[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "71"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 e6 3. a3 Nf6 4. Bb2 c6 5. e3 Ng4 $146 (5... a5 6. b5 Bd6 (6...
Ne4 7. bxc6 Nxc6 8. c4 Qb6 9. Qc2 dxc4 10. Bxc4 Nd6 11. Be2 Ne4 12. O-O f5 13.
Nd4 Nxd4 14. Bxd4 Qd6 15. Bh5+ Kd7 16. Rc1 a4 17. Qb2 Ke7 18. f3 Ng5 19. Bc5
Qxc5 20. Rxc5 Bd7 21. Rc7 {Woschkat,K-Krumm,H/compuserve 1996/1-0}) 7. bxc6 (7.
Be5 Bxe5 8. Nxe5 Nbd7 9. Nxd7 Bxd7 10. bxc6 Bxc6 11. d4 O-O 12. Bd3 Qc7 13. O-O
Ba4 14. Ra2 e5 15. dxe5 Qxe5 16. Nd2 Rfc8 17. Nf3 Qe7 18. Nd4 Rc3 19. Qb1 Qc7
20. Bb5 Rc4 21. Bxc4 dxc4 {
b4_player (2220)-chess_warlord (2640)/GameColony.com 2003/0-1 (62)}) 7... Nxc6
8. Nc3 O-O 9. Nb5 e5 10. a4 e4 11. Nxd6 Qxd6 12. Ba3 Nb4 13. Nd4 Qd8 14. c3 Nc6
15. Bxf8 Qxf8 16. Be2 Nxd4 17. exd4 Be6 18. Rb1 Rb8 19. O-O Qd6 20. f3 {
Trokenheim,M-Rayetzky/email CTON 1996/1-0}) (5... a6 6. c4 Be7 7. c5 O-O 8. Bd3
Qc7 9. O-O Ng4 10. h3 Nf6 11. Be5 Qd8 12. Nc3 Nh5 13. Bh2 Bf6 14. g4 e5 15.
Nxe5 Bxe5 16. Bxe5 Qg5 17. Bd6 Re8 18. f3 Nd7 19. Qe2 Nf8 20. Qh2 {
pierre-ameli/internet 2009/1-0 (39)}) (5... Be7 6. c4 b6 7. Nc3 O-O 8. Qc2 Ba6
9. b5 Bb7 10. cxd5 cxd5 11. d4 Nbd7 12. Bd3 a6 13. O-O axb5 14. Nxb5 Ne4 15.
Rfc1 Rc8 16. Qb3 Ndf6 17. Ne5 Nd2 18. Qa4 Nfe4 19. Qa7 Rxc1+ 20. Rxc1 {
Muri,H (2365)-Boonet,G/Coppa Latina V-04 1995/1-0}) (5... Nbd7 6. c4 $11) 6. h3
Nh6 7. c4 Nf5 8. cxd5 cxd5 9. Nc3 d4 (9... a5 10. Qa4+ Bd7 11. b5 $14) 10. exd4
(10. Nb5 a5 11. e4 Nd6 $16) 10... Nxd4 11. Nxd4 Qxd4 12. Be2 Qd7 13. O-O Bd6 (
13... Be7 14. d4 O-O 15. d5 $14) 14. Nb5 (14. Bb5 $5 Nc6 15. Ne4 $16) 14... O-O
$14 15. Rc1 a6 16. Nxd6 Qxd6 17. d4 e5 $2 (17... Nc6 $142 $14) 18. dxe5 $18 Qg6
19. Bg4 (19. Qd6 Qg5 20. Qxf8+ Kxf8 21. Rxc8+ Ke7 $18) 19... f5 $2 (19... Bxg4
$142 20. Qxg4 Qxg4 21. hxg4 Nc6 $16) 20. exf6 $18 Bxg4 21. Qxg4 (21. hxg4 gxf6
22. Rc7 Nc6 23. Qd5+ Kh8 24. Rxb7 Ne5 25. Bxe5 fxe5 26. Qxe5+ Kg8 $18) 21...
Qxg4 22. hxg4 gxf6 23. Rc7 b5 $2 (23... Rf7 24. Rc8+ Rf8 $18) 24. Re1 a5 (24...
Rf7 25. Re8+ Kg7 26. Rcc8 $18) 25. bxa5 (25. Ree7 $142 Rd8 26. Rg7+ Kf8 27.
Bxf6 Rd1+ 28. Kh2 $18) 25... Na6 26. Rc6 Rfc8 (26... Nb8 27. Rc5 Rxa5 28. Re7
$18) 27. Ree6 (27. Rxf6 Rc2 28. Bd4 Rc4 $18) 27... Nc7 (27... Nc5 28. Rxc8+
Rxc8 29. Rxf6 $18) 28. Rxf6 Rxa5 (28... Nd5 29. Rxc8+ Rxc8 30. Rf5 $18) 29.
Rfd6 (29. Rc5 $5 h6 30. Rxh6 Kf7 $18) 29... Ra7 (29... Raa8 30. Rc5 Ne8 31.
Rg5+ Kf7 $18) 30. Rd7 Rb7 (30... Ne8 31. Rxc8 Rxd7 32. Rxe8+ Kf7 $18) 31. Rg7+
Kf8 32. Rxh7 (32. Rh6 $142 Ne8 33. Rxb7 $18) 32... Ke8 (32... Ne8 33. Rh8+ Ke7
34. Rxc8 Nd6 $18) 33. Rg6 Kd8 (33... Kf8 34. Rgg7 b4 35. Rh8#) 34. Rg8+ (34.
Bf6+ Ke8 35. Rg8#) 34... Ne8 35. Rxb7 (35. Bf6+ $1 Re7 36. Rxe7 Rc1+ 37. Kh2
Rh1+ 38. Kxh1 b4 39. Rgxe8#) 35... Rc2 36. Bf6+ (36. Bf6+ Kc8 37. Re7 $18) 1-0

[Event "Net-chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "Blackfox"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1900"]
[BlackElo "2450"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. a3 Nc6 4. d3 d5 5. exd5 Nxd5 6. Bb2 Bd6 $146 (6... Nf6 7.
Nd2 Bd6 8. Ngf3 Be6 9. Be2 O-O 10. h3 Qe7 11. Ng5 h6 12. Nxe6 Qxe6 13. O-O Rad8
14. Nf3 Rfe8 15. Qb1 g6 16. Nh2 g5 17. Bf3 Nd4 18. Bxd4 exd4 19. Ng4 Nxg4 20.
Bxg4 Qe5 21. Qb2 {55aa55-elioti321/kurnik 2012/0-1}) 7. g3 O-O 8. Bg2 Nde7 9.
Nf3 Bg4 10. Nbd2 f5 (10... Ng6 11. h3 Bf5 12. b5 $11) 11. O-O f4 (11... Ng6 12.
Qe1 $11) 12. c4 Ng6 13. Qb3 Kh8 14. Rae1 {
Increases the pressure on the backward pawn} Qf6 (14... fxg3 15. fxg3 Qd7 16.
b5 $14) 15. b5 (15. c5 Be7 16. b5 Bxf3 17. Nxf3 Nd4 18. Nxd4 exd4 19. Bxb7 Rab8
$18) 15... Nd4 (15... Nd8 16. d4 Bxf3 17. Nxf3 exd4 18. Bxd4 $16 (18. Nxd4 $6
Be5 19. Re4 f3 $11)) 16. Nxd4 exd4 17. Ne4 Qd8 18. Nxd6 (18. Bxd4 $6 f3 19. Bh1
Bh3 $14) 18... Qxd6 19. Re4 Qf6 (19... Qb6 20. Bxd4 c5 21. Bb2 $16) 20. Rxd4
Qg5 (20... Qb6 21. Qc3 Rf6 22. a4 $18) 21. Qc3 f3 $4 (21... Qh6 $142 $18) 22.
Rxg4 $1 Qe7 (22... Qxg4 23. Qxg7# {mate  Mate attack}) 23. Re1 Qf7 (23... Qd7
24. Rge4 Rf6 25. Bxf3 $18) 24. Bxf3 a6 25. h4 Rg8 (25... Rae8 26. Rxe8 Rxe8 $18
) 26. Bd5 Qd7 27. Be6 Qd6 28. Bxg8 Rxg8 29. Qxg7+ $1 Rxg7 30. Re8+ (30. Re8+
Qf8 31. Rxf8+ Nxf8 32. Rxg7 $18) 1-0

[Event "Chess.com (Team)"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "Hill Barry J"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2235"]
[BlackElo "1815"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. a3 d5 (3... c6 4. Nc3 d6 5. Nf3 Be7 6. Bc4 O-O 7. O-O a6
8. d3 h6 9. h3 b5 10. Bb3 Bb7 11. Be3 d5 12. exd5 cxd5 13. d4 e4 14. Ne5 Nfd7
15. Nxd7 Nxd7 16. Nxd5 Nb6 17. Nxe7+ Qxe7 18. d5 {
langelli (2020)-jlambe (1995)/net-chess.com 2008/1-0}) (3... Nc6 4. d3 d5 5.
exd5 Nxd5 6. Bb2 Nf6 7. Nd2 Bd6 8. Ngf3 Be6 9. Be2 O-O 10. h3 Qe7 11. Ng5 h6
12. Nxe6 Qxe6 13. O-O Rad8 14. Nf3 Rfe8 15. Qb1 g6 16. Nh2 g5 17. Bf3 Nd4 18.
Bxd4 {55aa55-elioti321/kurnik 2012/0-1}) (3... d6 4. Nc3 Be7 5. Bb2 Be6 6. Nf3
O-O 7. Ng5 Bd7 8. Bc4 c6 9. O-O d5 10. Bb3 Be6 11. Nxe6 fxe6 12. Qe2 Nfd7 13.
exd5 exd5 14. Nxd5 cxd5 15. Bxd5+ Kh8 16. Bxb7 Nb6 17. Bxa8 Nxa8 18. Rae1 {
Fournier,F (2275)-SrATP (1660)/Active 2007/1-0 (31)}) 4. exd5 Nxd5 5. Bb2 Nc6
$146 (5... Bd6 6. d4 e4 7. c4 Nf6 8. c5 Be7 9. Nc3 Bf5 10. d5 O-O 11. Bc4 Ng4
12. Qe2 Bh4 13. g3 Bf6 14. h3 Ne5 15. Bb3 Nd3+ 16. Kf1 Nd7 17. Rd1 Nxb2 18.
Qxb2 Ne5 19. Qe2 Nf3 20. Nb1 {rasputin-hris/chesshere.com 2005 (36)}) 6. g3 (6.
b5 Nd4 $15) 6... Be6 7. Bg2 Bd6 (7... Qd6 8. b5 Nd4 9. c3 $11) 8. d3 O-O 9. Nf3
Bg4 (9... Re8 10. O-O $11) 10. O-O (10. h3 Bxf3 11. Qxf3 Nb6 $11) 10... Nd4 11.
Nbd2 c6 12. c3 (12. h3 Bxf3 13. Nxf3 Nxf3+ 14. Qxf3 Re8 $11) 12... Ne6 (12...
Nxf3+ 13. Bxf3 Bxf3 14. Qxf3 $11) 13. h3 Bxf3 14. Nxf3 Nb6 15. Re1 f6 16. d4
Qc7 17. dxe5 fxe5 18. Qb3 Qf7 19. Rad1 Rad8 20. c4 {
The pressure on the isolated pawn grows} c5 21. Bxe5 Bxe5 22. Rxd8 (22. Nxe5
$143 Qxf2+ 23. Kh2 Nd4 $11) 22... Nxd8 23. Rxe5 cxb4 24. axb4 (24. Qxb4 $6 Nc6
(24... Nxc4 $143 25. Re7 a5 26. Rxf7 axb4 27. Rxf8+ Kxf8 28. axb4 $16) 25. Qc5
Nd7 $11 (25... Nxc4 $2 26. Ng5 N4xe5 27. Nxf7 Nxf7 28. Bxc6 bxc6 29. Qxc6 $18)
(25... Qxc4 $6 26. Qxc4+ Nxc4 27. Rb5 $14)) 24... Nxc4 $2 (24... Qxc4 $142 25.
Nd2 Qxb3 26. Nxb3 Nc8 $16) 25. Ng5 $18 Nxe5 26. Nxf7 Nexf7 27. Qe3 b6 (27... g6
28. Qe7 $18) 28. Qe7 1-0

[Event "Chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "nedabani123"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "35"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. f4 Bxb4 (3... exf4 4. Nf3 d5 5. exd5 Bxb4 6. Qe2+ Be7 7.
Nc3 O-O 8. Bb2 Ba3 9. O-O-O Bxb2+ 10. Kxb2 Nxd5 11. g3 Bg4 12. Bg2 c6 13. Qf2
Na6 14. Qd4 Qa5 15. Nxd5 cxd5 16. Qc3 Qb6+ 17. Qb3 Qf6+ 18. Kb1 {
Fournier,F (2010)-Fritsstorms (2025)/Active 2011/0-1}) 4. fxe5 Nxe4 5. Qg4 $146
(5. Bb2 Qh4+ 6. g3 Nxg3 7. Nf3 Qe4+ 8. Be2 Nxh1 9. Nc3 Qf4 10. a3 Bxc3 11. Bxc3
O-O 12. d4 f6 13. Qd3 fxe5 14. Nxe5 Qxh2 15. Qc4+ Kh8 16. Nf7+ Rxf7 17. Qxf7
Qf2+ 18. Kd1 Qxf7 {0-1 Fournier,F-Guest979881/Partie amicale, 3m + 0s 2008})
5... d5 6. Qxg7 Bf8 $2 (6... Rf8 $142 7. c3 Bc5 $14) 7. Qxh8 $18 Nc6 $4 (7...
Qh4+ 8. g3 Nxg3 9. hxg3 Qxh1 $18) 8. Nf3 Bf5 9. Ba3 Kd7 10. Bxf8 Qxf8 11. Qxf8
Rxf8 12. Bb5 Kc8 (12... f6 13. Bxc6+ bxc6 14. O-O $18) 13. Bxc6 bxc6 14. d3 Nc5
15. Nbd2 Re8 16. O-O f6 (16... Ne6 17. Rab1 $18) 17. exf6 Rf8 18. Nd4 (18. Nd4
Bd7 19. Rae1 $18) 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2090"]
[PlyCount "33"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. f4 exf4 4. Bb2 $146 (4. Nf3 d5 (4... Bxb4 5. c3 Ba5 6. e5
Ng4 7. Qa4 Bb6 8. Qxf4 Nf2 9. Rg1 Nh3 10. gxh3 Bxg1 11. Nxg1 O-O 12. d4 d6 13.
exd6 Re8+ 14. Kf2 Re6 15. dxc7 Qe7 16. cxb8=Q Rxb8 17. Qxb8 Qh4+ 18. Qg3 Rf6+
19. Nf3 {Fournier,F (2165)-Guan_Yu (1675)/Active 2011/1-0}) 5. exd5 Bxb4 6.
Qe2+ Be7 7. Nc3 O-O 8. Bb2 Ba3 9. O-O-O Bxb2+ 10. Kxb2 Nxd5 11. g3 Bg4 12. Bg2
c6 13. Qf2 Na6 14. Qd4 Qa5 15. Nxd5 cxd5 16. Qc3 Qb6+ 17. Qb3 Qf6+ 18. Kb1 Rfe8
{Fournier,F (2010)-Fritsstorms (2025)/Active 2011/0-1}) 4... Bxb4 5. e5 Ne4 6.
Qg4 Qg5 7. Qxg5 Nxg5 8. c3 (8. Ne2 f3 9. Nf4 Nc6 $19) 8... Bc5 (8... Be7 $5 9.
Ne2 d6 10. c4 $19) 9. d4 $17 Bb6 10. Nd2 d6 11. a4 dxe5 (11... a5 $5 12. exd6
cxd6 $17) 12. a5 $15 Bxd4 13. cxd4 exd4 14. Bxd4 Nc6 (14... O-O $142 $5 $15)
15. Bxg7 $16 Rg8 16. Bc3 Be6 $4 (16... Bf5 $142 $16) 17. h4 $18 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2090"]
[PlyCount "49"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. f4 Nxe4 $146 (3... exf4 4. Nf3 d5 (4... Bxb4 5. c3 Ba5 6.
e5 Ng4 7. Qa4 Bb6 8. Qxf4 Nf2 9. Rg1 Nh3 10. gxh3 Bxg1 11. Nxg1 O-O 12. d4 d6
13. exd6 Re8+ 14. Kf2 Re6 15. dxc7 Qe7 16. cxb8=Q Rxb8 17. Qxb8 Qh4+ 18. Qg3
Rf6+ 19. Nf3 {Fournier,F (2165)-Guan_Yu (1675)/Active 2011/1-0}) 5. exd5 Bxb4
6. Qe2+ Be7 7. Nc3 O-O 8. Bb2 Ba3 9. O-O-O Bxb2+ 10. Kxb2 Nxd5 11. g3 Bg4 12.
Bg2 c6 13. Qf2 Na6 14. Qd4 Qa5 15. Nxd5 cxd5 16. Qc3 Qb6+ 17. Qb3 Qf6+ 18. Kb1
{Fournier,F (2010)-Fritsstorms (2025)/Active 2011/0-1}) (3... Bxb4 4. fxe5 Nxe4
5. Bb2 Qh4+ 6. g3 Nxg3 7. Nf3 Qe4+ 8. Be2 Nxh1 9. Nc3 Qf4 10. a3 Bxc3 11. Bxc3
O-O 12. d4 f6 13. Qd3 fxe5 14. Nxe5 Qxh2 15. Qc4+ Kh8 16. Nf7+ Rxf7 17. Qxf7
Qf2+ 18. Kd1 {Fournier,F-Guest979881/Partie amicale, 3m + 0s 2008/0-1}) (3...
Bxb4 $6 4. fxe5 Nxe4 5. Qg4 $14) 4. Nf3 d6 (4... Bxb4 5. fxe5 Bc5 6. d4 Bb4+ 7.
c3 Nxc3 8. Qb3 Nd5+ 9. Kf2 $15) 5. a3 (5. Qe2 Nf6 6. fxe5 dxe5 7. Nxe5 Be7 $15)
5... Nc6 (5... exf4 $5 6. Qe2 Qe7 $17) 6. Qe2 $15 Nf6 7. b5 Na5 8. fxe5 dxe5 9.
Qxe5+ Be7 10. Nc3 Be6 (10... O-O $5 $15) 11. Nd4 $11 Nc4 (11... Bg4 $142 $5 12.
Nf5 Bxf5 13. Qxf5 O-O $11) 12. Bxc4 $16 (12. Nxe6 $6 Nxe5 13. Nxd8 Rxd8 $11)
12... Bxc4 13. Nf5 Rg8 14. Qxe7+ Qxe7+ 15. Nxe7 Kxe7 16. d3 Be6 17. O-O Rge8 (
17... Ne8 18. Bg5+ f6 19. Bf4 $11) 18. Bg5 $14 Kf8 (18... a6 $5 $14) 19. Bxf6
$16 gxf6 20. Rxf6 Rad8 21. Raf1 Rd4 22. h3 Ke7 (22... Kg7 23. Kh2 $18) 23. Rh6
$18 Rg8 24. Rxh7 Bxh3 $4 (24... Rg5 $142 $18) 25. Rxh3 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2090"]
[PlyCount "23"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. f4 exf4 4. e5 $146 (4. Nf3 d5 (4... Bxb4 5. c3 Ba5 6. e5
Ng4 7. Qa4 Bb6 8. Qxf4 Nf2 9. Rg1 Nh3 10. gxh3 Bxg1 11. Nxg1 O-O 12. d4 d6 13.
exd6 Re8+ 14. Kf2 Re6 15. dxc7 Qe7 16. cxb8=Q Rxb8 17. Qxb8 Qh4+ 18. Qg3 Rf6+
19. Nf3 {Fournier,F (2165)-Guan_Yu (1675)/Active 2011/1-0}) 5. exd5 Bxb4 6.
Qe2+ Be7 7. Nc3 O-O 8. Bb2 Ba3 9. O-O-O Bxb2+ 10. Kxb2 Nxd5 11. g3 Bg4 12. Bg2
c6 13. Qf2 Na6 14. Qd4 Qa5 15. Nxd5 cxd5 16. Qc3 Qb6+ 17. Qb3 Qf6+ 18. Kb1 Rfe8
{Fournier,F (2010)-Fritsstorms (2025)/Active 2011/0-1}) 4... Nd5 5. Qe2 Nxb4 6.
d4 Qh4+ 7. Kd1 Be7 8. Nf3 Qg4 9. Nc3 O-O 10. a3 N4a6 11. Nd5 d6 $4 (11... Re8
$142 $11) 12. Nxe7+ $18 (12. Nxe7+ Kh8 13. Nxc8 Qxc8 14. exd6 cxd6 15. Bxf4 $18
) 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2090"]
[PlyCount "81"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. f4 Nxe4 $146 (3... exf4 4. Nf3 d5 (4... Bxb4 5. c3 Ba5 6.
e5 Ng4 7. Qa4 Bb6 8. Qxf4 Nf2 9. Rg1 Nh3 10. gxh3 Bxg1 11. Nxg1 O-O 12. d4 d6
13. exd6 Re8+ 14. Kf2 Re6 15. dxc7 Qe7 16. cxb8=Q Rxb8 17. Qxb8 Qh4+ 18. Qg3
Rf6+ 19. Nf3 {Fournier,F (2165)-Guan_Yu (1675)/Active 2011/1-0}) 5. exd5 Bxb4
6. Qe2+ Be7 7. Nc3 O-O 8. Bb2 Ba3 9. O-O-O Bxb2+ 10. Kxb2 Nxd5 11. g3 Bg4 12.
Bg2 c6 13. Qf2 Na6 14. Qd4 Qa5 15. Nxd5 cxd5 16. Qc3 Qb6+ 17. Qb3 Qf6+ 18. Kb1
{Fournier,F (2010)-Fritsstorms (2025)/Active 2011/0-1}) (3... Bxb4 4. fxe5 Nxe4
5. Bb2 Qh4+ 6. g3 Nxg3 7. Nf3 Qe4+ 8. Be2 Nxh1 9. Nc3 Qf4 10. a3 Bxc3 11. Bxc3
O-O 12. d4 f6 13. Qd3 fxe5 14. Nxe5 Qxh2 15. Qc4+ Kh8 16. Nf7+ Rxf7 17. Qxf7
Qf2+ 18. Kd1 {Fournier,F-Guest979881/Partie amicale, 3m + 0s 2008/0-1}) (3...
Bxb4 $6 4. fxe5 Nxe4 5. Qg4 $14) 4. Nf3 Bxb4 5. fxe5 d6 $4 (5... Bc5 $142 6. d4
Bb4+ 7. c3 Nxc3 $17) 6. c3 $16 Ba5 (6... dxe5 $142 $5 7. cxb4 Bg4 $16) 7. Qa4+
$18 Nc6 8. Qxe4 dxe5 9. Bc4 (9. Bb5 O-O $18) 9... O-O 10. Ba3 (10. Nxe5 Nxe5
11. Qxe5 Qh4+ 12. Kd1 Qxc4 13. Qxa5 Re8 $15) 10... Be6 $4 (10... Re8 $142 11.
h4 Qf6 $18) 11. Bxe6 fxe6 12. Bxf8 Qxf8 13. Nxe5 Nxe5 14. Qxe5 Bb6 (14... Qf5
15. Qxf5 exf5 16. O-O $18) 15. Qxe6+ Kh8 16. Rf1 Qc5 17. d4 Qh5 18. Qe5 Re8 (
18... Qh4+ 19. Rf2 c5 $18) 19. Rf8+ $1 Rxf8 20. Qxh5 Re8+ (20... a6 21. Qd5
Re8+ 22. Kd2 $18) 21. Kd1 (21. Qxe8#) 21... g6 $18 22. Qd5 c6 23. Qd7 (23. Qf7
Rg8 24. a4 Bd8 $18) 23... Rd8 24. Qxb7 c5 25. d5 c4 26. Na3 Rf8 27. Rb1 Rf1+
28. Ke2 Rf2+ 29. Ke1 Rxg2 30. Rxb6 axb6 31. Nxc4 (31. d6 Rg5 32. d7 Re5+ 33.
Kd2 Kg7 34. d8=Q+ Kh6 35. Qf8+ Kg5 36. Qg2+ Kh5 37. Qgf3+ Kh4 38. Q8f4#) 31...
Rg4 32. Nxb6 (32. Qc8+ Kg7 33. Qxg4 Kf7 34. Nd6+ Kf6 35. Ne8+ Ke7 36. Qe6+ Kf8
37. d6 b5 38. Qf6+ Kxe8 39. Qe7#) 32... Re4+ 33. Kd2 Kg8 34. d6 Kf8 35. d7 (35.
Qxh7 g5 36. Nd7+ Ke8 37. Nf6+ Kd8 38. Qd7#) 35... Ke7 (35... Re8 36. Qf3+ Ke7
37. Qe3+ Kf6 38. dxe8=Q Kg7 39. Qd7+ Kf6 40. Nd5#) 36. Qxe4+ (36. d8=Q+ Kxd8
37. Qd7#) 36... Kd8 37. Qe8+ Kc7 38. d8=Q+ Kb7 39. Qee7+ (39. Qb8+ Ka6 40. Qa4#
{mate}) 39... Ka6 40. Qa8+ (40. Qc8+ Kxb6 41. Qec5#) 40... Kb5 (40... Kxb6 41.
Qd6+ Kb5 42. Qaa6#) 41. Qb4# 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "39"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. f4 exf4 4. e5 $146 (4. Nf3 d5 (4... Bxb4 5. c3 Ba5 6. e5
Ng4 7. Qa4 Bb6 8. Qxf4 Nf2 9. Rg1 Nh3 10. gxh3 Bxg1 11. Nxg1 O-O 12. d4 d6 13.
exd6 Re8+ 14. Kf2 Re6 15. dxc7 Qe7 16. cxb8=Q Rxb8 17. Qxb8 Qh4+ 18. Qg3 Rf6+
19. Nf3 {Fournier,F (2165)-Guan_Yu (1675)/Active 2011/1-0}) 5. exd5 Bxb4 6.
Qe2+ Be7 7. Nc3 O-O 8. Bb2 Ba3 9. O-O-O Bxb2+ 10. Kxb2 Nxd5 11. g3 Bg4 12. Bg2
c6 13. Qf2 Na6 14. Qd4 Qa5 15. Nxd5 cxd5 16. Qc3 Qb6+ 17. Qb3 Qf6+ 18. Kb1 Rfe8
{Fournier,F (2010)-Fritsstorms (2025)/Active 2011/0-1}) 4... Nd5 5. Qe2 Nxb4 6.
Na3 N4c6 7. Nf3 Be7 8. Qe4 O-O 9. Bd3 g6 10. Qxf4 d6 11. Bb2 (11. Nc4 $5 $17)
11... dxe5 $19 12. Qh6 Bf6 (12... Nd4 $5 13. Bxd4 exd4 14. Nc4 $19) 13. O-O $17
Qe7 14. Nc4 Qc5+ 15. Kh1 Bg4 $4 (15... Re8 $142 $17) 16. Ncxe5 $14 Nxe5 $2 (
16... Bxf3 $142 17. Nxf3 Bxb2 $14) 17. Bxe5 $18 Bxe5 $4 (17... Qxe5 18. Nxe5
Bxe5 $18) 18. Ng5 Rd8 (18... Qg1+ 19. Rxg1 Re8 20. Qxh7+ Kf8 21. Qxf7#) 19.
Qxh7+ Kf8 20. Qxf7# 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2090"]
[PlyCount "33"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. f4 Nxe4 $146 (3... exf4 4. Nf3 d5 (4... Bxb4 5. c3 Ba5 6.
e5 Ng4 7. Qa4 Bb6 8. Qxf4 Nf2 9. Rg1 Nh3 10. gxh3 Bxg1 11. Nxg1 O-O 12. d4 d6
13. exd6 Re8+ 14. Kf2 Re6 15. dxc7 Qe7 16. cxb8=Q Rxb8 17. Qxb8 Qh4+ 18. Qg3
Rf6+ 19. Nf3 {Fournier,F (2165)-Guan_Yu (1675)/Active 2011/1-0}) 5. exd5 Bxb4
6. Qe2+ Be7 7. Nc3 O-O 8. Bb2 Ba3 9. O-O-O Bxb2+ 10. Kxb2 Nxd5 11. g3 Bg4 12.
Bg2 c6 13. Qf2 Na6 14. Qd4 Qa5 15. Nxd5 cxd5 16. Qc3 Qb6+ 17. Qb3 Qf6+ 18. Kb1
{Fournier,F (2010)-Fritsstorms (2025)/Active 2011/0-1}) (3... Bxb4 4. fxe5 Nxe4
5. Bb2 Qh4+ 6. g3 Nxg3 7. Nf3 Qe4+ 8. Be2 Nxh1 9. Nc3 Qf4 10. a3 Bxc3 11. Bxc3
O-O 12. d4 f6 13. Qd3 fxe5 14. Nxe5 Qxh2 15. Qc4+ Kh8 16. Nf7+ Rxf7 17. Qxf7
Qf2+ 18. Kd1 {Fournier,F-Guest979881/Partie amicale, 3m + 0s 2008/0-1}) (3...
Bxb4 $6 4. fxe5 Nxe4 5. Qg4 $14) 4. Nf3 exf4 5. Qe2 d5 (5... Qe7 $5 $17) 6. d3
Bxb4+ (6... Qe7 $5 $17) 7. c3 $11 d4 $4 (7... O-O 8. dxe4 dxe4 $17) 8. cxb4 $18
(8. Qxe4+ $6 Be7 9. Qxd4 Qxd4 10. Nxd4 g5 $18) (8. dxe4 $6 dxc3 9. a3 Ba5 $14)
8... Bg4 (8... O-O 9. dxe4 Re8 $18) 9. Qxe4+ (9. dxe4 $143 Qd6 10. Qd2 Bxf3 11.
gxf3 Nd7 $18) 9... Qe7 10. Nxd4 Qxe4+ 11. dxe4 O-O 12. Bxf4 Re8 (12... Rd8 13.
Nb5 Nc6 14. a3 $18) 13. Nd2 f5 (13... c6 14. h3 Be6 15. Nxe6 Rxe6 16. Bc4 $18)
14. Bc4+ Kf8 (14... Kh8 15. h3 Bh5 16. Nxf5 $18) 15. Bxc7 fxe4 (15... Ke7 16.
h3 Bh5 17. Nxf5+ Kd7 18. Bxb8 Rexb8 19. Nxg7 Bg6 $18) 16. O-O+ Ke7 17. Rf7# 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[PlyCount "43"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. f4 d6 $146 (3... exf4 4. Nf3 d5 (4... Bxb4 5. c3 Ba5 6.
e5 Ng4 7. Qa4 Bb6 8. Qxf4 Nf2 9. Rg1 Nh3 10. gxh3 Bxg1 11. Nxg1 O-O 12. d4 d6
13. exd6 Re8+ 14. Kf2 Re6 15. dxc7 Qe7 16. cxb8=Q Rxb8 17. Qxb8 Qh4+ 18. Qg3
Rf6+ 19. Nf3 {Fournier,F (2165)-Guan_Yu (1675)/Active 2011/1-0}) 5. exd5 Bxb4
6. Qe2+ Be7 7. Nc3 O-O 8. Bb2 Ba3 9. O-O-O Bxb2+ 10. Kxb2 Nxd5 11. g3 Bg4 12.
Bg2 c6 13. Qf2 Na6 14. Qd4 Qa5 15. Nxd5 cxd5 16. Qc3 Qb6+ 17. Qb3 Qf6+ 18. Kb1
{Fournier,F (2010)-Fritsstorms (2025)/Active 2011/0-1}) (3... Bxb4 4. fxe5 Nxe4
5. Bb2 Qh4+ 6. g3 Nxg3 7. Nf3 Qe4+ 8. Be2 Nxh1 9. Nc3 Qf4 10. a3 Bxc3 11. Bxc3
O-O 12. d4 f6 13. Qd3 fxe5 14. Nxe5 Qxh2 15. Qc4+ Kh8 16. Nf7+ Rxf7 17. Qxf7
Qf2+ 18. Kd1 {Fournier,F-Guest979881/Partie amicale, 3m + 0s 2008/0-1}) (3...
Nxe4 $5 4. Qe2 Qh4+ 5. g3 Nxg3 6. Qxe5+ Be7 $19) 4. Nf3 exf4 5. d3 Bg4 6. Bxf4
Bxf3 (6... d5 $5 7. c3 dxe4 8. dxe4 Qxd1+ 9. Kxd1 c5 $15) 7. Qxf3 $11 h6 (7...
Nc6 8. c3 $11) 8. d4 c6 9. Bd3 Be7 10. O-O Nh7 11. Nd2 Bg5 (11... O-O $142 $5
$16) 12. Nc4 $18 {White prepares the advance e5} Bxf4 13. Qxf4 O-O 14. Nxd6 (
14. Qxd6 $6 b5 15. Qxd8 Rxd8 $16) 14... Ng5 15. e5 Nd7 (15... Qe7 $18) 16. h4 (
16. Nxb7 $6 Qb6 17. Nc5 Nxc5 18. bxc5 Qb2 $18) 16... Ne6 17. Qe4 g6 (17... f5
18. Nxf5 Rxf5 19. Qxf5 Ndf8 20. Qf7+ Kh8 $18) 18. Nxf7 $1 Rxf7 (18... Rxf7 19.
Qxg6+ {Mate attack}) 19. Qxg6+ Rg7 (19... Ng7 20. Qh7+ Kf8 21. Rxf7+ Kxf7 22.
Bc4+ Ke8 23. Qg8+ Ke7 24. Qf7#) 20. Qxe6+ Kh8 21. Qxh6+ Rh7 (21... Kg8 22. Bc4+
Rf7 23. Bxf7#) 22. Qxh7# 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2090"]
[PlyCount "26"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. f4 exf4 4. e5 $146 (4. Nf3 d5 (4... Bxb4 5. c3 Ba5 6. e5
Ng4 7. Qa4 Bb6 8. Qxf4 Nf2 9. Rg1 Nh3 10. gxh3 Bxg1 11. Nxg1 O-O 12. d4 d6 13.
exd6 Re8+ 14. Kf2 Re6 15. dxc7 Qe7 16. cxb8=Q Rxb8 17. Qxb8 Qh4+ 18. Qg3 Rf6+
19. Nf3 {Fournier,F (2165)-Guan_Yu (1675)/Active 2011/1-0}) 5. exd5 Bxb4 6.
Qe2+ Be7 7. Nc3 O-O 8. Bb2 Ba3 9. O-O-O Bxb2+ 10. Kxb2 Nxd5 11. g3 Bg4 12. Bg2
c6 13. Qf2 Na6 14. Qd4 Qa5 15. Nxd5 cxd5 16. Qc3 Qb6+ 17. Qb3 Qf6+ 18. Kb1 Rfe8
{Fournier,F (2010)-Fritsstorms (2025)/Active 2011/0-1}) 4... Qe7 (4... Nd5 $5
$17) 5. Qe2 Nd5 6. a3 a6 (6... a5 $5 7. c4 Qh4+ 8. Kd1 Ne7 $15) 7. c4 $11 Nb6
8. Nf3 d5 (8... g5 9. c5 Nd5 10. Qe4 $11) 9. exd6 cxd6 10. Nc3 Nxc4 $4 (10...
Be6 $142 11. d3 g5 $11) 11. Nd5 Qe6 $4 (11... Qxe2+ 12. Bxe2 Nxa3 13. Rxa3 Ra7
$18) 12. Nc7+ Kd7 (12... Kd8 13. Nxe6+ Bxe6 $18) 13. Nxe6 fxe6 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2090"]
[PlyCount "11"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 e5 2. e4 Nf6 3. f4 d6 $146 (3... exf4 4. Nf3 d5 (4... Bxb4 5. c3 Ba5 6.
e5 Ng4 7. Qa4 Bb6 8. Qxf4 Nf2 9. Rg1 Nh3 10. gxh3 Bxg1 11. Nxg1 O-O 12. d4 d6
13. exd6 Re8+ 14. Kf2 Re6 15. dxc7 Qe7 16. cxb8=Q Rxb8 17. Qxb8 Qh4+ 18. Qg3
Rf6+ 19. Nf3 {Fournier,F (2165)-Guan_Yu (1675)/Active 2011/1-0}) 5. exd5 Bxb4
6. Qe2+ Be7 7. Nc3 O-O 8. Bb2 Ba3 9. O-O-O Bxb2+ 10. Kxb2 Nxd5 11. g3 Bg4 12.
Bg2 c6 13. Qf2 Na6 14. Qd4 Qa5 15. Nxd5 cxd5 16. Qc3 Qb6+ 17. Qb3 Qf6+ 18. Kb1
{Fournier,F (2010)-Fritsstorms (2025)/Active 2011/0-1}) (3... Bxb4 4. fxe5 Nxe4
5. Bb2 Qh4+ 6. g3 Nxg3 7. Nf3 Qe4+ 8. Be2 Nxh1 9. Nc3 Qf4 10. a3 Bxc3 11. Bxc3
O-O 12. d4 f6 13. Qd3 fxe5 14. Nxe5 Qxh2 15. Qc4+ Kh8 16. Nf7+ Rxf7 17. Qxf7
Qf2+ 18. Kd1 {Fournier,F-Guest979881/Partie amicale, 3m + 0s 2008/0-1}) (3...
Nxe4 $5 4. Qe2 Qh4+ 5. g3 Nxg3 6. Qxe5+ Be7 $19) 4. Nf3 (4. d3 exf4 5. Bxf4 d5
$15) 4... Nc6 (4... exf4 5. d3 $17) 5. b5 $15 Nb4 $4 (5... Nd4 $142 6. Nxd4
exd4 $15) 6. a3 $18 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "59"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 e6 2. a3 d5 3. b4 Nf6 4. Bb2 Be7 5. e3 O-O 6. c4 dxc4 7. Bxc4 Nc6 8. O-O
a6 9. d4 b5 (9... Bd7 10. Bd3 b5 11. Nc3 Bc8 12. Ne4 Nxe4 13. Bxe4 Bb7 14. Qc2
Qd6 15. Rac1 Nd8 16. Bxh7+ Kh8 17. Be4 Bxe4 18. Qxe4 Qd5 19. Qxd5 exd5 20. Rxc7
Ne6 21. Rxe7 Rac8 22. Ne5 Rc2 23. Ba1 Ra2 24. Nxf7+ {
Fournier,F (1865)-litowai/Active 2011/1-0 (32)}) 10. Bd3 (10. Be2 a5 11. Bxb5
Bb7 12. Qc2 Nb8 13. Be2 axb4 14. axb4 Rxa1 15. Bxa1 Bxb4 16. Ne5 Be4 17. Qb2
Bd6 18. Rd1 Qe7 19. f3 Bg6 20. e4 Bxe5 21. dxe5 Nh5 22. g3 Qg5 23. Qc3 Nf4 24.
Bf1 h5 {lican-foca300/kurnik 2012/0-1 (44)}) 10... Bb7 11. Nbd2 Nd5 $146 (11...
Rb8 12. Qc2 Na7 13. Ne4 Rc8 14. Nxf6+ Bxf6 15. Be4 Bd5 16. Rac1 c6 17. Bxd5
cxd5 18. Qd2 Qb6 19. Rc2 Rc6 20. Rxc6 Nxc6 21. Rc1 Rc8 22. Ne5 Bxe5 23. dxe5 h6
24. Bd4 Qd8 25. Rc5 Ne7 26. Qc3 {
Fournier,F (1925)-bril (1935)/Active 2004/1-0 (40)}) (11... a5 12. bxa5 Nxa5
13. Bxb5 Nd5 14. Bd3 Nc6 15. Qc2 Nf6 16. Rfc1 Bd6 17. Ne4 h6 18. Nxf6+ Qxf6 19.
d5 exd5 20. Bxf6 gxf6 21. Nd4 Ne5 22. Nb5 Ng4 23. Nxd6 cxd6 24. Qc7 Ba6 25.
Bxa6 Rxa6 26. Rc6 {Fournier,F-chakmol/Active 2007/1-0 (36)}) 12. Rc1 f5 13. Qc2
Bd6 14. Ne5 $4 (14. Rfe1 $142 $5 $14) 14... Nxe5 (14... Bxe5 $5 15. dxe5 Ncxb4
16. axb4 Nxb4 17. Qxc7 Qxc7 (17... Nxd3 $6 18. Qxb7 Nxc1 19. Bxc1 $15) (17...
Qxd3 $2 18. Qxb7 Qd5 19. Qe7 $18) 18. Rxc7 Nxd3 19. Rxb7 Nxb2 $17) 15. dxe5 $15
Be7 (15... Bxb4 $5 16. Nb3 Be7 $15) 16. Nf3 (16. Nb3 Rb8 $16) 16... c6 (16...
Qe8 17. Nd4 Qg6 18. Nc6 $11) 17. Rfd1 Rf7 (17... Qe8 18. Nd4 Qg6 19. Bf1 $14 (
19. Nxc6 $2 Rac8 $19)) 18. e4 fxe4 19. Bxe4 Bg5 (19... g6 $5 $16) 20. Bxh7+ Kh8
21. Nxg5 Qxg5 22. Qg6 Qxg6 23. Bxg6 Rf4 24. g3 Rg4 (24... Rf3 25. Bh5 Rff8 26.
Bg4 $18) 25. Bf7 Rf8 (25... Re4 26. Bxe6 a5 27. bxa5 Rxa5 28. Bf5 $18) 26. Bxe6
Rc4 (26... Re4 27. Bd4 $18) 27. Rxc4 bxc4 28. Bd4 (28. Rd4 $142 Kh7 29. Rxc4
Rf3 $18) 28... Rf3 29. Rc1 Rxa3 30. Rxc4 (30. Rxc4 Ra4 31. Bc5 $18) 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "30"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 Nc6 2. a3 e5 3. b4 (3. e4 Nf6 $11) 3... e4 $15 4. Ng1 d5 5. Bb2 Be6 6.
e3 f6 7. d3 Nh6 8. dxe4 dxe4 9. Qxd8+ Rxd8 10. c4 (10. Ne2 Nf7 $11) 10... Bg4 (
10... Ng4 11. Nh3 $15) 11. Be2 (11. Nd2 Bf5 $11) 11... Bxe2 12. Nxe2 Bd6 (12...
Ng4 13. Ng3 $11) 13. c5 (13. Nd2 Ne5 14. Bd4 Nhg4 15. Nxe4 Nxc4 $11) 13... Be5
$11 14. Bxe5 Nxe5 (14... fxe5 $143 15. Nd2 $16) 15. Nf4 Kf8 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "51"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 Nc6 2. a3 e5 3. b4 (3. e4 d5 4. exd5 Qxd5 $11) 3... d5 4. b5 Na5 (4...
Nd4 5. Nxd4 exd4 6. Bb2 $11) 5. Nxe5 $14 Bd6 6. Nf3 Nf6 7. Bb2 Nc4 8. Bc3 Ne4
$2 (8... O-O $142 $5 $11) 9. Bxg7 $16 d4 $4 (9... Bc5 $142 10. e3 Rg8 $16) 10.
Bxh8 $18 f6 11. d3 (11. e3 $142 dxe3 12. fxe3 Nb2 $18) 11... Nb2 (11... Nxf2
12. Kxf2 (12. dxc4 $6 Nxd1 13. Kxd1 Kf7 $11) 12... Ne3 13. Qc1 $18) 12. Qc1
Nxd3+ (12... Kf7 13. dxe4 Nc4 14. e3 $18) 13. cxd3 Bf5 (13... Nxf2 14. Kxf2 Kf7
15. Nbd2 $18) 14. dxe4 Bxe4 15. Qh6 Kd7 16. Qxf6 (16. Bxf6 $142 Qg8 $18) 16...
Be7 (16... Qxh8 17. Qxh8 Rxh8 $18) 17. Qxd4+ (17. Ne5+ $142 Kc8 18. Qe6+ Kb8
19. Nd7+ Kc8 20. Nf6+ Kb8 21. Qxe4 a6 $18) 17... Ke6 18. Qxe4+ Kd7 19. Qf5+ Kd6
20. Be5+ Kd5 (20... Kc5 21. Bd4+ Kc4 22. Nbd2#) 21. Bxc7+ (21. Bd4+ Kc4 22.
Nbd2#) 21... Kc4 22. e3+ (22. Nbd2+ Qxd2+ 23. Nxd2+ Kd4 24. Qe5#) 22... Kb3 23.
Bxd8 (23. Qf7+ Qd5 24. Qxd5+ Kc2 25. Qc4+ Kb2 26. Be5#) 23... Rxd8 (23... Bb4+
24. Nbd2+ Kb2 25. Bf6+ Bc3 26. Qb1#) 24. Nbd2+ Kb2 (24... Rxd2 25. Nxd2+ Ka4
26. b6 a6 27. Qd7+ Ka5 28. Nc4#) 25. Qb1+ Kc3 26. Qb3# {mate} (26. Ne4#) 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "101"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 e6 2. a3 d6 3. b4 Bd7 4. Bb2 Be7 $4 (4... Nf6 5. e3 $11) 5. c4 $4 (5.
Bxg7 $142 Bf6 6. Bxh8 Bxh8 7. d4 $18) 5... Nf6 $11 6. e3 Rf8 (6... a5 $5 $11)
7. d4 $14 c5 8. dxc5 dxc5 9. b5 a6 10. a4 e5 (10... b6 11. Bd3 $14) 11. Bxe5
Ne4 $2 (11... Bf5 $5 12. Qxd8+ Bxd8 $16) 12. Bxg7 (12. Qd5 $142 $5 Bf5 13. Qxb7
Nd7 14. Bxg7 Rg8 $18) 12... Rg8 13. Bb2 Bf6 14. Qc2 Qe7 (14... Bf5 15. Qb3 $16)
15. Bd3 Bf5 $4 (15... Rxg2 16. Bxe4 Bxb2 17. Ra2 $18 (17. Bxb7 $6 Qxe3+ 18. Qe2
Qxe2+ 19. Kxe2 Ra7 $16)) 16. Nbd2 (16. Bxf6 $142 Qxf6 17. Bxe4 Qxa1 18. Bxf5
$18) 16... Bxb2 17. Qxb2 (17. Bxe4 $6 Bxa1 18. Bxf5 Rxg2 19. Bxh7 axb5 20. cxb5
Nd7 $14) 17... Qe6 $2 (17... Nxf2 $5 18. Bxf5 Nxh1 $18) 18. Nxe4 (18. bxa6 Nxd2
19. Qb5+ Nd7 $18) 18... Bxe4 19. Bxe4 Qxe4 20. Qe5+ (20. Rd1 $5 Nd7 21. Rg1 Rd8
$18) 20... Qxe5 $16 21. Nxe5 Rxg2 22. Kf1 Rg7 23. Rg1 (23. Ke2 Ke7 $16) 23...
Rxg1+ 24. Kxg1 Ke7 25. f4 Nd7 (25... f6 26. Nf3 $16) 26. Nxd7 Kxd7 27. Kf2 (27.
Rd1+ Kc7 $16) 27... Re8 (27... axb5 $5 28. cxb5 b6 $16) 28. Rd1+ $18 Ke6 (28...
Kc7 29. Rd5 Kb6 30. Rd6+ Ka5 31. Rd7 axb5 32. axb5 $18) 29. Rd5 Re7 (29... axb5
30. axb5 Rc8 31. Rh5 $18) 30. Rxc5 Kd6 31. Rd5+ Kc7 32. Kf3 Kb6 33. e4 Ka5 34.
bxa6+ Kxa6 35. e5 Rc7 36. c5 Ka5 37. c6+ Kxa4 38. cxb7 (38. Rd7 Rxc6 39. Rxf7
b5 40. Ra7+ Kb3 41. Rxh7 Kc4 $18) 38... Rxb7 39. h4 Kb4 40. Ke4 Kc4 41. Rd4+
Kc5 42. Rd6 Re7 (42... h5 43. Kf5 $18) 43. Rf6 Kc4 44. Rc6+ Kb5 45. Rh6 f5+ 46.
Kxf5 Kc5 47. Kf6 Ra7 48. e6 Kd6 49. f5 Re7 50. Rh5 Rc7 51. Rg5 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "133"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 Bf5 3. Bb2 e6 4. a3 c5 (4... Nc6 5. e3 a6 6. Be2 h6 7. d3 Nf6
8. O-O Be7 9. Nbd2 O-O 10. Rc1 Bd6 11. c4 dxc4 12. Nxc4 Rb8 13. e4 Bg4 14. e5
Bxf3 15. Bxf3 Be7 16. Bxc6 bxc6 17. exf6 Bxf6 18. Bxf6 Qxf6 19. Na5 {
COMP-NN/1-0 (32)}) 5. bxc5 Qa5 6. e3 $146 (6. Nd4 Qxc5 7. Nxf5 exf5 8. e3 Nd7
9. Bd4 Qc6 10. Nc3 a6 11. Bd3 Qe6 12. Qf3 Ne7 13. Rb1 b5 14. O-O Ne5 15. Bxe5
Qxe5 16. a4 bxa4 17. Nxa4 g6 18. c4 Rd8 19. c5 Bg7 20. Bxa6 O-O {
pcmvr (2760)-iozeph (2470)/net-chess.com 2006/1-0}) (6. Nd4 $5 $16) 6... Qxc5
$11 7. Nc3 a6 (7... Nc6 8. Nh4 $11) 8. d4 (8. Nh4 Nh6 $14) 8... Qc8 9. Bd3 Bxd3
10. Qxd3 Nf6 11. O-O Nbd7 12. Rfe1 Bd6 13. h3 (13. e4 dxe4 14. Nxe4 Nxe4 15.
Qxe4 Nf6 $14) 13... Nb6 14. Ne2 (14. e4 $5 dxe4 15. Nxe4 Nxe4 16. Qxe4 $11)
14... O-O 15. Rac1 (15. Nc3 Qc6 $15) 15... Nc4 $17 16. Qb3 b5 17. a4 (17. Ra1
Rb8 $19) 17... Rb8 18. Qa2 bxa4 19. Ba1 a3 20. c3 (20. Ne5 $19) 20... Qc7 21.
Rb1 Rxb1 22. Rxb1 Rb8 23. Nc1 Rxb1 24. Qxb1 Ne4 25. Nd3 Ned2 26. Nxd2 Nxd2 27.
Qc2 Nc4 28. Nb4 (28. Ne1 Qb7 $19) 28... a5 (28... Nxe3 29. fxe3 Bxb4 30. e4 $19
) 29. Nd3 f6 30. Qa4 Kf7 31. Qb3 Qb6 32. Qxb6 Nxb6 33. Kf1 Nc4 34. Ke1 Ke7 35.
Kd1 Kd7 36. Kc2 Kc6 37. Kb3 Kb5 38. g3 a4+ 39. Kc2 g6 40. h4 h6 41. Nf4 (41. g4
$19) 41... Bxf4 42. exf4 e5 (42... Na5 $142 $19) 43. fxe5 fxe5 44. dxe5 Nxe5
45. Kd2 (45. f4 Nc4 $19) 45... Kc4 (45... h5 $5 46. c4+ Nxc4+ 47. Kc2 $19) 46.
f4 Nd3 47. Kc2 (47. h5 gxh5 48. f5 Nf2 $19) 47... Ne1+ (47... a2 $142 48. h5 a3
49. hxg6 Nc5 $19) 48. Kb1 (48. Kd1 Nf3 49. h5 gxh5 $19) 48... Nf3 (48... Kb3
$142 49. Kc1 Nc2 $19) 49. Ka2 Nd2 $4 (49... h5 50. Kxa3 Kb5 51. Bb2 $19) 50.
Kxa3 $2 (50. h5 gxh5 51. f5 Kc5 52. Kxa3 Ne4 53. Kxa4 Kd6 $17 (53... Nxg3 $6
54. f6 Kd6 55. c4 dxc4 56. Be5+ Ke6 57. Bxg3 Kxf6 58. Kb4 $17)) 50... Nb3 $4 (
50... h5 51. Kxa4 Ne4 52. Ka3 $19) 51. Bb2 $2 (51. h5 gxh5 (51... Nxa1 $4 52.
hxg6 Kxc3 53. g7 $18) 52. f5 d4 $11 (52... Nxa1 53. f6 $18)) 51... Nc5 $4 (
51... h5 52. Kxa4 Nc5+ 53. Ka3 $19) 52. Bc1 $4 (52. g4 $142 $15) 52... Nd3 $4 (
52... h5 53. Be3 $19) 53. Be3 $4 (53. f5 $142 $5 gxf5 54. Bxh6 $14) 53... Kxc3
(53... h5 54. Bd4 Nc5 55. Be5 $19) 54. Kxa4 $2 (54. f5 $142 gxf5 55. Bxh6 $15)
54... d4 $19 55. Bg1 Nb2+ 56. Kb5 d3 57. Be3 Nc4 58. f5 (58. Bc5 d2 59. Bb4+
Kd4 60. Bxd2 Nxd2 $19) 58... gxf5 (58... Nxe3 $142 59. f6 Nc4 $19) 59. Bxh6 d2
$4 (59... Nd6+ $142 60. Kc5 Ne4+ 61. Kd5 Nxg3 $15) 60. Bxd2+ $11 Nxd2 61. h5 (
61. Kc5 Nf3 $11) 61... Ne4 62. h6 Ng5 63. Kc5 Kd3 64. Kd5 Ke3 65. Ke5 Kf3 $4 (
65... Nf7+ $142 66. Kxf5 Nxh6+ 67. Ke6 Ng4 $11) 66. Kxf5 $18 Nh7 (66... Ne4 $18
) 67. g4 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "87"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 Nf6 3. Bb2 e6 4. a3 a6 5. e3 Be7 6. c4 dxc4 (6... c6 7. cxd5
cxd5 8. d4 b6 9. Bd3 Bb7 10. Nbd2 Nbd7 11. Rc1 Rc8 12. O-O Rxc1 13. Qxc1 O-O
14. Qc2 h6 15. Rc1 Bd6 16. e4 dxe4 17. Nxe4 Nxe4 18. Bxe4 Bxe4 19. Qxe4 Nf6 20.
Qb7 a5 21. bxa5 {Fournier,F-oscaceci (1785)/Active 2009/1/2-1/2 (93)}) 7. Bxc4
O-O (7... b5 8. Be2 c5 (8... Bb7 9. O-O Nbd7 10. d4 O-O 11. Nbd2 h6 12. Rc1 Bd6
13. Qc2 Ng4 14. h3 Ngf6 15. Ne5 Qe7 16. Bf3 Bxf3 17. Ndxf3 Nb6 18. Nc6 Qd7 19.
Nfe5 Qe8 20. Ba1 Nbd7 21. f4 Bxe5 22. Nxe5 Nxe5 23. dxe5 {
ourang-baik9/kurnik 2012/0-1 (44)}) 9. bxc5 Bxc5 10. Qc2 Bd6 11. e4 Qc7 12. Bd1
Nc6 13. d4 Nd7 14. d5 Nce5 15. dxe6 fxe6 16. Nfd2 Nc5 17. O-O O-O 18. Be2 Bb7
19. f3 Ng6 20. g3 Bxg3 21. hxg3 Qxg3+ 22. Kh1 {
Bonetti,S-Ajedremundi (2745)/ICC 2002/0-1}) 8. d4 $146 (8. O-O b5 9. Be2 Bb7 (
9... c5 10. bxc5 Bxc5 11. d4 Be7 12. Nbd2 Bb7 13. Ne5 Nc6 14. Ndf3 Nd5 15. Rc1
Rc8 16. Nxc6 Rxc6 17. Rxc6 Bxc6 18. Ne5 Ba8 19. Qc2 Bf6 20. Bd3 h6 21. g3 Nb6
22. Be4 Nc4 23. Bxa8 Bxe5 24. Be4 {
bratek55 (1715)-marnar1960/kurnik 2011/1-0 (61)}) 10. d4 c6 11. Nbd2 Nbd7 12.
Rc1 Nd5 13. Ne4 N7f6 14. Nxf6+ Bxf6 15. Bd3 h6 16. Qc2 g6 17. Rfd1 Kg7 18. Be4
Rc8 19. Qb1 Ne7 20. Rc3 Nd5 21. Bxd5 cxd5 22. Rdc1 Rxc3 {
Fournier,F (1820)-rolis/Active 2006/0-1 (33)}) 8... b5 9. Bd3 Bb7 10. Nbd2 Ng4
11. O-O f5 12. h3 Nf6 13. Rc1 Ne4 14. Ne5 Nxd2 15. Qxd2 Bd6 16. f4 Bxe5 17.
dxe5 Be4 18. Rfd1 Bxd3 19. Qxd3 Qxd3 20. Rxd3 a5 (20... c6 21. Rd6 Kf7 22. Bd4
$14) 21. bxa5 Na6 22. Bc3 (22. Rc6 Rfc8 23. Bc3 Nb8 $18) 22... Rad8 (22... Nc5
23. Rdd1 Rfc8 24. Rb1 $14) 23. Rcd1 Rxd3 24. Rxd3 Nc5 $4 (24... Rc8 25. Rd4 $16
) 25. Rd1 (25. Bb4 $142 Nxd3 26. Bxf8 $18) 25... Ra8 $16 26. Bb4 Nb7 {
Attacks the isolani on a5} (26... Nb3 27. Kf2 $14) 27. Rd7 $16 Nxa5 28. Rxc7
Nc4 29. Rb7 Nxa3 30. Kf2 Ra4 (30... Nc4 31. Rxb5 Ra2+ 32. Kf3 $16) 31. Bxa3
Rxa3 32. Rxb5 Ra6 33. Rb7 h6 34. g4 fxg4 35. hxg4 Kh7 36. Kf3 Kg6 37. Rb3 h5
38. gxh5+ (38. Rb7 hxg4+ 39. Kxg4 Kh7 $18) 38... Kxh5 39. e4 (39. Rb2 Ra8 $18)
39... Kg6 (39... Ra7 $5 $16) 40. Kg4 {White prepares f5} Rc6 41. Rd3 Rc1 42.
f5+ exf5+ (42... Kf7 43. Rd7+ Kf8 44. Rd6 $18) 43. exf5+ Kh6 (43... Kf7 $18)
44. Rh3# 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "33"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 e6 3. Bb2 Nf6 4. a3 a6 5. e3 Nc6 6. c4 dxc4 7. Bxc4 Ne4 $146 (
7... Bd6 8. Nc3 e5 9. Qc2 h6 10. Ne4 Nxe4 11. Qxe4 O-O 12. Nxe5 Nxe5 13. Bxe5
Re8 14. d4 Qe7 15. Qf4 Bxb4+ 16. Ke2 Bd6 17. Bxd6 cxd6 18. Rhc1 Be6 19. Bd3
Rac8 20. Qe4 g6 21. d5 Rxc1 22. Rxc1 {
Zak,P-Golaszewski,M/Polanica Zdroj op-C 2006/1-0 (45)}) (7... Be7 8. O-O Bd7 9.
d4 O-O 10. Nc3 b5 11. Bd3 Bd6 12. Qc2 Re8 13. Ne4 Nxe4 14. Bxe4 g6 15. Bxc6
Bxc6 16. Qxc6 Qe7 17. Rac1 h5 18. e4 Kh7 19. e5 Bxb4 20. axb4 Qxb4 21. Ng5+ Kg7
22. Bc3 {JanP (2510)-pascals1975/ChessWorld.net 2003/1-0}) (7... b5 8. Bb3 Bb7
9. d4 a5 10. bxa5 Nxa5 11. Ba2 Bd6 12. Nbd2 Qe7 (12... b4 13. axb4 Bxb4 14. O-O
Nc6 15. Qb3 O-O 16. Ne5 Bxd2 17. Qxb7 Nb4 18. Bc4 Rxa1 19. Rxa1 Ne4 20. Rd1 Nd6
21. Qf3 f6 22. Bxe6+ Kh8 23. Nc4 Re8 24. Nxd6 Qxd6 25. Bb3 Bxe3 26. fxe3 h6 27.
Rc1 {karoo54 (1610)-lopez7171/kurnik 2012/1-0 (34)}) 13. Qe2 Ba6 14. O-O Bxa3
15. Bxa3 Qxa3 16. Bxe6 b4 17. Bc4 Bxc4 18. Nxc4 Qc3 19. Rfc1 Qxa1 20. Rxa1 O-O
21. Rxa5 Rxa5 22. Nxa5 {karoo54-lopez7171/kurnik 2012/1-0}) 8. Nc3 Nxc3 9. Bxc3
f6 10. d4 Qe7 11. O-O Bd7 12. d5 exd5 13. Bxd5 O-O-O 14. Qb3 Bf5 (14... Ne5 15.
Rfd1 $16) 15. b5 (15. Bxc6 $142 bxc6 16. Nd4 $18) 15... Bd3 $4 (15... axb5 $142
16. Qxb5 Be4 17. Bxe4 Qxe4 $16) 16. bxc6 $18 Bxf1 (16... Bb5 17. cxb7+ Kb8 $18)
17. Qxb7# 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "87"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 e6 2. a3 f5 3. b4 g5 $146 (3... a5 4. b5 b6 5. c4 Bb7 6. g3 Nf6 7. Bg2
Be7 8. O-O O-O 9. d3 d6 10. Nc3 Qc8 11. e4 fxe4 12. Ng5 h6 13. Ngxe4 Nxe4 14.
Nxe4 Nd7 15. Bh3 Nc5 16. Nxc5 dxc5 17. Bf4 Bf6 18. Re1 {
Woelfelschneider,P-Baeumer/1-0 (46)}) (3... Qf6 4. d4 Nc6 5. b5 Na5 6. Bg5 Qg6
7. Qd3 Be7 8. Bf4 Nf6 9. Bxc7 b6 10. Ne5 Qh6 11. Nc3 O-O 12. d5 d6 13. Nc4 Nxc4
14. Qxc4 e5 15. Rd1 Bb7 16. h3 Rfc8 17. Na2 Bd8 18. Nb4 {
orane-rumrunner/internet 2003/1-0 (41)}) (3... Nf6 $142 $5 $11) 4. Bb2 $16 Nf6
5. Nxg5 Bh6 6. h4 Rg8 7. Nf3 (7. e4 Bxg5 8. hxg5 Rxg5 $18) 7... Ng4 8. e3 f4 $2
(8... d6 9. d4 $16) 9. Be2 (9. Ng5 $142 $5 Rxg5 10. hxg5 Qxg5 11. exf4 Qxf4 12.
Qf3 $18) 9... fxe3 $16 10. dxe3 Bg7 11. Bxg7 Rxg7 12. Ng5 Qf6 13. Bxg4 (13. Qd4
$142 $5 Nc6 14. Qxf6 Nxf6 15. b5 $16) 13... Qxa1 $11 14. Bh5+ Ke7 15. O-O h6
16. Nf3 Rg8 (16... Qf6 17. Qd4 $15) 17. Qd4 (17. c3 Qb2 18. Qd3 $18) 17... Qa2
$4 (17... Qxd4 $142 18. exd4 d6 $15) 18. c4 (18. Nc3 $142 Qb2 19. Nd5+ exd5 20.
Qxb2 $18) 18... Nc6 (18... Qc2 $142 $5 19. Qc5+ Kd8 $16) 19. Qf4 Qb2 $4 (19...
Nd8 $142 20. Nc3 Qc2 $18) 20. Qf7+ Kd6 21. Qxg8 (21. Rd1+ Nd4 22. Nxd4 Qxd4 23.
Rxd4+ Kc6 24. Bf3+ d5 25. b5+ Kb6 26. c5+ Ka5 27. Nc3 Rxg2+ 28. Kxg2 e5 29.
Ra4#) 21... Ne7 (21... Nxb4 22. axb4 c5 23. Qd8 $18) 22. Qg3+ Kc6 23. Nd4+ Kb6
24. c5+ Ka6 25. Be2+ b5 26. Bxb5+ (26. Qxc7 $142 Qxe2 27. Nxe2 $18) 26... Kb7
27. Qf3+ d5 (27... c6 28. Qf7 a6 $18) 28. cxd6+ Nd5 29. Bc6+ Kb8 30. Bxa8 (30.
Bxd5 cxd6 31. Qf7 Qxd4 32. exd4 a6 33. Rc1 Ra7 34. Qf8 Rc7 35. Qxd6 exd5 36.
Rxc7 Bb7 37. Qb6 Ka8 38. Qxb7#) 30... Kxa8 31. Nxe6 $1 Bxe6 (31... Bxe6 32.
Qf8+ {Double attack}) 32. dxc7 (32. d7 $142 $5 Qh8 33. Nc3 Kb7 34. Nxd5 Bxd7
$18) 32... Kb7 33. e4 (33. Qe4 $142 $5 Qf6 34. Rc1 Qf5 35. Qxf5 Bxf5 $18) 33...
Nb6 34. Qc3 Qe2 (34... Qxc3 35. Nxc3 Kxc7 36. Nb5+ Kb8 37. Nd4 $18) 35. Rc1 (
35. Nd2 $142 Na4 36. Qh8 Bc8 37. Qxh6 Nb6 $18) 35... Nc4 (35... Qxe4 36. Nd2
Qd5 37. Nb3 $18) 36. c8=Q+ $1 Kxc8 (36... Kxc8 37. Qh8+ {Double attack}) (36...
Bxc8 37. Qxc4 {Double attack} (37. Qxc4 {Deflection}) (37. Qxc4 {Decoy})) 37.
Nd2 Kd8 38. Nxc4 Bxc4 39. Qxc4 (39. Qd4+ $142 Ke8 40. Rxc4 Qxc4 41. Qxc4 Ke7
$18) 39... Qxc4 40. Rxc4 Ke7 41. Rc6 Kd7 42. Rxh6 Ke7 43. e5 Kf7 44. f4 (44. f4
Ke7 45. h5 Kf8 46. Rf6+ Ke8 47. h6 a6 48. h7 Ke7 49. h8=Q a5 50. Qg7+ Ke8 51.
Rf8#) 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "62"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 d4 3. Bb2 Nc6 4. b5 Nb4 5. Bxd4 Bf5 6. d3 Qd5 $2 $146 (6... Bg4
7. e3 Bxf3 (7... f6 8. e4 e5 9. Be3 Qd7 10. a3 Qxb5 11. axb4 Qxb4+ 12. Nbd2 Bc5
13. Bxc5 Qxc5 14. Be2 Bxf3 15. Bxf3 O-O-O 16. O-O h5 17. Bxh5 g6 18. Bxg6 Ne7
19. Bf5+ Nxf5 20. exf5 Rdg8 21. g3 Qd4 22. Qf3 {
joaquimbage-razdwaiwbok/playok.com 2012/1-0}) 8. gxf3 (8. Qxf3 Nxc2+ 9. Kd2
Nxa1 10. Bxa1 Qd6 11. Qxb7 Rd8 12. d4 Qb4+ 13. Nc3 e5 14. Qxc7 exd4 15. Qc6+
Rd7 16. Qc8+ Ke7 17. exd4 Rxd4+ 18. Kc2 Rd8 19. Qc7+ Rd7 20. Qe5+ Kd8 21. Qb8+
Ke7 22. Qe5+ Kd8 {joaquimbage-komijozef20/playok.com 2012/0-1 (34)}) 8... e6 9.
c3 Nd5 10. e4 Nf4 11. Qd2 Bd6 12. e5 Nd5 13. exd6 Qxd6 14. Bxg7 Ngf6 15. Bxh8
O-O-O 16. Bg7 Qb6 17. c4 Rg8 18. cxd5 Rxg7 19. dxe6 Qxe6+ 20. Be2 Qe5 21. Qc3 {
jackw171-jekil/kurnik 2012/1-0 (36)}) (6... Bg4 $5 7. Nbd2 f6 $16) 7. e4 (7. a3
$142 $5 Nxd3+ 8. cxd3 Qxb5 $18) 7... Bxe4 8. dxe4 Qxe4+ 9. Be2 (9. Kd2 $142 Rd8
10. Kc1 $18) 9... Nxc2+ $14 10. Kf1 Nxa1 11. Bxa1 Rd8 12. Qb3 e6 13. Nbd2 Qd5
14. Bc4 Qc5 15. g3 Bd6 $4 (15... Nf6 $142 $11) 16. Ne4 (16. Bxg7 Qh5 $18) 16...
Qh5 (16... Qf5 17. Nxd6+ cxd6 18. Bxg7 $18) 17. Nxd6+ (17. Bxg7 Qg4 18. Nxd6+
cxd6 19. Bxh8 Rc8 $18) 17... Rxd6 (17... cxd6 18. Bxg7 Rc8 $18) 18. Kg2 (18.
Bxg7 $142 Nf6 19. Bxh8 $18) 18... f6 (18... Nf6 $5 19. Be5 Rd7 $16) 19. Bxe6
$18 Ne7 20. Re1 Qc5 (20... Kd8 $142 $18) 21. Bc3 h5 (21... Rd3 22. Bc4 Rd6 $18)
22. Bb4 Qb6 23. Bxd6 Qxd6 (23... cxd6 24. Bf5 Qc7 $18) 24. a4 (24. Rd1 $142 Kd8
$18) 24... g5 (24... Qc5 25. Rd1 g5 26. Bd7+ Kf8 27. Nd4 Qd5+ 28. Qxd5 Nxd5 29.
Ne6+ Ke7 30. Rxd5 $18) 25. Bc8 h4 26. h3 (26. Re6 Qc5 27. Bxb7 hxg3 28. Bc6+
Kd8 29. fxg3 Kc8 $18) 26... hxg3 27. fxg3 Kd8 28. Bxb7 Nf5 29. Rd1 g4 (29...
Ne3+ 30. Qxe3 Qxd1 $18) 30. Rxd6+ cxd6 (30... Nxd6 31. Nd4 gxh3+ 32. Kh2 $18)
31. hxg4 Ne3+ 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "21"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 c6 2. b4 b6 (2... a5 3. bxa5 (3. c3 axb4 4. cxb4 e6 5. Bb2 Nf6 6. Qb3
Na6 7. a3 d5 8. e3 Be7 9. d4 O-O 10. Nc3 Bd7 11. Be2 b6 12. Na4 Ne4 13. O-O c5
14. dxc5 bxc5 15. b5 c4 16. Bxc4 dxc4 17. Qxc4 Nd6 {NN-REXChess 80286 8Hz})
3... Qxa5 4. e3 e5 5. Be2 e4 6. Nd4 Qg5 7. O-O d5 8. f4 Qg6 9. c4 dxc4 10. Qc2
Nf6 11. f5 Qh6 12. Nc3 Bd6 13. g3 O-O 14. Nxe4 Be5 15. Bb2 b5 16. a4 Re8 17.
Nf2 {Benassi,A (2085)-Simmelink,J (2250)/WC-2001-F-00002 2001/1/2-1/2 (33)}) 3.
Bb2 a6 4. e3 $146 (4. a4 d6 5. c4 e6 6. g3 f6 7. Bg2 g6 8. d4 h6 9. O-O f5 10.
Nbd2 g5 11. e3 h5 12. Qc2 e5 13. dxe5 dxe5 14. Bxe5 c5 15. Bxh8 cxb4 16. Rab1
Qd7 17. c5 b5 18. axb5 Qd6 {ursus11-timmy11/kurnik 2012/1-0 (31)}) 4... d6 5.
d4 e6 6. Bd3 f6 (6... d5 7. a3 $14) 7. O-O g6 (7... d5 8. a3 $14) 8. c4 Bg7 9.
Nbd2 h6 $2 (9... Ne7 $142 $16) 10. Bxg6+ $18 Kf8 11. a4 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 h6 2. b4 d5 3. Bb2 Bf5 4. e3 a6 (4... Nd7 5. c4 (5. Be2 Ngf6 6. O-O e6
7. b5 Bd6 8. d3 O-O 9. Nbd2 Bh7 10. c4 a6 11. a4 Re8 12. d4 axb5 13. c5 Be7 14.
axb5 b6 15. c6 Nf8 16. Qb3 Rc8 17. Ba3 Bd6 18. Bxd6 Qxd6 19. Ra7 Red8 {
Melderis,U (2000)-Galuscak,V (1825)/Palanga LTU, Baltija Cup 2012/0-1 (51)})
5... c6 6. Nc3 dxc4 7. Bxc4 Ngf6 8. O-O e6 9. a3 Bg4 10. h3 Bh5 11. Be2 c5 12.
bxc5 Bxc5 13. d4 Bb6 14. Nb5 O-O 15. Nd6 Bc7 16. Nc4 Bxf3 17. Bxf3 Rb8 18. Qb3
b5 19. Nd2 {vhilts (2310)-mrrook (2495)/net-chess.com 2010/0-1 (52)}) 5. d4
$146 (5. Nd4 Bh7 6. Bd3 e5 7. Nf3 f6 8. Bxh7 Rxh7 9. a3 Bd6 10. O-O Nc6 11. Nc3
Nge7 12. d4 e4 13. Nd2 Na7 14. Nxd5 Nxd5 15. Qh5+ Kf8 16. Qxd5 Bxh2+ {
0-1 jboger (1980)-bienopia (2100)/net-chess.com 2009}) 5... Nf6 6. c4 e6 7. a3
c6 8. cxd5 exd5 9. Nc3 Bd6 10. Bd3 Ne4 11. Qc2 b5 (11... Qe7 $142 $11) 12. Nxe4
$18 (12. Bxe4 $6 dxe4 13. Nd2 O-O $11) 12... dxe4 13. Bxe4 Bxe4 14. Qxe4+ Qe7
15. Qxe7+ Bxe7 16. Rc1 O-O 17. Ne5 Rc8 18. Ke2 a5 19. bxa5 Rxa5 20. Ra1 c5 21.
dxc5 Rxc5 22. Rhc1 Na6 $2 (22... f6 $142 23. Ng6 Bd6 24. Rxc5 Bxc5 $16) 23. Nc6
$18 Ra4 (23... Rxc6 24. Rxc6 f6 $18) 24. Nxe7+ (24. Nxe7+ Kh7 25. Rxc5 Nxc5 26.
Nf5 $18) 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "63"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 e6 3. Bb2 Nf6 4. a3 g6 5. e3 Bg7 6. c4 O-O 7. cxd5 exd5 (7...
Qxd5 8. Nc3 Qd8 9. Bc4 a6 10. O-O Nc6 11. Rc1 b5 12. Bb3 Bb7 13. d4 Ne7 14. Ne5
Rc8 15. Ne2 Qd6 16. Nf4 Ned5 17. Nfd3 Nd7 18. Nxd7 Qxd7 19. Nc5 c6 20. Qf3 Qc7
21. Rc2 Rb8 22. Rfc1 {
coloplayah (2140)-losertoo (1980)/net-chess.com 2006/1-0 (56)}) (7... Nxd5 8.
Nc3 c6 9. Qc2 Bd7 10. Be2 Be8 11. O-O Nd7 12. Nxd5 cxd5 13. Bxg7 Kxg7 14. Qb2+
Nf6 15. Rac1 Kg8 16. Rc2 Ba4 17. Rcc1 Re8 18. Bd1 Bxd1 19. Rfxd1 e5 20. Nxe5
Ne4 21. Nf3 Rc8 22. Rxc8 {
Fournier,F (1880)-santaramirez (1790)/Active 2008/0-1 (47)}) 8. Nc3 Bf5 $146 (
8... c6 9. d4 Bg4 (9... Nbd7 10. Be2 a6 11. O-O b5 12. Rc1 Bb7 13. Re1 a5 14.
bxa5 Qxa5 15. Na2 Ba6 16. Nb4 Bb7 17. Nxc6 Qb6 18. Nb4 Rfc8 19. Qd2 Ne4 20. Qd3
Ndf6 21. Qxb5 Qxb5 22. Bxb5 Nd6 23. Bd3 Nc4 24. Bxc4 {
Fournier,F (1770)-jallali/Active 2006/1/2-1/2 (59)}) 10. Be2 Nbd7 11. O-O Bxf3
12. Bxf3 Qe7 13. Qc2 Rfe8 14. Rfe1 Ne4 15. Nxe4 dxe4 16. Be2 f5 17. Bc4+ Kh8
18. Rad1 Nb6 19. Bb3 Rad8 20. Rd2 Nd5 21. Bxd5 Rxd5 22. Red1 Red8 23. Qb3 {
Fournier,F (1920)-guest6283/Active (1/0) 2005/Inf 01/0-1}) (8... Be6 9. Be2 c6
10. O-O Nbd7 11. Rc1 Rc8 12. Na4 b6 13. d4 Ne4 14. Ne5 Nxe5 15. dxe5 Qc7 16.
Ba6 Rcd8 17. f4 g5 18. Bd3 Bf5 19. Qc2 Qd7 20. Qxc6 Qxc6 21. Rxc6 Nd2 22. Rd1
Bxd3 23. Rxd2 {vihavald-krawiec6421/kurnik 2013/1-0 (47)}) 9. d4 Nc6 10. Bd3
Bxd3 11. Qxd3 Qd7 12. O-O Qf5 (12... a6 $5 $11) 13. Qxf5 $16 gxf5 14. Rac1 Rae8
15. b5 Re7 $4 (15... Na5 $142 $16) 16. bxc6 $18 Rfe8 (16... bxc6 17. Ne2 $18)
17. cxb7 Re6 (17... Rb8 18. a4 Rxb7 19. Ba3 $18) 18. Rb1 (18. Na4 $142 Rb8 19.
Rxc7 Ne8 $18) 18... Rb8 19. Ba1 Ne8 (19... Rb6 20. Rxb6 axb6 21. Rc1 Rxb7 22.
Nb5 $18) 20. Na4 (20. Nxd5 c6 21. Rfc1 Bf8 $18) 20... Nd6 (20... Rc6 21. Nc5
Nd6 22. a4 $18) 21. Nc5 Rxb7 (21... Ree8 22. Rb3 $18) 22. Rxb7 (22. Nxb7 $142
Nc4 23. Nc5 Rb6 $18) 22... Nxb7 23. Nxb7 Bh6 (23... Ra6 24. Rc1 Rxa3 25. Bc3
$18) 24. Ne5 (24. Nc5 Rb6 $18) 24... f6 (24... Ra6 25. Nd7 f4 26. exf4 Bxf4 27.
Bb2 $18) 25. Nf3 (25. Nc5 $5 Rd6 26. Ned3 Rb6 $18) 25... f4 26. Re1 (26. Nc5
Re8 27. exf4 Bxf4 $18) 26... Rb6 (26... fxe3 27. Nc5 exf2+ 28. Kxf2 Rxe1 29.
Nxe1 $18) 27. Nc5 Bf8 (27... fxe3 28. fxe3 f5 29. Bc3 $18) 28. Nd3 (28. exf4 $5
Kf7 $18) 28... Rb3 (28... fxe3 29. Nc5 $18) 29. Nxf4 Rxa3 (29... c6 30. a4 $18)
30. Nxd5 Ra5 (30... Kf7 31. Nxc7 a5 32. d5 $18) 31. Nxc7 (31. Nxf6+ $5 Kg7 32.
Ne8+ Kf7 33. Nxc7 Bd6 $18) 31... Rd5 (31... Bd6 32. Ne6 Kf7 33. Nd8+ Ke8 $18)
32. Nxd5 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "16"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. b4 Nc6 (2... b6 3. c4 Bb7 4. Nc3 e6 5. d4 Bxb4 6. Bd2 Bxc3 7.
Bxc3 Bxf3 8. exf3 O-O 9. Bd3 c5 10. O-O d5 11. dxc5 bxc5 12. f4 d4 13. Bd2 Nc6
14. Qf3 Qc7 15. g4 a5 16. g5 Nd7 17. Qh3 {
rogeliovargas (2105)-kpadfield (2150)/net-chess.com 2009/1-0}) 3. a3 e5 $146 (
3... d6 4. Bb2 Bf5 5. e3 Rc8 6. d4 e6 7. Bd3 Ne4 8. Nbd2 Nxd2 9. Qxd2 Qf6 10.
Bxf5 Qxf5 11. Rc1 Be7 12. c4 O-O 13. O-O Bf6 14. d5 Bxb2 15. Qxb2 exd5 16. cxd5
Qxd5 17. Rfd1 Qe4 18. Nd4 {
Fournier,F-Crafty level 1/Casual game (lightning) 2011/1/2-1/2 (32)}) (3... e6
4. g3 d5 5. d3 Bd6 6. Nbd2 e5 7. c4 d4 8. Bg2 Bg4 9. O-O O-O 10. Qb3 Qd7 11.
Ng5 h6 12. Nge4 Nxe4 13. Nxe4 Bh3 14. Nxd6 cxd6 15. e3 dxe3 16. Bxe3 Bxg2 17.
Kxg2 Nd4 18. Qd1 {giorgo-alexrusu84/playok.com 2012/1-0 (55)}) 4. b5 Nd4 5.
Nxe5 Bc5 (5... Qe7 $5 6. Nf3 Nxb5 $11) 6. e3 $14 Ne6 (6... Qe7 7. f4 (7. exd4
$143 Bxd4 8. c3 Bxe5 $11) 7... Nf5 8. Be2 $14) 7. d4 $16 Bd6 8. Nf3 Ng4 1-0

[Event "amstradabandonware.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "COMP CyrusII"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1855"]
[PlyCount "79"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 e6 3. Bb2 Nf6 4. a3 a5 5. b5 Bd7 6. e3 (6. a4 Bd6 7. g3 O-O 8.
d3 Re8 9. Nbd2 e5 10. c4 c6 11. c5 Bxc5 12. b6 Bxb6 13. Bg2 c5 14. O-O Nc6 15.
e4 c4 16. dxc4 dxc4 17. Nxc4 Bd4 18. Bxd4 Nxd4 19. Nxd4 exd4 20. Qxd4 Bg4 {
giorgo-silent0rain/playok.com 2012/1-0 (40)}) 6... Bd6 (6... c6 7. Nc3 (7. bxc6
Bxc6 8. c4 Qb6 9. Qc1 Ba4 10. cxd5 Nxd5 11. Nc3 Nxc3 12. Bxc3 f6 13. Be2 Bd6
14. O-O Qc7 15. h3 Bc6 16. d4 b5 17. Qb2 Qd7 18. Rab1 a4 19. Bxb5 Bxb5 20. Qxb5
Qxb5 21. Rxb5 Bxa3 {
Fournier,F (1965)-Anandal (1955)/Active (2/0) 2005/Inf 02/0-1 (51)}) 7... cxb5
8. Nxb5 Bxb5 9. Bxb5+ Nc6 10. Ne5 Qb6 11. c4 Bd6 12. Bd4 Bc5 13. Rb1 Bxd4 14.
Bxc6+ bxc6 15. Rxb6 Bxe5 16. d4 dxc4 17. dxe5 Nd5 18. Rxc6 c3 19. e4 Ne7 20.
Rc7 Rd8 21. Qa4+ {usingprogram-hulybaba/internet 2011/1-0}) 7. c4 $146 (7. d4
O-O 8. c4 c6 9. c5 Be7 10. b6 Ne8 11. Bd3 f6 12. Qc2 g6 13. O-O Ng7 14. e4 dxe4
15. Bxe4 f5 16. Bd3 Bf6 17. Nbd2 Be8 18. Nc4 Bf7 19. Nd6 Qd7 20. Bc4 Be7 21.
Ne5 Qd8 {bratek55-fany222 (1740)/kurnik 2011/0-1 (53)}) 7... c6 8. bxc6 Nxc6 9.
cxd5 exd5 10. Be2 O-O 11. O-O Re8 12. Nc3 Qb6 13. Na4 Qc7 (13... Qd8 $5 $14)
14. Bxf6 $16 gxf6 15. Qb3 Bf5 (15... d4 16. Nb6 Rab8 17. Nxd7 (17. Nxd4 Nxd4
18. exd4 a4 19. Nxa4 Bxh2+ 20. Kh1 Rxe2 $17) 17... Qxd7 18. Bb5 $16) 16. Nb6
Ra7 17. Nxd5 Qd8 18. Bc4 a4 19. Qb2 Be5 (19... Ne5 $5 20. Nxe5 fxe5 $16) 20. d4
$18 Bd6 21. Nc3 Qe7 22. Nb5 Ra5 23. Nxd6 Qxd6 24. Qxb7 Be6 25. Bxe6 Rxe6 (25...
fxe6 26. Rfc1 Ne7 27. Rc7 $18) 26. Rfc1 Ra7 27. Qc8+ Kg7 28. Nd2 Rc7 29. Qa6
Ra7 30. Qd3 Qd5 31. Rc5 Qd8 32. d5 Ne5 33. Qd4 Re8 34. f4 Ng4 35. h3 Nxe3 36.
d6 Qa8 (36... Re6 37. Ne4 Ra5 $18) 37. Rg5+ Kf8 38. Qxf6 Qxg2+ 39. Rxg2 Nxg2
40. Qh8# 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "33"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d6 2. b4 f6 3. Bb2 e5 4. e3 Ne7 $146 (4... Qe7 5. c4 Nd7 6. Nc3 c6 7. a3
a6 8. Be2 g6 9. O-O h5 10. d4 Qh7 11. dxe5 fxe5 12. Ne4 Nb6 13. Nxd6+ Bxd6 14.
Qxd6 Qe7 {1/2-1/2 Engel-Philipp/corr 1984}) (4... c6 5. c4 Be6 6. Be2 Ne7 7.
O-O Ng6 8. d3 h5 9. Nc3 h4 10. d4 h3 11. g3 Nd7 12. d5 Bf7 13. dxc6 bxc6 14.
Qa4 Qc7 15. Rfd1 a5 16. Rac1 Qb7 17. b5 c5 18. Qc2 Nb6 19. Ne4 {
anonymouuus (1625)-ebolowa/playok.com 2012/1-0 (32)}) (4... a6 5. c4 Nc6 6. a3
Qe7 7. Nc3 g5 8. Nd5 Qg7 9. Qa4 Kd8 10. h3 Bd7 11. Bd3 b5 12. cxb5 axb5 13.
Qxa8+ Bc8 14. Qxc6 Qd7 15. Qa8 Ne7 16. Nxf6 Qe6 17. Nxh7 Kd7 18. Nfxg5 Qb3 19.
Nf6+ {Fournier,F (2100)-TheBarber2 (1695)/www.chessworld.net (T70209) 2008/1-0}
) (4... b6 5. d4 Nc6 6. b5 Nce7 7. a4 a6 8. c4 a5 9. Nbd2 Nf5 10. d5 c5 11.
dxc6 d5 12. cxd5 Qxd5 13. Bc4 Qd7 14. cxd7+ Bxd7 15. Ne4 Rc8 16. Qb3 Nge7 17.
Bf7+ Kd8 18. Rd1 Nd6 19. Nxd6 {boa-tonycally/ChessWorld.net 2004/1-0 (45)}) (
4... e4 5. Nd4 h5 6. Be2 Bg4 7. Bxg4 hxg4 8. Qxg4 Qd7 9. Qxe4+ Ne7 10. Qxb7
Nbc6 11. Qxa8+ Kf7 12. Nxc6 Nxc6 13. Bc3 Nd8 14. Qxa7 Rh5 15. a4 Be7 16. b5 d5
17. f4 f5 18. Be5 Bd6 19. a5 {MrkT-DConMan/internet 2005/1-0 (31)}) 5. c4 g6 6.
d4 Bg7 7. dxe5 (7. Bd3 exd4 8. exd4 a5 $14) 7... dxe5 8. Qxd8+ Kxd8 9. Be2 Nd7
(9... Be6 $5 $11) 10. Nc3 $16 c6 11. Rd1 Ke8 12. O-O Kf7 13. c5 b6 14. cxb6 (
14. Ne4 Nd5 15. Bc4 Ke7 $16) 14... axb6 15. Bc4+ Nd5 $4 (15... Ke8 $142 $16)
16. Nxd5 $18 cxd5 (16... Rb8 17. Nxb6+ Ke7 18. Na4 $18) 17. Bxd5+ (17. Bxd5+
Ke7 18. Bxa8 $18) 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "23"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 Nc6 3. a3 e5 4. Bb2 Be7 $146 (4... Nf6 5. Nxe5 (5. b5 Nd4 6.
Nxd4 exd4 7. Bxd4 Bd6 8. e3 Bf5 9. Be2 Qd7 10. f4 O-O 11. O-O Rfe8 12. Bf3 Ne4
13. d3 Nf6 14. a4 c6 15. Nd2 h6 16. bxc6 bxc6 17. Bxf6 gxf6 18. e4 dxe4 19.
dxe4 Bg6 {Fournier,F (1905)-condoritoz (1895)/Active (1/0) 2004/Inf 01/1-0})
5... Ne4 (5... Nxe5 6. Bxe5 Bd6 7. Bb2 O-O 8. h3 c5 9. bxc5 Bxc5 10. d4 Bb6 11.
Bc1 Ne4 12. e3 Qf6 13. Qe2 Ba5+ 14. c3 Bxc3+ 15. Nxc3 Nxc3 16. Qc2 Qc6 17. Bd3
g6 18. O-O Bf5 19. Bxf5 gxf5 20. Qxf5 {
PoPer-LostFreak/Live Game Caissa's Web 2004/1-0 (55)}) 6. e3 Bd6 7. f4 f6 8.
Nxc6 bxc6 9. Be2 g6 10. O-O c5 11. Bd3 f5 12. Bb5+ c6 13. Bxh8 cxb4 14. Bxc6+
Ke7 15. Bd4 Rb8 16. a4 Ba6 17. d3 Rc8 18. Bxd5 Ng3 19. hxg3 {
guest276-guest362/ICC 1999/1-0}) (4... e4 5. Ne5 Nxe5 6. Bxe5 Nf6 7. e3 Bd6 8.
Bd4 b6 9. Bb5+ Bd7 10. Bxd7+ Nxd7 11. Nc3 c6 12. O-O O-O 13. h3 Be5 14. Bxe5
Nxe5 15. Ne2 Qg5 16. Nd4 Rac8 17. f4 exf3 18. Nxf3 Nxf3+ 19. Qxf3 {
dweigel (2330)-robertochess (2185)/net-chess.com 2012/1-0}) (4... f6 5. h3 e4
6. Nh2 Bd6 7. e3 Bxh2 8. Rxh2 Qd6 9. Rh1 Be6 10. Be2 Nge7 11. Bb5 a6 12. Bxc6+
Nxc6 13. Nc3 O-O-O 14. Na4 Ne5 15. Nc5 Bg8 16. Bxe5 fxe5 17. Qg4+ Kb8 18. Qxg7
Be6 19. Qh6 {huno-dha45/playok.com 2013/1-0 (62)}) (4... d4 5. c3 Bg4 6. cxd4
Bd6 7. dxe5 Be7 8. e6 fxe6 9. e3 Bf6 10. Bxf6 Qxf6 11. Nc3 Ne5 12. Be2 O-O-O
13. Nxe5 Qxe5 14. Bxg4 Nf6 15. d4 Qd6 16. Rc1 Rhe8 17. Nb5 Rd7 18. Nxd6+ Kb8
19. Nxe8 {JF_-MC Q/ChessWorld.net 2004/1-0}) (4... e4 $142 $5 5. Ne5 Nce7 $15)
5. b5 Nh6 $4 (5... Nd4 $142 6. Nxd4 exd4 7. Bxd4 Bf6 8. Bxf6 Nxf6 $14) 6. bxc6
$18 O-O (6... f6 7. cxb7 Bxb7 8. e3 $18) 7. cxb7 Bxb7 8. Bxe5 Rc8 9. e3 f6 10.
Bg3 Bc6 11. Be2 a5 12. O-O 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "127"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 Nf6 3. Bb2 Nc6 4. b5 Nb8 5. e3 Bg4 (5... Nbd7 6. c4 e5 7. Nxe5
Bd6 8. Nxf7 Kxf7 9. cxd5 Nxd5 10. Qh5+ Kg8 11. Qxd5+ Kf8 12. Bc4 Qe7 13. Qf3+
Nf6 14. Nc3 Be6 15. Qxb7 Kf7 16. Bxe6+ Qxe6 17. Qf3 Rhe8 18. O-O Kg8 19. h3
Rad8 20. d4 {pumpkin (2015)-gbsr (2175)/net-chess.com 2003/1-0}) 6. Be2 e6 (
6... Qd6 7. O-O Nbd7 8. d4 O-O-O 9. Nbd2 h6 10. c4 dxc4 11. Nxc4 Qd5 12. Rc1
Kb8 13. a4 Ne4 14. Nce5 Nxe5 15. Nxe5 Bxe2 16. Qxe2 f6 17. Ng6 Rg8 18. Qc2 Rc8
19. Ba3 Nd6 20. Rfe1 e5 21. dxe5 {tadziczek-antavirus1800/kurnik 2012/0-1}) 7.
h3 $146 (7. O-O Bd6 (7... Be7 8. d4 O-O 9. Nbd2 Nbd7 10. c4 dxc4 11. Nxc4 Nb6
12. Nce5 Bxf3 13. Bxf3 Rb8 14. Qb3 a5 15. a3 a4 16. Qc2 Nfd7 17. Rfd1 f6 18.
Nd3 Bd6 19. g3 Qe7 20. e4 e5 21. d5 Kh8 22. Bg4 {
bratek55 (1715)-kramfleck (1750)/kurnik 2011/0-1 (42)}) 8. a3 O-O 9. d3 c5 10.
c4 b6 11. Nbd2 e5 12. Nxe5 Bxe2 13. Qxe2 Bxe5 14. Bxe5 Qe7 15. Bxf6 Qxf6 16.
Nf3 dxc4 17. dxc4 Nd7 18. Qc2 Ne5 19. Nxe5 Qxe5 20. Rad1 g6 21. Rd5 Qe6 {
oldi62-danielmitran/kurnik 2011/1-0 (54)}) 7... Bxf3 8. Bxf3 Bb4 9. a3 Bc5 10.
c4 c6 11. bxc6 bxc6 12. cxd5 (12. d4 Bd6 $14) 12... cxd5 $11 13. Nc3 O-O 14.
O-O Nc6 (14... Nbd7 15. d4 Bd6 16. Nb5 $11) 15. Na4 (15. Rc1 $142 $5 Ne5 16.
Nxd5 Nxd5 17. Rxc5 $16) 15... Bd6 $11 16. Qc2 Ne5 17. Bxe5 Bxe5 18. Rab1 Bc7 (
18... Bd6 19. Rb3 $15) 19. Rfc1 $11 Qd6 $4 (19... Bd6 $142 20. Rb3 Rc8 21. Qxc8
Qxc8 22. Rxc8 Rxc8 $11) 20. Qxc7 $18 Qxc7 $6 (20... Qxa3 21. Nc3 Rfc8 $18) 21.
Rxc7 Ne8 22. Rcb7 (22. Rd7 $5 Nf6 23. Re7 Rfe8 $18) 22... Nd6 23. R7b3 Nc4 24.
Rd3 (24. Rd1 Rab8 25. Rc3 Nd6 $18) 24... h6 25. Rb4 Ne5 (25... Rfb8 26. e4 $18)
26. Rdb3 Nxf3+ 27. gxf3 f5 (27... Rfc8 28. d4 $18) 28. Nc5 Rf6 (28... Rae8 29.
f4 $18) 29. Rb8+ Rxb8 30. Rxb8+ Kh7 (30... Kf7 31. Rb7+ Kg8 32. Rxa7 $18) 31.
Rb7 (31. Nd7 Rf7 32. Nf8+ Kg8 33. Nxe6+ Kh7 $18) 31... Rg6+ (31... e5 32. Rxa7
e4 33. fxe4 dxe4 34. f3 $18) 32. Kh2 a5 (32... e5 33. Rxa7 Rc6 34. d4 $18) 33.
Re7 (33. Nd7 h5 34. Nf8+ Kh6 35. Nxg6 Kxg6 $18) 33... Rf6 (33... Kg8 34. Nxe6
h5 35. d4 $18) 34. Rxe6 (34. Nxe6 h5 $18) 34... Rxe6 35. Nxe6 Kg6 36. Nf4+ Kg5
37. Nxd5 g6 (37... Kg6 $18) 38. f4+ Kh5 39. Kg3 (39. Nf6+ Kh4 40. d4 g5 41. d5
a4 42. d6 g4 43. d7 gxh3 44. d8=Q h5 45. Nd7+ Kg4 46. Ne5#) 39... g5 40. fxg5 (
40. e4 $142 $5 gxf4+ 41. Nxf4+ Kg5 $18) 40... hxg5 41. f4 g4 (41... a4 42. d4
$18) 42. hxg4+ (42. h4 $5 Kg6 $18) 42... fxg4 43. Nf6+ Kg6 44. Nxg4 Kf5 45. d3
a4 46. Ne5 Ke6 47. Nc6 Kd5 48. Nd4 Kc5 49. f5 Kd6 50. Kg4 Ke5 51. Kg5 Kd6 52.
f6 Kd7 {White now must not overlook the idea Nf5} 53. Kg6 Ke8 (53... Kd6 54.
Nf5+ Ke6 55. f7 Ke5 56. f8=Q Ke6 57. Qd6#) 54. Kg7 Kd7 55. f7 Kd6 56. f8=Q+ Ke5
(56... Kc7 57. Ne6+ Kd7 58. Qd8+ Kc6 59. Qc7+ Kb5 60. Qb7+ Ka5 61. Qa7+ Kb5 62.
Nd4#) 57. Qf5+ (57. Qc5#) 57... Kd6 58. Kf7 Kc7 59. Qe6 (59. Qb5 Kc8 60. Qc6+
Kb8 61. Ne6 Ka7 62. Nc5 Kb8 63. Qb7#) 59... Kd8 (59... Kb7 60. Qc6+ Kb8 61. Ne6
Ka7 62. Nc5 Kb8 63. Qb7#) 60. Qe7+ (60. Qb6+ Kc8 61. Ne6 Kd7 62. Qc7#) 60...
Kc8 61. Ne6 (61. Nb5 Kb8 62. Qc7+ Ka8 63. Qc8#) 61... Kb8 62. Nc5 Kc8 63. Qd7+
Kb8 64. Qb7# 1-0

[Event "Ch Club"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "Fremont, Xavier"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "71"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 Nf6 2. b4 g6 3. Bb2 Bg7 4. e3 d6 5. d4 Bg4 6. Be2 Nbd7 (6... Nc6 7. b5
Nb4 8. Nbd2 Bf5 9. O-O Bxc2 10. Qc1 Bd3 11. Bxd3 Nxd3 12. Qc3 Nxb2 13. Qxb2 O-O
14. Rac1 Nd5 15. Qb3 Nb6 16. Rc2 Qd7 17. a4 a6 18. Rfc1 Rfc8 19. a5 Qxb5 20.
Qxb5 axb5 21. axb6 {pumpkin (2485)-kago (1940)/net-chess.com 2004/1-0}) 7. Nbd2
$146 (7. O-O O-O 8. h3 Be6 9. c4 Ne4 10. d5 Bxb2 11. dxe6 Bxa1 12. exd7 Qxd7
13. Na3 Bc3 14. Qc2 f5 15. b5 c5 16. bxc6 bxc6 17. Ng5 Bb4 18. Nxe4 fxe4 19.
Nb1 d5 20. Rd1 e6 21. a3 Bd6 {mihai740609-am121/kurnik 2012/1-0 (42)}) (7. c4
c6 8. a4 O-O 9. O-O Qc7 10. Nc3 Rfd8 11. a5 e5 12. h3 Bxf3 13. Bxf3 Rac8 14.
Qb3 Re8 15. Rfd1 h5 16. g3 g5 17. Bg2 exd4 18. exd4 Kh8 19. Bc1 Nh7 20. a6 b6
21. b5 c5 {Zorko,J (2335)-Filip,M (2025)/SLO-ch U18 Murska Sobota 2006/1-0 (34)
}) 7... O-O 8. O-O Re8 9. h3 Bxf3 10. Nxf3 (10. gxf3 $143 a5 11. b5 a4 $15)
10... e5 11. dxe5 dxe5 12. c4 c6 13. Qc2 Qc7 (13... e4 14. Nd2 $11) 14. e4 $14
c5 15. a3 cxb4 16. axb4 b6 17. Rfc1 (17. Ra2 a5 18. Rfa1 Qc6 $14) 17... Rad8 (
17... a5 $5 $11) 18. c5 bxc5 19. bxc5 Rc8 20. c6 Nb8 21. Qa4 Re6 (21... h6 22.
Bb5 $16) 22. g3 (22. Bc4 Ree8 $18) 22... Rxc6 (22... h6 $142 $16) 23. Bxe5 $4 (
23. Nxe5 $142 Rxc1+ 24. Rxc1 $18) 23... Rxc1+ $19 24. Kg2 Rxa1 25. Qxa1 Qe7 26.
g4 Ne8 27. Bxg7 Nxg7 28. Qd4 Nc6 29. Qe3 Ne6 30. Nd2 Ned4 31. Bc4 a5 32. Bd5
Qa7 33. Qa3 (33. Nc4 $19) 33... Qe7 34. Qa2 $4 (34. Qe3 Nc2 35. Qb6 $19) 34...
Kg7 (34... Nb4 35. Qa1 Ne2 36. Nf3 $19) 35. Nc4 Ra8 36. Qa4 (36. Qa4 Ra6 37. f4
$19) 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "215"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 g6 2. b4 Bg7 3. c3 (3. Nc3 f5 4. Bb2 Nf6 5. g3 O-O 6. Bg2 c6 7. O-O d6
8. d3 Nh5 9. e4 Na6 10. Qe2 Nxb4 11. a3 Na6 12. Rae1 b5 13. exf5 Bxf5 14. Qxe7
Qxe7 15. Rxe7 b4 16. axb4 Nxb4 17. Rc1 a5 {
gbsrao (2125)-miodrag (2125)/net-chess.com 2007/1-0 (49)}) 3... d5 $146 (3...
c6 4. d3 d6 5. Bb2 Nf6 6. g3 O-O 7. Nbd2 Nbd7 8. Bg2 Qb6 9. O-O e5 10. a4 a5
11. Nc4 Qc7 12. Nxa5 d5 13. Nb3 e4 14. dxe4 Nxe4 15. Qc2 Nb6 16. a5 Nc4 17.
Nbd4 Nxb2 18. Qxb2 {ricardow71-mmihai/kurnik 2012/1-0 (37)}) (3... e6 4. Bb2 c6
5. d3 Ne7 6. Nbd2 O-O 7. Qb3 d5 8. g3 e5 9. Bg2 Be6 10. Qc2 Nd7 11. a3 b6 12.
O-O c5 13. b5 d4 14. cxd4 exd4 15. Nc4 Bxc4 16. Qxc4 Nf6 17. Ne5 Rb8 18. a4 {
giorgo-losandes/playok.com 2012/1-0 (32)}) (3... Nf6 4. Bb2 O-O 5. e3 d6 6. Bc4
c6 7. O-O d5 8. Bb3 Bg4 9. d4 a6 10. Nbd2 Nbd7 11. Qc2 Bxf3 12. Nxf3 Qc7 13.
Rac1 Rab8 14. a3 Qc8 15. c4 dxc4 16. Bxc4 e6 17. Qd3 Qd8 18. Rfd1 {
ursus11-czarny555/kurnik 2012/1-0 (38)}) 4. Bb2 Bg4 5. e3 Nf6 6. Be2 Nc6 7. d4
Bh6 8. O-O Ne4 9. h3 Bxf3 10. Bxf3 Ng5 11. Be2 O-O 12. Nd2 Qd7 13. Nf3 Ne4 14.
Bd3 f5 (14... Qe6 15. b5 Na5 16. Qa4 $14) 15. b5 Nd8 16. Ne5 Qd6 17. a4 Bg7 18.
Ba3 Qe6 19. Nf3 Nxc3 (19... c5 $5 $11) 20. Qc2 $16 Ne4 21. Qxc7 Rc8 (21... Bf6
$16) 22. Qf4 (22. Qxe7 $142 $5 Re8 23. Qxe6+ Nxe6 24. Rfc1 $16) 22... Rc3 23.
Bxe4 (23. Rfd1 $5 $11) 23... fxe4 $15 (23... dxe4 $143 24. Ne5 $14) (23... Qxe4
$143 24. Qb8 Bf6 25. Qxa7 $16) 24. Ng5 Rxf4 25. Nxe6 Nxe6 26. Bxe7 $2 (26. exf4
$142 Nxf4 27. Bc5 $15) 26... Rf7 $19 27. Bb4 Rb3 (27... Rc2 28. Ra3 $19) 28.
Ba3 Rc7 29. Rfc1 (29. Bd6 Rc2 $19) 29... Rc4 (29... Rxa3 $142 30. Rcb1 Rxa1 31.
Rxa1 Rc2 $19) 30. Rxc4 dxc4 31. a5 (31. Bd6 Bf8 32. Bxf8 Kxf8 $19) 31... Rc3 (
31... Rxb5 32. Bd6 $19) 32. Bc5 $2 {White prepares a6} (32. Bb4 Rc2 $19) 32...
Rc2 (32... Nxc5 $142 33. dxc5 Rb3 $19) 33. Bxa7 Nc7 $4 (33... Rb2 34. Bb6 Rxb5
35. Rc1 $19) 34. b6 $4 (34. a6 Nxa6 (34... Nxb5 35. axb7 Bf8 36. b8=Q Rc1+ 37.
Rxc1 Nxa7 38. Rxc4 h5 39. Rc7 Nc8 40. Qb3+ Kh8 41. Qf7 Ne7 42. Qxf8+ Kh7 43.
Rxe7#) 35. bxa6 bxa6 36. Rxa6 c3 $11) 34... Nb5 $4 (34... Na6 $5 35. Ra4 $19)
35. Bb8 $4 (35. a6 Nxd4 36. axb7 $16) 35... Nc3 (35... Rb2 36. Bg3 Nc3 37. Bd6
$19) 36. a6 bxa6 37. Rxa6 Rb2 38. Bc7 $2 (38. Ra8 $142 $5 Bf6 39. Kh2 $15)
38... Nd5 (38... Ne2+ $5 39. Kf1 c3 40. b7 Rxb7 41. Kxe2 Rxc7 42. Kd1 $19) 39.
Ra8+ Kf7 40. Ra7 Ke6 41. b7 Nxc7 42. b8=Q Rxb8 43. Rxc7 Bf6 44. Rxc4 Kd5 (44...
Rb1+ $5 45. Kh2 $19) 45. Rc5+ $17 Kd6 46. g3 Rb1+ 47. Kg2 Rb2 48. h4 g5 (48...
h6 $142 $17) 49. hxg5 $11 Be7 (49... Bg7 50. Ra5 Rc2 51. Ra8 $11) 50. Re5 $14
Bd8 51. Rxe4 Bxg5 52. Re8 Kd7 53. Re5 Bf6 $2 (53... h6 54. Kf3 $14) 54. Re4 $4
(54. Rh5 $142 $18) 54... Bg5 55. Kf3 Kd6 56. Kg4 h6 (56... Be7 $5 57. f4 Rb5
$16) 57. f4 $18 Bf6 (57... Be7 $5 58. d5 Rb7 59. Re5 $18) 58. Kf5 Bd8 (58...
Kd5 $18) 59. Re6+ Kd5 (59... Kd7 60. Rxh6 Rb3 61. Rh7+ Be7 62. Ke4 $18) 60.
Rxh6 (60. e4+ Kxd4 61. Rd6+ Kc5 62. Rxd8 Rb3 $18) 60... Rg2 (60... Ba5 61. Rh5
Bb4 62. Rh8 $18) 61. g4 (61. e4+ $142 Kxd4 62. Rd6+ Ke3 63. Rxd8 Rxg3 $18)
61... Rg3 (61... Ba5 $18) 62. e4+ Kxd4 (62... Kc4 63. Rc6+ Kb5 64. d5 $18) 63.
Rd6+ Ke3 64. Rxd8 Rf3 65. g5 (65. Ke5 $142 Rf1 66. g5 $18) 65... Rxf4+ 66. Kg6
Rxe4 67. Kg7 Rg4 68. g6 Ke4 (68... Rg2 69. Kh7 $18) 69. Rf8 Ke5 70. Rf7 (70.
Kh6 $142 Rh4+ 71. Kg5 Rh1 $18) 70... Ke6 71. Rf1 Ke7 72. Rf7+ Ke8 $4 (72... Ke6
73. Rf2 Rg1 $18) 73. Rf5 Ke7 74. Kh6 Ke6 75. Rf1 Rh4+ 76. Kg5 Rh2 77. g7 Rg2+
78. Kh6 Rh2+ 79. Kg6 Rg2+ 80. Kh7 Rh2+ 81. Kg8 Rg2 (81... Ke7 $18) 82. Kf8 Rxg7
83. Kxg7 Ke5 84. Kg6 Ke4 85. Kg5 Ke3 86. Kg4 Ke2 87. Rf3 Ke1 (87... Kd2 $18)
88. Ra3 Kd2 89. Kf3 Kc2 90. Ke3 (90. Ke2 Kb2 91. Rf3 Kc2 92. Rg3 Kc1 93. Kd3
Kb2 94. Kd2 Kb1 95. Kc3 Ka2 96. Rg1 Ka3 97. Ra1#) 90... Kb2 91. Rd3 Kc2 92. Ke2
Kc1 93. Rd2 Kb1 94. Kd3 (94. Kd1 Ka1 95. Kc2 Ka2 96. Rd3 Ka1 97. Ra3#) 94...
Kc1 95. Kc3 Kb1 96. Kb3 Kc1 97. Kc3 (97. Rd3 Kb1 98. Rd1#) 97... Kb1 98. Rd4
Ka2 (98... Kc1 99. Kb3 Kb1 100. Rd1#) 99. Kc2 (99. Rd1 Ka3 100. Ra1#) 99... Ka3
100. Kc3 (100. Rc4 Ka2 101. Ra4#) 100... Ka2 101. Rb4 (101. Rd1 Ka3 102. Ra1#)
101... Ka3 102. Rb8 (102. Re4 Ka2 103. Re1 Ka3 104. Ra1#) 102... Ka4 103. Kc4
Ka5 104. Kc5 (104. Rb2 Ka6 105. Kc5 Ka7 106. Kc6 Ka8 107. Kc7 Ka7 108. Ra2#)
104... Ka6 (104... Ka4 105. Rb7 Ka3 106. Kc4 Ka2 107. Kc3 Ka1 108. Kc2 Ka2 109.
Ra7#) 105. Rb5 (105. Rb3 Ka7 106. Kc6 Ka8 107. Kc7 Ka7 108. Ra3#) 105... Ka7
106. Kc6 Ka8 (106... Ka6 107. Re5 Ka7 108. Re8 Ka6 109. Ra8#) 107. Kc7 Ka7 108.
Ra5# 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "92"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 c6 3. Bb2 Nf6 4. e3 e6 5. a3 Bd6 6. c4 dxc4 7. Bxc4 b5 (7... a5
8. b5 cxb5 9. Bxb5+ Bd7 10. Bxf6 Qxf6 11. Nc3 O-O 12. O-O Bxb5 13. Nxb5 Be7 14.
Nc7 Ra7 15. d4 Rc8 16. Nb5 Ra6 17. Rc1 Rcc6 18. Ne5 Rxc1 19. Qxc1 Nc6 20. Nc7
Nxe5 21. dxe5 Qxe5 22. Nxa6 {
Taulien,H (2350)-Goesmann,S (2100)/RSX9E - A00 - Sokolsky-2 2004/1-0 (41)}) (
7... O-O 8. Nc3 b5 (8... Re8 9. O-O e5 10. d3 Bg4 11. h3 Bh5 12. Bb3 Nbd7 13.
Qe2 Qe7 14. Bd1 e4 15. dxe4 Nxe4 16. Nxe4 Qxe4 17. Bc2 Bxf3 18. Qxf3 Qxc2 19.
Rab1 Nf6 20. Bxf6 gxf6 21. Qxf6 Be5 22. Qg5+ Qg6 23. Qxg6+ {
Fournier,F-Fox07/Partie evaluee, 2m + 0s 2008/1-0 (47)}) 9. Be2 a5 10. bxa5
Qxa5 11. Qc2 Bb7 12. O-O Qb6 13. Ne4 Nxe4 14. Qxe4 Rd8 15. Bd3 g6 16. Qh4 Bf8
17. Qf6 {1-0 orangutanb4 (2000)-shahisti79 (1800)/kurnik 2012}) 8. Be2 $146 (8.
Bb3 a5 9. bxa5 Rxa5 10. O-O O-O 11. Qc2 Bb7 12. d4 {
1-0 Rolly-Orlok/playchess.de 2003}) 8... Ba6 (8... a5 9. bxa5 Rxa5 10. d4 $11)
9. d4 Nd5 10. Nbd2 Nd7 11. Rc1 Rc8 12. O-O O-O 13. Nb3 Bb7 14. Nc5 Bxc5 15.
dxc5 Rc7 16. Ne5 (16. Qc2 $5 $16) 16... Nxe5 $14 17. Bxe5 Rd7 18. Qc2 Nf6 (
18... Qh4 19. Rfd1 $14) 19. Bxf6 (19. Rcd1 $5 $16) 19... Qxf6 20. Rfd1 Rfd8 21.
Rxd7 Rxd7 22. Rd1 Qe7 23. Rxd7 Qxd7 24. Qd3 Qxd3 25. Bxd3 f5 26. f4 Bc8 27. e4
fxe4 28. Bxe4 Bd7 29. Kf2 Kf7 30. Ke3 g6 31. g4 Kf6 32. g5+ Kg7 33. Kd4 h6 $2 (
33... Kf7 $142 $18) 34. h4 h5 (34... hxg5 35. hxg5 Kf8 $18) 35. Ke5 Kf7 36. Kd6
Ke8 (36... Bc8 $18) 37. Bxc6 Bxc6 38. Kxc6 Ke7 39. Kxb5 e5 40. fxe5 Ke6 41. c6
Kxe5 42. c7 Kf4 43. c8=Q Kg3 {Plans Qh3+} 44. Qc4 a6+ 45. Kxa6 Kh3 (45... Kg2
46. b5 Kg1 47. b6 Kg2 48. b7 Kg3 49. b8=Q+ Kf3 50. Qbf4+ Kg2 51. Qcf1#) 46. b5
Kg3 (46... Kg2 47. b6 Kg3 48. b7 Kg2 49. Qe2+ Kh3 50. b8=Q Kxh4 51. Qf4+ Kh3
52. Qef3#) 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "121"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d6 2. b4 e5 3. e3 Qf6 4. Bb2 Bg4 5. Be2 b5 $146 (5... Nd7 6. O-O Ne7 7.
d4 e4 8. Nfd2 Bxe2 9. Qxe2 d5 10. c4 Qg6 11. Nc3 Qe6 12. b5 a6 13. cxd5 Nxd5
14. Ncxe4 Be7 15. a4 O-O 16. Nc3 c5 17. Nxd5 Qe5 18. e4 Qd6 19. Nc4 Qg6 20. f4
{Osmak,Y-Gazikova,V/EU-ch U10 Girls 2007/1-0}) (5... Be7 6. O-O Nh6 7. h3 Bh5
8. Nh2 Bxe2 9. Qxe2 O-O 10. f4 Nd7 11. fxe5 Qe6 12. exd6 Bxd6 13. a3 Ne5 14. d4
Ng6 15. c4 c6 16. e4 Nh4 17. d5 cxd5 18. exd5 Qxe2 {
0-1 horacyad2010-blondi255/kurnik 2011}) (5... Bxf3 6. Bxf3 c6 7. b5 Ne7 8. O-O
Ng6 9. d4 d5 10. dxe5 Nxe5 11. Nd2 Nbd7 12. c4 Nxf3+ 13. Nxf3 Qd6 14. a4 Nf6
15. Ba3 c5 16. Qb3 b6 17. Rad1 Be7 18. cxd5 O-O 19. Rfe1 Ne4 20. Qd3 {
elsh1403-sdmario/kurnik 2011/1-0 (37)}) (5... Ne7 6. Nc3 $11) 6. h3 (6. Bxb5+
c6 7. Be2 Nd7 $16) 6... Bf5 7. Bxb5+ Nd7 8. Bc6 Rb8 9. a3 Rb6 10. Bd5 c6 11.
Bc4 d5 12. Be2 Qg6 (12... a5 $142 $5 $14) 13. Nh4 $16 (13. Nxe5 $6 Nxe5 14.
Bxe5 Bxc2 $11) 13... Qg5 14. Nxf5 Qxf5 15. Bg4 Qe4 16. Bxd7+ Kxd7 17. Qg4+ (17.
O-O $142 $18) 17... Ke8 $2 (17... Qxg4 $142 18. hxg4 Ke6 $14) 18. Qxe4 dxe4 19.
Bxe5 Nf6 20. Bxf6 gxf6 21. Nc3 f5 22. g4 fxg4 23. hxg4 h6 $2 (23... Bg7 $18)
24. Nxe4 Rg8 (24... Ke7 25. d4 $18) 25. f3 (25. Nf6+ $142 Kd8 26. Nxg8 c5 27.
bxc5 Rg6 28. Nxh6 Bxh6 $18) 25... Ke7 26. c4 Ke6 27. c5 Rb7 28. d4 Kd5 (28...
f5 29. gxf5+ Kxf5 30. Nd6+ Bxd6 31. cxd6 $18) 29. Ke2 (29. Nf6+ $142 Ke6 30.
Nxg8 f6 $18) 29... Kc4 (29... Ke6 30. Rad1 $18) 30. Nd6+ (30. Rhc1+ $142 Kb5
31. a4+ Ka6 $18) 30... Bxd6 31. cxd6 Rd7 (31... Rg6 32. Rac1+ Kd5 33. Rc5+ Kxd6
34. Rch5 $18) 32. Rxh6 Rf8 (32... Rgd8 33. Rh7 Kb3 34. Kd3 $18) 33. Rc1+ Kb3 (
33... Kb5 34. e4 $18) 34. Rxc6 Kxa3 35. Rc7 (35. Kd3 Rb7 36. Rh1 Ka4 $18) 35...
Rxc7 (35... Rfd8 36. b5 Kb4 $18) 36. dxc7 Kxb4 37. Ra6 Ra8 (37... Rc8 38. Rc6
Kb5 39. d5 $18) 38. Kd3 (38. d5 Kb5 39. Rc6 Rc8 $18) 38... Kb5 39. Rf6 a5 40.
Rxf7 a4 41. Rh7 (41. Rf5+ $142 Kb6 42. Rc5 Rc8 $18) 41... a3 42. Rh1 (42. Rh2
$142 Rc8 43. Rc2 $18) 42... Kc6 (42... Kb6 43. Rc1 a2 $18) 43. Rc1+ Kd7 44.
c8=Q+ $1 Rxc8 45. Rxc8 Kxc8 46. Kc2 a2 47. Kb2 a1=Q+ 48. Kxa1 Kd7 49. e4 Ke6
50. f4 Kf6 51. d5 Ke7 52. e5 Kf7 53. f5 {White prepares the advance e6} Kg7 54.
g5 Kf7 55. d6 Kg7 56. e6 (56. d7 Kf8 57. d8=Q+ Kf7 58. Qd7+ Kf8 59. f6 Kg8 60.
Qg7#) 56... Kh7 (56... Kf8 57. f6 Ke8 58. f7+ Kf8 59. d7 Ke7 60. f8=Q+ Kxf8 61.
d8=Q+ Kg7 62. Qf6+ Kg8 63. e7 Kh7 64. Qf7+ Kh8 65. e8=Q#) 57. d7 Kg7 (57... Kg8
58. d8=Q+ Kh7 59. e7 Kg7 60. Qf8+ Kh7 61. g6#) 58. d8=Q Kh7 59. Qd7+ Kg8 60. e7
Kf7 61. e8=Q# 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 Nf6 3. Bb2 Bf5 4. e3 e6 5. a3 Be7 6. d4 O-O 7. Bd3 Nbd7 (7...
Bg6 8. O-O b6 9. Nbd2 c5 10. bxc5 bxc5 11. dxc5 Bxc5 12. Ne5 Nbd7 13. Ndf3 Nxe5
14. Nxe5 Bd6 15. c4 dxc4 16. Bxc4 Bxe5 17. Bxe5 Qxd1 18. Rfxd1 Rad8 19. f3 Bc2
20. Rxd8 Rxd8 21. Bd4 a5 22. Rc1 {bratek55-jabol21/kurnik 2011/1-0 (40)}) (7...
Bg4 8. Nbd2 Nbd7 9. O-O c6 10. c4 Qc7 11. Qc2 h6 12. Ne5 Bh5 13. cxd5 exd5 14.
Rac1 Bd6 15. f4 Rfe8 16. h3 Nf8 17. g4 Bxe5 18. dxe5 Nxg4 19. hxg4 Bxg4 20. Bf5
Bxf5 21. Qxf5 Ne6 22. Nf3 {bratek55 (1760)-robg/kurnik 2012/1-0}) 8. Bxf5 exf5
9. Nbd2 $146 (9. O-O Nb6 10. Nbd2 Na4 11. Bc1 Ne4 12. Nb3 Qd7 13. Nc5 Qb5 14.
Ne5 Nec3 15. Qh5 g6 16. Qh6 b6 17. Nxa4 Qxa4 18. Bb2 Ne4 19. h4 Rac8 20. f3 Nf6
21. e4 Qxc2 22. Bc1 dxe4 23. Bg5 exf3 {
bratek55 (1630)-jiran (1700)/kurnik 2011/1-0 (43)}) 9... g6 (9... a5 $5 $15)
10. O-O c6 11. c4 a5 12. b5 cxb5 13. cxb5 a4 14. Rc1 (14. Qe2 $5 $14) 14... Qb6
$15 15. Qe2 Rfe8 16. Nb1 Ne4 17. Nc3 Nxc3 18. Rxc3 Nf6 19. Rfc1 Ne4 20. Rc7 Nd6
(20... f4 $142 $5 $15) 21. R7c5 $14 Nc4 22. Rxd5 Nxb2 23. Qxb2 Qd6 $4 (23...
Qe6 $142 24. Re5 Qb3 25. Qxb3 axb3 $16) 24. Rxd6 $18 (24. Rxd6 Bxd6 25. Nd2 $18
) 1-0

[Event "Chess.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "Quesney Eric"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2165"]
[BlackElo "1905"]
[PlyCount "81"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 d5 2. Bb2 Bf5 3. e3 e6 4. Nf3 Nf6 5. a3 Be7 6. d4 Ne4 $146 (6... a5 7. c3
O-O 8. Bd3 Ne4 9. O-O axb4 10. cxb4 Nd7 11. Qc2 c6 12. Nfd2 Nd6 13. Bxf5 Nxf5
14. Nc3 Bd6 15. Nf3 Nh4 16. Nxh4 Qxh4 17. f4 Nb6 18. Rf3 f5 19. Rh3 Qe7 20. Rf3
Nc4 21. Nb1 {Fournier,F (2215)-Mephisto Mondial/Match Active 2001/0-1 (46)}) (
6... Nbd7 7. c4 c6 8. Nbd2 O-O 9. Be2 h6 10. O-O Nb6 11. Qb3 Qc7 12. Rac1 dxc4
13. Nxc4 Nxc4 14. Bxc4 Rfd8 15. Rfe1 Bd6 16. g3 Bg4 17. Nd2 h5 18. e4 Be7 19.
f3 Bh3 20. e5 Nd5 21. Bxd5 {barborski-okenax (1675)/playok.com 2013/0-1 (58)})
(6... O-O 7. Nbd2 a5 (7... b6 8. c4 c5 9. dxc5 bxc5 10. b5 Bg4 11. h3 Bh5 12.
Qb3 Nbd7 13. a4 Bg6 14. a5 Rb8 15. Be2 Ne4 16. O-O Nxd2 17. Nxd2 Bf6 18. Ra2
Bxb2 19. Rxb2 Nf6 20. Rd1 Qc8 21. Nf3 Be4 22. Ne5 {
karoo54-jabol21/kurnik 2012/1-0 (31)}) 8. b5 a4 9. c4 dxc4 10. Nxc4 c6 11. Nce5
c5 12. Bc4 Qa5+ 13. Qd2 Qb6 14. O-O Rd8 15. Qc3 Nd5 16. Bxd5 Rxd5 17. dxc5 Rxc5
18. Nc4 Bf6 19. Qxf6 gxf6 20. Nxb6 Ra5 21. Bxf6 {
karoo54-arquivox (1650)/kurnik 2012/1-0 (33)}) 7. Bd3 Bg4 8. h3 Bh5 9. O-O O-O
10. g4 Bg6 11. Ne5 Bh4 (11... a5 $5 12. Nxg6 fxg6 13. Bxe4 dxe4 $11) 12. Nxg6
$14 fxg6 {Pawn f2, live or die!} 13. Bxe4 dxe4 14. Nd2 Nd7 15. Nxe4 Nf6 16. Nc5
Qd5 17. Qe2 b6 18. e4 Qc6 19. b5 Qe8 20. Nb3 Qd7 21. c4 h5 (21... a6 $5 $16)
22. e5 Nh7 23. f4 hxg4 (23... a6 24. gxh5 Qf7 25. hxg6 Qxg6+ 26. Kh1 $18) 24.
Qxg4 g5 25. d5 $1 Rae8 $6 (25... exd5 26. Qxd7 {Double attack} (26. Qxd7 {
Pinning}) (26. Qxd7 {Deflection}) (26. Qxd7 {Decoy})) 26. Nd4 {White intends f5
} Qe7 (26... Rxf4 27. Rxf4 gxf4 28. Qxh4 $18) 27. Nxe6 Rf7 28. f5 Ra8 29. f6 $1
gxf6 30. Qf5 Nf8 31. exf6 Qd7 32. Nxg5 Bxg5 33. Qxg5+ Kh7 (33... Kh8 34. Qh4+
Nh7 $18) 34. Rf4 Kh8 (34... Qxh3 35. Rh4+ Qxh4 36. Qxh4+ Kg8 37. Qg5+ Kh8 38.
Qh5+ Nh7 39. Qxf7 Rg8+ 40. Kf2 c5 41. Rh1 Rg2+ 42. Kxg2 a6 43. Rxh7#) 35. Rh4+
Nh7 36. Qg6 Rg8 (36... Qxb5 37. cxb5 Rg8 38. Rxh7+ Rxh7 39. f7+ Rhg7 40.
fxg8=Q+ Kxg8 41. Qxg7#) 37. Rxh7+ $1 Rxh7 (37... Rxh7 38. f7+ {Mate attack})
38. f7+ Rhg7 39. Bxg7+ Rxg7 40. f8=Q+ Rg8 41. Qfxg8# {mate} (41. Qgxg8# $6 $11
{mate}) 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "75"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. Nf3 d5 2. b4 e6 3. a3 a6 (3... c6 4. e3 Qf6 5. Nc3 e5 6. Bb2 e4 7. Nd4 Qg6
8. d3 Nf6 9. Nde2 exd3 10. cxd3 Bd6 11. Ng3 h5 12. e4 h4 13. Nf5 Bxf5 14. exf5
Qxf5 15. Be2 Nbd7 16. h3 Kf8 17. Kf1 Re8 18. d4 {
Ivanets,V (2280)-Dobrev,N (2405)/Moscow 2006/0-1}) (3... Ne7 4. d4 Ng6 5. e3
Be7 6. Bd3 O-O 7. O-O Nd7 8. Nbd2 a6 9. c4 c6 10. Qc2 f5 11. Bb2 Nf6 12. cxd5
cxd5 13. Ne5 Nxe5 14. dxe5 Ne4 15. f3 Nxd2 16. Qxd2 Bd7 17. Bd4 b5 18. Rfc1 {
COMP-NN/1-0 (37)}) 4. Bb2 c5 $146 (4... Nd7 5. Nc3 c5 6. e4 d4 7. Na4 b5 8.
Nxc5 Bxc5 9. bxc5 Nxc5 10. Bxd4 Nxe4 11. Bxg7 Bb7 12. Bxh8 Nh6 13. Bd3 Nc5 14.
Bxh7 Ng4 15. Bd4 Ne4 16. Bxe4 Bxe4 17. d3 Bb7 18. h3 e5 19. hxg4 {
pierre-wohzen/Microsoft 2012/1-0}) (4... Nf6 $5 $11) 5. bxc5 $14 Bxc5 $4 (5...
Nf6 $142 $14) 6. Bxg7 $18 Qb6 7. e3 Ne7 8. Bxh8 Bd7 9. Nc3 Nbc6 10. Ne5 (10.
Na4 Qa5 11. Nxc5 Qxc5 $18) 10... O-O-O 11. Bf6 Re8 (11... Nxe5 12. Bxe5 f5 13.
Qh5 $18) 12. Na4 Qa5 13. Nxc5 Qxc5 14. Nxc6 Bxc6 15. Bxe7 (15. Bd4 $142 $5 Qa5
$18) 15... Qxe7 16. c4 Kb8 17. Be2 (17. cxd5 Bxd5 18. Qb1 Qh4 $18) 17... d4 18.
O-O Qg5 (18... e5 19. exd4 exd4 20. Bf3 $18) 19. Bf3 Bd7 (19... Qc5 20. Bxc6
Qxc6 21. Qh5 dxe3 22. fxe3 $18) 20. g3 (20. Rb1 $142 Bc8 21. Qa4 Re7 $18) 20...
e5 21. Rb1 e4 22. Bg2 d3 23. Qb3 Bc6 24. Qb6 Qe7 (24... Ka8 25. f3 $18) 25. c5
(25. Qxc6 $142 $1 Ka7 26. Rxb7+ Qxb7 27. Qxe8 f5 $18) 25... Qe6 (25... Ka8 26.
f3 f5 27. fxe4 fxe4 28. Rf5 $18) 26. Rb4 (26. Qxa6 Kc8 27. Qb6 Qg4 $18) 26...
Qd5 (26... Bd5 27. f3 f5 28. Qxe6 Rxe6 29. Bh3 $18) 27. Qxa6 Re6 (27... f5 28.
Qb6 $18) 28. Qc4 (28. Qa5 $142 $5 Kc8 29. Bh3 Qd8 $18) 28... Qxc4 29. Rxc4 Bd5
(29... f5 30. f3 $18) 30. Rb4 Rc6 31. Rc1 (31. Bxe4 $142 Bxe4 32. Rxe4 Rxc5 $18
) 31... Kc7 (31... Re6 32. c6 $1 Bxc6 33. Rxc6 Rxc6 34. Bxe4 $18) 32. Bxe4 Bxe4
33. Rxe4 Kd7 34. Rd4+ Ke6 35. Rxd3 b6 36. Rd6+ $1 Rxd6 37. cxd6 Kxd6 38. d4 1-0

[Event "jeu.europe-echecs.com"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "NN"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1980"]
[PlyCount "25"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 a5 2. b5 a4 3. a3 d5 4. Bb2 Nd7 (4... c5 5. e3 Nf6 6. c4 d4 7. exd4 cxd4
8. d3 e5 9. Nf3 Bd6 10. Be2 Nbd7 11. O-O Nc5 12. Nbd2 O-O 13. Qc2 h6 14. Rad1
Bf5 15. Rfe1 e4 16. Nxe4 Nfxe4 17. dxe4 Bxe4 18. Bd3 Bxf3 19. Bh7+ {
Pierangeli,A (1960)-Caruso,A (2255)/1st Open Cento ITA 2011/0-1 (31)}) (4... c6
5. e3 Nf6 6. Nf3 e6 7. Be2 Bd6 8. O-O O-O 9. d3 cxb5 10. Nbd2 b4 11. axb4 Bxb4
12. c4 a3 13. Bxf6 Qxf6 14. cxd5 exd5 15. Qb3 Nc6 16. Nd4 Nxd4 17. exd4 Bxd2
18. Rxa3 Rxa3 19. Qxa3 {blaugrana18-mimifix (1655)/kurnik 2013/0-1}) 5. e3 Nc5
$146 (5... e5 6. d4 e4 7. Ne2 Nb6 8. Nd2 f5 9. g3 Bd6 10. Bg2 Nf6 11. O-O O-O
12. Rc1 Be6 13. f3 Qe7 14. fxe4 fxe4 15. Rf2 Ng4 16. Rxf8+ Rxf8 17. Nf1 Bxa3
18. Rb1 Bxb2 19. Rxb2 Nc4 20. Qc1 {
captainevans-wojtus24/playok.com 2012/1-0 (42)}) 6. Nf3 f6 (6... e6 7. d4 Ne4
8. Bd3 $11) 7. d4 $14 Ne4 8. Nbd2 b6 (8... Bg4 $5 $14) 9. Bd3 $16 Bf5 10. c4 $4
(10. Nh4 $5 e6 11. Nxf5 exf5 12. c4 $16) 10... Nh6 (10... Nxf2 $142 11. Kxf2
Bxd3 $17) 11. Qc2 $16 Qd6 $2 (11... Nxd2 $142 $5 12. Qxd2 e6 $14) 12. Nxe4 $18
dxe4 13. Bxe4 (13. Bxe4 e6 14. Bxf5 Nxf5 15. e4 $18) 1-0

[Event "FRA Ch (Team) Picardie 2B"]
[Site "?"]
[Date "2013.??.??"]
[Round "?"]
[White "Fournier, Frederic"]
[Black "Lamarre Bruno"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1855"]
[PlyCount "80"]
[EventDate "2013.??.??"]

1. b4 a5 2. b5 c6 3. c4 cxb5 4. cxb5 b6 5. Bb2 Bb7 6. e3 e6 7. Nf3 Nf6 8. Be2
Be7 9. O-O O-O 10. Nc3 (10. Nd4 Qc7 11. Bf3 Bxf3 12. Qxf3 d5 13. Nc3 Nbd7 14.
Nf5 Ne5 15. Qe2 Nc4 16. Rfc1 Nxb2 17. Nxd5 Qe5 18. Nfxe7+ Kh8 19. Nxf6 Qxf6 20.
d4 Qxe7 21. Qxb2 Rfc8 22. a4 Rc7 23. Rc6 Rxc6 24. bxc6 Qc7 {
chybol3-sonmip/playok.com 2012/1-0 (49)}) 10... d5 $146 (10... d6 11. h3 Nbd7
12. Qb3 Rc8 13. Rac1 Bxf3 14. Bxf3 Nc5 15. Qc2 d5 16. d4 Nce4 17. Qd3 Nxc3 18.
Rxc3 Qd7 19. Rfc1 g6 20. Rc6 Rxc6 21. Rxc6 Rb8 22. Qc2 Rb7 23. a4 Kg7 24. e4
dxe4 25. Bxe4 {orangutanb4 (1995)-cha0s27 (1955)/kurnik 2011/1-0 (32)}) 11. d4
Nbd7 12. Qb3 Bb4 13. Rac1 Rc8 14. Nd2 Bxc3 15. Rxc3 Rxc3 16. Qxc3 Qc8 17. Rc1
Qxc3 18. Rxc3 Rc8 19. Rxc8+ Bxc8 20. f3 Bb7 21. Bd3 Ne8 22. e4 dxe4 23. fxe4 g6
24. Kf2 f6 25. Ba3 Kf7 (25... f5 26. Be7 $14) 26. g4 $16 g5 27. Nc4 Ba8 28. Ke3
Kg6 (28... Bb7 $142 $16) 29. Be7 $18 h5 30. h3 h4 (30... hxg4 31. hxg4 Nc7 32.
a4 $18) 31. Bd8 Ng7 (31... a4 32. Bxb6 e5 33. d5 $18) 32. Nxb6 Nxb6 33. Bxb6 a4
34. Bc7 f5 35. d5 $1 f4+ (35... exd5 36. exf5+ {Deflection} (36. exf5+ {
Passed pawn})) 36. Kd4 exd5 37. exd5+ Kh6 (37... Kf7 38. Bd8 f3 39. Bxg5 $18)
38. Be4 (38. Ke5 $142 Ne8 39. d6 Nxd6 40. Bxd6 $18) 38... Ne6+ (38... Ne8 39.
Be5 f3 40. Bxf3 Kg6 $18) 39. dxe6 Bxe4 40. Kxe4 Kg6 (40... f3 41. Kxf3 Kg7 42.
Be5+ Kf8 43. Bd6+ Kg8 44. b6 Kh7 45. e7 Kg6 46. e8=Q+ Kg7 47. Be5+ Kh7 48. Qd7+
Kg6 49. Qg7#) 1-0