nc7 19.bc6 Qb3 20.Bb3 bc6 21.d4 e4 22.Nh4 g6 23.Ng2?? Nb5 24.Nf4 g5 25.Ng2 Rb8 26.Rc1 c5 27.dc5=+ dc5 28.Bf6 Bf6 29.Rc5 Nd6 30.Bc2 Ra8 31.h4 Ra1 32.Kh2=+ Rc1 33.Rc6= Ne8? 34.Be4+/– Rc6 35.Bc6 Nd6 36.e4 Kg7 37.Kh3 gh4 38.Nh4 Bh4 39.gh4 Kf6 40.f4 Nc4 41.Kg3 Kg7 42.Bd5+– Nd6 43.f5 Kf6 44.Kf4 Kg7 45.f6 Kg6 46.e5 Nf5 47.h5 (47…Kh7 48.Kf5+–) 1–0. Dopper,Johan – Bremer,Henk, 1994.

5.b5 ab5 6.cb5 Na5 7.Nf3 Nf6 8.Nc3 Nc4?? 9.Bc4+– Be6 10.Be6 fe6 11.Qb3 e4 12.Ng5 Qe7 13.Nce4 d5 14.Ng3 h6 15.Nf3 g5 16.Ne5 Qh7 17.a4 0–0–0 18.a5 Ne8 19.a6 ba6 20.ba6 Nd6 21.a7 (21.a7 Qb1 22.Rb1 Bg7 23.a8Q) 1–0. pumpkin (1980) – caffine, net–chess.com, 2001.

5.b5 ab5 6.cb5 Nb4 7.a3 Nd5 8.Bc4 Be6 9.Qf3 c6 10.Nc3 Ngf6 11.Nd5 Nd5 12.Ne2 Be7 13.Ng3 0–0=+ 14.0–0 Bf6 15.Nh5 Bg5 16.d4? g6 17.Ng3 Bf6 18.Ne4 Bg7 19.Qg3 cb5 20.Bb5 ed4 21.Bd4+= Bd4 22.ed4 Nc7 23.Nd6 Nb5 24.Nb5 Ra5 25.Qe5 Bc4–/+ 26.Rfb1 Re8 27.Qc5=+ Bd3 28.Rb3? b6–+ 29.Qb4? Rb5 30.Qc3 Rb3 31.Qb3 Qd4 32.Rd1 Bc2 33.Qc2= Kg7 34.Kf1 Qh4 35.Qb2 Kg8 36.h3 Qf4 37.Qb5 ½–½. mtr – esilver, internet, 2001.

5.a3 Nf6

6.Qa4 Bd7 7.Qc2= b5 (better is 7...h6!?=) 8.cb5+/– ab5 9.Bb5 Qb8?? (better is 9...Ne7 10.Nc3 c6+/–) 10.Bc6+– 1–0. marektheim – tnrt, internet, 2015.

6.Qa4 Bf5!? +=.

6.Nc3 Be6 7.Nf3 d5 8.cd5 Nd5= 9.Qc2 Bd6 10.Ne4 Bf5?? 11.Nd6+– cd6 12.Qf5 g6 13.Qh3 0–0 14.Bc4 Nf6 15.0–0 e4 16.Ng5 h5 17.Qg3 Re8 18.Nf7 (18.Nf7 Kf8 19.Nd8 Red8 20.Qg6+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Gruene, 2008.

6.d3 Be7 7.Nf3 0–0 8.Be2 h6 9.0–0 Bg4 10.Nc3 Qc8 11.Qc2 Bf3 12.Bf3+/– Qd8 13.Nd5 Qd7 14.d4 e4? 15.Nf6+– Bf6 16.Be4 Qe7 17.b5 ab5 18.cb5 Nd8 19.Rac1 Ra5 20.a4 Ra8 21.Bd5 c6 22.bc6 bc6 23.Bc6 Nc6 24.Qc6 Qe6 25.Ba3 Qb3? 26.Bd6 Qa4 27.Qa4 Ra4 28.Bf8 Kf8 29.Rfd1 1–0. Wall,Bill – Tonn, internet, 2002.

6.d4 ed4 7.ed4 d5 8.Nf3= dc4 9.Bc4 Ne4 10.0–0+= Bf5 11.Bd3 Nd6 12.Re1+/– Be7 13.d5 Bd3 14.Qd3 Nb8 15.Bg7 +–. pierre – stan8049, itsyourturn.com, 2006.

6.d4 ed4 7.ed4 Qe7 8.Qe2 Qe2 9.Be2 Be7 10.Nf3 0–0+/= 11.d5 Na7 12.Nbd2 Bd7 13.0–0 b5 14.Nb3 bc4 15.Bc4 Bb5 16.Bb5 Nb5 17.a4 Na7 18.Rfe1 Nd5 19.Rad1 c6 20.Rd5 cd5+/= 21.Re7 Nc6 22.Rd7 Rfd8?!+/– 23.Rd8 Rd8 24.b5 ab5 25.ab5 Ne5 26.Ne5 de5 27.Be5 Re8 28.Bc3 Rc8 29.Bd4?! Rc4! 30.b6? Rb4!+/– 31.Kf1 Rb3 32.Bc5 f6 33.Ke2 Kf7 34.Kd2 Ke6 35.Kc2 Rb5 36.Bd4 Kd6 37.Kd3 Kc6 38.g3 Rb3 39.Kc2 Rb6! 40.Bb6 Kb6–+ 41.Kd3 Kc6 42.Kd4 Kd6 43.f3 h6 44.h3 g5 45.h4?? gh4! 46.gh4 Ke6 47.Ke3 Ke5 48.f4 Kf5 49.Kd4 Kf4 50.Kd5 f5 51.Kd4 Kf3 52.Ke5 Kg4 53.h5 f4 54.Ke4 f3 55.Ke3 Kg3! 56.Kd3 f2 57.Ke2 Kg2 58.Kd3 f1Q 0–1. Dechamps,Benny – Jespers,Jan, Interclub, 2000.

6.d4 ed4 7.ed4 Be7 8.Nf3 0–0 9.Bd3 Bg4 10.0–0 d5 11.c5 b6 12.Nbd2 a5 13.b5 Na7 14.c6 Nc8 15.Qc2 Nd6 16.Ne5 Be6 17.a4 Qc8 18.Ba3 Re8 19.Rfe1 Nf5 20.Be7 Re7 21.Ndf3 Qe8?? (better is 21...Nd6+/–) 22.Bf5+– Bf5 23.Qf5 Nd7 (23...Rd8+–) 24.cd7 Qf8 25.Nc6 Re1 26.Re1 g6 27.Qf6 Qd6 (27...h6 28.Ne7 Qe7 29.Re7 Rf8 30.d8R Rd8 31.Qf7 Kh8 32.Qg7#) 28.Ne7 (28.Re8 Re8 29.de8Q Qf8 30.Ne7#) 28...Kf8 (28...Qe7 29.Re7 Rf8 30.Rf7 Rf7 31.d8Q Rf8 32.Qdf8#) 29.Qh8# 1–0. Hechtlinger,John (2155) – Aragons,Domingo, Internet Section, 2003.

6.d4 ed4 7.ed4 Be7 8.Nf3 0–0 9.d5 Na7 10.Bd3 b5 11.0–0 bc4 12.Bc4 Bd7 13.Ba6 Bb5? 14.Bb5+– Nb5 15.Qd3 Rb8 16.a4 Na7 17.Ng5 h6 18.Bf6 hg5 19.Bc3 Bf6 20.b5 Nc8 21.Re1 Nb6 22.a5 Nc8 23.Bf6 Qf6 24.Nc3 Ne7 25.a6 Rb6 26.Qc4 Rc8 27.a7 Ra8 28.Qc7 Nc8 29.Re8 Kh7 30.Rc8 Rc8 31.Qc8 Rb5 32.Qh3 Kg6 33.g4 Qd4 1–0. orane (2210) – Gurky2, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Ne2 Be6 7.Ng3 +=.

6.Ne2 g6 7.Ng3= Bg7 8.Qc2 0–0 9.Be2 Bd7 10.Nc3 Re8 11.d3 Na7 12.0–0 b5 13.Bf3 Rb8 14.c5 (14.Nd5 Nd5 15.cd5 c6+=) 14...dc5 15.bc5 c6 (better is 15...Nc6!?=) 16.Rfd1+/– Bg4 17.Bg4 Ng4 18.h3 Nf6 19.Rd2 Qc7 20.Nce2 (20.Nge4 Nd5+=) 20...Rbd8+= 21.Rc1 Rd7 22.Rcd1 Red8 23.d4 ed4 24.Bd4 Nc8 25.Qb2 Ne8 26.Bg7 Ng7 27.e4 Ne7 28.Rd7 Rd7 29.Rd7 Qd7 30.Qd4 Qd4 31.Nd4 Ne6 32.Ne6 fe6 33.Ne2 e5 34.Nc1 a5 35.Nd3+= a4 36.Kf1 Kg7 37.Ke2 Kf6= 38.g3 Ke6 39.f4+= ef4 40.gf4 h6 41.Kf3 h5 42.Nb4 Kd7 43.Ke3 Ke6 44.Kd4 h4 45.Nd3 Ng8 46.Ne5 Ne7 47.Nf3 g5 48.Ng5 Kf6 49.Nf3 Ng6 50.f5 Nf4 51.Nh4 Nh3? 52.Nf3 Nf4+/– 53.Ne1 Ne2 54.Kd3 Nc1 55.Ke3 Nb3 56.Nd3 Kg5 57.Nb4 Nc5 58.Nc6 Nb7? 59.Kd4 Kf6 60.Nb4 Nd8 61.Nd5 Kf7 62.Kc5 Nb7 63.Kc6 Na5 64.Kb5 Nb3 65.Kc4 Nd2 66.Kd4 Nf3 67.Kc5 Ne5 68.Nc3 Nd3 69.Kd6 Nf2 70.e5 Ng4 71.Nd5 Nh6 72.e6 Ke8 73.Nc7 Kd8 74.e7 (74.e7 Kc8 75.e8Q Kb7 76.Qa8 Kb6 77.Qa6) 1–0. Engelhardt,Er (1845) – Grothe,Michael, Berlin GER, 2012.

6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 h6 9.d3 Re8 10.Nbd2 Bf8 11.Re1 Ne7 12.e4 Ng6 13.Qc1 c6 14.g3 (14.Qc2!?+=) 14...d5 15.cd5 cd5 16.Bf1 (16.d4!? de4 17.Ne5=) 16...d4+= 17.Nc4 Qc7 (17...b5 18.Na5–/+) 18.Qd1 (18.Nce5!? Qc1 19.Rac1 Re5 20.Bd4=) 18...b5–/+ 19.Ncd2 Bb7 (19...a5 20.ba5 Qa5 21.Qe2–/+) 20.Rc1 Qd7 21.Nb3 Be7 22.Nc5 Bc5 23.Rc5 Rac8 24.Qc2 Qg4 25.Bg2 Nd7 26.Rc7 Rc7 27.Qc7 Bc6?? (better is 27...Bc8+=) 28.Qc6+– Ne7 29.Qa6 f5 30.ef5 Nf5 31.Qb5 Re7 32.Qc4 Kh7 33.b5 Nb6 34.Qb4 e4 35.de4 Re4 36.Re4 Qe4 37.Nd4 Qb1 38.Bf1 Nd5 39.Qd2 Nf6 40.Nf5 Ne4 41.Qc1 (41.Qc1 Qc1 42.Bc1+–) 1–0. Fournier,Frederic (1740) – TIAZULMI, Active, 2008.

6.Nf3 Bg4 7.d3 g6 8.Be2 Bg7 9.Nbd2 0–0 10.0–0 Re8 11.Ng5 Be2 12.Qe2 Nh5 13.Nge4 f5 14.Nc3 f4 15.Nce4 Rf8 16.Qg4 Ne7 17.Ng5 Qc8 18.Qe6 Qe6 19.Ne6 Rfc8 20.d4 fe3 21.Ng7 ef2 22.Rf2 Ng7 23.de5 de5 24.Be5 c5 25.Bd6+– Nef5 26.Bc5 Ne6 27.Bb6 Rc6 28.c5 Ned4 29.Nc4 Re6 30.h3 h5 31.Rd1 Re4 32.Nd6 Re7 33.Rfd2 Ne2 34.Kh2 Nfg3 35.Nc4 Rf8 36.Rd8 Ree8 37.Re8+– Re8 38.Rd8?? Rd8 39.Bd8 Nf1 40.Kh1 Nfg3 ½–½. Schmidbauer,Josef – Dadlhuber,Thomas, Nord Bayern–ch, 2001.

6.Nf3 g6 7.d4 ed4 8.Nd4 Nd4 9.Bd4 Bg7 10.Be2 0–0 11.Nc3 b6 12.Bf3 Rb8 13.0–0 Bb7 14.Bb7+/– Rb7 15.Qf3 Rb8 16.b5 a5 17.Rfd1+/– Nh5 18.Nd5 Bd4 19.ed4 Rc8 20.Re1+– Re8? 21.Re8 Qe8 22.g4 c6 23.bc6 Qc6 24.Ne7 (24.Ne7 Kg7 25.Nc6+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

4.c4 Bd7

5.a4 Nc6 6.b5 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Nce7 9.d4 Ng6 10.Nf3 e4 11.Nfd2 Nf6 12.Nc3 c6 13.Nde4 Ne4 14.Ne4 d5 15.Nc3 Qa5 16.c5 cb5 17.Qb1 Be7 18.Be2 b4 19.Nd5 0–0? 20.0–0+– Bc6 21.Nb4 Qc7 22.d5 Bd5 23.Nd5 Qc5 24.Qb2 f6 25.Qb7 Bd6 26.Bd4 Qc8 27.Nf6! gf6 28.Qd5 (28.Qd5 Kg7 29.Qd6+–) 1–0. pierre – praitsin, internet, 2008.

5.a4 Nf6 6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.b5 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 11.0–0 cb5 12.cb5 Bg4 13.h3 Bh5 14.Nc3 e4 15.Nd4 Bg6 16.d3 d5 17.de4 de4 18.Bb2 Nbd7 19.Qc2 Qc7 20.Rc1 Rc8 21.Na4 Qc2 22.Rc2 Rc2 23.Nc2 Kf8 24.Kf1 Nd5 25.Bc4 N5f6 26.Ke2 h5 27.Bd4 Ne8 28.Kd2 Nef6 29.Kc3 Ke8 30.Nb4 Bd6 31.Nd5 White intends b6 31...Kd8 32.Nf6 gf6 33.Bd5 Kc7 34.b6 Kb8 35.Kc4 Ne5 36.Be5 Be5 37.Nc5 Bh2 (37...Bd6+–) 38.Nd7 (better is 38.Nb7 Bf5 39.Nc5+–) 38...Kc8 39.Nf6 Bg1 40.Be4 Bf2 41.Bg6 fg6 42.Kd4 Be1 43.Ke5 Kd8 44.Ke6 g5 45.g4 hg4 46.hg4 (46.Ng4?! Ba5+–) 46...Bh4 47.Nd5 Be1 48.e4 Bf2 49.Kf5 Bh4 50.e5 Bg3 51.e6 1–0. Stecyk,Jozef (1730) – Sukta,Stanislaw, 55 Ogolnopolski Turniej Szachowy Zamosc Poland, 2013.

5.Nc3 Nf6 6.d4 ed4=+ 7.ed4 Be7 8.Nf3 0–0 9.Bd3 Nc6 10.a3= Bg4 11.h3 Bf3 12.Qf3 Nd4 13.Qb7+= c6 14.0–0+/– Nd7 15.Nd5 Ne6? 16.Qc6+– g6?? 17.Qa8 Qa8 18.Ne7# 1–0. Wall,Bill – Wersaci, internet, 2005.

5.d4 c6 6.de5+= de5 7.Be5 Bb4= 8.Nd2 f6 9.Bb2 Be6 10.c5 Bd2 11.Qd2= Qd2 12.Kd2 Nd7 13.Rc1 Ba2=+ 14.Nf3 0–0–0 15.Be2? Nc5–+ 16.Nd4? Nb3 17.Kc2 Nc1 18.Rc1 Bd5 19.f3 Nh6 20.e4 Bf7 21.g4 Rd7 22.Bd3 Rhd8 23.Nc6 bc6 24.Ba6 Kc7 25.g5 Ng8 26.f4 Rd2 27.Kb1 Rh2 28.e5 fg5 29.fg5 Rb8 30.Rf1 Rbb2 31.Kc1 Rhc2 32.Kd1 Bh5 33.Be2 Be2 34.Ke1 Bf3! (34...Bf3 35.Rf3 Rc1) 0–1. bentengutama – catalinpv (1645), net–chess.com, 2002.

5.Nf3 Nf6 6.a4 Be7=+ 7.Qc2 0–0 8.Nc3 Ne8 9.d4 ed4 10.Nd4 Bf6 11.b5 Bd4= 12.ed4 ab5 13.ab5+= Ra1 14.Ba1 c6 15.Be2 cb5 16.cb5 Nf6 17.0–0 Qb6 18.Bf3 Rc8 19.Qd3 d5 20.Re1 Be6 21.Bb2 Nbd7 22.g3 g6 23.Ra1 Bf5 24.Qe2 Re8 25.Qd1 Ne4 26.Qb3 Nc3 27.Bc3 Be4 28.Be2 Qf6 ½–½. Sternik,Ryszard – Janton, Olsztyn Poland, 1966.

5.Nf3 Nf6 6.Be2 Be7 7.d3 0–0 8.Nbd2 c6 9.0–0 h6 10.a4 a5 11.b5 c5 12.Qc2 Nh7 13.h3 f5 14.Rfd1 Qc7 15.d4 e4 16.Ne1 b6 17.dc5+– dc5 18.Bf1 Be6? 19.g3 Nd7 20.Ng2 g5 21.Qc3 Bf6=+ 22.Qc2 Rad8 23.Nb1 Ne5–/+ 24.Nc3 Nf3 25.Kh1 Be5 26.Ne2 Bb2–/+ 27.Qb2 Bc4 28.Qc3 Be6 29.Ne1 Ne5 30.Bg2 Bc4 31.Ng1 g4 32.h4 Nf3?? 33.Nef3 gf3 34.Bh3?? Bd3 35.Bf1 c4 36.Nh3 Qf7 37.Nf4–/+ Qg6?? 38.Ng6+– Rf6 39.Nf4 Rfd6 40.Bd3 cd3 41.Rd2 Nf6 42.Rc1 Ng4 43.Kg1 Kf8 44.Qh8 Ke7 45.Rc7 R8d7+– 46.Qh7 Kd8 47.Rd7 Rd7 48.Qf5 Rc7 49.Ne6 (49.Ne6 Ke7 50.Nc7+–; 49.Qf8 Kd7 50.Nd3 ed3 51.Rd3 Ke6 52.Rd6 Ke5 53.Qf4#) 1–0. uno (1910) – fratio (1845), ICC, 2003.

4.c4 Nd7

5.Qb3 c5 6.a3 Ngf6 7.g3 Be7 8.Bg2 0–0 9.Nc3 Rb8 10.Nge2 b6 11.d4 cd4 12.ed4 Bb7 13.d5 a5 14.0–0= Ba6 15.Rac1 Ng4 16.h3+= Nh6 17.f4 Nf5 18.Be4?? Ne3–/+ 19.b5 Nc5–+ 20.Qa2 Nf1 21.Rf1 Bc8 22.Bg2 Bf5 23.fe5–/+ Bd3 24.ed6 Bd6 25.Rf3 Be2 26.Ne2=+ Qe8 27.Nf4 Bf4 28.Rf4 Qe3 29.Kh2 h6 30.Rg4 f6 31.Qa1 Nd7 32.Bc1+= Qe5 33.Qb1 f5 34.Rg7?? Qg7–+ 35.d6 Rf6 36.Bb2 Rbf8 37.Bd5 Kh8 38.Be6 Nc5 (38...Nc5 39.Bf5 Rd8–+ (39...Rf5?! 40.Bg7 Kg7 41.Qa1 R5f6 42.Qe5–+)) 0–1. Nyikos,Laszlo – Wiebke,Elfriede, 14 sen. LSenEM Brandenburg op, 2006.

5.Nf3 f6 6.Nc3 '+/=' c6 (6...Ne7 7.Bd3 Nb6 8.Qb3 Be6 9.Na4 Na4 10.Qa4 Nc6; 6...a5 7.b5 Ne7 8.d4 ed4 9.ed4 Nb6 10.Bd3 d5; 6...Nb6 7.d4 ed4 8.Qd4 Ne7 9.c5 dc5 10.Qd8 Kd8) 7.a4 (7.Bd3 Nb6 8.Qc2 Be6 9.Ne4 d5 10.cd5 Nd5) 7...Be7 (7...Nh6 8.d4 Be7 9.Be2 0–0 10.Qb3 a5) 8.Be2 (8.a5 Nh6 9.Bd3 0–0 10.0–0 f5) 8...Nh6 (8...a5 9.b5 Nh6 10.0–0 0–0) 9.d4 (9.a5 0–0 10.0–0 f5) 9...0–0 (9...Qb6 10.Qb3 a5) 10.0–0 b6 (10...f5+/–) 11.Qb3 Kh8 12.Rfd1 Rb8 13.Qc2 Rg8 14.b5 c5 15.d5 (15.de5 fe5 16.Bd3 g6+/–) 15...Qe8 16.Bd3 g6 17.a5 f5 18.e4 (18.ab6 Rb6 19.h3 Bf6+/–) 18...Qf8 19.Ne2 (19.ba6!? Ba6 20.Rdb1+/–) 19...Nf6 20.Ng3 f4 (20...ab5 21.cb5 ba5 22.Ra5+=) 21.Ne2 '+/=' 21...g5 22.Ra3 g4 '?' (better is 22...ab5 and Black could well hope to play on 23.cb5 ba5 24.Ra5 Nf7+=) 23.Ne5 '+–' 23...de5 24.Be5 Bd6 25.Qc3 Be5 26.Qe5 Bb7 27.Nf4 '+–' 27...Qf7 '?' 28.Ne6 Rbe8 '?' 29.ba6 Bc8 30.ab6 Be6 31.de6 Re6 32.Qc5 Nd7 33.Qd4 Qg7 34.Qg7 Kg7 35.c5 Nc5 36.Bc4 Rb6 37.Bg8 Na6 38.Bc4 Nc5 39.Ra7 Kg6 40.e5 Kf5 41.Rh7 Kg6 42.Rc7 Ne4 43.Bd3 Kf5 44.Re1 Ke5 45.Re4 Kd6 46.Rec4 Rb3 47.Be2 Rb1 48.Bf1 Nf5 49.Rc1 Rb4 50.R7c4 Rc4 51.Rc4+– 1–0. Semenko,Georg – Hoenig,Josef, Bayern–ch Seniors, 1994.

4.c4 Be6

5.Nf3 Nc6 6.d4 ed4 7.Nd4 Nd4 8.Bd4 Nf6 9.Nc3 Be7 10.Nd5 Bd5 11.cd5+= 0–0 12.Bd3 c5 13.dc6! bc6 14.Qc2 h6? 15.Qc6+– Qc8 16.Qc8 Rfc8 17.Ke2 Nd5 18.Be4 Rab8 19.Bd5 Rb4 20.Rab1 (20.Rab1 Ra4 21.Rb7+–) 1–0. mrkt – kaksen, internet, 2005.

5.Nf3 h6 6.a3 Nf6 7.Be2 Nc6 8.0–0 Be7 9.d4 ed4 10.Nd4 Nd4 11.Qd4 0–0 12.Nd2 b6 13.Rfd1 c5 14.Qf4 Nh7 15.Ne4+– Bg5 16.Qg3 Nf6 17.Nd6 Qb8 18.f4 Nh5 19.Bh5 (19.Bh5 Qd8 20.fg5 Qg5 21.Qg5 hg5 22.Bf3+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

5.Nf3 h6 6.d3 Nf6 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.Nbd2 b5 10.a3 Nc6 11.cb5 ab5 12.d4 e4 13.Bb5 (better is 13.Ne4 Ne4 14.d5=) 13...Na7–/+ 14.Ne4 Ne4 15.Bd3 Nf6 16.Qc2 c6 17.Rfc1 Rc8 18.Qa4 Rc7 19.Rc3 Nd5 20.Rc2 Qb8 21.Rac1 Rfc8 22.e4 Nf4 23.Ba6 Rd8 24.d5 Bd7 (24...Bg4!? 25.Qb3 Qb6+=) 25.dc6+= Bc6 26.Rc6 Nc6 27.Rc6 Rc6 28.Qc6 Rf8 (better is 28...d5 29.e5 Qa7+/–) 29.Qc3?? (better is 29.Qd7 Qa8 30.Bb7+– (worse is 30.Qe7 Qa6 31.h4 Qd3–/+)) 29...Bf6= 30.Qc1 Bb2 31.Qb2 Qb6 32.Bf1+= Re8 33.Nd2 d5 34.g3 Ng6 35.ed5 Re1 36.Kg2 Qd6 37.Bc4 Ne5 38.Qd4+/– Rd1 39.Bb3 Re1 40.Nf3 Nf3 41.Kf3 Qf6? 42.Qf6+– gf6 43.b5 Rb1 44.Bc4 Rc1 45.Bd3 Rc3 46.Ke4 Ra3 47.f3 Kf8 48.Kd4 Ke7 49.Be4 Kd6+= 50.Kc4 f5 51.Bf5 Rf3 52.g4 Rf4–/+ 53.Kd3 Kc5 54.Ke3= Rb4 55.Bd7 Kd5 56.h4? f6 57.Bc6 Ke5–/+ 58.Bd7 Rb3 59.Kd2 1–0. Fournier,Frederic (1615) – Macam (1810), Active, 2007.

4.c4 Be7

5.Nc3 Nf6 6.d4 ed4 7.ed4 0–0 8.Bd3 d5 9.a3 dc4–/+ 10.Bc4 b5 11.Bd3 Bb7=+ 12.f3 Nbd7 13.Nge2=+ Nb6 14.0–0 Bd6 15.Ne4 Nfd5 16.Qd2 f5 17.Nd6 cd6 18.Ng3 Bc8 19.Rfe1 Bd7 20.Re2 Rc8 21.Rc1 Qh4 22.Rc8 Bc8 23.Re1 Bd7 24.Bf1 Rf6 25.Nh1 Re6=+ 26.Re6 Be6 27.Bc1 Kf7 28.Ng3= Qd8 29.Bd3 Ne7 30.Qc2 Qc8 31.Qc8 Bc8 32.Kf2 h6 33.Ne2 g5 34.h4 Kf6 35.hg5 hg5 36.Nc3 Ned5 37.Nd5 Nd5 38.Bd2 Nb6 39.g3 d5 40.f4 g4=+ 41.Ke2 ½–½. Deutu,A – Gomez Gordo,Juan Carlos, Intercajas tt, 1996.

5.Nf3 Nc6 6.a3 Nh6 7.c5 0–0=+ 8.Qc2 e4 9.Qe4 f5 10.Qc4 Kh8 11.Qc3 Bf6+= 12.Qc2 Qe7 13.d4 Bd7 14.Bd3+/– Rae8 15.0–0 Nd8 16.Re1 Qf7 17.Nc3 Bc6+/– 18.e4 g6 19.d5 fe4? 20.Ne4 Bd5 21.Nf6 Re1 22.Re1 Nf5 23.Nd5 Kg8 24.Nf6 Kg7 25.Ng4 (25.Ng4 Qf6 26.Bf6 Rf6 27.Qc3 h6 28.Qf6 Kh7 29.Qf8 dc5 30.Nf6#) 1–0. Dopper,Johan – Verduyn De Boer,J, 1992.

5.Nf3 Bf6 6.e4 Ne7 7.Be2 Bg4 8.0–0= Nbc6 9.b5 Bf3 10.Bf3 Nd4 11.Bd4+/– ed4 12.e5 de5 13.Bb7 Rb8 14.Ba6+/– 0–0 (14...d3 15.Qg4+/–) 1–0. Trkn – guest162, ICC, 2004.

4.c4 Bf5

5.d4 Nc6 6.a3 ed4 7.ed4 Nf6 8.Nf3 d5 9.c5 Be7 10.Be2 0–0 11.0–0 Re8 12.Nfd2 Qd7 ½–½. Reuter,A – Lenz,Thomas2, Koblenz op, 1990.

5.Nf3 Bb1 6.Rb1 Nf6 7.Bd3 Be7 8.0–0 e4 9.Bf6+/– ed3 10.Bg7 Rg8 11.Bb2 Bf6 12.Nd4 Bd4+/– 13.ed4 Qg5 14.g3 h5 15.Re1 Kd7 16.Qf3 Nc6 17.d5 Ne5? 18.Be5 de5 19.Qf7 Kc8 20.Re5! Qg7 21.Re8 Re8 22.Qe8# 1–0. pierre – vbogi, internet, 2008.

5.Nf3 Bb1 6.Rb1 h6 7.d4+/– e4 8.Nd2 d5 9.cd5 Qd5 10.Bc4 Qc6 11.0–0 Bb4 12.d5+– Qc5 13.Bd4 Qe7 14.Qa4 Nd7 15.Rb4 b5 16.Bb5! ab5 17.Qa8 Nb8 18.Qb8 Kd7 19.Qb5 Kc8 20.Ra4 Nf6 21.Ra8# 1–0. pierre – q12_roma, internet, 2008.

5.Nf3 Nd7 6.Be2 Ngf6 7.0–0 Be7 8.Nc3 0–0 9.d4 ed4 10.Nd4 Bg6 11.Nf3 h6 12.a3 Re8 13.Bd3 Bh5 14.Be2 c6 15.Qc2 Bg6 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Bf8 18.Ne2 Ne5= 19.Ne5 de5 20.Qd8 Rad8 21.Rfd1 Rc8 22.c5+= a5 23.Nc3 Ra8 24.f3 ab4 25.ab4 Ra1 26.Ba1 Re7 27.Kf2 Rd7 28.Ke2 Rd1 29.Kd1 Nd7 30.Ne4 f6 31.Bc3 Kf7= 32.Kc2 f5 33.Nf2 Ke6 34.e4 g6 35.g4 b6 36.cb6 Nb6 37.Kb3 Nd7 38.Kc4 Nb6 39.Kb3 Nd7 40.Kc4 ½–½. Vaast,Jean Philippe – Weber,Richard (1730), Reunion op 7th, 2004.

5.Nf3 Nf6 6.d4 Nbd7 7.de5 Ne5 8.Ne5 de5 9.Qd8 Rd8 10.Be5 c6?? 11.a3 Ne4 0–1. ludger – alwayslosing (1835), net–chess.com, 2005.

5.Nf3 Nf6 6.Be2 Nbd7 7.0–0 Be7 8.Nc3 0–0 9.d4 e4 10.Nd2 c6 11.d5 cd5 12.cd5 b5 13.Qc2 Rc8 14.Qb1 Ne5 15.Nde4 Nc4 16.Bc4 Rc4 17.Nf6+/– Bf6 18.Qf5 Bc3 19.Rab1 Bb2 20.Rb2+/– Qc7 21.g3 Re8 22.Kg2 Re5 23.Qf3 g6 24.Rd1 Rf5 25.Qe2+/– Qe7 26.f3 h5 27.e4+/– Re5 28.Rdd2 h4? 29.Rdc2+/– hg3 30.h3?? f5 31.Rc4+/– bc4 32.Qc4 fe4 33.Qc8 Kg7 34.f4 Rd5= 35.Rc2 Kf6?? 36.Kg3 Rd3= 37.Kg2 e3 38.Qh8 Qg7 39.Qd8 Qe7 40.Qh8 Kf5=+ 41.Qc8 Kf4 42.Qg4 Ke5 43.Qg3? Kd4–+ 44.Qf4 Qe4 45.Qe4 Ke4 46.Re2?? Rd2 47.Kf1 Kd3 (47...Kd3 48.Re1 Rf2 49.Kg1 Rf5 (49...Ra2 50.Kf1 Rf2 51.Kg1–+) 50.Rd1 Kc3 51.Rd6 e2 52.Rc6 Kb4 53.Rb6 Kc3 54.Rc6 Kd4–+) 0–1. Vaast,Jean Philippe – Fontaine,Willy, Reunion op 7th, 2004.

5.Nf3 Nf6 6.h3 Be7 7.d4 e4 8.Nfd2 c6 9.Nc3 d5 10.c5= 0–0 11.Be2 Qc7 12.Qc2 h6 13.a4 Nbd7 14.a5 Nh7 15.g4 Be6=+ 16.h4 Qd8 17.g5= hg5 18.hg5 Ng5 19.0–0–0 Bf5 20.Rdg1 Bg6 21.Bh5 Bh7 22.Qd1 g6 23.Be2 Kg7 24.f4 Ne6 25.Qf1 Rh8+= 26.Nce4 f5? 27.Ng3+– Nf6 28.Nf5 Kf7 29.Ne7 Ke7 30.Bd3 Qe8 31.Qg2 Qf7 32.Nf3 Rag8 33.Ne5 Qe8 34.Bg6 Bg6 35.Rh8 Rh8 36.Ng6 Kd7 37.Nh8 Qh8 38.f5 Nf8 39.Qg7 Qg7 40.Rg7 Kc8 41.Rf7 N8d7 42.Kb1 Ne4 43.Rh7 Nd2 44.Kc2 Ne4 45.Rh8 Kc7 46.Bc1 Ng3 47.e4! (47.e4 Ne2 48.Be3 Nd4 49.Bd4 de4 50.f6 Nf6 51.Bf6+–) 1–0. Rohrbacher,Walter – Wetscher,Anatoly, Baden–chS nestor, 2001.

4.c4 g6

5.Nc3 Nc6 =.

5.d4= Nc6 6.de5 Bg7= 7.a3 Be5 8.Be5 Ne5 9.Nf3 Bg4 10.h3 Bf3 11.gf3 Qf6 12.Nd2 Ne7 13.f4 Nd7 14.Bg2 c6? 15.Ne4+– Qe6 16.Nd6 Kf8 17.Nb7 Nf6 18.Na5 Kg7 19.0–0 Rhd8 20.Qe2 Rac8? 21.Rfd1 Rd1 22.Rd1 c5 23.e4 cb4 24.ab4 Qb6 25.Qb2 Kg8? 26.c5 Qe6?? 27.Rd6 (27.Rd6 Nd7 28.Re6 fe6 29.Qd4+–) 1–0. Hunt,Lorne – Sexsmith,Kyle, Labour Day op, 2004.

5.Nf3 Nd7 6.d4 =.

5.Nf3 Bg4 6.h3+= Bf3 7.Qf3 Bg7 8.Qb7+/– Nd7 9.Nc3 Qb8 10.Qb8 Rb8 11.a3 e4 12.Rb1 Bc3+/– 13.Bc3 Ngf6 14.c5 dc5+/– 15.Ba6 cb4 16.Rb4 Rb4 17.Bb4 Nd5 18.Ba5 0–0 19.0–0?? Ra8=+ 20.Bb5 Ra5 21.Bd7 Ra3 22.Rc1 Ra7 23.f3 ef3 24.gf3 Ne7 25.Kf2 c5 26.Bb5+= Rc7? 27.d4+– c4 28.Rc4 Rc4 29.Bc4 Kg7 30.e4 f5 31.d5 f4 32.d6 Nc6 33.Bd5 Nd8 34.e5 g5 35.e6 Kf8 36.e7 Ke8 37.ed8Q Kd8 38.Be6 h5 39.Ke2 Ke8 40.Kd3 Kd8 41.Ke4 Ke8 42.Kf5 g4 43.hg4 hg4 44.Kg4 (44...Kd8 45.Kf4+–) 1–0. Dopper,Johan – Brouwer,Teun, 1994.

4.Bc4 Nf6

5.a3 c6 6.h3 b5 7.Bb3 Bb7 8.d3 Qc7 9.e4 d5 10.Nd2 c5 11.Ngf3 Bd6 12.bc5+/– de4?? 13.de4 Qc5=+ 14.0–0 0–0 15.Re1 Nc6 16.Ba2 Rfe8?? 17.Ng5?? Re7?? 18.Nb3+– Qb6 19.Qd6 Rd8 20.Qc5 Qc5 21.Nc5 (21.Nc5 Ba8 22.Na6+–) 1–0. Pasn – pbv1, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.Ne2 Nc6 6.b5 ab5 7.Bb5= Bd7 8.0–0 Be7 9.h3 0–0=+ 10.d3 Ra5 11.c4= d5 12.Bc6 Bc6= 13.Be5 dc4=+ 14.dc4?? Re5–+ 15.Nbc3 Rg5 16.Nf4 Qc8 17.Qe2 Bd6 18.g4 Ng4! 19.f3 Ne3 20.Kf2 Bf4 21.Rg1 Qh3 22.Rg5 Qh4 (22...Qh4 23.Kg1 Qg5 24.Kh1 Qh4 25.Kg1 Bf3 26.Qg2 Bg2 27.Rd1 Bh2) 0–1. coloplayah (2170) – kevinjulius (1960), net–chess.com, 2006.

4.d4 ed4

5.Qd4 Nc6 6.Qd2 Be7?? 7.Bg7+– Bf6 8.Bh8 Bh8 9.Nc3 Nb4 10.Rb1 Nc6 11.Nf3 Bg4 12.Be2 Nb4?? 13.Rb4 (13.Rb4 Bc8 14.0–0+–) 1–0. Becker,Godelind – Alfert,Michael, desc–online.de, 2006.

5.Bd4 c5 6.Bc3 cb4 7.Bb4 Nc6 8.Bc3 Nf6 9.Nf3 Bg4 10.Be2 Ne4 11.Bb2 Qb6 12.Bc1 g6 13.c3 Bg7 14.Qc2 Bf5 15.Qb2 (15.Nh4 Nb4 16.Qb2 Be6+=) 15...Qc5 (better is 15...Qb2 16.Bb2 Nb4–+) 16.Nd4= (16.Qb7 Rb8 17.Qa6 Bc3 18.Nc3 Qc3 19.Nd2 A) 19...Qa1?! 20.Qc6 Kf8 21.Ne4 Be4 22.Qd6 (worse is 22.Qe4 Qc1 23.Bd1 Qc3 24.Kf1 Rb2–+) 22...Kg7 23.0–0+=; B) 19...Nd2 20.Bd2 Qa1 21.Bd1 Be4–+) 16...b5 17.a3 0–0 18.0–0 Na5 19.f3 Ng5 20.Nd2 Nc4 (better is 20...Rfe8!?+=) 21.Nc4+= bc4 22.Qb4 Rac8 23.Qc5 Rc5 24.e4 Bd7 25.Rb1 Bc8? (25...Ne6!? 26.Be3 Ra5=) 26.Rb6 Rd8 (better is 26...Ne6 27.Be3 Ra5+/–) 27.Nc6 Rd7? (27...Re8 28.Be3 Rb5 29.Rb5 ab5 30.Bg5 Bc3 31.Rd1+–) 28.Be3 Rb5 29.Rb5 ab5 30.Bg5 f6 31.Be3 Bb7 (31...f5 32.Rb1 fe4 33.Rb5+– (worse is 33.fe4 Bb7 34.Nd4 Be4 35.Rb5 d5+–)) 32.Nd4 Ba8 (32...f5 33.Nb5 fe4 34.Bc4 d5 35.Be2+–) 33.Nb5 Bc6 34.Bc4 d5 35.ed5 Bd5 36.Rd1 (36.Rd1 Bc4 37.Rd7 Bb5 38.Rc7+–) 1–0. Didiliuc,Dariana_Gabriela – Malaescu,Adrian, CONPET Cup, 2010.

5.Bd4 Nc6 6.Bc3 Nf6 7.Nf3 Ne4 8.a3 Nc3 9.Nc3 g6 10.Rb1 Bg7 11.Rb3 Be6 12.Nd5 b5 13.e4 Ne7 14.Re3 0–0 15.Be2 c6 16.Nf4 Bc8 17.0–0 Bb7 18.Rd3 Nc8 19.Re1 Qf6=+ 20.g3 Re8 21.Bf1 a5 22.Bh3 Rd8 23.e5+/– Qe7 24.ed6 Qf8 25.Bc8 Rdc8 26.Re7+– Rab8? 27.Ng5 Qd8 28.Nf7 Qb6 29.Ne6 Bf6 30.Nh6 Kh8 31.Rf7 Be5 32.Qe1 Bd6 33.Qa1 (33.Qa1 Qd4 34.Qd4 Be5 35.Qe5#; 33.Qc3 Qd4 34.Qd4 Be5 35.Qe5#) 1–0. Arnold,Michael (1710) – Sprandl,Manfred, Rhein Main op 7th, 2004.

4.d4 e4

5.Nc3 d5=+ 6.a3 Nf6 7.f3 h6 8.fe4=+ de4 9.Bc4 c6 10.Nge2= Bg4 11.0–0 Nbd7 12.Qe1 Be2 13.Ne2 Be7 14.Bf7?? Kf7–+ 15.Qh4 Rf8 16.Qe4–/+ Kg8 17.Qe6=+ Kh8 18.Nf4 Qe8?? 19.Qe7!+/– Nd5 20.Nd5+– cd5 21.Rf8 Nf8 22.Qb7 Qe3 23.Kh1 Re8 24.Qa6 Qd2 25.Rf1 Re1 26.h3 Rf1 27.Qf1 Kg8 28.Qf5 (28.Qf5 Qe1 29.Kh2+–) 1–0. Wall,Bill – Traveler, internet, 2002.

5.d5 c6 6.Nc3 cd5 7.Nd5+= Be6 8.c4 Ne7 9.Ne2 Nd5 10.cd5+/– Bd7 11.Ng3 Be7? 12.Bg7+– Rg8 13.Bc3 Bf6 14.Ne4 Bc3 15.Nc3 Qf6 16.Rc1 Ba4 1–0. guest299 – guest857, ICC, 2003.

4.Nf3 Nc6

5.a3 f5 6.Bc4 Nf6 7.Bb3 d5 8.Ne5+/– Ne5 9.Be5 Qe7 10.d4 Be6 11.Nc3 0–0–0 12.0–0 Ne4 13.Qd3 b5 14.f3+– Ng5?! 15.a4 Qb4 16.ab5 Bd6 17.Ra4 Qa4 18.Ba4 Be5 19.ba6 (19.ba6 Rd6 20.de5+–) 1–0. Schellen,Anton – Melquiades,Jay, FICGS, 2006.

5.a3 Bg4 6.Be2 Nf6 7.0–0 Be7 8.d3 0–0 9.Nbd2 Qd7 10.Nc4 Bf3 11.Bf3 Rfe8 12.Bc6 Qc6 13.Na5 Qb6 14.d4 e4 15.d5 c5 16.dc6 bc6 17.Rc1 c5 18.c3 Rab8 19.Qe2 d5 20.Nb3 cb4 21.cb4 a5 22.Na5 Rec8 23.Bf6 Bf6 24.Qg4 Rc1 25.Rc1 Qd8 26.g3 Bb2 27.Nc6 Qc7 28.Rc5 Ba3 29.Nd4 Qb7 30.Nf5 Bb2 31.Nd6 Qa6 32.Qd7 f6? (32...Rf8 33.b5 Qa1 34.Kg2 Ba3 35.Rc6 Bd6 36.Rd6 Qd1 37.Qf5 g6 38.Qf4 Qd3 39.b6 Rb8 40.Rg6 fg6 41.Qb8 Kg7 42.b7 Qe2 43.Qf4+–) 33.Qe6 (33...Kh8 (33...Kf8 34.Qf7) 34.Nf7 Kg8 35.Nh6 Kh8 (35...Kf8 36.Qf7) 36.Qg8 Rg8 37.Nf7) 1–0. Plock – Duben, blitz 1996.

5.b5 ab5 6.Bb5 Bg4 =.

5.c4 Nb4=+ 6.Qa4 Nc6 7.d4 e4 (7...ed4 8.ed4 d5 9.Ne5–/+) 8.Nfd2=+ Bd7 9.d5 Ne5 10.Qc2 f5 11.Be2 Nf6 12.0–0 Qe7 13.Nb3 g6 14.c5 Ba4 15.N1d2 Bg7 16.Qc3 Bb3 17.Qb3=+ 0–0 18.Be5 de5?? 19.d6+– Qf7 20.Bc4 1–0. Flazinski,Pawel – Plebanczyk,Bronislaw, Leba, 2002.

5.a3 Nf6

6.c4 Be6 7.Nc3 Be7 8.d4 ed4 9.ed4 0–0?? 10.d5+– Nb4 11.de6 Nc6 12.ef7 Rf7 13.Ng5 Rf8 14.Ne6 (14.Ne6 Qd7 15.Nf8 Rf8 16.Be2+–) 1–0. Wall,Bill – MSGRanger, internet, 2003.

6.c4 Be7 7.Be2 Bf5 8.Nc3 0–0 9.0–0 (9.d4 ed4 10.Nd4 Be6+=) 9...Re8 (9...e4 10.Ne1 d5=) 10.e4 (10.d4 ed4 11.Nd4 Nd4 12.Qd4 c6+=) 10...Be6 (10...Ne4!? 11.Nd5 Nf6–/+) 11.Ng5 (11.d4 Bg4+=) 11...h6 12.Ne6 fe6 13.Bh5 Nh5 14.Qh5 Bf6 15.Ne2 Rf8 16.Ng3 Nd4 17.Bd4 ed4 18.d3 e5 19.Nf5 Qd7 20.h4 Qf7 21.Qg4 Kh7 22.Qh3 g6 23.Ng3 Qe7 24.h5+/– Qf7 25.hg6 Qg6 26.Nf5 Rg8 27.g3 Rad8 28.Kh1 Rdf8 29.Rg1 Bg5 30.f4 Bf6 31.Raf1 b6 32.Rg2 Bg7 33.Rh2 Rf7 34.g4 ef4 35.Rf4 Bf8?? 36.Rg2 Qg5 37.Qh2 Rg6 38.Rff2 c5 39.b5 ab5–/+ 40.cb5 Qc1 41.Rg1 Qe3?? 42.g5 Qd3–+ 43.Nh6?? Qe4 44.Rgg2 Bh6 45.Rf7+– Kg8 46.gh6?? Kf7–+ 47.h7 Qe1 48.Rg1 Qe4 49.Rg2 Qe1 50.Rg1= (50...Rg1 51.Qg1 Qe4 52.Qg2 Qh7 53.Kg1 Qb1 54.Kh2–+) –+. maxii – Talman, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.c4 Bg4 7.Nc3 =.

6.d3 Bg4 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.h3 Bh5 10.Nbd2 Bg6 11.c4 d5 (11...Nd7 12.d4=) 12.cd5 (12.Ne5 Ne5 13.Be5 Re8+/–) 12...Nd5 (12...Qd5!? 13.Qb3 Qb3 14.Nb3 Nd7=) 13.e4 Nf6 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Bd6 16.Bd6 cd6 17.Nc4 (17.f4!? h6 18.f5 Qb6 19.Kh2+/–) 17...Re8 18.f3 h6 19.d4 b5 20.Ne3 d5 21.e5 Nd7 (21...Nh5 22.a4 Nf4 23.ab5+=) 22.Bd3 (22.a4 ba4 23.Qa4 Ne5 24.de5 Re5=) 22...Nb6 23.Bg6 fg6 24.Rc1 Rc8 25.Qd3 Nc4 26.f4 Rf8 27.Nc4 dc4 28.Qg6 Qd4 29.Kh1 c3 30.Qe6 Kh8 31.Rcd1 Qc4+/– 32.Qc4 bc4? 33.Rc1+– c2 34.Rc2 c3 35.g3 Rfd8 36.Rff2 Rd3 37.Kg2 Rcd8 38.e6 Rd2?? 39.Rc3 Rf2 40.Kf2 Rd2 41.Kf3 Rd8 42.f5 Rf8 43.g4 g6 44.Ke4 gf5 45.gf5 h5 46.e7 Re8 47.f6 Kg8 48.Ke5 Kf7 49.Rd3 h4 50.Rd8 Re7 51.fe7 Ke7 52.Rh8 Kf7 53.Rh4 Kg6 54.Rg4 Kh5 55.a4 Kh6 56.b5 a5 57.b6 Kh5 58.b7 Kh6 59.b8Q Kh5 60.Qh8 1–0. Fournier,Frederic (1725) – funfminuten, Active (5/0), 2005.

6.d4 e4 7.d5 Ne7 8.Bf6 gf6 =.

6.Be2 Bd7 7.0–0 e4 8.Nd4 Ne5 (8...d5 9.f3=) 9.c4 (9.f4 ef3 10.Nf3 Qe7+=) 9...Be7 (9...c5 10.Nb3 cb4 11.ab4=) 10.Nc3 c6 (10...0–0 11.f4 Nc6 12.Nc6 bc6 13.d3 ed3 14.Qd3+=) 11.Qc2 d5 (11...c5 12.Nb3 Bf5 13.Rfb1 cb4 14.ab4+=) 12.c5 (12.cd5!? 0–0+–) 12...b6 (12...0–0 13.Na4+=) 13.cb6 (13.Na4 bc5 14.Nc5 0–0+/–) 13...Qb6 14.Na4 Qb7 (14...Qc7!?+/–) 15.Nc5 Bc5 16.bc5 (16.Qc5 Qa7+/–) 16...Qc7 (16...0–0 17.Ne6 Nf3 18.gf3 Be6 19.Bf6 ef3 20.Bf3 gf6 21.Kh1+/–) 17.Rab1 (17.f4 Ng6 18.Rab1+/–) 17...Ke7 (better is 17...0–0!?+/–) 18.a4 (18.f4 Ng6+–) 18...Rhb8 19.Ba3 (19.f4 Ng6+–) 19...g6 (19...Rb1 20.Rb1 Kf8 21.Rb6+/–) 20.Rb8 (20.Rb6 Kf8+/–) 20...Qb8 (20...Rb8 21.Rb1+/–) 21.Rb1 Qc7 22.h3 (22.Rb6 Kf8+/–) 22...h5 (better is 22...Kf8+/–) 23.f3 (better is 23.Qc3+–) 23...ef3+= 24.Nf3 Ne4 25.Ne5 (25.Qb2 Nf3 26.Bf3 Bf5 27.Be4 de4+/–) 25...Qe5 26.Rb7 Ke8 27.Bf3 Bf5 28.Be4+= Be4 29.Qb3?? Qg3–+ (29...Qg3 30.Kf1 Rc8–+) 0–1. Neumann,Frank – Ventura,Bob, OP–2012–0–02281, 2012.

6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 8.d3 b5 9.Nbd2 Re8 10.c4 Bf8 11.cb5 ab5 12.d4 e4 13.Ne1 (13.Bb5 Bd7 14.Ne1 d5+/–) 13...d5 (13...Na7!?=) 14.Bb5+/– Bd7 15.Ba4 (15.Be2 Nb8+/–) 15...Bd6+= 16.Bb3 Ne7 17.Qc2 (17.Nc2 Bb5 18.Re1 Bd3+=) 17...c6 (better is 17...Ng4 18.g3 Bb5–/+) 18.g3 Bh3 19.Ng2 Rc8 20.Rac1 Qc7 21.f4 ef3 22.Nf3 Nh5?? (22...Bf5 23.Qd1+=) 23.Rf2?? (23.Ng5 Bf5 24.Rf5 Nf5 25.Qf5 g6+–) 23...Nf5?? (23...Bf5 24.Qe2 Nf6 25.Ne5+=) 24.Qd2?? Bg2+= 25.Kg2 Ne3 26.Kg1 Bg3 27.hg3? Qg3–+ 28.Kh1 Ng4 29.Rg2?? Qf3 30.Bd1 Ng3 31.Kg1 Qe3 32.Qe3+/– Re3 33.Bg4+– Rce8 1–0. Fournier,Frederic – emporda, Active, 2006.

6.Be2 Bg4 7.0–0 Be7 8.c4 e4 9.Nd4 Ne5 10.Bg4 Nfg4 11.Qe2 Qd7 12.f3 c5 13.fg4 cd4 14.Bd4 Ng4 15.Bg7 Rg8 16.Bd4 Qe6 17.Nc3 Qh6 18.h3 Nf6 19.Qf2 Qh3 20.Bf6 Bf6 21.Ne4 0–0–0 22.Nf6 Rg5 23.Ne4 Rg4 24.Qf5 Kb8 25.Rf2 Rg2=+ 26.Rg2 Qf5 27.Nc3 h5 28.Rf1 Qh7 29.Rf3 Rg8 (30.Rg8 Qg8 31.Kh2 Qg4=+). Iglesias,Ivan – Gimenez,Pablo, Caspe–EEPP, 2002.

4.Nf3 Be7

5.Bc4 Nf6=+ 6.0–0 Bg4 7.h3= Bh5 8.g4 Bg6=+ 9.d3 Nbd7 10.Nc3 0–0 11.Nh4= Ng4?? 12.Ng6+– Ne3? 13.Ne7 Qe7 14.fe3 Qg5 15.Kh2 Qe3 16.Nd5 Qh6 17.Nc7 (17.Nc7 Rac8 18.Nd5+–) 1–0. Wall,Bill – Volistads, internet, 2005.

5.d4 e4 6.Nfd2 f5 7.c4 Nf6 8.Nc3 Be6 9.Be2 0–0 10.a3 Kh8 11.0–0 d5 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Nd7 14.Ne5 Bd6 15.Bc4?? (better is 15.Nd5 Bd5 16.Nc4=) 15...Nc3–+ (15...Ne5 16.Bd5 Nf3 17.Kh1 Bh2 18.g3 (18.Be6?? Qh4 19.Bf5 Rf5 20.gf3 Rg5 21.f4 Bf4; 18.gf3 Qh4 19.Kg2 Qg5 20.Kh1 Rf6–+) 18...Bd5 19.Nd5 Qd5 20.Kg2–+) 16.Bc3 Ne5 17.Be6? (17.de5 Bc4 18.ed6 Bf1 19.Qd4–+) 17...Nf3 18.gf3 (18.Kh1 Bh2 19.g3–+ (19.gf3 Qh4 20.Kg2 Qg5 21.Kh1 Rf6 22.Bf7 Rh6 23.Bh5 Rh5 24.fe4 Rh6 25.e5 Be5 26.Qh5 Rh5)) 18...Bh2 19.Kh2 (19.Kh1 Qh4 20.Kg2 Qg5 21.Kh1 Rf6 22.fe4 Rh6 23.Bf7 g6 24.Bg6 Qg6 25.f4 Bf4 26.Qh5 Rh5) 19...Qh4 20.Kg2 (20.Kg1 Qg5 21.Kh2 Rf6 22.Bf5 Rh6 23.Bh3 Qh4 24.fe4 Qh3 25.Kg1 Qh2) 20...Qg5 21.Kh2 Rf6 22.Bf5 Rh6 23.Bh3 Qh4 24.Kg1 (24.fe4 Qh3 25.Kg1 Qh2) 24...Qh3 25.Re1 Rg6 0–1. Stoyanov,Georgi (1615) – Dochev,Delyan (1785), 140th MGU Open, 2015.

4.Nf3 Nf6

5.a3 =.

5.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 a6 5.Nf3).

5.d4 e4 6.Nfd2 d5 7.a3 Bd6 8.c4= c6 9.c5 Bc7 10.Be2 a5 11.b5+= cb5 12.Bb5 Bd7 13.Bd7 Qd7 14.0–0 0–0 15.f4 Nc6=+ 16.h3 Qf5 17.g4 Qg6 18.Nc3 Rfd8 19.Qe1 b5 20.Nb5+= Rd7 21.Nc7 Rc7 22.Kh2 Rb7 23.Bc3 a4 24.Qh4 Ne8 25.g5 f5 26.Rg1 Nc7= 27.Rgb1 Rab8 28.Rb7 Rb7 29.Rb1 Rb1 30.Nb1 Nb5 31.Bb2 Na5= 32.Nd2 h6? 33.gh6+– Qf6 34.Qe1 Nc6 35.hg7+– Qg7 36.Qg3 Na5 37.Qe1 Nc6 38.Qg3 Qg3?? 39.Kg3+– Kg7 40.Nb1 Na5 41.Kf2 Kh6 42.Kg3 Kh5?? 43.Nc3+– Nc7 44.Na4 Nc4 45.Bc1 Nb5 46.Nb6 Nc7 47.a4 Kg6 48.Nc4 dc4 49.Bd2 Nd5 50.a5 c3 51.Bc1 c2 52.a6 Nc7 53.a7 Kf6 54.d5! Na8 55.Kf2 Ke7 56.d6 Kd7 57.h4 Kc6 58.h5 Kb7 59.h6 (59.h6 Kc6 60.h7 Nc7 61.dc7 Kb5 62.h8Q Kb4 63.Qb2 Kc4 64.Qc2 Kd5 65.Qb3 Kc5 66.c8Q Kd6 67.Ba3#) 1–0. nbh999 (2045) – Lillis (1735), ChessWorld.net, 2003.

5.h3 Be6 6.d4 Be7 7.Bd3?? Nc6?? 8.0–0? h6?? 9.b5 Nb4 10.de5+= de5 11.Ne5 Nd3= 12.cd3 ab5 13.Nc3 c6 14.Ne4 Ba2 15.Ng4 b4?? 16.Ngf6+/– gf6 17.Qf3 0–0 18.Nf6 Bf6+= 19.Bf6 Qd7?? 20.Qg3 (20.Qg3 Qg4 21.Qg4 Kh7 22.Qg7) 1–0. gtate (1900) – jaronson (1940), net–chess.com, 2005.

4.Nf3 Bg4

5.Be2 e4 6.Nd4 Be2 7.Qe2 d5 8.a3 Nf6 9.0–0 Be7 10.d3 0–0 11.Nc3 ed3 12.Qd3 Ng4 13.Nf3 c6+= 14.h3 Nf6= 15.Ne2 Nbd7 16.Ne5 Ne5 17.Be5 Bd6 18.Bd6 Qd6 19.Rac1 b5 20.c4 Rfd8 21.cd5 cd5 22.Rfd1 Ra7 23.Nf4 h6 24.Rc5 Rad7 25.Ne2 Ne4 26.Rc2 Nf6 27.Ng3 g6 28.Rcd2 Ne4?? 29.Ne4+– de4 30.Qd6 Rd6 31.Rd6 (31.Rd6 Ra8 32.R1d4+–) 1–0. valpa – Nylson, playchess.de, 2003.

5.Be2 Be7 6.c4 Bd7 7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.Nc3 Nf6 10.a4 c6 11.Qb3 Be6 12.d5 Bf7 13.0–0 Nbd7 14.a5 0–0 15.f3 ef3 16.Rf3 g6 17.Rh3 Ne5 18.Nf3 Nfg4 19.Nd4 Qd7 20.Rf1 Bg5 21.Bc1 Be7 (21...Rae8 22.e4 Bc1 23.Rc1 fe4 24.Ne4+=) 22.Na4 (22.e4!? fe4 23.Ne4+/–) 22...Rae8= 23.Nb6 Qc7 24.e4 (24.Bb2=) 24...Bf6 (better is 24...fe4 25.Qb1 cd5 26.cd5 Bf6+=) 25.ef5+/– Nd7 26.Bg4 Bd4+= 27.Kh1 Nb6 28.ab6 Qb6 29.fg6 Bg6 30.Rhf3 Rf3 31.Qf3 Bg7 32.Be6 Kh8+= 33.Qb3 c5 34.b5+= ab5 35.cb5 Ra8 36.Bb2 Bd4 37.Bc3 Kg7 38.Qb2 Rf8+= 39.Rd1 Rf4 40.h3 Re4 41.Rf1 Re3?? 42.Bd4 cd4 43.Qf2 Qd8 44.Re1?? Qb6?? 45.Qh4?? Re4?? 46.Qe7 Kh6 47.Rf1 Qb5 48.Qf8 Kg5 49.g3 Re6 50.de6 Qd5 51.Kh2 Qa2 52.Rf2 Qe6 53.Qf4 Kh5 54.Qh4 1–0. Poschmann,Hans – Meyts,Jozef Adolf, Wch Seniors, 1998.

5.Be2 Bf3 6.Bf3 c6 7.0–0 Nd7 8.c4 Ngf6 9.a4 d5 10.cd5 cd5 11.b5 ab5 12.ab5 Bc5? (better is 12...Ra1!? 13.Ba1 e4=) 13.d4 Bd6 14.de5 Ne5 15.Bd5 Nd5?? (15...Ra1 16.Ba1 0–0 (16...Nd5? 17.Qd5 Bb8 18.Qb7+–) 17.Bb7 Qc7+/–) 16.Qd5 (better is 16.Ra8 Qa8 17.Qd5+–) 16...Qd7?? (16...Ra1 17.Be5 Rb1 18.Rb1 Bc7 19.Qd8 Bd8 20.Bg7 Rg8+–) 17.Ra8 Ke7 18.Rh8 h6 19.Be5 Be5 20.Qe5 Qe6 21.Qe6 Ke6 22.Rd1 g6 23.Rb8 Ke7 24.Rb7 Kf6 25.Rdd7 Ke6 26.Rf7 Kd6 27.Rbc7 Ke6 28.b6 Kd6 29.b7 Ke6 30.Rce7 Kd6 31.b8Q Kc6 32.Rf6 Kd5 33.Re5 Kc4 34.Rc6 Kd3 35.Qd6 Ke2 36.Qd2# 1–0. Wister,Finn Arild – Tandberg,Gjermund, Fagernes NOR, Clubs Ch, 2012.

5.Be2 Nf6 6.0–0 Nc6 7.a3 g6 8.d4 ed4 9.Nd4 Be2 10.Qe2 Bg7 11.Nc6 bc6 12.c4 0–0 13.Nd2 Re8 14.Nb3 Ne4 15.Bg7 Kg7 16.Rac1 Qf6 17.c5 d5 18.Nd4 Kg8 19.Qc2 a5+= 20.b5 cb5= 21.Nb5 Qe7 22.c6 Nd6 23.Nd6 Qd6+= 24.Qc5 Re6 25.Qb5 Qa3 26.Qb7+/– Qf8 27.Qc7 Qc8 28.Qd7+/– Qd8 29.Rfd1 Rd6 30.Qb7 Qc8 31.Rd4 Rb8=+ 32.Qc8 Rc8 33.Kf1 Rdc6 34.Rc6 Rc6 35.Rd5 a4 36.Rd2 Rb6 37.Ra2 Rb4 38.Ke2 f5 39.Kd3 Kf7 40.f3 Rb3 41.Kc4 Re3 42.Kb4 Kf6 43.Ka4 Kg5 44.Kb4 Re1 45.Kc3 Rh1 46.g4? fg4 47.Rg2 h5 48.fg4 hg4 49.Kd3 Kh4 50.Ke3 Rf1 51.Rf2?? Rf2–+ 52.Kf2 Kh3 53.Kg1 g3 54.hg3 Kg3 55.Kh1 g5 56.Kg1 g4 57.Kh1 Kf2 0–1. Kanka,J (1650) – Dostal,K, Plzen op–C 9th, 2003.

5.Be2 h5 6.0–0 h4 7.h3 Bh3? 8.gh3+– f6 9.Kh2 g5 10.Rg1 Nc6 11.Rg2 Qd7 12.Bf1 Nb4 13.a3 Nd5 14.Rg4 Nh6 15.Rg2 g4 16.Ng1 g3 17.Kh1 gf2 18.Rf2 0–0–0 19.Bg2 Qe6 20.Nf3 Ng4? 21.Re2 Nge3? 22.de3+– Bh6 23.e4 Nf4 24.Qf1 Ne2 25.Qe2 Bf4 26.Nbd2 Rhg8 27.Rg1 f5 28.ef5 Qf5 29.Nh4 Qc2 30.Bc1 d5 31.Bf3?? Rg1–+ 32.Kg1 Qc1 33.Nf1 e4 34.Bg4 Kb8 35.Ng6 Bd6 36.Nh4 Bg3 37.Ng2 Qa3 38.Nge3 Qa1 39.Kg2 Bh4 40.Be6 d4 41.Nf5 Bf6 42.Qe4 d3 43.Nd2 Qd1 44.Qe3 a5 45.Qf4 Qe2 (46.Qf2 Qe6–+) 0–1. valpa – mel, playchess.de, 2003.

3.e3 b5

4.Bb5+/– Bd7 5.Be2 (5.Bc4 c6+/–) 5...Nf6 6.b5 (6.Na3 a6+/–) 6...Be7 (6...a6 7.ba6 Na6 8.Nf3+=) 7.c4 c6 8.a4 cb5 (8...0–0 9.d4+/–) 9.ab5 Qb6 (9...a6 10.Nf3+/–) 10.Nc3 0–0? (better is 10...Bf5+/–) 11.Bf3+– e4 12.Ne4 Ne4 (12...d5 13.Nf6 Bf6 14.Bf6 Qf6 15.Bd5+–) 13.Be4 Nc6 14.Ra6 Qc5 (14...Qd8 15.Bc6 Bc6 16.Rc6+–) 15.bc6 (15.Bc6 Bc6 16.Qg4 f6 17.Rc6 Qb4 18.Qe6 Rf7+–) 15...Bc8 (15...Be6 16.d3 f5 17.Bf3+–) 16.Qa4 (better is 16.Ra4 a6+–) 16...Ba6 17.Qa6 Rfc8 (17...Rfe8 18.Bd4 Qb4 19.Qb5 (worse is 19.Ba7 Bd8+–) 19...Qb5 20.cb5+–) 18.Bd4 Qg5 19.Nf3 (19.c7!? Qg4 20.Ba8 Ra8+–) 19...Qg4 20.d3 g6 (20...Rc7 21.0–0+–) 21.0–0 (21.h3!? Qe6 22.Bd5 Qf5+–) 21...Rc7 22.Rb1 Qc8 (22...Bd8 23.Rb7+–) 23.Qa1 (23.Qc8 Rac8 (23...Rcc8?? 24.c7+–) 24.Rb7 h6+–) 23...h5 (23...h6 24.Rb7+–) 24.h3 (24.Rb7 a5+–) 24...Kh7 (24...Bd8 25.Bh8 f6 26.Bf6 Bf6 27.Qf6+–) 25.Bf6 (25.Rb7!? Kg8+–) 25...Qe6 (25...Bf6 26.Qf6 Qd8 27.Ng5 Kg8 28.Qd8 Rd8+–) 26.Ng5 (26.Ng5 Kg8 27.Ne6 fe6 28.Rb7+–) 1–0. Baumgarten,Horst – Kalder,Walter, Bahn–chG Borkum, 1996.

4.c4 a6 (better is 4...bc4!? 5.Bc4 Nf6=) 5.cb5+= Bd7 (5...ab5 6.Bb5 c6 7.Be2+=) 6.ba6+/– Na6 7.a3 Nf6 8.Nf3 (8.Bc4 Be7+/–) 8...h6 (8...e4 9.Ng1+=) 9.Be2 (9.Qc2 Be7+/–) 9...Be7 (9...e4 10.Ng1+/–) 10.0–0 0–0 11.Nc3 c6 12.Qc2 Qc8 13.Rfc1 Nc7 14.d4 Ng4 (14...ed4 15.Nd4 (15.ed4?! Re8+/–) 15...Qb7 16.Nd1+–) 15.de5 de5 (15...Ne5 16.Ne5 de5 17.Na4+–) 16.Ne4 (16.h3 Nf6+–) 16...Bf5?! (16...f5 17.Nc5 Bc5 18.Qc5+– (worse is 18.bc5 e4 19.Nd2 Nf6+–)) 17.Bd3 (17.Qc6 Be4 18.Qe4 Bd6+–) 17...Rd8 18.Ne5 (better is 18.Nd6! Bd3 19.Nc8 Rac8 20.Qc6 e4+–) 18...Ne5 19.Be5 Bd7 (19...Ne6 20.Bc3+–) 20.Bd6 Re8 21.Be7 Re7 22.Qc5 (22.Nc5 Ne6+–) 22...Re6 23.Nd6 Qd8 24.Nf7! Qe8?? (24...Kf7 25.Bc4 Combination) 25.Nh6! Rh6 (25...Rh6 26.Bc4 Pinning; 25...gh6 26.Bc4 Combination) 26.b5 (better is 26.a4+/–) 26...Ra5?? (better is 26...Ne6 27.Qe5 cb5=) 27.a4?? (better is 27.Qb6!? Ra4 28.Qc7 cb5+–) 27...Qb8 28.Qe7+– Nd5 29.Qd7 Qh2 30.Kf1 Qh1 31.Ke2 Qg2 32.Qe8 1–0. Fournier,Frederic – Roy,Claude, Ch Club, 1999.

4.c4 bc4!? 5.Bc4 Nf6 =.

4.Bb5+/– c6

5.Be2 Ba6 6.Nf3 Nf6 7.a3 Be7 8.0–0 0–0 9.c4 Nbd7 10.d3 d5? (better is 10...Bb7!?+/–) 11.Ne5+– Ne5 12.Be5 dc4 13.dc4 Ne4 14.Qc2 Ng5 (14...f5 15.Nc3 Qd2 16.Qd1+–) 15.Nc3 Bb7 16.Rfd1 Qe8 17.Rab1 Rd8 (17...a5 18.Bd3 ab4 19.ab4+–) 18.Bd3 h6 19.c5 Ba8 (19...Bc8 20.f4+–) 20.Ne4 Bc5 (20...Ne4 21.Be4 Rd1 22.Rd1+–) 21.Ng5 (21.Nc5?! Qe5 22.Bf5 Qe7+–; 21.bc5?! Ne4 22.Bf4 f5+–) 21...hg5 22.Bh7 (worse is 22.Qc5 Rd5 23.Qa7 Re5+–; 22.bc5?! Qe5 23.Rb4 Rd5+–) 22...Kh8 23.Rd8 (worse is 23.Qc5 Kh7 24.Bd6 Rh8+–; 23.bc5?! Qe5 24.Bf5 Rd1 25.Rd1 Bb7+–) 23...Qd8 (23...Qe5 24.Rbd1 Qf6+–) 24.bc5 f6 (24...Qd5 25.Bd6 Rd8 26.Bd3+–) 25.Bd6 Rf7 (25...g4+–) 26.Bg6 Rb7 27.Rb7 Bb7 28.Qd1 Qa5 (28...Qa8 29.Qh5 Kg8 30.Qh7) 29.Qh5 (29.Qh5 Kg8 30.Qh7) 1–0. Fournier,Frederic (1990) – NN, Active, 2004.

5.Be2 Nf6 6.c4 (6.a3 a5+/–) 6...a6 (6...Be7 7.d4+/–) 7.Nf3 (7.d4 e4+/–) 7...c5 (7...e4 8.Nd4+/–) 8.bc5 dc5 (better is 8...e4!? 9.cd6 Bd6+–) 9.Ne5+– Bd6 10.Bf3 (10.Qa4 Bd7 11.Nd7 Qd7+–) 10...Ra7 11.Bc6 (better is 11.d4+–) 11...Nc6? (better is 11...Nbd7+–) 12.Nc6 Qb6 (12...Bg4 13.Qc2 Qa8 14.Na7 Qg2 15.Rf1+–) 13.Na7 Qb2 (13...Qa7 14.Bf6 gf6 15.Nc3+–) 14.Nc8 Qa1 (14...Bc7 15.Nc3 Qb7+–) 15.Nc3 (15.Nd6 Kd7 16.Nf7 Rf8+–) 15...Qb2?? (better is 15...Qd1 16.Kd1 Bc7+–) 16.Nd6+– Kd7 (16...Ke7 17.Nf5 Kf8 18.Qf3 Qa1 19.Nd1+–) 17.Nf7 Ra8 18.0–0 Qb7 19.d4 cd4 20.Qd4 Ke7 21.Ng5 h6 22.Qe5 Kf8 23.Qd6 (23.Qd6 Qe7 24.Ne6 Kf7 25.Qe7 Ke7 26.Ng7+–) 1–0. Dopper,Johan – Jonge, (year?).

3.e3 b6

4.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 b6 4.e3).

4.Bc4 Bb7 5.f3?? g6 6.Ne2?? Bg7?? 7.0–0 Ne7 8.Nbc3 0–0 9.e4 Nd7 10.Qe1 a6 11.Rd1 b5 12.Bb3 c6 13.d3 Kh8 14.f4 f5 15.Qg3 d5 16.ed5 cd5 17.Rde1 d4 18.Nb1 Ng8? 19.Nd2 Nh6 20.Nf3 Ng4 21.fe5+/– Bf3 22.Qf3 Nde5+= 23.Qf4 Bh6 24.Qg3 Be3=+ 25.Kh1 g5 26.h3?? f4–+ (26...f4 27.Qg4 Ng4 28.hg4 Qd6–+) 0–1. Vahl,Laurens – Thissen,Timon, Hengelo U14 op, 1998.

4.Bc4 Nf6 5.Nf3 Bb7 6.d3 Nbd7 7.Nbd2 c6 8.0–0 Be7 9.Bb3 a5 10.ba5 Ra5 11.Nc4 Ra8 12.Qd2 d5 13.Nce5+/– 0–0 14.Qc3 Re8? 15.Nc6+– Bc6 16.Qc6 Rc8 17.Qa4 Nc5 18.Qd4 Ne6 19.Qe5 Bd6 20.Qf5 g6?? 21.Qf6 Qf6 22.Bf6 Ra8 23.Bd5 Nc7 24.Ba8 Ra8 25.Rfb1 Nd5 26.e4 Nf6 27.Rb6 Rd8 28.e5 Nd5 29.Rd6 Rd6 30.ed6 f6 31.c4 Nc3 32.Re1 Na2 33.d7 Nb4 34.d8Q Kg7 35.Re7 Kh6 36.Qd4 Nc2 37.Qh4# 1–0. TriAngel – junodogs, ICC, 1999.

4.d3 c5 5.b5 Nf6 6.c4 Be7 7.Nc3 Be6 8.e4 0–0 9.g3 h6 10.Bg2 Nh7 11.Nge2= f5?? 12.ef5+– Bf5 13.Ba8 Nd7 14.Be4 Be4 15.Ne4 Ng5 16.Ng5 Bg5 17.0–0 Rf3 18.Nc3 Qf6 19.Ne4 (19.Ne4 Qf7 20.Kg2+–) 1–0. Fredek (2090) – Mucky smartin, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

4.d3 Nf6 5.Nf3 =.

4.d4 Nc6 5.b5+/– Nb4 6.a3 Nd5 7.de5 Bb7 8.ed6 Qd6 9.Nf3 0–0–0 10.c4 Nde7 (10...Ndf6 11.Nc3+/–) 11.Qd6 Rd6 12.Be2 f6 (better is 12...Ng6!?+/–) 13.Nc3+– Nh6 14.Nd4 (14.0–0!?+–) 14...Bg2+/– 15.Bf3?? (better is 15.Rg1 Bb7 16.0–0–0+/–) 15...Bh1–/+ 16.Bh1 Nhf5 17.Nc6 Nc6 18.Bc6 Be7 19.Ne4 Rdd8 20.a4 (20.Bd5!? Kb8 21.0–0–0–/+) 20...Bb4–+ 21.Ke2 (21.Bc3 Bc3 22.Nc3–+) 21...Ne7 22.Rg1 Nc6 23.Rg7?? (better is 23.bc6 Rhe8 24.Nc3 Bc3 25.Bc3–+) 23...Ne5 24.f4 Nc4 25.Bf6 Rde8 26.Kd3 Nd6 (26...Nd6 27.Be5 Rhg8 28.Rh7 Ne4 29.Ke4 Bd6–+) 0–1. croach (2385) – vitorcosta, net–chess.com, 2015.

4.d4 Nf6!? =.

4.Be2 Bb7 5.Nf3 (--> 1.b4 b6 2.Bb2 Bb7 3.e3 d6 4.Nf3 e5 5.Be2).

4.Nf3 Bb7 (--> 1.b4 b6 2.Bb2 Bb7 3.e3 d6 4.Nf3 e5).

4.Qf3 c6

5.b5 Bb7 6.d4 ed4 7.Bd4 a6 =.

5.b5 Bb7 6.Ne2 Nf6 7.d3 Qc7 8.bc6 Nc6 9.e4–/+ Nb4 10.Na3 Nc2 11.Nc2 Qc2 12.Bc3 Ba6 13.Qh3 Qd3 14.f3 Qe3 15.Bd2 Qa3 16.Kf2? Be7 17.g4 Be2 18.Be2? Ne4! 19.Kg2 Nd2 20.Bb5 Kd8 21.g5 Qf3 22.Qf3 Nf3 23.Kf3 a6 24.Bc4 Bg5 25.Rhg1 h6 26.h4 Bf6 27.Bf7 e4 28.Ke4 Ba1 29.Ra1 Rf8 30.Bd5 Rc8 31.h5 Rc5 32.Rg1 Re8 33.Kd4 Re5 34.Bf7 Rf5 35.Rg7 Rf4 36.Ke3 Rf6 37.Bg6 Re5 38.Kd4 Rf4 39.Kd3 Rg5 40.Rb7 Rg3 41.Ke2 Rb4 42.Kf2 Ra3 43.Bf7 Rb2 44.Kg1 Rc3 (44...Rc3 45.Bc4 Rc4–+) 0–1. Babichev,Vyacheslav (1735) – Schrenk,Robert, Nuremberg Zabo op 4th, 2002.

5.b5 Bb7 6.g3 Nf6 7.Bg2 Be7 8.Nc3 d5 9.Qf5 Nbd7 10.Nf3 g6 (10...g6 11.Qh3 cb5 12.Nb5 Bc6=+). nitousche – janbs, ChessWorld.net, 2004.

5.b5 Ne7 6.d4 =.

3.e3 c6

4.a3 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 8.c4 Re8 9.d4 Qc7 10.Qc2 b6 11.Nc3 Bb7 12.Rfd1 Rad8 13.de5 Ne5 (13...Ne5 14.Rd2 Bc8+=) 0–1. Klaus Behrmann – brawn, ChessWorld.net, 2005.

4.a3 Bf5 5.c4 Qe7 6.Ne2 Qf6 7.Ng3 Qg6 8.Nf5 Qf5 9.d4 Nh6 10.Nd2 Ng4 11.Nf3 Nf6? 12.h3 Qd7? 13.de5+– de5 14.Qd7 Nbd7 15.Ne5 Ne5 16.Be5 Nd7 17.Bg3 c5 18.b5 a6 19.a4 ab5 20.cb5 Be7 21.Bc4 0–0 22.0–0 Nb6 23.Rfc1 Ra4 24.Ra4 Na4 25.Bd5 Nb6 26.Bb7 Rb8?? 27.Bc6 Rc8 28.Bf4 f6 29.Rd1 Rd8 30.Rd8 Bd8 31.Bd6 h6? 32.Bc5 Na4 33.Ba7 Nc3 34.b6 Bb6 35.Bb6 Ne2 36.Kf1 Nc3 37.Ke1 g5 38.Kd2 Nb1 39.Kc2 Na3 40.Kb3 (40…Nb1 41.Ba5+–) 1–0. slavisa10 – SirCharles, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.a3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Nf6 3.a3 d6 4.e3 c6).

4.a4 a5 5.b5 Bd7 6.d4 e4 7.d5 c5 8.Nd2 Nf6 9.Rb1 b6 10.Bf6+/– Qf6 11.Nc4 Qc3? 12.Qd2+– Qd2 13.Kd2 f5 14.Nb6 Ra7 15.Ne2 Rb7 16.Nc4 Ra7 17.Nc3 Be7 18.b6 Ra8 19.Nb5 Na6 20.Na5 Nb4 21.Nc7 Kf7 22.Na8 Ra8 23.Bc4 Ra5 24.b7 Na6 25.Ba6 1–0. b4_player (2165) – kimanthi, GameColony.com, 2002.

4.b5 Qb6 5.a4 Nf6 6.Nc3 Bd7 7.Nf3 Be7 8.a5 Qd8 9.Be2 cb5=+ 10.Nb5 a6 11.Nc3 Nc6 12.0–0 Na5 13.d4 ed4 14.ed4 d5 15.Qd2 Nc4 16.Bc4 dc4 17.Rfe1 b5?? 18.Ba3+/– Be6 19.Be7 Qe7 20.d5 Rd8 21.Ra6 0–0 22.Rae6?? fe6–/+ 23.Ng5? Rfe8 24.Ne6 Rb8 25.h3 Rb6 26.Qg5 Qd7 27.Re3 Rd6 28.Nb5?? Rd5–+ 29.Nc5 Rg5 30.Nd7 Re3 31.Nf6 gf6 32.fe3 Rb5 33.Kf2 Rb2 0–1. jammboy – Kevin the fruitbat, ChessWorld.net, 2009.

4.b5 Bf5 5.d4 Nd7 6.Nd2 e4 7.Ne2 d5 8.c4 dc4 (8...Ngf6 9.Ng3 Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2+=) 9.Ng3+= Qa5 10.Qc2 Bb4 (better is 10...Bg6!? 11.bc6 bc6 12.Nge4 Nb6+/–) 11.Nf5+– c3 12.Bc3 Bc3 13.Rd1 (13.Ng7 Kf8 14.Rc1 Bd2 15.Qd2 Qd2 16.Kd2 Kg7 17.bc6 bc6 18.Rc6 Rb8–/+; 13.Qe4?! Kf8 14.Rd1 Qa2 15.bc6 Bd2 16.Rd2 Qa1 17.Ke2 Qa6 18.Kf3 Qc6 19.Qc6 bc6+/–) 13...Kf8 14.Nd6 Bd2 15.Rd2 Qb4 16.Ne4 (16.Qe4 Qd6 17.bc6 Qc6 18.Qc6 bc6–/+; 16.Nb7?! cb5 17.Qe4 Rc8+/–; 16.bc6?! Qd6 17.cd7 Nf6 18.Qc8 Ke7 19.Qb7 Qd7 20.Qd7 Nd7+/–) 16...cb5 17.Bd3 Ngf6 (17...Ne7 18.Qc7 Rc8 19.Qd7+–) 18.0–0+– a6 19.Rb1 Qe7 20.a4 b4 21.a5 Rd8 22.Nf6 Nf6 23.Qc4 Nd5 24.e4 Nc3 25.Rb4 Nb5 (25...Ne4!? 26.Re2 f5+/–) 26.d5+– h5 27.Re2 Rh6 28.e5 Qd7 (28...h4 29.d6 Qg5 30.Qe4+–) 29.Qc5 Kg8 30.Rc4 Re8 31.d6 Qd8 32.h3 Rhe6 33.Bf5 (33.Bf5 Nd6 34.Be6 Re6 35.Rd4+– (35.ed6 Re2 36.Qc8 Re1 37.Kh2 Re8+–)) 1–0. Taulien,Hans_Juergen (2225) – Thoma,Theo (1820), remoteschach.de, 2004.

4.c4 a5 5.a3 Nf6 6.Nf3 Be7 7.d3 Bg4 8.Be2 0–0 9.Nbd2 Nbd7 10.0–0 c5 (10...b5 11.Qc2=) 11.b5 Qc7 12.a4 Rfc8 13.h3 Bh5 14.Qb3 Nf8 15.Rfc1 Ne6 16.Nf1 Nd7 17.Ng3 Bg6. Fournier,Frederic (2215) – Robeson,Christian, Train France (FRA), 2001.

4.c4 a6 5.Nf3 Nf6 6.Be2 Nbd7 7.0–0 d5 8.a3 e4 9.Nd4 c5 10.bc5 Bc5 (10...dc4!? 11.Bc4 Nc5=) 11.cd5+= Nd5 12.d3 N7f6 13.de4 Ne4 14.Nd2 (14.Nb3!? Bd6 15.Bg7+/–) 14...Ndc3 15.Bc3 Nc3 16.Qc2?? (16.Qe1 Qe7 17.Bd3=) 16...Ne2?? (better is 16...Bd4 17.Bd3 Bf6–+) 17.Ne2+= b6 18.Rfd1 0–0 19.Nb3 Qg5 20.Nc5 bc5 21.Ng3 Bb7 22.Rac1 Rac8 23.f3 Rfe8 24.e4 c4 25.Qd2 Qc5= 26.Qd4 Attacks the isolani on c4 26...Qd4 27.Rd4+/– c3 28.Ne2 c2 29.Rd2 Re6 30.Rdc2 Rd8 31.Nf4 Rf6 32.Nh5 Rg6 33.Ng3 Re8 34.Rc7 Rb8?? 35.Rb1 h5 36.Rcb7 Rb7 37.Rb7 h4 38.Nf5 h3 39.g3 Rc6 40.Ne7 (40.Ne7 Kh7 41.Nc6+–) 1–0. Fournier,Frederic – mik77, Active (1/4) ajedrez21.com, 2004.

4.c4 Na6 5.a3 Nf6 6.Nc3 Bg4 7.Nf3 e4 8.h3 ef3 (better is 8...Bd7!? 9.Ng1 d5=) 9.hg4+/– fg2 10.Bg2 Qc8 11.g5 Ng4? (better is 11...Nd7+/–) 12.Bh3+– f5 (12...Nf2 13.Kf2 Qc7+–) 13.gf6! h5 (13...Nf6 14.Bc8 Pinning (14.Bc8 Deflection); 13...gf6 14.Ne4 Decoy) 14.Bg4 hg4 15.Rh8 gf6 (15...Qd7 16.b5 cb5 17.Nd5+–) 16.Ne4 Qf5 (16...Qe6 17.Nf6 Ke7+–) 17.Nd6 Kd7 18.Nf5 Ke6 19.Qg4 Bb4 (19...Nc5 20.Qg8 Kf5 21.Rh5 Ke4 22.Qg6 Kf3 23.Rh3#) 20.Rh7 Bd2 21.Ke2 Rd8 (21...Be3 22.Re7#) 22.Qe4# 1–0. Fournier,Frederic (2090) – Lennykarle, Active, 2012.

4.c4 b5 5.cb5+/– cb5? (5...Nf6 6.d4+/–) 6.Bb5?? (better is 6.Qf3 d5 7.Bb5 Bd7 8.Qd5 Bb5 9.Qe5 (9.Qa8 Bc6 10.Qa7 Bg2+=; 9.Qb5?! Nd7+–) 9...Ne7 10.Qb5 Nbc6 11.Qa4+–) 6...Nc6?? (6...Nd7 7.Nc3+/–) 7.Nf3 (better is 7.Bc6 Bd7 8.Ba8 Qa8 9.Nf3+–) 7...Bd7+/– 8.0–0 (8.a3 Rb8 9.Nc3 a5+/–) 8...Rb8 9.a4 Nb4 10.Bd7 Qd7 11.Nc3 Nf6 12.Rb1 Nd3 13.Ba3+= Rb1 14.Qb1+/– Be7?? 15.Qd3+– 0–0 16.Rb1 Re8 17.Qa6 e4 18.Nd4 Ng4 19.h3 Bh4 20.hg4 Qg4 21.Qd6 h6 22.Qf4 (22.Qf4 Qf4 23.ef4+–) 1–0. Fournier,Frederic – williamcol(C), Active, 2007.

4.c4 Qc7 5.Nc3 Nf6 6.Qc2 Bg4 7.Nf3 d5 8.a3 Be7 (8...Nbd7=) 9.0–0–0?? (better is 9.Ne5 Qe5 10.Nb5 Qb2 11.Qb2 cb5 12.cd5+–) 9...Nbd7 10.h3 Bh5 11.g4 Bg6 12.Qb3 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Be2 0–0 15.d3 dc4 16.dc4 a5 17.Rhg1 White plans g5 17...ab4 18.ab4 b5 19.c5 Bd5 20.Qc2 Ra2 21.g5 Rfa8 22.Qf5? (22.e4 Be6 23.Bf1 Ra1 24.Kd2 R1a3–+) 22...R8a4 (22...Rb2 23.Kb2 Ra2 24.Kc1 Re2 25.Rd2 Rd2 26.Kd2–+) 23.g6? (better is 23.Rd5 cd5 24.Ne5 Ne5 25.Be5–+) 23...hg6 24.Qg4 Be6 25.Qe4 Bf5 26.Rd7 Qd7 (26...Be4 27.Rc7 Rb4 28.Re7+=; 26...Bd7?! 27.Be5 Qa7 28.Bd1–+) 27.Qe5 (27.Ne5 Ra1! 28.Ba1 Ra1 29.Kb2 Qd2 30.Ka1 Be4–+) 27...Bf6 28.Qb8 Kh7 29.Ng5 Bg5 30.Rg5 Qe7 31.Rg3 Ra1 32.Ba1 Ra1 33.Kd2 Qe4 34.Kc3 Rc1 35.Kb2 Qc2 36.Ka3 Ra1 0–1. combijack (1750) – bandolerostanco (1625), gameknot.com, 2010.

4.c4 d5 5.a3 e4 6.f3 Nf6 7.Nc3 Qc7 8.Rc1 Be6 9.cd5 Nd5 10.fe4 Nc3 11.Bc3 (worse is 11.dc3 Bd6 12.Nf3 0–0=) 11...Bd6 12.Nf3 0–0 13.e5 Be7 14.d4 Bg4 15.Be2 Bf3 16.Bf3 b5 17.0–0 Qd7 18.Bb2 Bg5 19.Qb3 a5 20.ba5 Ra5 21.Qc3 Ra6 22.Be4 f5 23.ef6! Rf6 (23...Rf6 24.Qd3 Combination; 23...Bf6 24.Qb3 Double attack; 23...gf6 24.Qb3 Double attack) 24.Rf6 Bf6 25.Rf1 c5? (better is 25...Qe7 26.Qc2 g6+–) 26.Qc5 Rd6 27.Rf5 Na6 28.Qb5 Qd8 29.Rd5 Nc7 30.Rd6 Qd6 31.Qb3 Kf8 32.a4 Bd8 (32...Be7 33.Bh7 Ne6+–) 33.Ba3 (33.Ba3 Be7 34.Bd6 Bd6 35.Bh7+–) 1–0. Van Esbroeck,Dirk – Korystin,Pavel, SN–2009–0–00164, 2009.

4.c4 e4 5.d4 Nf6 6.Nc3 c5 (6...Be7!?=) 7.dc5+= dc5 8.Qd8 Kd8 9.0–0–0 Ke8 (9...Kc7 10.Nb5 Kb6 11.Rd8+/–) 10.bc5 (10.b5 Nbd7+=) 10...Bc5 (10...Na6 11.Be2+=) 11.Nd5 (11.Nge2 Na6+/–) 11...Nd5 12.Rd5 (better is 12.cd5 Rg8 13.Ne2+/–) 12...Be6?? (better is 12...Be7+=) 13.Rc5+– b6 (13...Nd7 14.Rc7 (worse is 14.Bg7 Rg8 15.Rg5 f6+–) 14...b6 15.Nh3+–) 14.Re5 (worse is 14.Bg7 Rg8 15.Rg5 Nd7+–) 14...Nd7 15.Re4 Rc8 16.Bg7 Rg8 17.Bd4 Rc4 18.Bc4 Rg2 19.Be6 fe6 20.Re6 Kf8 21.Nh3 Rg5 22.Ng5 h5 23.Rd1 +–. Bonetti,Shane – Toby59, ICC, 2002.

4.c4 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Be6 4.e3 c6).

4.c4 Qf6 5.Qf3 Nd7 6.Qf6 Ngf6 7.Nf3 Ne4 8.d3 Nef6 9.Nbd2 Be7 10.a3 Ng4 11.h3 Nh6 12.Be2 b5 (better is 12...0–0!?+=) 13.cb5+/– cb5 14.0–0 (14.d4 a6+/–) 14...0–0 (14...f5 15.Rfc1+=) 15.Rac1 (15.d4 a6+/–) 15...Bd8? (better is 15...f5+=) 16.d4+– f6 17.de5 fe5 18.Bb5 Nf6 19.Rfd1 Bb7? (19...Nf7 20.Bc4 Be7 21.Bb3+–) 20.Bc6 (20.Nc4 Bf3 21.gf3 Be7 22.Nd6 Bd6 23.Rd6 Nf7+–) 20...Rb8 (20...Bc6 21.Rc6 Nf7 22.Kf1+–) 21.Bb7 Rb7 22.Nc4 d5 23.Nce5 Nf5 24.Nc6 Bb6 25.Bf6 gf6 26.Rd5 Nh6 27.Rdd1 Rg7 28.Ncd4 Bd4 29.Nd4 Kh8 30.g3 f5 31.Rc5 Rd7 32.Kf1 Ng8 33.Ke2 Ne7 34.Nc6 Rd1 35.Kd1 (35.Kd1 Nc6 36.Rc6+–; 35.Ne7?! Rfd8+–) 1–0. Fournier,Frederic – repasa, Active, 2007.

4.c4 h6 5.Nc3 Nf6 6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 a6 9.d4 ed4 10.Nd4 Nbd7 11.Nf5 Nb8 (11...Ne5 12.Qc2+=) 12.Ne7 Qe7 13.a4 White plans b5 13...Nbd7 14.b5 ab5 15.cb5 c5 (15...Nc5 16.a5+=) 16.Nd5 Qd8 (16...Nd5 17.Qd5 Nb6 18.Qd1+=) 17.Bf3 Nb6? (better is 17...Nd5 18.Bd5 Nb6+=) 18.Nf6+– gf6 19.Qc2 d5 (19...Nd7 20.Rfd1 Ne5 21.Bd5+–) 20.Qc5 Na4 21.Qb4 (worse is 21.Qd5 Qd5 22.Bd5 Ra5 23.Bf6 Rb5+–) 21...Nb2 (21...Nb6+–) 22.Ra8 (22.Qb2?! Ra1 23.Ra1 Qd6+–) 22...Nd3 23.Qd4 Ne5 24.Qd5 (24.Bd5!? Qe7+–) 24...Qd5 25.Bd5 Kg7 (25...b6 26.f4 Nd3 27.Rf3+–) 26.Rc1 Bd7 27.Rf8 Kf8 28.b6 Ke7 29.Bb7 f5 (29...Be6 30.Bc8 Bd5 31.f4+–) 30.Bd5 f6 (30...Be6 31.b7 Nd7 32.Be6 Ke6+–) 31.b7 Kd6 32.b8Q Kd5 33.f4 Nd3 34.Rd1 (34.Qb3 Ke4 35.Rd1 Ke3 36.Rd3 Kf4 37.Rd4 Kg5 38.Qg3 Kh5 39.Rh4) 34...Ke4 (34...Ba4 35.Rd3 Kc5 36.Rc3 Kd5 37.Qd8 Ke6 38.Rc7 Bc6 39.Re7) 35.Qd6 Bb5 (35...Ke3 36.Rd3 Ke2 37.Rd1 Bc6 38.Qd3) 36.Qd4# 1–0. forsetinn – notengonick, gameknot.com, 2013.

4.Bc4 d5 5.Bb3 e4 6.a3 Bf5 7.Ne2= Nd7 8.0–0 Ngf6 9.c4 Be7 10.Nbc3 0–0 11.cd5+= cd5 12.Nd5+/– Nd5 13.Bd5 Rb8? 14.Ng3+– Bg6 15.Be4 Be4 16.Ne4 Nf6 17.Nf6 Bf6 18.Bf6 Qf6 19.d4 h6 20.d5 b6 21.e4 Rfe8 22.f3 Rbc8 23.Rc1 Rc1 24.Qc1 Qd4 25.Kh1 Qe5 26.Rd1 g5 27.d6 Rd8 28.Qc7 Qf6 29.e5 Qe7 30.Qe7 (30.Qe7 Rd7 31.Qd7 g4 32.Qg4 Kh7 33.d7 a6 34.d8Q h5 35.Qh5 Kg7 36.Qdh8#) 1–0. jammboy – philstar99, ChessWorld.net, 2009.

4.d3 Qb6 5.a3 Be6 6.Nf3 Nd7 7.Nbd2 a5 8.c3 Be7 9.d4 ab4 10.cb4 Bf6 11.Bc4 d5 12.de5 dc4 13.ef6 Ngf6 14.Qc2 Qa6 15.0–0 b5 16.Nd4 c5 17.Ne6 Qe6 18.Bc3 0–0= 19.Rfe1 Rfe8 20.e4 Rad8 21.Rad1 Re7 22.f3 Nb6 23.bc5 Na4 24.Bb4 Rc7?? 25.Ba5 Qe5 26.Bc7+– Qc5 27.Kh1 Qc7 28.Nb1 Re8 29.Nc3+– Nc3 30.Qc3 Kf8 31.Qb4 Kg8 32.Rb1 Rb8 33.a4 Nd7 34.ab5 Ne5 35.Rec1 Nd3? 36.Qc4 Qc4 37.Rc4 g6 38.b6 Ne5 39.Rc7 Nc4 40.Rc4 Kf8 41.b7 (41.b7 Kg7 42.Rc8 Rb7 43.Rb7+–) 1–0. urko – Kevin the fruitbat, ChessWorld.net, 2009.

4.d4 d5 5.a3 e4 6.c4 =.

4.d4 Nd7 5.de5 Ne5 6.Nf3 Nf3 7.Qf3 Nf6 8.a3 Be6 9.Bd3 Be7 10.0–0 0–0 11.Bf5 Bf5 12.Qf5 Re8 13.Nd2 d5 14.Nf3 Qd7 15.Qd7 Nd7 16.Nd4 Bf6=+ 17.Rad1 Rad8 18.g3 Ne5 19.c3 Nc4–/+ 20.Rb1 Nd2–+ 21.Rfd1 Nb1 22.Rb1 Bd4 23.cd4 h6 24.Rc1 Re4 25.Bc3 Rc8 26.Bd2 Re6 27.Kg2 b6 28.h4 Re7 29.Kh3 Rec7 30.Kg4 c5 31.bc5 bc5 32.dc5 Rc5 33.Bb4?? Rc1 34.Kf4 (34.h5 Rf1 35.f3 Rc4 36.f4 Rc2–+) 0–1. slavisa3 – topolov, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.d4 e4 5.Nd2 f5 6.Bc4 d5 7.Bb3 b5 8.a3 Nf6 9.f3 h5 10.Nh3 Nbd7 11.0–0 Bd6 12.fe4 fe4 13.Ng5 Ng4 14.Nf7 Ne3 15.Qe2 Bh2 16.Kh2 Qh4 17.Kg1 Nf1 18.Rf1 Rf8 19.Nd6 Kd8 20.Rf8 Nf8 21.N2e4 Bg4 22.Qf1 Kc7 23.Qf7 Nd7 24.Nb5! Kb6 25.Bd5! Rd8 26.Bc6 Kc6 27.Qc4 Kb7 28.Ned6 Kb6 29.Qc7 Ka6 30.Qa7# 1–0. Trkn – Seventh Samurai, itsyourturn.com, 2000.

4.d4 f6 5.Nf3 a5 6.a3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Qb6 9.Bd3 Qb4 10.Bc3 Qb6 11.0–0 Be6 12.Qe1 Qc7 13.de5 fe5 14.Nbd2 Nf6 15.Ng5 Qd7 16.Ne6 Qe6 17.Bc4 d5 18.Bb3 Bd6 19.Nf3 Ne4 20.Bd2 Nd7 21.h3 h6 22.Bb4 0–0 23.Bd6 Qd6 24.Nd2 Nd2 25.Qd2 Nf6 26.Qe2 Ra8 27.Qf3 Rf8 28.Qg3 b6 29.Ra1 Qc7 30.f4 Ne4 31.Qg4 ef4 32.Qe6 Kh7 33.c4 fe3 34.cd5 cd5 35.Bd5 Qf4 36.Be4 g6 37.Ra7 (time, 1–0). ronnieg (2615) – AntyDisch (2495), fics, 2001.

4.Nf3 Be7 5.c4 Nd7 6.Nc3 Ngf6 7.Be2 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 0–0 6.Be2 Nbd7 7.Nc3 c6).

4.g3 Qb6 5.a3 =+.

4.g3 Nd7 5.Bg2 g6 6.Ne2 Bg7 7.0–0 Ngf6 8.a3 0–0 9.c4 Re8 10.Nbc3 Qc7 11.Rc1 Nf8 12.d4 ed4 13.ed4 Bf5 14.Re1 Ne6 15.d5 Ng5 16.dc6 bc6 17.b5 Nh3 ½–½. Polonski,Vladimir – Davies,Christopher, EU–ch U14 Tallinn, 1997.

4.a3 Be6

5.c4 Nf6 6.Nf3 Nbd7 7.Be2 Be7 8.d4 Qc7 9.Nc3 h6 10.Rc1 Nb6 11.c5 Nc4 12.Bc4 Bc4 13.de5 de5 14.Ne2 Be2 15.Qe2 Nd7 16.0–0 a6 17.Nd2 0–0 18.Nc4 f6 19.Qg4 f5 20.Qg3 Bf6 21.Rcd1 Rad8 22.Nd6 f4 23.ef4 ef4 24.Qb3 Kh7 25.Qc2 Kh8 26.Rd3 Ne5 27.Rh3 b6 28.Ne4 Nd7 (28...Rde8!?+/–) 29.Nf6+– Nf6 30.Qg6 Qf7 31.Qf7 Rf7 32.cb6 Kh7 33.Rc3 Nd5 (33...Rd6 34.Rfc1 Rb7+–) 34.Rc6 Rb8 35.Rd6 Nb6 36.Bd4 Nc4 37.Ra6 Rd7 38.Bc5 Nd2 39.Re1 Ne4 40.f3 (40.h3 Nc5 41.bc5 Rb2+–) 40...Nc5 41.bc5 Rd2 42.Rb6 Ra8 43.Reb1 (43.Ra1!?+–) 43...Ra3 44.R6b2 Rb2 45.Rb2 Rc3 46.Rb5 Rc2 47.h4 Kg6 48.Kh2 Kh5 49.Kh3 Rc1 50.c6 g5 51.g4 fg3 52.hg5 (52.Kg3?! Rc6 53.hg5 hg5=) 52...hg5 53.f4 Rc6 54.Rg5 Kh6 55.Kg3 (55.Rg3!? Rg6 56.Rd3+/–) 55...Rg6= 56.Rg4 Rg4 57.Kg4 Kg6 58.f5 Kf6 59.Kf4 Kf7 60.Kg5 Kg7 61.f6 Kf7 62.Kf5 Kf8 63.Ke5 Kf7 64.Kf5 Kf8 ½–½. onny555 (1885) – joe59 (1825), gameknot.com, 2013.

5.Nf3 f6 6.c4 Ne7 7.d4 Bf7 8.de5 de5 9.Qd8 Kd8 10.Be2 Nd7 11.0–0 Kc7 12.Nbd2 Nb6 13.e4 Ng6 14.g3 Rd8 15.Bc3 Na4 16.Rfc1 Nc3 17.Rc3 Be7 18.Nb3 b6 19.c5 b5 20.a4 a6 21.ab5+/– ab5 22.Ra7 Kb8 23.Na5?? Ka7–+ 24.Nc6 Kb7 25.Nd8 Rd8 26.c6? Kc7 27.Bb5 Bb4 28.Rc1 Be6 29.Kg2 Ne7 30.Ne1 Be1 31.Re1 Nc8 (32.f4 Rd2 33.Re2 Rd4–+) 0–1. maaxa – jones662, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.a4 Nf6

5.c4 Be7 6.d4 ed4 7.ed4 d5 8.c5 Bf5 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 b6 11.f3 (11.a5!? Nbd7 12.Nf3=) 11...a5–/+ 12.Nd2 0–0 13.Nb3 Nbd7 14.Bc3 ab4 15.Bb4 bc5 16.dc5 Qb8 (16...Qb8 17.Qc3 d4 18.Nd4 Nd5 19.Nc6 Qe8–+) 0–1. Andersson,Lars H – Nicholls, corr ICCF EU–H–1194, 1995.

5.Nf3 Nbd7 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 8.c4 Re8 9.Nc3 Nf8 10.a5 Bg4 11.h3 Bh5 12.a6 ba6 13.Ra6 Qc8 14.Qa4 Rb8 (14...c5 15.bc5 e4 (15...Qc5?? 16.Rc6+–) 16.cd6 ef3 17.Bf3 Bf3 18.de7 Ne6 19.gf3 Nc5+=) 15.Rc6+/– Qd7 16.b5 Ne6 17.Ra1 Rb7 18.d4 (18.d3 Reb8+/–) 18...ed4 (18...Bf3 19.Bf3 (19.gf3?! ed4 20.Nd5 de3=) 19...ed4 20.ed4 Nd4 21.Bd5+/–) 19.Nd4+– Nc5 20.Qd1 Bg6 21.Bf3 Nd3 22.Ba3 Ne5 23.Bd6! Bd6 24.Rd6! Qd6 25.Bb7 Nc4 26.Ra7 Qc5 27.Nc6 Ne3 28.Qd4 (28.fe3?! Qe3 29.Kh1 Qc3+=) 28...Qd4 29.Nd4 Nc4 30.f4 Bd3 31.Nd5 Nd7? (31...Re1 32.Kh2 Kf8+–) 32.Bc6 Re1 33.Kh2 Nf8 34.Ne7 Kh8 35.Ra8 g6 36.Rf8 Kg7 37.Rg8 Kh6 38.g4 Ne3 39.g5 Kh5 40.Rh8 Ng4 41.hg4 Kg4 42.b6 Ba6 43.b7 Bb7 44.Bb7 Re7 45.Bg2 Kf4 46.Nf3 f5 47.gf6 Rf7 48.Nd2 Rf6 49.Rh7 Ke5 50.Nf3 Ke6 51.Kg3 Rf8 52.Rh6 Kf6 53.Bh3 Kg7 54.Rh4 Kf7 55.Rf4 Kg7 56.Rf8 Kf8 57.Kg4 Kg7 58.Kg5 Kf7 59.Ne5 Ke7 60.Ng6 Kd6 61.Bf5 Kd5 62.Kf4 Kd4 63.Ne5 Kd5 64.Nf7 Kd4 65.Be4 Kc5 66.Ke5 Kc4 67.Nd6 Kc5 68.Bd5 Kb6 69.Kd4 Kc7 70.Ne4 Kd7 71.Kc5 Ke7 72.Kd4 Kd7 73.Ke5 Ke7 74.Be6 Kf8 75.Kf6 Ke8 76.Nc5 Kf8 77.Na6 Ke8 78.Nc7 Kd8 79.Na6 Ke8 80.Nc5 Kf8 81.Nd7 Ke8 82.Ke5 Ke7 83.Kd5 Kd8 84.Kd6 Ke8 85.Bd5 Kd8 86.Bf7 Kc8 87.Nc5 Kd8 88.Nb7 Kc8 89.Kc6 Kb8 90.Kb6 Kc8 91.Be6 Kb8 92.Bd7 Ka8 93.Na5 Kb8 94.Nb3 Ka8 95.Nc5 Kb8 96.Na6 Ka8 97.Bc6 1–0. Kotainy,Jens (2110) – Berchtenbreiter,Maximilian (2070), GER–ch Net qual1 U14 blitz, 2008.

4.c4 Qb6

5.a3 a5 =.

5.Qb3 Na6 6.Bc3 =+.

5.Qb3 Be6 6.Nc3 Nf6 7.a4 a5 8.b5 c5 9.Be2 Nbd7 10.Nf3 h6 11.Nd5 Bd5 12.cd5 Qc7 13.d4 b6 14.de5 de5 15.Bc4 Bd6+= 16.0–0 1–0. chessleon (2010) – jerrytong, net–chess.com, 2006.

5.d4 Qb4 6.Bc3 Qb6 7.Bd3 g6 8.Nf3 Nf6 9.de5 Ng4 10.ed6 f6 11.h3 Ne3 12.Qe2 Bd6 13.Bd4 Qb4 14.Nbd2 0–0 15.Be3 Qa5 16.0–0 Nd7 17.Ne4 Be7 18.Bh6 Re8 19.Nd6 Qd8 20.Qe6 Kh8 21.Nf7 Kg8 22.N7g5 Kh8 23.Qf7 Nf8 24.Qg7# 1–0. aspasio (2865) – hurble, net–chess.com, 2014.

4.c4 Nd7

5.d4 Ngf6 =.

5.Nf3 e4 6.Nd4 c5 7.Nc2 (7.bc5 dc5 8.Nb3 Ndf6 9.d4 cd4 10.Qd4 Be6) 7...Ne5 (7...Ngf6 8.d3 Ne5 9.de4 Ne4 10.Nc3 Bf5; 7...cb4 8.Nb4 Ngf6 9.d3 Ne5 10.Nd5 Bg4; 7...Ndf6 8.Nc3 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 cb4) 8.d4 ed3 9.Bd3 Be6 10.bc5 Qa5.

5.Nf3 e4 6.Nd4 Ne5 A) 7.d3 d5 8.cd5 Bb4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 c5; B) 7.a3 Bg4 (7...Be7 8.d3 Bg4 9.Qc2 c5 10.Nb5 a6; 7...Nf6 8.d3 Bg4 9.f3 Bh5 10.Be2 ed3; 7...Qg5 8.f4 Nd3 9.Bd3 Qg2 10.Be4 Qe4; 7...c5 8.Nb5 a6 9.N5c3 Bf5 10.Nd5 cb4) 8.Qc2 Nf6 9.d3 c5 10.Nb5 a6; C) 7.h3 Nf6 (7...Qg5 8.Nc3 Nf6 9.Qb1 Qg6 10.a3 Be7; 7...Qb6 8.a3 a5 9.Nc3 Nf6 10.Qc2 ab4; 7...c5 8.bc5 dc5 9.Nb5 Nc6 10.d3 a6) 8.d3 d5 9.c5 a5 10.de4 Ne4; D) 7.Nc3 Nf6 8.a3= c5 9.Nb3 Be6 10.Qc2 Bf5.

5.Nf3 e4 6.Nd4 Ngf6 7.Nc3 (7.d3= d5 (7...Ne5 8.de4 a5 9.b5 Ne4 10.Qc2 Nc5) 8.c5 Qc7 9.de4 de4 10.Nc3 b6) 7...g6 (7...Ne5!?= 8.a3 c5 9.Nb3 Be6 10.Qc2 Bf5; 7...c5 8.bc5 dc5 9.Nb3 b6 10.d3 Bb7; 7...a5 8.b5 Ne5 9.d3 c5 10.Nc2 ed3) 8.d3 (8.Qc2 Qe7 9.b5 cb5 10.Ndb5 Nc5) 8...ed3 (8...d5 9.a3 Bg7 10.cd5 cd5) 9.Bd3 Bg7 (9...Ne5 10.0–0 Bg7) 10.0–0 Ne5 (10...0–0+=) 11.Be2 Be6? (11...0–0 12.a3+=) 12.Ne6 (better is 12.f4!? Ned7 13.Ne6 fe6 14.Qd6+–) 12...fe6+= 13.a4 (13.b5 0–0=) 13...0–0= 14.Qb3 (14.f4 Nf7 15.Qd2 d5=) 14...d5 (better is 14...a5=) 15.Rfd1 (15.cd5 Nd5 16.Ne4 Qe7=) 15...Qe7 (15...Nfg4 16.Rf1 Qh4 17.h3 Nf2 18.cd5 Nh3 19.gh3 Qg3 20.Kh1–+) 16.b5 (16.cd5 ed5 17.e4 Qf7 18.ed5 Rad8=) 16...Rfd8 (better is 16...Nfg4!? 17.Rf1 Qh4–/+) 17.Ba3 (17.a5 Rac8=) 17...Qc7 18.Rac1 c5?? (18...Neg4 19.g3 Qf7 20.cd5 cd5 21.Kg2=) 19.a5?? (19.cd5 c4 20.d6 cb3 21.dc7 Rdc8+–) 19...b6? 20.ab6 ab6+= 21.Ra1 Neg4–/+ 22.g3 Qe5 23.Na4 Rd6 24.Bb2 Qf5 25.f3+= Ne5 26.g4?? Nf3–+ 27.Kh1 Qg4 28.Bf6?? Bf6 29.Rf1 Qh4 30.Bf3–/+ Ba1 31.Ra1 Rf8 32.Rf1? Qh3–+ 33.Qd1 h5?? 34.cd5 Rd5!–/+ 35.Qe2 Rd2! (35...Rd2 36.Bg2 Qh2 37.Kh2 Re2 38.Rf8 Kf8 39.Nb6 Re3–+) 0–1. Figiel,Rafal – Lipko,K, casual, 2001.

5.Nf3 Ngf6 6.d4 b6 7.de5 (7.Nc3!?+=) 7...de5= 8.a3 (8.Qa4 Bb7=) 8...e4 9.Ne5 (9.Nfd2 a5 10.g4 h6=) 9...Bb7 (9...Qc7 10.Nd7 Bd7 11.Qc2+=) 10.Nd7= Nd7 (10...Qd7 11.Qd7 Kd7 12.Nc3=) 11.Be2 (11.Nc3 Qe7+=) 11...c5 (11...Qc7 12.Nc3 f5 13.Bh5 Ke7 14.0–0+=) 12.0–0+= cb4 13.ab4 f6? (13...Bb4 14.Bg7 Rg8 15.Bd4+=) 14.Qd2 (14.Qb3 Qe7 15.Bc3 Kf7+/–) 14...Be7 (14...Ne5!? 15.Qc2 Nd3+/– (15...Bb4?? 16.Be5 0–0 17.Bd4+–)) 15.Rd1+/– Ne5 (15...a6 16.c5+–) 16.Qd8 Rd8? (16...Bd8 17.Be5 fe5 18.c5+/–) 17.Rd8?? (17.Ra7 Rd1 18.Bd1 Bc8+–) 17...Bd8?? (better is 17...Kd8 18.Ra7 Kc7+=) 18.Ra7+– Nd3 19.Bd3 ed3 20.Rb7 0–0 21.Bd4 Re8 22.Bb6 Be7 23.Bd4 Kf8 24.c5 Ra8 25.c6 Ra2 26.c7 Re2 27.c8Q Kf7 28.Qc4 Kg6 29.Qd3 f5 30.Qe2 (30.Qe2 Kf7 31.Qc4 Kg6 32.Re7 Kh5 33.Rg7 h6 34.Bf6 f4 35.Qd5#) 1–0. Bonetti,Shane – guest894, ICC, 2002.

5.f4 Ngf6=+ 6.fe5 de5–/+ 7.a3 a5 8.b5 Be7 9.Nf3 e4 10.Nd4 cb5 11.cb5 Nc5 12.Be2 Bd7 13.0–0= 0–0 14.Qe1 Nd3 15.Bd3= ed3 16.Nf5 Bf5=+ 17.Rf5 Ne4 18.Rf4 Bf6 19.Bf6= Nf6 20.Nc3 Qb6 21.Rc1 Rac8 22.a4 Rfd8 23.Qh4 Nd5 24.Rd4 Nc3? 25.Rd8 Rd8= 26.Rc3 h6 27.Qc4 Qf6= 28.Rc1 b6 29.Qc6 Qb2 30.Qc3 Qb4 31.Qb4 ab4 32.Rc4 b3 33.Rb4 Ra8 34.Rb3+/– Ra4 35.Rd3 Rb4 36.Rd5 Kf8 37.Kf2 Ke7 38.Kf3 Ke6 39.e4 g6 40.g4 Rb3 41.d3 f6 42.h4+– f5 43.gf5 gf5+/– 44.Kf4 fe4 45.de4 Rb4 46.Rh5 Kf7 47.Rh6 Rb5 48.Rd6 Rh5+/– 49.Kg4 Re5 50.Kf3 Rh5+/– 51.Rb6 Rh4 52.e5 Ra4 53.Ke3 Ke7 54.Rd6 Rh4 55.Rd4 Rh3 56.Ke4 Rh4 57.Kd5 Rh1 58.e6 (better is 58.Rd3+/–) ½–½. Lais,Klaus Joerg – Brueck,Bruno, Saarland–chC, 1993.

4.c4 Be7

5.Nf3 Nf6 6.Be2 Nbd7 7.d3 a6 8.a3 b5 9.Nc3 0–0 10.0–0 Bb7 11.e4 Nb6 12.cb5 ab5 13.Qb3 Bc8 14.a4 Be6 15.Qc2 ba4 16.Na4 Qc7 17.Nb6 Qb6 18.Bc3 h6 19.Nd2 c5 20.bc5 Qc5 21.Ra8 Ra8 22.Rc1 Rc8 23.Bd1 Qa7 24.Qb2 Bd8 25.Nb3 Bb6 26.Be1 Rb8 27.Qa1 Qa1 28.Na1 Bd4 29.Nc2? Bb6 30.Rb1?? Bf2!–+ 31.Kf2 Rb1 32.Ke2 d5 33.ed5 Nd5 34.Na3 Ra1 35.Nc4 Nc3! 36.Bc3 Bc4?? 37.Ba1+– Ba6 38.Be5 f6 39.Bb3 Kf8 40.Bd6 Ke8 41.Ke3 Kd7 42.Bf8 Bb7 43.Bg7 Bg2 44.Bf6 h5 45.Be5 h4 46.d4 h3 47.d5 Ke7 48.Kd4 Kd7 49.Kc5 Kd8 50.Kc6 Kc8 51.Kd6 Kd8 52.Bf6 Kc8 53.Ke7 Kc7 54.d6 (54.d6 Kb8 55.d7 Bh1 56.d8Q Kb7 57.Qd7 Ka6 58.Bc4 Kb6 59.Bd4 Ka5 60.Qb5) 1–0. Fournier,Frederic (1630) – JUCASA, Active, 2007.

5.Nf3 Nf6 6.Be2 Bg4 7.h3 Bh5 8.d3 0–0 9.Nbd2 Bg6 10.0–0 b6 11.a3 a5 12.e4 ab4 13.ab4 Ra1 14.Qa1 Nbd7 15.Qa7 c5 16.bc5 bc5 17.Ra1 Qb8 18.Qb8 Rb8 19.Bc3 Nh5 20.g3 Nhf6 21.Nh4 Bf8 22.Ng6 hg6 23.Ra7 Kh7 24.Bd1 Rb1?? 25.Nb1+– g5 26.Ba4 Nb8 27.Rf7 Kg6 28.Rf8 Nbd7 29.Bd7 Nd7 30.Rd8 Nb6 31.Rd6 (31.Rd6 Kf7 32.Rb6+–) 1–0. Fournier,Frederic (2045) – samuro (1820), Active (5/0), 2004.

4.c4 f5

5.Nf3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 c6).

5.Nf3 Nf6 6.d4 e4 7.Nfd2 Be7 8.Nc3 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be6 6.d4 e4 7.Nfd2 c6 8.Nc3 Be7).

5.Nf3 Nf6 6.Be2 Be7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 c6).

4.c4 Bf5

5.Nf3 Qb6 6.Bc3 =.

5.Nf3 Nd7 6.Be2 Be4 7.Nc3 f5 8.d3 Bf3 9.Bf3 (worse is 9.gf3 Qg5=) 9...Ngf6 10.0–0 Be7 11.b5 Rc8 12.Bh5 g6 13.Bf3 0–0 14.a4 Nc5 15.d4 Nce4 (15...ed4!? 16.ed4 Nce4+=) 16.de5+/– de5 17.Ne4 fe4 18.Bg4 Ng4 19.Qg4 Bf6 20.Qe4 c5? (better is 20...Qc7!?+/–) 21.Qb7+– Rc7 22.Qe4 Qd2 23.Ba3 (23.Be5 Re8 24.f4 Be5 25.fe5 Rce7+–) 23...Bg7 24.Rad1 Qa5 25.Qd5 Kh8 26.Bc5 Rg8 27.Bd6 Rd7 28.Qe6 (28.Qe6 Rb7 29.Be5 Qa4 30.Qd5+–) 1–0. Wall,Bill – JMM, chess.com, 2009.

5.Nf3 h6 6.Be2 Nf6 (6...Na6 7.a3=) 7.0–0 Be7 8.d4 e4 9.Nfd2 0–0 10.Qb3 d5 11.Nc3 Be6 12.f3 ef3 13.gf3 (13.Nf3 Re8=) 13...Bh3 14.Rf2 Nbd7 15.Bf1 (15.b5 Be6=) 15...Bf1 (15...dc4 16.Nc4 (worse is 16.Qc4 Be6 17.d5 Nb6–/+) 16...Be6 17.a4=) 16.Raf1= dc4 17.Nc4 Nh5 (17...Nb6 18.Rg2=) 18.Ne2 (18.d5 cd5 19.Nd5 Re8+=) 18...Kh8 (18...Nb6 19.Rc1=) 19.e4 Qc7 (19...Nhf6 20.Rg2=) 20.e5 (20.b5 Rac8=) 20...Kh7 (20...Nb6 21.Rc1+=) 21.f4 Nb6 22.Ne3 g6 (22...Rad8 23.Qd3 Kh8 24.a3=) 23.a3 a5 (23...Bh4 24.Rg2+=) 24.f5 Bg5? (better is 24...ab4!? 25.fg6 fg6 26.Rf7 Ng7 27.Qb4 Rae8+=) 25.fg6+– Kg6 26.Qd3 Kg7 27.Nf5 Kh8 28.Nd6 Nd5?? 29.Rf7 Be3 30.Kh1 Rf7 31.Rf7 Ng7 32.Rc7 Rf8 33.Rf7 Rg8 34.Qg6 Nf4 35.Qh6# 1–0. Huelle,Gunter – Gregor,Hans, Chemnitz op, 1998.

4.c4 Nf6

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 c6).

5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 0–0 6.Be2 c6).

4.c4 g6

5.Nc3 Bg7= 6.Nf3 Nf6 7.d4 e4 8.Nd2 d5 9.b5 Nbd7 10.bc6 bc6 11.Qa4 Qb6 12.Rb1 Qc7 13.Ba3 Nb6 14.Qa5 Rb8 15.Be2 Nfd7? 16.cd5+– Nd5 17.Qc7 Rb1 18.Bd1?? Rd1–+ 19.Nd1 Nc7 20.Ne4 Ba6 21.Nd6–/+ Ke7 22.Nb5 Kd8 23.Na7 Nb8 24.Nc3 Ne6 25.Kd2 Kc7–+ 26.Rb1 Nd7 27.d5?? Bc3–+ 28.Kc3 cd5 29.Nb5 Bb5 30.Rb5 Rb8 31.Ra5? Kc6–+ 32.Be7 Ne5 33.Bh4 Rb7 34.a4 Nc5 35.Bg3 f6 36.Ra8 Rb3 37.Kc2 Ra3 38.a5 Nc4 39.Rc8 Kb5 40.Rc7 h5 0–1. kehrsam – Kevin the fruitbat, ChessWorld.net, 2009.

5.d4 Qe7 6.Nf3 Bg7 7.Be2 e4 8.Nfd2 Nf6 9.0–0 0–0 10.Nc3 h5 (10...Nbd7 11.a3+=) 11.h3 Bf5 12.Qb3 Nbd7 13.Ba3 (13.a4 d5+=) 13...h4 14.Rfe1 g5 (14...a6 15.Bb2+=) 15.Nf1 (15.Bb2 Qe6+=) 15...g4= 16.hg4 Ng4 17.Qd1 (17.Nd2 Ngf6=) 17...Nh6 18.Nh2 (18.Bb2 Qg5=) 18...Qg5 (18...h3 19.g3+=) 19.Kh1= Nf6 20.Rg1 Rae8 21.f4 (21.Qa4 Nhg4 22.Bg4 Ng4 23.Ng4 Qg4=) 21...Qg6 (21...ef3!? 22.gf3 Qe3–+) 22.Qe1+= Nfg4 23.Qh4 Nh2 (23...Ne3 24.g4 Bd7=) 24.Kh2+= Bf6 25.Qg3 Ng4 26.Bg4 Bg4 27.Rh1 Kg7 28.Kg1 Rh8 29.Kf2 Rh5 30.Rh2 (30.b5 Reh8 31.bc6 bc6 (31...Rh1 32.Rh1 Rh1 33.cb7–+) 32.Rh5 Rh5–+) 30...Rh2+= 31.Qh2 Rh8 32.Qg1 Bd4 33.ed4 e3! 34.Ke1 (34.Ke3 Re8 Decoy) 34...Qc2 35.Rc1 (35.Bc1 Qc3 36.Kf1 Qc4 37.Ke1 Qe2) 35...Qd2 (35...Rh1 36.Rc2 Rg1) 36.Kf1 e2 37.Kf2 e1Q# 0–1. Karali,A – Grivas,E, Athens, 1981.

5.d4+= Bg7 6.de5 Be5 7.Be5 de5 8.Qd8 Kd8 9.Nc3 Nd7 10.Nf3 f6 11.Rd1 Ne7 12.Ne4 Kc7 13.Be2 b6 14.0–0 Nf5 15.Rd2 h5 16.Rfd1 Rh7 17.a4 Bb7 18.c5 g5? (better is 18...bc5 19.bc5 Rb8+/–) 19.Bc4+– Re8 (19...Bc8 20.Be6 Nc5 21.Nf6 Ne6 22.Nh7+–) 20.Rd7! Rd7 21.cb6 ab6 22.Rd7 Kd7 23.Nf6 Ke7 24.Ne8 Ke8 25.Ne5 Nd6 26.Be2 h4 27.a5 ba5 28.ba5 Nb5 29.Nf3 Nc3 30.Kf1 Ne2 (30...Ne4 31.Bd3 Nc5 32.Ke2+–) 31.Ke2 c5 32.Ng5 Bg2 33.e4 Kd7 34.f4 c4 35.f5 Kd6 (35...c3 36.Kd3 c2 37.Kc2 Bf1+–) 36.a6 Bf1 37.Kf1 c3 38.Ke2 Kc5 39.Kd3 (39.a7!? c2 40.a8Q Kb4+–) 39...Kb4 40.Kc2 1–0. forsetinn (1745) – jevgeni, gameknot.com, 2013.

5.Be2 Bg7 6.Nf3 f5 7.d3 Nf6 8.Nbd2 0–0 9.0–0 Be6 10.a3 Bf7 11.Qc2 Re8 12.Rfe1 Nbd7 13.Rad1 Rc8 14.Ng5 e4 (14...Qe7 15.Nf7 Qf7 16.d4+=) 15.Nf7 Kf7 16.de4 Ne4? (better is 16...fe4 17.Bd4 Kg8+=) 17.Bg7 Kg7 18.Ne4 fe4 19.Qc3 (19.Rd6!? Qe7 20.Red1 Nf6+–) 19...Qf6 20.Qf6 Nf6 21.Rd6 Rcd8 22.Red1 Rd6 23.Rd6 Rf8 24.Bd1 h5 25.h3 g5 26.Bc2 g4 27.hg4 Ng4 (27...hg4!? 28.Kh2 Rc8+–) 28.Rd7 Kf6 29.Be4 Ke5 30.Bf3 Nf6 31.Rb7 h4 32.Ra7 Rd8 33.Re7 Kd6 34.Rh7 Ke5?? 35.Rh4+– Rd3 36.a4 Rc3 37.c5 Rb3 38.a5 Rb4 39.Rb4 (39.Rb4 Nd5 40.Bd5 Kd5 41.a6 Kc5 42.Rb2 Kc4 43.a7 Kc3 44.Rb8 Kd3 45.a8Q Kc2 46.Qc6 Kd3 47.Kf1 Kd2 48.Rd8) 1–0. Fournier,Frederic – epereira, Active, 2007.

5.f4 Bg7 6.Nf3 Nh6 7.Qc2 0–0 8.fe5 de5 9.Be5 (9.Ne5 Bf5 10.Qc1 Qh4 11.Kd1 Ng4 12.Ng4 Qg4 13.Ke1 Qh4 14.g3 Qe4+=) 9...Be5 10.Ne5 Bf5 11.Bd3 Bd3 (11...Qg5 12.Bf5 Nf5 13.0–0 Ne3 14.de3 Qe5 15.Nc3=) 12.Qd3 Qh4 13.g3 Qf6 14.Qc3 Na6 15.Nd7 Qc3 16.Nc3 Rfd8 17.Ne5 f6 18.Nf3 Nb4 19.Rb1 c5 20.0–0 b6 21.d4 (21.a3 Nc2 22.Rb3 Rd3+/–) 21...Nc2 (21...Ng4!? 22.Nd1 Re8+=) 22.Nd5 Nf5 23.dc5 Nce3 24.Ne3 Ne3 25.Rfc1 bc5 26.Rb7 Rdb8 27.Rcb1 Rb7 28.Rb7 Nc4 29.Rc7 Rb8 30.Rc5 Ne3 31.Ra5 Rb1 32.Kf2 Ng4 33.Kg2 Rb2 34.Kg1 Rb7 35.Ra4 Ne5 36.Nd4 h5 37.Ra6 Rb4 38.Nb3 h4 39.Ra7 hg3 40.hg3 Nf3 41.Kf2 Ng5 42.Nd2 Ne6 43.Ke3 f5 44.a3 Rg4 45.Kf2 Kf8 46.Nf3 Nc5 47.Nd2 Ke8 48.Kf3 Rd4 49.Ke3 Rd3 50.Kf4?? Rd2–+ 51.Rg7 Ne6 (51...Ne6 52.Ke3 Rc2–+) 0–1. Adams,Jonathan (1625) – McNabb,Matthew David (1715), NZL–ch Major op, 1999.

4.d3 Nf6

5.Be2 Qb6 6.a3 a5 7.Nd2 Be6 8.d4 e4 9.c4 =.

5.Nf3 a5 6.a3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 Na6 11.Bc3 Qb6 12.Nbd2 Be6 13.Qb1 Nd5 14.Nc4 Qb5 15.Bd2 Nf6 16.Na5 e4 17.c4+/– Qh5 18.Nd4 Bg4 19.Bg4 Ng4 20.h3 ed3? 21.hg4+– Qg4 22.Nb7 Qc8? 23.Na5 Nb4 24.Bb4 c5 25.Ndc6 Bd8 26.Nd8 Rd8 27.Bc3 Qf5 28.Rd1 g5 29.Qd3 Qd3 30.Rd3 Rd7 31.Be5! (31.Be5 f5 32.Rd6 Rd6 33.Bd6+–) 1–0. HELTERSKELTER – WaterDragon, ChessWorld.net, 2008.

5.Nf3 Be6 6.Be2 a5 7.b5 cb5 8.d4 e4 9.Bb5 =.

5.Nf3 Qb6

6.a3 Be6 7.d4 e4 8.Ng5 =+.

6.a3 Be7 7.Nbd2 0–0 8.Be2 Be6 9.Ng5 =.

6.a3 a5

7.d4 e4 8.Ng5 h6 –/+.

7.c3 Nbd7

8.Nbd2 d5

9.Nb3 ab4!? A) 10.cb4 A1) 10...Ra7 11.Be2 (11.Nbd2 Bd6 12.Be2 0–0 13.Qc2 Re8 14.0–0 Qc7 15.Rfb1 Ra8 16.Kh1 Ng4 17.Rf1+=) 11...Bd6 12.0–0 0–0 13.Qc2 Qc7 14.Nc5 Re8 15.h3 Nb8 16.Rfc1 b6 17.Nb3=; A2) 10...Bd6 11.Qc2 (11.Be2 c5 12.d4 cd4 13.ed4 e4 14.Nh4 Nf8 15.Bc1 h6 16.f4 Qc7 17.g3+=) 11...0–0 12.Be2 Qc7 13.Rc1 Rd8 14.Nh4 Nb8 15.0–0 Re8 16.h3 Qb6 17.Nf3+=; B) 10.ab4 B1) 10...Ra6 11.Ra6 (11.Ra5 Bd6 12.Be2 0–0 13.Ra6 ba6 14.Ba3 Qc7 15.h3 Rd8 16.0–0 e4 17.de4=) 11...ba6 12.Be2 Bd6 13.0–0 0–0 14.Qd2 Re8 15.Ra1 Qb8 16.h3 c5 17.Nc5=; B2) 10...Ra1 11.Qa1 (11.Ba1 Bd6 12.Be2 0–0 13.Qc2 Qc7 14.e4 c5 15.bc5 Nc5 16.Nc5 Qc5 17.0–0+=) 11...Qc7+= 12.Be2 Bd6 13.h3 0–0 14.0–0 b6 15.c4 dc4 16.dc4 e4 17.Nfd4=.

9.Nb3 g6 10.Be2 (10.ba5 A) 10...Qd8 11.Be2 (11.c4 Bd6 12.cd5 cd5 13.Be2 Qe7 14.0–0 0–0 15.Rc1 Re8 16.Rc3 b6 17.Qc2+=) 11...Bd6 12.c4 dc4 13.dc4 Qc7 14.Qc2 0–0 15.Rd1 e4 16.Nfd2 Re8 17.g4+/–; B) 10...Qc7+= 11.Rb1 (11.c4 Bd6 12.cd5 Nd5 13.e4 N5f6 14.d4 0–0 15.Bd3 Re8 16.Qc2 ed4 17.Bd4=) 11...Bd6 12.Be2 0–0 13.Qc2 Re8 14.c4 e4 15.Nfd4 Ne5 16.cd5 ed3 17.Bd3+=; 10.c4 A) 10...dc4 11.Ne5 (11.dc4 ab4 12.Ne5 ba3 13.Nd7 Qb4 14.Nd2 Qb2 15.Rb1 Nd7 16.Rb2 ab2 17.Qc2=) 11...Ne5 12.Be5 Bg4 13.f3 Qe3 14.Qe2 Qe2 15.Be2 Bg7 16.dc4 a4 17.Nc5+/–; B) 10...ab4 11.Ne5 Qd8 12.Nd7 Bd7 13.ab4 Bb4 14.Nd2 Be7 15.Ra8 Qa8 16.Qf3 Qd8 17.cd5+=) 10...Bg7 (better is 10...ab4 11.ab4 (11.cb4 Bd6 12.0–0 0–0 13.Qc2 Qc7 14.Nc5 Re8 15.Nd7 Bd7 16.Rfc1 Qb6 17.Bc3=) 11...Ra1 12.Qa1 Bd6= 13.0–0 0–0 14.Nc5 e4 15.de4 de4 16.Nd7 Bd7 17.Ng5+=; 10...e4 11.ba5 (11.de4 de4 12.Nfd2 a4 13.Nc1 Ne5 14.Qc2 Bf5 15.c4 Qc7 16.h3 h5 17.c5+=) 11...Ra5 12.de4 de4 13.Nfd2 Ra4 14.c4 Rg8 15.Qc2 Be7 16.Bd4 c5 17.Nc5+/–) 11.Na5?? (better is 11.ba5 A) 11...Qc7 12.Qc2+= (12.0–0 e4 13.de4 de4 14.Nfd2 Ne5 15.Qc2 Bf5 16.Rab1 0–0 17.c4+=) 12...h6 13.0–0 0–0 14.c4 Rd8 15.cd5 Nd5 16.Rfd1 Re8 17.Rac1+/–; B) 11...Ra5 12.c4 Ra8 13.Ne5 Nc5 14.Nc5 Qb2 15.d4 Ne4 16.Ne4 de4 17.h3=; 11.0–0 ab4 12.cb4 Qc7 13.Qc2 0–0 14.Rfc1 Qd6 15.d4 e4 16.Ne5 Qb8 17.Nd7=) 11...Ra5–/+ 12.ba5 (12.c4 c5 13.ba5 Qb2–/+) 12...Qb2–+ 13.Qc1 Qc1 (13...Qb5 14.0–0–+) 14.Rc1 e4 15.Nd2 (15.de4 Ne4 16.Nd4 Bf8–/+) 15...ed3–+ 16.Bd3 Nc5 17.Be2 Nfe4 18.Ne4 de4 19.0–0 (19.h4 Ke7–+) 19...Be6 20.Rb1 Kd7 (20...Bc3?! 21.Rfc1 Ba2 22.Rc3 Bb1 23.Rc5=) 21.a6 (21.Rfc1 Ra8 22.a6 ba6–+) 21...ba6 22.f3 ef3 23.gf3 Kc7 24.Kf2 (24.Rfd1 Bc3 25.Kg2 Be5–+) 24...Rd8 (24...Na4 25.Ba6 Ra8 26.Rb7 Kd6 27.Rd1 Kc5 28.Bd3–+) 25.Rfd1 Rd1 (25...Bc3?! 26.Rd8 Kd8 27.Rc1–+) 26.Rd1 a5 27.c4 Bb2 0–1. Gibbons,R (2095) – Garbett,P (2325), Open, Auckland NZL, 2003.

9.Qc2 Bd6 10.Nb3 ab4+= 11.ab4 (11.cb4 Qc7 12.Be2 0–0 13.Nc5 Re8 14.Nd7 Qd7 15.0–0 Qf5 16.Rac1 Qg6 17.Rfe1+=) 11...Ra1 12.Ba1 0–0 13.Be2 Re8 (13...Qc7 14.0–0 e4 15.de4 de4 16.Nfd2 Bh2 17.Kh1 Re8+=) 14.e4 (14.0–0 Qc7 15.e4 b5 16.Rb1 Rd8 17.Bb2+=) 14...Nf8 (14...c5 15.bc5 Nc5 16.Nc5 Qc5 17.0–0+=) 15.0–0 Ng6 16.Bb2 Be6 (16...Nf4 17.Bc1+=) 17.Nbd2 (17.Ng5 Bd7=) 17...Nf4 18.Bd1 de4 19.de4 c5 20.Ng5 (20.c4 Qc7+=) 20...cb4–/+ 21.Ne6 Ne6 (21...fe6?! 22.Nc4 Qa6 23.Nd6 Qd6 24.cb4=) 22.Nc4 Qc6 (22...Qa6 23.Be2 bc3 24.Bc3–/+) 23.Nd6 (23.cb4 Nd4 24.Bd4 ed4=) 23...Qd6–/+ 24.cb4 Nd4 25.Qa4 b5 26.Qa5 Qc6 27.Bd4= ed4 28.Be2 Qe4 29.Bb5 Rb8 30.Rd1 h5 31.Bd3 Qf4 32.h3 Ne4 33.Be4 Qe4 34.Qh5 Rb4+= 35.Qg4 Qg4 36.hg4 f6 37.Kf1 Kf7 38.Ke2 Ke6 39.Ra1 Ke5 40.Ra5= Kf4 41.Ra7 Rb2–/+ 42.Ke1 g5 43.Ra6 Ke5 44.g3 Ke4 45.Rf6= Kd3 46.Kf1 Rb1 47.Kg2 Kc2 48.f4 gf4 49.gf4 d3 50.Kf2 d2–/+ 51.Rd6? Rb3?? 52.Rd2?? Kd2–+ 53.g5 Kd3 54.Kf3 Kd4 55.Kg4 Ke4 56.f5?? Rb1 57.f6 Rg1 58.Kh5 Kf5 59.Kh6 Rg5 60.f7= Rg6 61.Kh7 Rf6 62.Kg7 Rg6 63.Kh7 Rf6 64.Kg7 Rf7 ½–½. Gibbons,R (2095) – Morrison,Ch (2180), Open, Auckland NZL, 2003.

9.Qc2 Bd6 10.Be2 A) 10...0–0 11.0–0 Qc7 12.Rfb1 Re8 13.c4 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 b6 16.c5 bc5 17.bc5=; B) 10...ab4 11.cb4 (11.ab4 Ra1 12.Ba1 0–0 13.0–0 Qc7 14.Bb2 Re8 15.e4 b5 16.Ra1 Bb7 17.Nb3+=) 11...0–0+= 12.0–0 Rd8 13.Rfc1 Re8 14.Nh4 Nf8 15.Nb3 Rd8 16.Nf3 Ng6 17.d4=; C) 10...Ra7 11.Nh4 (11.Nb3 ab4 12.cb4 0–0 13.0–0 Qc7 14.Rfb1 e4 15.de4 de4 16.Nfd2 Bh2 17.Kh1=; 11.0–0 0–0 12.Rfb1 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ra1 Rd8 15.Ra8 Qc7 16.Ra7 c5 17.bc5=; 11.d4 e4 12.Nh4 Bf8 13.c4 ab4 14.c5 Qd8 15.ab4 Ra1 16.Ba1 Nb8 17.g3+=) 11...Nb8 12.Nhf3 Bg4 13.h3 Bh5 14.0–0 0–0 15.c4 ab4 16.ab4 Ra1 17.Ba1=; D) 10...Qc7 11.0–0 0–0 12.Rfb1 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ra1 b5 15.Rc1 Bb7 16.Ra1 Ra8 17.Ra8+=.

9.c4 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 e4 12.de4 de4 =.

4.d4 ed4

5.Qd4 Bf5 6.Bc4 (6.c4 Nd7=) 6...d5 (6...Qg5 7.g3+=) 7.Bb3 (7.Bd3 Qg5 8.Qe5 Ne7=) 7...Nf6 (7...Qg5 8.g3+=) 8.Nf3 Be7 (8...a5 9.ba5 Qa5 10.Nbd2=) 9.0–0= Na6 (9...0–0 10.Rd1=) 10.a3 Nc7 11.c4 dc4 12.Bc4 Qd4 (12...Be6 13.Bd3=) 13.Nd4+= Be6 14.Ne6 Ne6 15.Be6 (15.Rd1 a5 16.b5 Rd8 17.Rd8 Kd8+=) 15...fe6= 16.Nc3 Kf7 17.Rad1 (17.Rfd1 b5=) 17...Rhd8 (17...b5 18.Na2+=) 18.f3 (18.Rd8 Rd8 19.Rd1 Rd1 20.Nd1 c5 21.bc5 Ne4=) 18...Rd1 19.Rd1 (worse is 19.Nd1 a5–/+) 19...Nd5 (19...b5 20.Ne2+=) 20.Nd5 ed5 21.e4 de4 (21...a5 22.b5=) 22.fe4 g6 (22...a5 23.Rd7 ab4 24.ab4=) 23.Kf2 (23.Rd7 Rd8 24.Rd8 Bd8=) 23...Ke6 (23...a5 24.ba5 Ra5 25.Rd7=) 24.Ke2 (24.Bc3 c5=) 24...a5+= 25.Bc3 (25.ba5 Ra5 26.Rd3 Bd6+=) 25...ab4 26.ab4 Ra4 27.Rd4 Ra3 28.Rd3 Rb3–/+ 29.Rh3 Bb4 30.Bb4 Rb4 31.Rh7 Re4 32.Kd3 Rb4 33.Kc3 Rb1 34.g4 c5 35.h4 b5 36.Rc7 Rc1 37.Kb2 Rc4 38.Rc6 Kf7 39.h5 gh5 40.gh5 b4 41.Rc7 Ke6 42.Rc8 Kd7 43.Rh8 Rh4 44.h6 Kc7 45.h7 Kb7 46.Kb3 Rh3 47.Kc4 b3 48.Rg8 b2 49.Rg1 Rh7 50.Rb1 Kc6 51.Rb2 Rh4 52.Kc3 Rh1 53.Rg2 Rc1 54.Kb2 Rc4 55.Rg8 Rh4 56.Kc3 Rh1 57.Rc8 Kb6 58.Rg8 Rc1 59.Kb3 ½–½. Schumcher,Dirk – Neumann,Frank, SF Schwerin II–Warnemuende, 2001.

5.Qd4 Nf6 6.Nf3 c5 (6...Bg4 7.Nbd2=) 7.bc5+= d5 (7...Nc6 8.Qa4+=) 8.Nbd2 Na6 (better is 8...Nc6!? 9.Bb5 Bd7 10.Bc6 Bc6+=) 9.Ba6+– ba6 10.Nb3 (10.c4 Be6+–) 10...Bb7 (10...Be6 11.Qa4 Qd7 12.c6+–) 11.0–0 Ne4 (11...Rc8 12.Ne5+–) 12.Qa4 (12.Ne5 f6 13.Qa4 Ke7+–) 12...Qd7 13.Qd7 Kd7 14.Na5 (14.Ne5 Ke8 15.c6 Bc8+–) 14...Nc5 (14...Bc8 15.c6 Kc7 16.Rfd1+–) 15.Nb7 Nb7 16.Rad1 Nd6 (16...Rc8 17.Rd5 Ke8 18.Rc1+–) 17.Rd5 g6?? (better is 17...Rb8 18.Be5 Rb5+–) 18.Bh8 Rb8 (18...Rc8 19.Nd4+–) 19.Rfd1 Ke6 (19...Rb5+–) 20.Ng5 Kd7 21.Nf7 a5 22.Be5 Rb6 23.Nd6 1–0. Namasivayan,Manohar – Perez,Armando, IECC, 1996.

4.Nf3 Qb6

5.a3 a5 6.c4 Nf6 7.Be2 Bf5 8.0–0 ab4=+ 9.c5 dc5 10.Be5 Be7 11.d4 Nbd7 12.dc5 Qd8 13.Bd4 Nc5 14.ab4= Ra1 15.Ba1 Qd1 16.Rd1 Nb3 17.Bc3 Bc2 18.Rf1 Nd5 19.Bg7 Rg8 20.Bb2 Bb4=+ 21.Nd4 Nd4 22.Bd4=+ c5 23.Be5 Ke7 24.Bc4 Be4 25.g3 Bf3 26.Bd5 Bd5–/+ 27.Bc3 Ra8 28.Bb4=+ cb4 29.e4 Bc4 30.Rc1= b5 31.Nd2 b3 32.Rb1 Ra3 33.f4 Kd6 34.e5 Kc5 35.f5 Kb4 36.Re1 b2 37.e6=+ fe6 38.fe6 Ra1 39.Kf2 Re1 40.Ke1 Be6 41.Kd1? Bf5 (41...Bf5 42.h3 Kc3–+) 0–1. Apgar,Robert F – Chase,C (2330), US Amateur Team East, 2005.

5.a3 Nf6 =.

4.Nf3 f5

5.c4 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 c6).

5.c4 Nf6 6.d4 e4 7.Nfd2 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be6 6.d4 e4 7.Nfd2 c6).

4.Nf3 Bg4

5.Be2 Qb6 6.a3 =.

5.Be2 Nd7 6.d3 Ngf6 7.Nbd2 Be7 8.0–0 0–0 9.c4 Re8 10.Qb3 Bf8 11.Ne4 h6 12.Ng3 a6 13.a4 a5 14.b5 Nh5 15.Nh5+= Bh5 16.Ba3 c5 17.Rae1 f5 18.Nd2 Be2 19.Re2 Qh4 20.Bb2 Nf6 21.Qd1 Re6 22.f3 Rae8+= 23.Qe1 Qh5 24.Qf2 g5 25.Rfe1 Bg7 26.Nf1 Qg6 27.d4 e4 28.d5 R6e7 29.Bf6 ef3 30.gf3 Bf6=+ 31.Kh1 Bc3 32.Rd1 f4 33.e4 Qh5 34.Qg2 Rg7 35.h3 Kh8 36.Nh2 Qg6 37.Rd3 Bd4=+ 38.Rdd2 h5 39.Rd1= b6 40.Rf1 Rf8 41.e5 Rc7?? 42.ed6+= Qf6?? 43.Ree1 Bg1?? 44.d7 Qg6?? 45.Ra1 Ra8?? 46.Rf2 Qh7?? 47.Nf1 Qf5?? 48.Qg4 Rca7 49.Nh2 Qg6 50.Rg1 Rc8 (50...Rc8 51.dc8Q Kg7 52.Qg5 Qg5 53.Rg5 Kf6 54.Qf5 Ke7 55.Rg7 Kd6 56.Qf4; better is 50...hg4 51.Ng4 Qf5–+ (51...Rd7?! 52.Ne5 Qd6 53.Nd7 Qd7 54.Rg5–+)) 0–1. Kool,Gerard – Middelburg,Tom, Enschede, 1998.

5.Be2 Nf6 6.0–0 h6 7.c4 Nbd7 8.d4 e4 9.Nfd2 Bf5 10.f3 Be7 11.fe4+/– Be4 12.Ne4 Ne4 13.Nc3 Ndf6 14.Ne4 Ne4 15.Bd3 d5+= 16.cd5 Qd5 17.Qc2 f5 18.Rad1 Bb4 19.Bc4 Qd6?? 20.Rf5+– Nf6 21.Re5 Kd8 22.d5 Kc7? 23.dc6 Qc6 24.Re7!! Be7 25.Be5 Kc8 26.Be6 Nd7 27.Bd7 Kd8 28.Bc6 (28.Bc6 Bd6 29.Rd6 Ke7 30.Rd7 Ke6 31.Qg6 Ke5 32.Rd5#) 1–0. lasker (2125) – am4chess, internet, 2007.

5.h3 Bh5 6.Be2 Nf6 7.0–0 Be7 8.c4 0–0 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.Rc1 d5 12.cd5 Nd5 13.b5 Rab8 14.Qb3 Bd6 15.Ne4 N5f6 16.Nd6+= Qd6 17.Rfd1 Rfc8 18.g4 Bg6= 19.Qa3 Qa3 20.Ba3 cb5 21.Bd6 Rc1 22.Rc1 Re8 23.Rc7 Re6 24.Ba3 h6 25.g5 hg5=+ 26.Ng5 Rc6 27.Rb7 a6 28.Ra7 Rb6 29.Bc5! Rb8 30.Bd6 Rc8 31.Kg2 Nb8 32.Ra8 Nfd7 33.e4 f6 34.Bg4 Re8 35.Be6 Kh8 36.Nf7 Bf7 37.Bf7 Rd8 38.Be6 Nf8 39.Bc7 Ne6 40.Bd8 Nd7 41.Bf6 Kh7 42.Be7 Ndc5 43.Bc5 Nc5 44.Rd8 Ne6 45.Rd6 Nf4 46.Kf3 a5 47.d4 Nd3 48.d5 Kg8 49.Rb6 b4 50.d6 Nc5 51.Rb5 Nd7 52.Rb7 Nc5 53.Re7 Kf8 54.Re5 Nd7 55.Ra5 (55.Ra5 Kf7 56.Ra7+–) 1–0. Schellen,Anton – Sarihan,Mustafa, FICGS, 2006.

3.e3 Nc6

4.a3 a5 5.b5 Na7 (5...Nce7!?=) 6.d4+= e4 7.c4 c6 8.d5 cb5 9.cb5 a4 10.Qd4 f5? (Better is 10...Bf5+/–) 11.b6+– (11.Qa4?! Bd7+/–) 11...Nc6 12.dc6 bc6 13.Nc3 Ra6 (13...Be6+–) 14.Ba6 (14...Ba6 15.Nd5+–) 1–0. Trkn – guest1950, ICC, 2004.

4.a3 b6 5.Nf3 Bb7 6.Be2 Qd7 7.d3 0–0–0 8.0–0 Nce7 9.c4 Qc6 10.Nc3 Ba8 (10...Nf6 11.a4+/–) 11.b5 Qb7 12.a4 Nf6 13.a5 ba5 14.Ra5 Nf5? (better is 14...Kd7+–) 15.Qa4 Nh4 (15...Qb8+–) 16.Ra7 Nf3 17.Bf3 Qb8 (17...Qa7 18.Qa7 Bf3 19.gf3 Kd7+–) 18.Ra8 Qa8 19.Qa8 Kd7 20.Qc6 Kc8 21.b6 (21.Ra1 d5 22.Ra8) 21...Re8 (21...Ne8 22.Ra1 Nf6 23.Qc7) 22.Qc7 1–0. Fournier,Frederic (1650) – fornidoRock, Active, 2006.

4.a3 d5 5.b5+= Nce7 6.Be5 a6 7.ba6+/– ba6 8.d4 f6 9.Bg3 Nh6 10.Nf3 Nhf5 11.Bd3 c6 12.c4 g6 13.0–0 Ng3 14.hg3 Bg4 15.Nc3 h5 16.cd5 cd5 17.Qc2 Bf3 18.Bg6+– Ng6 19.Qg6 Ke7 20.gf3 Bh6 21.Qf5 (21.Qh5?! Bg5 22.Qg4 Qa5+–) 1–0. Wall,Bill – Clementoni, internet, 1996.

4.a3 Bf5 5.c4 a6 6.Nf3 Nf6 7.Nc3 Be7 8.Rc1 Ne4 9.Nd5 Na7 10.d4+/– c6 11.Ne7 Qe7 12.de5 de5 13.Ne5 Rd8 14.Qf3+– Bg6 15.Ng6 fg6 16.Qe2?? Rd2 17.Qd2 Nd2 18.Kd2 0–0 19.f3 Rd8 20.Bd3 c5 21.bc5 Qc5 22.Bd4 Qa3–/+ 23.Rc3 Qb2 24.Rc2 Qb4–/+ 25.Rc3 Nc6–+ 26.Rb1 Qd6 27.c5 Qh2 28.Bc4 Kf8 29.Rb7 Qg2 30.Kd3 Nd4 31.Rf7–+ Ke8 32.ed4 Qf1 33.Ke4 Qe1?? 34.Re3+– Qe3 35.Ke3 a5 36.Rg7 a4 37.Rg8 Ke7 38.Rd8 Kd8 39.Kf4 Ke7 40.Ke5 Kd7 1–0. Johnston,R – Ruelas,E, Gaylord N MI op (1), 1993.

4.a3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Nf6 3.a3 d6 4.e3 Nc6).

4.a3 g6 5.c4 Bg7= 6.d4 ed4 7.ed4 Nge7 8.Nf3 0–0 9.Be2 Re8 10.0–0 a6 11.Nbd2 d5 12.cd5 Nd5=+ 13.Bc4 Nb6 14.Qb3 Nc4 15.Nc4 Be6 16.Qd3 Bf5 17.Qd2 Qd7 18.Ne3 Be4–/+ 19.Ng5 h6 20.Ne4=+ Re4 21.d5 Bb2 22.Qb2 Na7 23.Rad1 Qd6 24.Rfe1 Rae8 25.Rd3 Qb6 26.h3 f5 27.Red1 Nc8?? 28.Nf5!+– gf5 29.Rg3 Rg4 30.hg4 f4 31.Rf3 Rf8 32.Qe5 1–0. Havinga,J – Van Splunter,Arjen, NED–ch U14 Nijmegen, 2001.

4.b5 Nb8 5.c4 c6 6.a4 a6 7.Nc3 ab5 8.cb5 cb5 9.Bb5 Bd7 10.Qb3 Nc6 11.Nf3 Nf6 12.0–0 Be7 13.d4 e4 14.Nd2 0–0 (better is 14...Na5!? 15.Qd1 d5+=) 15.Nde4 Ne4 16.Ne4 Na5 17.Qc3 Rc8 18.Qd3 Bf5 19.f3 (19.Nf6! Bf6 20.Qf5+–) 19...d5+/– 20.Rac1?? (better is 20.Nf6! Bf6 21.Qf5+/–) 20...de4 21.fe4 Bg6 22.Qb1 Bd6 23.Bd3 Qc7?? (better is 23...Qg5–+) 24.Rc7+– Rc7 25.e5 (25.e5 Bd3 26.Qd3+– (26.ed6?! Bb1 27.dc7 Be4=)) 1–0. Fournier,Frederic – Dijk1 (1610), KasparovChess.com, 2002.

4.b5= Bd7?? 5.bc6+– Bc6 6.Nf3 Qf6 (6...Nf6 7.Nc3+–) 7.c4 0–0–0 8.Nc3 Ne7 9.d4 e4 (9...Bf3 10.gf3 Qh4 11.d5+–) 10.d5 (10.Nd2 d5+–) 10...Bd7 (10...ef3 11.dc6 Nc6 12.Qf3 Qf3 13.gf3+–) 11.Nd2 Nf5 12.Nde4 Qg6 13.Ng3 Ng3 14.hg3 Bg4 15.Bd3 Qg5 16.f4 Bd1 17.fg5 Bg4 18.Bh7 Re8 19.Bf5! Bf5 20.Rh8 g6 21.Kd2 b6 22.Rf1 Kb7 23.e4! Bd7 24.Rh7 Be7 25.Rff7 Bg5 26.Kd3 c6 27.Rd7 Ka6 28.Ra7# 1–0. Woelfelschneider,Peter – Kleiner, 2009.

4.Bb5 a6 5.Bc6= bc6 6.c4 Rb8 7.a3 a5 8.Bc3 ab4 9.ab4 Nf6 10.Nf3 Bg4 11.0–0 Ne4 12.h3= Nc3 13.Nc3 Be6 14.Qa4 Bd7 15.d3 c5 16.b5+/– Be7 17.Nd5 0–0 18.Qa7 Ra8?? 19.Qa8+– Qa8 20.Ne7 Kh8 21.Ra8 Ra8 22.Ng5 Be8 23.f4 Ra3 24.fe5 de5 25.Rf7 (25.Rf7 Ra1 26.Kf2 Ra2 27.Kg3 Rg2 28.Kg2 Bc6 29.bc6 e4 30.Rf8#) 1–0. Wall,Bill – Serpemanu, internet, 2004.

4.Bc4 Nb4 5.Qf3 Nc2–+ 6.Kd1 Na1?? 7.Qf7 1–0. Gregor123 – OwainGwynedd, mySchach.de, 2004.

4.d4 Nb4=+ 5.de5 c6 (Better is 5...Bf5!? 6.Na3 de5=+) 6.a3+= Nd5 7.Bc4 (Better is 7.c4!? Nb6 8.ed6+/–) 7...Be6 8.Nf3 (8.ed6 Ngf6 9.Nd2 Bd6 10.e4=) 8...Qa5 (8...Ne3 9.fe3 Bc4 10.ed6=+) 9.c3 (Better is 9.Qd2 Qd2 10.Nbd2 de5 11.Be5=) 9...Ne3! 10.fe3 Bc4 11.ed6 0–0–0 12.Kf2 Bd6 13.Nd4 Bc5?? 14.Qg4–/+ Kb8 15.Qg7 Ne7 16.Rd1 Nd5 17.Nd2=+ Nc3?? 18.Bc3+– Qc3 19.Rac1 Bd4 20.Rc3?? Bg7–+ 21.Rc4 Rhe8 22.Ke2–/+ Kc7 23.Nf3 Rd1–+ 24.Kd1 Rd8 25.Nd4? Bh6 26.Ke2–/+ Rd5 27.e4 Ra5 28.Nf5 Bf8 29.a4 a6 30.Ne3 Bc5 31.Ng4 Bg1 32.h3 f5 33.ef5 Rf5 34.Ne3?? Rf2 35.Kd3–/+ Ra2 36.Nd5 Kd6–+ 37.Nf6 Rg2 38.Nh7 Rg3 39.Ke2 Rh3 40.Ng5 Ra3 41.Nf3 Bc5 42.Nd4 Bd4 43.Rd4 Kc5 44.Rd7 b5 45.ab5 ab5 46.Kd2 b4 47.Kc2 Kc4 48.Rb7 c5 49.Kb2 Kd4 50.Rd7 Kc4 51.Rb7 Rd3 52.Ra7 b3 53.Ra4 Kb5 54.Re4 c4 55.Kc1 c3 56.Kb1 c2 57.Kb2–+ Rd2 58.Kb3?? c1Q 59.Re5 Kb6 60.Re4 Qc2 61.Kb4 Qe4 62.Kc3 Qd3 63.Kb4 Rc2 64.Ka4 Qc4 65.Ka3 Rc1 66.Kb2 Qc3 67.Ka2 –+. MasterofDisaster – ronx, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.a3 a6

5.c4 Nf6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Be7 8.h3 Be6 9.0–0 e4 10.Nd4 Nd4 11.Bd4 Nd7 (11...c5!? 12.Bf6 Bf6=) 12.d3 Nf6 (12...ed3 13.Qd3 Bf6 14.Qe4+=) 13.Qc2 (13.de4 c5 14.Bb2 Ne4+/–) 13...d5 (13...ed3 14.Bd3 c5 15.Bb2+=) 14.cd5 Bd5 15.de4 Ne4 16.Bd3 (16.Bg7 Rg8 17.Bf3 Ng5 18.Bd5 Qd5+=) 16...f5 17.f3 (17.Bg7 Rg8 18.Be5 Nd2+=) 17...Ng3 18.Rf2 (18.Bg7?! Rg8 (worse is 18...Nf1 19.Bh8 Ne3 20.Qe2+=) 19.Bd4 Nf1 20.Bf1 Bf3+=) 18...Qd6 (18...0–0!?+=) 19.Nc3+/– 0–0?? (better is 19...Be6+/–) 20.Nd5+– Qd5 (20...Bd8+–) 21.Bc4 Qc4 22.Qc4 Kh8 (22...Rf7 23.Qc7 f4 24.Qb7+–) 23.Qc7 Bf6 24.Bf6 Rf6 25.Qg3 Raf8 1–0. Fournier,Frederic – alfido, Active (5/0), 2005.

5.Nf3 Bf5 6.d4 Be7 7.Be2 Bf6 8.0–0 Nh6 9.c4 d5?? 10.de5+– Be7 11.cd5 Nb8 12.Nc3 0–0 13.Nd4 Qd7 14.Bc4 Bg6 15.Nce2 b5 16.Bb3 Bg5 17.f4 Be7 18.Ng3 c6 19.f5 Nf5 20.Ndf5 Bf5 21.Nf5 g6 22.Nh6 Kg7 23.e6 (23.e6 f6 24.ed7 Kh6 25.dc6+–) 1–0. Wiens,Paul – Mueller,K, RH–ch U20 Gau Algesheim, 1994.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 f6 7.d3 Qd7 8.Nbd2 Be7 9.c4 g5 10.h3 Bf5 11.e4 Bg6 12.Nh2 h5 13.Qb3 Nd4 14.Bd4 ed4 15.Nhf3 Bf7 (better is 15...c5!?+=) 16.Nd4+/– b5 17.Nf5 0–0–0 18.Ne7 Qe7 19.a4 bc4 20.Nc4 d5 21.Na5?? (better is 21.Ne3 d4 22.Nc4+/–) 21...de4–+ 22.Qc3? (better is 22.Qb2 ed3 23.Nc6 Qe2 24.Qe2 de2 25.Nd8–+) 22...ed3 23.0–0 de2 24.Rfe1 Bd5 25.b5 Qe4 26.f3 Qe6 27.b6 Qb6 28.Kh1 g4 29.fg4 hg4 30.Nc4 Bg2! 31.Kg2 gh3 32.Kh2?? Qf2 33.Kh1 Qg2 0–1. Fournier,Frederic (1640) – rzaoar, Active, 2006.

4.a3 Be6

5.c4 Nf6 6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 a6 9.Nc3 e4 10.Nd4 (better is 10.Ng5!?+=) 10...Nd4= 11.ed4 c6 12.h3 d5 13.cd5 cd5 14.f3 ef3 15.Bf3 b5 16.Re1 Qd7 17.Re2 Bd6 18.Qb3 Bc7 19.a4 Bh3?? (better is 19...Rfe8–/+) 20.gh3+– Qh3 21.Bg2?? (better is 21.Nd5 Nd5 22.Bd5 Qb3 23.Bb3+–) 21...Qh2+= 22.Kf1 Nh5 23.Bd5?? (better is 23.Re3 Ng3 24.Kf2+=) 23…Ng3 (23...Ng3 24.Ke1 Qg1) 0–1. Neumann,Frank – Pons,Francisco, OP–2011–0–01717, 2011.

5.Nf3 Be7 6.c4 Bg4 7.h3 Bh5 8.Be2 f5? (better is 8...Nf6=) 9.Ne5+– Be2 10.Nc6 bc6 11.Qe2 Nf6 12.Qf3 Qd7 13.b5! Rb8 (13...cb5 14.Qb7 Double attack (14.Qa8 Pinning; 14.Qa8 Deflection; 14.Qb7 Decoy)) 14.Nc3 0–0 15.Rb1 Ne4 (15...cb5 16.cb5 d5 17.a4+/–) 16.Ne4 fe4 17.Qe4 cb5 18.0–0 bc4 19.Qc4 d5 20.Qc2 Rb7 21.Bd4 Rfb8 22.Ba7! Rb1 (22...Ra7 23.Rb8 Pinning (23.Rb8 Deflection; 23.Rb8 Overloading)) 23.Rb1 Rb1 24.Qb1 Ba3 25.Qb7 Be7 26.Bd4 Kf7 27.f4 Kg8 28.g4 Kf7 29.Be5 Bd8 30.d4 Kf8 31.Kg2 g6 32.Kf3 Qa4 33.Qb1 (33.Bc7?! Qd1 34.Kg2 Qe2 35.Kh1 Qe1 36.Kg2 Qe2 37.Kh1 Qe1 38.Kg2 Qe2=) 33...Qd7 34.f5 gf5 35.Qf5 Qf5 36.gf5 Kf7 37.Bg3 c6 38.e4 de4 39.Ke4 Bf6 40.Be5 Bh4 41.Kd3 h5 42.Kc4 Be7 43.Kb3 Bd8 44.Kb4 Bb6 45.Kc4 ½–½. Ravasz,Laszlo Jr – Kalyinka,Roland (2020), HUN–chT2 Maroczy, 2003.

5.Nf3 Be7 6.Be2 Nf6 7.c4 0–0 8.0–0 Re8 9.d3 Nd7 10.Nbd2 f6 11.Qc2 Bf7 12.Rac1 a6 13.e4 Nb6 14.d4 ed4 15.Nd4 Nd4 16.Bd4 Nd7 17.Bd3 Ne5 18.Be2 Qd7 19.Nf3 Nc6 20.Bb2 Qe6 21.Bd3 Ne5 22.Ne5 de5 23.c5 Red8 24.Rcd1 Qb3 25.f4 Qc2 26.Bc2 ef4 27.Rf4 Rd1 28.Bd1 Rd8 29.Rf1 Rd2 30.Bc1 Ra2 31.Bf3 c6 32.Rd1 Rc2 33.Kf1 Kf8 34.Ke1 Be8 35.Bd2 Bf7 36.Rc1 Ra2 37.Rc3 g6 38.Be2 f5 39.ef5 gf5 40.Bh6 Ke8 41.Bf4 Bf6 42.Re3 Kd7 43.Bf3 Bb2+= 44.Re2 Bc3 45.Kf2 Ra3–+ 46.Bd2 Bd4 47.Kg3–/+ Be6 48.h4 Ra2 49.Be1 Re2 50.Be2 1–0. Fournier,Frederic (1675) – martss (1930), Active (5/0), 2004.

4.b5 Na5

5.Nc3 Nf6= 6.Nf3 Bg4 =.

5.Nc3 Nf6= 6.h3 Be7 7.Nge2 (7.Nf3 e4 8.Nd4 0–0=+) 7...b6 (7...Nc4!? 8.Bc1 d5–/+) 8.Ng3= c6 9.a4 (9.Qf3 Bd7=) 9...cb5 (9...0–0 10.Be2=+) 10.ab5 Nb7 11.Be2 0–0 12.0–0 Re8 13.f4 ef4 14.Rf4 Nc5 15.Nce4 Nd5 16.Rf3 Ne4 17.Ne4 Nc7 18.Qf1 Rf8 19.Rg3 f6 20.c4 a5 21.Nc3 Rb8 22.d4 Ne6 23.Bd3 Ng5 24.d5 Nf7 25.Qf4 Kh8 26.Ne4 Ne5 27.Be2 g5 28.Qf1 Bd7 29.Nd2 f5 30.Qd1 Bf6 31.Qc2 f4 32.ef4+= gf4 33.Rb3 Kg8 34.Rf1 Bh4 35.Nf3 Nf3 36.Rbf3+– Qg5 37.Bd3 Bf5 38.Qc3 Rf6?? 39.Rf4 Bd3 40.Rg4?? Qg4–+ 41.hg4 Rf1?? 42.Kh2= Kf7?? 43.Qd3+– 1–0. Otte,Marco – Boshoven,Albert, Wag.Intcomp, 1996.

5.c4 a6 6.a4 c6 7.d4= ed4 8.Qd4 cb5 9.Qe4 Ne7 10.Nc3? Bf5 11.Qf4–/+ bc4 12.Bc4 Nc4 13.Qc4–/+ Rc8 14.Qf4?? Qb6–+ 15.Nd1 Qa5 16.Ke2 Rc2 17.Kf3 Ng6 18.Qd4 Ne5 19.Kf4 Rc4 0–1. mtr – OAnimal31, internet, 2001.

5.c4 a6 6.d4 =.

5.c4 b6 6.Nc3 Nf6 7.Nf3 Be7 8.Qc2 0–0 9.d4 ed4 10.Nd4 Bb7 11.f3 a6= 12.Bd3 ab5 13.cb5 g6 14.0–0 Nd5 15.Nd5+/– Bd5 16.a4 Qd7 17.Be4 Be4+= 18.Qe4 Bf6 19.Rab1 Nc4–/+ 20.Bc3 Ra4 21.Rfd1 Bd4 22.Bd4 Na3–/+ 23.Rbc1 Nb5–+ 24.Qd3 Nd4 25.ed4 Rfa8 26.Qc3 R8a7 27.d5 R4a5 28.Rd2 Qe7 29.h3?? Rc5 30.Qb2 Qe3 31.Kh2 Rc1 32.Qc1 Qf4 33.g3 Qf3 34.Qb2 Ra3 35.Re2 Qg3 36.Kh1 Qh3 37.Kg1 Qg4 38.Kf1 Qf3 39.Ke1 Qc3 40.Qc3 Rc3 41.Re7 f5 42.Kd2 Rc5 43.Ke3 b5 44.Kf4 b4 45.Kg5 Rd5 46.Kh6 f4 47.Rg7 Kf8 48.Rg8 Ke7 49.Kh7 Kf6 50.Rg6 Kf5 51.Kh6 b3 52.Rg2 Ke4 53.Kg6 f3 (53...f3 54.Rf2 c5–+) 0–1. wlittle (2330) – rsilva (2150), net–chess.com, 2004.

5.c4 b6 6.Nf3 Be6 7.Qc2 g6 (7...c6!?=) 8.d4+/– Bg7 (8...ed4 9.Nd4 Nf6 10.Be2+/–) 9.de5 Bf5 10.e4 Be6 11.Nbd2 (11.ed6 Bb2 12.Qb2 f6+–) 11...f5? (11...de5!? 12.Ne5 f6+–) 12.ed6 Bb2? 13.Qb2 Qf6 14.e5 Qd8 15.Nd4 Kd7 16.Qb4 c5 17.bc6 Nc6 18.Nc6 Kc6 19.g3 Kd7 20.Qb5 Kc8 21.Qc6 1–0. Otte,Marco (1735) – Dolphijn,M (1950), Gent, 2002.

5.c4 c5 6.Nc3 Be6 7.d3 Nf6 8.Nf3 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 b6 11.Ng5 Bd7 12.Nge4 Bf5 13.Nf6 Bf6 14.Nd5 Be6 15.d4 1–0. vhilts (2505) – attasantotjia (2510), net–chess.com, 2013.

5.c4 Be6 6.Qa4 b6 7.d4 e4 8.d5 Qd7 9.de6 Qe6 10.Nd2 Nf6 11.Ne2 g5 12.Ng3 Rd8 13.Nge4! Bg7 14.Ng5 Qg4 15.Ngf3 d5 16.h3 Qe6 17.cd5 Qd5 18.Be2 Rg8 19.0–0 Qe6 20.Nd4 Qe5 21.Bc3 Ne4 22.Ne4 Qe4 23.Bf3 Qg6 24.Ba5 Bd4 25.ed4 Qf5 26.Rae1 Kf8 27.Bb4 c5 28.bc6 Kg7 29.Qb3 Qd5 30.Bc3 (30.Bc3 Qb3 31.ab3+–; better is 30.Bd5 a5 31.Be7 Rd5 32.Qd5+–) 1–0. Geyer,Ulf – Mueller,K, RH–ch U20 Gau Algesheim, 1994.

5.c4 Be6 6.Qa4 b6 7.d4 Nf6 8.de5 de5 9.Be5 Qd7 10.Bf6 gf6 11.Nc3 0–0–0 12.Rd1 Qe7 13.Rd8 Qd8 14.Nf3 Bc5 15.Ne4 f5?? 16.Nc5+– Re8 17.Be2 Qd6 18.Nb3 Nb3 19.Qb3 Rd8 20.0–0 Qc5 21.Qa4 Bd7 22.Qa7 Be6 23.Nd4 Bc4 24.Nc6 Rd6 25.Qb8 Kd7 26.Qd8 Ke6 27.Qe7 1–0. byron_de – Geordiedazza, ChessWorld.net, 2003.

5.c4 Be6 6.d3 Nf6 7.Nf3 Be7 8.Bc3 c5 9.Qa4 b6 10.Be2 0–0 11.Qc2 e4 (11...h6 12.0–0=) 12.Ng5+= ed3 13.Bd3 h6 (13...Qd7 14.Nd2 g6 15.Rd1+=) 14.Ne6 fe6 15.0–0 Nb7 (15...d5 16.Nd2+=) 16.Nd2+/– d5 17.Rad1 Nd6 18.Qb3 dc4 (better is 18...Qe8!?+/–) 19.Nc4+– Nd5 20.Be5 Qd7?? (better is 20...Nf7 21.e4 Ne5 22.Ne5 Nc7+–) 21.e4 Nc7 (21...Nf7 22.ed5 ed5 23.Be4+–) 22.Nd6 Bd6 (22...Bf6 23.Bf6 gf6 24.Bc4+–) 23.Bc4 Nd5 24.ed5 Be5 25.de6 Qe7 (25...Bh2 26.Kh2 Qc7 27.Qg3 Qg3 28.Kg3+–) 26.Rd7 Bh2 (26...Rae8 27.Re7 Re7 28.Bd3+–) 27.Kh2 Qh4 28.Kg1 Rfc8 (28...Kh8 29.e7 Rfe8 30.Re1+–) 29.e7 Kh8 (29...Kh7 30.Qd3 Kh8 31.Re1+–) 30.Bf7 Qg4 (30...Qf6+–) 31.Rfd1 Qh4 32.Qd5 c4 33.Rd8 Rd8 34.Qd8 1–0. pierred – anony, internet, 2015.

5.c4 Be6 6.d3 Nf6 7.Nf3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 c6 10.a4 cb5 11.ab5 b6 12.Nc3 Nb7 13.Na4 d5 (13...a6 14.Nc3 a5 15.Ng5+=) 14.cd5 (14.Ne5 Qc7+/–) 14...Bd5 (14...Qd5!? 15.Nc3 Qc5+=) 15.e4 Be6 16.Be5 Ng4 17.Bb2 Nd6 18.h3 Nf6 (18...Nh6 19.Nc3+–) 19.Nd4 Bd7 20.e5 Nb5 21.Nb5 Bb5 22.ef6 Bf6 23.Bf6 Qf6 24.Nc3?? (24.Bf3 Rac8+–) 24...Bc6?? (better is 24...Qc3 25.Bf3 Rad8 (25...Bd3 26.Rc1 Qd4 27.Ba8 Ra8 28.Qd2+–) 26.Ra7 Bd3–/+) 25.Ne4+– Qg6 26.Bf3 f5 27.Qb3 Kh8 28.Ng3?? Bf3+= 29.gf3 f4 30.Qd5? fg3–+ 31.fg3? Qg3 32.Kh1 Qh3 33.Kg1 Rad8 34.Qe4 Qg3 35.Kh1 Rf4 36.Rf2 Re4 37.Rg2 Rh4 38.Kg1–+ Qf3 39.Rf1 Qd3 (39...Qd3 40.Rf6 Qe3 41.Rgf2 Rd1 42.Kg2 Qh3; 39...Qe3 40.Rff2 Rc8 41.Rg7 Rc1 42.Kg2 Qh3) 0–1. Fournier,Frederic (1765) – figuerola (1690), Active (5/0), 2005.

5.c4 Nf6 6.Bc3 b6 7.d4 Bf5 8.Nd2 Be7 9.de5 de5 10.Ngf3 0–0 11.Ne5 Qc8 12.Qf3 Rb8 13.Rd1 Bd6 14.Bd3 Nb7?? 15.Bf5 Qd8 16.Nc6 Qe8 17.Bf6 Ra8 18.Bh7! Kh7 19.Qh5 Kg8 20.Qg4 Nd8 21.Qg7# 1–0. marekt – aliwood, internet, 2005.

5.c4 Nf6 6.Be2 Be7 7.Qa4 b6 8.Nf3 Bd7 9.Nc3 c6 10.0–0 cb5 11.cb5 a6 12.Rac1 ab5 13.Bb5 Nb7 14.Bd7+= Nd7 15.Qc4 Rc8 16.Qb5 0–0 17.d4 ed4 18.Nd4 Rc5 19.Qe2 Na5 20.Ba3+/– Rc8 21.Nd5+– Nf6?? 22.Rc8 Qc8 23.Ne7 Kh8 24.Nc8 Rc8 25.Qa6 Re8 26.Bd6 1–0. pierre – vetva, internet, 2011.

5.c4 Nh6 6.Qa4 b6 7.d4 (7.d4 ed4 8.ed4=). color1972 – Ridgereeno, ChessWorld.net, 2005.

5.d4 ed4 6.Qd4 c5 7.Qa4 +=.

5.d4 ed4 6.Qd4 c6 +=.

5.d4+= ed4 6.Qd4 Nf6 7.Nf3 Be7 8.Bd3 0–0 9.Qh4 Bd7?? (Better is 9...h6+=) 10.Bf6+– Bf6 (10...h6 11.Be7 Qc8 12.Bf8 Qf8+–) 11.Qh7# 1–0. marekt – Geordiedazza, ChessWorld.net, 2003.

5.d4 Qe7 6.Bc3 b6 7.de5 de5 8.Qd5 Bb7 9.Qe5 Qe5 10.Be5 0–0–0 11.Nd2 f6 12.Bc3 Ne7 13.Ba5 ba5 14.Ngf3 Nf5 15.Bd3 Nh6 16.Ke2 Bb4 17.Rhd1 g5 18.h3 g4 (18...Nf7 19.Ne4 Nd6 20.Nd6 Bd6 21.Rab1+–) 19.hg4 Ng4? (19...Kb8+–) 20.Bf5 Kb8 21.Bg4 h5 22.Bh3 h4 23.Rab1 c6 24.c3 Bc3 25.bc6 1–0. COMP – NN, 2003.

5.d4 Be7 6.Qd2+/– b6 7.Nf3 Bf6?? 8.Bc3 Nb7 9.de5+/– de5 10.Qd8 Bd8 11.Be5+– f6 12.Bd4 a5 13.Be2 c5 14.Bb2 Ne7 15.0–0 0–0 16.Rd1 Bf5 17.Nc3 Bc2 18.Rd2 Bg6 19.Nd5 h6?? 20.Ne7+– Be7 21.Rad1?? Rfd8?? 22.a4 Nd6= 23.Nh4 Bc2?? 24.Rc2+– Ne4 25.Rd8 Rd8 26.Nf5 (26.Nf5 Kf8 27.h4+–) 1–0. makaveli1982 – jakj, internet friendly, 2007.

5.d4 Nf6? 6.de5+/– de5 7.Qd8 Kd8 8.Be5 Be6 9.Nf3 Nc4 10.Bd4 c5 11.bc6+– bc6 12.Bc4 Bc4 13.Ne5 Kc8?? 14.Nc4 Bb4 15.Ke2 Ne4 16.Bg7 Rd8 17.a3 Bc3 18.Nc3 Nc3 19.Bc3 Rb8 20.Ne5 Rb5 21.Nf7 Rdd5 22.Rhd1 Rd1 23.Rd1 Rc5 24.Nd6 Kb8 25.Rb1 (25.Rb1 Kc7 26.Ne4+–; 25.Ne4!? Rh5+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Weinsanto, 2008.

5.d4 h5 6.Bc3 Bg4? 7.f3+– Bf5 8.Ba5 b6 9.Bc3 Nf6 10.de5 de5 11.Qd8 Kd8 12.e4 Be6 13.Be5 Bb4 14.Nc3 g6 15.Bf6 (15.Bf6 Kd7 16.0–0–0 Bd6 17.Bh8 Rh8 18.e5+–) 1–0. guest895 – guest495, ICC, 2003.

5.Nf3 Bd7 6.Be2 Nf6 7.c4 c6 8.bc6 Bc6 9.d3 e4 10.de4 Be4 11.Nbd2 d5 12.cd5 Bd5 13.0–0 Be7 14.Qa4 Nc6 15.Bc4 0–0 16.Bd5 Qd5 17.Rfd1 Qf5 18.Rac1 a6 19.Nf1 b5 20.Qb3 Rac8 21.Ng3 Na5?? (better is 21...Qg4=) 22.Nf5+– Nb3 (22...Rc1 23.Ne7 Kh8+–) 23.Ne7 Kh8 24.Rc8 Rc8 25.Nc8 g6 26.ab3 (26.ab3 Kg7 27.Rd6 g5 28.Bf6 Kg6 29.g4 h5 30.Ne7 Kh6 31.Rd8 hg4 32.Rh8; 26.Bf6 Kg8 27.Rd8) 1–0. Fournier,Frederic – fiflo, Active, 2008.

5.Nf3 Be6 6.d3 c5 7.c4 Be7 8.Be2 Nh6 9.0–0 0–0 10.Qc2 b6 11.Nbd2 Bc8 12.Nb3 Nb3+= 13.Qb3 Bb7 14.Nd2 f5 15.Bf3 Qd7 16.Rfd1 Qc7 17.a4 Ng4 18.a5 Nf6 19.a6 Bf3 20.Nf3 Rad8 21.d4 e4 22.Ng5 Qc8 23.d5 Rd7 24.Ne6 Rf7 25.Rf1 Ne8 26.f3 Bf6 27.fe4 Bb2 28.Qb2 fe4 29.Qc2 Nf6 30.h3 Rde7 31.Rf2 h6 32.Raf1 Qd7 33.g4 Nh7? 34.Rf7 Rf7 35.Rf7 Qf7 36.Qe4 Qf6 37.Qf4 Qf4? 38.ef4+– Nf8 39.Nd8 Ng6 40.Nc6 Nf4 41.Na7 1–0. Khakimzianov,Rinat – Svalyk,Gennadiy, Ufa Cup, 2007.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 Nc4?? 7.Bc4+– a6 8.a4 e4 9.h3 Bh5 10.g4 Bg6 11.Nd4 c5 12.Ne2 d5 13.Bb3 Qf6?? 14.Bf6 gf6 15.0–0 c4 16.Ba2 f5 17.Nf4 ab5 18.ab5 b6 19.Nd5 Nf6 20.Nf6 Ke7 21.Nd5 Ke6 22.Nb6 Rb8 23.Bc4 Ke7 24.Ra7 Kf6 25.Nd7 Kg5 26.Nb8 Bd6 27.Nc6 h5 28.gf5 Bf5 29.f4 Kh4 30.Qe1 Kh3 31.Bf7 Bg6 32.Be6 Bf5 33.Bf5 1–0. pumpkin (2270) – biffhunt (1680), net–chess.com, 2006.

4.b5 Nb4

5.c3 Nd5 6.c4 Nb4?? 7.a3+– c5 8.ab4 cb4 9.Bd3 Nf6 10.Qf3 Bg4? 11.Qb7 Be7 12.Be4 0–0 13.Ra7 Rb8?? 14.Qe7+– Ne4 15.f3 Re8 16.Qf7 Kh8 17.Qg7# 1–0. Trkn – John, itsyourturn.com, 2000.

5.c3 Nd5 6.c4 Nb6 7.d4 ed4 8.Bd4 Be6 9.Nd2 Nf6 10.Bd3 c5 11.bc6 bc6 12.Qc2 c5 13.Bb2 Be7 14.Ngf3 Qd7 15.Ng5 Qa4 16.Ne6 fe6 17.0–0 0–0 18.h3 Qc2 19.Bc2 Nfd7 20.Rab1 e5 21.f4 Bf6 22.Be4 Rac8 23.fe5 Be5 24.Be5 Ne5 25.a3 Rce8 26.Bd5 Kh8 27.Rf8 Rf8 28.Rf1 Rf1 29.Kf1 h5 30.g3 Kh7 31.h4 Kg6 32.Kf2 Nd5 33.cd5 Kf5 34.e4 Kg4 35.Nf1 Kh3 36.Ne3 g6 37.Nd1 c4 38.a4 Kh2 39.Nc3 a6 40.Nd1 Nd7 41.Kf3 a5 42.Nc3 Nc5 43.Kf4 Kh3 44.Nb5 Na4 45.Nd6 c3 46.Ke3 Kg3 47.Kd3 Kh4 48.Nb7 Kg4 49.d6 Nb6 50.Kc3 Kf4 51.Kd4 h4 52.e5 Kf5 53.Nc5 h3 54.e6 Kf6 55.e7 Kf7 56.Ne6 h2 57.Nc7. COMP, 45 sec/Zug 1988.

5.c3 Nd5= 6.c4 Nde7 7.d4 e4 8.Nd2 d5 9.c5 c6 10.a4 Nf6 11.f3 Bf5 12.Be2 Qd7 13.Qb3 Nc8 14.bc6 bc6 15.Ba6 Qc7 16.Bb7 Rb8=+ 17.Bc6 Nd7?? 18.Bd7 Bd7 19.Qc2 Bc6 20.fe4+/– Be7? 21.ed5+– Bd5 22.Ngf3 Bf3 23.Nf3 0–0 24.0–0 Bf6 25.Bc3 Ne7 26.Rfb1 Nd5 27.Rb8 Rb8 28.Bd2 Qc8 29.Rb1 Rb1 30.Qb1 Qc7 31.a5 h6 32.e4 Ne7 33.a6 Ng6 34.Qb7 Bd8 35.Qc7 Bc7 36.g3 Ne7 37.d5 Ng6 38.d6 Bd8 39.c6 Bb6 40.Kg2 Kf8 41.c7 Bc7 42.dc7 Ne7 43.Bb4 Ke8 44.Be7 Kd7 45.Bd8 Kc8 46.Ne5 f6 47.Nc6 g5 48.Na7 Kd7+– 49.c8Q (49.c8Q Ke8 50.Qe6 Kd8 51.Qf7 f5 52.Nc6 Kc8 53.Qb7#) 1–0. mtr – PinTail, internet, 2001.

5.Nc3 Bf5? 6.d3 Nf6? 7.Be2?? g6?? 8.h3?? Nfd5?? 9.e4+– Nc3 10.Bc3 Bd7 11.Bb4 Bb5 12.Qd2 Qe7 13.Nf3 0–0–0 14.Rb1 Bg7 15.Bd6! Qd6 16.Rb5 Rhe8 17.Qc3 f6 18.0–0 a6 19.Rb2 Bf8 20.Rfb1 Qc5 21.Qb3 b6 22.Qa4 a5 23.d4! ed4 24.Nd4! Qd4 25.Ba6 Kb8 26.Qc6 (26.Qc6 Qe4 27.Rb6 cb6 28.Rb6 Ka7 29.Qc7 Ka8 30.Bb7 Qb7 31.Qb7) 1–0. gtate (1965) – rbrunner (2035), net–chess.com, 2006.

5.c4 Be6 6.d3 Be7 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nf6 9.0–0 0–0 10.a3 Bf3 11.Bf3 e4 12.de4 Re8 13.ab4 a5 14.ba6 ba6 15.Nd2 Rb8 16.Bc3 c5 17.bc5 dc5 18.Ra6 Qd3 19.Bf6 gf6 20.Be2 Qd7 21.Qc2 Qb7 22.Rfa1 Red8 23.Ra7 Rd2 24.Qd2 Qe4 25.Qa2 Qe5 26.Ra8 Qa1 27.Qa1 Ra8 28.Qa8 Kg7 29.Bf3 Bd6 30.Bd5 h5 31.Qb7 Kh6 32.Qf7 Kg5 33.g3 Be5 34.h4 Kh6 35.Bf3 f5 36.Qh5 Kg7+– 37.Qf5 Bf6 38.Qc5 Bc3 39.Qd5 Kf6 40.c5 Be5 41.c6 Kf5 42.c7 Kf6 43.c8Q Bb2 44.Qce6 Kg7 45.Qdd7 Kf8 46.Qee8# (46.Qde7#) 1–0. Bonetti,Shane – MacChess 5.0, 2000.

5.e4 Nf6 6.a3+– Nc2 7.Qc2 Be7 8.Nc3 0–0 9.Nf3 Bg4 10.d4 ed4 11.Nd4 c5 12.bc6 bc6 13.Nc6 Qd7 14.Bb5 a6 15.Ba4 Qe6 16.f3 Bh5 17.Ne2 Rac8 18.Nf4 Qd7 19.Rc1 Bd8 20.Bf6 Bf6 21.Nh5 Bg5 22.Qc3 Bf6 23.Qf6! gf6 24.Nf6 Kh8 25.Nd7 Rg8 26.Kf2 (26…Rg5 27.Rcd1+–) 1–0. rompepelotas – chessteacher 43, ChessWorld.net TN #12353, 2004.

5.e4 Qh4 6.d3 d5 +/–.

5.a3 Nd5=

6.c4 Nb6 7.c5 dc5 8.Be5 Bd6?? (Better is 8...Nf6=) 9.Bg7+– (9...Be5 10.Be5+–) 1–0. market (2230) – NN, GameColony.com, 2002.

6.c4 Nb6 7.c5 Nd7 8.c6 bc6 9.bc6 =.

6.c4 Nb6 7.d4 e4 =.

6.c4 Nb6 7.d4 Bf5 8.Be2 ed4 9.ed4 Qe7 10.Nd2 0–0–0 11.Ngf3 Re8 12.Ng1 Nf6 13.d5 Ng4 14.h3 Nh6 15.a4 Rg8 16.a5 Nd7 17.Nb3 g5 18.Nc1 Nc5 19.Nf3 Qe4 20.0–0 g4 21.hg4 Ng4 22.Nd2 Nf2?? 23.Rf2+– Qe3 24.Qe1?? Bh6 25.Nf3 Ne4 26.Bd4 Qf4 27.Rf1 Ng3 28.Rf2 Ne4 29.Rf1 Ng3 30.Rf2 Ne4 ½–½. Bonetti,Shane – MacChess 5.0, 2000.

6.c4 Ndf6 7.Nc3 c5 8.Nf3 Bg4 9.Be2 e4 10.Ng5+/– Be2 11.Qe2 h6 12.Nge4 d5 13.Nf6+– Nf6 14.Qf3 Ne4 15.Nd5 Nf6 16.Nf6 gf6 17.Bf6 Be7 18.Bh8 f6 19.Qf5 Qd7 20.Qg6 Kd8 21.Bf6 Bf6 22.Qf6 Kc7 23.Qh6 Rd8 24.Qf4 Kc8 25.Rd1 Qd3 26.h4 Qa3 27.Qf5 Rd7 28.h5 Qb4 29.h6 Qc4 30.h7 (30.h7 Kc7 31.h8Q+–) 1–0. marekt – easydigital, ChessWorld.net, 2005.

4.b5 Nce7

5.c4 a6 6.a4 ab5 7.ab5= Bf5 8.Ra8 Qa8 9.Nc3 Nh6 10.Nf3+= c6 11.Be2 cb5 12.Nb5 (12.Nb5 Qd8 13.d4+/–) 1–0. aschellen (1670) – wallibi, internet, 2006.

5.c4 a6 6.Nc3 ab5 7.cb5 Nf6 8.h3 b6 9.d4= ed4 10.Qd4 d5 11.Nf3 Nf5 12.Qd1 Bb4 13.a3 Bc3 14.Bc3 0–0 15.Bd3 Nd6 16.0–0 Nfe4 17.Qc2 f5 18.Ne5 Nc5 19.Nc6 Qe8 20.Rfe1 Nd3 21.Qd3+= Bb7 22.Qd4 Bc6?? 23.Qg7 (23.bc6?! Qf7=) 1–0. gtate (1920) – condour (1890), net–chess.com, 2004.

5.c4 c6 6.a4 f5 (6...Bf5 7.Na3=) 7.Nf3 (7.d4 Qa5 8.Bc3 Qc7+=) 7...Nf6 (7...c5 8.d3+=) 8.Be2 (8.c5 e4 9.Bf6 gf6 10.cd6 Qd6+=) 8...Ng6 (8...Be6 9.d4 Ne4 10.Nfd2 Nd2 11.Nd2+= (worse is 11.Kd2 Ng6+=)) 9.0–0 (9.h4!?+=) 9...Be7 (9...Bd7 10.d4 Qc7 11.Qc1+=) 10.Qb3 ½–½. Lorenc,Tomas (2180) – Movsesian,Mouseg (2200), CZE–chT2V, 2003.

5.c4 c6 6.Be2 cb5 7.cb5 Bd7 8.Nf3 Bb5?? 9.Bb5+– Nc6 10.0–0 Nf6 11.Qa4 Qd7 12.Rc1 (12.Rc1 Rc8 13.d4+–) 1–0. mtr – tonnie, internet, 2001.

5.c4 Bd7 6.Nc3 Nf6 7.Nf3 c6 8.a4 a6 9.Be2 Ng6 10.0–0+= Be7 11.d4 ed4 12.Nd4 0–0 13.Qc2 Re8 14.Rfd1 Qc7 15.h3 d5 16.cd5 cd5 17.Qb3 Qe5 18.Nf3 Qf5 19.Nd4 Qg5 20.Nf3 Qf5+/– 21.Bd3 Qh5+= 22.Bg6 Qg6 23.Ne5+/– Qf5 24.Nd7 Qd7 25.Nd5 Nd5 26.Qd5 Qd5 27.Rd5 Rad8 28.Rad1 ab5 29.ab5 b6 30.Kf1 f6 31.Ke2 Kf7 32.Rd8 Rd8 33.Rd8 Bd8 34.Kd3 Ke6 35.e4 Bc7 36.Bd4 g6 37.f4 h5 38.g4 hg4 39.hg4 f5 40.gf5 gf5 41.Be3 Bd8 42.Kd4 Bc7 43.ef5 Kf5 44.Kd5 Bd8 45.Kc6 Ke4 46.Bb6 Bf6 47.Bc7 Bd4 48.b6 Bb6 49.Kb6 Kf5 50.Kc6 Ke4 51.Kd7 Kf5 52.Ke7 Kg6 53.Ke6 (53.Ke6 Kg7 54.f5+–) 1–0. Mess,Jan Peter – Ketelsen,Herbert, Schleswig Holstein–ch, 1991.

5.c4 Bd7 6.Nf3 g6 7.d4 Bg7 8.de5 de5 9.Be5 Nf6 10.Be2 0–0 11.0–0 c6 12.a4 a6 13.Nbd2 Re8 14.Nb3 cb5 15.ab5 ab5?? (better is 15...Qc8+–) 16.Ra8 (16.Ra8 Qa8 17.Bf6 Bf6 18.Qd7 bc4 19.Bc4+–) 1–0. Hanscombe,Richard – Horrell,Stephen (1745), WLS–chT, 2008.

5.c4 f5 6.Be2 Ng6 7.Nf3 Nf6 8.0–0 Be7 9.d4 e4 10.Ng5 h6 11.Nh3 Be6 12.Nc3 Qd7 13.d5 Bf7 14.a4 b6 15.a5+/– Ne5 16.ab6 cb6 17.Na4 Rc8 18.Be5 de5 19.Nc3 g5= 20.Kh1 g4 21.Ng1 h5 22.Qa4 Rc7 23.Rfd1 Kf8 24.Ra2 Bc5 25.Qb3 Kg7 26.Rb2 f4 27.Na4 Bd6 28.Rbd2 f3 29.Bf1 h4 30.Qb1 Bg6 31.Qb2 Bf5 32.Qb3 Kg6 33.Nb2 Nh7 34.Qa4 Ng5=+ 35.Qa6 g3–/+ 36.Qa4 h3 37.Nh3 Bh3–+ 38.fg3 fg2 39.Bg2 Bg2 40.Rg2 Nf3 41.Qc2 Qh3 42.Qe4–/+ Qf5 43.Qf5 Kf5 44.e4 Ke4 45.Rd3 Rch7?? 46.Re2+– Kf5 47.Rf3 Kg4 48.Rf6 Bc5 49.Rf1 Rh3 50.Rg2 e4 51.Rf4 Kg5 52.Re4 Rf8 53.Re5 Kg6 54.Re1 Rf3 55.Rd1 Bd6 56.Nd3 Kf5 57.Rf2 Rf2 58.Nf2 Rh7 59.Kg2 Rc7 60.Rd4 Be5 61.Re4 Bd6 62.h4 Rg7 63.g4 Kf6 64.Re6 (64.Re6 Kf7 65.Rd6+–) 1–0. Machete99 (1970) – shirozy (1880), ICC, 2002.

5.c4 f5 6.Nf3 Nf6 7.Be2 Ng6 8.d4 e4 9.Nfd2 Be7 10.Nc3 0–0 11.0–0 Qe8 12.f3 ef3 13.Bf3 Nh4 14.Bd5 Nd5 15.Nd5 Bd8 16.Qb3 c6 17.Nf4 Bf6 18.Rae1 Ng6 19.Nh5 Bg5 20.Nf3 Bh6 21.Ng3 Qd8 22.e4 fe4 23.Ne4 Bg4 24.c5 d5= 25.Nd6 Qd7 =. Dorweiler,Roger – Leite,Catarina (2085), Lisbon–ch Olival Basto, 2000.

5.c4 Bf5 6.d4 Ng6 7.Nf3 e4 8.Nfd2 Nf6 9.Be2 c6 10.Nc3 Qe7 11.g4+/– Bd7 12.h4 Qe6 13.g5 Ng4 14.h5 Ne7 15.bc6 bc6 16.d5 cd5 17.Nb5 Kd8 18.Nd4 (18.Nd4 Qe5 19.Bg4 Qg5 20.Bd7 Kd7 21.Qa4 Kd8 22.Bc3+–) 1–0. Poschmann,Hans – Livelo, email 4AMM–06, 1997.

5.c4 Bf5 6.Nf3 Nf6 7.Be2 Nc8 8.0–0 Be7 9.Nc3 0–0 10.Rc1 Nb6 11.a4 Be6 12.d3 Nc8 13.Qc2 Re8 14.d4 ed4 15.Nd4 Bf8 16.Ne6 Re6 17.Bf3 Rb8 18.Nd5 Ne7 (better is 18...Nd7!?+/–) 19.Nf6 gf6 20.Rfd1 Ng6 21.Bd4 b6 22.Qc3 Bg7 23.Bd5 Re7 24.Bf6 Bf6 25.Qf6 Qf8 26.Rd4 Rbe8 27.Rg4 Qg7 28.Qg7 Kg7 29.Bc6 Kh8? (better is 29...Rf8+–) 30.Be8 Re8 31.Rc3 Ne5 32.Rg3 Re6 33.f4 Ng6 (33...Nd7+–) 34.f5 Rf6 35.fg6 hg6 36.Rh3 Kg7 37.Rd3 1–0. Van Esbroeck,Dirk – Neil,Charlie, 33. LSS No Engine Cup Preliminary, 2010.

5.c4 g6 6.d4 ed4 7.Bd4 f6 +=.

5.c4 g6 6.d4 Bg7 7.de5+= Be5 8.Be5 de5 9.Qd8 Kd8 10.Nc3 c6 11.a4 Bd7 12.Nf3 f6 13.Ne4 Kc7 14.c5 Nd5 15.Bc4 Nge7 16.0–0 b6 17.Rfd1 f5 18.Nd6 e4 19.Ne5 bc5 20.Ndf7 Rhf8 21.Ng5 Rh8 22.Nd7 Kd7= 23.Nf7 Rhc8 24.Ne5+= Kd6 25.Nc6 Rc6 26.bc6 Kc6 27.Rd2 Nc3 28.Bb5 Nb5= 29.ab5 Kb5 30.Rd7 Nc6 31.Rh7 a5 32.Rg7 a4 33.Rg6+= a3 34.Rd6 Nb4 35.Rd7 a2–/+ 36.Rd2 c4 37.h4? c3–+ 38.Re2 Kc4 39.h5 Kd3 40.Kf1 c2 41.Ree1 Kc3 (41...Kc3 42.Ke2 Nd3–+) 0–1. Zylla,Johannes – Kaiser, BS–Kreismeisterschaf, 1992.

5.c4 g6 6.Be2 Nf6 7.f4 e4?? 8.Bf6+– Be6 9.Bh8 (9.Bh8 Nf5 10.Nh3+–) 1–0. pierre (2165) – Variax (1630), internet, 2007.

5.c4 g6 6.Be2 Bg7 7.Nc3 f5 8.Nf3 Nf6 9.d4 Nd7 10.0–0 0–0 11.a4 b6 12.Qb3 Kh8 13.a5 a6 14.ab6 cb6 15.Ba3 Nb8 16.Qb4 e4 17.Ng5 Bf6 18.Nh3+– ab5 19.Qd6 bc4? 20.Qd8 Rd8 21.Be7 Be7 22.Ra8 Bb7 23.Ra7 Rd7 24.Bc4 Rc7 25.Nd5 Rc4 26.Rb7 Bd6 27.Nb6 Nc6 28.Ng5 h6 29.Nf7 (29...Kg8 30.Nh6 Kh8 31.Nf7 Kg8 32.Nc4+–) 1–0. Szymanska,Maria – Mukavec,S, EU–ch U12 Girls, 1996.

5.c4 Ng6 6.d4 ed4 7.Bd4 Nf6 8.Nf3 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Bg4 14.Nc3 Nd7 15.Nd5 Bf6 16.Nf6 Nf6 17.h3 Be6 18.Ng5 h6 19.Ne6+/– fe6 20.Qd4 e5 21.Qd3 Ne7 22.Rd1+/– Qd7 23.Be5!+– Qe6 24.Bf6 Qf6 25.Bf3 Ng6 26.Qd5 Kh8 27.Qb7 Ne5 28.Qd5 Qg5 29.Be2 Qh4 30.f3 Rf5 31.Qa8 Kh7 32.f4 Rf7 33.Qe4 g6 34.Rf1 Nd7 35.Bd3 Qf6 36.g4 Nc5 37.Qd5 Re7 38.e4 Qc3 39.Rf3 Qe1+/– 40.Kg2 Nd3 41.Qd3+/– Qe4 42.Qe4 Re4+= 43.Kf2 Rc4= 44.Ra3 Rc5 45.Rb3 Kg7= 46.Ke3 Kf6 47.Ke4 Ke6 48.h4 Rc4 49.Ke3 d5 50.b6 cb6 51.Rb6 Kf7 52.Rd6 Re4 53.Kf3+/– Rd4 54.Ke3 Re4= 55.Kf3 Rd4 56.Rd8 h5 57.gh5 gh5 58.Rh8 Kg6 59.Ra8 Rd3 60.Ke2 Rb3 61.Ra6 Kf5=+ 62.Rd6 Rb5 63.Kf3 Rb3 64.Ke2= (64.Ke2 Ke4 65.Rh6=+). Eralos (2035) – JULIO79 (1950), ajedrez21.com, 2001.

5.Bc4 d5 6.Bb3 (6.Be2 Ng6 7.Nf3 e4 8.Nd4 Qg5 9.g3 Bh3+=) A) 6...Ng6 7.Ne2 (7.c4= Be6 8.cd5 Bd5 9.Nf3 e4+=) 7...a6 8.d4 ab5 9.de5 c6=; B) 6...Qd6 7.d3 Nf6 8.Nf3 Ng6 9.e4 Bg4=.

5.Bc4 Bd7 6.Qf3 d5 7.Bd5 Nd5 8.Qd5 Nf6? (8...Bd6) 9.Qe5 Be7 10.Nc3 0–0 11.Nd5 Rc8 12.Ne7 Kh8 13.Qf6 1–0. Wall,Bill – Fabijan, playchess.com, 2012.

5.Bc4 Be6 6.Be6 fe6 7.c4 (7.Nf3 Nf6 8.0–0 Qd7 9.a4 a6=) 7...c5 (7...Ng6 8.Nh3= (8.Nc3 d5 9.d3 d4=) 8...Qh4 9.d4 ed4=) 8.bc6 (8.Nf3 Nf6+= (8...Nf5 9.Nc3 Nf6+=) 9.d3 Ng6+=) 8...Nc6= 9.Nc3 (9.Qb3 Qd7=) 9...Nf6 10.Nf3 a6 (10...Be7 11.d4=) 11.Ng5 Qd7 12.Na4 Rb8 13.Nb6 Qe7 14.Ba3 (14.Rb1 h6 15.Nf3 e4=) 14...Nd7 (14...h6 15.Nf3=) 15.Nd7+= Qd7 (15...Kd7 16.Ne4 Qf7 17.Rc1+=) 16.Qg4 Nd8 (16...b5 17.cb5 (17.Ne6?! b4=) 17...ab5 18.Bb2+= (worse is 18.Ne6 Ke7–/+)) 17.0–0 (17.Nh7!? b5 18.c5+–) 17...Be7+= 18.Nh7! Rh7? (better is 18...g5 19.Ng5 Qa4 20.Ne6 Ne6 21.Bd6 Rd8 22.Qg6 Kd7 23.Be5 Rhg8+/–) 19.Qg6+– Nf7 20.Qh7 Bf8 21.f4 e4 (21...b5 22.fe5 b4 23.ed6 Qd6 24.Bb2+–) 22.f5 (better is 22.Qe4 b5 23.Rac1+–) 22...Ng5 (22...Rc8 23.Qg6 e5+–) 23.Qg6 Nf7 (23...Kd8 24.Qg5 Be7 25.Qg7 ef5+–) 24.fe6 Qe6 25.Qe6 (25.Qe6 Kd8 26.Rf7 Be7 27.Qe7 Kc8 28.Qd7#) 1–0. Suutarla,Ari – D'Haens,Charles, IBCA–ol blind 4th fin–C, 1972.

5.Bc4 Nh6 6.Nf3 (6.e4 f5 7.d3 c6=) 6...f6 (6...e4 7.Nd4=) 7.Nh4 (7.e4 d5 8.ed5 Nd5=) 7...d5 8.Bb3 (8.Be2 Be6=) 8...g5 (8...Bg4 9.Nf3+=) 9.Nf3= Bf5 (9...g4 10.Nh4=) 10.0–0 g4 (10...Qd7 11.Nc3=) 11.Nh4+= Be4 (11...Be6 12.e4=) 12.d3 (12.Nc3 Bg6+/–) 12...Bg2? (better is 12...Bg6+=) 13.Ng2+– 1–0. Wall,Bill (2365) – RoccoZ, Microsoft Gaming Zone, 1999.

5.d4 Nd5 6.e4 Nb4? 7.a3+– Nc2 8.Qc2 g6 9.de5 de5 10.Be5 Nf6 11.Bc7 Qe7 12.Bd3 Bd7 13.Bg3 Nh5 14.Nf3 Rc8 15.Qd2 Be6 16.0–0 Bg7 17.e5 Bd5 18.Rc1 0–0 19.Be2 Rc5? 20.Rc5 Qc5 21.Qc3 Qc3 22.Nc3 Bf3 23.Bf3 Ng3 24.hg3 Be5 25.Rc1 b6 26.Nd5 Rd8 27.Ne7 Kg7 28.Nc6 Rc8 29.Re1 Bc3 30.Na7 Ra8 31.Ba8 (31.Ba8 Be1 32.Nc8+–) 1–0. Kurnatowski,Vitali – Schaeuffelen,Moritz, Hessen–ch U14, 2005.

5.Be2 Nf5 6.d4 e4 7.d5 Qg5 8.g4 Nf6 9.Bf6 Qf6 =.

5.Be2 Nf6 6.Nf3 c6 7.0–0 cb5 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Qd7 10.c4 b6 11.d3 Ng6 12.e4 Be7 13.Nbd2 0–0 14.d4 Nf4 15.de5 Nd3 16.ef6 Nb2 17.fe7 Nd1 18.ef8R Rf8 19.Rfd1 Rc8 20.Nd4 a6 21.Nf5 b5 22.Nf3 bc4 23.Nd6 Qe7 24.Nc8 Qc7 25.Nd6 c3 26.Rac1 Qc5 27.Nb7 Qc7 28.Rc3 Qb7 29.Rd8 1–0. themonkey (1915) – mickk (1685), GameColony.com, 2002.

5.Be2 Nf6 6.Nf3 Bf5 7.0–0 Ng6 8.a4 Be7 9.c4 (9.d3 0–0 (9...Bd7; 9...a6; 9...Bg4) 10.Nbd2 Bd7 11.e4 Nf4 12.d4 ed4=; 9.d4 e4 10.Nfd2 0–0 11.c4 c6 12.Nc3 d5+=) 9...b6 (9...0–0!?= 10.d4 e4 11.Nfd2 c6 12.Nc3 d5=; 9...a6 10.Nc3 0–0 11.d4 Re8 12.a5 ab5=; 9...Qd7 10.d4 e4 11.Nfd2 Nh4 12.f3 ef3=) 10.d4 ed4 (10...e4!? 11.Nfd2 a6+= 12.Nc3 0–0+/–) 11.Nd4+/– Qd7 (11...Be4 12.a5 ba5 13.Nc3+/–) 12.Nc3 (12.Bf3 Be4+– 1.72/9 (12...Bg4 13.Ba8 Bd1+–)) 12...0–0+/– (12...Bg4+/–) 13.Ba3 (13.Nf5 Qf5 14.a5 Nh4+/–) 13...Rab8 (13...Bg4 14.Nd5 Be2 15.Qe2+=) 14.Nc6 (14.Nd5 Rbc8+/–) 14...Rbe8 15.Na7 (15.a5 ba5 16.Bb2 Ne5 17.Ra5 Nc6 18.bc6 Qe6+–) 15...Be4 (15...Ne5!?+=) 16.Ne4 Ne4 17.Nc6 (better is 17.Bb2+/–) 17...Bf6? (17...Nc3 18.Qc2 Ne2 19.Qe2+/–) 18.Rc1 (18.Bg4 Re6 19.Nd4 Bd4 20.Be6 Qe6 21.Qd4 Nf6+–) 18...Nc5? (18...Nc3 19.Rc3 Bc3 20.c5 bc5 21.Bg4=) 19.Qc2?? (better is 19.Bc5 bc5 20.Bg4+–) 19...Nf4?? (19...Ne5 20.Nb4 Qd8+/–) 20.Nd4 Bd4+= 21.ed4?? Ne2 22.Kh1 Nc1 23.Rc1 Ne4 24.f3 Nf6 25.c5 Re3 26.Bb4 dc5 27.dc5 h6 28.cb6 cb6 29.Bf8 Kf8 30.Qc6 Qc6 31.bc6 Nd5 32.Kg1 Re7 33.Rd1 Nc7 34.Rb1 Nd5 35.Rb5?? Rc7?? 36.Rd5= Rc6 37.Rb5 Ke7 38.Rb4 Ke6 39.Kf2 f5 40.Ke3 Ke5 41.f4 Ke6 42.Kd4 Kd6 43.h4 g6 44.Rc4 h5?? 45.Rc6+– Kc6 46.Kc4 Kd6= 47.Kd4 Ke6 48.Ke3 Kd5 49.g3?? Kd6 50.Kd4= Ke6 51.Ke3 Kd5 52.Kd3 Kc5 53.Kc3 Kd5 54.Kb4 Kc6 55.Kc4 Kd6 56.Kb5 Kc7 57.a5?? ba5–+ 58.Ka5 Kc6 59.Ka6 Kd5 60.Kb6 Ke4 61.Kc6 Kf3 62.Kd6 Kg3 63.Ke6 Kf4 64.Kf6 Kg4 65.Kg6 f4 66.Kf6 f3 67.Ke5 f2 68.Kd4 f1Q 69.Kd5 Qf4 70.Ke6 Kh4 71.Kd5 Kg5 72.Ke6 Qf5 73.Kd6 Kf6 74.Kc6 Ke6 75.Kc7 Qd5 76.Kb6 Qc4 77.Kb7 Kd6 78.Kb6 Qb3 79.Ka5 Kc6 80.Ka6 Qb6# 0–1. Kukel,Attila – Lesay,D, SVK–ch U12 Slovakia, 2000.

5.Be2 Nf6 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Ng6 8.h3 Bf5 9.d3 d5 10.g4 Be6 11.g5 Nd7 12.e4 d4 13.Nb1 Nf4 14.c3 dc3 15.Nc3 Nh3 16.d4 ed4 17.Nd4 Ng5 18.Ne6 Ne6 19.Qd5 Rb8 20.Bg4 Nf6 21.Qf5 Ng4 22.Qg4 Qd3 23.Rd1 Qc4 24.Qe2 Qe2 25.Ke2 Bc5 26.Na4 Bb4 27.a3 Bd6 28.e5 Be7 29.Nc3 0–0 30.Nd5 Bg5 31.Bc3 c6 32.bc6 bc6 33.Nb4 c5 34.Nd5 Rb3 35.Ke1 Ra3 36.Rh3 a5 37.Rdd3 a4 38.Rh5 Ra2 39.Rhh3 a3 40.Rh5 Rc2 41.Rd1 a2 42.Ba1 Rb8 43.Nc3 0–1. COMP – COMP, 2002.

5.Be2 Ng6 6.Nc3 d5 7.Nf3 Nf6 8.0–0 Bd6 9.a4 0–0 +=.

5.Be2 Ng6 6.Nf3 e4 7.Nd4 Qg5 8.g3 Bh3 9.a4 Qh6 =.

5.Be2 Ng6 6.Nf3 e4 7.Nd4 Qg5 8.g3 Bh3 9.Nc3 Nf6 10.a4 d5 11.a5 =.

5.Be2 Ng6 6.Nf3 Be7 7.0–0 (7.d4 e4 8.Nfd2 Nf6 9.c4 d5 10.0–0 c6 11.bc6=) 7...Nf6 8.c4 (8.d4 e4 9.Nfd2 0–0 10.c4 c6 11.d5+=; 8.a4 0–0 9.c4 a6 10.Nc3 Bf5 11.d4=) 8...b6 (8...a6!?= 9.ba6 Ra6 10.d4 e4 11.Nfd2=) 9.d4+= Nd7 (9...e4 10.Nfd2 a6 11.ba6+/–) 10.e4 (10.de5 de5 11.Bd3 Bb7+=) 10...Bb7 (10...a6 11.Nc3+=) 11.Nc3 (11.Qc2+=) 11...0–0 12.d5 (12.Nd5 a6+=) 12...Re8 (12...a6 13.Bc1=) 13.a4 a5 14.Qb3 (14.Bc1 Nc5+=) 14...Bg5 15.Rad1 h6 16.Bd3 Nc5 17.Qc2 ½–½. Kukel,Attila – Pitonak,Anton, SVK–ch U12 Slovakia, 2000.

5.e4 Nf6 6.Nc3 Ng6 7.d4 ed4 (7...Be7 8.de5 de5 9.Qd8 Bd8 10.Bc4=) 8.Qd4 b6 (8...Qe7 9.Nge2=) 9.Nd5 Nd5 10.ed5 Qh4 (10...Qe7 11.Kd1+=) 11.Qe3 Be7 (11...Qe7!?+=) 12.Bg7+/– Rg8 13.Bb2 (13.Bd4 Bf5+/–) 13...Bf5 14.c4 Qe4 (14...Ne5!? 15.Be5 de5 16.Qe5 Be4+/–) 15.Qe4+– Be4 16.f3 Bf5 17.Ne2 0–0–0 (17...a6 18.Ng3 Bc8 19.a4+/–) 18.Ng3+– Bd7 19.Bd3 (19.Kd1 Nf4+–) 19...Bg5 (19...Bh4 20.Kf2+–) 20.0–0 Be3 21.Kh1 Nf4? (better is 21...Bf4+–) 22.Bh7 Rge8 (22...Rg3 23.hg3 Ne2 24.Rfe1 Ng3 25.Kh2+–) 23.Bf6 Rh8 24.Bf5 Rdf8 25.Bd7 Kd7 26.Rfe1 Rh6 27.Bg7 (27.Bg7 Rh2 28.Kh2+–) 1–0. Rosner,Dirk – Lauterbach, Tiger SC, 2000.

5.Nf3 c6 6.c4 cb5 7.cb5 a6 8.a4 Nf6 9.Be2 Be6 10.0–0 Ned5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Be7 13.d4 0–0 14.de5+/– Ne4 15.Bb2 d5 16.Nd2 Nd2 17.Qd2 Qc7 18.Rfd1 Rfd8 19.g3 ab5 20.ab5 Ra1 21.Ba1 h6 22.Rc1 Qb8 23.f4 b6 24.Bd4 Bd7 25.Bf3 Bb5 26.Rb1 Bc6 27.Rb6 Qc7 28.Qc3 Rc8 29.Qd3 Bd8 30.Rb3 Qd7 31.Rc3 Bb5 32.Qd1 Rc3 33.Bc3 Bc4 34.Be2 Bb6? 35.Bc4+– Qc6 36.Qd5 Qd5 37.Bd5 Be3 38.Kg2 Bc5 39.Kf3 Bg1 40.Kg2 Bc5 41.h3 Kh7 42.Kf3 Bb6 43.g4 Bd8 44.Ke4 Kg6 45.Bd2 h5 46.f5 Kh7 47.Bf7 hg4 48.hg4 Bh4 49.e6 (49...Be7 50.g5+–) 1–0. valpa – epenz, playchess.de, 2003.

5.Nf3 c6 6.c4 cb5 7.cb5 Bd7 8.Be2 f5 9.0–0 Nf6 10.a4 a5 11.ba6 ba6 12.Nc3 a5 13.Qb3 Rb8 14.Qc2 e4 15.Nd4 Ned5 16.Nd5 Nd5 17.f3 Be7? 18.fe4+/– Nb4 19.Qc1 Rc8 20.Qb1+– 0–0 21.ef5 Bf6 22.Nc2?? Bb2 23.Qb2 Rf5?? 24.Nb4+– Rf1 25.Rf1 Qe7?? 26.Nd5 Qe6 27.Nc3 Qg6 28.g3 Bh3 29.Rf4 Rd8 30.Bf1 Bf1 31.Rf1 d5 32.Qb3 Qg5 33.Qd1 d4 34.ed4 Rd4 35.Qb3 Kh8 36.Rf8 1–0. valpa – epenz, playchess.de, 2003.

5.Nf3 c6 6.bc6 bc6 7.Be2 d5 8.Be5+/– f6 9.Bb2 Nf5 10.c4 Be6 11.cd5 cd5 12.0–0 Bd6 13.g3 Nge7 14.d3 0–0 15.e4 de4 16.de4 Nh6 17.Qc2 Qd7 18.Nbd2 Rfc8 19.Qd3 a5 20.e5 Be5 21.Be5 Qd3 22.Bd3 fe5 23.Ne5 Nd5 24.Be4 Nf7 25.Nf7 Kf7 26.Rfd1 Nf6? 27.Ba8+– Ra8 28.Nf3 a4 29.Ng5 Ke7 30.Ne6 Ke6 31.Rab1 Rc8 32.Rb6 Kf7 33.Ra6 Rc4 34.Rb1 g5 35.Rb7 Kg6 36.Rbb6 Rc1 37.Kg2 Rc4 38.Rf6 Kg7 39.Rfb6 h6 40.Ra7 (40…Rc7 41.Rc7 Kf8 42.Rb8) 1–0. valpa – epenz, playchess.de, 2003.

5.Nf3 c6 6.bc6 Nc6 7.Bb5 Bd7 8.Bc6 Bc6 9.0–0 Nf6 10.d4 Qc7 11.de5= Bf3 12.Qf3 de5 13.Nc3 a6 14.Rfc1 Bd6= 15.Nd5 Nd5=+ 16.Qd5 0–0 17.c4 Rad8 18.Qf3 Rfe8 19.Qg4 Qb6 20.Bc3 Qc5 21.h3 Rf8 22.a3 a5 23.f4?? f5 24.Qg3=+ Rde8 25.Rf1 Rf7 26.Kh1 ef4 27.ef4 Qc4 28.Rfc1?? Qf4 29.Qf4 Bf4 30.Rf1 Bg3 31.Rf3 f4–+ 32.Ba5 Re2 33.Bb6 Rfe7 34.a4 Rb2 35.a5 Ree2 36.Rg1 g5 37.Bd8 h6 38.Bc7 Bf2 39.Rf1 Be3 40.h4 Rg2 41.Rh3 g4 42.Re3 Rh2 43.Kg1 Rbg2# 0–1. NightEagle (2615) – SorinC (2795), TIO_53 (fics, Fremont, California USA), 2001.

5.Nf3 Nd5 6.c4 Ndf6 7.Nc3 Ne7 8.d4+= Be6 9.Be2 ed4 10.Nd4 Bc4?? 11.Bc4+– Ned5 12.Bd5 Ne4 13.Ne4 (13.Ne4 Rb8 14.Qh5+–) 1–0. pierre – oppo123, internet, 2010.

5.Nf3 Be6 6.Be2 Nf6 7.0–0 Nf5 8.d4 e4 9.Ng5 Be7 10.c4+= h6 11.Ne6 fe6 12.Bh5 Kd7 13.c5 Nh5 14.Qh5 d5 15.Qe2 a6 16.Nc3 Rf8 17.Rfb1 Qc8 18.a4 g6 19.Ba3 Kd8 20.c6 Ba3 21.cb7 Qb7 22.Ra3 a5 23.Rab3 h5 24.Rc1 Nd6 25.Rbb1 Kd7 26.Rb2 Qb8 27.Rbc2 Qb7 28.Qd1 Rac8 29.Qe1 Qa8 30.Ne2 g5 31.Rc6+– Nc4 32.Ng3 Nb6 33.Nh5 Nc4 34.Ng3 Nb6 35.Qd1 Rf6 36.Qh5 Qb8 37.Qh7 Kd8 38.Nf5!! ef5 39.Rf6 c6 40.Rf8# 1–0. COMP – COMP, 2002.

5.Nf3 f6 6.Be2 Bd7 7.c4 c6 8.0–0 cb5 9.cb5 Qb6 10.a4 a6 11.Nc3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nc8 14.d4+/– Nge7 15.de5 de5+= 16.Nd5 Nd5 17.Qd5 Ne7 18.Qb3+= g6 19.Bc4+/– Bg7 20.Bf7 Kf8+/– 21.Nd2?? Qb5–/+ 22.Qb5 Bb5 23.Rb1 Bc6 24.Bb3 Bh6 25.Nc4 Kg7 26.Nd6?? Rd8 27.Nf7 Rd3 28.Nh6 Kh6 29.Be6 Kg7 30.h3 Nd5 31.e4 Nf4–+ 32.Bd5 Nd5 33.ed5 Bd5 34.f3 g5 35.Kf2 h5 36.Rb6 Rd2 37.Ke3 Rg2 38.Rd6 Bc6 39.f4 gf4 40.Kd3 Rg3 41.Kc4 Rh3 42.Re6 f3 43.Re7 Kg6 44.Bc3 f2 45.Kc5 f1Q 46.Kd6 Qd3 47.Kc7 Qc3 48.Kb6 Rd3 49.Rb7 Qb4 50.Kc7 Qe7 51.Kc6 Rc3 52.Kb6 Qb4 53.Ka7 Ra3 54.Kb8 Qb7! 55.Kb7 Rb3 (55...Rb3 56.Kc6 h4–+) 0–1. Scirocco – toldo, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 Nf6 6.c4 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 b6 10.Be2 Bb7 11.0–0 Ng6 12.Nc3 Be7 13.Qa4 Qa8 14.Qa8 Ba8 15.Bb2 Bb7 16.Ra1 0–0 (16...Kd7!?+=) 17.Ra7+/– Rb8 18.d3 Bd8 19.Nd2 Ra8?? (better is 19...Kf8+/–) 20.Rb7+– Nd7 21.d4 f5 22.g3 Ne7 23.Nb3 Nf8 24.de5 de5 25.c5 Nd7 26.c6 Nf6 27.Bc4 Kf8 28.Nc1 (28.Nd1 Ng6 29.f4 ef4 30.ef4 Ne4+–) 28...e4 29.N1a2 (29.N3e2 Ne8 30.Be5 Nc8+–) 29...g6 (29...Ne8 30.Be6+–) 30.Nb4 Ra5 (30...Ne8 31.Na6 Nd6+–) 31.Rb8 Ke8 32.Na6 Ned5 (32...Nc6 33.bc6 Ke7 34.Nb4+–) 33.Nd5 Nd5 34.Bd5 (34.Bd5 Ke7 35.Rd8 Kd8 36.Bf6 Ke8 37.Nc7 Kf8 38.Ne6 Kf7 39.c7+–) 1–0. Fournier,Frederic (1860) – Lambrescak,Philippe (1620), Ch Oise, 2004.

5.Nf3 Nf6 6.c4 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 g6 10.Be2 Bg7 11.0–0 0–0 12.d3 c6 13.Nc3 Bd7 14.Qb3 cb5 15.Nb5+= Qb6 16.Rb1 Ra8 17.Bc3 h6 18.Nd2 Ne8 19.Ne4+/– Bb5 20.Qb5 Qb5 21.Rb5 f5 22.Ng3 Ra7+= 23.Ba5 Nc6= 24.Bb6 Ra8 25.h3+= Kf7 26.Bf3 Ke6 27.Bd5 Kd7 28.Bf7 f4 29.Ne4 Nc7 30.Bc7+/– Kc7 31.Bg6 Ra1 32.Kh2 fe3 33.fe3 Re1 34.Ng3 Ne7 35.Be4 b6 36.Rb2 Bf6+/– 37.Ra2 Bg5 38.Ra7 Kd8 39.Nf5 Nf5+= 40.Bf5 Be3 41.Rd7 Ke8 42.Rd6 Bf4 43.g3 Re2 44.Kh1 Bg3 45.Rb6 Rh2+= 46.Kg1 Bf2 47.Kh2 Bb6 48.Kg3 Kf7 49.Kf3 Kf6 50.Ke4 Bd4 51.Bg4+/– Bc3 52.Kd5 Ke7 53.Kc6 Bb4 54.c5 Kd8 55.Kd6 Ba3 56.Ke5 Bc5 57.d4 Bf8 58.Ke6+/– ½–½. Cortes Lloveras,Enrique – Penalver Guardia,Josep, Sant Marti op 5th, 2003.

5.Nf3 Nf6 6.c4 Bf5 7.Be2= c6 8.a4 Ng6 9.0–0 Be7 10.d3 0–0 11.Nbd2 e4 12.de4+/– Be4 13.Ne4 Ne4 14.Bd3 Ng5 15.Ng5 Bg5 16.Bg6 fg6+= 17.Re1 Qc7 18.f4 Bf6 19.Ra2 Qd8 20.e4 Bb2= 21.Rb2 Rf4 22.Rbe2 Qb6–/+ 23.Re3 Re4–+ 24.Qd3 Rae8 25.Kf2 Re3 26.Re3 Re3 27.Qe3 Qe3 28.Ke3 Kf7 29.Kd4 Ke6 30.bc6 bc6 31.g4 h5 32.h3 hg4 33.hg4 Kf6 34.c5 d5 35.Kc3 Ke5 36.Kd3 Kf4 37.g5 a5 38.Ke2 Ke4 39.Ke1 Ke3 40.Kd1 Kd3 41.Ke1 Kc2 42.Ke2 Kb3 0–1. Berndt – Giering, Eintracht, 1999.

5.Nf3 Nf6 6.Be2 e4 7.Nd4 c5 8.Nb3 Nf5 9.d3 d5 10.de4 Ne4 11.0–0 Bd6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 0–0 14.Bf3 Be6 15.Re1 a6 16.ba6 Ra6 17.e4 de4 18.Be4 Qc7 19.Kh1 Bh2 20.Bb7 Qb7 21.Nc5 Qe7 22.Na6 Qh4 23.Re4 Qe4 24.Kh2 Bd5 25.Qf3–/+ Qh4 26.Qh3 Qf2 27.a4 Bg2! 28.Qg2 Qf4 29.Kg1 Qe3 30.Qf2 Qc3 31.Ra2?? Re8 32.Kh2 Re6 33.Rb2 Qe5 34.Kg1 Qb2 35.Qf5 0–1. COMP – COMP, 2002.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 Nf6 7.0–0 c6 8.a4 Ned5 9.c4+= Nc7 10.d4 e4 11.Nfd2 Be2 12.Qe2 d5 13.Nc3 Be7 14.bc6 bc6 15.Rfb1 0–0 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Rb8 18.Rab3 Rb3 19.Nb3 Ne6 20.c5 Qc7 21.Qa6 Rb8 22.Nd2 Rb1 23.Ndb1 h6 24.h3 g5 25.g4 h5= 26.gh5 g4 27.Qf1 Ng5–/+ 28.Qg2 Nh3 29.Kf1 Ng5 30.Ke2 Qc8 31.Qg3 Qa6 32.Kd2 Qb7 33.Kc2 Nf3 34.Qf4 Kg7 35.h6 Kg6 36.h7 Nh7 37.Qg4 Nhg5 38.Qg3 Ne1 39.Kd2 Nd3 40.f4 Qb2 41.Kd1 Qc1 42.Ke2 Qc2 43.Kf1 Qc1 44.Kg2 Ne1 45.Kf1 Nef3 46.Ke2 Qc2 47.Kf1 Qd3 48.Kf2 Qc2 49.Kf1 Nh2 50.Ke1 Nhf3 51.Kf1= ½–½. Toth,T – Pikovszki,J, Hungary, 1997.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 Nf6 7.0–0 Qd7 8.Nc3 0–0–0 9.e4 Ng6 10.a4 d5 11.ed5+= Nd5 12.Nd5 Qd5 13.Ne5 Be2 14.Qe2 Ne5 15.Be5 Qd2 16.Qh5 Qd5 17.Rfd1 Qe6 18.Rd8 Kd8 19.a5 f6 20.Bd4 a6 21.Qf3 Kc8 22.ba6 Qa6 23.Qf5 Kd8? 24.Rd1 Ke8 25.Bf6! Qd6 26.Rd6 Bd6 27.Bg7 Rf8 1–0. COMP – COMP, 2002.

5.Nf3 Ng6 6.a4 Rb8 (6...Be7 7.Be2 Nf6 8.0–0 0–0 9.c4 a6=; 6...a6 7.Nc3 ab5 8.ab5 Ra1 9.Qa1 Nf6=; 6...a5 7.Be2 e4 8.Nd4 Qg5 9.g3 Nf6=; 6...e4 7.Nd4 Nf6 8.Be2 d5 9.Nc3 Bc5=; 6...c5 7.e4 f5 8.ef5 Bf5 9.a5 e4=; 6...Bg4 7.h3 Bc8 8.Nc3 Nf6 9.Bd3 a6=; 6...Nh6 7.Bd3 f5 8.Be2 e4 9.Nd4 f4=; 6...Bd7 7.a5 a6 8.ba6 ba6 9.Bd3 Nf6=; 6...Nf6 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.a5 a6=) 7.a5 Nf6 8.Be2 a6 9.0–0 ab5 +=.

5.Nf3 Ng6 6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.c4 Be7 9.Nc3 Nf6 10.Be2 0–0 11.h4 f4 12.Nde4 (12.0–0!?=) 12...Ne4–/+ 13.Ne4 fe3 14.fe3 Bh4 15.Kd2 Bf5 16.Bd3 (16.Nc3!?–/+) 16...Qe7 17.g3? (better is 17.Nc3 Bd3 18.Kd3–/+) 17...Be4–+ 18.gh4 Rae8 19.Qe2? (19.Rf1 Bd3 20.Rf8 Nf8 21.Kd3 Qe3 22.Kc2 Qf2 23.Kb3 Re3 24.Bc3–+) 19...Bf3 20.Qe1 Bh1 21.Qh1 (21.h5 Be4 22.hg6–+) 21...Qe3 22.Kc3 Rf3 23.Rd1 (23.Kb4 Qd3 24.Qd1 Qf5–+) 23...Nf4 24.Bc1 Ne2 (24...Ne2 25.Kc2 Nc1 26.Qf3 Qf3 27.Kc1 Qf2–+) 0–1. Hecimovic,Ivan (2195) – Mestrovic,Zvonimir (2430), Open, Zadar CRO, 2000.

5.Nf3 Ng6 6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.c4 Nf6 9.h4 f4 10.h5 fe3= 11.fe3 Ne7 12.Nc3 Bf5 13.Be2+/– h6 14.g4 Bh7 15.Qc2 d5 16.a4 Qd6+= 17.0–0–0 c6 18.Qb3 Bg8 19.Ba3 Qg3+= 20.Nf1 Qc7= 21.Kb2 Nc8 22.Bf8+/– Kf8 23.Nd2 Nd6 24.Rc1 Qd7 25.Rhf1 Ke7 26.Rf4 Be6 27.Rg1 Nf7 28.Nf1 Ng5+= 29.Rg3 Rhc8= 30.Nd2 Qd6 31.c5 Qd7=+ 32.Qb4 Kf7 33.Nb3 Kg8 34.Rg2 Kh8 35.Bd1 Bg8 36.Rf5 Ng4?? 37.Bg4+– (37.Bg4 Be6 38.Rf4+–) 1–0. Nadanian,Ashot (2390) – Hovhanisian,Asatur, EU–ch rapid Yerevan (1), 2004.

5.c4 b6

6.d4 ed4 7.ed4 Bb7 8.d5 Qd7 9.Nf3 Nh6 10.Bd3 0–0–0 11.Nbd2 Kb8 12.a4 f5 (12...Ng6!? 13.Bg6 Re8 14.Be4 f5+/–) 13.a5+– Rg8 14.Qa4 Nc8 15.0–0 g5 16.Nd4 Bg7 17.N2f3 g4 18.Nc6 Bc6 19.bc6 Qf7 (19...Qe8 20.Qb5 Ne7 21.ab6 cb6 22.Ra7 Qc6 23.dc6 Bd4 24.Qa6 Bf2 25.Rf2 Rd7 26.Qb6 Rb7 27.Qb7) 20.Nd4 (20.Qb5 Qe6 21.Qa6 Bb2 22.Qb7) 20...Rdf8 (20...Bd4 21.Qb5 Qh5 22.Qa6 Bf2 23.Kh1 Qh2 24.Kh2 g3 25.Kh1 Rde8 26.Qb7) 21.Rfb1 (21.Qb5 Bh8 22.Qa6 Bd4 23.Qb7) 21...f4 (21...g3 22.ab6 cb6+–) 22.Ne6 (22.Qb5 Bf6 23.Qa6 Bd4 24.Qb7) 22...Bb2 (22...g3 23.ab6 gf2 24.Kf2 cb6 25.c7 Qc7 26.Nc7 Ng4 27.Kg1 Kc7 28.Qc6 Kb8 29.Bg7 Rg7 30.Rb6 Nb6 31.Qd6 Kb7 32.Qf8 Rd7+–) 23.Rb2 g3 24.ab6 (24.Nf8 gh2 25.Kh1 Qg7 26.Nd7 Ka8+–) 24...gh2 25.Kh1 cb6 26.c7 Qc7 27.Nc7 Kc7 28.Qc6 Kd8 29.c5 dc5 30.Qh6 Rf7 31.Qe6 Rfg7 32.f3 h5 33.Bf5 Ne7 34.Qd7 1–0. Fournier,Frederic – Letellier,Michel, FRA Ch (team) R1 Senlis–Mers, 1994.

6.Nf3 a6 7.d4 e4 8.Nfd2 ab5 9.cb5 d5 10.Be2 Nf6 11.0–0 c6 12.Nc3 Bb7 13.Rc1 cb5 14.Bb5 Bc6 15.Bc6 Nc6 16.Nce4 Ne4 17.Rc6 Ra2 18.Ne4+– Rb2 19.Qg4 de4? 20.Rc8 h5 21.Qe4 Be7 22.Rd8 Kd8 23.Qa8 Kd7 24.Qh8 1–0. Bonetti,Shane – guest897, ICC, 2002.

6.Nf3 Bb7 7.d4+= Ng6 8.a3 Qe7+= 9.Nc3 Nf6 10.Be2 h6 11.0–0 Qd7 12.Qc2 Be7 13.Rad1 ed4 14.Nd4 Nh4 15.Nd5 Nd5 16.cd5 Bd5 17.e4 Bb7 18.g3 Ng6 19.Nf5 f6?? 20.Bh5+– 0–0–0 21.Bg6 Qe6 22.Ng7 Qh3 23.Bf5 (23.Bf5 Qf5 24.Nf5+–) 1–0. MrkT – jansax, internet, 2005.

6.Nf3 Bb7 7.Be2 Nf6 8.Nc3 Ng6 9.Qc2 Be7 10.a4 0–0 11.0–0 a5 12.d4+= ed4 13.ed4 d5 14.Ne5 dc4 15.Ng6 fg6 16.Bc4 Kh8 17.Ne2 Bd6= 18.Ng3 Ng4 19.Qc3? Qh4–/+ 20.h3 Nf2 21.Rf2 Rf2 22.Kf2 Bg3 23.Kg1 Bf2 24.Kh2 Re8 25.d5 Qf4 26.Kh1= Re7 27.Rf1 Rf7 28.Qc2 Qh4?? 29.Qe2+– Kg8 30.Ba3 (30.Ba3 h6 31.Qe8 Kh7 32.Qf7 Qc4 33.Qf2 Bd5 34.Bb2+–) 1–0. Mroz,Antoni – Kaczynski,Jerzy, corr Poland, 1987.

6.Nf3 Nf6 7.Be2 c5 8.0–0 g6 9.d3 Bg7 10.a4 Bg4 11.h3 Be6 12.Nfd2 a5 13.ba6 Ra6 14.Nc3 d5 15.Nb5 d4 16.ed4 0–0? 17.dc5+– bc5 18.Be5 h5 19.Nf3 Nc6 20.Bd6 Re8 21.Bc5 Na5? 22.Bb4 Nc6 23.Bc3 Qb8 24.Nd2 Qf4 25.Bf3 Ne5 26.Be5 Qe5 27.d4 Qf4 28.d5 Bf5 29.Re1 Raa8 30.Ra3 Bh6 31.Rae3 Ra4 32.Re8 Ne8 33.Re8 Kh7 34.Qa4 Bg7 35.Qd1 Be5 36.g3 Qg5 37.Re5 h4 38.g4 Bd3 39.Rg5 Kh6 40.Re5 f5 41.gf5 gf5 42.d6 f4 43.d7 (43…Kh7 44.Re7 Kg6 45.d8Q Bc4 46.Be4 Kf6 47.Qa1 Kg5 48.Rh7; 43.Re6 Kh7 44.Re7 Kh6 45.Qa1 Kg6 46.Qg7 Kf5 47.Nd4) 1–0. hal1958 – Innessa, playchess.de, 2003.

6.Nf3 Ng6 7.Be2 Nf6 8.Nc3 Bb7 9.0–0 Be7 10.Qc2 0–0 11.d3 Re8 12.a4 Bf8 13.Rfd1 Kh8 14.Ne1 Qd7 15.Bf3 Bf3 16.Nf3 Kg8 17.Ng5 Qf5 18.Nge4+/– Be7 19.Nf6 Bf6 20.Nd5 Bd8 21.e4 Qd7 22.Rf1 Ne7 23.d4 Ng6 24.c5 Ne7 25.c6+/– Qe6 26.Ne7 Be7 27.d5 Qc8 28.Qc3 Bf6 29.Qg3 Qd8 30.Ra3 a6 31.Bc1 ab5 32.ab5 Ra3 33.Ba3 Qa8 34.Ra1 Qd8 35.Bb2 Qe7 36.Ra7 Rd8 37.f4?? Rc8 38.fe5 de5 39.Ba3+– Qd8 40.Qg4 Ra8 41.Ra8 Qa8 42.Qd7?? Qa3–+ 43.Qc8 Qf8 44.Qc7 Qc5 45.Kf1 Qb5 46.Kf2 Qc5 47.Kg3 Qe3 48.Kg4 h5! 49.Kh5 Qg5# 0–1. Trkn – robert, itsyourturn.com, 2000.

6.Nf3 Nh6 7.a4 a5 8.Qc2 Bb7 9.Be2 g6 10.0–0 Bg7 11.Nc3 0–0 12.e4 c6 13.bc6 Bc6 14.Nd5 Bd5 15.cd5 Rc8 16.Qb3 Rb8 17.Bb5 Ng4 18.d4 ed4 19.Bd4 Bd4 white timed out 0–1. chessxliv (2100) – jhforry (2035), net–chess.com, 2014.

5.c4 Nf6

6.Nc3 c5 7.d4 d5? 8.de5+/– Ne4 9.Ne4 de4 10.Qd8 Kd8 11.f4 Nf5+= 12.Kf2 Be7 13.Be2 Be6 14.Nh3 h6 15.Rhd1 Kc7 16.g3 g5? 17.Bg4?? Rad8 18.Rd8 Rd8 19.Rd1 Rd1 20.Bd1 Bc4 21.a4 g4 22.Ng1 h5–/+ 23.Ne2 h4 24.Nc3+= hg3 25.hg3 f6? 26.Ne4+– Bd3 27.Nf6 c4 28.Nd5 Kd8 29.Ne7 Ke7 30.Bg4 a6 31.Bf5 Bf5 32.ba6 ba6 33.a5 Kd7 34.Kf3 Kc6 35.e4 Bg6 36.f5 Bh7 37.g4 Kb5 38.Bc3 Ka4 39.Ke3 Kb3 40.Kd4 Bg8 41.e6 Bh7 42.e7 Bg8 43.e8Q Bh7 44.Qf7 (44.Qf7 Bg8 45.Qb7 Kc2 46.Qb2 Kd1 47.Qd2#; 44.Qb8 Kc2 45.Qb2 Kd1 46.Qd2#) 1–0. Trkn – Josh Heming, itsyourturn.com, 2000.

6.Nc3 Bd7 7.Nf3 a6 8.d4 Ng6 9.Qc2 ab5 10.cb5 Ne7? 11.Bd3 g6? 12.de5+– de5 13.Ne5 Bg7 14.0–0 Nfd5 15.Nd5 Nd5 16.Nd7 Qd7?? 17.Bg7 Rg8 18.Bc3 b6 19.Be4 Qb5 20.Rad1 Rd8 21.Rd5 Rd5 22.Bd5 Qd5 23.Rd1 Qe6 24.Qa4 Ke7 25.Bb4 Kf6 26.Bc3 Ke7 27.Qa3 c5 28.Qa7 Kf8 29.Rd8 Qe8 30.Qa8 Qd8 31.Qd8# 1–0. Zylla,Johannes – Bergmann, WF–Offene Stadtm., 1990.

6.Bd3 g6 7.Ne2= Bg7 8.0–0 0–0 9.f4 e4=+ 10.Bc2 Be6 11.d3 ed3 12.Bd3= d5 13.c5 c6 14.Ng3 Ng4 15.Bg7+= Kg7 16.Qe2 d4= 17.e4 Ne3 18.Rf2 Bg4 19.Qd2 Rc8 20.h3+= Bd7 21.f5 cb5 22.f6+/– Kg8 23.Nf1 N7d5 24.ed5 Nd5 25.Bb5?? Bb5=+ 26.Qd4 Nc7 27.Qh4 h5 28.Qg5?? Ne6?? 29.Qh6?? Qd4 30.Na3 Qa1 31.Nb5 Rc5 32.Re2 Qf6 33.Na3 Qg5 34.Qg5 Ng5 35.Re7 Rb8 36.Ng3 Rc3 37.Nh5 Ra3 38.Nf4 Ra2 39.h4 Ra4 40.Ng6 fg6 41.hg5 b5 42.Re6 Rb6 43.Re5 b4 44.Re1 b3 45.Kh2 b2 46.Rb1 Ra1 (46...Ra1 47.Re1 Re1 48.Kg3 Rb3 49.Kf2 Rc1 50.g3 Rc2 51.Ke1 b1Q#) 0–1. Li,Vladimir – Ogorodnov,Nikolai, RUS–ch U10 Serpukhov, 1999.

6.d4 ed4 7.ed4 g6 (7...a6 8.Nf3+=) 8.Bd3 Bg7 9.Nf3 0–0 10.0–0 Nh5 11.a4 Nf4 12.Re1 Qd7 13.Bf1 Nh5 (13...Qg4 14.g3 (14.Re7?? Nh3 15.Kh1 Nf2 16.Kg1 Nd1–+) 14...Re8 15.Nc3=) 14.Qb3 (14.g3 Re8+=) 14...Nf6 (14...Re8 15.Nbd2+=) 15.Nc3+/– b6 (15...Qd8+/–) 16.Rad1 White prepares the advance d5 (16.c5 Re8+/– (16...dc5? 17.dc5 bc5 18.Bc4+–)) 16...Qd8 (16...Bb7 17.d5+=) 17.d5 (17.g3 Bb7 18.Bg2 a6+/–) 17...Nd7 (17...Bf5 18.Ne2+=) 18.Qc2 (18.Ne4 Nc5 19.Nc5 Bb2 20.Qb2 dc5+/–) 18...Nc5 (18...Nf5+=) 19.Ra1 (19.Ne4 Nf5+/–) 19...a6 (19...Bf5 20.Qd1=) 20.h3 (20.Ne4!?+=) 20...ab5 (20...Bf5 21.Qd1+=) 21.ab5= Ra1 22.Ra1 (22.Ba1 Re8=) 22...Bb7 (22...Bf5 23.Qd1=) 23.Ne2 (23.Na4 Nf5+=) 23...Qd7 (23...Nf5 24.Bg7 Kg7 25.Qc3 Qf6 26.g4 Qc3 27.Nc3=) 24.Ned4 Ra8 25.Ra8 Ba8 26.Bc3 Bb7 ½–½. Feofanov,Alexander – Lunga,Oleg, Omsk CC Championship SF, 2010.

6.d4 ed4 7.Bd4 Nf5 8.Nf3 Nd4 9.Qd4 d5 10.Nc3 Bb4 11.Nd2 Bc3 12.Qc3= 0–0 13.cd5 Nd5 14.Qb3 Be6 15.Bc4 Re8 16.0–0 Nb6 17.Rfd1 Qf6 18.Ne4 Qg6 19.Be6+= Qe6 20.Qe6 Re6 21.Ng5?? Re5–/+ 22.Nf3 Rb5 23.Rd4 Rd5 24.Rad1 Rd4 25.Rd4 Kf8 26.a4 c6 27.a5 Nd5 28.e4 Nf6 29.e5 Nd5 30.Rh4 h6 31.Ng5 Kg8 32.Ne4 Re8 33.f4–/+ f6 34.Nd6 Re7 35.g3 fe5 36.fe5 Re5 37.Nb7 Nf6 38.Rc4 Rb5 39.a6 Rb6 40.Nc5 Nd5 41.Re4 Kf7 42.Re6 Ra6!–+ 0–1. gtate (1850) – flaviolucas (1765), net–chess.com, 2003.

6.d4 ed4 7.Bd4 Nf5 8.Nf3 Nd4 9.Nd4 d5 +=.

6.d4 e4 7.Nc3= c6 8.a4 d5 9.f3 Bf5 10.fe4 Ne4=+ 11.Nf3 g6 12.Be2 Bg7 13.0–0+= h5 14.Ne4 Be4 15.Ng5 Bf5 16.Bd3 Bh6= 17.h4 f6 18.Nf3 Be3 19.Kh1 Qc7 20.Qe2?? Qf4?? 21.Rae1 Bd3 22.Qd3= dc4? 23.Qe3+– Qe3 24.Re3 cb5? 25.Rfe1 Rh7 26.Ba3 ba4 27.Be7 Kf7 28.d5 b5 29.d6 b4 30.d7 b3 31.Ba3 Rhh8 32.Re7 (32.Re7 Kg8 33.Re8 Kg7 34.R1e7 Kh6 35.Bc1 g5 36.hg5 fg5 37.Re6 Kh7 38.Ng5 Kg7 39.Bb2 c3 40.Bc3#) 1–0. thotares (1745) – Variax (1630), internet, 2007.

6.Be2 c6 7.a4 cb5 8.ab5 a6 9.Nc3 b6 10.Bf3+/– Ra7 11.ba6 Qd7 12.Qb3 Ra6 13.Ra6 Ba6 14.Qb6 Bc4= 15.Qb8 Qd8 16.Qb4 d5 17.Qa4 Qd7=+ 18.Qa8 Qd8 19.Qa4 Qd7 20.Be2 Qa4=+ 21.Na4 Be2 22.Ne2 Nc6 23.0–0 Bd6 24.Rc1 Na7 25.Nec3?? 0–0 26.f3 Nc6?? 27.Nb5+– Ra8 28.Nd6 Nb4 29.Nb6 Rb8 30.Rc8 Rc8 31.Ndc8 Nd3 32.Bc3 e4 33.Ne7 Kh8 34.Nbd5 Nd5 35.Nd5 f5 36.fe4 fe4 37.Bd4 h5 38.Nc3 1–0. Blasig,Volker – Marchal, 1991.

6.Be2 c6 7.a4 cb5 8.ab5 Nf5 9.Nf3 Be7 10.0–0 0–0 11.Qc2 d5 12.Be5 dc4 13.Bc4 Bd6 14.Bd6 Nd6+/– 15.Bd3 Bd7 16.Nc3 Qc7 17.Ng5 g6?? 18.Qa4 a6 19.Qh4 Nf5?? 20.Bf5 Bf5 21.Nd5 Qd6 22.Nf6 Kg7 23.Nfe4 Be4 24.Qh7 Kf6 25.Ne4 Ke5 26.Nd6 Kd6 27.Qh4 Kc5 28.Qd4 Kb5 29.Rab1 (29.Rab1 Kc6 30.Rfc1#) 1–0. Commander – shosan, playchess.de, 2001.

6.Be2 g6 7.f4 Nd7 8.Nf3 Bg7 9.0–0 0–0 10.Nc3 ef4 11.ef4 Nf5 12.Re1 b6 13.d4 Nf6 14.Bd3 Bd7 15.Qd2 a6 16.a4 Re8 17.Re8 Qe8 18.Re1 Qf8 19.h3 Re8 20.Kh2 Re1+= 21.Qe1 ab5 22.ab5 Qe7 23.Qe7+/– Ne7 24.g4 h6 25.Kg3 Ne8 26.Ne2 f5 27.g5 hg5 28.fg5 Bh8 29.Nf4+/– Ng7 30.Bc1 Ne6+= 31.Ne6 Be6 32.d5 Bd7 33.Kf4 Kf7 34.Bd2 Bg7 35.Be1 Bb2 36.Bf2 Bg7 37.Bd4 Bd4 38.Nd4 Bc8 39.h4 Bd7 40.Be2. hertford – Berka (1945), ChessWorld.net, 2002.

6.Be2 Ng6 7.Nf3 Be7 8.d4 ed4 9.Qd4 c5 10.Qd1 0–0 11.Nc3 b6 12.0–0 Bb7 13.Ng5 h6 14.Nf3 Qc7 15.Qc2 Rad8 16.Bd3 Bf3 17.gf3 d5 18.Nd5 Nd5 19.cd5 Rd5 20.f4 Rd6 21.Kh1 Qd7 22.Rg1?? Rd3–+ 23.Rg3 Rd8 24.h3 Qb5 25.Rag1 Qc6 26.Kh2 c4 27.f5 Bd6 28.f4 Bf4! 29.ef4 Rd2 30.R1g2 Rc2 31.Rc2 Rd3 32.Rd3 Nf4 33.Rg3 f6 34.Bc1 Qe4 35.Rf2 Nh5 36.Rg4 Qe5 37.Bf4 Nf4 38.Rff4 c3 39.Kh1 Qe3 40.Kg2 c2 (40...c2 41.Rc4 c1Q 42.Rc1 Qc1–+) 0–1. Dopper,Johan – Polderman,Kees, corr, 1991.

6.Nf3 e4 7.Bf6 gf6 8.Nd4 =+.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Ng6 8.0–0 Be7 9.h3 Bf3 10.Bf3 e4 11.Be2 0–0 12.d3 ed3 13.Bd3 Ne5 14.Be2 Ng6 15.Nd2 Re8 16.Bf3 Rb8 17.Qc2 Ne5 18.Rfd1 Nf3 19.Nf3 (worse is 19.gf3 Qd7 20.Kg2 a6+=) 19...h6 20.a4 Bf8 21.Nd4 Ne4 22.f3 Ng3 23.e4 Qg5 24.Bc1 Qg6 25.Ne2 d5 (better is 25...f5!? 26.Nf4 Qf6=) 26.cd5+/– Bc5 27.Qc5 Ne2 28.Kf2 (28.Kh1 f5 29.ef5 Qf6+–) 28...Nc1? (better is 28...Qf6 29.Be3 Nc3 30.Qc7 Nd1 31.Rd1 Qb2 32.Rd2 Qb4+/–) 29.Rac1+– (29.Qc1?! Qd6+/–) 29...Rbc8 30.Qd4 (30.Qa7 Ra8 31.Qb7 Ra4+–) 30...Qg5? (30...a6 31.Kg1+–) 31.Rc4 Qh4 32.Kf1 b6 33.Qf2 Qf6 34.Rdc1 Qd6 35.Kg1 Qe5 36.Qc2 Kf8 37.Rc7 Rc7 38.Qc7 Qd4 39.Kh1 1–0. Van Esbroeck,Dirk – Pons,Francisco, 34. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

6.Nf3 g6 7.d4= Nd7 8.Bd3 Bg7 9.0–0 ed4 10.ed4 0–0+= 11.Re1 Nc5 12.Bc2 d5 13.Ba3+/– b6 14.Ne5 Re8?? 15.dc5+– (15…dc4 16.Qd8 Rd8 17.cb6 ab6 18.Be7+–) 1–0. Dopper,Johan – Ciro Sanchez,Jose, 1994.

6.Nf3 Ng6 7.d4 Bg4 8.Be2 Be7 9.0–0 Bf3 10.Bf3+= e4 11.Be2 0–0 12.Nc3 c6 13.f3 d5 14.fe4 Ne4 15.bc6 bc6 16.cd5 cd5 17.Ne4 de4 18.Bc4 Rb8 19.Rb1 Bg5 20.Ba3+/– Be3 21.Kh1 Rb1 22.Qb1 Qd4? 23.Bf7+– Rf7 24.Qb8 (24.Qb8 Qd8 25.Qd8 Rf8 26.Rf8 Nf8 27.Qf8#) 1–0. pcmvr (2745) – attasantotjia (2305), net–chess.com, 2007.

6.Nf3 Ng6 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.d4 ed4 10.Bd4 Nd7 11.Nbd2 Bf6 12.Nb3 Bd4 13.Nfd4 Re8 14.Qc2 Nde5 15.Rad1 Qg5? 16.f4+– Qh6 17.fe5 Qe3 18.Kh1 Re5 19.Qd3 Qh6 20.Qf3+– f6 21.Rde1 Nh4 22.Qf2 Ng2? 23.Qg2 Rg5 24.Qf2 Bh3 25.Rg1 Re5 26.Bf3 Rae8 27.Bd5 Kh8 28.Re5 Re5 29.Re1 1–0. Larsen,Andreas – Rasmussen,Egil, Alta, 2004.

6.Nf3 Ng6 7.Be2 Be7 8.Nc3 0–0 9.Qc2 Bd7 10.d4 ed4 11.Nd4 Qc8 12.Bd3 Ne5 13.0–0–0 Nd3 14.Qd3 Ng4 15.Rdf1 Ne5–/+ 16.Qc2 Bf6 17.Nd5=+ Bd8 18.Nf3 c6–/+ 19.bc6 bc6 20.Nf4 f6 21.Ba3 Bc7 22.Rd1 c5 23.Nd5=+ Bd8 24.Bb2 Qa6 25.Be5 Ba4 26.Qe4? Bd1–+ 27.Bd6 Qd6 28.Rd1–/+ Qa6 29.Nb4?? Qa3–+ 30.Kc2 Rb8 31.Rd3 Qb4 32.Rb3 Qa4 33.Qd5 Rf7 34.Kc1 Rb3 35.Qd8 Rf8 36.Qd5 Kh8 37.ab3 Qb3 38.Nd2 Qb6 39.Ne4 Rb8 40.Kc2 Qb3 41.Kd2–+ Qa2 42.Kd3 Qb1 43.Ke2–/+ Qb6 44.Nd6 g6 45.Qe6=+ Qb2 46.Kf3 f5 47.Ne8 Qb7 48.Kg3=+ Qb2?? 49.Kf3?? a5 50.Kg3 a4?? 51.Kh3 a3 52.Qf7= Re8 53.Qe8 Kg7 54.Qe7 Kh6 55.Qh4 Kg7 56.Qe7 ½–½. Loebel,Carsten – Porth,Oliver, Bargteheide op, 1988.

6.g3 Bd7 7.Bg2 c6 8.a4 g6 9.Ne2 Bg7 10.0–0 0–0 11.d3 Qc8 12.Nd2 Be6 13.d4 Nf5 14.de5 Nd7 15.Qc2 de5= 16.Ne4 Qc7 17.bc6 bc6 18.Ba3 c5 19.Rab1 Rfb8 20.Ng5+/– Rb1 21.Rb1 Rb8 22.Ne6 fe6 23.Rb8 Qb8 24.Bc6 Qc7 25.Bd7+/– Qd7 26.Bc5 Qc7 27.Ba3 Bf8 28.Bf8 Kf8 29.Qb3 Kf7 30.Nc3+– Nd6 31.Nb5 Qc5 32.Nd6 Qd6 33.Qb7 Qe7 34.Qb5 Qc7 35.c5 Ke7 36.a5 Kd8 37.a6 Ke7 38.Qb7 Kd7 39.Kf1 Kd8 40.c6 Qc8?? 41.Ke2 Qc7 42.Kf3 h5 43.h4 Qc8 44.Ke4 Qc7 45.f3 Qd6 46.Qd7! Qd7 47.cd7 Kd7 48.Ke5 Ke7 49.g4 (49.g4 g5 50.gh5 (50.hg5?? h4–+) 50...gh4 51.Kf4+–) 1–0. hal1958 – rodgerl, playchess.de, 2002.

5.d4 ed4

6.ed4 Nd5 7.c4 Qe7 8.Ne2 Nb6 9.Qc2 Nh6 10.Qb3 a6 11.a4 d5 12.cd5 Qb4 13.Qb4 Bb4 14.Nec3 Nd5 15.ba6 ba6 16.Be2 Bb7 17.0–0 Nf4 18.f3 Rd8–/+ 19.d5 Bc5 20.Kh1 Ne2 21.Ne2 0–0 22.Rc1 Rd5 23.Nf4 Rd7–+ 24.Na3 Be3 25.Rc4 Rfd8 26.Re1? Rd1 27.Nc2 Bf2 28.Bc3 c5 29.h4 Be1 30.Ne1 Re1! 31.Be1 Rd1 32.Kh2 Re1 33.Rc5 Re7 34.Kg3 g6 35.h5 Nf5 36.Kg4 Kg7 37.a5 Ne3 38.Kg3 f5 39.hg6 hg6 40.Ne6 Re6 41.Rc7 Kf6 42.Rb7 Nc4 43.Rb4 Na5 44.Ra4 Nb3 45.Ra3 Nd4 46.f4 g5 47.fg5 Kg5 48.Ra4 f4 49.Kf2 Rd6 50.Ra5 Kg4 51.Ra4 Nc2 52.Kf1 Ne3 53.Kf2 Rd2 54.Ke1 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.ed4 Nd5 7.c4 Qe7 8.Ne2 Nb6 9.Nd2 Nf6 10.Qc2 g6 11.Qb3 Bg7 12.Qe3 Qe3 13.fe3 Ng4 14.e4 Na4 15.Ba3 Nc5 16.Bc5 dc5 17.Nb3 cd4 18.Ned4 Be5 19.g3 h5 20.Rd1 h4 21.gh4 Nh2 22.Rd3 Rh4–+ 23.Bg2 a6 24.ba6 Ra6 25.Rd2 Bg4 26.Kf2 Bh5 27.c5 Rf6 28.Kg1 Bf4 29.Rd3 Ra6 30.c6 b6 31.a4 Ra4 32.Bh3 Ra2 33.Bg2 Rg4 34.Rh2 Bh2 35.Kh2 Rag2 36.Kh3 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.ed4 Nd5 7.Nf3 Qe7=+ 8.Qe2 Bf5 9.Na3 Qe2 10.Be2 Nf4 11.Bf1 d5 12.0–0–0 Bb4 13.Nh4 Bd7 14.c4 Nf6 15.Nc2 Ba5 16.Ne3 Ne4–+ 17.Nd5 Nd5 18.cd5 Nf2 19.Bc4 Nd1 20.Rd1 a6 21.ba6 b5 22.Bd3 Ra6 23.Nf3 Rd6 24.Ne5 Rd5 25.Nd7 Kd7 26.Be4 Rh5 27.Rf1 f6 28.Rf5 Rf5 29.Bf5 Kd6 30.Kc2 Re8 31.Bd3 c6 32.g4 Bb6 33.h4 Kd5 34.Bh7 Bd4 35.Bd3 Bb2 36.Kb2 Re4! 37.Be4 Ke4 38.g5 fg5 39.hg5 Kd3 40.g6 c5 41.a4 ba4 42.Ka3 c4 43.Ka4 c3 44.Kb5 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.ed4 Bd7 7.Nf3 Ng6 8.Be2 Nf6 9.0–0 Be7 10.Re1 0–0 11.d5 Nf4 12.Bc4 c6 13.bc6 bc6 14.dc6 Bc6 15.Bc1 Ng6 16.Nd4 Bd7 17.Bd3 Re8 18.Nc3 Ne5 19.Rb1 Nd3 20.Qd3 Rc8 21.Rb7 Ra8 22.Be3 a6 23.Nf5 Bf8 24.Nd6+= Bd6 25.Qd6 Be6 26.Qd8 Red8 27.Rc7 Nd5 28.Nd5 Bd5 29.c4 Be6 30.a3 Rdc8 31.Rc8 Rc8 32.c5 Rc6 33.Rb1 h6 34.Bd4 Kh7 35.Rb6 Bd5 36.f3 g5 37.Rc6 Bc6 38.Kf2 f5 39.h3 Kg6 40.Be5 h5 41.Bd6 Kf6 42.Ke3 Ke6 43.g4 hg4 44.hg4 f4 45.Kf2 Kd5? 46.Be7+– Kc4 47.Bg5 Kc5 48.Bf4 Kd5 49.Ke3 Ke6 50.Bg5 Kf7 51.f4 Kg6 52.Be7 Bd7 53.g5 Kf7 54.Bd6 Bf5 55.Kd4 Kg6 56.Kd5 Kf7 57.a4 Kg6 58.Be5 1–0. b4_player (2275) – nisked (1705), GameColony.com, 2003.

6.Qd4 Nf5 7.Qd2 =.

6.Qd4 Nf5 7.Qe4 Be7 8.Bc4+= Nf6 (Better is 8...Kf8+=) 9.Qf3?? d5 (9...Nh4 10.Qe2 d5 11.Bd3 Ng2 12.Kd1–/+) 10.Bb3 (10.Bd3 Nh4 11.Qg3 Nh5=) 10...Qd6 11.Nc3 Be6 12.a4 c6 13.Ba3 Qc7 14.bc6 Qc6 15.Nge2 Ba3 16.Ra3=+ Qc5 17.Nd5?? Qa3 18.Nf6 gf6 19.0–0 Rg8 20.Qb7 1–0. b4_player (1880) – rraman (1715), GameColony.com, 2002.

6.Qd4 Nf5 7.Qe4 Be7 8.Bc4 Nf6 9.Bf6 gf6 10.Bd5 c6? 11.bc6+– (11.bc6 Rb8 12.cb7 Qa5 13.c3+–) 1–0. Trkn – guest1067, ICC, 2004.

6.Qd4 Nf5 7.Qe4 Nge7 8.c4 =.

6.Qd4 Nf5 7.Qe4 Nge7 8.Nf3 d5 9.Qa4 Bd7 10.Nbd2 a6 11.Qb3 ab5 12.Bb5 Bb5 13.Qb5 c6 14.Qb4 b5 15.0–0 Qa5 16.Qa5 Ra5 17.Rfe1 Nd6 18.Ne5 f6 19.Nb3 Ra8 20.Nd3 Kf7 21.Nd4 g6 22.Bc3 Bg7 23.Bb4 Rhd8 24.Nc5 f5 25.Nce6 Rd7 26.a3 Be5 27.Rad1 Bf6 28.Rd3 Nc4 29.h3 Ne5 30.Rb3 h6 31.Nc5 Rc7 32.Rd1 Nc4 33.Nce6 Rcc8 34.Bc5 Be5 35.Rdd3 Ng8 36.f4 Bd4 37.Nd4 Nf6 38.Nf3 Re8 39.Bd4 Ra6 40.Ne5 Ne5–+ 41.Be5 Ne4 42.Rb4 Rea8 43.Bb2 Ra5 44.Rbd4 Nd6 45.Bc1 Nc4 46.Rc3 Ke6 47.Kh2 c5 48.Rd1–/+ g5 49.g4 Rf8 50.gf5 Rf5 51.fg5 hg5–+ 52.Rg1 Kf6 53.Rb3 Ke5 54.Rd3 Rf2 55.Rg2 Rg2 56.Kg2 b4 57.ab4 Ra2 58.bc5 Rc2 59.Kf3 Rc1 60.Kg4 Nb2 61.Rd2 Nd1 62.Kf3 Nc3 63.Kf2 Ne4 64.Ke2 Nd2 65.Kd2 Rc5 66.Kd3 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.Qd4 Nf6 7.Qf4 Qd7 8.Bf6+= gf6 9.Qf6 Rg8 10.Nd2?? Qf5 11.Qh4 Nd5 12.Bd3 Qe5 13.Rd1 Be7 14.Qh6 Rg2= 15.Ne4 (15…Bg4 16.Ne2=+; 15.Qh7 Ne3 16.Ngf3=+). Niekisch,Dirk – Schellenberger,Steffen, SJRH–ch U17 Worms, 1996.

6.Bd4 a6 =.

6.Bd4 c6 7.Bd3 a6 8.ba6+= ba6 9.Nf3 Nf6 (9...Nf5 10.0–0+=) 10.Bf6 gf6 11.0–0 d5 (11...Bg7 12.Na3+=) 12.Re1 (12.Nbd2 Ng6+/–) 12...c5 13.c4 Nc6 14.Qa4 Bd7 15.cd5 Ne5 16.Qe4 Bd6 17.Nh4 0–0?? 18.Qh7 1–0. lucya (2115) – BONOTTS, GameColony.com, 2002.

6.Bd4 c6 7.Bd3 Nf5 8.Bc3 =.

6.Bd4 Nf5 7.Bc3 =.

6.ed4 Nf6

7.Bc4 g6 8.Nf3 Bg7 9.0–0 0–0 10.Nc3 Be6 11.Be6+/– fe6 12.Ng5 Qd7 13.Re1 Ng4?? 14.Qg4+– 1–0. Wall,Bill – Coy,Steven, internet, 2003.

7.Bc4 Ng6!? =+.

7.Bd3 a6 =.

7.Nf3 Bg4 8.Bd3 d5 9.0–0 Qd6 10.Ba3 Qe6 11.Nbd2 0–0–0 12.Re1 Qd7 13.Bc5 Ng6 14.Ba7+/– b6 15.c3 Bd6 16.Qa4 Rde8 17.Qa6 Kd8 18.Qb7 Nf4 19.Ng5 Be6 20.Ne6+= fe6 21.Bf1 Qc8 22.Qc6 Ke7 23.g3+= Ng6 24.Bh3 Nf8 25.Bf5 Qa8–/+ 26.Bb6 Qc6 27.bc6 cb6 28.Rab1 Kf7 29.Bd3 Ra8 30.Rb6+= Ra2 31.Nf3 Ke8 32.Ng5+= Bc7 33.Rb7+/– h6 34.Re6 Ne6 35.Ne6 Ke7 36.Nc7 Kd6 37.Bb5 Ne4 38.c4 Ra1 39.Kg2 dc4 40.Bc4 Rc8 41.Nb5 Kc6 42.Rg7 Kb6 43.Rg6 Ka5 44.Bd3 Rd1 45.Na7 Rd3 46.Nc8 Rd4 47.Rh6 Rd2 48.Rh5 Ka6 49.Rf5 Kb7 50.Ne7 Nd6 51.Re5 Nf7 52.Re6 Kc7 53.Rf6 Ne5 54.h4 Kd7 55.Ng6 Ng4 56.Rf4 Ne3 57.Kf3 Nd1 58.Ne5 Ke6 59.Ng4 Rd5 60.Rf8 Nc3 61.Rf6 Ke7 62.Rc6 Nb5 63.Rh6 Kf7 64.Ke3 Nd6 65.Rf6 Ke7 66.f4 Rc5 67.f5! Nf5 68.Kf4 Nh4 69.gh4 Rc4 70.Kf5 Rg4 71.Rh6 Rg2 72.h5 Rf2 73.Kg4 Rg2?? 74.Kh3 Rg8 1–0. COMP – COMP, 2002.

7.Nf3 Bg4 8.Bd3 Qd7 9.0–0 0–0–0 10.c4 Re8 11.a4 Ng6 12.b6 ab6 13.a5+= ba5 14.h3 Bf3 15.Qf3 Ne7 16.Ra5+/– Kb8 17.Ra2 d5 18.Nc3 Rd8 19.Nb5 dc4?? 20.Rfa1 Qb5 21.Ra8# 1–0. COMP – COMP, 2002.

5.d4 e4

6.Nc3 Nf6 7.Qd2 d5 8.0–0–0 Ng6 9.Nge2 a6 10.ba6 b6 11.Ng3 Ba6 12.Ba6 Ra6 13.Nf5 Qd7 14.Qe2 Ra5 15.g4 Ne7 16.Ne7 Be7 17.g5 Ng8 18.Rdg1 Bb4 19.Kb1 Qc6 20.Qd2 Qa8 21.Nd5 Bd2 22.Nc7 Kd7 23.Na8 Ra8 24.d5 f6 25.Rg4 Re8 26.gf6 gf6 27.Rf4 Bb4 28.Bf6 Nf6 29.Rf6 Bd6 30.Rg1 Rhf8 31.Rf8 Rf8 32.Rg7 Be7 33.Rh7 Rf2 34.a4 Kd6 35.c4 Bg5 36.h4 Be3 37.h5 Bf4 38.h6 e3 39.Rb7 e2 40.Rb6 Kc5 41.Rc6 Kb4 42.Re6 Kb3 43.Rb6 Ka4 44.Ra6 Kb3 45.Rb6 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.Nc3 Nf6 7.Qd2 Be6 8.0–0–0 a6 9.ba6 ba6 10.Nge2 Rb8 11.Nf4 Bg4 12.Re1 g5 13.Nh3 Bh6 14.Ba6 0–0 15.a4 c6 16.Ba3 Ned5 17.Nd5 cd5 18.Bb4 Qb6 19.Bb5 Rfc8 20.Ng1 Bd7 21.h4 Bb5 22.ab5 Qb5 23.hg5 Bg5 24.Nh3 Bh6 25.Ng1 Bg7 26.Ne2 Qa4 27.Qd1 Qb4 28.Ref1 Ra8 29.Nc3 Qc3 30.Re1 Ra1 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.Nc3 Nf6 7.f3 Ned5 8.Nd5 Nd5 9.Qc1 Qg5 10.f4 Qd8 11.c4 Nf6 12.Ne2 a6 13.a4 Be7 14.Ng3 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1 0–0 17.d5 Ng4 18.Ne4 Re8 19.Bd3 Bf5 20.0–0 Bh4 21.Qc3 f6 22.Nd6 Bd3 23.Nb7 Qc8 24.Qd3 Qb7 25.e4 Qa7 26.Bd4 Qa5 27.Qh3 Qd2 28.Bc5 Qe2 29.Qh4 Re4 30.Ra1 h6 31.Ba7 Kh7 32.d6 cd6 33.h3 Ne5 34.Qf2 Qf2 35.Bf2 Rf4 36.c5 dc5 37.Bc5 Nd7 38.Be3 Rb4 39.Ra7 Ne5 40.Rb7 Rb2 41.b6 Nc4 42.Bd4 Rb1 43.Kf2 Rb5 44.Rb8 Rd5 45.b7 Rd4 46.Rc8 Rd2 47.Kf3 Ne5 48.Ke3 Rb2 49.b8Q Rb8 50.Rb8 Nc4 51.Kf4 Kg6 52.Rc8 Ne5 53.Rc3 Kh5 54.Kf5 Nf7 55.Rc7 Ne5 56.Rg7 Kh4 57.Kf6 Nc4 58.Rg4 Kh5 59.g3 Ne3 60.Rh4 1–0. COMP – COMP, 2002.

6.c4 Nf6 7.Nc3 a6 8.Qa4 Bd7 9.Qc2 ab5 10.Ne4 Ne4 11.Qe4 c6 12.Qc2 Qa5 13.Bc3 b4 14.Bd2 Qa4 15.Qa4 Ra4 16.Ne2 b3 17.Nc3 Ra7 18.Bd3 Bf5 19.e4 Bg4 20.0–0 ba2 21.Na2 c5 22.f3 Ra3 23.Nc3 Ra1 24.Ra1 Bd7 25.Ra8 Nc8 26.Nd5 cd4 27.Nb6 Kd8 28.Ba5 Ke7 29.Nc8 Bc8 30.Rc8 Kd7 31.Rc7 Ke6 32.Bb6 Ke5 33.Rf7 g6 34.f4 Ke6 35.Rb7 Be7 1–0. COMP – COMP, 2002.

6.c4 Nf6 7.Nc3 Bf5 8.Nge2 Ng6 9.Ng3 Nh4 10.Nf5 Nf5 11.Be2 Be7 12.h4 Qc8 13.g4 0–0 14.gf5 Qf5 15.f3 Qg6 16.Kd2 Rfe8 17.Qc2 Qh6 18.fe4 c5 19.bc6 bc6 20.Rab1 c5 21.dc5 dc5 22.Nd5 Rad8 23.Qd3 Kh8 24.Bf6 Bf6 25.Rb7 a6 26.Rf7 Qg6 27.Rc7 Qg2 28.Rf1 Re4 29.Kc1 Be5 30.Rcf7 Bf6 31.Nf6 Rde8 32.Ne4 Rg8 33.Ng5 Qg5 1–0. COMP – COMP, 2002.

6.Nd2 Nf6 7.h3 Be6 8.Ne2 a6 9.Nf4 ab5 10.Bb5 c6 11.Ne6 fe6 12.Be2 d5 13.0–0 Nf5 14.Nb3 Bd6 15.Re1 0–0 16.a4 b6 17.Qd2 Bc7 18.Ba3 Rf7 19.Bb4 e5 20.Qc3 ed4 21.Nd4 Be5 22.Qc6 Bd4 23.ed4 Rc8 24.Qe6 Nd4 25.Qd6 Nc2 26.Rac1 Ne1 27.Rc8 Qc8 28.Be1 Qc1 29.Kf1 Qc7 30.Bb4 Qd6 31.Bd6 e3 32.f3 Rd7 33.Be5 Re7 34.Bd4 Re6 35.Ba6 Nh5 36.Ke1 Kf7 37.h4 e2 38.Bc8 Re7 39.g3 Rc7 40.Ba6 Ng3 41.Kf2 Re7 42.Ke1 Nh5 43.Be2 Nf4 44.Bb6 Re2 45.Kf1 Ra2 46.a5 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.d5 Bd7 7.c4 a6 8.ba6 ba6 9.Nd2 f5 10.Ne2 Nf6 11.Bf6 gf6 12.Nf4 Bh6?? (Better is 12...h5+/–) 13.Qh5+– (13...Ng6 14.Qh6 Nf4 15.Qf4+–) 1–0. Marre – gosc, zagraj.pl, 2003.

6.d5 Bf5 7.Ne2 Bg4 8.h3 Bf5 9.Ng3 Bg6 10.Nh5 Nf5 11.Nf4 Qg5 12.Qg4 Qg4 13.hg4 Nfe7 14.Nd2 0–0–0 15.Ng6 fg6 16.c4 Re8 17.Ne4 h6 18.Bd3 Kb8 19.Rb1 h5 20.gh5 Rh5 21.Kd2 Rh6 22.g4 Nc8 23.g5 Rh5 24.Rh5 gh5 25.Rh1 Nb6 26.Ng3 c6 27.Nh5 cb5 28.cb5 Nd5 29.Ng7 Bg7 30.Bg7 Kc8 31.Rh7 Nb4 32.Bg6 Re7 33.Bc3 Rh7 34.Bh7 Na2 35.Bg8 Nc3 1–0. COMP – COMP, 2002.

5.d4 Ng6

6.de5 de5 7.Qd8 Kd8 8.Nf3 Bd6 9.Nbd2 Nf6 10.Bd3 Re8 11.0–0 Bd7 12.Rfd1 Kc8 13.Ng5 Re7 14.a4 Bg4 15.f3 Bc5 16.Kf2 Bd7 17.Nc4 a6 18.ba6 Ra6+= 19.a5 h6 20.f4?? Ng4–+ 21.Ke1 hg5 22.h3 ef4 23.hg4 Bg4 24.Be2 Be2 25.Ke2 Be3 26.Rd5 c6 27.Rd3 Bc1 28.Kf2 Bb2 29.Nb2 Ne5 30.Rd4 Ng4 31.Kf3 c5 32.Rdd1 Re3 33.Kg4 Rg3 34.Kf5 Re6 35.Rd8 Kd8 36.Rd1 Ke7 37.Rd7 Kd7 38.Nd3 g6# 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.de5 de5 7.Qd8 Kd8 8.Nf3 Bd6 9.Bd3 f5 10.0–0 e4= 11.Bg7 ef3 12.gf3 Be5 13.Bh8 Bh8 14.c3 Ke7 15.Rd1 Be6=+ 16.Be2 Nf6 17.a4 f4 18.e4 Rg8 19.Kh1 Bb3 20.Rd2 Nd7 21.a5 Nc5 22.a6 ba6 23.ba6 Na4 24.Bc4?? Bc4–+ 25.Ra4 Bf1 26.Kg1 Bh3 27.Kh1 Ne5 28.Rd7 Bd7 29.Nd2 Nd3 30.h3 Ba4 31.c4 (31.e5 Nf2 32.Kh2 Bd7 33.Ne4 Ne4 34.fe4 f3 35.Kh1 f2 36.e6 f1Q 37.Kh2 Be5) 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.de5 Ne5 7.Be5 de5 8.Qd8 Kd8 9.Nf3 f6 10.Nbd2 Bb4 11.a3 Bd2 12.Kd2 Be6 13.Bd3+= Ke7 14.Rad1 g6 15.Kc3 Nh6 16.Be4 Rab8 17.h3 Nf5 18.Bf5 Bf5 19.Rhe1 Rhd8 20.g4 Be4 21.Nd2 Bd5 22.e4 Be6 23.Nc4 Rd1 24.Rd1 Bc4 25.Kc4 b6 26.h4 Rd8 27.Rd8+– Kd8 28.Kd5 h6? 29.Ke6 (29.Ke6 g5 30.hg5 fg5 31.Ke5+–) 1–0. mrkt (2335) – steve_wpb (2000), ICC, 2003.

6.Nf3 e4 7.Nfd2 d5 8.f3 ef3 9.Nf3 Nf6 10.Be2 Bd6 11.0–0 0–0 12.Ne5 Qe8 13.Ng6 Qe3 14.Kh1 hg6 15.Qd3? Qh6–+ 16.c4?? Qh2# 0–1. ronnieg (2545) – Ivanciuccio (2785), freechess.org, 2001.

6.Nf3 e4 7.Nfd2 f5 8.Nc3 Nf6 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.a4 d5 12.a5 f4 13.a6 ba6=+ 14.ba6 Rb8 15.Nb3 Bd6 16.ef4 Nf4–/+ 17.Bb5? Ne8 18.Kh1? Ng2! 19.Bc6?? Qh4 20.Bd5 Kh8 21.Qh5 Qh5 22.f4 ef3 23.h3 Qh3 24.Kg1 Qh2 25.Kf2 Bg3# 0–1. COMP – COMP, 2002.

4.Bb5 Bd7

5.a3 Nf6 6.d3 a6 7.Ba4 g6 8.Nd2 Bg7 9.Rb1 0–0 10.e4 Re8 11.Ngf3 Bg4 12.0–0 d5 13.Qe1 b5 14.Bb3 d4 15.h3 Be6 16.Be6 Re6 17.Nb3 Nd7 18.Bc1 Re8 19.Bg5 Bf6 20.Bh6 Bg7 21.Qc1 Qe7 22.Nh2 Nd8 23.Ng4 Nf6 24.Bg5 Ne6 25.Bf6 Bf6 26.Nf6 Qf6 ½–½. Znak,Nicholas – Muszynski,Mateusz, RN–2008–0–00113, 2008.

5.Nc3 Nb4 6.Bd7 Qd7 7.Nf3 Qc6 8.a3 Nd5 9.Nd5 Qd5 10.0–0 Nf6 11.d3 Be7 12.c4 Qc6 13.Nh4 Qb6 14.Rb1= 0–0–0 15.Nf5+/– Bf8 16.Be5! Qa5 17.Bf6 Qf5?? 18.Bd8 Kd8 19.Rb7 a5 20.Rb5 (20.Rb5 c5 21.Ra5+–) 1–0. Whiterose – BIGAL 1971, ChessWorld.net, 2005.

4.Nf3 Nb4

5.a3 Nd5 6.d4 Bg4 (6...e4 7.c4 ef3 8.cd5 fg2 9.Bg2+=) 7.Be2 (7.h3 Bf3 8.Qf3 c6=) 7...ed4 8.Qd4 Ngf6 9.Nbd2 Be6 10.0–0 Be7 11.Rfe1 c5 (11...0–0 12.Bd3+=) 12.Qa4 Bd7 13.Qb3 0–0 14.Bc4 (14.Bf6 Nf6 15.Qb7 Qa5=) 14...Bc6 15.e4 Nb6 16.Be2? (16.Bb5 d5 17.Bc6 bc6+=) 16...Qc7 (16...Ne4 17.Ne4 Be4 18.Rad1–+) 17.c4 (17.Bb5 Rfe8+=) 17...Rac8 (17...Ne4 18.Ne4 Be4 19.Rad1–/+) 18.Rac1 (18.Qd3 Nfd7+=) 18...Nbd7 (18...Ne4!? 19.Ne4 Be4–/+) 19.Bd3 b6 20.Qc2 Rce8 21.e5 Ng4 (21...de5 22.Ne5 Ne5 23.Be5=) 22.ed6 (22.Bh7!? Kh8 23.e6 fe6 24.Bg6+=) 22...Bd6= 23.Bh7 Kh8 24.Bf5 Bh2 25.Kf1 Ndf6 (25...Qf4!?+=) 26.Bg4+= Qf4?? (better is 26...Ng4 27.Ng5 f5 28.Re8 Be8+/–) 27.Bh3+– (27.Nh2 Qh2 28.Re3 Bg2 29.Ke1 Ng4 30.Bg7 Kg8–+) 27...Nh5 28.Re8 Re8 29.Re1 Re1 30.Ke1 Nf6 31.Qf5 Qf5 32.Bf5 Bd6 33.Bf6 gf6 34.Be4 Bd7 35.Bd5 Kg7 36.Ne4 Be7 37.Nfd2 f5 38.f3?? fe4+= 39.Ne4 f5 40.Ng3?? Kf6 41.Ne2 Bd6 42.g3 Kg5 43.f4= Kf6 44.Kf2 Ba4 45.Ke3 Bc2 46.Nc3 a6 47.a4 Bb3 0–1. Fournier,Frederic (1740) – madelacre, Buho21.com, 2006.

5.Be2 Be6 6.0–0 Nf6 7.d4 ed4 (7...Bf5!? 8.de5 de5 9.Be5 Nc2=+) 8.Nd4= Be7 9.c4 (9.Ne6 fe6 10.Bh5 g6=) 9...0–0=+ 10.Bc3 c5 11.Bb4 (11.Ne6 fe6 12.Bf3 d5=+) 11...cb4–/+ (11...cd4?! 12.Qd4 d5 13.cd5 Nd5 14.Be7 Qe7 15.Rd1=) 12.Nd2 a5 13.Nb5 b6 14.Nb3 Bf5 15.N3d4 Bd7 16.Qb3 Ne4 17.Rfd1 Nc5 18.Qb1 Bf6 19.Bf3 Rb8 20.Nd6? Qe7 21.N6f5 Bf5 22.Qf5= Bd4 23.ed4+/– a4?? 24.Be4?? g6 25.Qd5 Ne4?? 26.Re1=+ Rfe8 27.f3 Qf6 28.fe4 Rbd8 29.Qb5? Rd4?? 30.Rac1 Rde4–+ 31.Re4 Re4 32.Qb4 Qd4 33.Kh1–/+ Re2 34.Re1?? Qf2 35.Re2?? Qf1 0–1. drasko5 – adam4, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.e3 Bd7

4.b5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.b5 Bd7 4.e3).

4.c4 Na6 5.Qf3 Nb4 6.Na3 –/+.

4.d4 f6 5.de5 de5 6.a3 Nh6 7.Nd2 a6 8.Ne4 Nc6 9.c4 Qe7 10.Nc5 Bc8 11.e4 b6 12.Nb3?? Bg4 13.f3 Be6 14.Bd3 Rd8=+ 15.Qc2 Nd4 16.Nd4+= ed4 17.Ne2 c5 18.bc5 bc5 19.Qa4 Bd7 20.Qa6 Qe5 21.Ng3 Bd6+= 22.Qa5 0–0 23.a4 Qg5 24.Kf2?? Qe3–+ 25.Kf1 Qd3 26.Ne2 Qc4 27.Kf2 Qb3 28.Bc1 Nf7 29.Bd2 Ra8 30.Nc1 Qe6 31.Qb6 Rfb8 (31...Rfb8 32.Qb8 Rb8–+) 0–1. alwayslosing (1945) – tata (2000), net–chess.com, 2008.

4.Nf3 a6 5.Be2 Nf6 6.0–0 Bb5 (6...Be7!?=) 7.c4 Bd7 8.d3 Bc6 9.e4 Qd7 (9...Bd7 10.Nc3+=) 10.a4 b5 (Better is 10...Qe7+/–) 11.a5?? (Better is 11.ab5!? ab5 12.cb5+–) 11...Bb7 (11...bc4 12.dc4 Ne4 13.Bd3=) 12.c5 Nc6= 13.cd6 Bd6 14.Ba3 0–0 15.Nc3 Nd4 16.Nd4= ed4 17.Nb1 Rac8 18.f4 Ne8 19.e5+– Be7 20.Bg4 Qc6?? 21.Bf3 Qf3 22.Rf3 Bf3 23.Qf3 c5 24.Qb7 Nc7 25.bc5 f6 26.Nd2 fe5 27.fe5 Bg5 (28.Ne4 Be3 29.Kh1 Ne6+–; 27...g6 28.Ne4 h6 29.Nd6+–) 0–1. Anden – Midrash, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Nf3 Nc6 5.b5 Nb4 (5...Nce7 6.Nc3=) 6.a3 Nd5 7.c4 Nb6 8.a4 (8.d4 e4 9.Nfd2 d5+=) 8...Bg4 (8...e4 9.a5 ef3 10.ab6 fg2 11.Bg2 ab6 12.Bb7 Ra1 13.Ba1+=) 9.a5 Bf3? (Better is 9...Nd7+=) 10.Qf3+– (10.gf3?! Nd7+=) 10...e4?? (Better is 10...Nd7+–) 11.Qe4 Qe7 12.Qb7 Rd8 13.ab6 ab6 14.Be2 Nf6 15.0–0 g6 16.Ra8 Bg7 17.Rd8 Qd8 18.Qc6 Kf8 19.Nc3 Nd7 20.Ra1 Qf6 21.Qd7 Kg8 22.Ra8 Bf8 23.Rc8 h5 24.Qc7 Kh7 25.Rd8 Bg7 26.Rh8 Bh8 27.Qb6 1–0. Familyfork – janrav, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Nf3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.e3 Nf6 4.Nf3 Bd7).

4.g3 Nf6 5.Bg2 Bc6 6.Nf3 Be7 7.0–0 Nbd7 (7...a5 8.ba5 Ra5 9.Nc3=+) 8.d4 (8.c4!?=) 8...e4=+ 9.Ne1? (9.Nfd2 d5=+) 9...d5 (9...Bb5 10.d5–+) 10.Nc3 (10.Nd2 Bb4 11.c3 Bd6–/+) 10...Bb4–+ 11.a3 (Better is 11.f3–+) 11...Bc3 12.Bc3 0–0 13.Bb4 Re8 14.Rc1? Bb5 15.f4 Bf1 16.Kf1 Ng4 17.Qg4=+ Nf6 18.Qe2 Qd7 19.h3 Qa4 20.c4 a5 21.Bd2 c6 22.c5 Qb5? 23.Qb5+– cb5 24.c6 bc6= 25.Rc6 Rec8 26.Rb6 Rcb8?? 27.Rd6?? Rc8 28.g4 Rc2?? 29.Ke2 b4?? 30.ab4 Rb2 31.ba5 h6 32.g5 hg5 33.fg5 Nh5 34.Rd5 Ng3 35.Kf2 Rd2 36.Kg3 Rb8 37.Be4 g6 38.Nf3 Rd1 39.a6 Ra1 40.Rd6 Rc8 41.Bd5 Rc7 42.Ne5 Rg1 43.Kf2 Rg5 44.h4 Rf5 45.Ke2 Rc2 46.Kd3 Rc7 47.Rd8 Kg7 48.Bb7 Rc1 49.a7 Ra1 50.a8Q Ra8 51.Ba8 Rf6 52.Rd7 Rf1 53.Bd5 Rd1 54.Ke2 Ra1 55.Rf7 Kh6 56.Rf6 Kh5 57.Rg6 Kh4 58.Rg4 Kh3 59.Be6 Ra2 60.Ba2 (60...Kh2 61.Kf2 Kh3 62.e4 Kh2 63.Rh4) 1–0. MasterofDisaster – rumrunner, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c4 a6

5.a4 Nc6 6.b5 Nce7 7.d4 =.

5.a4 Be7 6.Be2 Nf6 7.Nc3 c6 8.Nf3= 0–0 9.0–0 Bg4 10.h3 Bh5 11.d4 e4 12.Nd2 Be2 13.Qe2 d5 14.c5 Nbd7 15.b5 a5 16.b6 Ne8 17.f3+= f5 18.fe4 fe4 19.Rf8 Kf8 20.Rf1 Kg8 21.Nd1 Bg5 22.Nb3 Nb6 23.cb6+/– Qb6 24.Nc5 Nd6? 25.Ne6 Bf6?? 26.Qg4 Kf7 27.Qg7 (27.Qg7 Ke8 28.Rf6 Qb2 29.Rf8#) 1–0. Sekyra,Michael – Frank,K, Vienna op–F, 1996.

5.a4 Nf6 6.Be2 Qe7 7.Nf3 h6 8.0–0 Qe6 9.Nc3 c6 10.d4+/– e4 11.Nd2 d5+= 12.c5 Be7 13.Nb3 Bd8 14.b5 a5 15.b6 Na6 16.Na5 Nc5= 17.dc5 Ra5 18.Qd4 Be7= 19.Ba3 0–0 20.Bb4 Raa8 21.a5 Bc8 22.Ra2 Nh7 23.Rfa1 Bf6 24.Qd1 Bc3 25.Bc3+= Qg6 26.Kh1 Nf6+= 27.h3 Rd8 28.a6 ba6 29.Ba6 Ba6 30.Ra6 Rab8? 31.Be5+– Rb7 32.Qa4 Nd7 33.Ra8 Rf8 34.Rf8 Nf8 35.Qa8 Rd7 36.b7 Rb7 37.Qb7 Qf5 38.Bd4 Kh7 39.Ra7 Ne6 40.Qf7 Qf7 41.Rf7 Kg6 42.Re7 Nd4 43.ed4 Kf5 44.Rg7 (44.Rg7 e3 45.fe3+–) 1–0. Kucharkowski,Jens – Jenke, Freital, 1982.

5.Qc2 h6 6.Nf3 Nc6 7.a3 Nf6 8.Nc3 Be6 9.Be2 e4? (better is 9...Be7!?=) 10.Ne4+/– Bf5?? (better is 10...Ne4 11.Qe4 d5+/–) 11.Nf6+– gf6 (11...Qf6 12.e4 Be4 13.Qe4 Qe7 14.Qe7 Ne7+–) 12.Qf5 Bg7 13.0–0–0 Qe7 14.d4 Qe6 15.Qe6 fe6 16.d5 ed5 17.Rd5 0–0–0 18.Rhd1 Rhe8 19.b5 ab5 20.Rb5 Na7 21.Rb3 Nc6 22.Rd5 Re4 23.Bd3 Re7 24.Nd4 Ne5 (24...Nd4 25.Bd4 Rde8 26.Rdb5+–) 25.Bf5 Kb8 (25...Rdd7 26.c5 dc5 27.Nf3 Nf3 28.gf3+–) 26.f4 Nc4 27.Nc6 Ka8 28.Nd8 Ne3 (28...Re3 29.Ra5! Na5 30.Re3 h5+–) 29.Ra5 Kb8 30.Rb7 1–0. combijack (1775) – sanjeev18111975, gameknot.com, 2012.

5.Nc3 Nc6 =.

5.Nc3 Nf6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Bf3 8.Bf3+= c6 9.0–0 Nbd7 10.Qc2 Be7 11.Ne4 d5 12.Nf6+/– Bf6 13.cd5+– cd5 14.Bd5 Rc8 15.Qe4 0–0 16.Bb7 Rc2 17.Qc2 Nb6 18.Ba6 Qd7 19.Rfd1 Na4 20.b5 Nb2 21.Qb2 e4 22.Qb3 Ba1 23.Ra1 Qd2 24.b6 Qa5 25.Qb5 Qb5 26.Bb5 Rb8 27.Bc6 Rb6 28.Be4 g6 29.a4 f5 30.Bf3 Kf8 31.a5 Ra6 32.Be2 Ra7 33.a6 Ke7 34.Rb1 Kd6 35.Rb7 Ra8 36.Rh7 Ke5 37.a7 Kd6 38.Bf3 Rc8 39.h3 Rc1 40.Kh2 Rc2 41.a8Q Rf2 42.Qc6 Ke5 43.Re7# 1–0. makaveli1982 – Nykolaj79, internet, 2007.

4.c4 Be7

5.Nf3 Nf6 6.Nc3 0–0 7.Qc2 Nc6 8.a3 Be6 9.Be2 d5 10.Ng5 d4 11.Nce4 Bc8?? (better is 11...Bf5+=) 12.Nf6 1–0. combijack (1760) – ramcik, gameknot.com, 2011.

5.f4 Bf6 6.Qc2 Qe7 7.Be2 ef4–/+ 8.ef4 Nc6 9.a3 Nd4 10.Bd4 Bd4 11.Nc3 Nh6 12.Nd5 Bf5 13.Qa4 Bd7 14.b5 Qe4 15.0–0–0 0–0 16.Bf3= Qd3 17.Ne2 Bf5 18.Ne7 Kh8 19.Nf5 Nf5 20.Ng3 Ng3–+ 21.hg3 Bf6?? 22.Bb7= Rab8 23.Bf3?? Rb6?? 24.Rde1= Qd4 25.Qb3 a6 26.Qb1 Qc4–/+ 27.Kd1 h6 28.Bc6?? ab5 29.Re8? Re8 30.Be8 Qa4 31.Ke1? Qa3 32.Rh3 Qb2 33.Qe4?? Qc1 34.Ke2 Qc4 35.Qc4–/+ bc4 36.Bf7 c3 37.dc3=+ Bc3 38.g4 Bd4 39.Ra3 Rb2 40.Kd3= Bb6?? 41.Bg6+– (41.Bg6 Ba5 42.Ra5 Rb3 43.Kc2+–) 1–0. Plock,Joerg – Biester, Mecklenburg, 1999.

4.c4 Nf6

5.Nc3 Be7 6.d3 0–0 7.Nf3 Bf5 8.h3 e4 9.Ng5 ed3 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Nbd7 12.Nd5+= g6 13.Qc3 c6 14.Nf4 Ne5 15.Rd1 Qd7 16.Nd3+= Qf5 17.Ne5 Qe5 18.Qe5 de5 19.Be5 Rad8 20.0–0 Nd7 21.Bf4 Nb6 22.c5 Nd5 23.a3 ½–½. Diederich,Hauke – Rudolph,Kai, GER–ch U13 Oberhof, 1998.

5.d4 ed4 6.Bd4 Be6 7.Nf3 Nc6 8.Bc3 a6 9.b5 ab5 10.cb5 Na7 11.Be2 Bd7 12.a4 Nb5? 13.ab5+– Ne4 14.Ra8 Qa8 15.0–0 Qa2 16.Bd3 Nc3 17.Nc3 Qa5 18.Nd5 Bb5 19.Bb5 c6 20.Qc2 Kd7 21.Qf5 Kd8 22.Ng5 cb5 23.Nf7 (23.Nf7 Ke8 24.Qe6 Be7 25.Qe7) 1–0. bentengutama – catalinpv (1765), net–chess.com, 2002.

5.d4 e4 6.Nc3 c5 7.dc5 dc5 8.Nd5 cb4 9.Nf6 Qf6?? (better is 9...gf6 10.Qd5 Be7+=) 1–0. color1972 – boldeagle, ChessWorld.net, 2005.

4.Bc4 Nf6

5.Nc3 Bc6 6.f3 d5–/+ 7.b5 dc4 8.bc6 Nc6 9.Qe2 Na5 10.Nb1 Bd6 11.Bc3 Nc6 12.Qc4=+ 0–0 13.Ne2 Re8 14.0–0 e4 15.fe4+= Re4 16.Qb3 b6 17.Bf6+/– gf6 18.Nbc3 Rb4 19.Qd5 Ne7 20.Qf3 Be5 21.d4+– Bd6 22.Qf6 Ng6 23.Qf7 Kh8 24.e4 Qg5 25.e5 Bf8 26.Qc7 Nh4 27.Rf2 Qe3 28.Qc6 (28.Qc6 Rb8 29.Nd5+–) 1–0. Wall,Bill – Wolfsrus, internet, 2002.

5.Ne2 b5 6.Bb3= Nc6 7.a3 Be7 8.0–0= a5 9.c3 Bf5 10.d3 0–0 11.Ng3 Bg6 12.f4 ef4 13.ef4 h6 14.Qf3 Qd7 15.Nd2 a4= 16.Bc2 Rac8 17.Nde4 Be4 18.de4+– Nd8 19.Rad1 Qc6 20.Nf5 Re8 21.Qg3 Bf8 22.Nh6 Kh8 23.Nf5 g6?? 24.Qh3 Nh7 25.c4 Kg8 26.Nh6 Bh6 27.Qh6 Re4 28.Qg7# 1–0. Gold,Hamish – Rowell,T, NZL–ch Major op, 1999.

3.e3 Nd7

4.a4 a6 5.c4 c5 6.b5 a5 7.g3 b6 8.Bg2+= Rb8 9.Ne2 Ngf6 10.0–0 Be7 11.d4 ed4 12.ed4+= 0–0 13.Nbc3 Bb7= 14.d5 Ne5 15.Qb3 Nd3= 16.Rad1 Nb2 17.Qb2 Bc8 18.Rfe1 Bf5 19.Nf4+= Re8 20.Qd2 Nd7 21.Be4 Be4 22.Ne4+= Ne5 23.Qc3 Bg5 24.Ng5 Qg5= 25.Kg2 Qf5 26.Re3 Kf8 27.Rde1 f6 28.Ne6+/– Kf7 29.h3 h5 30.f4+– Ng6 31.Qd3 Qd3+/– 32.Rd3 Nf8 33.Rde3 Ng6 34.Kf3 f5 35.R1e2 Rbc8? 36.Ng5+– Kf8 37.Re6 Re6 38.Re6 Ne7 39.Rd6 Rb8 40.g4 fg4 41.hg4 hg4 42.Kg4 g6 43.Nf3 Kg7 44.Ne5 Kh6 45.Nc6 Nf5 46.Re6 Rb7 47.Ne5 Ne3 48.Kf3 Nf5 49.Rg6 Kh7 50.Ke4 Ne7 51.Re6 Nc8 52.d6 Nd6 53.Rd6 Kg7 54.Rd7 Rd7 55.Nd7 (55.Nd7 Kg8 56.Nb6 Kf8 57.Nd5 Ke8 58.b6 Kd8 59.b7 Kd7 60.b8Q Ke6 61.Qe8 Kd6 62.Qe7 Kc6 63.Qc7#) 1–0. Ruhle,Ernst Albrecht – Freiburghaus,Simon, Pizol op, 1998.

4.a4 Ngf6 5.Nf3 g6 6.Be2 Bg7 7.0–0 0–0 8.c4 a5 9.b5= Nc5 10.d4+= ed4 11.Nd4 h5 12.Nd2 Re8 13.N4b3 Qe7 14.Nc5+= dc5 15.Bf3 Rd8 16.Qc1 Rb8 17.Rd1 Bf5 18.Bc3 b6 19.Be2 Bd3 20.Bd3+= Rd3 21.Nf3 Rd1 22.Qd1 Rd8 23.Qc2 Qe4 24.Qb2 Rd6 25.Be5 Ne8 26.Bg7 Ng7 27.Qc1 Nf5 28.h3 f6 29.Ra2 g5 30.Rd2+= g4 31.hg4 hg4 32.Ne1 g3=+ 33.Re2 gf2 34.Kf2 Qh4 35.Kg1 Ng3 36.Rd2?? Qh1 (36...Qh1 37.Kf2 Ne4 38.Kf3 Qh5 39.g4 Qh3 40.Ke2 Qh2 41.Ng2 Qg2 42.Ke1 Rd2 43.Qd2 Qd2 44.Kf1 Qf2#) 0–1. Rebber,Christian (2150) – Gofshtein,Leonid D (2515), Recklinghausen op, 2001.

4.b5 g6 5.c4 Bg7=+ 6.Nf3 f5 7.Qc2 Ngf6 8.a4 0–0 9.Nc3 b6 10.d4 Bb7 11.de5 de5 12.Rd1 Qe7 13.Nd5+= Qc5 14.Qb3 Bd5 15.Ba3 (15.Ba3 Bf3 16.gf3+–) 1–0. Sundin,Tommy – Johansson,Mattias, Hudiksvall, 1989.

4.c3 d5 5.d4 e4 6.Nd2 Ngf6 7.Qc2 Bd6–/+ 8.a3 a6 9.c4=+ c6 10.cd5 cd5 11.Ne2 0–0 12.Nc3 b6 13.Be2 Bb7 14.0–0 Rc8 15.f3 Re8 16.fe4= de4 17.Qb3 Qc7=+ 18.h3 b5 19.Rac1= Qb8 20.Bh5 Bh2 21.Kh1 Rc4?? 22.Bf7 Kf7 23.Nc4 bc4 24.Qc4 Ke7 25.Qe2 Nb6 26.Rc2 Bc8 27.Qf2 Bg3 28.Qe2 Be6 29.Rfc1 Bc4=+ 30.Qd2 Bd3–/+ 31.Ne2 Bc2 32.Qc2 Rc8 33.Qb3 Rc1–+ 34.Bc1 Bd6 35.Nc3 Qc7 36.Bb2 Nc4 37.Na4 Nb2 38.Qb2 Qc6 39.Nc5–/+ Bc5 40.dc5 Qd5 41.Qd4 Qd4 42.ed4 Kd7 43.Kg1 Kc6 44.Kf2 Nd5 45.Ke2 Kb5–+ 46.Kd2 Ka4 47.c6 Ka3 48.c7 Nc7 49.Ke3 Kb4 50.Ke4 a5 (50...a5 51.g4 Nb5–+) 0–1. Tcheau,Alain – Bays,Robert, SUI–ch op2 Luzern, 1994.

4.Nc3 Ngf6=+ 5.Nf3 h6 6.d4 e4=+ 7.Nd2 d5 8.a3 Nb6 9.Be2 c6 10.0–0 Bd6 11.f3 Bb8 12.fe4 Ne4 13.Nde4 de4= 14.Bh5 g6 15.d5 cd5 16.Ne4= Qc7 17.Ng3 Rg8 18.Bf3 h5 19.Bd5+/– Nd5 20.Qd5 Be6 21.Qb5 Qc6 22.Qc6+– bc6 23.Ne4 Rf8 24.Bg7+– Ke7 25.Bf8 Kf8 26.Rad1 Be5 27.Nc5 Ke7 28.Ne6 Ke6 29.Rd2 Rb8 30.Rfd1 Rb7 31.Kf2 f5 32.h4 Ke7 33.Kf3 Bb2 34.Rd6 Ba3 35.Rc6 Bb4 36.Rg6 Kf7 37.Rg5 Rb5 38.Rh5 Kg6 39.Rg5 Kf6 40.Rb1 a6 41.e4 fe4 42.Ke4 Rb6 43.g4 Re6 44.Kd5 Bd2 45.Rf1 Ke7 46.Rg7 (46.Rg7 Ke8 47.Ke6 Bb4 48.Rg8 Bf8 49.Rgf8#) 1–0. Wall,Bill – Toby, internet, 2005.

4.Bc4 Ngf6=+ 5.Nf3 Be7 6.Bf7? Kf7–+ 7.Ng5 Kg8?? 8.Ne6+/– Qe8 9.Nc7 Qd8 10.Na8 b6 11.Qe2 Bb7+= 12.Nb6 Qb6= 13.f4 Qb4=+ 14.Bc3 Qe4 15.0–0 ef4 16.Rf4= Qc2 17.Na3 Qg6=+ 18.Rc1 d5 19.Nc2 h6 20.Nd4 Nc5 21.Nf5 Bf8 22.Bf6 Qf6 23.Rcf1 Qg6?? 24.Qf3?? Qc6?? 25.Nd4 +–. Zilahi,Gabor (2115) – Mravik,Katalin (2000), Budapest FS03 FM–B, 2002.

4.d3 Ne7 5.Nf3 Ng6 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 8.c4 b6 9.Nc3 Bb7 10.Nd5 Nh4 11.Ne7 Qe7 12.Nh4 Qh4 13.g3 Qh3 14.e4 Qe6 15.f4 Qe7 16.Qc2 f5 17.fe5 Ne5 18.Rf5 Rf5 19.ef5 Nf3 20.Kf2?? Re8–+ 21.Bf3 Qe3 22.Kf1 Qf3 23.Qf2 Qd3 24.Kg1 Re2 25.Qd4 Rg2 26.Kh1 0–1. Jew,Harold – Alvarez,Alfonso, St Valentine's Day U1900, 2001.

4.Bd3 c5 5.b5 Ngf6 6.c4 Nb6 7.Nc3 Be6 8.Qe2 d5 9.cd5 Nfd5 10.Nf3 f6 11.a4 a5 (better is 11...Nb4!? 12.Bb1 Bc4–/+) 12.ba6+= ba6 13.a5 (13.Nd5!? Nd5 14.Ba6=) 13...Nb4+= 14.Be4 N6d5 (14...Nc4 15.Ba3 f5 16.Ba8 Nc2 17.Kd1 Na1 18.Bc6 Kf7 19.Bd5 Na3 20.Ne5 Kf6 21.Qa6–/+) 15.Nd5 (15.0–0!?+=) 15...Bd5+= (worse is 15...Nd5 16.0–0+=) 16.Bd5 Qd5 17.0–0 Nd3 18.Bc3 e4 19.Ne1 Bd6 20.Nd3 ed3 21.Qg4 Be5 22.Qa4 (22.Qg7?! Rg8 23.e4 Rg7 24.ed5 0–0–0=) 22...Ke7 23.e4 Qd6 24.Be5 fe5 25.Rab1 Rab8 26.Rb3 Rb3 27.Qb3 Rc8 28.Rb1 c4 29.Qc3 Qc7 30.Rb6 Rb8?? 31.Qb4+– Kf7 32.Rb8 c3 33.Qf8 Kg6 34.Rb6 Qb6 35.ab6 cd2 36.Qf5 Kh6 37.Qf3 g5 38.Qd1 a5 39.Qd2 Kg6 40.Qd3 (40.Qd3 Kf6 41.Qd6 Kf7 42.b7 h5 43.b8Q Kg7 44.Qbc7 Kg8 45.Qdd8; 40.b7 Kf7 41.b8Q Kf6 42.Qd8 Kf7 43.Q2g5 a4 44.Qgf6) 1–0. Aslan,Ziver – Dogan,Aydin, TUR–ch op Antalya, 2008.

4.d4 ed4 5.Bd4= Ngf6 6.c4 c5 7.Bc3 cb4 8.Bb4 Qb6 9.a3 Be7 10.Nf3 0–0 11.Bd3 Re8 12.0–0 Ne5 13.Ne5 de5 14.Be7 Re7 15.Nc3 Be6 16.Nd5 Bd5 17.cd5 Rd8 18.e4= Ne8 19.Rb1 Qg6 20.Qa4 a6 21.Rfc1 h5 22.Qb4 Red7+= 23.Qb6 Nf6 24.a4 h4 25.h3 Qh6 26.Rc7 Qd2 27.Bc2 Ne8 28.Rc5 Nd6 29.Rd1 Qf4 30.Rc3 f6 31.f3 Rf7?? 32.Qd8+– (32.Qd8 Kh7 33.Qd6+–) 1–0. Loulou – Wobbly, playchess.de, 2003.

4.d4 Ngf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.e3 Nf6 4.d4 Nbd7).

4.Be2 Ngf6 5.Nf3 b6 6.Ng5 Bb7 7.Bf3 Bf3 8.Qf3 Be7 9.Qc6 0–0 10.Nc3 e4 11.Nce4+= Ne5 12.Nf6 Bf6 13.Be5 Bg5 14.Bb2 Re8 15.0–0 Bf6 16.d4 Re7 17.c4 Rb8 18.a4 Qd7 19.Qf3 Ree8 20.b5 g6?? 21.a5 Bg7 22.a6 Re6 23.Rab1 Rf6 24.Qd5 Rf5 25.Qe4 Re8 26.Qd3 Rh5 27.Rfe1 Qg4 28.e4 Qh4 29.h3 Rg5? 30.Re3 Bh6 31.Rg3?? Qe4 32.Qe4 Re4 33.Rg5 Bg5 34.f3 Re2 35.Bc3 Be3 36.Kh1 Rc2 37.Be1? Rc4 38.d5 Kg7 39.Bg3 Rc5 40.Kh2 Rd5 41.f4 f5 42.Re1 Bc5?? 43.Re7= Kh6 44.Bh4 Bf2?? 45.Bg5 1–0. OPA – JesusResign, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Nf3 c6 5.d3 Ngf6 6.c4 Qc7 7.Be2 Be7 8.Nc3 0–0 9.0–0 Re8 10.Qb3 Nf8 11.Rac1 Ng6 12.Rfd1 Bd7 13.a4 a6 (13...c5 14.Nb5 Qb8 15.bc5 dc5 16.a5=) 14.b5 (14.d4 Bg4=) 14...Qb6 (14...ab5 15.ab5 Bg4 16.Ra1=) 15.Ra1 (15.d4 ed4 16.Nd4 Ne5=) 15...ab5 16.ab5 Rec8 17.Ra4 Rd8 (17...Ra4 18.Na4 Qd8 19.Nc3=) 18.Rda1 Be6 1–0. Puentes,Alvaro (2090) – Quinonez,Maria Constanza (1755), Bogota COL, 6th Open, 2012.

4.Nf3 Be7 5.c4 f5 6.d4 e4 7.Nfd2 Ngf6 8.Be2 0–0 9.Nc3 c6 10.c5 d5 11.b5 Qc7 12.a4 b6 13.bc6 Qc6 14.cb6 ab6 15.0–0 Ba6 16.Bb5 Bb5 17.Nb5 Ra5 18.Qb3 Kh8 19.Rfc1+= Qb7 20.Rc7 Qa8 21.Bc3 Ra6 22.Rd7!+/– Nd7 23.Nc7 Qb7 24.Na6 Qa6 25.Qb5 Qb7 26.Bb4 Bb4= 27.Qb4 Rc8 28.g3 Qa6 29.Qb5 Qb5 30.ab5 Kg8 31.Ra7 Rd8 32.Nb1 Kf8 33.Nc3 Nf6+= 34.Na4 Rb8 35.Ra6 Nd7+= 36.Nc3 Nf6 37.Na4 Nd7 38.Ra7 Ke8 39.Kg2. slavisa10 – bashful, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Nf3 f6 5.Bc4 Ne7 6.Nc3 c6 7.e4 Nb6 8.Bb3 d5 9.ed5 Ned5 10.Nd5 Nd5 11.a3 Bg4 12.h3 Bh5 13.0–0 Be7 14.d4 e4=+ 15.g4 Bg6 16.Nh4 Qd6 17.Qd2 0–0–0 18.c4 Nf4 19.c5 Qc7 20.Nf5? Nh3–+ 21.Kh1 Bf5 22.gf5 Ng5 23.Qe3?? b6 24.f4 h6?? 25.Rf2 Nh7+= 26.Be6 Kb8 27.Qe4 g5?? 28.d5 gf4?? 29.d6+– Bd6 30.cd6 Qd6 31.Qf4 Qf4 32.Rf4 1–0. Djakov,Joao – Wang,Qinq Wei (2200), Internet Section, 2004.

4.c4

4.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nd7 4.e3).

4.c4 Ngf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Nbd7).

4.c4 Ngf6 5.Nc3 g6 6.Nf3 Bg7 7.d4 0–0 8.Be2 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.Nc3).

4.c4 g6 5.Nf3 Bg7 6.Be2 Ngf6 7.0–0 0–0 (-->1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5 7.0–0 Nbd7).

4.c4 g6 5.Nf3 Bg7 6.Be2 Ngf6 7.d3 0–0 (-->1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5 7.d3 Nbd7).

4.Nf3 Ngf6

5.c4 Be7 6.Be2 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 0–0 6.Be2 Nbd7).

5.c4 g6 6.Be2 Bg7 7.d3 0–0 (-->1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5 7.d3 Nbd7).

5.Be2 Be7 6.0–0 0–0 7.b5 b6 8.c4= Nc5 9.Nc3 Bb7 10.Ne1 d5 11.cd5 Nd5 12.Bf3 Bf6 13.Bd5 Bd5 14.Nd5 Qd5 15.a3 Nb3 16.Bc3? Na1–+ 17.Ba1 Rfd8 18.Bc3 Qb5 19.Qc2 Rd7 20.Nf3 Rad8 21.Rd1 Qd3 22.Qc1 c5 23.Be5 Rd5 24.Bf6–/+ gf6 25.g3?? b5 26.Ne1 Qe2 27.d3 Rf5 28.f4? Rh5–+ 29.Rd2 Qe3 30.Kf1 Rh2! (30...Rh2 31.Rh2 Qc1–+) 0–1. valpa – mrchess, playchess.de, 2003.

5.Be2 Be7 6.0–0 0–0 7.d3 Nb6 8.c4 Re8 9.Qc2 h6 10.a4 Be6 11.a5 Nbd7 12.Nbd2 g5 13.h3 g4 14.hg4 Ng4 15.d4 f5 16.d5 Bf7 17.Qf5 Ndf6 18.Nh4 h5 19.f3 Nh6 20.Qg5 Kh7 21.Bd3 (21...Kh8 22.Qh6 Kg8 23.Ng6 Bd5 24.cd5+–) 1–0. marekt – Sgt._Pepper, ChessWorld.net, 2003.

4.Nf3 g6

5.c4 c5 6.b5 Bg7= 7.d4 Qe7 8.Be2 b6 9.0–0 Bb7 10.Re1 Rc8 11.Nbd2?? a5?? 12.ba6!+/– Ba6 13.Qa4 Bb7 14.de5 de5 15.Bd3 f5 16.e4 Qd6? 17.Ne5! Bc6 18.Nc6 Bb2 19.ef5 Kf8 20.Rab1 Bc3 21.Ne4 Qd3 22.Nc3 Qc3 23.Qa6 Rc7? 24.Qa8 Kg7 25.Qd8 Qd3 26.Qc7 Qf5 27.Rbd1 Ngf6 28.h3 Kh6 29.Ne7 Qc2 30.Rd7 Nd7 31.Qd7 Rf8 32.Rf1 Qc4 33.Qd2 Kg7 34.Qb2 Qd4 35.Qd4 cd4 36.Nc6 d3 37.Rd1 Ra8 38.Nb4 Ra4 39.Rd3 Rb4+/– 40.f3 Rb2 41.Rb3 Ra2 42.Rb6 h5 43.Kf1 h4 44.Rb4 g5 45.Rg4 Kf6 46.g3 Ra1= 47.Ke2 Ra2 48.Kd1 Ra1 ½–½. Nebe,Lutz (1690) – Schmidt,Lutz, Stadtmeisterschaft, 2001.

5.c4 Bg7 6.Be2 Ne7 7.d4+= 0–0 8.0–0 Nf5 9.Qc2 Nh4 10.Nbd2+= Re8 11.Rfd1 a5 12.a3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 ed4 15.Nh4 d3 16.Bd3 Ba1 17.Ng6!+– hg6 18.Ra1 Ne5 19.Be2 Bf5 20.Qc3 Qf6+/– 21.Rc1 Ra8 22.h3 Ra2 23.Kf1 Kg7 24.Ke1 g5 25.f4 gf4 26.ef4 Nc6 27.g4 Qc3 28.Rc3 Bc2 29.b5 Nd4 30.Bd3 c5 31.bc6 bc6+/– 32.Bc2 Nc2 33.Ke2 Nd4 34.Ke3 c5 35.Nf3 Nc2 36.Ke4+– Nb4 37.f5 Re2+/– 38.Kf4 d5 39.Rc1?? (better is 39.h4+/–). Van Riemsdijk,Dirk D – Gadia,Olicio, BRA–ch, 1984.

5.d4 Bg7 6.de5 de5 7.Bc4 Qe7 8.a3 Ngf6 9.0–0 0–0 10.Nc3 Nb6 11.Bb3 Bg4 12.h3 Rad8 ½–½. Mamuzic,Mirko (2265) – Borus,Andras (2120), HUN–chT2 Toth, 2008.

5.Be2 Bg7 6.0–0 Ne7 7.e4 d5 8.d3 0–0 9.Nbd2 c6 10.a3 h6 11.d4 de4 12.Ne4 f5 13.Nc3 (better is 13.Bc4!? Kh8 14.Nd6+=) 13...e4= 14.Ne1 Nb6 15.Nb1 Na4 16.Bc4? (better is 16.c3!? Nb2 17.Qb3 Nd5 18.Qb2+=) 16...Kh8 17.Bc1?? (better is 17.Ra2 b5 18.Bb3 Nb2 19.Rb2 Qd4 20.Qd4 Bd4 21.c3–+) 17...f4 (better is 17...Bd4 18.Qe2 Ba1 19.Bh6 Bg7 20.Bg7 Kg7–+) 18.c3+= Nb6 19.Bb3 a5 20.Bb2 Nf5 21.Qe2 e3 22.Nd3 Qg5 23.Nc5?? (better is 23.fe3 fe3 24.Rf3=) 23...Nd4!–+ 24.cd4 f3 (24...f3 25.Qf3 Rf3–+) 0–1. Tarasov,Ilia – Serdjukov,Sergey (2075), Borisoglebsk RUS, City Ch, 2012.

4.g3 Ngf6=+

5.c4 c6 6.Bg2 Qb6 7.Qb3 a5 8.a3 Nc5! 9.Qc2 (9.bc5 Qb3 Pinning (9...Qb3 Deflection)) 9...ab4 10.d4 b3 11.dc5 bc2 12.cb6 cb1Q 13.Rb1 Bf5 14.Ra1 Nd7 15.Nf3 Nb6 16.Nd2 Na4 17.Bc1 Be7 18.0–0 0–0 19.Be4 Be4 20.Ne4 f5 21.Nd2 Ra7 22.Re1 e4 23.Nb3 Bf6 24.Ra2 Rfa8 25.Rc2 g6 26.h3 Be5 27.Kg2 Kf7 28.g4 Rd8 29.f3 ef3 30.Kf3 fg4 31.hg4 Raa8 32.e4 Rd7 33.g5 Rf8 34.Kg4 Ke6 35.Be3 Rdf7 36.c5 Rf3 (36...Rf3 37.Nd2 Rg3 38.Kh4 Nc5–+) 0–1. Lammi,J (2175) – Salo,H (2255), TCh–FIN, Finland FIN, 2008.

5.Bg2 c6 6.Ne2 d5 7.a3 Bd6 8.0–0 b6 9.d4 e4 10.Qc1 h5 11.Nd2 g5 12.c4= h4 13.c5 bc5 14.bc5 Bc7–/+ 15.a4 hg3 16.fg3? Ba6 17.Rf2 Ng4 18.Rf5 Ne3 19.Rf2 Ng4 20.Qf1 Nf2 21.Qf2 Be2 22.Qe2 f5 23.Qa6 Qf6 24.Rf1 Nb8 25.Qb7 Qh6=+ 26.h3? g4–/+ 27.Qc7 gh3 28.Qe5= Kd8 29.Bh3?? Qh3–+ 30.Qf6 Kc7 31.Qe7 Kc8 32.Qe6 Kb7 33.Kf2 Qh2 34.Ke1 Qg3 35.Kd1 Rh2 36.Qd7 Ka6 37.Qc8 Ka5 38.Qd8 Ka4 39.Qc8 Rd2! 40.Kd2 Qd3 41.Ke1 Qb1 42.Kf2 Qb2 43.Kg3 a5 44.Qf5 Nd7! 45.Qg4 Rb8 46.Qd7 Qb3 47.Kh4 Rh8 48.Kg4 Qh3 (48...Qh3 49.Kg5 Rh5 50.Kg6 Rh6 51.Kg7 Rh7 52.Kg6 Qd7 53.Kg5 Qg7 54.Kf4 Rh4 55.Ke3 Qg3 56.Ke2 Rh2 57.Kd1 Qd3 58.Ke1 Qe2) 0–1. makaveli1982 – hiaohi01 (1635), internet, 2007.

3.e3 e4

4.a4 f6 5.Qh5+= g6 6.Qd5 Qe7 7.Nc3 c6 8.Qe4 f5?? 9.Qe7+– Ne7 10.Nb5 Rg8 11.Nc7 (11.Nc7 Kd7 12.Na8+–) 1–0. Wall,Bill – Anything, internet, 2006.

4.Bb5 c6=+ 5.Ba4 d5 6.a3 b5 7.Bb3 h6 8.d3 Be6 9.de4+/– de4 10.Qd8 Kd8 11.Be6 fe6 12.Nd2 Nd7 13.Ne4 Nb6 14.Nf3 Na4 15.Be5 Ne7 16.Nd6 Kd7 17.Nf7 Rg8 18.Rd1 Ke8 19.Nd6 Kd7 20.Nb5 (20.Nb5 Nd5 21.Nc7+–) 1–0. Wall,Bill – Verity, internet, 2004.

4.Bb5 Bd7 5.Nc3 Bb5 6.Nb5 d5 =.

4.Nc3 Nf6 5.Bb5 c6=+ 6.Be2 d5 7.d3 Bb4–+ 8.d4 0–0 9.a3 Ba5 10.Qd2 Bg4 11.h3 Bh5 12.g4 Bg6 13.h4 h5 14.g5 Ng4 15.Bg4 hg4 16.Qe2 Bh5 17.0–0–0 g6 18.Qf1 Qb6 19.Nge2 Qa6–+ 20.Kb1 g3! 21.fg3 Bc3 22.Bc3?? Be2 23.Qf6 Bd1 24.Rd1 Qa3 25.h5 Nd7 26.Qf4 Qc3 27.h6 Kh7 28.Qf2 a5 29.Qe2 Ra6 30.Rf1 Rb6 31.Kc1 Qa1 32.Kd2 Rb1 33.Rd1 a4 34.Ke1 Qc3 35.Kf2 Rd1 36.Qd1 a3 37.Kg2 a2 38.Kh3 a1Q 39.Qe2 Qh1 (39...Qh1 40.Qh2 Qce1 41.c3 Qef1 42.Kh4 Qh2 43.Kg4 Qf3#) 0–1. Bernard – zak33, playchess.de, 2001.

4.c4 a6 5.d3 f5 6.de4 fe4 7.Nd2 Nf6 8.a3 c6 9.Ne2 d5 10.Ng3 Bd6 11.Nf5?? Qd7 12.Bf6+/– gf6 13.Qh5+– Kd8 14.Be2?? Rg8 15.Bg4?? Be7 16.Ne4 Rg4=+ 17.Neg3?? Rc4 18.Qh7?? Bb4! 19.ab4 Qh7 (19...Qh7 20.Nd4 Rb4–+) 0–1. Trkn – Anthony, itsyourturn.com, 2000.

4.d3 Nc6 5.b5 Nb4? 6.a3 Nd5+/– 7.de4 Nb6 8.Nd2 Nf6 9.Ngf3 Na4 10.Bd4 b6 11.c4 Nb2?? 12.Bb2+– c5 13.e5 de5 14.Ne5 Bd6 15.Nef3 Ng4 16.Be2 a5 17.0–0 Be6 18.g3 h5 19.Ng5 Qg5 20.Ne4 Qe7 21.Nd6 Kf8 22.Ne4 h4 23.Bg4 Bc4 24.Re1 Qe4 25.Bf3 Qf5 26.Ba8 hg3 27.Qd8 1–0. valpa – LADY, playchess.de, 2003.

4.d3 f5 5.de4 fe4 6.Nd2 d5? 7.Qh5+– Ke7 8.0–0–0 g6?? 9.Qe5 Be6 10.Qh8 Nf6 11.Bf6 Kd7 12.Bd8 Kd8 13.Qf8 Kd7 14.Ne4 b6 15.Bb5 c6 16.Qd6 Kc8 17.Qe6 Nd7 18.Qc6 Kb8 19.Nd6 Ne5 20.Qb7# 1–0. mrkt – Doctor Rich C, internet, 2005.

4.c4 Nf6

5.d4 d5 6.a3 Bd6 =.

5.d4 d5 6.b5 Bb4 7.Nc3 Bg4 8.Qb3= Ba5 9.h3 Bc8 10.c5 c6 11.a4 0–0 12.Nge2 a6 13.b6 Nbd7 14.0–0–0 Bb6 15.cb6+/– Nb6 16.Ba3 Nbd7? 17.Bf8+– Qf8 18.a5 Rb8 19.Na4 b5 20.ab6 Qd8 21.Nec3 Nb6 22.Nb6 Rb6 23.Qa3 a5 24.Kd2 Rb8 25.Be2 Nd7 26.Rb1 Ra8 27.Qd6 Qf6 28.Qf6 Nf6 29.Rb6 Bd7 30.Rhb1 g6 31.Rb8 Rb8 32.Rb8 Kg7 33.Ra8 a4 34.Ra4 Kh6 35.Na2 Ng8 36.Nb4 f5 37.Ra6 Nf6 38.Nc6 Bc8 39.Ra5 1–0. Kucharkowski,Jens – Sander,Detlev, corr DDR–ch, 1985.

5.d4 d5 6.c5 Nc6 7.b5= Na5 8.Bc3 Nc4 9.Bc4 dc4 10.Nd2 Nd5 11.Qc2 Qd7 12.Qe4+/– Be7 13.Ne2 c6 14.bc6 bc6 15.Nc4 Ba6 16.Ne5 Qe6 17.Nf4 Nc3? 18.Ne6 Ne4 19.Nc7 Kf8 20.Na8 Nc3 21.Nc7 Be2 22.Nc6 Bb5 23.Nb5 Nb5 24.Rb1 (24.Rb1 a6 25.a4+–) 1–0. Wall,Bill – Micro9, internet, 2003.

5.d4 d5 6.c5 Be7 7.Nc3 =+.

5.Bf6 Qf6 6.Nc3 a5 =.

4.d3 d5

5.Nd2 =.

5.de4 de4 6.Qd8+/– Kd8 7.Nd2 f5 8.a3 Nf6 9.Nh3 Be6 10.Nf4 Bf7 11.Nb3 Nbd7 12.Nd4 g6 13.Nde6 Be6 14.Ne6 Kc8 15.Bb5 c6 16.Bc4 b5 17.Bb3 Be7 18.c4 a6 19.Rc1 h5? 20.cb5 ab5 21.Rc6 Kb8 22.Ke2 Rc8 23.Rc8 Kc8 24.Rc1 Kb8 25.Nc7 Ra7 26.Nb5 Rb7 27.Nd4 Rc7 28.Nc6 (28.Nc6 Rc6 29.Rc6+–) 1–0. pierre_d – Arahno, chessmaniac.com, 2006.

4.d3 Nf6

5.de4 Ne4 6.Nd2 Nd2 7.Qd2 Be6 8.Nf3 Nd7 9.Bd3+= c6 10.0–0+/– Nf6 11.c4 Be7 12.Ng5 d5 13.Ne6 fe6 14.cd5 Qd5 15.Rfd1 0–0–0 16.Qc2 Bb4+= 17.Bc4 Qh5 18.Be6+/– Kb8 19.Bb3 (19.Rab1 Rd1 20.Rd1 Re8 21.Bf6 gf6+/–) ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – McDermott,Drew, IECG Cat–C, 1996.

5.de4 Ne4 6.Nd2 Nd2 7.Qd2 Be7 8.Bg7 Rg8 9.Bc3 b6 10.Qd3 Nc6 11.Nf3 d5 12.b5 Nb4 13.Qh7 Nc2 14.Qc2 Ba3 15.Qh7 Rg4 16.h3 Ra4 17.h4 Be6 18.Qh8 Kd7 19.Ne5 Kd6 20.Qh7 Qg8 21.Qc2 Re4 22.Rd1 Bc5 23.Qe4 Bg4 24.Rd5 Ke6 25.Ng4 1–0. marekt – damien22, schemingmind.com, 2005.

3.e3 Be6

4.a3 f5 5.c4 Nf6 6.Nf3 Be7 7.d4 e4 8.d5 Bf7 9.Nd4 0–0 10.Nf5+/– Nbd7 11.Nd2 Bg6 12.Nd4 Ne5 13.Ne6+– Qd7 14.Nf8 Rf8 15.Be5 de5 16.Be2 a5 17.ba5 Ra8 18.Qb3 Ra5 19.Qb7 Ra3 20.0–0 Ra1 21.Ra1 h6 22.Qb8 Kh7 23.Ra8 Ne8 24.Bd1 Bd6 25.Ba4 Qf5 26.Be8 Be8 27.Qe8 Qg5 28.Ne4 Qg4 29.Nf6! gf6 30.Qh8 Kg6 31.Rg8 Kf5 32.Qh7 Qg6 33.Qg6# 1–0. Trkn – guest934, ICC, 2004.

4.a3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Nf6 3.a3 d6 4.e3 Be6).

4.a4 Nd7 5.Nf3 Be7 (5...Ngf6 6.Be2=) 6.c4 (6.d4 Ngf6+=) 6...h6 (6...Ngf6 7.Ng5+=) 7.Nc3 (7.d4 Ngf6=) 7...Ngf6 8.d4 ed4 (8...a5 9.b5=) 9.Nd4 c5 (9...a5 10.b5=) 10.Ne6 fe6 11.Nb5 (11.b5 Qa5=) 11...Qb6 (11...0–0 12.Nd6 cb4 13.Qd4=) 12.a5 Qc6 13.Be2 a6 (13...0–0 14.0–0=) 14.Bf3+= d5 15.Nc3 Ne4? (better is 15...cb4 16.cd5 Qc4+=) 16.cd5+– ed5 17.Nd5 Ndf6? (17...Bf6 18.Be4 Bb2 19.Rb1+–) 18.Be4 (better is 18.Bf6!? Bf6 19.Be4 Ba1 20.Qa1 Kf7+–) 18...Ne4 19.Bg7 Rg8 20.Qh5 (20.Ne7 Ke7 21.Be5 Rg2 22.bc5 Nf2 23.Qd6 Qd6 24.Bd6 Ke6+–) 20...Kd7 (20...Kd8 21.Rd1 Rg7 22.Qe5+–) 21.Nb6 Kc7 (21...Kd8 22.Qf7 Rg7 23.Rd1 Nd6 24.Qg7+– (24.Na8?? Rf7 25.0–0 cb4–+)) 22.bc5 Bc5 (22...Kb8 23.Qh6 Qh6 24.Bh6 Rg2 25.Bf4 Ka7 26.Na8 Ka8+–) 23.Qf7 Kd6 24.Nc4# 1–0. Wall,Bill – Guest6721, internet, 2003.

4.a4 f5 5.b5 (5.d4 d5+=) 5...Nd7 (5...Nf6 6.Nf3=) 6.d4 Ngf6 7.de5 (7.Nf3!?=) 7...de5+= 8.Nf3 Bd6 (8...Bb4 9.c3 Ba5 10.Be2+=) 9.Ba3 (9.Nbd2 Qe7+=) 9...Qe7 (9...Ba3 10.Ra3 Qe7 11.a5–/+) 10.Bd6 cd6 11.Na3 (11.Be2 0–0+=) 11...0–0–0 (11...d5 12.Ng5+=) 12.Bc4 (12.Be2 Ne4+=) 12...d5 13.Bb3 (13.Be2+=) 13...h6 (13...Qb4!? 14.Qd2 Qd2 15.Nd2 Rhe8+=) 14.0–0= g5 (14...Kb8 15.a5=) 15.c4 g4 (15...dc4 16.Bc4 Kb8 17.Qb3=) 16.Nh4+= Nf8 (better is 16...Nc5 17.b6 dc4 18.ba7 Kc7=) 17.g3?? (17.cd5 Kb8 18.b6 a5+–) 17...Ne4 (better is 17...d4–/+) 18.cd5+= Kb8 19.Qe2 (19.Qc2 Bc8+/–) 19...Bc8 (19...Bd5 20.Bd5 Nc3 21.Qc2 Nd5 22.Nf5+/–) 20.Nc2 (20.Rfc1 Qd6+/–) 20...Ng5 (20...Qc5 21.Rfc1+/–) 21.f3 (21.Rac1 Qd6+/–) 21...gf3 22.Nf3 Ng6 23.Nce1 (23.Rac1 h5+/–) 23...Rd6 (23...Qd6 24.Rc1+/–) 24.Ng5 (24.Rc1 Rhd8+/–) 24...hg5+= 25.Rf5?? (better is 25.Rc1+=) 25...Bf5–+ 26.e4 Bh3 27.Nd3 Rf6 28.Nf2 Qc5 29.Ra2 Rhf8 30.Rc2 Qd4 31.Rd2 Rf2 32.Rd4 Rf1 (32...Rf1 33.Qf1 Rf1#; 32...ed4?! 33.Qf2 Rf2 34.Kf2–/+) 0–1. Ruhle,Ernst Albrecht (1685) – Kofler,Franz (1900), Seefeld op, 1993.

4.a4 g6 5.Nf3 Bg7 6.Nc3 Ne7 7.d4 0–0 8.d5 Bd7 9.Be2 h6 10.0–0 Kh7 11.Qd2 f5 12.a5 Be8 13.b5 Bf7 14.Bc4 Nd7 15.e4 f4 16.a6 b6 17.Bd3 Nc5 18.Rad1 Qd7 19.Be2 g5 20.h3 Bf6 21.Ne1 h5 22.Nd3 g4 23.hg4 hg4 24.f3 g3 25.Rfe1 Kg7 26.Nc5 bc5 27.Qd3 Rh8 28.Rd2?? Qe8 0–1. b4_player (2155) – maluco (1770), GameColony.com, 2003.

4.b5 a6 5.a4 (5.d4 ed4 6.Bd4 Nf6=) 5...ab5 6.ab5 Nd7 (6...Ra1 7.Ba1 Nf6 8.Nf3+=) 7.c4 (7.Ra8 Qa8 8.Nf3 Qa2=) 7...Ngf6 (7...Ra1 8.Ba1 d5 9.Nf3 dc4 10.Ne5 Ne5 11.Be5=) 8.Nf3 (8.Ra8 Qa8 9.d4 ed4 10.Bd4 d5=) 8...Be7 (8...Ra1 9.Ba1 Be7 10.d4+=) 9.Be2 (9.Ra8 Qa8 10.d4 e4=) 9...0–0 (9...Ra1 10.Ba1 0–0 11.0–0=) 10.0–0 (10.Ra8 Qa8 11.d4 Qa2=) 10...c6 (10...Ra1 11.Ba1 Nb6 12.d3+=) 11.Nc3 d5 (11...Ra1 12.Qa1 Bg4 13.h3=) 12.cd5 (12.Ra8 Qa8 13.d4=) 12...Nd5 (better is 12...cd5!? 13.Ra8 Qa8=) 13.Nd5 Bd5 14.Ra8 Qa8 15.Ne5 Ne5 (15...Qe8 16.Nf3+=) 16.Be5+/– b6 17.Qa1 (17.Qc2 f6 18.Ra1+/–) 17...c5 (17...f6 18.Bd4 c5 19.Qa8 Ra8 20.Bc3=) 18.f3 (18.Bg7!? Qa1 19.Ba1+–) 18...f6 19.Bc3 (19.Bf4 Qd8+/–) 19...Qb7 (19...Qc8 20.e4 Qe6 21.ed5 Qe2 22.Re1 Qb5 23.Re7+–) 20.Qb2 (20.Qa6 Rd8+=) 20...Ra8 21.Ra1 Ra1 22.Qa1 Qa8 (22...Qd7 23.e4 Qe6 24.Qa7+/–) 23.Qa8 Ba8 24.Bc4 Kf8 25.e4 Bd6 26.d4 Bf4 27.Kf2+– Bd6 28.g3 g5 29.Ke3 Ke7 30.dc5 Bc5 31.Bd4 Kd6 32.Kd3 Bd4 33.Kd4 Bb7 34.f4 h6 35.e5 Ke7 36.Bd5 Bc8 37.h4 g4 38.ef6 Kf6 39.Bc4 Bb7 40.Bd5 Bc8 41.Bc6 Be6 42.Be8 Bb3 43.h5 Ke7 44.Bg6 Kf6 45.Be8 Be6 46.Ke4 Bb3 47.Bd7 Bc4 48.Kd4 Be2 49.Kd5 Ke7 50.Kc6 Bf3 51.Kc7 Bd5 52.Bg4 (52.Bg4 Bh1 53.Kb6+–) 1–0. Schwichtenberg,Juergen – Meckelburg,Berthold, Hessen–ch Seniors, 2001.

4.b5 e4 5.c4 (5.Ne2 Qg5 6.Nf4 Bg4=) 5...c6 (5...Nd7 6.Qc2 Nc5 7.Bd4=) 6.a4 (6.Nc3 Nf6=) 6...d5 (6...Nd7 7.Qc2 Nc5 8.Bd4=) 7.Qc2 (7.bc6 Nc6 8.cd5 Bd5=) 7...Nd7 (7...Nf6 8.Ne2+=) 8.Nc3 (8.Ne2 dc4 9.bc6 Nc5=) 8...Ngf6 9.Nge2 (9.bc6 bc6 10.Nge2 dc4+=) 9...Be7 (9...dc4!? 10.bc6 Nc5+=) 10.Nd4+= c5 (10...Qc7 11.Rc1 Nc5 12.f3 ef3 13.gf3+=) 11.Nde2 (11.cd5 cd4 12.de6 dc3 13.ed7 Qd7 14.dc3 0–0+=) 11...Ne5= 12.Nf4 dc4 (12...Nd3 13.Bd3 ed3 14.Ne6 fe6 15.Qd3+/–) 13.Ne4+= Nd3 14.Bd3 (14.Nd3 Ne4 15.Nf4 Bf5+=) 14...cd3+= 15.Nf6 (15.Qd3!? Qd3 16.Nf6 (16.Nd3? Ne4 17.Nf4 Bh4–+) 16...Bf6 17.Nd3+=) 15...Bf6= 16.Nd3 Bf5 17.Bf6 (17.Ra3 Qd5 18.Nf4 Bc2 19.Nd5 Bb2–/+) 17...Bd3 (better is 17...Qf6!? 18.Ke2 Rd8+=) 18.Bd8+= Bc2 19.Ba5 Bd3 20.Bc3 f6 21.f4 (21.h4 a6 22.b6 Rd8+=) 21...Ke7 (21...a6 22.b6+=) 22.Kf2+= Kd6 (22...Rhe8 23.Rhe1+=) 23.h4 h5 24.Kf3 (24.Rhg1 Rad8+=) 24...Rae8 (24...Kd5 25.Rhg1+=) 25.Rhg1 (25.Ra3 Kd5+=) 25...Bf5 (25...Re7 26.Ra3 Kd5 27.Rc1+=) 26.Rac1 c4 27.Bd4+/– Kd5 28.Rc3 a6 29.Ra1 Ra8 30.Rca3 Rhd8 31.g3 (31.b6 Rac8+=) ½–½. Onoprienko,Elena – Platonova,Lubov, 14th Chigorin Mem B, 2006.

4.b5 f6 5.d3 Bd7 6.a4 c6 7.c4 c5 8.Nc3 Be6 9.g3 Ne7 10.Bg2 Qc8 11.Ne4 d5?? (better is 11...Ng6+=) 12.Nd6+– Kd7 13.Nc8 Nc8 (13...Kc8 14.cd5 Nd5 15.Rc1+–) 14.cd5 (14.cd5 Bf7 15.f4 ef4 16.gf4+–) 1–0. Satka,Martin – Zelinski,Heinz, 7sen.LSEM Brandenburg, 1999.

4.b5 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.e3 Nf6 4.b5 Be6).

4.b5 g6 5.Nf3 Bg7 6.Be2 Ne7 (6...a6 7.0–0=) 7.d3 (7.0–0 0–0=) 7...Qd7 (7...a6 8.d4=) 8.a4 (8.d4 a6=) 8...0–0 (8...a6 9.c4=) 9.0–0 Rc8 (9...a6 10.c4=) 10.Qc1 (10.Ng5 c6=) 10...c5 (10...a6 11.c4=) 11.Nbd2 Qe8 (11...a6 12.c4=) 12.c4+= Nd7 (better is 12...Qd7!?+=) 13.Ne4+– Rc7 14.Nd6 Qd8 15.Ne4 (15.a5 Nf5 16.Ne4 h6+–) 15...h6 16.Nc3 Nf6 (better is 16...a6!?+/–) 17.Ne5+– Qd6 (17...Bf5 18.e4 Bc8 19.Qe3+–) 18.Nf3 (better is 18.Rd1+–) 18...Nf5? (18...Rd7 19.Rd1+–) 19.Rd1 (19.e4 Nd4 20.e5 Nf3 21.Bf3 Qe5+–) 19...Ng4 (better is 19...Re8+–) 20.Ne4 Qe7 21.h3 Nf6 22.Nc3 Rd8 23.Qc2 Nd7 24.Ne4 Nf6 25.Ned2 Bc8 26.Nb3 Re8 27.e4 Bd7? 28.Re1 Nd4 29.Nbd4 cd4 30.Bd4 Nh5 31.Qd2 Kh7 32.Rac1 b6 33.Bg7 Kg7 34.e5 Kh7 35.d4 Rec8 36.d5 Rd8 37.d6 (37.d6 Be8 38.de7 Rd2 39.Nd2+–) 1–0. Acevedo,Daiana – Sanseverino,Victoria, ARG–ch sf U16 Girls, 2003.

4.d3 d5 5.Be5 Nc6 6.Bc3 Nb4 7.a3 Nc6 8.Nf3 Bc5?? (Better is 8...Nf6=) 9.Bg7+– Bg4 10.Bh8 Bf3 (11.Qf3 d4+–; 10...d4 11.h3 Be6 12.ed4 Nd4 13.Nbd2+–) 0–1. maxum – toudd, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.d3 Nf6 5.c3 Be7 6.Na3 (6.Nf3 0–0+= (6...a5 7.b5 0–0 8.Be2 a4 9.0–0 c6=) 7.Be2 a5 8.b5 Nbd7 9.c4 Re8=) 6...0–0 (6...a5 7.b5 Nbd7 8.Nf3 d5 9.Be2 Bd6+=) 7.g3 (7.Nf3 a5+= 8.b5 Re8 9.Be2 Nbd7+=) 7...Nbd7 (7...a5 8.b5 d5 9.Bg2 Bg4–/+) 8.Bg2 c6 (8...d5 9.Nf3 a5–/+) 9.Nc2 (9.Nf3 d5–/+) 9...Qb6 (9...a5–/+) 10.Ne2 Rad8 (10...a5 11.a3–/+) 11.0–0 (11.f4 e4+=) 11...d5 12.Qc1 (12.f4 e4+=) 12...Qa6 13.Rd1 e4 14.Ne1 (14.Ncd4 Bg4 15.f3 ef3 16.Bf3 Ne5 17.Bg4 Nfg4–/+) 14...Bg4 15.Qc2 (15.f3 ef3 16.Bf3 Rfe8+=) 15...Ne5–/+ 16.Rd2? (better is 16.Bf1–/+) 16...Be2–+ 17.Re2 (17.de4 Bh5 18.ed5 cd5–+) 17...ed3 (17...Nd3?! 18.a4 Ne5 19.Rd2–+) 18.Nd3 Qd3 19.Qd3 Nd3 20.Rd1 Ne5 21.f4 Nc4 22.Bc1 Rfe8 23.h3 Bd6 24.Rd3 Bc7 25.Kf2 Bb6 26.Kf3 Ne4 27.g4 g5 28.a4 a6 29.a5 Ba7 30.Bf1 Re6 31.Bg2 Rde8 32.Bf1 h6 33.Bg2 Ned6 34.f5 Ne5 (34...Ne5 35.Kg3 Nd3 36.fe6 Nc1–+) 0–1. Chivaux,Serge – Gehr,Hans, 03 sen. Adelboden (SUI) op, 2005.

4.d4 c5 5.Bb5 Nd7 6.bc5 Qa5 7.Nc3 Qb4 8.Bd7 Bd7 9.Rb1 ed4 10.ed4 0–0–0 (10...dc5 11.Qe2 Ne7 12.Ba1=) 11.Ba1 (11.c6 bc6 12.Nge2 Nf6+=) 11...Re8+= 12.Nge2 Qc4 13.cd6 Bd6 14.0–0 Nf6 15.Ng3 (15.Re1 Re7+=) 15...h5 (15...Re7 16.Qd2+=) 16.Qf3+= Bc6 17.Qf5 Bd7 (17...Kb8 18.Nb5 Bb5 A) worse is 19.Rb5 h4 20.Rfb1 hg3 21.Rb7 Ka8 22.fg3 Rb8= (22...Qa2? 23.Qb5 Qb1 24.Qb1+–); B) 19.Qb5 Qb5 20.Rb5 Bg3 21.fg3+/–) 18.Qg5+/– h4 19.Nf5 Bb4? (better is 19...Bf8!? 20.Rfe1 h3 21.Re8 Ne8+/–) 20.Ne3+– (20.Qg7 Bf5 21.Qf6 Bc2 22.Rb4 Qb4+=) 20...Qd4 21.Ncd5 Qc5 22.Rb4 Nd5 (22...Re3 23.Bf6 gf6 24.Qe3 Qd5 25.Qa7+–) 23.Rc4 Qc4 (23...Qc7 24.Rc7 Nc7 25.Rd1+–) 24.Nc4 Re6 (24...f5 25.Nd6 Kc7 26.Ne8 Re8 27.Qh4+–) 25.Qd5 Rhe8 (25...Bc6 26.Qf5 Rd8 27.Bg7+–) 26.Nd6 Rd6 27.Qd6 f6 28.Rd1 (28.Rd1 Bb5 29.Qc5 Bc6 30.Qf5 Kc7 31.Qf4 Kc8 32.Qg4 Kc7 33.Qg7 Kb6 34.Bf6+–) 1–0. Rosner,Dirk – Scheidgen, email, 1999.

4.Be2 f5 5.c4 Nf6 6.Nf3 Be7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 Be6).

4.Be2 Qg5 5.Bf1 =+.

4.Be2 g6 5.f4 (5.Nf3 Nc6=) 5...Nd7 (5...Qh4 6.g3 Qd8 7.Nf3=) 6.b5 (better is 6.Nf3+=) 6...ef4?? (better is 6...Qh4 7.g3 Qh6=) 7.Bh8+– Qh4 8.Kf1 f6 (8...fe3 9.de3 Ngf6 10.Nc3+–) 9.Nf3 Qh5 (9...Qh6 10.Nd4 Bf7 11.e4+–) 10.Nd4 Qe5 11.Ne6 Qe6 12.ef4 (12.Bf3 fe3 13.Bb7 Qf5 14.Bf3 Qb5 15.Qe2 Rb8 16.Qb5 Rb5+–) 12...0–0–0 (12...Nh6 13.Bf3 Qg8 14.Qe2 Be7 15.Nc3 (worse is 15.Bb7 Rb8 16.Bf6 Nf6 17.Bc6 Kf8+–) 15...Qh8 16.Nd5+–) 13.Kf2 Bh6 14.g3 Ne7 15.Bf6 Qf6 16.Nc3 g5+/– 17.Ke1 gf4 18.Rf1 Qe5 19.gf4 Bf4 20.Rf3 Rg8 21.Kf2 Qd4 22.Re3?? Be3–+ 23.de3 Qc3 (23...Qc3 24.Qd4 Qc2–+; 23...Qh4 24.Kf1 Qh3 25.Kf2 Rg2 26.Kf1 Rh2 27.Ke1 Qe3 28.Qd5 Nd5 29.Kd1 Nc3 30.Ke1 Qe2#) 0–1. Larsen,Andreas – Berntsen,Frode, NOR–ch M3 Norway, 1997.

4.Ne2 Nd7 5.Ng3 g6 6.d4 f6 (6...Ngf6!?+=) 7.d5+= Bf7 8.Bb5 a6 9.Ba4 b5 10.Bb3 Nb6 11.0–0 Bg7 12.c4?? (better is 12.Nc3+=) 12...bc4–+ 13.Ba4 Na4 14.Qa4 Qd7 15.Qd7 Kd7 16.e4 Bh6 17.Rd1 Ne7 18.Nd2 (18.Bc1 Bg7–+) 18...Bd2 (18...Rhb8 19.a3 Bd2 20.Rd2–+) 19.Rd2–/+ Nc8 (19...Rhb8 20.Bc3–/+) 20.a4 a5 (20...Rb8 21.Ba3–/+) 21.ba5 Ra5 22.Bc3 Ra6 (22...Ra8 23.a5+=) 23.Rb2 Rb6 (23...Ra7+=) 24.a5? (better is 24.Rb6!? cb6 25.Rb1+=) 24...Rb2–/+ 25.Bb2 Na7 26.Bc1 Nb5 27.a6 Ra8 (27...c3 28.Ne2–/+) 28.Be3 (28.Ne2 c6 29.dc6 Kc6–+) 28...c5 (28...Nd4 29.a7–+) 29.Rb1 (better is 29.dc6!? Kc6 30.Ne2–+) 29...Nc7–+ 30.Rc1 (30.Nf1 Ra6 31.Rc1 f5–+) 30...Ra6 (30...f5 31.ef5 Bd5 32.fg6 hg6 33.f3–+) 31.Rc4 (31.Nf1 f5 32.f3 f4–+) 31...Ra1 (31...f5!? 32.ef5 gf5 33.Nf5 Nd5 34.Rc1–+) 32.Rc1 Rc1 (32...Ra2 33.Nf1–+) 33.Bc1 Nb5 34.Ne2 Kc7 35.f3 Kb6 36.Kf2 Ka5 37.Ke1 (better is 37.Bd2!? Ka6 38.Bh6–/+) 37...Kb4–+ 38.Bh6 c4 39.Bg7 (39.Kd2 Kb3–+) 39...f5 40.Bf6 (40.ef5 gf5 41.f4 ef4 42.Nf4 Kc5–+) 40...fe4 41.fe4 c3 42.Be7 (42.Bg5 Be8–+) 42...Kc4 43.Kf2 (43.Ng1 Kd3 44.Nh3 c2 45.Nf2 Kc3–+) 43...Kd3 44.Kf3 Nd4 45.Nd4 ed4 (45...Kd4?! 46.Bd6 g5 47.Bf8+=) 46.Bd6 (46.Bf6–+) 46...c2 (better is 46...Kc2 47.Kf4 d3–+) 47.Bf4= Kc3 48.Bc1 d3 49.Ke3 g5 50.d6 Be6 51.h3 h5 0–1. Vasilev,Sergey – Oberfrank,Istvan (1775), First Saturday FM–B Oct, 2014.

4.Qf3 c6 5.Nc3 Nf6 6.h3 Be7 7.g4 Nbd7 8.g5 Nd5 9.Nd5 Bd5 10.e4 Be6 11.h4 a5 12.b5 a4 13.a3 Rc8 14.Ne2 d5 15.Rg1 d4 16.c3 c5 17.Ng3 f6 18.c4 Nb6 19.d3 Kd7 20.Bc1 Kc7 21.Bd2 Nd7 22.Be2 Rf8 23.Bd1 Ra8 24.Qg2 Bd6 25.Bc2 Nb6 26.Qf1 f5 27.0–0–0 f4–/+ 28.Nh1 Qb8 29.f3 1–0. Kelly,Laszlo (2205) – Samu,Gabor (2090), HUN–chT3, 2003.

4.Nf3 a5 5.b5 Nd7 6.d4 e4 7.d5 Bg4 8.h3 Bh5 9.g4 Bg6 10.Nd4 Ngf6 11.c4 Nc5 (11...Ne5 12.Nd2=) 12.h4 h6 13.h5 Bh7 14.Nd2 Be7 15.Rg1 Qd7 16.Be2 0–0–0 17.b6 cb6 18.Rb1 Ne8 19.Ba1 Bf6 20.Rb6 Nd3? 21.Bd3+– ed3 22.Nb5 Ba1 23.Qa1 Qe7 24.Na7 Kb8 25.Nc6 Kc7 26.Qb1 Qf6 27.Rb7 Kc8 28.Na7 1–0. fajgo – karpouf2, internet, 2002.

4.Nf3 c6 5.b5 Qb6 6.c4 a6 7.a4 f6 8.Bc3 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 d5 11.bc6 bc6 12.cd5 Bd5 13.Be2 Bb4 14.0–0 Ne7 15.d4 e4 16.Nfd2 0–0 17.Qc2 Nd7 (17...f5!?+=) 18.Ne4+/– Ra8 19.Bc3 (19.Nbc3 f5 20.Ng3 Be6+/–) 19...Ra2 20.Qd1 Be4 (better is 20...Re2 21.Qe2 Be4 22.Qc4 Nd5 23.Bb4 Qb4 24.Qc6 Nf8+=) 21.Bb4?? (better is 21.Bc4 Bd5 22.Ba2 Ba2 23.Qa4+–) 21...Qb4–+ 22.Bd3 Bd3 23.Qd3 Nd5 24.g3 N7b6 25.Qe4 Nc7 (better is 25...Qe7!? 26.Qe7 Ne7–+) 26.Qc6–/+ Ne6?? (better is 26...Nba8–/+) 27.Qe6+– Kf8 28.Qa2 Nc4 29.Rc1 Nb2 30.Qa7 Nc4 31.Qc5 Qc5 32.dc5 Ne5 33.c6 Nc6 34.Rc6 Kf7 35.Nc3 Kg6 36.f4 h5 37.h3 Kf5 38.e4 Kg6 39.e5 Kf5 40.ef6 gf6 41.Rc5 Kg6 42.h4 Kh6 43.f5 Kg7 44.Ne4 Kh6 45.Nf6 Kg7 46.Nh5 Kh6 47.f6 Kg6 48.Rg5 Kf7 49.Rg7 Kf8 50.f7 1–0. Valpa – Spion, playchess.de, 2004.

4.Nf3 f6 5.d4 e4 6.a3?? ef3–+ 7.Qf3 c6 8.c4 Ne7 9.Bd3 Nd7 10.0–0–/+ Ng6 11.Nd2 Qc7 12.Qe4= 0–0–0?? 13.Qe6+– Kb8 14.b5. denbo347 – Bull_Dog_Baz, ChessWorld.net, 2011.

4.Nf3 g6 5.d4= f6 (5...d5 6.a3=) 6.b5 (6.Bb5 c6 7.d5 Bg4+=) 6...Bg7= 7.c4 Ne7 8.Be2 0–0 (8...e4 9.Nfd2 d5 10.cd5 Bd5 11.Nc3+=) 9.0–0 Nd7 10.Nc3 d5 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.de5 Ne5 14.Ne5 fe5 15.Qc2 e4 (15...Qg5 16.e4 Bf7+=) 16.Bg7+= Kg7 17.Rad1 c6 18.Bc4 (18.bc6 bc6 19.Rb1 Rb8+=) 18...Rc8 19.bc6 bc6 ½–½. Geyer,Ulf – Diesterweg,Ulli, RLPF–ch U15 Germany, 1989.

4.Nf3 Nh6 5.d4 f6 6.d5+= Bf7 7.Bc4 Nd7 8.0–0 Be7 9.Nbd2 0–0= 10.e4 c6 11.dc6 bc6 12.Bf7 Rf7 13.c4 Qb6 14.a3 c5 15.Qa4+= Rd8 16.Rad1 f5 17.Rfe1 f4 18.Re2 g5 19.h3 Rg7 20.Bc3 g4 21.hg4 Ng4 22.Qc2 Rg6 23.Qd3 Qb7 24.Nb3 Kh8 25.Na5 Qc7 26.b5 Rdg8 27.Nc6 Bf8 28.Ba5 Qb7 29.Nh4 Rg5?? 30.Nd8+– Rh5 31.Nb7 Rh4 32.Bc7 Ndf6 33.Nd6 Rg6 34.Nf5 Rh5 35.f3 Nh6 36.Qd8 Kg8 37.Bd6 (37.Bd6 Nd7 38.Ne7 Kg7 39.Ng6 hg6 40.Qd7 Nf7 41.Bf8 Kf8 42.Qa7+–) 1–0. mrkt (2310) – burak542001 (2100), ICC, 2003.

4.f4 Nd7 5.Nf3= e4 6.Ng5 Bd5 7.c4 h6 8.cd5 hg5 9.Qc2 gf4 10.Qe4 Ne7 11.Qf4 Nd5 12.Qe4 Ne7 13.Nc3 Nf6? 14.Qb7+/– Rh5 15.Bb5+– Nd7 16.0–0 g6? 17.Rac1 c6? 18.Bc6 Nc6 19.Qc6 Rc8 20.Qe4 Re5 21.Qf4 Rf5 22.Qe4?? Qe7?? 23.Qe7+– Be7 24.Rf5 gf5 25.Nd5 Bg5 26.Rc8 Bd8 27.Nf6 Ke7 28.Nd7 Kd7 29.Rd8 Kd8 30.Bd4 a6 31.a4 Kd7 32.h4 Ke6 33.Kf2 d5 34.Kf3 Kd7 35.Kf4 Ke6 36.h5 f6 37.b5 ab5 38.ab5 (38.ab5 Kd7 39.h6 Ke7 40.h7 Kf7 41.h8Q Ke6 42.Qf6 Kd7 43.b6 Ke8 44.Bc5 Kd7 45.Qd6 Kc8 46.Qc7#) 1–0. Eralos (2060) – pristinha (1840), ajedrez21.com, 2002.

4.g3 Nf6 5.Bh3 d5 6.b5 b6 7.Be5+= Nbd7 8.Be6 fe6 9.Nf3 Ne5 10.Ne5 Bd6 11.Nc6 Qd7 12.c4 a6 13.Qa4 0–0 14.ba6 Be5 15.d4+/– Bd6 16.0–0 dc4 17.Qc4 Ra6 18.Nc3?? Rfa8?? 19.f4?? b5!–/+ 20.Qb5 Ra3?? 21.Qc4+– R8a6? 22.Nb8 Qe8 23.Na6 c5 24.dc5 Be7 25.Qe6 Qf7 26.Qf7 Kf7 27.c6 Ra6 28.c7 Rc6 29.Nb5 Ne4 30.Rac1 Nd2 31.Rc6 Nf1 32.c8Q Ne3 33.Qe6 Ke8 34.Qe3 h6 35.a4 Kd7 36.Qe6 Ke8 37.Nd6 Kd8 38.a5 Bd6 39.Qd6 Ke8 40.a6 g6 41.a7 Kf7 42.h3 Kg7 43.h4 h5 44.Kf2 Kh6 45.f5 Kh7 46.f6 Kg8 47.Kf3 Kf7 48.g4 hg4 49.Kg4 Ke8 50.h5 gh5 51.Kh5 Kf7 52.Qd7 Kf8 53.Rc8 (53.a8Q) 1–0. willi_weizenkeim – Gandalf_8, playchess.de, 2003.

4.a3 Nc6

5.c4 a6 6.Nf3 Nf6 7.Nc3 Be7 8.Be2 h5 9.d4 ed4 10.ed4 Bg4 11.0–0 h4 12.d5 Bf3 13.Bf3 Ne5 14.Re1 Nf3 15.Qf3+/– Qd7 16.Ne4 0–0–0 17.Nf6 gf6 18.Bf6 Bf6+= 19.Qf6 Rdg8 20.g3 Qh3 21.Re2 hg3 22.fg3 Rg3?? 23.hg3+– Qh1 24.Kf2 Rh2 25.Ke3 Re2 26.Ke2 Qg2 27.Qf2 Qe4 28.Kf1 Qd3 29.Qe2 Qf5 30.Qf2 Qd3= 31.Kg1 (31...b5 32.Kg2 bc4 33.Qf7 Qd2 34.Kh3+–) 1–0. slavisa10 – pok, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 Qd7 6.c4 0–0–0 7.d3 f5 8.Nbd2 g5 (8...f4 9.Be2=) 9.h3 (better is 9.Ng5!? Bg7 10.Ne6 Qe6 11.Be2+/–) 9...h6= 10.Be2 Nf6 11.Qa4 Kb8 12.b5 Ne7 13.d4 ed4?? (13...Ng6 14.de5 de5 15.Rd1=) 14.Nd4?? (better is 14.Bd4 Nc8 15.Bf6+–) 14...Ne4?? (better is 14...Bg7=) 15.Ne6+– Qe6 16.Bh8 Nd2 17.Kd2 d5 18.Bd4 dc4 (18...Nc8 19.c5+–) 19.Bc4 (better is 19.Qa7 Kc8 20.Qa8 Kd7 21.Qb7 Nc8+–) 19...Qe4 (19...Rd4 20.ed4 Qe4+–) 20.Qa7 Kc8 21.f3 Rd4 22.Qd4 (22.Qd4 Qd4 23.ed4+–) 1–0. Fournier,Frederic – bellard jynckx, Partie amicale, 0m + 5s, 2008.

4.a3 Nd7

5.Nf3 Nb6 6.Be2 Be7 7.0–0 Bf6 (7...c6 8.e4=) 8.Nc3 (8.d4 Nc4 9.Bc4 Bc4+=) 8...Ne7 9.Ne4 Ng6 10.d4 0–0 11.Nf6 (11.de5 Be5 12.Ne5 de5=) 11...gf6 (11...Qf6 12.e4=) 12.h4 (12.Bd3!?+=) 12...Bg4 (12...Na4 13.Qc1=) 13.Nh2 (13.Rb1 Re8=) 13...Be2 14.Qe2 Nh4 15.de5 (15.Ng4!?=) 15...fe5+= (worse is 15...de5 16.Rad1 Qe8 17.Qg4 Ng6 18.Qf3=) 16.f4 (16.Rad1 Qg5 17.f4 Qg7+=) 16...Na4–/+ 17.Bc1 (17.c4 Nb2 18.Qb2+=) 17...Kh8 (better is 17...e4!?–/+) 18.fe5= Rg8 19.Rf2 (19.g4 Qe7 20.ed6 cd6=) 19...Qg5+= 20.e4? (better is 20.Nf3 Nf3 21.Qf3 Qe5 22.Rb1+=) 20...Qe5–+ 21.c3 Nc3 22.Qe1 (22.Qc2 Qd4 23.g4–+) 22...Na4 (better is 22...Ng2!? 23.Rg2 Rg2 24.Kg2 Ne4–+) 23.Raa2 Rg3 (23...Rg7!?–+) 24.Bf4–/+ Rg2 25.Rg2 Qf4 26.Rgf2 Rg8 27.Kf1? Qg3–+ 28.Qa1?? Rg7 29.Qd4 Nc3 30.Rf7= Qg1?? 31.Qg1+– Rg1 32.Kg1 Na2 33.Rc7 b5 34.Rc2 (34.Rc2 Kg7 35.Ra2+–; 34.Ra7?! Nc3+–) 1–0. Mear,D – Winn,Eric, Durham op, 2003.

5.Nf3 f5 6.d3 Ngf6 7.c4 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 Qe8 (9...Nb6 10.Nbd2=) 10.Nbd2 (10.Ng5 Bd8+=) 10...h6 11.Rc1 g5 12.h3 (12.d4 e4 13.Ne1 d5+=) 12...Qg6 13.Nh2 h5 14.f4 g4 15.hg4 hg4 16.fe5 de5 17.g3 (17.Nb3!?=) 17...Qg5 18.e4 (18.Kf2!?+=) 18...Qe3 19.Kh1? (19.Kg2 A) 19...fe4 20.Ng4 Qg5 21.Nf6 (worse is 21.Ne4 Ng4 22.Rf8 Nf8 23.Ng5 Ne3 24.Kf3 Nd1 25.Ne6 Nb2 26.Nc7 Rd8+=) 21...Nf6 22.Ne4 Ne4 23.de4+=; B) 19...f4 20.gf4 Qh3 21.Kg1 g3–+) 19...fe4 (better is 19...Nh5!? 20.Rg1 Ng3 21.Rg3 Qg3 22.ef5 Bf5–+ (22...Rf5?! 23.Ne4 Qh4 24.Bg4+=)) 20.de4 Ne4 21.Ne4? (better is 21.Bg4!? Ng3 22.Kg2–/+) 21...Qe4–+ 22.Kg1 Qe3 (better is 22...Bg5 23.Rc3 Be3 24.Re3 Qe3 25.Kh1 Nf6–+ (25...Qg3 26.Rg1 Qh4 27.Bg4=)) 23.Kh1–/+ Qg3?? (better is 23...Rf1 24.Nf1 Qe4 25.Kg1 a5–/+) 24.Rg1+– Qh3? (24...Qh4 25.Bg4 Rf2 26.Be6 Kh8+–) 25.Bg4 Bg4 26.Qg4 Qg4+= 27.Rg4 Kf7–/+ 28.Rcg1 Rg8 29.Rg8 Rg8 30.Rg8 Kg8 31.Nf3 Bf6 32.Nd2 Kf7 33.Ne4 Ke6 34.Kg2 b6 35.Kf3 a5 36.b5 Be7 37.a4 Nc5 38.Nc5= Bc5 39.Ke4 Bd6 40.Bc3 Kf6 41.Bd2 Ke6 42.Bc3= Kf6 43.Bd2 Bb4+= 44.Be3 Bc3 45.Bc1 Ke6 46.Bg5 Kd6 47.Bf6? Bd4 48.Bg7?? Kc5–+ 49.Be5 Be5 50.Ke5 Kc4 51.Ke6 Kb4 52.Kd7 Ka4 53.Kc7 Kb5 (53...Kb5 54.Kd6 Kc4–+) 0–1. Fournier,Frederic (1775) – jorgep (1640), Active, 2006.

5.Nf3 Ngf6 6.Be2 =.

4.a4 Nf6

5.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be6 5.a4).

5.Nf3 =+.

4.b5 Nd7

5.c4 a6 6.d4 +=.

5.c4 Ngf6 6.a4 a6 7.Nf3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bg4 12.Nc3 h6 13.Qc2 Re8 14.d4 ed4 15.Nd4 Be2 16.Qe2 Qc8 17.Nb3 (17.Nd5 Nd5 18.cd5 Bf6+=) 17...b6 (17...Nb6 18.Rd1=) 18.Bb2 Ne5 19.Nd5 Bd8 20.f3 Nd5 21.cd5 Bf6 22.e4 Nd7 23.Bf6 Nf6 24.Qc4 Nd7 25.Ra1 Qb7 26.Qa4 Nc5+= 27.Nc5 dc5 28.Kf2 f6 29.Qc4 Kf8 30.Ra6 Ke7 31.Qa2 Kd6 32.Ra7 Qb8 33.Qa6 Qc8 34.Rb7 f5+= 35.Qa7? fe4–+ 36.fe4 0–1. Huelle,Gunter – Ott,Herbert, Leipzig VfB op, 2005.

5.c4 Ngf6 6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 (7...a6 8.ba6 Ra6 9.d4+=) 8.d4= e4 9.Nfd2 c6 10.Nc3 d5 (10...cb5 11.d5 Bf5 12.cb5=) 11.cd5 (11.0–0 cb5 12.cd5 Nd5 (worse is 12...Bd5 13.Nd5 Nd5 14.Ne4+=) 13.Nde4 Nc3 14.Nc3 b4=) 11...cd5 12.0–0 Rc8 (12...Bd6 13.Rc1=) 13.Rc1 (13.Qa4 Qb6=) 13...Ne8 (13...Qb6 14.f3=) 14.f3 f5 (14...ef3 15.Bf3 Nef6 16.Qa4=) 15.f4 (15.Qa4 f4 16.fe4 fe3 17.Rf8 Nf8+/–) 15...g5 (15...Nd6 16.Ba3=) 16.g4 (16.Qb3 gf4 17.Rf4+=) 16...Ng7 (16...gf4 17.gf5 Rf5 18.Bg4–+) 17.gf5 (17.Qb3!? gf4 18.Nd5 Rc1 19.Rc1+=) 17...Nf5–/+ (worse is 17...Rf5 18.Bg4+=) 18.Bg4 Qe8 (18...gf4 19.Rf4 Bg5 20.Nd5 Rc1 21.Bc1–/+) 19.Bf5 (19.Bh5!? Bf7 20.Bf7 Qf7 21.fg5+=) 19...Rf5–/+ 20.Kh1 Kh8 (20...gf4 21.Qg4 Kh8 22.Rf4–/+) 21.Nce4+= Rc1 (21...de4 22.d5 Nf6 23.de6 gf4 24.Ne4 Rc1 25.Qc1+–) 22.Qc1 g4?? (22...gf4 23.Rf4 Rf4 24.ef4 Nf6+=) 23.Ng3+/– Rf8 24.f5 Bf7 (24...Bg8+/–) 25.e4 (25.Qc7!?+/–) 25...de4+= 26.Nde4 (26.Nge4 Bd5 27.Kg1 Bb4= (worse is 27...Ba2 28.d5 Kg8 29.Rf4+=)) 26...Bd5 (26...Nf6 27.Nc3=) 27.Kg1 Bh4 (27...Nf6 28.Nc3 Bc4 29.Re1+=) 28.Re1 Qb8 (28...Qf7 29.Ba3 Re8 30.Nd6 Re1 31.Qe1+/–) 29.Qe3 Nb6 (29...Re8!? 30.Qc3 Nf6 31.Nf6 Bf6+=) ½–½. Deutekom,A – Lukacs,Milko, Haarlem AKN, 1994.

4.Qf3 c6 5.Nc3 Nf6 6.h3 Be7 7.g4 Nbd7 8.g5 Nd5 9.Nd5 Bd5 10.e4 Be6 11.h4 a5 12.b5 a4 13.a3 Rc8 (13...d5 14.Rh2–/+) 14.Ne2 d5 15.Rg1 d4 16.c3 c5 17.Ng3 f6 (17...0–0+=) 18.c4 (18.Nf5 Bf5 19.ef5 Qb6+=) 18...Nb6 (18...fg5 19.Nh5 Rg8 20.hg5–/+) 19.d3 (19.Nh5 0–0 (19...fg5? 20.Ng7 Kd7 21.Ne6 Ke6 22.Bh3 Kd6 23.Bc8 Nc8 24.hg5+–) 20.Ng7 Kg7 21.gf6 Kh8 22.fe7 Qe7–/+ (worse is 22...Rf3 23.ed8Q Rd8 24.d3+=)) 19...Kd7 (19...fg5!? 20.Nh5 A) 20...gh4? 21.Ng7 Kd7 22.Bh3 (22.Ne6?! Ke6 23.Bh3 Kd6+–) 22...Bh3 23.Qh3 Kd6 24.Nf5 Kc7 25.Rg7+–; B) 20...Rg8 21.hg5 g6 (21...Bg5?! 22.Bh3 Bd7 23.Bc1=) 22.Nf6 Bf6 23.gf6 Rf8–/+) 20.Bc1 (20.Nh5 Rg8 21.g6 h6=) 20...Kc7 21.Bd2 (21.Nh5 Rg8=) 21...Nd7 (21...fg5 22.Nf5 g4 23.Ng7 gf3 24.Ne6 Kb8 25.Nd8 Rcd8 26.Rg3 Bh4 27.Rh3+=) 22.Be2 (22.Nf5 Qf8=) 22...Rf8 (22...fg5 23.Nf5 Bf5 24.ef5 gh4 25.Qd5+=) 23.Bd1 (23.Qh5 fg5 24.hg5 Rf7=) 23...Ra8 (23...fg5 24.Qh1 g4 25.Nf5 Bf5 26.ef5–/+) 24.Qg2 (24.Nh5 fg5 25.Ng7 Bg8=) 24...Bd6 (24...fg5!? 25.hg5 Bg5–/+) 25.Bc2 Nb6 (25...g6 26.0–0–0+=) 26.Qf1 (26.gf6 Qf6 (worse is 26...Rf6 27.Bg5+/–) 27.Nh5 Qh4=) 26...f5 (26...Qd7 27.Qg2+=) 27.0–0–0 (27.ef5!? Bf5 28.Nf5 Rf5 29.Bd1=) 27...f4–/+ 28.Nh1 Qb8 (28...Qe8 29.Qg2–/+) 29.f3 1–0. Kelly,Laszlo (2205) – Samu,Gabor (2090), HUN–chT3, 2003.

5.Nf3 Be7 6.c4 Ngf6 7.a4 0–0 8.Be2 c6 9.0–0 a6 10.d4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qa8 13.Nc3 Bf5 14.Qb3 Qa5 15.Bb2 Qc7 16.Ra1 h6 17.Nd2 ed4 18.ed4 Rb8 19.Bf3 Bg6 20.g3 Kh8 21.Bg2 Bf5 22.Nce4 Bg6 23.Nc3 Bf5 24.Ne2 Bg6 25.Nf4 Bf5 26.Ra7 Qb6 27.Qa4 Bc2 28.Qa5 Qa5 29.Ra5 c5? 30.Ra7+– b6? 31.Bc6 Bf5? 32.dc5 dc5 33.Bf6 Bf6 34.Bd7 Bd7 35.Rd7 Bg5 36.Rf7 Rd8 37.Nf3 Bf6 38.Nd5 Kg8 39.Rb7 Rd6 40.Rb6 Rb6 41.Nb6 Bd8 42.Nd7 Be7 43.Nfe5 Bd6 44.b6 g5 45.b7 Kg7 46.b8Q Bb8 47.Nb8 Kf8 48.Ned7 Ke7 49.Nc5 Kd6 50.Nca6 Ke7 51.c5 Kd8 52.c6 Kc8 53.Nd7 Kd8 54.Nb6 h5 55.c7 Ke7 56.c8Q (56.c8Q Kf7 57.Qf5 Ke7 58.Nc8 Kd8 59.Qf8 Kd7 60.Qd6 Kc8 61.Qc7) 1–0. Huelle,Gunter – Gahn,Cornelia, Leipzig VfB op, 2003.

4.c4

4.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Be6 4.e3).

4.c4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be6 5.Nf3 Nbd7).

4.c4 Be7 5.Nf3 f5 6.Be2 Nf6 7.0–0 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 Be6).

4.c4 f5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Be6).

4.c4 f5 5.Be2 Nf6 6.Nf3 Be7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 Be6).

4.c4 f5 5.Nf3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be6).

4.c4 f5 5.Nf3 Nf6 6.Be2 Be7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 Be6).

4.c4 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be6).

4.c4 Nf6 5.Nc3 Nbd7 6.Nf3 h6 7.d4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be6 5.Nf3 h6 6.d4 Nbd7 7.Nc3).

4.d3 Nd7

5.Nd2 f5 6.Ngf3= g6 (6...a5 7.b5=) 7.c4 Bg7 8.Qc2 Ngf6 (8...a5 9.b5=) 9.a3 (9.Be2 a5 10.b5 0–0=) 9...0–0 (9...Qe7 10.Be2=) 10.Ng5 Qe7 11.Ne6 (11.Be2 c6=) 11...Qe6 12.h3 (12.Be2 d5=) 12...c6 (12...Qe7 13.Be2=) 13.Be2 d5 (13...a5 14.0–0=) 14.0–0 g5 (14...Rad8 15.Nf3=) 15.e4 (15.d4 e4+=) 15...d4 (15...g4 16.hg4 fg4 17.ed5 cd5 18.Rac1=) 16.Qd1 (16.Nf3 h6=) 16...Rf7 (16...a5 17.ef5 Qf5 18.Re1=) 17.Bh5 (17.Nf3 h6= (17...fe4? 18.Ng5 Qe7 19.Nf7 Qf7 20.de4+–)) 17...Nh5 18.Qh5 h6 (18...g4 19.ef5 Qh6 20.Qh6 Bh6 21.Ne4 gh3 22.g4=) 19.Qe2 (19.ef5 Qf5 20.Ne4 Bf8=) 19...f4 (19...Nf6 20.ef5 Qf5 21.Rfe1=) 20.f3 (20.Qf3 Nf6=) 20...Bf6 (20...b6 21.a4=) 21.c5 Rg7 (21...b6 22.cb6 ab6 23.a4=) 22.Nc4 Be7 (22...b6 23.cb6 ab6 24.a4=) 23.Bc1 (23.Qd2 b6 24.cb6 ab6=) 23...Kh8 (23...b6 24.cb6 ab6 25.Bd2+=) 24.Bd2 Rag8 (24...Kg8 25.a4=) 25.Ra2 (25.a4 Rf7=) 25...h5 (25...b6 26.cb6 ab6 27.Rfa1=) 26.Be1 (26.Qf2 g4 27.fg4 hg4–/+) 26...g4+= 27.fg4 hg4 28.hg4 Rg4 29.Qf3 Qh6 30.Nd6? (better is 30.Qd1+=) 30...Bd6–+ 31.cd6 Nf8?? (better is 31...Rg3 32.Bg3 fg3–+) 32.Rff2?? (32.Rc2!?–/+) 32...Nh7 33.d7 Rg3 34.Qd1 Ng5 35.Kf1 Re3 36.Rfe2 Qh1 37.Kf2 Nh3 (37...Nh3 38.gh3 Qg2#) 0–1. Matt,J – Karadaghi,F, Stockholm, 1994.

5.Nd2 Ngf6 6.Ngf3 +=.

5.Nf3 d5 6.a3 a5 =.

5.Nf3 Ngf6 6.c4 Be7 7.Be2 b6 8.b5 a6 (8...0–0 9.Ng5 (9.0–0 a6 10.Ng5 Bf5 11.f4 ef4 12.Rf4=) 9...Bf5 10.0–0 a6 11.f4 ef4 12.Rf4=) 9.0–0 (9.Ng5 Bf5= 10.0–0 h6 11.e4 hg5 12.ef5=; 9.a4 ab5 10.ab5 0–0 11.0–0 Ra1 12.Ba1=; 9.Nc3 0–0 10.0–0 ab5 11.cb5 d5 12.Qc2=) 9...0–0 (9...ab5 10.cb5 Ra2 11.Ra2 Ba2 12.Nc3+=) 10.Ng5= h6 (10...Bf5 11.f4 A) 11...ab5 12.e4 (12.cb5 Nd5 13.Bc1 ef4–/+) 12...bc4 13.ef5+=; B) 11...ef4 12.Rf4=) 11.Ne6+= fe6 12.Nd2 (12.Bg4+=) 12...d5 13.ba6 Ra6 (13...Bd6 14.d4+=) 14.d4 (14.cd5 Nd5 15.d4+/–) 14...Ra8 (14...ed4 15.cd5 Ra7 16.de6 de3 17.fe3+=) 15.cd5 (15.de5 Nh7+/–) 15...ed5 (better is 15...ed4!? 16.de6 de3 17.fe3 Nc5+/–) 16.de5+– Ne4 (16...Ne8 17.e4 Ba3 18.Bc3+–) 17.Ne4 de4 18.Bc4 (18.Qd5 Kh8 19.Qe4 Nc5+–) 18...Kh8 19.Bd5 Ra5 20.Be4 Ne5 21.Qd8 (21.Bc3 Rc5 22.Qd8 Rd8+–) 21...Rd8 22.Bc3 Ra4 (22...Rc5 23.Bd4 Ra5 24.Rfc1+/–) 23.Be5 Re4 24.Bc7 Rc8 (24...Ra8 25.Bb6 Bf6 26.f3+–) 25.Bb6 Rec4? (25...Ra4 26.Bd4+–) 26.Bd4 Bd6 27.Bb2 Rh4 28.g3 Rh5 29.Rfd1 Be7 30.Rd7 Bf8 31.Rc1 Ra8 32.a3! Rb8 33.Rb1 Rc8?? 34.Ra1 Rc2 35.Bd4 Rf5 36.e4 Rf3 37.a4 Rd3 38.Bg7! Bg7 39.Rd3 Ba1 40.f4 Ra2 41.Rd8 Kg7 42.Ra8 Bd4 43.Kf1 Rh2 44.e5 Rf2= 45.Ke1 Rg2 46.e6 Rg3+= 47.f5 Kf6 48.Rf8 Ke7 49.Rf7 Ke8 50.f6?? Bc5?? 51.Rg7 Re3–/+ 52.Kf2? Re6–+ (52...Re6 53.Kf3 Rf6 54.Ke2 Ra6–+) 0–1. Volkov,Mikhail – Svetkin,Mihail, RUS–ch U10 sf, 2000.

5.Nf3 h6 6.c4 a5 7.b5 Ngf6 8.Nc3 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 Nh7 11.Nd2 1–0. Fortuny Profitos,Jordi (1715) – Arno Bendicho,A (1915), 16th Balaguer Open, 2011.

4.d4 ed4

5.ed4 d5 6.b5 (6.a3 Bd6+=) 6...Nf6 7.Nd2 Be7 (7...Bb4 8.Bd3+=) 8.Be2 (8.Ngf3 a6+=) 8...Nbd7 (8...a6 9.Ngf3+=) 9.Nb3 (9.Ngf3 0–0=) 9...0–0 (9...Ne4 10.a3–/+) 10.Nf3 Ne4 11.0–0 Ndf6 (11...Re8 12.Bd3+=) 12.Nfd2 (12.Ne5 Bb4=) 12...c6 (12...Bb4 13.Ne4 Ne4 14.a3+=) 13.Ne4 Ne4 14.bc6 bc6 15.Bf3 (15.Bd3 Re8+=) 15...Ng5 (15...Re8 16.Re1+=) 16.Re1 Bd6 17.Bc1 (17.Rb1 Qf6 18.Be2 Qf4–/+) 17...Rb8+= 18.Bg4 Ne4 (18...Re8 19.Be3+=) 19.Be6 fe6 20.f3? (better is 20.Qg4!? Qf6 21.f3=) 20...Qh4–+21.h3? (better is 21.f4–+) 21...Qf2 22.Kh1 Ng3 23.Kh2 Ne2 24.Kh1 Qg3 (24...Qg3 25.f4 Nf4 (25...Bf4?! 26.Bf4 Nf4 27.Qg4 Qg4 28.hg4–+; 25...Nc1 26.Re6 Bf4 27.Qg1–+) 26.Bf4 Qf4 27.g3 Qg3 28.Qd2 Rf2 29.Qf2 Qf2 30.Re5 Be5 31.de5 Rf8 32.Nd4 Qd4 33.Re1 Rf2 34.a3 Qf4 35.Rb1 Qh2#) 0–1. Ruhle,Ernst Albrecht – Bleisch,Beny, Bad Ragaz op, 1995.

5.ed4 Nf6 6.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be6 5.d4 ed4 6.ed4).

5.Qd4 a6 6.b5 (6.Nf3 A) 6...Nf6 7.a3 (7.Qd1 d5 8.a3 Bd6 9.Bd3 Qe7 10.0–0 0–0; 7.Ng5 Nc6 8.Qf4 d5 9.a3 Bd6 10.Ne6 fe6) 7...Nc6 8.Qd1 Ra7 9.Bd3 Be7 10.0–0 0–0; B) 6...d5 7.a3 Nc6 8.Qd2 Nf6 9.Bd3 Bg4 10.Be2 Ne4; C) 6...Nc6 7.Qd2 Nf6= 8.Bd3 Bd5 9.a3 Bf3 10.gf3 Qe7; 6.Qd2 A) 6...d5 7.a3 Nf6 (7...a5 8.Nf3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Nf6) 8.Bd3 a5 9.b5 Bd6 10.Nf3 Ne4; B) 6...Nf6 7.Bd3 d5 8.a3 a5 9.b5 Bd6 10.Nf3 Ne4) 6...ab5+= 7.Bb5 c6 8.Bc4?? (better is 8.Bd3+= Qg5 9.Qe4 Nf6 10.Qf3 Bg4; 8.Be2 Ra2 9.Ra2 Ba2 10.Nc3 Be6) 8...Ra4–+ 9.Nd2 d5 (9...b5 10.Ne2 bc4 11.Nf4–+) 10.Rd1 Nd7 11.Ne2 b5 12.Nc3 Rc4 13.Nc4 bc4 14.Qa7 Bc5 15.Qa6 Ne7 16.0–0 0–0 17.e4 Qc7 18.Ba3 Ba3 19.Qa3 Re8 20.Rfe1 Nf6 21.Qc5 Qf4 22.Qe3–/+ Qh4 23.Qg3 Qh6 24.Rb1 d4 25.Na4 g6 26.Rb8? Rb8 27.Qb8–/+ Qf8 28.Qf8 Kf8–/+ 29.Nc5 Nd7 30.Nd7 Bd7 31.Rb1 c5–+ 32.Rb8 Bc8 33.a4 Ke8 34.Rb6 Kd7 35.Rf6?? d3 36.cd3 c3 0–1. Fichte,Wolfgang – Lau,Wolfgang (2015), Sauerland Stern Hotel op 1st, 2001.

5.Qd4 Nf6 6.Nf3 (6.Bb5 Nc6 7.Nf3 a5 8.a3 ab4 9.ab4=) 6...a6 (6...Nc6 7.Bb5 a5 8.a3 Be7 9.0–0=) 7.a3 (7.Qh4 Nc6 8.Bf6 Qf6 9.Qf6=) 7...Nc6 8.Qd1 Be7 (8...Bg4 9.h3=) 9.Nbd2 (9.Bd3=) 9...0–0 10.Bd3 Qd7 11.c4 Rad8 12.Rc1 (12.Qc2 a5=) 12...Ne5 (12...d5 13.c5=) 13.Be5 de5 14.Ne5 Qc8 (14...Qd6 15.f4=) 15.Qc2 (15.0–0 Bd6 16.Ndf3 c5+=) 15...c5 16.b5 Qc7 17.Nef3 Qd6 (17...Qd7 18.Be2+=) 18.Be2 Ra8 19.a4 Bd8 (19...Rfd8 20.0–0+=) 20.0–0+/– Bc7 21.Ne4 (21.Rfd1 Rfd8+/–) 21...Qe7 (21...Ne4 22.Qe4 Qe7 23.Qc2+/–) 22.Ng3 (22.Nf6 Qf6 23.Bd3 Qh6+/–) 22...g6 (22...Bg4 23.Rfd1+=) 23.Rfd1+/– Bg3 24.hg3 (24.fg3?! Bf5 25.Bd3 Qe3 26.Kf1 Bh3=) 24...Bf5 25.Bd3 Bg4 26.Qc3 Rfe8 27.Qc2 ab5 28.ab5 b6 29.Ra1 Nd7 30.Be2 Nf6 31.Ra8 Ra8 32.Ne1 Be2 33.Qe2 Ne4 34.Qd3 Kg7 35.Qc2 Kh6 36.Kf1 Ra3 37.Qb2 Ra7 38.Nf3 Qe6 39.Rc1 Qf5 40.Qe5 Qe5 41.Ne5= Kg7 42.Rc2+= Kf6 43.Nd3 Ra3? 44.Ke2?? Nd6 45.f3 Ra4 46.Nb2+/– Rb4 47.g4 g5 48.Kf2 Ke6 49.g3 f5 50.gf5+– Kf5 51.g4 Kf6 52.Rd2 Ke6+= 53.Rc2 h6 54.f4+– gf4 55.ef4 Rb3 56.Re2 Kf6 57.Kg2 Rc3 58.Rd2 Ne4+= 59.Re2 Nd6 60.g5 hg5= 61.fg5 Kg5 62.Re5 Kf4 63.Rd5 Rc2–/+ 64.Kf1 Ne4 65.Nd3 Ke3–+ 66.Nc5? Nc5 67.Rd6 Na4 68.Rc6 Rc1 69.Kg2 Kd4 70.Rd6 Kc5 71.Rc6 Kb4 72.Kf2 Rc4 73.Rh6 Kb5 74.Ke2 Rd4 75.Ke3 Rd8 76.Rh4 Nc5 77.Ke2 Ka5 78.Rh5 Kb4 0–1. Larios,Francisco Javier (1970) – Argueso,Manuel (1915), Cto Autonomico Equipos, 2006.

5.Bd4 a6 =.

5.Bd4 Nc6 6.Bb5 Qg5 7.Bc6 bc6 =.

5.Bd4= Nc6 6.Bc3 (6.Bb5 a6 7.Bc6 bc6=) 6...Nf6+= 7.b5 (7.Bd3 Nd5 8.Bb5 a5+=) 7...Ne5 8.Nf3 Ng6 (8...Nfg4 9.Bd3=) 9.Nbd2 (9.Bd3 a6=) 9...d5 (9...Be7 10.Bd3=) 10.Bd4 Be7 (10...Bd6 11.Bd3=) 11.Bd3 0–0 (11...c5 12.bc6 bc6 13.0–0=) 12.0–0 Re8 13.Rb1 (13.c4 dc4 14.Nc4 a6 15.ba6 Ra6=) 13...c5 (13...Bd6 14.c4=) 14.bc6+= bc6 15.c4 (15.Rb7 Qa5=) 15...c5 16.Bb2 (16.Bc3 Rb8=) 16...Rb8 17.Ng5 Bg4 18.Qc2 (18.Qa4 Qd7 19.Qd7 Nd7=) 18...Nd7 (18...Bd6 19.cd5 Nd5 20.Nge4=) 19.h3 Bg5 20.hg4 dc4 (20...Nde5 21.Be5 Re5 22.Nf3 Rb1 23.Rb1+/–) 21.Nc4+= Qc7 (21...Bf6 22.Nd6 Re6 23.Bf6 Qf6 24.Ne4+/–) 22.Bc3 (22.Bf5 Nb6+=) 22...Bf6 23.Rb8 Rb8 24.Ba5 Qc6 25.Be4 (25.Rd1 Qe6=) 25...Qe6 26.Bc7 Rb4 27.Rc1 Bb2 28.Bf5 Qc6 29.Rd1 Ndf8 30.Ba5 Ra4 31.Be4 Qb5 32.Bd3 Ra2+/– 33.Be1?? Qb8?? 34.Be2?? Ne5 35.Qb1+/– White launches an attack 35...Ra1 36.Qb2+– Qb2 37.Nb2 Rd1 38.Nd1 Nfd7 39.f4 Nc6 40.Bb5 Ncb8 41.g5 a6 42.Be2 Kf8 43.e4 Ke8 44.Nc3 (44.Nc3 Kf8 45.Nd5+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Zimmermann,Joerg, TT–04.13 TSC, 2003.

5.Bd4 Nf6 6.Qf3 Bd5 7.Bf6+= Qf6 8.Qf6 gf6 9.Nc3 Be6 10.Nge2 Bg7 11.Rd1 Nc6 12.Nd5 Bd5 13.Rd5 Nb4 14.Rb5 Nc2 15.Kd1 Na3 16.Rb7 Kd7 17.Rb3 Nc4 18.Nd4 Ne5 19.f4 Ng6 20.Bb5 Ke7 21.Bc6 Rab8?? 22.Nf5 (22...Ke6 23.Ng7 Ke7 24.Nf5 Ke6 25.Nd4 Ke7 26.Kd2+–) 1–0. orane (1925) – coffeehouse, Live Game Caissa's Web, 2003.

4.d4 d5

5.a3 e4 6.Ne2 =+.

5.de5 Bb4 6.Nd2 Nc6 7.Ngf3 (7.a3 Be7 (7...Ba5 8.Ngf3 Qe7 9.Bb5 Bg4 10.h3 Bf3=) 8.Ngf3 Nh6 9.Bd3 0–0 10.Rb1 Re8=) 7...Nge7 (7...Nh6 8.Bd3 Be7 9.a3 0–0 10.0–0 Qd7=; 7...Qe7 8.a3 Ba5 9.Bb5 Bg4 10.h3 Bf3=; 7...Qd7 8.a3 Be7 9.Rb1 Nh6 10.Bd3 0–0=) 8.c3 (8.a3 Ba5 9.Bd3 Bg4 10.h3 Bd2=) 8...Ba5 (8...Bc5 9.Nb3 Bb6 10.Nbd4 Bg4=) 9.Bd3 Ng6 10.Qa4 (10.Bb5 Bb6=) 10...0–0 (10...a6=) 11.0–0 (11.Bb5 Nge7=) 11...a6 12.Rfd1 (12.Qc2 Qe7=) 12...b5 (12...Nge5 13.Bh7 Kh7 14.Ne5 Ne5 15.Qa5+=) 13.Qc2= Qd7 (13...Re8 14.Nb3=) 14.a4 b4 (14...Nce5 15.Ne5 Ne5 16.Bh7 Kh8 17.Ba3=) 15.Nb3 Bb6 (better is 15...bc3!? 16.Bc3 Nb4+=) 16.a5+/– Ba7 17.Ba6 Bf5 18.Bd3 (18.e4 Be4 19.Qe4 de4 20.Rd7 Nb8+/–) 18...Bd3+/– 19.Qd3 Nge5 (19...Nce5 20.Qd5 Qd5 21.Rd5+/–) 20.Ne5 (20.Qd5 Qd5 21.Rd5 Nf3 22.gf3 Rfd8 23.Rd8 Rd8+–) 20...Ne5+/– 21.Qd5 Qd5 22.Rd5 Nc4 23.Rb1 (23.cb4 Nb2 24.Rd2 Nc4+=) 23...Rfd8 24.Rd8 (24.Rd8 Rd8 25.h3+/–) 1–0. Gosme,Emile – Powell,Lisa, IECC, 1998.

5.de5 Bb4 6.Nd2 Ne7 7.Ngf3 Ng6 8.Bd3 (8.a3 Be7 9.Nd4 Bc8 10.Qh5 0–0 11.c4 Nd7) 8...0–0 (8...Nc6 9.0–0 0–0 10.a3 Be7 11.Qb1 Re8; 8...Nd7 9.Rb1 Qe7 10.0–0 0–0 11.Nb3 Rfe8; 8...Qe7 9.a3 Bc5 10.Nb3 Nd7 11.Bg6 fg6; 8...Bg4 9.e6 fe6 10.Bg7 Rg8 11.c3 Bd6) 9.0–0 (9.a3 Bd2 10.Qd2 Bg4 11.0–0–0 c6) 9...c5 (9...Nc6 10.a3 Be7 11.Bc3= (11.Qb1 Qd7) 11...Bc5) 10.c4 (10.Nb3 c4 11.a3 Be7 12.Bg6 fg6=) 10...dc4 (10...Nc6!?+= 11.cd5 Bd5) 11.Nc4+= b5 (11...Nh4 12.Nh4 Qh4 13.Nd6+=; 11...Nc6=) 12.Nd6 a6 13.Nd2 (better is 13.a3!? Ba5 14.a4+=) 13...c4= 14.Bg6 fg6 (worse is 14...Bd6 15.Be4 (15.ed6?! fg6 16.a4 Qd6=) 15...Bb4 16.Nc4 Bc4 17.Ba8 Bf1 18.Qf1+/–) 15.N2e4 Nc6 (15...Qh4 16.f4=) 16.a3 c3 (better is 16...Bd6!? 17.ed6 Rf5=) 17.Nc3+/– Bd6 18.ed6 Ne5 (18...Rc8 19.Ne4+/–) 19.Nd5 (19.Nb5 Nf3 20.gf3 ab5+/–) 19...Nc4 20.Nc7 Nb2 21.Ne6 (21.Qd4 Bc4 22.Na8 Bf1 23.Rf1 Nc4 24.Qd5 Rf7+/–) 21...Nd1+= 22.Nd8 Rad8 23.Rad1 Kf7 (23...Rf6!? 24.d7 Rf7+/–) 24.Rd5 Ke6 25.Rfd1 Rf5 26.R5d4 Kd7 27.e4 Rc5 28.Re1 Re8 29.e5?? Ree5 30.Red1 Rc2 31.g3 Ree2 32.Rf4 Rcd2 33.Rf7 Kd6 34.Rd2= Rd2 35.Rg7 Ke5 36.Ra7+= Rd6 37.Rh7 Kf6 38.Rh4 a5= 39.Rf4 Ke5 40.Rg4 Rb6 41.Kf1 b4+= 42.ab4 ab4 43.Rc4 b3 44.Rc1? b2–+ 45.Rb1 Kd4 46.h4 Kd3 47.g4 Kc2 48.Rb2 Rb2 0–1. Deb,Akash – Calonia,Roberto, California, 1998.

4.d4 f6

5.Nd2 ed4 6.Bd4 Nc6 7.Ngf3 Nd4 8.Nd4+= Bf7 9.Be2 Ne7+= 10.0–0 Ng6 11.Bf3 c6 12.Nc6+/– (12.Nc6 bc6 13.Bc6 Ke7 14.Ba8 Qa8 15.c4+/–) 1–0. makaveli1982 – sanu, internet, 2007.

5.d5 Bf7

6.Nc3 A) 6...Ne7 7.e4 (7.Nf3 Nd7 8.e4 c6 9.dc6 bc6 10.Qd6) 7...c6 8.Nf3 a5 9.a3 ab4 10.ab4; B) 6...c6 7.Nf3 Ne7 8.e4 a5 9.b5 cd5 10.Nd5; C) 6...Be7 7.Bd3 Nh6 8.e4 a5 9.b5 f5 10.ef5; D) 6...f5 7.Nf3 Nf6 8.Ng5 Bh5 9.Qd2 Qe7 10.Bd3.

6.c4 A) 6...c6 7.Nf3 (7.Nc3 f5 8.Nf3 Nf6 9.Be2 Be7 10.0–0) 7...f5 8.dc6 Nc6 9.a3 Nf6 10.Be2; B) 6...f5 7.Nf3 (7.Nc3 c6 8.Nf3 Nf6 9.Be2 Be7 10.0–0; 7.Be2 Nf6 8.Nf3 a5 9.a3 ab4 10.ab4; 7.Bd3 Qg5 8.Nf3 Qg4 9.Bf1 c6 10.dc6; 7.a3 Nf6 8.Nf3 a5 9.Be2 ab4 10.ab4) 7...c6 8.dc6 Nc6 9.a3 Nf6 10.Be2; C) 6...a5 7.b5 (7.a3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 c6 10.Nf3) 7...Ne7 8.Nf3 c6 9.Nc3 cd5 10.cd5.

6.e4 c6 7.Nc3 (7.Nf3 Qb6 8.a3 a5 9.b5 cd5 10.ed5; 7.c4 Qb6 8.a3 a5 9.b5 Nd7 10.Nc3) 7...Ne7 8.Nf3 a5 9.b5 cd5 10.Nd5.

6.e4 Nd7 7.Nf3 (7.Nc3 a5 8.a3 Ne7 9.Nf3 c6 10.dc6) 7...a5 8.b5 Nb6 9.c4 f5 10.ef5.

6.e4 Be7 7.Nc3 (7.Nf3 Qd7 8.Nc3 f5 9.ef5 Qf5 10.Bc1) 7...c6 8.Nf3 Qb6 9.a3 Nh6 10.Bd3.

6.e4 Ne7 (DRAW agreed here) 7.Nc3 (7.Nf3 c6 8.Nc3 a5 9.b5 cd5 10.Nd5) 7...f5 8.ef5 c6 9.Bc4 Nf5 10.dc6 ½–½. Bui Dac Khuong – Nguyen Minh Hung, VIE–ch U15, 2005.

4.Nf3 a6

5.c4 Nc6 6.b5 Na5 7.Qa4 (7.ba6!? Ra6 8.c5=) 7...ab5–/+ 8.Qb5 Qd7 (8...c6!? 9.Qb4 e4–/+) 9.Qd7= Bd7 10.c5 (10.Nc3 Nf6=) 10...Be7 (10...Nc6 11.a3+=) 11.cd6= cd6 12.Nc3 Nf6 13.Be2 0–0 14.0–0 e4 15.Nd4 Rac8 16.d3 ed3 17.Bd3 Nc4 18.Bc4 Rc4 19.Rfd1 d5 20.Ndb5 Bb5 21.Nb5 Rb4 (21...Rc2 22.Be5 Ra8 23.a4=) 22.Bf6 Bf6 23.Rab1 Rb1 24.Rb1 Ra8 25.a3 h6 26.g3 Be7 Attacks the isolani on a3 (26...Ra5 27.Kg2=) 27.Nc7 Ra3 (better is 27...Ra7!?=) 28.Nd5+/– Bf8 29.Rb7 Ra5 30.Rd7 Bc5 31.Kg2 Ra7 32.Ra7 Ba7 33.Kf3 g5 34.Kg4 Kg7 35.Kh5 Bc5 36.Nc3 f5 37.Nd5 Bf8 38.g4 fg4+/– 39.Kg4 Kg6 40.e4 h5 41.Kf3 Bd6 42.h3 Kf7 43.Ke2 Ke6 44.f3 Ke5 45.Kd3 Ke6 46.Ne3 Bf4 47.Kd4 Be5 48.Kc5 Bd6 49.Kc6 Bg3 50.Nf5 Be5 51.Kc5 Bb2 52.Nd4 Kf6 53.Kd5+– Kg6 54.e5 Bd4?? 55.Kd4 Kf7 56.Kd5 Ke7 57.e6 h4 58.Ke5 (58.Ke5 Kf8 59.Kf6 Ke8 60.e7 Kd7 61.Kf7 Kd6 62.e8Q Kc5 63.Qe5 Kb4 64.Qg5 Kc4 65.Qh4 Kd5 66.Qe4 Kc5 67.h4 Kb6 68.h5 Kc5 69.h6 Kb5 70.Qd5 Ka4 71.h7 Ka3 72.Qc5 Kb3 73.h8Q Ka4 74.Qa1 Kb3 75.Qaa3) 1–0. Bruvoll,Philip J – Uyuducu,Dervis, Aslo ASKO CC–ch Group–C, 2006.

5.d4 e4 6.Nfd2 d5 7.c4 Bb4–/+ 8.cd5 Bd5 9.Be2 Nc6 10.0–0 Qh4 11.Re1 Bd6 12.h3 Nf6 13.Nf1 0–0 14.Nc3 Ne7 15.Nh2? Bh2–+ 16.Kh2 Qf2 17.Rf1 Qh4?? 18.Rf4 Qg5–+ 19.a4 Bc6 20.Qc2 Ng6 21.Rf2 Qe3 22.Nd1? Qg5–+ 23.Bc1 Qd5 24.Ne3 Qd4 25.Bb2 Qe3 26.Raf1 Rad8 27.Bc1 Qd4 28.Bd1 Qe5 29.Kh1 Qd5 30.Be2 e3! 31.Be3 Ne4 32.Rf5 Ng3 (32...Ng3 33.Kg1 Qg2) 0–1. gtate (1930) – stormer (1940), net–chess.com, 2004.

4.Nf3 Nc6

5.b5 Na5 6.Na3 c6 7.bc6 Nc6 8.Bb5 a6 9.Bc6 bc6 10.0–0 Be7 11.e4 Rb8 12.Bc3 Nf6 13.d3 d5 14.Be5 Rb7 15.Nd4?? Ba3–+ 16.Nc6 Qd7 17.Nd4 de4 18.de4 Ne4 19.Ne6? fe6 20.Qd7 Kd7 21.Bg7 Rg8 22.Bd4 Rc8 23.f3 Nd6 24.Rfd1 Bc5 25.Bc5 Rc5 26.Rd2 Rb2 27.Kf1 Rcc2 28.Rc2 Rc2 29.Kg1 Nf5 30.Kf1 Ne3 31.Ke1 Rg2 32.Rb1 Rg1 (33.Ke2 Rb1 34.Ke3 Ra1–+) 0–1. valpa – Holodoc, playchess.de, 2004.

5.b5 Nb4 6.a3 Nd5 7.Be2 Ngf6 8.0–0 Be7 9.c4 Nb6 10.Qc2 0–0 11.d4 e4 12.Ng5 Bf5 13.c5 Nbd5 14.a4 (14.Nd2 dc5 15.dc5 Nd7 16.Nge4 Nc5+=) 14...Qd7 (14...h6 15.Nh3–/+) 15.c6 (15.Nd2!? Nb4 16.Qb1=) 15...bc6+= 16.Qc6 (16.Nd2 Nb4 17.Qc4 d5+=) 16...Rab8 (16...Qc6!? 17.bc6 h6–/+) 17.Qd7 Nd7 18.Nh3 a6 (18...Bh3 19.gh3 c5 20.Nd2+=) 19.Ba3 ab5 20.ab5 N7b6 21.f3? (better is 21.Rc1+=) 21...Ne3–+ 22.Rc1 Rfc8 (22...ef3 23.Bf3 Nbc4 24.g4 Bb1 25.Rcb1–+) 23.Rc3? (23.fe4 Be4 24.Nf2 Bd5–+ (24...Bg2?! 25.Ng4 Bf6 26.Nf6 gf6 27.Kf2–/+)) 23...Ned5 (better is 23...Bf6!? 24.fe4 Be4 25.Re3 Bd4 26.Bc1–+) 24.Rb3 ef3 25.Bf3 (25.Rf3 Bf6 26.Bb2 Bg4–+) 25...Bf6 (25...Bc2!? 26.Nd2–+) 26.Bb2 Bc2 27.Rba3 Re8?? 28.Nd2–/+ Ne3 29.Bc6 Re7 30.Nf4 g5 31.Nh5–/+ Bh8 32.Ng3 d5 33.Ra7? Nf5?? 34.Nf5+= Bf5 35.Nb3 Re2 36.Ba3? Re3–+ 37.Nc5?? Bd4 38.Rd1 Re1# 0–1. Neumann,Frank (1650) – Ziegert,Andreas (2040), RSS5E NoEngine–72, 2009.

4.Nf3 Nd7

5.a3 Be7 6.Be2 Ngf6 7.0–0 0–0 8.Ng5 Nd5 9.Ne6 fe6 10.c4 N5f6 11.d4 e4 12.Nd2 Qe8 13.Qc2 Qg6 14.g3 c6 15.Ne4?? (15.f3 Qg5 16.Qc3 Nb6+=) 15...Ne4?? (better is 15...Qe4 16.Qe4 Ne4–+) 16.Bd3+= d5 17.cd5 (17.f3!?+=) 17...ed5 18.f3 Bg5 (18...Ndf6 19.fe4 Ne4 20.Be4 de4 21.Qb3 Kh8 22.d5=) 19.Bc1 (19.fe4!? Be3 20.Kg2+=) 19...Rae8 20.fe4 de4 (20...Rf1 21.Kf1 de4 22.Be2+=) 21.Bc4 Kh8 22.Bd2 Nb6 23.Be2 Nd5 24.Rf8 Rf8 25.Qe4?? (better is 25.Qc5 Rg8 26.Re1+=) 25…Qe4–+ (25...Qe4 26.b5 Ne3 27.Bf1 Rf1 28.Rf1 Qg2) 0–1. Fournier,Frederic – aschwanden (1625), rated blitz game (2/2), 2002.

5.a3 f5 6.d3 Be7 7.c4 b6 8.Nc3 c5 9.Be2 h6 10.Nd2 Ngf6 11.Nb5 (11.Bf3!? Rb8 12.Bh5 Kf8 13.Bf3+=) 11...0–0= 12.Bf3 ½–½. Swiatek,Agata – Bielawska,Magdalena, Poland–ch U12 Girls, 1998.

5.a3 Ngf6 6.c4 Nb6+= 7.Qc2 (7.d4 Nc4 8.Bc4 Bc4 9.de5 Ne4=) 7...g6 (7...e4 8.Nd4+=) 8.d4= ed4 (8...Bf5 9.Qd1=) 9.Nd4 Bd7 (9...Bg7 10.Ne6 fe6 11.c5 dc5 12.bc5+=) 10.Nd2 (10.Be2 Ba4 11.Qd3 d5 12.cd5 Nbd5+/–) 10...Bg7 (10...Na4 11.Bc1=) 11.g3 (11.c5 dc5 12.bc5 Ba4 13.Bb5 Bb5 14.cb6 c6 15.Nb5 cb5 16.ba7 Ra7+/–) 11...0–0 (11...c5 12.N4f3=) 12.Bg2 Rb8 (12...c5 13.N4b3 cb4 14.ab4+=) 13.0–0 (13.Rb1 c5 14.bc5 dc5=) 13...Re8 (13...Na4 14.Bc1=) 14.c5 (14.Rad1 Qe7+=) 14...dc5= 15.Qc5 (15.bc5 Na4=) 15...Na4 16.Qc2 Nb2 17.Qb2 Qe7 (17...c6 18.Rfd1=) 18.Rac1 (18.N2b3 c6=) 18...c6 19.N2b3 Ne4 (19...Rbd8 20.Nc5 Bc8 21.b5 cb5 22.Qb5=) 20.Be4 Qe4 21.Nc5 Qe7 22.Qd2 (22.Nd7 Qd7 23.b5 a6 24.bc6 bc6=) 22...Bh3+= 23.Rfe1 (23.Rfd1 Bg4 24.Re1 Rbd8+=) 23...Qd6 (23...Rbd8 24.f3+=) 24.f3 (24.Red1 Bg4 25.f3 Bh3=) 24...h5 (24...Qe7 25.Rcd1+=) 25.Ne4 (25.Red1 h4 26.Qf2 hg3 27.hg3 Qf6=) 25...Qe7 26.Rcd1 Rbd8 27.Qf2 Be6 28.Nc5 Bc8 29.h4 Bh6 Now all is on e3 30.Ne4 Bg7 31.Ng5 Bh6 32.Ne4 Bg7 33.Nb3 Be6 34.Nbc5 Bc8 35.Qa2 Rd1 36.Rd1 Rd8 37.Rd8= Qd8 38.Ng5 Qe7 39.Kf2 b6 40.Nd3 Bd7 41.Qc4 Bf6 42.Ne4 Bg7 43.Nf4 Kf8 44.Qa6 Bf5+= 45.Qc4 Be4–/+ 46.fe4 Qd7 47.Nd3 ½–½. Rohde,Angela – Seidel,Peggy, BL2 Mitte, 1993.

5.a3 Ngf6 6.c4 Be7 7.d3 h6 8.d4 ed4 (8...a5 9.Be2=) 9.Nd4 Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2 0–0 12.0–0 Re8 13.Nd2 Bf8 14.h3 a6 15.Qf3 Rb8 16.Nf5 Ne5 17.Qe2 Ng6 (17...g6 18.Be5 de5 19.Ng3=) 18.Rad1+= Nf4? (better is 18...Ne5!?+=) 19.Qf3+– Ng6 20.Nh6! gh6 21.Bf6 Qd7 22.Bc3 Bg7 23.Bg7 Kg7 ½–½. Geragousian,Biaina – Broekmeulen,Joris, NED–ch U12 op, 2000.

5.a3 Ngf6 6.Be2 Nb6 =.

5.Nc3 Ngf6 6.d4 ed4 7.Qd4 Nb6 (7...a5!?=) 8.Bd3 g6? (better is 8...a5+/–) 9.Ne4+– Ne4 10.Qh8 (10.Qe4 d5 11.Qf4 Bd6+=; 10.Be4?! Rg8 11.Qc3 d5=) 10...d5 (10...Bd5 11.0–0 Qe7 12.Rfd1+–) 11.a3 (better is 11.0–0 Qd6 12.a3 0–0–0+–) 11...Qe7? (11...Nd7+–) 12.Be4 de4 13.Bf6 Qd6 14.Rd1 Qc6 (14...Nd5 15.Ng5 Bg4 16.Ne4+–) 15.Ng5 Nd7 16.Nh7 Qc2 (16...Bg4 17.Rd2 Qa6 18.c3+–) 17.0–0 Bb3 (17...c6+–) 18.Rc1 Qd2 19.Rc7 Qd6 20.Rfc1 Nf6 21.Nf6 (21.Qf8 Qf8 22.Nf6 Kd8 23.Rd7) 21...Kd8 (21...Qf6 22.Qf6 Rd8 23.Qe5 Be6 24.Qb5 Bd7 25.Rd7 Bc5 26.Rd8 Kd8 27.Qc5 Kd7 28.Qd5 Ke8 29.Rc7 g5 30.Qf7 Kd8 31.Qd7) 22.Rd7 (22.Qf8 Qf8 23.Rd7) 22...Qd7 23.Qf8 (23.Qf8 Qe8 24.Qe8#) 1–0. Rosner,Dirk (2175) – Juha,Michael (1820), RSS5E easy–31, 2007.

5.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Be6 4.e3 Nd7 5.Nf3).

5.d4 e4 6.Nfd2 (6.d5 Bg4 7.Qd4 f5=) 6...d5+= 7.c4 c6 (7...Bb4 8.Bc3 Bd6 9.Qb3+=) 8.Qb3 Ngf6 9.h3 g5 (9...Be7!?+=) 10.Nc3= Be7 11.a4 Rg8 12.Be2 Kf8 (12...dc4 13.Bc4 Bc4 14.Nc4=) 13.g4 ½–½. Nguyen Tran Quang,Minh – Tran Quoc Dung (2125), VIE–chT, 2003.

5.Be2 a5 =.

5.Be2 d5 6.d4?? e4–/+ 7.Nfd2 Bb4 8.0–0 a6 9.c4 c6 10.Qb3=+ Bd2 11.Nd2 b5 12.c5 Nh6 13.f3 ef3 14.Nf3 Nf6 15.Ne5 0–0 16.Nc6= Qc7 17.Ne5 Nhg4 18.Ng4 Bg4+= 19.Rf6 Be2=+ 20.Rf5 Bc4 21.Qc2 b4 22.e4 Qc6 23.e5 f6=+ 24.ef6 Rf6 25.Rf6 Qf6 26.Re1 a5 27.Qf2 Qf2 28.Kf2 Ba2 29.Re6 Rc8 30.Ra6= Bc4 31.Ra5 Kf7 32.Ra7 Kf6 33.Rb7 b3 34.Rb6 Kf5=+ 35.c6 Rc7 36.Ba3 Ke4 37.Bd6+= Rf7 38.Kg3+/– Kd4 39.c7 Rc7 40.Bc7 Kc3? 41.Be5 d4 42.Bg7 Bd3? 43.Bd4! Kd4 44.Rb3 h5 45.Rd3! Kd3 46.Kh4 1–0. Trkn – Ken Million, itsyourturn.com, 2000.

5.Be2 Be7 6.0–0 a6 7.c4 Bf6 (7...Ngf6 8.d4=) 8.d4+= e4 (8...Ne7!?+=) 9.Nfd2+/– d5 (9...Nb6 10.Qc2+/– (worse is 10.Ne4 Nc4 11.Bc3 Bd5+=)) 10.cd5+– Bd5 11.Nc3 c6 (11...Ne7 12.Nde4 0–0 13.Bd3+–) 12.Nde4 Qe7 (12...Nb6 13.Nd5 Nd5 14.a3+–) 13.Nf6 (13.Nd5!? cd5 14.Nc5 Nc5 15.bc5 Qe6+–) 13...Ngf6+/– 14.a3 0–0 15.Bf3 (15.Nd5 Nd5 16.Bd3 Rfe8+/–) 15...Rfe8 (15...Bf3 16.Qf3 Nb6 17.Rfc1+/–) 16.Re1 (16.Nd5 Nd5 17.Qb3 N7f6+/–) 16...Ne4 (16...Bf3 17.Qf3 Nb6 18.Rac1+/–) 17.Ne4 (17.Be4 Be4 18.Ne4 Qe4+/–) 17...Be4 18.Rc1 Nf6 19.Rc5 (19.Be4 Qe4 20.f3 Qh4+/–) 19...Nd5 20.Qe2 Rad8 21.Be4 Qe4 22.Qf3 Rd6 23.Qe4 Re4 24.Bc1 Rde6 25.Bd2 Re8 (25...Re7 26.f3 R4e6 27.e4+/–) 26.f3 Rh4? (better is 26...R4e6 27.e4 b6+–) 27.e4+– Nc7 28.g3 Rh6 29.Bh6 gh6 30.Kf2 Ne6 31.Rc4 Nd8 32.f4 Ne6 33.h4 Nd8 34.Kf3 f5 35.e5 h5 36.d5 Kg7 37.dc6 Nc6 38.Rd1 Re7 39.Rc5 Nb8 40.Ke3 Nc6 41.Rcd5 Nb8 42.Rd8 Nc6 43.R8d7 Kf7 44.Re7 Ke7 45.Rd6 Nd8 46.Rh6 Kf7 47.Rh5 Ke6 48.Rh7 Nc6 49.Rb7 Kd5 50.Kd3 a5 51.Rd7 Ke6 52.Rd6 Ke7 53.Rc6 Kd7 54.b5 a4 55.Kc4 Kd8 56.b6 Kd7 57.Kc5 Ke7 58.Rd6 Kf7 59.b7 Ke7 60.b8Q Kf7 61.Qc7 Kf8 62.Rd8# 1–0. Ruhle,Ernst Albrecht – Furger,J, Wangs Pizol op, 1996.

5.Be2= Be7 6.0–0 Ngf6 7.Ng5 =.

5.Be2= Be7 6.d4 d5 7.a3 (7.de5 Bb4 8.c3 Bc5=) 7...e4+= 8.Nfd2 Ngf6 9.c4 b6 (9...dc4 10.Bc4 Bc4 11.Nc4=) 10.0–0 (10.cd5 Bd5 11.Nc3 c6+=) 10...0–0 (10...c6 11.Nc3=) 11.f4 (11.cd5 Bd5 12.Nc3 c6+=) 11...ef3 (11...dc4 12.Nc3=) 12.Bf3= c6 13.Qe2 (13.Nc3 dc4 14.Bc6 Ng4+=) 13...Qc7 (13...a5 14.cd5 Nd5 15.e4=) 14.c5 (14.e4 de4 15.Ne4 Rae8=) 14...b5 (14...Rfe8 15.Nc3+=) 15.Nc3 (15.a4 ba4 16.Nc3 Rfe8=) 15...Qc8 (15...a5 16.e4 de4 17.Nce4=) 16.Nb3 (16.a4 ba4 17.Ra4 Re8+=) 16...Nb8 (16...Re8 17.a4 a6 18.Qd3=) 17.a4+= a6 (17...ba4!? 18.Ra4 Re8+=) 18.ab5+/– cb5 19.Nb5 (better is 19.e4 de4 20.Be4+/–) 19...Bg4? (better is 19...Qb7!? 20.Nc3 Qb4+/–) 20.Nc3 (20.Bg4 Ng4 21.e4 Re8+–) 20...Bf3 21.Qf3 Qe6 (21...Nc6 22.Nd5 Nd5 23.Qd5 Nb4 24.Qf3+–) 22.b5 Ne4 (22...Re8 23.Rfb1+–) 23.Ne4 (23.Qf5!? Nc3 24.Qe6 fe6 25.Bc3 Bf6+–) 23...de4 24.Qd1 Bg5 25.Re1 f5 (25...Qd5!? 26.b6 Nc6+/–) 26.d5+– Qh6 27.Bc1 Nd7 28.Ra6 Ne5?? 29.Rh6 (29.Rh6 Bh6 30.Qc2+–) 1–0. Horch,J – Malisius, Magdeburg GER, 1995.

5.Be2= Be7 6.d4 Ngf6 7.de5 de5 8.a3 =.

5.Be2= Qf6 6.c4 =.

5.Be2 Ngf6 (--> 4.Nf3 Nf6 5.Be2 Nbd7).

5.Be2 Ngf6 6.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be6 5.Nf3 Nbd7 6.Be2).

5.Be2= g6 6.0–0 Bg7 7.c4 h6 8.d4+= e4 9.Nfd2 f5 10.f3 Qg5 11.Qb3 Ngf6 12.d5+/– Bf7 13.fe4 Rg8 14.Nf3 Qh5 15.Nd4 Qg5 16.ef5 gf5 17.Rf5 Qh4 18.Rf4 Qe1 19.Rf1 Qh4 20.Nf5 Qg5 21.Nd2 Bf8 22.Rf2 0–0–0 23.Ng3 Re8 24.Rf5 Re3 25.Rg5 Rb3 26.ab3 hg5 27.Ra7 Kb8 28.Ra1 Bg6 29.Rf1 Bg7 30.Nf5 Bh8 31.Ne7 Rg7 32.Ng6 Rg6 33.Bd3 Rg8 34.Bf5 Ne5 35.Be6 Rg6 36.Be5 de5 37.Nf3 Nh5 38.Bf7 Rh6 39.Bh5 Rh5 40.Ng5! (40…Rg5 41.Rf8 Ka7 42.Rh8+–) 1–0. Doncea,Vladimir (2105) – Raut,Cristian (2230), Eforie Nord op, 2002.

4.Nf3 e4

5.Nd4 Qd7 6.Ne6 Qe6 7.c4 (7.Nc3 d5=) 7...Nd7 (7...Nc6 8.Nc3=) 8.Nc3+= c6 9.Qc2 (9.d3 ed3 10.Bd3 Ne5+=) 9...Ngf6= 10.d3 ed3 11.Bd3 g6 (11...Ne5!?=) 12.0–0 Bg7 13.Ne2 0–0 14.Rfd1 Rad8 (14...Ne5 15.Nd4 Qe7 16.Be2+=) 15.b5 (15.Nd4 Qe7+=) 15...Ne5+= 16.bc6 (16.Nd4 Qe7+=) 16...bc6 17.Nf4 (17.Rab1 Rfe8+=) 17...Qc8 (17...Qe7 18.Rab1+=) 18.Bf1 (18.Rab1 Nd3 19.Qd3 Rfe8+=) 18...Rfe8 19.Bd4 c5 (19...Qc7 20.Rab1+=) 20.Bc3 g5 (20...Qc6 21.Nd5+=) 21.Nd5+/– Nd5 22.Rd5 Re6 (22...Qe6 23.Rad1+/–) 23.Rad1 Rh6 (23...Qc7 24.Bd3 Nd3 25.Qd3 Bc3 26.Qc3+/–) 24.Ba1 (better is 24.e4+/–) 24...Qg4?? (better is 24...Qc7+/–) 25.Be5+– Be5 26.Re5! Qh4 27.h3 (27.h3 g4 28.Re4+–) 1–0. Hofmann,Bernhard (2095) – Feiersinger,Gerhard (1690), Wattens op, 1997.

5.Nd4 Bd7 6.d3 d5 7.a3 =.

5.Nd4 Nf6 6.f3 d5 7.fe4 Ne4 8.Ne6 fe6 9.Qh5 Kd7 10.c4 c6 11.cd5 cd5 12.Nc3 Ng5 13.h4 Nf7 14.Bb5 Ke7 15.0–0 Nd6 16.Qg5# 1–0. aspasio – gsmelt (2310), net–chess.com, 2014.

4.Nf3 Be7

5.a3 f5 6.c4 Nf6 7.Be2 0–0 8.0–0 h6 9.d3 c6 10.Nbd2 Nbd7 11.Rc1 a5 12.b5 c5 13.a4 Nb6 14.Ra1 Nfd7 15.Qc2 Bf6 16.Nb3 e4 17.de4 Bb2 18.Qb2 fe4 19.Nfd2 Ne5 (19...d5 20.cd5 Bd5 21.Qc3=) 20.Qc2 Nd3? (better is 20...Qe7!?=) 21.Bd3+/– ed3 22.Qd3 d5 (22...Qe7!?+/–) 23.cd5+– Bd5 24.Nc5 Qg5 25.f3 (25.e4!? Rac8 26.Qd4 Qe7+–) 25...Rad8 26.Qc2 (26.Qa3 Nc4 27.Nc4 Bc4 28.Nb7 Bf1 29.Qa2 Rd5+/–) 26...Bc4 27.Nce4 Qe3+= 28.Kh1?? Bf1–/+ 29.Rf1 Nd5 30.Qa2 Kh8 31.Rg1 Nf4 32.Nc4+= Qd4 33.Qc2?? Rd5?? 34.Nb2 Rh5 35.h3 Qe5 36.Qf2?? Nh3!–+ 37.gh3 Rh3 38.Kg2 Rh2 39.Kf1 Rf2 (39...Rf2 40.Nf2 Qb2–+) 0–1. Fournier,Frederic (1835) – ubosatla (1930), Active (5/0), 2005.

5.Nc3 Nf6 =.

5.c4 Nd7 6.Be2 Bf6 (6...a5 7.b5=) 7.d4 (7.Nc3 Ne7+=) 7...ed4 8.Bd4 (8.Nd4 c5 9.bc5 Nc5+=) 8...Bd4 9.Nd4 Ngf6 10.0–0 0–0 11.Nd2 a5 12.b5 (12.f4 Qe7 13.e4 g6=) 12...Nc5 13.a4 Kh8 (13...Qe7 14.Qc2=) 14.Bf3 d5 (14...Qe7!?=) 15.Qc2+= Qe7 (15...Bg4 16.Rfd1 Bf3 17.N2f3+/– (worse is 17.gf3 Re8+=)) 16.cd5+/– Bd5? (better is 16...Nd5!? 17.Rfc1 b6+/–) 17.Nf5+– Qd7 18.Qc5 Bf3?? (better is 18...Qf5 19.e4 Qf4 (worse is 19...Ne4 20.Qc2+–) 20.ed5 Qd2 21.Qc7 Nd5 22.Qb7 Nc3+–) 19.Nf3 (19.gf3?! Qd2 20.Rfd1 Qb2 21.Qc7 Nd5 22.Qb7 Rad8+–) 19...b6 (19...Qd5 20.Qc2+–) 20.Qc2 g6 21.N5d4 Rac8 (21...Rfe8 22.Rfc1 Kg8 23.Qc7 Qc7 24.Rc7+–) 22.Rfc1 Nd5 23.Qb2 (23.Rd1 Qe7+–) 23...Kg8 24.Nc6 f6 (24...Rfe8+–) 25.Rd1 Qf7 (25...Rce8 26.Qb3+–) 26.Rd5! 1–0. Cerny,Lumir (1685) – Cerv,Jiri, Open Teplice, 2008.

5.c4 f5 6.d4+= e4 7.Nfd2 (7.d5 Bf6 8.Bf6 Qf6+=) 7...d5= 8.a3 c6 9.Nc3 Nf6 10.Be2 0–0 11.0–0 Bd6 12.cd5 cd5 13.Nb5 Be7 14.Rc1 Nc6 15.Nb3 a6 16.Nc3 Bd6 17.Nc5 Qe7 18.Qd2 ½–½. Karali,A – Stadler, Athens, 1984.

5.c4 Bf6 6.e4 Nd7 7.Nc3 Ne7 8.Nd5 Nd5 9.ed5 Bg4 10.Qc2 Bf3 11.gf3 Qe7 12.Qe4 Bg5 13.h4 Bf4 14.Bd3 Nf6 15.Qe2 Nh5 16.0–0–0 Bh6 17.Kb1 Nf4 18.Qf1 Nd3 19.Qd3 Qf6 20.Qe4 Qf4 (better is 20...Bf4!?+=) 21.d4+= Qe4 22.fe4 f6 23.Kc2 0–0 24.Rh3 Bf4 25.Bc1 (25.c5!?+=) 25...Bc1= 26.Kc1 Rf7 27.Rf3 Raf8 28.Kd2 ed4 29.Ke2 f5 30.Rf5 Rf5 31.ef5 Rf5 32.Rd4 Kf7 33.f3 Kf6 34.a4 g5 35.hg5 Rg5 36.Kf2 h5 37.a5 Rg7 38.Rf4 Ke5 39.Rh4 Rh7 40.Ke3 Kf5 41.Rf4 Ke5?? 42.Rf8 h4 43.f4 1–0. Fischbach,Rainer (1870) – Nittschalk,Karl, Leipzig VfB op, 2009.

5.c4 Nf6 6.Nc3 =.

5.d3 Nf6 6.Be2 Qd7 7.0–0 (7.Ng5 0–0=) 7...Nc6 (7...a5 8.ba5 Ra5 9.c4=) 8.b5 Nd8 9.c4 0–0 10.Nc3 d5 (better is 10...a6!?=) 11.Ne5+/– Qd6 12.d4 dc4 13.Bc4 (13.Nc4 Qd7+/–) 13...Bc4 (13...Re8 14.Bd3+/–) 14.Nc4 Qe6 15.d5 Qf5 16.Rc1 (16.Qd4 Re8+/–) 16...b6 (better is 16...Bb4+/–) 17.e4! Qg5 (17...Ne4 18.Qf3 Double attack (18.Qf3 Decoy)) 18.f4 (18.Qf3 Bc5+–) 18...Qh4 19.Ne3 (19.Qe1 Qh5+–) 19...Bc5 20.Qe1 Ng4?? (better is 20...Qe1 21.Rfe1 Ng4+/–) 21.Qh4 (21.Qh4 Ne3 22.Rf2+–) 1–0. Wall,Bill – Sagebrushlady, chess.com, 2008.

5.d4 d5 6.Ne5 Bb4 7.Bc3 Bd6 =.

5.d4 e4 6.Nfd2 d5 7.a3 f5 8.c4 c6 9.Nc3 Nf6 10.Na4 Nbd7 11.Nc5 Nc5 12.dc5 0–0 13.Be2 Qe8 14.0–0 Qg6 15.Kh1 Rad8 16.Qc2 Ng4 17.cd5 cd5 18.Bd4 Bf6 19.Qc3 (19.Bf6 Rf6 20.h3 d4 21.ed4 Nh6+=) 19...Qh5 (19...f4!?+=) 20.h3= Qh4 21.Kg1 Nh6 22.f4 Qg3 23.Rac1 Bh4 24.b5 Rf6 (24...Rc8 25.c6+=) 25.Bh5 Nf7 26.Bf6 Bf6 27.Qb3 g5 (27...g6 28.Be2 d4 29.Qe6 Qe3 30.Kh1 Qe2 31.c6 (31.Qf6?! Qd2 32.c6 bc6+/–) 31...bc6 32.bc6 Qd2 33.c7+/–) 28.Rf2 (28.c6 gf4 29.ef4 Qb3 30.Nb3 bc6 31.Rc6 Nd6+–) 28...gf4+= 29.Nf1 Qg7 30.Rf4 Ng5 31.Kh1 d4 32.Qa4 d3? (32...Qh6 33.Rh4 (worse is 33.Qa7 Qh5 34.Qb7 Nh3 35.gh3 Qh3 36.Nh2 Qe3+=) 33...Kf8 34.Qa7=) 33.Nd2 (better is 33.Qa7 Bb2 34.Rb1+–) 33...Qh6= 34.Qd1 (worse is 34.Qa7 Qh5 35.Rf2 Qh4–/+) 34…Bc8?? (better is 34...Bb2 35.Rb1 Ba3=). Rankis,August – Peckar,Mark, Marshall CC–ch, 1956.

5.d4 e4 6.Nfd2 d5 7.a3 Nf6 8.c4 c6 9.cd5 Bd5 10.Nc3= 0–0 11.Be2 Qd6 12.Qc2 Qe6 13.0–0 Nbd7 14.Rac1 Nb6 15.Kh1 Bd6 16.Rfe1 Qf5 17.Bf3 Ng4?? 18.Bg4 Qg4+/– 19.h3 Qg6 20.Nde4+= f5 21.Nd5 fe4 22.Nc3 Rae8 23.Rg1 Nc4 24.Ne4 Nb2? 25.Nd6+– Nd3? 26.Ne8 Nf2 27.Kh2 Qe8 28.Qb3 Kh8 29.Rgf1 Qb8= 30.g3 Rf3–/+ 31.Rg1 Ne4?? 32.h4?? Rg3 (32...Rg3 33.Qf7 Re3 34.Kh1 Rh3 35.Kg2 Qg3 36.Kf1 Nd2 37.Ke2 Qd3 38.Ke1 Re3 39.Kd1 Ne4#; 32...Rf2 33.Kh3 Qc8 34.Qe6 Qe6 35.g4 Qd6 36.g5 Rh2 37.Kg4 Qe6 38.Kh5 g6 39.Kh6 Rh4#) 0–1. mtr – vintik, internet, 2001.

5.Be2 a6 6.0–0 b5 (6...Nf6 7.a3=) 7.a4 White gets strong initiative 7...c6 (7...ba4!? 8.Nc3 Nf6+=) 8.ab5+/– Qb6 9.d4 f6 (9...e4!? 10.d5 Bd5+/–) 10.Nc3+– (10.de5?! de5 11.ba6 Bb4+/–) 10...cb5 11.Bb5! Bd7 (11...ab5 12.Ra8) 12.Nd5 Qb7 13.Bc4 Bc6? (13...e4 14.Nd2 f5+–) 14.de5 (14.Ne7?! Ne7 15.de5 de5+/–) 14...de5 15.Ne5! (15.Ne7?! Ne7 16.Bc3 Bd5+/–) 15...fe5 16.Be5 Bd5 (16...Kf8 17.Ne7 Ne7 18.Qd8 Be8 19.Bg7 Kg7 20.Qd4 Kg6 21.Qd6 Kg7 22.Qe5 Kg6+–) 17.Bd5 Nc6 18.Bg7 0–0–0 (18...Nf6 19.Bh8 Nd5 20.Qd5 Bb4 21.Rfb1+–) 19.Bh8 Bf6 (19...Nf6 20.Bf6 Bf6 21.Ra2+–) 20.Bf6 (20.Qg4!? Kc7 21.Qg3 Kb6 22.Bc6 Qc6+–) 20...Nf6 21.Be6 Kb8 22.Qf3 (22.Qf3 Ne8 23.Bd5+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Oeltze, 2009.

5.Be2 c5 6.a3 b6 7.d3 cb4 8.ab4+= a5 9.0–0 Nf6 10.Ng5 Nd5 11.Ne6+/– fe6 12.Bf3 g5?? 13.c4+– Nf6 14.Ba8 d5 15.cd5 ed5 16.ba5 ba5 17.Be5 Na6 18.Bf6 Bf6 19.Qa4 Kf7 20.Ra2 Qa8 21.Qa5 Qc6 22.Qa6 Qc8 23.Nd2 Qd7 24.Rb1 Rc8 25.Rb7 Rc7 26.Rc7 Qc7 27.Qa7 Qa7 28.Ra7 Ke6 29.Rh7 Ke5 30.d4 Ke6 31.Rh6 Kf5 32.h3 Ke6 33.Nf3 1–0. nordlicht – ronmaro, gameknot.com, 2001.

5.d4 ed4

6.Nfd2 d5 7.a3 f5 8.c4 c6 9.Nc3 Nf6 10.Be2 0–0 11.Qb3 Nbd7 12.0–0 Qe8 13.c5 Qg6 14.f4 (14.b5!?=) 14...Ng4+= 15.Nd1 (15.Na2 Qh6 16.h3 Bh4–/+) 15...Bh4–/+ 16.g3? (better is 16.Bg4 Qg4 17.Nc3–/+) 16...Nh2!–+ 17.Kh2 (17.Rf2 Nf3! 18.Nf3 ef3 19.Bf3 Qg3 20.Bg2–+) 17...Qg3 18.Kh1 Qh3 19.Kg1 Rf6 20.Bh5 Bg3 21.Rf2 Bf2 22.Nf2 Qh5 23.Kf1 Rg6 24.Ke1 (24.b5 Nc5! 25.dc5 d4 26.Qe6 Re6 27.Bd4 cb5–+) 24...Nf6 25.Nf1 Ng4 (better is 25...Qh4 26.Qc2–+) 26.Ng4 Rg4 (better is 26...fg4 27.Kd2 g3 28.Ng3 Rg3 29.Re1–+) 27.Kd2 (27.Qd1–+) 27...Rg2 28.Kc3 (28.Kc1 Qe2 29.Kb1 Qf1 30.Ka2 Qe2–+) 28...Qe2 29.Rd1 Bf7 30.b5 (30.Bc1 Bh5 31.Rd2 Qf1 32.Qc2–+) 30...Bh5 31.Rc1 Qd3 32.Kb4 Qb5 33.Kc3 Qb3 (33...Qd3 34.Kb4 Rb2 35.Qb2 a5 36.Ka4 Bd1 37.Rd1 Qc4 38.Qb4 ab4) 34.Kb3–+ Rf8 35.Bc3 (35.Kc3 Bf3–+) 35...Be2 36.Ka4 (36.Nd2 Kf7–+) 36...h5 (36...Rg1 37.Rb1 Bb5 38.Kb3 Bf1 39.Kb2–+) 37.Rb1 (37.Nd2 Rg3–+) 37...Bb5 38.Ka5 Rf6 39.a4 (39.Be1 Bf1 40.Bh4 Bd3 41.Rb7 Rf7 42.Rb8 Kh7–+) 39...Ba6 40.Nd2 (40.Be1 Rg1 41.Nd2 Bd3–+) 40...h4 41.Rh1 Rh6 42.Nf1 Bf1 43.Rf1 h3 0–1. Jaramillo,Carlos Orlando (1940) – Botello,Gregory Paul (1615), 1a Eliminatoria Nacional de Ma, 2009.

6.ed4?! d5 =.

6.ed4 Nf6 7.Bd3 0–0 8.0–0 Nd5 9.Qd2 Bf6 10.c4 Nb6 11.Qc2 g6 12.Nbd2 Bg4 13.h3 Bf3 14.Nf3 (14.gf3? Nc6–+) 14...Nc6 15.a3 Bg7 16.Rfe1 a6 17.Re2 Re8 18.Rae1 White launches an attack 18...Qd7 19.d5 Na7 20.Bg7 Kg7 21.Qc3 Kg8 22.Ng5 Re2 23.Re2 Qd8 24.f4 Nd7 25.Qe1 h6 26.Ne4 Nf6 (26...b5 27.Qf2+/–) 27.Qf2 b6 (27...Ne4 28.Be4 Nc8 29.f5+–) 28.f5 g5 29.h4 Ne4 30.Re4 Qf6 31.hg5 hg5 32.Qg3 Qa1 33.Kf2 Qb2 34.Be2 (34.Ke1 Qc1 35.Ke2 Qb2 36.Kd1 f6+/–) 34...Qf6+= 35.Qg4 Kf8 36.Re3 Re8 37.Re8 (37.Rg3 Qb2+=) 37...Ke8= 38.Qe4 Kd7 39.Qe3 (39.g4 Nc8=) 39...Qf5+= 40.Qf3 Qf3 41.Kf3 ½–½. Jeschke,Holger – Geppert,Frank, Schleswig Holstein–chA, 1994.

6.Qd4?? Bf6 7.Qd1 Bb2 –+.

6.Nd4 Bf6 7.Ne6 fe6 8.Nc3 Ne7 9.Qg4 Ng6? (Better is 9...Qd7=) 10.Qe6+– Qe7? (Better is 10...Ne7+–) 11.Qc8 Qd8 12.Bb5 c6 13.Qb7 cb5 14.Qa8 0–0 15.Qd5 Kh8 16.a4 Qc8 17.Ra3 ba4 18.0–0 Rd8 19.b5 Rd7 20.Rd1 Ne5 21.Ra4 Ng6 22.Rc4 Qe8 23.Rb4 Qc8 24.Ne4 Bb2 25.Rb2 Qc7 26.Nd6 Qc3 27.Qe6 Rd6 28.Qe8 1–0. fajgo – jones662, internet, 2002.

6.Nd4 Nf6 7.Bd3 0–0 8.Nf5 (8.0–0 Nbd7=) 8...Bf5 (8...Nc6 9.a3=) 9.Bf5 Nbd7 10.0–0 Re8 11.c4 Bf8 12.Nd2 g6 13.Bc2 Bg7 14.e4 (14.Qf3 a5+=) 14...a6 (14...Ne4 15.Bg7 Nd2 16.Qd2 Kg7 17.Rae1+=) 15.f4 (15.Bc3 Nh5 16.Bg7 Ng7=) 15...c6 (15...Ne4 16.Bg7 Nd2 17.Qd2 Kg7 18.Rae1+=) 16.Bd4 (16.Rb1 b5+=) 16...c5 (16...Nd5! 17.Nf3 Bd4 18.Qd4 Nb4+=) 17.bc5= White gets the initiative 17...dc5 18.Bc3 (better is 18.Bf2+=) 18...Nf8 (better is 18...Nd5! 19.cd5 Bc3=) 19.e5+/– N6d7 20.Ne4 Qc7 21.Nd6 Red8 (21...Re7!?+/–) 22.Qd5 Nb6 23.Qb7 Qb7 24.Nb7 Rdc8 25.Nd6 Rcb8 (25...Rc6 26.Rfd1 Rd8 27.Rab1+–) 26.Be4 Ra7 27.Ba5 Ne6? 28.Bb6 Rb6 29.Nc8 Rab7 30.Nb6 Rb6 31.Rab1 Rb1 32.Bb1 Nd4 33.g3 g5 34.Kf2 g4 35.Be4 h5 36.Rb1 h4 37.Rb8 Bf8 38.f5 hg3 39.Kg3 f6 40.Bd5 Kh7 41.Rf8 Nf5 42.Kf4 Nh6 43.Rf6 (43.Rf6 Kg7 44.Rh6+–; 43.ef6 Kg6 44.Be4 Kh5 45.f7 a5 46.Rh8 a4 47.f8Q g3 48.Rh6) 1–0. Makowski,Z – Kulesz,B, Szczecin Poland, 1982.

6.Nd4 Nf6 7.Ne6 fe6 8.Nd2 0–0 9.Bd3 Nbd7 10.f4 d5 11.g4 (11.b5!?+=) 11...Bb4–/+ 12.c3 (12.g5 Ne4 13.Be4 de4–/+) 12...Nc5 13.Bc2 Ba5 14.g5 Nfe4 15.Ba3?? (better is 15.Ne4 Ne4 16.Be4 de4 17.Qd8 Rad8 18.Ke2–/+) 15...Bc3–+ 16.Bc5 Bd2 (worse is 16...Nc5 17.Rc1 d4 18.Bb1–+; 16...Nd2?! 17.Ke2 Re8 18.Rc1–+) 17.Kf1 Nc5 18.Qd2 Qg5 19.Rg1 Qh6 20.Rg3 Rad8 21.Qg2 (21.Rc1 e5 22.Bh7 Kh7 23.Rc5 ef4 24.ef4 Qf4 25.Qf4 Rf4 26.Ke2 c6–+) 21...Qf6 22.Rc1 d4 (better is 22...b6 23.Qh3 g6 24.Rg2–+) 23.Bh7 Kh7 24.Rc5 de3 25.Rh5? (25.Qe4 Kg8 26.Rc7 Qa1 27.Kg2 Rd2 28.Kh3 Qf1 29.Kg4 Qd1 30.Kh4 Rh2 31.Rh3 Qe1 32.Kg4 Qg1 33.Rg3 Qd1 34.Qf3–+) 25...Kg8 26.Rg7 (26.Qe4–+) 26...Qg7 27.Rg5 (27.Qg7 Kg7 28.Rg5 Kh6 29.Re5 Rf4 30.Ke1–+) 27...Rd1 28.Ke2 0–1. Agrest,Anton (1780) – Dolukhanova,Evgeniya (2340), Rohde op, 2009.

4.Nf3 f5

5.c4 c6 6.Be2 (6.Nc3 Nd7+/–) 6...Be7+= 7.Qc2 Bf6 8.d3 (8.Nc3 Nh6+=) 8...a5= 9.b5 Nd7 10.a4 Ne7 11.Nbd2 0–0 12.0–0 d5 Black prepares e4 13.Rac1 Rc8 14.bc6 bc6 15.Ba3 e4 (15...c5!?=) 16.Nd4+/– Bd4 17.ed4 Nf6 18.Qc3 (18.de4 Ne4 19.Ne4 fe4 20.cd5 cd5+/–) 18...f4 (18...Rf7 19.de4 Ne4 20.Ne4 fe4 21.Rb1+=) 19.de4+/– de4 20.f3 (20.Rce1!?+/–) 20...e3+= 21.Nb3 Exerts pressure on the isolated pawn 21...Ra8 (21...Re8 22.Qa5 Nf5 23.Qd8 Red8 24.Rfd1+=) 22.Nc5 (22.d5 Bd7 23.dc6 Nc6 24.Bf8 Qf8+/–) 22...Bc8 (22...Bf5 23.g4 fg3 24.hg3=) 23.Nd3 Nh5 24.Ne5 Rf6 25.Rfd1 Rh6 26.d5 c5 (26...cd5 27.cd5 Passed pawn) 27.Bc5 (27.Ng4 Rg6 28.Qe5 Nf5 29.Bc5 Rg5+–) 27...Nf5 (27...Ng6 28.Ng6 hg6 29.Qe1+/–) 28.Ng4+– Rg6 29.Bd3 (better is 29.Qe5+–) 29...Qh4?? (better is 29...Rg5+–) 30.Qe5 Bd7 31.Bf5 Bf5 (31...Re8 32.Bg6 (32.Bd7 Re5 33.Rb1 h6–/+) 32...hg6 33.Qb2 Bg4 34.fg4+–) 32.Qf5 Ng3 (32...Qg5 33.Qg5 Rg5+–) 33.hg3 fg3 34.Ne3 (better is 34.d6 h5 35.Qg6 hg4 36.Qe6 Kh8+–) 34...Qh2 35.Kf1 Qh4 (35...Rf6 36.Qe4 Qh5+–) 36.d6 Rd8 37.Ke2 (37.d7 Rf6 38.Qe5 Qf4 39.Qf4 Rf4+–) 37...Rf6 38.Qd5 Kh8 39.Rh1 Qf4 40.Rcd1 Rg6 41.Rd4 Qf6 42.Rh5 Rh6 43.Rh6 Qh6 44.Rg4 Qh1 45.Qg5 Rg8 46.Bd4 1–0. Dias,Jose Oliveira Gaspa (1680) – De Prado Rodriguez,O (2225), Lisbon Christmas Op, 2014. (=1.Nf3 f5 2.b4 d6 3.Bb2 e5 4.e3 Be6)

5.c4 Nc6 6.d4 ed4 7.Nd4 Nd4 8.Bd4 =.

5.c4 Nd7 6.Be2 Be7 7.Qc2 c6 8.a4 Bf6 9.Nc3 Ne7 10.d4 e4 11.Nd2 0–0 12.b5 d5 13.Ba3 f4 14.cd5 cd5 15.Qb3 fe3 16.fe3 Nf5? (better is 16...Bf7!?=) 17.Bf8+/– Nf8 18.Bg4?? (better is 18.Nd1+/–) 18...Ne3–+ 19.Be6 Ne6 20.Nde4 Nd4 (worse is 20...Ng2 21.Kd1 Ne3 22.Kd2 Nc4 23.Ke1 Nd4 24.Qa2 de4 25.Qc4 Kh8 26.Ne4–+) 21.Qa2 Kh8 22.Kd2?? de4 23.Ke3 Nf5 24.Kf4 Qd6 25.Ke4 Qd4 26.Kf3 Qe3 (26...Qe3 27.Kg4 Nh6 28.Kh5 Qg5#) 0–1. Fichte,Wolfgang (2035) – Stotyn,Fabian (2195), Bad Zwesten op 9th, 2005. (=1.Nf3 f5 2.b4 d6 3.Bb2 e5 4.e3 Be6)

5.c4 Be7 6.d4 Nf6+= (6...Nd7 7.d5 Bf7 8.a3=) 7.de5 de5 8.Qd8 =.

5.c4 Be7 6.Be2 Bf6= 7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 9.Nc3 (9.0–0 d5=) 9...0–0 10.Qc2 c6 11.0–0 d5 12.a4 Nd7 13.b5 Ng6 (13...f4 14.bc6 bc6 15.Ba3=) 14.Rac1 f4 (14...Rc8 15.bc6 Rc6 16.Nb5=) 15.bc6 (15.cd5!? cd5 16.Qb3+=) 15...bc6= 16.cd5 cd5 17.Nb5 Qb6 (17...fe3 18.fe3 Bg5 19.Qb3 Rf1 20.Bf1= (worse is 20.Rf1 a6–/+)) 18.Qc7 (18.Ba3 Be7=) 18...Bd8= 19.Qb6 (19.Qc6 Rb8 20.Ba3 fe3 21.fe3 Bg5 22.Rf8 Ndf8=) 19...Nb6+= (worse is 19...Bb6 20.Nc7 fe3 21.fe3 Rf1 22.Kf1 Rf8 23.Ke1=; worse is 19...ab6 20.Bd1=) 20.a5 Nd7 (20...fe3 21.fe3 Na4 22.Ba3 Rf1 23.Nf1 Ba5 24.Bd1+=) 21.Ba3 (21.Nc7 fe3 22.fe3 Rb8+=) 21...Rf6 (better is 21...fe3!? 22.fe3 Rf1 23.Kf1 Ba5+=) 22.Nc7+= Bf7?? (better is 22...Rb8+=) 23.Na8+– Ba5 24.Nb3 Bb6 25.Nb6 Rb6 (25...ab6 26.Rc8 Ngf8 27.ef4 Rf4 28.Rfc1+–) 26.Rc8 Ndf8 (26...Ngf8 27.Nc5 Rb8 28.Rc7 Nc5 29.dc5+–) 27.Nc5 1–0. Cox,Tristan (2060) – Papier,Alan, 3rd South Wales Int, 2006.

5.c4 Be7 6.Be2 Bf6 7.Qc2 Nh6 (7...Nc6 8.a3+=) 8.0–0= 0–0 (8...Nc6 9.a3=) 9.d4 e4 10.Nfd2 c6 (10...Nc6 11.b5 Ne7 12.f3+=) 11.Nc3 (11.f3 ef3 12.Rf3 Qb6+=) 11...Na6 12.a3 Nc7 (better is 12...c5 13.d5 cb4 14.ab4 Bd7+=) 13.d5 (better is 13.f3!?+=) 13...cd5+= 14.cd5 (14.Rfd1 dc4 15.Nc4 Nf7+=) 14...Nd5 15.Nd5 (15.Bc4 Bc3 16.Bc3 Qg5+=) 15...Bd5 16.Bf6 Rf6 (16...Qf6 17.Rac1+=) 17.Rac1 Rg6 (17...a5 18.f3 ab4 19.Bc4 Bc4 20.Qc4 d5 21.Qb4–/+) 18.Bc4= Bc4 19.Qc4 d5 (19...Nf7+=) 20.Qc7 (20.Qd4!?+=) 20...Qg5–/+ 21.g3 Ng4 (21...Rb6 22.Rfd1–/+) 22.Kg2 (better is 22.Qb7!? Rd8 23.Rc8=) 22...Rh6 23.Rh1 Qh5 (better is 23...Rb6–/+) 24.h3? (24.Qb7 Rd8 25.h3 (25.Qa7?? Qh3 26.Kg1 Nh2 27.Rh2 Qh2 28.Kf1 Qh1 29.Ke2 Qc1–+) 25...Ne3 26.Kg1–+) 24...Ne3!–+ 25.Kg1 (25.fe3 Qe2 A double attack) 25...Qe2 26.Nf1 Rc6 (26...Rc6 27.Ne3 Rc7 28.Rc7 f4 29.gf4 Rf8–+) 0–1. Poschmann,Hans – Kaugars,Agnis (2115), Lovegrove op Sen, 2001.

5.c4 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be6).

5.c4 g5 6.d4 g4 7.Nfd2= Bg7 8.d5 +=.

5.d4 d5 6.Ne5 Bb4 7.Bc3 Bd6 8.Nd2 =.

5.d4= Bd5 6.Nc3 Be6 7.de5 +/–.

5.d4= Nd7 6.d5 Bf7 7.c4 =.

5.d4 e4 6.Nfd2 Nf6 7.c4 d5 8.a3 c6 9.Nc3 Nbd7 10.c5 Be7 11.g3 (11.Ne2 Bf7=) 11…0–0+= ½–½. Krueger,Wolfgang – Schiebuhr,Stephan, Schleswig Holstein–ch masters, 1998.

5.d4= e4 6.d5+= ef3 7.de6+/– fg2 (7...Qh4 8.a3 fg2 9.Bg2+=) 8.Bg2 c6?? (better is 8...Qh4 9.Bd4 c6+=) 9.Bg7!!+– Qg5 (9...Bg7 10.Qh5) 10.Bh8 (10.Bc6 Nc6 11.Bh8 Nb4+–) 10...Qg2 11.Qh5 Kd8 12.Rf1 Bg7 13.Bg7 Qg7 14.c3 Ne7 (14...Nh6 15.a4+–) 15.Qf7 Qf7 16.ef7 Nd7 17.Rg1 Ng6 18.Rg5 f4 19.e4 Ke7 20.Nd2 Nde5 21.Rh5 Rh8 22.Ke2 Kf7 23.Nf3 Ng4 24.Rd1 Nf6 25.Ng5 Ke7 26.Rh6 Ne5 27.f3 Rg8 28.Rg1 Rg7 29.Nh3 Ng6 30.Kf2 Kf8? 31.Nf4! Ne4 32.fe4 Rf7 33.Rhg6 hg6 34.Ke3 Rg7 35.Ne6 (35.Ne6 Kf7 36.Ng7 Kg7 37.Rd1+–) 1–0. Krzewski,Dariusz – Segiet,Janusz, ch woj Olsztyn Poland, 1993.

5.d4= e4 6.d5+= Bf7 7.Nd4 Bd5 8.c4 Bf7 9.Nf5 =.

5.d4= e4 6.d5+= Bf7 7.Nd4 Qd7 8.Bc4 c6 (8...Nf6 9.Ne6+=) 9.b5 (9.Ne6 Nf6+/–) 9...cd5 (better is 9...Nf6 10.bc6 bc6 11.Nc6 Nc6 12.dc6 Qc6 13.Bf7 Kf7 14.Bf6 Kf6=) 10.Bd3?? (better is 10.Be2+=) 10...ed3–+ 11.Qd3 Nh6 12.0–0 Be7 13.Ne2 (13.Nd2 Bf6–+) 13...0–0 14.Nf4 Ng4 (14...a6 15.ba6 Ra6 16.Nd5–+) 15.Nd5 Ne5 16.Qd4 Rc8 17.Ne7 (17.Nbc3 Rc5–+) 17...Qe7 18.Na3 Be6 (18...Nbd7 19.f4 Bc4 20.Rfb1–/+) 19.Rfd1 Rd8 20.Rac1 (20.Qd2 Rd7–+) 20...a6 21.Qb6 Nc4 (21...Rd7 22.c4–+) 22.Nc4 Bc4 23.a4 (23.Bg7!? ab5 24.Bb2 Ra2 25.Qd4–+) 23...ab5–+ 24.ab5 d5 (24...Ra2 25.Bg7 Nd7 26.Qd4–+) 25.Bd4 Rd6 26.Qc5 b6 27.Qb4 Nd7 28.Ra1 Ra1 29.Ra1 Re6 30.Qb1 Nc5 31.Ra8 Kf7 32.Qd1 Qg5 33.Ra7 Re7 34.Re7 Ke7 35.Bc5 bc5 36.Qa1 Bb5 37.Qe5 Kf7 38.Qd5–/+ Kg6 39.Qc5 Be2 40.h3 Qf6 41.Qd5 Qa1 42.Kh2 Qa6 43.e4 fe4 44.g4 Kf6 45.Qf5 Ke7 46.Qe4 Qe6 47.Qh7 Qe5 48.Kg2 Qd5 49.Kh2 Kf7 50.Qh4 Qc5–+ 51.Qg3 Bb5 52.c3 Bc6 53.Qe3 Qd5 54.Kg3 Bb5 55.Qf3 Ke6 56.Qd5 Kd5 57.Kf4 Be8 58.h4 Kc4–/+ 59.Ke5 Bd7 60.g5 Bg4 61.f4 (61.f4 Kc3 62.f5=). Poschmann,Hans – Zimmermann,Joerg, TT–04.25 TSC, 2003.

5.Be2 Be7 6.0–0 Nd7 7.c4 g5 8.d4+= g4 9.d5 Bf7 10.Nfd2+= h5 11.Qc2 Bg6 12.Re1 Ngf6 13.Nc3 Nf8 14.Bd3 Qd7 15.a4 h4 16.f4 e4 17.Nce4 fe4=+ 18.Ne4 Be4 19.Be4= 0–0–0?? 20.Bf5+– 1–0. pumpkin (2190) – gtan (2150), net–chess.com, 2005.

5.Be2 Be7 6.0–0 Nf6 7.c4 h6 8.d4 e4 (8...0–0 9.d5 Bf7 10.Nc3+=) 9.Nh4+/– d5 10.Bh5 (better is 10.Ng6 Rh7 11.b5+/–) 10...Nh5= 11.Ng6 (11.Qh5? Bf7 12.Ng6 Qd6 13.Qf5 Qg6 14.Qc8 Bd8 15.cd5 Bd5–+) 11...Rg8 (11...Nf6!? 12.cd5 Nd5 13.Nh8 Bb4=) 12.Qh5+= Nd7 (worse is 12...Bb4 13.Nf4 g6 14.Qd1+/–) 13.cd5 Nf6 14.Qe2 Nd5 (worse is 14...Bd5 15.Nc3+/–) 15.Qb5 Kf7 16.Ne5 Kf6 17.Nc3 Nc3 18.Bc3 Qd5 19.Qe2 g6 20.a3 a6 21.Rac1 c6 (21...Kg7 22.f4=) 22.Ba1 (22.f3 Kg7+=) 22...Bd6 23.Nc4 Bc7 24.f3 Ke7 25.f4 (25.Ne5 ef3 26.Rf3 Be5 27.de5 Rad8+=) 25...g5 (25...Qb5 26.Rc2+=) 26.Qh5 gf4 27.ef4 Raf8 28.Ne3 Qa2 29.Qh6 Kd7 30.g3 Bb6 31.Qh7? Kc8–/+ 32.Qe7 Bd7?? 33.Nc4+/– Bc7 34.d5+– Re8? 35.Nd6 Bd6 36.Qd6 Qa3? 37.Be5 Kd8 38.dc6 bc6 39.Rc3 Qa4 40.Rd1 c5 41.Bf6 (41.Bf6 Kc8 42.Rc5 Kb7 43.Qc7 Ka8 44.Rd7 Qd1 45.Rd1 Rd8 46.Bd8 Rg3 47.hg3 e3 48.Bf6 e2 49.Rd8#; 41.Qb6 Ke7 42.Qf6#) 1–0. Lorenc,Tomas (2090) – Sejkora,Vlastimil (2225), Karlovy Vary op, 2009.

5.Be2 Nf6 6.0–0 Be7 7.c4 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 Be6).

5.Be2 Nf6 6.c4 Be7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 Be6).

5.Be2 h6 6.d4 e4+= 7.Nfd2 (7.Ng1 d5 (7...Nf6 8.Nh3 d5 9.Nf4 Bf7 10.c3 a5 11.ba5) 8.Nh3 Bb4 9.Nd2 Nf6 10.0–0 0–0 11.Nb3) 7...Bf7 (7...Nf6!?= 8.c4 d5 9.b5 a6 10.Qb3 ab5 11.Qb5; 7...d5 8.0–0 Bb4 9.c3 Be7 10.Qb3 b6 11.c4) 8.c4+/– Nf6 9.Nc3 Be7 10.g3 (better is 10.0–0!?+/– 0–0 11.f3) 10...0–0= (10...Nc6 11.b5) 11.Qc2 (11.Qb3=) 11...d5 12.b5 c6 13.a4 Nbd7 14.c5 (14.0–0 c5=) 14...Bh5 15.Bh5 Nh5 16.h4 (16.0–0!?=) 16...Ndf6–/+ 17.Ne2 Ng4 18.Nf1 (18.Bc3 Qd7–/+) 18...Qd7 19.Qb3 Bd8 (19...a6 20.b6–/+) 20.Bc3 Bc7 21.b6 (21.Nd2!?–/+) 21...ab6 22.cb6 Bd6 23.Bb4 Kh8 (23...Ra6!? 24.Bd6 Qd6–/+) 24.Qa3+= Bb4 25.Qb4 c5 26.Qc5 Rfc8 27.Qa3 Rc2 28.Nh2 Nh2 29.Rh2 Qc6 30.Qb3+= Nf6 31.Rh1 Nd7+= 32.a5 Nb6 33.Rb1?? Ra5–+ 34.Kd1 Raa2 35.Qb6 Rd2 36.Ke1 Re2 37.Kf1 Rf2 38.Kg1 Rg2 (38...Rg2 39.Kf1 Qc4 40.Ke1 Qe2) 0–1. Petrochenko,Maria (1735) – Korchagina,Victoria (2035), St Petersburg RUS, City Ch SF (w), 2013.

4.Nf3 Nf6

5.a3 Nc6 6.d4 e4 7.b5 +=.

5.a3 Qd7 6.c4 h5 7.d3 h4 8.Nbd2 h3 9.g3 Nc6 10.Be2 Ng4 (10...0–0–0!?=) 11.0–0 f5 12.d4 e4 (12...ed4 13.ed4 d5+/–) 13.Ne1 (13.Ng5 Bg8 14.Bg4 fg4+–) 13...Ne7? (13...d5!?=) 14.Bg4 fg4 15.Ne4?? (better is 15.d5 Bf5 16.Qc2+=) 15...Nf5?? (15...Bc4 16.Nd3 Qf5 17.f3–/+) 16.Ng5?? (16.d5 Bf7+–) 16...Be7?? (better is 16...Bc4 17.Qg4 Bf1 18.Qe4 Be7+=) 17.Ne6+– Qe6 18.Qg4 0–0–0? 19.Nf3 Qf7 20.Ng5 Qf6 21.Ne4 Qf7 22.Ng5?? Bg5?? 23.Qg5+– Rdf8 24.d5 Ne7 25.Qg4 Kb8 26.f4 Rh6 27.Qg7 Rg6 28.Qf7 Rf7 29.Rae1 Nf5 30.e4 Ng3 31.hg3 Rg3 32.Kh2 Rb3?? 33.Re2 Rg7 34.f5 Rf7 35.f6 a6 36.Rff2 Ka7 0–1. Fournier,Frederic (2170) – ebano (2210), Active, 2003.

5.a3 h6 6.Be2 Be7 7.c4 0–0 8.0–0 a5 9.b5 Nbd7 10.Nc3 Nc5 11.d4 ed4 12.Nd4 (worse is 12.Qd4 Nb3 13.Qd3 Na1 14.Ra1 Bg4–/+) 12...Qd7 13.Na4 Na4 14.Qa4 Ne4 15.Qc2 f5 16.Bf3 Nc5?? (better is 16...Bf6+=) 17.Ne6+– Ne6 18.Bb7 Rad8 Black prepares f4 19.Bd5 Kh8 20.Qc3 (better is 20.Qa4!? Bf6 21.Bf6 Rf6 22.Qa5 f4+–) 20...Bf6 21.Qc2 Nc5?? (21...Be7 22.Qa4 Bf6 23.Bf6 Rf6 24.Qa5 f4+–) 22.Bd4+– f4 23.Bf6 Rf6 24.ef4 Rf4 25.a4 Rdf8 26.Ra3 Qe7 27.Rg3?? (27.Qd2 Qf6 28.g3 Qd4+–) 27...R8f6 (27...Rf2 28.Qf2 Rf2 29.Rf2 Qe1 30.Rf1 Qe8+/–) 28.Re3?? Qf8 29.f3 Qd8 30.Rfe1 Rf8 31.Re7 R4f6 32.Bc6 Qc8 33.Re8 Qf5 34.Qf5 Rf5 35.R8e7 Nd3 36.R1e3 Re5 37.R3e5 Ne5 38.Rc7 Nc4 39.Bd5 Nb6 40.Bb3 Rf4 41.Rc6 Na4 42.Bc2 Kg8 43.b6 Nc5 44.Rd6 Kf8?? 45.Be4! Ke7 46.Rc6 Na6?? 47.b7 Kd7 1–0. Buck,K1 (1730) – Ollek,K (1735), Dresden GER, 2013.

5.a3 h6 6.Be2 Be7 7.d3 c6 8.Nbd2 Nbd7 9.c4 Qc7 10.0–0 0–0 11.Rc1 Rac8 12.Ne1 Qb8 13.f4 ef4 14.ef4 Bf5 15.Ndf3 d5 16.Kh1 b6 (16...dc4 17.dc4 (worse is 17.Rc4 Be6–/+) 17...c5 18.Ne5=) 17.Ne5 Bh7 18.Bg4 Qb7 (18...Ng4? 19.Nd7 (19.Ng4?! Qd6=; 19.Qg4?! Nf6 20.Qf3 Qb7+=) 19...Ne3 20.Qf3+– (20.Nb8?! Nd1 21.Rd1 Rb8=)) 19.Bh3 Rc7 20.Qe2 Bd6 21.Nd7 Nd7 22.Qg4 g6 23.Qh4 h5?? (better is 23...c5+–) 24.Bd7 f5 (24...d4 25.Bd4 c5+–) 25.Be6 Rcf7 1–0. Frank,Detlev (1810) – Metzner,Arne, Pinneberg–ch, 2007. (=1.a3 e5 2.b4 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 Be6 5.Nf3 h6)

5.b5 c5 6.c4 Be7 7.d4 White threatens to win material: d4xe5 (7.h3 Qc8=) 7...e4 Black threatens to win material: e4xf3 8.Nfd2 Nbd7 9.a4 (9.d5 Bg4 10.Be2 Be2 11.Ke2 h6+=) 9...0–0 10.d5 White threatens to win material: d5xe6 10...Bf5 11.h3 Consolidates g4 11...a6 12.Nc3 White should quickly conclude development. 12...ab5 (12...h6 13.g4 Bg6 14.ba6 Ra6 15.Be2=) 13.ab5 (13.cb5?! Bg6=) 13...Ra1 14.Qa1 Qa8 15.Be2 Qa1 16.Ba1 Ra8 Black threatens to win material: Ra8xa1 17.Bb2 Bg6 18.0–0 Bd8 19.Ra1 Ra1 20.Ba1 A minor pieces endgame occured 20...Ba5 21.Nb3 White threatens to win material: Nb3xa5 21...Bd8 22.Nd2 Ne5 23.Nd1 Nfd7 24.Be5 Ne5 Black has the pair of bishops 25.Nc3 f5 26.f4 ef3 27.Nf3 White has a new backward pawn: e3 27...Bf6 28.Ne5 Be5 29.Na4 Kf7 30.Kf2 Kf6 31.Nb6 f4 32.Nd7 Kf5? (better is 32...Ke7 and Black can hope to survive 33.Ne5 de5 34.ef4 ef4=) 33.Bd3+– Kg5 34.Bg6?? forfeits the advantage (better is 34.h4 and the scales tip in favour of White 34...Kh4 35.Ne5 Bd3 36.Nd3 fe3 37.Ke3+–) 34...fe3+= 35.Ke3 White wins a piece. . 35...Bd4 The bishop dominates 36.Ke4 Kg6 (36...hg6!? is an interesting idea 37.Nb8 Bf6+=) 37.Nf8+/– Kf7 38.Nh7 Kg6 39.Nf8 Kf7 40.Ne6 Bf6 41.g4 (41.Kf5 g6 42.Ke4 Bh4+–) 41...Kg6+/– 42.Kf4 Be5 43.Kf3 Bf6 44.Nc7 Kf7 45.Ke4 g6 (45...Kg6!?+/–) 46.Ne6+– Ke7? (better is 46...Ke8+–) 47.g5 Be5 (47...Bh8 48.Kf3+–) 48.Kf3 (48.Nc5 might be the shorter path 48...b6 49.Na4 Kd8 50.Nb6 Bg3+–) 48...b6 (48...Bc3+–) 49.Kg4 Kf7 50.h4 Bc3 51.h5 Be5 52.Nc7 Bc3 (52...Bh8 doesn't do any good 53.hg6 Kg6 54.Na8+–) 53.hg6 Kg6 54.Ne6 Bd2 55.Nf4 Kf7 56.Kf5 Ke7 57.g6 (better is 57.Ne6 seems even better 57...Kd7 58.g6+–) 57...Bf4 (57...Bc3+– a last effort to resist the inevitable) 58.g7 Kf7 59.g8Q Kg8= 60.Kf4 A pawn endgame occured 60...Kf8 61.Kf5 Kf7 62.Kg5 Kg7 ½–½. Ruhle,Ernst Albrecht – Wallnoefer,Hannes (1785), Seefeld op, 2002.

5.b5 Nbd7 6.c4 c6 7.a4 c5 (7...cb5 8.ab5 Be7 9.Ng5=) 8.d4 (8.Be2 Be7=) 8...e4 (8...ed4 9.ed4 d5 10.Nbd2=) 9.Ng5 (9.Nfd2 Be7=) 9...Bf5+= 10.d5 (10.Qc2 d5+=) 10...h6 11.Nh3 Ng4 (11...Bg4 12.Be2 Bh3 13.gh3=) 12.Nf4 (12.Be2 Qh4 13.0–0 Be7=) 12...Nge5 (12...Qh4 13.g3 Qe7 14.Be2=) 13.Be2+= Be7 (13...a6 14.Nd2+=) 14.a5 (14.0–0 Bf6 15.Nc3 0–0+=) 14...Bf6 (14...a6 15.b6+=) 15.Bc3 (15.Nc3 a6+=) 15...g5 (15...0–0 16.0–0=) 16.Nh5 Qe7 17.0–0 b6 (17...Rh7 18.Nf6 Qf6 19.a6+=) 18.a6 (better is 18.ab6 Nb6 19.Qc2+–) 18...0–0–0 19.Nf6 (19.Ra3 Bg6+=) 19...Nf6 (19...Qf6 20.Nd2 g4=) 20.Be5 (20.Qc2 h5+=) 20...Qe5= 21.Nd2 h5 22.f3 (22.Ra3!?+=) 22...ef3–/+ 23.Rf3 Ng4 (23...g4 24.Rf1 g3 25.Ra3 gh2 26.Kh1–/+) 24.Nf1+= Nf6 (better is 24...Bc2 25.Qc1 Rd7=) 25.Rf5? (better is 25.Ra3 Ne4 26.Nd2=) 25...Qf5–/+ 26.Ng3 (26.Bd3 Qe5–/+) 26...Qe5–+ 27.Ra3 (27.Nf1–+) 27...Ng4! 28.Bg4 hg4 29.Qg4 Kc7 30.Qf5 (better is 30.Qf3–/+) 30...Rd7?? (better is 30...Qb2 31.Qd3 Rh4–/+) 31.Qe5+= de5 32.e4 f6 33.Nf5 Rdh7 34.h3+/– g4 35.h4 Rh4 36.Nh4 Rh4 37.g3 Rh5 38.Ra2 Kd7 39.Rf2 Ke7 40.Rf5 Rh6 ½–½. Trkn – Ezy Ryder, itsyourturn.com, 2000.

5.b5 Nbd7 6.c4 Be7 7.d4 +=.

5.b5 Nbd7 6.c4 g6 7.d4= Bg7 8.de5 de5 9.Ne5 Nh5 10.Nd3 Bb2 (10...Bc4!? 11.Bg7 Ng7=) 11.Nb2+/– Qf6 12.Qc1 Nb6 13.Nd2 0–0–0 14.a4 Bg4 (14...Nd7 15.Be2+/–) 15.h3 Qh4 (15...Be6 16.c5 Nd5 17.c6 Ne3 A) 18.fe3? Qh4 19.Kd1 Bb3 20.Ke2 Ng3 21.Kf2 Rd2 (21...Nh1?! 22.Kg1 Qf2 23.Kh1 Qd2 24.cb7 Kb8 25.a5–/+) 22.Kg1 Nf1 23.Qf1 Qe4–+; B) 18.cb7 Kb8 B1) 19.fe3 Qh4 20.Kd1 Bb3 21.Ke2 Ng3 22.Kf2 Ne4 (22...Nh1?! 23.Kg1 Qf2 24.Kh1 Qd2 25.a5–/+) 23.Kg1 Qf2 (23...Rd2?! 24.Nd3–/+) 24.Kh2 Nd2–+; B2) 19.Ne4+/–) 16.a5 (16.hg4 Qh1 17.gh5 Qh5+–) 16...Nd7 17.c5 (17.b6 a6+–) 17...Rhe8+/– 18.Qc3 Ndf6 (better is 18...Ng3 19.Rg1 Nf1 20.Rf1 Bf5+–) 19.Rg1?? (better is 19.hg4 Qh1 20.gh5+–) 19...Re3?? (better is 19...Nd5 20.g3 Ng3 (20...Nc3 21.gh4 Bd7 22.b6+/–) 21.hg4 Nc3 22.Rg3 Rd2 23.Kd2 Ne4 24.Kc2 Qf6–+) 20.Qe3+– Re8 21.Qe8! Ne8 22.hg4 Qf6 (22...Qg4 23.Ra4 Qe6 24.Re4+–) 23.gh5 Qb2 24.Rb1 Qe5 25.Be2 Qc5 26.hg6 hg6 27.Rh1 Qc3 28.a6 b6 (28...ba6 29.Rh3 Qa5 30.ba6+–) 29.Rh3 Qf6 30.Bg4 Kd8 31.Rd3 Nd6 32.Nc4 Ke7 33.Nd6 cd6 34.Rc1 Kf8 ½–½. Huelle,Gunter (1785) – Bessert,Maximilian, Leipzig VfB op, 2009.

5.b5 Nbd7 6.Ng5 h6 (6...Bg4!? 7.Be2 Be2 8.Qe2 d5=) 7.Ne6+= fe6 8.c4 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 d5 11.cd5 ed5 12.d3 c6 13.bc6 bc6 14.Nd2 Rb8 15.Qc2 Qc7 16.e4 d4 17.Rab1 c5 18.Ba1 Rb6 19.Rb6 ab6 20.Nc4 Rb8 21.Qd2 (better is 21.a4!?=) 21...b5–/+ 22.Nb2 Nb6 23.Rc1 Ra8 24.Nd1 Ra4 Black prepares c4 25.f3 (better is 25.Qb2!? Qa7 26.Qb3 Kf8 27.a3–/+) 25...Qa7–+ 26.Rc2 c4 27.Nf2 c3 28.Qc1?? (better is 28.Bc3 dc3 29.Qc3–+) 28...Ra2 29.Bd1 Ra1 0–1. Valpa – JuliusCaesar, playchess.de, 2004.

5.b5 h6 6.Be2 c6 7.bc6 bc6 8.c4 Ne4 (8...Nbd7 9.Nc3=) 9.Nc3 (9.Nc3 Nc3 10.Bc3+= (worse is 10.dc3 Qa5+=)). marekt – SweeneyTod, ChessWorld.net, 2002.

5.Bb5 c6 6.Be2 Be7 7.a4 Nbd7 8.c4 (8.0–0 Nd5=) 8...0–0 9.Ng5 h6 (9...Bf5!?+=) 10.Ne6= fe6 11.0–0 d5 12.c5 (12.Bg4 Kf7=) 12...e4 (12...a5 13.d4 ab4 14.Qe1+=) 13.d4 (13.a5 b6=) 13...Qe8 (better is 13...ed3!? 14.Qd3 a5+=) 14.b5 Qg6 15.a5 Kh8 (15...a6 16.bc6 bc6 17.Qa4=) 16.b6 (better is 16.a6!? Rab8 17.ab7 Rb7 18.bc6 Rb2 19.cd7+/–) 16...a6 17.Nd2 Nh7 18.Bh5 Qg5 19.Bg4 Rf6 20.f4 ef3 21.Bf3 Qe3 22.Kh1 Raf8 23.Ra3 (23.Qc2!?=) 23...Qg5 24.h3 Bd8 (24...e5 25.de5 Rf5 26.Nb3 Ne5 27.Nd4–/+) 25.Bc1 Qf5 (25...Qh4 26.Bb2 Ng5–/+) 26.Kh2?? (26.Be2!? Qg6 27.Nf3=) 26...Ng5?? (better is 26...Qf4 27.Kh1 Qd4–+) 27.Bg4 Qg6 28.Bh5?? (28.Re1 Rf4 29.Nf3 Re4=) 28...Qh7?? (better is 28...Rf1 29.Nf1 Rf1 30.Qf1 Qh5–+) 29.Nf3 Nf3 30.Rff3 Rf3 31.Rf3 Rf3 32.Qf3 Nf6 33.Bf7+= Qf5 34.Qg3?? Ng4 35.hg4= Qf7 36.Bf4 Qg6 37.Be5 Bf6 38.Kg1 Qb1 39.Kh2= Bg5 40.Qf3 Qg6 41.Qf8= Kh7 42.Qb8 Bd2 43.Qb7 h5?? 44.gh5 Qh5 45.Kg3 Qg5 46.Kf3= Qe3 47.Kg4 Qe4 48.Kh3 Qf5 49.g4 Qf3 50.Bg3?? Qh1 51.Bh2 Qf3 52.Bg3 Qh1 53.Bh2 Qf3 54.Bg3= ½–½. TIROLOCO – jones662, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be6 5.Nf3).

5.c4 h6 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 0–0 6.Be2 h6 7.0–0 Be6).

5.d3 Nc6 6.a3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 h6 9.Nbd2 Nd7 10.e4 f5 11.b5 f4?? (better is 11...Na5=) 12.bc6+– bc6 13.d4 Rb8 14.Rb1 Kh8 15.de5 de5 16.Ne5 Ne5 17.Be5 Ba3 (17...Rb1 18.Nb1 Bd6+–) 18.Rb8 Qb8 19.Qa1 Kh7 (19...Bc5 20.Bg7 Kh7 21.Bf8 Qf8 22.Nb3+–) 20.Qa3 Rf7 21.Ra1 1–0. birdmove (2250) – kode (2100), net–chess.com, 2011.

5.d3 Nbd7 6.c4 c6 7.Nc3 a6 8.Ng5 Bf5 9.h3 h6 10.Nge4 Be7 11.Qf3 Bg6 12.Be2 d5 13.cd5 cd5 14.Nf6 Nf6 15.a3 d4 (15...Bd6 16.h4+= (16.Nd5? Nd5 17.0–0 Bc7–+)) 16.ed4= ed4 17.Na4 b5 18.Qc6 Nd7 (18...Kf8!? 19.Nc5 Rc8 20.Qa6 Bc5 21.bc5 Rc5+=) 19.Nb6!+/– Ra7? (19...Qb6 20.Qa8 Deflection) 20.Bg4+– (20.Bd4?! Rc7 21.Qa8 Nb6 22.Qd8 Bd8 23.Bb6 Rd7 24.Bd8 Kd8+/–) 20...Bd3 21.Nd7 Rd7 22.Rd1 Bc4 23.Bd4 0–0 (23...Bb4 24.ab4 Qe7 25.Kd2 Be6 26.Be6 fe6+–) 24.Qd7 Bb4 (24...Re8 25.Be3 Qb8+–) 25.ab4 Re8 26.Be3 (26.Be3 Re3 27.fe3 Qh4 28.Kd2 Qf2 29.Kc1 Qe3 30.Qd2 Qa3 31.Qb2 Qe3 32.Kb1 Qe4 33.Ka1+–) 1–0. Fritz 11 – tjw0658, internet, 2013.

5.d3 Be7 6.Be2 Nbd7 7.a3 c6 8.c4 Qc7 9.Nbd2 a5 10.b5 c5 (10...0–0 11.d4=) 11.a4 Nb6 12.Rc1 0–0–0 (12...0–0!?=) 13.Bc3 Nbd7 14.Rb1 b6 15.Nb3 (15.Ng5 d5+=) 15...d5 16.Qd2 (16.Ng5 d4 17.Ne6 fe6=) 16...dc4 17.dc4 (17.Na5 cd3 18.Nc6 Rde8=) 17...Ne4+= 18.Qb2 e5 becomes the focus of attention 18...Nc3 19.Qc3 Bf6 (19...f5 20.Nfd2+=) 20.Qc2 g6 21.0–0 Bg7 (21...Be7!?=) 22.Ng5+= ½–½. Vahl,Laurens – Van Houwelingen,Iris, Netherlands, 2000.

5.d4 ed4 6.Nd4 Be7 7.Bd3 0–0 8.0–0 Nc6 A) 9.Ne6 fe6 10.b5 Ne5 11.Be2 Nd5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bf6 14.Rc1 d5 15.f4; B) 9.Nc6 bc6 10.a3 (10.Nd2 a5 11.a3 Qb8 12.c3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Qb6 15.Nc4; 10.Nc3 Rb8 11.a3 c5 12.Qd2 d5 13.b5 Re8 14.h3 h6 15.a4; 10.a4 Rb8 11.b5 d5 12.Nd2 c5 13.c4 g6 14.Qc2 Qd6 15.cd5; 10.c4 Qb8 11.Bc3 Qb6 12.Nd2 Rab8 13.Qc2 h6 14.Nf3 c5 15.Rab1) 10...Rb8 11.Nd2 c5 12.c4 cb4 13.ab4 Rb4 14.Qc2 Qa8 15.Bd4; C) 9.b5 C1) 9...Ne5 10.Ne6 fe6 11.Be2 Nd5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bf6 14.Rb1 d5 15.f4; C2) 9...Nb4 10.Be2 (10.Ne6 fe6 11.Be2 a6 12.a3 Nbd5 13.c4 Nb6 14.ba6 Ra6 15.c5) 10...a6 11.a3 Nbd5 12.ba6 ba6 13.Ne6 fe6 14.c4 Rb8 15.cd5; C3) 9...Nd4 10.Bd4 c5 11.bc6 bc6 12.Nd2 c5 13.Bf6 Bf6 14.Rb1 Rb8 15.Ne4.

5.d4 ed4 6.Nd4 Be7 7.Bd3 0–0 8.0–0 d5 9.a3 A) 9...a5 10.Nd2 (10.ba5 Na6 11.Nd2 Nc5 12.Ne6 fe6 13.Nb3 Nd3 14.cd3 Bd6 15.f4) 10...ab4 11.ab4 Nc6 12.Nc6 bc6 13.Bc3 Qd6 14.Qe2 Ng4 15.Nf3; B) 9...Qd7 10.Ne6 (10.Nc3 Nc6 11.Ne6 Qe6 12.Nb5 Rfc8 13.Re1 Ne5 14.Nd4 Qb6 15.Nf5; 10.Nd2 Nc6 11.Ne6 Qe6 12.Nf3 g6 13.b5 Na5 14.Be5 c5 15.Bc3; 10.Nf3 a6 11.Ne5 Qd8 12.Nd2 Nbd7 13.h3 a5 14.Qf3 ab4 15.ab4) 10...Qe6 11.Nd2 Nc6 12.Nf3 h6 13.b5 Na5 14.Nd4 Qe5 15.Qe2; C) 9...Qd6 10.Nd2 (10.Nc3 Nc6 11.Ncb5 Qd7 12.Nc6 bc6 13.Nd4 Rfb8 14.Qe2 a5 15.b5; 10.Ne6 fe6 11.Nc3 a5 12.Nb5 Qd7 13.Bc3 Nc6 14.Qd2 Ng4 15.f4) 10...a5 11.N2f3 ab4 12.ab4 Nc6 13.Nc6 bc6 14.Ne5 Nd7 15.Qh5; D) 9...Bg4 10.Qd2 (10.f3 Bd7 11.Nc3 Nc6 12.Nc6 Bc6 13.Qd2 a6 14.Ne2 Qd7 15.Nd4) 10...Bd7 11.Nb3 Ne4 12.Be4 de4 13.Nc3 Bf5 14.Qe2 Nc6 15.b5; E) 9...Nbd7 10.Nd2 (10.Ne6 fe6 11.Nd2 a5 12.ba5 Bd6 13.Nb3 Ne5 14.f4 Nd3 15.cd3) 10...a5 11.Bc3 Bd6 12.ba5 Nc5 13.Ne6 fe6 14.f4 Na4 15.Bd4; F) 9...Bd7 10.Nf3 (10.Nb3 a6 11.N1d2 Nc6 12.Nc5 Qc8 13.e4 d4 14.Qe2 Bc5 15.bc5; 10.Qf3 Nc6 11.Nc6 Bc6 12.Bd4 a5 13.b5 Bd7 14.h3 Be6 15.Nc3; 10.Nd2 Nc6 11.N4f3 a6 12.c4 Be6 13.Ng5 Qd6 14.Bf6 Bf6 15.Bh7; 10.Nf5 a5 11.Nd2 Bf5 12.Bf5 g6 13.Bd3 Nbd7 14.Bc3 Bd6 15.ba5; 10.c4 dc4 11.Bc4 Nc6 12.Nc6 Bc6 13.Nc3 Qd1 14.Rad1 a6 15.f3; 10.h3 Nc6 11.Nd2 Ne5 12.Ne6 Be6 13.Be5 Bd6 14.Bd4 a5 15.c4; 10.Nc3 Nc6 11.Nf5 Bf5 12.Bf5 a6 13.Qd2 g6 14.Bh3 Qd6 15.Rad1; 10.b5 a6 11.Nc3 ab5 12.e4 Nc6 13.Ndb5 Bg4 14.f3 Be6 15.ed5; 10.Re1 Nc6 11.Nc6 Bc6 12.Bd4 Qd6 13.Nc3 a5 14.b5 Bd7 15.e4; 10.g3 Nc6 11.Nc6 Bc6 12.Bd4 Qd6 13.Nc3 a5 14.b5 Bd7 15.Re1; 10.Qe2 Nc6 11.Nc6 Bc6 12.Bd4 Qd6 13.Nc3 a5 14.b5 Bd7 15.h3) 10...c5 11.bc5 Nc6 12.Nbd2 Bc5 13.c4 dc4 14.Nc4 Bg4 15.Qb3.

5.d4 ed4 6.Nd4 Be7 7.Bd3 0–0 8.0–0 d5 9.Nd2 A) 9...Qd6 10.c4 (10.Ne6 fe6 11.c4 Nc6 12.a3 b6 13.Qc2 g6 14.cd5 Ng4 15.f4; 10.e4 Nbd7 11.Ne6 Qe6 12.ed5 Qd5 13.a3 Bd6 14.Nc4 Bf4 15.Be2; 10.N2f3 Nc6 11.Nc6 bc6 12.a3 Ne4 13.Be5 Qd7 14.Nd4 Bd6 15.Bd6) 10...Nc6 11.c5 Qd7 12.Nc6 Qc6 13.Nf3 a5 14.Ne5 Qe8 15.a3; B) 9...Bb4 10.Rb1 Bd7 11.N2f3 Re8 12.c4 c5 13.a3 cd4 14.ab4 de3 15.fe3.

5.d4 ed4 6.Nd4 Be7 7.Bd3 0–0 8.0–0 Qd7 9.b5 (9.Ne6 A) 9...Qe6 10.Nc3 (10.Na3 Nc6 11.Nb5 Qd7 12.a3 Ne5 13.c4 g6 14.f4 Nd3 15.Qd3; 10.a3 Nc6 11.Nc3 Ne5 12.Nb5 Qd7 13.c4 a5 14.Be2 ab4 15.ab4; 10.Qf3 Nc6 11.Nd2 d5 12.Bf5 Qd6 13.b5 Ne5 14.Qf4 Neg4 15.h3; 10.Nd2 Nc6 11.Qf3 d5 12.Bf5 Qd6 13.b5 Ne5 14.Qf4 Neg4 15.h3) 10...Nc6 11.Nb5 Qd7 12.a3 Ne5 13.Be2 c6 14.Nc3 Bd8 15.Qd4; B) 9...fe6 10.b5 (10.a3 Nc6 11.f4 d5 12.Nd2 a6 13.Qe2 Qe8 14.g4 g6 15.g5) 10...a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 d5 14.Nd2 Qd6 15.e4) 9...a6 (9...d5 10.Nd2 Qd6 11.c4 Nbd7 12.cd5 Qd5 13.e4 Qh5 14.Qh5 Nh5 15.Ne6; 9...c5 10.Ne6 Qe6 11.Qf3 d5 12.Nc3 Nbd7 13.Bf5 Qd6 14.Rad1 Nb6 15.Nd5; 9...Qc8 10.Nd2 (10.Nc3 Nbd7 11.Ne4 Ne4 12.Be4 Nf6 13.Ne6 fe6 14.Qd4 d5 15.Bf3) 10...Nbd7 11.Ne4 Ne4 12.Be4 Nf6 13.Ne6 fe6 14.Bf3 a6 15.a4) 10.Ne6 (10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 d5 13.Nd2 Qd6 14.c4 Nbd7 15.cd5; 10.c4 ab5 11.cb5 c5 12.Ne6 Qe6 13.Nc3 Nbd7 14.a4 Ne5 15.a5) 10...fe6 11.a4 (11.c4 ab5 12.cb5 d5 13.Nc3 Qd6 14.f4 Nbd7 15.a4) 11...e5 (11...ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 d5 14.Nd2 Qd6 15.e4) 12.Nd2 Qd8 (12...d5 13.Be5 Ng4 14.Bb2 Bf6 15.Bf6) 13.Nf3 ab5 (13...Qd7 14.Ng5 (14.c4 Qg4 15.c5) 14...ab5 15.ab5 Ra1 16.Qa1+/–) 14.ab5 (14.Bb5?! c6 15.Bc4 d5=) 14...Ra1 15.Ba1 Nbd7 (15...Qd7!?+=) 16.Bc4+/– Kh8 17.Ng5 d5? (better is 17...Qe8!? 18.Ne6 Nb6+/–) 18.Ne6+– Qc8 19.Nf8 Bf8 (19...dc4 20.Nd7 Qd7 21.Qd7 Nd7 22.Bb2+–) 20.Bd5 Bd6 21.Bc4 Nb6 22.Bb3 h6 23.Bb2 Ne4 (23...Qf5 24.Qe2+–) 24.f4 ef4 (24...Nd7+–) 25.Qh5 fe3 26.Qh6 1–0. usingprogram – ayjonsa, internet, 2011.

5.d4 Nbd7 6.Nc3= Bg4 (6...e4 7.d5 Nd5 8.Nd5 ef3 9.Qf3=) 7.Be2 Be7 (7...a5 8.ba5 e4 9.Nd2 Be2 10.Ne2=) 8.e4 0–0 9.0–0 Bh5 (9...Re8 10.a3=) 10.a3 Bg6 11.Qd3 Re8 (11...Ne4 12.Ne4 d5 A) 13.de5? de4 (13...Be4?! 14.Qb3=) 14.Qc3 ef3 15.Bf3 Qb8–+; B) 13.Nfd2 de4 14.Ne4=) 12.Rfd1 d5 13.Ne5 de4 (13...Be4 14.Ne4 Ne4 15.c4+=) 14.Qe3 Bf5 (14...Nf8 15.Bc4+=) 15.Bc4+/– Rf8 16.Qf4 g6 17.g4 Ne5?? (better is 17...Be6 18.d5 Ne5 19.de6 Nc4 20.Rd8 Bd8+–) 18.de5+– Ng4 (18...Bd7 19.ef6 Bf6+–) 19.Rd8 Rad8 20.Ne4 b6 (20...c5 21.Nd6 cb4 22.Nf5 gf5 23.ab4+–) 21.Ng3 Bd7 (21...Bc8 22.e6 Be6 23.Be6 fe6 24.Qg4+–) 22.e6 Be6 23.Be6 fe6 24.Qg4 Bf6 (24...Rd6 25.Re1 Rf7 26.Re6+–) 25.Qe6 Kg7 (25...Rf7 26.Bf6 Rd6 27.Qc8 Rf8 28.Qc7 Rdf6 29.Qa7 R8f7 30.Qa8 Rf8 31.Qd5 Kg7+–) 26.Qe7 1–0. kolya (2030) – rusty_winters, GameColony.com, 2002.

5.d4 e4 6.Nfd2 d5 (6...Be7 7.c4 0–0 (7...Bf5 8.Be2 h6 9.Nc3 0–0 10.0–0 Na6 11.a3 c6; 7...d5 8.cd5 Bd5 9.a3 a5 10.b5 0–0 11.Nc3 c6) 8.Nc3 Nc6 9.a3 Bf5 10.Be2 Re8 11.Qc2 Bf8; 6...Nbd7 7.c4 d5 (7...a5 8.Nc3 ab4 9.Nce4 d5 10.Ng5 Bf5 11.Qb3 Bd6) 8.b5 h6 9.Nc3 Bb4 10.Be2 0–0 11.Qb3 Bc3) 7.a3 (7.b5 a6 (7...Nbd7 8.c4 c6 9.Nc3 Be7 10.Be2 0–0 11.0–0 Qa5) 8.c4 dc4 9.ba6 Na6 10.Bc4 Nb4 11.0–0 Bc4) 7...Bd6 (7...Be7 8.c4 a5 9.b5 0–0 10.Nc3 c6 11.Be2 Nbd7; 7...a5 8.b5 Nbd7 9.c4 Nb6 10.c5 Nbd7 11.Nc3 Be7; 7...Nc6 8.c4 Bg4 9.Qc2 Be7 10.Nc3 0–0 11.cd5 Nd5) 8.c4 c6 9.Nc3 0–0 10.Be2 a6 (10...Nbd7 11.0–0 Qc7) 11.b5 (11.c5 Bc7=; 11.0–0 Nbd7) 11...Nbd7 (11...ab5 12.cd5 Bd5 13.Nd5 cd5 14.Bb5+=) 12.0–0 (12.c5!? Be7 13.bc6 bc6 14.Rb1=) 12...ab5+= 13.cb5 Qe7 14.a4 c5 15.dc5 Nc5 16.Re1 (16.b6 Nfd7 17.a5 Qg5 18.Nde4 Ne4 19.Ne4 Bh2 20.Kh2 de4=) 16...Rfd8 17.Nf1 (17.a5!?+=) 17...Be5–/+ 18.Qb1 (18.Qc2 d4 19.ed4 Rd4–/+) 18...Bc3 (better is 18...Nb3!?–+) 19.Bc3+= Na4 20.Bd4 b6 21.Rc1 Nc5 22.Qb2 Rac8 23.Ng3 Ne8 24.Qb4 f6 (24...Rc7 25.Rc3+=) 25.Ra6= Rd7 (25...Na6?? 26.Qe7 Rc1 27.Nf1+–) 26.Bc5 (26.Rb6 Nd3 27.Rc8 Nb4 28.Bc5+–) 26...bc5–/+ 27.Qa3 c4 28.Qa5 Rb7 29.Bd1 (29.Rb1 Rc5–/+) 29...Rcb8 (29...Nc7 30.Ra7 Nb5 31.Rb7 Qb7 32.Rb1–+) 30.Ba4 (30.b6–+) 30...Bd7 (30...Nc7 31.Ne2 Na6 32.ba6–+) 31.Rb1? (better is 31.b6!? Qd6 32.Bd7 Qd7 33.Rd1–/+) 31...Qc5 32.Qd2 Nc7 33.Ra5 Ra7?? (better is 33...Bb5 34.Ne2 Qd6–+) 34.Ne4= Qb6 35.Ra7 Qa7 36.Nc3 Qa5 ½–½. Mello,Pedro Alcantara – Azevedo,Kelsen Rosas (2230), Rio de Janeiro Clube Naval op 3rd, 1996.

5.d4 e4 6.d5 Nd5 7.Nd4 Qf6 (7...Nb4 8.Ne6 fe6 9.a3 N4a6 10.Qh5 Kd7 11.Nc3 Nc5; 7...Nf6 8.Nc3 d5 9.a3 Bd6 10.Ncb5 Nc6 11.Nc6 bc6; 7...Qg5 8.h4 Qe5 9.Nc3 Nb4 10.Ne6 fe6 11.a3 N4c6) 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Nc6 10.Bb5 Qg5 11.Ne6 fe6.

5.d4 e4 6.Ng5 A) 6...Bg4 7.f3 h6 (7...ef3 8.gf3 Bd7 9.Nc3 d5 10.a3 a5 11.b5 Bd6) 8.Nf7 Kf7 9.fg4 Kg6 10.Be2 Nd5 11.Qd2 Qg5; B) 6...Bf5 B1) 7.d5 h6 8.Nh3 a5 9.ba5 Be7 10.Nc3 0–0 11.Be2 Ra5; B2) 7.b5 d5 (7...h6 8.Nh3 d5 9.c4 Nbd7 10.Nc3 Bh3 11.gh3 Bb4; 7...Nbd7 8.Nd2 Be7 9.Be2 d5 10.0–0 h6 11.Nh3 0–0; 7...Be7 8.Nc3 d5 9.Be2 0–0 10.f3 ef3 11.Bf3 a6; 7...a6 8.Nc3 h6 9.Nh3 Be7 10.Nf4 0–0 11.a4 d5; 7...Nd5 8.Nh3 Nd7 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 d5 11.Nf4 Nf6) 8.Nd2 h6 9.Nh3 Bd6 10.c4 0–0 11.Qb3 c6; B3) 7.Nd2 d5 (7...h6 8.Nh3 d5 9.Nf4 Bd6 10.Be2 0–0 11.g4 Bg6) 8.c3 h6 9.Nh3 Bd6 10.Be2 Bh3 11.gh3 0–0; B4) 7.Nc3 h6 (7...d5 8.a3 a5 9.b5 Bd6 10.Be2 0–0 11.0–0 h6) 8.Nh3 d5 9.a3 Bd6 10.Nf4 c6 11.Be2 Qc7; C) 6...Bd7 7.Nc3 (7.d5 h6 8.Nh3 a5 9.b5 Be7 10.Nc3 Bf5 11.Be2 Nbd7; 7.Nd2 d5 8.a3 h6 9.Nh3 Bd6 10.c4 0–0 11.cd5 Bf5; 7.b5 d5 8.c4 h6 9.Nh3 a6 10.Qa4 Bh3 11.gh3 Nbd7) 7...d5 8.a3 Bd6 9.Nb5 0–0 10.Nd6 cd6 11.h4 Nc6.

5.Be2 a5 6.b5 =.

5.Be2 a6 6.a4 (6.0–0 Be7=) 6...Nc6 (6...Nd5 7.c3=) 7.b5 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Na5 (9...Nb4 10.0–0=) 10.0–0 b6 (10...Qd7 11.Bc3 b6 12.Ng5+=) 11.Ng5 Qd7 (better is 11...Bd7+=) 12.c4 (12.f4!?+/–) 12...Nc4 (12...Bc4!? 13.Bc4 Nc4+=) 13.Ne6+= Qe6 14.Qc2 d5 15.d3 Na5 (15...Nd6 16.Qc7 Nb5 17.Qe5 Qe5 18.Be5+/–) 16.Qc7+/– Be7 (16...Nd7 17.Qc8 Ke7 18.Bb2+/–) 17.Be5 (17.Qe5 0–0+–) 17...0–0+/– 18.Bf6 (18.Rc1 Ne8 19.Qc3 Bf6 20.Bf6 Nf6+–) 18...Bf6 19.Rc1 1–0. mtr – geroj3, internet live, 2001.

5.Be2 Nc6 6.b5 Nb4 7.a3 =.

5.Be2 Nc6 6.b5 Ne7 7.0–0 Ng6 8.Ng5 Bd7 9.c4 h6 10.Nf3 Be7 11.d4 unclear. mrkt – FmanTheKing, ChessWorld.net, 2003.

5.Be2 Nd5 6.a3 =.

5.Be2 Nbd7 6.0–0 d5 7.Ne5 Ne5 8.Be5 Bb4 9.Nc3 =.

5.Be2 Nbd7 6.0–0 Be7 7.Nc3 d5 8.a3 0–0 (8...a5 9.b5=) 9.Rc1 (9.Ng5 c5=) 9...c6 (9...a5 10.b5+=) 10.d3 (10.Ng5 Qc7=) 10...Bd6 (10...a5 11.b5+=) 11.h3 (11.Ng5 b5+=) 11...a5 (11...Qe7 12.Ra1–/+) 12.b5+= h6 13.Nd2 (13.a4 c5+=) 13...Qc7 (13...Qb6 14.d4+=) 14.a4 (14.d4 e4+=) 14...Bb4 (14...c5 15.Re1+=) 15.bc6 (15.Na2 cb5 16.Nb4 ab4 17.ab5 Ra2=) 15...Bc3 16.Bc3 Qc6 (worse is 16...bc6 17.d4 ed4 18.Bd4=) 17.Bb2 Qa4 18.Nb3 (18.f4 ef4 19.ef4 Bf5+=) 18...Qc6 19.f4 ef4 20.ef4 Bf5 (20...a4 21.Nd4 Qb6 22.Rb1–/+) 21.g4 Bh7 (21...Bg6 22.g5 hg5 23.fg5–/+) 22.g5 hg5 23.fg5 Ne8 24.Bd4 (24.Ba3!? Nd6 25.c4+=) 24...Nd6 (24...a4 25.Nd2–/+) 25.Bg4 (25.Bf2 Nf5–/+) 25...Nb5 (25...a4 26.Nd2–/+) 26.Ba1 (26.Bb2 a4 27.c4 Nc7 28.cd5 Qd6–/+) 26...Qb6 (26...a4 27.Nd4 Qc5 28.Bd7 Nd4 29.Kg2–+) 27.Kh1 (27.Kg2 Nc5–/+) 27...Qd6 (27...Nb8 28.c4 dc4 29.dc4–/+) 28.c4 Nc7 29.c5 Qe7 30.Re1 Qd8 (30...Ne6 31.Bc3–/+) 31.Nd4 (31.Qd2 f5 32.Bh5 a4+/–) 31...Nb8 (31...Na6 32.c6 Ndc5 33.Qd2–/+) 32.Qd2+= Nc6 (32...a4 33.Rb1 Ra7 34.Kg2+=) 33.Rb1 (33.Bc3 a4+=) 33...Nb4–/+ 34.Bf5 Bf5 35.Nf5 Ne6 (35...Qd7 36.Qf2 Rfe8 37.Bg7 Re1 38.Re1 Re8+–) 36.g6 (36.Bg7 Qg5 37.Qg5 Ng5 38.Bf8 Kf8 39.Re3+/–) 36...Qg5 (better is 36...fg6!? 37.Re6 Rf5 (37...gf5?? 38.Rg1 Qd7 39.Rg7 Qg7 40.Bg7+–) 38.Rg6 d4–/+) 37.Qg5 (37.Re5 Kh8 (37...Qd2?? 38.Ne7 Kh8 39.Rh5 Qh6 40.Rh6) 38.Qg5 Ng5+–) 37...Ng5= 38.Ng7?? (38.Re7 Nd3 39.Bg7+–) 38...Nd3 (38...Nh3 39.Nf5 fg6 40.Ne7 Kh7 41.Nd5 Nd5 42.Rb7 Kh6 43.Bg7 Kg5 44.Bf8 Rf8 45.Ra1–+) 39.Re7 Nc5?? 40.Nf5+– Threatening mate: Nh6 40...f6 41.h4 Nf7 42.Bf6 Rab8 43.Rg1 1–0. Margraf,A – Winterkamp,S, Schwaben, 1988.

5.Be2 Nbd7 6.0–0 Be7 7.Ng5 0–0 8.Ne6 fe6 9.a3 c6 10.Bc4 d5 11.Bb3 (11.Be2 Qc7=) 11...Bd6 (11...a5 12.ba5 Qa5 13.Qf3+=) 12.d3 (12.c4 e4=) 12...Kh8 (12...a5 13.ba5 Qa5 14.Qf3+=) 13.Nd2 Qc7 14.e4 Rae8 (14...a5 15.ba5 Ra5 16.Qe2=) 15.c4 Rf7 16.c5 Bf8 17.Qc2 g6 18.Rfe1 Bg7 19.Nf3 Ng4 20.h3 Nh6 21.Ng5 Rff8 22.Nf3 Re7 (22...Rf7!?=) 23.Re2 Rfe8 24.Rae1 Nf7 25.Qb1 Nf6 26.Nd2 Nh5 27.g3 Ng5 28.h4 Nf7 29.Nf3 Nh6 30.Nh2 Nf7 31.Nf3 h6 (better is 31...Nh6!?=) 32.Bc1 Nf6 33.Bd2 Ng4 34.Nh2 Nh2 35.Kh2 Kh7 36.f4 ef4 37.Bf4 e5 38.Bd2 d4 39.Rf2 Qd7 40.Qd1 h5 41.Ref1 Nh6 42.Bh6 Kh6 (better is 42...Bh6 43.Kg2 Rg7+/–) 43.Rf7?? (43.Bf7 Kh7 44.Be8 Qe8+–) 43...b6? (better is 43...Rf7!? 44.Bf7 Rf8 45.Qc1 Kh7 46.Bg6 Kg6 47.Qg5 Kh7 48.Rf8 Bf8 49.Qh5 Kg8 50.Qe5 b6+=) 44.cb6 ab6 45.Qc2 (45.Qd2 Kh7 46.Qg5 Rf7 47.Bf7 Re6 48.Be6 Qe6+–) 45...Qc7? (better is 45...Kh7+=) 46.Qd2+– Kh7 47.Qg5 Rf7?? (47...Qd7+–) 48.Rf7 Qd6+= ½–½. Abrahamyan,Arsen – Richter,Leonard, GER–chT U12 Leipzig, 2008.

5.Be2 Nbd7 6.0–0 g6 7.c4 (7.Ng5 Bg7=) 7...c5 (7...Bg7 8.d4+=) 8.b5 (8.bc5!? Nc5 9.d4+/–) 8...Bg7= 9.a4 (9.d4 cd4 10.ed4 Qc7=) 9...0–0 10.d3 Nh5 (10...Qe7 11.a5=) 11.Nfd2 (better is 11.Nc3+=) 11...Ndf6 (11...Nhf6 12.Nc3+=) 12.Nc3 (12.g4 Ne8 13.gh5 Bh3+–) 12...d5 (12...Qd7 13.h3 Bh8 14.a5+=) 13.cd5+/– Nd5 14.Nd5 (14.Nce4 Rc8 15.Nc4 f5+=) 14...Bd5 (14...Qd5 15.Nc4 f5+/–) 15.Nc4 (15.Bh5 gh5 16.Qh5 f6+/–) 15...f5 (15...Qg5 16.g3=) 16.Qc2 (16.Be5 Re8 17.Bg7 Ng7+/–) 16...Qe7 (16...Qg5 17.g3 f4 18.e4 fg3 19.fg3 (19.ed5 gf2 20.Kh1 Ng3 21.Kg2 Nf1 22.Kh3 Rf4 23.Rf1 Rh4) 19...Ng3 20.hg3 Qg3 21.Kh1 Qh3 22.Kg1 Qg3 23.Kh1 Qh3 24.Kg1 Qg3=) 17.Rfd1 (17.Bh5 gh5 18.e4 fe4 19.de4 Bf7+/–) 17...b6 (17...Qg5 18.Bf1+=) 18.Rab1 (18.Bh5 gh5 19.e4 Bb7+/–) 18...Rf7 (18...Qg5 19.Bf1=) 19.Bf1 (19.Bh5 gh5 20.e4 Bc4 21.dc4 Raf8+/–) 19...Raf8 (19...Qe6 20.a5+=) 20.f3 (20.a5 f4+=) 20...Qg5= 21.Qe2 e4 (21...Re7 22.a5=) 22.f4+= Qe7 23.Qe1 (23.de4 Be4 24.Rbc1+=) 23...Nf6 (23...Qe6 24.Bg7 Rg7 25.Ne5 ed3 26.Rd3+=) 24.d4 (24.Ne5+/–) 24...Nd7? (better is 24...cd4 25.Ba3 Qe6 26.Bf8 Rf8 (26...Bc4? 27.Bc4 Qc4 28.Rd4+–) 27.Rd4 Ng4 28.Rd5 Qd5+=) 25.dc5+– Qc5?? (better is 25...Bb2 26.Rd5 Bg7+–) 26.Ba3 Qc8 27.Rd5 Rd8 (27...Qa8 28.Rbd1 Nc5 29.Bc5 bc5 30.Ne5 Be5 31.Re5+–) 28.Nd6 (28.Nd6 Qc7 29.Bc4+–) 1–0. Bedbur,Heinz – Probst,Dieter, corr, 1990.

5.Be2 h6 6.d4 (6.0–0 Be7=) 6...e4 7.Nfd2 d5 8.a3 Bd6 (8...a5 9.b5=) 9.c4 c6 10.cd5 (10.c5 Bc7=) 10...cd5 11.Nc3 a6 (11...0–0 12.Rc1=) 12.f3 0–0 (12...ef3 13.Bf3 Nc6 14.Rc1=) 13.fe4+= de4 14.Nce4 (14.Nde4 Ne4 15.Ne4 Qh4 16.Nf2 Rd8+=) 14...Ne4 (14...Nd5 15.Kf2+=) 15.Ne4 Qh4 16.Nf2 Bd5 (16...Rd8!?+=) 17.Bf3+/– Bf3 18.Qf3 Nc6 19.g3 (19.e4 Rfe8+/–) 19...Qe7 20.0–0 (20.e4 a5+/–) 20...f5 21.Rac1 (21.Rae1 Rae8+/–) 21...Rae8 22.d5 (22.Qd5 Kh7+/–) 22...Ne5+= 23.Qh5 (23.Qe2 Nd7+=) 23...Kh7 (23...a5 24.ba5 Ba3 25.Rb1+=) 24.Bd4 g6 (24...b5 25.Be5 Qe5 26.Rc6+=) 25.Qd1+/– g5 (25...b5 26.Be5 Be5 27.Rc6+/–) 26.Qh5 (26.Nd3 Nd3 27.Qd3 Qe4 28.Qe4 Re4+/–) 26...g4 27.Nd1 (27.Kg2!?+/–) 27...Nf3= 28.Rf3 gf3 29.Qf3 (29.Nf2=) 29...Qg5 Black prepares the advance f4 (29...f4 30.Qg2 fg3 31.hg3 Bg3 32.Qc2 Qe4 33.Qe4 Re4+=) 30.Nf2+/– f4 (better is 30...Be5!? 31.Be5 Re5+/–) 31.Ne4+– (31.ef4?! Rf4 32.Qd3 Rf5+=) 31...Qd5?? (better is 31...Qg6 32.Nd6 Qd6 33.ef4 Rf7+–) 32.Nf6 Rf6 33.Qd5 Rfe6 34.Qf5 Kg8 35.Qg4 1–0. mtr – SlowSnow, internet live, 2001.

5.h3 h6 6.Be2 Nbd7 7.0–0 Be7 8.d3 0–0 9.Nbd2 Ne8 10.c4 f5 11.Kh1 c5 (11...a5 12.a3=) 12.a3 (12.bc5 Nc5 13.d4 e4 14.dc5 ef3 15.Bf3 dc5+=) 12...b6 13.d4 e4 14.Nh2 d5 15.Qb3 Ndf6 16.Rac1 cb4 17.ab4 Nd6 (better is 17...dc4!? 18.Bc4 Bc4 19.Rc4 Qd5+=) 18.c5+= Nde8 19.Rc2 bc5 20.dc5 Qc7 21.Ra1 Qd7 (21...f4!?+=) 22.Bd4+/– g5 23.g3 (better is 23.b5!? Qc8 24.Rca2+–) 23...f4+/– 24.c6 Qc7 25.gf4 gf4 26.Rg1 Kh7 27.Bg4 Ng4 28.Ng4 Bg4 (28...fe3!? 29.Qe3 Bg5=) 29.Rg4+/– fe3?? (better is 29...Rd8+/–) 30.Qd5+– Nf6 (30...Bg5 31.Qe4 Kg8 32.Qe6 Kh7 33.fe3 Ng7 34.Bg7 Qg7+–) 31.Qf5 1–0. Junghaenel,Dieter (1685) – Junge,Karl_Heinz (1675), 10sen.Brandenburg op, 2001.

5.a3 Nbd7

6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.d4 ed4 9.Nd4 c5 10.Ne6 fe6 11.0–0 Qe8 12.Qc2 Rc8 13.b5 Qf7 14.Nd2 d5 15.a4 Bd6 16.g3 (16.f4 Rce8=) 16...h6 17.Rad1 Rcd8 18.f4 Bc7 19.Bc3 dc4 (19...Nb6 20.Be5=) 20.Nc4 Nd5 21.e4 Nc3 22.Qc3 Nf6 23.Bf3 b6 24.Ne5 Be5 25.Qe5 Nd7 (25...Rd7 26.a5+=) 26.Qc3 (26.Qc7!?+/–) 26...Nf6+= 27.Qe5 Nd7 28.Qc3 Nf6 ½–½. Fournier,Frederic (1875) – Fancelli,Sophie (1820), FRA Coupe, 2012.

6.c4 Be7 7.Be2 c6 8.0–0 d5 9.cd5 cd5 (9...Bd5 10.Nc3 Bf3 11.Bf3=) 10.Nc3 (10.Ne5!? 0–0 11.f4+/–) 10...a6 11.d3 Rc8 12.Rc1 0–0 13.Qd2 e4 14.de4 de4 15.Nd4 (15.Ng5!?+/–) 15...Qb6 16.Ne6 Qe6 17.Na4 Rfd8 18.Rc8 Rc8 19.Rc1 Rc1 20.Qc1 h6? (20...b5 21.Qc8 Nf8 22.Qe6 Ne6 23.Nb6=) 21.Bd4 (21.Qc8 Kh7 22.Qb7 a5 23.ba5 Qf5+–) 21...Ne5 (21...Bf8 22.Qc8 Qa2 23.Nc3 Qa3 24.Qb7 Bb4 25.Ne4 Qc1 26.Bf1+=) 22.Nc5 (22.Qc7 Nc6 23.Bf6 Qf6 24.Qb7 a5 25.Qa8 Nd8 26.Qe4 ab4 27.ab4 Ne6+–) 22...Qd5? (22...Bc5 23.bc5 Nc6 24.Bc4 Nd4 25.ed4+=) 23.Qb2 (23.Nb7!? Qb7 24.Be5 Ne8+–) 23...Nc4 24.Qc3 Bc5?? (24...Nd6 25.Qc2+=) 25.Bc5?? (better is 25.bc5 b5 26.cb6+–) 25...b5 26.g3 (26.Bd4 Qc6+=) 26...Nd7 27.Bd4 g6 28.Bh8 Nde5 29.Be5 (29.Bc4 bc4 30.Qe5 Qe5 31.Be5 Kf8+–) 29...Ne5 (29...Qe5!? 30.Qc2 Qb2 31.Qb2 Nb2+=) 30.Qc8+= Kg7 31.Qa6 Nf3 32.Kg2 Qg5? (better is 32...Ne1!? 33.Kf1 Nd3+=) 33.Qb5+– (33.Bf3?! ef3 34.Kf3 Qf5 35.Ke2 Qc2 36.Kf1 Qd3 37.Kg2 Qe4 38.f3 Qc2 39.Kf1 Qd3 40.Kg1 Qd1 41.Kf2 Qd2 42.Kf1 Qd3 43.Kf2 Qd2 44.Kf1 Qd3=) 1–0. Fournier,Frederic (2030) – sarraceno (1865), Active, 2004.

6.Be2 Nb6 7.0–0 =.

6.Be2 e4 7.Ng5 d5 8.Ne6 fe6 9.0–0 Bd6 10.d3 Qe7 11.c4 ed3 12.Bd3 dc4 13.Bc4 0–0–0 14.Nd2 Ne5 15.Qe2 Nc4 16.Nc4 Qf7 17.Nd6 Rd6 18.Rfd1 Rhd8 19.Rd6 Rd6 20.Be5 Rd7 21.Rc1 Nd5 22.e4 Nf4 23.Qb5 (better is 23.Bf4 Qf4 24.Qc4=) 23...Ng2?? (better is 23...Qh5 24.Qd7 Kd7 25.Bf4 c6–/+) 24.Kg2+– Qg6 25.Bg3 (25.Kf1!? Qh5 26.Qc5 Qf3+–) 25...Qe4 26.f3 Rd2?? (better is 26...Qd5 27.Qc5 Qc5 28.Rc5 c6+–) 27.Kg1 (better is 27.Kh3 Qf5 28.Qf5 ef5 29.Rc7 Kd8 30.Rg7+–) 27...Qe3= 28.Kf1 1–0. Fournier,Frederic – dumitrof (1670), rated lightning game, 2002.

6.Be2 h6 7.0–0 Be7 8.d4 e4 9.Nfd2 d5 10.c4 c6 (10...dc4 11.Qc2=) 11.cd5 (11.Nc3 0–0=) 11...cd5 (11...Bd5 12.Nc3+=) 12.Nc3 (12.Qa4 0–0=) 12...0–0 (12...a5 13.ba5 Qa5 14.Qb3=) 13.Rc1 Rc8 14.Nb3 (14.Qa4 Qb6=) 14...b6 15.Rc2 (15.f3 ef3 16.Bf3 Re8=) 15...Nb8 (15...a5 16.ba5 ba5 17.f3=) 16.b5 (16.f3 ef3 17.Bf3 Bf5=) 16...Qd7 (16...Nbd7 17.f3=) 17.Qd2 Rc7 18.Rfc1 Rfc8 19.Bf1 (19.f3 Bd6=) 19...Qd6 20.Ne2 (20.h3 Nbd7=) 20...Rc2+= 21.Rc2 Rc2 22.Qc2 Qd8 (22...a6 23.Nf4=) 23.g3 (23.Nf4 Qc8 24.Qd1 Bd6=) 23...Qc8 (23...Nbd7 24.Nf4+=) 24.Qc8= Bc8 25.Nf4 g5 26.Ne2 Bg4 (26...g4 27.Nf4+=) 27.Nc3 (27.h3 Bf3=) 27...Bf3 (27...Nbd7 28.h3 Bf3 29.Nd2=) 28.Nd2= Bg4 29.h3 Bd7 (29...Bf5 30.f3 ef3 31.Nf3=) 30.f3+= Bf5 (30...ef3 31.Nf3 Bf5 32.Ne5+=) 31.fe4+/– de4 The passed pawn on d4 quickly leads to threats 32.Bg2 Bd6 (32...g4!?+/–) 33.g4+– (33.Be4?! Bh3 34.Bg2 g4+/–) 33...Bg6 (33...Be6 34.Nde4 Ne4 35.Ne4+–) 34.Be4 (34.Nde4 Ne4 35.Ne4 Be4 36.Be4 a6+–) 34...Ne4 35.Nde4 Be7 36.Nd5 (36.d5 f5 37.d6 fe4 38.de7 Kf7+/–) 36...Be4+/– 37.Ne7 Kf8 38.Nf5 (38.Nc8 Nd7+–) 38...Bf5 (38...a6 39.Nd6 Bd5 40.e4+–) 39.gf5+– Nd7 (39...Ke7 40.e4+–) 40.Kf2 (40.e4 Nf6 41.e5 Nd5+–) 40...Nf6 41.Kf3 Nd5 42.e4 Nf4 43.Kg4 (43.Kg3!? Ke7+–) 43...f6 (43...Nd3!? 44.Ba1 Nf2 45.Kh5 Ne4 46.Kh6 Ke7+/–) 44.h4 (44.h4 Nd3 45.hg5 Nb2 46.gh6+–) 1–0. Van De Vyver,Odile – Rottier,Pierre Phil, Open VPTD, 2003.

6.Ng5 Bf5 7.Bc4 (7.Qf3 Bg6=) 7...d5+= 8.Bb3 Bg4 (8...a5 9.Qf3 Bg4 10.Qg3+=) 9.f3= Bh5 10.Nh3 Bd6 11.g4 Bg6 12.g5 Nh5 13.Bd5 c6 14.Bb3 (14.Be4 0–0+=) 14...h6 15.f4 (15.Rg1!?+=) 15...ef4+= 16.ef4 Nf4 (16...Qe7!? 17.Kf2 Nf4 18.Nf4 Bf4 19.Bg7 0–0–0 20.Bh8 Rh8=) 17.Nf4+/– Bf4 18.Qe2 (18.Bg7 Be4 19.Rf1+– (19.Bh8?! Bh1 20.Qe2 Qe7+/–)) 18...Kf8+= 19.Nc3 (19.gh6 Rh6 20.d3 Qh4 21.Kf1 Bf5–+) 19...Qe8 20.0–0–0 hg5 (20...Qe2 21.Ne2 Bg5 22.Rhe1–/+) 21.Qf2 Nf6 22.Rde1 Qd7 23.h4 (better is 23.Bc4+=) 23...Re8?? (better is 23...Ng4 24.Qg2 Rd8–/+) 24.hg5+= Re1 25.Re1 Bg5?? (better is 25...Nh5+=) 26.Qc5+– Kg8 27.Qg5 Rh2 (27...Rh6 28.d3+–) 28.Ne2 (better is 28.Nd1!? Qf5 29.Qg3 Rh3 30.Qb8 Kh7+–) 28...Qd6 (28...Qf5 29.Qg3 Qf2+–) 29.Qg6 (29.Qg6 Qf8 30.Bf6+–) 1–0. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, GER theme m Germany, 1988.

6.Be2 Be7

7.0–0 0–0

8.Re1 a5 9.b5 A) 9...Nb6 10.Nc3 (10.Ng5 Bf5 11.Nc3 d5 12.Nf3 d4 13.ed4 ed4 14.Na2 Bc5 15.Bd3; 10.a4 h6 11.Nc3 c6 12.d3 Nbd5 13.Nd5 cd5 14.h3 Qb6 15.Ra3; 10.d4 Na4 11.Bc1 Nd5 12.Bd3 Nab6 13.e4 Nf4 14.Bf4 ef4 15.Qd2) 10...Nfd5 11.Nd5 Bd5 12.Qc1 Na4 13.c4 Be6 14.Qc2 Nb2 15.Qb2; B) 9...h6 10.a4 (10.Nc3 d5 11.h3 a4 12.Rb1 Bd6 13.Ra1 Qe7 14.Rf1 c5 15.bc6; 10.h3 a4 11.Qc1 Qc8 12.Nc3 b6 13.Na2 e4 14.Nd4 Ne5 15.Ne6; 10.d3 c6 11.Nc3 Qb6 12.a4 d5 13.Rb1 c5 14.Nd2 Qc7 15.Bf3) 10...c5 11.d3 Qc7 12.c4 d5 13.cd5 Nd5 14.Nbd2 Nb4 15.Qc1; C) 9...Re8 10.Ng5 (10.Nc3 h6 11.Na4 c6 12.bc6 bc6 13.c4 Bf5 14.d3 Qc7 15.Qc2; 10.h3 h6 11.a4 Nd5 12.c4 Nb4 13.Nc3 Bf5 14.e4 Bg6 15.d3; 10.c4 Nb6 11.Qc2 h6 12.d4 e4 13.Nfd2 d5 14.c5 Nbd7 15.Nc3; 10.d3 h6 11.c4 c6 12.Nc3 Qc7 13.h3 Rf8 14.Rb1 Rab8 15.d4; 10.a4 h6 11.h3 Nb6 12.Nc3 Qd7 13.d3 Nfd5 14.Nd5 Nd5 15.Qd2) 10...Bf5 11.Nc3 d5 12.g4 Bg6 13.Nf3 Ng4 14.Nd5 Bd6 15.d3; D) 9...e4 10.Nd4 (10.Ng5 Bf5 11.Nc3 h6 12.Nh3 Bh3 13.gh3 d5 14.d3 Nc5 15.de4) 10...Ne5 11.Ne6 fe6 12.Nc3 d5 13.d4 Ng6 14.g3 Qd7 15.Rf1; E) 9...Nd5 10.d4 (10.c4 N5b6 11.Qc2 Nc5 12.d4 Nca4 13.Bc1 f6 14.Nbd2 Qe8 15.Bd3) 10...e4 11.Nfd2 f5 12.c4 N5f6 13.Nc3 Qe8 14.Qc2 Qg6 15.h3.

8.Re1 a5 9.Nc3 A) 9...c6 10.Ng5 (10.d4 h6 11.Qd3 Qc7 12.e4 Nb6 13.Nd2 Rfd8 14.Bf3 ab4 15.ab4) 10...d5 11.Ne6 fe6 12.b5 Bd6 13.f3 Qc7 14.bc6 bc6 15.Na4; B) 9...h6 10.e4 c6 11.d4 Qc7 12.Qd3 Nb6 13.Nd2 Rfd8 14.g3 ab4 15.ab4; C) 9...d5 10.b5 (10.Ng5 Bf5 11.b5 Bd6 12.Nf3 h6 13.h3 Qe7 14.Nh4 Be6 15.Nf3) 10...h6 11.h3 Bd6 12.a4 Qe7 13.Qc1 e4 14.Nd4 Nc5 15.Ne6.

8.Re1 Nb6 9.Nc3 A) 9...h6 10.e4 (10.d3 Qe8 11.h3 Rb8 12.e4 Na4 13.Na4 Qa4 14.d4 Ne4 15.Bd3; 10.h3 a5 11.d3 c6 12.Qd2 Nbd5 13.Nd5 cd5 14.c4 dc4 15.dc4; 10.Bd3 c6 11.Qe2 Nbd5 12.Rac1 a5 13.b5 Qb6 14.Na4 Qc7 15.c4; 10.g3 c6 11.d3 Qc7 12.Qd2 d5 13.Rab1 Rfd8 14.Nd1 Bd6 15.Nc3) 10...c6 11.d3 Qc7 12.Qd2 d5 13.ed5 cd5 14.Nb5 Qc6 15.d4; B) 9...Nc4 10.Bc4 Bc4 11.d4 Nd7 12.Nd2 Nb6 13.Qf3 c6 14.de5 de5 15.Rad1; C) 9...Qd7 10.Ng5 (10.e4 Nc4 11.Bc4 Bc4 12.d3 Be6 13.d4 a5 14.Qd3 Rfd8 15.h3; 10.Qc1 h6 11.e4 c6 12.d3 Qc7 13.Qe3 a5 14.h3 Ra6 15.Nh4) 10...Nc4 11.Ne6 Qe6 12.Bc4 Qc4 13.e4 h6 14.Qf3 a5 15.d3; D) 9...Nfd5 10.Nd5 (10.h3 Nc3 11.Bc3 Qd7 12.d3 f5 13.Bd2 Bf6 14.c3 a5 15.Qc2; 10.Bd3 Nc4 11.Bc4 Nc3 12.Bc3 Bc4 13.e4 Qe8 14.d3 Bb5 15.Qb1) 10...Bd5 11.Qc1 Na4 12.c4 Be6 13.d4 e4 14.Nd2 Nb2 15.Qb2.

8.Re1 Nb6 9.d4 A) 9...Na4 10.Qc1 e4 11.Nfd2 d5 12.c4 Nb2 13.Qb2 c6 14.Nc3 Qd7 15.Rab1; B) 9...ed4 10.Nd4 (10.ed4 Na4 11.Qc1 Qd7 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Rfe8 14.Bd3 Bf5 15.Bd2; 10.Bd4 c5 11.bc5 dc5 12.Bc3 Ne4 13.Qd3 f5 14.Nfd2 Qd5 15.Bf3; 10.Qd4 c5 11.bc5 dc5 12.Qd8 Rfd8 13.Nbd2 Bf5 14.Rac1 Na4 15.Be5) 10...Na4 11.Qc1 Ne4 12.f3 Nb2 13.Qb2 Nf6 14.Nc3 c6 15.Bd3; C) 9...e4 10.Ng5 (10.Nfd2 d5 11.Nc3 a5 12.ba5 Ra5 13.Nb3 Ra8 14.Nc5 Qe8 15.Bb5) 10...Bf5 11.Nc3 h6 12.Nh3 Bh3 13.gh3 Qd7 14.Kg2 d5 15.Rg1.

8.Re1 Nb6 9.Ng5 Na4 10.Ne6 (10.Nc3 Nb2 11.Qc1 Bf5 12.Qb2 h6 13.Nf3 Qd7 14.Bc4 Bg4 15.Be2) 10...fe6 11.Nc3 Nb2 12.Qc1 Na4 13.Na4 Ne4 14.f3 Qd7 15.b5.

8.Re1 h6

9.Nc3 a5 10.h3 (10.b5 d5 11.h3 Bd6 12.Na4 Qe7 13.d3 c6 14.bc6 bc6 15.Rb1; 10.e4 c6 11.d4 ab4 12.ab4 Qc7 13.Qd3 Nb6 14.Nd2 Rfd8 15.Ra8; 10.Qc1 d5 11.b5 c5 12.bc6 bc6 13.Rb1 Qc7 14.h3 Rab8 15.Qd1; 10.d3 d5 11.b5 c5 12.bc6 bc6 13.Rb1 Qc7 14.h3 Rab8 15.Na4; 10.g3 d5 11.b5 a4 12.Rc1 Bd6 13.Ra1 Qe7 14.Qb1 c5 15.bc6) 10...d5 11.b5 Bd6 12.Na4 Qe7 13.d3 c6 14.bc6 bc6 15.Rb1.

9.Nc3 a6 10.e4 (10.h3 c6 11.d3 Qc7 12.Qd2 a5 13.e4 d5 14.ed5 cd5 15.d4; 10.d3 c6 11.Ne4 Ne4 12.de4 Nb6 13.Qd2 Na4 14.c4 Qb6 15.Bc1; 10.g3 c6 11.d3 Qc7 12.Qd2 d5 13.Na4 Ng4 14.Qc3 b5 15.Nc5; 10.d4 e4 11.Nd2 d5 12.f3 ef3 13.Bf3 c6 14.e4 a5 15.ed5; 10.Qb1 d5 11.d4 e4 12.Nd2 c6 13.h3 a5 14.b5 Qc7 15.Na4) 10...c5 11.h3 Qb6 12.Rb1 Rfc8 13.bc5 Nc5 14.d4 Nce4 15.Bd3.

9.Nc3 Nb6 10.e4 (10.Bd3 c6 11.Qe2 Nbd5 12.Rab1 Qb6 13.h3 Nc3 14.Bc3 e4 15.Nd4; 10.h3 a5 11.d3 Qd7 12.Qd2 Rfd8 13.b5 c6 14.bc6 bc6 15.Rab1; 10.d3 Qd7 11.h3 Na4 12.Na4 Qa4 13.c4 Qd1 14.Red1 Rfe8 15.Bc3) 10...c6 11.d3 Qc7 12.Qd2 d5 13.ed5 cd5 14.Nb5 Qc6 15.d4.

9.Nc3 c6 10.h3+= (10.d3 Qc7 11.Qd2 d5 12.Na4 b5 13.Nc5 Bc5 14.bc5 e4 15.Nd4; 10.a4 Nb6 11.a5 Nc4 12.Bc1 d5 13.a6 ba6 14.Bc4 dc4 15.Ne5; 10.Qc1 d5 11.Na4 Qc7 12.h3 Rab8 13.Nc5 Bc5 14.bc5 e4 15.Nd4; 10.Rb1 Nb6 11.d3 Nfd5 12.Qd2 Qc7 13.e4 Nf4 14.g3 Nh3 15.Kg2; 10.e4 d5 11.Bd3 d4 12.Ne2 c5 13.Ng3 c4 14.Bf1 g6 15.h4) 10...d5 11.d3 Qc7 12.Na4 b5 13.Nc5 Bc5 14.bc5 e4 15.de4.

9.Nc3 d5 10.d4 (10.Na4 Qe8 11.d3 a5 12.b5 Bd6 13.Qd2 Qe7 14.h3 c5 15.bc6) 10...e4 11.Ne5 c6 12.Na4 Ne5 13.de5 Nd7 14.b5 cb5 15.Bb5.

9.Nc3 Nh7 10.d3 (10.d4 Nhf6 11.e4 c6 12.d5 cd5 13.ed5 Bf5 14.Bd3 Bd3 15.cd3; 10.h3 Nhf6 11.e4 c5 12.d3 Qb6 13.Qd2 a6 14.Qe3 Rac8 15.Na4) 10...f5 (10...Nhf6 11.e4 c5 12.Qd2 Qb6 13.h3 a6 14.Qe3 Rac8 15.Na4) 11.Qd2 Bf6 (11...Nb6 12.a4 a5 13.b5 Nf6 14.g3 Qe8 15.Kg2) 12.d4 (12.h4 Nb6 13.h5 Qe7 14.b5 Ng5 15.a4) 12...e4 13.d5 Bf7 (13...ef3 14.de6 fe2 15.ed7) 14.Nd4 Bd4 15.Qd4 Qf6 (15...Nhf6 16.Bc4=) 16.Qd2 Ne5 17.Nd1 (17.Nb5!?+=) 17...Qe7= 18.c4 c6 19.Rc1 Rac8 20.a4 (20.dc6!? Rc6 21.Qd4=) 20...cd5+= 21.cd5 Rc1 22.Bc1 Nf6 23.b5 (23.Nc3 Rc8+=) 23...Bd5 24.Nc3 Bf7 (24...Bc4 25.Bc4 Nc4 26.Qd4–/+) 25.a5 (better is 25.Ba3!?+=) 25...Bc4–/+ 26.Bc4 Nc4 27.Qa2 Qf7 28.g3 (28.a6 b6–+) 28...d5 29.Kg2 Ne5 30.Ba3 Rd8 31.Rd1 Nd3 32.h3 Qc7 33.Bb2 (better is 33.Qb3–+) 33...Nb2 (better is 33...Kf7!?–+) 34.Qb2–/+ Qc4 (34...Qa5 35.Qb3 Qc7 36.Nd5 Nd5 37.Rd5 Rd5 38.Qd5 Qf7 39.Qd6+=) 35.h4? (35.Rc1 a6=) 35...Kh7 (35...d4–+) 36.Kh3? (better is 36.Rc1=) 36...d4–+ 37.ed4 Rd4 38.Rd4?? (38.Rc1 Qd3 39.Ne2 Rd5–+) 38...Qd4 (38...Qf1 39.Kh2 Ng4) 39.a6?? (39.Qc2–+) 39...ba6 40.ba6 (40.Qc2 Qc4 41.Kg2 Nd5–+) 40...Ng4 (better is 40...Nd5 41.Na4 Qa4 42.Qe5–+) 41.Kg2 e3 42.fe3 Ne3 43.Kh3 Qg4 44.Kh2 Nf1 45.Kg1 Ng3 46.Nd5 Ne2 47.Kf1 Ng3 48.Kg1 Ne4 49.Kf1 Qd1 50.Kg2 Qd5 51.h5 Nd2 52.Kh3 Qf3 53.Kh2 Qh5 54.Kg3 Qg4 55.Kf2 Qf3 56.Ke1 Qe3 57.Kd1 Nc4 58.Qc2 Qf3 59.Kc1 Qf1 60.Qd1 Qd1 61.Kd1 g5 62.Ke1 g4 0–1. pieeater – Cosmic007, ChessWorld.net, 2011.

9.c4 A) 9...Nb6 10.Qb3 (10.d3 Qd7 11.Nc3 a5 12.Qc2 Rfe8 13.h3 c6 14.Ne4 Ne4 15.de4) 10...a5 11.Nc3 a4 12.Qa2 Qd7 13.d4 e4 14.Nd2 Bf5 15.Qb1; B) 9...a5 10.Nc3 Nb6 11.d3 c6 12.Qc2 Qc7 13.Ne4 Ne4 14.de4 Nd7 15.Bc3; C) 9...a6 10.d4 (10.Nc3 Nb6 11.Qb3 a5 12.d4 a4 13.Qa2 e4 14.Nd2 d5 15.c5; 10.Qc2 Nb6 11.d4 e4 12.Nfd2 d5 13.cd5 Nbd5 14.Ne4 Ne4 15.Qe4; 10.d3 b5 11.Nc3 bc4 12.dc4 Nb6 13.Qb3 Qd7 14.e4 Rfe8 15.Bd3) 10...e4 11.Nfd2 c6 12.Nc3 d5 13.h3 Bd6 14.c5 Bc7 15.Qc2; D) 9...Qe8 10.d4 (10.Nc3 Nb6 11.Qb3 a5 12.d4 a4 13.Qa2 e4 14.Nd2 d5 15.c5; 10.d3 Nb6 11.Nc3 Qc6 12.h3 a6 13.a4 Nbd7 14.Qc2 Qb6 15.a5; 10.Qb3 b5 11.Nc3 Nb6 12.d3 bc4 13.dc4 Qc6 14.Nd2 Bf5 15.e4) 10...e4 11.Nfd2 d5 12.Nc3 c6 13.cd5 cd5 14.Nb5 Qd8 15.Rc1; E) 9...c5 10.bc5 (10.d3 Qb6 11.Nc3 cb4 12.Na4 Qc7 13.ab4 d5 14.cd5 Nd5 15.Nc5; 10.d4 Qb6 11.Nc3 cb4 12.ab4 Qb4 13.Qd2 Qb6 14.Bd3 e4 15.Ne4) 10...Nc5 11.Nc3 Qb6 12.Qc2 Qb3 13.Qb3 Nb3 14.Rad1 Rac8 15.d3.

9.d3 A) 9...c6 10.Qd2 (10.Nc3 Qc7 11.h3 d5 12.Na4 b5 13.Nc5 Bc5 14.bc5 e4 15.de4; 10.Nbd2 Qc7 11.c4 a5 12.Qc2 Ra6 13.Ne4 Rfa8 14.h3 R6a7 15.Bc3; 10.c4 a5 11.Nbd2 Qb6 12.Bc3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Qa1 Qc7 15.Rb1; 10.h3 a5 11.Nbd2 Qb6 12.c3 d5 13.Qc2 Bd6 14.e4 Rfd8 15.Nh4; 10.c3 Qb6 11.Nbd2 Qc7 12.c4 a5 13.Qc2 Ra7 14.Ne4 Rfa8 15.h3) 10...a5 11.Nc3 Qc7 12.h3 Rfe8 13.Ne4 Nb6 14.Nc3 d5 15.b5; B) 9...c5 10.c4 (10.Nbd2 Qb6 11.Nc4 Qc7 12.e4 Rfe8 13.Ne3 d5 14.ed5 Nd5 15.Nd5) 10...d5 11.cd5 Bd5 12.Nbd2 cb4 13.ab4 Bb4 14.e4 Bc6 15.Ne5; C) 9...a5 10.b5 (10.Nc3 d5 11.b5 c5 12.bc6 bc6 13.Rb1 Qc7 14.h3 Rab8 15.Na4; 10.Qd2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 c6 13.Na3 Qc7 14.c4 Ra8 15.Bb2; 10.c4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 c6 13.Nc3 Qb6 14.Qa4 Qc7 15.Bb2; 10.Nbd2 Nb6 11.c4 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Qa8 14.e4 Na4 15.d4) 10...c6 11.Nc3 d5 12.h3 Qc7 13.Qd2 c5 14.Qc1 Nb6 15.a4.

9.h3 A) 9...Nb6 10.Nc3 c6 11.d3 Nfd5 12.Nd5 cd5 13.a4 Qe8 14.c3 a5 15.b5; B) 9...a5 10.b5 (10.c4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Nb6 13.Qb3 Qd7 14.Nc3 Ra8 15.Bb2; 10.Nc3 d5 11.b5 Bd6 12.Na4 Qe7 13.d3 c6 14.bc6 bc6 15.Rb1) 10...Nb6 11.Nc3 Nfd5 12.Nd5 Bd5 13.a4 Nc4 14.Bc4 Bc4 15.e4; C) 9...c5 10.bc5 Nc5 11.Nc3 Nce4 12.Ne4 Ne4 13.c4 Bf5 14.d3 Nc5 15.d4; D) 9...a6 10.c4 (10.Nc3 c6 11.d3 Qc7 12.Ne4 Ne4 13.de4 Nb6 14.a4 a5 15.Qd2; 10.d3 a5 11.b5 c6 12.Nc3 Qc7 13.Rb1 d5 14.Qd2 c5 15.a4; 10.Qc1 c6 11.Nc3 Qc7 12.a4 d5 13.Ba3 Bd6 14.a5 d4 15.Nd1) 10...c5 11.bc5 Nc5 12.Nc3 Qb6 13.Ra2 Rac8 14.d4 Ncd7 15.Nd2; E) 9...c6 10.c4 (10.d3 a5 11.Nbd2 ab4 12.ab4 Nd5 13.Ra8 Qa8 14.c4 Nb4 15.Qb3) 10...c5 11.bc5 Nc5 12.Nc3 Qb6 13.Rb1 Bf5 14.d3 Qc6 15.e4.

5.a3 Be7

6.d3 0–0 7.c4 Nbd7 8.Nbd2 c6 9.Be2 Ne8 10.0–0 f5 11.Qc2 Bf6 12.Rac1 Nc7 13.e4 f4 14.d4 Bg4 15.de5 de5 16.h3 Bh5 17.Rfe1 Qe7 18.c5 Kh8 (18...Bf7 19.Red1+=) 19.Nc4 g5 (19...Bf3!? 20.Bf3 Nb5+/–) 20.Rcd1 g4 21.hg4 Bg4 22.Nh2 Be2 23.Qe2 Rg8 24.f3 Bh4?? (24...Raf8 25.Ng4 Ne8 26.Rd2+/–) 25.Rf1 (better is 25.Rd7 Qe6 26.Be5 Bf6 27.Bf6 Qf6 28.Rc7+–) 25...Rg3? (better is 25...Bf6!?+/–) 26.Ng4 Rg8?? (26...Rg4 27.fg4 Bf6+–) 27.Nce5 Ne5 28.Be5 Bf6 29.Bf6 (29.Bf6 Qf6 30.Nf6 Rg2 31.Qg2 Rg2 32.Kg2+–; 29.Nf6?! Rg2 30.Qg2 Rg2 31.Kg2 Qe5+/–) 1–0. Fournier,Frederic (1650) – gatofelix (1625), Active, 2006.

6.d3 0–0 7.c4 Nbd7 8.Be2 c5 9.b5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 b6 13.Qa4 Nh5 14.0–0 f5 15.Nbd2 Ndf6 16.Bc3 Qe8 17.g3 Qg6 18.Nh4 Qg5 19.Ndf3 Qg4?? (19...Qh6 20.Ng2=) 20.Kg2?? (better is 20.Nd4! cd4 21.Bg4 Ng4 22.ed4 Bh4 23.gh4+–) 20...f4= 21.Ng1 Nd7?? (better is 21...Qg5=) 22.Bg4+– Bg4 23.h3 Bh3 (23...Be6 24.Nhf3 fe3 25.fe3 Kh8+–) 24.Nh3 fg3 25.fg3 (better is 25.Qa7 Rd8 26.Nf5 Bf6 27.fg3 d5+–) 25...Bh4 (25...Rf1 26.Kf1 Ng3 27.Kg2 Bh4+–) 26.Rf8 (26.Rf8 Kf8 27.Qa8 Ke7 28.gh4+–) 1–0. Fournier,Frederic – bellard jynckx, Partie amicale, 0m + 5s, 2008.

6.d3 0–0 7.c4 Nbd7 8.Be2 Ne8 9.Nbd2 f5 10.0–0 f4 11.e4 g5 12.h3 h5 13.Nh2 g4 14.hg4 hg4 15.Bg4 Bg4 16.Qg4 Ng7 17.Ndf3 Rf6 (17...Kf7!? 18.Ne1 Nf6+/–) 18.Nh4 Rh6 19.Nf5 Rh5?? (better is 19...Rh7+–) 20.Qg7 1–0. Fournier,Frederic (2025) – Amarante (2000), Echecs21, 2003.

6.Be2 0–0 7.0–0 h6 (7...a5 8.d4 ab4 9.de5 de5 10.Ne5=) 8.d3 (8.d4 e4 9.Nfd2 a5=) 8...c6 (8...a5 9.d4 e4 10.Nfd2+=) 9.e4 (9.c4 b5=) 9...Nbd7 10.Nbd2 b5 (10...a5 11.ba5 Qa5 12.d4=) 11.d4 ed4 (11...a5 12.a4 ab4 13.ab5 Ra1 14.Ba1 cb5 15.de5 de5 16.Ne5=) 12.Nd4 Qc7 13.f4 (13.a4 ba4 14.Ne6 fe6 15.Ra4 d5+=) 13...Nb6 (13...a5 14.f5 Bc4 15.Nc4 bc4 16.Bc4 ab4 17.ab4 Ne4 18.Qg4=) 14.Ne6 fe6 15.e5 Nfd5 16.ed6 (16.Bg4 Nf4 17.g3 h5=) 16...Bd6 Can f4 get defended? (16...Qd6 17.Be5 Qd7 18.c4–/+) 17.Qe1 (17.g3!?=) 17...Ne3 18.Bd3 (18.Bb5 Bf4 19.Rf4 Rf4 20.Qe3 Rf7+–) 18...Nf1 19.Qe6 Qf7 20.Qe4 Do you see the mate threat? 20...g6 (20...Bc5 21.bc5 g6+–) 21.Rf1= Na4 (21...Nd5 22.c4 bc4 23.Qg6 Qg6 24.Bg6 c3 25.Bc3 Bf4–+) 22.Ba1 (worse is 22.Qc6 Nb2 23.Qd6 Rad8–/+) 22...Bc7 23.Qc6 Rac8 24.Bg6 (24.Qb5 Nc3 25.Qa6 Bb6 26.Kh1 Qe6+/–) 24...Bb6 25.Qb6 Nb6 26.Bf7 Rf7 27.Ne4 Rc2 28.Bd4 (better is 28.Nd6!? Rfc7 29.Nb5+/–) 28...Nc4= 29.Rf3 Rc1 (29...Re7 30.Nc5 Re1 31.Rf1 Ree2–/+) 30.Kf2+= Rc2 (30...Rd1 31.Nf6 Kf8 32.Bc5 Kg7 33.Ne4=) 31.Kg3 Ra2 32.Kh3 (32.Nc3!? Ra3 33.Nb5+=) 32...Ra3= (32...Na3 33.Rg3 Kf8 34.Bc5 Re7 35.Be7 Ke7 36.Rg7 Kf8 37.Ra7+–) 33.Ra3 Na3 34.Kg4 (34.Nf6 Kg7 35.g4 Rf6+/–) 34...a6 (34...Nc4 35.Nc5=) 35.Nf6 (35.Nd6 Rd7 36.Nf5 Kh7+=) 35...Kf8 36.Bc5 Kg7 37.Nh5 (37.Ne8!? Kg6 38.Nd6 h5 39.Kf3=) 37...Kg6 38.Ng3 Nc4 39.f5 Kh7 40.Ne4 (40.Bd4!?=) 40...Ne5–/+ 41.Kf4 Nd3 42.Kg4 Nc5 (42...Rg7!? 43.Kf3 Ne1 44.Ke2 Ng2 45.Nf6 Kh8+=) 43.Nc5= Ra7 44.Kf4 a5 45.ba5 Ra5 46.g4 b4 47.Nb3 (47.Ne6 b3 48.Ke4 b2–+) 47...Ra3 48.Nd2 (48.Nd4 b3 49.Ne6 b2–+) 48...b3–/+ 49.Ke5 (49.Nc4 Ra4 50.h3 b2–+) 49...b2 50.h4 (50.Nb1 Ra1 51.Kd4 Rb1 52.Kc3–+) 50...Ra1 51.f6 Rd1 (51...Rd1 52.g5 Rd2–+) 0–1. Moeseneder,Christian – Krueger,Heiner, GER–chJ NRW, 1996.

6.Be2 a5 =.

6.Be2 Nbd7 7.0–0 0–0 8.Nc3 a6 9.e4 b5 10.Re1 (10.Ng5 c5=) 10...Rc8 (10...c5 11.Qc1 (11.Qb1 h6 12.d3 Qc7 13.Qc1 Rfe8 14.Qe3 cb4 15.ab4 d5 16.ed5–/+; 11.Ng5= Qc7 12.d3 Qc6 13.Qd2 h6 14.Ne6 fe6 15.Nd1 Rac8 16.Ne3=) 11...Qc7 12.Ng5 cb4 13.ab4 d5 14.ed5 Bd5 15.Nd5 Nd5 16.Bf3+=; 10...c6 11.d4 Qc7 12.d5 cd5 13.ed5 Bg4 14.a4 ba4 15.Ra4 Bf3 16.gf3=) 11.Bd3 (11.d4 ed4 (11...c6= 12.d5 cd5 13.ed5 Bf5 14.Nh4 Nd5 15.Nf5 Nc3 16.Bc3=) 12.Nd4 c5 13.Ne6 fe6 14.Qd3 Qe8 15.Rad1 Qf7 16.Qh3=; 11.a4 a5 12.d4 ab4 13.Nb5 Ne4 14.Na7 Ra8 15.Nc6 Qe8 16.Bb5+=; 11.Ng5 c6 12.Ne6 fe6 13.d4 ed4 14.Qd4 c5 15.Qe3 Qe8 16.Rad1=) 11...c5 12.bc5 (12.Ng5 Nb6 (12...Qc7= 13.Ne6 fe6 14.Qf3 c4 15.Be2 Qc6 16.Qh3=) 13.Ne6 fe6 14.Qf3 Qe8 15.Qh3 Qf7 16.bc5+=) 12...Nc5+= 13.Nd5? (better is 13.Bf1+= Bg4 14.Be2 Nfe4 15.Ne4 Ne4 16.Ne5+=) 13...Nd5–+ 14.ed5 Bd5 (14...Nd3 15.cd3 Bd5 16.Bc3–+) 15.Qe2? (15.Bf5 Rc7–+) 15...Nd3 (better is 15...e4 16.Nd4 f5 (16...Nd3 17.cd3 Bf6 18.de4+=; 16...ed3?! 17.Qe7 Na4 18.Bc3–+) 17.Bb5 ab5–+) 16.Qd3–/+ Be6 17.Qe3 (17.a4 b4–+) 17...Rc4 (17...Rc2 18.Bc3–+) 18.d3 (18.c3 Bd5–+) 18...Rg4 (18...Rc2!? 19.Re2 Re2 20.Qe2–+) 19.h3 (19.d4 f6–/+) 19...Rg6–+ 20.Bc1 (20.Kh2–+) 20...Bh3 21.g3 (21.Nh4 Bh4 22.Qh3 Qf6–+) 21...Qd7 (21...f5 22.d4 f4 23.Qb3 Kh8 24.Kh2 fg3 25.fg3–+) 22.d4 Bg4 23.de5 Bf3 24.Qf3 Qh3 (24...de5 25.Bb2–+) 25.Qg2 (25.Qb7 Bh4 26.Bf4 de5 27.Be5 Bf6 28.Bf6 Rf6–+ (28...gf6?! 29.Qa6 Rc8 30.Rac1=)) 25...Qe6 (25...Qg2!? 26.Kg2 de5 27.Bb2–+) 26.Bf4 de5 27.Re5 Qd7 28.Rae1 (28.Re2 Re6 29.Qf1 Bc5–+) 28...Bd6 (28...Ba3 29.Qe4–+) 29.Rd5 h6?? (29...Qc6 30.Bd6 Rd6 31.Rd3–+) 30.Bd6?? (better is 30.Red1+–) 30...Rd6–+ 31.Rd6 Qd6 32.Qf1 Rd8 33.Qe2 Qd2 34.c3 Qe2 35.Re2 Rd3 36.Re3? Re3 37.fe3 Kf8 38.Kf2 Ke7 39.Ke2 Kd6 40.Kd3 Kc5 41.e4 f6 42.Ke3 h5 43.Kd3 g5 44.Ke3 Kc4 45.Kd2 h4 46.gh4 gh4 47.Ke2 Kc3 48.Kf2 Kb3 49.Kf3 Ka3 50.Kg4 h3! 51.Kh3 b4 52.Kg4 b3 53.Kf5 b2 54.Kf6 b1Q 55.e5 0–1. Nautiluschess – HARDHEAD, ICS blitz, 2001.

6.Be2 Nbd7 7.0–0 0–0 8.d3 h5 (8...a5 9.c4=) 9.e4 (9.c4 c5+=) 9...Ng4 (9...a5 10.b5=) 10.h3+= Ngf6 11.Nbd2 (11.Ng5 g6+=) 11...Nb6 12.c4 Qd7 13.Re1 (better is 13.b5+=) 13...Bh3 (better is 13...Na4 14.Qc1 Nb2 15.Qb2 Rfe8=) 14.gh3+/– Qh3 (14...Na4 15.Qb1 Qh3 16.d4+/–) 15.Ng5 Qd7 (15...Qh4 16.Ndf3 Qg4 17.Kh1+–) 16.Ndf3 (16.Bh5 Na4 17.Rb1 Nb2 18.Rb2 g6+–) 16...Ng4 (16...Na4 17.Bc1+/–) 17.Qd2 (17.d4 Bg5 18.Ng5 f6+–) 17...f6 18.Nh3 Nh6 (better is 18...f5+/–) 19.d4?? (better is 19.Kg2+–) 19...Qh3–/+ 20.de5 (better is 20.c5!? dc5 21.bc5–+) 20...fe5–+ 21.Qd3 Ng4 22.Bf1 (22.Be5 de5 (22...Ne5?! 23.Ne5 Qe6 24.Nf3–+) 23.Bf1 Qf3 24.Qf3 Rf3–+) 22...Nf2 (better is 22...Qf3 23.Qf3 Rf3–+) 23.Kf2 Qh2 24.Bg2 Bh4 25.Kf1 Rf3! (worse is 25...Be1 26.c5 Na4 27.Re1–+) 26.Bf3 (26.Qf3 Be1 Zwischenzug; 26.Bf3 Qf2 Mate attack) 26...Qf2 (26...Qb2?! 27.Qe2 Qe2 28.Re2–+ (28.Be2?? Be1 29.Re1 h4–+)) 0–1. pieeater – epasacrifice, ChessWorld.net, 2011.

6.Be2 Nbd7 7.0–0 0–0 8.Ng5 Bf5 =.

6.Ng5 Qc8 7.Nc3 (7.Ne6 Qe6 8.d4 0–0=) 7...0–0 (7...Bg4 8.f3 Bd7 9.f4=) 8.Be2 (8.Ne6 Qe6 9.Qf3 d5=) 8...Bg4 9.f3 Bd7 (9...Bh5 10.0–0=) 10.0–0 Ne8 (10...d5 11.d4 ed4 12.Qd4+= (worse is 12.ed4 h6–/+)) 11.f4 (11.Nge4 f5 12.Ng3 Bh4=) 11...Bg5= 12.fg5 g6 (better is 12...Qd8!?=) 13.Qe1 Bg4 (13...f5 14.Qg3+/–) 14.Bd3 (14.Nd5 Qd7+/–) 14...Qd8 (14...Be6 15.Qh4+/–) 15.Qh4 (15.Qg3 Be6+/–) 15...Be6 16.Rf2 Ng7 (16...Nd7 17.Raf1+/–) 17.Raf1 Bf5 (17...Nd7!?+/–) 18.Nd5 Nd7 19.Rf5 Nf5 (19...gf5 20.Nf6 Nf6 21.gf6 Nh5 22.Rf5 Qf6 23.Rf6 Nf6 24.Qg5 Kh8 25.Qf6 Kg8+–) 20.Rf5 (20.Bf5 c6 21.Bd7 cd5+–) 20...c6 (20...h5+–) 21.Nf6 Nf6 22.gf6 Qe8 23.Qh6 e4 (23...gf5 24.Qg7) 24.Qg7 1–0. Fiedler,Peter – Wakeham,Marc, O–G7.26 ETC, 2004.

6.Ng5 Bf5 7.Qf3 Bc2 8.Qb7 =.

5.b5 Be7

6.Nc3 0–0 =.

6.c4 0–0+= 7.Be2 h6 (7...a6 8.ba6 Na6 9.0–0+=) 8.0–0 (8.d4 e4 9.Nfd2 a6=) 8...Nbd7 (8...a6 9.a4=) 9.a4 (9.d4 e4 10.Nfd2 c6=) 9...Nc5 (9...a6 10.Nc3=) 10.d4 ed4 11.Nd4 (worse is 11.Qd4 Nb3 12.Qd3 Na1 13.Ba1 a6–/+) 11...Qd7 12.Ne6 (12.a5 a6+=) 12...fe6 13.Nd2 e5 14.Nb3 Nb3 15.Qb3 b6 (15...Qe6 16.a5+=) 16.c5 Kh8 17.c6 Qf5 18.f4 e4 19.h3 (19.a5 Kh7+/–) 19...h5 (19...Qg6 20.Rad1+=) 20.Rf2 (20.a5 ba5 21.Ra5 d5+/–) 20...h4 21.Bc3 (21.a5 Kh7+/–) 21...Nd5 (21...Kh7 22.Rd1+/–) 22.Bg4 (22.Bd4 Nf6+/–) 22...Qf7 23.Bb2 (23.Be1 Bf6 24.Rd1 Ne7 25.Qf7 Rf7+/–) 23...Bf6 (23...a5 24.Rd2 Nb4 25.Qf7 Rf7 26.Rad1+=) 24.Rd1 (better is 24.a5+/–) 24...Ne3? (better is 24...Ne7 25.Qf7 Rf7+=) 25.Qe3+– Bb2 26.Rb2 d5 (26...Qf4 27.Qe1 Qg3 28.Qg3 hg3+–) 27.Rbd2 Rad8 28.Qf2 (28.Qe1 Rd6+–) 28...Qf4 (28...Kg8 29.Qh4 Rd6 30.Qg5 Qf4 31.Rd5 Qg5 32.Rg5 Rd1 33.Bd1+–) 29.Qh4 (29.Qh4 Qh6 30.Qh6 gh6 31.Rd5 Rd5 32.Rd5+–) 1–0. Schwetlick – Mundt, Binz, 1994.

6.Be2 0–0 7.0–0 Nbd7 (7...a6 8.d4 e4 9.Ng5+=) 8.a4 (8.Ng5 Bf5=) 8...c6 9.c4 (9.Ng5 Bf5=) 9...cb5 10.ab5 Qc7 (10...d5 11.Qc2=) 11.d3 (11.d4 Bc4 12.Qc2 Rfc8=) 11...a6 (11...d5 12.Nbd2=) 12.Nc3 ab5 (12...h6 13.Qd2=) 13.Nb5 Qb6 14.Qd2 (14.d4 e4 15.Ng5 Bf5+=) 14...Nc5 15.Qc2 (15.Qb4 Rfc8=) 15...Bf5 16.e4 (16.Nh4 Be6+=) 16...Bg6 (16...Bd7 17.Rfb1=) 17.Nh4 Bh5 (17...Ra6!?+=) 18.Bh5 Nh5 19.Nf5 Rae8 (19...Bf6 20.Ra8 Ra8 21.Bc1+=) 20.d4+– (20.Ne7?! Re7 21.Bc1 Qc6+/–) 20...Nd7 (20...ed4 21.Bd4 (21.Nfd4?! Bf6+=; 21.Nbd4?! Bf6+=; 21.Ne7?! Re7 22.Bd4 Qc6+=) 21...Bf6 22.Rfd1 Bd4 A) 23.Nbd4?! Re4 24.Nb5 Qc6+=; B) 23.Nfd4?! Ne4 (worse is 23...Re4 24.Nf3 Qd8 25.Nd6+–) 24.Nf5 Nf4=; C) 23.Rd4+–) 21.Rfb1 (21.Ba3 ed4 22.Ne7 Re7 23.Bd6 Re5+–) 21...g6 (21...ed4 22.Rd1 Ne5 23.Rd4 Nf4+–) 22.Ne7 Re7 23.Ba3 ed4 (23...Ra8 24.d5 Nf4 25.g3+–) 24.Bd6 Rfe8 (24...Re5 25.Be5 Ne5 26.c5+–) 25.Be7 Re7 26.Nc3 (26.Rd1 Nhf6 27.Rd4 Qc6+–) 26...Qd6 (26...Qc6 27.Nd5 Re6 28.Rd1+–) 27.Nd5 (27.Ra8 Kg7 28.Nd5 Re6 29.Rb7 Nc5+–) 27...Re6 (27...Re8 28.Rb7 Nc5 29.Rb6+–) 28.Rb7 (28.Ra8 Kg7 29.Rd8 Qc6+–) 28...Nc5 29.Rb6 (29.Rc7 Nf6 30.Qb2 Nd5 31.Rc8 Kg7 32.cd5 Re4+–) 29...Qe5 30.Re6 Ne6 (30...fe6 31.Qa2 Qb8 32.Ne7 Kg7 33.Nc6+–) 31.f3 (31.Ra5 Kg7+–) 31...Kg7 32.Rd1 Nc5 33.Qf2 Ne6 34.c5 (34.Qd2 Nhf4+–) 34...Nhf4 35.Nf4 Nf4 36.c6 Qc5 (36...Ne6+–) 37.Qd4 Qd4 38.Rd4 Ne6 39.Rd6 Kf8 (39...Nc7 40.Rd7 Ne6 41.e5+–) 40.Kf2 (better is 40.Re6 fe6 41.c7+–) 40...Ke7 41.Rd1 (41.Rd7 Ke8+–) 41...Nd8 (41...Ke8+–) 42.c7 (42.c7 Ne6 43.c8Q+–) 1–0. Genne,Rene – Keysener,Philippe, Zuerich op2, 1993.

6.Be2 0–0 7.0–0 Nbd7 (7...h6 8.Nc3=) 8.d3 (8.Ng5 Bf5=) 8...h6 9.c4 c6 (9...a6 10.a4+=) 10.a4 Qc7 11.Nbd2 Rfc8 (11...a6 12.bc6 bc6 13.Qc2=) 12.Qb3 (12.Qc2 a6 13.bc6 bc6+=) 12...Nc5 13.Qc2 Bd7 (13...Bf5 14.e4 Bh7 15.Nb3=) 14.d4 ed4 15.ed4 Ne6 16.Qb3 (16.bc6 Bc6 17.Rfe1 Re8=) 16...d5 (16...Nf4 17.Rfe1+=) 17.cd5 (17.Ne5 Bd6 18.Qg3 Bb4 19.cd5 cd5+=) 17...Nd5 (17...Nf4 18.Rfe1 Ne2 19.Re2 Nd5 20.bc6 bc6 21.Ne5+=) 18.Rac1 (18.Bc4 Nb6 19.bc6 bc6= (19...Qc6? 20.d5 Qd6 21.de6 Be6 22.Be6 Qe6 23.Qe6 fe6 24.Bd4+–)) 18...Qd8 (18...Nef4!? 19.Bc4 Qa5=) 19.Ne5= Nef4 20.Bc4 (20.Bf3=) 20...Bd6 (20...Be6!?=) 21.g3 (21.Ne4 Be7 22.Qf3 Be6 23.bc6 Rab8 24.cb7 Rb7+/–) 21...Nh3+= 22.Kh1 Ng5 (22...Be6 23.Ne4+=) 23.f4 Nh7 (23...Nh3+/–) 24.f5 (24.Ne4!? Bf5 25.Nd6 Qd6 26.Ba3+/–) 24...Be7 (24...Nhf6 25.Qf3+=) 25.Bd5 (25.Ne4!? Nhf6 26.Rce1+/–) 25...cd5+= 26.Qd5?? (better is 26.Ne4! Rc1 27.Bc1=) 26...Bc6–+ 27.Qc6 bc6 (27...Rc6 28.bc6 bc6 29.Nc6 (29.Rc6? Qd5 30.Ndf3 Ng5–+) 29...Qd5 30.Nf3–/+) 28.Nc6 Qd5 29.Kg1 Bg5 30.h4 Rc6 (30...Rc6 31.hg5 Rc1 32.Rc1 Ng5–+) 0–1. Nikolic,Jovane (1765) – Correia,Vitor Paie, Rio Claro BRA, Open, 2014.

6.Ng5 Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 Qd7 =.

5.Be2 Be7

6.0–0 0–0 7.a3 =.

6.0–0 Na6 7.b5 (7.Ba6 ba6 8.Ng5 Bd7=) 7...Nc5 (7...Nb4 8.a3 Nbd5 9.d4=) 8.Nc3 0–0 9.a4 b6 (9...Bf5 10.a5=) 10.Bc4?? (better is 10.d4 Ncd7 11.d5+=) ½–½. Wartenberg,Erwin – Berg,Juergen, RH–op Mainz, 1996.

6.0–0 Nc6 7.b5 Na5 8.Ng5 =.

6.0–0 d5 7.b5 e4 8.Nd4 Bd7 9.a4 a5 10.d3 c5 11.Nb3 b6 12.de4 de4 13.N1d2 Bd6 (13...0–0 14.f3+=) 14.g3 (14.Nc4 Bc7+/–) 14...Bh3 (14...Bf5 15.g4 Bg6 16.f4 ef3 17.Bf3+=) 15.Re1 (15.Bf6 gf6 16.Ne4 Be5 17.Qd8 Kd8 18.Rfd1 Nd7+–) 15...Qd7? (15...Be7 16.c4 Qd7 17.f3+=) 16.f3 (16.Bf6 gf6 17.Ne4 Be5+–) 16...Qc7 (16...Be7 17.Ne4 Ne4 18.fe4+=) 17.f4 (17.Bf6!? gf6 18.Ne4+–) 17...Nbd7+/– 18.Bf1 (better is 18.Ne4 Ne4 19.Bf3+/–) 18...0–0?? (better is 18...Bf1 19.Rf1 0–0=) 19.Bh3+– Rae8 20.Bd7 Qd7 (20...Nd7 21.Qg4 g6 22.Nc4+–) 21.Nc4 (better is 21.Bf6 gf6 22.Nc4 Rd8 23.Nb6 Qe6+–) 21...Qh3 (21...Qe6 22.Nb6 Be7 23.Bf6 Bf6+–) 22.Nd6 Ng4 23.Qe2 Rd8 (23...Re6 24.Rad1+–) 24.Ne4 Rfe8 (24...Qh5 25.Ng5+–) 25.Ng5 Qh6 (25...Qh5 26.h3 Nf6 27.Bf6 Qe2 28.Re2 gf6 29.Nf3+–) 26.Qg4 Qd6 27.Ne6! fe6 28.Qg7 1–0. Valpa – Idris, playchess.de, 2006.

6.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be6 5.Nf3 Be7 6.Be2).

6.d4 Nbd7 =.

6.d4 e4 7.Nfd2 d5 8.a3 Nbd7 (8...a5 9.b5+=) 9.0–0 (9.c4 dc4 10.0–0 a5=) 9...0–0 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.c4=) 10.c4= c6 (10...dc4 11.Nc4 Nd5 12.Qc2=) 11.c5 (11.Nc3 Re8=) 11...Ne8 (11...b6 12.Nc3=) 12.f3 f5 13.fe4 (13.Nc3 Bg5 14.f4 Bf6=) 13...fe4 14.Bg4 (14.Rf8 Bf8 15.Qb3 Nc7=) 14...Rf1+= 15.Kf1 (15.Nf1 Bg4 16.Qg4 Nc7+=) 15...Bg4 (better is 15...Nf8+=) 16.Qe1?? (better is 16.Qg4 Nc7 17.Kg1+=) 16...Nef6 (16...Bh4 17.g3 Qf6 18.Kg1–+) 17.h3 (17.Qg3 b6–+) 17...Be6 18.Nc3 Qc7 (better is 18...b6 19.Ne2–+) 19.b5 (19.Kg1–+) 19...Qh2 20.bc6 bc6 21.Ke2 (21.Qf2 Rf8 22.Nf3 ef3 23.gf3 Bh3 24.Ke1 Bg2–+) 21...Qg2 22.Kd1 Qh3 23.Qf1 (23.Nf1 Rf8 24.Ne2 Ng4–+) 23...Qf1 (23...Qe3!? 24.Ne2–+) 24.Nf1 Ng4 25.Ne2 Bg5 26.Bc1 (26.Kd2 Rf8–+) 26...Rb8 (26...Rf8 27.Nf4 Bf4 28.ef4–+) 27.Bd2 (27.Nf4 Kf7–+) 27...Nf2 (27...h5 28.Nf4 Ne3 29.Be3 Bf4 30.Bf4–+) 28.Kc2 Nd3 29.Nc3 (29.Rb1 Rb1 30.Kb1 h5–+) 29...Rb2 30.Kd1 Bg4 31.Ne2 h5 32.Bc1 Be2 0–1. makaveli1982 – kenshirov, internet, 2007.

6.0–0 Nbd7

7.c4 0–0 8.d3 Nb6 9.a4 Bg4 (9...a5 10.b5=) 10.a5 Nbd7 11.Nc3 d5 (11...c6 12.h3 Bh5 13.a6+=) 12.Qb3 (12.Nd5!? Nd5 13.cd5 Bf3 14.Bf3 (worse is 14.gf3 Bb4 15.d4 Bd6=) 14...Bb4 15.a6+=) 12...dc4= 13.dc4 a6 (13...c5 14.b5=) 14.h3 Bf3 15.Bf3 Rb8 (15...c5 16.b5 (16.Bb7?! cb4 17.Ne4 Rb8 18.Nf6 Bf6=) 16...ab5 17.Qb5+/– (17.Nb5?! e4 18.Bg4 Ng4 19.hg4 Qb8=)) 16.Rad1 (16.Rfd1 b6+/–) 16...Qc8 (16...b6 17.ab6 Rb6 18.b5+=) 17.Rd2 (17.c5 c6+/–) 17...Rd8 (17...b6 18.ab6 Rb6 19.b5+=) 18.Rfd1 (18.c5 c6+/–) 18...b6 19.ab6 Rb6 20.Ba3 a5? (better is 20...Bb4 21.Bb4 c5=) 21.b5+– Ba3 22.Qa3 Rd6 23.Qa5 (23.Rd6!? cd6 24.Rd6 Qc4+–) 23...Nb6 24.Rd6 Rd6 25.c5 Nc4?? 26.Qa8 Qa8 27.Ba8 Rd1 28.Nd1 Nd7 29.Bd5 Na5 30.c6 Nb6 31.e4 Kf8 32.Ne3 g6 33.Ng4 f5? 34.Ne5+– Ke7 35.Bg8 Kd6 36.Nd7 Nd7 37.cd7 Kd7 38.Bh7 fe4 39.Bg6 Kd6 40.Be4 c6 41.bc6 Nc6 42.Bc6 Kc6 43.f4 Kd6 44.Kf2 Ke6 45.g4 Kf6 46.Kf3 Kg6 47.h4 Kh6 48.f5 Kg7 49.g5 Kf7 50.Kf4 Kg7 51.Ke5 Kf7 52.h5 Kg7 53.Ke6 Kg8 54.f6 Kf8 55.g6 Kg8 56.Ke7 Kh8 57.f7 (57.f7 Kg7 58.f8Q) 1–0. Djordjevic,B – Chrzan,A, Ann Arbor MI, 1997.

7.c4 a5 8.b5 0–0 9.d4 e4 10.Nfd2 c5 (10...c6!?+=) 11.d5+/– Bf5 12.Nc3 Ne5 13.Qb1 Qd7 14.Nce4 Nfg4 (14...Ne4 15.Ne4 Rae8 16.Be5 de5 17.Qc2+/–) 15.h3 (15.f4 Ng6 16.Bg4 Bg4+/–) 15...Nh6 16.Be5 (16.f4 Ng6+–) 16...de5+/– 17.Bd3 (17.Rd1 Rad8+/–) 17...Be4 18.Ne4 f5 19.Nc3 e4 20.Bc2 (20.Be2 Bf6 21.Qc2 Qd6+/–) 20...Bf6 (20...Nf7 21.Qb3+=) 21.Qe1 (21.Qb3 Nf7 22.Rad1 Qd6+/–) 21...Qd6 22.Rc1 (22.Rd1 Nf7+/–) 22...g5 (22...Nf7 23.f3 Ng5 24.f4+=) 23.g3 (23.Ne2 g4+/–) 23...b6 (23...Nf7 24.Bd1+=) 24.Bd1 Ra7 25.Kg2 Rg7 Black prepares g4 26.g4 (26.Bh5 g4+/–) 26...Bd8 (26...Rgf7 27.gf5 Bc3 28.Rc3 (28.Qc3 Nf5 29.Qe1 Nh4 30.Kg1 Rf3–+) 28...Nf5 29.Bh5 Nh4 30.Kg1 Nf3 31.Bf3 Rf3 32.Kg2–+) 27.gf5+= Bc7 (27...Qe5 28.Bc2 Nf5 29.Be4 Nh4 30.Kg1+=) 28.Rh1+/– (worse is 28.Ne4 Qh2 29.Kf3 Nf5=) 28...Qe5 (28...Re7 29.Bc2 Rfe8 30.Qe2+/–) 29.Bc2 (29.f6 Qf6 30.Ne4 Qf5+/–) 29...g4 30.hg4 (better is 30.Be4!? Nf5 31.h4+/–) 30...Ng4= Threatening mate: Nxe3. 31.Kf1 Nh2 (31...Nf2 32.Kf2 Qf5 33.Ke2 Rg2 34.Kd1 Qg4 35.Ne2 Rff2 36.Qf2 Rf2–/+) 32.Ke2+/– Nf3 33.Qd1 (better is 33.Qf1 Ng5 34.Bb1 Qf5 35.Qg2+/–) 33...Qf5?? (better is 33...Nd4 34.Ke1 Nf3 35.Kf1 Qc3 36.Be4 Nd2 37.Ke1 Qe5+=) 34.Be4+– (34.Ne4?! Be5+–) 34...Nd4? (34...Qf6+–) 35.Kd3 (35.ed4?? Qf2 36.Kd3 Rg3 37.Bf3 Rff3 38.Qf3 Rf3 39.Ke4 Qe3) 35...Qf2 (35...Qe5 36.Rh5 Qf6 37.ed4 Qd4 38.Kc2 Rf2 39.Kb1 Qc4 40.a3+–) 36.Rf1 (36.Qh5 Qe3 37.Ke3 Bf4 38.Kf2 Bd2 39.Bf3 Rf3 40.Qf3 Nf3 41.Kf3 Rf7 42.Ke4 Re7 43.Kf5 Bc1 44.Rc1 Re8+–) 36...Qg3 (36...Qh4 37.Rf8 (37.ed4?! Rg3 38.Kc2 Rf1 39.Qf1 cd4+/–) 37...Kf8 38.Qf1 Kg8 39.d6 (39.ed4?! Rg3 40.Kc2 cd4+/–) 39...Bd6 40.Bd5 (40.ed4?! Rg3 41.Kc2 Rc3 42.Kc3 Qe4+–) 40...Kh8 41.Ne4+–) 37.Rg1 Qh3 38.Rg7 (38.Rh1 Qe3 39.Ke3 Bf4 40.Kf2 Be5 41.Bf3 Rf3 42.Qf3 Nf3 43.Kf3 Rg3 44.Kf2 Rc3 45.Rc3 Bc3+–) 38...Kg7 39.Qh1 (39.Qg1 Kh6 40.Bg2 Qh4+–) 39...Qh1 40.Rh1 (40.Bh1?! Nf3 41.Bf3 Rf3 42.Rg1 Kf7+–) 40...Nf5 41.Rg1 Kf6 (41...Kh6 42.Rf1 Kg5+–) 42.Bf5 (42.Bf5 Be5 43.Bh7+–) 1–0. Barlocco,Carlo (2195) – Giannetta,Paolo (1980), Torneo Internazionale E. Crespi, 2006.

7.c4 a5 8.b5 0–0 9.d4 e4 10.Ng5 Bf5 11.f3 Bg6 12.Nd2 ef3 13.Bf3 (worse is 13.Ndf3 Ng4 14.Bc1 Nh2 15.Kh2 Bg5–/+) 13...d5 14.Nh3 Bd3 15.Rf2 Bb4 (15...Nb6 16.cd5 Bb5 17.e4=) 16.Qb3 Bf5 17.cd5 (worse is 17.Bd5 Bh3 18.gh3 Nd5 19.cd5 Bd2 20.Rd2 Re8+=) 17...Bd2 18.Rd2 Nb6 Black plans a4 (18...a4 19.Qb4=) 19.d6 a4 (19...cd6 20.Bb7 a4 21.Qd1=) 20.dc7+= Qc7 (worse is 20...ab3 21.cd8Q Rfd8 22.ab3 Ra1 23.Ba1 Bh3 24.gh3+–) 21.Qc3 Qc3 22.Bc3 Bh3 (22...Nbd5 23.Bb2 Bh3 24.gh3=) 23.gh3+= Nbd5 24.Rc1 Rfe8 25.Rd3 Ne4 26.Be1 f5 27.Rc5 Red8 (27...Ne3 28.Rc7 Nd5 29.Rb7=) 28.Be4 fe4 29.Ra3 b6 30.Rc4 Rf8 (30...Rdc8 31.Raa4 Ne3 32.Rc8 Rc8 33.d5+=) 31.Bd2 Rf5 32.Raa4 Raf8 Threatening mate... how? 33.Rc1 Rg5 34.Kh1 Rf2 35.Bb4 h6 (35...Ne3?? 36.Ra8 Kf7 37.Rf8 Ke6 38.Rc6 Kd7 39.Rd6 Kc7 40.Rf2+–; 35...Nb4?! 36.Rb4 Ra2 37.Rc8 Kf7 38.Rb1=) 36.Bd6 Ne3 37.Bg3 Rf3 Threatening mate: Rgf5 38.Rb4 Rgf5 Do you see the mate threat? 39.Rbb1 Nd5 40.a4 Ra3 41.Ra1 Rff3 42.h4 Rfc3 43.Rg1 Ra1 44.Ra1 Rc2 45.Kg1 Rd2 46.Be1 (46.Be5 e3 47.Kf1 Kf7=) 46...Rb2 (46...Rd3 47.Rb1+=) 47.Bg3= Kf7 48.Kf1 Ke6 49.Re1 Kf5 50.Be5 g5 51.hg5 hg5 52.Re2 Rb4 (52...Rb4 53.Ra2 Rb1 54.Kg2 Nf4 55.Kf2 Nd3 56.Kg2 Ne5 57.de5 Ke5–/+) 0–1. Zylla,Johannes – Pischner,R, corr, 2004.

7.c4 c5 8.bc5 Nc5 9.d4 ed4 10.ed4 Nce4 11.Nbd2 0–0 12.Bd3 Nd2 13.Qd2 Rc8 14.d5 Bd7 15.Rfe1 Re8 16.Re2 a6 17.Rae1 b5 18.cb5 Bb5? (better is 18...ab5 19.Qb4 Ra8+/–) 19.Bb5+– ab5 20.Bf6 gf6 21.Qf4 Rc4 22.Nd4 Kh8 23.Qe3 (23.Qe3 Qd7 24.Nc6 Rc6 25.dc6 Qc6 26.Qd4+–) 1–0. Fournier,Frederic (2120) – Barraud,Mickael (1690), echecsemail.com, 2006.

7.d3 0–0 A) 8.Ng5 A1) 8...Bf5 9.e4 (9.Nc3 c6 10.Qd2 Nd5 11.Nf3 a5 12.ba5 N5f6 13.e4) 9...Bg6 10.Nc3 c6 11.Qd2 d5 12.ed5 cd5 13.Na4; A2) 8...d5 9.Bc3 (9.d4 e4 10.Ne6 fe6 11.b5 Nb6 12.a4 c6 13.Nd2) 9...c5 10.bc5 Bc5 11.Nd2 Qc7 12.Ne6 fe6 13.Bb2; A3) 8...a5 9.Ne6 fe6 10.b5 d5 11.Nd2 Bd6 12.Nf3 Qe7 13.c4; B) 8.a3 a5 9.Nbd2 (9.Nc3 d5 10.Qd2 ab4 11.ab4 Bb4 12.Ra8 Qa8 13.Ra1) 9...ab4 10.ab4 Nd5 11.c3 Ra1 12.Qa1 Qa8 13.d4; C) 8.Nbd2 C1) 8...a5 9.ba5 (9.b5 Nc5 10.a4 Qd7 11.h3 h6 12.d4 ed4 13.Nd4) 9...Ra5 10.Ng5 Bd5 11.c4 Bc6 12.Bf3 d5 13.Qc2; C2) 8...c5 9.b5 (9.a3 Qb6 10.Ng5 d5 11.Rb1 cb4 12.ab4 Bf5 13.e4) 9...h6 10.c4 Qc7 11.Qc2 d5 12.cd5 Nd5 13.a3; C3) 8...h6 9.h3 (9.c4 a5 10.a3 Nb6 11.Qc2 ab4 12.ab4 Qd7 13.b5) 9...a5 10.a3 ab4 11.ab4 Nb6 12.c4 Ra1 13.Ba1; D) 8.Nc3 D1) 8...a5 9.b5 (9.a3 d5 10.ba5 Ra5 11.Ng5 Nc5 12.Qd2 c6 13.Ne6) 9...h6 10.h3 a4 11.Ba3 d5 12.Qc1 Bd6 13.d4; D2) 8...d5 9.b5 (9.Ng5 Bb4 10.f4 ef4 11.Ne6 fe6 12.ef4 e5 13.fe5) 9...h6 10.d4 e4 11.Ne5 Bd6 12.Na4 Bf5 13.c4; D3) 8...h6 9.Qd2 (9.a3 Nb6 10.Qd2 Qd7 11.h3 Na4 12.Na4 Qa4 13.c4) 9...a5 10.a3 d5 11.Na4 Qe8 12.ba5 Bd6 13.h3.

7.d3 a5 A) 8.ba5 A1) 8...0–0 9.Qd2 (9.Ng5 Bf5 10.Nd2 Nc5 11.a6 Na6 12.Nge4 Nb4 13.c4) 9...c6 10.Ng5 Bg4 11.f3 Bf5 12.f4 ef4 13.Rf4; A2) 8...Ra5 9.Nbd2 (9.Nc3 h6 10.Qd2 c6 11.e4 Nc5 12.Qe3 0–0 13.d4) 9...0–0 10.Ng5 Bd5 11.c4 Bc6 12.Bf3 d5 13.Qc2; B) 8.a3 0–0 (8...ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 0–0 11.Nc3 d5 12.b5 h6 13.Bb2) 9.Nbd2 (9.Nc3 d5 10.Qd2 ab4 11.ab4 Bb4 12.Ra8 Qa8 13.Ra1) 9...ab4 10.ab4 Nd5 11.c3 Ra1 12.Qa1 Qa8 13.d4; C) 8.b5 C1) 8...0–0 9.Nc3 (9.Ng5 Bf5 10.Nc3 h6 11.f4 hg5 12.fe5 Be6 13.ef6) 9...h6 10.h3 a4 11.a3 Qb8 12.Qd2 Qa7 13.Rfe1; C2) 8...h6 9.Nc3 (9.h3 0–0 10.Nc3 a4 11.a3 Qb8 12.Qd2 Qa7 13.Rfe1) 9...0–0 10.h3 a4 11.a3 Qb8 12.Qd2 Qa7 13.Rfe1.

7.d3 c5 A) 8.b5 A1) 8...Qa5 9.c4 (9.Nc3 h6 10.Qd2 Qc7 11.e4 0–0 12.Nh4 d5 13.ed5) 9...h6 10.Nc3 0–0 11.Qd2 Qc7 12.h3 Rfe8 13.a4; A2) 8...h6 9.c4 (9.Nc3 d5 10.Qd2 0–0 11.Na4 Qc7 12.Ne5 Ne5 13.f4) 9...0–0 10.Nc3 a6 11.a4 Qc7 12.Qb3 Bf5 13.h3; A3) 8...a6 9.Nc3 Qa5 10.a4 0–0 11.Ng5 Qb4 12.Rb1 ab5 13.Ne6; B) 8.Ng5 B1) 8...0–0 9.Ne6 (9.bc5 Nc5 10.Nc3 h6 11.Ne6 Ne6 12.Bf3 Qd7 13.Ne4) 9...fe6 10.bc5 Nc5 11.Nc3 d5 12.d4 ed4 13.ed4; B2) 8...Qb6 9.Ne6 (9.Nd2 cb4 10.Ne6 fe6 11.d4 0–0 12.Bc4 d5 13.de5) 9...fe6 10.Nd2 cb4 11.d4 0–0 12.Bc4 d5 13.de5; B3) 8...cb4 9.a3 (9.Ne6 fe6 10.a3 a5 11.ab4 ab4 12.Nd2 0–0 13.Ra8) 9...a5 10.ab4 ab4 11.Nd2 0–0 12.Ra8 Qa8 13.Ne6; C) 8.bc5 Nc5 9.Nc3 0–0 10.d4 ed4 11.Nd4 d5 12.Ne6 fe6 13.Qd4.

7.d3 c6 8.Nbd2 A) 8...Qb6 9.a3 (9.Ng5 Qb4 10.Ne6 fe6 11.Nc4 Nb6 12.Ba3 Qa4 13.Bd6) 9...0–0 10.Ng5 d5 11.Ndf3 a5 12.Ne6 fe6 13.Ne5; B) 8...0–0 9.Ne4 (9.Ng5 Bf5 10.a3 d5 11.e4 Bg6 12.Ngf3 de4 13.de4) 9...h6 10.Qd2 Qc7 11.c4 a5 12.a3 Ne4 13.de4; C) 8...h6 9.Ne4 (9.Nc4 0–0 10.Qd2 Nb6 11.Nb6 Qb6 12.c4 a5 13.a3) 9...0–0 10.Qd2 Qb6 11.h3 Ne4 12.de4 Nf6 13.Bd3.

7.d3 c6 8.Ng5 h5 (8...Bf5 9.e4 (9.Nd2 0–0 10.Ndf3 Nd5 11.c4 Nb4 12.a3 Nd3 13.Bd3) 9...Bg6 10.a3= (10.Nc3 0–0 11.a3 d5 12.Nf3 d4 13.Na4) 10...d5 11.Nd2 Qc7 12.ed5 cd5 13.c4; 8...Qb6 9.Ne6 (9.Nd2 Qb4 10.Ne6 fe6 11.Nc4 Nb6 12.Ba3 Qa4 13.Bd6) 9...fe6 10.a3 0–0 11.Nd2 d5 12.Nb3 Bd6 13.Qd2; 8...0–0 9.Nc3 (9.Ne6 fe6 10.a3 a5 11.Nd2 d5 12.Nf3 Qb6 13.Ne5) 9...Bf5 10.Qd2 Nd5 11.Nd5 cd5 12.Nf3 Nb6 13.a4; 8...d5 9.d4 (9.Ne6 fe6 10.Bg4 Bb4 11.Be6 Qe7 12.Bh3 0–0 13.Nc3) 9...e4 10.Ne6 fe6 11.c3 0–0 12.Nd2 Bd6 13.Qb3) 9.Nd2 (9.Ne6 fe6 10.Nd2 (10.a3 Qc7 11.c4 0–0–0 12.Nc3 Kb8 13.d4) 10...Qb6+= (10...d5 11.a3 Bd6 12.c4 Qe7 13.Qc2) 11.Nc4 Qc7 12.f4 ef4 13.ef4) 9...Qc7 (9...Bg4 10.f3 (10.Nc4 b5 11.Na5 Qb6 12.Bf3 Nd5 13.Bg4) 10...Bf5 11.e4= Bg6 12.Nc4 b5 13.Na5) 10.c4 (10.Ne6 fe6 11.c4 (11.Ne4 d5 12.Ng5 Qd6 13.a3) 11...h4+= (11...d5 12.cd5 ed5 13.b5) 12.Nf3 h3 13.Ng5) 10...d5 (10...Bf5 11.a3+= (11.Nde4 h4 12.f4 0–0 13.fe5) 11...0–0 12.h3 a5 13.Ndf3) 11.c5 (11.Ne6 fe6 12.a3+= (12.cd5 ed5 13.b5) 12...0–0–0 13.b5; 11.cd5 Bd5 12.e4 Be6 13.Ne6) 11...e4 (better is 11...Bf5= 12.Ndf3 Nh7 13.e4; 11...Bg4 12.f3 Bf5 13.e4) 12.Ne6 fe6 13.de4 de4 14.Nc4 (14.Qc2 0–0–0+/–) 14...0–0–0 (14...e5 15.Rc1+/–) 15.Qb3 (15.Nd6 Kb8+/–) 15...Nd5 (15...Ng4 16.g3+/–) 16.f4 (better is 16.Rad1+/–) 16...Rdf8?? (better is 16...ef3 17.Rf3 Rhg8+/–) 17.Bg7+– Nc5 (17...h4+–) 18.bc5 Bc5 19.Be5 (worse is 19.Bf8 Rf8 20.Kh1 b5+–) 19...Qe7 20.Rab1 (better is 20.Bh8!? Rh8 21.Kh1 Qg7+–) 20...Rh7 (20...Rhg8 21.Kh1+–) 21.Rbd1 (21.Kh1 h4+–) 21...Rg8 (21...b5 22.Kh1 a6 23.Na5+–) 22.Rf2 Qh4 (22...h4 23.Bd4+–) 23.Nd6 (23.Bd6!? Bd6 24.Nd6 Kb8 25.Ne4 Rf7+–) 23...Bd6 24.Bd6 Rhg7 (24...Qh3 25.Bc5 Rhg7 26.Bf1+–) 25.Be5 Rg6 26.Rb1 b6 (26...b5 27.Rc1 Kd8 28.Qa3+– (worse is 28.Rc6 Rg2 29.Rg2 Qe1 30.Bf1 Rg2 31.Kg2 Ne3 32.Kh3 Qf1 33.Kh4 Nf5 34.Kh5 Qe2 35.Kg5 Qg2 36.Kf6 Qg7 37.Ke6 Qd7 38.Kf6 Qc6 39.Kf5 Kc8+–)) 27.Rc1 (27.Qa4 Kd8 28.Qc6 Qf2 29.Kf2 Rg2 30.Ke1 Re2 31.Ke2 Rg2 32.Ke1 Rg1 33.Kf2 Rb1 34.Qd6 Ke8 35.Qe6 Kf8+–) 27...Kd8 (27...Qh3 28.Bf1 Qe3 29.Rc6 Kd7 30.Qb5+–) 28.Rd1 (28.Qa3 Ke8 29.Qa7 Qh3 30.Qb8 Kf7 31.Qb7 Ne7+–) 28...Qh3 29.Bf1 Rg4 (29...Qg4 30.Rfd2 Qh3 31.Kh1+–) 30.Qc3 (30.Qc3 Kd7 31.g3 Rg3 32.hg3 Rg3 33.Bg2+–) 1–0. Barreiro Pineiro,J (1975) – Bazal Bouza,Xose Henrique, Adolfo Pedrido Mem, Vilagarcia de Arous, 2006.

7.d3 h6 A) 8.Nc3 A1) 8...c6 9.d4 (9.b5 0–0 10.a4 Qc7 11.h3 a6 12.d4 ab5 13.ab5) 9...e4 10.Nd2 d5 11.b5 0–0 12.bc6 bc6 13.h3; A2) 8...d5 9.b5 (9.a3 0–0 10.Na4 b5 11.Nc5 Nc5 12.bc5 e4 13.Nd4) 9...0–0 10.Qd2 Bd6 11.a4 Qe7 12.a5 Nc5 13.Ba3; A3) 8...0–0 9.Qd2 (9.h3 d5 10.Na4 Bb4 11.Ne5 Qe7 12.Nf3 a6 13.Nd4) 9...c6 10.Ne4 Qb6 11.a3 d5 12.Nf6 Bf6 13.h3; B) 8.a3 B1) 8...c6 9.c4 (9.Qd2 0–0 10.c4 Qb6 11.Nc3 a5 12.Ne4 Ne4 13.de4) 9...0–0 10.Nc3 a5 11.h3 Qb6 12.b5 Qc7 13.Qc2; B2) 8...Nb6 9.c4 (9.Nc3 0–0 10.Qd2 Qd7 11.h3 Na4 12.Na4 Qa4 13.c4) 9...0–0 10.Nc3 Qd7 11.Qc2 a5 12.h3 ab4 13.ab4; B3) 8...0–0 9.c4 (9.Qd2 Nb6 10.Nc3 Qd7 11.h3 Na4 12.Na4 Qa4 13.c4) 9...c6 10.Nc3 a5 11.d4 Qc7 12.Bd3 Nb6 13.Qe2; C) 8.Nbd2 C1) 8...c6 9.c4 (9.Ne4 Qb6 10.Qd2 0–0 11.a3 a5 12.c4 Ne4 13.de4) 9...0–0 10.Qc2 a5 11.a3 Bf5 12.e4 Be6 13.d4; C2) 8...Nb6 9.c4 (9.c3 0–0 10.Qc2 c6 11.d4 Qc7 12.h3 a6 13.Rfd1) 9...0–0 10.Qc2 Qd7 11.a4 a5 12.b5 Rfe8 13.Bc3; C3) 8...0–0 9.c4 (9.a4 Nd5 10.b5 Nc5 11.d4 ed4 12.Nd4 Qd7 13.N2b3) 9...a5 10.a3 c6 11.Qc2 Qb6 12.Bc3 ab4 13.ab4; D) 8.Qd2 D1) 8...c6 9.a3 (9.Nc3 0–0 10.Ne4 Qb6 11.a3 d5 12.Nf6 Bf6 13.h3) 9...0–0 10.c4 Qb6 11.Nc3 a5 12.Na4 Qc7 13.h3; D2) 8...a5 9.ba5 (9.b5 0–0 10.Nc3 a4 11.a3 Re8 12.h3 b6 13.Rfe1) 9...0–0 10.Na3 Nc5 11.Rfb1 c6 12.d4 Nce4 13.Qb4; D3) 8...0–0 9.Nc3 (9.a3 Nb6 10.Nc3 Qd7 11.h3 Na4 12.Na4 Qa4 13.c4) 9...c6 10.h3 a5 11.b5 Qc7 12.Rab1 Nc5 13.Ba3.

4.Nf3 h6

5.c4 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be6 5.Nf3 h6).

5.Be2 Nf6 6.0–0 Be7 7.c4 Nbd7 8.Qc2 c5 9.b5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 0–0 12.Nc3 Nb6 13.d3 Bf5 14.e4 Bh7 15.h3 Nfd7 16.Ra8 Qa8 17.Ra1 Qc8 18.Nd2 f5 19.Nf1 Nf6 20.Ne3 f4 21.Ng4 Nbd7 22.Ra7 h5 23.Nh2 g5 24.Qd1 Bg6 25.Nf3 g4 26.Nh4 Bh7 27.hg4 Ng4 28.Bg4 Bh4 29.Bd7 Qd7 30.Qh5 Bd8 31.Nd5 Rf7 32.Ra8 Kg7 33.Bc1 Bg6 34.Qh2 Rf8 35.g3 Qg4 36.Qg2 f3 37.Qh2 Rh8 38.Qh8 Kh8 39.Rd8 Kg7 40.Rb8 Qh3 41.Rb7 Bf7 42.Ne3 Qc8 43.Nf5 Kf6 44.Rf7 Ke6 45.Re7 Kf6 46.Rh7 Qf8 47.Rh6 Kf7 48.Rd6 Qh8 49.Rh6 Qa8 50.Ra6 Qd8 51.Rd6 Qa5 52.Rd7 Ke8 53.Re7 Kd8 54.Bg5 Qa1 55.Kh2 Qf1 56.Re5 Kc7 57.Rc5 Kb6 58.Rc6 Ka5 59.Ra6 Kb4 60.Be7 Kb3 61.Ra3 Kb2 62.Ne3 Qf2 63.Kh3 Qe3 64.Ra6 f2 65.Bf6 Kb3 66.Be7 f1Q 67.Kh4 Qh1 68.Kg4 Qef3 69.Kg5 Qhh5 0–1. Murrell,Mal – Krajina,Sead, Mingara, 2000.

3.e3 Be7

4.a3 b6 5.Be2 Nd7 6.Nf3 Bb7 7.0–0 Ngf6 8.d3 h6 9.Nbd2 Nh7 (9...0–0 10.c4=) 10.Ne1 0–0 11.Bf3 Bf3 12.Nef3 (worse is 12.gf3 c6+=) 12...f5 13.c4 Rf7 14.e4 Ng5 15.Ne1 f4 (15...a5 16.b5=) 16.Ndf3 Nf3 17.Nf3 (worse is 17.gf3 c5+=) 17...Kh7 18.d4 Bf6 19.de5 Ne5 20.Ne5 Be5 21.Be5 de5 22.Qd5 Qe8 23.f3 (23.Rfd1 f3=) 23...Rd8+= 24.Qb7 (24.Qb5 Rfd7+=) 24...c6 25.Qa6 Rfd7 26.Qa4 Qg6 27.Rad1 Rd2 28.Rd2 Rd2 29.Rf2 Rd7 30.h3 Qe6 31.Qc2 (31.Qa6!?+=) 31...Rd4–/+ 32.Qa4 (32.c5 Rc4 33.Qb2 bc5–/+) 32…Qd7 ½–½. Buck,Klaus Michael (1835) – Galas,Franco (1790), Arco op, 2009.

4.a3 Nc6 5.c4 a6 6.Nf3 f5 7.d4 e4 8.Nfd2 Nf6 9.d5 Ne5 10.Nc3 0–0 11.h3 h6 12.Be2 Nh7 13.Qc2 b5? (better is 13...Ng5!?=) 14.cb5+/– ab5 (14...Nf6 15.0–0+/–) 15.Bb5 (15.Nb5 Bb7+–) 15...Bd7 16.Bd7 (16.0–0 Nf6+–) 16...Qd7 17.0–0 c6 18.dc6 Nc6 19.Nd5 Bf6?? (19...Ra7+–) 20.Bf6 (20.Nf6?! Nf6 21.Rfd1 Rac8+/–) 20...Nf6 21.Nf6 (better is 21.Qc6! Qc6 22.Ne7 Kf7 23.Nc6+–) 21...Rf6+/– 22.Rfc1 Ne5 23.Qb3 Kh7 24.Nc4 Nc4 25.Qc4 Raf8 26.Qc7 Qc7 27.Rc7+– d5 28.Rd7 f4 29.Rd5 fe3 30.fe3 Rf2 31.Re5 Rb2 32.Re4 Rff2 33.Rg4 h5 34.Rg3 Kh6 35.b5! g5 36.b6! h4 37.Rg4 Rfe2 38.a4 Rb6 39.a5 Ra6 40.Rb4 Re3+/– 41.Rb6 Rb6 42.ab6 Rb3 43.Ra6 Kg7 44.Ra7 Kf6 45.b7 Ke6+= 46.Ra6 Kd7 47.Rg6+– Rb5 48.b8Q Rb8+/– 49.Rg5 Rh8 50.Kf2 Ke6 51.Kf3 Kf6 52.Kg4 Rh6 53.Rh5+– Rg6 54.Kh4 Rg2+/– 55.Rh6 Kg7 56.Ra6 Kh7 57.Kh5 Rg1 58.h4 Rg8 59.Ra7 Kh8 60.Kh6 Rd8 61.h5 Rd6 62.Kg5 Rd5 63.Kg6 Rd6 64.Kf7 Rh6 65.Ra8 Kh7 66.Ra5 Rc6 67.Re5 Rc7 68.Kf6 Rg7 69.Re6 Rg5?? 70.Kg5 (70.Kg5 Kg7 71.h6 Kf8 72.Rf6 Ke8 73.h7 Ke7 74.h8Q Kd7 75.Qg7 Kd8 76.Rf8) 1–0. Fournier,Frederic (1790) – maoramirez, Active, 2011.

4.a3 Bf6 5.Nf3 Be6 (5...e4!? 6.Bf6 Nf6+=) 6.d4= c6 (better is 6...ed4!? 7.Nd4 Bd7=) 7.de5+/– de5 8.Qd8 Kd8 9.Be5 Nd7 10.Bf6 Ngf6 11.c4 Ke7 12.Nc3 Rad8 13.Be2 Rhe8 14.c5 Nd5 15.Nd5 (15.Ne4!? Rf8+–) 15...Bd5 16.0–0 Kf8 17.Rfe1 f6 18.Rad1 Re7 19.Nd4 g6 20.Bf3 Bf3 21.Nf3 Rde8 22.Rd3 Ne5 23.Ne5 Re5 24.Red1 b6 25.cb6 ab6 26.Rd6 R5e6 27.g3 b5 28.R1d3 f5 29.Kg2 h5 30.h4 Kf7 31.Rd7 Kf6 32.R7d6 Ra8 33.Re6 Ke6 34.f4 Ra7 35.Kf3 Ra6 36.e4 fe4 37.Ke4 Kf6 38.Rd6 Kg7 39.Rd3 Kf6 40.Rc3 Ke6 41.Kf3 Kd6 42.g4 hg4 43.Kg4 Ke6 44.Kg5 Kf7 45.Re3 Ra7 46.Rd3 Kg7 47.Rd6 Ra3 48.Rg6 Kf7 49.Rc6 Ra4 50.Rc7 Ke8? 51.h5 Rb4 52.f5 Rb1 53.Kf6 b4 54.Rb7 b3 55.h6 b2 56.h7 Rh1 57.Rb2 Rh7 58.Rb8 Kd7 59.Rb7 Kc6 60.Rh7 Kc5 61.Rd7 Kc4 62.Ke6 Kc5 63.f6 Kc6 64.f7 Kc5 65.f8Q Kc4 66.Qc8 Kb3 67.Rb7 Ka4 68.Qa8 1–0. Fournier,Frederic (1815) – ticoman (1755), Active, 2011.

4.a3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Nf6 3.a3 d6 4.e3 Be7).

4.a4 Bf5 5.b5 Nf6 6.d3 0–0 7.e4 Be6 8.c4 Nbd7 9.Nf3 Nc5 10.Ng5 Bg4 11.h3?? Bd1–+ 12.Kd1 Rc8 13.Nc3 Qd7 14.Nd5 Nd5 15.ed5 Bg5 16.Be2 Bf4 17.g3 Bg5 18.h4 Bf6 19.Ba3 Na4 20.Bb4 Nb6 21.Ra7 Rb8 22.Ra1 e4! 23.Ra3 ed3 24.Bd3 Rbe8 25.Bd2 Bd4 26.Rf1 g6 27.f4 f5 28.Ra2 Re7 29.Ra7 Nc4! 30.Bc4 Ba7 0–1. TD_6 – babylyub, ICS rated blitz match, 1998.

4.b5 b6 5.Be2 Nf6= 6.Nf3 h6 7.d4 e4 8.Nfd2 d5 9.0–0 c6 10.a4 a5 11.c4+= h5 12.f3 ef3+= 13.Nf3 Qc7 14.Nc3 Ng4 15.Qc1 Bg5 16.Nd1+– Nd7? 17.Ne5?? Nde5 18.de5 f6? 19.cd5+– fe5 20.Bg4 hg4 21.Qc6 Qc6 22.dc6 Bf6 23.Nf2 Be6 24.Ne4 Ke7 25.Ba3 Kf7 26.Bd6 Rh6 27.Be5 Rah8 28.Rac1 g3 29.Bg3 Rh5 30.c7 Kg6 31.Nf6 gf6 32.Rc6 Re8 33.Rd1 Rc5 34.Rc5 bc5 35.Rd8 Re7 36.b6 (36.b6 c4 37.b7 Rc7 38.Bc7+–) 1–0. Luettig,Hendrik – Techmann,Hans, HMM, 1999.

4.b5 Nf6.

4.Nc3 Be6 5.Nf3 Nf6 6.Be2 0–0 7.0–0 Nc6 8.a3 a6 9.d3 Nd5 10.e4 Nf4 11.Bc1 Bg5 12.Be3 Ne2 13.Qe2 Bg4 14.Bg5 f6? (better is 14...Bf3 15.Bd8 Be2 16.Bc7 Bf1 17.Kf1 Rfe8=) 15.Be3+– f5 16.Kh1 fe4 17.Ne4 Bf3 18.gf3 Rf5 19.Ng3 Rf7 20.Qd2 Rf3 21.c4 Nd4 22.Bd4 ed4 23.Qe2 Qf6 24.Ne4 Qe5?? (24...Qf5+–) 25.Qf3 Rf8 26.Qg2 1–0. Darkseid – Mr.Oldenslo, ChessWorld.net, 2012.

4.Nc3 Nf6 5.Bc4 0–0 6.Nd5 Nd5 7.Bd5 Be6 8.Bb7 Nd7 9.Ba8 Qa8 10.f3 e4 11.Qe2 ef3 12.Nf3 Bg4 13.0–0 Bf3 14.Qf3 Qf3 15.Rf3 Ne5 16.Be5 de5 17.a3 (17.a3 c5 18.d3+–) 1–0. babai – ovverlord, internet, 2007.

4.c4 Nc6 5.b5= Nb8 6.d4 ed4 7.Bd4 Bf6 8.Nf3 b6 9.Bd3+/– Bd4 10.ed4 Qe7 11.Kd2 Kf8 12.Re1 Bb7?? 13.Re7+– (13.Re7 Ne7 14.Ng5+–) 1–0. pcmvr (2775) – tata (2000), net–chess.com, 2008.

4.c4 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Be6 4.e3 Be7).

4.c4 h6 5.Nc3 (5.Nf3 Nf6+=) 5...c6 (5...Nf6 6.Be2=) 6.Nf3 (6.d4 ed4 7.Qd4 Nf6=) 6...Nf6 7.d3 (7.Bd3 Qb6 8.a3 0–0=) 7...0–0 (7...Nbd7 8.Be2=) 8.Be2 Bg4 (8...Nbd7 9.0–0=) 9.0–0 Bf3 (9...Nbd7 10.a3=) 10.Bf3+= (worse is 10.gf3 d5=) 10...Nh7 (10...d5 11.b5 Qd7 12.bc6 bc6 13.Rb1+=) 11.Ne4 (11.a3 Ng5+=) 11...Nd7 (11...f5 12.Nc3+=) 12.Rc1 (12.d4 f5 13.Nc3 Ng5+=) 12...Ndf6 (12...f5 13.Nc3+=) 13.a3 (13.b5 Ne4 14.Be4 Qb6+=) 13...Ne4 14.Be4 Ng5 (14...f5 15.Bf3+=) 15.Bf5 Bf6 (15...g6 16.Bg4+=) 16.h4 (16.d4 ed4 17.Bd4 Ne6+=) 16...Nh7 (16...Ne6 17.h5+=) 17.h5 Ng5 18.Qg4 Nh7 (18...a5 19.b5+=) 19.c5 (19.f4 Re8+=) 19...d5 (19...Ng5 20.f4 ef4 21.Bf6 Qf6 22.Qf4+= (worse is 22.Rf4 Qb2 23.Rff1 dc5+=)) 20.Bh7+/– Kh7 21.Be5! Be5 22.Qf5 Kg8 23.Qe5 Re8 (23...Qh4 24.Qf5+/–) 24.Qf5 Re6 25.d4 Qc7 (25...Rf6 26.Qg4+/–) 26.b5! Rf6 (26...cb5 27.Qd5 Deflection) 27.Qd3 Qd7 (27...Re8 28.bc6 bc6 29.Rb1+/–) 28.bc6 (28.Rb1 Rf5 29.bc6 bc6+/–) 28...bc6 (28...Rc6 29.Rc3+/–) 29.Rb1 Rf5 30.Rb7! Qe6 (30...Qb7 31.Qb1 Double attack (31.Qf5 Deflection; 31.Qb1 Decoy)) 31.Rfb1+– Qe4? (better is 31...Qc8+–) 32.Qe4 de4 33.Rc7 Rf6 (33...Rh5 34.Rbb7+–) 34.Rbb7 a5 (34...Kf8 35.Ra7 Ra7 36.Ra7+–) 35.Rb6 a4 (35...Rf5 36.Rbc6 Kf8 37.Rd6 Rh5 38.Rdd7+–) 36.Rbc6 Rc6 37.Rc6 Rb8 (37...Kf8 38.Rc7+–) 38.Rb6 (38.Ra6 Rd8+–) 38...Rc8 (38...Rd8 39.c6 Kh7 40.Ra6+–) 39.Ra6 Kh7 (39...Kf8 40.Ra4 Ke7 41.f3 ef3 42.gf3+–) 40.Ra4 (40.c6 Rd8+–) 40...Rc6 (40...g6 41.Rc4 Ra8 42.c6+–) 41.Rc4 f6 (41...Rc8 42.c6 g6 43.d5+–) 42.d5 (42.d5 Rc7 43.c6+–) 1–0. Wall,Bill – Vail, internet, 2005.

4.Bc4 Nf6=+ 5.Ne2 Nc6 6.a3= 0–0 7.b5 Na5=+ 8.Ba2 b6 9.d3 Bg4 10.Nbc3 Qd7 11.f3= Be6 12.a4 a6=+ 13.e4 Ba2 14.Ra2 Nb7 15.Qa1 a5 16.0–0+= Rae8 17.f4 ef4 18.Nf4+/– Nc5 19.Ra3 Ne6 20.Ncd5 Nd5 21.Nd5+/– f6 22.d4 Bd8 23.Rg3 Rf7 24.Ne3 Nf8 25.Nf5+/– Ng6 26.Rg4 d5+= 27.Qe1 Qe6 28.h4 Rd7? 29.h5+– Nf8 30.Qg3 g6 31.Bc1?? de4+= 32.Rff4 g5 33.Nh6 Kg7 34.Rf5?? Kh6–+ 35.Rfg5 fg5 36.Bg5 Kg7 37.Bf6?? (37.Bf6 Kf6 38.c4 Qg4 39.Qg4 Rd4 40.Qf4 Kg7 41.h6 Kg8 42.Qg3 Ng6 43.Qe3 Rc4 44.Kf1–+; 37.Bd8 Ng6 38.Bc7 Rd4 39.hg6 hg6 40.Rh4–+). Ben Zur,Raanan – McCrea,James, Labor Day Festival op, 1993.

4.d4 Nc6 5.b5+/– Nb8 6.de5 de5 7.Qd8 Bd8 8.Be5 f6 9.Bb2 Ne7 10.Nf3 c6 11.Nc3 0–0 12.Bc4+– Kh8 13.Nd4 Ba5 14.0–0 Bd7 15.Ne4 cb5 16.Nb5 a6 17.Nbd6 h6 18.Nb7 Bb6 19.Ba3 Nbc6 20.Rab1 Bc7 21.Nec5 Bf5 22.e4 Bh7 23.Ne6 Be4 24.Nc7 (24.Nc7 Bc2 25.Rb2+–) 1–0. Alissa – sandtheory, ChessWorld.net, 2005.

4.d4 f6 5.Bd3 Nh6 6.Qh5 Nf7 7.d5 Qd7 8.Bf5?? (better is 8.Nc3=) 8...Qf5–+ 9.Qe2 0–0 10.Nf3 Ng5 (10...Qg4 11.Nc3–+) 11.Nh4 (11.Ng5 Qg5 12.0–0–+) 11...Qe4 12.0–0 (12.f4 ef4 13.ef4 Qb4 14.Nd2 Re8–+) 12...Qh4 13.f4 Nh3! 14.gh3 Bh3 15.Rf2 e4 16.Nd2 Bg4 (16...f5 17.Qb5 b6 18.Bd4–+) 17.Qe1 (17.Qc4 Rc8 18.Qe4 Re8–+) 17...Nd7 18.Ne4 Bf5 19.Ng3 Bg6 20.Rd1 Nb6 21.Rd4 f5 22.Rg2 (22.e4 c6–+) 22...Bf6 23.Qd2 Rae8 24.c4 Bd4 25.Qd4 Qf6 26.Qd3 Qe7 27.Bd4 White prepares the advance c5 27...c5 28.dc6 bc6 29.c5 Nc8 30.cd6 Qd6 31.Qc4 Qd5 32.Qc3 (32.Qd5 cd5 33.h4 Re6–+) 32...Rf7 33.h4 Qf3 34.Qb3 Nb6 (better is 34...Kf8–+) 35.h5 Nd5 36.hg6 hg6 37.Nf1 Qh5 38.b5 Rb8 39.a4 a5 (39...Rd7 40.Be5 Rc8 41.Qc4–+) 40.Qa3 (40.Be5!? Rb6 41.Qc4–/+) 40...Nb4 41.Be5 Rd8 42.b6 Rd1 43.e4 (43.Qb3 Qf3 44.Rf2 Qg3 45.Rg2 Qe1–+) 43...Rf1! 44.Kf1 Qd1 (44...fe4 45.Qb3 e3 46.Qe3+=) 45.Kf2 Nd3 46.Ke3 (46.Kg3 g5 47.Qd6 gf4 48.Kh2 Qh5 49.Kg1 Ne5 50.Qe5 Qd1 51.Kh2–/+) 46...Ne5 47.fe5 (47.Kf2–+) 47...fe4 48.Ke4 Qd5 49.Ke3 Rf3 50.Ke2 Ra3 51.b7 Qg2 52.Kd1 Ra1 0–1. mikebaldini – doctorfeelgood (1720), gameknot.com, 2013.

4.Ne2 b6 5.Ng3 Bb7 6.Bb5 Kf8 7.0–0+= a5 8.ba5 Ra5 9.a4 Ba6 10.Ba6 Ra6 11.Nc3 Nd7 12.Nd5 Ngf6 13.Nb4+/– Ra8 14.Nc6 Qc8 15.d4 Qb7 16.d5 g6? 17.f4+– h5 18.fe5 de5 19.Qf3 Rh7 20.Ne7 Re8 21.Ba3 e4 22.Ne4 Ne4 23.Qe4 Qa8 24.Qg6 (24.Qg6 Nc5 25.Bc5 Re7 26.Qh7 Ke8 27.Qg8 Kd7 28.Qa8 h4 29.Qc6 Kd8 30.Be7 Ke7 31.Qc7 Ke8 32.d6 f5 33.Qe7#) 1–0. Breustedt,Werner (2230) – Ruth,Walter, GER–chT Seniors, 1995.

4.Nf3 Nd7 5.c4 b6 6.d4 ed4 7.Nd4+= Bb7? 8.b5?? Bf6= 9.Nd2 Ne7 10.a4 a6 11.N2f3 ab5 12.cb5 0–0 13.Qc2 Bf3 14.Nf3 Bb2 15.Qb2 Nc5 16.Qc2 Ng6 17.Be2 Qf6 18.0–0 Ra5 19.Ra2 Ne5 20.Nd4 g6 21.Rfa1 Re8 22.Nb3 Ra7 23.a5 Ned7 24.ab6 Ra2+= 25.Ra2 cb6 26.Qd1 Nb3 27.Qb3 Nc5 28.Qd5 Qe6 29.Qc6 Qa2+= 30.Qe8 Kg7 31.Bf1 Qa7 32.Qc6 Qb7 33.g3 Qc6 34.bc6 Ne6 35.f4 h5 36.Bc4 Nc7 37.e4 Kf6 38.Kf2 b5 39.Bd5 Ke7 40.Ke3 f5 41.Kd4 Nd5 42.ed5+– Kd8 43.Kc3 Kc7 44.Kb3 Kb6 45.Kb4 Ka6 46.c7 Kb7+= 47.Kb5 Kc7 48.Ka6 (48.Ka6 g5 49.fg5+–) 1–0. Hauck,Bjoern – Kahl,Klaus Dieter, RH–chC Ingelheim, 1991.

4.Nf3 f5 5.d4 e4 6.Nfd2 d5 7.b5 Nf6 8.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.d4 e4 7.Nfd2 d5 8.b5).

4.f4 Nc6 5.b5+= Nb8 6.fe5 de5 7.Be5 Bf6 8.Nf3 Be5 9.Ne5 Nd7 10.Nc4 Nh6 11.Qh5 Nf6 12.Qf3 0–0 13.Bd3 Nhg4 14.0–0 Qd5 15.Qg3 Ne4 16.Qc7+– Ngf6 17.b6 a6 18.Ne5 Be6 19.c4 Qc5 20.Be4 Qc7 21.bc7 Ne4 22.Rf4 Ng5? 23.h4 (23.h4 f6 24.Nd3+– (24.hg5?! fe5 25.Rf8 Rf8+/–)) 1–0. Wall,Bill – SurfRook, internet, 2005.

4.f4 ef4 5.Bg7+/– Bf6 6.Bh8 Bh8 7.d4 fe3 8.Qe2?? Bd4–/+ 9.c3 Bb6 10.Qd3 Nc6 11.Qh7= Qg5 12.Nf3 (12...Qg4 13.Bc4=) 1–0. b4_player (1985) – haiku1 (1680), GameColony.com, 2002.

4.f4 Bf5 5.fe5 de5 6.Be5 Nc6? 7.Bg7+– (7…Bh4 8.g3+–) 1–0. Hyperboleweevil (1900) – guest433, ICC, 2003.

4.f4 Nf6 =+.

4.g3 Nf6 5.Bg2 c6 (5...c6 6.f4 e4=+; 5...Nbd7 6.Ne2=+). makaveli1982 – Codeman, internet, 2007.

4.Bb5 c6

5.Bc4 d5 =+.

5.Be2 Nf6 6.c4 0–0 7.Nf3 b6 8.0–0 a6 9.Qc2 Be6 10.a4 Nbd7 11.b5 cb5 12.cb5 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Nc5 15.d4 e4 16.dc5 dc5?? 17.Ne5 Bd6 18.Nc6 Qc7 19.Bf6 gf6 20.h3 Bf5 21.Nc3 Re8 22.Nd5 Qc8 23.Nf6 Kf8 24.Nh7 Kg7?? 25.Ng5 Bg6 26.h4 Qf5 27.Nh3 Qf6 28.g3 Qe6 29.Nf4 Bf4 30.ef4 Qh3 31.Ne5 Bf5 32.Bg4 Bg4 33.Ng4 Qg4+= 34.Qc3 f6 35.Qd2 Kf7 36.Qd7?? Re7 37.Qg4+– (37...e3 38.h5+–) 1–0. GULP – LORDVADER05, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c4 a6

5.Nc3 Nf6 6.d4 ed4 7.ed4 (worse is 7.Qd4 Nc6 8.Qd3 Nb4–/+) 7...0–0 8.Bd3 (8.Nf3 Re8+=) 8...d5 (8...Nc6 9.Nf3–/+) 9.a3 (9.Qb3 dc4 10.Bc4 Nc6–/+) 9...dc4–/+ 10.Bc4 b5 (10...Re8 11.Nge2–/+) 11.Bd3 (11.Qf3 Ra7 12.Bd5 Re8–/+) 11...Bb7+= 12.f3 Nbd7 (12...Nc6 13.Nge2–/+) 13.Nge2+= Nb6 14.0–0 Bd6 (14...Re8 15.Re1+=) 15.Ne4 Nfd5 (15...Re8 16.Nd6 Qd6 17.Ng3=) 16.Qd2 (16.Nd6 Qd6 17.Qc2 h6+=) 16...f5 (16...Re8 17.Nd6 Qd6 18.Rfe1=) 17.Nd6 cd6 (17...Qd6 18.Qc2 Ne3 19.Qc5 Nf1 20.Rf1–+) 18.Ng3 (18.Rac1 Rc8+=) 18...Bc8 (18...f4 19.Ne4=) 19.Rfe1 Bd7 (19...Nc4 20.Bc4 bc4 21.Rac1+=) 20.Re2 (20.Rac1 Rc8+=) 20...Rc8 21.Rc1 (21.Rae1 Nc4 22.Bc4 bc4=) 21...Qh4 (21...Nc4 22.Bc4 bc4 23.Bc3=) 22.Rc8 Bc8 23.Re1 (23.Qc2 Qg5+=) 23...Bd7 (23...Nc4 24.Bc4 bc4 25.Qc2+=) 24.Bf1 (24.Qc2 Rc8 25.Qb1 Nc3 26.Bc3 Rc3 27.Nf5 Qf6+=) 24...Rf6 (24...Nc4 25.Bc4 bc4 26.Bc3=) 25.Nh1 (25.Bd3 Nc4 26.Bc4 bc4=) 25...Re6+= 26.Re6 (26.g3 Qh5 27.Re6 Be6+=) 26...Be6 27.Bc1 Kf7 (27...Nc4 28.Bc4 bc4 29.Ng3+=) 28.Ng3= Qd8 (28...Kg8 29.Nh1=) 29.Bd3 (29.Qd3=) 29...Ne7 (29...Qf6 30.Qf2=) 30.Qc2 f5 seems the pivot of the position (30.Qg5 Qd7+/–) 30...Qc8 31.Qc8 Bc8 (31...Nbc8 32.Kf2+=) 32.Kf2 (32.Bf4 Ke6+=) 32...h6 (32...Nbd5 33.Bg5=) 33.Ne2 (33.Bf4 Ke6 34.Ke2 Nbd5=) 33...g5 (33...Nc4 34.Bf4+=) 34.h4 (34.f4 Kf6=) 34...Kf6 35.hg5 hg5 36.Nc3 (36.f4 g4+=) 36...Ned5 (36...Be6 37.g4+=) 37.Nd5 Nd5 38.Bd2 (38.g3 Be6=) 38...Nb6 39.g3 (39.f4 g4+=) 39...d5 (39...Nc4 40.Bc1+=) 40.f4 (40.Ke1 Nc4=) 40...g4+= 41.Ke2 ½–½. Deutu,A – Gomez Gordo,Juan Carlos, Intercajas tt, 1996.

5.d4 e4 =.

5.Nf3 Nc6 6.a3 (6.d4 e4 7.d5 Bf6= (worse is 7...Nb4 8.Bg7 Bf6 9.Bh8 Bh8 10.Nd4+/–)) 6...Nh6 (6...Nf6 7.d4 e4 8.d5=) 7.c5 (7.Be2 0–0=) 7...0–0+= 8.Qc2 e4 (8...Bf5 9.e4 Bg4 10.cd6 Qd6 11.Qc3+=) 9.Qe4 (better is 9.cd6 Bd6 10.Qe4=) 9...f5 (better is 9...dc5!? 10.bc5 Bc5=) 10.Qc4 Kh8 (10...Nf7 11.Be2+/–) 11.Qc3 (11.Be2 dc5 12.bc5 Re8+/–) 11...Bf6+= 12.Qc2 (12.d4 f4+=) 12...Qe7 (12...dc5 13.bc5 f4 14.Nc3+=) 13.d4 (13.cd6 cd6 14.Bf6 Rf6+/–) 13...Bd7 (13...f4 14.d5 Ne5 15.Ne5 Be5 16.cd6 cd6 17.Be5 Qe5 18.Qc3 fe3 19.fe3 Qd5 20.Nd2+=) 14.Bd3+/– Rae8 (14...f4 15.d5 (15.Bh7 fe3 16.cd6 ef2 17.Kf2 Bd4 18.Bd4 Rf3 19.gf3 Qh4 20.Kg1 Qd4 21.Kg2 Qa1–+) 15...Ne5 16.Ne5 Be5 A) 17.Bh7 Bb2 18.cd6 cd6 (18...Qd6?! 19.Qb2 Kh7 20.e4–+) 19.Qb2 fe3–+; B) 17.e4+=) 15.0–0 Nd8 (15...Be6 16.Nc3+/–) 16.Re1 Qf7 (16...Bc6 17.Nbd2+/– (17.Bf5 Nf5 18.Qf5 Bf3 19.gf3 Bd4–/+)) 17.Nc3 (17.cd6 cd6 18.Qc7 Qe7+–) 17...Bc6+/– 18.e4 White plans d5 18...g6 (18...dc5 19.bc5 fe4 20.Ne4+–) 19.d5 fe4? (better is 19...Bd7+–) 20.Ne4 (20.dc6?! ed3 21.Qd2 Nf5 22.cb7 Nb7 23.Qd3 dc5 24.Qa6 cb4 25.ab4 Nbd6+/–; 20.Be4?! Bd7+–; 20.Re4?! Bd7+–) 20...Bd5 (20...Re4 21.Be4 Bd7+–) 21.Nf6 Re1 22.Re1 Nf5 (22...Qf6 23.Bf6 Rf6 24.Re8 Kg7 25.Rd8+–) 23.Nd5 Kg8 24.Nf6 (24.Bf5 Qd5 25.Qc3 Qe5 26.Re5 Nf7+–) 24...Kg7 25.Ng4 1–0. Dopper,Johan – Verduyn De Boer,J, 1992.

5.Nf3 Bf6 6.e4 (6.d4 Nc6=) 6...Nc6+= 7.d4 (7.a3 Bg4=) 7...Bg4 (7...Nb4 8.de5 de5 9.Ne5–/+) 8.Be2 (8.d5!? Nd4 9.Bd4 ed4 10.Bd3=) 8...Bf3–/+ 9.de5?? (9.Bf3 Nd4 10.Bd4 ed4 11.e5=) 9...Be2–+ (9...Bg2?! 10.Rg1 Be4 11.ef6 Nf6 12.Rg7 Nb4 13.Na3–+) 10.ef6 (10.Qe2 Be5 11.Be5 de5 12.a3–+) 10...Nf6 (10...Bd1 11.fg7 Nb4 12.gh8Q Nd3 13.Kd2 Nb2 14.Qg8 Ke7 15.Qg5 Kf8 16.Qh6 Ke7 17.Rd1 Nd1 18.Kd1 Qh8 19.Qg5 Ke6 20.Qd5 Ke7+–) 11.Qe2–/+ 0–0 (11...Nb4!? 12.0–0 0–0–/+) 12.a3 Re8 13.Nc3 Nd4 (13...Qe7 14.f3+=) 14.Qd3= Nf5 (14...Nb3 15.Rd1 a5 16.0–0+/–) 15.0–0–0 (better is 15.0–0 Ne7 16.Rfd1+=) 15...Ng4? (15...Ne7 16.c5=) 16.ef5+= Nf2 17.Qg3 Nh1 18.Rh1 f6 19.Nd5 Kf7 (19...Kh8 20.Re1 Re1 21.Qe1+=) 20.Qh3 (20.Re1 Re1 21.Qe1+/–) 20...Rh8? (better is 20...Kg8!?+=) 21.Qh5 g6 (better is 21...Kg8!?+/–) 22.Qh4+– Rg8? (22...a5+–) 23.Qh7 (worse is 23.Bf6 Rh8 24.Bd8 Kg8+–) 23...Rg7 (23...Kf8 24.Bf6 Qf6 25.Nf6+–) 24.fg6 Kf8 25.Qh8 Rg8 26.g7 Kf7 27.Qh6 Rg7 28.Rf1 Rg6 29.Qh7 Rg7 30.Qf5 Rg6 31.Nf6 Rf6 32.Bf6 Qg8 33.Bh4 Kg7 34.Rf4 Rf8 35.Rg4 Kh6+– 36.Rg8 Rf5 37.g4 Kh7 38.gf5 Kg8 39.Be7 Kf7 40.f6 c6 41.h4 b5 42.h5 bc4 43.h6 Kg6 44.h7! Kh7 A deflection 45.f7 d5 46.f8Q Kg6 47.Qe8 Kf5 48.Qc6 Ke4 49.Qa6 Kd4 50.b5 Kc3 51.Bf6 d4 52.b6 Kd3 53.b7 1–0. Jonge – Dopper,Johan, 1995.

5.Nf3 Nf6 6.d4 +=.

5.Nf3 Bg4 6.d4 =.

4.c4 b6

5.Nc3 Bb7 6.d4 ed4 7.Qd4 (7.ed4 d5 (7...Nf6 8.d5 0–0 9.Nf3 c6 10.Be2 cd5 11.cd5=) 8.cd5 Nf6 9.Bb5 Kf8 10.a3 a5 11.ba5=; 7.Nd5 Nf6 (7...c5 8.bc5 dc5 9.ed4 Nf6 10.dc5 Bd5 11.cd5=) 8.Qd4 Nbd7 9.Rd1 c5 10.Qf4 cb4 11.Nf3=) 7...Nf6 (7...Nc6 8.Qd2 Nf6 9.b5 Ne5 10.f4 Ned7 11.Nf3=; 7...Bf6 8.Qd2 Nd7 9.Rd1 a5 10.b5 Ne7 11.Nf3=) 8.b5 (8.Nd5 Nbd7 9.Rd1 c5 10.Qf4 cb4 11.Nf3=) 8...0–0 (8...a6 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Nc5 11.0–0=) 9.a4 (9.Nf3 A) 9...Bf3 10.gf3 a6= (10...c6 11.Rg1=) 11.Rg1=; B) 9...Nbd7 10.Be2 a6 11.0–0=) 9...c5 (9...Nbd7 10.a5 ba5 11.Nd5+=) 10.Qd2 (10.Qf4 Qd7 11.Qg3=) 10...Nbd7 11.f3 (11.Nf3=) 11...Qc7 12.Bd3 Ne5 13.e4 Rae8 14.Nd5 (14.Nge2 Nfd7 15.Nd5 Bd5 16.cd5 Bg5+=) 14...Bd5 (14...Nd5!? 15.Be5 Nb4–/+ (15...de5?! 16.cd5 Qd6 17.a5=)) 15.cd5= c4 (15...Nfd7 16.Ne2=) 16.Bc2 (16.Be5 de5 17.Rc1 Qd6 18.Rc4 Rc8+=) 16...Rc8 (16...Nfd7 17.f4 Ng4 18.Ne2=) 17.Ne2+= Nh5 (17...Nfd7 18.0–0+=) 18.0–0 c3 (18...Bf6!? 19.Bc3 Ng6+=) 19.Bc3+/– Qc5 20.Kh1 Bf6 (20...Nc4!? 21.Qd4 Bf6 22.Qc5 Rc5 23.Bf6 Nf6+/–) 21.Bb3+– Qc7 22.g4 (better is 22.Rac1 Qe7 23.Qc2+–) 22...Nf4?? (better is 22...Ng4 23.Rac1 Qe7+=) 23.Qf4+– (23.Nf4?! Qc3 24.Qc3 Rc3+=) 23...Nd3 24.Qd2 (better is 24.Qe3 Bc3 25.Rab1 Nc5 26.Nc3 Qe7+–) 24...Bc3 25.Nc3?? (better is 25.Qd3 Ba1 26.Ra1+–) 25...Qc3+/– Black gets strong initiative 26.Rfd1 Qb3 27.Qd3+= Rc3 28.Qb1 Rf3 29.Qb3 Rb3 30.Rdc1 Rb4 31.Rc6 Rd8 32.e5?? de5–/+ 33.Rac1 g6 34.Rd1? Ra4 35.d6 Rd7?? 36.Rc7= Rc7?? 37.dc7+– Rc4 38.Rd8 Kg7 39.c8Q Rc8 40.Rc8 Kf6 41.Rc7 e4 42.Ra7 Ke5 43.Ra6 e3 44.Kg1 Ke4 45.Kf1 Kf3 46.Ke1 f5 47.Rb6 f4 48.Rf6 Kg4 49.Ke2 Kh3 1–0. Wagener,Claude – Houss, Luxembourg–chT, 1992.

5.Nc3 Bb7 6.d4 Nd7 7.d5 Ngf6 (7...a5 8.b5 Ngf6 9.Bd3 Nc5 10.Nge2 a4 11.a3=) 8.Nf3 a5 9.b5 Nc5 10.Be2 0–0 11.Qc2 =.

5.Nc3 Bb7 6.d4 Nf6 7.de5 de5 8.Qd8 Bd8 9.Rd1 c6 10.Nf3 Nbd7 11.a3 =.

5.Nc3 Bb7 6.Nf3 Nf6 A) 7.d4 0–0 (7...ed4) 8.d5 c6 9.Be2 cd5 10.Nd5 Nd5 11.cd5=; B) 7.d3 Nbd7 (7...0–0 8.Be2 Nbd7 9.a3 Re8 10.0–0 c5 11.Qd2=) 8.Be2 d5 9.cd5 Bb4 10.0–0 0–0 11.a3=; C) 7.Be2 e4 (7...0–0 8.0–0 a5 9.b5 c5 10.bc6 Nc6 11.d4+=) 8.Nd4 0–0 9.Nf5 d5 10.Qb3 dc4 11.Bc4=.

5.d4 ed4 6.Nf3 Nf6 7.Nd4 0–0 8.Be2 d5 =.

5.Be2 Nf6 6.Nc3 0–0 7.Nf3 e4 8.Ng5 Bb7 =.

5.Nf3 c5 6.bc5 (6.Ne5!? de5 7.Qf3+/– Nc6 8.Qc6 Bd7+/–) 6...bc5= 7.Nc3 a6 (7...Nc6 8.Rb1= Rb8=) 8.Be2 (8.d4 ed4+=) 8...Nf6 (8...Nc6=) 9.0–0 Bd7 10.d4 0–0? (better is 10...Nc6!?+=) 11.de5+/– de5 12.Ne5 Nc6 13.Nd7 Qd7 14.Bf3 Qc7 15.Nd5 Nd5 16.cd5 Rad8 17.e4 (17.Qc2 Ne5 18.Be4 g6+/–) 17...Ne5 (17...Bd6!? 18.Kh1 Be5+/–) 18.Be2+– (18.Be2 c4 19.Qa4+–) 1–0. inspector (2330) – tata (2000), net–chess.com, 2008.

5.Nf3 Nd7 6.Be2 Ngf6 7.Nc3 Bb7 8.0–0 c5 9.bc5 bc5 10.Rb1 0–0 11.d3 Re8 12.Nd2 Bf8 13.Bf3 Bf3 14.Qf3 (worse is 14.gf3 Nb6=) 14...g6 (14...Rb8 15.Qf5+=) 15.Ba1 Bg7 (15...Rb8 16.Rb8 Nb8 17.Rb1+/–) 16.Rb7+/– Nb6 (16...a6 17.Nde4 Ne4 18.Ne4+=) 17.Rb1 Nfd7 (17...Re6 18.Nde4 Nfd7 19.Nb5+/–) 18.Nb5+– Qf6 19.Qf6 Nf6 (19...Bf6 20.Ne4+–) 20.Nd6 Red8 21.Be5 Rd7? (better is 21...Bf8+–) 22.Rd7 Nbd7 23.Bg3 Rb8 (23...Nh5 24.Bh4 Bf8 25.N6e4+–) 24.Rb8 Nb8 25.Nf7! Nbd7 (25...Kf7 26.Bb8 Discovered attack) 26.Nd8 a5 27.Ne6 Bh6 (27...Kf7 28.Ng7 Kg7 29.a4+–) 28.Nb3 a4 (28...Kf7 29.Nd8 Ke8 30.Nb7+–) 29.Nbc5 a3 (29...Kf7 30.Bd6+–) 30.Nd7 Nd7 31.d4 White prepares c5 (31.Bd6 Kf7 32.Nc7 Bf8 33.Bf8 Kf8+–) 31...Nb6 (31...Kf7 32.Nc7+–) 32.c5 Na4 33.c6 Nc3 (33...Kf7 34.d5 Nb6+–) 34.c7 (34.c7 Ne2 35.Kf1 Ng3 36.fg3+–) 1–0. pereira – jondoe9999, internet, 2007.

5.Nf3 Bf6 6.Nc3 Bb7 A) 7.Nd5 e4 (7...Nd7 8.d4 ed4 9.Nd4 Ne7 10.Nf6 Nf6 11.Bd3 Ng6 12.0–0 Ne5) 8.Nd4 c5 9.Nf6 Nf6 10.Qa4 Kf8 11.Nc2 cb4 12.Nb4 Nbd7; B) 7.Qc2 e4 (7...Na6 8.a3 e4 9.Nd4 Bd4 10.ed4 Nf6 11.c5 0–0 12.c6 Bc8) 8.Nd4 Bd4 9.ed4 Nf6 10.b5 0–0 11.Be2 Nbd7 12.0–0 a6; C) 7.Be2 Ne7 (7...Nd7 8.Qc2 Ne7 9.0–0 0–0 10.Bd3 g6 11.Be4 c6 12.b5 Rb8; 7...a5 8.b5 Nd7 9.0–0 Ne7 10.Qc2 g6 11.Bd3 Nc5 12.Ne4 Be4) 8.Qc2 Na6 9.Nd5 Nd5 10.cd5 0–0 11.a3 Qd7 12.d4 b5; D) 7.Qb3 e4 (7...Ne7 8.Bd3 a5 9.b5 Nd7 10.Ne4 Nc5 11.Nc5 bc5 12.e4 Qd7; 7...Nd7 8.Nd5 Ne7 9.Nf6 Nf6 10.Be2 0–0 11.0–0 a5 12.b5 Ne4; 7...a5 8.ba5 Ra5 9.Nd5 Nd7 10.Bc3 Ra8 11.d4 ed4 12.Nd4 Ne7) 8.Nd4 Nd7 9.Be2 Bd4 10.ed4 Qg5 11.0–0 Ngf6 12.Nb5 0–0–0.

5.Nf3 Bf6 6.d4 ed4 7.Bd4 (7.ed4 Ne7 8.b5 a6 9.Bd3 d5 10.Na3 dc4 11.Nc4 ab5 12.Nce5 Nbc6) 7...Nc6 (7...c5 8.Bf6 Nf6 9.bc5 dc5 10.Qd8 Kd8 11.Nc3 Ke7 12.Nd5 Nd5; 7...Bd4 8.Nd4 Bb7 9.Nc3 Nf6 10.Bd3 a5 11.b5 Nbd7 12.0–0 0–0) 8.Be2 (8.Nc3 Nd4 9.ed4 Bg4 10.Be2 Nh6 11.h3 Be6 12.0–0 0–0) 8...Bd7 (8...Nb4? 9.Qa4 Qd7 10.Qb4+–; 8...Nd4?! 9.ed4 (worse is 9.Nd4 c5–/+ 10.Bf3 Bd7 11.Ba8 Qa8 12.0–0 cd4) 9...Ne7 (9...Nh6 10.Nc3 Nf5 11.0–0 c5 12.Nd5 0–0) 10.Nc3= 0–0 11.0–0 c5 12.Ne4 Nf5) 9.b5 Nd4 10.ed4 (10.Nd4 Ne7 11.Bf3 Rc8 12.Nc3 0–0) 10...a6 (10...Ne7 11.Nc3 0–0 12.0–0 a6) 11.0–0 (11.Nc3 Nh6 12.Qd2 ab5) 11...Ne7 (11...ab5 12.cb5 Nh6) 12.Nc3 (12.Nbd2 ab5) 12...0–0 13.a4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1 c5 16.Ne4 Nf5 (16...Ng6!?=) 17.Nf6+/– Qf6 18.dc5 Qa1 19.Ra1 dc5 20.Kf1 (20.g4 Nh6 21.g5 Nf5+/–) 20...Be6 21.Ke1 (21.Ra6 Rb8+=) 21...Nd6 22.Nd2 Re8 23.Kd1 g6 24.Ra6 Rb8 25.Kc2 f5 26.Kc3 (26.Ra7 Re8+=) 26...Kf7 (26...Bc8 27.Ra2=) 27.Bf3 Kf6 28.g3 Bc8 29.Ra7 h6 30.Bc6 Be6 31.Bf3 Nf7 32.Nf1 (32.Bg2 Ne5=) 32...Ne5 (better is 32...Bc4!? 33.Kc4 Ne5 34.Kb3 Nf3–/+) 33.Be2 Rd8 (33...g5 34.Ne3=) 34.Rb7 Rd6 35.h4 (35.f4 Ng4=) 35...g5 36.hg5 hg5 ½–½. Buettner,Ulrich – Zickau,Norbert, ch–Solingen, Solingen GER, 2003.

5.Nf3 Bf6 6.d4 e4 A) 7.Nd4 Bd4 (7...c5 8.Qa4 Kf8 9.Nc2 Ne7 10.Be2 Nbc6 11.0–0 a5 12.bc5 bc5) 8.ed4 Nf6 9.b5 0–0 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Bb7 12.Qb3 Qe7; B) 7.Qb1 Bb7 8.Nd4 Bd4 9.ed4 Nf6 10.Be2 0–0 11.d5 Re8 12.0–0 c6; C) 7.Qc2 Bb7 8.Nd4 Bd4 9.ed4 Nf6 10.d5 Qe7 11.0–0–0 0–0 12.Re1 Re8.

5.Nf3 Nf6 6.Nc3 (6.Bd3= e4 7.Bf6 Bf6 8.Be4 d5+=) 6...0–0 7.d4 c6 8.e4 d5 =.

5.Nf3 Bb7

6.b5 Nf6 7.d4 ed4 8.Nd4 0–0 9.Nd2 c5 10.Nf5 d5 11.Qf3 Qc7?? (better is 11...Nbd7+=) 12.Qg3+– (12.Ne7?! Qe7 13.Bf6 Qf6 14.Qf6 gf6 15.cd5 Bd5+/–) 12...Qg3 13.Ne7 (13.Ng3?! g6=; 13.hg3?! Re8 14.Ne7 Re7 15.Bf6 gf6+/–) 13...Kh8 14.hg3 (14.fg3?! d4+–) 14...Re8 (14...d4 15.Nf5 (15.ed4?! Re8 16.0–0–0 Re7 17.dc5 bc5+–) 15...de3 16.fe3+–) 15.Nf5 (better is 15.Bf6!? gf6 16.Nd5 Bd5 17.cd5 a6+–) 15...Nbd7 16.Nd6 Reb8 17.Nf7 Kg8 18.Nd6 a6 19.Nb7 Rb7 20.cd5 Nd5 (20...ab5 21.Bb5 Rd8 22.e4+–) 21.ba6 (21.Bc4!? Rba7 22.Bd5 Kh8 23.Ba8 Ra8+–) 21...Rc7 22.Bc4 (22.Bc4 Kh8 23.Bd5 Ra6 24.Rh6+–) 1–0. Nikishin,Sergey (2110) – Tamarovskiy,Andrey (1860), Kislovodsk RUS, Narzan Open, 2012.

6.d4 f6 7.Nbd2 Nh6 8.Bd3 0–0 9.b5 d5 10.de5+– fe5 11.cd5 Bd5 12.Qc2 g6? 13.Bg6! Bf3 14.Bh7 Kg7 15.Qg6 (15...Kh8 16.Qh6+–) 1–0. Trkn – guest5614, ICC, 2004.

6.Be2 Nf6 7.d3 Nc6 8.a3 0–0 9.Nbd2 h6 10.0–0 d5 (10...a6!?+=) 11.Ne5 Ne5 12.Be5 dc4 13.dc4 c5 14.b5 Nd7 15.Bb2 Bf6 16.Qc2 Bb2 17.Qb2 Qg5 18.Bf3 Bf3 19.Nf3 Qf6 20.Qf6 Nf6 21.Rfd1 Rad8 22.Kf1 Ne4 23.Ke1 Nc3 24.Rd8 Rd8 25.Rc1 Ne4 26.Rc2 (26.Ne5 f6 27.Nc6 Rd3 28.Na7 Nd6+/–) 26...f6 (better is 26...Rd3!?+=) 27.Nd2+/– Nd2 28.Rd2 Rd2 29.Kd2 Kf7 30.Kd3 Ke6 31.Ke4 f5 32.Kd3 Ke5 33.f4 Ke6 34.h3 g5 35.fg5 hg5 36.g4 fg4 37.hg4 Ke5 38.a4 Kf6 39.e4 Ke6 40.Ke2 Ke5 41.Ke3 Kf6 42.Kd3 Ke5 43.Ke3 Ke6 44.Kd3 Ke5 45.Ke3 ½–½. Fournier,Frederic – donono4, Active, 2008.

6.g3 Nf6+= 7.Bg2 Nc6 (7...e4 8.Nd4+=) 8.0–0 0–0 (8...Nb4 9.Qa4 Nc6 10.Ne5 de5 11.Bc6 Bc6 12.Qc6 Nd7 13.Be5 0–0+=) 9.a3 h6 (9...e4 10.Ng5 a5 11.b5+=) 10.d4 ed4 (10...e4 11.Nfd2 d5 12.cd5 Qd5 13.Nc3+/–) 11.Nd4+= Qd7 12.Nc6 (12.Nc3 Rfe8+=) 12...Bc6= 13.Bc6 (13.Nc3 Bg2 14.Kg2 c6=) 13...Qc6 14.Qd3 d5 (14...a6 15.Nc3+=) 15.cd5 Qd5 16.Qd5 Nd5 17.Nc3 (17.b5 a6 18.e4 Bf6=) 17...Nc3 18.Bc3 Rfd8 (18...c5 19.Rfd1=) 19.Rfd1 Rd1 (19...c5 20.e4=) 20.Rd1+= Rd8 (20...Bd6 21.a4+=) 21.Rd8 Bd8 22.Be5 (22.b5!?+=) 22...f6 23.Bd4 (23.Bc3 c5=) 23...Be7 24.Kg2 (24.e4 c5 25.Bc3 c4=) 24...Kf7 25.Kf3 Ke6 26.Ke4 g6 27.f4 (27.Bc3 f5 28.Kd3 c5+=) 27...c5 28.Bc3 cb4 (28...f5 29.Kf3+=) 29.Bb4 (29.ab4 f5 30.Kd3 Kd5=) 29...Bb4 30.ab4 a6 31.Kd4 a5 (31...f5 32.g4=) 32.Kc4 (32.ba5 ba5 33.Kc4 Kf5=) 32...a4 (32...ab4 33.Kb4 Kd6+=) 33.e4 (33.b5!? Kf5 34.Kb4=) 33...b5–/+ 34.Kc3 (34.Kd4 g5–/+) 34...g5 35.Kb2 (35.h4 g4–/+) 35...gf4 (35...Kd6!?–+) 36.gf4–/+ Kf7 37.Ka2 (37.Kc3 Ke7–/+) 37...Kg6 (37...h5!? 38.Kb2–/+) 38.Kb2–/+ Kh5 39.Ka2?? (better is 39.h3–/+) 39...Kg4–+ 40.e5 fe5 41.fe5 Kf5 42.e6 Ke6 43.Kb2 Kd5 44.Kc2 Kc4 45.h3 a3 46.Kb1 Kb3 47.h4 Kb4 48.Ka1 Kc3 49.Kb1 b4 50.h5 a2 51.Ka2 Kc2 52.Ka1 Kc1 53.Ka2 Kc2 54.Ka1 Kc3 55.Kb1?? Kb3–+ 56.Ka1 Kc2 57.Ka2 b3 58.Ka1 b2 59.Ka2 b1Q 60.Ka3 Qb5 61.Ka2 Qa4 0–1. Slavisa666 – ooo1o, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Nc3 Nf6

7.Be2 Nbd7

8.d3 a5 A) 9.b5 A1) 9...Nc5 10.d4 (10.0–0 0–0 11.d4 ed4 12.ed4 Ne6 13.Re1 Re8 14.d5; 10.h3 0–0 11.d4 ed4 12.ed4 Nce4 13.0–0 Nc3 14.Bc3) 10...ed4 11.ed4 Ne6 12.0–0 0–0 13.Re1 Re8 14.d5; A2) 9...0–0 10.d4 (10.0–0 Nc5 11.d4 ed4 12.ed4 Nce4 13.Bd3 Nc3 14.Bc3) 10...ed4 11.ed4 Ne4 12.Ne4 Be4 13.0–0 d5 14.cd5; B) 9.a3 B1) 9...ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 0–0 12.0–0 c6 13.d4 Qc7 14.h3; B2) 9...Nf8 10.0–0 (10.h3 Ne6 11.0–0 0–0 12.Qb3 Qd7 13.Nd5 a4 14.Qa2; 10.d4 ed4 11.ed4 Ne6 12.0–0 Nf4 13.d5 Qd7 14.Qd2) 10...Ne6 11.d4 ed4 12.Nd4 0–0 13.Nf5 ab4 14.ab4; B3) 9...d5 10.0–0 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 dc4 13.dc4 0–0 14.Qa3; B4) 9...0–0 10.0–0 (10.Qb3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 c6 13.Bb2 Qc7 14.0–0) 10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 c6 13.d4 Qc7 14.h3.

8.d3 0–0

9.0–0 a5 10.a3 (10.b5 Nc5 11.d4 ed4 12.ed4 Nce4 13.Bd3 Nc3 14.Bc3) 10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 c6 13.Qb1 Qc7 14.d4.

9.0–0 c5 10.a3 (10.b5 a6 11.Qb3 ab5 12.Nb5 Bc6 13.a4 Qc8 14.Rfd1) 10...Qc7 11.h3 a6 12.Qb3 Bc6 13.Nd5 Nd5 14.cd5.

9.0–0 c6 10.h3 (10.Qc2 d5 11.cd5 cd5 12.Qb3 Qb8 13.h3 Rc8 14.Rac1; 10.a3 h6 11.Qc2 d5 12.cd5 cd5 13.d4 e4 14.Nh4) 10...h6 11.Qc2 Re8 12.d4 ed4 13.Nd4 c5 14.bc5.

9.0–0 h6 10.a3 (10.Qc2 a6 11.h3 c5 12.bc5 Nc5 13.d4 ed4 14.Nd4; 10.Qb3 Re8 11.Nh4 a5 12.a3 g6 13.Nf3 e4 14.de4) 10...a5 (10...Re8 11.Qc2 a6 12.d4 ed4 13.Nd4 Ne5 14.e4) 11.Qc2 ab4 (11...c5 12.bc5 bc5 13.Rab1 Rb8 14.Nh4) 12.ab4 Ne8 (12...c5 13.Ra8 Ba8 14.b5) 13.Ra8 Ba8 14.Ra1 Nef6 15.Qa4 Bb7 16.Qa7 Qa8 17.Ne1 c5 (17...d5 18.Nd5 Nd5 19.cd5 Bb4 20.Nf3+=) 18.b5 Qa7 (18...d5 19.cd5 Bd5 20.Qc7+/–) 19.Ra7 Ba8 20.Bf3 Bf3 21.Nf3 Rd8 22.Na4 Rb8 23.Nh4 g6 24.f4 ef4 25.ef4 Bd8 26.Nf3 Kf8 27.h3 Ke8 28.Kf2 Ng8 29.g4 Ne7 30.d4 (30.Nc3 Nc8 31.Ra2 Bf6+/–) 30...Nc8 31.Ra6 Rb7 32.dc5 (32.Ke3 Bf6+/–) 32...dc5+= 33.Ke3 Kf8 34.Ra8 Rb8 35.Rb8 Nb8 36.Ke4 Ne7 37.f5 gf5 38.gf5 Nc8 39.Be5 Nd7 40.Nc3 Ne5 41.Ke5 Kg7 (41...Ke8!?+=) 42.Nd5+/– f6?? (better is 42...Kf8+/–) 43.Ke6+– Kf8 44.Nf6 (44.Kd7 Be7 45.Kc8 Kf7 46.Ne7 Ke8 47.Ng6 Kf7 48.Kb7 Ke8 49.Kc7 Kf7 50.Kc6 Ke8 51.Kb6 Kd7 52.Ka7 Kc7 53.b6 Kc6 54.b7 Kd7 55.b8Q h5 56.Kb6 h4 57.Qc7 Ke8 58.Qe7) 44...Bf6 45.Kf6 Nd6 46.Ne5 Kg8 (46...Ne8 47.Kg6 Ke7+–) 47.Ke6 Ne4 48.f6 Ng5 49.Ke7 Nh7 50.Nd7 1–0. Turbomike – XANDERKIRV, playchess.de, 2003.

9.a3 A) 9...e4 10.de4 (10.Nd4 c5 11.Nf5 ed3 12.Bd3 Ne5 13.0–0 g6 14.Ne7) 10...Ne4 11.0–0 Ndf6 12.Bd3 Qd7 13.Qc2 Nc3 14.Bc3; B) 9...a5 10.0–0 (10.Qb3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 c6 13.0–0 Qc7 14.Bb2) 10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 c6 13.d4 Qc7 14.Qb1.

9.Qc2 A) 9...d5 10.b5 (10.cd5 Bb4 11.0–0 Bc3 12.Bc3 Nd5 13.Ne5 Nc3 14.Qc3; 10.0–0 dc4 11.dc4 Bb4 12.Nd5 Bd6 13.Rad1 e4 14.Nd4) 10...a6 11.ba6 Ra6 12.0–0 Ra5 13.Rfd1 g6 14.h3; B) 9...a5 10.b5 Nc5 11.0–0 Qd7 12.d4 ed4 13.Nd4 a4 14.Ba3.

9.h3 A) 9...e4 10.de4 (10.Nd4 ed3 11.Bd3 Ne5 12.Nf5 d5 13.Nd5 Nd3 14.Qd3) 10...a5 11.b5 Nc5 12.Nd2 Nfe4 13.Nde4 Ne4 14.Ne4; B) 9...d5 10.b5 (10.cd5 Bb4 11.e4 c6 12.dc6 Bc6 13.0–0 Qe7 14.Qb3) 10...a6 11.0–0 ab5 12.cb5 Bd6 13.Qc2 Qe7 14.Rfe1; C) 9...a5 10.b5 Nc5 11.0–0 a4 12.d4 a3 13.Bc1 ed4 14.ed4.

4.c4 c6

5.b5 Nf6=+ 6.Nf3 0–0 7.Be2 Nbd7 8.0–0= a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 e4 12.Nd4 Ne5 13.Nb3 Ng6 14.d3= ed3 15.Bd3 Ne5 16.Nc3 Be6 17.bc6 bc6 18.Nd4 Bd7 19.Qc2 ½–½. Hauck,B – Popis,I, Rheinhessen–ch (C1), 1990.

5.Nc3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nc3 c6).

5.Nf3 Nf6 6.Be2 Nbd7 7.d3 a6 8.a3 b5 9.Nc3 0–0 10.0–0 Bb7 11.e4 Nb6 12.cb5 ab5 13.Qb3 Bc8 14.a4 Be6 15.Qc2 ba4 16.Na4 Qc7 17.Nb6 Qb6 18.Bc3 h6 19.Nd2 c5 20.bc5 Qc5 21.Ra8 Ra8 22.Rc1 Rc8 23.Bd1 Qa7 24.Qb2 Bd8 25.Nb3 Bb6 26.Be1 Rb8 27.Qa1 (27.Qc2 Kh7 28.Rb1 d5–/+) 27...Qa1 28.Na1 Bd4 29.Nc2? (better is 29.Bf3–/+) 29...Bb6 30.Rb1?? (better is 30.Na1=) 30...Bf2!–+ 31.Kf2 (31.Bf2 Rb1 Discovered attack; 31.Kf2 Ng4 Double attack (31...Rb1 Discovered attack)) 31...Rb1 32.Ke2 (32.Ne3 d5 33.ed5 Nd5 (33...Bd5?! 34.Bc3–+) 34.Nd5 Bd5–+) 32...d5 (better is 32...Bg4!? 33.Kd2 Rd1 34.Ke3–+) 33.ed5 (33.Ne3 d4 34.Nf5 Bf5 35.ef5 Nd5–+) 33...Nd5 (better is 33...Bg4 34.Kf1 Bd1 35.Ne3–+) 34.Na3 (34.Kd2–+) 34...Ra1 (34...Bg4!? 35.Kf2 Rd1 36.Nc4–+) 35.Nc4 Nc3! 36.Bc3 Bc4?? (better is 36...Bg4 37.Ke3 Rd1 38.Ne5 Bf5–+) 37.Ba1+– (37.dc4?! Ra7+/–) 37...Ba6 (37...Bd5 38.Be5 Bg2 39.Bb3+–) 38.Be5 f6 39.Bb3 Kf8 40.Bd6 Ke8 41.Ke3 Kd7 (41...Bb7 42.g3+–) 42.Bf8 Bb7 43.Bg7 Bg2 44.Bf6 h5 (44...Ke8 45.d4+–) 45.Be5 (better is 45.Bf7!? h4 46.Bh4 Bh3+–) 45...h4 46.d4 h3 47.d5 Ke7 48.Kd4 (better is 48.d6 Kd7 49.Ba4 Bc6 50.Bc2+–) 48...Kd7 (48...Bf3 49.d6 Kd7 50.Ba4 Bc6 51.Bc6 Kc6 52.Ke3+–) 49.Kc5 Kd8 50.Kc6 Kc8 51.Kd6 Kd8 52.Bf6 Kc8 53.Ke7 Kc7 54.d6 1–0. Fournier,Frederic (1630) – JUCASA, Active, 2007.

5.Nf3 Nf6 6.Be2 Bg4 7.h3 Bh5 8.d3 0–0 9.Nbd2 Bg6 10.0–0 b6 11.a3 a5 12.e4 ab4 13.ab4 Ra1 14.Qa1 Nbd7 15.Qa7 c5 16.bc5 bc5 17.Ra1 Qb8 18.Qb8 Rb8 19.Bc3 Nh5 20.g3 Nhf6 21.Nh4 Bf8 22.Ng6 hg6 23.Ra7 Kh7 (23...Nb6 24.f4 ef4 25.gf4+/–) 24.Bd1 (better is 24.Bg4 Ng4 25.hg4+– (worse is 25.Rd7 Nh6+/–)) 24...Rb1?? (better is 24...g5+/–) 25.Nb1+– g5 26.Ba4 (26.Rb7 d5 27.cd5 c4 28.dc4 Bd6+–) 26...Nb8 (26...Nb6 27.Bb5 Kg8 28.Rc7+–) 27.Rf7 Kg6 (27...Kg8 28.Ra7 g4 29.hg4+–) 28.Rf8 Nbd7 29.Bd7 Nd7 30.Rd8 Nb6 31.Rd6 (31.Rd6 Kf7 32.Rb6+–) 1–0. Fournier,Frederic (2045) – samuro (1820), Active, 2004.

4.c4 Nd7

5.Nc3 Ngf6 6.Nf3 b6 7.e4 Bb7 8.d3 a5 9.b5 Nc5 10.Be2 0–0 11.0–0 Bc8 12.Ne1 Ne6 13.Nc2 Nf4 14.Bf3 Ng6 15.Ne3 Nh4 16.Be2 Ng6 17.Ncd5 Re8 18.a4 Bf8 (18...Nd5 19.Nd5 Bg5 20.Bg4+=) 19.f4 (19.Nf6 Qf6 20.Nd5 Qd8+/–) 19...Nd5+= 20.Nd5 (worse is 20.cd5 Nf4 21.Rc1 Qg5+=) 20...ef4 21.Nf4 Nf4 22.Rf4 g6 (22...Qg5 23.Bc1+=) 23.Qc2 Bg7 24.Bg7 Kg7 25.Qb2 f6 26.Raf1 Rf8 27.h4 Qe7 28.g4 Qe5 29.d4 Qe7 30.Bd3 Bd7 31.Qg2 White prepares g5 31...Be6 (31...c5!?+=) 32.g5+/– fg5 33.hg5 (33.Qg5 Qg5 34.hg5 Rf4 35.Rf4 Rh8+=) 33...Rf4+= 34.Rf4 Rf8 35.Rf8 Kf8 36.Qf2 Kg7 37.Qf4 Qf7 38.Qf7 Kf7 39.Kf2 Ke7 (39...Kg7 40.e5+=) 40.Ke3+/– Bc8 41.Kf4 Bd7 42.e5 c6 (42...de5 43.Ke5 Be6 44.Kf4+=) 43.c5! bc5 (43...bc5 44.dc5 Combination; 43...dc5 44.dc5 Combination) 44.b6 de5 (44...Bc8 45.dc5 dc5 46.Bc4+–) 45.de5 (45.Ke5!? Bc8 46.dc5 Bb7+–) 45...Bc8 46.Bc4 Bb7 47.Ke4 Bc8 (47...Kf8 48.Ke3+–) 48.Bg8 Bf5 49.Ke3 Bc8 50.Bh7 Ke6 51.Bg6 Ke5 52.Be4 Bb7 53.g6 (53.g6 Ke6 54.Kd3 Ba6 55.Kc3+–) 1–0. Krafzik,Joachim (2060) – Zellner,Erwin (1680), Chiemgau Seniors–Cup 1st, 2005.

5.Nc3 Ngf6 6.Nf3 c6 7.Be2 a6 (7...e4 8.Nd4 Ne5 9.0–0 c5 10.bc5 dc5 11.Nb3 Nd3 12.Ba3=) 8.0–0 (8.a3 e4 (8...a5 9.0–0 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 d5 12.b5=) 9.Ng5 d5 10.cd5 cd5 11.d3 a5 12.b5=; 8.d4 0–0 9.0–0 Re8 10.e4 Qb6 11.a3 c5 12.bc5=) 8...Nf8 (8...0–0 9.d4 e4 10.Nd2 d5 11.a3 Re8 12.Qb3=) 9.d4 (9.Qc2 Ne6 10.Rfd1 Qb6 11.a3 0–0 12.d4+=) 9...Ng6 (9...e4 10.Nd2 d5 11.cd5 cd5 12.a3+=) 10.Qc2 Bg4 (10...0–0 11.Rfd1 Qc7 12.a3+=) 11.Rfd1 (11.Rad1 Qc7 12.h3+=) 11...Bf3 (11...Qc7 12.h3+=) 12.Bf3 Qc7 13.Ne4 Nh4 14.Nf6 Bf6 15.Be2 Ng6 16.de5 de5 17.c5 0–0 18.Bc4 Rad8 19.Qb3 Rd1 20.Rd1 Rd8 21.Rd8 Bd8 ½–½. Berlacki,Piotr – Mohn,Harald, Wch Seniors Bad Woerishofen, 1991.

5.d4 Ngf6 6.Nd2 ed4 7.ed4 (7.Bd4 c5 8.bc5 dc5=) 7...0–0 8.Bd3 c6 (8...Re8 9.Ne2+=) 9.Ngf3= d5 10.c5 Re8 (10...Nh5 11.Qc2 Ndf6 12.0–0=) 11.0–0 a6 (11...Qc7 12.Re1=) 12.Qc2 (12.Re1 b6+=) 12...Bf8 (12...a5 13.b5=) 13.Rae1 g6 (13...Be7 14.a4+=) 14.a4 Nh5 15.Re8 Qe8 16.Re1 Qd8 17.Nf1 (17.Bc1 Nf4+=) 17...Nf4 18.Ng3 (18.a5 Nd3 19.Qd3 Bg7+=) 18...Nd3= 19.Qd3 Bg7 (19...b6 20.Bc1+=) 20.Qc3 (20.a5 Nf8+=) 20...Nf8 (20...a5 21.b5+=) 21.h3 (21.Bc1 Ne6+=) 21...Be6 (21...a5 22.b5=) 22.Re3 (22.Bc1 a5+=) 22...Bh6 (22...a5 23.b5=) 23.Re2 f6 (23...Qf6 24.Ne5=) 24.Bc1+= Bc1 (24...Bg7 25.Bf4+=) 25.Qc1 Qd7 (25...Qc7 26.Qc2+=) 26.Qf4+/– Kg7 27.Rb2 (27.Re1 a5 28.Qd2 ab4 29.Qb4 Re8+/–) 27...Bf7 (27...Re8 28.Rb3+=) 28.Nh4 (28.Rb3 Re8+/–) 28...Be6 29.Qe3 Re8 30.Re2 Bf7 (30...Qc7 31.Nf3+=) 31.Qd2 Be6 32.Qf4 h6 (32...Rd8 33.Nf1+=) 33.Qc1 (33.Nf3 Qf7+/–) 33...Nh7 (33...Qc7 34.Nf3+=) 34.f4 (34.Qc2 Bf7+/–) 34...f5 35.Nf3 Nf6 36.Ne5 Qd8 37.Re3 (37.Qd2 Ne4 38.Qe3 Qh4 39.Ne4 de4=) 37...Bf7 (37...Ne4 38.Qe1+=) 38.Qd2 (38.Qf1 Ne4+=) 38...Ne4 39.Qe1 Re6 (39...Qf6 40.Ne2+=) 40.Ne2 (40.a5 Kf8+=) 40...Be8 (40...b5 41.Ra3+= (worse is 41.Nf7 Kf7 42.Ra3 Qe7+=)) 41.g4 (41.Kh2 b5+=) 41...a5 (41...fg4 42.hg4 b5 43.ab5 ab5 44.Ng3+=) 42.ba5 (42.gf5 gf5 43.ba5 Kh8+=) 42...Kh7 (42...fg4 43.hg4 Bf7 44.Ng3+/–) 43.Rb3+/– Qc8 (43...Qc7 44.Ng3+/–) 44.Qh4 Qc7 (44...Kg7 45.Ng3 fg4 46.Ng4+/–) 45.g5 h5 (45...Qa5 46.Rb7 (46.Qh6 Kg8 47.Nc3 Qa8+/–; 46.gh6 b5 47.cb6 Qd2–/+) 46...Kg8 47.Rb1–/+) 46.Qe1 Kg7 (46...Bd7 47.Qb4 Bc8 48.Re3+/–) 47.Rb6 Bf7 (better is 47...Bd7!?+/–) 48.Qb4+– Re7 49.a6 (49.Nf7?! Kf7 50.Qb2 h4+/–) 49...ba6 50.Rc6 (50.Nf7?! Kf7 51.Qb2 a5+=) 50...Qa7 51.Qa5 (51.Qa5 Qb8 52.Qa6 (52.Ra6?! Qb3 53.Kg2 Qe3=; 52.Nf7 Qb3 53.Kg2 Qe3–/+) 52...Qb1 53.Kg2=). Machete (2305) – psychessnew (1895), ICC, 2003.

5.Nf3 b6 6.d4 ed4 (6...e4 7.Ng1=) 7.Nd4+= Bb7? (7...Ne5 8.Be2+=) 8.b5?? (better is 8.Ne6! fe6 9.Bg7+–) 8...Bf6= 9.Nd2 Ne7 10.a4 (10.N2f3 0–0=) 10...a6 11.N2f3 (11.ba6 Ba6 12.Ne4 Be5=) 11...ab5 (11...0–0 12.Bd3=) 12.cb5= 0–0 13.Qc2 (13.Be2 Nc5=) 13...Bf3 (13...Nc5 14.Bc4+=) 14.Nf3 Bb2 15.Qb2 Nc5 16.Qc2 Ng6 (16...Ra5 17.Bd3 Nd3 18.Qd3=) 17.Be2 Qf6 18.0–0 Ra5 19.Ra2 (19.Rfd1 Rfa8=) 19...Ne5 (19...Rfa8 20.Rfa1=) 20.Nd4 g6 (20...Rfa8 21.f4 Ng6 22.Bf3=) 21.Rfa1 (21.f4 Ned7+=) 21...Re8 22.Nb3 Ra7 (22...Nb3 23.Qb3 Nd7 24.Rc1=) 23.a5 (23.Nc5 dc5 24.a5 Rd8+/–) 23...Ned7 (23...Nb3 24.Qb3 ba5 25.Ra5 Ra5 26.Ra5+/–) 24.ab6 (24.a6 Nb3 25.Qb3 Nc5+/–) 24...Ra2+= 25.Ra2 cb6 26.Qd1 (26.Bf3 Ne5 27.Bd5 Rc8+/–) 26...Nb3 (26...Ne4 27.Qf1+=) 27.Qb3 Nc5 28.Qd5 Qe6 29.Qc6 (29.Bc4 Qd5 30.Bd5 Re5+/–) 29...Qa2+= 30.Qe8 Kg7 31.Bf1 Qa7 (31...Qe6 32.Qd8 d5 33.Be2+=) 32.Qc6+/– Qb7 (32...Qb8!?+/–) 33.Qd6 Qa7 34.Qc6 Qb7 (34...f5 35.h4+/–) 35.g3 Qc6 (35...Qa7 36.h3+–) 36.bc6+– Ne6 37.f4 h5 38.Bc4 Nc7 39.e4 Kf6 40.Kf2 b5 41.Bd5 Ke7 42.Ke3 f5 (42...h4 43.gh4 f5 44.Kd4+–) 43.Kd4 Nd5? (43...h4+–) 44.ed5 (44.Kd5 fe4 45.Ke4 Kd6=) 44...Kd6 45.Kc3 Kc7 46.Kb4 Kb6 47.h3 (47.h3 Kc7 48.Kc5+–) 1–0. Hauck,B – Kahl,KD, Ingelheim RH–ch, 1991.

5.Nf3 f5 6.d4 e4 7.Nfd2 Ngf6 8.Be2 0–0 9.Nc3 Kh8 10.0–0 c6 11.a4 d5 12.b5 Rg8 13.Qb3 Nf8 14.f3 Be6 15.a5 Qc7 16.f4 g5 17.b6 Qb8 18.cd5 Bd5 19.Nd5 cd5 20.ba7 Ra7 21.fg5 Rg5 22.h4 Rg4? (better is 22...Rg6 23.Rf2 N8d7+=) 23.Bg4+– Ng4 24.Rf4 (24.Rf5?! Qh2 25.Kf1 Qh1 26.Ke2 Qg2 27.Kd1 Qg1 28.Ke2 Qg2 29.Ke1 Bh4 30.Kd1 Nd7+=) 24...Ra6 (24...Ne6 25.Rg4! fg4 26.Qd5+–) 25.Rg4! (25.Rf5 Qh2 26.Kf1 Rf6 27.Rf6 Bf6–/+; 25.Qd5?! Ne3 26.Qf7 Bf6 27.Ne4 Bg7+–) 25...fg4 26.Qd5 Qg3 27.Nf1 (worse is 27.Qe4 Bh4 28.d5 Kg8+–; 27.Ne4 Qe3 28.Kh1 Re6+/–) 27...Qh4 28.Qe4 (worse is 28.Qb7 Rf6 29.g3 Rf1 30.Kf1 Qh1 31.Ke2 Qg2 32.Ke1 Qg1 33.Kd2 Qf2 34.Kc3 Qe3 35.Kc4 Qd3 36.Kd5 Ng6+/–) 28...Rh6 (28...Bg5 29.d5 (29.Qb7?! Rf6 30.d5 Be3 31.Ne3 Qf2 32.Kh1 Qh4 33.Kg1 Qf2 34.Kh2 Qh4 35.Kg1=) 29...Kg8 30.Ra4+–) 29.Qb7 (better is 29.g3 Qg5 30.Qb7+–) 29...Bd6?? (29...g3 30.Ng3! Qh2 31.Kf2 Rf6 32.Ke2 Qg3 33.Qe7 Rf2 34.Kd3 Qg6 35.Kc4 Qc6 36.Qc5 Qa6 37.Kb3 Qb7 38.Qb6 Qd5 39.Ka3 Nd7+–) 30.d5 Kg8 1–0. Forno,R (1880) – Panjkovic,A (2160), Condino ITA, 2012.

5.Nf3 Ngf6 6.Nc3 =.

5.Nf3 Ngf6 6.d3 0–0 7.Be2 c5 8.b5 a6 9.a4 Qa5 10.Qd2 Qb4?? (10...Qc7 11.Nc3=) 11.Qb4 (better is 11.Bc3 d5 12.Bb4 cb4 13.0–0+–) 11...cb4= 12.Nbd2 a5 13.0–0 b6 14.d4 ed4 15.Nd4 Ne8? (better is 15...Bb7!?+=) 16.Nc6 (better is 16.Bf3 Rb8 17.Nc6+–) 16...Bf6+= 17.Bf6 Nef6 18.Bf3 Ne5?? (better is 18...Re8 19.Nb4! Ra7+/–) 19.Ne5 (19.Ne7 Kh8 20.Ba8 Be6+–) 19...Rb8 20.Nc6 Rb7 21.Ne4 Rd7 (21...Ne4 22.Be4 Re8 23.Bf3+–) 22.Nf6 gf6 23.Bg4 Rc7 24.Bc8 Rcc8 (24...Rfc8 25.Rfd1 Rc6 26.bc6 Rc6 27.Kf1+–) 25.Ne7 Kg7 26.Nc8 Rc8 27.Rfc1 f5 28.f3 f6 29.Kf2 Kg6 30.Ra2 (30.Rab1 h6+–) 30...Rd8 (30...d5 31.c5! bc5 32.Rd2+–) 31.Rd2 Kf7 32.Ke2 Ke6 33.Rcd1 Rd7 34.Kd3 Ke5 35.Kc2 h6 36.g3 h5 (36...Ke6 37.Rd5+–) 37.Rd5 Ke6 38.Re1 Rc7 39.Kb3 Rc5 40.Rc5 bc5 (40...dc5 41.Rd1 Ke7 42.Rd5+–) 41.e4 fe4 42.Re4 Kd7 43.Rh4 Ke6 44.Rh5 f5 (44...Kd7 45.Rf5 Ke7 46.h4+–) 45.Rh6 (better is 45.Rh7 d5 46.b6 Ke5+–) 45...Ke5 (45...Ke7 46.Rh7 Kd8+–) 46.b6 Kd4 47.b7 Ke3 48.b8Q Kf3 (48...d5 49.Qf4 Kf2 50.Qd2 Kf1 51.Re6 dc4 52.Kc4 b3 53.Re1) 49.Qd6 Ke4 (49...f4 50.Qd2 fg3 51.Rf6 Kg4 52.Qf4 Kh3 53.Qg3) 50.Re6 Kf3 51.Qf4 Kg2 52.Re2 Kh3 53.Qh4 1–0. Fournier,Frederic – james68, Active, 2007.

5.Nf3 Ngf6 6.d4 ed4 7.Nd4 0–0 8.Be2 Ne5 (8...d5 9.b5 dc4 (9...Bb4 10.Bc3 Bd6 11.Nf5 Nb6 12.Nd6 Qd6 13.Nd2 Rd8=) 10.0–0 (10.Bc4 Ne5 11.Be2 c5 12.bc6 bc6 13.0–0 c5=) 10...Ne5 11.Nd2 Bg4 12.Bg4 Nfg4 13.Qe2 a6=; 8...Nb6 A) 9.b5 A1) 9...d5 10.cd5 (10.Nd2) 10...Bb4 11.Bc3 Bd6 12.0–0 Nbd5 13.Qd3 Re8=; A2) 9...a6 10.a4 d5 11.ba6 Nc4 12.ab7 Bb7 13.Bc4 dc4=; B) 9.Nd2 c5 10.bc5 dc5 11.N4f3 Bf5 12.Qb3 Re8 13.0–0 Qc7=) 9.Nd2 (9.0–0 c5 10.bc5 dc5 11.Nb5 Nc6 12.Qb3 Bf5 13.Rd1 Qb8=; 9.b5 Re8 (9...a6) 10.Nd2 (10.0–0 a6 11.Qc2 ab5 12.cb5 d5 13.a4 Bg4=; 10.Qc2 Bg4 11.Bg4 Neg4 12.0–0 a6 13.Nf5 ab5=) 10...a6 11.0–0 ab5 12.cb5 d5 13.a4 Bg4=) 9...Bd7 (9...c5 10.Nc2 Qb6 11.Rb1 cb4 12.Nb4 Re8 13.Nd5 Nd5=) 10.0–0 (10.a3 a5 11.0–0 Re8 12.b5 a4 13.Rb1 Qc8+=) 10...Nc6 (10...Re8 11.a3 a5 12.N2f3 ab4 13.ab4 Ra1=) 11.a3 (11.Nc6 Bc6 12.Qc2 Re8 13.Bd3 h6+=) 11...Nd4 12.ed4 (12.Bd4 Be6 13.Qb1 a5+=) 12...a6 (12...d5 13.c5 (13.Re1= Re8=) 13...Re8=) 13.Bf3 (13.d5 Re8+=) 13...Rb8 (13...c6=) 14.Re1 Re8 15.Qc2 c6 16.h3 (16.Ne4 Rc8+=) 16...Qc7 (16...d5 17.c5=) 17.Be2 Bf8 18.Bd3 g6 19.Nf3 Bg7 20.Rac1 Nh5 21.Qd2 Be6 22.g4 Nf6 23.d5 Bd7 24.Ba1 Re1 25.Qe1 Re8 26.Qd2 Qd8 27.Qf4 cd5 28.Qd6 dc4 29.Bc4 (worse is 29.Rc4 Be6 30.Qd8 Rd8 31.Bf6 Bf6–/+ (31...Bc4?! 32.Bd8 Bd3 33.Bc7+=)) 29...Bc6 30.Qd8 Rd8 31.Ne5 Bd5 (31...Be8!?+=) 32.Rd1+– (32.Rd1 b5 33.Ba2+/–) 1–0. Gross,W – Wagner,x, VDO–DB, 1994.

5.Nf3 Ngf6 6.Be2 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 0–0 6.Be2 Nbd7).

5.Nf3 Bf6

6.Qc2 a5 A) 7.b5 Nh6 (7...Ne7 8.d4 ed4 9.ed4 Ng6 10.Bd3 Qe7 11.Kd1 0–0 12.h4 Re8=; 7...Qe7 8.Nc3 Nb6 9.Bd3 a4 10.Bh7 a3 11.Bc1 Qe6 12.Be4 Qc4+=; 7...a4 8.d4 Ne7 9.Bd3 Ng6 10.0–0 0–0 11.a3 ed4 12.ed4 Nb6+=; 7...Ra7 8.d4 h6 9.Bd3 Ne7 10.0–0 ed4 11.Bd4 0–0 12.Nc3 Bd4+=) 8.d4 ed4 9.Qe4 Ne5 10.ed4 Bf5 11.Qb7 Rb8 12.Qa7 Nf3=; B) 7.ba5 Nh6 (7...Ne7 8.d4 ed4 9.ed4 Ng6 10.Bd3 Nf4 11.0–0 Nd3 12.Qd3 0–0=; 7...Ra5 8.d4 ed4 9.ed4 Nb6 10.Bd3 Na4 11.0–0 Nb2 12.Qb2 Ne7+=; 7...Qe7 8.Nc3 Qd8 9.d4 ed4 10.ed4 Nf8 11.Bd3 Bg4 12.Qe2 Qe7+/–) 8.d4 ed4 9.ed4 0–0 10.Bc1 Re8 11.Be2 c5 12.0–0 Nf5=; C) 7.a3 ab4 (7...Ne7 8.Nc3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Ng6 11.Be2 0–0 12.0–0 Re8=) 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Ne7 10.d4 ed4 11.ed4 d5 12.c5 Ng6=.

6.Qc2 Qe7 7.Nc3 (7.e4 Qe6 (7...a5 8.b5 Nh6 9.Be2 0–0 10.0–0 a4 11.Rc1 Qe6 12.Rd1 Re8=; 7...Nh6 8.Nc3 c6 9.Be2 Nb6 10.0–0 0–0 11.d3 Bg4 12.a4 a5=; 7...c6 8.Be2 Nh6 9.0–0 0–0 10.a3 Nb6 11.d4 ed4 12.Bd4 Bd4=; 7...g5 8.h3 a5 9.b5 a4 10.Nc3 Nb6 11.Nd5 Nd5 12.cd5 g4+=) 8.Nc3 a5 9.ba5 c6 10.Rb1 Ne7 11.Be2 Ra5 12.0–0 0–0=; 7.d3 c6 (7...Nh6 8.Nc3 a5 9.b5 c6 10.Be2 0–0 11.0–0 Nc5 12.d4 Bf5=; 7...d5 8.a3 dc4 9.Qc4 c6 10.Nbd2 g6 11.Ne4 Bg7 12.b5 Nb6+/–; 7...a5 8.b5 Nh6 9.Nc3 c6 10.Be2 0–0 11.0–0 Nc5 12.d4 Bf5=; 7...Nb6 8.Be2 Bd7 9.0–0 Na4 10.Nc3 Nb2 11.Qb2 Qe6 12.d4 0–0–0+=) 8.Nc3 Nh6 9.Ne4 0–0 10.Nf6 Nf6 11.c5 Nd5 12.b5 Nb4=; 7.d4 a5 (7...ed4 8.Nd4 Bd4 9.Bd4 Ngf6 10.Nc3 c5 11.Bf6 Nf6 12.bc5 dc5+=) 8.b5 ed4 9.Nd4 a4 10.Nf5 Qf8 11.Bf6 Ngf6 12.Nc3 Nb6=) 7...c6 (7...Nb6 8.Nd5 Nd5 9.cd5= a5 10.Qa4 Bd7 11.Bb5 e4 12.Nd4 Qd8=; 7...a5 8.Nd5 Qd8 9.b5 c6 10.Nc3 Nh6 11.bc6 bc6 12.Ne4 Be7+=) 8.Be2+= b6 (8...Nh6 9.0–0+= Nb6 10.Ne4 Bf5 11.c5 Be4 12.Qe4 dc5+=; 8...a5 9.b5 Nb6 10.bc6 bc6 11.Ne4 Nd7 12.Rb1 Qe6+/–) 9.0–0 g5 (9...Qe6 10.d4 Bb7 (10...a6 11.d5 cd5 12.cd5+– Qe7+/–) 11.d5 cd5 12.cd5 Qe7+/–) 10.d4 (10.Qe4 Bb7+/– 11.d4 Bg7 12.Qf5 h6+/–) 10...g4 11.Nd2 (11.Ne1 Nh6 (11...h5+/– 12.Ne4 ed4+/–) 12.Rd1 Bg7+/–) 11...ed4 12.ed4 Bd4 13.Nd5! Qe5? (13...cd5 14.Bd4) 14.Bd4+– Qd4 15.Nc7 Kd8 16.Na8 Ngf6 (16...Bb7 17.Qa4 Qd2 18.Qa7 Ba8 19.Qa8 Ke7 20.Qc6+–) 17.Rad1 (better is 17.Nb3 Qf4 18.g3 Qg5+–) 17...Qf4 (17...Bb7 18.Qa4 a5+–) 18.Qa4 Ne4 (18...Re8 19.Rfe1 Bb7 20.Qa7 Ba8 21.Qa8 Kc7 22.Qa7 Kd8 23.g3+–) 19.Ne4 Qe4 20.Bd3 (better is 20.Qa7 Ke8 21.Qc7 Kf8+–) 20...Qe6 (20...Qe7 21.Qa7 Ne5 22.Qb6 Ke8+–) 21.Qa7 Ke7 22.Rfe1 (22.Rfe1 Kf6 23.Re6 fe6 24.Nb6 Nb6 25.Qb6+–) 1–0. Levin,Anatoly – Malloy,Thomas, US Amateur Team East, Parsippany USA, 2005.

6.Qc2 Ne7 A) 7.d4 ed4 (7...a5 8.b5 ed4 9.ed4 Ng6 10.Bd3 Qe7 11.Kd1 0–0 12.h4 Re8=) 8.ed4 d5 9.c5 Ng6 10.Bd3 Nf4 11.0–0 Nd3 12.Qd3 0–0=; B) 7.Bd3= a5 8.b5 Nc5 9.Nc3 Bg4 10.Ne4 Nd3 11.Qd3 Ng6 12.Qd5 Bf3=; C) 7.Be2 c5 (7...0–0 8.Bd3 h6 9.0–0 c6 10.a3 a5 11.b5 cb5 12.cb5 d5=; 7...a5 8.b5 Nc5 9.Nc3 a4 10.0–0 a3 11.Bc1 0–0 12.e4 Ng6=; 7...e4 8.Nd4 c5 9.bc5 dc5 10.Nb5 Qb6 11.N1c3 a6 12.Na4 Qc6+=) 8.bc5 Nc5 9.Nc3 0–0 10.0–0 Bf5 11.e4 Bg4 12.h3 Bd7=; D) 7.a3 a5 (7...e4 8.Nd4 a5 9.Nc3 Bd4 10.ed4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 d5=) 8.Nc3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Ng6 11.Ne4 Be7 12.Be2 f5=; E) 7.Nc3 a5 (7...Nc6 8.b5 Na5 9.Ne4 a6 10.ba6 ba6 11.Qa4 Rb8 12.Rb1 Nb7+=; 7...Ng6 8.Be2 0–0 9.0–0 c6 10.d4 ed4 11.Nd4 Bd4 12.ed4 Nf4+=) 8.b5 Nc5 9.Be2 Bg4 10.0–0 e4 11.Nd4 Be2 12.Nde2 Qd7+=.

6.Nc3 a5 A) 7.ba5 Ra5 (7...Ne7 8.d4 ed4 9.ed4 Ra5 10.Bd3 d5 11.Nd5 Nd5 12.cd5 0–0=; 7...Nh6 8.Be2 Ra5 9.d4 ed4 10.ed4 0–0 11.Nd5 Re8 12.0–0 b6=; 7...e4 8.Nd4 Nc5 9.Nb3 Bf5 10.Nc5 dc5 11.Qb3 Ra7 12.Rb1 Ne7+=) 8.Ne4 Be7 9.d4 ed4 10.Be2 Ngf6 11.Nf6 Bf6 12.ed4 0–0=; B) 7.b5 Nh6 (7...Ne7 8.Ne4 Nf5 9.Qc2 a4 10.d4 a3 11.Bc3 ed4 12.ed4 d5+=; 7...e4 8.Nd4 Nc5 9.Qc2 Qe7 10.Nd5 Qd8 11.Be2 Be5 12.f4 ef3+=; 7...Nb6 8.d4 Be6 9.de5 de5 10.c5 Nc4 11.Bc4 Qd1 12.Nd1 Bc4+=) 8.Be2 0–0 9.0–0 Re8 10.d4 ed4 11.Nd4 Be5 12.Nd5 a4=; C) 7.Qa4 Ne7 (7...c6 8.Ne4 Be7 9.c5 dc5 10.bc5 Nc5 11.Nc5 Bc5 12.Ne5 Bb4+=; 7...Nh6 8.Ne4 0–0 9.c5 Be7 10.Bc4 dc5 11.bc5 Bc5 12.Ne5 Bb4=; 7...Ra6 8.b5 Nb6 9.Qc2 Ra8 10.Ne4 Be7 11.c5 Nd7 12.cd6 cd6+=) 8.Ne4 0–0 9.Be2 Ng6 10.d4 Nb6 11.Qb3 ab4 12.0–0 Na4=; D) 7.a3 Nh6 (7...Ne7 8.Ne4 0–0 9.Be2 Ng6 10.0–0 Be7 11.d4 f5 12.Nc3 Nf6+=; 7...ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Ne7 10.Ne4 Ng6 11.Be2 Be7 12.0–0 f5+=; 7...e4 8.Nd4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bd4 11.ed4 Ngf6 12.d3 d5+=) 8.d4 ed4 9.Nd4 0–0 10.Be2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 c5=.

6.Nc3 b6 7.d4 c5 (7...ed4 8.Nd4 Ne5 9.Be2+=) 8.bc5 (8.dc5 dc5 9.Qd5 Rb8+/–) 8...bc5 9.Nd5 Bb7 10.Nf6 Ngf6 11.de5 Qa5 (better is 11...Bf3!? 12.Qf3 Ne5 13.Be5 de5=) 12.Qd2+/– Qd2 13.Nd2 (13.Kd2!? de5 14.Ne5+/–) 13...de5= 14.f3 0–0 (14...Rb8 15.Rb1=) 15.Bd3 Rae8 16.Bf5 Bc8 (16...Rb8 17.Rb1=) 17.Bd7 Nd7 18.e4 f6 19.0–0 Nb6 20.Ba3 Ba6 (better is 20...Rd8!? 21.Rf2 Rd2 22.Rd2 Nc4+=) 21.Bc5+/– Rf7 22.Bb6 ab6 23.Rab1 Rb8 24.a4 Bb7? (better is 24...Rd7 25.Rfd1 Rbd8 26.Rb6 Bc4+/–) 25.Rb6+– h6 26.a5 Rff8 (26...Rd8 27.Rd1+–) 27.a6 Ba8 28.c5 Rfc8 (28...Kf7 29.Rfb1 Rbc8 30.Nb3+–) 29.a7 (29.Rfb1!? Rb6 30.cb6 Kf7+–) 29...Rb7 30.Rb7 Bb7 31.Rb1 Rc7 (31...Ba8+–) 32.Rb7! Rb7 33.a8Q Kh7 34.Qb7 (34.Qb7 f5 35.Nc4+–) 1–0. Melzig,Ernst – Altheim,Andreas, 5 sen. WttgEM/Ellwangen, 1993.

6.Nc3 e4 7.Nd4 Bd4 (7...c5 8.bc5 dc5 9.Ndb5 Be5 10.Nd5 Bb2 11.Nbc7 Kf8 12.Rb1 Rb8+=; 7...a5 8.Ne4 ab4 9.Qb3 Be5 10.Nb5 Bb2 11.Qb2 Ngf6 12.Nf6 Nf6+=) 8.ed4 Ndf6 9.d3 a5 10.Qa4 Bd7 11.b5 Bf5 12.de4 Ne4+=.

6.Nc3 Ne7 A) 7.d4 ed4 (7...0–0 8.Ne4 ed4 9.Nf6 Nf6 10.Nd4 a5 11.a3 Bg4 12.f3 Be6+=; 7...a5 8.b5 ed4 9.ed4 d5 10.cd5 Nb6 11.Bd3 Ned5 12.0–0 0–0+=) 8.Nd4 a5 9.b5 0–0 10.Be2 Nc5 11.0–0 a4 12.a3 Be6=; B) 7.Ne4 Nf5 (7...a5 8.c5 0–0 9.cd6 cd6 10.Ba3 Nf5 11.g4 Nh4 12.Nh4 Bh4=; 7...Ng6 8.Be2 a5 9.ba5 Be7 10.0–0 0–0 11.d4 f5 12.Ng3 e4=; 7...0–0 8.Be2 a5 9.a3 Nf5 10.0–0 Re8 11.d3 Qe7 12.Qd2 Qe6+=) 8.d4 ed4 9.g4 Nh4 10.Nh4 Bh4 11.Bd4 Qe7 12.Nc3 c6=; C) 7.Be2 a5 (7...0–0 8.Ne4 a5 9.a3 Ng6 10.0–0 Be7 11.d4 f5 12.Nc3 Nf6+=; 7...e4 8.Nd4 c5 9.bc5 dc5 10.Nb3 b6 11.Qc2 Bb7 12.0–0 Qc7+=) 8.b5 0–0 9.0–0 e4 10.Nd4 Bd4 11.ed4 d5 12.cd5 Nf6=.

6.d4 c5 A) 7.a3 Ne7 (7...Nh6 8.de5 de5 9.Nc3 0–0 10.Bd3 a5 11.b5 Be7 12.Nd5 Bd6+/–; 7...Qb6 8.Nc3 Ne7 9.Ne4 ed4 10.ed4 0–0 11.dc5 dc5 12.Bf6 Nf6+=; 7...ed4 8.ed4 Ne7 9.Bd3 Qb6 10.Nc3 cd4 11.Na4 Qc7 12.Nd4 Ne5=; 7...cd4 8.ed4 Qe7 9.Be2 e4 10.Nfd2 e3 11.fe3 Qe3 12.Nf3 Nb6+=) 8.bc5 ed4 9.Bd4 Qa5 10.Qd2 Qd2 11.Nbd2 dc5 12.Bf6 Nf6=; B) 7.Bc3 cd4 (7...ed4 8.ed4 Ne7 9.Be2 Qb6 10.bc5 dc5 11.0–0 0–0 12.d5 Rd8=; 7...Nh6 8.Bd3 Qe7 9.bc5 dc5 10.de5 Ne5 11.Ne5 Be5 12.Qc2 Ng4=; 7...Qe7 8.bc5 dc5 9.Be2 Nh6 10.0–0 e4 11.Nfd2 0–0 12.d5 Re8=; 7...Ne7 8.bc5 ed4 9.Bd4 Qa5 10.Qd2 Qd2 11.Nbd2 dc5 12.Bf6 Nf6=) 8.ed4 Ne7 9.Bd3 0–0 10.Qc2 ed4 11.Nd4 Qb6 12.Nf3 Nc6=; C) 7.Nc3 ed4 (7...cb4 8.Nb5 Qb6 9.de5 de5 10.Qd5 Nh6 11.Ne5 Ne5 12.c5 Qa5+=) 8.ed4 cb4 9.Nd5 Nb6 10.Nb6 Qb6 11.Bd3 Ne7 12.0–0 0–0=; D) 7.bc5 ed4 8.ed4 dc5 9.Nc3 cd4 10.Nd5 Nb6 11.Nf6 Nf6 12.Qe2 Be6=.

6.d4 a5

7.Qa4 c6 (7...ed4 8.Bd4 c6 9.b5 c5 10.Bc3 Nb6 11.Qc2 d5 12.Nbd2 Bf5=; 7...Ne7 8.de5 de5 9.Nc3 0–0 10.Ne4 Nb6 11.Nf6 gf6 12.Qb3 ab4+=) 8.b5 Nb6 9.Qd1 e4 10.Nfd2 cb5 11.cb5 d5 12.Be2 Ne7=.

7.ba5 Ra5 8.Qc2 (8.Be2 Ne7 9.c5 0–0 10.cd6 cd6 11.Nbd2 ed4 12.Nd4 Nc5 13.Nc4=; 8.Bd3 Qe7 9.Nbd2 ed4 10.Nb3 Ra8 11.Bd4 Bd4 12.Nfd4 Ne5 13.Qc2=; 8.Qd2 b6 9.Bd3 Qe7 10.Bc3 Ra7 11.Qc2 Bb7 12.d5 Nc5 13.e4=; 8.Nc3 ed4 9.ed4 Ne7 10.Bd3 d5 11.Nd5 Nd5 12.cd5 0–0 13.0–0=) 8...ed4 9.ed4 Nb6 10.Bd3 Na4 11.0–0 Nb2 12.Qb2 Ne7 13.Nbd2+=.

7.ba5 Ra5 8.Bd3 Qe7 9.Nbd2 ed4 10.Nb3 Ra8 11.Bd4 Bd4 12.Nfd4 Ne5 =.

7.ba5 ed4 8.ed4 (8.Bd4 Ra5 9.Be2 Ne7 10.0–0 0–0 11.Bd3 Nc6 12.Qc2 Rh5 13.Be4=) 8...Ne7 9.Bd3 Nc5 10.Be2 0–0 11.0–0 Bf5 12.Re1 Re8 13.Nc3=.

7.ba5 Ne7 8.Bc3 ed4 9.ed4 0–0 10.Bd3 d5 11.0–0 dc4 12.Bc4 Nc6 13.Re1+=.

7.ba5 Ne7 8.Bd3 ed4 9.ed4 Nc5 10.Be2 0–0 11.0–0 Bf5 12.Re1 Re8 =.

7.ba5 Nh6 8.Bd3 ed4 9.ed4 Qe7 10.Be2 0–0 11.0–0 Re8 12.Re1 Ra5 +=.

7.b5 a4 8.Bd3 ed4 9.ed4 Nc5 10.Qe2 Qe7 11.0–0 Qe2 12.Be2 Ne7 13.Re1+=.

7.b5 ed4 8.ed4 Ne7 9.Nc3 d5 10.cd5 Nb6 11.Bd3 Nbd5 12.0–0 Bg4 13.Ne4+=.

7.b5 ed4 8.ed4 Ne7 9.Bd3 d5 10.cd5 Nc5 11.Bc4 Nd5 12.Qe2 Qe7 =.

7.b5 ed4 8.Bd4 Nh6 9.Nc3 0–0 10.Bd3 Bd4 11.Nd4 Ne5 12.0–0 Nhg4 13.Be2 =.

7.b5 ed4 8.Nd4 Ne7 9.Bd3 Ne5 10.0–0 Nd3 11.Qd3 0–0 12.Nc3 Re8 13.Nd5 =.

7.b5 Qe7 8.Nc3 Nb6 9.c5 ed4 10.cd6 cd6 11.Nd4 Nh6 12.Qd3 a4 +=.

7.b5 Qe7 8.Be2 Nh6 9.Nc3 0–0 10.Nd5 Qd8 11.Nf6 Qf6 12.Bd3 Qe7 13.Qc2+=.

7.de5 Be5 (7...de5 8.Qa4 Qe7 9.a3 c6 10.e4 Nh6 11.Be2 Nb6 12.Qb3 ab4=; 7...Ne5 8.Ne5 Be5 9.Be5 de5 10.Qd8 Kd8 11.b5 Nf6 12.Nc3 Ke7=) 8.Ne5 de5 9.Qa4 Qe7 10.c5 Ngf6 11.Bc4 0–0 12.0–0 e4=.

6.d4 ed4

7.ed4 a5 8.ba5 Ne7 9.Bd3 Nc5 10.Be2 0–0 11.0–0 Bf5 12.Re1 Re8 13.Bc3 =.

7.ed4 a5 8.b5 Ne7 9.Nc3 d5 10.cd5 Nb6 11.Bd3 Ned5 12.0–0 0–0 13.Qb1 =.

7.ed4 a5 8.b5 Ne7 9.Bd3 d5 10.cd5 Nc5 11.Bc4 Nd5 12.Qe2 Qe7 =.

7.ed4 Nb6 8.Be2 d5 9.c5 Nc4 10.Bc4 dc4 11.0–0 Ne7 12.Nbd2 Be6 13.Ne4 +=.

7.ed4 c5 8.b5 (8.a3 Qb6 9.Nc3 Ne7 10.Ne4 0–0 11.dc5 dc5 12.Bf6 Nf6 13.Nc5+=; 8.Bd3 cb4 9.0–0 Ne7 10.Qc2 h6 11.Qd2 Qb6 12.Qf4 d5 13.Nbd2=; 8.bc5 dc5 9.Nc3 cd4 10.Nd5 Nb6 11.Nf6 Nf6 12.Qe2 Be6 13.Nd4=; 8.Qd2 Ne7 9.Nc3 0–0 10.Ne4 Nc6 11.0–0–0 cb4 12.Nd6 Qa5 13.d5=) 8...Ne7 (8...Nb6 9.Nbd2 d5 10.Rc1 Bg4 11.cd5 cd4 12.h3 Bf3 13.Nf3=) 9.Be2 (9.Bd3 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 d5 13.cd5=) 9...0–0 (9...d5 10.0–0 dc4 11.Qc2 cd4 12.Bd4 Bd4 13.Nd4=) 10.Nbd2 (10.0–0 Re8 11.Re1 a6 12.ba6 ba6 13.Nbd2=) 10...Nf5 (10...d5 11.0–0 a6 12.cd5 Nd5 13.Ne4=) 11.Ne4 (11.Nb3 Nb6 12.0–0 Be6 13.Qc2=) 11...Re8 (11...a6 12.ba6 ba6 13.Nf6=) 12.Nf6 Qf6 13.0–0 (13.Qd2=) 13...b6 (13...a6 14.ba6 ba6 15.Re1=) 14.Rb1 Qg6 (14...cd4 15.Nd4 Bb7 16.Nc6+=) 15.Bd3 Nf6 (15...Qh5!?+=) 16.Qc2+/– Qg4 (16...Qh5 17.dc5 dc5 18.Rbe1+/–) 17.dc5+– Nh4 (better is 17...dc5 18.Rbe1 Re1 19.Re1 Nd4 20.Nd4 cd4+–) 18.Nh4 Qh4 19.Rbe1 (19.cd6 Nd7+–) 19...Be6 (19...Re1 20.Re1 dc5 21.Bf6 gf6 22.Be4+–) 20.cd6 Ng4 (20...Rad8 21.f4+–) 21.h3 Nf6 22.Bf6 gf6 23.Be4 (23.Re3 Red8 24.Rd1 Rac8+–) 23...Rac8 24.Bc6 Bh3 (24...Red8 25.Rd1 Qc4 26.Qc4 Bc4+–) 25.gh3 (25.Be8?! Bg2 26.f4 Qh1 27.Kf2 Bf1+–) 25...Qh3 26.Qb3 (26.Qb3 Qg4 27.Qg3 Qg3 28.fg3+–) 1–0. Vukovic,Ljubomir (1980) – Dimitrijevic,Radmilo, Jezero Open, Belgrade YUG, 2003.

7.ed4 Qe7 8.Qe2 Nb6 9.Nbd2 Na4 10.0–0–0 Nb2 11.Kb2 Be6 12.Ne4 0–0–0 13.Nf6 =.

7.ed4 Qe7 8.Qe2 Nb6 9.Nbd2 Na4 10.0–0–0 Nb2 11.Qe7 Ne7 12.Kb2 Bf5 =.

7.ed4 Qe7 8.Be2 d5 9.c5 Qd8 10.0–0 Ne7 11.Bd3 0–0 12.Qc2 g6 13.Nbd2 +=.

7.ed4 Ne7 8.Qb3 d5 9.Bd3 dc4 10.Bc4 0–0 11.Ne5 Be5 12.de5 Nb6 13.0–0 =.

7.ed4 Ne7 8.Nc3 0–0 9.Bd3 Nc6 10.a3 Nb6 11.0–0 Bg4 12.c5 dc5 13.bc5 =.

7.ed4 Ne7 8.Bd3= a5 9.b5 d5 10.cd5 Nc5 11.Bc4 Nd5 12.Qe2 Qe7 13.Qe7 =.

7.ed4 Ne7 8.Be2 d5 9.Ne5 0–0 10.0–0 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Bd3 Bf5 13.Bf5 =.

7.Bd4 a5 8.b5 Nh6 9.Be2 Nf5 10.0–0 0–0 11.Nbd2 Re8 12.Re1 Bd4 =.

7.Bd4 Nb6 8.a3 Bd4 9.Nd4 Nf6 10.c5 dc5 11.bc5 Nbd7 12.c6 Ne5 13.Nc3 =.

7.Bd4 Nb6 8.a4 Be6 9.Nbd2 c5 10.Bf6 Nf6 11.bc5 dc5 12.a5 Nc8 13.Qa4 +=.

7.Bd4 Nb6 8.Nc3 Be6 9.c5 Nd5 10.Ne4 Nb4 11.cd6 cd6 12.Qa4 Nc6 13.Ba6 +/–.

7.Bd4 Nb6 8.Nbd2 Bd4 9.Nd4 c5 10.bc5 dc5 11.Nb5 a6 12.Nc3 Nf6 13.Nde4 +=.

7.Bd4 Nb6 8.Be2 Be6 9.Nbd2 Bd4 10.ed4 Nf6 11.0–0 0–0 12.Re1 Re8 13.Bd3 =.

7.Bd4 Nb8 8.a3 Nc6 9.Be2 a5 10.b5 Nd4 11.ed4 Ne7 12.Nc3 0–0 13.0–0 =.

7.Bd4 Nb8 8.b5 Bd4 9.ed4 a6 10.Be2 ab5 11.cb5 Nf6 12.0–0 0–0 =.

7.Bd4 Nb8 8.Be2 Nc6 9.Qd2 a5 10.ba5 Nh6 11.0–0 Nd4 12.ed4 0–0 13.Nc3=.

7.Bd4 Ne7 8.Nc3 a5 9.b5 0–0 10.Bd3 Bd4 11.ed4 Re8 12.0–0 Nf6 13.Re1 +=.

7.Bd4 Ne7 8.Bf6 Nf6 9.Bd3 a5 10.Qa4 Qd7 11.b5 0–0 12.0–0 Qg4 =.

7.Bd4 Ne7 8.Bf6 Nf6 9.Bd3 a5 10.b5 0–0 11.0–0 Bg4 12.Nc3 Re8 13.h3 =.

7.Bd4 Nh6 8.a3 Nf5 9.Bd3 Nd4 10.ed4 a5 11.Nc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 =.

7.Bd4 Nh6 8.Nc3 0–0 9.Bd3 a5 10.b5 Bd4 11.Nd4 Ne5 12.0–0 Nhg4 13.Nd5 =.

7.Bd4 Nh6 8.Nbd2 a5 9.b5 0–0 10.Be2 Nf5 11.0–0 Re8 12.Re1 Bd4 13.ed4 =.

7.Bd4 Nh6 8.Bd3 c5 9.bc5 dc5 10.Bf6 Qf6 11.Nbd2 Ne5 12.Ne5 Qe5 13.0–0 +=.

7.Bd4 Nh6 8.Be2 Nf5 9.Nc3 Nd4 10.ed4 0–0 11.0–0 Re8 12.Re1 c5 13.Nd5 =.

7.Nd4? c5 –+.

4.c4 f5

5.a4 Nf6 6.Nf3 0–0 7.b5 (7.d4 e4 8.Nfd2 d5 9.b5 Be6 10.Ba3 Nbd7 11.Be7 Qe7=; 7.d3 e4 8.Nfd2 (8.Nd4 c5 9.Nc2 Be6 10.d4 cb4 11.d5 Bd7+=; 8.Ng5 d5 9.Qb3 Nc6 10.b5 Na5 11.Qc3 c6=) 8...Nc6 9.b5 Nb4 10.de4 fe4 11.Nc3 Bf5=) 7...a6 (7...e4 8.Nd4 a6 9.Be2 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c5=; 7...c6 8.Be2 (8.d3 a6 9.Be2 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 cb5=) 8...e4 9.Nd4 c5 10.Nb3 Be6 11.d4 ed3=) 8.Nc3 (8.Be2 e4 9.Nd4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c5=) 8...Be6 (8...e4 9.Ng5 (9.Nd4+= c5 10.bc6 Nc6 11.Nce2 Ng4+=) 9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 Ng4=) 9.Be2 Nbd7 (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1= Ne4=; 9...Qe8 10.d4 e4 11.Ng5 Bd7=) 10.Ng5 Bf7 (10...Nc5 11.d4 ed4+=) 11.Nf7 (11.0–0 ab5+=) 11...Rf7 12.0–0 c5 (12...ab5 13.ab5 Ra1 14.Qa1+=) 13.d3 (13.Qc2 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ra1 Ne8+/–) 13...Nf8 14.Bf3 Rb8 15.Qb3 Ng6 16.Bd5 (16.Nd5 Kh8+/–) 16...Nd5+= 17.Nd5 f4 18.ef4 Nf4 19.Nf4 Rf4 20.Bc1 Rf8 21.Be3 Bg5 22.Rae1 Be3 23.Re3 Ra8 24.Qd1 ab5 25.ab5 b6 26.Qg4 Qc8 (26...Ra2 27.f4 Rf6 28.Rg3=) 27.Qe4 (27.Qc8 Rfc8 28.f4 Re8+=) 27...Qf5 28.Qd5 Qf7 29.Qd6?? (better is 29.Qe4=) 29...Qf2 0–1. Timmermans,Mark (1835) – Hortensius,Nick (1770), Euro Chess Tournament, 2005.

5.a4 Nf6 6.Nf3 e4 A) 7.Nd4 c5 (7...0–0 8.b5 a6 9.Be2 c5 10.bc6 bc6 11.0–0 c5=) 8.Nc2 0–0 9.Nc3 Nc6 10.bc5 dc5 11.d4 ed3+=; B) 7.Ng5 0–0 (7...h6 8.Nh3 Nc6 9.b5 Ne5 10.Nf4 Rg8 11.a5 a6=; 7...Nc6 8.b5 Ne5 9.f4 Ng6 10.Be2 0–0 11.0–0 h6=; 7...Na6 8.Qb3 c5 9.b5 Nb4 10.Be2 Qa5 11.0–0 0–0=) 8.Nc3 Nc6 9.b5 Ne5 10.d4 Neg4 11.h3 Ne3=.

5.b5 Nh6 (5...Nf6 6.d4 e4 7.Ne2= (7.Nh3 a6 8.d5 0–0 9.Nf4 ab5 10.cb5) 7...a6 8.Nf4 0–0 9.d5 Ne8 10.Be2) 6.Nc3 (6.d4 Nf7 7.de5 (7.Be2 Nd7 8.Nf3 e4 9.Nfd2 a6 10.ba6; 7.Nh3 0–0 8.Bd3 a6 9.0–0 ab5 10.cb5; 7.Nf3 Nd7 8.Be2 0–0 9.0–0 e4 10.Nfd2) 7...de5 8.Qd8 Bd8 9.Nf3 Nd7 10.Be2) 6...Nd7 (6...Ng4 7.Be2= 0–0 8.Nf3 Nf6 9.0–0 e4 10.Ng5; 6...0–0 7.d4 (7.Nd5 c6 8.Ne7 Qe7 9.d4 f4 10.de5) 7...Be6 8.Nf3 e4 9.d5 Bf7 10.Nd4; 6...Be6 7.d4 (7.Nf3 0–0 8.d4 e4 9.d5 Bd7 10.Nd4) 7...0–0 8.Nf3 e4 9.d5 Bd7 10.Nd4) 7.Nf3 (7.Qh5 Kf8= 8.d4 Nf6 9.Qh3 Nhg4 10.Qf3) 7...c6 (7...Bf6 8.Nd5= (8.Be2 0–0 9.0–0 a6 10.d4) 8...Nf7 9.Qc2 e4 10.Nd4; 7...0–0 8.Be2 Nb6 9.d4 e4 10.Nd2) 8.a4 (8.Be2 0–0= (8...Nf6 9.0–0 0–0 10.d4) 9.0–0 a6 10.d4) 8...a6 (8...Nf6 9.Be2= (9.d3 0–0 10.Be2) 9...0–0 10.d4) 9.Be2 0–0 (9...Nf6 10.0–0=) 10.0–0 Bf6 (10...Nf6 11.d4 e4 12.Nd2=) 11.d4+= f4. Gerold – Rathmann, corr, 1973.

5.Nc3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nc3 Be7).

5.d4 ed4 A) 6.Nf3 de3 7.Bg7 Bf6 8.Bh8 Bh8 9.Na3 Ba1 10.Qa1–/+; B) 6.Ne2 Bf6 7.ed4 Ne7 8.Nf4 0–0 9.Nh5 d5 10.Be2=; C) 6.b5 Nf6 (6...Bf6 7.Bd4 Bd4 8.ed4 Nf6 9.Bd3 0–0 10.Qf3=) 7.Bd4 0–0 8.Nf3 c5 9.bc6 Nc6 10.Bd3=; D) 6.a3 Nf6 7.ed4 0–0 8.Bd3 a5 9.b5 d5 10.Nf3=; E) 6.ed4 Nf6 7.Nf3 0–0 8.Bd3 d5 9.c5 b6 10.0–0+=.

5.d4 Bd7 6.a3 e4 (6...Bf6 7.Nf3 e4 8.Nfd2 Nh6 9.Be2 0–0 10.0–0+=; 6...ed4 7.Nf3 Nf6 8.Nd4 c5 9.Nf3 Na6 10.b5+=) 7.Be2 Nf6 8.Nh3 a5 9.0–0 ab4 10.ab4=.

5.d4 Nd7 6.Nh3 Bf6 (6...Nh6 7.Qh5 Nf7 8.Qf5 Nf6 9.Qc2 0–0 10.Ng1=; 6...a5 7.b5 Bf6 8.Be2 Ne7 9.Bh5 g6 10.Be2=; 6...c6 7.Be2 Qb6 8.Bc3 Qc7 9.0–0 Ngf6 10.Ng5+=) 7.Bd3 Ne7 8.0–0 0–0 9.Qd2 c5 10.Na3=.

5.d4 e4 A) 6.Nh3 Nf6 7.Nf4 0–0 8.Be2 g5 9.Nh3 h6 10.Qb3=; B) 6.Be2 Nf6 (6...d5 7.a3 Nf6 8.Nh3 a5 9.b5 Be6 10.Nf4+=) 7.Nh3 d5 8.c5 Qd7 9.Nf4 b6 10.Nc3=; C) 6.d5 Nf6 7.Ne2 a5 8.b5 0–0 9.Nf4 g5 10.Ne2=; D) 6.Ne2 Nf6 (6...a5 7.Qa4 Bd7 8.b5 Nf6 9.Nf4 0–0 10.Be2=) 7.Nf4 0–0 8.Be2 g5 9.Nh3 h6 10.Qb3=; E) 6.Qh5 g6 7.Qe2 Nf6 8.Nc3 0–0 9.Nh3 d5 10.b5=; F) 6.a3 Nf6 7.Ne2 0–0 8.Nf4 a5 9.d5 Na6 10.Be2=; G) 6.Nd2 Nf6 7.d5 0–0 8.Ne2 a5 9.a3 Bd7 10.Nf4=; H) 6.Nc3 Nf6 (6...Bd7 7.Be2 Nf6 8.Nh3 a6 9.0–0 0–0 10.Nf4+=) 7.Nge2 Nc6 8.Nf4 a6 9.Be2 Bd7 10.b5+=.

5.Nf3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7).

5.Nf3 Bf6

6.Nc3 c6 (6...Ne7 7.d4 e4 8.Nd2= 0–0 9.g4 Bh4 10.Qb3=; 6...e4 7.Nd4 Bd4 8.ed4 Nf6 9.Be2 0–0 10.d3=) 7.d4 e4 8.Nd2 Ne7 9.c5 (9.Qh5 g6 10.Qd1=) 9...d5 (9...Be6 10.Qh5=) 10.Nb3 (10.Qh5 g6 11.Qh6 Ng8=) 10...Nd7 11.a4 (11.Be2 0–0=) 11...0–0 12.g3 Rf7 13.b5 Nf8 14.h4 (14.Be2 Ne6=) 14...g6 (14...Ne6 15.Be2+=) 15.Nd2 Ne6 16.Qb3 (16.Qc2=) 16...f4 (better is 16...b6!?+=) 17.gf4+= Nf5 (17...b6 18.f5 Nf5 19.h5 bc5 20.hg6 hg6 21.dc5 Nc5 22.Qa3+=) 18.h5+/– Ned4 (18...gh5!? 19.Rb1 h4+/–) 19.ed4+– Nd4 20.Qa2 (better is 20.Qd1!?+/–) 20...Bg4 21.Be2 gh5 (21...Bh5 22.Bh5 Nc2 23.Kd1 Na1 24.Bg4+– (24.Qa1?! gh5 25.Rh5 a6=)) 22.Bg4 (22.Rb1!?+/–) 22...hg4= 23.0–0–0 (23.Rb1 Qc7 24.f5 Nc2 25.Ke2 Nb4=) 23...Qc7 24.Nd5 (better is 24.f5=) 24...cd5–/+ 25.Qd5 Ne2 (25...Rd8 26.Qh5 Qf4 27.Kb1–/+) 26.Kb1–/+ Nf4 27.Qc4 (27.Qe4 Bb2 28.Kb2 Qc5 29.Rh7 Rh7 30.Qf4 Rg7–+) 27...Bb2–+ 28.Ne4 Bg7 29.Nd6 Raf8 30.Rhe1 Ng6 31.Nf7 Qf7 32.Qf7 Rf7 33.Re8 Bf8 34.Rc8? (better is 34.c6 bc6 35.bc6–/+) 34...Rf2–+ (34...Rf2 35.Rcd8 Rf4–+) 0–1. Wolf,M – Trautmann,Klaus, corr DDR, 1977.

6.d4 Nc6 7.b5 Nce7 (7...e4 8.bc6 ef3 9.Qf3 bc6 10.Qc6 Bd7 11.Qf3+/–) 8.de5+– de5 9.Qd8 Kd8 10.Be5 Bd7 (10...Ng6 11.Bc3+–) 11.c5 (11.Nbd2 Ng6 12.Bd4 a6+–) 11...Rc8 (11...a6 12.ba6 ba6 13.a3+–) 12.Nbd2 c6 13.Nc4 cb5 14.Nd6 Rc5?? (14...Ng6 15.Bf6 Nf6 16.Nc8 Kc8+–) 15.Nb7 Ke8 (15...Kc8 16.Nc5 Bc6 17.Bf6 Nf6 18.Nd4+–) 16.Nc5 Be5 (16...Bc6 17.Bf6 Nf6 18.Ne5+–) 17.Ne5 Nf6 (17...Bc8 18.Bb5 Kf8 19.Rd1+–) 18.Ned7 Nd7 19.Bb5 (19.Bb5 Kf7 20.Bd7+–) 1–0. guest6377 – guest6786, ICC, 2005.

6.d4 ed4 7.ed4 d5 (7...Qe7 8.Be2 d5+= 9.c5 Be6 10.0–0+=) 8.Nc3 Ne7 9.cd5 Nd5 10.Bb5 =.

6.d4 e4 7.Nfd2 c5 8.a3 Nc6 9.Ra2 cd4 10.ed4=.

6.d4 e4 7.Nfd2 c6 8.Nc3 Ne7 9.Nb3 (9.Qh5 g6 10.Qd1 0–0 11.Be2 d5 12.0–0 f4 13.Qb3 Kh8 14.cd5 cd5+=) 9...Nd7 (9...0–0 A) 10.a3 Be6 11.Be2 Nd7 12.0–0 d5 13.c5 Qc7 14.b5 f4=; B) 10.Be2 Nd7 (10...Be6 11.0–0 Nd7 12.f3 Nb6 13.Na5 ef3 14.Rf3 Qd7=) 11.c5 d5 12.0–0 Qc7 13.b5 Bg5 14.bc6 bc6=) 10.a4 (10.Be2 Nb6 (10...0–0 11.0–0 Nb6 12.Nd2 Be6 13.Qb3 Qc7 14.a4 a5=) 11.Na5 0–0 12.0–0 Qc7 13.f3 Bg5 14.Qd2 ef3=; 10.Qh5 g6 11.Qh6 d5 12.b5 Nb6 13.c5 Nd7 14.Be2 Nf8+=) 10...0–0 (10...d5 11.cd5 Nd5 12.Nd5 cd5 13.Be2 0–0 14.0–0 Bg5=) 11.Be2 g6 (11...d5 12.0–0 (12.cd5 Nd5 13.Nd5 cd5 14.0–0= Bg5=) 12...Qc7 13.Nd2 Qd6 14.Qb3 Kh8+=) 12.Qc2 (12.0–0 d5 13.a5 Qe8 14.b5 Qf7+=) 12...Bg7 (12...d5 13.0–0 f4 14.ef4 Nb6+=) 13.d5 (13.0–0 d5+= (13...Nf6 14.a5 Be6+=) 14.cd5 cd5+=) 13...Ne5 (13...cd5 14.cd5 Be5=) 14.Rd1 (14.Qd2 b6=) 14...f4 (14...cd5 15.cd5 Bd7 16.Nd4=) 15.Ne4 (15.Qe4 Bf5 16.Qf4 Bc2–+) 15...fe3 16.fe3 Nf5 17.Bc1 Nh4 18.dc6? (better is 18.Rg1 Bf5 19.Nbd2+=) 18...Ng2–+ 19.Kd2 d5 (19...bc6?! 20.Rhg1 d5 21.Rg2 de4 22.Nd4–/+) 20.cd5 (20.c7 Qe7 21.Nbc5 de4 22.Qe4–+) 20...Qd5 21.Nd4 Ne3 (21...Nc6?? 22.Bc4 Nb4 23.Bd5 Nd5 24.Qb3+–) 22.Qb3 N5c4 23.Kc3 Qe4 24.Bc4 Nc4 25.Qc4 Be6 26.Qc5 (26.Rhe1 Rf3 27.Kb2 Rf2 28.Ka1 Bd4 29.Rd4 Qe1 30.cb7–+) 26...Rf3 27.Kb2 Rb3 0–1. Gerold – Schmidt, corr JBDDR'2382 DDR, 1981.

4.c4 Bf5

5.b5 Nf6 6.Nc3 +=.

5.b5 Nh6 6.Nc3 Nd7 7.Nf3 c6 (7...0–0 8.d4=) 8.a4 (8.e4 Bg4=) 8...a6 (8...Bf6 9.e4 Be6 10.Be2=) 9.Be2 0–0 10.0–0 Bg6 (10...Nf6 11.d4=) 11.d4+= f5 (11...Bf6 12.Bd3+=) 12.d5 (12.Qc2 Ng4+=) 12...c5 13.h3 (13.Qb3 Qa5=) 13...e4 14.Nd2 Bg5 (14...Bf6 15.Qc2=) 15.Qb3 (15.a5 ab5 16.Nb5 Nf6+=) 15...Nf7 (15...Qe7 16.Qc2=) 16.Nd1 (16.ba6 ba6 17.Qc2 Rb8=) 16...Nfe5 17.f4 (17.Qc2 Bf6=) 17...ef3 18.Nf3 Nf3 19.Bf3 Qe7 (19...Ne5 20.Be2=) 20.Ra3 (20.a5 Ne5=) 20...Ne5+= 21.Be2 f4 22.ef4 Bf4 (22...Rf4 23.Rf4 Bf4 24.Qc3+=) 23.Be5 (23.Nf2!?+=) 23...Be5 24.Qa2 (24.Bf3 Qh4 25.Nf2 Qf4–/+) 24...Qg5 (24...Bd4 25.Nf2 Rf2 26.Rf2 Rf8–+ (26...Bf2?! 27.Kf2 Qe5 28.ba6 Qd4 29.Kg3 ba6 30.Rb3–/+)) 25.Bg4?? (better is 25.Nf2–/+) 25...Bd4–+ 26.Nf2 Bf2 (better is 26...Rf2!? 27.Rf2 Qc1 28.Kh2 Bf2 29.Qf2 Qa3 30.ba6 ba6 31.Bd7–+) 27.Rf2 (27.Kh1 Bd4 28.Qe2 Be4 29.ba6 Rf1 30.Qf1 ba6–+) 27...Qc1 (27...Qc1 28.Bd1 Qd1 29.Kh2 Rf2 30.Qf2 ab5 31.cb5 Qd5–+) 0–1. Gerold,Guenter – Rathmann,Hans, corr, 1973.

5.Nc3 c6 6.Be2 Nf6 7.Nf3 Nbd7 (7...Qb6 8.a3=) 8.0–0 Ng4 (8...0–0 9.d4=) 9.d4 Bf6 (9...0–0 10.e4 Bg6 11.Ne5 de5 12.Bg4 ed4 13.Qd4+=) 10.d5 0–0 (10...Qb6 11.dc6 bc6 12.a3+/–) 11.h3 (better is 11.e4 Bg6 12.dc6 bc6 13.Qd6+–) 11...e4? (11...Nh6 12.e4 Bg6 13.dc6 bc6 14.Qd6+–) 12.Nd4 (12.hg4 ef3 13.Bf3 Bg6 14.dc6 bc6 15.Bc6 Rc8+–) 12...Nh6 (12...Bd4!? 13.hg4 Bc3 14.Bc3 Bg6 15.dc6 bc6 16.Qd6 Qc8+–) 13.dc6+– bc6 14.Nc6 Qe8 (14...Qc7 15.Nd5 Qc6 16.Bf6+–) 15.Qd6 (better is 15.Nd5 Bb2 16.Nc7 Ba1 17.Ne8 Rfe8 18.Qa1+–) 15...Qc8? (15...Be6+–) 16.Nd5 a6 (16...Bb2 17.Nde7 Kh8 18.Nc8 Ba1+–) 17.Nce7 (17.Nce7 Kh8 18.Nc8 Bb2 19.Ncb6 Nb6 20.Qb6 Ba1 21.Ra1+–; 17.Nf6 Kh8 18.Ne7 Qb8+–) 1–0. Eralos – Naseby, ChessWorld.net, 2002.

5.Nc3 e4 6.g4 Bg6 7.Nge2 Bg5 (better is 7...a5!? 8.Bg2 Bf6=) 8.Bg2+/– Nf6 (8...Qd7!?+/–) 9.h4+– Ng4 10.hg5 0–0? (better is 10...Ne5 11.Nf4 Nc4+–) 11.Nf4 Qg5 (11...Ne5 12.Ne4 Nbc6 13.b5+–) 12.Ne4 (worse is 12.Ng6 fg6 13.Ne4 Qf5+–) 12...Qf5 13.Ng3 (worse is 13.Ng6 Qg6 14.Nd6 cd6 15.Bb7 Nd7 16.Ba8 Ra8+–) 13...Qc2 (13...Qc8 14.Ng6 hg6 15.Bb7 Qb7 16.Qg4+–) 14.Qg4 (14.Qc2 Bc2 15.Bb7 Nd7 16.Ba8 Ra8+–) 14...Qb2 15.Ng6 fg6 (15...hg6 16.Bb7 Nd7+–) 16.Bd5 Kh8 17.Rh7! Kh7 18.Qh4# 1–0. pcmvr – naskme (2050), net–chess.com, 2012.

5.Nc3 Ne7 6.Nd5 Nd5 7.cd5 Bf5 8.Ne2 e4 9.Nd4 Bd7 (9...0–0!?=) 10.Qc2+= 0–0 11.Rc1 Na6 12.Ba6 ba6 13.Qc7 Qc7 14.Rc7 Bb5 (better is 14...Bd4!? 15.Bd4 Rfc8+/–) 15.Nb5+– ab5 16.Bf6 gf6 17.Ke2 Rfc8 18.Rhc1 Rc7 19.Rc7 Kf8 (19...a5!?+/–) 20.a3+– Ke8 21.Rb7 a6 22.g4 h6 23.f3 a5 (23...ef3 24.Kf3 Rc8 25.Rb6+–) 24.fe4 ab4 25.ab4 Rc8 (25...Ra1 26.Rb5 Rh1 27.Rb8 Kd7 28.Rb7 Ke8 29.Kd3 Rh2 30.b5+–) 26.h3 Rc4 27.Rb5 Re4 28.Rb8 Kd7 29.d4 f5 30.gf5 Rh4 31.Rb7 Ke8 32.f6 Rh3 33.Rb8 Kd7 34.b5 Rh2 35.Kd3 Rf2 (35...Rb2 36.Rb7 Ke8 37.b6+–) 36.b6 Rf6 (36...Rb2 37.Rb7 Kd8 38.Rf7 Rb6 39.Rf8 Kd7 40.Rh8+–) 37.Ra8 Rf2 38.b7 Rb2 39.b8Q Rb8 40.Rb8 Ke7 41.Rh8 f5 42.Rh6 Kd7 1–0. Fournier,Frederic (2160) – ruddi(C), Active, 2006.

5.Nc3 Nf6 6.Nf3 0–0 7.Be2 Nbd7 8.d4 ed4 9.Nd4 Bg6 10.0–0 c5 11.bc5 dc5 12.Nf3 Ne4 13.Nd5 Bf6 14.Rb1 (14.Qb3 Bb2 15.Qb2 b6+=) 14...Bb2= 15.Rb2 b6 16.Qb3 Re8 17.Nd2 Nd2 18.Rd2 Qc8 (18...Be4 19.Rfd1 Qg5 20.g3+=) 19.Rfd1 Qc6 (19...Ne5 20.a4+=) 20.Nc3 Nf6 21.Bf3 Ne4 22.Rd6 Qc8? (better is 22...Qb7+/–) 23.Rg6!+– Nc3 (23...fg6 24.Ne4 Remove defender; 23...hg6 24.Ne4 Remove defender) 24.Rc6 (24.Rc6 Nd1 25.Rc8 Rac8 26.Qd1+–; 24.Qc3?! hg6 (24...fg6?? 25.Ba8 Kh8 26.Bf3+–) 25.Ba8 Qa8+=) 1–0. pcmvr (2870) – shazan (2145), net–chess.com, 2009.

5.Nc3 Nf6 6.Nf3 0–0 7.Nh4 Be6 8.Nf3 Nc6 9.b5 Nb4?? (better is 9...Na5 10.c5 Re8+=) 10.e4+/– a5 (10...a6 11.a3 ab5 12.cb5+/–) 11.a3+– c5 12.Be2 Nd7 13.0–0 Nb6 14.ab4 ab4 15.Nd5 Ra1 16.Qa1 (16.Ne7?! Qe7 17.Ba1 Bc4 18.Bc4 Nc4+/–) 16...f5 17.Nb6 (17.Ne7?! Qe7 18.d3 fe4 19.de4 Nc4+/–) 17...Qb6 18.ef5 (18.d3 Qd8+–) 18...Bf5 19.d3 g6 20.Nd2 Bg5 21.Ne4 Be4 (21...Bf4 22.Bf3+–) 22.de4 Qc7 23.Qd1 Qf7 (23...Kg7+–) 24.Qd6 Bf4 (24...Be7 25.Qc7+–) 25.Qc5 Qf6 (25...b3 26.Rb1+–) 26.g3 Bd2 (26...Bh6+–) 27.Qd5 Rf7 28.Qd2 1–0. usingprogram (1965) – grigorcho, internet, 2012.

5.Nc3 Nf6 6.Nf3 Ne4 7.Ne4 Be4 8.d3 Bg6 9.Be2 0–0 10.0–0 a5 11.b5 Nd7 12.d4 e4 13.Nd2 c6 14.a4 d5 15.f4 Bf5? (better is 15...ef3 16.Bf3 Nf6=) 16.g4+– g6 (16...cb5 17.ab5 Bg4 18.Bg4 Bb4+–) 17.gf5 gf5 18.Rf2 Kh8 19.Nf1 Rg8 20.Rg2 Rg2 21.Kg2 Qg8 22.Ng3 Nf6 23.c5 Ng4 24.Bg4 fg4 25.Bc3 h5 26.Nh5 Qg6 27.Ng3 Kg7 28.Ra2 f5 (28...Bh4 29.Rb2+–) 29.bc6 bc6 30.Qb3 Qh6 (30...Qe6 31.Qb7 Rf8+–) 31.Nf5 (31.Nf5 Kh7 32.Nh6 Kh6 33.Qb7+–) 1–0. combijack (1770) – yshklarsh (1615), gameknot.com, 2012.

5.d4 ed4–/+ 6.ed4 d5 7.c5 Nf6 8.Nf3 0–0 9.Bd3 Bd3 (9...Ne4 10.0–0=) 10.Qd3= Re8 (10...Nh5 11.Nc3 Nc6 12.0–0 Nb4 13.Qb5+=) 11.0–0+= Nc6 12.b5 Na5 13.Nbd2 Ne4 14.Bc3 c6 (14...Nc3 15.Qc3 c6 16.a4=) 15.Ne5 (better is 15.Ne4!? de4 16.Qe4 Bc5 17.Qf5+/–) 15...Nc3= 16.Qc3 cb5 17.Rfb1 a6 18.a4 f6 (18...Nc6!? 19.ab5 ab5 20.Rb5 Ra1 21.Qa1 Ne5 22.de5 Qc7=) 19.Nef3+= Nc4 20.ab5 Nd2 (20...ab5!? 21.Ra8 Qa8 22.Rb5 Qa6+=) 21.Nd2+/– a5 22.b6 a4 23.Rb4 Qd7 24.Qd3 1–0. Kamaletdinov,Farit (1950) – Ektova,Elena (1810), Astrakhan RUS, Open, 2012.

5.d4 e4 =.

5.Nf3 Nf6 6.Be2 Nbd7 7.Nc3 0–0 8.Nh4 Be6 9.0–0 Nb6 10.d3 h6 11.Nf3 Bg4 12.a4 a6 13.a5 Nbd7 14.h3 Bh5 15.Qb3 c5 16.b5 ab5 17.Qb5 Ne8 18.Nd5 Nc7 19.Nc7 Qc7 20.e4 Nb8 21.Bc3 Nc6 22.Rfb1 Bf3 23.Bf3 Nd4 24.Bd4 cd4 25.Qb7 Qb7 26.Rb7 Bg5 27.a6 Rfb8 28.Rd7 Bf4 29.g3 Bd2 30.Rd6 Bc3 31.Ra2 Bb4 32.Rd7 Bc5 33.Rd5 Ba7 34.Re5 Rb6 35.Re7 Rb3 36.e5 Rd3 37.Ba8 Bc5 38.Re8 Kh7 39.Be4 1–0. Gross – Dreyer, 1986.

5.f4 Nd7 6.Nf3 Bf6 7.fe5 Ne5 8.Be5 (8.d4 Ng4 9.Qd2 Qe7+=) 8...de5–/+ (8...Be5?! 9.d4 Bf6 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Bh4 12.g3+=) 9.Be2 (9.d4 ed4 10.Nd4 Bh4 11.g3 Be4–/+) 9...Ne7 10.0–0 (10.Nc3 e4 11.Ng1–+) 10...0–0?? (better is 10...e4 11.Nc3 ef3 12.Bf3 a5–+) 11.Nc3 Nc6 (better is 11...e4!? 12.Ne1 a5–/+) 12.b5 Nb4 (12...Ne7!? 13.d4 ed4 14.Nd4 Qe8=) 13.a3 Nd3 14.Ne5 Ne5 (14...Be4! 15.Nd3 Bd3 16.Bd3 Qd3 17.Rf6 gf6 18.Qg4 Kh8+=) 15.Rf5+/– Qe7? (better is 15...Qd7 16.Qc2 Ng6+/–) 16.Nd5+– Qd6 17.Nf6 gf6 18.d4 Ng6 19.Qf1 White prepares c5 19...Kg7 20.Qf2 Ne7 21.Rf3 Rg8 22.c5 Qe6 23.Rg3 (23.Qg3 Kh8 24.Qc7 Ng6+–) 23...Kh8 (23...Kf8 24.Rg8 Kg8 25.Bf3+–) 24.Bf3 (better is 24.Bc4! Qf5 25.Rf3+– (25.Bf7?! Qf2 26.Kf2 Rg3 27.Kg3 a6+–)) 24...Rg3 25.Qg3 Qe3 26.Qf2 Qc3 (26...Qf2 27.Kf2 Rd8+–) 27.Re1 Nf5 28.Bb7 Rg8 (28...Rb8 29.Be4 Re8 30.g4+–) 29.Bd5 (better is 29.Re4 Qc1 30.Qf1 Qg5+–) 29...Rg7? (better is 29...Kg7 30.a4 Nd4+–) 30.Re8 (30.Qf5?! Qe1 31.Qf1 Qf1 32.Kf1 Rg4+=) 30...Rg8 31.Rg8 (31.Qf5?! Qd4 32.Qf2 Qf2 (32...Re8?? 33.Qd4 Re1 34.Kf2+–) 33.Kf2 Re8+=) 31...Kg8 32.Bf7! Kf7 33.Qf5 Qd4 34.Qf2 (better is 34.Kf1!? Kg7 35.c6 Qa1 36.Kf2 Qb2 37.Kg3 Qa3 38.Kg4+/–) 34...Qa1= 35.Qf1 Qa3 (better is 35...Qd4!? 36.Kh1 Qc5=) 36.c6 Qc5 ½–½. Hal1958 – Wernswig, playchess.de, 2005.

5.g4!? Be6 6.Nc3 =.

4.c4 Bf6

5.Nc3 a5 6.Qa4 Nd7 7.Ne4 Be7 8.d4 Ngf6 9.Nf6 Bf6 10.de5 =.

5.Nc3 a5 6.b5 Nh6 (6...Nd7 7.Nf3 Ne7 8.d4 ed4 9.ed4 d5 10.c5=; 6...Be6 7.Nf3 Nh6 8.d4 ed4 9.Nd4 Nd7 10.Qc2+=; 6...Ne7 7.Ne4 Nd7 8.Nf3 Ng6 9.Be2 0–0 10.0–0+=; 6...Bf5 7.Qf3 Qc8 8.e4 Be6 9.Rb1 Nd7 10.Be2=) 7.Nf3 e4 8.Nd4 Bd4 9.ed4 0–0 10.d3=.

5.Nc3 c6 6.Nf3 e4 7.Nd4 c5 8.bc5 dc5 9.Nb3 Na6 10.d4 +=.

5.Nc3 c6 6.Nf3 Ne7 7.d4 ed4 (7...Bf5 8.Bd3+/–) 8.ed4 (better is 8.Ne4!? c5 9.Nf6 gf6 10.bc5 dc5 11.ed4+/–) 8...0–0+= 9.Be2 Bg4 10.0–0 Re8 11.Ne4 (11.h3!? Be6 12.Ne4+/–) 11...Ng6= 12.Nfd2 Be2 13.Qe2 Nd7 14.Qg4 Nb6 15.f4? (better is 15.Rae1!?=) 15...Na4–/+ 16.f5 Nb2 17.Nf6 Qf6 18.fg6 Qg6 19.Qf3 Nd3 20.b5 Nb4 (20...cb5 21.Rab1 b4 22.Rb3–/+) 21.Rae1 d5 (21...Nc2!? 22.Re4 Re4 23.Qe4 Qe4 24.Ne4 d5–/+) 22.a3? (better is 22.cd5 Nd5 23.Nc4+=) 22…Nc2–+ (22...Nc2 23.Re8 Re8 24.bc6 bc6–+) 0–1. Dorozhkin,Oleg – Orekhov,Boris (1880), Anna RUS, Akulov Mem, 2012.

5.Nc3 c6 6.Nf3 Bg4 7.h3 Bh5 8.g4 Bg6 9.h4 h6 10.e4 =.

5.Nc3 Nc6 6.b5 Nce7 7.Ne4 Bf5 8.Bd3 a6 9.ba6 Ra6 10.Nf3 =.

5.Nc3 Nd7 A) 6.Nf3 a5 (6...Nh6 7.Nd5 a5 8.a3 e4 9.Nf6 Nf6 10.Ng5=; 6...Ne7 7.Ne4 0–0 8.c5 dc5 9.bc5 Ng6 10.h4=) 7.Qa4 Ne7 8.Ne4 0–0 9.c5 Nd5 10.a3=; B) 6.a3 a5 (6...Ne7 7.Ne4 0–0 8.Nf3 Ng6 9.Be2 Be7 10.0–0=; 6...Nh6 7.Nf3 a5 8.Ne4 Be7 9.Be2 f5 10.Nc3=) 7.Nf3 Nh6 8.Ne4 Be7 9.Be2 ab4 10.ab4=.

5.Nc3 Ne7 6.a4 Be6 7.Nf3 ½–½. mr5reasons1 (1645) – timepilot (1615), gameknot.com, 2012.

5.Nc3 Ne7 6.Nd5 Nd5 7.cd5 Bf5 8.Ne2 e4 9.Nd4 Bd7 (9...0–0!?=) 10.Qc2+= 0–0 11.Rc1 Na6 12.Ba6 ba6 13.Qc7 Qc7 14.Rc7 Bb5 (better is 14...Bd4!? 15.Bd4 Rfc8+/–) 15.Nb5+– ab5 16.Bf6 gf6 17.Ke2 Rfc8 18.Rhc1 Rc7 19.Rc7 Kf8 (19...a5!?+/–) 20.a3+– Ke8 21.Rb7 a6 22.g4 h6 23.f3 a5 (23...ef3 24.Kf3 Rc8 25.Rb6+–) 24.fe4 ab4 25.ab4 Rc8 (25...Ra1 26.Rb5 Rh1 27.Rb8 Kd7 28.Rb7 Ke8 29.Kd3 Rh2 30.b5+–) 26.h3 Rc4 27.Rb5 Re4 28.Rb8 Kd7 29.d4 f5 30.gf5 Rh4 31.Rb7 Ke8 32.f6 Rh3 33.Rb8 Kd7 34.b5 Rh2 35.Kd3 Rf2 (35...Rb2 36.Rb7 Ke8 37.b6+–) 36.b6 Rf6 (36...Rb2 37.Rb7 Kd8 38.Rf7 Rb6 39.Rf8 Kd7 40.Rh8+–) 37.Ra8 Rf2 38.b7 Rb2 39.b8Q Rb8 40.Rb8 Ke7 41.Rh8 f5 42.Rh6 Kd7 1–0. Fournier,Frederic (2160) – ruddi(C), Active, 2006.

5.Nc3 Bf5 6.e4 (6.Qf3 Qc8 7.e4 Be6 8.Nd5 Qd8 9.a3 Nd7 10.Be2=; 6.Nf3 e4 7.Nd4 Bd4 8.ed4 Nf6 9.d3 0–0 10.de4=) 6...Bg6 (6...Be6 7.Nf3 Nc6 8.Nd5 Bg4 9.Be2 Bf3 10.Bf3+=) 7.Nf3 Ne7 8.Bd3 0–0 9.0–0 a5 10.b5=.

5.Nc3 Nh6 A) 6.a3 0–0 (6...a5 7.Nd5 Nd7 8.Nf3 e4 9.Nf6 Nf6 10.Ng5=; 6...Nc6 7.b5 Nb8 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nd7 10.d4=; 6...Be6 7.Nf3 0–0 8.d4 ed4 9.Nd4 Bg4 10.Be2=; 6...Bf5 7.e4 Be6 8.Nf3 Nc6 9.Nd5 0–0 10.Be2=; 6...Nf5 7.Ne4 Be7 8.Nf3 a5 9.b5 c6 10.Qc2=) 7.Bd3 Be7 8.Nge2 f5 9.0–0 Be6 10.f4=; B) 6.Nd5 0–0 (6...Nd7 7.d4 ed4 8.Nf6 Nf6 9.Qd4 a5 10.b5=; 6...a5 7.Qa4 Nd7 8.c5 0–0 9.Rc1 Nf5 10.cd6=) 7.d4 Bf5 8.Nf3 Nd7 9.Nf6 Qf6 10.Qd2 C) 6.Bd3 a5 7.Qa4 Nd7 8.Nf3 c6 9.0–0 Nb6 10.Qb3=; D) 6.Be2 0–0 (6...a5 7.b5 0–0 8.Nf3 e4 9.Nd4 Re8 10.0–0=) 7.Nd5 a5 8.b5 c6 9.Nf6 Qf6 10.Nf3=; E) 6.Ne4 0–0 (6...Be7 7.d4 d5 8.Nc3 dc4 9.de5 Be6 10.Qd8=) 7.d4 ed4 8.Nf6 Qf6 9.Qd4 Qd4 10.Bd4=.

5.d4 ed4 6.ed4 Qe7 7.Be2 Bg4 (7...Be6 8.Qb3+=) 8.Qd3 (8.Nc3 c6=) 8...Be2 (8...Na6 9.a3=) 9.Ne2 (worse is 9.Qe2 Nc6–/+) 9...c6 (9...d5 10.a3=) 10.0–0+= Na6 (10...d5 11.cd5 Qb4 12.Ba3+=) 11.a3 0–0–0 (11...Qd7 12.Nbc3+/–) 12.Nbc3 Re8 13.Rfe1 Nh6 14.h3 (14.b5 Nc7+/–) 14...Nc7 15.Kf1 (15.d5 cd5 16.cd5 Kd8+/–) 15...g6 (15...Qd7 16.Ne4 Qe7 17.N2c3+=) 16.Ng3 Qd7 17.a4 White prepares b5 (17.d5 Be5+/–) 17...Ng8 (17...d5!? 18.cd5 Nd5 19.Nd5 Qd5+=) 18.Re8+/– Ne8 19.b5 Ne7 20.Ba3 Bh4 21.Re1 Bg3 22.Qg3 Nf5 23.Qf4 h6 24.g4 (24.bc6 bc6 25.d5 Kd8+/–) 24...Nh4 (better is 24...Nfg7!?+/–) 25.Ne4+– g5 26.Qg3 (26.Nd6 Nd6 27.Qd6 Qd6 28.Bd6 Rd8+/–) 26...f5 27.Nd6 Nd6 28.Qd6 Qd6 (28...Rd8 29.Qd7 Rd7 30.bc6 Rd4 31.gf5 Nf5 32.Re5+/–) 29.Bd6 Nf3 30.Rd1 Rd8 31.Ke2 fg4 32.hg4 Nh2?? (better is 32...Ng1 33.Rg1 Rd6+–) 33.Bh2 Re8 34.Be5 c5 35.Kd3 cd4 36.Bd4 Rd8 37.Re1 1–0. katchum (2480) – eduardobandeira (2100), net–chess.com, 2004.

5.d4 Ne7 6.de5+= Be5 (6...de5 7.Qd8 Kd8 8.Nf3 Be6 9.Nbd2 Nbc6 10.a3 Ng6 11.Ne4 Kc8+/–) 7.Be5 de5 8.Qd8 Kd8 9.Nf3 (9.Nc3 Be6 10.Nf3 f6 11.Bd3 Kc8+=) 9...Ng6 (9...f6 10.Nc3 Ke8 11.Bd3 Kf7+=) 10.Nc3 Be6 (10...Bf5 11.Ng5 Kc8+/–) 11.h4 (11.Ng5 Nd7+/–) 11...f6 (11...Kc8+/–) 12.h5 Ne7 13.0–0–0 Nd7 14.Ne4 h6? (better is 14...Ke8!?+=) 15.Nc5+– Bg4 (15...Bf5 16.g4 (16.Nb7?! Kc8 17.Nh4 Bg4+/–) 16...Bg4 17.Rg1+–) 16.Rh4 (16.Nb7?! Kc8 17.Rh4 Bf3 18.gf3 Rb8+/–) 16...Bf3?? (16...Bf5 17.g4 b6 18.Nb7 Ke8 19.gf5 Rb8+–) 17.gf3 (17.Rd7?! Ke8 18.gf3 b6 19.Rc7 bc5 20.Rc5 Kf7+–) 17...Ke8 18.Nd7 (18.Rd7?! b6 19.Rc7 bc5 20.Rc5 Kf7+–) 18...g5 (18...Rd8 19.Bh3 Kf7 20.Kc2+–) 19.hg6 Ng6 20.Rg4 (20.Nf6?! Kf7 21.Rd7 Kf6+–) 20...Ne7 (20...Kf7 21.Bd3 Rag8+–) 21.Nf6 Kf7 22.Nd7 Rad8 (22...Rhd8 23.Ne5 Kf8 24.Rf4 Ke8 25.Bd3+–) 23.Ne5 Kf6 (23...Ke6 24.Nd7! Rhg8 25.Bh3+–) 24.Nd7 Kf7 25.Rf4 Ke6 (25...Kg7 26.Bh3 Rhg8+–) 26.Rf6 1–0. oliver – game7, internet, 2011.

5.d4 Nh6 6.de5+= de5 (6...Be5 7.Be5 de5 8.Qd8 Kd8 9.Nc3 Be6 10.Nf3 a5 11.b5 Nd7) 7.Qd8 Bd8 (7...Kd8 8.Nc3 Nd7 9.0–0–0 Be7 10.Nd5 Bf8 11.Nf3 c6) 8.Nc3 Bf6? (better is 8...Be6!?+= 9.Nf3 Nd7 10.Ne4 Be7 11.c5 f6; 8...Nc6 9.Nd5 Be6 10.b5 Na5 11.Be5 f6) 9.Nd5+– Bd8 (9...Kd8!? 10.Nf3+–) 10.Be5 f6 (10...0–0 11.Bc7 (11.Nc7?! Bc7 12.Bc7 Na6+/–) 11...Nc6 12.b5+–) 11.Bc7 (11.Nc7?! Bc7 12.Bc7 Na6+/–) 11...Nc6 12.Bd8 Kd8 13.Rd1 Bg4 14.Nf3 Nf5 (14...Bd7+–) 15.Nf6 Ke7 (15...Kc7 16.Ng4 Nb4 17.a3+–) 16.Ng4 h5 (16...Rhf8 17.Nge5+–) 17.Nge5 Ne5 18.Ne5 Kf6 19.Nd7 Kg5 (19...Ke7 20.c5+–) 20.Rd5 Rhd8 (20...g6 21.Bd3 Rhe8 22.Ne5+–) 21.Bd3 g6 22.e4 Kf4 23.ef5 gf5 24.Rf5 Kg4 25.h3 Kh4 26.g3 1–0. hother – conne, internet, 2011.

5.Be2 Nc6 6.b5 e4 7.Bf6 Qf6 8.Nc3 Qg6 9.Ne4 Qe4 10.Bf3 Qc4 =.

5.Be2 e4 6.Nc3 Nc6 7.Qb3 Bf5 8.f3 Bh4 9.g3 ef3 10.Nf3 Bf6 +=.

5.Be2 Ne7 6.Nc3 A) 6...a5 7.b5 0–0 8.Ne4 Nd7 9.Nf3 Nf5 10.0–0 Re8=; B) 6...Nd7 7.Ne4 Ng6 8.Nf3 a5 9.b5 0–0 10.0–0 Be7=; C) 6...d5 7.Qa4 (7.Nd5 Nd5 8.cd5 Qd5 9.Nf3 0–0 10.Qc2 Qd6=; 7.d3 0–0 8.Nf3 Be6 9.0–0 Nd7 10.cd5 Nd5=; 7.cd5 Nd5 8.Nd5 Qd5 9.Nf3 0–0 10.Qc2 Qd6=) 7...Bd7 8.b5 c6 9.cd5 cd5 10.Nf3 Be6=; D) 6...0–0 7.d3 (7.Ne4 Ng6 8.d4 Be7 9.Nf3 d5 10.cd5 Qd5) 7...a6 8.Nf3 d5 9.0–0 Nbc6 10.a3 d4=.

5.Be2 Bf5 6.Nc3 A) 6...Ne7 7.e4 Be6 8.Nf3 0–0 9.0–0 a5 10.b5 Nd7=; B) 6...e4 7.Qa4 (7.f3 Bc3 8.Bc3 Nf6 9.g4 ef3 10.gf5 fe2=) 7...Qd7 8.Qd7 Nd7 9.f3 Bh4 10.g3 Bf6=; C) 6...a5 7.ba5 (7.Qa4 Nd7 8.e4 Be6 9.Nf3 ab4 10.Qb4 Nc5+=; 7.b5 Ne7 8.e4 Be6 9.Nf3 Nd7 10.Nd5 0–0=) 7...Nc6 8.e4 Be6 9.Nf3 Nh6 10.Nd5 Ra5=.

5.Be2 Nh6 6.Nc3 a5 (6...0–0 7.d3 Be6 8.Nf3 Nd7 9.0–0 Re8 10.d4 a5=) 7.b5 0–0 8.Nf3 e4 9.Nd4 Bd4 10.ed4 Qg5 =.

5.Be2 Nh6 6.d4 =.

5.e4 Nc6 6.a3+= (6.b5 Nd4 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Ne2 9.Qe2 a6 10.0–0=) 6...a5 (6...Nd4 7.Nf3 Be6 8.Nd4 ed4 9.Bd3 Be5 10.0–0=; 6...Be6 7.Nf3 Nd4 8.Nd4 ed4 9.Bd3 Be5 10.0–0=) 7.b5 Nd4 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Ne2 10.Qe2=.

5.e4 Ne7 6.Nf3 Nbc6 (6...Qd7 7.a3 0–0 8.Nc3 Nbc6 9.Be2 Nd4 10.0–0=; 6...Nec6 7.a3 0–0 8.Be2 Nd4 9.Nd4 ed4 10.d3=) 7.b5 Nd4 8.Nd4 ed4 9.Bd3 Ng6 10.0–0 +=.

5.e4 Nh6 6.Nf3 Nc6 (6...a5 7.b5 0–0 8.Be2 Bg4 9.0–0 Nd7 10.h3=; 6...c5 7.bc5 dc5 8.Be2 Nd7 9.Nc3 Qe7 10.0–0=; 6...0–0 7.Be2 Nc6 8.a3 Nd4 9.0–0 Nf3 10.Bf3=) 7.a3 0–0 8.Be2 Nd4 9.0–0 Nf3 10.Bf3 =.

5.g3 Ne7 6.Bg2 Nd7 7.Ne2 a5 8.a3 Nb6 9.d3 Ra7 10.Nd2 Bd7 11.b5 c6 12.a4 0–0 13.Ne4 Nec8 (13...Nf5 14.Nf6 Qf6 15.e4=) 14.Nf6 Qf6 15.0–0 Qh6 16.Nc3 Ne7 17.Ba3 Nbc8 18.Ne4 f5 19.Nd2 f4 20.ef4 ef4 21.Ne4 fg3 (21...cb5 22.ab5 Bh3 23.Bh3 Qh3 24.Qf3+= (24.Nd6?? f3 25.Qf3 Rf3–+; 24.Bd6?? f3 25.Qf3 Rf3 26.Be7 Ne7–+)) 22.fg3+= c5 (22...Bf5 23.Qe2 c5 24.g4 Be4 25.Rf8 (25.de4?! Qe6+=) 25...Kf8 26.Be4+– (worse is 26.de4 Ke8+/–)) 23.Rf8+/– Kf8 24.Qf3 Kg8? (better is 24...Ke8+–) 25.Rf1 (25.Rf1 Nf5 26.Bc1+–) 1–0. Hal1958 – Daniela, playchess.de, 2004.

5.Be2 a6

6.a3 Nc6 7.Nc3 (7.d3 Nge7 8.Nf3 e4 9.Nd4 ed3 10.Qd3 Bf5=; 7.d4 ed4 8.ed4 d5 9.c5 Nge7 10.Nf3 0–0=) 7...e4 8.f3 Bc3 9.Bc3 Nf6 10.Qb1 Bf5 =.

6.a4 a5 7.b5 Ne7 8.e4 0–0 9.Nf3 Bg4 10.0–0 Nd7 =.

6.a4 Nc6 7.b5 e4 8.Bf6 Qf6 9.Nc3 Qg6 10.Ne4 Qe4 =.

6.a4 Bd7 7.Nc3 Nc6 8.b5 ab5 (8...Nce7 9.d4=) 9.ab5+= Nb4? (better is 9...Ra1!? 10.Qa1 Nb4+=) 10.Ba3+– c5 11.bc6! (11.bc6 Nc6 12.Nb5+–) 1–0. gbmc – rmnk, internet, 2009.

6.a4 e4 7.Nc3 Nc6 8.Qb3 Bc3 9.Qc3 Nf6 10.d3 ed3 =.

6.a4 Be6 7.Qb3 Nc6 8.Nc3 Nge7 9.Ne4 Nf5 10.Nf3 Be7 =.

6.a4 Be6 7.d4 =.

6.a4 Ne7 7.Nf3 (7.Nc3 0–0= 8.Ne4 Ng6 9.Nf3 Be7 10.d4 d5=) 7...0–0 (7...e4!? 8.Nd4 c5–/+ 9.Nc3 cd4 10.Ne4 Be5–/+) 8.Nc3+= (8.e4 Nbc6 9.Qb3 Ng6 10.b5 Nd4+=) 8...b6 (8...e4!? 9.Nd4 Bd4 10.ed4 d5+=) 9.Ne4= Ng6 10.Nf6 (10.0–0 Be7=) 10...Qf6 11.0–0 Bb7 12.Qc2 (12.d4 a5 13.b5 Re8+=) 12...Qe7 (12...Nc6 13.Bc3=) 13.d4+= e4 14.Nd2 d5 15.c5 (15.Bc3 Rd8+=) 15...bc5 (15...Nh4 16.Rfc1 Nc6 17.Qb3+=) 16.bc5 (16.Qc5 Qc5 17.dc5 Nd7+/–) 16...Nc6 (16...Bc8 17.Rfb1+=) 17.Bc3 (17.Qb3 Qe6+/–) 17...a5 18.Rfb1 Ba6 19.Ba6 (19.Bb5 Qf6+=) 19...Ra6 20.Rb5 (20.Rb7 Nh4+=) 20...f5 21.g3 (21.Qa2 Qe6=) 21...h5 (21...Qg5!?=) 22.Nb3 The pressure on the isolated pawn grows 22...Rfa8 23.Qd2 h4 24.Na5 Na5 25.Ra5 (25.Ba5? c6–+) 25...Ra5 26.Ba5 c6 27.Bb6 hg3 (27...Qg5 28.a5+/–) 28.hg3 (28.fg3 Qg5+/–) 28...Qb7 (28...Qg5 29.a5+/–) 29.Qe2 Ne7 (29...Qe7 30.a5+/–) 30.a5 Ra6 31.Qh5 g6 32.Qg5 Kg7 33.Kg2 Nc8?? (better is 33...Qd7+–) 34.Rh1 Nb6 35.ab6 Ra8 36.Rh6 Qf7 37.Qh4 (37.Qh4 Qg8 38.Qf4+–) 1–0. Kucharkowski,Jens – Goettlich, Freital, 1987.

6.a4 Bf5 7.d3 (7.Nc3 Ne7 8.e4 Be6 9.Nd5 Nec6 10.Bc3 a5=) 7...Ne7 8.Nf3 0–0 9.0–0 a5 10.b5 Nd7 =.

6.a4 Nh6 7.Nc3 0–0 8.Nd5 a5 9.b5 c6 10.bc6 bc6 =.

6.Nc3 Nc6 7.a3 (7.b5 ab5 8.cb5 Nce7 9.Nf3 e4 10.Nd4 Bd4=; 7.Nd5 e4 8.Rb1 Bb2 9.Rb2 Nf6 10.d3 Bf5=) 7...Be6 8.d3 Nh6 9.Nf3 Nf5 10.0–0 0–0 =.

6.d3 Ne7 7.Nc3 (7.Qd2 Nbc6 8.Nf3 0–0 9.0–0 Be6 10.a4 Ng6=) 7...Nbc6 8.a3 d5 9.cd5 Nd5 10.Nd5 Qd5 =.

6.d4 ed4 7.ed4 d5= 8.Nf3 dc4 9.Bc4 Qe7 10.Qe2 Nc6 =.

5.Be2 Be6

6.Nc3 Nc6 7.Qb3 Nh6 8.b5 Na5 9.Qa4 b6 10.Nd5 a6 11.ba6 =.

6.Nc3 Nc6 7.b5 Na5 8.Qa4 c6 9.Ne4 d5 10.Nf6 gf6 11.cd5 +/–.

6.Nc3 Nc6 7.b5 Nb8 8.Nf3 Nd7 9.0–0 Nb6 10.d3 a6 +=.

6.d3 a5 7.b5 a4 8.Nf3 Nh6 9.a3 Nd7 10.Nc3 0–0 11.Na4 +=.

6.d3 a5 7.b5 Ne7 8.Nd2 0–0 9.Ngf3 Nd7 10.Ne4 Ng6 =.

6.d3 a5 7.b5 Ne7 8.Nf3 0–0 9.0–0 a4 10.Nbd2 Nd7 11.Ne4 =.

6.d3 d5 7.Nc3 Ne7 8.Nf3 0–0 9.0–0 Nd7 10.cd5 Nd5 11.Nd5 =.

6.d3 d5 7.Nd2 Nd7 8.cd5 Bd5 9.Ngf3 Qe7 10.a3 e4 11.Bf6 =.

6.d3 d5 7.Nd2 Qe7 8.a3 dc4 9.dc4 e4 10.Qc2 Bb2 11.Qb2 =.

6.d3 d5 7.Nd2 Ne7 8.Ngf3 Nd7 9.0–0 0–0 10.cd5 Nd5 11.b5 =.

6.d3 Nd7 7.Nf3 Ne7 8.0–0 a5 9.b5 a4 10.Nbd2 0–0 11.Ne4 =.

6.d3 Nd7 7.Nf3 Ne7 8.Nc3 d5 9.0–0 0–0 10.cd5 Nd5 =.

6.Nf3 Nc6 7.d4 ed4 8.Nd4 Nb4 9.Qb3 c5 10.Ne6 fe6 =.

6.Nf3 Nc6 7.d4 ed4 8.Nd4 Nd4 9.Bd4 c5 10.Bf6 Nf6 11.Nd2 =.

6.d3 Ne7

7.Nc3 0–0 8.Ne4 Ng6 9.Nf3 Be7 10.0–0 a5 11.a3 =.

7.Nc3 a5 8.b5 0–0 9.Nf3 Nd7 10.0–0 Ng6 11.Qc2 =.

7.Nc3 d5 8.Nf3 0–0 9.0–0 Nd7 10.cd5 Nd5 11.Nd5 =.

7.Nd2 0–0 8.Ngf3 Ng6 9.0–0 d5 10.Qc2 Qe7 11.cd5 =.

7.Nd2 a5 8.b5 0–0 9.Ngf3 Nd7 10.Ne4 Ng6 11.0–0 =.

7.Nd2 d5 8.Ngf3 Nd7 9.0–0 0–0 10.cd5 Nd5 11.b5 =.

7.Nd2 Ng6 8.Ngf3 0–0 9.0–0 d5 10.Qc2 Qe7 11.cd5 =.

7.Nf3 0–0 8.Nbd2 a5 9.b5 Ng6 10.0–0 Nd7 =.

7.Nf3 0–0 8.Nbd2 Ng6 9.0–0 d5 10.Qc2 Qe7 11.cd5 =.

7.Nf3 a5 8.b5 Ng6 9.Nc3 0–0 10.0–0 Nd7 11.Qc2 =.

7.Nf3 a6 8.Nc3 d5 9.d4 ed4 10.Nd4 0–0 11.Ne6 =.

7.Nf3 Nd7 8.Nc3 d5 9.0–0 0–0 10.cd5 Nd5 11.Nd5 =.

6.d3 Nh6

7.Nc3 0–0 8.Nf3 Nc6 9.b5 Nb8 10.0–0 Nd7 11.d4 =.

7.Nc3 a5 8.b5 Nd7 9.Nf3 0–0 10.0–0 Re8 11.Ne4 =.

7.Nc3 a6 8.Nf3 Nc6 9.d4 ed4 10.Nd4 Nd4 11.ed4 =.

7.Nc3 Na6 8.a3 0–0 9.Nf3 c5 10.b5 Nc7 11.0–0 +=.

7.Nc3 Na6 8.Qa4 c6 9.Nf3 0–0 10.0–0 Nf5 =.

7.Nc3 Nc6 8.b5 Ne7 9.Ne4 Ng6 10.Bf3 Be7 11.Nc3 =.

7.Nc3 Nd7 8.Nf3 0–0 9.0–0 Re8 10.Ne4 Be7 11.Qb3 =.

7.Nc3 Nf5 8.Nf3 0–0 9.0–0 Re8 10.Ne4 a5 11.Qa4 =.

7.Nd2 a5 (7...0–0 8.Ngf3 a5 9.b5 Nd7 10.Ne4 Nf5 11.g4=) 8.b5 a4 9.Ngf3 0–0 10.0–0 a3 11.Bc3 =.

7.Nf3 Nc6 8.Qd2 a6 9.0–0 0–0 10.a3 d5 11.cd5 =.

6.Nf3 Ne7

7.0–0 0–0 (7...a5 8.b5 Nd7 9.Nc3 0–0 10.Ne4 Ng6 11.d4=; 7...Nd7 8.d4 a5 9.a3 0–0 10.Nc3 ed4 11.Nd4=) 8.d4 ed4 9.ed4 Re8 10.Re1 a6 11.Qd2 =.

7.a3 0–0 (7...a5 8.0–0 Nec6 9.d4 ed4 10.ed4 ab4 11.ab4=) 8.0–0 a5 9.b5 Nd7 10.d4 ed4 11.Nd4 =.

7.Qb3 0–0 8.0–0 a5 9.ba5 Nbc6 10.Bc3 d5 11.d3 =.

7.Qc2 Nd7 (7...a5 8.b5 Nd7 9.0–0 0–0 10.d4 ed4 11.Bd4=; 7...0–0 8.0–0 a5 9.b5 Nd7 10.d4 ed4 11.Bd4=; 7...Na6 8.a3 c5 9.b5 Nc7 10.0–0 Ng6 11.d4=; 7...Ng6 8.d4 ed4 9.Nd4 a5 10.b5 Nd7 11.0–0=) 8.d4 a5 9.b5 ed4 10.Nd4 0–0 11.0–0 =.

7.Nc3 0–0 (7...e4 8.Nd4 Bd4 9.ed4= d5 10.cd5 Nd5 11.Ne4=) 8.d3 (8.Ne4 Ng6= 9.d4 Be7 10.d5 Bg4 11.h3=) 8...Ng6 (8...d5 9.0–0 Nd7 10.cd5 Nd5 11.Nd5=) 9.h3 (9.0–0 a5 10.b5 Nd7 11.Qc2=) 9...Nd7 (9...Na6 10.a3 c5 11.bc5=) 10.Qc2 (10.0–0 Nb6 11.Ne4=) 10...a5 11.a3 (11.b5=) 11...c6 12.g4 (12.0–0 d5=) 12...Nh4 (12...ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1+=) 13.b5 Nc5 (13...d5 14.Nh4 Bh4 15.0–0+=) 14.Rb1 (14.Nh4 Bh4 15.d4 Qf6 16.dc5 Qf2 17.Kd2 dc5+/–) 14...d5 (14...Nf3 15.Bf3 d5 16.bc6 bc6 17.cd5 cd5 18.Nb5+=) 15.bc6 (15.Nh4 dc4 16.dc4 Bh4=) 15...bc6 (15...dc4 16.dc4 Nf3 17.Bf3 Nd3 18.Kf1 bc6 19.Kg2 Nb2 20.Rb2 Bc4 21.Be4=) 16.Nh4= Bh4 17.Ba1 (17.d4 ed4 18.ed4 Nd7=) 17...f5 (17...dc4 18.dc4 f5–/+) 18.gf5 (18.cd5 cd5 19.Nd1 Qd6=) 18...Rf5 (18...dc4 19.Ne4 Nd3 20.Kf1–+) 19.Rf1 (19.Nd1 dc4 20.d4 Qd5–/+) 19...Qf6 (better is 19...Rf7 20.cd5 Bh3–/+) 20.Bd1?? (better is 20.cd5 Rf2 21.Kd2 Bh3 22.Rf2 Qf2 23.dc6+=) 20...Bf2! 21.Rf2 Rf2 (21...Rf2 22.Ne2 dc4–+) 0–1. Saiyajin – vhpower, playchess.de, 2002.

7.d3 0–0 (7...a5 8.b5 0–0 9.Nc3 Nd7 10.0–0 Ng6 11.Qc2=) 8.Nbd2 a5 9.b5 Nd7 10.Ne4 Ng6 11.0–0 =.

7.d4 ed4 8.ed4 d5= (8...a5 9.b5 Nd7 10.Nc3 Nb6 11.d5=) 9.c5 0–0 10.0–0 Re8 11.Re1 =.

7.d4 Nd7 8.0–0 a5 9.a3 0–0 10.Nc3 ed4 11.Nd4 =.

7.e4 0–0 (7...Nbc6 8.a3 0–0 9.0–0 Re8 10.d3 Qd7 11.Nc3=) 8.Nc3 a5 9.b5 Nd7 10.0–0 Nc5 11.Qc2 =.

5.e4 b6

6.Nc3 a5 7.ba5 Ra5 8.Nd5 (8.Nf3 Ne7= 9.Be2 0–0 10.0–0=) 8...Be6 (8...c6 9.Ne3 Nd7 10.Nf3=) 9.Nf6 (9.Nf3 c6 10.Ne3 Nd7=) 9...Nf6+= (worse is 9...gf6 10.d4+=) 10.d3 (10.Bc3+=) 10...0–0 11.Nf3 Nfd7 12.Nd2 (12.Bc3 Ra8+=) 12...c5 (12...f5 13.Be2+=) 13.Be2= Nc6 14.Nb3 Ra8 15.0–0 Nd4 16.Nd4 cd4 17.Bf3 (17.f4!? f5 18.Bf3 fe4 19.Be4=) 17...Nc5+= 18.a3 f5 19.ef5 Bf5 20.Ba8 Qa8 21.Bc1 (21.Qh5 Bd3 22.Rfd1 Qa4–/+) 21...Bd3 (worse is 21...Nd3 22.Qb3+=) 22.Re1 Bc4 23.Qc2 Bd3 (better is 23...Qd5!? 24.Bd2 Nd3 25.Rf1–+) 24.Qb2 Qc6 (24...b5 25.Rd1 Bc4 26.f3–+) 25.Qa2 Kh8 26.f3 h6 (26...Bg6 27.Bg5–/+) 27.Bd2 Ne4?? (better is 27...Rf5–/+) 28.fe4+– (28.Re4?! Be4 29.fe4 Qe4=) 28...Be4 29.Rac1 Qb7 (29...Qd5 30.Qd5 Bd5 31.Rb1+–) 30.Qe6 (better is 30.Bb4!? Rf6 31.Rf1+–) 30...Bg2+/– 31.Re2 (31.Qd6?! Qf3 32.Qf8 Qf8 33.Kg2 Qf5+=) 31...Rf6?? (31...Bf3 32.Rf2 Kh7 33.Qd6 Rf6 34.Qe5 Rg6 35.Qg3 Rg3 36.hg3 Bd5–+) 32.Rc8+– Kh7 33.Qg8 Kg6 34.Rg2 Kh5 35.Qg7 (better is 35.Rf8 Qg2 36.Kg2 Kg6+–) 35...Qg2 (35...Qg7 36.Rg7 e4+–) 36.Qg2 Rg6 37.Rb8 (37.Rc6 Rg2 38.Kg2 Kg4+–) 37...Rg2 38.Kg2 Kg4 (38...Kg6 39.Rb6 Kf5 40.Bh6 e4 41.Rd6 Ke5+–) 39.Bh6 1–0. guest1005 – guest220, ICC, 2002.

6.Nc3 a5 7.b5 Ne7= 8.Nf3 Bg4 9.h3 Be6 10.Nd5 +=.

6.Nc3 c5 7.Nd5 Nc6 8.a3 Nce7 9.Nf3 Nd5 10.cd5 =.

6.Nc3 Be7 7.Nf3 Nf6 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Bb7 10.Qc2 =.

6.Nc3 Ne7 7.Nf3 0–0 8.Be2 a5 9.b5 Nd7 10.0–0 =.

6.Nc3 Ne7 7.Nf3 Bg4 (7...0–0 8.Be2=) 8.h3 Bf3 9.Qf3 0–0 10.Be2 (10.b5 a6+=) 10...Nec6 (better is 10...Nbc6=) 11.Qd3 (11.Nd5 Bg5+=) 11...a5 (11...Nb4 12.Qb1+=) 12.a3 (better is 12.b5!? Nd4 13.Bg4+=) 12...ab4+= 13.ab4 (13.Nd5 Na6+=) 13...Ra1 14.Ba1 Nd7 (better is 14...Nb4!? 15.Qb1 N8c6+=) 15.Nd5+= Nd4 16.Bd4 (16.Bg4 Ne6+=) 16...ed4= 17.0–0 Ne5 Black is in command 18.Nf6 (18.Qb3 c6 19.Nf6 Qf6=) 18...Qf6 19.Qb3 (19.Qg3 Ra8 20.f4 Ng6=) 19...Qg6 (19...Qf4 20.Qc2=) 20.d3 c5 21.f4 Nc6 22.f5 (22.b5 Nb4=) 22...Qg3+= 23.Rf3 (23.bc5 bc5 24.Qd1 f6+=) 23...Qe1–/+ 24.Bf1 Qb4 25.Qd1 (25.Qb4 Nb4 26.f6 Rb8–/+) 25...Ne5 26.Rg3 (26.Rf2 b5–/+) 26...b5 (26...f6 27.Qa1–/+) 27.Qh5 (better is 27.f6 g6 28.Qc1+=) 27...g6 (better is 27...f6!? 28.Qh6 Rf7 29.cb5 Qe1–+) 28.Qh6= Threatening mate... how? 28...Kh8?? (28...Kh8 29.Qf8; better is 28...Nd7 29.fg6 fg6 30.Rg6 hg6 31.Qg6 Kh8 32.Qh6 Kg8 33.Qg6 Kh8 34.Qh6 Kg8 35.Qg6=). Dopper,Johan – Verkerk, Zomer, 1994.

6.Be2 a6 (6...Ne7 7.Nf3 0–0 8.0–0 c5 9.a3 Nbc6 10.b5=; 6...c5 7.a3 Ne7 8.Nf3 0–0 9.0–0 Nbc6 10.b5=) 7.Nf3 Ne7 8.0–0 0–0 9.a3 c5 10.bc5 =.

6.Nf3 Ne7 7.Be2 0–0 8.0–0 a6 9.a3 c5 10.bc5 =.

5.Nf3 e4

6.Bf6 gf6 7.Nd4+= f5 (7...Nc6 8.Nc6 bc6 9.Nc3 f5 10.Be2 Nf6 11.0–0 Bd7 12.d4 0–0) 8.Nc3 Nf6 9.Be2 0–0 10.0–0 Na6 11.a3 c5 12.Nc2 Kh8.

6.Bf6 gf6 7.Ng1 +=.

6.Bf6 Nf6 7.Nd4 0–0 8.Nc3 c5 9.bc5 dc5 10.Nb3 Nc6 11.Nc5 Qe7 12.Nb3 Be6.

6.Bf6 Nf6 7.Nd4 c5 8.bc5 dc5 9.Nb3 Nc6 10.Nc3 b6 11.f3 0–0 12.fe4 Re8.

6.Bf6 Nf6 7.Nd4 d5 8.Nc3 c6 9.cd5 cd5 10.Bb5 Bd7 11.Qa4 a6 12.Bd7 Nfd7 (better is 12...Qd7!? 13.d3 Nc6 14.Nc6 Qc6 15.Qc6 bc6 16.de4 Ne4 17.Ne4 de4=) 13.Nd5+/– 0–0 14.Nc3 b5 (14...Nf6!?+/–) 15.Qc2+– Ne5 (15...Re8 16.Ne4 Qe7 17.Nc5+–) 16.Ne4 Nbc6?? (better is 16...Nbd7+–) 17.Nc6 Nc6 18.Qc6 Rc8 19.Qd6 Qd6 20.Nd6 Rcd8 21.Ne4 Rfe8 22.Nc5 Rd6 23.d4! f5 (23...Rd4 24.Na6 Deflection) 24.0–0 g5 25.Rfd1 g4 26.g3 h5 27.a4 ba4 28.Ra4 Ra8 29.Rda1 h4 (29...Rb6 30.Na6 Kf7 31.Ra5+–) 30.Ra6 Rda6 31.Ra6 Rb8 32.gh4 Rb4 (32...Kg7 33.Ra7 Kg6 34.Nd3+–) 33.Kg2 (better is 33.Rf6!? Kg7 34.Rf5 Rb6+–) 33...Rb7 (33...Kf7+–) 34.Nb7 (34.Nb7 Kg7 35.h3+–) 1–0. Fournier,Frederic – oscar49, Active, 2008.

6.Bf6 Nf6 7.Nd4 Bd7 8.d3 Nc6 9.Nc6 Bc6 10.b5 Bd7 11.de4 Ne4 12.Bd3? (12.Qd4 Nf6=) 12...Ng5?? (better is 12...Nf2 13.Kf2 Qf6 14.Qf3 Qa1 15.Qb7 Qa2 16.Be2 Rc8–+) 13.Nd2 0–0 14.Ne4 Ne4 15.Be4 c6 16.a4 (16.Qd6 cb5 17.cb5 Bb5 18.Qd8 Rfd8 19.Bb7 Rab8+=) 16...Rc8 (better is 16...Re8!? 17.Qd3 Qh4+=) 17.Qd6+/– Qe8 18.Bf3 Qe6 19.Qe6 Be6 20.Rc1 (20.bc6 bc6 21.c5 Rfd8+/–) 20...Rfd8 (20...cb5!? 21.ab5 Rc4+=) 21.0–0 cb5 22.cb5 (worse is 22.Bb7 Rc7 23.Rfd1 Rb8+=) 22...b6 23.Bc6 (23.Rc6!? Bd7 24.Rc8 Rc8+/–) 23...Bb3 24.a5 (better is 24.Rc3 Bd1 25.h3+/–) 24...Bc4?? (better is 24...ba5 25.Rc5 a4=) 25.Rc4+– ba5 26.Ra4 (better is 26.Ra1 Rd6+–) 26...Rd3 (26...a6+–) 27.Ra5 Rcd8 28.Ra7 Rd1 29.Ra1 (29.b6 R1d6 30.Rc7 Rb8+–) 29...Rf1 (29...R1d6 30.Rfc1 Kf8 31.b6+–) 30.Kf1 h6 (30...Kf8 31.b6 Ke7 32.b7+–) 31.Rb1 (better is 31.Ra8 Ra8 32.Ba8 h5+–) 31...Kh7 (31...Kf8 32.b6 Ke7 33.Ke2+–) 32.Be4 (better is 32.b6 Rb8 33.b7 Kg6+–) 32...g6 33.b6 f5 34.Bf3 g5 35.g3 g4 36.Bg2 Kg6 37.b7 Rb8 38.Rc1 f4 (38...Rd8 39.Rc8 Rd1 40.Ke2+–) 39.ef4 1–0. Fournier,Frederic – yonimak, Active, 2008.

6.Bf6 Qf6

7.Nd4 c5 8.bc5 dc5 9.Nc2 Bd7 10.Nc3 Na6 11.Ne4 Qe5 12.f3 Ba4 13.d4 cd4 14.ed4 Bc2 15.de5 Bd1 16.Rd1 Rb8 17.c5 Ke7? (better is 17...Nb4+–) 18.c6! Nb4 (18...bc6 19.Ba6 Deflection) 19.Rd7 Ke6 20.Ng5 Ke5 21.Nf7 Ke6 22.Bc4 Kf6 23.c7 Re8 (23...Nh6 24.Nh8 Rc8+–) 24.Kf2 Ne7 25.Rd6 Kf5 26.g4 Kf4 27.Rd4 1–0. b4_player – bambi, casual, 2013.

7.Nd4 Nc6 8.Nb3 Qh4 +=.

7.Nd4 Nc6 8.Nb3 Nge7 9.Nc3 Bf5 10.g4 Bg6 11.h4 h6 12.h5 Bh7.

7.Nd4 Nc6 8.Nb5 Qe7 (8...Qa1 9.Nc7 Kd8 10.Na8 Nb4 11.a3 Nc6 12.Nc3 Qd1) 9.a3+= (9.N1c3 Nf6 10.Nd5 Nd5 11.cd5 Ne5 12.Qc2 c6) 9...Nf6 10.N1c3 a6 11.Nd4 Bd7 12.Be2 0–0.

7.Nd4 Ne7 8.Nc3= c5?? (better is 8...Qg6= 9.Qb1 f5 10.c5 dc5 11.bc5 0–0 12.h4 Nbc6) 9.Ndb5+– Na6 (better is 9...Kd8 10.Ne4 Qg6 11.Ned6 cb4+–) 10.Ne4 Qg6 11.Nbd6 Kf8 12.Qf3?? (12.b5 Nc7 13.Nc8 Rc8 14.Nc5 Nb5+–) 12...Bf5?? (12...Bg4 13.Qf4 Nb4+/–) 13.Nf5+– Nf5 14.Bd3 Rd8? 15.0–0 Rd3+= 16.b5?? Nb4?? 17.a3?? Nc2 18.Ra2?? Na3?? 19.Nc5+– Rd8 20.Ra3 b6 21.Ne4 Nh4+/– 22.Qg3 Qe4 23.d4 Nf5 24.Qc7+/– Re8 25.Ra7+– Qe7 26.Qe7 Ne7 27.Rfa1 g6 28.c5 bc5 29.dc5 Kg7 30.b6 Nd5 31.Rd7 Ne7 32.b7 Nc6 33.Rc7 Nb8 34.Ra8 h6 35.Rb8?? Rb8+= 36.Rd7?? Rhe8 37.c6?? Kf6 38.c7?? Ke6 39.cb8Q Rb8 40.Rc7 Kd6 41.Rf7 g5 42.Rh7 h5 43.Rh5 Rb7 44.g3 Rg7 45.f3 Ke6 46.Kf2 Kf6 47.e4 Ke5 48.f4 Kf6 49.e5 Kf5 50.Rg5 Rg5 51.fg5 Kg5 52.e6 Kg6 53.e7 Kf7 1–0. morkt – jan314, kurnik, 2011.

7.Nd4 h6?? 8.Nc3+/– Nc6 (8...Ne7 9.Ne4 Qg6 10.Qb1+/–) 9.Nd5 (worse is 9.Ne4 Qg6 10.Nc6 bc6+/–) 9...Qd8 10.Nb5 Rb8 11.Nbc7 Kd7?? (better is 11...Kf8 12.Qa4 Nge7+–) 12.Qg4 f5 13.Qf5 1–0. b4_player – anony, internet, 2014.

4.c4 Nf6

5.Nf3 0–0 6.Be2 b6 7.0–0 Bb7 8.Nc3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 0–0 6.Be2 b6 7.0–0 Bb7 8.Nc3).

5.Nf3 0–0 6.Be2 Bg4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 Bg4 6.Be2 0–0).

5.Nf3 Bg4 6.Be2 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 Bg4 6.Be2 0–0).

5.Nf3 Bg4 6.Be2 0–0 7.0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 Bg4 6.Be2 0–0 7.0–0).

5.Nf3 h6 6.Be2 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 0–0 6.Be2 h6).

4.c4 Nh6

5.Nc3 0–0 A) 6.Be2 Bf6 (6...c5 7.a3 Na6 8.b5 Nc7 9.Nf3 f5 10.d3=; 6...Na6 7.a3 c5 8.b5 Nc7 9.Nf3 f5 10.d3=; 6...Bf5 7.Nf3 Nd7 8.0–0 a5 9.b5 Re8 10.d3=) 7.Ne4 Bf5 8.Nf6 Qf6 9.Nf3 a5 10.b5=; B) 6.Nf3 Nd7 (6...f5 7.Nd5 e4 8.Nd4 c5 9.Nb5 Na6 10.bc5=; 6...a5 7.b5 Nd7 8.Be2 Nb6 9.0–0 Be6 10.d3=; 6...Bf5 7.Be2 Nd7 8.0–0 a5 9.b5 Re8 10.d4=; 6...Bg4 7.Be2 Bf6 8.Ne4 a5 9.b5 Be7 10.Nc3=) 7.d4 a5 8.a3 ed4 9.Nd4 ab4 10.ab4=.

5.Nc3 a5 6.b5 0–0 (6...Nd7 7.Nf3 0–0 8.Be2 Nb6 9.0–0 Be6 10.d3=) 7.Be2 Be6 8.Nf3 Nd7 9.0–0 Nb6 10.d3=.

5.Nc3 Nd7 6.Nf3 Bf6 (6...a5 7.b5 0–0 8.Be2 Nb6 9.0–0 Be6 10.d3=; 6...0–0 7.Be2 Nb6 8.0–0 Be6 9.Qb3 a5 10.ba5=) 7.d4 ed4 8.Nd4 0–0 9.Bd3 Ne5 10.0–0=.

5.Nf3 0–0 6.Nc3 (6.d3 c6 (6...Bf6 7.Nc3 Re8 8.Be2 c5 9.a3 Na6 10.b5=; 6...Nd7 7.Be2 a5 8.b5 a4 9.0–0 Re8 10.Nc3=) 7.Be2 Qb6 8.a3 a5 9.Qd2 Bg4 10.0–0=) 6...Bg4 (6...Bf5 7.Be2 Nd7 8.0–0 a5 9.b5 Re8 10.d4=; 6...f5 7.Nd5 e4 8.Nd4 c5 9.Nb5 Na6 10.bc5=; 6...Nd7 7.Be2 a5 8.b5 Nb6 9.0–0 Be6 10.d3=; 6...a5 7.b5 Nd7 8.Be2 Nb6 9.0–0 Be6 10.d3=) 7.h3 (7.Be2 Bf6 8.Qc2 a5 9.b5 Nd7 10.0–0=) 7...Bf3 (7...Bh5 8.Be2= Bf6 9.Nd5 Be7 10.0–0=; 7...Be6 8.d4 a5 9.b5 ed4 10.Nd4=) 8.Qf3+= c6 9.Bd3 (9.b5 f5 10.bc6=) 9...f5 10.Bc2 (10.Qd1=) 10...Nd7 11.0–0 Qe8 12.b5 e4 13.Qe2 Ne5 14.d3 ed3 15.Bd3 Nd3 16.Qd3 Rd8 17.Rab1 Bf6 18.bc6 bc6 (18...Qc6? 19.Nd5 Rf7 20.Bf6 gf6 21.Qd4+–) 19.Ne2 Be5 20.c5 (20.Rfd1 Rb8 21.Be5 de5 22.Rb8 Qb8+=) 20...Bb2 21.Rb2 Qe5 (21...dc5 22.Qc4 Qf7 23.Qc5+/–) 22.Qb3+= d5 (22...Kh8 23.Nd4 Rc8 24.cd6 Qd6 25.Rc1+/–) 23.Rfb1 Rc8 24.Qa4 Rf7 25.Rb7 Rb7 26.Rb7 Nf7 27.Qa7 Ng5? (better is 27...Qa1 28.Kh2 Qf6+–) 28.Nd4+– h6 29.Re7 Qf6 30.Qd7 Rb8 31.Nf5 (31.Nc6!? Rb1 32.Kh2 Rf1+–) 31...Rf8 32.Rg7 The passed pawn on f2 will quickly become a dangerous weapon (32.h4 Qf5 33.Qf5 Rf5 34.hg5 Rg5+–) 32...Kh8 33.f4 Nf7?! (33...Qf5 34.fg5 Qd7 35.Rd7 hg5 36.Rc7+–) 34.g4 (34.a3 Qa1 35.Kh2 Qf6+–) 34...h5? (34...Qa1 35.Kg2 Rb8+–) 35.g5 (35.gh5 Ne5 36.Rh7 Kg8 37.fe5 Qg5 38.Kh2 Rf5 39.Rg7 Qg7 40.Qf5 Qa7+–) 35...Qa1 36.Kg2 Qb2 (36...Rb8 37.Rh7 Kh7 38.Qf7 Kh8 39.Qh5 Kg8 40.Qg6 Kh8 41.Qh6 Kg8 42.Qc6 Kh8+–) 37.Kg3 Qe2 38.Kh4 (38.Kh4 Qf2 39.Kh5+–; 38.Rf7?! Qe1 39.Kg2 Qe2 40.Kg1 Qd1 41.Kh2 Qd2 42.Kh1 Qe1 43.Kh2 Qf2 44.Kh1 Qe1 45.Kh2 Qf2 46.Kh1 Qe1=; 38.Qc6?! Qe1 39.Kg2 Qe2 40.Kg1 Qd1 41.Kf2 Qd2 42.Kf1 Qd1 43.Kg2 Qe2 44.Kh1 Qd1 45.Kh2 Qe2 46.Kh1 Qf3 47.Kh2 Qf2 48.Kh1 Qe1 49.Kh2 Qf2 50.Kh1 Qe1 51.Kh2 Qf2=) 1–0. Sokolski,Alexey P – Rubenchik,Leonid Y, URS, 1963.

5.Nf3 a5 6.b5 0–0 7.Nc3 Nd7 8.Be2 Nb6 9.0–0 Be6 10.d3 =.

4.d4 ed4

5.Bd4 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.e3 Nf6 4.d4 ed4 5.Bd4 Be7).

5.Nf3 d5 6.b5 (6.a3 c5 7.bc5 Qa5 8.Qd2 Qd2 9.Nbd2=) 6...Bb4 7.Nbd2 Bc3 8.Bc3 dc3 9.Nb1 =.

5.Bd4 Bf6

6.Bb5 Bd7 7.Bd7 Qd7 8.Nf3 Nc6 9.c3 =.

6.c3 Nc6 7.Bf6 (7.Nf3 Nd4 8.cd4 Ne7 (8...a5= 9.b5=) 9.Qc2=) 7...Nf6 (worse is 7...gf6 8.Nf3+= Nge7 9.Bd3+=; 7...Qf6 8.a3 Bf5 9.Ne2+=) 8.Nf3 Be6 (8...0–0 9.Be2=) 9.Bb5 0–0 10.Bc6 bc6 11.0–0 Qe7 12.Nd4 Bd7 13.Nd2 d5 14.N2b3 Ne4 15.Qd3 c5 (15...Rfe8 16.Rac1=) 16.bc5 Nc5 17.Nc5 Qc5 18.Nb3 Qd6 19.Qd4 (19.c4 dc4 20.Qc4 Be6=) 19...Be6 (19...Bf5 20.Rfd1 Rfd8 21.Rd2=) 20.Nc5 Rab8 21.Rab1 (21.Ne6 fe6 22.Qa7 c6+=) 21...Qc6 22.h3 (22.a4 a5=) 22...h6 (22...Rb1 23.Rb1 Bh3 24.Rb7=) 23.a3 Bf5 24.Rb4 a5 25.Rb3 Bc2 (25...Rb3 26.Nb3 Rb8 27.Nd2+=) 26.Rb8 Rb8 27.Rc1 Bf5 28.Nd3 Bd3 29.Qd3 Rb3 30.e4 de4–+ 31.Qd8 Kh7 32.Qf8 f6 33.Qc8 Rb5 34.Qg4 Rg5 35.Qf4 e3!–+ 36.g4 ef2 37.Qf2 Qc5 38.Kf1 Qf2 39.Kf2 Rb5 40.Rd1 Rb3 41.Rd7 Rc3 42.a4 Rh3 43.Rc7 Ra3 44.Rc4 Kg6 45.Ke2 h5 46.gh5 Kh5 47.Rc5 Kg4 48.Rc4? Kg3 49.Rc7 g5 50.Rf7 Ra4 51.Rf6 g4 52.Rd6 Kg2 53.Rd2 g3 54.Ke3 Kh3 55.Kf3 Ra3 56.Kf4 g2 57.Rd6 g1Q 58.Rh6 Kg2 59.Rg6 Kf2 60.Rg1 Kg1 (60...Kg1 61.Kg4 a4 62.Kf5 Rb3 63.Ke4 a3 64.Ke5 a2 65.Kd4 a1Q 66.Ke4 Qa4 67.Kf5 Rb5 68.Kf6 Qa6 69.Ke7 Rb7 70.Ke8 Qa8#) 0–1. Rutz,Marco – Beck,Frederik, GER U18 WSJ–SJB m, 2000.

6.c3 Bd4 7.cd4 Nf6 8.Nf3 0–0 9.Bd3 =.

6.Bd3 Nc6 7.c3 Ne5 8.Nf3 Nd3 9.Qd3 =.

6.Nf3 Nc6 7.Bb5 Bd7 8.c3 Nd4 9.Bd7 Qd7 10.ed4 Qe6 11.Qe2 0–0–0 12.Qe6 fe6 13.Nbd2 Re8 14.0–0–0 Nh6 15.Rhe1+= Nf7 16.Kc2 e5 17.d5 h6 18.Ne4 Rhf8 19.Re2 Nh8 20.c4 Ng6 21.g3 Be7 22.Rd3 Rf7 23.c5 Ref8 24.Nfd2 h5 25.Nc4 h4? 26.cd6+– cd6 27.Ncd6 (27.Ncd6 Bd6 28.Nd6 Kd7 29.Nf7 Rf7 30.a4+–) 1–0. Querol Soro,Sergio (1995) – Armengod Arino,Jose Manuel (1870), Aragon–chT, 2004.

6.Nf3 Nc6 7.c3 Nd4 8.cd4 Ne7 9.Nc3 =.

6.Nf3 Bg4 7.Bb5 c6 8.Be2 Nh6 9.0–0 0–0 10.Nbd2 Nf5 11.c3 Nd4 12.cd4 c5 13.bc5+= dc5 14.Ne4 cd4 15.Nf6 Qf6 16.Qd4 Qd4 17.Nd4 Be2 18.Ne2 Nc6 19.Rab1 b6 20.Rfc1 Ne5 21.Rc7 Rfc8 22.Rbc1 Rc7 23.Rc7 b5 24.Rc5+/– Rd8 25.Nd4 g6?? 26.Re5+– b4 27.Rb5 Rc8 28.Kf1 Rc6 29.Nc6 (29.Nc6 h5 30.Na7+–) 1–0. wesolyPolak (1755) – maplotte, GameColony.com, 2002.

4.d4 Nd7

5.a3 Ngf6=+ 6.Nc3 c6 7.Nh3 h6 8.Be2 0–0 9.f4 e4 10.d5 Qc7 11.Qd4 Re8 12.0–0 Nf8 13.Nf2+/– h5 14.Nfe4+– Bg4 15.Bc4 Bf5? 16.Ng5 Ng4 17.Nb5! Bf6 18.Nc7 Bd4 19.Bd4 Ne3 20.Be3 Re3 21.Na8 Bc2 22.dc6 bc6 23.Bf7 Kh8 24.Rfe1 Rb3 25.Re8 (25.Re8 g6 26.Rf8 Kg7 27.Ne6 Kh7 28.Nac7 Re3 29.Bg8 Kh8 30.Ne8 Re6 31.Be6 Kh7 32.Bg8 Kh6 33.Rf7 g5 34.Rf6 Bg6 35.f5 h4 36.Rg6 Kh5 37.Nf6#) 1–0. pierre – bowez, internet, 2010.

5.de5 de5 6.a3 Ngf6 7.Nf3 e4 8.Ne5 0–0 9.Bc4 Ne5 10.Qd8 Rd8 11.Bb3 Nc6 12.0–0 Bf5 13.Nc3 Bd6 14.Rad1 Ng4 15.h3 Nf6 16.Nd5 Nd5 17.Bd5 Re8 0–1. phildo (1815) – bananamoon (1740), gameknot.com, 2012.

4.d4 e4

5.d5 Bf6 6.Nc3 Qe7 7.Nge2 Bg4 8.h3 Be2 9.Be2 Nd7 10.0–0 Bc3 11.Bc3 Ngf6 12.a4 0–0 13.a5 a6 14.Bb2 Ne5 15.c4 Nfd7 16.Qd4 f6? 17.Qe4+– c5 18.dc6 Nc6? 19.Qe7 Ne7 20.Rfd1 Ne5 21.Rd6 Rfd8 22.Rad1 Rd6 23.Rd6 N7c6 24.Be5 fe5 25.Bf3 Rd8 26.Rd8 Nd8 27.Be4 g6 28.f4 ef4 29.ef4 Kg7 30.g3 Kf6 31.Kf2 h5 32.Ke3 g5 33.f5 Nc6 34.Bc6 bc6 35.Ke4 h4 36.gh4 gh4 37.b5! ab5 38.cb5 cb5 39.a6 b4 40.a7 b3 41.a8Q (41.a8Q Ke7 42.Ke5 Kf7 43.Qb7 Kf8 44.Kf6 b2 45.Qf7#) 1–0. wesolyPolak (1795) – NN, GameColony.com, 2002.

5.d5 Nf6 6.Nc3 Na6 (6...0–0!?=) 7.Ba6+= ba6 8.Qd4 Bb7 9.Ne4 Ne4 (9...Nd5!? 10.Qg7 Rf8 11.Qh7 Nb4+/–) 10.Qe4 Rc8? (Better is 10...0–0+/–) 11.Bg7+– Rg8 12.Qh7 Rg7 13.Qg7 Bf6 14.Qg8 Ke7 15.Qd8 Rd8 16.0–0–0 Rh8 17.Nf3 c6 18.h4 Rh6 19.g4 Rh7 20.h5 cd5 21.g5 Bg7 22.Nd4 Kd7 23.g6 1–0. marekt – Mcd, ChessWorld.net, 2003.

4.d4 Bf6

5.Bc4 d5 6.de5+= dc4 7.ef6 Qd1 8.Kd1 gf6 9.Nc3 c6 10.Ne4+/– Ke7 11.Ne2 Nd7 12.Bd4 h5 13.g3 Rh6 14.a4 Ne5 15.Bc5 Kd8 16.Nd6 b6 17.f4 Ng4 18.Nf7+– Ke8 19.Nh6 Nf2 20.Ke1 Nh1 21.Ng8 bc5 22.Kd2 Nf2 23.Nf6 Kf7 24.Rf1 Kf6 25.Rf2 cb4 26.e4 c5 27.Ke3 b3 28.cb3 cb3 29.Nc3 Be6 30.e5 Kf5 31.Ne4 c4? 32.Nd6+– Kg4 33.f5 Bd7 34.Rf4 Kh3 35.Kf2 b2 36.Rh4# 1–0. mtrc – Checkmates, internet, 2002.

5.Nd2 Ne7 6.Nc4 e4 7.f3 ef3 8.Nf3 0–0 9.Bd3 Nd5 10.0–0 Bg4 11.e4 Ne7 12.e5 de5 13.de5 Be5?? 14.Be5 f6 15.Bb2 c6 16.Qe1 b5 17.Ne3 Be6 18.Qh4 g6 19.Bf6 Qb6 20.Be7 Qe3 21.Kh1 Rf7 22.Bc5 Nd7 23.Be3 h5 24.Ng5 Rf1 25.Rf1 Kg7 26.Ne6 Kg8 27.Qe7 Ne5 28.Qg7# 1–0. DoubleMint – tasia, Caissa.com, 2004.

5.de5 de5 6.Qd8 Kd8 7.Bc4 Be6 8.Be6 fe6 9.Nd2 Ne7 10.Ngf3 Nd7 11.Rd1 e4 12.Bf6 Nf6 13.Ne4+– Ke8 14.Nc5 Kf7 15.Ne5 Kg8 16.c4 b6 17.Ne6 Ng6 18.f4 Ne5 19.fe5 Ne8 20.Rf1 h6 21.Rd7 Rh7 22.Rf8# 1–0. mtrh – NN, internet, 2002.

4.Be2 Nf6=+

5.c4 0–0 6.Nf3 Bg4 7.0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 Bg4 6.Be2 0–0 7.0–0).

5.d4 Nbd7 6.de5 Ne5 7.Be5 de5=+ 8.Qd8 Bd8 9.c4 0–0 10.Nf3=+ e4 11.Nd4 Be7 12.c5 c6 13.0–0 Nd5 14.a3 Bf6 15.Nd2 Re8 16.N2b3 Be6 17.Rad1 Nc3 18.Rd2 Ne2 19.Re2 Bc4 20.Rfe1 Be2–+ 21.Re2 Bd4 22.Nd4–/+ Rad8 23.Kf1 g6 24.Ke1 f5 25.g3 Kf7 26.h4 Kf6 27.Kd2 h5 28.Kc3 a6 29.Rd2 Rd5 30.Kc4 Ra8 31.Rb2 Ke5 32.Re2 a5 33.f4 ef3 34.Nf3 Kf6 35.e4 fe4 36.Re4 ab4 37.ab4 Ra3 38.Nd4 Rg3 39.Re6 Kf7 40.Rd6 Rd6 41.cd6 Ke8 42.Kc5 Kd7 43.Kb6? Kd6 44.Kb7 Rc3 45.b5 Rc5 46.bc6 Kd5 47.c7 Kd4 48.c8Q Rc8 49.Kc8 Ke4 50.Kd7?? Kf5 51.Kd6 Kg4 52.Ke5 Kh4 53.Kf4 g5 54.Kf3 Kh3 55.Kf2 Kh2 56.Kf3 g4 57.Kf4 g3 58.Kg5 g2 59.Kh5 g1Q 60.Kh4 Qg3 61.Kh5 Kh3 62.Kh6 Kh4 63.Kh7 Kh5 64.Kh8 Qc7 65.Kg8 Kg6 (65...Kg6 66.Kf8 Qf7#) 0–1. Meadows,John – White,Kenneth, 27. LERA Thanksgiving, 1993.

5.Nf3 0–0 6.0–0 h6 7.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 0–0 6.Be2 h6 7.0–0).

4.Ne2 Nf6

5.f4 =+.

5.h4 Be6 6.d3 a6 7.Nd2 Nc6 8.a3 Qd7 9.f4 ef4 10.Nf4=+ Bg4 11.Be2= Be2 12.Qe2 0–0 13.Nf3 Qg4 14.h5 Qg3 15.Kd2 Qg4 16.Rag1 Rad8 17.Rh4?? Ne4!–+ 18.de4 Bh4 19.g3 Bg5 20.Kc1 Rfe8 21.Qg2 Ne5 22.Nd4 Nc4 0–1. Ackermann,Robert (1950) – Giehl,Thomas (2050), It (open) Nuernberg GER, 1999.

4.Nf3 Bf6

5.Qc1 b6 6.Be2 Ne7 7.c4 0–0 8.b5 Bb7 9.0–0 a5 10.d4 ed4 11.Bd4 Nd7 12.Nbd2 Ne5 13.Rd1 Bf3 14.Nf3+= Nf3 15.Bf3 Bd4 16.Rd4 Rc8 17.Qc2 Qd7 18.Rad1 Rcd8 19.h4 Qf5 20.Be4 Qh5= 21.Bf3 Qg6 22.Qc3 Qf6 23.Qc2 Qg6 24.Qc3 Qf6+= 25.Qc2 Ng6 26.Be4+= h6 27.h5 Ne5 28.Bd5 Qe7 29.Re4 Qf6 30.Rdd4 Rde8 31.Rf4+= Qd8 32.Qf5 Kh8 33.Be4 g6 34.Qf6 Qf6 35.Rf6 g5? 36.Rh6+– Kg7 37.Rh7 Kf6 38.h6 Rh8+/– 39.Rh8 Rh8 40.h7 Ng6 41.Bd5 Rh7+= 42.Re4 Rh8 43.g3 Ne7 44.f4 g4= 45.Bb7 Rh3 46.Re7 Ke7–+ 47.Kg2 Rh7 48.Bc8–/+ Rg7 49.Bf5 Kf8 50.Kf2 f6 51.Kg2 Ke7 52.e4 d5 53.cd5=+ Kd6 54.Be6 Kc5–/+ 55.a4? Kb4–+ 56.e5 fe5 57.fe5 Re7 58.Kf2 Ka4 59.Ke3 Kb5 60.Kf4 Kc5 61.Kg4 a4 62.Kf4 b5 63.Kf5 b4 64.Kf6 a3 65.Ke7+= a2 66.d6 cd6 67.ed6?? a1Q–+ 68.d7 Qg7 69.Bf7 Qe5 70.Be6 Qd6 71.Kf7 Kc6 72.g4 Kc7 73.g5 Kd8 74.Bf5 Qe7 75.Kg6 b3 76.Kh6 b2 77.g6 Qf8 78.g7 Qg8 79.Kg6 b1Q! 80.Bb1 Kd7 81.Bf5 Kd6 82.Kh6 Qg7 83.Kg7= ½–½. Spiegel,Matthias – Pfueller,Volker (1880), Ueckermuende op 6th, 2007.

5.Nc3 Bg4 6.Be2 Nd7 7.0–0 Ne7 8.Ne4 Ng6 9.Nf6 Nf6 10.h3 Bd7 11.a4 Qc8 12.Kh2 h6 13.d4 e4 14.Ng1 0–0 15.d5+= Qd8 16.Qd4 Qe7 17.Qd2 Nh7 18.c4+= Rae8 19.Bd4+/– Ra8 20.c5+= f5 21.Rfc1 Ne5 22.b5 Ng4?? 23.hg4+– Qh4 24.Nh3 fg4 25.Kg1?? gh3=+ 26.g3 Qe7 27.Rf1? Ng5 28.c6=+ bc6 29.bc6 h2 30.Kh2 Bh3 31.Rab1? Bf1–+ 32.Rf1 Nf3 33.Bf3 ef3 34.Rh1 Rf5 35.Bb2 Rh5 36.Kg1 Rh1 37.Kh1 Qf7 38.Qd4 Rb8–+ 39.e4 Qh5 40.Kg1–/+ Rb2 (40...Rb2 41.Qb2 Kf7+–) 0–1. Semenko,Georg(Jurko) (1750) – Gutgesell,Werner (1820), 5sen.BayEM Schney, 1993.

5.d3 e4 6.Nd4? (better is 6.Bf6!? Nf6 7.de4 Ne4 8.Bb5 c6 9.Qd4=) 6...c5–/+ 7.Ne6?? (better is 7.de4 cd4 8.Bd4–/+) 7...Be6–+ 8.Bf6 Qf6 (8...gf6?! 9.bc5 ed3 10.cd6 dc2 11.Bb5 Nc6 12.Bc6 bc6 13.Qc2 Qd6 14.Nc3–+) 9.c3 cb4 10.Qa4 Nc6 11.Qc2 d5 12.de4 de4 13.Bb5 Nge7 14.0–0 0–0 15.a3 bc3 16.Nc3 Qg6 17.Rfd1 f5 18.Rab1 Ne5 19.Be2 b6 20.Nb5 f4 21.ef4 Rf4 22.Rd6 Raf8 23.Kf1 Rf2 24.Ke1 Nd3! 25.Kd2 Qg5 26.Kc3 Rc8 (26...Rc8 27.Nc7 Rc7 28.Rc6 Rc6 29.Kd4 Nf5 30.Ke4 Qe3; 26...Qc5 27.Kd2 Re2 28.Ke2 Qf2 29.Kd1 Qe1) 0–1. Goldmund,Heike – Losch,Marika, Rostock op, 2009.

4.Nf3 Nf6

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.e3 Nf6 4.Nf3 Be7).

5.c4 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be6 5.Nf3 Be7).

5.c4 Bf5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Bf5 5.Nf3 Be7).

5.Be2 c6 6.0–0 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.e3 Nf6 4.Nf3 Be7 5.Be2 0–0 6.0–0 c6).

4.Nf3 Bg4

5.Be2 Nd7 6.a3 Ngf6 7.d4 e4 8.Nfd2 Be2 9.Qe2 d5 10.c4 c6 11.Nc3 0–0 12.0–0 a6 13.c5 Qc7 14.f3 ef3 15.Nf3 a5 16.b5 b6 17.bc6 Qc6 18.cb6 Rab8 19.Nb5 Qb6 20.a4 Rfc8 21.Rfc1 Ne4 22.Rc2 Nd6 (22...Qe6 23.Rac1 Rc2 24.Rc2–/+) 23.Nd6 Rc2 24.Qc2 Bd6 25.Ba3 Bb4 (25...Ba3 26.Ra3 Qb1 27.Qb1 Rb1 28.Kf2 Rb2 29.Ke1–/+) 26.Rb1 h6 27.Qf5 Qd6 28.Bc1 (28.Bb4 ab4 29.a5 Rb5=) 28...Nb6 29.Ne5 f6–/+ 30.Nd3 Na4 31.Qg6 Nc3 32.Rb2 Ne4 33.Ne5?? fe5 34.Qg4 Nf6 35.Qg3 Re8 36.Rc2 Qe6 37.Bb2 e4 38.Rc7 Qg4 39.Qf2 Qd1 40.Qf1 Qf1 41.Kf1 Ng4 42.Ke2 Rf8 43.Kd1 Rf1 44.Kc2 Rf2 45.Kb1 Ne3 46.Rd7 Nc4 47.Bc1 Na3 48.Ba3 Ba3 49.Rd5 Bb4 50.Re5 Rg2 51.h4 Re2 52.d5 Rd2 53.Re4 Rd5 54.Ka2 Rd3 55.h5 Kf7 56.Rf4 Ke6 57.Rg4 Rh3 58.Rg7 Rh5 59.Kb3 Kf6 60.Rb7 Rh3 61.Ka4 h5 62.Rb6 Ke5 63.Kb5 Kd4 0–1. Pachurka,Roland – Hergeroeder,Klaus, Schleswig Holstein–ch Basis, 2008.

5.Be2 Nd7 6.c4 Ngf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 Bg4 6.Be2 Nbd7).

5.h3 Bh5 6.Be2 Nf6 7.c4 Nbd7 8.Nc3 0–0 9.Bd3 a5=+ 10.a3 c6 11.Qb1 Bg6 12.Bg6= hg6 13.Nh4 d5 14.cd5 cd5 15.b5 e4–/+ 16.Qa2 Nc5 17.0–0 Nh7 18.Ng6 fg6 19.Nd5 Kh8 20.Nf4 Qe8 21.Bd4 Nf6 22.Rac1 Nfd7 23.Rc4 b6 24.Nd5 Qf7 25.Nf4 Bf6 26.Bc5 Nc5 27.Qc2 g5 28.Ne2 Qd7 29.a4 Rac8 30.Rc1 Be5 31.Ng3 Bg3–+ 32.fg3 Qf5 33.g4 Qf2 34.Kh1 Rcd8 35.Rd1 Qg3 36.Qc1 Nd3 37.Qb1 Nf2 38.Kg1 Nh3 39.Kh1 Nf2 40.Kg1 Ng4 41.Qe4 Qh2# 0–1. Inskip,Nathaniel – Mottart,Florian, Glorney Cup Aberdeen, 2004.

4.f4 Bf6

5.fe5 de5 6.e4 Ne7 7.Be2 Nbc6=+ 8.b5 Nd4 9.Nf3 Ne2 10.Qe2 Ng6 11.g3 Qe7 12.a4 Be6 13.d3 Qd7 14.Ba3 a6 15.c4 ab5 16.ab5 Bg4 17.Ra2 Be7 18.0–0 0–0 19.Be7 Qe7 20.Nc3 Ra2 21.Qa2 Qd7 22.Nd5 c6 23.bc6 bc6 24.Nb4 Rb8 25.Qa4? h6 26.Qa3? Bh3 27.Rd1 f5 28.Rd2 f4 29.d4 ed4 30.Nd4?? fg3 31.hg3 c5 (31...c5 32.Qa6 Rb4 (32...cb4?! 33.Qg6 Rc8 34.Qa6=+) 33.Qg6 cd4–+) 0–1. Bendit,Kurt – Capps,Carroll, Golden Gate San Francisco, 1956.

5.fe5 Be5 6.d4 Qh4 7.Kd2 Bf6 8.Nf3 Qf2 9.Qe2 =.

5.fe5 Be5 6.Be5 de5 7.Nf3 e4 8.Nd4 Qe7 9.Bc4 Qb4–/+ 10.Qe2 Qb2 11.Qh5=+ Be6?? 12.Be6 g6?? 13.Qe5 f6 14.Qc7 Ne7 15.0–0 Nbc6 16.Rf6 Qc1 17.Kf2 (17.Kf2 Qg1 18.Kg1 Ne5 19.Qe5 Rf8 20.Nb5 Rc8 21.Rf8 Kf8 22.Qf6 Ke8 23.Qf7 Kd8 24.Qf8#) 1–0. Wall,Bill – Cub1, internet, 2005.

5.fe5 Be5 6.Be5 de5 7.Qh5 Qe7 8.Nf3 e4 9.Nd4 =+.

5.Nf3 e4 6.Bf6=+ Nf6 7.Nd4 0–0 8.Nc3 c5 9.bc5 dc5 10.Nb3 b6 11.Bc4 Bb7 12.Qe2 Qe7 13.0–0 a6 14.a4 Nbd7 15.Rfb1 Rfd8 16.Na5+= ba5 17.Rb7 Qd6 18.Rab1 Rab8 19.Ba6 Rb7 20.Rb7 Rb8 21.Rb8 Nb8 22.Bb7 Qe7 23.Qb5 g6 24.Be4 Nbd7 25.Qa5 Qd6 26.Nb5 Qe7 27.Bf3 h5 28.h3 h4 29.Qc7 Qe6 30.Bc6 Nf8 31.Qd6 Qf5 32.d3 g5 33.e4 Qg6 34.f5 Qg7 35.Qc5 g4 36.Qe3 g3 37.d4 N8h7 38.e5 Nh5 39.Bf3 (39.Bf3 N5f6 40.ef6 Qf6 41.Be4+–) 1–0. Gottschalk,Siegfried (1905) – Bridges,Paul (1765), Newport op, 2006.

3.e3 Ne7

4.c4 Ng6 5.a3 c6 6.Nf3 Nd7 7.Be2 Nf6 8.d4 e4 9.Nfd2 b6 10.Nc3 Bb7 11.0–0 d5 12.c5 b5 13.a4 a6 14.ab5 ab5 15.Ra8 Qa8 16.Nb5 Qb8?? 17.Nc3+/– Be7 18.b5 cb5 19.Bb5+– Kf8 20.Qe2 Bc8 21.Rb1 h5 22.Bc1 Bg4 23.Qf1 Qb7 24.c6 Qc7 25.Ra1 Ne8?? 26.Ba3 Ba3 27.Ra3 Ke7?? 28.Nd5 (28…Kd8 29.Ra8 Bc8 30.Ne4+–) 1–0. slavisa11 – cap75, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c4 g6 5.Nf3 Bg7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 g6 4.e3 Bg7 5.Nf3 Ne7).

4.Nf3= Nbc6 5.b5 Nb4 6.e4 =.

4.Nf3 h6

5.Nc3 a5 6.ba5 Bg4 =.

5.Bc4 Nec6 6.b5 Nb4? 7.a3+/– d5 8.Be2 e4 9.Ng1 Nc2 10.Qc2 Be7 11.Bg7 Rg8 12.Be5 f6? 13.Bc7 Qd7 14.Bh5 Kf8 15.Bf4 Qb5 16.Bh6 Rg7 17.Qc8 (17.Qc8 Bd8 18.Qd8 Qe8 19.Qe8#) 1–0. Wall,Bill – Nebsite, internet, 2004.

5.d4 e4 6.Nfd2 d5 7.c4 c6 8.b5 g6 9.Qb3 Bg7 10.Nc3 Be6 11.Na4 0–0 12.Ba3 cb5 13.cb5 Re8 14.Rc1 Nd7 15.Be2 Bf8 16.0–0+= Nb6 17.Nb6 ab6 18.f3 f5 19.fe4 fe4 20.Rf6 Bg7?? 21.Re6+– Nf5 22.Rg6 (22.Rg6 Kh7 23.Bh5+–; 22.Re8 Qe8 23.Qd5 Kh8+–) 1–0. Mlynek – NN, ZDK–Sarzyna Poland, 1985.

3.e3 f5

4.a3 Be7 5.Nf3 g5 6.c4 f4 7.Be2 fe3 8.de3 g4 9.Ng1 h5 10.Nc3 Nf6 11.Qc2 Be6 12.0–0–0 Nbd7 13.f3 Nb6 14.h3 Nc4 15.Bc4 Bc4 16.hg4 h4 (16...a5 17.b5=) 17.Qg6 (17.Ne4 Ne4 18.Qe4 d5 19.Qe5 Rh7+/–) 17...Kd7 (17...Bf7 18.Qc2+=) 18.Nge2 (18.g5 Qg8 19.Qf5 Be6 20.Qe5 Kc8+/–) 18...Rg8 (18...Qg8!? 19.Qg8 Rag8+= (worse is 19...Bg8 20.g5+=)) 19.Qc2 Rh8 (19...Ke8=) 20.e4 (20.g5 Nh5 21.Ne4 Be2 22.Qe2 Ng3 23.Qb5 Kc8+/–) 20...Ng8 (better is 20...Qg8 21.Rd2 Kc8–/+) 21.Nd5+= Bg5? (21...Be2 22.Qe2 Kc8 23.f4+=) 22.Kb1 (better is 22.f4 Bd5 23.ed5+–) 22...Nf6?? (better is 22...Be2 23.Qe2 Kc8+=) 23.Qc4+– Nd5 24.Rd5 c6 25.Rd3 b5 26.Qc2 a5 27.Rhd1 Be7 28.Be5 Rh6 29.Bf4 Re6 30.Nd4 Rf6 31.Nf5 Bf8 32.Bd6 Bd6 33.Rd6 Rd6 34.Rd6 Kc7 35.Rd8 Rd8+– 36.ba5 Kb7 37.a6! Ka6 38.Qc6 Ka5 39.Nd6 Rd6 40.Qd6 Ka4 41.Qb4 1–0. Fournier,Frederic (1925) – DIAMANTE7000 (1690), Active (3/0), 2005.

4.a4 Nf6 5.c4 (5.d4 Nbd7= 6.Nh3 Qe7 7.Be2 d5=) 5...Be6 (5...Be7 6.d4 ed4 7.ed4 0–0+=) 6.Nc3 (6.d4 ed4 7.ed4 Qe7=) 6...Nbd7 (6...Nc6 7.Qb3 (7.b5 Na5 8.d3+=) 7...Be7+=) 7.Nf3= h6 (7...Nb6 8.d3=; 7...c5=) 8.d4 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 (10.d5 Bf7=) 10...e4 (10...a5 11.b5=) 11.Nh4+= Qe8 (better is 11...d5!? 12.Ng6 Re8+=) 12.d5+/– Bf7 13.Nf5 Bg6 (13...a5 14.ba5 Bg6 15.Ne7 Qe7 16.Nb5+/–) 14.Nd4+– Ne5 (better is 14...Bf7+–) 15.Ne6 Qd7 16.Nf8 Rf8 17.Qd4 Bd8 (17...a5 18.ba5 Ra8+–) 18.Qa7 (18.Qa7 Qc8 19.Nb5+–) 1–0. Wall,Bill – Chatrang, internet, 2000.

4.b5 g6 5.Nf3 Qf6 6.a4 Be6 7.Be2 Bh6 8.c4 Nd7 9.Qc1 Ne7 10.d4 Rg8 11.d5 Bf7 12.Nbd2 c6 13.dc6+= bc6 14.0–0 Rb8 15.Qc3 cb5 16.cb5 Nb6? 17.Qc1 Rc8 18.Qb1 Nc4 19.Nc4 Bc4 20.Bc4 Rc4 21.Qd3 Rc5 22.Rac1 Rd5 23.Qc4 Kf7 24.Qb3 Rd8 25.Rc7+– Qe6 26.Rfc1 Bf8?? 27.Ng5 (27.Ng5 Kf6 28.Ne6 Ke6 29.Rd1+–) 1–0. tanto – thorpedo, net–chess.com, 2002.

4.Bb5 c6 5.Be2 Nh6 6.Bh5 g6 7.Be2 Be6 8.a4 Nd7 9.c4 Qe7 10.Nf3 Bg7 11.0–0 Ng4 12.h3 h5 13.Nh2 e4 14.Bg7= Qg7 15.Nc3 Qe5?? 16.Bg4?? hg4–+ 17.f4? gf3 18.Nf3 ef3 19.Qf3 0–0–0 20.d4 Qf6 21.d5? cd5 22.cd5 Bf7 23.Nb5 Kb8 24.Rac1 Ne5 25.Qe2 Bd5 26.e4 Bc6 27.Nd4 fe4 28.Nc6 Nc6 29.Rf6 Nd4 30.Qe4 Nf5 31.Rf5 gf5 32.Qf5 Rhf8 1–0. TIROLOCO – HOUDINI2, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Nc3 d5 5.Qh5 g6 6.Qf3 =.

4.Nc3 Be6 5.d4 Nd7 6.d5 Bf7 7.Bb5 Ngf6 8.Nf3 a6 9.Be2 Nb6=+ 10.0–0 Nbd5 11.Nd5=+ Nd5 12.a3 Be7 13.c4 Nf6 14.Qc2 Qd7 15.Rad1 Qc8 16.Ng5 0–0 17.Nf7 Rf7 18.c5 Kh8 19.Bd3= Ng4 20.h3 Nh6 21.f4 ef4 22.ef4 dc5 23.bc5 b6 24.cb6 cb6 25.Qc8 Rc8 26.Ba6 Ra8 27.Bc4 Rff8 28.Rd7+/– Ng8 29.Kh2 Bf6 30.Bf6 Nf6= 31.Rb7 Ra3 32.Rb6 Raa8 33.Be6 g6 34.g4 fg4 35.hg4+= Rae8 36.Kh3 Rb8 37.Rfb1 Rbd8 38.R6b4 (38.R1b4 Rfe8+=) ½–½. Habel,Kurt (1655) – Gutgesell,Werner (1840), 8sen.BayEM Schney, 1996.

4.Bc4 d5 5.Qh5 g6 6.Bb5 c6 7.Qf3 cb5 8.Be5 –+.

4.Bd3 Nf6 5.Nc3 Be7 6.Nh3 0–0 7.Qe2 e4 8.Bc4 d5 9.Bb3 Bb4 10.0–0 c6 11.a3 Bd6 12.d3 Qc7–+ 13.g3 f4 14.Nf4=+ Bf4 15.ef4 Bg4 16.Qe3 ed3 17.Qd3 Nbd7 18.Ne4 Ne4 19.Qe4 Nc5 20.Bd5? cd5–+ 21.Qd5 Be6 22.Qg2 Rad8 23.Rfe1 Bd5 24.Qh3 Ne4 25.Re2? Qd7 26.Qd7 Rd7 0–1. notloBrooks – bridlingtonbrummie, ChessWorld.net, 2010.

4.d4 Nc6 5.b5 Nce7 6.de5 de5 7.Qd8 Kd8 8.Nf3 e4 9.Ng5 Nh6 10.Nc3 Ke8 11.Bc4+– Ng4?? 12.Bf7 Kd8 13.Rd1 Bd7 14.Be6 Nf6 15.Bd7 Nd7 16.Nf7 Ke8 17.Nh8 (17...Nb6 18.Ba3+–) 1–0. Marre – betinna, zagraj.pl, 2003.

4.d4 Be6 5.d5 Bf7 6.c4 c6 7.Nc3 Nf6 8.f3 cd5 9.cd5= Be7 10.f4 0–0 11.Bc4 Nbd7 12.Nge2 Nb6 13.fe5? de5–+ 14.0–0?? Nc4 15.Bc1 Bb4 16.Rf5 Bc3 17.Nc3 Bd5 18.Nd5 Nd5 19.Rf8–/+ Kf8 (19...Kf8 20.Qf1 Nf4–/+) 0–1. bentengutama (2170) – salas (2035), net–chess.com, 2003.

4.d4 Qe7 5.c4 Nf6 6.a3 ed4 7.Qd4 Nc6 8.Qc3 Ne4 9.Qc2 f4 10.Bd3 Bf5 11.b5 Na5 12.Nc3 Nf2! 13.Bf5 Nh1 14.Nd5=+ Qh4 15.Kf1 Nc4 16.Nf3+– Qf2 17.Qf2 Nf2 18.Nc7 Kd8 19.Na8 Nb2 20.Kf2 fe3 21.Ke2 g6 22.Be6 Bg7 23.Rc1 Na4 24.Rc7 Nc3 25.Ke3 Re8 26.Rc8 Ke7 27.Re8 Ke8 28.b6 Ke7?! 29.ba7 Nb5 30.Nb6 Na7 31.Nc8 Ke6 32.Na7 Kd5 33.Nb5 Kc5 34.Nbd4 Bh6 35.Kd3 d5 36.h4 b5 37.Ng5 Bg5 38.hg5 b4 39.ab4 Kb4 40.Ne6 Kb5 41.Kd4 Kc6 42.Nf8 Kd6 43.Nh7 Ke6 44.g4 Kf7 45.Kd5 Kg7 46.Ke6 Kh7 47.Kf7 Kh8 48.Kg6 Kg8 49.Kh6 Kh8 50.g6 Kg8 51.g7 (51.g7 Kf7 52.Kh7+–) 1–0. Meng,Fanhao (2285) – Lister,Curtis, Western Canadian op, 2004.

4.d4 Qf6 5.de5 de5 6.f4 Bd6 7.Nf3= Bb4 8.Nbd2 Qb6 9.Qe2?? Bd2–+ 10.Nd2 Qb2 11.Rd1 Bd7 12.Qc4 b5 13.Qc7 Na6?? 14.Qb7 Rc8 15.Qa6 Rc2 16.Bd3 Rd2 17.Rd2= Qc1 18.Kf2?? Qh1 19.Bb5=+ Bb5 20.Qb5 Kf7 21.Qe5?? Nf6–+ 22.Qf5 Re8 23.Rd7 Re7 24.Re7= Ke7 25.Qe5 Kf8 26.Qb8 Kf7 27.Qa7 Kg6 28.Qd4 Qh2 29.a4 Qh4 30.Ke2 Qg4 (31.Kf2 Qf5=+). maxii – darling, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Ne2 Nf6 5.d4 e4 6.d5 Be7 7.Nf4 0–0 8.Bc4 Qe8 9.Nc3 Kh8 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.0–0+=) 10.Nb5 Na6 11.Nd4 (11.0–0+=) 11...Bd8 (11...Nb4 12.Nde6 Be6 13.Ne6 Qa4+=) 12.Nfe6 Be6 13.Ne6 (13.de6?! Qg6 14.Ba6 Qg2=) 13...Rf7 14.Ba6 ba6 15.c4 c6 16.Nd8 (16.0–0 a5 17.a3 ab4 18.ab4 cd5 19.Nd8 Rd8 20.Bf6 Rf6 21.Qd5 Qf7+/–) 16...Rd8+= 17.a4 (17.Bf6 Rf6 18.dc6 Qc6+=) 17...Ng4 (17...a5 18.b5 cd5 19.Bf6 Rf6 20.Qd5+=) 18.0–0 Re7 (18...a5 19.b5 cd5 20.Qd5+/–) 19.Qe2 (19.dc6 Qc6 20.h3 Ne5 21.Be5 Re5+=) 19...Rb8 20.Bc3 cd5 21.cd5 Qc8 (21...Qh5 22.h3 Nf6 23.Qh5 Nh5 24.Rac1+/–) 22.Rac1 Rc7 23.Qd2 Qe8 24.h3 Nh6 25.Bd4 (25.a5 Qg6+/–) 25...Rcb7+= 26.Rc6 Rb4 27.Qc3 Nf7 28.Bg7+/– Kg8 29.Bd4 Ra4 30.Ba7 Ra8 31.Rc7 Ne5 32.Rb1 Rc4+= 33.Rc4 Nc4 34.Rb7 Ne5 35.Qa3 Qc8 36.Qa6 f4 37.ef4 Nd3 38.Qc6+– (38.Qc6 Nf4 39.Rc7+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Milde,Lars, CiF, 1990.

4.Nf3 e4 5.Nd4 b5? 6.Bb5+– Bd7?? 7.Ne6 Qe7 8.Nc7 Kd8 9.Nc3 (9.Nc3 Bb5 10.N3b5+– (10.Na8?! Bc6+/–; 10.N7b5?! Nf6+–); 9.Na8?! Bb5 10.Bd4 Qb7+–) 1–0. Wall,Bill – Mykuh, internet, 1999.

4.Nf3 g5 5.Bc4 Nf6 6.0–0 a6? 7.Ng5+– Qe7 8.f4 d5 9.Be2 h6? 10.Bh5 Nh5 11.Qh5 Kd7 12.Nf3 Qb4?? 13.Ne5 Kd6 14.Qg6 Kc5 15.Bd4 Kb5 16.Nd3 Qd2 17.Nc3 Ka5+– 18.Qf7 Bd6 19.Qd5 c5 20.Bc5 Qc3+– 21.Bb4 Ka4 22.Bc3 Rd8 23.Qc4 Ka3 1–0. Nautiluschess – Gooch, ICS blitz, 2001.

4.f4 Nd7 5.Nf3 ef4 6.ef4 Ngf6 7.Qe2 Qe7 8.Nc3 Qe2 9.Be2+= a6 10.0–0 Be7 11.Rae1+/– 0–0?? 12.Bc4+– Rf7 13.Re7 (13...d5 14.Rf7 Kf7 15.Nd5 Nd5 16.Bd5 Kf8 17.Re1+–) 1–0. b4_player (2170) – CAFUZO (1665), GameColony.com, 2002.

4.f4 Be6 5.Nf3 =.

4.f4 Qe7 5.Be2 Nf6 6.Nf3 e4 7.Nd4 g6 8.0–0 Bg7 9.Nc3 0–0 10.Bc4 Kh8 11.a4 Bd7 12.b5 c5 13.Nb3 Be6 14.Be6 Qe6 15.Na5 b6 16.Nb3 Nbd7 17.Qe2 d5 18.Nd1 (18.a5 Rfb8=) 18...Rfd8 19.a5 Qd6 20.a6 Rac8 21.Qe1 Ne8 22.Bg7 Kg7 23.Qe2 Nc7 24.Ra4 Nf6 25.Nc3 Ne6 26.Nb1 d4 27.Na3 d3 28.Qd1 0–1. Sijses,Wim – Guilloux,Jean Yves (2065), IECG, 2004.

4.f4 Nf6 5.fe5 (5.Nh3 Be7=) 5...de5 6.Be5 (6.Nf3 Bb4 7.Ne5 Nbd7+=) 6...Bb4 (6...Nc6 7.Bc3 Bb4 8.Bc4+=) 7.Bc4 (7.Nf3 Nc6 8.a3 Ba5+=) 7...Qe7 8.Nf3 Nc6 9.Bf4 (9.Bc3 Ne4+=) 9...Be6–/+ 10.Qe2 Bd6 (better is 10...Nd5!? 11.Bg5 Qd7+=) 11.Be6 Qe6 12.Ng5 Qe7 13.Bd6 Qd6 14.Qc4 (14.Nc3 a6=) 14...Qd5 (14...Ne5 15.Qe6 Qe6 16.Ne6+=) 15.Qd5= Nd5 16.0–0 0–0 17.c4 Nb6 18.Na3 Ne5 19.c5 Nbc4 20.Nc4 Nc4 21.Rf2 g6 22.Nf3 (22.Rb1 b6=) 22...Rfe8 23.Rb1 Rab8 24.Rb4 Ne5 25.Ne5 Re5 26.Ra4 Rc5 27.Ra7 b6 28.d4 Rc1 29.Rf1 Rc2 30.Rf2 Rc1 ½–½. Gundersen,Helge (2160) – Hohler,Peter (2195), Porto POR, Euro Ch, 2014.

4.Nh3 Nf6= 5.f4 e4 6.Be2 d5 7.a3 Bd6 8.0–0 c5 9.c4 cb4 10.cd5 0–0 11.Qb3 ba3 (better is 11...Na6!?+=) 12.Na3+– Nbd7 13.Nb5 Nc5 14.Qc4 b6 15.Na7 Ba6 16.Ra6 (16.Nb5 Qd7+/–) 16...Na6 17.Qa6 Qd7 18.Ra1 Bb8 19.Qc4 Ra7 20.Ra7 Ba7 21.d6 Kh8 22.Ng5 h6 23.Ne6 (23.Bf6 Rf6 24.Qc7 Qc7 25.dc7 Rc6=) 23...Rc8 24.Qb3 (24.Qa2 Rc2 (24...Qd6 25.Bf6 gf6 26.Nd4+/–) 25.Nd4 Rd2–/+) 24...Qd6+= 25.Nd4 (25.Bf6 Rc1 26.Bf1 gf6–/+) 25...b5!–/+ 26.h3 (26.Qb5 Rb8 Decoy; 26.Nb5 Qd5 Double attack (26...Qd2 Pinning; 26...Qd2 Deflection; 26...Qd5 Decoy); 26.Bb5 Bd4 Combination) 26...Bd4–+ 27.Bd4 b4 28.Bc4? (better is 28.g3–+) 28...Qc6?? (better is 28...Nh5–+) 29.Be6+= Qc2?? (29...Rd8 30.Kf2 Rd4 31.ed4 Qd6–/+) 30.Qb4+/– Qd1? (better is 30...Re8!? 31.Bf6 gf6 32.Bf5 Qc7+/–) 31.Kh2+– Ng4?? 32.hg4 Qg4 33.Qb1 Qh4 34.Kg1 Rd8 35.Bf5 1–0. Larsen,Bent (2470) – Curatola,Clemente (2155), Maestros vs Olavarria Tandil, 2002. (=1.e3 f5 2.b4 e5 3.Bb2 d6)

4.a3 Be6

5.c4 a5 6.Nf3 =.

5.c4 Nd7 6.d4 ed4 7.Bd4 Ne5 8.Nd2 Ne7 9.Ngf3 N7c6 10.Be2 =.

5.c4 Nd7 6.Nf3 Qe7 7.d3 0–0–0 8.Nc3 e4 (better is 8...Ngf6!?=) 9.de4+/– fe4 10.Ne4 Bg4 11.Ned2 Ne5 12.Be2 Nf6 13.Qa4 a6 14.b5 Ned7? (better is 14...Qe8+–) 15.ba6 ba6 (15...b6 16.Qc6 Nb8 17.Qb7 Kd7+–) 16.Qa6 Kb8 17.Bd4 (better is 17.Nd4 Ne5 18.Nc6 Nc6 19.Bf6+–) 17...Nb6 18.Bb6 cb6 19.Nd4 (better is 19.Qb6 Kc8 20.Rb1 Bf3 21.Nf3+–) 19...Qb7 20.Qb7 Kb7 21.Bg4 Ng4 22.h3 Ne5 23.Ke2 Be7 24.a4 Rc8 25.Rhc1 Bf6 26.a5 Rhe8 27.ab6 Bh4 28.g3 Bf6 29.Rab1 Nc6 30.Nc6 Rc6 31.Kd3 Re5 32.Ne4 d5 33.cd5 Rd5 34.Ke2 (34.Ke2 Rc1 35.Rc1 (35.Nf6? Rc2 36.Kf3 Rf5 37.Ke4 Rf6–+) 35...Kb6 36.Nf6 gf6 37.Rd1+–) 1–0. Fournier,Frederic (1890) – ruyviva, Active, 2011.

5.c4 Nd7 6.Nf3 g6 (6...Nb6 7.Qb3 (7.d3 Be7 8.Be2 Nf6 9.0–0 0–0 10.Qc2=; 7.c5 dc5 8.Ne5 Nf6 9.bc5 Bc5 10.Qf3=; 7.Qc2= Nf6 8.d4 e4 9.d5 Bd7 10.Nd4=) 7...Nf6 8.Be2 e4 9.Nd4 Bd7 10.Nc3=; 6...Qf6 7.Qc2 (7.Qb3 g5 8.d4 g4 9.Nfd2 Bg7 10.d5=) 7...a5 8.Nc3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1=) 7.d4+= Bg7 8.Qc2 (8.d5 Bf7 9.Be2 g5 10.Nc3+=) 8...Nh6 (8...c6 9.Be2 Qf6 10.Nc3+=) 9.Nbd2 (9.d5 Bf7 10.Be2+=) 9...0–0 (9...c6 10.Be2=) 10.de5 (10.d5=) 10...de5 11.Rd1 Qe7 12.c5 Nf7 13.Bc4 Rfd8 14.0–0 b6 15.c6 Nf8 16.Qb3 (16.e4 Rd6 17.Rfe1 f4+/–) 16...b5= 17.Be6 Qe6 18.Qe6 Ne6 19.Nb3 g5 20.Nc5 Nc5 21.bc5 Bf6 (21...g4 22.Nh4 Nh6 23.Rd7=) 22.g3 (better is 22.Rd7!?+=) 22...Kf8 23.Rd7 Rd7 24.cd7 c6 25.Rd1 (25.Ne1 Ke7 26.f4 gf4 27.ef4 Kd7 28.fe5 Be5 29.Be5 Ne5 30.Rf5 Nc4+=) 25...Ke7 26.e4 f4 27.g4 Rd8–/+ 28.Bc3 Rd7 29.Rd7 Kd7 30.h3 Ke6–+ 31.Kf1 Be7 32.Bb4 a5! 33.Ba5 Bc5 34.Bb4 Kd6 35.Ke2 Bb4 36.ab4 c5 37.bc5 Kc5 38.Kd3 Kb4 39.Kc2 Kc4 40.Kd2 b4 41.Kc2 b3 42.Kb2 Kd3 43.Ng1 Ke4 44.Kb3 Kd3 45.Kb4 e4 46.Kc5 Ne5 (46...Ne5 47.h4 gh4–+) 0–1. Bernhard,Alfred – Boehm,Ingo, Ruhrgebiet VK Gr1, 1999.

5.c4 Nf6 6.Nc3 Be7 (6...a5 7.d4=) 7.Nf3 Ne4 (7...0–0 8.d4 a5 9.de5 de5 10.Qd8 Rd8 11.Nb5+= (worse is 11.Ne5 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Bb4–/+)) 8.Qc2 (8.d4 Nc3 9.Bc3 e4+=) 8...Nc3= 9.Bc3 Nd7 (9...Bf6!?=) 10.d4+/– e4 (10...0–0 11.de5 de5 12.Ne5 Ne5 13.Be5+/–) 11.d5 ef3 (11...Bf7 12.Nd4 (12.Bg7?! Rg8 13.Nd4 Rg7 14.Nf5 Rg5 15.Qe4 a5=) 12...0–0 13.Nf5+/–) 12.de6 Nf6 13.gf3 (13.Qf5 fg2 14.Bg2 c6+–) 13...g6 14.c5! d5 (14...dc5 15.Rd1 Combination) 15.0–0–0 (15.Rd1 Qc8 16.c6 0–0+/–) 15...c6 16.e4! fe4 (16...de4 17.Rd8 Pinning (17.Rd8 Deflection); 16...fe4 17.fe4 Combination) 17.fe4 0–0 18.ed5 Nd5 19.Rg1 (19.Bd4 Bf6 20.Bc4 Bd4 21.Rd4 Qf6+=) 19...Bg5+= 20.Bd2 (20.f4 Bf4 21.Kb2 Rf6+=) 20...Bd2= 21.Rd2 (21.Qd2 Qf6 22.Bc4 Rae8=) 21...Qf6 22.Qb2 (better is 22.Rg3=) 22...Rae8 (22...Qe6 23.Bc4=) 23.Bc4 (23.Qf6!? Rf6 24.Bc4+/–) 23...Qb2 (23...Qe6 24.Rgd1 Rd8 25.Qb3=) 24.Kb2+= Re6 25.Rgd1 (25.Rg5 Ref6+=) 25...h5 26.Rd5 cd5 27.Bd5 Rf2 28.Kb3 Rfe2 29.Be6 Re6 30.Rd7 b6 31.Ra7 bc5 32.bc5 h4 33.Kc4 h3 34.Kd3 g5 35.Ra4 Kf7 36.Rc4 Ke7 37.Re4 Re4 38.Ke4 Kd7 39.Kf5 Kc6 40.Kg5 1–0. Dillimann,Hans Peter (1715) – Ostertag,Ralph (1820), Afro op, 1998.

5.c4 Nf6 6.Nf3 A) 6...Bd7 7.Be2 (7.d3 a5 8.b5 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0=; 7.d4 e4 8.Nfd2 a5 9.b5 Be7 10.Be2=) 7...Be7 8.d4 e4 9.Nfd2 0–0 10.Nc3=; B) 6...Be7 7.d4 e4 8.d5 Bd7 9.Nd4 0–0 10.Be2+=; C) 6...e4 7.Nd4 Bd7 8.Be2 Be7 9.0–0 0–0 10.Nc3=.

5.c4 Nf6 6.Nh3 A) 6...Be7 7.d4 (7.Be2 a5 8.0–0 0–0 9.d4 Ng4 10.Qd2=) 7...ed4 8.Nf4 Bf7 9.ed4 d5 10.c5+=; B) 6...a5 7.b5 (7.d4 ed4 8.ed4 d5 9.Qe2 Qe7 10.Ng5=; 7.Ng5 Bd7 8.b5 Be7 9.d4 Ng4 10.Nh3=) 7...Be7 8.d4 Ng4 9.Be2 0–0 10.0–0=.

5.d4 ed4 6.Bd4 Nf6 =.

5.Nf3 Nf6 6.c4 Be7 7.d4 e4 8.d5 ef3 (8...Bd7 9.Nd4=) 9.de6+= fg2 10.Bg2 c6 11.Rg1 (11.Ra2 Rf8+=) 11...Qc8= 12.Bh3 (12.b5 Qe6 13.Qa4 Qd7=) 12...g6+= 13.Bf5 (13.Bf1 Qe6 14.Be2 Nbd7+=) 13...gf5 14.Bf6 Bf6 15.Qh5 Kd8 16.Qf7 Be7 (16...Ba1? 17.e7 Kc7 18.e8Q Nd7 19.Qc8 Rac8 20.Qf5+–) 17.Rg7 Re8 18.Nc3 a5 (18...h5 19.Qf5 Rf8 20.Rf7 Rf7 21.Qf7+=) 19.Rd1 (19.Na4 c5 20.Nb6+–) 19...ab4–/+ 20.c5 bc3 21.cd6 c2 (21...Ra3?? 22.Rg8 Qd7 23.ed7 Kd7 24.Qe8 Ke6 25.Qe7) 22.Rg8 cd1Q 23.Kd1 Bf8 (23...Qd7 24.ed7 Kd7 25.Re8 c5 26.Re7 Kc6 27.Rc7 Kb5 28.Qb3 Ka5 29.Rb7 Nd7 30.Qb5) 24.e7 (24.e7 Kd7 25.ef8Q Kd8 26.Q8e8#; 24.Qf6 Be7 25.Qe7#) 1–0. Wilk,Adam (2015) – Sowa,Bernard, Poland–chT disctrict, 1996.

5.Nf3 Nf6 6.Be2 Nbd7 7.d3 Be7 8.c4 0–0 9.0–0 c6 10.Nbd2 a6 11.e4 f4 (11...h6 12.Nh4 fe4 13.de4=) 12.Qb3 Qc7 13.Qc2 Ne8 14.Rfc1 g5 15.h3 h5 16.Nh2 Ng7 17.Ndf1 Nf6 18.f3 (18.d4 g4+=) 18...Qd7 (18...Qb6 19.Kh1+=) 19.a4 g4 20.fg4 hg4 21.hg4 Ng4 22.Ng4 Bg4 23.Bg4 Qg4 24.Qd1 Qh4 25.Qf3 Ne6 26.Nh2 Ng5 27.Qf2 Qh7 28.Rf1 Qg7 29.Kh1 Rf6 30.Qg1 Rh6 31.Rf2 Kf7 32.Raf1? Rah8 33.g4 Nh3 34.Qg2 Nf2 35.Rf2 Rh2 36.Qh2 Rh2 37.Rh2 Qg4 38.Rg2 Qh3 39.Kg1 f3 40.Rf2 Qg3 41.Kf1 Bh4 (41...Bh4 42.Rf3 Qf3 43.Kg1 Qf2 44.Kh1 Bg3 45.Be5 Qf1) 0–1. Fournier,Frederic (1975) – SOBRAS (2360), Echecs21 (1/1), 2003.

4.a3 Nf6

5.c4 Nc6 6.d4 ed4 7.ed4 =.

5.c4 Nbd7 6.Nf3 b6 (6...e4 7.Nd4 Ne5 8.f4 ef3 9.gf3=) 7.d4 White launches an attack 7...e4 8.Ng5 Qe7 9.Nc3 (9.d5 Ne5+=) 9...c6 (9...a5 10.d5+=) 10.d5 c5 (10...Ne5!?+=) 11.Nb5 Nb8 12.bc5 (12.Bf6 gf6 13.Qh5 Kd7+–) 12...bc5 13.Qa4 Qd7 (13...Kd7 14.Na7 Kc7 15.Nb5 Kb7+–) 14.Nc7 Kd8 15.Bf6 (better is 15.Qd7!? Bd7 16.Na8 Ke7+–) 15...gf6 16.Nge6 Ke7 17.Qa5 (better is 17.Qb3 f4+–) 17...Bb7 18.Rb1 (worse is 18.Na8 Ba8 19.Rb1 Bh6+–) 18...Bc6 (18...Qc8 19.Na8 Ba8 20.Qa7 Nd7+–) 19.Na8 Ba8 20.Rb8 (20.Rb8 Bg7 21.Ra8 Ra8 22.Ng7+–) 1–0. Pleschke,Helmut – Popp,Tony, IECG, 1999.

5.c4 Be6 6.Nc3 Nbd7 7.Nf3 Be7 8.Ng5 Bf7 (Better is 8...Bg8!?=) 9.Nf7+/– Kf7 10.d4 (10.Qf3!?+/–) 10...e4 11.d5 Rf8 12.Ne2 c5 (Better is 12...Ng4+=) 13.b5 Nb6 14.Nf4+/– Re8 15.a4 Kg8 16.a5 Nbd7 17.Be2 g5 18.Ne6+– Qc8 19.Ng5 Ne5 20.Be5 de5 21.Ne6 Qd7 22.Bh5 Nh5? 23.Qh5 Kh8 24.Qf5 Rf8 25.Nf8 Qf5–+ 26.Nd7?? Qd7 27.0–0 Qg4 28.g3 Rg8 29.Kg2 Qf3 30.Kg1 h5 31.h3 h4 32.g4 Rg4! 33.hg4 Qg4 34.Kh2–+ h3 35.Rg1 Qf3 36.Raf1?? Bh4 37.d6 Bf2 38.d7 Bg1 39.Rg1 Qf2 40.Kh3 Qf3 41.Rg3 Qf5 42.Kg2 Qd7 43.a6 (43...ba6 44.ba6–+; 43.b6 Qd2 44.Kh3 ab6 45.ab6 Qe2–+) 1–0. slavisa11 – GirlPower11, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Bc4 d5 6.Bb3 Bd6 7.c4 c6 8.Nf3 Qe7 9.0–0 0–0 10.h3 (10.cd5 cd5 11.Nc3 Be6=) 10...h6 (10...dc4 11.Bc4 Be6 12.Qb3 Bc4 13.Qc4 Kh8 14.d3=) 11.Nc3 Be6 12.cd5 Nd5 13.Ne2 (13.Nd5 Bd5 14.d4 e4=) 13...Nd7+= 14.Rc1 (14.d3 a5 15.e4 fe4 16.de4 Nf4 17.Nf4 Rf4=) 14...Rf6 (14...a5 15.ba5 Ra5 16.Rb1–/+) 15.Ng3 (15.d3 a5=) 15...Rg6 (15...a5 16.e4 fe4 17.Ne4+=) 16.Kh1 (16.b5 Rb8= (worse is 16...Ba3 17.Ba3 Qa3 18.bc6 bc6 19.Rc6+–)) 16...Rf8 17.Qc2 e4 18.Nd4 Bg3 (18...Ne5 19.Ne6 Qe6 20.Be5 Be5 21.Ne2=) 19.Ne6 (19.fg3 Rg5 20.g4 fg4 21.Qe4 (worse is 21.Ne6 Qe6 22.Rf8 Nf8–/+) 21...Rf1 22.Rf1=) 19...Qe6+= 20.fg3 a6 21.Qc4 (21.Kh2 Ne5 22.Be5 Qe5+=) 21...Ne5 22.Ba1?? (better is 22.Be5 Qe5 23.Qc5–/+) 22…Nc4–+ (22...Nc4 23.Bc4 Qd6–+) 0–1. Kostal,Otakar (1945) – Konstacky,Matej (1710), Ostrava op–B, 2003.

5.d3 a5 6.Nf3 +=.

5.d3 Be7 6.Be2 (6.d4 e4=) 6...0–0 7.Nd2 Nbd7 (7...a5 8.Ngf3+=) 8.Ngf3= h6 (8...Qe8 9.0–0=) 9.Nh4 Nh7 (9...Nd5 10.Ng6 Re8 11.c4+=) 10.Ng6+= Rf6 11.Ne7 Qe7 12.g3 (12.d4 Qe6+=) 12...Rf7 (12...Rf8 13.0–0+=) 13.h4 (better is 13.0–0=) 13...g5 (better is 13...Nhf6!?=) 14.d4 (14.hg5 Qg5 15.Nf3 Qf6+/–) 14...Nhf6 (14...ed4 15.Bd4 c5 16.hg5 hg5 17.Bb2+/–) 15.hg5 hg5 16.Nf3 (better is 16.c4+/–) 16...Ng4? (16...g4 17.Ng5 Rg7 18.de5 Ne5 19.Be5 Qe5–/+) 17.Bc4+– Ndf6 (17...ed4 18.Bf7 Qf7 19.Qd4 Nde5 20.Ng5 Qg7+–) 18.de5 Ne4 (18...Ne5 19.Be5 g4+–) 19.ed6 cd6 20.Rh8# 1–0. Roibal,Felisardo – Colombo,Alejo, URU–ch prel Roja, 2001.

5.d4 Nc6 =.

5.d4 ed4 6.ed4 Be7 7.Nf3 0–0 8.Bd3 Ne4 9.Nbd2 d5 10.0–0 Be6 11.c4 c6 12.Rc1 Bd6 13.cd5 Bd5 14.Ne5 a5 15.b5 Qg5 16.f4 Qh6 17.bc6 Nc6 18.Bc4 Bc4 19.Ndc4 Be5 20.fe5 0–1. Fournier,Frederic (2215) – Elison,Kari (2300), corr ICCF Jubile Gpe B, 2001.

5.Nf3 a5 6.Bb5 c6 7.Be2 =.

5.Nf3 e4 6.Nd4 g6 7.c4 Bg7 8.Qc2 Nc6 (8...0–0 9.c5=) 9.Nc6 bc6 10.d3 Qe7 11.de4 Ne4 12.Bg7 Qg7 13.Ra2 Be6 14.Be2 d5 (14...a5!?=) 15.cd5+/– Bd5 16.Bc4 0–0 17.0–0 Kh8 18.Bd5 cd5 19.Nd2 Rfc8 20.Ne4 fe4 21.Rd1 Qf7 (21...c6 22.Qc5+=) 22.Qc3 Kg8 23.Qd4 (23.Qc6 a5 24.b5 d4+/–) 23...a5 24.b5 Rd8 25.a4 Rd7 26.Rc2 Rad8 (26...h6 27.Qd2+/–) 27.Rdc1 Rf8 28.Qc3 h5 (28...Ra8!?+/–) 29.h3 g5 30.Qa5 g4 31.hg4 hg4 32.Qe1 g3 33.fg3 Qg7 34.Rf2 Rc8 35.Rfc2 Rf7?? (35...Rf8 36.Rc5 Ra8+–) 36.b6!+– Qe5 37.a5 Rh7 38.Rc7 Rhc7 39.Rc7 Rc7 40.bc7 Qc7 41.Qb4 Qc1 42.Kh2 Qe3 43.Qb8 Kg7 44.Qb7 Kh8 45.a6?? Qh6= 46.Kg1 Qc1 47.Kh2 Qh6 48.Kg1 Qc1 49.Kh2 Qh6 ½–½. Fournier,Frederic (1810) – juankybi (1675), Active, 2011.

5.Nf3 Be6 6.c4 Nbd7 7.d3 Be7 8.Nbd2 (8.Ng5 Bg8+=) 8...h6 9.h4 (9.d4!?+=) 9...0–0= 10.Be2 Ng4 11.g3 Ndf6 12.Nh2 Nh2 13.Rh2 a5 14.b5 Qd7 15.Qc2 f4 (15...c6 16.bc6 bc6 17.f4+=) 16.gf4= ef4 17.0–0–0 fe3 18.fe3 c6 19.bc6 bc6 20.Rg1 d5 21.Rhg2 Rf7 22.c5 Rb8 (22...Qa7 23.Bd4=) 23.Be5 (23.Nf3 Qb7 24.Be5 Rbf8+/–) 23...Rb7 24.d4 (24.Bf4!?+=) 24...Bf5= 25.Bd3 Bd3 26.Qd3 Bf8 (26...Bd8!?=) 27.Qg6 Ne4 28.Ne4 de4 29.Qe4 Qe6 30.Rg6?? (better is 30.Qc2+/–) 30...Qb3 31.d5 (31.Bf6 a4 32.h5–+) 31...Qa3 32.Kd1 cd5 33.Qd5= Rb1 34.Ke2 Rg1 35.Rg1 Qa4 36.Kd3 Qe8 37.c6+/– Kh8? 38.Bd4?? Rc7= 39.Qa5 Qc6–/+ 40.Qa2 Qb5 41.Ke4 Qe8 42.Kd3+= Qh5 43.Qh2?? Qf5 44.e4 Qf3 45.Kd2 Qe4 46.Bg7–+ Rg7 47.Rg7 Bg7 48.Qh3 h5 49.Qc8= Kh7 50.Qc2 Qc2 51.Kc2 Kg6 52.Kd2 Kf5 53.Ke2 Kg4 54.Kf2 Kh3 55.Kg1 Be5 56.Kh1 Kg3 57.Kg1 Kf3 58.Kh1 Bd4 59.Kh2 Bf2 60.Kh1 ½–½. David,Dorian_Ciprian (1725) – Fulop,Francisc (2090), Slanic Moldova ROM, 1st Div (m), 2011.

5.Nf3 Be6 6.c4 Nbd7 7.Be2 Qe7 8.d3 h6 9.Nbd2 g5 10.h3 g4 11.hg4 fg4 12.Ng1 (12.Ng5 0–0–0=) 12...h5 13.Qc2 Bh6 14.0–0–0 (14.d4!?=) 14...0–0–0 15.g3 Nb6 16.Kb1 Bd7 17.Bf1 Ba4 18.Nb3 Bg5 19.d4 ed4 20.Qf5? (20.Rd4 Nfd7+=) 20...Kb8 (20...Nfd7 21.Ka2 Bc6 22.f3–+) 21.Qg5? (21.Rd4 Nfd7 22.Qc2 Bf6–/+) 21...Bb3?? (better is 21...Qe4 22.Ka2 Qh1–+) 22.Rd4+= Na4?? (22...d5 23.Rf4 Qh7 24.Qf5=) 23.Bd3?? Qf8?? 24.Ne2?? Nd7 25.Nf4 c5 26.Re4+= cb4? 27.ab4 Ne5? 28.Rh5 Nd3?? 29.Nd3 Qf3–+ 30.Rh8 Qd1 31.Nc1 Qc2 32.Ka1 Qb2 0–1. Fournier,Frederic (2000) – zacapamuerte (1935), Active (5/0), 2004.

5.Nf3 Be6 6.d3 h6 7.Be2 g5 8.Nfd2 Bg7 9.Rf1 0–0 10.f4? (better is 10.c4!?+=) 10...Nd5–+ 11.Kf2? (11.Nc4 gf4 12.ef4 b5–+ (worse is 12...Nf4 13.Bf3–+)) 11...gf4 (better is 11...Ne3 12.Qc1 Nf1 13.Qf1 gf4–+) 12.ef4 Ne3! (worse is 12...Nf4 13.Bf3 c6 14.Kg1–/+) 13.Qc1 (13.Ke3 Decoy to e3 13...ef4 Discovered attack) 13...Nf1 14.Kf1 Nc6 15.Kg1 Qe7 16.Nf3 e4 17.Bg7? (17.Nfd2–+) 17...Qg7 (17...Kg7?! 18.Ne1–+) 18.c3 ef3 19.Bf3 Rae8 20.Nd2 Bf7 21.c4 (21.d4 Re3–+) 21...Re3 22.Qc2 (22.Bc6 bc6 23.Nb3 Rd3 24.Na5–+) 22...Nd4 (better is 22...Qa1 23.Nf1 Nd4 24.Qf2 Nf3 25.gf3 Rd3 26.c5–+) 23.Qd1 Nf3 24.Nf3 Rf3! 25.Ra2 (25.Qf3 A deflection 25...Qa1) 25...Bh5 (better is 25...Qd4 26.Kh1 Rd3 27.Qd3 Qd3 28.Ra1–+) 26.Kh1 Rf2! (26...Rf2 27.Rf2 Bd1–+) 0–1. Herzog,Jana – Strehle,Isabel (2155), GER–chT U20 Girls, 1999.

5.Nf3 h6 6.Nh4 (6.Bc4 Nbd7=) 6...g5+= 7.Ng6 Rg8 8.Nf8 Kf8 (8...Rf8 9.f4=) 9.c4 (9.Bc4 Rg6+/–) 9...Be6 (9...Kg7 10.d4 ed4 11.Qd4+=) 10.d4 e4 (10...ed4!? 11.Qd4 Rg6+=) 11.d5+/– Bf7 12.Be2 Nbd7 13.Nd2 (13.0–0 Ke8+/–) 13...a5 (13...b5 14.Qb3+/–) 14.Nb3 ab4 15.ab4 b6 (15...Ke8!?+/–) 16.Nd4+– f4 17.Ne6 (17.Nc6!? Qe8 18.Ra8 Qa8 19.Qd2+–) 17...Be6+/– 18.de6 (18.Ra8 Qa8 19.de6 Ne5+/–) 18...Ne5 19.Be5 (19.c5 bc5 20.bc5 Ke7+=) 19...de5+= 20.Qd8 (20.Ra8 Qa8 21.h4 Ke7 22.hg5 Rg5+=) 20...Rd8= 21.Ra7 Rg7 (21...Ke7 22.Rc7 Ke6 23.c5 bc5 24.Bc4 (worse is 24.bc5 Rc8 25.Bc4 Nd5 26.Bd5 Kd5 27.Rd7 Kc4–/+) 24...Nd5 25.Rc5+= (worse is 25.bc5 Rc8 26.Bd5 Kd5 27.Rd7 Kc5–/+)) 22.0–0 (22.h4 g4=) 22...Rd2 23.Bd1 (23.Re1 Re7+=) 23...Rd6 (23...Re7 24.Rb7+=) 24.Bb3= Re6 25.Rd1 (25.c5 Re8=) 25...Rd6 (25...c5 26.Ra8 Kf7 27.b5+=) 26.Rd6= cd6 27.Ra8 Ke7 28.Ra7 Nd7 (28...Kf8 29.Ra8 Ke7 30.Ra7 Kf8=) 29.Ba4+= Ke6 30.Bc6 Re7 31.Bd5 ½–½. Lucas,Robert – Ruddell,Craig, WA Class Chpp Rd, 1993.

5.g3 Be7 6.Nf3 0–0 7.Bg2 c6 8.0–0 Be6 9.d3 Nbd7 (9...a5 10.Ng5 Bd7 11.c4+=) 10.Nbd2 h6 11.c4 g5 12.Kh1 Kh7 13.Qc2 Qe8 14.e4 Qg6 15.Ng1 f4 (15...fe4 16.de4 a5 17.Qc3+=) 16.d4 g4 17.f3 (better is 17.gf4!? ef4 18.f3+=) 17...fg3–/+ 18.fg4 (18.Ne2 gh2 19.f4 Bg8+=) 18...gh2 (worse is 18...Qg4 19.h3 Qg6 20.Ne2–/+) 19.Nh3 Ng4 20.d5?? (better is 20.Qb3–+) 20…Ne3 (20...Ne3 21.Ng5 Qg5–+) 0–1. Fournier,Frederic (1970) – drakonian (1940), Echecs21 (6/3), 2003.

5.c4 Be7

6.Nc3 0–0 7.Nf3 (7.Be2 Nc6=) 7...c6 (7...e4!? 8.Nd4 c5+=) 8.d3 Nbd7 (8...a5 9.Qb3=) 9.Qb3 (9.Be2 Nb6+=) 9...h6 (9...a5 10.Be2=) 10.Nh4 (10.Be2 Qc7+=) 10...f4 11.e4 Kh7 (11...Ne4 12.c5 Kh7 13.Ne4+= (worse is 13.de4 Bh4 14.cd6 Qb6+=)) 12.Nf5 g6 13.Ne7 Qe7 14.Be2 Rg8 15.Bf3 (15.0–0!?+=) 15...Nf8= 16.Ne2 g5 17.h3 Ng6 18.g3 (18.0–0–0 a5+=) 18...fg3+= 19.fg3 Be6 (19...Bh3 20.Rh3 g4 21.Bg4 Ng4 22.Rh5+=) 20.0–0–0 (20.Bg2 Qg7+=) 20...b5 (20...a5 21.ba5 Ra5 22.Qb4+=) 21.Qc3= Rgc8 22.c5 (22.h4 Ng4 23.h5 Nf8=) 22...dc5+= 23.Qc5 Qf7 (23...Qc5 24.bc5 Bh3 25.Rh3=) 24.Qe3 (24.Rdf1 Qf8+=) 24...a5 (24...c5 25.bc5 Rc5 26.Kb1=) 25.d4 ab4 26.ab4 Nd7 27.Rdf1 (27.h4 Bb3 28.Rd3 Bc4+=) 27...Nb6 28.Bh5 Qg7 29.de5 Nc4 30.Bg6 Qg6 31.Qf3 Nb2–+ 32.Kb2 Ra2 33.Kb1 Rca8 34.Nc3 R2a3 35.Kc2 Bb3 36.Kd2 Rd8+= 37.Ke1?? Bc4–+ 38.Qf6 Ra1 39.Kf2 Rd2 40.Kg1 Rf1 (40...Rf1 41.Qf1 Bf1 42.Rh2 Rh2 43.Nd5 Rh1 44.Kf2 cd5 45.h4 Qe4 46.g4 gh4 47.e6 Qe2#; 40...Qf6 41.Ne2 Rf1 42.Kh2 Re2#) 0–1. David,D2 (1725) – Scripcaru,George_Daniel (1905), Sarata Monteoru ROM, Men Ch, 2012.

6.d4 ed4 7.ed4 0–0 8.Bd3 =.

6.d4 ed4 7.ed4 d5 8.Nf3 0–0 9.Bd3 Be6 (9...a5 10.b5=) 10.Qe2 Ne4 11.0–0 (11.Nc3 c6=) 11...c6 (11...Re8 12.c5=) 12.Nc3 Nd7 (12...Bf6 13.Rfe1=) 13.Rfe1 Re8 14.cd5 cd5 15.Rac1 Bd6 16.Rc2 (worse is 16.Ne4 fe4 (16...de4?! 17.Bc4=) 17.Be4 de4 18.Qe4 Nb6–+) 16...Bf7 (16...Rc8 A) worse is 17.Be4 fe4 18.Nd2 Qh4–/+; B) 17.Ne4? fe4 (17...de4?! 18.Rc8 Qc8 19.Rc1+=) 18.Be4 de4 19.Rc8 Qc8 20.Qe4 Nf6–+; C) 17.Nb5 Rc2 18.Qc2=) 17.Nb5 (17.Qd1 a6=) 17...Bf4 18.Bc1 (18.Qd1 a6 19.Nc3 Rc8=) 18...Ng5 19.Qe8 Be8 20.Bf4 Nf3 21.gf3 Nf8 (21...Qh4!? 22.Nc7 Qf4 23.Na8 Nf6=) 22.Nc7+= Ba4 23.Rc5 Attacks the isolani on d5 23...Qh4 24.Nd5 (24.Rd5 Qf4 25.Bc4 Kh8 (worse is 25...Qc7 26.Rc5 Qf7 27.Bf7 Kf7 28.Rf5 Kg6 29.Rf4=) 26.Na8 Bc6–/+) 24...Ng6 (24...Bb3 25.Nc7 Rd8 26.Be5+=) 25.Bg3 (25.Bc4 Kh8 26.Be5 Qg5 27.Kf1 Qh5+=) 25...Qd4 26.Bf5 Bc6 27.Nc7 Rf8 28.Ne6 Qd2 29.Re3 Re8 30.Bg6 hg6 31.Rce5 a6 32.Kg2 Bb5 33.Re1 Bc4 34.Bf4 Qd7 35.Ng5 Rf8 36.Bg3 Bd5 The isolani on f3 becomes a target 37.R1e3 Bc4 (37...Qc6 38.Ne4=) ½–½. Woschkat,Karl_Heinz (1680) – Braga da Silva,Flavio (2205), IECG, 1998.

6.d4 ed4 7.Bd4 Nc6 8.Bc3 =.

6.d4 Nbd7 7.h3 0–0 8.Nf3 ed4 (8...e4 A) 9.Ng5 Nb6 10.h4 (10.Nc3+= h6 11.h4+=) 10...a5 11.Nc3+=; B) 9.Nfd2 Re8 10.Be2 c6 11.Nc3=) 9.Bd4 (9.Nd4 Ne5 10.Bd3 d5 11.c5=) 9...b6 (9...c5 10.Bb2= Nb6 11.Nbd2=; 9...Ne4 10.Bd3 c5 11.Bb2=) 10.Nbd2 (10.Bd3 c5 11.Bc3 Ne5=; 10.Be2 Ne4 11.0–0=) 10...Bb7 (10...a5 11.Be2=) 11.Ng5 (11.Bd3 c5 12.Bb2 Ne4=) 11...Qc8 12.Rg1 (12.Rb1 Ne5=) 12...Ne4 (12...Ne5 13.Be2+=) 13.Ne6 Rf7 14.Ne4 fe4 15.g4? (15.Nf4 Bf6=) 15...Nf8 (better is 15...Ne5 16.Be5 de5 (16...Qe6?! 17.Bd4–/+) 17.Ng7 Kg7–+) 16.Nf8+= Qf8 17.Ra2 Bh4 18.Rg2 Rd8 19.g5 c5 (19...Rf3 20.Qa4–/+) 20.Bc3 (20.g6 hg6 21.Bc3 Rf3–/+) 20...Rf3–/+ 21.Re2 (21.Qe2 Rh3 22.Bf6 gf6 23.gf6 Kh8–+) 21...d5 22.Be5? (better is 22.bc5!? bc5 23.Ba5–+) 22...dc4 (22...cb4 23.g6 h6 24.Qb3–+) 23.Qc2 Ba6?? (23...b5 24.Bf4 Rf4 25.ef4–+) 24.Bf4? (24.Qe4 Qf5 25.Qf5 Rf5 26.Bc7–/+) 24...Rd3 (24...cb4 25.Rg4 b3–+) 25.Rg4–/+ Qd8 26.Rh4+= c3 27.Bg2 Rd5?? 28.Bf3+– ef3 29.Qh7 Kf7 30.Qc2?? fe2 31.g6? Kg8 32.Qa2 c2! 33.e4 c4 34.ed5 Qh4 35.Bg3?? c1Q 36.Ke2 Qe4# 0–1. Dewindt,Cor – Birgani,Farokh, Canada op Edmonton, 2000.

6.Ne2 0–0 7.d4 Qe8 8.Nd2 f4 9.ef4 ef4 10.h3 d5 11.Qb3 a5 12.c5 (12.cd5!? Kh8 13.ba5 Ra5 14.Nc3 (worse is 14.Nf4 Bd6 15.Ne2 Rb5–+) 14...Bb4 15.Be2 Bc3 16.Qc3=) 12...ab4–/+ 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Kh8 15.Nf3 Nc6 16.Ne5 (16.Bb2!?+=) 16...Ne5 17.de5 Ne4 18.Bd4 (18.Qd5 Qa4 19.Qd1 Qb4 20.Nc3 Nc3 21.Bc3 Qc3 22.Qd2 Qa1 23.Qd1 Qe5 24.Be2 f3 25.gf3 Rf3–+) 18...c6 19.Qf3 (19.Ng1 Qg6–/+) 19...b6!–+ 20.Qa3 (20.cb6 Bb4 Pinning (20...Bb4 Deflection)) 20...bc5 21.bc5 Bh4 22.Ng1 Ng5 23.Nf3 Ne6 24.Qc3 Qg6 25.Qd3 Nd4 26.Nd4 Bf5 27.Qf3? (27.Nf5 Qf5 28.Be2 Qe5–/+) 27...Bd8 (better is 27...Be4 28.Qg4 Qh6–+) 28.Be2–/+ Ba5 29.Kf1 Rb8 30.Kg1 Be4 31.Qg4 Qe8 32.Kh2 (better is 32.e6!? Bc7 33.Bf3–/+) 32...Bc7 33.f3 (better is 33.Rd1 Be5 34.Nf3–+) 33...Be5 34.Rd1 Bd4?? (better is 34...Bg6 35.Ba6 Rb4–+) 35.Rd4+= Qe5 36.Rb4 Rf8 37.Bd1 (37.fe4? f3 38.Kh1 h5 (38...fe2?! 39.Qe2 Ra8 40.Kg1–/+) 39.Qf3 Rf3 40.Bf3 Kh7–+) 37...Bg6 38.Qh4 (better is 38.Qd7!?+=) 38...d4 39.Qf2 Rd8 40.Rc4 (40.Qh4 Re8 41.Ba4 Qc5–+) 40...h6 41.Qd2 Qe3 42.Qa5 (42.Qb2–+) 42...Re8 43.Qc7 Kh7 44.Ba4 (44.Qd6 Qe1 45.Qf4 Qd1 46.Rd4–+) 44...Qd2 45.Qd7 Re2 46.Qg4 Qd3 (46...Qd3 47.Rc1 Qa3–+) 0–1. Dragojevic,Mi (2130) – Bosiocic,Mari (2555), Zagreb Open, 2015.

6.Ne2 a5 7.b5 Nbd7 8.d4 0–0 9.g3 c5 10.Bg2 Nb6 11.Nd2 Qe8 (better is 11...Qc7!?=) 12.de5+/– de5 13.Be5 Qf7 14.Qc2 Nfd7 15.Bc7 Bf6 16.Rd1 Be5 17.Bb6 Nb6 18.0–0 Be6 19.Rc1 Rab8 20.a4 Kh8 21.Rfd1 Nc8 (better is 21...Rfd8!?+=) 22.Nf3+/– Bf6 23.Nf4 b6 24.Ne6 Qe6 25.Ne1 Ne7 26.Rd3 Rbd8 27.Rcd1 Ng6 28.Rd5 Rd5 29.Rd5 (29.cd5 Qe5+–) 29...Ne7 30.Rd1 Ng6 31.Bh3 Ne5 (31...Be5 32.e4 Ne7 33.Nf3+–) 32.Rd5 (32.Bf5!? Qf7+–) 32...g6+/– 33.Bf1 Kg7 34.Qd1 Be7 35.Be2 Nf7 36.Ng2 Rd8 37.Nf4 Rd5 1–0. Paauwe,J – Zootjes,M, PKS op–B Netherlands, 2003.

6.Nf3 0–0 7.Qb3 e4 8.Nd4 (8.c5 d5 9.Nd4 Nc6 10.Nc6 bc6 11.Be2 Be6 12.Nc3 Bf7 13.Qa4 Qd7 14.0–0) 8...c5 9.Nc2 (9.Ne2 a5 10.bc5 Na6 11.cd6 Nc5 12.de7 Qe7 13.Qa2 Nd3 14.Kd1 Nf2) 9...Nc6 10.Nc3 Qe8 (10...Ne5 11.Nd5 b6 12.Be2 Nd5 13.cd5 Bf6 14.0–0) 11.Nd5 Qf7 12.Bc3 (12.Ne7 Qe7 13.Be2 b6 14.f4) 12...Bd8 (12...Be6 13.Ne7 Qe7 14.Be2) 13.Qb2 (13.Be2 Be6 14.Nf4) 13...Nd5 14.cd5 Ne5 15.bc5 Nd3 16.Bd3 ed3 17.Nb4 f4 18.0–0–0 (better is 18.Nd3 fe3 19.de3 (19.fe3?! Bh4 20.Kd1 Qd5=) 19...Qd5 20.Nf4 (20.Bg7? Qd3 21.Bc3 dc5–+) 20...Qc5 21.Bg7 Ba5 22.Kf1+/–) 18...Bf5+= 19.c6 Rb8 (better is 19...bc6!? 20.Bg7 Qg7 21.Qg7 Kg7 22.dc6 Rc8 23.ef4 a5–+) 20.Na6+= (worse is 20.ef4 bc6 21.Qa2 c5–/+) 20...ba6 (20...Bb6!? 21.Nb8 Rb8+=) 21.Qb8+/– Bf6 22.Qd6 Rd8 23.Qf4 (23.Qb4 Bc3 24.Qc3 Qd5 25.c7+/– (25.ef4?! Rd6 26.Qe5 Rc6 27.Kb1 Qb3 28.Qb2 Qa4 29.Qb8 Bc8=)) 23...Qd5+/– 24.Bf6?? (better is 24.Qb4 Qc6 25.Kb2+/–) 24...Qb3 25.Qc4 Qc4 26.Kb2 Qc2 27.Ka1 gf6 28.Rc1 Qd2 29.Rhd1 Qa5 30.c7 Qa3–+ 31.Kb1 d2 32.Rc2 Rc8 33.Rdd2 Rc7 (33...Rc7 34.e4 Rb7 35.Rb2 Be4 36.Kc1 Qa1 37.Rb1 Rb1) 0–1. Buck,K1 (1805) – Kuehn,Pe2 (2035), 10th TCh–Euro sen, Dresden GER, 2008.

6.Nf3 0–0 7.Be2 Nbd7 8.d4 e4 9.Ng5 (9.Nfd2 a5 10.0–0 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1=) 9...Nb8 (9...Nb6 10.Nc3 (10.Nd2= Qe8 11.0–0 Na4 12.Qb3=) 10...h6 11.Nh3 d5 12.c5+=) 10.d5 (10.0–0 d5 11.Nc3 c6 12.Nh3=) 10...h6 (10...Ng4 11.Ne4 Ne3 12.fe3=) 11.Nh3 Kh7 (11...a5 12.Nf4+=) 12.Nc3 (12.0–0+=) 12...a5 13.Nf4 g5 14.Nh5 Nh5 15.Bh5 Nd7 16.Be2 Ne5 17.0–0 Bf6 18.Qc2 g4 19.c5 Bd7 20.Qd2 (20.Rfc1 Qe8+=) 20...Qe8 (20...Nf3 21.Bf3 gf3 22.Qc1–/+) 21.Kh1 Qh5 22.Nb5 Nf3? (better is 22...Bb5 23.Bb5 c6=) 23.gf3+– gf3 24.Nd4?? (better is 24.Bc4 Rg8 25.Rg1+= (25.Bf6?? Rg2 26.h4 Qg4 27.Be5 Qh4 28.Bh2 Qh2; 25.cd6?? Rg2 26.Be5 Be5 27.dc7 Qh2; 25.Nc7?? Rg2 26.Be5 Be5 27.Na8 Qh2)) 24...fe2 (better is 24...Be5 25.Nf3 ef3 26.Be5 fe2–+ (26...de5?! 27.Bd3+=)) 25.Ne2?? (25.Rg1 ab4 26.Qb4 Bd4 27.Bd4 Qf3 28.Rg2 Rg8 29.Rag1 Rg2 30.Rg2 Rg8 31.Bg7 Rg7 32.Qe4 e1Q) 25...Qf3 26.Kg1 f4! 27.ef4 Bh3 (27...Bh3 28.Bf6 Qg2#) 0–1. Skulsky,Ian – Ljubisavljevic,Zivojin Z (2305), Vancouver Keres mem op, 1998.

6.Nf3 0–0 7.Be2 h6 8.0–0 Be6 9.d3 c6 10.Nbd2 Nbd7 11.Qc2 Qe8 12.d4 e4 13.Ne1 Rc8 14.g3 d5 15.c5 Bf7 16.Ng2 Bh5 17.Qd1 Be2 18.Qe2 Nh7 19.Nf4 Qf7 20.Qh5 Qh5 21.Nh5 g6 22.Nf4 Kf7 23.f3 Ng5 24.fe4 Ne4 (24...fe4? 25.Nd5 Nf3 26.Nf3 cd5 27.Ne5 Ke6 28.Ng6 Rf1 29.Rf1+–) 25.Ne4 de4 26.d5 cd5 27.Nd5 Bf6 28.Nf6 Nf6 29.Bf6 Kf6 30.Rad1 Rfd8 31.Kf2 Rd3 32.Rd3 ed3 33.Rd1 Rd8 34.Rd2 Ke5 35.Kf3 g5 36.h3 h5 37.g4? hg4 38.hg4 f4?? 39.ef4 gf4 40.g5 Kf5 41.g6= Kg6? 42.Kf4+/– Rh8 43.Rd3 Rh4 44.Ke5 Rh5 45.Kd6 Kf6 46.Rf3 Kg5 47.Re3 Rh7 48.Re4 Kf5 49.Re5 Kf4 50.Re7 Re7 51.Ke7 Ke5 52.Kd7 Kd5 53.Kc7 a5 54.Kb7 a4 55.c6 Kc4 56.c7 Kb3 57.c8Q (57.c8Q Kb2 58.Qh3 Kc2 59.b5 Kb2 60.b6 Kc2 61.Kc7 Kb1 62.Qg2 Kc1 63.b7 Kd1 64.b8Q Kc1 65.Qbb2 Kd1 66.Qge2) 1–0. Fournier,Frederic – Captainmax, Partie evaluee, 7m + 2s, 2009.

6.Nf3 0–0 7.Be2 h6 8.0–0 Be6 9.d4 e4 10.Nfd2 Nbd7 11.d5 Bf7 12.Qb3 Nh7 13.f3 ef3 14.Nf3 (14.gf3?! Bf6=) 14...Bh5 15.Nd4 Be2 16.Ne2 c5 17.dc6 bc6 18.Nd4 Bg5 19.Nc6 Qb6?? (better is 19...Qe8 20.Bd4 f4 21.c5 Kh8+–) 20.c5 Kh8 21.cb6 Nb6 22.Nd4 (22.Nd4 Bf6 23.Rf5+–) 1–0. Diederich,Hauke – Wolf,Christian (2095), GER–chT WK II schools U18, 1999.

6.Nf3 c5 7.b5 (7.bc5!? e4 8.cd6 Bd6 9.Ne5+=) 7...0–0+= 8.Be2 h6 9.d3 Nh7 10.Nbd2 e4? (better is 10...Nf6!?=) 11.de4+/– fe4 12.Ne4 Ng5? (better is 12...Be6!?+–) 13.Neg5 (13.Nfg5 hg5 14.Qd5 Kh8+–) 13...Bg5 (13...Qa5 14.Kf1 hg5 15.Qd5 Kh8 16.Bd3+–) 14.0–0 (14.Qd5 Rf7 15.Ng5 Qg5 16.Qg5 hg5+–) 14...Nd7? (better is 14...Bf6 15.Qd5 Kh8 16.Bf6 Rf6+–) 15.Ng5 Qg5 16.Qd5 (better is 16.Qd6 a6 17.Rad1+–) 16...Qd5+/– 17.cd5 Nb6 18.e4 Na4 19.Rab1 Rf4 20.f3 Bd7 21.Rfc1 Rf7 22.Ba1 a6 23.ba6 ba6 24.Rb7 Bb5 25.Rf7 Kf7+/– 26.Bd1 Rc8 27.Ba4 Ba4 28.Rb1 Bb5 29.Bc3 c4 30.Kf2 Rc7 31.Ke3 Rc5 32.Kd4 Rc7 33.Rb4 Kg6 34.a4 Bd7 35.Rc4 Rc4 36.Kc4 Ba4 37.g3 Kf7 38.f4 Bb5 39.Kd4 g6 40.e5 de5 41.fe5 Ke7 42.Kc5 Kd7 43.Ba5 h5 44.h4 Ba4 45.e6 Ke8 46.Bc7 Bb3 47.Kd6 Bc4 48.Ke5 Bb3 49.d6 Bc4 50.Kf6 Bb3 51.d7 Kf8 52.d8Q 1–0. Fournier,Frederic (1795) – nivo37 (1835), Active, 2011.

6.Nf3 Be6 7.d3 h6 8.Nbd2 0–0 9.Be2 Qe8 10.0–0 Nbd7 11.Qc2 Rc8 12.Rac1 c6 13.Rfe1 Bd8 14.h3 a5 15.Bf1 Bc7 16.Nb3 a4 17.Nbd2 b5 18.cb5 cb5 19.Qc6 Nb6 20.Qe8 Rfe8 21.Nb1 Nbd5 22.Nc3 Nc3 23.Rc3 Bb6 24.Rec1 Nd5 (24...Rc3 25.Rc3 Bd7 26.Rc1+=) 25.Rc8 (better is 25.Rc6!? Rc6 26.Rc6+/–) 25...Rc8+= (worse is 25...Bc8 26.d4 Bd7 27.de5 Ne3 28.ed6 Nf1 29.Kf1+– (29.Rf1?! Re2 30.Bc3 Rc2+=)) 26.Rc8 Bc8 27.d4 e4 28.Nd2 Bd7 29.Nb1 Kf7 30.Nc3 Nc3 31.Bc3 d5 ½–½. Fournier,Frederic – Arnzap (1675), Partie evaluee, 7m + 3s, 2009.

6.h3 0–0+= 7.Qc2 (7.d4 ed4 8.Qd4 Nc6+=) 7...Kh8 (7...Re8 8.Ne2+=) 8.Nf3 (8.Ne2 a5+=) 8...a5 (8...e4 9.Nh2+=) 9.b5 e4 (9...c6 10.bc6 Nc6 11.Be2=) 10.Nd4= c5 11.bc6 bc6 12.Be2 (12.Nc3 c5 13.Ndb5 Nbd7=) 12...c5 (12...Ra7 13.0–0=) 13.Nb5 Nc6 14.f4 (14.0–0 Rb8=) 14...ef3 (14...d5!?+=) 15.Bf3= Bd7 16.N1c3 (16.0–0 Rb8=) 16...Rb8 17.0–0–0 (better is 17.0–0!?=) 17...Ne5–/+ 18.Be2 Ne4 (18...Be6 19.Qa4–/+) 19.Ne4+= fe4 20.Be5 (worse is 20.Qe4 Bc6 21.Qc2 Bf6–/+) 20...de5 21.Qe4 Bf5 (21...Rf2 22.Rde1+=) 22.Qe5= Rb5?? (better is 22...Bf6 23.Qg3 Qe7=) 23.cb5+– Bf6 24.Qf4 (24.Qc5?! Qe7 25.Qf5 Qa3 26.Kc2 Qa4 27.Kc1 Qa1 28.Kc2 Qa4 29.Kc1 Qa1 30.Kc2 Qa4=) 24...c4 25.Qf5 Bb2 26.Kb2 Rf5 27.Bc4 Rf2 28.Kc3 Qd6+/– 29.Kb3 Rd2 30.Rd2 Qd2 31.Rf1 Qe3 32.Ka4 h5 33.Rf5 g6 34.Rf6 Qe4+= 35.Rc6 Qg2 36.Rc8 Kg7 37.Rc7 Kf6 38.b6+= Qg3 39.Rc6+– Kf5 40.b7 Qb8 41.Ba6 Qe8 42.Kb5 g5+/– 43.Kb6 g4 44.hg4 hg4 45.Rc8 Qe6 46.Ka7 Qd7 47.Rc5 Ke4 48.Ka8 Qd6 49.Ra5 Qd8 50.b8Q Qa5 51.Qe8 Kd4 52.Qd7 Kc5 53.Qf5 Kb6 54.Qe6 Kc5?? 55.Kb7 Qd8 56.Qf5 Qd5 57.Qd5 Kd5 58.Kb6 Kd6 59.Bb7 Kd7 60.a4 (60.a4 g3 61.a5+–) 1–0. Gagnon,Mark – Anderson,Renard (2245), LERA Class–ch, 1994.

6.d4 e4

7.Nc3 0–0 8.Qc2 (8.Nge2 a5=) 8...a5 (8...c6 9.Nge2=) 9.b5 c6 10.h3 (10.Nge2 cb5 11.cb5 Be6=) 10...Nbd7 11.Nge2 Nb6 12.Na4 (12.Nf4 g5 13.Nfe2 Nc4 14.Ne4 fe4 15.Qc4 d5+=) 12...Be6 (12...cb5 13.Nb6 Qb6 14.Qb3+=) 13.Nb6 (13.bc6 A) 13...Nc4? 14.Nf4 (14.cb7?! Ra6+–) 14...Nb2 15.Ne6 (15.Qb2?! Bf7+=; 15.Nb2?! Bf7=) 15...Nd3 16.Bd3 ed3 A1) 17.Nd8?! dc2 18.Ne6 Rac8= (worse is 18...bc6 19.Nf8 Rf8 20.Ke2+/–); A2) 17.Qd3?! Qc8 18.Nf8 Qc6+–; A3) 17.Qb3+–; B) 13...bc6 14.Nf4 Bf7=) 13...Qb6 14.Nc3 (14.bc6 bc6 (worse is 14...Qc6 15.d5 Nd5 16.Nd4 Ne3 17.fe3 Bh4 18.Kd1+/–) 15.Rb1 Rab8+=) 14...cb5 15.d5 Bd7 16.cb5 Rac8 17.Qd2 Qc5 (17...Be8 18.Be2=) 18.Be2 (18.Rc1 Qb6+=) 18...Be8 (18...Rc7 19.Rc1 Rfc8 20.0–0+=) 19.0–0 Bf7 Increases the pressure on d5 20.Rfd1 (20.Rac1 Qa7+= (20...Bd5?? 21.Na4 Qa7 22.Bf6 Bf6 23.Qd5 Kh8 24.Rc8 Rc8 25.Qf5+–)) 20...Nd5= 21.Nd5 Bd5?? (better is 21...Qd5 22.Qd5 Bd5 23.Rd5 Rc2 24.Bg7 Kg7=) 22.Rac1 (22.Qd5?! Qd5 23.Rd5 Rc2 24.Bg7 Kg7=) 22...Qc1 (22...Bb3 23.Rc5 Rc5+–) 23.Qd5 Kh8 24.Rc1 (24.Rc1 Rc1 25.Bc1+–) 1–0. Gouma,Ronald – Kok,Marijke, Den Bosch op, 1992.

7.Nc3 0–0 8.Nge2 a5 =.

7.Nc3 0–0 8.Nh3 c6 9.Qb3 Na6 10.Be2 Nc7 11.0–0 Be6 12.f3 d5 13.Ng5 Qd7 14.Ne6 Qe6 15.fe4 fe4 (worse is 15...de4 16.d5 Qd7 17.dc6 bc6 18.c5 Nfd5 19.Rad1+/–) 16.b5 Kh8 17.a4 Ng4 18.cd5 cd5 19.Bg4 Qg4 20.Ba3 (20.Nd5? Qe6 21.Ba3 Ba3 22.Qa3 Rf1 23.Rf1 Nd5 (23...Qd5?! 24.Rf8 Rf8 25.Qf8 Qg8 26.Qe7+=) 24.Rf8 Rf8 25.Qf8 Qg8–+) 20...Rf1 21.Rf1 Bg5 22.Nd1 (22.Nd5 Qe6 23.Rf5 Qf5 24.Nc7 Rc8–+) 22...Qd7 23.Nf2 h5 24.Nh3 White launches an attack 24...Bh6 25.Nf4 Bf4 26.Rf4 Re8 27.Qd1 g6 28.Qf1 Kg8 29.Rf8 Rf8 30.Qf8 Kh7 31.Qb8 Ne6 32.Qa7 h4 33.Qb8 h3 34.Qg3 hg2 35.Bd6 Qc8 36.Kg2 Qc2 37.Qf2 Qd1 38.h3 Ng7+= 39.a5 Nf5 40.Bf4 Qa4 41.a6 ba6 42.ba6 Qa6 43.Qc2 Qf6 44.Qc7 Qg7 45.Qd8 Qb7 46.Kf1 Kg7?? 47.Be5+/– Kf7 48.Qf6 Ke8 ½–½. Soppe,Guillermo (2465) – Needleman,Alejandro (2420), Magistral Vince Toth 4th, 2002.

7.d5 0–0 8.Ne2 (8.Nh3 a5=) 8...Nbd7 (8...Ng4 9.Nbc3=) 9.Nbc3 (9.Nf4 Ne5+=) 9...Ne5 (9...Nb6 10.Nf4=) 10.Nf4 Re8 (10...a5 11.Be2+=) 11.Qb3 (11.Be2 Bd7+=) 11...Bf8 (11...a5 12.Be2+=) 12.Be2 g5 13.Nh3 h6 (13...Bh6 14.Qc2=) 14.Rd1 (14.0–0 Bg7+=) 14...a6 (14...Bg7 15.0–0=) 15.Na4 (15.Qc2 a5+=) 15...Bd7 (15...f4 16.Be5 de5 17.Ng1=) 16.0–0 Ba4 (16...Bg7 17.Nc3=) 17.Qa4+/– Qd7 18.Qb3 Bg7 19.c5 Kh8 20.Rc1 (better is 20.Rd2!?+/–) 20...dc5= 21.Rc5 b6 22.Rc2 Qd5 23.Qd5 (23.Qc3 Qe6=) 23...Nd5–/+ 24.Rd1 Red8 25.Rcd2 c6 26.f4 (26.Bd4 Nd7–/+) 26...ef3 27.gf3–/+ Re8 28.f4 Ng4 29.Bg7–/+ Kg7 30.fg5 Re3 31.Bg4 fg4 32.gh6 Kh6 33.Nf2 Rg8 34.Rd4 Ra3–+ 35.Rg4 Rg4 36.Ng4 Kg5 37.Ne5 Nb4 38.Nc4 Rd3 39.Rd3 Nd3 40.Nb6 a5 41.Kf1 Nb2 42.Ke2–/+ Kh4 43.Kd2 ½–½. Mohring,Norbert (1815) – Rodemann,Edmund (2060), Alpenpokal, 2002.

7.Ne2= 0–0 8.Nf4 c6 (8...a5 9.d5=) 9.Nc3 (9.Be2 g5 10.Nh3 f4 11.ef4 g4+=) 9...Na6 (9...a5 10.b5+=) 10.Be2+= Nc7 (10...g5 11.Nh3 h6 12.Qc2+=) 11.d5 g5 12.Nh3 Ng4 (12...cd5 13.cd5 h6 14.Qd4+=) 13.Qd2 (13.dc6 bc6 14.Ne4 Ne3 15.fe3 fe4+=) 13...Bf6= 14.Rd1 Ne8 (14...cd5 15.Nd5 (worse is 15.cd5 Be5=) 15...Bb2 16.Nc7 Qc7 17.Qb2+/–) 15.dc6+/– bc6 16.f4 ef3 17.gf3 (17.Bf3 Bd7+=) 17...Ne5 (17...Nh6 18.Rg1 a5 19.Ng5+–) 18.f4 gf4 19.Nf4 Rf7 20.c5 Ba6 (20...Rd7 21.Rg1 Kh8 22.cd6 Nd6 23.Qc1+=) 21.Rg1+/– (21.cd6 Nf3 22.Bf3 Bh4 23.Qf2 Bf2 24.Kf2 Qh4 25.Kg1 Nd6 26.Bc6 Rg7 27.Bg2 Re8–+) 21...Rg7 22.Rg7 Bg7 23.b5 Qh4 24.Kf1 Bb7 25.cd6 Rd8 26.d7 Nf6 27.h3 cb5 28.Qd6+= Nfd7 29.Nb5 Kh8 30.Qc7 Ba6? 31.Nd6 Be2+/– 32.Ke2 Rf8 33.Nc4 Re8 34.Ne5 Ne5 35.Rd5 Kg8 36.Be5 Qe7 37.Qc4 Kh8 38.Bg7 Qg7 39.Rf5 (39.Rf5 Qg1 40.Qd4 Qg7 41.Kd3+–) 1–0. Baer,Werner – Zimmermann,Joerg, TT–04.35 TSC, 2002.

5.c4 g6

6.d4 ed4 7.Bd4 Bg7 =.

6.d4 e4 7.Be2 ½–½. Hecimovic,Ivan (2275) – Lasic,Luka (2260), Velika Gorica op 4th, 2004.

6.Nf3 e4 7.Nd4 Bg7 =.

6.Nf3 Bg7 7.Nc3 0–0 8.Be2 Nc6 9.Qc2 h6 10.h3 g5 11.0–0–0 Be6 12.d4 ed4 13.Nd4 Nd4 14.ed4 Qd7 15.d5 Bf7 16.Bd3 Bg6 17.g4 Nh7 18.Rhe1 Rf7 19.Re6 Rf6 20.gf5 Bf7 21.Rde1 Be6?! (21...a5 22.b5 Qd8+–) 22.fe6 (22.fe6 Qe7 23.Bh7 Kh8 24.Be4+–; 22.Re6?! a5=; 22.de6?! Qe8+–) 1–0. combijack (1800) – oldtimer (1715), gameknot.com, 2012.

6.Nf3 Bg7 7.d3 Nbd7 8.Be2 0–0 9.0–0 c6 10.Nbd2 h6 11.h3 Re8 12.Nh4 Kh7 13.d4 Ne4 14.Nhf3 ed4 15.Bd4 (worse is 15.Nd4 c5–/+) 15...Bd4 16.Nd4 (16.ed4? Nc3 17.Qc2 Ne2 (worse is 17...Re2 18.Qc3 a5 19.Qd3+=) 18.Kh1 a5–+) 16...Ndf6 17.Ne4 Ne4 ½–½. Fournier,Frederic – Daniel, Partie evaluee, 2009.

6.Nf3 Bg7 7.d4 e4 8.Nfd2 0–0 =.

6.Nf3 Bg7 7.g3 0–0 (7...e4 8.Nd4+=) 8.Bg2 (8.d4 e4 9.Ng5 h6+=) 8...Nbd7 (8...e4 9.Nd4–/+) 9.d4+= e4 10.Nfd2 Nb6 11.Nc3 (11.0–0 Be6 12.d5 Bd7=) 11...Bd7 (11...Be6 12.d5 Bd7 13.0–0=) 12.Qb3 (12.f3 ef3 13.Qf3 Be6=) 12...Kh8 (12...Be6 13.0–0=) 13.0–0 Qe8 (13...Ng4 14.h3 Nf6 15.f3 ef3 16.Bf3+=) 14.Rac1 (14.f3 ef3 15.Rf3 Bc6+=) 14...Na4 (14...Ng4 15.h3 Nf6 16.f3+=) 15.Na4 (15.f3 f4 16.Na4 Ba4=) 15...Ba4 16.Qa2 (16.Qc3 a5+=) 16...Bd7 (16...a5 17.f3=) 17.Nb1 (17.f3 ef3 18.Rf3 Bc6+=) 17...c6 18.Nc3 Rc8 (18...a5 19.ba5 Be6 20.d5=) 19.Rfd1 (19.f3 ef3 20.Rf3 Qe6=) 19...Be6 20.d5 cd5 21.cd5 Bd7 22.Ne2 Qf7 23.Nf4 Ng4 (23...Ba4 24.Rf1=) 24.Ne6 Be6 25.de6 Qe7 26.Bg7 Kg7 27.Qd5 Ne5 28.Bf1 a6 29.b5 ab5= 30.Bb5 Kf6 31.a4 Rfd8 32.a5 Rc7 33.Kg2 Rdc8 34.Rc7+/– Rc7 35.Qd6 Qd6 36.Rd6 Rc5 37.Rb6+/– Rc7 38.Rd6 Rc5= 39.Rb6 Rc7 40.Be2 Nc6= 41.Rb5 Ke6 42.Bc4 Kf6 43.Rc5 Ke7 44.a6 ba6+= 45.Ba6 Kd6 46.Rc1 Ra7 ½–½. Diaz Lombardo,Isidro (2000) – Hack,Bolivar (2000), Fide Mercenarios 1st, 1994.

5.d4 e4

6.c4 Be7 7.Nc3 0–0 8.f3 d5 (8...a5!?+=) 9.cd5= Nd5 10.Nd5 Qd5 11.Qc2 Nc6?? (better is 11...Be6=) 12.Bc4+– Qc4 13.Qc4 Kh8 (13...Rf7 14.d5 Nd8 15.fe4 fe4 16.Qe4+–) 14.Ne2 (better is 14.d5 Nd8+–) 14...ef3 15.gf3 Bd7 (15...Bd6 16.f4+–) 16.0–0–0 (16.d5!? b5 17.Qc2 Bh4 18.Kd2 Nd8 19.Qc7 Rf7+–) 16...Bf6 17.d5 Ne5 18.Qc7 Rac8 19.Qc8! Rc8 20.Kb1 Ba4 21.Rc1 Rd8 22.Rhd1! Nf3 23.Bf6 gf6 24.Rd3 Bb5+= 25.Rcd1 Bd3 26.Rd3 Nh2 27.Nf4 Nf3 28.Ne6 Rc8?? 29.d6+– Ng5 30.Ng5 fg5+= 31.d7 Rd8–+ 32.Rd5 Kg7 33.Rf5+= Rd7 34.Rg5 Kf6 35.Rc5 Re7 36.Rc3 h5 37.Kc2 h4 38.Kd2 Kg5 39.Rc1 h3 40.Rh1 Rh7 41.Ke2 h2 42.Kf2 Kg4 43.Kg2 Rh3 44.Kf2 Kf5 45.a4 Ke4 46.Kg2= Re3 47.Kh2 Rd3 48.Re1 Kd4 49.Re7 Ra3 50.a5 b6 51.Ra7 ba5 52.Ra5 Rb3 53.b5 Kc5 54.b6 Kb6 55.Rh5 Rb2 56.Kg3 Rb3 57.Kg4 Rb4 58.Kg5 Rb5 59.Kg6 Rb2 60.Kg5 Kc6 61.Rh6 Kd5 62.Rh5 Ke4 63.Rh4 Ke5 64.Rh5 Rg2 65.Kh6 Kf6 66.Ra5 Rh2 67.Rh5 Rg2 68.Ra5 Rg8 69.Ra6 Kf7 70.Ra7 Ke6 71.Ra6 Kf5 72.Ra5 Ke4 73.Ra4 Kd3 74.Ra3 Kc2 75.Ra2 Kb1 76.Ra7 Rh8 77.Kg7 Rh1 78.Rb7 Kc2 79.Rc7 Kd3 80.Rd7 Ke4 81.Re7 Kd5 82.Rf7 Kd6 83.Rf6 Ke5 84.Ra6 Rg1 85.Kf7 Rf1 86.Ke7 Rh1 87.Kd7 Kd4 88.Kc6 Rh6 89.Kb5 Rh5 (89...Rh5 90.Kb4 Rh1=) 0–1. Fournier,Frederic – Filip_Aki, Partie evaluee, 5m + 0s, 2009.

6.c4 Be7 7.Nc3 Be6 8.h4 (8.Nh3 a5= (8...0–0 9.d5 Bc8 10.Be2 a5 11.0–0 Nbd7+=; 8...Bd7 9.Be2 a5 10.b5 c6 11.0–0 cb5+=) 9.d5 Bd7 10.b5 0–0 11.Be2 Ng4+=; 8.d5 Bd7 9.Nh3 a5 10.b5 0–0 11.Be2 Ng4+=) 8...d5 (8...0–0 9.d5 Bd7 10.h5 a5 11.h6 g6=; 8...a5 9.d5 Bd7 10.h5 0–0 11.Be2 ab4=) 9.c5 (9.Nh3 dc4 10.Nf4 Bf7= 11.d5 a5=; 9.Nge2 dc4 10.Nf4 Bf7 11.d5 a5=) 9...Bf7 (9...Ng4 10.h5+= Bh4 11.g3 Bf6=) 10.Be2 (10.h5 0–0 11.Be2 a5=) 10...Nbd7 (10...c6 11.Nh3 0–0=) 11.Nh3 (11.h5 0–0=) 11...Nf8 (11...0–0=) 12.Ng5 Ne6 13.Qa4 c6 14.b5 Qc7 15.Ne6 Be6 16.g3 (16.h5 0–0=) 16…0–0+= ½–½. Etmans,Drs. Maarten D (2025) – Boschma,Bouwe (2315), Dutch CC Championship KE08, 2005.

6.Bc4 d5+= 7.Bb3 Bd6 8.c4 c6 9.Nc3 Be6 10.cd5 cd5 11.Nb5 Be7 12.Rc1 Nc6 13.Ne2 0–0 14.Nf4 Bf7 15.Nc3 Rc8 (15...Qd7 16.0–0=) 16.0–0 (16.b5 Na5 17.Ncd5 Rc1 18.Ne7 Kh8 19.Bc1 Nb3 20.Nf5 Qc8=) 16...g5 17.Nh3 h6 18.Qd2 Kh7 19.Bd1 Bd6 20.Kh1 (20.Be2 Be6 21.Kh1 f4+=) 20...Ne7 (20...Be6 21.Be2=) 21.Ng1 f4 22.Qe1 Bb8 23.g3 f3 24.Nf3 (24.Ba4!?+=) 24...ef3–/+ 25.Bf3 Bg6 26.e4? (26.Qe2 Qd7–/+) 26...de4 (26...Ne4!? 27.Kg2 Nc3 28.Rc3–+) 27.Ne4 Rc1 28.Bc1 Ne4 29.Be4 Qd4 30.Bb7 Qe5 31.Qd2 Qb5 32.Bg2 Be5 33.Qe3 Nc6 34.Rd1 Bg7 35.Kg1 Rf7 36.Rd6 Ne7 37.Re6 Qd7 38.Qb3 Nf5 39.Re1 Nd4–+ 40.Qa2 Nf3 41.Bf3 Rf3 42.Bb2?? Qd2 (42...Qd2 43.Qe6 Rf2–+) 0–1. Paauwe,J – Montenegro Garcia,Marcos, HZ Open, Vlissingen NED, 1999.

6.d5 Be7 7.Ne2 Nbd7 (7...0–0 8.Nf4 a5 9.Nc3 Na6 10.Qd4 Ng4 11.Ne4 Ne5 12.Nc3 Bf6 13.Qd2; 7...a5 8.Nbc3 (8.Nf4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 0–0 11.Nc3 Bd7 12.Be2 Qe8 13.Qd4) 8...0–0 9.Nf4 Na6 10.Qd4 Ng4 11.Ne4 Ne5 12.Ng3 Bf6 13.Qd2) 8.Nf4 (8.Nd4 Ne5 9.Nc3 0–0 10.Ne6 Be6 11.de6 c6 12.Ne2 Nd5 13.Nf4; 8.Nd2 0–0 9.Nf4 Nb6 10.Nc4 Qe8 11.Nb6 ab6 12.h3 Qf7 13.Bc4) 8...Ne5 9.Be2 (9.Bb5 c6 10.dc6 (10.Be2 0–0 11.0–0 Qe8 12.Ne6 Nd5 13.Nf8) 10...bc6 11.Be5 cb5= 12.Bd4 0–0 13.Nc3; 9.Nd2 0–0 10.Nc4 Ng6 11.Ng6 hg6 12.Na5 Ng4 13.h3) 9...0–0= 10.0–0 Kh8 (10...a5 11.Re1= (11.Nc3 Bd7 12.Nb5 Qc8 13.Qd2) 11...ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1; 10...Bd7 11.Nd2 Qc8 12.Nc4 Nc4 13.Bc4) 11.Nc3 (11.Nd2 Qd7 12.Nb3 c6 13.c4) 11...g5 (11...Kg8 12.Qd4 Re8 13.Ne6) 12.Ne6 Be6 13.de6 c6 14.Na4 (14.Qb1 Kg8=) 14...Qc8+= 15.c4 Qe6 16.c5 (16.Qc1 Kg8+=) 16...d5 17.f4 (17.Qd2 Nfd7–/+) 17...ef3!–/+ 18.Bf3 (18.gf3 Nc4 Combination) 18...Kg8 (18...Nc4!? 'Combination' 19.Qd4 Bd8 20.Rac1 Qe3 21.Rf2 Qd4 22.Bd4–+) 19.Bd4–/+ Ne4 20.Rb1? (20.Rc1 Nc4 21.Nc3 Ned2–+) 20...a6 (better is 20...Nc4 would have given Black the upper hand 21.Re1 Bf6–+) 21.Nb6 Rad8 22.a4? (22.Qc2 h6+=) 22...Rf6?? (better is 22...Nf3!? 23.Rf3 g4–+) 23.Be4 (23.Qe2 Rf7+=) 23...de4 (better is 23...fe4!? 24.Qe2 Rdf8 25.Be5 Rf1 (worse is 25...Qe5 26.Rf6 Bf6 27.Nd7+/–) 26.Rf1 Rf1 27.Kf1 Qe5–/+) 24.Qb3= Qb3 25.Rb3 Re6 26.Rf5 Nd3 27.Rb1 Rf8 28.Rf8 Bf8 29.Nd7 Bg7 30.Bg7 Kg7 31.Nb6 Rf6 32.Nc4 Re6 33.Nd6 Ne5 34.Nb7+/– Nc4 35.Nd8 Re8?? 36.Nc6+– Ne3 37.b5 ab5 38.ab5 Nd5 39.b6 e3 40.b7 e2 41.Re1 1–0. Kaellman,Ralf – Lardot,Derik, FIN–chT 1div C, 1997.

6.d5 Be7 7.h4 0–0 8.g3 (8.Nh3 a5+=) 8...Nbd7 9.Be2 Nb6 10.c4 Ng4 11.Nd2 Bf6 12.Qb3 a5 13.Rc1 ab4 14.ab4 Bb2 15.Qb2 Ne5 16.Nh3 Qf6 17.Qb3 c5 18.bc5 (18.Nf4 Na4+=) 18...Nbd7+= 19.Nf4 Nc5 (worse is 19...dc5 20.Ne6 Rf7 21.Rd1+=) 20.Qc3 Bd7 21.0–0 g6 (21...Ra2 22.Nh5 Qg6 23.Nf4+=) 22.Kg2 h6 23.f3 g5 24.hg5 hg5 25.Nh5 Qg6 26.Rh1 f4 27.ef4 gf4 28.Rcg1? (28.Rh4 fg3 29.Ng3–+) 28...ef3–+ 29.Bf3 fg3 30.Kf1? (30.Re1 Ra2 31.Re5 de5 32.Re1–+) 30...Ra1!! 31.Kg2 (31.Qa1 Qd3 Double attack) 31...Ra2 32.Rf1 Ne4 (32...Ne4 33.Qe3 Nd2–+) 0–1. Etmans,Maarten D (2010) – Oomen,A. M. J. G. M (2300), Dutch CC Championship KE09, 2006.

6.Nh3 d5 7.c4 a5 8.ba5 Ra5 (8...Nc6 9.a6 ba6 10.Nc3=) 9.cd5 (9.Nf4 b6=) 9...Nd5 10.Nc3 c6 (10...Be6 11.Nd5 Bd5 12.Nf4=) 11.Nd5 Qd5 (11...cd5 12.Nf4 Qd7 13.Qh5 Qf7 14.Qf7 Kf7 15.Bc3 Ra3 16.Ra3 Ba3 17.Nd5=) 12.Nf4+= Qf7 13.Qc2 Bd6 14.Bc4 Qe7 15.0–0 (15.d5 Ba3 16.Bc3 Rc5+=) 15...Ba3 (15...Bf4 16.ef4 Be6 17.Be6 Qe6 18.d5 Rd5 19.Bg7=) 16.Qd1 Rf8 (16...b6 17.Qh5 g6 18.Ng6 hg6 19.Qh8 Qf8+–) 17.Qb3+/– (17.Qb3 Bb4 18.Ra5 Ba5 19.Ba3+–) 1–0. Rohde,Friedhelm – Fiorito, corr ICCF WT–M–GT–346, 1994.

6.Nh3 Nbd7 7.c4 Nb6 8.Nf4 Bd7 9.Nc3 c6 10.d5 Ng4 11.Be2 Ne5 12.c5 (12.Qd4 Qc8+/–) 12...Nc8 (12...Nbc4 13.Bc4 Nc4 14.Qh5 Ke7 15.dc6 bc6 16.cd6 Nd6 17.Ng6 hg6 18.Qh8+–) 13.dc6 bc6 14.Ncd5 (better is 14.Rb1+/–) 14...Ne7?? (better is 14...cd5 15.Qd5 Ne7 16.Qd6 Nf7=) 15.Bh5 (better is 15.Be5 Nd5 16.Bh5 g6 17.Ng6 de5 18.Nh8 Ke7+–) 15...N5g6?? (better is 15...Nf7 16.Nf6! gf6 17.Bf6 Bg7 18.Bg7 Rg8 19.Bf7 Kf7+–) 16.Ne7 Qe7 17.Bg6 hg6 18.Ng6 Qg5 19.Nh8 d5 20.Qd4 Qh6 21.Qe5 Be6 22.h4 Kd7 23.h5 Qh8 24.h6! Qh7 25.b5 cb5 26.c6! (26.c6 Ke7 27.Qh2+–) 1–0. Fournier,Frederic (2215) – Bishop David T (2145), Partie Libre, 1999.

5.Nf3 Be7

6.c4 b6 7.Be2 Bb7 8.d3 0–0 9.Nbd2 Nbd7 10.0–0 h5 (10...Ng4 11.d4+=) 11.h3 Qe8 12.Ng5 Qg6 13.h4 Rac8 14.Bf3 Bf3 15.Ndf3 Nh7 16.Nh7 Kh7 17.Ra2 (17.Qa4!? Rfd8 18.Qa7=) 17...e4+= 18.de4 fe4 19.Nd4 (19.Nd2 Bh4 20.Qa4 Rf7+=) 19...Bh4 20.Bc3 Bf6 21.Ne2 Bc3 22.Nc3 h4 23.Qd4 Rce8 24.Re2? (better is 24.f4!? ef3 25.Qh4 Kg8 26.Raf2 fg2 27.Rf8 Nf8 28.Rf3–/+) 24...h3–+ 25.g3 Rf3 26.Kh2 Nf6 (26...Ne5!? 27.Kh3 Rg3 28.fg3–+) 27.Kh3–/+ Re5 (27...Nh5 28.Rg1 Nf4 29.ef4–+) 28.Kg2 Rg5 (28...Rh5 29.Rh1 Rh1 30.Kh1 Qh5 31.Kg2 Rf5–+) 29.Rh1 (29.Ne4 Ne4 30.Kf3 Qf5 31.Kg2=) 29...Nh5?? (29...Kg8 30.b5 Rgg3 31.Kf1 Rg5–/+) 30.Qe4 Rfg3?? (better is 30...Rff5 31.Kg1 a5+–) 31.fg3 Rg3 32.Kf1 Kg8 (32...Qe4 33.Ne4 Rg4 34.Rh5 Kg6+–) 33.Qg6 Rg6 34.Rh5 1–0. Fournier,Frederic (2060) – afetycutufa (1925), Active (5/5), 2004.

6.Bc4 c6 7.0–0 d5 (7...b5 8.Bb3=) 8.Be2 e4 9.Nd4 (9.Ne5 Nbd7+=) 9...0–0 10.c4 a5 11.cd5 (11.Qa4 Bd7=) 11...cd5 (11...Nd5!? 12.ba5 c5+=) 12.b5= Bd6 13.d3 (13.f4 Qb6=) 13...ed3 (13...Qc7 14.f4=) 14.Qd3+= Ne4 (14...f4 15.Nd2+=) 15.f4 (15.Nd2 Nd2 16.Qd2 f4+=) 15...Nd7 16.Ne6 (16.Nc3 Nb6+=) 16...Ndc5= 17.Nd8 (17.Nc5 Bc5 18.Nd2 Re8 19.Ne4 Re4=) 17...Nd3 18.Bd3 Rd8 19.Bd4 Be6 20.Ra2 (20.Rd1 Rac8=) 20...Rdc8 21.Rc2 (21.Rd1 Bc5=) 21...Rc2 22.Bc2 Rc8 23.Bd3 Bc5 (23...Kf7 24.Rd1+=) 24.Rc1= Kf7 25.Kf1 b6 26.Ke2 g6 27.Be4 de4 28.Bc5 Rc5 29.Rc5 bc5 30.b6 Bd5 31.Nc3 Bc6 32.Na4 Ke6?? 33.Nc5?? Kd6+/– 34.b7 Kc7+= 35.Ne6 Kb7 36.Nf8 Kb6 37.Kd2 Kb5 38.Kc3 Ka4 39.Kb2 Kb5 40.Nh7 Kc4 41.Kc2 Ba4+= 42.Kd2 Kb3 43.Nf8 Be8 44.h3 Ka3 45.Kc3 Ka4 46.Ne6 Bf7= 47.Nd4 Ka3 48.g4 fg4 49.hg4 a4? 50.f5 gf5 51.gf5 Ka2 52.f6 Kb1 53.Kb4 Be8? 54.Ka3 Kc1+/– 55.Nf5 Kd2 56.Nd6 Bg6 57.f7?? Bf7= 58.Nf7 Ke3 59.Nd6 Kd3 60.Ne4 Ke4 61.Ka4 ½–½. Gaftarnik,O – Minet,Steve (2145), Cappelle op, 1995.

6.Bc4 d5 7.Ba2 e4 8.Nd4 Nc6 (8...a5 9.b5 (9.Bc3= ab4 10.ab4 c6 11.b5 c5 12.Ne2 Bd7 13.Nf4 c4=) 9...c5 10.Ne2 0–0 11.Nf4 g5 12.Bf6 Bf6 13.Nd5 Ba1=; 8...0–0 9.0–0 a5 10.f3 Nc6 11.Nc6 bc6 12.ba5 Be6 13.Bb3 Ra5=; 8...b6 9.b5 a6 10.a4 0–0 11.0–0 Bc5 12.f3 Rf7 13.Qe2 Qd7=) 9.c4 (9.0–0 0–0= 10.Nc6 bc6 11.c4 a5 12.Qa4 Qd6 13.f4 Bd7=) 9...Ne5+= 10.0–0 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qe2 Qd5 (12...a5 13.b5 Qd5+=) 13.Nc3 (13.Rc1 Bd6+= (13...Qe5+=)) 13...Qf7 (13...Qg8 14.Rfc1+=) 14.f3= ef3 15.Rf3 Bd7 (15...a5 16.Nf5 Bf5 17.Rf5=) 16.Nf5 0–0–0 17.Ne7 (17.e4 Bf5 18.Rf5 Qe6=) 17...Qe7+= 18.Qc4 (18.Rf4 Be6+=) 18...Be6= 19.Qf4 Rd2 20.Na4 (20.Rf2 Nh5 21.Qf3 Rf2 22.Qf2 Rf8=) 20...Rhd8 (20...Rf8!? 21.e4 Re2=) 21.Bf6+= Qf6 22.Qf6 gf6 23.Nc5 Bc4 (23...Bd5 24.e4 Bc4 25.Rc1= (25.Rf6?? Rd1 26.Rd1 Rd1 27.Kf2 Rf1 28.Ke3 Rf6–+)) 24.Rf4 (24.Ne4 Rd1 25.Rd1 Rd1 26.Kf2 f5+=) 24...b5 (24...Bd5 25.e4 Bc4 26.Rc1= (26.Rf6?? Rd1 27.Rd1 Rd1 28.Kf2 Rf1 29.Ke3 Rf6–+)) 25.h4 (25.a4 Rd1 26.Rd1 Rd1 27.Kf2 Rf1 28.Kg3 Rf4 29.Kf4 ba4 30.Na4 Kd7+/–) 25...Re2 26.Rf6 Rg8 27.Rf2 Re3 28.a4 Bd5 29.Raf1 Kd8? 30.ab5 Ke7 31.Rd1 c6 32.bc6 Bc6 33.Ra2 a6 34.Na6 Ra8 35.Rdd2 Re1 36.Kf2 Re4 37.Re2 Re2 38.Re2 Kd6 39.Nc5 Rb8 40.Re6 Kd5 41.Re4 h5 42.Rf4 Rg8 43.g3 Ra8 44.Rf5 Kc4 45.Rh5 Ra1 46.g4 Ra2 47.Kg3 Ra3 48.Kf4 Kb4 49.Ne4 Ra4 50.Re5 1–0. Filipek,Jakub (2370) – Hulshof,Peter (2220), Essent Open, Hoogeveen NED, 2002.

6.Bc4 d5 7.Bb3 e4 8.Nd4 0–0 9.c4 Nc6 10.cd5 Nd4 11.Bd4 Nd5 12.Nc3 c6 13.f4 (13.d3 Kh8+=) 13...Kh8 14.Nd5 cd5 15.0–0 Bf6 16.Bf6 Rf6 17.Qe2 d4 18.Qb5 Bd7 19.Qd5 Bc6 20.Qd8 Rd8 21.Rfd1 ½–½. Fournier,Frederic (1860) – Thomas Olivier (2125), Ch Oise, 2004.

6.Bc4 e4 7.Nd4!? d5 8.Bb5 c6 9.Be2 =.

6.Bc4 e4 7.Ng5 d5= 8.Ba2 h6 (better is 8...0–0!?+=) 9.Bf6+= hg5 10.Bg7 Rh7 11.Bb2 Qd6 12.Qe2 (12.Nc3 c6+=) 12...c6= 13.c4 a5 14.cd5 (14.ba5 Nd7 15.cd5 Nc5=) 14...ab4= 15.dc6 bc6 (better is 15...Nc6!? 16.Qc4 Rh6 17.Qg8 Kd7=) 16.Qc4+/– Nd7 (16...Rh2?? 17.Qg8 Kd7 18.Rh2 Qh2 19.Be6 Kd6 20.Qc8 (worse is 20.Bc8 Qh1 21.Ke2 Qh5 22.f3 Nd7 23.ab4 Ra1 24.Ba1 ef3 25.gf3 g4+–) 20...Qh1 21.Ke2 Qh5 22.f3+–) 17.ab4 Ba6 (17...Kd8 18.Qg8 Nf8 19.Bd4 Qb4 20.0–0+/–) 18.b5! cb5 (18...Bb5 19.Qg8 Pinning; 18...cb5 19.Qd5 Double attack (19.Qd5 Decoy)) 19.Qg8 Nf8 20.Bg7 Rc8? (better is 20...Rg7 21.Qg7 Qf6 22.Qf6 Bf6+–) 21.Nc3 Rh2 (21...Rg7 22.Qg7 b4 23.Bf7 Kd8+–) 22.Rh2 Qh2 23.Bf7 Kd7 (23...Kd8 24.Ra6 Qg2+–) 24.Ra6 Qg2 25.Be6 Kc7 (25...Kd8 26.Qh8 f4 27.ef4 gf4 28.Bc8 e3 29.de3 fe3 30.fe3 Kc8 31.Bf8 Qg3 32.Kd2 Qg2 33.Ne2 Qd5 34.Ke1 Kb7+–) 26.Nb5 Kd8 (26...Kb7 27.Bc8 Kc8 28.Qc4 Bc5 29.Qc5 Kd8 30.Qf8 Kd7 31.Rd6#) 27.Rd6! 1–0. Pandurevic,Miro (2225) – Drmic,Tomislav (2310), CRO–ChT2c, 2009.

6.d3 0–0 7.Be2 b6 8.c4 Bb7 9.Nbd2 Nbd7 10.0–0 c5 11.b5 Qc7 12.Qc2 d5 13.Rad1 e4 14.de4 fe4 (14...de4!? 15.Ng5 Ng4 16.Bg4 Bg5=) 15.Ng5+/– dc4? (better is 15...Bd6 16.h3 Rae8 17.cd5 Bd5+/–) 16.Ne6 Qd6 17.Nf8 Rf8 18.Nc4 (worse is 18.Qc4 Nd5+–) 18...Qc7 19.Qc3 Nd5?? (19...a6 20.Bg4 Rd8 21.Be6 Kf8+–) 20.Qg7 1–0. Fournier,Frederic (1705) – Chistosillo, Active, 2007.

6.d3 b6 7.c4 Bb7 8.Be2 0–0 9.Nbd2 Nbd7 10.0–0 c5 11.b5 f4 12.ef4 ef4 13.Re1 Ne5 (13...Qc8!?+=) 14.Ne5+/– de5 15.Nf3 e4 16.de4 Ne4 17.Qd8 Rad8 18.Rad1 Bf6 19.Bf6 Nf6 20.Rd8 Rd8 21.Rd1 Rd1 22.Bd1 Ne4 23.Bc2 Nc3 24.Ne5 Ne2 25.Kf1 Nd4 26.Bb1 g5 27.f3 Kg7 28.Ng4 a6 29.a4 Ne6 30.Nf2 h5 31.Nd1 Nd4 32.Nc3 Kf6 (32...Kf7 33.Be4 Be4 34.Ne4 ab5 35.ab5+/–) 33.Ke1 (better is 33.Be4 Bc8 34.Nd5 Ke5 35.Nb6 ab5 36.cb5+/– (worse is 36.Nc8 ba4 37.Bb1 Nc6=)) 33...Ke5+= 34.Kd2 g4 35.Be4 gf3 36.gf3 Be4 37.fe4 Nf3 (better is 37...ab5!? 38.cb5 Nf3 39.Kd3 Nh2–/+) 38.Ke2+= Nh2?? (better is 38...Ng1 39.Kd3 ab5 40.ab5 Nf3+=) 39.ba6+– 1–0. Fournier,Frederic – Lillopavia, Partie evaluee, 2m + 1s, 2007.

6.Be2 0–0 7.0–0 b6 8.c4 Bb7 9.d3 (9.d4 e4 10.Ng5 Qc8+=) 9...Nbd7 10.Ng5 Re8 11.Bf3 Bf3 12.Qf3 c5 (12...g6!?+=) 13.Qf5+/– Nf8 14.Qf3 h6 (14...cb4 15.ab4 d5 16.b5+/–) 15.Ne4+– Ne6 16.Nf6 Bf6 17.e4 (17.Nc3!? Nc7+–) 17...Bg5+/– 18.Qe2 Nf4 19.Qd1 Rf8 20.Nc3 Qe8 21.g3 Ne6 22.Nd5 Nd4? (better is 22...Qg6+/–) 23.Bd4+– cd4 24.Nc7 Qg6 25.Na8 Ra8 26.Qg4 Rf8 (26...h5 27.Qd7 Qf6+–) 27.h4 1–0. Fournier,Frederic (1620) – Barndy (1755), Playchess.com, 2013.

6.c4 0–0

7.d3 Nc6 8.Be2 Be6 9.Nbd2 Qd7 10.0–0 Ng4 11.h3 Nh6 12.Nb3 f4 13.ef4 Rf4 14.Nh2 Raf8 15.Bc1 R4f6 16.Bh6 Rh6 17.Ng4 Bg4 18.Bg4 Qe8 19.Qe2 Rhf6 20.Rae1 Qg6 21.Qe4 Qe4 22.Re4 Rf4 23.Rf4 Rf4 24.Bf3 Nd4 (24...Nd8 25.Bd5 Kf8 26.Be4+=) 25.Nd4 (better is 25.Bd5!? Kf8 26.g3 Ne2 27.Kg2+/–) 25...Rd4+= 26.Rd1 b6 (26...c6!?=) 27.Bd5+= Kf8 28.Be4 h6 29.f3 Bg5 30.Kf1 Bf4 31.Ke2 Bg3 32.Rc1 Ke7 33.Rc2 Kd7 34.b5 Ke6 35.a4 g5 36.Rc1 h5 37.Rf1 h4 38.Rd1 Bf4 39.Rg1 Kd7 40.Rf1 Ke6 41.Rd1 Kd7 42.Rf1 Ke6 43.Rd1 Kd7 44.Ra1 Kc8 45.a5 ba5 46.Ra5 Kb8 47.Ra6 Bg3 48.Rc6 Bf4 49.Ra6 Bg3 50.Rc6 Bf4 51.Ra6 ½–½. Fournier,Frederic (1840) – oexiliado (1695), Active, 2008.

7.Be2 e4 8.Nd4 +=.

7.Be2 Be6 8.0–0 h6 9.d4 Nbd7 10.Nh4 Ne4 11.Ng6 Rf6 12.Ne7+/– Qe7 13.d5 Bf7 14.f3 Ng5 15.f4 Nh7 16.fe5 de5 17.e4 fe4 18.Rf6 Nhf6 19.Nd2 Bg6 20.c5 Nd5=+ 21.Bc4 N7f6 22.Nf1 c6 23.Ne3 Rd8 24.Ng4 Kh8 25.Ne5= Ne3?? 26.Qb3+– Kh7 27.Ng6 Kg6 28.Qe3 Ng4 29.Qf4 h5 30.Rf1 Rf8 31.Qd6 Qd6 32.cd6 Rf1 33.Bf1 Kf7 34.d7 Ke7 35.Bg7 Kd7 36.Be2 Ke6 37.h3 (37.h3 Nf6 38.Kf2+–) 1–0. rustic – henrigrob30, Live Game Caissa's Web, 2005.

7.Be2 h6 8.0–0 g5 9.d4 e4 10.Nfd2 c6 11.g3 (11.Nc3 Be6=) 11...d5 12.cd5 cd5 (12...Qd5?? 13.Bc4+–) 13.Nc3 Be6 14.Rc1 Na6 15.Ba6 ba6 16.Qe2 (16.Nb3 Qd6+=) 16...f4 (16...a5!? 17.b5 a6=) 17.ef4 gf4 18.Na4 (better is 18.gf4!? Qb6 19.Kh1+=) 18...Bh3 19.Rfe1 Qd7 (19...a5 20.Nc5+=) 20.Nc5 Qf5 21.Na6 (21.f3 ef3 22.Qf3 Bd6=) 21...Rf7 (21...Ng4 22.Rc3 e3 A) 23.fe3 fg3 24.hg3 Qf2 25.Qf2 Rf2–+ (worse is 25...Nf2 26.Nc7 Rad8 27.b5+/–); B) 23.f3 fg3 24.hg3–/+) 22.Nc7 Raf8 23.Nb5? (23.Rc3 fg3 24.Rg3 Kh7 25.Nd5 Nd5 26.Ne4 Nf4+=) 23...Rg7 (23...Ng4 24.Rc3 (24.Na7 fg3 25.f3 ef3 26.Nf3 Qf3 27.Qf3 Rf3 28.Nc6 Rf2 29.Ne7 Kf7 30.hg3 Rg2 31.Kf1 Nh2#) 24...e3 25.f3 (25.fe3 fg3 26.Qf3 Qf3 27.Nf3 Rf3 28.Rcc1 g2 29.Na7 Rf1 30.Rf1 gf1Q 31.Rf1 Rf1#) 25...ed2 26.Ra1–+) 24.Kh1?? (better is 24.Na7 e3 25.Nf1+=) 24...Ng4 25.Nc3 (25.Na7 Qh5 26.Kg1 fg3 27.fg3 Rf2 28.Qf2 Nf2 29.Kf2 Bg5–+) 25...fg3 26.fg3 Nf2 27.Kg1 Nd3 28.Rb1 Qf2 29.Qf2 Rf2 30.Nf1?? Nb2 31.Rb2?? Rb2–+ 32.Ne3 Rb3 33.Ncd5 Bg5 34.Nc3 Rf7 (34...Rf7 35.Ned5 Bd2–+) 0–1. Fournier,Frederic – Voinov_Stanislav (1655), Active, 2012.

7.Be2 h6 8.d4 e4 9.Nfd2 b6 10.Nc3 a5 11.b5 Bb7 12.0–0 c6 13.a4 cb5 14.cb5 Nd5?? (better is 14...Nbd7+=) 15.Bc4 Kh8 16.Bd5 Bd5 17.Nd5 Nd7 18.Ne7 (better is 18.Rc1!? Rb8+–) 18...Qe7 19.Qb3 Nf6 20.Rac1 Rac8 21.Rc8 Rc8 22.Rc1 Rc1 23.Bc1 d5 24.Ba3 Qc7 25.Qb2 f4 26.Qc1 Qd7 27.Qc6 Qg4 28.ef4 Qf4?! 29.Qc8 Kh7 30.Qc1 Ng4+/– 31.Nf1?? Qf2+= 32.Kh1 Qd4 33.Bb2?? Nf2 34.Kg1 Nh3 35.Kh1 Nf2 36.Kg1= Nh3 37.Kh1 Nf2 (37...Qg1) ½–½. Fournier,Frederic (1680) – MAZEIN_YuRIJ (1640), ChessOK.com, 2013.

7.Be2 h6 8.d4 e4 9.Nfd2 Be6 10.Nc3 Nbd7 11.0–0 a6 12.c5 (12.d5 Bf7=) 12...Qe8 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 d5 15.Ne5 Ne5?? (better is 15...c6=) 16.de5+/– Ng4 17.Nd5 Rd8 18.Ne7 (better is 18.Qb3!? Kh7 19.Nf4+–) 18...Qe7+= 19.Qe2 (19.Qb3 Kh8+=) 19...Ne5= 20.Be5 Qe5 21.Rfd1 Qc3 22.g3 Rd3 23.Rdc1 Qb3 24.Rcb1 Qd5 25.Qa2 Rd8 26.Qd5 R8d5 27.Ra2 Kf7 28.h4 Kg6 29.Kg2 Kf6 30.a4 Ke5 31.b5 Rc5 32.ba6 ba6 33.Rb5?? ab5–+ 0–1. Fournier,Frederic (1730) – Igorek555 (1830), ChessOK.com, 2012.

4.a4 Be6

5.c4 Nf6 6.Be2 Nbd7 7.Nf3 h6 8.h3 Be7 9.Nh4 g5 10.Ng6 Rg8 11.Ne7 Qe7 12.Nc3 Qg7 13.d4 g4 14.d5 Bf7 15.hg4 Ng4 16.Bg4 Qg4 17.Qg4 Rg4 18.Nb5 (better is 18.Rh6!? 0–0–0 19.a5+=) 18...Rc4–/+ 19.Rh6 a6 20.Rh8 Nf8 21.Nc3 Rb4 22.0–0–0 Rg4 23.g3 0–0–0 24.Rdh1 Rg7 25.R8h6 Nd7 26.a5 Nc5 27.Kc2 Bg6 28.f3? (better is 28.f4–/+) 28...f4–+ 29.e4 fg3 30.Rg1 Bf7 31.Rh3 Rdg8 32.Ne2 g2 33.Ba3 Nd7 34.Bc1 Kd8 35.Be3 Ke8 36.Bf2 Nf6 37.Rg3 Nh5 38.Rg7 Rg7 39.Rb1 Nf4 40.Ng1 Bg6 41.Kd2 c5 42.dc6–/+ bc6 43.Rb8 Ke7 44.Rb6 Be8 45.Ra6 Ke6 46.Ra8 Bd7 47.a6 c5 48.a7 Re7?? 49.Rc8!+– Bc6 50.Rc6 Ra7 51.Bc5 Ra2 52.Kc3 Ne2?? 53.Ne2 Re2 54.Rd6 Kf7 55.Rd1 Kg6 56.Kd3 Ra2 57.Rg1 Kg5 58.Be3 Kh4 59.Bc5?? Kg3 60.Ke3 Kh2 61.Kd3 Ra5 62.Bf2 Ra2 63.Ke3 Ra3 64.Ke2 Ra2 65.Ke3 Ra3 66.Ke2 Ra2 ½–½. Timbang,Japar – William,Lee Kah Howe (1775), Campomanes Mem GM Open, 2012.

5.Nf3 Nd7 6.Be2 Qf6 7.a5 0–0–0 =.

4.b5 Be6

5.a4 d5 6.d4 e4 7.Nd2 Bd6 8.Be2 Nd7 9.Ba3 Qe7 10.Bd6 Qd6 11.f3 f5 12.c4 c6 (12...dc4 13.fe4 (13.Nc4? Bc4 14.Bc4 Qb4 15.Kf2 Qc4–+; 13.Bc4?! Bc4 14.Nc4 Qb4 15.Nd2 Ngf6=) 13...c3 14.Nc4 Bc4 15.Bc4 fe4 16.Ne2=) 13.fe4 fe4 14.Bg4 (14.c5 Qc7=) 14...Ngf6 15.Bh5 g6 16.Be2 0–0 17.c5 Qc7 18.Nh3 Bh3 19.gh3 b6 20.bc6 Qc6 21.Bb5 Qe6 22.c6 a6 23.Ba6 Ra6 24.cd7 Qh3 25.Qe2 Ra7 26.Rg1 Qd7 27.Qd1 Kg7 28.Qb3 Ra6 29.Rg2 Rfa8 30.Nb1 (30.Qb4 Ng4 31.Ke2 Ra4 32.Ra4 Ra4 33.Qb6 Ra3–+) 30...b5! (worse is 30...Ra4 31.Ra4 Ra4 32.Qb6–+) 31.Rga2 (31.ab5 Ra5 Double attack (31...Ra1 Pinning; 31...Ra1 Deflection; 31...Ra5 Decoy); 31.Qb5 Ra5 Double attack (31...Ra5 Decoy; 31...Ra4 Zwischenzug)) 31...ba4 32.Qb4 R8a7 33.Nc3 Qh3 34.Re2 a3 35.Nb5 (35.Qc5 Ra5 36.Qb4–+) 35...Rb7 36.Ra3 Ra3 37.Qa3 Qh4 (better is 37...Rb5 38.Qe7 Kg8 39.Qd8 Kf7 40.Qc7 Nd7–+) 38.Rf2 Ng4?? (better is 38...Rb5 39.Qe7 Kh6 40.Qf6 Rb1 41.Kd2 Qg4 42.Qf4 Qf4 43.Rf4 Rb2 44.Kc3 Rh2–+) 39.Qf8 1–0. Martynov,Gleb – Ibragimov,Oleg, Kazan City–ch, 2007.

5.a4 Nf6 6.c4 Nbd7 7.Be2 Be7 8.d4 (8.Nf3 Qc8=) 8...0–0 (8...ed4 9.Bd4 Ne5 10.Nd2=) 9.Nd2 (9.Nf3 Ne4=) 9...Qe8 10.Qc2 Qg6 (10...ed4 11.ed4 Qg6 12.Bf3=) 11.Ngf3 e4 (11...Qg2?? 12.Rg1 Qh3 13.Ng5 Qh2 14.Ndf3+–) 12.Nh4 Qh6 13.g3 g5 14.Ng2 c6 15.f3 (15.h4 Ng4=) 15...ef3 16.Nf3 (16.Bf3 Qh3–/+) 16...Ne4 17.Bd3 (17.0–0!?–/+) 17...Ng3–+ 18.Rg1 Ne4 (better is 18...Nh5–+) 19.Nf4= g4 20.Ne6 (better is 20.bc6!? bc6 21.d5+=) 20...Qe6–/+ 21.d5? (better is 21.0–0–0!?–/+) 21...cd5–+ 22.cd5 Qh6?? (better is 22...Qg6–+) 23.Be4+= Qe3 24.Qe2 Qe2 (24...Qe4 25.Qe4 fe4 26.Rg4 Kf7 27.Nd2+=) 25.Ke2 fe4 26.Rg4 Kf7 27.Re4 Bf6 28.Bf6 Nf6 29.Re6 Rae8 30.Nd4 (30.Ng5 Kg6 31.Rg1 Kf5 32.Rf1 Kg5 33.Rff6 Rf6 34.Re8 Rh6=) 30...Nd5+= 31.Re8 (31.Rf1!? Kg8 32.Re8 Re8 33.Kd3 Re3 34.Kd2+=) 31...Re8–/+ 32.Kf2 Re4 33.Nf3 h6 34.Rd1 Ke6 35.Kg3? (better is 35.Nd4 Kd7 36.Kf3–/+) 35...Ra4–+ 36.Nd4 Ke5 37.Nf3 Ke4 38.Nd2 Kf5 39.Nf3 (39.Rf1 Ke6–+) 39...Rg4 40.Kh3 Nf4 0–1. Pan,Konstantin – Nikitin,Dmitry (1830), Ulyanovsk RUS, Povolje Open, 2014.

5.d4 Nd7 =.

5.Nf3 Nf6 6.Ng5 Bg8 7.Be2 =.

5.Nf3 h6 6.c4 (6.d4 e4 7.d5 Bf7=) 6...Nf6 (6...g5 7.d4 g4 8.Nfd2+=) 7.Be2 (7.d4 e4 8.d5 Bd7+=) 7...Be7 8.0–0 (8.d4 e4 9.Nh4 0–0+=) 8...0–0= 9.d4 e4 10.Nfd2 Nbd7 (10...d5 11.c5=) 11.Nc3 Nh7 (11...d5 12.Qb3+=) 12.f3 (12.Qc2 a6+=) 12...Bg5 13.f4 Be7 (13...Bf6 14.Nb3+=) 14.g4 (14.d5 Bf7+=) 14...g6 (14...Ndf6 15.Qc2=) 15.d5 Bf7 16.Rf2 Nhf6 17.g5 (17.gf5 gf5 18.Rg2 Kh7+=) 17...hg5= 18.fg5 Ne8 19.h4 Ne5 20.Nde4 (better is 20.a4!?+=) 20...fe4–/+ 21.Ne4 Kg7 (21...Ng7 22.Rf4–/+) 22.Bg4 (22.Qd4 b6=) 22...a6 23.Qf1 (23.ba6 Ra6 (worse is 23...ba6 24.Nc5=) 24.Qb3 c6+=) 23...ab5–/+ Black fights for the Initiative 24.Be6 (24.Nc5 Bg8 (worse is 24...dc5 25.Be5 Kg8 26.Rf7 Rf7 27.Be6+–) 25.Rf8 Bf8 26.Ne6 Be6 27.Be6 Qe7 28.cb5 Kh7–/+) 24...Bg8 (24...Be6 25.de6 Rf2 26.Qf2 bc4 27.Qf7 Kh8 28.Be5 de5 29.Qg6+–) 25.Bg8 (25.cb5!? Rf2 26.Qf2–/+) 25...Kg8 (25...Rg8?! 26.Nc5 Kh8 27.cb5 dc5 28.Be5 Ng7 29.Qd3=) 26.Rf8 Bf8 27.Nf6? (better is 27.cb5 Qd7 28.Qe2–+) 27...Nf6 28.gf6 Kf7 29.Be5 de5 30.h5 Qf6 31.hg6 Kg6 32.Qg2 Qg5 (32...Qg5 33.cb5 Bc5 34.Qg5 Kg5–+) 0–1. Huelle,Gunter – Willberg,Frank, Leipzig VfB op 5th, 1998.

4.b5 Nf6

5.c4 a6 6.a4 (6.d4 e4=) 6...ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 g6 (8...Be7 9.d4 Nbd7 10.Nf3=) 9.Nf3 (9.d4 ed4 10.Bd4 Bg7=) 9...Bg7 10.d4 e4 11.Nfd2 0–0 12.Be2 c6 (12...d5 13.0–0=) 13.Qa4 Kh8 (13...Be6 14.0–0=) 14.Nc3 Be6 15.0–0 Qc7 16.Rb1 Nbd7 17.bc6 (17.Qa7 c5=) 17...bc6= (worse is 17...Qc6 18.Qa7 Rb8 19.d5 Bd5 20.Nd5 (20.cd5?! Qc8+–) 20...Nd5 21.Bg7 (21.cd5 Qd5 22.Bb5 Qc5+–) 21...Kg7 22.cd5 Qd5 23.Bb5+–) 18.d5 (18.Qa6!?=) 18…cd5 +=. Guest392283 – Fredek (2065), Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2006.

5.c4 b6 6.d4 Nbd7 (6...e4 7.Ne2=) 7.Qf3 Rb8 (7...e4 8.Qf5 a6 9.Nc3+=) 8.Qf5+/– Nc5 (8...a6 9.Nf3+/–) 9.Qc2 ed4 10.ed4 Nce4 11.f3 Ng5 12.Bd3 Be7 13.Nc3 (13.f4 Ne6 14.f5 Nf4+/–) 13...0–0 14.Nd5 h6 (14...Nd5 15.cd5 a6 16.h4+–) 15.Ne7 Qe7 16.Ne2 Bd7 (16...a6 17.Bc1+/–) 17.0–0 Rbe8 (17...Qe3 18.Kh1+–) 18.Bc1+– Nf7 (18...Ne6 19.Bg6 Rd8 20.d5+–) 19.Nf4 Nh8 20.Bd2 Qd8 21.Rae1 Re1 22.Re1 Re8 23.Re8 Qe8 24.Nd5 Nd5+/– 25.cd5 Bb5 26.Bh7 Kf8 27.Qc7+– Qe2 28.Qd6 Kf7 29.Qf4 Ke7 30.Bb4 Kd7 31.Bf5 Ke8 32.Qb8 (32.Qb8 Kf7 33.Qf8#) 1–0. Anderson,Egart – Popp,Tony, corr, 1999.

5.c4 Nbd7 6.Nc3 Be7 7.Nf3 0–0 8.Qc2 Nc5 (8...Nb6 9.Be2=) 9.d4 ed4 10.ed4 Nce4 11.d5?? (11.Bd3!?+=) 11...Qe8 (better is 11...Ng4 12.Bd3 Ngf2–+) 12.Bd3= Qf7 (12...Nc3 13.Bc3 Bd8 14.Kf1 Ne4=) 13.0–0–0 (13.0–0!?+=) 13...Nc3 (13...a6 14.b6 cb6 15.Rhe1–/+ (15.Ne4? fe4 16.Be4 Ne4 17.Qe4 Bd7–+)) 14.Bc3+= Nd7 15.Rhe1 Nc5 16.h4 Nd3 (16...a6!?–/+) 17.Qd3 Bf6 (17...Bd7 18.Nd4=) 18.Ng5 (18.Bf6 Qf6 19.Qd4 Qd4 20.Nd4 Kf7+=) 18...Bg5= 19.hg5 Bd7 20.f4 a6 21.a4 ab5 22.ab5 Ra2 23.Rh1 Re8 (better is 23...Qe8=) 24.Rh7?? (better is 24.Rh2 Qe7 25.Rdh1 Qe3 26.Qe3 Re3 27.Bg7 Kg7 28.Rh7 Kg8 29.Rd7=) 24...Kh7–+ 25.Rh1 Kg8 26.Qh3 Kf8 (better is 26...Qg6!? 27.Bb2–+) 27.Qh8 Ke7 28.Bf6 (28.Qg7 Qg7 29.Bg7–+) 28...gf6 29.gf6 Kd8 (29...Kd8 30.Kb1 Bb5 31.Ka2 Bc4 32.Kb2 Rh8 33.Rh8 Kd7–+) 0–1. Krueger,Bernhard – Hieronymus,Andreas (1695), 5th Baunatal op, 1999.

5.c4 Be6 6.Nc3 Nbd7 7.Nf3 h6 8.d4 e4 9.Nd2 Be7 10.d5 Bf7 11.Nb3 b6 (11...Nc5!?=) 12.Nd4+/– 0–0 13.Nf5 Nc5 14.Be2 Bg6 15.Ne7 Qe7 16.h3 Nfd7 17.0–0 Qg5 18.a4 Bf5 19.Bg4 Bg4 20.Qg4 (20.hg4 Ne5 21.Ne4 Ne4–+) 20...Qg4 21.hg4 Nd3 22.Ba3 Rf7 (better is 22...Rae8!? 23.Rad1 N7c5+/–) 23.Ne4+– N7e5 24.Nd2 (better is 24.Rfd1 Nc5 25.Bc5 bc5 26.Nd2+–) 24...Ng4+= 25.Nf3 Raf8 26.Ra2 h5 27.Rd2 Nde5 28.Ne5 Ne5 29.Rd4 g5 30.f3 h4 31.f4 gf4 32.Rdf4 Rf4 33.ef4 Nc4 34.Bc1 Kf7 35.f5 Kf6 36.Rf4 Rh8?? 37.Rc4+– Rh7 38.Kh2 Kf5 39.Bb2 Kg5 40.Kh3 Kf5 41.Bc3 Re7 42.Bd2 Re4 43.Rc7 Ra4 44.Re7 Rd4 45.Be1 Rd5 46.Ra7 Rb5 47.Bh4 Rb3 48.Kh2 d5 49.Re7 d4 50.Be1 d3 51.Rb7 Kf4 52.g3 Kf3+= 53.g4?? Kg4–/+ 54.Kg2 Rb1 55.Kf2+= Kf4 56.Bd2 Ke4 57.Rb8 b5 58.Re8 ½–½. Rush,Bradley – Fernandez,German, 62. LSS No Engine Cup Preliminary, 2012.

5.c4 Be6 6.Nf3 a6 7.ba6 Na6 8.d4 =.

5.c4 Be6 6.Nf3 Nbd7 7.d4= e4 8.Nfd2 (8.d5 Bf7 9.Nd4 g6+=) 8...Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 (10.d5 Bf7=) 10...c5 (10...d5 11.c5=) 11.a4 (11.d5 Bf7+=) 11...d5 12.cd5 (12.a5 Qc7=) 12...Nd5+= 13.Nc3 Nb4 14.d5 (14.dc5 Nc5 15.Bc4 Bc4 16.Nc4 Rc8–/+) 14...Nd5 (14...Bd5 15.Nd5 Nd5 16.Ne4 N7b6+=) 15.Nde4= Nc3 (15...fe4 16.Nd5) 16.Nc3 Ne5 17.Rc1 Rc8 18.Qc2 Qc7 19.Rfd1 Rfd8 20.Nb1 Rd1 21.Rd1 Bf6 22.h3 Qf7 23.Nd2 Ng6 (23...c4=) 24.Nc4 (24.Bf6 Qf6 25.Bf3 Rc7+=) 24...Be7 (24...Bb2 25.Nb2 Bb3 26.Qb3 Qb3 27.Bc4 Qc4 28.Nc4 Rc7+=) 25.b6 (25.Nd6 Bb3 26.Bc4 Bc2 27.Bf7 Kf8 28.Nc8 Bd1 29.Bg6 hg6+/–) 25...ab6= 26.Nb6 Rc6 27.a5 f4 28.e4 f3 29.Bb5 Rd6= 30.Rd6 White fights for the Initiative 30...Bd6 31.Qd3 Bc7 32.Qf3 Qf3 33.gf3 Bh3 34.Bc4 Kf8 35.Bd5 Nh4 36.Ba3 Nf3= 37.Kh1 Bb6 38.ab6+= Bc8 39.Bc5+/– Ke8 40.Kg2 Ne1 41.Kg3 g5 42.Be3 h6 43.f4 Nc2 44.Bd2 gf4 45.Bf4 Nb4 46.Bc4 h5+– 47.Be2 Ke7 48.Bh5 Be6 49.Be2 Nc6 50.Bc7 Nd4 51.Bf1 Bb3 52.Be5 Ne6 53.Kf3 Bc2 54.Ke3 Nc5 55.Bg2 Ke6 56.Bd4 Nd7 57.e5 Ne5 58.Bb7 Nc4 59.Kf4 Kd7 60.Bd5 Nd6 61.b7 Nb7 62.Bb7 Ke6 63.Bf3 Bd3 64.Bc6 Kd6 ½–½. Kern,Michael – Winterlik,J, Hessen clubgame, 1989.

5.c4 Be6 6.Nf3 Be7 7.Be2 h6 8.0–0 Nbd7 (8...e4 9.Nd4 Qd7 10.Ne6 Qe6 11.d4+=) 9.d4 e4 10.Nfd2 (10.d5 ef3 11.de6 fe2 12.ed7 Qd7 13.Qe2 a6=) 10...0–0 11.Nc3 (11.d5 Bf7+=) 11...c6 (11...d5 12.c5=) 12.a4 d5 13.Qb3 (13.bc6 bc6 14.Rb1 c5=) 13...Qc7= 14.h3 (14.f3 Bd6 15.f4 dc4 16.Bc4 Bc4 17.Qc4 Kh7=) 14...f4 15.ef4 (15.bc6 bc6 16.cd5 Rab8=) 15...Qf4+= 16.Bc1 Qh4 (16...Bd6 17.Nf3 Qf5 18.Nh4+=) 17.Nd1 (17.bc6 bc6 18.Rb1 Rab8+=) 17...Bd6 (17...dc4 18.Bc4 Nd5 19.Ne3–/+) 18.Ba3 (18.bc6 bc6 19.Qc2 Rac8+=) 18...c5 19.dc5 (19.Ne3!?+=) 19...Nc5–/+ (19...Bc5 20.cd5 Nd5 21.Bg4+=) 20.Qe3 b6 (20...Rac8 21.a5–/+) 21.f4 (21.Rc1 Qf4 22.Qf4 Bf4 23.cd5 Bd2+=) 21...d4 (21...Rad8 22.a5–/+) 22.Qd4 Bf4 23.Bc5 bc5 24.Qc3 Bg3 (24...Qg5 25.Nb3–/+) 25.Nf2 (25.Ne3!?–/+) 25...Nd5!–+ 26.cd5 Bf2 (worse is 26...Rf2 27.de6 Re2 28.Rad1=) 27.Rf2? (better is 27.Kh2 Bd5 28.Bc4–+) 27...Qf2–+ (27...Rf2 28.g3 Qf6 29.Qf6 Rf6 30.de6+– (30.Ne4?! Bd5 31.Nf6 gf6=)) 28.Kh1 Bh3! (worse is 28...Qe2 29.de6 Rae8 30.Nb3 Re6 31.Nc5–+) 29.Qh3 (29.gh3 Qe2) 29...Qe2 Eliminates the defender e2 30.Qe6 Kh8 31.Nb3 Qb2 (31...Qh5 32.Kg1 Rfe8 33.Qd7–+) 32.d6 Rae8 33.Qd5 Re5 34.Qc4 Rh5 (34...Rh5 35.Kg1 Qf2#) 0–1. Fischer,G – Jurasik,Joerg, Dortmund–ch, 1994.

5.c4 g5 6.Nc3 Bg7 7.a4 0–0 8.Nge2 f4 9.Qb3 Nbd7 10.d4 fe3 11.0–0–0?? (better is 11.fe3 ed4 12.ed4+=) 11...ed4–+ 12.Nd4 Nc5 (12...ef2?! 13.c5 Rf7 14.Bc4–/+) 13.Qc2 Ng4 14.f3 (14.Bd3 Nd3 (14...Bd4?! 15.Bh7 Kh8 16.Rd4 Rf2 17.Ne2–/+) 15.Qd3 Nf2 16.Qe3 Be5–+) 14...Nf2 15.Be2 (15.Rg1 Nd1 16.Nd1–+) 15...Nh1 16.Rh1 Bd4 17.h4 Bf5 18.Ne4 Be4 19.fe4 Qf6 20.Ba3 Qe5 21.hg5 Rf2 22.Bc5 Qc5 23.Qd3 Be5 24.Bg4 (24.Kd1 Qb4 25.g6 Qa4 26.Qc2 Qa1 27.Qc1 Qc1 28.Kc1 Re2 29.gh7 Kh8 30.Rh3 Rg2 31.Rf3 Ra2 32.b6 e2 33.Re3 Rf8 34.Kb1 Rb2 35.Kc1 Rf1) 24...Rd2 (24...Qb4 25.Qd5 Kf8 26.Qd4 Qa3 27.Kd1 Qb3 28.Ke1 Bd4 29.Rh7 Bc3) 25.Be6 (25.Qb3 Qd4 26.c5 Kg7 27.Rh7 Kh7 28.Qf7 Kh8 29.Qh5 Kg7 30.Qh6 Kf7 31.g6 Ke7 32.Qg5 Bf6 33.cd6 cd6 34.Qf6 Qf6 35.e5 Qf1 36.Bd1 Qd1) 25...Kg7 26.Qb3 Qd4 27.Bf5 (27.Rh7 Kh7 28.g6 Kg7 29.Qa3 Rh8 30.Bh3 Qc4 31.Qc3 Qf1) 0–1. Gagarkine,Nikolay (2005) – Sudnik,Pavel (2160), Saratov region op, 2008.

5.c4 g5 6.f4 gf4 7.ef4 e4 8.Be2 Bg7 9.Bh5 Kf8 10.Be2 h6 11.Qc2 Kg8 12.Nc3 Kh7 13.Nd1 Nbd7 14.Ne3 Nc5 15.Nh3 Be6 16.Nf2 a6 17.a4 ab5 18.ab5 Ra1 19.Ba1 Re8 20.h3 Qa8 21.Bd4 b6 22.Qc3 Rf8 23.0–0 Qd8 24.Nh1 Qd7 25.Ng3 Na4 26.Qa1 Nc5 27.Qc3 Na4 28.Qc2 Nc5 29.Ra1 Ng4 30.Qc3 Bd4 31.Qd4 Ne3 32.Qe3 d5 33.cd5 Qd5 34.Ra7 Rf7 35.Nh5 Nb3 36.Rc7 Qd2 37.Qd2 Nd2 38.Rc6 Re7 39.Rb6 Bc4 40.Bc4 Nc4 41.Rc6 e3 42.Ng3 Nd2 43.Rh6! Kg8 44.Nf5 Re4 45.Ng3 e2 46.Ne2! Re2 47.b6 Re1 48.Kf2 Rb1 49.Rc6 Kf7 50.f5 Nb3 51.g4 Na5 52.Rc5 Rb2 53.Kg3 Ra2 54.b7! (54.b7 Nb7 55.Rc7 Kf6 56.Rb7+–) 1–0. Savic,Draga (2180) – Nestorovic,L (2310), XIV Battle Of Senta, Senta SRB, 2010.

5.c4 g6 6.d4 A) 6...e4 A1) 7.Nh3 a6 (7...d5 8.Nc3 a6 9.cd5 Nd5 10.Nd5 Qd5) 8.Be2 ab5 9.cb5 Be7 10.d5 c6; A2) 7.Nc3 a6 (7...Bg7 8.Nh3 0–0 9.Be2 a6 10.Qb3 Re8; 7...Be7 8.Nge2 a6 9.Nf4 ab5 10.cb5 d5) 8.Nge2 ab5 9.Nb5 Bg7 10.Nf4 0–0; A3) 7.Ne2 a6 8.Nf4 ab5 9.cb5 g5 10.Nh5 d5; A4) 7.Be2 a6 (7...d5 8.Nc3 a6 9.cd5 Nd5 10.Nd5 Qd5) 8.Nh3 ab5 9.cb5 d5 10.0–0 Ng4; B) 6...ed4 B1) 7.ed4 a6 (7...Bg7 8.Nf3 0–0 9.Be2 a6 10.a4 ab5; 7...d5 8.Nf3 Ne4 9.Nc3 Be6 10.Qb3 Nc3; 7...Qe7 8.Qe2 a6 9.Nc3 ab5 10.Nb5 Na6) 8.ba6 Na6 9.Nf3 Bg7 10.Be2 0–0; B2) 7.Bd4 Bg7 8.Be2 a6 9.Nf3 0–0 10.0–0 c5; C) 6...Bg7 7.de5 (7.Be2 ed4 8.Bd4 0–0 9.Nf3 c5 10.Bc3 a6) 7...Nfd7 (7...Ng4 8.Nf3 Nd7 9.Be2 Nde5 10.Bd4 0–0) 8.Nf3 a6 9.Be2 Ne5 10.Nc3 Be6; D) 6...Nbd7 D1) 7.Nf3 e4 8.Nfd2 a6 9.ba6 Ra6 10.Be2 c5; D2) 7.Nh3 Bg7 (7...a6 8.Be2 ab5 9.cb5 Bg7 10.0–0 Qe7; 7...Qe7 8.Be2 Bg7 9.0–0 0–0 10.Nc3 a6) 8.Be2 Qe7 9.0–0 0–0 10.Nc3 a6; D3) 7.de5 de5 (7...Ne5 8.Be2 Be6 9.Nf3 Nfd7 10.Nd4 Bf7) 8.Nf3 Bb4 9.Bc3 Qe7 10.Be2 Ne4; D4) 7.Be2 a6 (7...Bg7 8.Nf3 e4 9.Ng5 Qe7 10.0–0 a6; 7...e4 8.Nh3 a6 9.Nf4 Qe7 10.ba6 Ra6) 8.ba6 Ra6 9.Nf3 e4 10.Ng5 Qe7.

5.c4 g6 6.Be2 Bg7 (6...a6 7.d4 ed4 8.Bd4= Bg7 9.Nf3 ab5 10.cb5 c5; 6...Nbd7 7.d4 a6 8.ba6 ba6 9.Nc3 Rb8 10.Rb1 Bg7) 7.d4 e4 (7...Nbd7 8.Nf3= e4 9.Ng5 Qe7 10.Nc3 a6; 7...ed4 8.Bd4 Nbd7 9.Nf3 0–0 10.Nc3 Nc5; 7...Qe7 8.Nf3 e4 9.Nfd2 0–0 10.0–0 a6) 8.Nc3 (8.Nh3 0–0 9.0–0 a6 10.Nc3 ab5) 8...0–0 (8...a6 9.Nh3 ab5 10.cb5 Be6) 9.Nh3 Kh8 (9...a6 10.a4 ab5) 10.Ng5 (10.Nd5 c6= (10...Nd5 11.cd5 a6=); 10.0–0 a6) 10...h6 (10...a6=) 11.h4?? (better is 11.Nh3=) 11...hg5–+ 12.hg5 Nh7 13.Nd5 Kg8 (13...Qg5 14.Nc7 Qg2 15.Kd2 Qf2 16.Na8+/–) 14.Qb3 (14.Nf4!? Qg5 15.c5–+) 14...Be6 (14...Qg5? 15.Nc7 Qg2 16.Rf1+–) 15.Nf4 Bf7 (15...Ng5?! 16.Ng6 Rf7 17.Nf4–/+) 16.0–0–0 (16.Bc3 Ng5 17.Rd1 Nd7–+) 16...Nd7 (16...Ng5 17.d5–+) 17.Rh2 a6 (17...Qg5?! 18.Rdh1 Nhf6 19.Nh3–/+) 18.Rdh1 Ng5 19.d5 (19.a3 ab5 20.Qb5 Nb6–+) 19...Bb2 20.Qb2 Qf6 0–1. Franck,Mirko – Haucke,Alexander (2195), Schleswig Holstein–ch U18, 1999.

5.Bc4 a6 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 c6 9.d4 (9.Nf3 Nbd7=) 9...Ne4 (better is 9...d5 10.Be2 Ne4–/+) 10.Qd3?? (better is 10.Nd2 Qa5 11.Bb2+=) 10...d5–+ 11.Bb3 (11.de5 Nc5 12.Qe2 dc4–+) 11...Qa5 12.Bc3 Nc3 13.Nc3 Bb4 14.Nge2 e4 15.Qd2 Qa1 (15...Qa1 16.Qc1 Qc1 17.Nc1 Bc3 18.Kd1 Ke7–+) 0–1. Leon Manas,Jose Francisco (1710) – Rodriguez Perez,David (2035), 4th Open Internacional Hotel Av, 2010.

5.Bc4 d5 6.Bb3 Bd6 7.Nc3 c6 8.a4 (8.Nf3!?=) 8...0–0+= 9.Ba3 (9.Nf3 Nbd7+=) 9...Ba3–/+ 10.Ra3 c5 11.d3 Kh8 12.h3 (12.Nf3 e4 13.Nd2 d4–/+) 12...Qd6 13.Ra1 Be6 14.Nf3 Nbd7 15.Ng5 (15.0–0 d4 16.Be6 Qe6+=) 15...Bg8 16.0–0 Rae8 (16...d4 17.ed4 cd4 18.Bg8 Kg8–/+) 17.e4? (better is 17.Ne2+=) 17...h6–+ 18.Nf3 d4 19.Bg8 Kg8 (19...dc3 20.Bc4 fe4 21.Nh4+=) 20.Nd5 (20.Nh4 dc3 21.Nf5 Qe6–+) 20...fe4 (20...Ne4 21.Nc7 Qc7 22.de4 fe4 23.Nd2–+) 21.Nf6 Nf6 (21...Rf6?! 22.de4 c4 23.Qe2–/+; worse is 21...gf6 22.de4 f5 23.Nh4+=; 21...Qf6?! 22.de4 Qe6 23.Qe2+=) 22.de4 (22.Nd2 ed3 23.cd3 e4–+) 22...Ne4 23.Qd3 (23.Ra3 c4 24.Qa1 Re6–+) 23...Nc3 24.Nd2 e4 25.Qc4 Kh8 26.Nb1 Qd5 (26...Nd5!? 27.Nd2 Nf4 28.Kh1–+) 27.Qd5 Nd5 28.Nd2 Nc3 29.Nb1 (29.Nc4 Kh7–+) 29...Ne2 30.Kh2 e3 31.f3 c4 32.Ra3 (32.Na3 Rc8–+) 32...Nf4 33.g3 (33.Rd1 Kh7–+) 33...Nd5 34.f4 (34.Ra1–+) 34...Nb4 35.c3 e2 (35...e2 36.Kg2 ef1Q 37.Kf1 Nd3–+) 0–1. Musselman,Charles (1995) – Sypien,Mateusz (2255), Quebec CAN, 2014.

5.d4 ed4 6.Bd4 Be7 7.Nf3 h6 8.Be2 Be6 9.0–0 Nbd7 10.c4 a6 11.a4 ab5 12.cb5 0–0 13.Nbd2 Ne4 14.Ne4 (14.a5 Bf6+=) 14...fe4= 15.Nd2 d5 16.Qb3 Kh8? (better is 16...Nf6!?=) 17.Ne4!+/– Qe8 (17...de4 18.Qe6 Double attack (18.Qe6 Pinning; 18.Qe6 Deflection; 18.Qe6 Decoy)) 18.Nc3 (18.a5!?+/–) 18...c5+= 19.Bg7 (better is 19.bc6!? bc6 20.Nd1+=) 19...Kg7+= 20.Nd5 Qf7 (20...Bd6 21.Bc4+=) 21.Qc3= Nf6 (21...Bf6 22.Nf6 Qf6 23.Qf6 Kf6 24.a5=) 22.Nf4 (better is 22.Nc7+/–) 22...Kg8?? (better is 22...Bd6=) 23.Ne6+– Qe6 24.Bc4 Nd5 25.Qb3 Rad8 26.f3 Kh8 27.e4 Bf6 28.Rad1 Bd4 29.Kh1 Qg6 30.Bd5 Rd7 31.f4 Rg7 32.Qh3 b6 33.Rd3 Qd6 34.Qh4 Qg6 35.Rg3 Qf6 36.Qf6 Rf6 37.Rg7 Kg7 38.g3 Rf8 39.Kg2 Re8 40.Kf3 Re7 41.Kg4 c4 42.Bc4 Re4 43.Kf5 Re7 44.Rd1 Bc5 45.Be6 Ra7 46.Rd7 Rd7 47.Bd7 Bg1 48.h3 Bf2 49.g4 Be1 50.Ke6 Bd2 51.f5 Bc3 52.h4 Bf6 53.Bc6 Bh4 54.a5! ba5 55.b6 Bg3 56.b7 Bf4 57.Kd7 Kf6 58.Kc8 h5 59.gh5 Kf5 60.Be4! Kg5 (60...Ke4 61.h6 Passed pawn) ½–½. Osmak,Yulia – Zhukov,Sergei, Stepichev Memorial, 2006.

5.d4 e4 6.d5 a6 7.a4 (7.ba6 Na6 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Nd7 10.Nh3 Nac5 11.Nf4=) 7...ab5 (7...Be7 8.Nh3 (8.Ne2 0–0 9.Nf4 Ng4 10.Be2 Bf6 11.Nc3=) 8...Bd7 9.Nf4 0–0 10.Bc4 Ng4 11.Nc3=; 7...c6 8.c4 (8.dc6 bc6 9.c4 d5 10.Nd2 ab5 11.ab5=) 8...Be7 9.dc6 bc6 10.Nh3 0–0 11.Nf4=) 8.ab5 Ra1 9.Ba1 c6 (9...Be7 10.Ne2 0–0 11.Nf4=) 10.bc6 (10.dc6 bc6 11.Nh3=) 10...bc6 11.dc6 Nc6 12.Bb5 Qa5 13.Nc3 Bd7 14.Nge2 Be7 15.0–0 Nb4 (15...0–0 16.Nf4 Kh8 17.Qd2=) 16.Nd4+= g6 (16...Bb5 17.Ncb5 d5 18.Bc3+/–) 17.Qd2+/– d5 18.Bd7 Kd7 19.Nce2 (19.Nb3 Qa8+/–) 19...Ra8 20.Bc3 Qc5 21.Rb1 Ra4 22.Bb2 Qc4 23.Nc3 Ra6 24.Ncb5 Na2 25.f3 (25.Qd1 Ke8+=) 25...ef3= 26.gf3 Ke8 27.Qe1 Kf7 28.Qg3 Rb6 29.Ra1+= Nd7 30.Na3 Ba3 31.Ba3 Ra6 32.Qh4 Ra3 33.Qh7 Ke8 34.Qg6 Kd8 35.Qf5 Ra6 36.Qf7 Kc7 37.h4 Rf6 38.Qg8 Ra6 39.h5 Nc3 40.Ne6 Kd6 41.Ra6 Qa6 42.Nf8 Qa1 43.Kg2 Nf8 44.Qf8 Kc6 45.Qf6 Kb5 46.h6+– Qe1 47.h7 Ne2 48.c4! Ka4 49.Qc6 Kb3 50.Qb6 Kc2 51.Qg6 Kd2+/– 52.Qg8 Ke3?? 53.Qe6+– Kd2 54.Qd5 Kc1 55.Qe5 Qg1 56.Kh3 Qh1 57.Kg4 Qh7 58.Qe2 Qg6 59.Kh3 Qh6 60.Kg2 Qg5 61.Kf1 Qh6 62.Qd3 ½–½. Preusse,Goetz (1960) – Boerner,Uwe (1775), corr H2124 D, 2006.

5.d4 e4 6.d5 Bd7 7.Bc4 a6 8.a4 c6 9.Nc3 ab5 =.

5.d4 e4 6.d5 Be7 7.Nh3 0–0 8.Nf4 a6 9.a4 Ng4 =.

5.d4 e4 6.Nh3 d5 (6...a6 7.Nf4 ab5 8.Bb5 c6 9.Be2 d5=) 7.c4 a6 8.ba6 Na6 9.Nf4 c6 =.

5.Be2 a6 6.a4 A) 6...Be6 7.Nf3 Be7 8.d4 e4 9.Ng5 Bg8 10.0–0=; B) 6...Be7 7.d4 (7.Nf3 0–0 8.0–0 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1=) 7...e4 8.Nh3 0–0 9.d5 Ng4 10.0–0=; C) 6...ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Be7 9.Nf3 0–0 10.0–0=.

5.Be2 b6 6.Nf3 c5 7.0–0 Nbd7 8.d4+/– (8.Ng5 Qe7 9.f4 a6 10.Nc3 d5 11.ba6) 8...cd4 (8...Qe7 9.de5 de5 10.Bc4 Bb7 11.Ng5) 9.ed4 e4 (9...Qe7 10.de5 de5 11.Re1) 10.Ng5 Qe7 (10...Nd5 11.Bc4 Bb7 12.Ne6+/–) 11.Bc4 d5 12.Ba3 Nc5 13.Be2 (13.dc5?! dc4 14.cb6 Qe5 15.Qd8 Kd8 16.Nf7 Ke8 17.Ne5 ab6 18.Bf8 Rf8+=) 13...f4 14.Re1 (better is 14.Nc3+/–) 14...h6? (better is 14...Qc7 15.dc5 Qe5 16.Bh5 g6 17.Nh7 Nh5 18.Nf8 Rf8+–) 15.Bh5+– (15.dc5?! hg5 16.Bb2 Qc5+=) 15...Nh5 (15...Kd7 16.Nf7 Rg8 17.dc5 bc5+–) 16.Qh5 g6 (16...Kd7 17.Nf7 g5 18.dc5+–) 17.Qg6 Kd7 18.Ne4 (18.Qc6 Kd8 19.Qd5 Qd7 20.Nf7 Ke8 21.Qa8 Kf7 22.dc5 Bg7+–) 18...de4 (18...Kd8 19.dc5 Qg7 20.Qh5+–) 19.Qc6 Kd8 20.dc5 Qd7 21.Qa8 (21.Qa8 e3 22.fe3 fe3 23.cb6+–) 1–0. Verheye – Debaisieux, 1985.

5.Be2 Be6 6.Nf3 Nbd7 7.d4 e4 8.Ng5 Bg8 9.c4 g6 10.0–0 Bg7 11.Nd2 h6 12.Nh3 Bf7 13.f3 d5 14.Qb3 ef3 15.gf3 0–0 16.cd5 (better is 16.Nf4!?=) 16...Nd5–/+ 17.Bc4 N7b6 18.e4 Nc4 19.Nc4 Qh4 20.ed5 Qh3 21.Ne5 Qh4 22.f4 Rad8 23.Nf7 Rf7 24.Rae1 Rd6 25.Re8 Kh7 26.Re6 Rfd7 27.Re3 (better is 27.Rd6!? Rd6 28.Qf3–/+) 27...Rd5–+ 28.Rh3 Qe7 29.Re3 Qd8 30.Rfe1 Qh4 (30...Bd4? 31.Bd4 Rd4 32.Re8+–) 31.Rf1 Rd8 (31...c6 32.bc6 bc6 33.Re8–+) 32.Rh3 (32.Qc4–+) 32...Qg4 33.Rg3 Qe2 0–1. Huelle,Gunter – Randt,Karl Heinz (1780), Leipzig VfB op, 2003.

5.Be2 Be7 6.d4 e4 7.a4 (7.d5 a6 8.ba6 Na6 9.Nh3 0–0 10.0–0=; 7.Nh3 d5 8.c4 a6 9.ba6 Na6 10.Nf4=) 7...Nbd7 8.Nh3 d5 9.0–0 Nb6 10.a5 +=.

5.Be2 Be7 6.Nf3 Nbd7 (6...0–0 7.0–0 (7.Nc3 a6 8.a4 e4 9.Nd4 c5 10.bc6=) 7...a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1=; 6...a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 0–0 10.0–0=) 7.a4 (7.0–0 Nb6 8.a4 a5 9.ba6 ba6 10.a5=) 7...Nf8 (7...0–0 8.d4 e4 9.Ng5 Nb8 10.0–0=) 8.Nc3 (8.0–0 Ng6 9.Nc3 0–0 10.a5=) 8...Ng6 (8...Ne6 9.Nh4 f4 10.0–0=) 9.Bc4 (9.0–0 0–0= 10.Ng5=) 9...h6 (9...d5!? 10.Be2 0–0=) 10.Nd5+= c6 11.Ne7 Qe7 12.0–0 Be6 13.Be6 Qe6 14.d3 0–0 15.c4 Rfd8 16.Qc2 c5 (16...d5 17.c5=) 17.Rfd1 f4 (17...a6 18.b6=) 18.e4 (18.d4 Nd7+=) 18...Ne7 19.h3 Kh7 (19...Rdb8 20.a5+=) 20.Nh2 (20.a5 a6+=) 20...g5 (20...a6 21.ba6 ba6 22.Rab1=) 21.f3 (21.a5 a6+=) 21...h5 22.Qe2 Rg8 23.Kf2 Kg7 24.a5 Kf7 25.Rh1 (25.a6 b6=) 25...Rg7 (25...Ke8 26.Nf1+=) 26.Rhg1 (26.a6 b6=) 26...g4 (26...Ke8 27.Rh1+=) 27.hg4= hg4 28.Nf1 Rag8 29.Nd2 gf3 30.gf3?? Rg1 31.Rg1+= Rg1 32.Kg1 Qh3 33.Qg2 Qg2 34.Kg2 Ng6 35.Kh3 Kg7 36.Nf1 Kh6 37.Bc3 Kg5 38.Be1 Kh5 =. Acevedo,Daiana – Ruiz,Martin, Magistralito Najdorf U14, 2002.

5.Ne2 g6 6.d4 (6.f4 Nbd7 7.Nec3 Bg7 8.Bc4 Nb6 9.Bb3=; 6.Nec3 Bg7 7.Be2 a6 8.a4 Be6 9.0–0=) 6...Nbd7 7.Nd2 Bg7 (7...Qe7 8.de5 de5 9.Nc1=) 8.Nb3 (8.Nf3 Qe7= 9.de5=; 8.de5 de5 9.Nc3=) 8...0–0 (8...Qe7 9.de5=) 9.c4 (9.Nc3 Nb6=) 9...Re8 (9...a6 10.Nc3+=) 10.Qc2 (10.c5 ed4 11.c6 de3 12.cd7 ef2 13.Kf2 Bd7+=) 10...a6 11.ba6 ba6 (11...Ra6 12.c5 d5 13.de5 Ne5 14.Nf4+=) 12.Na5 (12.c5 d5=) 12...c5+= 13.Nb3 (13.de5 Ne5 14.Nb3 Bb7–/+) 13...Qc7 (13...ed4!? 14.ed4 Ne4 15.dc5 Bb2 16.Qb2 Ndc5–/+ (worse is 16...Nec5 17.Rd1+=)) 14.d5= Nb6 15.Nc3 Bd7 (15...a5 16.Nb5 Qb8 17.a4=) 16.Nd2 (16.Bd3 Rab8=) 16...Rab8 17.Be2 Rb7 18.0–0 Reb8 19.Rfb1 Nc8 (19...Na4 20.Na4 Ba4 21.Qa4 Rb2 22.Qd1=) 20.a4 (20.Bc1 Ne7=) 20...h6 21.Ba3 Bf8 22.Rb7 Rb7 23.Rb1 (23.Nb3 Bg7=) 23...Be7 (23...Rb1 24.Qb1 Bg7 25.Qc2=) 24.Rb7 Qb7 25.Bd1 (25.Bd3 e4 26.Be2 Bf8+=) 25...Bd8 26.Nb3 Nb6 27.Na5 Qc7–/+ 28.Qb1 Nbd5 29.Nd5 Nd5 30.Qd3 Qa5 31.Qd5–/+ Kg7 32.g3 Qb6 33.h3 Qc6 34.Qd2 f4 35.g4 fe3–+ 36.Qe3 Bg5 37.Qd3 Be6 38.Bc2 Bf7 39.Qe2 Qd7 40.Bb2–/+ Qe6 41.Bd3 Qf6 42.Kf1 Be6 43.f3 h5 44.Qe4–/+ hg4 45.hg4 Bf7 46.Kg2 Qf4 47.Qf4 Bf4 48.Kf2 Be8 49.Bc2 Bc6 50.Bc3 Bc1 51.Ba5 Bb2 52.Bc7 d5 53.Bd6 Bd4–+ 54.Ke2 dc4 55.a5 Bd5 56.Be7 c3 57.Bg5 Ba2 58.Kd3 c4 59.Ke2 Bb3 60.Kd1 Kf7 61.Kc1 Bc2 62.Kc2 Ke6 63.Bd8 Kd5 64.Bf6 e4 65.fe4 Ke4 66.Bd4?? Kd4 67.g5 Kc5 68.Kc3 Kb5 0–1. Wagle,Rainer Georg – Eisenbeiser,Amadeus, Baden–ch U14, 2000.

5.Nf3 a6 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Be6 9.d4 e4 10.Nfd2 (10.Ng5 Bg8=) 10...d5+= 11.c4 c6 (11...Be7 12.c5+=) 12.Qb3 Be7 13.Be2 0–0 14.0–0 Kh8 (14...dc4 15.Bc4 Bc4 16.Nc4=) 15.bc6 bc6 16.Bb2 Nbd7 17.cd5 Bd5 18.Bc4 Qc7 19.Bd5 Rb8 20.Qc2 Nd5 21.Ba3 Ba3 22.Na3 Nb4 23.Qc4 Nd3 24.Qe6 g6 25.Nac4 c5 26.Nd6 (26.f3 cd4 27.fe4 de3 28.Ne3 f4=) 26...Nf8= 27.Qd5 cd4 28.Qd4 Qg7 29.Qd5 h6 (29...Qg8 30.Nf7 Kg7 31.Qd4 Kf7 32.Qa7 Nd7 33.Qd7 Kf6 34.f3+/–) 30.N2c4 Kh7 31.f3 Nb4 32.Qd2 (32.Qd1 ef3 33.Qf3 Nd7+=) 32...ef3= 33.Rf3 Qa1 (33...Ne6!?=) 34.Rf1+= Qf6 (better is 34...Qa2!?+=) 35.e4+– Nc6 (35...Qg5 36.Qd4 (worse is 36.ef5 Qd2 37.Nd2 gf5+/–) 36...Nc6 37.Qd5+–) 36.ef5 Qd4 37.Qd4 Nd4 38.Ne5 (better is 38.f6!?+–) 38...gf5+/– 39.Nf5 Nde6 (39...Nf5 40.Rf5 Ng6 41.Nc4+/–) 40.Ng4 h5 41.Nf6 Kg6 42.Ne7 Kh6 43.Nfg8 (43.Rf5 Ng7 44.Re5 Rb6+/–) 43...Kh7 (43...Kg7!?+/–) 44.Rf7 Ng7 45.Nf6 Kh6 46.Nfg8 Kh7 47.Rf6 Ng6 48.Ng6 Kg8 49.Nf4 Rf8 (49...Rb2!?+/–) 50.Rf8+– Kf8 51.Kf2 Kg8 52.Kf3 Kh7 53.Ke4 Kh6 54.Ke5 Ne8 55.Ne6 Kg6 56.h4 Kh6 57.Nd8 Kg6 58.Ne6 Kh6 59.Nf4 Ng7 60.Nd5 Kg6 61.Ne7 Kf7 62.Nf5 Ne6 63.Nh6 Ke7 64.Kf5 Kd6 65.Ng8 Nd4 66.Kg5 Ne6 67.Kh5 Nf4 68.Kg5 Ng2 69.h5 Ke6 70.Nf6 Kf7 71.h6 Nf4 72.Kf5 Ng6 73.Kg5 Nf8 74.Kf5 Ng6 75.Ne8 Nf8? 76.Ng7 Kg8+/– 77.Kf6 Nh7 78.Kf5 Kf7?? 79.Ne6+– Nf8 ½–½. Sieber,Martin (1980) – Kana,Pavel (2150), Karvina Mayor's Cup, 2005.

5.Nf3 a6 6.ba6 Na6 7.Be2 Be7 8.0–0 c6 9.c4 e4 +=.

5.Nf3 Be7 6.Be2 (6.d4 e4 7.Nfd2 0–0+=) 6...0–0 7.0–0 Qe8 (7...Be6 8.d4=) 8.Nc3 (8.d4 e4 9.Nfd2 Be6=) 8...Kh8 (8...Be6 9.Ng5 Qd7 10.Ne6 Qe6 11.d4+=) 9.a4 (9.d4 e4 10.Nd2 d5=) 9...Be6 10.d4 (10.Ng5 Qd7+=) 10...e4 11.Ng5 Bg8 12.Nh3 (12.d5 Qg6 13.Nh3 c6+=) 12...Nbd7 (12...Nd5 13.Nd5 Bd5 14.Nf4+=) 13.f4 (13.d5 Qg6+=) 13...Nb6 14.Nf2 (14.a5 Nc4 15.Qc1 c6–/+ (worse is 15...Nb2 16.Qb2 Qg6 17.a6=)) 14...Bc4 (14...Nc4!? 15.Qc1 Qg6+=) 15.a5= Be2 16.Qe2 (16.Ne2 Nc4 17.Rb1 Ne3–+ (17...Na5?! 18.d5–/+; 17...Qb5?! 18.Bc3 Qc6 19.Bd2–+)) ½–½. Wohlleben,Manfred – Seele,Hartmut (2085), Budapest FS07 FM–A, 2002.

5.Nf3 g6 6.c4 Bg7 (6...a6 7.h3=) 7.Qb3 (7.d4 ed4 8.Bd4 c5=) 7...Qe7 8.Be2 (8.c5 Nbd7 9.cd6 cd6= (9...Qd6? 10.Ng5 Nd5 11.Nc3+/–)) 8...Nbd7 (8...e4 9.Nd4=) 9.d4 c5 (9...Ne4 10.0–0=) 10.de5 de5 11.Nc3 e4 (11...Nb6 12.Nd5 Nfd5 13.cd5=) 12.Nd2 (12.Ng5 Ne5+=) 12...b6 (12...Nb6 13.h3=) 13.a4 (13.Rd1 0–0+=) 13...a5 (13...0–0 14.0–0=) 14.ba6 (14.Rd1 h5+=) 14...Ba6 15.0–0 0–0 16.a5 Rfb8 17.ab6 Rb6 18.Nb5 Kh8 (18...Ne8 19.Bg7 Ng7 20.Qc2=) 19.Rfd1 (19.Ra5 Nb8=) 19...Ne5 (19...Rbb8 20.Rac1=) 20.Nb1 (20.Be5 Qe5 21.Ra5 Bb7=) 20...Rc8 (20...Ne8 21.N1c3 Nc7 22.Qa4=) 21.N1c3 (21.Ra4 Qe6 22.N1c3 Bb5 23.Nb5 Ne8=) 21...Bb5= 22.Nb5 Ne8 23.Ra7?? (better is 23.Be5 Be5 24.Ra3=) 23...Nc6?? throws away the game (better is 23...Qa7! and Black can look forward to a comfortable game 24.Na7 Rb3 25.Nc8 Rb2–+) 24.Ra2 Nc7 25.Bg7 Qg7 26.Rad2 h6 27.Rd7 Ne7? 28.Qa3 Nb5? 29.cb5 Qf6 30.Qa7 Re8 31.Bc4 Kg7 32.h3 Kf8 33.Qc7 Rbb8 34.Qc5 Rbc8 35.Qb4 Ra8 36.b6 Ra1 37.b7 Rd1 38.Rd1 Qe5 39.Qb6 Kg7 40.Rd7 Kf8 41.Rd8 Nc6 42.Re8 Qe8 43.Bb5 1–0. Ilia,Naim (1965) – Knopf,Roland (1815), Berlin Eckbauer op 4th, 2001.

5.Nf3 g6 6.Bc4 Bg7 7.Bb3 Nbd7 8.a4 (better is 8.Ng5!? Qe7 9.d4+/–) 8...Nc5+= 9.Bc4 e4 10.Nd4 Ng4 (10...d5 11.Be2+=) 11.h4 (11.Nc3!?+=) 11...Ne5 (11...d5 12.Be2+=) 12.Bd5 White prepares h5 12...Qe7 13.Kf1 a6 (13...Rf8!? 14.Nc3 f4 15.ef4 Rf4–/+) 14.Nc3 Ncd7 (14...h5 15.Ba3=) 15.h5 Nb6 16.hg6 (16.Qe2 ab5 17.hg6 hg6 18.Rh8 Bh8 19.Qb5 Kf8=) 16...hg6= 17.Rh8 Bh8 18.f3 (better is 18.ba6!? Ra6 19.a5+=) 18...Nd5–/+ 19.Nd5 Qf7 20.Nc3 Nc4 21.Bc1 ab5 22.Ndb5 b6 23.d3 Ba6 24.Rb1 c6 (better is 24...Bc3!? 25.Nc3 Ne5–/+) 25.dc4+= Qc4 26.Ne2 cb5 27.Qd6 ba4 (27...b4!? 28.Kg1 Qe2 29.Qc6 Ke7 30.Qa8 Qc2 31.Qa7 Kf8 32.Qa6 Qb1 33.Qc8 Kg7 34.Qc7 Kh6 35.Qh2 Kg7 36.Qc7 Kg8 37.Qd8 Kh7 38.Qh4 Kg7 39.Qe7 Kh6 40.Qh4 Kg7 41.Qe7 Kh6 42.Qh4 Kg7=) 28.Qg6= Kd8 29.Qb6?? (29.Qd6 Kc8 30.Rb6 Qe2 31.Kg1 Bb7=) 29...Kc8?? (better is 29...Kd7 30.Ba3 Qe2 31.Kg1 Be5= (31...ef3 32.Qd6 Kc8 33.Qe6 Kc7 34.Bd6 Kc6 35.Be5 Kc5 36.Qd6 Kc4 37.Qc6)) 30.Kg1+= ef3 31.gf3 Kd7 32.Ba3?? Rg8 33.Ng3 Rg3 34.Kf2 Rf3! 35.Kf3 Qg4 36.Kf2= Qe2 37.Kg1 Qg4 38.Kf2 Qe2 39.Kg1 Qg4 40.Kf2 Qh4 41.Kg2 ½–½. Leon Manas,JF (1750) – Ramirez Maillo,JA (1640), 4th Cuadrangular Gloria Palace. Thalass, 2012.

5.Nf3 h6 6.h4 (6.Be2 g5=) 6...g6 (6...Be6 7.c4+=) 7.d3 (7.Be2 Bg7=) 7...Bg7+= 8.Nbd2 (8.Be2 Be6+=) 8...Be6 9.c4 Nbd7 (9...a6 10.d4 e4 11.d5+=) 10.Qc2 (10.d4 e4 11.d5 Bf7=) 10...c6 (10...0–0 11.d4 e4 12.d5 Bd5 13.cd5 ef3 14.Nf3 Nd5 15.Nd4+=) 11.a4 (11.bc6 bc6 12.c5 Nc5 13.Ne5 de5 14.Qc5 Bd5=) 11...a6 12.Be2 0–0 (12...ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 cb5 15.cb5+=) 13.0–0 Ng4 (13...ab5 14.ab5 cb5 15.cb5+=) 14.e4 (14.h5 Qf6=) 14...f4 (14...Nc5!?+=) 15.d4 (15.h5 Qf6=) 15...Rc8 (15...ed4 16.h5=) 16.Qd3 (16.ba6 ba6 17.c5 ed4 18.Nd4 Bd4 19.Bd4 dc5=) 16...c5 (16...ed4 17.Bd4 Nc5 18.Qc3=) 17.d5+= Bf7 18.Rfe1 (18.a5 Qf6+=) 18...Bf6 (18...Qf6 19.h5+=) 19.g3 (19.h5 Ra8+=) 19...h5 (19...fg3 20.fg3 ab5 21.ab5+=) 20.Kg2 (20.gf4 Re8+/–) 20...Kg7 (20...fg3 21.fg3 Ra8 22.Rf1=) 21.Rh1 (21.gf4 Bh4 22.fe5 de5 23.Nh4 Qh4+/–) 21...Rh8 (21...fg3 22.fg3 Ra8 23.Rhf1=) 22.Nh2 (22.gf4 ef4 23.Bf6 Qf6+=) 22...Nh6 (22...Nh2 23.Rh2 Rf8 24.a5+=) 23.Ndf3 (23.gf4!? ef4 24.Bf6 Qf6 25.Nhf3+=) +=. Acevedo,Daiana – Babula,Nestor, Najdorf U20 op, 2003.

5.d4 Nbd7

6.Be2 e4 7.d5 Nc5 8.Nh3 Na4 9.Bc3 Nc3 =.

6.de5 de5 7.Bc4 Bd6 8.Nf3 h6 9.Nh4 (9.0–0 e4 10.Nd4 Ne5 11.Bb3 Qe7 12.a4; 9.Nbd2 Qe7 10.0–0 e4 11.Nd4 Nb6 12.a4) 9...Nf8 (9...Nb6 10.Bb3 Bb4 11.Nd2 f4 12.c3) 10.Qd3 (10.0–0 Qe7= (10...Ng4 11.g3 g5 12.Ng2) 11.Nc3 g5 12.Nf3) 10...e4+= 11.Qb3 Qe7 12.g3 (12.Bd4 Ng4 13.g3 Ne5+=) 12...g5–/+ 13.Ng2 Ng6 (13...Be6 14.Bd4–/+) 14.Nd2 (14.h4 Bd7+=) 14...Ne5 15.0–0–0 Rf8 16.h4 Nfg4 17.Rdf1 (17.Be5 Qe5 18.Rdf1 Qa1 19.Qb1 Qb1 20.Kb1 a6+=) 17...Bd7 (17...Nc4 18.Nc4 Bc5 19.f3 ef3 20.Rf3–+) 18.hg5 hg5 19.Be2 0–0–0 20.Qa4 (20.Nc4 Nc4 21.Bc4 Kb8–/+) 20...Kb8 (20...a6 21.Bd4–/+) 21.Nc4 Nc4 22.Bc4 Ne5 23.Bd4 Bc5 (23...a6 24.Be2–/+) 24.Qb3 (better is 24.Be2–/+) 24...Bd4 25.ed4 Nc4 26.Qc4 Be6?? (better is 26...Qa3 27.Kb1 Be6 28.Qe6 Rd4–+) 27.Qa4–/+ Qf7 28.Kb2 Bc4 29.c3? Bf1–+ 30.Rf1 Qh5 31.Qc2 Rfe8 32.Ne3 f4 33.gf4? gf4 34.Nc4 Qb5 35.Qb3 Qb3 36.ab3 b5 37.Ne5 Re5! 38.de5 Re8 0–1. Parker,Derek – Faber,Karl Heinz (2010), Box Hill Autumn Cup, 2000.

6.de5 de5 7.Qf3 g6 8.Nc3 e4 9.Qe2 Nb6 =.

6.de5 de5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 (8.Bc4 Nb6 9.Bb3 Qe7=) 8...Qe7 (8...e4 9.Nd4 Nc5=) 9.Nc4 (9.a4 e4=) 9...0–0 (9...Bb4 10.c3 Bc5 11.Qc2+=) 10.Nd6 cd6 11.Bc4 Kh8 12.Ba3 Nc5 13.Bc5 (13.0–0 Bd7=) 13...dc5+= 14.0–0 e4 15.Ne1 (15.Nd2 Qe5+=) 15...Be6 16.Qe2 Ng4 17.g3 (17.Rd1 Qc7 18.g3 Bc4 19.Qc4 a6+=) 17...Bc4 18.Qc4 Qf6 (18...Rad8 19.h3 Nf6 20.Ng2–/+) 19.Ng2 (19.Rd1 Qh6 20.h4 Rac8+=) 19...Qh6 20.h4 (20.Nh4 g5 21.h3 Ne5 (21...gh4?! 22.hg4 hg3 23.Qc3 Qf6 24.Qf6 Rf6 25.fg3–/+) 22.Qc5 Rfe8–+) 20...b6 (20...Qb6 21.Nf4–/+) 21.Qc3 Qf6 (21...a6 22.a4+=) 22.Qf6= Nf6 23.Rfd1 Rfd8 (23...a6 24.a4+=) 24.Nf4= Kg8 (24...a6 25.a4=) 25.Kf1 (25.Ne6 Rdc8=) 25...Kf7+= 26.a4 a6 27.Rd8+= Rd8 28.a5 ab5 29.a6 Ra8+= 30.a7 g6 31.Ke2 h6 32.Ra6 g5 33.hg5 hg5 34.Nh3 Nd5 35.Ng5+= Ke7 36.f4 ef3 37.Nf3+= Nc7 38.Rb6+/– Ra7 39.Nh4 Nd5 40.Nf5 Kf8 41.Rb8 Kf7 42.Nd6 Kg6 43.Nb5 Ra2 44.Kd2 Nb4 45.Nd4! cd4 46.Rb4 de3 47.Ke3 Rc2+/– 48.Rb5 Rc3 49.Kf4 Rc4 50.Kf3 Rc3 51.Kg4 Rc4 52.Kh3 Rc3 53.Kh4 Rc6 54.g4 Rd6 55.Rb4 Rc6 56.g5 Rd6 ½–½. Baars – Weyerstrass, LeerdamI–LarenI, 1975.

6.Nh3 c6 7.Nd2 Qa5 8.c4 Ne4 9.f3 Nd2 =.

5.Nf3 Be6

6.Nc3 Be7 7.d4 e4 8.d5 Bd7 =.

6.Nc3 Be7 7.d4 e4 8.Ng5 Bg8 9.d5 Nbd7 10.Bc4 Ne5 11.Bb3 h6 12.Ne6 Be6 13.de6 c6 14.a4 Nfg4 15.h3 Nf6 16.Ne2 0–0 17.0–0 Qe8 18.Nd4 Qg6 19.Ne2 Nh5 (better is 19...Qg5!?=) 20.Be5+/– de5 21.Qd7 Rfe8 (21...Rae8 22.Qb7 f4 23.Nc3+/– (23.Qc6 f3 24.Ng3 fg2 25.Kg2 Rf3–/+)) 22.Qb7+/– f4 23.f3 (23.bc6 f3 24.Ng3 Ng3 25.fg3 Qg3–/+) 23...cb5 24.ab5 ef3 25.Rf3 Bc5 26.Qf7 Kh7 27.Bd5 Rad8 28.Qg6 Kg6 29.Be4 (29.c4 Nf6 30.Kf1 Nd5 31.cd5 fe3 32.Rg3 Kh7+=) 29...Kg5= 30.g4 (30.Kh2!? Be3 31.h4 Kg4 32.Ra4+=) 30...Nf6–/+ 31.Bf5 Be3 32.Re3+= fe3 33.Ra7 g6 34.h4? Kh4–+ 35.Bg6 Re6 36.Ra4 Kh3 37.Nc3 Nd5 38.Bf5?? Rb6 39.g5 Kg3 40.Ne2 (40.Ne2 Kf3 41.Bg4#) 1–0. Querol Soro,Sergio (1995) – Guetas Sanchez,Hugo (1940), Aragon–chT, 2004.

6.c4 a6 7.d4 A) 7...ab5 8.de5 de5 9.Qd8 (worse is 9.Ne5 Qd1 10.Kd1 Ne4–/+) 9...Kd8 10.cb5 Bb4 11.Nbd2=; B) 7...e4 8.Ng5 Bg8=.

6.c4 Nbd7 7.Be2 Be7 8.d4 e4 9.Ng5 Bf7 10.Nf7 Kf7 11.Qb3 Re8 12.Nc3 Kg8 13.a4 c5 14.bc6 bc6 15.c5 d5 16.Rb1 Rb8 17.Qc2 Qc7 18.0–0 Rf8 19.Ba3 Qa5 20.Bc1 Qc7 21.Bd2 g5 (better is 21...Ng4!? 22.g3 Ngf6=) 22.Rb8+/– Rb8 23.Rb1 f4 24.Rb8 Qb8 25.Qb1 (25.ef4 gf4 26.Qc1 Bd8+/–) 25...Qc7? (25...Qb1 26.Nb1 fe3 27.Be3=) 26.Ba6 (better is 26.ef4!? gf4 27.Qc1+/–) 26...Nb8+= 27.Qb7 ½–½. Fournier,Frederic – Pigeon,Herve, Coupe, 1997.

6.c4 h6 7.Nc3 (7.d4 e4 8.d5 Bd7+=) 7...Be7= 8.Be2 (8.d4 Nbd7=) 8...Nbd7 (8...0–0 9.0–0=) 9.d4+= e4 (9...0–0 10.0–0=) 10.Nd2 (10.Nh4 Nb6 11.d5 Bc8+/–) 10...Nf8 (10...0–0 11.d5 Bf7 12.Nb3+=) 11.d5+= Bf7 12.f3 (12.0–0 N8d7+=) 12...ef3 13.Nf3 Qd7 (13...Ng4 14.Qd2+=) 14.a4 (14.0–0 Ng4 15.Qd2 Bg6+=) 14...g5 (14...Ng4 15.Qd2+=) 15.a5 (15.0–0 Ng4+/–) 15...g4 (15...Ng4!? 16.Qd2 Bf6+/–) 16.Nd4+– Nh5 (16...Bg6 17.a6 ba6 18.Ra6+–) 17.a6 (17.0–0 Ng7+–) 17...b6 (17...ba6 18.Ra6 Bh4 19.g3+–) 18.g3 (better is 18.0–0!? Ng7 19.Nf5 Nf5 20.Bg4+–) 18...Bf6 19.Nc6 Ng7 20.Bd3 (20.0–0 h5+–) 20...h5 (20...Ng6 21.0–0 Ne5 22.e4 Nf3 23.Kh1+/–) 21.Qc2 (21.e4 Ng6 22.ef5 Ne5+–) 21...Ng6 (21...h4 22.Rf1 hg3 23.hg3+/–) 22.Rf1 (22.0–0 Ne7+–) 22...Ne7+/– 23.0–0–0 Nc6 24.bc6 Qe7 25.e4 fe4 26.Be4 (26.Ne4!? Be5 27.Nf6 Kd8 28.Rde1+–) 26...0–0–0+= 27.Rde1 Be5 28.Nb5 Kb8 29.Kb1 (29.c5 Ne8+/–) 29...Rhf8 30.Be5 (30.c5!? h4 31.cd6 Rd6 32.Nd6 Qd6 33.Be5 Qe5 34.Qb2+– (34.gh4?! Qd6+–)) 30...de5= 31.Rf2?? Qb4–+ (31...Qb4 32.Ka2 Qe1–+) 0–1. Mueller,Ernst – Bannwart,Remo, Weihnachts op–B, 1999.

6.d4 e4 7.Ng5 Bg8 (7...Bc8 8.d5 Qe7 9.Bc4 Nbd7=) 8.c4 (8.Be2 a6 9.ba6 Na6=) 8...h6 (8...d5 9.c5 Ng4=) 9.Nh3 Bf7 (9...Be7=) 10.Nd2 Nbd7 11.Be2 Qe7 12.g4 (better is 12.0–0!?+=) 12...fg4+= 13.Bg4 Ng4 14.Qg4 Nf6 15.Qg2 d5 16.c5 g5 17.a4 Bh5 18.Ba3 Qe6 19.Qf1 Bg7 20.Ng1 c6 21.Ne2 0–0 22.h3 Rf7 23.0–0–0? (better is 23.Ng3!?+=) 23...Qd7 24.Re1 (24.h4 gh4 25.Rh4 cb5 26.ab5 Qb5–+) 24...cb5 25.Ng3 b4! 26.Bb4 Qa4 27.Bc3 Bg6 28.Kb2 b6 29.Ra1 Qc6 30.cb6 Qb6 (30...Qb6 31.Kc2 Rc8–+) 0–1. Lewandowski,Michal (1640) – Kadziela,Konrad (1955), DMP – II liga juniorow Poland, 2011.

4.Nc3 Nf6

5.Bc4 d5 6.Bb3 Bb4 7.a3 Ba5 8.Nf3 e4 9.Nd4 0–0 10.0–0 ½–½. wgcbranco – eduqueiroga, net–chess.com, 2006.

5.Nf3 Be7 6.a3 0–0 7.Bc4 d5 8.Ba2 e4 9.Nd4 a5 10.b5 c6 11.h3 Kh8 12.d3 a4 13.0–0 Bd6 14.bc6 bc6 15.Nce2 Qe7 16.c4 Ba3 17.Ba3 Qa3 18.cd5 ed3 19.Nf4 Qc3 20.Qf3 d2 21.dc6 Ra6 22.Nfe6 Be6 23.Ne6 Rc8 24.c7 Nbd7 25.Rab1 a3 26.Qf5 Rb6 27.Rb6 Nb6 28.Qg5 Rc7 29.Nc7 Qd3 30.Ne6 1–0. calbag – marekt, ChessWorld.net, 2013.

4.c4

4.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3).

4.c4 Be6 5.Nf3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be6).

4.c4 Nf6

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6).

5.b5 (--> 4.b5 Nf6 5.c4).

5.Nc3 Be7 6.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Nc3).

5.Be2 Be6 6.Nf3 Be7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 Be6).

5.Be2 Be7 6.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2).

5.Nf3 b6 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 b6).

5.Nf3 Be6 6.Be2 Be7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 Be6).

5.Nf3 Be6 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 Be6).

5.Nf3 Be7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7).

5.Nf3 Be7 6.d4 e4 7.Nfd2 c6 8.Nc3 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be6 6.d4 e4 7.Nfd2 c6 8.Nc3 Be7).

4.Bc4 Nf6

5.a3 a5 6.d4 ed4 7.Qd4 =+.

5.a3 Nc6 6.Nf3 e4 7.Nd4 d5 8.Be2 Be7 9.Nc6 bc6 10.c4 0–0 11.cd5 cd5 12.f4 Ng4 13.g3 c5 14.h3 Nf6 15.bc5 Bc5 16.Qb3 Be6–/+ 17.Nc3 Rb8 18.Qa2 Qd7 19.Nd1 Rfc8 20.Rc1 Bf7 21.Qa1 Nh5 22.g4 Ng3 23.Rg1 Ne2 24.Ke2 Rb3 25.Bg7 Bg6 26.Bh6 d4 27.gf5 Qf5 28.Qa2 Rcb8= 29.Rg5 d3 30.Ke1= Qh3 31.Rgc5 ½–½. Wessel,Volkmar – Krueger,Axel, Schleswig Holstein–ch, 1992.

5.a3 Nbd7 6.Nf3 Nb6 7.Ba2 Na4 8.Bc1 Bd7 9.c4 e4 10.Nd4 g6 11.Qb3 Qe7 12.0–0 Bg7 13.Nc3 Nc3 14.dc3 c5 15.bc5= dc5 16.Qb7 0–0 17.Ne2 Rfb8=+ 18.Qc7 Ng4 19.Rd1 Be5 20.Rd7?? Qh4–+ 21.Rg7 Bg7 22.Qg3 Rd8 23.Bb3 Qe7 24.f4 Rab8 25.Bc2 Qe6 26.h3 Qc4 27.Qe1 Nf6 28.Bb1 Kh8 29.Kf2 Qa4 30.Qg1 Rd1 31.Qh2 Rc1 (31...Rc1 32.Nc1 Rb2 33.Ne2 Qd1–+) 0–1. Diener,Rudolf – Zylla,Johannes, corr SOK–92–79, 1992.

5.a3 Be7 6.Nf3 d5 7.Bb3 e4 8.Nd4 0–0 9.0–0 Kh8 10.c4 c6 11.cd5 cd5 12.Nc3 Nc6 13.Nce2 Ng4 14.h3 Nf6 15.Nf4 Rg8 16.Rc1+= g5?? 17.Nd5!+– Rg6 18.Nc6 bc6 19.Ne7 Qe7 20.Rc6 Bd7 21.Bf6 (21.Bf6 Rf6 22.Rc7+–) 1–0. Wessel,Volkmar – Gruen,Holger, Schleswig Holstein–ch cand, 1991.

5.Bb2 c6 6.0–0 Qe7 7.a3 g6 8.Re1 Be6 9.Be6 Qe6 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Bg7 12.c4 e4= 13.Ng5 Qe7 14.d5 h6 15.Ne6+/– Nf8 16.Ng7+– Qg7 17.Qa4 0–0–0? 18.Qa7 c5 19.bc5 dc5 20.Qc5 Kb8 21.Be5 (21.Be5 Rd6 22.Bd6 Qc7 23.Qc7 Ka8 24.Qa5) 1–0. pumpkin (2255) – clochard (2245), net–chess.com, 2003.

5.d3? c6 6.Nf3 h6 7.0–0 Qc7 8.Nc3 Nbd7 9.Re1 d5–/+ 10.Bb3 Bd6 11.b5 e4–/+ 12.Nd4 Bh2 13.Kh1 Nc5 14.Nf5?? Bf5–+ 15.bc6 bc6 16.g3 Bg3! 17.fg3 Qg3 18.Qe2 Ng4 19.Qg2 Qg2 20.Kg2 0–0 21.Rf1?? Bg6 22.Rf8 Rf8 23.Kg3 Ne3 24.Ne2 ed3 25.cd3 Nd3 26.Bd4 Nf5 27.Kg2 Nd4 28.Nd4 Nf4 29.Kg1 c5 30.Nc6 c4 31.Ba4 Be4 32.Ne7 Kh7 33.Re1 g5 34.Bc6 Rf7 35.Nc8 Rc7 36.Nd6 Rc6 37.Ne4 de4 38.Re4 c3 39.Re7 Kg6 40.Ra7 c2 41.Re7 c1Q 42.Kf2 Rc3 43.Rb7 Qd2 44.Kf1 Rc1# 0–1. TriAngel – Gadfly, ICC, 1999.

5.Ne2 a5 6.b5? d5–+ 7.Bb3 a4 8.Be5 ab3 9.cb3 Bd6 10.Bb2 0–0 11.Nbc3 c5 12.Qc2 Be6 13.Na4 Nbd7 14.h4 Rc8 15.h5 Be5 16.Rc1 Bb2 17.Qb2 Ng4 18.Nf4 Qf6 19.Qf6–/+ Rf6 20.d4 c4 21.bc4 dc4 22.Ke2 Bf7 23.f3 Nh6 24.Rh4 Kf8 25.g4 fg4 26.fg4 Rd6 27.Nc3 Be6 28.Kf3 Nf7 29.Ne4 Bd5–/+ 30.Nd5 Rd5 31.a4 Ng5 32.Ng5=+ Rg5 33.e4 Nb6 34.a5= Nd7 35.e5 Ne5 36.Kf4?? Rg4! 37.Rg4 Nd3 38.Ke3 Nc1 39.a6 ba6 40.ba6 c3 41.Rg1 Nb3 0–1. Lauermann,Answarth – Johnen,Daniel (2170), Werther Schloss op, 1997.

5.Ne2 Nc6 6.a3 d5 7.Ba2 Bd6 8.0–0 e4 9.Ng3 h5 10.Bf6 Qf6 11.Nc3 h4 12.Nh5 Qg5 13.Nf4= d4 14.Nb5 Bf4–/+ 15.ef4 Qf4 16.g3? Qe5–+ 17.Qe2? a6 18.f4 Qe7 19.Nc3 dc3 20.dc3 Bd7 21.b5 Qc5 22.Kh1 hg3 23.bc6 Bc6 24.h4 24...0–0–0 0–1. Otte,Marco – Cornelisse,Johnny, Wag.Intrapid, 1997.

5.Ne2 Nbd7 6.a3 c6 7.f4 Nb6 8.Bb3 e4 9.Nbc3 d5 10.Nd4 g6 11.Qe2 Bg7 12.a4 0–0 13.a5+/– Nbd7 14.Ne6 Qe7 15.Nf8 Nf8 16.b5 Be6 17.bc6 bc6+/– 18.Ba3 Qc7 19.0–0 N8d7 20.Bb2 Nc5 21.Ba2 Rb8 22.Rfb1 Nfd7 23.Nd1 Bb2 24.Rb2 Rb2+= 25.Nb2 Qa5 26.Qe1 Qb6 27.Qb1 Qc7 28.d4 Nb7 29.c4+/– dc4 30.Bc4+– Bd5 31.Ra7 Qb8 32.Qa2 Kg7?? 33.Qb3 Qa7–+ 34.Bd5 cd5 35.Nd1 Qa5 36.Kf2 Qd2 37.Kg3 Qe1 38.Nf2 Na5 39.Qd1 Qd1 40.Nd1 Nc4 41.Kf2 Ndb6 42.Nc3 Kf7 43.h3 h6 44.g4 Kf6 45.Ke2 g5 46.Kf2 Kg6 47.Nb5 h5 48.gh5 Kh5 49.fg5 Kg5 50.Nc3 Kh4 51.Ne2 Kh3 52.Nf4 Kg4 53.Ne6 Nb2 54.Nc7 Nd3 55.Ke2 f4 56.ef4 Kf4 57.Ne6 Kf5 58.Nc7 Nf4 59.Kf2 Nc4 60.Nb5 e3 61.Ke1 Ke4 62.Kd1 Kf3 63.Nc3 e2 64.Ne2 Ne2 (64...Ne2 65.Ke1 Nd4–+) 0–1. Ackermann,Robert (1900) – Tobisch,Jasmin, Nuremberg Zabo op 2nd, 2000.

5.Nf3 c6 6.a3= Nbd7 7.Ng5 d5+/– 8.Ne6 Qe7 9.Nc7+– Kd8 10.Na8 dc4 11.Qf3 Qe6 12.b5 e4 13.Qd1 b6 14.Bf6 Qf6–/+ 15.c3 Nc5 16.0–0 Bb7 17.Nb6 ab6 18.a4 Nb3 19.Ra2–/+ Bd6 20.Qe2 Qe6 21.f3 c5 22.f4–/+ h6 23.Na3 Bd5 24.Nc2 g5 25.a5 Na5 26.Ra5? ba5 27.b6 Bb8 28.Rb1 gf4 29.ef4 Bf4 30.Qf2 Bd6 31.Rb5 Bb7 32.Ra5 Kd7 33.Na3 Ra8 34.Ra7 Kc6 35.Qf1 Kb6 36.Ra8 Ba8 37.Nc4 Kc7 38.d3 ed3 39.Nd6 Qe3 40.Kh1 Kd6 (40...Kd6 41.Qb1 d2 42.Qb8 Ke7 43.Qa7 Kf6 44.Qb6 Kg5 45.Qd8 Kh5 46.Qe8 Qe8 47.h3 Qc6 48.Kg1 Qg2#) 0–1. Collins,G – Lassalle,M, Paris op, 1993.

5.Nf3 Nc6 6.a3= a5 7.b5+= Ne7 8.Ba2 Ned5 9.c4 Nb6 10.c5 Nbd5 11.d3 a4 12.0–0 Bd7 13.e4 Nf4 14.Ng5 Ng4? 15.Bf7 Ke7+= 16.ef5 Bf5= 17.d4 h6–/+ 18.h3 Nf6 19.de5 hg5 20.ef6 Kf7 21.fg7 Bg7 22.Bg7 Kg7 (22...Kg7 23.cd6 Qd6–+) 0–1. Forman,S – Voller,O, CR–chup12 Plzen, 1992.

5.Nf3 d5 6.Bb3 Bb4 7.Ne5= 0–0 8.Qf3 c6 9.0–0 Bd6 10.d3 Ng4 11.Bd5 cd5=+ 12.Qd5 Kh8 13.Nf7 Rf7 14.Qf7 Bh2 15.Kh1 Be5 16.d4?? Qh4 (16...Qh4 17.Kg1 Qh2) 0–1. lapinagile – petko (2325), net–chess.com, 2008.

5.Nf3 d5 6.Bb3 e4 7.Nd4 Bb4 8.c4 c6 9.Nc3 0–0 10.cd5 cd5 11.0–0 Nc6 12.Nde2 Be6 13.Nf4 Bf7 14.f3 Qd7 15.fe4 de4 (worse is 15...fe4 16.Nfd5 Nd5 17.Rf7 Rf7 18.Nd5+=) 16.Bf7 Qf7 (16...Kf7?! 17.Qb3 Ke8 18.Ne6=) 17.d4 Ne7 18.Nb5 Ned5 19.Qb3 Rfc8 20.Rac1 Nf4 21.Rc8 Rc8 22.Qf7 Kf7 23.Rf4 Ke6 (23...Kg6 24.Rf2 a6 25.Na3–+) 24.Rf2 Nd5 25.Re2 a6 26.Na3 b5 27.Nc2 Bc3 28.Bc1 g6 29.Kf2 a5 30.Bd2 b4 31.g3 a4 32.Bc3 (32.h3 Rb8–+) 32...Nc3 (32...bc3?! 33.Re1–+) 33.Nb4 Ne2 34.Ke2 Rc1 (34...Rc4 35.Na6 Rc2 36.Kd1 Ra2 37.h3–+) 35.Kd2 Rh1 36.d5 Kd6 0–1. Jaskulski,Klaus – Ziller,Christian, Berlin Unicorn op, 2003. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 e5 5.Bc4)

5.Nf3 d5 6.Bb3 e4 7.Bf6 Qf6 8.Nd4 c6 9.c3 Nd7 10.0–0 Ne5 11.f4 ef3 12.gf3 Bd6 13.f4=+ Ng4 14.h3 Nh6 15.Rf2 Bd7 16.Rg2 Nf7 17.Qe2 g6 18.b5 Bc5 19.bc6=+ bc6 20.Qa6 0–0 21.Bd5+= Bb6 22.Bf3 Rac8 23.Na3 Nd6 24.Nc4 c5 25.Ne5 Be8 26.Ndc6 Ne4?? 27.Qc8+– 1–0. Wall,Bill – Shackspiel, Microsoft Gaming Zone, 2000.

5.Nf3 e4 6.Nd4 d5–/+ 7.Bb3 a6 8.a3= Bd6 9.0–0 0–0 10.c4 c6 11.Ne2 Be6 12.d3 dc4 13.Bc4 Qe7 14.Qb3= Bc4 15.Qc4 Kh8 16.Nd2 ed3 17.Qd3 Ng4 18.Nf3+= a5 19.h3 Ne5 20.Ned4?? Nd3–+ (20...Nd3 21.Rab1 ab4 22.ab4 Bb4–+) 0–1. Tuchtenhagen,Harald – Gnirk,Hajo, corr SOK–88–19, 1988.

5.Nf3 e4 6.Bf6 Qf6 7.Nd4 c6 8.a3 d5 9.Be2 a5 10.ba5 =+.

5.Nf3 e4 6.Bf6= Qf6 7.Nd4 c6 8.c3 d5 9.Be2 Bd6 10.a4 a5 11.ba5 0–0 12.Nb3 f4–+ 13.f3 fe3 14.de3 ef3 15.gf3 Bh3 16.f4 Nd7 17.Rg1 Rae8 18.Rg3–/+ Qh4 19.Qd4 Nf6 20.N1d2 Bf5 21.Nf3 Qh6 22.Ra2 Re4 23.Qd2 Re7 24.Nbd4 Bd7 25.Rg2 Ng4 26.Nc2 Ne3! 27.Ne3 Bf4 28.Qd4 Be3 29.Qb4 Rfe8 30.Kd1 Bf5 31.Qh4 Qd6 32.Nd4 Be4 33.Bf3 Bd4 (33...Bd4 34.Be4 Re4–+) 0–1. Buczko,J – Taskovits,Istvan (2315), Szekszard op, 1998.

5.Nf3 h6 6.d4 e4=+ 7.Nfd2 d5–/+ 8.Bb3 Bb4 9.c4 c6 10.0–0 Be6 11.Ba3 Ba3 12.Na3 Nbd7 13.Rb1 g5 14.f3 Qc7 15.fe4 Ng4–/+ 16.g3 Ne3 17.Qh5 Bf7 18.Qf3 Nf1–+ 19.Rf1 0–0–0 20.cd5=+ cd5 21.e5 Qa5–+ 22.Nab1 Be6 23.Qd3 Rdf8 24.Rc1 Kb8 25.Nc3 f4 26.Qg6?! Qa3 27.Rd1 Bf5 28.Qd6 Qd6 29.ed6 fg3 30.hg3 Nb6 31.Re1 Rd8 32.Rf1 Bd3 33.Rf6 Bc4 34.Bd1 h5 35.Bf3 h4 36.g4 h3 37.Nc4 h2 38.Kh1 Nc4 39.Bd5 Nd6 40.Rf2 Nb5 41.Nb5 Rd5 42.a4 a6 43.Nc3 Rd4 44.Rh2 Rh2 45.Kh2 Rg4 46.Kh3 Rc4 (46...Rc4 47.Nd5 Ra4–+) 0–1. Frech,Josef – Scheichl,Roland, Schwarzach op–C, 2003.

5.f4 Nc6 =.

5.Ne2 d5

6.Bb3 a5 7.ba5 Bd6 8.f4 e4 9.Bc3 =.

6.Bb3 Bd6 7.0–0 Nc6 8.a3 a6 9.f4 e4 10.Nbc3 Be6 11.Ng3 Qe7 12.Nce2 0–0 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 Rac8 15.Qe2 c5 16.bc5 Bc5 17.Bc5 Rc5 18.a4 Rfc8 19.Rfc1 Rd8 20.d4 Rc3 21.Qd2 Rdc8 22.Ne2 R3c7 23.h3 Qd6 24.Rab1 h6 25.c3 Qd7 26.Rc2 Qf7 27.Rbc1 g5 28.fg5 hg5 29.Qe1 Nh5 30.Qf2 b5 31.ab5 ab5 32.Ra2 Rf8 33.Rf1 Qf6 34.Ra6 Rg7?? 35.Bd5! Re7 36.Ng3 Ng7 37.Ne4! Qh6 38.Nc5 Rfe8 39.Ne6 Ne6 40.Qf5 Qh4 41.Be6 Re6 42.Re6 (42...Qf2 43.Rf2 Re6 44.Qe6 Kh7 45.Rf7 Kg8 46.Qe8) 1–0. ArmandoS – Unexpected, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Bb3 Bd6 7.c4 c6 8.c5= Bc7 9.0–0 0–0 10.d3 f4 11.ef4 ef4 12.Nd2 Bg4 13.f3 Bf5 14.Ne4 Nbd7 15.Qd2 Nh5 16.Rad1 Kh8= 17.Nf2 Qh4 18.Nh1 Rae8 19.Rf2 Ne5 20.g4 Nf3! 21.Rf3 Qg4 22.Kf2 Be4! 23.Nd4 Bf3 24.Nf3 Re3 25.Ng1 f3 26.Qe3 Qg2 27.Ke1 Bf4 (27...Bf4 28.Rd2 Be3 29.Rg2 fg2–+; 27...Qh1?! 28.Qf2=+) 0–1. Diener,Rudolf – Mayr,F, corr ICCF EU/M/GT/175 (year?).

6.Bb3 Nbd7 7.Ng3 g6 8.d3 Bb4–/+ 9.Nd2 Qe7 10.0–0 c6 11.Nf3 Bd6 12.c4 Kf8 13.cd5= cd5 14.Ne2 Kg7 15.Nc3 Nb6 16.a4 Be6 17.Nb5 Nbd7 18.Rc1 a6 19.Nd6 Qd6 20.Qd2 Rhc8 21.a5 h6 22.d4 e4 23.Ne5 b5 24.Bc3 Qc7 25.Bb4 Qb7 26.Bd6 Rc1 27.Rc1 Rc8 28.Rb1 Nb8 29.Qb2 Nc6=+ 30.Qa3 Nd7 31.Nc6 Qc6 32.Bg3 Kf7 33.Rd1 g5 34.Bd6= Nf6 35.Be5 ½–½. PeterRs – Nokarookoff, ChessWorld.net, 2006.

6.Bd3 =+.

4.d4 ed4

5.ed4 d5 6.a3 Be6 7.Ne2 Nd7 8.Nf4+= Bf7 9.Bb5 c6 10.Ba4 Bd6=+ 11.Qe2 Ne7 12.Ne6 Be6 13.Qe6 Nb6 14.Nc3 Qd7 15.Qe2 0–0 16.0–0 Rae8 17.Bb3 Ng6 18.Qh5 Nf4 19.Qf3 Rf6 20.b5 Ng2?? 21.Kg2+/– Rg6 22.Kh1 Rh6 23.h3 Ree6 24.Rg1 Rh4 25.Bc1 f4 26.bc6 bc6 27.Rg4 Rg4 28.hg4 Rg6 29.g5 Rg5 30.Ne4 Rg6 31.Nd6+– Qd6 32.Bf4 Qf6 33.Qe3 Qh4 34.Bh2 Kf7 35.Re1 (35.Re1 Qd8 36.Qf4 Rf6 37.Qh4+–) 1–0. Wall,Bill – Swaim,Lee, North Wilkesboro, NC, 1976.

5.ed4 Nf6 6.d5 a5 7.b5 Be7 8.Bd3 0–0 9.Ne2 Ng4 10.0–0+= Bf6 11.c3 Be5 12.h3 Qh4 13.Nd2 f4?? 14.Nf3+– Qh6 15.hg4 Bg4 16.Ne5 de5 17.f3 Bf5 18.Ba3 Rf6 19.d6! cd6 20.Bf5 Rf5 21.Qd5 Kh8 1–0. aspasio – alibasbas9, ICC, 1999.

5.Bd4 c5 6.Bb5 Bd7 7.Bd7 Qd7 8.Bc3 cb4 9.Bb4 Nf6 10.Ne2 Nc6 11.Ba3 Be7 12.0–0 d5 13.Be7 Ne7 14.Nbc3 0–0 15.Qd3 Rac8 16.Rfd1 Rfd8 17.Rab1 Ng6 18.Qd4 b6 19.Rb5 Ne7 20.f3 Nc6 21.Qf4 Qe6 22.Rb3 Na5 23.Nd4 Qe7 24.Nf5 Qf8 25.Ne2 Nb3 26.cb3 Rd7 27.Ned4 Qa3–/+ 28.e4 de4 29.fe4 Kh8 30.e5=+ Nd5 31.Qg5 h6 32.Qd2 Qc5 33.Kh1 Nc7 34.Nd6 Rf8 35.Qe1 Re7 36.Nf3 Ne6 37.Rc1 Qd5 38.Rd1= Qa8 39.Qe3 Qc6 40.Rc1 Qd5 41.h3 Kg8 42.Rc4 b5 43.Rb4 a6 44.Rg4 Ng5 45.Rd4 Rf3 46.gf3 Qf3 47.Qf3 Nf3 48.Rf4 Ne5 49.Re4 Nc6 50.Re7 Ne7 51.Kg2 ½–½. Ringsborg,Allan (2370) – Wicklund_Hansen,Gunnar (2045), EM/M/A081 ICCF Email, 1999.

5.Bd4 c5 6.bc5 dc5 7.Bb2 Qd1 8.Kd1 Nc6 9.Bc4 Nf6 10.Bf6+= gf6 11.Nf3 Bd7 12.Nc3 0–0–0 13.Ke2 f4 14.Rad1 fe3 15.fe3 Re8 16.Kf2 h5 17.h3 f5 18.Nd5 Rh6 19.Nf4 Re4 20.Bf7 h4 21.Rd2 Rd6 22.Bd5 Ra4 23.Nh4 Nb4 24.Nhg6 Nd5 25.Nf8 Nc3 26.Rd6 Ne4 27.Kf3 Nd6 28.Nd7 Kd7 29.h4 Ra2 30.h5 Ne4 31.h6+/– Rc2 32.Nh3 Nf6 33.Ng5 a5 34.e4 fe4 35.Ne4 Nh7 36.g4 Ke8 37.Kf4 b5+/– 38.Kf5 Kf7 39.g5 Rg2 40.Rb1 b4 41.Ra1 b3 42.Ra5 b2 43.Rb5 Nf8 44.Rb7 Ke8 45.Nd6 Kd8 46.Nc4 Rf2 47.Ke5 (47.Ke5 Rc2 48.Nb2+–) 1–0. Buczinski,Henryk – Troia,Elio, corr Argentina–200 Anos Br.72, 2010.

5.Bd4 Nf6 6.b5 Be6 7.Nh3 Nbd7 8.Nf4 Bf7 9.Bd3 g6 10.0–0 Bg7 11.Qf3 Ne5 12.Qb7 0–0 13.Nc3 Nfg4 14.Be2 Qh4 15.h3+– g5 16.Nfd5 Rae8 17.hg4 fg4 18.Qc7 Bd5 19.Nd5 Rf7 20.Qd6 Nf3 21.gf3 gf3 22.Bc4 Re4 23.Qd8 (23…Bf8 24.Nf6 Kg7 25.Ne4 Kg6 26.Bf7 Kf7 27.Qf6 Ke8 28.Qe6 Kd8 29.Bf6 Kc7 30.Qc6 Kb8 31.Be5 Bd6 32.Bd6#) 1–0. COMP – NN, 2003.

5.Bd4 Nf6 6.Nf3 Nc6 7.Bc3 Be6 8.b5 Ne7 9.Ng5 Qd7 10.Bf6 gf6 11.Qh5 Ng6 12.Ne6 Qe6 13.Bd3 Qe5 14.c3 0–0–0?? 15.Bf5+– Kb8 16.Bg6 hg6 17.Qh8 Qb5 18.Qf6 Re8 19.Qg6 Re5 20.Nd2 Qd3 21.Qd3 (21…a6 22.f4+–) 1–0. Marre – tzmz49, zagraj.pl, 2003.

5.Qh5 g6 6.Qe2 Bg7 7.ed4 Qe7 8.Nf3 c5 9.b5 Nd7 10.Nbd2 Nb6 11.Qe7 Ne7= 12.Nc4 Nc4 13.Bc4 d5 14.Be2 0–0 15.0–0 f4 16.c4 Be6 17.Ng5 Bf5 18.cd5 Nd5 19.Bc4 Rad8 20.Rad1+/– h6 21.Nf3 Be6 22.Ba3 Nc7 23.Be6+/– Ne6 24.dc5 Rd1 25.Rd1 Rf5 26.Rc1 Bf8 27.Nh4 Rg5+= 28.c6 Ba3 29.cb7 Bc1?? 30.b8Q+– Kf7 31.Qa7 Kf6 32.b6 Rd5 33.h3 1–0. Krumpholz,Wolfgang – Kadur,Wolfgang, corr DDR–ch M594, 1976.

4.d4 d5

5.a3 a5 6.de5 ab4 7.Nf3 =.

5.a3 ed4 6.ed4 Bd6 7.Bd3 a5 8.ba5 Ra5 9.c4 dc4 10.Bc4 Qe7 11.Ne2 Nf6 12.0–0 Be6 13.Nd2 0–0 14.Qb3+= Bc4 15.Nc4+– Rd5 16.Rfe1 Qf7 17.Ne5 Be5 18.de5 Ne4?? 19.e6 Qe6 20.Nf4 Qf7 21.Nd5 Nc6 22.Rac1 Nd6 23.Rc6! bc6 24.Re7 Qd5 25.Rg7 (25.Rg7 Kh8 26.Rg6 Qd4 27.Bd4 Rf6 28.Bf6#) 1–0. Zemitis,Val – Bakkers,Max, email b4–01–03, 2001.

5.a3 e4 6.c4 Nf6 7.Nc3 c6 8.cd5 cd5 9.Nh3 Bd6 10.Rc1 Nc6 11.Be2 0–0 12.0–0 Ne7 13.Nb5 Bb8 14.Qc2 Nc6 15.Nc3 f4 16.Nf4 Bf4 17.ef4 Nd4 18.Qd1 Ne2 19.Ne2 Bg4 20.h3 Be2 21.Qe2 a5 22.b5 Qd6 23.Qd2 Rfd8 24.Rfd1 Nh5 25.g3 Rd7 26.Kh2 Rf8 27.Bd4 Ra8 28.Rc3 Nf6 29.Rdc1 Ne8 30.Rc5 Rad8 31.a4+= Kf7 32.Qb2 Kg8 33.b6 Qe6 34.Ra5 Nd6 35.Ra7 Nc4 36.Qb4 Rf7 37.a5 Qf5 38.a6 h5 39.ab7 Rb8 40.Qc5 (40.Qc5 Kh7 41.Qc8+–) 1–0. Rosner,Dirk (1830) – Blankenberg,Bruno (1960), DESC, 2000.

5.de5 Bb4 6.Bc3 Bc3 7.Nc3 c6 8.Nf3 Ne7 9.Qd4 =.

4.d4 Nd7

5.a3 Ngf6 6.c4 Be7 7.de5 de5 8.c5 0–0 9.Nf3 Ne4 10.Bc4 Kh8 11.0–0 Bf6 12.Be6 Ng5 (12...f4!?+/–) 13.Bf5 Nb8 14.Bc8 Qd1 15.Rd1 Nf3 16.gf3 Rc8 17.Nc3 Nc6 18.Nd5 a6 19.f4 h6 20.Kh1 Kh7 21.e4 Bh4 22.fe5 Bf2 23.e6 Rab8 24.Rd3 Bh4 25.Rg1 Rg8 26.Rf3 Bg5 27.Rf7 Nd8 28.h4 Nf7 29.ef7 (29.hg5 Ng5 30.Nc7 Ne4+=) 29...Rgf8 30.hg5 hg5 31.Rf1 Rbd8 32.e5 (32.e5 Rd5 33.e6+–; worse is 32.Nc7 Kg6+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter (2045) – Clark,Robert William (1720), CFriend SI–2004–0–00022 email, 2004.

5.a3 Ngf6 6.Nh3 g6 7.de5 de5 8.Ng5 h6? 9.Ne6+– Qe7 10.Nc7 Kd8 11.Na8 b6 12.Qf3 e4 13.Qg3 Nd5 14.Bh8 Bg7 15.Bg7 Qg7 16.Ra2 Nc3 17.Qc7 Ke7 18.Nc3 1–0. kamret (2210) – turborago (1950), GameColony.com, 2003.

5.Bc4 Nb6 6.Bg8 Rg8 7.Qh5 Ke7 8.Qh7+= Kf7 9.Nf3 Be7 10.de5+– (10.de5 Nc4 11.ed6 Nb2 12.Qh5 Ke6 13.Qg6 Bf6 14.Ng5 Kd5 15.dc7–/+) 1–0. Zimmer,Georg – Garcia,C, corr SOK–91–75, 1991.

5.Bc4! Ngf6.

5.d5 Ngf6 6.Nh3 Nb6 7.c4 Bd7 8.Nc3 a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Be7 12.Be2 0–0 13.f4 c6 14.Qd1 e4 15.0–0 cd5 16.cd5 Qc7 17.Qb3 Rc8 18.Rc1 Nc4 19.Nd1 b5=+ 20.Bd4 Nd5 21.Nb2 Ndb6 22.Bb6= Qb6 23.Nc4 Be6 24.Kf2?? bc4 25.Bc4 Rc4 26.Rc4=+ Kf7 27.Qc2 d5? 28.Rc6 Qb4= 29.Ng5 Bg5 30.fg5 d4 31.ed4 Qd4 32.Ke2 f4 33.Rc7= Kg6 34.h3 Kg5–/+ 35.Rc5 Bf5 36.Kf1 g6 37.Rc4 Qa1 38.Qc1 Qa6 39.Kg1 Qb6 40.Kh1 e3?? 41.h4= Kh6 42.Rf4 Qb1 43.Qb1 Bb1 44.Rf3 e2 45.Re3 Kh5 46.g3 Kg4 47.Kg2+/– g5 48.hg5+– Kg5 49.Re2 Kg4 50.Rb2 Be4 51.Kf2 Bg6 52.Rb4 Kg5 53.Kf3 Kf5 54.Rb5 Kf6 55.Kf4 Bd3 56.Rb6 Kg7 57.Kg5 Kf7 58.g4 Bg6 59.Kh6 Be4 60.g5 Bd3 61.Rb7 Kg8 62.Rg7 Kh8 63.Rd7 (63.Rd7 Bc4 64.Rh7 Kg8 65.g6+–) 1–0. Koerner,Helmut (1985) – Prix,Siegfried (1760), Berlin Lichtenberger op, 2007.

5.Qf3 Ngf6 6.Nd2 Be7 7.Qf5 Kf8 8.de5 Ne5 9.Qf4 Ke8 +/–. guest1602 – guest1601, ICC, 2003.

5.Nf3 e4 6.Nfd2 d5 7.a3 Ngf6 8.c4 c6 9.Nc3 a6 10.Qb3+= Nb6 11.c5 Nbd7 12.Be2 g6 13.a4 Bg7 14.b5 0–0 15.0–0 Qc7 16.Na2 h6 17.Nb4 Kh7 18.g3 g5 19.Qc2 Ng8 20.Bc3 Ne7 21.Na2 Nf6 22.Nb3 f4 23.Ba5 Qb8 24.Rfb1 ab5 25.ab5 Bg4 26.Nc3 fe3 27.fe3 Qe8 28.Ne4 Bf5 29.Nf6+= Rf6 30.Bd3 Qg6 31.Bf5 Nf5 32.bc6 bc6+= 33.Bd2 Raf8 34.Rf1 Kh8 35.Qd3=+ Ng3 36.Qg6= Ne2 37.Kg2 Rg6+– 38.Rf8 Bf8 39.Kf2 Nd4 40.ed4 h5 41.Ra7 h4 42.Rc7 g4 43.Bf4 Rf6 44.Ke3 Bh6 45.Bh6 Rf3 46.Ke2 Rb3 47.Bf4 Rb2 48.Kd1 Rb4 49.Kc2 Rc4 50.Kd3 Ra4 51.Rc6 Ra3 52.Kc2 Rf3 53.Be5 Kg8 54.Rg6 Kf7 55.Rg4 Ke6 56.Rh4 Rf2 57.Kd3 Kd7 58.Rh6 Rf8 59.Rd6 Kc8 60.Rd5 Rf2 61.c6 Rd2 62.Ke4 Re2 63.Kf5 Rf2 64.Ke6 Rf8 65.Ra5 Re8 66.Kd6 Re6 67.Kc5 (67...Re5 68.de5+–; 67.Ke6 Kd8 68.Ra8#) 1–0. Bott,Hans Joachim – Hans,Sven, Baden–ch HT1, 1994.

5.Nf3 e4 6.Nfd2 d5 7.c4 c6 8.cd5 cd5 9.Bb5 a6 10.Ba4 b5 11.Bb3= Ngf6 12.Nc3 Nb6 13.0–0 Bb4–/+ 14.a4 Bd7 15.a5? Nc4–+ 16.Nc4 bc4 17.Ba4 0–0 18.Bd7 Nd7?? 19.Qa4?? Rb8 20.Na2? Bd6 21.Nb4?? Bb4 22.Rfb1 Rb5 23.Qc2 Ba5 24.Ba3 Rf6 25.Rb5 ab5 26.Bc5 Nc5 27.dc5 Bc7 28.Ra7 Rh6 29.h3 Bb8 30.Rb7 Bc7 31.Qb2?? f4 32.Qb4 fe3 33.Qb5 ef2 34.Kf1 e3 35.c6 Rf6 36.Qb2 Qe7 37.Qe2 d4 38.Qc4 Kf8 39.Qd4 e2# 0–1. gtate (1995) – sammyo (2075), net–chess.com, 2004.

5.Qh5 g6 6.Qf3 d5 7.Qd5 Bb4 8.Bc3 Bd6 =.

4.d4 e4

5.c4 c6 6.Be2 d5 7.c5 Nf6 8.Nh3 Be7 9.0–0 0–0 10.a4 Ng4 11.b5 Rf6 12.Nf4+= g5 13.Nh5 Rh6 14.Bg4 fg4 15.Ng3 Be6 16.Qe2 Nd7 17.bc6 bc6 18.Qa6 Rb8 19.Bc3 Qc7 20.Ba5 Qb7 21.Qb7 Rb7 22.Nc3 Rf6 23.Rfb1 Rb1 24.Rb1 ½–½. Oliveira,Leonardo – Chang,Suzana, BRA–ch66 sf2, 1999.

5.c4 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.d4 e4).

5.Nd2 Nf6 6.c4 c6 7.Nh3 d5 8.a3 Bd6 9.Be2 0–0 10.0–0 Ng4 11.g3 Qf6 12.cd5 cd5 13.Re1 Qh6=+ 14.Bf1 Nd7 15.Nb3 Ndf6 16.Rc1 g5 17.Bg2 f4 18.ef4 gf4 19.Rc3 f3–+ 20.Bf1? Nh2! 21.Bc1 Qh5 22.Kh2 Bh3 23.Kg1 Bf1 24.Rf3 ef3 (24...ef3 25.Qf3 Qf3 26.Rf1 Qb3–+) 0–1. Meisinger,Peter (1710) – Blankenberg,Bruno (1960), DESC, 2000.

5.d5 Ne7 6.c4 Bd7 7.a4 c6 8.dc6 Nbc6= 9.b5 Nb4 10.Qb3 Qa5?? 11.Bc3+– d5 12.Qb4 Qb4 13.Bb4 dc4 14.Bc4 Rc8 15.Nd2 Ng6 16.Bf8 Rf8 17.Ne2 h5 18.0–0 h4 19.Rfc1 h3 20.Bd5 Nh4 21.Bb7 Rb8 22.Bc6 Bc6 23.Rc6 hg2 24.Rac1 Rd8 25.Rc8 Kf7 26.R1c7 Kg8 27.Rd8 Rd8 28.Nd4 f4 29.Rg7! Kg7 30.Ne6 Kf6 31.Nd8 Kf5 32.Nc6 fe3 33.fe3 Kg4 34.Ne4 Kf3 35.Ng5 Ke3 36.Nh3 Kf3 37.Ne5 Ke4 38.Ng4 Kd5 39.Nhf2 Kc4 40.Nd1 Kb4 41.Nb2 Kb3 42.Ne3 Kb2 43.a5 Kb3 44.b6 ab6 45.ab6 Nf3 46.Kg2 Ne5 47.h4 Kb4 48.b7 Nd7 49.h5 Kb5 50.h6 1–0. mtr – softi, internet, 2001.

5.Nh3 d5 6.a3 Nf6 7.c4 c6 (7...a5 8.b5+=) 8.Nc3+/– Be6 9.cd5 cd5 10.Nf4 (10.Be2!?+/–) 10...Bf7+= 11.Bb5 Nbd7 12.Qb3 (12.0–0 Bd6+=) 12...a6= 13.Be2 Nb6 14.0–0 Bd6 15.Nh3 h6 16.a4 (16.Rac1 0–0=) 16...Rc8 17.Rac1 (17.Rfc1 0–0=) 17...0–0 18.Nb1 (18.Rfe1!?+=) 18...Nc4–/+ 19.Bc3 Qc7 20.g3 b5 21.ab5 ab5 22.Na3 Qb8 23.Nc4 dc4 24.Qb2 Nd5 25.Nf4 g5 26.Nd5 Bd5 27.Ra1 f4 28.ef4 (28.Bg4 Rc7+=) 28...gf4–/+ 29.Bg4 (29.Bd1 Qb7 30.Bh5 Rc7–+) 29...Rc7 30.Qe2 (better is 30.Ra6!? Rf6 31.Bh3–+) 30...Rg7–+ 31.f3? (31.Ra6–+) 31...e3 32.Kh1 (32.h3–+) 32...Rg4 33.gf4 (33.Qg2 fg3 34.h3 Rh4–+) 33...Bf4 (better is 33...Qb7 34.h3 Rg3 35.Ra7 Qa7 36.Be1 Rh3 37.Kg2–+) 34.Rg1 Rg1 35.Rg1 Bg5 36.Rg3 Qf4 (36...Qf4 37.Kg1 Bf3 38.Rf3 Qf3 39.Qf3 Rf3–+) 0–1. Koerner,He (1935) – Korb,Viktor (1625), Berlin GER, 2012.

5.Nh3 Nf6 6.d5 Be7 7.Bf6 Bf6–/+ 8.c3 0–0 9.Nf4 Bh4 10.Be2 Qf6 11.0–0 b6 12.b5 a6 13.Nd2 Qc3 14.Rc1 Qf6 15.Rc7 ab5 16.Bb5 Ra2 17.Nc4 Na6 18.Ne6?? Nc7–+ 19.Nf8 Nb5 20.Ne6 Be6 21.de6 Qe6 22.Qb3 Na3 23.Qa2 Nc4 24.Qa8 Kf7 25.Ra1 Ne5 26.Qh8 Qh6 27.Ra8 Ng4 28.Qf8 Kg6 29.Qd6 Kh5 (30.Qh6 Kh6–+) 0–1. PoPer – snake20, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.d5 Nf6

6.Bb5 c6 7.Ba4 b5 8.Bb3 c5 9.c4 bc4 10.Bc4 Be7 11.Nh3 0–0 12.b5 a6 13.a4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Nbd7 16.Nf4 Nb6 17.Qb3 g5 18.Ne2 Bd7 19.Nd2 Qa8 20.0–0 Nc4 21.Qc4 Qa5 22.Nc3=+ Ne8 23.Nb3 Qb6= 24.Bb2 Nc7=+ 25.Na4?? Qb5–+ 26.Nb6 Qb6 27.Rb1 Qb4 28.Qb4 cb4 29.Bd4 Nb5 30.Bb6 Nc3 31.Ra1 Ba4 32.Ra4 Na4 33.Ba5 Bf6 34.Kf1 Rc8 35.g4 f4 36.ef4 gf4 37.Nd2 f3 (37...f3 38.Nb3 Rc3 39.Bc7 Rb3 40.Ke1 Bg5 41.Kd1 Rc3 42.Bd6 Rc1#) 0–1. Hirt,Rudi – Walther,Joachim, corr DDR–ch MG01, 1986.

6.c4 Na6 7.Ne2 Be7 8.Nf4 g5 9.Ne2 h5 +=.

6.c4 c5 7.a3 Be7 8.Be2 Nbd7 9.Nh3 0–0 +=.

6.c4 Bd7 7.f4 Be7=+ 8.h3 c6 9.Be2 c5 10.b5 a6 11.a4 0–0 12.g4 Qa5 13.Bc3= Qc7 14.g5 Ne8 15.h4 Qb6 16.a5+= Qd8 17.b6 Bc8 18.h5 Nd7 19.Nd2 Nb6? 20.ab6+– Qb6 21.Kf2 Qc7 22.Nf1 Bd7 23.Ng3 b6 24.Ra3 a5 25.Qa1 a4 26.Nh3 Qb7 27.h6 g6 28.Nh5 (28.Nh5 gh5 29.Bg7=). vik – BenGrimm, internet, 2001.

6.c4 Qe7 7.Nh3 Nbd7 8.Nf4 Ne5 9.Nd2 g6 10.Nb3 b6 11.Nd4 Bb7 12.Nde6 Bg7 13.Ng7 Qg7 14.Ne6 Qd7 15.b5 Bc8 16.Be2 Qe7 17.Nd4 0–0 18.a4 Bd7 19.0–0 Rae8 (19...a6!?+=) 20.a5+/– Nf7 21.ab6 ab6 22.Ra7 Rc8 23.Qa4 Ne5 24.Ra1 Nfg4 25.h3 Nf2? (better is 25...Nf6+–) 26.Kf2 Qh4 27.Kg1 f4 28.Qb3 (better is 28.ef4 Rf4 29.Qb3+–) 28...f3–/+ 29.gf3 (29.Nf3 ef3 30.Be5 fe2 31.g3–+) 29...Qg3 30.Kf1 (30.Kh1 Qh3 31.Kg1 Qg3 32.Kh1 Ng4 33.fg4 Rf2 34.Rc7 Qh2) 30…Bh3 0–1. Holdaway,Stewart A – Rossiter,Philip E, NZCCA CT0404, 2004.

6.c4 g6 7.Be2 Bg7 8.Nh3 a5 9.b5 0–0 =.

6.Be2 c6 7.Nc3 Be7 =.

6.Be2 Be7 7.Nh3 Nbd7 8.Nd2 0–0 (8...Nd5 9.Bg7 Bf6 10.Bh8 Bh8 11.Bc4 Ba1 12.Bd5+/–) 9.Nb3 Ne5 10.0–0 Bd7 11.c4 b6 (11...Qc8!?=) 12.Nd4+/– c5 13.dc6 Nc6 14.Nf4 Nd4 15.Qd4 (15.ed4?! a5=) 15...Rf7 16.Rac1 Rc8 17.Rfd1 Qe8 18.b5 Rc5 19.a4 Bc8 20.Qc3 Bb7 21.a5 g5? (better is 21...Qd7!?+/–) 22.Ne6+– g4? (22...Re5 23.a6 Bc8 24.Ng5 Rf8+–) 23.Nc5 bc5 24.Qc2 h5 25.a6 Ba8 26.Qc3 (26.b6 ab6 27.Ra1 h4+–) 26...Kh7 (26...Qd8 27.Ra1+–) 27.Qb3 (27.b6!? ab6 28.Ra1 Kg6+–) 27...Nd7 28.Rb1 Qf8 29.Qa3 f4 30.ef4 Rf4 31.Qe3 Bg5 32.h4! Bh6 (32...Bh4 33.g3 Double attack (33.g3 Decoy)) 33.Qg3 Bg7 (33...Qe7+–) 34.Bg7 Kg7 35.Rd2 (35.Rd6 Qd6 36.Rd1 Qc7 37.Rd7 Qd7 38.Qf4 Qd8+–) 35...Ne5 (35...Nb6 36.Ra1+–) 36.Rbd1 Kh8 (36...d5 37.Rd5 Bd5 38.Rd5 Ng6 39.Rh5 Qf6+–) 37.Rd6 Nd3 38.Rd7 1–0. gluv51 (2060) – nizef (1870), gameknot.com, 2015.

6.Ne2 c6 7.Nf4 cd5 8.Nd5 Be6 9.Bf6 gf6 10.Qh5 Kd7 11.Nf4 Nc6 12.Ne6 Ke6 13.c3 Be7 14.Nd2 d5 15.Nb3 Qe8 16.Qd1 Qg6 17.Rb1 Rhd8 18.Nc5 Bc5 19.bc5 Rab8 20.Rb2 Ne5 21.Qa4 Nd3 22.Bd3 ed3 23.0–0 a6 24.Rb7!! Rb7 25.Qa6 Ke5 26.f4 Ke4 27.Qe6# 1–0. marre (2045) – Alve, GameColony.com, 2003.

6.Nh3 Be7 7.Nf4 0–0 8.Bc4 g5 9.Ne2 Nbd7 10.h4 g4 11.Nf4 Nb6 12.Be2 Qe8 13.h5 c5 14.bc5 dc5 15.d6 Bd8 16.Nc3 Be6 17.Bb5 Qf7 18.Ne6 Qe6 19.Ne2 a6 20.Nf4 Qf7 21.Be2 Na4 22.Qb1 Ba5 23.Kf1 b5 24.Qc1 c4 25.Be5 Rae8 26.Bd4=+ Bb4 27.c3 Bd6 28.Rb1 Rc8 29.h6 Nc5 30.Qd2 Bf4 31.ef4 Rfd8 32.Qe3 Nd5 33.Qg3 Nd3 34.Rh4 N5f4 35.Bd3 Nd3 36.f3 Rd4! 37.cd4 Kh8 (37...Kh8 38.fe4 c3–+ (38...fe4?! 39.Kg1–/+)) 0–1. Schulz,Hans_Juergen (1955) – Bonetti,Shane (2110), TT–15 ETC, 2005.

6.c4 Be7

7.Ne2 a5 8.a3 Bd7 9.Nf4 0–0 =.

7.Nh3 0–0 8.Nf4 a5 9.a3 =.

7.Nh3 0–0 8.Nf4 Na6 9.a3 c5 10.b5 Nc7 11.Nc3 g5 12.Nh5 Nh5 13.Qh5 Bf6 14.g3 Bd7 15.Qe2 Qe8 16.g4 fg4=+ 17.Bg2 Bf5 18.h3 Qh5 19.hg4 Qg4 20.Qg4 Bg4 21.Be4 Rae8 22.Bh7+/– Kg7 23.Rg1 Bf3 24.Bd3 Rh8 25.Be2 Be2 26.Ke2 Rh2 27.Raf1 Kg6 28.Nd1 Bb2+/– 29.Nb2 Rf8 30.Nd3+– Kh5 31.Ne1 Ne8? 32.Nf3 Rf3 33.Kf3 Nf6 34.Rh1 Rh1 35.Rh1 Kg6 36.Rh8 (36.Rh8 Nd7 37.Re8 Ne5 38.Re5 de5 39.Ke4+–) 1–0. Viedge – Bogoljubow,Efim, Heidelberg simultan, 1932.

7.Nh3 0–0 8.Nf4 Qe8 9.Be2+= Bd7 10.Nd2 g5 11.Nh5 Qg6 12.0–0 Be8 13.Ng3 Nbd7 14.f3 f4 15.ef4+– gf4 16.Nge4 Ne5 17.Qc2 Bd7 18.Nf6 Qf6 19.Bd3 Qg7 20.Kh1 Rf6 21.Rfe1 Rh6 22.Nf1 Bh4 23.Re2+– Bg3 24.h3 Rf8 25.c5 Bh4 26.c6 bc6+/– 27.dc6 Bc6 28.Rc1 Bd5 29.Bc4! Bc4 30.Be5 de5 31.Qc4 Rf7 32.Qb3 Kf8 33.Rc5 Re7 34.Qc4 Rd6 35.Ree5!+– Re5 36.Qf4 Qf6 37.Qe5 Qe5 38.Re5 Bf6 39.Rf5 Kg7 40.Ng3 (40…Be7 41.a3+–) 1–0. Pommerel,Wim – Beck, corr, 1996.

7.Nh3 0–0 8.Nf4 g5 9.Ne2 Nbd7 10.Nd4 Ne5 11.Be2 Qe8 12.Nd2 Qg6 13.Qb3 a5 14.ba5 f4 15.c5 Ra5 16.c6 b6 17.Nb5+/– fe3 18.fe3 Bg4 19.Be5+– Be2 20.Ke2 Qh5 21.Ke1 Rb5 22.Qb5 de5 23.a3 Bc5 24.Qe2 Qh6 25.Nb3+– Be7 26.Qc4 Kh8 27.Rd1 Ba3 28.Kd2 g4 29.Rhe1 Qh2= 30.Re2 Rd8 31.Kc2 Qh6 32.Kb1 g3 33.Na1 Be7 34.Red2 Ng4 35.Qe4=+ Nf2 36.Qe5= Bf6 37.Qf4 Qg7 38.Nc2 Rf8 39.Nd4 Be5 40.Qh4 Qg6 41.Nc2 Ra8 42.Kc1 Nd1 43.Rd1 Rf8 44.Qe7 Bd6=+ 45.Qe6 Rf6 46.Qc8 Kg7 47.Nd4 h5 48.Kb2 Kh7 49.Rh1 Be5 50.Kc3 Kg7 51.Rh4 Rf3 52.Qd7 Kh6=+ 53.Kc4 b5 54.Kb5 Qb1 55.Kc4 Qf1 56.Kb4 Bd6 57.Qd6 cd6 58.Nf3 Qg2 59.Rc4 Qb2 60.Ka4 Qa2 ½–½. Benussi,Alberto (2225) – Bonetti,Shane (2110), Orangutan Cup Final, 2005.

7.Nh3 Nbd7 8.a4 a6 9.a5 Ne5 10.Nf4 Ng6 11.Nh5 0–0= 12.Be2 Bd7 13.0–0 Be8 14.Nd2 Ne5 15.Nf4+= Bf7 16.Rc1 Nfd7 17.Bh5 g6 18.Be2 Bf6 19.Qc2 Qe8 20.Rfe1 Bg7 21.Rb1 Qe7 22.Qd1 Rfc8 23.Nb3 Qh4 24.g3 Qe7= 25.Nd4 ½–½. Kucharkowski,Jens – Wolff,P (2595), Freital, 1981.

4.Be2 Nf6

5.b5 Be7 6.d3 0–0 7.Nf3 (7.d4 e4 8.d5 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1=; 7.a4 Qe8 (7...a6 8.Nf3 Nbd7 9.0–0 ab5 10.ab5 Ra1=; 7...Be6 8.Nf3 Qe8 9.0–0 Qg6 10.c4 a6=; 7...c5 8.Nf3 e4 9.Nfd2 d5 10.c4 a6=; 7...c6 8.d4 Qa5 9.Qd2 Qd2 10.Nd2 ed4=; 7...Qd7 8.d4 e4 9.Nh3 d5 10.Ba3 a6=) 8.Nf3 Qg6 9.0–0 Be6 10.c4 a6=) 7...a6 (7...e4 8.Nfd2 Be6 9.Nc3 d5 10.0–0 Bd6+=) 8.a4 c6 (8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6=) 9.c4 Kh8 (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 cb5 12.cb5=) 10.0–0 (10.Nc3 e4=) 10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Be6 (12...cb5 13.cb5 Nd5 14.Nc3=) 13.Nbd2 (13.Nc3 Nfd7=) 13...Nbd7 14.bc6 bc6 15.Qc2 Ng4 16.Qb2 (16.Bc3 Qc7=) 16...Bf6 17.Qa3 c5 18.Qa6 Nb8 19.Qa3 Nc6 20.Qa6 (20.Bc3 Rf7=) 20...Nb4+= 21.Qa4 Qa8 22.Qb3 Qe8 (22...d5 23.Bc3 dc4 24.dc4=) 23.h3= Nh6 24.Bc3 Nc6 (24...Qg6 25.Kh2+=) 25.Qb6 Bd8 26.Qb7 Bf6 27.Rb1 Bc8 (27...Rf7 28.Qb6=) 28.Qb5 Bd7 29.Qb7 Nf7 30.Ra1 Nfd8 31.Qb6= Qg6 32.Qc7 e4 33.Bf6 Qf6 34.Ra8 ef3–+ 35.Bf3 Ne5 36.Bd5 Bc6 37.d4? Ba8 38.de5 de5 39.Ba8 Ne6 40.Qa5 Qd8 41.Qd8 Rd8 42.Bd5 Nc7 43.Nf3 Nd5 44.Ne5 Re8 45.Nf7 Kg8 46.Nd6 Re6 47.Nf5 Nb6 48.Ng3 Nc4 49.Ne2 Na3 50.Nc3 c4 51.Kf1 Rb6 52.Ke2 Rb2 53.Kf3 Nb5 (53...Nb5 54.Ne2 c3–+) 0–1. Mauron,Regis (1630) – Lombart,Philippe (2130), Quatrieme tournoi de Noel, 2001.

5.b5 Be7 6.d3 a6 7.a4 Be6 (7...ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 0–0 10.Nf3 c6=; 7...0–0 8.Nf3 Bd7 9.Nc3 c6 10.0–0 Qc7=; 7...c6 8.d4 e4 9.Nh3 d5 10.Nf4 Bd6=; 7...Bd7 8.d4 e4 9.Nh3 ab5 10.ab5 Ra1=) 8.Nf3 0–0 9.Nc3 Nfd7 10.0–0 d5 +=.

5.c4 a5 6.a3 Be6 7.Nf3 Be7 (7...ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1=) 8.d4 e4 9.Ng5 Bg8 (9...Bd7 10.0–0=) 10.d5+= Nbd7 11.h4 (11.0–0 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 c6+=) 11...Ne5 12.g4 (12.0–0 b5 13.cb5 Nd5 14.ba5 Bg5 15.hg5 Qg5=) 12...Neg4 (12...Nfg4!? 13.Rg1 Bf6–/+) 13.Bg4= fg4 (worse is 13...Ng4 14.Bg7 Bf6 15.Bh8 Bh8 16.Ra2+/–) 14.Qc2 (14.Nc3!?=) 14...b5!–/+ 15.cb5 Bd5 16.Nc3 Bb7 17.Nce4 Ne4 18.Ne4 0–0 (18...ab4 19.Bg7 Rg8–/+) 19.ba5= Bh4 20.a6 Rf2 21.Nf2 Bh1 22.0–0–0 (better is 22.Kd2!? Bf3 23.Ng4+=) 22...Bf3–/+ 23.Rg1 (23.Ng4 Bd1 24.Kd1–+) 23...Qg5 (better is 23...Bf2!? 24.Qf2 Qg5–+) 24.Ng4–/+ Kh8 (24...Qb5 25.Qc7 Qc6 26.Qc6 Bc6 27.Nh6 Kf8 28.Rg7+/–) 25.Qc7 Rg8 26.b6? (26.Bd4 Bg4 27.a7+=) 26...h5?? (better is 26...Bg4 27.Bd4 Bf2 28.Rg4 Be3 (28...Qg4? 29.b7+–) 29.Be3 Qe3 30.Kb1 Qd3 31.Qc2 Qa6–/+) 27.b7= hg4 28.Bg7 Qg7 29.Qg7 Kg7 30.Rg4 Bg4 31.a7 Bf3 32.b8Q Bg3 33.Kd2 Be5 34.Kd3 Ba8 35.a4 Kf7 36.Qc7 Ke6 37.Qh7 Rd8 38.Qc7 Rh8 39.a5 d5 40.Qb6= Kd7 41.Qg6 Rf8 42.Qh7 Kc6 43.Qg6 Kd7 44.Qh7 Ke6 45.Qh6 Ke7 46.Qh7 Kd8 47.Qh6 Re8= 48.Qb6 Kd7 49.Qb5 Bc6 50.Qb6 Bd6 51.a6 Ra8 52.Kd4 Bc7 53.Qc5 Re8+= 54.Kd3 Be5 55.Qb6 Rc8 56.Kd2 ½–½. Larsen,Andreas – Romsdal,Trond (2145), Rallarsjakken NOR, 2005.

5.c4 Be7 6.d3 Be6 7.Qc2 (7.Nf3 0–0= (7...a5 8.b5 0–0 9.0–0 a4 10.a3=) 8.0–0 Ng4 9.h3 Nh6 10.Nc3=) 7...0–0 (7...a5 8.b5= 0–0 9.Nf3 c6 10.Nc3=) 8.Nd2 (8.Nf3 Qe8 (8...a6= 9.0–0 Qe8 10.d4=) 9.0–0 Qg6 10.Nc3=) 8...Nbd7 (8...Na6 9.a3= Qe8 10.Ngf3=; 8...a5 9.b5 c6 10.bc6=) 9.Ngf3= h6 (9...Ng4 10.h3=) 10.0–0 Qe8 11.g3 (11.a3 Nb6=) 11...g5 (11...a5 12.a3=) 12.Ne1= h5 (12...d5 13.a3 c5 14.bc5 Bc5 15.d4 ed4 16.ed4=) 13.Ndf3 (13.d4 c6+=) 13...Nh7 14.Ng2 h4 (14...a5 15.a3=) 15.gh4+= g4 16.Nd2 Qh5 17.f4 Bh4 18.e4 (18.fe5 de5 19.d4+=) 18...Rf6 19.Nh4 Qh4= 20.fe5 Rh6 21.Rf2 Ng5 22.Rg2 Nh3 23.Kf1? Nf4–+ 24.Nf3? Ng2 (24...Ng2 25.Nh4 Ne3 26.Kg1 Nc2 27.ef5 Ne5 28.fe6 Rh4–+) 0–1. Christensen,Oddbjorn – Einarsen,Kenneth, Tonsberg, 2004.

5.c4 g6 6.Nc3 Be6 7.d4 ed4 8.ed4 d5 9.c5 Bg7 10.Nf3 0–0 11.0–0 Ne4 12.Qb3 c6 13.a4 b6 14.Ne4 fe4 15.Nd2 Qg5 (better is 15...Qe7!?=) 16.Ne4!+/– Qf4 (16...de4 17.Qe6 Double attack (17.Qe6 Pinning; 17.Qe6 Deflection; 17.Qe6 Decoy)) 17.Bf3 Bf5 (17...Na6!?+/–) 18.Bc1 Qc7 19.Be3 (19.Nd6 Na6 20.Qc3 bc5 21.bc5 Rab8+–) 19...Be4 20.Be4 Kh8 21.Bf3 bc5 22.bc5 Nd7 23.Rab1 Rab8 24.Qa2 Nf6 25.a5 Ng8 26.a6 Ne7 27.Rb8 Rb8 28.Rb1 (better is 28.Bg4!?+–) 28...Nf5+= 29.Rd1 h5 (29...Rb4!?+=) 30.Qd2+/– Qc8 31.Qd3 Rb4 32.Qc3 Rc4+= 33.Qb2 Rc5 34.Be2+/– Qe8 35.Qa3 Rc2= 36.Qd3 Rb2 37.h3 Ne3+= 38.fe3 Bh6 39.Kh1 Qe4 40.Qe4 de4–/+ 41.Bc4 Rb4 42.Be6 Ra4 43.Bc8 Be3 44.d5 cd5–+ 45.Rd5 Ra1 46.Kh2 Bf4 47.g3 Ra2 48.Kg1 Be3 49.Kf1 Bb6 50.Re5 e3 51.Re8 Kg7 52.Re7 Kh6 53.g4 hg4 54.hg4 Rf2 55.Ke1 Ba5 56.Kd1 Rd2 57.Kc1 e2 58.Re2 Re2 59.Kd1 Ra2 60.Bb7 Kg5 61.Bc8 Bb6 62.Ke1 Kf4 63.Kd1 g5 64.Kc1 Rg2 65.Kd1 Rg4 0–1. Tan,Kwang Shing Bryan – Clanchy,Nicholas, Wch U12 Vung Tau, 2008.

5.Nf3 (--> 4.Nf3 Nf6 5.Be2).

5.Bh5 g6 6.Be2 Be6 7.Bb5 (7.d4 ed4 8.Bd4 Nc6=+) 7...c6 8.Be2 Nbd7 9.a4 d5 (9...Bg7!?–/+) 10.Nf3= Qc7 11.Ng5 Qd6 12.Ne6 Qe6 13.0–0 (13.b5!?=) 13...Bb4–/+ 14.d3 0–0 15.c4 d4 16.ed4 ed4 17.Bd4 Rae8 18.Bf3 Qd6 19.Ba7 b6 20.a5 ba5 21.d4 Ra8 22.c5 Qf4 23.Bb6 Nb6 24.cb6 Ra6 25.Bc6 Rb6 26.Qb3 Kg7 27.g3?? Qd4–+ 28.Qf3 Qf2 29.Rf2+– Rc6 30.Nd2 Rc2 31.Rd1 Rd2?? 32.Rfd2 Bd2 33.Rd2 Ne4 34.Rd7 (34...Kf6 35.Qd3+–) 1–0. TIROLOCO – loop, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Nf3 Be6

(--> 3.e3 Be6 4.Nf3 f5).

5.c4 Nf6 6.Be2 Be7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 Be6).

4.Nf3 Nf6

5.a3 Be7 6.Bc4 Nc6 7.0–0 d5 8.b5 dc4 9.bc6 e4 10.Nd4 b6 11.Qe2+= 0–0 12.Nc3 a6 13.Qc4 Kh8 14.a4 Bd6 15.Ba3 Ba3+= 16.Ra3 Qe7 17.Raa1 Ng4 18.h3 Ne5= 19.Qb3 Qf6 20.Nd5+/– Qf7 21.a5 b5 22.Nf4 Qe8 23.Qb4 Nc4 24.Rad1 Nd6 25.d3 g5 26.Nd5+– g4?? 27.Nc7 Qg6 28.Na8 gh3 29.g3 f4 30.ef4 Rf4 31.Qd2 Rg4 32.Nb6 Rg3 33.fg3 Qg3 34.Kh1 e3 35.Qh2 Qg6 36.Nc8 Nc8 37.Qe5 Kg8 38.Qd5 Kg7 39.Nf5 Kh8 40.Qd8 Qg8 41.Qd4 Qg7 42.Qg7# 1–0. pierre – yect, internet, 2010.

5.a4 a5 6.b5 Be6 7.c4 Be7 8.d4 e4 9.d5 Bg8 10.Nd4 Qd7 11.Nc3 Bf7 12.h3 h5 13.Nce2 g5 14.Ng3 Bg6 15.Ne6 c6 16.Ng5 cd5 17.cd5 h4 18.Ne2 Rh5 19.Ne6 Nd5 20.Ng7 Kd8 21.Nh5 Ne3 22.fe3 Bh5 23.Qd5 Qc7 24.Nd4 Qd7 25.Ne6 1–0. phildo (1865) – pho323 (1785), gameknot.com, 2013.

5.b5 (--> 4.b5 Nf6 5.Nf3).

5.Nc3 Nc6 6.b5 Ne7 7.Rb1 g6 8.Bc4 d5 (better is 8...Bg7!?=) 9.Bb3+/– e4 10.Ne4! de4? (10...de4 11.Bf6 Discovered attack; 10...fe4 11.Bf6 Discovered attack; 10...Ne4 11.Bh8 Pinning (11.Bh8 Deflection; 11.Bh8 Clearance)) 11.Bf6 (11.Bf6 ef3 12.Qf3+– (12.Bh8?! fg2 13.Rg1 Qd6+–)) 1–0. Bendig,Frank (2295) – Fetisov,Ilja, IECG, 2009. (=1.Nf3 f5 2.b4 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 e5)

5.Nc3 Be7 6.Bb5 c6 7.Be2 0–0 8.0–0 Kh8 9.a3 Be6 10.Ng5 Bg8 11.f4 e4 12.Qe1 a5 13.Qh4 ab4 14.ab4+= Ra1 15.Ra1 Qb6 16.b5 Nbd7 17.Na4 Qc7= 18.bc6 bc6 19.d3 Rb8 20.de4 fe4 21.Ne4+= d5 22.Ng5 Qa7 23.Bd4 Qb7 24.Bd3 c5 25.Bc3 Bd8 26.Bf5 Ra8+= 27.Qe1 Qb5? 28.Bd7+– Nd7 29.Nc5! Ra1 30.Qa1 Bf6 31.Nd7 Bc3 32.Qc3 Qd7 33.Nf3 1–0. gtate (2790) – jvanmechelen (2475), net–chess.com, 2008.

5.Nc3 Be7=+ 6.Be2 0–0 7.0–0 b6 8.a3 e4 9.Nd4 c5 10.bc5 bc5 11.Nb3 d5 12.d3 Na6 13.Nb5 Be6 14.de4 fe4 15.c4 dc4 16.Nd2 Rb8 17.a4 Qd7 18.Nc4 Qb7 19.Be5 Rbd8 20.Ncd6 Qc7?? 21.Nc7+– (21.Nc7 Nc7 22.Qc1 Bd6 23.Bd6 Rd6 24.Qc5+–) 1–0. Rego,Sandro – Brugnoli,Paolo, IECG, 1999.

5.Nc3 g6 6.Be2 Bg7 7.0–0 0–0 8.a3 c6 9.Bc4 d5 10.Bb3 Nbd7 11.d3 e4 12.Nd4 Ne5 13.Qe2 Qd6 14.f3 ef3 15.gf3 Re8 16.Qf2 Bd7 17.e4 fe4 18.fe4 Nfg4 19.Qh4 Bf6 20.Qh3 Nf7 21.Nce2 Re7 22.c4 dc4 23.Bc4 Rf8 24.Rae1 Be5–/+ 25.Qh4 Bh2 26.Kh1 Be5 27.Bc3 Ne3 (27...Ne3 28.Rf2 b6–/+) 0–1. Rego,Sandro (1955) – Brugnoli,Paolo (1840), IECG, 1998.

5.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3).

5.c4 Be7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7).

5.c4 Be7 6.d4 e4 7.Nfd2 c6 8.Nc3 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be6 6.d4 e4 7.Nfd2 c6 8.Nc3 Be7).

5.d3 Nc6 6.a3 Be7 7.c4 0–0 8.Nbd2 e4 (8...Qd7!?=) 9.de4+= Ne4 10.Bd3 Nd2 11.Qd2 Bf6 12.0–0 Ne5 13.Ne5 de5 14.Rad1 Qe7 15.c5 e4 16.Bc4 Kh8 17.Qc2 Be6 18.Be6 Qe6 19.Rd2 Rad8 20.Rfd1 Bg5 21.g3 (21.c6!? Rd2 22.Rd2 bc6 23.Qc5+=) 21...c6 22.Rd8 Rd8 23.Rd8 Bd8 24.Qd2 Be7 25.Kg2 h6 26.h4 Kh7 27.Qc3 Bf6 28.Qd2 (better is 28.Qc1=) 28...g5?? (better is 28...Qa2 29.Bc3 Qd2 (29...Qa3? 30.Bf6 Qd3 31.Qa2+–) 30.Bd2 g6+=) 29.Bf6+/– Qf6 30.hg5 hg5 31.Qd7+– Qg7 32.Qf5 Kh6 33.Qe4 Qc3 34.Qe6 Kh5 35.Qf7 Kh6+– 36.Qb7 Qa3 37.Qc6 Kh5 38.b5 (38.b5 g4 39.b6 ab6 40.cb6+–; 38.g4 Kg4 39.Qf3 Kh4 40.Qh3) 1–0. Fournier,Frederic (1850) – agrurion, Active, 2007.

5.d4 e4 6.Nfd2 d5 7.b5 Bd6 8.c4 c6 9.c5 Bc7 10.a4 (10.Qa4 cb5 11.Bb5 Bd7=) 10...0–0 11.Nc3 f4 12.Qb3 fe3 13.fe3 Ng4 14.Nce4 Kh8 15.Ng3 (15.bc6 Nc6 16.Ng3–/+) 15...Ne3 (better is 15...Qh4 16.e4 Ba5 17.bc6 bc6=) 16.Qe3= Re8 17.Nde4 Bg3 18.Qg3 (18.hg3?? Re4 (worse is 18...de4 19.d5 Qc7 20.d6+–) 19.Rh7 Kg8 20.Qe4 de4–+) 18...Re4 19.Kd2 Bg4? (better is 19...Rg4!? 20.Qd6 Qg5 21.Kd1 Rf4=) 20.Bd3+/– Qg5 21.Kc3 Re3 (21...cb5 22.ab5 Re3 23.Qe3 Qe3 24.Rhe1 Qe1 25.Re1+–) 22.Rae1 Rd3 23.Qd3 Nd7 24.Qe3 Qg6 25.Rhf1 Nf6 26.Rf6 (26.Qe7!? b6 27.bc6 bc5 28.dc5+– (28.Qc5?! Bd1 29.Rf2 Rb8+=)) 26...gf6+/– 27.Bc1 (27.Qe7 Rb8+/–) 27...Bd7+= 28.bc6 Bc6 29.Qh6 Ba4 30.Qg6 hg6 31.Re6 Rf8 32.Re7 Bc6 33.Bh6 Re8 34.Bg7 Kg8 35.Bf6 Re7 36.Be7 Kf7 37.Bd6 Kf6 ½–½. Mezgo,Victor – Sandykov,Mihail, Borisoglebsk Bocharov Memorial 8th, 2008.

5.d4 e4 6.Nfd2 d5 7.b5 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 Be6 10.a4 c6 11.Na3 Qc7 12.g3 Nbd7 13.f4 Rfc8 14.Rc1 a6 15.ba6 ba6 16.c4 Rcb8 17.Nb3? Qb7–+ 18.Rc3 Bb4 19.Nc1 Bc3 20.Bc3 Rc8 21.c5 Bf7 22.Qb3 Qb3 23.Nb3 Rab8 24.Nd2 Rc7 25.a5 Ra7 26.Rb1 Bh5 27.Bh5 Nh5 28.Kf2 Nhf6 29.h3 Rab7 30.Rb7 Rb7 31.Kg2 h6 32.Kf2 g5 33.Kg2 g4 34.h4 Ne8 35.Kf2 Nc7 36.Ba1 Nb5 37.Nc2 Rb8 38.Ke2 Nf8 39.Kf2 Ne6 40.Kg2 Nd8 41.Kf2 Nb7 42.Nb3 Nd8?? 43.Nd2 Kf7 44.Kg2 Nb7 45.Nb3 Ke6 46.Kf2 Kd7 47.Ke2 Nd8 48.Nd2 Nc7 49.Bc3 Ke6 50.Bb4 Ne8 51.Kf2 Rb5 52.Ke2 Nb7 53.Nb3 Nf6 54.Kf2 Kf7 55.Ke2 Kg6 56.Kf2 Nh5 57.Kg2 ½–½. Gernet,Timo – Medwed,Eugen, RLPF–ch U13 Wolfstein, 1994.

5.d4 e4 6.Nfd2 Be7 7.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.d4 e4 7.Nfd2).

5.d4 e4 6.Nfd2 g6 7.c4 Bg7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 g6 6.d4 e4 7.Nfd2 Bg7).

5.Be2 Bd7 6.0–0 Nc6 7.b5 Ne7 8.Nc3 e4 9.Nd4 d5 10.f4 c6 11.a4 c5 12.Nb3 d4 13.ed4+/– cd4 14.Nd4 Ned5 15.Nd5 Nd5 16.Bc4 Be6?? 17.Ne6+– Qd6 18.Bd5 Qd5 19.Nc7 (19…Kf7 20.Nd5 Bc5 21.d4+–) 1–0. tromar (1885) – mickk (1745), GameColony.com, 2002.

5.Be2 Be6 6.0–0 Nbd7 7.c4 Be7 8.d4 c6 9.de5 de5 10.Ne5 Qc7 (better is 10...Ne5!? 11.Be5 Bb4 12.Bh5 Ke7+=) 11.Nd7+/– Bd7 12.c5 Rd8 13.Qc2 0–0 14.Bd3 Ng4 15.Bc4 Kh8 16.g3 Bf6 17.Nd2 Bb2 18.Qb2 b6 19.Rab1 Rf6 20.Nf3 Rdf8 21.cb6 ab6 22.Rbd1 c5 23.Be2 Rh6 24.Kg2 Bc6 25.Rh1 Ne5 26.Rd2?? Re8 27.Qb1–/+ Nf3 28.Bf3 Bf3 29.Kg1?? Qc6–+ 30.bc5 Bh1 31.f4 bc5 32.Qf5 Rd6 (33.Qc2 Rde6–+) 0–1. valpa – adamant, playchess.de, 2003.

5.Be2 Be6 6.Nc3 a5 7.b5 a4 8.a3 Nbd7 (8...Ne4 9.0–0=) 9.Ng5+= Bg8 10.0–0 h6 11.Bh5 (better is 11.Nf3!?+=) 11...Ke7+= 12.Nh3 g5 (worse is 12...Nh5 13.Qh5 Be6 14.d4+=) 13.Bg6 g4 (13...Be6!? 14.d4 g4+=) 14.Nf4= ef4 15.ef4 Be6 (better is 15...d5!?+=) 16.Re1+= Nc5 17.Nd5 (better is 17.Bf5!? Kf7 18.Be6 Ne6 19.Nd5 Nd5 20.Bh8 Ndf4 21.Qg4+=) 17...Nd5+= 18.Bh8 Kd7 19.Re6 Ne6 (19...Ke6? 20.Qe2 Ne4 21.Qc4+–) 20.Bf5 Ndf4 21.Qg4 Qg5 22.Qg5 hg5 23.Re1 Re8 24.g3 Nd5 25.d3 c5 26.c4 Ndc7 27.Bc3 Bh6 (27...b6!?=) 28.Ba5+= Na8 29.Bd2 Nac7 30.Ba5 Na8 31.Bd2 Nac7 32.h4 b6 33.hg5 Bg7 34.f4 d5 35.Kg2 Bb2 36.Rb1 Ba3 37.Ra1 Bb2 38.Ra4 dc4 39.dc4 Ke7 40.Ra7 Kf8 41.g4 Re7 42.Kh3 Nd4 43.g6 Nf3+= 44.Ba5 ba5 45.b6 Ne6 46.b7 Nf4= 47.Kg3 Be5 48.Kf3 Bb8 49.Ra5 Rb7 50.Rc5 Rb3 51.Ke4 Ne2 52.Rc8 Kg7 53.c5 Rb4 54.Kd5 Nc3 55.Ke6 Rb2 56.Rd8 Re2+/– 57.Kd7 Bg3 58.c6 Nd5= 59.Kc8 Ne7 60.Kd7 Nd5 61.Kc8 Ne7 ½–½. Csapo,Zoltan (2100) – Henrichsen,Jens (1935), Budapest FS05 FM–A, 2008.

5.Be2 Be6 6.c4 Be7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 Be6).

5.Be2 Be7

6.0–0 Be6 7.d4 e4 8.Ng5 Bg8 (8...Bd7 9.d5+=) 9.d5+= Nbd7 10.c4 Ne5 11.f4 ef3 12.Nf3 (12.gf3?! b5 13.Ne6 Be6 14.de6 Nc4 15.Bc4 bc4 16.Qa4 Kf8+=) 12...Nf3 13.Rf3 Qd7 (13...Bf7 14.Rf5 Bg6 15.Rf4+/–) 14.Bd3 g6 15.e4! 0–0–0 (15...fe4 16.Rf6 Pinning (16.Rf6 Deflection); 15...Ne4 16.Bh8 Pinning (16.Bh8 Deflection)) 16.ef5+– Rf8 17.Nc3 g5 18.Qe2 h5 19.Qe3 Kb8 (19...b6 20.Qe2+–) 20.Nb5 b6 21.Nd4 g4 22.Nc6 Kb7 23.Qe7 (23.Ne7?! gf3 24.Ng6 Qg7 25.Qf3 Re8 26.Nh8 Qh8+–) 23...Qe7 24.Ne7 gf3 25.Ng6 (25.Ng6 Bd5 26.Nh8+–; 25.gf3?! Rh7 26.Ng6 Rff7+–) 1–0. themonkey (2030) – Tukker (1835), GameColony.com, 2002.

6.a3 0–0 7.0–0 a5 8.d4 e4 9.Ng5 =.

6.a3 0–0 7.0–0 b6 8.c4 Bb7 9.d3 (9.d4 e4 10.Ng5 Qc8+=) 9...Nbd7 10.Ng5 Re8 11.Bf3 Bf3 12.Qf3 c5 (12...g6!?+=) 13.Qf5+/– Nf8 14.Qf3 h6 (14...cb4 15.ab4 d5 16.b5+/–) 15.Ne4+– Ne6 16.Nf6 Bf6 17.e4 (17.Nc3!? Nc7+–) 17...Bg5+/– 18.Qe2 Nf4 19.Qd1 Rf8 20.Nc3 Qe8 21.g3 Ne6 22.Nd5 Nd4? (better is 22...Qg6+/–) 23.Bd4+– cd4 24.Nc7 Qg6 25.Na8 Ra8 26.Qg4 Rf8 (26...h5 27.Qd7 Qf6+–) 27.h4 1–0. Fournier,Frederic (1620) – Barndy (1755), playchess.com, 2013.

6.a3 0–0 7.0–0 Kh8 8.d3 Be6 (8...a5 9.b5=) 9.Nbd2 (9.c4 Nc6=) 9...Nbd7 (9...a5 10.Ng5 Bd7 11.d4=) 10.Ng5 Bg8 11.c4 h6 12.Ngf3 Qe8 13.Qc2 (13.d4 e4 14.Nh4 Be6+=) 13...Be6 14.Rfd1 Qg6 15.b5 (15.Nh4 Qg5 16.Ndf3 Qh5 17.Ne5 Ng4 18.Bg4 fg4 19.Neg6 Kh7 20.Ne7 Bf7+–) 15...Rae8 (15...a6 16.d4 e4 17.Nh4+=) 16.Ne1 (16.d4 e4 17.Ne1 d5=) 16...f4 (16...c6 17.Qa4=) 17.ef4 ef4 18.Bf3 b6 (18...Nc5 19.Bd4=) 19.Be4 (19.Bc6 d5+=) 19...Ne4= 20.Ne4 (20.de4 Bf6=) 20...Ne5 (20...f3 21.g3+=) 21.Qe2 (better is 21.Be5!? de5 22.Qe2=) 21...f3–/+ 22.Nf3? (better is 22.Qf1–/+) 22...Nf3–+ 23.Kh1 Nh4 (23...Ng5 24.Rac1–+) 24.Rg1 (24.f3 a5–+) 24...Bf6 (better is 24...d5!? 25.cd5 Bd5–+) 25.Bf6 gf6 (25...Rf6?! 26.Nf6 Qf6 27.Rae1+=) 26.Rae1 f5 (26...Rg8 27.f4–+) 27.Ng3 (27.Qb2 Kh7 28.Ng3 f4–+) 27...f4 28.Ne4 Rg8 29.g3 fg3 30.fg3 (30.Rg3 Qf7–+) 30...Nf5 (30...Bg4 31.gh4 Be2 32.Rg6 Bf3 33.Kg1 Rg6 34.Kf2 Be4 35.Re4 Re4 36.de4–+) 31.Qf3 (31.Qb2 Qg7 32.Qg7 Kg7–+) 31...Ref8 32.Ref1 Kh7 33.Rg2? Nd4 34.Qd1? Rf1 35.Qf1 d5?? 36.Nd2?? (36.Nd2 Bh3 37.Nf3–+; better is 36.Nf6 Kg7 37.Ng8 Kg8 38.Rf2+=). Onkel_Luis – sardanapal, ICC, 2003.

6.a3 0–0 7.c4 Be6 8.d3 Nbd7 9.0–0 Nb6 10.Nbd2 h6 11.a4 Nh7 12.a5 Nd7 13.b5 (13.a6 Qb8+=) 13...Ng5 (13...a6!?=) 14.Ng5 Bg5 15.Nf3 f4 16.Ng5 Qg5 17.ef4 Qf4 18.g3 Qg5 19.Bc1 Qg6 20.Bh5 Qf6 21.Bg4 Nc5 22.Be6 Ne6 23.Be3 Qf3 (23...a6!?+=) 24.Qf3+= Rf3 25.Kg2 Raf8 26.b6 (26.Ba7 Rd3 27.Be3 Nd4+=) 26...ab6 27.ab6 c6 28.Ra7 d5 (28...Nd8!?+=) 29.cd5+/– cd5 30.Rb7 d4 31.Bc1 Nc5 32.Re7 Nd3 33.b7 Nc1 34.Rc1 Rf2 35.Kh3 Rb2 (35...g5 36.Rc6 (36.Re5?! Rb8+/–) 36...g4 37.Kg4+–) 36.Rc8 (36.Rcc7!? Kh8 37.Re5 Rg8+–) 36...d3+/– 37.Re5?? (better is 37.Ree8 Re8 38.Re8 Kf7 39.b8Q Rb8 40.Rb8+–) 37...Rb7+= 38.Rf8 Kf8 39.Rd5 Rb3 40.Kg2 Kf7 41.Kf3 d2 42.Ke2 Rb2 43.Rd2 Rd2 44.Kd2 Kf6 45.Ke3 Kg5 46.h3 h5 47.Ke4 h4 48.Kf3 hg3 49.Kg3 Kf5 50.Kf3 g5 51.Kg3 1–0. Fournier,Frederic (1660) – Isabeau (1715), Active, 2006.

6.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2).

6.d4 e4 7.Nfd2 0–0 8.c4 c6 9.a3 d5 10.0–0 Kh8 11.Nc3 Be6 12.c5 Nbd7 13.b5 a6 14.a4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Qa1 Qa8 17.Qa8 Ra8 18.Ra1 Ra1 19.Ba1 g5 20.Bb2 f4 21.bc6 bc6 22.Na4 h5 23.g3 f3 24.Ba6 h4 25.Bb7 Nb8 26.Bc3 hg3 27.hg3 Ng4 (better is 27...Bd8=) 28.Ba5+/– Nh6 29.Bc7 Nd7 30.Bc8 (30.Bc6 Ng8 31.Nb6+–) 30...Nf5 (30...Nc5 31.Nb6=) 31.Bd7 (31.Nb6 Nc5 32.dc5 Bc8 33.Nc8 Bc5+/–) 31...Bd7= 32.Be5 (32.Nb6 Be8=) 32...Kg8+= 33.Nb6 Be6 (better is 33...Be8+=) 34.Nb3+/– g4 (34...Bf7!? 35.Na5 Be8+=) 35.Na5+– Bd8 36.Nc6 Bg5 37.Nb8 (better is 37.Bf4 Bf4 38.gf4+–) 37...Ne3+= 38.fe3 Be3 39.Kf1? (39.Kh2 Bd2 40.N8d7–+) 39...Bf7?? (39...Bd2 40.Bf4 Bf4–+) 40.N8d7 (better is 40.c6 Be8 41.Nd5 Bc6 42.Ne3+–) 40...Be6?? 41.Nf6 Kf7 42.c6 Ke7?? 43.c7 Bd4 44.c8Q Bc8 45.Nc8 Kd8 46.Bd4 Kc8 47.Nd5 Kd7 48.Nf6 Ke6 49.Ne4 Kd5 50.Nf6 Kd4 51.Ng4 Ke4 52.Kf2 Kf5 53.Nh2 Ke4 54.g4 Kf4 55.Kf1 Kg3 56.g5 Kh2 57.g6 1–0. slavisa99 – SgtPepper, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.d4 e4 7.Nfd2 0–0 8.c4 Be6 9.Nc3 Nbd7 10.0–0 d5 11.b5 Qe8 12.a4 (12.Qc2 Qg6=) 12...c5 13.cd5 Nd5 (worse is 13...Bd5 14.Nd5 Nd5 15.dc5 Nc5 16.Ne4 Ne3 17.fe3+/–) 14.Bc4 Qf7 15.Qb3 (15.Nd5 Bd5 16.Bd5 Qd5=) 15...N7b6+= 16.Nd5 Bd5 (worse is 16...Nd5 17.f3 ef3 18.Rf3 cd4 19.e4+/–) 17.Bd5 Nd5 (worse is 17...Qd5 18.dc5 Bc5 19.a5 Qb3 20.Nb3+/–) 18.dc5 Bc5 19.Rac1 b6 20.Ba3 Ba3 21.Qa3 Rac8 22.Nc4 (better is 22.Rfd1=) 22...Rc5?? (better is 22...Rc4 23.Rc4 Ne3 24.Re4 Nf1=) 23.Ne5+/– Qe6 (23...Qc7 24.Rc5 Qc5 25.Qc5 bc5 26.Rc1+/–) 24.Rc5 bc5 25.Nc6 f4? (better is 25...Nb4 26.Nb4 cb4 27.Qb4 Rc8+/–) 26.Qc5+– Kh8 1–0. Lorenc,Tomas (2095) – Korschner,Miroslav (2115), CZE–ChT2B, 2011.

6.d4 e4 7.Nfd2 d5 8.b5 0–0 9.0–0 c6 (9...a6 10.Ba3=) 10.a4 b6 11.c4 Bb7 (11...a6 12.Ba3=) 12.Nc3 Nbd7 (12...a6 13.f3=) 13.Qb3+= Kh8 (13...Qc7 14.Ba3 Ba3 15.Ra3+=) 14.Rfd1 (14.bc6 Bc6 15.cd5 Bb7+/–) 14...f4 (14...dc4 15.Bc4 a6 16.Be6+=) 15.ef4 (15.bc6 Bc6 16.cd5 Bb7+/–) 15...Ne8? (15...Rc8 16.Re1+=) 16.g3 (16.bc6 Bc6 17.cd5 Bb7+–) 16...Rf6? (better is 16...Nd6!?+/–) 17.cd5+– cd5 (17...cb5 18.ab5 Rf8 19.Nde4+–) 18.Nd5 Rh6 (18...Rf5 19.Ne7 Qe7 20.Ba3+–) 19.Ne3 (better is 19.Ne4!? Nef6 20.Nef6 Bf6+–) 19...Nd6 20.Ndf1 (20.Ng4 Rh3+–) 20...Qe8 (20...a6 21.Nd5+–) 21.d5 (21.a5 ba5 22.Ra5 Rf6+–) 21...Nc5 22.Qb4 Qd7 (22...a5 23.ba6 Ba6 24.Ba6 Ra6 25.Ng4+/–) 23.Bg4 (23.Ng4 Rh3+–) 23...Qe8 (23...Qd8 24.Rac1+–) 24.Nf5 Nf5 25.Bf5 Nd3 26.Qd4?? (better is 26.Qe4 Nb2 27.Re1+–) 26...Bf6+= 27.Qe4 Qe4 (27...Nb2!? 28.Re1 Qh5+=) 28.Be4= Nb2 29.Rab1 (better is 29.Rdc1=) 29...Nd1–/+ 30.Rd1 Rd8 31.Ne3 Be7 32.Nf5 Bf6 33.Nh6+/– gh6 34.Re1 Bd4 35.Kg2+= Bd5 36.Bd5 Rd5 37.Rd1 Rd8 38.Kf3 Bf6 39.Rc1 Re8 40.Kg4 Kg7+= 41.Kf5 Kf7 42.h4 Bd4 43.f3 Bc5 44.Rd1 Ke7 45.h5= Bf2 46.g4 Bg3 47.Rd4= Rf8 48.Ke5 Rf7 49.Rc4 Kd7 50.Rd4 Ke7 51.Re4 Kd7 52.Rd4 Ke7 53.Rc4 Kd7 ½–½. Hyperboleweevil (1900) – guest397, ICC, 2003.

6.0–0 0–0

7.a3 c6 8.Bc4 Kh8 9.Bb3 =.

7.a3 h6 8.Bc4 Kh8 9.Nc3 b6 (9...c6 10.Bb3=) 10.Nh4+= Qe8 11.f4 ef4 12.ef4 Ne4 13.Ne4 fe4 14.Qe1 Bb7? (better is 14...Bf6!? 15.Bf6 Rf6+/–) 15.Qg3+– Bf6 16.Ng6 Kh7 17.Nf8 Qf8 18.c3 Nd7 19.Be6 Qe7 20.Bf5 Kg8 21.d3 e3 (21...a5 22.Qe3+–) 22.Bd7 e2 (22...Qd7 23.Rae1+–) 23.Rfe1 Bh4 (23...Qd7 24.Re2 Re8 25.Re8 Qe8+–) 24.Qg4 Qe3 25.Kh1 Be1 26.c4 (26.Re1 Qf2 27.Qe6 Kh8–+) 26...Bg2 (26...Bc3 27.Bc3 Qe7+–) 27.Qg2 Bg3 28.Qa8 Kh7 (28...Kf7 29.Re1! g6 30.hg3 h5+–) 29.Bf5 (29.Bf5 g6 30.Qh8) 1–0. wesolyPolak (1800) – Mr.X69, GameColony.com, 2002.

7.a3 Kh8 8.d4 e4 9.Nfd2 d5 10.c4 c6 11.Nc3 g5 (11...Be6 12.c5=) 12.cd5 cd5 13.Rc1 f4 14.Nb3 f3 (14...Nc6!?+=) 15.gf3+/– ef3 16.Bf3 g4 17.Bg2 Bd6 18.Nb5 Nc6 19.Nd6 Qd6 20.Qc2 a6 21.Rfe1 g3? 22.hg3 Ng4 23.f3 Qh6 24.fg4 Qe3 25.Re3 1–0. b4_player (2145) – hongkongfui (1930), GameColony.com, 2002.

7.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0).

7.d3 e4 8.Nfd2 d5 9.a3 a5 10.b5 =.

7.d3 Be6 8.c4 Nbd7 9.Nbd2 Bf7 10.Ng5 Qe8 11.Bf3 Rb8 12.e4 fe4 13.Nde4 Ne4 14.Nf7 Qf7 15.Be4 Nf6 16.Bf3 c6 17.a4 a6 18.Qe2 Kh8 19.Rfe1 Nd7 20.d4 Bf6 21.d5 c5 22.Qd2 b6 23.Bg4 Rb7 24.b5 a5 25.Rf1 Qg6 26.Qe2 Bg5 27.Bh5 Qh6 28.Ra3 Nf6 29.Rh3 Nh5 30.Rh5 Qg6 (30...Qf6!?=) 31.Qg4+/– Bh6 32.Qg6 hg6 33.Rh4 Rf4 34.Rf4 Bf4 35.g3 Bh6 36.f4 ef4 37.gf4 Re7 38.f5 (better is 38.Rf2!?=) 38...gf5–/+ 39.Rf5 Kg8 40.Rf3 Re4 41.Rc3 Be3 42.Kg2 Bd4 43.Rc2 Bb2 44.Rb2 Rc4 0–1. Szymanski,Leszek (1870) – Bulakowski,Andrzej, Mistrzostwa Polski w Szachach Niepelnosprawnych Poland, 2009.

7.d3 h6 8.Nbd2 (8.c4 Be6 9.Nbd2 a5 10.b5=) 8...Be6 (8...a5 9.b5 Be6 10.c4=) 9.a3 (9.c4 a5 10.b5=) 9...Nbd7 (9...c6 10.c4=) 10.d4 (10.c4=) 10...e4 11.Nh4 (11.Ne1 d5=) 11...Kh7 12.Bh5?? (better is 12.c4+=) 12...Nh5–+ 13.Qh5 Bh4 14.c4 Bf6 0–1. Erbe,Holger (1665) – Blankenberg,Bruno (1960), DESC, 2000.

4.f4 e4

5.a3 Nf6 6.Bc4 d5 7.Bb3 Be6 (7...Be7 8.Ne2=) 8.Ne2= a5 9.Nd4 Bd7 10.b5 c5 11.bc6 bc6 12.c4 Na6 13.0–0 Nc5 14.cd5 cd5 15.Nc3 Rb8 16.a4 (16.Rb1 Nd3=) 16...Nb3+= 17.Nb3 Be7 18.Nd5 Nd5 19.Bg7 Bf6 (19...Rf8 20.Bf8 Kf8 21.Nd4+=) 20.Bh8 (20.Qh5 Ke7 21.Bh8 Qh8= (21...Ba1? 22.Ba1 Rb3 23.Qg5 Ke8 24.Qg8 Ke7 25.Qd5+–)) 20...Bh8 21.Qh5 Kf8 22.Rab1 Nf6 (22...Ba4 23.Nc5 (23.Qf5?! Kg8 24.Nc5 Bb5+–) 23...Rb1 24.Rb1+–) 23.Qg5 Qb6? (better is 23...Rb4 24.Nc5 Bc8+=) 24.Nc5!+– Qb1 (24...Qc5 25.Rb8 Discovered attack (25.Rb8 Pinning; 25.Rb8 Deflection; 25.Rb8 Clearance)) 25.Nd7 Nd7 26.Rb1 Rb1 27.Kf2 Nf6 28.Qf5 h5 29.h3 h4 30.Qg5 Bg7 31.Qh4 Rb4 32.Qg5 Ra4 33.g4 Ra1 34.h4 a4? 35.h5 a3 36.h6 Ng4 37.Qg4 Bh6 38.Qf5 Kg8 39.Qe6 Kh7 40.Qe4 Kh8 41.Qa8 Kh7 42.Kf3 Bg7 43.d4 a2 44.Ke4 Bd4 45.Qb7 Bg7 46.Qa7 Kh8 47.Kf5 Re1 48.Qa2 Re3 49.Kg6 Rg3 50.Kf7 Bh6 51.Qh2 Rg7 52.Kf6 Kh7 53.f5 Rg8 54.Ke7 Ra8 55.f6 Ra7 56.Ke6 Ra6 57.Ke7 Ra7 58.Kd8 Ra8 59.Kc7 Rg8 60.Qh5 Rg6 61.Qf5 Bf8 62.Kd8 Kh6 63.Qh3 Kg5 64.f7 Bd6 65.Ke8 Rf6 66.Qg2 Kh6 67.Qd2 Bf4 68.Qd4 Rf7 69.Kf7 Kg5 70.Qe4 Bg3 71.Ke6 Bh2 1–0. Weigel,Hans Juergen (1935) – Fronczek,Heinrich (2235), GER–chT Seniors, 2003.

5.c4 Nf6+= 6.Bf6 (6.Nc3 Be7=) 6...Qf6 (worse is 6...gf6 7.Qh5 Ke7 8.Nc3+=) 7.Nc3 c6 8.Nge2 Be7 9.Nd4 Qg6 10.Rb1 (10.d3 0–0+=) 10...0–0 11.b5 c5 12.Nde2 Be6 (12...a6 13.Nd5 Qf7 14.Nb6=) 13.Nd5 (13.d3 Bf6+=) 13...Bd5 14.cd5 Nd7 15.Nc3?? (better is 15.d3+=) 15...Bh4–+ 16.g3 Bg3! 17.hg3 Qg3 18.Ke2 Qf3 19.Ke1 Qh1 20.Qe2 (20.d3 Nf6–+) 20...Rf6 (better is 20...Nf6 21.d3–+) 21.b6 a6 22.Qc4 Rg6 23.Kd1 h5 24.Kc2 Rg1 25.Qa4 Nf6 26.Bb5 Rb1 27.Nb1 h4 28.Bc6 h3 29.Bb7 Rf8 30.Qa6 Nd7 31.Bc8 Nb6 32.Be6–/+ Kh7 33.Qb6 Qf1 34.Qd6 Qd3 35.Kb2 Qb5 36.Kc2 Qd3 37.Kb2= Qb5 38.Kc2 Rb8 39.Bf5= Kh8 40.Nc3 Qb2?? 41.Kd1+– h2 42.Be4 Qa1 43.Ke2 Re8 44.Qc6 Re4 45.Qc8 Kh7 46.Qh3 Kg8 47.Qh2 Rb4 48.Qh3 Qg1 49.Qc8 Kh7 50.Qf5 (50.a3 Qh2 51.Kd3 c4 52.Ke4 Rb3 53.Qc4 Ra3+–). Chirpii,Alexandru (2150) – Orlinkov,Maxim L (2330), Eforie Nord op, 2002.

5.Bc4 Qh4 6.g3 Qh6 7.d4 (7.Nc3 Nf6=) 7...Nf6 (7...d5 8.Bd5 Nf6 9.Bc4=) 8.Nc3 (8.d5 Be7=) 8...c6 9.d5 Nbd7 10.Bb3 Be7 11.dc6 bc6 12.b5 Bb7 13.Nge2 Qh3 (13...Qg6 14.Nd4 c5 15.Ne6+=) 14.bc6 Bc6 15.Nd4 Rc8 16.Qe2 Nc5 17.Nc6 Rc6 18.Bc4 Rb6 19.0–0–0 (19.Rb1 a6=) 19...Qh6 (19...a6 20.Nd5 Nd5 21.Rd5=) 20.Qd2 (20.Nb5 a5=) 20...Rb7 (20...a6!?+=) 21.Nb5 The pressure on the backward pawn d6 grows 21...d5 22.Bd5 (22.Bf6 dc4 23.Be7 Ke7+/–) 22...Nd3= 23.cd3 White gets in control. 23...Nd5 24.de4 Qc6 25.Nc3 Nc3 (25...Nb4 26.ef5 Na2 27.Kc2 Bf6–+) 26.Qc3+/– Qc3 27.Bc3 fe4 28.Rd4 Rc7 29.Kd2 0–0 (29...Kf7 30.Re4 Rhc8 31.Be5 Rc2 32.Kd3 Ra2 33.Bg7+–) 30.Re4 Rfc8 31.Be5 Rc2 32.Kd3 Bd8 (32...Bf6 33.Bf6 gf6 34.Ra4 R8c3 35.Ke4+–) 33.Ra4 Bb6 34.e4 Rf2 35.Bd4 Rd8 36.a3 Ra2 37.e5 Bd4 38.Rd4 Ra3 39.Ke4 (39.Ke4 Rd4 40.Kd4+–) 1–0. De Smet,Karl – Pohl, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

5.Ne2 Nf6 6.a3 Bd7 7.c4 b5 (7...Be7 8.d3=) 8.Nd4 bc4 9.Bc4 d5 10.Be2 c6 (10...c5 11.bc5 Bc5 12.Nb3=) 11.Nc3 Be7 12.Rc1 a5 13.Qb3 ab4 14.ab4 Qb6 (better is 14...Ra7=) 15.Na4 (better is 15.b5 0–0 16.Bd1+=) 15...Qb4–/+ 16.Qb4 Bb4 17.Nb6 Ra2 18.Bc3 (18.Rb1 0–0–/+) 18...Bc3 19.Rc3 g6 20.Nb3 Rb2 21.Kf2 Ke7 22.Ra1 Be6 (22...c5!? 23.Nd7 Nbd7 (23...Kd7?! 24.Nc5 Kd6 25.Na4=) 24.Nc5 Rd2–/+) 23.Na4= d4 24.Nd4 Rd2 25.Ke1 Rd4 26.ed4 Nd5 27.Rcc1 Nf4 28.g3 Ne2 29.Ke2 Rd8 30.Ke3 Bd5 31.Nc5 Nd7 32.Ra7 Ke8 33.Nd7 (33.Rb1!? Nc5 34.dc5+=) 33...Rd7+= 34.Rd7 Kd7 35.Ra1 Ke6 36.Ra7 h6 37.Rh7 h5 38.h4 Kf6 39.Rh8 Ke7 40.Kf4 Kf6 41.Rc8 Ke7 42.Rb8 Kf6 43.Re8 Kf7 44.Rb8 Kf6 45.Rb1 Bc4 46.Rc1 Bd5 47.Rc3 Kg7 48.Kg5 Kf7 49.Ra3 Bc4 ½–½. Kozlowska,Marzena – Piechota,Pawel, Poznan op–B Poland, 2004.

5.Nh3 Nf6 6.Be2 d5 7.a3 Be7 8.0–0 0–0 9.Nf2 a5 10.c3 Be6 11.d3 c5 12.bc5 Bc5 13.d4 Be7 14.Nd2 Nbd7 15.Kh1 Nb6 16.Rb1 Nc4 17.Nc4 dc4 18.g4 b5 19.gf5 Bf5 20.a4 Nd5 21.Qd2 g5 (21...Nb6!? 22.ab5 Qd5+=) 22.ab5 gf4 23.Bc4 Kh8 24.Bd5 Qd5 25.c4 Qc4 26.d5 Bf6? 27.Rfc1+– Qa4 28.Rc6 Kg7 29.Rg1 Bg6 30.Rf6 Rf6 31.Ng4 Qb5 32.Bf6 Kf7 33.Qc3 Ra7 34.Nh6 (34.Nh6 Kf8 35.Bh4 Qb2 36.Qb2 Rg7 37.Qf6 Rf7 38.Qh8) 1–0. Valiente,C (2255) – Zacarias,M (2210), III Carlos Gamarra Mem, Asuncion URU, 2010.

5.Qh5 Ke7 6.Ne2+= Qe8 7.Qg5 Nf6 8.Ng3 Qg6 9.Qg6 hg6 10.Be2 Be6 11.a3 Nbd7 12.Nc3 Kf7 13.Nb5 Ne8 14.Nd4 Nef6 15.Ne6 Ke6 16.Rb1 Be7 17.0–0 Kf7 18.Bd4 b6 19.Bb2 a5 20.b5 d5 21.d3 Rhd8 22.Rbd1 Nc5 23.Bc1 Kf8 24.d4 Na4=+ 25.Bd2 Ne8 26.Ra1= Nd6 27.Rfd1 Nb2 28.Rdb1 Nbc4 29.Bc1 Bh4 30.Nh1 a4 31.Nf2=+ Bf2 32.Kf2= Ra5 33.Rb4 Rda8 34.Rab1 Ke7 35.h3 Kf6 36.h4 Rh8 37.g3 Rha8 38.c3 Rh8 39.Bd1 Rha8 40.Be2 R5a7 41.Ke1 Kf7 42.Kd1 Ke7 43.Ke1= Kd7 44.Kf2 c6 45.bc6 Kc6 46.Bb2 b5 47.Bc1 Ra5 =. marekt (2250) – DuongThanh (2135), ICC, 2003.

5.Qh5 g6 6.Bb5 c6 =.

5.Qh5 g6!? 6.Qd1 Nf6 =.

5.Bc4 Nf6

6.a3 d5 7.Bb3 a5 8.Nc3 Na6 9.b5 Nc5 10.Nge2 Be7 11.Na4 Nb3 12.cb3 0–0 13.Rc1 Bd7 14.Nd4 Rc8 15.Nc5 Bc5 16.Rc5 c6 17.bc6 bc6 18.Qc2 Qb6 19.0–0 Rc7 20.Rc1 Rb8 (20...Kh8!?+/–) 21.Qc3+– Ra7 22.a4 (better is 22.Nc6!? Bc6 23.Rc6 Qb3 24.Qe5+–) 22...Ra6+/– 23.h3 (23.Nc6 Bc6 24.Rc6 Qc6 25.Qc6 Rc6 26.Rc6 Rb3 27.Bf6 gf6+/–) 23...h6 (23...Rc8 24.Qc2=) 24.Kf2 (24.Nc6 Bc6 25.Rc6 Qc6 26.Qc6 Rc6 27.Rc6 Rb3 28.Bf6 gf6 29.Rf6+/–) 24...Kh7? (24...Rc8 25.Qc2=) 25.Ke2 (25.Nc6 Rc8 26.Nd4 Raa8+–) 25...Kg6 26.Kd1 Rc8= 27.Kc2 Kh7 28.Kb1 Kg8 29.Ka2 Kh7 30.Rg1 Kh8 31.Ne2 Ra7 32.Rc1 Ra6 33.Qc2+= Ne8 34.Be5 Qd8 35.Qc3 Kh7 36.g3 Qb6 37.Rg1 h5 38.Rc1 Qd8 39.Nd4 Qb6 40.Qc2 Qd8 41.Qd1 Kg6 42.g4! hg4? 43.hg4 fg4 44.f5! Bf5?? 45.Qf1 (45.Qf1 Bd7 46.Qa6+–) 1–0. Mrykhin,Igor (2110) – Ignatyev,Viktor (2250), St Petersburg RUS, Chigorin Mem, 2012.

6.a3 d5 7.Be2 c5 8.b5 a6 +=.

6.Bb5!? c6 7.Be2= d5 8.a3 c5 =.

6.Nc3 d5–/+ 7.Bb3 (7.Be2 Bb4 8.Nh3 0–0–/+) 7...Bb4 8.Qe2 (8.Nge2 0–0–/+) 8...c6 (8...0–0–/+) 9.Nh3 0–0 10.Nf2 a5 11.a3 Bd6 12.g4 Ng4 (12...a4 13.Ba2–+) 13.Ng4–/+ fg4 14.Ne4 Qh4 15.Ng3 (15.Kd1 Be7–/+) 15...Kh8 16.0–0–0 Nd7 17.h3 gh3 18.e4? Nc5 19.Rdg1 Bg4 20.Nf5 Rf5?? 21.Rg4+– Rf4 22.Bg7 Kg8 23.Rh4 Rh4 24.Bf6?? Nb3 25.cb3 Re4 26.Qh5 h2 27.Qh6 Kf7? 28.Bg5 Rae8 29.Qh7 Ke6 30.Rh2 Bh2 31.Qh2 Kd7 32.Be3 Re3 33.de3 Re3 34.Qh7 Re7 35.Qf5 Kc7 36.Kd2 b6 37.Qf6 Rd7 38.Qe5 Kb7 39.Qe8 Rh7 40.b4 ab4 41.ab4 Rh2 42.Ke3 Rh3 43.Kf2 Rc3 44.b5 cb5 45.Qd7 Ka6 46.Qd5 b4 47.Ke2 Rc5 48.Qb3 Kb5 49.Kd2 ½–½. Moehring,Nicholas – Zunker,Reinhard (2270), Alpenpokal op, 1994.

6.Bf6 Qf6 7.Nc3 =.

4.g3 Nf6

5.c4 Be7 6.Bg2 0–0 7.Ne2 Qe8 (7...a5 8.b5=) 8.Nbc3 Nc6 9.a3 a6 (9...e4 10.d4=) 10.Nd5 Bd8 11.f4 Be6 12.Qc2 Qf7 13.Nf6 Bf6 (worse is 13...Qf6 14.d4 Bc8 15.de5 de5 16.b5+/–) 14.fe5 de5 15.Rc1 e4 16.Bf6 Qf6 17.0–0 Qe7 18.Nf4 (18.d4 ed3 19.Qd3 Ne5+=) 18...Rad8 (18...Ne5 19.Be4 fe4 20.Qe4+=) 19.Rf2 (better is 19.d4!? ed3 20.Nd3+=) 19...Ne5+= 20.Nd5? (better is 20.Bf1+=) 20...Bd5–+ 21.cd5 Nd3 (21...Rd5?! 22.Rcf1 (22.Qc7? Rd7 23.Qc5 Nd3 24.Qe7 Re7–+) 22...Rdd8 23.Rf5 Nf3 24.Bf3 Rf5 25.Be4 Rf1 26.Kf1+=) 22.Qc7 Qc7 (22...Rd7!? 23.Qc3–+) 23.Rc7–/+ Nf2 24.Kf2 Rd5 25.d4 a5 (25...Rd4 26.ed4) 26.Rb7 (26.Bf1 Kh8 27.Rb7 Rc8+=) 26...Rc8 27.Bf1 Rc2 28.Kg1 ab4 29.Rb4 Rd8 30.Bc4 Kf8–/+ 31.Be6 g6 32.d5 Ke7 33.Rb3 Kd6 34.h3 Ke5 35.h4 h6 36.Kf1 g5 37.h5 f4 38.g4 fe3 39.Re3 Rf8 40.Kg1 Kd4 41.Re1 Rff2 42.d6–/+ Rg2 43.Kh1 Ke5 44.d7 Rgd2 45.Bf5 Rc4 46.Kg1–/+ Kf4 47.Kf1 Kf3 48.Kg1 0–1. Williams,Barry M – Steadman,Michael VR, NZCCA TT res corr9899, 1998.

5.Bg2 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.g3 f5 4.Bg2 Nf6 5.e3).

4.Qh5 g6

5.Qd1 Nc6 6.b5 Na5 7.Bc3 b6 8.f4 Bd7 9.fe5+/– Be7?? 10.ed6 Bf6 11.dc7 Qc7 12.Bf6 Nf6 13.Nf3 0–0 14.Be2 Ne4 15.d3 Nc5 16.0–0 Bb5+/– 17.c4 Ba6 18.Nc3 Qe7 19.d4?? Ne4?? 20.Nd5 Qe8? 21.Nc7+– Qc6? 22.Na6 Nc4 23.Rc1 b5 24.Nb4 Qc8 25.Bc4 bc4 26.Ne5 c3 27.Qb3 Kh8 28.Nbc6 Nd2 29.Qc3 Nf1 30.Kf1 a5 31.Ne7 Qc3 32.Rc3 Rfe8 33.Nd5 Rad8 34.Rc5 a4 35.Ra5 Kg7 36.Nc7 (36...Re7 37.Na8+–; 36.Ra7 Rd7 37.Rd7 Kh6 38.Nf7 Kg7 39.Nd6 Kh6 40.Ne8 g5 41.Rd6 Kh5 42.Ng7 Kh4 43.Rh6 Kg4 44.Nf6#) 1–0. annmarie – druifje13, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Qd1 Be6 6.c4 (6.Nf3 Bg7 7.Be2 g5 8.0–0 g4 9.Ne1=; 6.d4 Bg7 7.Ne2 Nd7 8.d5 Bf7 9.c4=) 6...Bg7 7.d4 Nd7 8.d5 Bf7 9.Nf3 =.

5.Qd1 Nf6= 6.Be2 (6.d4 ed4 7.Bd4 Bg7 8.c3 c5 9.Bf6=; 6.Nf3 Bg7 7.Be2 0–0 8.0–0 e4 9.Nd4=) 6...Be6 7.Nf3 Bg7 8.0–0 Nc6 9.b5 =.

5.Qd1 Bg7 6.d4 Nd7 7.Nd2 Qe7 8.Be2 Ngf6 9.a3 =.

5.Qd1 Bg7 6.Be2 Be6 7.Nf3 g5 8.0–0 g4 9.Ne1 =.

5.Qd1 Bg7 6.Nf3 Be6 7.c4 Nd7 8.d3 Qe7 9.Be2 Nh6 10.Qc2 Rg8 11.e4 0–0–0 12.d4 fe4=+ 13.Qe4 ed4 14.Nd4 Bd4 15.Qd4=+ Nf5 16.Qa7? Bc4–+ 17.Nc3 Rde8?? 18.0–0 Be2–+ 19.Rfe1 Qg5?? 20.Nd5?? Bf3–+ 21.g3 Qh5 22.Nc7 Qh3 23.Qa8 Kc7 24.Rac1–+ Bc6 25.Rc6 bc6 26.Qa7?? Kc8 27.Qa8 Nb8 28.Rc1 Kd7 29.Qb7+= Ke6?? 30.Re1+– Kd5 31.Qf7 (31.Qf7 Re6 32.Qe6) 1–0. bentengutama – nbarletta (1850), net–chess.com, 2002.

5.Qd1 Bg7 6.Nf3 Be6 7.Be2 Nd7 8.0–0 Qf6 9.Nc3 =.

5.Qe2 Ne7 6.f4 Bg7 7.fe5 de5 8.Nf3 e4?? 9.Bg7+/– ef3 10.Qf3 Rg8 11.Bf6 Nbc6 12.a3 Be6 13.Nc3 Qd6 14.0–0–0 Nb4? 15.ab4 Nd5 16.Nd5?? Bd5=+ 17.Qe2 Qb4?? 18.Qb5+– Qb5 19.Bb5 c6 20.Be2 Bg2 21.Rhg1 Be4 22.Bc4+– Rf8? 23.Bg7 (23.Bg7 a5 24.Bf8 Kf8 25.d3+–) 1–0. Chairboy – aligarjon, ChessWorld.net, 2005.

5.Qe2 Bg7 6.Nf3 Nf6 7.Nc3 Be6 8.Qb5+= Nbd7 9.Qb7 Rb8 10.Qa7 Rb4 11.Qa3 Qb8 12.Rb1 Nd5 13.Nd5 Bd5 14.c3 Rb7 15.Be2 e4 16.Nd4 Bd4 17.cd4+= Ra7 18.Qc3 Ba2 19.Ra1 Bd5 20.0–0 0–0 21.d3 Nf6 22.Ra7 Qa7 23.Ra1 Qb7 24.de4 Ne4 25.Qc2 Ng5 26.Ba6 Qb6 27.Bc4+/– c6 28.Bd5 cd5 29.Rb1 Rb8 30.h3 Ne4 31.f3 Nf6 32.Kh2 Kf7 33.Qf2 Qb3 34.Qd2 Qa2 35.Qc2 Rb7 36.Kh1 Ke6 37.Qc8 Rd7 38.Qc1 Ke7 39.Ra1+/– Qc4 40.Qd2 Nh5 41.Kh2 Qc8 42.Bc3 Kf7 43.Bb4 Qe8 44.Ra6 Qe6 45.Qc1 Re7 46.Qc6 Qe3 47.Qd6 Qf4 48.Qf4 Nf4 49.Be7 Ke7 50.Ra7 1–0. b4_player (2225) – serginho2 (1900), GameColony.com, 2003.

5.Qf3 Nf6 =.

5.Qf3 Bg7 6.Nc3 (6.d4 e4 7.Qd1 Nf6 8.Nh3 Nc6 9.b5=; 6.a3 Nc6 7.Nc3 Nf6 8.Bb5 Bd7 9.Nd5=) 6...Ne7 (6...Nc6 7.a3 Nf6 8.Bb5 Bd7 9.Nd5=) 7.Bc4 (7.Nh3 Nd7 8.a3 a5 9.b5=) 7...e4 8.Qe2 (8.Qg3 Nbc6 9.a3 d5=) 8...d5+= 9.Bb3 0–0 10.0–0–0 (10.Nh3 a5 11.ba5 c5=) 10...a5 (10...Qd6 11.a3+=) 11.b5 Bc3 12.dc3 (12.Bc3? a4 13.Bc4 dc4 14.Qc4 Qd5 15.Qc7 Nd7–+) 12...a4 13.Bd5 Nd5 14.c4? (14.Qd2!? Qd7 15.Qd5 Qd5 16.Rd5–/+) 14...a3 (14...Qg5 15.cd5 Qg2–+) 15.Ba1 c6 (better is 15...Qg5!? 16.cd5 Qg2=) 16.cd5+/– cd5 17.Qd2 (17.Nh3 Be6+/–) 17...d4+= 18.ed4 (better is 18.Ne2!?+=) 18...Qd5+= 19.Qc3 Be6 (19...Qa2? 20.d5 Kf7 21.Nf3+–) 20.Ne2 (20.Qb3 Rc8 21.Qd5 Bd5+=) 20...Rc8+= (20...Qb5?? 21.d5 Qb2 22.Bb2 ab2 23.Qb2+–; 20...Qa2?? 21.d5! Qa1 22.Qa1+–) 21.Qb4 (21.Qb3!? Qb3 22.ab3 Bb3 23.Nc3+=) 21...Qa2–/+ 22.Bc3 Bc4 23.Nf4 Bb3! 24.Rd2 (24.Qb3 Qb3; 24.cb3 Qb2) 24...Ra4 25.Qe7?? (better is 25.cb3 Rb4 26.Ra2 Rc3 27.Rc2 Rcb3 28.Rc8 Kf7 29.Kc2–+) 25...Rc3 26.Qe8 Kg7 27.Kd1 (27.Qe7 Bf7 28.Kd1 Qb1 29.Ke2 Qb5 30.Ke1–+) 27...Qb1 28.Ke2 Bc4 (28...Qh1?! 29.Qe7 Kg8 30.Qe8 Kg7 31.Qe7 Kh6 32.Qh4 Kg7 33.Qe7=) 29.Nd3 ed3 (29...ed3 30.cd3 Bd3 31.Kf3 Bc4 32.Kf4 Qh1 33.Qe7 Bf7 34.Qe5 Kh6–+) 0–1. Diener,Rudolf – Gnirk,Hajo, corr ICCF EU/M75, 2001.

3.e3 Bf5

4.a3 Be7 5.c4 Bf6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Nc6 8.0–0 h5 9.d4+= e4 10.Nfd2+– Nh6 11.Nc3 0–0 12.h3 Be2 13.Qe2 Nf5 14.Nde4 g6 15.Nf6 Qf6 16.Nb5 Rac8? 17.d5 Ne5 18.f4 a6 19.fe5 de5 20.Nc3 Qg5 21.Ne4 Qh6 22.Qf3 f6 23.g4 hg4 24.hg4 Nh4 25.Qh1 Qe3 26.Nf2?? Qg3 27.Qg2 Qg2 0–1. Slavisa2 – chessdv8, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.b5 Nf6 5.Nf3 c6 6.Nc3 Be7 7.d4 ed4 8.Nd4 Bg6 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 0–0 11.bc6 Nc6 12.0–0 Qc7 13.Nf5 Rfd8 14.Nd5 Nd5 15.Qd5 Bf8 16.Qc4 Qa5 17.Qg4 g6 18.Nd4 Bg7 19.Nc6 bc6 20.Bg7 Kg7 21.Qd4 Qe5 ½–½. Cortese – J Fernandez, email IECG 1996.

4.Nc3 Nf6 5.Qf3 Qc8 6.e4 Bg4 7.Qd3 Nc6 8.a3 Qe6 9.Nd5 Rc8 (9...Kd8) 10.f3 Nd5? (10...Bh5) 11.ed5 1–0. Wall,Bill – Killian, chess.com, 2011.

4.Bc4 c6 5.Ne2 d5 6.Bb3 Nd7 7.a3 Bd6 8.0–0 Qc7 9.f4= Nh6 10.Nbc3 0–0–0 11.b5 Nc5 12.bc6 Qc6? 13.Bd5+– Qc7 14.Nb5 Qb6 15.c4 a6? 16.Nd6 Rd6 17.Be5 Rg6 18.Nd4 Rf8 19.Nf5 Nf5 20.Rb1 Qd8 21.Qc2 Nh4 22.d4 Nd7 23.Bb7# 1–0. Vahl,Laurens – Huijgens,Mark, Hengelo op U12, 1997.

4.Bc4 Ne7 5.Nf3= Bg6 6.0–0 f5 7.Nc3 e4 8.Nd4+/– d5 9.Bb3 Qd7 10.Ba4 c6 11.f3 b5 12.Bb3 Nc8 13.Nce2 Bb4= 14.Nf4 Bf7 15.a3 Bc5 16.d3 Nd6=+ 17.de4 fe4 18.fe4 Ne4 19.Qe1 0–0 20.Nf3 Be6 21.Ne5 Qe7 22.Ne6 Qe6 23.Rf8–/+ Kf8 24.Qf1 Kg8 25.Nd3?? Nd2 26.Qf4?? Nb3 27.Nc5?? Nc5 28.Qg3 g6 29.Bd4 Ne4 30.Qf4 Nd7 31.Rf1 Rf8 32.Qc7 Rf1 33.Kf1 Qf5 34.Ke1 Qf2 35.Kd1 Qd2# 0–1. ronnieg (2670) – AsimovZZ (2545), fics, 2001.

4.d3 Nd7 5.Be2 Ngf6 6.Nf3 Bg4 7.Nbd2 g6 8.0–0 Bg7 9.a3 Nh5 10.c4 Nhf6 11.Qc2 Qe7 12.Rfe1 Bh6 13.h3 Bh5 14.a4 (14.g4 Ng4 15.hg4 Bg4+/–) 14...c6 (14...g5 15.c5+=) 15.Qb3 (15.g4 Ng4 16.hg4 Bg4+/–) 15...0–0 (15...g5 16.Qd1+=) 16.b5 (16.g4 Ng4 17.hg4 Bg4+/–) 16...Rfb8 (16...g5 17.Qd1 Bg6 18.Nb3+=) 17.Qc2 (17.g4 Ng4 18.hg4 Bg4+/–) 17...d5? (17...g5 18.e4+=) 18.Ba3 (18.g4!? Bg4 19.hg4 Ng4 20.Rec1+–) 18...Qe6+/– 19.Bb2 Bg7 (19...Qe7 20.g4 Bg4 21.hg4 Ng4 22.cd5 cd5 23.Rec1+–) 20.d4 (better is 20.g4!? Bg4 21.hg4 Qg4 22.Kh1+/–) 20...e4= 21.Ne5 (21.Ng5 Qf5 22.Bh5 Qg5=) 21...Be2+= 22.Nd7 Bd3 23.Nc5?? (better is 23.Nf6 Bf6 24.cd5 Qd5 25.Qb3–/+) 23...Bc2–+ 24.Ne6 fe6 25.Rec1 Bd3 26.Nb3 Nd7 27.Nd2 c5 28.f3 a6 29.fe4 de4 30.Ba3 Rf8 31.Nb3 b6 32.Bb2 a5 33.Ra2 Rf7 34.dc5 Bb2 35.Rb2 Nc5 36.Nc5 bc5 37.Rf2 Rf2 38.Kf2 Rf8 39.Ke1 Bf1 40.Rd1 Bd3 41.Kd2?? Rf2–+ 42.Kc3 Rg2 43.b6 Rf2 44.Rd2 Rf8 45.Rb2 Rb8 46.Rb5 Kf7 47.b7 Ke8 48.Rc5 Rb7 49.Ra5 Rc7 50.c5 Kd7 51.Kb4 h5 52.Ra6 Ba6 (52...Ba6 53.Kc3 Rc5 54.Kb4 Rg5–+) 0–1. Goldmund,Heike – Feilcke,Samuel, Rostock op, 2009.

4.d3 h6 5.a3 Nf6 6.Nf3 Bh7 7.Be2 Nc6 8.0–0 Qd7 9.b5 Ne7 10.Nc3 a6 11.d4 (11.ba6!? Ra6 12.d4+=) 11...e4= 12.Nd2 ab5 13.Bb5 c6 14.Be2 d5 15.f3 (15.Ncb1!?=) 15...ef3 16.Bf3 Nf5 17.Qe2 Bd6 18.Bg4 (18.Qf2 Qc7 19.g3 Kd8+=) 18...0–0 (18...Ng4!? 19.Qg4 Ne3 20.Qd7 Kd7 21.Rf7 Ke6 22.Rb7 Nc2–/+) 19.Bh3+= g6 (better is 19...Bh2 20.Kh2 Qc7 21.Kg1 Ng3+=) 20.g4+/– Ne7? (better is 20...Ne3 21.Qe3 Ng4 22.Qh6 Nh6 23.Bd7 Rfd8+=) 21.Rf6+– Qc7 (21...Qd8 22.Rf3+–) 22.Qf2 Kg7 23.Rf3 Ng8 (23...f5 24.gf5 gf5 25.Ne2+–) 24.e4 Rae8 25.e5 (25.ed5!? cd5 26.Rf1 f6 27.Nd5 Qc2+–) 25...Be7 26.Rf1 c5 (26...f6+–) 27.Rf7 Rf7 28.Qf7 Kh8 29.Qe8 cd4 30.Nd5 Qc5 31.Ne7 d3 32.Rf2 Qe7 33.Qe7 Ne7+– 34.Rf7 (34.Rf7 Kg8 35.Re7 Kf8 36.Rh7 dc2 37.e6 Ke8 38.Ne4 b6 39.Nd6 Kf8 40.e7 Kg8 41.Rh8) 1–0. Wall,Bill – Habiboss, chess.com, 2009.

4.d4 ed4 5.ed4 Nf6 6.Nd2 d5 7.b5 c6 8.Ngf3=+ Bd6 9.bc6 Nc6 10.Bb5 0–0 11.0–0 Qb6 12.Bc6 bc6 13.Qc1 Rfe8–/+ 14.c4 Rab8 15.Bc3 Bf4 16.c5 Qc7 17.Re1 Ne4 18.g3 Bh6 19.Qa3 Nd2 20.Nd2 Bg5 21.Nf3 Bf6 22.Qa6 Be4–/+ 23.Ne5 Be5 24.de5 Rb5 25.Qa3 Qe7 26.Bd4 Reb8 27.Qe3 Rb4 28.f3 Bf3!–/+ 29.e6 Be4 30.Be5 Re8 31.ef7 Qf7–+ 32.Rf1 Qg6 33.Bd6 h5 34.Qe1? Rb2–+ 35.Rf2 Rf2?? 36.Qf2–/+ h4 37.Re1 h3 38.Qe3 Qf6 39.g4 Bg6 40.Be5 Qh4 41.Qg3 Qg3 42.hg3 d4 43.Kh2 Bc2 44.Kh3–/+ Rd8 45.Re2 d3 46.Rd2 Rd5 47.Bd6 Rd4 48.g5 g6 49.Kg2 Ra4 50.Kf3 Kf7 51.Ke3 Ke6 52.Rf2 Ra2 53.Rf6 Kd5 54.Be7 Bb1–+ 55.Rf2?! Rf2 56.Kf2 a5 (56...a5 57.Ke1 a4–+) 0–1. Schmidt,Klaus Dieter – Habedank,Dietmarm BdF, 2000.

4.d4 f6 5.Bd3 Bg6 (5...e4!? 6.Be2 d5=) 6.Bg6+= hg6 7.Nd2 Nc6 8.a3 Qd7 9.d5 Nce7 10.e4 f5 11.Qe2 Nf6 12.f3 0–0–0 13.0–0–0 f4 14.Nb3 Kb8 15.Qc4 Nc8 16.Ne2 Nb6 17.Qc3 Na4 18.Qc4 Nb2 19.Kb2 g5 20.h3 g6 21.Nc3 Bg7 22.Qe2 Qc8 23.Na5 Nd7 24.Qf2 Nb6 25.Kb3 Rd7 26.a4 Bf6 27.Qe2 a6 (27...Rdh7 28.Nc4+=) 28.Nc4 Nc4 29.Qc4 c5 (29...Rdh7=) 30.Qe2 (better is 30.b5+=) 30...cb4–/+ 31.Kb4 Qc5 32.Kb3 Rc8 33.Rd3 Rdc7 34.Rb1? Qa5 35.Qd2 Rc3?? 36.Rc3+– Bd8 37.Rc8 Kc8 38.Qa5 Ba5 39.c4 Kd7 40.Rc1 Bb6 41.c5! Bc5 42.Kc4 b6 43.a5 Kc7 44.ab6 Kb6 45.Rb1 Kc7 46.Kb3 Kb6 47.Ka4 Ka7 48.Ka5 Be3 49.Rb3 Bc5 50.Rb2 Bd4 51.Rc2 Bc5 52.Rc3 Kb7 53.Rb3 Ka7 54.Rc3 Kb7 55.Rb3 Ka7 56.Rb2 Bd4 57.Rc2 Bc5 58.Rb2 Bd4= ½–½. Fournier,Frederic – Sadykhov, rated blitz game (2/2), 2002.

4.Ne2 Nc6 5.Ng3 Nh6 6.b5 Nb4? 7.Nf5+– Nf5 8.c3 Nd5 9.e4 Nc3 10.Bc3 Nd4 11.Bd4 ed4 12.Bc4 g6 13.d3 c5 14.Qf3 Qe7 15.0–0 0–0–0 16.Qf7 Qe5 17.Be6 Kb8 18.f4 Qg7 19.f5 Qf7 20.Bf7 Bh6 21.fg6 Be3 22.Kh1 Rdf8 23.Na3 hg6 24.Bg6 Bf4 25.g3 Be5 26.Kg2 Rf6 27.Rf6 Bf6 28.Rf1 Be7 29.Rf7 Bd8 30.Nc4 Rh6 31.Bf5 Bc7 32.Rf8 Bd8 33.Rd8 Kc7 34.Rd7 Kb8+– 35.Rd6 Rd6 36.Nd6 Kc7 37.e5 b6 38.g4 Kd8 39.g5 Ke7 40.g6 Kf8 41.e6 a5 42.h4 c4 43.dc4 a4 44.h5 d3 45.Ne4 d2+– 46.Nd2 a3 47.h6 Kg8 48.e7 Kh8 49.e8R# (49.e8Q#) 1–0. nordlicht – lester33, gameknot.com, 2001.

4.Qf3 Bc8 5.Nc3 Nf6 6.Bc4 Nc6 7.Nd5= Be7 8.a3 0–0 9.Ne2 Bg4?? 10.Nf6+– gf6 11.Qg4 Kh8 12.e4 Rg8 13.Qf3 Rg7 14.0–0 Qd7 15.Ng3 Rag8 16.Qh5 Rg5 17.Qf7 R8g7 18.Qd5 h5 19.Kh1 Bf8 20.Nf5 Rh7 21.f4 Ne7 22.Ne7 Be7 23.fg5 (23.fg5 Qc8 24.gf6+–) 1–0. wampo (1815) – NN, GameColony.com, 2002.

4.Qf3= Qd7?? 5.Qb7+– Qc6 6.Bb5 Qb5 7.Qb5 c6 8.Qb7 (8...Nf6 9.Qa8+–) 1–0. COMP – COMP, 2002.

4.Qf3 Nh6 5.Qb7+= Nd7 6.Na3 d5 7.Qd5 f6? 8.Bb5 Bb4 9.e4 Ba3 10.Ba3 a6 11.Bc6 Be4 12.Qe6 (12.Qe6 Qe7 13.Qe7#) 1–0. KlausMueller – rbverhoef, playchess.de, 2002.

4.Nf3 a6 5.Be2 Nc6 6.a3 Be7 7.0–0 Nf6 8.d4 ed4 9.Nd4 Nd4 10.Bd4 0–0 11.Nd2 b6 12.Bf3 d5 13.c4 c6 14.Qb3 b5 15.cd5 cd5 16.Rac1 Qd7 17.Bf6 Bf6 18.Bd5 Rad8 19.e4 Be4 20.Ne4 Qd5 21.Nf6 gf6 22.Qg3 Qg5 23.Rc6 Qg3 24.fg3 Ra8 25.Rff6 a5 26.h4 ab4 27.ab4 Ra1 28.Kh2 Re8 29.Rc5 Ree1 30.Kh3 Re4 31.Rf4 Re2 32.Rb5 Rh1 33.Kg4 Rg2 34.Rb8 Kg7 35.Rb7 Rhg1 36.Rff7 Kg8+– 37.Rg7 Kf8 38.Rgd7 Rg3 39.Kf4 Rg4 40.Kf5 Ke8 41.Rh7 (41.Rh7 Rg7 42.Rhg7 Rf1 43.Kg5 Rg1 44.Kh6 Rg7 45.Kg7 Kd8 46.h5 Kc8 47.Rf7 Kd8 48.h6 Ke8 49.h7 Kd8 50.h8Q#) 1–0. Fournier,Frederic (2445) – Agilulfo (2095), Chessworld.net, 2012.

4.Nf3 Be7 5.Be2 a6 6.0–0 Nc6 7.a3 Nf6 8.c4 0–0 9.d3 Bg6 10.Nbd2 Re8 11.Nh4 b5 12.Ng6 fg6 13.Re1 Rf8 14.Bf3 Qd7 15.Bc6 Qc6+= 16.e4 a5 17.Qb3 Kh8 18.cb5 Qb5 19.Rac1 Qb6 20.Nc4 Qa7 21.Ne3 Nh5 22.Nd5?? Rf2?? 23.Kh1 a4 24.Qd1 Bg5 25.Rc7+= Qa6 26.Kg1?? Rb2–+ 27.Rc2 Rc2 28.Qc2 Nf4 29.Nf4 Bf4 30.Qe2 Rc8 31.Rf1 Rc1 32.Rc1 Bc1 33.Qc2 Be3 34.Kf1 h5 35.Qe2? Bd4 36.Ke1? Qc6 37.Qd1 Qc3 38.Ke2 Qa3 39.Qc2 Qb4 40.Kd1 a3 41.g3 Bb2 (42.Qc6 Kh7–+) 0–1. valpa – HrDoctor, playchess.de, 2003.

4.g4 Bg6 5.Bd3 Nf6 6.Nc3 Bd3 7.cd3 Nc6 8.Qa4 a6 9.Rc1 Ng4 10.Nf3?? Be7?? 11.h3?? Nh6 12.b5 ab5 13.Qb5 Qd7 14.Qb7 0–0?? 15.Nd5+/– Rab8?? 16.Qc6+– Qe6 17.Nc7 Qa2 18.Bc3 Rb1 19.0–0 Rfb8 20.Qa6 Qa6 21.Na6 Rc1 22.Nb8 Rc2 23.Rb1 Nf5 24.Nd7 h6 25.d4 e4 26.Ne1 Ra2 27.Rb8 Kh7 28.f4 Ra7 29.Nb6 Nh4 30.Re8 f5 31.Nc8 Ra8 32.Re7 Rc8 33.d5 Rg8 34.Kh2 Kg6 35.Re6 Kh5 36.Rd6 g5 37.Re6 gf4 38.Ba5 f3 39.Bd8?? f2–+ 40.Bh4 Kh4?? 41.Ng2 Kg5 42.h4 Kg4 43.d6 f1Q 44.d7 Kf3 45.Rh6 Qg2 0–1. willi_weizenkeim – schnitzly, playchess.de, 2003.

4.h3 Nc6 5.b5 Nb4 6.d3 e4 7.de4 Be4= 8.Qg4?? Nc2–+ 9.Kd2 Bg6 10.Bd3 Bd3 11.Kd3 Na1 12.Ba1 Nf6 13.Bf6 Qf6 14.Qe4 Kd7 15.Qb7 Qg6 16.e4 Rc8 17.g3–/+ Qh5 18.Qa7? Qb5–+ 19.Kc2 Qc4 20.Nc3 Be7 21.Nge2?? Ra8 22.Qe3 Ra2 23.Kd1 Ra1 24.Nc1 Bf6 25.Nd5 Qd4 26.Qd4 Bd4 27.Kc2 Re8 28.f3 c6 29.Nf4 Be3 30.Nh5 Rc1 31.Rc1 Bc1 32.Kc1 Ra8 33.Kd2 Ra3 34.Ke2 g6 35.Nf6 Ke7 36.Nh7 f6 37.g4 g5 38.f4 Rh3 39.Ng5 fg5 40.fg5 Rg3 41.g6 Rg4 42.Kf3 Rg6 43.Kf4 Ke6 44.e5 d5 45.Ke3 Ke5 46.Kd3 Rg3 47.Kd2 Ke4 48.Kc2 Rd3 49.Kc1 Kd4 50.Kc2 Kc4 51.Kb2 Rc3 52.Kb1 Kb3 53.Ka1 Rc1# 0–1. Dessing,Bastiaan – Van Dooren,Dirk, NED–ch U14 Rijswijk, 2000.

4.c4

4.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Bf5 4.e3).

4.c4 Nd7 5.Nf3 Be7 6.Be2 Ngf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Bf5 5.Nf3 Nbd7 6.Be2 Be7).

4.c4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Bf5 5.Nf3 Nbd7).

4.c4 Be7 (--> 3.e3 Be7 4.c4 Bf5).

4.c4 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Bf5).

4.c4 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Be7 5.Nf3 0–0 6.Be2 Bf5).

4.Bc4 Nc6

5.a3 a6 6.Qf3 Qd7 7.d3 Nf6=+ 8.e4 Bg4 9.Qe3 Nh5 10.Nd2 Nf4 11.Qg3 Be7 12.Ngf3?? h5 13.h4 Rh6 14.Ng5 Bg5 15.hg5 h4 16.Qh2 Rh5–/+ 17.Nf3 Bf3 18.gf3 Rg5 19.Kd2 Rg2 20.Qh4–/+ Ng6 21.Qh3 Rf2–+ 22.Kd1 Qh3 23.Rh3 f6 24.Rh7 0–0–0 25.Rg7=+ Rh8 26.Rg8 Rg8 27.Bg8 Rf3 28.Ke2=+ Rg3 29.Kf2 Rg5 30.Rg1 Rg1 31.Kg1 Nce7 ½–½. mtr – thor000, internet, 2001.

5.a3 Nf6 6.Nf3 g6 7.d3 Bg7 8.Nbd2 0–0 9.Bb3 a5 10.b5 Ne7 11.a4 c5 12.0–0 b6 13.Ne1 Nd7 14.c4 Be6 15.Ne4 Qc7 16.Ng5 h6 17.Ne6+= fe6 18.f4 ef4 19.Bg7 Kg7 20.Rf4 Rf4 21.ef4 Rf8 22.g3 Nf5 23.Qd2 Nd4–/+ 24.Bd1 Nf6 25.Nf3= Nf3 26.Bf3 d5 27.Rd1 d4 28.Re1+= Re8 29.Qg2 e5 30.Bc6+/– Re7 31.fe5 Re5= 32.Be4 Ne4 33.Re4= Re4 34.Qe4 Kf6 35.Kf2 Qe5 36.Kf3 Qe4 37.Ke4 Ke6 38.h4 ½–½. Trkn – Sascha, itsyourturn.com, 2000.

4.Bc4 d5

5.Bb3 f6 6.a3 =+.

5.Bb3 f6 6.Ba4 c6 7.b5 Qa5 8.bc6 bc6 9.c4 Bb1 10.Rb1= dc4 11.Bc3 Qd5 12.Nf3 Bd6 13.0–0 Ne7 14.Qe2 0–0 15.Rbd1 e4 16.Nd4 Nd7 17.Nb3?? cb3 18.Bb3+– Qb3?! 19.ab3 Ng6 20.Qg4 f5 21.Qh3 Nc5 22.Bb4 Rab8 23.Bc5 Bc5 24.Rc1 Rb5 25.b4 Bb4 26.Rc6 Bd2 27.Rd6 Bb4 28.Rb1 Rc8 29.Rd4 Ba3 30.Rdd1 Rbc5 31.g4 f4 32.ef4 Nf4?? 33.Qa3 Ne2 34.Kg2 Rg5 35.Qb3 Kh8 36.h3 h5 37.Rd2 Nf4 38.Kg3 Ng6 39.Qb7 Rc3 40.Kh2 Nf4 41.Qb8 Kh7 42.Qf4 (42…Rg6 43.Rb5+–) 1–0. cagey – pawnsmarch, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Bc4 Nf6

5.d3? Nc6 6.b5 Ne7 7.Nd2 d5=+ 8.Bb3 e4 9.Bf6+/– gf6 10.de4 Be4 11.Ngf3 Bg6 12.0–0 Qd7 13.Qe2 0–0–0 14.c4 Rg8 15.Rfd1 Bg7 16.cd5 Nd5 17.Bd5 Qd5+= 18.Qc4 Qc4=+ 19.Nc4 Be4 20.Nd4 Bf8 21.f3+= Bd5 22.Rdc1 Bc5= 23.Kf2 Bd4=+ 24.ed4 Rge8 25.b6 Bc4 26.ba7+/– Kd7 27.Rc4+– Ra8 28.Ra4 b6 29.Re1 Re1+/– 30.Ke1 Kc6 31.Kd2 Kb7 32.Kc3 Ra7 33.Ra7 Ka7 34.Kc4 c6 35.d5 Kb7 36.dc6 Kc6 37.a4 f5 38.f4 h6 39.h3 h5 40.h4 Kd6 41.Kd4 f6 42.g3 Kc6= 43.Kc4 Kb7?? 44.Kb5?? Ka7?? 45.a5 ba5+/– 46.Ka5 Kb7 47.Kb5 Kc7 48.Kc5 Kd7 49.Kd5 Ke7 50.Kc5 Ke6?? 51.Kc6+– ½–½. Trkn – Dr._Frank_Siewerdt, itsyourturn.com, 2000.

5.Ne2 d5 6.Ng3 Be6 7.Bb5 Nbd7 8.a3 =+.

5.Ne2 Be7 6.0–0 0–0 7.f4 Qd7 8.a3 b5 9.Bb3 Nc6 10.c4 a6 11.Nbc3 Ne4 12.cb5 ab5 13.Nb5 Nb4 14.Nc7+/– Qc7 15.ab4 Qb6 16.fe5 Bg6? 17.Nf4 Qb4?? 18.Ng6 hg6 19.Ra8 Ra8 20.Bf7 Kh8 21.Bg6 de5 22.Qh5 Kg8 23.Qh7# 1–0. Vahl,Laurens – Van Kerkhof,David, Hengelo op U12, 1997.

5.Nf3 Nbd7 6.Nc3 =+.

5.Nf3 h6 6.Nc3 a6 7.0–0 Bg4 8.h3 Bh5 9.a3 e4 10.g4 Bg4 11.hg4+= Ng4 12.Nh2+/– h5? 13.Ng4+– hg4 14.Qg4 Nd7 15.Qe4 Be7 16.Qb7 Rb8 17.Qa6 Bf6 18.Qc6 Bc3 19.Bc3 Qg5 20.Qg2 Qg2 21.Kg2 0–0 22.Rh1 Nb6 23.Bb3 d5 24.a4 Rfd8 25.a5 Nc4 26.a6 Ra8 27.a7 Nb6 28.b5 Nc4 29.d3 Nd6 30.b6 cb6 31.Bd5 Nf5 32.Ba8 Ra8 33.Rhb1 Kh7 34.Rb6 1–0. marre – sune, internet, 2010.

4.d4 Nd7

5.a3 Ngf6 6.Nd2 a5 7.b5 Rc8 8.de5 Ne5 9.Ngf3+= Ng6 10.Bd3 Bd3 11.cd3 Be7 12.0–0 0–0 13.Nd4 Ne5 14.Nc4 Ra8 15.Qd2 Nc4+= 16.dc4 Ne4 17.Qc2 Nc5 18.Bc3 a4 19.Rfd1 Bf6 20.Ne2 Nb3 21.Rab1 Re8 22.Bf6 Qf6 23.Nc3 Nc5 24.Rb4 c6 25.bc6 bc6 26.Na4 Na4 27.Ra4 Ra4 28.Qa4+– Rc8 29.h3 h6+/– 30.Qa6 Rc7 31.Qb6 Qd8 32.Qd4 Rd7+/– 33.e4 Qa5 34.Qb2 d5 35.ed5+– cd5 36.cd5 Rd5+/– 37.Rd5 Qd5 38.Qb4 Qa8 39.a4 Kh7 40.a5 (40.a5 h5 41.Qb6+–) 1–0. Kuipers,Stefan – Jacobs,Sheila, Hengelo U12 open, 2002.

5.c4 Be7 6.de5 de5 7.a3 Ngf6 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 0–0 10.Nd2 b6 11.Ne2 a5=+ 12.Qb3 a4 13.Qa2 c6 14.Rd1 Qc7 15.0–0 c5 16.b5 Ng4 17.h3 Nh6 18.f4 Nf5= 19.Rf3 Nh4 20.Rg3 Nf5 21.Rf3 Nh4 22.Rf2 Bd6? 23.Ne4 Be7 24.Qa1 Qb7 25.fe5 Qe4+= 26.Rd7 Bg5 27.Ng3 Qe3 28.Nh5 g6 29.Ng7?? Rad8 30.Rd8 Rd8 31.e6 fe6 32.Ne6 Qe6 33.Kh2 Nf5 0–1. bentengutama – capacuba (2115), net–chess.com, 2002.

5.Qf3 Bc2 6.Qb7 Rb8= 7.Qc6 Bb1 8.Rb1 Rb4 9.Bd3 ed4 =+.

4.Be2 Nf6

5.a3 Nbd7 6.h3 Be7 7.Nf3 h6 8.d3 e4 9.Nh2 0–0 10.d4 d5 11.Nf1 a5 12.b5 a4 13.Ng3 Be6 14.Nd2 c6 15.bc6 bc6 16.0–0 Qc7 17.Re1 Bd6 18.Ndf1 Nh7 (18...Rfb8!? 19.Ra2 Ra7–/+) 19.Bc1 f5 20.Nh5 Bf7 21.Nf4 g5 22.Nh5 Kh8 23.Nhg3 Be6 24.Nh1 Rf6 25.Nd2 f4 26.Bg4 fe3 27.Re3 Bh2 28.Kf1 Bf4 29.Re2 (better is 29.Rc3 Bg4 30.hg4–+) 29...Bg4 30.hg4 Raf8?? (better is 30...Bd2 31.Kg1 Bc1 32.Rc1 Nb6–+) 31.Kg1+= Bh2 32.Kf1 Nb6 33.c3 Bf4 34.Ra2?? Bd2–+ 35.Bd2 Qh2 36.Ng3 Qg3 37.Be3 Qh2 38.Ke1 Nc4 39.Rec2 Qg1 40.Ke2 Rf2 (40...Rf2 41.Bf2 Rf2) 0–1. Olsen,B (1690) – Kluger,H (1960), TCh–Eur Seniors, Dresden GER, 2010.

5.Nf3 (--> 4.Nf3 Nf6 5.Be2).

4.Ne2 Nf6=+

5.d4 Nbd7 6.Ng3 Bg6 7.Nd2 ed4 8.Bd4 c5 9.bc5 dc5 10.Bc3 Nd5 11.Bb2 Qa5 12.Bd3 Qb6 13.Rb1 Qc6 14.Be4 Be4= 15.Nde4 c4 16.Bd4 f6 17.0–0+= b6 18.Qf3 (18.Qf3 Rd8 19.Rfd1+=). Haertig,Manfred – Klein,Willi, T4–23.08 TSC, 2002.

5.g3 Nbd7 6.h4 d5 7.Bg2 Bb4 8.a3 Bd6 9.d3 0–0 10.f3 e4 11.g4 Be6 12.g5 Nh5 13.f4 ed3 14.cd3 Bg4 15.0–0? Nb6 16.Qd2? Be2–+ 17.Qe2 Ng3 18.Qf3 Nf1 19.Kf1 c6 20.a4 f6 21.a5 fg5 22.ab6 gf4 23.Qg4 fe3 24.Ke2?? Rf2 25.Ke3 Rf7 26.Kd2 Rf2 27.Kd1?? Qe7 28.Nd2? Re8 29.Kc2 Rf4 30.Qg5 ab6 31.Rf1 Qe2?? 32.Qg7# 1–0. grower – Dragonpoo, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.Qf3 Qc8

5.Bb5 c6=+ 6.Ba4 Bg4 7.Qg3 Nf6 8.h3 Be6 9.Nf3 h6 10.d3 b5 11.Bb3 a5 12.a3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Bb3 15.cb3 Qa6 16.Bc3=+ Qa2 17.Nfd2 Nd5 18.Be5 Nd7?? 19.Bd6+/– Qc2 20.0–0 Qd3 21.Bf8 Rf8 22.Qg7 Nb4 23.Qc3 Qd6 24.Ne4 (24.Ne4 Qe7 25.Qd4+/–) 1–0. Trkn – chris71uk, itsyourturn.com, 2000.

5.Bc4 Nf6=+ 6.Nc3 Bg4 7.Qg3 Nh5 8.Nge2 Ng3 9.Ng3 Be7 10.h3 Be6 11.Bd3 Nd7 12.Nh5 Bf6 13.g4 g6 14.Ng3 Nb6 15.Nce4 Qd8 16.f4 Bh4 17.Rg1 Nd7 18.Bb5 Rf8 19.fe5 de5 20.Be5 a6 21.Bd7 Bd7 22.0–0–0 Bc6 23.Rdf1 f6 24.Bc3 Qe7 25.Rf4 0–0–0 26.Rgf1 Rde8 27.Nf6 Bg3 28.Ne8 Bf4 29.Ng7 Bh6 30.Rf8 Qf8 31.Ne6 Qf1 32.Kb2 Qh3 33.Be5 Qg4 34.Nc7 Qb4 35.Kc1 Bg7 36.Bg7 Kc7 37.Bc3 Qa3 38.Bb2 Qa2 39.d3 Ba4 40.e4 Kd6 41.d4 h5 42.d5 Qc4 43.Ba3 Kd7 44.Kb1 Qc2 45.Ka1 Bb3 46.Bb2 Qe4 47.Bc3 h4 48.Kb2 Qc2 49.Ka3 Qc3 50.d6 Bd1 51.Ka2 Qc4 52.Kb2 h3 (52...h3 53.Kb1 Qc3 54.Ka2 Bb3 55.Kb1 Qc2 56.Ka1 Qc1#) 0–1. Kratzer,Werner – Wagener,Wolfgang, Baden–ch AT2, 2002.

5.Bc4 Nf6 6.Qd1 d5 7.Bb3 Nbd7 8.a3 Bd6 9.Nc3 c6 10.Nce2 0–0 11.Ng3 Be6 12.Nf3 h6 13.0–0 Qc7 14.Nh4 g6 15.d3 Bg4 16.Qd2= e4 17.de4+/– Ne4 18.Ne4 Bh2 19.Kh1 de4 20.g3 Bg3+= 21.fg3 Qg3 22.Qf2 Qh3+= 23.Kg1 Be6 24.Rad1 Bb3 25.cb3 Qg4 26.Kh2 g5?? 27.Rd7!+– f6 28.Nf5 Qh5 29.Kg3 Rf7 30.Rf7 (30.Rf7 Kf7 31.Nd6 Kg8 32.Qf5+– (32.Qf6?! Qh4 33.Kg2 Qg4 34.Kf2 Rf8 35.Qf8 Kf8+=)) 1–0. Klasan,E (2080) – Juretic,B (1890), Open Rijeka CRO, 2007.

5.Bc4 Nf6 6.Qd1 Qd7 7.Nf3 Qa4 8.Ng5 Bg6 9.Bc3 a5 10.Bb3 Qc6 11.0–0 a4 12.Bf7 Bf7 13.Nf7 –+.

5.e4 Bg6 6.Nc3 Nf6 7.a3 Nc6 8.Bb5 a6 9.Bc6 bc6 10.Nge2 Be7 (10...Rb8 11.Ra2=+) 11.0–0 0–0 12.Rfb1 Qe6 13.d4 d5 (13...Nd7 14.Rd1=) 14.de5 de4 15.Qg3 Nd5 16.Nd4 Qd7 17.Nb3 f5 18.ef6 Rf6 19.Nd5 cd5 20.Bf6 Bf6 21.Ra2 Qf5 22.Qc7+/– Rf8 23.Qc5 Be5 24.Qd5+– Kh8 25.Qd2 Qh5 26.h3 Bf5?? 27.Nc5?? Bh3= 28.gh3 Qh3 29.f3 ef3 30.c3 f2 31.Qf2 Rf2 32.Rf2 h5 33.Rbb2 Bc3 34.Rb3 Qg4 35.Kf1 Bd4 36.Rf8 Kh7 37.Rd3 h4 38.Ne6?? Bf6 39.Rf6 gf6 40.Rd7 Kh6 41.Nf8 Qf3 42.Kg1 h3 43.Rh7–/+ Kg5 44.Rg7 Kf4 45.Kh2 Qa3 46.Ne6 Ke5 47.Nc5 Qb4 48.Nd3+– Kf5 49.Nb4 a5 50.Nc6 a4 1–0. kamret (2180) – mogli1 (1865), GameColony.com, 2003.

5.e4 Bg4

6.Qb3 Be6 =.

6.Qd3 Nf6 7.f4 ef4 8.Bf6 gf6 9.Nc3 Bg7 =.

6.Qe3 Qd7 7.a3 Nf6 8.Nf3 a5 9.b5 Qe7 =.

6.Qe3 Qd7 7.a3 Nf6 8.Nf3 Be7 9.h3 =.

6.Qe3 Qd7 7.Nc3 Nc6 8.Nd5 Nce7 9.d4 =.

6.Qe3 Be7 7.Qg3 h5 8.h3 h4 9.Qg4 Qg4 10.hg4 Nf6 11.f3 Nc6 (11...a6 12.Nc3+–) 12.Bb5 (12.b5 Nd4 13.Bd4 ed4+–) 12...a6 13.Bc6 bc6 14.d4 d5 15.de5 Nd7 16.a3 de4 17.e6 fe6 18.Bg7 Rh7 19.Bc3 0–0–0 20.f4 Nb6 21.g5 Nd5 22.g3 Ne3 23.Ra2 c5 24.Bd2 Nc4 25.Rh4 Rf7 26.Bc3 e5 27.Ke2 Nd6 28.Be5 Nf5 29.Rh3 e3 30.g6 Rff8 31.g4 Nd4 32.Ke3 Rfe8 33.c3 Nb5 34.Nf3 c4 35.g7 Bf6 36.g8Q! Rd3 37.Kf2 Rg8 38.Bf6 Rg4 39.Rh8 Kb7 40.Be5 Nd6 41.Nbd2 Nf7 42.Rf8 Ne5 43.Ne5 Rgg3 44.Ndc4 Rc3 45.Na5 Kb6 46.Rb8 Ka7 47.Nac6 Rc6 48.Nc6# 1–0. kamret (2185) – mogli1 (1855), GameColony.com, 2003.

6.Qe3 Nf6= 7.Nf3 Qd7 8.a3 Qa4 9.Bd3 Be7 =.

4.Nf3 Nc6

5.a3 Nf6 6.c4 Bg6 7.d3 a6 8.Be2 Be7 9.Nbd2 0–0 10.0–0 Na7 11.Nh4 b5 12.Ng6 fg6 13.cb5 ab5 14.Qc2 Rc8 15.Rac1 c5 (15...c6 16.e4+=) 16.bc5+/– Rc5 17.Qb3 Kh8 18.d4 ed4 19.Bd4 Rc1 20.Rc1 Nc8 (20...d5!?+/–) 21.Qb5 Nh5?? (21...d5 22.Qd3+–) 22.Bh5 (better is 22.Bg4 Na7 23.Ba7+–) 22...gh5 23.Nf3 d5 24.Qb2 Bf6 25.Bf6 Rf6 26.Qc3 Nd6 27.a4 g5? (better is 27...Nc4+–) 28.Ng5 Kg7 (28...Kg8+–) 29.Ne6 (29.Ne6 Kg6 30.Nd8+–) 1–0. Fournier,Frederic – scada, Active (5/0), 2005.

5.b5 Nb4 6.d3 Bg4 7.e4 d5 8.ed5 Qd5? (8...Nf6 9.c4 Bc5+/–) 9.a3+– Bf3 10.gf3 Nc2? (better is 10...Qb5 11.ab4 Bb4 12.c3 Bd6+–) 11.Qc2 Bd6 12.Rg1 g6 13.f4! f6 (13...ef4 14.Bh8 Pinning (14.Bh8 Deflection)) 14.Nc3 Qe6 15.Ne4 Nh6 16.fe5 fe5 17.Qc4 Qc4 18.dc4 0–0 (18...b6 19.0–0–0 0–0–0 20.Bh3 (worse is 20.Nd6 cd6 21.Bh3 Kc7+–) 20...Kb8 21.f4+–) 19.c5 Be7 20.Bc4 Kg7 (20...Nf7+–) 21.Be5 Bf6 22.Nf6 Rf6 23.0–0–0 Nf7 24.Rd7 Rf8 25.Rg3 Kh6 26.Bf6 (26.Bf6 g5 27.Bd3 Kh5 28.f3 Kh4 29.Bf5 Ne5 30.Rh7#) 1–0. Janek – Evez, internet, 2016.

4.Nf3 Nd7

5.a3 Ngf6 6.c4 =.

5.a3 g6 6.c4 Bg7 7.Nc3 Ngf6 8.Be2 0–0 9.0–0 Re8 10.d4 ed4 11.Nd4 Be6 12.Qc2 c5 13.Ndb5 Ne5 14.bc5 dc5+= 15.Rfd1 Qb6?? 16.a4 Nc4 17.Bc4 Bc4 18.Rd6 Qa5= 19.Nd1?? Bb5 20.Bc3–+ Ba4?? 21.Qb2?? Qc7 22.Rf6 Bf6 23.Bf6 Rad8 24.Nc3 Rd6–+ 25.Na4 Qd7 26.g3 Rd1 27.Rd1 Qd1 28.Kg2 Qa4 29.Bh8 Qe4 30.Kg1 f6–+ 31.Qf6 Qb1 32.Kg2= Qe4 33.Kf1?? Qd3 34.Kg2 Qe4 35.f3?? Qc2 36.Kh3 Qf5 37.Qf5 (37...gf5 38.Bf6–+; 37.g4 Qf6 38.Bf6 a5–+). visa11 – GirlPower11, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.d4 ed4 6.Nd4+= Bg6 7.Bd3 Bd3 8.cd3+= Ngf6 9.0–0 Be7 10.Nd2 0–0 11.Qf3 Ne5 12.Qb7 Nd3 13.Bc3 Rb8 14.Qa7 Nb4? 15.a3 Nbd5 16.Nc6+/– Ra8 17.Ne7 Qe7= 18.Qd4 Nc3 19.Qc3 c5 20.Rfd1 Rfd8 21.Nc4 d5=+ 22.Nb6 Rab8 23.Qa5 d4 24.ed4 cd4 25.Rd3? Qe2 (25...Qe2 26.Rd2 Qe6=+). gtate (1940) – nbarletta (2100), net–chess.com, 2004.

5.d4 e4!? 6.Nfd2 d5 =+.

5.Be2 Be7 6.0–0 Ngf6 7.d3 0–0 8.c4 c5 9.b5 a6 10.Nc3 a5 11.a4 Nb6 12.e4 Be6 13.Ng5 Bd7 14.Nf3 Be6 15.Kh1 Ne8 16.Ng1 Bg5 17.Bc1 Bc1 18.Qc1 Qe7 19.f4 ef4 20.Qf4 Qf6 21.Qd2 Qe7 22.Rf2 Nf6 23.Raf1 Ng4 24.Bg4 Bg4 25.Nge2 Be2 26.Qe2 Qe5 27.Qd2 g6 28.h3 h5 29.Kg1 ½–½. De Kruif,K (2060) – Heath,J (1930), 33rd Fortis Open, Guernsey GCI, 2007.

4.Nf3 Nf6

5.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Nf6 4.e3 Bf5 5.Nf3).

5.Be2 a6 6.0–0 d5 7.a3 Nc6 8.Ne5 Bd6 9.f4 Qe7 10.Nc6 bc6 11.c4 0–0? (11...dc4 12.g4 Bd3+/–) 12.Bf6?? (better is 12.c5+–) 12...Qf6+= 13.Nc3 d4 14.Na2 c5 15.Kh1 Rfe8 16.Qb3 cb4 17.ab4 Rab8 18.Rac1 Qg6 19.c5= Bf8 20.ed4?? Re2–+ 21.Qg3 Rd2 22.Rfd1 Ra2 0–1. elsh1403 – sidie (1815), kurnik, 2011.

5.Be2 a6 6.0–0 Be7 7.c4 0–0 8.d3 Nbd7 9.e4 Bg6 10.Nbd2 c6 11.a4 Qc7 12.b5 Rfe8 13.Nh4 ab5 14.ab5 Ne4?? 15.Ng6 Nd2? 16.Qd2?? fg6=+ 17.bc6 bc6 18.Ra8 Ra8 19.Ra1 Rf8 20.Qe3 Qb7 21.Ra7 Qc8 22.Bg4 Rd8?? 23.Qh3?? Qb8=+ 24.Rd7 Rd7?? 25.Bd7=+ Qb2 26.Qe6 Kf8 27.g3 Qb1 28.Kg2 Qd3 29.Bc6 Qf5 30.Qf5 gf5 31.Bf3 e4–/+ 32.Bd1 Kf7 33.f3 Ke6 34.Kf2 Ke5 35.fe4 fe4 36.Be2 Kd4 37.h3 d5 38.cd5 Kd5 39.h4 Bc5 40.Ke1 e3 41.Bd3 g6 42.Ke2 Ke5 43.h5 Kf6 44.hg6 hg6 45.Kf3 Kg5 46.Be2 Kf6 47.Bd3= ½–½. valpa – Turk, playchess.de, 2003.

5.Be2 c6 6.c4 Nbd7 7.0–0 Be7 8.Nc3 0–0 9.d4 Qc7 10.Nh4 Bg6 11.Re1 Rfe8 12.Bf3 Rad8 13.Ng6 hg6 14.Qd3 Nh7 15.g3 Ng5 16.Bg2 ed4 17.ed4 Bf6 18.h4 Nh7 19.Bh3 Nb6 20.Bg4 d5 21.cd5 Re1 22.Re1+= Nd5 23.Nd5 Rd5 24.a4 Qd8 25.Bf3 Rd6 26.Re4 g5 27.Qe3+= Nf8 28.Re8 Qd7 29.hg5 Bg5 30.Rf8!+– Kf8 31.Qg5 Rg6 32.Qc5 Kg8 33.d5 Rh6? 34.Qa7 cd5 35.Qd4 f6 36.Qd5 Qd5 37.Bd5 Kf8 38.Bb7 Ke7 39.a5 Rh5 40.a6 Rb5 41.a7 Rb7 42.a8Q Rd7 43.b5 Rd1 44.Kg2 1–0. pierre – Trtamrta, internet, 2011.

5.Be2 g6 6.0–0 Bg7 7.c4 0–0 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 a6 10.e4 Be6 11.Ng5 c6 12.Qb3 b5?? (better is 12...a5=) 13.Ne6+– fe6 14.c5 (14.cb5!? cb5 15.Qe6 Rf7 16.a4+–) 14...dc5 15.Qe6 Kh8 16.Qc6 cb4 17.Nf3 Qe7 18.Rac1+= Rfc8? 19.Qc8+– Rc8 20.Rc8 Nf8 21.Be5 Ng4 22.Bg7 Qg7 23.Rfc1 Nf6 24.Ng5 Qe7 25.R1c7 N6d7 26.h4 h6 27.Nh3 Kg7 28.Bg4 Kf6 29.Nf4 Qe5 30.g3 Qa1 31.Kg2 Qa2 32.Bd7 b3 33.Nd5 Ke5+– 34.Ne3 Nd7 35.Rd7 b2 36.Nd1 b1Q 37.Rd5 Qd5–+ 38.ed5 Qd1 39.d4 Kd4 0–1. bratek55 (1630) – holenderjasny, kurnik, 2012.

5.Be2 h6 6.0–0 Be7 7.c4 0–0 8.d4 e4 9.Nfd2 d5 10.Nc3 c6 11.b5 Nbd7 12.a4 Re8 13.Qb3 Rb8 14.cd5 cd5 15.Nd5 Be6 16.Ne7 Qe7 17.Bc4 Bc4 18.Nc4 Rbc8 19.Rac1 b6 20.Ne5 Ne5 21.de5 Nd7 22.Ba3 Nc5 23.Bc5 Rc5 24.Rc5 Qc5 25.Qb2 Re5 26.Rc1 Qe7 27.Qd4 f5 28.h3 Kh7 29.Rc6 Re6 30.Qd5 Re5 31.Qd6 Qd6 32.Rd6 Re7 33.g4 fg4 34.hg4 g6 35.Kg2 Kg7 36.Kg3 g5 37.Rc6 Kh7 38.f4 ef3 39.Kf3 Rf7 40.Ke4 Re7 41.Kf3 Kg7 42.e4 Kh7 43.Ke3 Kg7 44.Kd4 Rf7 45.e5 Rf4= 46.Kd5 Rg4 47.Rc7+/– Kg6 48.Ra7 h5 49.e6 Kf6?? 50.e7 Kf7+= 51.Kd6 Rc4?? 52.Kd7 Rd4+= 53.Kc6 Re4 54.Kb6 g4 55.Ka6?? g3 56.b6= g2 57.b7 Rb4 58.Ka5?? Rb1 59.e8Q?? Ke8–+ 60.Ra8 Kf7 61.b8Q Rb8 62.Rb8 g1Q 63.Rb7 Ke6 64.Rb6 Kd7 65.Rb7 Kc6 66.Rh7 Qe1 67.Ka6–+ Qe2 68.Ka7 Qe3 69.Ka6 Qd3 (69...Qd3 70.Ka5 Qc3 71.Ka6 Qc4 72.Ka7 Qa4 73.Kb8 Qb3 74.Ka7 Qa2 75.Kb8 Qg8 76.Ka7 Qh7 77.Ka6 Qb7 78.Ka5 Qb5; 69...Qb6) 0–1. elsh1403 (1625) – mikey4 (1635), kurnik, 2011.

5.Be2 Nc6

6.a3 a5 7.b5 Ne7 8.0–0 Ng6 9.d3 e4 (9...Be7!?=) 10.Nd4 Qd7 11.Nf5 Qf5 12.de4 Ne4 13.Bf3 (13.Bd3 Qe6+/–) 13...Ne5 (13...Qb5!? 14.Be4 Qb2=) 14.Be4 Qe4 15.Nd2 Qd5 16.Qe2 f6 17.Rfd1 Qf7 18.Rac1 Be7 19.c4 0–0 20.Be5 fe5 21.a4 Bh4 22.Nf3 Be7 23.Qd3 Qf6? (23...Rac8 24.Qe4 b6 25.Qd5+=) 24.Qe4 b6+= 25.Rd2 Rae8 26.Rcd1 Bd8 27.Qg4 Re6 28.Qe4 Qf7 29.Qd5 Kh8 30.Rf1 Qg6 31.g3 Ref6 32.Nh4 Qh5 33.Ng2 Qh3 34.Qe4 Rh6–+ 35.f4 Qh2 36.Kf2 ef4 37.ef4 Rg6 38.Rd3 Qh6 39.Rf3 Re6 40.Qd3 Rfe8 41.Ne3 Qh2 42.Ng2?? Re2! 43.Qe2 Re2 44.Ke2 Qg2 45.R1f2 Qh3 46.Re3 Qg4 47.Rff3 Qd7 48.Re4 h6 0–1. ejdrzej (1710) – sidie (1855), kurnik, 2011.

6.a3 a6 =.

6.a3 Be7 7.d4 0–0 8.c4 e4 9.Nfd2 d5 10.Nc3 h6 11.c5 a5 12.b5 Na7 13.a4 c6 14.b6 Nc8 15.0–0 h5 16.g3 h4 17.Kg2 g5 18.Bh5?? Kg7?? 19.g4 Be6 20.h3 Rh8 21.f4? gf4 22.ef4 Nh5 23.gh5 Qg8 24.Kh2 Kf8 25.Rg1 Qh7 26.f5 Bd7 27.Ne2 Qh5 28.Nf4 Qf5 29.Qf1 Rg8 30.Rg8 Kg8 31.Bc1 Bg5 32.Nb3 Bf4 33.Qf4? Qf4 34.Bf4 Ne7 35.Nd2 Kg7 36.Be5 Kf8 37.Rf1 Ng6 38.Rg1 Ne5 39.de5 Ke7 40.Ne4 Rd8 41.Rf1?? Re8 42.e6?? Rf8?? 43.ef7?? Rf7 44.Nd6?? Rf2 45.Kg1 (45...Rf1 46.Kf1 Bh3 47.Kf2=; better is 45.Rf2 Ke6 46.Nb7+–) 1–0. slavisa22 – kilmer49, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.b5 Na5 7.0–0 c6 8.c4 Bb1 9.Rb1 Ne4 10.d3 Nc5 11.d4 ed4 12.ed4 Ne6 13.d5 cd5 14.Qd5 Be7 15.Bd3 0–0 16.Qh5 g6 17.Qh6 Bf6 18.Rfe1 Bb2 19.Rb2 Qf6 20.Rbe2 Nf4= 21.Ng5 Ne2 22.Re2 Qg7 23.Qh3?? f5 24.Ne6?? Qa1–+ 25.Re1 Qe1 26.Bf1 Qe6 27.a4 Nc4 28.Qf3 Nd2 29.Be2 Rae8 30.Bf1 Nf3 31.gf3 Qe1 (31...Qe1 32.Kg2 Rc8 33.h3 Rc1 34.f4 Qf1 35.Kg3 Rc3 36.Kh4 Qh3 37.Kg5 Qh5) 0–1. horacyad2010 – egydi67, kurnik, 2011.

6.b5 Ne7 7.0–0 c6 8.c4 c5 9.a4 b6 10.Nc3 g6 11.Nh4 Bc8 12.Bf3 Rb8 13.g3 Bb7?? (13...Bg7 14.Bg2=) 14.d4 (better is 14.Bb7 Rb7 15.Qf3+–) 14...Bc8? (better is 14...e4 15.Be2 cd4 16.ed4 d5+=) 15.de5+– de5 16.Qd8 Kd8 17.Rfd1 Ke8 18.Rd2?? g5 19.Rad1 Be6 20.Ng2 Bc4= 21.Ne4 Neg8?? 22.Ng5 Bb3 23.Be5 Bd1 24.Bb8 Bf3 25.Nf3 Ne4 26.Rd1 c4? 27.Ba7 Bc5 28.Nf4 Ngf6 29.Nd4 c3 30.Nb3 Bb4? 31.Bb6 c2 32.Rd8 Ke7 33.Rh8 Nd2 34.Nd3 Nb3 35.Rc8 Na1 36.a5 Nd5 37.Bc5 Kd7 38.Bb4 Kc8 39.Bd2 Nb3+/– 40.b6?? Nd2–+ 41.a6? Nb6 42.f4 Nb3 43.Kf2 c1Q 44.Nc1 Nc1 45.e4 Nd3 46.Ke3 Nc5 47.g4 Na6 48.h4 Nc5 49.e5 Nbd7 50.Kd4 Kd8 51.f5 Ke7 52.g5 Nb7 53.h5 Nd8 54.g6 fg6 55.hg6 hg6?? 56.fg6–/+ Ke6 57.g7 Kf7 58.Kd5 Kg7 59.e6 Nf6 0–1. elsh1403 – lutyk, kurnik, 2011.

6.b5 Ne7 7.0–0 Ned5 8.c4 Nb6 9.d3 Be7 10.Nbd2 0–0 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 fg6 13.a4 a5 14.Qb3 Kh8 15.d4 Nbd7 16.Bf3 Ra7 17.Ne4 Ne4 18.Be4 Nf6 19.Bf3 e4 20.Be2 d5 21.cd5 Qd5 22.Bc4 Qh5 23.Be6 Bb4 24.d5 b6 25.Qc4 Ng4 26.h3 Ne5 27.Qd4 Bd6 28.Bg4 Qh6 29.f4?? ef3= 30.Bf3 Raa8 31.Bc1?? g5 32.e4?? Rf6 33.Qe3?? Rf4 34.Bd2?? Raf8 35.Rac1 Nc4?? 36.Rc4+– g4 37.hg4 Re4 38.Re4 Qh2 39.Kf2 Qh4 40.Ke2 Bc5 41.Qg5 (41.Qg5 Qg5 42.Bg5+–) 1–0. elsh1403 (1610) – drahy, kurnik, 2011.

6.b5 Ne7 7.0–0 Ned5 8.d3 Nb6 9.Nbd2 Be7 10.e4 Bg6 11.Nh4 0–0 12.f4 ef4 13.Rf4 Nfd7 14.Ng6 fg6 15.Qf1?? (better is 15.Rf8 Qf8 16.a4+=) 15...Rf4–+ 16.Qf4 Bf6?? (16...Bg5 17.Qf2 Bd2 18.Rf1–+) 17.c3?? (17.Bf6 Qf6 18.Qf6 Nf6+=) 17...Qe7?? (17...Bg5 18.Qf2 Bd2 19.Rf1–+) 18.d4?? Rf8?? 19.Qg3= Bg5 20.Nf3 Bh6 21.e5 de5–/+ 22.Ne5 Ne5 23.de5 Qc5 24.Kh1 Nd5 25.a4 Bf4 26.Qg4 Nc3?? 27.Ba3+– Qe5? 28.Bc4 Nd5 29.Bd5 Qd5 30.Bf8 Qe5 31.Rf1 Bh2 32.Qc8 Bf4 33.Bd6 Kf7 34.Be5 (34.Be5 Ke7 35.Qc7 Ke8 36.Bd6 Bd6 37.Qd6 a6 38.Rf8#) 1–0. elsh1403 – kalmaka, kurnik, 2012.

6.b5 Ne7 7.0–0 h6 8.d4 e4 9.Nfd2 d5 10.c4 c6 11.c5 Qd7 12.Nc3 Bg4 13.f3 ef3 14.Nf3 Ng6 15.a4 Be7 16.h3 Bf5 17.Ne5 Ne5 18.de5 Ne4 19.Ne4 Be4 20.Bd4 Qe6 21.Bg4 Qg6 22.Qe1 h5 23.Bf3 0–0 24.Qf2 Bg5 25.Ra3 Rae8 26.h4 Bh6 27.Kh2 Bd3 28.Rd1 Bc2 29.Rd2 Be4 30.Qg3 Qg3 31.Kg3 Bf3 32.gf3 g6 33.f4 Bg7 34.Rb3 Rb8 35.Rdb2 f6?? 36.bc6+– fe5 37.Be5 Be5 38.fe5 Rfe8 39.Kf4 Re7 40.e4 Rf8+/– 41.Kg5 Re5 42.Kg6 Re6 43.Kh5 (43.Kh5 Re5 44.Kg4 Re4 45.Kh3 bc6 46.Rg3 Kh8 47.Rg6+=) 1–0. elsh1403 – dsf5, kurnik, 2011.

6.b5 Nb4

7.a3?? Nc2–+ 8.Kf1 Na1 9.Nh4 (9.Ba1 Be7–+) 9...Bg6 (better is 9...Bb1 10.Qb1 Nb3–+) 10.Ng6 hg6 11.Nc3 Be7 12.Qa1 Nh5 13.g4 Nf6 14.h4 d5 15.d4 e4 16.g5 Nh5 17.Qa2 c6 18.Na4 0–0 19.Nc5 Bc5 20.dc5 f5 21.Qb3 Kh8 22.Qc3 Rf7 23.a4 f4 24.Bh5 gh5 25.ef4 Qf8 26.Bc1 Kh7 27.Rg1 g6 28.Qd4 Re8 29.Kg2 Qg7 30.Qe3 Rf5 31.Re1 d4 32.Qb3 Rd5 33.Bb2 Qd7 34.Ba1 Qg4 35.Kf1 Qf4 36.Qc2 Qf3 37.bc6 d3 38.Qb2 Qh1 0–1. elsh1403 – pioterk1970, kurnik, 2011.

7.Na3 a6 8.c3 (8.0–0 ab5 9.Bb5 c6–/+) 8...Nbd5 (better is 8...Nd3!? 9.Bd3 Bd3–/+) 9.0–0 ab5 10.Nb5 c6 11.Na3 Bg4 12.Ng5 Be2 13.Qe2 h6 14.Nf3 Qb6 15.Rab1 Qc7 16.d4 e4 17.Nd2 Nb6 (better is 17...Nc3!? 18.Bc3 Ra3–/+) 18.c4= Be7 19.f3 ef3 20.Qf3 0–0 21.Bc3?? Ra3–+ 22.Rb3 Rb3 23.ab3 Qd7 24.e4 Qg4 25.Qe3 Nbd7 26.h3 Qg6 27.Nf3 Qe4 28.Qe4 Ne4 29.Bb2 Bf6 30.Re1 Ng5 31.Nh4 b5 32.Nf5 bc4 33.bc4 d5 34.Ne7 Be7 35.Re7 Rd8 36.c5 Kf8 37.Re1 Ne4 38.Ra1 Rb8 39.Bc1 g5 40.Kf1 Rb4 41.Be3 Rb2 42.Ra7 Ndf6 43.Rc7 Nd2 44.Ke2 Nc4 45.Kd3 Ne3 46.Ke3 Rg2 47.Rc6 Kg7 48.Rf6 Kf6 49.Kd3 Rg3 (49...Rg3 50.Kd2 Rh3–+) 0–1. elsh1403 (1665) – pexi (1645), kurnik, 2012.

7.d3 c6 8.e4 Ne4 9.de4 Be4 10.Na3 +/–.

7.d3 Qd7 8.a3 Nbd5 9.c4 Nb6 10.a4 d5? (better is 10...a6=) 11.a5+/– (11.Be5?! dc4 12.dc4 Qd1 13.Kd1 Ng4+=) 11...Nc8 12.Ne5 Qd6 13.0–0 Be7 14.Nc3?? 0–0? 15.Nf3 Ng4? 16.h3 Nf6 17.Nd4 Bg6 18.f4 h6 19.f5 Bh7 20.e4 de4 21.Ne4 Ne4 22.de4 Qc5 23.Ba3 Qe5 24.Nf3 Qf6? 25.Qb3 Ba3 26.Ra3 Nd6? 27.Bd3 Rfe8 28.Re1 Qe7 29.e5 Nf5+= 30.Qc2?? Qe6?? 31.g4+– Ne7 32.Bh7 Kh8 33.Bf5 Nf5 34.gf5 Qd7 35.Rd3 Qe7? 36.e6 Qc5 37.Kg2 fe6 38.fe6 Rad8 39.Rd8 Rd8 40.Qg6 Re8 41.Qe8 Kh7 42.e7 Qb4 43.Qf7 Qe1 44.Ne1 c6 45.e8Q cb5 46.Qfg8 (46.Qg6) 1–0. elsh1403 – beneficent, kurnik, 2011.

7.d3 e4 8.Nd4+= Bg6 9.0–0 c5 10.bc6 bc6 (10...Nc6 11.de4 Ne4 12.Bb5+=) 11.de4 (11.a3 Nbd5 12.Nc6 Qb6 13.Bf6 Nf6+/–) 11...Be4+– 12.a3 Nbd5 13.Nc6 Qb6 14.Nb4 Nc7? (better is 14...Nb4!? 15.ab4 Qb4 16.Bf6 gf6+/–) 15.Bf6+– gf6 16.Nc3 Bg2? (16...Bg6+–) 17.Kg2 Rg8 18.Kh1 a5 19.Nbd5 Qc6 20.Bf3 (20.Bf3 Kd8 21.Ne7 Qf3 22.Qf3 Be7 23.Nd5 Nd5 24.Qd5+–) 1–0. Bonetti,Shane – guest1597, ICC, 2002.

7.d3 e4 8.Nd4+= Bg6 9.a3 Nbd5 10.0–0 Be7 (10...Qe7 11.Nd2+=) 11.Nd2 (11.de4 Be4 12.c4 Nb6+/–) 11...0–0 12.de4 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Bd3 Nf6 15.Be4 Ne4 16.Qd3 (16.Qg4 Nf6 17.Qf3 Rb8+/–) 16...d5 (16...Nc5 17.Qf5=) 17.Rad1 (17.Nf5 Bf6 18.Bf6 Nf6+=) 17...Bf6 (17...Nc5 18.Qc3 Na4 19.Qb3 Nb2 20.Qb2=) 18.Qb3 (18.c4 Re8=) 18...Re8 (18...a6 19.c4 dc4 20.Qc4=) 19.Nf3 (19.c4 dc4 20.Qc4 Nd6=) 19...Bb2 (19...c6 20.Bd4=) 20.Qb2 c6 21.c4 Qd6 22.cd5 cd5 23.a4 Rac8 24.Rc1 Rc4 25.Rfd1 Ra4=+ 26.Rd4 Rd4 27.Qd4 a6 28.ba6 ba6 29.h3 h6 30.Ra1 Rc8 31.g3? Ng3! 32.fg3?? Qg3 33.Kf1 Qf3 34.Ke1 Rc2 (34...Rc2 35.Qd3 Rh2 36.Ra2 Qg3 37.Rf2 Qf2 38.Kd1 Qg1 39.Qf1 Qf1#) 0–1. Walkman – Wall,Bill, chess.com, 2008.

7.d3 Be7? 8.Qd2+– Nbd5 9.e4 Be6 (9...Ne4 10.de4 Be4 11.0–0+–) 10.ed5 Bd5 (10...Nd5 11.Nc3+–) 11.c4 Be6 12.0–0 0–0 13.Qc2 Qc8 14.Nbd2 Bf5 15.a4 Nd7 16.Qd1 (16.Ne4 h6+–) 16...Qd8 17.Ne1 (17.Ne4 h6+–) 17...Nc5 18.a5 Bf6 19.Nb3 Nb3 (19...e4 20.Nd4+–) 20.Qb3 a6 21.b6 c5 (21...cb6 22.ab6 e4 23.de4 Be4 24.Nf3+–) 22.Bf3 Rb8 23.Qd1 (23.Nc2!? Bg5+–) 23...Be6 24.Rb1 d5 25.cd5 Bd5 26.Bd5 Qd5 27.Qf3?? (better is 27.Nf3+–) 27...Qa2= 28.Nc2 e4 29.Qe4 Bb2 30.Ne3 Bf6 31.Nc4 Rfe8 32.Qf3 Qe2 33.Qd5 Bd4 34.Nd6 Rf8?? 35.Rbd1?? Rbd8+= 36.Qb7?? Rd6–+ 37.Qa6 h6 38.Rde1?? Bf2! 39.Rf2 Qe1 40.Rf1 Qe3 41.Kh1 Rg6 42.Qc4 Qe2 43.Rg1 Re8 44.b7 Rg2! 45.Rg2 Qf3 46.Qh4?? Qb7–+ 47.h3 Re2 48.Qg3 h5 1–0. Mauron,Regis (1615) – Benachi,Assyl, 2012.

5.Be2 Nbd7

6.0–0 Qe7 7.d3 g5 8.Ng5 h6 9.Ne4 0–0–0 10.Bf3 Rg8 11.c4 h5 12.c5 (better is 12.Ng3!? Bg4 13.Nc3+/–) 12...dc5= 13.bc5 Nc5 (13...Ne4!? 14.de4 Nc5=) 14.Nc5= Qc5 15.Na3?? (15.Qb3 Rd3 (15...Bd3? 16.Qb7 Kd7 17.Rc1+–) 16.Qb7 Kd7=) 15...Bd6?? (better is 15...Rd3 16.Qb1 e4–+) 16.Rc1 Qb6 17.Nc4 Qa6 18.Nd6 Qd6 19.Qb3 b6? 20.Rc6+– Qe7 21.Rfc1 Rd7 22.d4 e4 23.Be2 Nd5 24.Ba6 Kd8 25.Ba3 Qg5 26.g3 h4 27.Bc4 hg3 28.hg3 Qg4 29.Bd5 Qf3?? 30.Rc7 Rc7 31.Rc7 Bh3 32.Be7= Kc7 33.Qc4?? Kb8?? 34.Bd6 1–0. elsh1403 – benyobenyo (1615), kurnik, 2011.

6.0–0 Be7 7.c4 0–0 8.d4 ed4 9.ed4 Ne4 10.Nbd2 Nd2 11.Qd2 Bg6 12.Rac1 Nf6 13.Rfe1 Ne4 14.Qd1 Bg5 15.Ng5 Qg5 16.Bf3 Rae8 17.Qb3 Qf6 18.d5 Qh4 19.Be4 Be4 20.Qc3 Qg5 21.g3 f6 22.Re3 Bf5 23.Rce1 Re5 24.f4 Re3 25.Qe3 Qg6 26.Qa7 Bh3 27.Qf2 h6 28.a4 Qd3 29.Qd4 Qf3 30.Qf2 Qb3 31.c5 Qb4 32.cd6 cd6 33.Re7 Qa4 34.Rb7?? Qd1 35.Qf1 Qf1# 0–1. tadziczek – said1234 (1690), kurnik, 2012.

6.0–0 Be7 7.d4 ed4 8.Nd4 Bg6 9.c4 0–0 10.Qb3 c5 11.Nb5 a6 12.N5c3 cb4 13.Qb4 Nc5 14.Nd2 Rb8 15.Nf3 Bd3 16.Rfd1 Be2 17.Ne2 Qc7 18.Nf4 Rfd8 19.Rac1 b5 20.Bf6 bc4 21.Qc4 Bf6 22.Nd5 Qd7 23.Nf6 gf6 24.Qh4 Qf5 25.Nd4 Qg6? 26.Nc6 Rb2 27.Nd8 Ne4 28.Rf1 Ra2 29.Nc6 Kg7 30.Ne7 Qg5 31.Nf5! (31.Nf5 Qf5 32.Ra1 Ra1 33.Ra1+–) 1–0. elsh1403 (1620) – karbis (1655), kurnik, 2012.

6.0–0 Be7 7.d4 e4 8.Nfd2 d5 9.a3 0–0 10.c4 c6 11.Nc3 Nb6 12.b5 Re8 13.a4 Bb4 14.a5 Bc3 15.Bc3 Nc4 16.Nc4 dc4 17.Bc4 Nd5 18.Qb3 Be6 19.Bb2 Qg5 20.Bd5 Bd5–/+ 21.Qa4 Rad8 22.bc6 bc6 23.Qc2 Rd6 24.Qe2 Rg6 25.g3 h5 26.Ba3 h4 27.Bd6?? hg3 28.fg3?? Ree6 29.Bf4 Qg4 30.Qg4 Rg4 31.Rab1 g5? 32.Be5 Kh7? 33.Rf7 Kg6 34.Rg7 Kh6 35.Rbb7 Re5 36.de5 a6 37.Rh7 Kg6 38.Rhg7 Kh6 39.Rgd7 Kg6 40.Rd6 Kh5 41.Rh7# 1–0. elsh1403 – hhzk878, kurnik, 2011.

6.0–0 Be7 7.d4 e4 8.Nh4 Be6 9.g3 d5 10.a3 c6 11.Ng2 Bh3 12.c4 0–0 13.Nc3 Bd6 14.Qb3 h5 15.cd5 cd5 16.Nd5 Bg2 17.Kg2 h4 18.Nf4 Bf4 19.ef4 Nb6 20.Rad1 Nbd5 21.Bc4 Re8 22.Bd5 Nd5 23.Rfe1 f5 24.Rc1 b6 25.Rc6 hg3 26.hg3 e3 27.Re3 Re3 28.fe3 Kh7 29.Bc1 Qd7 30.Qc4 Re8 31.Kf3 Nf6 32.Rc7 Qa4 33.Qc2 Qa6?? 34.Qf5+– Kg8 35.b5 Qa4 36.Rc8 Qd1 37.Kf2 Rc8 38.Qc8 Kf7 39.Qc7 Kg8 40.Qc4 Kh8 41.Qe2 Qb3?? 42.Kf3 Qd5 43.e4 Qb3 44.Be3 Qa3 45.g4 Qa4 46.g5 Nh7 47.Qh2 Qb5 48.g6 (48.g6 Qf1 49.Kg3+–) 1–0. lllllll21 (1710) – kazkozak, kurnik, 2012.

6.0–0 h6 7.d3 Be7 8.Nbd2 0–0 9.c4 c6 10.a4 a6 11.a5 Nh7 12.h3 Ndf6 13.Qc2 Qd7 14.Nh4 Bh3 (better is 14...Be6!?+=) 15.gh3+– Qh3 16.Ng2 Ng5 17.d4 Qe6 18.de5 de5 19.c5 Rad8 20.Nf3 Nh3 21.Kh1 e4? 22.Nh2 Nd5 23.Bg4+– Qg6 24.Bh3 Nb4 25.Qc3 Nd5 26.Qg7 Qg7 27.Bg7 Kg7 28.Rad1 Nb4 29.Rb1 Nd3 30.Rb7+/– Bc5 31.Ng4 h5= 32.Nh2 Rd5 33.Ne1 Ne5 34.Nc2 Rd2= 35.Nd4 Nd3 36.Nf5 Kf6 37.Ng3+/– Nf2? 38.Rf2!+– Rf2 39.Ne4 Kg6 40.Nf2 Be3 41.Nd3 Rd8 42.Ne5 Kg5 43.Nhf3 Kf4 44.Rf7 Kg3 45.Rg7 Kh3 46.Ng1 Bg1 47.Rg1 Re8? 48.Nc6+– Re2 49.Rc1 Rh2 50.Kg1 Rg2 51.Kf1 Ra2 52.Rc3 Kg4 53.Ne5 Kf5 54.Nd3?? Ra1 55.Ke2 Ra5 56.Ke3 Ra4 57.Rc5 Ke6 58.Rh5+= Kf6 59.Rh6 Kg5 60.Ra6 Ra6=+ 0–1. ejdrzej (1695) – alexx54, kurnik, 2011.

5.Be2 Be7

6.0–0 Nc6 7.b5 Nb8 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 0–0 10.Nh4 Bg6 11.Ng6 fg6 12.c4 b6 13.d4 ed4 14.ed4 Kh8 15.a4 a5 16.Bf3 Rb8 17.Re1 Ng8 18.Ne4 Ndf6 19.Qb3 Ne4 20.Be4 Nf6 21.Bc2 Ng4 22.f3 Nh6 23.Re2 Bf6 24.Rae1 Qd7 25.d5 Rbe8 26.Bf6 gf6 27.Re4 Re4 28.Re4 Re8 29.Qe3 Re4 30.Qe4 Kg7 31.Kf2 Nf7 32.h4 Ne5 33.g4 Qf7 34.Kg3 f5 35.Qf4 fg4=+ 36.fg4 Qf4 37.Kf4 Nc4 38.h5 gh5 39.gh5 Ne5 40.Kg5 Nf3 41.Kf5?? Nd4–+ 42.Kg5 Nc2 43.Kf5 Kf7 44.h6 Nd4 45.Ke4 Nb5! 46.ab5 Kg6 47.Kd4 Kh6 48.Ke4 Kg6 49.Kf4 a4 50.Ke4 a3 51.Kd3 a2 52.Ke3 a1Q 53.Ke4 Qe5 54.Kd3 Kf5 55.Kc4 Ke4 56.Kb3 Kd3 57.Kb4 Qc3 58.Ka4 Qc4 59.Ka3 Qb5 60.Ka2 Kc3 61.Ka3 Qa5 (61...Qb3) 0–1. elsh1403 (1640) – ccrxiiiagosto (1740), kurnik, 2011.

6.0–0 Nc6 7.b5 Nb8 8.d4 Nbd7 (better is 8...e4!? 9.Nfd2 a6=) 9.de5+/– Ne5 10.Ne5 (< 10.Be5 de5 11.Ne5 Qd1 12.Rd1 Bc2=) 10...de5 11.Be5 Rc8 12.c4 0–0 13.Nc3 Bc5 14.Bf3 b6 (14...Nd7 15.Bf4 c6 16.bc6 bc6 17.Ne4+/–) 15.Bd4 Bd6? (15...Bd4 16.ed4 Re8 17.Bc6+/–) 16.Nd5 (better is 16.e4 c5 17.Bf6 (17.ef5?! cd4 18.Ne2 d3=) 17...Qf6 18.ef5+–) 16...Nd5+/– 17.Bd5 Qg5 18.Qf3 Bg4 19.Qe4 Rce8 20.Qd3 Qh4? 21.g3 Qh5 22.e4 Be2= 23.Qc3 Bf1 24.Bg7? Bh3–+ 25.Bf8 Bf8 26.Re1–/+ Bg7 27.Qb3 Bd4 28.c5 Bc5 29.e5? Qf5 30.Qb2 Rd8 31.Be4?? Qg5 32.e6 fe6 33.Bh7 Kh7 34.Qe2 Rd2 35.Qe4 Bf5 36.Qh4 Qh4 37.gh4 Bf2 38.Kf1 Be1 39.Ke1–+ Ra2 40.h3 Rh2 41.h5 Bd3 42.h4 Bb5 43.Kd1 a5 44.Kc1 a4 45.Kb1 a3 46.Ka1 (46.Ka1 Bc4 47.Kb1 Bb3 48.Kc1 a2 49.h6 a1Q#; 46.h6 Ba4 47.h5 Bb3 48.Kc1 e5 49.Kb1 Rh1#) 0–1. elsh1403 – spalov, kurnik, 2012.

6.0–0 Qc8 7.d3 e4 8.Nd4 ed3 9.cd3 (< 9.Nf5 de2 10.Ng7 Kf8 11.Qe2 Kg7–/+) 9...Bg6 10.Nc3 0–0 11.Qb3 Qd7 12.f4 h6 13.f5 Bh7 14.e4 Nc6 15.Nd1 Ne5 16.Ne3 c5 17.Nf3 Nf3 18.Bf3 Rac8 19.Rac1 cb4 20.Qb4 d5 21.Qb3 de4 22.Bf6?? ef3 23.Be7 Qe7 24.Rf3?? Rc1–+ 25.Kf2 Qf6 26.g3 Rfc8 27.Nc4 Qd4 28.Kg2 b5! 29.Qb5 Rc2 30.Kh3 Qg1 31.Qd7 Qh2 32.Kg4 h5 33.Kf4 g5! 34.Kg5 (34.Kg5 Rf8 35.Qa7 Ra2 36.Qe3–+). elsh1403 (1620) – czarnirad, kurnik, 2011.

6.0–0 h6 7.d4 ed4 8.Nd4 Bg6 9.c4 0–0 10.Qb3 c6 11.Nd2 Nbd7 12.Bf3 Re8 13.Rad1 Qc7 14.Rc1 Rac8 15.Rfd1 Bf8 16.a4 a6 17.a5 Ne4 18.Ne4 Be4 19.Be4 Re4 20.Nf5 Ne5?? 21.Ng3?? Rg4 22.h3 Rg6 23.f4 Nc4 24.Qc4 Rg3 25.Qd4 Qe7 26.e4 Qh4 27.Kh2 Rg6 28.Qe3=+ c5 29.g3 Qe7 30.bc5 dc5 31.Ba3 Rgc6 32.Rd5 Qc7 33.e5? Qa5–+ 34.f5 b5 35.f6 g5 36.h4 b4 37.hg5? ba3 38.gh6 (38.gh6 Qb4 39.Qg5 Kh7 40.Rd7–+). elsh1403 – jaki41, kurnik, 2012.

6.h3 Nbd7 7.c4 c6 8.d4 e4 9.Nfd2 h6 10.0–0 Bh7 11.f4 b6 12.f5 Qc7 13.Nc3 d5 14.c5 (better is 14.b5!? cb5 15.Nd5 Nd5 16.cd5=) 14...bc5–/+ 15.bc5 0–0 16.Rf4 Kh8 17.Rf1 (17.Rb1 Nc5 18.dc5 Bc5=) 17...a6 (17...Qg3 18.Rf2–/+) 18.a4? (18.Qa4 Qg3 19.Nd1 Nb8=) 18...Rab8 (18...Qg3!? 19.Rf2 Rfb8–/+ (19...Qe3? 20.Nf1 Qg5 21.Bc1+–)) 19.Rb1 Qa5 20.Qc2 Rb7 21.Nb3 Qc7 22.Ba6 Ra7 23.Be2 Rb8 24.a5 Rab7 25.Bc1+/– Bd8 26.Bd2 Qc8?? 27.a6 Ra7+/– 28.Na4 Ne8 29.Na5 Bg5 30.Rb8 Nb8 31.Nb6 Qc7 32.Nb7 Nf6?? 33.Qc1 Nfd7? 34.Ba5?? Qg3= 35.Nd7?? Be3–+ 36.Qe3 Qe3 37.Kh1 Nd7 38.Bd1 Ra6 39.Bb6 Nb6 40.cb6 Rb6 41.Nd6 Rb1 42.Nf7 Kg8 43.Ne5 Qd4 44.Be2 Rf1 45.Bf1 Qe5 46.g4 d4 47.Kg1 e3 48.Bc4 Kf8 49.Kf1 Qf4 50.Ke2 Qf2 51.Kd3 Qd2 52.Ke4 e2 53.Be2 Qe2 54.Kd4–+ Qe7 55.h4 Qe1 56.g5 hg5 57.hg5 Qg3 58.g6 Bg6! 59.fg6 Qg6 60.Kc5 Qf6 (60...Qf6 61.Kc4 g5 62.Kd3 g4 63.Kc4 g3 64.Kc5 g2 65.Kb6 g1Q 66.Kc7 Qa7 67.Kc8 Qe6 68.Kd8 Qb6) 0–1. horacyad2010 – mizma, kurnik, 2011.

6.0–0 Nbd7

7.c4 0–0 8.Nc3 c5 9.a3 a5 10.b5 b6 11.d4 e4 (11...cd4!? 12.ed4 Be6+=) 12.Nh4+/– Bg6 13.Ng6 fg6 14.Qc2 cd4 15.ed4 Rc8 (15...d5!?+/–) 16.Ne4+– Ne4 17.Qe4 Bf6 (17...Nf6 18.Qe6 Kh8 19.d5+–) 18.Qd5 Kh8 19.Qd6 Qe8 20.Rfe1 Qf7 21.Rac1?? Bg5+/– 22.Rcd1?? Qf2–/+ 23.Kh1 Nf6?? 24.Bf3?? Qb2–/+ 25.Qb6 Qa3 26.c5 Rb8 27.Qd6 Bh4 28.Rf1=+ Ng8 29.b6 Be7 30.Qd5 Nf6 31.Qe5 Ng8 32.Bd5 Bf6=+ 33.Qg3? Ne7?? 34.Qa3+– Nd5 35.Qa5 Ne3 36.c6 Nf1 37.Rf1 Bd4 38.Rf8 Rf8 39.g3 Rf1 40.Kg2 Rf2 41.Kh3 h5 42.c7 g5 43.c8Q Kh7 44.Qcf5! Rf5 45.Qf5 g6 46.Qd7 (46.Qd7 Kg8 47.Qd8 Kg7 48.Qd4 Kf7 49.Qd7 Kf6 50.b7 g4 51.Kg2 h4 52.b8Q h3 53.Kf2 Kg5 54.Qe5 Kh6 55.Qdg7#) 1–0. emeryt85 – szachimaster, kurnik, 2011.

7.c4 0–0 8.d3 a6 9.Qb3 Be6 10.Ng5 h6 11.Ne6 fe6 12.Nd2 c6 13.Bf3 d5 14.Rfd1 b5 15.c5 Kh8 16.a4 Qc7 17.ab5 ab5 18.h3 e4 19.Ra8+/– Ra8 20.de4 Ne4? 21.Ne4+– de4 22.Be4 Nf6?? 23.Bf3 e5? 24.Qe6 e4 25.Bg4 Rf8 26.Be5 Qb7 27.Bd6 Bd6 28.Rd6 Ng4 29.hg4+– Kh7 30.Rc6 Rf6 31.Qe4 Kg8 32.Re6 Qf7 33.Re8 (33.Re8 Qe8 34.Qe8 Rf8 35.Qe6 Kh7 36.c6+–) 1–0. bratek55 (1630) – lvostradamus (1685), kurnik, 2011.

7.c4 0–0 8.d4 e4 9.Nfd2 h6 10.Nc3 Bg6 11.Qc2 c6 12.Rfd1 d5 13.a3 b6 14.Qb3 dc4 15.Nc4 Nd5 16.Ne5 Nc3 17.Bc3 Ne5 18.de5 Qc7 19.e6 Bd6 20.h3 Be5? 21.Rd7+– Qb8 22.Rad1 Bc3 23.Qc3 fe6?? 24.Qg7 1–0. elsh1403 – bejtip, kurnik, 2011.

7.c4 a5 8.b5 c6 9.Nc3 Qc7 10.d3 0–0 11.Rc1 Rfe8 12.e4 Be6 13.Ng5 Nf8 14.f4 h6 15.Ne6 Ne6 16.f5 Nd4 17.Na4 Qd8 18.Bd4 ed4 19.Qe1 Nd7 20.Qg3 Ne5 21.Rb1 c5 (21...Bh4 22.Qh3=) 22.Nb2 (22.Nc5 dc5 23.Qe5+=) 22...Bf6 23.Nd1 Kh7 24.Qh3 Bg5 25.Kh1 a4 26.a3 Qa5 27.Rf2? (better is 27.Qg3+=) 27...Qe1–+ 28.Bf1 Be3 29.Ne3 Qf2 30.Ng4 Ng4 31.Qg4 Qa2 32.Re1 Rad8 33.h4 Re5 34.Qf4 Qa3 35.g4 Qc3 36.Rc1 Qb2 37.Bh3 a3 38.Kg1 a2 39.Qf1 Ra8 40.Ra1 Ra3 41.f6 Rb3 42.Re1 Qc2 43.fg7 Kg7 44.g5 hg5 45.Bf5 Rb1 (45...Rb1 46.Bh3 a1Q 47.Rb1 Qab1–+) 0–1. Nemeth,Laszlo1 (1980) – Takacs,Attila, HUN–chT2 Erkel, 2006.

7.d3 0–0 8.Nbd2 c6 9.c4 Qc7 10.Qb3 Nb6 11.a4 a6 12.a5 Nbd7 13.Rac1 c5 14.b5 (better is 14.d4!?=) 14...ab5–/+ 15.cb5 Ra5 16.Nc4 Be6 17.Ng5 Bc4 18.Rc4 (18.dc4 Nb6=+) 18...Rfa8 19.d4 ed4 20.ed4? (better is 20.Rd4 d5 21.Rd5 Nd5 22.Qd5 Bg5 23.Qg5–/+) 20...Nb6?? (better is 20...d5 21.Rc2 c4–+) 21.Rcc1?? (better is 21.Rc5! Qb8 22.Qf7 Kh8 23.Rc7+– (23.Qe7?! dc5 24.Nf7 Kg8+/–)) 21...c4 22.Qf3?? d5 23.Rfe1 Rb5 24.Bc3 Rb3 25.Qf5 h6 26.Nh3?! Bd6 27.g3 Rba3 28.Nf4 Bf4 29.gf4 Nbd7 30.Kh1 b5 31.Rg1 g6 32.Qh3 h5 33.f5 Kh7 34.fg6 fg6 35.Qe3 b4?? 36.Qe7 Kg8 37.Rg6 Kh8 38.Qg7 1–0. elsh1403 – gawron7000, kurnik, 2011.

3.e3 f6

4.a3 Be6 5.d4 ed4 6.Qh5 Kd7 7.Bd4 g6 8.Qa5 Nc6 9.Qa4 Kc8 10.c3 Kb8 =.

4.c4 d5 A) 5.a3 Ne7 6.Qh5 (6.cd5 Nd5 7.d4 ed4 8.Qd4 Bd6 9.Bc4=) 6...g6 7.Qf3 Bg7 8.cd5 Nd5 9.d4=; B) 5.cd5 Qd5 6.a3 Nc6 7.Nc3 Qd8 8.Bc4 Bf5 9.e4+=.

4.c4 Be6 5.Nc3 A) 5...Nd7 6.Nf3 (6.d4 ed4 7.ed4 Qe7 8.Qe2 0–0–0 9.d5=) 6...Nb6 7.Qb3 d5 8.cd5 Bd5 9.Nd5=; B) 5...Ne7 6.d4 (6.Nf3) 6...ed4 7.ed4 d5 8.c5 Bf5 9.Be2+=; C) 5...c5 6.a3 (6.b5 Nd7 7.Qh5 g6 8.Qf3 Rb8 9.d3=) 6...Nd7 7.d3 Nb6 8.Nf3 Nh6 9.Be2=; D) 5...Nc6 6.a3 Qd7 7.Nf3 Qf7 8.d3 g5 9.d4+=; E) 5...Nh6 6.Nf3 Nc6 7.b5 Nb8 8.d4 a6 9.Bd3+=; F) 5...a5 6.b5 Nd7 7.d4 ed4 8.ed4 Qe7 9.Qh5=.

4.c4 Bf5 5.Nc3 A) 5...Nc6 6.b5 Nce7 7.e4 Be6 8.Nf3 Qd7 9.d4+=; B) 5...Ne7 6.Nf3 Nd7 7.Be2 c5 8.a3 Nb6 9.d3+=.

4.c4 Nh6 A) 5.d4 A1) 5...Be7 6.Nf3 0–0 7.Bd3 ed4 8.ed4 d5 9.c5+=; A2) 5...ed4 6.ed4 d5 7.a3 c6 8.Nf3 Qe7 9.Qe2=; B) 5.a3 a5 6.b5 (6.d4 ed4 7.ed4 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1=; 6.Qa4 Bd7 7.b5 Bf5 8.d4 Nd7 9.Be2=) 6...Be7 7.Qh5 Nf7 8.d4 g6 9.Qh4=; C) 5.Nc3 Be7 6.Be2 0–0 7.Nf3 f5 8.0–0 a5 9.b5+=.

4.d4 Nc6 5.b5 Nce7 6.Bd3 a6 7.ba6 ba6 8.Nd2 Rb8 9.Rb1 c5 10.Ngf3 cd4 +=.

4.d4 ed4 5.Bd4 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Bc3 Ne5 8.Bd7 Qd7 9.Ne2 d5 10.a3 0–0–0 =.

4.d4 d5 5.a3 e4 6.c4 Ne7 7.Nc3 c6 8.Rc1 a5 9.b5 Be6 10.bc6 bc6 +=.

4.Nf3 Nc6 5.a3 Nge7 6.Be2 Be6 7.c4 d5 8.cd5 Bd5 9.Nc3 Qd6 10.Nd5 Qd5 11.0–0 0–0–0 (11...e4 12.Nd4+=) 12.Qa4 a6 13.Rfd1 g5 (13...Kb8!?+/–) 14.b5+– e4?? (better is 14...ab5 15.Bb5 Kb8+/–) 15.bc6 Nc6 (15...Qc6 16.Qc6 Nc6 17.Ng5 fg5 18.Bh8 Ba3 19.Bg4 Kb8 20.Ra3 Rh8 21.Bf5+–) 16.Nd4 (16.Bf6 Be7 17.Bh8 Rh8+–) 16...Bg7 (16...Ne5 17.Rab1+–) 17.Nc6 Qc6 18.Qc6 bc6 19.Ba6 Kd7 20.d3 Rhf8 21.de4 Ke7 22.Bc4 f5 23.Bg7 Rg8 24.Bg8 Rg8 25.Bb2 fe4 26.Rac1 g4 27.Rc6 g3 28.hg3 h5 29.Rc7 Ke8 30.Rdd7 Rg5 31.Rh7 Kd8 32.Bf6 Ke8 33.Rh8 Rg8 34.Rg8 1–0. Fournier,Frederic – remolque, Active (6/0), 2004.

4.a3 a5

5.ba5 Be6 6.d4 Ra5 7.Bd3 c6 8.Nf3 b5 9.0–0 Nd7 10.Bc3 Ra6 =.

5.b5 Nh6 6.d4 Nf7 7.e4 Be7 8.Bc4 c6 9.Nc3 ed4 10.Qd4 Ne5 +=.

5.Bb5 c6 6.Bd3 Ne7 7.b5 d5 8.Nc3 c5 9.Be2 Ng6 10.Nf3 e4 =.

5.Nc3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Qa1 d5 8.Qa4 c6 9.b5 Be6 10.Qa7 Qc8 =.

5.Qh5 g6 6.Qd1 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 d5 9.b5 Bf5 10.d4 Nd7 =.

4.a3 c6

5.c4 a5 6.b5 cb5 7.cb5 d5 8.d4 e4 9.Nc3 Be6 10.Rc1 Bd6 =.

5.d4 Bf5 6.Nd2 Qe7 7.c4 Nd7 8.d5 Bg6 9.Ngf3 Qd8 10.e4 Qb6 +=.

5.Be2 d5 6.d4 e4 7.c4 Bd6 8.cd5 cd5 9.Nc3 Ne7 10.Nb5 0–0 =.

5.Nf3 d5 6.Be2 a5 7.b5 e4 8.Ng1 Bf5 9.Nc3 Bd6 10.d3 Qe7 =.

4.a3 Nc6

5.b5 Nb8 6.d4 Ne7 7.Bd3 a6 8.ba6 Na6 9.Nf3 Bg4 10.0–0 Ng6 +=.

5.d4 ed4 6.ed4 Qe7 7.Be2 Bg4 8.Nc3 0–0–0 9.d5 Ne5 10.Bg4 Ng4 +=.

5.Nf3 d5 6.Be2 Bd6 7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.c4 Qg5 10.0–0 f4 =.

4.a3 Ne7

5.d4 a5 6.b5 Be6 7.Bd3 Nd7 8.Nf3 g6 9.0–0 Nb6 (9...Bg7 10.Nc3 0–0 11.e4 c6 12.h3 Qc7 13.Re1 Nb6 14.bc6 bc6; 9...Bh6 10.c4 0–0 11.Nc3 Nb6 12.Qe2 Qe8 13.a4 Qf7 14.d5 Bf5) 10.Nbd2 (10.Nc3 Bh6 11.Qe2 0–0 12.h3 Qd7 13.e4 Bf4 14.Bc1 Bc1) 10...Na4 11.Bc1 Bg7 (11...Nc3 12.Qe1+= Bg7 13.Nb3 Na4 14.Na5 b6) 12.c4 Nb6 13.Qc2 0–0 (13...Qd7 14.h3 0–0) 14.Bb2 Qd7 15.c5 Nbd5 16.Bc4 Bf7 (16...dc5 17.de5 Rad8 18.Ne4+=) 17.Rfe1 Rac8 18.de5 (18.Rad1 Qg4+/–) 18...de5 (18...fe5 19.Ng5 Qf5 20.Qf5 A) 20...Nf5?? 21.Nf7 Nde3 22.Nd6 (worse is 22.Re3 Ne3 23.Be6 Rfe8 24.Nd6 Re6 25.Nc8 Nc2+–) 22...Nc4 23.N6c4+– (worse is 23.N2c4 cd6 24.Nd6 Rc5 25.Nf5 Rf5+=); B) 20...gf5 21.Nf7 Kf7+/–) 19.g3+/– c6 20.b6 g5 21.e4 Nc7 (better is 21...Ng6 22.ed5 cd5+–) 22.Bf7 Rf7 23.bc7 Rc7 (23...g4 24.Nh4 Rc7 25.Nc4+–) 24.Nc4 Nc8 25.Nce5! fe5 26.Ne5 Be5 27.Be5 b5 28.cb6 Rb7 29.Rad1 Qe7 30.Ba1 Nb6 31.Qc3 Rg7 32.Rb1 Qd8 33.Red1 Qc7 34.Qf6 Rb8 35.Rb6 Re8 36.Rc6 Qe7 37.Qh6 Qf7 38.Rd5 Rf8 39.Rf5 Qd7 40.Rf8+– Kf8 41.Bg7 Ke8 42.Rc1 (42.Rc1 Qd5 43.ed5 Kd8 44.Qe6 g4 45.Rc8#; 42.Qh5 Ke7 43.Qg5 Ke8 44.Qh5 Kd8 45.Bf6 Qe7 46.Qd5 Ke8 47.Rc8 Qd8 48.Rd8#) 1–0. Hoch,Hubertus (2325) – Teske,Heike (2185), RSLE, 2010.

5.d4 Be6 6.Bd3 a5 7.b5 c5 8.Nd2 cd4 9.ed4 Nd7 10.c4 ed4 +=.

5.Be2 Nbc6 6.Nf3 Be6 7.0–0 e4 8.Ne1 d5 9.Nc3 Nf5 10.d3 Nd6 +=.

5.Nf3 Be6 6.Be2 d5 7.0–0 a5 8.b5 Nf5 9.d4 e4 10.Nfd2 Nd6 +=.

4.a3 Nh6

5.Nc3 Be6 6.d4 ed4 7.Qd4 Qd7 8.Bc4 c6 9.Be6 Qe6 10.Nge2 d5 +=.

5.d4 ed4 6.Bd4 Nf5 7.Nf3 a5 8.b5 Be6 9.Bd3 Be7 10.0–0 d5 +=.

5.Be2 d5 6.d4 ed4 7.Bd4 Nf5 8.Nf3 Bd6 9.Nc3 a5 10.Nd5 ab4 +=.

5.e4 f5 6.ef5 Nf5 7.Nf3 Be7 8.Nc3 c6 9.Be2 0–0 10.0–0 Qb6 =.

5.Nf3 d5 6.Be2 a5 7.b5 c6 8.0–0 Bd6 9.Nc3 0–0 10.Rb1 Be6 +=.

4.c4 g6

5.Nc3 Ne7 (5...a5 6.b5 Nd7 7.Nf3 Ne7 8.Be2 Bg7 9.0–0+=; 5...Bf5 6.Nf3 c5 7.a3 Nc6 8.b5 Nce7 9.d4+=; 5...Nd7 6.Nf3 a5 7.b5 Bg7 8.Be2 Ne7 9.0–0+=) 6.Be2 (6.Nf3 Bg7 7.Be2 f5 8.d4 e4 9.Nd2+=) 6...a5 7.b5 Be6 8.d4 Bg7 9.Nf3+=.

5.Nf3 e4 6.Nd4 c5 7.bc5 dc5 8.Nb3 b6 9.Nc3 +/–.

5.Nf3 Bg4 6.Nc3 Na6 7.a3 f5 8.h3 Bh5 9.d4 +=.

5.Nf3 Bg7 6.d4 ed4 7.ed4 d5 8.Nc3 Qe7 9.Qe2 +=.

5.Nf3 Bg7 6.d4 Ne7 7.Be2 0–0 8.Nc3 (8.0–0 a5 9.b5+=) 8...Kh8 (8...c5 9.bc5 dc5 10.0–0+=) 9.0–0 Be6 10.a4 Nd7 11.a5 a6 12.b5 (12.Qd2 d5+/–) 12...f5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Qd2 Kg8 16.f4 Bf6 17.Rfd1 Qe8 18.e4 (18.b6 cb6 19.ab6 Qf7+=) 18...Qf7 19.Nd5 Bd5 (19...Bb2 20.Qb2 fe4 21.Nc7=) 20.ed5+= Kg7 21.Rab1 Ng8 22.Ba3 b6 (22...ab5 23.c5+/–) 23.ab6+/– ab5 24.Rb3 bc4 25.Bc4 c5 26.dc6 Qc4 27.Qd5 Qe2 (27...Qf4? 28.Bd6 (worse is 28.Qd6 Qa4 29.Qb4 Qc6=) 28...Qh4 29.b7+–) 28.b7 (28.c7 Ra4 29.Bd6 Bd4 30.Qd4 Rd4 31.Bf8 Kf7–+) 28...Ne7 29.Qd3 Qd3 30.Rdd3 Ra3 31.c7 Bd4 32.Kf1 Rb3 33.Rb3 Ba7 34.b8Q Bb8 35.cb8Q Rb8 36.Rb8 Kf6 37.Ke2 h6 38.Rh8 h5 39.Kd3 Nd5 40.g3 Ke6 41.Kd4 Nf6 42.Ra8 Ng4 43.Ra2 Nf6 44.Re2 Ne4 45.Re3 Kd7 46.Kd5 Nf6 47.Kc4 Ne4 48.Kb5 Nf6 49.Ra3 Ng4 50.Ra2 Ke6 51.Kc6 Nf6 52.Ra8 Ne4 53.Re8 Kf7 54.Rd8 Ke7 55.Rd7 Kf6 56.Kd5 g5 57.h4 gf4 58.gf4 Nc3 59.Kd4 Ne4 60.Rh7 Kg6 61.Rc7 Nd2 62.Rc3 Kf6 63.Kd5 Ne4 64.Rc7 Nd2? 65.Rc6 Nf3 66.Rd6 Kg7 67.Ra6 Nh4 68.Ke5 Kf7 69.Rh6 1–0. Sokolski,Alexey – Nei,Iivo, URS–ch sf Vilnius, 1955.

5.Nf3 Bg7 6.d4+= Nh6 7.Be2 0–0 8.Nc3 (8.0–0 Nd7 9.Nc3 Nf7+=) 8...Be6 (8...a5 9.b5 Be6+=) 9.0–0 Nd7 (9...a5+=) 10.d5 Bf7 11.Qd2 f5 12.a4 a5 13.Nb5 ab4 14.Qb4 Re8 (14...Nc5 15.a5=) 15.Rfd1 Nc5 16.h3 g5 (16...Na6 17.Qc3=) 17.a5 (17.Ng5!? Qg5 18.Nc7+=) 17...Bg6= 18.Ne1 Nf7 (18...g4 19.hg4 Ng4 20.Nf3+=) 19.Nd3 Na6 20.Qd2 e4 21.Nb4 Bb2 22.Qb2 Nc5 23.Nd4 (23.Ra2 Ne5=) 23...Ne5 24.Qd2 (24.Nbc2 g4+=) 24...Qf6 25.Ra3 (25.Nb5 Re7 26.Nd4 f4+=) 25...f4 26.Nb5 Re7 27.Qc3 (27.ef4!? gf4 28.Nd4+=) 27...f3–/+ 28.Bf1 fg2 29.Bg2 Bh5 30.Rd2 Nf3 31.Bf3 Qf3 32.Kh2 g4 33.h4?? Rg7 (33...Rg7 34.Kg1 g3 35.Qg7 Kg7–+) 0–1. Zylla,Johannes – Meeussen,Leo, corr Partridge mem–6, 1995.

4.d4 Be6

5.c4 ed4!? 6.ed4 Qe7 =.

5.c4 Kf7 6.de5+/– Nh6 (Better is 6...fe5!? 7.Qf3 Nf6 8.Qb7 Nbd7+/–) 7.ef6+– gf6 8.Qh5 Ke7?? (8...Kg7 9.Qg5 Kf7 10.Qb5+–) 9.Nf3 (Better is 9.Bf6 Kf6 10.Qh4 Kf7 11.Qd8+–) 9...Nd7 10.Qh4 Bg7 11.Nd4 Bf7 12.Nc3 c6 13.Bd3 Qg8 14.0–0–0 Bc4?? 15.Bc4+– Qc4 16.Nc6 Qc6–/+ +–. tromar (1755) – NN, GameColony.com, 2002.

5.d5 Bf7 6.c4 +=.

4.d4 Ne7

5.a3 a5 6.Bd3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Nbc6 9.Bc3 Nd5 10.de5 de5 =.

5.Nc3 ed4 6.ed4 d5 7.Nf3 Ng6 8.a3 a5 9.b5 Be7 10.Bc1 0–0 +=.

5.c4 Bf5 6.Nf3 a5 7.b5 Nd7 8.Nc3 Bg6 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Rb8 =.

5.Nd2 ed4 6.ed4 d5 7.a3 a5 8.b5 Bf5 9.c4 Nd7 10.Qh5 g6 =.

5.Bd3 Nbc6 6.a3 f5 7.b5 e4 8.Be2 Nb8 9.d5 a6 10.Nh3 ab5 +=.

5.d5 c5 6.b5 Bf5 7.Nc3 Qa5 8.Qd2 Bd7 9.Nf3 a6 10.a4 Qb4 +=.

5.Be2 Be6 6.Nf3 e4 7.Nfd2 d5 8.c4 Nf5 9.Qa4 Qd7 10.Qd7 Nd7 +=.

5.de5 fe5 6.Nf3 Bg4 7.Bd3 d5 8.Be5 Nec6 9.Bg3 Nb4 10.Be2 Qf6 +=.

5.Nf3 e4 6.Nfd2 d5 7.c4 Be6 8.Nc3 f5 9.Qa4 Qd7 10.Qd7 Nd7 =.

5.Qh5 g6 6.Qf3 Bg7 7.a3 0–0 8.Be2 ed4 9.ed4 d5 10.Nd2 Re8 +=.

4.d4 Nh6

5.a3 a5 6.b5 Nf7 7.e4 ed4 8.Bd4 d5 9.ed5 Qd5 10.Nc3 Qe6 =.

5.Nd2 ed4 6.Bd4 Nf5 7.Ngf3 d5 8.c3 a5 9.b5 c5 10.bc6 bc6 =.

5.d5 Be7 6.Qh5 Nf7 7.Bd3 f5 8.Nc3 e4 9.Bc4 Nd7 10.Bb5 0–0 =.

5.de5 de5 6.Qd8 Kd8 7.a3 Bf5 8.Bd3 Bd3 9.cd3 b5 10.Nf3 a5 =.

3.e3 g6

4.a3 Bg7 5.c4 Ne7 6.d4 0–0 7.Nf3 Nd7 8.d5 f5 9.Be2 c5 10.Nbd2 Nf6 11.b5 Ne4 12.0–0 Kh8 13.h3 Ng8 14.a4 Nh6 15.Qc2 Nd2 16.Qd2 e4 17.Ne1 Bb2 18.Qb2 Kg8 19.Qd2 Qf6 20.Rb1 f4 21.f3 Qg5 22.ef4 Qf4 23.Qf4 Rf4 24.fe4 Re4 25.Nf3?? Re2–+ 26.Ng5 Bf5 27.Rbe1 Re1 28.Re1 Nf7 29.Nf3 Kf8 30.g4 Bd3 31.Rc1 Re8 32.Kf2 Re2 33.Kg3 Re3 34.Kf4 Re4 35.Kg3 Rc4 36.Rd1 Ne5 37.Ne5 de5 38.Rd3 Rd4 39.Re3 Rd5 40.Kf3 Ke7 41.Re4 Ke6 42.h4?! Rd4 43.Re3 Ra4 44.Rc3 c4 45.Ke4 a6 46.b6 a5 47.Ke3 Rb4 48.Ke4 Rb6 49.Rc4 Rb4 50.Kd3 Rc4 51.Kc4 a4 52.Kb4 e4 53.Ka4 e3 (54.Kb5 e2–+) 0–1. lidl4 – SahMat, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Bc4 Nf6 5.Nf3 Bg7 (5...d5!? 6.Bb3 e4+=) 6.d3 Qe7 7.a3 Be6 8.Nbd2 Bc4 9.Nc4 0–0 10.0–0 Nc6 11.b5 Nd8 12.Re1 c6 13.a4 Qc7 14.Ba3 c5 15.c3 b6 16.Qb3 Nb7 17.Rad1 Rfe8 18.e4 Rad8 19.Ne3 Qc8 20.Bc1 Qe6 21.Qb2 h6 22.h3 d5 23.ed5 Nd5 24.Nd5 (better is 24.Ng4!?+/–) 24...Qd5= 25.Be3 Qd6 26.Qc2 Qf6 27.d4 ed4 28.cd4 Kf8 (better is 28...Rc8!?+=) 29.dc5+/– Qc3?? (better is 29...Rd1 30.Rd1 Nc5 31.Bc5 bc5 32.Qc5 Qe7+/–) 30.Qc3+– Bc3 31.Bh6 Kg8 32.Re8 Re8 33.c6 Na5 34.c7 (34.c7 Bf6 35.Bg5 Bg5 36.Ng5+–) 1–0. Skalny,P (1700) – Ostry,M, Klatovy CZE, Open, 2013.

4.d3 Bg7 5.Nf3 Ne7 6.Be2 0–0 7.0–0 e4 8.Bg7 ef3 9.Bf8 fe2 10.Qe2 Qf8 11.Nd2 Nd5 12.b5 Nd7 (12...Nc3 13.Qf3+=) 13.d4= Qe7 14.Qf3 (14.c4 Nf4 15.Qe1 Ne6=) 14...N7f6 15.h3 (15.e4 Bg4 16.Qa3 Nf4+= (worse is 16...Ne4 17.Rae1+/–)) 15...Rb8 (15...Nc3 16.Nb1 Nce4 17.Rc1–/+) 16.c4 (16.e4 Nb6=) 16...Nc3 17.e4 Na4 (17...Nce4!? 18.Ne4 Ne4=) 18.Qa3+= Nb6 19.e5 (19.Qa7?? Ra8 20.Qa8 Na8–+) 19...Ne8 20.ed6 (20.Qa7?? Ra8 21.Qa8 Na8–+) 20...Nd6 White creates threats along the open e–file 21.Rfe1 (21.Qa7?? Ra8 22.Qa8 Na8–+) 21...Qf8 22.c5 (22.Qa7?? Ra8 23.Qa8 Na8–+) 22...Ndc4? (better is 22...Nf5!?+=) 23.Nc4 (23.Qc3 Nd2 24.cb6 ab6+–) 23...Nc4 24.Qc3 (24.Qa7?! Be6+=) 24...Be6 25.Re6! fe6 26.Qc4 Qf7 27.Re1 Re8 28.a4 b6 29.c6 Kg7 30.Qc3 Kg8 31.Re5 Rd8 32.Qe3 Rd6 33.d5 Rd5 34.Re6 Kf8 35.Re4 Rf5? 36.Rd4 Qf6? 37.Rd7 Re5 38.Qf3 Qf3+/– 39.gf3 Re7 40.Rd4 Kf7 41.Kg2 Re5 42.f4 Re7 43.Kf3 Re6? 44.Kg4 Re2 45.Kf3 Re6 46.h4 h6?? 47.Rd7 Re7 48.Kg4 Rd7 49.cd7 Ke7 50.f5 gf5 51.Kf5 c5 52.bc6 a6 White now must not overlook the idea Kd8 53.Ke5 (53.Ke5 h5 54.f4 b5 55.f5 b4 56.f6 Kf7 57.d8Q b3 58.Qe7 Kg6 59.Qg7#) 1–0. Haisma,Hans – Beck,Leonie, Dieren op mini, 2005.

4.d4= d5 5.a3 e4 6.c4 =.

4.d4 f6 5.de5 de5 6.Qd8 Kd8 7.b5 Be6 8.Nc3 Nd7 9.0–0–0 Nh6 10.h3 Nf7 11.g4 c6 12.Bg2 Kc7 13.f4 (13.bc6!? bc6 14.Nf3+=) 13...Bc5+= 14.Re1 Bb4 15.Nge2 Nd6 16.a4 (16.bc6 bc6 17.fe5 fe5 18.a3+=) 16...Nc4–/+ 17.Ng3 Ndb6 18.Ba1? (18.bc6 bc6 19.Nge4–/+) 18...Rhd8 19.Nce4 (better is 19.Nge4!?–/+) 19...f5–+ 20.Be5 (20.gf5 gf5 (20...Be1?! 21.Re1 gf5 22.Ng5–/+; 20...Bf5?! 21.Re2–/+) 21.Rd1 fe4 22.Ne4 ef4 23.ef4 Na4 24.Rd8 Rd8 (worse is 24...Kd8 25.bc6 Ba3 26.Kb1 bc6 27.Bf6 Kc7 28.Ka2–+) 25.bc6 bc6–+) 20...Ne5 21.Ng5 Ba2 22.Kb2 Bg8 23.fe5 Na4 24.Kb1 Be1 25.Re1 h6 26.Nf3 fg4 27.Nd4 (27.hg4 cb5 28.Rh1–+) 27...Nc3 28.Kb2 Nb5 (better is 28...gh3!? 29.Bc6 Na4 30.Ka3 bc6 31.Ka4–+) 29.Nb5 cb5 30.hg4 Be6 31.Ne4 (31.Bf3 Rh8–+) 31...Bd5 (31...Rd5 32.Bf3–+) 32.Rh1 Rh8 33.Rd1 Be4 34.Be4 Rae8 35.Bg6 Re5 36.e4 a5 37.Bf5 Ree8 38.Rd5 Kb6 39.Bg6 Reg8 40.Rd6 Kc5 41.Rf6 Rd8 42.Bf5 Rdf8 (42...Rdf8 43.Re6 Re8–+) 0–1. Lorenc,To1 (2085) – Jansen,C (2240), Nachod CZE, 2013.

4.Be2 Nf6 5.Nf3 Bg7 6.0–0 0–0 7.c4 Nbd7 8.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.0–0).

4.Nf3 Nf6 5.Be2 Bg7 6.0–0 Nbd7 7.c4 0–0 8.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.0–0).

4.f4 Nc6 5.b5 Nce7 6.fe5 Bg7 7.Nf3 de5 8.Be5 Be5 9.Ne5 Qd5 10.d4 Be6 11.Nc3 Qd6 12.Bd3 c6? 13.0–0 Nh6 14.bc6 Nc6 15.Nb5 Qe7 16.Nc6 bc6 17.Nc3 0–0 18.e4 f5+/– 19.d5 cd5 20.ed5 Bd5 21.Nd5 Qc5 22.Kh1 Qd5 23.Rb1 Ng4 24.Qe2 Rae8 25.Bc4 Re2 26.Bd5 Kg7 27.Rb7 Kh8 28.Bf3+= Ree8 29.Ra7+/– Ne3 30.Rc1 Nc2 31.a4 Nd4 32.a5 Re5 33.Bb7?? Nb3–/+ 34.Rd1 Ra5 35.Ra5 Na5 36.Bd5 Rd8 37.Bf3 Rd1 38.Bd1 Nc6 39.g3 Nd4 40.Kg2 Kg7 41.Kf2 Kf6 42.Ke3 Ke5 43.Ba4 g5 44.Bd7 f4 45.gf4 gf4 46.Kf2 Nf5 47.Ba4 h5 48.Be8 h4 49.Kg2 Ke4 50.Bg6= Ke5 51.Kf3 Ne3 52.Bh7 h3 53.Bd3=+ Kd4 54.Ba6 Ke5 ½–½. McGhee – FelixFri, ChessWorld.net, 2008.

4.g3 Bg7 5.Bg2 c6 6.a4 Ne7 (6...Nf6 7.Ne2 (7.Nc3 0–0 8.Nge2 d5 9.0–0 Qd6 10.b5=; 7.b5 0–0 8.Nc3 d5 9.Nge2 a6 10.0–0+=) 7...Qb6 8.Nbc3 Qb4 9.Ba3 Qg4 10.Bd6=) 7.Ne2 (7.Nc3 0–0 8.Nge2 d5 9.0–0 Be6 10.f4=; 7.b5 0–0 8.f4 Bd7 9.Ne2 Qb6 10.c4=) 7...Be6 (7...Qd7 8.0–0 Na6 9.c3 0–0 10.d4=) 8.d3 (8.0–0 h5 9.a5 g5 10.d4=) 8...0–0 (8...Qb6 9.Bc3 Nd5 10.a5+=) 9.Nd2 (9.0–0 Qb6 10.c4+=) 9...Qd7 10.0–0 Bh3 11.Bh3 Qh3 12.c4 h6 13.Rb1 Nd7 14.Ba1 f5 15.d4 g5 (15...Qh5 16.Nc1=) 16.de5 Ne5 17.Rb3 Ng4 18.Nf3 Ba1 19.Qa1 Ng6 20.Ned4 N6e5 21.c5 dc5 22.bc5 Rad8 23.Re1 (23.Qa2 Rf7 24.Rfb1=) 23...Rfe8?? (better is 23...Rd4 24.ed4 Nf3 25.Rf3 Qh2 26.Kf1 Qh1 27.Ke2 Re8 28.Re3 Re3 29.fe3 Qg2 30.Kd3 Nf2 (30...Qg3 31.Qa2 Kf8 32.Re2+=) 31.Kc4 b6–/+) 24.Qa2+/– Kh8 25.Qb2 Kg8 (25...Re7 26.Rb1 (26.Rb7?? Rb7 27.Qb7 Rd4 28.Qb8 Kg7 29.Qe5 Ne5 30.Nd4 g4–+) 26...f4 27.a5=) 26.Qa2 ½–½. Basman,Michael – Wells,Peter K, Ev Standard op, 1980.

4.b5 Bg7

5.d4 Nd7 6.d5 Ne7 7.c4 0–0 8.e4 f5 9.f3 fe4 10.fe4 Nf6 11.Nc3 Ng4 12.Nf3 Ne3 13.Qd3 Nf1 14.Qf1 Bg4 15.0–0–0 Nc8 16.h3 Bf3 17.gf3 Nb6 18.a4 Qf6 19.a5 Nd7 20.Rd3 Nc5 21.Rd1 Qf3 22.Qf3 Rf3 23.b6 ab6 24.ab6 Nd3 25.Kc2 Nb2 26.Kb2 cb6 27.Rdf1 Raf8 28.Rf3 Rf3 29.Kb3 Bh6 30.Kb2 Be3 31.Nb5 Bc5 32.Ra1 Rh3 33.Ra8 Kg7 34.Rb8 Rf3 35.Rb7 Rf7 36.Nd6 Bd6 37.Rb6 Rd7 38.Rc6 g5 39.c5 Bb8 40.Rc8 Ba7 41.c6 Rf7 42.c7 Bb6 43.Rg8 Kg8 44.c8Q Kg7 45.Qe6 Bd4 46.Kb3 h5 47.d6 Rf6 48.Qe7 Rf7 49.Qg5 Kf8 50.Qd8 Kg7 51.d7 Rf3 52.Ka4 Be3 53.Qe7 Rf7 54.Qe5 1–0. Kleinke – Bruening, 1977.

5.d4 Nf6 6.de5 Nfd7 7.Nf3 de5 8.Bd3 c6 9.0–0 cb5 10.Bb5 0–0 11.Nc3 Qb6 12.Ba3 Re8 13.Rb1 Nc6 14.Ne4 Rd8 15.Nfg5 Nf8 16.Bd6 Ne6 17.Bc4 Qa5 18.Be6 fe6+– 19.Qf3 h6 20.Qf7 Kh8 21.Qg6 hg5 22.Ng5 Rd6 23.Qh7 1–0. Fritz 5.32 – EXchess 3.11, 2004.

5.Nf3 Nd7 6.c4 f5 7.Be2 Ngf6 8.d4 e4 9.Ng5 Qe7 10.Qb3 h6 11.Nh3 g5 12.Nd2 c5 13.bc6 bc6= 14.Qa4 c5 15.Qc6 Rb8 16.Nb3 0–0 17.dc5 Nc5=+ 18.Nc5 Rb2–/+ 19.Nb3 f4 20.ef4 g4 21.Ng1=+ Bb7 22.Qb5 e3–/+ 23.f3 Ne4 (24.fe4 Rb3 25.Qb3 Ba1 26.Bg4 A) 26...Qe4 27.Bf3 Qf4 28.g3=+ (28.Qb7 Bc3 29.Ke2 Qc4 30.Kd1 Qd3 31.Kc1 Bd2 32.Kd1 Bb4 33.Kc1 Ba3 34.Qb2 Rc8 35.Bc6 Rc6); B) 26...Rf4=) =+. Ferrero Montoya,Jose – Todorcevic,Miodrag (2490), Aceimar op Mondariz, 1994.

5.Nf3 Be6 6.Be2 =.

5.Nf3 f5 6.Be2 Nf6 7.d4 e4 8.Nfd2 0–0 9.g3 d5 10.c4 c6 11.a4 Be6 12.Nc3 (12.c5 Qc7=) ½–½. Mittelbachert,Ulrich – Ebert,Manfred, Ruhrgebiet VL1, 1998.

5.Nf3 Nf6 6.d4 e4 7.Nfd2 d5 8.c4 c6 9.Ba3 Bd7 10.Nc3 Be6 11.Be2 Nbd7 12.f3 ef3 13.Bf3 Bf8 14.Bf8 Kf8 15.Qb3 Nb6 16.c5 Nbd7 17.Ne2 Kg7 18.Qd3 Re8 19.Ng3 Qc7 20.0–0 cb5 21.e4 de4 22.Be4 (22.Nde4 Bc4 23.Qa3 Bf1 24.Rf1 Ne4 25.Ne4 Qf4+=) 22...Rad8 23.Qb5 Ne4 24.Nde4 a6 25.Qb2 Bd5 26.Nd6 Re7 27.Rae1 Re1 28.Re1 Nf6 29.Rf1 b6 30.Qf2 Ng8 31.Qf4 Kf8 32.Qe5 bc5 33.Qd5 Rd6 34.Qc5 (34.Rf7! Qf7 35.Qd6 Kg7 36.dc5 Qa2 37.c6 Qa1 38.Nf1+/–) 34...Qc5= 35.dc5 Rc6 36.Rc1 Nf6 37.Kf2 Nd7 38.Ne4 f5 39.Ng5 h6 (39...Nc5? 40.Rc5 Rb6 41.Nh7 Kg8 42.Rc7+–) 40.Nf3 Rc5 41.Rd1 Ke7 42.a4 Ra5 43.g3 Ra4 44.Nh4 Ne5 45.Rb1 a5 46.Rb6 Ra2 47.Kg1 a4 48.Ng6 Ng6 49.Rg6 h5 50.Ra6 a3 51.h4 Kd7 52.Kf1 Kc7 53.Kg1 Kb7 54.Ra5 Ra1 55.Kf2 a2 56.Kg2 Kb6 57.Ra4 Kb5 58.Ra8 Kc4 59.Rc8 ½–½. Liszewski,Krzysztof – Kosak,Piotr, OLM Poland, 2007.

5.f4 Be6 6.Nf3 Nf6 7.fe5 Ng4 8.Be2 Nd7 9.0–0 0–0 10.Nd4 Qh4 11.Bg4 Bg4 12.Rf4 Qh2 13.Kh2 Bd1 14.ed6 Be5 15.Kh3 Bf4+= 16.ef4 h5?? 17.dc7+= Bg4 18.Kh2 Rfc8 19.Nc3 Nf6 20.Rf1 Rc7=+ 21.f5 g5 22.Re1 Rc4 23.Ne4 Ne4 24.Re4 Bf5! 25.Re7 Bc2 26.Rb7 Be4 27.Re7 Bb1 28.a3 Kf8 29.Rd7 Be4 30.Rd6 Rac8 31.Rh6 R8c7 32.Rh5–/+ R4c5 33.Bc3 Ke8 34.Rh8 Kd7 35.Ba5 Rc8 36.Rc8 Kc8 37.Bb4 Rc4 38.Bc3 Kd7 39.Kg3 Kd6 40.Ne2 f5 41.Bb4 Ke6 42.Bf8 Bd3 43.Nc3 Bc2 44.Bg7 Be4 45.Ne2 Bd3 46.Nc3 Rg4 47.Kf2 Be4 48.g3 Bb7 49.d3 Bh1 50.Ne2 Ra4 51.Bf8 Kd7 52.Bc5 a5 53.Nd4= f4 54.gf4 gf4 55.Ne2 f3 56.Nd4 Kc7 57.Ke3 Bg2 58.Nf3 Rg4 59.Ne5 Rh4 60.Ng6 Rh5 61.Kd4 Rf5 62.Ne7 Rf1 63.Nd5 Bd5 64.Kd5 Rc1 65.d4 a4 66.b6 Kb7 67.Ke4 Rc3 68.Ke5 Kc6 69.Kf4 Rh3 70.Kf5 Re3 71.Kf6 Re8 72.Kg7 Re4 73.Kf7 Rf4 74.Kg6 Rf3 75.Kg5 Rf1 76.Kg4 Rf7 77.Kg3 Kd5 78.Kh4 Rg7 79.Kh5 Kc6 80.Kh6 Rg3 81.Kh7 Rg1 82.Kh8 Rg6 83.Kh7 Rg3 84.Kh6+/– Rg2 85.Kh5 Rg8 86.Kh4+/– Rg6 87.Kh5 Rg2 88.Kh6 Rg4 89.Kh5 Rg1 90.Kh4 Rg8 91.Kh5 Kd5 92.Kh6+= Kc6 93.Kh7 Rg4 94.Kh6 Rg1 95.Kh5 Rg3 96.Kh4 Rg1 97.Kh5 Rg3 98.Kh6 Rg4 99.Kh7 Rg5 ½–½. Comet B25 – Comet B50, 2004.

5.f4 f6 6.Bc4 d5 7.Bb3 Be6 8.fe5 fe5 9.Nf3 Nd7 10.0–0 c5 11.bc6 bc6 12.Nc3 e4 13.Ne1 Ngf6 14.Ba3 Ng4 15.Ne4 Nde5 16.Nd6 Kd7 17.Nb7 Qc8 18.Nc5 Kc7 19.h3 Nh6 20.Ne6 Qe6 21.Rc1 Nc4 22.Bc4 dc4 23.c3 Nf5 24.Bc5 Qd5 25.Bb4 a5 26.Ba3 Ng3 27.Rf2 Ne4 28.Re2 Rhd8 29.Qc2 Rd7 30.Nf3 Rad8 31.Rb1 Rb8 32.Nd4 Rb1 33.Qb1 c5 34.Nb5 Kc8 35.Bc1 Rb7 36.Qe4 1–0. Tidemalm – Ahlbom, corr SSKK 1986.

4.c4

4.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 g6 4.e3).

4.c4 a5 5.b5 (--> 1.b4 a5 2.b5 e5 3.Bb2 d6 4.c4 g6 5.e3).

4.c4 Bg7

5.Nc3 Nf6 6.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 d6 5.e3 e5 6.Nc3).

5.Be2 Ne7 6.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 g6 4.e3 Bg7 5.Nf3 Ne7 6.Be2).

5.Be2 Nf6 6.Nf3 0–0 7.0–0 c6 8.d3 Re8 9.Nbd2 Nbd7 (-->1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5 7.d3 Nbd7 8.Nbd2 Re8 9.0–0 c6).

5.Nf3 Nd7 6.Be2 Ngf6 7.Nc3 0–0 8.0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5 7.0–0 Nbd7 8.Nc3).

5.Nf3 Ne7 6.Be2 0–0 7.d4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 g6 4.e3 Bg7 5.Nf3 Ne7 6.d4 0–0 7.Be2).

5.Nf3 Nf6

(--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 d6 5.e3 e5).

6.d4 ed4 7.ed4 0–0 8.Be2 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 ed4 8.ed4).

6.d4 ed4 7.Nd4 0–0 8.Be2 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 ed4 8.Nd4).

6.Be2 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5).

6.Be2 Nbd7 7.0–0 0–0 8.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.0–0).

4.Bc4 Bg7

5.Nc3 Nd7 6.Nge2 Ngf6 7.0–0 0–0 8.Nd5 Nb6 9.Nb6= ab6 10.f4 e4 11.Qe1 c6 12.Ng3 d5 13.Be2 b5 14.Bd1 Ng4 15.Bg7= Kg7 16.Bg4 Bg4 17.h3 Be6 18.Ne2 f5 19.Nd4 Qd7 20.Nb3 b6 21.Qe2 c5?? 22.bc5+/– b4 23.cb6 Rab8 24.Qa6 Qc6 25.Nd4 Qd6 26.Qa7 Bd7 27.b7 Qc7+/– 28.Nb3 Rb7 29.Qd4 Rf6 30.Nc5 Rb8?? 31.Rab1 Rb5 32.Nd7 Qd7 33.Rb4 Rb4 34.Qb4 Qc6 35.c3 Qa6 36.a4 Rf7 37.Qd4 Kf8 38.Rb1 Qd6 39.Rb6 Qd7 40.Rb5 Qc7 41.Rd5 Ke8 42.a5 Qa7 43.Rd8 (43.Rd8 Ke7 44.Qd6#) 1–0. C_D_B7 – chrisalvin2005, chessHere.com, 2006.

5.Nf3 a6 6.h4 Nf6 7.Nc3 0–0 8.Nd5 b5 9.Nf6 Bf6 10.Bb3 Nc6 11.h5 g5 12.d4 e4 13.Nd2 Qe7 (better is 13...d5=) 14.Bd5+/– Bd7 15.Ne4 Nb4 16.Nf6 (better is 16.Ba8!? Bg7 17.Bb7 Rb8+–) 16...Qf6+/– 17.Ba8 Ra8 18.a3 Nd5 19.Qf3 Qf3 20.gf3 Re8 21.Kd2 h6 22.e4 Nf4 23.Rae1 c5 24.dc5 dc5 25.Kc1 Be6 26.Kb1 c4 27.Be5 Nh3 28.Bg3 Ra8 29.Rd1 a5 30.Rd6 Nf4 31.Bf4 gf4 32.Rh4 b4 33.Rf4 ba3 34.Ka2 Rb8 35.Ka3 Rb4 36.Ra6 c3 37.Re6! fe6 38.Rf6 e5 39.Rc6 Rb2 40.Rc3 Rb1 41.Rc5 Rf1 42.Re5 Rf2 43.Ra5 Rc2 44.f4 Kf7 45.Kb3 Rf2 46.Rf5 Ke6 47.Kc4 Rc2 48.Kb5 Rb2 49.Kc6 Rc2 50.Rc5 Re2 51.Re5 Kf6 52.Kd6 Rd2 53.Rd5 Rf2 54.Rf5 Kg7 55.e5 Rd2 56.Ke7 Rb2 57.Rf7 Kg8 58.Kf6 Rb6 59.e6 Rb5 60.f5 Kh8 61.Kg6 Rb7 62.Rf8 1–0. Feng,Jason – Bester,Kazimierz, SF–2008–0–00008, 2008.

5.Nf3 d5 6.Bb5 c6 7.Be2 =.

5.Nf3 Bg4 6.0–0 Nd7 7.d3 h6 8.Nbd2 Ngf6 9.h3 Bf3 10.Nf3 Qe7 11.e4 0–0 12.a4 Nh5 13.g3 Kh8 14.Nh4 Qg5 15.Bc1 Qe7 16.Qg4 Kh7 17.Nf5 Qd8 18.Nh4 Qe7 19.f4?? ef4–/+ 20.Bf4 Ne5?? 21.Be5+/– Qe5 22.Kg2 Qg5 23.Rae1 Qd2 24.Re2+/– Qg5 25.Bf7 Qg4 26.hg4 Nf6 27.Bg6 Kg8 28.Bf5 Nh7?? 29.Be6 Kh8 30.Ng6# 1–0. Roell,Uwe – Fischer,M, Dortmund–ch, 1994.

4.d4 ed4

5.Qd4 f6 6.Bb5 c6 7.Bd3 Nd7 +=.

5.Qd4+= f6 6.Bc4 Nc6 7.Qd2 =.

5.Qd4 f6 6.Bc4 Nc6= 7.Qd5 Qe7 8.a3 Bg7 9.Ne2 Nd8 10.0–0 Be6 11.Qd3 Bc4 12.Qc4 Nh6 13.Nd2 Nhf7 14.b5 0–0 15.Nf4 Kh8 16.Nd5+/– Qe6 17.Qd4 Nh6?? 18.Nc7+– Qe5 19.Qe5 de5 20.Na8 Ne6 21.Nb6! ab6 22.Rac1 Rc8 23.Rfd1 Nf7 24.Ne4 Kg8 25.Nd6 Rc7 26.Nf7 Kf7 27.Rd6 Bf8 28.Rb6?? Bc5 29.Re6!+– Ke6 30.Kf1 b6 31.h3 e4 32.Ke2 Rd7 33.a4 Ra7 34.Ra1 Kd5? 35.Bf6 Bb4 36.Bd8 Bc5 37.f3 ef3 38.gf3 Kc4 39.Bh4 Kc3 40.Ra2 Rd7 41.Be1 Kc4 42.Ra1 Bb4 43.Rd1 Rd1 44.Kd1 Bd6 45.h4 Ba3 46.e4 Kd4 47.Bf2 Kc4 48.Bb6 Kb4 49.a5 Kb5 50.c4! Kc6 51.e5 Be7 52.Bf2 Bb4 53.a6 Bc3 54.e6 Bf6 55.c5 h5 56.a7 Kb7 57.c6! (57.c6 Kc6 58.a8Q Kd6 59.Qe8+–) 1–0. PeterRs – yulio, ChessWorld.net, 2006.

5.Qd4+= f6 6.Bc4 Nd7 7.Ne2 Ne5 8.Bb3 Bg7 9.Nf4 Ne7 10.Ne6 Be6= 11.Be6 N7c6 12.Qh4?? Qe7?? 13.Bd5 0–0–0 14.0–0 g5 15.Qe4+= Qd7 16.g4 h5= 17.b5 Na5 18.f3 Kb8 19.h3? hg4–+ 20.hg4? Qb5 21.Nc3 Qe8 22.Ne2? Nec4 23.Bd4 Qe4 24.fe4 c6 25.Be6 Rde8 26.Bf5 Ne5 27.Ng3 Nac4 28.Nh5 Re7 29.Ng7 Rg7 30.Be6 Nd2 31.Rf6 Nef3 32.Kg2 Nd4 33.ed4–/+ Ne4 34.Rf3?? Rgh7–+ (34...Rgh7 35.Rd1 Rh2 36.Kf1 d5–+) 0–1. juanpacio (1715) – Lenze (1755), internet, 2007.

5.Bd4 Nf6 6.Nf3 Bg7 7.c4 0–0 8.Be2 Nc6 9.b5 Nd4 10.ed4 c5 11.bc6 bc6 12.0–0 c5 13.Nc3 cd4 14.Nd4 Bb7 15.Bf3 Bf3 16.Qf3 Qb6 17.Ndb5 a6 18.Na3 Qa5 19.Nab1 Nd7 20.a4 Ne5 21.Qd5 Qd5 22.cd5 Rac8 23.Ra3 Nc4 24.Rb3 Rb8 25.Rb8 Rb8 26.Ne4 f5 27.Ned2 Nb2 28.Rc1 Na4 29.Rc6 Rb6 30.Na3 Rc6 31.dc6 Kf7 32.Ndc4 Ke6 33.Na5 d5 34.Nb7 Bd4 35.Kf1 Bb6 0–1. phildo (1860) – talstactician (1770), gameknot.com, 2013.

4.d4 Nd7

5.c4 Bg7 6.Nf3 Ne7 7.Bd3 0–0 8.0–0 h6 9.b5 f5 10.de5 de5 11.c5 e4 12.Bc4 Kh7 13.Bg7 Kg7 14.Qd4 Nf6 15.Rd1 Qe8 16.Ne5= a6 17.Nc3 ab5 18.Nb5 Nc6 19.Nc6 Qc6 20.Qe5 Ra4?? 21.Qe7 (21…Kh8 22.Qf8 Kh7 23.Qf7 Kh8 24.Rd8 Qe8 25.Re8 Ne8 26.Qg8#) 1–0. Marre – fram74, zagraj.pl, 2003.

5.Bc4 Bg7 6.Nf3 Qe7 7.0–0 Ngf6 8.Nc3 0–0 9.a4 e4 10.Nd2 c6 11.b5 Rd8 12.Ba3 Nf8 13.h3 h5 14.Qe2 Bh6 15.Rae1 Re8 16.Bb3 Be6 17.Nc4 Rad8 18.Na5 Qc7= 19.Nc4 d5 20.Nd2 N8h7 21.f3 ef3 22.Nf3 Bh3 23.gh3 Re3 24.Qe3 Qg3 25.Kh1 Be3 26.Re3 Qh3 27.Kg1 Qg3 28.Kh1 Ng5 29.Bc1?? Ng4–+ (29...Ng4 30.Bd5 Qh3 31.Kg1 Nf3 32.Rff3 Qh2 33.Kf1 cd5–+) 0–1. Meis,Carsten – Maeurer,Christoph (2245), Porz op, 1994.

5.Nd2 Ngf6 =.

5.Nd2 Bg7 6.Ngf3 Ne7 7.de5 de5 8.Bc4+= 0–0 9.0–0 Nf5 10.Bd3 Nb6 11.Be5+= Qe7 12.Bg7+/– Ng7 13.b5 Be6 14.a4 Rfd8 15.Nd4 Bd5 16.a5+– Qg5? 17.N2f3 Bf3 18.Nf3 Qd5 19.ab6 cb6 20.Qe2 Ne6 21.Rfd1 Qh5 22.Ra4 Qh6 23.Rda1 Nc5 24.Ra7 Ra7 25.Ra7 Nd3 26.cd3 Rb8 27.d4 Qh5 28.e4 Qg4 29.h3 Qd7 30.Qc4 Qe8 31.Qc7 Rc8 32.Qb7 Rb8 33.Qc6 Kg7 34.Ne5 Qc6 35.Rf7 Kg8 36.bc6 1–0. themonkey – Vic_Rimkus, GameColony.com, 2002.

5.Nd2 Bg7 6.Ngf3 Ne7 7.de5 de5 8.Nc4 f6 9.Bd3 0–0 10.0–0 a6 11.Be4 Kh8 12.Qd2 Nb6 13.Nb6 Qd2 14.Nd2 cb6 15.Nc4 b5 16.Nb6 Rb8 17.Rad1 f5 18.Nd7 Bd7 19.Rd7 Nc6 20.Bc6+/– bc6 21.Rg7! Kg7 22.Be5 Kf7 23.Bb8 Rb8 24.Rd1 Ke7 25.Kf1 a5 26.a3 ab4 27.ab4 Ra8 28.Ke2 Ra2 29.Kd3 Ke6 30.Kc3 Ra4 31.Rd8 Ra1 32.h4 Rg1 33.g3 Rf1 34.Rd2 h6 35.Kd4 Kd6 36.e4 fe4 37.Ke4 Ke6 38.Kd4 Kd6 39.f4 Rg1 40.Rd3 h5 41.c4 bc4 42.Kc4 Kc7 43.Ra3 Kb6 44.Re3 Rg2 45.Kb3 Rg1+/– 46.Kc3 Rg2 47.Rf3 Rg1 48.Kc4 Rg2 49.f5 gf5 50.Rf5 Rg3 51.Rh5 Rg4 52.Kb3 Rg3 53.Ka4 Rg6 54.Rc5 Rg1 55.h5 Ra1 56.Kb3 Rb1 57.Kc4 Rd1 58.Rf5 Rh1 59.Ra5 Rd1 60.Rg5 Rh1 61.Re5 Rd1 62.Kc3 Rc1 63.Kd3 Rh1 64.Rc5 Re1 65.Kc3 Rd1 66.Kb2 Rh1 67.Kc2 Re1 68.Rg5 Rh1 69.Rf5 Rg1 70.h6 Rg2 71.Kb3 Rg3 72.Ka4 Rh3 +–. market (2180) – apitka (2035), GameColony.com, 2002.

5.Nd2 Bg7 6.Ngf3 Ne7 7.de5 Ne5 8.Ne5 de5 9.Bc4 0–0 10.Ne4 Bf5 11.Qf3 c6 12.Rd1 Qb6 13.a3 Rad8 14.0–0 a5 15.Rd8 Rd8? 16.Ng5 Rf8 17.e4 ab4 18.ef5 Nf5 19.Qb3 Qd8? 20.Nf7 Qh4 21.Ne5 Kh8 22.Nf7 Kg8 23.Ng5 Kh8 24.Qb4 Qg5 25.Qf8# 1–0. kamret (2190) – xcecp07 (1955), GameColony.com, 2003.

5.de5 de5 6.a3 Bg7 7.Nf3 Qe7 8.Nc3 Nb6 9.Nd5 Nd5 10.Qd5 c6 11.Qc5 Qc5 12.bc5 f6 13.Nd2 Bf8 14.Nc4 Nh6 15.Nd6 Bd6 16.cd6 Be6 17.a4 0–0 18.a5 Nf7 19.Ba3 Rfd8 20.Rb1 b6–/+ 21.Ba6 Rab8 22.0–0 Nd6 23.Rfd1 Nf7 24.h4 Rd1–+ 25.Rd1 ba5 26.Bc5 Rb2 27.Ra1 Rc2 28.Ra5 Bc4 29.Bc4 Rc4 30.Be7 Kg7 31.Ra7 Rh4 32.Rc7 Rc4 33.Rc8 g5 34.e4 Re4 35.Rc6 Rf4 36.g3 Rf3 37.Kg2 g4 38.Bc5 h5 39.Be3 Nh6 40.Bh6 Kh6 41.Re6 h4! 42.gh4 Kh5 43.Re8 Kh4 44.Rg8 e4 45.Re8 f5 46.Re7 Kg5 47.Re8 Kf4 48.Ra8 g3 49.fg3 Rg3 50.Kf2 e3 51.Kf1 Kf3 52.Ra3 f4 53.Rb3 Rh3 54.Kg1 Rh8 55.Ra3 Rg8 56.Kf1 Rd8 57.Kg1 Rd1 58.Kh2 Kf2 (58...Kf2–+) 0–1. Hecimovic,Ivan – Ivekovic,Benjamin, Zagreb op, 1997.

5.de5 de5 6.a3 Bg7 7.Nf3 Nh6 8.Bc4 0–0= 9.0–0 Qe7 10.e4 Nb6 11.Bb3 Kh8 12.Qe2 g5 13.Qe3 f6 14.a4 Bg4 15.Nc3 c6 16.Ba3 Rfd8 17.a5 Nc8 18.h3 Be6 19.Na4 g4+= 20.hg4 Ng4 21.Qe2 Bb3= 22.cb3 Qf7 23.Rad1 Nd6=+ 24.Rd3 Nb5 25.Bb2= Rd3 26.Qd3 Rg8 27.Rd1 Qh5 28.Nc5 Bh6 29.Ne1 Qh2=+ 30.Kf1 Qh1 31.Ke2= Bf4? 32.Qh3+– Nh2?? 33.Ned3 Qg2 34.Qg2 Rg2+/– 35.Nf4 ef4 36.Bf6 Kg8 37.Bb2 f3 38.Ke3 h5 39.Ne6 Ng4=+ 40.Kf4 Kf7 41.Ng5 Ke7=+ 42.Nf3? Rf2 43.Bc1? Nc3–+ 44.Re1 Ne2 (44...Ne2 45.Re2 Re2–+) 0–1. Madanasri,G (1995) – Tiwari,Ar (2240), Parsvnath ch–Commonwealth, 2007.

5.de5 Ne5? 6.f4 +–.

5.Nf3 Ngf6 6.c4 =.

5.Nf3 Ngf6 6.de5 de5 7.a3 =.

5.Nf3 Bg7

6.Bd3+= Ne7 7.0–0 0–0 8.a3 ed4 9.Bd4 Ne5 10.c3 =.

6.Bd3+= Ne7 7.0–0 0–0 8.a3 f5 9.de5 de5? 10.Bc4+– Kh8 11.Ng5 c6? 12.Ne6 Qb6 13.Qd6 Re8 14.Nc7 (14.Nc7 c5 15.Ne8 Qd6 16.Nd6+–) 1–0. mrkt (2360) – Barganax (2080), ICC, 2003.

6.Bd3+= Ne7 7.0–0 0–0 8.a3 Kh8 9.Nbd2+= Nc6 10.Be4 ed4 11.b5 Ne7 12.Bd4 Nf6 13.c4 Nf5 14.Bc3 h5 15.Bd3 Re8 16.e4 Nh6 17.Re1 Nhg4 18.h3 Ne5 19.Ne5 de5 20.Qf3 Kg8 21.Red1 Nh7 22.c5 Ng5 23.Qe3 Ne6 24.Bc4 Nf4 25.Nf3 Qe7 26.Rd2 g5 27.Rad1 g4 28.hg4 hg4 29.Nh2 Bh6 30.Kh1 Qh4 31.g3+= Qh5 32.Rd8 Be6 33.Ra8 Ra8 34.Be6 Ne6 35.Qe2 Nc5 36.Rd5 Ne6 37.Qg4 Qg4 38.Ng4 Bg7 39.Be5 a6 40.Nf6 Kf8 41.b6 cb6?? 42.Bd6# 1–0. mrkt (2365) – Barganax (2075), ICC, 2003.

6.Be2 Qe7 7.c4 Nh6 8.0–0 0–0 9.Nc3 f5 10.c5 e4 11.Nd2 Nf6 12.cd6 cd6 13.b5 g5 14.b6 f4 15.Qb3 Kh8 16.Nd5 Nd5 17.Qd5 ab6 (17...Bf5 18.Ba3 Rf6 19.Nc4=) 18.Qe4 (worse is 18.Ne4 Ra5 19.Qd6 Qe4–/+) 18...Qf7 19.ef4 (19.Bc4 Bf5 20.Qf3 Bg4 21.Bf7 Bf3+/–) 19...Bf5 20.Qf3 Bg4 21.Qd3 gf4 (21...Ra2 A) 22.fg5 Be2 23.Qe2 Rb2 24.gh6 Bh6–+ (worse is 24...Bd4 25.Qd3 Rb4 26.Ra3+=); B) 22.Bg4 Rb2 23.Bf3=) 22.Bg4+/– Ng4 23.h3 Nh6 24.Nf3 Nf5 25.Rfe1 Ra2 26.Ra2 (26.Ng5!? Qd5 27.Ra2 Qa2 28.Ne6+/–) 26...Qa2+= 27.Bc3 Qa6 28.Qe4 Qc4 29.Ba1 Qb4 30.Kh2 h6 31.Qb7 b5 32.Qd7 Qc4 33.Re8 Qg8 34.Rf8+– Qf8 35.Qb5 Qf6 36.Bc3 Qg6 37.Qd5 Ne7 38.Qa8 Kh7 39.Qb7 Ng8?? 40.Qd5 Ne7 41.Qb7 Qf7?? 42.Bb4 Qe6 43.Qc7 Nf5 44.Qc2 Kh8 45.Qd3 Qd5 46.Bc3 Kg8 47.Qe2 Kh7 48.Qd3 Kg8 49.Kg1 Kh8 50.Kf1 Ne7 51.Bd2 Qf7 52.Qe4 Ng6 53.h4 d5+/– 54.Qc2 Nf8 55.Qc8 Kh7 56.Qc6 Qf5 57.Kg1 Ne6 58.Qd6 Qb1 59.Kh2+= Qf5 60.Kg1 ½–½. Sadeghi,H (2250) – Carron,J (2360), TCh–SUI, 2011.

6.de5 de5 7.a3 Ne7 8.Bd3 0–0 9.Nbd2 c6 10.0–0 Qc7 11.c4 f5 12.e4 f4 13.c5 h6 14.Qa4 g5 15.h3 Ng6 16.Nc4 Bf6 17.Rfd1 h5 18.Nh2 b5 19.cb6! Nb6 (19...ab6 20.Qa8 Pinning (20.Qa8 Deflection); 19...Nb6 20.Nb6 Combination) 20.Nb6 Qb6 21.Rac1 Bb7 22.Be2 g4 23.hg4 Bh4 24.Qb3 Rf7 (24...Kh7 25.Rc5 f3 26.Rd7 (worse is 26.Nf3 Bc8 27.Nh4 Nf4 28.Re5 Qc7+–) 26...Ne7 27.Nf3+–) 25.Rc5 f3 (25...Be7 26.Bc4 Raf8 27.gh5+–) 26.Bc4 Raf8 27.Nf3 Bf2 28.Kf2 hg4 29.Bf7 Rf7 30.Rd7 Nh8 31.Rf7 Nf7 32.Ne5 (32.Ne5 Qc7 33.Qe6+–) 1–0. forsetinn (2130) – talstactician (1970), gameknot.com, 2013.

4.d4 e4

5.d5 f6 6.Nd2 Qe7 7.Ne2 c6 8.Nc3+/– Nd7 9.Be2 c5 10.Nde4 cb4 11.Nb5 Nb6 12.Nbd6 Kd7 13.Qd4 Bg7 14.Bb5 Kd8 15.Nc8 Nc8 16.d6 Nd6 17.Nd6 f5 18.Qc5 b6 19.Nb7! Qb7 20.Rd1 1–0. marekt (2515) – Maksimov, ChessWorld.net, 2003.

5.d5 Nf6 6.c4 Bg7= 7.Nd2. Hasler,Ueli (1710) – Vega,Luis, CiF, 2005.

5.d5 Nf6 6.Nd2 Bf5 7.h3 h5 8.Bb5 c6 9.dc6 Nc6 10.c4+= Bg7 11.Ba4 0–0 12.a3 Re8 13.Ne2 Ne5 14.Be5 Re5 15.Nd4 Bd7 16.Bd7 Qd7 17.N2b3 Rg5= 18.Qc2 Rg2–/+ 19.0–0–0 Rc8–+ 20.Qe2 Qa4 21.Kb2 Nd7 22.Ka2 Ne5 23.Nd2 Rf2!? (24.Qf2 Nd3=+). Andersson,Lars H – Melander,Arne, corr SSKK M–192, 1995.

5.d5 Nf6 6.Nd2 Rg8 7.Bf6 Qf6 8.Ne4 Qe5 9.Qd4 Bg7 10.Qe5 Be5 11.0–0–0 f5 12.Ng5 Rg7 13.h4 h5 14.Bb5 Nd7? (better is 14...c6 15.Be2 Rc7+/–) 15.Ne6+– (15.Ne6 Ke7 16.Nf3+–) 1–0. forsetinn (2040) – catfunt, gameknot.com, 2013.

4.d4 Qe7

5.Nc3 c6 6.d5 Nf6 7.Bc4 Bg7 8.e4 0–0 9.Qd2 Nbd7 10.Rd1 Nb6 11.Bb3 cd5 12.Nd5 Nfd5 13.Bd5 Nd5 14.Qd5 Be6 (14...Be6 15.Qd3 d5 16.ed5 Bd5 17.Qd5 Qb4 18.Ke2 Qb2–/+) 0–1. Roche,Yves (1955) – Edouard,Romain (2645), Vaujany FRA, Open, 2012.

5.Nf3 e4 6.Nfd2 Nf6 7.c4 =.

5.Nf3 Bg7 6.Be2 Nd7 7.c4 Ngf6 8.0–0 0–0 9.Nc3 Re8 10.Nb5+/– e4 11.Nc7 ef3 12.Bf3 Nb6 13.Ne8 Qe8 14.Qb3 Ne4 15.Rad1 d5 16.cd5 Bd7 17.Be4 Qe4 18.f3 Qe8 19.e4 Ba4=+ 20.Qe3 Bd1 21.Rd1 Nd5 22.Qb3 Nf4 23.g3 Nh3 24.Kg2 Ng5 25.h4 Ne6–/+ 26.d5 Nf8 27.Bg7 Kg7 28.Qc3 f6 29.Rc1 Rd8 30.g4 h6 31.g5 Nh7 32.gh6= Kh6 33.Qe3 g5 34.Rh1 Kg6 35.hg5 Ng5= 36.Qf4 Rc8 37.Qf5 Kg7 38.e5 Qe5–+ 39.Qe5 fe5 40.Kg3 Rc3 41.Kg4 Kg6 42.Rh8 Rc4 43.Kg3 Rb4 44.Rb8 Nf7 45.Re8 Rd4 46.Re6 Kg7 47.Re7 Rd5 48.Rb7 Ra5 49.Rb2 Kf6 50.Rd2 Ng5 51.Rd8 Ra2 52.Rf8 Ke7 53.Ra8 Ra3 54.Kg4 Nf3 55.Kf5 Ra5 56.Rh8 Nd4 57.Ke4 Ne6 58.Kf5 Nd4 59.Ke4 Kd6 60.Rh6 Kc7 61.Kd3 Nc6 62.Kc4 Kb6 63.Re6 Rb5 64.Re8 a5 65.Ra8 e4 66.Kc3 Re5 67.Kd2 e3 68.Ke1 e2 69.Rh8 Nd4 (69...Nd4 70.Rh6 Kc5–+) 0–1. Bulcourf,Carlos (2205) – Adla,Diego Gustavo (2435), Acasusso op, 1991.

5.Nf3 Bg7 6.Be2 Nd7 7.c4 Nh6 8.Nc3 c6 9.a4 0–0 10.Qb3 Nf5 11.0–0–0 ed4=+ 12.ed4 c5 13.dc5 dc5 14.Rhe1 Nd4 15.Nd4 Bd4 16.Rd4 cd4= 17.Nd5 Qe4 18.f3 Qe5 19.Qd3+= f6 20.Qd4 Kg7 21.f4 Qd6? 22.c5 Nc5 23.bc5 Qd8 24.Bb5 Bf5 25.Re7 Kh6 26.Rb7 a6 27.Bd3 Be6 28.Qe4 Bf5 29.Qe1 Bd7 30.Qh4 Kg7 31.Nf6 Rf6 32.Rd7! Qd7 33.Qf6 (33.Qf6 Kg8 34.Bc4 Qe6 35.Be6) 1–0. McDonald,M – Jellison,D, Colorado USA, 1977.

4.d4 Bg7

5.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 g6 4.e3 Bg7 5.d4).

5.de5 d5 6.Nf3 Nd7 (6...Be6!?+/–) 7.Qd5+– Ne7 8.Qe4 Nc6 (8...f5 9.Qh4+–) 9.Bb5 Ne7 10.0–0 c6 11.Be2 f5 12.Qd4 Nd5 13.b5 1–0. Rosner,Dirk – Munkwitz,Wolfgang, DESC S0041 email, 2003.

5.de5 Nd7 6.Nf3 =.

5.de5 de5 6.Qd8 Kd8 7.Bc4 Ke7 8.Nc3 c6 (8...Nf6 9.Nf3+/–) 9.b5 Nf6 10.Ba3 Ke8 11.Nf3 (11.bc6 bc6 12.Nf3 Ba6+/–) 11...a6 (11...e4!? 12.Nd4 a6 13.bc6 Nc6 14.Nc6 bc6+=) 12.Ng5+– (12.Ne5 Nd5 13.bc6 A) 13...Be5? 14.Nd5 bc6 15.Nb6 Ba1 16.Na8+– (16.Nc8?! Be5+=); B) 13...Nc3 14.Nf7 Nc6 15.Nh8 Bh8–/+) 12...ab5 13.Bf7 Kd8 14.Rd1 Kc7 15.Bd6 Kb6 16.Be5 Nbd7 (16...Na6 17.Rd6 Ne8 18.Bg7 Ng7 19.Nd5 Ka5 20.Nf6+–) 17.Bd4 Ka6?? (better is 17...Ka5 18.Ne6 c5 19.Nc5 Nc5 20.Bc5 b4+–) 18.Ne6 c5 (18...Rf8 19.Nf8 (19.Ng7?! Rf7 20.Ne6 Nb6 21.Nc5 Ka5+/–) 19...Bf8 20.f3+–) 19.Nc7 (19.Ng7?! cd4 20.Rd4 Rf8+–; 19.Nc5?! Nc5 20.Bc5 Bd7+–) 19...Ka5 20.Na8 (better is 20.Rb1 b4 21.a3 Kb6 22.Bf6 Nf6 23.Na8 Ka7 24.ab4 Ka8 25.bc5 Bf5+–) 20...cd4 21.ed4 (21.Rd4?! Rf8 22.0–0 Nh5+– (22...Rf7 23.Rb1 Ka6 24.Nb5+–)) 21...Rf8 22.Bb3 Re8 23.Kf1 Rf8 (23...b4 24.Nb1 Nf8 25.Nd2+–) 24.Nc7 Ng4 25.Rd2 (better is 25.Ne6 Ne3 26.Ke2 Nd1 27.Kd1+– (27.Nd1?! Re8+–)) 25...Bh6? (25...Nf2 26.Rf2 Rf2 27.Kf2 Bd4 28.Ke2 Bc3+–) 26.Re2 Be3 (26...b4 27.N3b5+–) 27.Nd1 (27.Re3?! Ne3 28.Kg1 Nf5 29.N3b5 Nf6+–) 27...Bc1 28.Ne6 Re8 29.f3 Ngf6 30.Kf2 Nb6 31.Rhe1 Bh6 32.Re5 Bd7 33.Kf1 Be6 34.Re6 Rf8 35.Nf2 Nfd5 36.Ng4 Bf4 37.Ne5 Rf7 38.Re8 Ne3 39.Kf2 Nf5 40.g3 Bd2 41.Re4 h5 42.Rg8 Rc7 43.Rg6 Bc3 44.Rg5 Nd4 45.Rh5 Ka6 46.Nd3 Nd7 47.Rd5 Nc6 48.Rd7! (48.Rd7 Rc8 49.h4+–) 1–0. Cueto,Jonny (2280) – Pinto,Daniel (1990), Santa Cruz BOL, City Ch, 2014.

5.de5 de5 6.Qd8+= Kd8 7.Bc4 Ke7 8.Nf3+/– f6 9.0–0 Be6 10.Be6 Ke6 11.Nbd2 Ne7 12.Ne4 b6 13.Rfd1+/– Nbc6 14.b5 Na5 15.Bc3 Nc4 16.a4 Rhd8 17.Kf1 Nd5 18.Ke1 Nc3 19.Nc3= Bf8 20.Ke2 Bb4 21.Ne4 Nd6 22.Nd6 Rd6 23.c3 Rd1 24.Rd1 Bc5 25.e4 Ke7 26.h3 a6 27.Rd2 ab5 28.ab5 Ra3 29.Kd3 Rb3 30.Kc4 Rb1 31.Nh2 Rf1?? 32.Nf1+– (32.Nf1 f5 33.Kd5+–) 1–0. mrkt (2355) – esconac (1970), ICC, 2003.

5.de5 de5 6.Qd8+= Kd8 7.Bc4 f6 8.Nd2 +=.

5.de5 de5 6.Qd8 Kd8 7.Nf3 Nc6 8.a3 a6 9.c4 f6 10.Be2 Nge7 11.0–0 Be6 12.Rd1 Ke8 13.b5 ab5= 14.cb5 Na5 15.Nc3 Nc4 16.Bc4 Bc4 17.Nd2 Be6 18.h3 Kf7 19.Nde4 Rhd8 20.Nc5 b6 21.Ne6 Ke6 22.Rd8 Rd8 23.Rc1 c6 24.a4 cb5 25.Nb5 Rc8 26.Rc8 Nc8 27.Bc3 Bf8 ½–½. Zimmer – Loots, corr, 1989.

5.de5 Be6 6.Nc3 de5 7.Qd8 Kd8 8.Ne4 +=.

5.Nf3 Nd7 6.de5 Ne5 7.Ne5 Be5 8.Be5 de5 9.Qd8 Kd8 10.c4 Be6 11.Nc3 c6 12.Ne4 Ke7 13.0–0–0 Nf6 14.Nc5 Ng4 15.Rd2= Rhd8 16.Rb2 b6= 17.Ne6 Ke6 18.h3 Nf6 19.g4 h5 20.Bg2 hg4 21.hg4 Ng4 22.Bc6 Rac8 23.b5 e4 24.Rc2 f5 25.Bd5 Kf6 26.Rh7 Nf2 27.Kb1?? Nd3?? 28.a3 Ne5 29.Ra7 Rh8 30.Ka2 Rhd8 31.Kb3 Rh8 32.a4 Rh3 33.Rb7 Re3 34.Rc3 Nd3 35.Rb6 Ke5 36.Rg6 Rh8 37.Rg1 Kd4 38.Rd1= Rh2 39.Rc2 Rhh3 40.c5? Kd5 41.c6–/+ Ke6 42.c7+= Rh8 43.b6 Nf2?? 44.Kb4+– Nd1 45.b7 (45.b7 Rd3 46.c8Q Rc8 47.bc8Q (47.bc8R?! Ne3=) 47...Ke5 48.Qc7 Kd5 49.a5 Rd4 50.Rc4 Rc4 51.Qc4 Ke5 52.Qc5 Ke6 53.a6+–) 1–0. Barash,Danny – Arne,Mike, California, 1995.

5.de5 Nc6

6.a3 Ne5 7.c3 Ne7 8.Nd2 0–0 9.Ngf3 a5 10.Ne5 Be5 11.Nf3 Bg7 12.Be2 Nc6 13.b5 Nb8 14.a4 Nd7 15.Qc2 Nc5 16.Nd4 Be6 17.c4 Qg5 18.0–0 Bf5 19.Nf5 Bb2 20.Nh6 Qh6 21.Qb2 b6 22.Bf3+= Rae8 23.Qc2 Qh4 24.Rad1 Re5 25.Rd4 Qe7 26.Rfd1 Kg7 27.g3 Ne6 28.Rd5 Qf6 29.Bg2 Nc5 30.h4 Rfe8= 31.R5d4 Qf5 32.Qa2 Qe6 33.Bd5 Qe7 34.Qc2 f5 35.Bc6+= Rf8 36.Kg2 Qf6 37.Rh1 h6 38.Bd5 Rh8 39.Rf4 g5 40.Rd4 Ree8 41.Bc6 Ref8 42.Rhd1 Qg6 43.hg5 hg5= 44.Kf1 Rf6 45.Bg2 f4=+ 46.Qg6 Kg6 47.ef4 gf4 48.Rf4 Rf4= 49.gf4 Na4 50.Be4 Kf6 51.Rd5 Nc3–/+ 52.Rf5 Ke6 53.Bc2 Rh1 54.Kg2 Rc1 55.Bd3 Rd1 (56.Rd5 Nd5 57.cd5 Kd5–+) 0–1. Gapp,Wolfgang (1815) – Gaertner,Guntram (2310), AUT–chT2W, 1994.

6.Bb5 Bd7 7.Bc6 Bc6 8.Nf3 de5 9.Nbd2 Bf3 10.Qf3 c6 11.Nc4 Qe7 12.0–0 Qe6! (12...Qb4? 13.Be5 Be5 14.Ne5 Qe7 15.Qg3 Nf6 16.f4) 13.Qe2 Ne7 14.f4 0–0–0! 15.fe5 Nf5! 16.Rad1 ½–½. Plock – Hanisch, telephone 1996.

6.Bb5 Nge7 7.Nf3 0–0 8.a3 a5 9.ba5 Ra5= 10.Bc4 Bg4 11.Be2 Bf3 12.Bf3= Ne5 13.Bc3 Nf3 14.Qf3 Bc3 15.Nc3 Rc5 16.e4 Nc6 17.0–0 Nd4 18.Qd3 Rc3 19.Qd4 Rc2 20.f4 Qe7 21.Qd3 Rb2 22.Rf3 Re8 23.Rd1? Qe6 24.f5? Qe5 25.h4 Qc5 26.Kh1 Qc2–+ 27.Qf1? Re4 28.Rc1 Rh4 29.Kg1 Qd2 30.Rd1 Qh6 31.Rh3 Rh3 32.gh3 Qe3 33.Kh1 Qg3 34.Qg1 Qf3 (34...Qf3 35.Qg2 Qg2#; 34...Qh3 35.Qh2 Qh2#) 0–1. Dormanchev – Ugoltsev, Magnitogorsk, 1974.

6.Bc3 Be5 (worse is 6...Ne5 7.f4 a5 8.ba5 Qh4 9.g3+/–; 6...de5?! 7.Qd8 Nd8 8.Na3=) 7.b5 Bc3 8.Nc3 Nce7 9.Qd4 f6 10.Rd1 Nf5 11.Qb4 Nge7 12.Bc4 Kf8 13.Ne4 Kg7 14.Qc3 Rf8 (14...Ng8!?+/–) 15.g4+– Nh4 (15...Ne3!? 16.fe3 Bg4+–) 16.g5 d5?? (16...Nef5 17.Nf6 Rf6+–) 17.Nf6 Be6 (17...Ng2 18.Ke2 Rf6 19.gf6 Kh6+–) 18.Nh5 Kf7 19.Qf6 Ke8 20.Ng7 Kd7 21.Qe6 1–0. aspasio – danielro, net–chess.com, 2013.

6.Nf3 Bd7 =.

6.Nf3 Nge7 7.Bc4 =.

6.Nf3 Bf5 7.Nbd2 Nge7 8.e4 Be6 9.Bc4 0–0 10.Be6 fe6 11.0–0 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 de5 14.Nf3 Nc6 15.c3 Qf6 16.Qe2 a6 17.Rad1 Rad8 18.b5 Nb8 19.Rd8 Rd8 20.ba6 Na6 21.Qb5 Qe7 22.Qb7 Qd6 23.a4 Rb8 24.Qa7 Rb6 25.h4 Nc5 26.a5 Ra6 27.Qb8+– Kg7 28.Qb4 h6 29.Nd2 Nd3 30.Qb5 Rc6 31.Nf3 Rc5 32.Qe8 Ra5? 33.Rd1+– c5 34.Rd3! Ra8 35.Qa8 Qd3 36.Ne5 (36.Ne5 Qd1 37.Kh2+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Pabinger, 2009.

5.de5 Be5

6.Be5+= de5 7.Qd8 Kd8 8.Bc4 Ke7 9.Nf3 f6 10.Nc3 c6 11.Rb1 Be6 12.Bd3 Nd7 13.a4 Nh6 14.a5 Nf7 15.0–0 f5 16.Nd2 Rad8 17.Rfd1 Nf6 18.Na4 e4 19.Be2 Ne5 20.c3 Ba2 21.Ra1 Be6 22.c4 h5 23.h4 Rd6 24.Kf1 Rhd8–/+ 25.Ke1 Bc8 26.Nc5= Nfd7 27.Nd7 R6d7 28.Nb3 Rd1 29.Rd1 Rd1 30.Kd1 b6 31.Kc2 Be6 32.Kc3 Bf7 33.c5 b5 34.Nd2 Nd7 35.f3 ef3 36.Bf3 Ne5 37.Kd4 Kf6 38.e4 f4 39.Be2 Be6 40.Nf3+– Nf3 41.Bf3 Bd7 42.e5 Kf5 43.Be4 Kg4 44.Bg6 1–0. b4_player (2270) – Suddendeath (2325), GameColony.com, 2003.

6.Be5 de5 7.Qd8 Kd8 8.Bc4 f5 9.Nc3 Nf6 10.Nf3 Nc6 11.b5 Na5 12.Ne5 Re8? (12...Nc4) 13.Rd1 Ke7 14.Be2 Kf8 15.Nd3 Nc4 16.Nf4 Nd6 17.Ncd5 Nd5 18.Nd5 Re5 19.Nc7 Rb8 20.Rd6 1–0. Wall,Bill – Guest86759, playchess.com, 2012.

6.Be5 de5 7.Qd8 Kd8 8.Bc4 f5 9.Nf3 e4 10.Ng5 Ne7?? (better is 10...Nh6+=) 11.Nf7+– Ke8 12.Nh8 1–0. Wall,Bill – Pejovski,Igor, chess.com, 2010.

6.Be5+= de5 7.Qd8 Kd8 8.Bc4 f6 9.Nc3 c6 10.Ne4 Ke7= 11.Rd1 Nh6 12.Nd6 Rd8 13.Nc8 Rc8 14.Ne2 Nd7 15.e4 Nb6 16.Bb3 Rd8 17.0–0 Nf7 18.c4 Rd1 19.Rd1 Rd8 ½–½. Rosen,Leon – Shipley,Walter Penn, Manhattan CC–Franklin CC, 1909.

6.Be5 de5 7.Qd8 Kd8 8.Bc4 f6 9.Nc3 c6 10.Ne4 Ke7 11.Rd1 Nh6 12.Nd6 Rd8 13.Nc8 Rc8 14.Ne2 Nd7 15.e4 Nb6 16.Bb3 Rd8 17.0–0 Nf7 18.c4 Rd1 19.Rd1 Rd8 20.Rd8 Nd8 (20...Kd8? 21.c5 Ke7 22.cb6 ab6 23.Bf7 Kf7 24.Nc3+–) 21.a4 Ne6 22.Kf1 ½–½. Yakovleva,Daria (2065) – Bryukhova,Ekaterina (2060), Sibiria Region–ch (Women), 2008.

6.Be5+= de5 7.Qd8 Kd8 8.Nf3 f6 9.Bc4 Bf5 10.Bb3 Na6 11.a3 Ke7 12.Nc3 c6 13.Rd1 Nc7 14.Nd2 Nh6 15.Ke2 Be6 16.Nce4 Nf7 17.c4 Rhd8 18.Nc5 b6 19.Ne6 Ne6 20.Ne4 f5 21.Nc3 ½–½. Labahn,Wolfgang – Tschanter, Paderborn GER, 1988.

4.Be2 Bg7

5.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 g6 4.e3 Bg7 5.Be2).

5.d3 Ne7 6.Nf3 0–0 7.c3 b6 8.Qc2 Bb7 9.0–0 Nd7 10.Nbd2 c6 11.a3 Kh8 12.Qb3 d5 13.c4 c5 14.Rad1 Qc7 15.Rc1 d4 16.ed4 cd4 17.Ng5 Bh6 18.h4?? Nf5 19.c5 Bg5 20.hg5 bc5 21.bc5 Rab8 22.Qc2 Rfc8 23.a4 Qc5 24.Qb3 Qe7–+ 25.Rc8 Bc8 26.Qa3 Qg5 27.Ne4 Qe7 28.Qe7 Ne7 29.Ba3 Nd5 30.Rc1 Nf4 31.Bf1 Ba6 32.Nd6 Bd3 33.Nf7? Kg7–+ 34.Ng5 Bf1 35.Kf1 d3 36.Ne4 Nf6?? 37.Bd6?? Re8?? 38.Rc7+– Kh6 39.Nf6 d2 40.Rh7 Kg5 41.Ne4 Kf5 42.Nd2 Rd8 43.Nc4 Rc8 44.Rc7 Rh8 45.Ke1 Ng2 46.Kf1 Nf4 47.f3 Rh1 48.Kf2 Rh2 49.Ke1 Nd3 50.Kd1 Nf2? 51.Kc2 Ne4 52.Kb3 Nd6 53.Nd6 Ke6 54.Ne4 a5 55.Ra7 Kf5 56.Ra5 Rh3 57.Nd2 Kf4 58.Rb5 e4 59.Ne4 Rf3 60.Nc3 g5 61.Kc4 g4 62.a5 g3 63.Ne2 Ke4 64.Ng3 Rg3 65.Kc5 Ke5 66.Kb6 Kd6 67.a6 (67…Rg8 68.a7+–) 1–0. Vahl,Laurens – Thissen,Timon, NED U14 op Hengelo, 1999.

5.Nf3 Nc6 6.b5 Nce7 7.0–0 +=.

5.Nf3 Nf6 6.0–0 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.e3 0–0 5.Be2 d6 6.0–0 e5).

5.Nf3 Nh6 6.d4 e4 7.Nfd2 d5 8.c4 c6 9.Nc3 Be6 10.0–0+= Qg5 11.Kh1 0–0= 12.b5 Nd7 13.Ba3 Rfc8 14.bc6+= bc6 15.Bd6 Nf5 16.Bf4 Qe7 17.h3 g5 18.Bh2 Nh4 19.Rb1 f5 20.Rb7 Qd8 21.cd5 cd5 22.Nb5 f4 23.ef4 a6 24.f5 Nf5+= 25.Nc7 Rc7 26.Rc7 Nd4+= 27.Bg4 Nf6 28.Nb3 Bg4 29.Qd4 Be6? 30.Nc5?? Bf7? 31.Be5+– g4? 32.Nb7 Nd7 33.Nd8 Be5 34.Rd7 Bd4 35.Nf7 g3 36.Nh6 Kh8 37.fg3 e3 38.Rff7 (38...Bg7 39.Rg7 Re8 40.Rh7#) 1–0. Pedersen,E – Mortensen,Erling (2470), Aarhus op3, 1994.

5.f4 Qe7 6.Nf3 Nf6 7.fe5 de5 8.Be5 (8.a3 e4 9.Nd4 0–0 10.0–0 a5 11.Nc3=) 8...Qb4 (8...Nc6 9.Bb5 Bd7 10.Bc6 (worse is 10.Bc7 Nd5 11.c3 Nc7 12.Bc6 Bc6–+) 10...Bc6 11.c3+=) 9.0–0 (9.Nc3 Qa5+= 10.Nb5 Na6 11.0–0+=) 9...Qe7 (9...Nc6 10.Bc3 Qd6 11.e4=) 10.Bb2 (10.Nc3 0–0 11.Rb1+=) 10...0–0 11.Qc1 (11.Nc3+=) 11...Re8 12.Na3 Bg4 13.Rb1 b6 14.c4 (14.Qe1 a6+=) 14...Bf5 15.Ra1 Nbd7 16.Nc2 Nc5 17.Nce1 Rad8 18.Ne5 (18.Nd4 Be4=) 18...Bd7 (18...Qd6 19.d4 Nce4 20.Bf3=) 19.N1f3 Na4 20.Ba3 c5 21.d4 (better is 21.Qc2=) 21...Ng4–/+ 22.Ng4 (22.Rb1!?–/+) 22...Bg4–+ 23.Bd1 Qe3 24.Qe3 Re3 25.Bc1 Rf3! 26.gf3 Bd4 27.Kg2 Bf5 28.Ba4 Ba1 29.Bg5 f6 30.Bf4 Bd4 31.Bc7 Rc8 32.Bd6 Bd3 33.Rc1 Bb2 34.Re1 Bc4 35.Re7 b5 36.Bb3 Bb3 37.ab3 c4 38.bc4 bc4 39.Ra7 c3 40.Bf4 c2 41.Rb7 c1Q 42.Bc1 Bc1 43.h4 Bf4 44.h5 g5 45.h6 Rc7 46.Rb8 Kf7 47.Rh8 Kg6 48.Rf8 Rc2 49.Kh3 Rh2 50.Kg4 Rh4# 0–1. Schiffler,L – Haasper, DDR, 1950.

4.Nf3 Bg7

5.a3 Bg4 6.Be2 Nd7 7.c4 Ne7 8.e4 0–0 9.0–0 a6 10.d4 Bf3 11.Bf3 ed4 12.Bd4 Bd4 13.Qd4 f5 14.ef5+/– Nf5? 15.Qd5?? Kg7+= 16.Qb7 Nd4 17.Bg4 Ne5= 18.Bh3 Ne2 19.Kh1 Rb8 20.Qd5 Qh4 21.Nd2 Rf7 22.Rae1 Nf4 23.g3 Qh3 24.Re5?? de5 25.Qe5? Kg8 26.gf4 Rf5 27.Qe6 Kg7 28.Re1 Rh5 29.Qh3= Rh3 30.f3 Rf8 31.Re7 Kg8 32.Kg2 Rh5 33.Rc7+– Rf4 34.Rc8 Kf7 35.Ne4 Rfh4 36.Rc7 Ke8 37.Rc8 Kd7 38.Rd8?? (38…Kd8 39.h3–+; better is 38.Ra8 Rh2 39.Kg1+=). Slavisa2 – drasko2, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 g6 4.e3 Bg7 5.Nf3).

5.c4 Nd7 6.d3 Ngf6 7.Be2 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5 7.d3 Nbd7).

5.c4 Nf6 6.d4 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5).

5.c4 Nf6 6.Be2 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5).

5.d4 ed4 6.Bd4 Bd4 7.Qd4 Qf6 8.Bd3 c5 9.Bb5 Nd7+= 10.Qe4 Ne7= 11.c3 0–0 12.a3 Rb8 13.0–0+= a6 14.Be2 b5 15.Rd1 h5 16.Nbd2 Bb7 17.Qd3 g5 18.Ne4 Be4+= 19.Qe4 Rfe8 20.Bd3 Ng6 21.Qc6 g4 22.Bg6 gf3 23.Bh5+– Qg5 24.Qf3 Nf6+/– 25.Bf7 Kf7+= 26.Rd6 cb4 27.ab4+/– Rbc8?? 28.Raa6+– Rc3 29.Rf6 Ke7 30.Qb7 Kd8 31.Rad6# (31.Rfd6#) 1–0. Gutierrez,Marcelo – Novello,Eduardo, Buenos Aires Intercoop, 2002.

5.d4 ed4 6.Bd4 Nf6 7.Nbd2 0–0 8.b5 Re8 9.Bd3 Nd5 10.c4 Nf4 11.Bf1=+ Bd4 12.Nd4= Qf6 13.N2b3 Bf5 14.Nf5 Qf5 15.Qd4 Ne6 16.Qd5+= Qd5 17.cd5 Nf4 18.0–0–0 Nh5 19.Bc4 Nd7 20.Rhe1 Nhf6 21.Be2 Nb6 22.Bf3 Re5 23.Rd4 Nbd5 24.Kc2 Rb8 25.a4 a6 26.Red1= Ne7 27.Be2 ab5=+ 28.ab5 Ra8 29.Kb2 Re4 30.Rc1 Rd4 (30...Ned5 31.Bf3 Rd4 32.Nd4=) ½–½. Rohde,Angela – Altmann,A, BL2 Mitte, 1993.

5.d4 Qe7 6.c4 Bg4 7.Be2 ed4 8.0–0 Nf6 9.ed4 0–0 10.h3 Bf5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Qe4 13.Qb3 Nbd7 14.Nc3 Qf5 15.Rfe1 Rfe8 16.Ne2 Ne4 17.Nc3 Nf2 18.Kf2+/– Bd4 19.Kf1?? Qd3–+ 20.Ne2 Qb3 21.ab3 Bb2 22.Ra2 Bg7 23.Rd1 Re3 24.Ned4 a6 25.Kf2 Rae8 26.b5 Nc5 27.ba6 ba6 28.Kf1 Nd3?? 29.Ra6?? Bd4–+ 30.Nd4 Re1 (31.Re1 Re1) 0–1. Franke,Roland (1885) – Schubert,Gerhard (2070), Bahn–chM Bad Wildungen, 2000.

5.d4 Qe7 6.Be2 Nd7 7.c4 Nh6 8.Nc3 0–0 9.0–0 e4 10.Nd2 f5 11.Nd5+/– Qd8 12.Nf4 Nf6 13.Qb3 g5 14.Nh3 Nf7 15.d5 h6 16.Kh1 Nd7 17.f3 ef3 18.gf3 Bb2 19.Qb2 Qf6 20.Rab1 Qb2 21.Rb2 Nb6 22.f4 g4 23.Nf2 a5 24.b5 Na4 25.Rc2 Re8 26.Nd1 Nc5=+ 27.Nb3 Kg7 28.Kg2 Kf6 29.Nc5= dc5 30.Bd3 Nd6 31.Re1 Bd7 32.Nc3+= Re7 33.Rce2 Rae8 34.Kg3 h5 35.Kh4 b6 36.a3 Bc8 37.h3 Kg6 38.hg4 hg4 39.Kg3 Rh7 40.Rh2 Rh2 41.Kh2 Rh8 42.Kg2 Rh3 43.Nd1 Kf6 44.Rh1 Rh1 45.Kh1 Bd7 46.Kg2 Be8 47.Nf2 Bg6 48.Kg3 Kg7 49.Kh4 Kf6 50.Nh1 Bh7 51.Ng3 Bg6 52.Be2 Kg7 53.e4 fe4 54.Bg4 Kf6 55.Be2= (55…a4 56.Nh5 Bh5 57.Kh5–+). Bulcourf,Carlos (2185) – Niegovich,Jorge (2230), Buenos Aires op, 1995.

5.Be2 Nc6 6.b5 Nce7 7.c4 Nf6 8.Nc3 0–0 9.0–0 Re8 10.d3 Nf5 11.Nd2 h5 12.a4 Bh6 13.Re1 Nh4 14.h3 Qd7 15.Nce4 Nh7 16.Bh5 Ng2 17.Bg4 f5 18.Kg2 fg4 19.Qg4 Qg4 20.hg4 Bg4 21.Rh1 Bg7+= 22.f3 Bf5 23.a5 Rad8 24.Nf2 d5 25.e4 de4 26.fe4 Bc8 27.Nf3 Nf8 28.Bc1 Ne6= 29.Be3 Rf8 30.Nh4 g5 31.Nf5 Rf5 32.ef5+/– Nf4 33.Bf4 ef4 34.Rad1 Bf5 35.Kf3 Kf7 36.Ne4 Kg6 37.Rhg1 g5 Bh6 38.Nf2 Bg7 39.Rge1 Bc3=+ 40.Re2 Ba5–/+ 41.d4 Bc3 42.d5 c6?? 43.Re7?? cb5–/+ 44.cb5 Rd7 45.Re8 (45.Re8 a5 46.Ne4–/+; 45.d6 a5–/+). Bigalke,Andre – Jarvenpaa,Jari, Tampere op3, 2001.

5.Be2 Be6 6.c4 f5 7.Qc2 Nf6 8.Nc3 c6 9.d3 Nbd7 10.0–0 h6 11.Rad1 g5 12.Ne1 g4 13.f4 h5 14.Kh1 h4 15.d4 e4 16.d5+= cd5 17.cd5 Bf7 18.Nb5 Ke7 19.Nd4 Bg6? 20.Ne6+/– Qg8 21.Ng7 Qg7 22.Qd2 Qh6 23.Nc2 Nh5 24.Bh8+/– Ng3 25.Kg1 Nf1 26.Bf1 Qh8 27.Nd4 Rc8 28.a4 Nb6 29.a5+/– Nc4 30.Qf2 a6 31.Rc1+– Na3 32.Rc8 Qc8 33.Qh4 Kf7 34.Qg5 Nc2 35.Nc2 Qc2 36.Qd8 Qd2 37.Qd6?? Qe3+/– 38.Kh1 Qc1 39.Kg1 Qe3 ½–½. Behnicke,Eckhard – Gajda,Peter, Ruhrgebiet VK3, 1997.

5.Be2 f5 6.d4 e4+= 7.Nfd2 Nh6 8.c4 0–0 9.Nc3 Kh8 10.0–0+= Nd7 11.c5 Nf6 12.cd6 cd6 13.Rc1 g5 14.d5 a6 15.a4 Qe7 16.Nc4+/– f4 17.Nb6 Rb8 18.Nc8 Rbc8+= 19.a5 Nf5 20.ef4 gf4 21.Re1 e3 22.f3 Nh5 23.Bd3 Qh4 24.Bf5 Qf2 ½–½. Pedersen,Erik – Hoi,Carsten, Denmark, 1999.

5.Be2 Bf5 6.c4 Ne7 7.0–0 0–0 8.b5 Nd7 9.Re1 c6 10.a4 Bg4 11.d4 e4 12.Nfd2 Be2 13.Qe2 d5 14.Nc3 Nf6 15.Ba3 Re8 16.Nb3 a6 17.Nc5 Qc7 18.Rec1 ab5= 19.ab5 b6 20.Na6+/– Qb7 21.Be7 Re7 22.bc6 Qc6 23.cd5 Nd5 24.Ne4 Nf4 25.Rc6 Ne2 26.Kf1 Re4 27.Ke2+= Re7? 28.Kd3+– Rea7 29.Rb6 Kf8 30.Kc3 Ke7 31.Kb3 f5 32.Ra2 f4 33.Nb4 Ra2 34.Na2 fe3 35.fe3 Re8 36.Nc3 Kf8 37.Nd5 Bh6 38.Rf6 Kg7 39.Rf3 Rb8 40.Kc3 Rc8 41.Kd3 Rd8 42.e4 Kg8 43.Ne7 Kh8 44.Kc4 Bg7? 45.d5 Re8 46.d6 Rd8 47.Kc5 Be5 48.Rd3 Re8 49.d7 Rd8 50.Nc6 Bf6 51.Nd8 Bd8 52.Kc6 Kg7 53.Kb7 Kf6 54.Kc8 Ke7 55.Rd5 h5 56.Re5 Kd6 57.Kd8 h4 58.Ke8 Ke5 59.d8Q Kf4 1–0. Madel,K – Petera,Lubomir, Plzen KB op–B U18, 1997.

5.Be2 Nf6 6.0–0 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.e3 0–0 5.Be2 d6 6.0–0 e5).

5.Be2 Nf6 6.0–0 0–0 7.c4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5 7.0–0).

5.Be2 Nf6 6.d4 e4 7.Nfd2 c6 8.c4 d5 9.0–0 0–0 10.Nc3 Be6 11.b5 Re8 12.a4 a6 13.Ba3 ab5 14.ab5 Nbd7 15.Qb3 Qc7 16.cd5 cd5 17.Rfc1 Qd8 18.Rc2 Nb6 19.Rac1 Nfd7 20.Bd6 Qf6 21.Nd1 Ra7 22.Bc5 Rea8= 23.Bb4 Qg5 24.Rc7 Bh3 25.Bf1 Bg4 26.Nc3 Be6 27.Ne2 Bg4 28.Bd6 Ra2= 29.R7c2 Rc2 30.Qc2 Qf6 31.Bg3 Qe7 32.Qb2 Be2 33.Be2 Qa3 34.Qa3 Ra3 35.Kf1 f5 36.Bd1 Ra5 37.Rc7 Rb5 38.Rb7 Rb2 39.Nb3 Rb1 40.Ke1 Bf8 41.Kd2 Nc4 42.Kc2 Na3 43.Kc3 Nb6 44.Rb6 Rd1 45.Rb8 Rd3 46.Kb2 Nc4 47.Ka2 h6 48.Nc5 Rd2 49.Kb3 Rb2 50.Ka4 f4 51.Bf4+= Rf2 52.Ne6 Ra2=+ 53.Kb5 Rb2 54.Kc6 Rb8 55.Bb8 Ne3 56.Nf4 Bg7 57.Ng6 Bd4 58.Nf4 Bc3 59.Ne2 d4 60.Ng3 Kf7 61.Ne4=+ Ng2 62.Be5 Ke6 63.Bg7 Bb2 64.Bh6 ½–½. Malmstroem,Jan – Blankenberg,Bruno, corr TKM/SF/02, 2001.

5.Be2 Nh6 6.Nc3 0–0 +=.

5.Be2 Nh6 6.c4 0–0 7.d3 Re8 8.Nbd2 f5 9.Qc2 Qe7 10.e4 Nc6 11.a3 Nd8 12.0–0 g5 13.Rfc1 g4 14.Ne1 c5 15.g3 (15.Qc3 Rf8=) 15...f4 16.Bf1 Ne6 17.Ng2 Rf8 18.Nb3 Ng5 19.Kh1 Nh3 20.Re1 Bd7 21.gf4 ef4 22.bc5 dc5 23.Bg7 Qg7 24.e5 (better is 24.Nh4 Qg5 25.Bh3 Qh4 26.Bf1+=) 24...Ba4 25.Rab1 g3 26.f3?? (26.hg3 Ng4 27.Re2–+) 26...Nf5 (better is 26...Nf2 27.Qf2 gf2–+) 27.Qd2 (27.Re2 Nd4 28.Nd4 Bc2 29.Nc2–+) 27…Qh6 (27...Qh6 28.Nh4 Nf2 29.Kg1 Nh4–+) 0–1. Tomic,Miroslav (2050) – Marinkovic,Zoran (2255), SRB–chT 1st League, 2009.

5.Be2 Nh6 6.c4 0–0= 7.d4 (7.d3 a5 8.b5 Be6=) 7...Nd7 (7...ed4 8.Bd4 (8.Nd4? c5–+) 8...Bd4 9.ed4=) 8.0–0= Re8 9.Nc3 Nf5 10.de5 (10.Re1 a5 11.b5 ed4 12.ed4 Nf8=) 10...Ne5 11.Nd4 h5 (better is 11...Bd7+=) 12.Qb3 (better is 12.Nd5=) 12...Nd4–/+ 13.ed4 Nc6 14.Rae1 Nd4 15.Qd1 Bf5 16.Bd3 Qh4 (16...Qg5 17.Be4–/+) 17.Bf5 (better is 17.Nd5!? c6 18.Nc7 Re1 19.Re1–/+) 17...Nf5–+ (17...gf5?! 18.Nd5=) 18.Qd3 Bd4 19.Nd1 Bb2 20.Nb2 Qd4 21.Qc2 Qg4 22.h3 Qg5 (22...Nd4 23.Qd3 Ne2 24.Kh1–+) 23.Qd3–/+ Qf6 24.Re2 Nd4 25.Re4 c5 (25...Nc6 26.b5 Qb2 27.bc6 bc6 28.Rfe1 Re4 29.Qe4–+) 26.Rfe1 Re6 27.Re6 Ne6 28.Nd1 (28.Qb3 cb4 29.Qb4 b6–/+) 28...cb4–+ 29.Qd6 a5 30.Qb6 (30.Qe5 Kg7 31.Qf6 Kf6–+) 30...Rd8 31.Qa5 Nf4 (better is 31...Qa1 32.Qa4 Qc1–+) 32.Qb4= Qg5 33.Qb7 Nh3 34.Kh2 Rd1?? (better is 34...Nf4 35.g3 Ne6+=) 35.Rd1 (better is 35.Re8 Kg7 36.Qb2 Qf6 37.Rg8 Kg8 38.Qf6+–) 35...Nf2+/– 36.Qc8?? (better is 36.Rf1 Ng4 37.Kh3+/–) 36...Kg7+= 37.Qd8 (37.Re1 Qh4 38.Kg1 Ng4–+) 37...Qf4 (better is 37...Qe5!? 38.Kg1 Nd1 39.Qd1 Qc5 40.Kh1 Qc4 41.Qa1 f6+=) 38.g3= Ng4 39.Kh3 Qf5 40.Qd4 Kh7 41.Kg2 Qe6 42.Rd2 Qe1 43.c5 Ne3 44.Kf3 Nf5 Attacking the isolated pawn on g3 45.Qf2 Qe5 46.Kg2 h4 47.gh4+– Ne3 48.Kf3 Nf5 49.Kg2 Qe4?? 50.Kh3?? Qh1= 51.Kg4 Kg7 52.Re2 Nh6 53.Kg3 Nf5+/– 54.Kg4 Qd5 55.Kh3 Qh1= 56.Kg4 Qd5 57.Kh3 ½–½. Gerhard,Walter (1965) – Frick,Christoph (2240), Triesen LIE, Senior Open, 2014. (=1.Nf3 d6 2.b4 e5 3.e3 g6 4.Bb2 Bg7)

5.Be2 Nh6 6.c4 a6 7.0–0 Nd7 8.d4 e4 9.Nfd2 f5 10.Nc3 Qg5 11.Nd5+/– Nf7?? 12.Nc7+– Kd8 13.Na8 b6 14.c5! Bb7 15.Nb6 Nb6 16.cb6 h5 17.Qc2 Qe7 18.Rfc1 Qd7 19.Nb3 Ke7 20.Na5 Rc8 21.Qb3 Rc1 22.Rc1 Kd8 23.Rc7 (23.Rc7 Nh6 24.Nb7 Ke8 25.Ba6+–) 1–0. pumpkin (2400) – rudycfls (1860), net–chess.com, 2004.

5.d4 e4

6.Nfd2 d5 7.c4 c6 8.Nc3 Ne7 9.Qb3 Be6 10.a4 (better is 10.Nce4!? 0–0 11.Nc5+/–) 10...0–0= 11.b5 Nd7 12.a5 (12.Be2 Nb6=) 12...Nf6 (12...a6 13.ba6 ba6 14.Be2+=) 13.a6= dc4 (13...Rb8 14.cd5 Bd5 15.Qa3=) 14.Bc4+= Bc4 15.Qc4 (15.Nc4 Rb8+=) 15...cb5= 16.Qb5 ba6 17.Qa6 (17.Ra6? Rb8 18.Qa4 Rb2–+) 17...Ned5 18.Nce4 (18.0–0!? Re8 19.Rfb1=) 18...Ne4= 19.Ne4 Nb4 (better is 19...Rb8 20.Rb1 Qc7=) 20.Qa4?? (better is 20.Qc4 Re8 21.Nc5+/–) 20...Nd3–+ 21.Ke2 Nb2 22.Qc2 (22.Qa2 Qe8 23.Kf3 Qd7–+) 22...Qd5 23.Rhb1 (23.Nc3 Qc4 24.Kd2 Rab8–+) 23...Rfc8 24.Nc3 (24.Qb2 Qe4 25.Rc1–+) 24...Qc4 25.Kd2 (25.Kf3 Bd4 26.ed4 Qd4–+) 25...Bd4! 26.ed4 (26.Ra3 Rd8 27.Ke1 Na4–+) 26...Qd4 27.Ke2 (27.Ke1 Nd3 (27...Qc3?! 28.Qc3 Rc3 29.Rb2–/+; 27...Rc3?! 28.Qb2 a5 29.Kf1–+) 28.Kf1 Rc3–+) 27...Nd3 (better is 27...Rc3 28.Qc3 Qc3 29.Kf1–+) 28.Qd3 (28.Qd2 Rc3 29.Kf1 Re8–+) 28...Re8 (28...Qc3?! 29.Qc3 Rc3 30.Rb7+=) 29.Kd2 (29.Ne4 Re4 30.Qe4 Qe4 31.Kf1–+) 29...Qf2 30.Kc1 Re1 31.Nd1 Rc8 0–1. Lunin,Mikhail – Guseynov,Vafadar, Zhukovskiy, 2010.

6.Nfd2 f5 7.c4 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 g6 6.d4 e4 7.Nfd2 Bg7).

6.Nfd2 Nf6 7.Bb5 c6 8.Be2 =.

6.Nfd2 Nf6 7.Bb5 Bd7 8.Qe2 =.

6.Nfd2 Nf6 7.c4 =.

5.Be2 Ne7

6.0–0 0–0 7.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 g6 4.e3 Bg7 5.Nf3 Ne7 6.Be2 0–0 7.0–0).

6.0–0 0–0 7.d3 c6 8.Nbd2 Nd7 9.c4 Qc7 (better is 9...e4 10.Bg7 ef3 11.Bf8 fe2 12.Qe2 Qf8–/+) 10.Qc2+= h6 11.Rfd1 f5 12.Nf1 (12.h3 b6+=) 12...b6 13.a4 Bb7 14.a5 Rad8 (14...ba5 15.ba5 c5 16.Ng3=) 15.ab6 ab6 16.Ra7 Ra8 17.Rda1 Ra7 18.Ra7 Ra8 19.Qa4 (19.Ra8 Ba8 20.Ng3 c5=) 19...Qb8 (19...Ra7!? 20.Qa7 e4–/+) 20.Ra8= Qa8 21.Qb3 c5 Black plans e4 22.b5 (22.Ng3 f4 23.Nf1 Nc6=) 22...e4 23.de4 Bb2 24.Qb2 Be4 (24...fe4 25.N3d2=) 25.N1d2 g5 26.Ne4 Qe4 27.Qd2 Qe6 28.Qa2 Ne5 (28...Kf7 29.g3=) 29.Qa8+= Kg7 30.Qb7 (30.Ne5 de5 31.e4 Kg6+=) 30...Nd7= 31.Nd2 d5 32.cd5 Qd5 (32...Nd5?? 33.Bc4 Qe7 34.Bd5+–) 33.Qd5 Nd5 34.Bc4 Nc7 35.Kf1 Ne5 36.Ke2 Kf6 37.h3 Nc4 38.Nc4 Nb5 39.Nb6 Ke5 40.Kd3 f4 41.e4 Nd6 (41...Ke6 42.f3=) 42.f3 (better is 42.Nd7 Ke6 43.Nc5 Ke5 44.Nd7 Ke6 45.Nb6+/–) 42...h5?? (better is 42...Nf7=) 43.Nc4+– Ke6 44.Nd6 Kd6 45.Kc4 Kc6 46.h4 g4 (46...gh4 47.e5 h3 48.gh3 h4+–) 47.e5 Kb6 (47...g3 48.e6 Kd6+–) 48.Kd5 Kb5 49.e6 c4 (49...Kb4 50.e7 Kc3 51.e8Q Kd3 52.Qe1 c4 53.Qe4 Kc3 54.Qd4 Kc2 55.Kc4 Kc1 56.Qc3 Kd1 57.Kd3 gf3 58.Qd2) 50.e7 1–0. Kumic,Filip (1930) – Jaklin,Damir (2030), 13th Battle of Sente, 2009.

6.0–0 0–0 7.d4 ed4 8.Bd4 Bf5 9.Bg7 Kg7 10.Qd2 Nd7 11.Rd1 Kg8 12.Nc3 Nf6 13.Nd4 Re8 14.Nf5 Nf5 15.a3 Nd7 16.Bb5 a6 17.Bd7+– Qd7 18.Nd5 Re6 19.Qc3 c6 20.Nb6 Qe8 21.Na8 Qa8 22.Qd3 d5 23.c4 dc4 24.Qc4 Qb8 25.Rd7 Qe5 26.Rad1 Nh6? 27.Rb7 Rf6 28.Qd4 Qg5 29.Rb8 Kg7 30.Qd8 1–0. b4_player (2180) – Vergrauler (1670), GameColony.com, 2002.

6.0–0 0–0 7.d4 Nf5 8.d5 e4 9.Nd4 Qg5 10.Nd2 Nd4 11.ed4?? Bh3–+ 12.g3 Bf1 13.Bf1 f5 14.c4 Nd7 15.c5 Qe7 16.Qb3 Nf6 17.Re1 Qf7 18.Rc1 Kh8 19.b5 f4 20.Bh3 fg3 21.hg3 Qd5 22.Qd5–/+ Nd5 23.cd6 cd6 24.Ne4 Rae8 25.Bg2 Nb4 26.Ba3 a5 27.ba6+= Na6 28.Bd6 Rc8 29.Nc5 Bd4 30.Bf8 Rf8 31.Ne6 Bf2 32.Kf1 (32.Kf1 Be3 33.Nf8 Bc1 34.Bb7=). Makowski,Zbigniew – Fydrych, Poland, 1990.

6.c4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 g6 4.e3 Bg7 5.Nf3 Ne7 6.Be2).

6.c4 0–0 7.d4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 g6 4.e3 Bg7 5.Nf3 Ne7 6.d4 0–0 7.Be2).

6.d4 0–0 7.0–0 a5 8.b5 +=.

6.d4 0–0 7.0–0 e4 8.Nfd2+= d5 9.c4 c6 10.b5 Be6 11.Nc3 Nd7 12.a4 f5 13.g3 g5 14.Ba3 Rf7 15.Be7 Qe7= 16.c5 Nc5!–/+ 17.bc6 bc6 18.Qc2 Nd7 19.a5 f4 20.Rfc1 Bh3 21.Nd1 Rc8 22.Rab1 Qe6 23.Rb7 f3 24.Ba6=+ h5 25.Qa4 Bg2 26.Ra7+= Rb8 27.Rb7 Rb7=+ 28.Bb7 Qh3 29.Ba6 h4?? 30.Qc6+= hg3 31.fg3+/– Nf6 32.Nf2 Qh5 33.Qe6 Kh7+/– 34.Qf5 Kh6?? 35.Bc8 Ra7?? 36.Ra1 Rc7 37.a6+– Rc2?? 38.Rd1 Ra2 39.Qe6 Ra3? 40.Re1 Ra2? 41.Rd1?? Ra3 42.Nf1?? Ra2+/– 43.a7 Bf1 44.Rf1+= Rf2?? 45.Rf2+– g4 46.a8Q Qh3 47.Qac6 (47.Qac6 Qh5 48.Qg4 Qg4 49.Bg4+–; 47.Qad5 Qg2 48.Rg2 Bh8 49.h4 gh3 50.Qh3 Kg6 51.Qhf5 Kg7 52.Qb7 Kf8 53.Qc5 Ke8 54.Qbe7#) 1–0. Bibendum – Proka, ICC (year?).

6.d4 0–0 7.0–0 e4 8.Nfd2 f5 9.c4 c5 10.bc5 dc5 11.Nb3 b6 12.Qc2 Nbc6 13.Rd1 Qc7 14.d5 Nb4 15.Qc1 Qd6 16.Bg7 Kg7 17.a3 Na6 18.Nc3 Nc7 19.Qc2 Bd7 20.a4 a5 21.Qb2 Ne8?? 22.Ne4+– Rf6 23.Nd6 Nd6 24.Nd2 Ne4 25.Ne4 fe4 26.Qe5 Nf5 27.Qe4 Raf8 28.Rf1 Nd6 29.Qc2 Bf5 30.Qb2 Ne4 31.f3 Ng5 32.e4 Bc8 33.e5 R6f7 34.e6 Rf6 35.Qb6 Be6 36.de6 Re6 37.Qc5 Nh3 38.gh3 Re2 39.Rae1 Ra2 40.Re7 Kh6 41.Qe3 g5 42.Qe6 (42.Qe6 Rf6 43.Qf6 Kh5 44.Rh7#) 1–0. Vaast,Jean Philippe (1640) – Dijoux,Julien (1860), Sainte Marie op, 2005.

4.f4 Bg7

5.fe5 Nc6 6.Nf3= Ne5 7.Ne5 de5 8.g3 Qd5 9.Rg1 Nf6 10.Nc3 Qd6 11.a3 Bg4 12.Be2 h5 13.h4 0–0 14.Bg4 Ng4 15.Qe2 c6 16.Ne4 Qe7 17.Nf2 Nf2 18.Qf2 f5 19.d3 a5 20.ba5 Qc5 21.Qd2 Bh6 22.Ke2 Ra5 23.d4 Qb5 24.Kf2 Qb2–+ 25.Qa5?? Qc2 26.Kf1 Be3 27.Rg2 Qd3 28.Re2 Bd4 29.Qe1 Qf3 30.Rf2 Bf2 31.Qf2 Qh1 32.Qg1 Qg1 33.Kg1 Rd8 34.Rb1 Rd7 35.a4 Kf7 36.a5 Ke6 37.Kf2 Kd6 38.Re1 Re7 39.Ra1 Kc7 40.Ke3 Rd7 41.a6 ba6 42.Ra6 Kd6 43.Ra8 Kd5 44.Rf8 c5 45.Kd3 Rd6 46.Rc8 c4! 47.Rc4 e4 (47...e4 48.Kc3 Rc6 49.Rc6 Kc6–+) 0–1. Moen,Ole Christian – Wirthensohn,Heinz (2230), Norwich Junior, 1972.

5.fe5 Qh4 6.g3 Qb4 7.Bc3= Qe4 8.Qf3 d5 9.Bg2 Qc2 =.

5.Nf3 Nc6 6.b5+= Na5 7.Bc3 b6 8.fe5 Bg4 9.Be2 f6 10.ed6+– Qd6 11.0–0 Ne7 12.Ng5 Be2 13.Qe2 Nd5 14.Bb2 0–0–0? 15.Nf7+– Qe6 16.Nd8 Rd8 17.a4 Nb4 18.d3 Rd7 19.Qf3 Kb8 20.Na3 Nd5 21.e4 Ne7 22.Bf6 Bf6 23.Qf6 Qf6 24.Rf6 h5 25.Raf1 c5 26.Rf7 Kc7 27.Rg7 Kd6 28.Rf6 Kc7 29.e5 Nd5 30.Rd7 Kd7 31.Rd6 (31.Rd6 Ke8 32.Rd5+–) 1–0. Makowski,Zbigniew – Malicki, Poland, 1990.

5.Nf3 Nc6 6.b5 Nce7 7.fe5 +=.

5.Nf3 Qe7 6.Bc4 Be6 7.Be6+= Qe6 8.0–0 f5 9.fe5 de5 10.Kh1 Nd7 11.Na3 Nh6 12.Qe2 0–0 13.e4 Rae8 14.ef5 gf5 15.Rae1 (15.Nb5!? Qc6 16.c4+=) ½–½. Querol,S – Obon,F, Pena San Jose, 1997.

5.Nf3 Qe7 6.Be2+= Bf5 7.0–0 Nc6 8.b5 Nb8 9.Nc3 c6 10.e4 Bd7 11.Ba3 ef4+= 12.bc6 bc6 13.d4 Nh6 14.Qd2 f6 15.Qf4 Nf7 16.Bc4 Be6 17.d5 Ne5 18.Ne5 fe5 19.Qf2 Bg8 20.Bb5 a6 21.Ba4 Qc7 22.Rab1 g5 23.dc6 Kd8 24.Rb7 (24.Rb7 Nc6 25.Bc6 Qc6 26.Rg7+–) 1–0. aschellen (1825) – bugbear (1695), internet, 2006.

5.Nf3 Qe7 6.e4 Be6 +=.

5.Nf3 Nd7

6.Bc4 a5 7.ba5 Ra5 8.fe5 de5 9.0–0 =.

6.Bc4 a5 7.ba5 Ne7 8.0–0 +=.

6.Bc4 Qe7 7.0–0 Ngf6 8.fe5 Ne5 9.Ne5+= de5 10.b5 Be6 11.Bb3 0–0–0 12.Qe2 h5 13.Na3 h4 14.Nc4 h3 15.g3 Nh5 16.a4 f5 17.a5 Bd5 18.b6? ab6?? 19.ab6=+ Ng3 20.Ra8 Kd7 21.Qd3 c6 22.Ne5? Be5–+ 23.Rd8 Rd8 24.Bd5 Nf1 25.Be5 Qe5 26.Bc6 Kc6 27.Qd8 Qh2 28.Kf1 Qg2 29.Ke1 h2 30.Qf6 Kb5 31.Qb2 Ka6 32.Qa3 Kb6 33.Qb4?? Kc6–+ 34.Qc3 Kd5 35.Qd3 Ke6 36.Qc4 Kf6 37.Qh4 Ke6 38.Qc4= Kd6 39.Qb4 Kd7 40.Qd4 Ke6 41.Qc4 ½–½. Ardaman,Miles (2305) – Gonzales,Jayson (2470), Minneapolis HB Global op, 2005.

6.Bc4 Ne7 7.Bf7 Kf8? 8.Ng5+/– Nb6 9.Qf3 e4 10.Bg7+– Kg7 11.Qe4 Nc6 12.b5 Bf5 13.Ne6 Be6 14.Be6 Qf6 15.Nc3 Nd8 16.Bb3+– c6 17.bc6 bc6 18.0–0 d5 19.Qf3 Nf7 20.f5 gf5 21.Qf5 Qf5 22.Rf5 h6 23.Raf1 Nd6 24.Rf6 Rad8 25.Ne2 Rhf8 26.Rf8 Rf8 27.Nd4 Rf1 28.Kf1 Ne4 29.Nc6 Nd2 30.Ke2 Nb3 31.cb3 a6 32.a4 Nd7 33.Kd3 Nc5 34.Kc3 Kf6 35.Kb4 Nd3 36.Ka5 Ne1 37.Ka6 Ng2 38.Kb7 Ne3 39.a5 Nf5 40.a6 (40.a6 Nd6 41.Kc7 Nb5 42.Kc8 Nd6 43.Kd7+–) 1–0. Mroz,Antoni – Bednarczyk,H, corr Poland, 1985.

6.Bc4 h5 7.Ng5 Nh6+– 8.Bf7! Nf7 9.Ne6 Qh4 10.g3 Qf6 11.Nc7 Kd8 12.Na8 Qf5 13.Nc3 ef4 14.Rf1 g5 15.gf4 gf4 16.Rf4 Qg6 17.Qe2 Nde5 18.d4 Bg4 19.Qf2 Nc4 20.Rf7 Nb2 21.Qh4 (21.Qh4 Kc8 22.Qe7 Nd3 23.cd3 Qf7 24.Qf7+–) 1–0. Hind,Alan – Deline, corr Scotland–Canada, 1994.

6.Bc4 Nh6 7.0–0 0–0 8.fe5 de5 9.a4 Re8 10.a5 c6 11.Qe1 Kh8 12.d3+/– Nf8 13.Nbd2 f6 14.Rd1 Be6 15.Be6 Ne6 16.Nb3 Qe7 17.h3 Nc7 18.c4 Rad8 19.Nc5 Ne6 20.Ne6 Qe6 21.Qc3 Nf5= 22.Rfe1 e4 23.de4 Qe4 24.Nd2 Qd3 25.Nf1 Qd1–/+ 26.Rd1 Rd1 27.Kf2 Nd6 28.Ke2 Ne4 29.Qb3?? Rf1!–+ 0–1. Lukovski,Lev (2050) – Lieb,Harald (2305), GER–chA Seniors, 2004.

6.Bc4 Nh6 7.0–0+= 0–0 8.fe5 de5 9.e4 c6 10.Qe2 b5 11.Bb3 a5 12.ba5 Qa5 13.Kh1 Ba6 14.d3 Qc7 15.Nbd2 Nb6 16.h3 c5= 17.c4 Rad8 18.Rfc1 b4 19.a3 ba3 20.Ra3 Bb7 21.Bc2 f5 22.Nf1 f4 23.Bc3 Qe7 24.Rb1+/– Nc8 25.Qf2 Rd7 26.Ra5 Rc7 27.Rbb5 g5 28.N1h2 g4 29.hg4 Qe6 30.g5 Ng4 31.Ng4 Qg4 32.Rc5 Rcf7 33.Be5 Ne7 34.Bg7 Rg7 35.Rc7 Bc8 36.Re5 Ng6 37.Rg7 Kg7 38.Ra5 Kg8 39.c5 Be6 40.d4 (40.d4 Re8 41.Kg1+–) 1–0. Zielinska,Marta (2415) – Ulms,Sandra (2155), BL, 2002.

6.Bc4 Nh6 7.0–0 0–0 8.fe5 Ne5 9.Ne5 de5 10.Nc3 c6 11.a4 Kh8 12.Qe2 f5 13.b5 Re8 14.d3 Be6 15.Be6 Re6 16.e4 f4 17.Rab1 g5 18.bc6 bc6 19.Kh1 g4 20.Ba3 Qh4 21.Rb7 Ng8 22.Qe1 Qh5 23.Bc5 ½–½. Solare,Juan Maria (1950) – Lebel,Patrick (2170), Orang Utan Invitational, 2001.

6.fe5 de5 7.Bc4 Nh6 8.0–0 0–0 9.e4 c6 10.Kh1 a5 11.ba5 Qa5 12.d3 Qb6 13.Bc1 Qc7 14.Be3 Ng4= 15.Qe2 Ne3 16.Qe3 h6 17.Nh4 Qd6 18.Qf3 Qf6 19.Qf6+= Bf6 20.Ng6 Re8 21.g3 b5 22.Bb3 Kg7 23.Nh4 Bh4 24.Rf7+/– Kg6 25.gh4 Nc5 26.Rc7 Bd7 27.Nc3 Red8 28.Rg1 Kh7 29.Nd5! Nb3?? 30.Nf6 Kh8 31.ab3 (31.Rd7?! Rd7 32.Nd7 Nd4+/–) 1–0. Kuharenko,Svetlana (2165) – Kazak,Maryna, UKR–ch U16 Girls, 2000.

5.Nf3 Bg4

6.c4 Nd7 7.Be2 f6 8.fe5 de5 9.0–0 Ne7 10.Nc3 0–0 11.c5 Be6 12.Ne4 (12.d4 Bh6 13.Bc1 a5+=) 12...Bd5 13.Qc2 b6 14.Bc4 Kh8 15.Bd5 Nd5 16.Qc4 Ne7 17.c6 Nb8 18.b5 a6 19.a4 ab5 (19...Qd5 20.Qd5 Nd5 21.Ng3+=) 20.ab5+/– Ra1 21.Ra1 f5 (better is 21...Re8!?+/–) 22.Neg5+– e4?? (22...Qd5 23.Qd5 Nd5+–) 23.Bg7 Kg7 24.Ne6 (24.Ne6 Kh6 25.Qc3+–) 1–0. Meckel,Helmut (1865) – Quaegwer,Gerhard, Bonn–Bad Godesberg, 2013.

6.Be2 Nd7 7.fe5 Bf3 8.Bf3+= Ne5 9.0–0 Nh6? 10.Be5 de5 11.Bb7 Rb8 12.Bc6 Ke7 13.Nc3 e4 14.Be4 Bc3 15.dc3 Qd1 16.Rad1 Rhd8 17.Rd4 f5 18.Bf3 Nf7 19.Rfd1 Nd6 20.e4 fe4 21.Be4 Kf6 22.a4 Re8 23.Bc6 Re5 24.Rf1 Ke6 25.Rdf4 Nf5 26.g4 Ne3 27.Rf6 Ke7 28.Rf7 Kd6 29.R1f6 Re6 30.Rd7 Kc6 31.Re6 Kd7 32.Re3 Rf8 33.Kg2 Rf4 34.Rd3 Kc6 35.Rd4 Rf6 36.c4 a6 37.h4 Re6 38.Kf2 Re5 39.c3 g5 40.hg5 Rg5 41.Rf4 Rg6 42.a5 Re6 43.g5 Kb7 44.c5 Rg6 45.Rf6 Rg5 46.c6 Kb8 47.Rf8 Ka7 48.Rf7 Kb8 49.Rf8?? Ka7 50.Rf7 Kb8 51.Rh7 Rg8 52.Ke3 Rg6 53.Rh8 Ka7 54.Rh5 Rc6 55.Rc5 Rc5+= 56.bc5 Kb7 57.Kd4 c6 58.Ke5 Kc7 59.Ke6 Kc8 60.Kd6 Kb7 61.Kd7 Kb8 62.Kc6 Ka7 63.c4 Ka8 64.Kd7 Kb7 65.c6 Kb8 66.c7 Ka7 67.c5 (67…Kb7 68.c6 Ka7 69.Kd8 Ka8 70.c8Q Ka7 71.Qb7#) 1–0. Staffeldt,Sven – Spoelstra,Sverre, NED–ch U20 Hengelo, 1994.

6.Be2 Bf6 +=.

6.fe5 Nd7 7.Be2 de5 8.0–0 Qe7 9.a3 Nh6 10.Nc3 0–0 11.Nd5+= Qd6 12.e4 c6 13.Ne3+= Bf3 14.Bf3 b5 15.d3 Nb6 16.Rc1 c5 17.Qe1 Rae8 18.Bc3 Na4 19.bc5 Nc5+= 20.Nd5 f5 21.Bb4 Ra8 22.Qe3 Rac8 23.Qg5 Rf7 24.c4 a5 25.Bc5 Qc5= 26.Qe3 Qe3 27.Ne3 f4 28.Nd5 bc4 29.dc4 Rb7 30.Rc3 Rc5 31.Rfc1 Nf7 32.Kf2 Nd8 33.Bd1 Ne6 34.Rb3 Rb3 35.Bb3 Nd4 36.Ba4 Kf7 37.Nb6 Ke7 38.Rb1 Kf6?? 39.Nd7+– (39.Nd7 Kg5 40.Nc5+–) 1–0. berlinwall (1765) – ashoka_theking (1630), internet, 2007.

6.h3 Bf5 7.Bc4 Qe7 8.0–0+= Nd7 9.fe5 0–0–0?? 10.ed6+– Qf8 11.dc7 Kc7 12.Bg7 Qg7 13.Nc3 Kb8 14.Nd4 Ne7 15.Nf5 Nf5 16.Qf3 Ne5+/– 17.Qe4?? Nc4?? 18.Qc4+/– Rd7? 19.Ne4 Rc8 20.Nc5 Ka8? 21.Qg4?? Rdc7? 22.Rf5?? (22.Rf5 Qa1 23.Rf1 Qa2 24.Qe4=; better is 22.c3 h5 23.Qf3+–) 1–0. Wall,Bill – Berg, Palo Alto CA, 1988.

3.e3 Qh4

4.a3 Qe4 5.Nc3 Qc6?? 6.Bb5+– Qb5 7.Nb5 (7.Nb5 Na6 8.d4+–) 1–0. pierre – kvikky, internet, 2010.

4.a3 f6 5.Nf3 Qh6 6.Bc4 Nc6 7.0–0 a5 8.b5 Nce7 9.Nc3 a4 10.d4+/– Qg6 11.Bd3 Nf5? 12.Nd5+– Kd7? 13.Nh4!! (13.Nh4 Qf7 14.Bf5 (14.Nf5?! Qd5 15.de5 fe5+–) 14...Kd8 15.de5 fe5 16.b6 Bf5 17.Nf5 Qf5 18.bc7 Ke8 19.Nb6+–) 1–0. Wall,Bill – Kenneth, internet, 2002.

4.d4 Bg4 5.Be2 Be2 6.Ne2 Nd7 7.Nd2 Nh6 8.Nf3 Qe7 9.d5+= g6 10.h3 Bg7= 11.e4 f5 12.Nc3 Nf7 13.0–0 0–0 14.Bc1 f4 15.Nb5 Nf6 16.Qe2 Nd5 17.ed5 e4 18.Rb1 Qd7 19.Nfd4 c6 20.Ne6 cb5 21.Nf8 Rf8 22.Bf4 Qf5 23.Qg4 Qd5+= 24.Rb3 Qc6 25.Qe2 Re8 26.Be3 d5 27.Rd1 Nd6 28.Qd2 Nf7 29.c3 Rd8 30.Ba7+/– b6 31.Qe3 d4 32.cd4 Qb7 33.Bb6 Qb6= 34.d5 Qe3 35.Re3 Nd6 36.Kf1 Ra8=+ 37.a3 Rc8 38.g4 Bh6=+ 39.f4? Bf4–+ 40.Rb3 g5 41.Re1 (41.Kg1!? Rc2–+) 0–1. Carpio,Rodrigo – Pazmino,Leoncio, ECU–ch Pichincha, 1962.

4.Qf3 Qb4 5.Bc3 Qa4 6.Bd3 Nf6 7.Ne2? Be6?? 8.Qb7+– Qc6 9.Bb5 (9...Qb5 10.Qb5 (10.Qa8?! Bd5 11.Qa7 Bg2+–) 10...Nbd7 11.0–0+–) 1–0. dado3 – nbc103, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.g3 Qb4 5.Bc3 Qa4 6.Bb2 Nf6 7.Na3 a6–+ 8.h3 b5 9.Nb1 Bf5 10.d3 Nbd7 11.a3 d5 12.Bg2 Qa5 13.Bc3 Qa4 14.Ne2 b4?? 15.ab4+= Qb5 16.Qd2 Bd6 17.Na3 Qb7 18.Nc4 0–0 19.0–0 h6 20.Rfb1 Nb6 21.Nd6 cd6+/– 22.Bb2 g5? 23.g4 Bg6 24.c4 Rfc8 25.Rc1 Ra7 26.Qc3 Nc4?? 27.dc4+– Rc4? 28.Qc4! dc4 29.Bb7 Rb7 30.Rc4 Bd3 31.Rc8 Kg7 32.Nc1 Bb5 33.Nb3 Ne4 34.Rac1 Ba4 35.Na5 Rb4 36.Ba3 Rb6 37.Nc4 Rb3 38.Bd6 Nd6 39.Nd6 Bd7 40.R8c7 Be6 41.R1c5 Rd3 42.R7c6 Rd1 43.Kh2 Bd5 44.Ra6 Rh1= 45.Kg3 Rg1 46.Kh2 Rh1 47.Kg3 ½–½. SIRMO – dhub noire, ChessWorld.net, 2006.

4.a3 Nf6

5.Nf3 Qe4 6.d3 Qg4 7.h3 Qe6 8.Be2 Nc6 9.0–0 Be7 10.Ng5 Qf5=+ 11.Nf3 h6 12.e4 g5?? 13.ef5+– g4 14.hg4 Ng4 15.Nh2 Nh2 16.Kh2 Bf5 17.Bg4 Bg6 18.Qf3 h5 19.Bf5 e4 20.Qe4 Bf5 21.Qf5 Rg8 22.Qh5 Rg5 23.Qh8 Bf8 24.Re1 Kd7 25.Nd2 d5 26.Nf3 Bd6 27.g3 Rh8 28.Bh8 Rh5 29.Kg2 Rh8 30.Rh1 Rg8 31.Rh7 Ne5 32.Ne5 Be5 33.Re1 Bb2 34.a4 Bc3 35.Rf7 Kc6 36.Re6 1–0. Familyfork – stargeneral, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 Qh5 6.Nc3 a5 7.e4 Be7 8.d4 ab4 9.Nb5 Na6 10.ab4 0–0 11.Nc3 Bg4 12.b5 Nb4 13.Ra8 Ra8 14.Be2 Qg6 15.Nh4 Qg5 16.Bg4 Qh4 17.Bf5 ed4 18.g3 dc3 19.gh4 cb2 20.Kd2 g6 21.c3 Ra2 22.Qb1 gf5 23.cb4 Ra1 24.Rg1 Kf8 25.Qb2 Rg1 26.ef5 Rg2 27.Kd3 Rh2 28.Qd4 Rh3 29.Ke2 Ra3 30.Qb2 Ra8 31.Qc3 Ra2 32.Kd3 Bd8 33.Qd4 Ke7 34.h5 Ra3 35.Kc2 Rf3 36.b6 c6 37.h6 Rf5 38.Qe3 Re5 39.Qa3 Bb6 40.Qa8 Kd7 41.Qb7 Bc7 42.Qa8 (42…Re8 43.Qa6–+). orane (1960) – VICBAD (2220), Live Game Caissa's Web, 2003.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!