CLICK!

GET MY 1.b4 COLLECTION
1.b4 collection contains much more games and lines than can be presented here.
Click here for more info!

Flag Counter

TESTI700 Release 2016-08-17
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7

(...)

6.a4 a6 7.Bd3 ab5 8.ab5 h6 9.0–0 Ra1= 10.Ba1 c6 11.c4 c5 12.Nc3 d5 13.Qa4 Nbd7 14.Qa7 Qa8 15.Qa8= Ba8 16.Bb2 0–0 17.Ra1 Bb7 18.Ra7 Rb8 19.h3 dc4 20.Bc4 Bf3 21.gf3 Bf8 22.Ne4 Ne4 23.fe4+/– Nf6 24.Be5 Rd8 25.d3+– Nd7 26.Bg3 Nf6? 27.Rb7 Nd7 28.Bc7 Rc8 29.Bb6 Nb6 30.Rb6 Be7 31.Rb7 Bd6 32.f4 Kf8 33.Kf2 g6 34.f5! gf5 35.ef5 ef5 36.Rf7 Ke8 37.Rf5 Be7 38.Re5 Kd8 39.Kf3 Bg5 40.e4 Rc7 41.Re6 Rf7 42.Kg3 Be3 43.Rg6 Rf8 44.Bd5 Kc7 45.b6 Kb8 46.b7 Bf2 47.Kg4 Be3 48.Ra6 Kc7 49.Ra8 Rb8 50.Kf5 Bd4 51.e5 Bf2 52.e6 Bg3 53.Rb8 Kb8 54.e7 (54.e7 Ka7 55.b8Q Bb8 56.e8Q Bf4 57.Qc6 c4 58.Qb7#) 1–0. verns2 (1640) – ANZARBOND (1605), internet, 2010.

6.a4 c6 7.Bd3 d5 8.0–0 0–0 9.Nc3 c5 10.Ne5 Nbd7 11.f4 c4 12.Be2 Nc5 13.d3 d4 14.ed4 Qd4 15.Kh1 cd3 16.Nd3 Nd3 17.Bd3 Rfd8 18.a5 Rac8 19.Ne2?? Qd5 20.Rf2? Ng4 21.Qe1 Nf2 22.Qf2 Bc5 23.Qg3 g6 24.a6 Ba8 25.h3 Bf8 26.Nd4 Bg7 27.Ra4 h5 28.Qf3? Qc5 29.Qe3 Qd5 30.Qf2?? h4 31.Kg1 e5 32.Nc6? Bc6–+ 33.bc6 Rc6 34.fe5 Be5 35.Be5 Qe5 36.Rh4?? Rd3! (36...Rd3 37.Qf4 Qf4 38.Rf4 Rc2–+) 0–1. jboger (2100) – vhilts (2310), net–chess.com, 2011.

6.Nc3 d6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 0–0 9.d4 d5 10.a4 c5 11.bc6 Bc6 12.Rb1 Bb4 13.Nb5 a6 14.c3 Ba5 15.Na3 Qe7 16.Qb3 Rfc8 17.Nc2 Ne4 18.c4 dc4 19.Bc4 b5 20.ab5 ab5 21.Bd3 b4 22.Nce1 Bd5 23.Qd1 Bc7 24.Ra1 Ra1 25.Qa1 Ra8 26.Qc1 Nb6 27.Ne5 Be5 28.de5 Rc8 29.Qd1 Nc4 30.Be4 Nb2 31.Qd4 Be4 32.Qe4 Nc4 33.Nf3 b3 34.h3 b2 35.Rb1 h6 36.Qc2 Qb4 37.Kh2 Rb8 38.Nd4 Na3 39.Qe4 Qd2 0–1. Waite – Maass, email 1994.

6.c4 c6 7.Be2 cb5 8.cb5 d5 9.0–0 Nbd7 10.Nc3 0–0 11.a4 a5 12.d4 Rc8 13.Qb3 Bb4 14.Rfc1 Qe7 15.Rc2 Rc7= 16.Rac1 Rfc8 17.Na2 Rc2 18.Rc2 Rc2 19.Qc2 Bd6 20.Nc1 Ne4 ½–½. Herm,Florian – Ohnezat,Nico, Baden–ch AT1, 2003.

6.c4 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3 Bb7 6.c4 Be7).

6.Bd3 a6 7.a4 d6 8.Nc3 e5 9.Be2 0–0 10.0–0 Re8 11.d4 e4 12.Nd2 d5=+ 13.f4 c5 14.Qe1 cd4–/+ 15.ed4 Qc7 16.Qg3 Bb4 17.Rac1 e3 18.Ndb1=+ Bc8 19.Bd3 Qe7 20.Rce1 Bg4 21.h3 Bh5 22.ba6 Na6 23.Bb5 e2–/+ 24.Be2 Bc3?? 25.Nc3+= Be2 26.Re2 Qb4 27.Re8 Re8 28.Nd1 Ne4 29.Qd3 Qa4 30.c3 Nc7 31.Nf2 Nd6 32.f5 Qc6 33.f6 Re6 34.Ng4 Nc4 35.fg7 Kg7 36.Qf3 f6 37.Qg3 Kh8 38.Nh6 Qe8 39.Qc7 Nb2 (39...Nb2 40.Rf3 Rc6+/–). Waibel,Ulrich (1650) – Klaiber,Reiner (1795), remoteschach.de, 2004.

6.d4 c5 7.bc6 dc6 8.Nbd2 0–0 9.Bd3 c5 10.0–0 Nc6 11.c3 Rc8 12.Rb1 cd4 13.ed4 Bd6 14.Re1 Bb8 15.Ba3 Re8 16.Ne4 Ne4 17.Re4 Qc7 18.Rh4 Ne7 19.Bh7 Kf8 20.Ne5 Rcd8 21.Qh5 g6 22.Qh6 1–0. mtrc – TT12, internet, 2002.

6.Be2 a5 7.0–0 c5 8.a4 d5 9.c4 Nbd7 10.d4 Ne4 11.Nbd2 Nd2 12.Nd2 Bf6 13.Bf3 Rb8 14.Qb3 dc4 15.Nc4 Bf3 16.gf3 h5 17.Nd6 Kf8 18.Rad1 cd4 19.Ba3 Kg8 20.ed4 Rh6 21.d5 Rg6 22.Kh1 Nc5 23.Bc5+/– bc5 24.de6 Qd6?? 25.Rd6 fe6 26.Qe6 Kh7 27.Qf5 Kh6 28.Rg1 Rg1 29.Kg1 Re8 30.Kg2 Re5 31.Rf6 (31.Rf6 gf6 32.Qf6 Kh7 33.Qe5 h4 34.b6 h3 35.Kg3 Kh6 36.b7 c4 37.Qf6 Kh7 38.b8Q c3 39.Qbh8) 1–0. elsh1403 (1610) – staryv, kurnik, 2011.

6.Be2 c5 7.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2).

6.g3 0–0 7.Bg2 c5 8.c4 d6 9.0–0 Nbd7 10.d3 Rc8 11.Nbd2 Rc7 12.Nh4 Bg2= 13.Ng2 d5 14.Qe2 Qa8 15.e4 de4 16.de4 Rd8 17.e5 ½–½. Dudek,Jaromir (1905) – Hrubant,Ivan (2120), Czechia KP–chTB, 2007.

6.a4 0–0

7.Be2 c5 8.0–0 d5 9.c4 Nbd7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.a4 Nbd7).

7.Be2 c6 8.0–0 cb5 9.ab5 a6 10.c4 ab5 11.cb5 Ra1 12.Ba1 Qc7 13.Nc3 Nd5 14.Nd5 Bd5 15.d4 g6 16.Ne5 Bd6 17.Bf3 Bf3 18.Qf3 Be5 19.de5+/– Qc5 20.Rb1 Qc2 21.Qd1+/– Qc5 22.Bd4 Qc7 23.Rc1 Qb7 24.Ra1 Rc8 25.Rc1 Rc1 26.Qc1+/– Kg7 27.h3 Qd5 28.Qb2 d6 29.ed6 Kg8 30.Bh8 (30.Bh8 Qd1 31.Kh2 Qd6 32.Be5+=; 30.Qc1 Qd6 31.Qc8 Qf8+–) 1–0. metal – Timberwolf, caissa.com, 2007.

7.Be2 d6 8.c4 Nbd7 9.d4 a6 10.0–0 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c6 13.bc6 Bc6 14.d5 ed5 15.Bf6 Nf6 16.cd5 Bd5 17.Nc3 Bb7 18.Bc4 Qc7 19.Nd5 Nd5 20.Bd5 Bd5 21.Qd5 Qc5 22.Qd4 Bf6 23.Qe4 d5 24.Qf5 Rd8 25.Ne5?? Be5 26.Qe5–/+ h6 27.Rd1 b5 28.Qd4 Qc4 29.Rb1 Qd4 30.ed4 Rb8 31.Kf1 Kf8 32.Ke2 Ke7 33.Kf3 b4 34.Ke3 b3 35.Kd3=+ b2 36.Kc2 Kf6 37.g4? Kg5–+ 38.Rb2 Rb2 39.Kb2 Kg4 (39...Kg4 40.Kb3 Kf3–+) 0–1. j1a9n55 – roterman, kurnik, 2011.

6.a4 d6

7.a5 Nbd7 8.Be2 0–0 9.a6 Be4 10.Nc3 Bg6 11.Nh4 Bh5 12.0–0 Be2 13.Qe2 Rc8 14.f4 c6 15.d3 Nc5 16.Nf3 Qd7 17.bc6 Qc6 18.h4 Qd7 19.Ng5 b5 20.d4 Na4 21.Na4 ba4 22.c4 Qc6 23.d5 ed5 24.Bf6 gf6 25.cd5 Qd5 26.Nf3 Qe4 27.Rfd1 Rc3 28.Kf2 a3 29.Rd4 Qf5 30.g4 Qc8 31.Rd3 Qc5 32.Rc3 Qc3 33.Rb1 d5 34.Nd4 Bc5 35.Rb3 Qc4 36.Qc4 dc4 37.Rb5 Bd4 38.ed4 c3 39.Ke2 Rc8 40.Kd1 Rd8 41.h5 Rd4 42.Kc2 Ra4 43.h6 Kf8 44.Rb1 a2 45.Ra1 Ra3 46.f5 Ke7 47.Kd3 Kd6 48.Ke2 Ke5 49.Ke3 Ra6 50.Kd3 Ra3 51.Ke3 a6 52.Ke2 Kf4 53.Kd3 Kg4 54.Ke3 Kf5 55.Kd3 Kg5 56.Rg1 Kh6 57.Ra1 f5 58.Rh1 Kg7 59.Rg1 Kh8 60.Ra1 h5 61.Ke3 f4 62.Kd3 h4 0–1. Delfi 1.40 – Dragon41, computer chess game, 2001.

7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.Nc3 a6 10.Nd4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Nd5 13.Nc6 Bc6 14.bc6 Ne5? 15.f4+– Nc6 16.Nd5 ed5 17.Bg7 Re8 18.Bb5 Qd7 19.Rf3 1–0. pierred (2760) – vhilts (2310), net–chess.com, 2010.

7.Be2 Qd7 8.0–0 c6 9.d4 0–0 10.c4 a6 11.Nbd2 cb5 12.ab5 a5 13.Ba3 Re8 14.Qb3 Bf8 15.Rac1 g6 16.Rfd1 Bg7 17.Nf1 Rc8 18.c5 bc5 19.dc5 Bd5 20.Qb1 dc5 21.Bc5 a4 22.Ne5 Qb7 23.f3 Nbd7 24.Nd7 Nd7 25.Ba3 Rc1 26.Rc1 Rc8 27.e4 Rc1 28.Qc1 Bb3 29.Qc6 Qa7 30.b6?? Qb6–+ 31.Qb6 Nb6 32.Bb5? Bd4 33.Kh1 Nc4 34.Bc4 Bc4 35.Nd2 Ba6 36.g4 Be3 37.Nb1 h5 38.h3 hg4 39.hg4 f5 40.gf5 ef5 41.ef5 gf5 42.Nc3 Bb7 43.Kg2 Bc6 44.Ne2 Kf7 45.Ng3 f4 46.Ne4 Ke6 47.Ng5 Kd5 48.Kh3 Kc4 49.Kg4 Kb3 50.Bd6 a3 51.Ba3 Ka3 52.Ne6 Kb3 53.Nf4 Kc3 54.Ng6 Bf3?? 55.Kf3= Kd3 56.Ne5 Kd4 57.Ng4 Kc5 58.Ne3 ½–½. azme – pako1, kurnik, 2011.

6.Nc3 0–0

7.Be2 a6 8.0–0 ab5 9.Bb5 c5 10.Qe2 d5 11.Rfb1 Nc6 12.a4 Nb4 13.d4 Ba6 14.dc5 bc5 15.Nd1 Bb5 16.ab5 c4 17.Bf6+/– gf6 18.Ne1 Ra1 19.Ra1 f5 20.c3 Nd3 21.Nd3 cd3 22.Qd3 Qc7 23.Rb1 Bf6 24.b6 Qb7 25.c4 dc4 26.Qc4 Rc8 27.Qb5 Rc6 28.Qa5 Kg7 29.h3 Bd8? 30.Qa7+– (30...Qa7 31.ba7+–) 1–0. mrkt – Sdr46, ChessWorld.net, 2003.

7.Be2 d6 8.0–0 Nbd7 9.a4 a6 10.d4 c5 11.dc5 Nc5=+ 12.Nd4 a5 13.Bf3 d5=+ 14.Nde2 Rc8 15.Qd4 Qc7 16.Ng3 Rfd8 17.Nce2 Nce4 18.c3 e5 19.Qd3? Ng3–+ 20.hg3 e4 21.Be4 de4 22.Qc2 Rd3 23.Nf4 Rd7 24.Qe2 Rcd8 25.Kh2 Rd2 (25...Rd2 26.Qe1 Rb2–+) 0–1. mic (2150) – cruyce (2165), net–chess.com, 2009.

6.c4 d6

7.Nc3 0–0 8.Be2 Nbd7 9.0–0 a6 10.a4 ab5 11.cb5 Ne5 12.d4 Ng6 13.Qc2 Qd7 14.h3 c5 15.dc5 dc5 16.Nd2 Qc7 17.Nc4 Nd5 18.a5 ba5 19.Nd5 Bd5 20.e4 Bc4 21.Bc4 Bd6 22.g3 Be5 23.f4 Bd4 24.Kh2 Rfd8 25.Ra2 Bb2 26.Rb2 Qb6 27.h4 Rd7 28.h5 Ne7 29.Qc3 Rd4 30.Re2 Nc8 31.f5 Nd6 32.fe6 Nc4 33.ef7 Kf8 34.e5 Qe6 35.Qc2 Qh6 36.e6 Qh5 37.Kg1 Ke7 38.b6 Nd6 39.Re3 Rf8 40.b7 Nb7 41.Qb1 Rb4 42.Qa1 Qg5 43.Qc3 Nd6 44.Rfe1 Nb5 45.Qa1 a4 46.Qa2 Nd4 47.Kg2 Rb3 48.Rb3 Qd5 49.Kh3 Qb3 50.Qf2 Qd5 51.Qf4 Ne6 52.Qe4 Qe4 53.Re4 c4 54.Rc4 Ra8 55.f8Q Nf8 56.Rc2 a3 57.Ra2 Kd6 58.g4 Kc5 0–1. Caissa – LUPES, playchess.de, 2002.

7.Nc3 c5 8.d4 Nbd7 9.Qc2 Bf3=+ 10.gf3 cd4 11.ed4 Rc8 12.Rc1 d5 13.c5? bc5–+ 14.dc5 Bc5 15.Na4?? Bb4 16.Nc3 d4 17.Qb3 Bc3 18.Bc3 Rc3 19.Rc3 Qa5 20.Qa3 Qc3 21.Qc3 dc3 22.Bd3 Ke7 23.0–0 Ne5 24.Be4 Ne4 25.fe4 c2 26.Rc1 Rc8 27.a4 Nd3 (28.Rc2 Rc2–+) 0–1. Meybohm,Dirk – Schmeier,U, 1988.

7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.Nc3 a5 10.d4 d5 11.a4 Re8 12.Qc2 g6 13.Rfd1 Ne4 14.Ne4 de4 15.Nd2 Nf6 16.c5 bc5 17.dc5 Bd5 18.Rac1 Nd7 19.c6 Nc5 20.Bd4 Nd3 21.Bd3 ed3 22.Qd3 Bb4 23.Nc4 f6 24.e4 Bc4 25.Qc4 Kf7 26.Bc5 Qd1 27.Rd1 Red8 28.Rd7 Rd7 29.cd7 Rd8 30.Qb4 ab4 1–0. Roos – Voss, 1995.

7.Be2 Nbd7 8.a4 Nc5 9.0–0 h6 10.d3 Qd7 11.Nbd2 e5 (11...a6 12.Qc2+=) 12.Nb3 (12.d4 ed4 13.ed4 Ne6+/–) 12...Ne6 13.d4 ed4 14.Nbd4 Nd4 15.Nd4 a5 16.Bf3 Bf3 17.Qf3 (17.gf3?! 0–0–0=) 17...0–0 18.Nc6 Nh7 19.Rfe1 Bf6 20.Bd4 Rae8 21.Rad1 Qe6 22.Qe2 Ng5 23.f3 g6 24.h4 Nh7 25.g3 Bg7 26.Kg2 Nf6 27.g4 Nd7 28.g5 h5 (28...hg5 29.hg5 Qf5 30.f4=) 29.Qd3 Kh7 30.Qc3 f6 31.e4 Rf7 32.Qc2 Ref8 33.Re3 f5?? (33...Ne5!? 34.gf6 Bh6+=) 34.Bg7?? (better is 34.ef5!? Qf5 35.Qf5 Rf5 36.Bg7 Kg7 37.Nd4+–) 34...Kg7 35.Qe2 Re8 36.Re1 Ne5 37.Ne5 de5+= 38.Rd1 fe4 39.Re4 Qe7 40.Rd5 Qa3 41.Ree5 Ref8 42.Re3 Qb4 43.Qd3 Qb2 44.Kg3 Qc1 45.Qc3+– Qc3 46.Rc3 Rf4 47.Rd7 R4f7 48.Rf7 Rf7 49.c5 Rd7 50.cb6 cb6 51.Rc6 Rd4 52.Rb6 Ra4 53.Ra6 Ra1 54.b6 Rb1?? 55.Ra7 Kf8 56.b7 a4 57.Ra8 Ke7 58.b8Q Rb8 59.Rb8 Kd6 60.Ra8 Ke6 1–0. Pietras,Zbigniew – Tomczyk,Ryszard, Warszawa Poland, City Ch–B, 2013.

6.d3 0–0

7.Nbd2 a6 8.a4 d5 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Bd6 11.c4 Qe7 12.h3 e5 13.cd5 Nd5 14.Nc4 ab5 15.ab5 f5 16.Nd6 cd6 17.Qb3 Kh8 18.Ra8 Ra8 19.Ra1 Ra1 20.Ba1 h6 21.Qa2 Qd8 22.Nd2 Nc5 23.d4 ed4 24.Bd4 Ne6 25.Bf3 Nd4 26.Bd5?? (better is 26.ed4 Nc3 27.Qc4 Bf3 28.Nf3+=) 26…Ne2–+ (26...Ne2 27.Kh2 Nc3–+) 0–1. Lehtonen,Ture – Miezis,N (2555), Norrkoping SWE, Open, 2012.

7.Nbd2 d6 8.c4 Nbd7 9.Qc2 Ng4 (9...a6 10.Be2+=) 10.h3+= Nge5 11.Be2 Bf6 12.d4 Ng6 13.Bd3 Be7 14.a4 Re8 15.0–0–0 (better is 15.a5!?+/–) 15...c6 (15...a6!?+=) 16.h4= cb5 17.ab5 d5 (17...h6!? 18.Bg6 fg6 19.Qg6 Nf8+=) 18.h5+/– Ngf8 19.h6 g6 20.Nb3 (better is 20.Kb1!?+/–) 20...Rc8= 21.Qe2?? (better is 21.Nbd2=) 21...dc4–+ 22.Bc4 Bd5 23.Ne5 (23.Nbd2 Qc7 24.Bc3–+) 23...Ne5 24.de5 Qc7 (better is 24...Bc4!? 25.Rd8 Be2 26.Rc8 Rc8 27.Kb1 Bb5 28.Rd1–+) 25.Nd2 Bc4 26.Nc4 Qc4 27.Qc4 Rc4 28.Kb1 Rec8 29.Rd3 Rb4 30.Ra3 Rc7 31.Rd1 Rb5 32.Ra6 (32.Rad3 f6–+) 32...Rd5 (32...Nd7 33.Rc1 Nc5 34.Ra3–+) 33.Bd4 (33.Rd5 ed5 34.Ba3 Ba3 35.Ra3 Nd7–+) 33...Nd7 34.f4 Nc5 35.g4 Na6 0–1. Ioan,Cesar – Stefan,Bogdan Liviu (2140), Petre Seimeanu Memorial, 2002.

6.Bd3 0–0

7.0–0 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 d6 11.Bb2 Nbd7 12.Be2 Qa8 13.Qc1 Ne5 14.Ne5 de5 15.f3 Nd7 16.d4 ed4 17.ed4 Bd6 18.Bd3 Qd8 19.Nd2 Bf4 20.Qe1 Qg5 21.Nb3 Be3 22.Kh1 Ra8 23.Bc1 Bc1 24.Qc1 Qc1 25.Rc1 h6 26.Kg1 g5 27.Ra1 Ra1 28.Na1 Nf6 29.Nb3 Nd5 30.c4 Nf4 31.Be4 Be4 32.fe4 f5 33.ef5 ef5 34.Kf2 Kf7 35.Nc1 h5 36.g3 Ng6 ½–½. Walther,Manfred – Kruse,Ernst Bruno, DESC, 1999.

7.0–0 d5 8.Ne5 Nbd7 9.f4 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Nc5 12.Be2 Nce4 13.d3 Nc5 14.Nd2 Ra1 15.Qa1 Qa8 16.Ndf3 Qa1 17.Ra1+/– Ra8 18.Ra8 Ba8 19.Ba3 Bd6+= 20.Bc5 Bc5 21.Kf2 h6 22.h4 Bb7 23.g4 Bc8 24.Bf1 Nd7 25.g5 hg5 26.hg5 f6 27.gf6 gf6 28.Nc6 Kf7 29.Bh3 Bb7?? 30.Nd8+– (30.Nd8 Ke7 31.Nb7+–) 1–0. spblex – aleandy (2220), net–chess.com, 2009.

6.d4 0–0

7.Bd3 d5 8.Nbd2 c6 9.a4 c5 10.dc5 Bc5 11.0–0 Nbd7 12.c4 dc4 13.Nc4 Bf3 14.Qf3 Be7 15.Rad1 Qc8 16.Ne5 Ne5 17.Be5 Qc5 18.Bd4 Qh5 19.Qh5 Nh5 20.g4 Nf6 21.f3 h6 22.Rf2 Rfd8 23.Rc2 Nd5 24.Rcc1 Bg5 25.f4 Bf6 26.Bf6 Nf6 27.h3 Nd5 28.Kf2 Rac8 29.Rc8 Rc8 30.Kf3 Rc3 31.f5 ef5 32.gf5 Nf6 33.Kf4 Ra3 34.Bc2 Rc3 35.Rd8 Kh7 36.Bd3 Ra3 37.Rd4 Rc3 38.e4 Rc7 39.e5 Nh5 40.Kg4 g6 41.Rd6 Ng7 42.fg6 fg6 43.Bg6 1–0. mrkt – agmac, gameknot.com, 2001.

7.Be2 d5 8.0–0 c5 9.dc5 Bc5 10.Nbd2 Nbd7 11.c4 dc4 12.Nc4 Qe7 13.Nce5 Ne5 14.Ne5 Rac8 15.Nf3 Rfd8 16.Qb3 Bd6 17.Rfd1 Bb8 18.Rd8 Rd8 19.Rd1 Bd5 20.Qa3 Bd6 21.Qc3 Ba2 22.Ra1 (22.e4!? e5 23.Qc6=) 22...Bd5–/+ 23.h3 Bb8 24.Qc2 Be4 25.Qc3 Bb7 26.Qc2 Rc8 27.Qb3 Nd5 28.Ra7?? (better is 28.Be5 Be5 29.Ne5–/+) 28...Ba7–+ 29.Qa4 Bb8 30.Qg4 g6 31.Ng5 (31.Qd4 f6 32.Bc4 Bd6–+) 31...Nf6 (better is 31...Rc2 32.Qd4 e5 33.Qh4–+) 32.Qh4 h5 33.Bh5 Nh5 34.g4 Nf6 35.e4 e5 36.Nf3 Bd6 37.Qg5 Nh7 38.Qd2 Rd8 39.Kg2 f6 40.g5 Ng5 41.Ng5 fg5 42.h4 gh4 43.Qh6 Qg7 44.Qh4 Rf8 45.Qg5 Be7 (45...Be7 46.Qe5 Qe5 47.Be5 Be4 48.Kg3 Rf3 49.Kg4 Rf2–+) 0–1. tabola (1690) – Fournier,Frederic (1940), Active, 2009.

6.d4 d6

7.Bd3 Ne4 8.0–0 0–0 9.Nfd2 f5 10.Be4 fe4 11.Qg4 d5 12.Qe6 Kh8 13.c4 Rf6 14.Qg4 Bc8 15.Qe2 Rg6 (15...c6 16.cd5 cd5 17.Ba3+/–) 16.f4 (better is 16.f3!?+–) 16...Bg4+= 17.Qe1 Bh3 18.g3 Bf1 19.Qf1 a6 (19...c6 20.bc6 Nc6 21.Nc3+=) 20.cd5= ab5 21.Ne4 (21.Qb5!? Ra5 22.Qc4=) 21...b4 22.Qc4 Ra5 23.Nf2 Bd6 (23...Rd5!? 24.e4 Rd7+=) 24.Nd2 Qg8 (24...Nd7 25.Nd3+=) 25.f5+/– Rg5 26.e4 b5 27.Qd3 g6 28.f6 Qf7 (28...Rh5 29.e5 Bf8 30.Nb3+–) 29.e5 Bf8 30.Nf3 Rf5 31.g4 Rf3 (31...Rf4 32.Bc1 Ra3 33.Qb5 Raf3 34.Bf4 Rf4 35.Qb8 Rd4+–) 32.Qf3 Nd7 33.g5 Nb6 (33...Qe8 34.e6 Ra6+–) 34.e6 Qe8 35.Qe4 (better is 35.f7 Qe7 36.d6 Qg5 37.Kh1+–) 35...Bd6 36.Ng4 Nc4 37.Nh6 Nb2 (37...Ra8+–) 38.Nf7 Kg8 (38...Qf7 39.ef7 Ra4 40.Qe8 Bf8 41.Qf8) 39.Nd6 (39.Nd6 Ra3 40.f7 Qf7 41.ef7 Kg7 42.Qe5 Kf8 43.Qe8 Kg7 44.f8Q) 1–0. Mirada,Luciano (1760) – Koch,Juan (2050), Rubinstein Memorial op, 2009.

7.Be2 0–0 8.0–0 Re8 9.c4 Nbd7 10.Qc2 Nf8 11.Nbd2 Rc8 12.a4 c5 13.dc5 dc5 14.Rfd1 Qc7 15.Be5 Bd6 16.Bf6 gf6 17.Bd3 Red8 18.Be4 Be4 19.Ne4 Be5 20.Ra3 Rd1 21.Qd1 Rd8 22.Rd3 Rd3 23.Qd3 Qd7?? (better is 23...f5 24.Ned2 Bg7+=) 24.Ne5+– fe5 (24...Qd3 25.Nf6 Kg7 26.Ne8 Kh6 27.Nd3 Nd7+–) 25.Nf6 (25.Nf6 Kg7 26.Nd7+–) 1–0. Bonetti,Shane – guest1150, ICC, 2002.

7.Be2 0–0 8.0–0 Re8 9.c4 Nbd7 10.Qc2 Nf8 11.Nbd2 Rc8 12.a4 c5 13.dc5 Rc5 14.Rad1 d5 (14...Rc8 15.Bd3=) 15.Ne5 dc4 16.Bc4 Nd5 (16...Qc7 17.f4 Rc8 18.Qb1+=) 17.Nb3 (17.e4 Rc7+/–) 17...Rc8+= 18.e4 Nb4? (better is 18...Bd6 19.ed5 ed5 20.Nf7 Bh2 21.Kh2 Qc7 22.Ne5 Re5 23.Be5 Qe5 24.f4 Qh5 25.Kg1 Rc4+=) 19.Qc3+– (19.Rd8?! Nc2 20.Re8 Re8+=) 19...Qc7 20.Nf7! Bf6 (20...Kf7 21.Qg7 Mate attack) 21.Nh6! (21.Qb4?! Qf7 22.Bf6 Qf6+/–) 21...Kh8 (21...gh6 22.Qd2 Double attack (22.Qf6 Deflection; 22.Qd2 Decoy; 22.Qb4 Zwischenzug)) 22.Qf6! (22.Qb4?! Bb2 23.Nd2 Bd4+=) 22...gf6 (22...gf6 23.Bc3 Double attack (23.Bf6 Decoy)) 23.Bf6 Qg7 24.Nf7 (24.Bg7?! Kg7 25.Be6 Re6 26.Nf5 Kf6+/–) 24...Kg8 25.Bg7 Kf7 26.Bf8 Kf8 27.Be2 Be4? (better is 27...Rc3 28.Nc1 Ke7+–) 28.Rd4 Bd5 (28...Bg2 29.Kg2 (29.Rb4?! Bf1 30.Kf1 e5+–) 29...Nd5 30.Re1+–) 29.Rb4 Rc2 30.Nd4 Rd2 31.Re1 Re7 32.Bf3 Bf3 33.gf3 Rg7 34.Kf1 Kf7 35.Ne6 Rg6 36.Rf4 Rf6 37.Ng5 Kg6 38.Rf6 Kf6 39.Ne4 (39.Ne4 Kf7 40.Nd2+–) 1–0. Bonetti,Shane – guest1261, ICC, 2002.

6.Be2 a6

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 0–0 10.0–0 d5 11.Bb2 c5 12.bc6 Nc6 13.Na3 Qb8 14.Qa1 Rc8 15.Nb5 Nb4 16.Be5+= Qa8 17.Bd6 Nc6 18.Qb2 Bd6 19.Nd6 Rd8 20.Ra1 Qb8 21.Nb7 Qb7 22.c4 h6 23.d4 dc4 24.Bc4 Qc7 25.Bd3 Nd5+= 26.Rc1 Nde7? 27.Ne5+– Rd6?? 28.Be4 Nd5 29.Qb5 Nde7 30.g3 f5 31.Bg2 g5 32.Nc6 Nc6 33.Bc6 Qa7 34.Qe5 Qe7 35.Bb5 Qd8 36.Ra1 (36.Ra1 Qe7 37.Ra8 Rd8 38.Bc4+–) 1–0. pcmvr (2645) – mic (2205), net–chess.com, 2007.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 c6 10.0–0 0–0 11.c4 d5 12.d4 Nbd7 13.Qa4 Qc7 14.Bb2 Ra8 15.Qb3 dc4 16.Bc4 cb5 17.Bb5 Bf3 18.Bd7 Bg2 19.Rc1 Qd7 20.Na3 Ba3 21.Ba3 Bd5 22.Qb4 h6 23.Qd6 Qd6 24.Bd6 b5 25.Rc5 Ne4 0–1. Trkn – Caissa, itsyourturn.com, 2000.

7.c4 ab5 8.cb5 0–0 9.0–0 c5 10.a4 d5 11.d4 c4 12.Nc3 Nbd7 13.Nd2 e5 14.de5 Ne5 15.Nf3 Bd6 16.Re1 Re8 17.Qc2 Qe7 18.Nd4 Nfg4 19.Bg4 Ng4=+ 20.h3 Nh6 21.Nf5?? Nf5–+ 22.Qf5 d4 23.Nd5 Bd5 24.Qd5 c3 (24...c3 25.Bc1 Rad8–+) 0–1. Fournier,Frederic – COMP MChess 1.13, Partie Libre, 1995.

7.c4 ab5 8.cb5 0–0 9.0–0 c6 10.a4 cb5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 d6 13.Nc3 Nbd7 14.Nd4 Nc5 (14...Qa8 15.f3=) 15.Nc6+= Bc6 16.bc6 e5 (16...d5 17.Nb5+=) 17.d4+/– ed4 18.ed4 Nfe4?? (18...Nce4 19.Ne4 Ne4 20.f3+/–) 19.Ne4 (better is 19.dc5 Nc3 20.Bc3 bc5 21.Qd5+–) 19...Ne4+/– 20.f3 Nf6 21.d5 Ne8 22.Bd4 Bf6 23.Qa4 Bd4+/– 24.Qd4 Nc7 25.Rb1 Qe7 26.Bf1 Re8 27.Rb6 Qe5? 28.Qe5+– Re5 29.Rb8 Re8 30.Rb7 Rc8 31.Bc4 g6 32.g4 Kf8 33.Kf2 f6 34.Ke3 h6 35.h4 Ke8 36.Kd4 Kd8 37.Bd3 g5 38.hg5 hg5 39.Rb1 Ra8 40.Rb4 Ke7 41.Rb7 Kd8 42.Bc4 Kc8 43.Rb1 Ra4 44.Kc3 Ra8 45.Rb3 Kd8 46.Kd4 Kc8 47.Rb4 Kd8 48.Ke4 Ke7 49.Kf5 Kf7 50.Rb7 Rc8 51.Ra7 Ke8 52.Kf6 Kd8 53.Kg5 Rb8 54.Rb7 Ra8 55.Kf5 Kc8 56.g5 Ra4 57.Bb3 Rd4 58.f4 Nd5 59.Bd5 Rd5 60.Ke6 Rd4 61.f5 Rd2 62.Rd7 Re2 63.Kf6 Re5 64.g6 Rc5 65.Rd6 Kc7 66.Re6 1–0. Baeumcher,Karl – Steinhauser,Wilhelm, Bahn–chN Bad Laasphe, 1994. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.b5 b6 4.Bb2 Be7 5.e3 Bb7 6.Be2 a6)

6.Be2 c6

7.0–0 cb5 8.Bb5 a6 9.Be2 d6 10.c4 0–0 11.d4 Nbd7 12.Qb3 Ne4 13.Nfd2= Nd2 14.Nd2 Rb8 15.e4 Nf6 16.f3 d5 17.cd5 ed5 18.e5 Nd7 19.f4 b5 20.Qh3 f6 21.Bd3+/– h6?? 22.Qf5 Ne5 23.fe5 fe5 24.Qh7 1–0. pcmvr (2645) – mic (2205), net–chess.com, 2006.

7.c4 d5 8.0–0 0–0 9.d4 Qd7 10.Ne5 Qe8 11.Nc3 Bb4 12.Qb3 Bc3 13.Bc3+/– Qc8 14.a4 dc4 15.Bc4 cb5 16.ab5 Ne4 17.Rfc1 Nd7 18.Bb4 Rd8?? 19.Be6+– Qb8 20.Nd7 Rd7 21.Bd7 1–0. Kraemer,W – Poeltelt,x, DDR–Jugend–Cp, 1959.

6.Be2 d6

7.0–0 0–0 8.c4 (--> 6.c4 0–0 7.Be2 d6 8.0–0).

7.0–0 0–0 8.Ne1 Nbd7 9.Bf3 d5 10.c4 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 c6 14.bc6 Bc6 15.cd5 ed5 16.Nc3 Nc5 17.Nc2 (17...Ne6 18.Ne2=). valpa – Rootsman, playchess.de, 2003.

7.d4 Nbd7 8.c4 0–0 9.a4 d5 10.0–0 dc4 11.Nbd2 c3 12.Bc3 Ne4 13.Ne4+= Be4 14.Qb3 Bd5 15.Qb2 Nf6 16.Rac1 Ne4 17.Ne5 Bd6 18.f4 Be5 19.de5 Nc3 20.Qc3 Rc8 21.Rfd1 Qe8 22.Bc4 c6+= 23.Bd5 cd5 24.Qb4 Qd7 25.Rc3 Rc3 26.Qc3 Rc8 27.Qa3 Qc7 28.Qd6 Qc2 29.Ra1 ½–½. Pies,Gerhard – Guelden,Ralf, Leverkusen op, 2004.

6.c4 0–0

7.a4 d5 8.d4 c5 9.Be2 Nbd7 10.cd5 Nd5 11.0–0 cd4 12.Nd4 Qc7 13.Nd2 Rfc8 14.Rc1 Nc5 15.N4f3 Qd8 16.Bd4 Nb4 17.Rc4 Ne4 18.Qb1 Nd2 19.Nd2 Rc4 20.Nc4 Rc8 21.Rd1 Qd5 22.Bf3 ½–½. Kilpatrick – Sprott, corr Scotland 1988–90.

7.Qc2 Bf3 8.gf3 a6 9.Bd3 =.

7.Qc2 h6 8.h4 (8.Be2 a6=) 8...d6 (better is 8...a6=+) 9.Ng5? (9.d4 a6=+) 9...Nbd7 (better is 9...hg5!? 10.Bf6 gf6 11.hg5 f5–+) 10.Nf3=+ Bf3 (10...c6 11.Nc3=+) 11.gf3= Rc8 (11...a6 12.Rg1=) 12.Nc3 (12.Qa4 Nc5 13.Qa3 a5=) 12...c6=+ 13.a4 (13.Rc1 cb5 14.cb5 d5=+) 13...cb5 (13...d5 14.d3=+) 14.ab5= Rc7 15.Rg1 (15.d4 d5=) 15...Re8 (15...Ne5!? 16.Be2 Nc4 17.Bc4 Rc4 18.Ra7 d5=+) 16.f4 (16.Qd3 Ne5 17.Qe2 Nc4–/+) 16...d5= 17.cd5 Nd5?? (17...ed5 18.Bg2=) 18.Qe4 (better is 18.Rg7! Kg7 19.Nd5 Bf6 20.Nc7+– (20.Qc7?! Bb2 21.Ra7 ed5 22.Qd7 Qd7 23.Rd7 Bf6+–)) 18...N5f6 (18...Nc3 19.dc3 Bh4 20.Bd3=) 19.Qg2 g6 20.Bd3 (20.Be2 Nc5+=) 20...Nf8 (20...Qa8=) 21.Ke2 (better is 21.Be2!?+=) 21...Rd7=+ 22.Ne4 Rd3 23.Nf6 (23.Bf6 Rb3 24.Bd4 Rb5 (< 24...Bh4 25.Rh1+/–) 25.Ra7 Nd7=) 23...Bf6–/+ 24.Bf6 Rd2 25.Kf3?? (better is 25.Ke1 Qd3 26.Qf1=+) 25...Qf6–+ 26.Ra7 Qf5 27.Qf1 (27.Qg4 Qb5 28.Kg2 Red8–+) 27...Qh5 (27...e5 28.Qc4–+) 28.Ke4 (28.Kg3–+) 28...Qd5# 0–1. Goutioudis,Z – Kouloumbis,Gerasimos, Patras op 3rd, 2001.

7.Nc3 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 c5 11.Qa7 Bf3 12.gf3 d5 13.Rg1 d4 14.Ne4 Ne4 15.fe4 Bf6 16.Qa1 Qd6=+ 17.ed4 Bd4 18.Rg3 Nd7 19.Bd4 cd4 20.Be2 e5 21.d3 Qb4–/+ 22.Kf1 Nc5 23.Qa7 Qb1 24.Kg2 Qe1 25.Qa2 Ne6 26.Rf3 h6 27.h4 Nf4 28.Rf4 ef4 29.Bf3 Qc3 30.Qe2 Ra8 31.e5 Ra1 32.Be4 Qc1 33.Kh3 Kf8 0–1. Michalek,Martin – Woelfelschneider,Peter, TT–08 ETC, 2003.

7.Nc3 c6 8.a4 d5 9.Be2 Nbd7 10.d4 c5 11.0–0 cd4 12.ed4 dc4 13.Bc4 Qc7 14.Bb3 Ng4 15.d5= Nc5 16.Ba2 Rfd8 17.Nd4?? Qh2# 0–1. pumpkin (2310) – johnb (2290), net–chess.com, 2010.

7.d3 Bb4 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 d5 10.d4 Nbd7 11.Bd3 c5 12.bc6 Bc6 13.0–0 Ne4?? 14.Qc2 Ndf6 15.cd5+= Bd5?? 16.Nd5 ed5 17.Rfc1 Rc8= 18.Qb3 Ng4 19.Be4 de4 20.Nd2? Rc1 21.Rc1–/+ Qf6?? 22.Ne4+/– Qh4 23.h3+– (23.h3 Nh6 24.Nd6+–) 1–0. gtate (1945) – ramesis (2075), net–chess.com, 2005.

7.Bd3 d5 8.Qc2 (8.cd5 a6 (8...Bd5 9.Qc2 c5 10.Na3 Bf3 11.gf3 g6 12.Qc3 a6=; 8...Nd5 9.Qc2 f5+= 10.Bc4 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1=) 9.Qc2 ed5 10.0–0 ab5 11.Bb5 c6 12.Bd3 c5=) 8...h6 (8...dc4 9.Bc4 a6 10.Ng5+= g6 11.Nf3 ab5 12.Bb5 Be4+=) 9.Rg1 (9.cd5 Nd5 (9...ed5 10.0–0 c5 11.bc6 Nc6 12.Bf5 Nb4=; 9...Bd5 10.e4 Bb7 11.0–0 a6 12.Nc3 ab5=) 10.0–0 c6= 11.Rc1 a6 12.a4 ab5=) 9...c5 (9...a6 10.cd5 Nd5 11.a3 ab5 12.Bb5 c6+=) 10.Ne5 (10.Nc3 a6+= 11.cd5 ed5 12.Bf5 Re8+=) 10...Nbd7 (10...a6 11.Na3 Bd6 12.h3 Ne4–/+) 11.g4 (11.Nd7 Qd7 12.g4+= Ne4–/+; 11.Nc6 Bc6 12.bc6 Nb8–/+) 11...Ne4 (11...Ne5 12.Be5 Nd7 13.Bb2–/+; 11...dc4 12.Nc4 Nd5–/+) 12.Nd7 (12.Be4!? de4 13.Nc6 Bc6 14.bc6=; 12.cd5 Ng5+=) 12...Qd7+= 13.Nc3 (13.cd5 ed5 14.Nc3 Bh4 15.Ne4 de4–/+) 13...Ng5–/+ 14.0–0–0 (14.Rg3 dc4 15.Bc4 Nf3 16.Ke2 Ne5–/+) 14...Nf3 (14...d4 15.Ne4 Ne4 16.Be4–/+) 15.Rg3 d4 (15...dc4 16.Bh7 Kh8 17.d3–/+) 16.Ne4+= Ne5 (worse is 16...Nh2 17.g5 hg5 18.Rh1+=) 17.g5 Nd3 18.Qd3 Be4 19.Qe4 Bg5 20.Rdg1 (better is 20.ed4!? cd4 21.Qd4 Qd4 22.Bd4+=) 20...f5 21.Qe5 (21.Qg2 a6 22.Qc6 Qf7 23.ed4 cd4 24.Bd4 Rfc8 25.Qb6 Rc4 26.Kd1 Qd7–+) 21...Rf7 (21...Bf6!? 22.Qf4 Kh7–+) 22.ed4–/+ cd4 23.Qd4 (23.Kd1 a6 24.Ra3 d3–/+) 23...Qe7 (23...Qd4 24.Bd4 Rc8 25.Be5 Rc4 26.Kd1–/+) 24.Rd3 (24.Bc3 a6+=) 24...Bf6 (24...Qc7 25.Kb1–/+) 25.Qd6+= Bb2 (25...Rc8!? 26.Qe7 Rc4 (26...Re7? 27.Bf6 Rc4 28.Rc3 Rc3 29.dc3+–; 26...Be7?! 27.Rc3+=) 27.Kd1 Be7+= (27...Re7? 28.Bf6 Rec7 29.Bc3+–)) 26.Kb2= Qf6 27.Kb3 Rc8 28.Qd4 Qd4 29.Rd4 e5 30.Rd6 Kf8 31.Kb4 Rcc7 32.a4 Rfd7= 33.Rgg6 Kf7 34.a5 Rd6 35.Rd6+= ba5 36.Kc3 h5 37.d4+/– ed4 38.Kd4 h4 39.c5 Re7 40.Ra6+/– g5 41.Ra5 g4 42.c6 f4 43.Kd5 Kf6? 44.Kd6+– Re2 1–0. Mroz,Antoni – Duda,J, corr Poland, 1985.

7.d4 Bb4 8.Nc3 Ne4 9.Qc2 d6 10.Bd3 f5 11.0–0 Bc3 12.Bc3 Nc3 13.Qc3 Nd7 14.Ng5?? Qg5–+ 15.f3 Qe3 16.Kh1 Qg5 17.Rae1 Rae8 18.Rf2 Nf6 19.Rfe2 Nh5 20.Re6 Re6 21.Re6 Nf4 (21...Nf4 22.Re2 Nd3–+) 0–1. Schaar,Joerg (1940) – Mohandoussaid,Malik (2175), CiF – Radko Krc Memorial, 2008.

7.d4 d6 8.Bd3 Nbd7 9.Nbd2 Re8 10.0–0 d5 11.Qc2 h6 12.Ne5 Ne5 13.de5 Nd7 14.f4 Nc5 15.Bh7 Kh8 16.f5 Kh7 17.fe6 Kh8 18.ef7 Rf8 19.Qg6 Bg5 20.Bd4 Qe7 21.h4 Qe6 22.Qe6 Ne6 23.hg5 Ng5 24.c5 Rae8?? 25.fe8Q 1–0. Roczniak – Gorczak, corr Poland.

7.Be2 a5 8.0–0 d6 9.d4 Ne4 10.Nc3 f5 11.Qc2 Nd7 12.Ne4 Be4 13.Qa4+= Qe8 14.Nd2 Bb7 15.Bf3 Bf3 16.Nf3 Qh5 17.Rad1 Rf6 18.Kh1 Rh6 19.Qc2 g5 20.h3 g4 21.Ng1 Kf7 22.e4 Rg8 23.ef5 ef5 24.Qe2 Nf6 25.Rde1 Ne4 26.Bc1 gh3 27.Qh5 Rh5= 28.Nh3 Bh4 29.Nf4+= Rhg5 30.Kg1 Rg4 31.f3 Rf4 32.fe4+/– Rf1 33.Rf1+– Bf6 34.Rf5 Ke7 35.Bb2 Rg4 36.Rh5 Re4 37.Rh7 Kd8 38.Kf2 Bd4 39.Kf3 Re3 40.Kf4 Re2?? 41.Bd4+– Rg2 42.a3 Rc2 43.Ke4 Rc4 44.Kd5 Rc1 45.Rf7 Kc8 46.a4 Kb7 47.Rh7 Rc2 48.Rh4 c6? 49.bc6 Rc6 50.Rh6 Rc7 51.Rd6 Rh7 52.Rb6 Kc7 53.Rb5 Rh5 54.Be5 Kc8 55.Kc6 Kd8 56.Bf6 Ke8 57.Rh5 Kf7 1–0. Machete (2235) – IvoWantola (2050), ICC, 2003.

7.Bf6 Bf6 8.d4 d5 9.cd5 Bd5 10.Nc3 Bb7 11.Be2 c5 12.0–0 cd4 13.Nd4 Nd7 14.Nc6 Bc6=+ 15.bc6 Ne5 16.Ne4 Nc6 17.Nf6 Qf6 18.Bf3 Rac8 19.Bc6 Rc6 20.Qd7 Rfc8 21.Qa7?? h5 22.h3 e5 23.a4 e4 24.a5 ba5 25.Qa5 Rc5 26.Qa4 Rc4 27.Qa5 R8c5 28.Qa8 Kh7 29.Rab1 Qg6 30.Rb8 Qg5 31.Rh8 Kg6 32.Re8 Rc1 33.Qe4+/– Qf5 34.Qf5 Kf5 35.Rc1 Rc1 36.Kh2 g5 37.Kg3 Rc2 38.e4 Kg6 39.Rg8 Kf6 40.Rh8 h4 41.Kf3 Ke5 42.Re8 Kf6 43.g3 Rc3 44.Kg4 hg3 45.fg3 Re3 46.h4 gh4 47.gh4 Kg7 48.h5 Re1 49.e5 Kh6 50.Rh8 Kg7 51.Kf5?? Kh8–+ 52.Kf6 Kg8 53.h6 Rh1 54.Kg5 Rh2 0–1. ludice (1690) – classos (1650), kurnik, 2011.

7.Nc3 c5

8.Be2 d5 9.d4 Nbd7 10.0–0 Qc7 11.Rc1 (11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5=) 11...Rad8 (11...dc4 12.Bc4 cd4 13.Qd4 Bf3 14.gf3+=) 12.Qb3 (12.cd5 Nd5 13.Qd3 N7f6=) 12...Bd6 (12...cd4 13.Nd4 Nc5 14.Qc2=) 13.h3 (13.cd5 Nd5 14.Rfd1 cd4 15.Nd5 Bd5=) 13...Rfe8 (13...cd4 14.Nd4 Nc5 15.Qc2=) 14.Na4 (14.cd5 ed5 15.Qc2 c4=) 14...dc4 15.Qc4 Bd5 16.Qc2 Ne4 17.Bd3 f5 18.Bc4 Ndf6 19.dc5 Nc5?? (better is 19...bc5 20.Bf6 Nf6 21.Bd5 Nd5=) 20.Bf6+– gf6 21.Bd5 ed5 22.Qf5 Kg7 23.Rfd1 Qf7 24.Nc3 Bb8 25.Nd5 Re6? 26.Nf4 Red6 27.Rd4 Qd7 28.Nh5 Kf8 29.Qd7 R8d7 30.Rcd1 Ne4 31.Rd6 Rd6 32.Rc1 Kf7 33.Nd4 Rd5 34.g4 Kg6? 35.Rc8 Be5 36.Rg8 Kf7 37.Rg7 Ke8 38.Rh7 Nc3 39.Ng7 Kd8 40.Nc6 Kd7 41.Nf5 Ke8 42.Ra7 Nb5 43.Ng7 Kf8 44.Ne6 Kg8 45.Rg7 (45.Rg7 Kh8 46.Ne7 Bh2 47.Kh2+–) 1–0. Matveenko,Yury (2135) – Khripunov,Alexander (1990), Voronezh Region–ch Seniors, 2008.

8.Be2 d5 9.cd5 ed5 10.d4 Nbd7 11.0–0 Bd6 12.h3 Re8 13.Qc2 Rc8 14.Qf5 Qe7 15.a4 cd4 16.Nd4 Ne5 17.Nf3 Rc7 18.Rfd1 Bc8 19.Qb1 Be6 20.Nd4 Rec8 21.Na2 Ne4–/+ 22.Nf3 Nf3 23.Bf3 Nf2 24.Kf2 Rc2–+ 25.Kf1 Qh4 26.Be2 Bh3! 27.Nc3 R8c3 28.Bc3 Bg2! (28...Bg2 29.Kg2 Qh2 30.Kf1 Qe2 31.Kg1 Qg2#) 0–1. Veer,Willem – Loheac Ammoun, Luzern olm, 1982.

7.Nc3 d5

8.a4 a5 9.Qc2 c5 10.d3 Nbd7 11.e4 Qc7 12.ed5 ed5–/+ 13.0–0–0 d4–+ 14.Ne2 Ng4 15.Neg1–/+ Rae8 16.Kb1 Bf6 17.h3 Nge5 18.Be2 Ng6 19.Bc1 Nf4 20.Bf4 Qf4 21.Bf1 Re6 22.h4 Rfe8 23.Rh3 Bf3 24.Nf3–/+ Ne5 25.Ne5 Re5 26.Rf3 Qh4–+ 27.Kb2 Qg4 28.Kb3 Qe6 29.g3 Bg5 30.Qb1 Bh6 31.Bg2 g5 32.g4 Qg4 33.Rg3 Qe2 34.f4 Re3 35.Re3 Re3 36.fg5 Bg5 37.Be4 h6 38.Rg1 Qd2 39.Rg2? Qb4 40.Ka2 Qa4 41.Kb2 Qb4 42.Ka2 0–1. De Visser,Arno – Dekker, 1988.

8.Qc2 c6 9.a4 a6 10.d3 dc4 11.dc4 cb5 12.ab5 ab5 13.cb5 Nbd7 14.Be2 Ra1 15.Ba1 Qc7 16.0–0 Rc8 17.Qb2 Nc5 18.Nd4 Ne8 19.Bf3 Bf6 20.Bb7 Qb7 21.Qb1 Bd4=+ 22.ed4 Nd7 23.Ne4 Ndf6 24.Ng5 Qd5–+ 25.h4 Nd6 26.Re1 Qb5 27.Qa2 Qa5 28.Qe2 Rc2! 29.Qe5 Ng4 30.Qa5 ba5 31.d5 ed5 32.f3 Nf6 33.Be5 Rc6 34.Rb1 h6 35.Bd6 hg5 36.hg5 Rd6 37.gf6 Ra6 38.Rb8 Kh7 39.fg7 Kg7 40.Rd8 a4 41.Rd5 a3 42.Rd1 a2 43.Ra1 Kf6 44.Kf2 Ke5 45.Ke3 0–1. De Visser,Arno – Klarenbeek, 1986.

8.d4 dc4 9.Bc4= a6 10.0–0 ab5 11.Bb5 Nd5 12.a4 Nd7 13.Rc1 N7f6 14.Nd5 Nd5 15.Ne5 Bd6 16.Nc6 Qh4 17.g3 Qh3 18.e4 Nf6 19.Qf3 Ne8? 20.e5+– Bb4 21.Ne7! Be7 22.Qb7 Rd8 23.Be8 Rfe8 24.Rc7+– Bf8 25.Qb6 Rb8 26.Rb7 Rbc8 27.a5 h5 28.a6 h4 29.a7 Qg4?? 30.Qb3 h3 31.f3 Qf5 32.Rb8 Rb8 33.ab8Q Rb8+= 34.Qc3 Qg5 35.Qc2 Qe3 36.Qf2 Qb3 37.Bc1 Rc8 38.Qb2 Qd3 39.Qd2 Qc2 40.Qc2 Rc2 41.Be3 Rg2 42.Kh1 Ra2 43.Bf2 Bb4 44.Kg1 Bc3 45.Rd1 Kf8 46.Be1 Rg2 47.Kh1 Be1 48.Re1 Rd2 49.Kg1 Rd4 50.Re2 Rd3 51.Kf2 Ke7 52.g4 g5 53.Re3+= Rd2 54.Kg3 f5 55.ef6 Kf6 56.Kh3 e5 57.Rc3 (57.Kg3 Rd1+/–) ½–½. Zylla,Johannes – Westphal, BSF–Vereinspokal, 1993.

8.d4 Nbd7 9.cd5 Nd5 10.Nd5 Bd5 11.Rc1 Bd6 (11...a6 12.ba6 Nb8 13.a3=) 12.Bd3 f5 13.a4 Rc8 14.0–0 Qf6 15.Bc4 Be4 16.g3 Qh6 17.Nd2 Bb7 18.Qb3 Rf6 19.d5 e5 20.f4 Rg6 (20...Rff8 21.Nf3 ef4 22.ef4+=) 21.Be5 (21.fe5 Be5 22.Be5 Ne5 23.Rf5 Ng4+/–) 21...Ne5 (21...Nc5 22.Qc3+/–) 22.fe5 Be5 23.Nf3 Bd6 24.Rf2?? (better is 24.Nd4!?+/–) 24...Re8 (24...Bg3!? 25.Rg2 Bd6–/+) 25.Re1 (25.Rc3 f4 26.ef4 Bc5+=) 25...Kh8 26.Qc3 Qh3 27.Bf1 Qh6 28.Qd3 Bc8 29.Nd4?? f4–+ 30.Nf5 Bf5 31.Qf5 fg3 32.hg3 Rf6?? 33.Qd7 Ref8–+ 34.Rf6?? Qf6 35.Rc1 Qf2 36.Kh1 Qg3 37.Qd6 Qd6 38.Bg2 h6 39.Rc6 Qe5 40.e4 Rf2 41.Re6 Qg5 (41...Qg5 42.Rh6 gh6 43.Bf1 Qc1 44.d6 Qf1; 41...Qg3 42.Re8 Kh7 43.Rh8 Kh8 44.d6 Qg2) 0–1. Grabmeier,Johannes (1850) – Ranzinger,Arthur, Niederbayernliga, 2008.

8.cd5 Nd5 9.Bc4 Nc3 10.Bc3 c5 11.bc6 Nc6 12.0–0 Rc8 13.a4 Bf6 14.Bf6 Qf6 15.Rc1 Ne5 (15...Rfd8 16.d4+=) 16.Ne5= Qe5 17.Qe2 Rc7 18.d4 Qd6 19.Bd3 Rfc8 20.Rc7 Rc7 21.Bb5 Qb4 22.h3 Qb3 23.Rd1 (23.Qg4 Qd5=) 23...Bd5 (23...a6 24.Bd3 Qa4–/+) 24.e4? (24.Qd2 Qc2=) 24...Bc4 (24...Be4!? 25.Re1 Bd5–/+) 25.Qh5 a6 26.Bc4 Qc4 27.Qe5 f6 (27...Qa4!? 28.Qc7 Qd1 29.Kh2 h6 30.Qb6 Qd2 31.Qd8 Kh7=) 28.Qd6+= Qc6 29.Qb4 Qe4 30.Qb6 Qc6 31.Qb3 Qc4 32.Qb8 Rc8 33.Qd6 Qc6 34.Qb4 Qc4 35.Qe1 Qd5 36.Qe2 Qc4 37.Qe3 Qd5 38.Rb1 Rc4 39.Rb6 Rc6 (39...Qd4?? 40.Qe6 Kf8 41.Rb8 Rc8 42.Rc8 Qd8 43.Rd8) 40.Rb8 Kf7 41.Rb7 Kg8 42.Kh2 Qd6 43.f4 g5 44.Kg3?? (better is 44.d5 gf4 45.Qe6 Qe6 46.de6 Re6 47.Rb4=) 44…Rc3!! (44...Rc3 45.Kf2 Re3 46.Ke3 Qf4 47.Kd3 Qf1 48.Kc3 Qg2–+) 0–1. Mallmann,Bernd (1970) – Siering,Martin (1725), SVR–ch MAT–II, 2007. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 b6 3.b4 Bb7 4.Bb2 e6 5.b5 Be7 6.Nf3 0–0 7.e3 d5)

8.Be2 c5

9.cd5 ed5 10.Qa4 a6 11.Qf4 Bd6 12.Qh4 Nbd7 13.a4 h6 14.0–0 Qe7 15.ba6.

9.cd5 ed5 10.Qb3 A) 10...Nbd7 11.0–0 Bd6 12.Rfe1 Re8 13.Qc2 Qc7 14.h3 d4 15.Na4; B) 10...Bd6 11.0–0 a5 12.Qc2 Nbd7 13.h3 Qc7 14.Qf5 Rfe8 15.Rac1; C) 10...a5 11.h3 Bd6 12.Qa4 Nbd7 13.0–0 Re8 14.Rac1 Qc7 15.Rfe1; D) 10...a6 11.0–0 ab5 12.Nb5 Nc6 13.a4 Qd7 14.d3 h6 15.h3.

9.cd5 ed5 10.Qc2 A) 10...Qd6 11.0–0 Nbd7 12.d4 c4 13.h3 g6 14.Rfd1 Qc7 15.Ne5; B) 10...Nbd7 11.0–0 Bd6 12.Qf5 Re8 13.Rae1 Nf8 14.g3 Qd7 15.Qd7; C) 10...Bd6 11.0–0 Nbd7 12.Rfe1 Re8 13.Rac1 g6 14.h3 a6 15.Ra1; D) 10...a6 11.0–0 ab5 12.Nb5 Nc6 13.Ne5 Qc8 14.f3 Ne5 15.Be5.

9.cd5 ed5 10.Bd3 A) 10...c4 11.Bc2 a6 12.a4 ab5 13.Nb5 Nc6 14.0–0 Ne4 15.d3; B) 10...Nbd7 11.0–0 Bd6 12.g3 Qe7 13.Be2 h6 14.Qc2 Qe6 15.d4; C) 10...Bd6 11.0–0 Nbd7 12.Be2 Qe7 13.Qa4 Ne5 14.Ne5 Qe5 15.f4; D) 10...a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Nbd7 14.0–0 Qc7 15.Qd1.

9.cd5 ed5 10.d4 a6 11.ba6 Na6 12.0–0 Nb4 13.Ne5 h6 14.f3 Nc6 15.Nb5.

9.cd5 ed5 10.d4 c4 11.0–0 a6 12.Ne5 ab5 13.Nb5 Nc6 14.a4 Ne4 15.Bf3.

9.cd5 ed5 10.d4 Qd6 11.Qc2 Nbd7 12.0–0 c4 13.Rfd1 a6 14.Ne5 Qe6 15.ba6.

9.cd5 ed5 10.d4 Nbd7 11.0–0 Qc7 12.a4 c4 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Rfe8 15.Qc2 a5 16.ba6 Ra6 17.Rb1 Bc6 18.Rb4 Qd6 19.Qb2 h5 20.h3 Rea8 21.Nd2 b5 22.Nb5 Bb5 23.Rb5 Ra4 24.Ra4 Ra4 25.Nb1 Qa6 26.Nc3 Ra5 27.Ra5 Qa5 28.f3 h4 29.Bf1 Nb6 30.e4 Na4 31.Qb8 Kh7 32.Na4 Qa4= 33.Qc8 Qd1 34.Qf5 Kh8 35.Qc8 Kh7 36.Qf5 Kh8 37.Qc8 Ng8 38.ed5 Qd4 39.Kh1 c3 40.d6 Qd1 41.d7 ½–½. Sokolski,Alexey – Sakharov,Yuri N, URS–ch sf Kiev, 1957.

7.Nc3 d6

8.d4 Nbd7 9.Be2 c5 10.0–0 Ne4 11.d5 Nc3=+ 12.Bc3 ed5 13.cd5 Nf6 14.Bf6 Bf6 15.Bc4? Ba1–+ 16.Qa1 Re8 17.a4 Bc8 18.h3 Bf5 19.Nd2 Qh4 20.Kh2 Re5 21.Qc3 Re7 22.Nf3 Qh5 23.Be2 f6 24.Ng1 Qh6 25.g4 Be4 26.f3 Bd5 27.e4 Bb7 28.Bc4 Kh8 29.Ne2 d5! 30.ed5 Bd5! 31.Bd5 Re2 32.Kg3 g5 33.Ba8 Qh4# 0–1. Baer,Cy (1895) – Eckhardt,Andreas (2105), RSS5E easy–49, 2008.

8.Be2 Nbd7 9.0–0 a6 10.a4 Nc5 11.d3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Bf3 14.gf3 Qa8 15.Qa8 Ra8= 16.Ra1 Ra1 17.Ba1 d5 18.cd5 Nd5 19.Nd5+= ed5 20.Be5 Bd6 21.Bd6 cd6 22.d4 Ne6 23.f4 Kf8 24.Kf1 Ke7 25.Ke1 Kf6 26.Bd3+/– Nc7 27.Kd2 h6 28.h4 Ne8 29.Kc3 g5 30.fg5+/– hg5 31.hg5 Kg5 32.f3 Kh4 33.e4?? Kg3=+ 34.Be2 de4–/+ 35.fe4 Kf4 36.Bd3 Nf6–/+ 37.Kc4 Ke3 38.Bb1 Ne4–+ 39.Kd5?? Nc3 40.Kc6 Nb1 41.d5 Ke4 42.Kb6 Nc3 43.Kc7 Nd5 44.Kd6 f5 (44...f5 45.Kc6 f4–+) 0–1. Skaug,Thorbjorn – Groot,Peter, Klubbmesterskap, 2002.

8.Be2 Nbd7 9.d4 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Qa8 13.0–0 Re8 14.Qa8 Ra8= 15.Ra1 Ra1 16.Ba1 Ne4 ½–½. De Visser,Arno – van der Griendt, 1998.

7.d4 a6

8.a4 c5 9.dc5 Bc5 10.Nc3 d6 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Qc7 13.Nd4 Ne4 14.Nb3 Rfc8 15.Nc5 Nc3 16.Bc3 Nc5 17.Bb2 f5 18.Qe1 Qe7 19.Qb4 Qg5 20.g3 Qh6 21.a5 Qh3 22.f3 ba5 23.Ra5 ab5 24.Ra8 Ra8 25.cb5 Qh6 26.Qd2 Ra2 27.Bc4 Ra4 28.Qe2 d5 29.Bd3 Nd3 30.Qd3 Rb4 31.Bc3 Rb3 32.f4 Qh5 33.b6 h6 34.Rb1 Rb1 35.Qb1 d4 36.Bd4 Qf3 37.Qf1 Qh1 38.Kf2 Qh2 39.Ke1 Qg3 40.Kd2 Kf7 41.Qc4 Qg2 42.Kc3 Bc6 43.Qc5 Qg1 44.Qe5 Qe1 45.Kb2 Qb4 46.Kc1 Qc4 47.Kb2 Qb4 48.Kc1 Qa3 49.Bb2 Qd3 50.Qg7 Ke8 51.Qg6 Kd7 52.Qh7 Ke8 53.Qh8 Kd7 54.Qe5 Qc4 55.Bc3 Be4 56.Qg7 Kc8 57.Qd4 Qc6 58.Kd2 Kb7 59.Qg7 Kb6 60.Qh6 Qc4 61.Bd4 Kb5 62.Qg7 Qd3 63.Ke1 Qb1 64.Kf2 Qc2 65.Kg3 Qg2 66.Kh4 Qf2 67.Kg5 Qg3 68.Kf6 Qg7 69.Kg7 Kc6 70.Be5 1–0. machete99 – uchax (2560), ICC, 2002.

8.a4 Ne4 9.Bd3 =+.

8.a4 ab5

9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 11.Qb3 cb5 12.cb5 d5 13.Nbd2 Nbd7 14.Bd3 Bd6 15.0–0 Ng4 16.h3 Nh6 17.Rc1 Nf6 18.Bb2 Qd7 19.Ne5 Be5 20.de5 Ne8? 21.Ba3+– Nc7 22.Bf8 Kf8 23.Qa3 Kg8 24.Qd6 Qd6 25.ed6 (25.ed6 f5 26.Rc7+–) 1–0. carocan (1730) – dalidis, kurnik, 2011.

9.ab5 Ra1 10.Ba1 d5 11.Be2 dc4 12.Bc4 Qd7 13.0–0 Nd5 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 c6 16.Qb3 c5 17.Ne5+= Qc7 18.d5 ed5 19.Bd5 Bf6 20.Bb7 Be5 21.Be5 Qe5 22.Rd1 Qc7 23.Bd5 h6 24.e4 Nd7 25.g3 Ne5 26.f4 Ng6 27.h4 Ne7 28.Qc4 Qc8 29.f5 Qc7 30.Kg2 Qe5 31.Rd2 Qa1 32.g4?? Qe1 33.Qe2 Qh4–/+ 34.Bc4 Qf6 35.e5 Qg5 36.Rd7? Nf5–+ 37.e6 Ne3 38.Kg3?? Qe5 (38...Qe5 39.Kh3 fe6–+) 0–1. ludice (1755) – avs64 (1845), kurnik, 2011.

9.ab5 Bb4 10.Nc3 Ra1 11.Qa1 Be4 =+.

9.ab5 Bb4 10.Nc3 Ne4 11.Qb3 Ra1 12.Ba1 Bc3 13.Bc3 Nc3 14.Qc3 Bf3 15.gf3 Qg5 16.f4 Qg6 17.Qd3 c6 18.Qg6 hg6 19.Kd2 cb5 20.cb5 Rc8 21.Bg2 d5 22.Ra1 Kf8 23.Ra8 Ke7 24.f3 Rd8 25.Ra4 Nd7 26.e4 Rh8 27.h3 Rh5 28.Bf1 Rh4 29.Ke3 Kd6 30.Ra8 Ke7 31.Ra7 Kd6 32.Ra8 Ke7 33.Ra7 ½–½. Bendig,Frank – Polklaeser,Guenther, corr BdF H 2070 D, 2000.

9.cb5 c5 10.Be2 d5 11.0–0 c4 12.Nc3 Nbd7 13.Rc1 Bd6 14.h3 Qe7=+ 15.Nh4 h6 16.Nf3 Rfd8 17.Qd2 Nf8 18.Ne5 Qc7 19.f4 Ng6 20.Ng6= fg6 21.Qc2 Kh7 22.Bf3 Qe7 23.Qe2 Bb4 24.Qc2 Rf8 25.Rf2 Ra7 26.Rff1 Rfa8 27.Ra1 Ra5 28.Rfe1 Qf7 29.Rf1 Qd7 30.Rfd1 Qc7 31.Rdc1 Qd6 32.Rf1 R5a7 33.Rf2 Qd7 34.Rff1 Qe7 35.Rfe1 Ra5 36.Rf1 R8a7 37.g4 Ra8 38.g5 Nd7 39.gh6 gh6=+ 40.Kh1 Nf6 41.Ne2 R5a7 42.Ng3 Rc8 43.Ne2 Qd7 44.Rg1 Rg8 45.Rg3 Qf7 46.Rag1 Raa8 47.R3g2 Raf8 48.Ng3 Rg7 49.Nf1 Rc8 50.Bc3= Bc3 51.Qc3 Ra8 52.Qb4 Kh8 53.Ng3 Ra7 54.Ne2 Ra5 55.Ra1 Rg8 56.Ng3 Rga8=+ 57.Rga2 Rf8 58.Qd6 Nd7 59.Ne2 Rd8 60.Qc7 Rb8 61.Ng3 Qg7 62.Nf1 Qe7 63.Nh2 Qf7 64.Bd1 Qg7 65.Bc2= Bc8 66.Nf3 Raa8 67.Rg1 Nf8 68.Qg7+= Kg7 69.Ne5 Kh7 70.Ng6 Ng6 71.Rg6 Kh8 72.Bb1 h5 73.Rag2 Kh7 74.Re6 Kh8 75.Rh6# 1–0. SuperForte – REXChess, 1994.

9.cb5 Ne4 10.Nc3 =+.

7.d4 c5

8.dc5 Bc5 9.Nc3 d6 10.Bd3 Nbd7 11.0–0 Rc8 12.Rc1 Ne5 13.Na4 Nf3 0–1. Borrmann – Carlsson, corr CIF 1993.

8.dc5 Bc5 9.Bd3 d5 10.0–0 dc4 11.Bc4 Qc8 12.Bf6 gf6 13.Nh4 Nd7 14.Qg4+= Kh8 15.Bd3 f5 16.Bf5?? Nf6?? 17.Qg5= Be7 18.Bd3 Qc5 19.Qc5 Bc5 20.Nc3 Rad8 21.Rad1 Rg8 22.a4?? Be7?? 23.Rfe1? Nd5 24.Nd5–/+ Bd5 25.e4=+ Bh4 26.ed5+= ½–½. vidyashankarh (2055) – kostaspetidis (2320), net–chess.com, 2003.

8.Nbd2 cd4 9.Nd4 d5 10.N2f3 dc4 11.Bc4 Bd5 12.Qb3 Bc4 13.Qc4 Nd5 14.0–0 Nd7 15.a4 Nc5 16.Ne5 Ne4 17.Rfd1 Bd6?? 18.Ndc6+– Qf6 19.Qe4 Rac8 20.Rab1 Rc7 21.g3 Qh6 22.Nc4 Nf6 23.Qf3 Be7 24.Ne7 (24.Ne7 Re7 25.Ba3+–) 1–0. carocan (1675) – ranr (1615), kurnik, 2011.

8.Be2 d6 9.dc5 dc5 10.Nbd2 Nbd7 11.Qc2 Qc7 12.0–0 Rfd8 13.a4 a6 14.Bc3 ab5 15.ab5= e5 16.Ra8 Ra8 17.e4 h6 18.Rd1 Rd8 19.Ra1 Qd6 20.Nh4 g6 21.Ra7 Qc7 22.Nhf3 Be4 23.Rc7 Bc2 24.Ne5 Bd6 25.Nd7 Nd7 26.Rb7 Be5 27.Be5 Ne5 28.Nf3 Bd1 29.Ne5+/– Be2 30.h3 Bd3? 31.Nf7+– Rd4 32.Ne5 Bc4 33.Rb6 (33...g5 34.Nc4 Rc4 35.Rh6+–; 33.Nc4?! Rc4 34.Rb6 Rc1 35.Kh2 Kf7+/–) 1–0. Bendig,Frank – Friberger,Torbjoern, corr 3GMM–36, 1996.

7.d4 d5

8.a4 c5 9.cd5 ed5 10.dc5 Bc5 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Re8 13.Nbd2 Qe7 14.Nb3 Bd6 15.g3 Nc5 16.Nc5 Bc5 17.Bd4 Rac8 18.Bc5 bc5=+ 19.a5 Ne4 20.b6 ab6–/+ 21.ab6 Ra8 22.Qc2 h6 23.Ra7= Ra7 24.ba7 d4 25.ed4 cd4 26.Nd4 Bd5 27.Bf3 Qa7= 28.Nf5 Qd7 29.Ne3 Bb7 30.Rd1 Qe7 31.Be4 Be4 32.Qd2 Bf3 33.Re1 Qe6 34.Ng2 Bg2?? 35.Re6+– (35.Re6 Re6 36.Kg2+–) 1–0. ludice (1750) – zwidyn (1680), kurnik, 2011.

8.Nc3 a6 9.Rc1 =+.

8.Nc3 a6 9.cd5 Nd5 10.Bd3 =+.

8.Nbd2 c5 9.Bd3 Nbd7 10.0–0 Ne4 11.Qc2 Ndf6 12.Rac1 a6 13.ba6 Ba6 14.Ne4 de4 15.Be4 Bc4 16.Bh7 Nh7 17.Qc4 Qd5 18.a4 Ra5 19.dc5 Qc4 20.Rc4 Bc5 21.Bc3 Ra6 22.h4 Rfa8 23.Ra1 Be7 24.Rb1 Bc5 25.a5 Nf8 26.ab6 Rb6 27.Rb6 Bb6 28.h5 Rd8 29.g4 Rd7 ½–½. Nebe – Seifert, corr SOK–91–69.

8.Nbd2 c5 9.cd5 ed5 10.Be2 Nbd7 11.0–0 h6 12.a4 Rc8 13.Rc1 c4 14.Bc3 Re8 15.Qc2 Nf8 16.Ne5 N8d7 17.Ndf3 Bd6 18.Nd7 Qd7 19.Nd2 Bb8 20.g3 Ne4 21.Ne4 Re4 22.Bf3 Re6 23.Bg2 Rce8 24.Bb4 Bc8 25.Qc3 Bd6? 26.Qa3 Bb4= 27.Qb4 Qe7?? 28.Qe7+– R6e7 29.Bd5 Rc7 30.Rc4 Rc4 31.Bc4 Bh3 32.Rc1 Kf8 33.Bd5 g5 34.Bg2 Bf5 35.Rc7 Re7 36.Rc3 Kg7 37.d5 Rd7 38.e4 Bg6 39.e5 Kf8 40.d6 Bf5 41.Bc6 Rd8 42.f4 gf4 43.gf4 f6 44.Bd5 fe5 45.fe5 Rd7 46.Rf3 Rg7 47.Kf2 Rg5 48.e6 Ke8 49.e7 Kd7 50.Bc6 Kd6 51.e8Q Be6 52.Rd3 Ke5 53.Re3 Kd4 54.Qe6 h5 55.Qf6 (55.Qf6 Kc5 56.Qf8 Kc4 57.Qf4 Kc5 58.Rc3#; 55.Qd6 Kc4 56.Qf4 Kc5 57.Rc3#) 1–0. ludice (1625) – zwidyn (1655), kurnik, 2011.

8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 c5 10.0–0 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d4 Nbd7 10.Nbd2).

8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 c5 10.a4 (10.0–0 Qc7=) 10...cd4 11.ed4 (11.Nd4 Qc7 12.Rc1 Nc5+=) 11...dc4 (11...Rc8 12.Rc1+=) 12.Bc4 Rc8 (12...Qc7 13.0–0+=) 13.Qb3 (13.Rc1 Nd5+=) 13...Nd5 (13...Ne4 14.0–0+=) 14.0–0 Qc7 (14...Nf4 15.Rfe1+=) 15.Rac1 (15.g3 N7f6=) 15...Qf4 16.Ba3 Ba3 (16...N7f6 17.Rfe1+=) 17.Qa3 N7f6 (17...Rfd8 18.Rfe1=) 18.a5 Qg4 (18...g6 19.a6 Ba8 20.Rfe1=) 19.h3 Qh5 20.ab6 (20.a6!? Ba8 21.Bd3=) 20...ab6= 21.Qd6 (21.Bd5 Qd5 (worse is 21...ed5 22.Qa7 Rc1 23.Rc1+/–; 21...Nd5 22.Rc8 Bc8 23.Qd6+=) 22.Rfe1 Rc1 23.Rc1 Qb5+=) 21...Rfd8+= 22.Qe5 Qh6 (better is 22...Qg6+=) 23.Bd3? (better is 23.Ng5!?=) 23...Nf4–/+ 24.Bc4 (better is 24.Rc8 Rc8 25.Bc4–/+) 24...N4d5 (better is 24...Bf3!? 25.Nf3 Nd3 26.Bd3 Rc1–+) 25.Bd3+= Nf4 26.Bc4 N6d5?? (26...Bf3 27.Nf3 Nd3 28.Bd3 Rc1 29.Ng5–+) 27.Qg5? (better is 27.Bd5 Bd5 28.Rc8 Rc8 29.Ra1+=) 27...Qg5–+ 28.Ng5 Ne7 29.g3 Rd4 (29...h6 30.gf4 hg5 31.Nb3 gf4 32.Bd3–+) 30.gf4–/+ Rd2 31.Ne6 h6 (better is 31...fe6 32.Be6 Kf8 33.Bc8 Bc8–/+) 32.Rfe1? Nf5 33.Bb3 Rc1 34.Rc1–/+ Rd3 35.Bc2?? Rh3 36.Kf1?? (better is 36.Be4–/+) 36...Rh1–+ 37.Ke2 Rc1 38.Bf5 fe6 39.Be6 Kf8 0–1. Levin,Anatoly – Aveskulov,Valeriy (2425), Internet Section, 2004.

8.cd5 Bd5 9.Nc3 a6 =.

8.cd5 Nd5 9.e4 Nf6 =+.

8.Be2 dc4 9.Bc4 Bb4 10.Nbd2 Ne4 11.0–0 Nd7 (11...Nd2!? 12.Nd2 a6=) 12.Ne4+/– Be4 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Nf6 15.Ne5 Qd5 16.f3 Rfe8 17.e4 Qb7 18.Nc6 Bf8 19.d5 Bc5 20.Kh1 ed5 21.e5 (21.Bf6 gf6 22.Qd5 Qc8+/–) 21...Nh5 (21...Nd7!?+/–) 22.Qd5+– Kf8 23.f4 1–0. Bendig,Frank (2025) – Kartik,Viswanathan (2075), IECG, 2001.

8.Nc3 Nbd7

9.Bd3 dc4 10.Bc4 a6 11.a4 =.

9.Bd3 dc4 10.Bc4 c6 11.bc6 Bc6 12.0–0 =.

9.Bd3 c5 10.bc6 Bc6 11.0–0 dc4 12.Bc4 Nd5 13.Ne2 N7f6 14.Ne5 Bb7 15.Ng3 a6 16.Rc1 b5 17.Bd3 Nb4 18.Bb1 Rc8 19.Rc8 Qc8 20.a3 Nc6 21.Nf3 Rd8 22.Qd3 e5 23.Rc1 ed4 24.Nf5 de3?? 25.Ne7+– Ne7 26.Rc8 (26...Rc8 27.Qe3+–) 1–0. Wall,Bill – Oregon, Internet, 2003.

9.Bd3 c5 10.cd5 ed5 11.dc5 Nc5 12.Be2 Rc8 13.0–0 Nce4 14.Ne4 Ne4 15.Qa4+= Ba8 16.Rac1+/– Qd7 17.Ne5 Qb7 18.Nc6 Bc5 19.Na7 Rc7 20.Nc6+– Rc6 21.bc6 Qc6 22.Qc6 Bc6 23.Bd4 Ra8 24.f3 Ra2 25.fe4 Re2 26.Bc5 (26.Bc5 bc5 27.Rc5+–) 1–0. wiking – niemand, internet, 2010.

9.Bd3 c5 10.cd5 Nd5 11.Nd5 Bd5 =.

9.Bd3 Rc8 10.Qa4 c5 11.cd5 cd4 12.Qd4+= Nc5 13.Rd1 Nd3= 14.Rd3 ed5 15.Rd2 Re8 16.0–0 Rc4 17.Qd3 Qc7 18.Rc1 Bd6 19.h3 Rd8 20.Rdc2 Rc8 21.Nd2+/– Rc5 22.Ba3 Bh2 23.Kf1 Ne4 24.Bc5+– Nf2 25.Kf2 Qg3 26.Kf1 bc5 27.Nf3 d4 28.Ne2 Qd6 29.ed4 Bf3 30.Qf3 (30...Qe6 31.dc5+–) 1–0. Behrmann,Klaus – Cas, compuserve, 1997.

9.cd5 ed5 10.Bd3 a6 =.

7.Be2 a6

8.0–0= ab5 9.cb5 c5 10.bc6 dc6 11.d4 Qc7 12.Nbd2 Nbd7 13.Qc2 c5 14.Rfc1 Bd6 15.dc5 Rfc8 16.Qb1 Bc5 17.a4 Qd8 18.Ng5 Be7 19.Rc8 Qc8 20.Bd3 h6 21.Nge4 Ne4 22.Ne4 Qc6 23.Bb5 Qd5 24.Qd3 Qd3 25.Bd3= Bc6 26.Bb5 Be4 27.Bd7 Bc5 28.Bb5 g5 29.Rd1 h5 30.Bf6 g4 31.Rd7 Bc2 32.Rd2 Be4 33.Rd7 Bd5 34.h3 Bb3 ½–½. Schulz,Hans_Juergen – Woelfelschneider,Peter, TT–17.02 ETC, 2005.

8.0–0 ab5 9.cb5 c6 10.a4 cb5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 d6 13.Nc3 Nbd7 14.Nd4 Nc5 15.Nc6 Bc6 16.bc6+= e5 17.d4+/– ed4 18.ed4 Nfe4?? 19.Ne4 Ne4+/– 20.f3 Nf6 21.d5 Ne8 22.Bd4 Bf6 23.Qa4 Bd4 24.Qd4 Nc7 25.Rb1 Qe7+= 26.Bf1 Re8 27.Rb6 Qe5? 28.Qe5+– Re5 29.Rb8 Re8 30.Rb7 Rc8 31.Bc4 g6 32.g4 Kf8 33.Kf2 f6 34.Ke3 h6 35.h4 Ke8 36.Kd4 Kd8 37.Bd3 g5 38.hg5 hg5 39.Rb1 Ra8 40.Rb4 Ke7 41.Rb7 Kd8 42.Bc4 Kc8 43.Rb1 Ra4 44.Kc3 Ra8 45.Rb3 Kd8 46.Kd4 Kc8 47.Rb4 Kd8 48.Ke4 Ke7 49.Kf5 Kf7 50.Rb7 Rc8 51.Ra7 Ke8 52.Kf6 Kd8 53.Kg5 Rb8 54.Rb7 Ra8 55.Kf5 Kc8 56.g5 Ra4 57.Bb3 Rd4 58.f4 Nd5 59.Bd5 Rd5 60.Ke6 Rd4 61.f5 Rd2 62.Rd7 Re2 63.Kf6 Re5 64.g6 Rc5 65.Rd6 Kc7+– 66.Re6 (66.Re6 Rc2 67.Kg7 Rc6 68.Rc6 Kc6 69.f6+–) 1–0. Baeumcher,K – Steinhauser,W, Bad Laasphe, 1994.

8.0–0 ab5 9.cb5 d5 10.a4 c5 11.bc6 Nc6 12.Nc3 Ne4 13.Rc1 Na5 0–1. bispo (2000) – croach (2245), net–chess.com, 2011.

8.0–0 ab5 9.cb5 d5 10.d4 c5 11.bc6 Nc6 12.Nc3 Na5 13.a4 Rc8 14.Rc1 Nc4 15.Qb3 Qd6 16.Nb5 Qd7 17.Qa2 Bb4 18.Ne5 Ne5 19.de5 Ne4 20.Bd4 Rc1 21.Rc1 Rc8 22.Rc8 Qc8 23.Qb2 Be7 24.Bb6 Ba6 25.Na7 Qb7 26.Ba6 Qa6 27.Qb5 Qb5 28.Nb5 Nd2 29.a5 Nc4 30.Bc7 Bc5 31.a6 Kf8 32.a7 Ba7 33.Na7 Ke7 34.Nb5 Kd7 35.Bb8 1–0. Grott,Peter – Buecken,Guenter, DESC, 2000.

8.0–0 d5 =.

8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 d5 11.0–0 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.d4 Bd6 14.Qb3 Qe7 15.Nbd2 Ra8 16.Bb2 Ne4 17.h3 Nd2 18.Nd2 Qg5 19.f3 Nf6 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 Nd5 22.Nf1 Ne7 23.Bb2 Bf3–+ 24.Kf2?? Qg2 25.Ke1 Qh3 26.Ba3 Qh4 27.Kd2 Qf2 28.Kc1 Be2 29.Nd2 Qe1 30.Kc2 Bd1 31.Kb2 Bb3 32.Nb3–+ 0–1. carocan (1810) – adighyzu (1685), kurnik, 2011.

8.a4 ab5 9.ab5= Ra1 10.Ba1 d6 11.0–0 Nbd7 12.d4 Qa8 13.Nbd2 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Qb3 Bf6 16.Bb2+= Qb7 17.Ra1 Ra8 18.Ra8 Qa8 19.Qa3 Qa5 20.Qa5 ba5 21.Bd1 Nb6 22.Nd2 Bd3=+ 23.Bb3 Kf8 24.f4 Ke8 25.Kf2 Kd7 26.e4=+ a4 27.Ba2 c6 28.Ke3= Bc2 29.bc6 Kc6 30.Ba3 g5 31.g3 e5 32.d5 Kd7= 33.c5 Nc8 34.c6 Kc7 35.Nc4 Bb3 36.Bb3 ab3? 37.f5 g4 38.Kd3 Bg5 39.Na5 h5 40.Nb3 h4 41.Na5 Bf6 42.gh4 Bh4 43.Ke3 Bg5 44.Ke2 g3? 45.h3 Ne7 46.Nc4 Bh4?? 47.Kf1 Ng8?? 48.Bd6 (48...Kd8 49.c7 Kd7 50.Nb6 Kd6 51.c8Q+–) 1–0. Schmeding,Heinrich – Kleemaier,Werner, Bahn–chS Bernkastel–Kues, 1995.

8.a4 ab5 9.cb5 c5 10.d4 d5 11.dc5 Bc5 12.0–0 Nbd7 13.Nbd2 Qe7 14.Nb3 Bb4 15.Qd4 Rfc8 16.Rfc1 Bd6 17.Rc8 Rc8 18.Rc1 Rc1 19.Nc1 e5 20.Qc3 e4 21.Nd4 Ne5?? (better is 21...Qe5 22.g3 Nc5+=) 22.Nf5+– Qc7 23.Nd6 Qd6 24.Qe5 Qe5 25.Be5 Nd7 26.Bc7 f5 27.Nb3 Kf7 28.a5 ba5 29.Na5 Ba8 30.b6 Nc5 31.Bb5 g6 (31...g5 32.Nc6+–) 32.Kf1 (32.Bd6 Nb7 33.Bc6 Nd6 34.Ba8 Ke6+–) 32...Ke6 33.Ke2 h6 34.Kd2 g5 35.Kc3 f4 (35...Kf6 36.Kb4 Nd3 37.Bd3 ed3 38.Kc3+–) 36.ef4 Kf5 37.Kb4 Nd3 38.Bd3 ed3 39.Kc3 Ke4 (39...gf4 40.b7 Bb7 41.Nb7+–) 40.b7 d4 41.Kd2 Bb7 42.Nb7 gf4 43.f3 (43.f3 Kf5 44.Kd3+–) 1–0. Buss,Michael – Cathers,George, USCF89CM379 Indianapolis, 2003.

8.a4 ab5 9.cb5 Ne4 10.0–0 =.

8.a4 c5 9.0–0 d6 10.d4 Nbd7 11.Nc3 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bb7 14.Bf3 Qc7 15.Bb7 Qb7 16.Qf3 Qf3 17.Nf3 Bf6 18.Rfd1 ab5 19.ab5 cd4 20.Bd4 e5 21.Bc3 Be7 22.Nd2 Nc5 23.Ra8 Ra8 24.Ra1 Ra1 25.Ba1 f5 26.f3 Bg5 27.Kf2 Nd3 28.Ke2 Nb4 29.Nb1 Nc2 30.Bb2 Ne3 31.Bc1 f4 32.Be3 fe3 33.Nc3 Kf7 ½–½. hal1958 – n4337m, playchess.de, 2002.

8.a4 d5 9.0–0 c6 10.Nc3 dc4 11.Bc4 cb5 12.ab5+= a5 13.Qe2 Nbd7 14.d4 Rc8 15.Bd3 Bd6 16.Rad1 Qc7 17.h3 e5 18.Bb1 Qb8 19.de5 Ne5 20.Nd4 Qa8 21.e4 Rfe8 22.Na4 Bc7 23.f3+= Qb8 24.Nf5+/– Rcd8 25.Qe3 h6 26.Ba2 Kh7 27.f4 Rd1 28.Rd1 Ng6 29.e5 Nh5? 30.Rf1?? Nhf4 31.Rf4 Be5?? 32.Bf7+– Nf4 33.Be8 Bb2 34.Nb2 Ng2 35.Qe7 (35.Qe7 Qc7 36.Qc7 Ne3 37.Qg7#) 1–0. Nadanian,Ashot – Sedrakian,Artashes, Yerevan, 1994.

8.Qc2 ab5 9.cb5 d6 10.0–0 h6 11.Nc3 Nbd7 12.Rac1 Rc8 13.Nd4 Nc5 14.Nc6 Qd7? 15.d4+– Na6? 16.Ne7 Qe7 17.ba6 Ba8 18.Rfd1 Nd7 19.e4 Qg5 20.Rd3 f5 21.Rg3 Qf4 22.Rf3 Qg5 23.a7 fe4 24.Ne4 Qh4 25.Nd6! Bf3 26.Bf3 cd6 27.Qc8 Rc8 28.Rc8 Kh7 29.a8Q Nf6 30.Bd1 Ne4 31.Rh8 Kg6 32.Qe8 Kf5 33.Rf8 Kg5 34.f4 (34.f4 Qf4 35.Qh5#) 1–0. mrkt – chessguaru, internet, 2011.

7.Be2 c5

8.0–0 d6 9.Nc3 Nbd7 10.a4 Qc7 11.Qb3 d5 12.d3 dc4 13.dc4 Rad8 14.Rfd1 Ng4 15.h3 Bf3 16.hg4 Be2 17.Ne2 Bf6 18.Bf6 Nf6 19.f3 Rd1 20.Rd1 Rd8 21.Nf4 Rd1 22.Qd1 Qd7 23.Qd3 Qd3 24.Nd3 Nd7 25.Kf2 Kf8 26.f4 Ke7 27.Kf3 f6 28.e4 Kd6 29.g3 g6 30.Ne1 Nf8 31.Ng2 g5 32.Ke3 Ng6 33.Kf3 Ke7 34.Ke3 ½–½. Kreuzer,Uwe – Schrepp, Verbandsliga Nordbad, 1983.

8.d3 a6 9.Na3 ab5 10.Nb5 d5 11.0–0 Nc6 12.Qc2 Nb4 13.Qb3 dc4 14.dc4+= Bc6 15.a3 Na6 16.Ne5+/– Be4 17.f3 Bb7 18.Rad1 Qc8 19.Nd6 Qc7 20.Nb7 Qb7 21.f4 Rad8 22.Bf3+– Qc7 23.Nc6 Rd1 24.Rd1 Re8? 25.Be5 Qc8 26.Na7 (26.Na7 Qb8 27.Bb8 Nb8 28.Qb6+–) 1–0. pcmvr (1700) – amikhlin (2285), net–chess.com, 2006.

7.Be2 c6

8.0–0 cb5 9.cb5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 d5 13.Qb3 Nbd7 14.d4 Bd6 15.Nc3 Re8 16.Rc1 e5 17.de5 Ne5 18.Ne5 Be5 19.Na4 Ba1 20.Ra1 Qd6 21.Bf3 Rc8 22.Rd1 Rd8 23.Nc3 Qd7 24.e4 d4 25.Nd5 Bd5 26.ed5 Nd5? 27.Rd4+– Ne3 28.Rd7 Rd7 29.Qe3 g6 30.Qb6 Re7 31.g3 Kg7 32.Qd4 Kg8 33.b6 Rd7 34.Qd7 (34...Kg7 35.Bd5 Kh6 36.Qf7 g5 37.Be4 g4 38.Qh7 Kg5 39.Qg6#) 1–0. MammaMia – ElChico, Live Game Caissa's Web, 2004.

8.a4 Qc7 9.0–0= Rd8 10.h3 (10.d3 a6=) 10...d6 (10...a6 11.Bd4=) 11.d4 Nbd7 12.Nc3 d5 13.Nd2 (13.Rc1 dc4 14.Bc4 a6=) 13...Rac8 14.Qb1 (14.cd5 Nd5 15.Nd5 cd5=) 14...Bf8 (14...c5 15.Ba3=+) 15.Rc1 Qb8 (15...c5 16.a5=) 16.Qa2 (16.Bd3 Bb4=) 16...c5 17.a5 cd4 18.ed4 Qf4 19.Rd1 Bd6 (19...dc4 20.Nc4 Bb4 21.Bc1–/+) 20.g3 Qh6 21.Kh2 Ne4 (21...dc4 22.Nc4 Be7 23.ab6 ab6 24.Qa7=) 22.Nde4= de4 23.a6 (23.Ba3 Ba3 24.Qa3 Qf6=) 23...Ba8 24.Bc1 Qg6 25.Qd2 f5 (25...Nf6 26.Qe3=) 26.Qg5+= Qf7 27.Ba3 h6 28.Qd2 Bb8 29.d5 (29.Qe1 Qf6+=) 29…ed5 ½–½. Labahn,Wolfgang – Kuris,I, Berliner Sommer 8th, 1990.

8.a4 d5 9.Bf6 Bf6 10.d4 =+.

8.Nc3 d5 9.0–0 c5 10.d4 Nbd7 11.a4 Qc7 12.Rc1 (12.cd5 ed5 13.dc5 Nc5= (worse is 13...Qc5 14.Ba3 Qc3 15.Be7+/–)) 12...Rac8 (12...dc4 13.Bc4 cd4 14.Qd4+=) 13.Nd2 (13.cd5 ed5 14.dc5 bc5=) 13...Rfe8 (13...cd4 14.ed4 dc4 15.Nc4+=) 14.cd5 ed5 15.Bf3 Bf8 16.Ne2 c4 17.Re1 Bb4 18.Bc3 Bc3 (18...Bd6 19.g3+=) 19.Nc3 Qd6 (19...h6 20.Ra1=) 20.Qc2 (20.a5 ba5 21.Qa4 Qb4=) 20...Re7 21.g3 h6 22.Ne2 Nf8 23.Qc3 Ng6 24.Ra1 Qd7 25.Qb4 Re6 26.Bg2 h5 27.Nc3 Qd6 (27...Re7!?=) 28.Qd6+= Rd6 29.a5 ba5? (better is 29...Rb8+=) 30.Ra5+– a6 31.ba6 Ra6 32.Ra6 Ba6 33.Nd5 Nd5 34.Bd5 c3 (34...Ne7 35.Bh1+/–) 35.Nb3 (35.Ne4 Ne7 36.Ba2 h4+–) 35...Bc4 (35...Ne7 36.Bh1 Bd3 37.Nc5+–) 36.Bc4 (better is 36.Bb7!? Rd8 37.Nc5+–) 36...Rc4+/– 37.Rc1 Ne7 38.Na1 (38.Kf1 Nd5+/–) 38...Nc6 (better is 38...f5!?+=) 39.Nc2+/– Na5 40.Rb1 (better is 40.Kf1 Nb3 41.Re1+/–) 40...Kf8? (40...Ra4 41.d5 Kf8 42.Nd4+/–) 41.Rb4 (41.Rb5!? Ra4 42.Rh5 Nc4+–) 41...Rb4 (41...g6 42.Kf1 Rc7 43.Ke2+–) 42.Nb4+– Nc6 43.Nc2 (43.Nc6?? c2 44.Ne5 c1Q 45.Kg2 Qc8–+) 43...Ke7 (43...f5 44.Kf1 Na5 45.Ke2+–) 44.Kf1 Kf6 (44...Na5 45.Ke2+–) 45.Ke2 Kf5 (45...Na7 46.Na3+–) 46.f3 Ne7 (46...Nd8 47.e4 Ke6 48.Kd3+–) 47.Kd3 g5 (47...Ke6 48.e4+–) 48.e4 Kg6 49.Kc3 f5 (49...Kf6 50.Ne3+–) 50.Ne3 f4 (50...fe4 51.fe4 Nc6+–) 51.gf4 gf4 (51...Ng8 52.fg5 Kg5 53.d5+–) 52.Ng2 (better is 52.Nd5!? Nc8 53.h4 Kf7+–) 52...Kg5 (52...Kh6 53.Nf4 Kg5 54.Ng2+–) 53.h4 (53.h4 Kf6 54.Nf4+–) 1–0. Matveenko,Yury – Leun,Victor, VRN Veteran Champs, 2007.

7.Be2 d5

8.0–0 a5 9.d4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Nbd2 Rc8 12.Qb3 c5 13.Rfd1 cd4 14.Nd4 Ne5 15.Be2 Qe8 16.a4?? Ng6 17.Rac1 Rc1 18.Rc1 Qd8 19.N2f3 Bc5 20.Nc6 Bc6 21.bc6 Qc7 22.Bb5 Rd8 23.Rd1 h6 24.Bf6 gf6 25.Rd7 Rd7 26.cd7 Nf8 27.Qd3 Bd6 28.g3 Nd7 29.e4 Ne5 30.Ne5 Be5 31.Qe3 Kg7 32.Kg2 Qc5 33.Qc5 bc5 34.f4 Bd4 35.Kf3 e5 36.h3 Kf8 37.g4 Ke7 38.h4 Kd6 39.f5 Bc3 40.Bc4 Be1 41.h5 Ke7 42.Ke2 Bb4 43.Kd3 Ba3 44.Bd5 Bb4 45.Kc4 Kf8 46.Kb5 Ke7 47.Kc6 Kf8 48.Kd7 Ba3 49.Bc4 Bb4 50.Kd6 Ba3 51.Kc6 Bb4 52.Kb5 Ke7 53.Kc6 Kf8 54.Kd7 Ba3 55.Kd6 Bb4 56.Kd7 Ba3 57.Kd6 Bb4 58.Kd7 ½–½. carocan (1785) – wicher66 (1640), kurnik, 2011.

8.0–0 a5 9.d4 dc4 10.Bc4 Bd5 11.Nbd2 c5 12.a4 Ne4 13.Qb3 Nd2 14.Nd2 Bc4 15.Nc4 Nd7 16.Rfd1 Qb8 17.d5 ed5 18.Rd5 Nf6 19.Bf6 Bf6 20.Rad1 Qe8?? 21.Nb6+– Rb8 22.Nd7 Qe4 23.Nf8 Rf8 24.Rc5 g6 25.b6 Rb8 26.Ra5 Kg7 27.Rb5 Be5 28.a5 h5 29.a6 h4 30.b7 Rh8 31.Qb4 Qf5 32.Re5! Qe5 33.Qd4 Qd4 34.Rd4 1–0. carocan (1755) – zakapior51 (1740), kurnik, 2011.

8.0–0 c5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5).

8.0–0 c6 9.a4 Nbd7 10.d4 c5 11.Nbd2 Ne4 12.Qc2 f5 13.Rfc1 Rc8 14.Nb3 dc4 15.Bc4 Bd5 16.Nfd2 Nd6 17.dc5 Nc5 18.Bd5 ed5 19.Nc5 Rc5 20.Qd3 Ne4 21.Ba3 Rc1= 22.Rc1?? Ba3–+ 23.Qa3 Nd2 24.Rd1 Ne4 25.Qb3 Nc5 26.Qa2 Kh8 27.Rd5 Qh4 28.Rd4 f4 29.a5 Qg5 30.ab6? ab6 31.ef4 Qf6 32.Rc4 h6 33.g3 Qd6 34.Qc2 Rd8 35.Kg2 Qd5 36.Kh3 Nd3 37.Rc8 Qf5 38.g4 Qc8 (38...Qc8 39.Qc8 Rc8–+) 0–1. carocan (1750) – hedone (1640), kurnik, 2011.

8.0–0 c6 9.a4 Ne4 10.d3 Ng5 11.Nbd2 Bf6 12.Qb3 Nd7 13.Bc3 Rc8 14.Rac1 e5 15.Qb2 Nf3 16.Bf3 Nc5 17.Qc2 Ne6 18.Qb1 d4 19.ed4 ed4 20.Bb4 Re8 21.Rfe1 Rc7 22.Ne4 c5 23.Bd2 Rce7 24.Nf6 gf6 25.Bb7 Rb7 26.Re2 Rbe7 27.Rce1 Ng5 28.Qd1 h6 29.Kf1 Qd6 30.Re7 Re7 31.Re7 Qe7 32.Qe2 Qe5 33.f4 Qe2 34.Ke2 Ne6 35.f5 Ng7 36.Bf4 Nf5 37.Bb8 Ne7 38.Ba7 Nc8 39.Bb8 Kf8 40.Bc7 Ke8 41.a5 ba5 42.Ba5 Nd6 43.Bc7 Nb7 44.g4 Kd7 45.Bf4 h5 46.gh5 Ke7 47.h6 Kf8 48.Kf3 Kg8 49.Ke4 Kh7 50.Kd5 Kg6 51.b6 f5 52.Kc6 Nd8 53.Kd7 Ne6 54.b7 Nf4 55.b8Q Nd3 56.Qg3 Kh6 57.Qd3 Kg5 58.Kd6 f4 59.Kc5 Kg4 60.Qf1 1–0. Labahn,Wolfgang – Ewald, Espelkamp, 1981.

8.0–0 c6 9.d3 cb5 10.cb5 a6 11.a4 a5 12.Nbd2 Nbd7 13.d4 Rc8 14.Qb3 Re8 15.Rac1 Nf8 16.Ne5 Rc1 17.Rc1 Bb4 18.Ndf3 N8d7 19.Nc6 Qa8 20.Nb4 ab4 21.Qb4 Rc8 22.Ra1 Qb8 23.a5 ba5 24.Ra5 Nb6 25.Ra3 Nc4 26.Rc3 Ne4 27.Rc2 Ned6 28.Ne5 Ba6 29.Bc4 dc4 30.b6 Bb5 31.Ba3 Rd8 32.Qa5 Qa8 33.Qa7 Qe4 34.Rc1 Nb7 35.Nc4 Rc8 36.Nd2 Rc1 37.Bc1 Qd5 38.e4 Qc6 39.Qa8 Qe8 40.Qb7 h6 41.Qc7 Ba6 42.b7 Qb5 43.b8Q 1–0. Labahn,Wolfgang – Fricke, 1981.

8.0–0 c6 9.cd5 cd5 10.Nc3 Nbd7 11.Rc1 Nc5 12.d4+= Nce4 13.Ne5 Nc3 14.Rc3 Rc8 15.Rc8+/– Qc8 16.Qa4 Qb8 17.Rc1 Rc8 18.Rc8 Qc8 19.Qa7 Qc2 20.Bd3 Qb2? 21.Qb8+– Bf8 22.Qb7 Qa2 23.Qf7 (23.Qf7 Kh8 24.Qf8 Ng8 25.Nf7#) 1–0. pcmvr (2830) – vhilts (2310), net–chess.com, 2010.

8.a4 c5 9.0–0 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.a4).

8.Nc3 Nbd7 9.a4 h6 10.a5 ba5 11.Ra5 c5 12.Ra1 d4 13.Na4 e5 14.ed4 cd4 15.0–0 d3 16.Ne5 Ne5 17.Be5 de2 18.Qe2 Re8 19.Bf4 Ne4 20.d3 Nc5 21.Nc5 Bc5 22.Qc2 Qf6 23.g3?? g5 24.Qd1 gf4 25.Qg4 Qg5 26.Qd7 Re7 27.Qh3 Rae8 28.g4 f5 (29.d4 Bd4–+; 28...Bf2 29.Rf2 Re1 30.Re1 Re1 31.Rf1 Qc5 32.d4 Qd4 33.Qe3 Qe3#) 0–1. Chirpii,Alexandru (1650) – Jianu,Vlad Cristian (2225), Centrocoop Sept op–A, 1998.

8.d3 dc4 9.dc4 Qd1 10.Bd1 a6 11.0–0 Rd8 12.a4 Nbd7 13.Nbd2 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Ne4 16.Bc2 Ndc5 17.Rd1 f6 18.Ne4 Rd1 19.Bd1 Be4 20.Nd2 Bd3 21.Bf3 Kf7 22.g3 Bd6 23.h4 f5 24.Bc6 g6 25.f4 Ne4 26.Be4 fe4 27.Bc3 Be7 28.Kf2 Ke8 29.Kg2 Bc5 30.Kf2 h5 31.Nb3 Bc4 32.Nc5 bc5 33.Ba5 Kd7 34.b6 cb6 35.Bb6 Kd6 36.Ba7 Kd5 37.Bb8 Bd3 38.Be5 Kc6 39.Ke1 Kd5 40.Kd2 Bb5 41.Kc3 Bc4 42.Kd2 Bf1 43.Kc3 Bh3 44.Bf6 Bf5 45.Be5 Bg4 46.Kd2 Kc4 47.Bd6 Bf3 48.Be5 Bg2 49.Kc2 Bh3 50.Bf6 Bf1 51.Be5 Bd3 52.Kb2 Kd5 53.Kc3 Be2 54.Kb3 Bd3 55.Kc3 Kc6 56.Bb8 Bb5 57.Be5 Kd7 58.Kc2 Bf1 59.Kc3 Bg2 60.Kb3 Kc6 61.Bf6 Bf1 62.Kc3 Bd3 63.Kd2 Kd7 64.Kc3 Kc6 65.Kd2 Ba6 66.Be5 Bf1 67.Bf6 Ba6 68.Be5 Kd5 69.Ke1 Kc4 70.Kd2 Bb5 71.Kc2 Ba4 72.Kd2 Kd5 73.Kc3 Bd1 74.Kd2 Bf3 75.Kc3 Be2 76.Kd2 Bc4 77.Kc3 Bd3 78.Bf6 Be2 79.Be5 c4 80.Kd2 Bf3 81.Kc3 Bd1 82.Kd2 Bg4 83.Kc3 Be2 84.Kd2 Bd3 85.Kc3 Bf1 86.Kd2 Bd3 87.Kc3 Bf1 88.Kd2 Kc5 89.Kc3 Be2 90.Bd4 Kd5 91.Kd2 Bf3 92.Kc3 Bd1 93.Kd2 Ba4 94.Kc3 Bd1 95.Kd2 Bf3 96.Kc3 Bh1 97.Kd2 Bg2 98.Kc3 Bf1 99.Kd2 Bd3 100.Kc3 Kd6 101.Kd2 Bb1 102.Kc3 Bd3 103.Kd2 Bb1 104.Kc3 Ba2 105.Kd2 Kc6 106.Kc3 Bb3 107.Kd2 Kd5 108.Kc3 Ba4 109.Be5 Kc5 110.Bd4 Kb5 111.Be5 Bd1 112.Bd4 Be2 113.Be5 Bf3 114.Bd4 Bg2 115.Be5 Kc5 116.Bd4 Kb5 117.Be5 Bf1 118.Bd4 Bd3 119.Be5 Kc5 120.Bd4 Kb5 121.Be5 Kc5 122.Bd4 Kc6 123.Be5 Bf1 124.Bd4 e5 125.Be5 Kd5 126.Bd4 Ke6 127.Be5 Kf5 128.Kd2 Kg4 129.Ke1 Bd3 130.Kf2 Kf5 131.Ke1 Kg4 132.Kf2 Bc2 133.Bd4 Kf5 134.Be5 Ba4 135.Ke2 Kg4 136.Kf2 Bd1 137.Bd4 Kf5 138.Be5 Kg4 139.Bd4 Kf5 140.Be5 Bc2 141.Kf1 Kg4 142.Kf2 Kf5 143.Kf1 Bb1 144.Kf2 Bd3 145.Ke1 Ke6 146.Kd1 Bf1 147.Kd2 Kf5 148.Ke1 Bh3 149.Kf2 Ke6 150.Ke2 Bg2 151.Kd2 Kd5 152.Kc3 Bf1 153.Kd2 Bd3 154.Kc3 Be2 155.Kd2 Bf3 156.Kc3 Bg4 157.Kd2 Bh3 158.Kc3 Bf5 159.Kd2 Bc8 160.Kc3 Bf5 161.Kd2 Bd7 162.Kc3 Ba4 163.Kd2 Bd7 164.Kc3 Bb5 165.Kd2 Bc6 166.Kc3 Bd7 167.Kd2 Ba4 168.Kc3 Bd1 169.Kd2 Bb3 170.Kc3 Ke6 171.Kd2 Ba4 172.Kc3 Bb3 173.Kd2 Ba2 174.Bd4 Bb3 175.Be5 ½–½. Bonetti,Shane – Messiah, ICC, 2002.

8.d4 dc4 9.Bc4 Bb4 10.Nbd2 Bd2 11.Qd2 Bf3 12.gf3 Nbd7 13.Ke2 Ne8 14.a4 Nd6 15.Bd3 Qh4 16.Rac1 Rac8 17.Rhg1 Qh6 18.e4 Qd2 19.Kd2 Rfe8 20.e5 Nf5 21.Bf5 ef5 22.f4 Red8 23.Ke3 Nf8 24.Rc6 Ne6 25.h4 h6 26.h5 Rd7 27.f3 Rcd8 28.Rc4 Re8 29.Rd1 Nc5 30.Ba3 Ne6 31.d5 Nf8 32.Rcd4 Red8 33.Bb4 Re8 34.R1d3 Nh7 35.Rd2 Nf6= 36.d6 cd6 37.Rd6 Rd6 38.Rd6 Nh5 39.Rd7 Ra8 40.Rb7 Ng3 41.Bd6 a6 42.Rb6+/– ab5 43.ab5 Ra2 44.Rc6 Rb2 45.b6 h5 46.Be7 Nf1 47.Kd3 Nd2?? 48.Rc2 Rc2?? 49.Kc2 Nf3 50.Kd3 (50...Ne1 51.Kc3+–) 1–0. Garcia Piedra,Juan – Gonzalez,Abel, Ch Asturias (team) (B), 1999.

8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nd7 10.0–0 c5 11.bc6 Bc6 12.Nd4 Nc3 13.Bc3 Bb7 14.Bf3 Bf3 15.Qf3 Ne5 16.Qe4 Bf6 17.f4 Nd7 18.f5 Nc5 19.Qg4 Qd7 20.fe6 fe6 21.Bb4? Rae8 22.Rac1 Qd5 23.Nb5= Rf7 24.Nc7 Rc7= 25.Rf6 Na6 26.Rc7 Nc7 27.Bc3 Qd7 28.Rf4 Nd5 29.Rd4 Qe7 30.Ba1 Qf6 31.Qd1 Qg6?? 32.Rg4+– Qf5? 33.Rg7 Kf8 34.Qf1 Qf1+/– 35.Kf1 Re7 36.Re7 Ne7 37.Be5 a6 38.Bd6 Kf7 39.Be7 Ke7 40.Ke2 Kd6 41.Kd3 Kd5 42.e4 Kc5 43.Kc3 e5 44.g4 b5 45.g5 b4 46.Kc2?? a5?? 47.h4+– Kd6 48.h5 Ke7 49.Kb3 (49...Kd6 50.Ka4+–) 1–0. Furlong,Kevin – Wyeth,Anthony J, Oxford op, 1998.

8.cd5 Nd5 9.e4 Nf4 –/+.

8.0–0 a6

9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.d3 Nc5 13.Nbd2 dc4 14.dc4 Nfe4 15.Qc2 Bf6 16.Rd1 Qe7 17.Ne4 Be4 18.Bd3?? Nd3 19.Rd3?? Ba1 0–1. Pies,Gerhard – Hoffmann,Frank (1735), Leverkusen op, 2004.

9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.d4 Ne4 13.cd5 Bd5 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bd6 16.Qc2 f5 17.g3 Nf6 18.Ne5 Ne4 19.f3 Nc3 20.Qc3 Qg5 21.Kf2 (21.f4 Qh6+=) 21...Qh5 22.Kg1 Ra8 23.Kg2 Ra2 24.Qd3 Ra3 25.Qd2 ½–½. Jacobi,Karl Heinz (1920) – Hoelting,Siegfried (1770), GER–ch Seniors–A, 2008.

9.a4 dc4 10.Bc4 c6 11.d3 cb5 12.ab5 a5 13.Nbd2 Nbd7 14.e4 Qc7 15.Rc1 Qf4 16.Bb3 Rfc8 17.Nc4 Bb4 18.Ba4 Rc7 19.Qe2 Rac8 20.Rfd1 Bc5 21.Bc3 Nh5 22.Bb3 Qg4 23.Nd4 Qg5 24.Qf3 Nhf6 25.Ba2 Ne5 26.Qe2 Ng6 27.Qe3 Nf4 28.Qg3 Qg4–/+ 29.Qg4 Ng4–+ 30.Rd2 e5 31.Nb3 Bf2 32.Kf1 Be3 33.Ne3 Ne3 34.Kf2 Ng4 35.Kg3 Rc3 36.Rc3 Rc3 37.Kg4 Nd3 38.Nc1 Be4 39.Nd3 Bd3 40.Rf2 Bg6 41.Rd2 Kf8 42.Rd6 Rc2 43.Bd5 Rd2 44.Kf3 Ke7 45.Rb6 Rd5 (45...Rd5 46.Rb7 Kd6–+) 0–1. Pierred (2270) – Mike_34 (2355), Rated game, 3m + 0s, 2005.

9.a4 c5 10.d4 dc4 11.Bc4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nbd7 14.Nbd2 Qa8 15.Bb2 Ne4 16.Be2 Bf6 17.Ne4 Be4 18.Qb3 cd4 19.ed4 Rc8 20.Bc4 g6?? 21.Be6!+/– fe6 22.Qe6 Kh8 23.Qd7 Bf3 24.gf3 Rd8 25.Qc6 Kg7 26.Ra1 Qb8 27.Ra6 Rd6 28.Ra8?? Rc6= 29.Rb8 Rd6? 30.Rb7+– Kg8 31.Ba3 Rd4 32.Rb6 Rd1 33.Kg2 Rb1? 34.Rf6 Kg7 35.Rb6 Kh6 36.f4 (36...Kg7 37.Bc5+–) 1–0. Levin,Anatoly (1980) – Martinez,Rainmy (2235), Dos Hermanas, Internet Section, 2003.

9.d3 ab5 10.cb5 c5 =.

9.d3 c6 10.a4 dc4 11.dc4 Qc8 12.Nc3 Rd8 13.Qc1 Qc7 14.Rd1 Rd1 15.Qd1 Nbd7 16.Qd2 Rd8 17.Rc1 ab5 18.ab5 c5 19.Qc2 Ng4 20.Ne4 f5 21.Qc3 Bf6 22.Nf6 Ndf6 23.h3 Nf2 24.Qe5 Qe5 25.Be5 Bf3 26.Bf6 gf6 27.Bf3 Ne4 28.Be4 fe4 29.Ra1 Kf7 30.Ra7 Kg6 31.Rc7 Rd1 32.Kf2 Rc1 33.Rc6 e5 34.Rb6 Rc4 35.Rc6 Rc2 36.Kg1 h5 37.Rc7 Re2 38.Rc5 Re3 39.b6 Rb3 40.Rc6 Rb2 41.g3 e3 42.Kf1 e4 43.Re6 Kf5 44.Rc6 Kg5 45.h4 Kg4 46.Rf6 Kg3 47.Rg6 Kh4 0–1. Bonetti,Shane – Messiah, ICC, 2002.

9.cd5 Nd5=+ 10.a4 ab5 11.ab5= Ra1 12.Ba1 c5 13.d4 cd4 14.Bd4 Nd7 15.Nbd2 Bf6 16.Qc2 Qe7 17.Ra1 Rc8 18.Nc4 Nf4 19.ef4 Bf3 20.Bf3 Bd4 21.Rd1 Qc5 22.Qd2 Qc4 23.Qd4 Qd4 24.Rd4 Rc1 ½–½. Bonetti,Shane – Woelfelschneider,Peter, ETC, 2003.

8.0–0 dc4

9.Nc3 Bd5 10.d4 a6 11.Qc2 a5 12.a4 c6 13.Ne5 Nbd7? 14.Rfd1 cb5= 15.ab5 Ne5?? 16.de5+– Nd7 17.Nd5 ed5 18.Qc3?? f6?? 19.Bf3 Bb4 20.Bd5+– Kh8 21.Qc4 Rc8 22.Bc6 Ne5?? 23.Qe4 Qe7+= 24.Qh4 Nc6–/+ 25.bc6 Rc6 26.Rd4 Bc3 27.Bc3 Rc3 28.Qg4 Rb3 29.Rd7 f5 30.Qd4= Qf6 31.Qf6 gf6 32.Rd5 a4 33.h3 b5 34.Rf5 a3 0–1. gtate (1960) – tomy (2145), net–chess.com, 2006.

9.Bc4 c6 10.a4 a6 11.d4 cb5 12.ab5 a5 13.Nbd2 Nbd7 14.Qb3 Rc8 15.Rac1 Nd5 16.Bd5 Bd5 17.Qd3 Nf6 18.Ne5 Qd6 19.Ndc4 Qb8 20.Ba3 Rfe8 21.f3 h6 22.Rc2 Ba3 23.Qa3 Rc7 24.Rfc1 Rec8 25.Qa4 Ne8 26.e4 Bc4= 27.Rc4 Rc4 28.Rc4 Rc4 29.Qc4 Qd6 30.Nc6 Kf8 31.e5 Qa3 32.Kf2 g6 33.d5 ed5 34.Qd5+= a4 35.e6 Qc5?? 36.Qc5+– bc5 37.e7 Kg7 38.b6 a3 39.b7 a2 40.b8Q a1Q 41.Qe8 Qb2 42.Kg3 (42.Kg3 Qf6 43.Qf8 Kh7 44.e8Q Qg5 45.Kf2 Qh4 46.Kg1 Qe1 47.Qe1 h5 48.Qe5 c4 49.Qfg7#) 1–0. Chirpii,Alexandru (1965) – Solcanean,Serghei (2255), Cupa ULIM, Kishinev MDA, 2005.

9.Bc4 c6 10.a4 c5 11.d4 Nbd7 12.Qe2 Rc8 13.Nbd2 Nb8 14.Rfd1+= Qc7 15.dc5 Qc5 16.a5 Rfd8 17.Bd4 Qc7 18.ab6 ab6 19.Rdc1 Qd7? 20.Bb6+– Re8 21.Ra7 Bc5 22.Bc5 Qc7?? 23.Bd4 Nbd7 24.e4 Qb8 25.Rca1 Rc7 26.Ne5 Rec8 27.b6 Nb6 28.Bb6 Re7 29.f4 h6 30.Qe3 Kh8 31.Bc5 Rec7 32.Bd6 Be4 33.Nf7 Kg8 34.Nh6! gh6 35.Ne4 Ne4 36.Rc7 Rc7 37.Qe4 Qb6 38.Kf1 Rc8 39.Qg6 Kh8 40.Be5 1–0. masterubu (2515) – guerino (1710), net–chess.com, 2001.

9.Bc4 c6 10.a4 Qd6 11.d4 Qb4? 12.Ba3+/– Qc4 13.Be7 Re8 14.Ne5+– Qd5? 15.Nc3 Re7 16.Nd5 Nd5 17.e4 Nf6 18.Rc1 cb5 19.ab5 Be4 20.Rc8 Re8 21.Re8 Ne8 22.Qh5 Nd6 23.Rc1 Nd7 24.Nd7 f6 25.Qh3 Kf7 26.Rc7 Nf5 27.Qh5 Ke7 28.Nb6 Kd6 29.Rd7 1–0. "lasker" (2040) – ChrisOos, internet, 2007.

9.Bc4 Bd5 10.Qe2 Bc4 11.Qc4 Qd5 12.Rc1 Qc4 13.Rc4 Ne8 14.Bd4 f6 15.d3 e5 16.Bb2 Nd7 17.Nc3 Nc5 18.Ba3+/– Nd6 19.Bc5+– bc5 20.Rc5 Ne8 21.Rc4 Rd8 22.Rd1 Rd7 23.d4 Nd6? 24.de5 Rfd8 25.ed6 Rd6 26.Nd4 R6d7 27.e4 a5 28.Nd5 Bd6 29.Ne6 Re8 30.Nec7 Bc7 31.Nf6! Kf7 32.Nd7 Rd8 33.Rc7 (33.Rc7 Rc8 34.Rc8 h6 35.b6 Kg6 36.Rd6 Kg5 37.Rc5 Kf4 38.Rf5 Kg4 39.f3 Kh4 40.g3 Kh3 41.Rh5#) 1–0. jdzg – vagc, internet, 2009.

9.Bc4 a6

10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c5 13.bc6 Nc6 14.Nc3 Ne8 15.d4 Nd6 16.Be2 Na5 17.d5 Qc8 18.e4 Rd8 19.Nd4 Bf6 20.Bg4 Qc4 21.Na4 Ne4 22.Nb6 Qc5 23.Ne6 fe6 0–1. Bonetti,Shane – Messiah, ICC, 2002.

10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c6 13.Re1 cb5 14.Bb5 Bc6 15.Bc6 Nc6 16.Nc3 Qd3=+ 17.Qb3 Nb4 18.h3 Ne4 19.Rd1 Bd6 20.Qb1 Nc5?? 21.Qb4+– Rb8 22.Qd4 b5 23.Nb5! Bf8 24.Qd3 Nd3 25.Nbd4 Rb6 26.Bc3 e5 27.Nf5 g6 28.Ng3 f6 29.Ne1 Ne1 30.Re1 Kf7 31.Kf1 Ke6 32.Ke2 Kd5 33.Ra1 f5 34.Ra5 Ke6 35.Re5 Kd6 36.Re8 Be7 37.Rh8 h5 38.Rg8 Kd5 39.Rg7 Bc5 40.Nh5! gh5 41.Rg5 Rh6 42.Rf5 Kc6 43.Rf6 Rf6 44.Bf6 Kd5 45.d4 Bb6 46.Kf3 Ke6 47.Be5 Ba5 48.g4 Be1 49.gh5 Kf5 50.h6 Kg6 51.Bg7 Kh7 52.d5 Bb4 53.e4 Kg6 54.e5 Kf7 55.Ke4 Bc5 56.d6 Bf2 57.Kd5 Bh4 58.e6 Kg8 59.e7 Be7 60.de7 Kh7 61.Bf8 (61.Bf8 Kg6 62.e8Q Kg5 63.Qe4 Kf6 64.Bg7 Kf7 65.Qe6; 61.h4 Kg6 62.e8Q Kh7 63.Qe4 Kg8 64.h5 Kf7 65.Qe6) 1–0. hsingletary (1750) – kerger (1670), net–chess.com, 2001.

10.a4 ab5 11.Bb5 c6 12.Bc4 c5 13.d3 Nc6 14.Nbd2 Qc7 15.Qc2 Nb4 16.Qb3 Nd7 17.Rfc1 Rfd8 18.Be6 Rf8? (better is 18...fe6 19.Qe6 Kf8 20.Bg7 Ke8=) 19.Qb4!+– Bf3 (19...cb4 20.Rc7 Pinning (20.Rc7 Deflection)) 20.Nf3 (worse is 20.gf3 fe6 (20...cb4?? 21.Rc7 fe6 22.Rd7+–) 21.Qg4 Bf6 22.Qe6 Kh8 23.Bf6 Rf6+/–) 20...fe6 (20...cb4?? 21.Rc7 Nc5 22.Bc4+–) 21.Qg4 Bf6 22.Qe6 Kh8 23.Bf6 Rf6 24.Qe4 Qd8 25.Ng5 g6 26.Qh4 Qe7 27.Ne4 Rf7 28.Qe7 Re7 29.f3 Kg7 30.Kf2 Ne5 31.Ke2 Rea7 32.f4 Nd7 33.Nc3 Kf6 34.Rcb1 Ke6 35.g4 h6 36.h4 Rg8 37.Kd2 Raa8 38.e4 g5 39.Nd5 Rab8 (39...gf4 40.Nc7 (worse is 40.Nf4 Ke5 41.Nd5 Rg4+–) 40...Ke7 41.Na8 Ra8 42.g5 hg5 43.hg5+–) 40.hg5 hg5 41.f5 Ke5 (41...Kf7+–) 42.Ne7 1–0. Wlasow,Andrey (2220) – Legg,Jerry (1735), IECG, 2004.

10.a4 c5 11.Nc3 ab5 12.Nb5 Nc6 13.d4 cd4 14.Nfd4 Qc8 15.Rc1 Bc5 16.Nb3 Rd8 17.Bd3 Nb4 18.Bf6 gf6 19.Qg4 Kh8 20.Be4 Rg8 21.Qh4 Be4=+ 22.Qe4 Ra4 23.Rfd1 Qf8 24.Nc5 bc5 25.Nd6 Ra6 26.Qf4 Qe7?? 27.e4 Rc6 28.Kf1 e5 29.Nf5 Qb7 30.Qe3 c4 31.Rd6 c3 32.Rc6+/– Qc6 33.Rc3 Qa6 34.Kg1 Nd3!–/+ 35.h3 Nf4 36.Ng3+= h5 37.Ra3 Qb5 38.Rb3+/– Qc4 39.h4 Qc2 40.Qb6 Kh7 41.Rf3 Rg3= 42.Rg3 Ne2 43.Kh2 Qc1 44.f4?? Qf4–+ 45.Qe3 Ng3 46.Qg3 Qe4 (47.Kh3 f5–+) 0–1. guest298 – QuarkX (2675), ICC, 2003.

10.a4 c6 11.Re1 cb5 12.ab5 a5 13.d4 Nbd7 14.Nbd2 Bb4 15.Qc2 Ba6 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 Bb7 18.e4 Ra7 19.Bb3 Nc5?? 20.dc5+– bc5 21.Qc5 Qa8 22.b6 Ra6 23.Bc4 Rc8 24.Qd4 Rc4 25.Nc4 Ne4 26.Ra5! Nf6 27.Ra6 Ba6 28.Ra1 h6 29.Nd6 Qc6 30.Ne5 Qc2 31.Ndf7 Nd5 32.Nd6 Nc3 33.Qb4 Ne2 34.Kh1 Nc1 35.Qe1 Nd3 36.Nd3 Qd3 37.Qe6 Kh7 38.b7 Bb7 39.Nb7 Qd4 40.Qf5 g6 41.Qf7 Qg7 42.Qg7 Kg7 43.Ra6 h5 44.g4 hg4 45.Ra4 Kf6 46.Rg4 Kf5 47.h3 Kf6 48.Nd6 Kg7 49.Kg2 Kh6 50.Kg3 Kg7 51.f4 Kh7 52.Nc4 Kg7 53.Ne5 Kf8 54.Rg6 Ke8 55.h4 Ke7 56.Kg4 Kf8 57.f5 Ke7 58.h5 Ke8 59.h6 Kd8 60.Rg7 Ke8 61.h7 Kd8 62.h8R# 1–0. Bonetti,Shane – MacChess 5.0, 2000.

10.d3 =.

9.Bc4 c5

10.d3 Bd5 11.Nbd2 Bc4 12.Nc4 Nd5 13.Nfe5 Bf6 14.f4 Be5 15.Ne5 Ne3–/+ 16.Qf3 Nf1 17.Qa8 f6 18.Rf1+= fe5 19.Be5 Qd3 20.Bb8 Qd8 21.Qa7 Qb8 22.Qb8 Rb8 23.Re1 Kf7 24.a4 Ra8 25.Re4 Kf6 26.Kf2 Kf5 27.Kf3 h5 28.h3 Rd8 29.g4 hg4 30.hg4 Kf6 31.g5 Kf7 32.Re5 g6 33.a5+= ba5 34.Rc5 Rd3 35.Kg4 a4 36.Rc7 Kf8?? 37.Ra7 a3 38.b6 Rb3 39.b7 a2 40.Ra8 Kf7 41.Ra2 Rb7 42.Rc2 Re7 43.Rc6 e5 44.Rf6 Kg7 45.f5 gf5 46.Kf5 Rf7 47.Rf7 Kf7 48.Ke5 Kg6 49.Kf4 Kg7 50.Kg4 Kf7 51.Kf5 Kg8?? 52.g6 Kg7= 53.Kg5 Kf8?? 54.Kf6+– Kg8 55.g7 Kh7 56.Kf7 (56.Kf7 Kh6 57.g8Q Kh5 58.Qg3 Kh6 59.Qg6) 1–0. carocan (1705) – ranr, kurnik, 2011.

10.d3 Nbd7 11.Nbd2 Qc7 12.a4 Rad8 13.Qb3 h6 14.h3 Nb8 15.Ne5 Nbd7 16.f4 Ne5 17.Be5 Qc8 18.Nf3 Nd7 19.Bb2 Bf6 20.Ne5 Ne5 21.fe5 Be7 22.Rf2 Bh4 23.Rff1 Bg5 24.Kh2 Be3–/+ 25.Rae1 Bd4 26.Rf4 Bb2 27.Qb2 Rd4 28.Ref1 Rf4–/+ 29.Rf4 Qd7 30.Qc3 Rd8 31.a5 Bd5 32.ab6 ab6 33.Qe1 Bc4 34.dc4 Qd2 35.Qf1 Rf8 36.Qf3 Qd7 37.Rg4 Kh7 38.Qe4 g6 39.Rg3 Qd4–/+ 40.Qd4 cd4 41.Rd3 Rd8 42.Kg3 Kg7 43.Kf4 f6 44.Ke4 fe5?? 45.Ke5+/– g5 46.Rd4 Rd4 47.Kd4 Kf6 48.c5 bc5 49.Kc5 e5 50.b6 e4 51.Kd4 e3 52.Ke3 Ke6 53.b7 1–0. carocan (1755) – cromak, kurnik, 2011.

10.d3 Nbd7 11.Nbd2 Qc7 12.Qb3 Rad8 13.e4 Nb8 14.Ne5 Nfd7 15.f4 Ne5 16.Be5 Qd7 17.Nf3 Qd3?? 18.Bd3+– 1–0. carocan (1730) – cromak, kurnik, 2011.

10.d4 Nbd7 11.Nbd2 a6 12.a4 a5 13.Qe2 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Rad1 Qc7 16.Ne5 Rac8? 17.Nd7+– Qd7 18.dc5 Qc7 19.c6 Bd6? 20.Qg4 Bh2 21.Kh1 Be5 22.Rd7 Bf5 23.Rc7 Bg4 24.Be5 1–0. pierred – Podri, ChessWorld.net, 2005.

10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Rc8 12.Rc1 cd4 13.Nd4 Ne5 14.Ne6!+/– fe6 15.Be5 Kh8 16.Be6+– Rc1 17.Qc1 Qa8 18.Bh3 a6 19.a4 ab5 20.ab5 Qa5 21.Qc7 Nd5 22.Qb7 Qd2 23.Bd4 (23...Rd8 24.Be6+– (< 24.Bb6 Nb6 25.Qe7 Na4+–)) 1–0. Poschmann,Hans – Nolan,B, Chessfriends S005, 1997.

10.d4 Nbd7 11.Qe2 cd4 12.Nd4 Rc8 =.

9.Bc4 Nbd7

10.a4 Nc5 11.Nc3 Bd5 12.Bd5 ed5 13.d4 Nce4 14.Ne4 de4 15.Ne5 Bd6 16.Nc6 Qd7 17.Qc2 Qg4 18.d5 Qh5 19.g3 Qh3?? 20.Bf6+– gf6 21.Qe4 Kh8 22.Qg2 Qg2 23.Kg2 f5 24.f4 Rfe8 25.Kf3 Bc5 26.Nd4 Bd4 27.ed4 Re4 28.Rad1 Rae8 29.d6 cd6 30.Kg2 Re2 31.Kh3?? Ra2 32.Rc1 Ree2 33.Kh4 Rh2 34.Kg5 Kg7 35.Kf5 Ra4 36.d5 Rh5–+ 37.Kg4 Rh6 38.Rh1 (38...Rh1 39.Rh1–/+; 38.Ra1!? Rd4 39.Rfd1 Rd1 40.Rd1=+). stoker – willem, Live Game Caissa's Web, 2004.

10.a4 Ne4 11.Ne5 Ne5=+ 12.Be5 Nd6 13.Na3 Nc4=+ 14.Nc4 Qd5 15.Qf3 Qf3=+ 16.gf3 Bf3 17.Bc7 Rac8 18.Bb6?? ab6 19.Nb6–/+ Rc5 20.Rfc1 Rg5 (21.Kf1 Bd6=+). Zimmer,Georg – Morin, corr SOK–89–29, 1989.

10.d3 h6 11.Nbd2 Qe8 12.Rc1 Nc5 13.h3 Rd8 14.d4 Nce4+= 15.Nh4?? Nd2–+ 16.Be6?? Nf1 17.Ng6 Ne3 18.fe3 fe6 19.Nf8 Bf8 20.a4 Qg6 21.g4 Qe4 22.Kf1 Qg2 23.Ke1 Qb2 24.Rc2 Qb4 25.Kf1 c5 26.Rd2 Nd5 27.Qe2 Be7 28.Kg1 Rf8 29.Kh2 Bh4 30.Qd1 Ne3 31.Qc1 cd4 32.Rb2 Qd6 33.Kg1 Qg3 (33...Qg3 34.Rg2 Qg2) 0–1. johorean (2100) – ironhorse (2160), net–chess.com, 2005.

10.d4 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Qa8 14.Nbd2 Rd8 15.Be2 Nd5 16.Qc2 g6 17.Bb2 Rc8 18.Ra1 Qb8 19.Ba3 Ba3 20.Ra3 Re8 21.Nc4 Qd8 22.Nce5 Ne5 23.Ne5 Qd6 24.Ra7 Ba8 25.Qb3 f6 26.Nd3 Kg7 27.Bf3 Kh6 28.Qc4 Rc8 29.Qc1 Kg7 30.Qa1 Qd8 31.Bg4 f5 32.Bf3 g5 33.g3 g4 34.Bg2 h5 35.Qc1 h4 36.Ne5 hg3 37.hg3 Qe8 38.e4 Ne7 39.Ra8! Ra8 40.ef5 Ra5 41.Qg5 Kf8 42.f6 Nf5 43.Bc6 Ra1 44.Kg2 Qd8 45.Nd7 Kf7 46.Qh5 Kg8 47.Qg6 Kh8 48.f7 Ne3 49.fe3 Ra2 50.Kg1 Ra1 51.Kh2 Ra2 52.Bg2 Qa8 53.Qh6 1–0. algernon (2265) – ironhorse (2225), net–chess.com, 2011.

10.d4 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Ne4 14.Nbd2 Nd6 15.Be2 Nf6 16.Qc2 Nd5 17.Rc1 Qd7 18.Ne5 Qe8 19.Ndf3 f6 20.Nc6+= Bc6 21.Qc6 Qg6 22.Nd2 f5 23.Bf3 Ne4 24.Nc4 Bh4 25.Rc2?? Nb4–+ 26.Qc7?? Nc2 27.Ne5 Bf2 28.Kh1 Qh6 29.Be4–+ fe4 30.Qc2 Bg3 31.Ng4 Rf1 0–1. nizinna – beks82 (1665), kurnik, 2011.

10.Qe2= Nc5 11.d4 Nce4 12.Ne5 Qe8 13.Bd3 Nd6 14.Nc3 Rc8+= 15.e4 Nd7 16.Nc6 Ra8? 17.e5+– Nc8? 18.Qe4 g6 19.Ne7 (19.Ne7 Ne7 20.Qb7+–) 1–0. aschellen (1795) – lord_death, internet, 2006.

8.0–0 Nbd7

9.a4 a5 10.ba6 Ba6=+ 11.cd5 Nd5 12.Nd4 Nb8 13.Nc3= Nb4 14.Ba3 Bb7 15.Bf3 c6 16.Qb3 N8a6 17.Rab1 Qd7= 18.Be2 c5 19.Bb5 Qd6 20.Ba6 Ra6–/+ 21.Bb4 cb4 22.Ncb5 Qe5 23.f4 Qe4–/+ 0–1. Bulcourf,Carlos (2225) – Palermo,Vicente (2355), ARG–ch CAA sf, 1986.

9.Qc2 c5 10.bc6 Bc6 11.Rc1 (11.Nd4 Bb7 12.Na3 Rc8=) 11...Rc8 12.Nd4 Bb7 13.d3 a6 14.a4 Qc7 (14...dc4!? 15.dc4 Qc7+=) 15.Nd2= Rfe8 16.Nf1 (16.g3 Ne5=) 16...Nf8 (16...dc4!? 17.Ng3 Nc5 18.dc4 Rcd8+=) 17.Qb3 Bc5 18.Bf3 e5 (18...N8d7 19.cd5 Bd5 20.Bd5 Nd5 21.Nd2=) 19.Nf5 (better is 19.cd5!? ed4 20.ed4+/–) 19...dc4 20.Rc4 (worse is 20.Qc4 Bf3 21.gf3 Qb7–/+) 20...Qd7 (better is 20...Bf3 21.gf3 Qd7=) 21.Bb7+/– Qb7 22.Rac1 (22.d4 ed4 23.ed4 Be7 24.Rc8 Qc8+/–) 22...N8d7 23.d4 (23.R4c2 Bf8 24.Rc8 Rc8 25.Rc8 Qc8=) 23...ed4= 24.ed4 Bf8 25.N1e3 Rc4 26.Qc4 (26.Nc4!? Rc8 27.f3+=) 26...g6= 27.Ng3 Kg7 (27...Bh6 28.Rc3=) 28.h3 (28.d5 b5 29.Qc6 Rb8+–) 28...h5 (28...b5 29.ab5 Qb5 30.Qb5 ab5 31.d5=) 29.Qc3 (better is 29.d5!? Bc5 30.Ne4+/–) 29...Nd5 30.Qb3 (30.Nd5 Qd5 31.Nf1 Re2=) 30...N7f6+= 31.Ngf1 Rd8 (31...Bd6 32.Rc5 Nf4 33.Rc2–/+) 32.Nc4? (32.Nd5 Nd5 (worse is 32...Rd5 33.Ne3+–) 33.Ne3 b5=) 32...Rb8 (better is 32...Nf4!? 33.d5 Ne2 34.Kh1 Nc1 35.Bf6 Kf6 36.Qc3 Ke7 37.Qe3 Kd7 38.Nb6 Kc7–/+) 33.Ne5 (33.Qf3 b5 34.ab5 Qb5=) 33...Rc8 (33...b5 34.Rc2+=) 34.Rc8 Qc8 35.Ne3 Qe6 36.N3c4 Be7 37.Bc1 Bd8 38.Qb1 Nd7 39.Nd7 (39.Bd2 Ne5 40.Ne5 Bf6=) 39...Qd7 40.Qa1 b5 41.ab5 (41.Ne5 Qe6=) 41...Qb5+= 42.Ne3 (42.Nd6 Qc6 43.Ba3 Bc7+=) 42...a5 (42...Nf4!?–/+) 43.Nd5= Qd5 44.Qa4 Bb6 Exerts pressure on the isolated pawn 45.Be3 Qe4 46.Qa1 Kh7 47.Qb2 Ba7 48.Qd2 (48.Qa2!? Bd4 49.Bd4 Qd4 50.Qf7 Kh6 51.Qf8 Kh7 52.Qf7 Kh6 53.Qf8 Kh7 54.Qf7=) 48...Qb1+= 49.Kh2 Qb4 50.Qd1 ½–½. Dias,Jose (1680) – Gama,Joao, Figueira da Foz POR, Open, 2014. (=1.Nf3 d5 2.b4 e6 3.b5 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 Nf6 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 8.c4 Nbd7)

9.Qc2 Nc5 10.d4 Nce4 11.Nbd2 c5 12.Ne4 de4 13.Nd2 cd4 14.ed4 Rc8 15.Rfc1 Bd6 16.a4 Bb8 17.Ba3 Qc7 18.g3 Rfd8 19.Nb3 h5 20.c5 Bd5 21.c6 h4 22.Bc4 hg3 23.hg3 e3 24.Bd5 ef2 25.Qf2 Nd5 26.Kg2 Nf6 27.Rc3? Rd5?? 28.Rf3 Rg5 29.Nd2 Rd8 30.Bb2 Rdd5 31.Rh1 Rdf5 32.Rh3 Ng4 33.Qe2 Nh6 34.Rf5 Nf5 35.Ne4 Rg6 36.Qh5 Nh6 37.Ba3 Qd8= 38.Bb2 Qd5?? 39.Qd5+– ed5 40.Nc3 Rd6 41.Rh5 f5 42.Kf3 Kh7 43.Bc1 Kg6 44.Rh2 Nf7 45.Bf4 Ng5 46.Ke3 Re6 47.Kd3 Nf3 48.Re2 Ne1 49.Kd2 Nf3? 50.Kd3 Re2?? 51.Ne2+– Ne1 52.Ke3 Bf4 53.Nf4 Kf7 54.Nd5 Ke6 55.Kf4 g6 56.Kg5 Nc2 57.Nf4 Kd6 58.Ng6 Nd4 59.Nh4 Kc7 60.Nf5 Ne6 61.Kf6 Nc5 62.g4 Na4 63.g5 Nc5 64.g6 Ne4 65.Ke5 Nf2 66.g7 Nd3 67.Kd4 Nc5 68.g8Q Nb3 69.Kc3 Nc5 70.Qf7 Kd8 71.Qe7 Kc8 (71...Kc8 72.Nd6 Kb8 73.Qd8). carocan – elowiec96, kurnik, 2011.

9.Nc3 dc4 10.Bc4 Bf3 11.Qf3 =.

9.Nc3 c5 10.bc6 Bc6 11.cd5 (11.Nd4 Bb7=) 11...Nd5 12.d4 (12.Nd4 Bb7=) 12...a6 (12...Nc3 13.Bc3 Rc8 14.Qd2=) 13.Nd5 Bd5 14.Qd2 (14.Bd3 b5=) 14...a5 (14...Nf6=) 15.Rac1 (15.Rfc1 a4=) 15...Rc8 (better is 15...Ba2!? 16.Qc2 a4–/+) 16.Rc8 (16.a3 Bd6=) 16...Qc8 17.Rc1 Qb7 18.Qc2 (18.a4 Rc8=) 18...Rd8 (18...Ba2 19.Bd3 f5 20.Qc7=+) 19.Bb5 (19.a3 Nf6=) 19...Nf8 (19...Bf3 20.gf3 Qf3 21.Qe2=+) 20.Qc7 (better is 20.Bc6 Bc6 21.Qc6 Qc6 22.Rc6=) 20...Qb8?? (better is 20...Qc7!? 21.Rc7 Bd6=+) 21.Qb8 (better is 21.Qe7 Ng6 22.Qa3+–) 21...Rb8+= 22.Ne5 Bb4 (22...Bd6 23.a4+=) 23.Nc4 (23.a3 Bd6+/–) 23...Bc4 24.Bc4 h6 25.e4 g6 26.Kf1 h5 27.Ke2 Kh7 28.Bd3 (28...Kg8 29.Bb5+/–; 28.Bb5 g5+/–) 1–0. Krickemeyer,Horst – Scheib,Ernst_Dr, 12sen.Woerishofen, 1996.

9.d4 c5 10.Nbd2 Qc7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d4 Nbd7 10.Nbd2 Qc7).

9.d4 c6 10.a4 Rc8 11.Nbd2 Qc7 12.Rc1 Qb8 13.Qb3 c5 14.Ne5 Rfd8 15.f4 cd4 16.Bd4 dc4 17.Bc4 Nc5 18.Qa2 Nfe4 19.Ne4 Ne4?? 20.Be6+– Rc1 21.Rc1 1–0. carocan (1705) – kreten1 (1720), kurnik, 2011.

9.d4 Ne4 10.Nc3 f5 11.cd5 ed5 12.Ne5 Bg5 13.f4 Bh6 14.Ne4+= fe4 15.Ng4+/– Rf7 16.Nh6 gh6 17.Qe1 Rg7 18.Rc1 Nf8 19.g4 Qf6 20.Kh1 Rc8 21.Rc2 Qe7 22.Qg3 Kh8 23.Rfc1 Ne6 24.h4 Qd6 25.Kh2 Nd8 26.Rc3 Qd7 27.Ba3 Ba8 28.Bf8 Rf7 29.Bh6 c5 30.bc6 Rc6 31.Bb5 Rc3 32.Bd7 Rc1 33.f5 Rd7 34.Qe5 Kg8 35.Qe8 1–0. Rohrbacher,W – Muemsch,K, Bad Seniorenmeister, 1994.

9.d4 Ne4 10.Nbd2 f5 11.g3 h5 12.Nb1 Qe8 13.Ba3 Ba3 14.Na3 Nc3 15.Qc2 Ne2 16.Qe2 Qe7 17.Nc2 dc4 18.Nh4 Qf7 19.Qc4 g5 20.Ng2 h4 21.Nge1 hg3 22.hg3 Nf6 23.Nb4 Bd5 24.Nd5 Nd5 25.Nf3 Qh5 26.Kg2 g4 27.Nh4 Kg7 28.Rh1 Qg5 29.a4 Qe7 30.Rac1 Rad8 31.Ra1 Qg5 32.a5 Rf7 33.a6 Qe3 34.Qd5!? Qf2 35.Kf2 Rd5 36.Rab1 Rd4= 37.Rhd1 Rfd7 38.Ke2 Kf6 39.Rd4 Rd4 40.Rc1 Rd7 41.Rc6 Re7 42.Ke3 Kg5 43.Ng2 ½–½. Oliveira,Leonardo – Figueiredo,Francisco Marques (2035), BRA–ch66 sf2, 1999.

9.d4 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 11.Qc2 c5 12.dc5 Nc5 13.Rfd1 Rc8 14.Rac1 Nfe4 15.Bd4 Bf6 16.Nf1 Qe7= 17.cd5 Bd5 18.Qb2 Na4–/+ 19.Bf6 gf6 20.Qa1 Nac3 21.Re1 Qa3 22.Bd3 Qa2 23.Qa2 Na2 24.Ra1 Nec3 25.Ng3? Nb4–+ 26.Bb1 Nb5 27.Nh5 f5 28.e4 fe4 29.Be4 Rc4 30.Ng5 h6 31.Nf6 Kg7 32.Bd5 ed5 33.Ngh7 Rfc8 34.h3 Nc2 35.Kh2 Na1 36.Ra1 R4c6 (36...R4c6 37.g4 d4–+) 0–1. Durka,J (2100) – Machycek,L (2270), Tatry Open Tatranske Zruby SVK, 2006.

9.d4 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 11.Ne4 Ne4 12.Ne5 f6 13.Nd3 dc4 14.Nf4 c3 15.Bc1 Qd6 16.Qb3 Bd5 17.Nd5+/– ed5 18.Bf3?? f5=+ 19.Be2 Rf7 20.Bd3 Raf8 21.f3 Nd2 22.Bd2 cd2 23.Rad1 f4 24.e4 de4 25.Be4 Qd4–/+ 26.Kh1 Rd8 27.Rf2?? Qf2–+ (27...Qf2 28.Qb1 Bh4 29.Bh7 Kf8–+) 0–1. internet – Wall,Bill, internet, 1999.

9.d4 h6 10.Nbd2 a5 11.a4 Re8 12.Rc1 Rc8 13.Qb3 Bd6 14.Ne5 Be5 15.de5 Nc5 16.Qc2 Nfd7 17.f4 dc4 18.Qc4 Bd5 19.Qd4 Ba8 20.Ba3 Qe7 21.Bf3 Bf3= 22.Rf3 Rcd8 23.Ne4 f5? 24.Ng3 Nf8? 25.Qc4 Rd5 26.Nf5!+– Qd8 27.Nd4 Qd7 28.Nc6 Rd1 29.Rf1 Rd5 30.e4 Rd3 31.Bc5 bc5 32.Qc5 Ng6 33.Qc4 Rd2 34.g3 Nf8 35.f5 Qd3 36.Qd3 Rd3 1–0. Makowski,Zbigniew – Pietrucha,Ryszard, Olsztyn, 1990.

9.Nd4 h6 10.Bf3 Ne5=+ 11.cd5 Nf3 12.Qf3 Bd5 13.Qe2 e5 14.Nc6 Bc6 15.bc6 Qd5 16.Rd1 Qc6 17.Be5= Rad8 18.Bb2 Rfe8 19.d3 Qb5 20.Nc3= Qc6 21.Rac1 Qb7 22.e4 Bc5 23.Kh1 h5 24.f4 Ng4=+ 25.Rf1 g6 26.Nd1 Qa6 27.h3 Nh6 28.Nf2 Bf2 29.Rf2 Qd3 30.Qd3+/– Rd3 31.Rc7 Rd1 32.Kh2+= a5 33.e5 Nf5= 34.Re2 Rd3 35.Rf2 Red8 36.Rcc2 Ne3 37.Rce2 Nd1 38.Rf1 Nb2 39.Rb2= Rb8 40.Rfb1 Rd4 41.g3 Kf8 42.Kg2 b5 43.Kf3 b4 44.a3?? Rd3–+ 45.Kf2 Ra3 46.Rb3 Rb3 47.Rb3 a4 (47...a4 48.Rb1 b3–+) 0–1. valpa – Chopz8va, playchess.de, 2003.

9.cd5 Bd5 10.Nc3 Bb7 =.

9.cd5 Nd5 10.Nc3 c5 11.bc6 Bc6 12.Nd4 Bb7 13.Bb5 Nc3 14.Bc3 Rc8 15.f4 Nf6 16.f5 Qd5 17.Qe2 Ne4 18.fe6 Nc3 19.dc3 Rc3 20.ef7 Kh8 21.Nf5 Bc5 22.Rad1 Qe5 23.Kh1 g6 24.Nh4 Re3 25.Qg4 Bd6 26.Qd4 Qd4 27.Rd4 Be7 28.Bc4 Kg7 29.Nf3 Rc8 30.Bb3 Rc7 31.Rdd1 Re2 32.h3 Bf3 33.Rf3 Bf8 34.Rfd3 Rce7 35.Rd8 Re1 36.Re1 Re1 37.Kh2 a5 38.Kg3 ½–½. Akopian,Vladimir (2660) – Mamedov,Nidjat (2340), Dubai op, 2000.

9.cd5 Nd5 10.Nd4 Bf6 =.

9.Re1 dc4 10.Bc4 a6 11.a4 =+.

9.Re1 Nc5 10.Nc3 dc4=+ 11.Bc4 Nd3 12.Bd3 Qd3 13.Ne5 Qf5 14.d4 Bd6 15.Nc6 Bc6 16.bc6 Bh2 17.Kh2 Ng4 18.Kg1?? Qf2–+ 19.Kh1 Qh4 20.Kg1 Qh2 21.Kf1 Qh1 22.Ke2 Qg2 23.Kd3 Nf2 (24.Kc4 Nd1 25.Nd1 Qc2 26.Bc3 Rad8–+) 0–1. Mantu,E – Ranby,Hans, corr SOK–92–85, 1992.

7.Be2 d6

8.0–0 a6 9.a4 (9.Qc2 ab5 10.cb5 c5=) 9...c6 (9...d5 10.d3=) 10.d4 ab5 (10...Qc7 11.Nc3=) 11.ab5 Ra1 12.Ba1 cb5 13.cb5 Nbd7 (13...Qc7 14.Nc3=) 14.Nbd2 (14.Nc3 Nd5=) 14...Nd5 (14...Qa8 15.Bd3=) 15.Qc2 (15.Qb3 f5=) 15...f5 (15...N7f6 16.Bb2=) 16.Bc4 N7f6 17.Bb2 Qd7 18.Ra1 Ra8 19.Ra8 Ba8 20.Ng5 (20.Qa4 Bb7=) 20...Nc7 21.Qa4 Nfd5 22.Ngf3 Bb7 23.Qa7 Bc8 24.Qa2 Qe8 25.e4 fe4 26.Ne4 Qg6 27.Bd5 Nd5 28.Qa8 Qe4–/+ 29.Qc8 Kf7 30.Bc1 Qe2 31.h4 Qb5–/+ 32.Qc2 h6 33.h5 Nf6 34.Ba3 Qa5 35.Qb2 Nh5 36.Bb4 Qb5 37.Qd2 0–1. Fritz 8 – NN, 2005.

8.0–0 a6 9.Nc3 ab5 10.cb5 c6 =.

8.0–0 a6 9.d4 Nbd7 10.Nc3 ab5 11.cb5 Ra7 (11...c5 12.bc6 Bc6 13.Qd3 (13.Qb3 Ne4 14.Rfc1 Ndf6 15.a4 Nc3 16.Bc3=) 13...b5 14.a3 Ra5 15.Nd2 Qa8 16.Rfc1=) 12.Qc2 (12.Qd3 Qa8= (12...c5 13.bc6 Bc6 14.Rfc1 Qa8 15.Rc2 e5 16.Qf5=; 12...c6 13.bc6 Bc6 14.Rfc1 Qa8 15.Rc2 e5 16.Qf5=) 13.Rfc1 (13.Rab1 Rc8 14.Rfc1 Ne4 15.a3 Nc3 16.Qc3=; 13.a3 c5 14.bc6 Bc6 15.Rfc1 Ra5 16.Rc2=) 13...Nd5 14.Nd5 Bd5 15.a3 Be4 16.Qd2=; 12.Qb3 Qa8 (12...c5 13.bc6 Bc6 14.Rfc1 Qa8 15.a4 Rc8 16.Nb5=; 12...c6 13.bc6 Bc6 14.Rfc1 Qa8 15.a4 Rc8 16.Nb5=) 13.Rfc1 (13.Rac1 Rc8 14.Rc2 Ne4 15.Ra1 Nc3 16.Bc3=; 13.a4 Rc8 14.Rfc1 Ra5 15.Ba3 Nd5 16.Bb4–/+) 13...Rc8 14.Rc2 Nd5 15.a3 Nc3 16.Rc3=; 12.Rc1 c5 13.bc6 Bc6 14.Qb3 Qa8 15.Rc2 Ne4 16.a3=; 12.Qd2 Qa8 13.a3 (13.Rfc1 Rc8 14.Qd3 Nd5 15.Qc2 Nc3 16.Bc3=) 13...Rc8 14.Rfc1 c5 15.bc6 Bc6 16.Rc2=) 12...Qa8 (12...c5 13.bc6 Bc6 14.Rfc1 Qa8 15.a3 Rc8 16.Nb5=; 12...c6 13.bc6 Bc6 14.a4 Qa8 15.Nb5 Ra5 16.Rfc1=) 13.a3 (13.Rfc1 Rc8 14.a4 c6 15.bc6 Bc6 16.Nb5=; 13.Rab1 Nd5 14.a3 Nc3 15.Qc3 Rc8 16.Rfc1=) 13...Rc8 14.Rfc1 Nd5 (14...Ra5 15.Rab1 c5 16.bc6=) 15.Qd3 (15.Bd3 N7f6 16.Ne2=) 15...Nc3 (15...N7f6 16.Na2=) 16.Rc3 Be4 17.Qd1 Nf6 18.Rac1 c5 19.bc6 Rc6 20.Rc6 Bc6 21.Qc2 Bb7 22.Qb3 Bd5 23.Qb4 (23.Qb6? Rb7 24.Qa6 Qa6 25.Ba6 Rb2–+) 23...h6 24.Qc3 (24.Qb6? Rb7 25.Qa6 Qa6 (25...Rb2? 26.Rc8 Qc8 27.Qc8 Bf8 28.Kf1+–) 26.Ba6 Rb2–+) 24...Bb7 25.Qb3 Be4 26.Ne1 (26.Qb6? Rb7 27.Qa6 Qa6 28.Ba6 Rb2–+) 26...d5 27.Bb5 Ba3 28.Bc6 Bb2 29.Ba8 Bc1 30.Qc3 Be3 31.Qc8 Kh7 32.fe3 Ra1 33.Kf2 Ng4 34.Ke2 (34.Kg3!? Ne3 35.Nf3+=) 34...Ra2–+ 35.Kf1 Nh2 (35...Ne3 36.Kg1 Ng2 37.Ng2 Rg2 38.Kf1 Rh2 39.Qc7–/+) 36.Kg1–/+ Ng4 37.Bb7 Ne3 38.Qf8 Ng4 (38...Ng2 39.Ng2 Rg2 (worse is 39...Bg2 40.Qf7 Bh3 41.Qf3 Rg2 42.Kh1+/–) 40.Kf1 Rg3–/+) 39.Qb4+= Ra1 40.Bc6 f5 41.Qd2 Rb1 ½–½. Nemec,Zdenek – Woelfelschneider,Peter, TT–12 ETC, 2004.

8.0–0 c6 9.a4 a5 10.d4 cb5 11.cb5 Nbd7 12.Nbd2 Rc8 13.Qb3 Nd5 14.Nc4 Nb4 15.Rac1 Bf3 16.Bf3 (< 16.gf3 d5 17.Ne5 Ne5 18.de5 Bc5=+) 16...d5 17.Nd2 Rc1 18.Rc1 Qb8 19.e4 Qf4 20.Rd1 de4 21.Be4 Rc8 22.g3 Qb8 23.Nc4 Nf6 24.Bg2 Nfd5 25.Ne3 Ne3 (25...Qd6 26.Rc1 Rc1 27.Bc1=) 26.Qe3 (26.fe3 Bg5+=) 26...Bf6= 27.Be4 Rc4 28.Rc1 Qc7 (28...Rc1 29.Qc1 Qd8 30.Qe3=) 29.Rc4+= Qc4 30.Qc3 (30.Qf4 Qc8+=) 30...Qc3= 31.Bc3 Be7 32.Kf1 g6 33.Ke2 Kf8 34.Bd2 ½–½. Mueller,Klaus – Padros Simon,A, corr ICCF EU–M–703, 1987.

8.0–0 d5 9.cd5 Nd5 10.e4 =.

8.a4 c5 9.0–0 d5 10.Qb3 Nbd7 11.d3 Qc7 12.Nbd2 Bd6 13.h3 e5 14.cd5 Bd5 15.Qc2 Rad8 16.e4 Bb7 17.Nc4 h6 18.a5 Ra8 19.Ra4 Rfe8 20.Rfa1 Red8 21.Qc3 Re8 22.Nh4 Bf8 23.f4 ef4= 24.a6 Bd5=+ 25.Bf3 Bc4 26.Rc4 Ne5 27.Rca4 Rad8 (27...Rad8 28.d4 Nf3 29.gf3 Qd7–+) 0–1. Frydendal,Odd – Drion,R, BEL–NOR, 1993.

8.d3.

8.d4 a6 9.0–0 =.

8.d4 c5 9.0–0 Nbd7 10.Nbd2 d5 11.cd5 (11.Bd3 cd4 12.Bd4 Nc5=) 11...Nd5 (11...Bd5 12.Qa4=) 12.Rc1 (12.e4 N5f6 13.Qb1 cd4 14.Bd4 e5=) 12...Qc7 (12...a6 13.e4 N5f6 14.dc5 bc5 15.e5=) 13.Qb3 (13.e4 Nf4+=) 13...Bf6 (13...Rfc8 14.e4 Nf4 15.Bc4=) 14.Ne4+= Be7 15.Bd3 (15.dc5 bc5 16.Qc2 a6=) 15...N5f6 (15...a6 16.dc5 bc5 17.ba6 Ba6 18.Ba6 Ra6 19.Rfd1=) 16.Nf6+= Bf6 17.Qc2 Bf3 (17...h6 18.Rfd1+=) 18.gf3 (< 18.Bh7 Kh8 19.gf3 g6 20.dc5 Bb2 21.Qb2 Kh7–/+) 18...h6 19.f4 (19.Rfd1 Rac8+=) 19...Rac8 20.Bh7 (20.Rfd1 Qd8=) 20...Kh8= 21.Be4 Rfd8 (21...Qb8 22.Qd3=) 22.Rfd1 Qb8 23.Qd3 cd4=+ 24.Rc8 Qc8 25.Bc6 Nb8–/+ 26.Qc2 Nc6 27.bc6 d3!–+ 28.Rd3 Rd3 29.Qd3 Bb2 30.Qd6 Kh7 31.c7 Bf6 32.e4 ½–½. Van Esbroeck – Woischke, CiF–FT, 1995.

8.d4 c5 9.Nc3 d5 10.0–0 Nbd7 11.a4 (11.Rc1 Rc8=) 11...a5 12.ba6 Ba6 13.Nb5 (13.cd5 Be2 14.Qe2 ed5 15.dc5 Nc5= (< 15...Bc5 16.Rfd1+/–)) 13...Ne4 (13...Bb7 14.Bd3=) 14.Rb1 (14.cd5 ed5 15.dc5 Ndc5+=) 14...Nd6 (14...Bb5 15.ab5 dc4 16.Bc4=) 15.cd5+= Nb5 (15...ed5!? 16.dc5 Nc5+=) 16.ab5+/– Bb7 17.de6 fe6 18.Bc4 Bd5 19.Qc2 Nf6 20.Ne5 Bd6 (20...cd4 21.Bd4 Bd6 22.Rbc1+/–) 21.dc5 Bc5 22.Ra1 Qe8 (22...Qc7 23.Ra8 Ra8 24.Rc1+/–) 23.Bd5 Nd5 24.Ra8 Qa8 25.Qc4 Qe8 26.h3 (26.Bd4 Bd6+/–) 26...Nc7 27.Nc6 Qd7 28.Bd4 Bd4 29.Nd4 Rf7 30.Ra1 Qd5 31.Qc6 Qc6 32.bc6 e5 33.Nf3 Re7 34.Ra7 Kf8 35.Ne5!! Re5 36.Rc7 Rc5 37.f4 b5 38.Rb7 Rc6 39.Rb5 Rc2 40.e4 Kf7 41.Rb7 Kf6 42.e5 Kg6 43.g4 h6 44.f5 Kg5 45.Rg7 Kf4 46.Kf1 Kf3 47.Ke1 Re2 48.Kd1 Re5 49.f6 Re4 50.Rh7 Rf4 51.Rh6 Ke3 52.g5 Kd3 53.Ke1 Ke3 54.Rh8 Rf5 55.g6 (55...Re5 56.Rd8 Kf4 57.Kd2+–) 1–0. Tabor,J – Kane,J, Telecomm, 1995.

8.0–0 c5

9.Nc3 Nbd7 10.a4 a6 11.d4 Ne4 (11...ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 cd4 14.Qd4=) 12.Qc2 (12.Ne4 Be4 13.Bd3 f5=) 12...Nc3 13.Bc3 ab5 (13...cd4 14.Nd4 Nc5 15.Rfd1=) 14.ab5 Qc7 15.Bb2 (15.Bd3 h6=) 15...Bf6 (15...cd4 16.Bd4 Rfc8 17.Ra8 Ra8 18.Bd3=) 16.Rfd1 cd4 17.ed4 (17.Bd4 Bf3 18.Bf3 Ra1 19.Ra1 d5=) 17...d5 18.Rdc1 (18.Bd3 g6=) 18...dc4 (18...Ra1 19.Ba1 Ra8 20.Bb2+=) 19.Qc4= Qc4 20.Rc4 Ra1 21.Ba1 Ra8 22.Rc1 (22.Bc3 Bd8 23.Ne5 Nf6=) 22...Kf8 (22...Bd5 23.Ne5 Bg5 24.Re1+=) 23.Ne5= Ne5 (23...Ke8 24.Nc6=) 24.de5 Bg5 25.Rd1 Ra2 26.Bf1 Rd2 (26...Bd5 27.Bd4 Bd8 28.Ra1=) 27.Rd2+= Bd2 28.Bd4 Ba5 29.Bd3 h5 (29...Ke7 30.h4+=) 30.Be2 (30.h4 Ke7+=) 30...g6 (30...h4 31.Bd3+=) 31.f4 Bd5 32.Kf2 Ke7 33.g4 (33.g3 Kd7+=) 33...hg4 34.Kg3 Kf8 (34...Be4 35.Kg4 Bf5 36.Kf3+=) 35.Kg4 (worse is 35.Bg4 Bc4–/+) 35...Kg7 36.Kg5 (36.Bf3 Bf3 37.Kf3 Kh6+=) 36...Be4 37.h4 Bf5 (37...Kf8 38.h5+=) 38.h5 gh5 (38...Bb4 39.h6 Kf8 40.h7+/–) 39.Kh5 (worse is 39.Bh5 Bd3+=) 39...Kh7 (39...Be4 40.Kg4+=) 40.Kg5 Kg7 41.Be3 ½–½. Grund,Karl – Balthasar,A, corr BdF, 1987.

9.Nc3 Ne4 10.Ne4 Be4 11.d3 Bb7 12.a4 (12.d4 a6= 13.dc5 dc5 14.Qc2=) 12...a5 (12...a6 13.Qb3= Bf6 14.Rfb1=) 13.Nd2 (13.Ra2 Nd7= 14.Nd2=; 13.Qc2 Bf6 14.d4=) 13...Nd7 (13...Bf6 14.d4=) 14.Bf3 d5 15.Rc1 Bf6 16.Bf6 Qf6 17.cd5 ed5 (17...Bd5 18.Bd5 ed5 19.d4=) 18.Qb3 Ne5 19.Bd5 (19.d4!? Nf3 20.Nf3=) 19...Bd5+= 20.Qd5 Rad8 21.Qe4 (21.Qa2 Nd3 22.Rcd1 Qb2+=) 21...Nd3 (worse is 21...Rd3 22.Nc4 Nc4 23.Qd3+– (worse is 23.Qc4 Rfd8+=; worse is 23.Rc4 Rfd8+=)) 22.Rc2? (22.Rc4 Rfe8 23.Qh4 Qh4 24.Rh4 Nb2+=) 22...Rfe8 (22...Nb4 23.Qc4 Nc2 24.Qc2–+) 23.Qg4? (23.Qf3 Qg6 24.Qg3 Qg3 25.hg3 Re6+=) 23...Nb4 24.Qc4? (better is 24.Ne4 Qe5 25.Rd2+=) 24...Nc2 25.Qc2 Qd6 26.Nc4 0–1. Hoier,Lothar – Loew,Bernd, SEM Tourn–B Saarlouis, 2004.

9.d3 Nbd7 10.a4 Qc7 11.Qc2 d5 (11...a6 12.Nbd2 (12.Na3 e5 13.Rfb1 a5 14.Re1 Rad8 15.Rac1 Rfe8 16.e4 Bc8 17.Rcd1=; 12.ba6 Ra6 13.Nc3 Rfa8 14.Nb5 Qc6 15.Rfb1 Ne5 16.Qb3 Nfg4 17.d4=; 12.Nc3 Rfe8 13.Rfb1 a5 14.Rd1 Rad8 15.Rab1 d5 16.cd5 ed5 17.d4=) 12...e5 13.Rfb1 ab5 14.ab5 d5 15.Nh4 Rfe8 16.Nf5 Bd6 17.Bf3+=; 11...e5 12.Nc3 (12.e4 Bc8 13.Nc3 a6 14.Rfb1 Qd8 15.ba6 Ra6 16.Nb5 Ne8 17.Nd2=; 12.a5 ba5 13.Bc3 d5 14.cd5 Nd5 15.Ba5 Qd6 16.Na3 Nb4 17.Qd2=; 12.Na3 a6 13.Rab1 Rfe8 14.e4 ab5 15.Nb5 Qd8 16.Nd2 Nf8 17.f4=) 12...Rfe8 13.Rfb1 a6 14.e4 Bc8 15.Bc1 Qd8 16.ba6 Ra6 17.Nb5+=) 12.Nbd2 (12.Rc1 dc4 13.Qc4 a6 14.Na3 Bd5 15.Qc3 Rfd8 16.ba6 Ra6 17.Nb5=; 12.Na3 Bd6 13.cd5 ed5 14.Rfc1 Rfe8 15.Qd2 Re7 16.Bc3 Qb8 17.Qd1=; 12.cd5 Nd5 13.Rc1 a6 14.ba6 Ra6 15.Nc3 Nb4 16.Qd2 Rfa8 17.d4=; 12.Rd1 dc4 13.dc4 a6 14.ba6 Ra6 15.Nc3 Rd8 16.Rab1 Bc6 17.Nb5=) 12...e5 (12...a6 13.cd5 Nd5 (13...ed5 14.ba6 Ra6 15.Nd4 Re8 16.Nb5 Qb8 17.Rfb1=) 14.ba6 Ba6 15.Rfb1= (15.Ne4 Bb7 16.Rfb1 Ra5 17.Ned2=) 15...Rfd8 16.Qb3 Bf6 17.Ne4=) 13.cd5+= Nd5 (13...Bd5 14.Nc4 Bd6 15.Rfd1 (15.Qc3+= Rfe8 16.e4 Bc4 17.Qc4+=) 15...Rfe8 16.e4 Be6 17.a5+=) 14.Nc4 Bf6 (14...Nb4 15.Qc3+= f6 16.a5 a6 17.ba6=) 15.Rfc1 (15.e4 Nf4+= 16.a5 Rfe8 17.Bc3+=) 15...Rfe8 (15...a6 16.Qb3= Rfd8 17.ba6=) 16.Qb1 (16.a5 Nb4 17.Qd2 Bd5+=) 16...e4 (16...a6!?= 17.Nfd2=) 17.de4+= Bb2 18.Qb2 Re4 19.a5 Nb4 (better is 19...Rd8!?+=) 20.Ncd2+– Ree8? (better is 20...ba5 21.Ne4 Be4+–) 21.Qb4!! (21.Qb4 a6 22.Nb3+–) 1–0. Maeurer,Christoph (2310) – Handke,Florian (2450), XVIII Open, Cappelle la Grande FRA, 2002.

9.d3 Nbd7 10.Nc3 a6 =.

9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.g3 d5 12.a4 a5 13.Rc1 Rad8 14.cd5 ed5 15.Qb3 Qd6 16.Qa3 Qe6 17.Rfe1 Rfe8 18.Qa1 Bd6 19.Bf1 Qg4 20.d4 c4 21.Bg2 Qh5 22.h3 Bc8 23.g4 Ng4 24.hg4+= Qg4 25.Ne5 Be5 26.de5 Nc5 27.Ba3 Nd3= 28.Qd4 Re5 29.Qg4 Bg4–/+ 30.f4 Re6 31.Nf3 Bf3 32.Bf3 f5 33.Re2 Nc1 34.Bc1 h6 35.Kf2 g5 36.Rd2 Red6 37.Rd4 g4 38.Bd1 Kf7 39.Bc2 Ke6 40.Rd1 Kf6 41.Bb2 Kg6 42.Bd4 h5 43.Rh1 Re6 44.Ke2 Rd7 45.Kf2 Rb7 46.Kg3 Rh7 47.Kh4 Rc7 48.Rd1 Rce7 49.Re1 Re8 50.Kg3 h4 51.Kh4 R6e7 52.Kg3? Rh7 53.Rg1 Rh3–/+ 54.Kf2 Rf3?? 55.Ke2=+ Rf4 56.Kd2?? Rd4–/+ 57.ed4 Kg5 58.Re1 c3 59.Kd1 Re1 60.Ke1 f4 61.Bd3? f3 62.Bc2 Kf4 (63.Kf2 g3 64.Kf1 Ke3–+) 0–1. Bulcourf,Carlos (2260) – De las Heras,Juan Carlos (2320), Buenos Aires PRENAJ, 1994.

9.d4 a6 =.

9.d4 cd4 10.Nd4 Qc7 11.Nd2 g6 12.Qb3 e5 13.Nc2 Nbd7 14.Nb4 Nc5 15.Qc2 Rad8 16.Rfd1 d5 17.Nf3 Ncd7 18.cd5 Qc2 19.Nc2 Bd6 20.Na3 e4 21.Nd4 Bd5 22.Nc6 Rde8 23.Rd5 (23.Na7?! Ra8 24.Nc4 Bc4 25.Rd6 Be2=) 23...Nd5 24.Rd1 Ba3 25.Ba3 Nc3 26.Rd7 Ne2 27.Kf1 Nc3 28.Bb2 Na4 29.Bf6 h6 30.Be7 Nc3 31.Nd4 Na2 32.Bf8 Kf8 33.Ra7 Nc3 34.Ra6 Nd5 35.Ke1 Rc8 36.Kd2 Rc5 37.Ra8 Kg7 38.Rb8 h5 39.Re8 Nc3= 40.Rb8 Nb5 41.Rb6 Na3 42.Rb7 Kf6 43.h4 Nc4 44.Ke2 Ra5 45.g3 Ra2 46.Kf1 Ne5 47.Rb6 Kg7 48.Ne2 Nf3 49.Rb4 Nh2 50.Ke1 Ra1 51.Kd2 Ra2 52.Kd1 Nf3 53.Nc3+= Rd2 54.Kc1 Rf2 55.Ne4 Re2 56.Rb3 Ne5 57.Kd1 Rg2 58.Ke1 f5 59.Rb7 Kf8 60.Rb8 Ke7 61.Rb7 Ke6 62.Ng5 Kd6 63.e4 Rg3 64.ef5 gf5 65.Rh7 Kd5 66.Rh5+= Kd4 67.Kf2 Rc3 68.Rh8 Ng4 69.Ke2 Re3 70.Kd2 Rg3 71.Rd8 Ke5 72.Re8 Kf6 73.Rf8 Kg6 74.Rg8 Kf6 75.Rf8 Ke5 76.Re8 ½–½. Morriss,P (2005) – Mihajlov,Sebastian (2050), Dublin IRL, Easter Masters, 2012.

8.0–0 Nbd7

9.a4 a5 10.d3 (idea Nbd2, Bb3, Ba3, Rc1, d4).

9.a4 d5 10.a5 dc4=+ 11.a6 Bd5 12.Na3 Nc5 13.Nc4 c6 14.bc6 Bc6 15.Nce5 Bd5 16.d4 Nce4 17.Nd2 Rc8 18.Rc1 Bb4 19.Ndf3 Nc3 20.Bc3 Bc3 21.Qa4 Ne4 22.Rc2 f6=+ 23.Nc4 Qe8 24.Qe8 Rfe8 25.Nfd2?? Bd2–+ 26.f3 Bc4 27.fe4 Be2 28.Rd2 Bf1 29.Kf1 0–1. Turcot,J – Tremblay,S, Sainte–Foy Canada, 1996.

9.Nc3 a5 10.d4+= d5 11.a4 (11.Rc1 c5=) 11...Re8 (11...dc4 12.Bc4 Rc8 13.d5 ed5 14.Nd5=) 12.Qc2 (12.Qd3+=) 12...g6 (12...dc4 13.Bc4 Bf3 14.gf3=) 13.Rfd1 (13.cd5 Nd5 14.Nd5 ed5+/–) 13...Ne4 (13...c6 14.cd5 Nd5 15.Rac1+=) 14.Ne4+/– de4 15.Nd2 Nf6 16.c5 (16.Ba3+/–) 16...bc5 (16...Bd5!?+/–) 17.dc5+– Bd5 18.Rac1 Nd7 (18...Qb8 19.Bf6 Bf6 20.Ne4+–) 19.c6 (19.Ne4 Rb8+–) 19...Nc5 (19...Nf6 20.Bf6 Bf6 21.Ne4+–) 20.Bd4 Nd3 21.Bd3 ed3 22.Qd3 Bb4 23.Nc4 f6 24.e4 Bc4 25.Qc4 Kf7 26.Bc5 Qd1 27.Rd1 Red8 28.Rd7 Rd7 29.cd7 Rd8 30.Qb4 ab4+= 1–0. Roos,G – Voss,R, BS–PCSI, 1995.

9.Nc3 a6 10.Nd4 =.

9.Nc3 Nc5 10.d4 Nce4 11.Ne4 Ne4 12.Qd3 (12.Nd2 a6=) 12...f5 13.d5 (13.Nd2 a6=) 13...ed5 14.cd5 Qe8 15.Rac1 (15.Nd2 Nc5 16.Qc4 a6=) 15...Nc5+= 16.Qc3 (16.Qd1 a6 17.ba6 Ba6+=) 16...Bf6–/+ 17.Qc2 Bb2 18.Qb2 Bd5 19.Rfd1 Bb7 20.Bc4 Kh8 21.Ng5 (better is 21.Nd4!?–/+) 21...Qg6–+ 22.Ne6?? Qg2# 0–1. Neumann,Frank – Garcia,Javier, OP–2012–0–02344, 2012.

9.Nc3 c6 10.d4 h6 11.bc6 Bc6 12.Bd3 Qc7 13.e4 e5 14.Nd5 Bd5 15.cd5 Nh7 16.Rc1+– Qb8 17.Bb5 Qd8 18.de5 Nc5 19.ed6 Qd6 20.e5 Qg6 21.d6 Bd8 22.Nd4 Ng5 23.f4 Nge4 24.Bc6 Rc8 25.Bd7! Rb8 26.Bf5 1–0. pcmvr (2860) – vcekota (2165), net–chess.com, 2011.

9.Nc3 Re8 10.a4 a6 11.Qc2 c6 12.bc6 Bc6 13.a5 ba5 14.Nd4 Bb7 15.Nb3 a4 16.Na4 Qc7 17.Bc3 Rac8 18.Rfb1 Be4 19.d3 Bg6 20.Qa2 Rb8 21.Ba5 Qc8 22.Nd2 Rb1 23.Rb1 Ne5 24.e4+= Nfd7 25.Nb6 Qc6 26.Nd7 Nd7 27.Bd1 Rb8 28.d4 Bg5 29.Ba4 Qc8?? 30.Nf3 ½–½. Rosin,Ralf (2330) – Schreiber,Kurt (2445), corr ICCF, 1996.

9.Nc3 Re8 10.Nd4 Bf8 (10...e5 11.Nc6 Bc6 12.bc6+=) 11.f4+= e5 12.Nb3 (12.Nc6 Bc6 13.bc6 Nc5+/–) 12...d5 (12...a6 13.Qc2=) 13.Bf3 (13.cd5!? ef4 14.Rf4 Nd5 15.Nd5 Bd5 16.Bf3+=) 13...e4=+ 14.Be2 Nc5 15.Nc5 Bc5 16.cd5 Nd5 17.Nd5 (17.Bc4 Qd7=) 17...Bd5=+ 18.Qc2 Re7 (18...c6 19.Qc3 f6 20.bc6=+) 19.a4 Qd6 20.Be5 Qd7 21.a5 c6 22.Rfb1 Rc8 23.Qb2 (23.d4 ed3 24.Qd3 Be6=) 23...f6=+ 24.Bc3 cb5 25.Bb5 Qe6 26.a6 (26.Bd4 Bd4 27.Qd4 Rec7=+) 26...Rec7–/+ 27.Bb4 h6 (27...Bb4 28.Qb4 f5 29.Rb2–/+) 28.Bc5=+ Rc5 29.Rc1 Bc4 30.Bc4 Rc4 31.Rc4 Qc4 32.Qa2 f5 33.Kf2 Kf7 34.Qb2=+ Rc5 35.Ra3 Qc1 36.Qb3 Ke7 37.Ra2 Qc4 38.Qb2 Kf8 39.Ra3 Qc1 40.Qb4 h5 41.Ra2 Qc4=+ 42.Qb2 h4 43.h3 Kg8–/+ 44.g4 hg3 45.Kg3 Qe2 46.Qb3 Kh7 47.d4 Qe1 48.Kg2 Rc1 (49.Qg8 Kg8 50.h4 Qh1 51.Kg3 Qf3 52.Kh2 Rh1#) 0–1. Bravo Ardila – Lopez Perez, corr, 1989.

9.d3 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Nc5 12.Nbd2 Qd7 13.Qc2 e5 14.d4 ed4 15.Nd4 Nfe4 16.Bf3 f5 17.N4b3 Qe6 18.Nd4 Qg6 19.Nc6 Bf6 (19...Bc6!? 20.bc6 Bf6 21.Bf6 Nf6=) 20.Ra8+= Ra8 21.Bf6 Bc6 22.Bd4 Bb7 23.g3 Qe8 24.Ra1 Ra1 25.Ba1 Qa8 26.Bd4 Qa5 27.Bc5?? (better is 27.Nf1=) 27…Nd2–+ (27...Nd2 28.Bd1 Be4–+; 27...Nc5 28.Bb7 Nb7 29.Qf5 Qa1 30.Kg2+–) 0–1. Nemeth,Laszlo1 (1985) – Pongo,Istvan (1820), HUN–chT2 Erkel, 2007.

9.d3 a6 10.a4 Re8 11.Nbd2 Bf8 (11...e5 12.d4=) 12.Qc2 g6 (12...e5 13.d4=) 13.d4+= Bg7 14.Rac1 a5 (14...e5 15.Qd3=) 15.Ba3 (15.e4 c6+=) 15...Bf8 (15...Rc8 16.c5 dc5 17.dc5 bc5 18.Bb2+=) 16.Rfd1 Qc8 17.Nb3 (17.e4 e5 18.d5 Nc5+/–) 17...Be4 18.Qc3 Rb8 (18...e5 19.c5+=) 19.c5 Nd5 20.Qd2 dc5 21.Ng5 c4 (21...Bf5 22.e4 c4 A) 23.ef5?! cb3 24.fe6 fe6 25.Bf8 Nf8+=; B) < 23.ed5 Ba3 (< 23...cb3 24.de6 fe6 25.Bf8 Nf8 26.Qb2+=) 24.de6 Be6 25.Rc4 Bd5–/+; C) 23.Bf8 cb3 24.Bh6+– (24.ef5?! Nf8 25.fg6 Ng6+=)) 22.Bf8 (22.Rc4 Ba3 23.Ne4 Qb7+/–) 22...Nf8 (better is 22...cb3!? 23.Ne4 Rf8+/–) 23.Rc4+– Nf6 24.Ne4 Ne4 25.Qc2 Nf6 (25...Nd6 26.Rc7 Qd8 27.Rc1+–) 26.Rc7 Qd8 27.Bf3 Nd5 28.Bd5 Qd5 29.Nd2 Nd7 (29...Rb7 30.Rc3+–) 30.Ne4 (30.e4!? Qd6 31.Qc6 Qc6 32.bc6 Nf6+–) 30...e5?? (30...Kg7+–) 31.Rd7! (31...Qe6 32.Rd6+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Lozinski,J, corr 1.AMM Poland, 1991.

9.d3 e5 10.Nbd2 e4 (10...a6 11.a4=) 11.Ne1 ed3 12.Nd3 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Bf3 f5 15.Be4 fe4 16.Nf4 Nc5 17.Qd5 Kh8 18.Ba3 (18.Ne6 Ne6 19.Qe6 a6+/–) 18...Bf6+= 19.Rad1 Qe7 20.Bc5 bc5 21.Qc6 Rfc8 22.Nd5 Qe6 23.a4 Be5 24.a5 g5 25.f3 Qh6 26.f4 gf4 27.Nf4 Rf8 (27...a6 28.ba6 Ra7 29.Rb1+/–) 28.g3 Rae8 29.Qc7 d5 (29...a6 30.Qc6 ab5 31.cb5+–) 30.Qc5 d4?! (30...dc4 31.Qa7 Qg5 32.Rd7+–) 31.Rd4 (31.Qa7 d3+–) 31...Bd4 32.Qd4 (worse is 32.ed4 e3 33.Qc7 Qg5+–) 32...Kg8 33.Qa7 Ra8 34.Qb6 Rf6 35.Qc7 Rf7 36.Qb6 Rf6 37.Qb7 Ra5 38.Qc8 Rf8 39.Qe6 Qe6 40.Ne6 Rc8 41.Rf5 h6 42.Rc5 Re8 43.b6 Ra1 44.Kg2 Rb1 45.Nc7 Rf8 46.Rb5 (46.Rb5 Rb5 47.Nb5+– (47.cb5?! Rb8+/–)) 1–0. Thesing,Michael (1885) – Langer,Ralf (1770), Muensterland Verbandsklasse–B, 2008.

9.d4 c5 10.Nbd2 cd4 11.Nd4 Nc5 12.N2b3 Qc7 13.Nc5 bc5 14.Nb3 d5 15.Rc1 Qb6 16.cd5 ed5 0–1. marcosramospg – kpadfield (2115), net–chess.com, 2010.

9.d4 Ne4 10.Nbd2 f5 11.Ne4 fe4 12.Nd2 Qe8 13.f4 Qg6 14.Bg4 Rad8 15.Qe2 Bc8 16.f5 ef5=+ 17.Bf5?? Rf5–+ 0–1. Fournier,Frederic – Bakus,Michel, Open Paris FRA, 1998.

9.d4 Ne4 10.Nfd2 f5 11.f3 Nef6 12.Qb3 Qe8 13.Nc3 Kh8 14.Bd3 Qh5 15.Rae1 d5 16.Ba3 Ba3 17.Qa3 a6 18.Qb3 ab5 19.Nb5 Rac8 20.Nc3 Qg5 21.Rf2 f4 22.e4 c5 23.ed5 ed5 24.cd5 cd4 25.Nce4 Qd5 26.Bc4 Qe5 27.Rfe2 Be4 28.Ne4 Nc5 29.Qb5 d3 30.Bd3= Qd4 31.Nf2 Nd5 32.Re8 Ne3 33.Rf8 Rf8 34.Qb6 Qc3 35.Qb1 h5 36.Bf1 Rd8 37.Rc1 Qd4 38.Qb6 Rd5 39.Qg6 Qe5 40.Bd3 Kg8 41.Be4 Rd6 42.Qh7 Kf7 43.Nd3 Qg5 44.Nf4! Rh6?? 45.Bg6! Kf6 46.Nh5 Rh5–+ (46...Rh5 47.Kf2 Rh7 (47...Qg6?! 48.Qg6 Kg6 49.Ke3=) 48.Bh7 Ng4 49.fg4 Qc1–+) 0–1. Kabanof,N (2130) – Wohl,A (2380), Dutch Open, Dieren NED, 2008.

9.d4 Re8 10.Nbd2 a6 11.Qc2 =.

9.d4 Re8 10.Nbd2 Ne4 11.Ne4 Be4 12.Bd3 Nf6 13.Qc2 d5 14.Be4 Ne4 15.Ne5 Bd6 16.f3 Nf6 17.Nc6 Qd7 18.c5 Bf8 19.a4 a6 20.Rfc1 Rec8 21.Ba3 bc5 22.dc5 ab5 23.ab5 d4 24.Rd1 Qd5 25.ed4 Nd7 26.Bb2 g6 27.Bc3 Ra1 28.Ra1 Nc5? 29.dc5 Qc5 30.Kh1 Qb5 31.Na7 (31.Na7 Qb8 32.Nc8 Qc8 33.Qe4+–) 1–0. Anonymous – Anonymous, internet, 2011.

9.d4 Re8 10.Nbd2 Bf8 11.a4 (11.Qc2 a6+=) 11...a5 (11...c5 12.a5+=) 12.ba6 (12.Bd3 Be7+=) 12...Ra6= 13.c5 Ra7 14.cb6 cb6 15.Bb5 Ba6 (15...Be7 16.Qe2=) 16.Qb3 (16.Qe2 Bb5 17.ab5 Rc7=) 16...Qa8 (16...d5 17.Ne5 Bb5 18.ab5 Ra1 19.Ra1=) 17.Rfc1 Bb5 18.ab5 Rc8 (18...d5 19.Ne5=) 19.Nc4 (19.Ra7 Rc1 20.Bc1 Qa7=) 19...Ra1 (19...d5 20.Ra7 Qa7 21.Nce5 Rc1 22.Bc1 Ne5 23.Ne5=+) 20.Ra1 (20.Ba1? d5 21.Bb2 dc4 22.Rc4 Qd5–+) 20...Qd5 21.Nfd2 Ne4 (21...Qh5 22.Ba3 d5 23.Nd6=+) 22.Ne4 (22.Ra7 Qf5 23.Ne4 Qe4=) ½–½. Labahn,Wolfgang (2215) – Liemann,Michael (2280), Dortmund op–A, 1993.

9.d4 h6 10.Nc3 d5 11.cd5 Nd5 12.Rc1 Rc8 13.a4 N7f6 14.Qc2 Bb4 15.Nd5 Bd5 16.Bc3 Be7 17.Nd2 Qd7 18.Bf3 Bf3 19.Nf3 c5 20.dc5 Rc5 21.Rfd1 Qb7 22.Qb3 Rcc8 23.Nd4 Nd5 24.Bb2 Bf6 25.Nc6 Bb2 26.Qb2 Ne7 27.Rd6 Nc6 28.bc6 Qb8 29.Qd2 Rc7 30.Rd7 Rcc8 31.f4 Rc7 32.Qd6 Rd7?? 33.Qb8 (33.Qb8 Rb8 34.cd7+–; 33.Qd7?! Rc8+/–) 1–0. Van Esbroeck,Dirk – Vontina,Maria, SN–2010–0–00297, 2010.

9.d4 h6 10.Nbd2 Ne4 (10...a6 11.Qc2=) 11.Ne4+= Be4 12.Nd2 Bb7 13.Bf3 Bf3 14.Nf3 (14.Qf3 a6+=) 14...f5 (14...a6 15.e4+=) 15.Re1 (15.Qd3 a6+=) 15...Nf6 (15...a6 16.a4+=) 16.a4 (16.d5 e5+=) 16...Qe8 (16...a6 17.Qd3+=) 17.h3 (17.d5 Qf7+=) 17...Ne4 (17...a6 18.Qd3=) 18.Nd2 (18.d5 Qg6+=) 18...Qg6 (18...a6 19.f3 Ng3 20.e4=) 19.Ne4 fe4 20.Qg4 (20.Rf1 a6=) 20...Qg4 21.hg4 Rf7 (21...a6 22.Rec1=) 22.Ra2 Raf8 23.Bc3 d5 24.cd5 ed5 25.Rc1 Bd6 26.Be1 g5 27.Rb1 Rh7 28.Kf1 h5=+ 29.gh5 Rh5 30.Ke2 Rh2–/+ 31.Rbb2 Rg2–+ 32.Kd1 g4 33.Re2 Rg1 34.Kc2 Rg2?? 35.Kd1 Rf7 36.Rac2 Rg1 37.Ra2 Bb4 38.Rab2 Be1 39.Re1–/+ Rg2 40.Ree2 Rh7 41.Ra2 Rh1 42.Kc2 Rgg1?? 43.Kb3–/+ Kf8 44.Rec2 Rh7 45.Rc6 g3 46.fg3 Rg3 47.Rf2 Rf3 48.Re2 Ke8 49.Rc3 Kd8 50.Kb4 Rh1 51.Rec2 Rb1 52.Ka3 Rf7 53.Ka2 Rbf1 54.Rg2 R1f2 55.Rf2 Rf2 56.Kb3 Kd7 57.Ka3 Re2 58.Kb3 Re1 59.Kb2 Rg1 60.Rc2 Rg8 61.Kb3 Rc8 62.Rc6 Re8 63.Rc3 Re6–/+ 64.Kb4 c5 65.dc5+= bc5 66.Kc5 Rd6 67.Kd4 ½–½. Thierling,Helmut – Kraemer,Marianne, NRW–ch op Seniors, 2003.

9.d4 h6 10.Bd3 a6 =.

9.Nd4 a6 =.

9.Nd4 d5 10.Nc6 Bc6 11.bc6 Nb8 12.Qa4 dc4 13.Qc4 Qd6 14.Rc1 a5 15.d3 Na6 16.Na3 Qd5 17.Nb5 Qc4 18.Rc4 Rfc8 19.Kf1 Ne8 20.a3+/– Nd6 21.Nd6 Bd6 22.Rg4 g6 23.d4 h5 24.Rg5 Kh7 25.Bd3 Kh6 26.f4 Be7 27.Rb5 Rd8 28.Rc1 Rac8 29.Ke2 Nb8 30.Be4 Bf6 31.Kd3 Kg7 32.Bf3 Kf8 33.e4 Ke8 34.e5 Bg7 35.Kc4 Bh6 36.g3+– Bf8 37.Rd1 Be7 38.h3 Bf8 39.g4 hg4 40.hg4 Be7 41.Rh1 Bf8 42.Rh8 Ke7? 43.a4 Bg7 44.Ba3 (44.Ba3 Rd6 45.Rc8+–) 1–0. pierre – kratz, ChessWorld.net, 2005.

9.Nd4 e5 10.Nc6 Bc6 11.bc6 Nb8 =.

9.Nd4 Qe8 10.f4 Nc5 11.Nc3 a6 12.a4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qd7 15.Na2 d5 16.Nb4 Nfe4 17.Ndc6 Bc6 18.bc6 Qd8 19.d4 (better is 19.cd5!? ed5 20.d3+/–) 19...Nd7= 20.Nd5 ed5 21.cd7 Qd7 22.cd5 f5 (22...Qd5 23.Qc2 Re8 24.Bc4+= (worse is 24.Qc7 Qb3 25.Qc1 Ba3–/+)) 23.Qc2+/– Bd6 24.Bf3 Qe7 25.Bb2 Re8 26.Be4 Qe4 27.Qe4 Re4 28.Kf2 h6 29.Ra1 Re8 30.Ra7 Kf7 31.Ba3 Ke7?? (better is 31...Ba3 32.Ra3 Ke7+/–) 32.Rc7+– (32.Rc7 Kf6 33.Bd6+–) 1–0. Quist,Viggo Bove – Boyd,Frank, olm9 .qual GP3 B5 corr, 1977 (=1.Nf3 Nf6 2.c4 b6 3.b4 e6 4.b5 Bb7 5.Bb2 Be7 6.e3 0–0 7.Be2 d6 8.0–0 Nbd7)

9.a4 a6

10.a5 ab5 (10...Ne4) 11.ab6 bc4 12.bc7 Qc7.

10.Nc3 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Ne5 13.Ne5 de5 14.Rd1 e4 15.Qa7 Qc8 16.h3 e5 17.Nd5 Nd5= 18.cd5 Bd5 19.Be5 Bb7 20.Rc1 Bd8 21.d3 Re8 22.d4 Rf8 23.Bd6 Re8 24.Bg4 f5 25.Qa2 Kh8 26.Bh5 Re6 27.Bc7 Bf6?? 28.d5 Rd6+/– 29.Rc5 Rd5 30.Rd5 Bd5 31.Qd5 Qc7 32.Qf5 Qe7 33.Qc8 Qd8 34.Qc6 Kg8 35.Qe4 Qe7 36.Qa8 Qf8 37.Qf8 Kf8 38.f4 Ke7 39.Kf2 Ke6 40.e4 Bd4 41.Kf3 g6 42.Bg4 Ke7 43.e5 h5 44.Ke4 Bf2 45.Be2 h4 46.Bc4 Be1 47.Kf3 Bd2 48.Kg4 Kf8 49.Kg5 Kg7 50.e6 Kf8 51.Kf6 Ke8 52.Bd5 Bc3 53.Kg6 Ke7 54.f5 Be5 55.Be4 Bd4 56.Kh7 Be5 57.Kg8 Bd6 58.Kg7 Be5 59.Kh7 Kf6 60.Kg8 Bd6 61.Bd3 Bc5 62.Kh7 Bb4 63.Bc2 Bd6 64.Kg8 Bb4 65.Kh8 Bd6 66.Bb1 Be5 67.Bd3 Ke7 68.Kg8 Bd6 69.Kg7 Be5 70.Kg6 Bf6 71.Be2 Be5 72.Bf3 Bf6 73.Bd1 Be5 74.Bc2 Bf6 75.Kh7 Be5 76.Kg8 Bd6 77.Bd3 Be5 78.Bb1 Bd6 79.Kg7 Be5 80.Kg6 Bf4 81.Be4 Be5 82.Kg5 Bf6 83.Kh5 Ke8 84.Kg6 Ke7 85.Kh7 Be5 86.Kg8 Bd6 87.Bf3 Be5 88.Bd1 Bd6 89.Kg7 Be5 90.Kg6 Bf6 91.Bc2 Be5 92.Bb3 Bf6 93.Bd5?? Be5 94.Bc6 Bf6 95.Kh7 Be5 96.Kg8 Bf6 97.Be4 Be5 98.Bd3 Bd6 99.Kg7 Be5 100.Kg6?? Bf6 101.Be2 Be5 102.Bf3?? Bf6 103.Bc6 Be5 104.Bd5 Bf6 105.Bb7 Be5 106.Ba8 Bf6 107.Kh5 Ke8 108.Bf3 Kd8 109.Kg4 Ke7 110.Kf4 Kf8 111.Ke4 Ke7 112.Kd5 Bc3 113.Kc6 Bd4 114.Be4 Be3 115.Kc7 Bf2 116.g4 hg3 117.h4 Bg1 118.h5 Be3 119.h6 Bh6 120.Kb6 Kd6 121.Ka7 Bg5 122.b6 Be3 123.Ka6 Ke7 124.b7 Bf4 125.Ka7 Bc7 126.b8Q Bb8 127.Kb8 Kd6 128.Kc8 Ke7 129.Bg2 Kf6 1–0. Superforte – REXChess, 1994.

10.Nc3 c6 11.ba6 Ba6 12.Nd4 =.

10.d3 Re8 11.Nbd2 Bf8 12.Qc2 g6 13.d4 Bg7 14.Rac1 a5 15.Ba3 Bf8 16.Rfd1+/– Qc8 17.Nb3 Be4+= 18.Qc3 Rb8 19.c5 Nd5 20.Qd2 dc5 21.Ng5 c4 22.Bf8 Nf8 23.Rc4 Nf6 24.Ne4+– Ne4 25.Qc2 Nf6 26.Rc7 Qd8 27.Bf3 Nd5 28.Bd5 Qd5 29.Nd2 Nd7? (better is 29...Rb7+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Lozinski, corr 1AMM Poland, 1991.

10.d4 ab5 11.cb5 Ng4 12.h3 Nh6 13.Nc3 Nf5 14.Qb3 h6 15.Rfc1 Rc8 16.a5 ba5 17.Ra5 e5 18.Ra7 ed4 19.Nd4 Nd4 20.ed4 Ba8 21.Nd5 Bd5 22.Qd5 Nb6 23.Qb7 Bf6 24.Rc7 Rc7 25.Qc7 Nd5 26.Qc6 Nf4 27.Bc4 Ne6 28.Be6 fe6 29.b6 e5?? 30.b7 ed4 31.Ra8 Qb8 32.Rb8 (32.Rb8 Rb8 33.Qc8 Rc8 34.bc8Q (34.bc8N?! d3 35.Bc1 Bc3+/–) 34...Kf7 35.Qd7 Kf8 36.Qd6 Kg8 37.Qd5 Kh7 38.Kf1+–) 1–0. elsh1403 – cv69 (1645), kurnik, 2011.

10.d4 Re8 11.Nc3 Bf8 12.Qc2 g6 13.Rfd1 Qc8 14.e4 c5 15.d5 ed5 16.ed5 Bh6 17.Bd3 Ne5 18.Ne5 de5 19.ba6 Ba6 20.Nb5 Bb5 21.ab5 Ra1 22.Ra1 Bg5 23.Ra6 e4 24.Be2 Nd7 25.Bc1 Bc1 26.Qc1 f5 27.Qf4 Ne5 28.Rb6?? Qc7–+ 29.Rc6? Qa5 30.Ra6 Qe1= 31.Bf1 Nd3?? 32.Qe3+– (32.Qe3 Qd1 33.Ra7+–) 1–0. Gugulski,Marcin – Kusmierek,Jozef, corr 2AMM Poland, 1994.

10.Nc3 Re8

11.d4 c6 12.ba6 Ra6 13.e4 =.

11.d4 Bf8

12.Qc2 c5 13.ba6 Ra6 14.Nb5 =.

12.Qc2 c5 13.bc6 Bc6 14.e4 +=.

12.Qd3 c5 +=.

12.Qc2 g6

13.Rfd1 c5 14.ba6 Ra6 15.Nb5 +=.

13.Rfd1 Bg7 14.h3 Qc8 15.e4 e5 16.de5 Ne5 17.Ne5 de5 18.Nd5 h5 19.Ba3 Kh8 20.f3 Nd7 21.Qd2 Nc5 22.Bc5 bc5 23.Qe3 ab5 24.cb5 Bd5 25.Rd5 Bf8 26.Bc4 Kg7 27.Qc3 f6 28.Rd2 Rd8 29.Bd5 Ra7 30.a5 1–0. Thystrup – Roelvag, corr Nordisk Cp I 1987–88.

13.Rfd1 Qc8=

14.d5 ed5 15.ba6 Ba6 16.cd5 Be2 17.Ne2 Qb7 18.Qc4 Bg7 19.Nc3 Nc5 20.Nd4 Qa6 21.Qa6 (21.Qb5 Ng4=) ½–½. Schirmer,Michael – Wilk,B, corr 3GMM–05, 1995.

14.d5 Bg7 15.ba6 Ba6 16.a5 +=.

14.d5 Bg7 15.de6 fe6 16.a5 =.

14.d5 Bg7 15.de6 Re6 16.Nd4 Re8 17.Bf3 Bf3 18.Nf3 ab5 19.ab5 Ra1 20.Ba1 Qa8 21.Bb2 Ne4 22.Nd5 Qb7 23.Bg7 ½–½. Rosner,Dirk – Hafner, corr, 1989.

14.e4 Rb8 15.h3 a5 16.Qd3 e5 17.d5 Nc5 18.Qe3 h6 19.Ne1 Bg7 20.Nd3 Nfd7 21.Bg4 Qd8 22.Bd7 Nd7 23.f4 ef4 24.Qf4 Qg5 25.Qg5 hg5 26.Re1 f6 27.Nd1 Kf7 28.N1f2 Re7 29.Re3 Rbe8 30.Rae1 f5 31.Bg7 Kg7 32.g3 Kf6 33.ef5 gf5 34.Re7 Re7 35.Re7 Ke7 36.h4 gh4 37.gh4 Ne5 38.Ne5 de5 39.Nd3 Kf6 40.h5 Bc8 41.h6 Kg6 42.Ne5 Kh6 43.d6 cd6 44.Nf7 Kg6 45.Nd6 Be6 46.c5 bc5 47.b6 Bd5 48.b7 Bb7 49.Nb7 1–0. Laskowski – Lozinski, corr AMM Poland 1990–92.

14.e4 c5 15.dc5 dc5 16.e5+/– Ng4 17.Ne4 Be4 18.Qe4 Nh6 19.Qc6 Qc6 20.bc6 Nb8 21.c7 Nc6 22.Rab1 a5 23.Rd6 Ne5 24.Rb6 Nf3 25.Bf3 Rac8 26.Be5 Bg7 27.Bg7 Kg7+/– 28.Rb8 Rf8 29.R8b7+– Nf5 30.Bc6 Nd6 31.Ra7 Ne8 32.Rbb7 Nd6 33.Rb5! Ne8 34.Be8 Rfe8 35.Rba5 (35.Raa5?! Rc7 36.Kf1 Rd8+/–) 1–0. Cornacchini,Gabriele – Jobe,Tom, IECC, 1999.

14.e4 e5 15.de5 Ne5 16.Ne5 de5 17.Nd5 Nd5 18.cd5 Qd7 19.Rac1 Bd6 20.Qd2 a5 21.Qg5 Kg7 22.f4 f6 23.fe5 fe5 24.Rf1 Qe7 25.Qg3 Rf8 26.Bg4 Rf1 27.Rf1 Rf8 28.Rf8 Kf8 29.Be6 Qf6 30.Qf3 Qf3 31.gf3 Ke7 32.Bc1 Kf6 33.h4 Kg7 34.Kg2 h6 35.Kg3 Kh7 36.h5 Kg7 37.Kg4 g5 38.Kf5 Ba8 39.Bb2 1–0. Guziec – Lozinski, corr AMM Poland 1990–91.

14.e4 Bg7 +/–.

9.a4 c5

10.Nc3 Re8 11.Ra2 d5 12.d4 dc4 13.Bc4 cd4 14.Nd4 Rc8 15.Be6+= Qc7 16.Bh3 Bf8 17.Ra1 Rcd8 18.Rc1 Nc5 19.Qc2 Bc8 20.Bc8 Rc8 21.Nc6 Bd6 22.h3 a5 23.Rfd1 Bf8 24.Nd5 Nd5 25.Rd5 Re4?? 26.Rc5! (26...Rce8 27.Rd5+–) 1–0. Grund,Karl – Wikstroem, corr, 1956.

10.d4 cd4 11.ed4 d5=+ 12.Nbd2 dc4 13.Bc4 Nd5 14.Qb3 N7f6 15.Rac1 Nf4 16.Rfe1= Rc8 17.Ba3 Bd6 18.Bd6 Qd6 19.Bf1 Rfd8 20.g3 Qd5 21.Rc8= Rc8 22.Qd1 Ng6 23.Qb1 Ne7 24.Bg2 Qf5 25.Nh4 Qb1=+ 26.Rb1 Bg2 27.Kg2 Rc2 28.Nhf3 g5 29.Rd1 Ned5 (30.h3 h5–/+; 29...g4 30.Ne5–/+) 0–1. Fischbach,R – Bless,G, GER–ch qgB31 corr939, 1993.

10.Ne1 a5 11.Bf3 Bf3 12.Nf3 Qc7 13.d3 Rad8 14.Nbd2 d5 15.Rc1 Bd6 16.g3 (16...dc4 17.Nc4=). Hasler,Ulrich (1905) – Idol,Harry (1855), IECG, 2000.

9.d4 a6

10.Na3 =.

10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c5 13.Nbd2 Ne4 14.Bb2 Nd2 15.Nd2 Nf6 16.Qb3 Ne4 17.Ne4 Be4 18.f3 Bg6 19.Ra1 Qc7 20.Ra6 Bf6 21.Qa4 h6 22.Ra7 Qb8 23.Qa6 cd4 24.Bd4 Bd4= 25.ed4 d5 26.c5 bc5 27.dc5 Qe5 28.b6 Qd4 29.Kf1 Qc5 30.b7 Qc1 31.Kf2 Qc5 32.Kf1 Qc1 33.Kf2 Qc5 34.Kg3 Qc7 35.Kf2 Qc5 ½–½. carocan (1655) – phoenix13, kurnik, 2011.

10.a4 Re8 11.Nc3 Bf8 12.Qc2 g6 13.Rfe1 Bg7 14.Red1 Qe7 15.Nd2 a5 16.Bf3+= Bf3 17.Nf3 Nf8 18.e4+/– N6d7 19.Bc1 e5 20.Nd5 Qd8 21.Bg5 f6 22.Bh4 g5 23.Bg3 Ne6 24.h3 ed4 25.Nd4 Nd4 26.Rd4 f5 27.Rdd1? f4 28.Bh2–/+ Be5 29.Rd3?? Nc5 30.Rf3?? Qd7 31.h4?? g4 32.Rf4?? Bf4 33.Nf6+– Kg7 34.Nd7 Bh2 35.Kh2 Nd7 36.Qe2 Ne5 37.f4 gf3 38.gf3 Rf8 39.Rf1 Rf4 40.Kg3 Raf8+/– 41.Qd2 Rf3 42.Rf3 Rf3 43.Kg2 Rf6 44.h5 Kf7 45.Qd5 Ke7 46.Kg3 Nd7 47.Qb7 Kd8 48.Qa8 Ke7 49.Qg8 Rf7 50.Qc8 (50...Rf1 51.Qc7+–) 1–0. Mroz,Antoni – Lozinski, corr 1.AMM Poland, 1991.

10.Qc2 ab5 11.cb5 Be4 12.Qc1 h6 13.a4 Bb7 14.Nbd2 d5 15.Ba3+= Ba3 16.Ra3 Ne8 17.Bd3 Ndf6 18.Ne5 Qe7 19.h3 Qb4+= 20.Bc2 Nd6 21.Nd3 Qa5 22.Ra1 Nc4 23.Nc4 dc4 24.Ne5 c3 25.Qe1 Rfd8 26.Ra3 Nd5 27.Nd3 Ra7 28.Bb1 Kh8 29.Ne5 Rf8 30.Ra2 Qb4 31.Bc2 Qe7 32.Ra1 Qh4 33.Nf3 Qh5= 34.Rb1 c5 35.dc5+= bc5 36.e4 Qg6 37.Ne5+/– Qh7 38.Nc6 Raa8 39.f4 Bc6+= 40.bc6 Rfe8 41.Rb7 Qg6 42.Rf2 Nb4 43.Qc3 Nc6 44.e5 Qh5 45.Qd3 g6 46.Rf7+– Red8 47.Qg6 Qg6 48.Bg6 Ra4 49.Rc2 Rd5 50.Rc7 Nd4 51.R2c5 Rc5+/– 52.Rc5 Ne2 53.Kf2 Nf4 54.Bc2 Ra2 55.Kf3 Nd5+/– 56.Ke4 h5 57.g4 hg4 58.hg4 Kg7 59.Rc8 Ra3 60.Bd3 Kg6 61.Kd4 Kg5 62.Bc4 Kg4 63.Bd5 ed5 64.e6 Ra7 65.Kd5 Kf5 66.Rf8 Kg6 67.Kd6 Ra6 68.Kd7 Ra7 69.Kc6 Ra6 70.Kd5 Ra7 71.Rf3 Ra5 72.Kd6 Ra6 73.Kd7 Ra7 74.Ke8 Ra8 75.Ke7 Ra7 76.Kd8 Ra8 77.Kd7?? Ra7 78.Kd6?? Ra6 79.Ke5 Ra5 80.Kd4 Ra4 81.Kd3?? Ra3= 82.Ke2 Rf3 83.Kf3 Kf6 84.Ke4 Ke6 ½–½. SuperForte5 – REXChess, 1994.

9.d4 d5

10.Nbd2 a6 11.a4 a5 (11...c5 12.bc6 (12.cd5 Nd5 13.Rc1 ab5 14.Bb5 Nc7 15.Bd3 Bc6 16.Ra1 Nd5=; 12.Qb1 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Bd6 15.cd5 ed5 16.dc5 bc5=; 12.Qc2 cd4 13.Nd4 Rc8 14.Rfc1 a5 15.Qd1 Nc5 16.cd5 Bd5=) 12...Bc6 13.Rc1 Re8 14.cd5 Bd5 15.Bd3 Bb7 16.Qe2 Nd5=; 11...c6 12.cd5 (12.Qb3 c5 13.ba6 Ba6 14.Rfb1 Qc7 15.Ba3 Rfc8 16.Bd3 Bd6=; 12.Qc2 dc4 13.Bc4 cb5 14.ab5 Qc7 15.Qd3 ab5 16.Bb5 Rfc8=; 12.bc6 Bc6 13.Rc1 dc4 14.Bc4 Qc7 15.Bd3 Rfc8 16.Ne5 Ne5=) 12...Nd5 13.bc6 Bc6 14.Rc1 Bb7 15.Qb3 N7f6 16.Ba3 Ba3=; 11...dc4 12.Bc4 (12.Qc2 c6 13.Bc4 cb5 14.ab5 Qc7 15.Qd3 ab5 16.Bb5 Rfc8=; 12.Nc4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Qa1 c6 15.bc6 Bc6 16.Rc1 Bd5=; 12.Qb1 ab5 13.ab5 c6 14.Bc4 cb5 15.Bb5 Ra1 16.Ba1 Bf3=) 12...ab5 13.ab5 Ra1 14.Qa1 Bd6 15.Qa7 Qa8 16.Ra1 Ne4+=) 12.Rc1 (12.Ba3 c5 13.bc6 Bc6 14.Be7 Qe7 15.Qb3 Rac8 16.Rfc1 Rc7+=; 12.Qc2 dc4 13.Nc4 Be4 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 Rc8 16.Nce5 Ne5+=; 12.Qb3 Rc8 13.Ba3 dc4 14.Nc4 Ba3 15.Qa3 Ne4 16.Rac1 Bd5+=) 12...Rc8 13.cd5 Bd5 (13...Nd5 14.Qb3 Bd6 15.Nc4 Qe7 16.Rfd1 Rfd8+=) 14.Bc4 (14.Ne5 Ne5 15.de5 Ne4 16.Ne4 Be4+=) 14...Bb7 (14...c6 15.Qe2 Bc4 16.Rc4 cb5+=) 15.Ne5 (15.Qb3 c5 16.bc6 Rc6+=) 15...Ne5 16.de5 Nd5 (16...Nd7=) 17.Qe2 Nb4 18.Rfd1 c6 19.Nb3 (19.Ne4 Qc7+/–) 19...Qe8+= 20.bc6 (20.Qg4 cb5 21.Bb5 Bc6+=) 20...Nc6 (better is 20...Qc6!? 21.Bd5 Ba6 22.Bc6 Be2+=) 21.Bb5+= f6 22.ef6 Bf6 23.Bf6 Rf6 24.Ba6 Ba6 25.Qa6 Rb8 26.Nd4 Nb4 27.Qb5 Qf8 28.f3 Nd5 (28...e5 29.Qc4 Kh8 30.Nb5+=) 29.Nc6 Rc8? (better is 29...Ra8 30.e4 Nf4+/–) 30.e4+– Nf4 (30...Nc7 31.Qb6 Kh8+–) 31.Ne7!! Qe7 32.Rc8 Rf8 33.Rf8 Qf8 34.Qb6 Ne2 (34...Qf6+–) 35.Kf1 (35.Kf1 Kf7 36.Ke2+–) 1–0. sokol60 (1720) – shub2004 (1710), ChessWorld.net, 2016.

10.Nbd2 a6 11.ba6 A) 11...Bc8 12.Bd3 (12.Ne5 Ba6 13.Nc6 Qe8 14.Ne7 Qe7 15.Qb3 Rfd8 16.Rfe1 c5=; 12.Qc2 Ba6 13.Rfb1 dc4 14.Nc4 Bb7 15.Bd3 Bf3 16.gf3 Rc8=; 12.Qb3 Ba6 13.Rfb1 dc4 14.Nc4 Bb7 15.Ba3 Ba3 16.Na3 Bd5=) 12...Ba6 13.Qc2 Re8 14.Rfc1 Bd6 15.Ne5 Qe7 16.a4 Rec8+=; B) 11...Ba6 12.Bd3 (12.Qc2 dc4 13.Nc4 Bb7 14.Ncd2 Rc8 15.Rfd1 Bd6 16.e4 c5=; 12.Qb3 c5 13.Rfb1 Qc7 14.Bd3 Rfc8 15.Rc1 cd4 16.ed4 dc4+=; 12.Qc1 c5 13.Rd1 Qc7 14.dc5 Bc5 15.Qc2 e5 16.Qf5 Rfe8=) 12...dc4 13.Nc4 Bb7 14.a4 Bd5 15.Qc2 Bf3 16.gf3 Bb4=.

10.Nbd2 a6 11.Qc2 A) 11...c6 12.a4 (12.bc6 Bc6 13.cd5 Bd5 14.Rfc1 Qc8 15.Qd3 Qb7 16.Ba3 Ba3=; 12.ba6 Ba6 13.Bd3 b5 14.c5 b4 15.a3 Bd3 16.Qd3 ba3=; 12.Rfc1 ab5 13.cb5 cb5 14.Bb5 Ba6 15.a4 Bb5 16.ab5 Ra1=) 12...dc4 13.Bc4 cb5 14.ab5 Qc7 15.Qd3 ab5 16.Bb5 Rfc8=; B) 11...dc4 12.a4 (12.ba6 Ba6 13.Nc4 Bb7 14.Ncd2 Rc8 15.Rfd1 Bd6 16.e4 c5=; 12.Bc4 ab5 13.Bb5 c6 14.Bd3 c5 15.e4 Rc8 16.e5 cd4=) 12...ab5 13.ab5 c6 14.Ra8 Ba8 15.Bc4 Qc8 16.Rc1 cb5=; C) 11...ab5 12.cb5 Rc8 13.Rfc1 c5 14.bc6 Bc6 15.Qb3 Ne4 16.Rc2 Rc7=.

10.Nbd2 a6 11.cd5 A) 11...ed5 12.a4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Qa1 Ne4 15.Qa7 Qa8 16.Ra1 Bb4+=; B) 11...Nd5 12.a4 (12.ba6 Ba6 13.Ba6 Ra6 14.Qb3 Bd6 15.Rfe1 f5 16.Rec1 N7f6=; 12.Re1 ab5 13.Bb5 c6 14.Bc4 Ba6 15.e4 Nf4 16.Qc2 Qc7=) 12...N7f6 13.Ne5 ab5 14.ab5 Qd6 15.Ndc4 Qb4 16.Qc2 Ra1+=; C) 11...Bd5 12.ba6 Nb8 13.Qb1 Na6 14.e4 Bb7 15.Rc1 Nh5 16.Qc2 Nf4=.

10.Nbd2 dc4 11.Bc4 c5 12.bc6 Bc6 13.Qb3 Rc8 14.Rfc1 Re8? 15.Be6!+– fe6 16.Qe6 Kh8 17.Rc6 Rc6 18.Qc6 Nb8 19.Qc4 Nbd7? 20.Ng5 (20.Ng5 Rf8 21.Nf7 Rf7 22.Qf7+–) 1–0. pereira – The one, internet, 2006.

7.Be2 Ne4

8.0–0 f5 9.d4 c5 10.Nbd2 d5 11.Qb3 cd4 12.Bd4 Bf6 13.Ne4 fe4 14.Ne5 Nd7 15.Nd7 Qd7 16.c5 Qe7 17.c6+/– Bc8 18.Qb2 e5 19.Bc3 Rd8 20.Rad1 d4? 21.ed4+– ed4 22.Bb4?? Qe8 23.Bc4= Kh8 24.Qd2 d3 25.Qe3 Bd4 26.Qg3 Be5 27.f4 ef3?? 28.Qf3+– Bd4 29.Kh1 Bf6 30.c7 Rd4 31.Bd3 Qd7?? 32.Qa8 Qc7 33.Rc1 Qf7 34.Rc8 Rd8 35.Rd8 Bd8 36.Rf7 (36.Rf7 a6 37.Qd8) 1–0. carocan (1670) – unejam, kurnik, 2011.

8.Nc3+= Bf6 9.d4 c5 10.Ne4 Be4 11.0–0 cd4 12.Bd4 d5 13.cd5 Bd5 14.h3 Nd7= 15.Rc1 Rc8 16.Bf6 Qf6?? 17.Rc8+– Rc8 18.e4! Be4 19.Qd7 Rd8 20.Qa7 Qb2 21.Ng5 Bg6 22.Qb6 Rf8 23.Bc4 h6 24.Nf3 Be4 25.Qc7 Bf3 26.gf3 Qc3 27.b6 Qf3 28.b7 Qe4 29.b8Q Rb8 30.Qb8 Kh7 31.Qb1 (31.Qb1 Qg6 32.Qg6 Kg6 33.a4+–) 1–0. pierre – wymadas, internet, 2009.

7.g3 d5

8.d4 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Nbd2 c6 11.a4 c5 12.0–0 cd4 13.Bd4 Nc5 14.Re1 Rc8 15.Rc1 Nce4 16.Ne4= Be4 17.Ne5 Bb4 18.Re2 Nd5 19.Nc6 Rc6 20.bc6 Bf3 21.Rcc2 Be2 22.Qe2 Bd6 23.Bd5+/– ed5 24.Qg4 g6 25.Qh3 Qc7 26.Qd7 Qd7? 27.cd7+– Rd8 28.Rc8 Be7 29.Be5 f6 30.Bc7 (30.Bc7 Rf8 31.Bd6+–) 1–0. opportunity (2320) – vhilts (2310), net–chess.com, 2010.

8.Bf6 Bf6 9.d4 dc4 10.Bc4 c6 11.0–0 cb5 12.Bb5 Qd5 13.Be2 Rc8 14.Nbd2 Nc6 15.a3 Na5 16.e4 Qd7 17.e5 Be7 18.Nb1 Qd5 19.Nbd2 Rc3 20.Qa4? Bc6 21.Qd1 Bg5 22.h4 Bd2 0–1. Baer,Cy (1895) – Flores C,Ricardo (2040), CiF, 2007.

6.c4 a6

7.Qc2 Bf3 8.gf3 0–0 9.d4 ab5 10.cb5 Nd5 11.Nd2 c6 12.a3 cb5 13.Bb5 Bh4 14.Qb3 Qg5 15.Kf1 Nc6 16.Rg1 Qh6 17.Rg2 Rfc8 18.f4 Na5 19.Qd3 Rc7 20.Kg1 Rac8 21.Ba6 Ra8 22.Rc1 Rc1 23.Bc1 Nc7 24.Bb5 d5 25.Bd7 Qf6 26.Ba4 Rc8 27.Qb1 b5=+ 28.Bc2 Qh6 29.a4 Be7 30.f5 ba4 31.Ba4 Bd6 32.Qc2 Ra8 33.e4 Bf4 34.e5 Ne8 35.f6 g6 36.Kh1 Qh3 37.Bb5 Nc4 38.Nc4 Bh2 39.Ne3 (39.Rh2 Qf1) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Rushton,Darren, TSC, 2002.

7.d4 (--> 6.d4 a6 7.c4).

7.Be2 =+.

7.a4 0–0

8.Nc3 c5 9.Be2 d5 10.cd5 ed5 11.d4 c4 12.0–0 Bb4 13.Qc2 Re8 14.Ne5 Bc3 15.Bc3 Ne4 16.Bb4 f6 17.Nf3 Qd7 18.ba6 Na6 19.Be1 Bc6=+ 20.Bd1 b5 21.Nd2 b4 22.Bh5 Re7 23.Ne4 Re4 24.Bf3 Re7 25.Bd2 Qe6 26.Rfb1 Rb8 27.h4 b3 28.Qc1 Be8 29.h5 g5 30.hg6 Bg6 31.Rb2 Rg7 32.Be2 Kh8 33.g3 Be4 34.Qf1. Sternik,Ryszard (1935) – Woelfelschneider,Peter (2305), Tiger Temat, 2006.

8.Nc3 c5 9.Be2 d5 10.cd5 ed5 11.d4 Ne4 12.dc5 Nc3 13.Bc3 bc5 14.0–0 ab5 15.Bb5 Na6 16.Bd3 Nb4 17.Bb4 cb4 18.Nd4 h6 19.Nf5 Bc5 20.Rc1 Bd6 21.Qb3 Re8 22.Rfd1 Qf6 23.Nd6 Qd6 24.Be2 Rac8 25.Rb1 Re4 26.Bd3 Rh4 27.g3 Rc3 28.Qb2 Rg4 29.f3 Rg5 30.Qb4 Qb4 31.Rb4 Bc8 32.f4 Rh5 33.Rb8 d4 34.Ba6 de3 35.Rd8 Kh7 36.Rbc8 (36...Rc8 37.Rc8+– (< 37.Bc8 Ra5+–)) 1–0. Grott,Peter (1985) – Nittschalk,Karl (1705), DESC, 2001.

8.Nc3 d5 9.cd5 ed5 10.d4 Re8 11.Be2 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 c5 14.bc6 Nc6 15.0–0 Qd7 16.Qb1 Ra8 17.Rc1 Ra5 18.Ne5 Ne5 19.de5 Ne4 20.Ne4 de4 21.Bc3 Rc5 22.Qb6 Bd5 23.Bd2 Rc1 24.Bc1 h6 25.Bb2 Be6 26.Bd4 Qd5 27.Qb8 Kh7 28.Qb1 Kg8 29.h3 Qa2 30.Qa2 Ba2 31.Bg4 Bb4 32.Kh2 Kf8 33.Kg3 Bd5 34.h4 g6 35.h5 g5 36.Bf5 Ke7 37.Kg4 Bb7 38.Kh3 Bd5 39.Kg3 Bb7 40.Kg4 Bd5 41.f4 ef3 42.gf3 Bc4 43.Kg3 Be1 44.Kg2 Bb4 45.Kf2 Bb3 46.Kg3 Be1 47.Kh3 Bb4 48.Bg4 Bd2 ½–½. Grott,Peter – Nittschalk,Karl, DESC, 2001.

8.Nc3 d6 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Ne4 11.Ne4 Be4 12.d3 Bb7 13.Nd4 Bf6 14.Bf3 Bf3 15.Qf3 Qc8 16.Nc6 Re8 17.Bf6 Nf6 18.e4 e5 19.h3 Nd7 20.Qg3 Nc5 21.f4 ab5 22.fe5 bc4 23.ed6 cd6 24.Qd6 Qe6 25.Qe6 Re6 26.Nd4 Rd6 27.Nb5 Rd3 0–1. Kreuzer – Bohnes, active 1991.

8.d4 d6 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Re8 11.Nc3 Bf8 12.Qc2 g6 13.Rad1 Bg7 14.Nd2! e5 15.Bf3 Qc8 16.Bc6! Ng4!! 17.Qe4? Bc6 18.bc6 ed4! 19.Qg4 f5! 20.cd7 Qd7 21.Qf3 dc3 22.Qd5 Qf7 23.Qf7 Kf7 24.Bc1 cd2 25.Bd2 a5 0–1. Mayer – Frick, corr 1983–84.

8.Be2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 d5 11.d4 dc4 12.Bc4 Qd6 13.0–0 c5 14.bc6 Nc6 15.Nbd2 Re8 16.Qe2 Na5 17.Bd3 Nd5 18.Ne5 f5 19.Qh5 g6 20.Ng6 hg6 21.Qg6 Kf8 22.Rb1 Qa3 23.Qh6 Kf7 24.Qh5 Kg7 25.Bf1 Qa2 26.Rd1 Rh8 27.Qe2 Bd6 28.h3 Rh4 29.Qd3 Qa4 30.Rb1 Nb4 31.Qc3 Kf8 32.d5 Bd5 33.Qf6 1–0. Poschmann – Coltharp, email 4AMM–06 1997.

8.Be2 c5 9.d3 d6 10.Nbd2 Nbd7 11.0–0 a5 12.d4 Qc7 13.Qc2 Rac8 14.Rac1 Qb8 15.Qb1 Qa8 16.Rfd1 h6 17.Ne1 (17.h3 Ne4=) 17...Rc7 18.f3 cd4 19.ed4 d5 20.cd5 Rc1 21.Rc1 Nd5 22.Rc2 Rd8 23.Nd3 Qb8 (23...Ne3 24.Rc1–/+) 24.Nc4= Bg5 25.Nce5 (25.Bc1 Bf6 26.Bb2 Nf4=) 25...Ne5+= 26.Ne5 (26.de5!? Nb4 27.Rc4–/+) 26...Be3–/+ 27.Kh1 Qd6 (27...Nb4 28.Nc6 Bc6 29.bc6 Nc2 30.Qc2–/+) 28.Nc4 (28.Bd3 Bf4=) 28...Qf4 (28...Qb4 29.Qa1–/+) 29.Ne3 Qe3 (29...Ne3 30.Bc1 e5 31.de5+=) 30.Bf1? (better is 30.Qc1=) 30...Qb3–+ 31.Rc4 Ne3 32.Rc3 Qd1 33.Qd1 (33.Rc1!? Qa4 34.Bd3–+) 33...Nd1 34.Rc7 Nb2 35.Rb7 Na4 36.Bd3 g6 37.Bc2?? Rc8 0–1. Mikhaylov,Dimitri (1850) – Drachev,Oleg (2220), St Petersburg RUS, Chigorin Mem, 2012.

8.Be2 d5 9.0–0 dc4 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c5 13.d3 Nbd7 14.Nbd2 Qc7 15.Qb3 Ne8 16.Ne4 Be4 17.de4+= Bf6 18.Nd2 Ba1 19.Ra1 Nd6 20.Qb2 Nb7 21.f4 Nf6 22.e5 Nd5 23.Ra3 Na5 24.Qc1 Rd8 25.Ne4 Nc4 26.Qc4 Ne7 27.Qa2 Nc8 28.Qe2 Qd7 ½–½. Borrmann,Fritz – Woelfelschneider,Peter, TT–17 ETC, 2005.

8.Be2 d5 9.0–0 dc4 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c5 13.Ne5 Nbd7 14.d3 Qa8 15.Nd7 Nd7 16.Nd2 Bf6 17.e4 Ba1 18.Qa1 ½–½. Bonetti,Shane (2125) – Woelfelschneider,Peter (2315), ETC, 2006.

8.Be2 d5 9.0–0 dc4 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.d4 c6 14.Nbd2 cb5 15.Bb5 Qa8 16.Qb1 Rc8 17.e4 Nf8 18.Bd3 Ng6 19.g3 Bd8 20.Re1 Ba6 21.Ba6 Qa6 22.d5 ed5 23.ed5 Nd5=+ 24.Re8 Nf8–/+ 25.Ne4 Bc7 26.Qb2 f6 27.Rc8 Qc8 28.Qb3 Qe6 29.Nc3 Nc3 30.Qc3 Bd6 31.Ng5 Be5 32.Qe1 fg5 33.Qe5 Qe5 34.Be5 Nd7 35.Bd4 g6 36.Kf1 Kf7 37.Ke2 Ke6 38.f3 b5 39.Bg7 Nc5 40.Bh6 Kf5 41.g4 Kf6 42.Bf8 Ne6 43.Bd6 Nf4 44.Kd2 Ke6 45.Bf8 Kd5 46.Be7 Ne6 47.Kc3 Nd4 48.Bg5 Nf3 49.Bf4 Ke4 50.Bd6 Ne5 51.h3 Nc6 52.Bc7 Kf3 53.Kd3 Kg2 54.h4 Kh3 55.h5 Kg4 56.h6 b4 57.Bd6 b3 58.Kc3 Kh5 59.Bf8 (59.Kb3 Nd4 60.Kc4 Nf5–+ (60...Kh6?! 61.Kd4 Kg5 62.Kd3–+)) 0–1. Schmidt,G – Steiner,D, Caorle, 1988.

8.Be2 d5 9.0–0 dc4 10.Bc4 c6 11.Na3 cb5 12.ab5 Qc7 13.Qe2 Rc8 14.Rfc1 Qd8 15.ba6 Na6 16.Nb5 Nc5 17.Na7 Rc7 18.Nd4 Nce4 19.Nab5 Rcc8 20.f3 Nc5 21.Na7 Rc7 22.Ndb5 Rd7 23.d4 Na6 24.Bb3 Nb4 25.e4 Ba6 26.Bc4 Bb7 27.Qe1 Ne8 28.Bf1 Nc7 29.Qc3 Nca6 30.Ba3 Qf8 31.Rcb1 g5 32.Rb3 g4 33.Kh1 gf3 34.gf3 h6 35.Bh3 Kh7 36.Rg1 1–0. Degterev,Pavel (2225) – Keller,Thomas (1795), CP–2011–P–00028, 2011.

7.a4 a5

8.Nc3= 0–0 9.Be2 d6 10.0–0 e5 11.d4 e4 12.Nd2 Re8 13.d5 Bf8 14.Qc2 Qe7 15.Rae1 Nbd7 16.Nb3 Bc8 17.Bd1 Qe5 18.Ne2 Qg5 19.Ng3 Qg6 20.Nd2 Nc5 21.Be2 Bg4 22.Bf6 Be2 23.Re2 gf6 24.Ra1 (24.Qa2 f5+=) 24...h5 (24...Bg7 25.Nb3=) 25.Ree1 (25.f3 f5+=) 25...Bh6 26.Nb3 Nd3 27.Rf1 h4 28.Ne2 Kh8 29.Nbd4 Rg8 30.g3 Rae8 31.Kg2 Re5 32.Nc6 Rh5 33.Rh1 Qg4 34.Ned4 h3 35.Kf1 Ne5 36.Qe2 Nf3 (36...Kh7!?+=) 37.Nf3+/– ef3 38.Qd3 Re8 39.Ke1 Re4 40.Rc1 f5 41.Kd2 Bg7 42.Rc2 Bf6 43.Kc1 Rg5 44.Kb1 Rg8 45.Rd1 Rge8 46.Rdd2 Kg8 47.Ka2 Bh8 48.Rc1 Kf8 49.Kb3 Qg6 50.Qc2 Qg4 51.Rcd1 Qh5 52.Rc1 Qg6 (52...Qg4 53.Ka2 Kg8+=) 53.Rd3 f4 54.ef4?? (better is 54.gf4 Qg2 55.Ka2+/–) 54...Re2–/+ 55.Rd2 Rd2 56.Qd2 Re2 57.Qd1 Rb2 (worse is 57...Rf2 58.Nb8–+) 58.Ka3 Rf2 59.Nd4 Qf6 (worse is 59...Rh2 60.Rc3 Qe4 61.Nf3 Bc3 62.Nh2–+) 0–1. Remetean,Vasile (2115) – Kotan,Ladislav (2360), Zuzmara op Aggtelek, 2004.

8.Nc3 0–0 9.Be2 d6 10.d4 Nbd7 11.0–0 g6 12.Nd2 d5 13.cd5 ed5 14.Qb3 Bd6 15.Bf3 Bb4 16.Rfd1 Bc3 17.Qc3 Re8 18.Rac1 Rc8 19.Qb3 Nf8 20.Be2 Ne6 21.Nf3 Kg7 22.Ne5 h5 23.f4 Ne4 24.Bf3 f5 25.Be4 fe4 26.Kh1 Qf6 27.g4 h4 (27...hg4 28.Rg1+=) 28.f5 Ng5 (28...gf5 29.Rf1 f4 30.ef4 Kg8+/– (30...Nf4?? 31.Qe3 Qh6 32.g5+–)) 29.Ng6+– Ba8 (29...Nf3 30.Rc3+–) 30.Rc3 (30.Nh4?! Nh3 31.Ng6 Nf2 32.Kg2 Nd1 33.Rd1 c6+=) 30...c6 (30...Kg8 31.Qc2 (31.Nh4?! Qh6=) 31...Ne6 32.Ba3+–) 31.Rdc1 (31.Nh4?! Nh3 32.Ng6 Nf2 33.Kg2 Ng4=) 31...h3 (31...Nh3 32.R1c2 Rg8 33.bc6+–) 32.bc6 Nf3 (32...Rc6 33.Rc6 Bc6 34.Qb6+–) 33.Qd5 Rcd8 34.Qb5 Qg5 35.c7 Qg4 36.R3c2 Nd2 (36...Rc8 37.Qd7 Kh6+–) 37.d5 Kh6 38.Nh4 (38.Nh4 Rc8 39.Rg1 Qg1 40.Kg1 Rg8 41.Kh1+–) 1–0. Hering,Hartmut – Manolis,George (1640), DJ–CT18/pr53, 2011.

7.a4 ab5

8.ab5 Ra1

9.Ba1 0–0 10.Be2 c5 11.bc6 Nc6 12.Nc3 d5 13.cd5 Nd5 14.Nd5 Qd5 15.0–0 Ra8 16.Qb1 Qa5 17.Bc3 Bb4 18.Rc1 Bc3 19.Rc3 Qa1 20.Rb3 Qb1 21.Rb1 Ba6 22.Kf1 Be2 23.Ke2 Rb8 24.Rc1 Rc8 25.Rc3 Kf8 26.Ne5 Ne7 27.Nd7 Ke8 28.Nb6 Rc3 29.dc3 Kd8 30.Kd3 Nf5 31.g3 Kc7 32.Nc4 f6 33.e4 Nh6 34.h3 Nf7 35.f4 Kc6 36.Kd4 h5 37.e5 Kb5 38.f5 ef5 39.e6 Nd8 40.Kd5 Nc6 41.Nd6 Kb6 42.Nf5 1–0. Bulcourf – Martin y Herrera, Florida 1993.

9.Ba1 0–0 10.Be2 Bc5 11.Qa4 Re8 12.Qa7 Bf3 13.Bf3+= d5 14.cd5 Nd5= 15.Nc3 Nb4 16.0–0 Nd3 17.Be2 c6 18.Qa4+= Nb4 19.d4 Bd6 20.Rb1 Qh4 21.g3 Qe7 22.Ne4 c5 23.Nd6 Qd6 24.dc5 bc5 25.Rd1 Qb6 26.Bf3 Re7 27.Be5 Nd5 28.Bd5+– ed5 29.Rd5 h5? 30.Rd6 Qc7 31.Re6! fe6 32.Bc7 Rc7 33.Qc4 Rf7 34.Qe6 Nd7 35.b6 g5 36.Qg6 Rg7 37.Qe8 Nf8 38.Qc8 g4 39.b7 Rb7 40.Qb7 Ng6 41.Qd5 (41.Qd5 Kg7 42.Qh5+–) 1–0. pierre – cgman15, internet, 2009.

9.Ba1 0–0 10.Be2 d5 11.0–0 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.d4 Qa8 14.Bb2 Bf3 15.Qf3 Qf3 16.gf3 Ra8 17.Nc3 Ra7 18.f4 Ra8 19.Ra1 ½–½. Kilpatrick – Wallwork, corr SCCA 1988–90.

9.Ba1 d5 10.Nc3 0–0 11.Be2 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.d4 Qa8 14.0–0 c5 15.bc6 Bc6 16.Be2 Ne4 17.Qb3 Rb8 18.Bb2 b5 19.Ra1 Qb7 20.Ne4 Be4 21.Ra5 Bd5 22.Qd1 b4 23.Qa1 Bd6 24.Ra7 Ra8 25.Ra8 Qa8 26.Qa8 Ba8 27.Nd2 Nb6 28.Bd3 Bc6 29.e4 Na4 30.Ba1 Nc3 31.h3 Bc7 32.Bc3 bc3 33.Nb1 Bb5 34.Bc2 Ba5 35.g3 Bb4 36.Kg2 f5 37.f3 Kf7 38.Kf2 g6 39.Ke3=+ Bc4 40.d5 Bc5–/+ 41.Kf4 ed5 42.Nc3 d4 43.Nd1 Bd6 44.e5 Ba3 45.g4 Bc1 46.Kg3 f4 47.Kg2 d3 48.Ba4 Ke6 49.Nf2 Ke5 50.Ne4 Kd4 51.Kf2 Ba2 52.Ke1 Ke3 53.Bd1 Bc4 54.Kf1 d2 55.Kg2 Be2 (55...Be2 56.Nd2 Bd1 57.Nf1 Kd3–+) 0–1. Welti,Manfred (2090) – Fernandez Vicente,Carmelo (2270), corr Coppa Latina–6 bd09, 2003.

7.a4 d5

8.Qc2 0–0=+ 9.d3 dc4 10.dc4 ab5 11.cb5 Bb4 12.Bc3 Qe7 13.Be2= Nd5 14.0–0 Rd8 15.Ne5 Bc3 16.Nc3= Qc5 17.Bd3?? Qc3–+ 18.Bh7 Kf8 19.Ng6? fg6 20.Qg6 Qf6 21.Qh5 Qh6 22.Qf3 Ke7 23.Be4 Nd7 24.Rfd1 N7f6 25.Rd4 Rh8 26.h3 g5 27.Qg3 Ne4 28.Re4 Rac8 29.Rc4 c6 30.e4 Nf4 31.bc6 Ne2 32.Kh2 Ng3 33.c7 Ne2 34.Rb1 g4 35.Rb3 Qf4 (35...Qf4 36.Kh1 Qf2 37.Rc1 Be4 38.Rf3 Rh3 39.Rh3 Qg2#) 0–1. Trokenheim,Marek – Hoeglund,Leif, Stockholm, 1983.

8.d4 0–0 9.Nc3 =+.

8.d4 Ne4 9.Nbd2 Bb4=+ 10.Be2 Bc3 11.Qc2 Bb2 12.Qb2 Nd2 13.Nd2 a5 14.c5 c6 15.0–0 Nd7 16.Rfc1 Rc8 17.Nb3 0–0 18.Qc3 f5 19.cb6 Qb6? 20.Qa5+– cb5 21.ab5 Ra8 22.Qb6 Nb6 23.Nc5 Bc8 24.Ra8 Na8 25.Ra1 Nb6 26.h3 Kf7 27.Ra7 Kf6 28.Rc7 Na8 29.Rc6 Re8? 30.b6 Ke7 31.b7 Bd7 32.ba8Q Ra8 33.Rc7 (33...Kf6 34.Nd7 Kg5 35.f4 Kh6 36.g4 fg4 37.hg4+–) 1–0. Oze,Kristian (1845) – Tardy,Andras (1895), Berze mem 7th, 1996.

8.cd5 Bd5 9.Nc3 0–0 =.

6.c4 c5

7.Nc3 d5 8.cd5 ed5 9.Bd3 Nbd7 10.0–0 0–0 11.h3 Re8 12.Re1 Bd6 13.Bc2 Rc8 14.Rc1 Bb8 15.Bb1 d4 16.ed4 Qc7 17.Re8 Re8 18.g3 Nh5 19.dc5 bc5 20.Ng5 g6 21.Be4 Be4 22.Nge4 (22.Nce4?! h6 23.Nf7 Kf7 24.Qf3 Kg8 25.Qb3 Kf8=) 22...Ne5 23.Nd5 Qd8 24.Rc5 Re6?? (24...f5 25.Be5 Be5+=) 25.Qc1 Nd3 (25...Qd7 26.Rc8 Kg7+–) 26.Rc8 (26.Rc8 Re8 27.Nef6 Nf6 28.Nf6 Kf8 29.Ne8 Nc1 30.Rd8+–) 1–0. Gierth,Karlheinz (2260) – Raines,David, IECG, 2009.

7.Bd3 d5 8.cd5 Nd5 9.Bg7 Rg8 10.Be5 Rg2 11.Bg3? (11.Bh7 Ne3 12.Qe2–+) 11...Bf6–+ 12.Nc3?? (better is 12.Be5–+) 12...Nc3 13.dc3 Rg3! 14.hg3 (14.fg3 Bc3 Double attack; 14.hg3 Bc3 Double attack) 14...Bc3 15.Ke2 Qf6 (better is 15...Ba1 16.Qc2 Nd7–+) 16.Nd2–/+ Nd7 (16...Bd2 17.Kd2 Nd7–+ (worse is 17...Qf2 18.Qe2 Qe2 19.Ke2–/+; 17...Bh1? 18.Qh1 Ke7 19.Qa8 Qa1 20.Qb8 Qa2 21.Ke1+–)) 17.Ne4= Be4 18.Be4 0–0–0 19.Qa4 Ba5?? (better is 19...Ba1 20.Qa6 Kc7 21.Qa7 Kd6 22.Rd1 Ke7+=) 20.Rad1 (20.Bh7?! Ne5 21.Qf4 Rd2 22.Kf1 Qf4 23.gf4 Ng4+=) 20...Qb2 21.Kf3 f5 22.Bc6 Ne5 23.Kg2 Rh8 (23...Nd3!? 24.Rdf1 Qg7+/–) 24.Rd6 Ng4? (better is 24...c4 25.Re6 Nd3+–) 25.Qf4 Bd2 (25...Qe5+–) 26.Bd7 Kb7 27.Bc6 Kc7?? (better is 27...Kc8=) 28.Bb7 (28.Rd7 Kc8 29.Qc7#) 28...Kb7?? (28...Be3 29.Rc6 Kb7 30.Qc7 Ka8=) 29.Rd7 (29.Rd7 Ka8 30.Qf3 Kb8 31.Qb7#) 1–0. Gonzalez Berrendero,Carlos (1740) – Garcia Prados,David (2025), San Sebastian de los Reyes ESP, 2012.

7.d4 cd4 8.Qd4 0–0 9.Nc3 +=.

7.d4 d5 8.Nbd2 (8.cd5 ed5 9.Nbd2 0–0+=) 8...0–0 9.Be2 (9.Bd3 a6+=) 9...dc4 (9...a6 10.dc5 ab5 11.cd5 Nd5 12.Bb5 bc5 13.0–0+=) 10.Nc4 cd4 11.ed4 (11.Bd4 Bb4 12.Kf1 Nbd7=) 11...Bb4+= 12.Ncd2 Ne4 (12...Qd5 13.0–0+=) 13.a3 (better is 13.0–0!?=) 13...Bd2–/+ 14.Nd2 Nd2 15.Qd2 Bg2 16.Rg1 Bd5 17.Qh6 g6 18.h4 Qf6 19.0–0–0 (19.Rc1!? Nd7 20.Qg5–/+) 19...Nd7 20.Bd3 Ba2 21.Rd2 Rac8 22.Kd1 Qf3 (22...Bc4!? 23.Rg3–+) 23.Ke1–/+ Nf6 24.d5 ed5 (better is 24...e5!?–/+) 25.Bg6= fg6 26.Rg6 hg6 27.Qg6 Kh8 ½–½. Lunin,Mikhail (2130) – Ershov,Aleksey (1720), Ramenskoe, 2010.

7.Be2 0–0

8.0–0 d5 9.d3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d3).

8.0–0 d5 9.d4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d4).

6.d4 a6

7.Nc3 0–0 8.ba6 Na6 9.Bb5 c5 10.0–0 Nc7 11.Bd3 d5 12.Rb1 Ne4 13.Be4 de4 14.Ne5 f6 15.dc5 fe5 16.Qd8 Bd8 17.cb6 Nd5 18.Nd5 ed5 19.Be5 Ra2 20.Bd6 Rf6 21.Bc7 Rf8 22.Bd8 Rd8 23.c3 Ra3 24.Rfc1 Rc8 25.f3 ef3 26.gf3 Rac3 27.Rc3 Rc3 28.Kf2 d4 29.ed4 Rf3 30.Kg1 Rd3 31.Rb4 Rd1 32.Kf2 Rd2 33.Kg3 Rg2 34.Kf4 Rh2 35.Ke5 h5 36.d5 Re2 37.Kd6 g5 38.Rc4 g4 39.Rc7 g3 40.Rb7 g2 41.Rb8 Kf7 42.b7 Rb2 43.Rc8 g1Q 44.Rc7 Kf6 0–1. mrkt – Insidious, GameColony.com, 2002.

7.Nbd2 0–0 8.Bd3 =+.

7.Nbd2 ab5 8.Bb5= 0–0 9.0–0 Ba3 10.Ba3 Ra3 11.c4 Qe7 12.Ba4 Bf3 13.Nf3 Na6 14.Bb3 Nb4 15.Qb1 Rfa8 16.e4 d6 17.Rd1 Nd7 18.Qb2 e5 19.de5 Ne5 20.Ne5 Qe5 21.Qe5 de5 22.Rd7 h5 23.Bd1 h4 24.Rc7= Ra2 25.Ra2 Ra2 26.Rd7 Ra1 27.g3 h3 28.f4 Nc6 29.Kf2 Ra2 30.Kg1 Rg2 31.Kh1 ef4 32.gf4 Rf2 33.Ba4?? Rf1# 0–1. Esteban,Amalia G – Woelfelschneider,Peter, ETC, 2003.

7.a4 0–0

8.Nbd2 d5 9.Bd3 c5 10.c4 Nbd7 11.ba6 Ba6 12.0–0 Rc8 13.Rc1 cd4 14.ed4 Bb4 15.Qb3 Qe7 16.Bc3 Bc3 17.Rc3 dc4 18.Bc4 Nd5 19.Rcc1 Bc4 20.Rc4 ½–½. Kuhlmann – Brus, 1989.

7.c4 ab5=+

8.cb5 0–0 9.Nc3 c6 10.a4 Bb4= 11.Rc1 Ra4?? 12.Qa4+– (12.Qa4 Nd5 13.Be2+–) 1–0. pierre (2025) – CHED (1620), internet, 2006.

8.cb5 d6 9.Bd3 h6 10.0–0 Nbd7 11.Qc2 d5 12.Rc1 Rc8 13.a4 0–0 14.Nbd2 Bd6 15.Ne5 Be5 16.de5 Ng4 17.Nf3 h5 18.h3 Nh6 19.Bd4 c5 20.bc6 Rc6 21.Qd1 Rc1 22.Rc1 f5 23.ef6 Nf6 24.Qb3 Ne4? 25.Be4 de4 26.Qe6 Kh8 27.Qh6 Kg8 28.Qg7# 1–0. Trkn – guest5212, ICC, 2004.

8.cb5 Ne4

9.Nc3 Bb4 10.Qb3 Bc3 11.Bc3= Bd5 12.Bc4 Nc3 13.Qc3 Bf3 14.gf3 Qg5 15.Bf1 Ra7 16.f4 Qh4 17.Bg2 0–0 18.0–0 d5 19.f5 Qg4 20.fe6 fe6 21.a4 Rf6 22.f3= Qh5 23.a5 ba5 24.b6 cb6 25.Qc8 Rf8 26.Qe6 Kh8 27.Qb6 Ra6 28.Qc5 Re8 29.e4 Rh6 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Mrkvicka,Josef, CiF GT–93–0670A, 1993.

9.Nc3 Bb4 10.Qb3 Qe7 11.a3 Nc3 12.Qb4 Qb4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 =+.

9.Nc3 Nc3 10.Bc3 Bd5 11.Qc2 =.

6.d4 d5

7.Ba3 c5 =.

7.Nbd2 a6 8.Bd3 =.

7.Nbd2 Nbd7 8.Bd3 0–0 9.0–0 c5 10.bc6 Bc6 11.c4 Rc8 12.cd5 Bd5 13.e4 Bb7 14.Qa4 Rc7 15.Rac1 Rc1 16.Rc1+= a5 17.Bb5 Nb8 18.Qc2 Ba6 19.Ba6 Na6 20.Qc4 Qa8 21.a3 Qb7 22.h3 b5 23.Qc6 Qa8 24.g4 h6 25.Ne5 a4? 26.f4 b4 27.g5 hg5 28.fg5 ba3= 29.Ba1 Nh5 30.g6 Nf4 31.gf7 Kh7 32.Qc4 Bf6 33.Ndf3 Qe4 34.Re1 Qf5?? 35.Qa6+/– Nh3 36.Kh1 Be5 37.Ne5+– Rf7 38.Qd3?? Nf2–+ (39.Kg1 Nd3–+) 0–1. Forman,S – Lacko,J, Plzen CZE–ch H14, 1995.

7.Bd3 a6 =.

7.c4 0–0

8.cd5 Nd5 9.Nbd2 a6 10.e4 Nb4?? 11.a3+– Nd5 12.ed5 ed5 13.Bd3 g6 14.Qc2 Nd7 15.ba6 Ba6 16.Ba6 Ra6 17.0–0 Bd6 18.Rfe1 c5 19.dc5 bc5 20.Qd3 Qa8 21.Ne5 Qb7?? 22.Nd7 Qd7 23.Qa6 c4 24.Nc4! (24...dc4 25.Rad1+–) 1–0. Waibel,Ulrich – Ellis,Roscoe, compuserve, 1995.

8.Be2 Nbd7 9.0–0 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 11.Ne4 (11.cd5 Qd5 (11...Nd2 12.Qd2 Nd5 13.Rfc1 Bd6 14.Ne5 a6 15.a4 ab5 16.ab5 Ra1=) 12.Bc4 Qf5 13.Bd3 Nf2 14.Bf5 Nd1 15.Bh7 Kh7 16.Rfd1 a6+=; 11.Ne5 Nd2 (11...dc4 12.Ne4 Ne4 13.Bc4 a6 14.ba6 Bd5 15.Bd3 f6 16.Qc2 fe5+=; 11...a6 12.Ne4 Ne4 13.Qc2 Bd6 14.f3 Ng5 15.Nc6 Bc6 16.bc6 f5=) 12.Qd2 a6 13.cd5 Nd5 14.Nc6 Bc6 15.bc6 Bd6 16.f4 Qf6=) 11...Ne4 12.Ne5 (12.Qc2 c6 13.a4 a6 14.Bd3 cb5 15.ab5 Qc7 16.Rfc1 ab5=) 12...f6 (12...a6 13.Qc2 Bd6 14.f3 Ng5 15.Nc6 Bc6 16.bc6 f5=) 13.Nd3 (13.Nc6 Bc6 14.bc6 f5= 15.f3 Nf6 16.cd5 Nd5=) 13...dc4 14.Nf4 c3 15.Bc1 Qd6 (15...Qd7 16.f3 Nd6 17.Qb3=) 16.Qb3 (16.Bc4 Bd5 17.Bd5 ed5 18.f3=) 16...Bd5 (16...a6!?=) 17.Nd5+= ed5 18.Bf3 (better is 18.Ba3! Qe6 19.Be7 Qe7 20.Qd5 Kh8 21.Bd3+/–) 18...f5+= 19.Be2 Rf7 (19...c5 20.f3 Nd2 21.Bd2 cd2 22.dc5 bc5 23.Rad1–/+) 20.Bd3 (20.f3 Nd2 21.Bd2 cd2=) 20...Raf8 (20...c5!? 21.bc6 Qc6–/+) 21.f3= Nd2 22.Bd2 cd2 23.Rad1 f4 24.e4 (24.Bc2 fe3 25.Qe3 c5 26.bc6 Qc6 27.Rd2 Bb4=) 24...de4 25.Be4 (25.fe4 Qd4 26.Kh1 Kh8 27.Rd2 f3 28.gf3 Rf3 29.Rf3 Rf3–/+) 25...Qd4–/+ 26.Kh1 Rd8 27.Rf2?? Qf2–+ (27...Qf2 28.Bd3 Bg5–+) 0–1. Stenaae – Wall,Bill, Microsoft Gaming Zone, 1999.

6.Be2 0–0

7.0–0 Re8 8.c4 a6 9.a4 d6 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Bf8 12.Qc2 Ra7 13.Rfd1 Qa8 14.a5 ba5 15.Ra5 ab5 16.Ra7 (worse is 16.Rb5 Bc6 17.Rg5 Rb8+=) 16...Qa7 17.cb5 Ba8 18.Ra1 Qb8 19.h3 Rc8 20.Qa4 Nb6 21.Qa7 c6 22.Qb8 Rb8 23.bc6 Bc6 24.Rc1 Bb7 25.Bd3 Nbd5 26.Ba3 g6 (26...Ra8!? 27.Nc4 Nb6 28.Nb6 Ra3=) 27.Rb1+= Nd7 (27...Nc7!?+=) 28.Ne4+/– Bc6 29.Rb8 (29.Bd6?! Rb1 30.Bb1 f5 31.Bf8 fe4 32.Be4 Nf8+=; 29.Nd6?! Ra8 30.Bc5 Nc5 31.dc5 Bd6 32.cd6 Rd8+=) 29...Nb8 30.Bd6 Bd6 31.Nd6 f6 32.Ne4 Kf7 33.Nc5 Nd7 34.Nd7 Bd7 35.Bc4 Bc6 36.Bd5 Bd5 37.Nd2 Ke7 38.e4 Bb7 39.f3 Ba6 40.Kf2 Kd6 41.Ke3 Bb5 42.g3 Ba6 43.h4 Bb5 44.f4 Ba6 45.Nf3 Bb5 46.g4 Ke7 47.g5 Bc6 48.Nd2 Bb5 49.Nb1 Bc4 50.Nc3 Bb3 51.d5 f5 52.ef5 gf5 53.Kd4 ed5 54.Nd5 Kf7 55.Ke5 h6 56.Ne3 hg5 57.hg5 Kg6 58.Nf5 Bc2 59.Nh4 Kh5 60.Nf3 Kg6 61.Nd4 Bb1 62.Ke6 Ba2 63.Ke7 Bb1 64.Ke6 Ba2 65.Ke5 Bb1 66.Nc6 Bc2 67.Ne7 Kf7 68.Kd6 Bb1 69.Nc6 Kg6 70.Ne5 Kf5 71.g6 Kf6 72.Kd7 Bf5+/– 73.Kd6 Bb1 74.Kd5 Bc2 75.Kd4 Bf5 76.Kd5 Bc2 77.Nf3 Bg6 ½–½. Lorenc,Tomas (2150) – Pokorny,Milan (2200), CZE–chT2b, 2006.

7.0–0 h6 8.c4 a6 9.a4 ab5 10.cb5 Nh7 11.Nc3 Bf6 12.Qc2 d6 13.Bd3 Ng5 14.Ng5 Bg5 15.f4 Bf6 16.Ne4 Bb2 17.Qb2 Nd7 18.Rf3 Nc5 19.Rg3 f6 20.Nc5 dc5 21.Bb1 Qe7 22.Qc2 f5 23.Ba2 Be4 24.Qc4 Rfe8 25.Qc3 Kh7 26.Bb3 Rg8 27.Qe5 Rac8? 28.Qe6 Rge8? 29.Qg6 Kh8 30.Bf7 Rf8 31.Qg7 1–0. elsh1403 – ayjonsa, kurnik, 2011.

7.a4 d5 8.0–0 c5 9.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.a4).

7.0–0 a6

8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c5 11.c4 d5 12.d4 cd4 13.Nd4 dc4 14.Bc4 Bc5 15.Nd2 Qd7 16.N2b3 Bd6 17.Nf3 Rc8 18.Be2 Nd5 19.Qd4 f6 20.Rd1 Qc7 21.Nfd2 Bh2 22.Kh1 Be5 23.Qc4 Qc4 24.Nc4 Ba1 25.Ra1 Nd7 26.Ra7 Rc7 27.Nd6 Nc5 28.Nc5 bc5 29.Rb7 Rb7 30.Nb7 1–0. Trkn – Ottar, itsyourturn.com, 2000.

8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 11.c4 c5 12.Nc3 d5 13.d4 Ne4 14.cd5 Nc3 15.Bc3 Qd5 16.Bd3 c4=+ 17.e4 Qh5 18.Bc4+= Rc8 19.Qd3= Nd7 20.d5 Nc5+= 21.Qe2 ed5 22.Bd5 Bd5 23.ed5 Bd6 24.Ne5?? Re8 25.Qh5+– (25.Qh5 g6 26.Qg5+–) 1–0. stoker – distaff, Live Game Caissa's Web, 2005.

8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 11.c4 d5 12.bc6 Bc6 13.d4 Nbd7 14.cd5 Nd5 15.Nbd2 N7f6 16.Ne5 ½–½. Rosner,Dirk – Unger, corr ICCF EU–I–GT269, 1989.

8.a4 c5 9.Nc3 =.

8.a4 c5 9.c4 d5 10.Qc2 Nbd7 11.d3 Qc7 12.Nbd2 e5 13.cd5 Nd5 14.Nc4 f6 15.Qb3 Kh8 16.Nfd2 a5 17.Bf3 Rad8? (better is 17...Nb4!?+=) 18.Na5!+/– Ne3? (18...ba5 19.Bd5 Combination) 19.Nb7+– (19.fe3?! Bf3 20.Rf3 ba5+/–) 19...Nf1 20.Kf1 Rb8 21.Qd5 g6 (21...f5 22.Re1 Bg5 23.Nc4+–) 22.Nc4 Kg7 23.Qe6 Rfe8 24.Bd5 Bf8 (24...Kh8 25.Qc6 Bd8+–) 25.Qg8 (25.Qf7 Kh6 26.Bc1 Kh5 27.Qh7 Bh6 28.Qh6 Kg4 29.Qh3) 25...Kh6 26.Bc1 g5 27.Be4 (27.Ne3 Qc6 28.Nf5 Kh5 29.h3 Qd5 30.g4) 27...Re7 28.Nbd6 (28.Nbd6 Rg7 29.Nf5 Kh5 30.Ng7 Bg7 31.Qh7 Bh6 32.Bf3 g4 33.Qh6) 1–0. Jovanovic,Momir (2075) – Miskevicer,Boris (2250), Munich–ch MK, 2006.

8.c4 ab5 9.cb5 Bc5 10.d3 d5 11.Nbd2 c6 12.a4 cb5 13.ab5 Nbd7 14.Nb3 Bd6 15.Nbd4 Qc7 16.Qd2 Rfc8 17.Rfc1 Qd8 18.Ra8 Ra8 19.Nc6 Qf8 20.d4 Ne4 21.Qc2 Ra2 22.Qb3 Qa8 23.Nb4 Ra7 24.Na6 h6 25.Ba3+= Ba3 26.Qa3 Ndf6 27.Rc7 Ba6 28.Ra7 Qa7 29.ba6 Ne8 30.Ne5 Nc7?? 31.Qe7+– Nb5 32.Qe8 Kh7 33.Bb5 Nd6 34.Bd3 g6 35.Qd7 Qd7 36.Nd7 Nc8 37.f3 Na7 38.Nb6 Kg7 39.Kf2 Kf8 40.e4 Ke7 41.ed5 ed5 42.Nd5 Kd6 43.Nf6 Kc7 44.d5 Kb6 45.d6 Nc6 46.d7 Nd8 47.Ke3 Ka7 48.Kd4 Kb6 49.Kd5 Ne6 50.Kd6 Nd8 51.Ke7 Nc6 52.Ke8 (52.Ke8 Ka7 53.Bb5+–) 1–0. ranaground – Salvatore, ChessWorld.net, 2009.

8.c4 ab5 9.cb5 d5 10.a4 Nbd7 11.Nc3 Nc5 12.d4 Nce4 13.Ne5 Bd6 14.f4 Rc8 15.Nc6 Bc6 16.bc6 Ra8 17.Nb5 Qe8 18.Qc1 Qe7 19.Nd6 Nd6 20.Ba3 Nfe8 21.Bb5 Qh4 22.g3 Qg4 23.Qd1 f5 24.Qg4 fg4 25.Rf2 h5 26.Raf1 Rf5 27.Bd3 Rf7 28.Bb5?? Ne4 29.Ra2 N8d6 30.Bd6 Nd6 31.Rfa1 Kh7 32.Bd3 g6 33.a5 ba5 34.Ra5 Ra5 35.Ra5 Nc8 36.Ra8 Nb6 37.Re8 Rf6? 38.Re7 Kg8 39.Rc7 Rf7 40.Rb7 Nc8 41.Rb8 Rf8 42.c7 Kf7 43.Ba6 Na7 44.Rf8 Kf8 45.c8Q Nc8 46.Bc8 Ke7 47.Kf2 Kf6 48.Ke2 Ke7 49.Kd3 Kf6 50.e4 de4 51.Ke4 g5 52.d5 ed5 53.Kd5 gf4 54.gf4 h4 55.Bg4 Kg6 56.Ke5 Kf7 57.h3 Kg7 58.f5 Kf7 59.Bh5 Kg7 60.Ke6 Kh6 61.f6 Kh5 62.f7 Kg5 63.f8Q Kg6 64.Qf6 Kh5 65.Qf7 Kg5 (65...Kg5 66.Qf5 Kh6 67.Qg4 Kh7 68.Kf6 Kh6 69.Qh4). elsh1403 – misio1983 (1660), kurnik, 2011.

8.c4 d5 9.a4 dc4 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bd5 13.Qe2 Bc4 14.Qc4 Qd7 15.Nc3 Rc8 16.Bb2 c6 17.Ra1 cb5 18.Qb5 Qb5 19.Nb5 Nbd7 20.Ra7 Bc5 21.h3 h6 22.Nfd4 Nf8 23.Nb3 Ng6 24.Nc5 Rc5 25.Nd6 Rc2 26.Bc3 Nd5 27.Nf7 Nc3 28.dc3 Rc3 29.Ne5?? b5 30.Ng6+– b4 31.Ne5 Rc5 32.Rb7 Re5+/– 33.Rb4 Kf7 34.Kh2 Kf6 35.Kg3 Ra5 36.Rb7 Ra2 37.Kf3 g6 38.g4 h5 39.gh5 gh5 40.Kg3 Kg5? 41.Rg7 Kh6 42.Re7 Ra6 43.f4 Kg6 44.Kh4 Kf5 45.Kh5 Ra8 46.Rf7 Ke4 47.Re7 Kf5 48.Rf7 Ke4 49.Kg4 Rg8 50.Kh5 Ke3?? 51.Re7?? Kf4= 52.Re6 Kf5 53.Kh6?? Ke6 54.Kh7 Rg3 55.Kh6 Rh3 56.Kg5 Rg3 57.Kf4 Rd3 58.Ke4 Rd5 59.Kf4 Re5 60.Kg4 Rf5 61.Kg3 Ke5 62.Kg4 Ke4 63.Kg3 Rg5 64.Kf2 ½–½. elsh1403 – spilkler (1730), kurnik, 2011.

7.0–0 c5

8.a4 a5 9.c4 d6 (9...d5 10.d4=) 10.Qc2 Nbd7 11.d3 Qc7 12.Nbd2 Rad8 13.Rac1 Rfe8 14.Rfd1 (14.Qc3 Rf8=) 14...d5 (14...Rf8 15.e4=) 15.d4 Bd6 (15...cd4 16.Nd4 Bd6 17.cd5+=) 16.cd5+= ed5 (16...Bd5? 17.e4+–) 17.dc5 bc5 18.h3 (18.Nb3 Ne4+=) 18...Rc8 19.Bd3 (19.Nb3 Ne4=) 19...Be7 (19...Qb6 20.Bc3+=) 20.Nh4 (20.Bf5 h6+/–) 20...g6 (20...Bd6 21.Bf5 Bh2 22.Kh1+=) 21.Nhf3 Qb6 22.Be2 Bf8 23.Nb3 Ne4 24.Nfd2 c4= 25.Ne4 cb3–/+ 26.Qb3 Rc1 27.Rc1 Re4 28.Bf3 Rb4 29.Qc3 d4!–+ 30.ed4 Bf3 31.gf3 Qf6 32.Ba3 Ra4 33.Bf8 Nf8 34.Qc6 Qg5 35.Kf1 Rb4 36.d5 Rb5! 37.Rd1 Rb2 38.d6 Qh4 (39.Qc5 Qh3 40.Kg1 Rb4–+) 0–1. Honos,Attila (2340) – Bugyinszki,Istvan (2285), HUN–chT2, 1998.

8.a4 a5 9.d3 d5 10.Ne5 Nfd7 11.Nf3 Bf6 12.d4 Qc7 (12...cd4 13.ed4 Be7 14.Nbd2=) 13.c4+= dc4 14.Na3 (14.Nbd2 c3 15.Bc3 cd4 16.Bd4 Nc5 17.Bf6 gf6+=) 14...c3= 15.Bc3 cd4 16.Bd4 Bd4 17.ed4 Nf6 18.Rc1 Qe7 19.Nc4 Nbd7 20.Nfe5 Rac8 21.Bf3 Bf3 22.Qf3 Ne5 23.de5 Nd5 24.Nd6 Rc1 25.Rc1 Qg5 26.Re1 Qd2 27.Qd1 Qc3 28.h3 h6 29.Re4 Rd8 30.Qh5 Rd7 31.Kh2 Qd2 32.Qh4 f5 33.Rc4 Qe2 (33...Kh7 34.Qd4 Qd4 35.Rd4=) 34.Rc8 Kh7 35.Qg3 (35.Qd4 f4+=) 35...f4 36.Qf3 Qe5 37.Qd3 g6 38.Nc4 Qf6 39.Qe4 0–1. Bordovsky,Vladimir (2340) – Nester,I (2265), 3rd Maksym Yusupov Mem rapid, 2015.

8.a4 a5 9.d4 d6 =.

8.a4 a6 9.Nc3 =.

8.a4 d5 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.c4 a5 12.Rc1 Bd6 13.cd5 ed5 14.h3 Rfe8 15.Nh4 g6 16.Nhf3= Rac8 17.Re1 Qb8 18.Bf1 Re6 19.g3 Rce8 20.Be2 d4 (20...d4 21.ed4 Bd5+=; 20...Bg3 21.fg3 Qg3 22.Kh1 Qh3 23.Nh2 Re3–+) 0–1. Woelfelschneider,Peter – Nemec,Zdenek, TT–12 ETC, 2004.

8.a4 d5 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.c4 a6 12.Qc2 a5 13.Rac1 Rac8 14.cd5+= ed5 15.Nh4 Rfe8 16.Nf5 Bf8 17.Rfe1 Qb8 18.Rb1 g6 19.Ng3 Bh6 20.Nf3 Ng4 21.Qc3+= Ndf6 22.Bd1 Re6 23.Re2 Rce8 24.Qe1 Nf2?? 25.Qf2+/– Ng4 26.Qf1 Ne3 27.Qe1 d4 28.Nf1 Bf3 29.gf3 Nf1 30.Qf1 Re2 31.Be2 Qe5 32.Bd1 Bf4 (32...Bf4 33.Kg2 Bh2=+). Zmolil,Josef – Nemec,Zdenek, TT–12 ETC, 2004.

8.c4 d6 9.d4 Nbd7 10.Nbd2 a5 11.a4 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bg6 14.Bf3 Ra7 15.g3 (15.Qe2 cd4 16.ed4 Rc7=) 15...Nf6 16.Qb3 h5 (16...cd4 17.Bd4 Nd7 18.Bg2=) 17.Rad1 Rd7 (17...cd4!? 18.Bd4 Nd7=) 18.Bc6+/– Rc7 19.dc5 dc5 20.Nf3 Qc8 21.Ne5 Be4 22.f3 Bf5 (22...Bc6 23.Nc6 Qe8 24.Ne7 Qe7 25.Be5+/–) 23.Kg2 Rd8 24.e4 Bh7 25.h4 (25.Rd8 Qd8 26.Rd1 Qf8+/–) 25...Bf8 26.Qe3 Re7 (26...Be7 27.Qc3+/–) 27.Rd2 (27.Qg5 Rd1 28.Rd1 Rc7+–) 27...Rd2+/– 28.Qd2 Rc7 29.Rd1 Rc6? (better is 29...Be7+/–) 30.Nc6+– (30.Nc6 Ne4 31.Qd8 (31.fe4?! Be4 32.Kg1 Bc6 33.bc6 Qc6+–) 31...Qd8 32.Rd8+– (worse is 32.Nd8 Nd6+=)) 1–0. Krivoshapko,Alexander (2100) – Ermoshenko,Vitaly (1955), SF OCCC, 2007.

8.bc6 Nc6 9.Na3 Rc8 =.

8.bc6 Nc6 9.d4 h6 10.c4= Rc8 11.Nbd2 1–0. gtate (1930) – kostaspetidis (2100), net–chess.com, 2005.

8.d3 a6 9.a4 d6 10.c4 e5 11.e4 a5 12.Nc3+= Nbd7 13.Ne1 Ne8 14.Nd5 f5 15.ef5+/– Bd5 16.cd5 Rf5 17.Nc2 Rf8 18.Ne3 Ndf6 19.f4 ef4 20.Rf4 Nc7 21.Qb3 Kh8 22.Raf1 Ng8 23.Rf8 Bf8 24.Nf5 Nf6 25.Bf3 Nce8 26.Re1 g6 27.Ng3 Bg7+/– 28.Ne4 Ne4+= 29.Re4 Ra7 30.Bg7 Ng7 31.Qb2 Kg8 32.Qe2 Kf8 33.Bg4 Re7 34.Be6 Ne6 35.de6 Kg8 36.Qf2 Qf8 37.Qg3 Re8= 38.h4 Qe7 39.h5 g5 40.h6+/– Rf8 41.Qg4 Kh8 42.Qg3 Rg8 43.Qe3 Rg6? 44.d4+/– d5? 45.Re5+– Rh6?? 46.dc5 bc5 47.b6 d4 48.Qe1 Rf6 49.b7 Rf8 50.Rf5!! (50.Rf5 Rf5 51.b8Q Kg7 52.Qe4+–) 1–0. Tagirov,Kajum K (1915) – Beknhintaev,Aydar (2210), Ufa Cup, 2007.

8.d3 d6 9.Nbd2 Nbd7 10.a4 a6 11.c4 d5 12.Qc2 Bd6 13.d4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ra1 cd4 16.ed4 Qc7 17.Qd3 Ne4 18.h3 Rc8 19.cd5 Nd2 20.Nd2 Bd5 21.Ne4? Be4–+ 22.Qe4 Qc2 23.Qb7 Rd8 24.Qd7 Rd7 25.Ra8 Bf8 26.Ba3 h6 27.Rf8 Kh7 28.Bf3 Qc3 29.Be4 g6 (30.Bc5 bc5–+) 0–1. Buescu,Neculai (2240) – Bogdan,Dan (2350), ROM–ch sf Tusnad, 2000.

8.d4 cd4 9.Bd4 d6 10.Nbd2 Nbd7 11.c4 Nc5 12.Qc2 a6 13.Ng5 e5 14.Bb2 Ra7 15.f4 e4 16.Bd4 Qa8 17.Rfd1 Qc8 18.a4 Bd8 19.Rab1 Re8 20.Kh1 Ra8 21.Rb2 Qd7 22.Bc5 bc5 23.Nb3 Qe7 24.Rbb1 ab5 25.ab5 Bb6 26.Nd2 Rab8 27.Nh3 Kh8 28.Nf2 Ra8 29.Ng4 Ng4 30.Bg4 Rad8 31.Rdc1 Qf6 32.Qc3 Qc3 33.Rc3 Ba5 34.Rc2 d5 35.cd5 Bb4 36.d6 Rd6 37.Nc4 Rd5 38.Ne5 Kg8 39.Bh5 Rf8 40.Be2 Rd2 41.Rd2 Bd2 42.Nc4 Bb4 43.Nd6 Bd5 44.Rd1 Bb3 45.Rc1 Bd2 46.Rb1 Bc2 47.Rb2 Ra8 48.g3 Ra1 49.Kg2 Re1 50.Bc4 Be3 51.b6 Rg1 52.Kh3 Ba4 53.b7 Bd7 1–0. COMP – COMP, 2002.

8.d4 d5 9.c4 Nbd7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d4 Nbd7).

8.Ne5 d6 9.Bf3 d5 10.c4 Nbd7 11.d4 Qc7 12.Nd7 Qd7 13.dc5 bc5 14.Qc2 dc4 15.Bb7 Qb7 16.Qc4 Ne4 17.a4 Rfd8 18.f3 Nf6 19.e4 a6 20.Na3 Nd7 21.Rfd1 Rdb8 22.Qd3 ab5 23.Qd7+/– Ra4 24.Nb5 Ra1 25.Ba1 Kf8?? 26.Qb7 Rb7 27.Nc3 Bf6 28.Ne2 Ba1 29.Ra1 Ke7 30.Rd1 Kf6 31.Kf2 Rb3 32.Rc1 Rb5 33.Nc3 Rb4 34.Nd1 Rb5 35.f4 g5 36.g3 gf4 37.gf4 Ke7 38.Ne3 f6 39.Kf3 Kf7 40.Rc2 Ke7 (40...h6 41.Nc4 Rb3 42.Ke2+–) 1–0. Mroz,Antoni – Jasak,Janusz, corr Poland, 1991.

8.Ne5 d6 9.Ng4 Ng4 10.Bg4 Bf6 11.c3 d5 12.d4 c4 13.Nd2 Bc8 14.a4 e5 15.Ba3 Re8 16.e4 ed4 17.ed5 Bg4 18.Qg4 Qd5 19.cd4 Bd4 20.Rad1 Bf6 21.Nc4 Qg5?? 22.Qf3 Rd8 23.Qa8 Rd1 24.Rd1 h6 25.Qb8 Kh7 26.Nd6 Be5 27.Qf8 Qh5 28.Rc1 Qh2 29.Kf1 Qh1 30.Ke2 Qh5 31.f3 Qg5 32.Nf7 Qg2 33.Ke3 Bf6 34.Qb4 Qh3 35.Qe4 g6 36.Rc7 Bg5 37.Kd3 Qf1+– 38.Qe2 Qb1 39.Qc2 Qf1 40.Kc3 Qa1 41.Bb2 Qe1 42.Qd2 Qd2–+ 43.Kb3 Qd3 44.Bc3 Qd5 45.Rc4 (45.Rc4 Qf7 46.Bd4–+) 1–0. elsh1403 – dzio29, kurnik, 2011.

7.0–0 c6

8.c4 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 cb5 12.cb5 d5 13.Qc2 Nbd7 14.Rc1 Nc5 15.Nc3 Qd6 16.d4 Ncd7 17.Qd1 Rc8 18.Bb2 h6 19.Ba1 Qb4 20.Bd3 Qd6 21.Bc2 e5 22.de5 Ne5 23.Ne5 Qe5 24.Ne2 Qd6 25.Nd4 Rc5 26.Nf5 Qe6 27.Bd4 Rc7 28.Nh6 gh6 29.Bh7 Kh7 30.Rc7 Bc8 31.Qc2 Kg8 32.Rc8 Kg7 33.Rc6 Bd6 34.Qb2 Qe7 35.Bf6 1–0. Bonetti,Shane – guest1245, ICC, 2002.

8.c4 a6 9.a4 ab5 10.ab5 cb5 11.Ra8 Ba8 12.cb5 d5 13.d3 Nbd7 14.d4 Ne4 15.Nbd2 Nd2 16.Nd2 Nf6 17.Nf3 Qd7 18.Ne5 Qc7 19.Qb3 Ne4 20.Rc1 Qb7 21.Nc6 Bf6 22.Ba3 Rc8 23.Qb2 Qd7 24.Ne7 Be7 25.Be7?? Rc1–+ 26.Qc1 Qe7 27.Qc8 Qf8 28.Qc7 h6 29.Qb6?! Nc3 30.Bf3? Qe8 31.Qc5 Nb5 32.Be2 Bc6 33.h3 Nc7 34.g4 Na6 35.Qb6?? Nb8–+ 36.Qa7 Qc8 37.Kg2 Nd7 38.Ba6 Qd8 39.Bd3 Nf6 (40.Qc5 Bb7–+) 0–1. stoker – Simson5, Live Game Caissa's Web, 2004.

8.c4 cb5 9.cb5 d5 10.a4 Nbd7 11.d4 Rc8 12.Nbd2 Ne4 13.Ne4 de4 14.Ne5 Ne5 15.de5 Bc5 16.Qb3 Qg5 17.Rad1 Rfd8 18.Ba3 Ba3 19.Qa3 Qe5 20.Qe7 Rd1 21.Rd1 Bd5 22.Qa7 Qb2 23.Kf1 g6 24.Qb6? Rc2–/+ 25.Re1?? Bc4 26.Qd8+– Kg7 27.Qd1?? Bd5?? 28.Qd4+/– Qd4 29.ed4 Ra2 30.Bd1 Kf6 31.Re2?? Ra1?? 32.Ke1 Bb3–/+ 33.Rd2 Bd1 34.Rd1= Ra4 35.d5 ed5 36.Rd5 Rb4 37.Ke2 Ke6 38.Rc5 f5 39.Ke3 Kd6 40.Rc6 Kd7 41.Rc5 Kd6 42.Rc6 Kd5 43.Rc7 Rb5 44.Rh7 Rb6 45.Rd7 Ke5 46.Re7 Kf6 47.Rc7 Kg5 48.h3 Rb3 49.Ke2 Rb2 50.Kf1 Kf4 51.g3 Kf3?? 52.Rc3 e3 53.Re3 1–0. elsh1403 – achorosz (1645), kurnik, 2011.

8.c4 cb5 9.cb5 Ne4 10.d3 Nf6 11.Nbd2 a6 12.a4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Qa1 Bb4 15.Rc1 Bd2 16.Nd2 d6? 17.g4?? e5+= 18.f4 Ne8 19.fe5 de5 20.Be5 f6 21.Bf4 Nc7?? 22.Bc7 Qc7 23.Rc7 (23.Rc7 Bc8 24.Qa7+–) 1–0. elsh1403 – zetjop, kurnik, 2011.

8.c4 d5 9.a4 Nbd7 10.Na3 Re8 11.d3 c5 12.Qc2 Bd6 13.d4 e5 14.de5= Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Re5 17.Bf3 Ne4 18.Rad1 f5 19.cd5 Bd5 20.Nc4+/– Re7 21.Qd3 Rd7= 22.Ne5 Rd6 23.Nc4 Rd7 24.Ne5 ½–½. algernon (2110) – vaingrecsky (2100), net–chess.com, 2005.

7.0–0 d5

8.a4 a6 9.d3 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qd7 12.c4 c5 13.Nbd2 Qc7 14.Ne5 Bd6 15.Ndf3 Nbd7 16.d4 Ne4 17.h3 f6 18.Ng4 cd4 19.cd5 Bd5 20.Bd4 Bc5 21.Qa1 Bd4 22.Nd4 Nc3 23.Bf3 Bf3 24.gf3 e5 25.Ne6+= Qb7?? 26.Qc3 Rc8 27.Qb3 Qf3 28.Ng5 (28.Ng5 Qd5 29.Qd5 Kh8 30.Nf7 Kg8 31.Nfh6 Kh8 32.Qg8 Rg8 33.Nf7) 1–0. elsh1403 – rawi49 (1625), kurnik, 2011.

8.a4 a6 9.d3 c6 10.c4 dc4=+ 11.dc4 cb5 12.cb5 ab5 13.ab5 Ra1 14.Qd8 Rd8=+ 15.Ba1 Nbd7 16.Nc3 (16.Rd1 Bd5=) ½–½. Nemec,Zdenek (2040) – Schulz,Hans_Juergen (1955), TT–14 ETC, 2004.

8.a4 a6 9.d3 c6 10.Nbd2 cb5 11.ab5 a5 12.c4 Nbd7 13.Qa4 Bb4 14.Rfd1 Qe7 15.d4 Rac8 16.Rdc1 dc4 17.Nc4 Ne4 18.Ba3 Bd5 19.Bd3 Ba3 20.Qa3 Qa3 21.Na3 f6 22.Be4+= Be4 23.Nd2 Bd3 24.Rc6 Rc6 25.bc6 Nb8 26.c7 Na6 27.Nac4 Bc4 28.Nc4 Nc7 29.Nb6 Rb8 30.Nd7 Rb5 31.Kf1 e5 32.Nc5 Kf7 33.Ne4 Ke6 34.Ke2 ed4 35.ed4 f5 36.Nc5 Kd5 37.Kd3 Kc6 38.h3 Rb2 39.g4 Rf2 40.Ra5 fg4 41.hg4 Rg2 42.Ne4 Rg4 43.Rc5 Kd7 44.Rh5 h6 45.Ke3 Rg1 46.Nd2 Re1 47.Kf2 Rd1 48.Ke2 Ra1 49.Nb3 Ra2 50.Kd3 Ne6 51.Ke4 Re2 52.Kf3 Kd6 53.Ke2 Nf4 54.Kf3 Nh5 55.Na1 Nf6–+ 56.Nc2 g5 57.Ne3 Ke6 58.Kg3 h5 59.Kf3 Nd5 60.Nf1 Kf6 61.Ke4 Nc3 62.Kd3 Nb5 63.Kc4 Nd6 64.Kd5 g4 65.Nh2 Kf5 66.Kd6 Kf4 67.Nf1 h4 68.d5 g3 (68...g3 69.Ng3 hg3–+ (69...Kg3?! 70.Kc5=)) 0–1. Pierred (2220) – Nitrox32 (2495), Rated game, 5m + 0s, 2005.

8.a4 c5 9.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.a4).

8.a4 c5 9.d3 a6 10.c4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.Nbd2 Qc7 14.Qc2 Ra8 15.Bc3 Ne8 16.Ra1 Ra1 17.Ba1 Nd6 18.Ne5 Bf6 19.Nd7 Ba1 20.Qc1 dc4 21.dc4 (worse is 21.Qa1 cd3 (21...Qd7?! 22.dc4 g6 23.Qa7=) 22.Nf6 gf6 23.Bd3 Qd8–/+) 21...Qd7 22.Qa1 h6 23.Qc3 Qe7 24.Qe5 Qc7 25.Qb2 g6 26.h3 Qe7 27.Qa1 Qg5 28.g3 h5 29.h4 Qd8 30.Qe5 Qe7 31.Bd3 f6 32.Qa1 Kg7 33.Qa7 Nc8 34.Qb8 Nd6 35.Nb1 Qd7 36.Nc3 f5 37.Be2 Kh7 38.Bf1 Kg7 39.Qa7 (better is 39.Kh2!?+/–) 39...Nc8= 40.Qa1 Kh6 41.Ne2 Qg7 42.Qa2 Nd6 43.Nf4 e5 44.Nh3 e4 45.Nf4 Nc8 46.Qd2 Qf6 47.Be2 Nd6 48.Kg2 Kh7 49.Qa2 Nc8 50.Qa4 1–0. pcmvr (2830) – acidtest, net–chess.com, 2015.

8.a4 c5 9.Ne5 Nbd7 10.f4 Ne5 11.fe5 Nd7 12.Bg4 (12.a5 a6=) 12...Qc7 13.d4 Bg5 14.Qe2 (14.Qd3 a6=) 14...a5 (14...a6 15.Na3=+) 15.Na3= c4 16.Nb1 Rae8 (16...Be7 17.Ba3 Bb4 18.c3 Ba3 19.Na3+=) 17.Bh5 (17.Ba3 Be7=) 17...g6 (17...Be7 18.Ba3=) 18.Bg4 (18.Bf3 Be7=) 18...f5 19.Bf3 Rf7 20.Nc3 Rg7 21.Qe1 h5 (21...Bh6 22.Ba3+=) 22.Bc1 (22.Ba3 Qd8+/–) 22...Nf8 (22...Bh6 23.Qg3+=) 23.Ne2 Qf7 (23...Rf7 24.Nf4+/–) 24.h4 (24.Nf4 h4+/–) 24...Be7 25.Nf4 (25...Bb4 26.c3+/–) 1–0. Nemec,Zdenek – Cottle,Nigel (2030), corr EU/EM/O/001, 2002.

8.c4 (--> 6.c4 0–0 7.Be2 d5 8.0–0).

8.c4 c5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5).

8.c4 Nbd7 9.d4 c5 10.Nbd2 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d4 Nbd7 10.Nbd2).

8.d3 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c5 12.c4 Nbd7 13.Nbd2 Qc7 14.Qc2 Ra8 15.Bb2 Bd6 16.Ra1 ½–½. Popstein – Coltharp, email 4AMM–06 1997.

8.d3 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c6 12.bc6 Nc6 13.Nc3 Qd7 14.Nb5 Ra8 15.Qb1 Nb4 16.Nbd4 Qd6 17.c3 Na6 18.Nd2 Nc5 19.f4 Qc7 20.c4 dc4 21.Nc4 Nfd7 22.Bc3 Bd5 23.g3 Ne4 24.Ba1 Nd6 25.Ne5 Ne5 26.fe5 Nb7 27.e4 Ba2 28.Qb5 Bc5 29.Kg2 Bf8 30.Qb2 Nc5 31.Nb5 Qd8 32.Qc3 Qd7 33.Nd6 Bd6 34.ed6 f5 35.Kg1 Ra7 36.Qd4 Bb3 ½–½. Jaeger,Erich (2015) – Wenzel,Ulrich (2245), BdF OS–065 remoteschach.de, 2007.

8.d4 c5 9.bc6 Nc6 10.Nbd2 Rc8 11.c4 Na5 12.Rc1 (12.cd5 Nd5 13.Rc1 Qd6=) 12...Ba6 13.cd5 Be2 (13...Rc1 14.Bc1 Be2 15.Qe2 Qd5 16.a3=) 14.Qe2 ed5 (14...Qd5 15.a4=) 15.Qd3 (15.Qa6 Qd7=) 15...Re8 (15...Qd7 16.Ba3=) 16.Ba3 Ba3 17.Qa3 Nc4 (17...Ne4 18.Rc8 Qc8 19.Rc1+=) 18.Nc4+= dc4 19.Qa7 c3 20.Rc2 Ne4 21.Rb1 Re6 22.Ne5 Rc7 (22...Rc7 23.Qa6 f6+/–). Krivoshapko,Alexander – Usatchev,Sergei, Final Omsk, 2010.

8.d4 Ne4 9.Nbd2 f5 10.c4 Nd7 11.a4 g5 12.Rc1 g4 13.Ne5 Ne5 14.de5 Nd2 15.Qd2 h5 16.cd5 Bd5 17.Bc4 Bc5 18.Bd5+/– Qd5 19.Qd5 ed5 20.Rfd1 Rad8 21.Bd4 Rfe8? 22.Bc5+– bc5 23.Rc5 Re5 24.Rc7 d4 25.Ra7 d3 26.Kf1 Rc5 27.b6 d2 28.b7 f4 29.Ra8 Rcd5 30.b8Q (30.b8Q Rb8 31.Rb8 Kf7 32.Ke2+–) 1–0. florenc1330 (1775) – misscocour (1685), kurnik, 2011.

8.d4 Ne4 9.Nbd2 f5 10.c4 Nd7 11.a4 g5 12.Ne5 Ne5 13.de5 g4 14.Ne4 de4 15.Bg4 fg4= 16.Qg4 Kh8 17.Qe6 Bc8 18.Qd5 Qd5 19.cd5 Bf5 20.Rac1 Rac8 21.Rc4 h5 22.Rfc1 Bd8 23.d6 Be6? 24.Rc6 Bd5 25.e6 Bf6 26.Bf6 Rf6 27.d7 Rd8 28.e7 Rff8 29.Rc7 (29.Rc7 Kg8 30.Rc8+–) 1–0. florenc1330 (1745) – misscocour (1715), kurnik, 2011.

8.Ne5 Ne8 9.c4 c5 10.cd5 ed5 11.d4 Nd7 12.dc5 bc5 13.Bf3 Bf6 14.Nc6 Bc6 15.Bf6 Qf6 16.bc6 Nb6 17.Nd2 Qc6 18.Nc4 Nc7 19.Rc1 Nc4 20.Rc4 Rfd8 21.Qc2 Ne6 22.Rd1 Rac8 23.g3 Rd6 24.Qa4 Qa4 25.Ra4 c4 26.Be2 c3 27.Rc1 d4 28.Rc4 Rc4 29.Bc4 d3 30.Rc3 d2 31.Be2 d1Q 32.Bd1 Rd1 33.Kg2 Kf8 34.a4 Ra1 35.Rc4 Ke7 36.Rb4 a5 37.Rb7 Kf6 38.Ra7 Ra4 39.h4 Ra1 40.f4 g6 41.g4 a4 42.Kf3 a3 43.g5 Kg7 44.Ke4 a2 45.Ra3 Nf4 0–1. Hirt – Piersig, corr DDR 1985.

8.d3 c5

9.a4 Nbd7 10.Nbd2 (10.a5 a6 11.ba6 Ra6 12.ab6 Ra1 13.Ba1 Qb6=+) 10...a6 11.c4 ab5 (11...Bd6 12.ba6 Ra6 13.d4=+) 12.ab5 Ra1 (12...Qc7 13.d4=) 13.Ba1 Bd6 14.Qc2 Qc7 15.Bb2 (15.cd5 Bd5 16.e4 Bb7=) 15...Ra8 (15...dc4 16.Nc4 Bf3 17.Bf3 Bh2 18.Kh1=+) 16.cd5 (16.Ra1 Ra1 17.Ba1 e5=) 16...ed5 (16...Nd5 17.Ra1=) 17.Ra1 Ra1 18.Ba1 Qd8 (18...Ng4 19.h3 Ngf6 20.Bc3=) 19.Qa4 (19.Bb2 Qe7=) 19...Ne8 (19...d4 20.ed4 Bd5 21.Nc4+=) 20.Nb1 (20.Qg4 Nef6 21.Qh4 Qe7=) 20...Qa8 (20...Nef6 21.Nbd2=) 21.Qa8 Ba8 22.Nc3 Kf8 23.Bb2 Ke7 24.Kf1 h6 25.Ke1 f5 26.h4 g6 27.g3 Nc7 28.Kd2 Ke6 29.Bd1 Bb7 30.Bb3 Be7 31.e4 Bf6=+ 32.Nd5 Nd5 33.Bd5 Bd5 34.ed5 Kd5 35.Bf6 Nf6 36.Ng1 Ne8 37.Ne2 Nc7 38.Nc3 ½–½. Tschoepe,Frank – Woelfelschneider,Peter, ETC, 2003.

9.c4 Nbd7 10.Nbd2 (--> 9.Nbd2 Nbd7 10.c4).

9.Nbd2 a6 10.a4 Bd6 11.e4 de4 12.Bf6 Qf6 13.Ne4 Be4 14.de4 Rd8 15.Qe1 Qf4 16.a5 ab5 17.Bb5 ba5 18.Ra5 Ra5 19.Qa5 Bc7 20.Qa3 Qe4 21.Qc5 Qf4 22.g3 Qd6 23.Qd6 Rd6 24.Ra1 Bb6 25.Kg2 Kf8 26.Ra8 Rd8 27.Ne5 Bc7 28.f4 g5 29.Kf3 gf4 30.gf4 Ke7 31.Ra7 Rc8 32.h4 Kf8 33.Nc4 Kg7 34.Rb7 Kg6 35.Ne5 Be5 36.fe5 Kf5 37.Rf7 Ke5 38.c4 h6 39.Rh7 Nc6 40.Rh6 Nd4 41.Kf2 Kf4 42.Rf6 Ke5 43.Rh6 Kf4 44.Kg2 Rg8 45.Kf1 Rf8 46.Bd7 Ke3 47.Kg2 Rg8 48.Kh3 Kf2 49.Rf6 Nf5 50.Rf5 ef5 51.Bf5 Rg3 52.Kh2 ½–½. Hiarcs 7 – Fritz 5, 1 min, 1999.

9.Be5 a6 10.ba6 Na6 =+.

9.Ne5 Nfd7 10.f4 Ne5 11.fe5 Nd7 12.Nd2 f6 13.Nf3 f5 14.Qe1 g5 15.Qg3 h6 16.h4 Rf7 17.hg5 hg5 18.Nh4 Rg7 19.Nf5 ef5 20.Rf5 Nf8 21.Raf1 Ne6 22.Bh5 d4 23.Bf7+/– Rf7 24.Rf7 Nf4?? 25.R1f4 Qd5 26.Re7 (26.Re7 Qg2 27.Qg2 Bg2 28.Rf5+–) 1–0. elsh1403 – misscocour (1675), kurnik, 2011.

9.Nbd2 Nbd7

10.a4 a5 11.c4 h6 12.Ne5 Ne5 13.Be5 Nh7 14.d4 f6 15.Bg3 cd4 16.ed4 Rc8 17.cd5 Bd5 18.Bf3 Ng5 19.Re1 Bb4 20.Re3 Bd2 21.Qd2 Nf3 22.gf3 Rc4 23.Rc3 Qe7 24.Rc4 Bc4 25.Qe3 Rc8 26.Rc1 Qb4 27.d5 e5 28.Qb6 Qb2 29.Qe6 Kh7 30.Qf5 1–0. phildo (1800) – hebrit (1795), gameknot.com, 2013.

10.c4 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Qc7 14.Qc2 Ra8 15.h3 (15.cd5 Nd5 16.Rd1 Nb4=+) 15...Bd6 16.d4 (16.Rc1 e5=+) 16...cd4 17.ed4 (17.Nd4 e5 18.Nf5 Bb4=+) 17...Rc8 (17...dc4 18.Bc4 Bf4 19.Re1–/+) 18.Rc1 dc4 19.Bc4 (19.Qb2 Bd5=+) 19...Bd5 (19...Bf4!?–/+) 20.Bd3=+ Qc2 21.Rc2 Rc2 22.Bc2 Bb4 23.Bd3 ½–½. Bivens – Zimmer,Georg, corr 3GMM–24, 1995.

10.c4 a6 11.ba6 Ra6 12.d4 dc4 13.Bc4 Ra7 =.

10.c4 d4 11.ed4+= cd4 12.Nd4 Bc5 13.Bf3 Bf3 14.N2f3 e5? 15.Nc6+– Qc7 16.Nfe5 Ne5 17.Be5 Bd6 18.Bf6 gf6 19.Qg4 Kh8 20.Qh4 Be5 21.d4 Bh2 22.Qh2 Qh2 23.Kh2 Rae8 24.d5 Re4 25.d6 Rh4 26.Kg1 Rg8 27.d7 (27.d7 Rhg4 28.g3+–) 1–0. mrkt – adolfgalland, internet, 2011.

10.c4 Re8 11.a4 Bf8 12.a5 Rc8 13.ab6 ab6 14.Qc2 Qc7 15.Rfd1 e5 16.e4 d4 17.Nf1 Ra8 18.Nh4 Ra1 19.Ra1 Ra8 20.Ra8 Ba8 21.Bc1 Bd6 22.g3 Nf8 23.Bd2 Ng6 24.Nf5 Ne7 25.Nd6 Qd6 26.Qc1 Nd7 27.g4 Nf8 28.f4 ef4 29.Bf4 Qf6 30.g5 Qe6 31.Qa3 Qc8 32.Qa7 Qb7 33.Qb7 Bb7 34.Bc7 Nc8 35.Bg4 Ne6 36.Be6 fe6 37.Nd2 Kf7 38.Nf3 Kg6 39.Kf2 Kf7+/– 40.Ne5 Ke7 41.Kf3 Ke8 42.Kf4 Ke7 43.h3 Ke8 44.h4 Ke7 45.h5 Ke8 46.h6 gh6 47.gh6 Kf8? 48.Nd7 Kf7 49.Bb6 Nb6 50.Nb6 Kg6 51.Nd7 Kh6 52.Nc5 e5 53.Kg4 Bc8 54.Kh4 1–0. Olcum,A (1945) – Sagbas,C (1780), Open, Antakya TUR, 2010.

10.c4 h6 11.Ne5 Ne5 12.Be5 dc4 13.dc4 Nd7 14.Bc3 Bf6 15.Bf6 Nf6 16.Nf3 Ng4 17.h3 Nf6 18.Qc2 Qc7 19.Rfd1 Rfd8 20.Rd8 Rd8 21.Rd1 Rd1 22.Qd1 g6 23.Nh2 Be4 24.Bf3 Qb7 25.Kf1 h5 26.Qa4 Bf3 27.Nf3 Ne4 28.Ne5 Nd2 29.Ke2 Ne4 30.Qc2 Kg7 31.Qd3 Nf6 32.Qg6?? fg6 0–1. Trokenheim – paul stanley, itsyourturn.com, 2000.

10.d4 Qc7 11.Qc2 a5 12.Rac1 Bd6 13.cd5 ed5 14.Rfd1 Ng4 (14...h6 15.Qa4+=) 15.h3= Ngf6 16.Nh4 Rfe8 17.Nf5 Bf8 18.Nf3 g6 19.N5d4 Rac8 20.Re1 Bh6 21.Nd2 Qb8 22.N4f3 Re6 23.Rcd1 Rd8 24.d4 c4 25.Ne5 Qc7 26.a4 Rc8 27.Rc1 Bf8 (27...Ne5 28.de5 Re5 29.Be5 Qe5+=) 28.Ndf3? (better is 28.f4!?=) 28...Bb4–/+ 29.Red1 Ne5 (29...c3!?–/+) 30.de5+= Ne4 31.Bd4 Ree8 32.Nh2 h5 33.Nf3 Qd8 34.Rf1 Re6 35.Ba1 (35.Qa2!?+=) 35...c3–/+ 36.Rcd1 Re8 37.Rd4 Bc5 (37...Qc7 38.Rc1–/+) 38.Rd3+= Bb4 39.Rc1 (39.Rd4 Qc7 40.Rc1–/+) 39...Qe7 40.Rb1 Qe6 41.Rdd1 Qf5 42.Bd3 g5 43.Qe2 (43.Rb3!?–/+) 43...g4–+ 44.Nd4 Qg5 (44...Qe5 45.hg4 Nd2 46.gh5 Qd4 47.Qd2–/+ (47.ed4?? Re2 48.Bc3 Bc3 49.Be2 Nb1 50.Rb1 Bd4–+)) 45.f4 gf3! 46.Nf3 (46.Nf3 Qg3 Combination; 46.Qf3 Nd2 Double attack (46...Nd2 Decoy)) 46...Qg7 47.Rbc1 Rc7 48.Rc2 Qg3 (48...Ng5 49.Nd4 Re5 50.Qh5–+) 49.Rdc1–/+ Rec8 50.Kh1 Kf8 (50...h4 51.Kg1–/+) 51.Rf1 d4 52.ed4 Nd2 53.Nd2? (53.Qe3 Bf3 54.Rf3 Nf3 55.gf3 Qh3 56.Kg1 Rd8–+) 53...cd2 54.Rd2 (54.Rc6 Rc6 55.bc6 Bc6 56.Bc4 Qh3 57.Kg1 Bg2 A) 58.Rf7 Ke8 59.Rg7 Qh1 60.Kf2 d1N (60...Qa1?? 61.Qh5 Kd8 62.Qh8 Bf8 63.Qf8) 61.Qd1 Qd1 62.Bb5 Kf8 63.Kg2 Rc2 64.Kg3 Qe1 65.Kh3 Kg7 66.Bc6 Be7 67.Bc3 Qh4; B) 58.Qg2 Qg2 59.Kg2 Rc4 60.Bb2–+) 54...Bd2–+ 55.Qd2 Bg2 (55...Bg2 56.Qg2 Qd3–+). Hanison,Bernard (1880) – Nemec,Zdenek (2040), TT–14 ETC, 2004.

10.c4 dc4

11.Nc4 a6 12.Qb3 =.

11.Nc4 Qc7 12.Nfe5 Rad8 13.Bf3 Bf3 14.Nf3 Ng4 15.Qe2 Bf6 16.Bf6 Ndf6 17.a4 Nd5 18.Rfc1 h5 19.h3+/– Ngf6 20.d4 Ne4+= 21.Ncd2 f6?? 22.Ne4+– f5 23.Neg5 Qd6 24.Ne5 f4 25.Qh5 Nf6 26.Qh4 fe3 27.Ng6 ef2 28.Kf1 Qh2 29.Qh8 1–0. pcmvr (2225) – michelleke (2370), net–chess.com, 2006.

11.Nc4 Nd5 12.Qb3 N7f6 13.a4 Bd6 14.Nd6 Qd6 ½–½. Scheele – Verfuerth, 1991.

11.Nc4 Re8 12.a4 a6 13.Qb3 Nd5 14.Rac1 Rc8 15.Rfd1 Bf6? 16.Nd6+– Bb2 17.Qb2 Qc7 18.Ne8 Re8 19.d4 Qd8? 20.ba6 Ba6 21.Ba6 (21...Qc7 22.Bb5+–) 1–0. Kjaerstad – Wilk,A, corr 3GMM–02, 1996.

11.Nc4 Re8 12.a4 Qc7 13.Nfe5 Rad8 14.a5+= Ne5 15.Be5+/– Qc8 16.ab6+– ab6?? 17.Nb6 Nd5 18.Nc8 Rc8 0–1. pcmvr (2225) – guerino (2100), net–chess.com, 2006.

10.c4 Qc7

11.a4 a5 12.Qb3 Rad8 13.Rfd1 Rfe8 14.Rac1 Qb8 15.Qa2 Qa8 16.Qa1 Bf8 17.Qb1 Be7 18.Qa1 Bf8 ½–½. Mathonia,Claude (2215) – Wiechert,Hans (2290), Oberliga Baden, 2007.

11.a4 a5 12.Rc1 Bd6 13.cd5 ed5 14.Qc2 Rfe8 15.Rfd1 Ng4 16.h3 Bh2 17.Kf1 Nf2 18.Kf2 Qg3 19.Kf1 Re3 20.Re1 Qf4 21.d4 Bg3 22.dc5 Nc5 23.Bd4 Rae8 24.Bc5 bc5 25.Qc5 Qa4 26.Nd4 Be1 27.Re1 Qa2 28.N2f3 a4 29.Nc2 R3e4 30.Nfd4 Qb2 31.Qa7 R4e7 32.Qa4+= Qc3 33.Qb4 Qc7 34.Qd2 Re5 35.Bd3+/– Bc8 36.Rb1 Bd7 37.b6 Qb8 38.Qc3 Rc8 39.Qa5 Rh5 40.Qa7 Qd6 41.b7 Rb8 42.Nb4 Bh3 43.Qb8 Qb8 44.Nbc6 Bg2 45.Ke2 Bf1 46.Kd2 (46.Kd2 Rh2 47.Kc3 Bd3 48.Nb8 Bb1 49.Nbc6 Rh3 50.Kb2+–) 1–0. Johansson,Mats – Nemec,Zdenek, CF–01 www.b2–b4.com, 2005.

11.a4 a6 12.ba6 Ra6 13.cd5 ed5 =.

11.a4 a6 12.ba6 Ra6 13.cd5 Nd5 14.e4 =+.

11.a4 a6 12.Qb3 Rfd8 13.Rfc1 a5 14.d4 Rac8 15.Ne5 Ne5=+ 16.de5 Nd7 17.f4 d4 18.Nf3= Nf8 19.Rd1 Ng6 20.Kf2 Rd7 21.g3 Rcd8 22.h4 Bf8 23.Qd3 f6 24.h5= fe5 25.Ng5 ef4? 26.ed4?? fg3–/+ (27.Qg3 Nf4–/+) 0–1. Chirpii,Alexandru (2145) – Pavlovic,S Dejan (2345), Kishnev ULIM Cup, 2001.

11.a4 Rad8 12.Qc2 e5 13.cd5 Nd5 14.Nc4 Bf6 15.Rfd1 Rfe8 16.a5 e4 17.de4 Nb4 18.Qb3 Be4 19.Nd6 Re7 20.Ne4 Bb2 21.Qb2 Re4 22.Ng5 Rh4 23.g3 Rh6 24.Bc4 Rf8 25.f4 Rg6 26.Qb3 Ne5 27.ab6 ab6 28.Be2 Qe7 29.Ne4 Ng4 30.Bg4 Qe4 31.Bh3 Nc2 32.Ra7 c4 33.Qc3 Ne3 34.Re1 Re6 35.Ra2 Nd5 36.Re4 Nc3 37.Re6 Na2 38.Rb6 g6 39.Bf1 c3 40.Rc6 Rb8 41.Rc7 Kf8 42.Bc4 Nb4 43.Bf7 Rb5 44.Bb3 Nd5 45.Bd5 Rd5 46.Rc3 h5 ½–½. Franke – Belchev, corr 1985.

11.a4 Rfd8 12.Ra2 e5 13.Qa1 d4 14.ed4 ed4 15.a5 Rac8 16.a6 Ba8 17.Re1 Bd6 18.Bf1 Re8 19.g3 Ne5 20.Ng5 Qe7?? 21.f4+/– Nfg4 22.fe5 Qg5= 23.Ne4 Be4 24.Re4 Be5 25.Bc1 Qh5 26.Rae2? f5–+ 27.h3?? fe4 28.hg4 Qg4 29.Rg2 e3 30.Be2 Qh3 31.g4 Rf8 32.Ba3 Rf2! 33.Bf1 e2 34.Rf2–+ Qg3 35.Bg2 Qh2# 0–1. Starr,Albert Martin – Dupree,Charles (1845), San Francisco MI Fall op, 2005.

11.a4 Ng4 12.h3 Ngf6 13.Qc2 a6 14.Bc3 e5 15.e4 d4=+ 16.Bb2 Nh5 17.Nh2 Nf4–/+ 18.Bg4 Nf6 19.g3 Ng4 20.hg4 Ne6 21.Kg2 Bg5 22.Ndf3 Bf6 23.Rfb1 Rfd8 24.Bc1 ab5 25.ab5 Qe7 26.Bd2 Re8 27.Qc1 Qc7 28.Ra8 Ra8–/+ 29.Ra1 Ra1 30.Qa1 h6 31.Qa7 Kh8 32.Qa1 Kg8 33.Ng1 Bg5 34.Nhf3 Bd2 35.Nd2 f6 36.Ngf3 Kh7 37.Nh4 Bc8 38.Qa8 g6 39.f3 Qb7 40.Qb7= Bb7 41.Kf2 Bc8 42.Nb3 Kg7 43.Ng2 g5 44.Nc1 Nc7 45.Ne2 Kf7 46.Ne1 Ke7 47.Kg2 Kd6 48.Ng1 Ne8 49.Nh3 Ng7=+ 50.Nf2 Bb7 51.Nd1 Ne6 52.Nb2 Nf8 53.Na4 Kc7 54.Nc2 Nd7 55.Na1 Bc8 56.Nb3 Nb8 57.Kf2 Be6 58.Ke2 Nd7 59.Kd2 Bf7 60.Kc2 Kd8 61.Kb2 Ke7 62.Ka3 Ke6 63.Nb6 Nb6 64.Nc5 Kd6 65.Kb4 Nc8 66.Na4 Kc7 67.c5 Ba2 68.Nb2 Ne7 69.Ka5 Ng6 70.Ka6 Nf8 71.Ka5 Bb1 72.Ka4 Ne6=+ 73.Kb4 Bc2 74.Kc4 Nf8 75.Kb4 Ne6 76.Kc4 Kd7 77.Kb4 Bb1 78.Kc4 Ba2 79.Kb4 Kc8 80.Nc4 Bb1 81.Nb2 Kb7 82.Kc4 Ba2 83.Kb4 Kb8 84.Nc4 Bb1 85.Nb2 Kc8 86.Kc4 Ba2 87.Kb4 Bb1 88.Kc4 Kb7 89.Kb4 Bc2 90.Kc4 Kb8 91.Kb4 Kc8 92.Kc4 Kd7 93.Kb4 Bb1 94.Kc4 Ba2 95.Kb4 Ng7 96.Nc4 Bc4 97.Kc4 h5 98.gh5 Nh5 99.Kd5 g4 100.fg4+/– Ng3 101.b6 Kc8 102.c6 Nh1 103.Kd6 Nf2 104.b7 Kb8 105.Kd7 (105...Nd3 106.c7 Kb7 107.c8Q Kb6 108.Qc6 Ka5 109.Qf6+–) 1–0. Utzinger,Kurt (1990) – Yace 0.99 (2400), Training rapid, 2001.

11.Qb3 e5 12.cd5 Bd5 13.Qc2 Rfe8 14.e4 Be6 15.d4 ed4 16.Nd4 Bg4 17.h3 Be2 18.Ne2 Rad8 19.Nc4 Bd6 20.Nd6 Qd6 21.Rfd1 Qe7 22.f3 Nf8 23.Ng3+= Qe6 24.Nf5 Ng6 25.Rd2 Ne7 26.Ne7 Qe7 27.Rad1 h6 28.Rd3 Rd3 29.Qd3 Qe6 30.Qd6 Re7 31.Qg3 Ne8+= 32.Rd8 f6= 33.f4 Qe4 34.Bf6+= Qe1 35.Qe1 Re1 36.Kf2 Re6 37.Be5 Kf7 38.g4 Re7 39.Ra8 Nc7? 40.Ra7+– Nb5 41.Re7 Ke7 42.Bg7 Kf7 43.Be5 Na3 44.Ke2 Ke6 45.Bg7+– Nb5 46.Kd3 Kd5 47.f5 Nd6 48.Bh6 b5 49.Bg7 b4 50.h4 c4 51.Kc2 Ke4 52.Bf8 b3 53.ab3 cb3 54.Kb3 Nf7 55.f6 Kf4 56.g5 Kf5 57.Bb4 Ne5 58.Be1 Kg6 59.Kc3 Kf7 60.Bg3 Ng6 61.Kd4 Nf8 62.Ke4 Ke6 63.Be1 Ng6 64.h5 Nh8 65.Bc3 Nf7 66.g6 1–0. Werk,Manfred (2075) – Mueller,Armin (2055), Oberwinden GER Open, 2007.

11.Rc1 a6 12.a4 Ra7 13.Qb3 Rfa8 14.Ra1 Bd6 15.h3 e5 16.cd5 ab5 17.ab5 Bd5 18.Nc4 Bf8 19.Qc3 e4 20.Ng5 Ra4? 21.Ne4 Ne4 22.de4 Be4 23.Ra4 Ra4 24.Ra1 Qa7 25.Nd6 Ra1=+ 26.Ba1 Qa2 27.Ne4 Qb1 28.Bf1+/– Qe4 29.Bd3 Qa4 30.Bb2 Nf6 31.Qc2 Qc2 32.Bc2 Ne8 33.Kf1 Nd6 34.Bd3 f6 ½–½. Van Esbroeck,Dirk – Decallonne,Bernard, corr W–11Cup prel095, 1997.

11.Rc1 dc4 12.Nc4 Nd5 13.Nfe5 Ne5 14.Be5 Qd7 15.e4 Nf6 16.a4 Rfd8 17.f4 Ne8 18.f5 Bf6 19.Bg3 ef5 20.Rf5 g6 21.Rf1 Qe7 22.Qc2 Bh4 ½–½. Zahn,Richard – Hasenstab,Armin, GER–ch Polizei, 1998.

11.Rc1 Rac8 12.Qc2 Rfd8 13.a4 dc4 14.Nc4 Ng4 15.e4 Bf6 16.h3 ½–½. Dzieniszewski – Wolny, Jelenia Gora 1983.

11.Rc1 Ng4 12.d4 dc4 13.dc5 (13.Nc4? Bf3 14.g3 Be2 15.Qe2 Ngf6–+) 13...Nc5 14.Rc4 (14.Bc4 Rad8 15.g3 Bf3 16.Qf3 Rd2 17.Bg7 Nh2 (17...Kg7?! 18.Qg4 Kh8 19.Rfd1–+) 18.Kh2 Kg7–+) 14...f5 15.g3 (15.h3 Nf6=) 15...Bd5 16.Rc1 Ba2 17.Nd4 Ne5 18.Bc4 (18.N2b3 Qd6 19.Nc5 bc5+=) 18...Bc4 19.Nc4 Nc4 20.Rc4 Qb7 21.Rc5 (21.Ba3!? a6 22.Bc5 bc5 23.Ne6 ab5 24.Nc5+=) 21...bc5–/+ (21...Bc5?! 22.Ne6 Rfc8 23.Ng7=) 22.Ne6 Rf7 (22...Qb5?! 23.Qd5 Qe8 24.Ng7 Qf7 25.Nf5=) 23.Qc2 Rc8 (23...Qb5?! 24.Nc7 Qc6 25.Na8 Qa8 26.Ba3+=) 24.Qc4 (24.Ng7 Qe4 25.Qc1 Rg7 26.Bg7 Kg7 27.Qa1 Kg8 28.Qa7 Ra8–/+) 24...Qe4 (24...a6!? 25.Ng7 ab5 26.Qa2–+) 25.Qa2 (25.Bd4!?–/+) 25...c4–+ 26.Qa6 Rb8 27.Nd4 (27.Rc1 Qd5 28.Bd4 Rb5–/+) 27...Qb7 28.Qe6 Bf6 29.Qc4 Bd4 30.Qd4 (30.Bd4 Qb5 31.Qa2 Qb3–+) 30...Qb5 31.Ba3 Rd7 32.Qf4 Rbd8 33.h4 Rd1 34.Rd1 Rd1 35.Kg2 (35.Kh2–+) 35...Qc6 36.Qf3 Rg1!! (36...Rg1 37.Kg1 Qf3–+) 0–1. Mauron,Regis – Claisse,Patrick (1915), Montigny le Bretonneux Noel op, 2008.

11.Qc2 a5 12.Rac1 Bd6 13.cd5 ed5 14.Rfd1 Ng4 15.h3 Ngf6 16.Nh4 Rfe8 17.Nf5 Bf8 18.Nf3 g6 19.N5d4 Rac8 20.Re1 Bh6 21.Nd2 Qb8 22.N4f3 Re6 23.Rcd1 Rd8 24.d4+= c4 25.Ne5 Qc7 26.a4 Rc8= 27.Rc1 Bf8 28.Ndf3 Bb4 29.Red1 Ne5 30.de5 Ne4 31.Bd4 Ree8 32.Nh2 h5 33.Nf3+= Qd8 34.Rf1 Re6 35.Ba1 c3 36.Rcd1 Re8 37.Rd4 Bc5 38.Rd3 Bb4 39.Rc1 Qe7 40.Rb1 Qe6 41.Rdd1 Qf5 42.Bd3 g5 43.Qe2 g4= 44.Nd4 Qg5 45.f4 gf3–/+ 46.Nf3 Qg7 47.Rbc1 Rc7 48.Rc2 Qg3 49.Rdc1 Rec8 50.Kh1 Kf8 51.Rf1 d4?? 52.ed4+– Nd2 53.Nd2 cd2 54.Rd2?? Bd2–/+ 55.Qd2 Bg2 (55...Bg2 56.Qg2 Qd3+=). Hanison,Bernard (1880) – Nemec,Zdenek (2040), TT–14 ETC, 2004.

11.Qc2 a5 12.Rac1 Rad8 13.Rfd1 Rc8 14.Qc3 Rfd8 15.a4 Qd6 16.Re1 Qb8 17.Red1 Bd6 18.Re1 Re8 19.Rcd1 Qc7 ½–½. Hanison,Bernard – Nemec,Zdenek, CO1–05 www.b2–b4.com, 2004.

11.Qc2 a6 12.a4 e5 13.e4 d4=+ 14.g3 Rfe8 15.Rfe1 h6 16.Bf1 Nh7 17.Bg2 Ndf8 18.Nf1 Ng5=+ 19.Qe2 Nf3 20.Bf3 Nh7 21.Bg2 Ng5 22.Bc1 Ne6 23.Bd2 Bg5 24.h4 Bd2–/+ 25.Nd2 g6 26.Nf3 Ng7 27.Nd2 Bc8 28.Bf3 Bd7 29.Nf1 Ra7–/+ 30.Ra2 Rea8 31.Rea1 Qc8 32.Qd2=+ Kh7 33.Nh2 Ne8 34.Qb2 Nf6 35.Qe2 h5 36.Kg2 Kg7 37.Qd2 Bg4 38.Ng4 hg4 39.Be2 Qe6 40.Qb2 Nh5 41.Qd2 Nf6 42.ba6 Ra6=+ 43.a5 Rb8 44.ab6 Rab6 45.Qg5 Rh8 46.Ra5 Rh5 47.Qc1 Qc6 48.f3 ½–½. Melich,Jindrich (2150) – Vagner,Tomas (2140), CZE–chT2b, 2001.

11.Qc2 a6 12.ba6 Ra6 13.cd5 ed5 14.Rfb1 =.

11.Qc2 Rac8 12.a4 a5 13.ba6 Ba6 14.Bc3 Bd6 15.a5 ba5 16.Ba5 Qb7 17.Rfb1 Qc6 18.Bc3 h6 19.Nh4 Bb8 20.Qa2 Qd6 21.Nhf3 Rc6 22.Bd1 dc4 23.Ba4 Rb6 24.Rb6 Qb6 25.Bd7 Nd7 26.Qa6 Qa6 27.Ra6 cd3 28.Rc6 Rd8 29.Ba5 Re8 30.Ne1 Ne5 31.Rc5 Bd6 32.Rb5 Ra8 33.Bc3 f6 34.Be5 Be5 35.Nd3 Bc3 36.Nb3 Rd8 37.Nbc5 e5 38.g4 Kh7 39.Rb3 Ba1 40.Ra3 (40.Ra3 e4 41.Ne4+– (< 41.Ra1 ed3 42.Rd1 h5+–)) 1–0. pcmvr (2225) – ironhorse (2270), net–chess.com, 2006.

11.Qc2 Rac8 12.a4 Rfd8 13.a5 Ba8 14.Ra4 Bd6 15.Rfa1 Ne5 16.Ne5 Be5+= 17.ab6 ab6 18.Ra7 Bb7 19.Rb7! (19.Rb7 Bh2 20.Kh1 Qb7 21.Bf6 gf6 22.Kh2+/–) 1–0. pcmvr (2760) – kuksifae (2360), net–chess.com, 2006.

11.Qc2 Rac8 12.Rfd1 Rfd8 13.Ne1 Ne5 14.Bf3 Qb8 15.Nf1 Nf3=+ 16.Nf3 d4 17.e4 Bd6 18.Ng3 Ng4 19.Bc1 f5 20.Nf1? Qa8 21.Ng5 Re8 22.f3 Nf6 23.Re1 fe4 24.fe4= Qb8 25.Qe2 Bf4 26.g3 Bc1=+ 27.Rac1 Qe5 28.Nh3 Rf8 29.Nd2= Rce8 30.Rf1 Rf7 31.Nf4 Qg5 32.Nf3 Qh6 33.Ne5 Rfe7 34.Rf2 Nd7?? 35.Ng4+– Qg5 36.h4 (36.h4 Qf5 37.ef5 ef5 38.Qd1 fg4 39.Qg4+–) 1–0. Bruno,Gerardo Damian – Habib,Carlos, It (Open) Villa Ballester, 2006.

11.Qc2 Bd6 12.Qc3 Rae8 13.a4 e5 14.cd5 Nd5 15.Qb3 N7f6 16.Rfd1 Bc8 17.Nc4 Be6 18.Nfe5?? Nd7?? 19.Nd6+– Qd6 20.Nc4 Qe7 21.d4 N5f6 22.Ba3 Bd5 23.Bf3 Ne4 24.Qc2+– Qf6?? 25.Bb2 Qg5 26.dc5 Ndc5 27.Rd4 Bc4 28.Qc4 Nf2 29.Kf2 Qe3 30.Kf1 Re6? 31.Qc3 Qh6 32.Rh4 Qg6 33.Rg4 (33.Rg4 Qd3 34.Qd3 Nd3 35.Rg7 Kh8 36.Rf7 Nb2 37.Rf8 Kg7 38.Rc8+–) 1–0. Plantet,Marc (2075) – Chambourdon,Alain, St Quentin op 7th, 2004.

11.Qc2 Bd6 12.Rfe1 Rfe8 13.Bf1 h6 14.Bc3 a5 15.Qb2 Rad8 16.cd5 ed5 (worse is 16...Bd5 17.e4+/–) 17.g3 Ne5 18.Nh4 Bc8 19.d4 Neg4 20.dc5 Bc5 21.Nhf3 Nh5 (better is 21...Ne4!? 22.Ne4 de4+=) 22.Nb3+= Bd6 23.Rac1 Qe7 24.Rcd1 Ne5 25.Ne5 Be5 26.Be5 Qe5 27.Qe5 Re5 28.Nd4 Rde8 29.Rc1 R5e7 30.Rc6 Rb7 31.Rec1 Be6 32.Bg2 Nf6 33.Kf1 Ng4 34.Ke2 Ne5 35.Rc7 Re7? 36.Re7 Re7+= 37.Bf1 Rb7 38.Rc2 Kf8 39.Kd2 Ke8 40.f4 Ng4 41.Be2 Nf6 42.Bf3 g6 43.Rc6 Ke7 44.Kd3 Nd7 45.Nb3 Nb8 46.Rc1 Kd6 47.Kd4 f6 48.Rc3 Rg7 49.Nc1 h5 50.Nd3 Rh7 51.f5 gf5 52.Nf4 h4 53.Bd5 Bd7 54.gh4 Rh4 55.h3 Rh7?? 56.Rc2?? Rh8? 57.Rg2?? Be8? 58.Be6 Bd7? 59.Bf7 Be8?? 60.Be6 Bd7 61.Bf7 Bc8? 62.Rg8+– Rg8 63.Bg8 Bb7 64.Be6 Be4 65.h4 Ke7 66.h5 (66.h5 Nd7 67.Bd7+–) 1–0. Nedev,Tanio (2130) – Nguyen Chi Minh (2435), Malakoff op, 2009.

11.Qc2 Bd6 12.h3 Rfe8 13.a4 a5 14.Rac1 Rad8 15.Qb1 Qb8 16.Rfe1 Ba8 17.Qa1 Qb7 18.Bf1 Bb8 19.d4 Qc7 20.dc5 bc5 21.g3 Qb6 22.Bg2 ½–½. Minaya – Am Rodriguez, Bogota 1990.

11.Qc2 e5 12.a4 d4 13.e4 h6 14.Nh4 Nh7 15.Nf5 Bg5 16.Bc1 g6 17.Ng3 f5 18.ef5 gf5 19.Bh5 Ndf6 20.Bf3 e4 21.de4 fe4 22.Nde4 Ne4 23.Be4 Be4 24.Qe4 Nf6 25.Qg6 Qg7 26.Qg7 Kg7 27.Bg5 hg5 28.Rfe1 Rae8 29.Kf1 Kg6 30.Re8 Re8 31.Re1 Re1 32.Ke1 Ng4 33.h3 Ne5 34.Ne4 Nc4 35.g4 Nb2 36.Nd6 Na4 37.Nc8 c4 38.Kd2 Nc5 39.Na7 Ne4 40.Kc2 d3 41.Kd1 c3 42.Nc8 Nf2 43.Ke1 d2 44.Kf2 d1Q 45.Ne7 Kf6 46.Nf5 c2 0–1. Plock – Wegan, active 1999.

11.Qc2 e5 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Bf6 14.Nfd2 Be7 15.Qb3 N5f6 16.a4 e4 17.a5 Rfd8 18.a6 Bd5 19.Qc2 Re8? 20.de4+– Ne4?? 21.Bd3 Nef6 22.e4 Ng4 23.f4 Be6 24.h3 Nh6 25.Ne3 c4 26.Ndc4 Bc5 27.Kh1 Rac8 28.Qe2 f6 29.Rac1 Bf7 30.Nd2 Qd6 31.Nec4 Qc7 32.Nf3?? Nf5!–/+ 33.Qd2 Ng3 34.Kh2 Nf1 35.Rf1 Bf8 36.Rc1? Nc5–+ 37.Nd4 0–1. Franke,Roland – Huber,Anton, Bahn–chT Fuessen, 1993.

11.Qc2 Rfe8 12.d4 cd4=+ 13.ed4 Rac8 14.Rac1 dc4 15.Qa4 Qb8 16.Nc4= Nd5 17.Nfe5 Ne5 18.Ne5 Nf4 19.Rfe1 Ng2 20.Red1 Nf4–+ 21.Bf1 Bd5 22.Nc6 Qb7 23.Rc3 Bd6 24.Qc2 f5 25.Ba3 Ba3–+ 26.Ra3 Bc6 27.bc6 Rc6 28.Qd2 Qc7 29.Rf3 Nd5 30.Bb5 Rc2 31.Qg5 Rf8 32.Re1 Rf6 33.Qh5 Rg6 34.Rg3 Nf4 35.Qh4 Rc1 36.Rc1 Qc1 37.Bf1 Ne2 38.Kg2 Qc6 39.f3 Ng3 40.Qd8 Kf7 41.hg3 h5 42.Qb8 h4 (43.Qa7 Kg8–+) 0–1. Hoelldorfer,August (1625) – Heigl,Rudolf (1970), Bayern–ch Seniors op, 1997.

11.d4 cd4 12.ed4 Rac8 13.Rc1 Qb8 14.a3 Rfd8 15.Re1 Bd6 16.g3 Ne4 17.Ne4 de4 18.Nh4 e3 19.Bf3 ef2 20.Kf2 e5 21.Bb7 Qb7 22.Nf5 Bf8 23.d5 f6 24.Kf1 Nc5 25.Rc2 g6 26.Ne3 Bg7 27.Ng4 Rd6 28.Qf3 Qd7 29.Nf2 Na4 30.Qb3 Nb2 31.Qb2 f5 32.Qb3 e4 33.Nh3 Bh6 34.Nf2 Qc7 35.Rd1 Qc5 36.Qb4 Qc7 37.Nh3 ½–½. Kuhlmann – Nicolaes, corr 1989.

11.d4 Ne4 12.Rc1 (12.Ne4 de4 13.Nd2) 12...f5?! (12...Ndf6) 13.Ne5 Nd2 14.Qd2 Ne5 15.de5 Rad8 16.f4 dc4 17.Qc2? (17.Qc3) 17...Be4 18.Qc4 Bd5 19.Qa4 g5! 20.Bc4 Qb7 21.Bd5 Rd5 22.Qb3 (22.Rfd1) 22...gf4 23.Rf4 (23.ef4) 23...Kh8! 24.Qc3 (24.Qc2) 24...Rg8 25.Qc2 (25.g3) 25...Rd3 26.Rf5 Qe4! –+ (26...ef5? 27.e6!) 27.Rf2 Qe3 28.Kh1 Rgd8 29.Re2 Rd2! 0–1. Koller – Brandl, corr Austria 1985 (Adam).

11.cd5 Nd5 12.a4 a6 =.

11.cd5 Nd5 12.Qc2 Rfd8 =.

11.cd5 Nd5 12.Ne4 a6 =.

11.Re1 Bd6 12.g3 e5 13.cd5 Bd5 14.Nc4 Rfe8 15.Nd6 Qd6 16.e4 Bb7 17.a4 a5 18.Qc1 h6 19.Nh4 Nf8 20.Nf5 Qe6 21.Bf1 Rad8 22.Bh3 Kh7 23.Kg2 Ng8?? 24.Ng7!+– Qf6 25.Ne8 Re8 26.Bf5 Qf5=+ 27.Re3 f6 28.Rf3 Qg6 29.Qc4 Ne6 30.Kf1 Qh5 31.g4 Qh2 32.Bc1?? Re7 33.Ke2?? Nd4 34.Ke3 Nf3 35.Kf3 Qh3 36.Ke2 Qg4 37.Ke1 h5 38.Qa2 Qf3 39.Be3 Bc8 40.Kd2 Be6 41.Qb2 Nh6 42.Kc3 Ng4 43.Re1 h4 44.Qc1 h3 45.Rh1 Nf2 46.Bf2 Qf2 47.Qd1 Qd4 48.Kd2 c4 49.Qh5 Kg7 50.Re1 Qd3 51.Kc1 Qc3 52.Kd1 Rd7 53.Ke2 Rd2 54.Kf1 h2 55.Re3 Qe3 56.Qg6 Kf8 57.Qf7 Kf7 (57...Bf7). Schmidt,Thomas – Volber,Uwe, Spree op, 1997.

11.h3 a6 12.a4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Ra8 15.Qc2 e5 16.Rd1 d4 17.e4 Nf8 18.Bb2 Ng6 19.Ra1 Qb8 20.Ra8 Qa8 ½–½. tjrm (2185) – Banoboy (2120), ChessWorld.net, 2003.

11.h3 Rac8 12.Rc1 Qb8 13.Qb3 dc4 14.Nc4 Rfd8 15.e4 h6 16.Rcd1 Nf8 17.Be5 Qa8 18.Nfd2 Ne8 19.Bg3 Ng6 20.Bh5 Nh8 21.Ne5 Nf6 22.Be2 Nd7 23.Nec4 Ng6 24.f4 Nf6 25.f5 ef5 26.Rf5 Rd7 27.Nf3 Rf8 28.a4 Qd8 29.Rf1 Bc8 30.Nfe5 Ne5 31.Be5 Rb7 32.R5f3 Be6 33.Qc3 Ne8 34.Rg3 f6 35.Bf4 Kh7 36.Qc1 Nd6 37.Nd2 ½–½. Noskowicz – Sapierzynski, corr AMM Poland 1990–92.

11.h3 e5 12.Qc2 Rfe8 13.cd5 Nd5 14.Qb3 Kh8 15.Nc4 f6 16.Nh4 g6 17.Nf3 Kg7 18.Rfc1 Rad8 19.a4 h6 20.Nfd2 f5 21.Bf3 Bf6 22.Na5 Nf8 23.Nb7 Qb7 24.a5 Ne6 25.ab6 ab6 26.Nc4 Ng5 27.Bd5 Qd5 28.Ra7 Nf7 29.e4 Qe6 30.ef5 gf5 31.Rca1 Re7 32.Re7 Be7 33.Ra6 Rb8 34.Qc3 Bf6 35.Ra7 f4 36.Qe1 Rd8 37.Qe4 Rd7 38.Rd7 Qd7 39.Ne5 Ne5 40.Be5 Qb5 41.Bf6 Kf6 42.Qf4 Kg7 43.Qe5 Kg8 44.Qd5 Kg7 45.g4 Qb4 46.Kg2 b5 47.Qe5 Kg6 48.Qd6 Kg7 49.Qe7 Kg6 50.Kg3 (50...Qb1 51.Kh4+/–) ½–½. Pleschke,Helmut (1655) – Schilly,Hans Joachim (1905), IECG, 1999.

10.c4 Bd6

11.a4 Qc7 12.Qc2 Rfe8 13.a5 a6 14.ab6 Qb6 15.ba6 Ba6 16.Ra4 Bb7 17.Rb1 Ra4 18.Qa4 Qc7 19.Bd1 Ra8 20.Qc2 Ng4 21.h3 Ngf6 22.Qc3 h6 23.Bb3 Bc6 24.cd5 ed5 25.e4 de4 26.Ne4 Be4 27.de4 Re8 28.Bc2 Ne5 29.Rd1 Nf3 30.Qf3 Bh2 31.Kh1 Be5 32.Bc1 Bd4 33.Kg1 Qc6 34.Rd2 Qe6 35.Re2 Nd7 36.Bf4 ½–½. Naeter,Burkhard (2065) – Osinski,Jarek (1840), IECC, 2000.

11.Qc2 Qc7 12.h3 Ne5 (12...a6 13.a4 Rfd8 14.Bc3 h6 15.Qb2 Re8 16.Rfb1 a5 17.Rd1; 12...h6 13.a4 (13.Bc3 a6 14.a4 Rfd8 15.Qb2 Re8 16.Rfb1 a5 17.Rd1) 13...a6 14.Bc3 Rfd8 15.Qb2 Re8 16.Rfb1 a5 17.Rd1; 12...Rfe8 13.Bc3 (13.a4 a5 14.Bc3 h6 15.Rfd1 e5 16.cd5 Nd5 17.Bb2) 13...a6 14.a4 h6 15.Qb2 e5 16.cd5 Nd5 17.Ne4; 12...Rfd8 13.a4 (13.Bc3 h6 14.Qb2 a6 15.a4 Re8 16.Rfb1 a5 17.Ra2) 13...a6 14.Bc3 h6 15.Qb2 Re8 16.Rfb1 a5 17.Ra2) 13.Ne5 (13.Be5 Be5 14.Ne5 Qe5 15.a4 Qc7 16.a5 h6 17.Rfc1) 13...Be5 14.f4 (14.Be5 Qe5 15.a4 h6= (15...a6 16.a5 ab5 17.cb5) 16.a5 Qc7 17.Rfc1) 14...Bb2 15.Qb2 dc4 (15...Rfd8 16.Qe5 Rac8 17.Rac1) 16.Nc4 Bd5 (16...a6 17.a4) 17.Ne5 (17.Bf3=) 17...Nd7 18.Nd7 Qd7 19.a4 Qe7 (19...a5 20.Rac1=) 20.Bf3 (20.a5!?+=) 20...Bf3+= 21.Rf3 Rad8 22.Qc3 Qd6 (22...Rd6 23.Rf2+=) 23.Rd1 Rd7 24.Rf2 Rfd8 25.Rfd2 f6 26.d4 Qe7 27.Kf2 cd4 28.Rd4 Rd4 29.Rd4 Rd4 ½–½. Mroz,Antoni – Losos,Jan, corr Poland–Cup, 1986.

11.Re1 Qc7 12.Bf1 dc4 13.Nc4 (13.dc4 Rad8) 13...Bf3 14.gf3 (14.Qf3 Bh2 15.Kh1 Bd6 (15...Ne5!) 16.Qc6!) 14...Bh2 15.Kh1 Be5 16.Ne5 Ne5 17.f4 Ng6 18.Qf3 Rad8 19.Be2 Rd5 20.Qh3 Rfd8 21.Rac1 Rf5 22.Rg1 Qd7 23.a4 e5?! (23...Qd5 24.e4 (24.Rg2 Qb3; 24.Kh2 Qb3) 24...Ne4 25.de4 Qe4 26.Bf3 Qf4) 24.Kh2 Qe6 (24...ef4 25.e4 Re5 26.Rg6 hg6 27.Be5; 24...h6 25.Rg6 fg6 26.Be5 Qe7 =+) 25.Rg5 Qa2 (25...Rg5 26.Qe6 fe6 27.fg5 Nd5) 26.Rf5 Qb2 27.fe5 (27.Re1 ef4) 27...Qc1 28.ef6 Qb2 29.Bf1 gf6 30.Qf3 Kg7 31.Qe4 (31.d4 cd4 32.Rf6 Ne5 33.Qf4 de3 34.Qg5 Ng6 35.Rg6 hg6 36.Qd8 Qf2) 31...Qb3 32.Kg1 Qe6 33.Qg4 (33.Qe6 fe6 34.Rh5 Ne5) 33...Rd5 34.e4 Rd4 35.Qg3 Ra4 36.Rh5 Ra1 37.Kg2 c4 38.dc4 Qe4 39.f3 Qc2 40.Kg1 Qc4 41.Qh3 h6 42.Qg2 Qd3 43.f4 Qd4 44.Kh2 Qf4 45.Kg1 Qd4 46.Kh2 Rd1 47.Rf5 Rd2 48.Be2 Qh4 0–1. Miles – Ribli, London 1984.

11.Re1 Qc7 12.h3 a6=+ 13.cd5 ed5 14.a4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1 Ra8 17.Bc3 Ra3 18.Qc2 Ra7 19.Qb2 h6 20.Ra1 Ra1 21.Qa1 Ne8 22.Qc1 Nf8 23.d4 c4 24.Qb2 Nf6 25.Ne5 Ne6 26.Bb4 Bb4 27.Qb4 c3 28.Nb3 Ne4 29.Nc1 f6 30.Nf3 Kf7 31.Bd3+/– Bc8 32.Qb3 Nd2 33.Qd5 Nf3 34.Qf3+– Bd7 35.Qd5 Ke7 36.Qb3 c2 37.Bc4 Ng5 38.Qa3 Ke8 39.Bd3 Nf7 40.e4 Qf4+/– 41.Bc2 Qd2 42.Bd3 Qe1 43.Kh2 Qf2 44.Ne2 Ng5 45.Kh1 Qe1 46.Ng1 Qe3 47.Ne2 Kd8 48.e5 fe5 49.de5 Qe5 50.Qf8 Kc7 51.Qb4 Ne6 52.Bc4 Nc5 53.Nc3 g5 54.Qa3 Be6 55.Be2 Kd8 56.Kg1 Ke7 57.Kh1 Kf6 58.Qa1 Kg6 59.Qc1 Qg3 60.Bf3 Bh3–/+ 61.Ne4 Bg2 62.Bg2 Qh4 63.Kg1 Ne4 64.Qc2 Kf5 65.Qc8 Ke5 66.Qc7 Kd4 67.Qb6 Kd3 68.Qa7 Nc3 69.Bf1 Kd2 70.Qd7 Ke1 71.Qe7 Qe4–/+ 72.Qe4 Ne4 73.b6 Nc5 74.Kg2 Kd2 75.Kg3 Kc3 76.Bg2 h5 77.Bf3 g4 78.Bc6 Kb4 79.Kh4 Ka5 80.b7 Nb7 81.Bb7 ½–½. guest7611 – guest3372, ICC, 2005.

11.Re1 Qc7 12.h3 Rad8 13.Bf1 dc4 14.Nc4 Bf3 15.Qf3 Bh2 16.Kh1 Ne5 17.Ne5 Be5 18.Qe2 Nd5 19.Rac1 Bb2 20.Qb2 Qd6 21.Rc4 ½–½. Laber – Brzoza, corr AMM Poland 1990–91.

11.Re1 Qc7 12.h3 e5 13.cd5 Bd5 14.Nc4 Bc4 15.dc4 e4 16.Nd2 Be5 17.Be5 Qe5 18.Qc2 Rfd8 19.Rad1 Nf8 20.Nf1 Ng6 21.Ng3 h5 22.a4 h4 23.Nf1 Rd1 24.Rd1 Qe7 25.Nh2 Rd8 26.Ng4 Rd1 27.Bd1 Ng4 28.Bg4 Qe5 ½–½. Mroz – Ilczuk, corr Poland 1987–88.

7.0–0 d6

8.c4 c5 9.Nc3 Nbd7 10.a4 a6 11.d4 Ne4 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 ab5 14.ab5 Qc7 15.Bb2 Bf6 16.Rfd1 cd4 17.ed4 d5 18.Rdc1 dc4 19.Qc4 Qc4 20.Rc4 Ra1 21.Ba1 Ra8 22.Rc1 Kf8 23.Ne5 Ne5 24.de5 Bg5 25.Rd1 Ra2 26.Bf1 Rd2 27.Rd2 Bd2 28.Bd4 Ba5 29.Bd3 h5 30.Be2 g6 31.f4 Bd5 32.Kf2 Ke7 33.g4 hg4 34.Kg3 Kf8 35.Kg4 Kg7 36.Kg5 Be4 37.h4 Bf5 38.h5 gh5 39.Kh5 Kh7 40.Kg5 Kg7 41.Be3 ½–½. Grund – Balthasar, 1987.

8.c4 (--> 6.c4 0–0 7.Be2 d6 8.0–0).

8.d3 a6 9.a4 Nbd7 10.Nbd2 Nc5 11.c4 Ne8 12.Nd4 Qd7 13.f4 f5 14.Qc2 Nf6 15.h3 Rac8 16.Bf3 d5 17.g4 c6 18.bc6 Bc6 19.Nc6 Qc6 20.gf5 Kh8 21.Kh2 ef5 22.Bf6 Bf6 23.Bd5 Qe8 24.Rae1 Qa4 25.Qa4 Na4 26.d4 Nc3 27.Be6 Rce8 28.d5 Rd8 29.Ra1 Ne4 30.Ne4 Ba1 31.Ra1 fe4 32.Ra6 Rb8 33.Kg3 Rb7 34.f5 g6 35.Kf4 gf5 36.d6 Kg7 37.Ke5 Kg6 38.Ra1 1–0. Paavilainen – Niemi, corr FIN 1984.

8.d3 Nbd7 9.a4 e5 10.c4 a6 11.Nbd2 ab5 12.ab5 Nc5 13.Ng5 h6 14.Nge4 Nfe4 15.Ne4 Ne4 16.de4 Be4 17.Bf3 Ra1 18.Ba1 Bf3 19.Qf3 Qa8 20.Qc6? Qc6–+ 21.bc6 Ra8 22.f4 f6 23.g3 Ra2 24.Rf2?? Ra1 25.Kg2 Rc1 26.Kf3 Rc4 0–1. elsh1403 (1630) – latoz, kurnik, 2011.

8.d4 a6 9.a4 Nbd7 10.Nbd2 c5 11.c4 Qc7 12.Qc2 e5 13.d5 Ne8 14.e4 g6 15.Ne1 Ng7 16.f4 f5 17.fe5 Ne5 18.Nd3 ab5 19.ab5 Bf6 20.Ne5 de5 21.g3 Qd6 22.Ra8 Ba8 23.Kg2 Bb7 24.Ra1 h5 25.Ra7 Bc8 26.Bc1 h4 27.Nf3 h3 28.Kg1 fe4 29.Ng5 Bg5 30.Bg5 Qb8 31.Qa2 Bb7 32.Bg4 Nf5 33.Bh3 Nd4 34.Be7 Rf7 35.d6 Nf3 36.Kh1 e3 37.Bg2 Nh4 38.Rb7 Qb7 39.Qe2 Ng2 40.Qg2 Rf1# 0–1. T Labahn – Finkemeier, 1990.

8.d4 a6 9.c4 ab5 10.cb5 Nbd7 11.a4 h6 12.Nbd2 Re8 13.Qb3 Nd5 14.Rfc1 Kh8 15.e4 Nf4 16.Bf1 Nf6 17.e5 de5 18.Ne5 Bd5?? 19.Qg3 N4h5 20.Nf7 (20.Nf7 Kg8 21.Qg6+– (21.Nd8?! Ng3 22.hg3 Bd8+/–)) 1–0. elsh1403 (1630) – latoz (1605), kurnik, 2011.

8.d4 c5 9.dc5 dc5 10.Nbd2 Nbd7 11.a4 Nd5 12.Bd3 Bf6 13.c3 Rc8 14.Qc2+= g6 15.Rfd1 Ne5 16.Ne5 Be5 17.Nc4 Bg7 18.e4 Nf4 19.Bf1 Qc7 20.Nd6 Rcd8 21.Nb7 Qb7 22.g3 Nh5 23.Re1 Nf6 24.c4 Nd7 25.e5+/– Qc7 26.f4 Rfe8 27.Rad1 Nf8 28.Bg2 Rb8 29.a5 h5 30.Ra1 Red8+/– 31.ab6 ab6 32.Bc6 Nd7 33.Ra3 Nf8 34.Rea1 Rb7 35.Qe2 Nd7 36.Qf3 Rdb8 37.Bb7 Rb7 38.Qc6 f6 39.Qe6 Kh7 40.ef6 Nf8 41.Qd5 Bh8 42.Ra8 Bf6 43.Bf6 Qf7 44.Rf8! (44.Rf8 Qf8 45.Qb7 Kg8 46.Ra8 Qa8 47.Qg7#) 1–0. oldsage – yulio, ChessWorld.net, 2006.

8.d4 d5 9.c3 Nbd7 10.a4 c5 11.dc5 Nc5 12.c4 dc4 13.Bc4 Qc8 14.Ne5 Rd8 15.Qc2 Ncd7 16.Rd1 Ne5 17.Rd8 Bd8 18.Be5 Be7 19.Bd3 Qd7 20.Nd2 Rc8 21.Qb2 Qd3 0–1. Trkn – oldestchuck, itsyourturn.com, 2001.

8.d4 Nbd7 9.c4 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qa8 13.Nc3 Ne4 14.Ne1 Qa5 15.Ne4 Be4 16.Nd3 Ra8 17.f3 Bb7 18.e4 Bf6 19.Qc1?? (better is 19.Nf2=) 19...Qa1!–+ 20.d5 (20.Qa1 Ra1 Combination) 20...ed5 (20...Qd4!? 21.Kh1–+) 21.cd5 Bd4 22.Kh1 Qc1 23.Rc1 Ra1 (23...Be3!? 24.Re1–+) 24.Ra1 Ba1 25.Nb4 Bc3 26.Na6 Kf8 (26...f5!? 27.Nc7 fe4 28.fe4–+) 27.Nc7 Ke7 28.g3 Kd8 29.Na6 Kc8 30.Kg2 Ba6 31.ba6 Kb8 32.f4 Nc5 33.Kf3 Bd4 34.Bc4 f6 35.g4 Ka7 36.h4 Na6 37.g5 Nc7 38.Kg4 b5 39.Bd3 Kb6 40.h5 Kc5 41.Kf5 fg5 42.Kg5 Bf6 43.Kf5 Kd4 44.Bb1 Be7 45.Ba2 b4 46.e5 Nd5 47.Ke6 (47.Bb3–+) 47...Nf4 48.Ke7 de5 49.h6 gh6 50.Kf6 Nd5 (better is 50...e4 51.Bb3–+) 51.Kf5 Nc3 52.Bb3 Nb1 53.Ba2 Nd2 (53...Nd2 54.Kg4 e4–+) 0–1. Jacobi,Karl Heinz (1920) – Gudat,Alfons (1835), GER–ch Seniors–A, 2008.

8.d4 Nbd7 9.c4 Ne4 10.Nbd2 f5 11.Nb3 Qe8 12.a4 Qg6 13.a5 Ng5 14.a6 Be4 15.Ng5 Bg5 16.Bh5 Qh6 17.f4 Be7 18.Bf3 Nf6 19.Be4 Ne4 20.Nd2 g5 21.Ne4 fe4 22.Qg4 Qg6 23.d5 gf4 24.Qg6 hg6 25.ef4 Bf6 26.Bf6 Rf6 27.de6 Re8 28.Rad1 Ree6 29.Rd4 Rf7 30.g3 Rfe7 31.Kf2 Kf7 32.Ke3 Ke8 33.f5 Rf6 34.Re4 gf5 35.Re7 Ke7 36.Kf4 Re6 37.Kg5 Re4 38.Rf4 Re2 39.h4 Re3 40.Kf5 Rg3 41.h5 Kf7 42.h6 Rg6 43.h7 Rf6 44.Kg5 Rf4 45.Kf4 Kg7 46.Ke4 Kh7 1–0. Arno de Visser – van Doeland, 1988.

8.d4 Nbd7 9.c4 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 11.Bd3 d5 12.Qc2 Rc8 13.Ne5 Nd2 14.Qd2 c5 15.bc6 Bc6 16.Nc6 Rc6 17.Rfc1 ½–½. Surikov,V (1865) – Ranby,Hans (1915), Stockholm Open, 2015.

8.d4 Ne4 9.Nfd2 f5 10.f3 Nf6 11.c4 Nbd7 12.Nb3 a5 13.a4 Qe8 14.Nc3 Qg6 15.c5 dc5 16.Bc4 Nd5 17.Bd5 ed5 18.dc5 Nc5 19.Nd5 Bd5 20.Qd5 Qf7 21.Qf7 Rf7 22.Nc5 Bc5 23.Bd4 Bd4 24.ed4 Rd8 25.Rfd1 Kf8 26.Rac1 Rd6 27.Rc4 Ke8 28.d5 Rfd7 29.Rcd4 Re7 30.Kf2 Kd7 31.R1d2 g5 32.g3 Rh6 33.Kg2 Rd6 34.Rf2 Rh6 ½–½. Lammi – Westerinen, Helsinki 1992.

7.c4

7.c4 (--> 6.c4 0–0 7.Be2).

7.c4 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3 Bb7 6.c4 Be7 7.Be2 0–0).

6.Be2 d5

7.d4 Nbd7 8.0–0 a6 9.a4 ab5 10.Bb5 0–0 11.Nbd2 c6 12.Bd3 Ba6 13.c4 dc4 14.Nc4 b5 15.ab5 cb5 16.Nce5 Nd5 17.Nc6 Qb6 18.Ne7 Ne7 19.Qc2 Nd5 20.Bh7 Kh8 21.Bd3 Nb4 22.Qb3 Nd3 23.Qd3 b4 24.Qe4 Nf6 25.Qh4 Kg8 26.Rfc1 Bb7 27.Ne5 Ra1 28.Ba1 b3 29.Bb2 Bd5 30.f3 Qb4 31.e4 Bb7 32.Qe1 Qd6? 33.Nd3 Qb6 34.Qb4 Qb4+/– 35.Nb4 Rc8 36.Rc8 Bc8 37.Kf2 Nd7 38.Ke3 Nb6 39.Ba3?? Na4?? 40.Kd2+/– b2? 41.Kc2+– Bd7 42.Bb2 Nb2 43.Kb2 Bb5 44.f4 Bf1 45.g3 Bg2 46.e5 Kf8 47.Kc3 Ke7 48.Kc4 Kd7 49.d5 ed5 50.Nd5 Ke6 51.Ne3 Bh1 52.Kd4 g6 53.g4 Bf3 54.f5 gf5 55.gf5 Ke7 56.h4 Bh5 57.Nd5 Ke8 58.Nf4 Bg4 59.Ke4 Kf8 60.Nd5 Kg7 61.Kf4 Bh5 62.Kg5 Bf3 63.e6 Bd5+/– 64.e7?? f6–+ 65.Kh5?? Bf7 66.Kg4–+ Be8 67.h5 Kh6 68.Kh4 Bd7 69.Kg4 Kg7 70.Kf4 –/+. bratek55 (1665) – ratagan (1635), kurnik, 2011.

7.0–0 0–0

8.a4 a6 9.Nc3 =.

8.a4 c6 9.c4 dc4 10.Bc4 cb5 (10...a6 11.d3=) 11.ab5 Nbd7 (11...a5 12.d3=) 12.Be2 (12.Qe2 Bd6=) 12...Nc5 (12...Qb8 13.d4=) 13.d4+= Nce4 14.Nbd2 Ne8 (14...Qd5 15.Ne4 Ne4 16.Ba3+=) 15.Ne4 Be4 16.Nd2 Bb7 17.Nf3 Nd6 (17...Be4!?=) 18.Ne5+= Bf6 19.Nc6 (19.Ba3 Re8+=) 19...Bc6 (better is 19...Qd7!?=) 20.bc6+/– Qc7 21.Bf3 (21.Qc2 Rfb8+/–) 21...Rfc8 (21...a5 22.Ba3=) 22.Qb3 g6 (22...a6 23.e4 Nb5 24.Rfd1+=) 23.Rfc1 (23.Ra6 Rcb8+/–) 23...b5 (23...a6 24.e4 Bg7 25.e5+/–) 24.e4 (24.Ra6 Rcb8+/–) 24...Bg5 25.Rc2 (better is 25.Rc5 Be7 26.Ra6+/–) 25...Qb6? (25...a6!?+/–) 26.d5 (26.Rc5 e5+–) 26...Re8 (better is 26...Nc4+/–) 27.e5+– Nc4 28.d6 Na5 29.Qd3 Rad8 30.Bd4 Qa6 31.g3 f6 32.Rca2 fe5 33.Be5 Qb6 34.Ra5 (34.Ra5 a6 35.Qc2+–) 1–0. Genne,Rene (1795) – Oster,Jean_Marie, Saint Denis RUF, 2012.

8.a4 Nbd7 9.d3 Nc5 10.Nbd2 Bd6 11.Ne5 Be5 12.Be5+= Qe7 13.Bb2 Rfe8 14.Ba3 Qd7 15.Bb4 d4 16.e4 e5 17.c3 a5 18.Bc5+= bc5 19.c4 Qd6= 20.Nb3 Nd7 21.Qd2+= Qb6 22.f4 Bc8 23.Bg4 f6 24.f5 Bb7 25.Bh5 Re7 26.Rf3 c6 27.Rg3 cb5= 28.ab5 a4=+ 29.Nc1 Qa5 30.Qa5 Ra5 31.Bd1 Nb6 32.Nb3!+/– Ra8 33.Nc5+– a3 34.Rf3 Rc7? 35.Nb7 Rb7 36.Bb3 Kf8 37.c5 Nc8 38.Bd5 Rba7 39.Ba8 Ra8 40.Rf2 Ra5 41.b6 Rb5 42.Rfa2 Ne7 43.Ra3 Nc6 44.Ra8 Ke7 45.R1a7 Na7 46.Ra7 Kd8 47.Rc7 Rb3 48.Rg7 Rd3 49.c6 Rc3 50.c7 Kc8+– 51.Rg8 Kb7 52.Rb8 (52...Ka6 53.c8Q Rc8 54.Rc8 Kb6 55.Rf8+–) 1–0. Schmidt,Thomas – Hennings,Dirk, Spree op, 1997.

8.c4 c6 9.d3 cb5 10.cb5 a6 11.a4 a5 12.Nbd2 Nbd7 13.d4 Rc8 14.Qb3 Re8 15.Rac1 Nf8 16.Ne5 Rc1 17.Rc1 Bb4 18.Ndf3 N8d7 19.Nc6 Qa8 20.Nb4 ab4 21.Qb4 Rc8 22.Ra1 Qb8 23.a5 ba5 24.Ra5 Nb6 25.Ra3 Nc4 26.Rc3 Ne4 27.Rc2 Ned6 28.Ne5 Ba6 29.Bc4 dc4 30.b6 Bb5 31.Ba3 Rd8 32.Qa5 Qa8 33.Qa7 Qe4 34.Rc1 Nb7 35.Nc4 Rc8 36.Nd2 Rc1 37.Bc1 Qd5 38.e4 Qc6 39.Qa8 Qe8 40.Qb7 h6 41.Qc7 Ba6 42.b7 Qb5 43.b8Q 1–0. W Labahn – Fricke, 1981.

8.d3 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c6 12.Nc3 cb5 13.Nb5 Bc6 14.Nfd4 Bd7 15.f4 Nc6 16.Qe1 Nd4 17.Nd4 Qc7 18.Bf3 Bc5 19.Qg3 h6 20.Bb2 Ra8 21.Nf5 ef5 22.Bf6 Bf8 23.Bd5 Ra6 24.c4 b5 25.Be5 Qc5 26.Rb1 Rg6?? 27.Qg6 Qe3 28.Kh1 Be8 29.Qf5 bc4 30.Be4 Bc5 31.Qh7 Kf8 32.Qg7 Ke7 33.Rb7 Kd8 34.Qf6 Kc8 35.Rb8 Kd7 36.Bc6# 1–0. kamret (2230) – AndyMakeyev (1985), GameColony.com, 2003.

8.d3 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nbd2 Qa8 13.c4 Qa3 14.Qb3 Ra8 15.Qa3 Ra3 16.Bb2 Ra2 17.Rb1 Nc5 18.Bd4? Na4?? 19.Ra1 Ra1=+ 20.Ba1 Bb4 21.d4 Bc3 22.Bc3 Nc3–/+ 23.Bf1 c6 24.bc6 Bc6 25.Ne5 Bb7 26.Ndf3 dc4=+ 27.Bc4 b5 28.Bb3 Bd5 29.Bd5 Nfd5 30.Nd2 f6 31.Nd3 Na2 32.Nb3 Kf7 33.Kf1 Ke7 34.Ke1 Kd6 35.Kd2 e5 36.de5 fe5 37.e4 Ndb4 38.g3 Nc6 39.f4 Nab4 40.fe5+= Ke6 41.Nbc5 Ke7 42.Nb4 Nb4 43.Kc3 Nc6= 44.e6 Kd6 45.Nd7 h6 46.Nf8 Ke7 47.Ng6 Ke6 48.g4 Kf6–/+ 49.Nf8? Ke5 50.Kd3 b4 51.Nd7 Kf4 52.h3?? Ne5–+ 53.Ne5 Ke5 54.h4 b3 55.Kc3 Ke4 56.Kb3 Kf4 57.g5 h5 58.g6 Kg4 59.Kc4 Kh4 60.Kd5 Kg5 61.Ke4 Kg6 62.Kf3 Kf5 63.Kg3 g5 64.Kf3 g4 65.Kg3 Ke4 66.Kf2 h4 67.Kg2 g3 68.Kg1 Ke3 69.Kh1 Kf3 70.Kg1 h3 71.Kh1 Ke2 72.Kg1 g2 73.Kh2 Kf1 (73...Kf1 74.Kg3 g1Q 75.Kf4 h2 76.Ke4 h1Q 77.Ke5 Qc5 78.Kf4 Qh4 79.Kf3 Qc3#) 0–1. Starr,Albert Martin – Sowell,Nelson (1700), San Francisco Konig mem g/45, 2006.

8.d3 Nbd7 9.c4 dc4 10.dc4 Bd6 11.Nbd2 Nc5 12.Qc2 Nce4 13.Rfd1 Nd2 14.Rd2 Qe7 15.Nd4 Ne4= 16.Bf3 Nc5 17.Bb7+= Nb7 18.Nc6 Qe8 19.e4 Nd8 20.e5 Bc5 21.Nd4 Qe7 22.Qe4 Rb8 23.Rad1 Bd4 24.Rd4 Nb7 25.Qe3 Nc5 26.Ba3 Rfd8 27.Bc5 bc5 28.Rd8 Rd8 29.Rd8 Qd8 30.g3 h6 31.Kg2 Qd1 32.h3 Qc2 33.Qc5+– Qe4 34.Kh2 Qe2 35.a4 Qa2 36.Qd4 Qa4 37.Qd8 Kh7 38.Qc7 Qc2 39.Qc5 Qa2 40.Qd4 Qa4 41.Qd3 Kg8 42.c5 Qb4 43.c6 Qc5 44.Qe3 Qb5 45.c7 Qa6 46.Qc5 Qf1 47.c8Q Kh7 48.Qe3 a5 49.Qd7 Qa1 50.Qdd3 Kg8 51.Qa3 Qf1 52.Qa5 (52.Qa5 Qb1 53.Qd8 Kh7 54.Qf3+–) 1–0. Woesner,Richard – Ladenhauf,Gideon, AUT–ch U14, 2004.

8.d3 h6 9.Nbd2 Nbd7 10.c4 dc4 11.Nc4 Nh7 12.Qc2 Ng5 13.Nfe5 Ne5 14.Ne5 Bf6 15.Rfd1?? Be5–+ 16.Be5 Qd5 17.Bf3? Nf3 18.gf3 Qe5 19.f4 Qh5 20.Qc7 Bf3 21.Rdc1 Qg4 22.Kf1–+ Qg2 23.Ke1 Qg1 24.Kd2 Qf2 25.Kc3 Rfc8 26.Qc8 Rc8 27.Kb4 Rc1 28.Rc1 Qb2 (28...Qb2 29.Ka4 Qc1 30.d4 Qc3 31.d5 Bd1) 0–1. elsh1403 – plus1963, kurnik, 2011.

7.0–0 c5

8.c4 dc4 9.Bc4 0–0 10.Nc3 Nbd7 11.d3 Bd6 12.Qc2 Ne5 13.Ne5= Be5 14.Rad1 Nd7 15.d4 Qg5?? 16.f4+– Qg2 17.Qg2 Bg2 18.Kg2 Bf6 19.Ne4 Be7 20.dc5 f5 21.Nd6 bc5 22.Be6 Kh8 23.Nf7 Rf7 24.Bf7 Nf6 25.Bd5 Ng4 26.Ba8 Ne3 27.Kh1 Nf1 28.Rf1 Bf6 29.Bf6 gf6 30.Rg1 (30.Rg1 h6 31.Rc1+–) 1–0. stoker – beschuitje, Live Game Caissa's Web, 2005.

8.bc6 Nc6 9.c4 dc4 10.Bc4 0–0 11.d4 Rc8 12.Nbd2 Na5 (12...Qd6 13.e4 Qd7 14.Bb5=) 13.Bd3= Nd5 14.Qb1 g6 15.Rc1 Bb4 (15...Rc1 16.Qc1 Nb4 17.Be2=) 16.Rc8+= Qc8 17.Qf1 Qd7 18.Bb5 Qe7 19.Ba6 (19.Rc1 Nc7+=) 19...Ba6 20.Qa6 Bd2 21.Nd2 Qb4 22.Nb3 Nc4 23.Rb1 Nb2 (23...Nc7 24.Qb7 Nb5 25.Ba1+=) 24.Rb2 Qc3 25.Rb1 Rc8 (better is 25...Qc7+=) 26.g3 (26.Qa7 Qd3 27.Re1 Rc2+=) 26...Nb4 (better is 26...Ne3 27.Qa7 Qd3–/+) 27.Qa7+/– Qd3 28.Rf1 Nd5 29.Qb7 Rc7 30.Qb8 Kg7 31.Re1 Rc2 32.Qe5 Kh6 (32...Nf6 33.Rf1=) 33.e4?? (better is 33.Rf1+=) 33...Qf3–+ (33...Qf3 34.Rf1 Ne3 (34...Ra2 35.ed5 Qb3 36.de6 Qe6 37.Qe6 fe6 38.Re1+/–) 35.Qf4 Qf4 36.gf4 Nf1 37.Kf1 Ra2–+) 0–1. Krivoshapko,Alexander – Shkurkin,Nikolai, 2007.

8.d3 0–0 9.Nbd2 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Nbd7 13.Ne5 Qc7 14.f4 Ne5 15.Be5 Qd7 16.h3 Ra8 17.Qb2 Ne8 18.Bg4 Bf6 19.f5 Be5 20.Qe5 Bc8 21.c4 Nf6 22.cd5 Ng4 23.hg4 ed5 24.f6 g6 25.Qg5 Qd8 26.Nf3 Be6 27.Ne5 Qf8 28.Nc6 h6 29.Qf4 g5 30.Qc7 Bg4 31.Ne7 Kh7 32.Qb6 c4 33.Qd4 Be2 34.Re1 cd3 35.Qd5 Rd8= 36.Qe4 Kh8 37.Qf5?? d2–+ 38.Rb1 d1Q 39.Rd1 (39.Rd1 Rd1 40.Kf2 Rf1 41.Ke2 Rf5 42.Nf5–+). elsh1403 – lucyfer13, kurnik, 2011.

8.d3 0–0 9.Nbd2 Qc7 10.a4 Bd6 11.h3 Nbd7 12.c4 e5 13.cd5 Bd5 14.Rc1 e4 15.Nd4 Ne5 16.de4+/– Ne4 17.Ne4 Be4+= 18.Nf5?? Bf5–+ 19.f4 Ng6 20.Qd5 Be6 21.Qf3 Ne7 22.e4 Nc8?? 23.Qg3? f6–+ 24.Rcd1 Ne7 25.Bf3? Bc4 26.e5=+ fe5 27.fe5 Nf5 28.ed6 Ng3 29.dc7 Nf1?? 30.Ba8 Ra8 31.Rd8 (31.Rd8 Kf7 32.Ra8+–; 31.Rf1? Bf1 32.Kf1 Rc8–+) 1–0. elsh1403 – klobuk, kurnik, 2011.

8.Ne5 Qc7 9.f4 Nbd7 10.d3 0–0 11.Nd2 Rac8 12.a4 d4 13.e4 Ne5=+ 14.fe5 Nd7 15.c3 dc3 16.Bc3 Ne5 17.Nf3 Nf3 18.Rf3 Rcd8 19.Rg3 g6 20.Ra2? Be4!–+ 21.Qa1 Bd5 22.Bh8?? f6 23.Rc2 Kh8 24.d4 c4 25.Bg4 e5 26.Qb1 Be4 27.Rc4 Qc4 28.Qe4 Qc1 29.Kf2 Rd4 30.Qb7 Rd2 31.Be2 Bc5 32.Kf3 Qc3 33.Kg4–+ f5 34.Kh3 Qd4 35.Bh5 Qd7 36.Qf3 gh5 37.Qh5 f4 38.Kh4 Be7 39.Rg5 Bg5 40.Qg5–+ Qd8 41.Qd8 Rdd8 42.Kg4 e4 43.g3 fg3 (43...fg3 44.Kg3 e3 45.a5 e2 46.Kh3 Rg8 47.Kh4 e1Q 48.Kh5 Qe2 49.Kh4 Qh2) 0–1. elsh1403 – zwidyn (1760), kurnik, 2011.

7.0–0 Nbd7

8.a4 0–0 9.d3 c6 10.Nfd2 cb5 11.ab5= a6 12.c4 ab5 13.cb5 Ra1=+ 14.Ba1 Qa8 15.Nc3 d4=+ 16.ed4 Bg2–/+ 17.Re1 Bh3 18.Bf3=+ Qb8 19.Nce4 Ne4 20.de4=+ Qf4 21.d5 Qg5 22.Kh1= Bf6 23.Rg1 Qh6 24.de6 Ba1 25.Qa1 fe6=+ 26.Qd4 e5 27.Qd7?? Bd7–+ 28.Nc4 Rf3 29.Ne5 Bb5 30.Nf3–+ Qf4 31.Nd4 Qe4 32.f3 Qd4 (32...Qd4 33.Kg2 Bc6–+) 0–1. metal – ole1, caissa.com, 2007.

8.a4 c5 9.bc6 Bc6 10.c4 0–0 11.cd5 Bd5 12.Nc3 Nc5 13.Nd4 (13.Nd5 Qd5 14.Bf6 Bf6=) 13...Bb7+= 14.Nb3 Rc8 15.Nc5 Rc5 16.d4 Rg5 17.g3 Qa8 18.f4 Rg6 19.Bf3 (19.Bd3 Ne4=) 19...Nd5 (19...Bb4 20.Rc1+=) 20.Bd5 (20.Nd5 Bd5 21.Ba3 Ba3 22.Ra3 Rc8=) 20...Bd5 21.Rf2 Bh4 (21...Rc8 22.Rc1+=) 22.Kf1 (22.Nd5!? Qd5 23.Qf3=) 22...Bc4+= 23.Ke1 Be7 24.Ba3 Ba3 25.Ra3 Rh6 26.Kd2 (26.e4 Qc6+=) 26...Rd8 27.Kc1 Rf6 28.Qd2 Qc6 29.Kb2 Rf5 30.Qc2 Rb8 31.Ne4 b5 (31...Ra5 32.Nd2 b5 33.Nc4 bc4 34.Kc1–+) 32.a5 (32.Rc3 a6–/+) 32...b4 33.Ra4 Rfb5 (33...Rh5 34.Nc5–/+) 34.Nc5? (34.Nd2!? Rc8 35.Nc4 Qc4 36.Qc4 Rc4 37.Rc2 Rc2 38.Kc2 b3 39.Kb2=) 34...Qd5 (34...Bd5 35.Ra1–/+) 35.Rd2 b3?? (better is 35...Rc8–/+) 36.Qc4+– Qd6 37.a6 (worse is 37.Nb3 Rb3 38.Qb3 Rb3 39.Kb3 Qd5 40.Kc3 f5+–) 37...R5b6 38.Qe2 Qc6 39.Ra3 h6 40.Rd3 Qb5 41.Qd1 Qc4 42.Rab3 Rb3 43.Rb3 Rb3 44.Nb3 Qa6 45.Qc2 Qb6 46.Qc5 Qa6 47.Qh5 Qf1 48.Ka3 Qf2 49.e4 Qg2 50.e5 Qf1 51.Ka4 a6?? 52.Qh4+– Qb5 53.Ka3 a5 54.Qd8 Kh7 55.Qa5 Qe2 56.Qd2 Qa6 57.Kb2 Qc4 58.Qc2 (58.Qc2 Qc2 59.Kc2+–) 1–0. Zielke,Bernd – Schomann,Michael, Schleswig Holstein–ch H, 2008.

8.d3 0–0 9.a4 c5 10.Nbd2 Rc8 11.c4 Qc7 12.a5 ba5 13.Qa4 a6 14.Qa5 Qa5 15.Ra5 ab5 16.cb5 Nb6 17.Ra7 Rc7 18.Be5 Rd7 19.Rfa1 Rb8?? 20.Bb8+– (20...Bc8 21.Ne5 Ra7 22.Ra7+–) 1–0. orane (2210) – Copenhagen5, Live Game Caissa's Web, 2004.

8.d3 c5 9.c4 0–0 10.Nc3 d4 11.ed4+/– cd4 12.Nd4 Nc5 13.Nc6+– Bc6 14.bc6 Qd6 15.d4 Nce4 16.Qd3 Nc3 17.Bc3 Qc6 18.Bf3 Qc7 19.Ba8 Ra8 20.d5 ed5 21.cd5 Rd8 22.Bf6 Bf6 23.Rac1 Be5?? 24.Rc7 (24.Rc7 Bc7 25.Qa3+–) 1–0. pereira – kserks, internet, 2011.

8.d3 c5 9.c4 Qc7 10.Nbd2 Rc8 11.a4 h5 12.a5 Bd6 13.h3 g5 14.Ng5 Ke7 15.ab6 Qb6 16.Ra2 Bb8 17.Qa1 Qd6 18.f4 Rhg8 19.Ndf3 d4 20.Qe1 de3 21.Ne5 Rg5 22.fg5 Rg8 23.Qg3 Ke8 24.Qf4 Ne5 25.Be5 Qe5 26.Qe5 Be5 27.Ra7 Bg2 28.Kg2 Rg5 29.Kh1 Rg3 30.Rf3 h4 31.Ra8 Ke7 32.Ra7 Ke8 33.b6 Nd7 34.b7 Ke7 35.Ra5 f5 36.Rb5 f4 37.Rg3 fg3 38.d4 Bb8 39.dc5 Ne5 40.Ra5 Kd7 41.Ra6 Nc6 42.Kg2 e5 43.Kf3 Nd4 1–0. Tilp – Thunert, DDR 1989.

8.d4 0–0 9.Nbd2 a5 10.a4 Re8 11.c4 dc4 12.Nc4 Bd5 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Qe7 15.Rc3 Ne4 16.Rc1 Rac8 17.Nce5 Nb8 18.Bc4 Ba8 19.Qb3 Kh8 20.Rfd1 h6 21.Nd2 Nd6 22.Bd3 Bd5 23.Qa3 Kg8 24.Rc3 Qf6 25.Rdc1 Qd8 26.Nec4 Nc4 27.Nc4 Bc4 (better is 27...c5!?+/–) 28.Rc4+– (worse is 28.Bc4 Qd6+/–) 28...Nd7 29.Be4 c5? (29...e5+–) 30.Bc6 (better is 30.bc6 Nf6 31.c7 Rc7 32.Rc7 Ne4 33.Qd3+–) 30...Re7+/– 31.Bd7 Rd7 32.g3 Rd5 33.dc5 Rd1 34.Kg2 Rd3 35.R1c3?? Rc3?? 36.Qc3+– Kh7 37.Qd4 Qd5+/– 38.Qd5 ed5 39.Rc3 bc5+= 40.Kf3 Kg6 41.Ke2 Kf5 42.f3 Ke5 43.Kd3 f5 44.f4 Kd6 45.h3 g5 46.g4 fg4 47.hg4 gf4 48.ef4 Rg8 49.Ke2 Rg4 50.Kf3 d4 51.Rd3 Rg7 52.Ke4 Re7–+ 53.Kf3 Kd5 54.f5 c4 55.Rd1 d3 56.Kf4 Kd4 57.f6 Rf7 58.Kf5 Kd5 59.Re1?? d2–+ 60.Re8 Rd7 61.Re7 Rd8 62.f7 d1Q 63.Re8 Qf3 64.Kg6–+ Qg4 65.Kh6 Qe6! 66.Re6 Ke6 67.Kg6 c3 68.b6 c2 (68...c2 69.f8Q Rf8 70.b7 c1Q 71.b8Q Rf6 72.Kh5 Qh6 73.Kg4 Qg7 74.Kh5 Rh6#) 0–1. Solari,Pablo (1690) – Pena,Alejandro (1810), Montevideo URU, City Ch, 2012. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.b5 d5 4.Bb2 Be7 5.e3 b6 6.Be2 Bb7 7.0–0 Nbd7)

8.d4 0–0 9.Nbd2 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Qa8 13.Qa8 (13.Bc3 Qa3=) 13...Ra8 (worse is 13...Ba8 14.Ra1+=) 14.Ra1 ½–½. Pfueller,Volker (1795) – Mellenthin,Horst (1940), GER–ch Seniors, 2009.

7.d4 0–0

8.0–0 Nbd7 9.a4 c5 10.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.a4 Nbd7 10.d4).

8.0–0 Nbd7 9.Nbd2 c5 10.bc6 Bc6 11.c4 dc4 12.Nc4 Nd5 13.Rc1 Bb7 14.Qb3 N7f6 15.Nfe5 Rc8 16.Rfd1 Ne4 17.Bf3 Nd6 18.Nd6 Bd6 19.Rc8 Qc8 20.Rc1 Qd8 21.Qc2 Be5=+ 22.de5 Qc8 23.Qa4 Qd8 24.Qa7 Ba8 25.Bd4 b5 26.g3 b4 27.Qa4 Qb8 28.Qb3 Nc3 29.Bc3 Bf3 30.Qb4 Qa7 31.Qf4 Bd5 32.Bb4 Rb8?? 33.a3 Qa4 34.Qd4 Re8 35.e4 Bb3 36.Kg2 Qa8 37.Rc7 Ba4 38.f3 Rd8 39.Qa7 Qa7 40.Ra7 Bb3 41.Bd6 Rc8 42.a4 h6 43.a5 Rc2 44.Kg1 Ra2 45.Bc7 Kh7 46.h4 Kg6 47.Bb6 Bd1 48.f4 Bf3? 49.f5! ef5 50.ef5 Kf5 51.Rf7 Ke4 52.Rf4 Ke5 53.Rf3 g5 0–1. bratek55 (1695) – ratagan (1610), kurnik, 2011.

8.Nbd2 a6 9.a4 c5 10.c4 Nbd7 11.0–0 Qc7 12.Rc1 ab5 13.ab5 dc4 14.Bc4 Bd5 15.Qb3 Qb7 16.Rfe1 cd4 17.Bd5 Nd5 18.Bd4 Nc5 19.Bc5 Bc5 20.Ra1 Nb4 21.Reb1 Ra1 22.Ra1 Qd7 23.Qc4 Rc8 24.Ne4 Be7 25.Qe2 Qd5 26.Ng3 Qc5 27.Rd1 Nd5 28.Ne4 Qb4 29.Qd3 Nf6 30.Nf6 Bf6 31.h3 g6 32.e4 Rd8 33.Qb1? Rd1–/+ 34.Qd1 Qb5 35.e5 Be7 36.Qc1 Kg7 37.Qc7 Qc5 38.Qd7 b5 (39.Qd3 Qc1 40.Qf1 Qb2–+) 0–1. Oprisor,R – Moshina,Cristina (2185), Deva tt, 1998.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!