CLICK!

GET MY 1.b4 COLLECTION
1.b4 collection contains much more games and lines than can be presented here.
Click here for more info!

Flag Counter

TESTH850 Release 2016-07-06
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 Ne7 5.Qh5 Ng6

(...)

6.a3 Bd6 7.Ne2 (7.Nf3 Kf8 8.Nc3 Nc6+/–) 7...Qe7 (7...b5 8.Bd5 c6 9.Ba2=) 8.0–0 (8.Nbc3 Kf8+/–) 8...c6 (8...b6 9.Ng3 Ba6 10.Nf5=) 9.d3 (9.Ng3!? Qf8 10.Nf5+–) 9...b5+= 10.Ba2 Kd8 (10...Kf8 11.Nbc3+=) 11.Nd2 (11.a4!?+/–) 11...Na6+= 12.d4 ed4 (12...Ba3 13.Ba3 Qa3 14.Bf7+=) 13.Nd4 (worse is 13.Bd4 Nc5=) 13...Nf4 14.Qf7?? (better is 14.Qf3 Be5 15.Qe3+/–) 14...Qf7–/+ 15.Bf7 Be5 16.N2f3 Ne2 17.Kh1 Nd4 18.Bd4 Bd4 19.Nd4 Rf8 20.Ba2 g6 21.Rfd1 Kc7 22.Rab1 Nc5 23.f3 d6 (23...Bb7 24.g3–/+) 24.c4 (24.Nc6!? a6 25.Ne7=) 24...a6 25.cb5 cb5 (25...ab5!? 26.Nc6 Bd7+=) 26.Rbc1= Kb6 27.Nb3 (27.Nf5! Ne4 28.fe4 gf5 29.Rd6 Ka5 30.Bd5+=) 27...Nb7+= 28.Nd4 Bd7 29.Be6 Be6 30.Ne6 Rfc8 31.Nf4 Ka5 32.Nd5 Rc1 33.Rc1 Rf8 (33...Nc5 34.Nf6 Ka4 35.Rc3–/+) 34.Rc7 (better is 34.Rc6!?+=) 34...Nc5–/+ 35.Rc6 (35.Rh7? Ka4 36.Ra7 Ka3–+) 35...f5 (35...Rd8!? 36.Nf6 Ka4–/+) 36.e5= Re8 37.f4 Ne4?? (better is 37...de5 38.Rc5 ef4=) 38.Nc7+– Nc5 (38...Ka4 39.Ne8 b4 40.Ra6 Kb3 41.ab4 de5 42.fe5 Kb4 43.e6+–) 39.Ne8 (39.Ne8 de5 40.fe5+–) 1–0. Svitek,Volker (2100) – Enders,Georg (2040), Frankfurt–ch, 2008.

6.a3 Bf8 7.Nf3 Nc6 8.Nc3 d6 9.Nh4 Nce7 10.Nd5 Kd7 11.Qg4 Kc6 12.Qe2 a6 13.Ng6 Ng6 14.Rb1 Kd7 15.Bc3 Ke8 16.Ba2 Ra7 17.0–0 Bd7 18.f4 Bb5 19.d3 Qd7 20.fe5 fe5 21.Qh5 Qc6 22.Rf7!? b6 23.Qg4 Kd8 24.Bd2 h6 25.c4 Ba4 26.Rbf1 Nf4 27.Bf4 ef4 28.Nf4 Qc5 29.Kh1 Qe5 30.Ne6 Kc8 31.Rf8 Rf8 32.Rf8 Kd7 1–0. COMP – COMP, 2002.

6.c3 Bc5 7.Nf3 b5 8.Bb5 c6 9.Bc4 d5 10.ed5 cd5 11.d4 ed4?? 12.Bd5+/– Bb7!? 13.Bb7 Qe7 14.Kd1 Qb7+/– 15.Qc5 (15.Qc5 Qb2 16.Re1 Kd8 17.Qd4 Kc7 18.Qc4 Nc6 19.Nbd2 Qa1 20.Kc2 Qe1 21.Ne1+=). redrook (2525) – diggitus (2365), net–chess.com, 2008.

6.c3 Bd6 7.Nf3 Nc6 8.Nh4 Nce7 9.Nf5 Kf8 10.0–0 (10.Nd6 cd6 11.Ba3 Qc7=) 10...b6 (10...Bc5 11.d4 d5 12.Ne7 (< 12.dc5 Nf4 13.Qf3 dc4–/+) 12...Ne7 13.ed5+/–) 11.Nd6+= cd6 12.Na3 (12.d3 Ke8+=) 12...d5 13.Bd5 (13.ed5 Nf4 14.Qg4 d6=+) 13...Nd5 =.

6.c3 Be7 7.Nf3 d6 8.Nh4 Kd7 9.Ng6 hg6 10.Qg6 Nc6 11.Qg4+– Ke8 12.Qg7 Rf8 13.d4 Na5 14.Bf1 Be6 15.Nd2 c5? 16.Bb5 Nc6 17.d5 a6 18.de6 ab5 19.Qg6 (19.Qg6 Rf7 20.Qf7#) 1–0. miehnekort – pills4utoeat, Yahoo, 2005.

6.Nc3 c6 7.Nge2 b5 8.Bb3 a5 9.a3 Bc5 10.0–0 Qe7 11.Ng3 Qf8 12.Kh1 Na6 13.f4 ef4 14.Rf4 a4 15.Ba2 Bd6 (better is 15...Kd8!? 16.Rff1 Ba3 17.Ba3 Qa3 18.Nb5 Qf8+=) 16.Rf3= Be5 (worse is 16...Ba3 17.Ba3 b4 18.Na4 ba3 19.Nb6+/–) 17.Rd1 Nc7 18.d4 Bd6 (18...Bg3 19.Rg3 d6 20.e5=) 19.Re1 (19.e5 Be7 20.d5 Ba3 21.Ba3 Qa3 22.Nb5 Qa2 23.Nc7 Kd8 24.Na8 Qc2+–) 19...Ba3 (19...Bg3 20.Rg3 d6+=) 20.Nd5?? (better is 20.Ba3!? b4 21.e5+/–) 20...Bd6 (20...cd5!? 21.ed5 Kd8 22.Ba3 b4–/+) 21.Nc7 Bc7 22.e5 Kd8 23.ef6 gf6 24.d5 Bd6?? (better is 24...Bf4+=) 25.Bf6 (25.Rf6?! Qg7 26.Qg5 Kc7+–) 25...Kc7 26.Bh8 Qh8 27.dc6 dc6 28.Rf7 Kb6 29.Qh7?? (29.Ne4 Qe5 30.Qh6 Bc7+/–) 29...Qc3?? (better is 29...Bg3 30.hg3 Bf5 31.Qh8 Rh8 32.Kg1 Bc2=) 30.Ref1 (30.Qg6 Qe1 31.Nf1 Ra7+=) 30...Ne5 31.Ne2?? (better is 31.Ne4 Qa3 32.Nd6 Qd6 33.R7f6+–) 31...Qd2 32.R7f2? (better is 32.Ng1!? Nf7 33.Bf7+=) 32...Ng4–/+ 33.Qh4 Nh2?? (better is 33...Bc5 34.Rf7 Qe2 35.Qd8 Ka6–+) 34.Qd4?? (better is 34.Nf4 Nf1 35.Rd2 Nd2 36.Qd8 Bc7 37.Qd2+–) 34...Qd4–+ 35.Nd4 Ng4?? (35...Nf1 36.Rf1 Bg4 37.Kg1–+) 36.Rd2? (36.Re2 b4 37.Re8 a3–/+) 36...Bb7 (better is 36...Be6 37.Ne6 Rh8 38.Kg1 Bh2 39.Kh1 Bf4 40.Kg1 Bd2–+) 37.Nb5?? (better is 37.Rf7–/+) 37...Rh8–+ (37...cb5 38.Rd6 Kc5 39.Re6+=) 38.Kg1 Bh2 39.Kh1 Bg3 (better is 39...Bf4! 40.Kg1 Be3 41.Rff2 Nf2 42.Rf2 Rf8–+) 40.Kg1 cb5 (40...Kb5?! 41.Rb1 Ka6 42.Bc4 Ka7 43.Rb4 Bh2 44.Kf1 Ne3 45.Kf2 Nc4 46.Rc4 Rf8 47.Ke3 Bg1 48.Ke4 c5 49.Ke5 Re8 50.Kf6–+) 41.Rd4 (41.Rb1–+) 41...Bh2 42.Kh1 Be5 43.Kg1 Bd4 44.Rf2 Bf2 45.Kf1 Re8 46.Be6 Re6 47.c3 Re1 0–1. ch1nky – qr19kaash, gameknot.com, 2014.

6.Ne2 b5 7.Bb3 Bb7 8.Nbc3 Bc3=+ 9.Nc3 b4 10.Nd5 c6 11.Ne3 d5 12.d4 0–0 13.de5= fe5 14.0–0–0 Kh8 15.ed5 cd5 16.Nd5 Qa5 17.f4 Nc6+= 18.fe5 Nd8?? 19.Nf6!+– gf6 20.Rd7 (20.Rd7 Nf7 21.Bf7+–) 1–0. Bellinger – Mayers, Enfield, 1973.

6.Qf3 f5?? 7.Be5+/– Rf8 8.Bg7 d5 9.ed5 Rf7 10.Bc3 Bc3 11.Nc3+– a6 12.Nh3 b5? 13.Bb3 c6 14.0–0 c5?? 15.d6! Qd6 16.Bf7 Kf7 17.Qa8 b4 18.Na4 Qc7 19.Rfe1 Bb7 20.Qa7 Nd5 21.Ng5 Kf6 22.Ne6 Nc6 23.Qc5 Qd7 24.Qf8 Qf7 25.Qh8 Ke7 26.Ng5 Ne5 27.Re5 Kd6 28.Nf7 Kc6 29.Qd8 Nc3 30.Qd6# 1–0. marre – yrfq, internet, 2010.

6.Nf3 a6 7.Be5 Qe7 8.c3 Ba5 9.Bd4 Qe4 10.Kd1 Kd8 11.Qa5 Nc6 12.Qd5 Qd5 white timed out 0–1. chessxliv (2100) – israelflavio (2345), net–chess.com, 2014.

6.Nf3 d5 7.Bd5+= c6 8.Nh4 Ke7 (better is 8...Kd7 9.Bb3 Nh4 10.Qh4 Ke8+=) 9.Ng6?? (better is 9.Bb3 Nh4 10.Qh4+=) 9...hg6–/+ 10.Qg6 cd5 11.Qg7 Kd6 (11...Ke6 12.ed5 Kd5 13.Nc3 Kc6 14.Qf7–/+) 12.c3 Bc5 13.d4 ed4 14.Qg3 (14.cd4 Bb4 15.Bc3 Nc6–/+) 14...Ke6 (14...Kd7 15.cd4 Bb4 16.Bc3–/+) 15.cd4 Bb4 16.Nc3 (16.Kd1 Nc6 17.Qb3 f5 18.ef5 Kf5–/+) 16...de4–+ 17.0–0 (better is 17.0–0–0!? Bc3 18.d5 Kf7 19.Bc3–/+) 17...Bd6 (17...Qd4?! 18.Qg7 Qd8 19.Rae1+=) 18.f4 ef3! 19.Qf3 (19.Rf3 Bg3 Combination; 19.gf3 Bg3 Combination; 19.Qf3 Bh2 Double attack (19...Bh2 Pinning; 19...Bh2 Deflection)) 19...Bh2 20.Kf2 Qd4 21.Ke2 Kf7 (better is 21...Nc6 22.Rad1 Be5 23.Rd3–+) 22.Qf6 (22.Qd5 Qd5 23.Nd5 Re8 24.Kd3–+) 22...Qf6 23.Rf6 Kf6 24.Nd5 Ke6 25.Nc7 (25.Bh8 Kd5 26.Rd1 Ke4 27.Rd4 Kf5–+) 25...Bc7 26.Bh8 Nc6 27.g4 (27.Bb2 Bd7–+) 27...b6 (27...Kf7!? 28.Rg1–+) 28.g5 (28.Rh1–+) 28…Ba6 (28...Ba6 29.Kf2 Rh8–+) 0–1. Rohrbacher,W – Knudsen,John C, Baden, 1993.

6.f4 b5 7.Bb3= Bb7 (7...ef4 8.Qd5 Rf8 9.Qa8+–) 8.f5 Be4 9.Qg4?? (better is 9.fg6 Bg6 10.Qf3=) 9...Nf4–+ 10.Nf3 Qe7 (10...g6 11.fg6 hg6 12.Nc3–+) 11.0–0 (11.a3 Bc5 12.Nc3 h5–+) 11...h5 12.Qh4 Bf5 13.Ne5? (13.a3 Bc5 14.d4 Ne2 15.Kh1 ed4 16.Nd4 Bd4 17.Bd4 Nd4 18.Qd4–+) 13...g5 14.Qe1 fe5 15.Be5 Rf8 16.Bg7 (16.Bc7 Bc5 17.Kh1 Qe1 18.Re1 Ne6–+) 16...Ne2 (better is 16...Bc5!? 17.d4 Bd4 18.Bd4 Ne2 19.Kh1 Nd4 20.Qd1 Nb3 21.Qh5 Bg6 22.Qg6 Kd8 23.Nd2 Na1 24.Ra1–+) 17.Kh1 Qg7 18.Qe2 Kd8 19.Nc3 Bc3 20.dc3 Nc6 21.Rad1 Bg4 22.Rf8 Qf8 23.Rf1 Qe7 24.Qd2 Kc8 25.Re1 Qf6 26.Qd5 Be6 27.Qb5 Bb3 28.Qa6 Kd8 29.cb3 Rb8 30.Rf1 Qc3 31.Qe2 Qh8 32.Qe3 Rb5 33.h4 Re5 34.Qc3 gh4 35.b4 Re8 36.Qc5 Qe5 0–1. Schoenwaelder,Bernd – Siepmann,Martin, Dortmund op–A, 2003.

6.f4 Ke7?? 7.a3 Ba5 8.fe5 a6?? 9.ef6+– gf6 10.Qa5 b6 11.Qd5 Bb7 12.Qb7 Nc6 13.Bd5 Ra7 14.Bc6 Rb7 15.Bb7 a5 16.Ne2 c6 17.0–0 b5 18.Bf6 Kd6 19.Bd8 Rd8 20.a4 b4 21.d4 Re8 22.Nd2 h5 23.Rf6 Kc7 24.Bc6! dc6 25.Rg6 (25.Rg6 c5 26.Rg5+–) 1–0. Van Rooijen,Peter – Harris,Neil, Swiss–100.109, 2003.

6.f4 f5 7.Nf3?? fe4=+ 8.f5 ef3–/+ 9.fg6 f2 10.Ke2 Qe7 11.gh7 Kd8 12.Rf1 Bc5=+ 13.Nc3 g6 14.Qg6+= Qh7 15.Qf6 Be7=+ 16.Qf2 Qc2–/+ 17.Ba3 d6 18.Qg3 Qh7–+ 19.Rf7 Qh5 20.Kf1 Qh2 21.Qg7 Qh1 22.Ke2 Qh5 23.Kf1 Nc6 24.Nd5 Qh4 25.g3?? Qe4 26.Ne3 Qh1–+ 27.Ke2 Qh5 28.Kd3 Qh6 29.Raf1 Qg7 30.Rg7 Bd7 31.Nd5 Be6 32.Ne7 Bc4 33.Kc4 Ne7 34.Rff7 Re8 35.d4 ed4 36.Bc1= b5 37.Kd3 Nd5 38.Kd4 c6 39.Rd7 Kc8 40.Rd6 Ne7? 41.Kc5+– Rb8 42.Bg5 Rg8 43.Rc6 Nc6 44.Rg8 Kb7 45.Rg7 Ka6 46.Kc6 Rc8 47.Rc7 (47.Rc7 Rg8 48.Be3+–) 1–0. Kuehn,Peter – Schroeter, corr DDR–I–233, 1967.

6.a3 Ba5

7.Nf3 Nc6 =.

7.f4 d5=+ 8.Bd3 (8.ed5 ef4 9.Qe2 Qe7 10.Qe7 Ke7=+) 8...0–0 9.ed5 e4 (9...Nf4 10.Qh7 Kf7 11.Ne2=+) 10.Bc4=+ (10.Be4? Re8 11.Be5 fe5 12.Bg6 hg6 13.Qg6 ef4 14.Kd1 Re5–+) 10...Kh8 (10...Qd6 11.f5 Ne7 12.g4 Nd5 13.Nc3 Bc3 14.Bc3–/+) 11.Ne2= Bb6 12.Nbc3 Qe7 (12...Re8 13.Rb1=) 13.0–0–0 (13.Na4!?=) 13...Bc5=+ 14.Ne4?? (14.f5 Ne5 15.Bb5 Ba3–+) 14...Ba3 (14...Qe4 15.Bd3 Qg2 16.Rdg1 Bg1 17.Rg1–/+) 15.d6?? (better is 15.d3–/+) 15...Bb2–+ 16.Kb2 Qe4 17.d4 (17.Bd3 Qb4 18.Kc1 f5 19.dc7 Qa5–+) 17...Nf4 (< 17...cd6 18.Bd3 Qe8 19.Bg6 Qg6 20.Qg6 hg6 21.c4–+) 18.Nf4 (18.Qf3 Qf3 19.gf3 Ne2 20.dc7 Nf4 21.cb8B Rb8–+) 18...Qf4 19.Bd3 (19.dc7 Qc7 20.Qc5 Qd8–+) 19…f5 (20.Bc4 Qd6–+) 0–1. Myrberg,Johnny (1695) – Christensson,Per (1850), DM Nordskaane, 1990.

7.f4 d5 8.ed5 f5?? 9.fe5+– 0–0 10.Nf3 b5?? 11.Bb3?? Nf4+/– 12.Qg5 Qg5 13.Ng5 Ng2 14.Kf2 Nf4 15.Nc3 Bb6 16.Kg3 h6?? 17.Kf4 hg5 18.Kg5 Nd7 19.Rae1 a6 20.Rhg1 Nc5?? 21.Ba2+– c6? 22.dc6 Be6 23.d4 Ba2 24.dc5 Bc5? 25.Na2+– Bg1 26.Rg1 Rac8 27.Nb4 a5 28.Nd5 Kf7 29.c7 Ke6 30.Rd1 Rh8 31.h3! Rh3 32.Nf4 Ke7 33.Nh3 Rc7 34.c3 Rc4 35.Nf4 b4 36.ab4 ab4 37.cb4 (37.cb4 Ke8 38.e6+–) 1–0. orangutanb4 (2000) – behxheti2011 (1915), kurnik, 2011.

6.a3 d5

7.Bd5= c6 8.Bb3 Bd6 9.Nf3 Ke7 10.0–0 Qf8 11.Nh4 Nf4 12.Qf3 g6 13.g3 Nh3= 14.Kh1 Qg7 15.d4 Rf8 16.Nd2 b5 17.c4 Nd7 18.c5+/– Bc7 19.Rac1 ed4 20.Bd4 Ne5 21.Qg2 Nd3 22.Rc3+/– Nb2 23.e5 fe5? 24.Re3 Nc4+/– 25.Qc6 Kd8 26.Be5 Be5+/– 27.Rd3 Bd4 28.Nc4 Rf2?? 29.Rfd1+– Rf4 30.Qd6 (30.Qd6 Bd7 31.Rd4 (31.gf4 Nf2 32.Kg2 Nd3 33.Rd3 bc4 34.Rd4 cb3+–) 31...Qd4 32.Qd4 (32.Rd4?! Rf1 33.Kg2 Rf2 34.Kh1 Rf1 35.Kg2 Rf2 36.Kh1 Rf1=; 32.gf4?! Qe4 33.Ng2 Nf2 34.Kg1 Nh3 35.Kh1 Nf2 36.Kg1 Nh3 37.Kh1=) 32...Nf2 33.Qf2 Rf2 34.Ne5+–; better is 30.Qd5 Qd7 31.Qd7 (31.Qa8 Nf2 32.Kg1 Nd3 33.Ne3 Be3 34.Kh1 Rh4 35.gh4 Nf2 36.Kg2 Nd1–+; 31.Rd4 Rd4 32.Qd4 Bb7 33.Ng2 Qd4 34.Rd4 Kc7+–) 31...Bd7 32.Rd4 (32.gf4 Nf2 33.Kg2 Nd3 34.Rd3 bc4 35.Bc4 Bc5+–) 32...Rd4 33.Rd4 bc4 34.Ba4+– (34.Bc4?! Kc7 35.Nf3 Bc6+–)) 1–0. Grehl,Siegfried – Toth, corr W064, 1989.

7.Bd5 Bd6 8.Nf3+= c6 9.Bb3 Kf8 10.d4 Qe7 11.de5 Nf4 12.Qf7 Qf7 13.Bf7 Kf7 14.ed6+= Bg4 15.0–0 Bf3 16.gf3 Nd7 17.Nd2 Ke6= 18.Rad1 Kd6 19.Nc4 Kc7 20.Rfe1 Rhe8 21.e5 Re6 22.Re4= Ng6 23.f4 Nh4 24.Re3 Nf5 25.Red3 Nc5 26.R3d2 Rae8 27.Kg2 Nh4 28.Kh3 Nf5 29.Kg4+= Nh6 30.Kf3 Nf5 31.Bd4 Nd4=+ 32.Rd4 fe5 33.fe5 Rf8 34.Rf4= Rfe8 35.Rf7 R8e7 36.Re7 Re7 37.Ke3? b5–+ 38.Kd4 Ne6 39.Ke4 bc4 40.f4 Nc5 41.Kd4 Rd7 42.Kc5 Rd1 43.Kc4 0–1. Haralambof,Vladimir – Villarroel,Geber, Tel Aviv ol (Men) fin–C, 1964.

6.a3 Be7

7.f4 d6?? 8.f5+– d5 9.Bb3 de4 10.fg6 hg6?? 11.Qh8 (11.Qh8 Bf8 12.Qh7+–) 1–0. orangutanb4 (1935) – maniuszek (1720), kurnik, 2011.

7.f4 ef4 (--> 6.f4 ef4 7.a3 Be7).

6.c3 d5

7.Bd5 c6 8.Bb3 Ba5 9.f4 Qd3–/+ 10.Ne2 Bb6 11.f5 Qe4 (11...Qe4 12.Rf1 Kd8–/+) 0–1. diggitus (2365) – pcmvr (2780), net–chess.com, 2008.

7.Bd5 c6 8.Bb3 Ba5 9.f4 Qd3–/+ 10.fe5 Qe4 (10...Qe4 11.Qe2 Qe2 12.Ne2 Ne5–/+) 0–1. diggitus (2365) – higarra (2500), net–chess.com, 2008.

6.Ne2 d6

7.f4= Kd7 8.f5 Ne7 9.Nbc3 Qf8 10.0–0 g6=+ 11.Qf3 gf5 12.ef5 Bc3 13.Nc3 Nbc6 14.Nd5 Nd5 15.Bd5 Nb4 16.Be6 Kd8 17.Bc8 Kc8=+ 18.Qb3 Nc6 19.Rab1 b6 20.d4 a6 21.de5 de5 22.Kh1 Kb7 23.a4 Rd8–/+ 24.Bc3 a5 25.Rbd1 Qc5 26.Bb2 Qf2 27.h3 Rd1–+ 28.Rd1 Qf5 (28...Qf5 29.Qc4 Qg6–+) 0–1. wvmaniac (2455) – redrook (2525), net–chess.com, 2008.

7.f4= Ke7 8.c3 d5 9.Bd5 c6 10.Bb3 Qd3 11.cb4 Qe4 12.0–0 Kd8 13.Nbc3 Qb4 14.f5 Ne7 15.d4 Bf5 16.de5 Bg6 17.Qf3 fe5 18.Rad1 Kc7? (18...Kc7 19.Qe3 b6 20.Qe5 Kb7 21.Qg7 Re8+–; 18...Nd7 19.Qh3 Be8+–). diggitus (2365) – redrook (2525), net–chess.com, 2008.

7.f4 ef4 8.Nf4 Qe7 9.Ng6?? Qe4= 10.Kd1?? Qg6 11.Qg6 hg6 12.Nc3 Bc3 13.Bc3 Bg4 14.Kc1 Nd7 15.h3 Bh5?? 16.Re1 Kf8 17.g4 Re8 18.Kb2 g5 19.Re8?? Be8–+ 20.Bf1 c6 21.d4 Bf7 22.Re1 Nb6 23.a3?? Bd5 24.Ba5 Nc8 25.c4 Bf3 26.Re3 Bd1 27.Bc7 Kf7 28.Bg2 Re8 29.Re8 Ke8 30.Kc3 Kd7 31.Ba5? b6 32.Bb4 c5 33.dc5 dc5 34.Be4 cb4 35.ab4 Be2 36.Bf5 Kc7 37.Kd4 Bf1 38.h4 gh4 39.c5 Bg2 40.b5 bc5 41.Kc5 h3 42.g5 h2 43.gf6 gf6 44.Bc8 Kc8 0–1. bratek55 (1680) – drtic007 (1945), kurnik, 2011.

6.Qf3 d5

7.ed5 Nd5?? 8.Bd5+– c6 9.Bc4 b5 10.Bb3 a5 11.a4 Bf5 12.ab5 e4 13.Qe2 c5 14.g4 Nc6 15.bc6 Qd6 16.gf5 gf5 17.Qh5 Kd8 18.Qf7 Rf8 19.Bf6! Kc8 20.Qb7# 1–0. marre – eiqqe, internet, 2010.

7.ed5 f5 8.Be5+/– Rf8 9.d6! cd6 10.Bg7 d5 11.Bf8 dc4 12.Bg7 Qc7 13.Qe2+– Nd7 14.Nf3 b5 15.Nc3 a6 16.Nd5 Qc5 17.Nb4 Qb4 18.0–0 Bb7 19.Ng5 h5 20.a4! Qc5 21.Rfe1 Rd8 22.Qe6 (22.Qe6 Nb6 23.Qg6 Kd7 24.Qe6 Ke8 25.Qg8 Kd7 26.Qd8 Kd8 27.Ne6 Kc8 28.Nc5+–) 1–0. Wall,Bill – Aqua, Microsoft Gaming Zone, 2004.

7.ed5= Nf5 8.Ne2 0–0 9.0–0 Nd7 10.a3 Bd6 11.Nbc3 Kh8 12.Rfe1 Be7 13.Rab1 Nb6 14.Bb3 Nd7 15.Ne4 Nc5 16.Nc5 Bc5 17.d4 Nd4 18.Nd4 ed4 19.Qf4 Qd6 20.Qd6 Bd6 21.Rbd1 Bc5 22.a4 Bg4 23.f3 d3=+ 24.Kf1 dc2 25.Rc1 Bd7 26.g4 h6 27.Bc2 Bd6 28.Kf2 Kh7 29.h4 f5 30.gf5 Bf5 31.Be5 Bc5 32.Kg3 Ba3 33.Ra1 Bb4 34.Re4 Be4–/+ 35.Be4 Bd6 36.Bd6 cd6 (36...cd6 37.h5 Rac8–/+) 0–1. Bonca,Robert Simeon (1800) – Schulz,Hans_Juergen (1785), CT1–01 www.b2–b4.com, 2004.

6.Nf3 b5

7.Nh4 Ke7 8.Bb3 (8.Nf5 Kf8 9.Bb5 d5+=) 8...Qf8 (8...Qe8 9.Nf5 Kf8 10.Nc3=) 9.Nf5 (9.Ng6!? hg6 10.Qg6+=) 9...Kd8=+ 10.g3 (10.0–0 Nf4 11.Qf3 d6=+) 10...Ne7 11.Ne7 (11.c3 Bc5 12.d4 g6–/+) 11...Qe7–/+ 12.Qe2 a6 13.Nc3 Bc3 14.dc3 (14.Bc3 Bb7=+) 14...Bb7–/+ 15.0–0–0 (15.a4 f5 16.ab5 Be4–/+) 15...Nc6 16.Bd5 d6 17.a3 (17.c4 b4–/+) 17...Rb8 18.Rhf1 Na5 19.Bb7 (19.f3!?–/+) 19...Rb7–+ 20.Kb1 Nc4 21.Bc1 Qe6 22.f4 a5 23.Qd3 b4 24.cb4 ab4 25.Qb3 Ke7 26.ab4 Rhb8 27.Ba3? Na3–+ 28.Qa3 Rb4 29.Kc1 Qc4 30.Rfe1 Qc5 31.Qe3 Qa5 32.c3 Rb1 (33.Kd2 R1b2 34.Kd3 Qb5 35.c4 Qb3#; 32...Rb2 33.Qd3 Qa1 34.Qb1 Qb1#) 0–1. Riveline,Maurice – Poorun, FRA–ch op–B Paris, 1994.

7.Nh4+= Ke7 8.Nf5 Kf8 9.Bb5 c6 10.Bc4 d5=+ 11.ed5 cd5 12.Bb3?? Nf4–+ 13.Qf3 Bf5 14.Nc3 Bc3 15.Bc3 a5 16.a4 Be4 17.Qg3 Ng2 18.Kf1 Nf4 19.Rg1 Qd7 20.f3 Bg6 21.Ke1 Nc6 22.d3 Rd8 23.h4 Qh3 24.Qf2 d4 25.Bb2 Bf7 26.Ba3 Nb4 27.Kd2 Bb3 28.cb3 Qe6 29.Qg3 g6 30.Rgc1 Qb3 31.Bb4 Qb4 32.Kd1 Qb3 33.Rc2 Qd3 34.Rd2 Qf1 35.Qe1 Qf3 36.Kc1 Rc8 (36...Rc8 37.Kb1 Rb8 38.Rb2 Qd3 39.Ka2 Qc4 40.Ka3 Rb2 41.Kb2 Nd3 42.Ka3 Ne1 43.Rd1 Nc2 44.Kb2 Qc3 45.Kb1 Qb3 46.Kc1 Na3 47.Rd4 Qc2#; 36...Qc3 37.Kd1 Qa1 38.Kc2 Rc8 39.Kb3 Rc3#) 0–1. Wessel,Volkmar – Jendrian,Michael, Schleswig Holstein–ch, 1992.

7.Nh4 Ke7 8.Nf5 Kf8 9.Bb5 d5 +=.

6.Nf3 Qe7

7.Nh4+/– Qc5?? 8.Ng6+– Qc4 9.Nh8 Ke7 (9...Kf8 10.Qh7 Qc2 11.Be5 Qc1 12.Ke2 Qc4 13.d3+–) 10.Qh7 d6 (10...Kd6 11.c3 Ba5 12.Na3+–) 11.c3 Bc5 (11...Ba5 12.Qg7 Ke8 13.Qg6 Kd7 14.Na3+–) 12.Qg7 (12.d4 ed4 13.Qg7 Ke8+–) 12...Kd8 (12...Ke8 13.d4 ed4 14.Nd2+–) 13.d4 ed4 (13...Bb6 14.Qf6 Ke8 15.Qg6 Kd8 16.d5+–) 14.Nf7 Ke8 15.Qg8 Ke7 16.Qc8 Qf7 (16...dc3 17.Nc3 Kf7 18.Qc7 Kg6 19.Qb7+–) 17.Qb7 (17…Qg8 18.Qa8 Qg2 19.Rf1+–) 1–0. mrkt – UrukHai, ChessWorld.net, 2003.

7.Nh4+/– Kd8 +/–.

7.Nh4 Qf8 8.c3 Be7 9.Ng6 hg6 10.Qg6 Kd8 11.d4 d6 12.Nd2 (12.Bc1 c6+/–) 12...Nc6 (12...Bd7 13.Rb1+/–) 13.d5 Na5 14.Bd3 Bd7 15.Rb1 (15.c4 b6+/–) 15...Rh6 16.Qg3 Qf7 17.Bc1 (17.Ba3 Qg6+/–) 17...Rg6 18.Qf3 Bg4 19.Qe3 f5 (19...Bd7 20.Ba3 Rg2 21.Bb4+/–) 20.ef5 (20.f3 Bh4 21.Kf1 f4+=) 20...Bf5 21.Qf3 (21.Rb5 Bd3 22.Qd3 b6+/–) 21...Rf6+= 22.0–0 Kd7? (better is 22...Be6!? 23.Qg3 Bd5+/–) 23.Ne4+– 1–0. mrkt – Jos1, ChessWorld.net, 2004.

6.f4 d6

7.f5 Qe7 8.fg6 h6 9.Nc3 c6 10.Bf7 Kd8 11.Nge2 c5?! 12.Nd5 Qd7 13.Ng3 Qc6 14.Qh4 Bd7 15.Nh5 Rf8 16.Ng7 Qb5 17.Ne6 Be6 18.Qf6 Kc8 19.Be6 (19.Be6 Qd7 20.Qf8#) 1–0. marekt – Robertoff, chessworld.net, 2008.

7.f5 Bf5?? 8.ef5 Kd7 9.fg6 h6 10.Qh3 Kc6 11.Qb3 Kc5 12.a3 Ba5 13.Qb5# 1–0. michaelbuss – IrishBouncer, ChessWorld.net, 2005.

6.a3 Bc5

7.d4 Bd4 8.Nc3 Qe7 9.Nh3?? Qc5 10.Qe2 0–1. Agrest,Roman (2000) – Carlberg,Gunnar (2125), SWE–ch Veteran, 2003.

7.Ne2 Qe7 8.0–0 d6 9.Ng3 Qd7 10.Nf5 Kf8 11.Nc3 c6 12.Ne2 d5 (12...b5 A) 13.Bb3 d5 (13...Bb6 14.a4 ba4 15.Ra4 Na6 16.d4 ed4=; 13...Qe8 14.Rfe1 Na6 15.d4 ed4 16.Ned4 Nc7=) 14.d3 Na6 15.Qf3 Nc7 16.a4 b4=+; B) 13.Bd3 Ne7 (13...Na6 14.c4 bc4 15.Bc4 d5 16.d4 ed4=+; 13...Ke8 14.Rfb1 Qf7 15.c3 a5 16.a4 b4=+; 13...Qf7 14.Qf3 Ke8 15.Bc3 a5 16.Nc1 Nf4–/+; 13...Kf7 14.a4 b4 15.Nc1 Kf8 16.Nb3 Nf4=+) 14.Ne3 Na6 15.Rfb1 Be3 16.de3 Qg4–/+; C) 13.d4 Bd4 (13...bc4 14.dc5 d5 15.f4 ef4 16.Nf4 Nf4+=; 13...ed4 14.Bd3 Qf7 15.Ned4 Ne5 16.Qh4 Ke8=) 14.Bd4 bc4 15.Be3 d5 16.Rad1 d4–/+/2; D) 13.Ba2 d5 (13...Bb6 14.d4 d5 15.de5 Ne5 16.Neg3 Bb7=) 14.d3 Na6 15.Rfd1 Qe6 16.Re1 Bb6=+) 13.d4 (13.Bd3 a6 (13...Kg8 14.Qf3 de4 15.Be4 Qd2 16.Rfd1 Qa5=+; 13...Ne7 14.Ne3 d4 15.Nf5 b5 16.a4 Nf5=+; 13...b6 14.Rfe1 Ne7 15.Ne7 Ke7 16.ed5 cd5=+; 13...Qf7 14.Qf3 Ke8 15.ed5 cd5 16.Bb5 Kd8=+) 14.Rfe1 Ne7 15.Ne7 Ke7 16.ed5 cd5=+) 13...Bd4 (13...de4 14.Nfg3 Bd4 15.Nd4 ed4 16.Rfd1 d3=+; 13...ed4 14.Bd3 de4 15.Be4 Qe8 16.Nfg3 Ne5=+; 13...dc4 14.dc5 Qe6 15.Rad1 Nd7 16.Rd6 Qf7=) 14.Bd4 ed4 (14...dc4?! 15.Bc5 Kf7 16.Rfd1= Qc7=) 15.Ba2 (15.Bb3 de4 16.Ned4 Nf4=+) 15...de4 16.Ned4 Nf4 17.Qh4 Qc7 18.Rfe1 Qe5 19.Rad1 Bf5 20.Nf5 Na6 21.Ng7 Kg7 22.Rd7 Kg6 23.Bf7 Kg7 24.Bd5 (24.Ba2 Kg6 25.Bf7 Kg7 26.Ba2=) 24...Kg6 25.Be4 (25.Be4 f5 26.Qg3 Kh6 27.Qh4 Kg6 28.Qg3 Kh6 29.Qh4 Kg6=). Deschamp,Guy (2305) – Pott,Brian (1750), TE.2004.P.01709, 2004.

7.Nf3 Qe7 8.Nh4 Bf2 9.Kf2 Qc5 10.Kg3 Qc4 11.Ng6 Qf7 12.Be5 Qg6 (12...Na6 13.Bf6 gf6 14.Nf4+=) 13.Qg6 hg6 14.Bc7 b6 15.Nc3 Bb7 (15...Nc6 16.Nb5 Ba6 17.a4+/–) 16.Rhe1 Nc6 17.Nb5 Ba6 18.a4 Bb5 19.ab5 Nd4 20.Ra4 Nb5 21.Bb6 Rc8 (21...ab6 22.Ra8) 22.Ba7 Rc2 23.Be3 Kf7 (23...Ke7 24.Rea1+=) 24.Rb1+/– Nd6 25.Rd4 Ke6 26.Bf4 Rc6 27.h4 Ra8 28.Rb3 Nf7 29.Rdb4 Ke7 (29...Rac8 30.Rb6+=) ½–½. Mehlhorn,Uwe – Klapp,H, BFM–199, 2001.

7.Nf3 Kf8 8.Nc3 c6 9.Nh4 Qe8 10.Nf5 b5 11.Bb3 d6 12.Rb1 Be6 13.0–0 Nd7 14.Be6 Qe6 15.Qf3 a6 16.Rfd1 Kf7 17.a4 Rhe8 18.ab5 ab5 19.Nd5 Ra7 20.Ra1=+ Ra1 21.Ra1 Rc8 22.Nc3 Kg8 23.Qg4 Kh8 24.h4 Qf7 25.d3 Rd8 26.Ra6 Nb6 27.h5=+ Nf4 28.d4 ed4 29.Qf4 dc3 30.Bc3 Na4 31.Ba5= Rf8 32.Qg4 g6 33.hg6 Qg6 34.Qf3 Qe8 35.Bd2 Qd7 36.Qg3 Nb6 37.Be3 Be3 38.Qe3 Nc8 39.Qh6+/– Rf7 40.Ra8+– Qe8 41.Qh3 d5 42.Ng7 Qg8 43.Rc8 Rf8 44.Nh5 de4 45.Nf6! Rf6 46.Rg8 Kg8 47.Qg4 Kf7 48.Qe4 h6 49.c4 bc4 50.Qc4 Kg6 51.g4 Kg5 52.Kg2 Rf4 53.Qg8 Kh4 54.Qd8 Kg4 55.f3! Kf5 56.Qd3 Kg5 57.Qe3 h5 58.Qe5 Rf5 59.Qg7 Kf4 60.Kf2 h4 61.Qe7 Rb5 1–0. COMP – COMP, 2002.

7.f4 d5 8.Bd5 ef4 9.Ne2 Bd6 10.0–0 Qe7 11.Nf4 Bf4 12.Rf4 c6 13.Bb3 Be6 14.Nc3 Bb3= 15.cb3 Nd7 (15...Qf7 16.Rf2 Qb3 17.Rb1 Qe6=+). Grund,Karl Heinz – Hannula, corr ICCF EU–ch M267, 1972.

7.f4 Bg1!? 8.Rg1 c6 –/+.

7.Nf3 Nc6

8.0–0 =+.

8.Nh4 Nce7

9.Nc3 a6 10.0–0 (10.Nf5 Kf8=) 10...b5 11.Bd5 c6 (11...Nd5 12.Ng6 Nc3 13.Nh8 g6 14.Qh7 Ne2 15.Kh1+–) 12.Bb3 d6 13.Ng6 (13.Nf5 Kf8=+) 13...Ng6 –/+.

9.Nc3 d6 10.Nd5 =.

9.f4 d5 10.Bd5 c6 11.Bc4 Qb6 12.Ng6 Ng6 13.Bc3 Bg1 14.d4 (14.Qf3 Nf4 15.g3 Nh3–+) 14...Bd4 15.fe5 (better is 15.f5 Bc3 16.Nc3–+) 15...Bc3 –+.

9.f4 d5 10.Bd5 ef4 11.d4 Bb6 12.Ng6 Ng6 13.c3 c6 14.Bc4 Qe7 15.0–0 (better is 15.Nd2!?=+) 15...Qe4 –/+.

9.f4 d5 10.fe5 dc4=+ 11.ef6 Bd4 (better is 11...b6 12.fe7 Qe7=+) 12.fe7+/– Qe7 (better is 12...Ke7 13.Ng6 hg6 14.Qg5 Kf7 15.Rf1 Bf6+/–) 13.Bd4?? (13.Ng6 Qe4 14.Kf1–/+) 13...Qe4=+ 14.Be3 Qh4 15.Qh4 Nh4 16.0–0 Nf5 17.Nc3 Be6 18.Nb5 (18.Rae1 Ne3 19.Re3 Kd7=+) 18...Kd7 19.Rad1 a6 20.Nd4 Rhf8 21.Ne6 Ke6 22.Bf4 b5 23.Bc7 Nd4 24.c3 (24.Rde1 Kd7 25.Rf8 Rf8–+) 24...Ne2 (24...Rf1 25.Rf1 Nc2 26.a4 ba4 27.Rf4–+) 25.Kh1 Kd5 26.Rde1 Rf1 27.Rf1 Ra7 28.Bb6 Re7 (28...Rb7 29.Be3 Re7 30.Rf5 Ke4 31.Rf3–/+) 29.g4 (29.Rf5 Ke4 30.Rf3 Re5–/+) 29...h6 (29...Re6 30.Rf5 Ke4 31.Bc5–/+) 30.Kg2 Kc6 31.Be3 (31.Bd8 Rd7 32.Rf2 Rd2–+ (32...Rd8?! 33.Re2 Rd3 34.Re6 Kd5 35.Re2–/+)) 31…Nc3 (32.Bh6 Nd5–/+ (< 32...gh6 33.dc3 Re2 34.Kg3=+)) 0–1. Kern,Michael (1835) – Shutov,Andry (1720), CL3–2001.23.09, 2001.

9.f4 d5 10.Ng6 Ng6 11.Bd5 c6 =+.

9.Nf5 b5 10.Bb5 0–0 =.

9.Nc3 c6

10.0–0 Bd4 11.Nf5 d5 12.Ng7?? (better is 12.Ne7 Ke7 13.ed5=+) 12...Kf7 –+.

10.Na4 b5 11.Nc5 bc4 –/+.

10.Na4!? d5 11.ed5 =.

10.Bb3!? =+.

10.Nf5 d5–/+ 11.Ne7 Qe7 12.Bb3 d4 13.Ne2 Be6 –/+.

10.Nf5 d5–/+ 11.Ne7 Be7?! 12.ed5 Rb8 13.Rb1 =.

9.Nc3 Bd4

10.0–0 a6 11.Ng6 Ng6 12.Rfb1 =+.

10.0–0 Rb8 11.Rfb1 (11.Nf5 Bc3 12.Bc3 Kf8+=) 11...d6 (11...c6!?=+) 12.Nd5 +=.

10.0–0 c6 11.Nf3 =+.

10.0–0 d6 11.Nf3 =+.

10.Nf5 Bc3 11.Bc3 Kf8 =.

6.c3 Ba5

7.Ne2 Na6 8.f4 f5 (better is 8...b5!? 9.Bb5 Rb8=) 9.h4+/– b5 10.Bd5 (10.Bb5?! A) 10...fe4? 11.f5+– (11.fe5?! Qe7=); B) 10...ef4?? 11.ef5 c6 12.fg6+–; C) 10...0–0 11.ef5 Nf4 12.Nf4 ef4+=) 10...c6 11.Ba3 (better is 11.ef5!? Nc5 12.fg6 Nd3 13.Kd1 Nb2 14.Kc2 cd5 15.gh7 (15.Kb2?! Qe7+–; 15.Qe5?! Qe7 16.Qe7 Ke7 17.Kb2 hg6+/–) 15...Ke7 16.Qe5 Kf8 17.Qd5+–) 11...cd5= 12.ef5 Kf7? (better is 12...Qf6!?=) 13.fe5+/– b4 14.fg6 hg6 15.Qf3 Ke8 16.Qd5 ba3?? (better is 16...Rb8 17.Rf1 Qh4 18.g3 Qg4 19.Qf7 Kd8 20.Qg7 Re8 21.Qf6 Re7 22.cb4 Bb4+=) 17.Qa8+– Nc5 18.d4 (18.Qa7?! Nd3 19.Kd1 Bb6 20.Qa3 Nf2 21.Kc1 Nh1=; 18.Na3?! Nd3 19.Kf1 Ba6 20.Qd8 Bd8+–) 18...Nb7 19.g3 Qc7 20.Qa7 Qc6 21.Rf1 g5 22.hg5 Rh2 23.Nd2 Qb5 24.Rf2 Rf2 (24...Rh1 25.Nf1+–) 25.Kf2 Qb2 (25...Bc3 26.Rh1 Bd2 27.Rh8 Ke7 28.Qa3 d6 29.Rc8 Qd7+–) 26.Rh1 Qa2 (26...Qd2 27.Qb8 Ke7 28.Qc8 Qd3 29.Qb7 Qf5 30.Qf3 Qf3 31.Kf3 d6+–) 27.Qb8 Qd2 28.Qc8 Nd8 (28...Ke7 29.Rh8 Bd8 30.Qb7 Qc2+–) 29.Rh8 Kf7 30.g4 (30.g4 Qf4 31.Nf4 Ke7 32.Qc5 d6 33.Qd6 Kf7 34.g6; 30.Qd7 Kg6 31.g4 Qg5 32.Qd6 Qf6 33.Nf4 Kg5 34.Qf6 gf6 35.Kf3 fe5 36.de5 Bc3 37.Rh5) 1–0. Walker,John T – Sikes,Haskell, corr, 2000.

7.Nf3 c6?? 8.Nh4+– Ke7 9.Nf5 Kf8 10.Ba3 d6 11.Bd6 Ke8 12.Ng7 Kd7 13.Ne6 Kd6?? 14.Nd8 Nf4 15.Nf7 Kc5 16.Qf3 Rg8 17.Qe3 Kc4 18.Nd6# 1–0. marekt – lucky_jim, GameColony.com, 2002.

7.Nf3 Kf8

8.0–0 c6 9.Ba3+– d6 10.Bd6! Qd6 11.Nh4 f5 12.ef5 Bf5 13.Qf5 Qf6 14.Qc8 Bd8 15.Ng6 hg6 16.Qb7 Rh2 17.Kh2 e4 18.Qa8 Bc7 19.g3 Qf3 20.Qb7 Be5 21.Qc8 Ke7 22.Qe6 (22.Qe6 Kd8 23.Qe5+–) 1–0. kamret (2180) – GMenard (1710), GameColony.com, 2005.

8.0–0 Qe8 9.d4 d6 10.Nbd2 Nc6 11.d5 Nce7= 12.Nb3 Bb6 13.a4 a6 14.a5= Ba7 15.Bc1 Bd7 16.Nh4 Nh4 17.Qh4 g5 18.Qh6 Kf7 19.Be2 Ng6 20.Rb1 Qf8= 21.Qh5 Kg7 22.Bg4 Bg4 23.Qg4 h5 24.Qe2 Qe8 25.Na1 Rb8 26.Be3 Be3 27.fe3 g4 28.Qf2 Rf8 29.Nb3 b5 30.ab6 cb6 31.Nd2 Qc8 32.c4 Rf7 33.Rb3 Qc5 34.Ra1 Qc8 35.Qf5 Qf5 36.ef5 Ne7 37.e4 Nc8 38.Ra6 Rc7 39.Kf2. pierre – cubs, ChessHere.com, 2005.

8.Nh4 Qe8 9.0–0 d6 10.Ng6 Qg6=+ 11.Qe2 Nc6 12.Qd3 Bb6 13.Na3 f5 14.Bd5 Ne7 15.Rfe1 c6 16.Bb3 fe4 17.Qe4 Qe4 18.Re4 Bf5 19.Ree1 Bc7 20.c4 Ng6 21.Nc2 Kf7 22.c5 d5–+ 23.Ne3 Be6 24.d4 e4 25.g3 h5 26.Bc3 h4–+ 27.a4 hg3 28.fg3 Ne7 29.Re2 Kg6 30.Ra3 Nf5 31.Nf5 Bf5 32.Ra1 Bg4 33.Rf2 Bf3 34.Rfa2 Kf5 35.a5 a6 36.Bc2 Rh7 37.Rb1 Rah8 38.Rf1 Kg4 39.Rf3 ef3 40.Bh7 Rh7 41.Rb2 g5 42.Rb7 Re7 43.Bd2–/+ Re2 44.Bg5 Ba5 45.Bf4 Bd2?? 46.Rf7=+ Be3 47.Be3+/– Re3 48.Rf4 Kg5 49.h4 Kg6 50.Rf8 Rd3 51.Rc8 Rd4 52.Rc6+/– Kf5 53.Kf2 Rd3 54.Ra6 Rc3 55.Ra4 Rc5 56.Kf3 Rc3 57.Kf2 Rc2 58.Kf3 Rc3 59.Kg2 Ke5 60.h5 d4 61.h6 Rc6 62.h7 Rh6 63.Ra7 d3 64.Ra5 Ke4 65.Ra4 Ke3?? 66.Rh4+– Rh4 67.gh4 d2 68.h8Q d1Q 69.Qe5 (69.Qe5 Kd3 70.Qd6 Ke2 71.Qd1 Kd1 72.Kf3+–) 1–0. redrook (2525) – wvmaniac (2455), net–chess.com, 2008.

7.f4 d5=+

8.ed5 0–0 9.Ne2 f5 10.Ba3= Re8 11.d6 Be6 12.Be6 Re6 13.Qf5 Qd7 14.Bb4 Bb6 15.dc7= Na6 16.fe5 Ne5 17.d4 Nb4 18.cb4 Bd4 19.Nd4 Nf3 20.Kf2 Nd4 21.Qf4 Re2 22.Kg3 Nf5 23.Kh3 Re3 24.g3 Ng3 25.Kg2 Qd5 26.Kh3 Nf5 27.Qe3 Ne3 28.Na3 Qg2 (28...Qg2 29.Kh4 Qg4#) 0–1. redrook (2525) – pierred (2640), net–chess.com, 2008.

8.ed5 ef4 9.Ne2 =+. Caissa – bigbubba, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Ne2 c6

7.a3 Ba5 8.f4 d5 9.ed5 cd5 10.Bb5 Kf8 11.fe5 fe5 12.0–0 Kg8 13.Be5 Qb6 14.Nd4 a6?? 15.Bd3 Nc6? 16.Qf3?? Nce5 17.Qd5 Be6 18.Qe4?? Rd8–+ 19.c3 Nd3 20.Qd3 1–0. nizinna – fshutslonca (1630), kurnik, 2011.

7.f4 b5 8.Bb3 ef4 9.Nf4 Qe7 10.e5 Rf8 =. diggitus (2365) – attasantotjia (2325), net–chess.com, 2008.

7.0–0 d5

8.ed5 cd5 9.Bb3 0–0 10.c4 dc4 11.Bc4 Kh8 12.Nbc3 Bc3 13.Bc3 Nc6 14.f4? ef4 15.Nf4=+ Nf4 16.Rf4 Qe8?? 17.Qe8 Re8 18.Kf2?? Ne5 19.Be2 Bd7 20.Be5 Re5 21.Bf3 Bc6 22.Bc6 bc6 23.Rc4 Rc8 24.Rac1 Re6 25.d4 g5 26.g4 Rd6 27.Rb1 Rc7 28.Ke3 Kg7 29.Ke4 Kg6 30.Rc5 Re6 31.Kd3 Rd6 32.Kc4 h5 33.h3 hg4 34.hg4 Re6 35.Rg1 Re2 36.Rg3 Ra2–+ 37.d5?? Ra4 38.Kb3–/+ Ra6 39.d6 Rd7 40.Rd3 Rb6 41.Kc3 a6 42.Kc4 a5 43.Ra5+/– c5 44.Rc5?? Rbd6–/+ 45.Rd6 Rd6 46.Rc8 Re6 47.Kd4–/+ Re5 0–1. bratek55 (1635) – srbisucigani, kurnik, 2011.

8.ed5 cd5 9.Bb5 Bd7 10.Bd7 Nd7–/+ 11.f4 Ke7 12.Ng3? Qb6–+ 13.Kh1 Rac8 14.Nf5 Kf8 15.fe5= Bd2?? 16.ef6+– gf6 17.Nd2 Qb2 18.Rae1 Nge5?? 19.Qh6 Ke8 20.Nd6 Ke7+/– 21.Nc8 Rc8 22.Nf3 Qc2+/– 23.Ne5 fe5 24.Qg7 Kd6 25.Rf7 Qa4?? 26.Qh7 Re8+= 27.Rc1 d4 28.Qe4 Qa6? 29.Qh7?? Qa4+= 30.h3 Qb5 31.Rb1 Qa6?? 32.Rd7+– (32.Rd7 Kc6 33.Rc7 Kd5 34.Qd7 Ke4 35.Re1 Kd3 36.Qf5 e4 37.Qf1 Kd2 38.Qf2 Qe2 39.Qe2#) 1–0. wvmaniac (2455) – fahendrena (2475), net–chess.com, 2008.

7.Nbc3 b5

8.Bb3 a5 9.a3 Bc3 10.Bc3 c5 11.Bd5 Nc6 12.f4 Nce7?? 13.f5 Nd5 14.ed5 0–0 15.fg6 hg6 16.Qg6 Bb7 17.Qe4 b4 18.Bb2 Qb6 19.c4 d6 20.0–0 Bc8 21.Ng3 a4 22.ab4 cb4 23.Kh1 a3 24.Bc1 Ba6? 25.d3+– Qc5 26.Qg6 Bc8 27.Rf3 b3?? 28.Be3 Qb4?? 29.Nh5+– Qb7 30.Rf6 b2?? 31.Raf1 Rf6?? 32.Nf6 Kf8 33.Qe8 1–0. bratek55 (1620) – irbas, kurnik, 2011.

8.Bb3 a5 9.a3 Bc3 10.Bc3 Qe7 11.f4 ef4 12.Nf4? Qe4–+ 13.Ne2 a4 14.d3 Qg2?? 15.Rg1–/+ Qg1! 16.Ng1 ab3 17.cb3 0–0 18.Ne2 d5 19.Nd4 c5?? 20.Nf5 b4 21.ab4 Ra1 22.Ba1 cb4 23.Nd6 Ba6?? 24.Qd5+– Kh8 25.Nc4 Bc4 26.bc4 Re8? 27.Kd2+– Nf8 28.c5 Nfd7?? 29.c6+– Nb6 30.Qf7 Rg8 31.c7 Nc6 32.Qe6 b3 33.Qc6 Na4 34.c8Q b2 35.Qg8! Kg8 36.Qe8 1–0. bratek55 (1755) – kurosawa16, kurnik, 2011.

8.Bb3 a5 9.a3 Bc5 10.f4 Bd6?? 11.f5+– Ke7 12.fg6 hg6? 13.Qg6 Qf8 14.0–0–0 b4 15.ab4 ab4 16.Nb1 Ba6? 17.Ng3 c5 18.Nf5 Kd8 19.Nd6 Qd6 20.Qg7 Rf8 21.d3 Nc6 22.Nd2 Kc7 23.Nc4 Bc4 24.Bc4 Nd4 25.Bd4 Qd4= 26.Bb3?? Qc3 27.Qf8 Ra1 (27...Rf8 28.Rdf1 f5 29.Kd1 fe4 30.Rf8 Qa1 31.Kd2 Qh1 32.de4 Qg2 33.Kd3–+) 0–1. bratek55 (1605) – mircea34 (1650), kurnik, 2011.

8.Bb3 a5 9.a3 Be7 10.f4 Bb7?? 11.f5+– b4 12.ab4 ab4 13.Ra8 Ba8 14.Nd1 d5 15.fg6 h6 16.ed5 cd5 17.0–0 Nd7 18.d3 Nc5 19.d4 Nb3 20.cb3 e4 21.Nf4 Qd7 22.Ne3 0–0 23.Ned5 Bd5 24.Qd5 Qd5 25.Nd5 Bd8 26.Nb4 f5 27.d5 Bf6 28.Bf6 Rf6 29.d6! Rd6 30.g4 Rg6 31.Rf5 Rg4 32.Kf2?? e3–/+ 33.Ke3 Rb4 34.Rf2 Rb3 35.Ke4 Rb4 36.Kf5 Kh7 37.Rd2 Rh4 38.Rc2 Rh5 39.Kg4 Rg5 40.Kf4 Kg6 41.Rc6 Kh5 42.Rc3 Rg4 43.Kf3 g5 44.h3 Rh4 45.Kg3 Re4 46.Rd3 Rf4 47.Rc3 Kg6 48.Rc6 Rf6 49.Rc3 h5 50.Rd3 h4 51.Kg2 Kh5 52.Rd5 Rf4 53.Rd8 Rf6 54.Rh8 Rh6 55.Rd8 g4 56.Rd5= Kg6 57.hg4 h3 58.Kh2 Rh4 59.Rd3 Rg4 60.Rh3 Kg5 61.Rg3 Rg3 62.Kg3 ½–½. bratek55 (1710) – ff16, kurnik, 2011.

8.Bb3 a5 9.a3 Be7 10.f4 Kf8?? 11.fe5?? Ne5 12.0–0 Qe8?? 13.Qe8 Ke8=+ 14.d4 Ng4 15.h3 Nh6 16.d5 c5?? 17.Nb5+– d6?? 18.Nc7 Kd7 19.Na8 Bb7 20.Nb6 Kc7 21.Nc4 Ba6 22.Nf4 a4 23.Ba2 Bc8 24.Bc3 Nf7 25.Ba5 Kb7 26.Rab1 Ka7 27.Bb6 Ka8 28.Ba5 Ba6?? 29.Nb6 Ka7 30.Nc4 Ne5?? 31.Ne5+– de5 32.Nd3 c4 33.Nb4 Rc8 34.Na6 Ka6 35.Bb4 Bd8 36.Bd6 Nd7 37.Rb4 Nb6 38.Bc5! c3 39.Bb6 Bb6 40.Kh2 Ka5 41.Rfb1 Ka6 42.Rb6 Ka7 43.Rb7 Ka8 44.d6 Rd8 45.d7 h6 46.Bd5 Rd7 47.Rd7 1–0. bratek55 – 1svetik, kurnik, 2011.

8.Bb3 a5 9.a4 ba4 10.Ra4 Na6 11.0–0 Nc5 12.Ra2 d5 13.d4 Bc3 14.Bc3 Ne4 15.Ba4 Bd7 16.Bb2 0–0 17.de5 fe5 18.Ng3 Qg5 19.Qg5 Ng5 20.Rfa1 Ne6 21.Bb3 Nc5 22.Ra5 Ra5 23.Ra5 Nb3 24.cb3 Rb8 25.Ra3 d4 26.Ne4 Bf5 27.Nd2 Kf7 28.Ra7 Kf6 29.Rc7 Rb6 30.Ra7 Bc2 31.Rc7 Bb3 32.Ne4 Ke6 33.Rg7 Bc2 34.Rb7 Rb7 35.Nc5 Kd5 36.Nb7 c5 37.f3 c4 38.Kf2 c3 39.Ba1 e4 40.Ke1 e3 41.Bc3 dc3 0–1. EXchess 3.11 – Crafty 19.01, 2004.

7.Nbc3 Bc3

8.Bc3 d5 9.ed5 cd5 10.Bb3 0–0 11.g3 Kh8 12.h4 Nc6 13.0–0–0 a5 14.g4?? a4 15.g5 ab3 16.ab3 f5 17.Kb2 d4 18.Ra1 dc3 19.Nc3 Ra1 20.Ra1 Be6 21.Qe2 Nd4 22.Qh5 e4 23.Ra7 Qb6 24.Ra4 Bd7 25.Rc4 Nf3 26.Nd5 Qd6 27.Nb6 Qb6 0–1. bratek55 (1670) – shala12 (1635), kurnik, 2011.

8.Nc3 b5 9.Bb3 a5 10.a3 a4 11.Ba2 Qe7 12.0–0–0? b4–+ 13.ab4 Qb4 14.f4 d6?? 15.fe5?? de5 16.g4 Na6 17.g5?? Rb8 18.Ba1 Qa3 (18...Qa3 19.Bb2 Qb2) 0–1. bratek55 (1695) – waldek1995 (1715), kurnik, 2011.

8.Nc3 b5 9.Bb3 b4 10.Ne2 d5 11.Qf3 (11.f4 0–0= (< 11...ef4 12.Nf4 0–0 13.Nd5+=)) 11...Be6 –/+.

8.Nc3 d6 9.0–0 Qe7 10.f4 Be6?? 11.Be6+– Qe6 12.f5 Qg8 13.fg6 hg6 14.Qg4 Nd7 15.Qg6 Qf7 16.Qf7 Kf7 17.Ba3 Ke6 18.Ne2 Rh4 19.d3 Rah8 20.h3 b5 21.Bb4 c5 22.Be1 Nb6? 23.Bh4 Rh4 24.Rab1 a6 25.c3 Na4 26.Kh2 Rh8 27.g4 g5 28.Kg3 Rh6 29.d4 ed4 30.cd4 c4 31.a3 d5 32.ed5 Kd5 33.Rf5 Ke4 34.d5 Ke3 35.Ng1 c3 36.Rb3 Kd4 37.d6 c2 38.Rf1 Kc4 39.Rb4 Kc3 40.d7 Rh8 41.Rf3 Kd2 42.Rf2 Kc3 43.Rf1 Rd8 44.Ne2 Kd2 45.Rd4 Ke2 46.Rc1 Nb6 47.Rc2 Ke3 48.Rd6 Nc4 49.Rc4?? bc4= 50.h4 c3 51.Rc6 Kd2 52.Rc7?? c2–+ 53.hg5 fg5 54.Kf3 c1Q 55.Rc1 Kc1 56.Ke4 Rd7 57.Kf5 Rd3 58.Kg5 Ra3 59.Kf6 Rg3 60.g5 Rg5! 61.Kg5 a5 62.Kf4 a4 63.Ke3 a3 64.Kd3 a2 65.Kc3 a1Q 66.Kd3 Qc3 67.Kc3= ½–½. bratek55 (1665) – mitvic (1760), kurnik, 2011.

8.Nc3 d6 9.0–0 Qe7 10.f4 ef4 11.Rf4 Be6 12.Be6 Qe6 13.d4 0–0 14.Rg4 Nd7 15.Rg6 hg6 16.Qg6 d5 17.ed5 cd5 18.Rf1 Rac8 19.Qd3 Nb6 20.Bc1 Rfe8 21.h3 Nc4 22.Rf5 Nd6 23.Rh5?? Ne4 24.Nd5 g6 25.Nf4 Qc4 26.Ng6? Qd3 27.cd3 Ng5 28.Bg5+/– fg5 29.Rg5 Kf7 30.Ne5 Kf6 31.Rg6 Ke7 32.Rg7+– Kd8?? 33.Rb7 Rc1 34.Kf2 Rc2 35.Ke3 Ra2 36.g4 Kc8 37.Rf7 Rh2? 38.Rh7 a5 39.Kf4 a4 40.Ra7 Rf8? 41.Kg3 Ra2 42.Ra8 Kb7 43.Rf8 Re2 44.Rf7 Kb6 45.Rf6 Kb5 46.Rf8 a3 47.Ra8 a2 48.g5 Kb4 49.g6 Kb3 50.g7 Re1 51.g8Q Kc3 52.Ra2 Rg1+– 53.Kf4 Rg8 54.d5 Kd4 55.Ra4 Kd5 56.Ra5 Kd6 57.Ke4 Kc7 58.Ra6 Kb7 (58...Kb7 59.Rh6 Kc7+–) 1–0. bratek55 (1610) – shala12 (1695), kurnik, 2011.

8.Nc3 Qe7 9.a4 d6 10.0–0 Be6 11.Be6 Qe6 12.f4 ef4 13.Rf4 0–0 14.Rf3 Ne5 15.Rh3 h6 16.d4 Nc4 17.Bc1 Qf7 18.Qg4 f5 19.ef5 Qf5 20.Qf5 Rf5 21.Ne4 Nd7 22.Rg3 Kh7 23.h3 Raf8 24.Ba3 Na3 25.Raa3 Rd5 26.c3 Nf6 27.Nf6 Rf6 28.Rb3 b6 29.Rf3 Rf3 30.gf3 c5 31.dc5 dc5 32.Kf2 c4 33.Rb4–/+ Rc5 34.Ke3 Kg6 35.Kd4 Rc8 36.Rc4= Rc4 37.Kc4+/– Kf5 38.a5?? Kf4 39.ab6 ab6 40.Kb5 Kf3 41.c4 g5 42.Kb6 g4?? 43.hg4+– Kg4 44.c5 h5 45.c6 h4 46.c7 h3 47.c8Q Kg3 48.Qg8 Kh2 49.Kc5 Kh1 50.Kd4 h2 51.Qd5 Kg1 52.Qg5 Kf2 53.Qh4 Kg2 54.Qg4 Kf2 55.Qh4 Kg2 56.Qe4 Kg1+– 57.Qe3 Kg2 58.Qe4 Kg1 59.Qg4 Kf2 60.Qh3 Kg1 61.Qg3 Kh1 62.Qf3 Kg1 63.Qe3 Kg2+– 64.Qe2 Kg1 65.Qe1 Kg2+– 66.Qe2 Kg1 67.Qg4 Kh1?? 68.Qd1+– Kg2 69.Qd2 Kg1 70.Qe1 Kg2= 71.Qe4 ½–½. bratek55 (1675) – mitvic (1750), kurnik, 2011.

7.Nbc3 Qe7

8.0–0 d6 9.f4 Bc3 10.Bc3 d5 11.f5 dc4 12.fg6 h6 13.d4 cd3! 14.cd3 0–0 15.Kh1 Be6 16.a3 b6 17.d4 ed4 18.Nd4 c5 19.Ne6 Qe6 20.e5 f5 21.Rad1 f4 22.Rd6 Qf5 23.Qf3 Nd7?? 24.Qd5 Kh8 25.Rd7 Qg6 26.e6 Rae8 27.Bg7 Qg7 28.Rg7 Kg7 29.Qe5 Rf6 30.e7 Kf7 31.Rf4 Rf4 32.Qf4 Ke7 33.Qh6 Kd7 34.h4 Kc7 35.h5 Re1 36.Kh2 Re7 37.Qf6 Rd7 38.g4 Kb7 39.h6 Rc7 40.g5 c4 41.Qc3 a5 42.g6 b5 43.g7 Rc6 44.Qf3 Kb6 45.Qc6! Kc6 46.g8Q c3 47.Qe6 Kc5 48.Qb3 b4 49.ab4 ab4 50.h7 Kd4 51.h8Q Kd3 52.Qh3 Kd2 53.Qb4 Kd1 54.Qd3 (54.Qd3 Kc1 55.Qbc3) 1–0. bratek55 (1695) – mitvic (1730), kurnik, 2011.

8.f4 Bc3 9.Nc3 ef4 10.0–0 Qc5?? 11.Kh1 Qc4 12.Rf4 Qf7 13.Rf3 d6 14.Raf1 Ne5 15.Qf7 Kf7 16.Rg3 Rf8 17.d4 Nc4 18.Bc1 Kg8 19.Rgf3 Bg4 20.Rf4 Bh5 21.e5 de5 22.de5 Ne5 23.Ne4 Nbd7 24.Ba3 c5! 25.Nc5 Nc5 26.Bc5 Rfc8 27.Bd4 Nc6 28.Bb2 Bg6 29.c3 Ne5 30.Ba1 Nd3 31.Rd4 Rd8 32.g4 Rd4 33.cd4 Rd8 34.h4 h5 35.g5 fg5 36.hg5 Rd5 37.Rg1 Nf4 38.Rc1 Rg5 39.Rg1 Be4 40.Kh2 Rg1 41.Kg1 g5 42.Kf2 Nd5 43.Bb2 Kf7 44.Bc1 Kg6 45.Kg3 h4 46.Kh3 Bf5 47.Kg2 g4 48.a3 Be4 49.Kh2 Kh5 50.a4 Nc3 51.a5 Ne2 52.Be3 g3–+ 53.Kh3 Bf5 54.Kg2–+ h3 55.Kf1 Nc3 56.Kg1 Kg4 57.Bd2 h2 (57...h2 58.Kg2 Be4 59.Kf1 h1Q) 0–1. bratek55 (1690) – mitvic (1735), kurnik, 2011.

7.f4 d5

8.Bb3 0–0=+ 9.0–0 Be6 10.f5 Bf7? 11.fg6+/– Bg6 12.Qh4 Be4? 13.d3 Bc5 14.d4 Bb6? 15.Kh1 ed4?? 16.Bd4?? Bd4 17.Nd4 Nd7?? 18.Ne6 Qe7 19.Nf8 Rf8 20.Nd2 Ne5?? 21.Ne4 Ng6 22.Qg4 f5 23.Rf5 Re8 24.Re1 Kh8 25.h4! de4 26.h5 Ne5 27.Qe4 Qd6 28.Re5 Rf8 29.Re8 h6 30.Rf8 Qf8 31.Qe8 (31.Qe8 Qe8 32.Re8 Kh7 33.Bg8 Kh8 34.Bf7 Kh7 35.Bg6) 1–0. bratek55 (1680) – kuba2122 (1815), kurnik, 2011.

8.ed5 cd5

9.Bb3 0–0 10.0–0 Nc6 11.Nbc3 Bc3 12.Nc3 Nf4 13.Qh4 Be6 14.Rf4 ef4 15.Qf4 Bf7 16.Rf1 Re8 17.Kh1 Ne5 18.Ne2 Nc4 19.Bc3 Re2 20.Qg4 Re4 21.Qg3 Qd6 22.Qf3 Rae8 23.d3 Re3 24.Qg4 Ne5 25.Qf4 Re2 26.Qg3 d4 27.Bb2 Bb3 28.ab3 Qd5 29.Rf6 Qg2! 30.Qg2 Rg2 31.Kg2 gf6 32.Bd4 a6 0–1. nizinna (1660) – wa65 (1865), kurnik, 2011.

9.Bb3 0–0 10.0–0 Nc6 11.c4 Na5 12.Bc2? Nc4–+ 13.Bc1 e4 14.Kh1 f5 15.d3 Nd6 16.Nd4 Qe7 17.Bb2 Bc5 18.Bb3 Be6 19.Ne6 Qe6 20.de4 de4?? 21.Be6+– Kh8 22.Nd2 Rae8 23.Bd5 b6 24.Nc4 Nc4 25.Bc4 e3 26.Rae1 Re4 27.Bd3 Nf4 28.Rf4 Rf4 29.Qg5 Rg4 30.Qh5 Rg8?? 31.h3 Rf4+– 32.Bf5 Rf2 33.Qh7 1–0. bratek55 (1670) – mitvic (1755), kurnik, 2011.

9.Bb3 Qd7 10.0–0 0–0 11.fe5+= Ne5 12.Be5 fe5 13.Rf8 Bf8 14.Qe5 Nc6 15.Qd5 Qd5 16.Bd5 Kh8 17.Nbc3 Nb4 18.Bb3 Bg4 19.Nf4 Rd8 20.h3 Bf5 21.d3 Bc5 22.Kf1 Bd4 23.Nfe2 Rc8?? 24.a3 Bc3–/+ 25.Nc3 Nc2 26.Bc2 Rc3 27.Ra2 Bd3 28.Bd3 Rd3 29.Ke2 Rd7 30.Rc2 h6 31.g4 Kh7 32.Ke3 Kg6 33.Kf4? a6 34.h4? Rd4–+ 35.Kf3 Rd3 36.Kf4 Ra3 37.Rc7 Ra4 38.Kf3 Rb4 39.h5 Kh7 40.Rd7 a5 41.Rd5 b6 42.Rd8 a4 43.g5 hg5 44.Rd7 a3 45.Ra7 Rb3 46.Kg4 b5 47.Kg5 b4 48.h6 Rg3 49.Kf4 Rg1 50.hg7 Rg7 51.Ra4 Rb7 52.Ke3 Kg6 53.Kd3 Kf5 54.Kc4 Ke4 55.Kb3 Kd4 56.Ra8 Kc5 57.Rc8 Kb5 58.Rh8 Rc7 59.Rh5?? Rc5–+ 60.Rh8 Rc3 61.Ka2 Rg3 62.Rb8 Ka5 63.Ra8 Kb5 64.Rb8 Kc4 65.Rc8 Kd3 66.Kb3 Kd2 67.Kb4= a2 68.Ra8 Rg4 69.Kb3 Rg3 70.Ka2 Kc2 71.Rc8 Kd1 72.Kb2 Ke1 0–1. bratek55 (1670) – shala12 (1635), kurnik, 2011.

9.Bb3 ef4?? 10.0–0 0–0 11.Nbc3 Bc3 12.Bc3 Be6 13.Nf4 Nf4 14.Rf4 Bf7 15.Qf3 Nc6 16.Re1 a6 17.a4 Rc8 18.Qg4 d4 19.Bd4 Nd4 20.Bf7 Rf7 21.Rd4 Qc7 22.c3 f5 23.Qf3 g6 24.Qd5 Kg7 25.Qe5 Qe5 26.Re5 Rcc7 27.Kf2 Rfe7 28.Red5 Re6 29.Rd7 Re7 30.Rc7 Rc7 31.Kf3 Re7 32.h4 h6 33.g3 Kf6 34.a5 1–0. bratek55 (1730) – vrg74, kurnik, 2011.

9.f5?? Bf5 10.Bb3? Qd7–+ 11.0–0?? Bg4 12.Ba4 Nc6 13.Qg4 Qg4 14.Ng3 0–0 15.c3 Bc5 16.d4 ed4 17.Kh1 dc3 18.Nc3 d4 19.Nd5 Nce5 20.Rac1 b6 21.Bc6 Nd3 22.Rc2 Rac8 23.Bb7 Rcd8 24.Ba1 Kh8 25.a4 Rfe8 26.a5 Re1 27.Re1 Ne1 28.Rc1 Nd3 29.Rd1 Qd1 (29...Qd1 30.Nf1 Qf1) 0–1. nizinna – lmouse, kurnik, 2011.

6.Ne2 Nc6

7.0–0 Na5–/+ 8.Bb3 Nb3 9.ab3 0–0 10.Nbc3 c6 11.f4 ef4 12.Nf4 Nf4 13.Rf4 Qe7 14.Kh1 d6 15.d3 Qe5 16.Qe5 de5 17.Rf2 Be6 18.Ne2 a5 19.Ng3 b5–+ 20.Ba3 c5 21.h3 Ba3 22.Ra3 a4 23.ba4 Ra4 24.Ra4 ba4 25.c4?! Rd8 26.Ra2 Rd3 (26...Rd3 27.Nf5 a3 (27...Bc4?! 28.Ra4 Be6 29.Ra7–+) 28.Ne7 Kf7–+) 0–1. wvmaniac (2455) – pcmvr (2780), net–chess.com, 2008.

7.f4 Na5 8.Bd3 0–0 9.a3 Bc5 10.Nbc3 c6 11.f5 –/+. wvmaniac (2455) – attasantotjia (2325), net–chess.com, 2008.

7.f4 d6?? 8.f5+– Nce7 9.fg6 Ng6 10.0–0 Qe7 11.d4 Be6 12.Be6 Qe6 13.de5 de5 14.Qf5 Qe7 15.Nbc3 c6 16.Rad1 0–0 17.Kh1 Bc5? 18.Rd7+– Qe8 19.Rb7 Rd8 20.g3 Bd4 21.Nd4 ed4 22.Ne2 d3 23.cd3 Rd3 24.Nd4 Ne5 25.Ne6 Rf7 26.Rf7 Nf7 27.Nf4 Rd2+/– 28.Ba3 Ra2 29.Bc5 Nh6 30.Qe6 Qe6 31.Ne6 Ng4 32.h3 Rh2 33.Kg1 Rh3 34.Ba7 h5 35.Bf2 h4 36.Kg2 Rh2= 37.Kf3 Nf2 38.Rf2+/– Rf2 39.Kf2 hg3 40.Kg3 g6 41.Kf4 Kh7 42.Nc5 Kh6 43.Kg4?? f5= 44.ef5 gf5 45.Kf5 Kg7 46.Ke6 Kg6 47.Kd6 Kf6 48.Kc6 ½–½. bratek55 – mundok (1680), kurnik, 2011.

7.0–0 d6

8.c3 Ba5 9.Ng3 Bb6 10.Nf5 Bf5 11.Qf5 =+.

8.c3 Ba5 9.Ng3 Qd7 10.Nf5 Kd8 11.d4 =+.

7.f4 ef4

8.0–0 d6 9.Nf4+= Nce7? 10.a3?? Bc5= 11.d4 Bb6 12.Kh1 c6= 13.Ne6 Be6 14.Be6 d5 15.e5 f5 16.Bf5 0–0 17.Nd2 Nf5= 18.Rf5 Qh4 19.Qh4 Nh4 20.Rf8 Rf8 21.Rf1 Nf5 22.Rf3 Nd4–/+ 23.Rf8 Kf8 24.c3 Ne6 25.g3 Ng5 26.Kg2 Kf7 27.g4 Ke6 28.c4 d4 29.Nb3 c5 30.a4 a6 31.Nd2? Ke5–+ 32.Nf3 Nf3 33.Kf3 Ba5 34.Bc1 b5 35.Bf4 Ke6 36.ab5 ab5 37.cb5 Kd5 38.Bc1 c4 39.Ke2 Ke4 40.Ba3 d3 41.Kd1 Kd4 42.Bf8 g6 43.h3 c3 44.Bh6 Kc4 45.Kc1 Kb5 46.Be3 Kc4 (46...Kc4 47.Bd2 cd2 48.Kd1 g5–+) 0–1. Mess,Jan Peter – Maeder,Torsten, Schleswig Holstein–ch, 1991.

8.Nf4 Qe7 9.Kd1 Nce5 10.Nd5 Qd6 11.d4?? Nc4–+ 12.Nb4 Nb2 (12...Nb2 13.Ke2 Qb4–+) 0–1. wvmaniac (2455) – iivanov (2485), net–chess.com, 2008.

8.Nf4= Qe7 9.Bd5 Nce5 10.0–0 c6 11.d4 cd5 12.de5 =. diggitus (2365) – iivanov (2485), net–chess.com, 2008.

8.Nf4 Nce7 9.0–0 d6 10.Nc3?? Bc3 11.Bc3 Bd7 12.d4 c6 13.e5 d5 14.ef6 gf6 15.Bd3 Kf7 16.Rae1 Kg7 17.Bd2 Bf5?? 18.Bf5+– Nf5 19.Ne6 Kf7 20.Nd8 Rhd8 21.Rf5 (21.Rf5 Kg8 22.Rf6+–) 1–0. bratek55 (1700) – flat (1850), kurnik, 2011.

8.Nf4 Nce7 9.0–0 d6 10.d4?? c6= 11.Nc3 Bc3 12.Bc3 Bd7 13.a4 a6 14.Rab1 b5 15.ab5 ab5 16.Be6 Be6? 17.Ne6+– Qb6 18.Ng7 Kf7 19.Nf5 Ke6 20.Ne3 Ra3?? 21.Qg4 Kf7 22.Rb3 Rb3+/– 23.cb3 b4 24.Bb2 Ra8 25.h4 Ra2 26.Rf2?? Rb2+= 27.h5?? Rf2 28.hg6 hg6 29.Kf2 Qd4 30.Qd7 Qd2 31.Kf3 Qd3 32.g4 g5 33.Kf2 Qe4 34.Nf5 Qc2 35.Kg1 Qb1 36.Kg2 Qc2 37.Kg1 Qd1 38.Kg2?? Qg4 39.Kh2 Qf5 40.Qf5 Nf5 41.Kg2 Nd4 42.Kf2 Nb3 43.Ke3 Nc5 44.Kd4 b3 45.Kc3 d5 46.Kb2 d4 47.Kc1 d3 48.Kd2 b2 49.Kc3 b1Q 50.Kd4 Qb5 51.Ke3 Ke6 52.Kd4 (52.Kf3 d2 53.Kf2 Ne4 54.Kg2 Qd3 55.Kg1 d1Q 56.Kg2 Qg3) ½–½. bratek55 (1695) – bali63 (1745), kurnik, 2011.

6.Ne2 Qe7

7.0–0 Nc6 8.a3 Ba5 9.Kh1 d6 10.f4= ef4 11.Nf4 Nce5?? 12.Ng6+– Ng6 13.Qa5 b6 14.Qd5 Rb8 15.d4 Bb7 16.Bb5 Kd8 17.Bc6 Bc8 18.Nd2 Be6 19.Qb5 Bc8 20.Rad1 a5 21.e5 Rf8 22.ef6 (22.ef6 Rf6 23.Rde1+–) 1–0. Jeschke,Holger – Gombert,Reiner, Schleswig Holstein–ch, 1992.

7.0–0 d6 8.f4= Kd8 9.f5 Nf8 10.Nbc3 Bc3 11.Nc3= c6 12.Rad1 Nbd7 13.Ba3 Nb6 14.Bb3 Bd7 15.Qf3 Kc7 16.d4+= Qe8 17.Bd6 Kd6 18.de5 Kc7 19.e6 Ne6 20.fe6+– Be6 21.Qg3 Kc8 22.Be6 Qe6 23.Qg7 Rg8 24.Qf6 Qg4 25.Qf5 Nd7 1–0. Goebgens – Bedbur,Heinz, BdF, 1987.

7.a3 Bc5 8.d3 d6 9.f4 Kd8 10.Nbc3 c6 11.f5=+ Nf8 12.Bb3 g6 13.fg6 Ng6 14.Rf1 Be6 15.0–0–0 Kc7 16.d4 ed4 17.Nd4 Bd4 18.Rd4 Nd7 19.Rfd1 Bb3 20.cb3= Nc5 21.Rd6 Qd6? 22.Rd6+– Kd6 23.Nb5! cb5 24.Qd5 Ke7 25.Qc5 Kf7 26.Qd5 Kg7 27.Qd7 Kh6 28.Bf6 (28.Bf6 Rac8 29.Kd1+–) 1–0. Gross,Wilhelm – Bedbur,Heinz, corr, 1987.

7.a3 Bd6 8.Nbc3 c6 9.0–0 Bc7 10.d3 b5 11.Bb3 Na6 12.d4 ed4 13.Nd4 Bb7 14.Nf5 Qf8 15.f4 0–0–0 16.Qg4 Nc5 17.Ba2 Kb8 18.Rad1= Bc8 19.Qg3 d5 20.Nd4+= Ne7 21.ed5+/– a6 22.Nc6 Nc6 23.dc6 Ne6 24.Nd5 Qc5 25.Kh1 Qc2 26.Qe3?? Nf4 27.Rd2 Nd5 28.Bd5 Rhe8 29.Qd4 Qg6 30.Qc5?? Qh5 31.h3–/+ Re4?? 32.Bd4= Rd4 33.Rd4 Bh3 34.Kg1 Qe5 35.Rfd1= Be6 36.R4d3 Bd5 37.Rd5 Rd5 38.Qd5 Bb6 39.Kf1 Qf4 40.Qf3= Qf3 41.gf3 Kc7 42.Rd7 Kc6=+ 43.Rg7 Bc5 44.Rf7 Ba3 45.Rf6 Bd6 46.Ke2 Kc5 47.Rh6= a5 48.Kd3 a4 49.Rh5 Kb4 50.Kc2 Bf8 51.Rh7 Ka3 52.Kb1 Kb3 53.f4 b4 54.f5 a3 55.Rh3 Ka4 56.Ka2 Bc5 57.f6+= Bf8 58.Re3 Bc5 59.f7 Be3 60.f8Q–+ b3 61.Kb1 a2 62.Kb2 Bd4 63.Kc1 a1Q. Gross,Wilhelm – Goebgens, T50E, 1988.

7.Nbc3 Bc3 8.Nc3 c6 9.0–0–0 d6 10.f4 ef4 11.Rhf1 Be6 12.Be6 Qe6 13.Rf4 Qf7 14.Rg4 Nd7 15.d4 0–0–0 16.Rf1 a6 17.Qf5 Kc7 18.h4 Ne7 19.Qf4 b5 20.Kb1 Ng6 21.Qf5 h5?? 22.Rg3?? Ne7 23.Qf4 Rh6 24.Ne2 Rg6 25.Rff3 Rg3 26.Rg3 Re8 27.e5 Nd5 28.Qf5? de5–+ 29.de5 Nb4 30.Nc3 Ne5 31.a3 g6 32.Qf4? Nd5–/+ 33.Nd5 cd5 34.Re3 Qe6 35.Rc3 Kb7 36.Qb4 Nc4 37.a4 Qd6 38.Qd6?? Nd6–+ 39.ab5 ab5 40.Rd3 Kc6 41.Bf6 Re1 42.Kb2 Nc4 43.Kc3 Re2 0–1. bratek55 (1725) – waldek1995 (1685), kurnik, 2011.

7.0–0 c6

8.d3 d6 9.f4 Kd8 (9...d5 10.Bb3 (10.ed5 cd5 11.Bb3 Kd8 12.c3 Bd6 13.f5 Nf4 14.Nf4 ef4 15.Bc1=) 10...de4 11.f5 ed3 12.cd3 Qc5 13.Kh1 e4 14.a3 ed3 15.Nd4+/–; 9...b5 10.Bb3 Bc5 11.Kh1 Kd8 12.f5 Nf8 13.Nd2 Nbd7 14.d4 ed4 15.Nd4=; 9...Bc5 10.Kh1 b5 11.Bb3 a5 12.f5 a4 13.fg6 ab3 14.ab3 Ra1 15.Ba1+=) 10.c3 (10.f5 Bc5 11.Kh1 b5 12.Bb3 Nf8 13.Nd2 Nbd7 14.d4 ed4 15.Nd4=) 10...Ba5 (10...Bc5 11.d4 ed4 12.cd4 Qe4 13.dc5 Qc4 14.cd6 Qb4 15.Bd4=) 11.Nd2 (11.f5 b5 12.Bb3 Bb6 13.Kh1 Nf8 14.Nd2 Nbd7 15.d4=) 11...Nd7 (11...b5 12.Bb3 Nf4 13.Nf4 ef4 14.a4 Bb6 15.d4+=) 12.Kh1 (12.f5 b5 13.fg6 Bb6 14.Kh1 bc4 15.Nc4+=) 12...Kc7 (12...b5 13.f5 bc4 14.Nc4 Bc7 15.fg6+=) 13.a4 (13.f5 Ngf8 14.Nb3 Bb6 15.Rab1=) 13...Bb6 (13...Nc5 14.Nb3 Nb3 15.Bb3=) 14.d4 a5 (14...Kb8 15.f5=) 15.fe5 (15.f5+=) 15...de5 16.Ba3 Qe8 17.Rab1 Ba7 18.Bd3 Nb6 19.Rb6 (better is 19.Bc2!?=) 19...Bb6–/+ (19...Kb6 20.Bd6 Bb8 21.Rb1 Ka7 22.Bc5 b6 23.Bb6 Kb7 24.Ba5 Ka7 25.Bb4+–) 20.Nc4 Ba7 21.Nd6 Qe6 22.Nf5 Qf7 23.de5 Ne5 24.Qf7 Nf7 25.Ng7 Ne5 26.Bb1 Rg8 27.Rf6 Nc4 28.Rf7 Kb6 29.Bc1 Bg4 30.Bd3 (30.Nd4 Ne5 31.Re7 Rad8+=) 30...Raf8 (better is 30...Rad8 31.Bc4 Rd1 32.Ng1 Rc1–+) 31.Rf8= Rf8 32.Nf5 (32.Nd4!? Ne5 33.Be3=) 32...Ne5+= 33.Be3 c5 34.Bh6?? (better is 34.Bb5 Bf5 35.ef5–/+) 34…Nd3–+ (34...Nd3 35.Bf8 Be2–+) 0–1. Moffat,A (2120) – Preotu,Razvan (1970), Pinnacle, 2011.

8.f4?? Qc5–+ 9.Kh1 Qc4 10.Nbc3 Bc3 11.Bc3 Qf7 12.fe5 Ne5 13.Qh4 d6 14.d4 Ng6 15.Qg3 Qe7 16.e5 0–0 17.h4 de5 18.de5 Ne5 19.h5 Nbd7 20.Nd4 Nc5 21.Rae1 Bd7 22.Nf3 Rae8 23.h6 Rf7 24.Nh4 Kh8 25.hg7 Rg7 26.Qf2 Ng4 27.Qd4 Ne4 28.Rf3 Qe5 29.Qe5 Ne5 30.Re4 Nf3 31.Re8 Be8 32.Nf3 Rg6 33.Nh4 Rh6 34.g3 Bd7 35.Kg2 Kg7 36.Kf2 Rh5 37.Ke3 Rc5 38.Kd3 Rg5 39.Be1 Rg4 40.Kc3 f5 0–1. Tagirov,Kajum K (1915) – Ilkin,Albert (2305), Ufa Cup, 2007.

6.Qf3 Rf8

7.c3 Ba5 8.Ne2 f5 9.ef5 d5 10.Bb3 Bf5 11.Qe3 Nd7 12.0–0 Be6 13.d4 Nf5 14.Qd3 c6 15.Nd2 Qf6 16.Rfe1 e4–+ 17.Qc2 e3 18.Nf3 Nh4 19.fe3 Ng2! 20.Ne5 Ne1 (20...Ne1 21.Re1 Qf2 22.Kh1 Bf5–+) 0–1. hockhin (2355) – higarra (2500), net–chess.com, 2008.

7.Ne2 d6 8.a3 Ba5 9.0–0 Qd7 10.Nbc3 Qg4 11.Qe3 Bb6 12.Qh6 Qh5 13.Qh5= gh5 14.Na4 Ba5 15.Bc3 Bc3 16.Nac3 b6 17.Ng3 h4 18.Nh5 Ba6 19.Ng7 Kd7 20.Be6 Kd8 21.Bh3 Bc8 22.Bc8 Kc8 23.f4 Rg8 24.fe5 fe5 25.Rf7 Nbc6 26.Raf1 Kb7 27.Ne6 Rg6 28.Nf8 Rg8 29.Nh7+= Ng6 30.Nf6+/– Rgf8 31.Nfd5 Rf7 32.Rf7+– Rc8 33.Nb5 Nd4?? 34.Nd6 (34.Nd6 Kb8 35.Nc8 Kc8 36.Rc7 Kb8 37.Rg7+–) 1–0. jaskier (2105) – thotares (1770), internet, 2007.

7.Ne2 c6

8.a3 Ba5–/+ 9.Nbc3 d5 10.ed5= cd5 11.Nd5 Nd5 12.Qd5 Qd5= 13.Bd5 Nc6 14.0–0–0 Bg4 15.f3+= Bd7 16.d4 ed4 17.Nd4+= 0–0–0 18.Nb5 Kb8 19.Nd6 Bc7= 20.Ne4 Bf5 21.Nf6+/– Rf6? 22.Bf6+– Bf4 23.Kb2 Re8 24.Rhe1 Re1 25.Re1 a6 26.g3 (26.g3 Bd6 27.Bc6 bc6 28.Re8 Kc7 29.g4+–) 1–0. orane – karhu, internet, 2003.

7.Ne2 Nbc6

8.0–0 f5 9.Bb3 fe4 10.Qe4 d5 11.Qh4 d4 12.Na3 Qd7 13.Qh7+= Bd2 14.Rad1+/– Bb4 15.c3 Bd6? 16.cd4+– Qg4 17.Ng3 ed4 18.Nb5 Bd7 19.Nd6 cd6 20.Rfe1 Qg5 21.Bc1 Qb5 22.Bh6 0–0–0 23.Bf8 Rf8 24.Re7 (24.Re7 Ne7 25.Qe7+–) 1–0. wiking – gedanix, internet, 2010.

8.0–0 f5 9.Bb3 fe4 10.Qe4 d5 11.Qh4 Qd6 12.Nbc3 a6 13.Ng3 Be6 14.a3 Rf4 15.Qh7 Bc5 16.Qh8 Rf8 17.Qh4 Bd4 18.Nge2 Ba7 19.a4 0–0–0 20.Ba3 Qd7 21.Ng3 Rh8 (21...Rh8 22.Qf6 Rdf8–/+) 0–1. Trokenheim,Marek (2160) – Dietrich,Udo (2350), RSX16E4 – Sokolsky–1, 2010.

8.0–0 f5–/+ 9.Bb3 fe4 10.Qe4 d5 11.Qh4 h5 12.Be5 Ne5 13.Qb4= a5 14.Qd4+= N5c6 15.Qh4 d4 16.Na3 d3 17.Nc3 dc2 18.Rfe1 Bf5 19.Nd5+= Kd7 20.Ne7 Ne7 21.Re5 Nc8 22.Qd4 Nd6 23.Nc2 Re8 24.Rae1+/– Re5 25.Re5 Kc8 26.Ne3+/– Bd7 27.Bc2 Be8 28.Nd5 Kb8 29.Ne7 g5 30.Nf5 Bf7 31.Nd6 cd6 32.Bd3 a4 33.a3 g4 34.Rb5 Be8 35.Rd5 Kc7 36.Qc4 Kb8 37.Qb4 Kc7 38.Be4 b6 39.Qc3 Kb8 40.Qd4 Kc7 41.Qg7 Qd7 42.Qc3 Kb8 43.Qd4 Kc7 44.Rg5 Rc8 45.f4 Qe6 46.Kf2 Rd8? 47.Bd5+– Qc8 48.Rg7 Bd7 49.Qa4 Qa6 50.Qa6 (50.Qa6 g3 51.hg3 Rb8 52.Qa7 Rb7 53.Qb7 Kd8 54.Qd7#) 1–0. Kaniak,Andrzej – Coltharp,Cameron, email 4AMM–F, 1998.

6.Nf3 c6

7.0–0 d5=+ 8.ed5 cd5 9.Bb5 Nc6 10.Bd3 e4–+ 11.Re1 0–0 12.Nh4? ed3 13.cd3 Nh4 14.Qh4 Bd7 15.Qg3 Nd4 16.Bd4=+ Bf5 17.Nc3= Bd6 18.Qh4 Bd3=+ 19.Nd5 Bh2!–/+ 20.Qh2 Qd5 21.Bc3 Bb5 22.Rab1 Bc6 23.Re3 Qa2–+ 24.Rf1 Qd5 25.Rh3 h6 26.Rg3 a6 27.Qh6=+ Rf7 28.Bf6= Qd7 29.Bg7?? Rg7–+ 30.Rg7 Qg7 31.Qe6 Kh8 32.g3 Rg8 33.Qh3 Qh7 34.Qh7 Kh7 35.f3 Kg6 36.Kf2 Rh8 37.Rg1 Rh2 38.Rg2 Rg2 39.Kg2 a5 40.d4 a4 41.Kf2 a3 42.Ke2 a2 43.Ke3 a1Q 44.Kf4 Bf3 45.Kf3–+ Qd4 46.g4 b5 47.Kg3 b4 48.Kh4 b3 49.Kg3 (49.Kg3 b2 50.g5 Qe3 51.Kh2 b1Q 52.Kg2 Qbg1#) 0–1. Nautiluschess – BoomBoom, ICS blitz, 2001.

7.Nc3 Bc3 8.dc3 d5–/+ 9.Rd1 Be6 10.ed5 cd5 11.0–0 Qa5 12.Bb3 Bf7 13.Qg4 Nc6 14.c4 d4 15.c3 dc3 16.Qd7+= Kf8 17.Qb7 cb2 18.Qa8+– Be8 19.Rd5 (19.Rd5 Qc7 20.Rd2+/–) 1–0. algernon (2115) – polarisknight (1850), net–chess.com, 2004.

7.Nh4 d5?? 8.Ng6+– Rg8 9.Ne5 g6 10.Qh7 Rf8 11.Qg6 Ke7 12.Qh7 Ke8 13.Qh5 Ke7 14.Ng6 Kd6 15.Nf8 dc4 16.Qf7 Nd7 17.Nd7 Qd7 18.Qc4 (18.Qc4 Ba5 19.Bf6+–; 18.Bf6? Qf7 19.e5 Kc7–+) 1–0. Wall,Bill – WD638, internet, 2002.

7.Nh4 Ke7

8.0–0 d5–/+ 9.ed5 cd5 10.Bd3 Nf4–/+ 11.Qd1 Nd3–+ 12.cd3 Nc6 13.f4 Bd6 14.fe5 (14.fe5 Qb6 15.Kh1 fe5 16.Qc2–+). fahendrena (2475) – diggitus (2365), net–chess.com, 2008.

8.Ng6 hg6 9.Qg6 Kd6 10.0–0 Kc7 11.d4 Bd6 12.d5 b5 13.Be2 Na6 14.a4 b4 15.Nd2 Nc5 16.c3+/– a5 17.Rfc1 b3 18.Nc4 Qe7 19.Rab1 Ba6 20.Ba3 Rh6 21.Qg3 Rah8?? 22.Nd6+– Qd6 23.Bc5 Qc5 24.Ba6 Rh2 25.Qh2 Rh2= 26.Kh2 Qf2 27.Kh1 Qh4–/+ 28.Kg1 Qe4 29.dc6 dc6 30.Bf1 b2 31.Rd1 Qe3–+ 32.Kh2 Qc3 33.g3 Qc2 34.Bg2 e4 35.Kh3 e3 36.Re1 Qh7 37.Kg4 Qg6 38.Kf3 Qd3 39.Bf1?? e2–+ 40.Kf2 ef1Q 41.Rf1 f5 42.Rfd1 Qc3 43.Ke2 Qc4 44.Kf2 g5 45.Rh1 f4 46.Rbd1 Qc5 47.Kf3 Qc3 48.Kg4 Qg3 49.Kf5 f3 50.Rh7 Kb6 51.Rdd7 b1Q (51...b1Q 52.Kf6 Qf4 53.Kg7 Qe5 54.Kh6 Qe6 55.Kg5 Qg1 56.Kh4 Qeg4#) 0–1. Jotun (2435) – NZCA (2450), ICC, 2003.

8.Ng6 hg6 9.Qg6 Qf8 10.c3 Ba5 11.0–0 d6 12.d4 Be6 (12...Kd8 13.de5 fe5 14.Bc1=) 13.Be6+/– Ke6 14.de5 de5 15.Ba3 Qf7?? (better is 15...c5+/–) 16.Qf5 1–0. Novikov,Konstantin (2225) – Sergeev,Gennady1 (2155), Rassadnev mem, 2006.

8.Ng6 hg6 9.Qg6 Qf8 10.c3 Rh6 11.Qg3 Bd6 (11...Ba5 A) 12.Bc1 d6 (12...Rh8 13.d4 d6 14.de5 fe5 15.Bg5 Kd7+=; 12...b5 13.Bb3 d6 14.d4 Rh5 15.Qg6 Rh4+=) 13.d4 Rh8 14.Nd2 b5 15.Bb3 Ke8+=; B) 12.d3 Rh8 (12...d6 13.Bc1 g5 14.Bb3 Nd7 15.Be3 Bb6+=; 12...b5 13.Bb3 d6 14.Nd2 Ke8 15.a4 a6+=) 13.Bc1 d6 14.f4 Kd8 15.Be3 b5+=; C) 12.d4 d6 13.Bc1 Rh8 14.Nd2 b5 15.Bb3 Ke8+=) 12.Ba3 (12.Bc1 Rh5 (12...Rh7 13.d3 b5 14.Bb3 Na6 15.Be3 Nc5+=; 12...g5 13.a4 Bc5 14.d3 d6 15.Nd2 Nd7+=; 12...Rh8+= 13.d3 b5 14.Bb3 Na6 15.0–0 Kd8+=) 13.h3 Kd8 14.Qf3 Rh4 15.g3 Rh8=; 12.d3 Kd8 (12...Ke8 13.a4 Qe7 14.Qf3 Bc5 15.0–0 Rh4+=; 12...b5 13.Bb3 Ke8 14.Bc1 g5 15.Be3 Na6+=; 12...Rh8 13.Nd2 Kd8 14.a4 Qe7 15.Nf3 Bc7+=) 13.Bc1 g5 14.a4 b6 15.a5 b5+=; 12.Bb3 Kd8 13.d3 Qe7 14.Bc1 g5 15.Nd2 Bc5+=) 12...Ba3= 13.Na3 d6 (13...b5 14.Be2= Qf7 15.Bg4 Kd8=; 13...Ke8 14.Nc2 d6 15.d4 Qe7=) 14.Nc2 (14.d4 Ke8 15.Nc2 Qe7+=) 14...Be6 (14...b5 15.Bb3= f5+=; 14...Ke8 15.d4 Qe7=) 15.Be6+= Ke6 16.Ne3 g6 17.0–0 ½–½. Schmidbauer,Josef – Rak,J, Niederbayern–chB, 1998.

6.Nf3 Nc6

7.0–0 a6 8.c3 (8.Nh4 Nce7=) 8...Ba5 (8...Bc5 9.Nh4 Nce7 10.d4=) 9.d4 (9.Nh4 Nce7=) 9...d6=+ 10.Nh4 Nce7 11.f4 d5 (11...Kd7 12.fe5 fe5 13.Rf7+=) 12.Ng6 (12.fe5 dc4 13.ef6 gf6 14.Ng6 Ng6 15.Qa5 Rg8+/–) 12...Ng6 13.Bd5 ef4 14.Nd2 (better is 14.Rf4 c6 15.Bb3+=) 14...Qe7? (better is 14...c6 15.Bb3 Bc7=) 15.Nc4+/– Bb6 16.Ba3 Qd7 17.Rf4 Ba7+/– 18.Re1 c6?? 19.Nd6 Ke7? 20.Nf7 c5 21.Nh8 Nf4+/– 22.Qh7 Qg4= 23.e5 Bf5 24.Ng6 Qg6 25.Qh4?? Nd5–+ 26.ef6 Kd6 27.fg7 Qg7 28.c4 Nf6 29.Qf4= Kc6 30.d5 Kd7?? 31.Qf5+– Kd8 32.Bb2 Kc7 33.Bf6 Qg8 34.Re7 Kb6 35.Qb1 Ka5 36.Bc3 1–0. Danek,Vaclav (1835) – Brudnova,Jana (1790), Klatovy op–B, 1997.

7.0–0 Nce7 8.a3 Ba5 9.d4 d6 (9...d5!? 10.ed5 Nd5= 11.g3 Nb6 12.Bd3 0–0=; 9...b5 10.Bb3 d6 11.Rd1 Bd7 12.de5 de5=) 10.Rd1+= Bd7 (10...Qd7 11.de5 Qg4 12.Qg4 Bg4 13.ef6 gf6 14.Bf6+=; 10...b5 11.de5 bc4 12.ef6 Rb8+/–) 11.de5+/– de5 12.Be5 Bb6 13.Bg3 Qc8 14.Nc3 (14.Nbd2 c6 15.h3 Bc7+/–) 14...c6 15.h3 Be6 16.Be6 Qe6 17.a4 (17.Rd3 0–0+=) 17...Qc4 18.Rd3 0–0 19.a5 +/–.

7.Nc3 Bf8?? 8.Nh4 +–.

7.0–0 Na5

8.Bd5 c6 9.Nh4 Ke7 10.a3 Bc5 11.Ba2 d5 12.ed5 Nf4=+ 13.Qf3 Qb6 14.Bc1 g5 15.d4 Bd4 16.c3 Bc5 17.Bf4 ef4 18.Qe4 Kd8 19.Nf3 Kc7 20.Nbd2=+ Bd7 21.Rab1 cd5 22.Bd5= Qa6 23.Nd4 Rae8 24.Qf3 Re5 25.N2b3 Nb3 26.Nb3 Bd6–/+ 27.c4 Bf5 28.Rbc1 g4 29.Qf4= Kb8 30.Qd2 Rd8 31.Rcd1 Qa3 32.Nd4 Bg6 33.Nb5 Qc5 34.Nd6 Qd6 35.Qb2 Qe7 36.Rd4 b6 37.Qb3 h5 38.Qg3 a5 39.Qf4 Rd6 40.Rd2 Be4 41.Be4 Rd2 42.Qd2 Re4 43.Rb1 Kc7 44.c5 Qc5 45.Rc1 Rc4–/+ 46.Rd1 Kb7 47.g3 Rc2 48.Qf4 f5 49.Rd7 Kc8 50.Rd1 a4 51.Rf1 a3 (51...a3 52.Qh6 Kb7–+) 0–1. higarra (2500) – pcmvr (2780), net–chess.com, 2008.

8.Nh4 Nc4 9.Ng6+– hg6 10.Qh8 Ke7? 11.Qg7 Ke6 12.Bc3 (12…Bc5 13.Qg6+–) 1–0. b4_player (2160) – redisperanza, GameColony.com, 2003.

8.Nh4 Ke7 9.Ba3 Ba3 10.Na3 Nc4 11.Nc4 Nf4 =+.

7.0–0 Bc5

8.Nc3 Nce7 9.Na4 d5 10.Bd5 (10.Bb5!? c6 11.Bc6 Nc6 12.Nc5=) 10...Nd5 =+.

8.Nh4 Nce7 9.Nc3 c6 10.Bb3 d6 11.Nf5 Kf8 12.Na4 Bb4 13.c3 Ba5 14.Bc1 Qd7 15.Ng3 b5 =+.

7.0–0 d6

8.Nc3 Nd4 9.Nh4 Ke7?? (9...Kd7 10.Ng6 hg6 11.Qg6 Qf8= (11...Nc2? 12.Qg7 Kc6 13.Rac1+–)) 10.Nd5+– Kd7 11.c3 c6 (11...Bc3 12.dc3 (12.Bc3?! c6+–; 12.Nc3?! Qe8+–) 12...Ne6 13.Ng6 hg6 14.Qg6+–) 12.Nb4 (12.cb4?! cd5 13.Bd5 Nc2+=; 12.cd4?! cd5 13.Bd5 Qe8 14.de5 de5+/–) 12...a5 13.Nd3 (13.Ng6!? hg6 14.Qg6 Qe7+–) 13...b5 14.cd4 (14.Bf7!? Ne6 15.Ng6 hg6 16.Be6 Ke6 17.Qg6 Qg8+–) 14...bc4 15.Ng6 (better is 15.Ne1!? Rb8 16.Bc3 ed4 17.Bd4 Qe8+–) 15...hg6 16.Ne5! de5 (16...de5 17.Qg4 Double attack (17.Qg4 Decoy); 16...fe5 17.Qg4 Double attack (17.Qg4 Decoy)) 17.Qg4 f5 18.Qg6 (18.ef5?! Qh4 19.Qh4 Rh4 20.de5 gf5+/–) 18...Kc7?! (18...Qf6 19.Qf6 gf6 20.de5 fe5 21.ef5 Re8+–) 19.Qg7 Kb6 20.Qe5 Qh4 (20...fe4 21.Qc5 Kb7 22.d5+–) 21.d5 (better is 21.Bc3 Qh2 22.Qh2 Rh2 23.Rab1 Kc7 24.Kh2 fe4 25.Rbe1+–) 21...Ba6 (21...Rh6 22.Bd4 Ka6+–) 22.Bd4 Kb7 23.Rab1 Kc8 (23...Bb5 24.dc6 Kc6 25.Qb5 Kd6 26.Qd5 Ke7 27.Rb7 Ke8 28.Qe6 Qe7 29.Qe7) 24.Qf5 Kd8+– 1–0. ch1nky – ujjvalverma (1670), gameknot.com, 2014.

8.Nc3 Bd7 9.Nh4 Nce7 10.Nf5 Bc3 11.Bc3 =.

8.d3 Na5 9.Bb3 Nb3–/+ 10.ab3 0–0 11.g3 Be6–+ 12.Nbd2? d5 13.Ba3 Ba3 (13...Ba3 14.ed5 Bb2 (14...Bd5?! 15.Ra3 Qd6 16.Ra2–/+) 15.de6 Ba1 16.Ra1 Qd5–+) 0–1. xadrezpg (2340) – tightfist (2280), net–chess.com, 2010.

8.Nh4 Nce7 9.Nf5 Kf8 10.c3 Bc5 11.d4 Bb6 12.a4 ed4 13.cd4 Bf5? 14.ef5+/– d5 15.Bb3 Nf4 16.Qf3 Ng2 17.Kg2 Ba5 18.Ba3 c6 19.Nc3 Bc3 20.Qc3 Qd7?? 21.Rae1 Re8 22.Re7 Re7 23.Re1 Qf5 24.Re7 c5 25.Bc5 Qg6 26.Kf1 Qb1 27.Re1 Kf7 28.Bd5 (28.Bd5 Kg6 29.Rb1+–) 1–0. higarra (2500) – redrook (2525), net–chess.com, 2008.

7.0–0 Qe7

8.c3 Bd6 9.d4 Nd8 (9...Kd8!? 10.Nbd2 Nf4+=) 10.Nh4+= Qf8 11.Ng6 hg6 12.Qg6 Ke7 13.Na3?? (better is 13.de5 fe5 14.Bc1+/–) 13...Rh6 (13...ed4 14.f4 dc3 15.Bc1 Bc5 16.Kh1–+) 14.Qg4 c6?? (better is 14...ed4!? 15.h3 dc3+=) 15.Nc2 (15.Bc1 Rh8 16.h3 b5+=) 15...Bc7 (15...ed4!? 16.h3 dc3 17.Bc3 b5=) 16.de5 d5 (16...Ke8!? 17.Ba3 Qh8+=) 17.Ba3+/– Ke8 18.Qc8 (better is 18.Bf8 Bg4 19.Bg7+/–) 18...Rc8= 19.Bf8 Kf8 20.Bd3 (better is 20.ed5 Be5 21.f4 Bc3 22.Rad1=) 20...Be5–/+ (20...fe5?! 21.Ne3+=) 21.f4 Bc3 22.Rad1 d4 23.Na3 b5 24.e5 Nf7 25.Nc2 (25.Nb1 Ba5 26.Nd2 fe5 27.fe5 Bd2 28.Rd2 Ke7–+) 25...a6 26.g4 c5 27.g5 Rh4 (27...fg5 28.fg5 Re6 29.g6–/+) 28.Ne1 (28.g6 Nh6 29.ef6 gf6–+) 28...c4 29.Bf5 Rc5 30.Ng2 Rh8 31.Bg4 (31.Bg6 Ke7 (31...fe5 32.fe5 Rc7 33.e6+=; 31...fg5 32.fg5 Rc7 33.e6+=) 32.ef6 gf6–+) 31...d3 (31...fe5 32.fe5 Ke7 33.e6 Ng5 34.Nf4–+) 32.Be6 Ke7 33.Bf7 Bd4 34.Kh1 Kf7 35.Rde1 (35.ef6 gf6 36.Ne1 Kg6–+) 35...f5 36.Rf3 (36.Rd1 b4 37.Rd2 Rh3–+) 36...Ke6 (36...d2 37.Rd1 c3 38.Rd3–+) 37.Rb1 (37.Rd1 b4 38.Ne3 Be3 39.Re3 Rd5–+) 37...d2 38.a4 (38.Rd1 c3 39.Rd3 c2 40.R3d2 cd1R 41.Rd1 Rc3 42.Rd4 Rc1 43.Ne1 Re1 44.Kg2 Re2 45.Kg1 Ra2 46.Rd6 Ke7–+) 38...Rb8 (38...c3 39.Ne1 de1N 40.Re1–+) 39.Ne3 (39.Rd1 ba4 40.Ne3 Rb2–+) 39...c3 (better is 39...Be3 40.Re3 c3–+) 40.Nc2 Rc4 41.Rb3 (41.Nd4 Rd4 42.Rc3 d1Q 43.Rd1 Rd1 44.Kg2 ba4 45.Rc6 Kd7 46.Rc3–+) 41...d1Q 0–1. nextdoor (1705) – qr19kaash (1615), gameknot.com, 2014.

8.Nh4 Qf8 9.Ng6 hg6 10.Qg6 Kd8 11.c3 Ne7 12.Qg3 Ba5 13.d4 d6 14.Nd2 (14.Rd1!?+=) 14...ed4+= 15.Nb3 Bc3 16.Bc3 dc3 17.Qc3 Rh6 18.Nd4 Qh8 19.Ne6? (better is 19.h3!?+=) 19...Be6–+ 20.Be6 Nc6?? (better is 20...f5 21.Rfc1 c5 22.ef5 Rh2–/+) 21.h3 Ne5 22.Rac1 c6 23.Rfd1 (23.f4!? Qe8 24.Qb3+/–) 23...Ke7+= 24.Bb3 Rd8 (24...Qd8!?=) 25.f4+= Ng6 26.Qc4 Kd7?? (26...Rd7 27.Qe6 Kd8 28.Rd6 Nf8+–) 27.Qf7+– Kc8 (27...Ne7 28.Be6 Kc7 29.Qe7 Kb8 30.Rc6 Rh3 31.Bh3+–) 28.Be6 (28.Rc6! bc6 29.Be6 Rd7 30.Qd7 Kb8 31.Rb1 Ka8 32.Qc6) 28...Kb8+– 29.Rc6 Qe8 30.Qc7 Ka8 31.Bc8 (better is 31.Bd7! Qd7 32.Qd7+–) 31...Qc6–/+ 32.Bb7 Qb7 33.Qd8 Qb8 34.Qd7 Nf4 (better is 34...Rh8 35.Qg7 Nf4 36.Qf6 Ne2 37.Kh2 Re8+=) 35.Rc1?? (better is 35.Qc6!? Qb7 36.Qe8 Qb8 37.Qc6 Qb7 38.Qe8 Qb8 39.Qc6=) 35...Ne2 (35...Rh8 36.Rc7 Qb6 37.Kh1–+) 36.Kh1 (better is 36.Kf2 Qb6 37.Ke2 Qb2 38.Kd1 Qd4 39.Kc2 Qe4 40.Kb3 Qb7 41.Qb7 Kb7 42.Kc4–/+) 36...Nc1?? (better is 36...Rh8 37.Re1 Nf4 38.Qc6 Qb7 39.Qd6 Ng6–+) 37.Qc6= Qb7 38.Qe8 Qb8 39.Qc6 Qb7 40.Qe8 ½–½. aga2013 – qr19kaash (1615), gameknot.com, 2014.

7.a3 Ba5

8.Nc3 Nce7 9.Nh4 c6 10.f4 (10.Bb3!?+=) 10...ef4–/+ 11.Rf1 Qc7 12.0–0–0 b5 13.Bb3 Bb7 14.Ng6 Ng6 15.d4 0–0–0 16.d5? (16.Ne2 Qd6–/+) 16...Ne5 (16...Bc3!? 17.Bc3 cd5 18.Bb4 de4 19.Qb5–+) 17.d6 (17.dc6!? dc6 18.Rd8 Qd8 19.Rf4–/+) 17...Qb6–+ 18.Qe2 Qe3 19.Kb1?? (19.Qd2 Qd2 20.Rd2 Bb6–+) 19...Bb6 (better is 19...Bc3 20.Qf2 Bb2 21.Kb2 c5 22.Qf4 Qe4 23.Qe4 Be4–+) 20.Rd2 a5 21.Nd1 Qe2 22.Re2 a4 23.Ba2 g5 24.Nc3 (24.c4 bc4 (24...Nc4?! 25.Bc4 bc4 26.Bf6+=) 25.Nc3 Ba5–+) 24...Rdf8 25.Nd1 h5 (25...Ba6 26.Nc3–+) 26.Nf2? (26.c4 Bc5 27.Nc3 Ng4–+) 26...Rh7 (26...Ng4!? 27.Ng4 hg4 28.e5 fe5 29.Re5 Rh2 30.Rg5 Rg2 31.Bg7–+) 27.Nd3 Re8 28.Rd1 Ba6 29.Nb4 Bb7 30.Nd3 Rh6 31.Bc3 Ng4 32.e5 Nh2?? (32...fe5 33.Ne5 Ne3 34.Rdd2–+) 33.Bf7?? (33.ef6 Rd8 34.f7+/–) 33...Rf8–+ 34.e6 de6 35.Be6 Kb8 36.d7 Be3?? (better is 36...Rd8 37.Ne1 Nf1–+) 37.Ba5 Rhh8 38.Bb4 (38.Nf2 Bc5=) 38...Rd8 39.Nc5 (39.Be7!? Ng4 40.Bg4 hg4 41.Bf6+=) 39...Ng4 40.Ne4? (40.Nb7 Kb7 41.Bg4 hg4–/+) 40...Kc7?? (better is 40...c5 41.Nc5 Bc5 42.Bc5 f3–+) 41.Bd6+= Kb6 42.Be7 Rhf8?? (better is 42...c5 43.Nf6 Nf2 44.Nd5 Bd5 45.Rd5 Ne4+=) 43.Bf8+– c5 (43...Rf8 44.Bg4 hg4 45.d8Q Rd8 46.Rd8+–) 44.Be7 Rd7 45.Rd7 Be4 46.Bg4 hg4 47.Bf6 Kc6 Black intends f3 48.Rg7?? (better is 48.Rd8 b4 49.Bg5+–) 48...f3+= 49.Re3?? (49.gf3 gf3 50.Re1+= (50.Re3 f2 51.Kb2 f1Q 52.Bg5 Qc4 53.Re4 Qe4–+)) 49...f2–+ 50.Re4 f1Q 51.Ka2 Qg2?? (better is 51...Qf6 52.Rge7 Kd6–+) 52.Re6= Kd5 53.Re5 Kc4 54.Kb2 b4 55.ab4 (worse is 55.Bg5 ba3 56.Ka3 Qg1–/+ (56...Qc2?? 57.Rc5 Kc5 58.Rc7 Kd5 59.Rc2+–); 55.Reg5 ba3 56.Ka3 Qf3 57.Ka2 Qf6 58.Rg4 Kc3–/+) 55...Kb4 56.Re3+/– Qf2 57.Bg5 g3? 58.Bh6?? g2 59.Rg4 c4 60.Reg3+= Qf6?? 61.c3+– Kc5 62.Rg5 Kd6 63.Rg6 Ke7 (63...Qg6 64.Rg6 Kd5 65.Rg2+–) 64.Rf6 Kf6 65.Rg2 Kf5 66.Ka3 Ke4 67.Ka4 Kd3 68.Kb4 1–0. dinofan (1810) – qr19kaash, gameknot.com, 2014.

8.Nh4 Nce7 9.f4 (9.Nf5 Kf8= 10.Nc3 a6 11.0–0=) 9...d5=+ 10.Bd5 (10.ed5 ef4 11.0–0=+) 10...ef4 (10...c6 11.Bb3=) 11.Ng6 (11.Bb7=) 11...Ng6 12.Bb7 Bb7 13.Qb5 Kf7 14.Qb7 Re8 (better is 14...Rb8 15.Qa7 Rb2 16.Qa5 Rc2=+) 15.0–0 (15.Qb3 Kf8 16.Qc4–/+) 15...Rb8–+ (15...Bd2?! 16.Nd2 Rb8 17.Qc6 Rb2 18.Nc4 Qd4 19.Kh1 Rc2 20.Ne5 Ne5 21.Qc2=) 16.Qa7?? (better is 16.Qa6 Rb2 17.Qa5 Qd4 18.Rf2 Rc2 19.Nc3 Rd2 20.Raf1 Rf2 21.Rf2–+) 16...Bb6 (16...Bb6 17.Qb6 Rb6–+; 16...Rb2?! 17.Qa5 Qd4 18.Rf2 Re4 19.Nc3 Rc2 20.Raf1–/+) 0–1. redrook (2525) – higarra (2500), net–chess.com, 2008.

7.a3 Bc5

8.Nc3 Nce7 9.Na4 d5 10.ed5 Nd5 11.g3 Bf8 12.Nh4 Nde7 13.d4 Qd7 14.Nc5 Qg4 15.Qg4 Bg4 =+.

8.Nc3 Nce7 9.Nh4 c6 10.f4 (10.0–0+=) 10...d5 (better is 10...Qb6!? 11.0–0–0 A) 11...ef4? is no good because of 12.Na4 Qa5 13.Nc5+– (worse is 13.Qc5 Qc5 14.Nc5 Nh4+=); B) 11...Kd8 12.Ng6 Ng6+=) 11.ed5+/– cd5 12.Nd5! Double attack: e5/e8 12...Be6 (12...Nd5 13.Bb5 Double attack) 13.Ne7 Bc4?? strolling merrily down the path to disaster (better is 13...Bf2! 14.Kd1 Ke7 15.Be6 Ke6 16.Ng6 hg6 17.Qg6 ef4+=) 14.Neg6+– Bf7 15.fe5 Qd5 16.0–0–0 0–0–0 17.Qf3 (better is 17.Qf5 and White has reached his goal 17...Be6 18.Nf4 Bf5 19.Nd5+–) 17...hg6+= 18.Qd5 Rd5 19.Nf3 g5 20.ef6 gf6 21.d4 Bd6 22.c4 Ra5 23.c5 Bf4 24.Kb1 g4 25.Nd2 Bd5 (25...Bh2?! 26.Nf1 g3 27.Ng3 Bg6 28.Ka1=) 26.Rhf1 Bg5 27.g3? Rh2–+ 28.Kc2 Ra6 29.Kc3 Re6 30.Ne4 Bc4 31.Kc4 Rb2?? 32.d5?? Re4–+ 33.Kd3 Re3 34.Kd4 Rbb3 35.Rh1 Rg3 36.Rh8 Kd7 37.Rh7 Ke8 38.Re1 Rbe3 39.Rb1 Rd3 40.Kc4 Rc3 41.Kd4 Rgd3 42.Ke4 Re3 43.Kf5 Rc5 44.Rb2?? Rd5 45.Kg6 Rh3 46.Re7 Kd8 47.Rf7 Kc8 48.Rc7?? Kd8 49.Rf7 Kc8 50.Rc7 Kd8 51.Rf7= ½–½. Ferreiro Montoya,JI (2225) – Izeta Txabarri,F (2455), Euskadi–chTA, 2000.

7.c3 Ba5

8.Nh4 Ke7 9.Ng6+= hg6 10.Qg6 Qf8 11.d3 d6 12.Nd2 f5 13.h3 f4 14.Bd5 Rh6 15.Qg5 Qf6 16.Qf6 Kf6 17.0–0 g5 18.Nc4 Bb6=+ 19.Nb6 ab6 20.Bc6 bc6–/+ 21.f3 Rh8 22.a4 Ra6 23.d4 Be6 24.Ra3 Rha8 25.Rfa1 c5 26.dc5 dc5 27.Bc1 Rd8 28.a5 b5 29.Rb1–/+ b4! 30.cb4 cb4–+ 31.Ra4 Rd1 32.Kh2 b3 33.Rba1 c5 34.R4a3 c4 35.Bb2 Rd2 36.Rb1 Ra7 37.Kg1 Rc2 38.a6 c3 39.Bc3 Rc3 40.Kh2 Rc2 41.Ra4 Ra2 (41...Ra2 42.Rb4 R7a6–+) 0–1. redrook (2525) – pcmvr (2780), net–chess.com, 2008.

8.Nh4 Nce7 9.d4 c6 10.0–0 d5 11.Bd3 0–0 12.ed5 Qd5 13.Ng6 hg6 14.Qe2= Be6 15.c4 Qd7 16.de5 Rad8 17.ef6 gf6 18.Bc2 Bf5 19.Na3 Kf7 20.Qf3= Rh8 21.Rad1 Qe6 22.Bf5 Nf5 23.Nc2 Qc4 24.Ne3 Qa2 25.Bf6 Kf6–+ 26.g4 Qe6 27.gf5 gf5 28.Qf4? Rhg8 29.Ng2 Rg4 30.Qh6 Kf7 31.Qe6 Ke6 32.Rd8 Bd8 33.Re1 Re4 34.Rd1 Bc7 35.Rd3 a5 36.f3 Re2 37.Kf1 Rc2 38.Re3 Kf6 0–1. Szabo – Zwerenz, corr SOK–87–15, 1987.

7.c3 Bc5

8.d4 Bb6 9.Nh4 Nce7 10.0–0 ed4 11.cd4 d6 12.Re1 (12.Nf5 Kf8+=) 12...c6 =.

8.d4 Bb6 9.Nh4 Nce7 10.Ng6 Ng6 11.Nd2 c6 12.Qf3 ed4 (12...d6 13.0–0=+) 13.cd4 =.

7.c3 Bd6

8.Nh4 Nce7 9.Nf5 Kf8 10.Nd6 cd6 11.d4 Qb6 12.Bb3 (12.Bc1 d5 13.ed5 ed4=) 12...d5= 13.ed5 Nd5 14.Ba3 (14.Bd5 Qb2 15.de5 Qa1–+) 14...Nde7 15.Be7 (15.de5 fe5 16.Qf3 Qf6=) 15...Ke7 =+.

7.Nc3 Nce7

8.Nd5 Nd5 9.Bd5 c6 10.Bb3 Ke7 11.Nh4 Nh4 12.Qh4 g5 13.Qh6 d5 14.ed5 cd5 15.h4 g4 =.

8.Nh4 c6 9.0–0 Bc3 10.Bc3 d5 11.ed5 cd5 12.Ng6 Ng6 13.Bd3 e4 14.Bb5 Kf8 15.Rfe1= f5 16.Qh3 Kf7 17.Qe3 Be6 18.f3 Qc7 19.Qd4 Qb6 20.Qb6 ab6 21.Bd4 Rhc8 22.c3 Ra3 23.Reb1 Ne7 24.Bb6 f4 25.Rb4= Bf5 26.Be2 g5 27.Bd4 Rc7 28.Rb5 Bd7 29.Rb3 Rb3 ½–½. Van Rooijen,Peter (2065) – Micksch,Gabriel (2080), ETC–S.11 remoteschach.de, 2005.

8.Nh4 c6 9.Bb3 d5 10.ed5 Bc3 11.Bc3 cd5 12.Bb4 0–0 13.Ng6 hg6 14.Qf3 Be6 15.Rb1 Rf7=+ 16.h4 Nc6 17.Bc5 b6 18.Ba3 Rc8 19.h5 g5 20.h6=+ Nd4 21.Qd3?? Bf5–+ 22.Qg3 Nc2 23.Bc2 Rc2 24.Rc1 Qc8 25.Rc2 Qc2 26.Qb3 Qb1 27.Qb1 Bb1 28.Ke2 Ba2 29.d3 d4 30.Bd6 Bd5 31.f3 gh6 32.Rh6 Kg7 33.Rh1 Rd7 34.Ba3 Rc7 35.Kd2 a5 36.Rb1 Rb7 37.Bd6 b5 38.Ra1 a4 39.Bb4 Rc7 40.Rh1 Bb3 41.Rc1 Rc1 42.Kc1 Kf7 43.g4 Bd5 44.Kb2 Bf3 45.Bd2 Bg4 46.Ka3 Be2 0–1. Agrest,Anton – Almond,R (2085), III EUICC Arvier ITA, 2007.

7.Nh4 Nce7

8.0–0 Bc5 9.Nf5 Kf8 10.Nc3 d6 11.Kh1 Bd7 12.f4 ef4 13.d3 c6 14.d4 Bb6 15.Nd6+= Bg4 16.Qg4 Qd6 17.e5 Qd4 18.ef6 gf6 19.Qe6+– Nd5? 20.Nd5 Qc4 21.Qf6 Ke8 22.Rfe1 Kd7 23.Nb6 ab6+– 24.Rad1 (24.Rad1 Qd5 25.Qe6 Kc7 26.Rd5 cd5 27.Qf7 Kb8 28.Bh8+–) 1–0. Grehl,Siegfried – Maurer, corr SOK–89–46, 1989.

8.a3 Ba5 9.Nf5 Kf8 10.0–0 –/+.

8.Nc3 c6=+ 9.0–0 b5 10.Bb3 Bc3 11.Bc3 a5 12.a4 b4 13.Bb2 Ba6 14.d3 d5 15.ed5+= cd5 16.f4 ef4 17.Rae1 0–0= 18.Ng6 hg6 19.Qg4 Bc8 20.Qf4 Ra6 21.Re2 g5 22.Qd4 Re6 23.Rfe1 Re2 24.Re2 Kf7 25.Qa7 Be6= 26.Bd4 Qa8 27.Qb6 Nc6 28.Qc7 Kg6 29.Bc5 Re8 30.Re6 Re6 31.Bd5 Re1 32.Kf2 Rc1?? 33.Be4 Kh6 34.d4?? Qb8–/+ 35.Qc6?? Qf4 (35...Qf4 36.Ke2 Qf1 37.Kd2 Rd1 38.Ke3 Re1 39.Kd2 Qe2#) 0–1. fahendrena (2475) – redrook (2525), net–chess.com, 2008.

8.Nc3 c6=+ 9.0–0 Bc3 10.Bc3 d5 11.ed5 cd5 12.Bb5 Kf7 13.Ba4 Be6 14.f4 Qb6 15.Kh1 ef4 16.Rf4=+ Kg8 17.Rb4 Qf2 18.Nf3 a5 19.Bd4 Qe2–/+ 20.Bb5 Qe4 21.Bd3 Qf4 22.Bc3?? ab4 (22...ab4 23.g3 Qg4 (23...bc3?! 24.gf4 Nf4 25.Qh4 Nd3 26.cd3–+) 24.Qg4 Bg4 25.Bb4 Bf3 26.Kg1 Be4–+) 0–1. fahendrena (2475) – higarra (2500), net–chess.com, 2008.

8.f4 ef4 9.0–0 c6 10.e5 d5 11.ef6 dc4 12.fg7? Rg8 13.Re1 Qd5 14.Re5 Qf7 15.Re4 Be6 16.Nf3 Qf5 17.Ng5 Bc5 18.Kf1 Qg4 19.Qg4–/+ Bg4 20.Nh7 0–0–0 21.Nf6= Bf5 22.Rc4 Bb6 23.Ng8 Ng8 24.h4 Be6 25.Ra4 Nh4 26.Rf4= Nf5 27.a4 Ng3 28.Ke1= Rd5 29.Ra3 Bc7 30.Rf8 Kd7 31.Re3 Rf5 32.d3 Bf7 33.Nd2+/– Bf4 34.Rf3+– Nh6?? 35.Ne4 Nh5 36.g4! (36.g4 Ng7 37.gf5+–) 1–0. Schiffler – Richter,W, Sachs.VorM K, 1950.

8.0–0 c6

9.d4 b5 10.a3 Ba5 11.Bb3 =.

9.d4 Qc7 10.Nf5 d5 11.Ne7 Be7 12.ed5 Bd7 13.de5+= fe5 14.dc6 Qc6 15.Nd2 0–0–0 16.Qf5?? Bf5–+ (16...Bf5 17.Bd3 e4–+) 0–1. Kirylo,Tadeusz – Janik,L, corr 1AMM Poland, 1991.

9.d4 d5 10.ed5 cd5 11.Ng6 Ng6 12.Bd3 e4 13.Be4 de4 14.Qb5 Kf7 15.Qb4+= Re8 16.Nd2 b6 17.Rae1 a5 18.Qa3 Bb7 19.Qb3+/– Bd5 20.c4 Bb7 21.d5 a4 22.Qa3 f5 23.Qc3 Qf6 24.Qb4 Qd8 25.Bd4 Ne5 26.Qc3 Qd6? 27.f3+– Nd3 28.Ne4! (28.Ne4 fe4 29.fe4 Kg8 30.Qd3+–) 1–0. Kaltschmidt,Andreas (2210) – Noack,Thomas (2090), RSX7E – A00 – Sokolsky–2, 2009.

9.Ng6 Ng6=+ 10.c3 Bc5 11.Qf3 d6 12.Bb3 Qb6 13.Na3 Be6 14.Be6= Qb2 15.Nc4 Qc2 16.Rfc1 Qa4= 17.d4 Ba3 18.Na3 Qa3 19.Rcb1 ed4 20.Rb7 Qc3 21.Qc3 dc3 22.Rg7 Nf4–/+ 23.Bd7 Kf8 24.Rf7?? Kf7–+ (24...Kf7 25.g3 Ne2 26.Kf1 Nd4–+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Phillips,GH, 1989.

8.Nf5 d5

9.Ng7? Kf7 10.Bd5 Nd5 –+.

9.Ne7= Qe7

10.ed5 Bd7 11.0–0 0–0–0 12.Re1 Qc5 13.Qe2 =+.

8.Nf5 Kf8

9.0–0 d5 10.Ne7 Ne7 11.ed5 Nd5 12.a3 Bc5 13.d4+/– Bb6 14.Rd1 c6 15.de5 fe5 16.Bd5 cd5 17.Qe5 Qf6 18.Qf6 gf6 19.Bf6 Rg8 20.Rd5 Be6 21.Rh5 Rg6 22.Bh4 Kg7 23.c3 Rc8 24.a4 Bd4 25.Rb5 b6 26.Bg3 Bc3? 27.Nc3+– Rc3 28.Be5 Kf7 29.Bc3 Bh3 30.g3 Bg4 31.f4 Rc6 32.Rc1 Bh3 33.Rh5 (33.Rh5 Be6 34.Rh7 Ke8 35.Ra7+–) 1–0. Bonetti,Shane – guest182, ICC, 2002.

9.0–0 Nf5!? 10.ef5 d5 11.fg6 dc4 12.gh7 Be6 =+.

9.a3 Ba5 10.Ne7 Qe7 11.0–0 d6!? =.

9.a3 Ba5 10.Ne7 Qe7!? 11.0–0 Nf4 =.

9.Nc3 Bc3 10.Bc3= d6 11.Ne7 Qe7=+ 12.0–0 c6 13.Rfe1 b5 14.Bb3 Nf4 15.Qf3 a5 16.a4 b4 17.Bb2 Bb7 18.d4= c5 19.d5 Kf7 20.g3 Nh3 21.Kh1 h5 22.Bc4 Ng5 23.Qg2 h4–/+ 24.gh4 Rh4–+ 25.Kg1 Rah8 26.Kf1 Rh2 27.Qg4 R8h4 28.Qg3 Rh1 29.Ke2 Re4 30.Kd2 Rc4 31.Rh1 Ne4 (31...Ne4 32.Kd3 Ng3 33.Kc4 Bd5 34.Kd5 Qb7 35.Kc4 Nh1–+) 0–1. AaronB – fretless, internet, 2005.

9.a3 Bc5

10.d4 d5 11.Bd5 (11.Ne7 Qe7 (< 11...Ke7 12.de5 Ne5 13.Be5 dc4 14.Bf6 Kf6 15.Qc5+=) 12.Bd5 Bd4–/+) 11...ed4 (11...Nd5 12.dc5 Ndf4 13.Qg4–/+) 12.Bd4 (better is 12.Ne7!? Qe7 13.0–0–/+) 12...Bd4 –+.

10.Nc3 c6

11.Bb3 d5 12.Ne7 Ne7 13.ed5 cd5 14.f4 ef4 15.Nd5 Nd5 =.

6.Nf3 d6

7.Nh4 Kd7 8.Ng6 hg6 9.Qg4 Kc6 10.Qg6 +=.

7.Nh4 Ke7

8.a3 Bc5 9.Ng6 hg6 10.Qg6 Qf8 11.Nc3 c6 12.f4 (12.Qg3 b5 13.Bb3 a5=) 12...Rh6 (12...b5 13.Bb3=+) 13.Qg3= Be6 (13...b5!? 14.Bb3 ef4 15.Qf4 Qh8=) 14.Be6+= Ke6 15.Na4 Bb6 (15...Nd7 16.fe5 fe5 17.Nc5 Nc5 18.d3=) 16.fe5 (16.Nb6 ab6 17.Qb3 Ke7 18.fe5 fe5 19.Qb6 Nd7+=) 16...de5 17.Qb3 Kd7 18.Nb6 ab6 19.Qb6 Kc8 20.0–0–0 (20.Rb1 Nd7 21.Qb3 Nc5+/–) 20...Nd7+= 21.Qb3 Qe7 (21...Nc5 22.Qf3+=) 22.Qg8 Kc7?? (better is 22...Nf8+=) 23.Qa8+– 1–0. Wall,Bill – Ruy, Internet, 2002.

8.c3 Bc5 9.d4 ed4 10.Ng6 hg6 11.Qg6 +=.

8.c3 d5 9.Bd5 (9.Ng6 hg6 10.Qg6 dc4 11.cb4=) 9...Nh4 =.

8.Ng6 hg6 9.Qg6 Qf8 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 Nc6 12.0–0 Be6 13.Be6 Ke6 14.Rab1 b6 15.Qg3 g5 16.Qd3 (16.h3 Qf7=) 16...Kd7 17.Qb5 (better is 17.Qf3!?=) 17...Qh6–/+ 18.h3 g4 19.Qd3 (19.f4 gh3 20.g4–+) 19...Rag8–+ 20.Kh2 gh3 21.gh3?? (better is 21.g3–+) 21...Qf4 22.Kh1 (22.Qg3 Qe4 23.Rbe1 Rg3 24.fg3–+ (24.Re4?? Rhh3)) 22...Qe4!! 23.Kh2 (23.Qe4 Rh3#) 23...Qg2# 0–1. dinofan (1790) – gyananidhi (1605), gameknot.com, 2014.

6.Nf3 Ke7

7.0–0 c6 8.a3 Ba5 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 d5 11.Bb4 Kf7 12.Ba2 a5 13.Bc3 Be6 14.Nh4 d4 15.Be6 Ke6 =.

7.a3 Ba5 8.Be5 fe5 9.Ne5 d5 10.Qg5 Ke8 11.Qd8 Kd8 12.Nf7 Ke7 13.Nh8 dc4 14.Ng6 hg6 15.Nc3 Be6 =.

7.a3!? Bc5 8.Nc3 +/–.

7.c3 Ba5 8.0–0 Qe8 9.d4 (9.g3!?+=) 9...Nf4= 10.Qe8 Re8 11.de5 (11.g3 Nh3 12.Kg2 d6=) 11...fe5+= 12.Ne5 d6 13.Nd3 Nd3 14.Bd3 Nd7 15.Nd2 Nc5 (15...Ne5 16.Be2+=) 16.Bc2= Bd7 17.a4 Bc6 (17...Be6 18.f4=) 18.Nc4+= b6 19.f3 Nb7 (19...Kf7 20.Na5 ba5 21.c4+=) 20.e5 g6 (20...d5 21.Ne3+=) 21.f4 Bd5 (21...Nc5 22.f5 Be4 23.Be4 Ne4 24.Rae1 gf5 25.Rf5+/–) 22.Ne3 White prepares the advance f5 22...Bg8 (22...Bc6 23.f5 Nc5 24.fg6 hg6 25.c4+/–) 23.f5 gf5 24.Rf5 (24.Rad1 Kd8 25.Rf5 Nc5+/–) 24...de5 25.Be4 Rab8 26.Bc6 (26.Re5 Kd7 27.Ng4 Rf8+/–) 26...Red8 (26...Rf8 27.Rf8 (worse is 27.Re5 Kd6 28.Ra5 Na5–/+) 27...Kf8 28.Ng4=) 27.Re1 (27.c4 Rd2 28.Be5 Nd6 29.Bf6 Ke6+/–) 27...Nc5 28.Bb5 (28.Ng4!? Rd2 29.Bc1 (29.Ree5? Be6 30.Rf2 Rf2 31.Nf2 Kd6 32.Re6 Ke6–+) 29...Bc3 30.Bd2 Bd2 31.Ree5 Kd6 32.Rf6 Be6 33.Rd5 Kc6 34.Rd2=) 28...Nd3+= 29.Bd3 Rd3 Attacking the isolated pawn on c3 30.Re5 Kd6 31.Nf5 Kc6 32.R5e3 Re3 33.Re3 Rd8 (33...Bc4 34.Kf2+=) 34.Nd4 Kb7 35.Re7 a6 36.h3 Rf8 37.Nf3 (37.g4 Bc4+=) 37...Rd8 (37...h6!?+=) 38.Nd4= Rf8 0–1. Tagirov,Kajum K (1920) – Garifullin,Ildar (1790), Memorial Siamidi, 2009.

7.Bc3 Bc3 8.Nc3 c6 9.0–0 d5 10.ed5 Nf4 11.Qh4 cd5 12.Rfe1 Ng6 13.Nd5 Qd5 14.Bd5 Nh4 15.Nh4 g5 =+.

7.Nh4 Nh4 8.Qf7 Kd6 9.Qd5 Ke7 10.Qf7 Kd6 11.Qd5 Ke7 12.Qf7 Kd6 13.Qd5 Ke7 14.Qf7 Kd6 15.Qd5 Ke7 16.Qf7 =.

7.c3 d5

8.cb4?? Nf4 9.Nc3 c6 10.ed5 Nh5 –+.

8.ed5 b5 9.cb4 bc4 10.0–0 +=.

8.Bd5 Qd5 9.ed5 Nf4 +=.

8.Bd5 Qd5 9.Qg6 hg6 10.ed5 Ba5 11.Ke2 Bg4 12.d3 Rd8 13.c4 c6 14.Bc3 Bb6 15.dc6 Bf3 –/+.

6.Nf3 Kf8

7.a3 Ba5 8.Nh4 Qe8 9.Nf5 d6 10.0–0 Be6 11.Bb3 =. attasantotjia (2325) – wvmaniac (2455), net–chess.com, 2008.

7.Nc3 Bc3 8.Bc3 Qe7 9.g3 d6 10.a3 Be6 11.Be6 Qe6 12.0–0 Nd7 13.Rfb1 b6 14.d3 c6 15.a4 d5 =+.

7.Be5?? fe5–/+ 8.Ng5 Qf6 9.Nh7 Rh7 10.Qh7 Nc6 11.h4 b5 12.Bd5 Bb7 13.g3 Ke7 14.h5 Nf8 15.Qf5 Qf5 16.ef5 Na5 17.Bb7 Nb7 18.h6 gh6 19.Rh6 Kf7 20.g4 Nd6 21.a4 c6 22.ab5 Nb5 23.Ra4 Be7 24.Rh5 Nd4 25.c3=+ Nb5 26.f4= ef4 27.Rf4 Nc7 28.f6 Bd6 29.Rf1 a5 30.d4 a4–/+ 31.Nd2 Nd5 32.Nc4 Bc7 33.Kd2 a3 34.Ne5=+ Be5 35.de5 a2 36.Ra1 Ra4 37.g5 Rg4–/+ 38.c4?? Rg2–+ (38...Rg2 39.Kd3 Nf4 40.Ke4 Nh5–+) 0–1. Grehl,Siegfried – Gedigk, corr SOK–90–53, 1990.

7.0–0 c6

8.c3 d5 9.ed5 cd5 10.Bd5 Qd5 11.cb4 Nf4 12.Qh4 h5 13.Nc3 Qf3 14.gf3 g5 15.Qf4 gf4 –/+.

8.Nh4 Qe8 9.a3 Bc5 10.a4 d6 11.Rd1 Nf4 =+. attasantotjia (2325) – pcmvr (2780), net–chess.com, 2008.

7.0–0 Nc6

8.Nh4 Qe8 9.c3 Nh4=+ 10.Qh4 Bc5 11.Kh1 d6=+ 12.f4 Be6 13.Be6 Qe6 14.fe5 de5 15.d4 ed4–+ 16.Nd2 d3 17.Rf5 Be7 18.Raf1 Rd8 19.c4 Nd4 20.Rd5=+ c5 21.Bd4= cd4 22.Qg3 Qc8 23.Qd3+= Rd5 24.ed5+/– Bc5 25.Ne4 h6 26.Qf3 Be7 27.d6+/– Bd8 28.Qa3 Qc4= 29.d7 Kg8 30.Rc1 Qd5=+ 31.Nd6 Kh7 (31...Kh7 32.Qd3 f5 33.Qf5 Qf5 34.Nf5 Bb6=+). fahendrena (2475) – iivanov (2485), net–chess.com, 2008.

8.Nh4 Qe8 9.Nc3 Nf4=+ 10.Qf3 Bc3 11.dc3 Qh5 12.Ba3 d6 13.Qh5 Nh5 14.g3 g6 15.Be2 Ng7 16.f4 Ke7 17.Bb5 Bd7 18.Rf2 a6 19.Ba4 Rhf8 20.Raf1 b5 21.Bb3 Na5?? 22.fe5+= (22.fe5 f5 23.ed6 cd6 24.ef5 gf5 25.Re2 Be6 26.Be6 Ne6 27.Nf5 Kd7 28.Rd1 Rf5 29.Rd6 Ke8 30.Ree6 Kf7 31.Ra6 Ra6 32.Ra6+–) 1–0. fahendrena (2475) – wvmaniac (2455), net–chess.com, 2008.

7.0–0 Qe8

8.c3 Bd6 9.d4 Nc6 10.g3 Nd8 11.Nbd2= c6 12.Ne1 Bc7 13.Nd3 d6 14.f4 ef4 15.gf4 Ne7 16.Qe8 Ke8 17.Rae1 Be6 18.Be6= Ne6 19.f5 Nd8 20.Ba3 Kd7 21.c4 b6 22.e5 de5 23.de5 fe5 24.Nf3 Nf7 25.Nfe5+= Ne5 26.Ne5 Be5 27.Re5 Nc8 28.Re3 c5 29.Bb2 Rg8 30.Rd1 Kc7 31.Re6 Rf8 32.Be5 Kb7 33.Rd7 Ka6 34.Rg7 Rf5 35.Rh7 Ka5 36.Re8+/– Re5 37.Re5+– Nd6 38.h4 Nc4+/– 39.Re2 b5 40.h5 Kb4 41.h6 Nd6 42.Rd7 Nf5 43.h7 (43.h7 a6 44.Rg2+–) 1–0. higarra (2500) – iivanov (2485), net–chess.com, 2008.

8.Nc3 Nf4= 9.Qh4 Be7 10.d4 d6 11.Nb5? Na6?? 12.Nd2 c6–/+ 13.Na3 b5–+ 14.Bb3?? f5 (14...f5 15.Qf4 ef4–+) 0–1. Schaeck – Criel, Gent, 1992.

7.a3 Bc5

8.Nc3 c6 9.0–0 d5 10.ed5=+ Nf4 11.Qh4 cd5 12.Ne5 dc4 13.Qf4 Be6 14.Rfe1 Qd6 15.Ne4 (15.Ne4 Qb6 16.Nf6 Qb2 17.Ne4 Kg8 18.Nc5+–) 1–0. higarra (2500) – wvmaniac (2455), net–chess.com, 2008.

8.Nc3 c6 9.0–0 Qe8 10.a4 d6 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Be6 13.Be6= Qe6 14.Rb1 b6 15.a5 b5 16.g3 Na6=+ 17.Nd1 Nc5 18.Rb4 a6 19.Nc3 Nd7 20.Ra1=+ Rc8 21.Rbb1 Ne7 22.h3 h6 23.Kg2 g6–+ 24.Qh4 c5 25.Qg4 Qg4–+ 26.hg4 Kf7 27.d3 Nf8 28.Rh1 Ne6–+ 29.Nd1 Nd4 30.Ne3 Ke6 31.Nd2 Rh7 32.f4 Kf7 33.Rh2 Kg7 34.f5 g5 35.Rhh1 Rhh8 36.Rh3 Rcd8 37.Kf2 Ndc6 38.Nb3 Nd4 39.Nd2 b4 40.Rah1 Rb8 41.R3h2 Nec6 42.Ndc4 Rbd8 43.Rh5 Ne7 44.R5h2 d5 45.Nd2 Ndc6 46.Nb3=+ de4 47.Nc5 ed3=+ 48.Ne6 Kf7 49.Nd8 Rd8 50.cd3 Rd3 51.Rh6= Rd2 52.Ke1 Ra2 53.Rh8 Ra1 54.Nd1 Ng8 55.R1h7 Kf8 56.Rc7 Nce7 57.Rb7 Ra5= 58.Rb4 Kg7 59.Rh2 Ra3 60.Rg2 a5 61.Rb7 Kf8 62.Ra7 Kf7 63.Rh2 Kg7 64.Rh3 Ra1 65.Ke2 Ra2 66.Kf3 Ra1 67.Nc3 Ra3+= 68.Rc7 Rb3 69.Rh1 a4 70.Rb1+– Kf8 71.Rb3 ab3 72.Rb7 Nc6 73.Nd5 Nd4 74.Ke4 Ke8?! 75.Nf6! Nf6 76.Ke5 Ng4 77.Kd4 Nh6 78.Ke5 Nf7 79.Kf6 Nd6 80.Rb3 Ne4 81.Kg7 Ke7 82.Re3 (82.Re3 Kd6 83.Re4+–) 1–0. redrook (2525) – iivanov (2485), net–chess.com, 2008.

8.d4 Bd4 9.Nd4 ed4 10.Bd4 Qe8 11.Qf3 Qe7 12.0–0 Nc6 13.Be3 Nge5 14.Qe2 Nc4 15.Qc4 Qe6 =+.

7.c3 d5

8.Bd5 Qd5 9.ed5 Nf4 10.cb4 Nh5 11.0–0 Nf4 12.d4 ed4 (12...e4 13.Nfd2 Nd5 14.Ne4 Nb4 15.Rc1 N4a6+=; 12...Bg4 13.de5 Bf3 14.gf3 fe5 15.Be5 Nd5=; 12...Nd3 13.Ba3 e4 14.Nfd2 f5 15.Nc4 Kf7=) 13.Nd4 Nd5 14.a3 Kf7 (14...a5 15.Nc3 Nf4 16.Rad1 ab4 17.ab4–/+) 15.Nc3+= Nc3 16.Bc3 Bd7 17.Rfe1 Nc6 (17...b6 18.Rab1–/+) 18.Nb3 b6 19.Rad1 Rad8 20.f3 (20.h3 a6–/+) 20...Ne7 21.Rd2 Ba4 (21...c6 22.Red1 Nd5 23.Bd4–/+) 22.Nd4 Rd7 23.b5 Rhd8 (23...Nd5 24.Bb2–/+) 24.Rde2 Nd5 25.Bb2 (25.Bd2 a6! 26.ba6 Ra8–/+) 25...Ra8 26.g3 (26.h4 a6 27.ba6 Nf4–/+) 26...a6–+ 27.ba6 Ra6 28.Kf2 (28.Re6 c5 29.Nf5 Kg6 30.Nh4 Kh5–/+) 28...Ne7 (28...c5 29.Nf5–+) 29.Ne6 Nf5 30.g4 Nd6 31.Bc1 c5 (31...Bb3 32.Nd4 Bd5 33.Nc2–+) 32.Rd2–/+ Ra8 33.h4 Nc4 34.Rd7 Bd7 35.Nf4 Bc6 36.g5 Ra7 (36...Na3?! 37.gf6 gf6 38.Re6 Bf3 39.Kf3+=) 37.gf6 gf6 (37...Na3 38.fg7 Nc4 39.Nh5 Ra2 40.Kg3+–) 38.h5 Rd7 (38...Ba8 39.Rg1 Na3 40.h6+=) 39.Rg1 (39.Kg3 b5–+) 39...Ne5 40.h6 Bf3 (40...Nf3?! 41.Rg7 Ke8 42.Nh5–/+) 41.Rg7 Ke8 42.Rg8 Ke7 43.Rg7 Kd6 44.Bb2 Bc6 45.Be5 fe5 46.Nh3 Be4 47.Ng5 Bf5 0–1. Pachurka,Roland (1835) – Birzer,Lothar (2000), DESC, 2002.

8.Bd5 Qd5 9.ed5 Nf4 10.cb4 Nh5 11.g3 Kf7 12.d4 Bh3 13.Ke2 e4 14.Nfd2 Re8 15.Rc1 Re7 =.

8.Bd5 Qd5 9.ed5 Nf4 10.cb4!? Nh5 11.g3=+ Bg4 =+.

8.Bd5 Qd5 9.ed5 Nf4 10.Qe5 fe5–/+ 11.0–0? Bd6–+ 12.c4 Nd7 13.d4 ed4 14.Nd4 Kf7 15.Nd2 Nb6 16.Nb5 Ne2 17.Kh1 Bf4 18.Rfd1 Na4 (18...Na4 19.g3 Nb2 20.gf4 Nd1 21.Rd1 Bf5–+) 0–1. fahendrena (2475) – pcmvr (2780), net–chess.com, 2008.

6.f4 d5

7.ed5 ef4 8.Ne2 0–0 =+.

7.Bd5 c6

8.Bb3 ef4 9.a3 Bd6 10.Nf3 Nd7 11.d4 =+.

8.Bb3 ef4 9.a3 Bd6 10.Nf3 Nd7 11.Nh4 Ndf8 12.Nf5 Qc7 13.d4 Be6 14.c4 0–0–0 15.Nd2 f3 16.Nd6= Qd6 17.Qf3 c5 18.d5+= Ne5 19.Qg3 Nfg6= 20.0–0 h5 21.Be5+= Ne5 22.de6 Qd2= 23.Rad1 Qb2 24.Ba4+= Nc6? 25.Bc6+– bc6 26.e7 Rd1 27.Rd1 Qe5 28.Qh3 f5 29.Qf5 Qf5 30.ef5 Kc7 31.Rd8 Rd8+/– 32.ed8Q Kd8+– 33.Kf2 Ke7 34.Ke3 Kf7 35.Kf4 Kf6 36.h4 a5 37.a4 1–0. Junge,Wolfgang – Stabenow,Juergen, corr DDR, 1980.

8.Bb3 ef4 9.a3 Bd6 10.Nf3 Qe7 11.0–0 Kd8 12.Nc3 Be6 13.d4 Bb3 14.cb3 Nd7 15.e5? fe5–/+ 16.Ne4 Nf6 17.Nf6 gf6 18.de5 fe5–+ 19.Rfe1 Re8 20.Re4 Qc7 21.Rae1 Kc8 22.Ne5=+ Bc5 23.Kh1= b5?? 24.Ng6+– Re4 25.Re4 1–0. Sills,Robert N – Werner,Edmund J, 1975.

8.Bb3 ef4 9.Ne2 Qc7 10.0–0= Bd6 11.d4 Bd7 12.Nd2 b5 13.Rae1 Ke7 14.e5!+/– (14.e5 fe5 15.Nf4 Nf4 16.Rf4+/–) 1–0. Persson,Boerje – Trokenheim,Marek, corr, 1990.

8.Bb3 ef4 9.Nf3 Nd7 =+.

8.Bb3 ef4 9.Nf3 Qe7 10.e5 Nd7 11.a3 Bd6–+ 12.d4 fe5 13.0–0 Nf6 14.Qg5 e4 15.Ne5 Ne5 16.de5 Bc5 17.Kh1 Ng4 18.Qf4 Rf8 19.Qf8 Qf8 20.Rf8 Kf8 21.h3 Nf2 22.Kh2 Nd1 23.Bc3 e3 24.Be1 Bd4 25.c3 Be5 26.Kg1 Nb2 27.Ra2 Nd3 28.Re2 Bc7 29.c4 Ne1 30.Re1 Ba5 31.Rf1 Ke7 32.Rf3 Be6 33.Kf1 Bb6 34.Ke2 Rd8 35.a4 Bc5 36.Rf4 g5 37.Re4 Kf6 38.g4 Bf7 39.Nc3 Bg6 40.Kf3 Rd3 41.h4 Rc3 42.hg5 Kf7 (42...Kf7 43.Rf4 Ke6–+) 0–1. Haralambof,Vladimir – Minaya,Juan M, Tel Aviv ol (Men) fin–C (8), 1964.

6.f4 ef4

7.a3 Bf8 8.Nf3 Nc6 9.d4 d6 10.Nh4 Nce7 11.0–0 c6 12.Nd2 b5 13.Bb3 Qa5 14.Ndf3 Bd7 15.a4 Kd8 16.Ng6 Ng6 17.ab5 Qb5 18.Qb5 cb5 19.Bd5 Rc8 20.c3 Rc7 21.Ra5 Ne7 22.Rfa1 Nd5 23.ed5 g5 24.Ra7 Ra7 25.Ra7 Bh6 26.Ba3 g4 27.Nh4 f3 28.gf3 gf3 ½–½. Wozniak – Cottarelli, corr 3GMM–33 (adj) 1994–97.

7.Nf3 d6?? 8.Nh4+= Rf8? 9.Ng6+– hg6 10.Qg6 Kd7 11.Qg7 Qe7+/– 12.Qg4 Kd8?? 13.Qf4+– f5 14.0–0 c6 15.e5 de5? 16.Qe5 Qe5 17.Be5 Nd7 18.Bg3 Nb6 19.Bb3 c5 20.c3+– c4 21.Bc2 Bc5+/– 22.Kh1 Be6 23.d3 cd3+= 24.Bd3 Bc4 25.Bh4 Kc7= 26.Bc4 Nc4 27.a4 Rae8=+ 28.Ra2 f4 29.Nd2? Re2–+ 30.Nc4 Ra2 31.Ne5 Ra4 32.Ng6 Rf7 33.Ne5 Rf5 34.Nd3 Rc4?? 35.Nc5? Rcc5–+ (35...Rfc5?! 36.Bf2 Re5 37.Bd4–+) 0–1. RKoelbach – blackcrowman, ChessWorld.net, 2010.

7.Nf3 Ke7 8.Nc3 c6 9.Nd4 d5 10.ed5=+ Bc3 11.Bc3= cd5 12.Bd5+= Ne5? 13.Nf5 Bf5? 14.Bb7?? Nbc6?? 15.Ba8 Bg4–/+ 16.Qh4 Qa8 17.0–0 f3 18.Rf2 h5 19.Re1 Kf7 (19...Kf7 20.h3 g5=). abhijit (1780) – wecenbarger (1820), net–chess.com, 2002.

7.h3 Bd6 8.Nf3–/+ Qe7 9.Nc3 b6 10.Nh4+= Qe5 11.Nf5 Bf8 12.d4 (12.Bd5 c6 13.0–0–0 Na6 14.Nb5=) 12...Qa5 13.Bd5 (better is 13.0–0!?= Kd8 14.Ne2–/+) 13...c6 (13...Ba3 14.Ba3–/+) 14.Bb3 (14.Nh4 Ba3 (14...cd5?! 15.Ng6 hg6 16.Qh8+=) 15.Ng6 Kd8 (15...Bb2 16.Bf7 Kf7 17.Nh8 Ke7 18.Qa5 ba5 19.Kd2 Ba1 20.Ra1–+) 16.Nh8 Bb2–+) 14...Kd8 (14...d5 15.ed5 Bb4 16.Kd2 Bf5 17.Qf5+=) 15.0–0 Ba6 (15...Ne7 A) 16.Rf4? g6 17.Qh4 g5–+ (17...gf5 18.Qf6 d5 19.ed5+–); B) 16.Qf7 Nf5 17.ef5+=) 16.Rfe1 (16.Rf2 Ne7 17.Qg4 Nf5 18.ef5 d5+=) 16...Ne7 (16...c5 17.Bf7 cd4 18.Nd5–/+) 17.Qg4+= g5 (17...Nf5 18.ef5 g6 19.fg6+=) 18.Nd6 h5 19.Qf3 Kc7 20.Ne8 Kd8 21.Nd6 Rh7 22.e5 f5 (22...Nc8 23.Nc8 Bc8 24.Ne4+=) 23.Nf7+= Kc7?? (better is 23...Rf7 24.Bf7 Qb4+=) 24.Ng5+/– Rg7 25.Qf4 Nd5 (25...Qb4 26.e6 Qd6 27.Qd6 Kd6 28.ed7 Kd7 29.Ne6+–) 26.Bd5 (26.Nd5 cd5 27.e6 Bd6 28.Qf5 Nc6 29.ed7 Rd7 30.Ne6 Kb8 31.Qh5 Ne7+–) 26...cd5 27.e6 d6? (better is 27...Kb7 28.Qf5 Qb4+–) 28.Qf5 Nc6 (28...Be7 29.Nd5 Kc6 30.Ne7 Re7+–) 29.Nd5 (29.Nd5 Qd5 30.Qd5+–) 1–0. Wise,D – Braunton,R, 1969.

7.Nh3 Kf8 8.Nf4+= Qe8 9.Ng6 Qg6 10.Qf3 d6 11.0–0 Bg4 12.Qb3 Bc5 13.d4 Bb6 14.Kh1 Nd7 (14...Nc6 15.Qe3+=) 15.e5 Ke7 16.Re1 (16.ed6!? cd6 17.Na3=) 16...fe5 17.de5 de5 18.Be5 Kd8 19.Bf7 Qg5 20.Qd5 c6?? (better is 20...Kc8 21.Be6 Rd8+=) 21.Bc7!!+– Kc7 (21...Bc7 22.Qg5 Double attack (22.Qg5 Discovered attack); 21...Kc7 22.Qg5 Discovered attack) 22.Qg5 Bf2 (22...h5+–) 23.Qf4 Kc8 24.Qf2 Nf6 (24...Rf8 25.Re7 g6 26.Qd4+–) 25.Nc3 Bd7 (25...h5 26.Qc5+–) 26.Be6 1–0. Rogalevych,O – Stasenko,Zakhariy, UKR–ch sf U20, 2007.

7.a3 Ba5

8.Qa5 b6 9.Qd5 (9.Qd5 Rf8 10.Qa8+–) 1–0. Trkn – Jostins (1695), ICC, 2004.

8.Qa5 Qe7 9.Nc3 (9.Qc7 Qe4 10.Kf2 Qc6 11.Qc6 Nc6 12.Ne2 Kd8+–; 9.d3 d6 10.Qh5 Nd7 11.Ne2 Kd8 12.Ba2 Nde5+–) 9...b6 10.Qf5 Bb7 (10...c6 11.Nge2 (11.Nf3+– Kd8 12.d3 d5+–) 11...Kd8 12.Nf4 Ne5+–; 10...Kd8 11.Nd5 Qe6 12.Qe6 de6+–) 11.d4 c6 12.Nge2 b5 13.Bb3 d5 14.ed5 cd5 15.Nd5 Qd7 16.Qd7 Nd7 17.Nc7 Ke7 18.0–0 Rac8 19.Nb5 a6 20.Nbc3 Rhe8 21.Nf4 Nf4 22.Rf4 Kd6 23.Kf2 Nb6 24.d5 Kc7 25.Rd1 Rcd8 26.Rb4 Re7 27.Bc1 g5 28.d6! Rd6 29.Rd6 Kd6 30.Rb6 Kc7 31.Rf6 Rg7 32.Nd5 Bd5 33.Bd5 (33.Bd5 Rd7 34.c4+–) 1–0. pierred (2595) – macedon (2065), net–chess.com, 2008.

8.Qa5 Qe7 9.Nc3 f5? 10.0–0–0 c5 11.Nf3 Nc6 12.Qc7 d6 13.Nd5 (13.Nd5 Qc7 14.Nc7 Ke7+– (14...Kd8 15.Na8 fe4 16.Ng5+–)) 1–0. Roczniak,Jan – Siwinski, corr PL, 1985.

8.Qa5 Nc6

9.Qc3 Nce5 10.Ne2 Nc4 11.Qc4 d6 12.0–0 Ne5 +–.

9.Qh5 d5 10.Bd5 Nce5 11.Be5 fe5 12.Nf3 c6 13.Ne5 cd5 14.Ng6 hg6 15.Qh8 Kd7 16.Qg7 Qe7 17.Qg6 Qe4 18.Qe4 de4 19.Nc3 e3 20.de3 fe3 21.0–0 Kd6 22.Rad1 Ke7 23.Nd5 Ke6 24.Nc7 (24.Nc7 Ke7 25.Na8+–) 1–0. marekt – super knight, internet, 2005.

9.Qh5 d6 10.d4 Qe7 11.Nd2 Bd7 12.Nh3 0–0–0 13.0–0 Bh3 14.Qh3 Kb8 15.Rab1 Nf8 16.Rf4 g5 17.Rf5 Nd7 18.Bb5 Ka8 19.Bc6 bc6 20.Qc3 Nb8 21.Qb3 Nd7 22.Qa4 Nb8 23.Ra5 a6 24.Bc3 Rhf8 25.Ra6! (25.Ra6 Na6 26.Qa6#) 1–0. pierre_d – Super Frank, ChessWorld.net, 2005.

9.Qh5 d6 10.Nf3 Bd7 11.Nc3 Qe7 12.0–0 0–0–0 13.d4 Nf8 14.Rfe1 g6 15.Qh6 Bg4 16.Nd5 Qe8 17.Nf6 Bf3 18.Ne8 Re8 19.gf3 (19.gf3 Nd7 20.Rab1+–) 1–0. marre – tostado, internet, 2010.

9.Qh5 Qe7

10.d3 d6 11.Ne2 Kd8 12.Nd2 Nce5 13.h3 b5 (13...Nc4 14.Nc4 Ne5+–) 14.Bb3 c5 15.Bd5 Rb8 16.0–0 a5 17.Nf4 Nf4 18.Rf4 g5 (18...Be6 19.Be6 Qe6 20.Rf2+–) 19.Rf2 Rf8 20.Raf1 b4 (20...g4 21.Be5 de5 22.hg4+–) 21.Qh6 1–0. Haisma,Henk (1660) – Onwezen,Eric (1630), Guernsey Holiday op, 2006.

10.d3 Nce5!? 11.Bb3 d6 +/–.

10.Ne2 d6 11.d3 Bd7 12.Nf4 0–0–0 13.Nd5 Qf8 14.d4 Nce7 15.0–0 c6 16.Ne3 Qe8 17.Nc3 Kb8 18.Rae1 Ng8 19.Nf5 Kc7 20.Nd6! Kd6 21.Nb5! cb5 22.Qc5# 1–0. pierre_d – Super Frank, ChessWorld.net, 2005.

10.Ne2 Kd8 11.Bd5 Qc5 +–.

10.Ne2 Qe4 11.Bd3 (11…Qg2 12.Rg1 Qg1 13.Ng1+–) 1–0. orane (1980) – kop, Live Game Caissa's Web, 2004.

10.Ne2 Qe4 11.Bd3 Qg2 12.Rg1 Qg1 13.Ng1 0–0 14.Bg6 hg6 15.Qg6 d6 16.Nc3 Ne5 17.Qe4 Bg4 18.Nce2 f3 19.d4 f5 20.Qd5 Nf7 21.Nf3 c6 22.Qb3 Rfe8 23.Kf2 Bf3 24.Kf3 d5 25.Qb7 Rab8 26.Qc6 Rb2 27.Qe8 (27.Qe8 Kh7 28.Qf7 Kh8 29.Rg1 g5 30.Rg5 Rb3 31.cb3 f4 32.Rg8#) 1–0. pierred – mei_hong_lo, Yahoo, 2005.

10.Ne2 Nce5 11.Bb3 d5 12.Nf4 de4 13.Nd5 Qd6 14.Be5 fe5 15.Nbc3 (15.Nbc3 c6 16.Ne4+–) 1–0. pierred (2640) – fahendrena (2475), net–chess.com, 2008.

10.Ne2 Nce5 11.Bb3 d6 12.Nf4 c6 13.0–0 Bg4 14.Ng6 Bh5 15.Ne7 Ke7 16.d4+– Nd7 +–.

10.Ne2 Nce5 11.Bb3 d6 12.Nf4 Bg4 13.Ng6 hg6 14.Qh8 Kd7 15.Qa8 1–0. Bonetti,Shane – Medvegatnik, ICC, 2002.

10.Ne2 Nce5 11.Bb3 d6 12.Nf4 Bg4 13.Ng6 hg6 14.Qh8 Kd7 15.Qa8 Nc4 16.Nc3 Nb2 17.Rb1 (17.Rb1 Be6 18.Qb7 Bb3 19.Qb3 Nd3 20.cd3+–) 1–0. MrkT – Sicilicide42, internet, 2005.

7.a3 Bc5

8.Qc5+– Nc6 9.Nc3 Qe7 10.Qe7 Nge7 11.Bb3 d6 12.Nge2 g5 13.Nb5 Kd7 14.Bf6 a6 15.Bh8 ab5 16.h4 h6 17.Bf6 b4 18.hg5 hg5 19.Rh7 ba3 20.Bg5 b5 21.Nf4 Bb7 22.Be6 (22.Be6 Ke8 23.Rh8 Ng8 24.Rg8#) 1–0. marekt – teme2000, internet, 2005.

8.Qc5 d6 9.Qh5 Qe7 10.Nc3 Be6 11.Be6 Qe6 12.Nge2 Kd7? 13.Nd4 Qe5 14.Qg4 Ke8 15.Ne6 Na6 16.d4 Qa5 17.Ng7 Kf8 18.Qd7 h6 19.Ne6 (19.Ne6 Kg8 20.Qg7#) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

8.Qc5 d6 9.Qh5 Qe7 10.d3 Nc6 11.Ne2 Be6 12.Be6 Qe6 13.Nf4 Qf7 14.Nd5 0–0–0 15.0–0 Nge5 16.Qe2 Ne7 17.Nbc3 Nd5 18.Nd5 Rde8 19.a4 Ng6 20.Qf2 Kb8 21.Bd4 a6 22.Rfb1 Kc8 23.Bc3 Kb8 24.Ra3 (24.Ra3 Ka8 25.Ba5+–) 1–0. marekt – thnxforallthefish, chessworld.net, 2008.

7.a3 d5

8.Bd5 c6

9.Bb3 Qa5?

10.Qa5 Ba5 11.Nf3 Bb6 =+.

10.e5 Bd6 11.Bc3 Qd8 12.ed6 Qd6 +–.

10.e5 Bc5

11.Bc3 Qb6 12.Nf3 Nd7 13.d4 Be7 14.Nbd2 Ndf8 15.ef6+= gf6 16.0–0 Be6 17.Rfe1 Bb3 18.Nb3 Qc7 19.Re7?? Ke7=+ 20.Re1 Kd8 21.d5 Nd7 22.Nfd4 Re8?? 23.Re8= Ke8 24.Qh7 Ngf8 25.Qh5 Ke7? 26.d6! Kd6 27.Bb4 (27.Bb4 c5 28.Nb5 Kc6 29.N3d4 Kb6 30.Nc7 Kc7 31.Bc5+–) 1–0. Roczniak,Jan – Bryszkowski,P, corr Poland, 1980.

11.Bc3 Qb6 12.Nf3 Be7 13.ef6 Bf6+= 14.Bf6 gf6 15.Nh4 Qb5 16.Qb5 cb5 17.Nf3 Nc6 18.Nc3 a6 19.0–0–0 Bf5 20.Nd5 0–0–0= 21.Nf6 Rd6 22.Nd5 Na5 23.Nc3= Nb3 24.cb3 Rhd8 ½–½. Perez Donamaria,P – Arevalo Mendoza,G, III–F, 1973.

11.Bc3 Qb6 12.ef6 gf6 13.Ne2 Bf2 14.Kd1 Qc5 15.Qf3 Bh4 16.Nf4 Nf4 17.Qf4 Bg5?? 18.Re1+– Kf8 19.Qc7 Bg4 20.Kc1 Nd7 21.Bb4 (21.Bb4 Qb4 22.ab4+–) 1–0. pierred (2640) – iivanov (2485), net–chess.com, 2008.

11.Nf3= Nd7 12.Nh4 Ndf8 13.Bc3 =.

11.Nf3= Kd8 12.Bc3 Qb5 13.d4 Be7= 14.Bf7 Nf8 15.ef6 Bf6=+ 16.Ba5 b6+= 17.Qb5 cb5 18.Bd5 ba5 19.Ba8 Nfd7 20.0–0 Re8 21.Nbd2 h6 22.c3 Re3 23.Rfb1 Nb6 24.Rb5+/– Na8 25.Nc4 Nc6 26.Ne3+/– fe3 27.Re1 Ba6 28.Rd5 Kc7 29.Re3 Nb6 30.Rc5 Nd7 31.Rh5 Bc4 32.Nd2 Bf7 33.Rf5 Bg6 34.Rf2 Nb6 35.h3 Bh4 36.g3 Be7 37.Re6 Be8 38.Re1 Kd7 39.Ra1 Nd5 40.Rf3 Bh5 41.Rf5 Nf6 42.d5 Bc5 43.Kg2 Ne7 44.Rf6 gf6 45.Ne4 Be3? 46.Nf6 Kd6 47.Nh5 Nd5 48.Kf3 Bd4 49.cd4 1–0. Seack,Ingo – Svensson,Jan, corr 3GMM–13, 1996.

11.ef6? Bf2!

10.e5 Be7?

11.Bf7 +– (11.Bf7 Kd8 12.Bg6 fe5 A) worse is 13.Be5 Bg4 14.Bc3 Qh5 (14...Bh5? 15.Ba5 b6 16.Bh5 ba5 17.Ne2+–) 15.Bh5 Bh5–/+; B) 13.Nf3+–) 1–0. Katalymov,Boris N – Ilivitzki,Georgi A, Frunze KM, 1959.

11.Bf7!+– Kf8 12.Bg6 Be6 13.ef6 (13…gf6 14.Qa5 hg6 15.Qc7+–) 1–0. Harabor,M – Martin,John, corr APCT, 1989.

9.Bb3 Bd6

10.Ne2 Qe7 11.0–0 Be6 12.Nd4 Bb3=+ 13.Nf5 Qc7 14.cb3= 0–0 15.d4 Nd7 16.Qg4 Rf7 17.Nd2 Kh8 18.Nc4 Bf8 19.Rf3 b5 20.Rh3+– bc4?? 21.Qg6 h6 22.Qf7 Rc8 23.Qc4 Nb6 24.Qe6 (24.Qe6 Kh7 25.Rf1+–) 1–0. pcmvr (2780) – iivanov (2485), net–chess.com, 2008.

10.Ne2 Qe7 11.d3 Be6 12.Be6 Qe6 13.Nd2 Nd7 14.Nc4 Be5=+ 15.0–0 Bb2 16.Nb2= Qe5 17.Nf4 0–0 18.Qe5 Nde5 19.g3 Nf4 20.gf4 ½–½. Criel – Kuhlmann, 1985.

10.Nf3 Nd7 11.Nh4 Ndf8 12.Nf5 Qc7 13.0–0 Be6 14.d4 Bb3 15.cb3 Ne6 16.Nd2 0–0–0 17.b4 Kb8 18.Nc4 Bf8 19.Rad1 Ng5 20.Rde1 f3 21.gf3 Nf4 22.Qh4 g6 23.Nfe3 Be7 24.Kh1 Nd3 25.Rd1 Nb2 26.Nb2 f5 27.ef5 Nf3 28.Qf2 Nd4 29.f6 Bf8 30.Qh4 Nb5 31.Rd8 Qd8 32.Nbc4 Qc7 33.Rd1 Nd6 34.Qg3+= Nc8 35.Ne5 Bd6 36.N3c4 Rd8 37.f7 Be5 38.Ne5 Rd1 39.Kg2 Rd5 40.Nc6 bc6 41.f8Q Rd6 42.Qff2 g5 43.h3 h6 44.a4 Ne7= 45.Kh2 Ng6 46.b5 c5 47.a5 Nf4 48.Qge3 ½–½. Gerold,Guenter – Joedicke,Bernd, corr THM/V2 3rd, 1999.

10.Nf3 Ke7 11.d4 Be6 12.d5 Bf7=+ 13.dc6 Nc6–/+ 14.Bf7 Kf7 15.Nbd2 Qb6 16.Qd5 Ke7 17.Nc4 Qc5 18.0–0–0= Qd5 19.Rd5 Rhd8 20.Rhd1 Bc7 21.a4 Kf7?? 22.Rd7+– (22.Rd7 Ke6 23.Rc7 Rd1 24.Kd1 Rd8 25.Ke2+–) 1–0. iivanov (2485) – fahendrena (2475), net–chess.com, 2008.

10.Nf3 Qe7 11.0–0 Be6 12.Nh4 Bb3 13.Ng6 Qf7 14.Qh3 Qg6 15.Qc8 Ke7 16.Qh8 Bc2 17.Nc3 Kd7 18.d4 c5 19.dc5 Bc5 20.Kh1 Qf7? 21.Rfd1! Bd1 22.Rd1 (22.Rd1 Kc7 23.Nd5 Kd7 24.Nb6 Ke6 25.Na8+–) 1–0. Weir,Robert – Ludevid,J, CompuServe, 1994.

10.Nf3 Kd7!

11.0–0 Qe8

12.d4 Kc7 13.Nbd2 Ne5 14.Qe8 Nf3=+ 15.Nf3 Re8 16.e5 fe5 17.Ne5 g5 18.Rae1 Bd7 19.Nf7= Be7 20.h4 gh4 21.Rf4 Na6 22.Ne5 Rf8 23.Nd7 Kd7 24.Be6 Kc7 25.Rg4 Bf6 26.Bc1 b5 27.Bh6 Rfe8 28.Bg7 Bg7 29.Rg7 Kb6 30.c4 Nc7 31.c5+= Kb7 32.d5 cd5? 33.Bd5+– Ka6 34.Re8 Ne8 35.Rh7 Rd8 36.Rh6 Ka5+/– 37.Bb7 Nc7 38.Rh4 Rd1 39.Kh2 Rc1 40.c6 Rc3 41.Rh3 Rc2 42.Kg1 Rc1 43.Kh2 Rc2 44.Kg1 Rc1= ½–½. Goliak – Lilienthal, Moscow, 1962.

12.d4 Kc7 13.Nbd2 Ne5 14.Qe8 Nf3=+ 15.Nf3 Re8 16.e5 fe5 17.Ne5 g5 18.Rae1 Bd7 19.Nf7= Be7 20.h4 gh4 21.Rf4 Na6 22.Ne5 Bg5 23.Rf7 Re7 24.Ref1 Rae8=+ 25.Nd7 Kd7 26.R1f5 Rf7 27.Rf7 Re7 28.Rf5 h6 29.Re5 Nc7 30.a4 Re5 31.de5 b6 32.Kf2 Ne6 33.Be6? Ke6–+ 34.Kf3 h5 35.Ke4–/+ Bd8 36.c4 Be7 37.Kf4 a6 38.Ke4 Bc5 39.Kf4 Bf2 40.Ke4 Bg3 41.Bd4 b5 42.cb5 cb5 43.ab5 ab5 44.Bc3 Bh2 45.Bb2 b4 46.Bd4 b3 47.Bb2 Bg3 48.Bd4 Bf2 ½–½. Guenther,Klaus – Bekemann,Uwe, corr FRG–Cup, 1985.

12.d4 Kc7 13.Nbd2 Ne5 14.Qe8 Nf3 15.Nf3 Re8 16.e5 fe5 17.Ne5 g5 18.Rae1 Be5 19.Re5+= Re5 20.de5 Na6 21.e6 (21.Re1 Kd7=) 21...Kd6 22.e7 (22.Bf6 Be6 23.Bg5 Bb3 24.Bf4 Kd5 25.cb3 Nc5=) 22...Ke7+= 23.Re1 Kd6 24.Be5 Kc5 25.Bf6 h6 (25...g4 26.Re5 Kd6 27.Rh5=) 26.Bg7+= Nc7 27.Bf8 Kd4 28.Bh6 b5 (28...Nd5 29.Bg5 Bf5 30.Rf1+=) 29.Bg5+/– Nd5 30.Bd5 Kd5 31.Bf4 Bg4 32.h3 Rf8 33.Re5 (33.hg4?! Rf4 34.g5 Rg4=) 33...Kd4 34.c3! (34.hg4?! Rf4 35.Re7 a5=) 34...Kd3 (34...Kc3 35.Rc5 Double attack (35.hg4 Zwischenzug)) 35.Re3 (worse is 35.hg4 Rf4 36.g5 Kc3 37.Rc5 Kb2 38.Rc6 Ka3 39.Ra6 Kb2=) 35...Kc2 36.Bd6 Rd8 37.Bc5 Bd1 38.Ba7 Kb3 39.Bc5 Rd5 40.Be7 Kc4 41.Re6 c5 42.Rc6 Re5 43.Rc7 Rh5 44.Kf2 Bc2 45.h4 Rf5 46.Ke3 Bd1 47.g3 Bg4 48.Ke4 Bh3 49.Bd6 Rh5 50.Bf4 Kc3+/– 51.Bg5 Kc4 52.Kf4 Kd5 53.g4 Rh8 54.Be7 c4 55.Rc5 Ke6 56.Re5 Kf7 57.Bb4 Rh4+/– 58.Kg3 Rh6 59.Re1 Bg4 60.Kg4 Rg6 61.Kf5 Rf6 62.Ke4 Re6 63.Kd5 Re1 64.Be1 Ke7 ½–½. Degterev,Pavel (2225) – Peli,Giora (2150), WC–2010–F–00003, 2010.

12.d4 Kc7 13.Nbd2 Ne5 14.Qh4 Ng4 (14...Nf3 15.Rf3 g5 16.Qe1=) 15.Nc4+= g5 16.Qe1 Bf8? (16...Qd8 17.Qa5 Kd7 18.Qc3+=) 17.d5 (better is 17.Qa5 Kd7 18.Nb6 ab6 19.Qa8+–) 17...Bc5 18.Kh1 (18.Bd4 Bd4 19.Nd4 b6+=) 18...Nd7 (18...cd5 19.ed5 Qe1 20.Rae1 b5=) 19.dc6+= Kd8?? (better is 19...bc6 20.Rd1 Rb8+=) 20.cd7+– Bd7 21.Rd1 Rc8 (21...Kc7 22.h3+–) 22.Nd6 (22.e5 Kc7 23.h3 Kb8 24.hg4 h5=) 22...Bd6 23.Rd6 Qf8 (23...Rc6 24.Rc6 Bc6 25.Qa5 Kc8 26.Qa7 h6+–) 24.Qd2 (24.Qd2 Qe7 25.Be6+–) 1–0. Ritzmann,Horst – Mahler,Bernard, corr DDR, 1980.

12.d4 Qe4?? 13.Re1 Qe1 14.Ne1 +–.

8.Bd5 Bd6

9.Ne2 Nd7 10.0–0 Nde5 11.Rf4 c6 12.Bb3 Qc7 13.d4=+ Nf7 14.Rf3 Nh6 15.h3 Bd7 16.Bc1+/– 0–0–0 17.Bh6 gh6 18.Rf6 (18.Rf6 Nf4 19.Nf4 Bf4 20.c3+/–) 1–0. Lielmezs,Girts – Petersen,Lars, CD.2003.0.00066, 2003.

9.Nf3 c6 10.Bb3 Qd7 11.0–0 Qg4 12.Qa5 b6 13.Qc3 Bb7 14.d4 Na6 15.Qc4 0–0–0 16.Qf7 Qh5 17.Qg7 Rhf8 18.Be6 Kb8 19.a4 (19.Nc3!?=) 19...Nc7+= 20.Bf7 Ne8 21.Be8 Rde8 (21...Rfe8 22.Qf6 Ba6 23.Re1=) 22.Qd7 Bc7 23.Ba3 c5 24.Nc3 Rd8 (24...Be4 25.Bc5 Rd8 26.Qb5 Bf3 27.Bf8+= (27.gf3? Rg8 28.Bb6 Ne5 29.Kh1 Bb6–+; worse is 27.Rf3 Nh4 28.Rf2 Rg8 29.Bb6 Nf3 30.Kf1 Qb5 31.Nb5 Nh2 32.Kg1 Bb6 33.Kh2 Bd4 34.Nd4 Rd4=)) 25.Qb5 (25.Qe6 Nh4 26.Nh4+=) 25...Rg8–/+ (25...Rg8 26.Kh1 Nh4 27.dc5 a6–+) 0–1. marekt (2140) – yzerman123 (1985), gameknot.com, 2015.

9.Nf3 c6 10.Bb3 Qd7 11.0–0 Qg4 12.Qa5 Nh4 13.Nh4 Qh4 14.d4 b6 15.Qc3 f3! 16.e5 (16.Qf3 Bh2 Mate attack; 16.Rf3 Bh2 Double attack (16...Bh2 Discovered attack); 16.gf3 Qh2 Mate attack) 16...fe5 17.g3 Qd4 18.Qd4 ed4 19.Bd4 Na6 20.Nd2 Bh3 21.Rfe1 Kd7 22.Nf3 Rhe8 23.Ng5 Re1 24.Re1 Bf5 25.Rd1 Kc7 26.Bg7 Re8 27.Rf1 Bg4 28.Bd4 (28.Nh7 Bc5 29.Rf2 Re2–+ (29...Ba3?! 30.Nf6 Re1 31.Kg2=; 29...Bf2?! 30.Kf2 Re2 31.Kg1–/+)) 28...Nc5 29.Nh7 Re4 30.Rf7 Kb8 31.Bf2 Nb3 32.cb3 Be6 33.Rf6 Be7 (33...Ba3? 34.Ng5 Bd5 35.Ne4 Be4 36.h4+–) 34.Ng5 Bf6 35.Ne4 Bb2 36.Nd2 Ba3 37.h4 Bb4 38.Be3 Bg4 39.Kf2 Kb7 40.Bf4 a5 41.Ne4 Bf8 42.Ke1 c5 43.Kd2 Be6 ½–½. Nemec,Zdenek (1915) – Herzog,Klaus (1775), SA–2010–0–00137, 2010.

9.Nf3 c6 10.Bb3 Qe7 11.0–0 Nd7 12.Nc3 Nde5 13.Nh4 Bc5 14.Kh1 Bd7 15.Nf5= Qf8 16.Ne2 f3 17.gf3 Be7 18.f4 Nf7 19.e5 Nd8? 20.Ne7+– Ke7 21.Nd4 c5? 22.ef6 gf6 23.Qc5 Ke8 24.Rae1 (24.Rae1 Ne7 25.Qh5 Nf7 26.Nf3+–) 1–0. pierre – aljohin, internet, 2008.

9.Nf3 c6 10.Bb3 Qe7 11.0–0 Be6 12.d4 Bb3 13.cb3 Nd7 14.Nbd2 0–0–0 (14...Nb6 15.a4 Rd8 16.a5 Nc8 17.a6=). Hecht – Schwarz,B, Berlin, 1955.

9.Nf3 Nc6 10.d4 Qd7 11.Nbd2 Qg4 12.Qg4 Bg4 13.0–0 0–0–0 14.Rab1 Nce7 15.Ba2 a6 16.Nc4 Nc6 17.Nd6 Rd6 18.c3 Re8 19.Rbe1 Nd8 20.Nd2 b5 21.a4 ba4–/+ 22.Ba3 Rb6 23.Bb1 Nf7 24.Bd3 Ng5 25.Bc2 Bd7 26.c4 c5 27.d5=+ Kc7 28.Bc5 Rb2 29.Rc1 Reb8 30.h4 Nf7 31.Ba7 R8b4 32.Bd4 a3 33.Bc3 a5 34.c5 Nh4=+ 35.Rf4 Ng6 36.Rff1 Nge5 37.Rf2 Bb5 38.Nb1 Nc4 39.Bd4 Bd7 40.Na3 Na3–/+ 41.Bb2 Rb2 42.Bd3 Rb3 43.Be2 Ne5 44.Ra1 Nac4 45.Bc4 Nc4 46.e5 Ne5 47.Ra5 Rd3 48.c6 Rd1 49.Rf1 Rf1 50.Kf1 Bf5 51.Ra7 Kd6 52.Rg7 Kd5 (52...Kd5 53.c7 Kd6–+) 0–1. pierred (2640) – higarra (2500), net–chess.com, 2008.

9.Nf3 Nc6 10.d4 Nce7 11.Bb3 Qd7 12.h3 Qc6 13.Nc3 Qa6 14.Nd5 Be6 15.Nf6+/– gf6 16.Be6 Bb4 17.ab4 Qe6 18.Nd2 0–0 19.h4 Rfd8 20.Qe2 Kf7 21.h5+– Nf8 22.0–0 Nf5 23.Rf4 Nd4+/– 24.Qf2 Qe5 25.Rf5 Ne2 26.Qe2 Qb2 27.Raf1 Qd4 28.R1f2 Rd6 29.e5+– Re8 30.Qf3 Rdd8 31.Rf6 Kg8 32.Qg3 Kh8 33.Nf3 Qe3 34.Qh4 Rd1+/– 35.Kh2 Ne6 36.Rf7+– Kg8? 37.Qg4 Kh8 38.Qf5 Qh6 39.Rf6 Qc1 40.g4 (40.g4 Qe3 41.Kg2+–; 40.Re6 Rh1 41.Kg3 Rg8 42.Qg4 Rg4 43.Kg4 Qb2 44.Re8 Kg7+–) 1–0. Roczniak,Jan – Windorpski,M, corr Poland (year?), 1997.

9.Nf3 Nc6 10.Nh4 Nce7=+ 11.Bb3 Qd7 12.h3 Be5 13.Be5 fe5 14.Nc3 c6 15.0–0–0 Qd6 16.Kb2 Bd7 17.Nf5 Qf6 18.Ne7 Qe7 19.d4 0–0–0 20.d5 Qc5 21.Rhf1 Kb8 22.Rd3 Be8 23.Rfd1 Qb6 24.d6 Bd7 25.R1d2 Rdf8 26.Ka2 Qd8 27.Na4 b6 28.Nb2 Qh4 29.Qe2 Rd8 30.Nc4 Qf6 31.a4 Nf8 32.Rf3 Kb7 33.Qd3 Ne6–+ 34.Qc3 Nd4 35.Rd4 ed4 36.Qd2 Be6 37.Rf4–/+ Qh6 38.e5 c5 39.Qf2 Kb8 40.Qf3 Qg6 41.Kb2 d3 42.cd3=+ Qe8 43.Ka3 Qd7 44.Ne3 Bb3 45.Kb3 b5 46.Rf7+= ba4 47.Kc4 Qc8 48.Qd5 Rhf8 49.Rg7 Qa6 50.Kc3?? Qa5 51.Kb2 Rf2 52.Nc2 Qb4 (52...Qb4 53.Kc1 Rf1 54.Ne1 Qc3 55.Kb1 Re1 56.Ka2 Qa1#) 0–1. iivanov (2485) – higarra (2500), net–chess.com, 2008.

9.Nf3 Nd7

10.Nh4 Ndf8

11.0–0 c6 12.Bb3 Be5 13.Nc3 Qc7 14.Kh1 b6 15.Rfd1 Bb7 16.d4 White is in command (16.Nf5 0–0–0 17.d4 Bd6 18.e5 fe5+=; 16.Rab1 Rd8 17.Nf5 Bc8 18.d4 Bd6+=; 16.d3 Rd8 17.Nf5 Bc8 18.d4 Bd6=; 16.Ra2 Rd8 17.Nf5 Bc8 18.d4 Bd6=; 16.Nf3 Rd8 17.d4 Bd6 18.e5 Be7+/–) 16...Bd6 17.e5 (17.Nf5 0–0–0 18.e5 fe5+=) 17...fe5 18.de5 (18.Ne4 0–0–0 19.Nf5 Be7 20.de5 Kb8+/–) 18...Be5= 19.Nd5 cd5 20.Be5 Qf7 (20...Qd7 21.Nf5 Ne6 22.Nd6 Ke7 23.Nb7 Qb7 24.Bd5 Qc8 25.Bd6 Kd6 26.Bb7 Ke7 27.Bc8 Rac8+–) 21.Nf5+– 0–0–0 22.Nd6 Rd6 23.Bd6 Nd7 24.Bd5 Bd5 25.Qd5 (25.Rd5 Re8 26.Rd3 Re3+–) 25...Qd5 26.Rd5 Re8 27.Rad1 (27.Rd4 Re2+/–) 27...Nf6+= 28.R5d4 Ne4 29.Kg1 Nd6 30.Rd6 Ne5 31.h3 (31.R6d4 Rf8+/–) 31...Kc7 32.R6d4 f3 33.g3 Re7 34.Re4 Kc6 35.c4 a6 36.Rd8 b5 37.cb5 ab5 38.Re3 Kc5 39.Rdd3 Kc4+/– 40.Rd8 h6 41.Kf1 h5 42.Rd1 g5 43.Rde1 Kd4 44.Rf3!+– Rg7 45.Rf5 Nd3 46.Rd1 Kc4 47.Ke2 Re7 48.Kd2 Rd7 49.Kc2 b4 50.a4 b3+/– 51.Kb1 Re7 52.Rf3 Nc5 53.Rc1 Kb4 54.Rc5 Kc5 55.Rb3 g4 56.hg4 hg4 57.Kc2 Re4 58.Rc3 Kb6 59.Ra3 Ka5 60.Kd3 Rb4 61.Ke3 Rc4 62.Rd3+– Ra4 63.Rd4 Ra1 64.Kf4 Kb5 65.Kg4 Kc5 66.Rd8 Kc6 67.Kh4 Kc7 68.Rd4 Rh1 69.Kg5 Rh2 70.g4 Rg2 71.Kg6 Rg1 72.g5 Rg2 73.Kf6 Rg1 74.g6 Rg2 75.g7 (75.g7 Kc6 76.Rd8+–) 1–0. Kretschmar,Heinz – Mueller,Siegfried, corr DDR, 1982.

11.0–0 c6 12.Bb3 Be6 13.Nf5 Qe7 14.d4 0–0–0 15.Rd1!

11.0–0 c6 12.Bb3 Be6 13.Nf5 Qc7 14.d4 0–0–0 15.Nd2 Bf5 (15...c5 16.Nd6 (16.Qg4 Bf5 17.ef5 h5 18.Qh3 Ne7+=; 16.Be6 Ne6 17.c3 Kb8 18.Rad1 cd4=; 16.Qh3 Kb8 17.d5 Bf5 18.Qf5 Be5+=) 16...Qd6 17.d5 Bd7 18.Nc4 Qc7=; 15...Qd7 16.Nd6 (16.Be6 Ne6 17.Nf3 Ne7 18.Nd6 Qd6=; 16.Rae1 Bf5 17.ef5 Ne7 18.Be6 Ne6=) 16...Qd6 17.Nc4 Qe7 18.Rae1 Nd7=) 16.ef5 (16.Qf5 Qd7 17.Qa5 Kb8 18.Rab1 Ne6=) 16...Ne7 17.Nc4 (17.Ne4 Nd7 18.Nd6 Qd6=) 17...Nd5 (17...Nd7 18.Qg4 g6=) 18.Rae1 g6 (18...Nd7=) 19.Qh3 g5 20.Nd6 (20.Qh6 Qd7 21.Nd6 Qd6 22.Bd5 cd5=) 20...Qd6 21.Bd5 Qd5 22.Qd3 (22.Re7 Qb5 23.Rb1 Nd7+=) 22...h5 (22...Nd7!?+=) 23.c4= Qd6 24.Re2 (24.d5 h4=) 24...Rh7 (24...g4 25.Re4 f3 26.d5+=) 25.Rfe1 (25.d5 cd5 26.Qd4 dc4 27.Qd6 Rd6 28.Re8 Rd8 29.Rd8 Kd8 30.Bf6 Ke8 31.Bg5 Rd7+=) 25...Rf7 (25...g4 26.c5 Qc7 27.d5+=) 26.a4 (26.Qc3 g4+=) 26...a6 (26...g4 27.Re8+=) 27.Bc3 Kb8 28.Ba5 Rc8 (28...Qd4?? 29.Qd4 Rd4 30.Bb6+–) 29.Rb1 (29.Re4 h4+=) 29...c5 (29...f3 30.gf3 (worse is 30.Qf3 Qd4 31.Kh1 Qc4+=) 30...Rd7 31.Re4=) 30.d5+= Qd7 (30...g4+=) 31.Qb3 (31.d6!?+/–) 31...Qf5= 32.d6 Ne6 33.Qb6 (33.Bc7 Rfc7 34.dc7 Rc7=) 33...Nd4 (better is 33...Re8!?–/+) 34.Re7= Re7 35.de7 Nb5?? (better is 35...Qe4 36.Qb7 Qb7 37.Rb7 Kb7=) 36.Rf1 Qe5 37.Re1 (37.Re1 Qd4 38.Kh1+–; 37.ab5!? Qe3 38.Kh1 Qe7+–) 1–0. Kuehn,P (2175) – Mueller,Siegfried (2015), corr DDR–ch M623, 1979.

11.Nc3 c6 12.Bb3 Qe7 13.0–0 Be6 14.Nf5 Qc7 (14...Qd7 15.d4 0–0–0 16.Nd6 Qd6 17.d5=) 15.d4 0–0–0 (15...Bb3 16.cb3 Rd8 17.Rad1=) 16.Nd6 (16.Rad1 Rd7 17.Nd6=) 16...Qd6 (16...Rd6 17.d5=) 17.Ne2 (17.d5 cd5 18.ed5 Bd7=) 17...Bb3+= 18.cb3 Qe6 19.Qf5 Kb8 20.b4 Qb3 21.Bc1 Ne6 (21...Qc4 22.Re1 Ne6 23.d5=) 22.d5= Nc7 23.dc6 Qc4 24.Re1 Qc6 25.Bf4 Rhe8 26.Ng3 Nf4 27.Qf4 Re5 28.Kh1 (28.Red1 Rd1 29.Rd1 Ne6=) 28...Ne6 29.Qe3 Qe8 (29...Qd6 30.Rac1=) 30.Rac1 h5 31.a4 h4 (31...Qa4 32.Ra1 Qb5 33.Qa7 Kc8 34.Nf5+–) 32.Nf5 g5 (32...Ng5 33.Ng7 Qe7 34.Nf5 Qb4 35.Nh4 Ne4 36.Rf1=) 33.b5 (33.Qc3 Qd7=) 33...Nf4 (33...Nc5 34.Ng7 Qg6 35.Rc5 Re4+= (worse is 35...Qg7 36.b6+=)) 34.b6 (better is 34.Qc3!? Rc8 35.Qd2 Rc1 36.Rc1=) 34...Nd3–/+ (worse is 34...Qa4 35.Qc3 Qc6 36.ba7 Ka8 37.Qf3+/– (worse is 37.Qc6 bc6 38.Rc6 Re4=)) 35.Ng7 (35.ba7 Ka8 36.Ng7 Qe7–+) 35...Qa4 (35...Qe7 36.ba7 Ka8 37.Qb6 Nc1 38.Rc1 Re4 39.h3–+) 36.Ra1 Qd7 (better is 36...Qe4! 37.Qe4 Nf2 38.Kg1 Ne4 39.ba7 Ka8–/+) 37.Ra7= (worse is 37.ba7 Ka8 38.Rad1 Nf2 (38...Qg7 39.Rd3 Qe7 40.Rd8 Qd8 41.Qf2=) 39.Qf2 Qd1–+ (39...Qg7 40.Rd8)) 37...Re4?? (better is 37...Nc5 38.Qf3 A) 38...Qg7?? 39.Rea1 Kc8 40.Ra8 Kd7 41.Qd1 Ke6 42.Rd8+– (worse is 42.Qd8 f5 43.ef5 Kf5+–); B) 38...Re4+=) 38.Rea1 +– (38.Rea1 Nf2 39.Qf2 Qd1 40.Qg1 (40.Rd1?? Rd1 41.Qg1 Ree1 42.Ra8 Ka8 43.h3 Rg1 44.Kh2 Rh1) 40...Qg1 41.Kg1+–) 1–0. Kolesnikov,Rudolf – Gorshkov, corr 7273, 1973.

11.Nf5 Bf5 12.ef5 Be5 13.Bb7 Bb2 14.Ra2 Be5 15.Ba8 Qa8 16.fg6 Qg2 (16...Qb7 17.0–0 (17.Nc3; 17.gh7) 17...Qd5 18.Qe2 Qa2 19.d4 Qb2–/+) 17.Rf1 Ng6 (better is 17...Qb7!? 18.gh7 g6–+ 19.Qd1 Qd5–+) 18.Qe2+= Qe2 19.Ke2 Nh4 (19...Kf7 20.c3+=) 20.c3 g5 21.Kf2 (21.d4 Bd6=) 21...h5 (21...g4 22.d4 Bd6 23.Nd2+=) 22.d4 Bd6 23.Nd2 g4 24.Ne4 Kf7 25.Rb1 Nf5 Black fights for the Initiative (25...Nf3 26.Rb7 Kg6 27.Kg2–/+) 26.a4 (better is 26.Rb7!?=) 26...f3–/+ 27.Nd6 Nd6 28.Re1 f5 29.c4 (29.Rb2 h4 30.c4 Ne4 (30...Nc4?! 31.Rc2 Nd6 32.Rc7 Kf6 33.Ra7+=) 31.Ke3 Re8–+) 29...Ne4–+ (worse is 29...Nc4 30.Rc2 Nd6 31.Rc7 Kf6 32.Ra7=) 30.Ke3 Rb8 (30...Rb8 31.d5 Kf6–+) 0–1. Lelgemann,Ludwig – Mueller,Siegfried, corr DDR–ch M551, 1973.

11.Nf5 Bf5 12.ef5 Be5 13.Bb7 Bb2 14.Ra2 Be5 15.c3 Qd3 (15...Rb8 16.Be4 Qe7 (16...Rb1 17.Bb1 Qb8 18.Bc2 Qb7 19.fg6 Qg2+/–; 16...f3 17.gf3 Ke7 18.fg6 Rb5 19.Qh3 Ng6=; 16...h6 17.d4 Qe7 18.Re2 Kd8 19.fg6 Bd6+–) 17.fg6 hg6 18.Bg6 Ng6 19.Qg6 Kd8+=) 16.Rb2 (16.Bc6 Ke7 17.Rb2 f3 18.Bf3 Nf4 19.Qg4 Re8–+) 16...Rd8 17.Bf3 (17.Bc6 Ke7 18.fg6 Ng6 19.Bb5 Qe4–/+; 17.fg6 Ng6 18.Rb4 Qd7 19.Be4 0–0+=; 17.Rf1 Rd6 18.Rf3 Qc4 19.Rb4 Qf7=; 17.Kf2 Bd4 18.Ke1 Bb6 19.Bc6 Ke7–/+) 17...Nd7 (17...Bd6 18.fg6 Ng6 19.Be2 (19.Bd1+= Be7+=) 19...Qe4=; 17...Rd6 18.fg6 Rb6 19.Be2 Qg6=) 18.Be2 (18.fg6 Nc5 19.Be2 Qe4+=) 18...Qe4 19.0–0 0–0 (better is 19...c5!?=) 20.Rb4+/– Qc2 (better is 20...Qa8!? 21.fg6 h6+/–) 21.Bd1+– (worse is 21.fg6 h6+/–) 21...Qd3 22.Rf3 Qd6 (22...Qf3 23.Qf3 Ne7+–) 23.Bb3 (23.fg6?! h6 24.d4 a5+/–) 23...Rf7 24.Rh3 (24.fg6 hg6 25.Qg6 Qe7+–; 24.Bf7?! Kf7 25.fg6 hg6+–) 24...Bc3 (24...Nh8 25.Qh7 Kf8 26.Qh8 Ke7 27.Qh5+–) 25.fg6 (25.Bf7 Kf7 26.Rc3 Nde5 27.fg6 hg6+–) 25...Bd4? (25...Bb4 26.ab4 h6+–) 26.Kf1 (better is 26.Kh1 h6 27.gf7 Kf8+–) 26...Ne5 (26...h6 27.gf7 Kf8 28.Nc3+–) 27.Qh7 Kf8 28.gf7 Nf7 (28...f3 29.Qg8 Ke7 30.f8Q Rf8 31.Qg7 Nf7 32.Rf3 Qa6 33.Ke1 Be5+–) 29.Qg6 (29.Qg6 Qe7 30.Rh7+–) 1–0. Zenner,Claus – Mueller,Siegfried, corr DDR–ch M540, 1971.

7.a3 Bd6

8.d4 c5! 9.Nd2 Nc6 (9...cd4 10.Ngf3 Nc6 11.Nh4 Nce5 12.Bd4 Qe7 13.Bd5 Kd8=+) 10.Nb3 (10.Ngf3 Qb6 (10...cd4 11.Nh4 Nce5 12.Bd4 Qe7 13.Bd5 Kd8=+) A) 11.Ra2 cd4–/+ (11...Nd4?! 12.Nh4 Nc2 13.Kf2= Rf8=) 12.Qd5 Bf8 13.Bd4 Nd4–/+; B) 11.Rb1 cd4 12.Qd5 Bf8 13.0–0 Nce5–/+; 10.dc5 Be5 11.Be5 Nce5 12.Ngf3 Qa5 13.Ne5 fe5–+) 10...Nd4 (10...cd4 11.Nf3–+ Be5 12.Rd1 Qc7 13.0–0 Nce7–/+) 11.Nd4–/+ cd4 12.Bd4 (12.Nf3 Qc7 13.Bd3 Be5–/+) 12...Qc7 (12...Be5 13.Qd1 (13.Ne2–+ Qc7–+) 13...Qc7–+) 13.Bb3 (13.Qd5!?–/+ Be5–/+) 13...Be5–+ 14.Be5 (14.Qd1 b5–+) 14...fe5 15.Qe2?? (15.0–0–0 b6 16.Nf3–/+) 15...Qc3 (15...Qc3 16.Qd2 Qa1 17.Kf2 Qa3–+) 0–1. Hasler,Ulrich (1990) – Coelho,William Marcio, World Cup XII P058, 2000.

8.d4 Qe7 9.Nd2 c6 10.Ngf3 Kd8 (10...b5 11.Bd3 (11.Bb3 Kd8 12.0–0 Ba6 13.e5 fe5 14.Ng5 Kc7=) 11...Ba6 (11...Bc7 12.0–0 Qe6 13.e5 0–0 14.ef6 Qf6+–; 11...a6 12.e5 0–0 13.Nh4 f5 14.Nf5 Rf5+–) 12.e5 0–0 13.Nh4 Re8 14.Ng6 Qf7+–) 11.0–0 (11.Bd3 Qe8 (11...Bc7 12.0–0 d6 13.e5 Qf7 14.ef6 Qf6=) 12.0–0 Be7 13.e5 fe5 14.Ne5 Ne5=) 11...Bc7 12.Rae1 (12.Bd3 d6 13.Rae1 Qe6 14.e5 Qg8+=) 12...d6 13.e5 (13.Bd3 Qf7 (13...Qe6=+ 14.e5 Qg8+=) 14.c4 Be6=+) 13...d5 (13...de5!? 14.de5 Nd7 15.ef6 Nf6–/+) 14.Bd3= Qf7 (14...Qf8 15.e6 Qe8 16.Qh3=) 15.e6 (15.Nh4 Qf8=) 15...Qe8 16.c4 Bd6 17.cd5+= Ne7 18.Qf7?? Qf7–/+ 19.ef7 Nd5 20.Nc4 Be7 21.Rf2 g6–+ 22.Rfe2 Bd7?? 23.Be4=+ Ne3 24.Ne3+= fe3 25.Re3 Bd6 26.d5 Be5 27.Ne5 fe5 28.Be5 Rf8 29.Rf1 Ke7 30.Bb8 Rab8 31.dc6 bc6 32.Bg6 Kd8 33.Bh7 Kc7 34.Bg8 1–0. Gerold,G – Baharov, corr DDR–Bulgaria, 1975.

8.d4 Qe7 9.Nd2 Nc6 10.Ne2 b6 11.0–0 Bb7 12.Nf4= Bf4 13.Rf4 0–0–0 14.Rf2 Na5 15.Bd3 Qd6 16.Raf1 Nc6 17.Nc4 Qe7 18.Ne3 Qf7 19.d5 Nb8 20.c4 Qe7 21.Nf5+= Qc5 22.Ng7+/– Nf4 23.Qf3+– Nd3 24.Qd3 Rhg8? 25.Bf6 Rdf8? 26.Bd4 Qe7 27.Rf8 Rf8 28.Rf8 Qf8 29.Qf3 Qg8 30.Nf5 Kd8?? 31.Bf6 Ke8 32.Ng7 Kf8 33.Nf5 Qg6?? 34.Be5 Na6 35.Nd6 Ke7 36.Nb7 d6 37.Bg3 Nc5 38.Nc5 dc5 39.Bc7 (39.Bc7 Ke8 40.Qf5 Qf5 41.ef5+–) 1–0. Nokarookoff – jammboy, ChessWorld.net, 2006.

8.Ne2 c6 9.d4 Bc7 10.0–0=+ b5 11.Ba2 Qe7=+ 12.Nd2 Kd8 13.Kh1 Bb7 14.Rae1 c5 15.e5 fe5–/+ 16.Nf4 Qh4 17.Qh4= Nh4 18.de5 c4 19.Ne4 Rg8 20.e6 Bf4 21.Rf4 Ng6 22.Rf7 Bd5 23.Nc5 Re8 24.Rg7+/– de6 25.Nb7 Bb7 26.Rb7 a6 27.Rd1 Kc8 28.Rh7 Nc6 29.Rd6+/– Nd8 30.Rg7 Ne7+= 31.Be5 Nec6? 32.Rc6!+– Nc6 33.Rc7 Kd8 34.Rc6+– Re7 35.Bf6 Kd7+/– 36.Be7 Kc6 37.g4 Ra7 38.Bf6 Kd7 39.c3 Ke8 40.Bb1 Kf7 41.Bd4 Rd7 42.Bc2 a5 43.Be3 Rb7 44.Kg2 b4 45.ab4 ab4 46.cb4 Rb4 47.Bc1 1–0. Mueller,Klaus Detlef – Bardi,G, corr, 1971.

8.Ne2 Nc6 9.d4 Qe7 10.Nbc3 a6 11.Nd5= Qe4?? 12.Bd3+– (12.Bd3 Qe6 13.Bg6 Kd8 14.c4+– (14.Bh7?! g5 15.Qh6 Rh7 16.Qh7 Qd5+=)) 1–0. pierre (2070) – Maradona (1745), internet, 2006.

8.Nf3 Kf8 9.d4 Qe8 10.e5 Nc6 11.0–0 Be7 12.Nc3 fe5 13.Nd5 Bd8? 14.Qf5+– Qf7 15.Qf7 Kf7 16.Nc7 Kf8 17.Na8 e4 18.Ne5 Nce5 19.de5 Ke8 20.Rad1 b6 21.e6 de6 22.Bg7 Rg8 23.Bc3 Kf7 24.a4 f3 25.Kh1 Nf4 26.gf3 e3 27.Rd4 Bg5 28.Rg1 Nh3 29.Rg3 Nf2 30.Kg2 Rg6 31.Nc7 Ke7 32.Nb5 Bd7 33.Bb4 Kd8 34.Na7 Ke8 35.Nb5 Bf6 36.Nc7 Kd8 37.Ne6 Ke8 38.Rg6 hg6 39.Rd6 (39.Rd6 Be7 40.Ng7 Kd8 41.Rd7 Kd7 42.Bb5 Kd8 43.Ne6 Kc8 44.Be7+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Wantoch_Rekowski,Jacek, corr or01–022 E–mail, 2002.

8.Ne2 Qe7

9.0–0 Nc6 10.d4 Qe4 11.Bd3 Qe3 12.Kh1 Nce7 13.Nd2 f5 (worse is 13...Qd2 14.Bc1 Qd3 15.cd3+/–) 14.Nf3 Qe6 15.c4 c6 16.d5 Qg8 17.Ned4 Kd8 18.Rad1 Kc7 (18...cd5 19.cd5 Qd5 20.Nf5+=) 19.Bf5 Kb8 (19...cd5 20.Nb5 Kc6 21.Nfd4 Kc5 22.Nd6 Kd6 23.cd5+–; 19...Nf5 20.Nf5 Bf8 21.N3h4+=) 20.c5 Bc5 21.dc6 Nf5 (better is 21...d6!?=) 22.Nf5+/– bc6 23.Ne7?? (better is 23.Bg7 d5 24.Bh8 Qh8 25.Rc1+/–) 23...Be7–+ (worse is 23...Ne7 24.Qc5 Nd5 25.Be5 Kb7 26.Bf4+=) 24.Be5 d6! 25.Rd6 (25.Bd6 Bd6 Combination) 25...Bd6 26.Bd6 Kb7 27.Rb1 (27.Rb1 Ka6 28.Qc5+–) 1–0. Jimenez Ariza,JM – Torrelles Hornos,Robert (1920), ESP/Cup1–P/pr2 (ESP), 2011.

9.0–0 Kd8 10.d3 c6 11.Nd2 b5 12.Bb3 Na6 13.d4 Bb7 14.Rf2 Kc7 15.c4= Ne5? 16.de5+– fe5 17.cb5 cb5 18.Rff1 Raf8 19.Nc3+– Kb6 20.Qe2 Rb8? 21.Qb5 Kc7 22.Nd5 Bd5 23.Qd5 Nc5 24.Rfc1 Rb6 25.Be5! Qe5 26.Qe5 Be5 27.Rc5 Kd6 28.Rd5 Ke6 29.Rd1 d6 30.Ba2 Rhb8 31.Nc4 Kf6 32.Nb6 Rb6 33.Ra5 Rb2 34.Bg8 Rb7 35.Bh7 g6 36.Bg8 Rg7 37.Bd5 (37.Bd5 Rc7 38.Kf2+–) 1–0. Bendig,Frank – Andre, corr, 1990.

9.0–0 Kd8 10.d3 Nc6 11.Nd2 b5 12.Bd5 Rb8 13.Nb3 Nce5 14.Nbd4 Bc5 15.Kh1 f3 16.gf3+= c6 17.Nf5 Qf8 18.Bb3 Bb6 19.f4+/– Nf4? 20.Nf4+– g6 21.Be5 fe5 22.Qg5 Ke8 23.Ng6! (23.Ng6 hg6 24.Nd6 Qd6 25.Bf7 Kf8 26.Bg6 Bf2 27.Rf2 Kg8 28.Bh7 Kh7 29.Rf7#) 1–0. Trokenheim,Marek (2160) – Rheindt,Stefan, RSS7E basic–28, 2010.

9.d3 Be5 10.d4=+ Bd6 11.Nd2 Nc6 12.c3 Qf8 13.0–0= Kd8 14.Bd3 b6 15.Bc1 Na5 16.Bb2 Bb7 17.c4 Nc6 18.Rf2 a5 19.Nb1 Na7 20.Nbc3 c5 21.Na4 Kc7 22.e5 fe5= 23.de5 Be7 24.Raf1 Qe8=+ 25.Nac3 Rd8 26.Nf4 Nf4=+ 27.Qe8 Nh3 28.gh3 Rde8 29.Nd5 Bd5 30.cd5 Kd8 31.Rf7+/– c4 32.Bc4 b5 33.Bd3 Bc5 34.Kh1 Rhf8 35.e6! de6 36.de6 (36.de6 Rf7 37.ef7+– (< 37.Rf7 Re6 38.Rg7 Re1 39.Kg2 Rd1 40.Bf6 Ke8=+)) 1–0. Schiller,W – Froemmel,Andreas, WO, 1989.

9.0–0 Qe4??

10.Bd3 Qc6 11.Bg6 Kd8 12.d4 +–.

10.Bd3 Qc6 11.Bg6 Kd8 12.Bd4 Be5 13.Nbc3 +– (13.Bh7?! Bd4 14.Nd4 Qb6+/–).

10.Bd3 Qc6 11.Bg6 Kf8 12.d4 hg6 13.Qh8 Kf7 14.Qc8 Qc2 15.Qb7 Qe2 16.Nc3 Qe3 17.Kh1 Nc6 18.Qa8 Nd4 19.Rae1 Qd3 20.Qe8# 1–0. Trkn – guest961, ICC, 2004.

10.Bd3 Qe6 11.Bg6 Kf8 12.Bh7?? f3? 13.Rf3+– Qe2 14.Rf6 gf6 15.Qh6 Ke8 16.Bg6 Ke7 17.Qg7 Ke6 18.Qf7# 1–0. marekt – chrimeea, gameknot.com, 2001.

10.Bd3+– Qe7 11.Bg6 Kd8 12.Bd3 Bc5 13.Kh1+– g5 14.Qh6 Rf8 15.Nbc3 c6? (better is 15...Qf7+–) 1–0. Bendig,Frank – Kopp,W, corr Germany, 1989.

8.Nf3 Nc6

9.0–0 Nce5 10.Nh4 Qe7 11.Ba2 b6 12.d4+= Ba6 13.Nf5 Qf8 14.Nd6 Qd6 15.de5 Qc5 16.Rf2 0–0–0 17.a4 fe5 18.Nd2 Rdf8 19.Qf3 Rf6 20.a5 Bb7 21.ab6 ab6 22.Bd5 c6 23.Bb3 b5 24.Ba3 Qb6 25.Qd1 h5 26.Bb4 h4 27.Qg4 h3+/– 28.Nf3 hg2 29.Rd1 c5 30.Qd7 Kb8 31.Bc3 c4 32.Ne5 cb3 33.Ng6 Rg6 34.Be5 Ka8 35.cb3 Ba6 36.Bg7 Rc8 37.Bd4 Qb7 38.Qf5 Qc6 39.Qf4 Qe6 40.Qf5 Kb7 41.Qd5 Qd5 42.ed5 b4 43.Rg2 Rg2 44.Kg2 Rc2 45.Kg3 Be2 46.Re1 Rd2 47.Be3 Rb2 48.Kf4 Bb5 49.h4 Rb3 50.Ke5 Rd3 51.Bd4 b3 52.Rh1 Rg3 53.h5 Rg2? 54.h6 Bd3 55.h7 Bh7 56.Rh7 Kc8 57.Rh3 b2 58.Rb3 1–0. Novikov,Konstantin (2215) – Krasnov,Yury (2245), Tula Sinitsin mem, 2007.

9.0–0 Nce5 10.Nh4 Qe7 11.Bb3 Kd8 12.d4 Nh4–/+ 13.Qh4 Ng6 14.Qe1 b6 15.Nc3 c6 16.Qe2 a5 17.Bc4 b5 18.Bd3 Bb7 19.Qh5 Kc7 20.Ne2 a4 21.Bc1 Rae8 22.c3 Kb6 23.Nf4 Nf4 24.Bf4 Bf4 25.Qc5?? Qc5–+ 26.dc5 Kc5 27.Rf4 d6 28.Rc1 Ba6 0–1. Vettenburg,Louis – Van de Meerssche,x, corr BS, 1994.

9.0–0 Nce5 10.Nh4 Kf8 11.d4+= Nf7 12.Nd2 Qe7 13.Nf5 Qe8 14.Bf7 Qf7= 15.Nd6 cd6 16.c4 b6 17.Qb5 Rb8 18.d5 =. Vettenburg,Louis – Fraipont, corr Belgium, 1994.

9.0–0 Qe7 10.d4 b6 11.Nh4 Qf8 12.Rf2 Bb7 13.Ng6 hg6 14.Qg6 Kd8 15.Nd2 Qe7 16.Bd5 a5 17.Nc4 f3 18.g3 Ba6 19.Qg4 Bc4 20.Bc4 a4 21.Bd5 Ra5 22.c4 Na7 23.Bc3+/– Ra6? 24.Bb7+– Ra5 25.Ba5 ba5 26.c5 Bc5 27.dc5 Qc5 28.Qg7 Rh2 29.Qf6 Ke8 30.Qf3 Rh8 31.Qf7 Kd8 32.Qf6 Qe7 33.Qh8 Qe8 34.Qh4 Qe7 35.Rf8 1–0. marekt – Dastig, internet, 2011.

9.0–0 Nce7 10.Bd4 b6 11.Nc3 c5 12.e5+= cd4 13.ed6 dc3 14.Rae1 cd2 15.Re7 Qe7 16.de7 Bb7 17.Nh4 Ke7 18.Ng6 hg6 19.Qg6 Rhf8 20.Qg7 Kd6 21.Rd1 (21.Rd1 Kc7 22.Bf7+–) 1–0. pierre – kinrep, internet, 2011.

9.d4 Qe7 10.0–0 b6 (10...Qe4? 11.Re1 Qe1 12.Ne1+–) 11.Nh4 Qe4 (better is 11...Qf8= 12.Nd2 (12.Ng6 hg6 13.Qg6 Kd8 14.Nd2 Rh6 15.Qf5=; 12.Rf3 Bb7 13.Nd2 0–0–0 14.Ng6 hg6 15.Qg6+=; 12.Rf2 Kd8 13.Ng6 hg6 14.Qg6 Rh6 15.Qg4+=; 12.c3 Kd8 13.Nf5 a6 14.Bd5 Bb7 15.c4+=) 12...Bb7 13.Ng6 hg6 14.Qg6 Kd8 15.Qg4=) 12.Bd3+/– Qe3 13.Kh1 Bb7? (better is 13...Kd8 14.Ng6 Qe8 15.Nf4 Bf4 16.Qe8 Re8 17.Rf4 Bb7+–) 14.Nf5+– (14.Ng6?! Rg8 15.Nf4 Kd8 16.Qh7 Ne7+–) 14...f3 (14...0–0–0 15.Ne3 fe3+–) 15.Ne3 (15.Ne3 fg2 16.Ng2+–; 15.Nd6 cd6 16.Rf3 Qe1 17.Rf1 Qh4–/+) 1–0. Lapshun,Yury – Furdzik,Rafal, 1999.

9.d4 Qe7 10.0–0 Kd8 11.Nbd2 b6 (11...Qe8!?+= A) 12.Bd5 a6 (12...b6 13.Rab1 Ba6 14.Rf2 Rb8 15.Nc4 Bf8+=; 12...Be7 13.Rab1 Qf8 14.Ra1 d6 15.Rae1 Qe8+=; 12...Bf8 13.Rab1 Nce7 14.Bb3 d6 15.Qa5 Bg4+=) 13.c4 Rb8 14.c5 Bf8 15.Rac1 b6+=; B) 12.Rab1 b6 13.Bd5 Ba6 14.c4 Qf8 15.Nh4 Nh4–/+; C) 12.Rad1 a6 (12...Rb8 13.Bd5 Be7 14.Nh4 Nh4 15.Qh4 g5+=; 12...b6 13.Bd5 Bb7 14.Rb1 a6 15.Nc4 Be7+=) 13.Bd5 b6 14.c4 Bb7 15.Rc1 Nge7–/+; D) 12.Rae1 a6 (12...b6 13.e5 fe5 14.Ng5 Rf8 15.Qh7 Be7+=) 13.Bd5 b6 14.Nh4 Nh4 15.Qh4 g5+=) 12.e5= fe5 13.Ng5 Qf8 (13...Rf8 14.Nh7 ed4 15.Rae1= Nge5+=; 13...Bb7 14.Nf7 Kc8 15.Nh8 Nh8+/–) 14.Nf7+/– Ke8 (14...Ke7 15.Rae1 a5+/–) 15.Nh8 Qh8 16.Ne4 Be7 17.de5 Kd8 18.Bf7 Nh4 (18...Nf8 19.Bd5 Bb7 20.Rf4+–) 19.e6 (19.Bd5 Ng6+–) 19...h6? (19...g6 20.Qh4 Qb2 (20...Bh4?? 21.Bh8 Be7 22.Rf4+–) 21.Qh7 Bf8+–) 20.Rf4 1–0. Roczniak,Jan – Czarnolewski,Piotr, corr Poland, 1983.

9.d4 Nce7 10.e5 fe5+= 11.Ng5 Nf5 (11...Rf8 12.de5 Bc5 13.Bd3 d5 14.e6 Rf5 15.Bf5+=) 12.de5 (12.0–0 Ne3 13.Nh7 Qh4 14.Qg6 Kd8 15.Bd3=) 12...Bc5 (12...Be5 13.Be5 Qe7 14.Nf7 Ne5 15.Nd6 Kd8 16.Nf5–+; 12...Qe7 13.Bf7 Kf8 14.e6 Nh6 15.Nh7+=) 13.Bf7+= Ke7 14.Nh7 Kf7? (better is 14...Ngh4 15.Bd5 g6 16.Qg5 Ke8 17.Nf6 Kf8+=) 15.Qf5+– Ke7 16.Qg6 Qg8 17.Ng5 Rh6 (17...b6 18.Qe4 Rb8 19.Qf4+–) 18.Qe4 Qf8 19.Nc3 Kd8 (19...c6 20.Ne2+–) 20.Bc1 Rh4 (20...Rh5 21.Qg6 Bd4 22.Nd5+–) 21.Nd5 c6 22.Nf4 1–0. Pleschke,Helmut – Mathioudakis,Diana, internet, 1999.

9.Nh4 Nce7

10.Nf5+/– b5 11.Ba2 Be5 12.d4 Bd6 13.0–0 Bb7 14.Ng7+– Kf8 15.Qh6 Qc8 16.Nh5 Ke8 17.Nf6 Kd8 18.e5 b4 19.ed6 cd6 20.Rf2 ba3 21.Ba3 a6 22.Bd6 Nf5 23.Qg5 f3 24.Ng8 Ke8 25.Qf5 fg2 26.Qf8! (26.Qf8 Nf8 27.Rf8) 1–0. pierred (2640) – redrook (2525), net–chess.com, 2008.

10.Nf5 b6? 11.Ng7+– Kf8 12.Bf6 Bb7 13.Nf5 Be4 14.Qh6 Ke8 15.Ng7 (15.Ng7 Kf8 16.Ne6 Kf7 17.Qg7 Ke8 18.Qf8 Rf8 19.Ng7#) 1–0. Marram – Zelic Sunali, internet, 2010.

10.Nf5+/– Be5 11.d4 d5 12.de5 dc4 13.Ng7 +–.

10.Nf5+/– Nf5 11.ef5 Qe7 12.Kd1 Be5 13.Be5 +/–.

10.Nf5+/– Nf5 11.ef5 Qe7 12.Kd1 Kf8? 13.fg6+– Qe4 14.Bd3 Qg2 15.Re1 Be7 16.gh7 d6 17.Kc1+– Bg4 18.Qg6 d5 19.Bd4 Bf3+/– 20.Nc3 c5 21.Qg2 Bg2 22.Bf2 d4 23.Nb5 Bd8 24.Bg6 Bb6 25.c4 Bc6 26.Nd6 Ba5 27.h4 Bc7 28.Nf7 Rh7 29.Bh7 Kf7 30.h5 Kf8 31.a4 Re8 32.Bg6 Re5 33.Re5 fe5 34.d3 Ba5 35.Be4 Be4 36.de4 Bb4 37.Kc2+– Ba5 38.Rb1 Bb4 39.Be1 Be1 40.Re1 b6 41.Kd3 Ke7 42.Rg1 Ke6 43.Rg7 b5 44.ab5 f3 45.Ra7 f2 46.Ke2 f1Q 47.Kf1 d3 48.h6 Kf6 49.h7 Kg5 50.h8Q Kf4 51.Kf2 Kg4 52.Qe5 d2 53.Rg7 (53.Rg7 Kh4 54.Qh2#) 1–0. iivanov (2485) – redrook (2525), net–chess.com, 2008.

10.Nf5 Kf8 11.Bf6 Be5 12.Be7 Qe7 13.Ne7 Ke7 14.Nc3 c6 15.0–0–0 b5 16.Bb3 d6 17.d4 Bf6 18.e5! de5 19.de5 (19.de5 Bh4 20.g3+–) 1–0. Marram – Maksat Piriyev, internet, 2010.

10.Nf5 Kf8 11.Bf6 Be5 12.Be7 Ke8 13.Bd8 Ba1 14.Bc7 (14…d5 15.Nd6 Kd7 16.Qd5+–) 1–0. Paulden,Tim – Estrada,Valentin, LittleGolem.net, 2004.

10.Nf5 Kf8 11.Bf6 gf6 12.Qh6 Ke8 13.Ng7 Kf8 14.Ne6 Ke8 15.Qf8!! Rf8 16.Ng7# 1–0. Sadovoy – Shevchenko, Odessa, 1978.

10.Nf5 Kf8 11.Bf6 Rg8 12.Qh7 Be5 13.Be5 Ne5 14.Ne7 Nc4 15.Qg8 Ke7 16.Qc4 Kf8 17.0–0 Qf6 18.Nc3 c6 19.e5! d5 20.Qb4 Qe7 21.Rf4 Ke8 22.Raf1 Qb4 23.ab4 g5 24.Rf8 (24.Rf8 Ke7 25.d4+–) 1–0. Plonka,T – Ziolkowski,T, corr Poland, 2000.

8.Nf3 Qe7

9.0–0 b5 10.Bb3 Na6 11.Nc3 Nc5 12.Ba2 c6=+ 13.Nh4 Qe5 14.Nf5+/– Ne6 15.Be6 Bc5= 16.Kh1 de6 17.Na4 Qe4 18.Ng7 Kf7 19.Nc5 Qc2 20.Bc3 Kg7 21.Rae1?? e5 22.Ne4? b4 23.ab4=+ Ba6 24.Rf3 Bd3 25.Nf6+= Be2 26.Qg5 Bf3= 27.gf3 h6?? 28.Nh5+– Kh7 29.Qf6 Rhg8 30.Qf7 Kh8 31.Nf4 Rg7= 32.Qf6 Rf8 33.Ng6 Qg6 34.Qf8 Kh7 35.Qg7 Qg7 36.Re5 Qf6 37.Kg2 Kg6 38.Re4 Qd6 39.Rd4 Qe7 40.Re4 Qd6 ½–½. Haralambof,Vladimir – Martinez,Fernando A, Tel Aviv ol (Men) fin–C, 1964.

9.0–0 Nc6 10.d4 Kd8 11.e5 fe5 12.Ng5= Rf8 13.Nh7 Nh8?? 14.Nf8+/– Qf8 15.de5 Bc5 16.Kh1 d6 17.ed6 Bd6 18.Nd2 Bf5 19.Qg5 Kc8?? 20.Bg7 (20.Bg7 Be7 21.Qh6+– (21.Bf8?! Bg5 22.h4 Bf6+–); 20.Qg7?! Qg7 21.Bg7 Ng6+–) 1–0. MrkT – Ed Bernheim, internet, 2005.

9.0–0 Qe4? 10.Re1 Qe1 11.Ne1 +–.

9.0–0 Be5 10.d4 Nc6 11.Nh4 Bd4 12.Bd4 Qe4 13.Ng6 Qg6 14.Qd5 +–.

9.0–0 Be5 10.d4 Bd6 11.Nc3+– c6 12.Nh4 Qf8 13.e5 fe5+/– 14.Ne4 Be7 15.Ng6 hg6+= 16.Qe5 Kd8? 17.Rf4+– Qe8 18.Bf7 Qf8 19.Bg6 Qg8 20.Rf7 Bf8 21.Bc1 (21.Bc1 Qf7 22.Bf7 d6 23.Nd6 Bd6 24.Qd6 Bd7 25.Bf4 a5 26.Re1 Na6 27.Be6 Nc5 28.dc5 Ke8 29.Qd7 Kf8 30.Bd6#) 1–0. pierre – Gibasaur, internet, 2008.

9.0–0 Be5 10.d4 Bd6 11.Nc3 c6 12.Nh4 Qf8 13.Nf5 b5 14.Bb3 Be7 15.Rf4+= d5 16.ed5+/– Kd8 17.Re4 cd5?? 18.Bd5+– Nf4 19.Rf4 g6 20.Qf3 Bf5 21.Ba8 Bd6 22.Nb5 Bf4 23.Qf4 Nd7 24.Qc7 Ke7 25.Re1 Kf7 26.Nd6 Kg7 27.Nf5 gf5 28.Qg3 Kh6 29.Bc1 Kh5 30.Bf3# 1–0. usingprogram – poetavirtual, kurnik, 2011.

9.0–0 Be5 10.d4= Kd8 11.de5 Qc5+= 12.Bd4 Qc4 13.ef6 Nc6 14.fg7 Rg8 15.Nbd2 Qe6 16.Ng5+/– Qe8 17.Bf6 Nce7 18.Rf4! c6 19.Be7 Ne7?? 20.Nf7+– Kc7 21.Qe5 d6 22.Qd6 (22…Kb6 23.Qd4 Ka6 24.Qd3 b5 25.a4+–; 22.Nd6 Qg6 23.Nf5 Qd6 24.Qd6 Kb6 25.Ne7 Rg7 26.Qd4 Ka6 27.Qc4 Ka5 28.Nb3 Kb6 29.Nd5 cd5 30.Qc5 Ka6 31.Qa5#) 1–0. Nemec,Zdenek – Stacha,Jiri, CSR CF, 1987.

9.0–0 Kf8 10.Qd5 c6 11.Qh5 Bc7 12.Nc3 Bb6 13.Kh1 Qc5 14.Qc5 Bc5 15.e5 fe5–/+ 16.Na4 Bd6 17.Bd3=+ Ne7 18.Rae1= b5 19.Nc3+/– Ba6 20.Ne5 Be5? 21.Re5+– b4 22.Rf4 Ke8 23.Rfe4 bc3 24.Re7 Kd8 25.Bc3 Bd3 26.cd3 Na6 27.Bg7 Rg8 28.Bf6 Kc7 29.Be5 Kd8 30.Rh7 Nc5 31.Re3 Ne6 32.h4 a5 33.h5 Ra7 34.Bf6 Kc7 35.Re6 Kb6 36.Bd4 Kb5 37.Re5 c5 38.Rc5 Ka4 39.Rc4 Ka3 40.Ba7 (40.Ba7 Rd8 41.Rh6 d6 42.Rd6 Rd6 43.Bc5 Kb2 44.Bd6 a4 45.h6 Kb1 46.h7 Kb2 47.h8Q Ka2 48.Rc2 Kb1 49.Qb2#) 1–0. marere – dowyml, internet, 2010.

9.d3 Nc6 10.Nbd2 Nce5 11.Nh4 Kd8 12.Nf5 Qf8 13.Bb3 c5 14.0–0 +=.

9.d3 Kd8–/+ 10.Nbd2 (10.0–0 Ne5 11.Bb3 (11.Bd5 c6 12.Bb3 Bc7 13.d4 Nf3 14.Qf3–/+; 11.Nbd2 Bc5 12.d4 Bb6 13.Bd5 d6 14.Kh1–/+) 11...Bc5 12.d4 Bb6 13.Kh1 Nf3 14.Qf3+=) 10...Ne5 (10...Nc6 11.Bd5 (11.0–0 Nce5 12.Bb3 Bc5 13.d4 Bb6 14.Kh1–/+; 11.d4+= Rb8 12.0–0 Qe8 13.Bd5 b5 14.c4+=) 11...Nge5 12.d4 g6 13.Qh3 Nf3 14.Qf3+=) 11.Bb3 (11.0–0 Bc5 12.d4 Bb6 13.Bd5 d6 14.Kh1–/+; 11.Bd5 g6 12.Qh4 g5 13.Qh5 c6 14.Bb3–/+) 11...c5 (11...Nf3 12.Qf3 c5 13.0–0–/+ (13.Bd5 Be5 14.c3–/+) 13...Be5 14.c3–/+; 11...Qe8 12.Qh4 Nf3 13.Nf3 Nc6 14.0–0–/+) 12.0–0+= Nbc6 (12...Bc7 13.Bd5+= Nbc6 14.Rab1–/+) 13.Nh4 (13.Bd5 Qe8 14.Qh4 Ne7+=) 13...g6–/+ 14.Qe2 (14.Qd1 Re8+=) 14...Re8 (14...Nd4 15.Bd4 cd4 16.Bd5–/+) 15.Rf4 Nd4 16.Bd4 cd4 17.Raf1 Rf8 (17...Nc6 18.Rf6 Be5 19.Qf2 Bf6 20.Qf6–/+) 18.Qf2 (18.a4!?+=) 18...Ba3 (better is 18...Nd3 19.cd3 Bf4 20.Qf4 g5–/+) 19.Rf6? (better is 19.Nhf3 Bd6 20.Nd4–/+) 19...Rf6–+ 20.Qf6 Qf6 21.Rf6 Be7 22.Rf1? (22.Rf4 g5 23.Rf5–+) 22...Bh4 23.Bd5 Bg5 24.Nb3 Be3 25.Kh1 a5 26.Nc5 Ra7 27.Na4 b5 28.Nb2 Rc7 29.c4 dc3 (29...dc3 30.g3 cb2–+) 0–1. Zimin – Buzin, corr SU, 1967.

9.d4 Qe4–/+ 10.Kd1 Kd8 11.Re1 Qc6 12.Nbd2 Qb6 13.Rb1 Be7 14.Bd3 Re8 15.d5 Qc5 16.Qh7 Ne5 17.Be5 fe5 18.Ne5 Rf8 19.Ng6 (19…f3 20.Qg7+– (20.Re7 fg2 21.Qh4 g1Q 22.Re1 Rf6 23.Rg1 Qg1 24.Nf1 c5+–)) 1–0. Jacewicz,Grzegorz – Pech,Jaroslav, corr or01–011 E–mail, 2001.

9.Nh4. Sternik.

9.0–0 Kd8

10.Nc3 c5 11.Nd5+= Qe4 12.Bd3 Qe8 13.Nf6 gf6 14.Bg6 Qf8 15.Qf5 Be7= 16.Bh5 Qh6 17.Rae1 Nc6 18.Re7 Ne7–/+ 19.Bf6 Rf8 20.Be7 Ke7 21.Re1 Kd8–/+ 22.Qc5 Qb6 23.Qf2 Qf2 24.Kf2 Rf5 25.Re8 Kc7 26.Bg4 Ra5 27.Nd4 a6 28.Rh8 Ra3 29.Rh7 Ra4 30.Nf5 b5 31.h4 Bb7 32.d3 Rc8 33.Ne7 Rd8 34.Bf5 Ra2 35.d4 b4 36.Kg1 b3! 37.cb3 Rg2 38.Kf1 f3 39.d5 a5 40.Bd3 Rd2 41.Bc4 Rf8 42.Rh5 f2 (42...f2 43.Nf5 Bd5–+) 0–1. Svensson,Jan – Kaminski,Roman, corr 3GMM–11, 1997.

10.Nc3 c6 11.d4=+ b6 12.a4 Bb4 13.Bd3 Qf8 14.a5 ba5 15.Na2 Ba6 16.c4 a4 17.Rfb1= Bd6 18.Nc3 a3 19.Bc1 Bc8 20.c5 Bc7 21.Ra3 Qe8 22.Bd2 Nf8 23.Qh4 Ng6 24.Qf2 a5 25.Na4 Ba6= 26.Bc2 Bc4 27.Nb6+/– Bb6 28.cb6 Qe6 29.Ba5 Ke8 30.Nd2 Bb5 31.d5 Qg4 32.Nf3 Ne5 33.b7 Ra6 34.Ne5 fe5 35.dc6 Bc6 36.Bd3 Ra5 37.Ra5 d6 38.Ra8 Ke7 39.Qa7 f3 40.Rb2 fg2 41.Rd2 Rf8 42.Qe3 g6 43.h3+/– Qh4 44.Rf2 Rf2–/+ 45.Qf2 Qh3 46.Qg2 Qd3 47.Rb8. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

10.Nc3 c6 11.d4 Bc7 12.Rad1 (12.Bd3 d6=+ 13.e5 f5 14.Bf5 Bf5 15.Qf5 de5 16.Ne4 Nd7=+; 12.a4 b6 13.Bd3 Qf7 (13...Qe8 14.Rae1 d6 15.Nh4 Nh4 16.Qh4 g5=+) 14.a5 ba5 15.Na4 d6 16.Nh4 Be6–/+) 12...d6–/+ 13.e5 (13.Rf2 Bd7 (13...a6 14.Bd3 Be6 15.e5 Bf7 16.ef6 Qf6=+; 13...Nd7 14.Bd3 Qe8 15.Bc1 b5 16.Ne2 a5–/+; 13...Bb6 14.a4 Bc7 15.Bd3 Be6 16.e5 Bf7=+) 14.Bd3 Be8 15.Qf5 Bf7 16.Ne2 Be6–/+; 13.Rde1 Qe8 (13...a6 14.Bd3 Bb6 15.Kh1 Qe8 16.Rb1 Bc7–/+; 13...Bd7 14.Bd3 Be8 15.Nh4 Nh4 16.Qh4 g5–/+; 13...Nd7 14.Bd3 Qe6 15.e5 fe5 16.Ng5 Qg8+/–) 14.Bb3 b5 15.Nd1 Ba5 16.Re2 Bb6–/+; 13.Nh4 Nh4 14.Qh4 Nd7 15.Bb3 g5 16.Qh5 Ba5–/+) 13...Nd7 (13...d5 14.Bd3 Re8 (14...Nf8 15.Ne2=+ Nbd7 16.Nf4 g5=+) 15.ef6 Qf6 16.Rde1 Ne7–/+; 13...fe5 14.de5 d5 15.Rfe1 Nd7 16.Bb3 Re8–+) 14.ed6 Qd6 15.Rfe1 (15.Ne4 Qf8=+ 16.Rde1 Nb6=+) 15...Qf8 16.Kh1 (better is 16.Be6=+ Nb6=+) 16...f5?? (better is 16...Nb6!? 17.Bb3 Bd6=+) 17.d5 (better is 17.Ng5 Nf6 18.Qf3+/–) 17...c5+– 18.Ng5?? (18.d6 Ba5 19.Ng5+–) 18...Nde5+= 19.Ba2 Bd7? 20.d6 Bd6?? 21.Nb5!!+– Bb5 22.Be5 Kc8 23.Bd6 Qf6 24.Bf7 Rd8 25.Be6 Bd7 26.Bd7 Rd7 27.Re8 Rd8 28.Rd8 Qd8 29.Qh7 Qg5 30.Qg7 (30.Qg7 Qd8 31.Qg6+–) 1–0. Bonte,Matthie – Van Yperen,B, corr NED–Cup, 1983.

10.Nc3 Ne5 11.Ba2 Nf3 12.Qf3 Be5 13.Rad1 Nc6 14.Kh1 Nd4 15.Qd3 c6 16.Nd5 cd5–+ (16...cd5 17.Bd4 de4 18.Qe4 Qa3–+) 0–1. Simmelink,J – Engbersen,J, corr, 1991.

10.Nc3 Ne5 11.Nd5 Qe8 12.Qe8 Re8 13.Ne5 fe5 –+ (13...Be5?! 14.d4–/+; 13...Re5?! 14.Be5 fe5 15.Nb4=+).

10.d4 c6 11.Nbd2=+ Bc7 12.e5 fe5 13.de5 Bb6 14.Kh1= Kc7 15.Ne4 Na6 16.Nd6 Nc5 17.a4 Ne6 18.Be6 de6 19.Ba3+/– c5 20.a5!+– Bd7 21.Rfb1 Bc6 22.Nd4! Rad8 23.ab6 ab6 24.Nc6 Kc6 25.Qf3 (25.Qf3 Kd7 26.Qb7#) 1–0. MrkT – Calexico, internet, 2005.

10.d4 c6 11.Bd3 Qe8 12.e5 fe5 13.Nbd2 ed4 14.Bd4= Qf7 15.Bc4 Qf8=+ 16.Ng5 b5 17.Nf7+/– Kc7 18.a4 Ba6 19.ab5+– cb5 20.Ra6 Na6+= 21.Ne4 bc4?? 22.Qa5 (22.Qa5 Kc6 23.Ned6 Qg8 24.Qa6 Kd5 25.Qc4#) 1–0. Zylla,Johannes (2265) – Yeung,Chun Keung (1640), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

10.Re1 Ne5 11.Bb3 (11.Be2 Qe8 (11...Nbc6 12.d4 Nf3 13.Qf3 b6–/+ 14.Nd2 Bb7 15.c4–/+; 11...Nf3 12.Bf3 Be5 13.d4 Qe6 14.c3 Na6 15.Nd2) 12.Qh4 Nbc6 13.d4 g5 14.Qh6 Qg6 15.Qg6–/+) 11...g6 12.Qh3 (12.Qh4 Re8 13.Rf1 g5 14.Qh5 Nbc6 15.Nc3–/+; 12.Qh6 Nf3 13.gf3 Na6 14.d4 c6 15.Nd2–/+) 12...Bc5 (12...g5 13.Qh5 Qe8 14.Qh6 Qg6 15.Qg6–/+) 13.d4 d6 14.Qh6 Nf3 15.gf3 Bb6 (15...Qe5 16.c3 Bb6 17.Kh1–/+) 16.Qf4 Nc6 17.c3 Ne5 18.Rd1 Bd7 19.Kg2 g5 20.Qg3 Ng6 21.Bc1 h5 22.a4 h4 23.Qe1 h3 24.Kh1 Ba5 25.Qg3 Rh4 26.Bc2 Nf4 27.Bf4 Rf4 28.Bd3 Be6 29.Bf1 d5 30.Re1 de4 31.fe4 c5 32.d5 Bc7–+ 33.Nd2?? Rf1! (33...Rf1 34.Nf1 Bg3 35.Ng3 Bd7–+) 0–1. Dos Santos,Rogerio Prudente – Coelho,Raimundo RR, corr, 2000.

9.Nc3 Kd8

10.d4 c5 11.0–0 (11.Bd3 cd4 A) 12.Nd5 Qf8 (12...Qe8–/+ 13.Nd4 Ne7 14.Qe8 Re8 15.Ne7 Re7–/+) 13.Nd4 Be5 14.0–0 Nc6 15.c3 b6–/+; B) 12.Nd4 Be5 13.Nd5 Qf8 14.0–0 Nc6 15.c3 b6–/+) 11...cd4 12.Nd5 (12.Nb5 Ne5 (12...Bc5 13.Nbd4 Nc6 14.Bd5 Nd4 15.Nd4 d6–/+; 12...Nc6 13.Nd6 Qd6 14.Rad1 Nge5 15.Bd5 Nf3+=) 13.Bd5 Bc5 (13...Nf3 14.Qf3 Be5 15.Qf2 Nc6–/+) 14.Nbd4 d6–/+ 15.Kh1 Bg4–/+) 12...Qe8 (12...Qe4 13.Bd3 Qe8 14.Nd4–/+ (14.Rae1 Ne5 15.Qh4 Nbc6–/+) 14...Bc5 15.Kh1 Ne5–/+) 13.Nd4+= Nc6 (13...Bc5 14.Qe2+= Qe5 15.Rad1 Re8–/+) 14.Nb5 (14.Qe2 Bc5 15.Rad1 d6+=) 14...Be5–/+ 15.Be5 Qe5 (worse is 15...Nge5 16.Qe8 Re8 17.Nbc7+=; worse is 15...Nce5 16.Nbc7 Qf8 17.Na8 Qc5 18.Rf2 Nc4 19.Nac7=; 15...fe5?? 16.Nbc7 Qf8 17.Qg5 (17.Na8?! Qc5 18.Rf2 Qc4+=) 17...Qf6 18.Qf6 gf6 19.Na8+–) 16.Qe5 fe5 17.Nd6 Rf8 18.Nf5 b6 19.Rad1 (19.Ng7 Bb7–/+) 19...Na5 20.Bb5 Nb7 21.Ng7 Nc5 22.Nc3 a6 23.Bc4 Bb7 24.Rf3 (24.Ne6 Ne6 25.Be6 Bc6–/+) 24...Rf6 (24...Rc8 25.Ne6 Ne6 26.Be6–/+) 25.Nh5 Rf8 26.Ng7 Rf6 (better is 26...Rc8!?–/+) 27.Nh5= Rf8 ½–½. Pleschke,Helmut – Pinasco,Damian, internet, 1999.

10.d4 Nc6 11.0–0+= Qe8 (11...b6 A) 12.Rf2 Bb7 (12...a6 13.e5 Nge5 14.de5 Bc5 15.ef6 Qf6=; 12...Qe8 13.Re1 Bb7 14.Nd5 Nge7 15.Qg4 Qg6+=) 13.Nd5 Qe8 14.Re1 Na5 15.Bd3 c6+=; B) 12.Nb5 Bb7 (12...a6 13.Nd6 Qd6 14.Bf7 Qf8 15.Bg6 hg6+=) 13.Nd6 Qd6 14.Rae1 a6 15.Bf7 Qf8+=; 11...a6 12.Bb3 (12.Bd3 Qe8 13.Nd5 b5 14.Rae1 Bb7 15.c4 bc4+=) 12...Qe8 (12...b6 13.e5 fe5 14.Ng5 Rf8 15.Nh7 Rh8=; 12...Nf8 13.Rfe1 b5 14.Nd5 Qe8 15.Qe8 Ke8 16.Kh1+=; 12...b5 13.e5 fe5 14.Ng5 Rf8 15.Nh7 Rh8=) 13.Rae1 Qf8 14.Ra1 b5 15.Nd5 Qe8+=) 12.Rae1 b6 (12...a6 13.Nd5+= b5 14.Bd3 Bb7 15.c4 bc4+=) 13.e5 (13.Nd5 Bb7+= 14.Re2 Nge7 15.Qh3 Na5–/+) 13...fe5–/+ 14.Ne4 b5 (14...Be7 15.Neg5 Rf8 16.Qh7 Bg5 17.Ng5=) 15.Nd6 (15.Bb5 Rb8 16.c4 a6 17.Nd6 cd6 18.Bc6 Rb2=) 15...cd6 16.de5 de5 (16...bc4? 17.ed6 Qf7 18.Qg5 Nce7 19.Nh4+–) 17.Bd5 (17.Bb5 Rb8 18.c4 a6 19.Bc6 Rb2+= (19...dc6 20.Ne5 Be6 21.Ng6 Qg6 22.Qa5 Ke8 23.Re6 Qe6 24.Re1 Qe1 25.Qe1 Kd7 26.Qd2 Kc8 27.Be5+–)) 17...d6–/+ 18.Nd4 Bd7 19.Nb5 Qe7 (19...Nge7 20.Qe8 Re8 21.Bc6 Nc6 22.Nd6=) 20.Rd1 Rb8 21.Bc6 Bc6 22.Nd6 (worse is 22.Rd6 Bd7 23.c4 Rb5 24.Rd7 Qd7 25.cb5 Qb5 26.Rd1 Ke8–/+) 22...Kc7 23.Bc3 Rbf8 24.Qe2 Kb8 25.Qa6 Qd7 26.Nf7 Qc8+/– 27.Qc8 Kc8 28.Nh8 Rh8 29.Rd6 Bb7 30.Rfd1 f3 31.Ba5 Be4 32.gf3 Bf3 33.R1d3 Be4 34.Rc3 Kb8 35.Rd7 Rg8 36.Rcc7 Nh4 37.Ra7 Rc8 38.Rac7 g5 39.Kf2 Rc7 40.Bc7 Kb7 41.Be5 Kc6 42.Rc7 Kd5 43.Bf6 h6 44.a4 Kd6 45.Bd8 Nf5 46.a5 Nd4 47.Ke3 Ne6 48.Ke4 Nc7 49.Bc7 Kc7 50.Kf5 1–0. Maderer,Gerd – Draeger,Wolfgang, eMail–Partie, 1998.

10.d4 Nc6 11.Bd3 A) 11...a6 12.Ne2 (12.0–0 Qe8 13.Nd5 b5 14.Rae1 Bb7 15.c4 bc4+=) 12...Qe8 (12...Qf7 13.0–0 b6 14.Nh4 Qf8 15.Nf5 Bb7+=) 13.0–0 b5 14.Nd2 Rb8 15.c4 bc4+=; B) 11...Qe8 B1) 12.0–0 a6 (12...b6 13.Nd5 a6 14.Rae1 Bb7 15.Nd2 Rb8+=) 13.Nd5 b5 14.Rae1 Bb7 15.c4 bc4+=; B2) 12.Rb1 a6 (12...b6 13.0–0 Bb7 14.Nd5 Qf8 15.Ra1 Nce7+=) 13.0–0 b5 14.a4 ba4 15.Na4 Bf8+=.

7.a3 Qe7

8.ab4 Qb4 9.Bb3 Qe4 10.Ne2 d6 11.0–0 Nc6 12.Rf4 (12.Nbc3 Qe5 13.Nf4) 12...Qe7 13.Nbc3 Be6 14.Ba4 0–0 15.Rf2 Nce5 16.h3 += c6 17.Nd4 Nc4 18.Ne6 Qe6 19.Re2 Nge5 20.Bb3 d5 21.Bc4 dc4 22.Na4 g6 23.Qh6 b6 24.Rae1 Qf7 25.Nc3 Rae8 26.Ne4 Re6 27.Nf6! Rf6 28.Re5 Rf1 29.Rf1 Qf1 30.Kh2 Qf4 31.Qf4 Rf4 32.Re7 Rf7 33.Rf7 Kf7 34.Kg3 g5? 35.Kf3 Ke6 36.Ke4 c5 37.Be5 b5 38.Bb8 a5 39.g4 a4 40.Be5 b4 41.Ba1?? b3? 42.cb3 cb3 43.Bb2 Kd6 44.d4 c4 45.Ba3 Kd7 46.d5 c3 47.Kd3 b2 48.Kc2 Kc7 49.Bb4 Kb6 50.Bc3 Kc5 51.Kb2 Kd5 52.Bf6 h6 53.Bg7 Ke6 54.Bh6 Kf6 55.Bg5 1–0. Schwab – Stummerer, corr SOK–87–11 (Adam).

8.ab4 Qb4 9.Bb3 Qe4 10.Ne2 d6 11.0–0 Kd8 12.Na3 Nc6 13.Rae1 Qf5 14.Nf4! Nf4 15.Qf5 Bf5 16.Rf4 Bg6 17.Rf6! Re8 18.Re8 Ke8 19.Rf4 Ne5 20.Nb5 Kd7 21.d4 a6 22.Be6! Ke6 23.Nc7 Kd7 24.Na8 Nc4 25.d5 Nb2 26.Rb4 Nd1 27.Rb7 Kc8 28.Rg7 Bc2 29.Rc7 Kb8 30.Rc2 Ka8 31.Rc6 1–0. Boehnke,Hartmut (2095) – Cencetti,Arthur (1780), 3rd Webchess Open Tournament prel., 2008.

8.ab4 Qb4 9.Bb3 Qe4 10.Ne2 d6 11.0–0 Kd8 12.Nbc3 Qe5 13.Qf3 +–.

8.ab4 Qb4 9.Bb3 Qe4 10.Ne2 d6 11.0–0 f3 12.Rf3 (12.Qf3?! Qf3 13.Rf3 Nc6+–) 12...Bg4 13.Qb5 Qc6 14.Re3 Ne7 (14...Kf8 15.Nbc3 Qb5 16.Nb5 Na6+–) 15.Qd3 Kd8 (15...Qd7 16.h3 Bf5 17.Qd5+–) 16.Nd4 Qd7 17.Nc3 Bf5 18.Qc4 Nbc6 19.Ba4 a6 (19...Bg6 20.Rae1 d5+–) 20.Nd5 Qc8 (20...Na5 21.Qe2 Nd5 22.Bd7 Bd7+–) 21.Ne7 Ne7 22.Qf7 Ng6 23.Re8 1–0. marekt (2125) – purplegadge (1755), gameknot.com, 2014.

8.Bd3 Bd6 9.Ne2 0–0 10.g3 Ne5 11.gf4 Nd3 12.cd3 Na6 13.e5? (better is 13.Nbc3–/+) 13...fe5–+ 14.fe5 Bc5 (better is 14...Nc5!? 15.Nc1 Na4–+) 15.d4 Bb6 16.d3 (16.Nbc3!?–/+) 16...d6–+ 17.Nd2? (17.Rf1–+) 17…Rf5 (18.Qh3 Re5–+) 0–1. Hasler,Ulrich – Nordal, corr ICCF III–1045, 1965.

8.Qe2?? Ba5–+ 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 d6 11.d4 Be6 (11...f5 12.ef5 Bf5 13.0–0–0–+) 12.0–0–0 (12.Be6!? Qe6 13.Rb1–/+) 12...Nd7 13.Nf3 Bc4 14.Qc4 Nb6 (14...Qe4? 15.Rhe1 Qe7 16.Re7 Ne7 17.Re1+– (17.Qc7 Rc8 18.Qd6 Rc3+/–)) 15.Qb3 Qf7 (15...0–0–0 16.Rhe1–+) 16.d5 (16.Rhe1 0–0–/+) 16...Ne5 17.Nd4 Ned7 18.Ne6 Rc8 19.Rhe1 Nf8 20.Nf4 c5 21.a4 Qd7 22.e5 de5 23.Be5 Kf7 (23...fe5 24.Re5 Kf7 25.d6 c4 26.Qf3+–; 23...Na4?? 24.Bf6 Kf7 25.Re7 Qe7 26.Be7+–; 23...Qa4 24.Bf6 Kf7 25.Qa4 Na4 26.Ba1+=) 24.Bf6!! gf6 (24...Kf6 25.Nh5) 25.d6= c4 26.Qf3 Re8 27.Qh5 Ng6 28.Re7 Re7 (28...Qe7 29.de7) 29.de7 Qe7 30.Ng6 Qa3 31.Kb1 ½–½. Grund,Karl – Porzig, corr EU–H–269, 1968.

8.ab4 Qe4

9.Qe2 Qe2 10.Be2 +/–.

9.Qe2 Qe2 10.Ne2 Nc6 11.b5 Nce5 12.Bb3 f3 13.gf3 Nf3 14.Kf2 Ng5 15.d3 Ne6 16.Nd2 Nc5 17.Rhe1 Nb3+= 18.Nb3 Kf7 19.Ng3 d6 20.c4 b6 21.Nd2 a5 22.d4 Bb7 23.d5 Bc8 24.Nf3 Bd7 25.Re4 Rhe8 26.Rae1 Re4=+ 27.Re4 Re8 28.Re8 Ke8. Brzoza,Miroslaw – Ossowski,A, corr Poland, 1981.

9.Qe2 Qe2 10.Ne2 Nc6 11.b5 Nce5 12.Bd5 c6 13.bc6 bc6 14.Be4 Rb8 15.Be5 fe5 16.d4 0–0 17.Bg6+– hg6 18.de5 Rb5 19.0–0 Re5 20.Nbc3 f3 21.Rf3+– Rf3 22.gf3 a5 23.Ne4 d5 24.Ra5 Re8 25.N4c3 1–0. Skerlik,S – Deneuville,C, corr (year?).

9.Qe2 Qe2 10.Ne2 Ne5 11.Bb3 f3 12.gf3 Nf3 13.Kf2 Ne5 14.Nf4 d6 15.Re1 Kf8 16.h3 c6 17.d4 Ng6 18.Ne6 Be6 19.Be6 d5? 20.c4?? Nf4= 21.Ra3 Ne6 22.Re6 dc4 23.Rae3 Na6 24.Re7 Nb4 25.Rc7?? Nd5–/+ 26.Rb7 Ne3 27.Ke3 Re8 28.Kf3=+ h5 29.Nd2 Rh6 30.Nc4 Rg6 31.Ra7 h4 32.Ba3 Kg8 33.Bd6 Rg5 34.Ne3 Rd8 35.Bf4 Rg1 36.Kf2= Rd4 37.Kg1 Rf4 38.Kg2 Re4 39.Kf3 Re5+= 40.Nc4 ½–½. Roczniak,Jan – Zupek,J, corr Poland, 1980.

9.Qe2 Qe2 10.Ne2 Ne5 11.Bb3 f3 12.gf3 Nf3 13.Kf2 Ne5 14.Rg1 g6 15.Nbc3 c6 16.d4 Nf7 17.Nf4 d5? 18.Nfd5! cd5 19.Nd5 Kd7 20.Nb6! (20.Nb6 ab6 21.Ra8+– (21.Bf7?! Ra1 22.Ra1 Rf8+=)) 1–0. MrkT – Sicilicide42, internet, 2005.

7.a3 Be7

8.Ne2 c6 9.Nf4 Qb6 10.Bb3 Qb5+/– 11.e5 Rf8 12.Ng6 hg6 13.Qg6 +=.

8.Ne2 c6 9.Nf4 d5?? 10.Ng6+– hg6 11.Qh8 Kd7 12.Qd8 Kd8 13.ed5 Bf5 14.Bb3 c5 15.d3 Nd7 16.h3 g5 17.Nd2 Bd6 18.0–0 Kc7 19.Rf5 (19.Rf5 Re8 20.Ne4+–) 1–0. michaelbuss – Bull_Dog_Baz, ChessWorld.net, 2007.

8.Ne2 c6 9.Nf4 d5 10.Ng6 hg6 11.Qh8 Kd7 12.Qd8 Bd8 13.ed5 a6 14.a4 cd5 15.Bd5 Nc6 16.Ra3 Be7 17.Re3 Bd6 18.Be4+– 1–0. player27 – turm_schiefbahnm playchess.de, 2002,

8.Ne2 Nc6?? 9.Nf4+– d5 10.Ng6 (10.Ng6 Bg4 11.Qg4 hg6 12.Qg6 Kf8 13.Bd5+– (< 13.ed5 Na5 14.Bd3 Qd5+–)) 1–0. Bendig,Frank – Braskin,Ivo, corr, 1990.

8.Ne2 d5 9.Bd5 c6 10.Nf4+/– Bg4 11.Qg4 Nf4 12.Qg7 Ng2+/– 1–0. pcmvr (2780) – diggitus (2365), net–chess.com, 2008.

8.Ne2 d5 9.Bd5 Bd6 10.0–0 Qe7 11.Nf4 Bf4 12.Rf4 c6 13.Bc4 Be6 14.Be6+= Qe6 15.Nc3 +=. Arndt – Schwenkenbecher, corr, 1972.

8.Nf3 c6?? 9.Nh4+– 1–0. orangutanb4 (2105) – zzuk (1780), kurnik, 2011.

8.Nf3 d5 9.Bd5 c6 =.

8.Nh3 c6 9.Nf4 d5 10.Ng6 dc4 11.Nh8 Kf8 12.Qf7 1–0. usingprogram (1995) – irekkcn, kurnik, 2011.

8.Nh3 Nc6 9.Nf4 Nce5 10.Be5 fe5 11.Ng6 Bf6 12.Bf7! Kf7 13.Ne5 Ke7 14.Qf7 Kd6 15.Nc4 Kc5 16.Qd5# 1–0. pierre – extreme, internet, 2011.

8.Nh3 Bd6 9.0–0 b6 10.Nf4 Bf4 11.Rf4 Ba6 12.Bb3 Be2 13.Qd5 (13.Qe2 Nf4) 13...Ke7 14.Bf6 gf6 15.Qf7 Kd6 16.Rf6 Ke5 17.Rf5 Kd6 18.Qd5 Ke7 19.d3 Nc6 20.Qf7 Kd6 21.Rd5# 1–0. Bonetti,Shane – COMP, 2000.

8.Ne2 Bd6

9.0–0 c6 10.d4 =+.

9.0–0 Nc6 10.d4 Nce7 11.e5 fe5 12.de5 1–0. Bedbur – Kellerer, corr 1987.

9.0–0 Qe7 10.Nf4 Bf4 11.Rf4 d6 12.Nc3 Qe5=+ 13.Qe5 Ne5 14.Bb3 Nbc6 15.Nd5 Kd8 16.Ne3 Ne7 17.d4= N5g6 18.Rf3 c6 19.Raf1 a5 20.Rg3 b5 (21.Nf5 a4=; 20...Ra6 21.Nf5 Nf5 22.ef5+=). McGeary,Bill H (1880) – Deblauwe,Pauwel (1830), Internet, 2003.

9.0–0 Qe7 10.Nf4 Bf4 11.Rf4 d6 12.d3 Kd8 13.Rf2 Ne5 =+.

9.0–0 Qe7 10.Nf4 Bf4 11.Rf4 d6 12.d3 Be6 13.Be6 Qe6 14.Rf3 Nd7 15.Nd2 Nde5 16.Rf5 0–0 17.d4 Nd7 18.d5 Qf7 19.Qh3 Nde5 20.a4 Rfe8 21.c4 Nc4 22.Nc4+= Re4 23.Nd2 Re2= 24.Qd3 Rae8 25.Nc4 Qd7 26.g3 R8e4 27.Rf2 Qg4 28.h3 Re1 29.Re1 Re1 30.Kg2 Qe4 31.Qe4+= Re4 32.Rc2 Ne7 33.Kf3 Re1 34.Ne3 h6 35.Bc1 c6 ½–½. Rosner,Dirk – Tschapek, corr, 1989.

9.0–0 Qe7 10.Nf4 Bf4 11.Rf4 Kd8 12.Rg4 Re8 13.d3 =+ (13.Qh7 Ne5 14.Rg7 Qc5 15.d4 Qc4 =).

8.Ne2 Kf8

9.Nf4 d5?? 10.Ng6+– hg6 11.Qh8 Kf7 12.Bd5 Be6 13.Qd8 Bd8 14.Bb7 Nd7 15.Ba8 c5 16.Bd5 Bd5 17.ed5 Nb6 18.Nc3 f5 19.Rb1 Nc4 20.Bc1 Bh4 21.Ke2 Bf6 22.Rb7 Kg8 23.Ra7 Ne5 24.a4 Ng4 25.d6 (25.d6 Bh4 26.g3+–) 1–0. otto – koenig, internet, 2011.

9.Nf4 Qe8 10.Nd5 Bd8 11.0–0 c6?? 12.Bf6!+– gf6 13.Qh6 Kf7 14.Nf6 (14.Nf6 d5 15.Ne8 Ke8 16.ed5 Bb6 17.Kh1+– Nd7) 1–0. pierre – Gibasaur, internet, 2008.

9.Nf4 Qe8 10.Nd5 Bd8 11.0–0 Qe4 12.d3 =. pierred (2640) – diggitus (2365), net–chess.com, 2008.

9.Nf4 Qe8 10.Nd5 Bd8 11.0–0 Qe4 12.d3 Qh4 13.Qf5 =. iivanov (2485) – diggitus (2365), net–chess.com, 2008.

9.Nf4 Qe8 10.Nd5 Bd8 11.0–0 Qe4 12.d3 Qh4 13.Nf6 Bf6 14.Qd5 Ke8 15.Rf6+= c6 16.Qf7+/– Kd8 17.Nd2 Qh6 18.Ne4 Rf8? 19.Qf8 Nf8 20.Rf8 Ke7 21.Rf7 Ke8 22.Re1 d5 23.Ng5 Kd8+– 24.Bg7?? Qh4?? 25.Bf6 1–0. Sorensen,Henrik – Norman_Hansen,Holger, Aalborg, 1966.

7.a3 Bf8

8.Nc3 Qe7 9.d4 d5 10.Bd5 c6 11.Ba2 Be6 12.Nge2 Ba2 '=/+' 13.Ra2 Qc7 14.Bc1 '=' Bd6 15.h4 Nd7 16.Qg4 0–0–0 17.0–0 Rhe8 18.a4 Ngf8 19.Bf4 Bf4 20.Nf4 Qd6 21.Rd1 Ne6 22.Ne6 Qe6 23.Qe6 Re6 24.a5 h5 25.Ra4 Rd6 26.Rd3 Kb8 27.Rg3 Nf8 28.Ne2 Re6 29.e5 Re7 30.Nf4 fe5 31.de5 g6 32.Re4 Ne6 33.Nd3 Rd5 34.Rg6 '+/=' Ra5 35.g4 hg4 36.h5 Ra1 37.Kf2 Rh1 38.h6 Kc7 39.Kg2 Rh4 40.Kg3 Rh3 '?' 41.Kg4 '+/–' Rh2 42.Nf4 '+–' 42...Nf4 43.Kf4 c5 44.c4 Kd7 45.Re3 Rf2 46.Ke4+– 1–0. Buczinski,Henryk (2200) – Herzog,Klaus (2045), SA–2008–O–00015, 2008.

8.Nf3 Nc6 9.d4 d6 10.Nh4=+ Nce7 11.0–0 c6 12.Nd2 b5 13.Bb3 Qa5 14.Ndf3 Bd7 15.a4 Kd8=+ 16.Ng6 Ng6 17.ab5 Qb5 18.Qb5 cb5 19.Bd5 Rc8 20.c3 Rc7 21.Ra5 Ne7 22.Rfa1 Nd5 23.ed5 g5 24.Ra7=+ Ra7 25.Ra7 Bh6 26.Ba3= g4 27.Nh4 f3 28.gf3 gf3 ½–½. Wozniak – Cottarelli, corr 3GMM–33 (adj), 1997.

8.Ne2 Qe7

9.Nbc3 Qe5 10.Qf3 Nc6 11.0–0–0 Qa5–+ 12.Nd5 Nce5 13.Qb3 Nc4 14.Qc4 c6 15.Nef4?? Ba3 16.Rhe1 Bb2 17.Kb2 cd5 18.ed5 Kd8 19.Ng6 hg6 20.Qe4 Qc5 21.d4 Qb4 22.Kc1 g5 23.Rd3 Rh2 24.Rb3 Qd6 25.Qe8= Kc7 26.Rc3 Kb6 27.Qd8 Ka6 28.Re6!! Rh1 29.Kd2 de6 30.Qd6 b6 31.Qc6 Ka5 32.Ra3 Kb4 33.Qa4# (33.Ra4#) 1–0. Roczniak,Jan – Wejman,Z, corr Poland (year?).

9.d4 c5 10.0–0 cd4 11.Bd4 Nc6 (11...Qe4? 12.Bd5 Qc2 13.Rc1 Qc1 14.Nc1+–) 12.c3 Kd8 (12...Qe4 13.Nd2 Qc2 14.Ra2+–) 13.Nd2 b6 (worse is 13...Nd4 14.cd4 Qe8 15.Qa5 b6 16.Qd5+=) 14.Qb5 Bb7 15.Bd5 Qd6 16.Bf2 Qc7 17.Nd4 Nd4 18.cd4 Bd5 19.Qd5 Qc6 20.Qh5 Rc8 21.Rfb1 Qc2 22.Rd1 Rc3 23.a4 Bb4 24.Nf3 Qe4 25.Be1 Rb3 26.Bb4 Rb4 27.a5 b5 28.Rac1 Rc4 (28...Qb7!? 29.Re1 Rb3 30.a6–+) 29.Rc4–/+ bc4 30.a6 Qc6 31.Qa5 Qc7 32.Qd5 Ne7 33.Qf7 Nf5 34.Rb1 c3 35.Qd5 Nd6 36.Qa8 Nc8 37.Qe4 Nb6 38.Qf5 Qc4 39.Qf4 Re8 0–1. Gasanov,Engels (1900) – Nicolenco,Sergey (2125), ZI–2009–0–00418, 2009.

9.d4 d5 10.ed5 Qe4 11.0–0 Qc2 12.Nf4? Qb2–+ 13.Ng6 Qd4 14.Kh1 hg6 15.Qh8 Qc4 16.Nd2 Qd5 17.Rae1 Kf7 18.Nf3 Nc6 19.h4 Bf5 20.h5 Bg4 21.hg6 Kg6 22.Nh4 Kf7 23.Rd1 (23.Nf3–+) 0–1. iivanov (2485) – pierred (2640), net–chess.com, 2008.

9.d4 d5 10.Bd5 c6 11.Bb3 Qe4 12.0–0 Kd8 13.Nbc3 Qf5 14.Qf3 Bd6 15.Rad1 Kc7 16.d5=+ Qg4 17.Qe4 Bc5 18.Kh1=+ Bf5 19.Qc4 f3 20.d6 Kc8 21.Rf3–/+ Qc4 22.Bc4 Ne5 23.Rf5=+ Nc4 24.Rc5 Nb2 25.Rd4 Nd7 26.Rh5 g6 27.Rh6 b5 28.Rdh4 Nc4 29.Rh7 Rh7 30.Rh7 Nd6 31.Nf4 Ne5 32.Rg7 g5 33.Nh5 f5 34.Ne2 c5 35.Kg1 a5 36.Rg5=+ Nec4 37.Nc3 Na3–/+ 38.Nd5 Nc2 39.Rg8 Kb7–/+ 40.Rg7 Kb8 41.Nhf6 Ra7 42.Rg8 Kb7 43.Rg7 Ka6 44.Nc7 Rc7–+ 45.Rc7 Nb7 46.Nd5 b4 47.Kf2 a4 48.Rc6 Kb5 (48...Kb5 49.Rc7 Nd6–+) 0–1. pcmvr (2780) – pierred (2640), net–chess.com, 2008.

9.Qf5 Nc6 10.Nf4 Nf4 11.Qf4 d6 12.0–0=+ Ne5 13.Be2 Be6 14.d4 Ng6 15.Qf2 Bd7 16.Nd2 0–0–0 17.Bc4 Kb8 18.Rab1 Be6 19.Be6 Qe6 20.d5 Qd7 21.Bd4 b6 22.Qe2 Ne5 23.Nc4 Nc4 24.Qc4+= Re8 25.Rf4 Be7 26.Be3 Bd8 27.c3 Rhf8 28.Rf5 g6 29.Rf3 f5 30.ef5 Rf5 31.Rbf1 Ref8 32.Rf5 Rf5 33.Rf5 Qf5–/+ 34.h3 Bf6 35.Qc6 Qe4 36.Bf2–/+ Bg5 37.Kh1 Be3 38.Be3 Qe3 39.a4 Qc5–+ 40.Qc5? dc5 41.c4 c6! 42.dc6 Kc7 0–1. mtrold1 – bug43, internet live, 2001.

9.d3 Qc5

10.Bd5 Kd8 11.c4? c6–+ 12.e5 Ne5 13.d4 Nd3 14.Kd2 Qe7 15.Kd3 Qe3 16.Kc2 cd5 (16...cd5 17.c5 d6–+) 0–1. Grehl,Siegfried – Stueber,Guido J, corr, 1989.

10.Qf3 Ne5! 11.Qf4 Nc4. Leisebein.

10.Nf4 Qh5 11.Nh5 d6 12.Nd2 Nc6 13.h3 Bd7 14.Nf6= gf6 15.Bf6 Bh6 16.Bh8 Nh8 17.Rf1 Ne5 18.Bb3 Ke7 19.Ke2 Nef7 20.Nf3 Rg8 21.Rf2 Rg3=+ 22.Raf1 Ne5 23.Ne1 Be8 24.Rf5 Bg6 25.Rf6 Re3 26.Kd1 Bg5?? 27.Re6=+ Kd7 28.Re5 de5 29.Rf8 Nf7 30.Bf7= Bh6? 31.Rh8+– (31.Rh8 Bf4 32.Bg6 hg6 33.Ra8+–) 1–0. Kuhlmann – Criel, 1982.

8.Nf3 Qe7

9.0–0 a6 –/+.

9.0–0 Qe4? 10.Re1 Qe1 11.Ne1 +–.

9.Nc3 Qc5 10.Bd5 Kd8 11.d4 Qb6 12.Rb1 Qa5–/+ 13.Nd2 Nc6 14.Ne2 b6 15.Bc3 Qa4 16.Qh3 Ba6 17.Bb3=+ Qb5 18.Bc4 ½–½. Boehnke,Hartmut (2135) – Herzog,Klaus (2020), EU/WS/M/003 ICCF, 2008.

9.Nc3 c6 10.d4 d5 11.Bb3 Kd8–+ 12.0–0–0 de4 13.d5 c5 14.d6=+ Qd7 15.Ng5 Qg4 16.Nf7+– Ke8 17.Qd5 (17.Qd5 Qf5 18.Nh8 Qd5 19.Nd5 (19.Rd5?! Nh8 20.Ne4 Nd7+/–) 19...Nh8 20.Nc7 Kd7 21.Be6 Kd8 22.Bc8 (22.Na8?! Be6 23.Rhe1 e3=+) 22...Kc8 23.Na8+–) 1–0. pcmvr (2780) – higarra (2500), net–chess.com, 2008.

9.d4 d5! 10.Bd5 c6 11.Bb3 Qe4 12.Kd2 Qf5 13.Re1 Be7 14.Qf5 Bf5 15.d5 cd5 16.Nc3 Nc6 17.Nd5 0–0–0 18.Rad1 Bc5–+ 19.Kc1 Rhe8 20.h4 Bg4 21.Bc4 Nge5 22.Nf4?? Nc4 (23.Rd8 Rd8–+ (23...Nd8?! 24.Re8 Be3 25.Re3 Ne3 26.Nd4–/+)) 0–1. Mielke,Sven (2080) – Hildebrand,Gerald (2215), Kreuzberg CC–ch, 2002.

7.Ne2 Nc6

8.Nf4 Nce7

9.0–0 c6 10.d4 Bd6 11.Ng6 Ng6 12.Nd2 Qc7 13.Nf3 =.

9.0–0 d5 10.Bd5 c6 11.Bb3 Bd2?! 12.Nd2 Qd2 13.Ng6 Ng6 14.Rad1 Qe3 15.Kh1 Bd7 16.e5 Qc5 17.Rd7! Kd7 18.e6 Kd6 19.Rd1 1–0. Myers,Herb – Piasetski,Leon, Puerto Rico, 1968.

9.0–0 d5 10.Bd5 Nd5 11.Ng6 hg6 12.Qh8 Ke7 (12...Bf8 13.ed5 Qd5+–) 1–0. orane – Canyonlands, Caissa.com, 2005.

9.0–0 d6?? 10.d4?? c6= 11.c3 Ba5 12.Nd2 Bc7 13.Rae1 d5?? 14.ed5?? Bf4+/– 15.Rf4 0–0 16.dc6+– Kh8 17.Bd3 Qd6?? 18.Rh4! (18.Rh4 h6 19.cb7 Bb7 20.Bg6 Ng6 21.Qg6+–) 1–0. Schulze – Schafer, corr, 1975.

9.e5 f5 10.0–0+= c6 11.Ng6 Ng6?? 12.Bf7!!+– (12.Bf7 Kf8 13.Bg6 Qb6 14.d4 hg6 15.Qh8 Kf7 16.c3+–; 12.Qf5 Qb6 13.Kh1 d5 14.Qf7 Kd8–/+; 12.Rf5 d5 13.ed6 Bf5 14.Qf5 Qd7+=) 1–0. Buczinski,Henryk – Tomczyk, Bytom, 1976.

7.Ne2 Bd6

8.0–0 b6?? 9.d4 Bb7 10.Nd2 Nc6 11.e5? fe5–/+ 12.de5 Be5 13.Be5 Nce5 14.Bb3? f3!–+ 15.Nf3 Nf3 16.gf3 Qf6 17.Bd5 0–0–0 18.Bb7 Kb7 19.Qd5 Kb8 20.a4 Rhe8 21.Nd4 (21.Nd4 Nf4 22.Qf5 Qd4 23.Kh1–+). bratek55 (1640) – shala12 (1665), kurnik, 2011.

8.0–0 b6?? 9.d4 Bb7 10.Nd2 Nc6 11.Nf4 Bf4 12.Rf4 Qe7 13.e5? fe5–/+ 14.de5 0–0–0 15.Rg4 Nce5 16.Be5 Ne5 17.Rd4 Nc4 18.Nc4 Ba6 19.Qd5 c6 20.Qe4? Qc5?? 21.Kh1? Rhe8–+ 22.Qg4 h5 23.Qf4 g5 24.Nd6 Kb8 25.Qd2 Rg8?? 26.Ne4 Qd4 (26...Qd4 27.Qd4 Rge8+–). bratek55 (1655) – shala12 (1650), kurnik, 2011.

8.0–0 Be5 9.d4 d5? 10.Bd5 c6 11.Bb3 Bc7 12.Nf4 Bf4 13.Rf4 Qe7 14.Nd2 Be6 15.Be6 Qe6 16.d5 cd5 17.ed5 Qb6 18.Bd4 Qd6 19.Rg4 0–0 20.c4 Nd7 21.Ne4 Qb4 22.Rc1 f5?? 23.Rg6 hg6 24.Qg6 Qe7 25.Ng5 Ne5?? 26.Be5 Rf6 27.Bf6 Qf6?? 28.Qf6 gf6 29.Ne6 Kf7 30.Kf2 Rc8 31.Kf3 b5 32.c5 a5 33.Kf4 Rg8 34.g3 Rg4 35.Kf5 Ra4 36.Rc2 Rc4 37.Nd8 Ke7 38.Rc4 bc4 39.Nc6 Kd7 40.Na5 c3 41.Nb3 c2 42.Kf6 Kc7 43.g4 (43.g4 Kc8 44.g5+–) 1–0. bratek55 (1620) – shala12 (1690), kurnik, 2011.

8.d4 c6 9.e5 fe5 10.de5? Be5!–+ 11.Be5 Qe7?? 12.Bf4+– d5 13.Bd3 Qf7?? 14.0–0 0–0 15.Bd6?? Qe8 16.Rf8+– Nf8 17.Qe8 (17.Qe8 Nbd7 18.Bf5 h6 19.Bd7 Kh7 20.Bf8 Bd7 21.Qa8 d4 22.Qb7 g5 23.Qd7 Kg6 24.g4 d3 25.Qf5) 1–0. nizinna (1605) – bj47, kurnik, 2011.

7.Ne2 Qe7

8.0–0 Qc5 9.Qc5 Bc5 10.d4 Bb6 11.Kh1 d6 12.Nf4 Nf4 13.Rf4 Nc6 14.Bb5 Bd7 15.Bc6 Bc6 16.e5? 0–0–0 17.ef6–/+ gf6 18.Nd2 Rhg8 19.Nf3 Rde8–+ 20.a4 a6 21.a5 Ba5! 22.c4 Bf3 23.Rf3 Re2 24.g3 Rb2 25.Ra5 Re8 26.Raf5 Ree2 27.Rf6 Rh2 28.Kg1 Rbg2 29.Kf1 Rc2 30.Kg1 Rhd2 31.Rf8 Kd7 32.R8f7? Kc6 33.d5 Kb6 0–1. Uszynski,Zygmunt – Wronicz,Stefan, Warszawa–ch sf, 1967.

8.0–0 Qc5 9.Qc5=+ Bc5 10.d4 Bd6 11.Nbc3 c6–/+ 12.Rae1 b5 13.Bb3 a5=+ 14.a4 b4 15.Nb1 Ba6 16.Nd2 Kd8 17.Rf2 c5–+ 18.e5 fe5 19.de5 Be5 20.Be5 Ne5 21.Bd5 Nbc6 22.Nf4 Kc7 23.Ne4 Rae8 24.Rd1 Kb6 25.Bc6 dc6 26.Rd6 Bc4 27.Nd2 Kc7 28.Nc4 Nc4 29.Rd3 Re1 30.Rf1 Rf1 31.Kf1 Rf8 32.g3 g5 33.Ke2 gf4 34.g4 f3 35.Rf3 Rf3 36.Kf3 Kd6 37.Kf4 Nb2 38.Kf5 Na4 39.h4 c4 40.h5 b3 41.g5 bc2 42.g6 hg6 43.hg6 c1Q 44.g7 Qg1 45.Kf6 c3 46.Kf7 c2 47.g8Q Qg8 (48.Kg8 Nc3 49.Kf7 a4 50.Kg6 a3 51.Kf6 Nd5 52.Kf5 a2 53.Kg4 c1Q 54.Kf5 Qf4 55.Kg6 Qg3 56.Kf5 a1Q 57.Ke4 Qae5#) 0–1. Svitek,Volker – Rumjancev,Nikolaj, Praha Cedok op, 1996.

8.0–0 Bd6 9.Nf4 Bf4 10.Rf4 d6 11.d4 Be6 12.Be6=+ Qe6 13.Rh4 Qf7 14.Rg4 Nd7 15.Nd2 0–0–0 16.Qa5 Kb8 17.Rg3 Ne7 18.d5 Nc8 19.Bd4 Ndb6 20.Ra3 Qe7 21.Bb6 cb6 22.Qb4 Qc7 23.Rc3 Qd7 24.Rb1 Ne7 25.Nc4 Nc8 26.Rcb3 Qc7 27.a4 Rd7 28.Ne3 Qc5 29.Rc3 Qb4 30.Rb4 Rc7 31.Rbc4 Rc4 32.Rc4 Ne7 33.Kf2 Rc8 34.Kf3 Rc5 35.Kg4 Kc7 36.a5 Rc4 37.Nc4. Alvarez,Aroa – Vizcarra,Jorge, Lima op U18, 2000.

8.0–0 Kd8 9.a3 Bd6 10.Nbc3 –/+.

8.0–0 Qe4?? 9.Bd3+– Qe6 10.Bg6 Kd8 11.Bd3 Bd6 12.Nbc3 b6 13.Ne4 Bb7 14.Nd6 Qd6 15.Nf4 Nc6 16.Rae1 Kc8 17.Re8 Re8 18.Qe8 Nd8 19.a4 a6 20.a5 b5 21.Qe3 Kb8 22.Bh7 Nf7 23.Be4 c6 24.Nh5 Kc7 25.Ng7 Rg8 26.Nf5 Qb4 27.Bf6 d5 28.Bf3 Kb8 29.Ne7 Rf8 30.Qe6 Nd6 31.Bc3 Qf4 32.Be5 (32.Be5 Qe5 33.Qe5+–) 1–0. nizinna (1650) – ikb162, kurnik, 2011.

8.c3 Qe4?? 9.d3= Qe5 10.Qe5 Ne5 11.cb4 Nbc6 12.Be5 fe5 13.a3 d6 14.Nbc3 Rf8 15.Rf1 Bg4 16.Bd5 Be2 17.Ne2 Rb8 18.Be4 Ne7+= 19.Nc3 c6= 20.g4 d5=+ 21.Bh1 g5 22.Rb1 Kd7 23.b5 Ng6 24.bc6 bc6 25.Rb8 Rb8–+ 26.Kd2 h6 27.h3? Kd6 28.Rb1–/+ Rb1 29.Nb1 Nf8 ½–½. Woloszyn,Piotr (1845) – Sujkowski,Pawel, Najdorf mem op–B, 2007.

8.Nbc3 c6 9.0–0 Qc5 10.Qc5 Bc5 11.d4 Bb6 12.Rad1 Ne5 13.Bb3 g5 14.Na4 Ng4 15.Nf4 gf4 16.Rf4 h5 17.Nb6 ab6 18.h3 d6 19.hg4 Bg4 20.Rdf1 Nd7 21.d5 ½–½. Porat,Yosef – Domnitz,Zadok, ISR–ch Israel, 1967.

8.Nbc3 Qe5 9.Qf3 Nc6 10.0–0–0 Bc3 11.Bc3 Qc5 12.Bb3 Na5 13.d4 Nb3 14.ab3 Qg5 15.Kb2 0–0 16.h4 Nh4 17.Qd3? d5 18.Bd2 Bg4 19.g3 Be2 20.Qe2 Qg3 21.Rdg1 f3 22.Qb5–/+ Ng2 23.Qd5 Rf7 24.Rh7–+ Kh7 25.Qf7=+ Qh4 26.Rf1 Qh3 27.e5 Ne3 28.ef6 Rg8 29.Be3+– (29.Be3 f2 30.Rf2+–) 1–0. Rodriguez,Alberto2 (2315) – Gamarra Caceres,Carlos (2310), ARG–chT Chaco, 1993.

7.Nf3! Nc6

8.0–0 d6 9.Nh4=+ Ke7 10.Ng6 hg6 11.Qg6 Qf8 12.Rf4 Ne5 13.Be5 de5 14.Rf3 Be6 15.Be6= Ke6 16.Qg4 Ke7 17.Nc3 Bc5 18.Kh1 c6 19.Rb1 b6 20.d3 Qf7 21.a4 Rh6 22.Qg3 Rah8 23.h3 Rg6 24.Qe1 Qe6 25.Rf5 Rg5 26.Qf1 g6 27.Rg5 fg5–/+ 28.Rb2 Rf8 29.Qe1 Bf2 30.Qd2 Qf6 31.Ne2 g4 32.Kh2?? gh3 33.gh3 Rh8 34.d4 Qf3 35.Qg5 Kf7 36.Qg2 Qe2 37.Rb3 Kg7 38.Rf3 Bg1! 39.Kg1 Qg2 40.Kg2 ed4 41.Rd3 c5–+ 42.Rd2 Re8 43.Kf3 g5 44.Re2 Kg6 45.Re1 Rf8 46.Kg3 Rf4 47.e5 Kf7 48.e6 Ke7 49.a5 Rf6 50.ab6 ab6 51.Kg4 Re6 52.Re6 Ke6 53.Kg5 c4 54.Kf4 d3 55.cd3= c3 56.Ke3 b5 57.d4 b4 58.Kd3 (58.Kd3 Kd5 59.h4=). Bonetti,Shane – MinnieMouse (1685), ICC, 2002.

8.a3 Ba5!? –/+.

8.a3 Qe7 9.Bd5 Kd8 10.ab4+= Nb4 11.Kd1 d6 12.d4 Nd5 13.Qd5 c6 14.Qb3 b6 15.Nbd2 Bg4 16.Kc1 Kc7 17.h3 Bh5 18.Qa4 a5 19.d5 b5 20.Qb3 a4+= 21.Qd3 Ne5 22.Be5 fe5 23.dc6 Rhb8 24.c4 b4=+ 25.c5 Bf3 26.cd6 Qd6–/+ 27.Qd6 Kd6 28.Nf3 Rb5 29.Rd1 Kc6 30.Kb2 a3 31.Kb3–/+ Ra7 32.Rac1= Kb6 33.Rd6 Kb7 34.Rd7 Ka6 35.Rc6+– Rb6 36.Ra7 Ka7 37.Ne5 (37…Ka6 38.Rb6 Kb6 39.Nd3+– (39.Kb4?? a2–+)) 1–0. Bertel,M – Knudsen,J, corr ASPCC, 1995.

8.Nc3 d6 9.Nh4= Nce7?? 10.Nd5 Kf8?? 11.Nb4+– Qe8 12.0–0 Nh4 13.Qh4 g5?? 14.Qh6# 1–0. Pavlov,Mircea (2385) – Reshko, Riga LAT, 1996.

8.Nc3 Nce5 9.Ne5 fe5 10.Nd5 Bd6 11.0–0 c6 12.Nf4=+ Qh4 13.Ng6?? Qh5–+ 14.Nh8 Bc5 15.Kh1 Qh4 16.Bf7 Ke7 17.Be5=+ d6 18.Bg7= Be6 19.Bf6 Qf6= 20.Rf6 Kf6 21.Rf1 Ke7 22.Be6 Ke6 23.Nf7+/– h5? 24.Ng5+– Ke5 25.c3 Rg8 26.d4 Bd4 27.cd4 Kd4+– 28.h4 b5 29.Rd1 Kc5 30.Ne6 Kb6 31.Rd6 Rg4 32.e5 Rh4 33.Kg1 Re4 34.Nf8 Re5+/– 35.Nd7 Kc7 36.Ne5 Kd6 37.Nf3 c5 38.Kf2 Kd5 39.Ke2 c4= 40.Kd2 b4 41.Kc2 a5 42.Nd2 Kd4 43.g3 a4=+ 44.Nf3 Ke3 45.Ne5 b3–/+ 46.ab3 cb3 47.Kc3 Kf2 48.g4= hg4 49.Ng4 ½–½. mtrold1 – garderob, internet live, 2001.

8.Nc3 Qe7 9.0–0 d6?? 10.Nd5+= Qd7 11.Bf6! b6? 12.Bg7?? Qg7+= 13.Nf4?? Bd7 14.Ng5 Nce5 15.Nfe6 Be6 16.Ne6 Nf3?? 17.Rf3 Bc5?? 18.Kh1 Qa1+= 19.Rf1 Qe5 20.Nc7 Ke7?? 21.Rf7+/– Kd8 22.Ne6 Ke8 23.Nc7 Kd8+= 24.Ne6 Kc8?? 25.Ba6 Kb8 26.Rb7 Kc8 27.Qe5 Ne5 28.Rh7 Kb8 29.Rh8# 1–0. Trkn – Charon, itsyourturn.com, 2000.

8.Nc3 Qe7 9.d3? Qc5 (9...Na5!? 10.Bb3–+) 10.Qc5–/+ Bc5 11.Nd5 Bd6 12.0–0 Nce5 13.Ne5 fe5 14.Rab1? (better is 14.Ba3 Ba3 15.Nc7 Kd8 16.Na8–+) 14...c6–+ 15.Nc3 b5 16.Bb3 Bc5 17.Kh1 d6 18.a4 b4 19.Ne2 Bg4 20.Rbe1 Be3 (20...Ke7 21.h3 h5 22.Nf4 Nf4 23.d4 Bd4 24.Bd4–+) 21.h3 Be2 22.Re2 a5 23.Bc1 (23.g3 Rf8–+) 23...Bc1 24.Rc1 Kd7 25.Rf1 Rhf8 26.Ref2 Rf6 27.g3 h5 (27...fg3?! 28.Rf6 gf6 29.Rf6–+) 28.Kh2 Raf8 29.gf4 Nf4 30.h4 (30.Rg1 Ne6 31.Rf6 Rf6 32.Rg2–+) 30...Rg6 31.d4 (31.Kh1 Rg4–+) 31...Rg4 32.de5 (32.Kh1 ed4 33.Rh2 Ne2–+) 32...Rh4 33.Kg3 (33.Kg1 Nh3 34.Kg2 Rf2 35.Rf2 Nf2 36.Kf2 de5 37.Bc4–+) 33…Rh3 0–1. Di Pietro,Rosario (1665) – Rinaldi,Mario, WB/007 – webserver classe B n., 2009.

8.Nc3 Qe7!? 9.Bd5 Nce5 –/+.

8.Nh4=+ Nce7 9.0–0 d5 10.ed5 Bd6 11.Re1 0–0=+ 12.d4 Nh4 13.Qh4 Nf5 14.Qh5 g6 15.Qf3 Ne3 16.Bb3 Bg4 17.Qf2 Qd7 18.c4–/+ b6 19.Nd2 Rae8 20.Rac1 Bb4 21.Bc3 Ba3 22.Ra1 Qd6 23.Nb1 g5?? 24.Qd2 a5 25.c5!+/– bc5 26.Na3 cd4 27.Bb2 Nd5 28.Qd4 c6 29.Re8 Re8 30.Qf6 Qf6+/– 31.Bf6 h6 32.Rc1 Kf8 33.Bd4 Nb4 34.h3 Bf5 35.Rc5 Bd3 36.Ra5+– Re1 37.Kh2 Nd5 38.Nc2 Re2 39.Bc5 Kg7 40.Nd4 Rd2 41.Nf3 Re2 42.Bd1 Re6 43.Bd4 Kf8 44.Ne5 Bb5 45.a4 Bf1 46.Kg1 Bc4 47.Bg4 Ne3 48.Be6 (48.Be6 Be6 49.Nc6+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Szyndler,Stanislaw, Olsztyn, 1990.

8.Nh4 Nce7 9.a3 =.

8.Nc3 Bc3

9.Bc3 Qe7!? 10.0–0 Qe4?? 11.Rae1 Qe1 12.Ne1 +–.

9.Bc3 Qe7!? 10.0–0 Nce5 –/+.

9.Bc3 Kf8 10.d4 Qe7 11.0–0= d6 12.Rae1 Bd7 13.Kh1 Nd8 14.e5+= de5 15.de5+/– Qc5?? 16.ef6+– (16.ef6 Qe7 17.Nh4+–) 1–0. Criel,Eduard J – Kuhlmann,Antonius Egidius J, corr, 1988.

9.Bc3 d6

10.Nh4 Nce5 11.Be5 de5 12.Ng6 Qd4 13.Nh8 (13.Nh8 Kd8 14.Rc1 Qc4 15.Qh7+–) 1–0. pierred – mei_hong_lo, Yahoo, 2005.

10.Nh4 Nce7

11.0–0 c6 12.Rab1 d5 13.ed5+/– cd5? 14.Ng6+– Ng6 15.Rfe1 Kd7 16.Qd5 Kc7 17.Ba5 b6 18.Qa8 Qd4 19.Kh1 Qc4 20.Qa7 (20.Qa7 Kd6 21.Rb6 Qc6 22.Bb4 Kd5 23.Qa5 Kd4 24.Rc6 f3 25.Qc5#) 1–0. pierre (2305) – blackcrowman (1815), ChessWorld.net, 2005.

11.0–0 Kd7 12.Ng6 hg6 13.Qg4 f5 14.ef5+/– Kc6 15.Qf3 d5 16.Rfe1 Kc5?? 17.Re7! Kc4 18.Qd3 Kc5 19.Bd4 (19.Bd4 Kc6 20.Qc3 Kb5 21.Rb1 Ka6 22.Qa3#) 1–0. Trokenheim,Marek – Kusmierek,Jozef, corr Poland–Exil, 1994.

11.Nf5 d5!? 12.Ne7 Ke7 13.Bd5 c6 14.Bb3 =.

11.Nf5 d5!? 12.Ne7 Qe7 13.Qd5 c6 =+.

11.Nf5 Nf5 12.ef5+= Bf5 13.Qf5+/– Ne5 14.Bb3 g6 15.Qf4+– Qe7 16.0–0 0–0–0 17.Qf6 (17…Rde8 18.Qf2+–; 17.Rae1 Qf8+–) 1–0. Algra,K – Ter Haar,D, corr NED–ENG, 1997.

11.Nf5 Kf8 12.0–0 d5 13.Ne7= Qe7 14.Qd5 c6 15.Qh5 Be6 16.Bd3 Bf7 17.Qe2 c5 18.Bc4 b6 19.d4 cd4–/+ 20.Bd4?? Bc4 21.Qc4=+ Ne5 22.Qc3 Kf7 23.Rf4 Rhc8 24.Qb3+= Ke8? 25.Raf1?? Rd8? 26.Be5+– Qc5 27.Kh1 Qe5 28.Qg8 Kd7 29.Qg7 Kc8 30.Qh7 Rd7? 31.Qf5 Qd6 32.Qf6 Qf6 33.Rf6 Re7 34.Rf8 Kb7 35.Ra8 Ka8 36.Re1 Kb7 37.e5 Kc6 38.e6 Kd6 39.g4 (39.g4 a6 40.h4+–) 1–0. Trokenheim,Marek – Svensson,Eric, corr SSKK 3–83, 1983.

11.Nf5 Kf8 12.0–0 Qe8 13.Bf6 Bf5 14.ef5 d5 15.fg6+– gf6 16.Qh6 Kg8 17.g7 (17.g7 dc4 18.Qf6+– (18.gh8N?! Qc6+–)) 1–0. Fischer,Robert J – Gloger,J, Cleveland sim, 1964.

7.Nf3 d5

8.Bd5 c6 9.Bb3 Nd7 10.0–0 Nc5 11.e5 Nb3= 12.ab3 (12.ab3 fe5 13.Ne5 Bc5 14.Kh1=). wvmaniac (2455) – diggitus (2365), net–chess.com, 2008.

8.Bd5 Ke7 9.c3 Bd6 10.Nh4 Ne5–/+ 11.h3 f3 12.d4 g6–/+ 13.Qh6 Nd3 14.Kf1 Qf8 15.Qe3? fg2 16.Kg2 Nb2 17.e5 g5 18.ed6 Kd6 19.Nf5 Kd5 20.Rf1 Bf5 21.Rf5 Kd6 22.Nd2 Kd7 23.Rd5 Kc8 24.Qe6 Nd7 25.Rd7?? Kb8=+ 26.Rb1 Nd3 27.Qc6 Qc8 28.Ne4 a5 29.Nd6 Nb4 30.cb4 bc6 31.ba5 Ka7 32.Nc8 Rac8 =. Jakobi,Axel – Beutel,Heinrich, 2. B4 Thementurnier, 2000.

7.Nf3 Qe7

8.0–0 Nc6 9.a3 Ba5 10.Nh4 Bb6 11.Kh1 Qc5 12.Be2 Qh5 13.Bh5 Kf7 14.Nc3 d6 15.Nd5 Nce5 16.Nb6 ab6 17.Rf4 Ke7 18.Nf5 Kd8 19.Rf2 Nc4 20.Bc3 Bf5 21.ef5 Ne7 22.Bf7 d5 23.d3 Ne3 24.Be6 c5 25.Bb2 d4 26.c3 dc3 27.Bc3 Ra4 28.Bb2 Rh4 29.Rf3 N3d5 30.Rg3 g6 31.Rf3 Kc7 32.g3 Rh6 33.g4 g5=+ 34.d4 Rd8 35.dc5 bc5–/+ 36.Bf7 Nf4 37.Rf2 Ned5–+ 38.Rc2? Ne3 39.Rc5 Kb6 40.Rc3 Rd2 41.Bh5 Ng4 42.Rb3 Ka6 43.h3 Rh5 44.Bd4 Rh2 45.Kg1 Ne2 46.Kf1 Nd4 47.hg4 Nb3 48.Rd1 Rh1 49.Kg2 Rd1 50.gh5–+ Nd4 51.a4 Rd3 52.Kh2 Ka5 53.Kg1 Rd2 54.Kf1 g4 55.Ke1 Nf3 56.Kf1 g3 57.h6 g2# 0–1. Betsy516 – Comet B.35, computer chess game, 2001.

8.0–0 Nc6 9.d4 Nce5 10.Bb3 Nf3 11.gf3 c6 12.a3 Bd6 13.Nd2 Bc7 14.e5 fe5–+ 15.de5 Qc5 16.Kh1 d5 17.c4 Be6 18.cd5 cd5 19.Ne4? Qb5 20.Ng5 Bf5 21.Nh7 Bd3 22.Rfc1 Qb3 23.Rc7 Qb2 24.Rac1 Qe5 25.Qg4 Ne7 26.Qd7 Kf7 (26...Kf7 27.Qe7 Qe7 28.Ng5 Ke8 29.Re7 Ke7–+) 0–1. wvmaniac (2455) – higarra (2500), net–chess.com, 2008.

8.0–0 d6 9.Nc3 (9.Nh4!? Bc5 10.Kh1=) 9...Bc3 10.Bc3 Nc6 (10...Qe4 11.Rae1 Qe1 12.Re1 Kd8 13.Ng5+–) 11.d4 Bd7 (11...Qe4?? 12.Rae1 Qe1 13.Ne1+–) 12.Rab1 0–0–0 (12...Qe4? 13.Rfe1 Qe1 14.Re1 Nce7 15.Qa5+–) 13.Qb5 b6 14.Qa6 Kb8 15.Bd5 Qe8 16.Qd3 Nge7 17.Bc4 g5 18.a4 g4 19.Nd2 f3 20.Nf3? (better is 20.gf3 Qg6 21.Kf2–/+) 20...gf3–+ 21.Rf3 Rf8 22.a5 f5 23.ab6 ab6 24.e5 (better is 24.d5 fe4 25.Qe4 Rf3 26.Qf3–+) 24...de5 25.de5 Bc8 (25...Be6! 26.Qe2 Bc4 27.Qc4–+) 26.Qe2 Nd5 27.Bb5? (27.Bb2–+) 27...Nc3 28.Rc3 Qe5 (28...Nd4 29.Qc4 Qe5 30.Rd3–+) 29.Qe5?? (better is 29.Rc6 Qe2 30.Be2–+) 29...Ne5 30.Ra1 (30.Re3 Rd5–+) 30...Bb7 31.Ba6 (31.Re3 Be4 32.Re2 Rd5–+) 31...Rd2 32.Bd3 (32.Bb7 Kb7 33.Rf1–+) 32...Nd3 (better is 32...Rg2 33.Kf1 Ng4 34.Ke1 Re8 35.Kd1 Rg1 36.Kd2 Ra1 37.Bf5 Nh2 38.Rh3 Nf1 39.Kc3 Ra3 40.Kb2 Rh3 41.Bh3–+) 33.cd3 Rg2 34.Kf1 Rh2 35.Kg1 Rh1 (35...Rh1 36.Kf2 Ra1–+) 0–1. Sinclair,Colin – Thompson,Robert, GBR–ch Major op, 2008.

8.0–0 Qe4? 9.Re1 Qe1 10.Ne1 +–.

8.Bb3 Nc6 9.Nc3 Bc3 10.Bc3 d6 11.Nh4 Bd7 12.Ng6? Qe4–+ 13.Kf2 Qg6 14.Rhe1 Kd8 15.Qd5 Ne5 16.Ba5 Kc8 17.Rab1 Bc6 18.Qe6 Kb8 19.Bd5 Qc2 20.Re5 Qb1 21.Re4 Qb5 22.Bc6 Qc5 23.Kf1 Qc1 24.Ke2?? Qc6 25.Rc4 Qg2 26.Kd1 b6 27.Qd7 Qf1 (27...Qf1 28.Kc2 Qc4 29.Bc3 Qa2 30.Kc1 f3–+) 0–1. Tawbeh,Muneer (2205) – Solomon,Stephen J (2440), Novi Sad ol (Men), 1990.

8.Bb3 Kd8 9.a3 Bc5 10.Nc3–/+ d6 11.d4 Bb6 12.0–0–0 Be6 13.Ba4 Nd7 14.Rhe1 Bf7 15.Bb3 Bb3 16.cb3 Qf7 17.Qb5 a6 18.Qa4 Kc8 19.Nd5 Re8 20.Qc4 Qf8 21.Kb1 Kb8 22.Rc1 c6 23.Nb6 Nb6 24.Qb4 Ka7 25.a4 Rac8 26.a5 Nd7 27.d5 c5 28.Qa4 Qe7 29.b4 Nge5 30.Red1 Ng4 31.Nd2 Ne3 32.Rg1 Kb8 33.b5 Ne5 34.ba6 ba6 35.g3 g5 36.Ka2 Ka7 37.gf4 gf4 38.Be5 fe5 39.Rb1 Rb8 40.Rb6 Rb6 41.ab6 Kb6 42.Rb1 Ka7 43.Qc6? Rb8 44.Rb8 Kb8 45.Qb6 Ka8 46.Qc6 Ka7 47.Qc8 c4! 48.Nc4 Nc4 49.Qc4 Qb7 50.Qf1 Qb4 51.Qg2 Kb6 52.h4 a5 53.h5 a4 54.h6 Qb3 55.Ka1 a3 56.Qg1 Kb5 57.Qb6 Kc4 58.Qc6 Kd3 59.Qc2= ½–½. Biberger,Hans (2015) – Taimanov,Alexandre (2115), Munich–ch VM2, 2006.

8.Bb5 c6–+ 9.0–0?? cb5 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Coleman, internet, 1995.

8.Kd1 Qc5 9.Bd5 Kd8! 10.c3 Ba5 11.Ba3 Qb5 12.Ng5! +=. Kapengut – Glushnev, 1958.

8.Kd1 Nc6 9.c3 Bd6 10.d4 b5 11.Bb5 Rb8 12.Bc6? dc6–+ 13.Kc1 0–0 14.Nbd2 Rb5 15.e5 fe5 16.Ng5 h6 17.Qg6 Bf5 18.Qh5 ed4 19.c4 Rb2! 20.Kb2 Ba3 (20...Ba3 21.Kb3 Qb4#) 0–1. wvmaniac (2455) – pierred (2640), net–chess.com, 2008.

8.Kd1 Kd8 9.a3 Ba5?? 10.Qa5+/– Qe4 11.Bd3 Qc6 (better is 11...Qe8!?+–) 12.Qh5 Nf8 (12...Ne7 13.Qf7 Qb6+–) 13.Qf7 (13.Qf7 Qe6 14.Qg7+–) 1–0. Schoenegg,Rolf (1945) – Stuska,Premysl (1635), Karlovy Vary op, 2009.

8.Kd1 Kd8 9.a3 Bd6 10.d4 c6 11.Re1–/+ Bc7 12.Nbd2 d6 13.Bd3 Qe6 14.h3 Qe8 15.Rb1 Ne7 16.Qh4 g5 0–1. McAleenan,Charles – Poschmann,Hans, corr or01–001 E–mail, 2001.

8.Kd1 Qe4 9.Re1 d5 10.Qd5 Qe1 11.Ke1 +–.

8.Kd1 Qe4 9.Re1 d5 10.Re4 de4 11.Nh4 Rf8 +–.

8.Bd5 c6 9.a3 Bc5 –+.

8.e5 Kd8 9.Kd1 Qc5 10.Bf7=+ Qf8 11.ef6 Qf7–/+ 12.Ng5 Qd5 13.fg7+/– Re8 14.Bf6 Be7 15.Be7 Ke7?? 16.Re1+– Kd8 17.Re8 Ke8 18.Qh7 (18.Qh7 Ne7 19.Qh5 Kd8 20.Qh8 Qg8 21.Nf7 Ke8 22.Nh6+–) 1–0. Poleschi,Ricardo – Sousa,Julian, friendly UECC, 1999.

8.0–0 Qc5

9.Qc5 Bc5 10.d4 Bb6 11.a4 a6 12.Kh1 Nc6 13.e5 (13.Nbd2 d6–/+) 13...d6 (13...fe5!? 14.de5 Be3–+) 14.ef6–/+ gf6 15.Nbd2 Bf5 16.Rae1 Kd7 17.c3 Rae8 18.d5 (better is 18.Rd1!?–/+) 18...Nce5–+ 19.Bb3?! (19.Be2–+) 19...Bd3 20.Ne5 fe5 (20...Re5?! 21.Nc4 Bf1 22.Ne5 Ne5 23.Rf1–+; 20...de5?! 21.Ne4 Rhf8 22.Rf3 Be4 23.Re4–+; worse is 20...Ne5 21.Rf4 Ng4 22.Re6 Nf2 23.Rf2 Bf2 24.h3–+) 21.Rf3 e4 22.Rh3 Ne5 23.Bd1 Bf2 (23...e3!? 24.Nf1–+) 24.Re4 Be4 25.Ne4 Nc4 26.Nf6 (26.Bg4 Kd8 27.Be6 Nb2 28.Nf2 Na4–+) 26...Kd8 27.Ne8 Re8 (27...Nb2?! 28.Bh5 Na4 29.Ng7–+; 27...Ke8?! 28.Bc1 Be3 29.Bb3+=) 28.g3 Nb2 29.Bg4 fg3 30.Rh7 Re7 (better is 30...Re1 31.Kg2 Rg1 32.Kf3 Be1 33.hg3 Rg3 34.Ke2 Bc3–+) 31.Rh8= Re8 32.Rh7 Re1 (32...Na4?! 33.Rd7 Kc8 34.Re7 Kb8 35.Re8 Ka7 36.c4 gh2 37.Kh2+=) 33.Kg2 Nd3 (33...Rg1!? 34.Kf3 Be1 35.Rh8 Ke7 36.Rh7 Kf6 37.hg3 Na4 38.Bc8 Nc3 39.Rh3–+) 34.Rd7 Ke8 35.Rc7 (35.hg3 Rg1 36.Kh2 Rg3 37.Rg7–+) 35...Rg1 36.Kh3 (36.Kf3 Ne5 37.Ke4 gh2 38.Rh7 Rg4 39.Kf5–+) 36...Nf4 (36...Nf4 37.Kh4 gh2 38.Kg5 Nh3 39.Kf6 Rg4 40.Re7 Kd8–+) 0–1. nextdoor (1710) – dinofan (1835), gameknot.com, 2014.

9.Qc5 Bc5 10.d4 Bb6 11.Kh1 Nc6 12.Nbd2 d6 13.Bb3 Bd7 14.Nc4 (14.Ba4 0–0–0 15.Rae1 f5 16.d5 Nce7–+) 14...Na5 15.Na5 (15.Nb6 ab6 16.e5 Nb3 17.ab3 Ra1 18.Ra1 Ke7–/+) 15...Ba5 16.e5 0–0–0 (16...Ke7–/+) 17.ef6 gf6 18.Rad1 (18.Rab1 Rhe8–/+) 18...Rde8 19.d5 Ne5 20.Nd4 Bg4 21.Rb1 Bd2 22.Ba4 Reg8 23.Ba1 (23.Ne6 Bf5 24.Rbd1 Be3 25.Nf4 Rg4–+) 23...Be3 (23...a6 24.Bb2–+) 24.Rb3 (24.Rbe1 a6–+) 24...a6 25.h3 Bd4 (25...h5 26.Re3 fe3 27.hg4 hg4 28.Kg1–+) 26.Bd4 f3! 27.Rf2 (27.gf3 Bh3 Deflection) 27...fg2 28.Kg1 Bd1 (28...Bh5 29.Re3–+) 29.Rc3 (29.Re3 b5 30.Bb3 Rg6–+) 29...b5 (29...Rg6 30.Be5 fe5 31.Rf7+=) 30.Bb3 Rg5 (30...Rg6 31.Be5 fe5 32.Rf7–+) 31.Be5 Re5 32.Rg3 Rf8 33.Kg2 a5 34.c4 Bb3 35.ab3 Kb7 36.Rg7 h5 37.Kh2 f5 38.Kg2 Kb6 39.Rc2 bc4 40.bc4 Rc8 41.c5 dc5 42.Rb2 Ka6 43.Rg6 c6 44.dc6 Rc7 45.Rg8 c4 46.Ra8 Ra7 47.Rab8 Rg7 48.Kf3 c3 49.R2b6 Ka7 50.R8b7 Rb7 51.cb7 Kb8 52.Rc6 Kb7 53.Rc3 a4 54.Ra3 Re4 55.Rc3 Kb6 56.Rc8 Rh4 0–1. Lane,Michael – Hanison,Bernard, BCCA, 2000.

9.Qc5 Bc5 10.d4 Bb6 11.Kh1 d6 12.Nc3 Nc6 13.Ne2 Bg4 14.Rab1 0–0–0 15.Rg1? Rhe8–+ 16.Bd3 Re7 17.h3 Bd7 18.c3 Be8 19.Nf4 ½–½. Kuhlmann – Criel, 1985.

9.Qc5 Bc5 10.d4 Bb6 11.Kh1 d6 12.e5 fe5 13.de5=+ d5 14.Bd5 Ne7 15.Bb3 Nbc6 16.Ng5 Be3 17.Bf7 Kf8–/+ 18.e6 h6 19.Nf3? Nd8–+ 20.Nbd2 Nf7 21.ef7 Be6 22.Ne4 Bf5 23.Nfd2 –+. pumpkin (2305) – herbalife, net–chess.com, 2007.

8.e5 Nc6

9.a3 Bd6 10.Kd1 Nce5 11.Re1 Kd8–+ 12.d4 Nc4 13.Re7 Be7 14.Bc1 c6 15.Nc3 d5 16.Nh4 Nh4 17.Qh4 h5 18.Qf4 Bg4 19.Ke1 Bd6 20.Qf2 Bh2 21.Bf4 Re8 22.Kf1 Bf4 23.Qf4 Re3 24.Na4 Re4 25.Qf2 Re2 26.Qf4 Ne3 27.Kg1 Rg2 28.Kh1 Re2 29.Rg1 Nc2 30.Nc5 Na3 31.Qd6 Ke8 32.Rg4 hg4 33.Qd7 Kf8 34.Ne6 Re6 35.Qe6 Nb5 36.Qg4 Re8 37.Qh3 Re7 38.Qh8 Kf7 39.Qh5 Kg8 40.Qd1 g5 41.Qd3 Kg7 0–1. Ruhle – Weber, corr BdF T5003, 1995.

9.a3 Bd6 10.Kd1 Nce5 11.Be5!? Be5 12.d4 –/+.

9.a3 Bd6 10.Bd3 0–0 11.Bg6 hg6 12.Qg6 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Qe4 –+.

9.Kd1 Qc5 10.Re1? (10.Bd3 f5+=) 10...Nce7?? (better is 10...Qc4 11.ef6 Kd8–+) 11.Bb3+= b5?? (better is 11...f5!?+=) 12.c3 (better is 12.Bd4 Qc6 13.ef6 gf6 14.Bd5+–) 12...Ba5+= 13.Ba3 b4 14.Bf7 Kd8 15.cb4 Bb4 16.Bb4 (16.Bb4 Qb4 17.ef6 gf6 18.Nc3+=) 16…Qb4 17.Nc3 Qc5?? 18.Rb1?? c6–/+ 19.Ne4 Qa5 20.Nd6 Ne5 21.Ne5 fe5 22.Re5 Qa3 23.Nc8 Rc8 24.Qg5+– g6?? 25.Qf6 Rf8 26.Rb3 Qa4 27.Qe7 Kc7 28.Re4 Qa6 29.Rd4 (29.Rd4 Qf1 30.Kc2 Qb5 31.Rd7 Kb8 32.Rb7 Ka8 33.Ra7 Kb8 34.Qb7 Qb7 35.Rbb7#) 1–0. Klein – Dymek,Hans Peter, BdF, 1985.

9.Kd1 Kd8 10.a3 Ba5 11.ef6 gf6 12.Re1 Qf8 13.Qf5= (13.Qf5 Nge5 14.Qf4=). Pietrzak,Janusz – Okrucinski,T, corr Poland, 1990.

9.Kd1 fe5 10.Ne5 Nce5 11.Be5 d5 12.Bd5 Bg4 13.Qg4 Ne5 14.Qf4 0–0–0 15.c4 c6 16.Re1 Rhe8 17.Be4 g6 18.a3 Bc5 19.Bf3 h5 20.Ra2 Qd7 21.Re2 Nd3 22.Qh4 Rf8 23.Nc3 Rf4 24.Qg5 Rc4 25.Qf6 Bd4 26.Qh4 Qf7 27.Re7 Qf5 28.Be2 Rc3! (28...Rc3 29.Bd3 Rd3–+) 0–1. spereira – pierre, chessHere.com, 2005.

9.Kd1 fe5 10.Ne5 Nce5 11.Be5 Kd8 12.Bb2 d6 13.a3 Bc5 14.Re1 Be6?? 15.Be6 Bf2 16.Re2 c6 17.Bf5 Qh4 18.Bg6 1–0. Shoup,K – Rapp,R, corr TT/5004 BdF, 1996.

9.Kd1 fe5 10.Ng5 Qf8 –/+.

9.Bd3 0–0 10.a3 Bd6 –+.

9.Bd3 Rf8 –+.

9.a3 Ba5

10.Bd3 0–0 –+.

10.Kd1 fe5–+

11.Be5 d5 12.Bd3 0–0 –/+.

11.Be5 d5 12.Bd3 Nce5 13.Ne5 Rf8 14.Ng6 hg6 15.Qd5 Bg4 16.Kc1 +–.

11.Be5 Nce5?! 12.Ne5 Qe5 13.Re1 Qe1 14.Ke1 =.

11.Ne5 Nce5 12.Be5 d5 13.Re1 0–0 14.Bc3= Qf7 15.Qd5+/– Bg4 16.Kc1 Bc3 17.Qf7 Rf7 18.Nc3 Bd7 19.Rb1 Bc6 20.Ne4 h6 21.d3 Ne5 22.Bf7 Kf7 23.h4 Rf8 24.Nc5 Ng6 25.h5 Nh4 26.Rf1 Ng2= ½–½. Johansson,Roland – Erlandsson,Harry, corr Sweden, 1988.

11.Ng5 d5 12.Bd5–/+ Bf5 13.Nf7=+ Qc5 14.Bb3?? Bc2–+ 15.Bc2 Kf7 16.Bb3 Ke7 17.Nc3 Nd4 18.Nd5 Kd6 19.a4 Nb3 20.Ba3 Na1 21.Bc5 Kc5 22.Qf3 Rad8 23.Nc3 Nb3 24.Ne4 Kb4 25.Qc3 Ka3 26.Qh3 Rd4 27.Kc2 Rc4 28.Nc3 Rd8 29.Rd1 f3! 30.gf3 Nf4 31.Qh4 Rd2! 32.Rd2 Rc3 33.Kb1 Rc1# 0–1. Ruhle – Rohde,Friedhelm, corr BdF T5003, 1995.

11.Ng5 Qf6 12.Nh7 Qd6 13.Bd3 =+.

8.e5 d6

9.a3 Ba5 10.Nh4 Rf8 11.e6 Be6 12.Be6 Qe6 13.Kd1 Nc6 14.Ng6 hg6 15.Qg6 Qf7 16.Re1 Ne5 17.Qe4 0–0–0 18.Qf4 Rfe8 19.Nc3 Nc4–+ 20.Qf5 Qd7 21.Qd7 Kd7 22.Rb1 Re1 23.Ke1 Re8 24.Kd1 Kc6 25.Bc1 Bc3 26.dc3 Re5 27.Rb4 d5 28.Bf4 Re4 29.Bc1 g5 30.a4 g4 31.Bd2 f5 32.Bc1 f4 33.Bd2 f3 34.gf3 gf3 35.Be1 Re2 36.h4 Ne3 37.Kc1 Re1 38.Kb2 Nc4 39.Ka2 f2 40.Rb1 Rb1 41.Kb1 f1Q 42.Ka2 Qc1 0–1. HomerSimpson (2260) – vut (2325), ICC, 2003.

9.c3 Ba5 10.d4 fe5 11.de5 de5 12.Ng5 Qf6 13.Nd2 Bf5 14.0–0–0 Nd7 15.Nh7 Rh7! 16.Qh7 0–0–0 17.Qh5 e4 18.Ne4= Be4 19.Qa5 f3 20.gf3?? Qf4–/+ 21.Rd2 Nb6 22.Be6= Kb8 23.c4 Qd2?? 24.Qd2+– Rd2 25.Kd2 Bf3 26.Rf1 Bc6 27.Bg7 a6 28.Bd4 Ne7 29.Rf8 Ka7 30.Rf6 Bg2 31.h4 Nc6 32.Bb6 (32.Bb6 cb6 33.Bd5 Bd5 34.cd5+–) 1–0. hal1958 – queiroz, playchess.de, 2002.

9.Nh4 Rf8 10.Nf5 Bf5 11.Qf5 fe5 12.Qc8+= Qd8 13.Qb7 Nd7 14.Qb4 Qh4 15.Ke2 f3 16.gf3–/+ Rb8 17.Qc3=+ Rb2 18.Qb2 Qc4 19.d3 Qc6 20.Nd2 Ke7 21.Rab1 Nh4 22.Rhg1 Nf3=+ 23.Rg7 Kf6 24.Rg4 Nd4 25.Ke3 Nc2 26.Ke2 Nd4 27.Ke3 Ke7–+ 28.Qb7? Qc5 29.Nc4 Rb8 30.Qh1 Rb1 31.Qb1 Nf6 32.Rg7 Ke6 33.Rg2 Nf5 34.Kd2 d5 35.Nb2 Qe3 36.Kc2 Nd4 37.Kd1 Qf3 38.Kd2 Qg2 39.Kc3 Ne2 40.Kb3 Qh2 41.Na4 Nd4 42.Kc3 Ne2 43.Kb3 Qg1 44.Qg1 Ng1 45.Nc5 Ke7 46.Kb4 h5 47.Nb3 h4 48.Nd2 h3 49.Nf1 Ng4 50.Kb5 h2 (50...h2 51.Nh2 Nh2–+) 0–1. Bonetti,Shane – guest1098, ICC, 2002.

9.Nh4 Rf8 10.Ng6 hg6 11.Qg6 Kd8 12.a3 Ba5–+ 13.0–0 fe5 14.Qe4 Nc6 15.Nc3 Bb6 16.Kh1 Bf5 17.Qf3 Rh8 18.h3 Qh4 19.Nd5 Bc5 20.Ne3 Bh3! 21.Qh3 Qh3 22.gh3 fe3 23.de3 Be3 24.Rf3 Bf4 25.Be6 Ke7 26.Bg4 Raf8 27.Kg2 Na5 28.Re1 Nc4 29.Bd4 c5 30.Bg1 Bd2 31.Rb1 b6 (31...b6 32.Rd1 Bf4–+) 0–1. Piron,J – Honhon,Roland, Huy op, 1992.

9.Nh4 Rf8 10.Ng6 hg6 11.Qg6 Kd8 12.c3 Ba5 13.Na3 Qe5 14.Kf1 Qg5 15.Qg5 fg5 16.Bb3 Bf5 17.Nc4 Nc6 18.Kf2 Kd7 19.d4 Be4 20.d5 Ne5–+ 21.Na5 Nd3 22.Kg1 Nb2 23.h3 b6 24.Nc6 a5 25.Re1 Rae8 26.Re2 Nd3 27.Ba4 (27.Ba4 Bd5 28.Re8 Re8 29.Nb8 Ke7 30.Be8 Ke8 31.a3–+) 0–1. Bonetti,Shane – guest1361, ICC, 2002.

8.e5 fe5?!

9.Ng5 c6?? 10.Bf7+/– Kd8 11.Bg6 hg6 12.Qh8+– Kc7 13.Qh4 d5 14.Nf3 Qh4 15.Nh4 Bf5?? 16.Nf5 gf5 17.Be5 Kd7 18.Bg7 Na6 19.0–0 Rg8 20.Bd4 c5 21.Be5 Ke6 22.Bf4 c4 23.Re1 Kf6 24.a3 Ba5 25.Be3 b6 26.Bd4 Kg5 27.Re7 Ra8 28.Rd7 Nc5 29.Bc5 bc5 30.Rd5 Rc8 31.g3 Bb6 32.Nc3 Re8 33.Rf1 Rf8 34.Ne4 Kg6 35.g4 c3 1–0. Bonetti,Shane – guest1871, ICC, 2002.

9.Ng5 d5 10.Bd5 Rf8?? 11.Nh7+– Qh4 12.Qh4 Nh4 13.Nf8 Kf8 14.Be5 c6 15.Be4 g5 16.g3 Nf5 17.gf4 gf4 18.Bf4 Be6 19.Bf5 Bf5 20.Bb8 Rb8 21.0–0 Ke7 22.Rf5 Rg8 23.Kh1 Ke6 24.Rf3 Bc5 25.Nc3 (25.Nc3 Rf8 26.Re1 Kd7 27.Rf8 Bf8 28.h4+–) 1–0. Grehl,Siegfried – Kern, corr CP1–89–367, 1989.

9.Ng5 e4?? 10.Bf7+– Kf8 11.Bg6 h6 12.Ne4 d5 13.0–0 Bd6 14.Rf4 Bf4+= 15.Ba3 Bd6 16.Nbc3 Nd7 17.Nd5 Nf6 18.Nef6 Qe6 19.Nd7! Bd7 20.Rf1 Kg8 21.Bf7 Kh7 22.Be6 Be6 23.Nf6! (23.Nf6 gf6 24.Rf6 Bc5 25.Bc5 Rhe8 26.Rh6 Kg7 27.Qg6#) 1–0. Zamora – Mathieu,Louis, corr FRA jub40, 1986.

9.Ng5 Qf6 10.0–0? Bc5 11.Kh1–/+ d5 12.Bd5=+ Nd7 13.Nc3 Qf5 14.Be4?? Nf6–/+ 15.Bf5 Nh5 16.Bg6 hg6 17.Nd5?? Bd6 18.Ne4? Ng3 19.Ng3 fg3 20.h3 Be6 21.Ne3 0–0–0 22.d3 Rhf8 23.Rf8 Rf8 24.Kg1 Rf2 25.Rc1 Re2 26.Nf1 Bd5 (26...Bd5 27.Ne3 Re3–+; 26...Ba2?! 27.Ng3 Re3 28.Nf1=) 0–1. Piegeler,Wilhelm – Kellerer,Horst, BdF, 1985.

7.Nh3 Nc6

8.Nf4 Qe7 9.Kd1 Nce5 10.Bb3 d5 11.Be5 Qe5 12.Qe5 Ne5 13.Nd5 Bd6 14.h3 h5 15.Nbc3 Bd7 16.d4 Nf7 17.Rf1 Rf8 18.Nf4+= Bf4 19.Rf4 0–0–0 20.Nd5 Be8 21.c3+= Rd7 22.Kc2 Ng5 23.Kb2 c6 24.Ne3+= Bf7 25.Bc2 Ne6 26.Rf2 Bg8 27.Raf1 Rdf7 28.Bb3 Re7 29.e5 Ng5 30.Nf5 Rd7+/– 31.Nd6 Kc7 32.h4 Bb3 33.hg5+– Be6 34.gf6 gf6 35.Rf6 Rf6 36.Ne8 Kd8+/– 37.Nf6 Rf7 38.Rf3 Rg7 39.g3 Bg4 40.Re3 Ke7 41.c4 Rg5 42.Kc3 Rf5 43.Kd3 Rf2 44.a3 Ra2 45.Ke4 Rc2 46.c5 Ke6 47.Ng4 hg4 48.Rb3 Re2 49.Kf4 Rd2 50.Rb4 b5 51.cb6 ab6 52.Kg4 b5 53.Kf4 Rf2 54.Ke4 Re2 55.Kf3 Ra2 56.Rb3 Rd2 57.Ke4 Re2 58.Re3 Rg2 59.Rc3 Re2 60.Kf3 Ra2 61.Rc6 Kd5 62.Rc3 Kd4 63.Re3 Ra1 64.e6 Rf1 65.Ke2 (65.Ke2 Rf8 66.e7+–; 65.Kg4 Ke3 66.e7 Rf3 67.e8Q Kf2+–) 1–0. Agrest,Roman (2160) – Giacometto,M (1930), III EUICC Arvier ITA, 2007.

8.Nf4=+ Nce7 9.0–0 d5 10.Bd5 c6 11.Bb3 Bd2 12.Nd2 Qd2 13.Ng6 Ng6 14.Rad1 Qe3 15.Kh1+/– Bd7 16.e5!+– Qc5?? 17.Rd7! Kd7 18.e6 Kd6 19.Rd1 (19.Rd1 Kc7 20.Qc5+–) 1–0. Myers,H – Leon, Porto Rico, 1968.

8.Nf4=+ Nce7 9.0–0 d6?? 10.d4?? c6= 11.c3 Ba5 12.Nd2 Bc7 13.Rae1 d5?? 14.ed5?? Bf4+/– 15.Rf4 0–0 16.dc6+– Kh8 17.Bd3 Qd6?? 18.Rh4! +/–. Schulz – Schafer, corr, 1975.

7.Nh3 d5

8.Bd5 Bh3 9.gh3 c6–/+ 10.Bb3 Nd7 11.Rg1 Nde5?? 12.Be5+/– fe5 13.Rg6 hg6 14.Qh8 Kd7? 15.Qg7+– Qe7 16.Qe7 Ke7+/– 17.Nc3 Rh8= 18.0–0–0 Rh3 19.Kb2 Rh2 20.a3 Bd6 21.d4 g5 22.Ka2 g4 23.de5 Be5 24.Rd3 Rh3 25.Rh3 gh3 26.Nd1 Bd4 27.Bc4 h2 (27...h2 28.Bb3 h1Q–+) 0–1. druhynejhorsi (1755) – olmitica (1830), kurnik, 2011.

8.Nf4+= 0–0?? 9.Bd5+– Rf7 10.Bf7 Kf7 11.Nd5 Bd6 12.Nf6! Bf4 13.Rf1 Bh6 14.Nh7 Kg8 15.Qg6 Qh4 16.g3 Bd2 17.Nd2 Qh7 18.Qe8# 1–0. Bonetti,Shane – ramads47, ICC, 2002.

7.Nh3 Bd6

8.Nc3 Nc6 9.Nd5 Nce7 10.Bf6!+/– gf6?? 11.Nf6 (11.Nf6 Kf8 12.Qh6#) 1–0. Zimmer – Reuter, corr, 1990.

8.e5 fe5 9.Ng5–/+ Rf8 10.Nh7= Qh4 11.Qh4 Nh4 12.Nf8 Kf8 13.0–0 g5 14.Na3 Nc6 15.Nb5 Bc5 16.d4 Bb6–/+ 17.Bd3 17...a6 18.Nc7 Bc7 19.g3 d5 20.gh4 e4–/+ 21.Be2 Bh3 22.Rf2? e3–+ 23.Rf3 g4 24.Rh3 gh3 25.Rf1 Ke7 26.Rf3 Rg8 27.Kf1 Na5 28.Bc3 Nc4 29.Rh3 Bd6 30.h5 Na3 31.Bd3 Kf6 32.h6=+ Kg5 33.h7 Rh8 34.Be1 Nc4 35.Bh4 Kg4 36.Bf6 Kh3 37.Bh8 f3 38.Bc4 Be7 39.Be5 Bh4 40.h8Q dc4 41.Qc8# 1–0. Kleinke – Kinski, tt Wittenberge–Schwerin, 1980.

8.Rf1 Qe7 9.Qe2 Be5 10.c3 d6 11.Ng1 Be6 12.Be6=+ Qe6 13.d4 f3! 14.gf3 Bf4 15.Qb5 Nd7 16.Ne2 0–0 17.Nf4 Nf4 18.Bc1 c6 19.Qb7 Rfb8 20.Qc6+= Nd3 21.Ke2 Qh3?? 22.Qc4+– (22.Qc4 d5 23.Qd3 Qh2 24.Kd1+–) 1–0. Bonetti,Shane – Luchito (1625), ICC, 2002.

8.Ng5 fg5 9.Bg7 Qe7 10.Bh8= Qe4 11.Be2 Qg2?? 12.Bf3+– g4 13.Bg2 1–0. guest2119 – guest1419, ICC, 2002.

7.Nh3 Qe7

8.0–0 Qc5 9.Qc5=+ Bc5 10.d4 Bd6 11.Nc3 c6 12.Rae1 b6 13.e5 fe5 14.Nf4 Nf4 15.Rf4 Rf8 16.Rf8 Kf8 17.Ne4= Be7 18.de5+= Na6?? 19.Nd6+– Bg5 20.Rf1 Ke7 21.Rf7 Kd8 22.Ba6 Be7 23.Rg7 Bf8 24.Rf7 Bh6 25.Nc8 Rc8 26.e6 (26.e6 de6 27.Rh7+–) 1–0. Roczniak,Jan – Domajski,K, corr Poland, 1984.

8.0–0 Nc6 9.d4 Qe4 10.Bd3 Qe3 11.Kh1 0–0 12.Rf3 Qe1 13.Rf1 Qe8 14.Nf4 Nce7 15.a3 Bd6 16.Ng6 hg6 (better is 16...Ng6!? 17.Nd2 Be7=) 17.Bc4+= Rf7 18.Qe2 a6 19.Nd2 b5 20.Bd5 Rb8 21.c4 bc4 22.Nc4 Bb7 23.Nd6 cd6 24.Bf7 Kf7 25.Rae1 Qd8 26.Bc3 Nf5 27.Qa2 Kf8 28.Kg1 Qc7 29.Qd2 Bd5 30.Rc1 Kf7 31.Rfe1 Qb7 32.Qf2 Rh8 33.Qe2 g5 34.Qg4 Kg6 35.Qe2 Rh4 36.Ba1 Be4? 37.Red1 Qb8?? 38.Rc3?? d5 39.g3 Rh8 40.Qb2 Qe8 41.Qe2 a5 42.Rd2 Qe6 43.Bb2 Qb6 44.Qf2 Nh6 45.Qe2 f5 46.Qd1 Ng4 47.Bc1 Qd8 48.Qf1 Qf6 49.Qd1 Rh3 50.Re2 Kf7 51.Qd2 f4 52.gf4 Rc3 53.Qc3 gf4 54.Qd2? f3–+ 55.Rf2 Nf2 56.Qf2 a4 57.Qe3 Kg8 58.Bd2 Kh8 59.Be1 Qg6 60.Bg3 Qb6 61.Qd2 Qb1 62.Be1 Kg8 63.Kf2 Qb6 64.Kg1 Qb3 65.Qc3 Qd1 66.Qe3 Qa1 67.h4 Qa2 68.Bd2 Qb1 69.Be1 Qc2 70.Bd2 Qc4 71.Be1 Qc6 ½–½. Nemec,Zdenek (1950) – Herzog,Klaus (1760), RB–2010–0–00099, 2010.

8.0–0 Kd8 9.d3 –/+.

8.0–0 Qe4 9.Bd3 Bc5 10.Qc5 Qe6 11.Qc7 Nc6 +–.

8.0–0 Qe4? 9.Bd3 Qc6 10.Bg6 Kd8 11.Nf4 +–.

8.0–0 f3 9.Rf3 Qc5 (9...Qe4?? 10.Re3 Qe3 11.de3+–) 10.Kh1?? (better is 10.Qc5 Bc5 11.Nf2–/+) 10...Qh5–+ 11.Nc3 Ne5 12.Rf5 Qh6 13.Re5 fe5 14.Nd5 Bd6 15.Ne3 Nc6 16.Nf5 Qd2 17.Ng7 Kd8 18.Rf1 Qc2 19.Bb3 Qb2 20.Ng5 Rf8 (20...Rf8 21.Nf7 Rf7 22.Bf7 Qe2–+) 0–1. Jostov,Keylah – Gonzalez,Gervasio (1780), SC–2009–0–00026, 2009.

8.Kd1 Qc5 9.Qc5 Bc5 10.d4 Bb6 11.Rf1 Nc6 12.c3 Na5 13.Be2 d6 14.Nf4=+ Nf4 15.Rf4 0–0 16.Nd2 Bd7 17.Kc2 Ba4 18.Nb3 c5 19.dc5 dc5–/+ 20.c4 Bc7 21.Rh4 Nc6 22.Rf1 Be5 23.Bg4 Rfe8 24.Bd7? Nb4 (24...Nb4 25.Kb1 Bd7 26.Nc5 Bc6–+) 0–1. Finogenov,Mikhail – Shensnovich,Vladimir (2175), RUS–Cup sf, 2005.

8.e5 Nc6 9.Bb3? Nce5 10.0–0 d6 11.Nf2 Be6 12.c3 Ba5 13.d4 Bb6 14.de5 fe5 15.Nd2 0–0–0 16.Kh1 Rdf8 17.Bc2 Nh4 18.c4 f3! 19.gf3 Be3 20.f4 Bd2 21.fe5 Bc4 22.Qg4 Be6 23.Qe2 Bf4 24.Be4 d5 25.Bd3 Bh2! 26.Ng4 Bg3 27.Bd4 Nf3! 28.Rf3 Qh4 (28...Qh4 29.Kg1 Bg4–+) 0–1. Haralambof,Vladimir – Echte,Adolf, corr ICCF EU–ch M136, 1965.

8.e5 d5 9.Bd5 c6?? 10.Nf4+= cd5 11.Ng6 Qf7 12.ef6 Qg6=+ 13.Qe5 Kf7?? 14.0–0 Re8 15.Qd5 Be6 16.Qb7 Nd7 17.Qb4 Bd5 18.g3 Re2? 19.Nc3 Rg2 20.Kh1 Rh2 21.Kh2 Qh6 22.Kg1 Qh1 23.Kf2 Qg2 24.Ke1 Re8 25.Qe7!? Re7 26.fe7 Bf3 27.Ba3 Nf6 28.Rf2 Qg1 29.Rf1 Qg3 30.Rf2 Qe5 31.Kf1 Qh5 32.Ke1 Qh4 33.Rb1? Ng4–+ 34.Ne4 Nf2 35.Nd6 Kf6 36.Kf1 Ng4 (36...Ng4 37.Ne4 Be4–+) 0–1. Poschmann,Hans – Melton,Richard L, corr USA, 1975.

8.e5 d5 9.Bd5 fe5 10.Ng5 Qf6 11.0–0 Be7–/+ 12.Nh7 Qb6 13.Kh1 Kd8 14.Be4?? Qb2 15.Qg6 Qa1 16.Qg7 Re8 17.Bg6 Bd7 18.Be8 Be8 19.Ng5 Nc6 20.Ne6 Kc8 21.Nf4 Bd7 22.Nd5 Bd8 23.Ndc3 b6 24.g3 Qb2 25.h4 Qc2 26.h5 Qd3 27.h6 Qf1 (27...Qf1 28.Kh2 Bh3 29.Qg4 Bg4 30.Ne4 Bf3 31.Nd6 cd6 32.h7 Qg2#) 0–1. Suess,Stefan – Gross,Wilhelm, BdF, 1985.

8.0–0 Qc5

9.Qc5–/+ Bc5 10.d4 Bb6 11.Nf4=+ Nf4 12.Rf4 Nc6 13.c3 Ne5 14.Be2 d6 15.a4 a5 16.Nd2=+ 0–0 17.c4 Ng6=+ 18.Rff1 Bd7 19.Bd1 Ne7 20.Nf3 Nc6 21.Bb3 Kh8 22.Rae1 Rae8 23.Kf2 Bg4 24.Ke3=+ Re7 25.Nd2 Ba7 26.Rf4 Bh5 27.h4 Ne5 28.Ref1 Bf7 29.g3 Rfe8 30.Ke2 Nc6 31.Ke3 Nd8 32.g4 Kg8 33.Rf5 c5 34.d5 Bg6 35.R5f4 h6 36.Bc3 ½–½. Schalkwijk,Peter (1720) – Wozniak,Zbigniew, Telechess, 2002.

9.Qc5 Bc5 10.d4 d5 11.ed5 Bd6=+ 12.Bb5 Bd7 13.Re1 Kf7 14.Bd7 Nd7 15.c4 Rhe8 16.Nc3 Bb4 17.Re8 Re8 18.c5 Bc3 19.Bc3 Re3 20.Rc1 c6 21.dc6 bc6 22.Kf2 Re4 23.Rb1 Re3 24.Rb7 Ke6 25.Nf4!+– Nf4 26.Ke3 Ng2 27.Kd2 Nf4 28.Rc7 g5 29.Rc6 Ke7 30.Ra6 1–0. Berkley,Stephen (1700) – Pac,Maciej, IECC, 2000.

9.Qc5 Bc5 10.d4 Bd6 11.Nc3 c6 12.Rae1 b6 13.e5 fe5 14.Nf4 Nf4 15.Rf4 Rf8 16.Rf8 Kf8 17.Ne4 Be7 18.de5 Na6 19.Nd6 Bg5 20.Rf1 Ke7 21.Rf7 Kd8 22.Ba6 Be7 23.Rg7 Bf8 24.Rf7 Bh6 25.Nc8 Rc8 26.e6 1–0. Roczniak – Domajski, corr Poland 1984–1986.

9.Qc5 Bc5 10.d4 Bd6 11.Nd2 =+.

9.Qc5–/+ Bc5 10.d4 Ne5 11.Bb3 Bb6 12.Nf4 Nec6 =.

8.e5 Qc5

9.Bd3 Bd2?? (better is 9...0–0 10.Bg6 hg6 11.Qg6 A) 11...fe5?? 12.Ng5 Rf6 13.Qh7 Kf8 14.Qh8 Ke7 15.Qg7 (15.Qc8?! Qc2 16.Qg8 Qb2 17.Qg7 Ke8 18.Qf6 Qa1=) 15...Ke8 16.Qf6+–; B) 11...f3 12.ef6 Qe3 13.Kd1 Qe2 14.Kc1 Qg2 15.Qg7 Qg7 16.fg7 Re8=) 10.Nd2+– (10.Kd2?! 0–0 11.Rf1 Qb6+/–) 10...Qe3 (10...0–0 11.Bc4 Kh8 12.ef6 Qe3 (12...Qh5?? 13.fg7) 13.Kd1 gf6+–) 11.Kd1 0–0 (11...f5 12.Bf5 (worse is 12.Qf5 Ne7 13.Qg5 Qb6+–) 12...0–0 13.Ng5 Rf5 14.Qh7 Kf8 15.Qg6 Rg5 16.Qg5+–) 12.Re1 (better is 12.ef6 gf6 13.Re1 Rf7+–) 12...Qb6 13.Nc4 (13.Bg6 hg6 14.Qf3 Qb2 15.Qd5 Kh7–/+) 13...Qe6 (13...Qc5 14.Nf4! Nf4 15.Qh7 Kf7 16.ef6 Qh5 17.Qh5 Nh5 18.Re7 Kg8 19.fg7 Rf6+–) 14.ef6 Qf7 (14...Qe1 15.Ke1 Re8 16.Kd1 gf6 17.Bg6 Re7 18.Bf6 d6 19.Be7 Bg4 20.Qg4 Nd7 21.Qe6 Kh8 22.Bf6 Nf6 23.Qf6 Kg8 24.Qf7 Kh8 25.Qh7) 15.Ng5 (15.Ng5 h6 16.fg7 b5 17.Qh6 Qc4 18.Qh7#) 1–0. Mueller,Klaus Detlef – Weiser,J, corr DDR, 1980.

9.Bd5?? Kd8 (better is 9...Qd5 10.a3 Be7 11.Nf4 Qe4 12.Ne2 fe5 13.0–0–+) 10.c3? (10.Be4 Ne5 11.Be5 Qe5 12.Qe5 fe5 13.Ng5–+) 10...Ba5 (better is 10...Qd5 11.cb4 Qg2–+ (11...fe5?! 12.0–0–+)) 11.Ba3?? (better is 11.ef6 c6 12.Bf3 Qh5 13.Bh5 gf6 14.c4–/+) 11...Qb5 (better is 11...Qd5 12.0–0 Bb6 13.Kh1 d6–+) 12.Ng5 +/–. Kapengut – Glushnev, Minsk, 1958.

8.e5 Kd8

9.a3 Ba5 10.e6 Bb6 11.Qf3 de6 12.Nf4 Nf4 13.Qf4 e5 14.Qf3 c6 15.Nc3 Be6 16.Be6 Qe6 17.Rf1 Nd7 18.Qg3 g6 19.Ne4 Rf8 20.0–0–0 Kc8 ½–½. Kuhlmann,AEJ – Criel, 1985.

9.a3 Ne5 10.Be2 –+.

9.Kd1 d5?? 10.ef6=+ gf6 11.Re1 Qd6 12.Ng5? Rf8?? 13.Nh7+/– dc4 14.Qg6 c3? 15.Nc3+– 1–0. Gofman,N – Borrmann,Fritz, corr ICCF EU–chT1, 1973.

9.Kd1 Ne5 10.Bb3 d5 11.Re1 Nbc6 12.Nf4 Bg4 13.Qg4 Ng4 14.Re7 Ne7 15.h3 Nf2 16.Ke2 Ne4 17.Nd5 Nd5 18.Bd5 Re8 (18...Re8 19.Kd3 Nd6–+) 0–1. Van Esbroeck,Dirk – Lannaioli,A, corr, 1994.

9.Kd1 Ne5 10.Re1 d6 11.Nf4 Qe8 –+ (11...Nc4 12.Re7 Nb2 13.Kc1 Ke7 14.Ng6 hg6 15.Qh8 Nd3 16.cd3+/–).

9.Kd1 Ne5 10.Be5? Qe5 11.Qe5 fe5 12.Ng5 Rf8 13.Nf7 Ke7 14.Ne5 d6 15.Nd3 Bg4 16.Kc1 Nc6 17.Nb4 Nb4 18.Nc3 c5 19.d3 Kd7 (19...Kd7 20.a3 Nc6–+) 0–1. Champion – Deidun, corr ch–Pacific, 1991.

8.e5 fe5

9.Ng5 e4?? 10.Bf7+– Kf8 11.Bg6 h6? 12.Ne4 d5 13.0–0 Bd6 14.Rf4 Bf4= 15.Ba3 Bd6 16.Nbc3 Nd7 17.Nd5 Nf6 18.Nef6 Qe6 19.Nd7! Bd7 20.Rf1 Kg8 21.Bf7 Kh7 22.Be6 Be6 23.Nf6! (23.Nf6 gf6 24.Rf6 Bc5 25.Bc5 Rhe8 26.Rh6 Kg7 27.Qg6#) 1–0. Zamora – Mathieu, corr (year?).

9.Ng5 Rf8 10.Kd1?? Rf5–+ 11.h4 Kd8 12.Qh7–/+ Rg5 13.hg5=+ Nf8 14.Qg8 Qg5 15.Ba3 Qg2–/+ 16.Bb4? Qh1–+ 17.Ke2 Qg2 18.Ke1=+ Qh1 19.Ke2 (19.Ke2 f3 20.Kf2 Qh2 21.Kf3 Qf4 22.Kg2–+). Wilting – Tack, corr, 1969.

9.Ng5 Rf8 10.Nh7 Qh4 11.Qh4 Nh4 12.Nf8 Kf8 13.Be5 =.

9.Ng5 Qf6

10.0–0? Bc5 11.Kh1 d6 12.Bf7 Kf8 13.Nc3 –+.

10.0–0 Nc6 11.Nh7 Qd6 12.Bd3 Nce7 13.Be5! Qe5 14.Bg6 Ng6 15.Qg6 Kd8 16.Nc3! –+.

10.0–0 d5. Adam.

10.0–0 Rf8 11.Nh7? (11.Bd3!) 11...Qf5 12.Qf5 Rf5 13.Bd3 d6!? 14.Bf5 Bf5 15.c3 Bc5 16.d4 Bb6 17.Nd2 Nd7 18.Ng5 0–0–0 19.Nc4 Ne7 20.Nb6 Nb6 21.de5 de5 22.Nf7 Rd5 23.Rad1 Nc4 24.Rd5 Nd5 25.Ba1 c6? 26.Ng5 Kc7 27.g3 Nce3 28.Re1 Kd7 29.gf4 ef4 30.c4 Nc4 31.Bg7 a6 32.h4 Bg4 33.Ne4 Nb4 34.Nf6 Kc7 35.Ng4 Nd2 36.Re7 Kb6 37.h5 f3 38.h6 1–0. Wilting – Cypionka, Borken 1969 (Adam).

10.Bf7 Kf8 11.Bg6 Qg6 12.Qg6 hg6 13.Be5 Bd6?? 14.Bd6+= cd6 15.0–0 Nc6 16.Nc3 Nd4?? 17.Rf4+– Nf5 18.g4 1–0. algernon (2135) – sbrewer (1915), net–chess.com, 2003.

10.Nf7!? Rf8 11.Ne5 –/+.

10.Nh7 Qh4.

10.0–0 Be7

11.Bf7 Kd8 12.Bg6 Qg5 13.Qg5 Bg5 14.Be4 d6 15.Nc3 c6 16.d3 Na6 (16...Na6 17.Rae1 Nc5–+) 0–1. Negroni,G – Spiegel,M, corr SOK–90–62, 1990.

11.Nh7 Qc6 12.Nc3 Qc4 13.Ne4?? (13.Qg6 Qf7 14.Qf7 Kf7 15.Nb5–+) 13...Qe4 14.Rae1 (14.Be5 Kd8 15.Rae1 Qc6–+) 14...Qc6 15.Be5 Kd8 16.Kh1 (16.Rf2 Ne5 17.Qe5 Qe6–+) 16...Nh4 17.Rf2 Qg6 18.Qe2 Qh7 19.Rf4 (19.Bc7 Kc7 20.Qe7 Ng6 21.Qc5 Nc6–+) 19...d6 20.Rf7 de5 21.Qe5 Nc6 (21...Nc6 22.Qg7 Qh5 23.Rfe7 Nf5 24.Qh8 Qh8 25.Re8 Qe8 26.Re8 Ke8–+) 0–1. Williams,Barry M – Smillie,William, NZCCA HT corr New Zealand, 2003.

11.Nh7 Qb6

12.Kh1 Qb2 13.Qg6 Kd8 14.Qg7 Re8 15.Nf6 Bf6 16.Qf6 Re7 17.Nc3 –+.

12.Kh1 Kd8

13.Bc3 Nf8!

13.Nc3 Qb2 14.Qg6 Qb4 15.Qg7 Re8 +=.

13.Bd3?? Qb2!? 14.Na3 Qa3 15.Qg6 –+.

13.Bd3?? Qb2 14.Qg6 Qa1 15.Qg7 Re8 –+.

13.Bd3?? Qb2 14.Qg6 e4 15.Nc3 ed3 16.Qg7 Re8 17.Nf6 (17.Ng5 d6 18.Nf7 Kd7 19.Qg4 Kc6 20.Qf3 Kd7 21.Qh3 Kc6 22.Qd3 Bf6+–) 17...Qb4 (17...d5 18.Ne8 Ke8+/–) 18.Ne8 +/– (18.Ne8 Bf8 19.Qg8+–) 1–0. Wei Wen U – Sin Fa Lu, Hofei corr/Ks70, 1962.

13.Bd3?? Nf8 14.Nc3? Qb2 15.Qe5 Nh7 16.Qg7 Bf6 17.Qh6 Bc3 18.dc3 Qb6 19.Qf4 Qd6 20.Qh4 Qe7 21.Qe7 Ke7 22.Rae1 Kd6 23.Rd1 Nf8 0–1. Kleinke,Uwe – Moebius,B, corr DDR–ch I744, 1988.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!