CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTE200 Release 2020-11-03
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.a3 d5

(...)

3.Bb2 b5 4.e3+/– e4 5.Bb5 c6 6.Ba4 Bd7 7.Ne2 g6?? 8.Bh8+– f6 9.c4 dc4 10.Qc2 Qe7 11.Qc4 Nh6 12.Qd4 a5 13.Bf6 Nf5 14.Be7 Nd4 15.Bf8 Ne2 16.Bd6 Nc1 17.0–0 Ne2 18.Kh1 Na6 19.Re1 Bg4 20.Bc6 (20...Kf7 21.Ba8+–) 1–0. Double Wood – boldeagle, ChessWorld.net, 2005.

3.Bb2 c6 4.e3 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 c6).

3.Bb2 Bd7 4.Be5 f6 (4...Nc6 5.Bg3+=) 5.Bb2 Nh6 6.e3 Nc6 (6...Be6 7.Nf3+/–) 7.Nf3 (7.Qh5 Nf7+/–) 7...Bg4 (7...Bd6 8.Be2+/–) 8.Be2 g5? (better is 8...Bd6!?+/–) 9.Ng5!+– fg5? (9...Ne5 10.Bg4 Nhg4 11.f4 fg5 12.fe5+– (12.Be5?! Ne5 13.fe5 h5+–)) 10.Bg4 (better is 10.Bh8 Be2 11.Qe2+– (< 11.Ke2 Nf7 12.Bb2 Qd7+–)) 10...Ne5 11.Be5 Rg8 12.Bh5 Nf7 13.Qf3 Qe7 14.Nc3 0–0–0 15.Qf5 Kb8 16.Bf7 d4 17.Nb5 Rd5 18.Bc7 Qc7 19.Qd5 Qc6 20.Qd4 Rg7 21.Qa7 Kc8 22.Qa8 Kd7 23.Be8 (23...Ke7 24.Bc6 bc6 25.Qb7 Kf6 26.Qc6 Kf7 27.c4+–; 23.Qe8) 1–0. ncc_1701 – kong, ChessWorld.net, 2005.

3.Bb2 Bf5 4.Be5+= Nf6 5.e3 Nc6 6.Bb2 Bd6 7.Nf3 0–0 8.d4 Qd7 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Rfe8 11.Nbd2 Rad8 12.0–0 Qc8 13.c4 Ng4? (13...dc4 14.Nc4 Qe6 15.b5+/–) 14.h3 (better is 14.cd5!? Ne7 15.e4+–) 14...Nf6+/– 15.cd5 Ne7? (15...Nd5 16.e4 Nf4 17.Qc4+/–) 16.Nc4 (better is 16.e4!?+–) 16...Nh5? (better is 16...Ned5!? 17.Nd6 Rd6+/–) 17.Nd6 (17.Nd6 Rd6 18.Ne5 Nd5 19.e4+–) 1–0. Fournier,Frederic – Guest256122, Partie amicale, 1m + 0s, 2008.

3.b5 Bc5 4.Bb2+= Nf6 5.e3 Qd6 (5...Bd6 6.Nf3 Qe7 7.Be2+=) 6.Nf3 e4 7.d4 Bb6 8.Ne5 0–0 (8...Ba5 9.Bc3 Bc3 10.Nc3=) 9.c4= Ba5 (9...c5 10.cd5 Nd5 11.dc5 Qc5 12.Nd2=) 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 Nbd7 (11...dc4 12.Nc4 Qe7 13.Be2=) 12.Nd7+= Bd7 13.cd5 c5 14.dc6 bc6 15.bc6 Bc6 (15...Qc6 16.Rc1+=) 16.Bc4 Rab8 17.Qc2 (17.d5 Bb7 18.Qd4 Rfe8+/–) 17...Rb7 (17...Rfc8 18.Qa2 Rc7 19.Rd1+=) 18.d5!+/– Rc7 (18...Bd5 19.Nd5 Decoy; 18...Nd5 19.Qe4 Deflection) 19.Ne4 (19.dc6 Qc6 20.Ne4 Ne4+=) 19...Ne4 20.Qe4 (20.dc6 Qc6 21.Rc1 Rfc8+=) 20...Re8 (20...Ba8 21.0–0+/–) 21.Qd3 (21.Qd4 Rd7+/–) 21...Bb7 (21...Bd7!?+/–) 22.0–0 (22.Rb1 Rec8 23.0–0 Rc4 24.Rb7 Rc1+–) 22...Re5 (22...f5 23.Qb3+–) 23.Rfd1 (23.Rab1 f6+–) 23...Rd7 (23...Rh5 24.h3+–) 24.Rab1 g6 (24...Rh5 25.h3+–) 25.Qd4 Ree7 (25...Bc8+–) 26.Qa7 1–0. Vettenburg – Dubleumortier, corr SOK–96–117, 1996.

3.b5 Bd6 4.Nc3 d4 5.Nd5 c6 6.bc6 bc6 7.Nb4 a5 8.Na2 Nf6 9.c4 Qe7 10.d3 Ba3 11.Bg5 h6 12.Qd2?? hg5 13.Qg5 Nh5 14.Qe7 Be7 15.Nf3 Nd7 16.e4 Rb8 17.g4 Nf4 18.g5 Rb2 19.h4 a4 20.h5 Bd8 (21.h6 Nc5–+) 0–1. rweasley – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2005.

3.b5 Bd7 4.e4 de4–/+ 5.Qh5 Qf6 6.Bb2 Bd6 7.Nc3 Bf5 8.Nd5 Qe6 9.Bc4=+ Qd7 10.Ne2= g6 11.Qg5 Qd8 12.Qd8+/– Kd8 13.Ng3 Nd7 14.0–0 Ne7 15.Rfe1 Nd5 16.Bd5+/– Rb8 17.Bf7+– Nf6 18.d3! ed3 19.cd3 Bd3 20.Rad1 Bb5?? 21.Be5+– Rf8 22.Bf6 Kc8 23.Be6 Bd7 24.Bd7 Kd7 25.Bg7 Rf7 26.Be5 Rbf8 27.Bd6 cd6 28.Ne4 Kc7 29.Nd6 Rf2 30.Re7 Kc6 31.Nb7 Rb2 32.Rc1 Kb6 33.Nd6 Rff2 34.Nc4 (34...Ka6 35.Nb2 Rb2 36.Rcc7+–; 34.Rb7 Ka6 35.Rc6 Rb6 36.Rcb6 ab6 37.Kf2 b5+–) 1–0. lustylady – WillyT, Live Game Caissa's Web, 2006.

3.c3 b6 4.d4 ed4 5.Nf3 c5 6.cd4 c4 7.Nbd2 b5 8.g3 Bg4 9.h3 Bf5 10.Bg2 Nf6 11.g4 Be4 12.Bb2 Qc7 13.a4 a5 14.Ng5 Bg2 15.Rh2 Be4 16.f3 Qh2 17.Nf1 Qg1 18.Kd2 Bb4 19.Bc3 Qd4 20.Ke1 Bc3 21.Nd2 Qg1# 0–1. nimzou (1720) – eweram (1990), net–chess.com, 2014.

3.c3 e4 4.d3 ed3 (4...Bd6 5.c4 dc4 6.de4+=) 5.Nf3 (5.ed3!? Nf6 6.Nf3=) 5...de2+= 6.Be2 Nf6 7.0–0 Bg4 8.Re1 Bf3?? (better is 8...Be7+=) 9.Bb5# (9.Bf3?! Be7+=) 1–0. pierred (2735) – onamb (1800), net–chess.com, 2013. (=1.c3 e5 2.b4 d5 3.a3 e4)

3.c3 Be6 4.Bb2 Bd6 5.Nf3 f6 6.g3 Ne7 7.Bg2 c6 8.0–0 0–0 9.d3 Nd7 10.Qc2 Rc8 11.Nh4 Nf5 12.Nf5 Bf5 13.e4 Bg6 14.f3 c5 15.Nd2 c4 16.dc4 dc4 17.Rfd1 Bb8 18.f4 b5 19.f5 Bh5 20.Re1 Nb6 21.Bf3 Qe8 22.Bg2 Rf7 23.Nf1 Rd7 24.h4 Rcd8 25.Rad1 Bd1 26.Rd1 Rd1 27.Qf2 Na4 28.Kh2 Rb1 29.Nd2 Rb2 30.Kh3 Rdd2 0–1. nimzou (1730) – tomy (2350), net–chess.com, 2014. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.c3 Be6)

3.c3 f5 4.g3 Nf6 5.f3 (5.d4 e4+=) 5...Be6 6.Nh3 h6 7.Nf2 Bd6 8.d3 Nbd7 (8...a5 9.ba5 Ra5 10.f4–/+) 9.Nd2 c6 10.e3 0–0 11.Be2 a5 12.Bb2 f4 13.gf4 ef4 14.e4 c5 (better is 14...b5!?–/+) 15.bc5= Bc5 16.d4 de4 17.fe4 (worse is 17.dc5 e3 18.Nd3 ed2 19.Qd2 Nh5–/+) 17...Bb6 (17...Be7 18.c4+=) 18.a4 Rc8 19.c4 Re8 20.e5 Nh7 21.c5 Bd5 (21...Bc7 22.Bc4+=) 22.Bc4 Bc4 23.Nc4 Bc7 24.0–0 Ng5 25.Qg4 Rf8 (25...b6!? 26.Rad1 Bb8+/–) 26.h4 Nh7 27.Ne4 Qe7 28.Rae1 Rce8 (28...Rcd8 29.Ba3 (29.Rf4?! Rf4 30.Qf4 b6+–) 29...Qe8 30.c6 (30.Rf4?! Rf4 31.Qf4 Ndf8+–) 30...bc6 31.Bf8 Ndf8 32.Ncd6 Bd6 33.Nd6+–) 29.Ba3 Qe6 30.Qe6 Re6 31.c6! Rc6 (31...bc6 32.Bf8 Discovered attack; 31...Rc6 32.Bf8 Discovered attack) 32.Bf8 Rc4 33.Bd6 Bd6 34.Nd6 Rd4 35.Nb7 Ra4 36.e6 Ndf6 37.Re5 g5 38.Nd6 Rd4 39.Nf5 Re4 40.Nh6 Kf8 41.Re4 (41.e7!? Ke8 42.Ra5 gh4+–) 41...Ne4 42.hg5 Neg5 43.Rf4 Ke7 44.Ra4 Ke6 45.Ra5 Ne4 46.Ng4 Nhg5 47.Kg2 Kd6 48.Re5 Kc6 49.Kf1 Kd6 50.Ke2 Kc6 51.Ke3 Kd6 52.Kf4 (52.Re4?! Ne4 53.Kd4 Ng3=) 52...Kc6 53.Ne3 (53.Re4?! Ne4 54.Ne3 Nc5=) 53...Kd6 54.Nc4 (54.Rg5?! Ng5 55.Kf5 Nf3=) 54...Kc6 55.Ke3 (55.Rg5?! Ng5 56.Ne3 Ne6 57.Ke5 Nc5=) 55...Kc7 56.Rf5 (56.Re4?! Ne4 57.Kd4 Kd7=) 56...Kd7 57.Kd4 Ke6 58.Ne3 Kd6 59.Ra5 Ke6 60.Ra6 Nd6?? (better is 60...Kd7+–) 61.Nc4 Nge4 62.Ne3 (better is 62.Nd6 Nd6 63.Kc5+–) 62...Ke7?? (62...Ng5 63.Nd5 Nge4+–) 63.Ke5+– Kd7 64.Nd5 Kc8 65.Rc6 (better is 65.Ra7+–) 65...Kd8?? (better is 65...Kb7 66.Rc7 Ka6+–) 66.Ra6 (better is 66.Nf6+–) 66...Kc8 67.Ra7 (67.Rd6?! Nd6 68.Ke6 Ne4=) 67...Kb8 68.Rg7 Ka8 69.Nb6 Kb8 70.Rh7 (better is 70.Kd5 Nb7 71.Ke4+–) 70...Ng5 71.Rg7 (71.Kd6?! Nh7 72.Nd5 Nf6=) 71...Ngf7?? (71...Nge4 72.Kd5 Nf5 73.Rg8 Kb7 74.Ke4 Nd6 75.Kd5 Nb5+–) 72.Kd5+– Kb7 (72...Nh6+–) 73.Nc4 (73.Nc4 Ka6 74.Nd6+–) 1–0. Anikin,Victor (1795) – Sinicin,Vladimir (1685), Ulyanovsk RUS, Povolje Open, 2013. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.c3 f5)

3.c3 g6 4.d4 Bg7 5.e3 e4 6.f4 ef3 7.gf3 Qh4 8.Ke2 Nf6 9.Nd2 b6 10.Nb3? (better is 10.Qe1 Qe1 11.Ke1+=) 10...Ba6–+ 11.Kd2 Bb7 (better is 11...Qf2 12.Ne2 Bc4–+) 12.Nh3 0–0 13.Ng5?? (better is 13.Qe1 Qe1 14.Ke1+=) 13...Qg5–+ 14.Kc2 Qh4 15.Bd3 Nbd7 16.Na5 (16.Qe1 Qh5 17.Qg3–+) 16...ba5 17.ba5 c5 18.dc5 (18.Kd2 Rab8–+) 18...Nc5 19.Bb5 Qf2 (19...a6 20.Bd3 Bc6 21.Qe2 Nd3 22.Qd3–+) 20.Kb1 (20.Qe2 Qe2 21.Be2 Bc8–+) 20...Rab8 21.f4 (21.Ra2 Qh4 22.Rb2–+) 21...Ba6 22.h4 Rb5 (22...Rb5 23.Qb3 Rb3 24.Bb2 Qb2#) 0–1. Stajki,Samir – Pasztor,Sandor S (1745), Senta SER, Open–B, 2012. (=1.a3 e5 2.b4 d5)

3.Nc3 a5 4.ba5 d4 5.Ne4 f5 6.Ng3 h5 7.e3 Ra5 8.ed4= Qd4 9.c3 Qd5 10.Qc2 Ne7 =. bambinik – Kiffer, internet, 2002.

3.Nc3 c6 4.Bb2 Nf6 5.d4 e4–/+ 6.e3 Bd6 7.Nge2 Qc7 8.g3 Bg4 9.Bg2 0–0 10.0–0 Nbd7 11.h3 Bh5 12.Qe1 g5 13.f4 ef3 14.Bf3 Bg6 15.Rc1 Rae8 16.Nd1 Nb6 17.Bg2 Nh5 18.g4 Bh2 19.Kh1 Ng3 20.Ng3 Bg3 21.Qe2 Nc4 22.Rb1 Re6 23.Bc1 Rfe8 24.Rb3 b5 25.Nb2 Kg7 26.Nc4 bc4 27.Rc3 Rh8 28.e4= Be4 29.Bg5 h6 30.Be3 Bh4 31.Be4+= Re4 32.Qd2 Qe7 33.Rf5 f6 34.Rf3 Bg5= 35.Qf2 Re8–/+ 36.Bg5 Re1 37.Kg2 hg5 38.Qg3 Re4 39.Rf2 Rd4 40.Rcf3 Rf8 41.Re3 Re4 42.Rfe2 Re3 43.Re3 Qd7 44.Qe1 Kf7 45.Qf2 d4 46.Re4=+ Rd8 47.Re1 Qd5 48.Kg1 a5 49.Qe2 ab4 50.Qe7= Kg6 51.Re6 Rf8 52.ab4 d3 53.cd3 cd3 54.Rd6 (54...Rf7 55.Qd8=). Dopper,Johan – Daamen,Ferry, corr H364, 1991.

3.Nc3 Nc6 4.Rb1 Nf6 5.e3 Bg4 6.Nf3 e4–/+ 7.Be2? ef3–+ 8.Bf3 Qd7 9.h3? Bf5 10.Bd5 Nd5 11.Rb2 0–0–0 12.Qf3 Nc3 13.b5 Ne5 14.Qf4 Ba3 15.Qe5 Bb2 16.0–0 Ne2 17.Kh1 Be5 18.d4 Bh3! 19.de5 Qg4 (20.Rg1 Ng1 21.gh3 Qh3 22.Kg1 Rd1#) 0–1. Turm87@ – Knight, mySchach.de, 2004.

3.Nc3 Be6 4.Nf3 f6 5.e4 d4 6.Na4 Bd6 7.c3 Nc6 8.cd4+= Nd4 9.Nd4 ed4 10.Nc5 Bc5 11.Qh5 Bf7 12.Qc5 Ne7 13.Bb2 0–0 14.Rc1 c6 15.Qd4 Qc7 16.b5 Rad8 17.Qa7+– Qf4 18.d3 cb5 19.Qe3 Qd6 20.Qc5 Qe6 21.Qb5 Nd5 22.g3 f5 23.Bh3 Qh6 24.Bf5 Ne7 25.Bg4 Ng6 26.Rc7 Rfe8 27.Bc1 1–0. Trkn – guest7754, ICC, 2004.

3.Nc3 Bf5 4.Nf3 Nc6 5.d4 e4 6.Ne5 Ne5=+ 7.de5 a6 8.Qd5 Qd5 9.Nd5 0–0–0 10.Ne3 Be6= 11.g4 c5 12.Bd2 Nh6 13.h3 f5 14.ef6 gf6 15.Bc3 cb4+– 16.Bf6 ba3?? 17.Bh8 Bb4 18.c3 Bc5 19.Bf6 Rd6 20.Be7 Rc6 21.Bc5 Rc5 22.Ra3 Bd7 23.f4 Nf7 24.Bg2 Kb8 25.Be4 (25...Bc6 26.Bc6 Rc6 27.Nf5+–) 1–0. pierre – homeboy, ChessHere.com, 2006.

3.c4 c6 4.e3 Nf6 5.Bb2 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6).

3.c4 Be6 4.cd5 Bd5 5.Nc3 Nf6 6.Nf3 e4 7.Nd4 Be7 8.Bb2 0–0 9.Qc2 Re8 10.e3 c5 11.Nd5 cd4 12.Nc7 Qc8 13.Rc1 d3 14.Qc4 Nbd7 15.f3 Nb6 16.Qb5 ef3 17.gf3 Ne4 18.Bd3 Bh4 19.Ke2 Qh3 20.Rcg1 Ng5 21.Rg5 Bg5 22.Qg5 f6 23.Bf6 1–0. blingor (1720) – purplegadge (1655), gameknot.com, 2011.

3.d3 b5 4.c3 Nc6 5.f3 Nf6 6.g4 Bd6 7.Nd2? 0–0 8.e3–/+ d4 9.ed4 ed4–+ 10.c4 a6 11.a4? Bb4 12.ab5 Bc3 13.Ra2? Nb4 14.Ra4 a5 15.Ne2?? Nd3 0–1. bsjostedt – langelli (1975), net–chess.com, 2005.

3.d3 Nc6 4.e3 Nf6 5.h3 h5 6.f4 ef4–/+ 7.ef4 Qd6 8.g3 g6 9.Nf3 b5 10.Nc3= a6 11.d4 Bh6 12.Bd3 0–0=+ 13.Be3 Re8 14.Ne5 Re7 15.h4?? Ng4–+ 16.Qd2 f6 17.Bg6?? Kg7 18.Bh5–/+ Nge5?? 19.de5+– fe5 20.Nd5 Rd7 21.Bf3 Qf8 22.Rf1 Rd6 23.fe5 Ne5 24.Bh6 (24...Rh6 25.Qg5 Ng6 26.Nc7+–) 1–0. bsjostedt – donsjostedt, net–chess.com, 2005.

3.d3 Be6 4.Nf3 f6 5.Nc3 a6 6.Rb1 Bd6 7.g4 Qd7 8.g5=+ Nc6 9.b5 Nce7 10.ba6= ba6 11.Bd2 g6 12.h4 f5 13.Bg2 e4 14.Nd4= Bf7 15.Nb3 Be5 16.Nc5 Qd6 17.N3a4 Nc6 18.c3+= Nge7 19.d4 Bg7 20.Nb7 Qd7 21.Bf4 0–0 22.Nac5 Qc8 23.0–0 a5 24.Qc2 1–0. pierre – appl, internet, 2008.

3.d3 f6 4.Bb2 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.d3).

3.d3 Bg4 4.Bb2 Bd6 5.h3 Bf5 6.e4 de4 7.de4 Be4 8.Qe2 Nf6 9.Nd2 Bc2 10.Nc4 Be4 11.Ne5 0–0 12.Ngf3 (12.Rd1 Re8–+) 12...Re8 13.0–0–0 Nbd7 14.Nd7 Bf4 15.Nd2 Qd7 (15...Nd7?! 16.Qg4 g5 17.h4–+) 16.Qc4 (16.Qb5 c6 17.Qc5 Rad8–+) 16...Rad8 17.Bc3 Qa4 (18.Bd3 Bd3–+) 0–1. Dlugy – crafty, ICC, 1998.

3.d3 g6 4.Bb2 Bg7 5.Nf3 d4 6.g3 f5 7.Nbd2 (7.c3 Be6=) 7...Qe7 (7...g5 8.c3 g4 9.Nh4=) 8.Bg2 Nf6 9.0–0 0–0 10.c3 dc3 11.Bc3 Rd8 (better is 11...Nd5!?=) 12.Be5+/– Ng4 (12...Nc6!? 13.Bc3 a6+/–) 13.Bg7+– Kg7 14.Nb3 c6 15.Qc2 Be6 16.Nc5 Nd7 (better is 16...Rd6+–) 17.Nb7 Rdc8 18.Nd4 Nde5 19.Qc5 (19.Nc6?! Qb7 20.Qb2 Rc6+=; 19.Ne6 Qe6 20.Rfc1 Nd7+–) 19...Qb7 20.Ne6 Kf7 (20...Kf6 21.Nd4 Qe7 22.h3 Qc5 23.bc5+–) 21.Ng5 Kg7 (21...Kf6 22.h3 Nh6 23.Nh7 Qh7 24.Qd6 Kf7 25.Qe5+–) 22.h3 1–0. Coope,Derek (2110) – Baer,Cy (1895), remoteschach.de, 2007. (=1.a3 d5 2.b4 e5)

3.d3 h6 4.Nf3 Nd7 5.Nbd2 c6 6.Bb2 Bd6 7.g3 Ngf6 8.Bg2 0–0 9.c4 e4 10.de4 de4 11.Nd4 Re8 12.c5 Be5 13.Nc4 Bc7 14.Nf5 b5 15.Ncd6 Re6 16.Nd4 Bd6 17.Ne6 fe6 18.Qd6 (18.cd6?! a5+–) 18...Kf7 19.Rd1 a5 20.Bf6 Qf6 21.Qc6 Qc3 22.Kf1 Rb8 23.Rd7 Bd7 24.Qd7 Kf6 25.Bh3 Qe5 (25...Qc4+–) 26.c6 ab4 27.c7 (27.c7 Rf8 28.Qd8 Kf7 29.Qf8 Kf8 30.c8Q Kf7 31.ab4+–) 1–0. usingprogram (2035) – sabahudin1968, kurnik, 2011.

3.d4 a5 4.de5 ab4 5.e3 Be6 6.Nf3 Nd7 7.Bb2 Nh6 8.Be2 ba3 9.Na3 Bb4 10.c3 Bc5 11.0–0 Nb6 12.c4 Ba3 13.Ba3 Nc4 14.Bc4 dc4 15.Qd8 Rd8–/+ 16.Rfc1 b6 17.Ng5 b5 18.Bc5 Bf5 19.Ra5 Rb8 20.e4 Bd7 21.Ra7=+ Ng4 22.f4 f6 23.Nf3 fe5 24.fe5 Kd8 25.h3 Nh6 26.e6 Be6 27.Ne5 Kc8 28.Nc6+= Re8 29.Rd1 c3 30.Nb8 Kb8 31.Rda1 Bd7 32.Bb6 (32...cb6 33.Rd7+=; 32.Bf8 c2 33.Ra8 Kb7 34.Re8 Be8+=). Wrede,Christian – Baer,Werner, TT–11 ETC, 2003.

3.d4 f6 4.de5= fe5 5.g3 Nf6=+ 6.Bb2 Nc6 7.Bg2 Be6 8.Nc3 Bd6 9.Nf3 0–0 10.b5 Nd4 11.Nd4= ed4 12.Qd4 c6 13.bc6 bc6 14.0–0 Bf5? 15.e4?? de4 16.Ne4 Be4 17.Be4 Qd7 18.Rad1 Ne4+= 19.Qe4 Rab8?? 20.Be5+– Qe7 21.Rd6 Rbc8 22.Rfd1 Rf7 23.g4 c5 24.Rd7 Qe8 25.Qb7 Rd7 26.Rd7 Rd8 27.Qd5 Kf8 28.Rd8 c4 29.Re8 Ke8 30.Qc4 Kf8 31.Qc7 g6 32.Qa7 Kg8 33.Qg7 1–0. Pawno Paul – maz_manchester, ChessWorld.net, 2005.

3.e3 Ne7 4.Be2 (4.Nf3 Ng6=) 4...Nbc6 (4...a5 5.Bb2+=) 5.b5 (5.Bb2 Ng6=) 5...Nb8 (5...Na5 6.d3=) 6.Nf3 e4 7.Nd4 c5 (7...Nf5 8.0–0+=) 8.Nb3 (8.bc6 Nec6 9.Bb2 Nd4 10.Bd4 Nc6+=) 8...Ng6 (8...Nf5+=) 9.c4 (better is 9.0–0!?=) 9...dc4 (9...Be6 10.cd5 Qd5 11.Na5–/+) 10.Bc4 Ne5 (10...Qg5 11.Kf1 Nh4 12.Rg1–/+) 11.Be2 (11.Qc2 Nd3 12.Bd3 ed3–/+) 11...f5 (11...Nd3 12.Bd3 Qd3 13.Nc3–/+) 12.0–0 (12.Bb2 Nd3 13.Bd3 Qd3 (worse is 13...ed3 14.Qh5 g6 15.Qf3+=) 14.Qh5 g6=) 12...Bd7 (12...Nd3!?+=) 13.Bb2= Nd3? (better is 13...Qc7=) 14.Bd3+– ed3 15.Qh5 Ke7 16.Nc5 Qc8 (16...a6 17.Nc3 (17.Nb7?! Qb6 18.Qg5 Kf7 19.Nd8 Ke8+–) 17...Bc8 18.e4+–) 17.a4 Qc5 (17...a6 18.Nd3 Qe8 19.Qg5 Kf7+–) 18.Ba3 (18.Ba3 Qa3 19.Ra3+–) 1–0. Bonetti,Shane – Bloggs, internet, 2000.

3.e4 f6 4.ed5 Qd5 5.Nc3 Qd8 6.Bc4 Nc6 7.Nge2 Bf5 8.Ng3 Bg6 9.0–0 Bb4?? 10.ab4+– Nb4 11.d3 Ne7 12.Be3 c6 13.Bc5 Ned5 14.Qb1 Nc3 15.Qb4 Ne2 16.Ne2 Qd7 17.Nd4! ed4 18.Rfe1 Kd8 19.Be6 Qc7 20.Qd4 1–0. Trkn – Chennai_dog, ICC, 2004.

3.e4 Nf6 4.d3 d4 5.Bg5 Be7 6.c4 dc3 7.Nc3 Qd4 8.Nce2 Qb2 9.Nf3 Bg4=+ 10.Nd2 Be2 11.Be2 0–0 12.f4 h6 13.Bh4 ef4 14.Bf2 g5 15.Nc4 Qc3 16.Nd2 Nc6=+ 17.Qc1 Qc1 18.Rc1 Rfd8 19.Bf3? Rd3–+ 20.Be2 Ra3 21.Bc5? Bd8 22.0–0?? b6 23.b5 Ra2 24.Rcd1 Ne4! 25.Ne4 Re2 26.bc6 Re4 27.Ba3 Rc4 28.Rc1 Rc1 29.Bc1 Bf6 30.g3 Bd4 31.Kg2 fg3 32.hg3 a5 33.Rd1 Bf6 34.Rd7 Ra7 35.g4 a4 36.Ba3 b5 37.Bc5 a3 38.Ba7 a2 39.Rd1 a1Q 40.Ra1 Ba1 41.Bc5 f6 42.Kf3 Kg7 43.Ke4 h5 44.Bb6 Be5 45.Bc5 hg4 46.Ba3 g3 47.Kf5 Bd4 48.Bd6 g2 49.Bh2 b4 50.Ke4 b3 51.Kf3 b2 52.Kg2 b1Q 53.Bg3 Qg1 54.Kf3 Qh1 55.Kg4 Qc6 56.Bf4–+ gf4 (57.Kf4 f5 58.Kg3 Qg6 59.Kh2 f4 60.Kh3 Qg3#) 0–1. easydigital – CSLewis, ChessWorld.net, 2005.

3.f3 a5 4.c3 ab4–+ 5.cb4 Bb4! 6.Qb3 Nc6 7.e4 Nd4 8.Qb2 de4 9.fe4 Qh4 10.Kd1 Bg4 11.Nf3 Nf3 12.ab4 Nd4 (13.Be2 Be2#) 0–1. FelixFri – TrinTragula, ChessWorld.net, 2008.

3.f3 Nf6 4.Nc3 d4 5.Ne4 Ne4 6.fe4 Be7 7.e3 de3–/+ 8.de3 Qd1 9.Kd1 0–0 10.Nf3–/+ Rd8 11.Bd3 c5 12.b5? c4–+ 13.Ke2 cd3 14.cd3 f6 15.Bb2 Bd7 16.Rac1? Bb5 17.Rhd1 Nc6 18.Nd2 Bd3 19.Kf2 g6 20.Nf3 Be4 21.Kg1 Rd1 22.Rd1 Bf3 (23.gf3 b5–+) 0–1. blammey – gdraper (2020), net–chess.com, 2006.

3.Nf3 Bg4 4.Ne5 Nf6 5.Ng4 Ng4 6.Bb2 Nf6 7.e3 Nc6 8.Qf3 (8...Be7 9.b5+/–). Trkn – guest2330, ICC, 2004.

3.g3 c6 4.Bg2 a5 5.Bb2 ab4 6.Be5 Nf6 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.Nf3 0–0 10.0–0 Bf5 11.d3 h6 12.Nbd2 Nbd7 13.Qb1 Qb6 14.Bf6 Nf6 15.c3 Bc5 16.Nb3 Bd6 17.Qa2 Re8 18.Rb1=+ Qc7 19.Nbd4 Bc8 20.c4 Qd8 21.e3 Bf8 22.Nd2= dc4 23.Qc4 Ng4 24.N2f3 Qd6 25.Ne2 Ne5 26.Ne5 Re5 27.d4 Ra5 28.Nf4 Qa3 29.Be4 Ra4 30.Qc2 Qa2 31.Rb2 Qa1 32.Kg2 Qa3 33.Rb1 Ra5 34.Bh7 Kh8= 35.Bg6 fg6=+ 36.Ng6 Kg8 37.Qc4 Rd5 38.e4 b5 39.Rb5? cb5?? 40.Qd5= Kh7 41.Qf7 Bb4=+ 42.Nf4 Qa6 43.Nd5 Ba3 44.e5? Bb7?? 45.f3–/+ Bd5 46.Qd5 Be7 47.Qf7? Bd8?? 48.d5?? b4–+ 49.f4 b3 50.d6 Qe2 51.Kh3 Qf1 52.Kg4 Qd1 53.Kh3 Qf1 54.Kg4 Qe2 55.Kh3= Qf1 ˝–˝. Labahn,Wolfgang (2225) – Konietzka,Lutz (2135), Gelsenkirchen op, 2000.

3.g3 Bd6 4.Bg2 Nf6 5.Nc3 e4 6.d3=+ ed3 7.cd3 Be6 8.Bg5 c6 9.Bf6 Qf6–/+ 10.Qa4?? Qc3–+ 11.Kd1 Qa1 12.Kd2 d4 13.Nf3 Qc3 14.Kd1 Bb3 15.Qb3 Qb3 16.Kd2 Qa3 17.Nd4 Bb4 18.Ke3 Bc5 19.Rf1 Qb2 20.h4 0–0 21.f4 Re8 22.Kf2 Bd4 (23.Ke1 Qe2) 0–1. toon magpie – mickster the king, ChessWorld.net, 2005.

3.g3 Bf5 4.d3 c5 5.bc5 Nc6 6.Bg2 Qe7 7.e4 de4=+ 8.de4 Rd8 9.Bd2 Be6–/+ 10.Nf3 f5 11.Bg5?? Qc5 12.Bd8+– Nh6?? 13.Ng5 Qa5?? 14.Ba5 Na5 15.Ne6 Bd6 16.Qd6 fe4 17.Qd8 Kf7 18.Qh8 Ke6 19.Qh7 g5 20.Qh6 Kf5 21.0–0 Nc4 22.f3 ef3 23.Bf3 Ne3 24.Rf2 Nc4 25.Bd5 Kg4 26.h3 Kg3 27.Qg5 Kh3 28.Rf3# 1–0. MRTK – stateofurchess, internet, 2007.

3.g3 Qf6 4.Bg2 e4 5.c3 Bg4 6.h3 Bh5 7.g4 Bg6=+ 8.f3 ef3 9.Bf3 Bb1 10.Rb1 c6 11.e3 Bd6 12.Qe2 Bg3 13.Kd1= Ne7 14.Bb2 0–0 15.c4 Qg6 16.Rc1 Rd8 17.Qg2 Bc7 18.Ne2 dc4 19.h4 Qd3 20.Bc3? Qe3–+ 21.h5 Qd3 22.h6 Nd5 23.Bd5–/+ cd5 24.hg7 Qg6 25.Qh3 f6 26.Bf6+/– Re8 27.g5 Nc6 28.Qd7 Rac8?? 29.Qd5+– Qf7 30.Qf7 Kf7 31.Rh7 a5 32.Rc4 ab4 33.ab4 Be5 34.Be5 Ne5+– 35.Rc8 Rc8 36.Rh8 Rg8 37.Rg8 Kg8 38.d4 Nf7 39.g6 Nd6 40.Nf4 Kg7 41.Kc2 Nf5 42.d5 Kf6 43.b5 Ke5 44.Kc3?? Kf4+= 45.Kc4 Ke5 46.Kc5 Ng7?? 47.Kb6+– Kd5 48.Kb7 Kc5 49.b6 Ne6 50.Ka7 1–0. beatmeup (1960) – kaspov (2160), net–chess.com, 2005.

3.g4 Bg4 4.h3 Bh5 5.Nf3 e4 6.Nd4 a5 (6...c5 7.bc5 Bc5 8.Nb3–+) 7.b5 (7.Bb2 Qf6 8.Qc1 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Nc6–/+) 7...Qf6 8.Rh2?? (better 8.c3–+) 8...Qd4 9.c3 Qe5 10.Rg2 Bg6 11.e3 (11.d3 ed3 12.Rg3 de2 13.Be2 Nd7–+) 11...Nd7 12.a4 Ngf6 13.d4 (13.Na3 Qf5 14.Bb2 Ne5–+) 13...ed3! 14.Ba3 (14.Bd3 Bd3 Combination) 14...Ba3 15.Ra3 Nc5 16.Qf3 (16.Nd2 0–0–+) 16...0–0 17.Nd2 Rfd8 18.Qf4 (18.h4 Qe7 19.Qh3 d4 20.cd4 Rd4–+) 18...Qf4 19.ef4 Re8 20.Kd1 Bh5 21.f3 Re3 22.Rg3 Nfe4 23.Ne4 Ne4 24.Rg4 Rf3 (24...Rf3 25.Bd3 Bg4 26.hg4 Rd3 27.Kc1 Rc3 28.Rc3 Nc3–+) 0–1. herbstmeier – kingchecker9, gameknot.com, 2016.

3.h3 Bd6 4.Bb2 f6 5.b5 c6 6.e3 Ne7–/+ 7.Qh5 g6 8.Qh6?? Kd7 9.Qg7 Ke6 10.Nf3?? Nf5–+ 11.Qh8 Qh8 12.Nc3 e4 13.Nd4 Nd4 14.ed4 a6 15.bc6 Nc6 16.Be2 Nd4 17.Na4 (17...Nc2 18.Kf1 Na1 19.Ba1–+; 17.Bd1 Qe8–+) 0–1. lustylady – HighHand, Live Game Caissa's Web, 2006.

3.h3 Be6 4.Bb2 d4 5.e3 de3 6.fe3? Bd6 7.Bb5 c6–/+ 8.Bd3 Nd7 9.Qe2 Ngf6 10.e4 0–0 11.Nf3 a5 12.c4 ab4–/+ 13.a4? Nc5 14.Bc2? Qd7 15.d3 Bc7 16.Be5?? Be5–+ 17.Ne5 Qd4 18.Ra2 Qe5 19.Nd2 Qg3 20.Kd1 b3! 21.Nb3 Nb3 22.Bb3 Rad8 23.Kc2 Rd4 24.a5 Nh5! 25.a6 ba6 26.Ra6 Nf4 27.Qf3 Qg5 28.Rh2 Nd3 29.Kc3 Qf6 30.Qf6+– gf6 31.Kd4 Nb4 32.Rb6 Rd8 33.Kc5 Nd3 34.Kc6 Ne5 35.Kb5 Rd4 36.Rb8 Kg7 37.g4 Bc4 38.Bc4 Nc4 39.Kc5 Re4 40.Kd5 Rf4 41.Rd2?? Ne5 42.g5! Ng6 43.gf6 Rf6 44.Rh2 Rf3 45.h4 Rf5= 46.Ke4 Rh5 47.Rb7? Rh4–/+ 48.Rh4 Nh4 49.Kf4 Ng6–+ 50.Kf5 Nh4 51.Kg5 Nf3–+ 52.Kg4 Ne5 53.Kf5–/+ Ng6 54.Kg5 h6 55.Kh5 Nf4 56.Kg4 Ne6 57.Ra7 Kg6–/+ 58.Kh4 f5 59.Ra6=+ Kf6 60.Kh5 f4 61.Kg4= Ke5 62.Kf3 Nd4=+ 63.Kf2 Nf5 64.Kf3 h5 65.Ra5+= Kf6 66.Kf4 Ng7 67.Ra6 Ne6 68.Kg3 Kf5= 69.Kh3 Nf4+= 70.Kh4 Ke5 71.Ra5 Ke4 72.Ra4 Kf5= 73.Rb4 Ke5 74.Kg5 Nd3 75.Rb5 Ke4 76.Kh5 Nf4 77.Kg4 Nd5 78.Kg5 Kd4 79.Kf5 Ne3 80.Kf4 Nd5 81.Kf3 Kc4 82.Ra5 Nc3. valerypavlovich (2120) – tomy (2260), net–chess.com, 2006.

3.h3 g6 4.Bb2 Bg7 5.e3 Ne7 6.Nf3 Qd6 7.c4 dc4 8.Bc4 0–0 9.d4 ed4 10.Bd4 Bd4 11.Qd4 Qd4 12.Nd4 c6 13.Nc3 b5 14.Ncb5 cb5=+ 15.Bb5 Bb7 16.Rc1 Bg2–/+ 17.Rg1 Bh3–+ 18.Rc7 Nd5 19.Rc5 Nb6 20.Nc6 Nc6 21.Bc6 Rad8 22.Rh5 Be6 23.f4 Nd5 24.f5 Nf6 (24...Nf6 25.fe6 Nh5–+) 0–1. thedesertfox (1920) – ralex, net–chess.com, 2004.

3.Bb2 a6

4.Be5+= Nc6 5.Bb2 Bd6?? 6.e3?? (6.Bg7 Be5 7.Bh8 Bh8+–) 6...Bf5?? (better is 6...Nf6+=) 7.Bg7+– Nh6 (7...Be5 8.Bh8 Bh8+–) 8.Bh8 (8.Bh6?! Qf6 9.Nc3 Qh6 10.Nd5 Qe6+–) 8...f6 (8...Qg5 9.Nf3 Qg6 10.d3+–) 9.Qh5 Nf7 10.Qf5 Ne7 (10...Nh8 11.Qd5 Ng6 12.b5 ab5 13.Bb5+–) 11.Qh7 Qd7 12.Bf6 Qe6 13.Be7 Qe7 14.Qg8 Qf8 15.Qf8 Kf8 16.Nf3 Re8 17.d4 1–0. Fournier,Frederic (1905) – imanol68, Active, 2011.

4.Be5+= Nc6 5.Bb2 Nge7 6.e3 g6?? (better 6...Nf5+–) 7.Bh8+– Nf5 8.Bb2 b5 (8...d4 9.Bd3+–) 9.d4 a5 (9...Bd7 10.Nf3+–) 10.Bb5 Bb7 (10...Bd7 11.Qf3 Nce7 12.Bf1+–) 11.c3 (11.ba5 Ra5 12.Bd3 Qg5+–) 11...ab4 (11...Nd6 12.Be2+–) 12.cb4 Bd6 (12...Nd6 13.Be2+–) 13.e4! de4 (13...Qe7 14.Qe2 Qe4 15.Qe4 de4 16.d5+–) 14.d5 Ba6 (14...Qg5 15.dc6 Ba6 16.Bf1+–) 15.Bc6 Kf8 16.Ba8 (better 16.g4!? e3 17.Nf3 Nh4 18.fe3 Rb8+–) 16...Qa8 17.Qd2 Ne7 18.Qd4 Qd5 19.Qh8 Ng8 20.Bg7 Ke7 21.Qg8 Be5 22.Qf8 Ke6 23.Qe8 Kf5 24.Be5 Qc4 25.Bc3 (better 25.Nd2 Qe6 26.Qe6 Ke6 27.Bc7 Kd7+–) 25...Qf1 26.Kd2 Qf2 27.Kc1 Qf1 28.Kb2 Qg2 29.Ne2! Qe2 (29...Be2 30.Qe5 Mate attack; 29...Qe2 30.Nd2 Combination) 30.Nd2 f6 31.Raf1 Kg4 (31...Qf1 32.Rf1 Bf1 33.Qe4 Kg5 34.Nf3 Kh6 35.Qf4 Kg7 36.Qf6 Kh6 37.Qg5) 32.Qd7 f5 (32...Kg5 33.Bf6 Kh6 34.Qg7 Kh5 35.Qh7 Kg4 36.Qh4) 33.Rfg1 Kh5 (33...Kh4 34.Bf6 g5 35.Bg5 Kh5 36.Qh7) 34.Qh7 1–0. Panza (2540) – juliancahill, ChessWorld.net, 2006.

4.Be5+= Nc6 5.Bb2 Nf6 6.Nf3+=.

3.Bb2 Qd6

(--> 1.b4 d5 2.Bb2 Qd6 3.a3 e5).

4.d3 Nf6 5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Qd6 3.a3 e5 4.e3 Nf6 5.d3).

4.e3 Nd7 5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Qd6 3.a3 e5 4.Nf3 Nbd7 5.e3).

4.e3 Be6 5.Nf3 f6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Qd6 3.a3 e5 4.Nf3 f6 5.e3 Be6).

4.e3 Nf6 5.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Qd6 3.a3 e5 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6).

4.e3 Nf6 5.Nf3 Nbd7 6.c4 c6 7.Nc3 a6 8.cd5 cd5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Qd6 3.a3 e5 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Nc3 a6).

4.Nf3 Nd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Qd6 3.a3 e5 4.Nf3 Nd7).

3.Bb2 e4

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 e4 3.a3 d5).

4.d3 Nf6 5.e3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 e4 3.e3 d5 4.a3 Nf6 5.d3).

4.e3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 e4 3.e3 d5 4.a3).

3.Bb2 Be7

4.e3 Bf6= 5.Nf3 e4 6.Bf6 Qf6 (worse is 6...gf6 7.Nd4+=) 7.Nd4 c5 (7...Ne7!?=) 8.bc5+= Nc6 9.Nc3 Nd4 10.ed4 Qd4 11.Be2 (better is 11.Bb5!? Kd8 12.c6=) 11...Qc5–/+ 12.0–0 Ne7 (better is 12...Nf6–/+) 13.d3?? (13.Bb5 Kd8 14.Qh5 Be6–/+) 13...ed3 (better is 13...Qc3 14.de4 de4 15.Bb5 Nc6–+) 14.Qd3–/+ 0–0 15.Bf3 Be6 16.Rfd1 Rad8 17.Ne2 Nc6 18.Nf4 Ne5 19.Qe2 Nf3 20.Qf3 Qc2 21.Rac1 Qf5–+ 22.Qg3 h6 23.Nd3 d4 24.h3 Bd5 25.f3 Rde8 26.Nb4 Bb3 27.Rd4 1–0. Fournier,Frederic (1870) – xipxip (1805), Active (1/0), 2005.

4.Be5 Nf6 +=.

4.Nf3 Nd7 5.e3 Bd6 6.c4 dc4 7.Bc4 Ngf6 8.Qc2 0–0 9.Nc3 Nb6 10.Bb3 Bg4 11.Ng5 a5 12.0–0 h6 13.f3 (13.Nge4 Bf5=) 13...ab4+= 14.ab4 Ra1 15.Ra1 hg5 16.fg4 Bb4 17.Ne4 Ng4 The backward pawn on d2 becomes a target 18.h3 Nf6 19.Be5 Ne4 20.Qe4 Qe7 (20...Bd2?? 21.Qg6 Be3 22.Kh1 Qf6 23.Bf6 Re8 24.Qg7 mate; worse is 20...Qd2 21.Rd1 (worse is 21.Bc7 Qc3 22.Rb1 Qc7 23.Qb4 Nc8+=) 21...Qe2 22.Bc2+/–) 21.Ra2 c6 22.Qf5 Nd5 23.Bd5 cd5 24.Bd4 Qe4 25.Qe4 (25.Qg5? f6 26.Bf6 Rf6 27.Ra8 Kf7–+) 25...de4 26.Rb2 Ba5 27.Rb7 Bd2 28.Re7 f6 29.Re4 Rc8 30.Re7 Be1 31.Kf1 Bh4 32.e4 Rc4 33.Rd7 Rc2 34.Be3 Bg3 35.Rd2 Rc6 36.Ke2 Bd6 37.Kf3 Kf7 38.Rd3 Ke6 39.Rb3 Rc4 40.Rb1 Kf7 ˝–˝. Valverde,Mario (2080) – Mangold,Wagner (2015), CiF–4er/0194, 2011. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Nd7 4.e3 Be7 5.Nf3)

3.Bb2 f6

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5).

4.d3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.d3 f6).

4.d3 Be6 5.Nd2 Bd6 6.g3 Ne7 7.Bg2 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.g3 Be6 5.Bg2 Bd6 6.d3 Ne7 7.Nd2).

4.d4 e4 5.e3 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Be6 5.d4 e4).

4.e3 c6 5.c4 Be6 6.cd5 cd5 7.Nc3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Bd6 5.c4 c6 6.cd5 cd5 7.Nc3 Be6).

4.e3 c6 5.d4 e4 6.c4 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Bd6 5.d4 e4 6.c4 c6).

4.e3 c6 5.Nf3 Be6 6.b5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.Nf3 c6 6.a3).

4.e3 Bd6 5.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 f6 5.e3).

4.e3 Be6 5.c4 c6 6.cd5 cd5 7.Nc3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Bd6 5.c4 c6 6.cd5 cd5 7.Nc3 Be6).

4.e3 Be6 5.Nf3 Bd6 6.d4 e4 7.Nfd2 c6 8.c4 Ne7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Be6 5.Nf3 Bd6 6.d4 e4 7.Nfd2 Ne7 8.c4 c6).

4.Nf3 Bd6 5.e3 Be6 6.c4 c6 7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Be6 5.Nf3 Bd6 6.d4 e4 7.Nfd2 Ne7 8.c4 c6).

3.Bb2 Qf6

4.Nf3 d4 5.e3 Ne7 6.ed4 e4 7.Ne5 g6 8.Nc3+– Qf5 9.Bc4 Be6 10.d5 Qe5 11.de6 f6 12.Nd5! Qd6 13.Nf6 Kd8 14.Qe2 Bg7 15.Ne4 Qf4 16.Bg7 Rg8 17.Bf6 Nbc6 18.b5 Ne5 19.Bd5 Ke8 20.Bb7 Rb8 21.Bg5 Qf5 22.f4 Kf8 23.fe5 Qe5 24.Rf1 Nf5 25.e7 Kg7 26.Bf6 Kf7 27.Be5 Ke7 28.Ng5 Rb7 29.Bg7 Kd7 30.Qe6 Kd8 31.Nf7 1–0. Klaus Behrmann (2200) – 2herwluv, ChessWorld.net, 2003.

4.Nf3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Qf6).

4.Nf3 Bf5 5.g3 Nc6 6.Bh3?? 0–0–0 7.0–0?? Nge7 8.g4 Qd6?? 9.Be5?? Qd7?? 10.gf5+– h5 11.Nc3 a6 12.Nd5! Qd5? 13.Ng5 Qe5?? 14.Ra2?? h4?? 15.Nf3?? f6?? 16.Ne5+– Ne5 17.f4 Nc4 18.d3 Nd6 19.Rf3 Rh5 20.Bg4 Rh7 21.b5! Nb5 22.Rh3 Kb8 23.Qf1 Kc8 24.Rh4 Rh4–/+ 25.Qf2?? Rg4–+ 26.Qg3 Rh4 27.Qh4= Nf5?? 28.Qf2?? Bd6 29.Qh4?? Nh4–+ 30.e4 Ng6 31.f5 Ne5 32.d4 Nd4 33.c3 Rg8 34.cd4 Ng4 35.h3 Nh6 36.Rc2 a5 37.a4 Re8 38.d5 Nf7 39.e5 fe5 40.f6 gf6 41.h4 Rg8 42.Kh1 f5 43.h5 Rh8 44.Rg2 Rh5 45.Kg1 f4 46.Rg8 Kd7 47.Rg7 f3 48.Rf7 Ke8 49.Rg7 e4 50.Rg8 Kd7 51.Rg7 Be7 52.Kf2 Rh3 53.Ke3 c5 54.Ke4 f2 55.Rf7 Rh2 56.Ke5 c4 57.d6 f1Q! 58.Rf1 Bd6 59.Ke4 c3 60.Rc1 Be7 61.Rc3 Rh4 62.Kd5 Rh5 63.Kc4 Rh4 64.Kb3?? b6 65.Rd3 Ke8 66.Re3 Rh7 67.Rc3 Bf6 68.Rc6 Rh3 69.Kc4 Bg5 70.Rb6 Rh4 71.Kb5 Bd2 72.Re6 Kf8 73.Rd6 Rh5 74.Ka6 Ke7 75.Rd2= Rh6?? 76.Ka5+– Rh5 77.Ka6 Rh6 78.Ka7 Rh8 79.Re2 ˝–˝. idontknow – edonaghy, net–chess.com, 2006.

3.b5 Nf6

4.e3 a6 5.Bb2 Bd6 6.b6 c5 7.c4 Qb6 8.Ra2 d4 9.ed4 ed4 10.d3 0–0 11.Be2 Qa5 12.Qd2 Nc6 13.Qa5 Na5 14.Nd2 b5 15.g3 bc4 16.Nc4 Nc4 17.dc4 Rb8 18.Kd2 Ne4 19.Ke1 Bf5 20.Bd3 Rfe8 21.Be4 Be4 22.Kd2 Bh1 23.Nh3 Bc7 24.Ng5 Ba5 25.Kc2 Re2 26.Kd3 Rd2# 0–1. RealSteel – badbehavior (2495), FICS rated standard game, 2013.

4.g3 Bc5 5.Bh3 Bh3–+ 6.Nh3 Qd7 7.Nc3?? Qh3 8.d3 Qg2 9.Rb1 Qf2 10.Kd2 Be3 0–1. majong (1805) – Alissa (2515), ChessWorld.net, 2002.

3.c3 c5

4.d3 Bd6 5.e3 Nf6 6.h3 0–0 (6...Nbd7 7.bc5 Nc5 8.d4–/+) 7.Be2 (7.bc5 Bc5 8.d4 Bd6=+) 7...Bf5 (7...cb4 8.ab4 d4 9.b5–/+) 8.Nf3 h6 (8...Nc6 9.bc5 Bc5 10.d4=+) 9.0–0 (9.bc5 Bc7+=) 9...e4 (9...b6 10.Nbd2=+) 10.de4= de4 11.Nfd2 (11.bc5 ef3 12.Bf3 Bc5 13.Qd8 Rd8 14.Bb7 Nbd7 15.Ba8 Ra8=+) 11...Qc7 12.Nc4 Bh2 13.Kh1 g5 (13...Rd8 14.Qa4=+) 14.g3 (14.f4 gf4 15.Kh2 f3 16.Kh1 Rd8+–) 14...Bh3 (14...Rd8 15.Nbd2 Bg3 16.fg3 Qg3 17.Qe1 Qh3 18.Kg1=+) 15.Re1 (15.Kh2!? Bf1 16.Qf1+=) 15...Bg3=+ 16.Bf1?? (better 16.fg3 Qg3 17.Rg1=) 16...Ng4–+ 17.Qg4 (17.fg3 Nf2 18.Kh2 Nd1 19.Kh3 Nf2 20.Kg2–+) 17…Bg4 (17...Bg4 18.Kg1 Bh2 19.Kh1 cb4 20.ab4 Bg3–+) 0–1. Tony _ R (1695) – kirklandlake, ChessWorld.net, 2016.

4.e3 Nf6 5.Ne2 (5.d4 cd4 6.ed4 e4+=) 5...Bg4 6.h3 Bh5 7.g4 Bg6 8.Ng3 (8.d4 Be4 9.Rg1 cd4 10.ed4 Bd6=) 8...a5 9.b5 Nbd7 (9...c4 10.d3 cd3 11.Bd3 Bd3 12.Qd3–/+) 10.a4 (10.d3 h6+=) 10...Ne4 11.d3 (11.Ne4 Be4 12.Rg1 c4–/+) 11...Ng3 12.fg3 Qc7 13.e4 (13.Kf2 e4–/+) 13...de4–+ 14.Be3 ed3 15.Bd3 e4 16.Bf4 Bd6 17.Be4? (17.b6 Nb6 18.Bb5 Ke7 19.0–0–+) 17...Bf4 (17...Be4?! 18.Bd6 Qb6 19.0–0–/+) 18.gf4 Be4 19.Qe2 0–0 20.0–0 Rfe8 21.Nd2 Bc2 22.Qf3 c4 23.Qd5 Bd3 24.Rfe1 Nf6 25.Qd4 Rad8 26.b6 Qb8 27.Re8 Re8 28.Nf3 Re4 29.Qc5 Qf4 30.Qc8 Re8 31.Qb7 Qg3 32.Kh1 Be4 (32...Be4 33.Qe4 Re4 34.Rf1 Re2 35.Rf2 Qf2 36.b7 Qg2; 32...Qh3 33.Nh2 Ng4 34.Qf7 Kf7 35.Rf1 Bf1 36.b7 Qh2) 0–1. Gruene,Steffen – Rokitta,Uwe (1810), Lohmar op, 2000.

3.c3 d4

4.Nf3= c6 5.Ne5+= Qg5 (better is 5...Nf6!?+=) 6.cd4+– Nh6 (6...Bd6 7.d3 Qe7 8.Bb2+–) 7.Nc3 (7.d3 Qd8 8.e3 Nf5+–) 7...Bd6 (7...Ng4 8.Nf3 Qh5 9.e4+–) 8.Ne4 (better is 8.d3 Qh5 9.Bf4+–) 8...Qf4?? (better is 8...Qe7+–) 9.Nd6 Ke7 10.e3 Qg5 (10...Qf6 11.Nc8 Rc8 12.Qc2+–) 11.f4 Qh5 (11...Qh4 12.g3 Qf6+–) 12.Nc8 Rc8 13.Qh5 (13...f6 14.Ng4+–) 1–0. mrkt – Virus, uChess rated, 2005.

4.Nf3= Bd6 5.cd4 e4 (5...ed4 6.Bb2+=) 6.Ne5 Be5 (6...Nf6 7.d3+=) 7.de5 Qd4 8.Nc3 (8.Ra2 Be6 9.Bb2 Qd7+=) 8...Qe5 9.d4 Qe6 (9...ed3 10.Qd3 Nc6 11.Bb2+/–) 10.Bf4 (10.Qc2+/–) 10...Na6 (10...c6!?+=) 11.b5 (better is 11.e3+–) 11...Qc4? (better is 11...Nb8+/–) 12.Rc1+– Nb4 13.ab4 Qb4 14.Qd2 Nf6 15.Ne4! Qd2 16.Nd2 0–0 17.Bc7 Nd5 18.e4 Nc7 19.Rc7 a6 20.b6 Bg4 21.Bc4 Bh5 22.Bd5 Rad8 23.f3 Bg6 24.Nc4 Kh8 25.Kd2 f5 26.Rb7 fe4 27.fe4 Rf2 28.Ke3 Rg2 29.Ne5 Bh5 30.h4 Re2 31.Kd3 Rc8 32.Rc1! Rf8 33.Nf7 Bf7 34.Rf7 Rf7 35.Rc8 (35...Rf8 36.Rf8) 1–0. orane3 – crowisaacson, internet, 2006.

4.Nf3= f6!? =.

3.c3 Bd6

4.Qa4 Nd7 5.d4 c6 6.Nf3 e4 7.Bg5 f6 8.Ne5 fg5 9.b5 Be5 10.de5 Ne5 11.Qd4 Qd6 12.Nd2 Nf6 13.c4 0–0 14.bc6 Nc6 15.c5 Nd4 16.cd6 Nc2 17.Kd1 Na1 18.e3 Ng4 19.h3 Nf2 20.Ke2 Nh1 21.Kd1 Bd7 22.g4 Rac8 23.Ke2 Rc1 0–1. VladTepesh – rayschutt, playchess.de, 2001.

4.d4 ed4 5.cd4= Bf5 6.Nf3 Nf6 7.Nc3 c6 8.Bg5 0–0 (8...h6 9.Bh4=+) 9.e3= b5 (9...Re8 10.Be2=+) 10.Nh4 Be6 11.Qf3 (11.Bd3 a5 12.Qc2 ab4 13.Bh7 Kh8–/+) 11...Nbd7 12.e4 (12.Rc1 a5 13.Na2 ab4 14.Nb4 A) 14...Ra3?! 15.Nc6 Qa8 16.Nf5=+ (16.Bb5 Bg4 17.Qg4 Ng4–+); B) 14...Qa5 15.Bf6 B1) 15...Nf6?! B11) 16.Rc6 Bg4 (16...Qa3 17.Nc2 Qa5 18.Kd1–+; 16...Bb4 17.ab4 Qb4 18.Kd1 Qb3 19.Rc2 Ra1 20.Kd2 Ne4 21.Qe4 Qb4 22.Kd3 Ra3 23.Ke2 de4 24.Nf3 Bc4 25.Kd1 Ra1 26.Rc1 Bb3 27.Ke2 Ra2 28.Rc2 Rc2 29.Kd1 Rb2 30.Kc1 Qc3) 17.Kd1 Bf3 18.Nf3 Bb4–+; B12) 16.Qd1–+; B2) 15...Qa3–+) 12...de4 13.Ne4 Bd5 14.Bf6 Qe8 15.Nf5 Be4 16.Nd6 Bf3 17.Ne8 Rfe8 (17...gf6 18.Nc7 (18.gf3?! Rfe8 19.Kd2 Rad8=) 18...Rac8 19.Nb5 Rfe8 20.Kd2 Bg2 21.Rg1 (21.Bg2?! cb5 22.Rhg1 Kf8+/–) 21...cb5 22.Rg2 Kf8 23.Bb5+–; 17...Rae8?! 18.Kd2 Nf6 19.gf3=+) 18.Kd2 Nf6 (18...gf6?! 19.gf3 Rad8 20.Rg1 Kh8 21.Kc3=) 19.gf3 a5 20.Bd3 Red8 21.ba5 Rd4 22.Rhe1 Kf8 23.Rac1–/+ Rd6 24.a4 ba4 25.Rc5 Nd7 26.Rh5 h6 27.Kc2 g5 28.Bf5 Nf6 29.Rh6 Ra5 30.Bc8 Kg7 31.Rh3 Rd8 32.Bg4 Rb8 33.Rg3 a3 34.Kd3 Nd5 35.Ra1 a2 36.h4 Nf4 37.Kc4 Rb1 38.Rg1 Rab5 39.Rgb1 ab1R 40.Rb1 0–1. Fritz 5.32 – Fritz 6, 2005.

4.d4 e4 5.g3 =+.

4.e3 Nf6 5.Nf3 (5.d4 Bg4 6.Be2 Be2 7.Ne2 e4–/+) 5...Bg4 (5...a5 6.Qa4 Bd7 7.b5–/+) 6.h3 Bh5 7.g4 (7.d4 Nbd7–/+) 7...Bg6 8.Qa4 (8.Nh4 Be4 9.Rg1 Nfd7=+) 8...c6 9.b5 (9.d3 0–0–/+) 9...0–0 (9...Be4 10.Be2–/+) 10.bc6 (10.d4 e4 11.Ne5 cb5 12.Bb5 Qc7–/+) 10...bc6 (10...Nc6 11.d3–+) 11.Ng5 (11.d4 e4 12.Nh4 a6–/+) 11...Qb6 (11...Nfd7 12.h4–+) 12.Ra2?? (better is 12.d3–/+) 12…Qb1–+ (12...Bb1?! 13.Rb2 Qc7 14.Rb1–/+) 0–1. sburritt – rodnel, net–chess.com, 2006.

3.c3 Bf5

4.d4 Nd7 =+.

4.d4 e4 5.Bf4 Bd6 6.Bd6 Qd6 7.e3 Ne7 (7...Nf6 8.c4=+) 8.Nd2 0–0 9.c4 c6 (9...Nd7 10.Qc2=) 10.Ne2 (10.Qh5 Nd7=) 10...Be6 (10...Nd7 11.Ng3=) 11.Nf4 f5 (11...Nd7 12.c5 Qc7 13.Rb1=) 12.c5 Qd7 13.Qh5 Bf7 14.Qg5 h6 15.Qg3 Qe8 (15...Kh7 16.f3+=) 16.Rb1 Nd7 (16...Kh7 17.b5+/–) 17.b5+/– Ng6 (17...Kh7 18.bc6 bc6 19.Rb7+/–) 18.Ng6 Bg6 19.Qc7 Qc8 20.Qc8 Rfc8 21.bc6 bc6 22.Rb7 Nf6 23.Ba6 Rcb8 24.Rc7 Rb2 25.Rc6 Ra2 26.Nb3 (better is 26.Nb1!?+/–) 26...Ra3= 27.Nc1 Kh7 (27...Rb8 28.Rc8 Rc8 29.Bc8=) 28.Bb7 Rb8 29.Rc7 Ne8 (29...a5!?+=) 30.Re7+/– Ra1 31.0–0 Rb1 (31...Kg8!? 32.Bd5 Kf8+/–) 32.Bd5+– a5 (32...Nf6 33.Ba2 R1b7 34.Rb7 Rb7 35.f3+–) 33.f3 a4 (33...Nf6 34.fe4 Ne4 35.Be4 fe4 36.c6+–) 34.Ra7. pierre – Akiron, ChessHere.com, 2005.

4.Nf3 Bd6 5.d4 (5.d3 Nf6=+) 5...e4–/+ 6.Ng1 Qd7 (6...Nf6 7.Qb3–/+) 7.Qb3 Ne7 8.Nh3 (8.Nd2 0–0–/+) 8...Bh3 9.gh3 c6 (9...0–0 10.c4 Nbc6 11.Bb2–/+) 10.c4 0–0 (10...Nf5 11.e3–/+) 11.Rg1 (11.Nc3 Nf5 12.e3 Ne7=+) 11...Bh2 (11...Nf5 12.Bb2–/+) 12.Rg4 (12.Rg2 Bc7–/+) 12...b5 (12...Nf5 13.Qc3–/+) 13.cb5 cb5 14.Rg2 Bc7 (14...Bd6 15.Nc3 Na6 16.Bg5–/+ (16.Nd5? Nd5 17.Bh6 g6–+)) 15.Nc3=+ Kh8 16.a4 ba4 17.Qa4 (17.Na4 Nbc6 18.Nc5 A) < 18...Nd4 19.Qb2 (19.Nd7 Nb3 20.Ra3 Nc1 21.Nf8 Rf8–+) 19...Qf5 20.Rg5+/– (20.Qd4?? Be5 21.Qd2 Ba1–+); B) 18...Qd6–/+) 17...Qh3 18.Nb5 Qd7 19.Nc7 Qc7 20.b5 Rc8 21.Bd2 Nd7 22.Rg4 (22.Rg3 Nb6 23.Qb4 Nc4–+) 22...Nb6–+ 23.Qa6 Nf5 24.e3 g6 25.Rf4 Rcb8 26.Bh3 Nc4 27.Qf6–/+ Ng7 28.Qf7 Qb6?? 29.Qd5+/– Nd2 30.Kd2 Rd8 31.Bd7 Qc7 32.Qc6 Qd7 33.Rf8 Rf8 34.Qd7 Rf2 35.Kc3 Rf3 36.b6! Re3 37.Kc4 Rb8 38.Ra7 Rg8 39.b7 Rh3 40.b8Q! (40...Rc3 41.Kc3 Rc8 42.Qbc8 Ne8 43.Qce8) 1–0. orane – HMBCHESS2, Live Game Caissa's Web, 2005.

3.d3 a6

4.Bb2 Nc6 5.Nd2 Be7 6.Ngf3 Bf6 7.c4 e4 8.Bf6 Nf6 9.de4 (better is 9.cd5!? Qd5 10.de4 Ne4 11.e3 Nd2 12.Qd2 Qd2 13.Nd2=) 9...de4–/+ (9...Ne4?! 10.cd5 Qd5 11.e3 Nd2 12.Qd2 Qd2 13.Nd2=) 10.Ng5 e3! 11.fe3 Ng4 12.Ndf3 Qd1 13.Rd1 Ne3 14.Rc1 0–0 (14...f6 15.Ne4 Bf5 16.Ng3–/+) 15.Kf2 (15.Rc3!? Re8 16.Kd2 Nf1 17.Rf1+=) 15...Re8–/+ 16.g3? (better is 16.b5 Nd8 17.Nd4–/+) 16...f6 17.Nh3 0–1. octo (1730) – edandevy (1735), gameknot.com, 2006.

4.Bb2 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.d3 a6).

4.Nf3 Nc6 5.Bb2 d4 6.c3 Bg4 7.Nbd2 Nf6 8.cd4 Bf3 (better is 8...ed4!? 9.h3 Bf3 10.Nf3 Qd5=) 9.de5+/– Be2 (9...Ne5 10.Be5 Bg4 11.Rc1+/–) 10.Be2 (10.Ke2?! Nd5+=) 10...Nd7 11.Nc4 b5 12.Bf3 bc4? (better is 12...Nb4 13.Ba8 Qa8+–) 13.Bc6 Rb8 14.dc4 Be7 (14...Qe7+–) 15.e6! fe6 16.Bg7 Rg8 (16...Kf7 17.Bh8 Qh8 18.Bd7 Qc3 19.Kf1 Qc4 20.Qe2 Qe2 21.Ke2 c5+–) 17.Qh5 1–0. usingprogram (2070) – babiczanin4, kurnik, 2012.

3.d3 c5

4.c3 cb4 5.ab4 Nf6 6.f3 (6.Nf3!?=+) 6...d4 (6...Be7 7.f4 e4 8.e3–/+) 7.Bb2 (7.f4!? dc3 8.fe5–/+) 7...Nd5–+ 8.g4?? (better 8.Qc1–+) 8...Qh4 9.Kd2 Qh6 10.Ke1 Be7 11.h4 Bh4 12.Rh4 Qh4 (12...Qh4 13.Kd2 Qh6 14.Ke1 Qh2–+) 0–1. Paul593 (2240) – papadale (2370), ChessWorld.net, 2009.

4.c3 Bf5 5.Nd2 Nf6 6.Ngf3 Nbd7 7.Nh4 Bg6 (7...Be6!?+=) 8.Ng6= fg6 9.e4 d4 10.cd4 cb4 11.de5 Ne5 12.Qb3 Qb6 13.Bb2 Neg4 14.d4 ba3 15.Bb5 (15.Qa4 Kd8 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Qb2+/–) 15...Nd7 (15...Kd8!? 16.Bc3 a6=) 16.0–0 (16.Bc1+/–) 16...Rc8? (better is 16...Qc7 17.Qe6 Kd8 18.Qg4 ab2+=) 17.Ba3+– Ba3 18.Ra3 (worse is 18.Qa3 Qb5 19.Rac1 Rc6–/+) 18...Rf8 (18...h5+–) 19.Ra7 Qd6 (19...Ngf6 20.Qa4 Kd8+–) 20.e5 Qd4 21.Rb7 Qe5 (21...Nge5 22.Qe6 Kd8+–) 22.Bd7 Kd8 23.Bg4 (23.Bg4 Ke8 24.Qa4 Qb5 25.Re1 Kd8 26.Rd7 Qd7 27.Qd7) 1–0. Poelman,Geoffrey (1795) – Bloemendaal,Nadia, Enschede op–A U18, 2009.

4.Nc3? cb4–+ 5.ab4 Bb4 6.Bd2 b6 7.Nf3 Nd7 8.Nd5=+ Bd2 9.Qd2 Bb7 10.c4 Nc5 11.Ne5 Bd5 12.cd5 Qd5 13.Qg5 g6 14.Qf4+= Ne7 15.Qf6 Rg8 16.Rc1 Ne6?? 17.Qf7+– Kd8 18.Nc6! Nc6 19.Qg8 Kd7 20.Qa8 Qa2 21.Qc6 Ke7 22.Qb7 Kf6 23.Qh7 Nf4 24.Rc6 Ke5 25.Qg7 Kd5 26.Qf7 Kc6+– 27.Qa2 a5 28.Qc4 Kb7 29.Qf4 1–0. miec – hissar, internet, 2009.

4.Nf3 f6 5.c3 Be6 6.e4 d4 7.Be2 dc3 8.bc5 Bc5 9.Nc3 Nc6 10.Rb1 Qd7 11.Be3 Ba3 12.d4 Bb4 (better is 12...ed4!? 13.Nd4 Bb4+=) 13.Rb4+= Nb4 14.d5 Bg4 15.Bb5 Nc6 16.h3 Bf3 17.Qf3 Nge7 18.0–0 0–0 19.Rd1 Qc8 20.dc6 Nc6 21.Nd5 Kh8 22.Qe2 Rd8 23.Qb2 Rb8 24.Kh2 a6 25.Be2 b5 26.Rc1 Qb7 27.Bb6 Rg8 28.Qa3 Rge8 29.Qd6 Nd4 30.Bd4 ed4?? (30...Red8 31.Qe6 Rd5 32.Qd5 Qd5 33.ed5 Kg8+–) 31.Rc7+– (31.Rc7 Qa8 32.Qd7+–) 1–0. Trokenheim,Marek (1765) – Crapulli,Giuseppe (1750), OP–2012–0–02116, 2012.

3.d3 c6

4.Bb2 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.d3 a6).

4.Nf3 Nd7 5.c4 g6 6.cd5 cd5 7.Nc3 Ne7 8.Qb3 d4?? (better is 8...a5=) 9.Ng5+– Qb6 (9...Nc5 10.Qf7 Kd7+–) 10.Qf7 Kd8 11.Na4 Qf6 12.Ne6 Qe6 13.Qe6 Bg7 (13...Nc6 14.b5 Ne7 15.Nc5 Nc5 16.Qe5 Nd3 17.ed3+–) 14.Bg5 Re8 15.Rc1 a6 16.Qd6 Rf8 17.Qe7# 1–0. usingprogram (1950) – 85alfi, kurnik, 2011.

3.d3 Bd6

4.Nd2 Nf6 5.c4 0–0 6.cd5 Nd5 7.Qc2 c6 8.Bb2 a5 9.g3 (9.ba5 Ra5 10.Nc4=) 9...ab4–+ 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Nb4 12.Qb2?? (12.Qb1 Qa5 13.Bc3 Qa3–/+) 12...N8a6 (better is 12...Qa5–+) 13.Bg2 Nc7 (better is 13...Qa5!? 14.Kf1 Nc2 15.Qc2 Qa1 16.Qb1 Qb1 17.Nb1–+) 14.Nc4 f6 15.Nf3 b5 16.Nd6 Qd6 17.0–0 Nbd5 18.Nd2 Be6 19.Ne4 Qb4 20.Qb4 Nb4 21.Nc5 Bd5 22.Bh3 Ra8 23.Bc3 Nba6 24.Nd7 Be6 25.Be6 Ne6 26.Ra1 Nac7 27.Ra8 Na8 28.Bb4 Nac7 29.Bd6 Kf7 30.Kf1 Ne8 31.Ke1?? (better is 31.Bb4–/+) 31...Nd6–+ 0–1. taroak – cccmember, HCL–T093 playchess.de, 2003.

4.Nf3 Nf6 (--> 3.d3 Nf6 4.Nf3 Bd6).

4.g3 Be6 5.Bg2 c6 6.e4 de4 (6...Nf6 7.Nf3–/+) 7.de4=+ a5 8.ba5 (8.Nf3 ab4 9.0–0 Nf6=+) 8...Qa5–/+ 9.Bd2 (9.Nd2 Nf6–/+) 9...Qc7 10.Nf3 (10.Bh3 Bh3 11.Nh3 Nf6–/+) 10...Nf6 11.Qe2 1–0. Benreguia,Frederic – Pech,Jaroslav, FICGS, 2012.

4.h3 Nf6 5.Bg5 0–0 (5...a5 6.b5–/+) 6.Nc3 h6 (6...Be6 7.Nf3–/+) 7.Bh4 (7.Bf6!? Qf6 8.Nd5=) 7...c6 (7...Be7 8.Nf3–/+) 8.g4 (8.e3 Nbd7–/+) 8...g5 (8...a5 9.Nf3–/+) 9.Bg3 a5 10.ba5 (10.Nf3 Re8–/+) 10...d4 11.Ne4?? (better is 11.Nb1–/+) 11...Ne4–+ 12.de4 Qa5 (12...Ra5?! 13.Nf3–/+) 13.Qd2 b5 14.h4?? Qd2 15.Kd2 gh4 16.Rh4–/+ Kg7 17.Nf3=+ Nd7 18.g5?? hg5–+ 19.Ng5 Nf6 20.Bg2 Bg4 21.f3 Bh5 22.e3 de3 23.Ke3 Bc5 24.Ke2 Kg6?? 25.Nh3 Ne4?? 26.Re4 Ra3?? 27.Ra3+– Ba3 28.Re5 Rh8 29.Nf4 Kf6 30.Nh5 Kg6 31.Nf4 Kg7 32.Bh3 Bd6 33.Rg5 Kf8 34.Ng6! fg6 35.Bd6 Kf7 36.Be5 Rh3 37.c3 Rh4 38.Bd4 b4 39.Be5 b3 40.Rg4?? b2 41.Rh4?? b1Q–/+ 42.Rh7 Ke6 43.f4 g5 44.Rh6 Kf5?? 45.Rf6?? Kg4 46.f5?? Qe4–+ 47.Kd2 Qe5 48.Rc6 Qd5 49.Kc2 Qc6 0–1. valerypavlovich (2120) – gdraper (2035), net–chess.com, 2006.

3.d3 f5

4.Nd2 Nf6 5.c4 Be6 6.Ngf3 Be7 (6...dc4 7.dc4 (7.Ne5? Qd4–+) 7...e4 8.Ng5+=) 7.Ne5 0–0 8.Ndf3 Kh8 (8...dc4!? 9.Nc4 c5 10.bc5 Bc5+=) 9.Nd4 Bg8 (9...Bc8 10.e3+=) 10.Nf5 dc4 11.Bb2 (worse is 11.Nc4 Bc4 12.dc4 Qd1 13.Kd1 Ne4 14.Ne7 Nf2 15.Ke1 Nh1+=) 11...Qe8 12.Nc4 Ng4?? (better is 12...Be6 13.Nce3 Nbd7+–) 13.Bg7 1–0. Fritz 11 – yoavt, 2014.

4.g3 Nf6 5.Bb2 Bd6 6.Bg2 0–0 (6...a5 7.b5=+) 7.Nd2 (7.c4 c6=+) 7...f4 (7...a5!?–/+) 8.c4 c6 9.c5 Bc7 10.Ngf3 fg3 11.hg3 Qe8 12.e4 Bg4 13.Qb3 Na6 (better 13...Be6!? 14.Ng5 Nbd7=) 14.ed5+– cd5 15.0–0 (15.Ne4 Rd8 16.Nf6 gf6+=) 15...Kh8 (15...Rf7!?+=) 16.Rae1 e4 (16...Bf3 17.Nf3 Qb5 A) worse 18.Ne5 Nc5 19.Qa2 Be5=+ (worse 19...Nd3 20.Nd3 Qd3 21.Bf6 gf6 22.Bd5+–); B) 18.Be5?! Be5 19.Ne5 Nc5=; C) 18.Qc2+–) 17.de4 (better 17.Bf6 Rf6 18.Qd5+–) 17...Ne4?? (better 17...de4 18.Bf6 Rf6 19.Ne4 Rf8+–) 18.Qd5 Nd2 (18...Rd8 19.Qe4 (19.Re4?! Rd5 20.Re8 Re8+–) 19...Qe4 20.Re4+–) 19.Re8 Nf3 (19...Rae8 20.Nd2 Bc8 21.Qg5+–) 20.Bf3 Bf3 (20...Rae8 21.Bg4 Re7+–) 21.Qf7 Rfe8 (21...Rae8 22.Qg7) 22.Qg7 1–0. Pierre – Ondveel, internet, 2019.

3.d4 Nd7

4.Nc3= Ngf6 5.e3 e4 6.Be2 Be7 7.Nh3–/+ Nb6 8.Nf4=+ g5 9.Nh3 Bh3–/+ 10.gh3 Qd7 11.Bb2 Qh3–+ 12.Qd2 Ng4 13.Bf1 Qf3 14.Rg1 Nc4 15.Bc4–/+ dc4 16.d5 Bf6 17.Na4?? Bb2–+ 18.Nb2 Nh2 19.Nc4?? Qf6 20.Rc1 Nf3 21.Ke2 Nd2 22.Kd2 Qf2 23.Kc3 Qf6 24.Kb3 0–0–0 25.Rcf1 Qg7 26.Rf5 f6 27.Nd2 Qd7 28.Rgf1 Rde8 29.c4 Rhf8 30.c5 Re5 31.Re5 Qd8 32.Ref5 Re8 33.Kc4 Re5 34.Rf6?? Qd5 35.Kb5 c6 36.Ka5 b6 37.Ka6 Qd3 38.b5 Qa3# 0–1. cruciverbalist (2065) – jearly (2030), net–chess.com, 2007.

4.de5 Ne5 5.Bb2 Nc4 6.Bd4 Nf6 7.h3 (7.e3 a5 8.b5 Be7=) 7...Be7 8.e3 0–0 9.Bc4 dc4 10.Nf3 c5 11.bc5 Be6 12.Nc3 Nd7 Exerts pressure on the isolated pawn 13.c6 bc6 14.0–0 c5 15.Be5 Ne5 16.Ne5 Qc7 17.Nf3 Rfd8 18.Qe2 Bf6 19.Nb5? (better is 19.Qe1+=) 19...Qc6–+ 20.Rab1 a6 21.a4 ab5 22.ab5 Qc7 23.Nd2 Ra2 24.Nc4 Ra4 25.Nb2 (25.Nd2–+) 25...Ra2 26.Nc4 White prepares b6 26...g6 (26...Qb7!? 27.e4 Rd4 28.Ne3–+) 27.e4 Rd4 28.b6 (28.Nb2 Qb7 29.Rfe1 Bg7–+) 28...Qb8 (28...Qb7!? 29.Ne3 Re4 30.Qf3–+) 29.Ne3 Re4 30.Qf3 Qe5?? (better is 30...Rf4 31.Qc6 Bd4–+) 31.b7+= Rb4 32.Rb4 cb4 33.Qc6?? (better is 33.Qf6! Qf6 34.b8Q Kg7 35.Qb4+/–) 33...Qb8–+ 34.Nd5 Bd8?? (better is 34...Be5 35.Nb4 Ra7–+) 35.Nb4+= Ra7? 36.Qe8+– Kg7 37.Nc6 Qb7 38.Nd8 Qd7 39.Qd7 Rd7 40.Nc6 Kf6 41.Nb4 Rd4 42.c3 Rc4 43.Rc1 Ke5 44.f3 Kd6 45.Kf2 h5 46.Na2 Rc7 47.Nb4 Bc4 ˝–˝. axxle (2255) – thotares (2195), net–chess.com, 2013. (=1.d4 d5 2.b4 e5 3.a3 Nd7)

3.e3 f5

4.Bb2 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 f5).

4.c4 c6 5.Bb2 e4 6.Qc2 Nf6 7.Ne2 Be6 8.Nd4 Bd7 9.Nc3 Bd6 10.Be2 0–0 11.f4 ef3 12.gf3 f4 13.0–0–0 (better is 13.cd5 c5 14.bc5 Bc5 15.Nb3+/–) 13...a5–/+ 14.c5 Bc7 15.e4 (15.b5!?+=) 15...ab4–/+ 16.ab4 b5 (better is 16...b6!?–/+) 17.ed5= Nd5 (17...cd5 18.Rdg1 Be5 19.Nd5=) 18.Nd5 (18.Qb3 Na6 19.Nd5 cd5 20.Qd5 Rf7+/–) 18...cd5+= 19.Bb5 Na6 20.Qb3 Bb5 21.Nb5 Rb8 22.Nc7 Nc7 23.Rhg1 Rf7 24.Rg4 Ne6 25.Qc3 d4 26.Qc4 Qf6 27.Rdg1 (27.Re1 Re8+–) 27...g6 (27...Rfb7 28.c6 Re7 29.Re1+/–) 28.h4 (28.Re1 Re8+–) 28...Kg7? (better is 28...Rfb7 29.Re1 Rb4 30.Qe6 Qe6 31.Re6 Rb2 32.Rf4 R2b5 33.Rd4 Rc5 34.Kd1 Kf7+/–) 29.h5 Rfb7 30.hg6?? h6?? 31.Qd5?? Rb4+/– 32.Qd7 Kf8 33.g7 Kg8 34.Rg6?? Rb2–+ 35.Rf6 Rb1 36.Kc2 R8b2 37.Kd3 Nc5 38.Kd4 Nd7 39.Rb1 Rb1 40.Rh6 Kg7 41.Rh4 Rb4 42.Kd5? Kf6–+ 43.d4 Kg5 44.Rh8 Nf6 45.Ke5 Rb3 46.Rh3 Rd3 47.Rh1 Rf3 48.d5 Rd3 49.d6 f3 50.Rg1 Ng4 51.Ke6 f2 52.Rf1 Re3 53.Kf7 Rf3 54.Ke7 Nf6 55.d7 Nd7! 56.Kd7 Kf4 57.Kd6 Kg3 58.Ke5 Kg2 0–1. combijack (1915) – cornishman (1835), gameknot.com, 2013.

4.c4 d4 5.Nf3 Qf6 6.ed4 ed4 7.Bb2 c5 8.Bd3 Nc6 9.0–0 Be6 10.Re1 0–0–0 (10...cb4 11.ab4 Bb4 12.Nd4 Nd4 13.Qa4 Kf7 14.Qb4+/–) 11.b5 Na5 12.Qc2 g6 13.Nc3 Bg7 (13...dc3? 14.Bc3 Rd4 15.Ba5+–; 13...Bc4 14.Bc4 Nc4 15.Nd5 Na3 16.Ra3 Rd5 17.Bd4 Rd4 18.Nd4 Qd4 19.Re8 Kd7 20.Rf8+–; 13...Nc4 14.Bc4 Bc4 15.Na4+–) 14.Na4 b6 15.Re2 Kc7 16.Rae1 Bc8 17.Ne5 Nh6 18.f4 Nb7? (better is 18...Qh4!? 19.g3 Qh5+=) 19.Nc6+– Rd7 20.Na7 Nd6 21.Nc6 Bb7 22.Ne5 Re7 23.Bd4! cd4 24.c5 Ne4? (better is 24...Nc8+–) 25.cb6 (25.Nb6 Qh4 26.Nec4 A) 26...Qf4?? 27.c6 Bc6 28.Na5+– (worse is 28.bc6 Kd8 29.Nd5 Qb8+–); B) 26...Ng4+/–) 25...Kb8 26.Be4 fe4 27.Re4?? (better is 27.Nc5 Rd8 28.Nb7 Qb6 29.Qe4 Re5 30.fe5 d3 31.Rf2 Qb7 32.e6 Qb5 33.a4+–) 27...Be4+/– 28.Re4 Rc8?? (better is 28...Ka8+/–) 29.Nc6+– Kb7 30.Nc5 Kb6 31.Re7 Rc6 32.Rb7 1–0. combijack (1820) – cornishman (1785), gameknot.com, 2012.

3.e3 g6

4.Bb2 Bg7 5.d4 Nc6 (5...ed4 6.Bb5 Bd7 7.Bd7 Qd7 8.Nf3=) 6.c3 (6.b5!? Nce7 7.de5+/–) 6...Nf6 (6...a6 7.c4=) 7.Nf3 (7.b5 Ne7=) 7...Bg4 (7...e4 8.Nfd2=) 8.h3 Bf3 9.Qf3 ed4 (9...a6!?=) 10.cd4+= 0–0 11.g4 (11.Bd3 Re8+=) 11...h6 (11...Ne4 12.Bd3=) 12.b5 (12.Bd3 Ne4=) 12...Na5 (12...Ne7 13.Bd3=) 13.a4 (13.Nd2=) 13...Nc4 (13...Ne4 14.Nc3 f5 15.Qg2=) 14.Bc1 (better is 14.Bc4 dc4 15.Qb7+/–) 14...Ne4?? (better is 14...Re8=) 15.Bg2?? (better is 15.Bc4 Bd4 16.ed4 dc4 17.Be3+– (17.Qe4?! Re8 18.Qe8 Qe8 19.Be3 Rd8+=)) 15...Re8 16.0–0 c6 (16...a6 17.ba6 Ra6 18.Ra2–/+) 17.Qe2 (17.bc6 bc6 18.Ra2 Qh4–/+) 17...c5 18.Ra2 (18.Be4!? Re4 19.Nc3–/+) 18...cd4–+ 19.Qc2 (19.Qd3 Nc5 20.Qd1 de3 21.Be3 d4–+) 19...Rc8 20.Qb3 (20.ed4 Na3! 21.Na3 Rc2 22.Nc2 Nc3–+) 20...Nc5 21.Qc2 d3 (21...de3!? 22.fe3 Ne4 23.Qd3–+) 22.Qd1 d4 23.ed4 (23.e4 Nd6–+) 23...Qd4 24.Nd2 Nd2 (24...Re2 25.Nf3 Qe4 26.Re1–+) 25.Bd2 Ne4 26.Be3 Qc4 27.Ra3 (27.Be4 Qa2 28.Qd3 b6–+) 27...Nc3 28.Qd2 (28.Qb3 Qb3 29.Rb3 Ne2 30.Kh1 Re3 31.fe3 Ng3 32.Kh2 Nf1 33.Bf1 d2–+) 28...Bf8 (28...Qb4 29.Rc3 Rc3 30.Bb7 Qa4 31.Bh6–+) 29.Rc3 Qc3 30.Qd1 (30.Qc3 Rc3 31.Bb7 Re7–+) 30...Bc5 (better is 30...b6 31.Bc6 Red8 32.g5–+) 31.Bc5? (better is 31.Bb7 Rcd8 32.Bc6–+) 31...Rc5 (31...Qc5?! 32.Qd3 Rcd8 33.Qg3–+) 32.Bb7 (32.b6 ab6 33.Qb1–+) 32...d2 33.f3 (33.Kg2–+) 33...Re1 34.Kg2 Rd1 35.Rd1 Qc1 36.Rd2 Qd2 37.Kg3 g5 0–1. Benreguia,F – Barradas,Anderson, FICGS, 2016.

4.Bb2= Bg7 5.f4 Qd6 (5...f6 6.fe5 fe5 7.Nf3=) 6.c4 dc4 7.Bc4 Nh6 8.Nf3 Nd7 9.0–0 0–0 10.fe5 Ne5 11.Ne5 (11.Be5 Be5 12.d4 Bg7+=) 11...Be5= 12.Be5 Qe5 13.Nc3 (13.Ra2!?=) 13...Ng4+= 14.g3 Ne3 15.Rf7 (15.de3 Qe3 Double attack (15...Qc3 Deflection; 15...Qc3 Decoy; 15...Qc3 Overloading)) 15...Rf7–/+ (15...Nd1?! 16.Rf5 Qe6 17.Be6 Be6 18.Rf8 Rf8 19.Rd1=) 16.Bf7 Kf7 17.Qf3 Nf5 18.g4 Qd4 19.Kh1 Qd2 (better is 19...Bd7 20.b5 Bb5 21.Qb7 A) 21...Qd2?! 22.Nb5 (22.Qc7? Ne7 23.Nb5 Qd5 24.Kg1 Qb5–+) 22...Re8 23.Qc7 Kf6 24.gf5 (24.Qa7 Qd5 25.Kg1 Re2 26.g5 Kg5 27.Qf2 Rf2 28.Kf2 Qd2 29.Kf3 Qe3 30.Kg2 Qe2 31.Kh1 Qf3 32.Kg1 Ne3 33.h4 Kh4 34.Ra2 Qf1 35.Kh2 Ng4; 24.Qh7?? Re1 25.Re1 Qe1 26.Kg2 Nh4 27.Qh4 Qh4–+; 24.Na7 Qd5 25.Kg1 Qd4 26.Kf1 Qa1 27.Qc1 Qc1 28.Kf2 Qd2 29.Kf3 Re3 30.Kf4 Qh2) 24...Qd5 25.Kg1 Qb5 26.Qa7= (26.Qh7 Qc5 27.Kf1 Qc4 28.Kg1 Qd4 29.Kf1 Qa1 30.Kg2 Re2 31.Kg3 Qg1 32.Kf4 g5 33.Kf3 Qg2); B) 21...Rb8 22.Qc7 Ne7 23.Rf1 Bf1 24.Qb8 Qd2–+) 20.gf5= Bf5 21.Rd1 Qc2 22.Rd7 (22.Qb7 Re8 23.Qc7 Kg8 24.Qc4 Be6=) 22...Ke8 (22...Kf8 23.Rh7 (23.Rc7?? Re8 24.Qf1 Qd2–+) 23...Re8 24.Rh8 Ke7 25.Nd5 Kd8 26.Re8 Ke8 27.Kg1–/+) 23.Rh7+= Qc1 24.Kg2 Qg5 (better is 24...Qd2!? 25.Ne2 Rd8=) 25.Kf2+= Qd2 (25...Qf6!? 26.Nd5 Qb2 27.Qe2 Qe2 28.Ke2 Rc8+=) 26.Ne2+/– Rd8 27.Qb7 Qd6 28.Qa7 (28.Rc7?? Qh2 29.Qg2 Qc7–+; 28.Qc7?! Qc7 29.Rc7 Rd2+/–) 28...Qb6 29.Qb6 cb6 30.Rh8 Ke7 31.Rd8 Kd8 32.Ke3 Kc7 33.Kf4 Kd6 (33...Bd3 34.Nc3+–) 34.Nc3 (34.Kg5!? Ke6+–) 34...Bd3 35.a4 Bc4 36.h4 Bf1 37.Ke4 Bg2 38.Kd4 Bf1 (better is 38...Bf3+–) 39.Nd5 b5 40.a5 Bg2 (40...Bh3 41.Nb6 Bg4 42.a6+–) 41.Nf4 Bf1 42.Ng6 Bc4 (42...Be2 43.Nf4 Bc4 44.h5+–) 43.Nf4 Bf7 44.h5 Ke7 (44...Kc6+–) 45.Ke5 (45.a6 Be8 46.Kc5 Kf6+–) 45...Kf8 (45...Kd8 46.h6 Bg8+–) 46.Kf6 Be8 47.a6 Bc6 48.a7 Bb7 (48...Kg8 49.Ne6 Kh7 50.Kg5+–) 49.h6 Kg8 50.Ne6 Kh7 51.Nd4 1–0. Humeau,Cyril (2100) – Gil,Ludovic (1785), Corsica–chT Travo, 2006. (=1.a3 d5 2.e3 e5 3.b4 g6)

3.e4 d4

4.Bc4 Nf6 5.d3 Be7 6.Bf7?? (better is 6.Nf3 Qd6 7.c3=) 6...Kf7–+ 7.Nf3 Rf8 8.Ne5 Kg8 9.c3 Be6 10.Bf4 (better is 10.Nf3 dc3 11.Nc3–+) 10...Ne4! 11.de4 Rf4 12.0–0 Re4 13.Nd3 (13.Re1 Re1 14.Qe1 Bf6–+) 13...dc3 14.Nc3 (14.Qc2 Bc4 15.Nc1 Re6–+) 14...Rd4 15.Qf3 Rd3 16.Qb7 Nd7 17.Ne2 (17.Nb5 Bc4 18.Na7 Nb6–+) 17...Bd6 18.Qb5 (18.Qe4 Nf8–+) 18...Rd5 19.Qc6 Rb8 20.Nf4 Re5 21.Ne6 Re6 22.Qd5 Qe7 23.Rae1 Ne5 (better is 23...Re8–+) 24.f4 Kh8 25.fe5 Be5 26.Kh1 Re8 27.b5 h6 28.a4 Qh4 29.g3 Bg3 30.Qg2 Re1 31.Kg1 Rf1 32.Kf1 Re1 0–1. sosg – neogeek, gameknot.com, 2002.

4.Nf3 Bd6 5.c3 dc3 6.Nc3 (6...Nf6 7.d4 ed4 8.Qd4= (< 8.Nd4 Be5 9.Ncb5 a6–/+)). Trkn – guest532, ICC, 2004.

4.Nf3 f6 5.Bc4 Bd6 6.c3 dc3 7.dc3 Qe7 8.Qb3 Qf8 9.0–0 g5 (9...a5 10.Qa4 Bd7 11.b5+/–) 10.Rd1 h5 11.Be3 h4 12.Be6 Be6 13.Qe6 Qe7 (Better is 13...Ne7!? 14.c4 Qg8 15.Qf6 Nd7 16.Qg5 Qc4+/–) 14.Qc8+– Qd8 15.Qb7 Nd7 16.c4 g4 17.Ne1 Rb8 18.Qa7 g3 19.c5 gh2 20.Kh2 h3 21.cd6 hg2 22.Kg2 c6 23.Qc7 Nh6 24.Qd8 Rd8 25.Nc3 Kf7 26.Kf3 Ke6 27.b5 c5 28.Nd5 Nf7 29.Nc7 1–0. orane (2110) – maxangst (2090), Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Nf3 Nf6 5.Bc4 Ne4 6.0–0 =+.

3.Nf3 Nc6

4.b5 Nd4 5.Nd4 ed4 6.Bb2 Bc5 0–1. olsime (1935) – hahaha (1975), gameknot.com, 2014.

4.b5 e4 5.bc6 ef3 6.ef3 bc6 7.d4 Rb8 8.c4 Nf6 9.Nc3 Be6 10.c5 Bf5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 h6 13.0–0 Qc8 14.Re1 Be7 15.Ra2 a5 (15...Kd8!?+/–) 16.Rae2+– Ng8 17.Qd1 Qa6 18.Qa4 Rd8 (18...Kd8 19.Bf4+–) 19.Bf4 Rd7 20.Rb2 Qa8 21.Na2 Kf8 (21...Nf6 22.Nb4! 0–0 23.Nc6+–) 22.Nb4! Qb7 (22...ab4 23.Qa8 Double attack (23.Qa8 Pinning; 23.Qa8 Deflection)) 23.Qc6 Qc6 24.Nc6 Nf6 (24...g5 25.Nb8 Rd8 26.Bc7 Rc8 27.Nd7 Kg7 28.Be5 f6+–) 25.Rb8 Ne8 26.Ne5 Rd8 27.Rd8 Bd8 28.Nd7 Kg8 29.Re8 Kh7 30.Nf8 Rf8 31.Rf8 Bf6 32.c6 Bd4 33.Rf7 Kg6 34.Rc7 Bc5 35.Rb7 Ba3 36.c7 d4 (36...Kf5 37.c8Q Kf4 38.Qc7 Kf5 39.g4 Kf6 40.f4 Be7 41.Qe7 Kg6 42.Qg7) 37.c8Q d3 (37...Be7 38.Qe8 Kf5 39.Qf7 Bf6 40.g3 d3 41.Rb5) 38.Qg4 Kf6 39.Qg7 Kf5 40.Qf7 1–0. Fournier,Frederic (2580) – ymto(C) (2035), Echecs21, 2003.

4.d3 a6 5.Bb2 Bd6 6.d4 e4 7.Ne5 Nce7 8.e3 Nf6 9.c4= Be5 10.de5+/– Nfg8 11.Nc3 dc4 12.Qd8 Kd8 13.0–0–0 Bd7? 14.Bc4 Ke8?! 15.Ne4 Rd8?? 16.Nc5 b5 17.Na6 bc4 18.Nc7 Kf8 19.f4 Nc6 20.Rd6 Nge7 21.Rhd1 f5 22.Rd7 Rd7 23.Rd7 Rg8 24.e6 g5 25.b5 Nb8 26.Rd8# 1–0. olo (1920) – pillsbury (2075), net–chess.com, 2007.

4.d3 Bd6 5.e4 Nf6 6.ed5 Nd5 7.Be2 =+.

3.Nf3 Nd7

4.Bb2 Bd6 =+.

4.e3 e4 5.Nd4 Ne5 6.Bb2 Bg4 7.f3 ef3–/+ 8.Nf3 Bd6 9.Be2 Nf6?? 10.Ne5+– Be5 11.Be5 0–0 12.Bf6 gf6 13.Bg4 Kh8 14.Bf5 Rg8 15.0–0 Qf8 16.Nc3 Qg7 17.Rf2 d4 18.ed4 Rad8 19.Ne2 Rd5 20.Be4 Rg5 21.Bb7 Rg2 22.Rg2 Qf8 23.Qf1 Qe7 24.c4 h5 25.Qf3 Rg5 26.Rf1 f5 27.Rg5 Qg5 28.Ng3 h4 29.Qf5 Qd2 30.Qh5 Kg8 31.Qf7 (31...Kh8 32.Qf8 Kh7 33.Be4) 1–0. coolerdude – Papa Lazarou II, ChessWorld.net, 2004.

4.e3 Ngf6 5.d4 e4 6.Nfd2 Nb6 7.c4 c6 8.Nc3 Bg4 9.Qc2 Be7 10.c5 Nbd7 11.f3 ef3 12.gf3 Bh5 13.b5 Qa5 14.Bd3 Bg6 15.e4 de4 16.fe4 0–0 17.Nc4+/– Qc7 18.0–0 Ng4 19.Bf4+/– Qd8 20.a4 Bg5 21.Bg5 Qg5 22.Qd2 Qh4 23.Qf4 Ndf6 24.Be2 Qh3 25.Rf3+– Nh5 26.Rh3 Nf4 27.Bg4 Nh3 28.Bh3 Rfd8 29.Rd1 a6 30.bc6 bc6 31.Na5 Bh5 32.Rd2 (32...Rdc8 33.Bc8 Rc8 34.Rb2+–; 32.Nc6?! Bd1 33.Nd1 Re8+–) 1–0. pierre – Mekk, ChessHere.com, 2006.

3.g3 Nc6

4.Bb2 d4 A) 5.c3 Nf6 (5...Be6 6.Nf3 Nf6 7.Bg2 d3 8.0–0 e4 9.Ng5 Bg4; 5...Bf5 6.Nf3 Nf6 7.d3 dc3 8.Nc3 Bd6 9.Bg2 0–0) 6.Nf3 Be7 7.Bg2 d3 8.b5 e4 9.bc6 ef3; B) 5.e3 Nf6 6.Nf3 a6 7.Bg2 Bg4 8.h3 Bh5 9.g4 Bg6.

4.Bb2 Bd6 5.b5 (5.Nf3 Nf6 6.Bg2 0–0 7.0–0 Qe7 8.b5 Na5 9.d3 a6; 5.Bg2 Nf6 6.Nc3 d4 7.Ne4 0–0 8.e3 Be7 9.Ne2 Bf5) 5...Nd4 6.e3+= Ne6 7.c4 d4 8.Nf3 Nf6 9.ed4 Nd4.

4.Bb2 Nf6 5.Bg2 (5.b5 Na5 6.Be5 Bd6+= 7.Nf3 0–0 8.Bg2 a6 9.ba6 Ra6) 5...a6 (5...Bd6 6.Nc3 d4 7.Ne4 0–0 8.e3 Be7 9.Ne2 Bf5) 6.c4 (6.Nf3 Bd6 7.0–0 0–0 8.d3 Re8 9.Nbd2 h6) 6...d4 (6...dc4!? 7.Bc6 bc6–/+ 8.Nf3 e4 9.Ne5 Qd5) 7.d3+= Bd7 (7...Be7 8.Nf3 0–0 9.Nbd2= (9.b5 ab5) 9...Qd6) 8.Nf3= (8.Nd2 b6 9.Ngf3 Bd6) 8...Bd6 (8...Be7 9.Nbd2= 0–0) 9.c5 Be7 10.Nbd2 b6 (10...Be6!?=) 11.Nc4+/– bc5 12.Nfe5 Ne5 13.Ne5 Ra7 (better is 13...Rb8!?+/–) 14.bc5+– Bc5 15.Qc2 Qe7 16.Nc6 (16.Nd7?! Nd7 17.0–0 0–0+/–) 16...Bc6 17.Bc6 Kd8? (better is 17...Kf8+–) 18.Rc1 Nd7 (18...Bb6 19.Qa4+–) 19.Bd7 Kd7 20.Qc5 Qc5 21.Rc5 Kd6 (21...Rb7 22.Bc1 Rb5+–) 22.Bd4 f6 23.Kd2 Rb8 (23...Rb7 24.Rhc1+–) 24.Rhc1 Rab7 25.Rc6 Kd5 (25...Kd7+–) 26.R1c5 Kd4 27.e3 1–0. pierre – cq, internet, 2010.

4.b5 Na5 (4...Nd4 5.e3 Bg4 6.Qg4 Nc2 7.Ke2 d4 8.Bg2 Na1 9.Bb2 Nb3) 5.Bg2 (5.d4 e4 6.Nh3 Nf6 7.Bg2 a6 8.ba6 Ra6 9.Nc3 Be7; 5.d3 Nf6 6.Nc3 d4 7.Ne4 Ne4 8.de4 Bd6 9.Nf3 0–0) 5...Bc5 (5...Nf6 6.Nf3 e4 7.Ne5 d4 8.d3 Bd6 9.f4 ef3) 6.Nc3 Nf6 7.e3 0–0 8.d4 ed4 9.ed4 Be7.

4.Bg2 a5 (4...Nf6 5.Bb2–/+) 5.b5 Nd4 6.a4 (better 6.Nf3 Nf3 7.ef3=+) 6...Nc2?? (better 6...Bf5 7.Ra2 Nf6–/+) 7.Qc2+– Nf6 8.d3 (8.Nf3 Bd6+–) 8...Nd7 (8...Bb4 9.Nd2+–) 9.e3 (9.Nf3 Bb4 10.Bd2 Qf6+–) 9...d4 (9...Bb4 10.Nd2+–) 10.ed4 (10.Nf3 Bb4 11.Bd2 0–0+–) 10...ed4 11.Ne2 (better 11.Nf3 Bb4 12.Nbd2 Qe7 13.Kf1+–) 11...c5 (11...Bb4 12.Nd2 Qe7 13.Qc7+–) 12.Bb2 (12.bc6 Bb4 13.Nd2 bc6+–) 12...c4 (12...Ne5 13.0–0 Bd6 14.Nd2+–) 13.Qc4 (13.Bd4!? cd3 14.Qd3 Bb4 15.Nbc3 0–0+–) 13...Bb4 (13...Ne5 14.Qb3 (14.Qd4?! Nd3 15.Kd2 Nb2 16.Qd8 Kd8+–) 14...Be6 15.Qd1 Bb4 16.Kf1+–) 14.Nd2 (14.Kf1!? Ne5 15.Qd4 f6 16.Qd8 Kd8+–) 14...Ne5 15.Qd4 (better 15.Qc2 Bf5 16.0–0+– (16.Bb7?! Bd3 17.Bc6 Kf8+–; 16.Bd4?! Rc8 17.Qd1 Bd3 18.Be5 Bc2+–)) 15...Qe7?? (better 15...Nd3 16.Kf1 Nb2 17.Qb2 Qd2 18.Qg7 Rf8+–) 16.Qe5 Be6 (16...Qe5 17.Be5 0–0 18.Kd1+–) 17.Qg7 0–0–0 18.Rc1 Kb8 19.Qe5 (19.Be5!? Bd6 20.Ne4 Rhe8 21.Nd6 Rd6+–) 19...Bd6 20.Qe4 Bd5 21.Qd5 Bb4 22.Qf3 (better 22.Qe5 Qe5 23.Be5 Bd6 24.Bh8 Rh8+–) 22...Rd7 23.Rc2 (better 23.Bh8 Qd6+–) 23...Rhd8 24.d4 (better 24.Bf6 Bd2 25.Rd2 Qf8 26.Bd8 Qd8+–) 24...Bd2 25.Rd2 Qb4 26.Qf4 Kc8 27.0–0 (better 27.Bh3 f5 28.Ba3+–) 27...Rd4 28.Bd4 (28.Rc1 Qc4 29.Rc4 Rc4 30.Qc4 Kb8 31.Rd8 Ka7 32.Qf7 Kb6 33.Bd4) 28...Qa4 (28...Qd6 29.Be5 Rg8 30.Rc1 Kd8 31.Rd6 Ke8 32.Rc8 Ke7 33.Qf6) 29.Qf5 (29.Rc1 Qc2 30.Rcc2 Kd7 31.Qf7 Kd6 32.Bf6 mate) 29...Kb8 (29...Kc7 30.b6 Kb8 31.Be5 Rd6 32.Bd6 Ka8 33.Qc8) 30.Qf7 (30.Ba7 Ka8 31.Rd8 Ka7 32.Qc5 b6 33.Qe7) 30...Qb5 31.Nc3 Qg5 (31...Qb6 32.Bb6 Rd5 33.Nd5 a4 34.Qe8) 32.Qb7 1–0. Benreguia,Frederic – Melquiades,Jay, FICGS, 2012.

3.Bb2 a5

4.ba5 Bd6 5.Nf3 Nd7 6.e3 =+.

4.b5 d4 5.e3 (5.Nf3 f6=) 5...Be6 (5...de3 6.fe3 Nd7 7.Nc3=) 6.Nf3 Bc5 (6...de3!? 7.fe3 f6=) 7.Ne5+– Nf6 8.Nd3 Bb6 9.Nf4 Bc8 10.a4 0–0 11.Na3 c5 12.Nc4 Re8 13.Bd3 Nbd7 14.0–0 Bc7 15.Nh5 g6 16.Nf6 Nf6 17.ed4 cd4 18.Qf3 Nd5 (18...Ng4!? 19.g3 Ne5 20.Ne5 Be5+–) 19.Rfe1+– (19.Bd4 Qh4 20.Be5 Be5–/+ (20...Re5?! 21.g3 Qd8 22.Ne5 Be5 23.c3=)) 19...Be6 (19...Re6 20.Re4 Rf6 21.Qe2+–) 20.g3 (20.Re4 Nf6 21.Rd4 Bd5+–) 20...Nb6 (20...Ne7 A) 21.Qb7? Bd5 22.Qa8 Ba8–+ (22...Qa8?! 23.Bd4 Bh1 24.Bf1–/+); B) 21.Re4 Nf5 22.Rae1+–) 21.Qb7 h5 (21...Nc4 22.Bc4 Bb6 23.Be6 fe6 24.c4+–) 22.Qc6 h4 23.Re4 Rc8 24.Rd4 (24.Na5?! hg3 25.fg3 Bg3 26.Qe8 Qe8 27.hg3 Qe7+–; 24.Bd4?! Nc4 25.Bc4 Bg3 26.Qe8 Qe8 27.Be6 fe6 28.fg3 hg3+–; 24.Rh4?! Nc4 25.Rd4 Bd6=) 24...Bd7 (24...Bd5 25.Qc5 hg3 26.hg3 Bg3 27.Qb6 Bc7 28.Rd5 Qh4+– (28...Bb6?? 29.Rd8 Bd8 30.Nd6+–)) 25.Qf3 (25.Na5?! Be5 26.Nb7 Bc6 27.Nd8 Bd5+–) 25...g5 (25...hg3 26.hg3 f6+–) 26.Qh5 f6 27.Qh7 Kf8 28.Ba3 Bd6 29.Qh8 Kf7 30.Nd6 Ke7 31.Re1 Be6 32.Qg7 1–0. Pierre – GuestDongo, internet, 2020.

4.b5 Nf6 5.Be5= Bf5 (5...Bd6 6.Bd6 Qd6 7.Nf3=) 6.Nf3 Nbd7 7.Bb2 Bd6 (7...Bc5 8.Nc3=) 8.Nc3 (8.e3 0–0+=) 8...c5 (8...0–0 9.e3+=) 9.bc6+= bc6 10.Nd4 Bg6 11.e3 (11.Nc6 Qb6 12.e4 d4 13.Nd4 Qd4–/+ (13...Qb2 14.Ndb5 Ne4 15.Ne4+/–)) 11...Qc7 12.Rb1 (12.f4 0–0+=) 12...0–0 13.Be2 (13.h4 h6=) 13...Rfe8 14.g3 Ne4 (14...Nc5 15.0–0+=) 15.0–0 (15.f4 h6+=) 15...Nc3 16.Bc3 Ba3 17.f4 h6 18.Bd3 Bb4 (18...Bd3 19.cd3 Bf8 20.Qa4+=) 19.Bg6+/– fg6 20.Bb4 ab4 21.Rb4 c5 (21...Nb6 22.Qe2+/–) 22.Nb5 Qc6 23.Rb3 (23.Rb1 Nf6+/–) 23...Nf6 24.Qe2 Kh7 25.Rfb1 d4 26.Na3 de3 (26...Qe4 27.Rc1+=) 27.de3 (27.Re3? Ra3 28.Re8 Ne8–+) 27...Qd5 (27...g5 28.Nc4+=) 28.Nc4 Ra2 29.R3b2 (29.Rd1 Qh5 30.Qh5 gh5+/–) 29...Rb2+= 30.Rb2 (30.Nb2? Qa2 31.Qe1 Ng4–+) 30...Rd8 31.Rb3 (31.Rb1 Ne4 32.Rb3 Qd1 33.Qd1 Rd1 34.Kg2 Nd2+=) 31...Qe4 32.Ra3 (32.Rb5 Nd5 33.Qd3 Qe8 34.Rc5 Nf4 35.gf4 Rd3 36.cd3 Qa8+=) 32...Ng4 (32...Rd4 33.Ne5+=) 33.h3 (worse is 33.Qg4 Qc2 34.Ra1 Qc4+=) 33...Nf6 34.Kh2 (34.Ne5 Rb8 35.Kh2 Rb2+=) 34...g5 35.Ra5 (35.Ra7 gf4 36.gf4 Nh5 37.Qh5 Qc2 38.Kg3 Rd1 39.Rg7 Kg7 40.Qe5 Kg6 41.Qe6 Kh7 42.Qf7 Kh8 43.Qf8 Kh7 44.Qf7 Kh8 45.Qf8 Kh7 46.Qf7=) 35...gf4= 36.gf4 Nh5 37.Qh5 (37.Rc5 Nf4 38.Qg4 Qc2 39.Kg3 Ne2 40.Kh2 Nd4 41.Kg3 Rf8–+) 37...Qc2 38.Kg3 Rd1 39.Nd2 (39.Rc5?? Rg1 40.Kh4 Qf2; 39.Qc5?? Rg1 40.Kh4 Qf2 41.Kh5 g6) 39...Rg1 40.Kf2 Qd2 41.Kg1 Qe1 42.Kg2 Qa5 43.Qf5 Kh8 44.Qc8 Kh7 45.Kf3 Qc3 46.Qf5 Kh8 47.Qd5 Qc2 48.Qa8 (48.Qd7 Kh7=) 48...Kh7 49.Qe4 Qe4 50.Ke4 Kg6 51.Kd5 (better is 51.h4=) 51...c4?? (better is 51...Kf5 52.e4 Kf4=) 52.Kc4+– Kf5 (52...Kf6+–) 53.Kd5 g6 54.e4 Kf6 55.Kd6 1–0. Janek – Sanji, internet free game, 2017.

4.d4 ab4 5.de5 ba3 6.Na3 Bb4 7.c3 +=.

4.d4 ed4 5.Qd4 (5.b5 Bd7 6.Qd3 Nf6+=) 5...ab4–/+ Black gets in control 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Nc6 8.Qe3 Be6 9.b5 Qa8 10.Bg7 Bg7 With the decisive threat Qa1 11.bc6 Qa1 12.Qc1 bc6 13.Nf3 (13.e3 Bc3 14.Ke2 Nf6+=) 13...Bc3 14.Nfd2 Bd2 (14...Nf6 15.Qd1–/+) 15.Kd2+= Nf6 16.f3 Rg8 (16...c5 17.e3+=) 17.e3 d4 18.g4? (better is 18.ed4 Qd4 19.Ke1 Qe5 20.Kf2 Qc5 21.Ke1=) 18...de3–+ 19.Ke3 Nd5 (19...Rg4 20.Ke2 Rb4 21.Bg2 Qe5 22.Qe3 Qb5 23.Kd2 Rb1 24.Rb1 Qb1 25.Qd4–+) 20.Kd2–/+ Qd4 21.Ke1 Bg4! 22.Be2?? (22.fg4 A deflection 22...Qe4 A double attack) 22...Bf3!! 23.Bf3 (23.Qa3 Qh4 24.Kd1 Bh1 25.Qa8 Qd8 26.Qc6 Ke7 27.Qc5 Qd6 28.Qd6 cd6–+) 23...Rg1 Theme: Double Attack 24.Rg1 Qg1 25.Kd2 Qe3 (25...Qe3 26.Kd1 Qf3 27.Kd2 Qe3 28.Kd1 Qf2–+) 0–1. Drexhage,Ulrich – Hollis,Peter, IECG, 2000.

4.Be5 Nf6 5.b5 Nbd7 6.Bb2 Bd6 7.Nf3 0–0 8.e3 Nb6 9.Be2 Bg4 10.0–0 Re8 11.d3 Na4 (11...c5 12.h3 Na4 13.Bc1+=) 12.Bd4+/– c5 (12...Nc5 13.Nc3+/–) 13.bc6 bc6 14.c4 c5 15.Qa4 cd4 (15...Bf3 16.Bf3 (< 16.gf3 cd4 17.c5 Bc5–/+) 16...cd4 17.ed4 Bh2 18.Kh2 Qb8 19.Kg1+=) 16.Nd4 Be2 (16...dc4 17.Qc4 Rc8 18.Qa4+=) 17.Ne2+/– Bh2 (17...dc4!? 18.Qc4 Rc8+/–) 18.Kh2+– Ng4 19.Kh3 Ne3 20.fe3 Re3 21.g3?? (21.Rf3 Re2 22.Nc3–/+) 21...Qc8–/+ 22.Kg2 Re2 23.Rf2 Qg4 24.Qc6 Rf2 25.Kf2 Qd4 ˝–˝. Ganesan,Arasu – Rohde,Friedhelm, corr 3GMM˝–04, 1998.

4.ba5 Nc6

5.Bc3 Bg4 6.h3 Bh5 7.g4 Bg6 8.d3 Bc5 9.Nf3 Qe7 10.e3 d4 11.Bd2 e4 12.Nh2 Qe5 13.f4 ef3 14.Qf3 de3 15.Bc3 Bd4 16.Bd4 Nd4 17.Qb7 Ra5 18.Qc8 Ke7 19.Kd1 e2 20.Kc1 Nb3 21.cb3 Rc5 22.Nc3 Qc3 23.Kb1 Qb3# 0–1. Chad's Chess V015 – Amyan143, computer chess game, 2001.

5.d3 Nf6 6.Nd2 Bd6 7.e3 Qe7 8.c4 d4 9.e4 Ra5 10.Qc1 b6 11.f4 Ng4 12.Nb3 0–0 (better is 12...Ra4!? 13.fe5 Be5–/+) 13.Na5= Na5 14.Qb1 f5 15.Ne2 fe4 16.de4 ef4 17.Bd4 c5 18.h3 Qh4 (18...Nc4?! 19.hg4 cd4 20.Nd4 Na3 21.Qb3 (21.Qb6? Qe4 22.Be2 Qd4 23.Qd4 Nc2 24.Kf1 Nd4–+) 21...Kh8 22.Bd3= (22.Qb6? Qe4 23.Be2 Qd4 24.Qd4 Nc2 25.Kf1 Nd4–+)) 19.g3 fg3 20.Bg2 Nf2 (20...cd4 21.hg4 Qg4 22.e5+= (22.Qb6 d3 23.Ra2 Rf2 24.Qd8 Bf8 25.Qd3 Rg2–/+)) 0–1. Schalkwijk,Peter – Santos,Maria Cristina (1665), OP–2011–0–01741, 2011.

5.d4 Nd4 6.Bd4 ed4–/+ 7.Qd4 Ra5 8.e3 Nf6 9.Bd3 Bd6 10.Nf3 0–0 11.0–0 Bg4 12.Nfd2 c5 13.Qb2 c4 14.Bh7? Nh7–+ 15.Qb7 Qf6 16.c3 (16.f4 Qa1 17.Qb6 Ra3 18.Qd6 Re3 19.Qd5 Qa7–+) ˝–˝. Unger – Confente, corr 3GMM–15, 1995.

5.e3 Ra5 6.d4 ed4 7.ed4 Bd6 8.Be2 Nf6 9.Nf3 0–0 10.0–0 Re8 11.Nc3 Bg4 12.a4 Qd7 13.Nb5 Bf4 14.Bc3 Raa8 15.Re1 Re4 16.Bd2 Rae8 17.Bf4 Rf4 18.Qd2 Rfe4 19.h3 Bh5 20.Kh1? R4e6 21.Kg1 Qe7 22.Bd3 Bf3 23.Re6 fe6 24.gf3 e5 25.c3 Nh5 26.Qc2 g6 27.Qc1 Nf4 28.Bf1 Qg5 29.Kh2 ed4 30.Nd4 Nd4 31.cd4 Qh4 32.Ra2 Ne6 33.f4 Rf8 34.Bg2 c6 35.Rb2 Nd4 36.Rb7 Qf2 37.Kh1 Ne2 38.Qa1 Ng3 39.Kh2 Nh5 40.Qe5 Qf4 41.Qf4 Nf4 42.Rc7 Ra8 43.Bf1 Ra4 44.Rc6 Ra1 45.Bb5 Ra3 46.Bf1 Rf3 47.Bg2 Re3 48.Bf1 d4 49.Rf6 Rf3 50.Bc4 Kg7 51.Rf7 Kh6 52.Be6 d3 53.Bg4 Rf1 54.h4 d2 55.Rd7 Ne2 56.Be2 Rf2 57.Kg3 Re2 58.Kf3 Re1 59.Rd2 Kh5 60.Rd4 h6 61.Kg3 Re3 62.Kg2 g5 63.hg5 hg5 64.Rd5 Rb3 65.Rd8 Rc3 66.Rd4 g4 67.Rd7 Kh4 68.Rh7 Kg5 69.Rg7 Kf5 70.Rf7 Kg6 71.Ra7 Rd3 72.Ra5 Kf6 73.Rb5 Rc3 74.Ra5 Rb3 75.Rc5 Re3 76.Rb5 Rh3 77.Ra5 Rd3 78.Rb5 Ra3 79.Rc5 Re3 80.Rb5 Rd3 81.Ra5 Rb3 82.Rc5 Rh3 83.Ra5= Rd3 (Better is 83...Kg6–/+) ˝–˝. Bestia_05 – Amyan_14, WB, 2001.

5.Nf3 Bd6 =+.

4.b5 Bd6

5.c4 d4 6.e3 c5 7.d3 Nf6 8.Be2 0–0 9.Nf3 Nbd7 10.0–0 Qe7 11.Re1 de3 12.fe3 e4 13.de4 Ne4 14.Bd3 Ndf6 15.Nbd2 Rd8 16.Ne4 Ne4 17.Qc2 Bf5 18.Rad1 Bg6 19.g3 b6 (19...h6!?=) 20.Nh4+= Ng5 21.Ng6 hg6 22.Qg2 Be5 23.Be5 Qe5 24.h4 Nh7 25.Be4 (25.Qf3 Nf6=) 25...Rab8 (25...Rd1 26.Rd1 Re8 27.Bc6 Qe3 28.Qf2+=) 26.Bd5= Nf6 27.e4 Qc3 28.a4 Ng4 29.Rf1 Ne5 30.Qf2 Rd7 31.Kg2 ˝–˝. Fournier,Frederic (1730) – Virtanen,Vinka, Redhotpawn.com, 2012.

5.e3 Nf6 6.c4 0–0 7.Nf3 e4 8.Nd4 dc4 (8...c5 9.bc6 Nc6 10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Nd4 13.Bd4+=) 9.Bc4+= c5 10.bc6 Nc6 11.f4 (11.Nc6 bc6 12.Nc3 Rb8+=) 11...ef3 12.Qf3? (better is 12.Nf3!? Ng4 13.0–0 Nh2 14.Nh2 Bh2 15.Kh2 Qh4 16.Kg1 Qc4 17.Nc3–/+) 12...Ne5–+ 13.Qe2 (13.Qf1 Ne4 14.Nc3 Nc4 15.Ne4 Nb2 16.Nd6 Qd6–+) 13...Ne4 14.0–0 Bg4 15.Qe1 (15.Nf3 Bf3 16.Rf3–+) 15...Nc4 (15...Nc4 16.d3 Nb2 17.de4 Be5–+) 0–1. roy1nc6 (1830) – antinephilehi (1955), gameknot.com, 2014.

5.Nf3 Nd7 6.c4 dc4 7.e4 Ngf6 =.

5.Nf3 Nd7 6.e3 Ngf6 7.c4 e4 Black terminates the opponent with strong threats 8.Nd4 0–0 (8...dc4 9.Bc4 0–0 10.0–0+=) 9.Be2 (9.cd5 Nd5 10.d3 ed3 11.Bd3 Ne5=) 9...dc4–/+ 10.Bc4 Ne5 11.Qe2 (11.Be2 c5 12.bc6 bc6=) 11...Nfg4 12.d3 (12.f4 ef3 13.Nf3 Nf3 14.Qf3 Ne3 15.de3 Qh4 16.Qf2 Qc4 17.Qe2–+) 12...Qf6–+ (worse is 12...Nd3 13.Bd3 ed3 14.Qd3+=) 13.0–0?? (better is 13.Qd2–+) 13...Nc4 14.dc4 (14.g3 ed3 15.Qd3–+) 14...Bh2 (14...Nh2 15.Rc1 Ng4 16.c5 Bh2 17.Kf1–+) 15.Kh1 Qh4 (15...Qh4 16.Nf3 ef3 17.Bf6 Nf6 18.Rd1 Be5 19.Kg1 Qh2 20.Kf1 Qh1) 0–1. Zaichenko,Andrey (1800) – Sharland,Michael (1840), FICGS, 2007.

5.Nf3 Nd7 6.e3 Ngf6 7.Be2 c5 +=.

5.Nf3 Nd7 6.e3 Ngf6 7.Be2 e4 8.Nd4 0–0 9.Nc3 Nc5 10.0–0 Qe7 11.f4 ef3 12.Bf3 (12.Nf3 Bd7 Combination; 12.Bf3 Qe5 Combination; 12.Rf3 Bg4 Decoy; 12.gf3 Bh3 Combination) 12...Nce4 13.Qe2 (13.Nde2 Re8=+) 13...a4 14.Be4 Ne4 (14...de4 15.Nf5 Bf5 16.Rf5=) 15.Ne4 (15.Nd5 Qe5 16.Nf4 g5=+) 15...Qe4 (15...de4 16.Qh5=) 16.Qd3 (16.Qf2 Bg4=) 16...g6 (16...Re8 17.Qe4 de4 18.Nf5=+) 17.Bc3 (17.Qc3 Qe5 18.g3 f6=) 17...Re8 (17...Qd3 18.cd3 Bd7 19.Rfb1=+) 18.Bb4 (18.Qe2 Qh4 19.Nf3 Qc4=) 18...Be5 (18...Qd3 19.cd3 Bb4 20.ab4=+) 19.Qe4=+ de4 20.Rab1 f5 21.Bc3 Bd7 22.Rf2 Bf6 (22...Rab8 23.b6=+) 23.g3 (23.b6 c5 24.Nb5 Bb5 25.Bf6 Bc4=) 23...h5 (23...Be7 24.Bb4=+) 24.Ne2 (24.h3 Kf7=+) 24...Be7 25.Bb4 Bg5 (25...Bd8 26.Bc3=+) 26.h4 Bh6 27.Bc3 Be6 28.Kg2 Ba2 29.Rb2 Bf7 (29...Bc4 30.Nf4 Bf8 31.Bb4=+) 30.Rb1 Kh7 (30...c5 31.bc6 bc6 32.Rb6=+) 31.Nf4 b6 (31...Bf8 32.Bb4 Bg7 33.Bc3=+) 32.Nh3 (32.Kh3 Bf8 33.Bb4 Bg7–/+) 32...Kg8 33.Ng5 (33.Nf4 Bf8 34.Bb4 Bg7=+) 33...Bd5 (33...Ba2 34.Rb2 Bd5 35.Rb1=+) 34.Nh3 Ba2 35.Rb2 Bf7 36.Ng5 Rec8 (36...Bd5 37.Rf4=+) 37.Nf7 Kf7 38.Rb4 Ke6 39.Rc4 c5 40.bc6 Bf8 41.Bb4 (41.c7 Bc5 (worse 41...Ba3 42.Rc6 Kd7 43.Rg6+=) 42.Bb4 Kd5 43.Bc5 Kc4 44.Bb6 Ra6 45.d3 ed3 46.cd3 Kc3 47.Bd4 Kd3–/+) 41...b5 42.Rd4 Rc6 43.Bf8 (43.d3 Bg7 44.de4 Bd4 45.ef5 gf5 46.ed4 Rd8=+) 43...Rf8 44.c3 Rc4 (44...Rfc8 45.Rf1–/+) 45.Rf1 Rd4 (45...Rf7 46.Kf2 Rc5 47.Ke2=+) 46.ed4=+ Kd5 47.Kf2 b4 (47...f4 48.Rb1 fg3 49.Kg3=+) 48.cb4 (48.ab4 Kc4 49.Rb1 Rb8=) 48...Kd4=+ 49.Ke2 Kc4 (49...Rf7 50.Rh1=+) 50.Rc1= Kb3 51.Rc3 Kb2 52.Ke3 Rd8 53.Ke2 Rb8 54.Kf2 Rd8 55.Ke3 Rd7 ˝–˝. marekt (2200) – vishm (2185), gameknot.com, 2015.

5.Nf3 Qe7 6.e3 Nf6 7.c4 0–0 (7...e4 8.Nd4+=) 8.c5 Bc5 9.Be5 Nbd7 (9...Bg4!? 10.d4 Bd6 11.Bd6 Qd6=) 10.Bc7+= d4 11.Bd3 Nb6 12.Bg3 (12.Bb6 Bb6 13.0–0 de3 14.de3 Rd8+=) 12...de3 13.de3 Rd8 14.Qc2 Bg4 15.0–0 Rac8 16.Qe2 (16.Bf5 Bf5 17.Qf5 Rd5=) 16...Ne4 17.Be4 Qe4 18.Rc1 1–0. Cirulis,Ilmars (1785) – Lubas,J˘zef (1820), FICGS, 2015.

4.b5 Nd7

5.d4 ed4 6.Bd4= c5 7.bc6 bc6 8.e3 c5 9.Bb2 Qb6 (9...Rb8 10.Ra2=) 10.Ra2 (10.Qd5? Qb2 11.Qa8 Ne7 12.Qa5 Qa1–+) 10...Bb7 (10...Qe6 11.Qf3+=) 11.c4 Ngf6 12.Nf3 Rd8 13.Be2 (13.Bc3 Bd6=) 13...Bd6 14.Nbd2 0–0 15.0–0 (15.cd5 A) worse is 15...Nd5 16.Nc4 Qa6 17.e4+/– (17.Nd6?! Qd6 18.Qd2 Rfe8=); B) 15...Bd5 16.Nc4 Qc7=) 15...Qc7 16.cd5 Bd5 17.Bc4 Ba8 (17...Rfe8 18.Bd5 Nd5 19.Qa4=) 18.Qc2 Ne5 (18...Ng4 19.h3 Nge5 20.Ng5+=) 19.Ne5 Be5 20.Be5 Qe5 21.Rc1 Ng4 22.Nf1 Qf6 23.Qc3 (23.Qa4 Ne5 24.Bb5 Nf3 25.Kh1 Nh4=) 23...Ne5 (23...Qc3 24.Rc3 Nf6 25.f3=) 24.Be2 c4 25.Ng3 (25.Nd2=) 25...g6 (25...Qc6!? 26.e4 Qc5+=) 26.Rac2 (26.Qa5 Nd3 27.Bd3 Rd3+/–) 26...Qe7 (26...Qc6 27.e4 Qc5 28.Kh1+/–) 27.h4 (27.Qa5 h5 28.h4 Nd3+/–) 27...Rfe8 (27...Nd3 28.Rd1+=) 28.h5 (28.Qa5 Nd3 29.Rd1 Qf6+/–) 28...gh5 29.Nh5 (29.Qa5? h4 30.f4 Nc6–+ (30...hg3?! 31.Qe5 Qh4 32.Qh5 Qh5 33.Bh5–/+); 29.Bc4 h4 (worse is 29...Nc4 30.Qc4 Qg5 31.Qe2+/–) 30.Nf1 h3–/+) 29...Qg5 30.Ng3 h5 (30...Nd3 31.Rd1 Ne5 32.Rd4+= (32.Qa5?? Nf3 33.Bf3 Rd1 34.Bd1 Qa5–+)) 31.Bh5+/– (31.Bc4 Nc4 32.Qc4 h4–+) 31...Rd6 (31...Rd3 32.Qe1 Ra3+–) 32.Qe1 (better is 32.Be2 Nd3 33.Rb1+/–) 32...Nd3= 33.Qd2 Rf6 (33...Red8!? 34.Rc4 Nc1 35.Qc1 Bb7+=) 34.Rf1+= (34.Rc4 A) 34...Nc1? 35.Rg4 (35.Qc1?! Qb5+/–; 35.Rc1?! Rc6+=) 35...Qg4 36.Bg4+–; B) 34...Rf2 35.Qf2 Nf2–+) 34...Kh7 (34...Rc6 35.Qc3+/–) 35.Be2 (35.Rc4 Qd5 36.Ne4 Re4 37.Re4 Qe4–/+) 35...Nf2 36.Rf2 Qg3 37.Bc4 Rf2 38.Qf2 Qe3 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (2035) – Nichols,Scott (2320), FICGS, 2016.

5.d4 e4 6.c4 +=.

5.e3 c5 6.c4 d4 7.d3 f5 (7...Nh6 8.Nf3+=) 8.Nd2 (8.Qf3 Nb6=) 8...Ngf6+= 9.g3 Bd6 10.Bh3 Nb6 11.Ngf3 0–0 12.0–0 f4 (12...a4 13.Bg2=) 13.Bc8= Qc8 (worse is 13...Nc8 14.gf4 de3 15.fe5+=) 14.gf4 de3 15.fe3 ef4 16.Bf6 Rf6 17.Ne4 Qg4 (17...Rg6 18.Kh1 fe3 19.Qe2=) 18.Kh1= Rh6 19.Ra2 (19.ef4 Qf4 20.Qe2 Rf8=) 19...Rf8 (19...fe3 20.Rg2 Qf4 21.Qa1=) 20.Rg2= Qd7 21.Nfg5 fe3 22.Rf8 Bf8 23.Qf3 Nc8? (better is 23...Bd6!?=) 24.Nh7!+/– Qf7 (24...Kh7 25.Ng5 Double attack (25.Qf8 Deflection; 25.Qf8 Overloading); 24...Rh7 25.Nf6 Double attack) 25.Qf7 Kf7 26.Nf8 Kf8 27.Nc5 b6 28.Ne4 Ne7 29.Re2 Nf5 30.Kg2 Ke7 (30...Re6 31.Kh3+/–) 31.Ng3+– Nh4 32.Kf1 (32.Kh3 Nf3 33.Kg4 Nh2 34.Kf4 Rh4 35.Ke3 Kd8+–) 32...Rf6 33.Ke1 Rf3 34.Ne4 Nf5 (34...Kd8 35.Nc3+/–) 35.Nc3 Kd6 36.Rg2 (36.Nd5 Nd4 37.Re3 Nc2 38.Ke2 Nd4 39.Kd1 Rf1 40.Re1 Rf3+–) 36...Nd4 37.Rg7 Rh3 (37...Nc2 38.Kd1 Nd4 39.Ne4 Ke6 40.Ng5 Kf6 41.Nf3 e2 42.Ke1 Nf3 43.Ke2 Nd4 44.Ke3 Nf5 45.Ke4 Ng7 46.Kd5+–) 38.Ne4 (38.Rg2!? Ke5+–) 38...Ke5+/– 39.Re7 (39.Rg2!?+/–) 39...Kf4+= 40.Nc3 Kf3 41.Rf7 Kg4 42.Ne2 Nc2 43.Kd1 Na3 44.Rf4 Kg5 45.Re4 Nb1 46.c5 (46.Re6 Kf5 47.Rb6 Rh2+–) 46...bc5 47.b6 Rh7? (better is 47...Rh2!? 48.Re3 Rh6 49.Re5 Kg4+/–) 48.Re3+– Rh6 (48...Kf6 49.Kc2 Na3 50.Kb3+–) 49.Re5 Kg4 50.Re4 Kf3 51.Ng1 (51.b7 Rb6 52.Re7 a4+–) 51...Kg2 (51...Kf2 52.Nh3 Rh3 53.b7 Rd3 54.Kc2+/–) 52.Re2 (better is 52.Rg4!? Kf2 53.b7+–) 52...Kg1+= 53.Rb2 Nc3 54.Kd2 Na2 (54...Nd5!? 55.Rb1 Kh2+–) 55.Rb1+– Kf2 56.b7 Re6 57.Kc2 Re2 (57...Re8 58.b8Q Rb8 59.Rb8+–) 58.Kb3 a4 59.Ka4 Nc3 60.Kb3 Nb1 61.b8Q Nd2 62.Kc3 Nf3 63.Qh8 (63.Qg3 Ke3 64.Qd6 Nh2 65.Qc5 Kf4 66.Qf8 Ke3+–) 63...Ra2 64.h4 1–0. Cirulis,Ilmars (1905) – Pareschi,Remo (1955), FICGS, 2016.

5.e3 c5 6.c4 Ngf6 =.

5.e3 c5 6.d3 Bd6 7.Nd2 Ngf6 8.Ne2 d4 (8...Qb6 9.c4+=) 9.Ng3 (9.Nc4 Qc7=) 9...Nb6 10.c4 de3 (10...dc3 11.Bc3 0–0 12.Nde4+=) 11.fe3= 0–0 (11...Ng4 12.Qf3=) 12.Be2 Qc7 13.0–0 Be6 14.Nf5 (14.Bf3 Be7+=) 14...Nbd7 (14...Bf5 15.Rf5 Nbd7 16.Qe1+=) 15.e4 (15.Qe1 Rfe8+=) 15...Ne8 (15...Nb6 16.Bg4=) 16.Ne3 (16.Qe1 Rd8+=) 16...Qd8 17.Qe1 g6 (17...Qg5 18.Nd5+=) 18.Nf5 (18.Qg3 Ng7+/–) 18...Be7 (18...Qb6 19.Qg3+=) 19.Nh6 (19.Qg3 f6+=) 19...Kh8 (19...Kg7 20.Ng4 f6 21.Ne3+=) 20.Ng4 Bd6 21.Ne3 Qg5 (21...Kg8!?=) 22.Nd5+= a4 23.Nf3 Qd8 24.h4 (24.Rb1 f6+=) 24...f6 25.h5 gh5 26.Nh4 Ng7 27.Ne3 Bc7 28.Rb1 Qe8 29.Qd2 Ba5 30.Qc1 Bd8 (30...Nb6 31.Nd5 Nd7 32.Qe3+=) 31.Rf3 (31.Qc2 Rg8+=) 31...Rg8 32.Qf1 Bf7 (32...Be7 33.Qf2+=) 33.Nhf5+/– Ne6 (33...Nf5 34.Nf5 Qe6 35.Qf2+/–) 34.Nd6 Qf8 35.Nb7 Ng5 36.Rf5 (36.Rg3 Bc7 37.Bc3 Ra7=) 36...Be6+= 37.Nd5 Qg7 38.Bh5 (38.Nd8 Bf5 39.Qf5 Rad8+=) 38...Nh3+= 39.Kh1 Bf5 40.ef5 Ng5 41.Nd8 (41.Bc1 Be7 42.Bd2 Rab8=) 41...Rad8= 42.Qe2 (42.Qg1 Rb8=) 42...Nf7 (42...Rb8 43.Bc3=) 43.Rf1 (43.Ne7 Rgf8+=) 43...Nh6 (43...Nd6 44.g4=) 44.Kg1 (44.Bc1 Rb8+=) 44...Qg3= 45.Bc3 Ng4 (45...Rb8 46.Be1 Qh3 47.Bg6+=) 46.Bg4 Qg4 (46...Rg4? 47.Nf6 Nf6 48.Be5+–) 47.Qg4 Rg4 48.Ne3 Rh4 (48...Rg5 49.Ba5 Rb8 50.Kf2=) 49.Rb1 Kg7 (49...Nb6 50.Rd1 Rd6 51.Ba5=) 50.g3 (50.Kf2 Rb8=) 50...Rh5 51.Kg2 (51.Ba5 Rb8=) 51...Rg5 (51...Nb6 52.Rd1=) 52.Ba5 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1905) – Ortiz,Clodomiro (2125), FICGS, 2015.

5.e3 Bd6 6.d4 +=.

5.e3 Ngf6 6.c4 dc4 7.Bc4 Nb6 8.Be2 +=.

5.e3 Ngf6 6.c4 c6 7.Qc2 Bd6 8.Nf3 h6 (8...0–0!?+=) 9.Nc3 Nb6 (9...e4 10.bc6 bc6+/–) 10.Nd5?? (better is 10.bc6!? bc6 11.cd5 cd5 12.Nb5+/–) 10...Nbd5 (better is 10...cd5!? 11.c5 e4=) 11.cd5+= cb5 (better is 11...cd5!? 12.Ne5 0–0+=) 12.Bb5+– Bd7 13.Bd7 Qd7 14.e4 (14.Ne5 Be5 15.Be5 Qd5 16.Bf6 gf6+–) 14...0–0 15.Be5 Be5? (better is 15...Rac8!? 16.Qd3 Be5 17.Ne5 Qa4+/–) 16.Ne5+– Qe7 17.f4 g5 (17...Rfe8 18.0–0+–) 18.g3 (18.d4 Rac8 19.Qe2 Qc7+–) 18...Rac8 (18...gf4 19.gf4 Nh5 20.d4 Nf4 21.0–0+–) 19.Qd3 gf4 (19...Kh7 20.Rb1 gf4 21.gf4+–) 20.gf4 Nd7 21.Nd7 Qd7 22.Qd4 (22.Rg1 Kh8+–) 22...Rfe8? (22...Kh7+–) 23.Rg1 Kf8 24.d3 (better is 24.Kf2 Qd6 25.Kf3+–) 24...Rc2 (24...Qd6 25.Rb1 Rc7+–) 25.d6 Re6 (25...Qd6 26.Qd6 Re7 27.Qh6 Ke8 28.Rg8 Kd7 29.Qb6 Re8 30.Qd4 Ke7 31.Qe5 Kd7 32.Qe8 Kd6 33.Qd8 Kc6 34.Qc8 Kb5 35.Rb1 Rb2 36.Rb2 Ka4 37.Qb7 Ka3 38.Qb3) 26.Qh8 1–0. combijack (1640) – ksasidhar, gameknot.com, 2006.

5.e3 Ngf6 6.c4 Bd6 7.cd5 Nd5 8.d3 0–0 9.Nf3 Qe7 (9...Re8 10.Nbd2+=) 10.Be2 Nc5 (10...c6 11.bc6 bc6 12.Qc2=) 11.0–0 (11.d4 ed4 12.Qd4 Nf6=) 11...Nb6 12.a4 (12.d4 ed4 13.Qd4 f5+=) 12...Rd8 (12...Bf5 13.e4 Bg6 14.Nc3+=) 13.Nbd2 Bf5 (13...Bd7 14.Be5 Be5 15.Ne5 Nba4 A) worse is 16.Ra4 Na4 (16...Qe5? 17.d4 Qe8 18.dc5+–) 17.Qa4 Qe5–/+; B) 16.d4+=) 14.Qc2 Nd5 15.Ne4 (15.Be5 Be5 16.Ne5 Nb4=) 15...Nb4+= 16.Qb1 f6 (16...Ne4 17.de4 Bg4 18.h3+=) 17.Nh4 (17.Rd1 Ne4 18.de4 Be6=) 17...Be6+= 18.d4 (18.Nd6 Qd6 19.d4 ed4 20.Bd4 Nb3+=) 18...Nb3 19.Ra3 (worse is 19.Nd6 A) 19...Qd6?! 20.de5 fe5 21.Nf3+=; B) 19...Na1? 20.Ndf5 Qf8 21.Ba1+– (21.Qa1?! g5+/–); C) 19...cd6 20.Nf3 Na1 21.Qa1 Rac8–+) 19...ed4 20.ed4 (20.Bd1 f5 21.Bb3 Bh2 22.Kh1 fe4 23.Qe4 Be5+/–) 20...Bf4 (20...Nc2 21.Rb3 Bb3 22.Nd6 cd6 23.Bd3–/+) 21.Qd1 Kh8 (21...Bd5 22.Nc3 Nd2 23.Re1=) 22.Ng3 (22.Bf3 f5 23.Nf5 Bf5 24.Qb3 Be4=) 22...Nd2 23.Re1 Qf7 (23...Qd7 24.Nh5 Bg5 25.Nf3 Nf3 26.Bf3=) 24.Nh5+= Bh6 25.f4 Ne4 (better is 25...Nc4 26.Bc4 Bc4+=) 26.Ng7 (better is 26.Bf3!? Nd6 27.Rae3=) 26...Qg7–/+ (worse is 26...Bg7 27.Bh5 Qd7 28.Re4+=) 27.Bf3 f5 28.Be4 (better is 28.Nf5!? Bf5 29.Be4 Be4 30.Re4–/+) 28...fe4–+ 29.Rg3 Qf6 30.Qh5 Bg7 31.d5 Qb2 32.de6 Qf6 (32...Re8 33.Ng6 Kg8=) 33.Nf5+= Rf8 34.Rg7 Qf5 35.Qh6 (35.Qf5 Rf5 36.Rd7 Re8 37.Re4 Nd5+=) 35...Rg8 (35...Nd3 36.g4 Rf6 37.Rh7 (37.gf5?? Rh6 38.Rd7 Ne1–+) 37...Qh7 38.Qf6 Kg8 39.Re3+/–) 36.Rf7 (36.Rc7 Nd3 37.Re3 Rg2 38.Kg2 Qg4 39.Rg3 Nf4 40.Qf4 Qf4–+) 36...Qg6 (36...Rg2 37.Kh1 Qg6 38.Rf8 Rf8 39.Qf8 Qg8 40.e7+=) 37.Qg6+= Rg6 38.Re4 Nd5 39.e7 (39.Re5!? c6 40.Rb7 Nf4 41.e7=) 39...Re8= 40.Re5 c6 41.Rf8 Rg8 42.bc6 bc6 43.Rf7 Rg7 44.Rf8 Rg8 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1905) – Duenas,Alexis (1900), FICGS, 2015.

5.e3 Ngf6 6.c4 Bd6 7.cd5 Nd5 8.d3 N7b6 9.Nf3 Qe7 (9...Bg4 10.h3 Bf3 11.Qf3=) 10.Nbd2= Bd7 (10...0–0 11.Ne4=) 11.d4 ed4 12.Nd4 0–0 13.Be2 (13.Qc2 Rfe8=) 13...c5 14.bc6 bc6 (worse is 14...Bc6 15.Nf5 Qe6 16.Bg4+/–) 15.0–0 (15.Qc2 c5 16.Nb5 Bf4=) 15...Rab8+= 16.Rc1 Attacking the isolated pawn on c6 (16.Re1 Rfd8=) 16...Ne3 (16...Rfc8!?+=) 17.fe3= Nd5 18.Nc4 Rb2 (18...Ne3!? 19.Qd2 Nf1 20.Bf1 Bc5=) 19.Nb2 (19.e4 Qe4 20.Bf3 Qh4 21.Nd6 Ne3=) 19...Ne3+= 20.Qd2 Nf1 21.Bf1 ˝–˝. Benassi,Aspasio (2105) – Flores,Luis (2115), FICGS, 2016.

5.e3 Ngf6 6.c4 Bd6 7.cd5 Nd5 8.d4 e4 9.Ne2 (9.Qg4 N7f6 10.Qg7 Rg8=) 9...0–0 (9...Qh4 10.g3 Qe7 11.Nbc3+=) 10.Nbc3 N7f6 11.Nd5 Nd5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Bd7 14.a4 Qg5 15.h4 (15.Qc2 Qd5=) 15...Qf5 (15...Qd5 16.Qd2+=) 16.Bc4 Qg6 17.Kf1 h6 (17...Bg4 18.h5 Qf5 19.Be2 Be2 20.Qe2+=) 18.h5= Qg5 19.Rc1 b6 20.Bb2 Rae8 (20...Rad8 21.Qb3=) 21.g3 (21.Kg1 Re7=) 21...Bg4+= 22.Be2 Be2 (22...Be6 23.Bc4+=) 23.Qe2= Re6 24.Rh4 (24.Kg2 Rfe8+=) 24...Rfe8 25.Bc3 (25.Kg2 Rf6+=) 25...Rf6 26.Kg2 Rf3 27.Be1 Qf5 28.Rc6 Be7 (28...Kh7 29.Bd2=) 29.Rf4 (29.Re4 Rg3 30.Kg3 Qe4+=) 29...Rf4+= 30.ef4 Qd7 31.Bd2 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1905) – Cesbron,Guy (1900), FICGS, 2015.

5.e3 Ngf6 6.c4 e4 (6...dc4 7.Bc4 Bd6 8.d4=+) 7.d3 (7.cd5 Nc5=) 7...ed3 8.Bd3 Nc5 9.Be2 Bf5 (9...Be6 10.Nd2=) 10.Bd4 (10.cd5 Qd5 11.Bf6 Qd1 12.Kd1 gf6=) 10...dc4 11.Bc4 Be6 (11...Bd6 12.Nc3=) 12.Qc1 (12.Qc2 Bc4 13.Qc4 Qd5 14.Qd5 Nd5=) 12...Bc4 (12...Nb3 13.Bb3 Bb3 14.Nf3=) 13.Qc4 Qd5 14.Qd5 Nd5 15.Nd2 Ne6 16.Ne2 Be7 (16...a4 17.Nc4=) 17.Nc4 Nd4 18.Nd4 Bf6 19.0–0–0 Nc3 20.Rd3 Ne4 (20...Bd4 21.ed4 Nb5 22.Re1 Kf8 23.Re5+=) 21.Rf1 a4 22.Ne2 (22.Kc2 Rd8=) 22...Rc8 (22...Ke7 23.f3 Nc5 24.Rdd1=) 23.Kc2 (23.f3 Nd6 24.Nd6 cd6 25.Kd2 Rc5+=) 23...h5 (23...Ke7 24.f3 Nd6 25.Nd6 cd6 26.Kd2=) 24.Nd2 (24.Nf4 g5 25.Nd5 Bg7+=) 24...Nc5 25.Rd5 b6 (25...Be7 26.Rd1=) 26.Nc4+= Ke7 (26...h4 27.h3+=) 27.Na5+– Kf8 28.f3 (28.Nc6 Re8+–) 28...Be7 (28...Re8 29.Nc4+–) 29.Nc6 Bd6 (29...Ne6 30.e4+–) 30.h4 (30.e4 Bh2 31.Rh1 Bd6 32.Rdh5 Rh5 33.Rh5 Kg8+–) 30...f6 (30...Ne6 31.Kb2+–) 31.Rfd1 Kf7 32.e4 Rce8 33.g3 Rh6 (33...g6 34.R1d4+–) 34.Rg1 (34.Ned4 g6 35.Ne2 Ne6+–) 34...Rhh8 (34...Nd7 35.Nc3+–) 35.Nf4 (35.Nc3 g6+–) 35...Ne6 36.Ne6 Re6 37.Kd3 (37.Rd4 Ra8+–) 37...Ra8 (37...Ree8 38.Ra1+–) 38.Ra1 (38.Kc4 g6+=) 38...g6 (38...Bg3 39.Rh5 Rd6 40.Ke3+=) 39.f4 Rae8 40.Rd4 Ra8 41.Ra2 Kg7 ˝–˝. marekt – vladica, internet, 2014.

5.Nf3 e4 6.Nd4 Nc5 7.Nc3 Nf6 8.e3 Bd6 9.Be2 0–0 10.0–0 Re8 (10...Be5 11.f4 Bd4 12.ed4=+) 11.f4 ef3 (11...Qd7 12.Qe1=) 12.Nf3 c6 (12...Qe7 13.Qe1=) 13.Rb1 h6 (13...Nce4 14.a4=) 14.a4 (14.bc6 bc6 15.Qe1 Ba6=) 14...Qc7 (14...Nfe4 15.Ra1=) 15.Ba3 (15.bc6 bc6 16.Ba3 Bg4 17.Bc5 Bc5=+) 15...Ne6 (15...Nfe4 16.Ne4 de4 17.Bc5 Bc5 18.Nd4=) 16.Bd6 Qd6 17.bc6 (17.Bd3 d4 18.Ne2 de3 19.de3 Qa3=) 17...bc6 18.h3 (18.Bd3 d4 19.Ne2 de3 20.de3 Qc5=+) 18...d4 (18...Ne4 19.Ne4 de4 20.Nh4=+) 19.Nd4 (19.ed4 Nd4 20.Bd3 Be6=+) 19...Nd4 20.ed4 Qd4 21.Kh1 Re5 (21...Be6 22.Bf3 Rac8 23.Qc1=+) 22.Rf3 (22.Bd3 Bd7=) 22...Bd7 23.Bd3 (23.Rd3 Qh4=+) 23...c5 Attacking the isolated pawn on a4 (23...Rae8 24.Qf1=+) 24.Bb5 (24.Qf1 A) 24...Ba4? 25.Rf4 Bc2 26.Rd4 (26.Bc2?! Qd2 27.Be4 Rae8=) 26...Bb1 27.Ra4 (27.Qb1?! cd4 28.Qb7 Ree8+=) 27...Bd3 28.Qd3+–; B) 24...Bc6 25.Rf4 Qd7=+) 24...Bg4 25.hg4 Ng4 26.Qf1 Rh5 27.Rh3 Nf2 28.Kh2 Qe5 (28...Nh3 29.gh3 Qd2 30.Qg2=+) 29.Kg1 Nh3 30.gh3 Rd8 31.Qf2 (31.Bd3 Qg5 32.Qg2 c4=+) 31...Rh3 32.Bf1 Rh5 33.Re1 Qg5 34.Bg2 Rd2 35.Re8 Kh7 36.Re2 Re2 37.Ne2 (37.Qe2 Qe5 38.Qe4 g6 39.Qe5 Re5–+) 37...Qg4 38.Nc3 Rg5 39.Kh2 f5 40.Kg1 h5 (40...Qg3 41.Nd5–+) 41.Kf1 (41.Kh2 Qc4 42.Qf3 Qd4–+) 41...Qg3 (41...Qc4 42.Ne2–+) 42.Ne2 (42.Nd1 Qf2 43.Nf2 Rg3–+) 42...Qf2 43.Kf2 Rg4 44.Bh3 Ra4 45.Bf5 Kh6 46.Ke3 Ra3 (46...h4 47.Nc3 Ra3 48.Kd3–+) 47.Kd2 g5 (47...h4 48.c3–+) 48.Be6 (48.Nc3 g4–+) 48...g4 49.Nf4 h4 (49...Rf3 50.Nd3–+) 50.Nd3 Kg5 (50...g3 51.Bh3–+) 51.Nf2 (51.Nc5 h3 52.Ne4 Kh4–+) 51...Rg3 (better 51...g3!? 52.Nh3 Kf6 53.Bd5–+) 52.Ne4 Kf4 53.Nc5 Rg2 54.Kd3 h3 55.Bd5 g3 56.Ne6 Kg4 57.Nd4 Rf2 58.Ke3 h2 59.Nf3 (59.c3–+) 59...Rf3! 60.Bf3 Kh3 0–1. Luzuriaga,Norberto Horacio (1980) – Kireev,Sergey (2335), SM–2009–0–00088, 2009.

4.b5 Ne7

5.Be5= Nd7 6.Bb2+=.

5.Be5= Bg4 6.Bb2+=.

5.Be5= Bg4 6.Nf3+= Nd7 7.Bb2 Nf5 8.Nc3 d4 9.Ne4 Nb6 (9...Nc5 10.h3 Bf3 11.ef3+–) 10.e3 Na4 (10...Qe7 11.h3 Bf3 12.gf3=) 11.Bd4 Qd7? (better 11...Nd4!? 12.ed4 Qe7+–) 12.c3+– Nd4 (12...Nb6 13.h3 Bf3 14.Qf3 (14.gf3?! Be7+–) 14...Nd4 15.cd4+–) 13.cd4 (13.Qa4?! Nf3 14.gf3 Bf3+=; 13.ed4?! Qe7 14.Qc2 Bf3 15.gf3 Nb6+–) 13...Bf3 14.gf3 (14.Qf3 Be7+–) 14...Nb6 15.Rg1 0–0–0 16.Qb3 f5 (16...Kb8 17.Ng5 Nd5 18.Bc4+–) 17.Ng5 h6?! (17...Nd5 18.f4 g6+–) 18.Nf7 Bd6 19.Rg7 (19.Bd3 Bh2 20.Rg6 Bd6+–) 19...a4 (19...Rhf8 20.Nd6 Qd6 21.Rc1+–) 20.Qa2 Rdf8 (20...Rde8 21.Nd6 Qd6 22.Rc1+–) 21.Nd6 Qd6 22.Rc1 Kb8 Black intends f4 (22...Nd5+–) 23.Rcc7 Qc7 24.Rc7 Kc7 25.Bh3 (better 25.Qe6 Re8 26.Qf5 Kb8+–) 25...f4 (25...Rf6 26.Qc2 Kb8 27.Bf5+–) 26.Qe6 Re8 27.Qf7 Kb8 28.Qf4 Ka7 29.Qc7 Rhg8 30.f4 Rd8 (30...Rg6 31.Ke2 Reg8 32.f5+–) 31.Kf1 Ra8 (31...Rge8 32.Be6! Rf8 33.f5+–) 32.Be6 Rge8 (32...Rgd8 33.f5 Rdc8 34.Bc8 Rc8 35.Qg7+–) 33.f5 Rad8 (33...h5 34.Kg2 Rad8 35.f6+–) 34.f6 Rc8 (34...Rh8+–) 35.Bc8 Rc8 36.Qc8! Nc8 37.f7 Nd6 38.f8Q Nb5 39.Qb4 Nc7 40.Qa4 Kb6 41.Qd7 Ne6 42.Qe6 Kc7 43.Qh6 Kd7 (43...Kc8 44.Qd6 b6 45.d5 Kb7 46.Qc6 Ka6 47.Qa8 Kb5 48.d3 Kc5 49.Qc6) 44.Qb6 Kc8 (44...Ke7 45.d5 Kf7 46.Qb7 Kg6 47.d6 Kf6 48.Qe7 Kf5 49.d7 Kg4 50.Qe5 Kh4 51.h3 Kh3 52.Qh5) 45.d5 Kd7 46.Qb7 Kd8 (46...Ke8 47.d6 Kd8 48.Ke2 Ke8 49.Qe7) 47.d6 Ke8 48.Qe7 1–0. Pierre – Shayben, internet, 2020.

5.Be5= Bg4 6.h3 Ng6 (better 6...Be6!?+=) 7.Bc7+– Qc7 8.hg4 Ne5 (8...Bc5 9.Nf3+–) 9.e3 Ned7 (9...Nbd7+–) 10.Nc3 Nb6 11.Nge2 Bd6 12.Nd4 Bc5 (12...N8d7 13.Qf3 Be5 14.Bd3+–) 13.Qf3 Qd8 (13...N8d7 14.Nd5 Nd5 15.Qd5+–) 14.Nf5 Bf8 15.Qf4 f6 16.g5! g6 (16...fg5 17.Qe5 Double attack) 17.Nd4 Qd6 18.Bd3 (18.gf6?! Qf4 19.ef4 N8d7+–) 18...Qf4 19.ef4 Kf7 20.f5 Bg7 (20...gf5 21.g6! Kg6 22.Bf5 Kg7 23.Ne6 Kf7+–) 21.Rh6 (better 21.Rh7! gf5 22.g6 Kg6 23.Bf5 Kf7 24.Rh8 Bh8 25.Be6 Kg6 26.Nd5 (26.Bd5?! f5+–) 26...Nd5 27.Bd5+–) 21...Bh6+= 22.gh6 N8d7 23.0–0–0 Rae8 24.Be2 Nc5 25.Rh1 Ne4 26.fg6 hg6 27.Ne4 de4 (27...Re4 28.c3+=) 28.Nb3 (28.f3 a4+=) 28...a4 29.Na5 (29.Nc5 Re7+=) 29...Re7 30.c4 (30.Kb2 f5+=) 30...Rc7 31.d4 (31.f3 f5+=) 31...ed3= 32.Bd3 Nd7 (32...f5 33.Kd2=) 33.Kc2 (33.Be4 b6 34.Nc6 Nc5+=) 33...Nc5= 34.Kc3 Nd3 (34...Rd7 35.Bc2=) 35.Kd3+= g5 (better 35...b6 36.Nc6 Rd7 37.Kc3 g5+=) 36.c5?? (36.b6 Rd7 37.Kc3 Kg6+–) 36...Kg6 (better 36...Rc5!? 37.Nb7 Rc7 38.Nd6 Kg6=) 37.c6 (37.Kc4 b6 (37...Rh6?? 38.Rh6 Kh6 39.b6+–) 38.Nc6 bc5 39.Kc5 Rd7+– (39...Rh6 40.Rh6 Kh6 41.b6+–)) 37...bc6 38.b6 Rch7? (better 38...Rd7 39.Kc4 Rd2 40.Nc6 Kh7+=) 39.Kc4 Rc8 (39...Re8 40.Rb1 Re2+–) 40.b7 Rb8 (40...Re8 41.Rb1+–) 41.Kc5 Rhb7 (41...g4+–) 42.Nb7 Rb7 (42...Re8+–) 43.h7 Rh7 44.Rh7 Kh7 45.Kc6 Kg6 46.Kb5 Kf5 47.Ka4 g4 48.Kb5 g3 (48...Ke4 49.a4 Kd3 50.a5+–) 49.fg3 Kg4 50.a4 Kg3 51.a5 f5 52.a6 Kg2 53.a7 Kh2 54.a8Q (54.a8Q Kg3 55.Kc5 Kg4 56.Qg2 Kf4 57.Kd5 Ke3 58.Qg3 Ke2 59.Kd4 Kf1 60.Qh2 Ke1 61.Qg2 f4 62.Kd3 f3 63.Qg1) 1–0. Pierre – Joseph, internet, 2020.

4.e3 Nd7

(--> 3.Bb2 Nd7 4.e3 a5).

4.e3 Nf6

5.Be5 ab4 6.Nf3 ba3 7.Bb2 a2 8.Nc3 Be7 9.Na2 0–0 10.Be2 c6 11.0–0 b5 12.Nc3 Ra1 13.Qa1 Qc7 14.Rb1 Na6 15.Qa2 Bb7 16.Ra1 Ra8 17.Qb1 b4 18.Na4 c5 19.Be5 Qc6 20.c3 Ne4 21.d3 Nd6 Black plans c4 22.Bf4 f6 23.d4 c4 24.cb4 Nb5 25.e4 (better is 25.Nc5!? Nc3 26.b5=) 25...Nb4+= (worse is 25...de4 26.Nd2 Nac7 27.Bc4 Kh8 28.Nc5+/–; 25...Bb4? 26.ed5 Qc8 27.Nb6+–) 26.Bd2 Nd3 (26...Ra4 27.Ra4 Nd4 28.Bd1 Nf3 29.gf3=) 27.ed5 Qd5 28.Bd3 cd3 29.Qd3 Bc6 30.Be1 Nd4 31.Qd4 Qd4 32.Nd4 Ra4 33.Ra4 (33.Nc6? Ra1 34.Ne7 Kf7–+) 33...Ba4 34.Bc3 Bc5 35.Kf1 Bd7 36.f3 Bd6 37.g3 Kf7 38.Ke2 Bc5 39.Kd3 Bc8 40.Kc4 Ba7 41.f4 Ba6 42.Kd5 Bb7 43.Kc4 Bb8 44.Kc5 (44.Bd2 Be4=) 44...g5+= 45.fg5 fg5 46.Nc6 Bc6 47.Kc6 Ke6 48.Kc5 Kf5 49.Kd5 h5 50.Bd4 Bc7 51.Be3 (51.Bf2 Kg4 52.h4 Kf5=) 51...g4 (51...Bg3!? 52.hg3 h4–/+) 52.Bg1 Ba5 0–1. ancient1 (2050) – cyrano (2605), gameknot.com, 2011.

5.Be5 ab4 6.Nf3 Nc6 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.c4 dc4 10.Bc4 0–0 (10...Bf5 11.Nd4 Nd4 12.Bd4=) 11.Qc2 Bd6 12.Nc3 Nb4 13.Qb1 Be7 (13...c6!?+=) 14.Ne4= Nfd5 15.0–0 c6 16.Rc1 Bf5 17.Qb2 f6 18.Ng3 Bg6 (18...Bd7 19.Nd4+=) 19.Nd4+= Qd7 20.e4 b5 21.Bf1 Nf4 22.Qb3 Bf7 23.Qe3 Ne6 24.Ndf5 Ra8 25.Ne7 Qe7 26.Bb2 Qd7 (26...Qf8 27.Nf5+=) 27.d4 Na2 (27...Ra2 28.Qc3 Ra4 29.d5 cd5 30.Qc8 Qc8 31.Rc8 Nf8 32.Bb5+=) 28.Ra1+/– Nc7 29.h4 Be6 30.h5 h6 31.Be2 Ra6 32.Qf3 Ra4 33.Qf4 Ra6 34.Qe3 Qe7 35.Rb1 Ra8 36.Bf3 Qf7 37.d5 cd5 38.e5 f5 39.Ne2 Qe7 40.Nd4 Ra4 41.Qb3 Kh8 42.Ne6+– Qe6 43.Ra1 Qa6 44.Qc2 Nb4? 45.Qc7 Ra1 46.Kh2 Kh7?? 47.e6+– Qa7 48.Qe5 Re1 49.Qe1 Nd3 50.Qe2 Nb2 51.e7 (51.e7 Qb8 52.g3 Qe8 53.Qe5 Nc4 54.Qf5 g6 55.Qg6 Qg6 56.hg6 Kg6 57.e8Q Kg7 58.Qe7 Kg6 59.Bd5 Nd6 60.Qd6 Kg7 61.Qe7 Kg6 62.Be4 Kh5 63.Qh4) 1–0. Luzuriaga,Dr. Norberto Horacio (2350) – Gavrijski,Dimitar (2170), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

5.Be5 Nbd7 6.Bb2 ab4 7.Nf3 c6 8.Be2 Qc7 9.0–0 b5 10.d3 ba3 11.Na3 Bb7 12.c3 Bd6 13.Nc2 0–0 14.Ncd4 Ra1 15.Ba1 Ra8 16.Qc2 Qb6 (16...Ng4 17.g3+=) 17.Bb2 c5 18.Nb3 (18.Nf5 Bc7=) 18...c4 19.Nbd4 Nc5 20.h3 Ra2 21.Qb1 Qa6 22.Ne1 Qa4 23.f4 Ne8 24.Rf2 Be7 25.g3 Nd6 26.Bf3 Bf6 27.Kh2 cd3 28.Nd3 Nd3 (28...Nd3 29.Qd3 Nc4–/+) 0–1. Fournier,Frederic (2310) – Suso71 (2410), queenalice.com (Auto–Elite–789), 2011.

4.Be5 ab4

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Nf6 7.b5 Bd6 8.Nf3 Bg4 9.e3 Nbd7 10.h3 Bf3 11.Qf3 Qa8 12.Bd4 Qa2 13.Qd1 0–0 14.Nc3 Qa3 15.Be2 Bc5 16.Bf6 Nf6 17.Bf3 Rd8 18.0–0 d4 19.ed4 Bd4 20.Nb1 Qa5 21.c3 Be5 22.Qb3 Qb6 23.d4 Bf4 24.g3 Bh6 25.Na3 Ne8 26.Nc4 Qe6 27.Bb7 Nd6 28.d5 Qd7 29.Bc6 Qh3 30.Nd6 cd6 31.c4 Bf4 32.b6 Rb8 33.b7 Be5 34.Re1 (34.Qe3 h5 35.Re1 h4+–) 34...Qh6 (34...g5+–) 35.Qb6 g6 36.f4 Bf4 (36...Qh3 37.fe5 Qg3 38.Kf1 Qf4 39.Qf2 Qc4 40.Kg2 de5 41.Re5 Qg4 42.Qg3+–) 37.gf4 Qf4 38.Qe3 Qg4 39.Kf2 Kg7 40.c5 Qh4 41.Kg2 Qb4 42.cd6 Qd6 (42...h6+–) 43.Qe5 Qe5 44.Re5 Kf6 45.Re8 (45.Re8 Rb7 46.Bb7 Kg5 47.d6 f5 48.d7 Kh5 49.d8Q g5 50.Qd1 Kg6 51.Re6 Kf7 52.Qd7 Kf8 53.Re8) 1–0. Fournier,Frederic (2440) – Nowak,Andrzej (2500), chess.com (Team World Cup), 2010.

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Nf6 7.b5 Bg4 8.h3 Be6 9.Nf3 Nbd7 10.g3 Bb4 11.Bg2 Nb6 12.Bd4 0–0 13.c3 Be7 14.Bb6 cb6 15.Nd4 Qd7 16.Qb3 Ra8 17.Ne6 Qe6 18.0–0 Ra5 19.Re1 Qd7 20.d3 Rb5 21.Qa4 Bf8 22.Qc2 Rc5 23.Qb2 Qc8 24.Qb6+/– Qd7 25.e3 Rb5 26.Qa7 Rb2+= 27.Rf1 Qb5 28.c4 Qb3 29.Qa1+= dc4 30.dc4 Nd7 31.Be4 Nc5 32.Bd5 h6 33.Kg2 Na4 34.Kg1 g6 35.Bf3 Nb6 36.Be4 Qb4 (37.Rc1 Bg7=+; 36...Bg7 A) 37.Bb7? Rf2 (37...Qc4?! 38.Qa5=; 37...Nc4 38.Qa8 Bf8 39.Be4+=) 38.Qg7 Kg7 39.Kf2 Nc4–+; B) 37.Qa5 Nc4 38.Qd5=). pierre – khamin, ChessHere.com, 2006,

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Nf6 7.c3 Bd6 8.e3 Bf5 9.Nf3 0–0 10.Be2 Nc6 11.0–0 Qa8 12.Bb2 Qa2 13.Ba3?? Bb1–+ 14.Bc1 Bc2 15.Qe1 Ra8 16.Nd4 Nd4 17.ed4 Qb1 18.g3 Bf5 19.f3 Bh3 20.Rf2 Ra1 (21.Qd1 Qc1 22.Qc1 Rc1 23.Bf1 Ra1–+) 0–1. ahmed sharkawy_1 – Gervie, ChessWorld.net, 2005.

4.Be5 Nc6

5.Bc3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 a5 4.Be5 Nc6 5.Bb2 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1).

5.Bb2 ab4

6.e3 ba3 7.Na3= d4 (7...Nf6!?=) 8.ed4 Nd4 9.Ne2 c5? (better is 9...Ne6=) 10.Nd4+– cd4 11.Nb5 (11.Bb5 Bd7 12.0–0 Be7+–) 11...Ra1 12.Qa1 Bc5 13.Nd4 (better is 13.Bd3 Nf6 14.0–0+–) 13...Qe7? (better is 13...Nf6 14.Bb5 Bd7 15.Bd7 Qd7+–) 14.Kd1+– Nf6 15.Bb5 Kf8 (15...Kd8 16.f3 Qd6 17.Nb3+–) 16.Qa8 (16.Re1 Ne4 17.Kc1 f6+–) 16...Qd8 17.Qa1?? (17.Nf5 Ne4 18.Bg7 Kg8+–) 17...Ne4?? (17...Qe7 18.Re1 Qd8+–) 18.Rf1?? (18.Re1!? Nd6+–) 18...Kg8 (better is 18...Qg5!? 19.Nb3 f6+/– (19...Bf2?? 20.Bd3 Qg4 21.Kc1+–)) 19.f3+– Nd6 20.Bd3 Bd7?? 21.Re1 b5?? 22.Nb3 Qg5 23.Nc5 Qc5 24.Bg7 Qf2 25.Bh8 Qg2 26.Qa8 1–0. Raudsepp,Teet – Tobre,Andres, Viljandi EST, Ilmar Raud Mem, 2014.

6.ab4 Ra1=+

7.Ba1 Nb4

8.c3 Na6 9.e3 =+.

8.c3 Nc6 9.e3 Bf5 10.d4 (10.d3 Nf6=+) 10...Qa8 11.Nd2 Nf6 (11...Qa2 12.e4 de4 13.Bc4=+) 12.Bb5=+ Qa5 13.Bc6 bc6 14.Ngf3 Bd6 15.Ne5 c5 16.0–0 cd4 17.Nb3 (17.ed4 0–0=+) 17...Qa2 18.Nd4 Be4 (< 18...Be5 19.Nf5 Rg8 20.f4+=) 19.Ndc6 (19.Ng4 Ng4 20.Qg4 0–0=+) 19...0–0 20.f3 Bf5 21.c4 dc4 22.e4 Be6 23.Bc3 Ra8 24.Qa1 (24.Qd4 Qb3=+) 24...Nd7 25.Qa2 Ra2 26.Ra1 Ra1 27.Ba1 Nc5 28.Nd8 f6 29.Nec6 Bd7 30.Kf2 Bh2–+ 31.g3 Bh3 32.Nb4 Nd3 33.Nd3 cd3 34.Bc3 h5 35.Nb7 g5 36.Nc5 Kf7 37.Nd3 h4 38.g4 Ke6 39.Bd4 Ke7 40.Nb4–/+ Bg3 41.Kg1 Kf7 42.Nd5 Bd6 43.Nf6 c5 44.Bb2 c4 45.Bd4 Bf4 46.Nd5 Bd2 47.Nc3 Be1 48.Nd1+= Bd2 49.Nf2 c3 50.Bc3 Bc3 51.Nh3+= Kf6 52.f4 gf4 53.Kg2 Bd4 54.Nf4 Kg5 55.Kf3 Be5 56.Nh3 Kg6 57.Ke2 Kf6 58.Kf3 Kg6+/– 59.Ke2 Kf6= 60.Kf3 (60.Kd3!?+/–) ˝–˝. Luzuriaga,Norberto Horacio (1700) – Reuter,Alfred (1700), TT–01.25 TSC, 2002.

8.c3 Nc6 9.e3 Nf6 10.Bb5 =+.

8.c3 Nc6 9.e3 Nf6 10.Nf3 Be7 11.Bb5 0–0 12.Bc6 (12.Bb2 Bf5 13.0–0 Ne4–/+) 12...bc6 13.0–0 Bf5 14.d3 (14.d4 Bd6–/+) 14...Qa8 15.e4 de4 (15...Qa1?! 16.ef5 Rb8 17.Ne5–/+) 16.de4 Ne4 (16...Qa1?! 17.ef5 Qa2 18.Nd4+=) 17.Nbd2 Rd8 18.Nd4? (better is 18.Qe2 Nd2 19.Nd2–+) 18...Nd2 19.Qd2 c5 20.Qf4 (20.Qe3 cd4 21.Qe7 d3–+) 20...Bd3 (20...cd4?! 21.Qf5 d3 22.c4–+) 21.Re1 cd4 22.cd4 Bb4 23.Rd1 Re8 24.g3 (24.d5 Bc2 25.Rc1 Bd6–+) 24...Qd5 0–1. libelle_3 (1810) – kostini (2240), gameknot.com, 2015.

8.c3 Nc6 9.Nf3 Nf6 10.e3 Bd6 11.c4= dc4 (11...Be6 12.cd5 Bd5 13.Nc3 0–0 14.Nd5 Nd5 15.Qb3 Ncb4 16.Bc4 c6=) 12.Bc4 0–0 13.0–0 Bg4 (13...Na5 14.Be2 Re8 15.Nc3 c6 16.Qc2 b5=) 14.d4 Qe7 (14...Ne4 15.h3 Bf5 16.d5 Nb4=) 15.Nbd2 (15.Nc3 Rd8 16.h3 Bh5=) 15...Ra8 (15...Be6 16.Qa4 Bd7=) 16.Qc2 (16.Bc3 Ra7=) 16...Nb4 17.Qb3 c6 18.Rc1 (18.Ne5!? Be5 19.de5+=) 18...b5–/+ 19.Bf1 Nbd5 (better is 19...Ra2!?–/+) 20.Bb2 Rc8 (20...Qe8 21.e4 Ne4 22.Ne4 Qe4 23.Rc6+=) 21.h3 Bf5 22.Ne5 Attacks the backward pawn on c6 22...Be5?? (better is 22...Nb4=) 23.de5+– Ne4 24.Ne4 Be4 25.f3 Bg6?? (25...Bf3 26.gf3 Qg5 27.Kf2 Qh4 28.Ke2 h5+–) 26.Qd5!! Qb7 (26...cd5 27.Rc8 Decoy) 27.Qc5 h6 28.Bd4 Bf5 (28...Rb8 29.e6+–) 29.Ra1 (better is 29.e6 fe6 30.Bb5 Kh7+–) 29...Ra8 30.Qb6 Qc8 31.Rc1 Ra6 32.Qc5 Qa8 33.e4 Bd7 34.Qd6 Qb7 (34...Be6 35.Kh2+–) 35.Bc5 (better is 35.e6!? fe6 36.Qe5 Be8 37.Bb5 Ra5 38.Qe6 Qf7 39.Qf7 Bf7 40.Bc6 Ra2+–) 35...Ra8 36.Rd1 (better is 36.f4 Be6+–) 36...Be8 (36...Be6 37.f4+–) 37.f4 Kh7 38.f5 Qa6 (38...Rc8+–) 39.f6 Qa4 40.Qf8 1–0. Slugin,Yaroslav (1895) – Golikov,Sergei (1705). Chigorin Memorial, 2015. (=1.a3 e5 2.b4 a5 3.Bb2 d5 4.Be5 Nc6 5.Bb2 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Nb4)

8.e3 Bf5 9.Na3 Nf6 =+.

8.e3 Bf5 9.d3 Qa8 10.Bc3 (10.Be5!? Qa5 11.c3–/+) 10...Qa2–+ 11.Bb4 Bb4 12.Nd2 Bd7 (12...Ne7 13.Be2–+) 13.Qc1 Nf6 14.c3 (14.Ngf3 Ba3 15.Qb1 Qb1 16.Nb1 Bb4 17.c3 Bd6–/+) 14...Ba3–+ 15.Qb1 Qb1 16.Nb1 Bd6 17.Nf3 0–0 18.Be2 Ra8 19.0–0 Ra2 20.Nbd2? (better is 20.Re1–+) 20...g5 21.h3 h5 22.Bd1 (22.g4 hg4 23.hg4 Bg4–+) 22...g4 23.Bb3 Rb2 24.Bd1 (24.Bd5 Nd5 25.Nc4–+) 24...gf3 25.Nf3 Bb5 0–1. purplegadge (1780) – silencer123 (2185), gameknot.com, 2014.

8.e3 Nf6 9.Nf3 –/+.

8.Nf3 Bf5

9.d3 c5 10.Nbd2 Qa5 11.Bb2 Qa4 12.Nb3 Qa2 13.Qc1 Nf6 14.g3 Be7 15.Bg2 0–0 16.0–0 Re8 17.Nfd2 Bg4 18.Re1 Bd6 19.e4 Nd7 (19...d4 20.e5 Re5 21.Re5 Be5 22.Nc5=) 20.d4 c4 21.Na1 Nb6 22.Bc3 Na4 23.Bb4 Bb4 24.ed5 Re1 25.Qe1 h6 26.Qe8 Bf8 27.Qe1= Nc3 28.Bf1 b5 29.f3 Bd7 30.Nc4 Bh3 31.Qc3+/– Bf1 32.Ne3 Be2 33.Nb3 Bf3 34.d6!+/– Bd6 35.Nf5+– Qb1 36.Kf2 Bg4 37.Nd6 Qh1 38.Qd3 Qh2+/– 39.Ke1 Qg1 40.Kd2 b4 41.Qe4 Qd1 42.Ke3 Qg1 43.Kf4 Bd1 44.Qe8 Kh7 45.Qe4 g6 46.Qd5+= Qf2 47.Ke5 Qg3 48.Kf6 Qf4 49.Ke7 Bc2 50.Nc5 Qg5 51.Qg5+/– hg5 52.Nf7 b3 53.Ng5+– Kh6 54.Nf7 Kh5 55.Na4 g5 56.Kf6 g4+= 57.Ng5 g3 58.Nh3 Kg4= 59.Ng1 Be4 60.Ke5 Bc6 61.Nb2 ˝–˝. Protze,Gunter – Vecek,Marjan (2195), EM/M/A079 ICCF Email, 1999.

9.d3 Nf6 10.Nbd2 Bd6 –/+.

9.d3 Nf6 10.e3 =+.

9.d3 Nf6 10.g3 c5 11.Nbd2 Qa5 12.Bf6 Qa4 +=.

9.d3 Nf6 10.g3 c5 11.Bf6 Qf6 12.c3 Nc6 13.Bg2 Be7 14.Qb3 0–0 (14...Qd6 15.Nfd2 Be6 16.c4=) 15.Qd5 Rd8 (15...Be6 16.Qe4+=) 16.Qb3 b5 17.0–0 (17.Qb5?? Rb8 18.Qb8 Nb8–+) 17...b4 18.Rc1 Na5 19.Qa2 Qb6 20.Nbd2 Bf6 21.Qb2 h6 (21...Qa6 22.d4 Nc6 23.e3+=) 22.d4 (22.e4 Bg4 (22...Bc3? 23.Rc3 Bg4 24.Ne5+–) 23.e5 Be7 24.cb4 A) 24...Rd3 25.Qc2 Rd2 A1) 26.Qd2?! Nb3 27.Qf4 Nc1 28.Qg4 Ne2 (worse is 28...Qb4 29.Qc8 Bf8 30.e6 Ne2 31.Kf1+=) 29.Kf1 Qa6=; A2) 26.Nd2 cb4 27.Qc7 Qc7 28.Rc7+–; B) 24...cb4=) 22...cd4= 23.Qb4 Qc7 24.c4 d3 25.ed3 Rb8 26.Qa4 Bd3 27.Ne1 Bf5 28.Bd5 Be7 29.Ne4 Rc8 30.Ng2 Be4+= 31.Be4 Bg5 32.Rc2 Nb7 33.Bd5 Nc5 34.Qa3 g6 35.h4 Bf6 36.h5! Kh7 37.Re2 Kg7 38.Qe3 Bg5 39.Qc3 Bf6 40.Qe1 Nd3 41.Qb1 Nc5 42.hg6 Rb8 43.Qd1 fg6 44.Nf4 Qd7 45.Ra2+– Be5? 46.Ra5 Qf5 47.Qe2 (47.Qe2 Bf4 48.Qe7 (48.Rc5?! Bd6 49.Ra5 Qe5 50.Ra7 Kh8+–; 48.gf4 Qf4 49.Qe7 Kh8+/–) 48...Kh8 49.Ra7+– (49.Qc5?! Bg3 50.Bg2 Bf2 51.Qf2 Rb1 52.Bf1 Qa5 53.Qf8 Kh7 54.Qf7 Kh8 55.Qf8 Kh7 56.Qf7 Kh8 57.Qf8=; 49.Rc5 Bg3 50.fg3 Rb1 51.Kh2 Qh5 52.Qh4 Rb2 53.Bg2 Rg2 54.Kg2 Qe2 55.Kh3 Qf1 56.Kg4 Qd1 57.Kf4 Qd4 58.Kf3 Qd3 59.Kf2 Qd2 60.Kf1 Qd1 61.Kg2 Qe2 62.Kh1 Qe1 63.Kh2 Qf2 64.Kh3 Qf1 65.Kg4 Qd1 66.Kf4 Qd4 67.Kf3 Qd3 68.Kg4 Qd1=); 47.Rc5 Rb1 48.Ne6 Kh7 49.Qb1 Qb1 50.Kg2 Qf5=) 1–0. Benassi,Aspasio (2140) – Morcin,Tom (2115), RA–2012–0–00226, 2012.

9.d3 Nf6 10.g3 c5 11.Bg2 Be7 (11...Bd6 12.0–0 0–0 13.Na3+=) 12.0–0+= 0–0 13.Na3 (13.Nbd2 h6+=) 13...Qa5 (13...Qd7 14.Bb2+=) 14.Bb2 b5 (14...Ra8 15.c4 Qb6 16.cd5 Nd3 17.ed3 Qb2 18.Nc4=) 15.Qd2= Rd8 (15...Ra8 16.Ne5 Qb6 17.c4 bc4 18.Nac4=) 16.Ne5 (16.c3 Nc6=) 16...d4 17.Ra1 Qb6 18.c4 dc3 19.Qc3 (19.Bc3 Nfd5 20.Bd5 A) 20...Nd5 21.Ba5 Qd6 22.Bd8 Qe5 23.d4 cd4 A1) 24.Nb5?! d3 (24...Bd8?? 25.Ra8 h6 26.Rd8 Kh7 27.Nd4+–) 25.Ra8 Bf8=; A2) 24.Be7 Ne7 25.Nc2+–; B) 20...Rd5=) 19...Bf8 (19...Bd6 20.Nf3=) 20.Qd2 Be6 21.Nc2 Nc2 22.Qc2 Nd5 23.Qd2 f6 24.Nf3 Bf7 (24...c4 25.Bd4 Qc7 26.Qc2=) 25.Qa5 b4 26.Nd2 Qa5 27.Ra5 Nc3 28.Bf3 f5 29.Kf1 g6 30.h4 Bh6 (30...Bg7 31.Nc4+= (worse is 31.Rc5 Na4 32.Bg7 Nc5–+)) 31.Nc4= Bg7 32.h5 Bc4 33.dc4 Rd2 34.Bc3 Bc3 35.Rb5 (35.Rc5 b3 36.e4 b2 37.Rc8 Kg7 38.Rc7 Kh6–+) 35...Kg7 36.hg6 (36.Rc5? Rd1 37.Kg2 b3–+) 36...hg6 37.g4 (37.Rc5? Rd1 38.Kg2 b3–+) 37...Rd1 38.Kg2 fg4 39.Bg4 Kf6 (39...Rd4 40.Bf3=) 40.e3 Ra1 41.Rc5 b3 42.Rc6 Kf7 43.Be6 Ke7 44.Bd5 b2 45.Be4 b1Q (45...g5 46.Bf5=) 46.Bb1+= Rb1 47.Rg6 Rb2 ˝–˝. Trokenheim,Marek (1780) – Bormida,Adolfo (2295), OP–2012–0–02198, 2012.

9.d3 Nf6 10.g3 Bc5 11.Bg2 +=.

8.Nf3 Nf6

9.c3 Nc6–/+ 10.e3 Be6 11.d4+= Bd6 12.Bd3 0–0 13.Nbd2 g6 (13...Qe7 14.Qa4+=) 14.0–0= Qe7 (14...Qd7 15.Qb1=) 15.Qa4 Bd7 16.Bb5 Qd8 (16...Ne4 17.Bb2=) 17.c4 (17.Bb2 Qa8 18.Ra1 Qa4 19.Ra4 Rd8=) 17...Qa8 18.Qd1 Qa5 19.Ne5 Be8 (19...Be6 20.Bc6 bc6 21.Nc6=) 20.Nd3 (20.Bb2 Qa2 21.Qa1 Nb4=) 20...b6 (20...Bd7 21.Ne5=) 21.h3 (21.Nb3 Qa2=) 21...Kg7 22.Ba4 Be7 (22...Nb4 23.Be8 Nd3 24.Bc6=) 23.Nf4 (23.Bb3 Qa6 24.Bc3 dc4 25.Nc4 Na5 26.Ba5 ba5+=) 23...Nb4 (23...Bb4 24.Nd5 Nd5 25.cd5=) 24.Bb3+= Qa8 25.Re1 Bd7 (25...Bd6 26.Nd5 Nfd5 27.cd5+=) 26.cd5 Bd6= ˝–˝. Benassi,Aspasio (2140) – Wilk,Zbigniew (2130), RA–2012–0–00226, 2012.

9.c3 Nc6 10.e3 Be7 11.c4 0–0 12.Bf6 Bf6 (worse 12...gf6 13.d4+=) 13.Nc3 Bc3 (13...d4 14.Nd5=+) 14.dc3= Qf6 15.Qb3 (15.Qd5?? Rd8 (15...Qc3?! 16.Qd2 Qf6 17.Be2=+) 16.Nd4 Rd5 17.cd5 Nd4 18.cd4 Qf5–+) 15...Bg4 16.cd5 (16.Qb7 Qc3 17.Kd1 dc4–+) 16...Bf3 17.gf3 Qf3 18.Rg1 Ne5 (18...Ra8 19.Be2 Na5 20.Bf3 Nb3 21.Rg4 Ra1 22.Ke2 Ra2 23.Kf1=) 19.Qb7 Ng4 (19...Qf5 20.Be2=) 20.Rg2+= h5 21.c4 (21.Qc7 Ra8 22.c4 Ra1 23.Kd2 Rf1 24.Qc8 Kh7 25.Rg4 Rf2 (25...Qg4 26.Qg4 hg4 27.d6 Rf2 28.Kc3–/+) 26.Kd3 hg4–+ (worse 26...Qg4 27.Qg4 hg4 28.d6 Rh2 29.d7–+)) 21...Qf6 22.Bd3 Qc3 (22...Qf3 23.Rg4 hg4 24.Qc7=) 23.Ke2+= Ne5 24.Qb1 Ra8 25.Qc2 Qa1 26.f4 (26.Qb3!?=) 26...Ra2–/+ 27.fe5 Rc2 28.Bc2 Qc3 29.Bd3 Qb2 30.Kf3 Qe5 31.Ke2 Qc3 32.Rf2 h4 33.h3 Qb2 34.Kf3 Qa1 35.Ke2 Qh1 36.Bf5 g6 37.Rf1 Qh2 38.Rf2 Qe5 39.Bd7 Qb2 40.Kf3 Qc1 41.Bc6 (better 41.Re2–+) 41...Qc4 42.Re2 (42.Kg2 g5 43.Kf3 f5–+) 42...Qd3 43.Kf2 0–1. Lejel – Rico, internet, 2019.

9.e3 Bc5 10.d4 Bd6 11.c3 Nc6 12.Bd3 (12.c4 dc4 13.Bc4 0–0=) 12...0–0=+ 13.0–0 Re8 (13...Bg4 14.Nbd2=) 14.Bb2 Ne4 15.c4 dc4 16.Bc4 (16.Be4 Re4 17.Nbd2 Re8 18.Nc4 Bf8=) 16...Ng5 (16...Bg4 17.h3 Bh5 18.Nc3=) 17.Nfd2 Bf5 18.Nc3 (18.Bb5 Qf6=) 18...Na5 19.Be2 c6 20.f4 Ne6 21.g4 Bg6 (21...Bf4 22.ef4 (< 22.Rf4 Nf4 23.ef4 Qd4 24.Kg2 Rd8–/+) 22...Nd4 23.gf5+=) 22.f5+/– Qh4 23.Rf2 Ng5 24.Rg2 (24.Bf1 Bf5 25.gf5 Re3=+) 24...Bf5 25.gf5 Nh3 26.Kf1 Re3 27.Nf3 Qf4 28.Bc1 Nc4 29.f6 (29.Bc4 Qf3) 29...g6 (29...Qf6 30.Na4=+) 30.Na4= Qf6 31.Nc5 Bc5 32.dc5+= Nb2 33.Bb2 Qb2 34.Rg3 Nf4 35.Bc4 Qf6 36.Qd7 Nh5 37.Qf7 Qf7 38.Bf7 Kf8 39.Rh3 Nf4 40.Rg3 Ne2 41.Rg2 Rf3–+ 42.Ke2 Rf7 43.Ke3 Kg7 44.Rb2 g5 45.Kd4 Kf6 46.Rf2 Kg6 47.Rb2 Re7 48.Rb3 h5 49.Rb2 g4 50.Rg2 Kg5 51.Rb2 h4 52.Rf2 g3 53.hg3 h3 54.Rf1 Kg4 55.Rh1 Kg3 56.Rg1 Kf3 57.Rf1 Kg2 58.Rf8 Rg7 59.Rh8 h2 60.Ke5 h1Q 61.Rh1 Kh1 62.Ke6 Kg2 63.Ke5 Rd7 64.Kf4 Rd5 65.Ke3 Rc5 66.Kd4 Rd5 67.Kc3 Kf3 68.Kb4 Ke2 69.Kc3 Kd1 70.Kb3 Kd2 71.Kb4 Kc2 72.Kc4 b6 73.Kb4 Ra5 74.Kc4 Ra4 0–1. halocan (1625) – jaskier (2155), internet, 2007.

9.e3 Bd6 10.Be2 0–0 11.0–0 Bf5 (11...Re8 12.Bb2=+) 12.d3 (12.Nd4 Bg6 13.d3 Qe7=) 12...Re8=+ 13.Qd2 Qe7 14.Na3 c6 15.Bb2 Na6 (15...Ra8 16.Ra1=+) 16.Ra1= Nc5 17.Nd4 Bd7 18.c4 Na4 19.Nf3 (19.Bc1 Be5 20.Ra2 Ra8=) 19...Ng4 20.cd5 cd5 (20...Nb2?! 21.Qb2 cd5 22.d4=) 21.Ra2 d4 22.e4 Bb4 (22...Nb2?! 23.Qb2 f5 24.Nc4= (< 24.Nd4 fe4 25.g3 ed3 26.Qb3 Kh8 27.Bg4 Bg4 28.Qd3 Ra8–/+)) 23.Qc2 (23.Qc1 Rc8 24.Nc2 Qe6 (< 24...Nb2 25.Qb2 Bc3 26.Qb7+/–) 25.Nb4 Rc1 26.Bc1 f5–/+) 23...Nb2 24.Qb2 Be6 25.Nd4 Ba2 26.Nac2 Qe5 27.Bg4 Bc5 28.Qa2 Bd4 29.g3 (29.Nd4 Qd4 30.Bh5 Rf8–/+) 29...Bc5 30.Bf3 (30.Qa1 Qg5 31.Be2 Rd8–/+) 30...Qc3 31.Qc4 Qc4 32.dc4 Rd8 33.e5 (33.Ne3 Be3 34.fe3 b6–+) 33...Rd2 (33...b6 34.Bd5 Re8 35.Kf1 Re5 36.Ne1–+) 34.Ne3 b6 35.h4 (35.Bd5 b5 36.e6 Kf8–+) 35...Rd3 36.Be2 Ra3 37.Nf5 (37.Nd5 Rg3 38.Kf1–+) 37...g6 38.Nh6 Kg7 39.Ng4 Rg3 40.Kh2 Rb3 41.Kg2 Rb2 42.Kf1 Be7 (43.h5 gh5–+) 0–1. Mosley,Gene – Rohde,Friedhelm, 2005.

9.Bf6 Qf6 10.c3 Nc6 11.Qb3 Qd6 12.Nd4 Nd4 13.cd4 c6 14.e3 b5 15.Bd3 (15.Nc3 Bf5–/+) 15...b4–/+ 16.0–0 Be7 17.Qc2 Bb7 18.Bf5 g6 19.Bh3 0–0 20.Rc1 Ra8 21.d3 Qb8 22.Nd2 Ra3 23.Nb3 Ba6 24.Qc6 (better is 24.Bg4!? Qb5 25.Be2–/+) 24...Rb3–+ 25.Qa6 Rc3 26.Rb1 (26.Qa1 Rc1 27.Qc1 b3–+) 26...b3 27.g3? (27.Qa5 Rc2 28.g3–+ (28.Qd5?? b2 29.Qc4 Rc4 30.dc4 Qb3–+)) 27...b2 (27...b2 28.Qa2 Ba3–+) 0–1. olsime (1950) – forsetinn (2325), gameknot.com, 2014.

9.e3 Bf5

10.d3 Na6 11.Be2 Bb4 12.Nbd2 0–0 13.Qb1 Re8 14.c3 =.

10.d3 c5 11.Bf6 Qf6 12.c3 Nc6 13.Qb3 Be7 14.Qd5 =.

10.d3 Nc6 11.Nc3 A) 11...Bc5 12.Be2 0–0 13.Qb1 b6 14.0–0=; B) 11...Be7 12.Nb5 0–0 13.Be2 Qd7 14.0–0=; C) 11...d4 12.ed4 Bb4 13.Qd2 0–0 14.Be2=+; D) 11...Bd6 12.Be2 0–0 13.0–0 Qd7 14.Nb5=; E) 11...Ba3 12.Be2 0–0 13.0–0 Be7 14.Qb1=; F) 11...Bb4 12.Be2 d4 13.ed4 Nd5 14.Qd2–+.

10.d3 Nc6 11.Nbd2 Bb4 12.Qb1 b6 13.Be2 0–0 14.Bb2 =.

10.d3 Nc6 11.Be2 A) 11...Bb4 12.Nbd2 0–0 13.Qb1 b6 14.Bb2=; B) 11...Bd6 12.0–0 0–0 13.Nc3 Re8 14.Nb5=; C) 11...Be7 12.0–0 0–0 13.Nbd2 Re8 14.Qb1=; D) 11...Bc5 12.Nc3 0–0 13.Qb1 b6 14.0–0=.

10.d3 Bd6 11.Be2 0–0 12.0–0 Qe7 13.Nc3 Bd7 14.Qd2 Ra8 15.h3 c5 16.Bb2 Bc6 17.Ra1 Ra1 18.Ba1 b5 Black prepares the advance c4 (18...h6 19.Bb2+=) 19.Qd1 Na6 20.d4 c4 21.Ne5 Be8 (worse is 21...Be5 22.de5 Qe5 23.Nb5+=) 22.Bf3 Nc7 23.Qb1 (23.Ne2 Ne4 24.Nf4 f6–/+) 23...b4+= 24.Ne2 Nb5 (24...Ne6 25.Ng3+=) 25.Nf4 (25.Qc1 c3+=) 25...Na3+= 26.Qc1 c3 27.Nd5 (27.Bd5? g5 28.Bb3 gf4 29.ef4 Qa7–+) 27...Nd5 28.Bd5 Be5 29.de5 Qe5 30.Bb3 Bc6 (30...Qd6 31.f3–/+) 31.Qd1 (31.f3 Qg5 32.Kf2 Qh4 33.Kg1 Nc4 34.Bc4 Qc4–/+) 31...Qg5 32.g4? (32.g3 h6 33.Qd6–/+) 32...h5–/+ 33.Qd6 (33.Qe2 Qf6 34.e4 Qf4–+) 33...Qf6–+ 34.Qf6 (34.Qg3 Qf3 35.Qf3 Bf3 36.gh5 Bh5–+) 34...gf6 35.Kf1? (better is 35.gh5 Be4 36.f3 Bc2 37.Bd5–+) 35...Be4 36.Ke2 (36.Ke1 Bc2 37.Ba2 hg4 38.hg4 Ba4–+) 36...Bc2 37.Bc2 (37.Bd5 hg4 38.hg4–+) 37...Nc2 38.Bc3 bc3 39.Kd3 (39.Kd1 Ne3 40.fe3 hg4 41.hg4 Kh7–+) 39...Ne3 (39...hg4!? 40.hg4 Ne3 41.Kc3 (41.Ke3?? Kg7–+) 41...Nd1 42.Kd4 Nf2 43.Kd5–+) 40.Ke3? (40.fe3 hg4 41.hg4–+) 40...Kh7 (40...hg4 41.hg4 Kg7–+) 41.gh5 (41.Kd3 Kg6 42.Kc3 hg4 43.hg4 Kg5–+) 41...Kh6 42.Kd3 Kh5 43.Kc3 Kh4 44.Kd4?? (better is 44.Kd2+=) 44...Kh3–+ 45.f3 Kh4 46.Ke3 Kg5 47.Ke4 f5 48.Ke3 f6 49.Ke2 Kh4 50.Kf2 Kh3 51.Ke3 Kg3 52.f4 Kg4 53.Ke2 Kf4 (53...Kf4 54.Kf2 Ke4–+) 0–1. condoru (2095) – forsetinn (2345), gameknot.com, 2014.

10.d3 Bd7 11.Be2 Ba4 12.Na3 Na6 13.Qc1 Bb4 14.c3 =.

10.d3 Bg4 11.Nbd2 Bd6 12.Qb1 b6 13.Bc3 Qe7 14.Qb2 =.

10.d3 Bg4 11.Be2 A) 11...Bc5 12.Bf6 Qf6 13.c3 Na6 14.d4=; B) 11...Be6 12.0–0 Bd6 13.Na3 c6 14.e4=; C) 11...Nc6 12.h3 Be6 13.Nbd2 Bb4 14.Qb1=; D) 11...Be7 12.Nbd2 c5 13.0–0 0–0 14.Qb1=.

10.d3 Bg4 11.Bf6 Qf6 12.c3 Bf3 13.Qf3 Qf3 14.gf3 =.

10.Nd4 Bd7 11.Bb5 c6 12.Be2 c5 13.Nb3 Bd6=+ 14.d4 c4–/+ 15.Nc5 Bc6 16.0–0 b6–/+ 17.c3 Qa8 18.Nd2 Na2 19.e4 bc5 20.e5 cd4 21.ef6 0–0 22.fg7 Re8 23.Bh5 dc3 24.Nc4 dc4 25.Qd6 Bg2 26.Qd7 Bd5–+ 27.Qf5 Qb7 28.h4? Be4 29.Qf6 Qd5 30.Bg4 c2 (31.Bb2 Bg2–+) 0–1. Ventimiglia,Charles – McGee,Phillip, IECC, 1998.

10.Nd4 Bg4 11.Be2 Be2 12.Qe2 c5 13.c3 cd4 14.cb4+= de3 15.Bd4 Bb4 16.Qb5+/– Qd7 17.Qb4 Qe7? 18.Qa4+– b5 19.Qb5 Qd7 20.Qb8 Qd8 21.Qd8 Kd8 22.fe3 h5 23.Bf6 gf6 24.Nc3 Rg8 25.0–0 Rg5 26.Rf6 Ke7 27.Ra6 Rg6 28.Nd5 Kd7 29.Rg6 fg6 30.Nf4 Kc6 31.Kf2 g5 32.Nh5 Kd5 33.Kf3 Ke5 34.Kg4 Ke4 35.Nf4! gf4 36.ef4 Kd4 37.f5 Kd5 38.Kg5 Ke5 39.h4 Kd5 40.h5 Ke5 41.f6 Ke6 42.h6 Kf7 43.h7 Kf8 44.h8Q Kf7 45.d4 Ke6 46.Qd8 Kf7 47.Qe7 Kg8 48.Qg7# 1–0. opponent – pierre, internet, 2008.

10.Nd4 Bg4 11.Be2 Be2 12.Qe2 c5 13.c3 cd4 14.cb4+= de3 15.Bd4 Bb4? 16.Qb5+/– Qd7 17.Qb4 Qe7? 18.Qa4 b5 19.Qb5 Qd7 20.Qb8 Qd8 21.Qd8 Kd8 22.fe3 h5 23.Bf6 gf6 24.Nc3 Rg8 25.0–0 Rg5 26.Rf6 Ke7 27.Rc6 Kd7 28.Rc5 Kd6 29.Ne4! de4 30.Rg5 h4 31.Rh5 f5 32.Rf5 Kc6 33.Rf4 h3 34.g4 Kd5 35.g5 Ke5 36.g6 Ke6 37.g7 Ke7 38.g8Q Kd6 39.Qg5 Kc6 40.Rf6 Kb7 41.Qg7 Kc8 42.Rf8# 1–0. pierre – dendritic, chesspark.com, 2008.

10.Nd4 Bg6 11.Bc3 Be7 12.Be2 0–0 13.0–0 Qd6 (13...Ne4 14.Bg4+=) 14.d3 (14.f4 h6+=) 14...Ra8 15.Bf3 c6 (15...h6 16.Nd2+=) 16.Nd2+= Na2 17.Ba1 h6 (17...Qd7 18.e4=) 18.N2b3 (18.e4 Qb4+=) 18...Bh7 (18...Nb4 19.Bc3+=) 19.Ne2 Nb4 (19...Nd7 20.Nf4+=) 20.Bc3 Nd7 (20...c5 21.Nf4+=) 21.Nf4 Bf6 (21...Ne5 22.Be2+=) 22.Nd4 Ne5 23.Be2 c5 24.Bb4 cb4 25.Nb5 (25.Bf3 Ra5+=) 25...Qc6 (25...Qd7 26.d4 Ng6 27.Nd5 Qd5 28.Nc7=) 26.Nd5 ˝–˝. Benassi,Aspasio (2140) – Morcin,Tom (2115), RA–2012–0–00223, 2012.

10.d3 b6

11.Na3 A) 11...Be7 12.Qd2 Nc6 13.Nb5 0–0 14.Be2=; B) 11...c6 12.Be2 Bd6 13.0–0 0–0 14.Qd2=; C) 11...Na6 12.Bb2 c6 13.Be2 Bb4 14.c3=; D) 11...Na2 12.c3 Bd7 13.Qb3 Nc1 14.Qb2+=; E) 11...Bc5 12.Be2 0–0 13.0–0 Re8 14.Nb5=.

11.Nc3 Bc5 12.Be2 0–0 13.0–0 Re8 14.Nb5 =.

11.Nbd2 A) 11...Be7 12.Be2 0–0 13.Qb1 c5 14.0–0=; B) 11...Bd6 12.Be2 0–0 13.0–0 Re8 14.Nd4=; C) 11...Bg4 12.h3 Bd7 13.c3 Nc6 14.Be2=; D) 11...c6 12.Be2 Bd6 13.0–0 Bg4 14.e4+=; E) 11...Bd7 12.Be2 Bd6 13.c3 Nc6 14.0–0=; F) 11...Be6 12.Nd4 Bg4 13.Be2 Be2 14.Qe2=; G) 11...Bc5 12.Be2 0–0 13.Nb3 Bd6 14.0–0=+.

11.Nd4 A) 11...Bc8 12.Be2 Bc5 13.0–0 0–0 14.c3=; B) 11...Bd7 12.Be2 Bd6 13.0–0 0–0 14.c3=.

11.Be2 Bd6 12.0–0 0–0 13.c3 Na6 14.d4 =.

11.Be5 Nc6 12.d4 Nb4 13.Bb5 c6 14.Ba4 =+.

11.Bf6 Qf6 12.c3 Nc6 13.Qa4 Be7 14.Nd4 =.

10.d3 Bc5

11.c3 A) 11...Na6 12.Nbd2 0–0 13.Be2 Bd6 14.Qb1=; B) 11...Nc6 12.Nbd2 0–0 13.Qb3 b6 14.Be2=+.

11.Nbd2 A) 11...0–0 12.Qb1 b6 13.Bc3 Qe7 14.Nb3=; B) 11...Bg4 12.Qb1 b6 13.Ne5 Qa8 14.Nb3=; C) 11...Qe7 12.Qb1 b6 13.Be2 0–0 14.0–0=.

11.Bd4 Bd6 12.c3 Nc6 13.Bf6 Qf6 14.Qb3 =.

11.Nd4 A) 11...Bg4 12.Be2 Be2 13.Ne2 0–0 14.0–0=+; B) 11...Bg6 12.Be2 0–0 13.Nd2 Re8 14.N2f3=; C) 11...Bd7 12.Bb2 0–0 13.Be2 Bd6 14.0–0=+.

11.Be2 A) 11...Bd6 12.0–0 0–0 13.Na3 c6 14.c4=; B) 11...Qe7 12.Bd4 Bd6 13.c3 Nc6 14.Bf6=; C) 11...Nc6 12.Nc3 0–0 13.Qb1 b6 14.0–0=; D) 11...0–0 12.0–0 Re8 13.Nc3 c6 14.Bb2=.

11.Bf6 Qf6 12.c3 Nc6 13.Qb3 Qd6 14.Qb7 =.

10.d3 Be6

11.c3 A) 11...Na6 12.Nbd2 Bd6 13.Qb1 Bc8 14.Be2=; B) 11...Nc6 12.Nbd2 Bd6 13.Qb3 Qa8 14.Qb1=.

11.Nc3 c5 12.Bb2 d4 13.ed4 cd4 14.Ne2 =.

11.Nbd2 Bd6 12.Qb1 b6 13.Bc3 c5 14.Qb2 =.

11.Nd4 A) 11...Bd6 12.Nb5 Be7 13.Be5 Na6 14.Be2=; B) 11...Bc8 12.c3 Na6 13.Be2 c5 14.Nb5=; C) 11...Bd7 12.Be2 Bd6 13.c3 Nc6 14.Nb5=.

11.Be2 A) 11...Be7 12.Nbd2 Qd7 13.0–0 0–0 14.Ne5=; B) 11...Bc5 12.Na3 Na6 13.Nb5 Bd7 14.Qb1=; C) 11...c5 12.0–0 Bd6 13.e4 de4 14.de4=; D) 11...Bd6 12.0–0 0–0 13.Nc3 c6 14.e4=.

11.Be5 A) 11...Nc6 12.Bb2 Bd6 13.Be2 0–0 14.0–0=; B) 11...Nd7 12.Bc3 Bg4 13.Be2 f6 14.0–0+=; C) 11...Bd6 12.c3 Nc6 13.Bd6 Qd6 14.Be2=.

11.Ne5 Bd6 12.Bc3 Na2 13.Bb2 0–0 14.Be2 =+.

11.Bf6 Qf6 12.c3 Na6 13.d4 c6 14.Ba6 =.

11.Ng5 A) 11...Bd7 12.Be2 Bd6 13.0–0 Ba4 14.Na3=; B) 11...Bc8 12.Nd2 Bd6 13.Be2 0–0 14.0–0=; C) 11...Bf5 12.Be2 Bd6 13.Nc3 Bd7 14.Nf3=+.

10.d3 Be7

11.Bb2 A) 11...0–0 12.Nbd2 c5 13.Be2 Bd6 14.Qb1=; B) 11...c5 12.Be2 0–0 13.0–0 Qd7 14.Ba3=; C) 11...Be6 12.c3 Na6 13.Be2 0–0 14.0–0=; D) 11...b6 12.Be2 0–0 13.0–0 c6 14.Nbd2=; E) 11...Bg4 12.c3 Na6 13.Be2 0–0 14.0–0=; F) 11...Na6 12.Be2 0–0 13.0–0 Re8 14.Nbd2=; G) 11...Qd7 12.Qd2 c5 13.Be2 0–0 14.0–0=+.

11.Nc3 c5 12.Ne2 0–0 13.Ng3 Bd7 14.c3 =+.

11.Qd2 A) 11...Bd6 12.Be2 0–0 13.0–0 Qe7 14.Nc3=; B) 11...c5 12.Be2 0–0 13.0–0 Qd6 14.Na3=.

11.Nbd2 A) 11...c5 12.Be2 0–0 13.Qb1 Qd7 14.Bc3=; B) 11...Qd7 12.Be2 0–0 13.Qb1 c5 14.Bc3=; C) 11...Bd6 12.Qb1 0–0 13.Be2 c5 14.c3=; D) 11...b6 12.Be2 0–0 13.0–0 Re8 14.Qb1=.

11.Be2 A) 11...0–0=+ 12.Nbd2 Qd7 13.Qb1 c5 14.Bc3=; B) 11...Qd7 12.Nbd2 0–0 13.Qb1 c5 14.Bc3=; C) 11...Bd6 12.0–0 0–0 13.h3 c5 14.Na3=.

11.h3 0–0 12.Bb2 Re8 13.Be2 c5 14.0–0 =+.

11.h3 c5 12.c3 Nc6 13.g4 Be6 14.Ng5 Bd7 15.Bg2 h5 16.Qb3 Qa5 17.Qa3 Qb5 18.0–0? Qd3–+ 19.Qa8 Nd8 20.Nf3 hg4 21.Ne5 Qh7 22.Nd7 Kd7 23.Qa4 Nc6 24.Qf4 gh3 25.Bf3 Bd6 26.Qg5 Ne5 27.Be2 Ne4 28.Qf4 Qg6 (29.Qg3 Ng3 30.Bg4 Qg4 31.f3 h2 32.Kg2 Qh3 33.Kf2 Nd3#) 0–1. Ashley1 (1605) – WarrenW (2140), internet, 2008.

10.d3 h6

11.Bb2 A) 11...Bc5 12.Bd4 Bd6 13.c3 Nc6 14.Bf6=; B) 11...c5 12.Na3 Qb6 13.Qd2 Be7 14.Be2=; C) 11...Be6 12.Be2 Bd6 13.Na3 c6 14.0–0=; D) 11...Na6 12.Be2 Bd6 13.Nc3 Qd7 14.0–0=; E) 11...Nc6 12.Be2 Bc5 13.0–0 0–0 14.Nbd2=; F) 11...Bg4 12.Be2 Be7 13.0–0 0–0 14.Qd2=; G) 11...Be7 12.c3 Na6 13.Be2 0–0 14.0–0=.

11.Bc3 A) 11...Be7 12.Be2 0–0 13.0–0 Re8 14.Nd4=; B) 11...Bc5 12.Bd4 Bd6 13.c3 Nc6 14.Bf6=; C) 11...Bg4 12.Be2 Bd6 13.Bf6 Qf6 14.c3=; D) 11...Be6 12.Nbd2 Bd6 13.Qb1 Qe7 14.Qb2=; E) 11...Bd7 12.Nbd2 Ba4 13.Nd4 Bc5 14.N2b3=; F) 11...Na6 12.Be2 Bd6 13.Qc1 Qe7 14.Qb2=; G) 11...Na2 12.Be5 Bd6 13.c3 Be5 14.Ne5=.

11.Nc3 A) 11...Be7 12.Bb2 0–0 13.Be2 c5 14.0–0=; B) 11...c5 12.Bb2 Nc6 13.Qd2 d4 14.Ne2=.

11.Nbd2 Bd6 12.Be2 Be6 13.Qb1 0–0 14.c3 +=.

11.Nd4 A) 11...Bd7 12.Be2 c5 13.Nf3 Bd6 14.0–0=; B) 11...Bg6 12.Nf3 Bf5 13.Be2 Bd6 14.0–0=; C) 11...Bg4 12.Be2 Be2 13.Ne2 Bd6 14.Bd4=.

11.Be2 Bd6 12.0–0 0–0 13.Nbd2 c5 14.Qb1 =.

11.h3 A) 11...Bc5 12.Bd4 Bd6 13.c3 Nc6 14.Bf6=; B) 11...Be7 12.Be2 Be6 13.Nbd2 Qd7 14.0–0=; C) 11...Be6 12.Nbd2 Bd6 13.Qb1 b6 14.e4=; D) 11...Na6 12.Nbd2 Bb4 13.Qb1 0–0 14.c3=; E) 11...c5 12.Bf6 Qf6 13.c3 Nc6 14.Qb3=; F) 11...Nc6 12.Bc3 Bd6 13.Nbd2 Nb4 14.Qb1=; G) 11...Bd7 12.Be2 Ba4 13.Na3 Na6 14.Qc1=.

6.e3 Nf6

7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.c4 Be6 10.cd5=+ Bd5 11.Nc3 0–0 12.Nd5 Qd5 13.Bf6 gf6 14.Nf3 Rd8 15.Be2 Qa2 16.Bb5= Ne7 17.Ba4 Ng6 18.Bc2 Qc4 19.Bb3 Qa6 20.Qe2= Ne5 21.Qa6 ba6 22.Ke2 Nf3 23.Kf3 Rd2 24.Rd1 Rd1 25.Bd1 c6 26.Ke4 Kg7 27.Ba4 c5 28.g4 c4 29.Kd4 c3 30.Bc2 h5 31.Kc4 a5 32.gh5 Kh6 33.Bd1 Kg5 34.f4 Kh6 ˝–˝. Luzuriaga,Norberto Horacio – Cody,Philip, Tiger SC, 2000.

7.Bb5 ba3 8.Na3 Bf5 9.Nf3= Bd6 10.0–0 0–0 11.Be2 Qe7 12.Nb5= Rfe8 13.Nd6 Qd6 14.d3 Ng4 15.c4 Ra1 16.Qa1+= dc4 17.dc4 f6 18.Qa4 Qe6 19.c5 Kh8 20.Qb5+/– Qc8 21.Rd1 Be4 22.Qb3 Nge5 23.Ne5 Ne5 24.f3 Bc6 25.Bd4 Qa8 26.Rd2 Qd8 27.Bd1 Qe7+= 28.Bc2 Ra8 29.Bb1 Qe8 30.f4 Ng6 31.Qc2 Nf8 32.h3 Qh5 33.Ba2 Re8 34.Qd1 Qd1 35.Rd1+= Ne6 36.g4 h5= 37.gh5 Kh7 38.Kf2 ˝–˝. Luzuriaga,Norberto Horacio – Holzhaeuser,A, Tiger SC, 2001.

7.Bb5 Ra5 A) 8.Bc6 bc6 9.Ne2 ba3 10.Nd4 Ne4 11.0–0=+; B) 8.a4 B1) 8...Be7 9.c3 0–0 10.Nf3 Bg4 11.Qb3=+; B2) 8...Bc5 9.Nf3 0–0 10.0–0 Re8 11.c3=; B3) 8...Bd6 9.Nf3 0–0 10.0–0 Qe7 11.c3=+; C) 8.Be2 C1) 8...Bf5 9.Nf3 Bd6 10.ab4 Ra1 11.Ba1=; C2) 8...Be6 9.Nf3 Bd6 10.ab4 Ra1 11.Ba1=; C3) 8...Bd6 9.Nf3 0–0 10.0–0 Bf5 11.ab4=+.

7.Bb5 Bd6 A) 8.Nf3 A1) 8...ba3 9.Na3 0–0 10.Be2 Re8 11.Nb5=; A2) 8...Ra5 9.Bc6 bc6 10.Ne5 Bb7 11.Ng4=; A3) 8...0–0 9.Bc6 bc6 10.ab4 Ra1 11.Ba1=+; B) 8.Bc6 bc6 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.Qf3=; C) 8.ab4 Ra1 9.Ba1–/+ Bb4 10.Qf3 Be7 11.Ne2=.

7.Bb5 Bg4 A) 8.Ne2 A1) 8...Bd6 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.h3=; A2) 8...Ra5 9.Bc6 bc6 10.f3 Bd7 11.0–0=; A3) 8...ba3 9.Na3 Bd6 10.h3 Bd7 11.0–0=; B) 8.f3 B1) 8...Bd7 9.Ne2 Be7 10.0–0 0–0 11.Nf4=; B2) 8...Be6 9.Ne2 ba3 10.Na3 Bd6 11.Nd4=; B3) 8...ba3 9.Na3 Bd7 10.Ne2 Bd6 11.c4=+; C) 8.Nf3 C1) 8...Ra5 9.Qe2 Bd6 10.ab4 Ra1 11.Ba1=; C2) 8...Bd6 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.h3=; C3) 8...ba3 9.Na3 Bd6 10.h3 Bd7 11.Be2=.

7.Nf3 Bd6 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Nb4 10.Na3 +=.

7.Nf3 Bf5 8.Bd3 (8.Bb5 ba3 9.Na3 Bd6=) 8...Be6 (8...Bd3 9.cd3 Bd6 10.0–0+=) 9.c3 bc3 10.Nc3 Be7 11.Nb5 0–0 12.Qc2 Ne4 13.0–0 Bf5 14.Rab1 Qd7 15.Nc3 Qe6 16.Ba1 (16.Nb5 Qc8=) 16...Bg6 (better is 16...Ra3 17.Rb7 Nb4 18.Rb4 Bb4=) 17.Rb7+= Ra3 18.Bb2 (18.Rc7? Nb4 19.Re7 Qe7–+) 18...Ra5 19.Ne4?? (19.Ne2!?=) 19...de4+= 20.Qc3 (20.Rc7? Rc5 (20...ed3?! 21.Qc6 Qc6 22.Rc6=) 21.Qd1 ef3 (21...ed3?! 22.Ba3–+) 22.Bg6 fg6–+) 20...Bf6 21.Nd4 Nd4 22.Qa5 Nc6 23.Qc5 (23.Qa6!? ed3 24.Bf6 gf6 25.Rc7=) 23...Nd8+= 24.Rb8 ed3 25.Bf6 Qf6 26.Qc7 Ne6 27.Qd6 Rb8 28.Qb8 Nf8 29.f3 h6 30.h3 Bf5 31.Rb1 g6 32.Kf2 Qh4 33.Qg3 Qf6 34.Qf4 (34.Qb8 Kg7+=) 34...Kh7 (34...g5 35.Qg3+=) 35.Rb4 (35.e4 Ne6 36.Qe3 Bh3=) 35...Qe7+= 36.Ra4 Nd7 37.Qc7 Qf6 38.Rd4 Ne5 (38...Qe7 39.e4 Be6 40.Rd3 Qh4 41.Kg1+=) 39.Kg3?? (better is 39.f4 Ng4 40.Kf1 (40.hg4?! Qh4 41.Kf3 Qg4 42.Kf2 Qh4 43.Kg1 Qe1 44.Kh2 Qh4 45.Kg1 Qe1 46.Kh2 Qh4 47.Kg1=) 40...Ne3 41.de3+–) 39...g5+= 40.Rd5 Ng6 41.Qc3 Qc3 42.dc3 Kg7 43.Kf2 Kf6 44.Rd4 h5 45.c4 (45.g4!? hg4 46.hg4+=) 45...Ne5 46.c5 Ke7 47.Rd5 f6 (better is 47...Ke6!? 48.e4 Bg6=) 48.c6+/– d2 49.c7 Nc4 50.Ke2 (worse is 50.Rf5 d1Q 51.c8Q Qd2 52.Kg1 Qd1 53.Kh2 Qd6 54.f4 Ne3 55.Qb7 Kf8 56.Qa8 Kf7 57.Qa7 Ke6 58.Qe3 Kf5 59.g4 hg4 60.hg4 Kg6 61.Qe4 Kg7=) 50...Bd7 51.Rd4 Nd6 52.Kd2 h4 53.Ke1 (53.f4 gf4 54.Rf4 Nb5+/–) 53...Nf5 54.Ra4 (54.Rd3!?+=) 54...Bc8 55.f4 Ng7 56.fg5 fg5 57.Rd4 Ne6 58.Rd5 g4 59.hg4 Nc7 60.Rh5 Bg4 61.Rh4 Bf5 62.Kf2 Ne6 ˝–˝. Taulien,Hans_Juergen (2380) – Linnichenko,Mikhail Y (2145), EU/WS/M/033 ICCF, 2011.

6.Nf3 Nf6

7.ab4 Ra1=+ 8.Ba1 Bb4 9.e3 Ne4 10.Bg7+= Rg8 11.Bb2 Bf5 12.c3 Nf2?? 13.Kf2+– Be7 14.Bb5 Qd6 15.Qa4 Qg6 16.Qa8 Bd8 17.Rg1 Bd7 18.Qb7 Qe6 19.c4 dc4 20.Na3 Na5 21.Qa8 c6 22.Bc4! Qg6 23.Bd4 c5 24.Bc5 Qc6 25.Qc6 Bc6 26.Ne5 Nc4 27.Nac4 Ba8 28.Ra1 Rg2 29.Kf1 Bd5 30.Nd6 Ke7 31.e4 Rh2 32.Ra6 Kf8 33.ed5 Rh5 34.d4 f6 35.Ne8! Kg8 36.Rf6! Rh1 37.Kg2 Bf6 38.Nf6 Kg7 39.Kh1 Kf6 40.d6 Kf5 41.d7 Ke4 42.d8Q Ke3 43.Qg5 Ke4 44.Qg3 Kf5 45.Qg4 Kf6 46.Qf4 Kg7 47.Qf8# 1–0. Flaubert – brz, Live Game Caissa's Web, 2006.

7.e3 Bd6 =.

7.e3 Be7 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Nb4 10.Bf6 (10.Be5 0–0–/+) 10...Bf6 11.c3 Na6 (11...Nc6 12.Na3=+) 12.d4 0–0 13.Bd3 (13.Qc2 g6=+) 13...c5 14.Qc2 g6 15.Qb2 (15.Nbd2 Qc7=+) 15...c4 (15...Qa5 16.0–0=+) 16.Bc2 (16.Be2=+) 16...Nc7 (16...Qa5!?=+) 17.0–0= b5 (17...Qd7 18.Nbd2=) 18.Na3 (18.Nbd2 Be7=+) 18...Qd7 (18...Bd7 19.e4=+) 19.Rb1 (19.Ra1 Ba6=) 19...Ba6 20.Bd1 Ra8 21.Nc2 Be7 22.Ra1 (22.Ne5 Qd6=+) 22...f6=+ 23.Nb4 (23.h4 Bb7=+) 23...Bb7 24.Ra8 Na8 25.Ne1 (25.Bc2 Nb6=+) 25...Nb6 26.Nec2 Kg7 (26...Na4 27.Qa1=+) 27.Bf3 (27.Qc1 Na4 28.Qa1 g5=+) 27...Na4 28.Qa1 Qf5 29.h3 ˝–˝. Domingo,Jordi (2015) – Flores,Luis (1975), FICGS, 2011.

7.e3 Be7 8.Bb5 0–0 9.Bc6 bc6 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Bb4 12.0–0 Bf5 13.d3 Re8 14.Nbd2=+ Qd6 (14...h6 15.Qe2=+) 15.h3 (15.Qe2 c5=+) 15...Nd7 (15...c5 16.Qe2=+) 16.Qe2 f6 (16...Nc5 17.Rb1 Na4 18.e4=+) 17.Rb1= c5 18.Qd1 (18.Bb2 Qa6=) 18...Nb6 (18...Be6 19.Bb2=) 19.Nh4 (19.c3 Ba3 20.Rb6 cb6=+) 19...Bd7 20.c3 Ba3 21.Qb3 (21.Nhf3 Ba4 22.Qe2 Ra8=+) 21...Ra8 22.Nhf3 (22.Bb2 c4 23.dc4 Bc5–/+) 22...Qe6 23.Bb2 (23.e4 de4 24.Qe6 Be6 25.de4 Kf7=+) 23...c4 24.dc4 dc4 (24...Nc4? 25.Nc4 dc4 26.Qa2+–) 25.Qc2 Bd6 26.Nd4 Qe7 (26...Qe8 27.Bc1=+) 27.Nf5 (27.Bc1 g6=+) 27...Qe5–/+ 28.Nd6 Qd6 29.Ra1 (29.Nf3 Qd3 30.Qc1 Na4–/+) 29...Ba4 (29...Ra1 30.Ba1 Qd3 31.Qc1–/+) 30.Qc1=+ Rd8 (30...Qd3 31.Nf3=+) 31.Nf3 c5 32.Ba3 Qc7 (32...Qc6 33.Nd2=+) 33.Qe1 Bc2 34.e4 Re8 35.Nd2 Bd3 (35...Nd5 36.Nc4 Be4 37.Qd2=) 36.Qd1 Qe5 (36...Qc6 37.f3=+) 37.f4 Qe7 38.g3 (38.Qf3 Na4 39.Re1 Qd7=+) 38...Rd8 39.Kh2 (39.Ra2 Qc7 40.Kh2 h6=+) 39...Qd6 40.Ra2 Qc6 41.Qf3 h6 42.h4 (42.Bc1 Ra8 43.Ra3 Ra3 44.Ba3 Na4–/+) 42...Na4–/+ 43.Bb2 Nb2 44.Rb2 Qa8 45.Qh1 1–0. Domingo,Jordi (2035) – Magitz,Aaral (1975), FICGS, 2011.

7.e3 Bf5 8.Bb5 Bd6 9.ab4 Ra1 10.Ba1 0–0 11.Bc6 bc6 12.0–0 Bb4 13.d3 c5 (13...Qd6 14.Be5 Qe7 15.h3=+) 14.Nbd2=+ Qe7 (14...h6 15.Bb2=+) 15.Be5 (15.e4 de4 16.Bf6 gf6=+) 15...Ne4 (15...Ra8 16.h3=+) 16.de4= de4 17.Qa1 (17.c3 ef3 18.Nf3 Ba5=) 17...ef3=+ 18.Nf3 f6 (worse 18...Bc2 19.Bg7 Re8 20.Bh6+–) 19.Bg3 Qe4 (19...Be4 20.c3 Ra8 21.Qb2=+) 20.c3 Ra8 21.Qb2 Ba5 (21...Ba3 22.Qb5=) 22.Nd2 Qd5 23.Ra1 Bb6 (23...Kf7 24.c4 Qd3 25.Ra3–+) 24.Ra8 Qa8 25.Qb3 Kh8 (25...Kf8 26.h4=+) 26.h3= h6 27.Qc4 (27.f3 Qe8 28.c4 Qd7=) 27...Qd8 28.e4 Bh3 29.gh3 Qd2 30.Qe6 Qd8 (30...Kh7 31.Kg2=+) 31.c4 (31.Kg2 Qg8 32.Qd7 Qa8=) 31...Qg8=+ 32.Qg8 Kg8 33.f4 g6 (33...Kf7 34.f5=+) 34.f5= Kf7 (34...Ba5 35.Kg2=) 35.Kg2 (35.Kf2 Ba5=) 35...h5 (35...Ba5 36.Kf3=) 36.Kf3 Ba5 (36...g5 37.e5=) 37.Bf2 g5 38.Bc5 ˝–˝. Domingo,Jordi (2130) – Bernal Varela,Nelson (2125), FICGS, 2009.

7.e3 ba3

8.Na3 Bc5 A) 9.Nb5 Ra1 10.Qa1= Nb4 11.Ke2 Be7 12.Qa4=; B) 9.Bd3 Nb4 10.Be2 0–0 11.0–0 Bf5 12.Nd4=; C) 9.Be2 C1) 9...Bf5 10.d3 d4 11.Nc4 Bb4 12.Kf1=; C2) 9...Bg4 10.Nb5 Ra1 11.Qa1 Be7 12.Qa4+=; C3) 9...0–0 10.0–0 Bf5 11.Nb5 Ra1 12.Qa1=.

8.Na3 Bd7 A) 9.Bb5 A1) 9...Bc5 10.c4 0–0 11.Nc2 Ra1 12.Qa1=; A2) 9...Bb4 10.c4 dc4 11.Nc4 Ra1 12.Qa1=; A3) 9...Bd6 10.0–0 0–0 11.Be2 Nb4 12.c3=; B) 9.Bd3 B1) 9...Nb4 10.Bf1 Be7 11.Be2 0–0 12.0–0=; B2) 9...Bc5 10.Nb5 Ra1 11.Qa1 Nb4 12.Bf6=; B3) 9...Be7 10.Bb5 0–0 11.0–0 Re8 12.d3=; C) 9.Be2 C1) 9...Bf5 10.Bb5 Bd6 11.Ne5 Be5 12.Be5=; C2) 9...Be6 10.Nb5 Ra1 11.Qa1 Be7 12.Qa4+=; C3) 9...Be7 10.0–0 0–0 11.Nb5 Ra1 12.Qa1=.

8.Na3 Bg4 A) 9.h3 A1) 9...Bd7 10.Be2 Be7 11.0–0 0–0 12.Nb5=; A2) 9...Bf5 10.Bb5 Bd6 11.Ne5 Be5 12.Be5=; A3) 9...Bf3 10.Qf3 Nb4 11.Qf5 Ne4 12.Qe5=; B) 9.Bb5 B1) 9...Bc5 10.h3 Bd7 11.c4 Nb8 12.cd5+=; B2) 9...Bb4 10.h3 Bd7 11.c4 dc4 12.Nc4=; B3) 9...Bd6 10.h3 Bd7 11.Be2 0–0 12.0–0=; C) 9.Be2 C1) 9...Bc5 10.Nb5 Ra1 11.Qa1 Be7 12.Qa4+=; C2) 9...Bb4 10.Nb5 Ra1 11.Qa1 Be7 12.Qa4+=; C3) 9...Be7 10.0–0 0–0 11.Nb5 Qd7 12.h3=.

8.Na3 Be7

9.Bb5 A) 9...Bd7 10.0–0 0–0 11.c4 dc4 12.Nc4=; B) 9...Bg4 10.h3 Bd7 11.0–0 0–0 12.d3=; C) 9...0–0 10.0–0 Bg4 11.Be2 Re8 12.h3=.

9.Nb5 A) 9...Ra1 10.Qa1 0–0= 11.Be2 Bf5 12.Qa4=; B) 9...Rb8 10.Be2 0–0 11.0–0 Re8 12.d3=; C) 9...Ra6 10.Ra6 ba6 11.Na3 0–0 12.Be2=.

9.Bd3 A) 9...Nb4 10.Bb5 c6 11.Be2 0–0 12.0–0=; B) 9...0–0 10.Be2 Re8 11.0–0 Bf5 12.Nb5=; C) 9...Be6 10.Bb5 0–0 11.0–0 Qd6 12.Be2=.

9.Be2 0–0 10.0–0 Bg4 11.Nb5 Qd7 12.h3 =.

9.Be2 Bf5 10.0–0 0–0 11.d3 Ra5 12.Qd2 Nd7 13.c4 Nf6 14.Nb5 Ra1 15.Ra1+= dc4 16.dc4 Qd2 17.Nd2 Rc8 18.Bf3 Bb4= 19.Bf6 Bd2 20.Bc3 Bc3 21.Nc3 Bd3 22.Bc6 bc6= 23.c5 f5 24.h3 Rb8 25.Ra3 Rb7 26.g4 Kf7 27.Kh2 Rb2 28.Kg3 Ke6 29.f3 Rc2 30.Kf4 h6 31.h4 fg4 32.fg4 Rf2 33.Kg3 Rc2 34.h5 Ke5=+ 35.Nd1 Be4 36.Ra8= Bd5 37.Re8 Kf6 38.e4 Be6 39.Kf4 Rc5 40.Ne3 Rc1 41.Rf8 Ke7 42.Ra8 c5 43.Ke5 Kd7 44.Rh8 Re1 45.Nf5 Bf5 46.gf5 Rg1 47.Rf8 Rg4 48.Rf7 Kc8 49.Kd5 c4 50.Kd4 Kd8 51.f6 Ke8 52.Rg7 Rg7 53.fg7 Kf7 54.Kc4 Kg7 55.Kd4 Kf6 56.Kd5 Kf7 57.Ke5 Ke7 58.Kf5 c6 59.Kg6 c5 60.Kf5 c4 61.Kf4. bambinik – northcup, internet, 2002.

9.Be2 Bg4 10.0–0 0–0 11.Nb5 Qd7 12.h3 =.

4.Be5 Nd7

5.Bb2 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Ndf6 +=.

5.Bb2 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Ngf6 =.

5.Bb2 ab4 6.Nf3 Ngf6 7.e3 ba3 8.Na3 Bc5 9.Be2 =.

5.Bb2 ab4 6.Nf3 Ngf6 7.e3 Bd6 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.c3 Be7 11.d4 0–0 12.Nbd2 Ne4 13.Bd3 Ndf6 14.0–0 Bf5 15.Ne5 c6 16.Re1 Be6 17.Nb3 c5 18.dc5 Nc5 19.Nc5 Bc5 20.Qa4 Qc7 21.c4 Bd6 22.cd5 Nd5 23.Qh4 f5 24.Nf3 Be7 25.Qa4 Nb4 26.Be5 Qc5= 27.Bd4 Qc8 28.Be2 Bd5= 29.Rd1 f4 30.ef4 Rf4 31.Be3 Rf7 32.Rd4+= b5 33.Bb5 Bd6 34.Bd2+– Rf3 35.Bb4 Qc1 36.Rd1 Bh2 37.Kh2 Qf4 38.Kg1 Rf2 39.Rd5 (39...Rg2 40.Kg2 Qe4 41.Kf2 Qf4 42.Ke1 Qe4 43.Be2 Qh1 44.Kf2 Qh4 45.Ke3 Qh6 46.Kd3 Qh3 47.Kc2 Qc8 48.Rc5+–) 1–0. Ventimiglia,Charles – Foch,Louis, IECC, 1998.

5.Bb2 ab4 6.Nf3 Ngf6 7.e3 Bd6 8.Nd4 ba3 9.Nf5 Bf8 10.Na3 Nc5 =.

5.Bb2 ab4 6.Nf3 Ngf6 7.e3 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 Re8 10.d4 Nb6=+ 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bb4 13.Bc3 Qe7 14.Bb4 Qb4 15.c3 Qb2 16.Qd2 Qb3 17.Qd3 Ne4 18.Nfd2 Qa2 19.Ne4 de4 20.Qd2 Qb3 21.Qc1 Qe6 22.Qb2 Nc4 23.Qb5 Nb6 24.c4 Bd7 25.Qc5 Qc6 26.Qc6+/– Bc6 27.Nc3 Na4 28.Na4 Ba4 29.Ra1 Bd7 30.g4 Bc6 31.Ra7 Rb8 32.Kg2 f6 33.Kg3 g5 34.Bd1 Be8 35.Bc2 Bg6 36.c5 c6+– 37.h4 gh4 38.Kh4 Kf8 39.Kg3 Kg7 40.Kf4 Kf7 41.Be4 Be4 42.Ke4 Kg6 43.f4 h6 44.Kf3 h5 45.gh5 Kh5 46.e4 Kg6 47.f5 Kf7 48.Kf4 Kf8 49.e5 Rd8 50.Ke4 Rb8 51.e6 Kg7 52.d5 cd5 53.Kd5 Kf8 54.Kd6 Rd8 55.Kc7 Rd3 56.Rb7 Ke8 57.c6 Rd8 58.Kb6 Rc8 59.c7 Ke7 60.Kc6 (60...Ke8 61.Kd6 Kf8 62.e7 Kg7 63.e8Q Re8 64.c8Q Kf8 65.Qd7 Re6 66.fe6 f5 67.Qd8#) 1–0. Hlavacek,Ladislav (1885) – Jenneborg,Seved, TE.2004.P.01701, 2004.

4.Be5 f6

5.Bd4 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bb4 =.

3.Bb2 c5

4.c3 Bf5 5.c4 (5.bc5 e4 6.c4 d4=+) 5...Nf6 (5...d4 6.e4 Be4 7.Qe2–/+) 6.Nf3 Nbd7 (6...Nc6 7.Ne5 Be7 8.Nc6 bc6 9.cd5 cd5 10.g3=) 7.cd5=+ cb4 8.ab4 Nd5 9.Nc3 (9.e4 Be4 10.Nc3 Bf3 11.Qf3 Nb4–/+) 9...Nb4 10.Rc1 Rc8 (10...Bc5 11.e4 Bg4 12.h3–/+) 11.e4 Be6 12.d4 a6 (12...Be7 A) worse 13.de5 0–0–/+; B) worse 13.Ne5 Ne5 14.de5 0–0 15.Qd8 Rfd8–+ (15...Bd8?! 16.Be2=+; 15...Rcd8?! 16.Be2–/+); C) 13.d5 Bg4 14.Be2=+) 13.d5 (13.Be2!?=) 13...Bg4=+ 14.Be2 Bd6 15.0–0 0–0 16.h3 Bh5 17.Qd2 Bg6 18.Ba3 (better 18.Qe3=+) 18...Nd5?? (better 18...Nf6 19.Qb2 a5=+) 19.Bd6+– Nc3 20.Rc3 Re8 (20...Rc3 21.Qc3 Re8 22.Rd1+–) 21.Rc8 Qc8 22.Rc1 Qa8 (22...Qd8 23.Bc7 Qe7 24.Qe3+–) 23.Bc7 Nf6 24.Ne5 Ne4 25.Qd4 Ng5 (25...Qc8 26.Bc4+–) 26.Bc4 Qc8 (26...Ne6 27.Qd7 Qc8 28.Be6 fe6 29.Qd2+–) 27.Bb6 Qf5 28.Re1 Qc8 29.Bb3 Bf5 (29...Ne6 30.Qb4 Nf8+–) 30.Qf4 Be6 31.Ba4 (31.Qg5?! Bb3 32.Qg3 Ba2+–) 31...Rf8 (31...f6 32.Be8 Qe8 33.Nd3+–) 32.Rc1 Qb8 33.Bc7 Qa8 (33...Qa7 34.Bd6 Nh3 35.gh3+–) 34.Qg5 b5 (34...f6 35.Qh5 fe5 36.Bc2+–) 35.Bc2 h6 (35...Re8 36.Nc6! h6 37.Qh4+–) 36.Qg3 Qd5 (36...Re8 37.Nf3 Qb7 38.Be5+–) 37.Rd1 Qb7 (37...Qa2 38.Qd3 f5+–) 38.Bd8 f5 39.Rd6 Bc4 (39...Qc8 40.Nc6 Re8+–) 40.Bf6 Rf6 41.Rf6 Qa7 42.Nc6 Qf7 (42...Qd7 43.Bf5 Bf7 44.Bd7 g6 45.Be6 Be6 46.Qg6 Kh8 47.Re6 b4 48.Re8) 43.Rf7 Bf7 (43...Kf7 44.Qc7 Kg8 45.Ne7 Kh7 46.Nf5 Bf7 47.Qf7 b4 48.Qg7) 44.Ne7 Kf8 (44...Kh7 45.Bf5 g6 46.Ng6 Kg8 47.Qb8 Be8 48.Qe8 Kg7 49.Qe7 Kg8 50.Be6) 45.Nf5 g6 46.Qb8 Be8 47.Qd6 Kg8 48.Qe6 (48.Qe6 Kh7 49.Qe7 Bf7 50.Qf7 Kh8 51.Qg7; 48.Bb3 Kh7 49.Qf8 gf5 50.Qg8) 1–0. Pierre – Moser, internet, 2020.

4.e3 a6 5.Be5 Nc6 6.Nf3 Ne5 7.Ne5 Bd6 8.d4 c4 9.Nc3 Be6 10.Be2 (10.e4 Nf6 11.ed5 Nd5 12.Nd5 Be5 13.de5 Qd5 14.Qd5 Bd5+=) 10...Qc7 11.f4 Bf5?? (better is 11...Nf6+=) 12.Nd5+– Qd8 13.Bc4 Be5 14.fe5 Rc8 15.Bb3 Qh4 (15...Bc2 16.Bc2 Qd5 17.0–0+–) 16.g3 Qe4 (16...Qh3 17.Nf4 Qh6 18.Qf3+–) 17.0–0 h5 (17...Bg4 18.Qd3 Qd3 19.cd3 Nh6+–) 18.Rf4 Bg4 19.Qg4 hg4 20.Re4 Rc6 (20...Nh6 21.c4 Rd8 22.e6+–) 21.Rg4 Nh6 (21...Kf8 22.e4+–) 22.Rg7 Nf5 23.Rg5 (23.Rg5 Nh6 24.c4+–) 1–0. Janek – Hans, internet, 2016.

4.e3 cb4 5.Be5 ba3 6.Nf3 (6.Na3 Nc6 7.Nf3 Ne5 8.Ne5 a6=) 6...Bg4 (6...Nc6 7.Bb5=) 7.Na3 (better 7.h3 Bf3 8.Qf3+=) 7...Ba3?? (better 7...Nc6 8.Bb2 Nf6=) 8.Bg7+– (8.Ra3?! f6 9.Bb8 Qb8 10.Bb5 Kd8+–) 8...Bf3 (8...Bb2 9.Bb2 Nf6 10.h3+–) 9.Qf3 Qc8 (9...Bb2 10.Bb2 f6+–) 10.Bb5 Nc6 (10...Ke7 11.Qd5 Bd6 12.Bh8+–) 11.Ra3 a6 12.Bd3 Nb4 13.Bf5 Nc2 (13...Qc5 14.Rc3 Qd6 15.Bh8+–) 14.Kd1 Qc5 (14...Na3 15.Bc8 (15.Bh8?! Qc4+–) 15...Rc8 16.Qd5+–) 15.Rc3 (15.Bh8?! Na3 16.Bh7 Ne7+–) 15...Ne3 (15...Qb4 16.Bc2 h5 17.Bh8+–) 16.Re3 Kd8 17.Bh8 Rc8 18.Qg3 (18.Qg3 Ne7 19.Bf6 Qc1 20.Ke2 Qd1 21.Rd1 Rc6 22.Be7 Ke8 23.Qg8) 1–0. Pierre – Chessoffside, internet, 2020.

4.e3 Nd7 5.bc5 Bc5 6.Bb5=.

4.Be5 cb4 5.ab4 Bb4?? (better is 5...Nc6 6.Bb2 Nb4=) 6.Bg7+– f6 (6...Nf6 7.Bh8 d4 8.Nf3+–) 7.Bh8 f5 8.e3 f4 (8...Nf6 9.Nf3+–) 9.Qh5 Kf8 10.Qh7 Nf6 (10...Qe7 11.Qe7 Ke7 12.ef4 Nf6+–) 11.Qg7 Ke8 12.Bd3 (better is 12.Qg6 Kd7 13.Bf6 Qe8 14.Qg7 Kc6+–) 12...a5 (12...Be7+–) 13.Bg6 1–0. Fournier,Frederic – mojame(C), Active, 2007.

4.Be5= cb4 5.Bb8 Rb8 6.ab4 Bb4 7.e3 (better 7.c3 Bc5 8.d4=) 7...d4 (better 7...a6!?=) 8.c3+– de3? (better 8...Bd6 9.Qa4 Kf8 10.Qd4 a6+–) 9.Qa4+– (9.cb4? ef2 10.Kf2 Qd4 11.Kg3 Qe5 12.Kf2 Qa1–+) 9...b5 10.Bb5 Bd7 (10...Kf8 11.Qb4 Ne7+–) 11.Bd7 (11.cb4 ef2 12.Kf2 Qh4 13.g3 Qd4 14.Kg2 Bb5 15.Qa7 Bc6 16.Nf3 A) 16...Rb4? 17.Re1 (17.Qd4?! Rd4 18.Re1 Ne7+=) 17...Kd8 18.Qa8 (18.Qd4?! Rd4 19.Kf2 Bf3 20.Kf3 Ne7+=) 18...Ba8 19.Ra8 Kc7 20.Nd4+–; B) 16...Bf3 17.Kf3 Qd5 (17...Rb4 18.Re1 Kd8 19.Qa8 Kd7 20.Qe8 Kc7 21.Rc1 Qc3 22.Rc3 Kd6 23.Ra6 Kd5 24.Qd7 Ke5 25.Rc5) 18.Kf2 Qf5 (18...Rb4? 19.Re1 Kd8 20.Qe3+–) 19.Kg1 Qe5+– (19...Rb4 20.Qa8 Ke7 21.Ra7 Kf6 22.Qd8 Kg6 23.Qd6 Nf6 24.Qb4+–)) 11...Qd7 12.Qd7 (12.cb4 ed2 13.Nd2 Qa4 14.Ra4 Ne7 15.Ra7 Nc6+–) 12...Kd7 13.Ra7 Ke6 14.cb4 ef2 (14...Rb4 15.Nc3 ed2 16.Kd2 Rb2 17.Ke3+–) 15.Kf2 Rb4 16.Nf3 Nh6 17.Re1 Kd6 18.Nc3 Rhb8 (18...Rd8 19.Ra6 Kc7 20.Re7 Kb8 21.Ne5 Ng4 22.Ng4 Rg4 23.Rb6 Kc8 24.Nb5 Rd2 25.Kf3+–) 19.Ree7 1–0. Wall,Bill – Gonzaltoo, internet, 1999.

4.Be5= Nc6 5.Bb2=.

3.Bb2 Nc6

4.c4 a6 5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qd8 7.Nf3 (7.e3 Bf5=+) 7...Bd6 (7...Nf6 8.e3=) 8.Ne4 (8.d4 ed4 9.Ne4 Nge7=) 8...Nf6 9.Qc2 (9.Nd6 Qd6 10.Qa4 b5=) 9...0–0 10.Ng3 (10.e3 Bf5 11.Bd3 Be4 12.Be4 Ne4 13.Qe4 f5 14.Qc4 Kh8=+) 10...h6 (10...Be6 11.Ng5 Nd4 12.Qd3=+) 11.e3 Bg4 12.Be2 Re8 13.0–0 e4 (13...Qd7 14.d3=) 14.Bf6+= Qf6 15.Ne4 Qe6 (15...Qg6 16.d3+=) 16.Nd6 (16.Nc5 Bc5 17.bc5 b5+/–) 16...Qd6 (16...cd6!? 17.h3 Bf5+=) 17.d4 Ne7 (17...Qf6 18.Rac1+/–) 18.Rac1 c6 19.Qb3 (19.Ne5 Be2 20.Qe2 Rad8+/–) 19...Ng6 (19...Qf6 20.Qc4+/–) 20.Ng5 hg5 21.Bg4 Kh8? (better is 21...Re4 22.h3 Ree8+–) 22.Qf7 (22...Re7 23.Qf3+–) 1–0. Wall,Bill – WEP, internet, 2005.

4.c4 dc4 5.e3 Nf6 6.Bc4 e4 7.Nc3 (7.Qc2 Bf5+=) 7...Bg4 (7...Ne5 8.Be2 Nd3 9.Bd3 Qd3 10.f3+=) 8.Be2 Be2 9.Nge2 Bd6 (9...a5 10.b5 Ne5 11.0–0+=) 10.Ng3 (better is 10.d3!? ed3 11.Qd3=) 10...Bg3–/+ 11.hg3 0–0 (11...Ne5 12.0–0 Nc4 13.Na4 Nd2 14.Bf6 gf6 15.Qc2 Nf1 16.Qe4 Kf8 17.Rf1+=) 12.0–0 (12.Na4 Re8+=) 12...a5 13.b5 Ne5 (13...Na7+=) 14.a4 (14.Ne4 Ne4 15.Be5 Nd2 16.Bc7 Qc7 17.Qd2+=) 14...Neg4?? (better is 14...Nd3!? 15.Rb1 Qd6–/+) 15.Qe2 (15.Ne4 Re8 16.Bf6 Nf6 17.Nf6 Qf6+/–) 15...c6 (better is 15...Re8!? 16.f3 ef3 17.gf3 Nh6+=) 16.bc6 bc6 17.f3 (better is 17.Ne4!? Re8 18.Nf6 Nf6 19.Rfc1+/–) 17...ef3= 18.gf3 Qb6?? (better is 18...Nh6=) 19.Rab1 Rab8? (better is 19...Nh6 20.Ba3 Qc7 21.Bf8 Qg3 22.Qg2 Qg2 23.Kg2 Kf8+/–) 20.fg4 Qb4 21.g5 Ng4?? 22.Rf4 Qb3 23.Qg4 Qc2 24.Qd1 Rb2 25.Qc2 Rc2 26.Rf2 Rd8 27.Rd1 Rc3+= 28.dc3 Rd1 29.Kg2 Ra1 30.Rd2 g6 31.Rd6 Ra4 32.Rc6 Ra2 33.Kf3 a4 34.c4 a3 35.Ra6 Ra1 36.c5 a2 37.Ke4 Rc1 38.c6?? a1Q–+ 39.Ra1 Ra1 40.Kd5 Ra7?? 41.Kd6–/+ Kf8 42.c7 Ra8 43.Kd7 Kg7 44.c8Q+= Rc8 45.Kc8 f6 46.Kd7 f5 47.Ke6= h5?? 48.gh6 Kh6= 49.Kf6 Kh5 50.Ke5 Kg5 51.e4 fe4 52.Ke4 Kg4 53.Ke5 g5 54.Kf6 Kh5 55.Kf5 Kh6 56.g4 Kg7?? 57.Kg5+– Kh7 58.Kf6 Kh6 59.g5 Kh7 60.g6 Kh6?? 61.Kf7 Kh5 62.g7 Kg4 63.g8Q Kf3 64.Qb8 Ke3 65.Qb4 Kd3 66.Kf6 Ke2 67.Ke5 Kf2 68.Ke4 Kg2 69.Qc3 Kf2 70.Kf4 Ke2 71.Qe3 Kd1 72.Kf3 Kc2+– ˝–˝. Fournier,Frederic (1985) – kalebepimentel, Active, 2009.

4.d3 a6 5.Nd2 Nf6 6.c4 d4 7.e4 de3!–/+ 8.fe3 Ng4 9.e4 (9.Qe2!? Qh4 10.g3–/+) 9...Nd4 (9...Ne3 10.Qb1 Qh4 11.g3 Qh6–/+) 10.Rc1 (10.Ngf3 Ne3 11.Qc1 Nec2 12.Kf2 Na1 13.Nd4 ed4 14.Qa1 a5–/+) 10...Qf6 (better is 10...a5!? 11.Bd4 ed4 12.c5 ab4 13.ab4–+) 11.Bd4 ed4 12.Qf3 Qh6 13.Ne2 (better is 13.c5–+) 13...Ne5 (better is 13...Be7!? 14.Nd4 Bg5–+) 14.Qg3–/+ Bd6 (better is 14...f6 15.Nb3 a5–/+) 15.Nd4?? (better is 15.c5 Qe3 16.cd6 Nd3 17.Kd1 Nf2 18.Ke1 Nd3 19.Kd1 Nf2 20.Ke1 Nd3 21.Kd1=) 15...Nc4!–+ 16.Qf2 (16.Rc4 Bg3 Double attack (16...Bg3 Discovered attack); 16.Nc4 Qc1 Double attack (16...Bg3 Discovered attack; 16...Qc1 Pinning; 16...Qc1 Deflection); 16.dc4 Bg3 Double attack (16...Bg3 Discovered attack)) 16...Nd2 17.Qd2 (17.Rd1 Nf1 18.Kf1 0–0–+) 17...Bf4 18.Qc3 Bc1 19.Be2 (19.Nf3 0–0–+) 19...Be3 (better is 19...0–0 20.0–0 Be3 21.Kh1–+) 20.Nf5 (20.Nc2 Bf4–+) 20...Bf5 21.ef5 Qf6 (better is 21...0–0–0 22.Kd1 Rhe8–+) 22.Qc7 (22.Qf6 gf6 23.Bf3–+) 22...0–0 23.Qb7 Qa1 (23...Qc3 24.Kf1 Qc1 25.Bd1 Qd1) 24.Bd1–+ Qc3 (24...Rfe8 25.Qf3 Rac8 26.Qe3 Re3 27.Kf2 Rd3 28.Re1 Rd1 29.Re4 Qb2 30.Kf3 Rc3 31.Re3 Rf1 32.Kg4 Qg2 33.Rg3 h5 34.Kh5 Rg3 35.hg3 Qg3 36.b5 Rf5#) 25.Ke2 Qd2 26.Kf3 Qf2 27.Kg4 Qf4 28.Kh3 Qh6 29.Kg3 Bf4 (better is 29...Rad8!? 30.Bf3 Rd6 31.Qe4–+) 30.Kf3 (30.Kg4 Qg5 31.Kh3 Rad8–+) 30...Rfe8 31.Bb3 (31.Ba4 Qh5 32.Kf4 g5 33.fg6 Qe5 34.Kf3 Qe3 35.Kg4 h5 36.Kh5 Re5 37.Kh4 Qf4 38.g4 Qf2 39.Kh3 Re3 40.Qf3 Rf3) 31...Re3 32.Kf2 Qh5 (better is 32...Rf8 33.g3 Bd6–+) 33.Re1 (33.Qa8 Bb8 34.Qb8 Re8 35.Qe8) 33...Re1 (33...Qh4 34.g3 Qh2 35.Qg2 Bg3 36.Ke3 Qg2 37.Re2 Re8 38.Be6 Qf1 39.Rb2 fe6 40.f6 Rd8 41.d4 Qf4 42.Kd3 Qd4 43.Kc2 Qc4 44.Kb1 Rd1) 34.Ke1 (34.Qa8 Bb8 35.Qb8 Re8 36.Qe8) 34...Re8 35.Be6 fe6 (better is 35...Qf5 36.Kf2 Qe6 37.Qe4 Qb6 38.Kf3 Re4 39.Ke4 Qe3 40.Kd5 Qd3 41.Kc5 Be5 42.a4 Qd6 43.Kc4 Qd4 44.Kb3 Qc3 45.Ka2 Qb2) 36.g4 ef5 37.Kf1 (37.Qe4 Re4 38.de4 Qh2 39.gf5 Be3 40.b5 Qd2 41.Kf1 Qf2) 37...Qh3 38.Qg2 (38.Kf2 Qe3 39.Kg2 Qe2 40.Kg1 Be3 41.Kh1 Qf1) 38...Re1! 39.Ke1 Qg2 40.d4 (40.gf5 Qd2 41.Kf1 Be3 42.d4 Qf2) 40...Qd2 41.Kf1 Be3 0–1. Bitencourt,George Kaue Marth (1800) – Kuciak,Alexandre (1655), 2nd IRT METROPolandE STANDARD SUB, 2016.

4.d3 Be7 5.Nf3 Bf6 6.d4 (6.e3 e4 7.Nd4 Nd4 8.Bd4 Bd4 9.ed4 Nf6=+) 6...e4 (6...Nd4 7.Nd4 ed4 8.Bd4=+) 7.b5 (7.Ne5 Be5 8.de5 e3=+) 7...Nce7 8.Ne5 Be6 (8...e3 9.Nc3–/+) 9.e3= Bg5 (9...c5=) 10.f4 (10.c4 f6 11.cd5 Nd5=) 10...Bh4 (10...ef3 11.Qf3 Nf5 12.Nf7 Kf7 13.g4–/+) 11.Kd2 (11.g3 Nf5=+) 11...Bf6 (11...Nh6 12.Kc1–/+) 12.g4 (12.Kc1 Nh6=+) 12...Be5 13.f5? Bf5–+ 14.gf5 Bd6 15.Nc3 Nf6 16.Bh3 Qd7 17.Qe2 g6 18.Qg2 Nf5 19.Qg5 Qe6 20.Ne2 h6 21.Qg2 Qe7 22.Raf1 Nh4 23.Qf2 Nf3 24.Kc1 Ba3 25.Bg2 Bb2 26.Kb2 0–0–0 27.Bf3 ef3 28.Ng3 Ne4 29.Qf3 f5 30.Ne4 fe4 31.Qg4 Qd7 32.Qg6 Qb5–+ 33.Kc1 Qe2 34.Re1 Qc4 35.Qe6 Kb8 36.Rhg1 Qc3 37.h4 a6 38.Ref1 Qe3 39.Kb1 Qd4 40.Rg6 Rd6 41.Qf7 Rg6 42.Qg6 Qc3 43.Rf6 a5 44.Qg7 Rd8 45.Qh6 e3 46.Rf8 Qb4 47.Kc1 Rf8 48.h5 e2 (49.Qf8 Qf8 50.Kd2 Qf1 51.c3 e1Q 52.Kc2 Qc1 53.Kb3 Qc4#; 48...Rf1#) 0–1. Gregor123 – Cognition@, mySchach.de, 2004.

4.d3 Nge7 5.Nc3 d4 6.Ne4 f5 7.Nd2 Nd5 8.e4 (better is 8.b5!? Na5 9.Ndf3=+) 8...de3–+ 9.Ndf3 a5 10.Ne5 Qh4 (10...ab4 11.Qh5 g6 12.Ng6 ef2 13.Kf2 hg6 14.Qh8 (14.Qg6?! Kd7 15.Qf5 Kd6 16.Qg6 Kd7 17.Qf7 Kd6 18.Qg6 Kd7 19.Qg4 Kd6 20.Qg3 Kd7 21.Qg4 Kd6 22.Qg6=) 14...ba3 15.Re1 Be6 16.Qg8=+ (16.Re6 Kd7 17.Qh7 Ke6 18.Qg8 Kd6 19.Qg6 Kc5–/+)) 11.Qf3?? (11.Qe2 Nd4 12.g3 Ne2 13.gh4 Ng1 14.ba5–/+) 11...Nd4 12.Bd4 (12.Qg3 Qg3 13.hg3 Nc2 14.Ke2 Na1–+) 12...Qd4 13.Qh5 (13.Rd1 Qc3 14.Ke2 Qc2 15.Ke1 Qc3 16.Ke2 Qe5 17.d4–+) 13...g6 14.Ng6 Qc3 15.Ke2 Qc2 (16.Kf3 Qf2; 15...Qa1 16.Nh8 Kd8 17.Qg5 Qf6 18.Qf6 Nf6 19.Nf7 Ke8 20.Ne5 ef2 21.Kf2 ab4 22.ab4–/+; 15...hg6 16.Qg6 Kd8 17.fe3 Qa1 18.ba5–+) 0–1. chessH – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2003.

4.d3 Nf6 5.Nc3 d4 6.Ne4 Ne4 7.de4 Be6 8.e3 Qe7 9.Nf3 0–0–0 10.ed4 ed4 11.Nd4 Nd4 12.Bd4 Qg5 13.c3 Bg4 14.f3 Bh5 15.Qa4 a6 16.b5 ab5 17.Bb5 c6 18.Bb6 Qg2 19.Qa8 Kd7 20.Qd8 Ke6 21.Bc4 Ke5 22.Qd4 Kf4 23.Qe3 Ke5 24.Rg1 Qh2 25.Qg5 Kd6 26.0–0–0 Qd2 27.Rd2 1–0. Gouliaros–Antoniadis,A – Konstantopoulos,D, 2002.

4.d4 Bd6 5.e3 a6 (5...e4=+) 6.Qf3 (better is 6.de5!? Be5 7.Nc3=) 6...Nf6 (better is 6...ed4 7.ed4 Nf6–/+) 7.c4?? (better is 7.de5 Ne5 8.Qd1–/+) 7...Bg4–+ 8.Qg3 e4 9.Qh4–/+ h6 10.f3 g5 11.Qf2= ef3 12.gf3 Bf5 13.Bh3?? Qd7 14.Bf5 Qf5 15.c5 Be7 16.Qg2 Qd3 17.Qd2 Qb3 18.Nc3 g4 19.e4? 0–0–0 20.fg4? de4 21.Nce2 Ng4 22.Rc1 Qd3 23.d5 Nce5 24.Rc3 Qd5 25.Qd5 Rd5 26.h3? Nd3 27.Kf1?? Ne3# 0–1. Sicarius@ – Rene@, mySchach.de, 2004.

4.d4 e4 5.e3 Nf6 6.Bb5 Bg4 7.f3 Bh5 8.Nd2 Be7 9.c4 a6 10.Ba4 0–0 11.b5 (better is 11.Ne2!?=) 11...ab5 12.Bb5 Ra5 (12...Na7!?–/+) 13.Bc6 bc6 14.c5 Qb8 15.Rb1 Rb5 16.Qc2 Bg6 17.f4 Ng4 18.Nf1 Bh4 19.g3 Be7 20.h3 Nf6 21.Ne2 Qb7 22.Nc3 Rb3 (better is 22...Ra5=+) 23.Nd2+/– Rb8? (better is 23...Rc3 24.Bc3 Qa6+/–) 24.Nb3+– Qb3 25.Qb3 Rb3 26.Rh2 Bf5 27.Rc2 (27.Kd2 Bc8+–) 27...Rb8 (27...Bh3 28.Bc1 Rb1 29.Nb1+/–) 28.Kd2 (better is 28.g4!? Bd7 29.Rg2+–) 28...Bh3+/– 29.Rh1 Bg2 30.Rh2 Bf3 31.Ba1 (31.Rf2 Ng4 32.Rf1 g5=) 31...h6 (31...Ng4 32.Rh3–/+) 32.Rb2 Ra8 33.Rb7 Rc8?? (33...Ng4 34.Rh3 Bg2 35.Rh5–/+) 34.Kc2?? (better is 34.Rf2+/–) 34...Ng4–/+ 35.Rd2 g6?? (35...Ne3 36.Kc1 Nf1 37.Ne2–+) 36.a4?? (better is 36.Nd1=) 36...Ne3–/+ 37.Kc1 Nc4 38.Ra7 Nd2 39.Kd2 g5 40.a5 Rb8 41.a6 Rb4?? (better is 41...Bf6 42.Rb7 Ra8–/+) 42.Nd1?? (42.Ra8 Kh7 43.a7 Rd4 44.Kc2 gf4 45.Re8 Bd1 46.Kc1+– (46.Nd1?! Ra4 47.a8Q Ra8 48.Ra8 fg3+–)) 42...Rb1–+ 43.Rc7 (43.Bc3 gf4 44.gf4 Rd1 45.Kc2–+) 43...Rd1 (< 43...Bd1 44.Bc3 e3 45.Ke3 gf4 46.gf4+=) 44.Kc2 Ra1 45.a7 (45.Re7 Ra6 46.f5 Ra4–+) 45...Kg7 (better is 45...Bf8 46.Kb2 Ra5 47.Rc6–+) 46.Re7 Kf6 47.Rc7 (47.Kb2 Ra5 (47...Ke7? 48.Ka1 gf4 49.gf4+–) 48.Re8 Ra7 49.fg5 Kg5–+) 47...e3 48.Rc6 (48.Kb2 e2 49.fg5 Kg5–+) 48...Kg7 49.Rc7 (49.a8Q Ra8 50.fg5 e2–+) 49...e2 50.Re7 Kf6 51.Re5 Ra7 52.Kd2 (52.fg5 hg5 53.Re3–+) 52...Ra2 53.Ke1 Ra7 (better is 53...Ra1 54.Kd2 Rd1 55.Kc3 Be4 56.Re4 de4–+) 54.Re2?? (54.Kd2 gf4 55.Re2 Ra2 56.Kc3 Re2 57.gf4–+) 54...Be2–+ 55.Ke2 Ra3 0–1. chessH – Hammi.Bogart, ChessWorld.net, 2003.

4.e3 a6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 a6 3.e3 Nc6 4.a3 e5).

4.e3 Nd4?? 5.Bd4?? (better is 5.ed4 e4 6.d3+–) 5...ed4= 6.ed4 Bb4?? (better is 6...Bd6=) 7.ab4+– Nf6 8.Qe2 (8.Qe2 Qe7 9.Nc3+–) 1–0. Fournier,Frederic (1855) – Alejandro99 (1615), Active Blind, 2007.

4.e3 Be6 5.Nf3 Bd6 (5...e4 6.Nd4 Nd4 7.Bd4+=) 6.d3 (6.b5!? Na5 7.Be5+/–) 6...a6 7.Be2 Nge7 8.0–0 0–0 9.Nbd2 Ng6 10.c4 e4 (better is 10...Qf6!?=) 11.de4+/– de4 12.Ne4 Bf5 (12...Qe7 13.Nd6 cd6 14.Nd4+–) 13.Nd6+– cd6 14.Rc1 Qd7 15.Nd4 Nd4 16.Qd4 (16.ed4?! Nf4+/–) 16...f6 17.Rfd1 Rad8 18.Bf3 Ne5 19.Qd5 Be6 20.Qb7 Qa4? (better is 20...Nc4 21.Ba1 Qb7 22.Bb7 a5+–) 21.Bd5 Bd5 22.Qd5 (22.cd5?! Nc4 23.Bd4 Na3+–) 22...Kh8 23.Qd2 Qc6 24.Qd5 Qd7?? 25.c5 Qg4? 26.Be5 fe5 27.cd6 Qf5 28.f3 Rf6 29.e4 Qg5 30.Qa5 Rf3?? 31.Rf1 Qe3 32.Kh1 Rf1 33.Rf1 Rg8 34.d7 Qd4?? 35.Qd5 (35.Qd5 Qb6 36.Qe5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1675) – pingostar (1665), Active, 2006.

4.e3 f5 5.Nf3 (5.b5!? Nce7 6.Be5+/–) 5...e4= 6.Nd4 Nd4 7.Bd4 Nf6 8.Be2 a5 9.b5 b6 10.0–0 Bd6 11.c4 0–0 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Kh8 14.Nd5 (better is 14.d3+=) 14...Nd5–/+ 15.Bd5 Rb8 (better is 15...Bh2!? 16.Kh2 Qd5–/+) 16.Bc6 Bb7 17.Qc2 Qg5 18.g3 f4 (18...Bc6!? 19.Qc6 Rbd8=) 19.ef4 Bf4 20.Qe4 Bc6 21.Qc6 Rbd8 22.Be3 Be3 23.de3 Rd6 (23...Qe7!?+/–) 24.Qc7 Rh6 25.f4 (25.Qd7 Rd8 26.f4 Qf6+/– (26...Rd7?? 27.fg5 Kg8 28.gh6+–)) 25...Qg4 (25...Qb5!? 26.Qe5 Qb3+=) 26.Rf2 Re6 27.Re1 Rfe8 28.Rfe2 h5 29.Kg2 h4 30.Qf7 hg3? 31.hg3 R8e7 32.Qf8 Kh7 33.Qd8 Kg6 34.Qd3 Kf7 35.e4 Rh6 36.Rh1 Rg6? 37.Rhe1 Rh6 38.Rh1 Rg6 39.e5 Ke8?? 40.Rc2 Rd7 41.Rc8?? Ke7–/+ 42.Qe3 Qf5?? 43.Rhc1 Rd3? 44.Qf2 Qe4= 45.Kf1 Rf3 46.R8c7 Ke6–+ 47.Qf3?? Qf3 48.Ke1 Kf5 49.Rf7 Kg4 50.Rfc7 Qg3 51.Kd2–+ Qf2 52.Kc3 Qe3 53.Kb2 (53.Kb2 Kf4 54.R7c4 Ke5 55.R1c2–+). Fournier,Frederic (1905) – elpreso (1745), Active (4/0), 2005.

4.e3 Nf6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 Nc6 4.a3 e5).

4.e3 Qg5?? 5.Nf3 Qg4 6.h3 Qe4?? 7.Bd3+– Qf3 8.Qf3 e4 9.Be4! de4 10.Qe4 Nce7 11.0–0 f5 12.Qf4 Nd5 13.Qe5 Nde7 14.Qc7 Nd5 15.Qg3 Be7 16.Qg7 Bf6 17.Bf6 Ndf6 18.Qh8 Kf7 19.Nc3 Be6 20.Rfe1 Rc8 21.e4 f4 22.e5 Nd7 23.Qh7 Kf8 24.Re4 Rc4 25.Rc4 Nb6 26.Rf4 Ke8 27.Qg6 Kd7 28.Ne4 Ne7 29.Nc5 Kc6 30.Qe6 (30...Kb5 31.c4 Nc4 32.a4 Kb4 33.Qc4 Ka5 34.Qb5#) 1–0. Ruediger – Trickster, playchess.de, 2001.

4.Nf3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nc6).

4.Nf3 Be7 5.b5 Nh6?? (better is 5...Nd4 6.Nd4 ed4 7.Bd4 Bf6 8.Bf6 Nf6+=) 6.bc6+– 0–0 (6...f6 7.cb7 Bb7 8.e3+–) 7.cb7 Bb7 8.Be5 Rc8 9.e3 f6 10.Bg3 Bc6 11.Be2 a5 12.0–0 1–0. Fournier,Frederic (1980) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nc6 3.a3 e5 4.Bb2)

4.Nf3 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.Nf3 Nc6).

4.Nf3 Qf6 5.Nc3 d4 6.Nb5 –/+.

4.g3 Bd6 =+.

4.g3 Nh6 5.f4? (better is 5.b5!? Nd4 6.e3=+) 5...ef4–+ 6.gf4?? (better is 6.Nf3 fg3 7.hg3–+) 6...Qh4# 0–1. MrModerate – Mike582, internet, 2007.

4.g4?? Bg4–+ 5.f3?? (5.Nf3 e4 6.Ne5–+) 5...Bh5 (5...Qh4) 6.Bh3 (6.Nh3 Qh4 7.Nf2 Nf6–+) 6...Nh6 (6...Qh4 7.Kf1–+) 7.d3 (7.e3 Qh4 8.Kf1 Bd6–+) 7...Nd4 8.c3 e4 (better is 8...Qh4 9.Kf1 Ndf5–+) 9.cd4+/– ef3 10.ef3 (worse is 10.Nf3 Bf3 11.ef3 Qh4 12.Kd2 Qh3 13.Qe1 Be7–+) 10...Qf6 (10...Be7 11.Ne2 0–0 12.Ng3+/–) 11.Nc3 Bd6 12.Nce2?? Bf3–+ 13.Qd2 Bh1 14.Qe3 Qe6 15.Be6+– Bh2 16.Nh3 fe6 17.Bc1 Rf8 18.Kd2 Rf3 19.Qg5 Rh3+/– 20.a4?? Nf7?? 21.Qg7+– e5 (21...e5 22.Qg4 Rd3 23.Kd3 Be4 24.Kd2 Rd8+–) 0–1. Rohn,Kat (2000) – Ch,Da (1950), remoteschach.de, 2009.

4.h4 Bd6 5.Nf3 Qf6 6.e3 =+.

4.h4 Nf6 5.f3 Bg4?? 6.fg4+– Ng4 7.e3 h5 8.Bb5 Bd6 9.Nf3 e4+/– 10.Bg7 Bg3 11.Kf1 Nf2 12.Qe2 Nh1 13.Bh8+/– ef3 14.Qf3 Qh4 15.Bc6 bc6= 16.Bf6 Nf2?? 17.Bh4+– Bh4 18.g3 Be7 19.Qf2 0–0–0 20.Qf5 Kb7 21.Qh5 Rf8 22.Nc3 f5 23.Qh6 Rf6 24.Qg7 Re6 25.a4 Bb4 26.Qf7 Rd6 27.Qe7 d4 28.Na2 Bd2 29.ed4 Rd4 30.Rb1 Kc8 31.Qe6 Kd8 32.Rb8 1–0. esko – dmonchek, net–chess.com, 2001.

4.b5 Na5

5.Be5 d4 6.Nf3+/– f6 (6...c5!?+/–) 7.Bd4+– Nc4 8.e3 Bg4?? (better is 8...Be6+–) 9.Bc4 Bf3 (9...Nh6 10.0–0+–) 10.Qf3 b6 (10...Bd6+–) 11.Qe4 (11.Qe4 Ne7 12.Nc3+–) 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

5.Be5 Bd7 6.e3 f6 7.Bg3 Nc4? (better is 7...Ne7+/–) 8.Qh5+– g6 9.Qd5 Nd6 (9...Na5 10.Qe4 Ne7 11.Nf3+–) 10.Bd6 Bd6 11.Bc4 Nh6 12.Qb7 Bf5 (12...Rb8 13.Qd5+–) 13.Nf3 Bh3 (13...Rb8 14.Qc6 Bd7 15.Qe4 Kf8+–) 14.gh3 Qd7 (14...f5+–) 15.Qa8 Qd8 16.Qd8 (16.Qa7 Nf7+–) 16...Kd8 17.Nd4 Be5 18.Nc6 Kc8 19.Ne5 (better is 19.d4 Bd6+–) 19...fe5 20.Nc3 Nf5 21.Be6 Kb7 22.Bf5 (22.Bf5 gf5 23.Rg1+–) 1–0. Fournier,Frederic – Bk4, chess.com, 2011.

5.Be5 Ne7 6.Nf3 c6 7.e3+/– c5 8.d4 c4 9.Nc3 Bd7 10.a4 a6 11.Be2 b6 12.ba6+– Ra6 13.Nb5 Nac6?? 14.Nd6# 1–0. Wall,Bill – Karim, Microsoft Gaming Zone, 1999.

5.Be5 f6 6.Bc3 Nc4 7.e3 Bc5?? (better is 7...Qd7+=) 8.Bc4+– dc4 9.Qh5 (9...g6 10.Qc5+–) 1–0. Wall,Bill – Dean, Internet, 2002.

5.Be5 Nc4

6.Bc3 d4 7.e3 Nd6? 8.Bd4+– Nf6 9.Nf3 h6 10.c4 Nf5 11.Bf6 Qf6 12.Nc3 Bc5 13.Nd5 Qd6 14.d4 Bb6 15.Bd3 Ba5 16.Nd2 0–0 (16...Be6 17.Qf3 Nh4 18.Qe4+–) 17.0–0 c6 18.Ne4 Qd8 19.bc6 bc6 20.Nb4 Ne7 21.Qf3 Ng6 (21...f5 22.Nc5 Qd6+–) 22.Nc6 Qc7 23.Na5 Qa5 24.Nf6 gf6 25.Bg6 (25.Qa8?! Bf5 26.Qf3 Bd3+–) 25...fg6 (25...Bb7 26.Be4 Be4 27.Qe4+–) 26.Qa8 Bh3 (26...Qa6 27.Rfb1+–) 27.Qb7 Qg5 (27...Bc8 28.Qc6+–) 28.f4 Qg4 29.Qd5 Kh8 30.Kh1 (30…Qe6 31.gh3 Qe3 32.h4+–) 1–0. Wall,Bill – Luis, internet, 2002.

6.Bc3 d4 7.e3 de3!? 8.de3 Qd1 9.Kd1 Nd6 +=.

6.Bc3 d4 7.e3 Ne3 8.de3+/– dc3 9.Qd8 Kd8 10.Nc3 Nf6 11.Bc4 Be6 12.Be6 fe6 13.Nf3 h6 14.0–0–0 Ke7 (14...Bd6 15.Ne5 Re8 16.Kb2+/–) 15.Kb2 1–0. marekt – theghost221, gameknot.com, 2015.

6.Bc3 Bd6?? 7.d4?? Qe7 8.Qc1 (8.e3 Na3 9.Na3 Ba3=) 8...Bd7+= 9.e4 (better is 9.e3!?+=) 9...Qe4–/+ 10.Ne2 Bb5 11.f3 (11.Bb4!? Qe7 12.Nbc3 Bb4 13.ab4–+) 11...Qh4–+ 12.g3 Qf6 13.Bg2 Nh6 14.a4 Bd7 15.g4? (15.f4 c6–+) 15...Qe6 (15...Qh4 16.Kf1 Bg4 17.Bd2 Nd2 18.Nd2–+) 16.Bh3 (16.0–0 0–0 (16...Qe2?! 17.Re1 Qe6 18.Re6 fe6 19.Qe1+=) 17.Re1 Qe7–+) 16...0–0–0 17.Nd2 (17.Bd2 Rhe8 18.Nbc3 Bb4–+) 17...Nd2 (better is 17...Rde8 18.Bf1 Ne3–+) 18.Qd2 f5 19.g5 Nf7 20.0–0 (20.f4 h6 21.gh6 Rh6–+) 20...Qg6 21.f4 Rde8 (21...h6 22.Bg2–+) 22.Rae1 (22.Bg2 h6 23.Bd5 hg5–+) 22...h6 (22...Ba4?! 23.Ra1 Kb8 24.Ra4–/+) 23.Bg2 hg5 24.Bd5 (24.Rf2 gf4 (24...Ba4?! 25.Ra1 Bb5 26.Ra7–+) 25.Nf4 Re1 26.Qe1 Bf4 27.Rf4 Qh6–+) 24...gf4 25.Kh1 (25.Bg2 f3 26.Rf3 Rh2 27.Rf2–+) 25...Rh2! 26.Kh2 Rh8 0–1. smellyslippers – readbob, gameknot.com, 2013.

6.Bc3 Bd6?? 7.Bg7+– Be5 8.Bh8 Ba1 9.Ba1 Qe7 10.e3 Na3 11.Na3 Qa3 12.Nf3 a6 13.Be2 (13.ba6 ba6 14.Bd3 h6+–) 13...a5 14.0–0 a4 15.c4 Qc5 (15...Ne7 16.cd5 Nd5 17.Qc2+–) 16.cd5 Qd5 (16...Ne7 17.Qb1 Nd5 18.Qh7+–) 17.d4 (17.Qc2 Ne7+–) 17...a3 18.Qc1 (18.Qc2 Qd6+–) 18...a2 (18...Qd6 19.Qc2+–) 19.Bc4 (19.Qc7 Be6+–) 19...Qf5 (19...Qd6 20.Qc2 Qg6 21.Bd3+–) 20.Qb2 (better is 20.e4!? Qf6+–) 20...Be6 21.Qb3 Bc4 22.Qc4 Ne7 23.Nd2 c6 24.bc6 bc6 25.Nb3 h5 26.h3 (26.Nc5 Qd5 27.Qc2 Nf5+–) 26...Qc8 (26...Qe6 27.Qc2+–) 27.Nc1 (27.Nc5 Qf5+–) 27...Qa6 28.Na2 (better is 28.Qc2+–) 28...Qa2 (better is 28...Qc4 29.Nc3 Ra1 30.Ra1 Qc3 31.Ra8 Kd7–+) 29.Bc3?? (better is 29.Qd3+–) 29…Qc4–+ 0–1. Fournier,Frederic – pafisi, Active, 2008.

6.Bc3 Bd6?? 7.Bg7 Be5 8.Bh8 Bh8 9.c3 +–.

6.Bc3 Bd7 7.a4 +=.

6.Bc3 Ne7 7.e3 Nf5 8.Nf3 Bd6 9.Nd4 (9.d3 Nb6+/–) 9...Nd4 10.Bd4 (10.ed4?! 0–0 11.Bc4 dc4+=) 10...0–0 11.d3 Ne3? (better is 11...Ne5+=) 12.Be3+– h6 (12...Re8 13.d4+–) 13.Be2 a6 14.ba6 ba6 15.Nd2 Bb7 16.0–0 (16.d4 Qe7+–) 16...Qe7 (16...d4 17.Bd4 Qh4 18.f4 Bf4 19.Rf4 Qf4 20.Nb3+–) 17.Nf3 Rfe8 (17...Ba3 18.Re1+–) 18.Re1 (18.a4 c5 19.d4 c4+–) 18...Qf6 (18...Ba3 19.d4+–) 19.Bd4 Be5 (19...Qg6+–) 20.Ne5 (20.Be5 Re5 21.Ne5 Qe5+–) 20...Re5 (20...c5 21.Bh5 g6 22.Bc5 Re5 23.Re5 Qe5 24.Bf3+–) 21.Be5 Qe5 22.Bf3 Qf5 23.Qd2 d4 24.Bb7 Rb8 25.Be4 Qe5 26.Bh7! Kh7 27.Re5 Rd8 28.Rae1 Rd6 29.Qf4 Rf6 30.Rf5 Re6 31.Re6 fe6 32.Rf8 g5 33.Qf7 1–0. Fournier,Frederic (1780) – guest1100, Active (5/0), 2004.

6.Bc3 Nf6 7.e3 Ne4 8.Bc4 dc4 9.Bb2 Bc5 (9...Qg5 10.Qf3 Qg6 11.d3=) 10.Nf3 (10.Bg7 Rg8 11.Qh5 Ng5+–) 10...a6 11.ba6 Ra6 12.0–0 Rh6?? (12...0–0!?+=) 13.d3 (13.Bg7 Rg8 14.Bh6 Qf6+–) 13...cd3? (13...Nf6 14.dc4 0–0 15.Bd4+/–) 14.cd3 (better is 14.Bg7 Rg8 15.Bh6+–) 14...Nf6+/– 15.d4 Bd6 16.Nbd2 g6 17.e4+– Nh5 18.e5 Be7 19.Ne4 Ng7? 20.d5 Rh5 21.Nf6 Bf6 22.ef6 Nf5 23.Re1 Kf8 24.a4 Nd6 25.Rc1 Bg4 26.Re7 Bf3 27.Qf3 Rf5 28.Qe2 Ne8 29.Re1 Nf6 30.Ba3 Kg7+/– 31.Bb2 Qd5 32.Bf6 (32.Bf6 Rf6 33.Rc7+=) 1–0. Fournier,Frederic (1865) – orcoroket, Active, 2011.

6.Bd4 Ne7 7.e3 +=.

6.Bd4 Nf6 +=.

6.Bd4 Bg4 7.Nf3 a6 8.ba6 Ra6 9.e3 c5 10.Bc4 dc4 11.Bb2 Nf6 12.0–0 Bd6 13.d3 cd3= 14.cd3 0–0 15.Nbd2 b6 16.h3 Be6 17.Qc2 Re8 18.Rfc1 Nd5 19.d4 Nf4?? 20.ef4+– (20...Bf4 21.dc5 bc5 22.Be5 Be5 23.Ne5 Bh3 24.Ndf3+– (24.gh3?! Re5 25.Nf3 Rd5+–; 24.Qc5 Qg5 25.Qd5 Re5=+)) 1–0. Rosner,Dirk – Trokenheim,Marek, corr or01–007 E–mail, 2001.

6.Bd4 Bg4 7.h3 Bd7 8.e4 Bb5 9.Nc3 +=.

6.Bd4 Bg4 7.h3 Bf5 8.e3 Nb6 9.Nf3+/– h5 10.Nc3 Nf6 11.a4 Rh6 12.a5+– Nbd7 13.Bd3 Bd3+/– 14.cd3 c5 15.bc6 bc6 16.Qa4 Qc7 17.Rc1 Rb8 18.Bf6 Nf6 19.Nd4 Rc8 20.a6 Qd7 21.Rb1 c5 22.Nf5 Qa4 23.Na4 Rh7 24.Rb7 g6 25.Nh4 Bd6 26.Ra7+– (26...Rb8 27.Rb7 Rb7 28.ab7+–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Trokenheim,Marek, corr or01–007 E–mail, 2001.

6.Bd4 Bg4 7.h3 Bf5 8.e3+/– Nb6 9.Nf3 h5 10.Nc3 Nf6 11.g3 c5 12.bc6 bc6 13.Ba6 Rb8 14.d3 Bd6 15.e4 de4+= 16.Nh4 Be6 17.de4 c5= 18.Bf6 Qf6=+ 19.Bb5 Nd7 20.Bd7= Bd7 21.Qd2 0–0 22.Rd1 Rfe8 23.Qe3 Rb2 24.Qf3 Be5 25.Ne2 Qf3 26.Nf3=+ Bc6 27.Ne5 Re5 28.f3 Rc2 29.Rd8= Kh7 30.Nf4 Ra2 31.Rg1 Ra3 32.Rc8 Bb5–+ 33.Kf2 a5 34.Rc1 Ra2 35.Ke3 Ra3 36.Kf2=+ Ra2 37.Ke1 c4–/+ 38.Rc7 h4 39.gh4 f5–+ 40.Nh5 fe4 41.Nf6 Kg6 42.Ne4 a4 43.Rd1–/+ a3 44.Rd6 Kh7 45.Kd1? Ba4–+ 46.Ke1 Re2! 47.Ke2 a2 48.Kf2? a1Q 49.Nf6 Kh6 50.Nd7 g6 51.Ne5 Qb2 52.Kf1 Qe5 (53.Ra6 Qc7 54.Ra4 c3–+) 0–1. matro – COMP, internet, 2001.

6.Bg3 a6 7.ba6 Ra6 8.e4 +=.

6.Bd4 a6

7.d3 Na5 =.

7.d3 Nd6 8.ba6 Ra6 9.e4 de4 10.de4 Ra8 11.Nc3 Be6 12.Nf3+/– Nc4 13.Bc4 Bc4 14.Ne5 Be6 15.Rb1 b6 16.Nb5 Ba3 17.Nc6+/– Qd7 18.Bg7 Qc6 19.Qf3?? Qc2 20.0–0 Bd6? 21.e5 Be5?? 22.Qa8+– (22...Kd7 23.Rfd1 Bd6 24.Nd6 cd6 25.Qb7 Ke8 26.Bh8+–) 1–0. Trokenheim,Marek – Wantoch_Rekowski,Jacek, corr or01–007 E–mail, 2001.

7.ba6 Ra6

8.e3 c5 9.Bc3 Nf6 10.a4 Ne4 11.Qf3 b5 12.d3 Nc3= 13.Nc3 Qa5 14.Nge2 Nb6 15.Rb1 b4 16.Nd5 Nd5 17.Qd5 Qa4 18.Qe5 Be7 19.Rc1 f6 20.Qd5 Qa5 21.c3 Be6 22.Qe4 b3=+ 23.d4 cd4 24.Nd4 b2 25.Rb1 Qc3 26.Kd1 Bb3 27.Nb3 Qb3 28.Ke2 Rd6 29.Kf3= f5 30.Qe5 Rb6 31.g3 0–0 32.Kg2=+ Ba3 33.Be2 Rd6 34.Bd1= Qd3 35.Bf3 Qc2 36.Bd5 Kh8–/+ 37.Rhd1 Rfd8 38.e4 Qc5 39.Qd4? Qd4–+ 40.Rd4 fe4 41.Ra4 Rd5 42.Ra3 Rb5 43.Rc3 Rb4 44.Rc2 Rdb8 45.f3 ef3 46.Kf3 h6 47.Ke2 (47...Kh7 48.h4–+). Luzuriaga,Norberto Horacio – Rosner,Dirk, corr or01–007 E–mail, 2001.

8.Nf3 +=.

8.e3 Nf6

9.Bc4 dc4 10.Nf3 b5 11.0–0+= c5 12.Bf6 Qf6 13.Nc3 b4 14.ab4 cb4 15.Nd5 Qc6? 16.Ra6+/– Ba6 17.Qa1 c3? 18.Qa6!+– Qd5 19.dc3 bc3 20.Qc8 (20...Qd8 21.Qc3+–) 1–0. Rosner,Dirk – Wantoch_Rekowski,Jacek, corr or01–007 E–mail, 2001.

9.Bc4 dc4 10.Nf3 b5 11.0–0 c5 12.Bf6+/– Qf6 13.Nc3 Qb6 14.Qe2 Bd6 15.Rfb1+– Bd7 16.a4 Qa7 17.Nb5 Bb5 18.Rb5 Ra4 19.Ra4 Qa4+/– 20.Rb6 Qa1 21.Qf1 Qf6 22.Rb7 Qe6 23.Ng5 Qd5 24.Nf7 (24...Bh2 25.Kh2+–) 1–0. Angus – Rasmussen, email CTON, 1996.

9.Bc4 dc4 10.Nf3 c5 11.Bb2 Qb6 12.Bf6 Qf6 13.Nc3 Bd6 14.0–0 0–0 15.Ne4 Qg6 16.Nd6 Rd6= 17.Ne5 Qe4 18.Nf3 Bg4 19.h3 Bf3 20.gf3?? Qh4 (21.Qb1 Qh3 22.c3 f5 23.Qf5 Rf5 24.d4 Rg5#; 20...Qf5 21.d3 Qh3 22.f4 Rg6 23.Qg4 Rg4#) 0–1. Wantoch_Rekowski,Jacek – Luzuriaga,Norberto H, corr or01–007, 2001.

9.Nf3 Be7 +=.

9.Nf3 Bg4 +=.

6.Bg3 Bd7

7.a4 Nf6 8.e3 +=.

7.e4 Bb5 8.Nc3 c6 9.ed5 Na3 10.Bb5 Nb5 11.Nb5 cb5 12.Qe2 Qe7 +=.

7.a4 a6!

8.ba6 Ra6 9.e3 Ba4= 10.Nc3 Bc2!–/+ 11.Qc2? Ra1–+ 12.Nb1? Na3 (13.Qa4 Qd7 14.Qa8 Ke7 15.Qa3 Ra3 16.Na3 Kd8–+).

8.Nc3 Bb4 9.e4 ab5 10.ed5 Bc3 11.dc3 Nf6 12.Bc4 bc4 =.

8.Nc3 d4 9.Nd5 Bd6. Fournier.

8.d3? Nb6 9.a5 ab5! Fournier.

8.d3? Nb6 9.Nf3? ab5 10.a5 Bb4. Fournier.

5.Be5 Bd6??

6.Bg7 b6 7.Bh8 Bb7 8.e3 Qg5 9.Nf3 Qg6 10.Bd3 Ne7 11.Bg6 hg6 12.Be5 Be5 13.Ne5 f6 14.Ng6! Ng6 15.Qh5 0–0–0 16.Qg6 1–0. b4_player – florin777, gamecolony.com, 2006.

6.Bg7 Nc4 7.Bh8 Bf5 8.d3 Nb2 (8...Nb6+–) 9.Bb2 Qe7 10.Nf3 Bc5 11.e3 0–0–0 12.Be2 Kb8 13.0–0 Bg4 14.Nd4 Bd4 15.Bd4 Be2 16.Qe2 Nh6 17.Nd2 Rg8 (17...Nf5 18.c3+–) 18.g3 (18.Qh5 Qe6+–) 18...Ng4 (18...Nf5 19.Qh5 Nd4 20.ed4+–) 19.f3 Nh6 20.Rf2 (20.e4 Nf5 21.Ba7 Ka7 22.Qf2 Kb8 23.ef5 Qd7+–) 20...Qh4 (20...Nf5 21.Nb3+–) 21.Nf1 (21.e4!? Nf5 22.Be5 Ne7+–) 21...Nf5 22.c3 Ng3 (22...h5 23.f4+–) 23.hg3 Rg3 24.Ng3 Qg3 25.Rg2 Qh4 26.Rg8 Qd8 27.Rd8 1–0. Fournier,Frederic – cfgq, Active, 2008.

6.Bg7 Nc4 7.Bh8 Bg4 8.h3 Bf5 9.d3 Nb6 10.Bb2 Qg5 11.Nf3 Qg6 12.Nh4 Qg5 13.Nf5 Qf5 14.Nd2 0–0–0 (14...Ne7 15.e4 Qd7 16.e5+–) 15.Nf3 (15.e4!? Qd7 16.Qg4 Na4+–) 15...Nf6 16.e3 Na4 17.Bf6 (17.Bd4 Nc5+–) 17...Qf6 18.c4 (18.d4 Nb6+–) 18...Re8 (18...Qc3 19.Nd2 Nb2 20.Qg4 Kb8 21.Qd4 Qd4 22.ed4 Re8 23.Be2+–) 19.Be2 (19.d4!? Nb2 20.Qc2 Nc4+–) 19...dc4 20.dc4 Nc3 (20...Qb2 21.Qc1 Qg7 22.g3+–) 21.Qc1 (better is 21.Qd4!? Qd4 22.Nd4 Be5 23.Bg4 Kd8+–) 21...Ne4 22.0–0 Rg8 23.g4 h6 24.Qc2 Ng5 25.Ng5 Qg5 26.f4 Qh4 27.Kg2 h5 28.Qf5 Kb8 29.Rad1 hg4 30.Bg4 Bc5 31.Qc5 Rg4 32.hg4 Qg4 33.Kf2 Qh4 34.Ke2 Qg4 35.Kd2 Qg2 36.Kc3 Qg7 37.Qd4 Qd4 38.Rd4 (38.Rd4 Kc8 39.Rfd1 b6 40.Rd8 Kb7 41.Rf8 f6 42.Rdd8 a5 43.Rb8 Ka7 44.Ra8 Kb7 45.Rfb8) 1–0. Fournier,Frederic (1730) – jamat, Active, 2007.

6.Bg7 Be5 7.Be5 Nf6 8.d3 +–.

6.Bg7 Bf5 7.Bh8 f6 8.e3 Qe7 9.Nf3 (9.Nc3 Qf7+–) 9...0–0–0 10.Nc3 Be6 11.Nd4 Nh6 12.Bg7! Nf5 (12...Qg7 13.Ne6 Double attack (13.Ne6 Deflection; 13.Ne6 Decoy)) 13.Nf5 Bf5 14.Bh6 (better is 14.Qf3 Qe6 15.Qd5 Qd5 16.Nd5 Be5+–) 14...d4 15.Nd5 Qe5 16.Nf4 de3 17.fe3 Re8 (17...Bf8 18.Bf8 Bc2 19.Qc1+–) 18.Be2 (18.c3 Qc5+–) 18...Rg8 (18...Bc2 19.Qc2 Qa1 20.Bd1 Qa3 21.Nd5+–) 19.g3 (better is 19.c3 Be4+–) 19...Bc2 20.Qc2 Qa1 21.Qd1 Qa3 22.0–0 Nc4 23.Bc4 (23.Bc4 Rd8 24.Ne6+–) 1–0. Fournier,Frederic – charlesba, Active, 2008.

4.b5 Nb8

5.Be5 Bc5?? 6.Bg7+– Nf6 7.Bh8 Ne4 8.e3 Ke7 9.Bb2 d4 (9...Ke8 10.Qh5+–) 10.Nf3 (better is 10.Qh5 Nd7+–) 10...a5 (10...de3 11.fe3 Be3+–) 11.ed4 Bb6 12.Bc4 Bg4 13.Qe2 Bf3 14.gf3 Kf8 15.fe4 Bd4 16.Bd4 Qd4 17.Nc3 c6 18.Qd3 Qd3 19.Bd3 Nd7 20.bc6 bc6 21.f4 Nc5 22.Rb1 Nd3 23.cd3 Rd8 24.Ke2 a4 25.Na4 c5 26.Nc5 h6 27.a4 h5 28.a5 h4 29.a6 h3 30.a7 Ra8 31.Rb8 Rb8 32.ab8Q Kg7 33.Rg1 Kf6 34.Qd6 1–0. Fournier,Frederic – Dupont,Jerome, Grand Prix Oise, 2002.

5.Be5 Bc5?? 6.Bg7+– Nh6 7.Bh8 (7.Bh6?! Qf6 8.Bf4 Qa1+/–) 7...Ng4 8.e3 Qh4 9.g3 Qg5 10.Be2 Nh6 11.Nf3 Qf5 12.Nh4 (12.d4 Bd6+–) 12...Qh3 (12...Qe6 13.Nc3+–) 13.Bf1 Qe6 14.Bg7 Ng4 (14...Be7 15.Qh5 Nf5 16.Qh7 Nh4 17.gh4+–) 15.Bh3 (15.Bd3!? Qe7+–) 15...Qe4 (15...f5 16.Nf3+–) 16.f3 (16.f3 Qe7 17.Bg4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1845) – rodrigosilva, Active, 2007.

5.Be5 Nd7 6.Bb2 a6 7.a4 Ngf6 8.e3 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Bd6 11.Nf3 0–0 12.Be2 c5 13.bc6 bc6 14.0–0 Nc5 15.c4 Bf5 16.Nc3 Qa8 (16...Re8 17.Na4+–) 17.cd5 Nd5 18.Nd4 Bd7 19.Nd5 cd5 20.d3 Qa3 21.Qd2 Rb8 22.Bc3 (22.Rc1!?+–) 22...Na4+= 23.Ba1 Nc5 24.Nf3 (24.Rc1 Nb3 25.Nb3 Qb3+–) 24...Nb3 25.Qb2?? (better 25.Qc3 f6 26.Rb1+=) 25...Qb2–/+ 26.Bb2 Nd2! 27.Nd2 (27.Bc3!? Nf1 28.Bf1–/+) 27...Rb2–+ 28.Rd1 Ba4 29.Ra1 Rd2 30.Ra4 Re2 31.Ra8 Bf8 32.Kf1 Rb2 33.Rd8 (33.Ra5 d4!–+) 33...Rb5 34.Ke2 g6 35.Kf3 Kg7 36.d4 h5 37.Rc8 f5 38.Rc6 Rb2 39.h4 Bb4 40.Rb6 Bc3 41.Rb2 Bb2 42.Kf4 Kf6 43.f3?? (43.Kf3–+) 43…Bc1 0–1. craig4000 – marekt, ChessWorld.net, 2020.

5.Be5 Nd7 6.Bd4 Ne7 +=.

5.Be5 Nd7 6.Bd4 Ngf6 7.Nf3 Bd6 8.e3 0–0 9.c4 a6 10.ba6 ba6 (10...c5 11.Bf6 Qf6 12.Nc3+=) 11.Nc3+– c6 12.Rb1 Ne8 (12...Qc7 13.Be2+–) 13.Na4+– (13.cd5?! c5 14.Bg7 Kg7=) 13...Ba3 (13...Nef6 14.Bd3+–) 14.Qc2 Be7 15.Bd3 Nef6 16.0–0 (16.h4 a5+–) 16...Re8 (16...a5 17.cd5 cd5 18.Ng5+–) 17.cd5 a5?? (17...cd5 18.Rb2 a5+–) 18.dc6 Nf8 (18...Bd6 19.cd7 Bd7+–) 19.c7 Qd6 20.Rb6 Qd5 21.e4 Qh5 (21...Qd7 22.Bb5 Qg4 23.Bf6 Bf6 24.Be8+–) 22.Rb5 White intends e5 22...Qg4 23.h3 Qf4 (23...Qe6 24.Rb6 Bd7 25.Re6 Ba4 26.Qa4 Ne6 27.Bf6 gf6 28.e5 fe5 29.Qd7 Nc7 30.Qf5+–) 24.Be3 Qd6 25.e5 Qa6 26.Rb6 Qa7 27.Rf6 Bc5 28.Rf7 Be3 29.fe3 g6 30.Ng5 Bb7 31.Rh7! (31.Rh7 Nh7 32.Bc4 Kg7 33.Rf7 Kh6 34.Rh7 Kg5 35.h4 Kg4 36.Qg6) 1–0. Marekt – Clojim, gameknot.com, 2019.

5.Be5 Nd7 6.Bg3 Ngf6 7.Nf3 Nc5 8.e3 Bd6 9.Bd6 Qd6 10.d4 Nce4 11.Bd3 0–0 12.0–0 Bg4 13.c4 dc4 (13...c6 14.bc6 bc6 15.Qc2 Bf3 16.gf3+–) 14.Bc4 Rac8 (14...Rae8 15.Nbd2+=) 15.Be2 (15.Qa4 Bd7+=) 15...c5 (15...Rce8 16.Nbd2+=) 16.bc6 bc6 (worse 16...Rc6 17.Ne5 Be2 18.Qe2+–; 16...Qc6? 17.Ne5 Be2 18.Nc6 (18.Qe2?! Qa4+=) 18...Bd1 19.Ne7 Kh8 20.Nc8+– (20.Rd1?! Rc2=+)) 17.Qd3 c5 18.Nc3 c4 19.Ne4 cd3 20.Nd6 de2 21.Rfe1 (21.Rfc1 Rc1 22.Rc1 Rd8+=) 21...Rc2 (21...Rc6!? 22.Nf7 Rf7+–) 22.Ne5+– Be6 23.f3 Rd8 24.Nb7 Rb8 25.Na5 (25.Nc5 Nd5 26.e4 Ne3+–) 25...Nd7 (25...Rb5 26.Nac6 Nd7 27.Na7 Re5 28.de5 Ne5 29.Nb5+–) 26.Nd7+– Bd7 27.Rac1 Rc1 28.Rc1 Rb2 29.Kf2 Kf8 30.Ke1 Ra2 31.Nc4 Ke7 32.e4 Bb5 33.d5 g5 34.e5 Ba6 (34...f6 35.Nd6 Bd7 36.ef6 Kf6 37.Rc7+–) 35.g3 (35.Nd6 Ra3 36.Ne4 h6+–) 35...f6 36.e6 1–0. acalado58 (1980) – Marekt (2125), gameknot.com, 2015.

5.Be5 f6 6.Bb2 c6 7.bc6 Nc6 8.e3 Nh6 9.Nf3 Bg4 10.Be2 f5 (10...Bc5 11.Nc3+/–) 11.h3 Bf3 12.Bf3 (worse is 12.gf3 d4+/–) 12...g6?? (better is 12...Qb6 13.Ra2 Rd8+–) 13.Bh8 Qe7 (13...Nf7 14.Bb2+–) 14.Bb2 (14.Nc3!? 0–0–0 15.Nd5 Qc5+–) 14...Bg7 15.Bg7 Qf7 (15...Qg7 16.Nc3 d4 17.Bc6 bc6 18.Qf3+–) 16.Nc3 (better is 16.Bh6 0–0–0 17.Bg5+–) 16...Qg7 17.Bd5 Rd8 18.Bc6 bc6 19.0–0 Qe5 20.d4 Qa5 21.Ne2 c5 22.c3 cd4 23.cd4 Qd5 24.Nf4 Qe4 (24...Qd6 25.Nd3+–) 25.Qa4 Kf7 26.Qa7 Qe7 27.Qe7 Ke7 28.a4 Nf7 29.Rfb1 Nd6 30.a5 Ra8 31.a6 g5 (31...Ra7+–) 32.Nd5 Ke6 33.Nc7 Kd7 34.Na8 1–0. Fournier,Frederic – Yosaid, Active, 2007.

4.b5 Nd4

5.a4 Bd6 6.c3 Nf5 7.d3 d4 (7...Nf6!?–/+) 8.Nf3=+ dc3 9.Bc3 Nf6 (better is 9...Qe7=) 10.Be5?? (better is 10.Ne5 Nd5 11.Nc4+=) 10...Be5–+ 11.Ne5 Qd4 12.Nd2 Qe5 13.g3 0–0 14.f4 Qe6 15.Bh3 g6 16.Rc1 c6 17.bc6 bc6 18.e4 Re8?? 19.Bf5? Qf5 20.0–0 Qh3 21.Rc6–/+ Bg4 22.Rf6?? Bd1–+ 23.Rd1 Re6 24.Rf7 Kf7 25.Nc4 Qg4 26.Rd2 Rb8 27.d4 Re4 28.Nd6 Kg7 29.Ne4 Qh3 30.d5 Rb1 31.Kf2 Qh2 32.Ke3 Rb3 33.Rd3 Qg1 34.Kd2 Rb2 35.Kc3 Qc1 36.Kd4 Rb4 37.Ke5 Qb2 38.Rd4 Qd4 39.Ke6 Qe4 40.Kd6 Ra4 41.Kc6 Qc4 42.Kd6 Ra5 43.Ke6 Qd5 44.Ke7 Rc5 (45.Ke8 Qe6 46.Kd8 Rc8#; 44...Ra2 45.f5 Re2#) 0–1. toon magpie – andre2004, ChessWorld.net, 2005.

5.Bd4 ed4 6.Nf3 Qf6 7.a4 (7.c3 dc3 8.Nc3 Be6=) 7...a5 (7...Bd6 8.c3=+) 8.c3 dc3 9.dc3 Bf5 10.e3 (10.Nd4 Bg4=+) 10...Rd8 (10...Bb1 11.Rb1 Qc3 12.Nd2=+) 11.Bd3 Nh6 12.Bf5 Nf5 13.0–0. rla – sk_130, internet, 2007.

5.e3 Nc2? 6.Qc2+– e4 (6...Bd6 7.Nf3 Qf6 8.Nc3+–) 7.Be5 (7...Bf5 8.Qc3+–) 1–0. marus1 – longlivetheking, internet, 2001.

5.e3 Nc2? 6.Qc2+– g6? (better is 6...Bd6+–) 7.Be5 Bf5 8.Bd3 (8.Qc3 f6+–) 8...Rc8 (8...f6 9.Bd4 Bd3 10.Qd3 Qd7+–) 9.Bh8 (9...Bd3 10.Qd3+–; 9.Bf5!? gf5 10.Bh8 Qg5+–) 1–0. Nautiluschess – Eelephant, ICS blitz, 2001.

5.e3 c5? 6.ed4+– cd4 (6...ed4 7.Nf3+–) 7.Nf3 (7.Qe2 Qe7+–) 7...Qf6? (7...Bd6 8.c4+–) 8.h3 (8.Qe2 Bf5 9.Bd4 Bc2+–) 8...Bc5? (8...Bd6 9.b6!+–) 9.c3 (9.Qe2!? e4 10.d3 Bf5+–) 9...dc3 (9...d3 10.Qb3 Qe6 11.a4+– (11.Bd3?! e4=)) 10.Bc3 (10.Nc3!? Ne7+–) 10...d4 11.Bb2 Ne7 12.Bc4 0–0 13.0–0 Qf4 14.Re1 Bd6 15.Qe2 Ng6 16.Qe4 Bf5? 17.Qf4 Nf4 18.Ne5 Be5 19.Re5 g6 20.Bd4 Rae8 21.Nc3 Bd3 22.Bd3 Nd3 23.Re8 Re8 24.Be3 a6 25.ba6 ba6 26.Rb1 h5 27.Nd5 Rc8 28.Ne7 Kg7 29.Nc8 f5 30.Bd4 Kh6 31.Rb6 Kg5 32.Be3 f4 33.Bd4 Ne1 34.Ne7 f3 35.Rg6 Kf4 36.Re6 fg2 37.Re1 Kf3 38.Re3 Kf4 39.Be5 Kg5 40.Rg3 Kh6 41.Kg2 h4 42.Rg8 a5 43.Rh8 Kg5 44.Rg8 Kh5?? 45.f4 a4 46.Rh8 1–0. Fournier,Frederic (2010) – beud (1755), Echecs21, 2003.

5.e3 Bc5 6.ed4 ed4 7.Nf3 Qe7 8.Qe2 Ba3 (8...Bg4+–) 9.Na3 Bg4 10.Qe7 (10.Bd4 Nf6+–) 10...Ne7 11.Be2 Bf3 (11...0–0 12.0–0+–) 12.Bf3 Nf5 (12...c5 13.bc6! bc6 14.Bd4+–) 13.0–0 (13.Bd5 0–0+–) 13...0–0–0 (13...c6 14.g4 Nh4 15.Bh1+–) 14.Rfe1 (14.Bg4 g6 15.Nb1 Rhe8+–) 14...Rd6 (14...Rhe8 15.Re8 Re8 16.Bd5+–) 15.d3 (better is 15.Bg4!? g6+–) 15...Kb8 16.Bg4 Nh6 17.Bf3 (17.Bh3 c5 18.bc6 Rc6+–) 17...Nf5 18.g4 Rg6 19.h3 Rd8 (19...c6 20.bc6 bc6 21.Kf1+–) 20.Kf1 Nh4 21.Bh1 f5 22.Bd4 fg4 23.hg4 Rg4 24.Be3 Nf5 25.c4 Ne3 26.Re3 dc4 27.dc4 Rf4 28.Ke2 g5 29.Rd1 Rfd4 30.Rd4 Rf8 31.Bd5 h5 32.Rde4 Rd8 33.Re8 Rc8 34.Rc8 Kc8+– 35.Re5 Kd7 36.Rg5 c6 37.bc6 bc6 38.Be4 h4 39.f4 a6 40.c5 Kc8 41.Nc4 h3 42.Nb6 Kd8 43.Bc6 Kc7 44.Be4 Kd8+– 45.Rg7 a5 46.f5 Ke8 47.f6 Kf8 48.Kd3 a4 49.Na4 h2 50.c6 h1Q 51.Bh1 Ke8 52.c7 Kf8 53.c8Q mate 1–0. Fournier,Frederic – COMP Computer2_MEDIUM, Live Chess Chess.com, 2012.

5.e3 Bc5 6.ed4 Bd4 7.Bd4 ed4 8.Bd3 Nf6 9.Ne2 Bg4 (9...Ng4 10.h3 (10.Nd4?! Qf6 11.Qe2 Kd8=) 10...Ne5 11.Nd4 Nd3 12.cd3+–) 10.f3 Be6 11.Nd4 0–0 12.Ne6 fe6 13.Qe2 Re8 14.0–0 e5 15.Nc3 e4 (15...Qd6 16.Rfe1+–) 16.fe4 de4 17.Bc4 Kh8 18.Bf7 Re7 19.Bb3 Qd4 20.Qe3 Qe3 21.de3 c6 22.Rad1 cb5 23.Nb5 a5 (23...Ng4 24.Nd6 Ne3 25.Rf7 Nd1 26.Re7+–) 24.Nd6 Rd8 (24...a4 25.Bd5 Nd5 26.Rd5 Kg8+–) 25.Nf7 Rf7 (25...Kg8 26.Rd8 Re8 27.Nd6 Kh8 28.Re8 Ne8 29.Rf8#) 26.Rd8 Ng8 27.Bf7 h6 (27...h5 28.Rg8 Kh7 29.Rf5 g5 30.Rfg5 b5 31.Rh5#) 28.Bg8 (28.Bg6 b5 29.Rff8 b4 30.Rg8#) 28...g5 (28...h5 29.Rf5 g5 30.Rf7 b5 31.Rh7#) 29.Rf7 (29...b5 30.Rh7#) 1–0. Pierred (2230) – Saix, Rated game, 3m + 0s, 2005.

5.e3 Qf6? 6.ed4+– ed4 7.Nf3 (7.Qf3 Bc5+–) 7...Bc5 8.d3 (8.c3 Bg4+–) 8...Bg4 9.Be2 0–0–0 10.Nbd2 Re8 11.0–0 Nh6 12.h3 Bh3 (12...Bf3 13.Bf3 (worse is 13.Nf3 Re7+–; worse is 13.gf3 Qg6 14.Kh2 Bd6 15.f4 Bf4 16.Kh1 Qe6–/+) 13...Bd6 14.Nb3+–) 13.gh3 Qg6 14.Kh1 Bd6 (14...Qe6 15.Ng1+–) 15.Rg1 Qh5 16.Nh2 (better is 16.Bf1 Bf4+–) 16...Qh3?? (better is 16...Re2 17.Ndf3 A) worse is 17...Rf2 18.Bd4 Bh2 19.Bf2 Bg1 20.Ng1+/– (20.Kg1?! Qh3 21.Qe2 Qg4 22.Kh1 Nf5=); B) 17...Rhe8 18.Bd4 Qh3+=) 17.Rg2 (better is 17.Bg4 Ng4 18.Qg4 Qg4 19.Rg4 Be5+–) 17...f5 (17...Qe6 18.Bg4 f5 19.Bh3+–) 18.Ndf1 g5 19.Bd4 Re7 20.Bh8 g4 21.Kg1 Bc5 22.d4 Bd4 23.Bd4 Re4 24.Be3 f4 25.Bg4 Ng4 26.Qg4 Qg4 27.Rg4 fe3 28.Re4 ef2 29.Kf2 de4 30.Ke3 1–0. Fournier,Frederic (1745) – PAKO042006, Active, 2007.

5.e3 Nb5?

6.Bb5+– c6 7.Be2 Bc5 8.Be5 Qg5 (8...f6 9.Bb2+–) 9.Nf3 Qg2 (9...Qg6+–) 10.Rg1 Qh3 (10...Qg1 11.Ng1 f6 12.Bc7+–) 11.Bg7 Bg4 12.Bh8 Bf3 (12...0–0–0+–) 13.Rg8 Ke7 14.Ra8 Be2 15.Qe2 Qh2 16.Qg4 Qh1 17.Ke2 Bd6 18.Qg5 Kd7 (18...f6 19.Qf6 Kd7 20.Qd8 Ke6 21.Qc8 Kf7 22.Qe8) 19.Qd8 Ke6 20.Qc8 Ke7 21.Qe8 1–0. guestkpqe – guestspmj, internet free game, 2018.

6.Bb5+– c6 7.Be2 d4 8.ed4 ed4 9.Nf3 c5 (9...Bc5 10.Bc4 Ne7 11.Ne5+–) 10.0–0 Nf6 11.c3?? (better is 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7 13.Re1 Be7 14.Qe2+–) 11...d3+= 12.Re1 de2 13.Qe2 Qe7?? (better is 13...Be7+=) 14.Qb5+– (14.Qb5 Nd7 15.Re7 Be7 16.Qe2+–) 1–0. Fournier,Frederic – johnlemon, Active, 2007.

6.Bb5+– c6 7.Be2 e4 8.d3 ed3 (8...Qg5 9.g3+–) 9.Bd3 Qg5 (9...Nf6 10.Nf3+–) 10.Nf3 Qg2 11.Rg1 Qh3 12.Rg7! Be6 (12...Bg7 13.Bg7) 13.Rg3 Qh6 14.Bh8 0–0–0 (14...Nf6+–) 15.Rg8 f5 16.Rg5 Be7 17.Bg7 Qh4 18.Nh4 Bg5 19.Nf5 1–0. Fiedler,Peter – Rohde,Sven, remoteschach.de, 2003.

6.Bb5+– c6 7.Be2 Nf6 8.Be5 Be7 (8...Bd6 9.Bd6 Qd6 10.d4+–) 9.Nc3 (9.Nf3 0–0+–) 9...0–0 10.Nf3 Qb6 (10...Ne4 11.0–0+–) 11.0–0 Re8 12.Bd3 (12.d4 Bf5+–) 12...Bg4 (12...Nd7 13.Bg3+–) 13.Rb1 Qa5 14.Rb7 Qa3 15.h3 Bh5 16.Qe2 Bb4 (16...a5 17.Rb3 Qc5 18.Na4+–) 17.g4 Bg6 (17...Bc3 18.Bc3 Bg6 19.Ra1+–) 18.Bg6 hg6 19.Nd5! cd5 (19...cd5 20.Ra1 Combination; 19...Nd5 20.Ra1 Combination) 20.Ra1 1–0. Intruder – icpro, internet free game, 2018.

6.Bb5+– Bd7 7.Be2 f6 8.c4 (8.d4 ed4 9.Bd4 c6+–) 8...dc4 9.Bc4 g6 (9...b5 10.Bg8 Rg8 11.f4+–) 10.Nc3 (10.d4 ed4 11.Qb3 Nh6+–) 10...b6 (10...Bc6 11.Nf3+–) 11.Nf3 b5 (11...c5 12.Qb3 Nh6 13.d4 ed4 14.ed4 cd4 15.Nd4+–) 12.Ba2 (12.Nb5 a6 13.Nc3 Rb8+–) 12...a6 (12...c5 13.0–0+–) 13.d4 ed4 14.Qd4 Bg4 (14...Bf5 15.Bd5 Rc8+–) 15.Qg4 (15.Qg4 Rb8 16.Ng5 fg5 17.Nd5+–) 1–0. Pierre – Guest112, internet, 2020.

5.e3 Ne6

6.Be5 Bd7 7.Nf3 Nf6 8.Bb2 Ne4 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 f6 (10...Bc5 11.Ne5+/–) 11.Be2 (11.Nh4!? Qe7 12.Qh5 g6 13.Qd5 0–0–0+–) 11...Bd6+/– 12.0–0 0–0 13.d4 b6 (13...Qe7 14.Bb2+/–) 14.Bb2 Qe7 15.c4 g5? (better is 15...dc4 16.Bc4 a6+/–) 16.cd5+– Ng7 17.h3 f5 (17...a6 18.ba6 Bc8 19.Bd3+–) 18.Qc2 g4 19.hg4 fg4 20.Ne5 Bf5 (20...g3 21.fg3 (21.Nd7?? Qh4 22.fg3 Bg3 23.Rf8 Rf8–+) 21...Qg5 22.Qc3+– (22.Nd7?! Qe3 23.Kh1 Qh6 24.Bh5 Nh5 25.Rf8 Rf8 26.Nf8 Ng3 27.Kg1 Qe3 28.Qf2 Ne2 29.Kf1 Ng3 30.Kg1 Ne2 31.Kf1 Ng3 32.Kg1=)) 21.Bd3 (21.e4 Bc8+–) 21...Qg5 (21...Bd3 22.Qd3 (22.Nd3?! Rad8+–) 22...Qh4 23.Qe4+–) 22.Bf5 (better is 22.e4!? Bc8+–) 22...Nf5 23.g3 Qh6? (23...a6 24.Qe2 Be5 25.de5 ab5 26.e4+– (26.Qb5?! Ng3 27.d6 Nf1=)) 24.Qe4 (24.e4 Ng7 25.Ng4 Qg5+–) 24...Be5 25.de5 (25.Qe5?! Nd6 26.Qe6 Qe6 27.de6 Rae8+–) 25...Qh3 (25...Qg7 26.Rac1+–) 26.e6 Rad8 (26...Ng3 27.fg3 Qg3 28.Qg2 Qe3 29.Kh2 Qg5+–) 27.Rad1 (27.Rad1 Ng3 28.fg3 Qg3 29.Qg2 Qe3 30.Kh2 Qh6 31.Kg3+–; 27.Qe5 Qg3 28.fg3 Rf6 29.Qf6 Nd4 30.Qf7 Kh8 31.Bd4) 1–0. Fournier,Frederic – alboes (1710), Active, 2007.

6.Be5 Ne7 7.Nf3 b6 8.c4+/– dc4 (8...a6 9.d4+/–) 9.Bc4 Nc5 (9...a6!?+/–) 10.d4+– Ne4 (better is 10...Ne6+–) 11.Qb3 Be6 12.Be6 fe6 13.Qe6 a6 14.Bg7! Bg7 15.Qe4 ab5 16.0–0 (16.Ng5 Qd5+–) 16...0–0 (16...Ra5+–) 17.Ng5 Ng6 18.Qe6 Kh8 19.Nf7 Rf7 20.Qf7 (20...c5 21.Ra2+–) 1–0. Wall,Bill – Pajamas, internet, 2003.

6.Be5 Ne7 7.Nf3 c6 8.bc6 Nc6 9.Bb2 f6 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 a6 12.Ba4 Ne7 (12...Nc5 13.Bb3 Nb3 14.cb3+/–) 13.Bd7 Qd7 14.0–0 0–0–0 15.d4 Kb8 16.Rb1 Nc7 17.Na2 Nc6 18.c3 Na5 19.Nb4 Nc4 20.Nd2 Nd2 21.Qd2 Bb4 (21...Bd6 22.Qc2+/–) 22.ab4 (22.cb4 Rc8+–) 22...b5 23.Rfe1 f5 24.f3 (24.Ra1 Qe6+–) 24...Rhe8+/– 25.Re2 Re7 26.Rbe1 Rde8 27.Qd3 g6 28.e4 (28.Ra1!?+/–) 28...fe4 29.fe4 Qg4? (better is 29...de4 30.Qg3 Kc8=) 30.e5+– Ne6 31.Bc1 h5 32.Rf2 h4 33.h3 Qh5 34.Ref1 g5 35.Rf5 Qg6 36.Qf3 g4 37.hg4 h3? (37...Rd7+–) 38.gh3 Rh7 39.Kg2 Reh8 40.Qd5 Rh3 41.Qd6 Nc7 42.Rf8 Qe8 43.Re8 (43.Re8 Re8 44.Qb6 Ka8 45.Kh3+–) 1–0. Fournier,Frederic – Akambur, Partie evaluee, 6m + 3s, 2007.

6.Be5 Ne7 7.Nf3 Ng6 8.Bg3 +=.

6.Be5 Bd6

7.Bb2 Nf6 8.Nf3 Ne4 (8...a6 9.Nc3+=) 9.d3 N4g5 10.Nbd2 Nf3 11.Nf3 Bd7 12.a4 b6 (12...0–0 13.Be5 Be7 14.Rb1+=) 13.c4 Bb4 14.Nd2 dc4 15.dc4 Nc5 16.f3 (16.Bg7 Rg8 17.Bd4 Ne4+=) 16...Qh4 17.g3 Qh6 18.Qe2?? (better is 18.Bd4+=) 18...0–0–0 19.Bg2? (better is 19.0–0–0–/+) 19...Rde8?? (better is 19...Bf5!? 20.Bd4 Nb3 21.Kf2 Bd2 22.Rad1 Nd4 23.ed4 Rd4 24.Qe5–+) 20.0–0? (better is 20.Kf2 Bd2 21.Qd2=) 20...Re3–+ 21.Qf2? Rhe8 22.Ne4 Nd3 23.Qc2 Nb2?? 24.Qb2+= Ba5 25.Rad1 Bh3?? 26.Bh3+/– Qh3 27.Qg2 Qh6= 28.Qc2 Bb4 29.Qc1 Ba3 30.Qd2+= Be7?? 31.Qd7+– Kb8 32.Qe8 Kb7 33.Qe7 Rb3 34.c5 Qe3 35.Kh1 Rd3 36.c6 Kc8 37.Qe8 Rd8 38.Qd8 (38.Rd8?!=) 1–0. Fournier,Frederic – pasdibe, Active, 2007.

7.d4 Be5 8.de5 Ne7 9.Nf3 +=.

7.d4 f6 8.Bd6 Qd6 9.c4 c5 10.cd5 Qd5 11.Nc3 Bd7?? 12.Nd5 (12...Rc8 13.Rc1+–) 1–0. Pierred (2105) – Uno mas, Rated game, 1m + 2s, 2005.

7.Bd6 Qd6 8.Nf3 d4 9.ed4 (9.Bc4 de3 10.de3 Qe7+/–) 9...Nd4 10.Nd4 Qd4 11.Nc3 Nf6 12.Bd3 0–0 13.0–0 a6 14.ba6 Ra6? (better is 14...b6+=) 15.Ba6+– ba6 16.Qe2 (16.Re1 Rd8+–) 16...Bb7 (16...Re8 17.Qd3 Qd3 18.cd3+–) 17.Qe3 Qg4 18.Qg3 Qg3 19.hg3 Ng4 (19...Re8 20.Rab1 Bc6 21.Rfe1+–) 20.d3 Rb8 (20...Rd8+–) 21.Rab1 g6 (21...Nf6 22.Rb3 Nd7 23.Rfb1+–) 22.Rfe1 (better is 22.Rb3+–) 22...Bg2 (22...Nf6 23.Rb2 Ne8 24.Ne4+–) 23.Kg2 (better is 23.Rb8 Kg7 24.Kg2+–) 23...Rd8 24.Re7 c6 25.Rb6 Nf6 (25...Nh6 26.Ne4+–) 26.Rc6 Kg7 27.Ra6 Rb8 (27...Ng8 28.Rb7+–) 28.Raa7 Rf8 29.Ne4 Ne4 30.de4 Kf6 31.e5 Kf5 32.f3 (32.f4 Rc8 33.Rf7 Kg4+–) 32...Rc8 33.Rac7 (33.g4 Kg5 34.Rf7 Kh4 35.Rh7 Kg5+–) 33...Ra8 34.Rf7 (34.g4 Kf4 35.Rc4 Kg5 36.Rf7 h5+–) 34...Ke5 35.Rh7 Ra3 36.Rhd7 (36.f4 Ke4+–) 36...Ke6 (36...Ra6 37.f4 Ke6 38.Kf3+–) 37.Rd3 (37.Rg7 Kf6 38.Rcf7 Ke6 39.Re7 Kd6+–) 37...Ra2 (37...Rd3 38.cd3 Ke5 39.Kf2+–) 38.Kh3 Kf6 39.c4 Ra1 40.c5 Kf5 41.Rd4 g5 42.g4 Ke5 43.Re4 Kd5 44.Rg7 Rh1 45.Kg2 Rc1 46.Rg5 Kc6 47.Re6 Kd7 48.Rh6 Rc2 49.Kg3 Rc1 50.Rg7 Kc8 51.Rh8 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

7.Nf3 +/–.

7.Bg7?? Ng7–+ 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Qe7 10.d4 0–0–0 11.0–0 Nf6 12.a4 Nf5 13.Nbd2 (13.a5 Rhg8 14.Kh1 Ne4–+) 13...Rhe8 14.c4? (14.Bd3–+) 14...dc4?? (better is 14...Ne3 15.fe3 Qe3 16.Rf2 Bf3 17.Bf3 Bh2 18.Kf1 Qd4–+) 15.Nc4–/+ Ne4 16.Rc1 Ba3 (16...Rg8 17.a5–/+) 17.Rc2 (17.Na3 Qa3 18.Qc2 Re7+=) 17...Bb4 18.b6 ab6 19.Nb6? Kb8–+ 20.Nc4 Nfd6?? 21.Nce5+= Bf3 22.Nf3 Nc8 23.Qb1 Nb6 24.a5 Ba5+= 25.Ra2? Nc3–+ 26.Qa1 Na2 27.Qa2 Bb4 28.Ra1 c6 29.Qa7? Kc7 30.Ba6 Rb8 31.Ne5 f6 32.Nd3?? Qd6 33.Rb1 Qd7 34.Rb4+– Kd6 35.Qb6 Red8?? 36.Qc5+– Ke6 37.Bc4 Qd5 38.Bd5 Rd5 39.Qc3 Ra8 40.g3 Rda5 41.Nf4 Kf7 42.Rb7 Kg8 43.Qc6 (43.Qc6 Rf8 44.Qd7 Ra1 45.Kg2 Rg1 46.Kg1 Rf7 47.Qf7 Kh8 48.Qh7) 1–0. Fournier,Frederic – mmalevo, Active, 2007.

6.Be5 f6

7.Bb2+/– b6 8.Nh3 d4? (better 8...Ne7!?+–) 9.Bc4+– de3 10.fe3 Bc5 (10...Bd7 11.0–0 Bd6 12.Qh5 Kf8 13.Nc3+–) 11.Qh5 g6 12.Qh4 Bd7 (12...Qe7 13.Bd5 Rb8 14.0–0+–) 13.Nc3 a6 (13...Rc8 14.0–0 Be7 15.Bd5+–) 14.ba6 Ne7 (14...b5 15.Bd3 Ra6 16.Bg6 Kf8+–) 15.0–0 Nf5 (15...Ng8 16.Nd5 Be7 17.Rf6+–) 16.Rf5! gf5 17.Qh5 Ke7 (17...Kf8 18.Nf4 Ke7 19.Ne4 fe4 20.Bf6 Kf6 21.Ne6 Be6 22.Qh6 Kf7 23.Rf1 Ke8 24.Qe6 Qe7 25.Bb5 Kd8 26.Qd5 Qd6 27.Qa8 Ke7 28.Qh8 c6 29.a7 Be3 30.de3 Qh2 31.Kh2 Ke6 32.Qf6 Kd7 33.a8Q cb5 34.Qac6) 18.Nd5 Kd6 19.Bf6 Bc6 (19...b5 20.Bd8 bc4+–) 20.Qf5 Qd7 21.Qe5 1–0. Janek – Fiorello, internet, 2018.

7.Bb2+/– Bc5 8.d4 Bb6 9.c4 Ne7 10.Nc3 0–0 (10...Ba5 11.Bd3+/–) 11.cd5 (11.Bd3 Ba5+/–) 11...Nd5 12.Bc4 Ba5 13.Nge2 (13.Bd5?! Qd5 14.Nf3 Qb5=) 13...Ng5 (13...Nb6 14.Bd3+–) 14.0–0 c6? (better is 14...Be6+–) 15.e4 Be6 (15...Ne4 16.Ne4 cb5 17.Bb5+–) 16.ed5 cd5 17.Ba2 Qc7 (17...Qd7 18.Rc1+–) 18.f4 Nf7 19.f5 (< 19.Nd5 Qd7 20.Ndc3 Ba2 21.Ra2 Rac8+–; < 19.Bd5 Bd5 20.Nd5 Qc4+–) 19...Bd7 20.a4 Qd6 21.Bd5 Rab8 22.Qb3 Bc7 23.g3 Qe7 24.Rae1 Qe3 25.Kh1 Qh6 26.Bc1 Qh5 27.Bf4 Bf4 28.Nf4 Qf5 29.Re7 Be8 30.Be6 Qg5 31.Ne4 Qh6 32.Nd6 Rd8 33.Re8 Rd6 34.Bf7 (34...Kh8 35.Rf8) 1–0. Pech,Jaroslav (1625) – Luebbe,Hermann (1735), remoteschach.de, 2005.

7.Bb2+/– Bd6 8.Nf3 b6 9.d4 Bb7 10.Bd3 Nh6 11.0–0 0–0 12.Nbd2 f5 13.c4 Ng5 14.h3 dc4 15.Bc4 Kh8 16.Ng5 Qg5 17.Nf3 Bf3 (17...Qe7!?+/–) 18.Qf3+– f4 (18...a6 19.ba6 Ra7 20.Rac1+–) 19.e4 c5 (19...a6 20.e5 Be7 21.ba6+–) 20.e5 (20.bc6 b5 21.Bd3 Rfe8+–) 20...Be7? (20...Bc7 21.Rfe1 cd4 22.Bd4 Rae8+–) 21.d5 Nf5 22.d6 (22.Rad1 Rad8+–) 22...Nh4 (22...Bd6 23.ed6 Nd6 24.Rac1+–) 23.Qg4 f3 24.Qg5 Bg5 25.g3 Nf5 26.Bd5 Rad8 27.Bf3 Nd4?? 28.Bg2 Rf5 29.Rfe1 Nc2 30.Be4 Ne1 31.Bf5 Nf3 32.Kg2 Nd4 33.Bd4 cd4 34.Rd1 g6 35.Bg4 Re8 36.f4 Bd8 37.Rd4 g5 38.e6 Bf6 39.Re4 Rc8 40.e7 Rc2 41.Re2 Re2 42.Be2 Be7 43.de7 (43.de7 a6 44.e8Q Kg7 45.Qe7 Kg8 46.Bc4 Kh8 47.Qf6) 1–0. Fournier,Frederic (1680) – atilahk, Active, 2007.

7.Bb2+/– Bd6 8.Nf3 Ne7+/– 9.Be2 Bd7 10.0–0 0–0 11.c4 c6 12.cd5 (12.Nc3 Rc8+/–) 12...cd5 (12...Nd5 13.Nc3+/–) 13.Nc3+/– Ng5 14.Ng5 fg5 15.Bg4 Qc7 16.h3 Ng6 (better is 16...Qc8!?+/–) 17.Nd5+– Qc5 (17...Qd8 18.d3+–) 18.Nc3 (18.Nf6! gf6 19.Qb3 Kg7 20.Bd7 Bc7+–) 18...Bg4 19.Qg4 Nh4 (better is 19...Qe5 20.g3 Qf6+–) 20.Ne4 Qc7 (20...Qb5 21.Rab1 Qc6 22.Rfc1+– (worse is 22.Ng5 Nf5+–; 22.Qg5?! Ng6 23.d3 Be7+–; 22.Nd6?! Qd6 23.Qg5 Ng6+–)) 21.Nd6 (better is 21.Qe6 Qf7 22.Qf7 Rf7 23.Nd6+–) 21...Qd6 22.Qg5 Ng6 23.d4 Rf7 24.Qc5 Qf6 25.Rac1 b6 26.Qd5 Ne7 27.Qa8 Rf8 28.Qf3! Qd6 29.Qg3 Qf6 30.Rc2 Ng6 31.f4 Qf5 32.Rfc1 Re8 33.Qf3 Nh4 34.Qf2 Ng6 35.Rc3 Qb5 36.Rc8 Qd7 37.Re8 Qe8 38.Qd2 h6 39.Qc3 Qf7 40.Qc8 Kh7 41.Qc7 Qa2 42.Qc3 Qd5 43.Qc4 Qe4 44.Kh1 Qe3 45.Qc7 Qf4 46.Qf4 Nf4 47.Rc7 Nd5 48.Ra7 b5 49.Ra5 Nc7 50.Ra7 Nd5 51.a4 ba4 52.Ra4 h5 53.Ra5 Ne3 54.Rh5 Kg6 55.Re5 Nc2 56.d5 Nb4 57.d6 Nc6 58.d7 Nd8 59.Re8 Nc6 60.d8Q Nd8 61.Rd8 Kf5 0–1. Fournier,Frederic (1960) – MARIOAMAYA, Active, 2007.

7.Bb2+/– Bd7? 8.d4 (8.Qh5 g6 9.Qd5 Nc5+–) 8...Bd6 (8...c6!?+/–) 9.Qh5+– Kf8 (9...g6 10.Qd5 Rb8 11.Nd2+–) 10.Qd5 c6?? (better is 10...a6+–) 11.Qd6 Ne7 12.Bc4 cb5 13.Be6 Be6 14.Qe6 Rc8 15.c3 Nd5 16.Ne2 Nc7 17.Nf4 g5 18.Qf5 Kf7 19.Nh3 Ne6 20.Nd2 Qe7 21.Ne4 Nd4 22.cd4 Rc2 23.Nhg5 Kg7 24.Ne6 Kf7 25.N4g5 Ke8 26.Qc2 Qd7 27.0–0 fg5 28.Qe4 Ke7 29.Nc5 Kd6 30.Nd7 Kd7 31.d5 Rc8 32.Qe6 Kd8 33.d6 (33...Rc7 34.Bf6 Re7 35.Qe7 Kc8 36.Qd8; 33.Bf6 Kc7 34.Rac1 Kb8 35.Rc8) 1–0. Trkn – Isojarvi, itsyourturn.com, 2001.

7.Bb2+/– Ne7 8.d4 (8.Nh3 Nc5+/–) 8...c6 (8...a6 9.Nf3+/–) 9.bc6 bc6 10.Nd2 Rb8 (10...Qa5 11.Rb1+/–) 11.Rb1 c5 12.c4 (12.dc5 Nc5 13.Ngf3 Nf5+/–) 12...cd4 13.ed4 dc4 14.Qa4 (14.Bc4 Nf4 15.g3 Nfd5+/–) 14...Bd7+= 15.Qc2 (15.Qa7 Nc6 16.Qa6 Rb2 17.Rb2 c3–/+) 15...c3 (15...Bc6 16.Ne2+=) 16.Qc3 (16.Bc3 Rb1 17.Qb1 Nd5+=) 16...Nd5 (16...Nf4 17.Bc1+=) 17.Qf3 Nef4 18.Nc4 (18.Bc1 Rb1 19.Nb1 Qb6 20.Qe4 Kd8=) 18...Bf5= 19.Rc1 Qe7 20.Kd2 Be4 21.Qg4?? f5 22.Qg3= g6 23.h4 Bh6–/+ 24.Kd1 0–0 25.Ra1 Rfc8 26.Ra2 Bg2! 27.Bg2 Qe6 28.Bf3?? Rc4 29.Ne2 Rc7 30.Rh2 Rc4 31.Rh1 Rcc8 32.Bd5 Qd5 33.Qf4 Bf4 (34.Rg1 Qa2 35.Rg5 Rb2 36.Rg6 hg6 37.h5 Qb1 38.Nc1 Rc1) 0–1. MacChess 5.0 – GL Chess 3.1, 2000.

7.Bb2+/– Nh6 8.Nc3 +/–.

7.Bb2+/– Nh6 8.Nf3 Bd6 9.c4 dc4 (9...d4 10.Nd4 0–0 11.Ne6 Be6 12.Nc3+–) 10.Bc4+– 0–0 11.Nc3 Kh8 12.0–0 Ng4 (12...Bd7 13.d4+–) 13.Ne4 Be5? (better 13...Bd7+–) 14.Ne5 Ne5 15.Be5 fe5 16.Qh5 g6 (16...h6 17.Qe5 Re8 18.Qc3+–) 17.Qe5 Ng7 18.f3 (18.f4 Bf5+–) 18...Bf5 19.Qc3 Bd7 (19...Qe7 20.Bd5 Rab8 21.a4+–) 20.Nc5 (20.Rab1 Bf5+–) 20...Bf5 (20...Qe7 21.d4+–) 21.e4 Bc8 22.Rac1 Qg5 (22...Qf6 23.d4+–) 23.Bd5 Bh3 (23...Rb8 24.Rfe1+–) 24.Rf2 Rf4 (24...Bc8 25.a4+–) 25.Nb7 (25.Qe3 c6 26.bc6 bc6+–) 25...Raf8 26.g3 (26.Qc7?! Rf3 27.Qg3 Qg3 28.hg3 Rf2 29.gh3 Nh5=) 26...Rh4 (26...R4f6 27.Nc5 Rb6 28.a4+–) 27.Qc7 Nh5 (27...Rhf4 28.Nd6 Be6 29.Rc5+–) 28.Kh1 (28.Rc5 Qf6 29.Nd6 Ng3 30.hg3 Rh5+–) 28...Ng3 (28...Rc8 29.Qc8 (29.gh4 Rc7 30.Rc7 Qh4–+) 29...Bc8 30.gh4 Qh4 31.Rc8 Kg7 32.Rc7 Kh8 33.Rg2+–) 29.Qg3 Qg3 (29...Qf6 30.d4!+–) 30.hg3 Rh5 31.Kg1 Bd7 (31...Rg5 32.g4 h5 33.Nc5+–) 32.g4 Rh3 (32...Re5 33.Rc7 Be6 34.Be6 Re6 35.Nc5+–) 33.Kg2 Rh6 34.Nd6 Bb5 35.Nb5 1–0. Pierre – Tisauhy, internet, 2020.

6.Be5 Nf6

7.Bb2 Be7 8.Nf3 0–0 9.Be2 Bd6 (9...a6 10.ba6 ba6 11.0–0+=) 10.c4 Re8 (10...dc4 11.Bc4 a6 12.Nc3+–) 11.0–0+– h6 (11...dc4 12.Bc4 a6 13.ba6 ba6 14.Nc3+–) 12.Nc3 White launches an attack 12...dc4 13.Bc4 Nc5 14.d4 Nce4 15.Ne4 Ne4 16.Qc2 Bg4 (16...Be6 17.Bd3 (worse 17.Qe4 Bc4 18.Ne5 Bf1 19.Rf1 b6=+) 17...Nf6 18.e4+–) 17.Ne5+– Be5 18.de5 Ng5 (better 18...Nd2 19.e6! fe6+–) 19.f4 Nh7 20.Bf7! The passed pawn on e5 quickly leads to threats 20...Kf7 Deflection from h7 21.Qh7 Be6 (21...Rg8+–) 22.f5 (22.Rad1 Qh4 23.f5 Qg4 24.fe6 Ke6 25.Qc2 Rf8 26.Qc7 Qd1 27.Rd1 Rad8 28.Rd8 Rd8 29.Qd8 h5 30.Qd6 Kf7 31.e6 Kg6 32.Qe5 b6 33.h4 a5 34.Qg5 Kh7 35.Qg7) 22...Qg5 23.fe6 Ke6 24.Qd3 Rad8 25.Qc4 Kd7 26.Rf7 Re7 27.Rd1 Kc8 28.Rd8 Kd8 29.Rf8 Re8 30.Qd5 (30.Qd5 Kc8 31.Re8 Qd8 32.Rd8) 1–0. pierred – crusher, net–chess.com, 2018.

7.d4 Bd6 8.Bd6 (8.Nf3 0–0+/–) 8...Qd6 9.Nf3 0–0 10.c4 Re8 (10...a6 11.c5 Qd8 12.ba6+/–) 11.c5 (11.Nc3 dc4 12.Bc4 a6+/–) 11...Qd8 (11...Qe7 12.Bd3+/–) 12.Bd3 c6 (12...Nf4 13.0–0 Nd3 14.Qd3+/–) 13.a4 (13.bc6 bc6 14.0–0 a5+–) 13...Bd7 (better is 13...Nf4 14.0–0 Nd3 15.Qd3 Ne4+/–) 14.Ne5 (14.0–0 Rc8+/–) 14...cb5 (14...Nc5 15.0–0 Nd3 16.Qd3= (< 16.Nd3 cb5 17.Nc3 ba4–/+)) 15.ab5 (15.Nd7 Nd7 16.ab5 Nd4 17.Bh7 Kh7 18.Qd4+/–) 15...Ng5? (better is 15...Nc5 16.Nc3 Nd3 17.Qd3 Qc8=) 16.Nc3 a6 17.b6 Ne6 18.Qb3 Bc6? 19.0–0?? Rc8? 20.Nc6 Rc6 21.Ne2 Ng5 22.Nf4 Nge4 23.Be4 Ne4? 24.Qd3 h6 25.f3 Nf6 26.Ne2 Qe7 27.Nc3 Qe3= 28.Qe3 Re3 29.Nd1 Rd3 30.Nf2?? Rd4–+ (31.Rfe1 Nd7–+) 0–1. milkmaid – PING, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.d4 Nd7 8.Bg3 +/–.

7.Nf3 Bc5 8.Be2 0–0 9.0–0 d4 10.ed4 Nd4 11.Nd4 Bd4 12.Bd4 Qd4 13.c3 Qd8 14.d4 Re8 15.Nd2 Bf5 16.Nf3 (16.Bf3 Bd3 17.Re1 Re1 18.Qe1 Qd7+/–) 16...Nh5 (16...Nd5!? 17.Rc1 Nf4+=) 17.Ne5+/– Nf4 18.g3?? (18.Bc4!? Be6 19.Be6 Ne6 20.Qf3+/–) 18...Nh3 (better is 18...Ne2 19.Qe2 f6–/+) 19.Kg2+= Qd5 20.f3 f6?? (better is 20...Ng5 21.Re1 Bh3 22.Kh1 Qd6+/–) 21.Bc4+– (21.Bc4 Re5 22.Bd5 Rd5 23.g4 Nf4 24.Kg3+–) 1–0. Fournier,Frederic (1880) – Savva, Active, 2012.

7.Nf3 Nd7 +/–.

7.Nf3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 Ng4 10.Bb2 Bd6 11.h3 Nh6 12.c4 dc4 13.Bc4 Nf5 14.d4 Ng5 15.Nbd2 Qf6 16.Bd3 Qg6 17.Qc2?? (better is 17.Ng5 Qg5 18.Ne4+–) 17...Nh3–+ 18.Kh1 Qh5 19.Bf5 Nf2 (better is 19...Bf5!? 20.Qb3 Nf4 21.Nh2 Ng2–+) 20.Kg1–/+ Bg3?? (20...Bf5 21.e4 Ng4–+) 21.Rf2 Bf5+/– 22.e4 Bg4 23.Kf1?? f5 24.e5+= Qh1? 25.Ke2+– Qh5 26.Rff1 Qg5? 27.Qd3 Bf3? 28.Nf3 Qg4 29.Rad1 f4 30.Kd2 c5 31.d5 Rac8 32.Qc4 Qf5 33.d6 Kh8 34.Kc1 Rfe8 35.Qd3 Re6 36.Qf5 (36.Qf5 a6 37.Ng5 g6 38.Qf7 Rd6 39.ed6) 1–0. Fournier,Frederic (1915) – johnnatan, Active, 2007.

7.Nf3 Bd6

8.Bb2 Bd7 9.c4 dc4 10.Bc4 0–0 11.Nc3 Nc5 12.d4 Ne6 13.0–0 c6 14.bc6 bc6 15.e4 Nf4? (better is 15...Rb8 16.Rb1 Bf4+–) 16.e5 Bc7 17.ef6 Qf6 18.Ne4 Qh6 (18...Qg6 19.Ng3+–) 19.Ng3 Bg4 20.Re1 Nd5 (20...Rae8 21.Re8 Re8 22.Rc1+–) 21.Qc2 (21.h3 Bg3 22.hg4 Bf4+–) 21...Bf3 22.gf3 Qf4 23.Qe4 Qe4 (23...Rab8 24.Qf4 Bf4+–) 24.fe4 (24.Re4?! Rab8 25.Bc1 Ba5+–; 24.Ne4?! Rab8 25.Rab1 Rfe8+–) 24...Nf4 25.Bc1 Rab8 26.Bf4 Bf4 27.Rab1 Bd2 28.Red1 Bc3 29.d5 Ba5 30.Ne2 cd5 31.Bd5 Bb6 32.Nc3 Rbc8 33.Rbc1 Rc7 34.Nb5 Rc1 35.Rc1 h6 36.a4 1–0. Fournier,Frederic (1870) – egs3001 (1710), Active, 2008.

8.d4 0–0 9.Nc3 c6 10.bc6 bc6 11.Bd3 Qa5 12.Bd6+– Re8?? 13.Qd2 Ne4 14.Ne4 Qd8 15.Be5 f6 16.Nf6 gf6 17.Bg3 Qb6 18.0–0 Re7 19.Rfe1 h5 20.Rab1 (20...Qd8 21.e4+–) 1–0. marekt – madivashka, ChessWorld.net, 2002.

8.d4 0–0 9.c4 c5 10.Nc3 Qa5 11.Bd6 Qc3 12.Nd2 Re8 13.cd5 Nd5 14.Rc1 Qa3 15.dc5 Nef4? 16.Nc4+– Qb4 17.Qd2 g5 18.c6 Qd2 19.Kd2 Ng6 20.Ba3 bc6 21.Nd6 Rd8 22.bc6 a5 23.Ke1 Ne5 24.Nb7 Re8 25.h4 Nb4 26.Bb4 ab4 27.hg5 Re6 28.Nd8+/– Rd6 29.c7 Ra2?? 30.Rh4+– b3 31.Rb1 Rc2 32.Rd4 Rb6 33.f4 Ng4 34.Bc4 Ne3 35.Bb3 Rc7 36.Re4 Nd5 37.Rb2 Kf8 38.Rd4 Re7 39.Kd2 Rd7 40.Nf7 Rb3 41.Rb3 Kf7 42.f5 Ba6 43.Rb1 Ke7 44.g3 Kd6 45.Re4 Bb7 46.Re8 Nc7 47.Re3 Nd5 48.Re2 Kc7 49.Ke1 Rg7 50.f6 Rg8? 51.Rh2+– Rh8 52.f7 Rf8 53.Rh7 Ne7 54.Rb4 Ng6 55.Rh6 Ne5 56.g6 Nd3 57.Ke2 Nb4 58.g7 Bf3 59.Ke3 Rf7 60.g8Q Nd5 61.Kf2 Bh5 62.Kg1 Ne7 63.Qa8 Bf3 64.Qa5 Kc8 65.Qa6 Kd8 66.Qd6 Kc8 67.Rh8 Ng8 68.Rg8 Rf8 69.Rf8 Kb7 70.Rf7 Ka8 71.Qf8# (71.Qd8#) 1–0. Pierred (2205) – Bings, Rated game, 1m + 2s, 2005.

8.d4 Be5 9.Ne5 0–0 10.c4 +/–.

8.d4 Qe7 9.Nc3 0–0 10.Bf6+– Qf6 11.Nd5 Qh6 12.c4 c6 13.bc6 bc6 14.Nc3 Bb7 15.c5 Be7 16.Rb1 Rab8 17.Qa4 a6 18.Ne5 Bg5 19.Nd7 Be3 20.fe3 Qe3 21.Ne2 Nd4 22.Qd4 Qd4 23.Nd4 Rfe8 24.Kf2 Rbd8 25.Rb7 Re7 26.Nc6 Rdd7 27.Rb8 (27...Rd8 28.Rd8 Re8 29.Re8#) 1–0. miehnekort – meeheal, Yahoo, 2005.

5.e3 Nf5

6.Be5 Bc5 7.d4+/– f6 8.Bf4 Bd6 9.Bd6 Qd6 10.Nf3 Ngh6 11.c4 c5 (11...dc4 12.Bc4 Be6 13.Nbd2+/–) 12.Nc3 0–0 (12...cd4 13.Nd4 dc4 14.Bc4 Bd7+–) 13.dc5 Qc5 (13...Qc7 14.Qd5 Nf7 15.c6+–) 14.Qd5 Qd5 15.Nd5 a6 16.Nc7 Rb8 17.c5 Bd7 (17...ab5 18.Bb5 Rd8+–) 18.ba6 ba6 19.Na6 Rb2 20.0–0–0 Ra2 (20...Rb7+–) 21.Bc4 Kh8 22.Ba2 Ng4 (22...Bc6 23.Nb4 Ba4 24.Rd2+–) 23.Rd7 Nf2 24.Re1 (24.c6 Ne7 25.Rf1 Nd3 26.Kd2 Nc6 27.Kd3 h5+–) 24...h5 25.c6 Rc8 26.c7 Kh7 27.Rd8 (27.Bb1 Kh6 28.Bf5 g6+–) 27...Rc7 28.Nc7 1–0. Fournier,Frederic – guest595, Active (5/0), 2005.

6.Be5 Bd6 7.Bd6 Qd6 8.Nf3 Nf6 9.Nc3 0–0 10.Be2 d4 11.Nd4 Nd4 12.ed4 Qd4 13.0–0 Re8 14.Bf3 Rb8 15.Re1 Re1 16.Qe1 b6 (16...Bf5!?+/–) 17.Nd5 Bb7? (17...Bd7!? 18.c3 Qa4 19.Nf6 gf6+/–) 18.Nf6 (18.c3 Qc4 19.Nf6 gf6 20.Bb7 Rb7 21.Qe8 Kg7+–) 18...gf6 19.Bb7 Rb7 20.c3 Qe5 21.a4 Rb8 22.d4 Qd6 23.Qe2 c5 24.bc6! Qc6 25.Qg4 Kf8 26.Qf3 (26.Qh3!?+–) 26...Qf3+/– 27.gf3 Rc8 28.Rc1 (28.Ra3 Ke7+/–) 28...Ke7 (28...Rc4 29.a5 b5 30.Kf1=) 29.Kf1 (better is 29.c4!?+/–) 29...Rc4+= 30.Ke2 Ra4 31.Kd3 Kd6 32.Rg1 Ra2 33.Rg7 Rf2 34.Rf7 Rh2 35.Ra7 h5 36.Rf7 Ke6 37.Rb7 h4 38.Rb6+/– Kd5?? 39.Rf6 h3 40.Rh6 Rh1 41.c4 1–0. Fournier,Frederic (1780) – leotopalov, Active, 2008.

6.Be5 Bd6 7.Bd6 Nd6 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nf6 10.a4 0–0 11.d3 Qd7? (11...a6 12.ba6 Ra6 13.0–0+=) 12.Nbd2 (12.Ne5 Be2 13.Nd7 Bd1 14.Nf6 gf6 15.Kd1 Rfe8+–) 12...Rac8? (12...Bf3 13.Bf3 a6 14.c4+=) 13.0–0 (13.Ne5 Be2 14.Nd7 Bd1 15.Nf6 gf6 16.Kd1 c6+–) 13...c5 (13...Rfe8 14.d4+/–) 14.c4 (better is 14.Ne5!? Be2 15.Nd7 (15.Qe2?! Qe6 16.Ndf3 Rfe8+=) 15...Bd1 16.Nf6 gf6 17.Rfd1+–) 14...dc4 15.Nc4 b6? 16.Nd6?? Qd6+/– 17.Rc1 Rfd8 18.d4 Qe6 19.Qe1 Bf3+= 20.Bf3 Nd5 21.Bd5 Qd5 22.Qd1 c4 23.Rc3 Rd7 24.Qc2 f5 25.Rc1 Rdc7 26.h3 Kf7 27.Qb2 Kf6 28.Qc2 g6 29.Qe2 h6 30.g3 g5 31.Qf1 h5 32.Qg2 Qg2 33.Kg2 Ke6 34.f3 Kd5 35.g4 hg4 36.hg4 fg4 37.fg4 Rf8 38.R1c2 Ke4 39.Rf2 Rf2 40.Kf2 Rf7 41.Kg2 Rc7 42.Kg3 Rc8 43.Kg2 Kd5 44.Kf3 Rf8 45.Kg3 Rf7 46.Kg2 Re7 47.Kg3 Re4 48.Kf3 Re8 49.Kg3 Rh8 50.Kf3 Rh1 51.Kg2 Ra1+= 52.Kf3 Ra4 53.e4?? Kd4–+ 54.Rc1 Ra3 (54...Ra3 55.Kf2 c3–+) 0–1. Fournier,Frederic – Rochlem (1625), Partie evaluee, 3m + 0s, 2007.

6.Be5 Bd6 7.Nf3 Nf6 (7...Be5 8.Ne5 Nf6 9.d4+/–) 8.d4 0–0 (8...Ne4 9.c4 Be5 10.Ne5+/–) 9.Bd3 Ng4 (9...Ne4 10.c4 Be5 11.Ne5 Ne3 12.fe3 Qh4 13.g3 Ng3 14.Nf3+=) 10.Bd6 Nd6 11.Nbd2 (11.0–0 Re8+/–) 11...Re8 (11...Bf5 12.Bf5 Nf5 13.c4+/–) 12.0–0 Ne4 (12...Bf5 13.Bf5 Nf5 14.Qe2+/–) 13.c4 c6 (13...Qe7 14.Qe1+/– (< 14.cd5 Nef2 15.Bh7 Kh7=+)) 14.Qc2 (14.h3 Ngf6+/–) 14...Qe7 15.bc6 bc6 16.Rae1 Bf5 17.h3 (17.c5 Nd2 18.Nd2 Bd3 19.Qd3 Rab8+/–) 17...Ngf6 18.c5 Bg6 (18...Rab8 19.Ne5 Qc7 20.Ndf3+/–) 19.Ne5+– Qe6 20.Ng6 hg6 21.Rb1 Rab8 22.Nf3 g5 23.Rb8 Rb8 24.Rb1 Rb1 25.Qb1 Qc8 26.Ne5 Ne8? 27.Be4 de4 28.Qe4 (28...Kf8 29.Qc6 Qc6 30.Nc6+–) 1–0. Popstein,Sheila – Livelo, email 4AMM–06, 1997.

6.Be5 Bd7 7.Nf3 Nf6 8.Nc3 Be7 9.a4 0–0 10.Be2 Ng4 11.0–0 c6 12.bc6 Bc6 13.d4 Ne5 14.Ne5 Rb8 15.Nd7?? (better is 15.Bd3 Nh6 16.Qh5+–) 15...Qd7–+ 16.Rb1 (16.Bg4 g6–+) 16...Bd6 17.Qd3 Ne7 18.Qa6?? (18.Nb5–+) 18...Qc7 (18...ba6 19.Ba6 Ba4 20.Na4 Rb1 21.Rb1 Qa4 22.Bd3–+) 19.g3 (19.Qd3–+) 19...Nf5 (better is 19...ba6 20.Rb8 Rb8 21.Bd3–+) 20.Bd3?? (better is 20.Qa7 Qe7 21.Bd3–+) 20...Ng3 (20...ba6 21.Bf5 Qa5 22.Ne2–+) 21.hg3 (21.Qa7 Nf1 22.Kf1 Bh2 23.Kg2–+) 21...Bg3 (21...ba6 22.e4–+) 22.fg3?? (better is 22.Qa7 Bh4 23.Qb6+=) 22...Qg3–+ 23.Kh1 Qh3 24.Kg1 Qg3 25.Kh1 Qh3 26.Kg1 Qg3 ˝–˝. Fournier,Frederic (2005) – TlT (1880), Active (5/0), 2004.

6.Be5 Bd7 7.Nf3 h6 8.c4 f6 9.Bb2 Nge7 10.Nc3 d4 (10...Be6 11.cd5 Nd5 12.d4+/–) 11.Nd5 (11.Nd4 Nd4 12.ed4 Bf5+–) 11...de3+/– 12.de3 Nd5 13.Qd5 c6 14.Qe4 Be7 (14...Ne7 15.Qd3+/–) 15.Rd1 Qc7 16.Be2 0–0–0 17.0–0 (17.g4 Rhe8 18.Rd7 Rd7 19.Qf5 Ba3 20.Ba3 Qa5 21.Kf1 Qa3 22.bc6 bc6+–) 17...Rde8 18.Qd3 Rd8 19.Qb3 g5 20.Nd4 (20.e4 Ng7+–) 20...Nd4+/– 21.Bd4 Kb8? (21...c5 22.Bc3+/–) 22.Bf3?? (22.b6!? Qc8 23.ba7 Ka8+–) 22...b6 (22...c5!? 23.Bc3 g4+/–) 23.bc6 Bc6 24.Bc6 Qc6 25.a4 Bc5 26.a5 Bd4 27.ed4 Ka8 (27...Rhe8 28.d5 Qc5 29.ab6 ab6 30.Rb1+–) 28.ab6 Qb6 29.Qf3 Kb8 (29...Qb7 30.Qf6 Rdf8+–) 30.Rb1 (30.Rb1 Rh7 31.Rb6 ab6 32.Qf6+–) 1–0. Fournier,Frederic – Tratto, Partie evaluee, 7m + 3s, 2009.

6.Be5 Qe7 7.Bb2 Qc5 8.Nf3 Bd7 9.Nc3 0–0–0 10.d4 Qb6 (10...Qd6 11.Bd3+/–) 11.a4 (11.Nd5 Qa5 12.Bc3 Qa4+–) 11...Kb8 (better is 11...Bb4!? 12.Bd3 Qa5+=) 12.Nd5+– Qa5?? (better is 12...Qe6 13.c4 Nf6+–) 13.Nc3 (better is 13.Bc3 Qc3 14.Nc3+–) 13...Bb4+/– 14.Qd2 (better is 14.Qd3+/–) 14...Nf6–/+ 15.Bd3 Nd6 16.0–0 Nfe4 17.Be4 Ne4–/+ 18.Qd3 Bc3 19.Bc3 Nc3 20.Ne5 f6 21.Nc4?? Qb4–/+ 22.Rfb1?? Nb1–+ 0–1. Fournier,Frederic (1975) – asr2, Active, 2011.

6.Be5 Qe7 7.Bb2 d4 8.Qe2 de3 9.de3 Be6 10.Nh3 0–0–0 (10...Nd6 11.Qf3+=) 11.Nc3 (11.Nf4 Bd7+/–) 11...Re8 (11...Ngh6 12.Nf4+/–) 12.0–0–0 (12.Nf4 Bd7+/–) 12...Qc5 (12...Nf6 13.Nf4+/–) 13.Na4 (better is 13.Ne4 Qe7 14.Nf4+/–) 13...Qc4?? (better is 13...Qe7+/–) 14.Qc4+– Bc4 15.Bc4 Re7 (15...Ngh6 16.Ng5 Nd6 17.Bd3+–) 16.Ng5 (better is 16.Rd2 Nd6 17.Bd3 h5+–) 16...Nd6 (16...Ngh6 17.Rd2 Nd6 18.Bd3+–) 17.Rd6! cd6 18.Nf7 Nf6 (18...Rf7 19.Bf7 Nf6 20.Bd4+–) 19.Nh8 Ne4 (19...d5 20.Bb3+–) 20.Nf7 (20.b6 a6+–) 20...Nf2 21.Rf1 Ng4 22.b6 a6 23.Nd6 (23.Ng5 Nf6 24.Bf6 gf6 25.Rf6 Re8 26.Nh7 Be7 27.Be6 Kb8+–) 23...Kb8 (23...Kd7 24.Rf8 Kd6+–) 24.Rf8 1–0. Janek – Mezemis, internet, 2017.

6.Be5 Qe7 7.Nf3 f6 8.Bb2 Nd6 9.Be2 g6 10.0–0 Bg7 11.d4 Nh6 12.Nbd2 0–0 13.c4 Bg4 (13...Be6!?+/–) 14.cd5+– Bf3 15.Nf3 Qe4 16.Qb3 Kh8 17.Bd3 Qg4 18.h3 Qh5 19.Rac1 Rac8 20.Rc2 Nhf5 21.Rfc1 Ne8 22.a4 Nh4 (22...Nfd6 23.a5+–) 23.Nh4 Qh4 24.Bf1 (better is 24.Ba3 Rb8+–) 24...f5 25.Ba3 Rf7 26.d6 Nd6 (26...Rd7+–) 27.Bd6 Rd7 28.Rc7 Rcc7 29.Rc7 Rd6 30.Qf7 Qf6 31.Qf6 Rf6 32.Rb7 a6 33.Rb8 Rf8 34.Rf8 Bf8 35.ba6 Bd6 36.a7 f4 37.a8Q (37.a8Q Kg7 38.a5 fe3 39.Qb7 Kf6 40.fe3 Bg3 41.a6 Bb8 42.Qb8 Kg7 43.Qe5 Kh6 44.a7 g5 45.Qf6 Kh5 46.Be2 g4 47.Bg4) 1–0. Fournier,Frederic (1625) – Hamiti, Partie evaluee, 3m + 0s, 2007.

6.Be5 f6 7.Bb2 a6 8.ba6 ba6 9.Nf3 Bc5 10.d4 Bd6 11.Bd3 Ngh6 12.Nbd2 c5 13.c3 (13.dc5!? Bc5 14.0–0+–) 13...c4+/– 14.Bc2 0–0 15.0–0 Rb8 16.Rb1 Ne7 17.e4 Bg4 18.ed5 Nd5 19.Nc4 Re8 (better is 19...Bh2!? 20.Kh2 Qc7 21.Kg1 Qc4+/–) 20.Nd6+– Qd6 21.h3 Be6 22.Qd3 (22.Re1!? Bf5+–) 22...Bf5 23.Qd2 Bc2 24.Qc2 Nf7 25.Rfe1 Re1 26.Re1 Kf8 (26...Qc6 27.c4 Nd6 28.c5+–) 27.a4 g6 28.Ra1 f5?? 29.Ba3 Rb4 30.cb4 Nb4 31.Ra2! Nc2 32.Bd6 Nd6 33.Rc2 Ne4 34.Rc6 Ke7 35.Ra6 Kf7 36.Ra7 Kg8 37.a5 Nd6 38.a6 Nb5 39.Ra8 Kf7 40.a7 Ke7 41.Re8! Ke8 42.a8Q Ke7 43.Qb7 Kd6 44.Qb5 Ke7 45.Qe5 (45.Qe5 Kd7 46.d5 h6 47.Qc3 g5 48.Qc6 Ke7 49.Qe6 Kd8 50.d6 f4 51.Qe7 Kc8 52.Qc7; 45.Qc5 Ke6 46.d5 Kf7 47.Ng5 Kf6 48.f4 Kg7 49.Qe7 Kg8 50.Qh7 Kf8 51.Qf7) 1–0. Fournier,Frederic – cyro, Active, 2009.

6.Be5 f6 7.Bb2 c6 8.Nc3 Bc5 (8...Bd6 9.Nf3+/–) 9.Nf3 Be6 10.Na4 (better is 10.Qe2+/–) 10...Nge7?? (better is 10...Bd6+/–) 11.Nc5+– Bf7 (11...Qc8 12.bc6 Nc6 13.Be2+–) 12.g4 (12.bc6 Nc6 13.Bd3 Nd6+–) 12...Nd6 (12...Qb6 13.Nd3 Nd6 14.bc6 Nc6 15.g5+–) 13.g5 Bg6 (13...Nef5 14.gf6 gf6+–) 14.Ne6 Qa5 (14...Qc8 15.Ng7 Kd8 16.Bf6+–) 15.Ng7 Kf7 (15...Kf8 16.gf6 Nef5 17.Bc3+–) 16.gf6 Nef5 17.Ne5 Kf6 (17...Kf8 18.bc6 bc6+–) 18.Nf5 Bf5 19.Nc6 d4 20.Bd4 Ke6 21.Na5 Rac8 22.Bh8 Nf7 23.Bc3 (better is 23.Qf3 Nh8 24.e4 Rc5+–) 23...Kd7 24.Qh5 Bc2 25.Qf7 Kd8 26.Nb7 1–0. Janek – quguqu, internet, 2017.

6.Be5 f6 7.Bb2 Bd6 8.Nf3 c5 9.c4 dc4 (better 9...d4!? 10.ed4 cd4+–) 10.Bc4+– Nge7 11.Nc3 Ng6 12.Rc1 Qe7 13.Nd5 Qd8 14.0–0 Be6 (14...Nfe7 15.Qb3 Bg4 16.Bf6 Bf3 17.Be7 Ne7 18.gf3 Nd5 19.Bd5 Bh2 20.Kh1 Qh4 21.Bf7 Kf8+–) 15.Nf6! gf6 16.Be6 Nfh4 (16...Ng7 17.Ba2 a6 18.ba6 Ra6 19.d4+–) 17.Nh4 Nh4 18.Qh5 Ke7 (18...Ng6 19.f4 Ke7+–) 19.Qf7 1–0. Pierre – Virgil, internet, 2019.

6.Be5 f6 7.Bb2 Nge7 8.c4 dc4 9.Bc4 b6 (9...Nd6 10.Be2+=) 10.Qb3 (better 10.Qh5 Ng6 11.Ne2+–) 10...Bb7?? (better 10...Nd6+–) 11.Bf7 Kd7 12.Qe6 1–0. jaddwarrior (2050) – joelamar, ChessWorld.net, 2016.

6.Be5 f6 7.Bb2 Nh4 8.Nc3 (8.Qh5 Ng6 9.Bd3+/–) 8...Bd6 (8...Nf5!?+/–) 9.Nd5 (9.Qh5 Ng6 10.Bd3 Nh6+–) 9...Bd7 (better is 9...Be6+–) 10.Qh5 Ng6 11.Bd3 N8e7 12.Ne7 (12.Nf3 Be6 13.Ne7 Ke7+–) 12...Qe7?? (12...Ke7 13.Nf3 Qe8+–) 13.Bg6 (13.Bg6 Kd8 14.Nf3+–) 1–0. Wall,Bill – SquarePants, internet, 2006.

6.Be5 Nf6 7.Bb2 Bd6 8.c4 dc4 9.Bc4 0–0 10.Nf3 h6 (10...Qe7 11.0–0 Be6 12.Be6 fe6 13.Nc3+/–) 11.Nc3 c6 12.0–0 Ng4 13.h3 Ne5 14.Ne5 Be5 15.bc6 bc6 16.Qc2 Qd6? (better is 16...Rb8!?+/–) 17.d4+– Bf6 (17...Bh2 18.Kh1 Nh4 19.Bd3+–) 18.Ne4 Qe7 19.Nf6 Qf6 (19...gf6 20.Bd3 Nd6 21.e4+–) 20.d5 Qg6 (20...Qg5 21.dc6 Rb8 22.c7+–) 21.dc6 Nh4 (21...Rb8 22.Be5 Rb6 23.Rfc1+–) 22.Qg6 Ng6 23.c7 Nh4 (23...Bb7 24.Bb5 a6+–) 24.Bd5 Be6 (24...Ba6 25.Ba8 Ra8 26.Rfd1+–) 25.Ba8 Ra8 (25...Rc8 26.Rac1 Ra8 27.Rcd1+–) 26.Rfd1 Rc8 (26...Rf8 27.Rd8 f6 28.Bd4+–) 27.Rd8 Kh7 28.Rc8 Bc8 29.Rd1 Nf5 30.Rd8 Ne7 (30...Be6 31.c8Q Bc8 32.Rc8+–) 31.Re8 Be6 32.Re7 Kg6 33.Re6 fe6 (33...Kg5 34.c8Q f6 35.Rf6 h5 36.Qc5 Kh4 37.Rf4) 34.c8Q 1–0. marektheim – ZHEREH, internet, 2015.

6.Be5 Nf6 7.Nf3 Bd6 8.Bd6 Nd6 9.Be2 0–0 10.0–0 Bg4 11.d3 (11.Nc3 Be6+/–) 11...a6 (better is 11...Nb5!? 12.d4 c6=) 12.ba6+/– Ra6 13.Nbd2 c6 14.d4 Ra8 15.h3 Bh5 16.c4 dc4 17.Nc4 Nc4 (17...Bf3 18.gf3 Nc4 19.Bc4+=) 18.Bc4+/– Ne4 19.Bd3 Nc3 (19...Bf3!? 20.gf3 Nd6+/–) 20.Qc2+– Nd5 (20...Bf3 21.gf3 (21.Qc3?! Qg5 22.g3 Qh5+=) 21...Nb5 22.a4+–) 21.Be2 (better is 21.Bh7!? Kh8 22.Be4+–) 21...Qd6 22.Ne5 (22.Rfb1 b6+/–) 22...Be2+= 23.Qe2 Ra3?? (23...f6 24.Nc4 Qe6 25.Rfc1+/–) 24.Ra3 (24.Nc4 Re3 25.fe3+– (25.Nd6 Re2 26.Nb7 Nf4=; worse is 25.Ne3 Nf4 26.Qg4 h5 27.Qg7 Kg7 28.Nf5 Kh7 29.Nd6 Ne2 30.Kh2 b5+–)) 24...Qa3= 25.Rb1?? (better is 25.e4 Nc3 26.Qd3=) 25...Nc3–+ 26.Qb2 Qb2?? (better is 26...Nb1 27.Qb1 Qe7–+) 27.Rb2+/– Nb5 28.Nd7 1–0. Fournier,Frederic – Konyuhov_Vlad (1685), Active, 2012.

4.b5 Nce7

5.Be5 c6 6.bc6 (6.e3 Ng6 7.Bc3 Nf6+/–) 6...bc6 (6...Nc6 7.Bb2+=) 7.Nf3 (7.e3+=) 7...Nf6 (7...Ng6 8.Bc3+=) 8.e3 (8.Bf6 gf6 9.d4 Bf5+/–) 8...Ne4 (8...Ng6 9.Bd4+=) 9.d3+/– Nc5 10.Be2 Ng6 11.Bb2 (11.Bg3 Qf6 12.d4 Ne4+/–) 11...Bg4 (11...Na4 12.Bc1+=) 12.h3 (better is 12.0–0+/–) 12...Bh5?? (12...Na4 13.Bd4 Bf3 14.Bf3+/– (14.gf3?! c5 15.Bc3 Rb8=)) 13.Nbd2 (better is 13.g4+–) 13...Ne7 14.Ne5 Be2 15.Qe2 Ng6 16.0–0 Ne5 17.Be5 f6 18.Bb2 Bd6 19.f4 0–0+= 20.Rae1 Bc7 21.e4+/– Re8 22.e5 fe5 23.fe5 Na4 24.Ba1 Re7 25.d4 Qd7 26.Nb3 Rae8 27.Qf2 c5 28.Nc5 Nc5 29.dc5 Be5?? 30.Be5 Re5 31.Re5 Re5 32.Qf8# 1–0. SOULESSNURSE – goldenbear, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Be5 f6

6.Bb2 a6 7.ba6 Ra6 (7...ba6 8.e3+=) 8.e3+/– Rb6 9.Bd4 Re6 10.Nf3 Bd7 (10...Nf5 11.c4+/–) 11.c4 Nh6 (11...b6 12.Be2+/–) 12.Nc3+– Bc6 13.Qc2 (13.Qb3 Rd6+–) 13...Nhf5 (13...b6 14.c5+–) 14.Bd3 g6 (14...Nh6 15.0–0+–) 15.0–0 (15.Bf5 gf5 16.cd5 Nd5 17.Qf5 Qd7 18.Qh5 Qf7 19.Qf7 Kf7 20.Nd5 Bd5 21.Ng5 fg5 22.Bh8 g4+–) 15...dc4 16.Bc4 Rd6 17.Ne4 Be4 18.Qe4 Nd4 19.Nd4 (19.ed4?! c6+/–) 19...c6 20.Ne6 (20.Rab1 Qc7+–) 20...Qc8 21.a4 Rd2 22.Qf4 Nf5 23.Nc7 Kd8 24.Rfd1 Bb4 25.Ne6 Ke7 26.Bb3 Bd6 27.Qe4 Rd1?! 28.Rd1 Be5 29.f4 Bc3 30.Nc5 Kf8 31.Rd7 Qa8 32.Rf7 Kg8 33.Re7 Kf8 34.Nd7# 1–0. kamret (2185) – "G_Kasparov" (1620), GameColony.com, 2005.

6.Bb2 b6 7.e3 Bf5 (7...a6 8.Nf3+/–) 8.h3 c6 9.Nf3 c5 10.g4 Be4 11.Rg1 c4 (11...Qd7 12.Nc3+/–) 12.Bc3 (12.Nd4 a6+/–) 12...Ng6 (12...a6 13.ba6 Qc7 14.d3+/–) 13.Bb4 (better is 13.Nd4!? Qd6 14.f3+–) 13...Bb4+= 14.c3?? (better is 14.ab4 Qd6 15.Nd4+/–) 14...Ba5 15.Nd4 Qd6 16.h4 Nh4 17.Rh1 Ng2 18.Bg2 Bg2 19.Nf5 Qd7 20.Rg1 Be4 21.a4 Bf5 22.gf5 0–0–0 23.Qf3 Nh6 24.Na3 Nf5 25.Qf4 g5 26.Qh2 Rhe8 27.Nc2 Nh4 28.Nd4 Kb7 29.Nc6 Rc8 30.Nd4 a6 31.Qh1 ab5 32.ab5 Nf5 33.Nf5 Qf5 34.Rg3 Rc5 35.Rb1 Qb1 (36.Ke2 Qh1–+) 0–1. toon magpie – erch, ChessWorld.net, 2005.

6.Bb2 c6 7.bc6 bc6 8.Nf3 Nh6 9.e3 c5 (9...Rb8 10.Ra2+/–) 10.c4 dc4 (10...Rb8 11.Ra2+/–) 11.Bc4 Bg4 12.d4 (12.Nc3 Rb8 13.Rb1 Nc6+–) 12...Bf3 13.Qf3 Rc8 (13...Rb8 14.Qh5 g6 15.Qe2+–) 14.Nd2 g5?? (better is 14...Qa5+–) 15.0–0 (better is 15.Qf6!? Rb8 16.dc5 Rg8+–) 15...f5 (15...Bg7+–) 16.dc5 g4 17.Qe2 Rg8 18.Bg8 (18.Bg8 Neg8 19.Rac1+–) 1–0. Fournier,Frederic – Ender18, Active, 2008.

6.Bb2 Bf5 7.e3 c6 8.Ne2 cb5 9.Nd4 a6 10.Nc3 g6 11.h3 Nc6? (better is 11...Nh6+/–) 12.Nf5+– gf5 13.Qf3 (13.Qh5!? Ke7 14.Qf5 d4 15.ed4 Qc8+–) 13...Nge7 14.Bd3 Qd7 15.Qh5 Kd8 16.Qf7 Ne5 17.Qf6 Rg8?? (better is 17...Nd3 18.cd3 Rg8+/–) 18.Qe5+– Rg2 19.Qf6 (better is 19.Qh8!? Qe8 20.Qh7 Bg7+–) 19...Bg7 20.Qb6 Ke8 21.0–0–0 d4 22.Nb5! ab5 23.Bb5 (worse is 23.ed4 b4 24.Bb5 Nc6 25.ab4 f4+–; 23.Qb5?! Qb5 24.Bb5 Kf8 25.ed4 Rd8+–; 23.Bd4?! Bd4 24.ed4 Ra6+–) 23...Nc6 24.ed4 Ra5 (24...f4+–) 25.Bc6 Bd4 (25...Qc6 26.Qa5 Qd7+–) 26.Bd7 Kd7 27.Qa5 Bf2 28.Qd5 Ke7 29.Rde1! Be1 (29...Be1 30.Re1 Mate attack) 30.Re1 Kf8 (30...Re2 31.Re2 Kf8 32.Qf5 Kg8 33.Re8 mate) 31.Qg2 f4 32.Qg7 mate 1–0. Ifill,D – Martell,Raul, Detroit ch–MI, 1991. (=1.a3 d5 2.b4 Nc6 3.Bb2 e5 4.b5 Nce7)

6.Bb2 Ng6 7.e3 Bd6 8.c4 N8e7 9.Nc3 c6 10.d4 0–0 11.Nf3 Be6 12.c5 Bc7 13.Bd3 Bf5 14.a4 Bd3 15.Qd3 Ba5 16.0–0 Qd7 17.Ne2 Nf5 18.Bc3 Bc7 19.Rab1 Rab8 20.a5 White plans b6 20...Ngh4 (20...cb5 21.Rb5 a6 22.Rb3+–) 21.Nd2+– Ne7 22.b6 ab6 23.ab6 Qg4 24.Ng3 Bg3 25.hg3 Nhg6 26.Nf3 Ra8 27.Ra1 Rfb8 28.Bb2 Nf8 29.Nh2 Qe6 30.g4 h6 31.Rfe1 Qd7 32.Qb3 Re8 33.Bc3 Ne6 34.Bd2 Ng5 35.Qd3 Ne4 36.f3 Nd2 37.Qd2 g6 38.Nf1 Kg7 39.Qf2 Qd8 40.Nd2 Ra1 41.Ra1 1–0. Silent_Move – Marekt, internet, 2019.

6.Bg3 a6 7.ba6 Ra6 8.e3 Ra5 9.Nc3 Nf5 10.Nh3 (10.Bf4 c6+= (worse is 10...Ba3 11.Nb5 Bb4 12.Nc7 Kf7 13.c3+–)) 10...Ng3 11.hg3 Bh3 (11...Nh6 12.Nf4 c6 13.a4=) 12.Rh3 Ba3 (12...c6 13.Nb1+=) 13.Bd3 Nh6 14.Qb1 Qa8 (14...Bb4!? 15.Ra5 Ba5 16.Qb7 Bc3 17.dc3 0–0+/–) 15.Nb5+– Kd8? (15...Kd7 16.Qa2 Bb4 17.Qd5 Bd6 18.Ra5 Qa5 19.Rh6 gh6 20.Bf5 Kd8+–) 16.Na3 Ra3 17.Ra3 Qa3 18.Qb7 Kd7 19.Rh5 Qa1 20.Ke2 d4 (20...f5 21.Qd5 Ke7 22.Bf5 Re8+–) 21.Rd5 Ke6 22.Qc6 Ke7 (22...Kf7 23.Qc7 Ke8 24.Rd8) 23.Qc7 Ke6 (23...Ke8 24.Rd8) 24.Qd7 1–0. Speedy – Macho, internet, 2017.

6.Bg3 Nf5 7.d4 +=.

6.Bg3 Ng6 7.Nf3 (7.e3 N8e7+/–) 7...Bd6 (7...Nh6 8.e3+/–) 8.Bd6 Qd6 9.e3 N8e7 10.Nc3 Bg4 11.Be2 0–0 12.0–0 Rae8 (12...a6 13.Nd4 Be2 14.Qe2 ab5 15.Qb5+/–) 13.Nd4 Bd7 (13...Be2 14.Qe2 Ne5 15.f4+/–) 14.a4 (14.Qb1 a5+/–) 14...c5 15.bc6 bc6 16.Nb3 Ne5 (16...f5 17.d4+/–) 17.d4+– N5g6 (17...Nf7 18.Rb1+/–) 18.Nc5+/– Rb8 19.Bd3 (better is 19.Rb1+–) 19...Rb2 (19...Ne5!? 20.Qh5 g6 A) 21.de5? Qc5 (21...gh5?? 22.ed6 Bg4 23.de7+–) 22.Qd1 Qc3–+; B) 21.Qh4+/–) 20.a5 Rfb8 21.N3a4 R2b4 22.c3 R4b7 23.Nb7 Rb7 24.Nc5 Rb8 25.Qh5 Be8 26.Rab1 Ne5 27.Rb8 Qb8 28.Bh7 Kf8 29.Ne6# 1–0. JonathanDee – Variax, internet, 2007.

5.Be5 Ng6

6.Bb2 Bb4 7.ab4 Bd7 (7...Nf6+–) 8.Bg7 N8e7 9.Bh8 Bb5 (9...Nh8 10.e3+–) 10.e3 (10.Nc3 Nh8 11.Nb5 a6+–) 10...Qd6 (10...Bf1 11.Kf1 Nh8+–) 11.Bb5 c6 12.Be2 (12.Bd4 cb5 13.Bc5 Qc6+–) 12...f6 (12...Nh8 13.b5+–) 13.Nf3 Nh8 14.d4 (better is 14.b5 Nf7+–) 14...0–0–0 (14...Qb4 15.Nbd2+–) 15.Qd2 (15.Ra7 Kb8 16.Ra2 Rg8+–) 15...Rf8 (15...a6 16.c4 dc4 17.Bc4+–) 16.c4 (16.Ra7 Kb8 17.Ra1 Rg8+–) 16...dc4 17.Bc4 Nhg6 18.Qa2 a6 19.Ba6 ba6 20.Qa6 Kd7 21.0–0 f5 22.b5 f4 23.bc6 Nc6 24.Ne5 Nge5 25.de5 Qe6 26.Rd1 Ke7 27.Qb7 Ke8 28.Rd6 Qe7+– 29.Ra8 Kf7 30.Qc6 Kg8 31.Rd7 Qe8 32.Re8 Re8 33.Qc7 Ra8 34.Rg7 Kf8 35.Qf7# (35.Qe7#) 1–0. slavisa11 – SirCharles, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Bb2 Bd7 7.e3 Bd6?? (7...Nf6 8.Nf3+=) 8.Nf3?? (better is 8.Bg7!? Nf6 9.Bh8 Nh8+–) 8...N8e7? (8...Nf6 9.Be2+=) 9.Be2 (better is 9.Bg7!? Rg8 10.Bf6+–) 9...0–0+/– 10.0–0 c6 11.bc6 bc6 12.Nc3 Re8 13.h3 Ne5 14.Ne5 Be5 15.f4 Bf6 16.Bg4 Qc8 17.Bd7 Qd7 18.Rb1 c5 19.Qf3 d4 20.Ne4+/– Nd5? 21.Nf6?? Nf6+/– 22.ed4 cd4 23.d3 Re3?? 24.Qf2 Rc8 25.Bc1 Ree8 26.Bb2 h6?? 27.Bd4+– Qf5 28.Bf6 Qf6 29.c4 a6 30.Rb6 Qf5 31.Rd1 Ra8 32.d4 Re4 33.Qd2 Rf4 34.c5 Qf6?? 35.Rf6 gf6 36.Qf4 (36.Qf4 Kh7 37.Qe4 f5 38.Qa8 f4 39.c6 Kg7 40.c7 Kg6 41.Qg8 Kf5 42.c8Q Ke4 43.Qe6 fe6 44.Qe6) 1–0. Fournier,Frederic (1735) – Dinho, Active, 2007.

6.Bb2 Nf6 7.e3 Bf5 8.Nf3 Bc5 9.Nc3 0–0 (9...Qe7 10.Be2 0–0–0 11.0–0 Rhe8 12.a4 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd4 Bd7+/–; 9...Qd7 10.Ne2 (10.Be2 0–0–0 11.Na4 Be7 12.Bd4 Kb8 13.0–0 Bd6 14.Nc3 Qe6+/–) 10...Qb5 11.Bf6 gf6 12.Ned4 Qd7 13.Nf5 Qf5 14.d4 Bb6+/–) 10.Bd3 (10.Be2 Re8 11.0–0 a6 12.ba6 ba6 13.Rb1 Qd6 14.Qc1 Qc6+=) 10...Bd3 11.cd3 Re8 (11...a6 12.0–0 Re8 13.Qb3 ab5 14.Nb5 Be7+=) 12.0–0 Nf8 (12...a6 13.Qb3 ab5 14.Nb5 Be7+=) 13.Qb3 Ne6 (13...a6 14.Rfc1 Ne6+=) 14.Na4 (14.Ne2 Be7+=) 14...Be7 15.Nd4 Nd4 16.Bd4 Ng4 17.f3 Nh6 18.Rac1 Nf5 19.Bb2 Bg5 20.f4 Bf6 (20...Be7!?+/–) 21.Bf6+– gf6 22.Nc5 b6 23.Na6 Rc8 24.Rc2 d4 25.e4 Nd6 (25...Ng7 26.Rfc1 c5 27.bc6+–) 26.Qd5 1–0. marekt (2055) – ulla (1695), gameknot.com, 2014.

6.Bb2 Nf6 7.e3 Bf5 8.Nf3 Bc5 9.Bd4 A) 9...Qd6 10.Bc5 (10.Be2 Be4 11.Bc5 Qc5 12.Nc3 0–0–0 13.0–0 Bf3 14.Bf3 Rhe8+=) 10...Qc5 11.Nd4 Bg4 12.f3 Bd7 13.Be2 0–0–0 14.0–0 Rhe8+=; B) 9...Qe7 10.Nc3 (10.Be2 Be4 11.0–0 Bf3 12.Bf3 Bd4 13.ed4 0–0–0 14.b6 cb6+=) 10...Be4 11.Bc5 Qc5 12.Nd4 Nh4 13.f3 Bg6 14.g4 0–0–0+=.

6.Bb2 Nf6 7.e3 Bf5 8.Nf3 Bc5 9.Nd4 A) 9...Bd7 10.c4 (10.Be2 0–0 11.0–0 Re8 12.Re1 a6 13.ba6 ba6 14.Nb3 Bd6+=) 10...dc4 11.Bc4 Ne5 12.Be2 0–0 13.Qc2 Bb6 14.f4 Ng6+/–; B) 9...Bc8 10.Bd3 (10.Be2 0–0 11.0–0 Re8 12.Re1 Qe7 13.c4 dc4 14.Bc4 Ne5+/–) 10...Ne5 11.Be2 0–0 12.f4 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Qe2 Ne4+/–; C) 9...Bg4 10.Be2 (10.f3 Bd7 11.Be2 0–0 12.0–0 Re8 13.f4 Qe7 14.c4 c6+=) 10...Be2 11.Qe2 0–0 12.0–0 Re8 13.Nb3 Bd6 14.f4 a6+/–.

6.Bb2 Nf6 7.e3 Bf5 8.Nf3 Bc5 9.Be2 A) 9...0–0 10.0–0 (10.Nd4 Bd7 11.0–0 Re8 12.Re1 a6 13.ba6 ba6 14.Nb3 Bd6+=) 10...Re8 11.Bd4 Bd4 12.Nd4 Qd7 13.Nf5 Qf5 14.d4 Nh4+/–; B) 9...Bg4 10.Nc3 (10.0–0 0–0 11.Nc3 Re8 12.h3 Bf5 13.d3 a6 14.ba6 ba6+/–) 10...0–0 11.0–0 Re8 12.a4 Qd6 13.h3 Bf3 14.Bf3 Ne5+/–.

6.Bb2 Nh6 7.e3+/– c5 (7...Nf5 8.Nf3+/–) 8.bc6 (8.Nf3 Nh4+/–) 8...bc6 9.d4 (9.Nf3 Rb8 10.Ra2 Nf5+=) 9...Rb8+= 10.Qc1 (10.Bc3 Qc7+=) 10...Bd6 (10...Bf5 11.Nf3+=) 11.c4+= Ng4 (better is 11...Ba6+=) 12.h3?? (better is 12.Nf3+=) 12...Nf2?? (better is 12...Qh4 13.hg4 Qh1–+) 13.Kf2+– Qg5 (13...Qh4 14.Ke2+–) 14.Ne2 0–0 15.Nd2 (15.g3 dc4 16.Nd2 Be6+–) 15...Re8 (15...Qf6 16.Nf3+–) 16.Nf3 Qh6 (better is 16...Qe7 17.c5 Bc7+–) 17.Ng3?? (better is 17.Bc3+–) 17...Rb2!–+ 18.Qb2?? (better is 18.Ne2–+) 18...Qe3# 0–1. mtr – COMP, internet, 2001.

6.Bd4 +=.

4.d3 d4

5.Nd2 Nf6 6.Ngf3 Bg4 7.g3 Bf3 8.Nf3 e4? (better 8...Bd6 9.Bg2 0–0+=) 9.de4+– Ne4 10.Bg2 Nf6 (10...f5+–) 11.Nd4 (11.Bd4?! Nd4 12.Nd4 c5+–) 11...Nd4 12.Bd4 b6?? (12...c6+–) 13.Bc6 Nd7 14.Qd3 Rb8 (14...Be7 15.Qf5 0–0 16.0–0–0+– (16.Qd7?! Qd7 17.Bd7 Rad8+–)) 15.Rd1 Be7 (15...Bd6 16.Bg7 Rg8 17.Qh7 Rg7 18.Qg7 Ke7+–) 16.Bg7 Rg8 17.Bd7 Qd7 18.Qd7 1–0. Pierre – Guestpunbf, internet, 2020.

5.Nd2 Bg4 6.Ngf3 Nf6 7.g3 e4 8.de4+/– Nb4 (better is 8...a6!?+/–) 9.e5+– Bf3 (9...Nfd5 10.ab4 Bb4 11.Bd4+– (11.Nd4?! Nc3 12.Bc3 Bc3+/–)) 10.ef3 (10.Nf3?! Ne4+/–) 10...Nfd5 11.ab4 Bb4 12.f4 Nc3 13.Qf3 d3? (13...c6+–) 14.Qb7 (14.Qd3?! a5+–; 14.cd3?! c6+–) 14...Rb8 15.Qc6 Kf8 (15...Qd7 16.Bg2 Kd8 17.Qd7 Kd7 18.cd3 a5+–) 16.Bc3 dc2 (16...Bc3 17.Qc3 dc2 18.Qc2+–) 17.Bb4 Rb4 18.Qc5 Qd6 (18...Qe7 19.Qc2 c5+–) 19.ed6 Rb6 20.d7 Rd6 (20...Kg8 21.d8Q) 21.d8Q 1–0. Janek – zandar, internet, 2017.

4.e3 a5

5.b5+/– Na7 6.Be5 Nh6 (6...Nf6 7.Nf3+/–) 7.Nf3 (7.Nc3 Nf5+/–) 7...Ng4 (7...Nf5 8.Be2+/–) 8.Bd4 Bd7 (8...c5 9.bc6 bc6 10.c4+/–) 9.h3 (9.Nc3 c5 10.bc6 bc6+/–) 9...Nh6 (9...Nf6 10.Nc3+/–) 10.Nc3 b6 (10...c6 11.Rb1+/–) 11.Nd5 (11.Be5 Rc8+–) 11...Rc8 (11...Nb5!? 12.Bb5 Bb5+/–) 12.a4 (12.c4 Bb5 13.Nf6 gf6 14.cb5 Nf5+–) 12...Nf5 13.Bd3 (13...Nd4 14.ed4+–) 1–0. composite – mferzman, ChessWorld.net, 2008.

5.b5!? Nb8 6.Be5 +/–.

5.b5+/– Nce7 6.Be5 Ng6 7.Bd4 +/–.

5.Bb5 e4 6.Ne2 Bd7 7.Bc6 Bc6 8.Nf4 ab4 9.ab4 Ra1 (9...Bb4?? 10.Ra8 Qa8 11.Bg7+–) 10.Ba1 Bb4?? (better is 10...Nf6=+) 11.Bg7+– Qg5 12.Bh8 Bd7 13.Qh5 Qg4 (13...Qh5 14.Nh5 Ba4 15.Kd1+–) 14.Qg4 Bg4 15.Nd5 Bd6 16.Nf6 Nf6 17.Bf6 h5 18.Nc3 h4 (18...Bf5 19.Nb5+–) 19.Ne4 Be7 20.Be7 Ke7 21.h3 Bd7 22.g3 hg3 (22...Bc6 23.f3 f5 24.Ng5+–) 23.fg3 (better is 23.Ng3 Ba4 24.c3 c5+–) 23...Bc6 24.d3 f5 25.Nf2 Bh1 26.Nh1 c5 27.Ke2 Kf6 28.Kf3 b5 29.Kf4 b4 (29...Ke6 30.Nf2+–) 30.Nf2 Kg6 31.Nd1 Kf6 32.Nb2 Kg6 33.Na4 c4 34.dc4 Kf6 35.h4 Kg6 36.c5 Kf6 37.h5 Ke6 38.h6 Kf7 39.Kf5 Kg8 40.c6 Kh7 41.Kg5 b3 42.cb3 Kg8 43.Kg6 Kf8 44.c7 Ke7 45.c8Q Kd6 46.Qa6 Ke5 47.Qf6 Ke4+– 48.Nc5 Kd5 49.Qd4 Kc6 50.Nd3 Kb5 51.Qc4 Kb6 52.Kf7 Kb7 53.Qc5 Ka6 54.Qb4 Ka7 55.Qb5 Ka8 56.Nc5 Ka7 57.Qb7 1–0. Hansen,Soeren – Dietz,Andreas, Schleswig Holstein–chB U18, 2001.

4.e3 d4

5.b5 Na5 6.ed4 ed4 7.Nf3 Bc5 8.d3 (8.Qe2!? Ne7 9.Qe5+/–) 8...Nf6 (8...Be6 9.Nc3 Bb6 10.Na4=) 9.Be2 (9.Qe2!? Be6 10.Qe5+=) 9...0–0+= 10.0–0 Bg4 11.Re1 Qd5 12.h3 c6?? (better is 12...Be6=) 13.hg4+– Ng4 14.bc6 (14.Qd2 Bb6+–) 14...bc6 15.Nd4?? (better is 15.Nbd2+–) 15...Bd4 16.Bd4? (better is 16.Bg4!? Bb2 17.Bf3+=) 16...Nf2?? (better is 16...Qd4 17.Bg4 Qa1–+) 17.Bf2+– 1–0. Fournier,Frederic – Eifler, Partie amicale, 1m + 0s, 2008.

5.ed4 ed4 6.Nf3 Be7 7.b5+/– Na5 8.Bd4 Nf6 9.Bb2 c6 10.bc6 Nc6 11.Be2 0–0 12.0–0 Qc7 13.c4 Be6 14.d4 Bg4 15.d5 Nd8 (15...Bf3 16.Bf3 (16.gf3?! Rfd8=; worse is 16.dc6 Rad8 17.Qc2 Bc6–/+) 16...Ne5 17.Nd2+/–) 16.Nbd2 Bd6 (16...Re8 17.Re1+/–) 17.h3 Bf3 18.Nf3 (18.gf3?! Bc5 19.Kg2 Qf4=) 18...b5? (18...Nh5 19.Re1+–) 19.Rc1 (19.Bf6!? gf6 20.cb5 Re8+–) 19...bc4 20.Bc4 (20.Bf6 gf6 21.Rc4 Qd7+–) 20...Qe7 (20...Bf4 21.Rc2+–) 21.a4 (21.Re1 Ne4+–) 21...Ne4 22.Re1 f5 23.Nd2 Qf7 24.Qf3?? (better is 24.Ne4 fe4 25.Qc2+–) 24...Kh8?? (better is 24...Nd2 25.Qd3 Nc4 26.Qc4 Rb8–+) 25.Ne4+– fe4 26.Qf7 Rf7 27.Re4 Bc5 28.Bd4 Bd4 29.Rd4 g6 30.d6 Rd7 31.Bb5 Rb7 32.d7 a6 33.Rc8 Rbb8 34.Rb8 Rb8 35.Ba6 Kg7 36.Bb5 Kf7 37.Rc4 Ke7 38.Rc8 Rb7 39.g4 Rb6 40.Kg2 Re6 41.Kg3 h6 42.f3 g5 43.h4 Rd6 44.hg5 hg5 45.f4 Rd3 46.Kf2 gf4 47.Ke2 Rg3 48.Rc4 Rg4 49.Kf3 Rh4 0–1. Fournier,Frederic – aurius, ICC, 2005.

5.ed4 ed4 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Qd7 8.b5 Nce7 (8...Bf3!? 9.Bf3 Ne5=) 9.Nd4+/– Be2 10.Qe2 (10.Ne2?! Qb5 11.Bd4 0–0–0=) 10...0–0–0 11.0–0 Ng6 12.d3 Nf6 13.Nd2 Bc5 14.N2b3 Bd4 15.Nd4 Rhe8 16.Qd2 Qg4 17.Qc3?? (better is 17.f3 Qh5 18.Rfe1+/–) 17...Nh4 18.g3 Nh5?? (better is 18...Rd4 19.b6 ab6–+) 19.f3+/– Qg6 20.Qd2 Ng3 21.hg3 Qg3 22.Kh1 Qh3? 23.Qh2+– Qh2 24.Kh2 Re3 25.Rae1?? Re1+= 26.Re1 Rd4 27.Bd4? Nf3–+ 28.Kg3 Ne1 29.Bg7 Nc2 30.a4 Ne1 31.d4 Nd3 32.d5 Kd7 33.Kf3 c6 34.dc6 bc6 35.bc6 Kc6 36.Ke4 Nb4 0–1. Fournier,Frederic (1770) – Pablo6832, Active, 2011.

5.ed4 Nd4 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Ne2 8.Qe2 Bf3 (8...f6!?+=) 9.Qf3+/– (worse is 9.Qe5 Ne7 10.gf3 Qd7+=) 9...Qf6? (better is 9...c6 10.Be5 Qe7+/–) 10.Qb7+– Qd8 (10...Rd8 11.Qc7 Qg6 12.Qe5 Ne7 13.0–0 Qc2 14.Rc1+–) 11.Be5 Bd6 (11...Rc8 12.0–0 (12.Qa7 Qd5 13.Qe3 Qg2 14.Bg7 Kd7 15.Bh8 Qh1 16.Ke2 Re8=) 12...a5 13.Re1+–) 12.Bd6 (better is 12.Bg7 Ne7 13.Bh8+–) 12...cd6 13.0–0 Ne7 (13...a5+–) 14.Re1 f6 (14...0–0 15.Re7 a5 16.ba5 Re8 17.Re8 Qe8+–) 15.Nc3 Kf7 16.Qb5 (better is 16.Nd5 Re8 17.Ne7 Re7 18.Re7 Qe7 19.Qa8+–) 16...Rc8 17.Nd5 Re8 18.Ne7 Re7 19.Qd5 Kf8 20.c3 Re5 21.Re5 (21.Qd3!? Kg8+–) 21...de5 22.Qd8 Rd8 23.Rd1 Rd3 24.Kf1 Ke7 (24...e4 25.Ke2 f5 26.f3+–) 25.Ke2 Kd6?? (25...e4+–) 26.Kd3 1–0. Fournier,Frederic – edulis, Active, 2007.

5.Nf3 de3 6.fe3 (6.Ne5 ef2 7.Kf2 Qf6 8.Ke1 Ne5=+; 6.Be5? Ne5 7.de3 Qd1 8.Kd1 Nf3 9.gf3 a5–+) 6...e4 7.Ne5 Ne5 8.Be5 =.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 de3= 7.fe3 Nf6? 8.b5 Bf3 9.Bf3+– Na5 10.Be5 Bd6 11.Bc3 0–0?? 12.Ba5 Rb8 13.0–0 b6 14.Bc3 c5 15.bc6 Qc7 16.Bf6 gf6 17.Be4 Bh2 18.Kh1 Qe5 19.Qg4 Kh8 20.Qh4 h5 21.Rf5 Qg3 22.Rh5 Kg8 23.Rh8 Kg7 24.Qh6 (24.Qh7) 1–0. pierre (2170) – juancabeta, internet, 2007.

4.e3 Qd6

5.d4 e4 6.c4 Be6 7.Nc3 a6 A) 8.Nd5 Bd5 9.cd5 Qd5 10.Ne2 Nf6 11.Nc3+=; B) 8.Nge2 Nf6 9.Nf4 Ne7 10.Ne6 Qe6 11.Qa4+=; C) 8.cd5 Bd5 9.Qa4 Rd8 10.Nh3 Nf6 11.Nf4+/–.

5.d4 e4 6.c4 Be6 7.Nc3 b6 8.cd5+/– Bd5 9.Qc2 Qe6 10.Nd5+– Qd5 11.Bc4 Qf5 12.g4! Qg4 13.Bb5 Qe6 14.d5 Qd5 15.Bc6 Qc6 16.Qc6 Ke7 17.Rd1 Rd8 18.Qe4# 1–0. pereira – opponent, internet, 2009.

5.d4 e4 6.c4 Be6 7.Nc3 Nge7 A) 8.cd5 Bd5 9.Nh3 f5 10.Nf4 Rd8 11.g4+/–; B) 8.Nge2 B1) 8...f5 9.Nf4 Bf7 10.cd5 Nd5 11.Ncd5+/–; B2) 8...Qd7 9.cd5 Bd5 10.Nf4 f5 11.Ncd5+/–; B3) 8...a5 9.b5 Nd8 10.Nf4 f5 11.c5+/–; C) 8.Rc1 C1) 8...f5 9.Nge2 g5 10.Ng3 0–0–0 11.Qa4+/–; C2) 8...Rd8 9.Nge2 a6 10.Nf4 f5 11.b5+/–; C3) 8...a5 9.Qa4 Qd7 10.b5 Na7 11.cd5+/–.

5.d4 e4 6.c4 Be6 7.Nc3 Nf6!?+= 8.cd5 Bd5 9.Qc2 a6 10.Nh3 a5 11.b5 +/–.

4.e3 Bd6

5.b5 Na5 A) 6.d4 e4 7.Bc3 c6 8.Bb4 Bc7=+; B) 6.Bc3 c5 7.d4 cd4 8.ed4 e4=; C) 6.Nf3 Qe7 7.d4 e4 8.Nfd2 Qd8=.

5.b5 Nb8 A) 6.Nf3 Nd7 7.c4 Ngf6 8.cd5 Nd5=; B) 6.d4 e4 7.c4 Nf6 8.Nc3 dc4=; C) 6.c4 Nf6 7.d4 e4 8.Nc3 dc4=.

5.Bb5 Bd7 6.Nf3 Qe7 7.c4 dc4 8.Bc4 Nf6 9.d3 a6 10.Nc3= 0–0 =.

5.Bb5 Bd7 6.Nf3 Nf6 7.0–0 a6 8.Bc6+= bc6 9.Be5 0–0 10.d3 Ng4 11.Bb2 Bh2?? 12.Nh2+– Nh2 13.Kh2 Qh4 14.Kg1 f5 15.f4 g5 16.Nd2 gf4 17.Rf4 Qg5 18.Nf3 Qg3 19.Qe1 Qe1 20.Re1 Be8 21.Ne5 h5 22.Rh4 Rf6 23.Kf2 Rg6 24.Reh1 a5 25.Ng6 Bg6 26.R1h3 ab4 27.Rg3 Kf7 28.Kf3 ba3 29.Ba1 Rb8? 30.Kf4 Rb4 31.Ke5 Rh4–+ 32.Rf3 Rh1 33.Bd4 a2 34.e4 de4 35.de4 a1Q 36.Ba1 Ra1 37.ef5 Ra6 38.fg6= Kg6 39.Rf6 Kg5 40.Rf5 Kg4 41.Rf4 Kg3–/+ 42.Rf5?? Ra5–+ 43.Kf6 Rf5 (44.Kf5 Kg2–+) 0–1. SOULESSNURSE – techno12, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.Bb5 Bd7 6.f4 Nge7 7.Bc6 Nc6 8.b5 Na5 9.fe5 Bc5 10.Ne2= Bb5 =.

5.Bb5 Nge7 6.d4 ed4 7.Qd4 f6 8.Qd2 a5 9.ba5 Bd7 10.a6 ba6 =+.

5.Bb5 Nge7 6.Be2 0–0 7.b5 Na5 8.Nf3 e4 =+.

5.Bb5 Nge7 6.Nf3 a6 7.Ba4 0–0 8.0–0 Bg4 =+.

5.Bb5 Nf6 6.Nf3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Qd7 9.0–0 0–0 10.d3= a6 =.

5.Nf3 Nge7 6.b5+= Na5 7.Ne5 c6 8.bc6 Nac6 (8...bc6!? 9.Qh5 Be6–/+) 9.Nc6 bc6 10.Bg7 Rg8 11.Bf6 Qb6 12.Nc3 Ng6 13.Qh5 Be7? (Better is 13...Nf8+–) 14.Qh7 (14...Kf8 15.Bd4+–) 1–0. Wall Bill – NJPlayer, Internet, 2002.

5.Nf3 Nge7 6.c4 dc4= 7.Bc4 Ng6 8.0–0 0–0 9.d3 Qe7 10.Nbd2 Be6 11.Be6 Qe6 12.e4 Nd4 (better is 12...Nf4!?=) 13.Nd4+/– ed4 14.Bd4 (14.Nf3 a5+=) 14...Nf4 (14...Bh2 15.Kh2 Qd6 16.Kg1 Qd4 17.Nb3=) 15.Nf3 (15.Qf3 Rfd8+/–) 15...Rad8 16.Be3 (16.g3 Qg4+/–) 16...Ng6 (16...Nd3 17.Qc2=) 17.d4 (17.Nd4 Qf6 18.Nf5 Ne7 19.Nd6 Qd6+/–) 17...Qe7 (17...Qe4!? 18.Bg5 Rde8=) 18.e5 (18.Re1 Bf4 19.Qc2 Rfe8+/–) 18...Ne5? (18...Be5 19.Qa4 Bd6 20.Qa7+=) 19.Ne5 (better is 19.de5 Be5 20.Qb1 Ba1 21.Bc5+– (21.Qa1?! Rfe8+/–)) 19...Be5+= 20.Qe2 (20.Qf3 Bd4 21.Bd4 Rd4 22.Qb7 a5 23.ba5 Re8+=) 20...Bf6 (20...Bd4 21.Rae1 Be3 22.Qe3 Qe3 23.Re3–/+) 21.g3 Bd4–/+ 22.Rfe1? Ba1–+ 23.Ra1 Rde8 24.Re1 b6 25.Qd2 Rd8 26.Qc1 Rfe8 27.Bg5 Qe1 28.Qe1 Re1 29.Kg2 Rdd1 30.Be3 Rg1 31.Kf3 Rge1 32.h4?? Rf1 33.Kg2 Ra1 34.Kf3 Rfd1 0–1. Fournier,Frederic (1720) – OzCkArOvSkY (1630), Active, 2006.

5.Nf3 f6 A) 6.Be2 e4 7.Nd4 Nd4 8.Bd4 Ne7=; B) 6.Bb5 Bg4 7.h3 Bh5 8.d3 a5=; C) 6.d4 ed4 7.Nd4 Nd4 8.Bd4 a5=.

5.Nf3 Qf6 6.c4 dc4 7.Bc4 Bg4 8.d3 Nge7 =.

5.Nf3 Nf6 6.b5 Na5 7.Be5 0–0 8.d4 Ne4 +=.

5.Nf3 Nf6 6.b5 Nb8 7.Be5 Bg4 8.Bd6 Qd6 +=.

5.Nf3 Nf6 6.b5 e4 7.bc6 ef3 8.Qf3 bc6 +=.

5.Nf3 Nf6 6.b5 Ne7 7.Be5 Be5 8.Ne5 0–0 9.d4 Ne4 10.Bd3 Bf5 11.Nd2 (11.0–0 f6 12.Nf3 Nd6+/–) 11...Nd2 (11...Nc3!? 12.Qf3 Bd3 13.Nd3 Nb5+=) 12.Qd2+/– Bd3 13.Qd3 f6 14.Nf3 Qd7 15.0–0 a6 16.c4 dc4 (16...ab5 17.cb5 Nc8 18.Rfb1+/–) 17.Qc4+– Kh8 18.ba6 Ra6 19.Rfc1 Rc6 20.Qb4 Rb8 21.Rc6 Nc6 22.Qb2 b6 23.h3 Na5 24.Nd2 Qd6 25.Qb4 Qb4 (25...Qd8!?+/–) 26.ab4+– Nc6 27.b5 Ne7 28.Rc1 Nd5 29.Nb3 Kg8 (29...Re8 30.Kf1+–) 30.Kf1 (30.e4!? Nf4 31.Rc7 Re8+–) 30...Rc8 (30...Ra8 31.e4 Ra3 32.ed5 Rb3 33.Rc7 Rb5 34.Rd7+/–) 31.Nd2 (31.e4 Nf4+–) 31...Kf7 32.Ne4 g5? (32...Ne7 33.Ke2+–) 33.Nc3 (better is 33.Nd6! cd6 34.Rc8+–) 33...Nc3 34.Rc3 Ke6 (34...Kg6 35.e4+–) 35.Ke2 (35.Rc6 Kf5+–) 35...Kd5 (35...Kd7 36.Rc6 Rf8 37.Kf3+–) 36.Kd3 h5 (36...Ke6+–) 37.Rc6 f5 38.f3 f4 (38...Re8 39.g4 hg4 40.hg4 Re3 41.Ke3 fg4 42.Rc7 gf3 43.Kf3 Kd4+–) 39.e4 1–0. Fournier,Frederic – vladimireremin, chess.com, 2013.

5.Nf3 Bg4 6.Bb5 =+.

5.f4 f6 6.Bb5 Bd7 7.Nc3 =+.

5.f4 Nf6 6.fe5 Ne5 7.Nf3 Ne4?? 8.Ne5 Ng5?? 9.Nf3 0–0 10.h4 Ne4 11.Ng5?? Bg3–+ 12.Ke2 Bg4 13.Nf3 f6?? 14.Rg1 c6 15.d3 Nf2? 16.Qd2 h5 17.e4 d4? 18.c3+– Qd6 19.cd4 Bf4 20.Qc3 Bg3 21.e5 Qe6 22.Qc4 Qc4 23.dc4 fe5 24.de5 Rad8 25.Nbd2 Nd3 26.Ra2 Nf4 27.Ke3 Ne6 28.Ng5 Ng5 29.hg5 Bf4 30.Ke4–+ Bd2 31.Bd4?? Be1 32.c5?? Bg3?? 33.Bc4= Kh7 34.Rf1 Rf4? 35.Rf4+– Bf4 36.Bd3 Bg5+= 37.e6?? Be6 38.Ke5–/+ g6 39.Rf2 Bg8 40.Bc2 Bd5 41.g3 Bc4 42.Rh2 Re8 43.Kd6–/+ Be7?? 44.Kd7 Bf7?? 45.Rh5 Kg8 46.Rh8 1–0. monas – boldeagle, ChessWorld.net, 2005.

5.g3 d4 6.b5 Nce7=+ 7.ed4 ed4 8.Bd4 Nf5 +=.

5.g3 d4 6.Bg2 Nf6=+ 7.Ne2 Bd7 8.ed4+= 0–0 9.de5 Ne5= 10.d4 Nc4 11.Bc3 Bg4 12.0–0 Re8 13.Re1=+ Ne4 14.Qd3+/– Nc3 15.Nbc3 Nb2 16.Qd2 Nc4+= 17.Qc1 Bf5? 18.Bb7+– Rb8 19.Bd5 Nb6 20.Bg2 Be7 21.Nb5 Bg5 22.Nf4 Nd5 23.Re8 Qe8 24.Bd5 Rb5 25.c4 Rb8 26.Qe3 Qd7 27.h4 Bh6 28.Re1 c6 29.Bf3 Rd8 30.d5 cd5 31.Bd5 g6 32.Qe7 Rf8 33.Qd7 Bd7 34.c5 Bg7 35.c6 Bf5 36.c7 Rc8 37.Re7 Rf8 38.a4 Bf6 39.Re3 Rc8 40.Ne6?? fe6–+ 41.Re6 Kg7 42.Rc6 Bd7 43.Rc4 Be5–+ 44.Bb7? Rc7 45.Rc7 Bc7 46.b5 Bb6 47.Bd5 Kf6 48.Kg2 Ke5 49.Bg8 h5 50.Kf3?! Bg4 51.Kg2 Bd1 52.Bf7 Kf6 53.Bc4 Ba4 54.f4 Bd1 55.Bd3 Bg4 56.Kf1 Bf5 57.Bc4 Ke7 58.Ke2 Kd6 59.Bf7 Kc5 60.Be8 Kd4 61.Bc6 Bg4 62.Kd2 Ba5 63.Kc2 Ke3 64.Kb3 Kf2 0–1. alaamattar (2115) – demerick (2180), net–chess.com, 2007.

5.g3 Nge7 A) 6.Nc3 0–0 7.Nb5 f6 8.f4 Be6=+; B) 6.b5 Na5 7.f4 f6 8.Nf3 Ng6=+; C) 6.f4 f6 7.Bg2 0–0 8.Ne2 a5=+.

5.g3 Bf5 A) 6.Bb5 Nf6 7.Nf3 Nd7 8.Nh4 Bh3=+; B) 6.Bg2 Nf6 7.Ne2 0–0 8.0–0 Re8=+; C) 6.f4 a6 7.Nf3 f6 8.Bg2 Nh6=+.

5.g3 Nf6!?–/+ A) 6.Be2 e4 7.Nc3 0–0 8.f4 Be6–/+; B) 6.f4 e4 7.Ne2 0–0 8.Bg2 a5=+; C) 6.Bg2 0–0 7.Ne2 a5 8.b5 Na7=+.

5.b5 Nce7

6.c4 c5 (6...Nf6 7.d4 ed4 8.Bd4 Nf5=; 6...Nh6 7.d4 ed4 8.Bd4 f6=) 7.bc6 bc6 8.f4 f6 =.

6.Be2 Nf6 (6...Ng6 7.Nf3 Nf6 8.0–0 0–0=+; 6...Nf5 7.c4 dc4 8.Bc4 Nf6=+) 7.Nf3 Ng6 8.0–0 0–0 =+.

6.Nf3 e4?? 7.Nd4?? (better is 7.Bg7 Ng6 8.Nd4+–) 7...f6 8.Be2 h5 (8...c5!? 9.bc6 bc6=) 9.h3 g5? (9...g6 10.Nc3+=) 10.c4 (10.Bh5 Kf8+–) 10...Bd7 (10...dc4!? 11.Bh5 Kf8+/–) 11.cd5 Nd5 12.Nc3 Nc3+/– 13.Bc3 c6 14.bc6 bc6 15.Qb3 Ne7+/– 16.Ne6 Qb8 17.Qb8+– Rb8 18.Nd4?? Kf7 19.0–0 Be5 20.Rfb1 Rbd8 21.Bb4 Nd5 22.Bc3 Nc3–/+ 23.dc3 c5 24.Nb5 a6 25.Na7 Bc3 26.Ra2 Be5 27.Bc4 Kg6 28.Rb7?? Bf5 29.Nc6 Rd1 30.Bf1 Bc8 31.Ra7? a5?? 32.Ne5= Kf5 (32...Kf5 33.Nc6 Bd7+–) 0–1. Fournier,Frederic – Lucy Blake, Partie evaluee, 2m + 0s, 2008.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Ng6 8.Nc3 +=.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Ng6 8.h3 Be6 =+.

5.Nf3 a6

6.b5 ab5 7.Bb5 Qf6 8.Nc3 Nge7 9.0–0 Bg4 10.Be2=+ e4 =+.

6.b5 ab5 7.Bb5 Qf6 8.c4 dc4 =+.

6.b5 ab5 7.Bb5 Qf6 8.d4 e4 9.Ne5 Nge7 10.c4 0–0 =+.

6.c4 dc4 7.Bc4 Nf6 8.0–0 e4 9.Nd4 Bh2 10.Kh1 Nd4 –/+.

6.c4 dc4 7.Bc4 Nf6 8.d4 Bg4 =.

6.d4 e4 7.Ne5 Be5 8.de5 Be6 9.c4 dc4 10.Nd2 Qh4 =.

6.d4 Bg4 7.de5 Be5 8.Nc3 d4 9.ed4 Nd4 10.Be2 Nf3 =.

6.Be2 Be6 7.b5 ab5 8.Bb5 Qf6 9.c4 dc4 10.Bc6 bc6 =+.

6.Be2 Nge7 7.0–0 0–0 8.d3 d4 9.c3 Nf5 10.cd4 ed4 =.

6.Be2 Bf5 7.0–0 Qf6 8.c4 dc4 =.

6.Be2 Qf6 7.c4 dc4 8.Bc4 Qg6 9.d3 Nf6 10.Nc3 0–0 =.

6.Be2 Nf6 7.d4 e4 8.Ne5 Ne7 9.c4 dc4 10.Nc4 0–0 =.

6.Be2 Nf6 7.d4 Qe7 8.de5 Ne5 9.Nbd2 Bg4 10.0–0= 0–0 =.

6.Be2 Bg4 7.0–0 Nf6 8.d4 Bf3 =.

4.e3 e4

5.Bb5 A) 5...Qg5 6.Ne2 Qg2 7.Ng3 Qh3 8.c4 a6 9.cd5 ab5 10.dc6=; B) 5...a5 6.Qh5 Nf6 7.Qe5 Be7 8.Bc6 bc6 9.ba5 0–0 10.d3=+.

5.Nc3 Nf6 6.d3 Bf5 7.b5 Ne5 (7...Na5 8.Nge2=) 8.d4 (better is 8.de4 de4 9.Qd8 Rd8 10.Ne4 Be4 11.Be5+=) 8...Ned7–/+ 9.Be2 Nb6 10.a4 Bb4 11.a5 Nc4 12.Qb1 (12.Bc4 dc4 13.a6 ba6 14.ba6 Nd5–/+) 12...0–0 (better is 12...Qd7 13.Bc4 dc4–/+) 13.f3?? (better is 13.Bc4 dc4 14.Nge2+=) 13...Ne3–+ 14.Ra4 (14.g4 ef3 15.gf5–+) 14...ef3 (14...Ng2?! 15.Kf2 Bc3 16.Kg2 Bb2 17.Qb2–+) 15.Bf3 Re8 (15...Bc2 16.Qa2 Ba4 17.Qa4–+) 16.Nge2?? (better is 16.Rb4 Nc2 17.Kf2–+) 16...Bc2 (worse is 16...Nc2 17.Kf2 Nd4 18.Qc1 Nf3 19.gf3 Bc5 20.Kg2–+) 17.Qc1 (17.Qa1 Ba4 18.Qa4–+) 17...Ba4 18.Kf2 Bc3 19.Nc3 Neg4 20.Kg3 Qd6 21.Qf4 Nh5 22.Kg4 Nf4 23.Na4 Re6 24.Bc1 Rg6 25.Kf5 Qf6# 0–1. Pscheidl,Carolin – Kisters,Kurt (1865), remoteschach.de, 2008.

5.d3 Nf6 6.b5 Na5 7.de4 Ne4 8.Nf3 Bg4 9.Nc3 Nf6 10.Bd3 =.

5.d3 Nf6 6.Nc3 Bd6 7.de4 de4 8.Nb5 =.

5.d3 Nf6 6.Nc3 Ng4 7.Nh3 (7.de4 Qh4 8.g3 Qf6+=) 7...d4 (7...Bf5 8.de4 de4 9.Bb5=) 8.Ne4 (8.ed4 e3 9.fe3 Ne3=) 8...de3= 9.Qe2 Nd4 10.Bd4 Qd4 11.c3 Qb6 12.d4 Qe6 13.f3 f5 14.Nhg5 Qb3 15.fg4+/– fe4 16.Ne4 Be6 17.Qe3 Be7 18.g5 0–0–0 19.Nd2+– Qd5? 20.h4 Rhe8 21.c4 Qd4= 22.Qe6?? Kb8–+ 23.Rd1 Bb4! (24.Qe2 Bd2 25.Rd2 Qd2 26.Kf2 Re2 27.Be2 Re8–+) 0–1. Wloka,Frank – Rohde,Hans_Juergen, remoteschach.de, 2003.

5.d3 Nf6 6.de4 Ne4 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Qd6 9.Nc3 Rd8 10.Qd3 +=.

5.Ne2 Nf6 6.b5 Na5 7.Ng1? (better is 7.Bd4!?+=) 7...Bd6–+ 8.h3 (8.Nc3 0–0–+) 8...0–0 9.g4 (9.d3 c6–+) 9...Be6 10.g5 (10.Nc3 Qe7–+) 10...Nd7 11.h4 f6 12.Bh3 Qe8 13.Qh5 (13.Bd4–+) 13...Qh5 14.Be6 Kh8 15.Bd5 (15.Bd7 fg5 16.Nh3 Qh4–+) 15...fg5 16.Be4 (16.Nc3 gh4 17.Nge2 Nc5–+) 16...Qg4 17.d3 (17.Nc3 Nc5 18.Bd5–+) 17...Rf2 18.hg5 Rh2 19.Nd2 Bg3 20.Kf1 Rf2 21.Ke1 Rf6 0–1. anony – pierre, 2015. (=1.e3 e5 2.a3 d5 3.b4 Nc6 4.Bb2 e4)

5.Ne2 Nf6 6.d4 Bd6 7.f4 ef3 8.gf3 0–0 9.Qd3 Re8 10.Nbc3=+ a6 11.f4? Ne4 12.Ne4–/+ de4 13.Qc3 Qh4 14.Ng3 Bg4 15.Be2 Bh3?? 16.d5+– Na7?? 17.Qg7# 1–0. Gregor123 – Hobbykegler, mySchach.de, 2004.

5.d3 Bf5

6.b5 Na5 7.Bc3 c5 8.Qd2 b6 9.Ba5 ba5 10.de4 =.

6.b5 Na5 7.Bc3 c6 +=.

6.b5 Na5 7.Qe2 Qd7 8.d4?? 0–0–0 9.Nc3 Nc4–/+ 10.g3?? Nb2–+ 11.b6 ab6 12.Nb5 Nc4 13.h3 Qb5 14.Bg2 Qb2 15.g4 Qa1 16.Qd1 Qc3 17.Ke2 Nf6 18.gf5 c5 19.a4 cd4 20.ed4 Re8 21.h4 e3 22.Rh3 ef2 23.Kf2 Ng4! 24.Kf1 Nce3 25.Ke2 Ng2 26.Kf1 Re1 27.Qe1 Qe1 28.Kg2 Qf2 29.Kh1 Ne3 30.Rh2 Qe1 31.Re2 Qh4 32.Rh2 Qe4 (33.Nf3 Qf3 34.Kg1 Qf1#) 0–1. Gregor123 – Hobbykegler, mySchach.de, 2004.

6.b5 Na5 7.Ne2 b6 8.Ng3+= Qd7 9.de4+/– Bg4 10.Qd5+– Qd5 11.ed5 Nf6 12.Nc3 0–0–0 13.f3 Bf5?? 14.Nf5 Nd5 15.Nd5 Rd5 16.e4 Rb5 17.Bb5 g6 18.Bh8 Bc5 19.Nh6 Nc4 20.Bc4 Kb7 21.Nf7 a5 22.Nd8 Kc8 23.Bf6 Kd7 24.Rd1 Ke8 25.Bf7 Kf8 26.Rd7 h5 27.Ne6# 1–0. pierre – keiru13, internet, 2008.

6.b5 Nce7 7.Nc3 =.

6.b5 Nce7 7.Nd2= Qd6 8.de4 de4 9.Bd4 Rd8 10.Ne2 =.

6.b5 Nce7 7.de4 de4 8.Nc3 c6 9.Qd8 Rd8 10.Nge2 =.

6.Nc3 Nf6 7.de4 de4 8.Nge2 a6 9.Ng3 Bg6 10.b5 =.

6.Nd2 Nf6 7.de4 Ne4 8.Ngf3 a6 9.c4 Be6 10.c5 +=.

6.de4 de4 7.Nc3 Qg5 8.h4 Qg6 9.Nb5 Rc8 10.h5 =.

4.e3 f6

5.Bb5 A) 5...a5 6.c3 Bd7 7.Ne2 Nge7 8.0–0=; B) 5...a6 6.Bc6 bc6 7.d4 e4 8.c4=; C) 5...Nge7 6.Nc3 a6 7.Ba4 d4 8.Ne4=.

5.d4 ed4 6.b5 Ne5 7.Bd4 Bd6 8.Nf3 =.

5.d4 ed4 6.ed4 Qe7 7.Be2 =.

5.d4 Bd6 6.b5 Nce7 7.c4 ed4 8.Bd4 =.

5.d4 Bd6 6.Bb5 Nge7 7.de5 fe5 8.c4 =.

5.d4 Bd6 6.c4 dc4 7.d5 Nce7 8.Bc4 =.

5.d4 Bd6 6.c4 Be6 7.c5 Be7 8.Bb5 Qd7 9.de5+/– Nh6 10.Nf3 Nf5 11.Nbd2 a6+/– 12.Ba4 0–0–0 13.Nb3 h5 14.Nbd4 Nfd4+/– 15.Bd4 Rh7 16.Qe2 Rdh8 17.b5 Nd4 18.ed4 h4? 19.c6 bc6 20.ba6 Qd8?? 21.Bc6 Bg4 22.a7 Qd7 23.a8Q# 1–0. Fournier,Frederic – Vinsot, Senlis, 1994.

5.d4 e4 6.c4 Nce7 7.Nc3 Bf5 8.Rc1 +=.

5.Nf3 A) 5...Bd6 6.Be2 Nge7 7.d4 e4 8.Nfd2=; B) 5...Bf5 6.d4 e4 7.Nfd2 Nge7 8.c4+=; C) 5...Bg4 6.Be2 Nh6 7.d4 e4 8.Nfd2=.

4.Nf3 d4

5.b5!? Nb8 6.Ne5 +=.

5.c3 Bg4 6.cd4 Bd6?? 7.de5+– Be7 8.e6 fe6? 9.e3?? Bf6 10.Bf6 Qf6 11.Nc3 Ne5 12.Be2 0–0–0 13.Ne5+– Qe5?? 14.Bg4 Nf6 15.d4 Qd6 16.Rc1 Rhe8 17.Nb5 Rd7 18.Nd6 Kb8 19.Ne8 Ne8 20.Be6 Rd6 21.Bh3 Nf6 22.0–0 Ne4 23.Qg4 Nd2 24.Qc8 1–0. JF_ – MC Q, ChessWorld.net, 2004.

5.c3 Bg4 6.cd4 Bf3 7.ef3 Nd4 =.

5.e3 de3 6.fe3 (worse is 6.Ne5 ef2 7.Kf2 Qf6 8.Ke1 Ne5+=; 6.Be5? Ne5 7.de3 Qd1 8.Kd1 Nf3 9.gf3 a5–+) 6...Nf6 (6...e4!? 7.Ne5 Ne5 8.Be5 Nh6=) 7.Bb5 e4 8.Nd4 Bd7 9.Nc6 Bc6 10.Bc4 (10.Bc6!? bc6 11.0–0+/–) 10...Bd6 11.0–0 Be7 12.d3 ed3 13.cd3 0–0 14.Nd2 (14.Qc2 Qd6 15.Rf4 Nd5=) 14...Nd5 (better is 14...b5!?–/+) 15.Bd5 Bd5 16.e4 Be4?? (better is 16...Be6 17.Nb3 Bd6=) 17.de4 1–0. Fournier,Frederic (1945) – jcce (1830), Echecs21 (2/0), 2003.

5.e3 Bg4 6.Be2 Bf3 7.Bf3 de3 8.fe3 Bd6 9.0–0 Nf6 10.Qe2 Qe7 11.Qb5+/– 0–0 12.Qb7+– e4 13.Be4?? Qe4= 14.Bf6 gf6 15.Ra2? Rab8 16.Qa6 Rb6 17.Qe2=+ Kh8 18.d3 Qe6 19.c4= Rg8? 20.c5+– Bh2 21.Kh2 Qe5 22.Kg1 Rbb8 23.Qf3 Qe6 24.Qf6 Qf6 25.Rf6 Ne5 26.d4 Ng4 27.Rf7 Ne3 28.Rc7 Rbf8 29.Nc3 Rf1= 30.Kh2 Ng4 31.Kh3?? Nf2 32.Rf2 Rf2 33.g3?? Rf3 34.Ne4+/– Ra3 35.d5 Ra1?? 36.Nf6 Rh1 37.Kg2 Rg7 38.Rc8 Rg8 39.Rg8 1–0. rommeltdf (1790) – wmalone (1755), net–chess.com, 2002.

4.Nf3 e4

5.Nd4 Nd4 6.Bd4 Nf6 7.e3 Be7 8.c4 0–0 9.Qc2 c6 10.d3 Re8 11.Nc3 ed3 (11...a5 12.b5=) 12.Bd3 (worse is 12.Qd3 dc4 13.Qc4 Be6+=) 12...dc4 13.Bc4 Qd7 14.h3 c5 (14...a5!? 15.b5 Qd6+=) 15.Bb5 Qd8? (better is 15...Qc7!? 16.bc5 Bd7+/–) 16.Bf6+– Bf6 17.Rd1 (worse is 17.Be8 Qe8 18.Rc1 cb4+/–) 17...Re3? (better is 17...Bf5 18.Qf5 Bc3 19.Ke2 Qe7 20.Be8 Qe8 21.bc5 Qb5 22.Rd3 Rf8+–) 18.fe3 Bh4 (18...Qb6 19.Bc4 Be6 20.Na4 Bh4 21.Kd2 Qd6 22.Kc1+–) 19.Ke2 Bg4 (19...Qe7 20.bc5 Qc5+–) 20.hg4 Qg5 21.Qf5 g6 (21...cb4 22.Ne4 Qf5 23.gf5+–) 22.Qg5 Bg5 23.Ne4 Be3 (23...h6 24.bc5 b6 25.c6+–) 24.Rd7 (better is 24.Ke3 cb4 25.ab4+–) 24...f5 (24...cb4 25.Ke3 ba3+–) 25.Bc4 Kf8 26.Rdh7 (26.Nf6 cb4 27.Rf7) 26...fe4 (26...Rd8 27.Rf7 Ke8 28.Nf6) 27.Rh8 (27.Rf7 Kg8 28.Rb7 Kf8 29.Rh8) 27...Kg7 28.Ra8 cb4 29.g5 (29.g5 Bg5 30.ab4+–) 1–0. Hauser,Christow (1610) – Javer,Beek, Hamburg Robinow op, 2005. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nc6 3.a3 e5 4.Bb2 e4)

5.Nd4 Qf6 6.e3 Bd6 7.g3 (7.Bb5 Bd7 8.0–0 Be5=) 7...Nge7 8.c3 (8.d3 Nd4 9.Bd4 Qg6+=) 8...a6 (8...Ne5 9.d3–/+) 9.Be2 Bh3 10.d3 Nd4 11.cd4 Bg2 (11...Qh6 12.Rg1+=) 12.Rg1+= Bf3 (12...ed3 13.Bd3 Bh3 14.Nc3+=) 13.Qa4 (better is 13.Bf3!? ef3 14.Nd2=) 13...b5–/+ 14.Qb3 Qh6 (14...Be2 15.Ke2 ed3 16.Qd3–/+) 15.h4 (15.Bf3 ef3 16.Nd2 Qh2 17.Nf3 Qh3=) 15...Qh5 (15...Be2 16.Ke2 f5 17.Nc3–/+) 16.Qc2 (16.Bf3 ef3 17.e4 c6=) 16...f5+= 17.Nd2?? (better is 17.Bf3 Qf3 18.Nc3+=) 17...Be2–+ 18.Nb3 (18.Ne4 fe4 19.Qe2–+) 18...Bd3 (worse is 18...ed3 19.Qd2–+) 19.Qd1 Qg4 20.Nc5 Bc5 21.bc5 (21.dc5 0–0–+) 21...Qh3 22.f3 (22.Qd2–+) 22...Qh2 23.fe4 Qg1 (better is 23...fe4!? 24.Rf1 Bf1 25.Qd2 Qg3 26.Qf2 Qf2 27.Kf2 0–0 28.Kg1–+) 24.Kd2 Qf2 25.Kc3 fe4 26.Qg1 Qc2 27.Kb4 0–1. Willi_weizenkeim – Scandi, playchess.de, 2002.

5.Nd4 Nf6 6.Nc6 bc6 7.e3 Bd6 8.c4 Bg4 9.Qc2 0–0 10.d4 a5 11.c5 Be7 12.Be2 a4. wlittle (1730) – rawat, net–chess.com, 2001.

4.Nf3 Nf6

5.b5 Nd4 6.Nd4+= ed4 7.Bd4 Bd6 8.e3 Bf5 9.Be2 Qd7 10.f4 0–0 (10...Be7 11.Rg1 c5 12.bc6 Qc6 13.Nc3+/–) 11.0–0 (11.Bf6 gf6 12.Nc3 d4+/–) 11...Rfe8 (11...Be7 12.Nc3+=) 12.Bf3 (better is 12.Bf6 gf6 13.g4+/–) 12...Ne4? (better is 12...Qe6+=) 13.d3 Nf6 14.a4 (14.Bf6!? gf6 15.g4 Be6+–) 14...c6 (14...Qe6 15.Nc3+/–) 15.Nd2 (15.Bf6 gf6 16.g4 Re3 17.gf5 Rae8+–) 15...h6 (15...Ng4!? 16.bc6 bc6 17.Bg4 Bg4=) 16.bc6 bc6 17.Bf6 gf6 18.e4 de4 19.de4 (19.Be4 Bg4 20.Bc6 Qf5+–) 19...Bg6 (19...Bf4!? 20.ef5 Bd2+/–) 20.f5+/– Bh7 21.Re1 (21.Nc4 Bc5 22.Kh1 Qc7+–) 21...Kh8? (better is 21...Be5!? 22.Ra3 Qd4 23.Kh1 Rad8+/–) 22.Nc4+– Rg8?? (better is 22...Bc5 23.Kh1 Qc7+–) 23.Nd6 (23.Qd6!? Qd6 24.Nd6 Rab8+–) 23...Rad8 24.Nf7! Qf7 25.Qe2 Qg7 26.Bh5 Qg5 27.Bg6 (27.Bg6 Bg6 28.fg6+=) 1–0. Fournier,Frederic (1905) – condoritoz (1895), Active (1/0), 2004.

5.b5 e4 6.bc6 ef3 7.cb7 fg2 8.Bg2 Bb7 9.c4 =.

5.Ne5 a5 6.Nc6 bc6 7.ba5 Bd6 +/–.

5.Ne5 Bd6 6.Nc6 bc6 7.c4 0–0 +/–.

5.Ne5 Ne4 6.Nc6 bc6 7.Nc3 Nc3 +/– (7...Nf6+/–).

5.Ne5 Ne4 6.e3 Bd6 7.f4?? f6 8.Nc6 bc6 9.Be2?? g6?? 10.0–0 c5?? 11.Bd3 f5?? 12.Bb5 c6 13.Bh8 cb4 14.Bc6 Ke7 15.Bd4 Rb8 16.a4 Ba6 17.d3 Rc8 18.Bd5 Ng3 19.hg3 g5 20.Qh5 gf4 21.Qf7# 1–0. guest276 – guest362, ICC, 1999.

5.Ne5 Ne4 6.e3 Ne5 7.Be5 Qg5 += (7...Bd6 8.Bd6 Qf6+=).

5.Ne5 Ne5 6.Be5 Bd6 7.Bb2 (7.Bd4 a5=) 7...0–0 8.h3 c5 9.bc5 Bc5 10.d4 Bb6 11.Bc1 (11.Qd3 Ne4 12.c3 Bf5=+) 11...Ne4 12.e3 Qf6 (12...Qh4 13.Qf3=+) 13.Qe2 Ba5 14.c3? Bc3?? 15.Nc3+= Nc3 16.Qc2 Qc6 17.Bd3 g6 18.0–0 Bf5 19.Bf5 gf5 20.Qf5 Ne2 21.Kh2 Qd6 22.f4 Nc3 23.Bd2+– Ne4 24.Bb4 Qg6 25.Qg6 hg6 26.Bf8 Rf8 27.Rac1 Nd2 28.Rf2 Nc4 29.a4 Ne3 30.Rc7 Rb8 31.Re2 Nc4 32.Ree7 Nd6 33.Red7 Nf5 34.Rd5 a6 35.Rdd7 b5 36.ab5 ab5 37.Rb7 Rb7 38.Rb7 Nd4 39.Rb8 Kg7 40.Kg3 Nf5 41.Kf2 Nd6 42.Rb6 Ne4 43.Ke3 Nc3 44.Kf3 f5 45.g4 fg4 46.hg4 Kh6 47.f5 Nd5 48.Rg6 Kh7 49.g5 b4 50.Rd6 Nc3 51.g6 Kg7 52.Kg4 Ne4 53.Rb6 Nf6 54.Kf3 Nd5 55.Rb5 (55...Nf6 56.Rb4+–) 1–0. PoPer – LostFreak, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Ne5 Ne5 6.Be5 Bd6 7.Bd6 Qd6 +=.

3.Bb2 d4

4.c3 d3 5.ed3+= Bd6 6.Be2 (6.Qe2 Nf6+=) 6...Nf6 (6...a5 7.Nf3+=) 7.Nf3 e4 (7...Nbd7!?+=) 8.de4+/– Ne4 9.0–0 0–0 10.d3 Ng5 11.d4 (better is 11.Nbd2+/–) 11...Nh3? (better is 11...Re8+/–) 12.gh3+– b6 (12...Qf6 13.Bd3+–) 13.Nbd2 (13.Re1 Bh3 14.Bd3 c6+–) 13...Bh3 14.Re1 Qd7 (14...Qf6 15.Bd3+–) 15.Ne5 (15.Ng5 Bf5+–) 15...Be5 16.de5 Qe6 (16...Nc6 17.Nc4 Qe6 18.Bf3+–) 17.Bd3 Nc6 18.Qh5 g6 (18...h6 19.Bc4 Qd7 20.Ne4+–) 19.Qg5 (19…h6 20.Qg3+–) 1–0. Wall,Bill – Mimi, Internet, 2002.

4.c4 a6 5.Nf3= Nc6 (5...f6 6.e4=) 6.e3 (6.b5 ab5 7.cb5 Na5=) 6...Bg4 (6...de3 7.Qe2 (7.Ne5 ef2 8.Kf2 Qf6 9.Kg1 Ne5=+) 7...ef2 8.Kf2=+) 7.d3 (7.h3 Bf3 8.Qf3 Nf6=) 7...Bf3 (7...Nf6!?=+) 8.Qf3= Nf6 (8...Nge7 9.Be2+=) 9.Be2+= Be7 10.0–0 (10.Qg3 de3 11.fe3 e4 12.de4 0–0+/–) 10...0–0 11.Nd2 (11.Qg3 Qd6+=) 11...Rb8 (11...Re8 12.Rae1+=) 12.Qg3 de3 (12...Qd7 13.b5 ab5 14.cb5+/–) 13.fe3+/– g6? (better is 13...Re8+/–) 14.b5+– ab5 15.cb5 Na7 16.Qe5 c6 17.Ne4 Kg7 18.Nf6 Bf6 19.Rf6 (19...Rh8 20.Rf7 Kf7 21.Rf1 Qf6 22.Rf6 Kg8 23.Qe7 Nb5 24.Qf7#) 1–0. Wall,Bill – Myti, internet, 2003.

4.c4 b6 5.Nf3= Bd6 6.e3 c5 (6...Qe7 7.ed4 ed4 8.Be2=) 7.Ne5+/– Be5 8.Qf3 Qc7 (8...Bf6 9.Qa8 de3 10.Qe4 (10.Qb8?? ef2 11.Kf2 Bb2–+) 10...Be6 11.Be5 Be5 12.Qe5 ef2 13.Kf2+/–) 9.Qa8 Bb7 (9...Ne7 10.Qf3+/–) 10.Qa7+– Ne7? (better is 10...Nc6 11.Qa4 de3+–) 11.bc5 Nbc6 12.Qb6 Qb6 13.cb6 Na5 14.ed4 Bf6 15.Ra2 0–0 16.Bc3 Nac6 17.d5 Bc3 18.dc6 Bd2 19.Kd2 Bc6 20.a4 Rd8 21.Kc3 Be4 22.Nd2 Bg6 23.a5 Nc6 24.a6 Nb8 25.a7 Nd7 26.b7 Nb6 27.a8R Na8 28.Ra8 h5 29.Rd8 Kh7 30.b8Q Kh6 31.Rh8 Kg5 32.Nf3 Kf6 33.Qe5# 1–0. orane3 – chesstytarue, internet, 2006.

4.c4 d3 5.Be5+= de2 (5...Nc6!? 6.Bg3 Qd4+=) 6.Qe2+/– f6? (better is 6...Be6!?+/–) 7.Bc7+– Qe7 8.d4 Qe2 9.Ne2 Nc6 10.Nbc3 Nge7 11.Rd1 Bg4 12.d5 Ne5 13.c5 Be2 14.Be2 Rc8 15.Be5 fe5 16.d6 Nc6 17.d7 Kd8 18.dc8R Kc8 19.Bg4 Kc7 20.Rd7 Kb8 21.b5 Nd4 22.Rd8 Kc7 23.Rc8# 1–0. orane3 – nickchess1, internet, 2006.

4.d3 b6 5.Nf3 Bd6 6.Nbd2 Be6 7.c3 dc3 8.Bc3 Nd7 9.Qa4 f6 10.g3 Ne7 11.Bg2 0–0 12.0–0 Bd5 13.Rac1 Bc6 14.Qc2 a6 15.Nc4 Rb8 16.Nd6 cd6 17.Bb2 b5 18.e4 Rc8 19.Qb3 Kh8 20.Nd2 Nb6 21.d4 ed4 (21...f5 22.de5 de5 23.Rfd1+=) 22.Bd4+/– Nd7 23.Bh3 d5 24.Qe3 Rc7 25.Bd7 (25.Rfe1!?+=) 25...Qd7 (25...Bd7? 26.Bb6 Rc1 27.Bd8 (27.Rc1?! Qe8+=) 27...Rf1 28.Nf1 Rd8 29.Qc5+–) 26.Bc5 Rf7 27.Rcd1 f5 (27...Qh3 28.f3=) 28.ef5 (28.Nf3!? fe4 29.Ne5+=) 28...Nf5= 29.Qd3 d4 30.Nb3 (better is 30.Rfe1!?=) 30...Qd5–/+ 31.f3 Ne3 32.Nd4 Nf1?? (32...Nd1 33.Rd1 Rc8 34.Nc6 Qc6 35.f4–/+) 33.Qf1?? (33.Nc6 Qd3 34.Rd3 h5+–) 33...h6?? (better is 33...Rc8–/+) 34.Nc6+– Qc6? (better is 34...Qf3 35.Ne5 Qf1 36.Rf1 Rf1 37.Kf1 g5+–) 35.Rd8 Kh7 36.Qd3 g6 37.Rd6 Qf3 (37...Rf6 38.Rc6 Rfc6+–) 38.Qg6 Kh8 39.Rd8 Rf8 40.Bd4 1–0. Hal1958 – REIS, playchess.de, 2005.

4.d3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.d3 d4).

4.d3 f5 5.Nd2 Nc6 6.g3 Nf6 7.Bg2 Bd6 8.Ngf3 Bd7 (8...a6 9.0–0=) 9.Nc4 (9.0–0 a6+=) 9...Qe7 (9...b5 10.Nd6 cd6 11.Rc1+=) 10.Nd6 (10.b5 Nd8 11.c3 dc3 12.Bc3 Nf7+=) 10...Qd6 (10...cd6 11.c3 dc3 12.Bc3=) 11.c3 (11.b5 Nd8 12.c3+/–) 11...h6? (better is 11...dc3!? 12.Bc3 0–0–0+=) 12.b5+/– Ne7 13.cd4 e4 14.de4 fe4 15.Ne5 Be6 (15...Bb5!? 16.0–0 0–0 17.a4+–) 16.0–0+– Bd5 (16...0–0 17.a4+–) 17.a4 h5 (17...0–0+–) 18.Ba3 Qe6 (18...Qd8 19.Be7 Ke7 20.Ng6 Kf7 21.Nh8 Qh8 22.f3+–) 19.Rc1 0–0–0 (19...c6 20.Be7 Ke7+–) 20.Qc2 Qb6 (20...Ne8 21.Be7 Qe7+–) 21.Be7 Rd7 (21...Kb8 22.Qc3 Ka8 23.Bd8 Rd8 24.Qc7 Qc7 25.Rc7+–) 22.Bf6 gf6 23.Nd7 Kd7 24.Be4 Be4 25.Qe4 Kc8 (25...Re8 26.Qf5 Qe6 27.Qc5+–) 26.Rc5 Qd6 27.Rfc1 c6 28.bc6 1–0. Pamieci Krzysztofa P – napohybel, internet, 2016.

4.d3 Bf5 5.e4 de3 6.fe3 Qh4 7.g3 Qh6 (better is 7...Qg5!?=) 8.Qf3+/– Ne7 9.Bc1 (better is 9.Qb7 Qc6 10.Bg2+/–) 9...Nbc6 10.Nc3 0–0–0 11.e4 Be6?? (better is 11...Qf6 12.Nce2 Bd7+=) 12.Bh6+– gh6 (12...Nd4 13.Qf2 gh6 14.Bh3+–) 13.Bh3 Bh3 14.Nh3 Nd4 15.Qg2 Ng6 16.0–0–0 h5 17.Ne2 Bh6 18.Kb2 Ne2 19.Qe2 Rd4 20.Ng1 Rhd8 21.Nf3 R4d7 22.Rhf1 f6 23.Nh4 Nh4 24.gh4 Bg7 25.Rf5 h6 26.Rh5 c6 27.Rg1 b6 28.Rf5 c5 29.bc5 bc5 30.Qe1 Rb7 31.Ka2 Rdd7 32.Qa5 Rb6 33.Rb1 Rdb7 34.Rb6 ab6 35.Qb5 (35...Kb8 36.Rf1+–; better is 35.Qa8 Kc7 36.Qg8 Kc6+–) 1–0. slavisa11 – anchan, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.d3 f6 5.c4 c5 6.bc5 Bc5 7.Nf3 Bb6 (7...Ne7 8.g3+=) 8.Nbd2= Ba5 9.g3 Qb6 10.Rb1 Qc6 (10...Qc7 11.Bg2=) 11.Bg2+= Qe6 12.0–0 Nc6 13.e3 de3 14.fe3 g5 (14...Nge7!?+=) 15.Ne4 g4 16.Nfd2 f5 (16...h5!?+/–) 17.Rf5+– Qf5? (better is 17...Bb6 18.Qe2 Qh6+–) 18.Nd6 Kd7 (18...Ke7 19.Nf5 Bf5+–) 19.Nf5 (19.Nf5 Nge7 20.Ne7 Ke7 21.Bc6 bc6 22.Be5+–) 1–0. Wall,Bill – Labyrinth, internet, 2004.

4.e3 a5 5.b5 (5.ed4 ed4 6.Qe2 Ne7+=) 5...c6 (5...de3!? 6.fe3 e4=) 6.ed4+= ed4 7.Nf3 c5 8.c3 (8.Bc4+=) 8...Bg4 (better is 8...d3 9.Qa4 Nf6+=) 9.cd4 cd4 10.Be2?? (better is 10.Qe2 Be7 11.Qe4 Bf3 12.Qf3+/–) 10...d3–+ 11.Bf1? (better is 11.0–0–+) 11...Bc5?? (11...Qe7 12.Be2–+) 12.h3?? (12.Bg7 Qe7 13.Be2 Bf3 14.gf3 Qh4= (14...de2? 15.Qe2 Bd4 16.Bd4+–)) 12...Bh5?? 13.g4?? Bg6 14.Bg2 Ne7 15.0–0 0–0= 16.Nc3 Nd7 17.Re1 Nf6 18.Ne5 Ned5 19.Nd5+/– Nd5 20.Ng6 hg6 21.Qf3 Nf6 22.Bf6 gf6 23.Qb7 Rb8 24.Qc6 Rc8? 25.Qa6 Ra8?? 26.Ba8+– Qd4 27.Rf1 Re8 28.Bg2 Re2 29.Qc8 Kg7 30.b6! Rf2 31.Kh1+/– Rd2?? 32.b7+– Rg2 33.b8Q Re2 34.Qh8 1–0. Fournier,Frederic (1810) – denisgr (1740), Active (2/0), 2005.

4.e3 Bd6 5.ed4+/– Qg5? (better is 5...e4+/–) 6.de5+– Be5? (6...Be7+–) 7.Nc3 (7.Qe2 Nc6 8.Nf3 Bg4 9.Qe5 Qe5 10.Ne5 Ne5 11.Be5 f6 12.Bc7 Rc8+–) 7...Nf6?? (better is 7...Bg4 8.Nf3 Qh5+/–) 8.Nf3+– Qf4 (8...Qf5 9.Qe2 0–0 10.Ne5 Qc2+–) 9.Ne5 (9.Qe2 0–0 10.Ne5+– (10.Qe5?! Re8 11.Qe3 Re3 12.de3 Qd6=)) 9...Qe5 10.Qe2 Qe2 11.Be2 0–0 12.0–0 b6 13.Bf3 Rd8?? 14.Ba8 Rd2 15.Rac1 c6 16.Rfd1 Rd1 17.Rd1 g6 18.Rd8 Kg7 19.Rc8 Ng4 20.Rb8 Nf2 21.Kf2 1–0. Fournier,Frederic – Elite90, Active, 2009.

4.e3 Be6 5.ed4 ed4 6.Nf3 Nc6 7.b5 Na5 8.Nd4 Bc5 9.Ne6 Bf2 10.Kf2 Qh4 (10...fe6 11.Bg7 Nf6 12.Bh8 Qd4 13.Ke1 Qa1 14.Qh5 Nh5 15.Ba1 c5+–) 11.g3 Qe7 12.Ng7 (better is 12.Nc7 Qc7 13.Bg7 0–0–0 14.Bh8 Nf6 15.Bf6 Qb6 16.Kg2 Qf6 17.Qg4 Kc7+–) 12...Kf8 (12...Kd8 13.Ne6! Qe6 14.Bh8+–) 13.Qe2 (better is 13.Nf5 Qc5 14.Ne3 f6+–) 13...Qc5 14.d4 (14.d4 Qg5 15.Nh5+–) 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

4.e3 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 d4).

4.e4 Nc6 5.Qf3 Nf6 6.Nh3 Bh3 7.Qh3 Ne4 8.Bc4 a6 9.Qf3 Qf6?? (better is 9...Ng5 10.Qe2 Bd6–/+) 10.Qe4+– Bd6 11.b5 ab5 12.Bb5 0–0 13.Bd3 Qg6 14.Qd5 (better is 14.Qg6!? hg6 15.Be4+–) 14...Qg2?? (better is 14...e4 15.Be4 Rfe8+/–) 15.Qg2+– (15...g6 16.Rg1+–) 1–0. vv2003 – mariusgabriel, HCL–C2004 playchess.de, 2003.

4.e4 Nf6 5.d3 (5.Nf3 Bd6=+) 5...Be7 (5...c5 6.c3–/+) 6.Nd2 (6.Nf3 a5=+) 6...0–0 (6...a5 7.Ngf3 Bg4 8.b5=+) 7.h3 (7.Ngf3 Bd6=+) 7...a6 (7...a5 8.b5–/+) 8.Be2 (8.Ngf3 Nc6=+) 8...b5 9.Ngf3 Nc6 10.0–0 Be6 11.Re1 (11.c3 dc3 12.Bc3 Qd6=+) 11...h6 (11...Qd6 12.c3=+) 12.c3 dc3 13.Bc3 Bd6 14.d4 (14.Qc1!?=) 14...ed4=+ 15.Nd4 Nd4 16.Bd4 Be7 (16...Bh2! 17.Kh2 Qd4–/+) 17.Bc5 (17.Be3 Bd6=) 17...Bc5= 18.bc5 c6 (18...Nd7 19.Rc1=+) 19.Bf3 (19.Qc2 Nd7=) 19...Rc8 (19...Nd7 20.e5 Qc7 21.Ne4 Qe5 22.Rc1=+) 20.Qc2 (20.e5 Nd7 21.Ne4 Ne5=+) 20...Qe7 (20...Nd7 21.e5=+) 21.e5 Nd5 22.Ne4 a5 23.Nd6+= Rb8 24.Qd2 b4 25.ab4+= ab4 26.Rab1 Rfd8 27.Bd5+/– Bd5 28.Rb4 Rb4 29.Qb4 Qg5 30.Qg4 Qg4 31.hg4 Kf8 32.f4 Ke7 33.Kf2 g6 34.g3 Ra8+/– 35.f5 Ra2 36.Re2 Ra4 37.Nc8 Kd8+/– 38.Nb6 Rg4 39.Nd5 cd5 40.fg6 Rg6 41.Rd2 Kc7 42.Rd5+= Kc6 43.Rd6+/– Rd6?? 44.ed6+– Kd7 45.Kf3 Ke6 46.Kf4 f6 47.Kg4 f5 48.Kh5 Kd7 49.Kh6 Ke6 50.Kg5 1–0. Steve20 – DanielMena, ChessWorld.net, 2006.

4.f3 a5 5.b5 –/+.

4.f3 Nc6 5.e4 (5.b5 Nce7+=) 5...de3 6.de3 (6.Bb5+=) 6...f6 (6...Qd1!? 7.Kd1 Bd6+=) 7.Qd8= Nd8 8.Bc4 (8.Nc3 Ne6=) 8...Be6 9.Nd2 Bc4 10.Nc4 Ne6 (10...b5 11.Nd2=) 11.Ne2 (11.Na5 0–0–0=) 11...Nh6 (11...b5 12.Nd2=) 12.0–0 (12.e4 b5 13.Ne3 a5=) 12...Nf5 (12...b5 13.Na5+=) 13.e4 (13.f4 ef4 14.Nf4 Nf4 15.ef4 b5=) 13...Ne3?? (better is 13...Nfd4 14.Bd4 ed4=) 14.Ne3+– 1–0. Wall,Bill – Fonebooth, internet, 2004.

4.f3 Be7 5.e4 (5.e3 Bh4 6.g3 Bf6–/+) 5...Bh4 (5...Nh6 6.c3–/+) 6.g3=+ Bg5 (6...Bf6 7.Bh3=+) 7.f4 (7.c3!?=+) 7...ef4–/+ 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nf6?? (better is 9...fg3 10.hg3 Bf3 11.Bf3 Nc6=+) 10.Ng5+– 0–0? (10...h6 11.Nf3 fg3 12.Nd4 Ne4 13.Bb5 Bd7+–) 11.Bg4 Ne4 12.Ne4 Re8 13.d3 Nc6 14.gf4 Qh4 15.Kd2 g6 16.h3 f5 17.Nf6 Qf6 18.Be2 g5 19.Bh5 Rf8 20.Bf3 gf4 21.Bd5 Kh8 22.Qg1 Qh6 23.c3 f3 24.Kc2 Rad8 25.Bf3 Ne5 26.c4 Nf3 27.Qg2 Qe3 28.Bc1 Ne1 (29.Re1 Qe1 30.Qb7 Rd7+–). Gregor123 – Welpe@, mySchach.de, 2004.

4.Nf3 b5 5.Ne5+/– Bd6 (5...Qd5 6.Nf3 c5 7.bc5+–) 6.Bd4+– Qf6 (6...f6 7.Nd3+–) 7.Nc6 Qg5 (7...Qg6 8.Na7 Bd7 9.Nc3+–) 8.Na7 (8...Bd7 9.e3+–) 1–0. Wall,Bill – Stallion, Microsoft Gaming Zone, 1999.

4.Nf3 c5 5.Ne5 Qd5 6.Nf3 b6? (better is 6...Nc6!?+=) 7.e3+– Bg4 (7...Nc6 8.Bb5 Nge7 9.c4+–) 8.bc5 (8.ed4 cd4 9.Bd4 Bf3 10.Qf3 Qf3 11.gf3 Nc6+–) 8...bc5 9.ed4 Nc6 10.Qe2 Be7 11.Nc3 Qf5 12.d5 Qc2? (12...Nd4 13.Nd4 cd4+–) 13.Nd1 Nd4 (13...Bf3 14.Qf3 (14.gf3?! Nd4 15.Bd4 cd4+–) 14...Nd4 15.Bd4 cd4 16.Bb5 Kf8 17.d6+–) 14.Nd4 Be2 (14...Qb2 15.Nb2 (15.Qg4?! Qa1 16.Nc6 Kf8+=) 15...Be2 16.Ne2+– (16.Ke2?! cd4 17.Kf3 Nf6+/–; 16.Be2?! cd4 17.Bf3 Rd8+/–)) 15.Nc2 Bg4 (15...Bf1 16.Kf1 Nf6+–) 16.Bg7 Rd8 (16...Bf6 17.Bh8 Bh8+–) 17.Bh8 Rd5 18.Nde3 (18.Nde3 Be6 19.Nd5 Bd5 20.Bb5 Kf8 21.Ne3+–) 1–0. pawnraider (2050) – josquin (1935), gameknot.com, 2015.

4.Nf3 Qd5 5.e3 c5 6.ed4 cd4 (6...ed4 7.Bb5 Nc6 8.0–0+=) 7.Qe2+/– Bg4 (better is 7...Nc6!? 8.b5 Nce7 9.Qe5 Qe5 10.Ne5 Nf5+/–) 8.Qe5+– Qe5 9.Ne5 (9...Be6 10.Bb5 Nd7 11.Bd4+–) 1–0. orane (2105) – wonderslon1981, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Nf3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 d4).

4.Nf3 Qe7 5.e3 Bg4 (5...de3 6.de3 e4 7.Nd4=) 6.Be2+= (6.ed4? e4 7.Bb5 c6–+) 6...Nd7 (6...de3 7.Ne5 ef2 8.Kf2 Be2 9.Qe2+= (9.Ke2? f6–+)) 7.0–0 (7.ed4 e4 8.Ne5 Be6+/–) 7...Nh6 (7...de3 8.fe3 0–0–0 9.Nc3=) 8.Re1 (8.ed4 e4 9.Ne5 Bf5+/–) 8...0–0–0 (8...de3 9.fe3 0–0–0 10.e4=) 9.h3 (9.ed4!? e4 10.Ne5 Ne5 11.de5+/–) 9...Bf3+= 10.Bf3 e4? (10...de3 11.Re3 Qe6 12.Re1+=) 11.Be2?? (better is 11.ed4 Qd6 12.Be4+–) 11...de3= 12.fe3 f5 13.Bd4 Qg5 14.Rf1 Qg3 15.d3?? Bd6–+ 16.de4 Qh2 17.Kf2 Bg3 18.Kf3 fe4 19.Ke4–+ Qg2 20.Bf3 Qh3 21.Rh1?? Qf5# 0–1. Trkn – zugzwang40, itsyourturn.com, 2001.

4.Nf3 f5 5.e3 (5.Ne5 Nf6+/–) 5...e4 (5...de3!? 6.Ne5 ef2 7.Kf2 Nf6+=) 6.Nd4+/– c5 (6...a5!?+/–) 7.bc5+– Bc5? (better is 7...Nf6+–) 8.c3 (better is 8.Nf5 Nf6 9.Ng7 Ke7 10.Nh5+–) 8...Nf6 9.d3 Ng4 (9...Qb6!? 10.Qc2 0–0+/–) 10.de4 Nf2? (better is 10...fe4 11.Nd2 Qe7 12.Bb5 Kf7 13.Bc4 Ke8+–) 11.Kf2+– fe4 (11...Qh4 12.g3 Qe4 13.Bg2+–) 12.g3 (better is 12.Qh5 Kd7 13.Qf5 Ke8 14.Bb5 Nd7 15.Qc5 Qf6 16.Ke1+–) 12...0–0 13.Kg1 Rf6 14.Bg2 Rg6 15.Nd2 Bd6 16.Ne4 Nc6 17.Nc6 bc6 18.Nd6 Rd6 19.Qe2 a5 20.Bf3 Ba6 21.Qe1 Rd3 22.Kg2 Rd2= 23.Be2?? Rb2 24.Rb1?? Rb5 25.Rb5 cb5+= 26.Qf2 Bb7= 27.Kg1?? Qf8 28.Qf8 Rf8 29.h4 Bf3?? 30.Bf3 Rf3+= 31.Kg2 Re3 0–1. Fournier,Frederic – WhiteHorsePower (1625), Partie evaluee, 1m + 0s, 2008.

4.Nf3 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.Nf3 d4).

4.g3 c5=+ 5.c3 Qd5 6.Nf3 e4 7.Nh4 Nc6 (7...d3=+) 8.Bg2 (8.f3!?=+) 8...g5–/+ 9.Nf3 (9.b5!? Ne5 10.d3 gh4 11.Be4–+) 9...ef3–+ 10.Bf3 Qd8 (10...Qe6 11.cd4 Nd4 12.Bd4 cd4 13.0–0–+) 11.b5 (11.Qa4 Qf6 12.bc5–+) 11...Ne5 12.Bg2 Nc4 13.Bc1 Bg7 14.0–0 Nd6 15.a4 Ne7 (15...Be6 16.cd4 Bd4 17.Nc3–+) 16.Qc2 (16.d3 g4–+) 16...Bf5 (16...Be6 17.d3 Nd5 18.Ba3–+) 17.d3 h6 18.Bb2 0–0 (18...Rc8 19.c4–+) 19.c4 Ng6 20.Nd2 Re8 21.Nb3 Rc8 22.Qd2 Qd7 23.Rfe1 Bh3 24.Bh1 f5 25.e3 de3 26.fe3 Nc4 (27.dc4 Qd2 28.Nd2 Bb2 29.Bb7 Ba1 30.Ra1 Rcd8–+) 0–1. Olsen,Birger – Borissov,Jurij, Kirkenes Grand Prix, 1997.

4.g3 c6 5.Nf3 f6 6.e3 de3 7.fe3 Nd7 8.Nc3 Nb6 9.d4 Bg4 10.Be2 Bf3 11.Bf3 ed4 12.ed4 Qe7 13.Kf2 Nc4?? 14.Re1+– (14…Nb2 15.Re7 Be7 16.Qe2+–) 1–0. pierre – fkqk, internet, 2009.

4.h3 b6 5.Nf3 Nd7 6.e3 de3 (6...c5!?=) 7.de3+/– Bd6 8.Qd5 (8.Bb5!? f6 9.Qd5+/–) 8...Rb8= 9.Ne5 (9.Be5? Ne5 10.Bb5 Kf8–+) 9...Ne5 10.Be5 Be6 (better is 10...Bb4 11.ab4 Qd5 12.Bg7 a5=) 11.Bb5 Kf8 12.Bd6 cd6 13.Qf3 Nf6 14.g4?? Bd5–+ 15.Qg3 Bh1 16.f3 Qe7 17.Ke2 Rc8 18.Bd3 Qe5 19.Qe5 de5 20.Nd2 Bg2 21.Rg1 Bh3 22.Rg3 Bg4 23.fg4 g6 24.e4 h5 25.g5 Nd7 26.Nc4 Ke7 27.Rf3 h4 28.Kf2 Rh5 29.Rh3 Rch8 30.Ne3 Rg5 31.Ng2 (31...Nf6 32.Ne3–+) 1–0. Pawn – Wolverhampton, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c3 dc3

5.Bc3 Bd6 6.Nf3 Nd7 7.e4 Ngf6 =.

5.Nc3 a5 6.Nf3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Qa1 Bb4 9.Ne5 Be6? (better is 9...Ne7+=) 10.Qa4+– Nc6 (10...Nd7 11.Nd7 Bc3 12.Nc5 b5 13.Qb5 Bd7 14.Nd7 c6 15.Qc6 Bb2 16.Nc5 Kf8+–) 11.Nc6 bc6 12.Qb4 Ne7 13.Ne4 0–0 14.Qc3 f6 15.Nc5 Bd5 16.e4 Bf7 17.d4 Ng6 18.Bc4 Bc4 19.Qc4 Kh8 20.Ne6 Qe8 21.0–0 (better is 21.Nf8!? Nf8 22.f3 Ne6+–) 21...Rg8 22.Ba3 Qf7 23.Qc6 Ne7 24.Qd7 Ra8 (24...Qe8 25.Qe8 Re8 26.Nc7 Rc8+–) 25.Be7 (25...Qe8 26.Qc7+–) 1–0. marekt – luckyirishladdy, Yahoo, 2005.

5.Nc3 a6 6.e4 Nf6 7.b5 (7.Nf3 Bd6=) 7...a5 (7...ab5!? 8.Nf3 Bc5+=) 8.Nf3= Bd6 9.g3 (9.d4 ed4 10.Qd4 0–0+=) 9...b6 (9...c5 10.bc6 Nc6 11.d4=) 10.Bg2 (10.d4 ed4 11.Qd4 0–0+=) 10...Qd7 (10...c5 11.bc6 Nc6 12.d4=) 11.Ra2 (11.d4 ed4 12.Nd4 0–0+=) 11...Qg4 (11...c5 12.bc6 Nc6 13.d4+=) 12.h4 (12.d4 Ne4 13.Ne5 Qd1 14.Kd1 Nf2 15.Ke2 Nh1 16.Ba8 f6+/–) 12...Ne4 (better is 12...Bb7=) 13.Nd5?? (13.Ne5 Qd1 14.Nd1+=) 13...Qf5?? (better is 13...Qe6 14.Ng5 Qd5 15.Ne4 Qa2 16.Nd6 cd6–+) 14.Ne3 (better is 14.Bh3 Nf2 15.Kf2+/–) 14...Bb7?? (14...Qe6 15.Qb1 f5+/–) 15.g4 (better is 15.Nf5 0–0 16.Ne5+–) 15...Qf4 16.Qe2 Nc5 17.d4 ed4 18.Nf5? Kd7 19.Bd4?? Qc1–+ 20.Qd1 Nd3 21.Ke2 Nf4 22.Ke1 Ng2 23.Ke2 Nf4 24.Ke1 Ng2 25.Ke2 Nf4 26.Ke1= Ng2 ˝–˝. nimzou (1990) – pillsbury (2075), net–chess.com, 2013. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 d4 4.c3 dc3)

5.Nc3 Bd6 6.Nf3 Nf6 7.e4 0–0 8.Bc4 Qe7 (8...Nc6 9.0–0=) 9.0–0 Nc6 (9...a5 10.Nb5 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Bb4 13.Be5+=) 10.Nd5+= Nd5 11.Bd5 Bg4 12.h3 Bh5 13.g4 Bg6 14.b5 (14.Re1 h5+=) 14...Nd4 (14...Na5!?+=) 15.Nd4+– ed4 16.Qa4 (better 16.d3+–) 16...Qe5?? (better 16...Be4 17.Qd4 Qe5 18.Qe5 Be5 19.Be4 Bb2+=) 17.f4+– Qe7 18.Rac1 (18.f5 c6 19.bc6 (19.fg6?! cd5 20.gh7 Kh7=) 19...bc6 20.Bc6+– (20.fg6?! cd5 21.gf7 Rf7 22.Rf7 Kf7+=)) 18...h5 (18...Kh8 19.f5 a6 20.fg6 fg6 21.Qd4 ab5 22.Bb7 Rf1 23.Kf1 Rf8 24.Ke2 Ba3 25.Ba3 Qa3+–) 19.Qd4 Qf6 20.e5 Qh4 (20...Be5 21.fe5 Qb6+–) 21.ed6 Qg3 22.Bg2 f6 23.Rc3 Qh4 24.dc7 hg4 25.Bb7 gh3 26.Ba8 Qg3 27.Rg3 (27.Rg3 h2 28.Kh2 Rc8 29.Qd8 Kh7 30.Qc8 Bf5 31.Qf5 Kg8 32.c8Q Kf7 33.Qfe6) 1–0. Pierre – GuestEfwuef, internet, 2020.

5.Nc3 Nf6 6.Nf3 Bd6 7.Nb5 Be7 (better is 7...Bd7 8.Nd6 cd6=) 8.Be5+/– Bd6 9.Bd6 cd6 10.Rc1 0–0? (better is 10...Nc6+/–) 11.Nc7+– Bg4 12.Na8 Bf3 13.gf3 Nc6 (13...Na6+–) 14.b5 Ne7 (14...Ne5 15.Nc7 Qe7 16.Qb3+–) 15.Nc7 (15...Qd7 16.h4+–) 1–0. Trkn – guest1808, ICC, 2004.

4.c3 c5

5.bc5 Bc5 6.cd4 ed4 7.Nf3 Nf6 (7...Qb6 8.Qc1 Nc6 9.e3=) 8.Qa4 The pressure on the isolated pawn grows (8.Qc2 b6 9.Bd4 Bd4 10.Nd4 0–0+=) 8...Bd7 (8...Nc6 9.e3=) 9.Qc2 (9.Qc4 Na6=) 9...Qb6+= 10.e3 de3 (10...Nc6 11.Bd3+=) 11.de3= Nc6 (11...0–0 12.Nbd2=) 12.Be2 (12.Bf6 gf6 13.Nbd2 Ne5+=) 12...Rc8 (12...Bf5 13.Qc1= (worse is 13.Qf5 Qb2 14.Qc5 Qa1–/+)) 13.Nc3 Be7 14.0–0 0–0 15.Rab1 Qc7 16.Rfc1 Be6 17.Ne4 Ne4 18.Qe4 Rfe8 19.Bd3 g6 20.Bc4 (20.Ne5!? Ba3 21.Ba3=) 20...Bf5+= 21.Qd5 Rf8 (21...Bd6 22.Ra1+=) 22.e4 (22.Ra1 Be6 23.Qd2 Bc4 24.Rc4 Qa5=) 22...Be6 (better is 22...Rcd8 23.ef5 Rd5 24.Bd5 Rd8+=) 23.Qd3 Rfd8 (23...Qd6 24.Qc3 Nd4 25.Qd4 Qd4 26.Bd4 (worse is 26.Nd4 Bc4 27.Rd1 Rfd8=) 26...Bc4 27.Rb7+/–) 24.Qe2 (24.Qc3 Nd4 25.Nd4 Qc4+/–) 24...Bg4 (24...Bd6!?=) 25.h3+/– Bf3 26.Qf3 Bg5 27.Qc3 Ne5?? 28.Qe5 Qe5+= 29.Be5 Bc1 30.Rc1 b5 31.Bf6 Re8 32.Bf7 Kf7 33.Rc8 Rc8 34.Bg5? Rc3–+ 35.Bd2 Ra3 36.f3 a5 37.Kh2 b4 38.Bc1 Ra2 39.Bf4 b3 (39...b3 40.Be5 a4–+) 0–1. Fournier,Frederic – abalizado, kurnik, 2009.

5.d3 (--> 4.d3 c5 5.c3).

5.cd4 ed4 6.Qc2 cb4 7.Qe4 Be6 =+.

4.c3 Nc6

5.cd4 ed4 6.Qa4 =.

5.cd4 ed4 6.e3 de3 7.Qe2 Be6 (7...Nf6 8.Qe3 Be6 9.Bc4=+) 8.de3 Nf6 9.Nc3 Bd6 (9...a6 10.Qc2=) 10.Rd1 (10.Nb5 Be5=) 10...0–0 (10...a6 11.Nf3=) 11.Nb5 Bb3 (11...Bg4 12.f3 Be6+=) 12.Bf6 (better is 12.Rd3!? Be6 13.Nd6 cd6 14.Qf3+=) 12...Qf6 (better is 12...Bd1 13.Bd8 Be2 14.Bc7 Bf1 15.Kf1 Bc7 16.Nc7 Rad8–/+) 13.Nd6? (better is 13.Rb1 Be6 14.Nd6 cd6 15.Qd2=+) 13...Bd1–+ 14.Qd1 Qc3 15.Qd2 Qa1 16.Ke2 Rad8 17.Nf3 Rd6 18.Qc2 Rfd8 19.g3 Qa3 20.Bh3 Nb4 21.Qc7 Qa2 22.Kf1–+ Nd3 (23.Qf7 Qf7 24.Kg2 Rf8 25.Bg4 Ne5 26.Nh4 Ng4 27.e4 Qf2 28.Kh3 Qe2 29.Re1 Nf2 30.Kg2 Qe1 31.Nf3 Qh1 32.Kf2 Qf3 33.Ke1 Qe4) 0–1. mgriffin – pfattkatt, net–chess.com, 2001.

5.Nf3 Bd6 6.cd4+= ed4 7.Nd4 Be5?? (better 7...Nf6+=) 8.Nc6+– bc6 (8...Bb2 9.Nd8 Ba1 10.Nc3 Bc3 11.dc3+–) 9.Be5 Qd2 (9...f6 10.Bg3 Be6+–) 10.Nd2 Bh3 11.Bg7 Nf6 12.Bh8 Bg2 13.Bf6 (13.Bf6 Rd8 14.Bg2 Rd6 15.Ne4 Rf6 16.Nf6 Ke7 17.Ng8 Ke8 18.Bc6 Kf8 19.Qd8 Kg7 20.Rg1 Kh8 21.Nf6) 1–0. Pierre – Waldorffy, internet, 2020.

4.c3 Nf6

5.cd4 ed4 6.Nf3 c5 7.bc5 Bc5 (7...Nc6 8.Qc2=) 8.e3 (8.Qc2!? b6 9.Bd4 Bd4 10.Nd4+=) 8...Nc6 9.Bb5 Bd7 10.Bc6 Bc6 11.ed4 (11.Nd4 Bg2 12.Rg1 Qd5+=) 11...Bf3 (11...Bd6 12.Qe2 Qe7 13.Ne5=) 12.Qf3= Bd4 13.Nc3 0–0 14.0–0 (14.Qb7?? Rb8 15.Qf3 Re8 16.Ne2 Bb2–+) 14...Qb6 15.Rab1 Rac8 16.Na4 (16.Ba1 Qa6+=) 16...Qd6= 17.Bd4 Qd4 18.Nc3 Qd2 19.Ne4 (19.Nb5!?+=) 19...Ne4–/+ 20.Qe4 Rfe8 (20...b6!?–/+) 21.Qb7= Rc2 (21...a5!?=) 22.Qa7+= g6 23.Rb7?? (23.Rb8 Rb8 24.Qb8 Kg7 25.Qe5 Kg8+/–) 23...Rf8?? (23...Re1 24.g3 Rf1 25.Kf1 Qd5 26.Qb8 Kg7 27.Rf7 Kf7 28.Qf4 Kg7–+) 24.h3 Ra2 25.a4 h5 26.Rb5 Qc2 27.a5 Qe2 28.Rb6 Qd2 (28...Re8 29.Rbb1+/–) 29.a6+– Re8 30.Rb8 Rb8 31.Qb8 Kg7? (31...Kh7 32.Qc7 Kg8 33.Qc4+=) 32.a7?? (better is 32.Qe5 Kg8 33.Qf6+–) 32...Qd3?? (better is 32...Qa5+=) 33.a8Q Ra8 34.Qa8 1–0. Fournier,Frederic (1905) – RONKIFLIXX (1730), Active (4/3), 2005.

5.e3 Nc6 6.ed4 (6.b5!? dc3 7.Bc3+=) 6...ed4= 7.cd4 Nd4 8.Bd4 (8.Bc4 Bg4 9.Ne2 Be2 10.Be2 Be7+=) 8...Qd4+= 9.Nc3 Ng4 10.Qe2 Be7 0–1. nordlicht (1985) – jonny_ace, gameknot.com, 2013.

5.e3 de3!? 6.fe3 e4 +=.

5.Nf3 dc3 6.Nc3 =.

4.c4 c5

5.Qa4 Qd7 6.Qb3 Nf6 7.e3 Bd6 8.Nf3 Nc6 =+.

5.Qa4 Bd7 6.Qb3=+ Nc6 7.b5 Na5 8.Qc2 Nf6 –/+.

5.Qb3 Qb6 6.e3 Nf6 7.f4 ef4 8.ed4 cd4 =+.

5.Qb3 Nc6 6.b5 Na5 7.Qc2 Bd6 8.e4 a6 =+.

5.Qb3 Nc6 6.b5 Nce7 7.e4 +=.

5.Qb3 Qc7 6.e3 Nf6 (6...Qb6 7.Qa4 Bd7 8.b5+=) 7.ed4 (7.Be2 Bd7+=) 7...cd4 (7...ed4 8.Qd3+=) 8.Nf3 (8.d3 a5 9.Qa4 Bd7+=) 8...Bf5 (8...b6 9.Qd1 Be7 10.h3+=) 9.Be2 (9.d3 b6+=) 9...Be7 (9...Nc6 10.Nh4 Bc8 11.d3=) 10.0–0 (10.Nh4 Bg4 11.Bg4 Ng4=) 10...0–0 11.Re1 Nc6 (11...a5 12.Bf1 Nbd7 13.d3+=) 12.d3 Secures e4 (12.Bd1 b6+=) 12...Rad8 (12...Nd7 13.b5 Nd8 14.Bf1+=) 13.Nbd2 (13.Nfd2 Bd6 14.c5 Be7=) 13...e4 (13...Nd7 14.Bc1=) 14.de4 Ne4 15.Nf1 Nc3 16.Bc3 dc3 Black has the pair of bishops. 17.Ne3 (17.Qc3 Weaker is 17...Bf6 18.Qc1 Ba1 19.Qa1 Rfe8–/+) 17...Be6 18.Rac1 (18.Qc3 Less advisable is 18...Bf6 19.Qc1 Ba1 20.Qa1 h6–/+) 18...Bf6 19.Nd1 Bg4 (better is 19...Qf4 is a viable option 20.Nc3 Nd4 21.Nd4 Bd4=) 20.Nc3+/– Bf3 21.Nb5 (21.Bf3 Nd4 22.Qd1 Qc4+=) 21...Qf4 (21...Qb8 22.Bf3 (22.gf3? Bg5 23.Rcd1 a6–+; worse is 22.Qf3 a6–/+) 22...a6 23.Bc6 bc6 24.Nc3+=) 22.Qf3 (22.Bf3 Ne5 23.Be2 a6+/–) 22...Qf3? (22...Bg5 23.Qf4 Bf4 24.Rc2+=) 23.Bf3+= (23.gf3?! a6 24.Nc3 Bg5=) 23...a6 (better is 23...Ne5 24.Bb7 Nd3+/–) 24.Nc3?? (24.Bc6!? bc6 25.Na7+/–) 24...Rd3?? (better is 24...Bg5–/+) 25.Re3 Re3 26.fe3 Rd8 27.Nd5 Bb2 28.Rd1 Kf8 29.a4 Ba3 30.Rb1 Ne5 31.Be2 b5 32.ab5 ab5 33.Nb6 Rd2 34.Ra1 Bb4 35.Ra8 Ke7 36.Nd5 Kd7 37.Kf1 Bc5 38.Ke1 Rb2 39.cb5 Rb5?? 40.Kd2 Rb2= 41.Kd1 Rb1 42.Kc2 Re1 43.Kd2 Rb1 44.Kc2 Re1 45.Bd3 Nd3 46.Kd3= Rd1 47.Kc4 Rc1 48.Kb3 Rb1 49.Kc3 Rc1 50.Kd2 Rb1 1–0. Cordeiro,Marco Aurelio Zaror – Furlan,Andre, Balneario Camboriu CC–ch, 2001. (=1.a3 d5 2.c4 d4 3.b4 e5 4.Bb2 c5)

5.Qb3 Nf6 6.Qg3 Nbd7 7.e3 de3 8.fe3 Qe7 –/+.

5.bc5 Bc5 6.Qa4 Nc6 +=.

4.c4 Nc6

5.d3 Nf6 6.Nf3 Bg4 7.Nbd2 Bd6 8.c5 Be7 9.b5 Bf3 10.Nf3 Na5 (10...Nb8 11.Ne5 Bc5 12.Qa4=) 11.Qa4+/– c6 (11...b6 12.Ne5 Bc5 13.Nf3+/–) 12.Ne5 Bc5 13.bc6 Nc6 (13...0–0 14.cb7 Rb8 15.Nf3+/–) 14.Nc6+– bc6 15.Qc6 Nd7 16.Qe4 Be7 (16...Kf8!? 17.Bd4 Qa5 18.Kd1 Rb8+/–) 17.Qd4+– 0–0?? (better is 17...Bf6 18.Qe3 Qe7 19.Qe7 Ke7+–) 1–0. guest5109 – underwater, ICC, 2005.

5.e3 de3 6.de3 Qd1 7.Kd1=.

5.e3 Bf5 6.b5 Na5 7.Nf3 f6 (better 7...de3!? 8.fe3 e4=) 8.ed4+– ed4 9.Nd4 Bb1 (9...Qe7!? 10.Qe2 Bg6+–) 10.Rb1+– Qe7 (better 10...Qd7+–) 11.Be2?? (11.Qe2 Kd7+–) 11...0–0–0? (better 11...Nc4 12.Nc2 0–0–0+=) 12.0–0+– Qd6 (12...Kb8 13.Qa4 b6 14.c5+–) 13.c5! Qc5 (13...Qd5 14.b6! ab6 15.cb6+–) 14.Ne6 Qh5 (14...Qb6 15.Nd8 Kd8+–) 15.Bh5 1–0. Pierre – Mercator, internet, 2020.

4.c4 Nf6

5.Nf3= Nbd7 6.c5 Be7 7.e3 0–0 8.Qc2 a5 =.

5.Nf3= Qe7 6.d3 (6.e3 Bg4= (6...Bf5 7.ed4 ed4 8.Qe2 Qe2+=) 7.h3 Bh5 8.c5 c6=) 6...Bg4 (6...c5 7.b5 (7.Nbd2=+ Bg4 8.bc5 Nc6=+) 7...e4 8.de4 Ne4=+; 6...a5 7.b5 Qc5 8.Qd2 Bd6=) 7.Nbd2 (7.e3 de3 8.fe3 e4 9.de4 Ne4=) 7...c6 (7...Nbd7 8.h3 (8.e3 de3 9.fe3=+) 8...Bf3=; 7...c5 8.bc5 Nc6=) 8.h3 (8.e3 de3 9.fe3 Nbd7=) 8...Bf3 9.Nf3 h6 (9...Nbd7 10.g4=) 10.e3+= de3 (10...a5 11.ba5 de3 12.Be5+=) 11.Be5 ef2 (11...Nbd7 12.Bd4+=) 12.Kf2 Nbd7 13.Bh2 g6 (13...Kd8 14.Qb3 Nh7 15.Re1+=) 14.Ra2 (better is 14.Qd2 Qd8 15.Re1 Be7 16.Bd6+/–) 14...Bg7?? (better is 14...Qd8+/–) 15.Re2+– Ne4 (15...Qe2 16.Be2 0–0+–) 16.Re4 Ne5 (16...Qe4 17.de4 a5 18.Bd6+–) 17.Be5 0–0 (17...f5 18.Bd6 fe4 19.Be7 ef3+–) 18.Bg7 Qd6 19.Bh6 Rfe8 20.Qa1 f6 21.Rg4 g5 22.Ng5 Re5 23.Ne4 Kf7 24.Nd6 (24...Ke6 25.d4 Re2 26.Be2 Rg8 27.d5 Kd7 28.Qf6 cd5 29.Qf7 Kd6 30.Bf4 Kc6 31.Qe6) 1–0. pierre – iliaz, internet, 2008.

4.d3 a6

5.c3 Nc6 =+.

5.Nd2 b5 6.g3 Bb7 7.Ngf3 Bd6 8.Bg2 h6 (8...Nf6!?+=) 9.e3+/– de3 10.fe3 Nd7 11.0–0 Ngf6 12.Ne5 Bg2 13.Nd7 Qd7 (13...Bf1 14.Nf6 gf6 15.Qf1+/– (15.Nf1?! Be5 16.d4 Bd6+=)) 14.Kg2 Ng4 15.Qe2 0–0 16.e4 Rae8 (16...Be5 17.Be5 Ne5 18.Nb3+/–) 17.h3+– Ne5 18.d4 Ng6 19.e5 Be7 (19...Re6 20.Ne4+–) 20.h4 Qd5 21.Kh2 Bd8 22.Qd3 (22.a4 Ne7+–) 22...Re6 (22...f5 23.Nb3+–) 23.Ne4 f5 (23...Ne7 24.a4+–) 24.Nc3 Qd7 (24...Ne5 25.de5 (25.Nd5?! Nd3 26.cd3 Re2 27.Kh3 Rb2=) 25...Qd3 26.cd3 Re5 27.Kg2+–) 25.Rf5 Rf5 26.Qf5 Ne7 27.Qf3 c6 (27...Qe8 28.Rf1 c6 29.Bc1+–) 28.Ne4 Rg6 (28...Qe8 29.Nc5 Rg6 30.h5+–) 29.Rf1 (better is 29.h5 Qg4 30.Qg4 Rg4 31.Re1+–) 29...Nd5 (29...Qg4 30.Nc5 Bb6 31.Qg4 Rg4+–) 30.h5 Rg4 31.Qf8 Kh7 32.Nc5 Qc8 (32...Qe7 33.Qf5 Kg8 34.Qg4+–) 33.Rf7 Ne3 (33...Nb6 34.e6 Bh4 35.Qc8 Nc8+–) 34.Nd7 Qa8 35.Qe8 Rg3 36.Nf8 Kg8 (36...Kh8 37.Ng6 Kh7 38.Qh8) 37.Ng6 (37.Kg3?? Bh4 38.Kh4 Qe8–+) 37...Kh7 38.Qh8 1–0. pierre – krasitz, internet, 2015.

5.e4 c5 6.Be2 Nf6 7.Nd2 cb4–/+ 8.ab4 Bb4 9.Ba3 Ba3 10.Ra3 Qd6 11.Qa1 b5 12.Rb3 Bb7 13.Bf3 0–0 14.Ne2 Qc6 15.c3–/+ dc3 16.Qc3 Qc3–+ 17.Nc3 Nc6 18.Rb2 b4 19.Na4 a5 20.Kf1 Ba6 21.Be2 Nd4 22.Nb6 Rab8 23.Nd5 Nd5 24.ed5 e4 25.Ne4 a4 26.Bd1? b3 27.Nc5 a3 28.Rb3 Nb3 29.Nb3 a2 30.Bc2 Rb3!! 31.Ke2 Rb2 32.Kd2 Rc8 33.Ra1 Rbc2 34.Ke3 R8c3 35.Kd4 Rd3 36.Ke5 Re2 37.Kd6 Bb7 38.Rc1 Rd5 39.Kc7 Re7 40.Kb6 Rd6 41.Kc5 Rc6 (42.Kd4 Rc1 43.Kd3 a1Q 44.f3 Qc3) 0–1. boldeagle – xCalvin, ChessWorld.net, 2005.

5.Nf3 Nc6 6.Nbd2 b5 7.g3 Nf6 8.Bg2 Bb7 9.Ne5+= Qd6? 10.Nef3 Be7 11.Nd4!+– 0–0 12.Nf5 Qd7 13.Ne7 Qe7 14.0–0 Rab8 15.e4 Ne5 16.f4 Neg4 17.Qe2 c5 18.h3 Nh6 19.Bf6 Qf6 20.bc5 Qd4 21.Qf2 Qc3 22.Nb3 f5 23.e5 Bg2 24.Qg2 a5 25.a4 ba4 26.Ra4 Rb5 27.Rc4 Qb2 28.c6 Qa3 29.c7 Rc8 30.Qc6 (30...Re5 31.fe5+–) 1–0. Wall,Bill – Sleeky, internet, 2003.

4.d3 c5

5.c3 b6 6.Nd2 Nc6 7.Ngf3 a6 8.cd4 ed4 9.bc5 Bc5 10.e3 =.

5.c3 b6 6.Nd2 Nc6 7.Ngf3 a6 8.Rc1 Nf6 =.

5.c3 b6 6.Nd2 Nc6 7.Ngf3 a6 8.g3 Bg4 (8...Bb7 9.Bg2 Rb8 10.0–0=) 9.Bg2 Rc8 (9...Ra7 10.0–0=) 10.cd4 (10.Qa4 dc3 11.Bc3 Bd7 12.Qa6 cb4 13.ab4 Bb4 14.Be5 Ne5 15.Ne5 Bc3 16.Nd7 Ba1 17.Qa1 Qd7+–) 10...ed4 (10...cd4 11.Rc1+=) 11.Qa4 Bd7 12.bc5 bc5 (12...Bc5 13.Qa6 Nf6 14.0–0+=) 13.0–0 (13.Qa6 Ra8 14.Qc4 Nh6+/–) 13...Ne5 (13...Rb8 14.Rab1 Nb4 15.Qb3+/–) 14.Qa6+/– Nf6?? (better is 14...Ra8 15.Qb7 Bc6+/–) 15.Ne5+– 1–0. Janek – yxdjango, internet, 2017.

5.c3 b6 6.Nd2 Nc6 7.Ngf3 Bd6 8.Nc4 f6 (worse is 8...cb4 9.Qa4 b5 10.Qb5+/–) 9.Nd6 Qd6 10.Nd2 Nge7 11.Ne4 Qd5 12.c4 (12.bc5 bc5 13.c4 Qd8=) 12...Qe6 (12...Qd8 13.bc5 bc5 14.Qd2=) 13.bc5+= bc5 14.Nc5 Qd6 15.Ne4 Qe6 (15...Qc7 16.Rb1+=) 16.g3 (16.e3 0–0+=) 16...0–0 17.Bg2 f5 18.Nd2 Bb7 19.Qa4 (19.Rb1 Rab8+=) 19...Rfc8 (19...Rab8 20.Rb1+=) 20.0–0 Qd7 (20...Rab8 21.Rab1+=) 21.c5+/– Qc7? (better is 21...Rab8!?+/–) 22.Nc4+– Ng6 (22...Kf8 23.f4 ef4 24.Nd6 (24.gf4?! Rab8+–) 24...fg3 25.hg3+– (25.Nc8?! gh2 26.Kh1 Rc8+=; 25.Bd4?! gh2 26.Kh1 Nd4 27.Bb7 Qc5 28.Nc8 Rc8 29.Bc8 Ne2+–)) 23.Nd6 Rd8?? (23...Rcb8+–) 24.Qb3 Kf8 25.Qb7 Qb7 26.Nb7 (26.Nb7 Rdc8 27.Nd6+–) 1–0. Janek – Tundja, internet, 2017.

5.c3 b6 6.cd4 ed4 7.Nf3 Nf6 (7...Nc6 8.b5 Na5 9.e3=+) 8.g3 (8.bc5 bc5 9.e3 Qe7=) 8...Nc6 9.b5 (9.Bg2 Bb7=) 9...Na5 (9...Ne7 10.e3 de3 11.Bf6 ef2 12.Kf2 gf6 13.d4=+) 10.Nbd2 (10.Bg2 Be6=) 10...Be6 (10...Bd6 11.Bg2 Bd7 12.Ng5=+) 11.Bg2= Rc8 (11...Be7 12.0–0=) 12.0–0 Nd5 (12...Be7 13.Ng5=) 13.e3 (13.Nc4!?+=) 13...de3= 14.Nc4 ef2 15.Kf2 Nc4 (15...a6 16.Na5 ba5 17.ba6=) 16.dc4= Nf6 17.Qc2 (17.Qe2 Be7+=) 17...Be7 (better is 17...Ng4!? 18.Kg1 Ne3–/+) 18.Ne5 Qc7 19.Bc6+= Nd7?? 20.Rfe1 Rd8?? 21.Qe4 0–0+= 22.Nd7 Rd7 23.Bd7 Qd7 24.Rad1 Qc8 25.Rd2 Bg5 26.Rd6 Bf5? 27.Qe5+– Bf6?? 28.Rf6 (28...Bh3 29.Rb6+–) 1–0. mic (2105) – deaf (2205), net–chess.com, 2007.

5.c3 b6 6.Nf3 Bd6 =.

5.c3 Be6 6.Nf3 Nc6 7.Qa4 =+.

5.c3 Nf6 6.Nd2 Nc6 7.Ngf3 cb4 (7...dc3 8.Bc3 cb4 9.ab4+=) 8.cb4 a6 (8...Bd6 9.b5 Na5 10.e3=) 9.g3 (9.e3 de3 10.fe3 Nd5=) 9...g6 (9...Bd6 10.Bg2+=) 10.Bg2 Bg7 11.0–0 0–0 12.Rc1 Nd5 13.Rc5 (better is 13.Ne4=) 13...f5?? (better is 13...Be6=) 14.Ne5!+– Nc3 (14...Be5 15.Bd5 Theme: Double Attack) 15.Qb3 Kh8 16.Nf7 (16.Bc6 Ne2 17.Kg2 bc6+–) 16...Rf7 17.Qf7 (17.Bc3?! dc3 18.Qf7 cd2 19.Bc6 bc6=) 17...Ne2 (17...Ne5 18.Qb3 Ne2 19.Kh1+–) 18.Kh1 Ne5? (better is 18...Bd7+–) 19.Qc7 (better is 19.Re5 Be5 20.Re1+– (20.Bb7? Ra7 21.Qc4 Bb7 22.f3 Bd5–+)) 19...Qf8?? (better is 19...Qc7 20.Rc7 Nd3+/–) 20.Re5+– Be5 (20...Nc3+–) 21.Qe5 Kg8 (21...Qg7 22.Qe8 Qg8 23.Qe2 Qe6 24.Qe6 Be6+–) 1–0. De Kruif,Kees – De Meyere,K, Brugge op, 1997.

5.c3 Nf6 6.cd4 cd4 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 b5 9.Ne4 Ne4 10.de4 0–0 11.g3 (11.Nd4!? a6 12.Qd2+=) 11...Nd7 (11...Qb6 12.Qd3 Nc6 13.e3 de3 A) 14.Qd6?? ef2 15.Ke2 Nd4 16.Qd4 ed4 (16...Qd4?? 17.Nd4 ed4 18.Kf2+–) 17.Bd4 Qc6 18.Kf2 Bg4–+; B) 14.Qe3 Qe3 15.fe3=+) 12.Bg2 (12.e3 Bb7 13.ed4 Be4 14.Bb5 Qf6=+) 12...Bb7 13.Nd2 f5 14.f3 f4 15.Nf1 Qg5 16.Bc1 Qh5 17.h4 Rf7 18.g4 Qg6 19.h5 Qg5 20.Ng3 Bc8 21.Nf5 Bf8 22.Qd3 a6 23.Bd2 Nb6 24.0–0–0 Bf5 25.ef5 Nc4 26.Be1? Rc8 27.Kb1 Ne3 28.Bh4 Qh6 29.Rc1? Rc1 30.Rc1 Ng2 31.Bf2 Ne3 32.Rc8 Qf6 33.a4 ba4 34.Qa3 h6 35.Qa4 Kh7 36.Rc6 Qe7 37.Ra6 Qb4 38.Qb4 Bb4 39.f6 gf6 40.Bh4 Kg7 41.Ka2 Nd5 42.Ra8 Bc5 43.Kb3 Rb7 44.Kc4 Nc7 45.Kc5 Na8 46.Kc6 Rf7 47.Kd5 Nb6 48.Ke4 Nc4 49.Be1 Ne3 50.Bd2 Ra7 51.Be3 de3 52.Kf5 Ra2 53.Ke4 Re2 54.Kd3 (54...Rd2 55.Kc3–+) 1–0. maxum – acB, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c3 Nf6 6.Nf3 Nc6 +=.

5.bc5 Bc5 6.c3 Nc6 (6...Qb6 7.Bc1–/+) 7.c4 (7.Nd2 Nf6=+) 7...Nf6 8.Nf3 0–0 9.Nbd2 e4 (9...Re8 10.Qb3–/+) 10.de4 (10.Ne4 Ne4 11.de4 Re8=+) 10...Bg4 (10...Qa5 11.Qb3=+) 11.Qc2 (better is 11.h3 Bh5 12.Qb3=) 11...d3 (better is 11...Re8=) 12.ed3+/– Nd4 (12...Rc8 13.Rb1+/–) 13.Nd4+– Bd4 14.Nb3 Bb2 15.Qb2 b5 (15...Re8 16.Be2+–) 16.c5 (16.cb5 Rc8+–) 16...Qc7 17.d4 Ne4+/– 18.f3 Bf3 19.gf3+– Ng5 20.Qf2 Rae8 21.Be2 Re7 22.0–0–0 Rfe8 23.Bb5 Qb7 24.Be8 Re8 25.Kb2 Rb8 26.Qc2 Ne6 27.Rhg1 g6 28.d5 Nc5 29.Rge1 Nb3 30.Rd3?? Nc5 31.Ka2 Nd3 32.Rb1 Qd5 33.Ka1 (33...Rb1 34.Kb1 Qf3 35.Qa4–+). oops – houtx, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.d3 Be6

5.Nd2 Nf6 6.g3 Bd6 7.Bg2 c6 8.Ngf3 0–0 (8...Nbd7 9.Nc4 Bc7 10.c3=) 9.c3 (better 9.e3=) 9...Re8 (better 9...dc3!? 10.Bc3 Nbd7=) 10.cd4+= ed4 11.Nd4 Bd7 (11...Bd5 12.e4+–) 12.Nc4+– Bc7 (12...Be7 13.0–0+–) 13.0–0 b5 (13...Bg4 14.h3 Bd7 15.e3+–) 14.Nd2 (better 14.Nb5 cb5 15.Ba8 bc4 16.dc4+–) 14...Qc8? (better 14...Be5+–) 15.Nb5!+– Bh3 (15...cb5 16.Ba8 Pinning (16.Ba8 Deflection)) 16.Bh3 (better 16.Nc7 Qc7 17.Bh3 Nbd7+–) 16...Qh3 17.Nc7 Re5 (17...Nbd7 18.e4 Rad8 19.Ne8 Ne8+–) 18.Be5 (18.Be5 Ng4 19.Nf3+–; 18.Na8 Ng4 19.Nf3 Rf5 20.Qb3 Rf3 21.Qf7 Rf7 22.Rfc1 Qh2 23.Kf1 Qf2) 1–0. Janek – Titiyo, internet, 2018.

5.e4 c5 6.Qd2 Nf6 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Qb6 9.c3 Be7 10.Qg5? (10.0–0 0–0+=) 10...0–0 (better is 10...dc3!? 11.Nc3 cb4–/+) 11.Ne5+= Ne5 12.Qe5 Nd7 13.Qg3 (13.Qf4 dc3 14.Bc3 cb4 15.ab4 Bb4 16.Bb4 Qb4 17.Nd2 Rfc8=) 13...Bd6 (13...cb4!? 14.cd4 ba3+=) 14.Qg5= h6 15.Qd2 Be5 16.0–0 Qc7 (16...Qd6 17.f4 dc3 18.Nc3 Bd4 19.Kh1+/–) 17.cd4 cd4 (17...Bd4!? 18.bc5 Qc5 19.Bd4 Qd4+/–) 18.f4+– Bf6 19.e5 Be7 20.Bd4 b6 (20...Nb6 21.Nc3+–) 21.f5 Bd5 (21...Bb3 22.f6 gf6 23.ef6+–) 22.Nc3 (22.f6 Bd8 23.Nc3 Be6+–) 22...Bb7 (22...Bc6 23.f6 gf6 24.ef6+–) 23.Rac1 (better is 23.f6 Bd8 24.Nb5 Qb8 25.fg7 Kg7+–) 23...Ne5 (23...Bg5 24.Be3 Be3 25.Qe3 Qe5 26.Qe5 Ne5 27.d4+–) 24.Nd5! Qd6 (24...Bd5 25.Rc7 Discovered attack) 25.Ne7 Qe7 26.Rfe1 (26.f6 Qd6 27.Qf4 Qd5+–) 26...Nc6? (better is 26...Rad8!? 27.Qf4 Rd5+–) 27.Bf3 Qd7 (27...Qd6 28.Bb2 Rfc8+–) 28.Bg7! Kg7 29.Qc3 Kg8 30.Bc6 Bc6 31.Qc6 Qd4 32.Kh1 Qd3 33.Qh6 Qf5 34.Qh3 Qh3+= 35.gh3 Rac8 36.Rg1 Kh7 37.Rc8 Rc8 38.h4 Rc3 39.Rg3 Rc4 40.h5 a5 41.Rf3 ab4 42.Rf7 Kh6 43.ab4= Rb4 44.Rf5 Rc4 45.Kg2 Rc5 46.Rf6+= Kh5 47.Rb6+/– Rg5 48.Kf3 Rf5 49.Kg3 Rg5 50.Kf2 Rf5 ˝–˝. Yannick – Hal1958, playchess.de, 2005.

4.d3 Nf6

5.c3 dc3 6.Nc3 Bd6 (6...c5 7.Nf3=+) 7.d4 (7.Nb5 Nc6=+) 7...ed4 8.Nb5 0–0 (8...Nc6 9.Nd6 cd6 10.Nf3=) 9.Nd6 Qd6 (9...cd6 10.Qd4 a5 11.b5+=) 10.Qd4+= Qd4 (10...Qe7 11.Nf3=) 11.Bd4 Nd5 (11...Ne4 12.Be5+=) 12.Rd1 (12.0–0–0 Re8+=) 12...c6 (12...Re8 13.e3+/–) 13.Nf3 Be6 (13...Bf5 14.e3+/–) 14.e4 Nb6 15.Ng5 (better is 15.Be2+/–) 15...Bc4? (better is 15...Bb3 16.Rc1 Rd8+/–) 16.Bb6+– Bf1 17.Bc5 h6 18.Bf8 Bg2 19.Rd8 hg5 20.Rg1 Be4 21.Rg5 f6 22.Rg7 Kh8 23.Re7 Nd7 24.Ra8 Nf8 25.Rf8# 1–0. orane3 – rokh4, internet, 2006.

5.c3 c5 6.Nf3 Nbd7 7.cd4 (7.Nbd2 dc3 8.Bc3 Be7=) 7...cd4 8.Qa4 (better is 8.Nbd2!?=) 8...Bd6–/+ 9.e3 (9.Nbd2 0–0–/+) 9...de3 (9...0–0 10.ed4 ed4 11.Be2–/+) 10.fe3 0–0 11.Be2? (11.Nc3!?–/+) 11...Nb6 (better is 11...Ng4 12.Bc1 a5–+) 12.Qc2? (better is 12.Qa5 Ng4 13.0–0–+) 12...Bg4?? (12...Nbd5 13.Qd2 Ng4–+) 13.Ne5 (13.Nc3 Rc8 14.Qd2 Nbd5 15.Nd5 Nd5–/+) 13...Be2 (13...Rc8 14.Nc4 Nfd5 15.Bg4 Ne3 16.Qe2 Nbc4 17.Bc8–+ (17.dc4?? Qh4 18.Kd2 Nc4 19.Kc2 Rfe8–+)) 14.Qe2–/+ (14.Ke2?? Be5 15.Be5 Qd5–+) 14...Nbd5 (better is 14...Re8 15.d4 Na4–/+) 15.0–0 Qb6 (better is 15...Qc7!? 16.Rc1 Qe7+=) 16.Nc4+/– Nf4?? (better is 16...Qc7 17.Nd6 Qd6+/–) 17.Qd2 Qc7 18.ef4 b5 19.Nd6 Qd6 20.Nc3 Qb6 21.Kh1 Rae8 22.Rae1 Rd8 23.Qc2 a5 24.Re5 Rc8 25.Qd2 a4 26.Rb5 Qa7 27.Ra5 Qb7 28.Ra4 Rfe8 29.Re1 h6 30.h3 Re7 31.Re7 Qc6 32.Raa7 Rf8 33.Ne4 Nh5 34.Kh2 Qg6 35.g4 Nf6 36.Nf6 gf6 37.Qc3 Kg7 38.Re6 Kg8 39.Qf6 Qf6 40.Rf6 Re8 41.Be5 Rf8 42.Rh6 f6 43.Bf6 Rf6 44.Rf6 (44.Rf6 Kh8 45.Rf8) 1–0. Hasler,Ueli (1710) – Tortoza,Carlos, CiF, 2006.

5.c3 Nc6 6.Qa4 (6.b5 dc3 7.Nc3 Nd4=) 6...Bd7 7.b5 Ne7 8.cd4 ed4 9.Bd4 a6 10.Bf6 gf6 11.Qe4 Bh6 (11...ab5!? 12.Nf3 f5=) 12.ba6+= Ra6 (12...Bc6!? 13.Qc4 Ra6+=) 13.Qb7+/– Qc8? (better is 13...Rb6!? 14.Qe4 Bc1+/–) 14.Qc8+– Bc8 15.e4 (15.e3!? c5+–) 15...Bg4 (15...f5 16.e5+–) 16.f3 (16...Bd7 17.d4+–; 16.h3 Bd7+–) 1–0. Pawno Paul – FatMaHa, ChessWorld.net, 2005.

5.c3 Bd6 6.Nf3 =.

5.Nd2 b5 6.g3 Bb7 7.Ngf3 Ng4 8.Bg2+= Bd6 9.c3 dc3 10.Bc3 f6 (10...0–0!?+=) 11.Qb3 Qe7 12.0–0 (12.h3 Nh6+–) 12...a6 (12...Nc6 13.Nh4+–) 13.Ne4 Be4 14.de4 c5?? (better 14...Qf7 15.Qc2 0–0+–) 15.Qd5 Ra7 16.Bh3 Nh6 (16...cb4 17.ab4 (17.Bg4 bc3 18.Rfd1 c2+–) 17...f5 18.ef5+–) 17.bc5 Bc5 18.Ba5 Nf7 (18...f5 19.Rac1 Nd7 20.ef5+–) 19.Rac1 Nd7 20.Rfd1 0–0 21.Bd7 Bd6 22.Bf5 g6 23.Bg4 Kg7 (23...Ba3 24.Rc6+–) 24.Bb6 Raa8 (24...Rb7 25.Rc6+–) 25.Rc6 h5 (25...Ba3 26.Rc7 Qe8 27.Bd7+–) 26.Be6 Rab8 (26...Ba3 27.Rc7 Rad8 28.Re7 Rd5 29.Rf7 Rf7 30.ed5+–) 27.Bf7 Rf7 (27...Rb6 28.Rb6 Bc7 29.Rb7 Rf7 30.Rc1+–) 28.Rd6 Rb7 (28...Qb7 29.Qe6 Qe7+–) 29.Bd8 Qf8 30.Bf6! Rf6 31.Qb7 Kh6 32.Rf6 Qf6 (32...Qg8 33.Ne5 Qg7 34.Qg7 Kg7 35.Rg6 Kh8 36.Rb6 Kg8 37.Rd7 b4 38.Rb8) 33.Rd7 g5 (33...Qh8 34.Qc7 Qg8 35.Qe5 g5 36.h4 g4 37.Qf4 Kg6 38.Ne5) 34.Rh7 Kg6 35.Ne5! Qe5 (35...Qe5 36.Qf7 Mate attack) 36.Qf7 1–0. Pierre – Latona, internet, 2019. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 d4 4.d3 Nf6 5.Nd2 b5)

5.Nd2 c5 6.c3 Bd6 7.bc5 Bc5 8.cd4 Bd4 9.Bd4 Qd4 10.Ngf3 Qd5 11.g3 0–0 12.Bg2 Nc6 13.0–0 Re8 Black prepares e4 14.Rb1 e4 15.Nh4 g5 16.Ne4 Ne4 17.Be4 Re4 18.de4 Qd1 19.Rfd1 gh4 20.gh4 b6 (better is 20...Kh8!?+=) 21.Rbc1+/– Ne5?? (better is 21...Bb7 22.Rd7 Na5+/–) 22.Rd8+– Kg7 23.Rcc8 Rc8 24.Rc8 Ng6 (24...h5 25.Kg2+–) 25.Rc7 Nh4 (25...a5 26.Rb7+–) 26.Ra7 Ng6 27.Rb7 Nf4 28.Kf1 Ne6 29.Rb6 Nc5 30.e5 Ne4 31.a4 Nc5 (31...Nd2 32.Kg2 Nc4 33.e6 fe6 34.Re6+–) 32.a5 Nd7 (32...h5 33.Rc6 Nd7+–) 33.e6 fe6 34.Rb7 Kf6 35.Rd7 Ke5 36.a6 1–0. Janek – Larry, internet free game, 2017.

5.Nd2 Nc6 6.Ngf3 Be7 (6...Bd6 7.b5 Ne7 8.c3 dc3 9.Bc3=+) 7.Nc4 (7.b5 Nb8=) 7...0–0 (7...Qd5 8.e3=+) 8.Nce5 (8.b5 e4 9.de4 Nb8+/–) 8...Ne5= 9.Ne5 Bd6 (9...a5 10.c3=) 10.Nf3 c5 11.bc5 Bc5 12.c4 Qa5 13.Qd2 Qd2 (better is 13...Qb6!?=) 14.Nd2 Be6 (14...Rd8 15.Nb3 Bb6 16.c5+–) 15.g3 (15.Nb3 Bd6+–) 15...a6? (15...Rfd8 16.Bg2 Rab8 17.Nb3+/–) 16.Bg2 Rab8? 17.Nf3 Bb6? 18.Nd4+– Ba5 19.Kf1 Bb6 20.Ne6 fe6 21.Rb1 Ng4 22.e3?? Rf2–+ 23.Ke1 Rg2 24.Bg7 Kg7 25.Rb6 Kf7 26.Rf1 Ke7 27.e4 Nh2 28.Rf4 Rg3 29.Rh4 0–1. ahmed sharkawy_1 – nandy conure, ChessWorld.net, 2005.

5.Nd2 Nd5 6.Ngf3 Bd6 7.Nc4 0–0 8.Nfe5+= Nc3 (8...b5 9.Nd6 Qd6 10.Bd4+–) 9.Bc3 dc3 10.e3 b5 (10...Be5 11.Ne5 Be6 12.d4+–) 11.Nd6+– cd6 12.Nf3 Bg4 13.d4 a6 14.Be2 Nc6 15.0–0 a5 (15...Ne7!?+–) 16.h3 Bf3 (16...Bd7 17.Bb5 ab4 18.ab4+–) 17.Bf3 d5 18.Qd3 ab4? (18...Qd6+–) 19.Qb5 Ne7 20.ab4 Rb8 21.Qc5 Rc8 22.Qa5 Qd7 (22...Ra8 23.Qd8 Rfd8 24.b5+–) 23.b5 g6 (23...Rb8 24.Rfb1+–) 24.b6 Ra8 (24...Rb8+–) 25.Qa8 Ra8 26.Ra8 Kg7 27.Rb1 Qb7 28.Ra7 (28.Ra7 Qb8 29.Re7+–) 1–0. Pierre – Mannaher, internet, 2020.

5.Nd2 Bd6 6.Ngf3 Bg4 7.Nc4 Bf3 8.gf3 0–0 9.Bg2 c6 10.c3 Bc7 11.0–0 (11.Rg1 Re8+=) 11...Nh5 (better is 11...Nd5!? 12.cd4 ed4 13.Bd4 b5+=) 12.cd4= ed4 13.e3 b5 14.Na5 Qd6 (better is 14...de3!? 15.fe3 Bb6=) 15.f4+= Exerts pressure on the backward pawn 15...Nf4 (better is 15...Ba5!? 16.ba5 g6+=) 16.ef4+/– (16.Bd4?? Ne2 17.Qe2 Qh2) 16...Qf4 17.Qh5 g6 18.Qh3 Re8? (better is 18...Ba5 19.ba5 Rd8+–) 19.Rae1 (19.Nc6 Nc6 20.Bc6 Rad8 21.Be8 Re8+–) 19...Re1 20.Re1 Ba5 (20...f5 21.Re8 Kf7+–) 21.Bc1 Qg5 (21...Qc1 22.Qc8 Kg7 23.Rc1+–) 22.Re8 Kg7 23.Bg5 1–0. Speedy – wernt, internet, 2017.

5.Nf3 Bd6 6.e4 b6 (6...0–0 7.c3=+) 7.Be2 (7.c3 c5=) 7...0–0 (7...Nbd7 8.c3 c5 9.bc5 bc5 10.Nbd2=) 8.0–0 (8.c3 dc3 9.Nc3 a6=) 8...Nbd7 (8...a6 9.c3 dc3 10.Bc3=) 9.Qd2 (9.c3!?=) 9...c5 10.c3 dc3 11.Bc3 cb4 (11...Qe7!?=+) 12.ab4= b5 (12...Qe7 13.Na3=) 13.Qg5 (13.Rc1 a6+=) 13...Re8 (13...Be7 A) < 14.Ne5 Ne4 15.Qh5 Nc3 16.Nc3 A1) < 16...Bb4 17.Nc6 (< 17.Nb5 Ne5 18.Qe5 Bb7=+) 17...Qf6 18.Nb5=; A2) 16...Ne5 17.Qe5 Bf6=+; B) 14.Be5?! Ne5 15.Qe5 Bb4+=; C) 14.Qe3+=) 14.Nbd2 (better is 14.Na3!? Rb8 15.Rfc1+=) 14...h6=+ 15.Qg3 (15.Qh4 Nf8 16.Qg3–/+) 15...Nh5–/+ 16.Qh4 Qh4 17.Nh4 Nf4 18.Rae1 Ne2 19.Re2 Bc7 20.Re3 a5 21.Rg3 g5 22.Nf5 Kh7 23.Nf3 ab4 24.Bb4= Ba5 25.Ra1+/– Nb6? 26.Rh3?? Bf5 27.Ng5 Kg6 28.ef5 Kg5 29.f3?? Bb4–+ 30.Rg3 Kf5 31.Rb1 Bc5 32.Kf1 Ra5 33.Rc1 Be3 34.Re1 Bf4 35.Rh3 Rea8 36.Rh5 Kg6 37.g4 Ra1 38.Ra1 Ra1 39.Ke2 b4 40.d4 b3 41.de5 b2 (42.Rh6 Kh6 43.g5 Kh5 44.Kd3 b1Q 45.Kd4 Qb4 46.Kd3 Qc4#) 0–1. Matthias – Andylein1989, mySchach.de, 2005.

4.e3 a6

5.Bc4 de3 6.Qh5 ef2 7.Kf2 =.

5.Bc4 Nf6 6.Nf3+= Nc6 7.0–0 Bg4 8.h3 Bh5 9.g4 Ng4 10.hg4 Bg4 11.Be2 Bd6 12.Nh2 Bh3–/+ 13.Re1 f5 14.Kh1= Qh4 15.f4 0–0–0 16.Rg1 ef4 17.ed4= Qf2 18.Qe1?? Bg2!!–+ (19.Rg2 Qe1 20.Rg1 Qe2–+) 0–1. clochard (2200) – marv (2365), net–chess.com, 2004.

5.ed4 ed4 6.Nf3 c5 =.

5.ed4 ed4 6.Nf3 Nc6!? 7.Bc4 Nh6 =.

5.ed4 ed4 6.Nf3 Bg4 7.Be2+/– Bf3 8.Bf3 (worse is 8.gf3 Nc6 9.Bc4 Bd6–/+) 8...Nc6 9.0–0 Be7 10.Re1 Nf6 11.Qe2 0–0? (better is 11...h6+–) 12.Bc6 bc6 13.Qe7 Re8 (13...Qd5 14.Qc7 Rfe8 15.Rc1+–) 14.Qd8 Rad8 15.Re8 Re8 16.Kf1 Nd5 (16...c5 17.bc5 Rd8 18.d3+–) 17.Bd4 Re4 18.Be3 Rc4 19.Nc3! Nc3 20.dc3 Rc3 21.g3 Rc2 22.Rc1 Ra2 (22...Rc1 23.Bc1 f6 24.Bf4+–) 23.Rc6 Ra3 24.Rc7 h6 25.Bc5 Ra4 26.Ra7 f6 27.Ra8 Kh7 28.Kg2 Ra2 29.h4 Kg6 30.Kf3 h5 31.Ke4 f5 32.Kd5 Kf6 33.Kc6 g5 34.hg5 Kg5 35.Kb6 Kg4 36.Ra6 Rc2 37.Ra4 Rc4 38.Kb5 Re4 39.Ra8 f4 40.gf4 Rf4 41.Rh8 h4 42.Kc6 Rf6 43.Kd5 Rf5 44.Ke4 Rf4 45.Ke3 Rc4 46.Rg8 Kh3 47.Kf3 Kh2 48.Bd6 Kh3 49.Rh8 Rc3 50.Ke4 Rc4 51.Kd5 Rg4 52.b5 Kg2 53.f4 h3 54.b6 Rg7 55.Kc6 h2 56.b7 Rb7 57.Kb7 h1Q 58.Rh1 Kh1 59.f5 Kg2 60.f6 Kf3 61.f7 Ke4 62.f8Q Kd5 63.Qe7 (63.Qe7 Kd4 64.Qf6 Ke3 65.Qe6 Kd4 66.Qe2 Kd5 67.Qe5 Kc4 68.Qe4 Kb3 69.Qd3 Kb2 70.Be5 Kc1 71.Qe2 Kb1 72.Qb2; 63.Qf4 Ke6 64.Qe5 Kf7 65.Qf5 Kg7 66.Be5 Kh6 67.Qg4 Kh7 68.Qg7) 1–0. Fournier,Frederic (1850) – adricazar (1825), Active, 2011.

5.Nf3 Nc6 6.Bc4 Bg4 7.h3+= Bh5 8.g4 Bg6 9.ed4 ed4 10.Qe2 Be7 11.0–0 Nf6 12.d3 0–0 13.Nbd2 b5 14.Bb3 Re8 15.Qd1 h6 16.Re1 Nh7 17.Ba2 Bf6 18.Nb3 Ng5 19.Ng5 hg5 20.Qf3 Qd7?? 21.Nc5+– Qd6 22.Nb7?? Qd7 23.Nc5 Qd6 24.Re8?? Re8= 25.Na6 Ne5 26.Qb7 c6 27.Kg2 Re7 28.Qb8 Kh7?? 29.Qd6+– Rd7 30.Qb8 Re7 31.Nc5 Kh6 32.Qa8 Bh7 33.a4 ba4 34.Qa4 g6 35.Bd4 Bg7 36.Be5 Re5 (37.Rd1 Re7+–). rommeltdf (1800) – jhforry (1805), net–chess.com, 2002.

5.Nf3 de3 6.Ne5 ef2 7.Kf2 =.

5.Nf3 e4 6.Nd4+/– Nf6 7.d3 c5 8.bc5 ed3 9.cd3 Bc5 10.Nd2 0–0 11.Be2 Nc6 (11...Bd4 12.Bd4 Nc6 13.Bf6 Qf6 14.d4+/–) 12.Nc6+– bc6 13.0–0 Bb7 (13...Bd6 14.Qc2+/–) 14.Qc2+– Bd6 15.Rab1 Rb8 16.Nc4 Qe7 (16...Bc7 17.Bd4 Bc8 18.Rb8 Bb8 19.Qa4+–) 17.Nd6 Qd6 18.Bd4 Nd7 19.Ba7 Qa3 20.Rb3 Qa4 (20...Qd6+–) 21.Bb8 Rb8 22.Qb2 Nc5 23.Rb6 Qh4 24.d4 Qf6 (24...Re8 25.dc5 Bc8+–) 25.dc5 Qd8 (25...Qe7 26.Ba6 Qc5 27.Rb7 Rb7 28.Qb7+–) 26.Rb7 Ra8 27.Rd1 Qe8 28.Bc4 Rd8 29.Bf7 Kf8 30.Rd8 (30.Rd8 Qd8 31.Bh5 Qd1 32.Bd1 Ke8 33.Qe5 Kd8 34.Qb8 mate) 1–0. Fournier,Frederic (1640) – M6artti Luukko, Redhotpawn.com, 2012.

5.h3 de3 6.Be5 Nc6 7.Bb2 ef2 8.Kf2 =+.

5.h3 Nf6 6.Nf3 e4 7.Nd4+= c5 8.bc5 Bc5 9.Be2 b5 10.f3 ef3 11.Bf3+/– Ra7 12.Rf1 Re7 13.Kf2 Ne4+/– 14.Be4 Re4 15.Nc3?? Bd4 16.ed4=+ Rd4 17.Re1 Be6=+ 18.d3 0–0 19.Ne4 Rd5=+ 20.Rf1 Rf5 21.Kg1=+ Qb6 22.Kh1 g6?? 23.Nf6 Rf6 24.Rf6 Nd7 25.Rf1 Qb7 26.Qf3 Bd5 27.Qg3 Re8 28.Rae1 Rc8 29.Rf2 h5? 30.Qe3 f6 31.Qh6 Rc7 32.Qg6 Kh8 33.Re8 (33...Nf8 34.Rf8 Bg8 35.Qg8) 1–0. thedesertfox (1940) – andrewgb (1830), net–chess.com, 2004.

4.e3 c5

5.Bb5 Bd7 6.Qe2 Qc7 7.ed4 cd4 8.Bd4 Bb5 9.Qb5 Nc6 10.Bb2 Nf6 11.Nf3 Bd6 12.0–0 0–0 13.Nc3 e4 14.Ng5 Nd4 15.Qa4 Bh2 16.Kh1 Qe5 17.Qa5 Qf4 18.Nh3 Qd6 19.Rae1 Nc2 20.Ne4 Ne4 21.Re4 Qd3 22.Rh4 Bg3 23.fg3 Qf1 24.Kh2 Ne1 25.Nf4 Rfd8 26.Qg5 Nf3 27.gf3 Rd2 white resigned 0–1. cristero (2485) – manumisra (2310), net–chess.com, 2014.

5.Nf3 a6 6.Ne5+/– Bd6 (6...Qe7 7.Nc4 (worse is 7.ed4 f6+=) 7...Qe6 8.bc5 Bc5 9.Qh5+/–) 7.Nc4 Nc6 8.Be2 Nf6 9.0–0 0–0 10.d3 Be5? (10...cb4 11.ed4 ba3 12.Nba3+=) 11.e4 (11.Ne5 Ne5 12.bc5 Nc6+–) 11...b5 (better is 11...Bf4 12.bc5 Nd7+=) 12.Ncd2?? (12.Ne5!? Ne5 13.bc5+–) 12...Bf4 (12...cb4!? 13.f4 Bd6=) 13.Nf3 (13.bc5 Qe7+/–) 13...h6 (13...cb4 14.ab4 Qd6 15.c3+=) 14.g3 (14.bc5 Nd7 15.g3 Be5 16.Ne5 Nde5+–) 14...Be5? (better is 14...Bd6!?+=) 15.Ne5+/– Ne5 16.Nd2 (16.bc5 Bh3 17.Re1 Re8+–) 16...c4? (better is 16...cb4!? 17.ab4 Nc6+/–) 17.dc4+– bc4 18.c3?? (better is 18.Nc4 Nc4 19.Bc4 Ne4 20.Qd4 Qd4 21.Bd4+–) 18...d3= 19.Bf3 Be6 20.a4 Bg4? 21.Bg4+– Nfg4 22.Kg2 Rb8 23.h3 Nf6 24.Re1 Re8 25.h4 Neg4 26.a5 Ne5 27.Nf3 Nfg4 28.Bc1 Re6 29.Bf4 Rb5? 30.Be5 Ne5 31.Ne5?? Rbe5+= 32.Kf3 d2 33.Re3+= f5 34.Ra2= g5? 35.Rd2+– Qf8 36.Rd7 Re7 37.Re7 Qe7 38.ef5 gh4 39.g4 Re3 40.Kg2 Rc3 41.Qd5 Kf8 42.Qa8 Kg7 43.Qa6 Qe4 44.Kg1 Qg4 45.Kf1 Rc1 0–1. pieeater – 488, ChessWorld.net, 2012.

5.Nf3 Nc6 6.b5 Na5 7.Ne5 Bd6 8.ed4 cd4 9.Bd4 Nf6 10.Be2 0–0 11.Nc3 Re8 12.f4 Be5 13.Be5 (13.fe5?! Qd4 14.ef6 Qf6+=) 13...Nd5 14.0–0 Nc3 15.Bc3 Qb6 16.d4 Bf5 17.Bd3 Bd3 18.Qd3 (18.cd3?! Rac8 19.Ba5 Qa5+/–) 18...a6 19.Rab1 ab5 20.Rb5 Qa6 (20...Qc7+–) 21.Ba5 1–0. b4_player – hillary, internet, 2013.

5.Nf3 e4 6.Ne5 de3 7.Bb5 Ke7 8.de3 Qd1 9.Kd1 =.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 Nd7 7.h3 Bh5? 8.Bb5 Bd6?? 9.g4+– Bg6 10.0–0?? Ne7 11.ed4 (11...cd4 12.c3=+; better is 11.bc5 Bb8 12.ed4+/–) 1–0. bicycle – willow27, ChessWorld.net, 2007.

5.Nf3 Bg4 6.h3 Bf3 7.Qf3 Nc6 8.ed4 (8.b5 Na5+=) 8...cd4 9.Bc4 (9.b5 Na5+=) 9...Nf6= 10.0–0 Bd6 11.b5 Na5 12.Bd3 0–0 13.Re1 Re8 14.a4 b6 (14...Rc8 15.Na3=) 15.Na3 Rb8 (15...Rc8 16.Bf5 Rc7 17.Re2=) 16.Re2 Nb7 17.Nc4 Bc5?? (better is 17...Nc5 18.Nd6 Qd6=) 18.Re5 (18.Ne5 Qd5 19.Qd5 Nd5+–) 18...Nd6 (18...Qc7 19.Qg3 Re5 20.Qe5 Qe5 21.Ne5+–) 19.Re8 Qe8 (better is 19...Nfe8 20.Ne5 Qh4+–) 20.Nd6 Bd6 21.Bd4 Be5 (21...Nd7+–) 22.Re1 Nd7 (22...Bd4 23.Re8 Re8 24.g4+–) 23.Qe4 f6 24.Qh7 Kf8 25.Bc4 Qc8 26.Be5 Ne5 27.Qg8 Ke7 28.Qg7 Kd6 29.Qf6 Kc5 30.Qe5 Kc4 31.Re4# 1–0. Wall,Bill – Brown,James, chess.com, 2010.

5.bc5 Bc5

6.Bb5 Bd7 7.ed4 ed4 8.a4 Qe7 9.Ne2 Nf6 10.0–0 0–0 11.Nd4+= Bd4 12.Bd4+/– Ng4 13.Bd7 Qd7+= 14.Bb2 Nc6 15.Ra3 Qd6?? 16.Qg4+– Nb4 17.Qg7# 1–0. mrkt – sebbagh, kurnik, 2007.

6.ed4 ed4 7.Nf3 Qb6 8.Qe2 Be6 9.Qb5 Nc6 10.Qb6 Bb6 11.Bb5 Rd8 12.a4 a6 13.Be2 Nf6 14.0–0 0–0 15.Na3 Rfe8 16.Rfe1 Ng4 17.d3 (17.Nc4!? Bc5 18.Ng5+=) 17...Ba5–/+ 18.Rec1 Nge5 (18...b6 19.Ng5 Bc8 20.Bg4 Bg4 21.Nc4–/+) 19.Kf1 Bg4 20.Ne5 Be2 21.Ke2 Ne5 22.Kf1 Re6 23.f4 (better is 23.Rcb1–/+) 23...Bd2?? (better is 23...Rf6–/+) 24.fe5+= Bc1 25.Rc1 Re5 26.Nc4 Rf5 27.Kg1 b5 28.ab5 ab5 29.Nd2 f6 30.Nf3 Rfd5 31.Re1 Kf7 32.Re4 f5 33.Rd4 Rd4 34.Nd4 Rd5 35.Kf2 g5 36.h3 h5 37.g3 Rc5 38.Kf3 Ke7?? 39.Ba3 g4 40.hg4 fg4 41.Kf4 Kd6 42.Bc5 Kc5 43.Ne2 Kb4 44.Kg5 Ka3 45.c3 Kb3 46.Kh5 Kc2 47.Kg4 Kd3 48.Kf3 Kc4 49.Ke4 b4 50.cb4 Kb4 51.g4 Kc5 52.Ke5 Kc6 53.Ke6 Kc7 54.g5 Kd8 55.Kf7 Kd7 56.g6 (56.g6 Kd6 57.g7 Ke5 58.g8Q Ke4 59.Qe8 Kd3 60.Nf4 Kc3 61.Qe4 Kb3 62.Ne6 Kc3 63.Qd4 Kb3 64.Qc5 Ka2 65.Nd4 Ka1 66.Qc3 Ka2 67.Qb3 Ka1 68.Nc2) 1–0. Fournier,Frederic (1885) – Saingier,Christophe (1800), FRA Ch (Team) N4 Senlis–Chauny–SaintQue, 2006.

6.ed4 ed4 7.Nf3 Be6 8.Bb5= Nc6 9.0–0 (9.Qe2 Qd7+=) 9...Nf6 10.d3 Qb6 11.c4 dc3 12.Bc6 Qc6 13.Nc3 0–0 0–1. Fournier,Frederic (2065) – Ym_my (1845), Chess.com (Tournoi ferme), 2012.

6.Be2 a6 7.ed4 ed4 8.Nf3 Nc6 9.0–0 Nf6 10.Re1 0–0 11.Bd3 Bg4 12.Be2? Bf3?? 13.Bf3=+ Re8 14.d3 Qd7 15.c3 Re1 16.Qe1 Re8 17.Qd2 h6 18.cd4 Bd4 19.Bc6 bc6 20.Nc3 Ng4 21.Rf1 Qf5 22.Ne4? Bb2?? 23.Qb2=+ Ne5 24.Qd4= f6 25.Nd6 Qd7=+ 26.Qc5 Nd3 27.Qc4= Kh8?? 28.Qd3?? a5?? 29.Rd1 Rb8 30.Qg6 Rf8 31.Qf5 Qf5 32.Nf5 Re8 33.Kf1 c5 34.Rd7 c4 35.Ng7 Kh7 36.Ne8 Kg6 37.Rc7 h5 38.Rc4 h4 39.Rh4 f5 40.f4 Kf7 41.Nd6 Kg6 42.g4 fg4 43.Rg4 Kf6 44.h4 (44...Ke6 45.Rg6 Kd5 46.h5+–) 1–0. dragonpower (2135) – valerypavlovich (2060), net–chess.com, 2003.

6.Be2 Qb6 7.Qc1 =+.

6.ed4 Bd4

7.c3?? Bb6 8.Nf3 Bg4 (8...Bf2 9.Kf2 Qb6 10.d4 Qb2 11.Nbd2+=) 9.Be2 (9.Qa4 Bd7 10.Qe4 Nc6+=) 9...Nf6 (better is 9...Bf2!? 10.Kf2 Qb6 11.d4 Qb2+=) 10.Ne5= Qe7?? (10...Bf2 11.Kf1 Be6 12.Bb5 (worse is 12.Kf2 Qb6 13.d4 Ne4 14.Ke3 Qb2–/+) 12...Kf8 13.d4=) 11.d4 Nbd7? 12.Nd7?? Nd7+= 13.Nd2 0–0 14.f3 Bf5 15.0–0 Rfe8 16.Bc4 Ne5 17.Kh1 Nc4 18.Nc4 Rac8 19.Nb6+/– ab6 20.Re1 Qh4 21.Qd2 h6 22.Re8 Re8 23.g3 Qd8 24.Re1 Re1 25.Qe1 Qd5 26.Kg2 Qa2 27.Qc1 h5 28.h3 Qe6 29.g4 hg4 30.hg4+/– Qe2 31.Kg3 Bg6 32.c4+– Bd3 33.c5 bc5 34.dc5 Qe3?? 35.Qe3+– (35.Qe3 Bb5 36.Qg5 f6 37.Bf6 Kf7 38.Qg7 Ke6 39.Qe7 Kd5 40.Qd6 Kc4 41.Qd4 Kb3 42.Qc3 Ka4 43.Qb4) 1–0. Fournier,Frederic – afar, Active, 2008.

7.c3?? Bf2!? 8.Kf2 Qb6 9.d4 Qb2 10.Nd2 ed4 –+.

7.c3?? Bf2! 8.Kf2 Qh4?? 9.g3+– Qe7 10.Bg2 Nf6 11.Ne2 (11.Nf3 Ne4 12.Kg1 Nc5+–) 11...0–0 (better is 11...Ng4!? 12.Ke1 Qf6+/–) 12.Re1 Bg4 (12...Ng4 13.Kg1 Qf6 14.Bc1 Qf2 15.Kh1+=) 13.Kg1 (13.d4 Re8 14.Qd2 Bh3+–) 13...e4 14.Qc2 Qc5 15.Kh1?? (15.Nd4 Nc6 16.Qb3+– (16.Be4 Rae8 17.Qb3 Ne4–+)) 15...Qf2–/+ 16.Nd4?? (better is 16.Rf1 Qe2 17.Kg1–/+) 16…Qe1 (16...Qe1 17.Bf1 Qf1 mate) 0–1. Fournier,Frederic (1730) – witals (1820), ChessOK.com, 2012.

7.Bd4 ed4 8.Nf3 Nc6 9.d3 (9.Bb5!?=) 9...Nf6+= 10.Nbd2 0–0 11.Be2 Be6 12.0–0 Qc7 13.Re1 Rac8 14.Qb1 h6 15.Nb3 Bb3 16.cb3 Nd5 17.b4 Nc3 18.Qc2 Rfe8 19.Bf1 Ne5 (19...Qf4 20.Qb2–/+) 20.Ne5 (better is 20.Nd4!? Qd6 21.Nf5+=) 20...Re5–/+ 21.Re5 Qe5 22.Re1?? (better is 22.Rc1–/+) 22...Qe1–+ 23.Qb3 (23.g3 Re8 24.Kg2–+) 23...Ne2 24.Kh1 Qf1 0–1. Fournier,Frederic (1660) – porelchico (1790), Active, 2006.

7.Bd4 Qd4 8.Nc3 a6 9.Nf3 Nc6?? 10.Nd4+– Nd4 11.Bd3 Be6 12.0–0 Nf6 13.Ne4 Nd7 14.c3 Nc6 (14...Nb3 15.Rb1 Nbc5 16.Bc2+–) 15.Nd6 Ke7 16.Nc4 (better is 16.Nb7!? Ra7 17.Be4 Rb7 18.Bc6 Rc7 19.Bd7 Rd7+–) 16...b5 17.Ne3 Nc5 18.Qc2 g6 19.Be4 Bd7 (19...Rac8 20.Nd5 Bd5 21.Bd5+–) 20.Bc6 Bc6 21.Rfe1 (21.d4 Be4 22.Qe2 Rhd8+–) 21...Rhd8 (21...Be4 22.Qd1 Nd3 23.Rf1+–) 22.Rad1 (22.Ng4 e4 23.d4 Nd7+–) 22...f5 (22...Nd3 23.Rf1+–) 23.d4 Be4 24.Qb2 (better is 24.Qe2!? Na4 25.Rc1 Nc3 26.Rc3 ed4 27.Rc7 Kd6 28.Rh7 Rac8+–) 24...Nd3 25.de5 (25.Rd3 Bd3 26.Qb4 Ke6 27.Qb3 Kf6 28.de5 Ke5 29.Ng4 Kd6 30.Qb4 Kd7 31.Re7 Kc6 32.Ne5 Kb6 33.Re6 Kc7 34.Qe7 Kc8 35.Rc6 Kb8 36.Qc7) 25...Nb2–+ 26.Rd8 Rd8 (26...Kd8?! 27.Re2 Na4 28.f3–+) 0–1. Fournier,Frederic (1745) – sgera, ChessOK.com, 2013.

7.Bd4 Qd4 8.Nc3 a6 9.Nf3 Qd6 10.Bc4 Nf6 11.0–0 0–0 12.Re1 Nc6 13.Ne4 Ne4 14.Re4 Bf5 15.Re1 Rac8 16.d3 b5 17.Bb3 Bg4 18.h3 Bh5 19.g4 Bg6 20.Qe2 Rfe8 21.Rab1 Kf8 22.Kg2 Nd4 23.Nd4 ed4 24.Qd2 Qc6 (24...Qa3!? 25.f4 Re1 26.Qe1 h6–/+) 25.Kg1+= h5 (25...Kg8 26.Re8 Re8 27.Re1 Re1 28.Qe1=) 26.Re8= Re8 27.Qf4 hg4 28.hg4 Qd7 29.f3 Re3 30.Kf2+= Ke8 31.Re1 Re1 32.Ke1 Kd8 33.Qb8 Qc8 34.Qc8 Kc8+= 35.Kf2 Kd7+= 36.Bd5 Kc7 37.f4 f6 38.Kf3 Be8?? 39.Ke4+– Bd7 40.f5 Kb6 41.Kd4 a5 42.c4 b4 43.ab4 ab4 44.c5 Ka5? 45.Kc4 Ka4?? 46.c6+– Bc8 47.Kc5 Ka3 48.d4 b3 49.Bb3! Kb3 50.d5 Kc3 51.d6 Kd3 52.d7 (52.d7 Bd7 53.cd7+–) 1–0. Fournier,Frederic (2110) – panaflor (1965), Active (5/3), 2005.

5.ed4 cd4

6.Bb5 Bd7 +=.

6.Nf3 Bd6 7.Bc4 (7.Bb5 Nd7=) 7...Bg4 (7...Nf6 8.c3 Bg4 9.h3 Bf3 10.Qf3=) 8.Bd5 (8.h3 Bh5=) 8...Nc6 (8...Qc7 9.h3 Bh5 10.g4=+) 9.h3 (9.Qe2 Qe7=) 9...Bf3 (9...Bf5 10.Qe2 Nge7 11.Bc6 Nc6 12.Bd4=+) 10.Bf3 (10.Qf3 Qc7=) 10...Nf6 11.c3 (11.0–0 0–0=) 11...0–0 (11...e4 12.Bh5–/+) 12.0–0 (12.cd4!? Re8 13.Bc6 bc6 14.0–0 ed4 15.Bd4 Bb4 16.Be3=+) 12...e4–/+ 13.Bg4 dc3 (13...Ne5 14.cd4 Nfg4 15.de5 Ne5 16.Be5 Be5 17.Nc3=+) 14.Nc3=+ Ng4 (14...Re8 15.Be2=+) 15.Qg4 (better is 15.hg4 Be5 16.Re1=+) 15...Ne5 (better is 15...f5 16.Qh5 Be5–/+) 16.Qe4+= f5? (better is 16...Qd7!?+=) 17.Qb7 (17.Qd5 Kh8 18.Nb5 Nf7 19.Qb7 a5+–) 17...Nd3 18.Qd5 Kh8 19.Qb3 Nb2 20.Qb2+– Be5 21.Rac1 Rc8 22.Qa2 Qf6 23.Nd5 Qf7 24.Rfe1 Rc1 25.Rc1 Rd8 26.Rc5 Bd4 27.Rc7 Qe8 28.Qc4?? Be5 29.Ra7 Qh5? 30.Ne3 f4 31.Ng4 h6 32.Ra5 Re8 33.Ne5 Re5 34.Re5 Qe5 35.Qc3 Qe1 36.Kh2 Qf2 37.Qc8 Kh7 38.Qc5 Qg3 39.Kh1 Qe1 40.Qg1 Qd2 41.Qf1 Qe3 42.Qf3 Kg8?? 43.Qe3 fe3 44.Kg1 Kf8 45.Kf1 Ke8 46.Ke2 Kd7 47.Ke3 Kc6 48.Kd4 Kb5 49.Kd5 (49...Kb6 50.a4+–) 1–0. mgriffin – clavecinist, net–chess.com, 2001.

6.Nf3 f6 7.Bc4 Qd6 8.0–0+= Be6? 9.Be6+– Qe6 10.Qe2 Nc6 11.Nd4! Nd4 12.Bd4 Ne7 13.Re1 Ng6 14.Bb2 Bd6 15.d4 0–0 16.de5 fe5 17.Nd2 Rf5 18.Qc4 Re8 19.Qe6 Re6 20.Ne4 Bc7 21.g3 h5 22.h4 Bb6 23.c4 Bd4 24.Bd4 ed4 25.Ng5 Ree5 26.Re5+= Ne5 27.c5 Nc4+= 28.a4 d3 29.Kf1 Ne3= 30.Ke1?? Nc2–+ (31.Kd2 Na1 32.Kd3 Rf2–+) 0–1. Urbaniak,Jozef – Roczniak,Jan, Poland (year?).

6.Nf3 f6 7.Bc4 Bg4 8.0–0 =.

6.Nf3 f6 7.Bc4 Bg4 8.d3 a6 9.Nbd2 Nc6 10.h3 Bf5 11.0–0 Nh6 12.Re1 Be7 13.c3 (better is 13.Nh4 Bd7 14.Qh5 Kf8 15.Bc1=) 13...Qd7?? (better is 13...dc3 14.Bc3 b5+=) 14.cd4+/– Nd4 (14...ed4!? 15.b5 ab5 16.Bb5 0–0+–) 15.Nd4+– ed4 16.Nf3 0–0–0? 17.Rc1 Kb8 18.Qe2 Rhe8 19.Be6 Be6 20.Qe6 Qe6 21.Re6 Nf5 22.g4 Nd6 23.Bd4 Nb5+/– 24.Bb2 Rd3= 25.Kg2 Na3?? 26.Ba3+– Ra3 27.Rce1 Rc8 28.Re7 Rc7 29.Nd4 Rd3 30.Rc7 Kc7 31.Ne6 Kb6 32.Ng7 Rb3 33.Re4 1–0. Fournier,Frederic (2000) – mingolo (1875), Echecs21, 2003.

4.e3 Nc6

5.b5 Na5 6.ed4 ed4 7.Qe2 Be6 8.Qe5 =.

5.b5 Na5 6.ed4 ed4 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Bf3 9.Bf3 (worse is 9.gf3 Nf6+=) 9...Nc4? (better is 9...Qe7!? 10.Be2 0–0–0=) 10.Qe2 Qe7 11.Qe7 Be7 (11...Ne7!? 12.Bd4 Nf5+/–) 12.Bd4+– (12.Bb7?! Rd8 13.Ra2 Rd6+/–) 12...Nf6? (better is 12...Bf6 13.Bf6 Nf6 14.Bb7 Rb8+–) 13.0–0 (better is 13.Bb7 Rd8 14.Bc6 Nd7 15.Bg7+–) 13...0–0–0+/– 14.Bc3 Nd5 15.Bd5 Rd5+/– 16.d3 Ne5 17.Re1 Bf6 18.a4 Ng4 19.Bf6 Nf6 20.Nd2 Re8 21.Re8 Ne8 22.Nf3 f6 23.Rd1 g5 24.c4 Rd6 25.d4 g4 26.Nh4 Ng7 27.f4 gf3 28.Nf3 Nf5 29.Rd3 c5 30.d5 a6 31.g4 Ne7 32.Nh4 ab5 33.ab5 Ng6 34.Ng6 hg6 35.Re3 Kd8 36.Kf2 Kc7 37.Kf3 Kb6 38.Re6 Re6+/– 39.de6 Kc7 40.Ke4 Kd6 41.e7! Ke7 42.Kd5 f5 43.gf5 gf5 44.Ke5 Kf7 45.Kf5 Kg7 46.h4 Kh6 47.Ke5 Kh5 48.Kd5 Kh4 49.Kc5 Kg5 50.Kb6 Kf6 51.Kb7 Ke7 52.c5 Kd7 53.c6 Kd8 54.c7 Kd7 55.c8Q (55.c8Q Kd6 56.b6 Ke5 57.Qc5 Ke4 58.Kc7 Kf4 59.b7 Ke4 60.b8Q Kf3 61.Qbf8 Ke2 62.Qff2 Kd3 63.Qfe3) 1–0. Fournier,Frederic (2015) – bruneitor (1825), Echecs21, 2003.

5.b5 de3 6.bc6+/– ef2 7.Kf2 Bc5 8.d4! Qf6 (8...Bd4 9.Bd4 Combination; 8...ed4 9.Nf3 Decoy) 9.Nf3 ed4 10.Bd3 (10.Bd4 Qc6 11.Nc3 a6+–) 10...Bg4 11.Re1 Ne7 12.Nbd2 0–0? (better is 12...Qc6!? 13.Nb3 0–0–0+–) 13.Ne4 (better is 13.cb7 Rad8 14.Ne4+–) 13...Bf3?? (13...Qc6 14.Nc5 Bf3 15.Qf3 (15.gf3?! Qc5 16.Be4 Rad8+=) 15...Qc5 16.Qe4+–) 14.Qf3 (better is 14.Nf6 gf6 15.Qf3+–) 14...Qf3? (14...Qc6 15.Nc5 Qc5+–) 15.gf3 (15.Kf3!? Bb6 16.cb7 Rab8+–) 15...Bb6 16.cb7 Rab8 17.Nf6! gf6 18.Re7 Rb7 19.Rg1 Kh8 20.Re4 c5 21.Bc1 Bd8 22.Bh6 Rg8 23.Rg8 Kg8 24.Re8 1–0. Fournier,Frederic (1900) – PERROLUKY, Active, 2011.

5.b5 Nce7 6.ed4+= ed4 7.Nf3 Nf5 8.Bd3 Bc5 9.0–0 Nf6 (9...Nge7 10.Ng5+=) 10.Re1 Be6?? (better is 10...Ne7+/–) 11.Bf5+– 0–0 12.Be6 fe6 13.d3 (13.Qe2 Qd6+–) 13...Ng4 (13...Qd6 14.Qe2 Rfe8 15.Nbd2+–) 14.h3 Nh6 15.Re6 Nf5 16.Nbd2 a6 17.ba6 ba6 18.Nb3 Bb6 19.Qd2 c5 20.Rae1 Ra7 21.Qg5 Re7 22.Re7 Ne7 23.Qe7 Qe7 24.Re7 Bd8 25.Re6 a5 26.Nc5 Bf6 27.Bd4 Bd4 28.Nd4 Rb8 29.a4 Rb4 30.Re4 Kf7 31.Nc6 Rb1 32.Kh2 Rc1 33.c4 Rd1 34.Na5 Rd2 35.f3 1–0. Fournier,Frederic (1925) – wepgt, Active, 2011.

5.Nf3 de3 6.fe3 Bg4 7.Be2 Bf3 8.Bf3 Nf6? 9.Bc6+– bc6 10.Be5 g6?? 11.Qf3 Bg7 12.Qc6 Kf8 13.0–0 Ng4 14.Bg7 Kg7 15.Qf3 f5 16.Nc3 Qd2+/– 17.Nb5 Qc2? 18.Rac1 Qe4? 19.Rc7+– Kh6 20.Qe4 fe4 21.Rff7 Raf8 22.Nd6 Rf7?? 23.Nf7 Kg7 24.Nh8 Kh8 25.Ra7 Ne3 26.a4 Nc2 (27.b5 e3+–). rommeltdf (1780) – leventk (1605), net–chess.com, 2002.

5.Nf3 Bf5 6.Bb5 Bd7 7.ed4+/– e4 8.Ng1 Nf6 9.Ne2 a6 10.Ba4 Qe7 11.0–0 Na7 12.Bb3 b5 13.c4 Be6 14.d5 Bd7 15.c5 c6 16.d6 Qd8 17.Ng3 g6 18.Nc3 Bg7 19.Nce4 0–0 20.Nf6 Bf6 21.Bf6 Qf6 22.Ne4 Qf4 23.d3 Kh8 24.Qe1 Rae8 25.Qc3 f6 26.Rae1 Nc8 27.Re3 Kg7 28.Rf3 Qe5 29.Qe5 Re5 30.h3 f5 31.Nc3 Rfe8 32.d4 Re1 33.Nd1 Rf1 34.Kf1 Kf6 35.Re3 h5 36.Re8 Be8 37.h4 Bd7 38.f4 Na7 39.Nf2 Nc8 40.Nd3 Ne7 41.de7 Ke7 42.Ne5 Be8 43.d5 cd5 44.Bd5 Kd8 45.Bb7 Kc7 46.Ba6 Kb8 47.c6 (47...Kc7 48.Bb5+–) 1–0. Kuhnpb (1705) – kula, internet, 2007.

5.Nf3 Bg4 6.h3 Bh5 7.b5 Na5 8.g4 Bg6 9.Ne5 de3 10.de3 Qd1 11.Kd1 0–0–0 (11...Be4!? 12.f3 Bd5+/–) 12.Nd2 f6 13.Ng6 hg6 14.Bc3 b6 15.Ba5 ba5 16.Bd3 a4 (16...Ne7 17.Ke1+–) 17.Bg6 Nh6 18.Ke2 Rd5 19.c4 Rc5 20.Bc2 f5 21.Ba4 g6 22.Bc2 Bg7 23.Rag1 Bc3 24.Bd3 Rd8 25.gf5 Nf5 (25...gf5 26.Rg6 Rd6+–) 26.Ne4 Re5 27.Nc3 Nd4 28.Kf1 Nf3 29.Nd5 Ng1 30.Rg1 g5 (30...Rdd5 31.cd5 Rd5 32.Ke2+–) 31.Bf5! Kb8 (31...Rf5 32.Ne7 Double attack (32.Ne7 Decoy)) 32.Rg5 Rf8 33.e4 1–0. Fournier,Frederic (2470) – Puma1965 (1620), echecsemail.com (tournoi), 2010.

5.ed4 ed4

6.Nf3 a6 7.b5 Qe7 8.Qe2 ab5 9.Qe7 Nce7 10.Bb5 c6 11.Bc4 +=.

6.Nf3 d3? 7.Bd3+/– a6 (7...Qe7 8.Be2+/–) 8.0–0+– Nf6 9.Re1 Be6 10.c4?? (10.Ng5 Qd5 11.Ne6 fe6+–) 10...Bd6?? (better is 10...Qd3 11.Qe2 0–0–0–+) 11.c5 (11.Bf5 0–0 12.Be6 fe6 13.Re6 Qd7+–) 11...Be7? (better is 11...Bh2 12.Kh2 Qd3 13.Bf6 gf6=) 12.Bc4?? (better is 12.Qc2+/–) 12...Bc4–+ 13.d3 Be6 14.Nc3 Qd7 15.d4 h6 16.Ne5 Ne5 17.de5 Qd1 18.Rad1 Nd7 19.f4 f6?? 20.Ne4?? Bg4 21.Rd2 fe5 22.fe5 Ne5?? 23.Be5+– c6?? 24.Bg7 Rg8 25.Nf6 Kf7 26.Ng8 Kg7 27.Ne7 Rf8 28.Rf2 Rf2 29.Kf2 h5 30.h3 Bd7 31.Kf3 Kf6 32.Kf4 h4 33.g4 hg3 34.Kg3 1–0. Fournier,Frederic (1740) – esther11, Active, 2008.

6.Nf3 Nf6 7.b5 Qe7 8.Qe2 Ne5?? (better is 8...Nd8+/–) 9.Qe5 d3 (9...Qe5 10.Ne5 Bc5 11.Nf3+–) 10.Bd3 Be6 11.0–0 Ng4 12.Qe2 0–0–0 13.h3 Nh6 14.Nc3 Qc5 15.Ne4 Qh5 16.Rfe1 Ng4 (16...Kb8 17.Nfg5 Qe2 18.Re2+–) 17.Ng3 Qh6 18.hg4 Bg4 19.Qe3 (better is 19.Qe4 Be6 20.Nf5+–) 19...Qh5 (19...Qe3 20.Re3 Bc5+–) 20.Nh2 (20.Nh5 Bf3 21.Qa7 Rd3 22.Re8 Kd7+–) 20...b6 (20...Qd5 21.Ng4 Bc5+–) 21.Nh5 Bh5 22.Bf5 (better is 22.Qh3 Kb8 23.Qh5 f6+–) 22...Kb8 23.Qe4 Bd6 24.Ng4 (24.Qc6 Bg6 25.Bg4 Bh2 26.Kh2 Be4 27.Re4 h5 28.Bf3 Rd5 29.Re7 Rc8 30.Bd5 Re8 31.Re8 mate) 24...Bg4 25.Qg4 g6 26.Qf3 gf5 27.Qf5 Rhe8 28.Qf7 Rf8 29.Qh5 Rf4 30.f3 Rg8 31.Qh7 Rgf8 32.Qh2 0–1. Fournier,Frederic – Boris_Rublev, Active, 2012.

6.Nf3 Nf6 7.Bb5 Qe7 8.Qe2 Bd7 +/–.

6.Nf3 Nf6 7.Bb5+/– Bg4 8.d3 (8.0–0 Be7+/–) 8...Bd6 9.0–0 0–0 10.Nbd2 (10.Bc6 bc6 11.Bd4 Bf3 12.Qf3 Bh2 13.Kh2 Qd4 14.Nd2=) 10...a6 (better is 10...Ne5=) 11.Bc6+/– bc6 12.Qc1 (better is 12.Bd4 Nd7 13.h3+/–) 12...c5= 13.bc5 Bc5 14.Nb3 Will d4 fall? (better is 14.Re1=) 14...Bb6?? (better is 14...Bf3 15.gf3 Bb6–/+) 15.Nfd4+/– c5 16.Nf3 (16.Nc6 Qd6 17.Ne5 Be6+/–) 16...Bf3+= 17.gf3 Nd5 18.Qg5?? (better is 18.Re1+=) 18…Qg5–+ (18...Qg5 19.Kh1 Qh5–+) 0–1. Fournier,Frederic (1905) – gwa (1735), Active (5/0), 2005.

6.Nf3 Nf6 7.Be2 Bd6 8.0–0 (worse is 8.Bd4 Nd4 9.Nd4 Be5+=) 8...Bf5 (8...0–0 9.b5 Ne5 10.Nd4 Re8+=) 9.d3 (9.b5 Ne5 10.Nd4 Bc8+/–) 9...0–0 (9...a6 10.Nbd2= (worse is 10.Nd4 Nd4 11.Bd4 Bh2 12.Kh2 Qd4+=)) 10.Re1 (10.b5 Ne7 11.Bd4 Ned5+/–) 10...Re8 (10...a6 11.Nbd2 (worse is 11.Nd4 Nd4 12.Bd4 Bh2 13.Kh2 Qd4–+) 11...Be6 12.Nb3 Bb3 13.cb3=) 11.Bf1 (11.b5 Ne5 12.Nd4+= (worse is 12.Bd4 Nf3 13.Bf3 Bh2 14.Kh2 Qd4–+)) 11...a6 12.Nbd2 (12.Nd4? Nd4 13.Re8 Ne8–+; 12.Bd4 Nd4 13.Re3 Re3 14.fe3 Ng4–+) 12...Bf4 (12...Re1 13.Qe1 Qd7 14.Be2= (worse is 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 Bh2 16.Kh2 Qd4–/+)) 13.Nb3 d4 seems the pivot of the position 13...Nd5 (better is 13...Qd6!?=) 14.Nbd4 Nd4 15.Bd4 Qd6 16.c4 Nf6 17.Bc5 Qc6 (17...Re1!? 18.Qe1 Qd7+/–) 18.Nd4+/– Qd7 (18...Re1 19.Nc6 Rd1 20.Ne7 Kh8 21.Rd1+/–) 19.Nf5 (19.Qf3 b6 20.Nf5 Qf5+–) 19...Qf5 (better is 19...Re1!? 20.Qe1 Qf5+=) 20.Qf3+– c6? (20...b6 21.Be3 Bh2 22.Kh2 Ng4 23.Kg1 Ne3 24.fe3 Qf3 25.gf3 h5+–) 21.g3 Be5 (21...Nd7 22.Bd6 Ne5 23.Be5 Re5 24.Qf4 Qf4 25.gf4 Re1 26.Re1 Kf8+–) 22.Qf5 Ba1 23.Ra1 Re6 24.Bd4 Rae8 (24...Nd7 25.Bh3 Re7 26.Qh5+–) 25.Bf6 Rf6 (25...gf6 26.d4 Rd8 27.d5 cd5 28.cd5+–) 26.Qd7 Rfe6 27.Qb7 h6 28.Qa6 Rd8 29.Qb6 c5 30.Qc5 (better is 30.Qd8 Kh7+–) 30...Kh7 31.Qc7 Rdd6 32.Qd6! Rd6 33.b5 1–0. Fournier,Frederic (1880) – joxe77 (1985), Active (3/0), 2005.

6.Nf3 g6? 7.b5+/– Na5 8.Bd4 Nf6 (8...f6 9.Be2+–) 9.Qe2 (9.Qe2 Be6 10.Bc3+–) 1–0. Fournier,Frederic (1885) – fjfloresrubio, Active, 2011.

6.Nf3 Bg4

7.Be2 Bd6 8.d3 (8.Nd4 Qf6 9.Bg4 Nd4+/–) 8...Bf4 9.Nbd2 (9.Nd4 Nd4 10.Bg4 Nf6+/–) 9...Nf6 (9...Qd5 10.0–0 Be6 11.Nb3+/–) 10.0–0 (10.b5 Ne7 11.Nd4 Be5 12.Bg4 Bd4+/–) 10...0–0 (10...a6 11.Nb3+=) 11.Re1 (11.b5 Na5 12.Nd4 Bd7+/–) 11...Qd5 (11...Bf3 12.Bf3 a5 13.Bc6 bc6 14.Nb3+/–) 12.c4 (12.h3 Bd7+=) 12...Qh5 (better is 12...dc3 13.Bc3 Nd7=) 13.Nd4?? (better is 13.h3 Bd7 14.b5+/–) 13...Qh2 14.Kf1 Qh1 0–1. Fournier,Frederic (1730) – peon54 (1755), Active (5/0), 2004.

7.Be2 Bf3 8.gf3 Qd6 –/+.

7.Be2 Bf3 8.gf3 Qd7 –/+.

7.Be2 Bf3 8.Bf3 Qe7 9.Qe2 +=.

7.Be2 Bf3 8.Bf3 Nge7 9.0–0 g6 10.Re1 Bg7 11.Bc6 bc6 12.Qe2 Bf6 13.c3 0–0 14.cd4 Nd5 (14...Re8 15.Qf3 Bd4 16.Bd4 Qd4 17.Nc3+=) 15.Nc3 Nf4 16.Qf3 Qd6?? (better is 16...Ne6+/–) 17.Ne4+– (17.Ne4 Qe7 18.Qf4+–) 1–0. Fournier,Frederic – masster, Active, 2004.

7.Be2 Nf6 8.0–0 Bf3 9.Bf3 Be7 +/–.

7.Be2 Nf6 8.d3 Bd6 (8...Qd5 9.0–0 Bd6 10.c4 dc3 11.Nc3+=) 9.Nd4 (9.b5 Ne7 10.Nd4 Qd7 11.Bg4 Ng4+=) 9...Nd4= 10.Bd4 Be2 (better is 10...Bb4!? 11.c3 Qd4 12.ab4 Qe5=) 11.Qe2+/– (11.Ke2?! Bb4 12.c3 Bd6=) 11...Qe7 12.Bf6 Qe2 13.Ke2 gf6 14.Nd2 0–0–0 15.f3 Rde8 16.Kf2 Re7 (16...Bf4 17.Ne4+/–) 17.Ne4 Be5 18.c3 (better is 18.Rad1!?+/–) 18...f5+= 19.d4 Bd4 20.cd4 fe4 21.Rhe1 Rhe8 22.Re4 Re4 23.fe4 Re4 24.Rd1 f5 25.Kf3 Kd7 26.Rd3 Ke6 27.g4 h6 28.gf5 Kf5 29.h3 h5 30.Re3 Rd4–/+ 31.Kg3 h4 32.Kf3 Rf4 33.Kg2 b6 34.Re7 Rc4–/+ 35.Rf7 Kg6 36.Rd7 a5 37.ba5 ba5 38.Rd5 a4 39.Ra5 c5 40.Ra6 Kf5 41.Rh6 Kg5 42.Rc6 Rc3 43.Rc7 c4 44.Rc5 Kf4 45.Rh5 Rc2 46.Kf1 Kg3 47.Rg5 Kh3 48.Rg8 c3 49.Ke1 Ra2 50.Kd1 c2 51.Kc1 Kh2 52.Rg7 h3 53.Rg6 Kh1 54.Rg5 h2 55.Rg8 Ra3 56.Kc2 Ra1 57.Kb2 Rg1 58.Rh8 Kg2 59.Rg8 Kf1 60.Rf8 Ke2 61.Re8 Kd3 62.Rd8 Kc4 63.Rc8 Kb5 64.Rb8 Kc6 65.Rc8 Kd7 66.Rc2 h1Q 67.Rd2 Kc6 68.Rc2 Kb5 (68...Kb5 69.Rf2 Rb1 70.Kc3 Qe1 71.Kd3 Rb3 72.Kc2 Rc3 73.Kb2 Qc1 74.Ka2 Ra3) 0–1. Fournier,Frederic (1950) – raulmsn (1825), Active (5/0), 2004.

7.Be2 Nf6 8.h3 Bf3= 9.Bf3 Qe7 10.Qe2 Qe2 11.Be2 Ne4 (11...0–0–0 12.0–0=) 12.0–0 (12.Bf3 Kd7+/–) 12...Bd6? (12...0–0–0 13.Bg4 Kb8 14.Bf3+=) 13.d3 (13.Bf3 f5+–) 13...Nf6 14.Bf3 0–0 15.Bc6 bc6 16.Bd4 Rfe8 17.Nd2 Be7 18.c4 a5 19.b5 (19.ba5!? Ra5 20.Rfe1 Kf8+–) 19...cb5+/– 20.cb5 Rab8 21.a4 Nd5 22.Nc4 Bf6? (better is 22...Bb4+/–) 23.Bf6+– Nf6 24.Rfe1 (24.Na5!? Rbd8+–) 24...Ra8 25.Re3 (25.Re8 Ne8 26.Ne5 Kf8+–) 25...Nd5 (better is 25...Red8+–) 26.Ree1 Nf6 27.Kf1 Re1 28.Re1 Nd5 29.Ne3 (29.Re5 Nb4+–) 29...Nc3 30.Ra1 Rd8 31.Nc4 Rd3 32.Na5 Rd8 33.Nc6 Rc8?? (better is 33...Ra8 34.Rc1 Na4 35.Ne7 Kf8 36.Rc7 Nc3 37.Rc3 Ke7+–) 34.a5 (34.a5 Kf8 35.a6+–) 1–0. Fournier,Frederic (1690) – lolita8 (1640), Active (2/0), 2005.

5.ed4 Nd4

6.Nf3 Nf3 7.Qf3+= Bd6 8.Bc4 Nf6 9.0–0 0–0 10.d3 Qe7 11.Nd2 Be6 (11...a5!?=) 12.Be6 Qe6 13.Nc4 (13.Qb7 a5 14.Nc4 Rab8+/–) 13...Rfe8? (13...b5 14.Nd6 cd6 15.a4=) 14.Rfe1 (14.Qb7 Qd5 15.Qd5 Nd5+/–) 14...Nd7? (14...e4 15.Qd1=) 15.Qe3 (better is 15.Qb7!? a5 16.b5+/– (16.Na5?! Reb8 17.Qc6 Ra5=)) 15...f6 16.g3 Qf7 17.Qd2 c5?? 18.bc5 Nc5?? 19.Nd6+– Qd7 20.Ne8 Re8 21.Qb4 b6 22.a4 Ne6 23.a5 Ng5 24.ab6 Nf3 25.Kg2 Ne1 26.Re1 Qc6 27.Kg1 ab6 28.c4 h6 29.Rd1 Rd8 30.Qb3 Kh8 31.Qb5 Qf3 32.Qb3 e4?? 33.d4?? e3 34.Qe3 Qd1–/+ 35.Kg2 Qg4 36.Qe7 Qd7 37.Qe3? Re8 38.Qd2 Qb7 39.d5+= b5 40.Qc3?? bc4–+ 41.Ba3 Qd5 42.Kg1 Qd3 43.Qb4 Kh7 44.Kg2 Qe4 45.Kh3 c3! 46.Bc1 Qb4 (46...Qb4 47.g4 Re1 48.f4 Rg1 49.Be3 Qe4 50.Bg1 Qf3 51.Kh4 g5 52.fg5 fg5 53.Kh5 Qf7) 0–1. Fournier,Frederic (2100) – deeg (1975), Active (2/0), 2005.

6.Nf3 Nf3 7.Qf3+= Nf6 8.Be5 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 Bg4 11.Qe3 Be2 12.Qe2 Nd7 13.Bb2 Bf6 14.Bf6 Nf6 15.Nc3 Re8 16.Qd1 Qd6 17.d3 Re7 18.Re1 Rae8 19.Re7 Re7 20.Qd2 a6 (20...Ng4!? 21.g3 f5+=) 21.Re1+/– Re1 22.Qe1 h6 23.Ne4 Ne4 24.Qe4 Kh8 (24...Qf6!? 25.d4 b5+/–) 25.Qe8 Kh7 26.Qf7 Qe5 27.g3 Qa1 28.Kg2 Qa3 29.Qc7 (better is 29.Qf5 Kh8 30.Qc8 Kh7 31.Qb7+–) 29...Qb4+/– 30.c3 Qb1 31.d4 Qe4 32.f3 Qe2= 33.Kh3 Qf3 34.c4 Qh5 35.Kg2 Qe2 36.Kh3 Qe6 37.Kg2 b6 38.d5 Qe4 39.Kh3 h5 40.d6 Qg4 41.Kg2 Qe2 42.Kh3?? Qf1–+ 43.Kh4 Kh6 44.Qe7?? Qc4–+ 45.Kh3 Qg4 46.Kg2= b5?? 47.d7+– h4 48.Qh4 Qh4+– 49.gh4 g6 50.d8Q Kh5 51.Qg5 1–0. Fournier,Frederic (1665) – cachoperro (1675), Active, 2007.

6.Nf3 Qf6 7.Nd4 ed4 8.Qe2 Ne7 9.Qe4 +=.

6.Nf3 Bg4 7.Bd4 ed4 8.Qe2 Ne7 =.

6.Nf3 Bg4 7.Bd4 Bf3? 8.Qf3+– Qd4 9.Nc3?? (better is 9.Qb7 Qa1 10.Bb5 (10.Qa8 Ke7+=) 10...Ke7 11.Qc7 Kf6 12.Qc6 Ke7 13.0–0+–) 9...0–0–0= 10.Bd3 Nf6 11.0–0 Bd6 12.Ne4 h5 (12...Qd5 13.Qe3+= (13.Nd6?! Rd6 14.Qe3 Kb8=)) 13.Nf6+/– gf6 14.Qf6 e4? (14...Rhf8!?+/–) 15.Qf5 Kb8 16.Qe4 Qe4 17.Be4 Be5 18.Rad1 Rde8 19.Rfe1 Bb2 20.a4 Re6 21.c3 (21.Bd5!? Re1 22.Re1 f5+–) 21...Rhe8 22.Kf1 a6?? 23.Bf5 R6e7 24.Re7 Re7 25.f3 c5? 26.bc5 Ba3 27.Re1 Rc7? 28.d4 Bb2 29.Re3 b6 30.cb6 Rc3 31.Rc3 Bc3 32.d5 Kb7 33.Ke2 Kb6 34.Kd3 Bf6 35.Kc4 Ka5 36.Bd7 h4 37.h3 Kb6 38.Bc6 Be7 39.Kd4 Bc5 40.Ke5 Be7 41.f4 Kc7 42.f5 a5 43.f6 Bd6 44.Kf5 Kb6 45.Kg5 Kc5 46.Kh4 Kd4 47.g4 Ke5 48.Kg5 Bf8 49.h4 (49.h4 Bc5 50.Bb5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1790) – safinamen (1780), Active, 2011.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Ne2 8.Qe2 Bd6 9.d4 Qe7? (better is 9...Qd7+/–) 10.de5+– Be5 (10...Bf3 11.gf3 (11.Qf3?! Be5 12.Be5 Qe5 13.Qe2 Qe2 14.Ke2 0–0–0=) 11...Bb4 12.ab4 Qb4 13.Bc3+–) 11.Qe5 Bf3 12.Qe7 Ne7 13.gf3 0–0–0 14.Nc3 Rhe8 15.Kf1 Ng6 16.Rd1 Rd6? (16...Ne5+–) 17.Rd6 cd6 18.Ne4 Rd8 (18...Re6 19.Bg7 Nh4 20.Bf8+–) 19.Bg7 Nh4 (19...d5 20.Nf6+–) 20.Bf6 Nf3 (20...Nf5 21.Bd8 Kd8 22.c4+–) 21.Bd8 Kd8 22.Ke2 (22.Nd6 Nd4 23.c3 Kc7+–) 22...Nd4 23.Kd3 Nb5 24.a4 Na3 (24...d5 25.ab5 de4 26.Ke4+–) 25.Nd6 Kd7 (25...b6 26.Ra1 Nc2 27.Kc2+–) 26.Nf7 Kc6 27.Ne5 Kb6 28.c4 a5 29.b5 Kc5 30.Ra1 Kb4 31.Nd7 Ka4 32.Ra3! Ka3 33.c5 a4 34.c6 Kb2 35.c7 a3 36.c8Q a2 37.Qc2 Ka3 38.Qc1 Kb3 39.Qa1 h5 40.Nc5 Ka3 41.Kc3 b6 42.Qb2 (42.Qc1) 1–0. Fournier,Frederic (1930) – lapin (1955), Echecs21 (5/0), 2003.

4.e3 de3

5.de3 Qd1 6.Kd1 Nc6 7.b5 Na5 (7...Nce7 8.Be5 Bg4 9.Nf3+/–) 8.Be5 Nf6 (8...Bg4 9.Nf3 0–0–0 10.Kc1+/–) 9.Bc3 b6 10.Ba5 (10.Bf6 gf6 11.Nf3 c6+–) 10...ba5+/– 11.Nf3 Bd6 12.Bd3 0–0 13.Ke2 Bg4 14.Nbd2 Rae8 (14...a6 15.ba6 Bc8 16.Rhb1+/–) 15.h3 Bd7 16.a4 Nd5 17.Rhe1 (17.Ne4 Bb4+–) 17...Nf4 18.Kf1 Nd5 (18...Nd3 19.cd3 a6 20.ba6+–) 19.Ne4 Bb4 20.Rec1 Nb6 21.c3 Be7 22.Nc5?? (22.Rd1 c5+–) 22...Be6?? (better is 22...Bc5 23.Rd1 f5–/+) 23.Ne6+– fe6 24.Nd4 (24.Ke2 Bf6+–) 24...Bc5 (24...Bh4 25.Ra2+–) 25.Rd1 (25.Ke2!? Bd6+–) 25...e5 26.Ne2?? (better is 26.Nc2+–) 26...Be3+= 27.Kg1? (better is 27.f4+=) 27...Rf2–+ 28.Kh1? Rff8 29.Ng3+= Bh6 30.Ne4 Nd5?? 31.Rf1 Nf4 32.Bc2 Rd8= 33.Rad1 g5 34.Rd8 Rd8 35.Rd1 Rd1= 36.Bd1 Nd3 37.Nf6 Kf7= 38.Nd5?? Nf2–+ (38...Nf2 39.Kh2 Nd1–+) 0–1. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

5.de3 Qd1 6.Kd1 Bd6 7.Nf3 f6 (7...Nd7 8.Bb5 c6 9.Bd3=+) 8.Bc4 (8.Nc3 Be6=+) 8...Ne7 (8...a5 9.b5=) 9.h3 (9.Nbd2 Bf5=) 9...a6 (9...a5 10.b5=+) 10.Nbd2= Nbc6 (10...b5 11.Bd3=) 11.Ke2 (11.Ne4 Nf5=) 11...Bd7 (11...Bf5 12.e4 Bd7 13.Rhd1=) 12.Ne4 (12.Rhd1 b5 13.Bd3 Rd8=) 12...Nf5 (12...Bf5 13.Bd3=) 13.Rhd1+= Ke7 (13...Nce7 A) < 14.Nd6 Nd6 (< 14...cd6 15.e4+/–) 15.Bb3 0–0–0=; B) 14.g4 Bc6 15.Nfd2+= (< 15.gf5 Be4 16.Bd3 Bd3 17.cd3 Nf5=+)) 14.g4 Nh6 15.Rd2 Be6 16.Be6 Ke6 17.c4 b6 (17...Be7 18.Rad1+=) 18.Rad1+/– Nf7 19.c5 Be7 20.Rc2 b5 21.Nc3 a5 22.Nb5 Rhc8 23.Nc7 Rc7+/– 24.b5 Nb8 25.Nh4?? Bc5 26.Nf5–/+ Ng5 27.Rc5? Rc5–+ 28.Rd6 Kf7 29.b6 Rc2 30.Kd3 Rb2 31.Kc3 Rb5 32.a4 Rc5 33.Kb3 Ne4 34.Rd8 Rc6 35.Ka3 Rb6 36.f3 Nc5 0–1. slagveld (1635) – tuaku, internet, 2007.

5.de3 Qd1 6.Kd1 f6 7.Nf3 Bd6 8.Bc4 Ne7 9.Ke2 a6 10.Rd1 Nd7 11.Nc3 Kf8 (11...Nb6 12.Bb3=) 12.Nd5 (12.Ne4!? b5 13.Bb3+/–) 12...b5 13.Bb3 Bb7 (13...a5 14.Nc3 ab4 15.ab4 Ra1 16.Ra1+=) 14.e4 (14.Nc7 Bc7 15.Rd7 Rc8+–) 14...g6? (14...Nd5 15.Bd5 Bd5 16.Rd5=) 15.Rd2 (better is 15.Nc7 Bc7 16.Rd7+–) 15...Kg7?? (15...Nd5 16.Bd5 Bd5 17.Rd5=) 16.c4 (better is 16.Nc7 Bc7 17.Rd7+–) 16...Nd5+= 17.cd5 h5 18.h3 Rhd8 19.g3 (19.Bc3 Rac8+=) 19...Nf8 (19...a5 20.Rc2=) 20.h4 c6 (better is 20...a5 21.Rc2 Nd7=) 21.a4?? (better is 21.dc6 Bc6 22.Rc1+=) 21...Bb4–/+ 22.Rdd1 cd5 23.ed5 Bd6 24.Rac1 b4 25.Kf1 a5 26.Kg2? Rdc8 27.Kh3 Nd7–+ 28.g4? hg4 29.Kg4 f5 30.Kh3 Nb6?? 31.Ng5?? Kf6–+ 32.f3 Rc1 33.Bc1 Rc8 34.Nh7? Ke7 35.Rg1? Rg8 36.h5 Nd5 37.hg6 Rg7 38.Kh4 Nf4?? 39.Bf7?? Ng6! 40.Bg6 Bf3 41.Bf5?? Rg1–+ 42.Bg5 Rg5! 43.Ng5 Bc6 44.Ne6 Ba4 45.Kg5 b3 46.Kg4 b2 47.Ng7 Bd1 48.Kg5 a4 (48...a4 49.Bb1 a3 50.Nf5 Ke6 51.Ba2 Kd7–+) 0–1. pieeater – Norfolk_and_good, ChessWorld.net, 2013.

5.de3 Qd1 6.Kd1 f6 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Bf3 (8...a5!?=) 9.Bf3+= Bd6?? (9...c6 10.Ke2+=) 10.Ke2 (10.Bb7 a5 11.Ba8 ab4 12.ab4 Bb4+–) 10...Nh6?? (10...c6 11.Rd1 Bc7 12.Nc3+=) 11.Rd1 (better is 11.Bb7 a5 12.Ba8 ab4 13.ab4 Bb4 14.Ra7+–) 11...0–0?? (11...a5 12.Bb7 Ra7 13.Bd5 ab4 14.c3 ba3 15.Na3+/–) 12.Nc3 Nd7? 13.g3 Rad8 14.h3 b6 15.g4 f5 16.g5 Nf7 17.h4 e4= 18.Bg2 c6 19.Rh1 Be5 20.Rab1 b5 21.f3 Bc3 22.Bc3= a6? 23.f4?? Nb6= 24.h5 Na4 25.Bd4 Rfe8 26.g6 hg6 27.hg6 Nh6 28.Rh5?? Kf8?? 29.Rbh1 Ke7?? 30.Bg7+– Ng8? 31.Rf5 Nc3 32.Kf2 Rd2 33.Kg3 Nd5 34.Re5 Kd7 35.Re4 Re4?? 36.c3 Ne3 37.Be4+– Nc4 38.Rh7 Ke6 39.Bd4 Nd6 40.Bc6 Rd3 41.Kg4 Nf5 42.Bd7 Kd5 43.Bf5 Rd2 44.Rd7 Kc4 45.Be6 Kd3 46.Bf5 Ke2?? 47.Be5 Rd7 48.Bd7 Ne7 49.g7 Kd2 50.g8Q! Ng8 51.Bc8 Nh6 52.Kg5 Nf7 53.Kf5 Kc2 54.Ba6 Kb3 55.Bb5 Ka3 56.Bc4 Nh6 57.Kg5 Nf7 58.Kf5 Nd8?? 59.Kf6 Nc6 60.Ke6 Nd8 61.Kd5 Nf7 62.b5 Ka4 63.Kc5 Nd8 64.f5 Nb7 65.Kd5 Na5 66.f6 Nc4 67.f7 Nb6 68.Ke6 Kb5 69.f8Q Nc4 70.Qe8 Kb6 71.Qd8 Kb5 72.Qd5 Kb6 73.Qc4 Ka7 74.Kd6 Ka8 75.Qb5 Ka7 76.Kc7 Ka8 77.Qb8# 1–0. pieeater – karlsdad, ChessWorld.net, 2013.

5.fe3 c5 6.bc5+= Bc5 7.Be5 Nf6 8.Nf3 0–0 9.Bc4 Nc6 10.Bb2 Ne4 11.0–0 Bg4 12.Be2 Qb6 13.Bc3 (13.Ra2 Be6 14.c4 Be3 15.de3 Qe3 16.Kh1 Nf2 17.Rf2 Qf2=) 13...Rad8 (13...Be3 14.de3 Qe3 15.Kh1 Nc3 16.Nc3 Qc3 17.Bd3–/+) 14.Kh1?? (better is 14.Qe1+=) 14...Be3!–+ 15.d3 (15.de3 Rd1 Pinning (15...Rd1 Deflection)) 15...Nc3 (better is 15...Rfe8–+) 16.Nc3–/+ Bf3 (16...Rfe8!?–/+) 17.Bf3= Nd4 (17...Qd4 18.Qe1=) 18.Rb1 (better is 18.Nd5!? Qe6 19.Ne3 Qe3 20.Bb7+=) 18...Qa5+= 19.Ne4 Qa3 (better is 19...f5 20.Ng3 b6+=) 20.Qe2?? (20.Re1!? Nf3 21.Re3=) 20...Bh6 (20...Ne2 21.Be2 Qa2 22.Rb7 Qc2 23.Ng3–+) 21.c3?? (21.Qf2 f5 22.Ra1 Qb2–/+) 21...Nf3 (better is 21...Ne2 22.Be2 Qa2–+) 22.Qf3 b6 23.Ra1 Qe7 24.Qg3 (24.Rae1 Qd7 25.d4 a5+=) 24...f5–/+ 25.Nf2 f4 (25...Bd2 26.d4–/+) 26.Qf3+= a5 27.d4 Qe3 28.Ng4 Qf3 29.Nh6 gh6 30.Rf3 h5 31.Raf1 Rc8 32.Rc1 a4 33.c4 b5 34.c5 b4 35.d5 White prepares the advance c6 (35.Kg1!?–/+) 35...b3–+ 36.c6 Rf5 (36...Rfd8 37.Rc5 b2–+) 37.d6? (37.Rd3 Re5–/+) 37...b2 (better is 37...Rd5 38.Rf4 Rc6–+ (38...Rd6?! 39.Ra4 b2 40.Rg1 Rcc6 41.g3–+)) 38.Rd1–/+ Rc6 39.d7 Rc1?? (better is 39...Rd5! 40.d8Q Rd8 41.Rd8 Kg7–+) 40.d8Q+– Rf8 41.Qd5 Kh8 42.Qe5 Kg8 43.Qe6 Kh8 44.Qe5 Kg8 45.Qe6 Kg7?? 46.Qe5 Kg6?? 47.Qe4 Kg5 48.Qe5 Kg4?? 49.h3 Kh4 50.Qe7 1–0. Fournier,Frederic – vikraz, Chess.com, 2013.

5.fe3 Nc6 6.Qf3 Qf6 (6...Bd6 7.Nc3=+) 7.Nc3 (7.Qf6 gf6 (< 7...Nf6 8.b5+/–) 8.d4 Bf5+=) 7...Qh4 8.g3 Qg4 9.0–0–0 Qf3 10.Nf3 a5? (10...Bg4 11.Bg2 Bd6=) 11.ba5?? (11.Nd5 Bd6 12.b5=) 11...Bg4=+ 12.Be2 Ra5 13.d4 ed4 14.Nd4 Be2 15.Nce2 Ne5 16.Nb3+– Ba3? 17.Na5 Bb2 18.Kb2 Ne7 19.Nb7 Nc4 20.Kc3 0–0 21.Kc4 Nc6 22.Rd6 Ne5 23.Kb5 Rc8 24.Rhd1 cd6 25.Nd6 Rb8 26.Kc5 Nd7 27.Kd5 Nf6 28.Ke5 Nd7 29.Ke4 Nf6 30.Kf3 Nh5 31.Rd5 Nf6 32.Rf5 Rd8 33.Ne4 Nh5 34.Rh5 Re8 35.Ng5 h6 36.Nh3 Kh7 37.Ng5 Kg8 38.Kf4 f6 39.h4 hg5 40.hg5 Rf8 41.gf6 Rf6 42.Kg5 g6 43.Kf6 gh5 44.c4 Kh7 45.c5 Kg8 46.c6 Kf8 47.c7 (47...Kg8 48.c8Q Kh7 49.Qd7 Kh6 50.Qg7) 1–0. tonycally – MC Q, ChessWorld.net, 2004.

5.fe3 Nd7 6.Nf3 e4 7.Nd4 a5 =.

5.fe3 e4 6.Bc4 c6 7.Qh5 Qe7 8.Nh3 Nf6 9.Bf6 Qf6 10.Rf1?? (better is 10.Nc3 g6 11.Qg5=) 10...Qa1–+ 11.Qf7 Kd8 12.Kf2 Qf6 (better is 12...Be7!? 13.Nc3 Qa3 14.Qg7 Rf8 15.Kg1 Rf1 16.Bf1 Bh3 17.gh3 Qb4 18.Qh7–+) 13.Qf6 gf6 14.Nf4 Be7 (14...Bd6 15.Nc3 Re8 16.Nh5–+) 15.Nc3 Bf5 (15...b5 16.Ne6 Kd7 17.Bb3–+) 16.h3 (16.Kg1 a5 17.Be6 Bg6 18.Ng6 hg6 19.Ne4 f5–+) 16...Nd7 17.g4 (17.Be6 Bg6–+) 17...Bg6 18.Ne6 Kc8 19.Nf4 f5 (19...a5 20.Be6–+) 20.Be6 (20.Ng6 hg6 21.gf5 gf5–+) 20...fg4 21.hg4 Rf8 (21...a5 22.Rb1–+) 22.Kg3 (22.Ke2 Kc7–+) 22...Kd8 23.Rd1 (23.Bf5 Bf5 24.gf5 Rg8 25.Kf2–+) 23...Bd6 24.d3 Bf4 (better is 24...ed3 25.cd3 Re8–+) 25.ef4 ed3 26.cd3 Kc7 27.f5 Bf7 28.Bf7 Rf7 29.d4 Re8 30.Kf4 Rfe7 31.d5 Re3 32.dc6 bc6 33.Rc1 a6 34.Nd5+– Kb7 35.Ne3 Nf6 36.Rc3 Re4 37.Kg5 Nd5 38.Nd5 cd5 39.Rd3 Kc6 40.f6 Kd6 41.Rf3 Re8 42.Kh6 Rf8 43.Kh7 Ke6 44.g5 Rf7 45.Kg8 Rd7 46.g6 Rd8 47.Kh7 Rd7 48.f7 d4 49.Kg8 Rd8 50.f8Q Rf8 51.Kf8 Ke5 52.g7 Ke4 53.Rf1 d3 54.g8Q Ke3 55.Qg2 d2 56.Rd1 a5 57.Qd2 Ke4 58.Re1 Kf5 59.Qf2 (59.Qf2 Kg5 60.Rg1 Kh5 61.Qh2) 1–0. Fournier,Frederic – vivarov, Active, 2004.

5.fe3 e4 6.d3 ed3 7.Qd3 Bd6?? (better is 7...Qh4 8.g3 Qe7=) 8.Bg7+– Nf6 (8...Qh4 9.Kd2 Nf6 10.Nf3 (10.Bh8?! Ne4 11.Kc1 Nf2+–) 10...Ne4 11.Ke2 Qf2 12.Kd1+–) 9.Bh8 Qe7 10.Bf6 Qf6 11.Nc3 (11.Qe4 Qe6 12.Qe6 Be6+–) 11...Be5 12.Kd2 (12.Nge2!? Bg4 13.Nd5 Qg7 14.Qb5 Nd7+–) 12...Bf5 13.Qc4 (13.e4 Qg5 14.Ke2 Qg4 15.Nf3 Be4+–) 13...Nc6 (13...Be6 14.Qb5 Nc6 15.Qc5+–) 14.Nf3 Rd8 15.Bd3 Bd3 (15...a6 16.Rad1+– (16.Ne5 Ne5 17.Qc7 Nd3 18.cd3 Rd3 19.Ke2 Rc3 20.Qb8 Rc8=)) 16.cd3 Bc3 17.Qc3 Qc3 (17...Qg6 18.Rhg1+–) 18.Kc3 b5 19.d4 a6 20.Rad1 Ne7 21.g4 Ng6 22.h3 f6 23.Rhe1 c6 24.e4 1–0. Fournier,Frederic – MissSunshine, Active (2+0), 2011.

5.fe3 f6 6.Nf3 Bd6 7.c4 Ne7?? (better is 7...e4 8.Nd4 f5 9.Qh5 g6=) 8.c5+– Bc5 9.bc5 b6 10.Qa4 Bd7 11.Qc4 Nbc6 12.Nc3 a5 (12...Na5 13.Qa2+–) 13.Be2 Na7 (13...Bf5 14.d4 ed4 15.ed4 bc5 16.Qc5+–) 14.0–0 Rc8 (14...b5 15.Qa2 Nf5+–) 15.Ne5! fe5 (15...fe5 16.Qf7) 16.Qf7 1–0. Janek – marty1, internet, 2016.

5.fe3 f6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Bf3 (7...Qd6!?=) 8.Bf3+/– c6 9.0–0 Nd7 10.d4 Bd6 11.c4 Ne7 12.c5 Bc7 13.d5 (better is 13.Nc3!?+/–) 13...cd5= (worse is 13...Nd5 14.Bd5 cd5 15.Nc3+/–) 14.Bd5 Rb8 (better is 14...Nc5!? 15.Nc3 Nd5 16.Nd5 Ne4+=) 15.Bb3 Nf8 16.Nc3 Nfg6 (16...Qd1 17.Rad1 Nc6 18.Nd5+/–) 17.Nb5 a6 18.Qd8 Bd8 19.Nd6 Kd7 20.Rad1 Kc7 21.Nf7 Rg8 22.Ne5! Ne5 (22...fe5 23.Bg8 Decoy; 22...Ne5 23.Rd6 Decoy) 23.Be5 (worse is 23.Bg8 Ng8 24.Be5 fe5 25.Rf7 Be7 26.Rg7 Kc6+–) 23...fe5 24.Bg8 Ng8 25.Rf7 Kc6 (25...Ne7 26.Rg7 b6 27.cb6 Kb6 28.Rh7 Nf5+–) 26.a4?? (better is 26.Rf8 Bc7 27.Rb8 Bb8 28.Rd8+–) 26...Bf6?? (better is 26...Be7 27.Rg7 a5 28.b5 Kc5+/–) 27.Rd6 1–0. Fournier,Frederic (1945) – DavidGaribay (1760), Echecs21 (5/5), 2003.

5.Be5 ef2 6.Kf2 Bd6?? 7.Bg7+– Nh6? (7...Nf6 8.Qe2 Be6 9.Bh8 Be5+–) 8.Qe2 (8.Bh8 Ng4 9.Ke2 Qe7 10.Kf3 Nc6+–; 8.Bh6?! Qh4 9.g3 Qd4 10.Be3 Qa1+=) 8...Be6 9.Bh8 (9.Bh6 Qh4 10.g3 Qd4 11.Qe3 Qa1=) 9...Qh4 (9...Ng4 10.Ke1 Qh4 11.g3 Bg3 12.hg3 Qh1 13.Qg2 Qg2 14.Bg2+–) 10.g3 Ng4 (10...Bg3 11.hg3 Qh1 12.Bg2 Ng4 13.Qg4 Qg2 14.Kg2 Bg4 15.Nc3+–) 11.Kg2 Qh5 (11...Qh6 12.Qe4 Nc6+–) 12.h3 Qd5 (12...Kd7 13.hg4 Bd5 14.Nf3 Qg4 15.Rh3+–) 13.Nf3 Nh6 14.g4 Kd7 (14...Nf5 15.gf5 Qf5+–) 15.Nc3 Qc6 16.Qe3 Ng8 17.Bb5 1–0. Pereira – Hidalgo, internet, 2020.

5.fe3 Bd6

6.d3 Nf6 7.e4 c5 8.bc5 Bc5 9.Nf3 Nc6 10.Nbd2 0–0 (10...Ng4 11.Qb1–/+) 11.Nb3 (11.Ne5 Ne5 12.Be5 Ng4–/+) 11...Bb6 12.c4 Bg4 13.Be2 Re8 14.c5 Bc7 (better is 14...Bf3!? 15.gf3 Bc5 16.Nc5 Qa5 17.Qd2 Qc5–/+) 15.0–0= a5 16.h3 (16.Rc1 Rc8=) 16...Bh5 (16...Bf3 17.Rf3 a4 18.Nd2+=) 17.Nbd2 Nd4?? (better is 17...Rb8=) 18.Nd4+– ed4? (better is 18...Be2 19.Ne2 Qd3+–) 19.Bh5 Qe7 20.Bd4 Rad8 (20...Be5 21.Bf7! Kf7 22.Qh5 Kg8 23.Qe5 Qe5 24.Be5 Re5 25.d4 Ne4 26.Rfe1+–) 21.Bf6 gf6 22.Qf3 Qe5 23.Qf6 Qh5?? 24.Qf7?? Qf7–+ 25.Rf7 Kf7 26.Nf3 Rd3 27.Re1 Bg3 28.Rf1 Kg8 29.e5 Be5 0–1. Fournier,Frederic – chuachuofeng, kurnik.com, 2008.

6.Nf3 Nd7 7.Bb5 =.

6.Nf3 Nd7 7.Bc4 Nh6 8.0–0 0–0 9.Nc3 Re8 10.Ne4 Nf6 (10...Nb6 11.Bb3 Be6 12.Be6 Re6 13.Qe2+=) 11.Neg5 (11.Nf6 gf6 12.d3 Be6 13.Be6 fe6+/–) 11...e4 12.Nd4?? (better is 12.Nf7!? Nf7 13.Ng5+=) 12...a6 (12...Bh2 13.Kh2 Nfg4 14.Kg1 Qg5 15.Qe1–/+) 13.Ne2 (13.h3 Qe7 14.Nb3 Be5+=) 13...Be5 (13...Bh2 14.Kh2 Nfg4 15.Kg1 Qg5 16.Qe1–/+) 14.c3? (better is 14.Be5!? Re5 15.h4+=) 14...b5 15.Bb3 Be6?? (better is 15...Bh2 16.Kh2 Nfg4 17.Kg1 Qg5–+) 16.Ne6+= fe6 17.Nf4 (17.Nd4 Qd6 18.h3 Bd4 19.ed4 Kh8+=) 17...Nd5 (17...Qd6 18.Ra2=) 18.Bc2 Qh4 19.Qh5 g5? 20.Qh4+– gh4 21.Be4 Rad8 22.d4 Bf4 23.ef4 Rf8 24.Rae1 Nf4?? 25.Bc1 1–0. stameni – bblchess (1625), gameknot.com, 2014.

6.Nf3 Nf6 7.c4 Nbd7 (7...e4 8.c5 ef3 9.cd6 fg2 10.Bg2 Qd6 11.0–0=+) 8.d4 (8.c5 Be7 9.Ne5 Ne5 10.Be5 a5+=) 8...ed4= 9.Nd4 (9.c5 Be7 10.Bd4 a5=) 9...Be5=+ 10.Nd2 0–0 11.N2f3 Bd4 (11...Ng4 12.Qd2=+) 12.Bd4 b6 (12...c5 13.Bc5 Nc5 14.Qd8 Rd8 15.bc5=+) 13.Bd3 (13.b5 a6=) 13...c5 14.bc5 bc5 15.Bc3 Re8 16.Qc1 (16.0–0 Qe7=) 16...Bb7 17.0–0 Qe7 18.Re1 Bf3 (18...Be4 19.Qc2=+) 19.gf3 Nh5 (19...Ne5 20.Be2=+) 20.Ra2 (20.Rb1 Ne5 21.Be5 Qe5=) 20...Rac8 21.Rg2 Nb6 22.e4+= Nf4?? 23.Rg7+– Kf8 24.Qf4 Qe6 25.Qg5 Qg6 26.Rg6 hg6 27.Qh6 Ke7 28.Qh4 Kd7 29.Bf6 Kc6 30.e5 Kb7 31.Be4 Ka6 32.Qf2 Ka5 33.Qb2 Na4 34.Qb5 1–0. mgriffin – kingcapturer, net–chess.com, 2001.

6.Nf3 Nf6 7.Ne5+= Nc6? (better is 7...0–0!?+=) 8.Nc6+– bc6 9.Bc4 (9.Qf3 Rb8+–) 9...Bf5? (9...Ng4 10.Qf3 (< 10.Bg7 Rg8 11.Qf3 Rg7 12.Qc6 Bd7 13.Qe4 Be5–/+) 10...0–0 11.g3+–) 10.Nc3 (10.Qf3 Qd7 11.Bf6 gf6+–) 10...Qe7 (10...Bg4 11.Ne2+–) 11.0–0 (better is 11.Qf3 Bd7 12.Ne2+–) 11...0–0?? (better is 11...Be6 12.Be6 fe6+–) 12.Rf5 Rad8 13.Qf3 c5 14.Nd5 Qe6 15.Nf6 Kh8 16.Be6 fe6 17.Rg5 e5 18.Rg7! Kg7 19.Rf1 Kh8 20.Qh5 Rf6 21.Rf6 Kg8 22.Qg5 Kh8 23.Be5 Be5 24.Qe5 Kg8 25.Qe6 Kh8 26.Rh6 Rg8 27.Qf7 cb4 28.Qc7 Rg7 29.Qd8 Rg8 30.Qf6 Rg7 31.d4 ba3 32.d5 Kg8 33.d6 a2 34.Qd8 Kf7 35.Rf6 1–0. rommeltdf (1655) – yvesr (1685), net–chess.com, 2002.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Nf6 (7...Nd7 8.0–0=) 8.0–0 (8.Ne5 Be2 9.Qe2 Be5 10.Be5 Nbd7+/–) 8...e4 (8...Qe7 9.Nh4 Bd7 10.c4+=) 9.Nd4 Be2 10.Ne2 (10.Qe2 Nbd7+=) 10...Nbd7= 11.Nbc3 (11.Nf4 0–0=) 11...0–0 (11...a5 12.Nb5=) 12.Nf4 Ne5 (12...a5 13.b5=) 13.Ncd5 (13.d3!?=) 13...Nd5=+ 14.Nd5 c6 15.Nf4 Qg5 16.Be5 Be5 17.Ra2 f5 (17...a5 18.Qb1=+) 18.d3 (18.d4 Bf4 19.Rf4 a5=) 18...Rad8 (18...a5 19.ba5 Qe7 20.Qb1=+) 19.d4 Bf4 20.Rf4 Rf6 21.c4 Rg6 22.g3 Qh6 23.Qa4 Qh3? 24.Rg2 h5?? 25.Rh4+– Qh4 26.gh4 Rg2 27.Kg2 a6 28.Qa5 Rf8 29.d5 cd5 30.cd5 1–0. usnavy – nickbarletta (1700), net–chess.com, 2001.

4.e3 Bf5

5.Bc4 de3=+ 6.fe3?? (better is 6.de3 Qd1 7.Kd1=+) 6...Qh4–+ 7.g3 Qc4 8.d3 Bb4! 9.ab4 Qb4 10.Bc3 Qb6 11.Qf3 g6 12.Be5 Bg4?? 13.Qg4+– Qe3 14.Qe2 Qe2 15.Ne2 f6 16.Bc7 Ne7 17.Bb8 Rb8 18.Ra7 Rc8. mgriffin (1870) – mduerr, net–chess.com, 2002.

5.d3 b5?? 6.ed4 (6.Qf3 Nc6 7.Qc6 Bd7+–) 6...ed4? (6...Nc6 7.de5 a6+–) 7.Nf3 (better 7.Qf3 Nc6 8.Qf5+–) 7...c5 (7...Nc6 8.Qe2 Be7 9.Ne5=) 8.bc5 (better 8.Qe2!? Be6 9.bc5+–) 8...Bc5= 9.Be2 (9.a4 b4=) 9...Ne7 (9...Nc6 10.Nbd2 Nf6 11.Nb3=) 10.0–0 0–0 11.Re1 Ng6 (11...Nbc6 12.Nbd2=) 12.Nbd2 Nc6 Black plans b4 13.Nb3 The pressure on the isolated pawn grows 13...Bb6 14.a4 b4 (14...ba4 15.Ra4 Bd7+=) 15.Bf1 (better 15.a5!? Na5 16.Na5 Ba5 17.Nd4+=) 15...a5 16.g3 Bg4 (16...Qd7 17.Nfd2=) 17.Bg2 (17.h3 Be6=) 17...Nce5 (better 17...Qd7=) 18.Bd4?? (18.Nbd2 Re8 19.h3 Bf3 20.Nf3 Nf3 21.Qf3 Rc8=+) 18...Qf6?? (better 18...Bf3 19.Bb6 Qf6 20.Bf3 Nf3 21.Kf1 Ne1–+) 19.Be5= (worse 19.Re5 Bd4 20.Re4 Bf3 21.Bf3 Ba1 22.Na1 Rae8=+) 19...Ne5 20.Nbd2?? (20.Re5!? Bf3 21.Bf3 Qe5 22.d4=) 20...Bd4 (better 20...Rfe8 21.Rf1 Rad8–/+) 21.Re4?? (better 21.Rb1=+) 21...Ba1 22.Rf4 Nf3 23.Nf3 Bf3 24.Bf3 Qb2 (better 24...Qc3 25.Ba8 Ra8–+) 25.Qe2 (25.Ba8 Ra8 26.Rf7 Kf7 27.Qf3 Qf6 28.Qa8–+) 25...Rae8 (25...Rac8!? 26.Rc4–+) 26.Qd1 Qc3 27.Be4 f5! 28.Bd5 (28.Bf5 Qe1 Double attack; 28.Rf5 Rf5 Combination) 28...Kh8 29.Qh5 (29.Kg2–+) 29...g6 30.Qf3 (30.Qh6 Qc5 31.Bf3 Bg7–+) 30...Qc2 31.Rc4 (31.Kg2 b3 32.Rc4 Qb1–+) 31...Qb1 32.Kg2 Bc3 (32...Bg7 33.Rc7 Re1 34.Rg7 Kg7 35.Qf4 Rg1 36.Kh3 Qd3 37.Bg2–+) 33.Qf4 (33.h4 Re1–+) 33...Qd3 34.Qd6 (34.Qf3 Qf3 35.Kf3–+) 34...Rd8 35.Qe6 Qd5 (35...Qd5 36.Qd5 Rd5–+) 0–1. retiponziani (1765) – robot39 (1845), ChessWorld.net, 2013.

5.d3 c5 6.Nf3 Nc6=+.

5.Qf3!? Ne7 6.Qb7+=.

4.e3 Nf6

5.c4 c5 6.bc5 Bc5 7.Nf3 Qb6 8.Qc2 (8.Ra2 Nc6=+) 8...Nc6–/+ (< 8...de3 9.de3 0–0 10.Ne5+=) 9.e4 (9.Bd3 Bg4–/+ (9...de3?! 10.fe3 Bd6 11.Nc3=)) 9...Bg4 (9...Ne4!? 10.Bd3 Nd6 11.0–0–+) 10.d3–/+ Bf3 11.gf3 Na5 (11...Qc7 12.Rg1 0–0 13.Qc1=+) 12.Nd2=+ Nh5 13.Rb1 Qc7 14.Bc1 b6 15.Rg1 0–0 16.Nb3 Nf4 (16...Nb3 17.Rb3 Nf4 18.Qb2=+) 17.Na5 ba5 18.Bf4 ef4 19.Bh3 Ba3 20.Qa4 Bb4 (20...Rab8 21.Ke2 Bd6 22.Qd7–/+) 21.Ke2 (21.Kf1 Rab8–/+) 21...Rab8 (21...Rfd8 22.Rg5–/+) 22.Bd7 (22.Qd7 Qe5=+) 22...Bc3 (22...Rfd8 23.Bf5 Rb6–/+) 23.Bc6 (better is 23.Qc6!? Qe5 24.Rb5 Rb5 25.Qb5–/+) 23...Rb4–+ 24.Rb4 ab4 25.Kd1 Rb8 26.Bb5 Qb6 27.Qb3 a6 28.Ba4 Qa5 29.Kc2? Qh5 0–1. clochard (2200) – nhathuy (2115), net–chess.com, 2004.

5.Be2 c6 6.h4 (6.ed4 ed4 7.Nf3 c5+=) 6...Bf5 (6...de3 7.de3 Qd1 8.Kd1=+) 7.h5 (7.ed4 ed4 8.Nf3 d3 9.Bd3 Bd3 10.cd3 Be7=) 7...h6 (7...de3 8.de3 Qd1 9.Bd1=+) 8.ed4 ed4 9.Nf3 d3 10.cd3 Bd3 11.Bd3+= Qd3 12.Bf6 gf6 13.Nc3 Nd7 14.Rc1 Bd6 15.Ne2 0–0–0 16.0–0 Rde8 17.Re1 Ne5 18.Ne5 Re5 19.b5 Rhe8–/+ 20.bc6 Re2 21.cb7 Kb8?? 22.Re2 Qe2–+ 23.g3 Qd1 24.Rd1 Kb7 25.Rb1 Kc6 26.a4 Bb4?? 27.d3?? a5 28.Rb2 Rd8 29.Rc2 Kd5 30.Kg2 Kd4 31.Kf3?! Kd3 32.Rc7 f5 33.Rc1 Kd2 34.Rc7 Rd3 35.Kg2 Ke1 36.Rf7 Ra3 37.Rf5 Ra4 38.Rf6 Ra2 39.Rh6 a4 40.Rf6 a3 41.Rf3?? Re2–+ 42.h6 a2 43.g4 a1Q 44.g5 Qe5 45.g6 Qg5 46.Rg3 Qh6 47.g7 Rf2 (48.Kg1 Qh2) 0–1. IIIQ – igorA23, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Be2 de3 6.de3 Qd1 7.Bd1 =.

5.Nf3 Bd6 6.Be2 b6 (6...de3 7.de3 (7.Be5?? Be5 8.Ne5 Qd4–+) 7...e4 8.Nd4=) 7.0–0 h6 (7...c5 8.ed4 cd4 9.Re1+=) 8.e4 (better is 8.ed4!? e4 9.Ne5+/–) 8...Ne4 9.d3 (better is 9.Bd3!? Ng5 10.Re1=) 9...Ng5 10.Re1 Nc6 (10...0–0 11.c3–/+) 11.c3 (11.Ng5 Qg5 12.Bf3=) 11...Be7 (11...dc3 12.Nc3 a6 13.d4=) 12.c4 (12.b5 dc3 13.Bc3 Nd4 14.Ng5 hg5+=) 12...a6 (12...Qd6 13.h4+=) 13.Nbd2 (better is 13.b5!? ab5 14.cb5=) 13...Bb7 14.Ne4 (14.Ng5 hg5 (14...Bg5?! 15.Bf3=) 15.Bf3 Qd6+=) 14...Ne4–/+ 15.de4 Qd7?? (15...Qd6 16.Qd3–/+) 16.Qd2?? (16.b5 Bd6 17.bc6 Qc6+/–) 16...0–0–0?? (better is 16...Qe6–/+) 17.b5+/– ab5 18.cb5 Na5 19.Qc2?? d3–+ 20.Bd3 Qd3 21.Qd3 Rd3 22.a4 Bb4 23.Rec1 Be4 24.Ne5 f6 25.Nc6?? Nc6–+ 26.bc6 Re8 27.f3 Bd5 28.h3 Re6 29.Kh2 Rc6 30.Rc6 Bc6 31.Kg3 Bd6 32.Kh4 Rd2 33.Rb1 Rg2 34.Bd4 Ba4 35.Ra1 Be8 36.Ra8 Kd7 37.Ra7 Bb4 38.Bb6 Be1 39.Bf2 Bf2 0–1. pieeater – Matty_mills, ChessWorld.net, 2013.

5.Nf3 de3 6.fe3 (6.Ne5 ef2 7.Kf2 Be6=) 6...e4+= 7.Nd4 Bd6 8.Be2 0–0 (8...a5 9.b5+=) 9.0–0 (9.Nb5 Be7=) 9...Bd7 (9...Be5 10.Qe1=) 10.d3 (better is 10.Nb3=) 10...Nd5–/+ 11.Qd2 (11.Qe1!? Ne3 12.Rf2 ed3 13.cd3–/+) 11...Qh4–+ 12.g3 Bg3! 13.Bf3 (13.hg3 Qg3 Double attack (13...Qg5 Decoy)) 13...Ne3 14.hg3 Qg3 15.Bg2 Nf1 (15...Bh3 16.Rf2 Ng4 17.Qf4 Qf2 18.Qf2 Nf2 19.Kf2 e3 20.Kf1 Bg2 21.Kg2–+) 16.Kf1–/+ e3 17.Qe2 (17.Qe1 Qf4 18.Ke2 Bg4 19.Nf3 Nd7–+) 17...Bg4 (17...Bh3 18.Bh3 Qh3 19.Qg2 Qg2 20.Kg2–+) 18.Nf3 (18.Qe1 Qf4 19.Kg1 c6–/+) 18...Re8 19.Nc3 Nc6 (19...Bh3 20.Re1 f5 21.Ng1 Qf4 22.Nf3–/+) 20.Ne4 Qf4 21.Bc1? (better is 21.Re1 f5 22.Nc5–+) 21...Nd4 22.Be3 Ne2 23.Bf4 Nf4 24.Nf2 f5 25.Ng4 fg4 26.Nd4 Rad8 27.Nb5 Re2 28.Bb7 Rc2 29.d4 g3 30.Re1 Rf2 31.Kg1 Nh3 32.Kh1 Rh2# 0–1. Kadir – Wall,Bill, chess.com, 2010.

5.ed4 ed4

6.Bc4 c5 7.bc5 Nc6 8.Nf3 =.

6.Bc4 Be7 7.d3 0–0 8.Nf3= c5 9.bc5 Bc5 10.0–0 Re8 11.Nbd2= Nc6 12.Nb3 Bb6 13.Re1 Bg4 14.Re8 Qe8 15.h3 Bf3 16.Qf3 Qe5 17.g3 Re8 18.Nd2 Qe7 19.Ne4 Ne4–/+ 20.de4 Ne5 21.Qb3 Nc4 22.Qc4 Qe4 23.Rd1 Rd8 24.Rd3 h5 25.a4 h4 26.gh4 Qh4 27.Rf3 Qh5 28.Qd3 Re8 29.Rg3 Re1–+ 30.Kg2 Qd5 31.Rf3 Re5 (32.Kg1 Re4–+) 0–1. carrafurca (2320) – ichess (2535), net–chess.com, 2007.

6.Bc4 Be7 7.Nf3 c5 8.b5 0–0 9.0–0 Nbd7 10.d3 Re8 11.Nbd2 Bf8 12.Re1 Nb6 13.a4 Nbd5 14.Ne4 b6? (14...Ne4 15.de4 Nb6 16.Bb3=) 15.Qd2 (15.Nf6 Nf6 16.Ng5 Re7 17.Re7 Qe7 18.Bf7 Kh8+/–) 15...h6 16.Nf6 Nf6 17.Re8 Qe8 18.Re1 Be6 19.Qf4 Qd7 20.Ne5 Qd6 21.Qf3 Bd5 22.Qg3 Re8 23.f4 Nh5 24.Qg4 Bc4 25.Qh5 (worse is 25.dc4 Nf4 26.Qf4 f6–/+) 25...g6 26.Qh4 Bd5 27.Rf1 Bg7 28.Ng4? (better is 28.c4 Be6 29.Bc1+=) 28...Re2–+ 29.Rf2? (29.Nf2 Rc2 30.Bc1 f5–+) 29...Re1 30.Rf1 Rf1 31.Kf1 Qf4 32.Kg1 Kh7 33.h3 h5 (better is 33...Qd2 34.Qf2 Qd1 35.Qf1 Qc2–+) 34.Qf2 Qf2 35.Nf2 f5 36.Bc1 Bh6 37.Bh6 Kh6 38.h4 (better is 38.Nd1–+) 38...Ba2 39.Nd1 Bb1 40.c3 Bc2 41.cd4 Bd1 42.dc5 Ba4 43.c6 Bb5 44.c7 Bd7 45.d4 (45.Kf2 Kg7–+) 45...g5 (45...a5 46.g4 hg4 47.Kf2–+) 46.g3 (46.Kf2–+) 46...gh4 47.gh4 (47.Kf2 a5 48.Ke2–+) 47...a5 48.Kf2 a4 49.Ke3 a3 0–1. combijack (1720) – notsana, gameknot.com, 2012.

6.Nf3 a5 7.Nd4 ab4 8.Bc4 =.

6.Nf3 a5 7.Nd4 ab4 8.Qe2 Be7 9.ab4 Ra1 10.Ba1 =.

6.Nf3 c5 7.Bb5 Nc6 8.0–0 Be6 9.Re1 Be7 10.Qe2+/– 0–0 11.Ng5 Qc8 12.Ne6 fe6 13.Qe6 Qe6 14.Re6 Rae8 15.Bc4 Kh8 16.c3 Nd7 17.d3 Bg5 18.cd4 b5 19.Kf1 bc4 20.Rc6 cd3 21.dc5+= Bf4 22.Nc3 Nb8+= 23.Rd6 Bd6 24.cd6 Re6 25.Nb5 Nc6= 26.f3 Rb8=+ 27.a4 Nb4 28.Rd1 a6 29.Bc3 Nc6 30.Nc7 Rd6 31.Na6 Rbd8 32.Nc5 (32...Ra8 33.a5=+). Brennecke,Willi (1920) – Rosek,Holger (1715), DESC, 2001.

6.Nf3 Nc6 7.b5 Qe7 8.Qe2 d3 9.Qe7 Ne7 10.Bd3 Ned5 11.Bf6 (11.0–0 Be6+/–) 11...Nf6 12.0–0 Nd5 (12...Bd6 13.Re1 Kf8 14.Bc4+/–) 13.Nc3 (13.Re1!? Be7 14.Bc4+–) 13...Nc3 14.dc3 Bc5 (14...Be7 15.Rfe1+/–) 15.Rfe1 Be6 16.Bf5 Ke7 17.Be6 fe6 18.Nd4 (18.Ng5 Bd6+–) 18...Bd4 19.cd4 Rad8 20.c3 Rhf8 21.Re3 Rd5 22.a4 g6 23.Rae1 Rd6 24.f3 a5 25.Re4 g5 26.c4 h5 (26...Rf6 27.Kf2+–) 27.d5 Rf6 28.h3 Kf7 29.Re6 Rde6 30.de6 Re6 31.Rd1 Ke7 32.Rd4 Re2? 33.c5 h4? 34.Kf1 Rc2+= 35.Rd5 Rc1 36.Kf2 Rc2 37.Kf1 Rc1= 38.Ke2 Rc2 39.Rd2 Rc5 40.Kf2 Rc1 41.g3 hg3+= 42.Kg3 Re1 43.h4 gh4 44.Kh4 Kf6 45.Kg4 Ra1 46.Rd4 Rg1 47.Kf4 Ke7 48.Ke5 Rg5 49.Kf4 Rh5 50.Ke4 Rh1 51.f4 Kf6 52.Rd7 Re1 53.Kf3 Rc1 54.Ke4 Re1 55.Kf3 Rc1 56.Ke4 Re1 57.Kf3 Rc1 58.Rd4 Rf1 59.Ke4 Re1 60.Kd5 Kf5+= 61.Kc4 Rf1 62.Kd5 Rf4 63.Rf4= Kf4 64.Ke6 Ke4 65.Kd7 c5 66.bc6 bc6 67.Kc6 Kd4 68.Kb5 Kd5 69.Ka5 Kc5 70.Ka6 Kc6 71.Ka7 Kc5 72.a5 Kc6 73.a6 Kc7 74.Ka8 Kc8 75.a7 Kc7 ˝–˝. Fournier,Frederic – COMP Computer3_HARD, Live Chess Chess.com, 2012.

6.Nf3 Nc6 7.Bb5 Bd7 +/–.

6.Nf3 Nc6 7.Bd3 Bg4 8.0–0 Bf3 9.Qf3+/– Bd6 10.Re1 Be7 11.b5 0–0? 12.bc6+– bc6 13.c3 c5 14.cd4 cd4 15.a4 Rb8 16.Ba3 Ba3 17.Na3 c5 18.Nc4 Nd5 19.Qh3 g6 20.Ne5 Nf4 21.Qf3 Nd3 22.Qd3 Qd6 23.Re4 Rbe8 24.Rae1 Qf6 25.Ng4 Qd8 26.Re8 Re8 27.Re8 Qe8 28.Nf6 (28...Kf8 29.Ne8 Ke8 30.Qb5 Ke7 31.Qc5 Ke6 32.Qa7+–) 1–0. Nautiluschess – branci, ICS blitz, 2001.

6.Nf3 Be7 +=.

6.Nf3 Bg4

7.Be2 c5 8.Nd4 cd4 (8...Bd7!? 9.bc5 Bc5+/–) 9.Bg4 Ng4 (9...Be7 10.Bf3 Qd7 11.Qe2+/–) 10.Qg4+– Nc6 11.0–0 g6? (better is 11...Qd5+–) 12.Re1 Be7 13.d3 (better is 13.b5 f5 14.Qe2+–) 13...0–0 14.Nd2 Bf6 (14...f5 15.Qf3+–) 15.Nf3 Bg7 16.Re4?? f5–+ 17.Qg3 fe4 18.de4 Qe7 19.Re1 Rad8 20.Bc1 Ne5 21.Ne5 Qe5 22.f4 Qc7 23.Qb3 Kh8 24.e5 Qc3 25.Qc3 dc3 26.g3 Rd4 27.Kf2 Rfd8 28.h3 Rd1 29.Rd1 Rd1 30.Be3 Ra1 31.Ke2 Ra3 32.Kd3 a6 33.Bd4 b5?? 34.Bc3?? Bf8 35.Kd4 Ra2 36.e6 Rc2 37.Kd3 Rc3! 38.Kc3 Be7 39.g4 Kg7 40.g5 h6 41.h4 hg5 42.hg5 Kf8 43.Kb3 Bd6 (43...Bd6 44.Kc3 Ke7–+) 0–1. Fournier,Frederic (1965) – SoyWittgenstein (1920), Echecs21, 2003.

7.Be2 Bd6 8.Nd4 Be2 9.Qe2 (worse is 9.Ke2 Be5 10.Ne6 Qd5+=; 9.Ne2?! 0–0+=) 9...Qe7 10.Qe7 Be7 11.Nf5 Rg8 12.Ne7 (12.Kd1 Bd6+–) 12...Ke7+/– 13.Bf6 Kf6 14.0–0 Re8 15.Nc3 Nc6?? (15...Rd8 16.d3+/–) 16.Rfe1 (better is 16.Nd5 Kf5 17.Nc7+–) 16...Nd4 17.Nd5 Kg6 18.Nc7 Re1 19.Re1 Rc8 20.c3 Nc2 21.Rc1 Na3 22.Nd5 Rd8 23.c4 Nc4 24.Rc4?? Rd5+= 25.d4 b5–+ 26.Rc6 f6 27.f3 Rd4 28.Ra6 Rb4 29.Ra7 Rb1 30.Kf2 b4 31.Rb7 b3 32.Ke3 b2 33.Kf4 Kh6 34.h4? g5?? 35.hg5 fg5 36.Kg4 Kg6 37.Rb6 Kg7 38.Kg5 h6 39.Kg4 h5 40.Kg5 Kf7 41.g3? Ke7?? 42.f4 Kd7 43.f5 Kc7 44.Rb3 Kd6 45.Kg6 Kc5? 46.f6+/– Kc4 47.Rb7 Kc3+= 48.f7 Rf1 49.Kg7 Kc2 50.f8Q Rf8 51.Kf8 b1Q 52.Rb1 Kb1 53.Kg7 Kc1 54.Kg6 Kd2 55.Kh5 Ke3 56.g4 Ke4 57.Kg5 Ke5 58.Kg6 Ke6 59.g5 Ke7 60.Kg7 Ke6 61.g6 Kf5 62.Kf7 Kg5 63.g7 Kh6 64.g8Q Kh5 65.Qg3 Kh6 66.Qg6 1–0. Fournier,Frederic (1845) – Torresk, Active, 2011.

7.Be2 Bf3

8.Bf3 c6

9.0–0 Be7 10.c4 dc3 11.dc3 Qd1 12.Rd1 0–0 13.c4 Nbd7 14.Nc3 Ne5 15.Be2 Rfd8 16.h3 h6 17.Rd8 Rd8 18.Rd1 Rd1 19.Nd1 Ned7 20.Bf3 Nb6 21.Ne3 Na4 22.Ba1 Kf8 23.c5 Ne8 24.Bd1 b5 25.Bf3+– Nc7 26.Bc6 a5 27.Nd5 Nd5 28.Bd5 ab4 29.ab4 g6?! 30.Kf1 f6 31.Ke2 Ke8 32.Bc6 Kd8 33.Bb5 (33...Bc5 34.bc5 Nc5 35.Bf6 Kc7 36.h4+–) 1–0. JM (2065) – Staats,Carsten (1645), remoteschach.de, 2002.

9.0–0 Be7 10.d3 0–0 11.c3 dc3 12.Nc3 Nbd7 13.d4 Qc7 14.Re1 Bd6 15.h3 Rfe8 16.Qd2 a6 17.Rac1?? (17.d5 Ne5 18.Be2 Rad8+=) 17...Re1?? (better is 17...Bh2 18.Kh1 Bf4–+) 18.Re1= Re8 19.Re8 Ne8 20.Ne4 Bf4 21.Qc3 Nef6 (better is 21...Nb6!?=) 22.Nf6+/– Nf6 23.d5 cd5 24.Qc7 Bc7 25.Bf6 gf6 26.Bd5 b6 27.a4 Kf8 28.b5 ab5 29.ab5 Ke7 30.Kf1 f5 31.Ke2 f6 32.Kd3 Kd6 33.Bc6 Ke5 34.g3 f4 35.g4 Bd6 36.f3 Bc5 37.h4 h6 38.h5 (38.Be4 f5 39.Bf5 Bf2+=) 38...Bg1 (38...f5!?=) 39.Kc4 Bc5 ˝–˝. Fournier,Frederic (1860) – GengisKhan (1760), Active, 2011.

9.0–0 Be7 10.Re1 0–0 +/–.

9.d3 Nbd7 10.0–0 Be7 (10...Qb6 11.Nd2 Bd6 12.Nc4+/–) 11.Re1 (11.Bd4 0–0+/–) 11...0–0 (11...Nf8!?+=) 12.Bd4+/– Re8 13.Bb2 (13.Nd2 Qc7+/–) 13...Bd6 14.Nd2 Be5 15.Be5 Ne5 16.g3 (16.Nb3 Qc7+/–) 16...Nf3 17.Nf3 Nd5 (17...Qd5 18.Re3+=) 18.Re8+/– Qe8 19.Qd2 Qd7 20.Re1 Qf5 21.c4 (21.Qe2 h6+/–) 21...Nf6 (better is 21...Qf3!? 22.cd5 Qd5=) 22.Kg2+/– Rd8 23.d4 White prepares c5 23...h6 24.Qe3 Ng4 (better is 24...Re8 25.Ne5 Qe6+/–) 25.Qe5?? (better is 25.Qe7 Qd7 26.Qc5+–) 25...Ne5–+ 26.de5 (26.Re5 Qd3–+) 26...f6 (better is 26...Rd3!? 27.Ng1–+) 27.c5 (27.ef6 gf6 28.Re7 Rd7–+) 27...fe5 (27...Rd3!? 28.Nh4 Qe6 29.Ng6 Ra3 30.Nf4–+) 28.Re5 Qc2 (28...Qd3 29.Re3 Qb5 30.Re4–+) 29.Re1 (29.Re7 b6 30.cb6 ab6–+) 29...Qb3 30.Re3 (30.Re7–+) 30...Qc2 31.Ne5?? (31.Re1 Rd3 32.Re8 Kf7 33.Ne1–+) 31...Rd1 (31...Rd2 32.Rf3 Qe4 33.Ng4 Qg4 34.Rf4–+) 32.Nf3 (32.Ng4 Rd2 33.Re8 Kh7–+) 32...Qc1 33.Kh3 h5 34.Nh4 Kh7 35.Ng2 g5 36.Re7 Kg6 37.Rb7 g4 0–1. Fournier,Frederic – Thal_thal, Chess.com, 2013.

9.d3 Be7!? =.

9.Qe2 Be7 10.0–0 0–0 11.d3 Re8 12.Qd1 Nbd7 (better is 12...a5!?+=) 13.Bd4+= Bd6 14.Nd2 Qc7 15.g3 c5 16.bc5 Bc5 17.Bc5 Qc5 (17...Nc5 18.Rb1+=) 18.Ne4 (18.Bb7!? Rab8 19.Bg2+/–) 18...Ne4+= 19.Be4 Rab8 20.c4 Nf6 21.Bg2 Qd4 22.Rb1 Rf8 (22...b6!?+=) 23.Rb7 Rb7 24.Bb7 Rd8 25.Bd5 Nd5 26.cd5 Rd5 27.Re1 h6 28.Re3 a5 29.Qb3 Kh7 30.Kg2 a4 31.Qc4 Qc4 32.dc4 Rd4 33.Rc3 Rd6 34.c5 Rc6 35.Kf3 Kg6 36.Ke4 Kf6 37.Kd5 Ra6 (37...Rc8+–) 38.c6 Ke7 39.c7 Ra5 40.Kc6 Ra8 41.Kb7 (41.Kb7 Rf8 42.Rc4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1920) – pelusapito, Active, 2011.

4.Nf3 Nc6

5.b5 Na5 6.Ne5 Qf6? (better is 6...Be6+=) 7.Bd4+– c6 (7...Nc4 8.Nf3 (worse is 8.Nc4 Qd4 9.c3 Qc4–+) 8...Qe7 9.e3+–) 8.e3 c5 (8...Qd6 9.Bc3 Qc7 10.d4+–) 9.Bc3 b6 (9...Qd8 10.Qf3 Nh6 11.Qe4+–) 10.Be2 Bd6 (10...Qe7+–) 11.Nc4 Qh4 (11...Qe7 12.Nd6 Kf8 13.Bf3+–) 12.Nd6 Kd7 (12...Kf8 13.Bf3 Rb8 14.Be5+–) 13.Nf7 Kc7 (13...Bb7 14.Nh8 Bg2 15.Rg1 Qh2 16.Bg4 Kc7 17.Ke2+–) 14.Be5 Kb7 15.Bf3 1–0. Janek – AxelG, internet, 2017.

5.b5 e4 6.bc6 ef3 7.e3 (better is 7.ef3 Qf6 8.cb7 Bb7 9.Bb5 c6 10.Bc4+=) 7...Bc5? (better is 7...de3 8.Qf3 ef2 9.Qf2 bc6=) 8.Qf3+– b6 9.ed4 Bd4? 10.Qe4 Ne7 11.Qd4 Qd4 12.Bd4 0–0 13.Nc3 Re8 14.Be3 Nc6 15.Nd5 Nd4 16.0–0–0 Ne6 17.Bb5 Rd8 18.Bc6 Rb8 19.Ne7 Kf8 20.Nc8 Rbc8 21.d4 Rd6 22.d5 Nd8 23.Bf4 Rf6 24.Bd7 Ra8 25.Bc7 g6 26.d6 a5 27.Rhe1 Ne6 28.Bc6 Rc8 29.Re6! fe6 30.d7 (30...Rd8 31.Bd8+–) 1–0. Ventimiglia,Charles – Pedlar,Todd, IECC, 1998.

5.b5 Nce7 6.Ne5 f6 (6...Nf5 7.c3+=) 7.Nf3+/– Nf5 8.e3 h5? (better is 8...de3!? 9.fe3 Be6+/–) 9.Nd4+– g6 (9...Nh4 10.g3 Ng6 11.Bg2+–) 10.Bc4 (10.Bd3 Nge7+–) 10...a6 (10...Nd4 11.Bd4 (< 11.ed4 Qe7 12.Qe2 Bf5+–) 11...Nh6 12.Bd3+–) 11.ba6 ba6 12.Qf3 Nd4 13.Bd4 (13.Qa8?! Nc2 14.Kf1 Na1 15.Ba1 Be7+–; 13.ed4?! Rb8 14.Qc3 Qe7 15.Kd1 Qd6+–) 13...Rb8 14.Qe4 (14...Ne7 15.Bf6+–) 1–0. Wall,Bill – NayNay, Microsoft Gaming Zone, 1999.

5.c3 a5 6.b5 Na7 7.Ne5 Nb5 8.cd4 Nd4 9.Qa4 c6? (better is 9...Nc6+/–) 10.Bd4 b5 (10...Be6 11.e3+–) 11.Qb3 Qd4 (11...Be6 12.Qe3 Nf6+–) 12.Qf7 Kd8 13.Nc6# 1–0. orane (2170) – vello01, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c3 Bg4 6.cd4 (6.b5 Bf3 7.gf3 Na5+=) 6...Bf3 7.ef3 ed4 8.b5 Ne5 (8...Qe7 9.Be2 Ne5 10.0–0+–) 9.Qe2+– Qe7 10.Bd4 f6 (10...Nd3 11.Kd1 Qe2 12.Be2+–) 11.Qe4+– Nf3?? (better 11...0–0–0 12.Be3 Kb8+–) 12.gf3 Qe4 (12...f5 13.Qe3+–) 13.fe4 Bd6 14.Nc3 Ne7 15.Bc4 b6 (15...0–0–0 16.Be3+–) 16.Be3 0–0–0 17.d4 Ng6 (17...Rhe8 18.0–0+–) 18.Ke2 Rhe8 (18...Bf4 19.h4 Be3 20.fe3+–) 19.h4 Nf4 (19...Ne7 20.h5+–) 20.Kf3 Ne6 21.Rhg1 g6 (21...Rd7 22.Bd5 Rf7 23.Ke2+–) 22.Nd5 (22.Nd5 Ng7 23.a4+–) 1–0. Janek – Newhet, internet, 2018.

5.e3 de3!? 6.fe3 e4 =.

5.e3 f5 6.ed4 e4 7.Qe2 (better is 7.Ne5 Ne5 8.de5+/–) 7...Bb4?? (better is 7...Nge7 8.Ne5 Nd4=) 8.ab4+– Nb4 9.Qb5 Nc6 (9...c6 10.Qb4 ef3 11.Rg1+–) 10.d5 ef3 11.dc6 a6 12.Qe5 Qe7 13.Qe7 Ne7 14.cb7 Bb7 15.Be5?? fg2 16.Rg1 gf1Q=+ 17.Rf1 Rg8 18.Bc7 Rc8 19.Ba5 Rc2 20.Na3 Rc5 21.Bb4 Re5 22.Kd1 g5 23.Nc4–/+ Re4 24.Re1 Re1–/+ 25.Ke1 Kd7 26.Nb6 Kc6 27.Na4 Nd5 28.Bc3 Nc3 29.dc3 f4 30.c4 g4 31.Rb1 h5 32.Rb6–/+ Kc7 33.c5 Bc8 34.Rd6 Rd8 35.Rd8 Kd8 36.Ke2 Bd7 37.Nc3 Bf5 38.Nd5–/+ f3 39.Ke3 Kd7 40.Kf4 Kc6?? 41.Nb4 Kc5 42.Na6 Kb6? 43.Nb4?? Bg6 44.Nd5 Kc6?? 45.Ne7+– (45...Kd6 46.Ng6+–) 1–0. xCalvin – Kunk, ChessWorld.net, 2005.

5.e3 Nf6 6.b5 Na5 7.Ne5 Ne4 (better is 7...de3!? 8.fe3 Bd6+=) 8.Bd4 c6 9.Qf3 Qd5? (better is 9...Ng5 10.Qh5 g6+–) 10.c4 Nc4 (10...Qe6 11.Qe4 f6+–) 11.Bc4 (11…Ng5 12.Bd5 Nf3 13.Bf3+–) 1–0. Wall,Bill – Carlao F, Microsoft Gaming Zone, 2004.

4.Nf3 Nd7

5.c3 dc3 6.Nc3 a5 7.b5 Ngf6 8.e4 White has a new backward pawn: d2 8...Bd6 9.Bc4 0–0 10.0–0 Nc5 (10...Nb6 11.Bb3=) 11.d3 (11.d4!? ed4 12.Qd4+/–) 11...Be6 12.Be6 Ne6 13.Ne2 Nd7 14.Rc1 Qe7 15.Ng3 (15.a4 b6=) 15...Ba3 16.Nf5 White threatens to win material: Nf5xe7 16...Qb4 Black threatens to win material: Qb4xb2 17.Bc3 (17.Ba3 Qa3 18.d4 ed4 19.N3d4 Ndc5=) 17...Qb5–/+ 18.Rb1 White threatens to win material: Rb1xb5 18...Qc6 Black threatens to win material: Qc6xc3 (18...Bb4 19.Qd2–/+) 19.Be5 (19.Ne5 Ne5 20.Be5 f6=) 19...g6?? overlooking an easy win (better is 19...Qa6= was possible) 20.Nh6 1–0. Frank,Detlev – Gebel,Ralph, Pinneberg–ch op, 2001. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 d4 4.Nf3 Nd7)

5.c3 e4 6.Nd4 c5 7.bc5 =.

5.d3 b6 6.c4 Bb7 7.Nbd2 Ngf6 8.g3 c5 9.b5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Bd6 12.Bg2 0–0 13.0–0 Ra1 14.Ba1 Re8 15.e3 Qa8 16.Nh4 ˝–˝. Schalkwijk,Peter – Peroutik,Jiri, SL–2007–0–00118, 2007.

5.e3 c5 6.ed4 cd4 7.Bb5 Qf6? 8.Qe2+– Kd8 9.Bd7 Bd7 10.Ne5 (10...Rc8 11.Bd4 Rc2 12.Nc3+–) 1–0. marus1 – nills, internet, 2001.

5.e3 de3

6.Be5? Ne5 7.de3 Qd1 8.Kd1 Nf3 9.gf3 a5 –+.

6.Be5? Ne5 7.de3 Qd1 8.Kd1 Nf3 9.gf3 Be6 –+.

6.Ne5 ef2 7.Kf2 Qf6 8.Ke1 Ne5+= 9.Qe2 Bd6 10.d4 Qg6 11.de5 Be7 12.Qd3 Qg4 =.

6.de3 e4

7.Nfd2 Ndf6 8.Nc3 Qe7 9.Be2 Bd7 10.Nb5 Bb5 11.Bb5 c6 12.Bc4 0–0–0 +=.

7.Nfd2 Ndf6 8.Be2 a5 +=.

7.Nfd2 Ngf6 8.Be2 a5 9.b5 Bc5 10.Nc3 Qe7 11.Na4 0–0 12.0–0 Bd6 =.

7.Nd4 Ndf6 (7...Ngf6 8.Nf5 a5 9.Qd4 c5 10.bc5 Bc5 11.Nd6 Kf8 12.Qd2 Qb6=; 7...a5 8.b5 Ngf6 9.Nf5 Nc5 10.Qd8 Kd8 11.Ng3 Bd6 12.Bf6 gf6+=; 7...Ne5 8.Qh5 Qe7 9.Nb5 Nc6 10.Bc4 Rb8 11.Bd4 Nd4 12.ed4 a5+=) 8.Nd2 (8.Nc3 a5 9.ba5 Bd6 10.Bb5 Bd7 11.Nf5 Ra5 12.Nd6 cd6+=) 8...g6 (8...Qe7 9.c4 Bd7 10.c5 Nd5 11.Qc2 Ngf6 12.Bc4 c6+/–) 9.c4 (9.Be2 Qe7 10.Nb5 a6 11.Nc3 Be6 12.Nde4 Bg7+/–) 9...Bg7 (9...Bg4 10.Qc2 Qe7 11.Nb5 Bf5 12.c5 Bg7+/–) 10.Qc2 (10.Nb5 Bg4 11.Qc2 c6 12.Nc3 Qe7+/–) 10...Qe7 11.Ne2 (11.c5 a6 12.c6 b5+/–) 11...Nh6 (11...Bf5 12.Ng3 Nh6+=) 12.Ne4 0–0 (12...Nhg4+/–) 13.Nf6 Bf6 14.Bf6 Qf6 15.Qc3 Qe7 16.Nf4 c6 17.Be2 Bg4 18.h3 Be2 19.Ke2 Qc7 20.Rhd1 a5 21.c5 ab4 22.ab4 b6 23.Qf6 Ra1 24.Ra1 bc5 25.Rc1 Qb7 (25...cb4?? 26.Nd5!! (26.Rc6?! Qa5=; 26.Qc6?! Qc6 27.Rc6 Rb8=) 26...Qd8 27.Ne7 Qe7 28.Qe7+–) 26.Rc5 Qb4?? (better is 26...Nf5+–) 27.Nh5! (27.Nh5 Qc4 28.Rc4 gh5 29.Rc5+–; 27.Qc6?! Nf5+/–; 27.Rc6?! Nf5+/–) 1–0. Matveenko,Y (2150) – Dolgova,T (1935), Voronezh FIDE Open, 2011.

7.Ne5 Qe7 (7...a5 8.Qd5 Ne5 9.Qe5 Qe7 10.b5 Nf6 11.Nd2 b6 12.Bc4 Bb7+=) 8.Nc4 Ngf6 9.Be2 Qe6 10.0–0 Be7 11.Nc3 a6 12.Nd2 Nb6 =.

4.Nf3 e4

5.Nd4 Nf6 6.e3 a5 7.b5 +=.

5.Nd4–/+ Nf6 6.e3 Nc6 7.Nc6 bc6 8.Bf6 Qf6 9.Nc3 c5? (9...a5 10.Ne4 Qe5 11.Nc5 Bc5 12.f4–/+) 10.Bb5 (10.Ne4 Qc6 11.Nc3 Rb8+–) 10...Bd7? (Better is 10...c6 11.Ba4 Qg6 12.bc5 Bc5–/+) 11.Ne4 Qe5 12.Bd7 Kd7 13.Nc5 Bc5 14.d4 Bd4 15.Qd4 Qd4 16.ed4 Rhe8 17.Kd2 f5 18.c4 g5 19.h4 g4 20.Kd3 h5 21.g3 Re6 22.Rhe1 Rae8 23.Re6 Re6 24.Rc1 c6 25.b5 cb5 26.cb5 Rb6 27.Rc5 Ke6 28.Kc4 Rd6 29.Rc7 a5 30.Rc6 Rc6 31.bc6 Kd6 32.d5 a4 33.Kb4 Kd5 34.c7 Ke4 35.c8Q Kf3 36.Qc2 Kg2 37.Qf5 Kh3 38.Kc3 1–0. market (1880) – hector007 (1735), GameColony.com, 2002.

5.Nd4 Nf6 6.e3 Bd6 7.d3 c5 8.Nb5 cb4 9.Nd2 ba3 10.Bf6+– Qf6? 11.Ne4 Bb4 12.c3 Bc3 13.Nbc3 Bf5 14.Nf6 (14...gf6 15.Qf3+–) 1–0. cgits (2560) – cwhite (2115), net–chess.com, 2005.

4.Nf3 Qf6

5.c3 dc3 6.Nc3 Nc6 7.Qc2 +=.

5.c3 c5 6.bc5 Bc5 7.cd4 Bd4 8.Nd4 ed4 9.e3 Nc6 10.Qa4 Bd7= 11.Bd4 Nd4 12.Qd4 Qd4 13.ed4 Bc6 14.Nc3 Ne7 15.Bb5 Rd8 16.Bc6+= Nc6 17.d5 Ne7 18.Rb1 b6 19.Rb5 0–0 20.d4 Rd7 21.Kd2 Rfd8 22.Re1 Kf8 23.Re5 f6 24.Rh5 h6 25.Kd3 Kf7 26.f4 Nc8 27.Rb4 Ne7+= 28.Rb5 Nc8+/– 29.Rb4 Kg6 30.g4 f5? 31.Rf5+– Ne7 32.Re5 Nd5 33.Nd5 Rd5 34.Rd5 Rd5 35.Ke4 Rd7 36.Rc4 Kf6 37.Rc6 Kf7 38.d5 Ke7 39.Ke5 Rb7 40.f5 b5 41.h3 a5 42.f6 gf6 43.Rf6 b4 44.Rh6 Kf8? 45.ab4 ab4 46.Rf6 Kg7 47.Rc6 b3 48.d6?? b2?? 49.Rc7+/– Rc7 50.dc7 b1Q 51.c8Q Qe1 52.Kf4 Qf1= 53.Kg3 Qe1 54.Kg2 Qe2 55.Kg3 Qe1 56.Kf4 Qd2 57.Ke5 Qe3 58.Kd6+/– Qd3 59.Kc7 Qh3 60.Qd7 Kg6 61.Qe6 Kg7 62.Kd7 Qd3= 63.Kc8 Qc3 64.Kd8 Qf6 65.Qe7 ˝–˝. marus1 – Poincare, internet, 2001.

5.c3 c5 6.d3 cb4 7.cd4 ba3 8.Bc3 ed4 9.Nd4 Bc5 10.e3 Qb6 11.Na3+= Bb4 12.Qb3 Na6 13.Nab5 Bc3 14.Qc3 Kf8 15.Be2+/– Ne7 16.0–0 Bd7 17.Rfb1 Rc8 18.Qa3 Bb5 19.Rb5 Qc7 20.Rab1 Ke8?? 21.Rb7 (21...Qe5 22.Qa6+–) 1–0. Bulcourf,Carlos (2230) – Ortega Morales,Javier, Villa Ballester op, 1994.

5.c3 c5 6.cd4 cd4 7.e3 de3 8.Be5 ef2 9.Kf2 Qe6 +=.

5.c3 c5 6.cd4 cd4 7.e3 Bg4 +=.

5.e3 c5 6.Bb5 Bd7 7.Qe2 Bb5 8.Qb5 Nd7 9.ed4 ed4 10.Qb7 +/–.

5.e3 c5 6.c3 e4=+ 7.Ng1 d3–/+ 8.bc5 Bc5 9.f3 Bd7 10.Qb3 Bb6 11.c4 Qg6 12.fe4+= Qe4 13.Qd3 Qd3 14.Bd3 f6 15.Be4 Nc6 16.d4 Nge7 17.Ne2 Bg4 18.h3 Be2 19.Ke2+– 0–0 20.Nd2 Rfe8 21.Rhd1 f5 22.Bf3 Ba5 23.Nb3 Bb6 24.c5 Bc7 25.Bc3 Ng6 26.d5 Nce5 27.d6 Nf3 28.gf3 Bd8 29.Kd3 Ne5 30.Be5 Re5 31.e4 Rc8 32.Rac1 Rc6 33.Ke3 Bg5 34.Kd4 Bf6 35.Kd3 Ra6?? 36.Ra1 Ra4 (36...fe4 37.fe4 Rh5 38.d7+/–) 1–0. Coquelle,A – Devaux,F, corr France, 1993.

5.e3+= c5 6.ed4 cd4 7.Qe2+/– Nc6 8.Nd4 Nd4 9.Bd4 Bd7 10.Be5 Qe6 11.Nc3 Nf6 12.f4 Be7 13.Nb5 Bb5 14.Qb5 Qc6 15.Qc6 bc6 16.Ba6 c5 17.Bb7 Rd8 18.Bc7 Rd4 19.c3 Rc4 20.Bc6 Nd7 21.Bd5 Nb6 22.Bb6 Rf4 23.Bc6 Kf8 24.Ba7 g6 25.b5 Bd6 26.a4 Kg7 27.a5 Rf6 28.a6 Re6 29.Kd1 Re7 30.Bb6 Bb8 31.Bc5 (31...Rc7 32.Bd4 f6 33.Bf3+–) 1–0. Winiger,A – Hole,T, ETC, 2004.

5.e3+= c5 6.Qe2 Bg4 7.bc5 Bf3 8.gf3 de3 9.Qe3 Nc6 +=.

5.e3+= de3 6.de3 Bd6 7.Nbd2 +=.

5.e3 Bg4 6.ed4 e4 7.Qe2 +=.

4.Nf3 Nf6

5.Ne5+= Nc6 6.Nf3 Be7 7.c3 dc3+= 8.Bc3 Be6 9.b5 Nb8 10.e3 Ne4? 11.Bg7+– Rg8 12.Bd4 c5 13.Be5 Bd6 14.Bd6 Qd6 15.d3 Nf6 16.Nbd2 Nbd7 17.Qa4 Nb6 18.Qc2 0–0–0 19.d4 Kb8 20.dc5 Qc7 21.Qb2 Na4 22.Qf6 Qc5 23.Qf4 Ka8 24.Qa4 Rd6 25.Ne4 Qc7 26.Nd4 f5 27.Nd6 Qd6 28.Rd1 Rg4 29.Ne6 Ra4 30.Rd6 Ra3 31.Rd8# 1–0. kropotkin – ekupetitz, internet, 2007.

5.Ne5 Nc6 6.Nf3 g6 7.b5+– Na5 8.Bd4 Bg4 9.e3 Bg7 10.Be2 0–0 11.0–0 b6 12.h3 Be6 13.d3 c6 14.a4 Qd7 15.Ne5 Qd6 16.Nc6 Nc6 17.bc6 Bd5 18.Bf3 Qc6? (18...Bc6 19.c4+–) 19.Bd5 (better is 19.e4!? Ne4 20.Bg7 Nf2 21.Rf2 Kg7+–) 19...Qd5 20.Nd2 b5 21.ab5 Qb5 22.Ra7 Ra7 23.Ba7 Ra8 24.Bd4 Nh5 25.Bg7 Ng7 26.c4 Qc6 27.Qf3 Qf3 28.Nf3 Kf8 29.Rb1 Ke7 30.Rb7 Ke8 31.Ng5 Ra1 32.Kh2 Rd1 33.d4 Rd2 34.Ne4 Rc2 35.Nd6 Kf8 36.Rf7 Kg8 37.Rf6 Nh5 38.Rf3 Ng7 39.d5 Rb2 (39...Nf5 40.Nf5 gf5 41.d6+–) 40.e4 Rb6 (40...Rc2+–) 41.c5 Rb8 (41...Ra6 42.c6 Ra7 43.Rb3+–) 42.c6 Rd8 43.c7 Rd6 44.c8Q Rd8 45.Qd8 Ne8 46.Qe8 Kg7 47.Qf8# 1–0. Ivanets,V (2185) – Zhgilev,Ilya, Khanty–Mansiysk RUS, 2011.

5.Ne5+= Be6 6.e3 de3 7.fe3 +/–.

4.Nf3 Bg4

5.Ne5 Be6!?+–.

5.Ne5 Nf6 6.Ng4 Ng4 7.e3 Qf6?? (7...Nf6+–) 8.Qg4 Nd7 (8...Qe6 9.Qf3 de3 10.Qb7 ef2 11.Kf2 Qb6 12.Qb6 ab6 13.Nc3+–) 9.Qe4 Be7 (9...Qe5 10.Qb7 Rb8 11.Qa7+–) 10.Qb7 0–0 11.Bd4 Qg6 (11...Qe6 12.Ba7 Ne5 13.b5+–) 12.Bd3 (12.Nc3 Bd6+–) 12...Qg2 (12...Qe6 13.Qc7 Bd6+–) 13.Qg2 (13.Qg2 g6 14.Qc6+–) 1–0. Pierre – Waldorffy, internet, 2020.

5.Ne5!? Bh5 6.c3+/–.

5.h3 Bf3= 6.ef3 a6 (6...Bd6 7.f4=) 7.Bc4 b5 (7...Nd7 8.Qe2 Be7 9.f4=) 8.Bd3 Nf6 (8...Qg5 9.0–0=) 9.0–0 (9.Qe2 Qd6=) 9...Nh5 (better is 9...Nc6!?=) 10.g3 Qd7 11.Kh2 (11.Re1 Nc6+=) 11...g6 12.Re1 Bg7 (12...Nc6 13.Be4 0–0–0 14.Bc6 Qc6 15.Re5+=) 13.f4+/– Bf8 (better is 13...Nc6!? 14.Be4 0–0–0+–) 14.Re5 Be7 (14...Kd8 15.Be4 c6 16.Bf5+–) 15.Qe2 (15.Qf3 c6+–) 15...Kf8? (better is 15...Nc6 16.Qe4 Rd8+/–) 16.Be4 Bf6?? 17.Ba8 Be5 18.Qe5 f6 19.Qd4 Qd4 20.Bd4 Kf7 21.Bd5 Kg7 22.Nc3 c6 23.Bf3 Nd7 24.Bc6 Rd8 25.Be3 f5 26.Re1 Kh6 27.Nd5 Nhf6 28.Nf6 Nf6 29.Rd1 Ng8 30.Bb7 Rd6 31.Bc5 Re6 32.Bd5 Re8+– 33.d4 Nf6 34.Bc6 Re2 35.Bb7 Rf2 36.Kg1 Rc2 37.Bf8 Kh5 38.Bf3 (38...Ng4 39.d5+–) 1–0. gdraper (1715) – presort, net–chess.com, 2006.

4.g3 Bd7

5.Bg2 Bc6 6.f3 Nf6 7.d3 Bd6 8.Nh3 h6 9.Nd2 b5 10.Ne4 0–0 11.g4 a5 12.c3 ab4 13.cb4 Qe7 14.Rc1 Bd5 15.Nd6–/+ Qd6 16.0–0 Nbd7 17.g5 hg5 18.Ng5 Nh7 19.h4 Ng5 20.hg5 Rac8 21.Kf2 Qg6 22.Qd2 c5 23.Rh1 c4 24.dc4 Bc4 25.Rh4 Nb6 26.Rch1 f5 27.Rh8 Kf7 28.R8h7 Nd5?? 29.R1h6+– Qh6 30.gh6 Rg8 31.Qg5 Ke6 32.Qg6 Nf6 33.Bh3 gh6 34.Qf5 Kd5 35.Qf6 Rcf8 36.Qe6# 1–0. baudrey – overrated, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Bg2 Bc6 6.f3 h6 7.c4= a6 8.e3 d3 9.Nh3+/– Nd7 10.Nf2 Nb6 11.Qb3 Ba4 12.Qc3 Bc2 13.Bf1 Na4 14.Qe5+– Qe7 15.Bd3 Nb2 16.Qb2 Bd3 17.Nd3 Nf6 18.Nc3 Qd7 19.Nf4 Bd6 20.Ncd5 Qf5? 21.g4 Qe5 22.d4 Qg5 23.h4 (23...Nd5 24.hg5 (24.cd5?! Qf6+/–; 24.Nd5?! Qd8+–) 24...Ne3 25.Nh5+–) 1–0. pierre – otyda, internet, 2009.

4.h3 Nf6

5.Nf3 Bd6 6.c4 dc3 7.Nc3= 0–0 8.Nb5 e4 9.Nd6 ef3 10.Nc8+/– fe2 11.Be2 Qc8 12.Bf6 gf6 13.0–0 Nd7 14.d4 Nb6 15.Bd3 Nd5?? 16.Qh5 Nf4 17.Qh7# 1–0. Trkn – guest460, ICC, 2004.

5.Nf3 Bf5 6.Ne5+= Bd6 7.Bd4 Bb4 8.e3 Bd6 9.Ng4 Nc6 10.Bf6 gf6 11.Qf3 Bg4 12.hg4 Qd7 13.Bd3 0–0–0?? 14.Bf5 (14.Qf6 Be5 15.Qf3 Nb4 16.ab4 Kb8+–; 14.Bh7 Qe6 15.Rh5 Rh7 16.Rh7 Nd4–+; 14.Rh7?! Ne5 15.Rh8 Nf3 16.gf3 Rh8+/–) 1–0. wiking – skatista99, queenalice.com, 2009.

3.Bb2 Nd7

4.b5 Ngf6 5.a4 Bc5 6.e3 0–0 7.Nf3 Re8 8.Bd3?? (better is 8.Be2=+) 8...e4–+ 9.Ng5 ed3 10.cd3 c6 11.d4 Bd6 12.bc6 bc6 13.a5 Ba6 14.Nc3 Ng4 (better is 14...Rb8!? 15.Ba3 Bc7 16.d3–+) 15.Nf7?? (better is 15.Qg4 Rb8 16.Ba3=) 15...Kf7 16.Qf3?? (16.Qg4 Rb8 17.Ba3–+) 16...Ndf6 17.Ne2 (17.h3 Nh6–+) 17...Be2 18.Qe2 Rb8 19.h3 Nh6 (19...Nf2 20.Qf2 Rb2 21.0–0–+) 20.Rb1 (20.Bc3 Ne4–+) 20...Qa5 21.0–0 (21.Ra1 Qa1! 22.Ba1 Rb1 23.Qd1 Reb8–+) 21...Ne4 (better is 21...Qa2 22.g4 Rb2 23.Ra1–+) 22.Qh5 Kg8 23.f3 (23.Bc3 Qc7 24.Rb8 Rb8 25.g4–+) 23...Nd2 24.Rf2 (24.Rbe1–+) 24...Nb1 25.g4 Qe1 26.Kg2 Re3 27.g5 Re2 28.Qh4 Rf2 29.Qf2–+ Qf2 30.Kf2 Rb2 31.Ke1 Nf5 32.Kd1 Nd4 33.Kc1 Rf2 34.Kb1 Ba3 35.h4 c5 36.f4 c4 37.f5 c3 38.f6 Rb2 39.Kc1 Rg2 40.Kd1 c2 41.Ke1 c1Q# 0–1. turkishdelight – grouse, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c4 d4 5.e3 de3 (5...c5 6.ed4 ed4 7.Nf3=) 6.de3 b6 (6...Ngf6 7.Bd3=) 7.Nf3 (7.Qd5 Rb8 8.Be5+=) 7...Bb7 (7...f6 8.Be2+=) 8.Be2 (8.Ne5 Ngf6+/–) 8...Qe7 (8...a5 9.b5=) 9.0–0 (9.Nc3 e4 10.Nd4 0–0–0+=) 9...Ngf6 10.Nc3 (10.Qa4 a5 11.Ne5 ab4=) 10...0–0–0 (10...c6 11.c5+=) 11.Qa4 Kb8 (11...a6 12.Rfd1+=) 12.Rfd1+/– Ne4 (better is 12...h5!?+/–) 13.Ne4+– Be4 14.c5! bc5 (14...Bf3 15.Bf3 e4 16.cb6 Nb6 17.Rd8 Qd8 18.Qd1 Qd1 19.Bd1+=) 15.Ne5! Ne5 16.Be5 Qe5?? (16...Rc8 17.Bf4 Ka8+–) 17.Rd8 (17...Kb7 18.Qb5) 1–0. cgits (2750) – jasniepanicz (2130), net–chess.com, 2006.

4.d3 a5 5.c3 ab4 6.cb4 c5 7.Nd2 d4 8.Ngf3 cb4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 Bb4 11.e3 de3 12.fe3 Ne7 (12...Qb6 13.Kf2 Bd2 14.Nd2–/+) 13.Kf2 (13.Ne5 f6 14.Nd7 Qd7+=) 13...0–0 14.Nc4 Will e5 fall? 14...Nf5 (14...f6 15.Qb1–/+) 15.Be2 (15.Nce5 Bc5 16.Nd7 Bd7+= (16...Qd7?! 17.d4 Qe6 18.Qc1=)) 15...Bc5 16.Nfe5 (16.Be5 Ne5 17.Qe5 Be3 18.Ne3 Re8 19.Qf5 Bf5 20.Nf5 Qb6 21.N5d4 Rd8–/+) 16...b5 (16...Qg5!? 17.Nd7 Be3 18.Ne3 Qe3 19.Kf1 Bd7–+) 17.d4 bc4 18.Nd7 Bd7 19.dc5 Bc6 20.h4 (20.Qc1!?–/+) 20...Qd5–+ 21.Rh2 Ne3 (better is 21...Qc5 22.Qa3 Qb6–+) 22.Ke3+= Qc5 23.Bd4 Qd6 24.Rh1 Qg3 25.Kd2 (25.Bf3 Re8 26.Kd2 Bf3 27.gf3 Qg2 28.Kc3 Qf3 29.Kb4 Rb8 30.Kc5 Rc8 31.Kb5 Qb3 32.Ka6 Rc6 33.Ka5 Qb7 34.Bb6 Qb6 35.Ka4 Qb3 36.Ka5 Rc5 37.Ka6 Qb5 38.Ka7 Rc7 39.Ka8 Qb7 mate) 25...Rd8 (25...Bg2?! 26.Rc1 (26.Bc4?? Qf4 27.Kc3 Qf3 28.Kd2 Bh1–+) 26...Qf4 27.Kc3–/+; 25...Qg2?? 26.Rg1 c3 27.Qc3 Qg1 28.Bg1+–) 26.Rd1 Qf2 (26...Qh4?! 27.Kc1–/+; 26...Qg2 27.Rg1 Qh2 28.Rg7 Kf8 29.Qa3 Rd6 30.Kc1 Qf4 31.Be3 Qh4 32.Rg3 Qg3 33.Bh6 Ke8 34.Qg3 Rh6 35.Qg8 Ke7 36.Qg5 Rf6 37.Bc4+–) 0–1. Trokenheim,Marek (1765) – Semenov,Stanislav (1780), RC–2012–0–00096, 2012.

4.d3 c6 5.e4 d4 6.c3 c5 (6...a5 7.b5 Qb6 8.cd4 ed4 9.Nd2=) 7.Nf3= Bd6 8.bc5 dc3 (8...Bc5 9.cd4 ed4 10.Nbd2+/– (10.Nd4? Qf6–+)) 9.Nc3 (9.Bc3 Nc5 10.Ne5 Nf6+/–) 9...Bc5+= 10.Be2 (10.Na4 Bd6 11.d4 Qf6+=) 10...Ngf6= 11.0–0 Nb6? (better is 11...0–0!?=) 12.Ne5 0–0 (13.Nb5 Be7+/–). willow27 – golly1, ChessWorld.net, 2007.

4.d3 Ngf6 5.Nd2 c5 (5...a5 6.b5=+) 6.b5 (6.bc5 Bc5 7.d4 ed4=+) 6...Qa5 (6...Bd6 7.c4–/+) 7.a4 (7.c4 d4–/+) 7...a6 (7...Bd6 8.c3–/+) 8.g3 (8.c4 d4–/+) 8...Bd6 (8...ab5?? 9.ab5 Qb5 10.Ra8+–) 9.Bg2 Qc7 (9...Qb4 10.Qb1–/+) 10.e4 (10.c4 d4=+) 10...d4 11.Ne2 0–0 (11...Ra7 12.0–0=+) 12.0–0 Re8 13.f4 Nh5 14.f5 Nhf6 15.h3 a5 16.g4 Kh8 17.Ng3 Nf8 18.g5 N6d7 19.h4 Qd8 20.Nc4+= Bc7 21.Qf3 Nb6 22.Nd2 Nfd7 23.Bh3 Rg8 24.Bc1 Nf8 25.Qh5 Qe8 26.Nf3 Bd6 27.Qg4 g6 28.h5+= Be7 29.Ne5 Nbd7 30.Nf3 Bd6 31.Bf4 Ne5 32.Ne5 Be5 33.hg6 fg6 34.Qh4 gf5 35.ef5 Bf4 36.Qf4 Qe3 37.Qe3 de3 38.Ne4 b6 39.Rf3 Bb7 40.Rg3 Be4 41.de4 Rd8 42.e5 e2 43.Kf2 Rd2 44.Ke1 Rc2 45.e6 Rg7 46.f6 Rg8 47.e7 Ng6 48.Bf5 Rb2 49.Bg6 hg6 50.Rh3# 1–0. Gaudissimo (1740) – michas, internet, 2007.

4.d3 g6 5.Nf3= Bg7 6.Nbd2 Nh6 7.e3 0–0 8.Be2 c6 9.c4 f5 (9...Nf5 10.e4 Nd6 11.ed5 cd5 12.cd5=) 10.Qb3 (10.cd5 cd5 11.Qb3 a5+/–) 10...dc4 (10...d4 11.ed4 ed4 12.0–0+=) 11.Nc4+/– (11.Qc4?! Nf7=) 11...Kh8 12.Nce5 Ne5 13.Be5 Be5 14.Ne5 Qf6 15.Qb2 Re8? (better is 15...Be6!?+/–) 16.Nf7! Kg7 (16...Nf7 17.Qf6 Discovered attack) 17.Qf6 Kf6 18.Nh6 Kg7 19.Nf5! Bf5 (19...Bf5 20.Kd2 Combination; 19...gf5 20.d4 Combination) 20.g4 Be6 21.g5 a5 22.Kd2 Rad8 23.Kc3 Bh3 24.Rhg1 Re5 25.Bg4 (25.d4 Re7 26.Rg3 ab4 27.ab4 Be6+–) 25...Bg4 26.Rg4 Red5 27.d4 Rf5 28.f4 Ra8 29.Rgg1 Kf7 30.a4 ab4 31.Kb4 Ke6 32.Rge1 Rd5 33.Rac1 (better is 33.Re2!?+–) 33...Rda5+/– 34.Ra1 Rd5 35.Rec1 Raa5?? (35...Kf5 36.Ra3+–) 36.Ra3 (better is 36.e4+–) 36...Kf5 37.Re1 Ke4 38.Rc3 Ra8 39.Rc5 (better is 39.Ra1!? Ra6+–) 39...Rc5 40.dc5 Rd8 (40...Kf3 41.Rd1 Ke3 42.Rd7+–) 41.Ka5 Rd3 (41...Ra8 42.Kb6 Ra4 43.Kb7+–) 42.Kb6 Rb3 43.Kc7 Rb2 44.Kb8 (44.a5 Rb3+–) 44...Rb3 45.Kc7 Rb2 46.a5 Rb3 47.Kc8 (47.h3!? Rb2+–) 47...Rb2 48.Kb8 Rb3 49.Kc7 Rb2 50.a6! ba6 51.Kc6 Rc2 (51...Rh2 52.Kb7 Rb2 53.Ka6+–) 52.Kb6 a5 (52...Rb2 53.Ka6 Kd5 54.Rc1+–) 53.c6 Rb2 (53...a4 54.Ra1 Rb2 55.Ka6+–) 54.Ka5 Rc2 55.Kb6 Rb2 56.Ka7 Rc2 57.Kb7 Rb2 58.Kc8 Kf5 (58...Rh2 59.c7 Rc2 60.Rb1 Ke3 61.Rb4+–) 59.c7 Ke6 (59...Rc2 60.Rb1 Rc3 61.Rb5 Kg4 62.Kb7+–) 60.Rd1 Ke7 61.Rd7 Ke8 62.Rh7 Rb6 63.e4 Re6 (63...Rb4 64.Rg7 Re4 65.Rg6+–) 64.e5 (64.Kb7 Re7 65.Re7 Ke7 66.c8Q Kd6 67.Qc6 Ke7 68.f5 gf5 69.Qf6 Kd7 70.e5 Ke8 71.e6 f4 72.Qf7 Kd8 73.Qd7) 64...Kf8 65.Kd7 1–0. Gruen,Angus – Booth,William, Doeberl Cup Minor, 2009.

4.d4 ed4 5.Bd4 Ngf6 6.Nc3 Be7 7.g3 a5 8.Nd5? (better is 8.b5=+) 8...Nd5–+ 9.Bg7 Rg8 10.Qd5 Rg7 11.b5 Rg6 12.Nf3 Rd6 13.Qe4 Nf6 14.Qf4 Bg4 15.c4 Bf3 16.Qf3 c6 17.Bg2 cb5 18.cb5 Rd5 19.Rb1 a4 20.0–0 Qb6 21.Qe3 (21.Rfd1!? Rd1 22.Rd1 Qb5 23.Qb7 Qb7 24.Bb7–/+) 21...Qe3–+ 22.fe3 Rd7 23.b6 Nd5 24.Rbd1 Rad8 25.Bd5 Rd5 26.Rc1 Ba3 27.Rc7 f5 (better is 27...R8d7!? 28.Ra1 Bc5 29.Ra4 Be3 30.Kg2 Bb6 31.Rd7 Kd7 32.Rb4–+) 28.Rb7 Bc5 29.Rf3 a3 30.Ra7 Rb8 31.Rh7 Rb6 32.Rh8 Kf7 33.Kf2 Ra6 34.Kg2 a2 35.Rf1 a1Q 36.Ra1 0–1. NewRival – GreKo, Arena tournament, 2002.

4.e3 b6 5.d4 e4 6.c4 c6 7.Nc3 Bb7 (7...Ngf6 8.cd5 cd5 9.Bb5+=) 8.Qc2 (8.Rc1 a6=) 8...Ngf6 9.f3 (9.Rc1 Be7=) 9...ef3 10.gf3 Bd6 (10...a5 11.b5=) 11.c5 (11.e4 de4 12.c5 Bc7 13.fe4 Ng4=) 11...bc5 (11...Bc7 12.e4=) 12.dc5 (12.bc5 Bc7=) 12...Bc7 (12...Be5 13.f4 Bc3 14.Qc3+=) 13.0–0–0 (13.Nge2!?=) 13...0–0 14.h3 (14.Nb1 Qe7 15.Kd2 Rfe8–/+) 14...Qe7 15.Qf2 a5 16.Nge2 ab4 17.ab4 Be5 (17...Ne5 18.Nd4 Rfb8+=) 18.Nd4+= Ne8 (18...Rfe8 19.Kd2+=) 19.f4 Bf6 (19...Bd4 20.ed4 Qf6 21.Qg3=) 20.h4 (20.Kd2 Nb8+=) 20...Nb8 21.Nf5 (21.Re1 Ba6+=) 21...Qc7–/+ 22.e4 de4 (22...Bc8 23.Bh3 de4 24.Ne4 Bb2 25.Kb2–/+) 23.Ne4 (23.Qe3 Bc8 24.Qe4 Bf5 25.Qf5 Qb7+=) 23...Bb2–/+ 24.Kb2 Ba6 (24...Bc8 25.Nd4–/+) 25.h5 (25.Qg3!? Kh8 26.Ned6=) 25...Bf1 (25...Bc8 26.Bh3+=) 26.Rhf1 Na6 27.Rd4 Qb7+= 28.Qd2 Nec7?? 29.Ned6+– Qb8 30.Ne7 Kh8 31.Nc6 (31.Nc6 Nb4 32.Qb4 (32.Nb4?! Qa7+–; worse is 32.Rb4 Ra2 33.Ka2 Qa8 34.Kb1 Qc6+–) 32...Qb4 33.Rb4+–) 1–0. Roczniak,Jan – Boroch,Michal, corr Poland, 1981.

4.e3 f5 5.Nf3 Bd6 6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Qb3. Domingo,Jordi (2015) – Kofinas,Xristos (1720), FICGS, 2011.

4.Nf3 f6 5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nd7 3.e3 e5 4.Nf3 f6 5.a3).

4.g3 b6 5.Bg2= Bb7 6.e3 (6.c4 Ngf6=) 6...Ngf6 7.Ne2 Bd6 8.0–0 0–0 9.d3 (9.f4 e4=) 9...c5 10.bc5 bc5 11.c4 Rb8 12.Nd2 Nb6 13.cd5 Bd5 14.Qc2 Be6 (14...Bg2 15.Kg2 Re8 16.Rab1=) 15.Rfd1 Qe7 (15...Bg4 16.Nc4 Nc4 17.dc4 Qe7=) 16.d4 (better is 16.Rac1!?=) 16...cd4–/+ 17.ed4 Rfc8 18.Qb1 (18.Qd3 Bc4 19.Nc4 Nc4–/+ (19...Rc4?! 20.de5 Be5 21.Nd4=)) 18...ed4 (18...Bg4 19.f3 Na4 20.fg4 ed4 21.Ne4 Rb2 22.Qd3 Ne4 23.Be4–+) 19.Bd4 (19.Qd3 Nc4 20.Bd4 Nb2 (< 20...Na3 21.Ba7 Qa7 22.Qd6+=) 21.Bb2 Rb2=+) 19...Nc4 20.Qd3=+ Nb2 21.Bb2 Rb2 22.Nd4 Bd7 23.Nc4= Rbb8 24.Re1 Qf8 25.Rad1 Ba4 26.Rd2 Bc5= 27.Bf3?? Bd4?? 28.Qd4= Rd8 29.Qa7+/– Rd2 30.Nd2 Bc2 31.Re7 Rd8 32.Nc4 Nd5 33.Bd5 Rd5 34.Ne3 Rd2 35.Nc2 Rc2+/– 36.Qd7 Rc8 37.Rf7?? Qf7?? 38.Qc8+– (38...Qf8 39.Qf8 Kf8 40.Kf1+–) 1–0. jmazaira (2000) – ramonpontes (2090), net–chess.com, 2003.

4.g3 Ngf6 5.Bg2 a5 6.b5 Bd6 7.d3 c5 8.e3 0–0 9.Ne2 Re8 10.0–0 Nb6 11.a4 Qc7 12.Nd2 Be6 13.h3 d4 14.c4 dc3 15.Nc3 c4 16.Rc1 Qd7 17.Nce4 Ne4 18.Ne4 Bf8 19.Be5 Qd3 20.Qh5 h6 21.Rfd1 Qa3 22.g4 (better is 22.Ra1!? Qb3 23.Nd2+/–) 22...Bd5= 23.Ra1 Qe7 (23...Qb3!?=) 24.Bd6+/– Qe6 25.Bf8 Be4 26.Rd6 Bg2 27.Re6 (27.Kg2 Qe4 28.Kg1 Re5–/+) 27...Re6 28.Bc5 (better is 28.Bg7!? Kg7 29.Kg2+–) 28...Nd7+/– 29.Kg2 Re5 30.Qh4 Nc5 31.Qg3 Nd3 32.Qf3 Re7 (32...Rb8!?+=) 33.Qd5+/– Rc8 34.Ra3 Rec7 35.Rd3 cd3 36.Qd3 Re7 37.Qd6 Re6 (better is 37...Rce8!?+/–) 38.Qd7+– Rc4?? (better is 38...Rb8 39.Qc7 Ree8 40.Qa5 b6+–) 39.Qd8 Kh7 40.Qd3 Ree4 1–0. Solem,Trond – Ochsner,Thomas, DEN–ch int U18, 1982. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Nd7)

4.c4 a5

5.b5 dc4 6.e3 Nc5 7.Be5 Bf5 8.Nc3 (8.Bc4 Bd3 9.Bb3 a4 10.Bf7 Kf7–+) 8...Bd3 9.Qf3 Nf6 (9...Bf1 10.Kf1 Ne7 11.Bd4+=) 10.Bd4 Nfd7 11.Nh3 Qh4 12.Bd3 Nd3 13.Kf1 N7c5 14.Rd1 (14.Qd5 Rd8 15.Qc4 Bd6+=) 14...Qh6 15.Bc5 Nc5 16.Nf4 Rd8 17.a4 c6 18.bc6 Qc6 19.Qc6 bc6 20.Ke2 f5 21.d4 cd3 22.Nd3 Nd3 23.Rd3 g6 24.Rhd1 Rd3 25.Rd3 Bb4 26.Rd8?? (better is 26.e4=) 26...Kd8–+ (26...Kd8 27.Na2 Ke7–+) 0–1. Hlavacek,Ladislav (1830) – Speisser,Patrick (2105), IECG, 2006.

5.b5 Ngf6 6.e3 Be7 (6...dc4 7.Bc4 Bd6 8.d4+=) 7.cd5= Nd5 8.Qc2 N5f6 9.d4 Bd6 10.Nf3 ed4 11.Bd4 0–0 12.Be2 Qe7 13.0–0 Re8 14.Rd1 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Qc3 Qe7 18.Nd2 Nd5 19.Qd4 Be6 20.Bf3 Rad8 21.Ne4 b6 22.Qe5 h6 23.Qb2 Rd7 24.Rac1 Red8 25.Qa1 f5 26.Nc3 Nf6 27.Rd7 Nd7 28.Ne2 Nc5 29.Nd4 Rd4 30.Qd4 Nb3 31.Qe5 Nc1 32.Bd5 Ne2 33.Kf1 Kf8 34.Be6 (worse is 34.Qe6 Qe6 35.Be6 Nc3 36.Bf5 Nb5+=) 34...Nc3 35.Qf5 Qf6 36.Qf6 gf6 37.Bc4 Ke7 38.Bd3 Kd6 39.Ke1 (39.g4!?+/–) 39...Kc5= 40.f4 Nb5 41.Bb5 Kb5 42.g4 Kc4 43.h4 Kd5 44.h5 (44.Ke2 b5+=) 44...Ke6 45.e4 Kf7 46.g5 hg5 (46...fg5 47.fg5 Combination; 46...hg5 47.fg5 Combination) 47.fg5 b5 48.Kd1?? (48.h6 Kg6 49.gf6 Kh6 50.e5=) 48...c5?? (48...fg5 49.e5 g4+–) 49.h6 ˝–˝. Crawford,Gary T (2085) – Speisser,Patrick (2105), IECG, 2006.

4.c4 dc4

5.Qc2 Bd6 =+.

5.Nc3 a5 6.e4 –/+.

5.Nc3 c6 6.e3 b5 7.a4 (7.Qf3 Rb8–/+) 7...Bb4 8.ab5 Bc3 9.Bc3 cb5 10.Qf3 Rb8 11.Ra7 Qb6 (11...Qf6 12.Ba5–/+) 12.Ra1 (12.Rd7 Bd7 (12...Kd7? 13.Qg4 Qe6 14.Qg7+–) 13.Qg3 Nf6 14.Qe5 Kf8–+) 12...Qf6 (12...Ne7 13.Qg3 Nf5 14.Qg5–+) 13.Be2 (13.Rb1 Qg6 14.Qd1 Ngf6–/+) 13...Qf3 (13...Bb7 14.Qg4–+) 14.Nf3–/+ f6 15.0–0 (15.Bb4 Ne7–/+) 15...Ne7 (15...b4 16.Bb2 Nb6 17.Rfc1–/+) 16.Rfb1 0–0 (better is 16...Nc6–/+) 17.Ra5= Bb7 18.Rab5 (18.Rbb5 Bc6 19.Bc4 Kh8 20.Rb8 Rb8+/–) 18...Bf3 (better is 18...Bd5!?=) 19.Bf3+/– Kh8 (19...Rb5!? 20.Rb5 Kf7+/–) 20.Rb8 (20.Bg4 Rb5 21.Rb5 Nb8+–) 20...Rb8 21.Rb8 Nb8 22.Be2 Nd5 23.Bc4 Nc3 24.dc3 Nd7 25.Bb5 Nc5 26.Kf1 Kg8 27.Ke2 Kf7 28.c4 Ke6 29.f3 Kd6 30.e4 Nb3 31.Kd3 Kc5 32.Kc3 Nd4 33.Kd3 Nb5= 34.cb5 Kb5 35.Ke3 Kc4 36.g3 g5 37.f4?? Kc3 38.h4 gh4 39.gh4 h5 40.fe5 fe5 41.Ke2 Kd4 42.Kf3 Kd3 43.Kf2 Ke4 44.Ke2 Kf4 45.Kf2 Kg4 46.Ke3 Kh4 (47.Ke4 Kg3–+) 0–1. Buyukasik,Diyap – Ozdemir,Mert, 5th Open Izmir TUR, 2006.

5.e3 b5 6.d3 =+.

5.e3 b5 6.Nf3 a5 7.ba5 Ra5 8.d3 b4 (8...cd3 9.Qd3 Bb7 10.Qd2=+) 9.ab4 Ra1 (9...Bb4 10.Nc3=+) 10.Ba1 Bb4 11.Bc3 Bc3 12.Nc3 cd3 13.Bd3 Ngf6 14.0–0 Bb7 15.Ng5 Qa8 16.Bc4 (16.Nb5 0–0 17.Nc7 Qa5=+) 16...Bg2 17.Re1 (17.Bf7? Ke7 18.Ba2 h6–+) 17...h6 18.Nf7 (18.Bf7?? Ke7 19.e4 hg5–+) 18...Bf3 19.Nd5 Bd1 (worse 19...Bd5 20.Bd5 Qd5 21.Qd5 Nd5 22.Nh8+=; 19...Nd5?? 20.Qf3 Qc6 21.Nh8 Qc4 22.Qf7 Kd8 23.Qg7+–) 20.Nc7 Ke7 21.Na8 Ra8 (21...Rc8 22.Rd1 Rc4 23.Nd6=+) 22.Rd1= Rb8 (22...e4 23.Kg2=) 23.h3 e4 24.Kg2 Rb4 25.Nd6 g6 26.Nc8 ˝–˝. Pierre – Guestpunbf, internet, 2020.

5.e3 b5 6.Nf3 a5 7.ba5 f6 8.d4 Ra5 9.Nbd2 c6 10.Be2 Qc7 11.de5 Ne5 12.Ne5 fe5 13.Ne4 Bf5 14.Bh5 g6 15.Bg4 Nh6 (15...Be4?! 16.Be5 Qf7 17.Bh8 Bg2 18.Rg1=) 16.Bf5 Nf5 17.g4 Nh4 18.0–0 Be7 19.f4 0–0 20.fe5 Raa8 (20...Rf1 21.Qf1 Qd7 22.Qf4+=) 21.Qe2 Rf1 22.Rf1 Qd7 (worse is 22...Ba3 23.Ba3 Qe5 24.Nf6 Kh8 25.Nd7+–) 23.Nf6 Bf6 24.ef6 Kf7 25.Rd1 Qe6 26.Kf2 Ra7 27.e4 c3 28.Bc3 Ra3 29.Qd3 Rc3 (29...Qg4?? 30.Qd7 Qd7 31.Rd7 Ke8 32.f7 Kd7 33.f8Q Ra2 34.Ke3 Ng2 35.Kd4 Ra4 36.Ke5+–) 30.Qc3 Qg4 31.Rd8 (31.Qe5 Qf3 32.Ke1 Ng2 33.Kd2 Qe3 34.Kc2 Qe2 35.Rd2 Ne3 36.Kb3 Qc4 37.Kb2 Qb4 38.Ka1 Qa3 39.Kb1 Qb3 40.Kc1 Qc4 41.Kb2 Qb4 42.Ka1 Qa5 43.Kb1 Qb4 44.Rb2 Qe1 45.Ka2 Nd5=) 31...Qf4+= 32.Ke2 Qe4 33.Kd1 b4 34.Rd7 Ke8 35.Qh3 Qb1 36.Kd2? (36.Ke2 Qc2 37.Rd2 Qe4 38.Qe3 Qe3 39.Ke3 Nf5 40.Kf4+=) 36...Qb2 ˝–˝. Taulien,Hans_Juergen (2380) – Sospedra Sebastian,Juan (2230), EU/WS/M/033 ICCF, 2011.

5.e3 Ngf6 6.Bc4 Bd6 7.d3 Nb6 8.Bb3 0–0 9.Nf3 Qe7 10.h3 (10.Nc3 a5 11.b5 Bd7=) 10...Be6 (10...a5 11.b5=+) 11.0–0 c6 12.Be6 Qe6 13.Nc3 Rfd8 14.Qc2 Nbd5 (14...a5 15.ba5 Ra5 16.Rfb1=+) 15.Rfd1 h6 16.Ne4 Ne4 17.de4 Nb6 18.Rac1 Rd7 19.Nd2 (19.a4 a5 20.ba5 Ra5=) 19...Rad8 (19...a5 20.Nc4 Nc4 21.Qc4 Qc4 22.Rc4 ab4 23.ab4=+) 20.Nc4 (20.Nf3 Kh7=) 20...Nc4=+ 21.Qc4 Qc4 22.Rc4 f6 23.Rc2 Kf7 24.Rcd2 Ke6 25.Kf1 c5 26.b5 (26.bc5!? Bc5 27.Rd7 Rd7 28.Rd7 Kd7 29.Ke2=+) 26...a6–/+ 27.a4 ab5 28.ab5 Ra8 29.Ra1 Rdd8 30.Rdd1 g6 31.Ke2 c4 32.Bc3 h5 33.Ra8 Ra8 34.Rd2 h4 35.Rb2 Ra3 Black gets the initiative 36.Kd2 Kd7 37.Kc2 Kc7 38.Bd2 (38.Kd2 Kb6–+) 38...Kb6–+ 39.Bc1 (better 39.Bc3–+) 39...Ra1 40.Rb1 (40.Bd2 Ba3 41.Rb1 Rb1 42.Kb1 Kb5–+) 40...Rb1 41.Kb1 Kb5 42.g3 (42.Kc2 Ka4 43.g4 hg3 44.fg3 b5–+) 42…c3 (42...c3 43.gh4 Kc4–+) 0–1. Champion,W – Malmstroem,Jan, chessfriend.com, 2005.

5.e4 Ngf6 6.Nc3 (6.Bc4 Ne4 7.Qe2 Nd6 8.Be5 Ne5 9.Qe5 Qe7 10.Qe7 Be7–/+) 6...c5 (6...Nb6!?–/+) 7.Bc4=+ cb4 (7...Nb6 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Nbd7 10.b5=+) 8.ab4 Bb4 (8...Nb6 9.Bb5 Bd7 10.Qb3 Bb5 11.Nb5=+) 9.Qb3 Qe7 10.Bf7 Qf7 11.Qb4 Qe7 12.Qa4 0–0? (better is 12...Qe6=) 13.Ba3+– Nc5? 14.Qc4 Be6 15.Qc5 Qc5 16.Bc5 Rfc8 17.Ra7 Ra7 18.Ba7 Ra8 19.Bc5 Ra1 20.Ke2 Nd7 21.Bd6 Kf7 22.f4 ef4 23.Bf4 Nc5 24.d3 Bg4 25.Kd2 h6 26.d4 Nb3 27.Kd3 Bd7 28.d5 g5 29.Be3 b5 30.h4 1–0. cgits (2580) – apple (2200), net–chess.com, 2005.

4.d3 c5

5.c3 Ngf6 6.Nd2 a5 7.b5 e4 (7...Bd6 8.e4=+) 8.de4= de4 9.Qc2 (9.e3 Ne5=) 9...e3 10.fe3 Ng4 (10...Bd6 11.Ngf3=+) 11.Ngf3 (11.Qe4 Nde5 12.Ngf3 f5=) 11...Nb6=+ 12.c4 Ne3 13.Qb3 Qe7 14.h3 f6 (14...a4 15.Qc3=+) 15.Kf2= Nf1 16.Rhf1 g6 (better 16...Be6=) 17.Ne4 (17.e4 Be6=) 17...Bg7 (17...Qe4 18.Bf6 Rg8 19.Ng5 Qf4 20.Kg1=) 18.Nc5 (18.Ned2 Be6=) 18...Qc5=+ 19.Bd4 Qc4 20.Qe3 Qe6 (20...Kf7 21.Bb6 Qb5 22.Rfc1=) 21.Bb6= 0–0 (21...Qe3 22.Ke3 Be6 23.Kf2=) 22.a4 (22.Rac1 Qe3 23.Be3 Bd7=) 22...Qe3 23.Be3 Rf7 (23...Be6 24.Rfd1=) 24.Rfc1 (24.Bb6 Bf5=) 24...Be6 25.Ra3 Bf8 26.Rd3 Re8 27.g4 Bb4 (27...h5 28.gh5 gh5 29.h4=) 28.Nd4+= Ba2 29.b6 Bd5 30.Nf5 (30.Nc2 Bc6 31.Nb4 ab4+=) 30...gf5 31.Rd5 Rfe7 32.Rd3 fg4 33.hg4 Re5 (33...Kf7 34.Rc7+=) 34.Rc7 R8e7 35.Kf3 Kf7 36.Bd4 R5e6 37.e3 (37.e4 Bd6 38.Re7 Be7+–) 37...Kg6 (37...Rc6 38.Rc6 bc6 39.Rd1+–) 38.Rd1+– Bd6 39.Rc8 Rg7 (39...Kf7 40.Rh1 Kg6 41.Rh5+–) 40.e4 Rge7 41.Bg1 ˝–˝. Pierre – Guestsxqei, internet, 2020.

5.Nf3 cb4 6.ab4 (6.Ne5 ba3 7.Bd4 Ne7+=) 6...Bd6 (6...Bb4 7.Bc3 Bd6 8.Na3–/+) 7.c4 dc4 8.d4 Bb4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 ed4 11.Qd4 Ngf6 12.e3 a6 13.Qc4 0–0 14.Rd1 Qa5 15.Be2 Nb6 16.Qb3?? (better is 16.Qd4 Nbd5 17.Rc1–+) 16...Be6–+ 17.Qb2 Ne4 18.0–0 Nc3 (18...Qc3?! 19.Qb6 Qb3 20.Qa5–/+) 19.Bd3 (19.Ra1 Nba4 20.Qc2 Ne2 21.Qe2 b5–+) 19...Nd1 20.Rd1 Rfd8 21.Ra1 (21.Nd4 Rd6–+) 21...Qc5 (21...Rd3 22.Rb1–+ (22.Ra5?? Rd1 23.Ne1 Re1)) 22.Rc1 (22.Nd4–+) 22...Rd3 23.Ne5 (23.Rc5?? Rd1 24.Ne1 Re1) 23...Rb3 24.Qa1 Ra3 25.Qb2 (25.Rc5?? Ra1 26.Rc1 Rc1) 25...Ra2 (25...Ra2 26.Nd3 Qd6–+) 0–1. mekkelmania – charmedones (2000), gameknot.com, 2014.

4.d4 e4

5.e3 c6 6.c4 f5 (6...Ngf6 7.Nc3=+) 7.cd5 (7.Nc3 Ngf6=) 7...cd5 8.Nc3 Ngf6 9.Rc1 a6 10.Be2 (10.Qa4 Bd6=) 10...Bd6 11.Qb3 Nb6 12.Nh3 0–0 (12...Bd7 13.0–0=) 13.f3 (13.0–0 Bd7=) 13...Kh8 (13...ef3 14.Bf3 Ng4 15.Nf4 (< 15.Nd5 Be6–/+) 15...Ne3 A) 16.Nfd5? Be6–+; B) 16.Bd5? Kh8 (16...Ned5?! 17.Ncd5 Nd5 18.Qd5 Rf7 19.Qf3=+) 17.Ne6 Qe8 18.Nf8 Ned5 19.Ne2 Bf8–+; C) 16.Ncd5 Ned5 17.Bd5 (< 17.Nd5 Be6–/+) 17...Nd5 18.Qd5 Rf7 19.Qf3=+) 14.0–0 Bd7 (14...ef3 15.Rf3 Re8 16.g3=) 15.Nf4=+ Bf4 (15...g5 16.fe4 (16.Nfd5? Be6–+) 16...fe4 17.Nh5= (< 17.Nfd5 Be6–/+)) 16.ef4= Qe8 (16...Rc8 17.fe4 fe4 18.Nb1=+) 17.Rfe1 (17.b5 ab5 18.Nb5 Bb5 19.Bb5 Qf7=) 17...Rc8 (17...Qb8 18.fe4 de4 19.g3=) 18.Ba1 (18.b5 ab5 19.fe4 fe4 20.Nb5 Bb5 21.Bb5 Qe6=) 18...Qg6=+ 19.g3 (19.Kh1 Qh6=+) 19...h5 (19...Rfe8 20.b5 a5 21.Bb2=+) 20.a4= h4 21.a5 Nc4 22.Nd5 Nd5 23.Bc4 Nf4 24.Qe3 Nh3 25.Kg2 f4 26.Qe4+/– Bf5 27.Qe7 Rf6? 28.Bf7+– Qg5?? 29.Rc8 Kh7 30.Qe8 Rf7 31.Qf7 Bc8 32.Re5 (32...Be6 33.Qe6 fg3 34.Kh3 (34.Qh3?! Qd2 35.Kg1 Qd1 36.Kg2 Qd2 37.Kh1 Qd1 38.Kg2 Qd2=) 34...gh2 35.Rg5 h1Q 36.Kg4 Qg2 37.Kh4 Qh2 38.Kg4 Qg2 39.Kf4 Qd2 40.Kf5 Qc2 41.Qe4 Qc8 42.Kf4 Kg8 43.Qd5 Kh7 44.Kg3 Qb8 45.f4 Qc8 46.Qf7 Qh3 47.Kh3 b6 48.Qg7) 1–0. Robert Edward (1845) – juanpacio (1665), internet, 2006.

5.e3 Ngf6

6.c4 a5 =+.

6.c4 c6 7.Nc3 Be7 8.cd5 cd5 9.Nge2 Nb6 10.Qb3 Nc4 (10...0–0!?=+) 11.Nd5+= Nb2 (11...Qd5 12.Nf4) 12.Nf6+/– Bf6 13.Qb2 0–0 14.Ng3 Qd5 15.Rc1 b6 (15...Re8 16.Rc7 Be7 17.Qc2+/–) 16.Qc2 (16.Bc4 Qg5+–) 16...Be6 (16...Bb7 17.Bc4 Qd7 18.Ne4+–) 17.Ne4 Rac8 18.Nf6 gf6 19.Qd1 Rc1 20.Qc1 Rc8 21.Qb2 (21.Qd1 Rc3+–) 21...Qe4+/– 22.Qa1 (22.Kd2 Bf5 23.Kd1 Rc2=) 22...Rc2 23.b5 Ba2? (23...Bb3 24.Qd1 Qf5–+) 24.a4?? (better is 24.Qd1 Rc3 25.Be2+–) 24...Qf5 25.f3? Qc8 26.Bd3–/+ Rc1 27.Kd2 Ra1 28.Ra1 Be6 29.e4 f5 30.d5 fe4 31.fe4 Bd7 32.Rc1 Qd8 33.g3 Qg5 34.Kc2 Qe3 (35.Rf1 Qd4–+) 0–1. mtra – drareg, internet, 2002.

6.Nd2 a5 7.ba5 Ra5 8.Ne2 –/+.

6.Nd2 c6 7.c4+= Bd6 8.Nh3 Nf8 9.cd5 cd5 10.Bb5 Bd7 11.Qe2 (11.Bd7 Qd7 12.f3 ef3 13.Nf3 Ng6+=) 11...Ng6 12.0–0 0–0 13.Rfc1 (13.Bd7 Qd7 (worse is 13...Nd7 14.f3+=) 14.Rac1 Rfe8–/+) 13...Bh3 14.gh3 a6 15.Ba4 Qe7 16.Qf1 Nh4 17.Bd1 Qe6 18.Rc3 (18.Kh1 Qf5–+) 18...Qf5 19.f4 ef3! 20.Bf3 (20.Bf3 Qg5 Double attack; 20.Nf3 Nf3 Double attack) 20...Rac8–+ 21.Rac1 Rc3 22.Rc3 Re8 23.Bg2 Qd7 (23...Qh5 24.Bc1–+) 24.Bh1 (24.Qf2 Ng2 25.Qg2 g6–+) 24...Qe6 25.Bc1 (25.Qe2 A) 25...Qh3?! 26.e4 Qf5 27.e5–/+ (27.ef5? Re2 28.Rc8 Bf8–+); B) 25...Nf5 26.Bf3 h6–+) 25...Rc8 26.Nb1 h6 27.Bg2 Ng2 28.Qg2 Ne4 29.Rc8 Qc8 30.Bb2 Qf5 31.Nd2 Ng5 32.Kh1 (32.Qf1 Qe6 33.Qe2 Nh3 34.Kf1 Qf5 35.Kg2 Ng5–+) 32...Qd3 33.Nf1 Be7 34.Kg1 Qd1 35.b5 Nf3 (35...Nf3 36.Kf2 Bh4 37.Ng3 Nd2–+) 0–1. Hohlstein,Walter (2080) – Mehlhorn,Uwe (2440), RSX9E – A00 – Sokolsky–2, 2004.

6.Ne2 Nb6 7.Nec3 (7.Ng3 a5+=) 7...c6 (7...a5 8.ba5 Ra5 9.Be2–/+) 8.Nd2 Bd6 9.Be2 0–0 10.0–0 Qc7 11.h3 Re8 12.b5 a6 13.ba6 ba6 14.a4 Qe7 (14...Bb4 15.Re1+=) 15.a5 Nbd7 16.Nb3 Bc7 (16...Rb8 17.Qd2+=) 17.Na4 (17.Ba3!? Qd8 18.Qd2=) 17…Qd6–/+ (17...Qd6 18.g3 Rb8–/+) 0–1. Hohlstein,Walter – Winiger,Albert, TT–07 TSC, 2003.

4.e3 a5

5.b5 c5 6.c4 d4 7.ed4 cd4 (7...ed4 8.Nf3=+) 8.d3 (8.Qe2 Bc5=) 8...Bd6 (8...Bc5 9.Nf3=+) 9.Nf3 (9.f4 Qh4 10.g3 Qe7=+) 9...Ngf6 10.Be2 a4 (10...Nc5 11.0–0=+) 11.Nbd2 (11.0–0 Nc5=+) 11...0–0 12.0–0 Nc5 13.Ng5 Bf5 14.Qc2 Rc8 (14...Qe7 15.Rae1=+) 15.Nge4 (15.f4 Ng4 16.Bg4 Bg4=) 15...Nfe4=+ 16.de4 (16.Ne4 Be4 17.de4 Nb3=+) 16...Be6–/+ 17.Nf3 (17.Rad1 f5–/+) 17...Bb8 (17...d3 18.Bd3 Nd3 19.Qd3 Bc4 20.Qd2 Bf1 21.Rf1–+) 18.Qd2 (18.Ne1!?–/+) 18...Ne4–+ 19.Qc2 Nc5 20.Rfe1? (20.Rad1–+) 20...d3 21.Bd3 Qd3 22.Qc3 f6 23.Rad1 (23.Nd2 Rfd8 24.Rad1 e4–+) 23...Qc4 24.Rc1 (24.Qc4 Bc4 25.b6 Nd3–+) 24...Nd3 25.Qc4 (25.Qd2 Nc1 26.Rc1 Qb5–+) 25…Bc4 0–1. Goldmund,Heike – Benassi,Aspasio (2035), FICGS, 2016.

5.b5 c5 6.c4 d4 7.e4 =. Basman.

5.b5 c5 6.c4 d4 7.Qe2 Ne7=.

5.Bb5 c6 6.Be2 ab4 7.h3 Ngf6 8.Bf3 (8.Nf3 ba3 9.Na3 Be7–/+) 8...e4 9.Bg4 Ng4 10.Qg4 (10.hg4 ba3 11.Na3 b5–+) 10...Ne5 (10...b3 11.Qd1–+) 11.Qg3 (11.Qh5 Nc4 12.ab4 Be6 (12...Nb2 13.Ra8 Bd6 14.b5+/–) 13.Ra8 Qa8–/+) 11...Nc4 (11...Ng6 12.ab4 Ra1 13.Ba1–+) 12.ab4 Ra1 (12...Be6 13.Ra8 Qa8 14.Bd4=+) 13.Ba1–/+ Bb4 (better is 13...Rg8–/+) 14.Bg7?? (better is 14.Qg7 Rf8 15.Bf6=+) 14...Rg8–+ 15.Qe5 Ne5 16.Be5 Bd6 17.Bd6 Qd6 18.Nc3 Rg2 19.Nce2 Qb4 20.Nf4 Qb1 21.Ke2 Rg1 22.Rg1 Qg1 23.Nh5 Bh3 24.d3 Bg4 (25.Kd2 Bh5–+) 0–1. chsen – juanpacio (1750), internet, 2006.

5.d4 ab4 6.de5 ba3 7.Na3 (7.Nf3+=) 7...Ba3 (better is 7...Bb4!? 8.c3 Ba3 9.Ra3 Ra3 10.Ba3 Ne5+=) 8.Ba3= Ne5 (better is 8...c6=) 9.Qd4 (better is 9.Bb2!? Ra1 10.Qa1+=) 9...f6+= 10.Bd3 (10.Be2 Ne7+=) 10...Ne7 (10...b6 11.Ne2–/+) 11.Ne2 0–0 (better is 11...b6!?–/+) 12.0–0= N7c6 (12...Rb8!?=) 13.Qh4+/– f5 14.Nf4?? (better is 14.Qg3 Qf6 15.Be7 Ra1 16.Bf6 Rf1 17.Kf1 Rf6 18.Qf4+=) 14…Qh4–+ (14...Qh4 15.Bf8 Ra1 (15...Kf8?! 16.Ra8 Ne7 17.Bf5 Nf5 18.Rc8 Ke7 19.Rc7 Kd6 20.Rb7–/+) 16.Ra1 Nd3 17.cd3 Kf8 18.Nd5 Ne7–+) 0–1. Cyr – Wall,Bill, internet, 1996.

5.d4 e4 6.ba5 c6 7.Bc3 Bd6 8.Nd2 Qe7 9.Qg4 0–1. Ghisi,Stefano – Crawford,Gary (2085), TE.2004.P.01706, 2004.

5.Nf3!? ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bd6 =+.

5.Nf3!? Bd6 =+.

5.Nf3 e4 6.Ne5 (6.Nd4 A) 6...ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Ndf6 (8...Ngf6 9.Bc3 c6=) 9.Bc3 c6=; B) 6...Ngf6 7.b5 Nb6 (7...Ne5=+ 8.Be2 c5 9.bc6 bc6=) 8.Nc3 Bc5 (8...Bd6 9.Be2 0–0=) 9.d3 Bd4=+) 6...Ne5 (6...Ngf6!?–/+ 7.Nd7 (7.b5) 7...Bd7 8.b5 Bd6 9.Be2 0–0=+) 7.Be5=+ f6 8.Bb2 (8.Bd4 ab4 9.ab4 Ra1–/+) 8...ab4 9.f3 (9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4=+) 9...ba3 (better is 9...ef3!? 10.ab4 Ra1 11.Ba1 fg2 12.Bg2 Bb4–/+) 10.fe4 de4 (10...a2 11.Nc3 Be6 12.Ra2 Ra2 13.Na2=) 11.Na3=+ Bd6 (11...Nh6!?=+) 12.Bc4= Ne7 13.Nb5 (13.Qh5 Ng6 14.0–0 c6=) 13...Ra1= 14.Ba1 (14.Qa1 c6 15.Nd6 Qd6=) 14...c6=+ 15.Nd6 Qd6 16.0–0 (16.Qh5 Ng6 17.0–0 Be6 18.Be6 Qe6=+) 16...Be6 (16...b5 17.Bb3 Be6 18.Qh5 Ng6 19.Bf6 Bb3 20.Bg7=) 17.Be6 Qe6 18.Qh5 Ng6 19.Qc5 Qd5 (19...b5 20.Bd4 Kf7 21.Qh5=+) 20.Qd5 cd5 21.Rb1 0–0 22.Rb7 Ra8 23.Bd4 Ra2 24.Rc7 Ne5 25.h3 Nc4 26.d3 ed3 27.cd3 Ne5 28.Be5 fe5 29.Rc5 Re2 30.Rd5+= Rd2 31.Re5 Rd3 32.e4 Rd2 33.Rd5 Re2 34.Rd4 Kf7 35.Kf1 Rb2 36.Rd6 Ke7 37.Ra6 Rb4 38.e5 Rb5 39.Ra7 Kf8 40.e6 Rb6 41.Ra8 Ke7 42.Ra7 Ke6?? 43.Rg7+– Rb1 44.Ke2 h5 45.Ke3?? Rb5 46.g3 Kf6 47.Rd7+= Kf5 48.Rd2 Rb3 49.Rd3 Rb5 50.Kf3 Kg5. themonkey – neigrok, GameColony.com, 2002.

5.Nf3 Ngf6 6.Ne5= Ne5 7.Be5 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.Nc3 (10.Qf3 Be7=) 10...0–0=+ 11.Bd3 c6 12.0–0 Re8 13.f3 Nd7 (13...b5 14.Qe1=+) 14.Ne2 (14.Qe1 Ne5 15.Qg3 A) worse 15...Nd3 16.Nd5 Ne5 17.Be5 (worse 17.Nb4 Qd2 18.Bd4 f6=) 17...Re5 18.Nb4+=; B) 15...Qd6=+) 14...Nc5 15.Nf4 Qa5 (15...Qh4 16.Bd4=+) 16.Rf2 Nd3 17.Nd3 Bd6 18.Bc3 (18.f4 Bf5=+) 18...Qa4–/+ 19.g4 (19.Qb1 Bf5–/+) 19...c5 20.Qb1 (20.f4 d4 21.ed4 cd4–/+) 20...Qc6 (20...b5 21.Nb2 Qa6 22.Nd3–/+) 21.Qb2 f6 22.g5 c4 (22...d4 23.ed4 c4 24.Qa2–/+) 23.Nb4 (23.Ne1 Be5=+) 23...Bb4–/+ 24.Qb4 fg5 25.Rg2 h6 26.h4 Bh3 27.Rg3 Bf5 28.hg5 h5 29.Qb2 (29.Kf2 h4 30.Rg1 Bc2=) 29...Re7 30.Bb4 (30.Rg2 Qg6–/+) 30...Qb6 31.c3 h4 32.Rg2 Re8 (32...Rf7 33.Qa3–/+) 33.Rh2 (33.Kf2 h3 34.Rh2 Qg6–/+) 33...Qg6 34.Bc5 h3 35.f4? (better 35.Kf2 Qg5 36.Bd6–/+) 35...Qh5–+ 36.Rf2 (36.d3 Qd1 37.Kf2 cd3–+) 36...Qd1 37.Kh2 Be4 38.d3 Qh1 39.Kg3 Qg1 40.Kh4 cd3 41.f5 h2! 42.Rh2 (42.Rh2 Bf5 Deflection) 42…Bf5 (42...Bf5 43.Rg2 Qe1 44.Qf2 Qh1 45.Rh2 Re4 46.Kh5 Qd1 47.Qe2 Qe2 48.Re2 g6 49.Kh6 Rh4) 0–1. Xinxin Liu – Trokenheim, email, 1996.

5.g3 ab4–/+ 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bb4 8.Nf3 (8.f4 f6–/+) 8...Bd6–+ 9.d3 (9.c4 dc4 10.Bc4 Ngf6–+) 9...Ngf6 10.Bh3 (10.Bg2 0–0–+) 10...0–0 11.Bd7 (11.0–0 b5–+) 11...Nd7 (11...Bd7?! 12.Be5 Bh3 13.Nbd2–/+; 11...Qd7?! 12.Be5 Be7 13.0–0–/+) 12.0–0 (12.Nc3 c6–+) 12...b5 13.Nc3 (13.c4 dc4 14.dc4 bc4–+) 13...c6 14.e4 b4 15.Ne2 de4 16.de4 Qf6 17.Kg2 Nc5 18.Nd2 Rd8 19.f3 Qh6 20.g4 Bc7 21.f4 Bg4 22.Qe1 Qh3 23.Kg1 Qe3 24.Rf2 Rd2 25.Ng3 Qe1 (26.Rf1 Qe3 27.Kh1 ef4 28.c3 fg3 29.hg3 Qh6 30.Kg1 Qh2) 0–1. renegade – marekt, internet, 2005.

5.ba5 Ra5

6.d4 e4 7.c4 dc4 A) 8.Qc2 Ngf6 9.Bc4 Nb6=+; B) 8.Qd2 Rh5 9.Nc3 Ngf6=+.

6.d4 e4 7.Qd2 c6 8.c4 Ngf6 9.c5 Be7 =+.

6.d4 e4 7.Nh3 Ngf6 8.c4 dc4 9.Bc3 Ra7 10.Bc4 Nb6 11.Bb5 c6 12.Be2 Bh3 13.gh3–/+ Bd6 14.Nd2 Nbd5 15.Bb2–/+ 0–0 16.Nc4 Bc7 17.a4 Re8 18.0–0–/+ Nd7 19.Kh1 Qh4 20.Bg4 N7f6 21.Ne5 Rd8 22.Ra3 Bd6 23.Ra1 Ne3! 24.fe3 Be5 25.Qb3 Bc7 26.Ba3 h5 27.Bf5?? Nd5 28.Bc5 b6 29.Ba3 g6 30.Ra2 gf5 31.Rg2 0–1. Comet B25 (2220) – Fritz 6, 2002.

6.Nf3 Bd6=+

7.Bc3 Ra8 8.Be2 Ngf6 9.0–0 0–0 –/+.

7.c4 dc4 8.Bc4 Ngf6–/+ 9.Bc3 Ra8 A) 10.d3 0–0=+; B) 10.0–0 0–0=+.

7.c4 Ngf6 A) 8.cd5 A1) 8...e4 9.Nd4 Be5 10.d3 ed3=; A2) 8...0–0=+ 9.d4 ed4 10.Nd4 Rd5=; B) 8.d4 e4 9.Nfd2 c6 10.c5 Be7=.

7.Be2 Ngf6 A) 8.Bc3 Ra7 9.0–0 0–0–/+; B) 8.Nc3 c6 9.0–0 Qc7–/+; C) 8.0–0 0–0 9.Bc3 Ra7=+.

7.d4 e4

8.Nfd2 Nb6!?–/+ 9.c4 Nc4 10.Bc4 dc4 =.

8.Nfd2 Ngf6 9.c4= 0–0 10.cd5 Nb6 =.

8.Nfd2 Ngf6 9.c4= c6 10.Nc3 0–0 11.Be2 Bb8 12.cd5+= cd5 13.Nb5 Re8 14.0–0 Ng4 15.h3 Rb5–/+ 16.Bb5 Qc7 17.Re1?? Qh2–+ 18.Kf1 Nf2 19.Qb3 Nh3! 20.Rec1 Nc5!! 21.Rc5 Bg4 22.Nf3 Bf3 23.Ke1 Qg2 24.Rc2 Bg3 25.Rf2 Qf2# 0–1. EXchess 3.11 (2220) – Fritz 6, 2002.

8.Nfd2 Ngf6 9.c4= c6 10.Nc3 b6 11.cd5+= cd5 12.Be2 0–0 13.Nb5 Be7 14.0–0 Ba6 15.Qb3 Qb8 16.Bc3 Bb5 17.Bb5 Ra7 18.Rfc1 Bd6 19.h3 Rc8 20.Bb2 Rc1 21.Rc1+/– Qe8 22.Nb1 Ra5 23.Rc6 Qf8 24.a4+– Nb8 25.Rb6 Qd8 26.Rb7 Qc8 27.Be2 Nc6 28.Nc3 Ra8 29.Rb5 Na7 30.Rb6 Qd8 31.Bg4 h6 32.Be2 Nc8 33.Rb7 Bc7 34.Nb5 Bd6 35.Qc2 Qa5 36.Nc3 Qd8 37.Bd1 Nb6+/– 38.Kh1 Bc7 39.Nb5 Bb8 40.Ba3 Nc4+/– 41.Bb4 Qc8 42.Re7 Qd8 43.Qc3 Ra6 44.Bb3 Rc6+= 45.Ba2 Na5 46.Bc5 Ra6 47.Qc2 Qc8 48.Nc3+/– Nc6 49.Nd5 Nd5 50.Rf7! Kf7 51.Bd5 Kf6 52.Qe4 Qd7 53.Bf8 Ra4?? 54.g4+– Nd4 55.ed4 Ra1 56.Kg2 g5 57.Bc6 Qe6 1–0. EXchess 3.11 (2220) – Comet B25, 2002.

8.Nfd2 Ngf6 9.c4= c6 10.c5 Be7 =.

8.Nfd2 Qh4 9.c4 c6 10.c5 Bc7 =+.

5.b5 Bd6

6.c4 dc4 7.Bc4 Ngf6 8.d3 Nb6 9.Nd2 0–0 10.Ngf3 Re8 11.0–0 Bg4 12.Rc1 a4 13.Qc2 Qe7 14.Ng5 Bh5 15.Ra1 Rac8 16.Ba2 Qd7 17.Bc4 c6–/+ 18.bc6 Rc6 19.f3 Nc4 20.dc4 Bg6 21.Nge4 Ne4 22.fe4? Bc5–+ 23.Rae1 Rd8 24.Nf3 f6 25.Kh1 Rd6 26.Be5 fe5 27.Ne5 Qe8 28.Ng6 Rd2 29.Qb1 Qg6 30.Rg1 Qh6 31.Rgf1 Qg5 32.Rg1 Be3 33.h3 Bf4 34.Ref1 0–1. Doctor 3.0 (2220) – Fritz 6, 2002.

6.c4 dc4 7.Bc4 Ngf6 8.d4 0–0 9.Nf3 e4 10.Nfd2 Nb6 11.Be2 Bf5 12.Nc3 Re8 13.0–0 Nfd5 14.Nd5 Nd5 15.Nc4 Qg5 16.Kh1 Be7 17.Rc1 Red8 18.f3= c5 19.fe4 Be4 20.Bf3 f5 21.Be4+/– fe4 22.Qc2 cd4 23.ed4 e3+= 24.Rf5 Qg6 25.Qe4 Rac8 26.Qf3 Nb6 27.Nb6 Rc1 28.Bc1 e2 29.Bd2? Rd4 30.Nd5 Bd6 31.Qb3 Qf5 32.Nf6 Kf8 33.Qg8 Ke7 34.Qg7 0–1. Fritz 5.32 (2220) – Fritz 6, 2002.

6.c4 dc4 7.Bc4 Ngf6 8.Nf3 e4 9.Ng5 0–0 10.Qc2 Nc5 11.Bd4 Qe7 12.f3 a4 13.0–0 Nb3 14.Bb3 ab3 15.Qb2 ef3 16.Bf6 Qf6 17.Qf6 gf6 18.Nf3 Be6 19.Nc3 b2 20.Rab1 Ba3 21.Nd4 Bc4 22.Rf3 Bd3–+ 23.Rg3 Kh8 24.Rf3 Bb1 25.Nb1 Bd6 26.Rf6 Ra1 27.Rf1 Rfa8 28.d3 Rb1! 29.Rb1 Ra1 30.Kf2 Rb1 31.Ne2 Rc1! 32.Nc1 0–1. Fritz 5.32 – Fritz 8, 2004.

6.c4 Ngf6 7.cd5 Nd5 8.Bc4 N5b6 9.Be2 Nc5 10.d3 Nba4=+ 11.Bc1 Be6–/+ 12.Nf3 Nb3 13.Nbd2=+ Na1 14.Qa4+= e4 15.de4+– Qf6 16.Nd4 Qg6 17.Bb2 Qg2 18.Bf3 Qg5 19.Ba1 0–0 20.e5! Qe5 21.Rg1 g6 22.Ne4 Be7 23.Bc3 Bh4 24.Nc6! Qh2 25.Rh1 Qh1 26.Bh1 bc6 27.Nc5 Bf2 28.Kf2 Bf5 29.Bc6 Rad8 30.Qh4 f6 31.Bf6 Rd6 32.Be7 g5 33.Qg3 Rc6 34.bc6 Rf7 35.Qg5 Rg7 36.Qf5 Re7 37.Qg5 Kf7 38.Nb7 (38...Kf8 39.Nd8+–) 1–0. Torre,Isidro – Hakuc,Waclaw, IECC, 1999.

6.Nf3 Ngf6 7.c4 e4 8.Nd4 dc4 9.Bc4 Ne5 10.Qb3 Nfg4 11.Nc3–+ a4 12.Na4 Nc4–/+ 13.Qc4 Ne5 14.Qc2 Nd3 15.Ke2 Qh4 16.g3–/+ Bg3?? 17.hg3+/– Bg4 18.f3 Qg3 19.Raf1 Ra4! 20.Qa4?? Bf3 21.Nf3 Qg2 22.Kd1 Nb2 23.Ke1 Na4 (24.Rhg1 Qh3–+) 0–1. Hornyak,J – Radnoti,B, E–322, 1994.

6.Nf3 Ngf6 7.d3 0–0 8.Nbd2 Re8 9.Be2 Nc5 10.a4 Qe7 11.Ne5 Be5 12.d4 Bh2 13.dc5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Nb3 Bf5 16.Nd4 Ne4 17.Bd3 Nf2–+ 18.Kf2 Qe3 19.Kf1 Qd4 20.Bf5 Qf6 21.g4 g6 22.Ra3 gf5 23.gf5 Re5 24.Qg4 Kf8 25.Rh5 Rae8 26.Rg3 Re1 27.Kf2 Qa1 28.Qg8 Ke7 29.Qg5 Kd7 30.c6 Kc8 31.Qd2 Rf1 32.Kg2 Rg1 33.Kf3 0–1. Protze,Gunter – Kirwald,Franz, ML–043 BdF, 1999.

6.Nf3 Ngf6 7.d4 e4 8.Nfd2 0–0 –/+.

5.b5 Ngf6

6.c4 dc4 7.Bc4 Nb6 8.Be2 Bd6 9.Nf3 e4 (9...Qe7 10.d4 e4 11.Ne5=) 10.Nd4 0–0 11.d3 Qe7 (11...Nbd5 12.Qc2 Re8 13.de4 Ne4 14.Bf3=) 12.Nc3 (12.Qc2 Nbd5=) 12...ed3 13.Bd3 Re8 (13...Be5 14.0–0=) 14.0–0 (14.Qc2 Bd7=) 14...Bg4 15.Qc2 Qe5 16.g3 Nbd7 17.Nf5 Qe6 18.Ne2 (18.Ne4 Ne4 (worse 18...Bf5 19.Nf6 Nf6 20.Bf5+–) 19.Ng7 Qd5 20.Ne8 Re8–/+) 18...Ne5 19.Nd6 cd6 20.Nf4 (20.Nd4 Qd5 21.Bf5 Nf3 22.Nf3 Bf5=) 20...Qd7=+ 21.Rac1 Rac8 (worse 21...Nd3 22.Qd3 (worse 22.Nd3 Rac8 23.Qb1 Ne4=+) 22...Bf5 23.Qd2+=) 22.Bc3 g5 (22...Nd3?! 23.Qd3 (23.Nd3? Qb5 24.a4 Qc6–+) 23...Ne4 24.f3 Nc3 25.Rc3+=) 23.Ng2 Nd5 (23...Nf3!? 24.Kh1 Bh5=+) 24.Bh7= Kf8 25.Qb2 Nc3 26.Rc3 Rc3 27.Qc3 Be2 28.f4 Bf1 29.fe5 Bb5 30.ed6 Qd6 31.Qa5 (31.h4 gh4 32.gh4 Bc6–+) 31...Qd1 32.Qe1 Qe1 33.Ne1 Re3 34.Nc2 Rc3 35.Kf2 0–1. Janek – Bornun, internet free game, 2017.

6.c4 dc4 7.Bc4 Bd6 8.Nc3 0–0 9.Qc2 Nb6 10.Bd3 h6 11.Nf3 Qe7 12.0–0 Rb8 13.a4 (13.Be2 Rd8=) 13...Bg4=+ 14.Rfe1 Rbe8 15.h3 Bf3 16.gf3 Rd8 17.f4 Rfe8 (17...ef4?? 18.ef4 Ne4 19.Ne4+– (19.Re4?! Qh4+–; 19.Be4?! Qh4+–)) 18.fe5 Qe5 19.f4 Qh5 20.Re2 (20.Kg2=) 20...Bf4 (20...Qh3 21.Bf5 Ng4=) 21.ef4+= Re2 22.Ne2 Qh3 23.Ra3 (23.Qc7 Rd3 24.Bf6 Rd2–/+) 23...Qg4 24.Kf2 Qh4 25.Kf1 Qh3 26.Kg1 Qg4 27.Kh2 Qh4 28.Kg2 Ng4 29.Bh7 (29.Ng3 Qh2 30.Kf3–/+) 29...Kh8=+ 30.Rg3 (30.Qc7? Rd2 31.Bd3 Qh2 32.Kf3 Qh3 33.Ng3 Rf2 34.Ke4 Qg2 (34...Rb2 35.Qd8 Kh7 36.Qb6+=; 34...Qg3?? 35.Qd8 Kh7 36.Kd4 Qd3 37.Kd3 Rb2 38.Qb6+–) 35.Kd4 Rf4 36.Qf4 Qb2 37.Rc3 Qc3 38.Kc3 Nd5 39.Kd4 Nf4–+) 30...h5 31.Rg4 Qg4 (worse 31...hg4 32.Be4=+) 32.Kf2 Qh4 33.Kf1 (33.Kg2 Nd5 34.Be4 Qe1–+) 33...Qh1 34.Kf2 Re8 35.Bd3 f6 36.Bd4 Nd5 37.Bc4 Qh2 38.Kf1 Qh3 39.Kf2 Qg4 (39...Qh4 40.Kf1 Nf4 41.Nf4 Qf4 42.Bf2–/+) 40.Be3–/+ 0–1. Janek – Elcano, internet, 2017.

6.c4 c6 7.Nf3 (7.d4 Bd6=) 7...Bd6 (7...e4 8.cd5 cd5 9.Nd4=) 8.Be2 (8.c5 Bc5 9.bc6 bc6 10.Ne5 Qb6 11.Nd7 Qb2 (< 11...Kd7 12.Bf6 gf6 13.Nc3+/–) 12.Nf6 gf6=) 8...0–0 (8...e4 9.Nd4 dc4 10.bc6 bc6 11.Nf5=+) 9.Nc3 (9.cd5 Nd5 10.Qc2 Qb6=) 9...Re8 (9...e4 10.Nd4=+) 10.0–0 (10.cd5 cd5 11.0–0 Qb6=) 10...h6 (10...e4 11.Nd4=+) 11.d3 (11.cd5 cd5 12.Rc1 Qe7=) 11...Qe7 12.bc6 (12.d4 dc4 13.Bc4 e4=) 12...bc6 13.cd5 cd5 14.Nb5 Bb8 15.a4 Ba6 16.Ba3 Qe6 17.Qb3 g5 18.Rfc1+= g4 19.Nd2 h5 20.e4 Kh7 21.Rc2 Bb5 22.Qb5 Qb6= 23.Rb1 Ba7 24.Qb6 Bb6 25.Rc6 Rab8 26.Bd6 Rb7 27.ed5 Nd5= 28.Ne4? Bf2!–+ (29.Kf2 Rb1–+) 0–1. algernon (2290) – agostinhoarruda (2390), net–chess.com, 2005.

6.c4 Bd6 7.cd5 Nd5 8.Qc2 0–0 9.Nf3 Re8 10.Nc3 (10.Bc4 N5b6 11.Bd3 g6=+) 10...Nc3–/+ 11.Bc3 e4 12.Nd4 Nc5 13.Be2 (13.h4 Bg4–/+) 13...Qg5 14.f4 (14.Kf1 Bg4 15.Bc4 Be5–/+) 14...Qh4 (14...Qg2!? 15.0–0–0 g6–/+) 15.g3–/+ Qh3 16.Kf2 Bg4 17.Bg4 Qg4 18.Kg2 Nd3 19.h3 Qg6 (19...Qd7 20.Qd1=+) 20.Qd1=+ h5 21.Rg1 (21.g4 Be7=+) 21...Bc5 (21...Be7 22.Kh2–/+) 22.Kh2 Bd4 (22...Red8 23.Qb3–/+) 23.Bd4=+ Rad8 (23...a4 24.Qc2=+) 24.Bc3 (24.Qb3 Rd7=+) 24...Rd5 25.g4 h4 (worse 25...Rb5 26.Qa4 c6 27.gh5+–) 26.a4 Qd6 (26...Nb4!?–/+) 27.g5= Re6 28.Qg4 Nc5 (28...b6 29.Qh4 Nc5 30.Ra2=) 29.Rg2 (29.Kh1 Nb3 30.f5 Ree5+–) 29...c6 (29...Nb3 30.Ra2=) 30.Qh4 (30.bc6 b6 A) 31.Qh4?! Qc6 32.Rf1 Rf5+= (32...Na4?? 33.f5 Rf5 34.Rf5 Nc3 35.dc3+–); B) 31.Kg1 Qc6 32.f5+–) 30...cb5=+ 31.ab5 b6 (31...Nb3 32.Ra4 Rb5 33.Rc4=) 32.Kh1 Nb3 The backward pawn on d2 becomes a target 33.Rd1 (33.Rag1 Nd2 34.Bd2 Rd2 35.Rd2 Qd2=) 33...Rb5 (33...Qd7 34.Rdg1 Rg6 35.Qg3 Nd2 36.f5+=) 34.g6 (34.Qg4 Qc5=+) 34...fg6–/+ 35.Rdg1 Rf5 36.Be5 Qe7 (better 36...Qc6!?–/+) 37.Qe7= Re7 38.Rg6 b5 (38...Rff7 39.Rb6 Nd2 40.Rb8 Kh7 41.Ra1=) 39.Bg7+= Kf7 40.Be5 b4 (40...a4 41.Bc3 Rh5 42.R1g5 Rg5 43.Rf6 Kg8 44.fg5+–) 41.Ra6 Nd2?? (better 41...Rfe5 42.fe5 Re5+=) 42.Rg7+– (42.Ra5?! b3+=) 42...Kf8 (42...Ke8 43.Ra8 Kd7 44.Ra7 Kc6 45.Rge7+–) 43.Ra8 (43.Ra5 Rfe5 44.fe5 Rg7 45.Ra8 Kf7 46.Ra7 Kg8 47.Ra8 Kh7–+) 43...Re8 44.Raa7 Ree5 (44...Rd8 45.Rh7 Ke8 46.Rhe7 Kf8 47.Bg7 Kg8 48.Bh6 Rg5 49.fg5 Nc4 50.Rg7 Kh8 51.Rh7 Kg8 52.Rag7 Kf8 53.Rh8) 45.fe5 Re5 46.Rh7 Kg8 47.Rhd7 (47.Rhd7 Re8 48.Rd2+–) 1–0. Steffens,Olaf (2175) – Tiviakov,Sergei (2605), Polar Capital Jersey Open, 2019.

6.c4 Bd6 7.cd5 Nd5 8.d4 0–0 9.Ne2 ed4 10.Nd4 Ne5 11.Qc2 A) 11...Qh4 12.g3 Qh6 13.Bg2 Be6 14.Be4= (14.Nd2=); B) 11...Re8 B1) 12.Nd2 Bg4 13.Nc4 Qh4 14.g3=+; B2) 12.Nc3 Nc3 13.Qc3 Bg4 14.h3=.

6.c4 Bd6 7.cd5 Nd5 8.d4 0–0 9.Ne2 ed4 10.Nd4 Re8!?–/+ A) 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Ne5 13.Qa4 Bd7 14.Be2=+; B) 11.Nd2 Qh4 12.N2f3 Qg4 13.Qc2 Ne5 14.Ne5=.

6.c4 Bd6 7.cd5 Nd5 8.d4 0–0 9.Ne2 ed4 10.Nd4 N5f6 11.Nd2 Ne5 12.Nc4 Re8 13.Nd6 Qd6 14.Rc1 Bg4 15.Qc2 Rac8 16.h3= Bd7 17.Nf3 Nf3 18.gf3 Qf4 19.Qd2 Rcd8 20.Be2 Qg5 21.Qa5? c6 22.h4 Qg2=+ 23.Rf1 Nd5 24.bc6 Bc6 25.Rd1= Qg6 26.e4 b6 27.Qd2 Ba4 28.Rc1+= Ne7 29.Qg5 Qg5 30.hg5 Ng6 31.Rh1 Nf4 32.Rc3 Re6 33.Bc1+= Ne2 34.Ke2 Bb5 35.Ke3 Red6 36.Kf4 f6 37.Kg4 Rd3 38.Rd3 Rd3 39.gf6 gf6 40.f4 Bd7 41.f5 Bc6 42.f3 Kg7 43.Bh6 Kf7 44.Rc1 Bd7 45.Rc7 Ke7 46.a4 Ke8 47.Ra7 Rd4 48.Rb7 Ba4 49.Rb6 Kf7 50.Bc1 Rc4? 51.Rb7+– Kg8?! 52.Bh6 Rc6 53.Rg7 Kh8 54.Rf7 Bb3 55.Rf8 Bg8 56.f4 Rd6 57.e5 Rd1 58.Rf6 Rg1 59.Kh4 Rh1 60.Kg3 Bd5 61.Rf8 Bg8 62.f6 Rg1 63.Kh4 Rg4 64.Kh5 Rh4 65.Kg5 Rh5 66.Kg4 Rh6 1–0. Fritz 5.32 (2220) – Comet B25, 2002.

6.c4 Bd6 7.cd5 Nd5 8.d4 0–0 9.Ne2 ed4 10.Nd4 N5f6 11.Be2 A) 11...Ne5 12.0–0 Re8 13.Qc2 Bg4 14.Bg4=; B) 11...Nc5 12.Nd2 Nfe4= 13.0–0 Nd2 14.Qd2=; C) 11...Re8 12.Nd2 Ne5 13.0–0 Bg4 14.f3=.

6.c4 Bd6 7.Nf3 e4 8.Nd4 0–0 9.Qc2 A) 9...c6 10.Nc3 (10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Nc3 Ne5 13.f4 ef3 14.gf3) 10...Ne5 11.cd5 cd5 12.h3 b6 13.Be2 Bb7 14.Nf5; B) 9...Ng4 10.Be2 (10.h3 Nge5 11.Nc3 Nd3 12.Bd3 ed3 13.Qc1 Nb6 14.0–0) 10...Nde5 11.cd5 Qf6 12.Rf1 Qg6 13.f4 Nd3 14.Bd3; C) 9...c5 10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Qc6 Nb6 13.Nc3 Be7 14.Rb1.

6.c4 Bd6 7.Nf3 e4 8.Nd4 0–0 9.Nc3 A) 9...Nb6 10.cd5 Nbd5 11.Qc2 Nc3 12.Bc3 Qe7 13.Bc4 Ba3 14.0–0; B) 9...Nc5 10.cd5 (10.Qc2 Be5 11.cd5 Re8 12.Nb3 Nb3 13.Qb3 a4 14.Qc4) 10...Re8 11.Be2 Be5 12.0–0 Nd5 13.Nd5 Qd5 14.Qc2; C) 9...dc4 10.Bc4 (10.Qc2 Nb6 11.Ne4 Ne4 12.Qe4 Re8 13.Qf3 Re5 14.a4) 10...Nb6 11.Be2 Be5 12.d3 Bd4 13.ed4 Bf5 14.de4.

6.c4 Bd6 7.Nf3 e4 8.Nd4 0–0 9.cd5!? A) 9...Nb6 10.Nc3 (10.Qc2 Nbd5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Re8 13.Bc4 Ng4 14.h3) 10...Be5 11.Be2 Nbd5 12.Nd5 Qd5 13.0–0 Qd6 14.h3; B) 9...Be5 10.Qc2 (10.Nc3 Nb6 11.Be2 Qd6 12.Qc2 Bd4 13.ed4 Bf5 14.0–0) 10...Nb6 11.Nc6 bc6 12.Be5 Qe7 13.Bd4 Nbd5 14.Nc3; C) 9...Nd5 10.d3 (10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Re8 12.Be2 Nc5 13.0–0 Qg5 14.g3) 10...ed3 (10...Nc5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Qg5 13.h4 Qd5 14.de4) 11.Bd3= (11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Nc5 13.Bd3 Qg5 14.Nf3) 11...Ne5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Qh4 14.Be2.

6.c4 Bd6 7.Nf3 e4 8.Nd4 0–0 9.Be2 dc4–/+ 10.0–0 (10.Bc4!? Ne5 11.Be2–/+ Bg4 12.f3 ef3 13.gf3 Bh3 14.Qc2; 10.Nc3 Ne5 11.0–0 Qe7 12.f3 ef3 13.Nf3 Nd3 14.Bd3) 10...Ne5 11.Nc3 Nd3 (11...Bd7 12.f3 ef3 13.Nf3 Qe8 14.Qa4) 12.Bd3 cd3 (12...ed3?! 13.Qa4=+ Ng4 14.h3) 13.f3 (13.f4 Bc5 14.Na4) 13...ef3 (13...Qe7 14.fe4) 14.Qf3 (14.Nf3 Re8–/+) 14...Re8 (14...Ng4 15.g3–/+) 15.Rac1 (15.Nd1 c5 16.bc6 Bg4–/+) 15...Re5 (15...Qd7!?–/+) 16.Nd1=+ Rg5 (16...Rh5 17.h3=+) 17.Nf2 Qe8 18.e4 (18.a4 Rd5=) 18...Ng4 (18...Qe5!? 19.g3 Ba3 20.Ba3 Qd4 21.Rc7 Rb5–/+) 19.Ng4=+ (19.Nd3? Nh2 20.Qe2 Nf1 21.Rf1 Qe7–+) 19...Bg4 20.Qd3 Qd7 (20...Qe5 21.g3=+) 21.Qe3= Rh5 (21...h6 22.d3=) 22.h3+= Bh3 23.gh3 Rh3 24.Nf3 f6 (24...Bh2 25.Kf2 Bg3 26.Kg2+=) 25.Qb3+= Kh8 26.Kf2 Qg4 27.Rc4 (27.b6 cb6 28.Rc3 Re8=) 27...Re8 (27...f5 28.e5 Rf3 29.Qf3 Qc4 30.ed6 Qc5 31.Qe3 cd6 32.Rc1 Qe3 33.de3+–) 28.Qd3 (better 28.Rg1 Rg3 29.Qd3 Rg1 30.Ng1+=) 28...c6?? (better 28...f5 29.e5 Rf3 30.Qf3 Qc4 31.ed6 Qb5=) 29.bc6+– b5 (29...f5 30.e5 (30.cb7 fe4 31.Qd6 Rf3 32.Ke1 Qg2 33.Bg7 Qg7+–) 30...Rf3 31.Qf3 Qc4 32.ed6 Qh4 33.Kg2 Qg5 34.Qg3 Re2 35.Rf2 Rf2 36.Kf2 Qd2 37.Kf1 Qb2 38.c7 Qc1 39.Kg2 Qd2 40.Qf2 Qg5 41.Kf3 Qg4 42.Ke3 Qe4 43.Kd2 Qd5 44.Ke1 Qh1 45.Qf1 Qh4 46.Kd2 Qh6 47.Kc2+–) 30.Rc3 Rd8 31.Ke2 (31.Qb5 Be5 32.c7 Bc7+–) 31...Bc7 (31...Rh2 32.Kd1 Bc7 33.Qb5 Rhd2 34.Kc1+–) 32.Qe3 Rh2 33.Rf2 Rh1 (33...Rf2 34.Kf2 (34.Qf2?! Be5 35.d3 f5+–) 34...b4 35.ab4 ab4 36.Rc4+–) 34.d3 (34.Rc2 Rc8+–) 34...Bf4 (34...Bg3+–) 35.Qb6 White intends c7 (35.c7 Rc8 36.Qd4 h6+–) 35...Rg8 36.c7 Rc8 37.Rc2 (37.Qa5!? Bg3 38.Qb5 Bf2 39.Kf2 Rh3+–) 37...Bg3 38.Qb5 (38.Qa5 Bf2 39.Kf2 Rh3–/+) 38...Bf2 39.Kf2 Rh5 40.Qb7 Rh3 41.e5 Qg3 42.Ke3 Qg5 43.Kd4 Qf5 44.Qd5 h6 45.Rf2 fe5 (better 45...Qf4!? 46.Kc5 Rc7 47.Kd6 Qg3+–) 46.Ke3+– (46.Qe5?! Qd7 47.Kc3 Rc7 48.Kd2 Qf7+–) 46...Qf4 47.Ke2 e4 48.Bg7! Kh7 (48...Kg7 49.Qd7 Double attack) 49.de4 (worse 49.Qe4 Qe4 50.de4 Kg7–/+) 49...Rc7 50.Bc3 Rc3 51.Qd7 Kg8 52.Qh3 Qe4 53.Kf1 Rc1 54.Kg2 Qg6 55.Kh2 Qd6 56.Kg2 Qg6 57.Kh2 Rc4?? (better 57...Qd6 58.Kg2 Qg6=) 58.Rg2+– Qg7 (58...Qg2 59.Qg2 Kh7+–) 59.Qe6 Kh8 60.Rg7 Kg7 61.Qc4 (61.Qc4 Kf6 62.Qf4 Ke7 63.Qh6 Kd7 64.Ne5 Ke7 65.a4 Kd8 66.Qg7 Kc8 67.Qd7 Kb8 68.Nc6 Ka8 69.Qc8) 1–0. Janek – 8101, internet free game, 2017.

6.c4 Bd6 7.Nf3 e4 8.Nd4 0–0 9.h3 Be5 (9...Ne5 10.cd5 Nd5 11.Qc2 Qg5 12.Qe4 Nf6 13.Qc2 Bd7 14.Nc3; 9...Nb6 10.cd5 Nfd5 11.Nc3 Re8 12.Qc2 Nc3 13.dc3 Bd7 14.c4) 10.cd5 (10.Nc3 dc4 11.Na4 Nd5 12.Qc2 N7b6 13.Nb6 Nb6 14.Qe4) 10...Nd5 11.Be2 Nc5 12.Qc2 Qd6 13.0–0 Bd7 14.Nc3.

6.Nf3 e4 7.Nd4 Nc5 8.Nc3= Bd6 9.d3 0–0 10.Be2 (10.de4 de4 11.Bc4 Ng4=+) 10...Qe7 11.Nb3 (11.h3 Qe5=+) 11...Rd8 (11...Nb3 12.cb3 Rd8 13.de4 de4 14.Qc2=+) 12.Nc5 Bc5 13.d4 Bd6 14.Na4 Ne8 (14...Qe8 15.c4 dc4 16.Bc4=+) 15.h4 (15.c4 Qg5 16.g3 dc4 17.Bc4 Bg4=+) 15...Be6 16.Qc1 (16.Qd2 Nf6–/+) 16...Rac8 (16...Nf6 17.c4 dc4 18.Bc4 Bb4 19.Kf1=+) 17.Bc3 (17.Qd2 b6=+) 17...b6–/+ 18.Bd2 (18.h5 h6–/+) 18...h6 (18...Nf6 19.h5–/+) 19.Qb2 Qf6 20.g4 Qg6 21.Rg1 Nf6 g4 becomes the focus of attention 22.g5 hg5 (22...h5 23.Qc3–/+) 23.Rg5 Qh6 24.0–0–0 Nh7 25.Rg2 (25.Rh5 Qf6 26.Nc3 Qe7–+) 25...Bh3 (25...Qh4?! 26.Qc3–/+) 26.Rgg1 Qh4 27.Rh1 Qe7 (27...Qf2 28.Rh3 Ng5 29.Rh5 Qe2 30.Rg5+–) 28.Kb1 (28.Qb3 Ba3 29.Kb1 Be6–/+) 28...Ba3 29.Qb3 Be6 30.Rdg1 (30.Rh5 g6 31.Rg1 Bd6–+) 30...Bb4 (30...Bd6 31.Rh5 g6 32.f4 ef3 33.Bf3–+) 31.c3 (31.Bb4 Qb4 32.Qb4 ab4–/+) 31...Ba3 (31...Bd6 32.Rh5 g6 33.f4 ef3 34.Bf3–+) 32.Be1 (32.Rh5 Nf6 33.Rhg5 g6–+) 32...Nf6 33.Ka2 (33.Rh4 Bd6–+) 33...Bd6 34.f4 (34.Rh4 c6–+) 34...g6 (34...ef3 35.Bf3 c6 36.Rh6–+) 35.c4 (35.Bh4 Kg7–/+) 35...Kg7 (35...Bb4 36.Bh4–+) 36.Bh4 Rh8 (36...Bb4 37.Bg5–+) 37.Bg5 (37.cd5 Rh4! 38.de6 Rh1 39.Rh1 Qe6 40.Qe6 fe6–+) 37...Bb4 (37...dc4 38.Bc4 Bc4 39.Qc4–/+) 38.cd5 Bf5 39.Nc3 Qd6 40.Bf6 (40.Bc4 Ng4 41.Nd1 Nh2–+) 40...Qf6 (40...Kf6 41.Bc4–/+) 41.Qc2 (41.Bc4 Rh4–/+) 41...Rh1 42.Rh1 Qe7 43.Bc4 Rh8 44.Rh8 Kh8 45.d6 (45.Ka1 Qh4 46.Qc1 Qf2–/+) 45...Bd6 46.Bd5 Bb4 47.Ne4 (47.Kb2 Bc3 48.Qc3 Kg7–+) 47...Kg7 (47...Be4 48.Qe4 Qe4 49.Be4 Bd2–+) 48.Qc6? (better 48.Bc6!?–/+) 48...Be4–+ 49.Be4 Bd2 50.f5 g5 (50...Be3?! 51.fg6 Bd4 52.Qd5–/+) 51.Bf3 (51.Qd5 Be3 52.Qe5 Qf6–+) 51...Be3 52.Qc3 (52.Qc4 Kf6–+) 52...Bf4 (52...Kf6 53.Qd3–+) 53.Qc4 Qf6 (53...Kf6 54.Bg4–+) 54.Qd3 (54.Bg4 Be3–+) 54...Qd6 55.Qc4 Be3 (55...Kf6 56.Kb2–+) 56.Bd5 (56.d5 Kf6–+) 56…Qd7 0–1. Domingo,Jordi (1920) – Vasquez,Fernando (1890), FICGS, 2012.

6.d4 Bd6

7.Ra2 0–0 8.de5 (8.c4 dc4 9.Bc4 e4 10.Nc3=+) 8...Ne5 9.Be2 Re8 10.Nf3 =+.

7.c4 A) 7...c5 8.dc5 Nc5 9.cd5=+ 0–0 10.Nd2=; B) 7...dc4 B1) 8.Qc2 ed4 9.Bd4 Ne5 10.Nd2=+; B2) 8.Bc4 0–0 9.Nf3 e4 10.Ne5=+; B3) 8.Nc3 0–0 9.Nf3 Qe8 10.Bc4=; B4) 8.Ra2 0–0 9.Bc4 e4 10.Nc3=+; B5) 8.Nf3 e4 9.Nfd2 Nb6 10.Nc4=.

7.Nd2 A) 7...ed4 8.Bd4 c5 9.bc6 bc6 10.c4=; B) 7...Qe7 8.de5 Be5 9.Be5 Ne5 10.Ngf3=; C) 7...a4 8.c4 ed4 9.Bd4 Qe7 10.cd5=; D) 7...c6 8.c4 0–0 9.c5 Bb8 10.Qa4=; E) 7...0–0 8.de5 Be5 9.Be5 Ne5 10.Ngf3=+.

7.Be2 A) 7...0–0 8.Nf3 e4 9.Nfd2 Qe8 10.c4=; B) 7...c6 8.c4 dc4 9.bc6 bc6 10.Nd2=; C) 7...Qe7 8.de5 Ne5 9.Nf3 Nf3 10.Bf3=; D) 7...e4 8.c4 dc4 9.Nd2 0–0 10.Nc4=+.

7.de5 A) 7...Be5 8.Bd4 c5 9.bc6 bc6 10.Nf3=; B) 7...Ne5 8.Be2 0–0 9.Nd2 Re8 10.Ngf3=.

7.Nf3 e4 8.Nfd2 Nb6 9.c4 dc4 10.Nc4 Nc4 11.Bc4 0–0 12.a4 (12.Nc3 Re8=) 12...b6 (12...c6 13.bc6 bc6 14.Qc2=) 13.Ba3 (13.Nd2 Bb7=) 13...Bb7 (13...Bg4 14.Qc2=) 14.0–0 Rc8 15.Nd2 Nd5 (15...Qd7 16.Qb3=) 16.Qc2 (16.Qh5 Nf6 17.Qf5 c5 18.bc6 Bc6 19.Bd6 Qd6+=) 16...Ba3 (16...Re8 17.Bd6 (worse is 17.Ne4 Ba3 18.Ra3 Nb4–/+) 17...cd6 18.Rac1=) 17.Ra3 Nb4 18.Qb1 Qe7 (18...c5 19.bc6 (worse is 19.Ne4 cd4 20.Bd3 Qd5–/+) 19...Bc6 20.Rc3=) 19.Rc3 Rcd8 (19...c5 20.bc6 Bc6 21.Rfc1 Ba4 22.Ne4=) 20.Rfc1+= Rd7 21.f3 (21.Be2 Bd5 22.Nc4 f6=) 21...ef3= 22.Nf3 Bf3 23.gf3 Qg5 24.Kf2 (24.Kh1 Re8=) 24...Qh5 (24...Re8=) 25.h4 (25.Kg2!?=) 25...Qh4–/+ 26.Kg2 Qg5 (26...Nd5 27.Bd5 Rd5 28.f4–/+ (28.Rc7?? Rg5 29.Kf1 Qh2 30.Qh7 Kh7 31.Rf7 Rg1)) 27.Kf2+= Re8 28.Rh1 g6 (28...h6 29.Qg1 Qd8 30.Qg4+=) 29.Qg1+= Qf6 (29...Qg1 30.Rg1 Kg7 31.Rh1+=) 30.Qh2 (30.Qg4 Ree7+=) 30...h5+= 31.Qg3 Kg7 32.Rh4 Ree7 33.Rf4 Qd6 34.Re4 (34.Rh4 Qg3 35.Kg3 Kh6–/+) 34...f5 (34...Qg3 35.Kg3 Re4 36.fe4–/+) 35.Re7+= Re7 36.Qd6 (36.Qh4 Rd7+=) 36...cd6 0–1. Cirulis,Ilmars (1785) – Bartsch,Reinhard Andrea (2015), FICGS, 2015.

6.d4 e4

7.c4 Bd6 8.Nd2 0–0 9.c5 Be7 10.Ne2 =.

7.c4 Be7 A) 8.Nd2=+ dc4 9.Nc4 0–0 10.Ne2=; B) 8.Qc2 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Ba2=; C) 8.Nc3 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Bb3= (10.Ba2=); D) 8.cd5 Nb6 9.Qc2 Bf5 10.Ne2=.

7.Nd2 A) 7...Be7 A1) 8.Rc1 Nb6 9.c4 dc4 10.Ne2=+; A2) 8.Be2 0–0 9.c4 dc4 10.Nc4=+; A3) 8.Rb1 0–0 9.c4 dc4 10.Nc4=+; A4) 8.c3 0–0 9.c4 dc4 10.Ne2=+; A5) 8.h3 Nb6 9.c4 dc4 10.Nc4=+; A6) 8.c4 Nb6 9.c5 Nbd7 10.Ne2= (10.Be2=); B) 7...Bd6 8.Be2 Nb6 9.c4 dc4 10.Nc4=; C) 7...Nb6 8.c4 dc4 9.Nc4 Nbd5 10.Qd2= (10.Qc2=).

7.c4 dc4

8.Qc2 Nb6 9.Nd2 Be7 10.Nc4 =.

8.Bc4 Nb6=+ 9.Ba2 Bd6 10.Ne2 0–0 11.Nd2 (11.Nbc3 Re8=) 11...Re8 (11...Bg4 12.Nc4=+) 12.Nc3= Qd7 (12...Bd7 13.Qc2=) 13.h3 (13.Bb1 Nbd5 14.Nd5 Nd5 15.Ne4 Qb5 16.Nd6 cd6=) 13...Qf5 14.Nc4 (14.Qc2 Qg6 15.g4 Bd7=) 14...Nc4=+ 15.Bc4 Qg6 16.Kf1 White plans d5 (16.g3 Qh6=+) 16...Be6 (16...Qg5 17.Rc1=+) 17.d5 Bd7 ˝–˝. Foster,Duncan – Benassi,Aspasio (2035), FICGS, 2016.

8.Nd2 Nb6 9.Qc2 Be7 10.Nc4 =.

8.Nd2 Nb6 9.Nc4 A) 9...Be6 10.Nb6=; B) 9...Nbd5 10.Qd2=.

8.Nd2 Nb6 9.Ne2 (9.Qc2 Bf5=) 9...Bg4 (9...Bd6 10.Nc3=+) 10.Qc2= Qd5 (10...Bd6 11.Ne4 0–0 12.Nc5=) 11.Nc3 Qe6 12.h3 (12.Nde4 Ne4 13.Qe4 Qe4 14.Ne4 Na4=) 12...Bf5 13.Na4 Nfd7 14.Nb6 Nb6 (< 14...Qb6 15.Bc4 Be7 16.Ne4+/–) 15.Nc4 Be7 (15...Nd5 16.Rc1=) 16.Nb6 Qb6 17.Rc1 (17.Bc4 0–0=) 17...Rc8 18.g4 (18.Bc4 0–0=) 18...Bg6 19.d5 Bf6 (19...0–0 20.h4 h6 21.g5+=) 20.Bf6+= Qf6 21.h4 h6 22.Qc5 b6 23.Qc6 Qc6 24.Rc6 0–0 25.Bg2 Rcd8 26.Rg6 fg6 27.Be4 Rfe8 28.f3 Kf7 29.Ke2 Kf6 30.Kd3 g5 31.hg5 Kg5 32.Kd4 Kf6 33.Bd3 Rd7 34.f4 Red8 35.e4 Ke7 36.Be2 Rf8 37.f5 Re8 38.e5 Rf8 39.Bf3 Kd8 40.e6 Re7 41.Be4 (41...Rfe8 42.Ke5+/–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Rushton,Darren, TT–02 TSC, 2002.

8.Nd2 Be7 9.Qc2 Nb6 10.Nc4 =.

8.Nd2 Be7 9.Ne2 0–0 (9...Nb6 10.Qc2=+) 10.Nc3 (10.Ng3=) 10...Nb6 11.Qc2 (11.Bc4 Nc4 12.Nc4 Be6=) 11...Bf5 (11...Be6 12.Be2=+) 12.Nc4= Nbd5 (12...Qd7 13.Ne5 Qe6 14.Be2=) 13.Be2 Nc3 14.Bc3 a4 15.0–0 Be6 (15...Nd5 16.Bd2=) 16.Rfc1 Qd5 (16...h6 17.Bb4 Bc4 18.Be7 Qe7 19.Qc4+=) 17.Rab1 Rfc8 (17...Bg4 18.Bb4 Be2 19.Qe2+= (< 19.Be7 Bd3 20.Qa2 Bb1 21.Qb1 Rfe8 22.Bf6 gf6–/+)) 18.Bb4+/– Bb4 19.Rb4 c5 20.bc6 Qc6 21.Qb2 (21.Qb1 Rab8 22.Rb5 b6+/–) 21...Rab8+= 22.Rb1 Nd5 23.Rb5 Qd7 24.Rc5 b5 25.Nd2 b4+= 26.Ne4 Rd8 27.Rcc1 Qe8 28.Ra1 b3+= 29.Nc5 Nb6 30.Bd3 Qe7 31.Rab1 Qd6 32.Bb5 Bf5+= 33.Ra1 Qg6 34.Ba4 Be4 35.f4 Na4 36.Na4 Ra8 37.Nc5 Bg2 38.f5 Qg4 39.Qg2 Qg2 40.Kg2 b2 41.a4 Rd5 42.Rg1 ba1Q 43.Ra1 Rf5 44.a5 Rd5 45.Kf3 Kf8 46.a6 Rd6 47.Kf4 Ke7 48.Rb1 Raa6 49.Rb7 Kf6 50.Na6 Ra6 51.h4 Rd6 52.Rb4 Kg6 53.e4 Rf6 54.Ke5 Re6 55.Kd5 Re7 56.Rb5 f6 57.h5 Kf7 58.Rb2 g6 59.Rg2 Rd7 60.Kc5 Re7 61.hg6 hg6 62.Re2 Ra7 63.e5 fe5 64.Re5 Ra5 65.Kd6 Re5 66.Ke5 Ke7 67.Kd5 g5 68.Ke5 g4 69.Ke4 ˝–˝. bambinik (2455) – anacleto, 2003.

6.Be2 Bd6

7.d3 c6 8.bc6 bc6 9.Nc3 Qe7 10.Nf3 Rb8 11.Qc1 0–0 12.0–0 e4 13.Nd4 Ne5 14.de4 de4 15.Rb1 Rd8 16.Rd1 Bc7 17.a4 Qf8 18.Ba3 Rb1 19.Nb1 c5 20.Nb5 Rd1 21.Qd1 Bb8 22.Nd2 Be6 23.Nc3 Bf5 24.Nb3 Bd6 25.Nb5 Be7 26.Na5 Qb8 27.Nb3 Neg4 28.g3 Qb6 29.a5 Qc6 30.Nc5! h6 31.Qd4 Qa8 32.a6 Ne8 33.Bg4 Bc5 34.Qc5 Bg4 35.Qf8 Kh7 36.Qf7 Nf6 37.Bf8 Nh5 38.a7 Bf3 39.Qf5 Kh8 40.c4 Nf6 41.Bg7! Kg7 42.Qe5 Kg6 43.Qb8 Qc6 44.a8Q Qc4 45.Qa1 1–0. MacChess 4.0 – GnuChessMac 4.0, 2000.

7.Nf3 0–0 8.0–0 c5 9.bc6 bc6 10.Nc3 Rb8 11.Rb1 Qc7 12.h3 Re8 13.Na4 c5 14.Nc3 Qc6 15.a4= Bb7 16.Nb5 d4 17.ed4 cd4 18.c3 d3 19.Bd3+= Ba6 20.Re1 e4 21.Nfd4+/– Qd5 22.c4 Qe5 23.Nf3 Qf4 24.g3+– Qf3 25.Be2 Qf5 26.Nd6 Qh3 27.Ne8 Re8 28.Bf1 Qh6 29.d3 e3 30.Bd4 ef2 31.Bf2 Rc8 32.Qf3 Qg6 33.Bh3 Rd8 34.Bf5 Qh6 35.Bb6 Rf8 36.Ba5 (36...Nc5 37.Qc6+–) 1–0. bambinik – Hyperwelle, internet, 2002.

7.Nf3 0–0 8.0–0 c5 9.bc6 bc6 10.Nc3 Rb8 11.Rb1 Qc7 12.h3 Re8 13.d3 A) 13...Rb7 14.Na4 c5 15.c4 d4 16.Qc2 Rb8=+; B) 13...Re7 14.Na4 c5 15.c4 d4 16.Qc2 Re8=+; C) 13...d4 14.ed4 ed4 15.Na4 c5 16.c3 dc3=+; D) 13...Nb6 14.Qd2 Bf5 15.Rfd1 Qe7 16.d4 e4=+.

7.Nf3 0–0 8.0–0 c5 9.bc6 bc6 10.Nc3 Rb8 11.Rb1 Qc7 12.h3 Re8 13.Qe1 Nb6 A) 14.Qd1 a4 15.d3 Bf5 16.Qc1 Qe7=+; B) 14.d3 Bd7 15.Qd2 Rb7 16.d4 e4=+.

7.Nf3 0–0 8.0–0 c5 9.bc6 bc6 10.Nc3 Rb8 11.Rb1 Qc7 12.h3 Re8 13.Re1 A) 13...h6=+ 14.d3 Nb6 15.Qd2 a4 16.Red1 Rb7=+; B) 13...Nb6 B1) 14.d3 Bd7 15.Ng5 e4 16.Nce4 de4–/+; B2) 14.Qc1 Bd7 15.d4 e4 16.Ne5 Be5–/+; B3) 14.Rf1 Bd7 15.Re1 a4 16.d4 e4–/+.

6.Nf3 Bd6

7.Be2 0–0

8.0–0 c6 9.c4 Nc5 (better 9...e4 10.Nd4 c5–/+) 10.Ne5+– cb5 11.cb5 Re8 12.Nf3 Bg4 13.Nd4 Be2 14.Qe2 Be5 15.a4 Bd4 (15...Nfd7 16.Qd1+=) 16.Bd4+– Nb3 17.Bf6 Qf6 18.Ra2 (18.Ra3 Nc5 19.d4+–) 18...d4 (better 18...Rac8!? 19.Qd1 Nc1+=) 19.Qc4+– Qe6 20.Qe6 Re6 21.Na3 (better 21.Ra3!? Nc5 22.ed4+–) 21...Rc8 22.Rc2 Rc2 23.Nc2 Nd2 (23...Rd6 24.ed4 Nd4 25.Re1+=) 24.Rd1 (24.Nd4 Nf1 25.Ne6 Nd2+–) 24...Nb3? (better 24...de3!? 25.Ne3 Rd6+=) 25.Nd4 Rd6 26.Kf1 b6 27.Ke2 Kf8?? (better 27...Nc5 28.Rc1 Kf8+–) 28.Nb3 Ke7 29.Rd6 Kd6 30.Kd3 f5 (30...h6+–) 31.Kd4 g5 (31...h6 32.Nd2+–) 32.f3 h5 33.g3 Ke6 34.e4 fe4 35.Ke4 Kf6 36.Kd5 (36.Kd5 Kf7 37.Na5+–) 1–0. drink1966 – alaskanbruin, ChessWorld.net, 2020.

8.0–0 Re8

9.Nc3 a4 A) 10.Re1 c5 11.bc6 bc6 12.Rf1 Qc7=+; B) 10.Qc1 Qe7 11.d3 Nb6 12.Re1 Bg4=+; C) 10.d3 Qe7 11.Qd2 Nb6 12.Rfe1 Bf5=+; D) 10.Ng5 Nb6 11.Bh5 Re7 12.d3 h6–/+; E) 10.Qe1 Qe7 11.d3 Nb6 12.Qd2 Bg4=+.

9.Nc3 Nb6 A) 10.d3 Qd7 11.Qd2 a4 12.d4 e4=+; B) 10.Qe1 a4 11.d3 Bg4 12.h3 Bf5=+; C) 10.Qc1 Bf5 11.d3 Qe7 12.Re1 Rad8=+; D) 10.h3 Be6 11.Ng5 Bd7 12.Bh5 Re7–/+; E) 10.Re1 Qe7 11.d3 a4 12.Qd2 Bg4=+.

9.Nc3 c5 A) 10.bc6 bc6 11.Rb1 Qe7 12.a4 Rb8=+; B) 10.d3 a4 11.Qd2 Nb6 12.Rab1 Qe7=+; C) 10.Ne1 a4 11.d3 Ra5 12.Rb1 Qb6–/+; D) 10.Ng5 Nb6 11.Bh5 Re7 12.Be2 Qc7–/+; E) 10.Na4 e4 11.Ne1 Qc7 12.f4 d4=+.

9.Nc3 Nc5=+ A) 10.Ne5 Be5 11.d4 Bh2 12.Kh2 Nce4=+; B) 10.d3 Ncd7 11.Qd2 Qe7 12.e4 d4=+; C) 10.Re1 e4 11.Nd4 Be5 12.Rb1 Qd6–/+; D) 10.d4 ed4 11.Qd4 c6 12.Qh4 Nfe4=.

9.Nc3 Qe7 A) 10.Re1 Nb6 11.d3 a4 12.Qd2 Bd7=+; B) 10.Ra2 Nb6 11.d3 a4 12.Ra1 Rd8=+; C) 10.Ng5 c5 11.Nge4 de4 12.g4 Nf8–+; D) 10.d3 Nb6 11.Qd2 a4 12.Rfd1 Bg4=+; E) 10.Na4 Rd8 11.Re1 Qe6 12.Rb1 Rb8=+.

9.Nc3 h6=+ A) 10.Re1 Qe7 11.Qb1 Nb6 12.d3 Bg4=+; B) 10.d3 Nb6 11.Qd2 Bg4 12.h3 Be6=+; C) 10.Na4 c6 11.Nh4 Nb6 12.Nb6 Qb6=+.

9.d3 a4 A) 10.c4 dc4 11.dc4 Qe7 12.Qc2 Nc5=+; B) 10.Re1 c6 11.c4 dc4 12.dc4 Qc7=+; C) 10.Nc3 Nb6 11.Re1 Bd7 12.Qd2 Qe7=+; D) 10.Qd2 Nb6 11.c4 e4 12.de4 de4=+; E) 10.Nbd2 c6 11.c4 cb5 12.cb5 Qb6=+.

9.d3 b6 10.c4=+ e4 11.Nd4 Ne5 12.cd5 ed3=+ 13.Bd3 Nd5 14.Be2 Qh4 15.Qc2? Bb7?? 16.h3 Rad8 17.Nd2= Nf6 18.N2f3 Qh5 19.Nc6= Nc6 20.bc6 Ba8 21.Bf6+= gf6 22.Rfd1 Qg6 23.Bd3+/– Qg7 24.Nh4 Bc5? 25.Nf5+– Qg5 26.h4 Qh5 27.Be2 Rd1 28.Rd1 Qg6 29.h5 Qg5 30.f4! Qf4 31.Qc5! Qe4 32.Qd5 Qd5 33.Rd5 Bc6 34.Rd2 Kf8 35.Bd3 Bd7 36.Kf2 Re5 37.g4 Rd5 38.e4 Rc5 39.Be2 Bf5 40.gf5 Rc3 41.Rd7 a4 42.Bb5 c6 43.Rc7 Ra3 44.Rc6 Ra2 45.Ke3 a3 46.Rf6 Rc2 47.Rb6 Rc3 48.Kd4 a2 49.Ra6 Rc8 50.Ra2 Kg7 51.Ra7 Rd8 1–0. Fritz 6 (2220) – Comet B25, 2002.

9.d3 c5 A) 10.Nc3 Nb6 11.e4 d4 12.Nb1 Be6=+; B) 10.Qd2 Nb6 11.Nc3 Qc7 12.Rad1 Bg4=+; C) 10.Re1 Qc7 11.Nbd2 e4 12.de4 de4–/+; D) 10.c4 d4 11.Nh4 Nb6 12.Nf3 a4=+; E) 10.Nbd2 Qc7 11.Kh1 Nb6 12.c4 dc4=+.

9.d3 Nc5 A) 10.Nc3=+ Qd7 11.d4 ed4 12.Qd4 Qf5=; B) 10.d4 ed4 11.Bd4 Qe7 12.c4 dc4=; C) 10.Be5 Be5 11.Ne5 Re5 12.d4 Re6=.

9.d3 c6 A) 10.Nc3 Qc7 11.h3 Nb6 12.bc6 bc6=+; B) 10.bc6 bc6 11.Nbd2 Rb8 12.Rb1 Qc7=+; C) 10.a4 Qc7 11.bc6 bc6 12.Ba3 Nc5=+; D) 10.d4 e4 11.Nfd2 Qc7 12.h3 cb5=+; E) 10.c4 dc4 11.dc4 Qc7 12.h3 Rd8=+.

9.d3 e4 10.Nfd2 Nb6 11.Bd4 Qe7 12.de4 Ne4 =.

9.d3 e4 10.Nd4 Nc5 11.de4 Na4 12.Qc1 Ne4 =+.

9.d3 e4 10.de4=+ de4 11.Ng5 Be5 12.Bc3 Qe7–/+ 13.Bc4 Rf8 14.Nf7 Rf7 15.Bf7 Kf7 16.a4 Kg8 17.f4? ef3! 18.Rf3 Kh8 19.Qe1 b6 20.Be5 Ne5 21.Rf4 Neg4 22.Ra3 Bb7 23.Qe2 Ne5 24.Rb3 Bd5 25.c4 Be4 26.Na3 Rd8 27.Rh4 Ng6 28.Re4 Ne4 29.Rd3 Rd3 30.Qd3 Nc5 31.Qe2 Na4 32.Nc2 Ne5 33.Qd1 Qd6 34.Qh5 g6 35.Qe2 Nc3 36.Qf1 Ng4 37.g3 Qd1 38.Qd1 Nd1 39.e4 Nc3 40.e5 0–1. Doctor 3.0 (2220) – Comet B25, 2002.

9.d3 e4 10.de4=+ Re4 11.Nc3 A) 11...Be5 12.Ne4 Bb2+/–; B) 11...Re8 12.Nd5 Ne5+/–.

9.d3 Qe7 A) 10.Nc3 Nb6 11.Qd2 a4 12.e4 c6=+; B) 10.c4 e4 11.Nd4 Qe5 12.g3 Nc5=+; C) 10.Re1 Nb6 11.Nc3 a4 12.Qd2 Bg4=+; D) 10.Qc1 Nb6 11.c4 dc4 12.dc4 Na4=+; E) 10.Nbd2 e4 11.de4 de4 12.Nd4 Nb6=+.

9.d4 e4 10.Nfd2 Nb6 11.c4 dc4 12.Nc3 c6 =+.

5.c4 ab4

6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bb4 8.Qa4 Bd6 9.Nf3 Ngf6! Basman.

6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bb4 8.Nf3 Bd6 0–1. Arefev,German (2000) – Flores,Luis (2115), FICGS, 2016.

6.ab4 Ra1 7.Ba1 dc4 8.Qa4 (8.Bc4 Nb6 9.Bb3 f6+=) 8...c6–/+ 9.Bc4 (better is 9.b5!? Nb6 10.Qa5–/+) 9...b5–+ 10.Qa5? (better is 10.Bb5 cb5 11.Qb5–+) 10...bc4 11.Qd8 Kd8 12.Nc3 (12.Na3 Bb4 13.Nc4 f6–+) 12...Bb4 13.e4 (13.Ne4 Ngf6 14.Nf6 gf6–+) 13...Ngf6 14.f3 (14.Nf3 Bc3 15.Bc3 Ne4–+) 14...Nc5 15.Nge2 Nd3 16.Kf1 Kc7 17.g4 (17.h4 Be6 18.g3 Rb8–+) 17...h5 18.g5 (18.Nb1–+) 18...Bh3 19.Kg1 Bc5 (19...Bc5 20.Nd4 Bd4#) 0–1. Childress,Steven – Sad,Wang, IECC, 1999. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Nd7 4.e3 a5 5.c4 ab4)

6.ab4 Ra1 7.f4. Basman.

6.cd5 ba3 7.Na3 Ngf6 8.Qf3 Bc5 9.Bd3 0–0 10.Nb5 Ra1 11.Ba1 Re8 12.Bf5 Nb6 13.Bc8 Qc8 14.e4 Qd7 15.Qe2 Ne4 16.Nc7 Qa4 17.Bb2 Re7 18.f3 Nd6 19.f4 Ndc4 20.fe5 Nb2 21.Kf1 Qa1 22.Qe1 Nd1 23.d4 Bd4 24.Nf3 Rc7 25.Nd4 Qd4 26.d6 Rc2 27.Qe2 Ne3 28.Ke1 Qb4 29.Kf2 Qf4 30.Ke1 Ng2 31.Kd1 (31.Qg2 Qc1#) 0–1. Crafty 11.13 – GnuChessMac 4.0, 2000.

6.cd5!? Ngf6 7.Qb3 =+.

6.Nf3 e4–/+ 7.Nd4 Ngf6 (7...dc4 8.Bc4 Ne5 9.Qc2–/+) 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.Qb3 Bd6 11.cd5 0–0 12.Bc4 (12.Nb5 Be5 13.Bc3 Re8=+) 12...Nc5 (12...Nb6–/+) 13.Qa2 (13.Qc2 Ng4=+) 13...Ng4 (13...Nd5 14.Bd5 Nd3 15.Ke2–/+) 14.Nc3 (better is 14.Nb5!?–/+) 14...Qh4 15.g3 Qh3 16.Nce2?? (16.Bf1 Nd3 17.Bd3 ed3 18.Rg1 Qh2 19.Rf1–+) 16...Qg2 17.Rf1 (17.Rg1 Nd3 18.Kd1 Qh2–+) 17…Nd3 (18.Bd3 ed3–+) 0–1. Basman,Michael J (2405) – Kopec,Danny, Aaronson Masters, 1979.

4.e3 a6

5.d3 c5 6.Nf3 Qc7 7.bc5 Bc5 8.d4 ed4 9.Bd4 Bd4 10.Qd4 Ngf6 11.Bd3 0–0 12.0–0 b5 13.a4 ba4 14.Nc3 Bb7 15.Na4 Rfe8 16.Rfb1 Ne4 17.Nb6 Nb6 18.Rb6 Qc8 19.Rab1 Rb8 20.Ba6! Nc3 (20...Ba6 21.Rb8) 21.Rb7 (21.Bb7?! Rb7 22.Rb7 Ne2 23.Kh1 Nd4 24.Nd4 g6+=) 21...Ne2 22.Be2 Rb7 23.Rc1 Qd8 24.Rd1 Rc7 25.Bb5 Rf8 26.c4 Qb8 27.Qd5 Rcc8 28.Bd7 Rcd8 29.c5 Qc7 30.Ne5 g6 31.Nc6 Ra8 32.Qd4 Ra6 33.Ne7 1–0. Trkn – guest287, ICC, 2004.

5.d3 Ngf6 6.c4 =+.

5.d4 e4 =.

5.Ne2 c5 6.bc5= Bc5 7.Ng3 Ngf6 8.Be2 0–0=+ 9.0–0 Qc7 10.d3 b5=+ 11.Nd2 Bb7 12.Nb3 Bb6 13.Rc1 g6 14.Nd2 Rac8 15.c4= bc4 16.dc4 Qb8 17.Qb3 d4 18.ed4+= ed4 19.Bf3 Bf3 20.Nf3+= Qa7 21.Qd1 Rfd8+= 22.Nd4 Ne5 23.Qb3?? Bd4–+ 24.Bd4 Rd4 25.c5 Rc5 26.Rc5 Qc5 27.Qb8 Kg7 28.h3 Ra4 29.Qd8 Ra3 30.Qf6 Kf6 31.Ne4 Ke6 32.Nc5 Kd5 33.f4 Nc4 34.Nd7 Ke6 35.Nf8=+ Ke7 36.Nh7–/+ f6 37.h4 Rg3 38.Kh2 Rc3–/+ 39.Ra1 a5 40.Rb1 Kf7 41.h5? gh5–+ 42.Rb5 a4 (43.f5 Nd6–+) 0–1. Ollek,Karl_Heinz (1805) – Schult,Otto, 14sen.Brandenburg op, 2005.

5.Ne2 Bd6 6.Ng3 =+.

5.Nf3 Bd6 =.

4.e3 c5

5.b5 Ngf6 6.c4 d4 7.ed4 ed4 8.d3 Bd6 9.Nf3 0–0 10.Bc1 Re8 11.Be2 Ne5 12.0–0 Qc7 13.h3 h6 14.Nbd2 b6 15.Ne5 Be5 16.Bf3 Bb7 17.Ra2 a6 18.a4 ab5 19.cb5 Ra5 (better is 19...Nd5!? 20.Bd5 Bd5–/+) 20.Nc4 Ra7 21.Re1 (better is 21.a5!? Bf3 22.Qf3+=) 21...Bh2–/+ 22.Kf1 Re1 23.Ke1 Nd5 24.Bd5 Bd5 25.Qg4 Bc4 26.dc4 Qe5 27.Re2 Qf6 28.Re8 Kh7 29.Qe4 g6 30.g3 Ra4 31.Qg2? (better is 31.Qc2 Ra7 32.Qd2–/+) 31...Bg3?? (better is 31...Ra1 32.Kd2 Qg5 33.f4 Qf5–+ (33...Qg3?! 34.Qg3 Bg3 35.Kc2–+)) 32.Qg3 Rc4 33.Bf4 d3?? (better is 33...Qf5 34.Qg4 Rb4 35.Qf5 gf5+=) 34.Be5+– Rc1?? (34...Re4 35.Kd1 Re5 36.Qe5 Qf3 37.Kc1 g5 38.Qe4 Qe4 39.Re4 Kg6+–) 35.Kd2 Rc2 36.Kd1 (36.Kd3 Qf5 37.Ke3 g5 38.Rh8 Kg6 39.Rg8 Kh5+–) 36...Qf2 (36...Re2 37.Qf3 Qe5 (37...Qf3?? 38.Rh8) 38.Re5 Kg7 39.Re2 de2 40.Ke2 h5+–) 37.Rh8 1–0. combijack (1830) – nugodog (1735), gameknot.com, 2011.

5.Bb5 c4 6.Bd7 Bd7 7.Be5 Qg5 8.Bg3 Bg4 9.f3 Be6 10.Ne2 Nh6 11.0–0 Be7 12.Nbc3 a6 13.e4 Rd8 14.f4 (14.ed5?! Bd5 15.Bf4 Qf6+/–; 14.Nd5?! Bd5 15.Bf4 Qf6 16.ed5 0–0+/–) 14...Qg4 15.f5 (15.ed5?! Bd5 16.Nd5 Rd5+/–; 15.Nd5?! Bd5 16.ed5 Rd5+/–) 15...Bf5 16.ef5 (16.Rf5?! Nf5 17.ef5 d4+=) 16...Nf5 17.Bc7 Rd7 18.Bb6 h5 19.h3 Qh4?? (19...Qg6 20.Na4 Bd6+–) 20.Rf5 g5 (20...Bd6+–) 21.Bf2 (21.Bf2 d4 22.Bh4 dc3 23.Bg5 Bg5 24.Rg5 cd2 25.Nc3+–) 1–0. combijack (1735) – oneball, gameknot.com, 2010.

5.Bb5 f6 6.bc5 Bc5 7.d4 Bb6 8.de5+/– fe5 9.Qd5+– Ne7 10.Qe5 Bc7 11.Qg7 Ba5 12.Kf1 Ng6 13.Qh6 Qb6 14.Bd7 Bd7 15.Bh8 Nh8 16.Qb6 Bb6 17.Nc3 1–0. jpost (2680) – christiaan (1810), net–chess.com, 2005.

5.c4 d4 6.Qe2 Qe7 7.b5 =.

5.c4 Ngf6 6.Qb3 (6.bc5 dc4 7.Bc4 Bc5=) 6...cb4 (6...d4 7.ed4 ed4 8.Bd3+=) 7.cd5 (7.ab4 dc4 8.Qc4 Qe7=) 7...ba3 (7...Nc5 8.Qc4 Nd5 9.Be5–/+) 8.Na3 Nc5 9.Bb5 Bd7 10.Qc4? (better is 10.Qc3 would allow White to play on 10...e4 11.Qe5 Qe7 12.Qe7 Be7 13.Bf6 Bf6 14.Rb1=) 10...a6–+ 11.Bd7 Nfd7 (11...Ncd7?! 12.Nf3=; 11...Qd7?! 12.Be5 Qd5 13.Qd5 Nd5 14.Nf3=) 12.d4 ed4 (12...Nb6 13.Qc2 Nca4 14.Ne2 Bb4 15.Kf1 Qd5 16.e4–+) 13.Bd4 (better is 13.Qd4!? is the best option White has 13...Qg5 14.Kf1+=) 13...Nb6–+ 14.Qc2 Qd5 15.Nf3? (15.Kf1 Nb3 16.Rd1 Rd8–+ (16...Ba3?! 17.Bg7 Qb5 18.Ne2+=; 16...Nd4?! 17.Rd4 Qc5 18.Re4 Kd7 19.Nf3–/+)) 15...Rc8 (better is 15...Nb3 keeps an even firmer grip 16.Bb6 Na1 17.Qa4 Qd7 18.Qd7 Kd7 19.Nc4 Nc2 20.Ke2–+) 16.Rd1?? (16.Bc5 Qc5 (worse is 16...Rc5 17.Qb1 Na4 18.0–0–/+) 17.Qc5 Bc5–/+) 16...Qe6 (better is 16...Ne6 nails it down 17.Bb6 Bb4 18.Kf1 Rc2 19.Rd5 Rc1 20.Ke2 Rh1 21.Nc2–+) 17.Qb2? (better is 17.Nb1!?–/+) 17...Nca4–+ 18.Qa1 Bb4 19.Nd2 f6 20.0–0 Bc3 21.Bc3 Nc3 22.Rde1 0–0 23.Nf3 Ne4 24.Qb2 Rf7 25.Nd4 Qd6 26.Rd1 Na4 27.Qb3 Nac5 28.Qb4 Qf8 29.Nc4 b5 30.Nb6 Rb8 31.Nd5 Ng5 32.Nc6 Rbb7 33.Nde7 Rfe7+= 34.Qc5 Red7 35.Qf5 Qe8 36.e4?? Qe4 37.Qc5?? Rbc7 38.Rd7 Rd7 39.Nb8? Re7?? 40.Na6–/+ Qb7 ˝–˝. Wuensche,Peter (2135) – Gerlach,Ronny, Berlin Unicorn op, 2002.

5.bc5 Bc5 6.d4 Bd6 7.de5 Be5 8.Be5 Ne5 9.Qd4 Qd6 10.f4 Nc6 11.Qg7 Qf6 12.Qf6 Nf6 13.Bb5 0–0 14.Bc6 bc6 15.Nc3 Bf5 16.0–0–0 Rab8 17.h3 h5 18.Nge2 Rfe8 19.e4 de4 20.Rhe1 e3 21.Ng3 Bg6 22.Nf1 Ne4 23.Ne4 Re4 24.Re3 Rf4 25.Rde1 Rd4 26.Re7 a5 27.Ra7 a4 28.Ree7 Kg7 29.Rac7 Kf6 30.Rc6?? Ke7–+ 0–1. holyknight – babylyub, ICS rated blitz match, 1998.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 Qc7 7.Nc3+= Ne7 8.Be2 (better is 8.Nb5 Qb8 9.d4 ed4 10.Nbd4+=) 8...Nf6?? (better is 8...e4 9.Nd4 a6=) 9.Nb5+– Qb6 (9...Qc6 10.Be5 Bb6 11.Nd6 Kf8 12.Ng5+–) 10.Be5 (10.Ne5?! Nf5+/–) 10...0–0 11.d4 (better is 11.Nc7 Bg4 12.Na8 Ra8 13.Qb1+–) 11...a6?? (11...Qa5 12.Qd2 Bb6 13.Bf6 gf6+–) 12.dc5 Qa5 13.Nc3 (better is 13.Bc3 Qd8 14.Bf6 ab5+–) 13...Ne4 14.Qd3?? (better is 14.Kf1 Rd8 15.Bd4+–) 14...Nc6+/– 15.0–0 Ne5 16.Ne5 Qc3 17.Qc3 Nc3+= 18.Bd3 Re8 19.Nf3 Bg4 20.Nd4 Rac8? 21.h3 Bh5 22.g4 Bg6 23.Bg6 hg6+= 24.Rfc1 Rc5+= 25.Kf1 Rec8 26.Nb3 R5c7 27.Nd4 Ne4 28.Ke2 Ng5 29.h4 Ne6 30.Kd2 Nd4 31.ed4 Rc4 32.c3 b5 33.Rab1 R8c7 34.Rb4 Rb4 35.cb4 Re7 36.Re1 Rc7 37.Rc1 Re7 38.Re1 Rc7 39.Rc1 ˝–˝. Fournier,Frederic (1815) – ferros (1720), Active, 2011.

5.bc5= Bc5 6.f4 f6 7.Nf3 e4 8.Nd4= Qe7 9.Qh5+/– Qf7 10.Ne6 Ke7 11.Qf7 Kf7 12.Nc7 Nb6 13.Na8 Na8 14.Nc3 Ne7 15.Na4 Bd6+/– 16.Bd4 Bd7 17.Nc5 Bc6 18.Nb3 b6 19.Bc3 Nc7 20.Nd4 Ba4+/– 21.Bb4 Bc5 22.Nb3 Ne6 23.Rb1 Rb8 24.Na1 Bb4 25.ab4 Rc8 26.c3 Nf5 27.Be2 Nd6 28.0–0 Nc4 29.Bc4 dc4 30.Rb2 Rd8 31.Rf2 Nc7 32.Nc2 Bc2+= 33.Rc2 f5 34.Rf1 b5 35.Ra1+/– a6 36.Kf2 Rd6 37.Ke2 h5 38.g3 Rg6 39.Rf1 Nd5 40.Rcc1 Nf6 41.Ra1 Nd5 42.Rg1 Nc7 43.Kf2 Rd6 44.Ra2 Ne6 45.h3 g5 46.g4 fg4 47.hg4 h4 48.Rh1 Kf6 49.fg5 Kg5+= 50.Ke2 Kg4= 51.Raa1 Ng5=+ 52.Rag1 Kh5 53.Kd1 Nf3 54.Rg2 Rd5 55.Kc1 Rg5 56.Rg5 Kg5 57.Kd1 Kg4–/+ 58.Ke2 Kg3 59.Ra1 h3 60.Ra6 h2 (61.Ra1 Ng1 62.Kd1 h1Q–+) 0–1. Gagon,Mark – Yu,Peter (2300), Silicon Valley–ch, 1994.

5.d4 cd4 6.ed4= e4 7.c4 Nb6 8.Nc3 Nf6 9.cd5 Nbd5= 10.Bc4 Bf5 11.Nge2 Rc8 12.Nd5+= Nd5 13.Bd5 Qd5= 14.Nf4 Qb5 15.Rc1 Bd6 16.Ne2 0–0=+ 17.h3 Rc1 18.Qc1 Rc8 19.Qe3 Qd3 20.Qd3=+ ed3 21.Nc1?? Rc2–+ (22.Kd1 Rb2–+) 0–1. mgriffin (1615) – pops (1690), net–chess.com, 2001.

5.d4 ed4!? 6.ed4 cb4 –/+.

4.e3 c6

5.c4 Ngf6 6.d4 e4 7.Nd2 Be7 8.Ne2 0–0 9.Nc3 Nb8 (9...a6 10.Qb3 Nb6 11.c5=) 10.Be2 Be6 11.Rc1 a5 12.b5 Qc7 (better is 12...dc4!? 13.Qa4 cb5 14.Qb5 Ra6 15.Nc4 Rc6+=) 13.cd5+/– (13.cd5 Nd5 14.Nde4+/–) 1–0. Cirulis,Ilmars (1965) – Laricchiuta,Claudio (1800), FICGS, 2016.

5.c4 Ngf6 6.Nf3 Bd6 (6...e4 A) 7.Ne5 Be7 (7...a5 8.Nd7 Bd7 9.ba5 Ra5 10.Qb3 b6 11.Bf6 Qf6 12.Nc3 d4+=; 7...Bd6 8.Nd7 Bd7 9.cd5 cd5 10.d3 Bc6 11.Nc3 Be5 12.Rc1 Rc8=; 7...Ne5 8.Be5 a5 9.b5 dc4 10.bc6 b5 11.Nc3 Qe7 12.Bf6 Qf6+=; 7...dc4 8.Bc4 Ne5 9.Be5 Qe7 10.Bd4 a5 11.b5 c5 12.Bb2 Be6=) 8.Nd7 Bd7 9.d3 dc4 10.de4 b5 11.e5 Nd5 12.e4 Nc7+=; B) 7.Nd4 dc4 8.Bc4 Ne5 9.Be2 Bd6 10.0–0 Qc7 11.h3 a5 12.f4 ef3=) 7.Nc3 (7.c5 Bc7 (7...Bb8 8.Be2 e4 9.Nd4 Be5 10.d3 Qc7 11.Nd2 b6 12.cb6 ab6=) 8.Be2 e4 9.Nd4 Be5 10.d3 Qc7 11.Nd2 b6 12.cb6 ab6=; 7.d3 b6 (7...0–0 8.Be2 b6 9.Nc3 dc4 10.dc4 Qc7 11.Qd3 Rd8 12.Rd1 Be7=; 7...a5 8.c5 Bb8 9.Be2 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 0–0 12.0–0 Qc7=; 7...Qc7 8.Nc3 a5 9.c5 Be7 10.Be2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 b6=; 7...Qe7 8.c5 Bc7 9.Be2 b6 10.Qa4 Bb7 11.cb6 ab6 12.Qc2 0–0+=; 7...Rb8 8.Be2 0–0 9.0–0 b5 10.c5 Bc7 11.Nc3 a5 12.Qc2 Re8=) 8.Qc2 Qe7 9.cd5 cd5 10.Qc6 Rb8 11.Nh4 Qe6 12.Nd2 Bb7+=) 7...0–0 (7...dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 e4 10.Nd4 a5 11.ba5 Ra5 12.d3 ed3=; 7...e4 8.Nd4 dc4 9.Qc2 Ne5 10.Ne4 Ne4 11.Qe4 0–0 12.f4 Qh4=) 8.d4 (8.cd5 cd5 9.Rc1 a5 10.Nb5 Bb8 11.ba5 e4 12.Nfd4 Ra5=) 8...Re8 (8...e4 9.Nd2 Re8 10.Be2 a6 11.Qb3 dc4 12.Nc4 Bc7=) 9.cd5 Nd5 (9...cd5 10.Nb5 Bb8 11.de5 Ne5 12.Be5 Be5=) 10.Nd5 cd5 11.de5 Ne5 12.Bb5 (12.Qd5?? Bb4 13.ab4 Qd5 14.Ne5 Qe4–+; 12.Be5 Be5=) 12...Nc6 (12...Nf3=) 13.Rc1 (13.Qd5?? Bb4 14.ab4 Qd5 15.Bc6 Qc6–+) 13...Bg4 14.Bc6 (14.Qd5?? Bb4 15.ab4 Qd5–+) 14...Bf3 15.Qf3 bc6 16.Rc6 a5 17.b5 (17.Qd5?? Bb4 18.ab4 Qd5–+) 17...Rb8 18.Qg4 (18.Qd5?? Bb4 19.ab4 Qd5–+) 18...g6 19.b6 (better is 19.Qa4 Be5 20.Be5 Re5 21.Qd4+/–) 19...Re4= (worse is 19...Rb6 20.Qd4 Rb2 21.Qb2+/–) 20.Qf3 f5 (better is 20...Re6!?+=) 21.Qd1+/– Bf4? (better is 21...Re6+/–) 22.0–0+– Bh6 23.Qc2 Re8 (23...Qd7+–) 24.Qc3 (24.Qc3 d4 25.Qc4 Kf8 26.Bd4+–) 1–0. Pandurevic,M (2310) – Raguz,I (1920), 15th Open, Bosnjaci CRO, 2010.

5.Nf3 Bd6 6.c4 Ngf6 7.c5 Bc7 8.h3 0–0 9.Be2 b6 10.d4 Re8 11.0–0 bc5 12.dc5 Bb7 13.Nh2 a6 14.Ng4 Ne4 15.Nc3 f5 16.Ne4 de4 17.Qb3 Kf8 18.Nh2 Qg5 19.f4 (19.f3 Nf6+/–) 19...Qe7 (19...ef4!? 20.ef4 Bf4+=) 20.Rad1 (20.fe5 g6+/–) 20...Rad8 (20...ef4 21.ef4 a5 22.Qe3=) 21.Kh1 (21.fe5 g6+/–) 21...Qf7 (21...ef4!? 22.ef4 Nf6=) 22.Bc4 Qe7 23.g4 (23.fe5 g6 24.g4 Ne5 25.Rd8 Rd8 26.gf5 gf5 27.Rf5 Ke8 28.Be5 Be5 29.Bf7 Kd7 30.Be6 Qe6 31.Rf7 Qe7+–) 23...g6?? (better is 23...ef4 24.ef4 Bc8=) 24.gf5+– gf5?? (24...ef4 25.fg6 hg6+–) 25.Rg1 (better is 25.fe5 Kg7 26.Rf5 Ne5 27.Rg1 Kh8 28.Rf7+–) 25...Nf6+/– 26.Rd8 Rd8 27.Be5 Be5 28.fe5 Qe5 29.Qa2 Nd5 30.Qg2 Qh8 31.Qg5 Bc8?? (better is 31...Ne7+–) 32.Qd8 (32.Qd8 Kf7 33.Qh8 f4 34.Rg7 Kf6 35.Qf8 Ke5 36.Re7 Ne7 37.Qf4 mate) 1–0. Sapareva,Magdalena (1645) – Berberyan,Maruke, Sofia BUL, Seniors Ch, 2012.

5.Nf3 Bd6 6.d3 Ngf6 7.Be2 0–0 8.Nbd2 h6 (8...a5 9.Bc3+=) 9.0–0 Re8 10.c4 Nb6?? (better is 10...e4 11.Nd4 Qc7=) 11.c5+– Bc7 12.cb6 ab6 13.e4 d4 14.Nc4 b5 15.Ncd2 Ng4 16.h3 Nf6 17.Rc1 Be6 18.Nb3 g5 (18...Nd7 19.Nfd2+–) 19.Nc5 Bc8 20.Nh2 b6 21.Nb3 Be6? (21...Qd6 22.Qc2 Bb7 23.Ng4+–) 22.Ng4 (better is 22.Rc6!? Qd7 23.Rc1 Rec8+–) 22...Ng4 23.Bg4 Bg4 24.Qg4 Kg7 (24...Re6+–) 25.Rc6 Qe7 26.Rfc1 Rac8 27.h4 f6 28.h5 Rf8 29.Re6 Qf7 30.Qf5 Rce8 31.Rec6 Rc8 32.f4! gf4 33.Qg4 Kh8 34.g3 Qb3 35.Rc7 Rc7 36.Rc7 Rg8 37.Qd7?? Rg3 38.Kf1 Qd1 39.Kf2 Rf3 40.Kg2 Qf1 41.Kh2 Rh3 42.Qh3= Qf2 43.Qg2 Qh4 44.Kg1 Qe1 45.Kh2 Qh4 46.Qh3 Qf2 47.Qg2 Qh4 48.Qh3 Qf2 49.Qg2 ˝–˝. Fournier,Frederic (1820) – schahmatist (1745), rated blitz game (4/0), 2002.

4.e3 Bd6

5.Nc3 Ngf6 6.g3 (6.Nf3 c6+=) 6...0–0 7.Bg2 c6 8.Nge2 Qc7 9.0–0 e4 10.d3 Re8 11.de4 de4 12.Nd4 Nf8 (12...a6 13.Qe2+=) 13.h3 (better is 13.Ndb5!? cb5 14.Nb5+=) 13...Bd7+= 14.Nde2 (14.g4 a5 15.g5 Bh2 16.Kh1 Nd5=) 14...Ng6 15.Rc1 (15.Qd2 Rad8+=) 15...a6 (15...a5 16.ba5 Ra5 17.a4–/+) 16.Nb1 Be5 17.Be5 Qe5 18.c4 Qh5 (18...Rad8 19.Nd2+=) 19.g4 (better is 19.Nec3!? Qe5 20.Ne4+=) 19...Qh4+= 20.Ng3 Bg4 21.hg4 Ng4 22.Re1 Qh2 (22...Nf4 23.ef4 e3 24.Kf1 ef2 25.Re8 Re8 26.Rc3+=) 23.Kf1 N6e5 (23...Nf6=) 24.Rc2 (24.Ne4 Rad8 25.Nbd2+=) 24...Red8 (24...Nf2!? 25.Rf2 Qg3–+) 25.Rd2 Rd2 26.Nd2 Rd8 (better is 26...Nf2!? 27.Kf2 Nd3 28.Kf1 Qg3 29.Ne4 Qe1 30.Qe1 Ne1 31.Ke1 a5=) 27.Nge4+= f5 28.Nc5?? (better is 28.Ng3 Nf2 29.Nf3 Nd1 30.Nh2 Nc4 31.Nf5 Na3 32.Bf3=) 28...Qh4–+ 29.Re2 Nh2 30.Kg1?? (30.Ke1 Qg4 31.Qc1 Qg2 32.Kd1 Qf1 33.Re1 Qf2 34.Re2–+) 30...Neg4 (better is 30...Nef3! 31.Bf3 Nf3 32.Nf3 Rd1 33.Re1 Qg4 34.Kf1 Qc4 35.Kg2 Qg4 36.Kf1 Qf3 37.Rd1 Qd1 38.Kg2 Qg4 39.Kh2 h5–+) 31.Qe1 (31.Nb7 Rd3 32.Nc5 Rd6+–) 31...g5? (31...Ne5 A) 32.Nb7?? Rd2 33.Rd2 Nef3 34.Bf3 Nf3 35.Kf1 Qh1 (35...Ne1?! 36.Ke1 Qh1 37.Ke2+=) 36.Ke2 Qe1 (36...Ne1?! 37.Rd8 Kf7 38.Rd1–+) 37.Kf3 Qd2–+; B) 32.f4 Qe1 33.Re1 Rd2 34.fe5+– (34.Kh2? Nf3 35.Kg3 Ne1–+)) 32.Nf3 (better is 32.Nb7!? Rd3 33.Nc5 Rd6+–) 32...Qh6? (better is 32...Nf3 33.Bf3 Ne5+–) 33.Nb7 Rd3 34.Rd2 (better is 34.Nh2 Qh2 35.Kf1 Ra3 36.Bc6 Qh3 37.Bg2 Nh2 38.Kg1 Nf3 39.Bf3 Qf3=) 34...Ra3 (34...Nf3 35.Bf3 Qh2 36.Kf1 Ne3 37.Ke2+–) 35.Qd1 (better is 35.Rd8 Kg7 36.Nd4+–) 35...Nf3 36.Bf3 Qh2 37.Kf1 Ne5 (37...Rd3 38.Bg4 Qh1 39.Ke2 Qd1 40.Kd1 Rd2 41.Kd2 fg4 42.Na5+–) 38.Rd8 Kg7 39.Bg2 (39.Nd6 Qh3 40.Bg2 Qg4+–) 39...Nf7 (39...f4 40.Re8 fe3 41.Re7 Nf7 42.Qd4 Kf8 43.Re3+–) 40.Bc6 (40.Re8 Qh4 41.Qc2 Ra1 42.Ke2 h6+–) 40...Ra2 (40...Nd8 41.Qd4 (41.Nd8?! Kf6+–; 41.Qd8?! Ra1 42.Ke2 Qh5 43.Bf3 Ra2 44.Ke1 Qf3 45.Qg5 Kh8 46.Qf6 Kg8 47.Qd8 Kg7 48.Qg5 Kh8 49.Qd8 Kg7 50.Qg5=) 41...Kg6 42.Nd8+– (42.Qd8? Ra1 43.Ke2 Qh5 44.Bf3 Ra2 45.Kd3 Qf3 46.Qd6 Kh5 47.Qh2 Kg4 48.Qg1 Kh3 49.Qg3 Qg3 50.fg3 Kg3–+)) 41.Bg2 (better is 41.Rd2 Rd2 42.Qd2 Qh3 43.Bg2+–) 41...g4? (41...Nd8 42.Nd8 Kg6+–) 42.Rd2 (42.Rd2 Rd2 43.Qd2+–) 1–0. mpenga (2585) – sbeaul (2470), net–chess.com, 2016.

5.c4 dc4 6.Bc4 Nb6 7.Bb3 Qg5 8.Qf3 Qf6 (8...Nf6 9.d4=) 9.Qe4 (9.d4 Nd7=) 9...Ne7 (9...a5 10.Nf3 Nd7 11.d4+/–) 10.f4 (10.d4 Qg6 11.Nd2 ed4 12.Bd4 0–0=) 10...Bf5 (10...Nc6!?=) 11.Qb7+= Bb1 (11...0–0 12.e4 Rab8 13.fe5 Be5 14.Bf7 Qf7 15.Qb8 Rb8 16.Be5 Be4 17.Ne2–+) 12.fe5 (12.Ba4 Kd8 13.Rb1 Qg6+/–) 12...Be5 (12...Qh4 13.g3 Qe4 14.Qe4 Be4 15.ed6 cd6=+) 13.Be5 Qe5 14.Rb1 0–0 15.Nf3 Qd6 16.0–0 Rfb8 17.Qe4 Nd7 18.Ng5 Nf6 19.Bf7 Kh8 20.Rf6! Nf5 21.Rd6 g6 22.Qe5 Ng7 23.Ne6 Rg8 24.Bg8 Rg8 25.Rd8 h6 26.Qg7# 1–0. Andersson,Egart – Kuniss, Denmark, 1995.

5.c4 dc4 6.Bc4 Nb6 7.Be2 a5 (7...Nf6 8.Nc3=+) 8.Nf3= ab4 (8...Nf6 A) worse 9.Be5 Be5 (9...ab4?! 10.ab4 Ra1 11.Ba1=) 10.Ne5 ab4–/+; B) 9.Ne5 0–0 10.f4=) 9.Ne5 Nf6 (9...Qe7 10.Nd3 A) 10...ba3?? 11.Bg7 Nh6 12.Bh8+– (12.Bh6?! Qf6 13.Na3 Qh6+–); B) 10...Nf6 11.ab4 Ra1 12.Ba1 0–0+=) 10.Bb5 (10.ab4 Ra1 11.Ba1 0–0=) 10...Kf8 (10...c6!? 11.Nc6 bc6 12.Bc6 Bd7 13.Ba8 Qa8=+) 11.Nc4 (11.ab4 Ra1 12.Ba1 Be5 13.Be5 Qd5 14.Bf6 Qg2=+) 11...Nc4= 12.Bc4 Qe7 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Qe4 15.Bf1 Qb4 16.Bf6 (16.Bd3 Be6=) 16...gf6=+ 17.Nc3 Kg7 18.Qc2 (18.Bd3 Rd8=+) 18...Be6 (18...Qg4 19.h3 Qg6 20.Bd3 Qg2 21.Be4=) 19.Be2= Ra8 (19...Qc5 20.f4=) 20.0–0 Bb3 (20...Ra3 21.Rb1 Rb3 22.Rb3 Bb3 23.Qd3=) 21.Qf5 Ra5 (21...Be6 22.Qf3=) 22.Qd3 Ba2 23.f4 c6 24.Kh1 (24.Ne4 Bd5 25.Ng3 Be6=) 24...b6 (24...b5 25.Qf5 Be6 26.Qh5=) 25.Rg1 (25.e4 Bb3=) 25...b5 26.Bd1 (26.Bf3 Bc4 27.Qe4 Bf8=) 26...Bc4 27.Qe4 Bd5 (27...Qc5 28.Qf3 Bd3 29.Qg4 Kf8 30.Qc8 Kg7 31.Qg4 Kh8 32.Qc8 Kg7 33.Qg4=) 28.Qe8 Qb2 29.Nd5 (29.Ne2 Qd2 30.Nd4 Bf8=) 29...cd5 30.Bh5 Ra7 31.Qc6 Bb4 32.Qb5 Qd2 33.Rd1 Qc3 34.g3 Bc5 35.Qd3 (35.Rd5?? Ra2 36.Rd1 Qc2–+) 35...Qd3 36.Rd3 Ra2 (36...Ra4 37.Rd5 Be3 38.Rd7=) 37.Rd5 (37.Bf3 Rb2=) 37...Be3 38.Rd7 ˝–˝. Benassi,Aspasio – Koehler,Hans Peter, internet, 2000.

5.c4 Ngf6 6.c5 Be7 7.Nf3 e4 8.Nd4 c6 (8...0–0 9.Be2=) 9.Be2 (9.d3 0–0=) 9...Qc7 (9...Ne5 10.0–0=) 10.Nf5 (10.d3 ed3 11.Qd3 b6 12.cb6 ab6=) 10...Kf8 (10...Bf8 11.Nd4=) 11.Nd4 (11.0–0 b6+=) 11...Ne5 (11...b6 12.cb6 ab6 13.Qc2=) 12.0–0 (12.f4 ef3 13.Nf3 Nf3 14.Bf3 b6=) 12...Neg4 (12...b6 13.f4 Nc4 14.cb6 Qb6 15.Bc4 dc4 16.Nc3+=) 13.f4 ef3 (13...b6 14.Qa4 bc5 15.Nc6=) 14.Nf3+– Ne4 15.h3 Bf6 16.Nc3?? (better 16.Ra2 Ne5 17.d3+=) 16...Nc3 (better 16...Bc3!? 17.Bc3 Nc3 18.dc3 Ne3–+) 17.Bc3–/+ Bc3 18.hg4 (18.Rc1!? Bf6 19.hg4 Bg4 20.Nd4 Be2 21.Qe2 Bd4 22.ed4=+) 18...Ba1–+ 19.Qa1 Be6 (19...Kg8 20.Nh4–/+) 20.Nd4 (20.Nh4 a5 21.Qc3 ab4 22.ab4 Kg8–/+) 20...Kg8 (20...Qe5 21.Qb1–+) 21.Rf4 (21.Nf5 f6–/+) 21...a6 (21...Qe5 22.Qf1–/+) 22.Qf1 (22.Nf5 f6–/+) 22...Re8 (22...a5 23.g5–+) 23.Nf3 (23.Nf5 Bf5 24.gf5 Re4–/+) 23...h6 (23...a5 24.Nd4–+) 24.Nd4–/+ Re7 (24...a5 25.Qb1–+) 25.Ne6 (25.Nf5 Rd7–/+) 25...Re6–+ (25...fe6?? 26.Rf8 Kh7 27.Bd3 g6 28.Bg6 Kg6 29.Qf6 Kh7 30.Rh8) 26.Ba6? (better 26.a4–+) 26...ba6 27.Qa6 Kh7 28.Qf1 (28.Qd3 g6–+) 28...Rf8 29.Qd3 (29.a4 Kg8–+) 29...g6 (29...Kg8 30.a4–+) 30.a4 Kg7 (30...Kg8 31.a5–+) 31.Qc3 (31.b5 Qe7 32.Qc3 Kg8–+) 31...Qe5 (31...f6 32.b5–+) 32.Qc1 (32.Qe5 Re5 33.Kf2 Re4–+) 32...Rf6 33.d4 (33.Qc3 Qc3 34.dc3 Re8–+) 33...Qe6 (33...Qg5 34.Rf6 Qf6 35.b5–+) 34.b5 (34.g5 hg5 35.Rf6 Kf6–+) 34...Re8 (better 34...Rf4 35.ef4 Ra8 36.bc6 Ra4 37.c7–+) 35.Qd2 (35.Rf6 Kf6 36.bc6 Qc6–+ (worse 36...Qe3 37.Qe3 Re3 38.a5–+)) 35...Qe3 (better 35...Rf4!? 36.ef4 Qg4 37.Kf1–+) 36.Qe3 Re3 37.b6 (37.Rf6 Kf6 38.bc6–+) 37...Rf4 38.a5 Ra3 (better 38...Rd4 39.a6 Rb4–+) 39.b7 Rb3 40.a6 Rd4 (better 40...Rg4!? 41.a7 Rb7 42.a8Q–+) 41.a7 Rb7 42.a8Q Rdb4 (better 42...Rb2 43.g5 Rdd2 44.gh6 Kh6–+) 43.Qc8 d4 (43...Re7 44.Qc6 Re5 45.Qd6–+) 44.Qc6 Ra7 (44...Re7 45.Qd5 Rb1 46.Kh2–/+) 45.Qd5. Cpu – Sie, AI Factory's Chess, 2017.

5.c4 Ngf6 6.c5 Be7 7.Nf3 e4 8.Nd4 c6 (8...0–0 9.Be2=) 9.Be2 (9.d3 Ne5=) 9...Qc7 (9...Ne5 10.0–0=) 10.Nf5 (10.d3 ed3 11.Qd3 b6 12.cb6 ab6=) 10...Kf8 (10...Bf8 11.Nd4=) 11.Nd4 (11.Ne7 Ke7 12.d3 Rd8+=) 11...Ne5 (11...b6 12.cb6 ab6 13.Qc2=) 12.0–0 (12.f4 ef3 13.Nf3 Nf3 14.Bf3 b6=) 12...Neg4 (12...b6 13.f4 Nc4 14.cb6 Qb6 15.Bc4 dc4 16.Nc3+=) 13.f4 ef3 (13...b6 14.Qa4 bc5 15.Nc6=) 14.Nf3 Ne4 15.h3 Bf6 16.Nc3?? (better 16.Ra2 Ne5 17.d3+=) 16...Nc3 (better 16...Bc3!? 17.Bc3 Nc3 18.dc3 Ne3–+) 17.Bc3–/+ Bc3 18.hg4 (18.Rc1!? Bf6 19.hg4 Bg4 20.Nd4 Be2 21.Qe2 Bd4 22.ed4=+) 18...Ba1–+ 19.Qa1 Kg8 (19...Bg4 20.Ng5 Bc8 21.Nf7 Qf7 22.Bh5+– (22.Rf7 Kf7 23.Bh5 Kg8+–)) 20.Nd4 Be6 (20...a5 21.Qc3–+) 21.Rf4 (21.Nf5 Bf5 22.gf5 f6–/+) 21...Re8 (21...Qe5 22.Qb1–/+) 22.Qf1 (22.Nf5 Bf5 23.gf5 f6–/+) 22...a6 (22...b6 23.Nf5–+) 23.Nf3 (23.Nf5 Bf5 24.gf5 Re4–/+) 23...h6 (23...a5 24.Nd4–+) 24.Nd4 Re7 (24...a5 25.Qb1–/+) 25.Ne6 (25.Nf5 Rd7–/+) 25...Re6–+ (25...fe6?? 26.Rf8 Kh7 27.Bd3 g6 28.Bg6 Kg6 29.Qf6 Kh7 30.Rh8) 26.Ba6? (better 26.a4–+) 26...ba6 27.Qa6 Kh7 28.Qf1 (28.Qd3 g6–+) 28...Rf8 29.Qd3 (29.a4 Kg8–+) 29...g6 (29...Kg8 30.a4–+) 30.a4 Kg7 (30...Ra8 31.a5–+) 31.Qc3 (31.b5 Kg8 32.Qc3 Ra8–+) 31...Qe5 (31...f6 32.b5–+) 32.Qc1 (32.Qe5 Re5 33.Kf2 g5–+) 32...Rf6 33.d4 (33.Qc3 Qc3 34.dc3 Re8–+) 33...Qe6 (33...Qg5 34.Rf6 Qf6 35.b5–+) 34.b5 (34.g5 hg5 35.Rf6 Kf6–+) 34...Re8 (better 34...Rf4 35.ef4 Ra8 36.bc6 Ra4 37.c7–+) 35.Qd2 (35.Rf6 Kf6 36.bc6 Qc6–+ (worse 36...Qe3 37.Qe3 Re3 38.c7–+)) 35...Qe3 (better 35...Rf4!? 36.ef4 Qg4 37.Qf2–+) 36.Qe3 Re3 37.b6 (37.Rf6 Kf6 38.bc6–+) 37...Rf4 38.a5 Ra3 (better 38...Rd4 39.a6 Ra3–+) 39.b7 Rb3 40.a6 Rd4 (better 40...Rg4!? 41.a7 Rb7 42.a8Q–+) 41.a7 Rb7 42.a8Q Rd1 (better 42...Rb2 43.g5 Rdd2 44.gh6 Kh6–+) 43.Kh2 Rdb1 (43...Rb4 44.g5 h5 45.Qc6 Rh4 46.Kg3 Rg4 47.Kf2 Rg5 48.Qd6–+) 44.Qc8 (44.Qe8 R7b4–+) 44...d4 (44...Re7 45.Qc6 Rd1 46.Qa4–+) 45.Qc6 R7b4 (45...R1b4 46.Qd6–+) 46.Qd6 (46.Qd5 d3 47.Qe5 Kh7 48.Qd5=+) 46...Rc1 (better 46...Re1–/+) 47.Qe5= Kf8 48.Qd6 (48.Qh8 Ke7 49.Qe5 Kd8 50.Qd5 Kc8 51.Qa8 Kd7 52.Qd5 Kc7 53.Qd6 Kc8 54.Qf8 Kc7 55.Qd6 Kc8 56.Qf8 Kc7 57.Qd6=) 48...Kg7 (better 48...Kg8!?–/+) 49.Qe5= Kf8 50.Qh8 Ke7 51.Qe5 Kd8 52.Qd6 Ke8 53.c6 (better 53.Qc6 Ke7 54.Qd6 Ke8 55.Qc6 Ke7 56.Qd6 Ke8=) 53...Ra4?? (53...Rbc4 54.Qb8 Ke7 55.Qe5 Kd8 56.Qb8 Ke7 57.Qe5 Kf8 58.Qh8 Ke7 59.Qe5=) 54.Qd7?? (better 54.c7 Rc7 55.Qc7+–) 54...Kf8= 55.c7?? (better 55.Qd6 Kg8 56.Qb8 Kg7 57.Qe5 Kh7 58.Qf4=) 55...Kg7?? (better 55...Rac4–+) 56.Qa4+– Rc7 57.Qd4 Kh7 (57...f6 58.Qd6 Ra7 59.Kg3+–) 58.Qf6 (58.g5 hg5 59.Qf6 Rb7+–) 58...Kg8 (58...g5+–) 59.Qd8. Gross,Wilhelm – Rosenbaum, Chess Game, 2017.

5.d4 e4 6.c4 c6 (6...Ngf6 7.Nc3=+) 7.Nc3 Ndf6 (7...Ngf6 8.cd5 cd5 9.Rc1=+) 8.cd5= cd5 9.Bb5 (9.Nb5 Bb8=) 9...Bd7=+ 10.Qa4 (10.Be2 Rc8=+) 10...Ne7 11.Bd7 Qd7 12.Qd7 Kd7 13.Nge2 Rhc8 14.Nb5 (14.0–0 Rc4=) 14...Bb8 (14...Nf5 15.Nbc3=+) 15.Nbc3 Ne8 (15...Nf5 16.Na4=+) 16.0–0 (16.Rb1 Nd6=+) 16...Nd6 17.Rfc1 Nc4 18.Rc2 Bd6 19.Rac1 Nb2 (19...a5 20.ba5 Ba3 21.Ba3 Na3 22.Rb2=+) 20.Rb2 Rc4 21.Rbb1 (21.Nb5 Rc1 22.Nc1 Rc8=+) 21...Rac8 22.Nb5 Bb8 23.Rc4 Rc4 24.Rc1 a6 25.Nbc3 Bd6 26.Na4 Rc1 27.Nc1 Kc6 28.Nc3 b6 29.N1e2 f5 30.f4 ef3 31.gf3= g6 32.Kg2 Bc7 33.h4 b5 34.Kh3 a5 35.Nc1 ab4 36.ab4 Nc8 37.Nb3 Bd8 38.Kg3 Nd6 39.Na1 Be7 40.Nc2 Nc4 41.Ne2 Bd6=+ 42.f4 Nd2 43.Kh3 Ne4 44.Nc1 Be7 45.Nd3 Kd6 46.Ne5 Nc3 47.Nf3 Na2 48.Ne5 Kc7 49.Nd3 Nc3 50.Kg3 Kd6 51.Ne5 Ke6 52.Nd3 Ne4 53.Kh3 Nc3 54.Kg3 Ne4 55.Kh3 Nc3 56.Kg3= ˝–˝. Aegis – CARobot, ICC, 2001.

5.d4 e4 6.c4 c6 7.Nc3 Ngf6 8.Nge2 0–0 9.Ng3 Re8 10.Be2 Nf8 11.cd5 cd5 12.Qb3 Be6 13.Nb5 a6 14.Nd6 Qd6 15.0–0 Ng6 16.Rac1 Bg4 17.Bg4 Ng4 18.h3 Nf6 19.Rc2 h5 20.Rfc1 h4 21.Ne2 Qe6 22.b5 a5 23.a4 Nh7 24.Ba3 Ng5 25.Kh2 Rec8? (better is 25...Qf5 26.Nc3 Red8+=) 26.Rc8+– Rc8 27.Rc8 Qc8 28.Qd5 Ne6 (28...Qc7 29.Kh1 Qc2 30.Ng1 (30.Qg5?! Qe2 31.Qf5 Qd1 32.Kh2 Qa4+=) 30...Qa4 31.Bd6+– (31.Qg5?! Qa3 32.Qd8 Kh7+=)) 29.Qe4 (better is 29.b6+–) 29...Qc2?? 30.Nf4 Qe4–+ 31.Ne6 Qe6 32.Bc5 b6 33.Ba3 Qb3 34.Bd6 Qa4 35.Bc7 Qb5 36.Kg1 a4 37.Kh2 a3 38.Be5 Ne5 39.de5 Qe5 40.Kg1 0–1. slavisa11 – GirlPower11, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.d4 Ngf6 6.c4 dc4 7.Bc4 a5 8.b5 0–0 9.Nf3 e4 10.Nfd2 Nb6 11.Be2 Re8 (11...Bf5 12.g4 Bg6 13.h4=) 12.Nc3= Bd7 13.Qc2 Qe7 14.0–0 c6 15.Rfc1 a4 (15...Rac8 16.a4=) 16.bc6= Bc6 17.Nb5 Bb5 18.Bb5 Rec8 19.Qd1 Rc1 20.Bc1 Qc7 21.g3 (21.h3!?=+) 21...Qc3–/+ 22.Rb1 Ba3 23.Ba3 Qa3 24.Bf1 Nc8 25.Rb7 Qc3 26.Nb1 (26.Nc4 a3 27.Rb3 a2 28.Rc3 a1Q 29.Qa1 Ra1+/–) 26...Qc6=+ 27.Rb2 Nd6 28.Qc2 (28.Na3!?=+) 28...Qc2–/+ 29.Rc2 Kf8 30.Na3 Ke7 31.Rc7 Kd8 32.Rc6 Kd7 33.Rc5 Ra7 ˝–˝. Winiger,Albert (2150) – Fichtner,Bernd (2115), remoteschach.de, 2004.

5.Nf3 Ne7 6.c4 e4 7.Ng5 (7.c5 Bc5 8.bc5 ef3 9.Qf3 0–0=) 7...0–0 (better is 7...Nf5 8.f4 h6+=) 8.cd5+= Nf6 (better is 8...Nd5!? 9.Ne4 Be7+=) 9.Bf6+– gf6 10.Ne4 Be5 (10...Nd5 11.d4+–) 11.Nbc3 (11.d4 f5 12.Nec3 Bg7+–) 11...Nd5 12.Rc1 (12.d4!? Nc3 13.Nc3 Bd6+–) 12...Nc3+/– 13.Nc3 (13.Rc3?! Bc3 14.dc3 Qd1 15.Kd1 Rd8 16.Ke1 Kg7=) 13...a5 14.Be2 ab4 15.ab4 Be6 16.d4 Bd6 17.Ne4 (better is 17.b5!?+/–) 17...Bb4= 18.Nd2 (better is 18.Kf1!?=) 18...Ra2–/+ 19.Rc2 Bb3 (19...Bb3 20.Bd3 Bc2 21.Bc2 Bd2 22.Qd2 Ra1 23.Bd1 c5–/+) 0–1. algernon (2435) – tomy (2420), net–chess.com, 2013.

5.Qg4 Qf6 6.d4 Ne7 7.Nd2 a5 8.c3 ab4 9.cb4 e4 10.Rc1 Nb6 11.Qh5 Bd7 12.Nh3 g6 13.Qd1 Bh3 14.gh3 Nf5 15.Qc2 Qh4 16.Qb3 0–0 17.Rc2 Qg5 18.Nb1 Nh4 19.Be2 Qg2 20.Rf1 Nf3 21.Bf3 Qf3 22.Nc3 c6 23.b5 Rfb8 24.Nb1 Qh3 25.Nd2 Qh2 26.bc6 bc6 27.Qc3 h5 28.Ne4 Na4 29.Nf6 Kg7 30.Qc6 Kf6 31.Bc1 Nb6 32.Qb5 Qh3 33.e4 Kg7 34.Rc6 Nc4 35.Qd5 Qc3 36.Ke2 Rb2! 37.Bb2 Qb2 38.Kf3 Ra3 39.Kg2 Qe2 40.Qg5 Ne3 41.Qe3 Qg4 42.Kh1 Re3 43.Rc3 Qh3 44.Kg1 Qh2 0–1. Caissa – orane, Caissa.com, 2005.

5.c4 a5

6.ba5 Ra5 7.cd5 Nd5 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Ra8 10.Nf3 e4 (worse is 10...Ra3 11.Ra3 Ba3 12.Ne5 Ne5 13.Be5+=) 11.Nd4 c6 (worse is 11...Ra3 12.Ra3 Ba3 13.Nf5+/–; 11...Ba3? 12.Nb5+–) 12.Be2 Nc5 (worse is 12...Ba3 13.Nc2 Qe7 14.Ra2+/– (14.Ra3?! Ra3 15.Bb4 Qg5 16.Na3 Qg2+/–; 14.Na3?! Ra3 15.Ra3 Qa3=; 14.Bg7?! Rg8 15.Bc3 Ra7+/–)) 13.0–0 Bd6 14.f4 Na4 15.Qc2 Nc3 16.dc3 Qe7 (16...Ba3? 17.Qe4 Qe7 18.Qe7 Ke7 19.Nc2+–) 17.a4 0–0 18.a5 Bd7 19.Rfb1 Ra7 20.a6 ba6 21.Ra6 ˝–˝. Fournier,Frederic (2280) – Mandrake (2210), echecsemail.com, 2007.

6.ba5 Ra5 7.cd5 Nd5 8.Nc3 N7f6 9.Qc2 Ne7 10.Nf3 Bf5 11.Qb3 Nc8 12.d4 e4 13.Ne5 Nd6 14.Nb5 Be6 15.Nd6 cd6 (worse is 15...Bd6 16.Qb7 Be5 17.de5+/–) 16.Bb5 Nd7 (16...Ke7 17.Nc4+=) 17.d5+/– Bh3 (17...Bf5 18.Nc4 Ra8 19.Nb6+–) 18.gh3 (better is 18.Nc4!? Bg2 19.Rg1 Rb5 20.Qb5+–) 18...de5+/– 19.Be5 Qe7? (19...f6 20.Bc3 Ra7+–) 20.Rc1+– Qd8 21.d6 Rb5 22.Qb5 b6 23.Rc7 h5 (23...h6 24.Qc6 f6 25.Bg3 Bd6 26.Rc8+–) 24.Qc6 Rh6 25.Rg1 (better is 25.Rc8!? Be7 26.Rg1 g5 27.de7 Ke7 28.Qh6 Qc8 29.Bd6 Ke8 30.Qh8 Nf8 31.Qf8 Kd7 32.Qe7 Kc6+–) 25...Bd6 26.Bd6 Rd6 27.Qd6 g6 28.Rg5! (28.Rg5 Qc7 29.Qc7 Nc5 30.Qc8 Ke7 31.Rd5 Nb7 32.Rd7 Kf6 33.Qh8 Kg5 34.Qe5 Kh6 35.Qf4 Kg7 36.Qf7 Kh6 37.Qf4 g5 38.Qf6) 1–0. Fournier,Frederic – killermaster(C) (1895), Active, 2006.

6.ba5 Ra5 7.cd5 Bd6 8.Nc3 Nd5 9.Nf3 0–0 10.Qc2 N7f6 11.Nd5 Rd5 12.Bc4 Rc5 13.d4 ed4 14.Bd4 (14.Nd4? b5 15.Nb5 Be6–+) 14...Rh5 15.h4 (15.Qb2 Rh6+=) 15...Qe7 16.Qb2 c6 17.Ng5 Bf5 18.Be2 (18.Bf6 gf6 19.Nf3 Be6=) 18...Rh6+= 19.g4 Bg4 (19...Bd7 20.Nf7 Rf7 21.g5+=) 20.Bg4= Ng4 21.Bg7 Be5 22.Be5 (worse is 22.Bf8 Kf8 (22...Bb2?! 23.Be7 Ba1 24.Rg1+=) 23.Qe2 Bc3 24.Kd1 Ba1 25.Qg4 Qa3–/+) 22...Ne5 23.Rd1 Ra8 24.Qb4 c5 25.Qf4 Rg6 26.Rd5 f6 27.Ne4 Ra3 28.h5 Ra1 29.Ke2 Qe8 30.Nd6 Ra2 31.Kf1 Qe6 32.hg6 Ra1 33.Ke2 Ra2 34.Kf1 Ra1 35.Ke2 Rh1 36.Qe4 Rh2 37.gh7 Rh7 38.Nc4 b6 39.Ne5 fe5 40.f4 Rh2 41.Kd3 ˝–˝. Fournier,Frederic (2460) – Micven (2315), chess.com (Master tournament), 2009.

6.c5 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Be7 9.d3 b6 10.d4 ed4 (worse is 10...bc5 11.de5 Ng8 12.Bb5+=) 11.ed4 0–0 12.Nf3 Re8 13.Be2 Ne4 14.0–0 Bf6 15.c6 Nf8 16.Nc3 Ne6 17.g3 Qd6 18.b5 N6g5 19.Ne4 Nh3 20.Kg2 de4 21.Ne5 Ng5 22.Bg4 Qd5 23.Bc8 e3 24.f3?? (better is 24.Kg1 Rc8 25.Qg4 ef2 26.Rf2+=) 24…Qa2–+ (24...Qa2 25.Kg1 e2–+ (25...Rc8?! 26.Qc1 Be5 27.Qe3–+); 24...Rc8?! 25.Qe2 Ra8 26.Qe3 Ra2 27.Kh1 Qb5 28.Re1–/+) 0–1. Etmans,Maarten D (2010) – Hoeven,John F. van der (1975), Dutch CC Championship KE09, 2006.

6.c5 Be7 7.Nf3 e4 8.Nd4 0–0 9.Nc3 Ne5 10.h3 c6 11.Na4 Nfd7 12.Be2 b6 13.0–0 (13.cb6 ab4 14.ab4 Bb4=) 13...bc5 14.bc5 Bc5 15.Rc1 Bd4 16.Bd4 (16.ed4 Ng6–/+) 16...Ba6–/+ 17.Ba6 Ra6 18.Qe2 Nd3 19.Rc3 g6 20.f3 Qe7 21.fe4 de4 22.Rd3 ed3 23.Qd3 Raa8 24.Qc3 Rfc8 25.Nc5 a4 26.Nd7 Qd7 27.Qc5 Re8 28.Bc3 Re6 29.Qc4 Qd6 30.Rb1 Qe7 31.Qd4 f6 32.Qc4 Kf7 33.Rb6 Attacks the isolani on c6 33...Qd7 34.Qh4 Kg7 35.Qb4 Ra7 36.Qc4 h5 37.Bd4 Ra8 38.Bc3 Ra7 39.Bd4 Qc8 40.Rb1 c5 41.Bc3 Kh7 42.Rb5 Attacking the isolated pawn on c5 42...Rc6 43.Qd5 Kg7 44.Qf3 Qe6 45.g4 hg4 46.hg4 Kg8 47.Rb8 Rc8 48.Rc8 Qc8 49.Bf6 Qe6 50.g5 Qf5 51.Qc6= Rd7 52.d4 cd4 53.ed4 Kf7 54.Be5 Qg5–/+ 55.Kh2 Qh4 56.Kg2 Qg4 57.Kf2 Qe6 58.Qa4 Rb7 59.Qc2 Rb3 0–1. Fournier,Frederic (2540) – Kuzevski,Stojle (2825), chess.com (Partie majoritaire), 2010.

5.c4 c6

6.Nc3 Ne7 7.d3 0–0 8.Nf3 f6 (8...Nf6 9.Be2=) 9.cd5 (9.Be2 a5 10.c5 Bc7=) 9...cd5= 10.Qb3 Nb6 11.Be2 Kh8 (11...Be6 12.0–0=) 12.0–0 Be6 13.Qc2 (13.Nb5 Bb8=) 13...Rc8=+ 14.Qd2 Qd7 15.Rac1 Na4 16.Na4 Qa4 17.Rc8 Rc8 18.Rc1 Rc1 19.Qc1 Qc6 20.Qd1 b5 (20...Nf5 21.h3=+) 21.Nd2= Nc8 22.Nb3 Nb6 23.d4 (23.Qc1 Qc1 24.Bc1 Kg8=) 23...Na4 (23...Nc4 24.Qc2=) 24.Qc1 Qc1 25.Bc1 (25.Nc1?? Nb2 26.Bb5 Nc4 27.Bc4 dc4–+) 25...Nc3 26.Bd3 e4 27.Bf1 Bd7 28.Nc5 Bc6 29.g3 g6 30.Kg2 Kg8 31.f3 (31.Bb2 Na4 32.Na4 ba4=) 31...f5 (31...ef3 32.Kf3 Kf7 33.Bb2=+) 32.fe4 (32.f4 Nd1=) 32...Ne4=+ 33.Bb2 Nd2 34.Be2 Nc4 35.Bc1 Kf7 36.Bf3 a5 37.Kf2 ab4 38.ab4 Be7 39.h4 h6 40.Ke2 Nd6 41.Bb2 (41.Nd3!? Kf6 42.Ne5=) 41...Ne4–/+ 42.Be4 (42.Nd3 Kg7 (42...Ng3?! 43.Kf2 Bd6 44.Ne5 Be5 45.de5 Ne4 46.Ke2=) 43.Be4 fe4–/+ (worse 43...de4 44.d5 Kf8 45.dc6 ed3 46.Kd3+–)) 42...fe4 (42...de4 43.Kf2–/+) 43.Bc3 Kf6 (43...h5 44.Kf1–/+) 44.Kf2 (44.Ne4!? de4 45.d5 Kf7 46.dc6–/+) 44...Kf5–/+ 45.Kg2 g5 46.hg5 Bg5 47.Bd2 Kf6 48.Kh3 h5 49.Kg2 Ke7 50.Kf2 Kd6 51.Kg2 Be8 52.Kf2 Bg6 53.Kg2 Bf5 54.Bc1 Bg4 55.Bd2 Be2 56.Nb7 Ke6 57.Nc5 Kf5 58.Kf2 Bc4 59.Nd7 Be7 60.Nc5 Bd6 61.Kg2 Be2 62.Nb7? (better 62.Kf2 Bf3 63.Nd7–/+) 62...Bc7–+ 63.Nc5 (63.Kh3 Kg5 64.Nc5 Bf1 65.Kh2 Kg4–+) 63...Kg4 64.Be1? (64.Nd7 Bf3 65.Kf1 Bg3 66.Ne5 Kf5 67.Be1 Bg2 68.Ke2–+) 64...Bf3 65.Kh2 h4 66.Ne6 hg3 67.Kg1 Bd6 68.Bd2 Be2 (68...Kh4 69.Nf4 Bf4 70.ef4–+) 69.Kg2 (69.Nf4 Kf3 70.Nd5–+) 69...Bf3 70.Kg1 Kf5 (70...Kh4 71.Bc3–+) 71.Ng7?? (better 71.Nf4–/+) 71...Kg4 (better 71...Kg5 72.Ne6 Kh4–+) 72.Ne6 Kh3 (72...Kh4 73.Nc5–+) 73.Ng5? (73.Nf4 Bf4 74.ef4–+) 73...Kh4–+ 74.Ne6? (74.Nf7 Be7 75.Ne5 Kh5–+) 74...Bg4 75.Nc5 (75.Nf4 Bf4 76.ef4–+) 75...Bh3 (75...Kh3 76.Be1 g2 77.Na4 Bh2 78.Kf2 g1Q) 76.Nb7 Bb8 (better 76...Be7 77.Nc5 Bc8–+) 77.Nd8 Kg4 (77...Bf5 78.Kg2–+) 78.Nc6 Bd6 79.Na7?? (better 79.Ne5 Kf5 80.Be1–+) 79...Kf3 80.Nb5 Bb8 81.Nc3 g2 (81...g2 82.Be1 Ke3 83.Nd5 Kd4–+) 0–1. Zampier,Alexandre (1625) – Da Silva,Joao Carlos Orguim (1755), Brazil Telecom Sesc Open, 2017.

6.d4 e4 7.Nd2 Ngf6 8.f3 Nh5 (8...0–0 9.fe4 de4 10.Nh3=+) 9.g3 (9.Nh3 ef3 10.Qf3 Nhf6=) 9...ef3 10.Qf3 (10.Bd3 Nhf6=) 10...Ndf6 (10...Nhf6 11.e4 Ne4 12.Ne4–/+) 11.Bh3 (11.cd5 Bg4 12.Qg2 cd5=+) 11...Bh3 (11...0–0 12.c5 Bc7 13.Kf1=+) 12.Nh3= Qd7 13.Nf2 Qe6 14.0–0 g5 (better is 14...dc4!? 15.Rfc1 Qd5+=) 15.g4+– Ng7 16.cd5 (better is 16.e4!? de4 17.Nde4 Ne4 18.Ne4+– (18.Qe4?! 0–0+=)) 16...cd5+= 17.e4 Bf4 18.ed5 Qd5 19.Nde4 (19.Nfe4 Ne4 20.Qe4 Qe4 21.Ne4 h5+/–) 19...Kf8 (19...Kd8 20.Qg2 Ne4 21.Qe4 Qe4 22.Ne4+=) 20.Qd3 (20.Rae1!? h5 21.Nh3 hg4 22.Nf4 gf4 23.Qf4 Ne4 24.Qe4+=) 20...Ne4= 21.Ne4 h5 22.Rf4 gf4 23.Nf6 Qd6 24.g5 Ne8 25.d5 Nf6 26.Bf6 Rg8 27.Qd4 Re8 28.Kf2 b6 29.b5 Re3 30.Qb4 Qc5= 31.Qc5 bc5 32.Rc1 Ke8 33.d6 Kd7–/+ 34.Be7 Ra3 35.Rc5–/+ Rc8 (36.Rc8 Ra2 37.Kf3 Kc8–+) 0–1. Roczniak,Jan – Kubas,L, Poland (year?).

6.Nf3 Ngf6 7.Nc3 (7.d3 0–0+=) 7...0–0 (7...dc4 8.Bc4 0–0 9.Qc2+=) 8.Qc2 (8.cd5 cd5 9.Rc1 a5=) 8...a6 (8...e4 9.Nd4+=) 9.c5= Bc7 10.Be2 Re8 11.h3 (11.0–0 e4 12.Nd4 Be5=) 11...Nf8 (11...a5 12.0–0=) 12.Na4 (12.d4 e4 13.Nd2 Be6=) 12...Ng6 13.g4 (13.0–0 Qe7=) 13...e4 (13...a5 14.b5+=) 14.Nd4 Nh4 (14...Ne5+=) 15.Nb6 (15.0–0!?+=) 15...Bb6–/+ 16.cb6 Qb6 17.Qc3 Re7 18.Rg1 (18.0–0 Be6–/+) 18...Ne8 (18...Ng6–/+) 19.Nf5 (19.d3!?–/+) 19...Bf5 (19...Nf5 20.gf5 f6 21.Bg4–/+) 20.gf5 f6 21.Rg4 (21.Bg4 Nd6–+) 21...Nf5 22.0–0–0 (22.d3 Nfd6–+) 22...a5 (22...Qc7 23.Rdg1–+) 23.Rf4 (23.d3 Nfd6–+) 23...Nfd6 (23...Ned6 24.d3–+) 24.Rg1 ab4 25.ab4 (25.Qb4 Qb4 26.ab4 Ra4–+) 25...Nb5 (25...Ra4 26.Qd4 Qb4 27.Qb4 Rb4 28.Bf6 Nf6 29.Rf6–+) 26.Qb3 Kf8 27.Bh5 Qa6 28.d3 Nbd6 29.de4 Re4 30.Re4 Ne4 31.f3 N4d6 32.Kd2 Nc4 33.Kc1 Nb2 34.Kb2 Qe2 35.Kb1 Nd6 36.e4 (36.Rd1–+) 0–1. Steffens,Olaf (2325) – Cording,Harm (2310), Oberliga Nord N, 1997.

6.Nc3 Ngf6

7.cd5 cd5 8.Qb3 Nb6 =+.

7.Nf3 0–0 8.Qb3 a5 9.cd5= ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 cd5 12.Nd5 Nd5 13.Qd5 Bb4 14.Bb5 Qa5= 15.0–0 Nb6 16.Qd3 f6 17.Qb3 Kh8= 18.Bd3 Nd7 19.Qc2+= g6 20.Nh4 f5 21.f4 Be7 22.Bc3 (22...Bb4 23.Ra1+=; 22.Nf3 Bf6 23.Bc3 Qd5+/–) 1–0. Poley,Vladimir – De Marchi,O, Avoine, 2003.

7.Nf3 dc4 8.Bc4 0–0 9.d4 Qe7 10.Ng5 e4 11.f4 ef3 12.Qf3=+ Nb6 13.Bd3 Bg4 14.Qf2 Bh5 15.Kd2 Bg6 16.e4? Ng4–+ 17.Qh4 Bf4 18.Ke2 Qg5 19.Qg5 Bg5 20.h4 Bf6 21.h5 Bd4 22.hg6 fg6 23.Raf1 Ne3 24.Rf3 Ng2 25.Rhf1 Rf3 26.Rf3 g5 27.Bb1 Nf4 28.Kf1 Nd7 29.Bc1 Ne5 30.Rg3 Rf8 31.Ke1 Nfd3! 32.Rd3 Nd3 33.Bd3 Bc3 34.Ke2 g4 35.Bc4 Kh8 (36.Be3 g3–+) 0–1. Poley,Vladimir (2405) – Benitah,Yohan (2405), open d'Avoine, 2004.

7.Nf3 dc4 8.Bc4 0–0 9.d4 Qe7 10.h3 ed4 11.Nd4 Ne5 12.Be2 a5 13.b5 c5 14.Nb3 b6 15.Qc2 Bb7 16.Rg1 Rad8=+ 17.Nd2 Rfe8 18.g4 Ng6 19.0–0–0 Nd5 20.Nc4= Bc7 21.Nd5 Bd5=+ 22.Qc3 f6 23.Rd5? Rd5–/+ 24.Nb6 Rdd8?? (25.Bc4 Kf8=; better is 24...Bb6 25.Bc4 Red8–/+) 0–1. Nguyen Tran Quang,M – Tran Nguyen Hung, Thua Thien Hue, 2001.

7.Nf3 e4 8.Nd4 dc4 9.Qc2 =.

6.cd5 cd5

7.Nc3 Ngf6 8.Qb3 Nb6 9.Nf3 a6 10.Be2 Bg4 11.0–0 =+.

7.d4 Ngf6 8.de5 Ne5.

7.d4 e4

8.Nc3 Ndf6 A) 9.Rc1 Ne7 10.Nb5 Bb8 11.Qa4 0–0 12.Qc2=+; B) 9.Be2 a6 10.h4 Ne7 11.Nh3 0–0 12.Rc1=+; C) 9.Qc2 a5 10.Qa4 Bd7 11.Nb5 Be7 12.Bc3=+; D) 9.Nb5 Bb8 10.Ne2 Ne7 11.Rc1 a6 12.Nbc3=.

8.Nc3 Ne7

9.Qb3 Nb6 10.Nb5 Bb8 11.Rc1 0–0 12.Qc2 =+.

9.Qb3 Nf6 10.Nge2 0–0 11.Nf4 Be6 12.Be2 a6 13.0–0 Nf5 14.Nfd5?? Nd5–+ 15.Nd5 Bd5 16.Qd5 Bh2! 17.Kh2 Qd5 18.Kg1 Nh4 19.f4 ef3! 20.Bf3 Nf3 21.Rf3 Qb3 22.Rb1 Rfe8 23.e4 Qc2 24.Rff1 Qe4 25.Bc3 Qe3 26.Kh1 Qc3 27.d5 Rad8 28.Rbc1 Qe5 29.a4 g5 30.Rg1 g4 31.g3 Rd5 (32.Rg2 Qe4 33.Kg1 Qe3 34.Rf2 Qg3 35.Kf1 Rh5 36.Rg2 Rh1 37.Rg1 Rg1#; 31...Qh5 32.Kg2 Qd5 33.Kh2 Re2 34.Rg2 Qg2#) 0–1. Juntunen,J – Friske,T, Sears–Exemplars, 1999.

9.Nb5 Bb8 10.Be2 Nc6 11.Nc3 Nb6 12.Rc1 =+.

9.Rc1 A) 9...0–0=+ 10.Qd2 a5 11.Nb5 Bb8 12.Bc3=; B) 9...a6 10.Nh3 Nf6 11.Nf4 Bf4 12.ef4=+; C) 9...a5 10.Nb5 Bb8 11.Bc3 ab4 12.Bb4=; D) 9...Nf6 10.Nb5 Bb8 11.Nc3 0–0 12.Nge2=+.

9.Be2 0–0 10.Nb5 Bb8 11.Rc1 a6 12.Nc3 =+.

9.Be2 a6 10.Nh3 Nf6 11.Nf4 0–0 12.Qd2 =+.

9.Nge2 A) 9...Nb6 10.Ng3 a5 11.ba5 Ra5 12.Qb3=; B) 9...0–0 10.Nb5 Bb8 11.Rc1 a6 12.Nbc3=+; C) 9...Nf6 10.Nb5 Bb8 11.Rc1 Bd7 12.Nbc3=; D) 9...a5 10.Nb5 Bb8 11.Bc3 Nc6 12.ba5=; E) 9...a6 10.Nf4 Bf4 11.ef4 Nf6 12.Be2=+.

8.Nc3 Ngf6

9.Qb3 Nb6 10.Nb5 Bb8 11.Rc1 Be6 12.Qc2 =+.

9.Bb5 0–0 10.Nge2 Nb6 11.Nf4 Bg4 12.Qc1 Rc8 13.Qd2 Nh5 14.Ncd5 Nd5–/+ 15.Nd5 Qg5 16.Nc3 Rc3! 17.Bc3 Qb5 18.h3 Ng3 19.hg4 Nh1 20.0–0–0 Nf2 21.Qf2 Qa4 22.Qb2 Rc8 23.Kd2 Qd7 24.d5 Qg4 25.Rg1 Qg3 26.Re1 Qg2 27.Re2 Qg5 28.Bd4 h5 29.Kd1 h4 30.Rg2 Bg3 31.d6 Qb5 32.Rg1 Qd3 33.Qd2 Qb3 34.Ke2 Rc2 35.d7 Qd3 (36.Kd1 Qd2#) 0–1. macedon (2065) – pierred (2595), net–chess.com, 2008.

9.Nb5 Bb8 10.Rc1 0–0 11.Qc2 a5 12.Bc3 =.

9.Nb5 Bb8=+ 10.Qc2 0–0 11.Rc1 =.

9.Rc1 A) 9...a6 10.Nge2 Nb6 11.Nf4 0–0 12.Qb3=+; B) 9...0–0 10.Nb5 Bb8 11.Qb3 a6 12.Nc3=+.

4.e3 e4

5.Bb5 Qg5 6.Bf1 Ngf6 =+.

5.c4 dc4 6.Bc4 a5 7.d3 =.

5.c4 Ngf6 6.Qb3 Nb6=+ 7.cd5 Nfd5 8.Nc3 Be6 9.Qc2 Nc3 10.Bc3 Qd7 11.Ne2 0–0–0 12.Nd4 f5 13.Rc1 Bc4 14.Bc4 Nc4= 15.Qb3 Ne5 16.Ne6? Nd3–+ 17.Ke2 Nc1 18.Rc1 Re8 19.Nf8? Rhf8 20.Qb2 g5 21.Be5?? Qb5 (22.Ke1 Re5–+) 0–1. Costin,Tudor – Knoerzer,Christian, Baden–chT U20, 2002.

5.d3 a5 6.b5 Ngf6 =.

5.d3 Be7?? 6.de4 (6.Bg7 Bf6 7.Bh8 Bh8+–) 6...de4? (better is 6...Bf6 7.Bf6 Qf6+/–) 7.c4?? (better is 7.Bg7 Bf6 8.Bh8 Bh8 9.c3+–) 7...Bf6 (7...Ngf6 8.c5=) 8.Qc2 (8.Nc3 Be5=) 8...Qe7 (8...Bb2 9.Qb2 Ngf6 10.Nc3+=) 9.c5 (9.Nc3 Bc3 10.Qc3 Ngf6+=) 9...c6 (9...Bb2 10.Qb2 Ngf6 11.Nc3+=) 10.Bc4 (10.Nc3 Be5=) 10...b5 11.Bb3 a5 12.Ne2 ab4–/+ 13.ab4? Ra1–+ 14.Ba1 Ba1 15.0–0 Bf6 16.Nd2 Qe5 17.Ne4–/+ Be7 18.Nd4 Bb7?? 19.Nf3?? Qh5+= 20.Rd1 Ngf6 21.Nf6 Nf6 22.Qa2 Ng4?? 23.Qa7+– Bc8? 24.Qc7 Qf5 25.Qc6 Bd7 26.Qa8 Bd8 27.Nd4?? White prepares the advance c6 27...Qf2–+ 28.Kh1 0–0 29.c6 Bb6 30.Qb7 Ne3 31.Rg1 Bd4 32.Qd7 Nf5 33.Bf7 Rf7 34.Qe8 Rf8 35.Qe6 0–1. Fournier,Frederic – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

4.e3 Ngf6

5.Bb5 c6 6.Be2 =+.

5.Bb5 Bd6 6.Nf3 0–0 7.0–0 Re8 8.d3 c6 9.Ba4 a5 10.c3 (10.c4 ab4 11.ab4 A) 11...Bb4?! 12.cd5 (12.Qc2 Bd6 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Qe7–/+) 12...Nd5 (12...Qc7 13.dc6 bc6 14.Nbd2= Ba6=) 13.Bc6 Ra1 14.Bd5 Ra6=+; B) 11...dc4 12.dc4 Bb4–/+ 13.Ne5 Ne5 14.Be5 Bf5=+) 10...Nb6–+ (10...Qc7 11.h3 b5 (11...e4 12.de4 de4 13.Nd4 Ne5 14.b5 Bd7–/+; 11...Ra7 12.Nbd2 b6 13.e4 b5 14.Bb3 Bb7–/+; 11...Re7 12.Bc2 b5 13.Nbd2 Nb6 14.Re1 Be6=+; 11...Re6 12.Bb3 b5 13.Nbd2 c5 14.e4 de4=+; 11...Rd8 12.Bc2 b6 13.ba5 Ra5 14.Nbd2 Bb7–/+) 12.Bb3 c5 13.bc5 Nc5 14.Bc2 e4–/+; 10...b5 11.Bc2 Qc7 (11...Nb6 12.Nbd2 Qc7 13.e4 de4 14.de4 Rd8=+; 11...Qe7 12.Nbd2 Qe6 13.e4 Bb7 14.Re1 ab4=+) 12.e4 Bb7 13.Nbd2 ab4 14.ab4 c5–/+) 11.Bb3 (11.Bc2 e4 12.de4 de4 13.Nfd2 Qe7 14.Qc1 Bh2–/+) 11...a4 (11...e4 12.de4 Ne4 13.Qd4 c5 14.bc5 Bc5=+; 11...Bg4 12.h3 Bh5 13.g4 Bg6 14.Nh4 e4=+) 12.Ba2 (12.Bc2 e4 13.de4 Ne4 14.Nfd2 Bf5=+) 12...e4 13.de4 de4 (13...Re4?! 14.Nbd2 Re8 15.c4 dc4 16.Nc4 Nc4 17.Bc4=) 14.Nd4?? (better is 14.Ng5 Bh2–/+ (14...Nbd5 15.g3–+)) 14...Bh2! 15.Kh1 Bc7 16.Qe2 Qd6 17.g3 Qd7 18.Kg1 Qh3 19.Qd2 Ng4 20.Rc1 Qh2 21.Kf1 Nf6 22.Qe1 Bg4 23.Bf7 Kf7 24.Nf3 Bf3 25.b5 Qh1# (25...Qg2#) 0–1.

5.Bb5 Bd6 6.Nf3 0–0 7.Bd7 Bd7 (7...Nd7 8.0–0=+) 8.h3 (8.Be5 Bg4 9.Bd6 Qd6+=) 8...h6?? (8...Re8 9.d3–/+) 9.0–0 (9.Be5 Qe7 10.Bd6 Qd6+=) 9...Bc6 (9...Qe8 10.d3=+) 10.Qc1?? (10.Ne5 Bb5 11.d3 a5+/–) 10...Nh7?? (10...Qe7 11.d3–/+) 11.c4?? (better is 11.Ne5 Qe8 12.Nc6 Qc6 13.d3+/–) 11...dc4–/+ 12.Qc4 Bf3 13.gf3 Qg5 14.Qg4 f6 15.Kh1 h5 16.Qg2 Qg2 17.Kg2 b6 18.d4 ed4=+ 19.Bd4 Ng5 20.h4 Ne6=+ 21.Bb2 Be5 22.Be5 fe5 23.Nc3 Rf7 24.Rad1= Raf8 25.Nb5 a6=+ 26.Na7 Rf3 27.Nc6 g5 28.hg5+= Ng5 29.Rd7 e4=+ 30.Ne7 Kh7 31.Nf5 Kg6 32.Nh4+/– Kh6 33.Nf3 ef3 34.Kh2 Ne4 35.Rc7+– Rg8 36.Rc6 Kh7 37.Rb6?? Rg2= 38.Kh3 Nf2?? 39.Kh4+– Rg4 40.Kh5 Rg2 41.Rh6 Kg7 42.Ra6 Ne4 43.Rf3 Rh2 44.Kg4 Nd2 45.Rh3 Rg2 46.Kf4 Rf2 47.Ke5 Rf7 48.Rg3 Kf8 49.Ra8 Ke7 50.Ra7 Kf8 51.Rf7 (51...Kf7 52.a4+–) 1–0. Verns – cmbere, internet, 2007.

5.Bb5 Bd6 6.Nf3 c6 7.Be2 =+.

5.c4 d4 6.Nf3 e4 (6...de3!? 7.de3 e4=) 7.Nd4+= Ne5 (7...c5 8.bc5 Nc5 9.d3+=) 8.Nc3+/– Nd3 (8...a5!?+/–) 9.Bd3+– ed3 10.0–0 (10.Qb1 a5+–) 10...c5 11.bc5 Bc5 12.Qb1 Bf5?? (better is 12...Be6 13.Qd3 Rc8+–) 13.Nf5 0–0 14.e4 Ng4 15.Nd5 Qg5 (15...Qb8 16.Nde7 Be7 17.Ne7 Kh8+–) 16.Bg7 Qd2 (16...Rfd8 17.Qd3 Bf8 18.Bf8 Kf8 19.Qc3 Rd5 20.cd5+–) 17.h3 Nf2 (17...Bf2 18.Kh1 Bh4 19.hg4 Qc2 20.Bf8 Qb1 21.Rab1 Rf8 22.Nh4 Rb8+–) 18.Nf6 1–0. Janek – zandar, internet, 2017.

5.c4 Be7 6.d4 ed4 (6...e4 7.Nc3=) 7.Bd4= 0–0 8.Bd3 (8.Nc3=) 8...b6 (8...c5 9.bc5 Nc5 10.Bc5 Bc5 11.Nf3=+) 9.Ne2 (better is 9.cd5!? Bb7 10.Nc3+/–) 9...c5= 10.bc5 (10.Bc3 dc4 11.Bc4 Qc7=+) 10...bc5 11.Bb2 Bb7 (better is 11...dc4 12.Bc4 Nb6=+) 12.Nbc3? (better is 12.cd5 Bd5 13.Nf4=+) 12...dc4–+ 13.Bc4 Bg2 14.Rg1 Bb7 15.Ng3 Qb6 16.Na4 Qa5 17.Bc3 Qc7 18.Rb1 Ne4?? 19.Ne4+– g6 20.Qg4 Qh2?? 21.Ke2 Be4 22.Qe4 Rfe8 23.Bf7! Kf7 24.Qf3 Kg8 25.Rg2?? Qh5?? 26.Qh5+– Kf8 27.Qh6 Kf7 28.Qh7 Ke6 29.Qg6 Kd5 30.e4 Kc4 31.Qe6 (31.Qa6) 1–0. mgriffin (1705) – sonny, net–chess.com, 2001.

5.c4 Be7 6.cd5 Nd5 7.Qc2 0–0 (7...a5 8.b5=) 8.Nf3 Bf6 (8...Bd6 9.Bc4 N5f6 10.0–0=) 9.d3 (9.Bd3 h6+=) 9...c6 (9...a5 10.b5=) 10.Nbd2 (10.d4 ed4 11.Bd4 a5=) 10...Re8 11.Be2 Nf8 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.0–0=) 12.0–0 (12.Ne4 a5+=) 12...Bg4 (12...a5 13.ba5 Ra5 14.Rfd1=) 13.Ne4 Bf3 (13...a5 14.ba5 Ra5 15.Rfd1+=) 14.Bf3+= Ne6 15.Rfd1 (15.Qc4 Ng5 16.Ng5 Bg5+=) 15...g6 (15...Qe7 16.Nf6 Qf6 17.b5+=) 16.Nf6+/– Qf6 17.b5 Rec8 (17...Rac8 18.bc6 bc6 19.Rac1+/–) 18.Rac1 Rc7 (18...Rab8 19.bc6 bc6 20.Bd5 cd5 21.Qc8 Rc8 22.Rc8 Kg7 23.Ra8+–) 19.Qb1 (19.Qa4 Rac8+–) 19...Qg5+/– 20.h4 Qh4 21.Be5+– Rcc8 22.bc6 bc6 23.Qb7 Qe7 24.Qe7 Ne7 25.Rc2 Nd8 26.d4 Kf8 27.g4 Ke8 28.Kg2 (28...Ne6 29.Rh1+–) 1–0. Raijmaekers,Kees (2180) – Langschmidt,Dirk (1730), RSS5D adv–22, 2005.

5.c4 Be7 6.cd5 Nd5 7.Nc3 N5f6 8.Nf3 0–0 9.d3 c6 10.Be2 (10.d4 ed4 11.Qd4 a5=) 10...Qc7 (10...a5 11.ba5 Qa5 12.0–0=) 11.Rc1 Nb6 (11...Rd8 12.0–0=) 12.0–0 Bd7 (12...Be6 13.Qc2=) 13.b5 (13.d4 e4 14.Ne5 Bd6+=) 13...Rac8 14.a4 Qb8 (14...Rfe8 15.bc6 bc6 16.Qc2=) 15.a5 (15.Ne4 cb5 16.Be5 Rc1 17.Qc1 Qd8+/–) 15...Nbd5 (15...Na8!? 16.Ne4 cb5 17.Be5 Rc1 18.Qc1 Qd8+/–) 16.Nd5+/– Nd5 17.bc6 (17.Ne5 Be6 18.bc6 bc6+/–) 17...bc6 (17...Bc6 18.Be5 Bd6 19.d4+/–) 18.Be5 Qb4 (18...Qb5 19.Ra1+/–) 19.e4+– Nf6 20.Bc3 Qb7 (20...Qa3 21.Qc2+–) 21.Rb1 Qa8 22.Ne5 Be8 (22...Be6 23.f4+–) 23.a6 Bc5 (23...Rb8 24.Rb8 Qb8 25.Qc2+–) 24.Rb7 1–0. Cirulis,Ilmars (1785) – Hilbert,Stephan J (1715), FICGS, 2015.

5.c4 Be7 6.cd5 Nd5 7.Nf3 Bf6 8.d4 ed4 9.Nd4 (9.Bd4 0–0=) 9...0–0 10.Bd3 Ne5 11.0–0 Nd3 12.Qd3 Re8 13.Nd2 a5 14.b5 Bg4 15.h3 Bd7 (15...Bh5 16.e4 Nf4 17.Qc2 Bd4 18.Bd4–+) 16.a4 (16.Ne4 Be5=) 16...Nb4 17.Qc4 h6 (17...c6 18.Rfd1=+) 18.Rad1 (18.Rfd1 c6=) 18...c6 19.e4 (19.bc6 bc6 20.N2b3 Qb6=) 19...Qe7 (19...cb5 20.ab5 Rc8 21.Qe2 Bh3 22.N2f3–/+) 20.bc6= Nc6 (20...bc6 21.Rfe1=) 21.f4 (21.Nc6 Bc6 22.Bf6 Qf6 23.f3=+) 21...Rac8=+ 22.Nc6 Bc6 23.Bf6 Qf6 24.e5 Qg6 25.Qe2 Ba4–+ 26.Rb1 b5 27.Rb2 b4 28.Kh1 Rc2–+ 29.f5 Qg3 30.Rc2 Bc2 31.e6 fe6 32.Rf3 Qd6 33.f6 Rd8 34.f7 Kf8 35.Rf2 e5 36.Nf1 Bg6 37.Qc4 Qe7 38.Qb5 Bf7 39.Qa5 Kg8 40.Rc2 Qf6 41.Ne3 b3 42.Rc7 e4 43.Rb7 Rd3 44.Qa8 Kh7 45.Qf8 Qa1 46.Kh2 Qe5 47.Kg1 Be6 48.Nf1 Rd7 49.Rb8 Qd4 50.Kh1 g6 51.Qe8 Bf7 52.Qc8 Bc4 53.Ne3 Qa1 54.Kh2 Qe5 55.Kg1 Rc7 56.Rb7 Rb7 57.Qb7 Kh8 58.Qc8 Bg8 59.Qf8 Qa1 60.Kf2 Qg7 61.Qb8 Qb2 62.Kg3 Qd4 63.Ng4 b2 64.Nh6 Qe3 65.Kh2 Qh6 66.Qb2 Qg7 67.Qb6 Qe5 68.Kg1 Kg7 69.Qe3 g5 70.g3 Bd5 71.h4 gh4 72.gh4 Kf6 73.Qh6 Kf7 74.Qe3 Qg7 75.Kh1 Qf6 76.Kg1 Qh4 77.Qa7 Ke6 78.Qb6 Kf5 79.Qb1 Qg3 80.Kh1 Qb3 81.Qe1 e3 82.Kg1 Bf3 83.Qa5 Kg4 84.Qa1 Qd1 85.Qd1 Bd1 86.Kg2 e2 87.Kf2 Kf4 88.Ke1 Kf3 89.Kd2 Kf2 90.Kd3 e1Q 91.Kc4 Ke3 92.Kc5 Qc3 93.Kd6 Qd4 94.Ke6 Bb3 95.Ke7 Ke4 96.Ke8 Ba4 97.Kf7–+ Kf5 98.Kg8 Kg6 99.Kf8 Qd8# (99...Qg7#) 0–1. SuperForte – REXChess, 1994.

5.Be2 a5 6.b5 Bd6 7.Nf3 c5 8.0–0 e4 9.Nh4 (9.Ne1 0–0=+) 9...Nb6 10.f3 (10.f4 0–0=+) 10...Ng4 (10...Na4 11.Qc1–/+) 11.fg4 Qh4 12.g3 Bg3! 13.hg3 Qg3 14.Kh1 h5 15.gh5 Qh4 16.Kg1 Bh3 17.Be5 Qg5 (18.Kf2 Qe5–+) 0–1. Steingraeber,Barbara (1770) – Meyer,Torben, DESC, 2003.

5.Be2 c6 6.Nf3 Bd6 7.0–0 0–0 8.Nc3 Qc7 9.h3 Rd8 10.d4 a5 11.b5 e4 12.Nd2 Nb6 13.bc6 bc6 14.a4 Be6 15.Nb3 Qc8 16.Ba3 Bh3 (better is 16...Bb8 17.f4 ef3 18.Rf3 Ne4–/+) 17.gh3?? (17.Bd6 Rd6 18.f3 ef3 19.Bf3–/+) 17...Qh3–+ 18.Bd6 Rd6 19.Nc5 (19.Re1 Nfd7 20.Bh5 Rh6–+) 19...Nc4 (19...Nfd7!? 20.Bh5 Rh6 21.Nd7 Nd7 22.Qg4–+) 20.Rb1 Nd2!! 21.Nb7 (21.Qd2 Ng4) 21...Ng4! 22.Bg4 Rg6 (23.Ne4 de4 24.f4 Qg3 25.Kh1 Nf1 26.Qe2 Rg4 27.Qf1 Rh4 28.Qh3 Rh3#) 0–1. Hohlstein,Walter (1955) – Hoch,Hubertus (2165), RSX9E – A00 – Sokolsky–2, 2004.

5.Be2 Bd6 6.Nc3 (6.Nf3 e4 7.Nd4 a5=+) 6...c6 (6...0–0 7.Nf3=+) 7.Nf3= 0–0 8.d3 (8.0–0 c5=+) 8...Qc7 (8...a5 9.b5=+) 9.Na2 (9.0–0 a5=+) 9...b6 (9...c5 10.c4–/+) 10.c4 dc4 11.dc4 a5 (11...e4 12.Nd4=+) 12.b5 (12.0–0 e4 13.c5 ef3 14.cd6 fe2 15.dc7 ed1Q 16.Rfd1 Ra7–+) 12...Ne4 (12...cb5 13.cb5 Rd8 14.0–0=+) 13.0–0 Bb7 (13...Rd8 14.bc6 Qc6 15.Ne5 Ne5 16.Be5=+) 14.h3 (14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Rad8=+) 14...Rfd8–/+ 15.Rc1 Ndc5 (15...Ndf6 16.Bd3–/+) 16.Qc2=+ Qe7 (16...cb5 17.cb5 Rac8 18.Rfd1=+) 17.Rfd1 Rac8 18.Nb4?? (18.Nc3!? cb5 19.Nb5=+) 18...ab4–/+ 19.ab4 cb5 20.bc5 Rc5 21.Qb1 b4 22.Bd3 f5 23.Be2 Bc6 24.Qc2 Ra8 25.Ra1 Rca5 26.Qb3? Qe6 27.Re1 R8a6 28.Red1? h6 29.Ra5 ba5–+ 30.Qd3 Ba4 31.Rc1 Ra7 32.Qd5 Qd5 33.cd5 Bb3 34.Rc8 Kh7 35.Ne5 Bd5 36.Bd3 a4 37.Bd4 a3?? 38.f3 Be5 39.Be5? Be6 40.Rc6 0–1. Moeckel,Jean – Pilz,Erhard, TT–05 TSC, 2003.

5.Nf3 a5 6.b5 e4 7.Nd4 Nb6 8.d3 Na4 9.Qc1 Nb2 10.Qb2 Bc5 11.Nb3 Be7 12.d4 0–0 13.a4 Be6 14.Be2=+ Nd7 15.N1d2 Bb4 16.0–0 Qg5 17.Rfc1 f5 18.c4 f4 19.Nf1?? f3–+ (19...f3 20.Ng3 fe2 21.Qe2 Rac8–+) 0–1. tossubanaani – chem1st, ChessWorld.net, 2005.

5.Nf3 b6 6.Ne5+/– Bd6?? (better is 6...Ne5 7.Be5 c6+/–) 7.Nc6+– 1–0. Janek – Nicolas, internet, 2016.

5.Nf3 c6 6.Ne5 Ne5 7.Be5 Bd6 8.Bd6 Qd6 9.d4 Bf5 10.Nd2 0–0 11.Be2 Ne4 12.Ne4 Be4 13.0–0 (13.f3 Bg6+=) 13...Qf6 (13...Qg6!? 14.Bf3 Bc2=) 14.Bf3 Bf3 15.Qf3 (15.gf3?! a5=) 15...Qf3 16.gf3 Rfe8 17.c3 Re6 18.f4 Rg6 19.Kh1 Re8 20.Rg1 Rh6 21.Rg2 Ree6 22.Rag1 g6 23.f3?? (better is 23.a4+/–) 23...Re3–+ 24.Rc2 Rf3 25.Rgg2 (25.Re1 Kf8–+ (25...Rf4?! 26.Re7–/+)) 25...Rf4 26.Kg1 Rh3 27.Rg3 Rhh4 28.Kg2 Re4 29.Kf2? (29.Rf2 Re1–+) 29...Rhf4 (better is 29...Rh2 30.Rg2 Rg2 31.Kg2–+) 30.Rf3 Rf3 31.Kf3 Re1 32.Kf4 Ra1 0–1. Fournier,Frederic – tony27, Active (3/0), 2005.

5.Nf3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6).

5.Nf3 g6 6.Ne5+/– Bg7 7.Nd7 Bd7 8.Be2 0–0 9.d3 Bc6 10.Nd2 b6 11.Nf3 Bb7 12.0–0 c5 13.bc5 bc5 14.c4 (14.Be5 d4 15.Rb1 Bf3 16.Bf3 Nd5 17.Bg7 Kg7+–) 14...dc4 15.dc4 Bf3 (15...Qb6!? 16.Be5 Rfd8+/–) 16.Bf3+– (16.gf3?! Qe7+=) 16...Rb8 17.Rb1 Re8 18.Qd8 Red8 19.Rfd1?? (better is 19.Be5 Rb1 20.Rb1+–) 19...Rb2?? (better is 19...Rd1 20.Bd1 Ne8–/+) 20.Rd8+– Bf8 21.Rb2 Kg7 22.Rbb8 (22.Ra8 a5+–) 22...Be7 23.Rdc8 Nd7 24.Rb7 Nb6 25.Rcc7 Nc4 26.Re7 Ne5 27.Re5 a5 28.Rc5 h5 29.Rcc7 g5 30.Rf7 Kg6 31.Rg7 Kf5 32.Rbf7 Ke5 33.Rg5 Ke6 34.Rf4 a4 35.Rh5 Kd6 36.Ra4 Ke6 37.Ra6 Kf7 38.Rh7 Kg8 39.Rb7 (39.Rb7 Kf8 40.Ra8; 39.Rd7 Kf8 40.Ra8) 1–0. Fournier,Frederic (1785) – AgentOrange, Active, 2007.

5.g3 Bd6 6.Bg2 Nb6 (7.Ne2 a5–/+) 0–1. Vasquez,Carlos – Vasquez,Fernando, FICGS, 2006.

5.h3 Be7 6.Bb5 (6.Nf3 e4 7.Nd4 a5+=) 6...c6 7.Be2 e4 8.Nc3 a5 9.g4 h6 10.b5 Bd6 11.a4 Nb6 12.d3 0–0 13.de4 de4 (13...Ne4?! 14.Ne4 de4 15.Qd4 Bb4 16.c3 Qd4 17.ed4=) 14.Ba3 (14.h4 Bb4 15.Qd8 Rd8–/+) 14...Bb4 15.Bb4 ab4 16.Qd8 Rd8 17.Nd1 Ra4 18.Ra4 Na4 19.Bc4? (better is 19.f3–+) 19...Rd1! 20.Kd1 Nb2 21.Kc1 Nc4 22.bc6 bc6 23.Ne2 Kf8 24.Nd4 Ne5 25.Nc6 (25.Rd1–+) 25...Nc6 26.Rd1 Be6 27.Rd6 (27.Kb2 Nd5–+) 27...Bd5 28.Kb2 Ke7 29.Rd5 (29.Rc6 Bc6 30.Kb3 Nd5–+) 29...Nd5 30.Kb3 Kd6 31.Kc4 Ne5 32.Kd4 Nc3 33.g5 hg5 34.h4 (34.f4 ef3 35.e4 f2 36.Ke3 f1Q 37.h4 Qf4 38.Kd4 Qe4) 34...f5 35.hg5 Ne2 0–1. grahamtrue (2260) – pierred (2775), net–chess.com, 2016.

5.c4 a5

6.Qa4 dc4 7.Bc4 Bd6 8.ba5 –/+.

6.Qa4 c6 7.cd5= Nd5 8.b5 cb5 9.Bb5 =.

6.Qb3 c6 7.c5 Qe7 (7...b6 8.cb6 ab4 9.Nf3=) 8.Ne2 g6 (8...b6 9.cb6 Nb6 10.d4=+) 9.Ng3 Bg7 10.Be2 h5 (10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1=+) 11.0–0 0–0 (11...h4 12.Nh1=) 12.Re1 (12.Nc3 h4 13.Nh1 h3=) 12...h4 13.Nf1 Ne4 (13...h3 14.Nc3=) 14.d3 Ng5 15.Nbd2 Ne6 (15...h3 16.e4=) 16.Qc2 f5 (16...h3 17.Ng3=) 17.Nb3 a4 18.Nbd2 e4 (better is 18...h3!?=) 19.Bg7+/– Kg7 20.d4 (20.Rad1 Qg5+/–) 20...f4 21.Bg4 fe3= 22.fe3 Ng5 23.h3 Nf6 24.Bc8 Rfc8 25.Nh2 Rf8 26.Qd1 Qc7 27.Ndf1 Nf7 28.Re2 Nh6 29.Rf2= Nh5 30.Raa2 Ng3 31.Rf8+= Rf8 32.Rf2 Rf2 33.Kf2 Qf7 34.Kg1+= Qf5 35.Qe1 Qg5 36.Qf2 (36.Ng3 Qg3 37.Qg3 hg3=) ˝–˝. Rosinski – Pilczuk, corr 1. AMM Poland, 1991.

6.b5 dc4 7.Bc4 Nb6 8.Ba2 Bg4 9.Qc2 (9.f3 Bd7=) 9...Bd6 10.Nf3 (10.d4 ed4 11.Bd4 0–0=) 10...Qe7 (10...Bf3 11.gf3 Qd7 12.Nc3=+) 11.Nc3 (11.d4 Bf3 12.gf3 Rd8=+) 11...0–0=+ 12.Ng5 Bh5 13.0–0 Bg6 (13...Rac8 14.Nge4=) 14.d3 a4 (14...Ba3? 15.Ba3 Qd7 16.Bf8 Bd3 17.Bf7 Kf8 18.Qb3 Bf1 19.Kf1+–) 15.Nf3 Nfd7 (15...Rfd8 16.Nh4=) 16.Kh1 (16.Nd5 Nd5 17.Bd5 c6 18.bc6 bc6 19.Qc6 Rab8=) 16...Nc5 (16...Rfd8 17.Rfd1=) 17.Rfd1 Ra5 18.Rab1 Rd8 19.Ba1 Nb3 20.Ne4 Na1 21.Qc3 Rda8 22.Qa1=+ Ba3 23.Ne5 Bb4 24.Ng5 Rf8 25.Ng6 hg6 26.f4 Rb5–/+ 27.e4 a3 28.d4 Qd7 29.Nf3=+ Qe7 30.Ne5+= Nd7 31.Ng6 Qe4 32.Nf8 Nf8 33.Bc4 Rb6 34.f5 Nh7 35.Rb3 Bd6 36.Re1 Qf4= 37.Rh3 Qd2 38.Re2 Qg5 39.Bb3 Rb5 40.Re4 Nf6= 41.Reh4 g6 42.d5 Be5 43.Qa3 Kg7 44.Rc4 Qd2 45.Qc1 Ne4 46.Rf3 Qc1=+ 47.Rc1 Nd2 48.Ba4 Rb4 49.Re3 Bf4= 50.f6 Kf6–/+ 51.Ra3 Rd4 52.g3 Bd6 53.Ra2=+ Rd5 54.Be8 Ke7 55.Re1 Kf8 56.Ra8 Kg7 57.Rd1 f5 58.Kg2 Kf6 59.Ra7 b6 60.Bc6 Rc5 61.Rd2 Rc6 62.Rb7 Ke6 63.Re2 Kf7 64.Rd2 g5 65.h4 Ke6 66.Re2 Kf6 67.hg5 Kg5 68.Rb8 Rc3 69.Rg8 Kf6 70.Rb2 Rc4 71.Rb3 Rb4 72.Rb4 Bb4 73.Kf3 Bd6 74.Ke3 Ke5 75.Rg5–/+ Bc5 76.Kd3 Be7 77.Rh5–/+ Kf6 78.Rh6 Kg7 79.Rh2 Kg6 80.Rh8 b5 81.Rb8 Bd6 82.Rb5 Bg3 83.Kd4 Kf6 84.Kd5 Bd6 85.Rb1 Be5 86.Rh1 ˝–˝. mrkt – Von Sin, internet, 2006.

6.b5 dc4 7.Bc4 Nb6 8.Be2 Bd6 9.Nf3 e4 (9...Qe7 10.d4 e4 11.Ne5=) 10.Nd4 Qe7 (10...0–0 11.d3=) 11.Nc3 (11.d3 ed3 12.Bd3 0–0=) 11...0–0 (11...Be5 12.Na4=) 12.0–0 (12.d3 ed3 13.Bd3 Be5=) 12...Qe5 (12...Be5 13.Na4=) 13.g3 (13.f4 Qe7=) 13...Bh3 14.Re1 Nbd5 (14...Nfd5 15.Nd5 Qd5 16.d3=) 15.Qb3 (15.Nd5 Nd5 16.Qc2 Qe7=) 15...Nc3 16.Bc3 (16.Qc3 Bg4=) 16...Qg5 (16...a4 17.Qb2=+) 17.f4 (17.d3 a4 18.Qc2 Rfe8=) 17...Qg6=+ 18.Rab1 (18.Qc4 h5=+) 18...h5 (18...a4 19.Qb2=+) 19.Kh1 Bc5 (19...a4 20.Qc4=+) 20.Qc4=+ Bb6 21.Bf1 Bg4 (21...Bf1 22.Rf1 Rfe8 23.f5=) 22.Bg2 Rfe8 23.h3 (23.f5 Qh7=) 23...Bd7 24.Kh2 h4 25.gh4 Qh5 (25...Rad8 26.Ne2=+) 26.Ne2 Be6 27.Qa4 Qh4 28.Bf6 (28.Be4?? Ng4 29.Kh1 Qh3 30.Kg1 Qh2 31.Kf1 Qf2) 28...Qf6 (28...gf6 A) 29.Be4 Bh3 (29...Qh3?! 30.Kg1=+) 30.Ng3 Kh8–+; B) worse 29.Qe4 Bh3 30.Qe8 Re8 31.Bh3 Qf2 32.Kh1 Kf8–+; C) 29.Rg1 Bg4 30.Nc3=) 29.Ng3 Qh4 30.Ne4 Rad8 31.Qc2 Bf5 (31...Bh3 32.Bh3 Re4 33.Re2=+) 32.d3= Re6 33.Rbd1 a4 34.Qc4 Be4 (34...Re4 35.de4 Rd1 36.Rd1 Bh3 37.Bh3 Qf2 38.Bg2 Qh4 39.Bh3 Qf2 40.Bg2 Qh4 41.Bh3=) 35.de4 (35.Be4? Be3 36.Re3 Qf2 37.Kh1 Qe3–+) 35...Rd1 36.Rd1 Be3 37.f5 Bf4 38.Kg1 Rd6 39.Rd6 Bd6 40.Qc3 (better 40.Kf1–/+) 40...Qg3 (better 40...Qf4!?–/+) 41.Qg3= Bg3 42.Bf3 b6 (42...Bd6!? 43.Bd1 Ba3 44.Ba4 Bc5 45.Kf1 Bd6=) 43.Bd1+= Bd6 44.Ba4 f6 (44...Ba3 45.e5+=) 45.Kf2 Ba3 46.Ke2 (46.Bb3 Kh8+–) 46...Kf7 47.Kd3 Ke7 48.Bb3 Kd6 49.h4 (49.Bd5 Ke5+–) 49...Bc1 (49...c6 50.Kc4=) 50.Kc4 (50.Bd5!?+–) 50...Bh6 51.Bd1 (51.h5 c6=) 51...Ke5 (51...c5 52.bc6 Kc6 53.Ba4 Kd6 54.Be8=) 52.Bc2 (52.Bf3 Kd6=) 52...Kd6 (52...Bf4 53.h5=) 53.Ba4 (53.h5 c5=) 53...Bf4 54.h5 ˝–˝. Janek – Vassileos, internet free game, 2017.

6.b5 dc4 7.Bc4 Bd6 8.d3 Nb6 9.Nd2 0–0 10.Ngf3 Qe7 11.0–0 a4 12.Qc2 Bg4 13.d4 e4 14.Ne5 Nc4 15.Ndc4 Bf5 16.Rad1 (16.f3 g6 17.fe4 Ne4=+) 16...Qe6=+ 17.Rfe1 (17.h3 Rfd8=+) 17...Qd5 18.b6 (18.Nd6? cd6 (18...Qd6?! 19.d5=) 19.f3 Rfc8–+ (19...de5?! 20.de5 Qb3 21.Qb3 ab3 22.ef6=)) 18...Rfc8 19.Qe2 (19.Nd6?? cd6 (19...Qd6?! 20.bc7 Rc7 21.Qb1=+) 20.Qb1 Qb3–+ (20...de5?! 21.de5 Qe6 22.ef6+=)) 19...Be6 20.f4 (20.f3 h6=+) 20...Bf8 21.bc7 (21.Rb1!?=+) 21...Qb5–/+ 22.g4 (22.d5!? Bd5 23.Bd4 Rc7–+) 22...Rc7–+ 23.d5 Bd5 24.g5 Bc4 (24...Rc4 25.gf6 Rc5 26.fg7 Bg7 27.Qg2+=) 25.Nc4 Ne8 (25...Qc4?! 26.gf6 Qb3 27.fg7 Ba3 28.Be5–+; 25...Rc4 26.gf6 g6 27.Rd4–+) 26.Ne5 Qe2 (better 26...Qb3!? 27.Bd4 Ba3 28.Rb1–+) 27.Re2–/+ Nd6 28.Red2 Nf5 29.Kf2 Rac8 30.Ke2 Rc2 31.Nd7 b5 32.Nf8 Kf8 33.Rc2? (better 33.Rb1!?–/+) 33...Rc2–+ 34.Rd2 Rd2 35.Kd2 Ke7 36.Be5 (36.Bc3 Kd6–+) 36...Ke6 37.Bc3 (37.Bb2 Kd5–+) 37...Kd5 38.Ke2 Kc4 39.Bb4 h6 40.gh6 (40.g6 fg6 41.h3 Kd5–+) 40...gh6 41.Kd2 Kb3 42.Ke2 Kc2 43.Bf8 (43.Bc5 h5–+) 43...h5 44.h3 (44.Bb4–+) 44...h4 45.Bc5 Ng3 46.Kf2 0–1. Janek – Jenna, internet, 2020.

6.b5 dc4 7.Bc4 e4 8.Ne2 Bd6 9.Ng3 (9.d3 Ne5 10.Be5 Be5=) 9...Ne5 10.Bb3?? (better 10.Bf1=+) 10…Nd3–+ (10...Nd3 11.Kf1 Nb2 12.Bf7 Kf7 13.Qb3 Be6 14.Qb2 Qd7–+) 0–1. Zaichenko,Andrey – Bernal Varela,Nelson (2000), FICGS, 2008.

6.b5 Be7 7.d4 (7.cd5 Nd5 8.d4 ed4 9.Bd4 0–0=) 7...ed4 (7...e4 8.Nc3=) 8.Bd4 0–0 (8...Nb6 9.c5 Nbd7 10.Qc2=) 9.cd5 Nd5 10.Nf3 (10.Bd3 N7f6=) 10...c5 11.bc6 bc6 12.Qc2 (12.Nc3 Nc7 13.Ne4 c5=) 12...c5 13.Bb2 (13.Bc3 Bb7=) 13...Rb8 14.Nbd2 Rb2 15.Qb2 Bf6 16.Qc1 Ba1 17.Qa1 N7b6 (17...Re8 18.Bc4 N7b6 19.0–0=) 18.Bb5 (18.Qc1 Qc7=) 18...Bd7 19.Bd3 Ba4 (19...Be6 20.Qb1 h6 21.Qc2=) 20.Be2 (20.Qc1 Qe7=) 20...Re8 21.0–0 Qc7 22.Rc1 Nd7 23.Ng5 N5f6 24.Qc3 h6 25.Ngf3 Nd5 26.Qc4 N5b6 27.Qa6 Ra8 28.Qd3 Rd8 29.Nd4 Qd6 30.Ne4 Qf8 31.Nf5 Bc6 32.Qc2 g6 33.Nfg3 Rc8 34.Ba6 Rc7 35.Qc3 Qe7 36.Nd2+= Nd5 37.Qc2 Kh7 38.Bf1 N5b6 39.Qc3 a4= 40.e4 ˝–˝. mrkt – vlogvine, internet, 2006.

6.c5 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Be7 9.d4 e4 10.Nc3 Nf8 11.Nge2 Ng6 12.b5 (12.Qa4 Bd7 13.Qa2 c6=+) 12...0–0 (12...Bg4 13.h3 Be6 14.Ng3=+) 13.Bb2 c6 (13...Be6 14.Ng3=+) 14.Qa4 (14.Ng3 cb5 15.Bb5 b6=) 14...b6 (14...Qc7 15.b6 Qd8 16.Ng3=) 15.bc6 bc5 16.dc5 Bc5 17.Nd4 Ng4 (17...Ne5 18.Ncb5=) 18.h3 N4e5 19.Nb3 (19.Ba3 Qb6=) 19...Bb6 20.Ba3 (20.Qb5 Be6=) 20...Re8 21.Bc5 (21.Qb5 Be6=) 21...Be6 22.Be2 Ne7 23.Qb5 Bc7 24.Nd4 Qa8 25.Be7= Qa1 26.Nd1 Re7 27.Kf1 Re8–/+ 28.g3 Qc1 29.Kg2 Rb8–/+ 30.Qa4 Bb6 31.Bb5 Bd4 32.ed4 Nf3 33.Be2 h6 34.Bf3 ef3 35.Kf3 Bf5 36.Re1 Bc2 37.c7 Be4 38.Re4 de4–+ 39.Ke4 Qc7 40.Ne3 Qc1 41.Qd7 g6 42.h4 Kg7 43.Qd5 Rb6 44.Qe5–/+ Kh7 45.Qc5? Qh1–+ 46.Kd3 Rb2 (47.h5 g5–+; 46...Rb3 47.Kd2–+) 0–1. Louro,Eugenio Diogo (2155) – Werner,Gerhard (2205), CL–06 ETC, 2005.

6.c5 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Be7 9.Ne2 0–0 10.d4 c6 (10...e4 11.Nf4=) 11.de5= Ng4 12.Nd4 Nde5 13.Be2 Qc7 14.Nc3 (14.h3 Nf6 15.0–0=) 14...Nh2 (14...Bh4 15.g3 Be7=) 15.Nd5 (better is 15.Rh2 Nd3 16.Bd3 Qh2 17.Qf3+=) 15...cd5–/+ 16.Nb5 Qb8 17.Qd5 (< 17.Rh2 Nf3!? 18.Bf3 Qh2–/+) 17...Neg4 18.Qe4 (18.Bg4 Bg4 (< 18...Ng4 19.Qe4 f6 20.Qe7+–) 19.Be5 Rd8 20.Bb8 Rd5=) 18...Bh4 19.Bg4 Bg4 20.Be5 Rd8 (20...Re8 A) 21.Bh2? Qd8 (21...Re4?! 22.Bb8 Re3 23.Kd2 Bf2 24.Nd6=+) 22.Qd4 Re3 23.Kd2 Re2 24.Kd3 Qg5–+; B) 21.Rh2 Re5 22.Qg4 Re3 23.Kf1+=) 21.Nd6 Rd6 22.Bd6 Qa8 23.Bh2 Qa1 24.Kd2 Qa2 25.Qc2 Qd5 26.Ke1 Qg2 27.Rg1 Qf3 28.Rg4 Qg4 29.Qa4 h6 30.Qa8 Kh7 31.Qb7 Qc4 32.Qd7 Qb4= 33.Kf1 Qc5 34.Qf7 Qc8 35.Qf3 Qe6 36.e4 g5 37.Bg3 g4 ˝–˝. Wantoch_Rekowski,Jacek (1850) – Sadowski,Marek (1800), corr, 2004.

6.c5 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Be7 9.Ne2 c6 10.d4 e4 11.Ng3 =+.

6.c5 c6 7.Nf3= e4 8.Nd4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Ne5 11.Be2 Be7 (11...b6 12.b5=+) 12.0–0= 0–0 13.f3 (13.d3 b6 14.de4 de4=) 13...ef3 (13...b6 14.f4 Nc4 15.Nc6+/–) 14.Nf3= Nf3 15.Bf3 b6 16.Qa4 bc5 17.bc5 Qc7 (< 17...Bc5 18.Qc6 Be7 19.Bf6 Bf6 20.Bd5+/–) 18.Bd4 Nd7 (18...Bf5 19.Be2 Be4 20.Nc3=) 19.Qa3 Ne5 20.Be2 Ng4 (20...Re8 21.Qc3 Bf6 22.Na3=) 21.g3 Re8 22.Nc3 Be6 23.Ra1 Bf5 24.Qa4 Qd7 25.Qa7 ˝–˝. Grosz,Wilhelm – Secula,V, corr SOK, 1995.

6.c5 e4 7.d4 (7.d3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 b6=+) 7...ed3 (7...ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1=+) 8.Qa4= c6 (8...b5 9.cb6 cb6 10.Bd3=) 9.Bd3 Qc7 10.Nf3 (10.Bf6 gf6 11.Nc3 b6=) 10...b6 11.cb6 Nb6 12.Qb3 Be6 (12...ab4 13.ab4 Qe7 14.Ra8 Qb4 15.Nbd2 Na8 16.Bf6 gf6 17.Ke2=) 13.Nd4 (13.Bf6 gf6 14.b5 c5+=) 13...Bd6 (13...ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1=) 14.Nd2 (14.Qc2 ab4 (worse 14...Bh2 15.Ne6 fe6 16.Bf6 gf6 17.Rh2+–) 15.Qc6 Qc6 16.Nc6 ba3 17.Na3 Nc4=) 14...ab4 15.ab4 (15.Rc1 Nc4 16.ab4 Nd2 17.Kd2 Qb7 18.Rc6 Bb4 19.Ke2 Bg4 20.f3 Bd7+–) 15...Ra1 (worse 15...Bh2 16.Ra8 Na8 17.Qa4+–) 16.Ba1 0–0 (worse 16...Bh2 17.Qc2 Bd6 18.Qc6 Nbd7 19.Qc7 Bc7 20.Nc6+–) 17.0–0 (better 17.N2f3!?=) 17...Bh2–/+ 18.Kh1 Bd6 19.Rc1 The backward pawn on c6 becomes a target 19...Ng4 20.Kg1 Bd7 21.N2f3 Rc8 (21...Ra8 22.Qb2 f6 23.Qb1=+) 22.Nb5 (22.Nf5 Bf8=+) 22...Bh2 (worse 22...cb5 23.Rc7 Rc7 24.Qa3=) 23.Kf1 Qd8 (worse 23...cb5 24.Rc7 Bc7 25.Qb1=) 24.Na7 (24.Nbd4 Bd6=+) 24...Rc7–/+ 25.Qc3 Qf8 26.Nh2 Nh2 (26...Ra7? 27.Ng4 Bg4 28.Qd4+–) 27.Kg1 Nf3 28.gf3 Ra7 29.Qd4 (29.Kh1 f6=+) 29...Rb7 (29...Ra3 30.Bh7 Kh7 31.Qb6=+) 30.Qh4 (30.Kh1 f6=+) 30...h6 31.Kh2 (31.Kh1 f6=+) 31...Qd6 32.f4 (32.Kh1 f6=+) 32...f6 (32...Qb4 33.Bc3 Qd6 34.Qd8 Qf8 35.Bh7 Kh7 36.Qf8+–) 33.Rg1 Kf8 (33...Qb4?? 34.Rg7 Kg7 35.Qf6 Kg8 36.Qg7) 34.Qg3 Qe7 (34...Be6 35.Bd4 Qc7 36.Bc5 Ke8 37.Ba6=) 35.Ba6 Rb8 (better 35...Rc7=+) 36.Bd4? (better 36.f5 Rd8 37.Bd4+=) 36...Na4–/+ (36...Qb4 37.Qg7 Ke8 38.Qf6+–) 37.Be2 (37.Bc5 Nc5 38.bc5 Bf5–+) 37...Rb4 38.Qg6 Qf7 (38...c5 39.Qh7 Be6 40.Qh8 Bg8 41.Bf3–/+) 39.Qh7 Rd4 (39...Rb7 40.Qc2 c5 41.Bc5 Nc5 42.Qc5 Kg8 43.Ra1–/+) 40.ed4=+ Nc3 41.Qh8 (41.Re1 Ne2 42.Qh8 Qg8 43.Qg8 Kg8 44.Re2 Kf7=+) 41...Qg8–/+ 42.Qg8 Kg8 43.Bd3 (43.Bg4 Bg4 44.Rg4 Ne4–/+) 43...Kf7 (43...Nb5 44.Bb5 cb5 45.Ra1–/+) 44.Ra1 Nb5 45.Ra4 Nd6 (45...g6 46.f5 g5 47.Kh3–/+) 46.Ra7=+ Ke7 47.Kg3 (47.f5 Nb5 48.Ra4 Kd6=+) 47...Nc8 (47...Nb5 48.Bb5 cb5 49.f5=+) 48.Rb7 Ke6 (48...Kd6 49.Kh4=+) 49.Kg4 Kd6 50.Kh5 Ne7 ˝–˝. Foster,Duncan – Cirulis,Ilmars (1905), FICGS, 2016.

6.c5 Be7 7.d4 e4 8.b5 +=.

6.d4 ab4 7.de5 Ng8 =.

6.d4 ed4 7.Qd4 ab4 8.cd5 Nb6 =+.

6.d4 ed4 7.Qd4!? dc4 8.ba5 =+.

6.d4 ed4 7.Qd4 dc4 8.b5 =+.

6.d4 ed4 7.Bd4 ab4–/+ 8.ab4 Bb4 9.Nd2 Ra1 10.Ba1 dc4 11.Bc4 Ne4 12.Ngf3 Nb6 13.Bg7 Rg8 14.Bb5 Bd7 15.Bd7 Qd7 (15...Nd7 16.Bd4 Rg2 17.Qc2–+) 16.Bd4 (16.Bb2 Rg2 17.Rf1 Rh2–+) 16...Nd2 (16...Rg2?! 17.Qb1 Qe7 18.Rf1–+) 17.Nd2 Nc4 (17...Rg2?! 18.Qc2 Bd2 19.Qd2–/+) 18.Qb3 (18.Qf3 Bd2 19.Ke2 Qg4–+) 18...Bd2 (< 18...Nd2 19.Qb4 Ne4 20.Qb7+/–) 19.Ke2 b5 20.g3 Ba5 21.Rd1 c6 22.Qc2 Rg6 23.f4 (23.Bc3 Qg4 24.Ke1 Rh6–+) 23...Rh6 24.h4 Qg4 25.Kf2 Bb4 26.Bc3 (26.Ra1 c5 27.Qe4 Kd8 28.Ra8 Qc8 29.Rc8 Kc8 30.Qf5 Kb7 31.Bc5 Bc5 32.Qc5+–) 26...Bc3 27.Qc3 (27.Qe4 Re6 28.Qd3 Bf6 29.Qd7 Kf8–+) 27...Qd1 (28.Kg2 Qe2 29.Kh3 Qf1 30.Kh2 Qf2 31.Kh3 Ne3 32.Qe3 Qe3 33.Kg2 Rg6 34.g4 Rg4 35.Kh2 Qd2 36.Kh3 Qg2) 0–1. Steingraeber,Barbara – Taulien,Hans_Juergen, remoteschach.de, 2002.

6.b5 Bd6

7.Qc2 Nc5 8.cd5 Nd5 9.Nf3 Qe7 10.d4 ed4 11.Nd4 0–0 12.Nd2 Re8 13.Nc4 Bg4 14.g3 Nb6 15.Bg2 Nc4 16.Qc4 Ne4 (16...Qg5 17.0–0=) 17.f3+= Nc5 18.fg4 Qe3 19.Kd1 Rad8 (19...Nd3 20.Bc1 Nc1 21.Rc1=) 20.Bc1 (20.Rf1 Nd3 21.Qf7 Kh8=) 20...Qd4= 21.Qd4 Be5 22.Qd8 Rd8 23.Kc2 Ba1 24.Bf4 Re8 25.Ra1 Re2 26.Kc3 Rg2 27.Bc7 Rh2 28.Ba5 Rg2 29.Bc7 Ne4 30.Kd4 Rc2 (30...Nf6 31.g5 Rd2 32.Ke3=) 31.Ke4+= Rc7 32.Kd5 (32.Kd4 Kf8 33.a4+=) 32...Kf8? (better is 32...Rc3!?=) 33.Kd6+/– Rc3 (33...Re7 34.Rc1 f5 35.gf5+–) 34.a4+= b6? (better is 34...Rg3 35.Kc7 Rg4 36.Kb7 f6+–) 35.a5+– (35.a5 ba5 36.b6 Rd3 37.Kc6 Rc3 38.Kb5 Rg3 39.Rb1+–) 1–0. marekt (2140) – chandragupta (2150), gameknot.com, 2015.

7.Qc2 c6 8.bc6 bc6 9.cd5 cd5 (9...Nd5? 10.Qc6 Rb8 11.Qd6 Rb2 12.Qd5+–) 10.Nc3 Qb6 11.Nb5 Ba6 12.Nd6 Qd6 13.Ba6 Qa6 14.d4 e4 15.Ne2 0–0 16.0–0 Nb6 17.Bc3 Nc4 18.a4 Rfb8 19.Rfc1 Rb6 20.Qa2 Rab8 21.Rab1 g6 22.Rb6 Rb6 23.h4 h5 24.Nf4 Qb7 25.Ra1 Kh7 26.Rc1 Kh6 27.Ba1 Rb4 (27...Rb3 28.Bc3=+) 28.Bc3= Rb6 29.Ba1 Rb3 30.Bc3 Kh7 31.Qe2 Ra3 32.Qc2 Qd7 Attacking the isolated pawn on a4 33.Ra1 Ra1 34.Ba1 Nb6 35.Bc3 Qc6 36.Qb3 Nc4 (36...Na4!? 37.Be1 Nb6=+) 37.Kf1= Kg7 38.Ke2 Nd6 39.Kd1 Nc4 40.Ke2 Nd6 41.Kd1 Qa6 42.Ke1 Qc4 43.Qc4 Nc4 44.Ne2 Kf8 45.Nc1 Ke7 46.Nb3 The isolani on a5 becomes a target 46...Nb6 47.Nc5 Nfd7 48.Nb7 Na4 49.Ba5 Ndb6 50.Bb6 Nb6 51.Kd2 Nc8 52.g3 Kd7 53.Nc5 Ke7 54.Nb7 Kd7 55.Nc5 Kc6 56.Ke2 Ne7 57.f3 ef3 58.Kf3 Nf5 59.Nd3 Kd6 60.Nf4 Kc6 61.Nd3 Kd7 ˝–˝. marekt (2130) – blacklab (2335), gameknot.com, 2014.

7.Qc2 d4 8.ed4 ed4 9.Bd4 Be5 10.Nf3 Bd4 11.Nd4 Ne5 12.Nb3 a4 13.Nc1 Nfg4 14.Nc3 (better is 14.Ra2=) 14...Qd4–/+ 15.d3?? (better is 15.Nd5 Qa1 16.Nc7 Kd8 17.Na8–+) 15...Nf2!–+ 16.Ra2 (16.Qf2 Qc3 Double attack (16...Qc3 Deflection; 16...Qc3 Overloading)) 16...Nh1 17.Nd5 0–0 18.Qd1 (18.Nc7 Qh4 19.Kd1 Bg4 20.Be2 Nf2 21.Kd2–+) 18...Re8 19.Kd2 (19.Re2 Bg4 20.Nb4 Rad8–+) 19...Nc4 20.Kc2 Bg4 21.Ne2 Qd5 (21...Qd5 22.dc4 Qc4 23.Kb1 Rad8–+) 0–1. combijack (1765) – iantrzoska (1630), gameknot.com, 2012.

7.d4 dc4 8.Nf3 Qe7 9.Nfd2 +=.

7.d4 c5 8.de5 Be5 9.Be5 (9.Bc3 dc4 10.Bc4 0–0=) 9...Ne5 10.cd5 Bf5 (10...Nd5!? 11.e4 Nf4 12.Qd8 Kd8=) 11.Nc3+= Ne4 (11...0–0 12.Rc1+=) 12.Ne4 (12.Rc1 Rc8+/–) 12...Be4+= 13.Nf3 (13.Qa4 c4= (13...Bd5? 14.Rd1+–)) 13...Qf6 (13...Nf3 14.gf3 Bd5 15.Rc1=) 14.Ne5 Qe5 15.Rc1 b6 16.Qd2 Bd5 17.Bc4 0–0–0 18.Bd5 Rd5 (18...Qd5 19.Qd5 Rd5 20.Rd1 Rd1 21.Kd1=) 19.Qc2 (19.Qa2 Rhd8+=) 19...Rhd8 (19...Qf5 20.Qf5 Rf5 21.Ke2=) 20.0–0 Rd3 21.Rcd1 (21.Qc4 Qf6=) 21...Qd5 (better is 21...Qc3!? 22.Qb1 Rd1 23.Rd1 Rd1 24.Qd1 Kc7+=) 22.Rd3+= Qd3 23.Qb2 (23.Qa4 c4=) 23...f6 24.h3 (24.Qa2 Rd5=) 24...a4= 25.Rc1 (25.Qa2 Kb8=) 25...Rd7 26.Rc3 (26.Re1 Kd8=) 26...Qd1+= 27.Kh2 Rd3 28.Rc1 Rb3 29.Qf6 (worse is 29.Rd1 Rb2 30.Rc1 Rb3–+) 29...gf6 (29...Qc1 30.Qf8 Kd7 31.Qg7 Ke6 32.Qh6 Ke7 33.Qg5 Kf7 34.Qd5 Kf8 35.Qd8 Kg7 36.Qg5 Kh8 37.Qd8 Kg7 38.Qg5 Kh8 39.Qd8 Kg7=) 30.Rd1= Rb5 (30...Kc7 31.Rd5+=) 31.g4 (31.Rd6!?=) 31...Rb2 32.Kg3 Ra2 (32...Kc7+=) 33.h4? (better is 33.Rd6!? Kc7 34.Rf6=) 33...Ra3–/+ 34.g5 fg5 35.hg5 c4 0–1. Cirulis,Ilmars (1945) – Fric,Lubos (2010), FICGS, 2016.

7.cd5 Nd5 8.d3 0–0 9.Nf3 Qe8 10.Be2 N7b6 11.a4 Bb4 (11...f6 12.0–0+=) 12.Nbd2+= f6 13.0–0 Bd7 14.Nc4 c6 15.Nb6 Nb6 16.d4 cb5 17.ab5 e4 18.Nd2 Bb5 19.Bb5 Qb5 20.Ne4 Qd5 21.Nc3 Qc6 22.Rc1 Nc4 23.Nb1 (23.Ba1 Rac8+=) 23...Qd5 (23...b5 24.Bc3 Rfc8 25.Qg4+=) 24.Bc3+= Bd6 25.Ba1 b5 (25...Rfc8!?+=) 26.Nc3= Qc6 27.Qb3 Rfb8 28.Nb5 Rb5 29.Qc4 Qc4 30.Rc4 a4 31.Rc6 Bf8 32.Rc2 (32.Rd1 a3=) 32...a3+= 33.Ra2 f5 34.g3 Rb3 35.Rd1 Kf7 36.d5 g5 37.Kf1 g4 38.Be5 Re8 39.Ba1 Bd6 40.Ke2 Rc8 41.Rh1 Kg6 42.h4 (42.Rd1 Rb5=) 42...Kf7 (42...gh3 43.Rh3 Rc5 44.Bd4 Rd5 45.Rh1+=) 43.Rd1= Ke7 44.h5 Rb5 45.Bg7 Kd7 46.h6 Rc4 47.Ke1 ˝–˝. forsetinn (2345) – mikleol (2225), gameknot.com, 2014.

7.cd5 Nd5 8.d4 e4 9.Nd2 (9.Qg4 N7f6 10.Qg7 Rg8=+) 9...Qh4 (9...N7f6 10.Qc2 Bf5 11.Ngf3=) 10.g3 Qe7 11.Qc2 (11.Qg4 N7f6 12.Qg7 Rg8=) 11...f5 (11...N7f6 12.Bg2 Bf5 13.Ne2=+) 12.Nh3 N7b6 13.Nf4 a4 14.Nc4 Be6 (14...Nf4 15.gf4 Be6 16.Rg1=) 15.Ne6 Qe6 16.Be2 Qg6 17.Nd6 (17.Nb6 Nb6 18.f3 0–0=) 17...Qd6 (17...cd6 18.Rc1=+) 18.Qc5 Qg6 19.Bc3 Rf8 (19...Qe6 20.0–0=) 20.Bb4 Rf7 21.Bd2 h5 22.0–0–0 (22.Qc2 0–0–0=) 22...0–0–0 (22...c6 23.Kb1=+) 23.h4 (23.Kb1 Kb8=) 23...Rfd7 (23...Kb8 24.Kb1=) 24.Kb2 Kb8 25.Rc1 Qf7 26.Rc2 Re7 (26...Nc8 27.Rd1=) 27.Ba5+= Rd6 28.Ka1 Qe8 (28...Red7 29.Rhc1=) 29.Rhc1 (29.Bb6 Nb6 30.Qf5 Rd5+=) 29...g6 (29...Qg6!?=) 30.Bc4 Qd7 31.Ba2 Qe8 32.Rb2 Qd8 33.Qc2 Rg7 34.Bd5 Nd5 35.Qa4 (35.Bb4 Re6+/–) 35...g5 (35...Qe8 36.Qc4+/–) 36.hg5+/– Rg5 37.Qb3 ˝–˝. pierre – maximusus, internet, 2007.

7.Nf3 e4 8.Nd4 dc4 9.Bc4 0–0 10.Qc2 Qe7 11.Nf5 Qd8 12.Nd6 cd6 13.d4 Nb6 14.Nd2 Nc4 15.Nc4 Be6 16.Qe2 Rc8 17.Rc1 Qc7 18.b6 Qc6 19.Na5 Qc1 20.Bc1 Rc1 21.Kd2 Rh1 22.Nb7 (22.Qb5 Bd5 23.h3–+) 22...Ra8 (22...Rh2 23.Nd6 Rb8 24.Qa6 Rg2 25.Qa7–/+) 23.Qb5 (23.d5 Ra3 (23...Rh2?! 24.de6 fe6 25.Nd6=; worse is 23...Nd5 24.Qb5 Rd1 25.Kc2 Rc8 26.Nc5 Rc5 27.Qc5 dc5 28.Kd1 Nb6 29.Kc2–+) 24.Qc4 Nd5 25.Nd6 Nb6–+) 23...Ra3 (23...Rh2?! 24.Nd6 Rg2 25.b7–/+) 24.d5 (24.Qc6 Ra2 25.Qc2–+) 24...Ra2 25.Kc3 Nd5 (25...Nd5 26.Kd4 Rd1 27.Ke4 Nc3 28.Kf3 Nb5–+) 0–1. combijack (1840) – faisalraza (1805), gameknot.com, 2011.

5.c4 b6

6.cd5 Bb7 7.Nf3 Bd6 8.Bb5 0–0 9.Bc6 Qc8 10.d4 e4 (10...Nd5? 11.Bd7 Qd7 12.de5 Bb4 13.ab4+–) 11.Ne5 Nb8 (11...a5 12.ba5 ba5 13.Nd2 Be5 14.de5 Nd5 15.Qc2+=) 12.Qb3+= Rd8 (12...a5!?+=) 13.0–0+/– Bc6 (13...Nc6?? 14.dc6 (14.Nc6?! Re8=) 14...Be5 15.de5+–) 14.dc6 (14.Nc6?! Nc6 15.dc6 Qf5+=) 14...Qe6 15.Qe6 fe6 16.b5 a6 17.a4 Nd5 18.Nc4 Bb4 19.Ncd2 Nf6 20.Nc3 Bc3 21.Bc3 Rf8 22.Rfc1 Kf7 23.h3 Rc8 24.Bb2 Kf8 25.g4 h6 26.Ra3 ab5 27.ab5 Ra3 28.Ba3 Kf7 29.Nc4 Nd5 30.Ne5 Kf6? (30...Kg8+–) 31.f3 ef3 32.Rf1 g6 33.e4 Nf4 34.Rf3 g5 35.Bc1 1–0. Hullplayer50 – marekt, ChessWorld.net, 2016.

6.Nf3 Ba6 7.b5 Bb7 8.a4 (8.Be5 Ne5 9.Ne5 d4+=) 8...Bb4 (8...e4 9.Nd4=) 9.Qb3 (9.Ne5 Ne5 10.Be5 Qe7+=) 9...Ba5 (9...Qe7 10.cd5 Bd5 11.Qc2=+) 10.Nc3 (10.Ne5 0–0+=) 10...c6 (10...d4 11.Nd5 Nc5 12.Qa3 Nd5 13.cd5 Qd5 14.Rc1–/+) 11.cd5 (11.bc6!? Bc6 12.cd5+=) 11...cd5= 12.Be2 Nc5 13.Qc2? (13.Qa2 e4 14.Nd4=) 13...0–0?? (better is 13...d4!? 14.Qf5 dc3 15.Qe5 Qe7 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 Bd5–+) 14.d4 ed4 15.Nd4 Nfe4 16.0–0 Bc3 17.Bc3+= Re8 18.Bf3 Ng5 19.Rad1 a6 20.Nc6?? Bc6 21.bc6 Nf3 22.gf3 Rc8 23.e4 Qg5 24.Kh1 de4 25.Rg1–/+ Qf5 26.Bg7? Qf3–+ 27.Rg2 Re6 28.c7? Nb7 29.Bf6 Kf8 30.Rd8? Re8?? 31.Re8+– Ke8 32.Qc6 Kf8 33.Qb7 Qd1= 34.Rg1 Qd7?? 35.Bd8 Qf5 36.Re1 Qf3= 37.Kg1 (37...Qg4 38.Kf1 Qh3 39.Kg1 Qg4 40.Kh1 Qf3 41.Kg1 Qg4=). thedesertfox (2100) – swobe (2010), net–chess.com, 2004.

6.Nf3 Ba6 7.d3 dc4+= 8.dc4 c5 (8...e4 9.Nh4=) 9.bc5 (9.b5 Bb7+=) 9...Bc5 10.Be2 (10.Ne5 Ne5 11.Qd8 Rd8 12.Be5 Bb7+=) 10...0–0 (10...e4 11.Nd4=+) 11.0–0 (better is 11.Ne5!? Re8 12.Nd7 Nd7 13.Bf3=) 11...e4 12.Ng5 (12.Nd4 Ne5=+) 12...Be7 (12...h6!? 13.Nh3 Qc7–/+) 13.Nc3 Nc5 14.Qd8? (14.Qc2 Bb7=) 14...Rad8 (14...Rfd8 15.Rfd1 Rac8–/+) 15.Nd5?? (better is 15.Rad1–/+) 15...Nd5–+ 16.a4 Bg5 17.a5 Nf6 18.h3 ba5 19.Ra5 Rd6 20.Rc5 Bh6 21.Rc1 Rfd8 22.g3 Rd2 23.Bf6 gf6 24.Bh5 R8d7 25.Bg4 Rb7 26.Rc8 Bf8 27.Rd1?? Rd1 28.Bd1 Rb1 (29.Rd8 Bc4–+; 28...Rd7!? 29.Rf8 Kf8 30.Bg4–+) 0–1. aliwood – QueenAmyitis, internet, 2005.

6.Nf3 Ba6 7.Ne5!? Ne5 8.Qa4 c6 9.Be5 +/–.

6.Nf3 e4 7.Nd4 Ne5 8.cd5 Qd5 9.Nb5 =.

5.c4 dc4

6.Bc4 Nb6

7.Qb3 Nc4 8.Qc4 Bd6 9.Nc3 (9.Nf3 Qe7=+) 9...c6 (9...0–0 10.Nf3=+) 10.Ne4 (10.Nf3=+) 10...0–0 (10...Ne4!? 11.Qe4 f5–/+) 11.Nd6= Qd6 12.Qc5 Qc5 13.bc5 Ne4 (13...Re8 14.d4=) 14.Be5 (14.Rc1 f6=) 14...Nc5 15.Bd6 (15.Ke2 Be6=) 15...Nd3 16.Ke2 Rd8 17.Kd3 Rd6 18.Ke2 Be6 (18...b6 19.d4=+) 19.Rc1 (19.d4 Bc4 20.Kd2 c5=) 19...Rad8 (19...b5 20.d4=) 20.d4 Rd5 (20...Bd5 21.Nf3=) 21.Nf3 Ra5 22.Rc3 Rb5 23.Rhc1 (23.e4 f5 24.e5 Bd5=) 23...Bg4 (23...Bd5 24.R1c2=) 24.h3+= Bf3 25.Kf3 Kf8 26.Rc5 Rd5 (26...Rb3 27.R1c3 Rc3 28.Rc3+=) 27.Rd5 Rd5 28.Rb1 b5 (28...Rd7 29.Ke4+=) 29.Rc1 Rd6 30.Rc5 a6 (30...Ke7 31.Ke4+=) 31.Ke4 (31.Ke2 Ke7+=) 31...Ke7 32.Kd3 Kd7 33.Kc2 (33.e4 Rf6 34.Ke3 Rg6+–) 33...Kc7 (33...Rf6!? 34.f4 Rg6=+) 34.Rf5+= Rd7 35.Rc5 (35.Kd3 a5+=) 35...Kb6 (35...Rd6 36.Rg5 g6 37.Re5+=) 36.Kd3 Rd6 (36...Rd5 37.Rd5 cd5 38.f3+=) 37.Rc2 (37.Rg5 g6 38.e4 Ka5=) 37...Ka5= 38.Kc3 Kb6 ˝–˝. Wlassewitch,Sylvain (1890) – Mangone,Pierre (2005), FRA–chT2D, 2006.

7.Qb3 Nc4 8.Qc4 Bd6 9.Nf3 =+.

7.Bb3 Bd6 8.Nc3 0–0 9.Nf3 a5 10.Nb5 a4 11.Nd6 ab3 (better is 11...cd6!? 12.Bc2 Nc4+=) 12.Nc8+= Nc4 13.Qb3 (13.Ne5 Nb2 14.Qb3 Na4–/+) 13...Nb2 14.Qb2 (14.Ne5 Na4–/+) 14...e4 15.Nb6 cb6 16.Ne5 (16.Nd4 Ng4 17.f3 Ne5+/–) 16...Re8 17.Nc4 (17.0–0!?+=) 17...b5 (17...Rc8!? 18.Ne5 Nd5–/+) 18.Na5+= Ng4 19.h3 (worse is 19.Nb7 Qh4 20.Rf1 Qh2–/+) 19...Ne5 20.0–0 Ra6 (better is 20...Qh4 21.Qa2 b6+=) 21.Nb7?? (21.Qd4 Nf3 22.gf3–+) 21...Nf3–+ 22.Kh1 Qc7 23.gf3 (23.g3 Qb7 24.Kg2–+) 23...Qd7 24.Qg7 (24.Kg2 Rg6 (24...Qb7 25.fe4 Re4 26.f3+=) 25.Kh2 Rh6 (25...Qb7 26.f4+/–) 26.Qg7 Kg7 27.Rg1 Kh8–+) 24...Kg7 25.Rg1 Kh8 26.Rg8 Rg8 0–1. ifeyinwa (1700) – tibomayapaul (1765), gameknot.com, 2015.

7.Bb3 Bd6 8.d3 a5 9.Nf3 ab4 10.Ne5 0–0 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qe7 13.Nf3 Bb4 14.Nbd2 Rd8 15.d4 Bf5 16.Qe2 Be6 17.0–0 Ra8 18.Qd3 Bb3 19.Nb3 c6 20.Bc3 Bd6 21.Ra1 Ra1 22.Ba1 Nbd5 23.Nbd2 h6 24.Qb1 Bb4 25.Nc4 Qe4 26.Qb3 Nd7 27.Ncd2 Qg6 28.Bb2 b5 29.e4 Bd2 30.Nd2 Nf4 31.g3 Ne6 32.Qc2 c5 33.d5 Nc7 34.Qc3 b4 35.Qd3 Na8 36.Nc4 Nab6 37.Nb6 Nb6 38.Qb5 Qe4 39.d6 Qb1–/+ 40.Kg2 Qb2 41.Qc5 Qa2 ˝–˝. Szabo,Almos (2305) – Radosztics,Gerhard (2235), 7th European Team Championship – Semifi, 2005.

7.Bb3 Bd6 8.Nf3 e4 9.Ng5 0–0 10.Qc2 Bf5 11.Nc3 Qe7 12.f3 ef3?? (better is 12...Bg6 13.fe4 Rfd8=) 13.Qf5+– fg2 14.Rg1 Qe5 15.Qe5 Be5 16.Rg2 h6 (16...Rae8 17.Nf3 Nbd7 18.Ne5 Ne5 19.Ke2+–) 17.Nf3 Nfd7 18.0–0–0 Bf6 19.Rdg1 Kh8 20.Nb5 (20.d4 a5+–) 20...g6 (20...a6 21.Bf6 (21.Nc7?! Rac8 22.Rg7 Rc7 23.Kb1 Nc4 24.Bc4 Rc4+–) 21...Nf6 22.Nbd4+– (22.Nc7?! Rac8+–)) 21.d4 Rae8 22.Kd2 c6 23.Nd6 Re7 24.Nb7 Ne5 25.de5 Rb7 26.ef6 Kh7 27.Ne5 Rd8 28.Kc1 g5 29.Bc2 Kh8 30.Ng4 h5 31.Nh6 g4 32.Ng4! Nc4 33.Nh6 Ne3 34.Rg8 Rg8 35.Rg8# 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Walker,John T, corr b4/03/14, 2004.

7.Be2 a5 =+.

7.Be2 Bd6 8.d3 0–0=+.

7.Be2 Bd6 8.d4 e4 9.Nc3 0–0 10.Qc2 Bf5 11.Bf1 c6 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.Nge2=+) 12.Nf3 (12.Nge2 Re8=+) 12...Qe7 (12...a5 13.ba5 Ra5 14.Ne5=+) 13.Nd2 (13.Ne5 Be5 14.de5 Qe5=+) 13...Rad8 (13...a5 14.b5=+) 14.g3 (14.Be2 Nbd5=+) 14...Nbd5 (14...Rfe8 15.Rc1–/+) 15.Bg2 Nc3 (15...Rfe8 16.Nc4=+) 16.Bc3 Qe6 (16...Rfe8 17.0–0=+) 17.0–0 ˝–˝. Zbroja,Tadeusz – Gall,Zdenek, corr 3GMM˝–10 9799, 1999.

7.Be2 Bd6 8.Nf3 Qe7 9.0–0 (9.d4 e4 10.Ne5 a5=) 9...0–0 (9...e4 10.Ne1=+) 10.d3= Bd7 (10...Rd8 11.Qc2=) 11.Nbd2 (11.Nc3 Rfd8=) 11...Na4 12.Qc2 Nb2 13.Qb2 b5 14.Ng5 (14.d4 ed4 15.Nd4 a6=) 14...Bf5 (14...a5 15.Ndf3–/+) 15.Ngf3 (15.Nge4 a5=) 15...Rab8 (15...Rfe8 16.a4=+) 16.Nb3 Bg4 (16...Rfd8 17.Rfc1=) 17.h3 (17.Rac1 Rfc8=) 17...Bh5 (17...Be6 18.Nc5 Bd5 19.e4=) 18.Na5 Rb6 19.Rfc1 (19.Rac1 c5=) 19...e4 (19...Bf3 20.gf3 c5 21.bc5 Bc5 22.Nb3–/+) 20.Nd4 Qe5 21.g3 Qg5 (21...c5 22.bc5 Bc5 23.Bf1=+) 22.Bh5 (22.de4!? Ne4 23.h4=) 22...Qh5=+ 23.Kg2 ed3 24.Qd2 (24.Nac6–/+) 24...Qd5 (24...Ne4 25.Qd3 Qh3 26.Kh3 Nf2 27.Kg2 Nd3 28.Rc3–+) 25.Nf3? (better 25.Kg1=+) 25...Ne4–+ 26.Qa2 (26.Qd1 d2 27.Rc2 Bg3–+) 26...Qf5 (better 26...Qa8!? 27.Nb3 Be5–+) 27.Nb3 (27.g4 Qg6 28.Qd5 h5 29.Qh5 Qh5 30.gh5 c5–/+) 27...Be5 (better 27...Rd8–+) 28.Rc5? (better 28.Nbd4 Bd4 29.Nd4–+) 28...Nc5 29.bc5 (29.g4 Rg6 30.Ne5 Qe5 31.Nc5 Rd8–+) 29...Rf6 (29...Rh6!? 30.g4 Qe4 31.Nbd2–+) 30.Ne5 Qe5 31.Rd1 (31.Rb1 Qd5 32.Kg1 Qf5–+) 31...Qe4 32.Kg1 Rd8 (better 32...Rh6 33.Nd2 Qf5–+) 33.Nd4 (33.Qd2 Qf5 34.h4 Ra6–+) 33...Rd4 (33...Rh6 34.h4 Rh4 35.gh4 Qg4 36.Kh2 Qh4 37.Kg2 Qg4 38.Kh2 Qd1 39.Nc6 Qh5 40.Kg3 Qg6 41.Kf4 Qc6 42.Qd2–+) 34.ed4 Qd4 (34...Rh6 35.h4 Rh4 36.gh4 Qg4 37.Kh2 Qh4 38.Kg1 Qg4 39.Kh2 Qd1 40.Qd5–+) 35.Kg2 (35.Qd2 Qc5 36.Re1 Kf8–+) 35...Rf5 (35...Qc5?! 36.Rd3 Rd6 37.Qe2 Rd3 38.Qd3–+) 36.Qd2 (36.c6–+) 36...Rc5 (better 36...Qc5 37.a4 ba4–+) 37.Qd3 Qd3 38.Rd3 Kf8 39.Rd8 Ke7 40.Ra8 Kd7 41.Ra7 Re5 (41...Rc4 42.Ra8–+) 42.Kf3 (42.a4 ba4 43.Ra4 c5–/+) 42...Re8 (42...Kc6 43.Ra8–/+) 43.a4 Kc6 (43...ba4 44.Ra4 Re7 45.Rd4 Ke6 46.Re4 Kd6 47.Rd4 Kc5 48.Rd1–/+) 44.ab5 Kb6 (worse 44...Kb5 45.Rc7 Rf8 46.Kf4+=) 45.Ra1 Kb5 46.Rb1 Kc5 47.Rc1 Kd6 48.Rd1 Kc6 49.Rc1 Kd7 50.Rd1 Kc8 51.Ra1 Re6 (51...Re7 52.Kf4–/+) 52.Kf4 Kd7 53.g4 (53.f3 Kd6–/+) 53...Rf6 54.Kg3 c5 (54...g5 55.Rh1–/+) 55.g5 (55.Ra7 Kd6–/+) 55...Rc6 56.Kf4 c4 (56...h6 57.Rd1 Kc7 58.gh6 Rh6 59.Rg1–+) 57.Ra7 (57.Ke4 Kd6–/+) 57...Ke6–+ 58.Ra2 (58.Ra1–+) 58...c3 59.Rc2 (59.Ra1 Kd5 60.Ke3 Kc4–+) 59...Kd5 60.Ke3 (60.Rc1–+) 60...Kc4 61.f4 (61.Rc1 Kb3–+) 61...Re6 62.Kf3 (62.Kf2 Kd3 63.Rc1 Kd2–+) 62...Kd3 63.f5 (63.Rc1 Kd2 64.Ra1 c2–+) 63...Re7 (better 63...Kc2 64.fe6 fe6–+) 64.Rg2 (64.Rc1 c2–+) 64…Rc7 0–1. Real Pons,Joan (1985) – Marchador Villalba,Jordi (2130), 2rd Barcelona Spain, Open +55, 2015.

6.Bc4 Bd6

7.Qb3 0–0 8.Nf3 a5 9.d3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qe7 12.Bc3 (12.0–0 Nb6=+) 12...c6 (12...Nb6 13.Nbd2=+) 13.Qb2 (13.b5 Nc5 14.Qc2 cb5 15.Bb5 Bg4=+) 13...b5 14.Ba2 Nd5 15.Bd5 cd5 16.Na3 (16.0–0 Bb7=+) 16...d4 (16...e4 17.Bg7 ef3 18.Bf8 Nf8 19.0–0–+) 17.Bd2=+ de3 (17...Ba6 18.0–0 de3 19.fe3=+) 18.fe3 Ba6 (18...e4 19.de4 Ne5 20.0–0 Nf3 21.Rf3=+) 19.0–0 Rc8 20.Qa2 (20.e4 Nf6=+) 20...Bc7 (20...Rc7 21.Qb1=+) 21.Nb1 (21.Qd5 Nf6 22.Qc6 Qd6=) 21...Bb7 22.Nc3 Ra8 23.Qc2 Bf3 (23...Qb4? 24.Ne4 Qe7 25.Qc7 Be4 26.de4+–) 24.Rf3 Ra1 (24...Qb4? 25.Nd5 Qc5 26.Qc5 Nc5 27.Nc7 Ra1 28.Rf1+–) 25.Rf1 Rf1 26.Kf1 Qf6 (< 26...Qb4 27.Nd5 Qa4 28.Qa4 ba4 29.Nc7+/–) 27.Kg1 Qc6 28.d4 (28.Qd1!?=) 28...ed4=+ 29.ed4 Qd6 (29...Qc4 30.Qe4 Qb4 31.Qe8 Nf8 32.Nb5 Qd2 33.g3–+) 30.Nb5 Qh2 31.Kf2 (31.Kf1 Qh1 32.Kf2 Qh4 33.Ke2 Qh5 34.Kf2 Bb6=) 31...Qh4 (31...Bg3 32.Kf3 Nb6 33.Qc6+–) 32.Ke2 Qh5 (32...Bg3 33.Qc8 Nf8 34.Qh3 Qe4 35.Be3 Qc2 36.Bd2 Qc4 37.Ke3=+) ˝–˝. Sternik,Ryszard – Plock,Joerg, corr or01–004 E–mail, 2001.

7.Qb3 Qe7 8.d4 =+.

7.Qc2 a5 8.b5 Nb6 9.Be2 0–0 10.Nf3 Re8 11.Ng5 h6 12.h4? (better is 12.Ne4+=) 12...hg5–+ 13.hg5 Nfd5 14.Qh7 Kf8 15.Qh8 Ke7 16.Qg7 Rg8 17.Qh6 Bf5 18.f3 Rh8 19.Qh8 Qh8 20.Rh8 Rh8 21.e4 Rh1 22.Kf2 Bc5 23.Kg3 Nf4 24.ef5 Ne2 25.Kg4 Bf2 26.g6 (26.f6 Ke6 27.f4 Nf4 28.Nc3–+) 26...Rh4 27.Kg5 f6 0–1. combijack (1780) – rayz88 (1845), gameknot.com, 2012.

7.Nc3 0–0 8.Nb5 Nb6+= 9.Nd6 cd6 10.Bb3 Bf5 (10...Be6 11.Nf3+=) 11.d4 (11.d3 Rc8+=) 11...e4 (11...Qe7 12.Nf3 e4 13.Nd2+=) 12.d5 Bg4 13.Qd4 Bh5 (better is 13...Qe8!?+=) 14.Nh3+= Bg4 15.Ng5 (better is 15.Nf4!?+/–) 15...Qe7 16.h3 (16.0–0 Rac8=) 16...Bd7 (16...Bf5 17.h4=) 17.h4 (17.f3 Ba4 18.Ba2 ef3 19.gf3 Rac8=) 17...h6 18.Nh3 Ba4 19.Ba2 Qd7 (19...Bb5!?–/+) 20.g4= Bb5 (20...Qg4? 21.Rg1 Qh4 22.Qf6 Qf6 23.Bf6+–) 21.Rg1 (21.g5 Qg4 22.Nf4+=) 21...Na4+= 22.g5 (22.Nf4 Nb2 23.g5 hg5 24.Rg5 Qe7 25.Qb2 Rac8=) 22...Nb2 (22...Qh3 23.gf6 g6 24.Bb3 Nb2 25.Qb2–+) 23.gf6 (23.Nf4 hg5 24.Rg5 Qe7 25.Qb2 Rac8+=) 23...Nd3 24.Kd2 g6 (24...Qf5 25.Rg7 (25.fg7? Rfc8 26.Rg3 Ba4–+) 25...Kh8 26.a4+=) 25.Qe4 Rae8?? (better is 25...Ne5 26.Nf4 Rae8 27.Ng6 fg6 28.Rg6 Ng6 29.Qg6 Kh8+–) 26.Rg6!+– fg6 27.Qg6 Kh8 28.Rh1?? (better is 28.Rg1 Rf7 29.Bb1+–) 28...Ne5–+ 29.Qh6 Qh7 30.Qh7 Kh7 31.Bb1 Kh6 32.f4?? Nf3 33.Kc1 Re3 34.Nf2 Rc8 35.Kb2 Re2 (35...Re2 36.Ka1 Rc3 37.Be4 Ra3 38.Kb1 Nd2 39.Kb2 Nc4 40.Kc1 Ra1 41.Bb1 Rb2 42.Ng4 Kh5 43.f7 Rab1) 0–1. Moraes,MAD (1730) – Freire Dos Santos,FJ (2040), Goiania BRA, Amador Ch, 2012.

7.Nc3 0–0 8.Qc2 a5 9.b5 Nb6 (9...Nc5 10.d3=+) 10.Be2 Re8 11.d3 Bd7 12.Nf3 c6 13.bc6 Bc6 14.0–0 Qd7 15.Rac1 Rad8 16.Nd2 Rc8 17.Nde4 Ne4 18.de4 Red8 19.h3 Qe8 20.Bg4 Ra8 21.Rfd1 Nc4 Attacks the isolani on a3 22.Ra1 b5 23.Nd5 Bb7 24.Qb3 a4 25.Qa2 Rab8 26.Be2 Bf8 27.Rab1 Rdc8 28.Qa1 f6 29.Qa2 Kh8 30.Rbc1 Ba8 31.Rc3 (worse 31.Bc4 bc4 32.Ba1 Qh5–/+) 31...Rc5 32.Rcc1 (32.Bf3 Nb2 33.Qb2 Rc3 34.Qc3 Qc8=) 32...Qg6 (32...f5 33.Ba1=+) 33.Bd3 (33.Bf3!?+=) 33...Rbc8= 34.Qb1 Kg8 35.Kh2 Bc6 36.f3 Qf7 37.Bc4 bc4 38.Nb4 Rb5 39.Bc3 Be8 (39...Bc5 40.Qc2 Bd7 41.Qe2–/+) 40.Qc2=+ Qb7 41.Kg1 (41.Qa4?? Rb4 42.Qc2 Rb3–+) 41...Bc5 (worse 41...Bb4 42.Bb4 Rb6 43.Rd5=) 42.Kf2 Bf7 (42...Bb4?! 43.Bb4 Rb6 44.Rd2=) 43.Qe2 Be6 44.Rd2 h5 45.Rcd1 Qa8 46.Rc2 Rbb8 47.g4 hg4 48.hg4 Kf7 49.Kg2 Rd8 50.Ra1 (50.Nd5 Ba3 51.Qc4 Rdc8–/+) 50...Rh8 (50...Kg6 51.Rh1–/+) 51.Be1 The isolani on c4 becomes a target 51...Bb4 (51...Kg6 52.Nd5=+) 52.Bb4 Rh4 53.Rh1 Rh1 54.Kh1 Rh8 55.Kg1 Rh6 56.Qg2 Qh8 57.Bc3 (57.f4 ef4 58.ef4 Rh3=) 57...Rh3 (57...Qd8 58.Qd2 Qe7 59.Rb2=+) 58.Be1 Qh6 59.Rc3 Kg8 60.Bf2 g5 61.Rc1 Qh8 62.Be1 Rh6 63.Rd1 (63.Rb1 Kf7=+) 63...Kf7=+ 64.Rd6 Qc8 65.Bc3? (65.Qb2 Rh3 66.Qg2 Rh8=+) 65...Rh7 (better 65...Qc5 66.Qd2 Rh8=) 66.Qd2= Rh8 67.Qb2 Rh3 68.Qg2 Rh4 69.Qe2 Kg6 70.Be1 Rh7 71.Bc3 Qh8 72.Qg2 (72.Re6?? Rh1 73.Kf2 Qh2) 72...Qb8 73.Qd2 (73.Re6?? Qb1 74.Kf2 Qc2 75.Kg3 Qc3–+) 73...Kf7 74.Rd8 Qb1 75.Qd1 Qb3 76.Qc1 Qb7 77.Qd1 Rh6 78.Kg2 (78.Qa4 Qb1 79.Rd1 Qb6=) 78...Qb3=+ 79.Qc1 Qb6 80.Rd1 Qb3 81.Bb4 Rh4 82.Rd2 Kg6 (82...Qe3 83.Rd7 Kg6 84.Qe3 Bd7 85.Qb6 Bg4 86.Be7 Bf3 87.Kf3 Rf4 88.Kg3+–) 83.Rd6 Qa2 84.Rd2 Qb3 85.Rd6 Bc8 86.Rc6 Bd7 87.Rd6 Be8 88.Bc3 Kg7 89.Bb4 Bf7 90.Rd7 Rh7 91.Kg3 Kg6 92.Rd6 Rh8 93.Rd7 c3 94.Qc3 Rh1 95.Rd6 Be6 96.Qb3 ab3 97.Bc3 (97.Re6 b2 98.f4 Rg1 99.Kh2 b1Q 100.f5 Kg7 101.Re7 Kh6 102.Ra7 Rh1 103.Kg3 Qg1 104.Kf3 Qf1 105.Kg3 Rh3) 97...Kf7 98.Rd2 Rf1 99.Bb2 Bc4 100.a4 Ke6 101.a5 Rh1 ˝–˝. forsetinn (2285) – armandoazevedo (2320), gameknot.com, 2014.

7.Nc3 0–0 8.Qc2 Nb6 9.Bd3 a5=.

7.Nc3 0–0 8.Nf3 b6 (8...e4 9.Ng5 Ne5–/+) 9.0–0 a6 (9...Bb7 10.d3=) 10.Qc2 b5 11.Bb3 c5 12.Ne4 Be7? (12...Ne4 13.Bd5 A) worse 13...cb4 14.Ba8 (14.Qe4 Ra7 15.Ne5 Nf6 16.Nf7 Raf7 17.Bf6 Qf6 18.ab4 Rd8–/+; 14.Be4?! b3 15.Qb3 Ra7=) 14...Nef6 15.ab4+–; B) 13...Ra7 14.Be4 g6 15.bc5 Nc5 16.Ne5 Ne4 17.Qe4 Re8+=) 13.Nc5+– (13.Ne5?! Ne5 14.Be5 c4+=; 13.Be5?! Ne5 14.Ne5 c4=) 13...e4 14.Ne4 Bb7 15.Ng3 Bf3 16.gf3 Rc8 17.Qd3 Qb6? (17...Nb6 18.Bd4 Nc4+–) 18.Nf5 Rfe8 19.Ng7! Kg7 20.Qd7 Kg8 (20...Rcd8 21.Qg4 Kh8 22.Kh1+– (22.Bf7?! Rg8 23.Bg8 Rg8+=)) 21.Qh3 Qd6 (21...Red8+–) 22.Kh1 Bf8 (22...Kh8 23.Rg1 Rg8 24.Bf7 Rb8+–) 23.Rg1 Bg7 24.Qh6 Kf8 25.Qg7 Ke7 26.Qf7 Kd8 27.Bf6 Re7 28.Be7 Qe7 29.Rg8 Kd7 30.Qd5 Kc7 31.Rc1 Kb6 32.Rgc8 (32.Rgc8 Qd8 33.R1c6 Ka7 34.Qd8 Kb7 35.Qe7) 1–0. Pierre – Kuyce, internet, 2019.

7.Nc3 c6 8.Nf3 Qe7 9.d4 h6 10.Qc2 ed4 11.Nd4 Ne5 12.Be2 0–0 13.Ne4 (better is 13.0–0!?=) 13...Ne4–/+ 14.Qe4 f5 (better is 14...Bb4!? 15.Kf1 Bd6–/+) 15.Qc2= Bd7 16.0–0 Rae8 17.Rae1 Qh4 18.g3 Qh3 19.Rd1 Bb8 20.Nf3 Nf3 21.Bf3 Bd6?? (better is 21...Rf7+=) 22.Rd4 (better is 22.Rd6!? f4+–) 22...f4 23.ef4 (better is 23.Rd6 fg3 24.fg3+–) 23...Bf5 24.Qc3 (better is 24.Qa4 Bb8 25.b5 cb5 26.Qb5+/–) 24...Rf7?? (24...Be7 25.Bg2 Qh5 26.Qc4 Kh7 27.Rd2+=) 25.Rfd1 (better is 25.Rd6 Kh7 26.Re1 Re1 27.Qe1+–) 25...Bc7+= 26.Qc4 Be6 27.Qf1 Rfe7 28.Qh3 Bh3 29.Bc3 Bb6 30.R4d3 Bf5 31.R3d2 Bh3 32.Rd3 Bf5 33.R3d2 Bh3 ˝–˝. Emberger,Rene (2115) – Polansek,Justin (2015), Feffernitz Raika op, 2004.

7.d3 0–0 8.Nd2 a6 9.Ngf3 b5 10.Bb3 c5 11.bc5 Nc5 12.Bc2 Bf5 13.e4 (13.d4 Bc2 14.Qc2 ed4 15.Bd4+=) 13...Bg6 (13...Bg4 14.h3 Bf3 15.Qf3–/+) 14.0–0 (better is 14.Ne5!? Be5 15.Be5 Nd3 16.Bd3 Qd3 17.Bf6 gf6 18.Qf3=) 14...Re8+= 15.a4 b4 16.h3 Nfd7 (16...Rb8 17.Nc4 b3 18.Bb1+=) 17.a5 (17.Nc4 Bc7+=) 17...Rb8 18.Nc4 Will e5 fall? 18...Bc7 19.Nfd2 Kh8 (19...Qg5 20.Nb3–/+) 20.Qf3+= f6 (20...b3 21.Bb1+=) 21.Rfc1= Rb5 The isolani on a5 becomes a target 22.h4 (22.Bb3 A) 22...Ba5 23.Nd6+/– (worse is 23.Ra5 Ra5 24.Na5 Qa5+=); B) 22...Rf8+=) 22...Bf7 (worse is 22...Ba5 23.h5 b3 24.Nb3 Nb3 25.Bb3+=) 23.Nb3 (23.h5 Be6+= (worse is 23...Ba5 24.Nd6 Be6 25.Nb5 ab5 26.Qd1+/–)) 23...Bb8 (23...Nb3 24.Bb3 Nc5 25.Nd6 Qd6 26.Bf7+=) 24.Ncd2+= Ne6 (24...Rf8 25.h5+=) 25.Nc4 Ndc5 26.Rd1 (26.h5 Nb3 27.Bb3 Nc5+=) 26...Qe7 27.Ncd2 Rd8 28.Nc4 Ba7 0–1. Cirulis,Ilmars (1815) – Llull,Roger (2245), FICGS, 2016.

7.d3 0–0 8.Nd2 Nb6 9.Qf3 =+.

7.d3 0–0 8.Nd2 c6 9.Ngf3= Qe7 (9...b5 10.Ne4 Ne4 11.de4=+) 10.Qc2 (10.0–0 Nb6=) 10...Nb6 11.0–0 Bg4 (11...Rd8 12.Bb3=) 12.Kh1 (12.Bb3!?=) 12...Nc4=+ 13.dc4 Rfe8 (13...Rfd8 14.c5 Bc7 15.e4=+) 14.c5 Bc7 15.e4 Nh5 (15...Rad8 16.Rfd1=) 16.h3 Be6 (16...Bd7 17.Rfd1=) 17.Be5 (17.Ne5 Be5 18.Be5 Bh3+–) 17...Be5 18.Ne5 Bh3 19.Nef3 (19.gh3 Qe5) 19...Bg4 20.Qc3 (20.Rfe1 Nf6=) 20...Nf4 (20...Nf6 21.Rfe1=+) 21.Qe3 Qf6 22.Rae1 Rad8 23.e5 Qh6 24.Kg1 Rd3 25.Qe4 Ra3 26.Re3 Re3 27.Qe3 Re6 28.Rd1 Nd5 29.Qh6=+ Rh6 30.Ra1 a6 31.Rb1 Bf5–/+ 32.Rb2 f6 33.ef6 Rf6–/+ 34.Nd4 Bg6 35.N4b3 Rf4 36.Na5–/+ Rb4 37.Rb4 Nb4 38.Nb7 Kf7 39.Nc4 Ke6 40.Ncd6 Kd5 41.Kf1 Nd3–+ 42.Nd8? Be8?? 43.N6b7?? Bd7–+ 44.Na5 Nc5 45.Ndb7 Nb7 46.Nb7 c5 47.Ke2 h5 48.Kd2 h4 49.Kc3 Bb5 (50.Nc5 Kc5–+) 0–1. Acikgoz,Atakan – Sivri,Gorkem (2185), European GP Izmir TUR, 2003.

7.d3 0–0 8.Qf3 Nb6 =+.

7.d3 a5 8.b5 Nb6 9.Nd2 0–0 10.Ngf3 Qe7 11.0–0 a4 12.Qc2 Bg4 13.d4 Nc4 14.Nc4 Bf3 15.de5 Ng4 16.gf3 Ne5 17.Be5 Be5 18.Ne5 Qe5 19.Rab1 Rfd8 20.f4 Qh5 21.Rfd1. Fournier,Frederic (2470) – Lacic Marjan (2795), chess.com (team), 2009.

7.d4 ed4 8.Bd4 Ne5 =+.

7.Ne2 0–0 8.0–0 Nb6 9.Bb3 (9.Ba2 a5=+) 9...Qe7 (9...a5 10.d4 e4 11.ba5 Bh2 12.Kh1–+) 10.Qc2 (10.d4 Rd8=) 10...Be6 (10...a5 11.f4=+) 11.Ng3 (11.Be6 Qe6 12.f4 Rad8=) 11...Nfd5 (11...Bb3 12.Qb3 Qd7 13.e4=+) 12.Nf5 (12.d4 ed4 13.Bd4 Qh4=) 12...Qg5=+ 13.Ng3 Rae8 14.d4? Ne3!–+ 15.Qd2 Bb3 16.Qe3 Qe3 17.fe3 Nc4 18.de5 Be5 19.Be5 Re5 20.e4 Nd6 21.Nd2–/+ Ba4 22.Nf3 Ree8 23.Rfe1 Bc6 24.Nd2 Re7–/+ 25.Re3 Rfe8 26.Rae1 f5–+ 27.Rf3 fe4 28.Rfe3 g6 29.Rf1 Rf8 30.Rfe1 Nf5 31.Nf5 gf5 32.g3 Rd8 33.Nf3 Kf7 34.Ng5 Kf6 35.Nh3 Rd3 36.Nf4 Re3 37.Re3 Rd7 38.Kf2 Rd2 39.Kg1 Rc2 40.h4 Ke5 41.Ne2 Bb5 42.Rc3 Re2 43.Rc5 Ke6 44.Rb5 b6 45.g4 f4 46.Rh5 f3 47.Rh7 Rg2 48.Kf1 e3 49.Rc7 e2 50.Ke1 Rg1 (51.Kd2 e1Q 52.Kd3 Qe2 53.Kc3 Rc1 54.Kb3 Rc7 55.Ka4 a6 56.Kb3 Qc2#) 0–1. Ackermann,Robert – Mueller,Marcus2, Mittelfranken–ch M1, 1997.

7.Ne2 a5 8.ba5 0–0 9.d4 =+.

7.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6 7.Bc4).

5.c4 c5

6.b5? Bd6 (6...d4 7.Ne2–/+) 7.d3 (7.cd5 Nd5 8.Qc2 Qe7+=) 7...b6 (7...d4!?–/+) 8.g3 (8.cd5 Nd5 9.Nf3 0–0+=) 8...Bb7 (8...dc4 9.Nd2 Bb7 10.Nc4 Bh1 11.Nd6 Ke7 12.Nf5 Kf8 13.g4–/+) 9.Bg2+= Qc7 10.Ne2 (10.Nf3!?+=) 10...dc4–/+ 11.0–0 (11.Bb7 Qb7 12.0–0 cd3 13.Qd3 Bc7–/+) 11...Bg2 12.Kg2 cd3 13.Qd3 0–0 (13...c4 14.Qc2 0–0 15.Nd2–/+) 14.Nd2 Rad8 (14...Rfd8 15.Nc4 Qb7 16.e4+=) 15.Nc4+= Be7 (15...Qb7 16.e4 Bc7 17.f3+=) 16.Qc2 (16.Nc3 e4 17.Qc2 Rfe8+=) 16...Ng4 (16...Qb7 17.Kg1–/+) 17.Qe4 Pawn e5, live or die! (17.f3 Ngf6 18.a4=) 17...f5 (17...Ndf6 18.Qc2 Qb7 19.Kg1+=) 18.Qc6 (better is 18.Qd5!? Rf7 19.Rad1+=) 18...Qc6+= 19.bc6 Ndf6 (better is 19...b5 20.Rad1 bc4 21.cd7 Rf7+=) 20.Ne5?? (20.h3 b5 21.c7= (worse is 21.hg4 bc4 22.Be5 Ng4–/+)) 20...Rd2–+ 21.Ng4 Ng4 (21...Rb2?! 22.Nf6 Rf6 23.c7–+; 21...Re2?! 22.Nf6 Bf6 23.Bf6 Rf6 24.Rfd1 Rc6 25.Rd7+=; 21...fg4?! 22.Bf6 Bf6 23.Rae1–+) 22.h3 Rb2 23.hg4 Re2 24.gf5 Rf5 25.Rad1 Rf8 26.Rd7 Kf7 27.Ra7 Rc8 28.Kf3 (28.c7 Rb2–+) 28...Ra2 (28...Rb2 29.Rh1–+) 29.Ke4 (29.c7 Bd6 30.Rb1 Rc7–+) 29...Rc6 30.Kd5 (30.f4 c4 31.Rd1 Ra3 32.Ra3 Ba3–+) 30...Rd6 31.Kc4 (31.Ke4 Re6 32.Kf4 c4–+) 31...b5! 32.Kb5 Rd3 (32...Rb2!? 33.Kc4 Rc2 34.Kb5–+) 33.a4 Rb3 34.Kc4 (34.Kc6 Rba3–+) 34...Rb4 35.Kd5 Rba4 36.Ra4 Ra4 37.Kc6 (37.Rh1 h6–+) 37...Ra2 (37...Ke6 38.Rc1–+) 38.f4 (38.Kd5 h5–+) 38...Rc2 (38...Re2 39.e4 Re4 40.Kd5 Rd4 41.Kc6–+) 39.Rd1 (39.Kd5 Rg2 40.Rf3 Kf6–+) 39...Rg2 40.e4 Rg3 41.Rd5 (41.Rh1 h6–+) 41...g6 42.e5 (42.Rd1 Rf3–+) 42...h5 43.e6 (43.Rd1 Rf3–+) 43...Ke6 44.Re5 Kf6 45.Kd7 (45.Re1 h4 46.Kd5 Rd3 47.Ke4 Rd4 48.Kf3 Bd6–+) 45...Rd3 46.Kc6 h4 0–1. Motruk,Artem – Zasedatelev,Roman, 4th Stage Mytischi Grand Prix, 2017.

6.Nc3 d4 7.Nd5 Be7 +=.

6.bc5 Bc5 7.cd5 Nd5 8.Qc2 Qe7 9.Nf3 e4 (9...0–0 10.Bc4 N5f6 11.Nc3=) 10.Nd4 (< 10.Bg7 Rg8 11.Nd4 Qg5 12.Qe4 Ne7 13.Qh7 Rg7=+ (< 13...Qg7 14.Qg7 Rg7 15.Nf3=)) 10...0–0 (10...N7b6!?=) 11.Nf5+= Qg5 12.Ng3 (< 12.Ng7 N5f6 13.Nc3 Qg7 (13...Kg7 14.Ne4 Qg6 15.Bd3 Qg2 16.0–0–0 Ba3 17.Rdg1 Bb2 18.Qb2+–) 14.Ne4 Be7=+; 12.Qe4 N7f6 13.Qc2 Qf5–/+) 12...Be7 13.h4 Qh6 14.Qe4 N7b6 15.Nf5 Bf5 16.Qf5 Rfd8 17.Bd4 Qc6 18.Bd3 g6 19.Qf3 Qc1 (19...Bc5 20.Bc5 Qc5 21.0–0=) 20.Qd1 Qc6 21.Be4 Rac8 22.h5 Ne3 23.Bc6 (23.fe3? Qe4 24.hg6 Bh4 25.Kf1 Qf5 26.Qf3 Rc1 27.Ke2 Qf3 28.Kf3 Rh1–+; 23.de3 Qe4 24.0–0 Bc5=+) 23...Nd1 24.Bb7 (< 24.Kd1 Rc6 25.Be3 Nc4=+) 24...Rc1 25.Ke2 Rd4 26.Rd1 Rc7 27.Bf3 Rc2 28.Nc3 Nc4 29.Ra2 Ra2 30.Na2 Ba3 31.Nc3 Bb4 32.d3 (32.Nd5 a5= (< 32...Rd2 33.Rd2 Bd2 34.Kd3+/–)) 32...Nb2=+ 33.Nb5 Nd1 34.Nd4 Nc3 35.Kf1 Kf8 36.Nc6 a5 37.d4 (37.Nb4? ab4 38.Ke1 b3–+) 37...f5 38.hg6 (38.Nb4? ab4 39.Be2 b3–+) 38...hg6 39.Ke1 (39.Nb4? ab4 40.Ke1 b3–+) 39...Nb5 40.Kd1 Bc3 41.Kc2 a4 42.Na7 Na7 43.Kc3 Nb5 44.Kb4 Nd4 45.Bd1 Ne6 46.g3 a3 47.Ka3 Kf7 48.Bb3 g5 49.f3 ˝–˝. pierre (2115) – scarface (1990), internet, 2007.

6.cd5 cb4 7.ab4 Bb4 8.Nc3 (8.Be5!? 0–0 9.Bd4=) 8...0–0–/+ 9.Bc4 Nb6 10.Qb3 Bc3 11.Bc3 Nc4 (11...Qc7 12.d3 Nfd5 13.Ba5–/+) 12.Qc4+= Nd5 13.Be5 Be6 14.Qd4 f6 15.Bg3 Ne7 16.Nf3 Qd4 (16...Nf5 17.Qb4=) 17.Nd4 (worse is 17.ed4 Bd5–/+) 17...Bc4 18.Ra3 Nc6 (18...Rfc8 19.d3 Bd5 20.0–0=) 19.Nc6+= bc6 20.d3 Bb5 21.Kd2 Rfb8?? (21...a5 22.Rb1+=) 22.e4 (better is 22.Bb8 Rb8 23.Ra7+–) 22...Rb7+= 23.Ke3 Rd8 24.Rd1 c5 25.f3 Rd4 1–0. Vastrukhin,O (2330) – Zhurikhin,A (2210), 14th Master Open, Voronezh RUS, 2010.

6.cd5 cb4 7.ab4 Nd5 8.Bb5 =+.

6.cd5 Nd5 7.Qb3 (7.Bb5 f6=) 7...Nc7 (7...N5b6 8.Nf3 e4 9.Ne5 Ne5 10.Be5 cb4 11.ab4=+) 8.Bc4 Qe7 9.bc5 (9.Nc3 cb4 10.ab4 Nb6=+) 9...Nc5 10.Qc2 b5 (10...e4 11.Ne2=+) 11.Be2 e4 12.Nc3 a6 13.f3 Bf5 (13...f5 14.Rc1 Be6 15.fe4+=) 14.fe4=+ Ne4 15.Nd5! Nd5 16.Qc6 Qd7 17.Qa8 Ke7 18.Nf3 f6 (better is 18...Qe6!?+/–) 19.Qa6+– Nc7 20.Qa5 Kf7 21.Nd4 Bd6 22.Bb5 Nb5 23.Qb5 Be5 24.Qd7 Bd7 25.Bc3 Nc3 26.dc3 Rb8 27.0–0 Rb2 28.Rfb1 Rd2 29.Rb7 Ke7 30.Rab1 Bd6 31.a4 Kd8 32.a5 Ra2 33.R7b6 Bc7 34.Ne6 Be6 35.Re6 Ra5 36.Rd1 Kc8 37.Re8 Kb7 38.Re7 Kc6 39.Rg7 Bb6 40.Kf2 Rh5 41.Rf7 f5 42.Kf3 (42...Kc5 43.Rd4 Rh2 44.Rf5 Kc6 45.Rf6 Kc5 46.Ke4+–) 1–0. Dergatschova Daus,Anna – Wagner Michel,Annett, BL, 2002.

5.c4 c6

6.Qb3 a5 7.cd5 cd5 (7...ab4!? 8.dc6 Nc5=) 8.Nc3= ab4 (8...d4 9.Nb5 Be7 10.ed4 ab4 11.Nf3=) 9.ab4+= Ra1 10.Ba1 d4 11.Bc4 Qe7 (11...dc3?? 12.Bf7 Ke7 13.Qe6) 12.Nb5 de3 13.fe3 Qb4 14.Bf7 Kd8 15.Nf3 Ne4 Attacks the backward pawn on d2 (15...e4 16.Ng5 Nc5 17.Qb4 Nd3 18.Kd1 Bb4 19.Kc2+=) 16.0–0 (16.Ke2 Be7+/–) 16...Qb3 17.Bb3 Bb4 18.Rd1 (worse is 18.Ne5 Ne5 19.Be5 Nd2 20.Bg7 Nf1 21.Bh8 Ne3 22.Bf6 Ke8=) 18...Re8 19.Bc2 Nef6 20.Rb1 Ba5 21.Nd6 Re6 22.Nf7 Ke8 23.Bb3 Rb6 24.N7e5 Ne5 25.Ne5 (25.Be5 Ke7+/–) 25...Bf5 (25...Bd2? 26.Nc4 Rb3 27.Rb3+–) 26.Ba4 Ke7 27.Rb6 Bb6 28.Nc4 Bc7 29.Bd4 Bd3 30.Nb2 b5 (30...Bf5 31.g3+/–) 31.Bb3 (better is 31.Nd3!? ba4 32.Nb2+/–) 31...Bf5+= 32.d3 Be6 33.Bd1 g6 34.h3 Nd5 35.Kf2 Ba5 36.Bb3 Nc7 37.Be6 Ne6 38.Bh8 Kd6 39.Ke2 Nc5 40.Kd1 Nb3 (40...Ke6 41.Bd4 Nb3 42.Bg7+=) 41.Kc2+/– Na1 42.Kb1 Nb3 43.Nd1 Nc5 44.Kc2 Be1 (44...Kc6!?+/–) 45.Bc3 Bc3 (45...Bh4 46.d4 Ne6 47.Bb4 Kc6 48.Nc3+–) 46.Nc3+– b4 (46...Kc6 47.d4 Na6 48.Kb3+–) 47.Nb5 (47.d4!? bc3 48.dc5 Kc5 49.Kc3 Kd5+–) 47...Kc6 48.Nd4 Kd5 49.Nb3 Na4 (49...Nd7 50.g3+/–) 50.Nd2+– Nc5 (50...Nc3 51.d4+–) 51.Nc4 (better is 51.d4!? Nd7 52.Kb3+–) 51...Nd7 52.Nd2 Nc5 53.d4 Na4 54.Kb3 Nc3 55.Kb4 Nd1 56.Nf1 g5 (56...Ke4 57.Kc4+–) 57.Kb3 h5 (57...Nf2 58.Kc2 g4 59.h4+–) 58.Kc2 Nf2 Black prepares the advance g4 59.Kd2 g4 (59...Ke6+–) 60.h4 Ne4 61.Kd3 Nf2 62.Ke2 Ne4 63.Nd2 Ng3 (63...Nf6 64.Kd3 Ke6 65.e4+–) 64.Kd3 Ke6 (64...Kc6 65.e4+–) 65.e4 Nh1 66.Ke3 Ng3 (66...Kd6 67.Kf4 Ke7 68.e5+–) 67.Nc4 Kf6 (67...Ke7 68.d5 Nh1 69.e5+–) 68.d5 1–0. Pasiev,Rakhim (2390) – Bivol,Alina (2205), St Petersburg RUS, Chigorin Mem, 2014. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Nd7 4.e3 Ngf6 5.c4 c6)

6.Qb3 Bd6 7.d3 0–0 8.Nd2 (8.Be2 a5=+) 8...Re8 9.Be2 (9.Ngf3 a5=+) 9...e4 (9...b6 10.Ngf3=+) 10.d4 (10.cd5 cd5 11.de4 de4=) 10...Nf8 (10...dc4 11.Nc4 Bc7 12.Rc1=+) 11.a4 (11.b5 Ng6=+) 11...a6 (11...dc4 12.Bc4 Be6 13.Ne2=+) 12.a5 (12.b5 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qc7=+) 12...dc4 (12...Be6 13.c5 Bc7 14.Qd1=+) 13.Bc4 Qe7 (13...Be6 14.Ne2=+) 14.Ne2 Be6 15.Ba3 (15.Ra4 Rad8=+) 15...Bd5 (15...Rad8 16.0–0=+) 16.Nc3 Qe6 (16...Bc4 17.Nc4 Qe6 18.Rb1=+) 17.h3 (17.Bd5 cd5 (< 17...Nd5 18.Nde4 Rad8 19.Nd6 Qd6 20.0–0+/–) 18.b5 Ba3 19.Ra3 Rac8=) 17...Ng6 18.Bd5= cd5 19.b5 Ba3 20.Ra3 ab5 21.Nb5 Rec8 22.0–0 Ne7 23.Nc3 Qa6 24.Rb1 Rc7 25.Nb5 Rc6 26.Qb4 Nc8 27.Qb2 h6 28.Qb3 Rb8 29.Nc3+= Qd3? 30.Qb2 Qa6+/– 31.Nb3 Nd6 32.Nc5 b7 Rc5 33.dc5 Nc4 34.Qa2 Na3= 35.Qa3 Ra8 36.Rb5 Rd8 37.Qb4 Rd7+= 38.Ne2 Rc7= 39.Nd4 Nd7 40.Nf5 Ne5 41.Rb6+– Qe2 42.Rb7+= Nd3? 43.Qc3 Qf2= 44.Kh2 Qf5 45.Rc7 Qf2 46.a6 Ne1?? 47.Qe1!+– Qe1 48.a7 Qe3 1–0. Lebel Arias,Julie – Van Parreren,Hanneke, Amsterdam, 1985.

6.Qb3 Bd6 7.d3 Qe7 8.cd5 Nd5 9.Nc3 =+.

6.Qb3 Bd6 7.cd5 Nd5 8.Nc3 N7f6 =+.

6.Qb3 Bd6 7.Nf3 0–0 8.h3 (8.cd5 Nd5 9.Bc4 N5b6=+) 8...b6 (8...e4 9.Nd4–/+) 9.d4 e4 10.Ne5 Bb7 11.Nd7 Qd7 12.Nc3 Rac8 13.Be2 Kh8 14.Rc1 Ne8 (14...Bb8 15.0–0=) 15.Kd2 (better is 15.Qa4!?+=) 15...f5 16.cd5 cd5 17.g3 (17.Nb5 Bb8=) 17...Nf6 18.Nb5 a6 (18...Bb8 19.Nc3=+) 19.Nd6 Qd6 20.a4 Qe6 21.Ba3 Rc1 22.Rc1 Rc8 23.Rc8 Qc8 (23...Bc8 24.b5 a5 25.Ke1=) 24.b5= a5 25.Bd6 Qd8 (25...Qe6 26.Be5=) 26.Qa3 Qd7 (26...Nd7!?=) 27.Be5 Qd8 28.Qd6 Qd6 29.Bd6 g6 30.g4 Kg7 31.gf5 gf5 32.Bc7 Nd7 33.Bh5 Kf8 (33...Nf6 34.Be5+/–) 34.Bd6 (34...Kg7 35.f3+/–) 1–0. Sturc,Gustav – Sofer,Jozef, SVK–ch Trencin, 1991.

6.Qc2 Be7 7.Nf3 0–0 8.Ne5 Ne5 9.Be5 dc4 10.Bc4 a5 11.b5 c5 12.Nc3 b6 13.Ne4 Bb7 14.Ng5 h6 15.h4 (15.Bf6 hg5 16.Be7 Qe7+/–) 15...Bg2? (15...hg5 16.Bf6 Bg2 17.Be7 Qe7 18.Rg1=) 16.Bf6 (16.Rg1!? hg5 17.Rg2+–) 16...hg5+= 17.0–0–0 (better is 17.Be7 Qe7 18.Rg1=) 17...Bh1–/+ (17...gf6?? 18.Qg6 Kh8 19.hg5 Bh1 20.Rh1) 18.Rh1 g4 (18...gh4 19.Rh4 Qd2 20.Kd2 Rfd8 21.Ke2 Rd2 22.Kd2 Rd8 23.Ke2 Rd3 24.Be7 g6 25.Bf6 Re3 26.Ke3 Kf8 27.Rh8) 19.Bg5 Bf6 20.Qf5 Qd6 21.Bf4 Qd8 22.Qg4 Qe7 23.h5?? (23.Rg1 Rad8+=) 23...Rfd8 (23...Qe4 24.Bf7 Rf7 25.Qd1–+) 24.h6?? (better is 24.Qf3+=) 24...g6 (better is 24...Qe4 25.Bf7 Kf7 26.Qh5 Ke7–+) 25.Qg6+– Kf8? (25...Kh8 26.Bf7 c4+–) 26.Qf5 Rd7 (26...Kg8+–) 27.h7 Kg7 28.Rh6 Ba1 (28...Rh8 29.Rf6! Qf6 30.Be5 Qe5 31.Qe5 (31.Qd7?! Qf6=) 31...Kh7 32.Qf5 Kh6 33.Qd7+–) 29.Kb1 (29.h8Q Rh8 30.Qg4 Qg5 31.Qg5 Kf8 32.Rb6 Rh1 33.Kc2 Be5 34.Be5 Rc1 35.Kc1 Re7 36.Rb8 Re8 37.Bd6) 29...Bf6 (29...Rd2 30.Bg5 Rb2 31.Kc1 Rf2+–) 30.Rf6! Re8 (30...Qf6 31.Qd7 Deflection (31.Qd7 Overloading)) 31.Rf7 (31.Rh6 Kh8 32.Bg5 Qe4 33.Qe4 Re6 34.Qa8 Rd8 35.Qd8 Re8 36.Bf6) 31...Qf7 32.Bf7 Rf7 33.Be5 (better is 33.Bh6! Kh6 34.Qf7 Rh8+–) 33...Re5 34.h8Q! Kh8 35.Qe5 Kh7 36.f4 Kg6 37.Qg5 Kh7 38.e4 White prepares the advance f5 38...Rg7 39.Qh5 (39.Qh4 Kg6+–) 39...Kg8 40.e5 Kf8 41.f5 a4 42.f6 Rd7 (42...Rg8 43.e6 Rg1 44.Kb2 Rg7 45.Qh6 c4 46.Qg7 Ke8 47.Qe7) 43.e6 Rd2 (43...Rg7 44.Qh6 c4 45.Qg7 Ke8 46.Qe7) 44.Qf7 1–0. combijack (1920) – ibinor (1740), gameknot.com, 2013.

6.Nc3 d4 7.Na4 =.

6.Nc3 Be7 7.Qb3 (7.Nf3 0–0=) 7...dc4 8.Bc4 0–0 9.Nf3 b5 (9...Nb6 10.Ne5 Nc4 11.Qc4= (11.Nc4? Be6–+)) 10.Be2 (10.Bd3 Bb7=) 10...a6= 11.d4 ed4 12.ed4 Nb6 13.0–0 Be6 14.Qc2 Nc4 15.Rad1 (15.Ne5 Qc7=) 15...Nb2 (15...a5 16.Ne5 Qc7 17.Bc4 Bc4 18.Nc4 ab4 19.Ne5 bc3 20.Qc3= (worse is 20.Bc3 Ba3 21.Bb2 Bd6–/+)) 16.Qb2 Qb6 (16...a5 17.Ne5 Qd6 18.Bf3 ab4 19.ab4+=) 17.Rfe1 (17.Ng5 Bd5=) 17...h6 (17...Rfe8 18.Ne5=) 18.h3 (18.Ne5 Bd6=) 18...a5= 19.Bf1 (19.Ne5!? Rfe8 20.Bf3=) 19...ab4 20.ab4 Ra7 (20...Rfe8 21.Bd3+=) 21.Ra1 (21.Bd3 Nd5 22.Nd5 cd5+=) 21...Rfa8 22.g3? (better is 22.Ra7 Qa7 23.Ne5+=) 22...Ra1–+ 23.Ra1 Ra1 24.Qa1 Bb4 25.Qa8 (25.Nd1 Qb7–+) 25...Kh7 26.Ne2 (26.Bd3 g6 27.Ne2 Bd6–+) 26...c5 (26...Bd6 27.Nf4 Bf4 28.gf4–+) 27.Nf4 (27.Qa1 Nd5–+) 27...c4 28.g4 (better is 28.Ne6 Qe6 29.Qa7–+) 28...Bc3?? (better is 28...Bd7 29.Bg2 c3–+) 29.g5= Nd7 (29...Bd4 30.Nd4 Qd4 31.Ne6 fe6 32.gf6 Qf6=) 30.gh6?? (better is 30.Qe8 g6 31.d5+–) 30...gh6+= 31.Bg2 (31.Nd5!? Qa5 32.Qc6+=) 31...Qd6–/+ 32.Ne6 Qe6 (32...fe6?! 33.Qb7=) 33.Qb7 b4 34.d5 (34.Ne5 Ne5 35.de5 b3–/+) 34...Qd6 (34...Qf5 35.Nh4 Qb1 36.Bf1 Ne5–/+) 35.Qb5? (35.Nh4 Qe7 36.d6 Qe1 37.Bf1–/+) 35...Nf6?? (better is 35...Nb6 36.Qa5 Kg8–+ (36...Nd5?! 37.Ng5 hg5 38.Qd5–+)) 36.Nh4?? (better is 36.Qc4 Kg7 37.Nd4+=) 36...Qf4–+ 37.Nf3 (37.d6 b3 38.d7 Nd7 39.Qd7–+) 37...b3 38.d6 (38.Bf1 b2 39.Qb7 Qc1 (39...Qf3?! 40.Qf7 Kh8 41.Qf8 Kh7 42.Qf7 Kh8 43.Qf8 Kh7 44.Qf7=) 40.Qf7 Kh8–+) 38...b2 39.Qb7 Qd6 40.Qf7 Kh8 41.Nh4 b1Q 42.Bf1 Nd7 0–1. Chirpii,Alexandru (1880) – Baliuniene,Margarita (1965), World Senior Teams, 2014.

6.c5 Be7 7.Nf3 Qc7 8.Be2 0–0 9.0–0 b6 10.d4 e4 11.Nfd2 Rb8 12.Qc2 b5 (12...h5 13.h3=+) 13.f3 (13.a4 a6+=) 13...ef3 14.Bf3 Re8 15.e4 de4 16.Ne4 Nd5 (16...Ne4 17.Qe4 Nf6+=) 17.Qd2 N7f6 18.Nf6 Nf6 (18...Bf6 19.Bd5 cd5 20.Rf6 gf6 21.Nc3+=) 19.Nc3+= Be6 20.Rfe1 (20.d5 cd5 21.Rae1 Qb7+=) 20...Rbd8= 21.Re3 Bf8 (21...Bg4 22.Qf2 Bf3 23.Qf3=) 22.Rae1 (22.d5 Nd5 23.Nd5 cd5+=) 22...Re7 23.d5 (23.g3 Qd7+=) 23...Nd5= 24.Bd5 (24.Rd3!?=) 24...Bd5=+ 25.Nd5 (25.Re7 Be7 26.Nd5 Rd5=+ (worse 26...cd5 27.Qd4 Bf8 28.Re5+=)) 25...Rd5–/+ 26.Qc3 Re3 27.Qe3 Qd7 28.h3 Rd2 29.Be5 (29.Re2 Re2 30.Qe2 a5–/+) 29...f6 (29...Rd3!? 30.Qe2 Qd5–/+ (30...Ra3?! 31.Bd6 Qe6 32.Qd2=)) 30.Bb8=+ Kf7 31.Ba7 Rd3 32.Qe4 (32.Qe2 Ra3 33.Bb8 f5–/+) 32...Ra3 33.Bb8 Ra8 34.Bg3 g6 35.Rf1 (35.Qf3 Qd5–/+) 35...Re8 36.Qf4 Bg7 37.Qh4 (37.Qd6 Qc8–/+) 37...Qd5 38.Bd6 (38.Ra1 f5 39.Ra7 Kg8–/+) 38...Re4 39.Qh7?? (better 39.Rf4 Qd4 40.Qf2 Rf4 41.Bf4–+) 39...Qd4 40.Kh1 Rh4 (better 40...Re8 41.Kh2 Rh8 42.Qh8 Bh8–+) 41.Be5= Rh7 (41...Qb4?? 42.Rf6 Ke8 43.Qg8 Bf8 44.Rf8 Kd7 45.Qf7) 42.Bd4 Rh4 43.Rd1 Bh6 44.Kh2 (44.Rd3 f5=) 44...Re4=+ 45.Kg3 f5 (45...Re2 46.Rf1 f5 47.Kf3=+) 46.Kf3 Ke6 47.Bf2 Rf4 48.Ke2 Re4 49.Kf1 Bf4 50.Be1 g5 (50...Bc7 51.Rd3=) 51.Rd8= Be5 Black prepares g4 52.Rg8 g4 53.h4 g3 54.h5 Rh4 55.Bg3 Bg3 56.Rg3 Rh5 57.Rd3 Rh4 58.Rd6 Ke5 59.Rc6 Rb4 60.Rc8 Rc4 61.c6 Kd6 62.Rf8 Rc5 (better 62...f4 63.Ke2 Kc6=+) 63.Rf6? (63.c7 Kc7 64.Rf7 Kb6 65.Rf8–+) 63...Kc7–/+ 64.Ke2 (64.Rf7 Kc6 65.Rf6 Kc7–+) 64...b4–+ 65.Rh6? (65.Rf7 Kc6 66.Rf6 Kb5 67.Kd2–+) 65...b3 66.Rh3 (66.Rh1 Rc2 67.Kf3–+) 66...Rb5 67.Rh1 b2 68.Rb1 Kc6 69.Kd3 Kd5 70.Kc3 (70.Kd2 Kd4–+) 70...Ke4 71.Kd2 (71.Rb2?? Rb2 72.Kb2 Ke3–+) 71...Kf4 72.Ke2 (72.Kc3–+) 72...Kg3 73.Kf1 f4 74.Kg1 Rc5 (74...Rc5 75.Kf1 Rc1 76.Ke2 Rb1 77.Kd2 Rc1 78.Kd3 b1Q 79.Kd4 Qb5 80.Ke4 Rc5 81.Kd4 Qc4) 0–1. Polischuk,Vyacheslav (1875) – Musalov,Ruslan (2360), Nalchik Russia, SKFO Championship, 2013.

6.c5 Be7 7.Nf3 e4 8.Nd4=+.

6.c5 g6 7.Nf3 Qc7 (7...e4 8.Nd4=+) 8.Nc3= Bg7 9.d4 e4 (9...0–0 10.Be2=) 10.Nd2= 0–0 11.Be2 h5 (11...Re8 12.b5=) 12.b5 (12.h3 Re8=) 12...Ng4 13.Bg4 (13.h3 Ne3 14.fe3 Qg3 15.Kf1 Qe3 16.Nb3 Nc5 17.dc5 (17.Nc5?? Bd4 18.N5e4 de4 19.Ne4 Bb2–+) 17...Bc3 18.Rb1=+) 13...hg4=+ 14.Qb3 (14.Qg4?? Nc5 15.Qg3 Nd3 16.Ke2 Qg3 17.hg3 Nb2–+) 14...Nf6 15.a4 Bh6 16.Nf1 (16.0–0 Bf5=+) 16...Be6 17.a5 Nh5 (17...a6 18.b6 Qe7–/+) 18.Ke2 (18.Ng3 a6 19.b6 Qe7–/+) 18...Rfb8 (18...a6 19.b6 Qe7 20.Ng3–/+) 19.Ng3 Ng7 (19...a6 20.Nh5 gh5 21.b6–/+) 20.Na4 (20.b6 Qc8=+) 20...f5 (20...Qe7 21.Rhb1–/+) 21.Ra2 (21.b6 Qe7=+) 21...g5 (better 21...Qf7–/+) 22.Rha1?? (better 22.h4=+) 22...Qf7 (22...f4 23.Nf1–+) 23.Bc1 (23.Kd2 f4 24.Ne2 Nf5–+) 23...f4 24.Nf1 f3 (24...Nf5!? 25.Rb1 cb5 26.Qb5–+) 25.gf3 Qf3 26.Ke1 Qh1 27.Ba3 (27.Qb2 Nf5 28.Qe2 Nh4–+) 27...g3! 28.hg3 (28.fg3 Rf8 Combination; 28.hg3 Bh3 Combination) 28...Rf8 (better 28...Bh3 29.Kd2 Ne6–+ (worse 29...Bf1 30.Qd1+=)) 29.f4?? (better 29.Qd1 Nh5 30.Qe2–+) 29...gf4 30.gf4 Bf4! 31.Kd2 (31.ef4 Qf3 Double attack (31...Qf3 Decoy)) 31...Bh6 32.Qd1 (32.Qb1 Bh3 33.bc6 bc6 34.Kc3 Bf1 35.Qd1–+) 32...Bh3 33.Ng3 Qg2 (better 33...Rf2!? 34.Ne2 Qf3 35.Kc3 cb5 36.Kb4 ba4 37.Nc3 Ra2 38.Ra2 Be3 39.Rh2–+) 34.Ne2 Be3 35.Kc3 (35.Kc2 Ne6 36.Kb3 Qg7–+) 35...cb5 36.Nf4 (36.c6 Rfc8 37.Nc5 Rc6–+) 36...Qg3 (36...Rf4?! 37.Rg2 Bg2 38.Qb3–+; 36...Bf4?! 37.Rg2 Bg2 38.Qe2+=) 37.Nh3 (37.Ne2 Qg6 38.Bc1 Rf3 39.Be3 Re3 40.Kb2 ba4–+) 37...ba4 38.Qh1 (38.Kb4 Qh3 39.Ka4–+) 38...Bd4! 39.Kd4 (39.Kd4 Qd3 Mate attack) 39...Ne6 40.Kd5 Rad8 (40...Rad8 41.Ke6 Qb3 42.Ke5 Qd5) 0–1. Sobh,Hassan M (1825) – Huang,Andy (2195), 11th Philadelphia Open (3), 2017. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Nd7 4.e3 Ngf6 5.c4 c6)

6.d3 a5 7.c5=+.

6.d3 Bd6 7.Nf3 0–0 8.Be2 h6 (8...b6 9.Nc3=) 9.Nbd2 (9.0–0 Qe7=) 9...a5 (9...e4 10.Nd4=) 10.0–0 (10.c5 Bb8=) 10...Re8 (10...e4 11.Nd4 ed3 12.Bd3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Qa1=+) 11.Qc2 (11.c5!? Bc7 12.Qc2=) 11...ab4=+ 12.c5? (better 12.ab4!? Ra1 13.Ra1 Bb4 14.Ra8=+) 12...Bc5–+ 13.ab4 (13.Nb3 Bd6 14.ab4 Ra1 15.Ra1 Bb4–+) 13...Ra1 14.Ra1 Bb4 15.Ra8 (15.Nb3 c5–+) 15...Nb6 (15...c5 16.Nb1–+) 16.Ra7 d4! 17.ed4 (17.Nf1 c5–+) 17...ed4 18.Nd4 (18.Ne4 c5! 19.Ba3 Ba3 20.Ra3–+) 18...c5 19.Qb3 (19.N2b3 cd4 20.Nd4 Qd6–+) 19...Qd6 (better 19...Bd2 20.Qc2 Bb4 21.Nf3–+) 20.Ne4 Ne4 21.Nb5 Qg6 (21...Qf4!? 22.de4 Qd2 23.Bf1–+) 22.de4 Re4 23.Bd3?? (23.Bf1–+) 23...Re1 24.Bf1 Bd7 (24...Qb1 25.h3 Rf1 26.Kh2 Rh1 27.Kg3 Qg6 28.Kf3 Qf5 29.Kg3 Rh3 30.gh3 Qh3 31.Kf4 Bd2 32.Ke5 Qf5 33.Kd6 Bf4 34.Be5 Qe5) 25.Nc7 (25.Ra1 Rf1! 26.Rf1 Bb5 27.Ra1–+) 25...Qb1 26.Ra1 Rf1 0–1. Goldmund,Heike – Foster,Duncan, FICGS, 2016.

6.d4 ed4 7.Bd4= dc4 8.Bc4 Be7 (8...Bd6 9.Ra2=) 9.Nf3 0–0 (9...a5 10.Qb3 0–0 11.0–0=) 10.0–0 (10.Qc2 a5 11.b5 c5=) 10...c5 (10...a5 11.b5=) 11.bc5+= Nc5 12.Qc2 Ne6 13.Bc3 (13.Be5 Bd7+=) 13...Qc7 (13...Qe8 14.Nbd2+=) 14.Nbd2 Rd8 (14...Bd7 15.Be5 Qc6 16.Rab1+=) 15.Rab1 (15.Qb3 Ng4 16.h3 Nh6+=) 15...b6 (15...Ba3 16.Bf6 gf6 17.Ne4=) 16.Rfc1 (better is 16.Qb3+=) 16...Nc5?? (better is 16...Ba3 17.Bf6 gf6=) 17.Ng5+– h6? 18.Nf7 Be6 19.Nd8 Bc4 20.Bf6 Bd3 21.Qd3 (21...Rd8 22.Qc4 Kh8 23.Bc3+–) 1–0. mtra – Wichtel01, internet, 2002.

6.d4 Bd6 7.Nc3 0–0 (7...dc4 8.Bc4 0–0 9.Nge2+=) 8.Nf3 (8.cd5 cd5 9.Nb5 Bb8=) 8...dc4 (8...e4 9.Nd2=) 9.Bc4= Nb6 (9...Qe7!?=) 10.Bf7+= Rf7 11.de5 Bc7 (11...Nc4!? 12.ed6 Nb2+=) 12.Qd8+/– Bd8 13.ef6 Bf6 14.Nd1 Bd8 (14...Bg4 15.Nd2+=) 15.0–0 (15.Ne5 Re7+/–) 15...a5 16.ba5 Ra5 17.Bc3 Rh5 18.Ne5 Re7 (18...Bc7 19.f4 Be5 20.Be5+= (worse is 20.fe5 Rf1 21.Kf1 Rh2+=)) 19.f4+/– Bc7 20.Nb2 Nd5 21.Bd4 g5 22.g3 (22.Nbd3 Bf5 23.Rf3 gf4 24.Nf4 Be5 25.Nh5 Bg4 26.Nf6 Nf6 27.Be5 Bf3 28.Bf6 Re6 29.gf3 Rf6+/–) 22...gf4 (22...Be5 23.fe5 (worse is 23.Be5 Ne3 24.Rf2 gf4 25.gf4 Re6+=) 23...Bg4 24.Rac1+/–) 23.ef4+/– Be5 24.fe5 b6 25.Na4 Bh3 26.Rfd1 c5 27.Bc5 Ree5 (27...bc5 28.Rd5 Ree5 29.Re5 Re5 30.Rc1+/–) 28.Bd4 (28.Nb6 Nc3 29.Rd8 Kf7 30.Rf8 Kg6+–) 28...Re2 (28...Re6 29.Rab1 Bf5 30.Rb2+/– (30.Nb6?! Bb1 31.Rb1 Nb6 32.Bb6 Re2+=)) 29.Nb6+– Be6 30.Nd5 Bd5 31.Bf2 Rf5 32.Rf1 h5 33.a4 (33.Rac1 Ra2 34.Rc3 Bb7+/–) 33...h4 (33...Rc2!? 34.a5 Bc4+/–) 34.gh4+– Kh7 35.a5 Rf8 36.Ra3 Rc2 37.a6 Bc4 38.a7 (38.Raa1!?+/–) 38...Bf1 39.a8Q Ra8 40.Ra8 Bh3 41.Re8 Rc7 (41...Rc1 42.Re1 Re1 43.Be1+/–) 42.Re3 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1980) – Foster,Duncan, FICGS, 2016.

6.d4 Bd6 7.Nf3 e4 8.Nfd2 0–0 9.Nc3 b6 (9...Re8!?=) 10.b5+= Bb7 (10...cb5 11.Nb5 Qe7 12.Bc3=) 11.bc6 Bc6 12.cd5 Nd5 13.Nce4 Ne3? (better is 13...N7f6 14.Rc1 Ne4 15.Rc6 Ne3 16.fe3 Qh4 17.Ke2 Qh5 18.Ke1 Qh4 19.g3 Ng3+=) 14.Qb3?? (better is 14.fe3 Qh4 15.Nf2+–) 14...Nf1+= 15.Kf1 Bf4 16.d5 Bb7 17.Nf3 Rc8 18.g3 (18.Rd1 Re8 19.Qd3 Nc5+=) 18...Bh6 19.Rd1 (19.Qd1 Nc5 20.Nc3 f5–+) 19...Nc5–+ 20.Nc5 Rc5 21.d6 (21.Kg2–+) 21...Qa8 22.Kg2 (22.Rd3 Ba6 23.Kg2 Rb5–+) 22...Rf5 (better is 22...Rb5! 23.Qc3 Rb2–+) 23.Rd3 Be4 24.Rhd1 Bd3 (24...Rd8 25.h4–+) 25.Rd3 Bg5 26.Kg1 Bf6 27.Bf6 gf6 (better is 27...Rf6 28.Ne5 Rd8–/+) 28.d7 Rd8+= 0–1. Krivoshapko,Alexander – Breit,Nikolai, Final Omsk, 2010.

6.d4 e4 7.Nc3 =+.

6.d4 e4 7.Nd2 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Bb3 Bd6 10.Ne2 0–0 11.Ng3 Re8 12.Bc2 Will e4 fall? 12...Bg4 13.Qc1 Bg3 14.hg3 a5 (14...Qd5 15.Bb3 Qb5 16.Nc4+=) 15.ba5 (15.f3 ef3 16.gf3 Re3 17.Kf2 Qe8–+) 15...Ra5 16.Kf1 (16.Nb3 Rh5 17.Rh5 Bh5+=) 16...Na4 (16...Nbd5 17.Nc4 Ra6 18.Ne5+=) 17.Kg1 Nb2 18.Qb2 Rb5 19.Qc1 (19.Bb3 Be6=) 19...Qe7 (19...Qd5 20.Rh4=) 20.Qe1 (20.Rb1 Ra5=) 20...Rd5 21.Nb3 (21.Rb1 c5 22.Bb3 Rg5+=) 21...b6 22.a4 c5 23.dc5 bc5 24.Na5 Bc8 (24...Rd7 25.Nb3+=) 25.Rb1 (25.Bb3 Rd6+=) 25...Ba6+= 26.Bb3 Rf5 (26...Rd7 27.Rd1+=) 27.Bc4 Bc4 28.Nc4 Ng4 29.Qe2? (better is 29.Rb2!?+=) 29...Nf2–+ 30.Rh5 (30.Rh4 Rf6–+) 30...Rh5 31.Qh5 g6 (31...Nd3 32.Rb6–+) 32.Qe5 (32.Qd5 Nd3–+) 32...Qe5 33.Ne5 Nd3 34.Nc4 Nb4 (34...Ra8 35.a5–+) 35.g4–/+ Kg7 (35...h6 36.a5–/+) 36.a5 Kf6 (36...h6 37.Nd2–/+) 37.Rf1 Ke6 38.Rf4 Rd8 (38...Kd5 39.Nb6 Kc6 40.Rf7–/+) 39.Re4+= Kd5 40.Rf4 f6 41.Kf1 Nd3 42.Nb6 Kc6 43.Rf6 Kb5 44.e4 Rd4 45.Nd5 Ka5 46.Rf8 Kb5 (46...h6 47.Ra8 Kb5 48.Re8–/+) 47.Nf6 (47.Rh8 Kc4 48.Nf6 Rd6+=) 47...Rd6 (47...c4 48.Rb8 Ka4 49.Ke2 Nc1 50.Ke3 Rd3 51.Kf2–/+) 48.Ke2 (48.Nh7 c4 49.Rc8 Ne5+=) 48...h6 49.Ke3 Kc4 50.Ng8 (50.g5 hg5 51.Nd5 Ra6+=) 50...Kc3 (50...g5 51.Re8+=) 51.Nh6= c4 52.g5 Nb4 53.Rf6 (better is 53.e5!? Rd1 54.Ke2=) 53...Rd3–/+ 54.Ke2 Kd4 55.Rg6 Re3 56.Kf2 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1675) – Bartsch,Reinhard Andrea (2000), FICGS, 2015.

6.cd5 cd5 7.Nc3 Bd6=.

6.cd5 cd5 7.Nf3 Bd6 8.Nc3 =+.

6.cd5 Nd5 7.Nc3 Nc3 8.Bc3 Be7 (8...Bd6 9.d4=+) 9.Bc4 (9.d4 Bf6=) 9...0–0=+ 10.Qc2 Bf6 (10...b5 11.Bd3 h6 12.Nf3=) 11.Rd1 (11.Nf3 b5 12.Bd3 h6+=) 11...Nb6=+ 12.Ba2 Re8 (12...Nd5 13.Nf3 e4 14.Bf6 Nf6 15.Ne5=+) 13.Ne2= Nd5 (13...a5 14.d4 ed4 15.Bb1=) 14.Bb1 (14.e4 Nc3 15.dc3 Qe7=) 14...g6 (14...e4 15.Bf6 Qf6 16.Ng3=+) 15.Ba1 (15.e4 Nc3 16.dc3 Qe7=) 15...a5 (15...Bg4=+) 16.ba5 (16.e4!? Nc7 17.d4 ed4 18.Bd4 Bd4 19.Nd4=) 16...Qa5 (16...Ra5 17.Bb2=+) 17.Bb2 Bg4 (17...Be6 18.e4 Nb6 19.Nf4=+) 18.h3 (18.e4 Be2 19.Ke2 Ne7=+) 18...Be2–/+ 19.Ke2 e4 20.Ba2?? (better is 20.Bf6 Nf6 21.Qb2 Qh5 22.g4=+) 20...Qb5–+ 21.Bc4 Qb2 22.Qb2 Bb2 23.Rb1 Ba3 24.Rb7 Reb8 25.Rhb1 Bd6 26.f3 ef3 27.gf3 Rb7 28.Rb7 Rd8 29.e4 Nf4 30.Kd1 Ne6 31.Kc2 c5 32.Bd5 Be5 33.d3 Rb8 34.Re7 Bf6 35.Ra7 Rb2 36.Kc1 Rf2 37.Ra8 Kg7 38.Ra7 Bg5 39.Kb1 Kf6 40.Ra5 Be3 41.Ra7 Bd4 42.Ra8 Ke5 43.Rh8 h5 44.Ra8 Rf3 45.Bc4 Rh3 46.Ra7 Rf3 47.Rd7 h4 48.Kc2 h3 (49.Kb3 h2 50.Rd5 Kf4–+) 0–1. Moehring,Norbert – Witte,Ronald, Alpenpokal, 2003.

6.cd5 Nd5 7.Nc3 Bd6 8.Nd5 cd5 9.Nf3 0–0 (9...e4 10.Nd4=) 10.Qb3 d4 11.ed4 e4 (11...Re8 12.Bc4 ed4 13.Kf1+=) 12.Ne5+= Nb6 13.d3 Be6 14.Qd1 f5 (14...Bd5 15.de4 Be4 16.Qg4=) 15.Be2 (15.de4 fe4 16.Qe2 Na4+=) 15...Qg5 16.0–0 (16.de4 Be5 17.de5 Rad8=+) 16...Rad8 (16...Nd5 17.Bc1 Qf6 18.Qd2=) 17.f4+= ef3 18.Bf3 Nd5 (18...Be5 19.de5 Qe3 20.Rf2 Rd3 21.Qf1+=) 19.Re1 (19.Qa4 a6+=) 19...Qh6 20.Qc1 g5 21.Qd2+/– Kh8 22.Rac1 b6 23.Rc6 Rf6 24.Bc1 f4 25.Bb2 Qf8 26.b5 Rh6 27.Qd1 Bg8 28.Ng4 Re6+/– 29.Re4 Qf5 30.Ne5+– Qf8 31.Nc4 Rh6 32.Qe1 Bb8 33.Re7 Rf6 34.Rf6 Qf6+/– 35.Rb7 (35...Rc8 36.Rd7+–) 1–0. Eagle_9 – Tractor Boy, ChessWorld.net, 2003.

6.cd5 Nd5 7.Nc3 N5f6 8.Nf3 e4 (8...Bd6 9.d4=) 9.Ng5+= Qe7 10.Qc2 Pawn e4, live or die! 10...Ne5 (10...a5!?+=) 11.Nce4 Bf5 (11...Nd5 12.Be2+–) 12.Nf6 (12.Nd6! Qd6 13.Qf5 Neg4+–) 12...Qf6+– 13.Be5 (13.Ne4 Qe6+–) 13...Qe5+= (worse 13...Bc2 14.Bf6 gf6 15.Nf3+–) 14.Qc1 (14.Qc3 Qc3 15.dc3 Be7+=) 14...Qf6 15.Nf3 Rc8 (15...Be7 16.Qc3+=) 16.Be2 (16.Qc3 Qd6+–) 16...Bd6 17.0–0 (17.Qc3 Qh6+–) 17...0–0 18.d4 Be4 19.Rd1 Qh6 20.h3 Qe6 (20...Rfe8!?+=) 21.Ng5+– Qe7 22.Ne4 Qe4 23.Bf3 Qh4 24.Qb2 Rfe8 25.Rd3 b6? (better 25...Qf6!?+–) 26.Rc1+– c5 27.dc5 bc5? (27...Be5 28.Qc2 bc5 29.bc5 Red8+–) 28.Rd6 c4 (28...cb4 29.Rc8 Rc8 30.ab4+–) 29.Qc3 f6 (29...Red8 30.Rd8 Qd8 31.Be2+–) 30.Rd4 Qg5 31.Rc4 Rcd8 32.Rg4 Qh6 33.Qb3 Kh8 34.Rcc4 (34.Rc7 Rg8+–) 34...g5 (34...Re7 35.Qc3+–) 35.Rc6 (35.Rc7 Qg6+–) 35...Qg7 36.Rgc4 Qf7 (36...Rd7 37.Rc8 Rdd8 38.R8c7+–) 37.Rc7 (37.Qc3 Rf8+–) 37...Qg6 (37...Re7 38.Qc3 a6 39.Re7 Qe7 40.Rc6+–) 38.Be4! Re4 39.Re4 Qe4 40.Qf7 Rd1 (40...Qg6+–) 41.Kh2 Qe5 (41...Qe7 42.Qe7 Rh1 43.Kh1 f5 44.Qh7) 42.g3 (42.f4 Qf4 43.ef4 Rh1 44.Kh1 gf4 45.Qh7) 42...Qe4 (42...Qe7 43.Qe7 Rh1 44.Kh1 g4 45.Qh7) 43.Qg7 1–0. dbinc007 – godless1 (1670), gameknot.com, 2019.

6.cd5 Nd5 7.Nc3 N7f6 8.Nd5 Qd5 9.Nf3=.

6.Be2 Bd6 7.Nc3 a6 (7...dc4 8.Bc4 0–0 9.d4+=) 8.Qb3 (8.c5 Bb8=) 8...d4 9.Nd1 Ne4 (9...c5!?+=) 10.d3 Qg5?? (better is 10...Nef6+=) 11.de4+– Qg2 12.Bf3 Qg6 13.ed4 ed4 14.Bd4 Ne5 15.h3 Be6 16.Nb2 b5 17.Qc3 Qf6 18.Be2 Qf4 19.f3 (better is 19.Nf3!? f6 20.Be5 Be5 21.Ne5 fe5+–) 19...Qg3 20.Kd2 Qg2 21.Be5 Be5 22.Qe5 Qh1 23.Qg3 (23.Qg7?! 0–0–0 24.Kc2 Rhg8=) 23...0–0 24.Bf1 Rfd8 (better is 24...h5+–) 25.Ke3 Bh3 26.Nh3 f5 27.Re1 Rf8 28.Bg2 f4 29.Nf4 Qh6 30.Rh1 Qf6 31.Nd1 Rad8 32.Bh3 Qd4–+ 33.Ke2 Qd2 34.Kf1 Rf4?? 35.Be6 Kf8 36.Nf2 h6 37.Kg2 Qe3?? 38.Rd1 Rd1+/– 39.Nd1 Qd2 40.Nf2 Rf6 41.Bf5 bc4 42.Qb8 Kf7 43.Qc7 Kf8 44.Qc8 Kf7 45.Kg3 c3 46.Qc7 Kf8 47.Qc8 Kf7 48.Qc7 Kf8 49.Ng4 Qd6 50.Qd6 Rd6 51.e5 Rd2 52.Ne3 Ra2?? 53.Nc2+– Ke7 54.Be4 Rb2 55.f4 Ra2 56.Kf3+– Rb2 57.Ke3 h5 58.Bd3 h4 59.Kf3 Rb1 60.Be4 ˝–˝. Bah,Ismael (1765) – Folio,Cedric, Saint Denis FRA, 2011.

6.Nf3 Bd6 7.Qc2 0–0 8.Be2 e4 9.Nd4 dc4 10.Bc4 Ne5 11.f4 ef3 12.Nf3 (12.Nf3 Nc4 Combination; 12.gf3 Nh5 Decoy) 12...Nc4 13.Qc4 Bf5 14.Qh4 Ng4 15.Qd8 Rfd8 16.0–0 a5 17.ba5 Bd3 18.Re1 Ra5 19.Bc3 Rh5 20.e4?? (better is 20.h3 Nh6 21.a4–/+) 20...Bc5–+ 21.Re3 Be4 (21...Be4 22.d4 Ne3 23.dc5 Rc5–+; worse is 21...Be3 22.de3 Be4 23.Nbd2 Bf3 24.Nf3–+) 0–1. combijack (1720) – mhud10 (1855), gameknot.com, 2012.

6.Nf3 Bd6 7.Nc3 0–0 8.Be2 (8.cd5 cd5 9.Rc1 e4=) 8...Re8 (8...dc4 9.d3 cd3 10.Qd3–/+) 9.d4 e4 10.Nd2 Nf8 11.Qb3 Bc7 12.h3 Ng6 13.0–0–0 (13.cd5!? cd5 14.Rc1=) 13...a5 14.b5 dc4 15.Bc4 Be6 16.Be6 Re6 17.a4 cb5 18.Nb5 Rb6 (better is 18...Rc8!? 19.Kb1 Ne7–/+) 19.Nc4 Rc6 20.Kb1 (20.d5 Nd5 21.Nc3 Nge7 22.Rd5 Nd5=) 20...Nd5 (20...Qd5 21.Nd2 Qd7 22.d5 Nd5 23.Ne4+=) 21.Nd2 (21.Ne5!?=) 21...Re6+= 22.Rc1 Bb6 23.Ba3 Nge7 24.Rc4 (24.Be7 Re7 25.Rhd1 Rb8+=) 24...Rc8 (24...Nc6 25.Rd1+=) 25.Rhc1 (25.Be7 Ne7 26.Rc8 Nc8=) 25...Rc4 26.Nc4 Nc6 (26...Nb4 27.f3 ef3 28.gf3=) 27.Ncd6+= Qg5? (better is 27...Nce7+=) 28.h4+– Qg2 29.Qd5 Qf2 30.Nc4 (30.Nb7 Qf6 31.Bc5 Bc5 32.Nc5 Re8+–) 30...Bd8 (30...h6 31.Nb6 Qe3 32.Qd7+–) 31.Nbd6 (better is 31.Qd7!? Qh4 32.d5 Nb8+–) 31...Rg6? (better is 31...Be7+–) 32.Ne4 Qe2 (32...Qh4 33.Rf1 h6 34.Rf7+–) 33.Nb2 (better is 33.Ne5 Re6 34.Rc6+–) 33...h6 34.Nd6 Rf6 (34...Qe3 35.Nf7 Kh7 36.Nd8 Nd8+–) 35.Nb7 Be7 (35...Qe3 36.Nd8 Nd8 37.Qd8 Kh7 38.Bc5+–) 36.Be7 Ne7 (36...Rf2 37.Ba3 Qe3 38.Qc6 Qa3 39.Qb5+–) 37.Qd8 Kh7 38.Qe7 Rb6 (38...Rf2 39.Qa3 f5+–) 39.Rc2 (39.Qe4!? g6 40.Rc2 Qf1 41.Ka2 Re6+–) 39...Qf1?? (39...Qd1 40.Rc1 Qe2 41.Qe4 g6+–) 40.Ka2+– Qf3 (40...Re6 41.Qf8 Re3 42.Nd6+–) 41.Nc5 Qd5 42.Nc4 Rb4 43.Qe4 (43.Qe5!? Qf3+–) 43...Qe4 44.Ne4 Ra4 45.Na3 f5 46.Nc5 Rb4 47.Rb2 g5 48.h5 f4 49.Rb4 ab4 50.ef4 ba3 51.f5 g4 52.Ne4 Kg7 53.Ka3 Kf7 54.d5 Ke7 55.Kb4 g3 56.Ng3 (56.Ng3 Kf7 57.Ne4 Kf8 58.f6 Kf7 59.d6 Ke6 60.Kc4 Kd7 61.f7 Ke6 62.f8Q Ke5 63.d7 Ke4 64.d8Q Ke5 65.Qd5#) 1–0. roy1nc6 (1825) – yellowlab (1830), gameknot.com, 2012.

6.Nf3 Bd6 7.d4 e4 8.Nfd2 0–0 9.Nc3 Qe7 (9...dc4 10.Nc4 Nb6 11.Nd6 Qd6 12.Be2=) 10.h3 (10.Be2 dc4 11.Nc4 Bc7=) 10...a6 (10...dc4 11.Bc4 Nb6 12.0–0+=) 11.Be2 b5 (11...dc4 12.Nc4 Bc7 13.Qc2=) 12.c5+= Bc7 13.a4 Bb7 14.Nb3 h6 15.Qd2 (15.0–0 Rfe8+=) 15...Nh7 (15...Qe6 16.Na5 Bc8 17.0–0+=) 16.ab5 cb5 (16...ab5!? 17.0–0 Ndf6=) 17.Na5 Ba5 18.Ra5 Qg5 19.g3 (19.0–0 Nb8+/–) 19...Nb8 20.Ra1 Nc6 21.Bd1 (21.0–0!?+=) 21...Nb4= 22.Ne4 de4 23.Qb4 Nf6 24.Bb3 (24.0–0 Nd5 25.Qd2 Rfe8+=) 24...Nd5 25.Qd2 Rfb8 (25...Qf5 26.Bc3=) 26.Bc2 (26.0–0 Re8=) 26...b4 (26...Re8 27.h4 Qg4 28.Ra5=) 27.Be4+= a5 (27...Re8 28.h4 Qe7 29.Bg2=) 28.0–0 (28.Bg2!?+/–) 28...a4+= 29.Bg2 (29.Rfb1 a3 30.Bc1 Nc3 31.Bb7 Nb1 (worse is 31...Rb7 32.Rb4 Rb4 33.Qc3+/–) 32.Qb4 Qe7 33.Qb1 Qb7 34.Qb7 Rb7=) 29...a3= 30.Bc1 Ne7 31.e4 (31.h4!? Qg6 32.d5+=) 31...Qd2+= 32.Bd2 b3 33.Bb4 (33.Rfb1 Bc8 34.Bf4–/+) 33...Ba6 (better is 33...a2 34.Bc3 Ra4–/+) 34.Ba3? (better is 34.Rfb1 a2 35.Rb3+=) 34...Bf1–+ 35.Bf1 (35.Kf1?? Ra3! 36.Rb1 b2–+) 35...Nc6 (better is 35...Ra5!? 36.Bb2 Ra1 37.Ba1 b2 38.Bb2 Rb2–+) 36.d5–/+ Nd4 37.c6 Nc2 38.c7 Rc8 39.d6 Na3 (better is 39...Na1 40.Bb2 Nc2–/+) 40.Rd1? (40.Bd3 g6 41.e5+=) 40...b2–+ 41.Ba6 (41.Bd3 Kf8–+) 41...Ra6 42.d7 Raa8 43.d8Q Rd8 44.Rd8 Rd8! 45.cd8Q (45.cd8Q Kh7 Combination; 45.cd8R Kh7 Combination; 45.cd8B b1Q Double attack; 45.cd8N b1Q Double attack) 45...Kh7 46.Qd5 b1Q 47.Kg2 Qc2 48.h4 Qc4 49.Qf5 (49.g4 Qc8 50.Qf5 Qf5 51.ef5 Nc4–+) 49...Kg8 50.g4 (50.Qe5 Nc2 51.Kg1 Ne1 52.Qb8 Kh7–+) 50...Nb5 (better is 50...Nc2 51.g5 Ne1 52.Kh2 Qc7 53.Kg1 Qc1–+) 51.f3 (51.Kh2–+) 51...Nd4 52.Qf4 Qe2 53.Kg3 Qe1 54.Kg2 Nc2 55.Qb8 Kh7 56.Qc8 (56.Qh2 Ne3 57.Kh3–+) 56...Ne3 57.Kh3 Qd2 (57...Qd2 58.Qf5 Nf5 59.ef5 Qf2–+) 0–1. Turikov,Viktor (2205) – Azimov,Ilyas (2135), 2016.

6.Nf3 Bd6 7.cd5 cd5 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6 7.cd5 cd5).

6.Nf3 e4 7.Nd4 dc4 8.Bc4 Ne5 9.Be2 a5 10.Nb3 Nd3 11.Bd3 Qd3 12.Na5=.

6.Nf3 e4 7.Nd4 dc4 8.Bc4 Ne5 9.Be2 a5 10.Nb3 Bd6 11.Na5 0–0 12.Qc2 Qe7 13.Nc4 Nc4 14.Bc4 Bd7 15.d4= Rfe8 (15...ed3 16.Bd3 Be5 17.Nd2=) 16.Nc3 Rac8 17.0–0 Ng4 18.g3 (18.h3 Qh4 19.Rfd1 b5=) 18...b5 19.Bb3 Nf6 20.Ra2 (20.Qd2 Bg4=) 20...Bg4= 21.Rfa1 Bf3 22.a4 Qd7 23.Qb1 h5? (better 23...Bb4 24.Qf1 ba4 25.Na4 Rb8=) 24.ab5+– h4 (24...cb5 25.Ra7 Rc7 26.Rc7 Bc7 27.Ra7+=) 25.Ra7 (25.bc6 Qg4 26.Qe1=) 25...Qg4? (25...hg3 26.fg3 (worse 26.hg3 Qh3 27.Bf7 Kf8 28.Be8 Qg2) 26...Qg4 27.Qe1+–) 26.Qe1 (better 26.Bf7 Kh8 27.Qe1 (27.Be8 hg3 28.fg3 Bg3 29.Rg7 Qg7 30.Qc2 Bh2 31.Kh2 Qh6 32.Kg3 Qg5 33.Kf2 Qh4 34.Kf1 Ng4 35.Qg2 Bg2 36.Ke2 Qf2 37.Kd1 Ne3 38.Kc1 Qc2) 27...hg3 28.fg3= (28.hg3?? Qh3 29.Be8 Qg2)) 26...Rf8+– 27.bc6 (better 27.Ba3!?+–) 27...hg3= 28.fg3 (28.hg3?? Qh3 29.Bf7 Kh8 30.Ne4 Qg2) 28...Qh3 29.Qf1 Qh6 30.Qe1 (30.Ne4 Be4 31.Qe2 Bc6–+) 30...Ng4 31.h4 g5 32.Ne4 (32.Bd5 gh4 33.Be4 (33.Ne4 h3 34.Nf6 Qf6 35.Qd2 Bg3 36.Rf7 h2 37.Qh2 Bh2 38.Kf1 Rf7 39.Bf7 Qf7 40.Ke1 Qb3 41.Kd2 Qe3 42.Kc2 Be4 43.Kd1 Nf2) 33...Bg3 34.Bf3 Be1 35.Re1 Rc6 36.Nd5–+ (36.Bg4 Rg6 37.Kh1 Rg4–+)) 32...gh4–/+ 33.Rf7 (33.Nd6?? hg3 34.Bf7 Rf7 35.Rf7 Qh1) 0–1. Pierre – Vitheering, internet, 2020.

6.Nf3 e4 7.Nd4 dc4 8.Bc4 Ne5 9.Be2 a5 10.Nb3 Bd6 11.Na5= 0–0 12.Qc2 Qe7 13.Nc4 Nc4 14.Bc4 Rd8 15.Nc3 (15.0–0 Bc7=) 15...Be5 (15...b5 16.Be2=) 16.Ne2 (16.d4 ed3 17.Bd3 Be6+=) 16...Bb2= 17.Qb2 Ng4 18.Ng3 Ne5 19.Qc3 Nd3 20.Bd3 Rd3 21.Qc4 Qe5 (21...Qf6 22.0–0 Be6 23.Qe4 Rd2 24.Qb1+=) 22.0–0 Bf5 23.a4 (23.Qc5 Rd5 24.Qc3 Qe6+=) 23...Rd2= 24.a5 (24.b5 Rd6=) 24...g6 (24...Bg6 25.a6 Ra6 26.Ra6 ba6 27.Qa6+=) 25.h3 Rd5 26.Rfc1 (26.Rad1 Rad8 27.Rd5 Rd5+=) 26...Kg7 (26...Qe6 27.Ra3=) 27.Ne2 Rad8 (27...Be6 28.Nd4+=) 28.Qc3 (28.a6 ba6 29.Nd4 Bd7+=) 28...Qc3 (28...h6 29.Qe5 Re5 30.a6 ba6 31.Nd4+=) 29.Nc3+= (worse is 29.Rc3 Rd1 30.Rd1 Rd1 31.Kh2 Rd2+=) 29...Re5 30.Rd1 (30.a6 ba6 31.Ra6 Rb8+=) 30...Rd3 31.Rd3 ed3 32.Kf1 Be6 (32...g5 33.Ke1 Be6 34.Kd2+=) 33.Ke1 (33.f4 Rh5+= (33...Re3? 34.Kf2 Re2 35.Ne2 de2 36.Ke2+–)) 33...Bd5 (33...Bc4 34.Kd2=) 34.g3 (34.Nd5 Rd5 35.Kd2 Rb5+/–) 34...Bb3 35.Kd2 Re8 (better is 35...Bc2!?+=) 36.Na4 Ba4 37.Ra4 Rd8 (37...h6 38.Kd3 Rd8 39.Ke2+/–) 38.Ra3+– Rd5 39.Rd3 Rb5 40.Kc3 c5 41.bc5 (41.Kc4 Rb4 42.Kc5 Rb2+–) 41...Rc5+/– 42.Kb4 Rc2 43.Rb3 (43.f4 Rh2+–) 43...Rf2 44.Kb5 Rd2 45.Kb6 Rd7 46.Rb5 Re7 47.e4 Re4 48.Kb7 Re7 49.Kb6 Re6 50.Kc5 Re5 51.Kb4 Re4 52.Kb3 Re8 (52...Re3 53.Ka4 Rg3 54.a6+/–) 53.a6 Ra8 54.Ra5 g5 (54...h5 55.Kc4+–) 55.Kb4 (55.Rg5 Kf6 56.Ra5 Ke6+–) 55...f5 56.Kc5 f4 57.gf4 gf4 58.Kb6 White prepares the advance a7 58...f3 59.a7 f2 60.Rf5 Re8 61.Rf2 Re6 62.Kb5 Re5 63.Kb4 Re4 64.Kb3 Re3 65.Ka2 Re8 66.Rf5 (66.Rb2 Ra8 67.Rb7 Kg6+–) 66...Ra8 67.Ra5 Kf8 68.Kb3 Ke7 (68...Ke8 69.Kc4 Kd8 70.Kb5+–) 69.Kc4 Kd6 70.Ra6 Kc7 71.Rh6 Rc8 72.Rh7 Kd6 (72...Kb6 73.Kd5 Rc5 74.Kd4 Ra5+–) 73.Kb5 1–0. Cirulis,Ilmars (1865) – Salonen,Jukka (1895), FICGS, 2016.

6.Nf3 e4 7.Nd4 dc4 8.Bc4 Ne5 9.Be2 a5 10.Nb3 Bd6 11.Na5= 0–0 12.Qc2 Qe7 13.Nc4 Nc4 14.Bc4 .Be6 15.d3=.

5.c4 Bd6

6.c5 Be7 7.Bb5 c6 8.Ba4 0–0 9.Nf3 Qc7 10.h3 b6 11.d4 e4 12.Ne5 (12.Nfd2!?–/+) 12...Ne5 (12...bc5 13.Nc6 Nb6 14.dc5+– (14.bc5?! Na4 15.Qa4 Bd8 16.Nd8 Rd8+=)) 13.de5 Nd7 14.Qd4 bc5 15.bc5 (15.Qc3 f6 16.ef6 Bf6–+) 15...Nc5 16.0–0 Rb8 17.Bc3 (17.Ra2 Ba6 18.Rc1 Bc4 19.Rc4 dc4–+) 17...Ba6 (17...Na4?! 18.Qa4 c5 19.Rd1–+) 18.Rd1 Bc4 (18...Be2!? 19.Re1 Nd3 20.Re2–+) 19.Bc2 Nd3 20.Bd3 c5 (20...ed3?! 21.Nd2 Qb6 22.Qg4–/+) 21.Qc4 dc4 22.Bc4 (22.Be4 Rfd8 23.Nd2 Rb3 24.Nb3 Rd1 25.Rd1 cb3–/+) 22...Rfd8 23.Rf1 Kf8 24.Nd2 Qc6 25.a4 a6 (25...Kg8 26.Ba5 Rdc8 27.Rfd1–+) 26.Ba2 (26.a5–+) 26...Qa4 27.Bb1 Qb5 28.Be4 Qe2 (28...c4 29.Rfb1 Qd7 30.Rb8 Rb8 31.Ra6–+) 29.Rfe1–/+ Rd2?? (better 29...Qh5 30.Ra6 f5–/+) 30.Re2+= Re2 31.Bd3 Reb2 32.Bb2 Rb2 33.Ra6 g6 34.Ra8 Kg7 35.Re8 Rb7 36.Bc4 Rb1 37.Kh2 Rb7 38.e4 Bh4 39.g3 White plans e6 39...Be7 40.Kg2 Bf8 41.f4 Rb4 (41...Rb2 42.Kf3 Rc2 43.Bd5 Rc3 44.Kf2 Rc2 45.Ke1+–) 42.Bd5+– Ra4 (42...Rd4 43.Ra8 Be7 44.Ra7+–) 43.e6 (43.Rc8 Ra7+–) 43...fe6 44.Re6 Ra7 45.Rc6 Be7 46.h4 Rd7 47.Rc8 Bf8 48.g4 White intends f5 48...Ra7? (better 48...h5+–) 49.g5 Re7 50.Kf3 (50.Rc5?! Re4 51.Rc7 Re7+–) 50...Ra7 (50...Rd7 51.h5! gh5 52.f5 Rd5 53.ed5+–) 51.f5 Ra3 52.Kf4 gf5 53.Kf5 (53.ef5 Ra4 54.Ke5 Ra1 55.Rc7 Kh8+–) 53...Rf3 54.Kg4 Rf1 55.Rc7 Kh8 56.Rf7 (better 56.e5 Rg1 57.Kf5 Rf1 58.Ke6+–) 56...Rg1?? (better 56...Rf7 57.Bf7 Bg7+–) 57.Kh5 Bg7 58.Rc7 (better 58.e5 Rb1+–) 58...Bf8 (58...Rf1 59.e5 Rf8 60.e6+–) 59.e5 Rd1 60.Rd7 c4 (60...Be7 61.Re7 Rd5 62.Kh6+–) 61.e6 c3 (61...Be7+–) 62.Rc7 (62.Rd8 Kg8 63.e7 Rd5 64.ef8Q) 62...Rd5=+ 63.Rc3 Re5 64.Rc6 Be7 ˝–˝. Sapareva,Magdalena – Yanev,Bogdan (1710), 11th Hristo Gerenski Mem, 2018.

6.c5 Be7 7.d3 0–0 =.

6.c5 Be7 7.Bd3 0–0 8.Ne2 c6 9.Bc2 b6 (9...a5 10.d4 e4 11.ba5 Qa5 12.Bc3=+) 10.d4 ed4 11.ed4 (11.Nd4 Ne5 (< 11...bc5 12.Nc6 Qe8 13.Nc3+=) 12.cb6 ab6=) 11...Rb8 (11...a5 12.0–0=+) 12.Bc3 Ne4 13.0–0 Re8 14.Be4 (14.Re1 Bh4 15.Ng3 Ndf6=+) 14...de4 15.Ng3 Bg5 16.d5 cd5 (< 16...bc5 17.dc6 Nb6 18.Qd8 Bd8 19.Nd2+=) 17.Qd5 Ba6 (17...bc5 18.Ne4 Bf4 19.Nc5+=) 18.Rd1 (18.Re1 e3 19.c6 Ne5 20.Qd8 Rbd8 (20...Red8?? 21.Be5 Rbc8 22.f4+–) 21.Be5 Re5=+) 18...Nf6=+ 19.Qb3 Bd3 20.cb6 (20.Bd2 Ng4 21.Bg5 Qg5 22.cb6 Qh4–/+ (22...Rb6?! 23.Ra2=+)) 20...Qb6–/+ 21.Qb2 (21.Nf5 Ng4 22.Bd4 Qc7–+) 21...Rbd8 22.Nf5 e3 (22...Rd5!? 23.h4 Rf5–/+) 23.Ne3=+ Re3 24.fe3 Be3 25.Kh1 Ng4 26.Be1 Qd6 (27.g3 Be4 28.Qg2 Nf2 29.Kg1 Qd1 (29...Bg2?! 30.Rd6 Nd3 31.Kg2 Rd6 32.Bd2=+) 30.Nc3 Nd3 31.Qf2 Bf2 32.Kf1 Qa1 33.Ne4 Qe1 34.Kg2 Qe4 35.Kh3 Rd6 36.g4 Qf3) 0–1. Schalkwijk,Peter – Zednik,Martin, IECG, 2002.

6.c5 Be7 7.Bd3 a5 8.Be2 =+.

6.c5 Be7 7.d4 e4=+ 8.Ne2 0–0 9.Nbc3 c6 10.Ng3 Re8 11.Be2 b6 12.0–0 Rb8 13.Rb1 bc5 14.bc5 Nf8 15.Na2 Qc7 16.Nb4 a5 17.Na6+= Ba6 18.Ba6 Ne6 19.Be2 Rb7 20.Bc3 Rb1 21.Qb1 Rb8 22.Qc2 Bd8 23.Rb1 Rb1 24.Qb1 g6 25.Bd1 Qa7 26.Ba4 Qa8 27.Be1 h5 28.f3 ef3 29.gf3 Ng5 30.Qd1 Qc8 31.Qe2 Bc7 32.Kh1 Ne6 33.Nf1+= Qa8 34.Qg2 Qb7 35.Bh4 Nd7 36.f4 Ng7 37.e4 Nf8 38.f5 de4 39.fg6 Ng6 40.Bf6 Ne6 41.Bc2 Qc8 42.Bb3 Nef8 43.Qe4 Qh3 44.Bc4 Ne6 45.Kg1 a4 46.Kh1+= Kh7 47.Kg1 Bf4 48.Kh1 Bc7= 49.Kg1 (49.Ba6!?+/–) ˝–˝. Luzuriaga,Norberto Horacio – Zednik,Martin, Orang–Utan Invitational, 2002.

5.d4 ed4

6.ed4 Bd6=+ 7.c4 dc4 8.Bc4 0–0 9.Ne2 Nb6 10.Bb3 c6 11.0–0 a5 12.ba5 Ra5 13.Ng3 Ng4 14.h3 Bg3–/+ 15.hg4 Bc7 16.Re1? Qh4–+ 17.g3 Bg3! 18.Qf3 Bh2 19.Kg2 Bg4?? 20.Qf7! (20...Rf7 21.Re8#) 1–0. Hummel,Erik Jan – Tan,Kevin, Leiden NK J14, 1998.

6.ed4 Be7 7.Nf3 0–0 8.Bd3 Nh5 9.0–0 Nf4 10.Nc3 Nb6 11.Re1 Nd3 12.Qd3 Nc4 13.Rab1 Be6 14.Bc1 Qd7 15.Ne5 Ne5 16.de5 Rad8 17.Qd4 a6 18.a4 b6 19.Be3 c5 20.bc5 bc5 21.Qd3 d4 22.Qa6 de3 23.Re3 Bg5 24.Rd3 Qc7 25.Re1 Bf5 26.Rd8 Rd8 27.e6 Be6 28.Ne4 Bf4 29.g3 Bh6 30.Qb5 Rc8 31.a5 Bd7 32.Qb6 Qe5 33.Qb7 Rd8 34.Rd1 Qe8 35.Qc7 c4 36.a6 c3 37.a7 Qe4 38.Qd8 Be8 39.a8Q Qa8 40.Qa8 Kf8 41.Qa3 Kg8 42.Qe7 f6 43.Qe8# 1–0. Bestia05 – LordKing29, computer chess game, 2001.

6.Bd4 a5 A) 7.ba5 Bd6 8.Nf3 0–0 9.c4 Ra5 10.cd5 Nd5 11.Qd2=+; B) 7.b5=+ Bd6 8.c4 0–0 9.cd5 Nd5 10.Bd3 N7f6 11.Nf3=.

6.Bd4 Bd6 A) 7.Bd3 a5 8.b5 0–0 9.Nf3 c5 10.Bb2 Re8 11.0–0=; B) 7.c4 a5 8.b5 0–0 9.cd5 Nd5 10.Bd3 N5f6 11.Nf3=; C) 7.Nc3 a5 8.Nb5 Bf8 9.Rb1 b6 10.Nf3 c6 11.Nc3=; D) 7.Nf3 a5 8.b5 0–0 9.c4 c5 10.bc6 bc6 11.cd5=.

6.Bd4 c5

7.Bc3 a6 8.Nf3 b5 9.Bd3 Bd6 10.0–0 0–0 11.Qd2 =+.

7.Bc3 cb4 8.ab4 Ne4 9.b5 Qh4 10.g3 Nc3 11.Nc3 =.

7.Bc3 Qc7 8.Nf3 Be7 9.Bd3 0–0 10.0–0 Re8 11.bc5 =.

7.Bc3 Bd6–/+ 8.Nf3 0–0 9.Be2 Nb6 10.bc5=+ Bc5 11.Bb4 Qe7 12.Bc5 Qc5 13.0–0 Bf5 14.Bd3 Be4 15.Qe2 Bf3 16.Qf3 Nc4 17.Qf4 Rfc8 18.Ra2 Qd6 19.Qd4 Ne5 20.Nd2 Nc6 21.Qh4= Rc7 22.Rd1 Ne5 23.Bf5 Qe7 24.Qb4 Nc6 25.Qf4 Qe5 26.Qe5 Ne5 27.Nb3 Nc4 28.Nd4= Nd6 29.Rb2 Nfe4 30.f3 Nf6 31.Nb5 Nb5 32.Rb5 Re8 33.Kf2 Ree7 34.Bd3 Re6 35.Rb3 Rec6 36.h4 Rc5 37.g4 h5 38.g5 Nd7 39.Rdb1 b6 40.Rb5 Ne5 41.Rc5 Rc5 42.Rb3 Ra5 43.Bb5 a6 44.Be2 b5= 45.f4 Nc4 46.Bh5 Na3 47.g6 fg6= 48.Bg6 Nc4 49.Rd3+= Nb6 50.e4 Ra2 51.Rc3+/– de4?? 52.Rc6+– e3 53.Ke2 Nd7 54.Rc7 Ra4 55.Rd7 Rf4 56.Ke3 Rf6 57.Rd8 Rf8 58.Bh7! Kf7 59.Rd7 Kf6 60.Rd6 Ke5 61.Ra6 Rh8 62.Bd3 Rh4 63.Rg6 b4 64.Rg7 Rh3 65.Kd2 Rh4 66.Rg5 Kd6 67.Ke3 Kc6 68.Be4 Kb6 69.Kd4 Rf4 70.Re5 Rg4 71.Re7 Rg5 72.Kc4 Ka5 73.Ra7 Kb6 74.Rb7 Ka5 75.Rb4 Rg1 76.Rb7 Ka6 77.Kc5 Rg3 78.Rb3 Rg5 (78...Rb3 79.cb3 Ka5 80.Bc6 Ka6 81.Bf3 Ka7 82.Kc6 Kb8 83.b4 Kc8 84.b5 Kd8 85.b6 Ke7 86.b7 Ke6 87.b8Q Kf6 88.Qf4 Kg6 89.Be4 Kg7 90.Kd6 Kg8 91.Ke7 Kg7 92.Qf8#) 1–0. Doctor 3.0 (2220) – EXchess 3.11, 2002.

7.Bc3 Be7 8.Nf3 0–0 9.Be2 Re8 10.0–0 Bd6 11.bc5 =.

7.bc5= Bc5 8.Nf3 0–0 9.Be2 Qa5 10.Qd2=+ Qd2 11.Nbd2= Bd4 12.Nd4 Ne5 13.0–0 Ne4 14.Ne4 de4 15.Rfd1 Bd7 16.Rab1 Rab8 17.Nb5+= Bb5 18.Rb5 Rfe8 19.Kf1 Re7= 20.Ra5 Nc6 21.Rad5 Rc7 22.h4 Re8 23.Bg4 Rf8 24.Bh3 a6 25.Rd7+/– Rd7 26.Rd7 Rb8 27.Bf5+– Ne5 28.Rc7 b5 29.Be4 a5 30.Bd5 Kf8 31.f4 Rd8 32.e4 Nd7 33.Ra7 a4 34.g4 h6 35.Rb7 g5 36.hg5 hg5 37.fg5 Ne5 38.Rb5 Rc8 39.Bb7 Re8 40.Ke2 Re7 41.Ra5 Rb7 42.Re5 Rb2 43.Rc5 Ra2 44.Rc3 Ke7 45.Ke3 Ke6 46.Kd4 Ra1 47.Rf3 Rg1 48.Rf6 Ke7 49.Ra6 Rg4 50.Ra4 Rg5 51.Ra7 Ke6 52.a4 Rg4 53.Ra6 Kd7 54.Kd5 Rg2 55.Ra7 Ke8 56.c4 Rg5 57.Kd4 Rg4 58.a5 f5 59.a6 Re4 60.Kd5 Re2 61.Rh7 f4 62.a7 Ra2 1–0. Fritz 5.32 (2220) – EXchess 3.11, 2002.

7.bc5!? Bc5 8.Nf3= Bd4 9.Nd4 Ne4 10.Be2 Qa5 11.c3 =.

7.bc5!? Nc5 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Ncd7 10.Nf3 Qa5 11.Qd2 =.

5.d4 Bd6

6.c4 0–0 7.c5 +–.

6.de5 Be5 7.Ra2 a5 (7...Ne4 8.Nf3 Bb2 9.Rb2 Qf6 10.Qd4 Qd4=; 7...Bb2 8.Rb2 Ne5 9.Be2 a5 10.Nf3 Nf3=; 7...0–0 8.Nf3 Bd6 9.Be2 a5 10.b5 Nc5=; 7...Bd6 8.Nf3 0–0 9.Be2 a5 10.b5 Nb6=) 8.Nf3 Bb2 9.Rb2 ab4 10.ab4 0–0 =.

6.de5 Be5 7.Bd4 a5 (7...c5 8.bc5 0–0 9.Nc3= Qa5 10.Bb5 Ne4=; 7...Bd4 8.Qd4 a5 9.Nf3 ab4 10.ab4 Ra1=; 7...0–0 8.Nf3 Re8 9.Ne5 Ne5 10.Be2 a5=; 7...Bd6 8.Nf3 a5 9.ba5 0–0 10.c4 Ra5=+; 7...Ne4 8.Nf3 Bd4 9.Qd4 Ndf6 10.Bb5 c6=; 7...Qe7 8.Nf3 Bd4 9.Nd4 Ne5 10.Be2 0–0=) 8.Nf3 Bd6 (8...Bd4 9.Qd4 Nf8 10.Bd3 Ne6=) 9.b5 0–0 10.c4 (10.Nc3 Qe7=+; 10.Be2 c5=+) 10...c5 (10...Nc5 11.Nc3 Be6 12.Qc2 dc4 13.Ng5=+) 11.Bf6 (11.bc6 bc6 12.Nc3 Nc5=) 11...Qf6=+ (< 11...gf6 12.Qd5 Ne5 13.Nc3+/–; 11...Nf6?! 12.cd5 Bg4 13.Bc4=+) 12.Nbd2 Be5 (12...Nb6 13.cd5 Bg4 14.Rc1=) 13.Ne5 Qe5 (13...Ne5 14.cd5 Bg4 15.f3=) 14.cd5= Qd5 (14...Nf6 15.Rc1 Qd5 16.Nc4=) 15.Nc4 Qg5 16.Rc1 Rd8 (16...Nf6!?=) 17.Qd6 +/–.

6.de5 Ne5!? 7.Be2 0–0 (7...c6 8.Nd2 a5 9.b5 Bd7 10.bc6 bc6=; 7...a5–/+ 8.b5 0–0 9.Nd2 Re8 10.Ngf3 Nf3=) 8.Nf3 Nf3 9.Bf3 c6 10.c4 Re8 =.

6.de5 Ne5!? 7.Nf3 Qe7 8.Be2 Nf3 9.Bf3 c6 10.Nd2 b5 =+.

6.de5 Ne5 7.Nf3 Nf3 8.Qf3 Bg4 9.Bf6 Qd7 (9...Qf6?! 10.Qf6 gf6 11.Bd3=) 10.Bg7 Bf3 11.Bh8 Be4 12.c4 (better is 12.Nc3!?+=) 12...f6–+ 13.Bf6 (13.Nd2 Kf7 14.f3 Bg6 (14...Rh8?! 15.fe4 de4 16.c5–/+) 15.Bf6 Kf6 16.cd5 Qa4–+) 13...Qf5 (13...Qf5 14.Bc3 Bb1–+) 0–1. jlbaf (2415) – pierred (2775), net–chess.com, 2016.

6.de5 Ne5!? 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Bf3 9.Bf3 a5 10.0–0 c6 =.

6.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.d4).

6.c4 dc4

7.Bc4 0–0 8.Nc3 ed4 9.Qd4 a5 10.ba5 Ra5 =+.

7.Bc4 ed4 8.Bd4= a5 9.b5 Ne5 10.Be2 c5 11.bc6 Nc6 12.Nc3 Nd4 13.Qd4 0–0 14.Rd1 Be7 15.Qd8 Rd8 16.Rd8 Bd8 17.a4 Bd7 18.Bf3 Be7 19.Nge2 Bb4 20.0–0 Rc8 21.Nb5= Bb5 22.ab5 b6 23.Rd1 Kf8 24.Bc6 Ke7 25.Nd4 g6 26.Kf1 Bc5 27.Ke2 Rd8 28.Bf3 Rd7 29.g4 Bd4 30.ed4 h6 31.Kd3 Rc7 32.h4 g5 33.Re1+= Kd8 34.hg5 hg5 35.Rh1 Rd7 (35...Ra7 36.Ra1=) ˝–˝. Ventimiglia,Charles (1760) – Leperlier,Gabriel, IECC, 1998.

7.Bc4 e4 8.Nc3 Nb6 9.Bb3 a5 10.b5 0–0 =+.

7.Bc4 e4 8.Nd2 0–0 9.Ne2 Nb6 10.Bb3 Re8 11.Bc2 Bf5 12.Ng3 Bg6 13.0–0 h5 14.Re1 h4=+ 15.Ne2 h3 16.g3 c6 17.Nc3 Nbd5 18.Qe2 Qd7 19.Qf1 Bc7 20.Na4 b6 21.Nc4 Nh7 22.Bb3 Ng5 23.Nd2 a5 24.b5 cb5 25.Bd5 Qd5 26.Nc3 Qf5 27.Nb5 Rac8 28.Rec1 Bb8 29.a4 Bh5 30.Ba3 Bg4 31.Bd6= Rc1 32.Rc1 Qe6 33.Bb8 Rb8 34.Rc4 Rc8 35.Na3 Rc4 36.Qc4 Bd1 37.d5= Qe5 38.Nab1 Qb2 39.Qc3 Qb4 40.Qc7 Kh7–/+ 41.Qe5 Kg6 42.Qd4 Bc2 43.Qb4 ab4 44.Kf1 f5 45.d6 Kf6 46.d7 Ke7 47.d8Q Kd8 48.Kg1 0–1. Winiger,Albert – Lauterborn,H, PCM–2004–G6.01, 2004.

7.Bc4 e4 8.Ne2 Nb6 9.Ba2 0–0 10.Qc2 Re8 11.Nbc3 Be6 12.Be6 Re6 13.h3 c6 14.0–0 Bc7 15.Rfc1 Nbd5 16.b5 Rc8 17.Nd5 cd5 18.Qb3 Qd6 19.Nf4 Ree8 20.Rc5 The pressure on d5 grows 20...Bb6 21.Rc8 Rc8 22.a4 Qd7 23.Ne2 Ba5 24.Ba3 a6 25.Rc1 Rc1 26.Nc1 ab5 27.Qb5 Qb5 28.ab5 Ne8 29.Nb3 Bc7 30.Nc5 Nd6 31.b6 Bb6 32.Na4 Bc7 33.Bd6 Bd6 34.Nc3 f5 35.f3 ef3 36.gf3 f4 37.Kf2 fe3 38.Ke3 Kf7 39.Nd5 ˝–˝. Luzuriaga,Norberto Horacio (2440) – Morau Pirituba, LIAPE ch–1 zone–A gr–07, 2003.

7.Nf3 Qe7=+ 8.Bc4 Bb4 9.Nbd2 Bd2 10.Qd2 ed4 =+.

5.d4 e4

6.c4 a5 7.Qb3 =+.

6.Nd2 a5 7.b5 Nb6 8.c4 dc4 9.Ne2 (9.Nc4 Nbd5=) 9...Bd6 (9...Be7 10.Nc3+=) 10.Nc3= Bf5 (10...0–0 11.Nde4 Ne4 12.Ne4+=) 11.Nc4 0–0 12.Nd6 cd6 13.Be2 Nfd5 14.Nd5 (14.Qd2 a4=) 14...Nd5 15.0–0 (15.Qb3 Be6=) 15...Qg5+= 16.Re1 Be6 (16...Rac8 17.Qa4=) 17.Rc1 a4 18.Rc2 f5 19.Bc4 Rae8 20.Bc1 (20.Bd5 Bd5 21.Rc7 f4 22.Qa4 fe3 23.fe3 Rf3+=) 20...Qh4 (20...Nb6 21.d5 Rc8 22.Qd4 Nc4 A) worse is 23.de6 Ne5 24.Qd5 Nf3 (24...Rc2?! 25.e7 Nf7 26.ef8R Kf8 27.Qb7+=) 25.Kf1 Nh2 26.Kg1 Nf3 27.Kf1 f4 28.Qg5 Ng5 29.Rc8 Rc8–/+; B) 23.Rc4 Rc4 24.Qc4+=) 21.Bd2 (21.Qd2 Rf6=) 21...Nb6 22.Be6 (22.Ba2 Rf6=) 22...Re6 23.g3 (23.Qe2 Rh6 24.h3 Rg6=) 23...Qh3 24.f4 d5 25.Rc7 (25.Bb4 Rb8=) 25...Rf7 26.Rc5 h5 27.Qe2 h4 28.Qg2 Qg4 29.Ba5 Nc4 30.Bb4 Rd7 31.Qe2 Qe2 32.Rc8 Kh7 33.Re2 hg3 34.hg3 Rb6 35.Rh2 Kg6–/+ 36.Kf2 Nb2 37.g4 fg4 38.Rf8 Rf7–+ 39.Rd8 Rb5 40.Rh4 Nd3 41.Kg3 Nb4 42.ab4 Kf6 43.Rh5 a3 44.Ra8 g6 45.Rg5 Rb4 46.Ra3 Rb5 47.Ra8 Rb3 48.Rg8 Re3 49.Kg4 Re1 50.R8g6 Ke7 51.Rb6 Kf8 52.Kh5? e3–+ 53.Re6 e2 54.Rge5 Kg7 55.Re2 Rh1 56.Kg4 Rf1 57.f5 R1f5 58.Rg2 Kf8 59.Rge2 b5 60.Rb6–/+ Rf4 61.Kg5 Rd4 62.Rb8 Kg7 63.Ree8 Rd7 64.Kf5 Rd2 65.Ke6 Ra7 66.Rg8+= Kh7 67.Rgd8 d4= 68.Rb5 Ra6 ˝–˝. Winiger,Albert (2340) – Friedrich,Fritz (2200), remoteschach.de, 2004.

6.Nd2 c6 7.c4 Bd6 8.Ne2 Qe7 9.Ng3 Qe6 10.Be2 0–0 11.0–0 Bg3 12.fg3 dc4 13.Bc4 Nd5 14.Qe2 N7b6 15.Bb3 Qg6 16.Bc2 Bg4=+ 17.Qf2 Rae8 18.Rac1 Bc8 19.Rce1 f5 20.Qe2 Nf6 21.Nc4 Nc4 22.Qc4 Be6 23.Qc5 a6 24.Bd1 Nd7 25.Qc2 Nb6 26.Be2 Nd5 27.Bc1 Rf7 28.Rf2 Qh6 29.Bd2 Rc8 30.Qc5 Rcf8 31.a4= Rd8 32.Bd1 Qg5 33.b5 cb5–/+ 34.ab5 Rc8 35.Qa3 ab5–/+ 36.Qb2 Nc7 37.Bb3 Bc4–/+ 38.Bc4 bc4 39.Qb7 Qd8 40.Ba5 Rb8 41.Qa7 Qc8 42.Bc7= Qc7 43.Qa4 ˝–˝. Winiger,Albert – Zoechling,H, PCM, 2004.

6.Nd2 Be7 7.c4 =+.

6.Be2 a5 7.c3 ab4 8.cb4 Nb6 9.f3 Bd6 10.f4 Ng4 11.Bg4 Qh4–+ 12.g3 Qg4 13.Qb3 h5 14.Nd2 h4–+ 15.Ne2 hg3 16.Ng3 Bd7 17.b5 g5 18.Bc1 gf4 19.ef4 Bf4 20.Ndf1 Bd6 21.Be3?? Bg3 22.Ng3 Qg3!! 23.hg3 Rh1 24.Kf2 Ra1 25.Bc1 Rc1 26.Qe3 Rc2 27.Ke1 Nc4 28.Qg5 Ra3 29.Qg8 Ke7 30.Qg5 Kf8 31.Qh6 Ke8 32.Qh8 Ke7 33.Qh4 f6 (34.Qh7 Kd6 35.Qh5 Nb2 36.Qe2 Ra1 37.Kf2 Nd1 38.Kf1 Nc3 39.Qe1 Bb5 40.Kg1 Re1#) 0–1. Nittschalk,Karl – Baer,Werner, TT–18.28 ETC, 2005.

6.g3 Bd6 7.Bg2 (7.c4 dc4 8.Qc2 a5=+) 7...b6 (7...Nb6 8.Nd2–/+) 8.Nc3 c6 9.Nh3 Ba6 10.Nf4 Bf4 (10...Qc7 11.f3 ef3 12.Qf3–/+) 11.ef4 Qe7 12.Bh3 e3 (12...0–0 13.Ne2–/+) 13.fe3 (Better is 13.Qf3!?=+) 13...Qe3–+ 14.Ne2 0–0 15.Bc1?? (Better is 15.Bf5–+) 15...Qe4 16.Rg1 Rfe8 17.Bf1 Ng4 18.a4 Bc4 19.Ra3 Be2 20.Be2 Nh2 21.Re3 Qg6–+ 22.Rh1? Re3 23.Be3 Qg3 24.Kd2 Re8 25.Qg1 Nf3 26.Bf3 Qf3 27.Qf2 Qh1 (28.Qg1 Qe4–+) 0–1. porsun11 – Theartofwar, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.c4 dc4

7.Qc2 a5 8.ba5 Ra5 9.Bc3 =+.

7.Qc2 b5 8.Nc3 a5 9.Nb5= c6 10.Nc3 ab4 11.Ne4 ba3 12.Bc3 Nb6 13.Nf6 Qf6 14.Nf3 Bd6 15.Nd2 0–0 16.Nc4=+ Bf5 17.Bd3 Bd3 18.Qd3 Nc4 19.Qc4 Qh6 20.h3 Rfb8 21.0–0 Qe6 22.Qd3 a2 23.Qd2 Rb3 24.Bb2 Bc7 25.Rfc1 Qd6 26.f4 Qg6 27.Rc2 h6 28.Bc1=+ Re3 29.Rc6 Qc6 30.Qe3 Ra4 (31.d5 Qf6 32.Qe8 Kh7 33.Qa4 Bb6 34.Kh2 Qa1 35.Qc2 g6–+; 30...Bd6 31.f5=+) 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Winiger,Albert, TT–07 ETC, 2003.

7.Bc4 Nb6 8.Nd2 Nc4 (8...a5 9.ba5 Ra5 10.Qb3 Nc4 11.Nc4+=) 9.Nc4+= Qd5 10.Rc1 (10.Qc2 Be6 11.Rc1 Qc4 12.Qc4 Bc4 13.Rc4 c6+=) 10...Qg5 11.g3 c6 (11...Be7 12.Ne2+=) 12.Ne2= Qf5 (12...Be7 13.Qc2+=) 13.0–0 (13.Nf4 Be7=) 13...Nd5 (13...Be7 14.Ne5=) 14.Qc2 Be7 15.Nd2 a5 16.ba5 (16.Ne4? Qf3 17.N4c3 Bh3–+) 16...Ra5 17.Qe4 (17.Nc3 0–0=) 17...Qe4 18.Ne4 0–0 (18...Ba3 19.Ra1 Bb4 20.Nd6 Ke7 21.Ra5 Ba5 22.Ba3+/–) 19.N2c3 Nb6 20.Nb1 Rb5 21.Ba1 Bh3 22.Rfe1 Ra8 23.f3 Bf5 24.Nbc3 Rb3 (24...Rba5 25.Rb1 Ra3 26.Rb6 Ra1 27.Ra1 Ra1 28.Kg2+=) 25.a4 Na4 26.Na4 Be4 27.fe4 Ra4 28.e5 Bg5 29.Rc3 Be3 30.Rce3 Re3 31.Re3 Ra1 32.Kf2 Kf8 33.Rb3 Ra7 34.Ke3 Ke7 35.Rb6 Ke6 36.Ke4 h5 37.d5 Kd7 38.dc6 bc6 39.Rb4 Ra2 40.Rd4 Ke7 41.Rc4 Rh2 42.Rc6 g6 43.Ke3 Rh1 44.Rf6 Re1 45.Kd4 Kf8 46.Rf3 Kg7 47.Rf6 Rg1–/+ 48.Rf3 g5 49.Ke4 g4 50.Ra3 Kg6 51.Kf4? Rf1–/+ 52.Ke4 Kg5 53.Ra8 Rf3 54.Ra5?? Kg6–+ 55.Ra6 Kg7 56.Ra5 Rg3 57.e6 fe6 58.Rh5 Kg6 59.Re5 Kf6 60.Rh5 Rf3 61.Rh6 Kg5 62.Re6 Rf8 63.Re5?? Kh4 64.Re6 g3 65.Rh6 Kg4 66.Rg6 Kh3 67.Rh6 Kg2 68.Ke3 Kg1 69.Ke2 Rf2 70.Ke3 g2 71.Re6 Rf1 72.Rh6 Rf2 73.Ra6?? Rf7–+ 74.Ke2 Rh7 75.Rg6 Kh2 76.Kf2 g1Q! (76...g1Q 77.Rg1 Rf7 78.Ke3 Kg1–+) 0–1. Hall,Dick – Khan,Valery (1910), ZI–2012–0–01315, 2012. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Nd7 4.e3 Ngf6)

7.Bc4 Bd6 8.Qc2 A) 8...Nb6 A1) 9.Be2 Nbd5 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Be6=+; A2) 9.Bb3 a5 10.ba5 Ra5 11.Nc3 Qe7=+; A3) 9.Nd2 Nc4 10.Nc4 Be6 11.Nd6 cd6=+; A4) 9.Ba2 0–0 10.Ne2 Re8 11.0–0 Be6=+; B) 8...0–0 9.Nc3 Nb6 10.Bb3 Re8 11.Nge2 Be6=+.

7.Bc4 Bd6 8.Nc3 A) 8...0–0 A1) 9.Qc2 Nb6 10.Bb3 Re8 11.Nge2 Be6=+; A2) 9.Nge2 Nb6 10.Bb3 a5 11.b5 Qe8=+; B) 8...a5 9.Qc2 Qe7 10.ba5 Ra5 11.Nb5 Nb6=; C) 8...Nb6 C1) 9.Bb3 0–0 10.Qc2 Re8 11.Nge2 Be6=+; C2) 9.Ba2 0–0 10.Nge2 Re8 11.0–0 Be6=+; C3) 9.Be2 c6 10.Qc2 Bf5 11.b5 cb5=+.

7.Bc4 Bd6 8.Nd2 A) 8...Nb6 A1) 9.Ne2 0–0 10.Bb3 a5 11.ba5 Ra5=+; A2) 9.Rc1 a5 10.b5 0–0 11.Ne2 Bd7=+; A3) 9.d5 Bf5 10.Ne2 Nfd5 11.Bg7 Rg8–/+; A4) 9.Ba2 Bd7 10.Qb1 Qe7 11.Ne2 a5=+; A5) 9.Qc2 Nc4 10.Nc4 Be6 11.Rc1 Bc4=+; B) 8...0–0 B1) 9.Ne2 Nb6 10.Bb3 a5 11.ba5 Ra5=+; B2) 9.Qc2 Nb6 10.Bb3 Re8 11.Ne2 a5=+.

7.Bc4 Bd6 8.Ne2 0–0 9.Nbc3 Nb6 10.Bb3 c6 11.Ng3 Re8 12.Qb1 Qe7 13.Bc2 Bg3 14.hg3 Nc4 15.Bc1 Nd6 16.f3 Bf5 17.g4 Bg6 18.g5 Nd7 19.f4=+ f6 20.Bb3 Bf7 21.g6 hg6–/+ 22.g4 Nb6 23.Qa2 Bb3 24.Qb3 Nbc4 25.Qc2 Qe6 26.Qg2 Kf7 27.Ke2? Rh8 28.Bd2? Nd2 29.Kd2 Qb3 30.Nd1 Nc4 31.Ke2 Qd3 32.Kf2 Ne3! 33.Ne3 Qd2 34.Kf1 Qe3 35.b5 Qd3 36.Ke1 Qc3 37.Kf2 Qd4 (38.Ke2 Qb2 39.Ke3 Qg2 40.Rag1 Qf3 41.Kd2 Rh1 42.Rh1 Rd8 43.Kc2 Qg2 44.Kb1 Rd2 45.Re1 Qg3 46.Rh1 Qa3 47.bc6 Qb2#) 0–1. Hummel,Erik Jan – Werle,Jan (2195), Leiden NK J14, 1998.

6.Nd2 Bd6

7.c4 c6

8.b5 A) 8...0–0 A1) 9.c5 Be7 10.Qa4 Qc7 11.Rb1 cb5 12.Bb5 a6=+; A2) 9.bc6 bc6 10.c5 Be7 11.Rb1 Qa5 12.Qc2 Rb8=; B) 8...Qa5 9.c5 Bb8 10.bc6 bc6 11.Rb1 0–0 12.Qc2 Qc7=; C) 8...a6 9.c5 Bc7 10.bc6 bc6 11.Rb1 0–0 12.Ne2 Ng4=.

8.c5 A) 8...Bb8 9.Rb1 Qc7 10.b5 0–0 11.Qa4 cb5 12.Bb5 a6=10; B) 8...Be7 9.Be2 0–0 10.Nh3 b6 11.Rc1 Bb7 12.Nb3 a5=; C) 8...Bc7 9.b5 Ba5 10.Rb1 Qc7 11.bc6 Qc6 12.Ba1 0–0=+.

8.cd5 cd5 9.Rc1 a6 10.Be2 b5 11.Rc6 Qe7 12.Nh3=+ Bb7 13.Rc3 0–0 14.0–0 Nb6 15.Rc2 Nc4–/+ 16.Nc4 dc4 17.Nf4 Qc7 18.g3 Rad8 19.Re1 Rfe8 20.Qd2 Bc8 21.a4 Qe7–+ 22.Bc3 Bb7 23.Rec1 Nd5 24.Nd5=+ Bd5 25.Ra2 Ra8 26.Bg4 Rf8 27.h3 f5 28.Be2 Qg5 29.h4 Qg6 30.Qd1 Qf6 31.Qf1 g5 32.h5? f4–/+ 33.ef4? gf4–+ 34.ab5 Qg5 35.ba6?? fg3–+ 36.f4 Bf4 37.Qh3 Be3 38.Kh1 Bc1 39.Ra5 e3 40.Kg1 Qf4 41.Rd5 Qf2 42.Kh1 g2! 43.Qg2 Qg2 44.Kg2 Rf2 45.Kg3 Re2 46.b5 Rc2 47.Bb4 e2 48.Kf2 Re8 49.Re5 Re5 50.de5 c3 51.Bc3 Rc3 52.Ke2 Be3 53.Kf3 Bc5 54.Ke4 Rb3 55.Kd5 Rb5 56.Kc6 Ra5 57.e6 Ra6 58.Kc5 Re6 59.Kd5 Re1 60.Kd4 Rh1 61.h6 Rh6 62.Ke5 Rg6 63.Kf5 Kg7 64.Ke4 h5 (65.Kf4 h4 66.Kf3 h3 67.Kf2 h2 68.Ke3 h1Q 69.Kd3 Qd5 70.Kc3 Rg3 71.Kb2 Qd2 72.Kb1 Rg1#) 0–1. marekt – joe_esk, GameColony.com, 2002.

8.cd5 cd5 9.Be2 Qe7 10.Nh3 0–0 11.Qb3 Nb6 12.Nf4 Bd7 =+.

8.cd5 cd5 9.Ne2 Nb6 10.Nc3 0–0 11.Nb5 Bg4 12.f3 ef3 =+.

8.cd5 cd5 9.Nh3 0–0 10.Rc1 Nb6 11.Nf4 Bf4 12.ef4 Qd6 –/+.

8.Ne2 A) 8...Bc7 A1) 9.Nc3 Nb6 10.cd5 cd5 11.Be2 a6 12.Rc1 Bf5=; A2) 9.Ng3 0–0 10.cd5 cd5 11.Be2 Nb6 12.Rc1 Be6=; A3) 9.cd5 cd5 10.Nc3 0–0 11.Be2 a5 12.Nb5 Bb8=; B) 8...a5 B1) 9.b5 Bb8 10.Nc3 0–0 11.Be2 Qe7 12.Qb3 dc4=; B2) 9.Bc3 ab4 10.Bb4 Bb4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 dc4=+; B3) 9.c5 Bb8 10.b5 0–0 11.Qa4 Ng4 12.bc6 Qh4=; C) 8...0–0 C1) 9.Ng3 Re8 10.cd5 cd5 11.Be2 a5 12.Bc3 ab4=; C2) 9.cd5 cd5 10.Ng3 Nb6 11.Rc1 Bd7 12.Nb3 Na4=+; C3) 9.Rc1 a5 10.cd5 cd5 11.b5 Qe7 12.Qb3 Nb6=+; C4) 9.Qb3 dc4 10.Nc4 Bc7 11.Qc2 Qe7 12.Nc3 Nb6=; C5) 9.Nc3 Re8 10.Be2 a6 11.Qb3 dc4 12.Nc4 Bb8=.

5.Nf3 e4

6.Nd4 a5 7.b5 Nc5 8.c4 Nfd7 9.cd5 Ne5 10.Bc3 Bg4 11.f3 ef3 12.Qc2 (12.Nf3 Nf3 13.Qf3 Bf3 14.gf3 Qd5 15.Be2–+) 12...fg2 13.Bg2 Qh4 14.Kf1 Ncd3 0–1. Hilbert,Stephan J – Tkac,Matus (2150), FICGS, 2014.

6.Nd4 Nb6 7.Be2 c6 8.Nc3 Bd6 9.d3 0–0 10.Rb1 Qe7 11.Qd2 Re8 12.h3 Rd8 13.0–0 Re8 14.de4 de4 15.Nd1 (15.Rbd1 Rd8=) 15...Bb8 16.f4 ef3 17.Nf3 Ne4 18.Qd3 Bf5 19.Nd2 Bg6 20.Ne4 Be4 21.Qd4 (21.Qd2!?–/+) 21...Qg5 22.Bf3 Bc2 23.Bh5 Rd8 (23...Bb3!? 24.Nf2 Be5–+ (24...Re3? 25.Ng4+–)) 24.Bf7+= Kh8 25.h4 Rd4 26.hg5 Rh4 (26...Bb1?! 27.Bd4 Bc7 28.g6+=) 27.Rc1 Bh2 28.Kf2 Bd3 (28...Bd3 29.g3 Rh3–+) 0–1. Hlavacek,Ladislav (1830) – Crawford,Gary T (2085), IECG, 2006.

6.Nd4 Ne5 7.f4 ef3 8.Nf3 Nf3 9.Qf3 Be7 10.c4 0–0 11.Nc3 Bg4 12.Qg3 d4 13.Nd5 de3 (worse is 13...Nd5 14.Qg4 Bh4 15.g3+/–) 14.d3 (14.de3 Nd5 15.Qg4 Bf6 16.Bf6 Nf6+=) 14...Nd5–/+ 15.cd5?? (better is 15.Qg4 Bf6 16.d4–/+) Bh4–+ (15...Bh4 16.Qh4 Qh4 17.g3 Qh5–+) 0–1. Kingston,Zoe – Lovelock,Graham E, NZCCA HT corr New Zealand, 1998.

6.Nd4 Ne5 7.h3 h5 (7...Bd6 8.Nb5=+) 8.d3 Bd6 9.Nb5 a6 10.Nd6 Qd6 11.Nd2 Be6 12.Nb3 0–0–0 13.Qd2 d4 (better is 13...h4!?=) 14.Nd4+/– (< 14.ed4 Nd3 15.Bd3 ed3 16.Qd3 Bb3 17.Qb3 Rhe8 18.Kf1 Ne4=+) 14...ed3 (14...Rhe8 15.b5+/–) 15.cd3 Rhe8 16.Rc1 Bd5 (better is 16...h4!?+/–) 17.Nf5+– Qd7 18.Ng7 Re7 (18...Bg2 19.Be5 Re5 20.Bg2+–) 19.f4 Bg2 (19...Neg4 20.hg4 Ng4 21.Rh3+–) 20.fe5 (20.Qg2 Nd3 21.Bd3 Qd3–/+; 20.Bg2?! Nd3 21.Kf1 Qb5+/–; < 20.Be5 Bh1 21.Bf6 Kb8+–) 20...Bh1 21.ef6 Re4 22.Qf2 (< 22.Nh5 Ree8+–) 22...Re6 23.Ne6 Qe6 24.e4 Be4 (24...c6 25.Rc5+–) 25.de4 Qe4 26.Be2 1–0. Ardaman,Miles (2330) – Dana,Maurice, US Masters op, 2006.

6.Nd4 a5

7.ba5 c5 A) 8.Nf5=+ Qa5 9.Nc3 c4 10.f3 Ne5=+; B) 8.Nb5 Ra5 9.Be2 Be7 10.0–0 Qb6=+; C) 8.Nb3 Bd6 9.Bb5 0–0 10.d3 Ne5=+.

7.ba5 Nc5 8.a6 Na6=+ 9.d3 Be7 10.Be2 Nc5 11.Nc3 c6 12.0–0 0–0 13.Nb3 Qc7 14.d4 Nb3 15.cb3=+ Bd6 16.h3 Qd7 17.Qc2 Bc7 18.f4 ef3 19.Rf3 Qd6 20.Rf4 Re8–/+ 21.Bc1 Bb8 22.a4 b5 23.Bd3 Nh5 24.Bh7= Kh8 25.Bd3 Nf4–/+ 26.ef4 Ba7 27.Ne2 Bh3! 28.gh3 Re2! 29.Qe2 Bd4 30.Kh2 Ba1 31.Qh5 Qh6 32.Qf7 ba4 33.ba4 Qh4 34.Be3 Rb8 35.Qg6 d4 36.Bc1 Bb2 37.Bd2 Bc3 38.Bc1 c5 39.Kg2 Be1 40.Bc4 Qf2 41.Kh1 Qf3 42.Kh2 Bf2 43.Bb5 c4! 44.Qg2 Qe2 45.Ba3 Rb6 46.Qg4 Qc2 47.Qh5 Rh6 (48.Qg5 Be3 49.Kg3 Rg6–+) 0–1. Daatselaar,Jan Bart van (2230) – Wallner,Josef (2330), corr ICCF WSTT/3/06/4, 2006.

7.ba5 Ne5 8.f4 Bg4 9.Be2 Nc4 10.Bg4 Nb2 11.Qc1 Na4 12.Be2 Ra5 13.0–0 (13.Bb5 c6 14.Bc6 bc6 15.Nc6 Qc7 16.Na5 Qa5=+) 13...Bd6 (13...Qd7 14.c4=+) 14.c4 (14.Bb5 c6 15.Bc6 bc6 16.Nc6 Qc7 17.Na5 Qa5=+) 14...0–0=+ 15.Nc3 dc4 16.Na4 Ra4 17.Bc4 c6 18.Qc2 Ra3 19.Ra3 Ba3 20.Ra1 Bd6 21.Qc3 g6 22.Ra7 Qb8 23.Nf5 gf5 24.Qf6 Be7 25.Qe7 Qa7 26.Qg5 Kh8 27.Qf6 Kg8 28.Qh8 ˝–˝. Arvos – Divina, internet, 2019.

7.b5 Nb6=+ A) 8.Bc3 Bd6 (8...Na4 9.Be2 Bc5 10.0–0 Nc3=+) 9.Be2 Na4 10.0–0 Qe7=+; B) 8.Nc3 Bd6 (8...Bc5 9.d3 Bd4 10.ed4 0–0=+) 9.Be2 0–0 10.0–0 Be5=+; C) 8.Be2 Na4 9.Ra2 Nb2 10.Rb2 Bd6=+; D) 8.a4 Ng4 (8...Qd7 9.Be2 Bd6 10.0–0 0–0=; 8...Bc5 9.Be2 0–0 10.0–0 Bd6=; 8...Bd6 9.Be2 Bd7 10.0–0 c5=) 9.Nc3 Bc5 10.h3 Nf6=+; E) 8.Ra2 Bd6 (8...Na4 9.Ba1 Bd6 10.Be2 Bd7=; 8...Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 Bd6=; 8...Bc5 9.Be2 0–0 10.0–0 Bd6=; 8...Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 Re8=) 9.Be2 Na4 10.Ba1 0–0=+.

7.b5 Bc5 A) 8.d3 0–0 (8...Nb6 9.Nb3 Bd6 10.de4 de4=) 9.de4 de4 10.Be2 Nb6=+; B) 8.Be2 Nb6 (8...0–0 9.0–0 Nb6 10.Nb3 Bd6=) 9.Nb3 Bd6 10.0–0 a4=+; C) 8.Bc3 0–0 (8...Ne5 9.Be2 0–0 10.Nb3 Bd6=; 8...a4 9.Be2 Bd4 10.Bd4 c5=; 8...Nb6 9.Nb3 Bd6 10.Ba5 Bg4=) 9.Be2 a4 10.0–0 Ne5=+; D) 8.a4 Ne5 (8...0–0 9.Be2 Ne5 10.0–0 Qd6=+; 8...Nb6 9.Be2 0–0 10.0–0 Bd6=) 9.Be2 0–0 10.0–0 Qd6=+; E) 8.Nf5 0–0 9.d3 Nb6 10.de4 Na4=+; F) 8.Ra2 Ne5 (8...0–0 9.Be2 Nb6 10.0–0 a4=) 9.Be2 0–0 10.0–0 Bd7=.

7.b5 Nc5 8.c4 Nfd7 9.cd5 Ne5 10.Bc3 Bg4 11.f3 ef3 12.Qc2 (12.Nf3 Nf3 13.Qf3 Bf3 14.gf3 Qd5 15.Be2–+) 12...fg2 13.Bg2 Qh4 14.Kf1 Ncd3 (14...Ncd3 15.Qd3 Nd3 16.Rg1 Qf2) 0–1. Hilbert,Stephan J – Tkac,Matus (2150), FICGS, 2014.

7.b5 Ne5 A) 8.d3 Bd6 (8...Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 Bd6=; 8...c5 9.Nb3 Bd6 10.Nc5 Neg4=) 9.Be2 0–0 10.0–0 c5=+; B) 8.Nc3 Bc5 9.Be2 0–0 10.0–0 Bd4=+; C) 8.Be2 c5 (8...Bc5 9.f4 ef3 10.Nf3 Nf3=; 8...Bd6 9.0–0 Nfg4 10.h3 Nh2=; 8...Be7 9.0–0 c5 10.bc6 bc6=; 8...Bg4 9.f3 Bh5 10.0–0 Bd6=) 9.bc6 bc6 10.0–0 Rb8=+.

7.ba5 Ra5

8.Nb3 Ra8–/+ 9.g3 (9.Nc3!?–/+) 9...Bd6 10.Bg2 Ne5 11.h3 (11.Be5 Be5 12.Nc3 0–0–+) 11...Bf5 12.Nd4 Bd7 13.0–0 Qc8 14.Kh2 (14.Nc3 Bh3 15.Ncb5 0–0 16.Nd6 cd6–+) 14...h5 15.f4 (15.h4 c5 16.Ne2 0–0–+) 15...ef3! 16.Nf3 (16.Nf3 Nf3 Double attack; 16.Bf3 Bh3 Deflection) 16...Nf3 17.Qf3 (17.Rf3 h4 18.Kg1 hg3 19.Qf1–+) 17...Bg4! 18.Qf2 (18.hg4 hg4 Double attack) 18…h4 (18...h4 19.Kg1 Bg3 20.hg4 Bf2 21.Rf2 Qg4 22.Bf6 gf6–+) 0–1. zrenjanin (2040) – mikleol (2230), gameknot.com, 2014.

8.Bc3 Ra7 9.Bb5 Bc5 10.Nf5 c6 =+.

8.Bc3 Ra8 9.Be2 Nc5 10.Nb5 Be7 =+.

8.Nc3 Nb6 9.d3 Bd7 10.de4 de4 =.

8.Be2 Ra8 9.0–0 c5 10.Nb5 Be7 =.

8.Be2 Nb6 9.Bc3 Ra8 10.Nb5 c6 =+.

8.Be2 c5 9.Nb3 Ra8 10.d3 ed3 =.

8.Be2 Nc5 9.Nc3 Bd6 10.Ndb5 Be7 =+.

8.Be2 Bd6 +=.

8.Be2 Be7 9.Nc3 Nb6 10.d3 0–0 =.

6.Nd4 c5

7.bc5 Bc5

8.Nb3 Bd6=+ 9.d3 ed3 10.cd3 0–0=+ 11.Nc3 Nc5 12.Nb5 Nb3 13.Qb3 Be7 14.Rc1 Be6 15.Nc7 Rc8 16.Ne6 Rc1 17.Bc1 fe6 18.Be2 Qa5 19.Bd2 Qa3 20.Qb7 Bd8 21.0–0 Bb6 22.Qc6+= Qe7 23.Rb1 Qd7 24.Qd7+= Nd7 25.d4 Rc8 26.Rc1 Rc1= 27.Bc1 Ba5 28.Ba3 Bc3 29.Kf1 Kf7 30.Bb5 Nf6 31.f3 g5 32.g4 Ng8 33.Ke2 Ne7 34.Kd3+= Be1 35.Ke2 Bc3= ˝–˝. Weitering,Peter – Geisser,Gerd (1705), Baunatal op 7th, 2001.

8.c4 0–0 9.Nb3 Bd6 10.cd5 Nd5 11.d4 (11.Qc2 N7f6 12.Nc3 Qe7–/+) 11...N7f6 (11...Qh4 12.g3 Qh6 13.N1d2–/+) 12.Be2 Bf5 (12...h5 13.N1d2–/+) 13.N1d2+= Rc8 14.Rc1 Qe7 (14...Rc1 15.Qc1 Qd7 16.Nc4+=) 15.Nc4+= Bb8 16.0–0 Nd7 17.a4 Rc6 (17...Rfe8 18.Nbd2=) 18.g3 (18.Nba5 Rg6 19.g3 Qh4=) 18...Re8 (18...Rfc8 19.Nba5 R6c7 20.Nb3+=) 19.Nba5 Rh6? (19...Rc7=) 20.Ne5?? (better is 20.Ba3 Qg5 21.Nb7 Rh2 22.Kh2 Qh4 23.Kg1 Bg3 24.fg3 Qg3 25.Kh1 Qh3 26.Kg1 Qg3 27.Kh1 Qh3 28.Kg1 Qg3=) 20...Ne5+= 21.de5 Nb6 22.Qb3 Bd7 Attacks the isolani on a4 23.Bb5 Rd8?? 24.Bd7+/– Qd7? 25.f4?? ef3?? 26.Rf3= Be5?? 27.Rcf1?? Bb2 28.Rf7= Qe6 29.Qb2 Qe3 30.Qf2 Qf2 31.R1f2 Na4 ˝–˝. Matveenko,Yury (2145) – Kaverin,Boris (2095), Lysenko Memorial, 2008.

8.Be2 Ne5 =.

8.Be2 0–0

9.0–0 Qb6 A) 10.Ra2 Qc7 11.Nc3 a6 12.f3 Bd4 13.ed4 b5=+; B) 10.Nb3 Bd6 11.Nc3 a6 12.f4 Qc7 13.a4 b6=+; C) 10.Bc3 Re8 11.f3 Ne5 12.Nb3 ef3 13.Bf3 Bd6=+.

9.0–0 Nb6 10.Nc3 Nc4=+ 11.Bc1 Bd4 12.ed4 Qb6 13.Bc4 dc4 14.d5 Qd4 15.Bb2 Re8 16.Re1 Bf5 17.Qe2 Nd5 18.Na4 c3 19.Nc3 Nf6 20.Qb5 Bd7 21.Qb4 Qd2 22.Ne4 Ne4 23.Re4 Qb4 24.Re8 Qf8 25.Rf8 Kf8 26.Bd4 f6 27.c4 Bf5 28.a4 a6 29.h4 Rc8 30.c5 Kf7 31.f4 Rd8=+ 32.Be3 Rd3 33.Kf2 Be4 34.g4 f5 35.gf5 Bf5 36.a5 g6 37.Ra2 Rb3=+ 38.Kf3 Be6 39.Ra1 Bd5 40.Ke2 Ke6 41.Re1 Ra3–/+ 42.Bd2 Rh3 43.Kf2=+ Kf6 44.Re5 Bc6 45.Be3 Rh4–/+ 46.Kg3 Rh1 47.Bd4 Rd1 48.Bc3 Kf7 49.Kf2 Rc1 50.Bd2 Rh1 51.Bc3 Rh2 52.Ke1 Rh3–+ 53.Bd2 h5 54.Rg5 Kf6 55.Bc1 Rb3 56.Kf2 h4 57.Re5 h3 58.Kg1 Rb1 59.Re1 Rb5 60.Re3 Bg2 61.Bd2 Rc5 62.Kf2? Rc2 63.Re2 Kf7 64.Kg3 Rc8 65.Re1 Rd8 66.Be3? Rd3 67.Kh2 Kf6 68.Re2? Kf5 69.Bc1 Rd1 70.Re5 Kg4 71.Rg5 Kh4 72.Rg2 hg2 73.Be3 g1Q! 74.Bg1 Rd2 75.Kh1 Kg3 76.f5 0–1. EXchess 3.11 (2220) – Doctor 3.0, 2002.

9.0–0 Ne5 A) 10.f3 Re8 11.fe4 de4 12.Qe1 Bg4 13.Nf5 Qb6=+; B) 10.d3 Qb6 11.Ra2 Bg4 12.Nb3 Bd6 13.N1d2 Be2=+; C) 10.Nc3=+ Bd4 11.ed4 Nc4 12.Bc4 dc4 13.Qe2 Qd4=+; D) 10.Nb5 Nc6 11.f3 ef3 12.Rf3 d4 13.Kh1 Bg4=+; E) 10.Bc3 Qe7 11.f3 Be6 12.Ne6 Qe6 13.fe4 de4=.

9.0–0 Re8 10.f3 Ne5 11.fe4 de4 12.Qe1 Bg4 13.Nf5 Qb6 =+.

9.Ra2 Ne5 A) 10.d3 Re8 11.0–0 Bg4 12.de4 de4 13.Nd2 Qd7=+; B) 10.Bc3 Nc6 11.Nc6 bc6 12.Rb2 Bd6 13.0–0 c5=+; C) 10.Nb5 Re8 11.0–0 Bd7 12.Bd4 b6 13.Rb2 Qb8=+; D) 10.0–0 Qe7 11.f4 Nc4 12.Bc4 dc4 13.Qe2 Qc7=+.

9.Nc3 A) 9...Ne5=+ A1) 10.Nb3 Bd6 11.Nb5 Bb8 12.Bd4 a6 13.Nc3 Nc6=+; A2) 10.Na4 Bd6 11.Nb5 Bb8 12.Bd4 Nc6 13.Bc3 a6=+; A3) 10.Ncb5 Be7 11.0–0 Nc4 12.Bc4 dc4 13.f3 a6=; B) 9...Bd4 10.ed4 Qb6 11.Rb1 Qd4 12.Nb5 Qb6 13.0–0 a6–/+.

9.f3 A) 9...Ne5 A1) 10.0–0 Re8 11.fe4 de4 12.Qe1 Bg4 13.Nf5 Qb6=+; A2) 10.fe4 de4 11.0–0 Bd6 12.Nc3 a6 13.Nf5 b5=; B) 9...Bd6 10.0–0 Qc7 11.f4 a6 12.Nf5 Bc5 13.Qe1 g6=; C) 9...Nb6 10.Nb3 Na4 11.Bd4 Bd4 12.Nd4 Qb6 13.Ra2 Qd6=; D) 9...Qb6 D1) 10.Bc3 ef3 11.gf3 Qd8 12.Rg1 Nb6 13.f4 Na4=+; D2) 10.Ra2 Re8 11.0–0 Ne5 12.fe4 de4 13.Nb3 Be6=+.

4.e3 g6

5.d4 Bg7 6.c4 c6 (6...Ne7 7.Nf3=) 7.c5 (Better is 7.cd5!? cd5 8.de5 Ne5 9.Bd4+=) 7...Ne7 8.Nf3 ed4 (8...e4!? 9.Nfd2 0–0=+) 9.Bd4 Bd4 10.Nd4 (10.Qd4 f6+=) 10...0–0 11.Bd3 Nf6 (11...b6 12.cb6 ab6 13.Nc3=) 12.h4 (12.0–0 Re8+/–) 12...Kg7 (12...b6 13.0–0 bc5 14.bc5 Qa5+=) 13.g4 Ne4 14.f3 Nf6 15.h5 Qc7 16.Kf2 Qe5 17.hg6 fg6–/+ 18.Qg1 Ng4 19.Ke2 Ne3?? 20.Qe3+– Qf6 21.Nd2 Nf5?? 22.Nf5 Bf5 23.Qh6 Kf7 24.Qh7 Ke8 25.Bf5 Qf5 26.Qb7 Rc8 27.Rae1 Kd8 28.Rh7 Re8 29.Kf2 g5 30.Rf7 Qh3 31.Re8 Ke8 32.Qe7# 1–0. slavisa11 – Reality, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Be2 Bg7 6.Nf3 Nh6 7.0–0 Nf5 8.c4 e4 9.Bg7 Ng7 10.Nd4 Ne5 11.cd5 Qd5 12.Nc3 Qd7 13.Bb5 c6 14.Ne4 Nh5 15.Be2 b6 16.Bh5 Qf5 1–0. Machete99 – guest551, ICC, 2002.

4.Nf3 Bd6

(--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7).

5.c4 dc4 6.e3 Ngf6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6).

5.e3 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3).

4.Nf3 e4

5.Nd4 a5 6.b5 c5 7.bc6 bc6 8.e3 (8.Nc6? Qb6 9.Na5 Qb2–+) 8...Qc7 9.c4 (9.Nc3 Rb8 10.Rb1 Nc5=) 9...dc4 10.Nc3 Nc5 11.f3 Rb8 12.Rb1 Bd6 13.f4 (13.Ne4 Ne4 14.fe4 Bh2 15.Bc4 Nf6=+) 13...Ne7 (13...Ba6 14.Nf5 Bf8 15.Ng7 Bg7 16.Nd5=) 14.Bc4= Nd3 (14...Nf5 15.Nce2=) 15.Bd3 ed3 16.0–0 0–0 17.Qa4 Attacking the backward pawn on c6 17...Ba6 (17...Nf5 18.Ne4 (worse 18.Qc6 Nd4 19.Qc7 Bc7 20.ed4 Rd8=; 18.Nc6? Bd7–+) 18...Rb2 19.Rb2 Nd4 20.ed4 Bf4 21.g3+=) 18.Ne4+= c5 19.Rfc1 Rfc8 (19...Rb6 20.Nf3 Bb7 21.Nd6 Qd6 22.Be5+=) 20.g3 (20.Nb3 c4 21.Qa5 Qa5 22.Na5 Bc7+=) 20...h6 (20...Qb6 21.Nf3+=) 21.Qd1 (21.Nb3 Rb5+=) 21...c4= 22.a4 (22.Qa4 Bb7 23.Nd6 Qd6 24.Qa5 Rc5=) 22...Rb2 23.Rb2 Ba3 24.Rcb1 Bb2 25.Rb2 Nd5 26.Nb5 (26.Qg4 c3 27.Nf5 g6 28.dc3 Nc3 29.Nf6 Kf8 30.Nh7 Ke8 31.Nh6 Ne4–+ (31...Na4?! 32.Rb1–/+)) 26...Qd7 (26...Qc6 27.Na7 Ne3 28.Qf3 Qa4 29.Nc3=) 27.Nbc3 Bb7 (27...Nb4 28.f5=+) 28.Rb5 Ne3 29.Qf3 (29.de3 Be4 30.Ne4=+) 29...Be4=+ 30.Qe4 Ng4 (30...Re8 31.Rb7 Qd8 32.Qc6=+) 31.Ra5 (31.Qf5 Nf6 32.Ra5 Qc7=+) 31...Nf6 (31...Qc7 32.Rd5–/+) 32.Qf3 Re8 33.Kg2 Re1 34.Re5 (34.Rc5 Qe7 35.Rc8 Kh7 36.Rc4 Re2 37.Ne2 de2=+) 34...Rc1 35.Qa8 Kh7 36.Ne4 c3 37.Nf6 (37.Nc3?? Rc3! 38.Re3 Rc2–+; 37.dc3 d2 38.Nf6 gf6 39.Qe4 Kg7–+) 37...gf6 38.Rd5 (38.Re8 Qe8!! (38...cd2 39.Rh8 Kg6 40.Rg8 Kf5 41.g4 Ke6 42.Re8 Kd6 43.Qb8 Rc7 44.Qb4 Rc5 45.Qb8 Kd5 46.Rd8 Qd8 47.Qd8 Kc4 48.Qf6–+) 39.Qe8 Kg7 40.dc3 d2–+) 38...cd2 39.Rd7 d1Q 40.Rf7 Kg6 41.Rf6 Kf6 42.Qh8 (42.Qf8 Ke6 43.Qh6 Kd5 44.Qg5 Kc4 45.Qb5 Kc3 46.Qe5 Kb3–+) 42...Kf7 43.Qh7 Ke6 (43...Ke8 44.Qg6 Kd7 45.Qf5 Kc6 46.Qb5 Kc7 47.Qe5 Kd8 48.Qf6 Kc8 49.Qf5 Kb7 50.Qb5 Ka7 51.Qd7 Kb8 52.Qb5 Ka8 53.Qd5 Ka7 54.Qd7 Kb6 55.Qb5 Kc7 56.Qe5 Kc6 57.Qb5 Kd6 58.Qe5 Kc6 59.Qb5=) 44.Qe4 Kd7 45.Qd5 Kc8 46.Qf5 Kb8 47.Qb5 Ka7 48.Qd7 Ka8 49.Qd5 Kb8 50.Qb5 Ka7 51.Qd7 Ka8 52.Qd5 Kb8 53.Qb5 ˝–˝. Pierre – Guesttyrfj, internet, 2020.

5.Nd4 c5 6.bc5 Bc5 7.Nb3 Ngf6 8.Nc5 Nc5 9.e3 0–0 10.Be2 b6 11.0–0 Bb7 (11...Re8 12.f3=) 12.f3 Rc8 13.fe4 Nfe4 (worse 13...de4 14.Bf6 gf6 15.Nc3+–) 14.Bg4 (14.Nc3 Qg5 15.Rf3 Nc3 16.Bc3 d4=) 14...Rc6 (14...Ne6 15.Nc3=) 15.Nc3 Nc3 (15...Bc8 16.Bf3=) 16.Bc3+= Ne4 17.Bd4=. Luzuriaga,Norberto Horacio – Wartig,Wolfgang, email SOK–99–134, 1999.

5.Nd4 c5 6.bc5 Bc5 7.Nb3 Ngf6 8.e3 (8.Nc5 Nc5 9.e3 a6=) 8...Bd6=+ 9.d3 Qe7 (9...Qb6 10.de4 de4 11.Bb5=) 10.Nc3 (10.Nd4 Ne5=) 10...0–0=+ 11.Nb5 Be5 12.d4 Bb8 13.a4 Rd8 (13...Re8 14.Ba3 Qe6 15.a5=+) 14.Ba3 Qe6 15.Nc3 b6 (15...Nb6 16.Nc5 Qf5 17.Qe2=+) 16.a5 ba5 17.Qd2 Bc7 (17...Nb6 18.Nc5 Qg4 19.h3=+) 18.Nb5 Bb6 19.Na5 a6 20.Nd6 Nf8 (20...Ne8 21.Ne8 Re8 22.Be2=) 21.Nc8 Rdc8 22.Bf8 (22.Bb4 N8d7=) 22...Kf8 23.Be2 (23.Nb3 a5 24.Bb5 Qd6=) 23...Ne8 (23...Kg8 24.0–0=) 24.0–0= Kg8 25.Rfb1 Bd8 (25...Qd6 26.Nb7 Qc6 27.Ba6= (27.Ra6? Ra6 28.Ba6 Ra8–+)) 26.Nb3 Attacking the isolated pawn on a6 26...Be7 27.Ra5 Bd8 (27...Rcb8 28.Qd1 Bb4=) 28.Nc5 Increasing the pressure on the isolated pawn on a6 (better 28.Ra2!? Be7 29.Qa5=) 28...Ba5–/+ 29.Qa5 Qc6 (29...Qf5 30.Rb6–/+) 30.c4 Nf6 31.cd5 Nd5 32.Bc4 Ra7 33.g3 Rca8 34.Bb3 (34.Kg2 h6–/+) 34...Nf6 35.Bc2 h5 (35...h6 36.Ba4 Qc8 37.Rb2–/+) 36.h4 (36.Qb6 Qc7=+) 36...Qc8 (36...Re7 37.Qb6 Qd5 38.Ba4–/+) 37.Rb2 (37.Be4 Ne4 38.Ne4 Qc2=+) 37...Re7 38.Qa4 Ng4 39.Qa1 Qf5 40.Qf1 Nf6 41.Na6 Rea7 42.Rb5 (42.Nc5 Qg6–/+) 42...Qg4 (42...Qg6 43.Nc5–/+) 43.Nc5 Ra2 (43...Qg6 44.Rb1–/+) 44.Bd1 (44.Bb3 Ra1 45.Rb8 Rb8 46.Qa1 Rf8=+) 44...Qc8 45.Rb1 0–1. Rohde,Friedhelm (2220) – Fuchs,Harald (2020), VS010 Lechenicher SchachServer, 2011.

5.Nd4 Ne5 =+.

5.Ne5 Ne5 6.Be5 a5 7.b5 =+.

5.Ne5 Ne5 6.Be5 Bf5 (6...a5 7.b5=+) 7.Nc3= Bd6?? (better 7...c6=) 8.Bg7+– d4 (8...Be5 9.Be5 f6 10.Bd4+–) 9.Nb5 Qd7 10.Nd4 0–0–0 (10...Be5 11.Be5 f6 12.e3+–) 11.Bh8 f6 12.Nf5 (12.e3 Be5 13.c3 Ne7+–) 12...Qf5 13.Qc1 (better 13.g4!? Qg4 14.h4 Kb8+–) 13...Qg6 (13...Ne7 14.Bf6 Qf6 15.g3+–) 14.Qb2 (14.d3!? Ne7 15.Qe3 Kb8 16.de4 Rh8+–) 14...Be5 15.c3 Ne7 (15...Nh6 16.Rd1+–) 16.Bf6 Qf6 17.g3 Nd5 18.Bh3 Kb8 19.Rc1 Rf8 20.0–0 (20.Rf1 Qh6 21.Qb3 Rd8+–) 20...h5? (20...Nf4 21.Bg2 Ne2 22.Kh1 Qh6+–) 21.f4 Qb6 22.Kh1 Bg7 23.Qb3 Rd8 24.Bf5 e3 (24...h4 25.g4 (worse 25.gh4 e3 26.Rcd1 Qf6+–; worse 25.Be4 hg3 26.hg3 Qe6+–) 25...e3 26.Rcd1+–) 25.d4 (25.Rcd1 c6 26.c4 Ne7+–) 25...Ne7 (25...h4 26.g4+– (worse 26.gh4 Qf6 27.Qc2 Qh4+–)) 26.Be4 Nc8 (26...Qf6 27.Qc4+–) 27.f5 (27.Qf7 Qh6+–) 27...Bf6 (27...Qh6 28.Qe6 Bf6 29.Rcd1+–) 28.Qe6 Rd6 29.Qf7 h4 30.g4 Qa6 31.Qa2 (31.Rc2 Be7+–) 31...Rd8 32.b5 Qd6 33.Qe6 Qf8 34.a4 Rd6 35.Qc4 Qe7 (35...Rd8 36.Qd3+–) 36.Qd3 Bg5 (36...Nb6 37.Bf3 (worse 37.Qe3 Bg5 38.Qf3 Bc1 39.Rc1 Nc4+–) 37...Na4 38.Qc2+–) 37.Rf3 (37.Bf3 Qd8+–) 37...Rh6 (37...Nb6 38.h3+–) 38.c4 Nd6 39.Bd5 Rf6 (39...Ne8 40.a5+–) 40.c5 Nc8 (40...Ne8 41.Qe4 Qe4 42.Be4+–) 41.Qe4 Qe4 42.Be4 Ne7 43.Kg2 Ng8 44.a5 Ne7 (44...Rf8 45.Rff1+–) 45.d5 Rh6 (45...Ng8 46.h3+–) 46.c6 bc6 47.dc6 (47.bc6 a6+–) 47...Rd6 48.Rff1 Rd2 (48...Rd4 49.Kf3+–) 49.f6 Re2 50.Kh3 (50.Kh3 Rf2 51.f7+–) 1–0. marekt – salaschess, gameknot.com, 2001.

5.Ne5 Ne5 6.Be5 Nf6 7.e3 Ng4 8.Bb2 c6 9.d3 Qh4 10.g3 Qh6 11.h4 Ne3 12.fe3 Qe3 13.Qe2 Qg3 14.Kd1?? (better is 14.Qf2 Qf2 15.Kf2=) 14…Bg4–+ 0–1. Fournier,Frederic (1985) – rigolator (1655), Active, 2005.

5.Ne5 Ngf6 6.Nd7 Bd7 7.Qc1 (7.e3 c5+=) 7...Bd6 8.d3 0–0 9.Qd2 a5 10.g3 (10.de4 de4 11.c4 Ng4–/+) 10...Qe7 (10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1–+) 11.Bc3 (better is 11.ba5!? Bc5 12.d4–/+) 11...ab4 12.Bb4?? (12.ab4 Ra1 13.Ba1 Bb4 14.c3–+) 12...Bb4 13.c3 Ba3 14.Bg2 (14.Na3 Ra3 15.Rc1 ed3 16.Qd3 Ra2–+) 14...Bc5 (14...Bc1 15.Qc1 ed3 16.Qd2 Ra1 17.Qd3–+) 15.Ra8 Ra8 (15...Bf2!? 16.Kf2 e3 17.Kf1 ed2 18.Rf8 Kf8 19.Nd2–+) 16.0–0 (16.e3 Bb5 17.d4 Bd3–+) 16...e3 17.Qb2 ef2 18.Kh1 Bc6 19.d4 Bd6 20.Rf2 Ng4 21.Rf3 Re8 22.Qc2 (22.Kg1 Qe2 23.Qe2 Re2–+) 22...Bd7 (22...Qe2 23.Qf5 Ne3 24.Re3 Re3 25.Qf1–+) 23.Qd3 (23.Kg1 Qe2 24.Qe2 Re2–+) 23...Qe2 24.Qe2 Re2 25.Bf1 (25.Rf1 Rb2 26.Re1 Bf5 27.Bd5 h5–+) 25...Rh2 26.Kg1 Rb2 27.Bd3 g6 (27...c5 28.Na3–+) 28.Kf1 Nh2 (28...Nh2 29.Ke1 Nf3 30.Kd1 Ba4 31.Bc2 Rc2 32.c4 Ra2 33.Kc1 Ne1 34.Nc3 Ba3 35.Kb1 Rb2 36.Ka1 Nc2#) 0–1. Jeremicius,S – Butnorius,Algimantas (2445), CH Kaunas, 1999.

5.Nd4 Ngf6

6.e3 a5 7.ba5 Ra5 8.d3 Nb6 9.Nc3 ed3 (9...Bd7 10.de4 de4 11.Qd2=) 10.cd3 (10.Bd3 Be7=) 10...Bd7+= 11.g3 (11.Be2 Bd6+=) 11...c5 (11...Bd6 12.Bg2+=) 12.Nf3 (12.Nb3 Ra6+=) 12...Be7 13.Qc2 (13.Bg2 0–0+=) 13...c4 (13...Bf5 14.Be2+=) 14.Nd4= Bc5 15.Nce2 (15.dc4 Bd4 16.ed4 dc4=) 15...Na4 (15...Qe7 16.Bg2+=) 16.dc4 Nb2 (16...dc4 17.Bg2+=) 17.Qb2= Qa8 (17...dc4 18.Bg2+=) 18.Nc2 (18.Nb5 Bb5 19.Qe5 Kf8 20.cb5 A) 20...Rb5?! 21.Nc3 Rb6 22.Bh3= (worse is 22.Nd5 Nd5 23.Qd5 Qa5 24.Qd2 Bb4 25.ab4 Qa1 26.Ke2 Ke7–/+); B) 20...Ba3?! 21.Rb1=; C) 20...Ra3 21.Ra3 Qa3+=) 18...dc4 19.Bg2 0–0 (19...Bc8 20.0–0=) 20.Ned4 (20.Qb7 Qb7 21.Bb7 Rb8=) 20...Rb8 21.0–0 Qa7 22.Rfd1 h5 (22...b5 23.Qc3+=) 23.Qc3 Ra4 24.Rab1 (24.Nb4 Re8=) 24...h4 (24...Qa5 25.Qb2=) 25.Nb5+= Qb6 (25...Qa5 26.Qe5 Ba7=) 26.Qe5 (better is 26.Nd6! Qa6 27.Qe5 Bd6 28.Rd6+/– (worse is 28.Qd6 Qd6 29.Rd6 Bf5+=)) 26...Re8= 27.Qc7 Qc7 (worse is 27...Bb5 28.Qb6 Bb6 29.Rb5+/–) 28.Nc7 Rb8 29.Nb5 (29.Nd5 Bf5 30.Nf6 gf6+=) 29...hg3 (29...Bf5 30.Rbc1+=) 30.hg3 Ra5 31.Nbd4 (31.Nd6 Bd6 32.Rd6 Bf5–/+) 31...b6 32.Bc6 Be8 (32...Rc8 33.Bd7 Nd7 34.Nb5+=) 33.Be8 Re8 (worse is 33...Ne8 34.Nc6 Rba8 35.Na5 Ra5 36.g4+/–) 34.Nb5 Ne4 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1865) – Drozdovas,Arturas (2040), FICGS, 2016.

6.e3 a5 7.b5 Bd6 (7...Nb6 8.Nc3+=) 8.c4 (8.Nf5 Bf8=) 8...dc4+= 9.Bc4 Ne5 10.Be2 0–0 11.0–0 c6 12.bc6 bc6 13.Nc3 (13.f4 Qb6 14.Qc1 Nd3 15.Bd3 ed3 16.Nc6 Bb7 17.Bf6 Qc6 18.Qc6 Bc6=) 13...Re8 (13...Ba6 14.Rb1+=) 14.Qc2= Rb8 15.Rab1 c5 16.Nb3 (16.Ndb5 Bf5=) 16...Nf3 (16...Nf3 17.gf3 ef3 18.Bf3 Qd7+–). Cirulis,Ilmars (1905) – Alban,Alexis (2190), FICGS, 2015.

6.e3 c5 7.bc5 Bc5 8.c4 (8.Be2 Ne5=) 8...dc4=+ 9.Bc4 0–0 10.Qc2 Ne5 11.Be2 b6 12.f4 Ned7 13.0–0 Bb7 14.Nb3 (14.Bc4 a6=+) 14...Rc8 15.Nc3 Bd6 16.Rab1 (16.Nd4 Nc5=+) 16...Nc5 17.Nd4 a6 18.a4 (18.Nf5 b5=+) 18...Re8 (18...Nd5 19.Ba1=+) 19.Bc4 Re7 20.Ba1 Bb8 (20...Rd7 21.Rbc1=+) 21.Qa2 (21.Rb4 Rd7 22.Qb2 a5 23.Rb6 Ba7 24.Rb7 Nb7–+) 21...Ba7 22.Bb2 (22.Qc2 Rd7 23.Be2 Rdc7=+) 22...Rec7 23.a5 (23.Rbc1 Qd6=+) 23...Nd3–/+ 24.Bd3 ed3 25.ab6 Bb6 26.Nf3 Ng4 27.Ba1 Bc5 28.h3 Ne3 29.de3=+ Be3 30.Kh1 Bf4 31.Rb4 Bf3 32.Rf4+= Bh5 33.Nd5 Rc2= 34.Qb3 Qg5 35.Ne3 Rc1 36.Rc1 Rc1 37.Rf1 Rf1 38.Nf1 Qb5 39.Qb5 ab5=+ 40.Kg1 f6 41.Bc3 Kf7 42.Kf2 Ke6 43.Ke3 Bg6 44.Kd4 h5 45.Ne3 h4 46.Be1 f5 47.Nd5+/– Kd6 48.Bb4 Kc6?? 49.Ne7+– (49...Kd7 50.Ng6+–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Plock,Joerg, corr or01–004 E–mail, 2001.

6.e3 c5 7.bc5 Bc5 8.Be2 0–0 9.0–0 Nb6 10.Ra2 Bd7 11.f3 ef3 12.Bf3 Qc7 13.Nb3 Bd6 14.g3 Bh3 15.Bf6 Bf1 16.Qf1 gf6 17.Nc3 Rfd8 18.Qg2 Qe7 19.Nd5 (< 19.Bd5 Be5 (< 19...Ba3 20.Bb7 Rab8 21.Be4+/–) 20.Bb7 Rab8–/+) 19...Nd5 20.Bd5 Ba3 21.Bb7 Rab8 22.Bd5 Rb5 23.Bc4 Rg5 24.Nd4 Bc5 25.c3 Bd4 26.ed4 h5 27.h4 (27.Qh3 Rb8 28.Bd3 a5=) 27...Qe1 28.Kh2 Rf5 29.d3 (29.Ra7 Rf2 30.Qf2 Qf2 31.Kh3 Qg1 32.Bf7 Kh8–+) 29...Re8 (29...Qc3 A) 30.Ra7 Qd4 (30...Rd4?? 31.Qa8 Rd8 32.Qd8 Kg7 33.Rf7 Kh6 34.Qf8 Kg6 35.Qg7) 31.Ra2 Re5–/+; B) 30.Qe4 Ra5 31.Qg6 Kh8 32.Qf6 Kh7 33.Qf7 (33.Qd8?! Ra2 34.Ba2 Qd2 35.Kh3 Qa2=) 33...Kh8 34.Qf6 Kh7 35.Qe7 Kh6 36.Re2 Ra2 37.Ba2 Qb2 38.Qf6 Kh7 39.Rb2 Rd7 40.Rb5 Rd5 41.Rb7 Rd7 42.Rd7) 30.Qd2 (30.Ra7?? Re2 31.Bf7 Kf8–+) 30...Ra5 31.Rb2 Qd2 32.Rd2 Ra3 33.Rc2 Kg7 34.Kg2 f5 35.Rc1 Kf6 36.Kf3 Rb8 37.d5 a5 38.Kf4 a4 39.Ke3 Ke5 40.d4 Kd6 41.Be2 Re8 42.Kd3 Rg8 43.Bh5 Rg3 44.Kc4 f4 45.Bf7 f3 46.Rf1 Ra2 47.Be8 f2 48.Ba4 Rg1 49.Kb3 Rf1 50.Ka2 0–1. Maetz,Erich – Forsbach,Hans Christian, BdF, 2000.

6.e3 c5 7.bc5 Bc5 8.Be2 0–0 9.0–0 Re8 10.f4 (10.f3 Ne5=) 10...ef3 (10...Nb6 11.Nb3 Be7 12.Bd4=+) 11.Nf3= Qe7 (11...Ne4 12.Bd4=) 12.Qe1 (12.Nc3 Nb6=) 12...Nb6 (12...Ne4 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Ba3 15.Nd4=) 13.Nc3 Bf5 (13...Bg4 14.Qh4=) 14.Bd3 (14.Bb5 Bd7=) 14...Bd3 15.cd3 Rac8 16.Qh4 Nfd7 (16...Qd7 17.Ne2 Be7 18.Bd4=) 17.Qh3 (17.Qh5 d4 18.ed4 Nf6=) 17...f6 (17...Qe6 18.Qe6 fe6 19.d4=) 18.Qh5 Exerts pressure on the isolated pawn 18...Qe6 19.Rac1 g6 (19...Ne5 20.Ne5 fe5 21.Nb5=) 20.Qh4 Ne5 21.Na4 (21.Ne5 fe5 22.Qg3 Rf8=+) 21...Na4=+ 22.Be5 fe5 23.Qa4 e4 (23...a6 24.Ng5 Qc6 25.Qh4=) 24.Nd4 (24.de4 Qe4 (worse 24...de4 25.Ng5 Qd5 26.Rc5 Qc5 27.Ne4 Re4 28.Qe4+–) 25.Qb3 b5=) 24...Qe7 (24...Qe5 25.de4 de4 26.Qb3 Kh8 27.Qb7=) 25.de4 (25.Qb3 Rcd8=) 25...de4 26.Ne2 (26.Rc3 b6=) 26...Qd6 27.Qb3 Kh8 28.Qb2 (28.Qb7 Qd2 29.Kh1 Rf8= (worse 29...Qe2 30.Rf7 Qh5 31.g4+–)) 28…Kg8 ˝–˝. Fournier,Frederic (2355) – SoWell (2230), chess.com (Team) World League, 2011.

6.e3 Bd6 7.Nf5 Be5 8.Ng7 (8.Be5 Ne5 9.d4 Bf5 10.de5+=) 8...Kf8–/+ 9.Be5 Ne5 10.Nh5 Nh5 11.Qh5 Qf6 12.Be2 Nf3 13.gf3 Qa1 14.Qh6 Qg7 (better is 14...Ke8!? 15.0–0 Qe5–/+) 15.Qh4 (15.Qg7 Kg7 16.fe4 de4=) 15...Bf5 16.Nc3 ef3 (16...Qe5 17.f4 Qe6 18.Nb5=) 17.Bf3 (better is 17.Nd5!? Qa1 18.Bd1 Bc2 19.Qe7 Kg7 20.Rg1 Bg6 21.Qc7=) 17...c6+= (worse is 17...Bc2 18.Nd5 Qe5 19.Qh6 Qg7 20.Qg7 Kg7 21.Nc7+=) 18.Bd1 (18.Qf4 Bc2 19.Qd6 Ke8+=) 18...Rg8 19.Ne2 Qg5 20.Qd4 Qe7 21.Ng3 Bg6 22.h4 Be4 23.Rh2 h6 24.d3 Bh7 25.Bg4 Qd6 26.Rh3 b6 27.Bf3 Rd8 28.Nh5 Ke7 29.Rg3 Rg3 30.Ng3 Qf6 31.Qf6 Kf6 32.Nh5 Ke5 33.Nf4 c5 Black prepares the advance d4 34.b5 d4 35.Ne2 Bf5 36.Bh5 Be6 37.e4 Kf6 38.f4 Rg8 39.Kf2 Bg4 40.Ng3 Bh5 (40...Rg7!? 41.f5–+) 41.Nh5–/+ Ke6 42.Kf3 Rg1 43.e5 Rf1 44.Ke4 (44.Ke2 Rc1 45.Ng7 Kd7–+) 44...Re1 (44...f5 45.ef6 Re1 46.Kf3–+) 45.Kf3 Re3 46.Kg4 f5 47.ef6 Re2 48.Ng3 Rc2 49.Ne4 Rg2 (49...Rc3!? 50.f5 Kf7 51.Nf2–+) 50.Kf3 (50.Kh5 Kf7–+) 50...Rg8 51.h5 Kf5 (51...Rg1!? 52.f5 Kf7 53.Kf4–+) 52.a4 Ke6 53.a5 ba5 54.Nc5 Kf6 55.Ke4 Rd8 56.f5 Re8 57.Kf4 Re3 58.Ne4 Ke7 59.Nc5 Kf7 60.Kg4 Re5 (60...Re5 61.Nb7 a4–+) 0–1. Matveenko,Yury (2125) – Onoprienko,Vladimir (2315), RUS–ch Seniors, 2009.

6.e3 Ne5 7.Be2 c6 8.0–0 Bd6 9.f4 ef3 10.gf3 (10.Nf3!? Nf3 11.Bf3+=) 10...Bh3–/+ 11.Rf2 (11.Nc3 Bf1 12.Qf1 0–0–/+) 11...0–0 12.d3 Ng6 13.Qd2 (13.Nc3 Re8 14.Qd2 Nh4–/+) 13...Re8 (13...a5 14.ba5 Ra5 15.Nc3–+) 14.Bf1 (14.Nc3 Qe7–/+) 14...Bd7 (14...Bf1 15.Kf1 Qd7 16.Nc3–+) 15.Nc3–/+ a5 16.Nd1 (16.Na4!?–/+) 16...ab4 (16...Nh4 17.Bc3–+) 17.ab4 Ra1 18.Ba1 Qc7 (18...Qe7 19.Bc3–+) 19.c3 (19.c4!?–/+) 19...b6 20.Qa2 (20.f4 Ra8 21.Bb2 Ra2–+) 20...c5 21.bc5 bc5 22.Nc2 (22.Nb3 Nh4 23.Nd2 Re5–+) 22...Be6 (22...Nh4 23.Ne1–+) 23.Qb2? (23.c4 dc4 24.dc4–+) 23...h6 (23...Nh4 24.Ne1–+) 24.Qc1 (24.c4 Nh4 25.Kh1 dc4 26.dc4 Ra8–+) 24...Qd7 (24...Nh4 25.Kh1 Bh2 26.f4–+) 25.Nb2 (25.c4 dc4 26.dc4 Qe7–+) 25...Nh7 (25...Nh4 26.c4 d4 27.ed4 cd4 28.Nd1–+) 26.Kh1? (26.c4 d4! 27.ed4 cd4 28.Nd4 Bc5 29.Ne6 Bf2 (29...Re6?! 30.d4 Bd4 31.Nd3 Bf2 32.Kf2–+; 29...fe6?! 30.Nd1–+) 30.Kf2 Re6–+ (30...fe6?! 31.Nd1–+)) 26...Ng5 27.Qd2?! (27.c4 d4! 28.ed4 Bf4–+) 27...Nh3 (27...Nh4 28.f4 Nh3 29.Bh3 Bh3 30.Qe2–+) 28.Bh3 Bh3 29.Nd1 (29.c4 d4! 30.ed4 cd4–+) 29...Be7 (29...Nh4 30.c4 d4 31.ed4–+) 30.c4 Bh4 31.Re2 (31.cd5 Qd5 32.e4–+) 31...Bf1 (31...Qf5!? 32.Rf2 Bf2 33.Qf2 dc4 34.e4–+) 32.cd5 Be2 33.Qe2 Qd5 34.e4 Nf4 (34...Nf4 35.Qd2 Qg5–+) 0–1. Logvinov,Kirill (2010) – Ivanets,Vladimir (2155), FIDE Open, 2013.

6.e3 Be7 7.Be2 (7.Nf5 0–0=) 7...0–0 (7...Nb6 8.Nc3=) 8.0–0 a5 (8...Nb6 9.Nc3=) 9.b5 Ne5 10.f4 ef3 11.Nf3 Nf3 12.Bf3 c5 13.d3 (13.Nc3 Be6=) 13...Be6 14.Nd2 Rc8 (14...Qd7 15.Rb1=) 15.c4 b6 (15...Re8 16.cd5 Nd5 17.Nc4=) 16.Qe2 Qd7 17.a4 (17.Rad1 a4+=) 17...Rfd8 (17...Rfe8 18.Rad1=) 18.Rad1+= Qe8 (18...Qc7 19.cd5 Nd5 20.Nc4+=) 19.e4 (19.cd5 Bd5 20.Nc4 Bc4 21.dc4 Rd1 22.Rd1 Rd8+=) 19...de4 (19...d4 20.e5 Nd7 21.Bc1=) 20.Ne4+= Ne4 21.Be4 Bf8 (21...Qd7 22.Qh5 h6 23.Qe5+–) 22.Qf3 (better 22.Qh5 h6 23.Rde1+=) 22...g6? (better 22...Bd6+=) 23.Bb7 (23.Qf6 Rd4 24.Bd4 cd4+–) 23...Rc7 (23...Rb8 24.Qf6 Rd4 25.Bd4 cd4+–) 24.Be4?? (better 24.Qf6 Rd4 25.Bd4 cd4 26.Bc6+–) 24...Bg7 (24...Rcc8!?=) 25.Bg7+= Kg7 26.Qf6 (26.Rde1 Qd7+=) 26...Kg8 27.Rde1 Qe7 28.Qe7 (28.Qf3 Qd6+=) 28...Re7= 29.Bd5 Rde8 30.Be6 (30.Rf6 Kg7 31.Ref1 Rd8=) 30...Re6 31.Re6 Re6 32.Rf3 (32.Kf2 f5=+) 32...Rd6 (32...f5 33.Kf2=+) 33.Kf2 (33.g4 h6=) 33...f5=+ 34.Ke2 (34.Ke3 Kg7=+) 34...Kf7 (34...Kg7 35.Kd2=+) 35.g3 (35.g4 Kf6=) 35...Kf6 36.Re3 (36.h4 h6=+) 36...h6 (36...Re6 37.Re6 Ke6 38.Kf3–+) 37.h4? (better 37.Rf3=+) 37...Re6–+ 38.Re6 Ke6 39.Ke3 (39.Kd2–+) 39...Ke5 40.Kd2 Kd4 41.Ke2 Kc3 42.Ke3 g5 43.hg5 (43.Ke2–+) 43...hg5 44.g4 (44.Ke2 f4 45.gf4 gf4–+) 44...f4 (better 44...fg4 45.Ke4 g3 46.Kd5 Kd3 47.Kc6 Kc4 48.Kb6–+) 45.Kf3 (45.Ke4–+) 45...Kd3 46.Kf2 Kc4 47.Kf3 (47.Ke2 Kb4 48.Kd3 c4 49.Kd4 c3 50.Kd3 Kb3 51.Ke4 c2 52.Kf5 f3 53.Kf6 c1Q 54.Ke6 f2 55.Kf5 f1Q 56.Kg6 Qc3 57.Kg5 Qff6 58.Kh5 Qh3) 47...Kd4 (47...Kd3 48.Kf2 c4 49.Ke1 c3 50.Kf2 c2 51.Kg2 Ke3 52.Kh2 f3 53.Kh3 c1Q 54.Kg3 Qg1 55.Kh3 Qg2) 48.Kf2 (48.Ke2 c4 49.Ke1 Kd3 50.Kf1 c3 51.Ke1 c2 52.Kf1 c1Q 53.Kf2 Qc2 54.Kg1 f3 55.Kf1 Qe2 56.Kg1 Qg2) 48...c4 49.Ke2 c3 50.Kd1 (50.Ke1 Kd3 51.Kd1 c2 52.Kc1 f3 53.Kb2 f2 54.Kb3 f1Q 55.Ka3 c1Q 56.Kb3 Qf7) 50...Kd3 51.Kc1 (51.Ke1 c2 52.Kf1 c1Q 53.Kf2 Qc2 54.Kg1 f3 55.Kf1 Qe2 56.Kg1 Qg2) 51...f3 52.Kd1 (52.Kb1 f2 53.Ka2 f1Q 54.Ka3 Qc1 55.Kb3 Qb2) 52...f2 53.Kc1 f1R (53...f1Q) 0–1. Fournier,Frederic (2005) – kiler007 (2275), Echecs21, 2003.

4.Nf3 Qe7

5.e3 Ngf6 6.Nc3 =.

5.e3 g6 6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Nc3 d4 9.Nb5 Nb6? (better is 9...Kd8!? 10.Rc1 a5+/–) 10.Ne5! (10.ed4?! e4 11.Ne5 f6+/–) 10...Qe5?? (better is 10...f6 11.Nc4 Nc4 12.Bc4 de3 13.de3 Bf5+–) 11.Bd4 Qe7 12.Rc1 Nd5 13.Bh8 f6 (13...a6 14.Qf3 Be6+–) 14.Bc4 a6 15.Bd5 ab5 16.Bg8 0–1. Fournier,Frederic (2085) – sesgoalfil (2055), Active, 2002.

5.e3 g6 6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.d3 Bg7= 9.Be2 f6 10.Nbd2 b6 11.0–0 a6 12.Qb3 Bb7 13.Rac1 Qd6 14.Rc2 Rc8 15.Rfc1 Rc2 16.Rc2 (16.Qc2 Ne7+=) 16...Ne7= 17.h3 0–0 18.Ne4 Qb8 19.Nc3 Rc8 20.Rc1 Kh8 21.Na4 b5 22.Nc5 Nc5 23.Rc5 Rc5 24.bc5 Qc7 25.d4 e4 26.Nd2 Qc6 27.Bc3 f5 28.Bd1 h6 29.Bb4 Kh7 30.a4 h5 31.ab5 ab5 32.Qa3 Qa6 33.Qa6 Ba6 34.Bb3 Nc6 35.Bc3 b4 36.Bb2 Ne7 37.Nb1 (37.f3!?=) 37...Bh6+= 38.Nd2 f4 39.Bc1?? (better is 39.Nf1+=) 39...fe3–+ 40.fe3 Be3 41.Kh2 Bd4 42.c6 Nc6 (better is 42...Bb5–+) 43.Bd5 Ne5 44.Be4 Bd3 45.Bd3 Nd3 46.Nb3 Nc1 47.Nc1 0–1. Fournier,Frederic (1805) – Vle (1770), Active (3+0), 2012.

4.g3 c6

5.d3 a5 6.c3 (6.Nd2 Ngf6 (6...Bd6 7.Ngf3 Ngf6 8.Bg2 ab4 9.ab4–/+; 6...ab4 7.ab4 Ra1 8.Qa1 f6 9.c3+=; 6...Nh6 7.Bg2 ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1+=) 7.Bh3 Bd6 8.Ngf3 0–0 9.0–0–/+; 6.b5 Qb6 (6...Bd6 7.Bg2 Ngf6 8.c4 0–0 9.Nd2–/+; 6...Ngf6 7.Bg2 Bd6 8.c4 0–0 9.Nd2–/+; 6...cb5 7.d4 e4 8.Nc3 Nb6 9.Nb5–/+) 7.Bh3 d4 8.c3 Qb5 9.Qd2–/+) 6...ab4 (6...Ngf6 7.Bg2 Bd6 8.Nf3 0–0 9.0–0–/+; 6...Bd6 7.Nf3 Ngf6 8.Bg2 0–0 9.0–0–/+; 6...Be7 7.Bg2 Ngf6 8.Nf3 0–0 9.0–0–/+; 6...b5 7.Nf3 Ngf6 8.Bg2 Bd6 9.0–0+=) 7.ab4 (7.cb4 Bd6 8.Nf3 Nh6 9.Bh3–/+) 7...Ra1 8.Ba1 Ngf6 9.Nd2 (9.Bg2+=) 9...Qb6 10.Bh3 Bd6 11.Ngf3 0–0 12.0–0 c5 13.bc5 Nc5 14.Bc8 Rc8 15.c4 d4 16.Qc2 Ra8 17.Rb1 Qc6 18.Bb2 g6 19.Ra1 Ra1 20.Ba1 Kg7 21.Qb1 Qa6 22.Bb2 Draw agreed ˝–˝. Hullplayer50 – marekt, ChessWorld.net, 2016.

5.d3 c5 A) 6.Bh3 cb4 7.Bd7 Bd7 8.Be5 ba3 9.c3+=; B) 6.Qd2 Ngf6 (6...Qc7 7.Bg2 Ngf6 8.Nf3 Bd6 9.bc5+=; 6...cb4 7.ab4 Qb6 8.c3 Ngf6 9.Bg2+=; 6...Bd6 7.Bg2 Ngf6 8.Nc3 d4 9.Nd1+=) 7.Bg2 Qb6 8.c3 Be7 9.Nf3+=; C) 6.c3 Ngf6 (6...Qb6 7.Bg2 Ngf6 8.Qb3 Qd6 9.Nf3+=; 6...Bd6 7.e4 Ngf6 8.ed5 Nd5 9.Bg2+=; 6...Be7 7.Bg2 Ngf6 8.Qb3 e4 9.de4+=) 7.Bg2 Bd6 8.Qb3 e4 9.de4+=.

5.d3 Ngf6 A) 6.Nf3 a5 (6...e4 7.de4 de4 8.Nfd2 e3 9.Nc4+=; 6...Bd6 7.c4 a5 8.c5 Bc7 9.Bh3+=; 6...Qc7 7.c4 a5 8.cd5 cd5 9.b5+=) 7.Ne5 Ne5 8.Be5 ab4 9.ab4–/+; B) 6.Bh3 a5 7.Nd2 Bd6 8.Ngf3 0–0 9.0–0–/+; C) 6.Bg2 a5 7.b5 Bd6 8.c4 0–0 9.Nd2–/+.

3.Bb2 Be6

4.e3 c6 5.d3 (better is 5.Be5!? Nd7 6.Bf4+=) 5...Nd7 6.Nf3 Ngf6 (6...a5 7.Ne5 Ne5 8.Be5 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.Nd2+=) 7.Be2 (7.Ne5!? Ne5 8.Be5+=) 7...Bd6 8.Nbd2 a6 (8...a5 9.c4+=) 9.0–0 h6 10.c4 g5 11.cd5 cd5 (worse is 11...Nd5 12.d4+/–) 12.e4 de4 (12...g4 13.Ne1=) 13.de4 Qc7 (13...g4!? 14.Nh4 a5+=) 14.Rc1+/– Qb6 15.Qc2 (15.Bc4 Qd8+–) 15...0–0 (15...g4 16.Nh4+=) 16.h3 Rac8 (16...a5 17.b5+/–) 17.Qb1 (better is 17.Qc8!? Rc8 18.Rc8 Bf8 19.Nc4+/–) 17...Rc1= 18.Rc1 Ne4?? (better is 18...g4 19.hg4 Ng4=) 19.Ne4+– Bb4 (19...f5 20.Nd6 Qd6+–) 20.ab4 Qb4 21.Qa1 (better is 21.Ne5 Ne5 22.Nf6 Kg7+–) 21...Qb6?? (better is 21...Qe4 22.Re1 f6 23.Ba6 Qc6+–) 22.Ng3 (better is 22.Ne5 f5 23.Nd7 Bd7 24.Bc4 Kh7+–) 22...Bf5 (22...f6+–) 23.Nf5 Qf6 24.Ng3 b6 25.Ba3 Nc5 26.Bc5 bc5 27.Bc4 Rc8 28.Ba6 Ra8 29.Bc4 Ra1 30.Ra1 e4 31.Ne1 Qa1–+ 32.Kf1 Qf6 33.Be2? c4 34.Ne4 Qd4 35.Ng3 Qd6?? 36.f3?? Qg3–+ 37.Bc4 Qd6 38.Be2 f5 39.Kf2 Qb6 40.Kf1 Qb5 41.Bb5+– f4 42.Be2 h5 43.Kf2 Kg7 44.Nd3 Kg6 45.Ne1 h4?? 46.Kg1 Kh5 47.Kh2 g4 48.fg4 Kg5 49.Nf3 Kf6 50.Nh4 (50.Nh4 Kg5 51.Nf3 Kf6 52.g5 Kf7 53.h4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1885) – otravez (1700), Active Blind, 2008.

4.e3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Be6).

4.e3 Nd7 5.Nf3 Qf6 6.Nc3 +=.

4.e3 Nf6 5.c4 (5.Be5 Nbd7 6.Bf4 a5+=) 5...c6 (5...dc4!? 6.Be5 a5+=) 6.Nf3= Qe7 (6...e4 7.Nd4=) 7.Nc3 (7.Ne5!? a5 8.c5+/–) 7...d4 (7...Nbd7 8.cd5 Nd5 9.Qc2=) 8.Ne2 (8.ed4 ed4 9.Nd4 Bc4 10.Be2 Be2 11.Qe2 Nbd7=) 8...de3 (8...Bc4 9.d3 Be6 10.ed4=) 9.de3 (worse is 9.Be5 ef2 10.Kf2 Ng4 11.Kg1 Ne5 12.Ne5 f6–/+; worse is 9.fe3 e4 10.Ne5 Nbd7 11.Nd7 Bd7= (worse is 11...Kd7 12.Ng3+=)) 9...Nbd7 10.Ng3 (10.Ne5 Ne5 11.Be5 Bc4 12.Qd4=) 10...g6 (10...a5 11.c5 (worse is 11.Be5 Ne5 12.Ne5 ab4–/+) 11...Bg4 12.h3 Bf3 13.Qf3=) 11.Nd2 (better is 11.Ne5!? Ne5 12.Be5+/–) 11...Bg7 (11...h5 12.Qa4=) 12.Be2 (12.e4 h5+=) 12...0–0 (12...h5 13.Nde4 Ne4 14.Ne4=) 13.0–0 e4 (13...Rfd8!?=) 14.Qc2 (14.Nge4 Rfd8 15.Nf6 Nf6+/–) 14...Rae8 (14...Rfd8 15.Rfd1+/–) 15.Rae1 (15.Nge4 Bf5 16.Nf6 Nf6+/–) 15...h5 (15...Rd8+/–) 16.f3 (better is 16.Nge4!? Bf5 17.Nf6 Qf6 18.Bf6 Bc2 19.Bg7 Kg7 20.Rc1+/–) 16...ef3= 17.Bf3 (worse is 17.gf3 Bh3 18.Rf2 Qe3–/+; 17.Nf3?! c5=) 17...Ne5?? (better is 17...h4 18.Ne2 Bf5+=) 18.Bc6 (better is 18.Be5 h4 19.Bf6 Bf6 20.Nge4+–) 18...bc6?? (better is 18...Nc6 19.Nge4 Ne4 20.Bg7 Kg7 21.Qe4 Rd8–+) 19.Rf6?? (better is 19.Be5 Bf5 20.Rf5 gf5 21.Bd4+–) 19...Qf6–+ 20.Nge4 (20.Bd4 Qd8–+) 20...Qe7 (20...Qh4 21.g3 Qd8 22.Rf1–+) 21.Rf1 (21.Bd4 Qh4 22.Rf1 Bf5 23.Ba7 Be4 24.Ne4 Ng4–+) 21…f5 (21...f5 22.Be5 Be5–+ (22...fe4?! 23.Bg7 Rf1 24.Nf1 Kg7 25.Qe4–+); 21...Bf5 22.c5–+) 0–1. Kalbermatter,Hugo – Kovacevic,Slobodan, Zurich, 1987.

4.Be5 Nc6 5.Bb2 Nf6 +=.

4.Be5 Nd7 5.Bb2 a5 6.b5 Ngf6 7.Nf3 Bd6 8.e3 c5 9.d4 0–0 (9...c4 10.Be2+=) 10.Be2 (10.dc5 Nc5 11.Be2 Nce4+=) 10...Qc7 (10...c4 11.a4+=) 11.dc5+/– Nc5 12.Bf6 gf6 13.0–0 Rfd8 14.Nbd2 Ne4 15.Bd3 a4 16.Qc1 Rac8 (16...Nd2 17.Qd2 (17.Nd2?! Bh2 18.Kh1 Be5=) 17...Rac8 18.Rfd1+/–) 17.Ne4+– de4 18.Be4 f5 19.Bd3 Be7 (19...f4 20.Kh1+–) 20.Qb2 (20.Rd1!? Qc3+–) 20...Qc3+/– 21.Qc3 Rc3 22.Nd4 Rd4? (better is 22...Kg7+/–) 23.ed4+– (23...Ba3 24.Rfe1+–) 1–0. Wall,Bill – Dresen M, Internet, 2004.

3.Bb2 f5

4.e3 Nc6 5.Nf3 (better 5.b5!? Na5 6.Be5+–) 5...e4= 6.Nd4 Nd4 (6...Nf6 7.Nc6 bc6 8.Nc3=+) 7.Bd4= Nf6 8.c4 c6 (8...Be6 9.cd5 Qd5 10.Nc3=) 9.Nc3 Be6 10.cd5 Bd5 (10...Nd5!? 11.Qh5 g6=) 11.Nd5+– cd5 12.f3 Be7 (12...Kf7 13.Be2+–) 13.Bb5 Kf7 14.0–0 a6 15.Ba4 g6 (15...Kg6!?+–) 16.fe4+– de4 17.d3 ed3 18.Qd3 Ne4?? (18...Qd6 19.Rad1 Rhd8+–) 19.Qe4 Re8 20.Bb3 Kf8 21.Qe6 Bf6 (21...Qd5 22.Qd5 Bb4 23.Qf7) 22.Qf7 1–0. Pereira – Depucco, internet, 2020.

4.e3 Nf6 5.c4 (5.Be5 Nc6 6.Bb5 Be7+=) 5...c6 (5...d4 6.Nf3 de3 7.de3 (7.Be5? ef2 8.Kf2 Ng4 9.Ke1 Ne5–+) 7...Qd1 8.Kd1=) 6.Nc3 (6.Be5 a5 7.Nc3 Nbd7+=) 6...Nbd7 (6...Bd6 7.Nf3 0–0 8.Be2+=) 7.Nf3+= Bd6 8.d4 (better is 8.cd5 cd5 9.Be2+=) 8...b6?? (8...e4!? 9.Nd2 dc4 10.Nc4 Nb6=) 9.Be2?? (better is 9.cd5 ed4 10.Nd4 cd5 11.Ncb5+–) 9...ed4 (9...e4!? 10.Nh4 Nb8+=) 10.Qd4 c5 11.Qd2 (11.Qh4 Bb7+/–) 11...0–0 12.0–0 (12.Nd5 Ne4 13.Qc2 Bb7+/–) 12...h6 0–1. Feofanov,Alexander – Ledovskih,Viktor, Omsk CC Championship SF, 2010.

4.Be5+= Nc6 A) 5.Bc3 Nf6 (5...d4 6.Bb2 Be6 7.Nf3 a6 8.e3+/–) 6.Nf3 Bd6 7.e3 0–0 8.Be2+/–; B) 5.Bb2+= Nf6 6.Nf3 (6.e3 Bd6 7.Nf3 0–0 8.Be2+/–) 6...Bd6 7.e3 0–0 8.Be2+/–.

4.Be5+= Nd7

5.Bd4 a5 6.b5 (6.Nc3 Ngf6 7.b5 Bd6 8.e3+=; 6.ba5 Ngf6 7.e3 Bd6 8.c4+=; 6.c3 Ngf6 7.Nf3 Bd6 8.e3+=; 6.Nf3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1+=) 6...c5 7.bc6 bc6 8.e3 +/–.

5.Bd4 Ngf6 6.e3 (6.Nf3 a5 7.b5 Bd6 8.e3+=; 6.Nc3 a5 7.b5 Bd6 8.e3+=) 6...Bd6 7.c4 dc4 8.Bc4 +/–.

4.Be5+= Nf6

5.Nc3 Nc6 6.Bf6 gf6 (6...Qf6 7.Nd5 Qd6 8.Nc3+/–) 7.e3+– f4? (better is 7...Be6+– 8.Qh5+–) 8.Qh5 Ke7 (8...Kd7 9.Nd5 Ne5 10.ef4+–) 9.Nd5 Ke6 (9...Kd6 10.Nf4 a5 11.b5+–) 10.Bc4 (better is 10.Nf4 Ke7+–) 10...Ne5 (10...Kd6 11.Nf4 Ne5 12.Be2+–) 11.Bb3 (better is 11.Nc7 Ke7 12.Na8 fe3 13.de3+–) 11...c6 (11...Kd6 12.Nf4 Bg4+–) 12.Nf6! Ke7 (12...Kf6 13.Qh4) 13.Qe5 Be6 14.Qe6# 1–0. pier_e – donnadrew, internet, 2009.

5.Nc3 Ng4 6.Bg3+/– Bd6 7.e3 0–0 8.Nf3 +/–.

5.d4 A) 5...Ng4 6.Bg3 (6.Bf4 a5 7.b5 Bd6 8.Bd6+/–; 6.Nf3 Ne5 7.Ne5 Bd6 8.e3+=) 6...Be7 7.e3 a5 8.b5+/–; B) 5...a5 6.b5 (6.ba5 Ra5 7.Nf3 Nc6 8.Bf6+=) 6...Nbd7 7.Bf4 Nh5 8.Nh3+/–; C) 5...Nbd7 6.Bf4 Nh5 7.Bd2 Nhf6 8.e3+/–.

5.e3 A) 5...a5 6.b5 (6.Nc3 Be7 7.b5 Nbd7 8.Bd4+/–; 6.ba5 Bd6 7.Nf3 Be5 8.Ne5+=) 6...Nbd7 7.Bf4 Be7 8.Be2+/–; B) 5...Bd6 6.Nf3 (6.Bd6 Qd6 7.Qf3 0–0 8.d4+/–; 6.d4 Be5 7.de5 Ne4 8.Nh3+=) 6...0–0 7.d4 a5 8.b5 +/–.

5.Nf3 a5 6.b5 (6.Nc3 Be7 7.e3 ab4 8.ab4+/–) 6...Nbd7 7.Bb2 Bd6 8.e3 +/–.

5.Nf3 Nc6 6.Bb2 Be7 7.g3 0–0 8.Bg2 d4 (8...a5!?+=) 9.0–0 a6 10.c4 Ne4 (10...d3 11.c5+/–) 11.d3 Ng5 12.Ng5 Bg5 13.f4 Bf6 14.Nd2 Re8 15.Rf2 Re3 16.Nf3 Ne7 17.Qd2 Rb8 18.Re1 b6 19.Ne5 c5 20.Rf3 Be5 21.fe5 Re5 22.e4 fe4 23.Re4 Re4 24.de4 Be6 25.Qg5 Bc4 (better is 25...Ng6 26.Qh5 Qd6–/+) 26.e5? (better is 26.bc5 bc5 27.Qc5+=) 26...Ng6–+ Black prepares the advance d3 27.Qh5 (27.Qf5 Qe8–+) 27...d3 (27...d3 28.Re3 Qe7–/+) 0–1. kinderchocolate (2235) – undan (2300), net–chess.com, 2013. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 f5 4.Be5+= Nf6)

5.Nf3 Nc6 6.e3 Ne5 7.Ne5 c6 8.d4 +=.

5.Nf3 Nc6 6.Bf4 Bd6 7.Bd6 Qd6 8.e3 +=.

5.Nf3 Nc6 6.Bg3 Ne4 7.e3 Ng3 8.hg3 +/–.

5.Nf3 Bd6 6.e3 (6.Bd6 Qd6 7.e3 0–0 8.Be2+/–; 6.d4 Be5 7.Ne5 Nbd7 8.c4+/–) 6...0–0 7.d4 a5 8.b5 +/–.

5.Nf3 Be7 6.e3 (6.d4 a5 7.b5 Nbd7 8.c4+/–) 6...a5 7.b5 Nbd7 8.Bb2 +/–.

3.Bb2 Nf6

4.e3 a5 5.Be5 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bb4 8.Nf3 0–0 9.Be2 Nc6 10.0–0 Qe7 (10...Re8 11.Nc3=) 11.Nc3 Bf5 (11...Re8 12.Nb5 Ne4 13.c3=) 12.Nb5 Ra8 (12...Rc8!?=) 13.Bf6+= Qf6 (13...gf6 14.c3 Bc5 15.d4+=) 14.Nc7 Ra5 15.c3 Be7 16.Qb3 Qd6 17.Nb5 (17.Qb7? Ra7 18.Qb5 Rc7–+) 17...Qg6 (17...Qd7 18.Nbd4 Bg6 19.Bb5 Nd4 20.Nd4+/– (20.Bd7? Nb3 21.d4 Be4–+)) 18.Rc1 (18.Qd5 Be6 19.Qd3 Bf5+/–) 18...Bh3 (18...Be4 19.Nbd4 Nd4 20.cd4+/–) 19.Bf1 (19.Ne1 Be6+=) 19...Bg4 (19...Bf5 20.Nbd4 Nd4 21.Nd4+/–) 20.Qd5+/– Be6 21.Qd3 Bf5 22.Qe2 Be6 23.d4 Ra2 24.Qd3 Qh5 25.c4 Bg4 26.Qb1 Ra6 27.Qe4 Bf5 28.Qf4 Qg4 29.Qg4 Bg4 30.c5 Ra5 31.h3 Bd7 32.Nc3 Bf5 33.e4 Bg6 34.Re1 Bf6 35.e5 Be7 36.Nb5 Bh5 37.d5 Bf3 38.gf3 Na7 39.d6 Bd8 40.Na7 Ra7 41.f4 Ra5 42.Rb1 Rc5 43.Rb7 Rc8 44.f5 Ra8 45.Bc4 h5 46.Bf7 Kh7 47.e6 Bf6 48.e7 Kh6 49.Ra7! Rb8 50.Bd5 Kg5 51.Ra8 Be7 52.de7 Kf6 53.Rb8 Ke7 54.Rb6 (54...Ke8 55.Rg6+–) 1–0. pierre – toonleew, ChessHere.com, 2006.

4.e3 Nc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 Nc6 4.a3 e5).

4.e3 Bd6 5.Nf3 e4 6.Nd4 =+.

4.e3 Bf5 5.Be5 Bd6 (5...Nbd7 6.Bf4+=) 6.Bd6 Qd6 7.Nc3 Nc6 (7...a5 8.Nb5 Qd7 9.Nd4+=) 8.Bb5 0–0 9.Nge2 (9.Bc6 Qc6 10.Nf3 Rfe8+=) 9...Rfe8 (9...d4 10.Na4=) 10.0–0 (10.Bc6 Qc6 11.Nd4 Qd7+/–) 10...a6 (10...a5 11.Bc6 bc6 12.Nd4+=) 11.Ba4 (11.Bc6 Qc6 12.Nd4 Qd7+/–) 11...Ng4 (11...b5 12.Bb3+=) 12.Ng3+/– b5 13.Bb3 h5?? (better is 13...d4!? 14.h3 Nh6 15.Nf5 Nf5+/–) 14.f4 h4?? 15.Nf5 Qg6 16.Nh4 Qh5 17.g3 Nce5 18.fe5 g5 19.Bd5 gh4 20.Bf7 Qf7 21.Rf7 Kf7 22.Qg4 hg3 23.Rf1 Ke7 24.Nd5 Kd8 25.Qg5 Kc8+– 26.hg3 Kb7 27.Rf7 Rac8 28.Qf6 Rg8 29.Qb6 Ka8 30.Nc7 (30...Rc7 31.Qc7 Rg3 32.Kf2 Rg2 33.Kg2 a5 34.Qd8) 1–0. mgriffin – gbsr (1850), net–chess.com, 2001.

4.e3 Bg4 5.Be2 (5.f3!? Be6 6.Be5+=) 5...Be2= 6.Qe2 (6.Ne2 Bd6=) 6...Bd6 (6...Nbd7 7.Nf3 Bd6 8.0–0=+) 7.Nf3 (7.Qb5 Nbd7 8.Nc3 c5=) 7...e4 (7...Nbd7 8.0–0=+) 8.Nd4 (8.Qb5 Nbd7 9.Nd4 Qc8=) 8...a6 (8...0–0 9.0–0=) 9.c4 (9.Nf5 0–0=) 9...c5 (9...dc4!? 10.Qc4 Nbd7=+) 10.bc5 (10.Nf5 Rg8+=) 10...Bc5= 11.0–0 (11.cd5 Qd5 (< 11...Nd5 12.Nf5+/–) 12.f3 Qg5=) 11...Nc6 (11...dc4 12.Qc4 Nbd7 13.d3=) 12.Nc6 (12.Nf5 0–0=) 12...bc6= 13.d3 ed3 (13...0–0 14.cd5 cd5 15.Nd2=) 14.Qd3 0–0 (14...Bd6 15.h3=) 15.cd5 cd5 (15...Qd5!? 16.Qd5 Nd5=) 16.Bf6+/– Qf6 17.Nc3 (< 17.Qd5 Qa1 18.Qc5 Qb2–/+) 17...d4 (17...Qe5 18.Rfd1+/–) 18.Ne4 Qb6 (18...Qe5 19.Nc5 Qc5 20.ed4+/–) 19.Nc5 (19.Rab1 Qa7 20.Nc5 Qc5+/–) 19...Qc5 20.ed4 Qb5 21.Qb5 ab5 22.Rfb1 Rfd8 23.Rb5+– Rd4 24.a4 f6 25.a5 Rd6 26.Kf1 Rda6 27.Ke2 Kf7 28.Kd3 Ke6 29.Kc4 Kd6 30.Kb4 Rc8 31.Rb6 Rb6 32.ab6 Rc2 33.Kb5 Rf2 34.Ka6 Rg2 35.b7 Rb2 36.Ka7 Ke5 37.b8Q Rb8 38.Kb8 g5 39.Ra7 h5 40.Re7 Kf4 41.Kc7 Kg4 (42.Kd6 Kh3+–). amador – flaviolucas (2135), net–chess.com, 2007.

4.Be5 a5 =.

4.Be5 a6 5.b5 (5.Nc3 d4 6.Bf6 Qf6+=) 5...Be6 (5...Nfd7 6.Bd4 ab5 7.e3=) 6.Nf3 (6.e3 Bd6 7.Bd6 Qd6+=) 6...Nbd7 (6...ab5 7.e3=) 7.Bd4 (7.e3=) 7...c5 (better is 7...ab5!? 8.e3 c5=) 8.bc6+= bc6 9.e3 Bd6 10.d3 (10.Be2 c5 11.Bc3 0–0+=) 10...0–0 11.Be2 Qc7 (11...c5 12.Bc3=) 12.Nbd2 (12.0–0 c5 13.Bc3 Rfb8=) 12...c5= 13.Bb2 Rab8 14.Rb1 c4 (14...Ng4!?+=) 15.dc4+/– dc4 16.c3 (16.Bc4 Bc4 17.Nc4 Qc4 18.Qd6 Qc2 19.0–0 Rb2 20.Rb2 Qb2 21.Qa6–+) 16...Bf5=+ 17.e4 Ne4 18.Nc4 Bc5 (better is 18...Nc3 19.Qd6 Qd6 20.Nd6 Nb1 21.Bg7 Kg7 22.Nf5 Kf6–/+) 19.0–0? (19.Nd4 Nc3!? 20.Bc3 Rb1 (20...Bb1?! 21.0–0–+) 21.Nf5 Bf2 22.Kf2 Qf4 23.Bf3 Rd1 24.Ne7 Kh8 25.Rd1 Qc4–+) 19...Ndf6?? (better is 19...Nc3 20.Bc3 Rb1–+) 20.Bd3= Ng4 21.Qe2 (21.Ne3 Ne3 22.fe3 Be3 23.Kh1–/+) 21...Nef2?? (21...Ngf2 22.Nd4 Nc3 (22...Nd3?! 23.Qd3 Nd6 24.Rf5 Nf5 25.Qf5 Bd4 26.cd4 Qc4 27.Qf2–+) 23.Bc3 Bd3 (23...Nd3?! 24.Rb8 Rb8 25.Ne3–/+) 24.Qf2 Bb1–+ (24...Bc4?! 25.Rb8 Rb8 26.Ra1–+)) 22.Rf2?? (22.Bf5 Nh3 23.Kh1 Nhf2 24.Rf2 Nf2 25.Kg1 Ng4 26.Kh1 Nf2 27.Kg1 Ng4 28.Kh1 Nf2=) 22...Bd3–+ 23.Qd3 Bf2 24.Kf1 Qc4! 25.Qc4 Ne3 26.Kf2 Nc4 (27.Nd2 Nd2–+) 0–1. Frenzel,Lothar – Rohde,Friedhelm, corr 3GMM–28, 1995.

4.Be5 b5 5.Nc3 Nc6 (better is 5...c6!?+=) 6.Bf6+/– gf6 7.e4 de4 8.Bb5 Bb7 9.Qg4 h5 (9...Qe7 10.Nge2 (10.Ne4?! Qe5 11.d4 Qb5=) 10...f5 11.Qf5+–) 10.Qf5 Be7 11.Qe4 Rf8?? (better is 11...Qd7+–) 12.Bc6 Bc6 13.Qc6 Qd7 14.Qa8 Bd8 15.0–0–0 (better is 15.Ne4 Ke7 16.Nc5+–) 15...f5 16.Re1 Qe7 (16...Qe6 17.Qc6 Ke7 18.Nd5) 17.Qc6 1–0. nitousche – lucky bucky, ChessWorld.net, 2004.

4.Be5 c5 5.Bf6 (5.e3 Nc6 6.Bf6 Qf6+=) 5...Qf6 6.Nc3 Bf5 (better is 6...Be6!?+=) 7.Nd5+/– Qe5 (7...Qd8!? 8.c4 cb4+/–) 8.c4+– Bd6?? (better is 8...Qd6+–) 9.Nf3 Qf4 (9...Bc2 10.Qc1 Qe4 11.bc5 Qc4 12.cd6 Qd5 13.Qc2 0–0+–) 10.Nf4 (10.Nf4 Bf4 11.bc5+–) 1–0. Wall,Bill – Granjijuna, chess.com, 2008.

4.Be5 Nbd7 5.Bd4 Bd6 +=.

4.Be5 Be6 5.e3 Nbd7 6.Bb2 Bd6 7.Nf3 0–0 8.d3 c6 9.c4 c5 10.b5 Nb6 11.Nbd2 Qe7 12.Be2 Rad8 13.Qc2 Nfd7 14.a4 Nb8 15.0–0 f6 16.Rfe1 Qf7 17.Rad1 N8d7 (17...Qg6!?+/–) 18.a5+– Nc8 19.d4 dc4 20.Nc4 Qh5 (better is 20...cd4 21.Nd4 Bb4 22.Ne6 Qe6+–) 21.Nd6 Nd6 22.Ne5 Qe8 (22...Qg5 23.dc5 Bh3 24.Ng4 Bg4 25.cd6 Be2 26.Qe2+– (26.Re2?! Qb5 27.Bd4 Kh8+–)) 23.Nd7 Bd7 24.dc5 (worse is 24.Qc5 Bb5 25.Bf3 b6 26.Bd5 Nf7 27.ab6 ab6 28.Bf7 Rf7 29.Qb6 Bc6+–) 24...Nb5 (24...Bf5 25.Qb3 Nf7+–) 25.Bb5 Bb5 26.Rd8 (26.Rd8 Qd8 27.Qb3 Rf7 28.Qb5+–) 1–0. Ackaert,T (2060) – Dhooge,Frank, ch–Flanders, 2011.

4.Be5 Be7 5.Nf3 0–0 (5...Nbd7 6.Bd4+=) 6.e3 Bg4 (6...Nc6 7.Bf6 Bf6 8.d4+=) 7.Be2 Nc6 (7...a5 8.h3 Bf3 9.Bf3=) 8.Bb2 (8.Bc3 Bd6+=) 8...Re8 (8...a5 9.b5 Na7 10.Nc3+/–) 9.0–0+/– Bd6 10.c4 (10.Nc3 a5 11.b5 Ne7+/–) 10...a6 (10...dc4 11.Bc4 a5 12.b5+=) 11.c5+/– Bf8 (11...Be7 12.Nc3+/–) 12.h3 (12.Nc3 Be7+/–) 12...Bh5 (12...Bf5 13.d3+/–) 13.d3 (13.Qc2 a5 14.b5 Na7+/–) 13...b6 (13...a5 14.Qd2+/–) 14.cb6 cb6 15.Nd4 (15.Nbd2 Bd6+/–) 15...Be2 16.Qe2 Nd4 17.Bd4 (17.ed4?? Re2 18.Bc1 Rc8–+) 17...Rc8 (17...a5 18.ba5 Bc5 19.Qb2 Bd4 20.Qd4 (20.ed4?! ba5 21.Nc3 Rb8=) 20...ba5 21.Rc1+/–) 18.Nc3 a5 19.Na4 Nd7 20.ba5 ba5 21.Rfb1 g6 22.Nb6 Rb8 23.Nd5 Rb1 24.Rb1 Bg7 25.Bg7 Kg7 26.d4 Qg5 27.Rb5 Rb8 28.a4 Rc8 29.Qb2 Qf5 30.Ne7 Qc2 31.Nc8 Qa4 32.Nb6 Nb6 33.Rb6 Qd1 34.Kh2 a4 35.d5 Kh6 36.d6 1–0. kiloracer (2100) – vaingrecsky (2120), net–chess.com, 2005.

4.Be5 Ng4 5.Bb2 Bf5 6.Nf3 Nc6 7.h3 Nh6 8.e3 b5? (better is 8...Qd6+/–) 9.Bb5+– Qd7?? (9...Bd7+–) 10.Ne5 (better is 10.Nd4 Rc8 11.c4+–) 10...Rb8 (10...Ne5 11.Bd7 Nd7+–) 11.Bc6 (11.Nc6?! Rb5 12.a4 Rb6+–) 11...Qc6 12.Nc6 Rc8 13.Qf3 Bc2 14.Qd5 g5 15.Bh8 Rd8 16.Qd8 1–0. colinwebb – lucky bucky, ChessWorld.net, 2004.

4.Nf3 Nc6 5.Ne5+= Ne5 6.Be5 Qe7 7.Bb2 Bg4 8.h3 Bh5 9.g4 Bg6 10.Bg2 Ne4 11.d3 Nf2? (better is 11...Nf6+/–) 12.Kf2+– Qh4 13.Kg1 Bd6 (13...0–0–0 14.Qf1 a6 15.Nd2+–) 14.Qf1 (14.Bg7 Rg8 15.Bd4 c6+–) 14...0–0 15.Qf2 Bg3 (15...Qf2 16.Kf2 c6 17.c4 dc4 18.dc4+–) 16.Qf3 (better is 16.Qd4 f6 17.Qd5 Kh8 18.Qb7 Bf2 19.Kf1 Bb6+–) 16...Rae8 17.Nd2 (17.Qd5 Re2 18.Qf3 Bf2 19.Kh2 Re3 20.Qe3 Be3–+) 17...c5 (17...c6 18.Bd4+–) 18.bc5 Re7 19.Nf1 Rfe8 20.Qg3 Qg5 21.Bc1 Re2 22.Bg5 h6 23.Bf4 h5 24.gh5 Bh5 25.Bf3 Bf3 26.Qf3 Rc2 27.Rh2 Rc3 28.Re2 Rc8 29.Bd6 b6 30.cb6 ab6 31.Rae1 Kh7 32.Qh5 Kg8 33.Re8 Re8 34.Re8 1–0. Fournier,Frederic (1860) – jllop4 (1895), Active (2/0), 2005.

4.Nf3 e4 5.Nd4 =+.

4.Nf3 Be7 5.e3 (better is 5.Ne5!? 0–0 6.e3+=) 5...e4=+ 6.Nd4 0–0 7.Be2 Bd6 (7...b6 8.b5=+) 8.0–0 (8.Nb5 a5=) 8...Bd7 (8...c6 9.Nc3=+) 9.Nc3 (9.f3 a5=) 9...Re8 (9...c6 10.h3=) 10.Ncb5 (10.f3 a5=) 10...Be5=+ 11.Nc3 (11.Bc3 a6 12.f4 Bb5 13.fe5 Be2 14.Qe2 Re5=) 11...Nc6 12.Nc6 (12.Nb3 d4 13.Na4 d3 14.cd3 ed3=) 12...Bc6 13.Rb1 (13.b5 Bd7=+) 13...Bd7 (13...Qd6 14.h3=+) 14.d3 (14.f4 ef3 15.Bf3 c6=) 14...a5 (14...c6 15.de4 de4 16.Na4=) 15.de4= de4 16.f3 (16.Nd5 Bb2 17.Rb2 ab4 18.ab4 Bg4=+) 16...ab4 (16...ef3 17.Bf3 c6 18.Qd3=+) 17.ab4 ef3 18.Bf3 Qb8 (better is 18...c6!?–/+) 19.Nd5= Bb2 20.Rb2 Ne4 21.Be4+= Re4 22.Nf6 gf6 23.Qd7 Qd8 24.Qd8 Rd8= 25.c3 Re3=+ 26.Rbf2 Rc3–/+ 27.Rf6 Rd4 28.Rf7= Rb4 29.Rd7 Rc2 30.h3 Rbb2–/+ 31.Rff7 Rg2 32.Kh1 Rh2–+ 33.Kg1 Rh3 34.Rg7 Kf8 35.Rgf7= Kg8 36.Rg7 Kh8 37.Rge7 Rg3 38.Kf1 Rf3 39.Ke1 Rb1 40.Ke2=+ Rg3 41.Re8 Rg8–/+ 42.Ree7 Rg2 43.Kf3=+ Rbb2 44.Re8? Rg8–/+ 45.Ree7 Rf8 46.Ke4?? Re2–+ 47.Kd3 Re7 48.Re7 Rc8 49.Kc4 h5 50.Kd3 h4 51.Ke2 h3 52.Kf1 Kg8 53.Kg1 b5 54.Kh2 Kf8 55.Rh7 Ke8 56.Rh8 Kd7 57.Rh7 Kc6 58.Rh4 Kc5 59.Rh3 c6 60.Rc3 Kb4 61.Rc1 c5 62.Rb1 Kc4 63.Rc1 Kd4 64.Rb1 Rb8 65.Rd1 Kc4 66.Rc1 Kb4 67.Rb1 Kc3 68.Rc1 Kb3 69.Ra1 b4 70.Rb1 Kc3 71.Rc1 0–1. Nautiluschess – rusalka, internet, 2001.

4.e3 a6

5.Be5 a5 A) 6.Nc3 Be7 7.b5 Nbd7 8.Bd4 0–0 9.Qf3+=; B) 6.b5 Be7 7.Nf3 Nbd7 8.Bb2 0–0 9.Be2+=.

5.Be5 Nc6 6.Bb2 d4 7.Nf3 de3 8.fe3 Bg4 9.Bd3 Be7 10.Nc3 Ne5 11.Be2 0–0?? 12.Ne5+– Be2 13.Qe2 Nd5 14.0–0 Bf6 15.Nd5 Qd5 16.Rf6! gf6 17.Qg4 Kh8 18.Nd7 Rg8 19.Bf6 Rg7 20.Qg7# 1–0. pierre – goldin123, internet, 2008.

5.Be5 Nbd7 A) 6.Bd4 Bd6 7.Nf3 b6 8.Be2 0–0 9.0–0+=; B) 6.Bg3 Be7 7.Nc3 0–0 8.Nf3 c5 9.bc5+=; C) 6.Bf6 Nf6 7.Nf3 Bd6 8.Bd3 Qe7 9.0–0+=; D) 6.Bf4 Ne4 7.f3 g5 8.fe4 gf4 9.ed5+=.

5.Be5 Be6 A) 6.Be2 Nbd7 7.Bd4 b6 8.Nf3 Bd6 9.0–0+=; B) 6.Bf4 Bd6 7.Bd6 Qd6 8.d4 a5 9.b5+=; C) 6.Bd3 a5 7.ba5 Nbd7 8.Bc3 Bd6 9.Nf3+=; D) 6.Nf3 Nbd7 7.Bf4 Be7 8.Nd4 0–0 9.Nc3+=; E) 6.Nc3 Nbd7 7.Bf4 Be7 8.Nge2 Nh5 9.Nd4+=; F) 6.Ne2 Nc6 7.Bg3 Bd6 8.Bd6 Qd6 9.d4+=; G) 6.d4 a5 7.b5 Nbd7 8.Bf4 Ne4 9.Bd3+=.

5.Be5 Qe7 6.Nf3 Bg4 7.d4 Nbd7 8.Bc7 Rc8 9.Bf4 Bf5 10.Bd3 Ne4 11.0–0 Ndf6 12.Ne5 h6 13.f3 Nd6 14.Bf5 Nf5 15.c4 g5 16.Qa4 Nd7 (16...Kd8 17.e4 Nd4 18.Qd1 Ne2 19.Qe2 gf4 20.Qb2+/– (20.ed5?! Nd7=)) 17.Nc3 gf4 (17...dc4 18.Nd5 Qe6 19.Nd7 gf4 20.N7f6 Kd8 21.Qa5 b6 22.Nb6 Bd6 23.Nbd5 Rc7+–) 18.Nd5 Qe6 19.Nd7 Qd7 (19...Bg7 20.N7b6 Kf8 21.Nc8 Qc8+–) 20.Nf6 (20...Ke7 21.Qd7 Kf6 22.Qc8 fe3 23.Qb7 Nd4 24.Qb6 Ne6 25.Qa6+–) 1–0. Trkn – guest590, ICC, 2004.

5.Be5 Bf5 A) 6.d4 Nc6 7.Bd3 Ne4 8.Bf4 g5 9.Bg3+=; B) 6.Ne2 Nc6 7.Bf4 Bd6 8.Bd6 Qd6 9.Ng3+=; C) 6.Nc3 Nbd7 7.Bf4 c5 8.bc5 Bc5 9.Nf3+=; D) 6.Be2 a5 7.b5 Nbd7 8.Bc3 Bd6 9.Nf3+=; E) 6.Bf6 Qf6 7.Nc3 c6 8.Nf3 Bd6 9.Be2+=; F) 6.c4 Nbd7 7.d4 a5 8.Bf6 Nf6 9.b5+=; G) 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0+=.

4.e3 c5

5.bc5 Bc5 6.Be5 Nc6 7.Bb5 0–0 8.Nf3 Ne5–/+ 9.Ne5 Qe7 10.d4 Bb4 11.c3 Bd6=+ 12.f4 Bf5 13.Bd3 Ne4 14.0–0 f6 15.Qb3 Qe6 16.Nd7?? Rfe8 17.Qb7 Qd7 18.Qd5–/+ Kh8 19.Rd1? Bg4?? 20.Bb5 Qe6 21.Qe6 Re6 22.Bd7 Bd1 23.Be6 Re8 24.Bf7 Rb8 25.Ba2? Rb2–+ 26.c4 Re2 27.g3 Re1 28.Kg2 Re3 29.c5 Bf3 30.Kf1 Rd3 31.Nc3 Rc3 32.cd6 Nd6 33.Rb1 h6 34.Rb3 Rb3 35.Bb3 Nb5 36.d5 Na3 37.Kf2? Bg4–+ 38.Ke3 Nb5 39.Bc2 a5 40.Ba4 Nd6 41.Kd4 Bf5 42.Kc5 Ne4 43.Kd4 g5 44.g4 Bh7 45.Bc2?? gf4 46.Be4 Be4 47.Ke4 Kg7 48.d6 Kf7 49.g5 fg5 50.h4 Ke6 51.hg5 hg5 52.d7 0–1. Doctor? 3.0 – Crafty 19.01, 2004.

5.bc5 Bc5 6.Be5 Nc6 7.d4 Ne5 8.de5 Ne4 =.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.d4 Bb6 8.Nbd2 0–0 9.Bd3?? Bc7?? 10.0–0?? b6?? 11.Rc1?? Bb7?? 12.c4 Rc8? 13.Qe2?? Na5?? 14.Ne5 Ne4 15.Nef3 Qd6+= 16.g3 Nc4 17.Nc4 dc4 18.Bc4 Qe7 19.Ba6 Bd6 20.Bb7 Qb7 21.Rc8 Rc8 22.Rc1 Rc1= 23.Bc1 Qc6 24.Bb2 f5 25.Ne1 b5 26.f3 Nf6 27.Qc2 Qb7? 28.Kf2 Kf7 29.Qd3 g5? 30.h3?? h5? 31.g4?? hg4 32.hg4 fg4 33.e4 g3 34.Kf1 Qb6 35.e5 Be5=+ 36.de5?? (better is 36.Qb3 Kf8 37.Nd3–/+) 0–1. Lebel,Patrick (2180) – Radulski,Julian (2485), Bled ol (Men), 2002.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 e4 7.Ne5 =+.

5.bc5 e4 6.Bd4 =.

5.Be5 Nc6 6.Bb5 cb4 7.ab4 Bb4 =.

4.Be5 Nc6

5.Bb2 a6 6.e3 Bd6 7.Nf3 0–0 8.c4 dc4 9.Bc4 Bg4 10.Be2 Qd7 (10...Re8 11.0–0+=) 11.0–0 (11.Bf6 gf6 12.d4 Rfe8+–) 11...Rfe8 (11...Nd5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3+/–) 12.d4 (12.Bf6!? gf6 13.d4+–) 12...Ne4 13.Nc3 h6 (13...Bf5 14.Ne4 Be4 15.Ng5+/–) 14.Ne4 Re4 15.Bd3 Re7 16.Re1 Rae8 17.Be2 Qf5 18.Bd3 Qh5 (18...Qd7 19.Rc1 a5 20.ba5 Na5+/–) 19.h3+/– Bh3 (19...Bf3!? 20.Qf3 Qf3 21.gf3 Nd8+/–) 20.gh3+– Qh3 21.Bf1 Qg4 22.Bg2 Re6 23.Nh2 Bh2 24.Kh2 Qh4 25.Kg1 Rg6 26.Qf3 Re4 27.Kf1 Reg4 28.Bh1?? Rf6–/+ 29.Qf6 gf6 30.Ke2 Qg5 31.Bf3 f5 32.Bg4 fg4–/+ 33.Rg1 h5 34.Raf1 f5 35.Rh1 h4 36.Rfg1 Ne7 37.Bc1 Nd5 38.e4 Nc3?? 39.Kd3+/– fe4 40.Kc3 Qh5 41.Be3 c6 42.Rh2 Kf7 43.Rhg2+/– h3 44.Rg4 h2 45.Rg7?? Kf6–+ 46.R7g5 hg1Q 47.Rg1 Qd5 48.Rg5 Qa2 49.Ra5 Qa1 50.Kc2 Qa2 51.Kd1?? Qb3 52.Ke2 Qd3 53.Ke1 1–0. Fournier,Frederic – elpere (1620), Active, 2008.

5.Bb2 a6 6.e3 Be7 7.c4 dc4 8.Bc4 0–0 9.Nf3 Bg4 10.h3 Bh5 11.Nc3 Ne5 12.Be2 Bf3 13.gf3 Nd3 14.Bd3 Qd3 15.Rc1 Nd7 16.Qe2 Qf5 17.Ne4 c6 18.h4 Rfe8 19.Rg1 g6 20.Ng3 Qe6 21.h5 Ne5? (better is 21...a5!? 22.hg6 fg6+=) 22.f4+– Nc4?? (better is 22...Nd7 23.hg6 fg6+–) 23.Qc4 Qc4 24.Rc4 a5 25.hg6 fg6 26.Nf5 ab4 (26...Bf8 27.Nd4+–) 27.ab4 (better is 27.Nh6!? Kf8 28.f5 Red8 29.fg6 hg6 30.Rg6 Ke8+–) 27...Kf7 28.Ne7 Re7 29.Ke2 Ra2 30.Bc3 Rd7 31.Re4 b6 32.Kf3 c5 33.bc5 bc5 34.Rh1 Kf8 35.Re6 c4 36.Rb1 Ra8 37.Rc6 Rd5 38.Rb7 h5 39.Rg6 1–0. combijack (1780) – cougarbait (1640), gameknot.com, 2011.

5.Bb2 Bd6 6.e3 Bf5 7.Nf3 h6 8.d4 Ne4 9.Nbd2 Nf2?? (Better is 9...a5 10.b5 Ne7+/–) 10.Kf2+– Bg4 11.Be2 Qf6 12.Rf1 Bh2 13.g3 Qd6 14.Nh2 Qf6 15.Kg2 Qg6 16.Bg4 h5 17.Bh3 Rd8 18.Qf3 f6 19.Qf5 Qh6 20.Rae1 Ne7 21.Qf4 g5 22.Qf6 Qh7 23.Bf5 Qg8 24.e4 Rd6 25.Qe5 Kd8 26.ed5 Nf5 27.Qf5 Qd5 28.Qd5 Rd5 29.Re5 Rd7 30.Rg5 h4 31.gh4 Rh4 32.Rg8 (32...Ke7 33.Rg7 Ke8 34.Re1 Kf8 35.Rd7+–) 1–0. Loulou – tako, HCL–E902 playchess.de, 2003.

5.Bb2 Bd6 6.Nf3 0–0 7.e3 Bg4 8.d4 a5 9.Be2 ab4=+ 10.0–0 Qe7 11.a4 Ne4 12.h3 Bf5 13.c4 Bg3 14.cd5 Nf2 15.Qd2? Na5–+ 16.Ra2?? Nb3 17.Qe1 Nh3! 18.Kh1 Be1 19.Re1 Nf2 20.Kg1 Bb1 21.Kf2 Ba2 22.Rh1 Qe4 23.Rh4 Qc2 0–1. marnzell – smoothmovermovesagain, ChessWorld.net, 2006.

5.Bb2 Bd6 6.h3 0–0 7.e3 a6 8.c4 dc4 9.Bc4 a5 10.b5 Ne5 11.Be2 Be6 12.d3 a4 13.Nd2 c6 14.d4 Ng6 15.bc6 Qb6 16.cb7 Qb7 17.Bf3?? (better is 17.Bc3+=) 17...Qb2–+ 18.Ba8 Ra8 19.Rb1 (better is 19.Ne2!?–/+) 19...Qa3–+ 20.Ne2 Qd3 21.0–0 a3 22.Nc1 Qa6 23.Ra1 Qb7 24.Ncb3 Nh4 25.f3 Nf5 26.Re1 a2 27.Qc2 Bg3 28.Re2 Qb5 (28...Qb5 29.Ra2 Rc8–+) 0–1. Schalkwijk,Peter – Bilsel,Sabahaddin (1930), 2. LSS No Engine Cup Preliminary, 2009.

5.Bb2 Be7 6.Nf3 0–0 7.e3 Bg4 8.Be2 Ne4 9.d3 Bf6 10.Bf6 Qf6 11.Nbd2 (better is 11.Ra2!? Nd6 12.d4+=) 11...Nc3+= 12.Qc1 Ne2 13.Ke2 d4 14.e4 (14.c3 dc3 15.Ne4 Qf5=) 14...Ne5 15.Re1 c5 (15...Rfe8 16.h3 Nf3 17.Nf3 Bf3 18.gf3=) 16.bc5= Rac8 17.Kf1 Bf3 18.Nf3 Nf3 19.gf3 Qf3 20.Qd1 (20.Qg5 b6+=) 20...Qh1 (20...Qh3 21.Ke2–/+) 21.Ke2 Qh2 22.Rh1 Qf4 23.Rc1? (23.Rb1!?–/+) 23...Rc5 24.Kf1 (24.Qd2 Qg4 25.Ke1 Rc3–+) 24...Rfc8 25.Kg1 h5! 26.f3 (26.Rh5 Rh5 Combination) 26...h4 (26...Rc3 27.Kg2 h4 28.Rg1–+) 27.Rh2 Rh5 (27...Rg5!? 28.Kh1–+) 28.Kh1 h3 29.Qf1 Rc6 30.a4 (30.Qd1 b6 31.a4–+) 30...Rg6 31.Re1 Rg3 (31...Rg3 32.Ree2 Qf3 33.Qf3 Rf3–+) 0–1. Fournier,Frederic (1650) – Fixer, Partie evaluee, 7m + 1s, 2008.

5.Bb2 Bf5 6.Nf3 Bd6 7.b5 Ne7 8.e3 0–0 9.Bf6+/– Qd7?? 10.Be7 Qe7 11.c4 Bb1 12.Qb1 dc4 13.Bc4 Rad8 14.0–0 Be5 15.Ne5 Qe5 16.d4 Qe7 17.Bd3 c6 18.bc6 bc6 19.Rc1 Rc8 20.Bh7 Kh8 21.Qe4 Qe4 22.Be4 Rfe8 23.Bc6 f5 24.Be8 (24...Re8 25.Rc7+–) 1–0. pcmvr (2110) – oracleinshadows (1725), net–chess.com, 2006.

5.Bb2 Bg4 6.h3 Bh5 7.Nf3 Qd6 8.b5 Na5 9.e3 Nc4 10.Bd4 Be7 11.g4 Bg6 12.d3 Nb6 13.g5 Nfd7 14.Bg7 Rg8 15.Bc3 a5 16.h4 Na4 17.Nd4 Nc3 18.Nc3 f6 19.Bh3 Ne5 20.f4 Nd7 21.Be6 Rf8 22.h5 Bf7 23.Bf7 Rf7 24.g6 hg6 25.hg6 Rf8 26.Nf5 Qb6 27.Nd5 1–0. glovio (2225) – nextdoor (1620), gameknot.com, 2014.

5.Nf3 Ne5 6.Ne5 Bd6 =.

5.Bf6 Qf6 6.Nc3 Be6 7.b5 Nb8 8.Nf3 Bc5 (8...Bd6 9.e4 d4 10.Nd5 Bd5 11.ed5=) 9.d4+= Bb6 10.e3 0–0 11.Qd2 Ba5 12.Bd3 Nd7 13.0–0 c6 (better is 13...Nc5!+=) 14.bc6+– bc6 15.Nd5! Bd5 (15...cd5 16.Qa5 Discovered attack; 15...Bd5 16.Qa5 Discovered attack) 16.Qa5 Bf3 17.Qf5 Qf5 18.Bf5 Bg2 19.Kg2 (19.Bd7 Bf1 20.Kf1 c5 21.dc5 Rfd8+/–) 19...Nf6 20.Rfb1 g6 21.Bd3 Nd5 (21...Rab8 22.Rb3+–) 22.c4 Nf6 23.Rb7 Rfd8 24.Rab1 Re8 (24...c5 25.d5+–) 25.Rc7 Rec8 26.Rbb7 Rc7 27.Rc7 Kf8 28.Rc6 Kg7 29.Rc7 Ne8 30.Rd7 a5 31.c5 Kf6 (31...Nf6 32.Rb7+–) 32.Bc4 Kg5 33.Rf7 Kh6 34.d5 Rc8 35.d6 Rc5 (35...Rd8+–) 36.d7 Nd6 37.d8Q Nf7 38.Qf8 (38.Qf8 Kh5 39.Qc5 g5 40.Bf7 Kh4 41.Qd4 g4 42.Qf6#) 1–0. Valverde,Mario (2080) – Santos,Pedro (1810), CiF–11er/0033, 2011. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Nf6 4.Be5 Nc6)

5.Bf6 Qf6 6.Nc3 Be6 7.Nf3 a6 8.d4 Bd6 9.e4 Nb4 (better is 9...de4!? 10.Ne4 Qf4 11.Nd6 Qd6+/–) 10.e5+– (10.ab4?! Bb4 11.Qd2 de4+=) 10...Qg6 11.ab4 (11.ed6?! Nc2 12.Kd2 Na1 13.dc7 0–0=) 11...Bb4 12.Qd2 Rc8 13.Rb1 Bc3? (better is 13...a5+–) 14.Qc3 b5 15.Qc6 Bd7 16.Qg6 (worse is 16.Qd5 Qc2 17.Qb3 Qe4 18.Be2 c5+–) 16...hg6 17.Ra1 Ra8 18.Ra5 c6 19.Kd2 f6 20.Be2 Kf7 (20...g5 21.Rha1 g4 22.Ne1+–) 21.Rha1 Bc8 22.h3 Re8 23.R1a3 Ra7 24.Re3 Rc7 25.c3 g5 26.Bd3 c5 27.dc5 Rc5 28.Bc2 Re7 29.Bb3 Bb7 30.Kd3 Rec7 31.Kd4 Ke6 (31...Rc8 32.Ra1+–) 32.ef6 Kf6 33.Ne5 Bc8 34.Bd5 g6 35.c4 b4 (35...g4+–) 36.Rc5 Rc5 37.Kc5 b3 38.Ng4 Kf5 39.Rf3 1–0. Mosley,Gene – Ripke,Thomas, DESC, 2005.

4.Be5 d4

5.d3 Be7 6.Nf3 0–0 (better is 6...Nc6!?=) 7.Bd4+/– (worse is 7.Nd4 Ng4 8.Bg7 Kg7+=) 7...Nc6 8.Bb2 Bg4 9.Nfd2 Nd4 10.Bd4 (10.h3 Be6+/–) 10...Qd4 11.Nb3 Qb6 12.Nc3 Bd6 13.Qd2 Be5 14.d4 Bd6 15.Na4 (better is 15.e3+–) 15...Ne4?? (better is 15...Qc6 16.Nb2 Ne4+/–) 16.Qd3 (16.Nb6!? Nd2 17.Na8 Nb3 18.cb3 Ra8+–) 16...Qc6 17.Nb2?? (better is 17.b5!? Qe8 18.f3 Bf5 19.fe4 Be4+–) 17...Qc3 (17...Bf5!? 18.Na5 Qd7+/–) 18.Qc3+– Nc3 19.f3 Be6 20.Na5 Rab8 21.e4+– b6? 22.Nc6 Ra8 23.d5 Nd5 24.ed5 Bd5 25.Nd4 Rfe8 26.Be2 Bf4 27.Nd1 Rad8 28.0–0?? Bb7?? 29.c3 c5 30.bc5 bc5 31.Bb5 Re7? 32.Nf5 Re2?? 33.Be2 1–0. sosg – benigigli, gameknot.com, 2005.

5.e3 de3 6.de3 Qd1 7.Kd1 Ng4 +/–.

5.Nf3 c5 6.b5 (6.e3!? de3 7.fe3 cb4 8.ab4+=) 6...Bd6= 7.a4 (7.Bd6 Qd6 8.e3 Be6=) 7...Be5=+ 8.Ne5 Qd5 (8...0–0 9.e3=+) 9.Nf3= c4 (better 9...Bg4!?=) 10.e3+– Bg4 (10...de3 11.de3 Qd1 12.Kd1+–) 11.ed4+– Bf3 (11...0–0 12.Nc3 Qd6 13.Be2+–) 12.Qf3 (worse 12.gf3 0–0 13.Be2 Qd4=+) 12...Qd4 13.Qe3 Qe3 14.fe3 0–0 15.Bc4 Nbd7 16.0–0 Rfe8 (16...Rac8 17.Na3+–) 17.Nc3 Rac8 (17...Rad8 18.Rad1+–) 18.Bb3 (18.Rf4!? Ne5 19.Bb3 Ned7+–) 18...Nc5 19.Rab1 Nb3 (19...Red8 20.Rbd1+–) 20.Rb3 Ne4 (20...Red8 21.Rf2+–) 21.Ne4 Re4 22.d4 (22.Rf4 Re6 23.Rd3 Kf8+–) 22...h6? (better 22...Rc2!? 23.g3 f6+=) 23.Rc1+– b6 (23...f5 24.Kf2+–) 24.c4 f5 25.Ra3 (25.g3 g5 26.Rd3 Kf7+–) 25...Rce8 (better 25...f4 26.c5 fe3+–) 26.Rcc3?? (26.c5!? f4 27.ef4 Rd4+–) 26...g5? Black plans f4 (better 26...f4 27.ef4 Rd4+=) 27.c5+– f4 28.Kf2 fe3 29.Re3 Rf8 30.Ke2 Rd4 31.c6 Rc4 (31...Rf7 32.Re6 Rg4 33.g3+–) 32.Re7 Rc2 33.Kd3 Rg2 34.c7 Rh2 (34...Rc8 35.Rd7 Rf2 36.Kd4+–) 35.Rc3 Rh3?? (better 35...Rc8+–) 36.Kd4 (better 36.Kc2 Rh2 37.Kb3+–) 36...Rc3 (better 36...Rf4 37.Ke5 Rc3–+) 37.Kc3+– Rc8 (37...Rf3 38.Kd4 Rf4 39.Ke5+–) 38.Rd7 Rc7 (38...Kf8 39.Rd8 Ke7 40.Rc8 Kd7+–) 39.Rc7 1–0. retiponziani (2020) – dinoitaly (1855), ChessWorld.net, 2019.

5.Nf3 Nc6 6.Bg3 Ne4 7.e3 Ng3 8.fg3 Bg4 9.Be2 (9.Bb5 de3 10.Bc6 bc6+=) 9...Bf3 (better is 9...de3!? 10.de3 Qe7+=) 10.Bf3+/– d3? (10...Qf6!?+/–) 11.cd3 (11.Bc6 bc6 12.Qf3 Qd5 13.cd3 Qf3 14.gf3 c5+–) 11...Qd3 12.Nc3 Nd8 13.Be2 Qg6 14.0–0 Bd6 15.d4 Bg3? (better is 15...a5+/–) 16.hg3+– Qg3 17.Bf3 c6 18.Qe1 Qg5 19.e4 0–0 20.e5 Ne6 21.Rd1 Nf4 22.Qe4 Nh3 23.Kh2 Nf4 24.Ne2 Qh4 25.Kg1 Ne2 26.Qe2 Rad8 27.Be4 Rfe8 28.Qd3 g6 29.Rf3 Re5 30.Re3 Rh5 31.Rh3 Rd4?? 32.Qd4 Qg4 33.Rh5 Qh5 34.Bf3 Qg5 35.Qd8 Qd8 36.Rd8 Kg7 37.Rd7 h5 38.Rb7 Kh6 39.Ra7 f5 40.Rc7 g5 41.Bc6 f4 42.b5 g4 43.b6 h4 44.b7 h3 45.gh3 gh3 46.Bh1 Kg5 47.Kh2 Kh4 48.Rg7 Kh5 49.b8Q f3 50.Qh8 1–0. Fournier,Frederic – Dentist 97150, Partie evaluee, 3m + 0s, 2007.

4.Be5 Qe7

5.Bb2 Nc6 6.Nf3 h6 7.e3 Bf5 8.Nd4 (8.Bb5 a5+–) 8…Nd4 (8...Nd4 9.Bd4 Qe6+–). YungAndy – kirklandlake (1820), ChessWorld.net, 2017.

5.Nf3 Ng4 6.Bb2 Bf5 7.e3 Nf6 8.c4 c6 9.cd5 cd5 10.Nc3 g6?? (better is 10...Nc6+/–) 11.Nd5!+– Bg7 (11...Nd5 12.Bh8 Pinning (12.Bh8 Deflection; 12.Bh8 Clearance)) 12.Ne7 (12.Ne7 Ke7 13.Nd4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1935) – FernandoGeo, Active, 2011.

4.Be5 Bf5

5.c3 Ne4 6.d3 Nf2? (better is 6...Nf6+=) 7.Kf2+– Be7 (7...Nc6 8.Bf4+–) 8.Bg7 Bh4 9.g3 Bg5 (9...Rg8 10.Bd4+– (10.gh4?! Qh4 11.Ke3 Qg5 12.Kf3 Qg4 13.Ke3 Qg5 14.Kf2 Qh4 15.Ke3 Qg5=)) 10.Bh3 (better is 10.Bh8 Bf6 11.Bf6 Qf6 12.Nf3+–) 10...Rg8 11.Be5 Nc6 (11...Bh3 12.Nh3 Bf6 13.Bf6 Qf6 14.Kg2+–) 12.d4 (better is 12.Bc7!? Qf6 13.Bf5 Qf5 14.Nf3 Rc8+–) 12...Ne5 (12...Be4 13.Nf3+–) 13.de5 (13.Bf5 Qf6 14.de5 Qf5 15.Nf3 0–0–0+–) 13...Be6 (13...Bh3 14.Nh3 c6 15.Qd3+–) 14.Be6 Be3 (14...fe6 15.e4! Qe7+–) 15.Ke3 Qg5 16.Kf2 Qe5 (16...fe6 17.Nf3 Rf8+–) 17.Bh3 Qf6 (17...a5 18.Qd3 ab4 19.Nf3+–) 18.Ke1 (18.Nf3 c6+–) 18...Rd8 (18...c6 19.Qd3+–) 19.Nf3 (19.Qa4 Qc6 20.Qc6 bc6+–) 19...c6 20.Qd4 Qd6 (20...Qh6 21.Bg2 b6 22.Rf1+–) 21.Rg1 (21.Qa7 Qh6 22.Bg2 Qc1 23.Kf2 Qb2 24.Qe3 Kf8+–) 21...Kf8 (21...a6 22.Nh4 Qc7 23.Nf5+–) 22.Nbd2 Rg7 (22...a6 23.Bf5 Rg7 24.Rd1+–) 23.Nh4 Rg5 24.Nf5 Qc7 25.Nf3 Rf5 26.Bf5 Qd6 27.Bh7 Qh6 28.Bd3 f6 29.h4 (29.Qa7 Qg7+–) 29...Re8 30.Kf2 (better is 30.Qa7 Qe3 31.Qe3 Re3+–) 30...Re3 31.Qf4 (better is 31.Qe3 Qe3 32.Ke3 a6+–) 31...Rf3 32.Kf3 Qg7 33.Qd6 (33.Qb8!? Kf7+–) 33...Kg8 34.Kg2 (better is 34.Qb8 Qf8 35.Qb7 Qf7 36.Qc6 Kg7+–) 34...c5 35.bc5 Qg3 36.Qg3 Kf8 37.Rgf1 Ke7 (37...b6 38.Rf6 Ke8 39.Qd6 bc5 40.Rf8) 38.Qg7 Ke6 (38...Kd8 39.Rf6 d4 40.Rf8) 39.Qf6 (39.Rf6 Ke5 40.Qe7) 39...Kd7 40.Qh6 (40.Qd6 Ke8 41.Rf8) 40...b5 (40...Kd8 41.Qd6 Ke8 42.Rf8) 41.Rf7 Ke8 (41...Kc8 42.Qf8) 42.Qf8 1–0. 488 – interloper, ChessWorld.net, 2012.

5.Nc3 Nc6 6.Bf6+/– gf6 7.d4 (7.e3 d4 8.Nce2 de3 9.fe3 Bd6+/–) 7...a6 (7...Rg8 8.e3+/–) 8.e3 h5 (8...Rg8 9.Nf3+/–) 9.Nge2 (9.Bd3 Be6+–) 9...Bh6 (9...a5 10.b5 Ne7 11.Nf4+–) 10.Ng3+– Qd7 (10...Bg6 11.Nh5 Be3 12.Ng7 Kf8 13.fe3 Kg7 14.Qg4+–) 11.Nf5 (11.Qh5 Be6+–) 11...Qf5 12.Bd3 Qe6 (12...Qg5 13.Qf3 Nd4 14.ed4+–) 13.Qh5 0–0–0 (13...Ne7+–) 14.Bf5 (14...Be3 15.Be6 (15.fe3?! Rh5 16.Be6 fe6+/–) 15...fe6 16.Qf7 (16.fe3?! Rh5 17.Kd2 Rg8+/–) 16...Bd4 17.Qe6 Kb8 18.Kd2+–) 1–0. cgits (2580) – dennism (2180), net–chess.com, 2005.

5.Nc3 Nbd7 6.Bf4 a6 +=.

5.Nc3 Nbd7 6.Bf4 Rc8 7.e3 +=.

5.Nf3 Nbd7 6.Bg3 (not finished). MickeyMouse – bayonet attack 1, ChessWorld.net, 2002.

3.c3 a5

4.Qa4 c6 5.b5 Nf6 6.d4 e4 7.Bg5 Bd7 8.e3 h6 9.Bf6 Qf6 10.c4 Be7 11.cd5 cd5 12.Nc3 Qf5 13.g4 Qg4 14.Nd5 Bd6?? (better is 14...Bd8+=) 15.Nb6+– Ra7 16.Bh3 (16…Qg6 17.Nd7+–; 16.Nd7 Qd7 17.Bh3 f5 18.Bf5 Qf5 19.b6 Nc6 20.ba7 0–0 21.Qb3 Kh7+/–) 1–0. marekt (2395) – badger80 (1780), ChessWorld.net, 2003.

4.Qa4 Bd7 5.b5 c6 6.d4 Qb6 (6...e4!?=+) 7.de5= Bc5 8.e3 cb5 (8...Ne7 9.Qd1=) 9.Qf4 (9.Qb3 Ne7=) 9...Ne7 10.Nf3 Ng6 11.Qg3 0–0 12.h4 Ne7 (12...f6 13.Bd3 Ne5 14.Ne5 fe5 15.Qe5=) 13.h5 h6 14.Bd3 Bf5 15.Bf5 Nf5 16.Qf4 Ne7 17.Nbd2 Nbc6 18.0–0 Nd8 (18...Rac8 19.Rb1+=) 19.Rb1 Ne6 20.Qg4 Nc6 21.Rd1 Rae8 (21...Rfe8 22.a4 Nc7 23.Qf5=) 22.Qf5 Ne7 (22...Nc7 23.c4+=) 23.Qd3 (23.Qc2 Nc6+=) 23...Nc7 24.a4 Nc6 25.Qf5 Qa6 (25...f6 26.ef6 Rf6 27.Qc2+=) 26.Nb3 Be7 27.ab5 Qb5 (27...Nb5 28.Qd3+= (28.Rd5? Nc3 29.Rd7 Nb1 30.Qb1 Qb5–+)) 28.Nbd4+/– Qa4 29.Bd2 Bd8 (29...Nd4 30.Nd4 (30.ed4?! Qc6=) 30...Ra8 31.Qg4+/–) 30.Ra1 (30.Rf1 Nd4 31.cd4 f6+/–) 30...Qc4 31.Rdb1 Qa6 32.Bc1 f6 33.e6 Ne5 34.Ne5+– fe5 35.Qe5 Ne6 36.Qd5 Rf7 37.e4 Nd4 38.cd4 Qe2 39.Be3 b6 40.Rc1 Ref8 41.Ra2 Qg4 42.f3 Qg3 43.Rac2 Kh7 44.Bf2 Qf4 45.Rc3 Bh4 46.Bh4 Qh4 47.Qb5 Rf6 48.Qe5 a4 49.Rb1 Ra8 50.Ra1 Kh8 51.Rc7 Qf4 52.Qf4 Rf4 53.Kf2 Kh7 54.Rc4 b5 55.Rb4 Ra5 56.Ke3 Rf8 57.Ra3 Kg8 58.d5 Kf7 59.Kd4 Rc8 60.e5 Rc2 61.g4 Ke7 62.f4 Kd7 63.d6 Ke6 64.f5 Kd7 65.Kd5 Ke8 66.e6 Kd8 67.g5 hg5 68.h6 gh6 69.f6 Rd2 70.Kc5 Rc2 71.Kb6 Rd2 72.e7 Kd7 73.Ka5 Rd6 74.Re4 Kc7 75.e8Q b4 76.Re7 Rd7 77.Rd7 Kc6 78.Qc8 1–0. orane – Caissa, Caissa's Web, 2005.

4.ba5 Nc6 5.Qa4 (5.d4 Nf6–/+) 5...Ra5 6.Qd1 (6.Qb3 Nf6–/+) 6...Bc5 7.d3 Qf6 (7...Nf6 8.Nf3–/+) 8.Nf3 (8.e3 Nge7–/+) 8...Bg4 (8...e4 9.d4 Ba7–/+) 9.h3 (9.Nbd2 Ra7=+) 9...Bf3 10.ef3 Nge7 11.Nd2 Ra7 12.Rb1 (12.Nb3 Bd6–/+) 12...b6 (12...0–0 13.c4 Ba3 14.cd5 Nd5 15.Ba3 Ra3 16.Ne4–+) 13.a4 (13.Ra1 0–0–/+) 13...Qh4 (13...0–0 14.f4–+) 14.g3 Qa4 (14...Qf6 15.Bg2–/+) 15.Nb3 Qa2 (better is 15...d4!? 16.Nc5 Qd1 17.Kd1 bc5 18.cd4 ed4–/+) 16.Rb2= Qa4 17.g4 (better is 17.Rb1=) 17...Bd6 18.Bg5 (18.f4 ef4 19.Rb1 0–0–+) 18...h6 (18...d4 19.c4–+) 19.Be3 (19.Bd2 0–0–+) 19...d4 20.cd4 ed4 21.Bd2 0–0 22.f4 (22.Be2 Nd5–+) 22...Nd5 23.Nd4 (23.Rb1–+) 23...Qd1 24.Kd1 Ra1 25.Bc1 Nd4 26.Rc2 Nc2 (better is 26...b5!? 27.Bg2 Nb4 28.Re2 Bf4 29.Re3 Nd3 30.Kd2 Nf2 31.Bb2–+) 27.Kc2 Nf4 (better is 27...Nb4!? 28.Kb2 Rfa8 29.Kb3 Rb1 30.Bb2–+) 28.d4 Ra2 29.Kd1 (29.Kb3 Rf2 30.Bb5 Rf3 31.Kc4 Nh3–+) 29...Rf2 (29...Rfa8 30.Be3–+) 30.Bc4 (30.Be3 Rf3 31.Bc1 c6–+) 30...Re8 (better is 30...Ra8 31.Rf1 Nh3–+) 31.Ba6 (31.Re1 Re1 32.Ke1 Nh3 33.Kd1–+) 31...Re4 32.Bd3 Nd3 33.g5 Ra2 34.Rf1 (34.Bd2 Bf4 35.Bf4 Ree2 36.Rf1 Rac2 37.Bc1 Rg2 38.Rf2 Rcf2 39.d5 Rf1) 34...Re1! 35.Re1 Nf2 0–1. jellybaby – Caissa, Caissa's Web Live Game, 2004.

4.b5 Nf6 5.a4 (5.d4 Nbd7=+) 5...e4 6.e3 Nbd7 7.d4 Nb6 8.Nd2 Ng4 (8...Be6 9.Ne2=+) 9.Be2 h5 10.Nh3 (better is 10.c4!?=+) 10...Ne3!–/+ 11.fe3 Bh3 12.gh3 (12.0–0 Qg5 13.Rf2 Bd6–/+) 12...Qh4 13.Kf1 Rh6 14.Qe1?? (14.Nf3 Qh3 15.Ke1 ef3 16.Bf3–+) 14...Qh3 15.Kf2 Rf6 16.Bf3 ef3 17.Qg1 Rg6 18.Nf3 Rg1 19.Rg1 Nc4 20.Ke2 0–0–0 21.Bd2 Bd6 22.Kf2 Re8 23.Rg7 Nd2 24.Rg3 Bg3 25.hg3 Ne4 26.Ke2 Qg2 (27.Kd3 Qb2 28.Rf1 Qc3 29.Ke2 Qc2 30.Ke1 Nc3 31.Nd2 Re3 32.Kf2 Qd2 33.Kg1 Rg3 34.Kh1 Qg2; 26...Nc3 27.Kf2 Ne4 28.Ke1 Qg3 29.Ke2 Qf2 30.Kd1 Qf3 31.Kc1 Qe3 32.Kb1 Qb3 33.Kc1 Rg8 34.b6 Rg1) 0–1. rla – pierre (2110), internet, 2007.

4.d3 ab4 5.cb4 Bb4! 6.ab4 Ra1 7.b5?? (better is 7.Bb2 Ra8 8.Be5–+) 7...Rb1 8.Qd2 (8.Nf3 c6 9.Qc2 Qa5 10.Nd2 Ra1–+) 8...Qe7 9.h3 (9.e3 d4–+) 9...Qc5 10.Rh2 (10.Kd1 Qb5 11.Nf3–+) 10...Rc1 11.Qc1 Qc1 0–1. jean – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.c3 Nf6

4.d3 a5 5.Nf3 –/+.

4.d3 d4 5.Qb3 Be6–/+ 6.c4 (6.Qb2 a5 7.b5 Bc5–/+) 6...a6 (6...a5 7.Nf3–/+) 7.e3 (7.Nf3 a5=+) 7...de3 8.Be3 h6 (8...a5!? 9.ba5 Nc6–/+) 9.Nf3=+ e4 (9...Nc6=+) 10.Ne5?? (10.de4!? Ne4 11.Bd3+=) 10...Nbd7 (10...Bd6 11.d4–/+) 11.d4 (11.Nd7!? Qd7 12.de4 Ne4 13.Be2=) 11...Ne5 (11...Bd6 12.Nd7 Qd7 13.Nc3=+) 12.de5 Ng4 13.Be2 Ne3 14.Qe3 Be7 (14...a5 15.Qe4 ab4 16.Qb7=+) 15.Qe4 (15.0–0 c5 16.Nc3 cb4+=) 15...c6 (better 15...a5!? 16.ba5 c6=) 16.0–0+– Qc7 (16...0–0 17.Rd1 Qc7 18.Nc3+–) 17.Nc3 0–0–0 18.Rad1 (better 18.Rfd1+–) 18...f6?? (better 18...Kb8+–) 19.Rd8 (19.ef6 Bf6 20.Qe6 Kb8+–) 19...Rd8 (19...Bd8 20.ef6 Qf7 21.fg7 Re8+–) 20.ef6 Bf6 21.Qe6 Kb8 22.Ne4 Bb2 (22...Qe5 23.Qg4+–) 23.a4 (23.c5 Qe5 24.Qb3 g5+–) 23...Ba3 (23...Qe5 24.Qe5 Be5 25.Rd1 Rd1 26.Bd1+–) 24.Qg4 (24.Rb1!? Ka8+–) 24...g5 (24...Bb4 25.Qf5+–) 25.b5 (25.Rb1 Qe5+–) 25...cb5 (25...Qf4 26.Qe6 cb5 27.g3+–) 26.cb5 a5 (26...ab5 27.Bb5 Bb2 28.Re1+–) 27.h3 Re8 (27...Qe5 28.b6 Bb2 29.Rb1+–) 28.Bf3 Rd8 (28...Bb2 29.Rd1 Rd8 30.Rd8 Qd8 31.Qe6+–) 29.Qe6 Bf8 (29...Ka7+–) 30.b6 Qe7 31.Qf5 Qb4 32.Rc1 (32.Qe5 Ka8 33.Qc7+–) 32...Qb6 33.Qb5 (33.Qb5 Qb5 34.ab5+–) 1–0. danreynolds – asharp1, gameknot.com, 2014. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.d3 Nf6 4.c3 d4)

4.d4 Nbd7 5.Bg5 =+.

4.e3 a5 5.Bb2 =+.

4.e3 Bd6 5.d4 –/+.

4.e3 Bf5 5.Be2 (5.d4 Nbd7=) 5...e4 6.d3 Bd6 (6...ed3 7.Bd3 Bd3 8.Qd3=) 7.d4 (7.de4 de4 8.Bb2 Nc6=) 7...Qd7 (7...Nfd7 8.Nd2=+) 8.h3 (8.Nd2 Bg4=+) 8...h5 (8...0–0 9.Nd2=+) 9.a4 (9.Nd2 a5=) 9...c6 10.b5 Qc7 (10...Be6 11.Ba3=) 11.Ba3 Bh2 12.Bb4 (12.c4 cb5 13.cd5 b4 14.Bb4 Nd5=) 12...Bg1 (12...a5 13.Bc5 Nbd7 14.Ba3=) 13.Rg1 Nbd7 (13...Qh2 14.Kf1 g5=) 14.f4 (14.Rh1 c5 15.Ba3 Rc8=) 14...h4 (14...ef3 15.gf3 g6 16.bc6 bc6 17.Bf1–/+) 5.Nd2 (15.bc6 bc6 16.c4 Rb8=+) 15...0–0–0 (15...c5 16.Ba3=+) 16.bc6 Qc6 17.Bb5 Qc7 18.c4 a6 (better is 18...Nb8!?+=) 19.cd5 Kb8 20.d6 (20.Rc1 Qb6 21.Nc4 Qa7 22.Bd7 Bd7 23.Bd6 Ka8+–) 20...Qb6+/– 21.Nc4 Qa7 22.Bc5?? (better is 22.Bd7 Nd7 23.Ba5+/–) 22...Nc5–+ 23.dc5 Qc5 24.Rc1?! ab5 25.ab5 Qb5 26.Ne5 Rhf8 27.Kf2 Nd7 28.Rb1 Qa6 29.Qd5?! Nb6 30.Nc6 bc6 31.Qb3 Kb7 32.Rgd1 Be6 33.Qb4 Bc4 34.Ra1 Qb5 35.Qa3 Ra8 36.Qc3 Ra1 37.Ra1 f6 38.Ra5 Qb3 39.Qb3 Bb3 40.Rh5 f5 (41.Rh4 Nc4–+; 40...Rd8 41.Rh4 Rd6 42.f5–+) 0–1. Tricky Rabbitt – Andy HB, ChessWorld.net, 2005.

4.e3 g6 5.Nf3 (5.d4 e4=+) 5...e4 (better is 5...Bd6=+) 6.Ng5? (6.Nd4!?=+) 6...Bg7 (better is 6...h6 7.Nh3 Bh3 8.gh3 a5–/+) 7.Nf7? (7.Qa4 Bd7 8.Bb5–+) 7...Kf7–+ 8.Qb3 Rf8 9.Be2 Be6 10.Qc2 Kg8 11.d3 Nbd7 12.d4 Bg4 13.Bg4 Ng4 (14.0–0 Qh4–+) 0–1. sburritt – losertoo (1860), net–chess.com, 2006.

4.d3 Be7

5.Nf3 Nbd7 =+.

5.g3 0–0 6.Bg2 Be6 7.e3 h6 8.Nf3 Nbd7 9.0–0 c6 10.Bb2 Nh7 (10...a5 11.Nbd2+=) 11.c4 (11.Qc2 a5=) 11...Qc7 (11...dc4 12.d4–/+) 12.c5 (12.cd5 cd5 13.Nc3 Rac8=) 12...f5 (12...b6 13.cb6 ab6 14.Qd2+=) 13.h3 (13.d4 e4 14.Nfd2+=) 13...e4 (13...b6 14.cb6 ab6 15.Qc2+=) 14.de4 (14.Nd4!? Rf6 15.Ne6 Re6 16.de4 fe4 17.Qg4+/–) 14...fe4= 15.Nd4 Bf7 16.Nf5 Bf6 17.Bf6 Nhf6 18.a4 (18.Nd2 b6+=) 18...Ne5 (18...a5 19.Qd4–/+) 19.Nc3 (19.Qd4 Be6 20.Nd6 Nfd7+=) 19...Nd3 (better is 19...a5 20.b5 Nd3–/+) 20.Nd4? (better is 20.f3!? Qe5 21.Qd2+=) 20...Nb4–+ 21.f3 (21.Nce2 Nd3–+) 21...ef3 (21...Qg3!? 22.Rb1 Nd3 23.Rb7 Nc5 24.Re7–+) 22.Rf3 Rfe8 (22...Qe7 23.Nf5 Qc5 24.Rc1–+) 23.g4 (23.Nf5!?–/+) 23...Na6 24.Qd3 (24.Nb3 Qe5 25.Qd4 Ne4 26.Ne4 de4–+) 24...Nc5 25.Qc2 Nce4 26.a5 (26.Raf1 Ng5 27.Rf6 gf6–+) 26...Ng5 27.Rff1 (27.Rf6 gf6 28.Nf5 h5 29.gh5 Rac8–+) 27...Re3 28.Ncb5 (28.Nf5 Nh3 29.Bh3 Rh3–+) 28...Qg3 (28...Qe5!? 29.Nd6 Qd6 30.Nf5–+) 29.Nf5 Nh3 (29...cb5 30.Ng3 Rg3 31.Qc7 Rg2 32.Kg2+/–) 30.Kh1 Qg4 (better is 30...Bg6 31.Nbd4 Qe5–+) 31.Ne3= Qd7 (better is 31...Qh5!? 32.Nd6 Nf4 33.Kg1 A) worse is 33...Ng2 34.Qg2 (34.Kg2? Qg5 35.Kh1 Qe3–+) 34...Bg6 35.Nef5+= (worse is 35.Nb7 d4 36.Rf6 gf6–/+); B) 33...Qe5–/+) 32.Nd4+= Nf4?? (32...Ng5+=) 33.Kg1 (better is 33.Rf4 Rc8 34.Ndf5+–) 33...Ng2 (33...Bg6 34.Nef5 Ng2 35.Qg2=) 34.Qg2 Ne4 (34...Kh7!?=) 35.Ndf5 Be6 36.Nh6 Kh7 37.Qg5?? (better is 37.Nhf5 Rf8 38.Ng3 Rf1 39.Rf1 (39.Kf1?? Bh3 40.Ne4 de4–+; 39.Nef1?! Bh3 40.Qf3 Nf6+/–) 39...Ng3 40.Qg3+/–) 37...Ng5–+ 38.Nhf5 Bf5 (38...d4 39.Rad1 c5 40.a6–+) 39.Rf5 Kg6 40.Raf1 Re8 41.Ng4 Qf5 42.Rf5 Kf5 (42...Kf5 43.Nf2 Re1 44.Kg2 Ra1–+) 0–1. Benreguia,F – Joubert,Hennie, FICGS, 2016.

5.Bg5 h6 6.Bh4 g5 (6...a5!? 7.Qa4 Qd7–/+) 7.Bg3= Bd6 (7...Nbd7 8.Nf3=) 8.h3 (8.Nf3 Nbd7=) 8...Bd7 (8...a5 9.b5=+) 9.Nf3 e4 (9...Qe7 10.d4 e4 11.Bd6 cd6 12.Nfd2=+) 10.Bd6 ef3 (better is 10...cd6 11.Nd4 Nc6=) 11.Bc7?? (better is 11.Bc5 fg2 12.Bg2=) 11...Qc7–+ 12.ef3 Nc6 13.Nd2 Qe5 14.Be2? Qc3 15.0–0 0–0 16.Nb3 Nd4 17.Nd4 Qd4 18.Qb3 a6 19.Qb1 Rac8 20.a4 Rfe8 21.Re1 Bf5 22.g4 Bd3! 23.Qd3 Qb4 24.Qf5 Rc6–+ 25.Qb1 Rb6 26.Qb4 Rb4 27.Kf1 Nd7 28.Red1 Nc5 29.Rd5 Na4 30.Rc1 Rb2 31.Bd3 Rb3 32.Be4 Nc3–+ (33.Rd6 Ne4 34.fe4 Re4 35.Rh6 Kg7–+) 0–1. rodnel – nay (2190), net–chess.com, 2006.

4.d4 e4

5.Bg5 Be7 6.e3 0–0 7.c4 c6 8.Nc3 Be6 9.Nge2 h6 (9...dc4!? 10.Bf6 Bf6 11.Ne4 b5=+) 10.Bf6= Bf6 (< 10...gf6 11.Nf4 f5 12.Qh5+/–) 11.Nf4 Qd6 12.Rc1 a6 (< 12...dc4 13.Ne4 Qe7 14.Ne6 Qe6 15.Nc5+/–) 13.Be2 Nd7 (< 13...dc4 14.Ne4 Qe7 15.Ne6 Qe6 16.Nc5+/–) 14.0–0 Bg5 (< 14...dc4 15.Ne4 Qe7 16.Ne6 fe6 17.Bc4+–) 15.Ne6 fe6 16.Qb3 Kh8 17.a4 Be7 18.Rb1 Rab8 19.b5 Bh4 20.Qc2 ab5 21.ab5 Kg8 22.Ra1 Ra8 23.Ra8 Ra8 24.c5 Qe7 25.Qb3 Ra7 26.Bg4 Kh8 27.Ne2 Bg5 28.Ng3 Nf6 29.Bh3 Bh4 (29...Qd7 30.Rb1+=) 30.bc6+/– bc6 31.Qb8 Kh7 32.Be6 Bg3 33.fg3 Qb7 (better is 33...h5+–) 34.Qf8 Qe7 35.Rf6! marekt – Philip, ChessWorld.net, 2003.

5.Bg5 Be7 6.e3 h6 7.Bf6 Bf6 8.c4 Be6 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qb3 11.Ne4 Qd1 12.Rd1 Be7 13.d5 Bf5 14.Bb5 c6 15.Bd3 cd5 16.Nc3 Bd3 17.Rd3 Nc6 18.Nd5 0–0–0 19.b5 Ne5 20.Ne7 Kc7 21.Rd5 Nd3 22.Ke2 Nb2 23.Rd8 Rd8 24.Nf3 Rd7 25.Rc1 Kb6 26.Nc8 Kb5 27.Rb1 1–0. orane3 – thistlewood3, internet, 2006.

5.Bg5 h6 6.Bf4 Nc6 7.e3 Bd6 8.Bd6 Qd6 (8...cd6 9.c4=+) 9.Ne2 b5 (9...0–0!?=+) 10.a4 ba4 11.Qa4 0–0 12.Nd2 Nd7 (12...Bd7 13.Qa6=) 13.b5 Ne7 14.c4 Nb6? (better is 14...a6+/–) 15.c5+– Na4 16.cd6 (16...Nb2 17.de7 Nd3 18.Kd1 Nf2 19.Kc1+–) 1–0. guest6771 – guest7367, ICC, 2005.

3.Nc3 d4

4.Na4 Nf6 5.e3 a5 6.ed4 Qd4 7.Bb2 Qe4 8.Qe2 ab4 9.ab4 Qe2 (9...Bb4?! 10.Qe4 Ne4 11.Bd3 Nd2 12.Kd1–+) 10.Be2 Nd5 (10...Bb4 11.f4 Nd5 12.Be5–+) 11.Be5 (11.b5!? Bf5 A) Worse is12.Be5 Nb4 (12...Bc2?! 13.Bd1 Bf5 14.Nf3=+) 13.Bd1 Nc2 14.Bc2 Bc2–+; B) 12.Kd1=+) 11...Nb4–/+ 12.Kd1 Bd7 13.Bc7 Bc6 (13...Ba4 14.Ra4 Ra4 15.Bb5 N8c6 16.Ba4–/+) 14.Nf3 Nd7 (14...Ra4?! 15.Ra4 Ba4 16.Bb8 Nc2 17.Bb5 Bb5 18.Kc2=; Worse is14...Ba4 15.Ra4 Ra4 16.Bb5 N8c6 17.Ba4–/+) 15.Bc4 Be7 16.Re1 Kf8 17.Ne5 Ne5–+ 18.Be5 Ba4 19.Bb3 b5 20.Bc3 Nd3 21.Re2 Nc5 22.Bb4 Bd6 23.f4 h5 24.Ra2 Rh6 25.Bc5 Bc5 26.Re5 Bf2 27.Rb5 Re8 28.Re5 Re5 29.fe5 Bb3 30.cb3 Bd4 31.Ra5 Re6 32.h3 Be5 33.d3 h4 34.Ra8 Ke7 35.Ra7 Kf6 36.Ra4 g5 37.Kc2 Bf4 38.Re4 Re4 39.de4 Bd6 0–1. bambinik – Peoncin, internet, 2002.

4.Nb1 Nc6 5.Bb2 Nf6 6.h3 Bd6 7.g4 Ne4 8.Nf3 Be7 9.e3?? (better is 9.b5 Na5 10.d3+=) 9...de3–+ 10.fe3? (10.Rh2 ef2 11.Ke2–+) 10...Bh4 11.Nh4 Qh4 12.Ke2 Ng3 13.Kf3 (13.Kf2 Nh1 14.Kg1 h5–+) 13...Nh1 14.Kg2 Ng3 (better is 14...Qh3! 15.Kh3 Nf2 16.Kg3 Nd1 17.Bc3–+) 15.Qe1 (15.Bb5 Nf5! 16.Bc6 bc6 17.Be5–+) 15...Be6 (better is 15...Nf5 16.Qh4 Nh4 17.Kg3 Ng6–+) 16.Qg3 Bd5 17.Kh2 Qf6 18.Nc3 Be6 (18...0–0–0 19.Nd5 Rd5 20.d3–/+) 19.Nb5? (19.Bg2 Qg6 20.Bc6 bc6 21.Qe5 h5+=) 19...0–0 (19...0–0–0 20.d3 a6 21.Nc3–+) 20.d4? (20.Nc7 Rad8 21.d3 Rc8+=) 20...ed4 21.Rb1 Ne5 22.ed4? (better is 22.Bg2!? Nc4 23.Bd4–/+) 22...Nf3–+ 23.Kg2 Bd5 (better is 23...Nd2 24.Rd1 Bc4–+ (worse is 24...Nf1 25.Rf1 Qg6 26.Nc7–+)) 24.Nc7–/+ Nd2 25.Nd5 Qc6 26.Qe5?? (better is 26.c4!? Nb1 27.Qd3+=) 26...Rae8 27.b5?? Qc2–+ 28.Nc3 Nb1 29.Ne2 Re5 30.de5 Qb2 31.h4 Qb5 0–1. kevtheman – tai_pan, gameknot.com, 2011. (=1.Nc3 e5 2.a3 d5 3.b4 d4)

4.Nb1 Nf6 5.Bb2 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.b5 Na5 8.h3 (better is 8.Ne5!? Be6 9.e3 de3 10.fe3+=) 8...Bf3+= 9.gf3 Nc4 10.Ra2 Nb2 11.Rb2 e4 (11...Bc5 12.Rg1 Rg8 13.Rb3–/+) 12.d3? (better is 12.Bg2!?=) 12...ef3–+ 13.ef3 Qe7 14.Qe2 Nd5 15.Qe7 Be7 16.Bg2 0–0–0 17.f4 Nf4 18.Rg1 g5 19.a4 Ng2 20.Rg2 b6 21.Nd2 Rhe8 22.Ne4? (better is 22.Kd1–/+) 22...f5–+ 23.Nd2 (23.f3–+) 23...Ba3 24.Kd1 Bb2 25.Rg5 Rf8 26.f4 Rg8 27.Rf5 Rg1 28.Ke2 Re8 29.Ne4 Rc1 30.Kd2 Rh1 31.a5 (31.Rh5 Rh2 32.Kd1 Rf8–+) 31...Rh2 32.Kd1 Rg8 33.Rg5 Rg5 34.fg5 (34.Ng5 ba5 35.f5 a4–+) 34...Rh3 35.Nf6 (35.ab6 ab6 36.Ke2 Bc1–+) 35...h6 (better is 35...ba5!? 36.Nd5–+) 36.g6 Rg3 37.ab6 cb6 38.Nd5 Kd7 39.Nf6 Ke6 40.Nh5 Rg1 41.Ke2 Kf5 42.g7 Rg6 43.Kf3 Bc1 44.c4 Kg5 45.Nf6 Kf6 (45...Kf6 46.c5 bc5–+) 0–1. kevtheman – snoopy1977, gameknot.com, 2008. (=1.Nc3 d5 2.a3 e5 3.b4 d4)

4.Ne4 a6 5.c4 f5 6.Ng3 Nf6 7.f3?? (7.Qc2 Nc6+=) 7...c5?? (7...f4 8.e4 fg3 9.hg3–+) 8.Bb2? (8.Qa4 Bd7 9.b5 f4–/+) 8...Bd7?? (8...f4 9.Qa4 Bd7 10.b5 fg3 11.hg3–+) 9.a4?? (9.e3 cb4 10.ed4 ba3–/+) 9...cb4?? (9...f4 10.e3 fg3 11.hg3–+) 10.Nh3? (10.e3 Nc6–/+) 10...Bc6 (better is 10...f4 11.Bd4 ed4 (worse is 11...fg3 12.Be5 Bh3 13.gh3–+) 12.Nf4 Bd6–+) 11.e4 f4 12.Ne2 a5 13.g4 h6 14.g5 Nfd7 15.gh6 g5 16.Rg1 Bh6 17.Ng5?? Bg5 18.h4 Bh4 19.Ng3 fg3 20.f4 g2 21.Ke2 gf1Q 22.Qf1 Be4 23.fe5 Ne5 24.Qf4 Bf3 25.Kf1 Nbc6 26.Rg7 Qf6 27.Qf6 Bf6 28.Rb7 Ng4 29.Rb6 Rd8 30.Rc6 d3 31.Bf6 Nf6 32.Rf6–+ Bg4 33.Re1 Kd7 34.c5 Be2 35.Kf2 Rh2 36.Ke3 Re8 37.Kf4 Rh4 38.Kf5 Bg4 39.Kg6 Re1 40.c6 Kc7 41.Kg5 Rh5 42.Kg4 Ree5 43.Kf4 b3 44.Rg6 Re1 45.Rg3 b2 46.Rg7 Kc6 47.Ra7 b1Q 48.Ra5 Qb4 49.Kf3 Qe4 50.Kf2 Qe2 51.Kg3 Rg1 52.Kf4 Rg4# (52...Ra5?!) 0–1. kevtheman – desmondvan, gameknot.com, 2009. (=1.Nc3 e5 2.a3 d5 3.b4 d4)

4.Ne4 d3 5.cd3 Qd4 6.Rb1 Nf6 7.Bb2 Qb6 8.Be5+– Ng4 9.Nf3 f5 10.Nf6?? gf6 11.Bd4=+ Qa6 12.Ra1 Bd6 13.Qb1 Qb5 14.Bf6?? Nf6–+ 15.g3 Ng4 16.Bh3 Nc6 17.e4 fe4 18.de4 0–0 19.Ng1 Nf2 20.Bg2 Bg4 21.Ra2 Rae8 22.Rb2 Nd4 23.Qa2 Kh8 24.Qd5 Nd3 0–1. Rauschenberger,Sabrina – Orion,Martin, remoteschach.de, 2002.

4.Ne4 f5 5.Ng3 f4 6.Ne4 Bf5 7.d3 Nd7 8.Nf3 Be4 9.de4 Ngf6 10.e3 fe3 11.fe3 de3 12.Be3 a5 13.ba5 Ra5 14.Qd3 Qa8 15.Bc1 Nc5 16.Qc3 Bd6 17.Bd2 b6 18.Qe3 Ng4 19.Qe2 Ra3 20.Ra3 Qa3 21.Qb5 Kf8 22.Be2 Ne3 23.Be3 Qe3 24.Nd2 Ne4 25.Ne4 Qe4 26.0–0 Ke7 27.Bd3 Qe3 28.Kh1 Qh6 29.Bf5 Rd8 30.c4 e4 31.Bh3 Bc5 32.Qa4 e3 33.Qa7 Qf4 34.g3 Qe4 35.Bg2 e2 36.Re1 Qe5 37.Qa4 Bf2 38.Qb4 c5 39.Qa3 Be1 40.Qa7 Rd7 41.Qa2 Bg3 42.Qe2 Qe2 43.hg3 Rd2 44.Bh3 Qh2# 0–1. EnginMax20 – Bestia05, computer chess game, 2001.

4.Ne4 Nf6!? 5.Nf6 Qf6 =+.

4.Ne4 a5

5.ba5 Ra5 6.e3–/+ de3 7.fe3=+ b6 8.Bb2 Bb7 9.Ng3 Nd7 10.Nf3 e4 11.Nd4= Ne7 12.Bc4 Nc5 13.Bc3 Ra8 14.Bb4 Bd5 15.Qe2 c6+= 16.0–0 Qd7 17.Bd5 cd5 18.Qh5 Ng6 19.Rf5 Rd8 20.Nge2 Qc7 21.Raf1 Rd7 22.Nc3 Qb7 23.Nd5 Bd6 24.Nb5 Qc6 25.Nb6!! Qb6 26.Nd6 Qd6 27.Rc5 Qb8 28.Rc4 Qb7 29.Qf5 Rf8 30.Rf4! Nf4 31.ef4 Qb6 32.Kf1 Rc7 33.Re4 Kd8 34.Bf8 (34...Qc6 35.Bg7+–) 1–0. bambinik – SteveOwen, internet, 2002.

5.ba5 Qd5 6.Ng3 Nf6 7.e3 de3 8.fe3 Bg4 9.Be2 h5 10.Bf3 Bf3 11.gf3 h4 12.N3e2 Nbd7 13.Bb2 Ra5 14.d3 Ra6 15.e4 Qb5 16.Rb1 Qc6 17.Qc1 Nh5 18.Nh3 Qg6 19.Rg1 Qe6 20.Nf2 Bc5 21.f4 ef4 22.Nf4 Nf4 23.Qf4 Qa2 24.Qc1 Rb6 25.Ke2 f6 26.Bc3 Qf7=+ 27.Rb6 Bb6 28.Qf4 Qa2 29.Rg7+= Qc2 30.Bd2 Bd4 31.e5 Be5 32.Qb4 Nc5 33.d4 Kf8 34.Rd7 Ke8 35.Rd5 Qa2 36.Rc5 Bh2 37.Qb7 Kf7 38.Qf3 Bd6 39.Ne4 Bc5 40.Qf6 Kg8 41.dc5 Qc4 42.Ke3 Qf7 43.Qg5 Qg7 44.Qg7 Kg7 45.Bc3 Kg8 46.Bh8 Kf8 47.c6 Ke8 48.Be5 Kd8 49.Nc5 (49...Kc8 50.Na6+–) 1–0. bambinik – Lucki, internet, 2002.

5.ba5 f5 6.Ng3 –/+.

4.Ne4 Bf5

5.Ng3 Be6 6.Nf3 a5 7.b5 =.

5.Ng3 Bg6 6.Nf3 Bd6 7.c3 dc3 8.dc3 Nf6 9.Nh4 0–0 10.Ng6 fg6 11.e4 Nbd7 12.Be3 b6 13.Bc4 Kh8 14.0–0 Qe7 15.f3 Rad8 16.Qa4 Ra8 17.Qa6 c5 18.Rad1 h6 19.b5 g5?? 20.Nf5 Qd8 21.Rd6 Qc7 22.Rc6 Qd8 23.Re6 Nh5 24.Rd1 Rf6 25.Re7 Qf8 26.Rdd7 Rf7 27.Rf7 1–0. Trkn – guest5421, ICC, 2004.

5.Ng3 Bg6 6.Nf3= Bd6 7.e3 de3 8.de3 Nf6 9.Bb2 Qe7 10.c4+= c6 11.Be2 0–0= 12.0–0 Rd8 13.Qb3 Nbd7 14.Nh4+= Qe6 15.Ng6 hg6 16.Qc2 c5= 17.Bf3 Rab8 18.b5 Nb6 19.Rac1 Rd7 20.a4 Rbd8 21.a5 Nc8 22.Rfd1 Ne7 23.Ra1 Kf8 24.a6+/– b6 25.Ne4 Qf5 26.Rd2 Bc7 27.Rd7 Rd7 28.Rc1 Rd8 29.h3 Kg8 30.Nf6 Qf6 31.Qe4 Nf5 32.Qb7 Bb8 33.Rd1 Rd1 34.Bd1 Qd8 35.Bg4 Qc7 36.Qe4 Ne7 37.Qa8 f5 38.Be2 e4 ˝–˝. Jenneborg,Seved – Pandit, email 4AMM–09, 1997.

3.Nc3 Nf6

4.Bb2 a6 5.e3 Bd6 6.Be2 0–0 7.Bf3 (7.Nf3 e4 8.Nd4 b6=+) 7...e4 8.Be2 c5 9.bc5 Bc5 10.h3 (10.f3 b5–/+) 10...Nc6 11.a4 (11.Na4 Be7–/+) 11...d4 12.Na2 (12.Nb1 Be6–+) 12...de3 (12...Be6 13.Qb1–+) 13.de3–/+ Qe7 14.Nc3 (14.c4 Rd8 15.Qc2 b6–+) 14...Be6 (14...Rd8 15.Qb1–+) 15.Bg4 (15.Nb1 Rad8 16.Qc1 Nd5–+) 15...Rfd8 16.Qe2 (16.Qc1 Ng4 17.hg4 Bb4–+) 16...Ng4 17.hg4 Bb4 18.Ba3 (18.Kf1 Ne5 19.Qe1–+) 18...Ba3 (better is 18...Bc3 19.Kf1 Qc7 20.Rc1–+) 19.Ne4 Ne5 20.f3 Bc4 21.Qf2 Bb4 22.Nd2 Bd2 (23.Qd2 Rd2 24.Rh3 Rg2 25.Rh2 Qb4 26.c3 Qc3 27.Kd1 Qa1) 0–1. esko – fpacheco, net–chess.com, 2001.

4.Bb2 Nc6 5.Nb5? (5.e3 Bd6=+) 5...Be7 (5...d4 6.e3 a6 7.ed4 ed4 8.Nf3 ab5 9.Bb5–+) 6.e4 (6.e3!?–/+) 6...de4 7.d4 ed4 8.Ne2 (8.Nd4 Nd4 9.Qd4 Qd4 10.Bd4 a5–/+) 8...0–0 (8...d3!? 9.cd3 ed3 10.Nf4 Bb4 11.ab4 Qe7 12.Be2 Qb4 13.Qd2 Qb5 14.Bd3–+) 9.Nbd4 Nd4 10.Bd4 Bf5 (10...a5 11.b5–+) 11.Bf6 Bf6–+ 12.Qd8 Rad8 13.Nf4?? Ba1 14.Bc4 Bc3 15.Kf1 Rd1 16.Ke2 Rh1 17.h3 Re1 0–1. clemyp – siakmet, net–chess.com, 2003.

4.Bb2 Bd6 5.Nb5 0–0 6.d4 (6.Nf3 Re8=+) 6...Re8 (6...e4 7.Nd6 Qd6 8.e3=+) 7.Nd6 cd6 (< 7...Qd6 8.de5 Re5 9.Be5 Qe5 10.Ra2+/–) 8.de5 de5 9.Nf3 Nc6 10.e3 Bg4 11.Be2 h6 (11...Qb6 12.Rb1=+) 12.b5 (12.0–0 Qc7=) 12...Bf3=+ 13.Bf3 (better is 13.gf3!? Na5 14.Bd3=+) 13...Qa5–/+ 14.Qd2 Qd2 (better is 14...Qb5!? 15.Rb1 d4–/+) 15.Kd2=+ Nd8 (15...Na5!?=+) 16.Ke1 e4 (16...a6 17.ba6 Ra6 18.Be2=) 17.Be2+= Re6 (17...Ne6 18.Rd1 Rac8 19.Bf6 gf6 20.Rd2=) 18.Bf6 (18.Rd1!?+/–) 18...Rf6+= 19.a4 (19.Rd1 Rf5+=) 19...Rc8= 20.Bg4 (better is 20.Rd1 Rc2 21.Rd5=) 20...Rc2–/+ 21.b6 (21...Rb6 22.Rd1–+). ajeffries – tommyk, net–chess.com, 2006.

4.Bb2 Nbd7 5.Nf3 d4 6.Nb1 c5 7.e4 Ne4 8.d3? (8.Qe2!? f5 9.d3+=) 8...Nef6 9.Qe2 Bd6 10.bc5 Bc5 11.Ne5 (better is 11.Nd4 0–0 12.Nb3–/+) 11...Qe7?? (11...0–0 12.Nd7 Bd7 13.Qd2–+) 12.f4 (better is 12.Nf3!?+=) 12...0–0 13.g4? (better is 13.c3–/+) 13...Ne5–+ 14.fe5 Ng4 15.Bc1 (15.Bg2 Qh4 16.Kd2 Re8–+) 15...Qe5 (better is 15...Qh4 16.Kd2 Nf2–+) 16.Qe5 Ne5 17.Nd2 Re8 18.Be2 b6 19.Bb2 Bb7 20.Rf1 Nf3 (better is 20...Ng4!–+) 21.Nf3+/– Bf3 22.Rf3 Rad8 23.Kd2 Re6 24.Re1 b5 25.c3 Rh6 26.cd4 Bd6 27.Rg1 Bf8? 28.d5! b4 29.Bf6 Rd5 30.ab4 g6 31.Bg5?? Bb4= 32.Ke3 Rh2 33.Bf4?? Bc5–+ 34.Ke4 Rd4 35.Ke3 Rb4 36.Kd2 Bg1 37.Bh2 Bh2 38.Kc3 Rb6 39.d4 a5 40.Bc4 Rb7 41.Bd5 Rc7 42.Bc4 a4 43.d5 Rb7 44.Rf2 Be5 45.Kd3 a3 46.Ke4 Bd6 47.Rf6 Re7 48.Kd3 Rd7 49.Bb5 Kg7 50.Bd7 Kf6 51.Ba4 a2 0–1. kevtheman – peskypawnsrule, gameknot.com, 2009. (=1.Nc3 e5 2.a3 d5 3.b4 Nf6)

4.d4 e4 5.e3 (5.Bf4 a5 6.Ra2 ab4 7.ab4 Ra2 8.Na2 Nh5=+) 5...a6 (5...a5 6.Bd2–/+) 6.g3 (6.Nge2 a5 7.b5 Be7=+) 6...Bd6–/+ 7.Bg2 0–0 8.Nge2 (8.f3 Re8–/+) 8...Bg4 9.h3 Be6 10.Nf4 Qe7 (10...a5 11.b5–/+) 11.Ne6 (11.0–0 a5 12.b5 Re8=+) 11...Qe6 12.Ne2 Nbd7 13.Nf4 (13.Bd2 Nb6–/+) 13...Bf4 14.ef4 Nb6 (14...a5 15.b5–/+) 15.0–0=+ Nc4 16.c3 (16.Re1 Qf5–/+) 16...b5 (16...a5 17.b5–/+) 17.a4 c6 (17...a5 18.ab5 ab4 19.Ra8 Ra8 20.Qb3–/+) 18.Re1 Qd7 (18...a5 19.Bf1–/+) 19.a5 (19.g4 Qd6=+) 19...Rae8 (19...Rfe8 20.Qe2=+) 20.Kh2 (20.Qe2 Re7=+) 20...h6 (20...Qf5 21.Be3=+) 21.Be3 Nh7 22.g4 f5–/+ 23.Bf1 fg4 24.Qg4 Qg4 25.hg4= Ne3 26.fe3 Nf6 27.Kg3 Kf7 28.Be2 g6 29.Rh1+= Rh8 30.Raf1 Ref8 31.Kf2 Ke6 32.Rh2 Rf7 33.g5+= Ng8 34.Bg4 Ke7 35.Bc8+/– Kd8 36.Be6 Rfh7 37.Bg8+– Rg8 38.gh6 Ke7 39.Rg1+– Kf6 40.Rh5 Kf7? 41.Rh4+– Rgh8 42.Rgh1 Kf6 43.R4h3 Kf5 44.Rh4 Rf8 45.Rg1 Ke6?? 46.Rhg4 Rh6 47.Rg6 Rf6 48.Rf6 Kf6+/– 49.Rg8 Rh2 50.Ke1 Rc2 51.Ra8+– Rc3 52.Kd2 Rc4 53.Ra6 Rb4 54.Rc6+– Ke7 55.a6 Ra4 56.Rc5 Kd6 57.Rb5 Ra6 58.Rb3 Ra2 59.Kc3 Ra6 60.Rb8 Ra3 61.Kd2 Ra2 62.Ke1 Ra1 63.Kf2 Ra2 64.Kg3 Ra3+/– 65.Kg4 Re3= 66.Rd8 Kc6 67.Kf5 Rh3 68.Ke5 Rh5 69.f5+/– e3 70.Rd6 Kc7 71.Rd5+/– Kc6? 72.Rc5+– Kd7 73.Rc2 Rh3 74.Re2 Ke7 75.Ke4 Kf6+/– 76.Re3 Re3= 77.Ke3 Kf5 78.Kd3 Ke6 79.Ke4 Ke7?? 80.Ke5+– Ke8 81.Kd6 Kd8 82.d5 Ke8 83.Kc7 1–0. gdraper (2035) – losertoo (1860), net–chess.com, 2006.

4.e3 a5 5.ba5 d4 6.ed4 ed4 =+.

4.Nf3 Bd6 5.Nb5 =+.

4.g3 a5 5.ba5 d4 6.Nb1 –/+.

4.g3 d4 5.Na4 (5.Na2 a5 6.Bb2 ab4 7.Nb4 c5–/+) 5...Qd5 6.f3 Bd7 (better 6...a5–+) 7.d3?? (better 7.Nb2–/+) 7...Ba4–+ 8.Qd2 c5 9.Bb2 (9.c4 dc3! 10.Qc3 Nc6–+) 9...Be7 (9...Nc6 10.c4 dc3 11.Bc3 cb4 12.ab4–+) 10.Nh3 (10.e4 Qd8–+) 10...Nc6 11.Qg5 (11.c4 dc3 12.Bc3 cb4 13.ab4 Qb3–+) 11...0–0 12.Rc1 (12.c4 dc3 13.Bc3 Qb3–+) 12...cb4 (better 12...Qa2!? 13.Ba1 Ne4 14.Qh5 Qa3 15.Rb1 Bc2 16.fe4 Bb1 17.b5–+) 13.Qd2 ba3 14.c4 (14.Ba1 Ng4!–+) 14...ab2 (14...Qd8 15.Ba3 Ba3 16.Rb1–+) 15.Qb2 (15.cd5 Bb4 16.Rb1 Bd2 17.Kd2 Nd5 18.Rb2 Na5–+) 15...Qa5 16.Kf2 b5 17.cb5 Qb5 18.Qd2 (18.Qb5 Bb5 19.Bg2 a5–+) 18...Rab8 (18...Na5 19.Qa2 Nd5 20.Rb1–+) 19.g4 (19.Bg2 Rfc8–+) 19...e4! 20.de4 (20.de4 Bb4 Combination; 20.fe4 Ng4 Deflection) 20...Ne5 (20...Qb6 21.Ra1 Bb4 22.Qf4 d3 23.Kg2–+) 21.Qd4 (21.g5 Nh5 22.Qd4 Rfd8 23.Qa7 Ba3–+) 21...Rfd8 22.e3 (22.Qa1 Bc5 23.Kg2 Nc4–+) 22...Qb2 (better 22...Rd4 23.Bb5 Rd2 24.Kg3 Bb5 25.Nf4–+) 23.Qb2 Rb2 24.Kg3 Ng6 (24...Bd1 25.Ng5 h5 26.Bc4 hg4 27.Bf7 Nf7 28.Rhd1 Rd1 29.Rd1 Ng5 30.e5 Nh5 31.Kh4 g6 32.Rd2 Rd2 33.Kg4 Rg2 34.Kh4 Bb4 35.f4 Be1) 25.Ng5 (25.Nf4 Nf4 26.ef4 Rb3–+) 25...h6 26.Nh3 (26.Nf7 Kf7 27.Rc7–+) 26…Nh7 (26...Nh7 27.g5 hg5–+; 26...Nh5 27.gh5 Bh4 28.Kg4 Bd7) 0–1. JPeiper – kovacic (2055), ChessWorld.net, 2009.

4.g3 Be7 5.Bg2 0–0 6.Nf3 Nc6 (6...a5 7.b5 d4 8.Na4–/+) 7.Ng5 (better is 7.b5!? Nd4 8.Ne5=) 7...h6–/+ 8.Nf3 (8.Nh3 d4 9.b5 Na5–/+) 8...e4 (8...d4 9.Na4 e4 10.Ng1–/+) 9.Nh4 (9.Ng1 Bf5–/+) 9...g5 10.Nf3? (better is 10.b5 Na5 11.d3–+) 10...ef3–+ 11.Bf3 (11.ef3 Nd4–+) 11...Bh3 12.Bb2 (12.d4–+) 12...g4 13.Nd5 gf3 (better is 13...Nd5 14.Be4 f5–+) 14.ef3 (14.Ne7 Qe7 15.e3–+) 14...Nd5 15.Qe2 (15.d4 Re8 16.Kd2 b5–+) 15...Bf6 (better is 15...Re8 16.0–0–0 a5–+) 16.Bf6 (16.0–0–0 Bg2 17.f4 Bh1 18.Rh1 Bb2 19.Kb2–+) 16...Qf6 17.Rb1 (17...Rfe8 18.f4 Re2 19.Ke2 Nd4 20.Kd1 Bg4 21.f3 Bf3 22.Kc1 Ne2 23.Kd1 Nec3 24.Ke1 Qe7 25.Kf2 Qe2 26.Kg1 Qg2) 0–1. OObuc – rikkirich, playchess.de, 2001.

4.h3 Ne4 5.Ne4=+ de4 6.d3 Bf5 (6...a5 7.ba5 ed3 8.Qd3 Qd3 9.cd3 Ra5 10.Nf3=+) 7.g4= Bg6 8.h4 (8.Bg2 a5 9.ba5 Bc5=) 8...ed3 (8...h5 9.g5=+) 9.cd3 h5 10.g5 Nc6 (10...Bd6 11.Bg2 c6 12.Nf3=+) 11.f4 (11.Bg2!?=) 11...Qd4 (11...a5 12.b5 Qd5 13.e4 Qb5 14.f5=+) 12.Bd2 ef4 13.Nf3 Qd6 14.Bc3 (14.Qc1 Qe7=+) 14...0–0–0 15.Bh3 (15.b5!? Qc5 16.Qb3=+) 15...Kb8–/+ 16.e4?? (better 16.Qd2 Re8 17.0–0–/+) 16...fe3 (better 16...Qd3 17.Qd3 Rd3 18.Bf5–+) 17.Ke2 (17.Rg1 Qf4 18.Qe2 Bd3 19.Qg2–+) 17...Bd3 18.Ke3 Qg3 19.Be1 Qd6 (19...Bc5 20.bc5 Rhe8 21.Kd2 Be2 22.Kc2 Bd1 (22...Rd1?! 23.Bg3 Rh1 24.Rh1 Bf3 25.Re1 Re1 26.Be1–+; 22...Qf3 23.Qd8 Rd8 24.Bc8 Nd4 25.Kc1 Qe3 26.Bd2 Nb3 27.Kb1 Nd2 28.Kb2 Qb3 29.Kc1 Qc3) 23.Rd1 Re2 24.Rd2 Qf3 25.Re2 Qe2 26.Kb3 Nd4 27.Kc3 Qc2 28.Kb4 Qb3 29.Ka5 Qa3) 20.Kf2?? (20.Bc3 Re8 21.Kf2 Re2 22.Qe2 Be2 23.Ke2–+) 20...Qf4 (20...Ne5!? 21.Ne5 Qe5 22.Kg1–+) 21.Bd2 Qc4 (21...Qe4 22.Re1 Qg6 23.Rc1–+) 22.Rc1 Qb5 (better 22...Qa2 23.Ra1 Qd5–+) 23.Rc5?? (23.Re1–+) 23...Bc5 24.bc5 Qc5 (better 24...Be4 25.Bf1 Qb2 26.Qc1 Rd2 27.Qd2 Qd2 28.Nd2 Bh1 29.Nb3–+) 25.Kg2 (25.Be3 Qa3 26.Bg2–+) 25...Be4 26.Qe2 (26.Rf1 Qd4 27.Kh2 Bf3 28.Qf3 Qd2 29.Rf2 Ne5–+) 26...Qd5 (better 26...Bf3 27.Kf3 Nd4 28.Kf2 Ne2 29.Be3–+) 27.Rf1 (27.Be3 Ne5 28.Rf1 Nf3 29.Rf3 Rhe8–+) 27...Bf3 (27...Nd4 28.Qd1 Nf3 29.Rf3 Bf3 30.Qf3 Qd2 31.Kg1–+) 28.Rf3 (28.Qf3 Qf3 29.Rf3 Rd2 30.Kg3 f6–+) 28...Nd4 29.Qd3 Nf3 30.Qf3 Qf3 (30...Qd2 31.Kh1 Rd3 32.Qd3 Qd3 33.Bf5 Qf1 34.Kh2 Qf2 35.Kh3 Re8 36.Be4 Re4 37.g6 Rh4) 31.Kf3 0–1. valla – kirklandlake (1775), ChessWorld.net, 2018.

3.c4 dc4

4.Bb2 Nc6 –/+.

4.Nc3 c6 5.e4 (5.Nf3 a5 6.b5 cb5 7.Nb5 Bd7–/+) 5...b5 6.a4 (6.d3!? a5 7.ba5 Qa5 8.Bb2 cd3 9.Bd3–/+) 6...Bb4–+ 7.ab5 (7.Bb2–+) 7...Bc3 8.dc3 Qd1 9.Kd1 cb5 10.Nf3 Nf6 11.Ne5 Ne4 12.Ba3 Nf2 13.Kd2 Nh1 14.Re1 Be6 15.Nc6 Nc6 16.Be2 0–0–0 17.Kc2 Rhe8 18.Rh1 Bf5 19.Kc1 Re2 20.Rf1 Na5 21.Rf5 Nb3 (22.Kb1 Rd1 23.Bc1 Rc1#) 0–1. DanielP4R – nitousche, ChessWorld.net, 2004.

4.e4 b5 5.Nc3 a6 (5...a5 6.Qh5 Qe7 7.Nd5–/+) 6.Be2 (6.d3!? cd3 7.Qd3=+) 6...c5–+ 7.Nf3 cb4 (7...Nc6 8.bc5 Bc5 9.d3–/+) 8.ab4 Bb4 9.0–0? (better is 9.Bc4 Bc3 10.Bb5 ab5 11.Ra8=+) 9...Bc3–+ 10.dc3 Qd1 11.Rd1 Nc6 (11...Nf6 12.Ne5 Ne4 13.Ra3–+) 12.Ba3 Nge7 13.h3 0–0 14.Ne5 Ne5 15.Be7 Re8 16.f4 Nc6 17.Bc5 f6 18.Bf3= a5 19.e5 Ra6 20.ef6 g6?? 21.Rd6+– Re6? 22.Bd5 Kf7 23.Be6 Be6+/– 24.Bd4 Nd4 25.Rd4?? Kf6 26.g4 a4 27.Re1 a3=+ 28.g5 Kg7 29.Ra1 Bh3 30.Kh2 Bf5=+ 31.Rd5 Ra5 32.Kg3 h6 33.gh6 Kh6 34.Rc5?? a2 35.Rc7 Ra3?? 36.Rb7 Rc3–+ 37.Kf2 Rc2 38.Kf3 Rb2?? 39.Rh1 (39...Rh2 40.Rh2 Bh3 41.Rh3) 1–0. gdraper (2035) – nay (2190), net–chess.com, 2006.

4.Nc3 Be6

5.e3 –/+.

5.Nf3 f6 6.e3 c5 (better is 6...Nd7!?+=) 7.bc5+= Bc5 8.Qa4 Qd7 9.Rb1 b6 (9...Qa4!? 10.Na4 b6+=) 10.Nb5+= Nc6 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Nge7 13.d4 Na5? (better is 13...a6 14.dc5 ab5 15.Rb5 Na5=) 14.Qa4+– ed4 (14...Qg4 15.0–0 0–0+–) 15.ed4 Qe6 16.Be3 0–0 17.dc5 Nd5 18.Nbd4 Qe4 19.Qc2 Qe7 (19...Qc2 20.Nc2 Nc3+–) 20.Nf5 Qe6 21.0–0 Rac8 22.Rfe1 Rc5 (22...Rfd8+–) 23.Bc5 (23.Bc5 Qc6 24.Qa2 Qc5 25.Rec1+–) 1–0. Janek – Andrey, internet, 2016.

4.e3 a5

5.Qa4 Nd7 6.Bc4 c6 +=.

5.b5 Be6 6.Qc2 Nd7 7.Bb2 (7.Bc4 Nc5 8.Be6 fe6+=) 7...Ngf6 (7...e4 8.Qe4 Nc5 9.Qf4+=) 8.Bc4= Bc4 9.Qc4 Bd6 10.Nf3 0–0 11.d3 Nb6 (11...Rc8 12.0–0=) 12.Qc2 (12.Qh4 Re8=) 12...Qe8 13.Nc3 Nfd5 14.0–0 (14.Nd5!? Nd5 15.Rb1=) 14...Nc3+= 15.Bc3 Qb5 16.d4 ed4 17.Bd4 Qc4 (17...Ra6 18.Rfb1 Qh5 19.e4+=) 18.Qf5 (18.Qb2 Na4 19.Qb7 Rfb8=) 18...Qe6 19.Qe6 fe6 20.Bb6 cb6 21.Rfb1 Ra6 (21...Bc5 22.Ng5 Rae8 23.Ne4+=) 22.Ng5= Re8 23.Kf1 h6 (worse is 23...Bh2 24.g3+/–) 24.Ne4 Be7 (worse is 24...Bh2 25.g3+/–) 25.Nc3 (25.Ke2!?=) 25...Bf6+= 26.Rc1 Rc8 (26...b5 27.Rab1 b4 28.Ne4+=) 27.Nb5 1–0. Cirulis,Ilmars (1840) – Duttagupta,Aniruddha (2000), FICGS, 2015.

5.b5 Be6–/+ 6.Nf3 Nd7 (6...e4 7.Nd4 Bd5 8.Nc3=) 7.Qc2 Ngf6 (7...e4 8.Nd4 Bd5 9.Nc3+=) 8.Bb2 e4 (8...Bd6 9.Bc4 Bc4 10.Qc4=) 9.Nd4 (9.Ng5!? Bd5 10.Bc4=) 9...Bd5–/+ 10.Be2 Nc5 11.0–0 Nb3 (11...Nd3!?–/+) 12.Ra2+= c3 (12...Qd6 13.Nf5 Qe6 14.Bf6 Qf5 15.Bc4 Bc4 16.Qc4 Qf6 17.Qb3=) 13.Nb3 cb2 14.a4 Bd6 15.Nc3 Qe7 (15...Bb3 16.Qb3 Be5 17.Rb2=) 16.Rb2= Qe5 17.g3 0–0 18.f3 c6 (18...ef3 19.Nd5 fe2 20.Nf6 Qf6 21.Rf6 e1Q 22.Rf1+=) 19.bc6 bc6 20.f4 (20.Nd4 Rfc8=) 20...Qf5 21.Nd4 Qh3 22.Rfb1 Bb4 23.Nd5 cd5 24.Nc6 (24.Qc7 Rac8 25.Qe5 Rfe8=) 24...Bd6 (24...Rac8 25.Bb5 Qe6 26.Rb3–/+) 25.Bf1 Qe6 26.Nd4 Qg4 27.Be2 Qh3 28.Rb6 Bb4 29.Qd1 h5 (29...Bc5 30.Bf1 Qd7 31.Rb7=) 30.Bf1 (30.Nc6 Qe6 31.Rc1 Rfc8=) 30...Qg4 (30...Qd7 31.Bb5 Qg4 32.Nc6+=) 31.Qg4 (31.Nc6 Qe6 32.Rc1 h4=) 31...hg4= 32.Rb2 (32.Nc6 Bd2 33.Kf2 d4 34.ed4 e3 35.Kg2 Rae8=) 32...Bc5 33.Rc6 Bd4 34.ed4 Rfc8 (34...Kh7 35.Rb5=) 35.Rc5 Rcb8 (35...Kf8 36.h3=) 36.Bb5 (36.Rb8 Rb8 37.Kf2 Rb4 38.Ra5 Rd4 39.Ra8 Kh7=) 36...g6 (36...Ra7 37.Kf2=) 37.Kf1 (37.Kf2 Kg7=) 37...Kg7 38.Rbc2 Rh8 (38...Ra7 39.Kg2=) 39.Kg1 (39.d3 Rad8=) 39...Rab8 40.Rc7 Rhd8 41.Kf2 Rh8 42.Kg2 Rhd8 43.Ra7 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1840) – Domingo,Jordi (1710), FICGS, 2015.

4.e3 Be6

5.Qc2 a5 6.b5 c6 7.Bc4 Bc4 8.Qc4 Qc7 9.Nc3 Nd7 10.Nf3 Ngf6 11.bc6 bc6 12.0–0 Bd6 13.Ng5 0–0 14.Nge4 Rfb8 15.Nd6 Qd6 16.e4 Nc5 17.f3 Nfd7 18.Qa2 (18.f4 Qd3 (18...ef4?! 19.d4 Ne6 20.Ne2=) 19.Qd3 Nd3–/+) 18...Nd3 19.a4 (better is 19.Kh1!?–/+) 19...Qd4 20.Kh1 Nf2 21.Kg1?? (21.Rf2 Qf2 22.Ba3–+) Nh3 (21...Nh3 22.Kh1 Qg1 23.Rg1 Nf2) 0–1. Popp,Tony – Coelho,Waldirson Morais, CXV R, 2000. (=1.a3 e5 2.c4 d5 3.b4 dc4)

5.Qc2 b5 6.Nf3 (6.d3 c5 7.dc4 cb4 8.cb5 Nd7=) 6...a5–/+ 7.ba5 Nd7 8.d3 Nc5 (8...cd3 9.Bd3 Ra5 10.Bb2=+) 9.dc4= (worse 9.Ne5 A) 9...Ra5 10.Nc6 (10.dc4?! Qd6 11.Bb2 f6+=) 10...Qa8 11.Na5 Qa5 12.Bd2+–; B) 9...Nb3 10.Bb2 f6–/+) 9...e4 10.Nd4 Nd3 11.Bd3 ed3 12.Qc3 Bc4 13.Nb5 Bb5 14.Qe5 Ne7 15.Qb5 c6 Attacking the isolated pawn on a5 16.Qc4 Ra5 17.Nc3 Qd6 18.Bb2 Ng6 19.f4 Rc5 (19...Ra8 20.Ne4 Qd7 21.Rd1+=) 20.Qb3 (20.Qe4 Be7 21.Rd1 Qb8+=) 20...Nf4 (20...f5 21.0–0=) 21.0–0 (21.ef4 Qf4 22.Qa4 Qa4 23.Na4 Rc2+–) 21...Ne6 22.Ne4 Qd5 23.Qb8 Nd8 24.Nc5 Bc5 25.Rfd1 0–0 0–1. Matisz,Gergely – Kirali,Hasan (1800), FICGS, 2012.

4.e4 Nf6

5.Qc2 a5 6.Bc4 ab4 7.Nf3 –/+.

5.Qc2 b5 6.Nc3 c6 7.Nf3 a5 8.Bb2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Na6 11.Ne5 Nb4 12.Qd1? (better is 12.Qb1–+) 12...Bc5 13.Nf3 (13.d4 Qd4 14.Qd4 Bd4 15.Nf3–+) 13...Ng4 14.d4 (14.Qb1 Nf2 15.Nd1 Nh1 16.Bg7–+) 14...cd3 (15.Qb1 Nf2–+) 0–1. destoyer1 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Qc2 b5 6.d3!? Bb7 7.Nf3 =+.

5.Nc3 Be6 6.d3 –/+.

5.Nc3 Bg4 6.Nf3=+ Bf3 (6...a5 7.b5=+) 7.Qf3 Qd4 8.Be2 (8.Rb1 a5=+) 8...a5=+ 9.ba5 Ra5 10.0–0 (10.Bb2 Bc5=+) 10...Nbd7 11.Rd1 (11.Rb1 Nb6–/+ (11...Ba3?! 12.Nb5 Rb5 13.Rb5 Bc1 14.Rc1+=)) 11...h5 (11...Nc5!?–/+) 12.Bb2 Bc5 13.Na4? (better is 13.Rab1=+) 13...Qf2!–+ 14.Qf2 Bf2 15.Kf2 Ne4 16.Ke3 Ra4 17.Ke4 c3 18.Kf3 cb2 19.Ra2 Rh6 20.Bb5 Rf4 21.Ke2 Rb6 22.a4 c6 23.Bd3 Rg4 24.g3 Rd4 25.Rb1 e4 26.Bc2 Rdb4 27.a5 R6b5 28.Ba4 Ra5 29.Bb3 Ra2 30.Ba2 g6 31.Rf1 Ne5 32.Ke3 Ra4 33.Bb1 Ng4 34.Ke2 Nh2 35.Rh1 Ng4 (36.Rd1 Rd4–+) 0–1. ititi – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2005.

3.c4 Nf6

4.d4 dc4 5.Nf3 Nc6 6.e3 –/+.

4.d4 c5?? 5.Bb2?? (5.de5 Ng4 6.Qd5 cb4 7.Qd8 Kd8 8.Nf3=) 5...cd4 6.cd5 (6.Nf3 Nc6 7.b5 Qb6=+) 6...Qd5 7.Qa4 (7.e3!? de3 8.Qd5 Nd5 9.Be5–+) 7...Bd7–+ 8.Qc2 Bf5?? (8...a5 9.e3 ab4 10.ed4 ba3 11.Nf3–+) 9.Qd1?? (better is 9.Qf5 Nc6 10.Nf3+–) 9...Be4 10.Nd2?? Bg2–+ 11.Ngf3 Bh1 12.Bh3 Bf3 13.ef3 Bd6 14.Qb3 Qb5 15.Nc4 Bc7 16.0–0–0 Nc6 17.Bf1 0–0–0 18.Bd3?? g6 (19.Nd6 Rd6 20.Bb5 Rf8–/+; better is 18...Qd5–+) 0–1. ureo – Gervie, ChessWorld.net, 2005.

4.e3 (--> 3.e3 Nf6 4.c4)

4.cd5 Nd5

5.Bb2 a5 6.b5 Nd7 7.e4 N5f6 8.Qc2 Bc5 9.Bc4 Qe7 10.Nf3 =.

5.Bb2 a5 6.e4 Nf6 7.Nf3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bd6 10.Ne5 =+.

5.Bb2 a5 6.Be5 A) 6...ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Nb4 9.Nf3 N8c6 10.d3=+; B) 6...Nc6 7.Bb2 ab4 8.Nf3 Bf5 9.ab4 Ra1 10.Ba1=+.

5.Bb2 Nc6 6.e3 (6.b5 Nce7 7.Be5 Bd7+=) 6...Bf5 (6...Bd6 7.Nc3 Nc3 8.dc3+=) 7.Nc3 (7.b5!? Nce7 8.Be5+=) 7...Nc3+= 8.Bc3 Bd6 9.b5 Qd7?? (better is 9...Ne7=) 10.bc6+– Qc6 11.Nf3 0–0–0? (better is 11...f6+–) 12.Ne5 Be5 (12...Qd5 13.Nc4+–) 13.Be5 Kb8 (13...Qe6 14.Bg7 Rhg8+–) 14.Rc1 Qf6 (14...Qd5 15.Bc7 Ka8 16.Bd8 Rd8+–) 15.Bf6 gf6 16.Qf3 (16.Qf3 Bg6 17.Qf6+–) 1–0. Janek – ostron, internet, 2016.

5.Bb2 Bd6 6.Nc3 A) 6...Be6 7.Nf3 Nc3 8.Bc3 f6 9.e4 0–0 10.d4=; B) 6...Nf6 7.d4 Nc6 8.de5 Ne5 9.Nb5 0–0 10.Rc1=; C) 6...Nc3 7.dc3–/+ 0–0 8.e4 a5 9.Qf3 Be6 10.Rd1=+.

5.Bb2 Bd6 6.e4 Nf4 7.Nf3 Bg4 8.h3 Bh5 9.g3 Ne6 10.Bc4 =+.

5.Bb2 Nd7 6.Qb3 A) 6...N5f6 7.Qg3 Ne4 8.Qf3 Ng5 9.Qe3 f6 10.d4=; B) 6...c6 7.Qg3 f5 8.Nc3 Qf6 9.Nf3 Bd6 10.e4=; C) 6...N5b6 7.e3 a5 8.b5 Bd6 9.d4 e4 10.Qc2=+.

5.Bb2 Nd7 6.Qc2 A) 6...Bd6 7.d4 ed4 8.Bd4 N5f6 9.Nf3 a5 10.b5=; B) 6...N5f6 7.Nf3 Bd6 8.d4 e4 9.Nfd2 Qe7 10.e3=; C) 6...c5 7.bc5 Bc5 8.Nf3 Qe7 9.e4 Nf4 10.d4=; D) 6...a5 7.b5 Bd6 8.e4 N5f6 9.Nf3 0–0 10.Bc4=.

5.Bb2 Nd7 6.e3 A) 6...Bd6 7.d4 a5 8.b5 0–0 9.Nd2 ed4 10.Bd4=; B) 6...c6 7.Nc3 N7f6 8.Nd5 Qd5 9.Rc1 a5 10.Nf3=; C) 6...a5 7.Nc3 N5f6 8.ba5 Ra5 9.d4 ed4 10.Qd4=+.

5.Bb2 Nd7 6.e4 N5f6 7.Qc2 Bd6 8.Nf3 a5 9.b5 0–0 10.Bc4 =.

5.Bb2 e4 6.Qc2 A) 6...f5 7.e3 a5 8.b5 Be6 9.d3 ed3 10.Bd3=; B) 6...Qe7 7.Nc3 Nc3 8.Bc3 a5 9.ba5 Nc6 10.e3=; C) 6...Bf5 7.Nc3 Nc3 8.Bc3 Nc6 9.e3 Qd5 10.Ne2=.

5.Bb2 e4 6.Nc3 A) 6...Bf5 7.Qa4 c6 8.Qc2 Nf6 9.Nf3 Be7 10.e3=; B) 6...Nc3 7.Bc3 Bf5 8.d3 ed3 9.ed3 a5 10.Qe2=; C) 6...Nf6 7.Qc2 Bf5 8.Nf3 Be7 9.Nh4 Be6 10.g3=+.

5.Bb2 e4 6.e3 Bf5 7.Ne2 a5 8.Ng3 Bg6 9.b5 Nd7 10.d3 =.

5.Bb2 f6

6.Nc3 A) 6...Be6 7.e4 Nf4 8.d4 ed4 9.Nce2 Bd6 10.Nd4=; B) 6...Nc6 7.e3 Be6 8.Nf3 a6 9.d4 ed4 10.Nd4=; C) 6...c5 7.Nd5 Qd5 8.Qc2 Be6 9.e4 Qb3 10.Qb3=; D) 6...a5 7.b5 Be6 8.d4 Nc3 9.Bc3 ed4 10.Qd4=+.

6.d4 ed4 7.Qd4 Nc6 8.Qe4 Be7 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 =.

6.e3 b5 7.Bb5+/– c6 8.Be2 Na6 (8...a5 9.ba5 Bd6 10.Nf3+/–) 9.Qc2 (better is 9.d4 ed4 10.Bd4+/–) 9...Bd7?? (better is 9...Nb8+/–) 10.Ba6+– Bc8 (10...Qb6 11.Bc4 Rb8+–) 11.Qc6 Bd7 (11...Ke7 12.Qa8 Ba6 13.Qa7 Nc7 14.d4+–) 12.Qd5 Rb8 13.d4 g5 (13...Rb6 14.Bc4 Be6 15.Qd8 Kd8 16.Be6 Re6 17.de5 fe5 18.Nc3+–) 14.Bc4 ed4 (14...Qe7+–) 15.Qf7 1–0. Cirulis,Ilmars (1970) – Meli,Cosimo Leonardo (1985), FICGS, 2016.

6.e3 c5!? 7.bc5 Bc5 =.

6.e4 Nf4 A) 7.d4 ed4 8.Qd4 Bd6 9.Nc3 Nc6 10.Qe3=; B) 7.Nf3 Nd3 8.Bd3 Qd3 9.Qe2 Qe2 10.Ke2 a5=.

6.Nf3 a5!? A) 7.e4 Nf4 8.d4 ed4 9.b5 c5 10.bc6=+; B) 7.b5 Bf5=+ 8.d4 e4 9.Qc2 Qe7 10.e3=; C) 7.ba5 Bd6 8.e4 Nf4 9.d4 ed4 10.Nd4=.

6.Nf3 a6 7.e4= (7.Nc3 Nc6 8.Qc2 Bg4 9.Nd5 Qd5 10.h3=) 7...Nb6 (7...Nf4 8.d4 A) 8...Bg4 9.de5 (9.h3+= Bf3 10.Qf3+=) 9...Qd1 10.Kd1 Nd7+=; B) 8...ed4 9.Nd4 c5 10.Qd2=) 8.d4 Be7 (8...Nc6 9.d5 (9.Be2+= Bd6 10.0–0=) 9...Ne7 10.Nc3+=; 8...ed4 9.Bd4 Nc6 10.Bb6=) 9.Nbd2+= (9.de5 Qd1 10.Kd1 Na4+/–) 9...0–0 (9...ed4 10.Bd4+=) 10.Qb3 (10.de5+/–) 10...Kh8 11.de5 Nc6 12.Rd1 f5 (12...Qe8 13.ef6 Bf6 14.Bf6 Rf6 15.Be2+/–) 13.h4 (13.Bd3!?+/–) 13...Qe8 14.h5 h6 (14...fe4 15.Ne4 h6 16.Be2+=) 15.Bd3+/– a5 (15...f4 16.Be2+/–) 16.b5 Na7 17.Nd4 f4 (17...a4!? 18.Qc2 fe4 19.Ne4 Nd5+–) 18.e6+– Bf6 19.N2f3 c5?? (better is 19...a4 20.Qc2 Be6 21.Qc7 Nc4 22.Ne6 Nb2 23.Nf8 Nd3 24.Kf1 Qf8 25.Rd3 Nb5 26.Qf4 Na3+–) 20.bc6 Nc6 21.Qb6 1–0. pierre – opponent, internet, 2009.

6.Nf3 e4 7.Nd4 c5 8.bc5 Bc5 9.Qc2 Bd4 10.Bd4 =.

3.d3 a5

4.ba5 Nc6 5.Bd2 (5.Nf3 Nf6–/+) 5...Nf6 6.g3 (6.e3 Bd6–/+) 6...Bc5 7.Bg2 0–0 8.Nf3 (better is 8.e3!?–/+) 8...e4–+ 9.Ng5 (9.de4 de4 10.Ng5–+) 9...Ng4 10.Nh3 Qf6 11.0–0 Qa1 12.de4 de4 13.Be4 Rd8 14.c3 Ne3! 15.fe3 Bh3 16.Bg2 Be3! 17.Kh1 Bg2 18.Kg2 Qa2 19.Qe1 Bd2 20.Nd2 Rd2 21.Rf2 Re8 22.Kf1 Ne5 23.Qc1 Nd3! 24.ed3 Rf2 25.Kg1 Rg2 26.Kh1 Rh2 27.Kg1 Qf2# (27...Qg2#) 0–1. carlosfandangos – Agove, ChessWorld.net, 2007.

4.ba5 Nf6 5.Nd2 Nc6 6.g3 Na5 7.Ngf3 e4 8.Nd4 Bc5 9.N2b3 Nb3 10.Nb3 Ng4 11.d4 Bd6 12.Bg2 Qf6 13.0–0 Qg6 14.Qe1 Qh5 15.h4 0–0 16.Bd2 Re8 (worse is 16...Ba3 17.Bc1 Bc1 18.Ra8+=; 16...Ra3?! 17.Ra3 Ba3 18.f3 ef3 19.ef3–/+) 0–1. marekt – bobby47, ChessWorld.net, 2015.

4.Bb2 ab4–/+ 5.c3 (5.Nf3!?–/+) 5...bc3–+ 6.Nc3 d4 7.Ne4 Nf6 8.Nf6 (8.Nf3 Nc6–+) 8...Qf6 9.Qd2 (9.g3 Qb6 10.Qd2 Nd7–+) 9...Nd7 (9...Na6 10.Nf3–+) 10.g3 (10.Nf3 Nc5 11.Rb1 Bd6–+) 10...Nc5 11.e3?? (11.Rb1–+) 11...Nb3 12.Qd1 (12.Qe2 Na1 13.ed4 Ba3 14.Ba3 Ra3 15.Qe5 Kd8 16.Qf6 gf6–+) 12...Na1 13.Qa1 (13.Ba1 Ra3 14.Be2 de3–+) 13...Bb4! 14.ab4 (14.Ke2 Qc6 15.Bh3–+) 14...Ra1 15.Ba1 Qc6 16.f3 Qc1 17.Ke2 (17.Kf2 de3 18.Kg2 Qe1 19.Nh3 Qd2 20.Kg1 Bh3 21.Be2 Qe2 22.Be5 Qf2) 17...Qc2 18.Ke1 de3 (18...de3 19.Be2 Qc1 20.Bd1 Qd2 21.Kf1 Qf2) 0–1. Benreguia,Frederic – Pechova,Hana, FICGS, 2012.

4.b5 Bd6 5.c4 Nf6 6.cd5 Nd5 7.Nf3 0–0 8.Bb2 Qe8 9.e4 Nf4 (9...Nf6 10.Nc3+=) 10.d4= f5 11.g3 Ne6 12.de5 fe4 13.Nfd2 (13.ed6 ef3 14.Bc4 Nd7=) 13...e3 14.fe3 Bc5 15.Qe2 c6 16.Ne4 cb5 17.Qb5 (17.Nc5 Nc5 18.Qb5 Qf7+=) 17...Bd7= (worse is 17...Be3 18.Qe8 Re8 19.Nd6+/–) 18.Qe2 (18.Qb7? Bc6 19.Qa8 Ba8 20.Nc5 Nd7–+ (20...Bh1?! 21.Bc4–+)) 18...Bc6 19.Nbd2 Na6 20.Bh3 Ng5 (20...Rd8 21.Rf1=) 21.Bg2 Rd8? (better is 21...Ne4 22.Ne4 Qe7=) 22.Ng5+– Bg2 23.Qg2 Be3 24.Rd1 (better is 24.Nge4!? Qc6 25.Rd1=) 24...Qb5 25.Rf1? (25.Ne6 Rf2 26.Qf2 Bf2 27.Kf2 Qb6 28.Bd4 Qe6 29.Nb1–+) 25...Bd2–+ (25...Qb2 26.Rf8 Kf8 27.Qf1 Bf2 28.Qf2 Kg8 29.Qf7 Kh8 30.Qf5 Qe5 31.Qe5 h6 32.Nde4 Rf8 33.Rd7 Rg8 34.Qf5 hg5 35.Qh3; 25...Bg5?! 26.Rf8 Rf8 27.Ne4=) 26.Rd2 Qf1 27.Qf1 Rf1 28.Kf1 Rd2 29.Bc3 Rh2 30.Ba5 Ra2 31.e6 Ra3 32.Bd8 Kf8 33.Kg2 Ke8 34.Bb6 Ra2 35.Kh3 h6 36.Nf3 Ke7 37.Nd4 g6 38.Kg4 Rb2 39.Ba7 Kf6 40.Kf4 Nc7 41.e7 Ke7 42.Ke4 Na6 43.Nf3 Kd6 44.Kd4 Rg2 45.Ke3 Rg3 46.Kf4 Rg2 47.Nh4 Rb2 48.Ng6 b6 49.Kg4 Kc6 50.Ne5 Kb7 0–1. Coope,Derek William (1730) – Picos Nebril,Jose Luis, Scotland – Spain (Server), 2007. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.d3 a5)

4.b5 Nf6

5.Nc3 Bd6 6.Nf3 0–0 7.e3 a4 8.Be2 Qe7 9.0–0 (9.Bb2 Rd8+=) 9...e4–/+ 10.Nd4 Qe5 11.g3 Qg5 12.f4 Qg6 13.f5 Qh6 14.Bd2 Re8 15.de4 de4 16.Qe1 Bd7 17.Rb1 c6 18.bc6 Nc6 19.Rb7 (19.Ncb5 Be5+=) 19...Ba3–/+ 20.Ndb5 Bc5 21.Rf4 Re5 22.Nc7 Nd8 23.Rb1 Rc8 24.Na6 (24.N7b5 Bf5 25.Qf2 Qg6–+) 24…Ba7–+ 0–1. mtr – Vin, internet, 2009.

5.Nf3 Bd6 6.Bb2 Nbd7 7.g3 0–0 8.Bg2 e4 9.de4 de4 10.Ng5 Qe7 11.Nc3 The pressure on e4 grows 11...Be5 12.Qc1 Nc5 13.0–0 h6 14.Nh3 Rd8 15.Nf4 g5 16.Nh3 Bf5 17.f4 ef3! 18.ef3 (18.ef3 Bd4 Pinning; 18.Rf3 g4 Double attack (18...g4 Decoy); 18.Bf3 g4 Double attack (18...Bh3 Deflection; 18...g4 Decoy)) 18...Bd4 19.Nf2 Be3 20.Qe1 Bc2 21.Nce4 Nd5 (21...Nfe4 22.Qe3 Nd3 23.Nd3 (23.Ne4?! Nb2 24.Qc3 Be4 25.fe4 Nd3=) 23...Rd3 24.Qe4 Qc5 25.Kh1 Qb5 26.Bf6+/–; 21...Be4? 22.Qe3 Nd3 23.Bf6 (23.fe4?! Nb2 24.e5 Nc4+=; worse is 23.Ne4 Nb2 24.Nf6 Qf6=) 23...Qf6 24.fe4+– (24.Qe4?! Nf2 25.Qb7 Nd3=); 21...Nce4 22.Qe3 Nd5 23.Qc1 Ng3 24.hg3+– (24.Qc2?! Nf1 25.Rf1 Qe3=)) 22.Kh1 f5 23.Qe2 Bb3 24.Nd1 fe4 (24...Ne4 25.fe4 Bd1 26.Rad1 fe4 27.Qh5+–) 25.fe4 Nf4 26.gf4 Bf4 27.Ne3 Nd3 (27...Qe6!?–/+) 28.Nf5 (28.Ng4 Nb2 29.Qb2 Bc4+=) 28...Qe6+= 29.Nd4 Rd4 30.Bd4 Bc4 31.Qh5 Rd8= 32.Bc3 Bb5 33.Ba5 Rd4 34.Qe2 Ba6 35.Bc3 Rd6 36.Qh5 Bb5 37.Rab1 Bc6 38.Qe2 b6 39.Ba1 Bb7 40.a4 Ba6 41.Bf3 Bc4 42.Bg4 Qe8 43.Qg2 Be5 44.Be2 Qa4 45.Be5 Ne5 46.Bc4 Nc4 47.Rbe1 Ne5 48.Qg3 Qe8 49.Rf5 Re6 50.Qb3 Kg7 ˝–˝. Coope,Derek William (1705) – Cretu,Adrian, 60yearsBdF–WS48, 2006. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.d3 a5)

5.Nf3 Bd6 6.Bb2 e4 7.de4 de4 8.Ne5 e3 9.Qd4 0–0 (9...ef2!? 10.Qf2 Be6+=) 10.Qe3= Re8 11.f4 Nbd7 12.Qd2 Qe7 (12...Ne5 13.fe5 (worse is 13.Be5 Ne4 14.Qd3 Bf5–/+) 13...Be5 14.Qd8 Bb2 15.Qe8 Ne8 16.Ra2=; 12...Be5?! 13.Be5 Ne4 14.Qd5 Ne5 15.Qd8 Rd8 16.fe5–/+) 13.Nc4 Bc5 14.Nc3 (14.Na5?? Ne4 15.Qd3 Ra5–+) 14...c6 15.bc6 bc6 16.0–0–0 (16.Rb1!?+=) 16...Ba6–/+ 17.e4 Bc4 18.Bc4 Nb6 19.Bd3 Ba3 20.Qe1 (20.Rde1 Rad8 21.Nb1 Bb2 22.Kb2 Nc4 23.Bc4 Rd2 24.Nd2 Qd6–+) 20...Rad8 21.e5 (21.g4 Rd4 22.g5 Bb2 23.Kb2 Qb4 24.Ka1 Qa3 25.Na2 Ra4–+) 21...Qb4 22.Ba3 Qa3 23.Kd2 Nc4 (better is 23...Qb4 24.Kc1 Qf4 25.Rd2 Nbd7–+ (25...Re5?! 26.Qg3 Qe3 27.Qe3 Re3 28.Rhd1–+)) 24.Ke2–/+ Ne5! 25.fe5 Re5 26.Be4 Rde8 27.Kf1 Qc5 28.Qd2 Ne4 29.Ne4 Re4 30.h4 a4 31.Rh3 a3 32.Rd3 Rh4 33.g3 Rh1 34.Kg2 Rd1 35.Qd1 a2 36.Rd8 Qe5 37.Qd7 Kf8 38.Re8 Qe8 39.Qd1 Qe4 40.Kg1 Qd5 41.Qa1 f6 0–1. Coope,Derek William (1705) – Wojcik,Wieslaw (2280), 60yearsBdF–WS48, 2006. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.d3 a5)

5.Nf3 Bd6 6.Nc3 e4 7.Nd4 0–0 8.de4 Ne4 (8...de4 9.Be3–/+) 9.Bb2 (9.Nd5? Bc5 10.c4 c6–+) 9...Nd7 (9...Qf6 10.Ne4 de4 11.e3–/+) 10.g3+= Nb6 11.Ne4 de4 12.Bg2 Nc4 13.Bc1 Qe7 14.c3 a4 15.Qc2 f5 (worse is 15...Na3 16.Qa2 Nb5 17.Nb5+–) 16.0–0 Bc5 (16...Ba3? 17.Ba3 Na3 18.Qa2 Rf7 19.Qa3+–) 17.Rd1 Bd7 18.g4 Kh8 (18...Ba3? 19.Qa2 Bc1 20.Qc4 Qf7 21.Qf7 Rf7 22.Rdc1+–; 18...fg4 A) 19.Be4 A1) worse is 19...Na3 20.Ba3 (worse is 20.Bh7 Kh8 21.Ba3 Ba3+=) 20...Ba3 21.Bb7+=; A2) 19...Qh4 20.f3 Nd6–+; B) 19.Qe4 Qe4 20.Be4+=) 19.gf5 Bf5 20.Nf5 Rf5 21.Qe4 Qe4 22.Be4 Rf2 23.Bb7 (23.e3 Raf8 24.Bb7 Rc2–/+) 23...Re2 24.Kh1 Rf8 25.Bg2 Bd6 26.h3? (better is 26.Kg1 Rc2 27.Re1–/+) 26...Rff2–+ 27.Bf1 (27.Rg1 Ne5 28.Bg5 Nf3–+) 27...Rh2 28.Kg1 Bc5 29.Rd4 Ra2 30.Ra2 Ra2 31.Be3 Bd4 32.Bd4 Nd2 33.Bg2 Ra3 34.Kf2 Rb3 35.Ke3 a3 36.Kd2 Rb2 37.Kc1 Rg2 (37...Rg2 38.Kb1 Rb2 39.Ka1 Rb5–+) 0–1. Marr33 (2285) – Haydenfan (2560), Rated game, 3m + 0s, 2010. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.d3 a5)

(...)

4.Bb2 Bg4 (--> 3.Bb2 d4 4.d3 Bg4).

4.c3 Nf6 5.Nf3 Nbd7 6.g3 Be7 7.Bg2 0–0 8.cd4+= ed4 9.Nd4 Ne5 10.0–0?? c5?? 11.Nf3 Nf3= 12.Bf3 cb4 13.Bg5 ba3 14.Na3= Ba3 15.Ra3+= Qd6 16.Ra1 Nd5 17.Qd2 a6 18.Bd5 Qd5= 19.e4 Qe6 20.Rfe1 Qh3 21.f3 Be6 22.Qg2 Qg2 23.Kg2 Rfc8 24.Rec1 Rc1 25.Rc1 Rc8 26.Rc8 Bc8 27.Bd8 b5 28.Ba5 h5 29.d4 Kf8 30.d5 Ke8 31.Kf2 g6 32.Ke3 g5 33.Kd4 f6 34.Kc5 Bh3 35.f4 gf4 36.gf4 Bc8 37.e5 fe5 38.fe5 Kd7 39.h4 Bb7 40.e6 Ke7 41.Bb4 Ke8 42.d6 Bc8 43.d7 Bd7 44.ed7 Kd7 45.Kb6 Ke6 46.Ka6 Kf5 47.Kb5 Kg4 48.Be1 Kf5 49.Kc5 Ke5 50.Ba5 Ke6 51.Kd4 Kf5 52.Ke3 Kg4 53.Bd8 Kg3 54.Ke4 Kg4 55.Ke5 Kh3 56.Kf4 Kg2 57.Kg5 Kh3 58.Kh5 Kg3 59.Kg6 (59...Kf4 60.Bf6 Ke4 61.h5 Kd5 62.h6 Ke4 63.h7 Kd5 64.h8Q Ke4 65.Qd8 Ke3 66.Kf5 Kf2 67.Qd1 Kg2 68.Qe2 Kg1 69.Bd4 Kh1 70.Qf1 Kh2 71.Be5) 1–0. yulio – DanielMena, ChessWorld.net, 2006.

4.Nf3 a5 5.b5 Bd6 6.e3 c5 7.c3 de3 8.Be3 Nf6 9.Nbd2 Nd5 10.Ne4 =.

4.Nf3 Bd6 A) 5.e3 A1) 5...Ne7 6.c4 dc3 7.Nc3 Nd7 8.Ne4 a5 9.Bd2 ab4 10.ab4=; A2) 5...Nf6 6.ed4 ed4 7.Qe2 Be7 8.Bb2 Bg4 9.h3 Bf3 10.Qf3=; B) 5.c4 B1) 5...Nd7 6.e3 de3 7.Be3 Ngf6 8.c5 Be7 9.d4 Ng4 10.de5+=; B2) 5...dc3 6.Nc3 Nc6 7.Ne4 Nf6 8.Bg5 Be7 9.Bf6 Bf6 10.b5=.

4.Nf3 f6 5.c3 b6 6.cd4 ed4 7.Nbd2 Ba6 8.Bb2 c5+= 9.g3 Qe7 10.bc5 Bd3? 11.Qa4+– b5? 12.Qd4 Be2 13.Be2 Nc6 14.Qd5 Rc8 15.0–0 Ne5 16.Ne5 fe5 17.Bb5 Qd7 18.Qd7 1–0. pierred – tableofone@wuchess.com, internet, 2008.

3.d3 Nf6

4.Bb2 a5 5.b5 Bd6 6.Nd2 Nbd7 7.e3 0–0 8.c4 c6 9.Be2 Re8 10.cd5 cd5 11.Ngf3 b6 12.0–0 Bb7 13.d4 e4 14.Nh4 g6 15.a4 Qe7 16.g3 Rac8 17.Ng2 Bb4 18.f3 ef3 19.Bf3 Nf8 20.Rc1 Rc1 (20...Ne6 21.Ne1+=) 21.Bc1 (21.Qc1 Ne6+=) 21...Ne6+= 22.Nc4 (22.Ne1 Ng5 23.Nc2 Nf3 24.Nf3 Bd6–/+) 22...dc4 23.Bb7 Qb7 24.Rf6 c3 25.Rf2 Ng5 26.Nf4 Bd6 27.Qf1 Ne4 28.Rc2 Bf4 29.ef4 Qd5 30.Qd1 (30.Qd3 Rc8 31.Re2 Nd6–/+) 30...Nd2! 31.Bd2 Qd4 32.Kg2 Re3 (32...cd2?! 33.Rd2 Qe4 34.Kg1=) 33.Be3 (better is 33.Kf1–+) 33...Qd1 (33...Qd1 34.Rc3 Qa4 35.Rc8 Kg7 36.Bb6 Qb5 37.Bd4 Kh6–+) 0–1. nuclearowl (2040) – inpassant (2135), gameknot.com, 2013. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.d3 Nf6)

4.Bb2 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.d3 Nf6).

4.Nc3 a6 5.Nf3+= c5 6.bc5 Bc5 7.g3 (7.d4 ed4 8.Nd4 Nc6+=) 7...Ng4 8.e3 d4 9.Ne4 de3 10.fe3 Be3 11.h3 Bc1 12.Qc1 1–0. marekt (1970) – kylion (2100), gameknot.com, 2014.

4.Nc3 d4 5.Ne4+= Ne4 6.de4 f5 (6...c5!? 7.Nf3 Nd7–/+) 7.e3 (7.ef5 Bf5 8.e3 a5=) 7...Nc6 (7...a5 8.ef5 Bf5 9.b5=) 8.b5 (8.Bb5 a5 (worse is 8...fe4 9.Qh5 Kd7 10.Qe5+–) 9.Nf3 Bd7 10.Bc6 Bc6 11.Ne5 A) 11...fe4? 12.Qh5 g6 13.Ng6 (13.Nc6?! gh5 14.Nd8 Kd8+=) 13...hg6 14.Qh8+–; B) 11...Qf6 12.ed4 ab4 13.ef5 ba3+/–) 8...Ne7 (8...de3!? 9.Be3 Qd1 10.Kd1 Ne7=) 9.Nf3+= fe4 10.Ne5 Qd5 (10...Be6!? 11.ed4 Qd6+/–) 11.ed4+– Be6 12.c4 Qd6 13.c5 Qd5? (better is 13...Qd8+–) 14.Bc4 Qd8 (14...Qe5 15.de5 Bc4+–) 15.Be6 1–0. Janek – AxelG, internet, 2017.

4.Nc3 Be7 5.Nf3 e4 (5...Nbd7!?+=) 6.de4= de4 7.Qd8 Bd8 8.Nd2 e3 9.fe3 Be6 10.g3 0–0 (10...Nd5!? 11.Nde4 Nc3 12.Nc3 Bf6+=) 11.Bg2+= c6 12.0–0 Bb6 13.Nf3 Rd8 14.Ng5 Bc4 15.Rf4 Bd5 16.Nd5 cd5 17.c4 Nc6 18.c5 Bc7 19.Rf1 h6 20.Nf3 Re8 21.Rb1 Ng4 22.Rb3 b6 (22...Rad8 23.Rd3+/–) 23.Nd4+– Ne7 24.c6 Rac8 25.b5 Rcd8 26.Bh3 Nf6 27.Bb2 Ne4 28.Rd3 1–0. marekt (2170) – libelle_3 (1830), gameknot.com, 2015.

4.Nc3 h6 5.Bb2 (5.Nf3 a5 6.b5 Bd6=+) 5...c6 (5...c5 6.bc5 d4 7.Nb1–/+) 6.Nf3=+ Bd6 7.e4 (7.e3 a5=+) 7...d4–/+ 8.Na4 Bg4 9.h3 (9.Be2 Bf3 10.gf3 b5–/+) 9...Bh5 (9...Bf3 10.Qf3 a5 11.c3=+) 10.Nc5 (10.c3 a5=+) 10...b6 (better is 10...Bc5!? 11.bc5 Bf3 12.Qf3 Qa5 13.Kd1 Nbd7–/+) 11.Nb7= Qc7 12.Nd6 Qd6 13.c4 c5 14.Be2 Bf3 15.Qa4 Qc6 (15...Qd7 16.Qd7 Nbd7 17.Bf3 Ke7=+) 16.Qc6 (better is 16.b5!? Qe6 17.Bf3=) 16...Nc6–/+ 17.Bf3 cb4 18.ab4 Nb4 19.0–0 (19.Kd2!? Kd7 20.Rhb1–/+) 19...Nd3–+ 20.Ba3 (20.Bd4 ed4 21.e5 0–0–0 22.ef6 Kb8–/+) 20...Rc8 21.Rfd1 Nf4 22.Bd6 Ng6 23.Ra7 Rc4 24.Ra8? Kd7–/+ 25.Rh8 Nh8?? 26.Be5+= Ng6 27.Bd4 Ke6 28.Be2 Rc2 29.Bg4 Ng4 30.hg4 Ne5 31.f4 Ng4=+ 32.f5 Ke7 33.g3 g6 34.fg6 fg6 35.Bb6 Rc6 36.Ba5 Ke6–/+ 37.Kg2?? Ne3–+ 38.Kf3 Nd1 39.Kf4 Nf2 40.Bd2 g5 41.Kf3 Nd1 42.Kg4 Nf2 43.Kh5?? Ne4–+ 44.Kh6 Kf5 (45.Kg7 Nd2 46.Kf7 Kg4 47.Ke7 Kg3 48.Kd7 Kf3 49.Kc6 g4 50.Kd5 g3 51.Kd4 g2 52.Kd3 Ne4 53.Kd4 g1Q 54.Kc4 Qc5 55.Kb3 Qb5 56.Kc2 Qc4 57.Kb2 Nc5 58.Kb1 Nd3 59.Ka1 Qc3 60.Ka2 Qb2#) 0–1. mlaurent – jjones, net–chess.com, 2000.

4.c4 dc4 5.dc4 Qd1 6.Kd1 c5 (6...Nc6 7.Nf3–/+) 7.b5 Ne4 (7...Bf5 8.g3–/+) 8.Ke1=+ a6 9.f3 (9.Nd2 Nd6=+) 9...Nd6–/+ 10.e4 Be6 11.Nd2 (11.Bb2 Nd7 12.ba6 Ra6–/+) 11...ab5 12.cb5 b6 (12...c4 13.Bb2 Nd7 14.Rb1–/+) 13.Bd3 (13.Ne2 Nb5 14.Nf4 ef4 15.Bb5 Nd7=+) 13...Bd7 (13...c4 14.Be2–/+) 14.a4 (14.Bb2=+) 14...Ra5 (better is 14...Bb5 15.Bb5 Nb5–/+) 15.Bb2 Be7 (better is 15...f6!? 16.Nc4 Nc4 17.Bc4 Bd6+=) 16.Be5+/– 0–0 17.Ne2 Be6 18.Nf4 Bf6 (18...Nd7!? 19.Bc3 Ra7+–) 19.Bf6+– (< 19.Bd6 Ba1 20.Bf8 Kf8+/–) 19...gf6 20.Kf2 (20.Nd5 Nd7 21.Ne7 Kg7+/–) 20...Nd7 21.Rhd1 Ne5 22.Nb3?? (better is 22.Bc2 c4 23.Nd5 Bd5 24.ed5+–) 22...Bb3–+ 23.Rd2? (better is 23.Bc2 Bc2 24.Rd6–+) 23...Ra4 24.Ra4 Ba4 25.Nd5 Bb5 26.Bb5 Nb5 0–1. DrSub (1605) – Istvanny (1675), internet, 2007.

4.Nd2 g6 5.Bb2 Nbd7 6.Ngf3 Qe7 7.e4 b6 8.c4 d4 9.Be2 Bg7 10.Rc1 Rb8 11.Nb3 c5 12.b5 0–0 13.Rc2 Rd8 14.Bc1 h6 15.Bd2 Nf8 16.Qc1 Kh7 (16...Ne4 17.de4 d3 18.Bd3 Rd3 19.Rc3 Rc3 20.Bc3= (worse is 20.Qc3 Bb7–/+)) 17.a4 (17.Ne5 Bb7 (17...Qe5? 18.Bf4 Qe7 19.Bb8+–) 18.Bf4 Rbc8=) 17...Bg4 18.h3 Be6? (better is 18...Bf3!? 19.Bf3 a6=) 19.Ne5+/– Bd7 20.Nd7 N8d7 21.0–0 Ne5 22.f4 Ned7 23.Bf3 Nh5 24.Bh5 gh5 25.Qe1 h4 26.Qf2 Rg8 27.Qf3 Bh8 28.Be1 Rg6 29.Qh5 Rbg8 30.Bh4 Qf8 31.Qf5 Qc8?! 32.Qf7 R8g7 33.Qf5 Kg8 34.Qd5 Kh7 35.Qf5 Kg8 36.Rf3 Qf8 37.Qd5 Qf7 38.Qf7 Rf7 39.Rcf2 Bf6 40.Bf6 Nf6 41.Kh2 Nh5 42.f5 Rg5 43.g4 Nf6 44.e5 Nh7 45.e6 Rf8 46.Nd2 Nf6 47.Ne4 Kg7 48.Ng5 hg5 49.Re2 Re8 50.Kg3 Re7 51.h4 Kh6 52.hg5 Kg5 53.Rf4 Nh7 54.Rh2 Nf6 55.Re4! Ne4 56.de4 Kf6 57.Kf4 Re8 58.e5 Ke7+– 59.Rh7 Kf8 60.Kg5 d3 61.Rd7 Re7 62.Rd3 Rg7 63.Kf6 Rg4 (63...Kg8 64.Rd7 Rg4 65.e7 Rg7 66.e8Q Kh7 67.Rg7 Kh6 68.Qg6) 1–0. Yamauchi,Juan – Angeli,Francesco, Foligno op, 2008.

4.g3 Be7 5.Bg2 0–0 6.Nf3 e4 7.Nd4 a5 8.c3 (8.de4!? de4 9.b5=+) 8...ab4–/+ 9.cb4 (9.Nc2 ba3 10.Ba3 Ba3 11.Nba3 Qe7–/+) 9...Bb4!–+ 10.Bd2 (10.ab4 Nc6) 10...Bd2 11.Qd2 ed3 12.Qd3 c5 13.Nf3 c4 14.Qd2 (14.Qc2 b5–+) 14...Ne4 15.Qc2 Nc6 16.0–0 Qf6 17.Rd1?? (better is 17.Ra2–+) 17…Qa1 0–1. Skean Du – labackna, ChessWorld.net, 2006.

4.Bg5 a5 5.b5 Qd7 (5...h6 6.Bh4=+) 6.a4 (6.Bf6 gf6 7.e4 d4=) 6...Qf5–/+ 7.Bf6 (7.Nf3 e4 8.de4 de4 9.Bf6 Qf6–/+ (9...gf6?! 10.Nd4 Qg6 11.e3=)) 7...Qf6 8.Nd2 (8.e3 Be6–/+) 8...Bb4 9.g3 (9.e3 0–0–/+) 9...e4 (9...0–0 10.e3–/+) 10.e3 (10.Rc1 Bc3–/+) 10...Bd2–+ 11.Kd2 Qf2 12.Qe2 Qf6 13.Bh3? (better is 13.Rb1–+) 13...Qa1 14.Bc8 Ra7 15.de4 0–0 16.Bf5 g6 17.Bg4 de4 18.Qc4 Rd8 19.Ke2 Qd1 20.Kf2 Qg4 21.h3 Rd2 22.Ne2 Qf3 23.Ke1 Re2! 24.Qe2 Qh1 25.Kd2 Nd7 26.h4 Nb6 (27.Qd1 Nc4 28.Kc1 Qd1 29.Kd1 Ne3 30.Ke2 Nd5–+) 0–1. carlosfandangos – michaelbuss, ChessWorld.net, 2007.

4.Bg5 h6 5.Bh4 =+.

4.Nc3 c5

5.Rb1 –/+.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 –/+.

4.Nf3 a5

5.Ne5 ab4 6.Bb2 d4 7.ab4 Bb4 8.c3 dc3 9.Nc3 Ra1 10.Qa1 0–0 11.e3 Re8 12.d4 Ne4 13.Nd3 Qf6 14.Be2 c5 15.0–0 Nc3 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 cd4 18.Qb2 Qd6 19.Nf4 (19.ed4!? Nc6 20.d5 Qd5 21.Rc1–/+) 19...de3–+ 20.fe3 Re3 21.Rd1 Qf8 22.Qb6 Re7 23.Bb5 Nd7 24.Qc7 (24.Bd7 Rd7 25.Rd7 Bd7 26.Qb7 Qc5 27.Kf1 Bb5 28.Ne2 h6–/+) 24...Ne5 25.Qb6 Bd7 26.Bd7 Rd7 27.Rd7 Nd7 28.Qb7 Qc5 29.Kf1 Qc1 30.Ke2 Qf4 31.Qd7 g6 32.g3 Qe4 33.Kf2 Qf5 (better is 33...Qc2!? 34.Kg1 Qc3–/+) 34.Qf5= gf5 35.Kf3 Kg7 36.Ke3 Kg6 37.Kf4 Kf6 38.Ke3 Kg5 39.Kf3 f4 40.gf4? (40.g4 h6 41.h3–+) 40...Kh4–+ 41.Ke4? (41.f5–+) 41...Kh3 42.Kf5 Kh2 43.Kg4 Kg2 44.f5 f6 45.Kh5 Kg3 46.Kh6 Kg4 47.Kh7 Kf5 48.Kh6 Kg4 0–1. Coope,Derek William (1705) – Vozda,Jindrich (2455), WC15/WS65 ICCF, 2006. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.d3 Nf6)

5.Ne5 ab4 6.Bb2 Bd6 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.Nd2 d4 (9...0–0 10.e3–/+) 10.Qc1 0–0 11.c3 dc3 12.Bc3 Na6 (12...Bc3 13.Qc3 Nbd7 14.Nd7+=) 13.e3 (13.e4 Re8 14.Be2 Qe7=) 13...Nd5 14.Bb4 Ndb4 (14...Nab4!? 15.d4 Bf5+=) 15.d4= c5 16.Ba6 Na6 17.Qb2 cd4 18.ed4 Qd5 19.0–0 f6 20.Nef3 b5 21.Rc1 b4 22.Nc4 Bb7 23.Ne3 Qe6 24.Nd2 f5 25.Re1 f4 (25...Rc8 26.Qa1+=) 26.Nc2 The isolani on b4 becomes a target 26...Qd5 27.f3 (27.Ne4 b3 28.Na1 Rb8–/+) 27...Qb5+= 28.Rb1 Bd5 29.Nb4 Rb8 30.Nd5 Qb2 31.Rb2 Rb2 32.Ne4 Rb1 33.Kf2 Rd1 34.Nf4 Rd4 35.h4 Nb4 36.h5 Kf7 37.g4 Nc6 38.Ke3 Ra4 39.Ng5 Kg8 40.Nd3 h6 41.Ne6 Kf7 42.Nec5 Rc4 43.Ne4 Ke6 44.Nf4 Kd7 45.Ng6 Rc1 46.Nf8 Ke7 47.Ng6 Ke6 48.Nf4 Kd7 49.Nd3 Ra1 50.f4 Ke6 51.f5 Kf7 52.Nec5 Kf6 53.Kf4 Rf1 54.Kg3 Nd4 55.Kg2 Rf3 56.Ne4 Ke7 57.Nec5 Re3 58.Nf4 Kf7 59.Nce6 Ne6 60.Ne6 Kf6 61.Kf2 Ra3 62.Kg2 Ra7 63.Kf3 Ke5 64.Ke2 Ke4 65.Kf2 Ke5 66.Ke2 Ra2 67.Kf3 Ra3 68.Kf2 Ke4 69.Kg2 Rc3 70.Kf2 Rc2 ˝–˝. Coope,Derek William (1705) – Leite,Denis Moreira (2120), 60yearsBdF–WS48, 2006. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.d3 Nf6)

4.Nf3 Bd6

5.c4 c6 6.Bb2 Qe7 7.Nbd2 0–0 8.c5 Bc7 9.g3 Bf5 10.Bg2 Nbd7 11.0–0 h6 12.Qc2 Rfe8 13.h3 a5 14.Rfc1 ab4 15.ab4 Qe6 16.Kh2 g5 17.Nb3 Nh7 (17...g4 18.hg4 Ng4 19.Kg1=) 18.Ra8 (18.Na5 Ra7+=) 18...Ra8= 19.Na5 Ba5 20.Ra1 Ra6 21.Ra5 Ra5 22.ba5 h5 (22...g4 23.hg4 Bg4 24.Nh4+=) 23.Qb3 (23.Qc3 d4 24.Qb4 f6+/–) 23...Nc5 24.Qb4 g4 25.hg4 (worse is 25.Qc5 gf3 26.ef3 Bd3+=; 25.Ne5?! gh3 26.Bh1 f6 27.Qc5 fe5+/–) 25...hg4 26.Nh4 (26.Ne5 f6 27.Qc5 fe5 28.Qa7+/–) 26...Na6? (better is 26...Nd7!?+/–) 27.Qb7+– Qc8 28.Qa7 Be6 29.Be5 c5?? (29...Nf8+–) 30.Ng6 Qd7 (30...Qd8 31.Qa6 Nf8+–) 31.Qa8 Qc8 32.Ne7 (32.Ne7 Kf8 33.Nc8+–) 1–0. Coope,Derek (2110) – RODOLPHO,FARES JR, CiF, 2006. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.d3 Nf6 4.Nf3 Bd6)

5.c4 c6 6.Nc3 0–0 7.g3 Qe7 8.c5 Bc7 9.Bg2 e4 10.de4 de4 11.Nd4 Be5 12.Be3 (12.Ne4? Ne4 13.Be4 Rd8–+; 12.Be4? Rd8 (12...Ne4?! 13.Ne4 Rd8 14.Nd6+=) 13.Bd3 Bd4–+) 12...Rd8 13.Qd2 Nd5 14.Rd1 Ne3 15.fe3 h5 16.0–0 h4 17.Nf5 (17.Ne4 Be6+/–) 17...Bf5 18.Qd8 Qd8 (18...Qf8 19.Ne4 Be4 20.Be4+–) 19.Rd8 Kh7 20.Rf5 Bc3 21.Be4 (21.Be4 g6 22.Rf7 Bg7 23.Rd6+–) 1–0. usingprogram (1970) – zajoch, kurnik, 2011.

5.c4 Nc6!? =+.

5.c4 d4 6.c5+= Be7 7.Ne5 0–0 8.Bb2 Nc6 (8...b6!? 9.cb6 ab6+=) 9.Nc6+/– bc6 10.Nd2 Bg4 (10...Ng4 11.h3 Ne3 12.Qa4 Nf1 13.Rf1+/–) 11.g3 (better is 11.Nb3!?+–) 11...Be6 (11...a5 12.Nb3 Qd5 13.Rg1 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1+/– (15.Na1?! Rb8 16.Qa4 Qd8=)) 12.Bg2 Bd5 (12...Rb8 13.Qc2 a5 14.Nf3 ab4 15.Nd4 ba3 16.Ra3 Bc5 17.Qc5 Rb2 18.Ne6 fe6 19.Qe5 Rb1 20.Kd2 Rh1 21.Bh1+=) 13.Nf3 (13.Bd5 Nd5 14.Nb3 Bf6+–) 13...a5 (13...Ng4!?+/–) 14.0–0+– ab4 15.ab4 Rb8 16.Qd2 (16.Nd4?! Bg2 17.Kg2 Rb4=) 16...Re8 (better is 16...Bf3 17.Bf3 Nd5 18.Bd4 Bf6 19.Bf6 Qf6+–) 17.Nd4 Bg2 18.Kg2 Qd5 (18...Qd7 19.Ra6+–) 19.e4 Qd8 (19...Qd7+–) 20.Nc6 Qc8 21.Nb8 Qb8 22.Ra6 Qc8 23.Ra7 h6 24.Qf4 c6 25.Rfa1 Qg4 (25...Qe6 26.R1a6+–) 26.Qg4 Ng4 27.R1a6 Bf6 28.Bf6 Nf6 29.Ra8 Kf8 30.Re8 Ne8 31.Rc6 f6 32.Rc8 g5 33.b5 h5 34.b6 g4 35.b7 Kf7 36.Re8! Ke8 37.c6 f5 38.c7 fe4 39.de4 h4 40.gh4 g3 41.hg3 (41.hg3 Kf8 42.c8Q Ke7 43.Qc7 Kf6 44.b8Q Kg6 45.Qg8 Kf6 46.Qd6#; 41.c8Q Ke7 42.Qc7 Kf6 43.b8Q Kg6 44.Qg8 Kf6 45.Qgf7#) 1–0. Coope,Derek (2110) – Bonow,Valdir (1925), CiF, 2006. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.d3 Nf6 4.Nf3 Bd6)

5.c4 e4 6.de4 de4 (worse is 6...dc4 7.e5 Bb4 8.ab4 Qd1 9.Kd1+–) 7.c5 Be7 8.Qd8 Bd8 9.Nd4 a5 10.Bb2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 c6 (12...e3 13.Nc3+=) 13.e3 Nbd7 (13...b6!?=) 14.Nf5+/– 0–0 15.Nd2 Nc5 (15...Bc7 16.Ne7 Kh8 17.Bc4+/–) 16.Nd6 Nb3 (better is 16...Nd3!? 17.Bd3 ed3 18.Nc8 Nd5+/–) 17.Nb3+– Be7 18.Bf6 (worse is 18.Nc8 Bb4 19.Ke2 Rc8 20.Bf6 gf6+–) 18...Bd6 19.Bc3 Bg4 20.Nc5 Bc5 21.bc5 1–0. Coope,Derek (2110) – Zarate,Edilberto (2070), CiF, 2006. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.d3 Nf6 4.Nf3 Bd6)

5.Bg5 h6 6.Bh4 g5 7.Bg3=+ Qe7 8.h3 Be6 9.e3 Nbd7 10.Nc3 0–0–0 11.Be2 e4 12.Bd6= Qd6 13.0–0?? ef3–+ 14.Bf3 h5 15.Re1 g4 16.Be2 gh3 17.g3 Ng4 18.Bg4 hg4 19.Kh2 Qc6 20.Qd2 d4! 21.Ne4 de3 22.fe3 Bd5 23.Qe2 Be4 24.de4 Qe4 25.Rf1 Ne5 26.Rf4 Qd5 27.Raf1 Qd2 28.Qd2 Rd2 29.Kh1 Rc2 30.R4f2 Rf2 31.Rf2 Nf3 32.e4 Rd8 33.Rf1 Rd2 34.Rf3 gf3 35.Kg1 Rg2 36.Kf1 h2 37.e5 h1Q 0–1. iboyd (1950) – gdraper (2035), net–chess.com, 2006.

4.Nf3 Nbd7

5.Nbd2 a5 6.b5 Bd6 7.g3 Nb6 8.Bg2 e4 9.Nd4 Qe7 10.e3 Bg4 11.f3 ed3 12.cd3 Bd7 (worse is 12...Qe3 13.Ne2 Qd3 14.fg4 Ng4 15.Qb3+=) 13.e4 0–0–0 (13...Be5 14.Bb2+=) 14.Qc2 h5 15.Nf1 h4 16.Ne3 g6 (16...de4 17.de4 hg3 18.Nef5 Bf5 19.Nf5+=) 17.f4= hg3 18.Ne2 (18.hg3!? Rh1 19.Bh1=) 18...de4–/+ 19.de4 gh2 20.e5 Bb5 21.ed6 Rd6 22.Nc3 Ba6 23.Bf3 Nc4 24.Kf2 Ne3 25.Be3 Rh3 26.Qc1 (26.Bc5 Nh5 27.Bd6 Qh4 28.Ke3 Rf3 29.Kf3 Qh3 30.Ke4 Qf5 31.Kf3 Qc2–+) 26...Qe6 27.Ne4 (27.f5 Qf5 28.Bf4 Rf3 29.Kf3 Qh3 30.Bg3 Rd3 31.Qe3 Re3 32.Ke3 Qg3 33.Kd2 Qd3 34.Ke1 Qc3 35.Kd1 Ng4 36.Rh2 Ne3) 27...Rf3! 28.Kf3 (28.Kf3 Qg4 Mate attack) 28...Qg4 29.Kf2 Ne4 (29...Ne4 30.Ke1 Qe2) 0–1. Coope,Derek William (1705) – Carrettoni,Angelo (2230), WC15/WS65 ICCF, 2006. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.d3 Nf6)

5.Nbd2 c5 6.bc5 Bc5 7.e3 0–0 8.Bb2 Re8 9.c4 d4 10.ed4 ed4 11.Be2 Nh5 12.g3 (12.Bd4? Nf4 13.Be3 Be3 14.fe3 Re3–+; worse is 12.Nd4 Nf4 13.Ne4 Qb6–/+) 12...Ne5 13.Ne5 Re5 14.0–0 Nf6 15.Nb3 Qb6 16.Bf3 Bh3 17.Nc5 Qc5 (17...Qb2?? A) 18.Bb7? Rae8 (18...Rc5? 19.Ba8 Qc3 20.Re1+–; worse is 18...Bf1 19.Ba8 Be2 20.Qb1+=) 19.Rb1 Qa3–+; B) 18.Na4 Qa1 19.Qa1 Bf1 20.Kf1+– (20.Qf1?! Rae8 21.Qh3 Ra5+–); worse is 17...Bf1 18.Bd4 Be2 19.Be2 Rc5 20.Bf3+–) 18.Re1 (18.Bb7? Rb8 (18...Bf1 19.Ba8 Bh3 20.Qd2+/–) 19.Bg2 Bg2 (19...Rb2?! 20.Bh3 Re8 21.Qf3+=) 20.Bd4 Qd4 21.Kg2 Rbe8–+) 18...Rae8 19.Qd2 b6 20.a4 h6 21.Re5 Qe5 22.Qd1 Bf5 23.Bg2 Nd7 24.a5 ba5 25.h3 a6 26.Kh2 Rb8 27.Bc1 Rb6 28.f4 Qc5 29.Qd2 The isolani on a5 becomes a target 29...Qc8 30.Bb2 (worse is 30.Ra5 Nc5–/+) 30...Rb3 31.Qf2 Rd3 (31...Nc5!? 32.Bd4 Nd3+=) 32.Bf1= Rb3 33.Qd4 Nf6 34.Ra5 Qb7 35.Bc3 Qf3 36.Bg2 (36.Rf5?? Rc3 (36...Qc3?! 37.Qc3 Rc3 38.Ra5=) 37.Qd8 Kh7–+) 36...Qc3 37.Qc3 Rc3 38.Rf5 Rc4 39.Ra5 Rc2 40.Ra6 Nd5 41.Ra3 g5 42.fg5 hg5 43.Kg1 Nc3 44.Bf1 Nd1 45.Bd3 Rd2 46.Bc4 Kg7 47.Rd3 Rd3 ˝–˝. Coope,Derek William (1705) – Torgersen,Terje (2060), WC15/WS65 ICCF, 2006. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.d3 Nf6)

3.d4 Nc6

4.Bb2 Bb4?? 5.ab4+– Nb4 6.de5 Bf5 7.e3?? (7.Na3 Ne7+–) 7...Qe7?? (7...Nc2 8.Kd2 Na1 9.Ba1–/+) 8.Nf3?? (better is 8.Na3+–) 8...Nc2=+ 9.Kd2 Na1 10.Qa4 c6 11.Bd3 Bd3 12.Kd3 a6 13.Qa1 f6 14.Re1 fe5 15.Ne5 Nf6 16.g4 Qe5?? 17.Be5+– Ne4 18.Bg7 Nf2 19.Ke2 Rg8 20.Qe5 Kd7 21.Kf2 Rae8 22.Qf5 Kc7 23.Be5 Kb6 24.Bd4 c5 25.Qf6 Ka7 26.Bc5 Ka8 27.Qb6 Rgf8 28.Ke2 Kb8 29.Bd6 Kc8 30.Qc7 1–0. Mengs – MC Q, ChessWorld.net, 2004.

4.Bb2 Bd6 =+.

4.e3 Bd6 5.h3 ed4 6.Bb5 (6.ed4 Qe7 7.Be3 f5–/+) 6...a5 7.Bc6 bc6 8.Nf3 (better 8.ba5!? de3 9.Be3–/+) 8...de3–+ (8...ab4?! 9.Qd4 Nf6 10.ab4 Bb4 11.Nbd2 Ra1 12.Qa1–/+) 9.Be3 ab4 10.a4 Ba6 11.c3 Nf6 12.Qe2?? (12.Qc2–+) 12...Be2 13.Ke2 Qc8 (13...c5 14.Re1–+) 14.Bg5 (14.cb4 Qa6 15.Kd1 Qd3 16.Nfd2 Bb4–+) 14…Qa6 (14...Qa6 15.Kd1 Ne4–+) 0–1. valla – marekt, ChessWorld.net, 2020.

4.de5 Ne5

5.Bb2 Nc4 6.Bd4 Nf6 7.e3 Bd6 8.h3 0–0 9.Bc4 dc4 10.Nd2 Be6 11.Ngf3 Qe7 12.c3 c5 13.Bf6 gf6 14.b5 f5 15.Qa4 f4 16.e4 Rfe8 17.0–0 Qf6 18.Rac1 Kh8 19.Kh2 Rg8 20.Rfe1 Be7 21.Nc4 Qg6 22.Rg1 Rg7 23.Nce5 Qh6 24.Qd1 Rag8 25.Qd2 Rg2 0–1. jaortiz (2345) – raulsarobe (2410), net–chess.com, 2014. (=1.d4 d5 2.a3 Nc6 3.b4 e5)

5.Nc3 Be6 =+.

5.e3 a5 6.c3 (6.Bb2 Bg4 7.Bb5 c6 8.Be2 Be2 9.Ne2–/+) 6...ab4–/+ 7.cb4 (7.Nf3 Bg4–/+) 7...Nf6 (7...Bb4 8.Bd2 Bd6 9.Nf3–+) 8.Nf3 (8.Bb2 Bd6=+) 8...Bg4 (8...Bb4 9.Bd2 Nf3 10.Qf3–+) 9.Be2 (9.Bb2 Nf3 10.gf3 Bf5=+) 9...Bd6 (9...Bb4!? 10.Bd2 Bf3 11.Bf3 Bd2 12.Nd2 Nd3 13.Ke2 Ne5–/+) 10.Bb2=+ Nc4 11.Bc3 (11.Bc4 dc4 12.0–0 0–0=+) 11...0–0 12.Bf6? (better is 12.0–0!?=+) 12...Qf6–+ 13.Ra2 (13.Qd4 Bb4! 14.Kf1 Bf3 15.Bf3 Qd4 16.ed4 Rfe8–+) 13...Bb4! (14.Nfd2 Bf5 15.Bc4 dc4–+) 0–1. rasputin – Fabbri (1725), ChessHere.com, 2005.

5.e3 Nf6 =+.

3.d4 ed4

4.Bb2 c6 5.Qd4 Nf6 6.Nf3 (6.e3 Bd6=+) 6...Bf5 (6...Bd6 7.e3=+) 7.e3 (7.Qe3 Qe7 8.Qe7 Be7=+) 7...Bc2 8.Nc3 (8.Be2 Bd6=+) 8...Bd6–/+ 9.Be2 Nbd7 10.Rc1 (10.e4 de4 11.Qd6 ef3 12.Bf3 Nb6 13.Qe5 Qe7 14.Qe7 Ke7=+) 10...Bg6 11.b5 (11.Nh4 Be5 12.Qd1 Be4–/+) 11...Rc8 (11...Nc5 12.Qd1–/+) 12.bc6 (12.0–0 Qa5–/+) 12...bc6 (12...Rc6?! 13.Qa7 Rb6 14.Na4=). vkramnik (2285) – rhand (2140), net–chess.com, 2005.

4.Qd4 Be7 5.Bb2 (5.Qg7?? Bf6 6.Bg5 Bg7 7.Bd8 Ba1 (7...Kd8?! 8.c3–+) 8.Bc7 Bf5–+) 5...Nf6 (5...Bf6 6.Qe3 Be6 7.Bf6 Qf6 8.Qc3=+) 6.g3 (6.e3!?=+) 6...a5 7.Bg2 (7.b5 Bf5–/+) 7...Nc6 8.Qd3 0–0 (better is 8...ab4!? 9.Nf3 0–0–/+) 9.b5= Nb8 10.Nh3 (10.Nc3 c6=) 10...Nbd7=+ 11.Ng5 (11.Nf4 Nc5 12.Qd4 c6=+) 11...Nc5 12.Qd1 Bf5 13.0–0 (13.Bd4 Qe8 14.Nc3 Ne6 15.Ne6 fe6–/+) 13...Qd7–/+ 14.a4 c6 15.c4 (15.bc6 bc6 16.Nd2 Rfe8–/+) 15...Rad8 (15...dc4 16.bc6 bc6 17.Nd2–/+) 16.Na3 Rfe8 17.Nf3 (17.Bc3 dc4 18.Ba5 Qd1 19.Rfd1 Rd1 20.Rd1 h6–/+) 17...Be4 (17...dc4 18.Qd7 Bd7 19.bc6 Bc6 20.Nc4 Na4 21.Be5–/+) 18.bc6 bc6 19.cd5 Qb7 20.Bf6 Bf6 21.Rc1 (21.Nd4 Bg2 (21...cd5?! 22.Nab5=+) 22.Kg2 Bd4 23.Qd4 Rd5–/+) 21...Rd5 22.Qe1 Bb2 23.Rc5 Rc5 24.Nb1 Rc1 25.Qd2 Rf1 26.Bf1 Bb1 27.e3 Bf6 28.Qa5 Be4 29.Ne1 Qb3 30.Qa6 c5 31.Qa7 Ra8 32.Qc5 Qa4 33.f3 Bb7 34.Qc7 Qc6 35.Qf4 h6 36.g4 Bg5 37.Qd4 Re8 38.Ng2 Qf3 (39.Qb2 Be3 40.Ne3 Qe3 41.Qf2 Qe4–+) 0–1. SIRMO – labackna, ChessWorld.net, 2006.

4.Qd4 Qf6 5.Nf3= Nc6 6.Qe3 (6.Qb2!? Qb2 7.Bb2=) 6...Be7 7.Ra2 (7.Qc3 Qf5 8.Bb2 Bf6=+) 7...Qe6 (7...d4!? 8.Qf4 Be6 9.Qf6 Bf6–/+ (9...gf6?! 10.Ra1=)) 8.g3 d4 9.Qe6 Be6 (worse 9...fe6 10.b5 Na5 11.Bb2+=) 10.Rb2 Nf6 (10...0–0–0 11.Nbd2=+) 11.Bg2 (11.b5 Na5 12.Nd4 Bd5=) 11...0–0 (11...0–0–0 12.Nbd2=+) 12.0–0 (12.b5 Na5 13.Nd4 Rad8 14.Ne6 fe6+=) 12...Rad8 13.Bf4 (13.c3 dc3 14.Nc3 Rd7=) 13...Nd5–/+ 14.Be5 (14.Nbd2 Nf4 15.gf4 Bd6=+) 14...Ne5 (14...g5 15.c4 dc3 16.Bc3 Nc3 17.Nc3–/+) 15.Ne5 Bf6 16.Nd3 b6 (16...Bf5 17.Bf3–/+) 17.Bd5 (17.Nd2 Rfe8–/+) 17...Bd5 18.Nd2 Rfe8 19.Re1 Bg5 (better 19...Rd6–/+) 20.Rbb1?? (better 20.Nf3 Bh6 21.b5=+ (worse 21.Nd4 Bd2–/+)) 20...Bd2–+ 21.Red1 (21.Kf1 Be1 22.Ke1 g5–+) 21...Re2 22.Nf4 (22.Nc1 Bc1 23.Rbc1 Be4–+) 22...Bf4 23.Rd4 (23.gf4 Be4 24.Kf1 Rc2–+) 23...Be5 24.Rd3 Rc2 25.Re1 (25.Rbd1 c6–+) 25...f6 (25...c5 26.Rde3 f6 27.R3e2 Re2 28.Re2–+) 26.f4 Rg2 27.Kf1 Rh2 28.fe5 Bc4 (better 28...fe5 29.Rd5 Rd5 30.Kg1–+) 29.Kg1 Rd3 30.Kh2 fe5 31.Re5 Ra3 32.Re8 Kf7 33.Re4 (33.Rc8 Bd5 34.Rc7 Kf6–+) 33...Ra2 34.Kh3 (34.Kg1 Bd5 35.Re5 c6–+) 34...Be6 35.g4 c5 (35...Ra3 36.Kh2 Ra4 37.Rf4 Ke7 38.Kg3–+) 36.Rf4 (36.bc5 Ra3 37.Kh2 bc5–+) 36...Ke7 37.Re4 (37.bc5 bc5 38.Kg3–+) 37...Ra4 38.Re5 Rb4 (better 38...cb4!? 39.Kg3–+) 39.Kh4 Rg4 (39...Rg4 40.Kh3 Rg5 41.Re6 Ke6 42.Kh4 Rf5 43.Kg4 c4 44.Kg3 c3 45.Kg4 c2 46.Kg3 c1Q 47.Kh3 Rf3 48.Kg4 Qf4 49.Kh5 Rh3) 0–1. 321sacrifice419 (1640) – UncleBulgaria (2385), ChessWorld.net, 2016.

4.e3 c5 5.ed4 (5.bc5 de3 6.Be3 Nc6=+) 5...cb4 6.c3 (6.Nf3 Nf6–/+) 6...bc3–/+ 7.Nc3 Nc6 (7...Nf6 8.Bb5 Bd7 9.Rb1–/+) 8.Bb5 Be6 (8...a6 9.Bc6 bc6 10.Nf3=+) 9.Nf3=+ Qa5 (9...a6 10.Bc6 bc6 11.Qa4=+) 10.Bb2 (10.Bd2 Qc7=+ (10...Ba3? 11.Bc6 bc6 12.Nb1+–)) 10...Nf6 11.Ne5 (11.Ng5 Bd6=+) 11...Rc8 12.Qa4 (12.0–0 Bd6–/+) 12...Qa4 13.Ba4 (13.Na4 a6 14.Bc6 bc6–/+ (< 14...Rc6 15.Nc6 bc6 16.Nc5+=)) 13...Bd6 (13...Nd7 14.Nc6 bc6 15.Rc1–/+) 14.Nb5 (14.Rc1 a6–/+) 14...Bb8 15.Nd3. bvboucher (2020) – harpia (1955), net–chess.com, 2005.

4.e3 de3 5.Be3 Bd6 6.Nf3 –/+.

4.Qd4 c5

5.bc5 Nc6 6.Qe3 Be6 7.Nf3 Nf6 8.h3 (8.Ng5 Be7 9.Ne6 fe6 10.Nd2–/+ (10.Qe6 Nd4 11.Qe5 Nc2 12.Kd1 Na1 13.Qa1 Ne4 14.Qg7 Nf2 15.Kc2 Bf6 16.Qb7 Rc8 17.Qb5 Qd7 18.Qd7 Kd7–+)) 8...Ne4–+ 9.Bb2?? (better is 9.Qb3 Bc5 10.e3–+) 9...Bc5 10.Nd4 (10.Qc1 Bf2 11.Kd1 d4–+) 10...Qb6 11.Bc3 (11.Qb3 Nd4 12.Qb6 Bb6–+) 11...Nc3 12.Qg3 Ne4 13.Qd3 Bd4 14.c3 Bf2 15.Kd1 Be3 16.c4 dc4 17.Qe4 (17.Qc2 0–0–0 18.Nd2 Rd2 19.Qd2 Qb3 20.Qc2 Rd8 21.Ke1 Bf2) 17...0–0–0 18.Nd2 Qb2 19.Qe3 Qa1 20.Kc2 Bf5 0–1. nsg1 – elitedriver (1955), gameknot.com, 2012. (=1.d4 d5 2.b4 e5 3.a3 ed4 4.Qd4 c5)

5.bc5 Nc6 6.Qe3 Be7 7.Qg3 Nf6 8.Qg7= Rg8 9.Qh6 Rg6 10.Qh4 Ne4 11.Qh7 Bf6 12.c3 Qa5 13.Ra2 Nc3 14.Bd2. Piech,Jacek – Crawford,Gary (2085), TE.2004.P.01706, 2004.

4.Qd4 Nc6

5.Qd1 a5 6.c3 (Better is 6.b5!? Ne5 7.e3=+) 6...ab4–/+ 7.cb4 Qf6 8.Ra2 Bb4! 9.Bd2 (9.ab4 Ra2) 9...Nh6 (9...Bd2 10.Rd2 Nge7 11.e3–+) 10.Qb3 (10.Bb4 Nb4 11.Rd2 Nc6 12.Rd5 Bf5–/+) 10...Ba5 (10...Ng4!? 11.Nf3 Bc5 12.e3–+) 11.Ba5 Ra5 12.e3 d4 13.Bb5 0–0 14.Bc4 (Better is 14.Nd2–+) 14...de3 15.Qe3 (15.fe3 Qh4 16.Rf2–+) 15...Re5 (16.Nf3 Re3 17.fe3 Ng4–+) 0–1. marsman – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Qd1 Bd6 6.Nf3 =+.

5.Qd1 Be6 6.e3 Bd6 7.Bb5 Qd7 8.h3 Nf6 9.Nf3 a6 10.Bc6 Qc6 11.0–0 0–0 12.Bb2 Rae8 13.Bf6= gf6 14.c3 Bf5 15.Qd4 Re6 16.Rd1 Be4 17.Nbd2 Be5 18.Ne5 Re5?? 19.Ne4+/– de4 20.c4 Qe6 21.Kh1 c5+= 22.bc5 Rc8 23.Rac1 Rec5= 24.Qd7 Qb6?? 25.Qg4+– Rg5?? 26.Qc8 Kg7 27.Rd8 Kh6 28.Rg8 Rg8 29.Qg8 Qb2 30.Rd1 Qf2 31.Qg4 Qe3 32.Rd6 Qe1 33.Kh2 Qc3 34.Qe4 Qa3 35.Rf6 Kg7+– 36.Qe5 Qf8 37.Ra6 f6 38.Qc7 Kg6 39.Rb6 h5 40.Rb7 Qh6 41.Qf7 Kf5 42.Rb5 Ke4 43.Qe6 Kd3 44.Rb3 Kc2 45.Qe3 Qf8 46.Qc3 Kd1 47.Rb1 Ke2 48.Rb2 Kd1 49.Qc2 Ke1 50.Qc1 (50.Qe2) 1–0. iboyd (1950) – sburritt, net–chess.com, 2006.

5.Qd1 Bf5 6.Nf3 g6 (6...a6!?–/+) 7.Bb2= Nf6 8.b5 (8.Nc3!? Rg8 9.e3=) 8...Na5+= 9.Nh4 (better is 9.e3 Bg7 10.Bd3+=) 9...Qd7?? (better is 9...Be6–/+) 10.Bf6+– Be7 (10...Rg8 11.Nc3 Qd6 12.Bd4+– (12.Nd5?! Be4 13.Bc3 Bd5 14.Ba5 Bg7+–)) 11.Be7 (better is 11.Bh8!? Bh4 12.Bc3 Nc4+–) 11...Qe7 12.Nf5 gf5 13.e3 (13.Qd5 Qf6 14.Ra2 c6+–) 13...0–0–0 14.Qd4 c5 15.Qd3 (better is 15.Qf4 Qf6 16.Ra2 c4+–) 15...b6 (15...Qe6 16.Nd2 Kb8+–) 16.Qf5 Kb8 17.Qf4 Ka8 (17...Qc7 18.Qc7 Kc7 19.Nd2+–) 18.g3 f5 (18...Rhe8 19.Nd2 Qe5 20.Qe5 Re5 21.Bd3+–) 19.Bg2 Qf6 Black intends d4 (19...Qg7 20.Ra2 a6 21.Qf5+–) 20.Ra2 Nb7 21.0–0 Rd7 (21...Qf7 22.a4 Qg7 23.Ra3+–) 22.c4 d4 (22...dc4 23.Qc4 Qf7 24.Qf7 Rf7 25.Rd1+–) 23.e4 (23.ed4!? cd4 24.Rd2 Rc8+–) 23...Rf7 (23...Re7 24.ef5 Qe5 25.Qe5 Re5 26.g4+–) 24.e5 Qe7 (24...Qg6 25.Bf3 Re7 26.Re1+–) 25.Bd5 Rg7 26.Re1 Rf8 27.a4 Rg4 28.Qf3 Kb8 29.Bb7 Qb7 30.Qb7 Kb7 31.f4 h5 32.e6 h4 33.e7 Re8 34.Kf2 hg3 35.hg3 Rg7 36.Rae2 Kc7 37.Nd2 Kd7 38.Nf3 Rge7 39.Re7 Re7 40.Re7 Ke7 41.Ne5 Kd6 42.Kf3 Kc7 43.g4 fg4 44.Ng4 Kd6 45.Ne5 Kc7 46.Ke4 Kd6 47.f5 Ke7 48.Nd3 Kf6 49.Kf4 Kf7 50.Ke5 Ke7 51.f6 Kf7 52.Kf5 1–0. queensservant (1800) – drengur1 (2005), gameknot.com, 2014.

5.Qd1 g6 6.Bb2= Nf6 7.Nf3 Bd6 8.e3= 0–0 9.Bd3 Ne4 10.Nbd2 Re8= 11.b5 Ne5 12.Be4+/– de4 13.Ne5 Be5= 14.Be5 Re5 15.Qe2 Qg5 16.f4 Bg4?? 17.fg5 Be2 18.Ke2 Rg5 19.g3 Rb5 20.Ne4 Rb2 21.Rhc1 Re8? 22.Nf6 (22...Kf8 23.Ne8 Ke8 24.Rab1 Rb1 25.Rb1+–) 1–0. gunar – parlaycharlie, ChessWorld.net, 2002.

5.Qd2 Nf6 6.Nc3 d4–/+ 7.Nb5? a6–+ 8.Nd4 Qd4 9.Qd4 Nd4 10.Ra2 Be6 11.Rb2 Bf5 12.c3 Nc2 13.Kd1 0–0–0 14.Bd2 Ne4 15.Nf3 Nf2 16.Kc1 Nh1 17.Rc2 Bc2 18.Kc2 Nf2 19.Ne5 Ne4 20.Nf7 Rd2 21.Kb3 Bb4 22.Nh8 Bc3 23.Nf7 b5 24.h3 Rb2 0–1. Kunk – Double Wood, ChessWorld.net, 2005.

5.Qd3 Ne5 6.Qd4 Qd6 (6...Bd6 7.Nc3=+) 7.Nc3= Be6 (7...a5 8.Bf4 f6 A) Worse is9.Qd5 ab4 10.Nb5 Qe7–/+ (10...Qd5?! 11.Nc7 Kd8 12.Nd5=); B) 9.Nd5? c6–+; C) 9.Nf3–/+) 8.Nb5 Qb6?? (Better is 8...Qd7 9.Qe5 Qb5 10.Qc7 Rc8+=) 9.Qb6+– (9.Qe5?! Qb5 10.Qc7 Rc8+=) 9...cb6 (9...ab6?? 10.Nc7 Kd7 11.Na8+–) 10.Nc7 Kd7 11.Na8 Bd6 12.f4 Nc4 13.e4 Ne7? (13...de4 14.f5 Bd5 15.Bg5+–) 14.f5 (14.Bc4 dc4 15.e5 Bb4 16.ab4 Ra8+–) 14...Nf5 15.Nb6 Nb6 16.Bb5 Ke7 17.ef5 Bf5 18.Bd3 Be5 19.Rb1 Bc3 20.Bd2 Bd2 21.Kd2 Bd3 22.cd3 Rc8 23.Re1 Kf8 24.Nf3 Nd7 25.Rc1 Rc1 26.Rc1 Ke7 27.Rc7 a5 28.ba5 b5 29.a6 Kd6 30.Rd7! Kd7 31.a7 f5 32.a8Q d4 33.Qb7 Ke6 34.Qg7 h5 35.Nd4 Kd6 36.Qf6 (36...Kd7 37.Qe6 Kc7 38.Qe7 Kb6 39.Qd6 Kb7 40.Qc6 Kb8 41.Nb5 h4 42.Qc7 Ka8 43.Qc8) 1–0. market (1950) – Knightseyes (1625), GameColony.com, 2002.

5.Qe3 Be6 6.c3 Nf6 7.f3 Bd6–/+ 8.Nh3 h6 9.b5 Na5 10.Nd2 0–0 11.Qd4 c6 12.a4 b6 13.bc6 Nc6 14.Qf2 Be5 15.Bb2 d4 16.c4 Rc8 17.Ba3 Re8 18.Ra2 Na5 19.e3 de3 20.Qe3 Bc4 21.Rc2 Bd4 22.Qe8 Qe8 23.Kd1 Be2! 24.Be2 Rc2 25.Bb5 Rd2! 26.Kd2 Qe3 (27.Kd1 Qa3–+) 0–1. erch – mickster the king, ChessWorld.net, 2005.

5.Qe3 Be7 6.b5 Na5 7.Nd2 Nf6 8.Bb2 0–0 9.Bc3 c5 (9...b6 10.Ba5 ba5 11.Qc3=+) 10.Ba5= Qa5 (Better is 10...b6!?=) 11.Qe7–/+ Ne4 (11...Re8 12.Qc5 Qd2 13.Kd2 Ne4 14.Ke1 Nc5 15.Nf3–/+) 12.Rd1+– Be6 13.e3 Nc3 (13...Nd2 14.Rd2 Qa3 15.Be2–/+ (15.Qb7?! Qa1 16.Ke2 d4=)) 14.Nb3 Qa3 (14...Qa4 15.Rd3 (15.Nc5 Qc2 16.Be2 Nd1 17.Bd1 Qc3 18.Ke2 Rfe8–+) 15...Ne4 16.f3–/+ (16.Nc5 Qc2 17.Be2 Nc5–/+)) 15.Qc5 Qb2 16.Rc1 Rac8? 17.Qd4+– a5? 18.ba6 ba6 19.Ba6 Rb8 20.Ne2 Rb3 21.cb3 Ra8 22.Qc3 Qa3 23.Bd3 g6 24.b4 Qa7 25.0–0 Rc8 26.Qd4 Qd4 27.Rc8 Kg7 1–0. NN (1700) – Arubabuba (1880), GameColony.com, 2002.

5.Qe3 Be7 6.b5 Na5 7.Qe5 =+.

5.Qe3 Be7 6.b5 Nb8 7.c3 (7...Nf6 8.Nf3–/+; 7.Bb2 f6=). xCalvin – rampantpawn, ChessWorld.net, 2005.

5.Qe3 Be7 6.Nf3 Nf6 7.Bb2 0–0 8.Qc3 Re8 9.e3 Nh5 10.g4? Bf6 11.Qd2?? Bb2 12.Ra2 Bg4 13.Qd1 Nd4! 14.Nbd2 Nf3 15.Nf3 Bc3 16.Ke2 Nf4# 0–1. easydigital – marekt, ChessWorld.net, 2005.

5.Qe3 Nge7 =+.

5.Qf4 Bd6 6.Qe3 Nge7 7.c3 0–0 8.h3 Bf5 9.g4 Be4 10.f3 (Better is 10.Nf3–+) 10...Bg3 11.Kd1 Bg6 12.Bb2? (12.f4 Be4 13.Nf3 Ng6–+) 12...Re8 (12...d4 13.cd4 Nd5 14.Qb3–+) 13.Qc1 d4 14.cd4 Nd4 15.Bd4 Qd4 16.Nd2 Nd5 17.e4 Ne3 18.Ke2 Rad8 19.Ra2 Qd3 0–1. holmwood – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Qf4 Bd6 6.Qe3 Nge7 7.Qf3 Bf5 8.g4?? Be4–+ 9.Qe3 Bh1 10.Nh3 Bh2 11.Ng5 Qd6 12.Nf7 Kf7 13.Nc3 d4 14.Qg5 dc3 15.Bh3 Nd4 16.Be3 Nc2 17.Kf1 Na1 18.Bc5 Qd1# 0–1. ronsteel – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Qd1 Qf6

6.c3 a5 7.Nf3 ab4 =.

6.Ra2 Be6

7.Bb2 d4 8.Ra1 0–0–0 9.Nf3 =+.

7.Bb2 Qg6 8.Ra1 Nf6 9.Nf3 Bd6 10.e3 a6 11.Nbd2 0–0 12.Nh4 Qh6 13.g3 Bg4 14.Be2 Bh3 15.Bf3 (15.c4 Rad8=+) 15...Rfe8 (Better is 15...Ne5–/+) 16.Bg2? (Better is 16.Bf6!? Qf6 17.Bd5=+) 16...Bg4 17.Bf3 Bh3 18.Bg2? Be6 19.0–0 g5 20.Bf6 gh4 21.Bh4+= Be5 22.Nf3 Ba1=+ 23.Qa1 Qg7 24.Bf6 Qg6 25.Nh4 Qh6 26.Bd4 Nd4=+ 27.Qd4 Qg7 28.Qg7 Kg7 29.Rd1 Red8 30.Rd4 c5 31.bc5 Rac8 32.Rb4 Rd7 33.Nf3 Rc5=+ 34.Nd4 Rdc7 35.Bf3 b5 36.Kf1 Rc4 37.Rb2 Rc3 38.Ra2 R7c4–+ 39.Be2 Ra4 40.Nb3 b4 0–1. chessH – FABOLOUS, ChessWorld.net, 2003.

7.Bb2 Qg6 8.b5 d4 9.Ra1 Ne5 =.

7.Bb2 Qg6 8.Qd3 Bf5 9.Qd5?? Be6–+ (10.Qb5 Ba2 11.Qb7 Rb8 (11...Bb1?! 12.Qa8 Nd8 13.c4–/+) 12.Qc7 Bb1–+; 9...Bc2?! 10.Nd2=+) 0–1. rasputin – pierre, ChessHere.com, 2005.

7.Nf3 d4 8.Bg5 Qg6 –/+.

4.Qd4 Nf6

5.Bb2 Be7 6.e3 Nc6 7.Bb5 0–0 8.Bc6 bc6 9.Nf3 a5 10.0–0 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bf5 13.Ne5 Qa8 (13...Bc2?! 14.Nc6 Qd7 15.Ne7 Qe7 16.Rc1=) 14.Rc1 Qb7 (14...Bd6 15.Nd3–/+) 15.Nd2 Bb4 (worse is 15...Qb4 16.Nc6 Qa3 17.Ne7 Qe7 18.c4 dc4 19.Qc4+=) 16.Nc6 (16.Rb1!? c5 17.Qc5 Bc5 18.Rb7+=) 16...Bd6–/+ 17.Na5 (17.Qc3 Ra8–/+) 17...Qa6 18.Bc3 c5 19.Qh4? (better is 19.Qa4–/+) 19...d4!–+ 20.ed4 Nd5 21.Ba1 (21.Bb2 Be7 22.Qg3 Qa5 23.dc5 g6–+) 21...Qa5 (21...Nf4!? 22.dc5 Qa5 23.Nb3–+) 22.Nc4 Qa6 23.Qg5?? Bf4 (23...Bf4 24.Qf5 Bc1 25.Qd5 Qa1–+) 0–1. ovid7 (1765) – terrier (2095), gameknot.com, 2014.

5.c3 Nc6 6.Qe3 Be7 7.Nf3 –/+.

5.c3 Be7 6.Bg5 (6.Nf3 Bf5=+) 6...0–0 (6...Nc6 7.Qd1=+) 7.Qh4 (7.Nf3 Nc6 8.Qd3 Ne4 9.Be7 Ne7=+) 7...Re8 8.Nf3 (8.e3 h6 9.Bf6 Bf6–/+) 8...h6 9.Bh6 (better is 9.Bf6!? Bf6 10.Qh5–/+) 9...Ne4–+ 10.Qf4 gh6 11.Qh6 a5 12.e3?! (12.b5–+) 12...ab4 13.Bd3 bc3 14.0–0 Bf6 15.Nd4 c5 16.f3 Bg5 17.Qh5 0–1. perspective08 – Ashwad (1815), internet, 2006.

5.Bg5 Nc6 6.Qb2 (6.Qh4 Be7 7.Nf3 h6 8.b5 Nb8 9.Ra2 0–0 10.Bf4–/+) 6...Be7 7.e3 h6 8.Bf4 Nh5 9.Be5 Ne5 10.Qe5 =+.

5.Bg5 Be7 6.Nc3 0–0 (6...Nc6 7.Qh4–/+ h6 8.b5 Ne5 9.Qd4 hg5 10.Qe5–/+; 6...h6 7.Bf6 Bf6 8.Qe3 Be6 9.Rd1 c6 10.Ne4=+) 7.Bd2 (7.e3 Nc6 (7...c5 8.bc5 h6 9.Bh4 Nc6 10.Qa4=) 8.Qd3 Ne5 (8...a5=+ 9.b5 Ne5 10.Qd4=+) 9.Qd4 Ng6 10.Rd1=+) 7...Bf5 (7...Nc6 8.Qf4 d4–/+ 9.Ne4 Ne4 10.Qe4–/+) 8.f3 (8.Rc1!?–/+ Qd7 9.e3 a5 10.Bb5–/+) 8...Bc2 (8...Nc6 9.Qf4 Bc2 10.Rc1–+) 9.e3 (9.Bf4 Bg6 10.e3–+) 9...Re8 (9...Nc6 10.Qf4–+) 10.Bd3?? (better is 10.Rc1 Bg6 11.Bb5–+; 10.Bb5–+) 10...Nc6 (11.Bc2 Nd4 12.ed4 Bb4 13.Nge2 Bc3 14.Bc3 Qe7–+) 0–1. tata (2000) – inspector (2330), net–chess.com, 2008.

5.Bg5 Be7 6.e3 Nc6 7.Qd1 h6=+ (7...Ne4 8.Be7 Qe7 9.Nf3 Qf6 10.Ra2=+) 8.Bf4 Ne4 9.Bd3 g5 10.Bg3 –/+.

5.Bg5 Be7 6.Nf3 0–0 7.Nc3 c6 (better is 7...Nc6 8.Qd3 d4–/+) 8.0–0–0? (better is 8.e3!? a5 9.b5=+) 8...h6 (8...a5 9.e3–+) 9.Bh4 (9.Bf4 a5–+) 9...Re8 (9...a5!? 10.e3–+) 10.e4–/+ Ne4 11.Be7 Qe7 12.Re1 f5 13.Ne5?? Qe5–+ 14.Qe5 Re5 15.f4 Re6 16.Ne4 de4 17.Bc4 Kf8 18.Be6 Be6 19.g4 Nd7 20.g5 hg5 21.fg5 g6 22.h4 Kg7 23.h5 gh5 24.Rh5 Rh8 25.Rh8 Kh8 26.Rh1 Kg7 27.Rh6 Bc4 28.Rd6 Nb6 29.Rf6 Nd5 30.Rf5 b6 31.Re5 e3 32.Kd1 Kg6 33.Re6 Kg5 34.Rc6 Nc3 35.Ke1 b5 36.Rc7 Nb1 37.a4? a6 38.Rc5 Kf4 39.ab5 ab5 40.Rc8 Nc3 41.Rf8 Ke5 42.Rf3 Ke4 43.Rf8?? Na2 44.Re8 Kf3 45.Rf8 Ke4 46.Re8= Kf3 (46...Kd4 47.Kd1–+) ˝–˝. juancabeta – babo, internet, 2006.

4.Nf3 a5

5.b5 Nf6 6.Nd4 Ne4 7.e3 Qf6 8.Qf3 Be7 9.c4= Be6 10.Nd2 Nd2 11.Bd2 Qf3 12.gf3 Nd7 13.f4 Nf6 14.Rg1+= 0–0 15.cd5 Rfd8?? 16.de6+– Nd5 17.ef7 Kf7 18.Bc4 Bf6 19.Rc1 Bd4 20.Bd5 Rd5 21.Rc7 Kf6 22.ed4 Re8 23.Be3 g6 24.Rb7 Rh5 25.a4 Rh2 26.Ra7 Ke6 27.Ra5 Re7 28.b6 Rb7 29.Ra7 Rb8 30.f5 (30...Kf5 31.Ra5 Kf6 32.Bf4 Rb6 33.Bh2 Rb1 34.Ke2 Rg1 35.Bg1+–) 1–0. Salvato,Sergio – Skovgaard,Michael, CN.1999.0.00110, 1999.

5.Qd4 ab4–/+ 6.Qe5 Be6 7.Bg5 Qd6 8.Qb2 ba3 9.Qb7 Qb4 10.Qb4 Bb4 11.Bd2 Bd6 12.Bc1 a2 13.Nc3 Bb4 14.Bb2 Nf6 15.Nd4 Ne4 16.Ndb5 Ra5 17.e3 Rb5! 18.Bb5 c6 19.Ba4?! Nc3 20.Bb3 Na4 21.c3 Nc3 22.Kd2 Na4 23.Kc1 Nb2 24.Kb2 Bd6 25.Ra2 Ke7 26.Ra8 Be5 27.Kc2 Rc8 28.Kd2 h6 29.f4 Bd6 30.Rha1 c5 31.g3 c4 32.Ba4 c3 33.Ke2 Bg4 34.Kf2 Bf5 35.Bb3 Ke6 36.R8a5 Be4 37.R1a4 Kd7 38.Ra7 Bc7 39.Ra1 Nc6 40.Ba4 Kd6 41.Ra6 Bd8 42.Rd1 Bf6 43.h4 Kc5 44.Ke1 c2 45.Rc1 Nb4 46.Ra5 Kd6 47.Bc2 Bb2 48.Rb1 Bc2 (49.Rb2 Nd3 50.Kd2 Nb2 51.Ra6 Kd7–+; better is 48...Nc2 49.Ke2 Nd4 50.ed4 Bb1 51.Rb5 Rc2 52.Ke3–+) 0–1. Comet B50 – Fritz 6, 2004.

4.Nf3 Nf6

5.Bb2 A) 5...Bd6 A1) 6.Nd4 a5 7.b5 0–0 8.e3 Bg4=+; A2) 6.Ra2 0–0 7.Nd4 a5 8.b5 Re8=+; A3) 6.Qd4 0–0 7.e3 a5 8.Bd3 ab4=+; A4) 6.Bd4 Nc6 7.Bc3 Bg4 8.e3 Bf3=+; B) 5...Ne4 6.Bd4 Nc6 7.Bb2 Bg4 8.e3 Qd6=; C) 5...Be7 C1) 6.Bd4 Nc6 7.Bb2 0–0 8.e3 Ne4=+; C2) 6.Qd3 0–0 7.Bd4 a5 8.b5 c5=+; C3) 6.Nd4 a5 7.b5 0–0 8.e3 c5=+; D) 5...a5 6.b5 Bd6 7.Qd4 0–0 8.e3 Re8=+.

5.Nbd2 Bd6 6.Bb2 a5 7.b5 0–0 8.Bd4 c5 9.Bb2 Bd7 10.e3 Re8 11.Be2 d4 12.ed4 Bb5 13.c4 Bd7 14.0–0 cd4 15.Nd4 Qc7 (15...Nc6 16.Nb5 Bf4 17.Re1=) 16.N2f3 Ng4 17.h3 Ne5 18.Nb5 Bb5 19.cb5 Nbd7 20.Rc1 Qb6 21.Ne5 Ne5 22.Rc2 Rac8 23.Rc8 Rc8 24.Qd5 Ng6 25.Bc4 Qc7 26.Rc1 Rf8 27.Bd3 Qe7 28.Bg6 hg6 29.Qd4 f5 30.Qc3–/+ Qf6 31.Qd2 Bf4 32.Qf4 Qb2 33.a4 Re8 34.Rc7 Qb4 35.Rc4 Qe7 36.Kh2 Qf6 37.Qc7 Qf7 38.b6 Qd5 39.Qc5 Qc5 40.Rc5 Re6 41.Ra5 Rb6 42.Ra8 Kf7 43.a5 Rb1 44.f4 g5 45.fg5 Rb4 46.Rc8 Rb5+= 47.Rc7 Kg6 48.Kg3 Ra5 49.Rb7 Ra4 50.Rc7 Rb4 51.Ra7 Rd4 52.Re7 Ra4 53.Rb7 Kg5 54.Rg7–/+ Kf6 55.Rc7 Kg5 56.Rc3 Rb4 57.Kf3 Rf4 58.Ke2 Ra4 59.g3 f4 60.Rc5 Kg6 61.g4+– Ra3 62.h4 Rg3 63.h5 Kh6 64.Rc6 Kh7 65.Rg6 Re3 66.Kd2 Rg3 67.g5 Rh3 68.Rh6 Kg7 69.Ke1 Re3 70.Kf1 Rg3 71.Rg6 Kh7 72.Ke2 Rh3 73.Rh6–/+ Kg7 74.Kd2 Rg3 75.Rg6 Kh7 76.Kd1 Rg2 77.Ke1 Rh2 78.Rf6 Rh5 79.Ke2 Rg5 80.Rf4 Kg6 81.Kd3 Rg1 82.Rf3 Rd1 83.Ke2 Rd8 84.Ke3 Re8 85.Kd4 Re1 ˝–˝. bambinik – queenmum, internet, 2002.

5.Qd4 a5 6.b5 Be7 7.Bf4 c5 8.Qd1 Ne4 =+.

5.Qd4 Nc6 A) 6.Qd1 Bg4 7.h3 Bf3 8.ef3 Qe7=+; B) 6.Qe3 Be7 7.Bb2 0–0 8.Qd3 Ne4=+; C) 6.Qb2 Bg4 7.b5 Ne7 8.c4 dc4=+; D) 6.Qd2 Ne4 7.Qd3 Be7 8.Bb2 Bf6=+; E) 6.Qc3 Ne4 7.Qb3 Be6 8.e3 Bd6=+; F) 6.Qd3 Bd6 7.Bb2 0–0 8.e3 Bg4=+.

5.Qd4 Be6 A) 6.Bb2 c5 7.bc5 Nc6 8.Qf4 Ne4=+; B) 6.Ng5 Bd6 7.Ne6 fe6 8.Bg5 h6=+; C) 6.Bf4 a5 7.ba5 Nbd7 8.e3 Nh5=+; D) 6.e3 a5 7.b5 Bd6 8.Be2 0–0=+; E) 6.Qd3 a5 7.ba5 Nbd7 8.Qb5 Ra7–/+; F) 6.Bg5 Nbd7 7.e3 a5 8.b5 h6=+.

5.Qd4 Bf5 A) 6.Qe5 Be6 7.Bf4 Bd6 8.Qg5 0–0=+; B) 6.Bg5 Bc2 7.Bf6 Qf6 8.Qf6 gf6=+; C) 6.Qd1 Bd6 7.Nc3 c6 8.Bb2 0–0=+; D) 6.Qe3 Be7 7.Nd4 Bg6 8.Qb3 a5=+; E) 6.c4 Nc6 7.Qf4 Be6 8.cd5 Nd5=+; F) 6.Bf4 Nc6 7.Qb2 Bd6 8.Bd6 Qd6=+.

5.Nd4 a5 A) 6.ba5 Ne4 7.e3 Ra5 8.Bb5 Rb5–/+; B) 6.b5 Bd6 7.Bg5 h6 8.Bh4 Bg4=+.

5.Nd4 Ne4 6.e3 a5 7.b5 Qf6 8.Qe2 c6 =.

5.Nd4 Ne4 6.e3 Qf6 7.Qf3 Qg6 8.Be2 a5 =+.

5.Nd4 Ne4 6.e3 Qh4 7.g3= Qf6 8.f3 Nd6 9.Bg2 a5 10.Nc3 c6 11.ba5 Ra5=+ 12.0–0 Nc4–/+ 13.Qd3 Nd7 14.Nb3 Ra6 15.a4 Be7 16.Ne4 Qe6 17.Nc3 Nc5 18.Nc5 Bc5 19.Kh1 0–0 20.e4=+ d4 21.Ne2 Ne3 (21...Ne5 A) 22.Nd4? Qd7 (22...Nd3?! 23.Ne6 Be6 24.cd3=+) 23.Qb3 Bd4–+; B) 22.Qd1 Rd8 23.f4–/+). COMP – COMP, 2001.

5.Nd4 Be7 A) 6.Nc3 0–0 7.Bf4 a5 8.b5 Nh5=+; B) 6.Bf4 a5 7.b5 0–0 8.e3 c5=; C) 6.Bg5 a5 7.b5 h6 8.Bf4 Nh5=+; D) 6.Qd3 0–0 7.Bf4 Re8 8.e3 a5=+; E) 6.Bb2 a5 7.b5 c5 8.bc6 bc6=; F) 6.c4 dc4 7.e3 a5 8.b5 Nbd7=; G) 6.e3 a5 7.b5 0–0 8.Bd3 Nbd7=.

5.Bf4 A) 5...Nc6 6.Nd4 Nd4 7.Qd4 Bd6 8.e3 Bf4=; B) 5...Nh5 B1) 6.Bc1 Bd6 7.Qd4 Nc6 8.Qc3 Be7=+; B2) 6.Bg5 Be7 7.Be7 Qe7 8.Qd4 Nf6=; C) 5...Ne4 C1) 6.Qd4 Nc6 7.Qe3 a5 8.Nbd2 Qf6=+; C2) 6.Qd3 c5 7.bc5 Nc6 8.Nd4 Bc5–/+; C3) 6.Nd4 Qf6 7.e3 Bd6 8.Qf3 Bf4=+; D) 5...a5 6.b5 Bc5 7.Nd4 Bg4 8.Qd3 0–0=+; E) 5...Be7 6.Nd4 Nh5 7.Bd2 a5 8.e4 Nf6=; F) 5...c5 6.bc5 Bc5 7.Nd4 Nc6 8.Nb3 Bd6=+; G) 5...Bg4 6.Nd4 Be7 7.h3 Bh5 8.Nc3 Qd7=; H) 5...Nbd7 6.Nd4 Nh5 7.Bd2 Bd6 8.e4 Nhf6=; I) 5...Bd6 6.Bd6 Qd6 7.Nd4 Nc6=+ 8.e3 Nd4=+.

5.Bg5 A) 5...a5 6.b5 Bc5 7.Nd4 h6 8.Bh4 0–0=+; B) 5...c5 6.bc5 Bc5 7.Nd4 Nc6 8.c3 h6=+; C) 5...Be7 C1) 6.Qd4 h6 7.Bf4 Nc6 8.Qd3 g5=+; C2) 6.Nd4 Ne4 7.Be7 Qe7 8.e3 a5=; D) 5...h6 6.Bf6 Qf6 7.Qd4 Qd4 8.Nd4 c6=+.

5.Qd4 c5

6.Qb2 Nc6 7.b5 Na5 8.Bg5 Be7 =.

6.Qb2 Qc7 7.e3 Be6 8.Bd3 Nbd7 =.

6.Qb2 Be7 7.e3 0–0 8.bc5 Ne4 =.

6.bc5 Nc6 7.Qd3 Bc5 8.Nbd2 0–0 9.e3 d4 (9...Qe7!? 10.Bb2 Rd8=+) 10.Nb3+= de3 (10...Bd6!? 11.Nbd4 Nd4 12.Nd4 Re8+=) 11.Qd8+/– (< 11.Nc5 Qa5 12.Ke2 Qc5 13.Be3 Qe7–/+) 11...ef2 (11...Rd8? 12.Nc5 b6 13.Bb5+–) 12.Ke2 Rd8 13.Nc5 Ng4 14.h3 Re8 15.Kd1 Nge5 16.Ne5 Ne5 17.Bb5 (17.Nd3 Rd8+/–) 17...Rd8 18.Ke2 a6 (18...Rd5 19.Be3+–) 19.Ba4 (19.Bd3 b6 20.Na4 Nd3 21.cd3 Bb7+/–) 19...b6+/– 20.Bf4 Rd5 21.Be5?? (better is 21.Nd3 Nd3 22.cd3+/–) 21...Re5–/+ 22.Kf2 Rc5 23.Rhd1 Bf5 24.Rd6 b5 25.Bb3 h5 26.Kg1 Ra7 27.a4 b4 28.a5 Bc2 29.Rc1 Rac7 30.Rc2 Rc2–/+ 31.Bc2 Rc2 32.Ra6 Ra2 33.Rb6 Ra5 34.Rb4 Kh7 35.Kf2 Ra3 36.Rf4 Kg6 37.Rc4 f5 38.Rb4 Kf6 39.h4 Ra6 40.Ke3 g6 41.Kf4 Ra2 42.Rb6 Kg7 43.Rb7 Kh6 44.g3 Re2 45.Rb8 Re4 46.Kf3 Kg7 47.Rb7 Kf6 48.Rb6 Re6 49.Rb5 Rd6 50.Kf4 Re6 51.Kf3 Ra6 52.Rb1 Ra3 53.Kf4 Ra4 54.Kf3 Rd4 55.Rb6 Kf7 56.Ra6 Re4 57.Rb6 Re1 58.Kf4 Re6 ˝–˝. Wallner,Josef (2330) – Walker,John T (1965), corr ICCF WSTT/3/06/4, 2006.

6.bc5 Nc6 7.Qd3 Bc5 8.e3 Ne4 =+.

6.bc5 Nc6 7.Qd3 Bc5 8.Be3 d4–/+ 9.Bg5 Qa5 10.Bd2 Qb6 11.Qb3 0–0 12.Qb6 ab6 13.c3 Ne4 (13...Ng4 14.c4–/+) 14.e3+= Nd2 15.Kd2 de3 16.fe3 Na5 17.Ra2 Be6 18.Rb2 Bc4 19.Bd3 Rfd8 20.Nd4 Bd3 21.Kd3 Nc6 22.Nd2 (22.Ke2!?=) 22...Ne5 23.Kc2 Ra3 24.h3 g6 25.Rhb1 Raa8 26.Rb5 Rac8 (26...f5 27.R1b2+=) 27.Rf1 Nc6 28.Kd3 Ne5 29.Kc2 Rc7 30.Ne4 Nc4 31.Kd3 f5 32.Ng5 Ne5 33.Kd2 (33.Ke2 Ra8 34.Rd1 Re7–+) 33...Ra8 (33...Re7 34.Re1–+) 34.Rc1 Ra2 (34...Re7!? 35.Ngf3–+) 35.Rc2–/+ Nc4 36.Kd3 Ne5 37.Kd2 Rc2 38.Kc2 Nc4 (better is 38...Re7!?–/+) 39.Kd3= Ne5 40.Kd2 (40.Kc2 Re7–/+) 40...Nc4 (better is 40...Re7!?–/+) 41.Kd3= Ne5 42.Kd2 ˝–˝. Koester,Roman (2120) – Gries,Volker (2145), Hessenliga, 2006.

6.Qe3 Be6 (6...Be7=+ 7.bc5 0–0 8.Nbd2 Nbd7=+) 7.Ng5 Qc8 8.Qd2 h6 =+.

5.Nd4 Bd6

6.Bb2 0–0 7.Nb5 Be7 8.Be5 Ne8 =+.

6.Nc3 a5 7.b5 c5 8.bc6 bc6 =+.

6.c4 =+.

6.e3 a5 7.b5 0–0 8.Bd3 c5 =+.

6.Bg5 a5 7.b5 h6 8.Bh4 Bg4 =+.

3.d4 Bd6

4.Nc3 ed4 5.Nb5 =+.

4.Nc3 Nf6 5.Bg5 c6=+ 6.e3 0–0 7.Bf6 Qf6=+ 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Bf3 10.gf3 ed4 11.ed4 Re8 12.b5?? Qf3–+ 13.Rg1 Qc3 14.Kf1 Bh2 15.Rg2 Qh3 16.Bg4 Qh6 17.a4 Bd6 18.Qf3 a6 19.Re1 Re1 20.Ke1 Qc1 21.Qd1 Qd1 22.Kd1 ab5 23.ab5 cb5 24.f3 Nc6 25.c3 g6 26.Bd7 b4 27.cb4 Nd4 28.Rg4 Nf3 29.Ke2 Ne5 30.Rd4 Nd7 31.Rd5 Bb4 32.Rd7 Rb8 33.Kd3 b5 (34.Rd4 Ba3–+) 0–1. Kevin@home – Morphystyle, ChessWorld.net, 2005.

4.e3 Bd7 5.de5 Be5 6.Ra2 Qf6 (6...Nf6!?=) 7.Nf3+= Bd6 (7...Ne7!?+=) 8.Bb2+/– Ne7?? (better is 8...Qh6 9.Qd5 Bc6+/–) 9.Bf6+– (9.Bf6 gf6 10.Nc3+–) 1–0. Steingraeber,Barbara (1770) – Ritschel,Stephan, DESC, 2002.

4.e3 Nf6 5.de5 Be5 6.c3 0–0 7.Nf3 Bd6 8.Bb2 Nc6 9.Bb5 Ne5=+ 10.Ne5 Be5 11.0–0 Qd6 12.g3 c6 13.Bd3 Qc7 14.Qc2 Bh3 15.Re1 Rfe8 16.c4 Bb2 17.Qb2 dc4 18.Bc4 c5 19.Nd2 Qc6 20.f3 cb4 21.ab4 a6 22.e4 b5 23.Bf1= Bf1 24.Rf1 Red8 25.e5 Nd5=+ 26.Rac1 Qb6 27.Kh1 Qh6 28.Ne4 Ne3 29.Rfe1 Nc4 30.Qf2? Ne5–+ 31.Rc5 Nd3 (32.Qf1 Nc5 33.bc5 Qc6–+) 0–1. deaf (2000) – fingelaere (2040), net–chess.com, 2002.

4.Be3 Nf6 5.Bg5 0–0 6.e3 ed4 7.Bb5 c6 8.Bd3–/+ de3 9.Be3 Re8 10.Nf3 Ng4 11.0–0 Re3 12.Re1?? Rf3 13.Qf3 Bh2 14.Kf1 Be5 15.Ra2 Nh2 16.Ke2 Nf3 17.gf3 Qg5 18.c3 Bf5 19.Bf5 Qf5 20.a4 Nd7 21.a5 c5 22.b5 c4 23.Ra4 Qd3# 0–1. easydigital – Morphystyle, ChessWorld.net, 2005.

4.de5 Be5 5.Ra2 Ne7 6.Nf3 Bf6 7.Bb2= Bb2 8.Rb2 0–0 9.e3 a5 10.Be2 ab4 11.ab4 Be6 12.Nc3 Nf5 13.0–0 Qf6=+ 14.Qd2 c6 15.Rd1 b5 16.Bd3 Re8 17.Ra2 Ra2 18.Na2 h6 19.Nc3 Nh4 20.Nh4 Qh4 21.e4 de4 22.Ne4 Bd5 23.f3 Rd8 24.Nc5 Re8 25.c3 g6 26.Ra1 Kh7 27.f4 Kh8 28.Ra8 Kg7 29.Bf1 Qe7 30.Ra5 Rd8 31.Nd3 Bc4 32.Ra1 Qe6 33.Rd1 Qe4 34.Be2 Rd5 35.Kf2 Nd7 36.Qe3=+ Qf5 37.Nc1 Rd1=+ 38.Bd1 Nf6 39.Bf3 Qc2 40.Kg3 Nd5 41.Bd5 cd5 42.Qe5 Kh7 43.Qe1 d4 44.cd4= Bd5 45.Ne2 Qe4 46.Qf2 Qd3 47.Kh4 Qd2 48.Kg3 Qb4 49.f5 Qb3 50.Kf4 g5 51.Ke5 Qc4 52.Nf4?? gf4–+ 53.h4 f6 54.Kf4 Qc7 55.Ke3 Qc1 56.Qd2 Qd2 57.Kd2 Bg2 58.Kc3 Be4 59.Kb4 Bf5 60.Kb5 Kg6 61.d5 Kh5 62.d6 Kh4 63.Kc6 h5 64.Kd5 Kg4 65.Kc6 h4 66.Kc7 h3 67.Kc6 h2 68.Kc7 h1Q 69.Kb6 Qg1 70.Kc6 Qc1 71.Kb5 Qc3 72.Kb6 Qc4 73.Kb7 Qb5 74.Kc7 Qc5 75.Kb7 Bc8 (76.Kb8 Qc6 77.d7 Qb7#) 0–1. COMP – COMP, 2000.

3.d4 e4

4.c3 Nd7 5.e3 b5 (better is 5...Bd6!?=+) 6.Bb5+= a6 (6...Qg5 7.g3 Ne7+=) 7.Bd7 (better is 7.Bc6!? Ra7 8.Bd5+/–) 7...Bd7= 8.Nh3 (8.Qc2 Qg5 9.f3 Nf6=) 8...h6 (8...Bh3 9.gh3 a5 10.Qa4 Qd7 11.b5=+) 9.0–0 (9.Nf4!? Nf6 10.0–0=) 9...Bh3=+ 10.gh3 Bd6 11.f3 Nf6 (11...Qg5 12.Kh1 Qf5 13.c4 dc4 14.Nd2 Qh3 15.Rf2=) 12.fe4 Ne4 (12...de4 13.c4=) 13.Qf3 (13.Qa4 Kf8=) 13...Ng5 (13...Qg5 14.Kh1 Qg6–/+) 14.Qf2?? (better is 14.Qg2=) 14...Nh3–+ 15.Kh1 Nf2 16.Rf2 Qh4 17.Rg2 g5 18.a4 0–0–0 19.Na3 Qe1 20.Rg1 Qc3 21.Rb1 Bb4 22.Bb2 Qe3 23.Rbc1 Ba3 24.Ba3 Qa3 25.a5 Qf3 26.Rg2 h5 27.Rc6 h4 28.Kg1–+ h3 29.Rg3 Qf5 30.Rgc3 Rd7 31.Ra6 Kb7 32.Rcc6 Qg4 33.Kf2 Qd4 34.Kf1 Qf4 35.Ke2 Qh2 36.Ke3 d4 37.Kd3 Qg3 38.Kc4 Qc3 39.Kb5 Rd5 40.Ka4–+ Rc5 41.Rc5 Qc5 42.Rf6 h2 43.a6 Ka7 44.Rf7 Ka6 45.Rf6 c6 46.Rf1 Qc4 47.Ka3 h1Q 48.Rh1 Rh1 49.Kb2 Qd3 50.Ka2 Rh2 51.Ka1 Qd1 0–1. crazy 8 – xzara, ChessWorld.net, 2005.

4.Nc3 a5 5.b5 Nf6 (5...Be7 6.Bf4=+) 6.Bg5 Be7 7.f3 (7.e3 0–0=+) 7...Bf5 (7...0–0 8.e3 Nbd7 9.Nge2=+) 8.e3 h6 (8...Nbd7 9.g4 Bg6 10.Bg2=+) 9.Bh4 (9.Bf6 Bf6 (< 9...gf6 10.fe4 de4 11.Bc4+=) 10.fe4 de4=) 9...0–0 (9...Nbd7 10.Nge2=+) 10.fe4 Be4 (10...de4 11.Bc4 Nbd7 12.Nge2=+) 11.Ne4 (11.Bf6!? Bf6 12.Ne4 de4 13.Nh3=) 11...Ne4–/+ 12.Be7 Qe7 13.Nf3 Re8 14.Qd3 (14.Bd3 Nf6–/+) 14...Nd7 15.Rb1 (15.Be2 Nef6–/+) 15...Nb6 16.Qb3 (16.Be2 Nc4 17.a4 Ned6–+) 16...a4 17.Qb4 Nd6 18.Ne5? (better is 18.Bd3–+) 18...f6 19.Nd3 (19.c4 fe5 20.c5 Qh4 21.Ke2–+) 19...Qe3 20.Kd1 Nbc4 21.Qc3 (21.h4–+) 21...Ne4 22.Qb4 (22.Qe1 Qd4 23.Kc1 Nc3–+) 22...Na3!! 23.Ra1 Nb5! (24.c4 Nbc3 25.Qc3 Nc3 26.Kc2 Ne4–+) 0–1. Petrini,M – Borrmann,Fritz, CiF, 1994.

4.Qd2 Bd6 5.Nc3 Be6 (5...c6 6.Rb1=+) 6.e3 (6.Nb5 Bf8=+) 6...Nf6 (6...c6 7.Nge2–/+) 7.h3 (7.Nge2 c6=+) 7...a6 8.f3 (8.Nge2 a5–/+) 8...Bg3–/+ 9.Kd1 Nc6 (9...0–0 10.Be2–/+) 10.Nge2 Bh4 (10...Bd6 11.Na4–/+) 11.g3 (11.Nf4!? Bc8 12.fe4 de4 13.d5=+) 11...ef3–/+ 12.gh4 fe2 13.Qe2 (13.Be2 0–0–/+) 13...0–0 (13...Ne7 14.Rg1–/+) 14.Rg1 Ne4 (14...Ne7!?–/+) 15.Ne4= de4 16.Bg2?? (better is 16.Qg2!? Qf6 17.Qe4=) 16...f5 (16...Nd4 17.Qd2 Nf3 18.Bf3 ef3–+) 17.Bb2–/+ Qh4 18.Bc3 Bd5 19.Be1 Qg5 20.Bf2 b5 21.Be4= Qd8 22.Bd5?? Qd5–/+ 23.Rg5 Qh1 24.Bg1 Rae8 25.Kd2 Nd4!–+ 26.Qg2 Qg2 27.Rg2 Nf3 28.Ke2 Nd4 29.Kd3 Nf3 30.Bf2?? Ne5–+ 31.Ke2 Nc4 32.c3 f4 33.Kd3 fe3 34.Bg3 Rf7 35.Ke2 Ref8 36.a4 Rd7 37.ab5 ab5 38.Ra2 Re8 39.Bf4 Rd2 40.Rd2 ed2 41.Kd1 Re1 (42.Kc2 d1Q) 0–1. presort – ramesis, net–chess.com, 2006.

4.e3 a5 5.b5 Nf6 6.c4 Nbd7 7.Bb2 Be7 8.Nd2 0–0 9.Qc2 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Ba2 Qd7 12.Ne4 Ne4 13.Qe4 Qb5 14.Qc2 Bf5=+ 15.e4?? Be4!–+ 16.Qe4 Rae8 (17.Be6 Qb2–+ (17...fe6?! 18.Rb1–+)) 0–1. george (1650) – jaskier (2130), internet, 2007.

4.Qd2 Bd6 5.Nc3 Be6 6.e3 Nf6 7.h3 a6 8.f3 Bg3–/+ 9.Kd1 Nc6 10.Nge2 Bh4 11.g3 ef3–/+ 12.gh4 fe2 13.Qe2 0–0 14.Rg1 Ne4 15.Ne4= de4 16.Bg2?? f5 17.Bb2–/+ Qh4 18.Bc3 Bd5 19.Be1 Qg5 20.Bf2 b5 21.Be4= Qd8 22.Bd5?? Qd5–/+ 23.Rg5 Qh1 24.Bg1 Rae8 25.Kd2 Nd4!–+ 26.Qg2 Qg2 27.Rg2 Nf3 28.Ke2 Nd4 29.Kd3 Nf3 30.Bf2?? Ne5–+ 31.Ke2 Nc4 32.c3 f4 33.Kd3 fe3 34.Bg3 Rf7 35.Ke2 Ref8 36.a4 Rd7 37.ab5 ab5 38.Ra2 Re8 39.Bf4 Rd2 40.Rd2 ed2 41.Kd1 Re1 (42.Kc2 d1Q) 0–1. presort – ramesis, net–chess.com, 2006.

4.Qd2 Nf6 5.e3 =+.

4.e3 a5 5.b5 Nf6 6.c4 Nbd7 7.Bb2 Be7 8.Nd2 (8.Nc3 dc4 9.Qc2 0–0=) 8...0–0 (8...dc4 9.Qc2=) 9.Qc2 (9.cd5 Nb6=) 9...dc4 (9...c6 10.c5=) 10.Bc4 Nb6 11.Ba2 Qd7 12.Ne4 Ne4 13.Qe4 Qb5 14.Qc2 (14.Bb1 g6 15.Bc1 Bd6=+) 14...Bf5=+ 15.e4?? (better is 15.Qc1=+) 15...Be4!–+ 16.Qe4 (16.Qe2 Qe2 17.Ne2 Bg2 18.Rg1–+) 16...Rae8 (17.Be6 Qb2–+ (17...fe6?! 18.Rb1–+)) 0–1. george (1650) – jaskier (2130), internet, 2007.

4.e3 a6 5.f4 b5 6.g4? (6.Bd2 Nf6=+) 6...f5 (6...Qh4!? 7.Kd2 Bg4 8.Qe1 Qe1 9.Ke1–+) 7.c4 (7.g5!?=+) 7...bc4–/+ 8.h4 (better is 8.g5!?–/+) 8...fg4–+ 9.Ra2 a5 10.b5 Be6 11.Qd2 Qd7 12.Ke2 Qb5 13.Rh3 (13.Nc3 Qd7 14.Rb2–+) 13...gh3 (better is 13...c3 14.Kf2 Qb1–+) 14.Qd3 (14.Nc3 Qd7 15.Ke1–+) 14...cd3 15.Kd2 Qb1 16.f5 Qa2 0–1. carolyn16 – FXRHD, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.e3 Bd6 5.c4 Nf6 6.c5 Be7 7.Bb5 c6 8.Ba4 (8.Be2 b6=+) 8...0–0–/+ 9.b5 (better is 9.Ne2!?–/+) 9...cb5–+ 10.Bb5? (better is 10.Bc2–+) 10...Qa5 (11.Nc3 Qc3 12.Bd2 Qb2–+) 0–1. purplepeace (2100) – goldbachconjecture (2675), net–chess.com, 2006.

4.e3 f5 5.c4 Nf6 6.Nh3 Be7 (6...a5 7.b5=) 7.Qb3 (7.Nc3 a5 8.ba5+=) 7...Be6 (7...a5 8.b5 a4 9.Qa2+=) 8.Nc3 (8.Nf4 Bg8 9.Nc3 c6+–) 8...c6+= 9.Nf4 (9.Be2 0–0+=) 9...Qd7 (9...Bf7 10.cd5 cd5 11.Be2=) 10.cd5 cd5 11.h4 (11.b5 0–0+=) 11...0–0 12.Bd2 Nc6 13.Rc1 Rac8 14.Be2 Kh8 15.g3 Rfd8 16.Na4 Bf7 (16...b6 17.Ba6 Rc7 18.Nc3+=) 17.Nc5+– Bc5 18.Rc5 (worse 18.dc5 d4 19.Qa4 d3–/+) 18...Ne7 19.Bb5 Qd6 20.0–0 b6 21.Rc8 (21.Rcc1 Kg8+=) 21...Rc8+= 22.a4 (22.Rc1 Rc1 23.Bc1 Nh5+=) 22...Be8 23.Be2 Ng6 24.Ng6 Bg6 25.b5 (25.Qb2 Qd7=) 25...Bh5 26.Bh5 Nh5 27.Kg2 Nf6 28.Rc1 Rc1 29.Bc1 Qc7 30.Ba3 h6 31.Qb4 Kh7 32.Qf8 Kg6 (32...f4!? 33.gf4 Qd7=) 33.Be7+= Ng4?? (better 33...Nh5+=) 34.h5+– Kh7 35.Qf5 Kh8 36.Qg4 Qe7 37.Qc8 Kh7 38.Qf5 Kh8 (38...Kg8 39.Qd5 Kf8 40.f3 ef3 41.Kf3+–) 39.Qd5 Kh7 (39...Qe8 40.Qe5 Qd8 41.Qe4+–) 40.Qe5 Qb7 41.d5 a6 (41...Qd7+–) 42.Qe4 Kh8 43.Qe8 Kh7 44.e4 ab5 45.ab5 Qc7 46.Qc6 Qe5 47.Qg6 Kh8 48.Qf5 Qd6 49.Qe6 Qe6 50.de6 Kg8 51.f4 Kf8 52.f5 (52.f5 g6 53.hg6 Ke7 54.e5 h5 55.g7 Kd8 56.g8Q Kc7 57.Qf7 Kc8 58.e7 Kd7 59.e8Q) 1–0. Tkachev,Ivan – Berezovets,Anatoliy, 2008. (=1.d4 d5 2.b4 e5 3.a3 e4 4.e3 f5)

4.f3 Bd6–/+ 5.fe4 (better is 5.g3!?–/+) 5...Qh4–+ 6.g3 (better is 6.Kd2 Nf6 7.Nc3–+) 6...Bg3! 7.Kd2 (7.hg3 Qh1) 7...Nf6 8.ed5 (8.Bg2 Bh2 9.Qf1 Ne4 10.Be4 Qe4 11.Nf3 Bf4 12.Kd1–+) 8…Qd4 0–1. Prism – Wall,Bill, internet, 2002.

4.f3 f5 5.fe4 (5.Bf4 Nf6=) 5...fe4=+ 6.Nc3 (6.c4 dc4 7.e3 Bd6=+) 6...c6 (6...a5 7.b5=+) 7.b5 (7.Bf4!?=+) 7...Nf6 8.bc6 bc6 (8...Nc6 9.Bf4 Qa5–+) 9.Bg5? (9.Rb1 Bd6 10.g3 Qe7–/+) 9...h6 (better is 9...Qa5!? 10.Qd2 Bb4 (10...Ba3?! 11.Bf6 gf6 12.Nd5 Qd2 13.Kd2 cd5 14.Ra3=+) 11.ab4 Qa1 12.Nd1 a5–+) 10.Bf6 (10.Bf4 Be7=+) 10...Qf6–/+ 11.e3 (11.Qd2–/+) 11...h5 (11...Bd6 12.Nh3–/+) 12.Nge2 (12.Be2 Qg5 13.Qd2 Bd6–/+) 12...g5 13.Qd2 h4 14.0–0–0? Ba3–+ 15.Kb1 Na6 16.g3 Rb8 17.Ka1 Qd6 18.gh4 Qb4 19.Rb1 Bb2 20.Ka2 Qa3 0–1. curinthia – sith (1665), net–chess.com, 2005.

4.Bf4 a5 5.b5 Nf6 6.e3 c5 7.c4 Bg4 8.Qc2 b6 (8...cd4 9.ed4 dc4 10.Be3+=) 9.h3 (9.dc5 Bc5 (worse is 9...bc5 10.Nc3+/–) 10.Nc3 Qe7=) 9...Bh5 10.a4 (10.cd5 cd4 11.ed4 Bg6=) 10...Nbd7 11.Nd2 Rc8 (11...cd4 12.ed4 Rc8 13.Ne2+=) 12.Ne2= Be2 13.Be2 (worse is 13.Ke2 cd4 14.ed4 Bb4+=) 13...cd4 14.ed4 Bb4 15.0–0 0–0 16.Rfd1 Re8 17.Nf1 Nf8 18.Ne3 Ng6 19.g4?? (better is 19.Bg5+=) 19...Nf4–+ 20.Bf1 Re7 21.Qb3 Rec7 22.g5 (22.Rac1 Qd7–+) 22...dc4 23.Nc4 N6d5 24.h4 Qd7 25.Ne5 Qe6 26.Qg3 Rc3 (26...Rc2 27.Kh1–+) 27.Qh2 (27.Qg4 Rc2 28.Qe6 fe6–+) 27...Rc2 28.Rab1 Nc3 29.Qf4 Nb1 30.Rb1 Bd6 31.Qe4 Be5 32.de5 g6 33.Ra1 Rc1 34.Rc1 Rc1 35.Kg2 Rc5 36.h5 Qd5 37.Qd5–/+ Rd5 38.hg6 fg6?? 39.f4 Rd4–+ 40.e6? Re4 41.Kf3 Ra4 42.Bd3 Kf8 43.f5 gf5 44.Bf5 Ke7 45.Kg3 Rd4 46.Kh3 a4 47.Bh7 Ke6 48.Bc2 Kf7 49.Kg3 a3 50.Bb1 Rb4 51.Ba2 Kg7 52.Kf3 Rb2 53.Be6 a2 54.Ba2 Ra2 0–1. Guk,Vladimir – Silauskas,Kestutis, LTU–ch sf Vilnius, 2009.

4.Bf4 b6 5.e3 a6 6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Bb8 (8.Nc3!?+=) 8...Rb8= 9.Ba6?? (better is 9.Nc3 b5 10.Nge2=) 9...Ba6–+ 10.Qa4 b5 11.Qa6 Nf6?? (better is 11...Rb6 12.Qa5 Ne7–+) 12.Nc3 Be7 (12...Qd7 13.Rc1+=) 13.Nb5+/– 0–0 14.Rc1 (14.Qa4 Qd7 15.Nc3 Qg4+/–) 14...Ra8 (better is 14...Qd7!? 15.Nc3 Ra8=) 15.Qc6+/– Qb8 (15...Ra3!? 16.Na3 Bb4 17.Kd1 Ba3+/–) 16.Ne2+– Rc8 (better is 16...Rd8+–) 17.Qc8 Qc8 18.Rc8 Rc8 19.Kd2 Rb8 20.Nec3 Ng4 (20...Rc8+–) 21.Nc7 (21.Nd5?! Bb4 22.Nb4 Rb5+–) 21...Bb4 22.ab4 Rb4 23.Ra1 Rb2 (23...h6 24.Ra8 Kh7 25.N7d5 Rb2 26.Kc1 Rf2 27.h3+– (< 27.Ne4 Rg2 28.h3 Nf2 29.Nf2 Rf2+–)) 24.Kc1 Rb8 25.Ra2 (< 25.N3d5 Nf2 26.Nb5 f6+–) 25...h6 (25...Nf6 26.N3d5 Nd5 27.Nd5+–) 26.N7d5 f5 (26...Nh2 27.Ne4 Rd8 28.Ne7 Kh7 29.Ra7+–) 27.h3 Nh2 (27...Nf6 28.Nf6 gf6 29.Ra5+–) 28.Ne7 Kf7 29.Nf5 Kf6 30.Nd6 g5 (30...Kg6 31.Nce4 Rb6 32.Ra1+–) 31.Nde4 Ke6 (31...Kg6 32.Nd5 Rf8 33.Ra6 Kg7 34.f4+–) 32.Ra6 Kd7 (32...Kf7 33.Rh6 Rg8 34.Nd6 Kg7 35.Nf5 Kf7 36.Ne4+–) 33.Rh6 (33...Rf8 34.Nc5 Ke8 35.N3e4+–) 1–0. market (1955) – MAGNOTRON, GameColony.com, 2002.

4.Bf4 Bd6 5.Bd6 Qd6 6.e3 f5 (6...Nf6 7.c4=) 7.Qh5 Qg6 (7...g6 8.Qh4=) 8.Qg6+= hg6 9.Nd2 (9.Nh3 Nf6+=) 9...Bd7 (9...Nf6 10.Nh3+=) 10.Nh3 Ba4 (10...b5!?+=) 11.Nf4+/– Ne7? (better is 11...Nc6+/–) 12.Ne6+– Nbc6 (12...c5 13.Nc7 Kd7 14.Na8 cd4 15.b5+–) 13.Nc7 (13...Kd7 14.Na8 Ra8 15.c4+–) 1–0. pierred (1865) – Anthropos, ICC, 2006.

4.Bf4 Be6 5.e3 Nf6 (5...a5 6.b5–/+) 6.Nd2 (6.Nc3 a5–/+) 6...Be7 (6...Bd6 7.Bd6 Qd6 8.Ne2=+) 7.Nb3 (7.Bb5 Nbd7=+) 7...Nbd7 (7...0–0 8.Be2–/+) 8.Be2 (8.Nh3 Bh3 9.gh3 Bd6=+) 8...0–0 9.Nh3 Bh3 10.gh3 Nb6 (10...Bd6 11.Bg3=+) 11.h4 (11.Nc5 Qc8=+) 11...Bd6 12.Bg3 Qe7 (12...Nc4 13.0–0=+) 13.c3 (13.0–0 Rfd8=+) 13...a6 (13...Nc4 14.0–0=+) 14.0–0 (14.Nc5 Rfb8=+) 14...Nc4 15.a4 (15.Qc2 h6=+) 15...Qe6 (15...b6 16.Nd2 Nd2 17.Qd2=+) 16.Nc5= Bc5 17.bc5 b6 18.Bc7 bc5 19.Bf4 Rac8 20.Kh1 cd4 (20...Nb2 21.Qd2 Nd3 22.Bd3 ed3 23.Qd3=+) 21.Qd4 h6 (21...h5 22.Rg1 Ng4 23.Rg3=) 22.Rg1 Kh7 23.Rab1 (23.Rg2 Kh8=) 23...Rfe8 24.h5 (24.Rg3 Kh8=) 24...Rc6 25.Rb7 (25.Rg2 Nd6=) 25...Re7 26.Rgb1 Rb7 27.Rb7 Na5 28.Rb8 Nd7 29.Rd8 Nb7 30.Ra8 Attacks the isolani on a6 30...Nbc5 31.Ra7 Rb6 (31...Qf5 32.c4 dc4 33.Qc4= (33.Bc4 Qh5 34.Bg3 Qf3 35.Kg1 Ne6–+)) 32.c4 dc4 (32...Rb1 33.Kg2 Re1 34.cd5=) 33.Kg2+= (33.Bc4?? Rb1 34.Kg2 Qg4 35.Bg3 Qf3 36.Kh3 Qh5 37.Kg2 Qf3 38.Kh3 Rg1–+) 33...g5 (33...Rb4 34.Rc7+=) 34.hg6 (34.Bg3 c3 35.Qc3 Rb1+– (35...Na4?? 36.Qc7+–)) 34...Qg6+= 35.Bg3 Qf5 36.a5 (36.Qc4 h5+=) 36...Rg6 37.Qc4 (37.Kf1 c3 38.Qc3 Nd3 39.Bd3 ed3=+) 37...Rg7 (37...h5 38.h4 Rg7 39.Qd4+=) 38.Qd4 (38.Rc7 h5 39.Kh1 Rg5=) 38...Nb8 (38...Nf8 39.Kf1=) 39.Ra8+= Nc6 40.Qc3 Ne7 (40...f6 41.Re8+=) 41.Kg1 (41.Kf1 f6+=) 41...h5 42.h4 (42.Ra7 f6 43.Kf1 Nd3=) 42...Ng6= 43.Kh2 (43.Kf1 Nh4 44.Bh4 Qh3 45.Ke1 Rg1 46.Kd2 Qd7 47.Bd3 Qd3 48.Qd3 Nd3 49.Ra6 Ne5=) 43...Nh4 (43...f6 44.Rd8= (worse 44.Ba6 Na6 45.Qc8 Qc8 46.Rc8 Ra7–+)) 44.Bh4 Qg6 45.Bg3 h4 46.Qe5 (46.Qc5 hg3 47.Kh3 gf2 48.Rh8 Kh8 49.Qf8 Rg8 50.Qg8 Kg8 51.Bc4 Qe6 52.Kg2 Qc4 53.Kf2 Qc1 54.Ke2 Qb2 55.Ke1 Qb4 56.Ke2 Qa3 57.Kd2 Qd3 58.Ke1 Qe3 59.Kf1 Qd2 60.Kg1 e3 61.Kh1 e2 62.Kg2 Qe3 63.Kh2 e1Q 64.Kg2 Q1g1) 46...Nd3 47.Qh5 Qh5 48.Bh5 hg3 49.fg3 Rg5 50.Bf7 Ra5 51.g4 (51.Be6 Nf2=) 51...Kg7 (51...Kh6 52.Bh5=) 52.Be6 Nc5 (52...Ra3 53.Bf5=) 53.Bc4 Ra4 54.Rg8 Kf6 55.g5 Ke5 56.Bf7 Kf5 (56...Ra3 57.Rd8 Rd3 58.Rc8=) 57.g6 Ra5 58.Rc8 Ne6 59.Be6 (59.Kg3 Ng7+=) 59…Ke6= ˝–˝. Piech,Jacek – Ottenweller,Wolfgang (1970), IECG, 2004.

4.Bf4 f5 5.e3 Nf6 6.c4 c6 7.c5 g6 8.Nd2 Bg7 9.Nb3 0–0 10.Nh3 h6 11.Bd6 Rf7 12.f4 (better is 12.Nf4 g5 13.Ng6+=) 12...Ng4 13.Nf2? (better is 13.Qd2+=) 13...Ne3–+ 14.Qe2 (14.Qd2 Nf1 15.Kf1 Nd7–+) 14...Nc4 15.Be5 Ne5 (15...Na6 16.g3–+) 16.fe5 (16.de5 Nd7 17.Qd2 Qe8–+) 16...Be6 17.g3 Nd7 18.h4 Ne5! 19.de5 Be5 20.Rd1? (20.0–0–0 Qf6–+) 20...Bg3 (20...d4 21.Qc2 Qd5 22.Na5–+) 21.Rg1 (21.Nd4 Bd7 22.Kd2–+) 21...Qh4 22.Rg2 (22.Kd2 Rf6 23.Rg3 Qg3 24.Kc2–+) 22...f4 23.Qb2 (23.Qc2 Bg4 24.Rc1 e3–+) 23...e3 24.Ke2 (24.Rc1 Bg4 25.b5 Re8–+) 24...ef2 (24...f3 25.Ke3 fg2 26.Bb5 Rf2 27.Qf2 Bf2 28.Kd2 cb5 29.Kc1 Qf6 30.Nd4 Qf4 31.Kc2 Bd4 32.Rg1 Qf2 33.Kc1 Qb2 34.Kd1 Bg4 35.Ke1 Re8) 25.Nd4 (25.Kd2–+) 25...f3! 26.Nf3 Qe4 27.Kd2 Rf3 0–1. Guk,Vladimir – Zukauskas,Petras (1805), Lithuanian ch Semifinal, 2012.

4.h3 Bd6 5.Nc3 c6 6.Na4 –/+.

4.h3 h6 5.Nc3 Nc6 (5...a5 6.b5=+) 6.Bf4 Bf5 (6...a6 7.e3=) 7.Nb5 (7.e3 Nf6=) 7...a6?? (better is 7...Rc8=+) 8.Nc7+– (8...Kd7 9.Na8 Qa8 10.e3+–) 1–0. CODD – T PAIN, internet, 2007.

4.e3 Nf6

5.c3 a5 6.Qa4 Bd7 7.b5 =+.

5.c3 Bd6 6.Be2 (6.c4 0–0–/+) 6...0–0 7.Nh3 (7.Nd2!?–/+) 7...Bh3–+ 8.gh3 a5 9.Bd2 (9.b5 Qd7–+) 9...ab4 10.cb4 Nc6 (10...Qd7 11.Bg4 Qc6 12.Nc3–+) 11.Nc3 Qd7 12.h4 (12.Nb5 Qh3 13.Nd6 cd6–/+) 12...h6 (12...Qh3 13.b5 Ne7 14.Qb3–+) 13.Qb3 (13.Nb5 Ne7–/+) 13...Qh3 (13...Ne7 14.Nb5–/+) 14.Bf1 (14.Nd5!? Nd4! 15.Nf6 gf6 16.Rg1 Kh7 17.Qc4 Ne2 18.Qe2–/+) 14...Qh4 15.Ne2 Ng4 16.0–0–0 Nf2 17.Be1 Qf6 18.Bf2 Qf2 19.Qd5 Qe3 20.Kb2 Qa3 21.Kb1 Nb4 22.Qb7 Qa1 0–1. sburritt – tomy (2260), net–chess.com, 2006.

5.c4 dc4 6.Bc4 Be6 7.d5 Bd5 8.Bd5 c6 9.Bc6 Nc6 10.Qd8 Rd8 11.Nd2 Be7 12.Bb2 0–0 13.Rd1 b5 14.Ne2 Rd7 15.Bd4 Nd4 16.Nd4 Rc8 17.0–0 Rc3 18.Nb5 Rcd3 19.Nd4 Ra3 20.f3 Re3 21.b5 Rd4 22.Ne4 Rd1 23.Rd1 Ne4 24.g3 Rf3 25.Rd7 Kf8 26.Ra7 g5 27.b6 Bc5 28.Kg2 Rf2 29.Kh3 Bb6 30.Ra8 Kg7 31.Re8 g4 32.Kg4 Nf6 0–1. marysson – dostoievski, gameknot.com, 2009.

5.c4 Bd6 =+.

5.Be2 Bd6 6.Nc3 c6 7.f3 0–0 8.h3 Be6 9.b5 Qc7 10.Bb2 Nbd7 11.fe4 Ne4 12.Qd3 Ng3 13.Nf3 Bf5 14.e4 de4 15.Qe3 Bf4 16.Qg1 ef3 17.gf3 Nh1 18.Qh1 Rfe8 19.Ne4 Bg3 20.Kd1 Rad8 21.a4 cb5 22.ab5 b6 23.c3 Nc5 24.Kc2 Ne4 25.Bd3 Nf2 26.Qg2 Bd3 0–1. Dolezalova,M – Matalewski,L, OCC–2002–05, 2002.

5.h3 Bd6 6.Nc3 (6.c4 0–0=+) 6...c6 7.b5 (7.Nge2 b5–/+) 7...0–0 8.a4 Nbd7 (8...a6!? 9.bc6 Nc6–/+) 9.Ba3=+ Qe7 (9...Ba3 10.Ra3 Qe7 11.Ra2=+) 10.Qc1 (10.Bd6 Qd6 11.a5 Rd8=+) 10...c5 (10...a6 11.bc6 bc6 12.Bd6 Qd6 13.Rb1=+) 11.Be2 (11.Qd2 c4 12.Bd6 Qd6=+) 11...cd4 (11...Qe6 12.dc5 Nc5 13.Qd2=+) 12.Bd6 Qd6 13.ed4 Re8 (13...Qc7 14.Qe3=+) 14.Qe3= Nf8 15.Bd1 (15.Bf1 Bd7–/+) 15...Ng6 16.Nge2 Bd7 (16...Nh4 17.0–0=+) 17.Ng3 (17.a5 a6 18.b6 Nh4=+) 17...Rac8 18.0–0 Qb4 19.Nce2 h5 (19...Qa5 20.Qb3 a6–/+) 20.Nf4? (better is 20.Qg5!?=+) 20...Nf4–+ 21.Qf4 Qd4 22.Be2 Qe5 23.Qc1 h4 24.Nh5?? Nh5 (25.Bh5 Qh5–+) 0–1. Steve20 – slogger, ChessWorld.net, 2007.

4.Bf4 Nf6

5.Nc3 c6 6.e3 Bg4 (6...Be7 7.Nge2=+) 7.Be2 Be2 8.Nge2 Bd6 9.Bd6 Qd6 10.Ng3 (10.0–0 0–0=+) 10...0–0 11.f3 ef3 12.Qf3 Qe6 (12...a5 13.b5=+) 13.0–0 (13.e4 Re8 14.e5 Nbd7=) 13...Nbd7 (13...Re8 14.Rae1=) 14.Rae1 (14.e4 de4 15.Nce4 Ne4 16.Ne4 f5+=) 14...Rae8 (14...Qd6 15.Nf5 Qc7 16.e4+/–) 15.e4+= h6 (better is 15...de4 16.Nce4 Qg4+=) 16.Nf5 (16.Re2+=) 16...Nh7?? (16...de4 17.Qg3 Nh5=) 17.Ng7?? (17.Qg3 Ng5 18.h4 de4 19.hg5+–) 17...Kg7–/+ 18.Re3? (18.Qg3 Qg6 19.Qg6 fg6 20.ed5 Nhf6 21.dc6 bc6–/+) 18...Ng5 19.Qg3 Nf6 (19...Rg8 20.h4 Kh7 21.hg5 Rg5 22.Qf3+=) 20.e5 Ng4 21.Ree1 f6?? (better is 21...Rg8–+) 22.ef6+– Qf6 23.Rf6 Re1 24.Qe1 Rf6 25.Qg3 Nf2 26.Ne2 Nfh3? 27.gh3 Rg6 28.Kh1 b5 29.Qc7 Kf6 30.Qc6 Kg7 31.Qd5 a6 32.Nf4 (32…Rf6 33.Nh5 Kg6 34.Nf6 Kf6 35.Qd6 Kf5 36.Qa6+–) 1–0. Marshall,Ron – Evans,Kyle, internet, 1997.

5.e3 Bd6 =.

5.e3 Be7 6.c4 Be6 7.Nd2 a5 8.b5 Nbd7 9.h3 (9.Nh3 0–0=+) 9...c5 (9...0–0!?–/+) 10.bc6=+ bc6 11.c5 0–0 12.Qa4 Qc8 13.Bh2 Bd8 (better 13...Re8!?=+) 14.Ne2+= Nb8 15.Nf4 Bc7 16.Be2 g5 17.Ne6 fe6 18.Bc7 Qc7 19.0–0 Nbd7 20.f3 (20.Rfc1 e5+=) 20...ef3= 21.Bf3 (worse 21.Nf3 g4 22.Ne5 Ne5 23.de5 Qe5 24.Bg4 Qe3 25.Kh2 Qc5 26.Be6 Kh8=+) 21...e5 22.e4 ed4 23.Qd4 Qe5 24.Qe5 Ne5 25.ed5 Nd5 26.Rab1 (26.Rae1 Rae8+=) 26...a4 (26...Nf4 27.Bd1=) 27.Rb7+= Ra5 28.Bd5 cd5 29.Re1 Ng6 (29...Nc6 30.Nf3 g4 31.hg4 Rc5 32.Rd7=) 30.Nf3 (30.Rc7 Rf7 31.Rc6 Raa7+=) 30...Rc5 31.Ng5 Rc2 32.Nh7 Rff2? (better 32...Rf7 33.Re8 Kg7 34.Rf7 Kf7=) 33.Re8+– Nf8 34.Rf8 (34.g4 Rg2 35.Kf1 Rgf2 36.Ke1+–) 34...Rf8+= 35.Nf8 Kf8 36.Rb4 Rc1 37.Kf2 Rc2 38.Kf1 Rc1 39.Ke2 Rc2 40.Kf1 Rc1 41.Kf2 Rc2 42.Kf3 Rc3 43.Kf4 Ra3 44.Rd4 Ra1 45.Rd5 a3 (45...Ra2 46.Kf3=) 46.Ra5+= a2?? (better 46...Kf7+=) 47.Kg5+– Kf7 (47...Rb1 48.Ra2 Rb5 49.Kh4+–) 48.h4 Rb1 49.Ra2 (49.Ra7 Kg8 50.Ra2 Rb5 51.Kg4 Rb4 52.Kh3 Rb5+–) 49...Rb5 50.Kg4 Rb4 51.Kh3 Kg6 52.Ra5 Kh6 (52...Rb3 53.g3+–) 53.Ra6 Kg7 54.Ra3 (54.h5 Rb2+–) 54...Kh6 55.g4 Kg6 (55...Rb6 56.h5+–) 56.Kg3 (56.Ra6 Kf7+–) 56...Kh6 (56...Rb6 57.h5 Kh6 58.Ra4+–) 57.Ra6 Kg7 (57...Kh7 58.Re6+–) 58.g5 Kh7 59.Rf6 Kg7 60.Rf4 Rb1 61.Kg4 Rb5 (61...Rg1 62.Kh5 Rb1 63.Rf5+–) 62.Ra4 Kg6 (62...Rb7 63.h5+–) 63.Ra6 Kg7 (63...Kf7 64.Ra7 Ke8 65.Kh5+–) 64.Ra7 Kg8 65.Kh5 Rb6 66.g6 Rb4 67.Kg5 Rb5 68.Kh6 Rb8 69.h5 Rc8 70.Rg7 Kh8 71.Re7 Kg8 72.Kg5 Rc5 73.Kf6 Rc6 74.Re6 Rc8 (74...Re6 75.Ke6 Kg7 76.Ke5 Kf8 77.h6 Ke7 78.h7 Kd8 79.h8Q Kd7 80.g7 Kc7 81.g8Q Kb6 82.Qd5 Ka7 83.Qhd8 Ka6 84.Q8a5) 75.h6 Rf8 (75...Kh8 76.h7 Rd8 77.Kg5 Rd5 78.Kh6 Rh5 79.Kh5 Kg7 80.Kg5 Kh8 81.Re8 Kg7 82.h8Q) 76.Kg5 Ra8 (76...Rf1 77.Re8 Rf8 78.h7 Kg7 79.Re7 Rf7 80.Rf7 Kh8 81.Rf8 Kg7 82.h8Q) 77.h7 (77.h7 Kg7 78.Re7 Kh8 79.Kh6 Rg8 80.hg8Q Kg8 81.Re8) 1–0. Mcphillips,Joseph (2400) – Young,Daniel (1960), 5th Hull England, 2018.

5.f3 a5 6.b5 =+.

5.f3 ef3 6.ef3 a5 7.b5 Bd6 8.Bg5 (8.Bd6 Qd6 (< 8...cd6 9.Bd3+=) 9.Bd3 0–0=) 8...0–0 9.Bd3 Re8 10.Ne2 c6 (10...h6 11.Bh4=+) 11.a4 (11.0–0 h6 12.Bf4 Bf4 13.Nf4 Qc7=+) 11...h6 12.Bh4 g5 (12...c5 13.dc5 Bc5 14.Nbc3=+) 13.Bf2 (13.Bg3=) 13...c5 (better is 13...cb5!? 14.ab5 a4=+) 14.dc5+= Be5 15.Ra3 (15.c3+=) 15...b6 (15...Nbd7 16.0–0+=) 16.c6 (16.cb6 Nbd7+/–) 16...Bd6 (16...Qc7 17.c3+/–) 17.Rb3 Bc5 (17...Be5 18.0–0+/–) 18.0–0+– Re5 (18...Bf2 19.Rf2 Qc7 20.Nd4+–) 19.c4 (better is 19.Bc5 bc5 20.b6 Nc6 21.f4 gf4 22.b7 (< 22.Nf4 Rb8=+; < 22.Rf4 Nb4=+) 22...Bb7 23.Rb7+=) 19...dc4?? (better is 19...Qd6 20.Nd2 Bf2 21.Rf2 Re7+–) 20.Bh7!! Kh7 21.Qd8 cb3 22.Bc5 bc5 23.Qc8 Re8 24.Qb7 Nc6 25.Qf7 Kh8 26.Qf6 Kg8 27.Qc6 Rac8 28.Qg6 Kf8 29.Qh6 Ke7 30.Qg5 Kd7 31.Rd1 Kc7+– 32.Qc5 Kb8 33.Qd6 Ka7 34.Qd7 Kb8 35.b6 Re2 36.Qa7 1–0. nay (2190) – gdraper (2035), net–chess.com, 2006.

3.e3 a5

4.Bb2 ab4 5.Be5= Nf6 (worse is 5...ba3 6.Na3 c6 7.Nb5 Ra1 8.Qa1 cb5 9.Bb8+/–) 6.Nf3 (6.ab4 Ra1 (6...Bb4?? 7.Ra8 Nbd7 8.Bd4+–) 7.Ba1 Bb4=) 6...ba3= 7.Bb2 Bb4 (7...Bd6 8.Na3 0–0 9.Nb5 Ra1 10.Qa1=) 8.Na3= 0–0 9.Bb5 (9.Nb5 Na6=) 9...Bg4 (9...Qe7 10.Nb1 Ra1 11.Ba1+=) 10.0–0 (10.h3 Bh5+=) 10...Ne4 (10...Qe7 11.Nb1 Ra1 12.Ba1+=) 11.c3 (11.Nb1 Ra1 12.Ba1 c6+=) 11...Bd6 (11...Bc5 12.d4 Bd6 13.Bd3+=) 12.Be2 Nd7 (12...Bf3 13.Bf3 Qh4 14.h3=) 13.Nb5 Ra1 14.Ba1 c6 (14...Bf3 15.Bf3 Ne5 A) worse is 16.Nd6 Nf3 (worse is 16...Qd6 17.Be2=) 17.gf3 Nd6–/+; B) 16.Be2=) 15.Nd6 Nd6 16.d3 Qe7 (16...b5 17.Qc2=) 17.Qd2 Ra8 18.Bb2 Nc5 (18...Bf3 19.Bf3 Ne5 20.Be2=) 19.Ra1 Ra1 20.Ba1 Nb3 (20...b5 21.Bb2=) 21.Qb2 Na1 22.Qa1 f6 (22...Qd8 23.Qa4 Bf3 24.Bf3=) 23.Qa8 (23.Qa5 f5=) 23...Qf8= 24.Qa3 (24.Qa5 Nf7+=) 24...Nb5 25.Qb2 (25.Qa1 Qa3 26.Qa3 Na3=) 25...Qc5 (25...Qa3 26.Qa3 Na3 27.h3 Bf3 28.Bf3= (worse is 28.gf3 Nb1–/+)) 26.Nd4 Be2 27.Ne2 h5 (27...b6 28.Qa1=) 28.Kf1 (28.Qa1 Qa3 29.Qe1 Qa2=) 28...Kf7 (28...b6 29.h3=) 29.Ke1 (29.Qd2 b6+=) 29...g5 (29...Qa3 30.Qa3 Na3 31.f3=) 30.Kd2 (30.h3 Qa3 31.Qa3 Na3=) 30...Qe7 (30...Qd6 31.f4=) 31.Qb3 Kg7 ˝–˝. Malfait – Rosner,Dirk, corr TKM–A003, 1999.

4.Bb2 Bd6 5.Nf3 Bg4 (5...Nd7 6.Nc3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Qa1=+) 6.h3= Bf3 7.Qf3 Nf6 8.b5 c5 (8...Nbd7!?=+) 9.c4 e4 (better is 9...Nbd7 10.cd5 Qe7+=) 10.Qf5?? (better is 10.Bf6 gf6 11.Qg4+/–) 10...Nbd7=+ 11.h4 (11.f4 h6 12.h4 g6=+) 11...g6 12.Qh3 dc4 (12...Be5 13.Be5 Ne5 14.cd5 Nd5 15.h5=+) 13.Bc4 Ne5 14.Be2 Qd7 (14...c4 15.0–0=+) 15.Qd7 (15.f4 ef3 16.Qd7 Ned7 17.gf3 Bg3 18.Kf1 Be5 19.Be5 Ne5=) 15...Nfd7 (15...Ned7 16.f3=) 16.f4+= ef3 17.gf3 f6 (17...Nf6!?+=) 18.f4+/– Nf7 19.Nc3 Rf8 20.Nd5 f5 21.0–0–0 0–0–0 22.Rdg1 Rde8 23.h5 Re6 24.Bc4 Re4 25.d3 Re3 26.Ne3 Bf4 27.Re1 Ng5 28.Kc2 Bg3 29.hg6 hg6 30.Reg1 f4 31.Nd5 Nf3 32.Ne7 Kc7 33.Rf1 Nfe5 34.Be5 Ne5 35.Rh7 Kd8 36.Nd5 g5 37.Rb7 Nd7 38.b6 f3 39.Bb5 Nb8 40.Rg7 Bh4 41.Rf3! (41...Re8 42.Be8 g4 43.Bb5 Kc8 44.Rf8 Bd8 45.Rc7#) 1–0. Welling – Buys, 1980.

4.Bb2 Nd7 (--> 3.Bb2 Nd7 4.e3 a5).

4.Bb2 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 a5).

4.b5 c6 5.c4 dc4 6.Bc4 cb5 7.Bb5 Nc6 8.Qc2 Bd7 9.Nc3 Nf6 10.Nf3 Bd6 11.Bb2 0–0 12.Ng5 h6 13.h4 Ne7 (worse is 13...hg5 14.hg5 Nh5 15.Rh5+/–) 14.Nce4? (14.Qd3 Bb5 15.Nb5 Ra6=) 14...hg5 (better is 14...Ne4 15.Bd7 hg5 (15...Qd7?! 16.Ne4 Rfd8 17.Qd3+=) 16.Qe4 Qd7 17.hg5 Ng6–+) 15.Nd6= Ng6 16.hg5 (worse is 16.Nb7 Qb6 17.Bc4 Nh4=) 16...Bb5 17.Nb5 Nh7 18.Rh5 Qd5 19.Nc7 Qg2 20.0–0–0 (worse is 20.Na8 Qg1 21.Ke2 Qg4 22.Kf1 Qh5–/+) 20...Rfc8 21.Rdh1 Nhf8 22.Be5 Ra6 23.Na6?? (better is 23.Qf5 Rc6 24.Kb2 R8c7 25.Bc7 Rc7 26.Qh3 Qh3 27.R1h3=) 23...Rc2–+ 24.Kc2 ba6 (better is 24...Qe4!? 25.Kc3 Qe5 (25...ba6?! 26.d4–+) 26.d4 Qf5–+) 25.f4+= Qe4 26.Kb2 Nd7 27.Bc3 Nc5 28.Ba5? (28.Rh7 Na4 29.Kb3 Qe6 30.Kc2 Nc3 31.Kc3 a4–+) 28...Qa4?? (better is 28...Qb7 29.Bb4 a5–+) 29.Bb4–/+ Qb3 30.Ka1 Nd3 31.Rb1 Qc2 32.Bd6 f6 33.f5 Nc1 34.Rb2? (34.Rb8 Kf7 35.fg6 Kg6 36.Rb2–/+) 34...Nb3?? (better is 34...Qf5 35.Rh1 Nd3 36.Rb8 Kf7–+) 35.Ka2= Nc1 36.Ka1 Nb3?? (better is 36...Qf5 37.Rh1 Nd3 38.Rb8 Kf7–+) 37.Ka2= Nc1 38.Ka1 Nb3?? (better is 38...Qf5 39.Rh1 Nd3 40.Rb8 Kf7–+) 39.Ka2= Nc1 40.Ka1 ˝–˝. combijack (1750) – irade92 (1705), gameknot.com, 2009.

4.b5 Nh6 5.Nc3 d4 6.ed4 ed4 7.Ne4 Bf5 (7...Qe7 8.Qe2 Bg4 9.f3=) 8.Ng3 Qe7 9.Be2 d3 10.cd3 (10.Nf5? de2 (10...Nf5?! 11.cd3 Qe5 12.Rb1=) 11.Ne2 Nf5–+) 10...Nd7 11.Bb2 (11.Nf3 Bd3 12.0–0 Qf6 13.Bd3 Qa1 14.Re1 Kd8+=) 11...Bd3 12.Nf3 Bb5 13.0–0 Be2 14.Ne2 0–0–0 15.Re1 Qe4 16.Ng3 Qg4 17.Re4 (17.Rc1 Nc5+=) 17...Qg6= 18.Nh4 Qa6 19.a4 Nc5 20.Re1 (better is 20.Rd4=+) 20...Nd3–+ 21.Qc2 (21.Qb3 Ne1 22.Re1–+) 21...Ne1 22.Re1 Qd3 23.Qd3 Rd3 24.Bc3 f6 25.Ba5 b6 (25...Ra3!? 26.Bc3 Ra4 27.d4–+) 26.Bc3 Ng4 (26...Bd6 27.Ne4–+) 27.Re8 Kd7 28.Re2 Bd6 29.a5 (29.Re4 Bg3 30.Rg4 Bh4 31.Rh4 Re8–+) 29...ba5 30.Ba5 (30.Re4 Nh6 31.Ba5–+) 30...Ra8 31.Bc3 (31.Re4 Bg3 32.hg3 f5–+ (< 32...Ra5 33.Rg4 g5 34.Nf3–+)) 31...Rc3! 32.h3 (32.dc3 Ra1) 32...Ra1 33.Nf1 Bh2 (34.Kh1 Rf1#) 0–1. chessopen – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c3 Nf6 5.Nf3 (5.d4 ed4 6.Qd4 Nc6–/+) 5...Bd6 (5...e4 6.Ne5–+) 6.Be2 (6.Bb2!?–/+) 6...ab4–+ 7.cb4 0–0 (7...e4 8.Nd4–/+) 8.0–0 (8.Bb2 Qe7+=) 8...Nc6 (8...e4 9.Nd4 Bb4 10.d3–/+) 9.d3 (better is 9.Bb2!? Re8 10.d3+=) 9...e4 10.de4 de4 11.Nd4 Nb4! 12.a4 (12.ab4 c5 Double attack (12...Ra1 Pinning; 12...Ra1 Deflection; 12...c5 Decoy)) 12...Nfd5 13.Bc4 Qg5 14.g3 (14.f4 Qf6–+) 14...Bh3 15.Re1 c5 16.Bd5 Nd5 (16...cd4?! 17.Be4 d3 18.Bb2+= (18.Bd3? Nd3 19.Qd3 Qf6–+)) 17.Nb5 Rfd8 18.N1c3? (18.Nd6 Rd6 19.Nd2–+) 18...Nc3 19.Qd2 (19.Nc3 Bg3 20.fg3 Rd1 21.Rd1–+) 19...Nb5 20.Bb2 (20.f4 ef3 21.Qf2 Bg2–+) 20...Bg3 (20...Bg3 21.Qd8 Rd8 22.fg3 Qh5–+) 0–1. pieeater – marekt, ChessWorld.net, 2012.

4.ba5 Nc6

5.a6 ba6 6.Bb2 Rb8 7.h3. thedesertfox (2060) – andalite (2505), net–chess.com, 2004.

5.Bb5 Bd7 6.Nc3 Nf6 7.h3 (7.Nf3 e4 8.Bc6 Bc6=+ (< 8...ef3 9.Bd7 Qd7 10.Qf3+=)) 7...Ra5–/+ 8.Bc6 Bc6 9.d4 ed4 (9...e4 10.Nce2–/+) 10.Qd4 Bc5 11.Qe5 Be7 12.Bd2 (12...0–0 13.Nf3–+; 12.Nf3!?–/+) 1–0. erch – magne, ChessWorld.net, 2005.

4.b5 c5

5.d4= cd4 6.ed4 ed4 7.Bb2 Bc5 8.Bd4 Bd4 9.Qd4 Nf6 10.Bd3 0–0 11.Ne2 Be6 12.0–0 Nbd7 13.Nd2 b6 14.Nf4 Nc5 15.Rfe1 Rc8 16.Re5 Qd6 17.Nf3 h6 18.Rae1 Nfd7 19.R5e2 Nd3 20.Ne6 fe6 21.Re6 Qc5 22.Qd3+/– Nf6 23.Nd4 Ne4 24.f3 Nc3 25.R1e3+– Rf4? 26.Nc6 Rc7 27.Qc3 Qb5 28.Ne7 (28...Re7 29.Re7+–) 1–0. pierre – ball, internet, 2006.

5.d4= cd4 6.ed4 ed4 7.Qd4 Nf6 8.Nc3 (8.Nf3 Nbd7=) 8...Be7 (8...Be6 9.Bd3=) 9.Nf3 (9.Bd3 Be6+=) 9...0–0 (9...Bf5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3+=) 10.Bd3+= Be6 11.0–0 Nbd7 12.Re1 Rc8 (12...Nc5 13.Bf4=) 13.Ne2 (13.Bb2 Nc5=) 13...Bc5 (13...Bg4 14.Ng5 Nc5 15.h3 Be2 16.Re2=+) 14.Qf4 Qb6 15.Nfd4 (15.Ned4 Bg4 16.Be3 Rfe8=) 15...Rfe8 (15...Ng4 16.h3 Nge5 A) 17.Ne6 fe6 (17...Qe6?! 18.Bf5 Qf6 19.Bd2=) 18.Bh7 Kh8–+; B) 17.Bb2=) 16.Bb2 (< 16.Ne6 fe6 (16...Qe6?! 17.Bb2=) 17.Qh4 e5–/+) 16...Bd6 17.Qh4 h6 (17...Ne5 18.Ne6 fe6 19.Bd4=) 18.Nf4 Be5 19.Nfe6 (19.Nde6? Bb2 20.Ng7 Kg7 21.Qg3 Kf8–+) 19...fe6 20.Rad1 Bb8? (better is 20...Re7+=) 21.Bg6+– Re7 22.Nf5 ef5 23.Re7 Rc2 24.Bd4 Qd6 25.Bf6 Nf6 26.Rb7 Ng4 27.Bf5 Qh2 28.Qh2 Bh2 29.Kh1 (29...Rf2 30.Bg4+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

5.d4= cd4 6.ed4 Bd6 7.de5 Be5 8.Ra2 =.

5.d4= e4 6.c4 =.

4.b5 Bd6

5.a4 Nd7 6.Nf3 Nf8 7.h3 Ng6 8.c4 e4 9.Nd4 Nf6 10.Be2 0–0 11.0–0 c5 12.Nb3 d4 13.ed4 cd4 14.d3 ed3 15.Bd3 Bb8 16.Bb2 Qd6 17.g3 Bh3 18.Re1 Ng4 19.Ba3 Qf6 20.Qd2 N6e5 21.Bf1 Nf3 0–1. pillsbury (2150) – bolu (2325), net–chess.com, 2014.

5.Bb2 Nf6 6.c4 Be6 7.Qc2 dc4 8.Bc4 Bc4 9.Qc4 0–0 10.Nc3 Nbd7 11.Nf3 Re8 12.0–0 (12.d3 Rc8=) 12...Nb6=+ 13.Qb3 Qe7 (13...a4 14.Qa2=+) 14.Rfe1 Qe6 (14...e4!? 15.Nd4 Be5=+) 15.Qe6= Re6 (< 15...fe6 16.d3+=) 16.Ng5 Re7 17.Nge4 Ne4 18.Ne4 f5 19.Nd6 cd6 20.Rac1 Na4 21.Bc3 (21.Ba1 Nc5 22.Rc3 e4=) 21...Nc5=+ 22.d4? (better is 22.Be5 Nd3 23.Bf4=+) 22...Nd3–+ 23.de5 de5 (23...Ne1?! 24.ed6 Re6 25.Be1 Rd6 26.Rc7=+) 24.Ba5?? (better is 24.Rcd1 Ne1 25.Be1–+) 24...Nc1 (< 24...Ra5 25.Rc8 Kf7 26.Rd1 Ra3 27.f3–+) 25.Rc1 (25.Bb4 Rc7–+) 25…Ra5 0–1. rommeltdf (1790) – jgn (2110), net–chess.com, 2002.

5.c4 Nf6 6.cd5 Nd5 7.d4 0–0 8.Bb2 Nd7 (8...e4 9.Nc3 Nc3 10.Bc3+=) 9.Nd2 Qe7 (9...ed4 10.Nc4=) 10.Ne4= N7f6 11.Nf6 Nf6 (worse is 11...gf6 12.de5 Be5 13.Be5 (worse is 13.Qd5 Bb2 14.Rd1 Bc3 15.Ke2 Qa3–/+) 13...Qe5 14.Qc1+=; 11...Qf6?! 12.Bd3 Re8 13.Qc2 ed4 14.Nf3= (worse is 14.Bh7 Kh8–/+)) 12.Nf3 e4 13.Ne5 Be6 14.Qc2 Nd5 15.Be2 f5 16.0–0 Rf6 17.g3 (17.Rfd1 Rh6=) 17...Nb6 (17...Rff8 18.Rfd1+=) 18.a4 (18.Nc4 Rf7=) 18...g5 (18...Nd5 19.Rad1=) 19.Rac1 Nd5 20.Bc4 (20.Nc4 g4=) 20...Nb6 21.d5 1–0. Cirulis,Ilmars (1970) – Domingo,Jordi (1805), FICGS, 2016.

4.b5 Nd7

5.Bb2 Ngf6 6.c4 Bd6 7.d4 c5 8.bc6 bc6 9.cd5 Qb6 10.Bc3 Nd5 11.Nf3 0–0 12.Qc2 ed4 13.Bd4 c5 14.Bb2 Rb8 15.Ra2 Be5 16.Ne5 (16.Be5 Qb1 (16...Ne5?! 17.Nbd2 Nf3 18.gf3+=) 17.Kd2 Ne5 18.Ne5 Rd8 19.Qb1 Rb1–+) 16...Ne5 17.Be5 Qb1 18.Ke2 Re8 19.Bb8 Nc3 20.Kd2 (20.Qc3 Qa2 21.Kf3 Qd5 22.Ke2 Rd8–+) 20...Ne4 21.Ke2 Ba6 (better is 21...Nc3! 22.Kd2 Ne4 23.Ke2 Nc3=) 22.Kf3+– Ng5 23.Kg4 Bc8 (23...Bc8 24.Kh4 Qb8=) 0–1. Bendig,Frank (2205) – Meszaros Sen,Attila (2500), WC–2010–T–00006, 2009.

5.Bb2 Ngf6 6.c4 Bd6 7.d4 c5 8.de5 Be5 9.Nc3 (9.Bc3 dc4 10.Bc4 0–0=) 9...d4 (9...Ne4 10.Rc1 Qf6 11.Ne4 de4 12.Be5 Qe5 13.Qc2+=) 10.ed4 cd4 11.Na4 0–0 12.Be2 d3 13.Qd3 Bb2 14.Nb2 Qe7 15.Qe3 Qd8 (15...Qe3 16.fe3 Re8 17.Nd1+=) 16.Nd1 (16.Rd1 Re8 17.Qg5 Qc7+=) 16...Re8= 17.Qd4 Qe7 18.Ne3 Nc5 19.Ra2 Rd8 20.Qf4 Ng4 21.Nf3 Re8 (21...Rd1 22.Kd1 Nf2 23.Kd2 Nh1 24.Nd5+=) 22.Nd4 Ne3 23.fe3 Qe3 24.Qe3 Re3 25.0–0 g6 (25...Bd7 26.Bf3=) 26.Rf3 (26.Kf2 Rc3=) 26...Re5 (26...Re4 27.Nb3 Nb3 28.Rb3=) 27.Rc3 (27.Kf1 Be6=) 27...Bd7 (27...Be6 28.Bf3=) 28.Bf3 Rd8 29.Kf2 (29.Rd2 Bg4=) 29...Bg4 30.Rd2 (30.Re2 Re2 31.Ne2 Bf3 32.Kf3 f5+=) 30...Re4 (30...Bf3 A) 31.Kf3? Ne4 32.Rcc2 Nd2 33.Rd2 Rc8–+; B) worse is 31.Nf3 Ne4 32.Ke3 Rd2 33.Ne5 f5+= (worse is 33...Nc3 34.Kd2 Ne4 35.Kd3+/–); C) 31.gf3 Re4 32.Nb3 Rd2 33.Nd2+=) 31.Nb3 Rd2 32.Nd2 Bf3 33.Kf3 Rd4 34.Ke3 Rh4 35.g3 (35.h3 f5=) Rh2+= ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1890) – Duenas,Alexis (1910), FICGS, 2015.

4.b5 Nf6

5.Bb2 Nbd7 6.c4 Bd6 7.cd5 Nd5 8.Qc2 0–0 9.Nf3 Qe7 10.Be2 e4 11.Nc3 N5f6 (11...Nc3 12.Qc3 Nf6 13.Nd4+=) 12.Ng5 Pawn e4, live or die! (12.Nd4 Nc5=) 12...Nc5+= 13.f3 Bf5 14.0–0 Qe5 15.f4 Qe7 16.Bc4 h6 17.Ne2 (17.Nf3 Be6 18.Be6 Qe6+=) 17...Nh5 (17...Qd7 18.Bf6 gf6 19.Nh3+=) 18.Nd4 Bd7 19.Qd1 (19.Nh3 Bh3 20.gh3 Qd7+=) 19...Nf6–/+ 20.Nh3 Bg4 21.Qc2 Bh3 22.gh3 g6 (22...Qd7 23.Kg2+=) 23.Rf2 Kh7 24.Rg2 (24.f5 g5+=) 24...Rg8 25.Kh1 a4 (25...Ncd7 26.f5+=) 26.h4 (26.Rag1 Ncd7=) 26...Rad8 (26...Ncd7!?+=) 27.Rag1 Rdf8 (27...Qd7 28.Ne6 fe6 29.Bf6+/–) 28.Ne2 (28.f5!?+/–) 28...Ncd7 (28...Re8 29.Ng3 h5 30.f5+=) 29.Qa4 h5 (29...Ra8 30.Qb3 Nc5 31.Qa2+=) 30.Ng3 1–0. Cirulis,Ilmars (1890) – Duenas,Alexis (1910), FICGS, 2015.

5.Bb2 Nbd7 6.c4 Bd6 7.cd5 Nd5 8.d3 0–0 9.Nf3 Qe7 (9...Re8 10.Nbd2=) 10.Be2 N7b6 11.Nbd2 Bd7 12.d4 ed4 (12...e4 13.Ne5 f5 14.0–0=) 13.Nd4 Qg5 14.Ne4 (14.Bf3 Qh4 15.g3 Qh3=) 14...Qg2+= 15.Bf3 Qh3 16.Nd6 cd6 17.Rg1 g6 (17...Nc4 18.Qb3 Ndb6 19.Bb7+=) 18.Rg3 (18.Rg5!? Nc7 19.Bb7+/–) 18...Qh4= (worse is 18...Qh2 19.Ne2 Ne3 20.fe3+–) 19.Ne2 Nc4 (19...Bb5 20.e4 Nf6 21.Qd6=) 20.Qd5 (20.Bd5!? Nb2 21.Qd2+/–) 20...Nb2= 21.Qb7 Nd3 22.Kf1 Qh2 (22...Ne5 23.a4=) 23.Bg2 Ne5 24.Nd4 (24.Qb6!? d5 25.Nd4=) 24...Rab8+= 25.Qe4 Rfc8 (25...Bb5? 26.Nb5 Rb5 27.Rh3+–) 26.Qf4 Qh5 (26...Kf8 27.a4+=) 27.Rg5 (27.a4 Kg7+=) 27...Qh6–/+ 28.Rg3 (28.a4–/+) 28...Qg7 (28...Qf4!? 29.ef4 Nc4–/+) 29.a4+= Rc4 30.Bd5 Rb4 31.Qh4 (31.Ra3 Re8+=) 31...Rc8 (31...Re8 32.Kg1+=) 32.Kg2 (better is 32.Qe7 Qf8 33.Qf6+=) 32...Rc5 (better is 32...Re8!?+=) 33.Qd8+= Qf8 34.Qa5 Rb2 35.Qa8 Qa8 36.Ba8 h5 37.Kg1 (37.e4 Ng4 38.Rf3 Rc4=) 37...h4= 38.Rg5 (38.Rg2 h3 39.Rg3 Nd3+=) 38...Ng4+= 39.Rc5 (39.Rd5 Nf2 40.Nf3 Nh3 41.Kh1 Rcc2 42.Rd6 Bg4–+) 39...dc5–/+ 40.a5? (better is 40.Nf3 h3 41.Rf1+=) 40...Nf2 (40...cd4 41.a6 Nf2–/+ (41...Rf2? 42.a7 Kg7 43.Be4+–; 41...Rb5 42.a7 de3 43.fe3+–; 41...de3 42.fe3 Rb5 43.a7+–; 41...Bb5 42.a7 Kg7 43.Bf3 Nf2 44.a8Q Nh3 45.Kh1 Nf2 46.Kg2 de3 47.Qa7 Nd3 48.Kh3+–)) 41.Bc6 1–0. Cirulis,Ilmars (1905) – Duenas,Alexis (1910), FICGS, 2016.

5.Bb2 Nbd7 6.c4 Bd6 7.cd5 Nd5 8.d4 0–0 +=.

5.c4 dc4 6.Bc4 Bd6 7.d3 (7.Ne2 Nbd7=+) 7...Nbd7 8.Nf3 (8.Nc3 Nb6=+) 8...Nb6 9.Nbd2 Bg4 (9...0–0 10.0–0=+) 10.Bb2= Qe7 11.Ba2 Rd8 (11...0–0 12.0–0=+) 12.0–0 0–0 13.Qc2 Kh8 (13...a4 14.d4 e4 15.Ne5=) 14.d4 e4 (14...ed4 15.Bd4 Nfd5 16.Rfd1=) 15.Ne5 Be2 16.Rfc1 Bb5 17.Ne4 Be5 (17...Ba4 18.Nd6 cd6 19.Bb3=) 18.de5+= Ne4 19.Qe4 Bc6 (19...Na4 20.Bb1 g6 21.Qc2=) 20.Qf5+= Nd5 (20...Qh4 21.Bc3 Be4 22.Qf4 Qf4 23.ef4+/–) 21.e4 ˝–˝. Benassi,Aspasio (2040) – Pepe,Savino (2000), ITA Scacchistica A, 1999.

5.c4 d4 6.ed4 Qd4 (6...ed4?! 7.Qe2 Be6 8.Nf3+=) 7.Nc3 Bc5 8.Qe2 0–0 (better is 8...Ne4! 9.Nf3 Qf2 10.Qf2 Nf2–/+ (10...Bf2?! 11.Ke2=)) 9.Nf3+= Qd6 10.Ne4 Ne4 11.Qe4 Nd7 12.Be2 Nf6 13.Qe5? (better is 13.Qh4–/+) 13...Bf2!–+ 14.Kf1 (14.Kf2 Ng4 Double attack) 14...Qe5 15.Ne5 Bd4 16.Ra2 Be5 0–1. combijack (1820) – afrostud (1930), gameknot.com, 2012.

5.c4 Be6 6.Qc2 Nbd7 7.Bb2 Bd6 8.Nf3 0–0 9.Be2 Ne4 10.d3 Ng5 11.Nbd2 Bf5 (better is 11...Nf3!? 12.Bf3 c6=) 12.cd5+/– Re8? (12...Nf3 13.Bf3 Nb6 14.0–0+/–) 13.e4?? (better is 13.Ng5 Qg5 14.g4+–) 13...Bg6 14.h4 Nf3 15.Bf3 a4?? (better is 15...h6+/–) 16.h5+– Qg5 17.hg6 Qg6 18.g3 b6 19.Ke2 Nc5 20.Rh4 Qf6 21.Rah1 h6 22.Nc4 Nb3 23.Bg2 Qg5 24.Ne3 Ba3 25.Kf1 Bc5? 26.Rg4 Qf6 27.Nf5 Kf8 28.Rg7 Qg7 29.Ng7 Kg7 30.Bc1 Nc1 31.Qc1 Rh8 32.Qc3 f6 33.Ke2 a3 34.Ra1 a2 35.Qc2 Ra3 36.Ra2 Rha8 37.Ra3 Ra3 38.Bh3 Kg6 39.Bf5 Kg7 40.f4 ef4 41.gf4 Ra1 42.Qc3 Ra8 43.d4 Bd6 44.Qg3 Kf7 45.Qg6 Ke7 46.Qg7 1–0. combijack (1715) – kingsrook3, gameknot.com, 2012.

5.c4 Be6 6.Qc2 Nbd7 7.Bb2 Bd6 8.Nf3 0–0 9.Ng5 Bg4 10.cd5 h6 11.h4 (better is 11.Ne4=) 11...g6 (11...Nb6 12.Ne4+=) 12.Nf3 (12.Ne6 fe6 13.Qg6 Kh8 14.f3+/– (14.Qh6?! Nh7 15.Bd3 Bf5 16.Bf5 ef5=)) 12...Nd5= 13.Bc4 Ne7 (13...c6 14.bc6 bc6 15.Nc3=) 14.Nc3 (14.Nh2 Bf5 15.e4 Be6 16.Be6 fe6+/–) 14...Kh7 (better is 14...Bf3 15.gf3 Nb6=) 15.Ng5?? (better is 15.h5+=) 15...hg5–/+ 16.hg5 Kg7 17.Rh4 Bf5 18.e4 Be6 19.Be6 fe6 20.0–0–0? (better is 20.Ne2–/+) 20...Rf2–+ 21.Rdh1 Ng8 (21...Qg8!? 22.Nd1 Rg2 23.Qc3 Rg5 24.Qe3–+) 22.Rh7 Kf8 23.Qb3?? (better is 23.Nd1 Rf4 24.Qc4–+) 23...Nc5 (23...Rg2?? 24.Rf1 Ndf6 25.Qe6+–) 24.Qd1 Qg5 25.Nb1 Rd8 26.R1h3 Ne4 27.Rf3 Rf3 28.Qf3 Qf5 29.Qe3 Qf4 30.Qh3 Ng5 (30...Ng5 31.Qh4 Qf1 32.Kc2 Be7 33.Re7 Qf5 34.Kc1 Ke7–+) 0–1. (100) combijack (1815) – lostinadaze (1835), gameknot.com, 2014.

5.c4 Bg4 6.Be2 Be2 7.Qe2 =+.

5.Nf3 =+.

5.Bb2 Bd6

6.c4 0–0 7.d4 ed4 8.Bd4 c5 9.Bb2 d4 (9...Be6!?+=) 10.ed4= Re8 11.Be2 Qe7 (11...cd4 12.Bd4 Qe7 13.Ra2=) 12.Nc3 Bg4 13.h3 (13.d5 Nbd7 14.Qc2 Rad8=) 13...Be2 (13...Bh5 14.g4 Bg6 15.Nf3=) 14.Nge2 Nbd7 15.0–0 Nb6 16.Qb3 Qe6 (16...Rac8 17.d5=) 17.dc5 (17.d5 Qe5 18.f4 Qe3 19.Kh2 Qd3=) 17...Bc5 18.a4 (18.Rae1 Qc4 19.Nc1 a4 20.Re8 Ne8 21.Qc4 Nc4+=) 18...Qc4+= 19.Qc4 Nc4 20.Bc1 h6 21.Rd1 Rad8 (21...Rac8 22.Ra2+=) 22.Bf4 Rd1 (22...Kf8 23.Rac1+=) 23.Rd1= Ne4 (23...g5 24.Bg3=) 24.Kf1 (24.Bg3!?=) 24...Nf2+= 25.Rd5 Ne3 26.Be3 Be3 27.Ng3 b6 28.Nf5 Ne4 29.Ne4 Re4 30.Ne3 Re3 31.Rd8 Kh7 32.Rb8 Re6 33.Rb7 (33.g4 Kg6–/+) 33...Kg6 34.g3 Rf6 35.Ke2 h5 36.Rd7 h4 37.gh4 Rf4 38.Rd6 f6 39.Rb6 Rh4 40.Ra6 Ra4 41.Kd3 Kg5 42.Ra7 g6 43.Kc3 (43.b6 Kf4–/+) 43...f5 44.Ra6 Kh5 45.Ra8 (45.Ra7 g5–/+) 45...Kh4 46.Ra6 (46.Rh8 Kg3 47.Rg8 f4–+) 46...Kh3 (46...g5 47.Rh6 Kg3 48.b6–+) 47.Rg6 Rb4 48.b6 Kh4 0–1. Cirulis,Ilmars (1910) – Llull,Roger (2250), FICGS, 2016.

6.c4 0–0 7.cd5 Nd5 8.Qc2 Nd7 (8...Re8 9.Bc4 c6 10.bc6 bc6 11.Ne2=+) 9.Nf3 Qe7 (9...Re8 10.Bc4 N7b6 11.Bd3=+) 10.d3 N7b6 (10...f5 11.Nbd2–/+) 11.Nbd2 (11.Be2 Bd7–/+) 11...Bd7 (11...a4 12.Nc4=+) 12.Nc4=+ Bb5 (12...a4 13.Nfe5 Be5 14.Ne5 Bb5 15.Be2=) 13.Nfe5 Na4 (13...Be5 14.Ne5 Ba4 15.Qe2=+) 14.Be2 Be5 15.Ne5 Rfe8 (15...Rae8 16.Nf3=) 16.d4 Be2 (16...Nb2? 17.Bb5 c6 18.Be2+– (18.Qb2?! cb5 19.Qb5 Nc3+/–)) 17.Qe2 c5 (17...f6 18.Nf3=+) 18.0–0= Nb2 (18...Rad8 19.Rfc1=) 19.Qb2 cd4 (19...Rac8 20.Rfe1=) 20.ed4 f6 21.Nd3 b6 22.Qb3 Qf7 23.Rfe1 g6 (23...Rac8 24.Rac1=) 24.Qb5 (24.f3 Rac8 25.Re4 Kg7=) 24...Rac8 25.Re8 (25.a4 Red8=) 25...Re8 26.Rc1 Kg7 27.h3 (27.f3 Re3=+) 27...Re4 28.Qc4 (28.Rc4 Qe6=) 28...Qd7 29.Rb1 Re6 30.Rc1 Rd6 31.Rc2 (31.Re1 Rc6 32.Qb5 Nc3=+) 31...g5 32.Qb3 (32.Rd2 Rc6 33.Qa6 Rc3=+) 32...Nc7 33.Nc1 Ne6 34.Ne2 Qd8 (34...b5 35.Qg3=) 35.Qf3= Rd7 ˝–˝. pierre – Kelish, internet, 2006.

6.c4 Nbd7 7.d4 c5 8.de5 Be5 9.Be5 (9.Bc3 dc4 10.Bc4 0–0=) 9...Ne5 10.cd5 Nd5 11.e4 Nf4 12.Qd8 Kd8 13.Nc3 Ned3 14.Bd3 Nd3 15.Ke2 c4 16.Nf3 Be6 (16...Bg4 17.Ke3 Bf3 18.gf3=) 17.Ne1= Nc5 18.f3 (18.f4 Re8 19.Kf3 f6=) 18...Kc7 19.Nc2 (19.Rd1 Rad8+=) 19...Rad8 20.Ne3 Rhe8 21.Rhd1 Nd3 22.Kf1 (22.Rd2 Nf4 23.Kd1 Kb6+=) 22...Kb6 23.Ra2 Nf4 (23...Kc5 24.Rc2+=) 24.Rb1 (24.Rad2 Rd2 25.Rd2 Kc5+=) 24...Rd3–/+ 25.Ned1 f5 (25...Red8 26.Rc2–/+) 26.Nb2 fe4 27.fe4 Rdd8 (27...Rd7 28.Nba4 Kc7 29.Nc5=) 28.Nba4 Kc7 29.b6 Kc6 30.Rab2 (30.Rb5 Nd3=) 30...Nd3 31.Rb5 Bf7 32.Rg5 Rd7 (32...Bg6 33.Rbb5 Be4 34.Rg7+=) 33.Rbb5 (33.Rg7 Bg6 34.Rd7 Kd7+=) 33...Rde7 (33...Bg6 34.Nc5 Rf7 35.Ke2+=) 34.Rg7 (34.Ra5 Re4 35.Ne4 Re4=) 34...Bg6 The isolani on e4 becomes a target 35.Re7 Re7 36.Ra5 Be4 37.h3 (37.Nb5 Kd7 38.Nd4 Rf7 39.Kg1 Rf6=) 37...Bg6 (37...Bd5 38.Kg1 Bf7 39.Rf5=) 38.g3 Re3 39.Kg2 Re5 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1905) – Duenas,Alexis (1910), FICGS, 2016.

6.c4 Bg4 7.Qc2 Nbd7 8.cd5 Nd5 9.Qe4 N7f6 10.Qc4 Nb6 11.Qc2 a4 12.Nc3 Be6 13.Nf3 Bb3 14.Qf5 Be6 15.Qc2 Qd7 16.Be2 Bb3 17.Qb1 Nc4 18.0–0 g5 (18...0–0!?+=) 19.d3 (worse is 19.Ng5 Nd2 20.Nce4 Nfe4 21.Ne4 Nb1 22.Nf6 Ke7 23.Nd7 Na3 (23...Kd7?! 24.Rab1 Rhd8 25.Bd3=) 24.Be5 Be5 25.Ne5 Nc2–/+) 19...Nb6 20.Ng5 Rg8 21.Nge4 Ke7 22.Nf6 Kf6 23.f4 Qh3 24.Ne4 Ke7 25.Ng3 Rg3 26.hg3 Qg3 27.Rf3 Qg7 28.fe5 Be5 29.Be5 Qe5 30.d4 Qg7 31.Qe4 Kd7 32.Qf5 (32.Qb7 Bd5 33.Bc4 Rg8–+ (33...Bc4? 34.Qc6 Kd8 35.Rc1+–)) 32...Be6 33.Qf4 Rg8 34.Rf2 Nd5 35.Qf3 Qg5 36.e4 Nf4 (36...Ne3 37.d5 Bg4 38.Qf7 Kd8 39.b6+–) 37.d5 (better is 37.Qf4 Qf4 38.Rf4+–) 37...Nh3 38.Kf1 Nf2 39.de6 (39.Kf2?! Bg4 40.Qf7 Kd8 41.Bg4 Qg4 42.Qf6 Kd7+/–; 39.Qf2?! Bg4 40.Bg4 Qg4 41.Qf7 Kd8 42.Qf6 Ke8 43.Qe6 Kd8 44.Qg4 Rg4+=) 39...fe6 40.Qf2 Ke7 41.Bf3 (41.Kg1!? Rf8 42.Qd4 Rg8+–) 41...Qb5 42.Kg1 Qg5 43.Rd1 Rf8 44.Qd4 Qg3 (44...Kf7 45.Qd7 Kg8 46.Qe6 Kh8 47.Rd7 Qe3 48.Kf1 Qc1 49.Kf2 Qc5 50.Ke2 Qb5 51.Ke1 Qb1 52.Kf2 Qb2 53.Kg3+–) 45.Qd7 Kf6 46.Qh7 Rf7 47.Qh8 Rg7 48.Rd8 (better is 48.Qd8 Re7 49.Kf1+–) 48...Qe1= 49.Kh2 Qg3 50.Kg1 Qe1 51.Kh2 Qg3 52.Kg1 Qe1 53.Kh2 Qg3 54.Kg1 Qe1 55.Kh2 ˝–˝. combijack (1910) – kimm1v1 (1910), gameknot.com, 2013.

6.c4 Bg4 7.Qc2 Nbd7 8.Nf3 0–0 9.Be2 e4 10.Nd4 Be2 11.Ne2 Ne5 12.cd5 Nd3 13.Kf1 Ng4 14.f4?? (14.Nbc3 Ndf2 15.Kg1 Nh1 16.Kh1 Bh2 17.Ng1–+) 14...Qh4 (14...Nb2?! 15.Qb2 Qh4 16.g3 Qh3 17.Kg1=) 15.g3 Qh3 (15...Nh2?! 16.Kg2 Nf3 17.Qd1–+) 16.Kg1 Ndf2 (16...Nb2?! 17.Qb2 Nf6 18.Qd4=) 17.Qc3 (17.Nbc3 Nh1 18.Ne4 Qh2 19.Kf1 Qh3 20.Ke1 Nh2 21.Nf6 gf6 22.Qh7 Kh7–+) 17...f6 (17...f6 18.Qc1 Nh1–+) 0–1. combijack (1775) – jcasals (1845), gameknot.com, 2012.

6.Nf3 0–0 7.Ne5 Be5 8.Be5 Qe7 9.d4+/– Bf5 10.Bc7?? Qc7–+ 11.Bd3 Bd3 12.cd3 Nbd7 13.Nd2 Nb6 14.Rc1 Qd6 15.Qb3 Rac8 16.0–0 Rc1 17.Rc1 Rc8 18.Rc8 Nc8 19.a4 Qb4 (20.Qb4 ab4–/+) 0–1. mgriffin (1870) – rbeckett (1855), net–chess.com, 2001.

6.Nf3 e4 7.Nd4 0–0 8.Nc3 Nbd7 9.Nf5 Ne5 10.Nd6 Qd6 11.d3 Bg4 12.Qd2 ed3 13.cd3 Rfe8 14.Ne2 c5 15.bc6 bc6 16.h3 Bd7 17.Ng3 h5 18.d4 Ng6 19.Bd3 Nf4 20.0–0 Nd3 21.Qd3 h4 22.Nf5 Bf5 23.Qf5 Ne4 24.a4 Qb4 25.Ba3 Qa4 26.Rfc1 Qb5 27.Rab1 Qa6 28.Qd7 Attacking the backward pawn on c6 28...Qc8 29.Qc6 Qc6 30.Rc6 a4 31.Ra1 Reb8 32.Rc2 Rb3 ˝–˝. Louro,Eugenio (1645) – Yehuda,Ben (1610), 15. LSS No Engine Cup Final, 2010.

6.c4 Be6

7.Qc2 Nbd7 8.Nf3 e4 9.Nd4 0–0 10.Nc3 Nc5 11.Ne6 fe6 (worse is 11...Ne6 12.Nd5 Nd5 13.cd5+/–) 12.h3 Qd7 13.g4 Qf7 14.0–0–0 Qg6 15.d4 ed3 16.Bd3 Nd3 17.Qd3 Qd3 18.Rd3 dc4 19.Rd4 Nd5 20.Rc4 Rf2 21.Ne4 Ne3 22.Nd6 (better is 22.Rc7!? Bc7 23.Nf2–/+) 22...cd6–+ 23.Rc7 Rf7 24.Rc3 Nd5 25.Rd3 Rf2 26.Re1 Rc8 27.Kb1 Rc5 28.a4 Rc4 29.Rc1 Rb4 30.Rc2 Rf1 31.Rc1 Rc1 32.Kc1 Ra4 33.Rf3 Rf4 34.Ra3 b6 35.Rd3 Kf7 36.Ba3 Ke7 37.Kd2 Rf2 38.Ke1 Rh2 39.Rf3 e5 40.Rd3 Ke6 41.Rf3 e4 42.Rg3 (42.Rf8 Nc3 43.Bc1 Rh1 44.Kd2 Na2 45.Re8 Kd5–+) 42...g5 43.Bc1 Rh1 44.Kd2 e3 45.Kc2 e2 (45...e2 46.Bd2 e1Q 47.Be1 Re1–+) 0–1. combijack (1780) – jazzblues (1750), gameknot.com, 2013.

7.cd5 Bd5 8.Nc3 =+.

7.cd5 Nd5 8.Nc3 Nc3 9.dc3 0–0 10.Bd3 Nd7–/+ 11.Ne2 Qh4 12.0–0 e4 13.g3 Qg4 14.Bc2 Ne5 15.Nd4 Nf3=+ 16.Nf3 ef3–/+ 17.Bd3?? Rad8 18.Re1 Be7 19.Qc2 Rd3! 20.Qd3 Bc4 21.Qd1 Rd8 (22.Qd8 Bd8–+; 21...Bb5?! 22.Qd5 c6 23.h3 Qg3 24.fg3 cd5 25.a4–/+) 0–1. Spiegel,Ulrich – Dziggel,Hendrik, corr, 1987.

7.Nf3 Nbd7 8.d4 e4 9.c5 =+.

7.Nf3 e4 8.Nd4 0–0 9.Ne6 fe6 10.d3 ed3 11.Bd3 Nbd7 (12.cd5 Ne5=). Marinelli,Giorgio – Negri,Jacopo, Asigc CEM2EB, 1998.

7.Nf3 e4 8.Nd4= Bg4 9.Qc2 c5 10.bc6 bc6 11.d3 0–0 12.Nd2 Re8 13.h3 Bh5 14.cd5 cd5 15.Nb5 Na6 16.Qc6 Be5= 17.Be5 Re5 18.Nd4 Nc7 19.de4 de4 20.Bc4 Rc8 21.Qa4 Ncd5 22.Qb3 Nb6 23.Ba6 Rcc5 24.0–0 a4 25.Qb2 Qc7 26.Rfb1 Nfd5 27.Nb5 Qe7 28.Rc1 f6 29.Rc5 Qc5 30.Rc1 Qe7 31.Nd4 Be8 32.Nc4 Nc4 33.Rc4 Qd6 34.Bb7 Ne7 35.Rb4 h6 36.Rb6 Qc7 37.Ne6 Qd7= 38.Nd4 Qc7 ˝–˝. Ziese,Gerhard – Rosner,Dirk, corr SOK–92–81, 1992.

4.c3 ab4–/+

5.cb4 Bb4! 6.ab4 Ra1 7.Nf3?? (better is 7.Bb2 Ra8 8.Be5–+) 7...Rb1 8.Be2 (8.Ne5 f6 9.Nf3 Nc6–+) 8...Nc6 9.0–0 (9.b5 Nb4 10.0–0 e4–+) 9...e4 10.Ng5 (10.Nd4 Nb4 11.Qa4 Bd7 12.Qa3–+) 10...Qg5 11.g3 (11.f4 ef3 12.Bf3 Nb4–+) 11...Nb4 12.h4 (12.Qa4 Nc6–+) 12...Qe5 13.Qa4 c6 14.Kg2 (14.Ba3 Rf1 15.Bf1 Nd3–+) 14...Nf6 15.Qa5 0–0 (15...Qf5 16.Kg1 Qh3 17.Re1–+) 16.Qc5 (16.Ba3 Rf1 17.Qb4 Re8 18.Bf1 Bh3 19.Kh2 Bf1–+) 16...Qf5 17.Qd4 Qh3 18.Kg1 Ng4 19.Bg4 0–1. pieeater – michaelbuss, ChessWorld.net, 2014.

5.d4 e4 6.c4 –/+.

3.e3 a6

4.Bb2 Nc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 a6 3.e3 Nc6 4.a3 e5).

4.c4 d4 5.ed4 Qd4 6.Nc3 Nf6 7.Nf3 Qd6 8.c5 Qe6 9.d3 a5 10.Bb2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Nc6 13.h3 (better is 13.Ne4!?=) 13...Nb4–/+ 14.Be2 (14.Qa4!? Nc6 15.Nb5–/+) 14...Bc5–+ 15.0–0 0–0 16.Nb5 Qb6 (16...Bd6 17.Nd6 cd6 18.d4–+) 17.d4 (better is 17.Be5!? Nfd5 18.d4–/+) 17...ed4–+ 18.Na3 (18.Nbd4 Rd8 19.Qb1 Nbd5–+ (19...Rd4?! 20.Bd4 Bd4 21.Nd4=; 19...Bd4?! 20.Bd4 c5 21.Be3–+)) 18...Nfd5 (18...Rd8 19.Nc4 Qa7 20.Nce5–+) 19.Nc4 Qg6 20.Bd4 (20.Nce5 Qc2 21.Qc2 Nc2–+) 20...Bd4 21.Nd4 Bh3 22.Bf3 Nf4 23.g3 (23.Ne3–+) 23...Bf1 24.Kf1 Rd8 25.Ne3 Ne6 26.Qa4 Nd4 27.Bg2 Qb1 28.Qd1 Qd1 29.Nd1 c6 30.Nc3 Nb3 31.Ne4 Nc1 32.Bf3 Rd3 33.Kg2 Nc2 34.g4 Nd4 35.Ng5 Nf3 36.Nf3 b5 37.Ne5 b4 38.Nd3 b3 39.Kf1 Nd3 0–1. pillsbury (2225) – acaudron (2310), net–chess.com, 2013.

4.Bb2 Bd6

5.c4 dc4 6.Bc4 Nf6 7.Qc2 b5 8.Ba2 Bb7 9.Nf3 Bf3 10.gf3 0–0 11.Nc3 Nbd7 12.Ke2 c5 13.bc5 Nc5 14.Rag1 Ne6 15.Qf5 g6 16.Be6 fe6 17.Qe6 Kg7 18.h4 Qe7 (18...Re8 19.Qb3 Nh5+/–) 19.Qe7+/– Be7 20.h5 b4 21.ab4 Bb4 22.Rg5 Rfe8 23.hg6 hg6 24.Rhg1 a5 25.Rg6 Kf7 26.Rg7 Ke6 27.R1g6?? (better is 27.Nb5!? Re7 28.Re7 Ke7 29.Be5+–) 27...Re7 28.Re7 Ke7? (better is 28...Be7!? 29.Ne4 Kf7+–) 29.Ne4 Ne4 30.fe4 Rd8 31.d3 (31.Be5?! Rd2 32.Kf3 a4+–) 31...Rc8 32.Be5 Rc2 33.Kf3 a4 34.Ra6 a3 35.Ra4 Be1 36.Ra3 Rf2 37.Kg4 Rg2 38.Kf5 Rf2 39.Bf4 Bd2 40.d4 Rf3 41.e5 Kf7 42.Ra7 Ke8 43.Ke6 Kd8 44.d5 Be3 45.d6 Kc8 46.Be3 1–0. combijack (1795) – elementas (1650), gameknot.com, 2013.

5.c4 dc4 6.Bc4 Nf6 7.Nf3 Nc6 8.Qb3 0–0 9.Ng5 Qe7 10.Nc3 Be6?? (better is 10...Bf5+=) 11.Ne6+/– fe6 12.Be6 Kh8 13.Ne2 (13.d3 Qe8+/–) 13...Ne4 14.Bd5 Nf2 15.Rf1 (better is 15.0–0 Qh4 16.Qc4 Qc4 17.Bc4+=) 15...Ng4+= 16.0–0–0 Rf1 (16...Nf2!? 17.Rde1 e4+=) 17.Rf1= Rf8 18.Rf8 Qf8 19.h3 Qf1 20.Qd1+/– Qd1 21.Kd1 Nf6 22.Be6 b5 23.d3 h6 24.Bc8 Nb8 25.Ng3 e4 26.Ne4+– Ne4 27.de4 c5 28.bc5 Bc5 29.Kd2 a5 30.e5 b4 31.ab4 Bb4 32.Bc3 Nc6 33.e6 Bc3 34.Kc3 Ne7 35.Bd7 g5 36.g4 Kg7 37.Kd4 Kf6 38.e4?? Ng6+= 39.Kd5 a4?? 40.Ba4+/– Nf4?? 41.Kd6+– Ne6 42.e5 Kf7 43.Bb3 Ke8 1–0. dbinc007 – jsierra52, gameknot.com, 2005.

5.c4 c6 6.Qc2 Nh6 7.Nf3 Bf5 8.Qb3 dc4 9.Bc4 0–0 10.Ne5 b5 11.Be2 Be6 12.Qc3 f6 13.Nc6 Nc6 14.Qc6 Re8 15.Nc3 Nf7 16.f4 Bd7 17.Qf3 1–0. combijack (1795) – ionut84, gameknot.com, 2013.

5.f4 ef4!? 6.ef4 Bf4 7.Qe2 Kf8=+.

5.f4 f6 6.fe5 fe5 (worse 6...Be5 7.Be5 fe5 8.Qh5 Kd7 9.Qe5+–) 7.Nf3 (7.Be5 Qh4 8.g3 Qe4 9.Bg7 Bg4+–) 7...Bg4 8.Be2 Nf6 (8...Nc6 9.0–0=) 9.0–0 (9.Ne5!? Be2 10.Qe2+= (worse 10.Ke2 a5=)) 9...Nbd7 (9...Nc6 10.h3 Be6 11.Ng5=) 10.c4 (10.Ng5!? Be2 11.Qe2=) 10...dc4=+ 11.Bc4 (11.Nc3!?=+) 11…e4–/+ (11...e4 12.h3 Bh5–/+) 0–1. jaddwarrior (1905) – therussian (1830), ChessWorld.net, 2014.

4.Nf3 e4

5.Nd4 b5 6.Be2 Bb7 7.Nc3 Nh6 8.d3 Bd6 9.0–0 Be5 10.Re1 Bd4 (better is 10...Qd6 11.h3 c5 12.bc5 Qc5=) 11.ed4+/– 0–0 12.de4 de4 13.Bh5 (13.Bh6!? gh6 14.a4+–) 13...Nf5 14.d5 Nd7 15.Ne4 Nf6 (15...Nb6!?+/–) 16.Bg5+– h6? (better is 16...Qd5 17.Bf6 Qd1 18.Rad1 Be4 19.Re4 gf6+/–) 17.Bf4?? (better is 17.Bf6 gf6 18.Qf3 Bc8+–) 17...Bd5?? (better is 17...Ne4 18.Re4 Qd5 19.Qd5 Bd5+=) 18.Nc5 (better is 18.Nf6 Qf6 19.Qd5+–) 18...g6 (better is 18...Nh4 19.Be5 Ng2 20.Bf6 gf6+=) 19.Bf3+/– Bf3 20.Qf3 Qd4 21.Rad1 Qc4 22.Rc1?? Ra7?? 23.h3 Nh5 24.Be5+/– c6 25.Kh2 Re8 26.c3 Rae7= 27.Nd7?? Rd7–+ 28.Re4 Qd5 29.g4 Nh4 30.Qe2 Nf4! 31.Qe3 Nfg2 32.Qh6 Re5 33.Rd4 Nf3 34.Kg3 Nd4 35.cd4 Re2 36.h4 Ne1 37.Qf4 Nd3 38.Qb8 Rd8 39.Qb6 Rf2 40.Qc7 Qf3# 0–1. pieeater – 488, ChessWorld.net, 2014.

5.Nd4 Bd6 +=.

5.Ne5 Nd7 6.Bb2= Ne5 7.Be5 f6 8.Bf4 g5 9.Bg3 Bd6 10.Bd6 Qd6 11.Be2 Nh6 12.Bh5 Nf7 13.Nc3 Bf5 14.0–0 Bg6 15.Bg4 h5 16.Be2 White prepares the advance b5 16...g4 17.d3 ed3 18.Bd3 Bd3 19.Qd3 0–0–0 20.b5 Ne5 21.Qd4 h4 22.ba6 Qa6 23.Rfb1 (better is 23.Nd5!? h3 24.Rfd1=) 23...h3–/+ 24.g3?? (better is 24.Nd5 Qe6 25.c4 hg2 26.Qa7 (26.Kg2 Rh2 27.Kg3 Rh3 28.Kg2 g3 29.fg3 Rdh8–+) 26...Nf3 27.Kg2 Rh2 28.Kg3 Qd6 29.Nf4 Rh3 30.Kg2=) 24...Nf3–+ 25.Kh1 Nd4 26.ed4 Rde8 (better is 26...Qc4 27.Rb3–+) 27.Nd5 Qc6 28.c4 Qc4 29.Nf6 Qc6 30.Kg1 Qg2 0–1. pieeater – Bandy 1, ChessWorld.net, 2013.

5.Ne5 Nh6!? –/+.

3.e3 c5

4.Bb2 cb4 5.Be5 Nc6 6.Nf3 Ne5 7.Ne5 ba3 (7...Qa5 8.c3 bc3 9.Nc3=) 8.Bb5+= Ke7 9.Ra3 (9.0–0 a6 10.Be2 Ke8+=) 9...a6 (9...Ke6 10.f4 Ba3 11.Qg4 f5 12.Qg7=) 10.Ba4 (10.d4 f6 11.Nf3 Kf7+=) 10...Nf6 (10...Ke6!? 11.f4 Ba3 12.Qg4 f5 13.Qg7 Qf6 14.Bd7 Kd6 15.Qf6 Nf6 16.Bc8 Rhc8 17.Na3 b5–+) 11.f4 (11.Ra2 Qc7 12.f4 Be6=) 11...Bg4?? (better is 11...Ke6 12.Ra2 Bd6=) 12.Ng4+– 1–0. Cirulis,Ilmars (1890) – Koivuniemi,Raimo (2000), FICGS, 2015.

4.Bb2 Qc7 5.Nc3+= Nf6 6.Nb5 Qc6 (6...Qe7!? 7.bc5 Ne4+=) 7.Be5+/– Na6 8.Nf3 Bg4 9.bc5 Bc5 10.Nbd4 Bf3 11.Qf3 Bd4 12.Bd4 Nc5 (12...Nc7 13.Bf6 gf6 14.Bd3+–) 13.Rb1 (13.Bf6 gf6 14.Rb1 Kd8+–) 13...Ncd7 14.Bb5 Qc2 15.0–0 Ke7 (15...Qe4 16.Qg3 Rd8 17.Qg7+–) 16.Bd7 Nd7 17.Qd5 b6 18.Rbc1 Qg6 19.Rc6 Qg4 20.h3 Qh4 21.Rc7 Rhd8 22.Bg7 Ke8 23.Rd7! (23…Rd7 24.Qa8 Qd8 25.Qc6+–) 1–0. Pommerel,Wim – Stobbe,Arthur, corr 3GMM–32, 1995.

4.Bb2 Nd7 (--> 3.Bb2 Nd7 4.e3 c5).

4.Bb2 f6!? =.

4.Bb2 Nf6 =.

4.b5 Qa5 5.c3 (5.Bb2 Nd7=) 5...c4–/+ 6.d4 (6.Nf3 e4 7.Nd4 Bd7=+) 6...ed4 7.Qd4 Qb5 8.a4 Qd7 (8...Qc5 9.Na3–/+) 9.Nf3 (better is 9.e4!? de4 10.Qe4 Be7 11.Bc4=+) 9...Nc6–/+ 10.Qd2 Nf6 11.Nd4 (11.Be2 Ne4 12.Qd1 Bc5–/+) 11...Ne4 12.Qd1 Nd4 (12...Be7 13.Be2–+) 13.Qd4 Nf6 14.Qe5 (14.Be2 b6–/+) 14...Be7 (14...Qe6 15.Qe6 fe6 16.Nd2–+) 15.Ba3–/+ Ng4 16.Qg7?? (better is 16.Qe7 Qe7 17.Be7 Ke7 18.Be2–/+) 16...Bf6–+ 17.Qg4 Qg4 18.f3 Qd7 19.Bc5 b6 20.Bd4 Bd4 21.cd4 Ba6 22.e4 Qe6 23.Be2 de4 24.fe4 Qe4 25.Nd2 Qd4 26.Nf3 Qa1 27.Bd1 c3 28.Nd4 0–0 29.Nc6 c2 30.Ne7 Kh8 31.Kf2 Qd4 32.Kf3 c1Q 33.Nf5 Qcf4 0–1. JAYKAYMIFF – charvaksatti, internet, 2006.

4.b5 b6 5.c4 d4?? (better is 5...Nf6+=) 6.Qf3+– Qc7 (6...Nc6 7.Qc6 Bd7+–) 7.Qa8 Bb7 (7...Bd6 8.d3+–) 8.Qa7 Nf6 9.Nf3 e4 10.Ne5! Bd6 (10...Qe5 11.Qb7 Deflection) 11.ed4 cd4 12.Nc6! Nc6 (12...Bc6 13.Qc7 Double attack (13.Qc7 Decoy); 12...Nc6 13.bc6 Passed pawn) 13.bc6 Qc6 14.Ra2?? (better is 14.c5 bc5 15.Nc3+–) 14...0–0= 15.Rb2 The isolani on b6 becomes a target 15...Bc5 16.Be2 Ra8 17.Qa8 Ba8 18.0–0? d3 19.Bd1 Nd7 20.Nc3 Ne5 21.Rb5?? e3 22.Nd5 e2 23.Be2 de2 24.Re1 Nc4 25.Rc5 Qc5 26.Re2 Kf8 27.Nb4 f5 28.Re1 f4 29.d3 Qg5 30.f3 Bf3 31.g3 Qg4 32.Bf4 Qh3 (32...Qh3 33.Bd6 Kf7 34.Re2 Be2 35.dc4 Qf1) 0–1. combijack (1805) – romast (1745), gameknot.com, 2011.

4.c3 a6 5.Bb2 (5.d4 cb4 6.de5 ba3 7.Ba3 Ba3 8.Na3 Nc6=) 5...Nc6 (5...Nf6 6.c4=+) 6.h3 (6.d4 c4=+) 6...f5 (6...Nf6 7.d4 ed4 8.ed4=+) 7.Nf3 (7.d4!? ed4 8.ed4 cd4 9.cd4=+) 7...e4–/+ (< 7...cb4 8.cb4 Bd6 9.b5 ab5 10.Bb5=) 8.Nh2 (8.Ng1 c4–/+) 8...c4 9.Qh5 g6 10.Qe2 (10.Qd1 Nf6–/+) 10...Ne5 (10...Bd6–/+) 11.Bc1 (better is 11.Qd1–/+) 11...Nd3–+ 12.Kd1 Bd6 (12...Qd7 13.a4–+) 13.f4 (13.a4 Qh4 14.g3 Bg3 15.fg3 Qg3–+) 13...b5 (13...a5 14.b5 Qb6 15.a4 Bf4 16.ef4 Nf2 17.Ke1 Nh1 18.Ba3–+) 14.a4 Bd7 (better is 14...ba4 15.g4 a5–+) 15.ab5? (better is 15.a5–+) 15...ab5 (15...Bb5?! 16.g4 a5 17.Qg2 Nc1 18.Kc1 ab4 19.Ra8 Qa8 20.cb4 Bb4 21.Kb2–+; 15...Nc1?! 16.Kc1 a5 17.g4–+) 16.Ra8 Qa8 17.Na3 Nc1 18.Kc1 Qa3 19.Kc2 Nf6 20.Kb1 Qb3 21.Kc1 Ke7 22.Qd1 Qa3 23.Kb1 Ra8 24.Qc1 Qa2# 0–1. pillsbury – rpatru (2100), net–chess.com, 2007.

4.c3 e4 5.d3 =.

4.c4 cb4 5.Qb3 =+.

4.Bb2 Nc6

5.b5 Qa5?? 6.bc6+– Bd6 (6...f6 7.cb7 Bb7 8.f4 ef4 9.ef4+–) 7.cb7 Bb7 8.Nf3 (8.f4 d4 9.fe5 Be5+–) 8...d4 9.a4 a6 10.Na3 Nf6 11.Nc4 Qc7 12.Nd6 Qd6 13.Bc4 0–0 14.Ba3 Rfd8 15.0–0 Qc7 16.Qe2 Re8 17.Ng5 Bd5 18.Bd5 Nd5 19.Qc4 Qd8 20.Nf7! Kf7 21.e4 Rc8 22.Rfb1 1–0. De Somma,Gaetano – Ginzbursky,Leonid (2305), ICCF Corr World Cup, 2000.

5.b5 Qb6 6.Qc1 Nce7 7.Be5 Nf6 8.Nf3 Bd7 9.a4 0–0–0 10.c4 Re8 11.cd5 Ned5 12.a5 Qe6 13.d4 Ne4 14.Bd3 f6 15.Be4 fe5 16.0–0 Bb5 17.Bd5 Qd5 18.Nc3 Qc4 19.Ne5 Qf1 20.Qf1 Bf1 21.Kf1 cd4 22.ed4 Bb4 23.Nd5 Bd6 24.Rc1 Kb8 25.f4 Rd8 26.Ne3 Rhf8 27.g3 Bc7 28.Kg2 Rd4 29.a6 Rd2 30.Kh3 Bb6 31.N3c4 Rdd8 32.Rb1 Rf6 33.Ng4 Re6 34.ab7 Kb7 35.Nge5 Kc7 36.Kg4 Bd4 37.Nf7 Rde8 38.Ng5 Re2 39.h3 h6 40.Nf3 Bc3 41.Rc1 Bf6 42.Kf5 R2e7 43.Nce5 Kb7 44.g4 a6 45.h4 Ka8 46.g5 Be5 47.Ne5 a5 48.Ra1 Ra7 49.Ra4 Kb7 50.Kg6 hg5 51.hg5 Ka6 52.Ra5 Ka5 53.Nc6 Kb6 54.Na7 Ra8 55.Kg7 Ra7 56.Kh6 Rf7 57.g6 Rf4 58.g7 Rg4 59.Kh7 Rh4 60.Kg6 Rg4 61.Kf7 Rf4 62.Ke8 Rg4 63.Kf7 Rf4 64.Ke7 Rg4 65.Kf7 Draw: 3 move repetition ˝–˝. ekosachro (2000) – chessnaif (2425), net–chess.com, 2014. (=1.e3 e5 2.a3 d5 3.b4 c5 4.Bb2 Nc6)

5.b5!? Nce7 6.Be5 +=.

5.Bb5 Nge7 6.Nf3 Bd7 (6...e4 7.Ne5=) 7.Bc6 (7.bc5 e4 8.Nd4 Nd4 9.Bd7 Qd7 10.ed4 Rb8+=) 7...Nc6= 8.bc5 (8.b5 Na5 9.Ne5 Bb5+=) 8...Bc5 (better is 8...e4!? 9.Ne5 Ne5 10.Be5 Qg5=+) 9.Ne5 0–0 (9...Ne5 10.Be5 Qg5 11.Bg3+=) 10.Nd7+/– Qd7 11.0–0 Ne7 12.Nc3 Ng6 13.d4 (13.Qh5 Rad8+/–) 13...Bb6 14.Rb1 Rfe8 15.Qf3 Rad8 16.Rfd1 Nh4 17.Qg3 (17.Qh5 Ng6+/–) 17...Ng6+= 18.a4. thedesertfox (1905) – stardom (2100), net–chess.com, 2004.

5.c4 cb4 6.Nf3 d4 7.ed4 ed4 8.Bd3 =+.

5.c4 dc4 6.Bc4= cb4 7.a4? (better is 7.ab4!? Bb4 8.Nf3=) 7...a5 (7...Bd6 8.Nf3–+) 8.Qf3 (better is 8.Nf3!? Bd6 9.d4 ed4 10.0–0–/+) 8...Bd6?? (better is 8...Nf6–+) 9.Qf7# 1–0. Armistead – Djaxn/Staff, corr, 1995.

4.b5 c4

5.Bb2 d4 (better is 5...Bd6!?=) 6.Bc4 Bc5 7.Qh5 Qf6 8.ed4 Bd4 9.Bd4 ed4 10.Nf3 Nh6 11.0–0 0–0 12.d3 Bg4 13.Qe5 Qg6? (better is 13...Bf3!? 14.Qf6 gf6 15.gf3 Nd7+/–) 14.Nd4+– Nd7 15.Qg3 Qh5 16.h3 Qc5? (16...Bf5+–) 17.Nb3 (17.hg4?! Qd4 18.Nd2 Ne5+–) 17...Qg5 18.hg4 Ng4 19.N1d2 h5 20.f3 Qe3 21.Kh1 Nge5 22.Rae1 Qh6 23.Re4 (23.Re5 h4 24.Qg5 Ne5 25.Qe5 a6+–) 23...Ng6 24.Kg1 Nb6 25.Nd4 (25.Qc7 Nc4 26.Nc4 f5+–) 25...Nc4?? (better is 25...Qd2 26.Bb3 Kh7+–) 26.Nc4 (26.dc4?! Qd2 27.Qe1 Qh6+/–) 26...Rfe8 27.Nf5 Qh7 28.Rfe1 Re4 29.Re4 1–0. combijack (1770) – deheljan (1635), gameknot.com, 2012.

5.Nf3 e4 (5...Bd6 6.Bb2 Nd7 7.d3 cd3 8.cd3=+) 6.Nd4= Bc5 (6...Qa5 7.Qh5 Nf6 8.Qe5 Be7 9.Nc3=) 7.Bb2 Nf6 8.d3 ed3 (8...cd3 9.cd3 0–0 10.Nd2=) 9.cd3+= cd3 10.Bd3 Bd4 (10...Nbd7 11.0–0+=) 11.Bd4+– (worse 11.ed4 Bg4 12.f3 Be6+=) 11...0–0 (11...Nbd7 12.0–0+–) 12.0–0 (12.Nc3 Be6+–) 12...Be6 (12...Re8 13.Nd2+–) 13.Nc3 Nbd7 14.a4 (14.f4 Nb6+–) 14...b6 (14...Rc8 15.a5+–) 15.Rc1 (15.f4 Bg4 16.Qc2 Nc5+–) 15...Rc8 (15...Nc5+–) 16.Qb3 (16.f4!? Bg4 17.Nd5+–) 16...Nc5+= 17.Qc2 Nd3 18.Qd3 Qd7 (18...Nd7 19.f4 f5 20.Rfd1=) 19.Ne2 (19.Bf6!? gf6 20.Rcd1+–) 19...Rc1 (19...Bf5 20.Qb3 Ne4 21.Rfd1+=) 20.Rc1 Rc8 (20...Ne4 21.Rc6+=) 21.Rc8+– Qc8 22.Qc3 (22.Bf6!? gf6 23.Nd4+–) 22...Qc3+= 23.Bc3 Ne4 24.Bd4 (24.Bb4 Bc8+=) 24...f6 25.Nf4 Kf7 26.f3 Nd2 27.Kf2 (27.h4 g6+=) 27...Nb3 28.h3 (28.g4 g5 29.Nd3 Ke7+=) 28...Nd4 (28...g5 29.Nd3=) 29.ed4 g5 30.Ne6 Ke6 31.g4 f5 32.gf5?? (better 32.f4 h6 33.Kf3=) 32...Kf5–+ 33.Ke3 h5 34.f4 (34.Kf2 Kf4 35.Kg2–+) 34...gf4 35.Kf3 h4 36.Ke2 Ke4 37.Kf2 Kd4 (better 37...f3 38.Kf1 Kd4 39.Kf2–+) 38.Kf3 Kc3 (better 38...Ke5 39.a5–+) 39.Kf4 d4 (39...d4 40.Kg5 d3–+) 0–1. dbinc007 – iljadu (1650), gameknot.com, 2018.

4.b5 Nf6

5.Bb2 Bd6 6.c4 d4 7.Qc2 0–0 8.Bd3 Qe7 9.Nf3? (better is 9.Be2–/+) 9...e4–+ 10.Ng5 ed3 11.Qd3 Nbd7 12.0–0 Ne5 13.Qc2 h6 14.ed4 cd4 (14...hg5?! 15.de5 Be5 16.a4–+) 15.Ne4 Bc7 (better is 15...Bf5 16.Nf6 Qf6–+) 16.Bd4 Bf5 17.Nbc3 (17.Nf6 Qf6 18.Qc3–+) 17...Ne4 (17...Nc4?! 18.Bf6 gf6 19.Nd5=) 18.Ne4 Nc4! 19.Rfe1 (19.Qc4 Qe6 Double attack (19...Qe4 Discovered attack; 19...Qe4 Deflection; 19...Qe6 Decoy; 19...Qe4 Overloading)) 19...Be4 (better is 19...Nd6 20.Nd6 Qe1 (20...Bc2?! 21.Re7 Bd6 22.Rb7–/+; 20...Qd6?! 21.Qf5 Qd4 22.Qe4 Qd2 23.Qb7–+; worse is 20...Bd6 21.Qf5 Bh2 22.Kf1+=) 21.Re1 Bc2 22.Nb7 Rfb8–+) 20.Re4–/+ Qd6 21.g3 (21.Qc4 Qh2 22.Kf1 Rfe8–/+) 21...Nb6 22.Be5 Qd7?? (better is 22...Qe5 23.Re5 Be5–/+) 23.Qc7+/– (worse is 23.Bc7 Rac8 24.Rc1 Rc7 25.Qc7 Rc8+=) 23...Qd2 24.Rg4 g5 25.Qb7 Rae8 26.Qe4?? Nd7–+ 27.f4 Ne5?? 28.fe5= Qc3 29.Qd4 Qd4 30.Rd4 Re5 31.a4 Re2 32.Rd7 Rc8 33.Ra7 Rcc2 34.b6 Rg2 ˝–˝. combijack (1810) – jacamabe (1725), gameknot.com, 2012.

5.Bb2 Bd6 6.c4 d4 7.ed4 ed4 8.d3 0–0 9.Be2 Nbd7 10.Nd2 Re8 11.Kf1 Ne5 12.Ngf3 Bg4 13.h3 Bf5 14.Ne5 Be5 15.Nb3 b6 16.g4 Bg6 17.Bf3 Rb8 18.Bc1 Qd6 19.Kg2 Bf4 20.Ra2 Nd7 21.Re2 Bc1 22.Nc1 Ne5 23.Rhe1 f6 24.Bc6? (better is 24.Bd5 Bf7 25.Bf7 Kf7 26.Re4=) 24...Nc6–+ 25.Re8 Re8 26.Re8 Be8 27.bc6 Bc6 28.f3 Qe5 29.Qe2 Qe2 30.Ne2 g5 31.Kg3 Kf7 32.f4 gf4 33.Kf4 a6 34.Ng3 Bb7 35.h4 Ke6 36.Nf5 b5 37.Ng7 Kf7 38.Nf5 Ke6 39.Ng7 Kf7 40.Nf5 Ke6 (better is 40...Bc6–/+) 41.Ng7= Kf7 ˝–˝. combijack (1770) – jbnugas (1765), gameknot.com, 2011.

5.Bb2 Bf5 6.Be5 Bd6 7.Bd6 Qd6 8.Nf3 0–0 9.d4 cd4 (9...c4 10.Be2+=) 10.Nd4+/– Re8?? (better is 10...Be4+/–) 11.Nf5+– Qe6 (11...Qe5 12.Nd4+–) 12.Bd3 Nbd7 13.Nd2 Ne5 14.Nd4 Qb6 15.a4 (better is 15.0–0+–) 15...Nd3+= 16.cd3 Rac8?? (better is 16...Qd4! 17.Ra3 Qc5+=) 17.0–0+– 1–0. mgriffin (1705) – nickbarletta (1700), net–chess.com, 2001.

5.d4 cd4 6.ed4 =+.

4.c4 d4

5.Bb2 Nf6 6.ed4 cd4 (6...ed4 7.Nf3=+) 7.Nf3 (7.Qe2 Bd6 8.Bd4 0–0=) 7...Nbd7 8.Bd3 (8.c5 Be7=) 8...Be7 (8...e4!? 9.Be4 Ne4–/+) 9.Bf5 (9.Qe2 Qc7=) 9...b6 (9...e4 10.Nd4 Ne5 11.0–0 Nc4 12.Bc3=) 10.Qa4 (10.0–0 0–0=) 10...0–0 11.0–0 Qc7 12.d3 (12.Re1 Re8 13.Qc2 Bb7=+) 12...b5 13.cb5? (better is 13.Qc2=+) 13...Nb6–+ 14.Bh7 Nh7 15.Qd1 Nd5 16.Nbd2 Qd7?? (better is 16...f6–+) 17.Ne5= Qf5 18.Bd4+= Bb7 19.Ndc4 Qg5 20.Nf3+= Qg6 21.Nce5 Qe6 22.Bc5 Bc5 23.bc5 Nc3 24.Qc2 Bf3? 25.Qc3+– Bd5 26.d4 Qf5 27.Qg3 Ng5 28.Rae1 Ne4 29.Qd3 Qg5? 30.Re4 Be4 31.Qe4 Rae8 32.Qb7 Re7 33.Nd7 Rfe8 34.c6 Qd5 35.a4?? Re1–+ 36.h3?? Rf1 37.Kf1 Qc4 38.Kg1 0–1. mgriffin (1615) – ed, net–chess.com, 2001.

5.ed4 ed4 6.Qe2 Be7 7.Nf3 =+.

5.Nf3 e4 6.Ne5 –/+.

5.Nf3 Bg4 6.ed4 (6.h3 Be6 7.Ne5 de3 8.Qa4 Bd7 9.Nd7 ef2 10.Kf2 Nd7=) 6...cd4 (6...e4!? 7.Qe2 Qe7=+) 7.h3= Bh5 (7...Bf3 8.Qf3 (< 8.gf3 a5=+) 8...Nc6 9.Bd3=) 8.g4+= Bg6 (8...e4 9.gh5 ef3 10.Qf3 Nc6+/–) 9.Bg2 (9.Ne5 Qe7 10.Qe2 Bc2+/–) 9...Ne7 (better is 9...Nd7!?=) 10.Ne5+/– Bb1 (10...Nbc6 11.Ng6 Ng6 12.d3+/–) 11.Rb1 (11.Bb7 Qc7 12.Qa4 Nbc6 13.Bc6 Nc6 14.Nc6 Be4 15.Nd4 Kd8+–) 11...Nbc6 12.Nc6 Nc6 13.Bc6 (13.b5 Na5+–) 13...bc6+/– 14.Qe2 (14.Qf3 Qd7+/–) 14...Be7 15.0–0 h5 (15...0–0 16.Qf3+/–) 16.Re1 hg4 17.Qg4 Kf8 18.Bb2 1–0. thedesertfox (2170) – eweram (2270), net–chess.com, 2004.

4.bc5 Bc5

5.Bb2 Nc6 6.Bb5 a6 7.Bc6+= bc6 8.Be5 Qg5 9.Nf3 Qg2?? (better is 9...Qg6+=) 10.Rg1+– Qh2 (10...Qg1 11.Ng1 f6+–) 11.Nh2 f6 12.Bc3 (better is 12.Qh5 Kf8 13.Bf4 Be6+–) 12...Bb6 (12...g6 13.Qf3 Bf5 14.d3+–) 13.f4 (better is 13.Qh5 Kf8 14.Bb4 Ne7 15.Be7 Ke7 16.Rg7 Kd6+–) 13...g6 14.d3 Kf7 15.Bb4 (15.Qf3 Rb8+–) 15...c5 (15...Be3 16.Rh1+–) 16.Bd2 Bb7 17.Nc3 d4 (17...Rb8 18.Rb1 Bc6 19.e4+–) 18.Ne4 (18.Qb1!? dc3 19.Bc3 Ne7 20.Qb6 Bc6+–) 18...Be4 19.de4 Re8 20.Qf3 Ne7 (20...c4 21.Rb1 de3 22.Rb6 ed2 23.Kd2+–) 21.ed4 cd4 (21...Kg7 22.Rb1 Rb8 23.d5+–) 22.Kf2 (22.Qb3 Kg7 23.Qb6 Nf5+–) 22...f5 (22...d3 23.Be3 Be3 24.Qe3 dc2 25.Rac1+–) 23.e5 (better is 23.Qb3 Kg7 24.Qb6 Kf7+–) 23...Bc5 (23...d3 24.Be3 Be3 25.Qe3 dc2 26.Rac1+–) 24.Qd3 Rb8 (24...Rc8 25.Qa6 Rhd8 26.Qd3+–) 25.Qc4 Kg7 26.Qc5 Rhe8 27.Qd4 Red8 28.Qe3 Nd5 29.Qe2 (29.Qa7 Kg8+–) 29...Rb2 30.Rgc1 Rb7 31.c4 Ne7 32.Bc3 Ng8 33.Rcb1 Rbd7 34.e6 Kf8 35.Bb4 (35.ed7 Nh6 36.Bb4 Kg7 37.Qe7 Nf7 38.Bc3 Kg8 39.Qe8 Re8 40.de8Q) 35...Re7+– 36.Be7 Ke7 37.Rb7 Ke8 (37...Kf8 38.e7 Ke8 39.ed8R Kd8 40.Qd3 Ke8 41.Qd7 Kf8 42.Qd8) 38.Rd1 (38.e7 Rd6 39.Rb8 Kf7 40.e8Q Kg7 41.Qg8 Kf6 42.Qe5) 38...Rd1 39.Qd1 Nf6 40.Qa4 Kf8 41.Qa6 Ne4 42.Kg2 Nf6 43.Qa8 Ne8 44.Rf7 (44.Rf7 Kg8 45.Qe8) 1–0. Bah,Ismael (1765) – Denis,Valentin, Saint Denis FRA, 2011.

5.Bb2 d4 6.Nf3 Nc6 (6...Qb6 7.Qc1 Nc6 8.ed4 Nd4 9.Bd4 ed4 10.Bc4+=) 7.Bc4 (7.Bb5 Bg4=) 7...Nf6 (7...de3 8.fe3 e4 9.Bg7 ef3 10.g3+=) 8.0–0 (8.ed4 Bd4 9.Bd4 ed4 10.Qe2 Qe7=) 8...Bg4+= 9.h3 Bf3 10.Qf3 0–0 (10...e4 11.Qf5 Qd6 12.Qg5+=) 11.d3 (11.e4 Na5 12.Ba2 Rc8+=) 11...Bb6 (11...Qb6!? 12.Bc1 e4+=) 12.Nd2= Qd6 13.Qg3 (13.ed4 ed4 14.Qf5 Bc7=) 13...Nh5 (13...Rac8=) 14.Qg4 (14.Qf3 Qh6=) 14...g6 (better is 14...de3 15.Qh5 ed2=) 15.Ne4+= Qe7 16.Rae1 (16.Qf3 Kg7 17.g4 Nf6=) 16...de3 (16...Kg7 17.ed4 Nd4 18.Qd1+=) 17.fe3+/– Nf6?? (better is 17...Kg7 18.Qf3 f5+=) 18.Nf6+– (18.Nf6 Kg7 19.Qd7+–) 1–0. Wall,Bill – Guest1975, internet, 2004.

5.Bb2 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 c5 5.bc5 Bc5).

5.Bb2 Nf6 6.Nf3 e4 7.Nd4 Nc6 8.Nc6 bc6 9.Be2 a5 (9...Bd6 10.Nc3=+) 10.0–0 Ba6 11.Nc3 Be2 12.Qe2 a4 (12...Bd6!?=+) 13.f3= ef3 14.Qf3 0–0 15.Kh1 Bd6 16.Rae1 (16.e4 d4 17.Ne2 c5=) 16...Qc7 (16...Qe7 17.e4 d4 18.Nd1=+) 17.g3 (17.Nd1 Be5=) 17...Qd7 (17...Rfb8 18.Nd1 Be5 19.Bd4=+) 18.Ne2 (18.e4 Rfb8 19.Rb1=) 18...Qe7 (better is 18...Ne4!? 19.Bc1 Ba3 20.Ba3 Nd2=+) 19.Bf6+= Qf6 20.Qf6 gf6 21.Rf6 (better is 21.Ra1+=) 21...Kg7?? (better is 21...Ba3 22.Rb1 Ra6=) 22.Rd6+– Ra6 23.Nd4 1–0. thedesertfox (1940) – mpopp (1800), net–chess.com, 2004.

5.Bb5 Bd7=+ 6.Bd7 Nd7 (< 6...Kd7 7.Qg4 Ke8 8.Bb2+=; 6...Qd7?! 7.d4 Bd6 8.de5 Be5 9.Ra2=+) 7.Nf3 Ngf6 (7...Bd6=+) 8.c3 (8.d4!? Bd6 9.de5 Ne5 10.Bb2=+) 8...0–0 (8...e4 9.Nd4–/+) 9.d4 Bb6 (10.de5 Ng4 11.Qd5 Nde5 12.Qd8 Rfd8 13.Ne5 Ne5=; better is 9...Bd6!?–/+) 0–1. hpillsbury – segovia (1705), net–chess.com, 2007.

5.Qh5 Nc6 6.Bb5 Qd6 (better is 6...Bd6!?=+) 7.Bb2+= d4 8.Ne2 (8.Nf3!? Bd7 9.ed4 ed4 10.0–0=) 8...Nf6=+ 9.Qg5 0–0 10.Ng3 (10.f4 ef4 (10...de3 11.fe5 ed2 12.Nd2 Bf2 13.Kf2 Qc5 14.Ke1 Qb5 15.Bd4–/+) 11.Bc6 Qc6 12.Nd4 Bd4 13.Bd4 fe3 14.Bf6 ed2 15.Nd2 Re8 16.Kf2 Qb6 17.Kg3 Qf6 18.Qf6 gf6=+) 10...h6 11.Qh4 de3 12.fe3 Ne7 (12...Qd5 13.Qc4=+) 13.Bd3 Ng6 14.Bg6 fg6 15.0–0 (15.Ne4 Ne4 16.Qe4 Re8=) 15...Be6 16.Ne4 (16.Rf3 g5 17.Qa4 Rad8=+) 16...Ne4 (16...Be3 17.de3 Ne4 18.Qe4 Rf1 19.Kf1 Qd1 20.Kf2 Rf8 21.Qf3 Rf3 22.gf3 Qc2 23.Nd2 Qd2 24.Kg3 Qb2–+) 17.Rf8 Rf8 18.Qe4 Bd5 (better is 18...Rf5–/+) 19.Qe5+= Bc6?? (better is 19...Qe5 20.Be5 Re8+=) 20.Qg7# 1–0. vallabhan – thotares, internet, 2007.

3.e3 c6

4.Bb2 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 c6).

4.Bb2 f6 5.d4 e4 6.c4 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Be6 5.d4 e4 6.c4 c6).

4.c4 Nf6 5.c5 (5.d4 Bd6+=) 5...g6 (5...Be7 6.Bb2 Nbd7 7.Nf3=) 6.d4 (6.Bb2 Nbd7=) 6...ed4 (6...e4 7.Nd2=) 7.ed4 Qe7 (7...Bg7 8.Nf3=) 8.Qe2 (8.Be2 Bg4=) 8...Qe2 (8...Bg4 9.Qe7 Be7 10.Bd3=) 9.Be2 Bg7 10.Nf3 0–0 (10...Bg4 11.Nbd2=) 11.0–0 Re8 12.Nc3 (12.Re1!?=) 12...Ne4+= 13.Nb1 (13.Ne4 de4 14.Ne5 Be5 15.de5 Nd7=) 13...Bg4 (13...Nc5 14.Be3 Ne4 15.Nbd2–/+) 14.Bd1 (better is 14.Ra2!?+=) 14...Bf3–+ 15.Bf3 Bd4 16.Ra2 Nd7 (16...b6 17.cb6 ab6 18.Rd1–/+) 17.Bh6 (17.Rd1 f5–/+) 17...Bh8 (17...b6 18.cb6 ab6 19.Rd1–+) 18.Be4 (18.Re2 f5–+) 18...Re4 19.Nd2 (19.f3 Re6–+) 19...Re2 20.Rd1 a5 (20...Bd4 21.Be3 Be3 22.fe3–+) 21.Kf1 Ree8 (21...Re5 22.Nf3 ab4 23.Ne5 Be5 24.Bc1–+) 22.Rc2 (22.b5 cb5 23.Be3 f5–+) 22...ab4 23.ab4 Ra4 24.Rb1 Rea8 (24...Ne5 25.Bg5–+) 25.Rcc1 (25.Ke2 f5–+) 25...Ra1 (25...Ra2!? 26.h3–+) 26.Ra1–/+ Ra1 27.Ra1 Ba1 28.Nb3 Bc3 29.Bd2 Bd2 30.Nd2 b6 31.Nb3 bc5 32.Nc5? Nc5–+ 33.bc5 Kf8 34.Ke2 Ke7 35.Ke3 Ke6 36.f4 Kf5 37.Kf3 h5 38.h3 h4 39.Ke3 f6 40.Kf3 d4 41.Ke2 Kf4 42.Kd3 Kg3 43.Kd4 Kg2 44.Ke3 Kh3 45.Kf3 g5 46.Kf2 Kg4 (46...Kg4 47.Ke3 f5–+) 0–1. Wendler,Andre Luiz – Reynaud,Diego, BRA SC–ch U20, 2003.

4.Bb2 Nd7

5.c4 Ngf6 6.Nf3 e4 7.Nd4 dc4 8.Bc4 Ne5 9.Qc2 a5 10.b5 Qd6 11.bc6 bc6 (worse is 11...Nc6 12.Nb5 Qe7 13.Bf6 Qf6 14.N1c3+–; 11...Nc4?! 12.cb7 Bb7 13.Qc4=) 12.0–0 (better is 12.Be2!?=) 12...Nc4–/+ 13.Qc4 Ba6 14.Qc6 Qc6 15.Nc6 Bf1 16.Kf1 Ra6 17.Nd4 Bc5 18.Nb5 Kd7 19.N1c3 a4 20.Ke2 Rb8 21.Rb1 Rab6 22.Bc1 (better is 22.Ba1!? Bf8 23.d3–/+) 22...Bd6–+ 23.g3 Be5 24.Rb4 Bc3 25.Nc3 Rb4 26.ab4 Rb4 27.f4 Kc6 28.h3 Nd5 29.Nd1 Rb3 0–1. combijack (1755) – bandolerostanco (1685), gameknot.com, 2010.

5.Nf3 Bd6 6.c4 Ngf6 7.Nc3 0–0 8.cd5 cd5 9.Qb3 Nb6 10.Nb5 Re8 11.Nd6 Qd6 12.Be2 Bf5 (12...Bg4 13.d3=) 13.0–0 Rac8 14.d3 h6 Black prepares e4 15.Rac1 Nbd7 16.d4 e4 17.Ne5 Be6 18.a4 Nh7 19.a5 Ne5 20.de5 Qe7 21.Bd4 Qg5 22.f4 (worse is 22.Ba7 Bh3 23.g3 Bf1 24.Rf1 Re5–/+) 22...Qg6 (22...ef3 23.Bf3 Rc1 24.Rc1+/–) 23.Kh1 (23.Rc8 Rc8 24.Qd1 Nf8 25.Ba7 Bh3+–) 23...Nf8 24.f5 (24.b5 Red8+/–) 24...Bf5+= 25.Qd5 b6 26.ab6 ab6 27.Bb5 Red8 28.Qb7 Attacking the isolated pawn on b6 28...Rb8 29.Qc6 Ne6 30.Bb6 Rd2 31.Rg1 Qh5 32.Ba7 Ng5?? 33.Rcf1 Nf3 34.Rf3 ef3 35.Bb8 Bd7?? 36.Qf3+– Qf3 37.gf3 Bb5 38.Bd6 Rf2 39.Rg3 Be2 40.Kg1 Rf1 41.Kg2+– Rd1 42.Kf2 Bc4 43.Rg1 Rd2 44.Kg3 f6 45.Rc1 Be6 46.Rc7 fe5 47.Be5 Rd7 48.Rd7 Bd7 49.h4 g6 50.Kf4 Kf7 51.e4 Ke6 52.Bg7 h5 53.Kg5 Be8 54.f4 Bf7 55.f5 gf5 56.ef5 Ke7 57.Be5 Be8 58.Kf4 Ba4 59.Ke3 Bc2 60.Kf4 Bd3?? 61.Bc7 Kf6 62.Bd8 Kg7 63.Ke5 Kf7 64.Bg5 Ke8 65.f6 Bc4 66.Kd6 Bd3 67.Kc5 Bg6 68.b5 Kd7 69.b6 Kc8 70.Kc6 Be4 71.Kd6 (71.Kd6 Bg6 72.Ke6+–) 1–0. Logvinov,Kirill (2015) – Vitiuk,Vladislav (2000), Kaluga RUS, CFO Team Ch, 2012.

4.Bb2 Nf6

5.Be5 Nbd7 6.Bb2 Bd6 7.Nf3 0–0 8.c4 (8.Be2 b5+=) 8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.d3 (10.Be2 a5+=) 10...Nc4 (10...a5 11.Nbd2+=) 11.dc4 Bg4 (11...Qe7 12.0–0+=) 12.h3 (12.c5 Be7+/–) 12...Bh5 (12...Be6 13.c5 Be7 14.Qd8 Rad8 15.Nc3+/–) 13.Nbd2 (13.c5 Be7+/–) 13...Re8+= 14.0–0 (14.c5 Bc7+=) 14...Qe7 15.c5 Bc7 16.Qb3 (16.Qc2 Bg6 17.Qc4 Ne4+=) 16...Rad8 17.Qc4 Bg6 18.Rfe1 Ne4 19.Rad1 Rd5 (19...Nd2 20.Rd2 Rd2 21.Nd2+/–) 20.Ne4 Be4 21.Rd5 cd5 22.Qc3 The mate threat is Qxg7 22...f6 23.Nd2 Bg6 24.Rc1 Be5 (24...Qe6 25.Nf3+/–) 25.Qb3 Bf7 (25...Rd8 26.Bd4+/–) 26.Qd5?? (better is 26.Bd4+/–) 26…Bd5–+ (26...Bd5 27.Bc3 Rd8–+) 0–1. Waibel,U – Crowell,J, corr, 1985.

5.Be5 Nbd7 6.Bb2 Bd6 7.Nf3 0–0 8.Be2 Re8 9.0–0 Ne4 (9...b5 10.Nd4 Qc7 11.f4+=) 10.d3+/– Ng5 11.Nbd2 Nf3 (11...c5 12.bc5 Nc5 13.Qb1+/–) 12.Nf3 (12.gf3?? Bh2 13.Kg2 Qg5 14.Kh2 Re6–+) 12...Nf6 (12...c5 13.bc5 Nc5 14.Qd2+/–) 13.Rc1 (13.c4 Qe7+/–) 13...Bg4 (13...a5 14.Rb1+=) 14.Nd4 (14.c4 Qe7+/–) 14...Be2 15.Qe2 Be5 (15...a5 16.b5+/–) 16.c4 (16.f4 Bd4 17.Bd4 a5+/–) 16...Qd7 (16...a5 17.f4 Bd4 18.Bd4 ab4 19.ab4 dc4 20.Rc4+/–) 17.cd5 (17.f4 Bc7+/–) 17...Nd5 18.Qh5 (18.Nb3 Bb2 19.Qb2 Rad8+/–) 18...Nf6 (18...Nf4 19.Qd1+=) 19.Qf3 (19.Qg5 Nd5+/–) 19...Rad8 (19...Ng4 20.g3+=) 20.Rfd1+/– g6 (20...Nd5 21.Rd2+/–) 21.Bc3 (21.Rd2 Nh5+/–) 21...Nd5 (21...Ng4 22.h3 Nh2 23.Qe2 Bd4 24.Bd4 Qd4 25.Kh2+/– (worse is 25.ed4 Re2 26.Kh2 Rf2–/+)) 22.Ba1 (22.Ne2 f6+/–) 22...Qd6 23.h3 a6 (23...Kg7 24.Qg4 Qf6 25.Ne2+/–) 24.Ne2 (24.Nb3 Ba1 25.Ra1 b6+/–) 24...Ba1 25.Ra1 Qe6 (25...h6 26.Rac1+/–) 26.Nd4 Qe5 27.Rac1 Rd6 28.Ne2 Rf6 29.Qg4?? Ne3= 30.d4? Ng4 31.de5 Ne5 32.Ng3 (32.f4 Nd3 33.Rd3 Re2–/+) ˝–˝. Bolle,Dietrich – Stiemerling,Karl_Heinz (1625), 22sen.BSenEM Berlin, 2006.

3.e3 Nc6

4.Bb2 a6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 a6 3.e3 Nc6 4.a3 e5).

4.Bb2 e4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 e4 3.e3 d5 4.a3 Nf6).

4.Bb2 Bf5 5.Bd3 (5.b5!? Nce7 6.Be5+=) 5...e4 (5...Bd3 6.cd3 a6 7.Nf3=+) 6.Bb5 a6 (6...Qg5 7.Ne2=+) 7.Ba4 (7.Bc6 bc6 8.Qh5 g6=+) 7...b5 (7...Qg5 8.g3=+) 8.Bb3 Nf6 (8...Qg5 9.g3 Rd8 10.f4=+) 9.Ne2 (9.Bf6 gf6 10.Nc3 Ne7=) 9...Bd6 (9...Be7 10.0–0=) 10.Nbc3 (10.Bf6 A) 10...gf6? 11.Bd5 Qd7 12.Nd4 Nd4 13.Ba8+– (13.ed4?! c6 14.Bb3 a5+=); B) 10...Qf6 11.Bd5 0–0+=) 10...Be5= 11.Rb1 (better is 11.d4 ed3 12.cd3=) 11...Ng4?? (11...0–0 12.0–0=+) 12.h3 (12.Bd5 Qd7 13.Be4 0–0+–) 12...Qh4?? (better is 12...Nf6=) 13.g3+– Qh5 14.Ng1?? d4= 15.ed4 Bd4 16.Nce2?? Nf2–+ 17.Bd4 Nd1 18.Kd1 0–0 19.g4 Bg4! 20.Bd5 Nd4 21.hg4 Qh1 (22.Ba8 Qg2–+) 0–1. mike62 – BF BF, internet, 2005.

4.Bb2 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Nc6).

4.Bb2 Nf6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 Nc6 4.a3 e5).

4.b5!? Na5 5.Nf3 =+.

4.Bb5 Bd6 5.Nf3 Nf6 6.Bb2 –/+.

4.Bb5 Bd7 5.Nc3 (5.Bb2 a5–/+) 5...a6 (5...a5 6.ba5 Ra5 7.Nf3–/+) 6.Be2 (6.Bc6 Bc6 7.Nf3 Bd6–/+) 6...d4 (6...Nf6 7.Nf3–/+) 7.Nd5 (7.ed4!? ed4 8.Ne4–/+) 7...Be6 8.e4 (8.c4 Nf6 9.Nf6 Qf6–/+) 8...Bd5–+ 9.ed5 Qd5 10.Bf3? (better is 10.f3–/+) 10...e4–+ 11.Bg4 Nf6 12.Bh3 (12.d3 a5 13.de4 Qe4 14.Qe2 Qe2 15.Be2 ab4–+) 12...g5 13.Bb2 Bg7 (better is 13...Ne5 14.f3 Nc4–+) 14.Ne2 (14.f4 gf4 15.Ne2–+) 14...g4 15.c4 (15.Bg4 Ng4 16.0–0 Be5–+) 15...Qc4 16.Rc1 Qa2 17.Bd4 (17.Bg4 Ng4 18.Ba1 Rg8–+) 17...gh3 18.gh3 Nd4 (19.Nd4 Qd5–+) 0–1. madivashka – marekt, ChessWorld.net, 2002.

4.Bb5 Qg5 5.Qf3 (5.Nf3 Qg2 6.Rg1 Qh3=+) 5...a6 (5...e4 6.Qg3 Qg3 7.hg3=+) 6.Ba4 (6.Bc6 bc6 7.e4 Nf6=+) 6...Nf6 (6...e4 7.Qg3 Qg3 8.hg3=+) 7.Bb2 (7.Bc6 bc6 8.Bb2 Bd6=+) 7...b5 8.Bb3 Bg4 9.Nh3? (9.h4 Qh5 10.Bd5=) 9...Qg6–+ (9...Bf3 10.Ng5 Bh5 11.f4=) 10.Qg3 Ne4 11.Qh4 Be7 12.Qe7?? (12.Ng5 Qg5 13.Qg5 Bg5 14.Bd5+/–) 12...Ke7 13.Bd5 Rad8 14.Bc6 Qc6 (15.0–0 Bh3 16.gh3 Qg6 17.Kh1 Nd2 18.Nd2 Rd2–+) 0–1. McCarthy,Mike – Benassi,Aspasio, Orang–Utan Invitational, 2001.

4.d4 e4 5.b5 Na5 6.Bb2 Qf6 (6...Nf6 7.Nd2=+) 7.Nc3 c6 8.bc6 bc6 (8...Qc6?? 9.Bb5 Nc4 10.Qc1+–) 9.Na4 Rb8 10.Bc3 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Ne2 Bg4 13.0–0 h5 (13...Qg6 14.Rb1 Rb5 15.Bb4=) 14.Nb2 h4 (14...Qg5 15.Qd2= (15.Nc4 Bf3 16.g3 Qb5–/+)) 15.h3+/– (15.Nc4 h3 16.Qd2 hg2–+) 15...Be2 16.Qe2 Qe6 (16...Ne7 17.Nc4 Nd5 18.Ba5+–) 17.Rfb1 g5? (better is 17...Nf6+–) 18.d5! (18...Qh6 19.Nc4+–; 18.Nc4?! Rb1 19.Rb1 Qc8+–) 1–0. Wall,Bill – Checkmate, Internet, 2002.

4.Qf3 Nf6 5.h3 (5.Nc3 e4 6.Qd1 Bd6–/+) 5...a5 (5...Be7 6.Qd1–+) 6.b5–/+ e4 7.Qf4 (7.Qd1 Ne5–/+) 7...Nh5 (7...h6 8.Bb2 (8.bc6?? Bd6–+) 8...Nh5 9.Qh2–+) 8.Qh2 Bd6 9.g3 Ne5 10.Nc3 c6 (10...0–0 11.Nd5 Nf6 12.Nc3–/+) 11.Be2 (11.Bg2 Qf6–+) 11...Qg5–+ 12.g4?? (better is 12.a4 0–0 13.Ba3 Ba3 14.Ra3–/+) 12...Nd3!! 13.cd3 Bh2 14.gh5 Qg2 15.Bb2 Qh1 16.0–0–0 Bg1 17.f4 ef3 18.Bf3 Qf3 19.d4 Bf2 0–1. Miranda – marekt, ChessWorld.net, 2002.

4.Bb2 Bd6

5.c4 Nf6 6.cd5 Nd5 7.Bb5 Bd7 8.Nf3 (8.d4 e4=+) 8...0–0 (better is 8...e4!? 9.Nd4 Qg5–/+) 9.Bc6= Bc6 10.Nc3 (10.Ne5!? Qf6 11.f4 (11.Nc6? Qb2 12.Nc3 Nc3–+) 11...Be5 12.Be5 (< 12.fe5 Qh4 13.Kf1 f6–/+) 12...Qh4 13.g3=+) 10...Nc3–/+ 11.Bc3 Qf6 12.Qb3 (12.d4!? ed4 13.Qd4–/+) 12...Bf3–/+ 13.gf3 b5 (13...Qf3 14.Rg1–/+) 14.Rg1 (14.f4 Rfd8=) 14...a6 (better is 14...Qf3!? 15.d3 Rfd8–/+) 15.f4= Rae8 (15...Rad8 16.d3=) 16.0–0–0 (16.Qd5 Re6=) 16...g6 (16...Kh8 17.fe5 Be5 18.Be5 Qe5 19.Qc3=) 17.Qb2 c6 (17...Re7 18.fe5 Be5 19.Be5 Re5 20.f4 Qc6 21.Qc2 Qc2 22.Kc2=) 18.Rg5 (18.fe5 Be5 19.Be5 Re5+=) 18...h6 (18...a5 19.Rdg1 Qe6 20.fe5=) 19.Be5+= Be5 20.Re5 Re5 21.Qe5 Qe5 22.fe5+/– h5 23.d4+– g5 24.Kd2 h4? 25.Rg1 1–0. mgriffin (1655) – wthomas, net–chess.com, 2001.

5.Nf3 a6 6.Be2 =.

4.c4 Nf6

5.Bb2 Be6 6.cd5 Bd5 (6...Qd5 7.Nc3 Qd7 8.Nf3=+) 7.Nc3 (7.b5!? Na5 8.Be5+=) 7...Be6= 8.Bb5 Qd7 (8...Bd7 9.Nf3=) 9.Qf3 (9.Nf3!? Qd6 10.d4+=) 9...0–0–0= 10.h3?? (better is 10.d3=) 10…Qd2–+ (11.Kf1 Qb2–+) 0–1. mgriffin (1815) – sanbarrett (1995), net–chess.com, 2001.

5.b5 Ne7 6.Bb2 Ng6 7.Nf3 e4 8.Nd4 dc4 9.Bc4 Ne5 10.Qc2 Nc4 11.Qc4 Bd6 12.Nc3 Qe7 13.Nd5 Nd5 14.Qd5 0–0 15.Nf5 Bf5 16.Qf5 Rad8 17.h4 c6 18.h5 h6 19.f4 ef3! 20.gf3 (20.Qf3 cb5 Deflection; 20.gf3 Bg3 Double attack) 20...Bg3 21.Ke2 Rd5 22.Qg4 Be5 23.Be5 Qe5 24.bc6 Rfd8 25.Rad1 bc6 26.d4 Qf6 27.f4 c5 28.Qh4 Qa6 29.Kf3 Re8 30.dc5 Qc6 31.Rd5? (better is 31.Kf2 Rc5 32.Rh2–+) 31...Qd5 32.Ke2 Qg2 33.Kd3 Qe4 34.Kc3 Qe3 35.Kb4 Qd3 36.Rh3 Rb8 37.Ka5 Qb5 0–1. combijack (1830) – cavalierknight (1895), gameknot.com, 2011.

5.cd5 Nd5 6.Bb2 Bf5 (6...Bd6 7.Bb5=+) 7.Nc3 (better is 7.b5 Nce7 8.Be5+=) 7...Bd6?? (7...Nc3 8.Bc3 a6 9.Nf3=) 8.d4?? (better is 8.Nd5 a6 9.Nf3+–) 8...Nc3=+ 9.Bc3 ed4 10.ed4 0–0 11.Bd3 Re8 12.Ne2 Bd3 13.Qd3 Be5 14.Rd1=+ Bf4 15.0–0= Bg5 16.d5+= Ne5? 17.Be5+– Re5 18.f4 Bf4 19.Nf4 Qg5 20.Qf3 Rf5 21.g3 Re8 +–. mgriffin (1870) – matkinson (1935), net–chess.com, 2001.

3.e3 d4

4.Bb2 Nf6 5.Nf3 Bd6 6.Bc4 h6 (6...de3!? 7.de3 Qe7=) 7.0–0 (7.ed4 e4 8.Ne5 0–0+/–) 7...0–0 8.ed4 e4 9.Ne5 Be5 (9...a5!?+/–) 10.de5+– Ng4 (10...Nd5 11.f3+–) 11.h3 Ne5? (better is 11...Qg5 12.hg4 Bg4+–) 12.Be5 Bh3 (12...Nc6 13.Qh5 Ne5 14.Qe5 Re8+–) 13.gh3 Qg5 14.Bg3 Qf6 (14...b5 15.Ba2 Nd7 16.Nc3+–) 15.Nc3 a6 (15...Qd4 16.Qe2 Nc6 17.Rae1+–) 16.Nd5 Qd4 17.Qe2 c6 (17...b5 18.Bb3+–) 18.c3 Qa7 19.Nc7 (better is 19.Ne7!? Kh8 20.Bf7 Nd7 21.Ng6 Kh7 22.Nf8 Nf8 23.Qe4 Kh8+–) 19...Nd7 20.Na8 Qa8 21.Qe4 Nf6 22.Qg2 Qd8 23.d4 Nh5 24.Be5 b5 25.Be2 f6 26.Bh5 fe5 27.de5 Qh4 28.Qg4 Rf4 29.Qh4 Rh4 30.Bg4 h5 31.Be6 Kh8 32.Rad1 g6 33.Rd8 Kh7 34.Rfd1 Re4 35.R1d7 Kh6 36.Rh8 Kg5 37.Rf7 Re5 38.f4 Kh4 39.fe5 g5 40.Rd7 g4 41.hg4 c5 42.Rh5 Kg3 43.Rf7 cb4 44.cb4 a5 45.g5 ab4 46.g6 ba3 47.g7 a2 48.g8Q 1–0. mgriffin (1730) – nathans, net–chess.com, 2001.

4.Bb5 c6=+ 5.Bc4 (5.Be2 de3 6.de3 Qd1 7.Bd1 Nf6=+) 5...Nf6 (5...de3 6.de3 Qd1 7.Kd1=+) 6.Nf3 e4 (6...de3!? 7.fe3 b5=) 7.Nd4+= b5 8.Bb3 c5 (8...a5 9.ba5 Bd6 10.Bb2+=) 9.Nb5 (better is 9.bc5 a6 10.d3 Bc5 11.de4+/–) 9...Nc6 (9...a6 10.N5c3+/–) 10.h3 (10.Bb2 cb4 11.Bf6 Qf6+=) 10...Ba6 (10...a6 11.N5c3+=) 11.c4 (11.Ba4!? Qb6 12.bc5 Bc5 13.N1c3+–) 11...cb4+= 12.a4 (12.Ba4 Bb7+/–) 12...Bb5 (12...Rc8!?=) 13.ab5+= Ne5 14.0–0 Bd6 (14...Qd3 15.Bb2 Nfd7 16.b6+=) 15.Bb2 (15.f3 Nd3 16.fe4 Ne4+/–) 15...Nd3 16.Bd4 0–0 17.Ra7 Nb2?? 18.Qc2 Ra7 19.Ba7 Nd3 20.c5 Qc7 21.cd6 Qa7 22.Qc6 Ne5 23.Qc2?? Qa5 24.Qc5 Nfd7 25.Qd5+– Nd3 26.Qe4 N3c5 27.Qc4 Rb8? 28.Qf7 Kh8 29.Bc4 b3 30.Bb3 (30...Qb5 31.Bc4+–; better is 30.d4+–) 1–0. pillsbury (1935) – rweigold, net–chess.com, 2007.

4.Qe2 Nf6 5.ed4 e4 (5...Qd4!? 6.Nc3 Nd5=) 6.Nc3+/– Bf5 (6...Be7!? 7.Qe3 Bf5+/–) 7.Qb5+– Bd7 8.Qb7 Bc6? (better is 8...Nc6 9.d5 Nd4+–) 9.Qa8 (better is 9.Bb5 Qd7 10.Qa8 Ba8 11.Bd7 Nbd7 12.Nb5+–) 9...Ba8–+ 10.d3 Qd4 11.Bb2 ed3 12.cd3 Nd5 13.Nf3 Qg4 14.h3 Qe6 15.Be2 Nf4 16.Nd4 Qg6 17.Bf3 (17...Nd3 18.Kd2 Bf3 19.Rae1 Be7 20.Nf3 Nb2 21.Nd5 Qg2 22.Re7 Kd8 23.Rhe1 Qf2 24.Kc3 Na4 25.Kb3 Qf3 26.Ka4 Qd5 27.b5–+; 17.Ncb5 Qg2 18.Rf1–+). CSLewis – AmericanRusky, ChessWorld.net, 2005.

4.Nf3 de3 5.de3 (5.Ne5?? ef2 6.Ke2 Qd4–+) 5...Qd1 6.Kd1 Bg4 7.Be2 Bf3 (7...Nd7 8.Nbd2=) 8.Bf3= c6 9.Nc3 Be7 10.Bb2 Nd7 11.Ke2 0–0–0 12.Rhd1 Nb6 13.Re1 (13.Rd8 Bd8 14.Na4 Nc4+=) 13...f6 (13...Nc4 14.Bc1=) 14.Kf1 Nc4 15.Bc1 f5 16.Be2 Nb6 17.Kg1 Nd5 (17...e4 18.Bb2+=) 18.Na4 (18.Bb2!? Bf6 19.e4 Nc3 20.Bc3+=) 18...e4 19.c4 Nc7 20.c5 Nf6 21.Bc4 b5 (better is 21...Rd7!?+=) 22.cb6+/– ab6 23.Nb6 Kb7 24.Na4 h5 (24...Ra8 25.Nc3+/–) 25.Nc3 (25.Bb2 h4+–) 25...h4 26.h3 g5 27.Bd2?? (better is 27.Ne2+/–) 27...Rd2–+ 28.Na4 (28.Re2 Rd7–+) 28...Ra8 29.Nc5 (29.Bb3 Nb5 30.Red1 Rd1 31.Bd1 Nd5–+) 29...Bc5 30.bc5 Ra4 31.Reb1 Kc8 32.Bf7 g4 33.hg4 Ng4 34.Rf1 Nb5 35.Be6 Kc7 36.Bf5 Ne5 37.Be4 Re4 38.a4 Nc3 39.a5 Ne2 40.Kh2 Ng4 41.Kh3 Nf6 42.a6 Kb8 43.Rfb1 Kc7?? 44.a7 Nf4?? 45.ef4+– Rd3 46.f3 Rf4 47.Rb7!! Kd8 48.a8Q 1–0. pieeater – karlsdad, ChessWorld.net, 2014.

4.Nf3 f6 5.Bb2 Nc6 6.Bb5 a6 7.Bc6 bc6 8.ed4 e4 9.Qe2 f5 (9...Qe7!? 10.Ng1 a5 11.ba5 f5+/–) 10.Ne5 (10.d3 Nf6+–) 10...Bb7 (10...Bd6 11.d3 ed3 12.Nd3 Qe7 13.d5+–) 11.d3 (11.Qh5 g6 12.Ng6 Nf6+–) 11...Qd5 (11...ed3 12.Nd3 Qe7 13.Ne5+–) 12.Qh5 (12.Nc3 Qd6 13.de4 c5 14.bc5 Qf6+–) 12...Ke7?! (12...g6 13.Ng6! Nf6 14.Qh3 hg6 15.Qh8 ed3 16.0–0+– (16.cd3?! Qg2 17.Qf6 Qh1 18.Ke2 Qg2+/–)) 13.Nc3 Qd4 (13...Qe6 14.de4 Nf6+–) 14.Qf7 Kd6 15.Qd7 (15.Ne4 Ke5 16.f4 Kf4 17.Rf1 Qf2 18.Rf2 Kg4 19.Qf5 Kh4 20.Qg5) 15...Ke5+– 16.Nd1 (16.Ne4 Nh6 17.Bd4 Kf4 18.Qc7 Bd6 19.Be3 Kg4 20.Qg7 Kh5 21.Qg5) 16...Qb2 17.Nb2 Rc8 18.Nc4 Kf6 19.Qe6 (better is 19.Na5 ed3 20.cd3+–) 19…Ke6–+ 0–1. mgriffin (1705) – junderwood, net–chess.com, 2001.

4.Nf3 Bg4 (4...de3!? 5.de3 Qd1 6.Kd1 Bg4=+) 5.h3+= Bf3 6.Qf3 (< 6.gf3 de3 7.de3 Qd1 8.Kd1 Nf6=) 6...Nc6 7.b5 (7.Bb2 de3 8.de3 a6+=) 7...Na5 8.ed4 ed4 (8...Qd4 9.Ra2+=) 9.Bb2 Nc4?? (better is 9...Bc5=) 10.Bc4+– Qe7 11.Kd1 0–0–0 12.Qf7 Nf6 13.Qe7 Be7 14.d3 Nd5 15.Bd4 Nf6 16.Bf6 Bf6 17.c3 Rhe8 18.d4 Bd4 19.cd4 Rd4 20.Nd2 Red8 21.Be6 Kb8 22.Ra2 c6 23.bc6 bc6 24.Kc1 Re8 25.Bg4 c5 26.Rc2 Red8 27.Re1 g6 28.Re7 h5 29.Bf3 Ra4 30.Rb7 Kc8 31.Rc5 1–0. JonathanDee – juancabeta, internet, 2007.

4.Bb2 de3

5.Bb5 c6 6.Be2 ef2 7.Kf2 Qc7 8.Nf3 (8.Bc4 Nf6–/+) 8...e4 9.Nd4 Nf6 10.h3 (better is 10.Nc3!?–/+) 10...Bd6 0–1. thedesertfox (2135) – nosrekcidh (1885), net–chess.com, 2004.

5.fe3 e4 6.Nc3 Nf6 7.h3 (7.d3 c5 8.b5 Bd6=) 7...Bd6 8.Nge2 Be5 9.Rb1 Bc3 (9...0–0 10.g4 Re8 11.Bg2=) 10.Nc3= Be6 (10...a5 11.ba5 Ra5 12.Bc4=) 11.d4 (11.g4 Qd6 12.Kf2 h6+=) 11...ed3 (11...Qd6 12.Kf2=+) 12.Qd3 (12.Bd3 Nd5 13.Qf3 Qh4 14.Kf1 c6 15.Nd5 Bd5+/–) 12...Qd3 (12...Nbd7 13.Ne4=) 13.Bd3+= Nc6 (13...Nbd7 14.Ne4+=) 14.Nb5+/– 0–0–0 15.0–0 (15.Bf6 gf6 16.Rf1 Rdg8+/–) 15...Kb8 (15...Nd5!?+=) 16.Bf6 gf6 17.Rf6 Ne5 18.Nd4 Nd3 19.cd3 Rd6 20.Ne6 Re6 21.Re6 fe6 22.Rf1 e5 23.Rf7 (better is 23.Rf5+–) 23...Re8? (better is 23...a5 24.Kf2 Rd8+–) 24.Rh7 e4 (24...Kc8 25.Kf2+–) 25.d4 a6 26.g4 1–0. thedesertfox (1940) – islanderfan, net–chess.com, 2004.

5.fe3 e4 6.Bc4 Qg5 7.Qe2 Bg4 (7...Nf6 8.Qf2=) 8.Qf2 Bh5 (8...Nf6!?=) 9.Nc3 Nd7 (9...Nf6 10.Nb5 Na6 11.Nh3+/–) 10.Ne4 Qe7 11.Ng3 Bg4 (11...Bg6 12.Nf3+/–) 12.Nf3 Bf3? (better is 12...Nb6 13.Bb3 a5+–) 13.Qf3 (13.gf3?! Nh6+/–) 13...0–0–0 14.Bf7 (better is 14.Nf5!? Qg5 15.Bd5 Kb8 16.Bb7 Nb6+–) 14...Ngf6 15.Bb3 Ne5 (15...g6 16.0–0 Bg7 17.Rae1+–) 16.Qf5 Kb8 (16...Nfd7+–) 17.Be5 Qd7 (17...h6 18.Bf6 gf6 19.Rd1+–) 18.Qd7 Rd7 19.Bf6 gf6 20.Ne4 f5 21.Nf6 Rd6 22.Nd5 Bg7 23.0–0–0 c6 24.Nc3 Bc3 25.dc3 Rd1 26.Rd1 a6 27.Be6 1–0. thedesertfox (2070) – islanderfan (1620), net–chess.com, 2004.

5.Be5 ef2 6.Kf2 Nf6 7.Qe2 Be6 (7...Ng4 8.Kg3 Ne5 9.Qe5 Be6 10.Kf2–/+) 8.h3 (8.Bb2 Nc6=+) 8...a6 (8...a5 9.b5–/+) 9.Nf3 h6 (9...Nc6 10.d4=+) 10.g4 (10.Nd4!?=) 10...Nc6=+ 11.Bg3? (better is 11.d4=+) 11...Nd4–+ 12.Qd3 c5?? 13.Nd4= Qd4 14.Qd4 cd4 15.Bg2 Bd5 16.Re1+/– Be6 17.Bb7+– Ra7 18.Bc6 Nd7? 19.Bb8 Be7 20.Ba7 0–0 21.Bd7 Bf6 22.Be6 fe6 23.d3 Bh4 24.Ke2 Be1 25.Ke1 e5 26.Nd2 Rc8 27.Rc1 1–0. mgriffin (1675) – eforry, net–chess.com, 2001.

4.ed4 ed4

5.Nf3 b6 6.Bd3 Bb7 7.Bb2 c5 8.0–0 Nh6 9.Re1 Be7 10.c3 0–0 11.c4 (11.bc5 dc3 12.Nc3 Bc5+=) 11...Bd6 12.b5 a6 13.Be2 (13.ba6!? Na6 14.Be4 Be4 15.Re4+=) 13...ab5–/+ 14.d3 (14.cb5!? Qf6 15.a4–/+) 14...bc4–+ 15.dc4 Re8 16.Nbd2 Nd7 17.Bd3 Qf6 (17...Re1 18.Qe1 Ng4 19.Be4 Be4 20.Qe4–+) 18.Ne4 Be4 19.Be4 Ra4?? (better is 19...Rad8–/+) 20.Qa4+– Rd8 21.Qc2 g6 22.a4 Rb8 (22...Ng4 23.Rad1+–) 23.a5 ba5 24.Ra5 Re8 25.Ra7 Nb6 26.Ba1 Kf8 27.Bb2 Qd8?? (27...Kg8 28.Rb7 Rb8+–) 28.Qc1 Ng4 29.g3 Qf6 30.h3 Ne5 31.Ne5 Re5 32.Rb7 Be7 33.Qh6 Qg7 34.Qg7 Kg7 35.Rb6 Bd8 36.Rc6 Ba5 37.Re2 Re7 38.Rc5 Bb4 39.Rd5 f5 40.Bd3 1–0. pieeater – 488, ChessWorld.net, 2012.

5.Nf3 Nc6 =.

3.e3 Bd6

4.Ra2 Nf6 5.c4 0–0 6.Ra1 (6.c5 Be7=+) 6...dc4 7.Qe2 (better is 7.Bc4!? Bg4 8.Qc2–/+) 7...b5 8.Nc3 c6 9.Nd1 (9.d3 a5 10.ba5 Qa5–+) 9...a5 10.ba5 Na6 11.Nc3 Nc5 12.Qd1 Bf5 13.a6 (13.Bb2 Ra5 14.Ra2 Qd7–+) 13...Ra6 14.Nf3 Bd3 15.Ra2 Qd7 16.h3 Rfa8 17.Bb2 Bf1 18.Kf1 Nd3 19.Qa1 (19.Qb1 Qe6–+) 19...b4 (19...Qf5 20.Ne2 Nb4 21.Ng3–+) 20.ab4 Ra2 21.Na2 Qf5 22.Rg1 (22.Ke2–+) 22...Nb4 23.Be5 (23.Nb4 Ra1 24.Ba1 Bb4 25.Ne1 Bd2 26.g4–+) 23...Qd3 24.Ke1 Nc2 25.Kd1 Na1 26.Nc1 Qc2 27.Ke2 Ne4 28.g3 Be5 29.Kf1 Nd2 (30.Nd2 Qc1 31.Kg2 Qd2–+) 0–1. fightinbluehen (2375) – dbryant (2100), net–chess.com, 2002.

4.c4 b6 5.cd5+= Bf5 (5...Nf6 6.Bb5 Bd7 7.Bd7 Qd7 8.Nc3+=) 6.Nc3 (6.Qf3 Bd7+=) 6...Nf6 7.h3 (7.Bb5 Bd7+=) 7...0–0 8.Nf3 (8.Qf3 Bg6=) 8...c6 9.dc6 (9.d4 e4 10.dc6 Nc6+=) 9...Nc6 10.Nh4 (10.b5 Na5+=) 10...Be6 11.Nf3 (11.Qf3 Rc8=) 11...h6 (11...a5 12.b5 Ne7 13.d4+=) 12.Bb5 (12.d4 ed4 13.Nd4 Be5=) 12…Rc8 (13.Bb2 Nb8+=; 12...Qc7 13.Bb2=). hpillsbury – gdraper (2055), net–chess.com, 2007.

4.c4 c5 5.cd5= cb4 6.ab4 Nf6 7.Nc3 Na6 (7...0–0!? 8.Qb3 Qe7=) 8.Ba6+= ba6 9.Qa4 (9.Ba3 Rb8+=) 9...Bd7 10.Qa6 (10.Qa5 Qb6+=) 10...Bb4 11.Ba3 Ba3 12.Qa3 a5 13.Nf3 e4 14.Ng5 Nd5 15.Nce4?? (15.Nd5 Bc6 16.Ne4 Qd5 17.f3+=) 15...Ra6+/– 16.Nd6 Rd6 17.Qd6 Ne7?? (17...Qg5 18.Ra5 Qd8 19.Rd5 Rg8+–) 18.d4 0–0 (18...h6 19.Ne4 Bc6 20.Qd8 Kd8 21.Nd6+–) 19.0–0 Nf5 (19...Bb5 20.Qd8 Rd8 21.Rfb1+– (21.Ra5?! Bf1 22.Kf1 Nc6+–)) 20.Qd5 (20.Qf4 Re8+–) 20...a4 (20...Qg5 21.Qd7 Rd8 22.Qb5+–) 21.Rfc1 (21.Rfd1 Qg5 22.Qd7 Nh4+–) 21...Ne7 (21...Qe7 22.Rc7 Qg5 23.Rd7+– (< 23.Qd7 Qg4+–)) 22.Qc5 (22.Qf3 Bc6 23.Qh5 h6+–) 22...Nf5 23.Ne4 Qa8 (23...Qh4 24.Nd6 Nd6 25.Qd6+–) 24.Qc7 (24…Rd8 25.Nc5+–) 1–0. Marinelli,Giorgio – Marcotulli,Giancarlo, Asigc CEM01, 1997.

4.d4 Nf6 5.de5 (5.Nf3 ed4 6.ed4 0–0=+) 5...Be5–/+ 6.Ra2 0–0 7.Nf3 Bg4 8.c4 (8.Be2 Bf3 9.Bf3 a5=+) 8...a5 (8...Nc6 9.Bb2=+) 9.b5 (9.Be2 Bd6=+) 9...dc4 10.Qd8 (10.Rd2 Qe7 11.Bc4 Ne4=+) 10...Rd8 11.Bc4 Nbd7 (11...Bd6 12.0–0=+) 12.Nbd2 (12.Rd2 Bf3 13.gf3 c5=) 12...Bc3 13.Rc2 (13.Bb2 Bf3 14.gf3 Bd2 15.Kd2 Ne5 16.Kc3 Nd5 17.Bd5 Rd5–/+) 13...Bd2 (13...Ne4 14.Ke2 Ndc5 15.Ne4 Ne4 16.Bb2 Bb2 17.Rb2 Nc3 18.Kf1 Rd1 19.Ne1–/+) 14.Bd2 (14.Rd2 Ne4 15.Rd3 Ndc5 16.Rd8 Rd8=) 14...Bf5 (14...Bf3 15.gf3 Ne5 16.Be2 Nd3 17.Bd3 Rd3 18.Ke2 (< 18.Rc7 Rad8 19.Rc2 Ra3=+) 18...Ra3 19.Rc7=) 15.Rc1 Ne4 16.Nd4 (16.Bd5 Nec5 17.Rc3 Nd3 18.Ke2 N7c5+=) 16...Ndf6 (16...Ne5!?=) 17.f3 (17.Rd1 Nd2 18.Rd2 Ne4+=) 17…Nd2 ˝–˝. Benassi,Aspasio (2180) – Fatyga,Dariusz (2185), corr ICCF EM–M–A156, 2001.

4.Nf3 Bg4 5.Be2 Nd7 6.Bb2 Ngf6 7.h3 Bh5 8.d4 e4 9.Nfd2 Be2 10.Qe2 0–0 (10...Nb6 11.c4 Na4 12.Ra2=+) 11.c4= c6 (11...Nb6 12.c5 Na4 13.Nb3=) 12.Nc3 Qe7 13.0–0 Bc7 14.Rfc1 (14.cd5 cd5 15.Rac1 Rac8=) 14...Qd6 (14...dc4 15.Nc4 Nb6 16.Rc2=) 15.Nf1 (15.g3 a6=) 15...Qe6 (15...dc4 16.Qc4 Nb6 17.Qb3=+) 16.cd5= Nd5 17.b5 (17.Nd5 Qd5 18.b5 Rab8=) 17...N7b6 18.bc6 bc6 19.Qc2 Nc3 (19...f5 20.Nd5 Nd5 21.Qc6=) 20.Bc3 (20.Qc3 Nd5 21.Qc6 Bd6+=) 20...f5 21.Bb4 (21.Ba5 Rf6=) 21...Rf6 22.Qa2 (22.Ba5 Qe7=) 22...Nd5–/+ 23.Rc2 Rc8 (23...Rg6 24.Rb1–/+) 24.Rac1=+ Bb8 (24...a5 25.Bd2=+) 25.Bd2 (25.Rc5 Bd6 26.Ra5 Bc7 27.Ra7 Bb6=) 25...g5 Black plans f4 (25...Rg6 26.g3=) 26.Rc5= Bd6 27.R5c2 (27.Ra5 Qf7=) 27...Bf8 (27...Rh6 28.Rc4=+) 28.Rb1 (28.Ng3!?=) 28...f4–/+ 29.ef4 (29.Nh2 h5–/+) 29...gf4 30.Bc1 (30.Nh2 h5–/+) 30...f3 (30...Rg6!? 31.g4 fg3 32.fg3 Bd6–+) 31.g4=+ Rh6 (31...Rh6 32.Bh6 Bh6+–) 0–1. Barrento,J (1695) – Fernandes,Miguel A. Murtinho (2020), Queima das Fitas Open (2), 2017. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.e3 Bd6)

4.Bb2

4.Bb2 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3).

4.Bb2 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Bd6).

4.Bb2 Nf6 5.c4 c6 6.cd5 cd5 7.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6 7.cd5 cd5).

4.Bb2 Nf6 5.Nf3 Qe7 6.c4 c6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6 6.Nf3 Qe7).

4.c4 dc4!?

5.Bc4 a5 =+.

5.Bc4 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.e3 Nf6 4.c4 dc4 5.Bc4 Bd6).

5.Bc4 Nf6 6.Bb2 0–0 7.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 dc4 7.Bc4 0–0).

5.Bc4 Qg5 6.g3 (better is 6.Nf3 Qg6 7.d3=) 6...b6?? (6...Qe7 7.d3=+) 7.h4 (better is 7.Bf7 Kd8 8.Bg8+/–) 7...Qg6 8.Nf3 (8.Qf3 c6 9.h5 Qf6=) 8...Bg4=+ 9.Bd5? (better is 9.Qa4 c6 10.Ng5=+) 9...c6–+ 10.Bc4 (10.h5 Qf5 (10...Bh5?! 11.Be4 f5 12.Nh4–/+) 11.Nh4 Qb1 (11...Bd1 12.Nf5 cd5 13.Nd6 Ke7 14.Nf7=) 12.Rb1 Bd1 13.Bf7 Kf7 14.Kd1 Nf6–+) 10...e4 11.h5 (11.Ng5 Bd1 12.Bf7 Qf7 13.Nf7 Kf7 14.Kd1–+) 11…Qf6 (12.Rh4 Qa1–+ (12...Qf3?! 13.Rg4 Qh1 14.Bf1=; 12...ef3 13.Rg4 Qa1 14.Qc2–/+); 11...Bh5?! 12.Nh4 Bd1 13.Ng6 fg6 14.Kd1–/+) 0–1. mgriffin (1815) – sanbarrett (1995), net–chess.com, 2001.

4.c4 c6

5.Bb2 Nd7 6.Nf3 Ne7 7.Nc3 0–0 8.Qb3 (8.cd5 cd5 9.Rc1 a5=) 8...e4 (8...Nf6 9.cd5 e4 10.Nd4 Ned5 11.Nd5 cd5 12.Rc1=) 9.Nd4 Nf6 10.Be2 (10.d3 a5=+) 10...Re8 (10...Be5 11.d3 Bd4 12.ed4 ed3 13.Bd3=+) 11.h3 (11.f4 ef3 12.Nf3 Be6=) 11...a5 (11...Be5 12.Nc2=+) 12.ba5 (12.0–0 Be5=+) 12...Qa5 13.cd5 (13.0–0 dc4 14.Bc4 Qh5=+) 13...cd5 (13...Ned5 14.0–0=+) 14.Ncb5= Be5 15.0–0 Nc6 (15...Qd2?? 16.Bc3 Qc3 17.Nc3+–) 16.Bc3 Qd8 17.Nc6 bc6 18.Nd4 (18.Be5 Re5 (< 18...cb5 19.Bd4+/–) 19.Nd4 Qd6=) 18...Bc7 (18...Bd7 19.Rfb1=+) 19.Bb4= (19.Nc6 Qd6 20.Ne5 Re5–+) 19...Qd7 20.Rac1 Bb7 21.Bc5 Rab8 22.Ba7 Rbc8 23.Bb6 Bb8 24.a4 Ba8 25.f4 ef3 26.Nf3 Re6 27.Qb4 Ne4= 28.Bd3 Rg6=+ 29.Be4 de4–+ 30.Qe4 c5! 31.Qh4?? Rb6 32.a5 Rh6 33.Qg4 Rg6 34.Qh4 Qd6 35.e4 c4 36.e5?? Qc5 37.Kh1 Be5 38.Ne5 Bg2 (39.Kh2 Qe5 40.Qf4 Qe6–+) 0–1. Heinola – Lehikoinen, Turku op ch–SF, 1984.

5.Bb2 Be6 6.cd5 cd5 7.Nf3 Nd7 8.d4 e4 9.Nfd2 Ne7 10.Nc3 0–0 11.Be2 Ng6 12.g3 Qg5 13.Qb3 Rac8 14.b5 Nf6 15.a4 Rfe8 16.Ba3 Bb8 17.Rc1 Bh3 18.Bf1 Bg4 19.a5 h5 20.h3 Qe3 21.Ne2 Rc1 22.Bc1 Qb3 23.Nb3 Bf3 24.Rg1 Rc8 25.Bd2 Rc2 26.Nec1 h4 27.Be2 Bd6 28.Kd1 Rc8 29.gh4 Bh2 30.Re1 Nh4 31.Bg5 Ng2 32.Rf1 Nh5 33.Bf3 ef3 34.Nd2 Bf4 35.Bf4 Nhf4 36.Nf3 Nh3 37.Kd2 Ngf4 38.Ne5 Ng5 39.Ncd3 Nfe6 40.f4 Ne4 41.Ke3 f6 42.f5 N6g5 43.Ng6 Kf7 44.a6 b6 45.Ngf4 Ng3 46.Rc1 Nf5 47.Kd2 Ne4 48.Kd1 Rc1 49.Kc1 Nd4 50.Nd5 Nb5 51.N3b4 Nc5 0–1. Melich,J – Cernousek,L, 2.CLV, 2000.

5.Bb2 Be6 6.cd5 cd5 7.Nf3 f6=.

5.Bb2 Be6 6.cd5 cd5 7.f4 (7.Nf3 Nd7=) 7...ef4 8.Bg7 Qh4 9.g3 fg3 10.Bg2 (10.Bh8 g2 11.Ke2 A) 11...gf1R?! 12.Qf1 Qe4 13.Nf3+=; B) < 11...gf1N 12.Nf3 Bg4 13.Qf1+= (13.Kf1 Qh3 14.Kf2 Nd7–/+); C) 11...Bg4 12.Kd3 Bd1 13.Kc3 gf1Q 14.Kb2 Qe4 15.Ra2 Qfd3 16.Nc3 Qd2 17.Ka1 Qc1 18.Nb1 Qcb1) 10...gh2 11.Kf1 hg1Q (11...Bf5!? 12.Qe2 Qg5 13.Bh8 Bb1+/–) 12.Kg1+/– Qg5 (12...Qg3 13.Bh8 Nd7 14.Bd4+=) 13.Bh8 Be5?? (better is 13...Nd7 14.Rh7 0–0–0+/–) 14.Rh5+– (14...Qg6 15.Re5+– (15.Be5?! Bg4 16.Qa4 Bd7+–)) 1–0. Benassi,Aspasio – Smith,Simon, corr or02–024, 2002.

5.Bb2 Ne7 6.Nf3 Nd7 7.Nc3 a6 8.Be2 0–0 9.0–0 Re8 10.d3 Nf6 11.h3 Ng6 Black prepares the advance e4 12.Qb3 e4 13.de4 de4 14.Nd2 Bh3 15.c5 Bg2 16.cd6 Nh4 17.Rfd1 Qd7 18.Nce4?? Be4–+ 19.Kh2 Ng4 20.Kg1 Ne5 (20...Ne5 21.Qe6 Qe6 22.Bc3 Qh3 23.Bf3 Nhf3 24.Nf3 Nf3#) 0–1. Frenzel,Lothar (2075) – Rulfs,Ernst_August (2320), remoteschach.de, 2009.

5.Bb2 Bf5 6.Nf3 Nf6 7.Ne5 Qc7 8.Nf3 Nbd7 9.Nc3 0–0 10.Rc1 dc4 11.Bc4 Ng4 12.d4 Nb6 13.Bb3 a6 14.h3 Nf6 15.Nh4 Bd7 16.Qf3 Rae8 17.0–0 Be6 18.Be6 fe6 19.Ne4 Be7 20.Qg3 Qd7 21.Nc5 Bc5 22.dc5 Nbd5 23.Rc4 Nh5 24.Qe5 Qf7 25.Nf3 Qf5 26.Qf5 ef5 27.Be5 h6 28.Re1 Re6 29.e4 fe4 30.Rce4 Nhf4 31.Bf4 Re4 32.Re4 Nf4 33.Ne5 Re8 34.f3 g5 35.Nc4 Rd8 36.Nd6 Rd7 37.Re8 Kg7 38.Rb8 1–0. Roggensack – Nebe, corr SOK–89–40.

5.Bb2 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6).

5.Nc3 dc4 6.Bc4 Nf6 7.d4 =+.

5.Nc3 Ne7 6.Be2 (6.d4 0–0=+) 6...0–0 7.Nf3 (7.d3 a5 8.b5 dc4 9.dc4 cb5 10.Nb5 Bc5=+) 7...Bg4 (7...dc4 8.Bc4 b5 9.Ba2=+) 8.h3 (8.d3 a5 9.b5 Qc7=) 8...Bh5 (8...Bf3 9.Bf3 dc4 10.Qe2=+) 9.cd5 (9.d3 a5 10.b5 Qc7=) 9...cd5=+ 10.g4 (10.0–0 e4 11.Nd4 Be2 12.Qe2 Nbc6=+) 10...Bg6 11.h4 (11.Nh4 Nbc6=+) 11...f5 (11...a5 12.b5 f6 13.h5=+) 12.g5 (12.d4 fg4 13.Ne5 Be5 14.de5 Nbc6=) 12...Bf7 (12...Bh5 13.Bb2 Nbc6 14.b5=) 13.h5 Be8 (13...a5 14.ba5 Nbc6 15.Rb1=+) 14.h6 (14.Qb3 Bc7=) 14...g6 15.Qb3 Bf7 (15...Bc7 16.Bb2=) 16.Nb5 a6 (16...d4 17.Qc2=) 17.Nd6 Qd6 18.Qc3 (18.Bb2 Nd7=) 18...Nd7=+ 19.Nh4 (19.Qb2=+) 19...Qc6 (19...Rfc8 20.Qb2=+) 20.Qb2 (20.Qc6 Nc6 21.Bb2 Rfe8=) 20...Rac8 (20...d4 21.0–0=+) 21.f4 Qd6 22.Nf3 Nc6 23.b5 ab5 24.Bb5 Rfe8 25.Ne5 Nde5=+ 26.fe5 Qe5 27.Qe5+/– Re5 28.Bb2 Re4 29.Rg1 Rd8 30.Kf2 d4+= 31.Bc6 de3 32.de3 bc6 33.Bd4 Rc8 34.a4 c5 35.Rgc1 c4 36.a5 f4 37.Rc3 fe3 38.Be3 Bd5 39.a6 Rf8 40.Kg3 Rfe8 41.Kf2 Rg4 42.a7+/– Rf8 43.Ke1+– Re4 44.Ra5 Rfe8? 45.Kd2 Rd8 46.Ke2 Ba8 47.Rc5+– Bb7 48.R5c4?? Ba6 49.a8Q?? Ra8 50.Kd3 Rc4 51.Rc4 Rc8 (52.Kd4 Bc4–+; 51...Bc4?! 52.Kc4 Kf7 53.Kd5–+) 0–1. Mear,D – Beldon,Patrick, Durham op, 2003.

5.Nc3 Nf6 6.cd5 cd5 7.Nf3 a6 (7...Nc6 8.d4=+) 8.Be2 0–0 9.Bb2 Nc6 10.d3 h6 (10...Re8 11.0–0=+) 11.0–0= Bf5 12.Nd2 (12.Rc1 Qb8=) 12...Qe7 (12...Rc8 13.Rc1=+) 13.e4= Be6 14.Bf3 (14.ed5 Nd5 15.Nd5 Bd5=) 14...de4 (14...d4 15.Nd5 Qd8 16.Nf6 Qf6 17.Bg4=+) 15.de4= Nd4 16.Nd5 Bd5 17.ed5 Rfd8 (17...Rac8 18.Nb3 Nf3 19.Qf3=) 18.Re1+= Nf3 19.Nf3 Bc7 20.Be5 Be5 21.Re5 (21.Ne5 Qd6+= (< 21...Nd5 22.Nc6 Qe1 23.Qe1 bc6 24.Qc1+–)) 21...Qd6 22.Qd4 Rac8 (22...a5 23.Rd1+=) 23.Rd1+/– b5 24.h3 Rc4 25.Qd2 (25.Qe3 Rdc8 26.Nd4 Nd5 27.Re8 Re8 28.Qe8 Kh7 29.Qe4 Kg8 30.Nb5 Qb4 31.ab4 Re4 32.Rd5 ab5 33.Rb5 Re1 34.Kh2 Kf8+–) 25...a5 (25...Re4!? 26.Rf5 g6 27.Rf6 Qf6 28.Qh6 Re6=) 26.ba5+/– Qa3 27.Re3 (27.Qe1!?+/–) 27...Qc5 28.Rd3 b4 29.Ne5 Rc2 30.Qe3 Re8 31.Qc5+/– Rc5 32.Nc6 Nd5 33.Rd5 Rc6 34.Rb5 Ra6 35.Rd7 b3 36.Rb3 Ra5 37.Rf3 Rf8 38.Kh2 f6 39.Rc3 Rf7 40.Rc8+/– Rf8 41.Rcc7 Rg5 42.f4 Rg6 43.f5 Rg5 44.h4 Rg4+= ˝–˝. Bulcourf,Carlos (2220) – Volman,Horassio, Clarin–B Buenos Aires, 1978.

5.c5 Bc7 6.Bb2 f6 7.Qh5 g6 8.Qe2 Be6 9.h3 Ne7 10.Nf3 Nd7 11.d4 e4 12.Nfd2 f5 13.Qd1 f4 14.ef4 Bf4 15.g3 Bc7 16.Bg2 e3 17.fe3 Bg3 18.Ke2 0–0 19.Nc3 Bc7 20.Rf1 Nf5 white timed out 0–1. pillsbury (2180) – sisterofmercy (2360), net–chess.com, 2014.

5.c5 Bc7 6.Bb2 Nf6 7.Nf3 Qe7 8.h3 0–0 (8...Bf5 9.Be2=+) 9.Be2 Nbd7 10.0–0 (10.Nc3 b6 11.d4 e4=+) 10...e4 11.Nh2 (11.Nd4 Qe5 12.g3 Qg5=+) 11...Ne5 (11...b6 12.Qa4 Bb7 13.d4–/+) 12.d4 (12.f4 Nd3 13.Bd3 ed3=) 12...Ng6 (better is 12...ed3 13.Bd3 b6–/+) 13.f4? (better is 13.Nd2=+) 13...ef3–+ 14.Bf3? (14.Rf3 Nh4 15.Rf6 Qf6 16.Ng4–+) 14...Qe3 15.Kh1 Qf4 16.g3 Qg3 17.Qe2 Nf4 18.Qf2 Qf2 19.Rf2 Nd3 20.Rd2 Nb2 21.Rb2 Bh3 22.Nc3 Rfe8 23.Re2 Re2 24.Ne2 Re8 25.Nf1 Bg4 26.Bg4 Ng4 27.Neg3 g6 28.Kg2 Ne3 29.Ne3 Re3 30.Nf1 Rd3 31.a4 Rd4 32.Rb1 Bf4 33.a5 a6 34.Kf3 h5 35.Ne3 Be3 36.Ke3 Re4 37.Kf3 f5 38.Rb2 Kf7 39.b5 ab5 40.Kg3 Ra4 (41.Kg2 g5–+) 0–1. pillsbury (1935) – anoldfriend (2030), net–chess.com, 2007.

5.c5 Bc7 6.h3 Be6 7.Bb2 Nf6 8.Nf3 0–0 (8...Nbd7!?+=) 9.Be5+= Be5 10.Ne5 Ne4 11.d3 (11.d4 a5 12.b5 b6 13.cb6 Qb6+/–) 11...Nf6 12.d4 Nbd7 13.Nd7 Qd7 14.Bd3 Ne4 15.Be4 de4 16.0–0 Bd5 17.Nc3 Bc4 18.Re1 f5 19.Rc1 Qe6 20.Ne2 Be2 21.Qe2 a6 22.a4 White plans b5 22...Rae8 23.b5 Qb3? (better is 23...ab5 24.ab5 Rd8+/–) 24.bc6+– bc6 25.Qa6 Qd5 26.a5 (better is 26.Qc4!?+–) 26...Ra8+/– 27.Qb6 Rfb8 28.Qc7 Rb2? (better is 28...Rc8 29.Qd6 Ra5 30.Qd5 cd5+–) 29.Rb1 Qa2 30.Rb2 Qb2 31.a6 Qb5 32.Qb7 (better is 32.Ra1 Qb2 33.Ra4 Qb1 34.Kh2+–) 32...Qa6 33.Qd7 Rf8 34.Qe6 Rf7? (better is 34...Kh8+–) 35.Rb1 h6 (35...Qa7+–) 36.Rb8 Kh7 37.Qf7 Qa1 (37...Qa2 38.Qf5 g6 39.Qd7 Qf7 40.Qf7) 38.Kh2 h5 (38...Qa7 39.Qa7 h5 40.Qf7 Kh6 41.Rh8 Kg5 42.Rh5) 39.Qh5 1–0. pillsbury (2130) – ramesis (2175), net–chess.com, 2013.

4.c4 Nf6

5.Bb2 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4).

5.c5 Be7 6.d4 (6.Bb2 e4+=) 6...ed4 (6...e4 7.Bb5 c6 8.Be2+=) 7.ed4= Bf5 (7...Nbd7 8.Bd3=) 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 c6 10.Ne2 Nbd7 (10...b6 11.Qg3=) 11.Nbc3 (11.0–0 0–0=) 11...0–0 12.0–0 Re8 13.Be3 Nf8 (13...b6 14.Rfe1=) 14.Rab1 White prepares b5 14...Ng6 (14...Ne6 15.Nf4=) 15.a4 White intends b5 (15.b5 Qc7+=) 15...Qc7 16.b5 Ng4 17.Ng3 h5 (17...Bh4 18.Bd2=) 18.Qf5+= Nh2 19.Rfe1 Ng4 20.Qh5 (worse is 20.Nh5 Qh2 21.Kf1 Ne3 22.fe3 Bh4–/+) 20...Ne3 21.Re3 Bf6 22.Nf5 Re3 23.fe3 Re8 (23...Qa5 24.Rb3+=) 24.Ne2 (24.b6 ab6 25.Rb6 Re6+=) 24...Nf8 (24...Qa5 25.Kf2 Nf8 26.bc6 bc6 27.Rb7+/–) 25.Qg4 (25.bc6 bc6 26.Nd6 Re7+/–) 25...Re4 (25...Nd7 26.Rf1+=) 26.Qg3 Qg3 27.Neg3 (worse is 27.Nfg3 Re3 28.Kf2 Rd3–/+) 27...Re6 28.a5 (28.Rb3!?+=) 28...g6= 29.Nh6 Kg7 30.Ng4 (30.bc6 bc6 (worse is 30...Rc6 31.Ng4+/–) 31.Ng4 Re7=) 30...Re7 (30...cb5 31.Rb5 Re7 32.Nf6 Kf6 33.Ne2+=) 31.Nf6 Kf6 32.Ne2 (32.bc6 bc6 33.Rb8 Ne6= (33...Re3 34.Kf2 Rg3 35.Kg3+–)) 32...Re3+= 33.a6 Re7 (33...ba6 34.bc6 Ne6 35.Nf4 Nf4 36.c7+/–) 34.Kf2 (34.Rf1 Kg5 35.ab7 Rb7 36.bc6 Rc7+=) 34...ba6 35.bc6 Rc7 (35...Ne6 36.Nc3 Nc7 37.Rb8+=) 36.Nf4+/– Rc6 37.Nd5 Kg5 38.Ke3 Ne6 39.Rc1 (39.Rb7 Nc5 40.dc5 Rc5+/–) 39...a5 (39...f6 40.Ke4+/–) 40.Kd3 Rc8 41.Kc4 (41.Ra1 Nc5 42.dc5 Rc5+/–) 41...Rb8 42.Ra1 (42.Rc2 Rb1 43.Rd2 f5+/–) 42...Rb2 43.c6 Rd2? (43...f5 44.Kc3 Rg2+–) 44.Kc3+– Rg2 45.c7 Nc7 46.Nc7 Kf6 (46...Rg3 47.Kc4+–) 47.Ra5 Rg1 48.Ra7 Rc1 49.Kd3 Rd1 50.Kc4 Rc1 (50...Kg5 51.d5+–) 51.Kd5 Rf1 52.Ne8 Kg5 53.Nd6 f5 54.Rf7 1–0. Cirulis,Ilmars (1840) – Bonoldi,Fabio (1875), FICGS, 2015.

3.e3 e4

4.Bb2 Nf6 =+.

4.c4 Nf6 5.cd5 Nd5 6.Bb2 Bd7 7.d4 a6 8.Qh5 Bc6 9.Bc4 g6 10.Qe5 Ne7 11.Qh8 Bd5 12.Nd2 h5 13.Ne2 c6 14.Nf4 Bc4 15.Nc4 Nd5 16.Nd5 cd5 17.Ne5 Qe7 18.0–0 Nd7 19.Rac1 Qf6 20.Qf6 Nf6 21.Rc7 Bd6 22.Rb7 Rc8 23.Nf7 Rc2 24.Nd6 Kd8 25.Bc1 g5 26.Ra7 g4 27.Ra6 Kd7 28.Nf5 Ne8 29.g3 Nc7 30.a4 Na6 31.b5 Nb4 32.Ng7 Nd3 33.Ba3 Ra2 34.Bc5 Ra4 35.Nh5 Kc7 36.Nf6 Nc5 37.dc5 Ra5 38.Nd5 Kb7 39.c6 Kc8 40.Rb1 Kb8 41.c7 Kb7 42.Kg2 Ra8 43.b6 Rc8 44.Ne7 Re8 45.c8Q Rc8 46.Nc8 Kc8 47.b7 Kb8 48.h4 1–0. pillsbury (2145) – nando (2120), net–chess.com, 2014.

4.d3 ed3 5.Bd3 Nf6 6.Nf3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Nc6 9.Nc3 Be7 10.0–0 Ne5 11.Qe2 Nd3 12.Qd3 0–0 13.Bb2 c6 14.Rfe1 Re8 15.Re2 Bd6 16.Rae1 Ne4 17.Ne4 Re4 18.f3= Re8 19.Qc3 Be5=+ 20.Qb3 Bg3 21.Rd1 b5 22.Qc3 Be5=+ 23.Qb3 Bb2 24.Qb2 a5 25.ba5 Ra5 26.Qc3 Ra6 27.e4=+ Qb6 28.Kf1 de4 29.fe4 c5 30.e5 Qc7 31.Rd5= Qa7 32.Qc5+= Ra3 33.Qa7 Ra7 34.Rb5 h6 35.c4 g5 36.c5 h5 37.c6+– Ree7 38.Kf2 Rac7 39.Rc5 Re6 40.Kf3 Rec6+= 41.Rc6 Rc6 42.Ke4 Kg7 43.Kf5+/– Kh6 44.Re4 Rc2=+ 45.g4?? Rf2 (46.Rf4 Rf4) 0–1. mgriffin (1615) – kingcapturer, net–chess.com, 2001.

4.d3 d4 5.de4 de3 6.Qd8 Kd8 7.Be3 Nf6 8.f3 a5 9.b5 a4 10.Bc4 Be6 11.Be6 fe6 12.Bg5 c6 13.e5+– h6 14.Bh4 g5 15.Bg5 hg5 16.ef6 cb5 17.Nh3+– b4 18.Ng5 b3?? 19.Nf7 Ke8 20.Nh8 Nc6 21.cb3 ab3 22.0–0 Bc5 23.Kh1 Bd4 24.Nd2 Ba1 25.Ra1 b2 26.Ra2 Nb4 27.Rb2 Rd8 28.g4 Nd3 29.Rc2 Nf2 30.Kg2 Nd3 31.Kg3 Rb8 32.g5 b5 33.g6 b4 34.ab4 Rb4 35.f7 Kf8 36.Rc8 Kg7 37.f8Q 1–0. nimmie – IrishBouncer, ChessWorld.net, 2005.

4.d3 Nf6 5.de4 Ne4 6.Bb2 Qh4 7.g3+= Qg5 8.Nf3+/– Qf5 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 c6 11.Be2 f6 12.0–0+– Bd6 13.Nd4 Qg5? 14.f4 Qh6 15.Bg4 Bg4 16.Qg4 g6 17.Qc8 (17...Kf7 18.Qe6 Kg7 19.Qd6+–) 1–0. bambinik – Paterson,Bill, internet, 2001.

4.c4 dc4

5.Nc3 a5 6.ba5 Nf6 =+.

5.Bc4 Nf6 6.h3 Be6 7.Be6= fe6 8.Bb2 Nc6 9.Ne2 Bd6=+ 10.0–0 e5 (11.Ng3 a5+/–; better is 10...0–0!?=). hpillsbury – calinius, net–chess.com, 2007.

5.Bc4 Qg5 6.g3 =+.

4.c4 d4

5.Bb2 d3=+ 6.Nc3 Nf6 7.f3 ef3 8.Nf3 c5 9.Ne5 Ne4?? 10.Ne4+– Qh4 11.Ng3 Bd6 12.Qf3 Be5 13.Be5 Qc4 14.Bg7 Rg8 15.Bc3 cb4 16.Bb4 Bg4 17.Qe4 Qe4 18.Ne4 Rg6 19.Bd3 Nc6 20.Nc5 Rd6 21.Bh7 b6 22.Ne4 Re6 23.0–0 Rd8 24.Nf6 Rf6 25.Rf6 Rd2 26.Rc6 (26...Re2 27.Re1 Re1 28.Be1+–) 1–0. mgriffin (1630) – mugley (1635), net–chess.com, 2001.

5.Bb2 d3=+ 6.f3 f5 7.fe4= Qh4 8.g3 Qe4 9.Nf3 f4 10.gf4 Bg4 11.Bg2 Bc8 12.Nh4 Qc4+/– 13.Qh5 Kd8? 14.Qd5?? Qd5= 15.Bd5 c6 16.Be4 Nf6 17.Bd3 Be7 18.Rg1 Ng4? 19.Bg7?? Bh4=+ 20.Ke2 Rg8 21.h3?? Nf6?? 22.Bf6+– Bf6 23.Rg8 Kc7 24.Nc3 Be6 (25.Rg3 h5+–). mgriffin (1815) – swobe, net–chess.com, 2002.

5.d3 de3 6.Be3 a5 7.Qa4 Bd7 =.

3.e3 Be6

4.Bb2 c6 5.c4 (better is 5.Be5!? Nd7 6.Bf4+=) 5...dc4=+ 6.Be5 Nf6 (6...Nd7 7.Bc3=) 7.Nc3 (7.d3 a5 8.ba5 cd3 9.Qd3 Nbd7=+) 7...Be7 (7...Nbd7 8.Bf4=+) 8.Nf3 0–0 (8...Nbd7 9.Bg3=+) 9.Ng5 Nd5? (better is 9...b5!? 10.d3 Bg4=) 10.Ne6+/– fe6 11.Bc4 (11.Qg4 Rf7 12.Bc4 b5+–) 11...Bf6 (11...Nd7 12.Bd4 Bf6 13.Qg4 Bd4 14.Qd4+= (< 14.Qe6 Kh8–/+)) 12.Bf6 Qf6 13.0–0 b5 14.Bd5 ed5 15.Ne2 Nd7 16.Qc2 Rf7 17.Rac1 Rc8 18.Nd4 Ne5 19.f4 Nc4+/– 20.Qa2 Qe7 21.Rfe1 Qe4 22.Qc2+/– Qg6? 23.d3 Na3? 24.Qc3+– a5?! 25.Qa3 ab4 26.Qb4 Rfc7 27.Rc3 Qe8. thedesertfox (2170) – ramesis (2170), net–chess.com, 2004.

4.Bb2 g6 5.d4 (5.Be5 Nf6+/–) 5...Nd7 (5...e4 6.c4=) 6.Nf3 (6.de5 Bg7 7.Nf3+=) 6...Bd6 (6...e4 7.Ne5=) 7.Nfd2 (better is 7.de5!? Bf8 8.Nc3+/–) 7...e4 (7...a5 8.de5 Be5 9.Be5 Ne5 10.Nc3=) 8.c4 (8.Ne4 de4 9.d5 Be5 10.Be5 Ne5 11.de6 Qd1 12.Kd1 0–0–0 13.Ke1 fe6+=) 8...c6 (8...Ngf6 9.cd5 Bd5 10.Nc3=) 9.Nc3 (9.Ne4 de4 10.d5 Be5 11.Be5 Ne5 12.de6 Qd1 13.Kd1 Rd8 14.Kc2 f5=) 9...f5 (9...Nh6 10.Qb3 0–0 11.cd5 cd5 12.Nb5=) 10.Qb3 (10.cd5 cd5 11.Nb3 Ngf6+=) 10...Ngf6 11.c5 Bc7 (11...Be7 12.Be2+=) 12.Be2 (12.b5 Qc8+=) 12...0–0 (better is 12...Qb8=) 13.0–0–0 (better is 13.b5!?+=) 13...Qe7 (13...b5 14.a4 ba4 15.Qa4=+) 14.g3 (14.b5 cb5 15.Nb5 Rfc8 16.Nc7 Rc7–/+) 14...Kh8 (14...b5 15.Rdf1–/+) 15.f3 (15.h4 b6=+) 15...ef3–/+ 16.Bf3 Ne4 (16...b5 17.a4 a5 18.ab5 ab4 19.Qb4–/+) 17.Rdf1 Ndf6 18.Ne2 (18.Be2 b5–/+) 18...Nd2 (18...b5 19.Kd1–/+) 19.Kd2 Ne4 20.Kc2 (20.Kd1 b5=+) 20...g5 (20...b5 21.Nc3–/+) 21.g4 Kg8–/+ 22.gf5? Bf5–+ 23.Kc1 Rae8?? 24.h4 g4 25.Be4 Be4–+ 26.Rhg1 Rf1 27.Rf1 Qh4 28.Qd1? Qg5 29.Nf4 Bf3 30.Qd2 Qf5 31.Rf2? Re3! 32.Ng2 Rd3 (33.Qc2 Qg5 34.Kb1 Be4–+) 0–1. Sunyer,Julio – Domenech,Rafael, Sitges, 1934.

4.d4 Nd7 5.de5 Ne5 6.Bb2 Ng6 (6...Nc4 7.Bc4 dc4 8.Qd8 Rd8 9.Nf3=) 7.Nd2 Nf6 8.c4 (8.Bb5 c6 9.Bd3 Nh4=) 8...c6 (8...Bd6 9.c5 Be5 10.Be5 Ne5 11.Ngf3=) 9.Ngf3= Bd6 (9...a5 10.c5=) 10.cd5 (10.Bd3 a6+=) 10...Bd5 11.Bd3 Qe7 (11...a5 12.b5=) 12.0–0 Bf3 (12...0–0 13.Nc4=) 13.Nf3+= (13.Qf3 Bh2 14.Kh2 Qd6 15.Kh1 Qd3 16.Bf6 gf6+=; < 13.gf3 Bh2 14.Kh2 Qd6 15.Kh3 Qd3=+) 13...Ne5 14.Be5 (14.Ne5 Be5 15.Be5 Qe5+=) 14...Be5 15.Ne5 Qe5 16.Qf3 0–0 17.Rfd1 Nd5 18.Bc4 Nf6 (18...Nc3 19.Rd4+=) 19.Rd4 a5 20.Rad1 ab4 21.ab4 h5 (21...Rfe8 22.Bd3+=) 22.h3 g6 23.b5+/– cb5 24.Bb5 Kg7 25.Bf1 Rab8 26.Rb1 b6 27.Rb5 Qe7 28.Qf4 Rfd8 29.Rd8 Qd8 30.e4 Rb7 31.e5 Ne8 32.Bc4 Rd7 33.Kh2 Nc7 34.Rb3 Ne6 35.Be6 fe6 36.Qc4 Rd5 37.f4 h4+= 38.Rb1 Rd4 39.Qe6+/– Rf4 40.Qb6 Qb6+/– ˝–˝. Baer,Werner – Michalek,Martin, TT–08 ETC, 2003.

4.g3 c6 5.Bg2 (5.Bb2 Nd7–/+) 5...Nf6 (5...a5 6.b5–/+) 6.Ne2 (6.Bb2 Nbd7 7.f4=+) 6...Na6 (6...a5!?–/+) 7.0–0=+ Nc7 (7...Qc7 8.f4=) 8.Bb2 Bd6 9.d4 (9.f4!? e4 10.d3=) 9...e4–/+ 10.f3 (10.c4 h5–/+) 10...0–0 (10...ef3 11.Bf3 a5 12.Nd2–/+) 11.Nd2 (better is 11.fe4 Ne4 12.Nd2–/+) 11...Qd7 (better is 11...ef3!? 12.Nf3 Re8–/+) 12.fe4= Bh3 (12...Ne4 13.Ne4 de4 14.Be4=) 13.e5+= (13...Bg2 14.Kg2+=). chessotka – CHED (1605), internet, 2006.

4.g3 Nf6 5.Bb2 –/+.

4.Bb2 Bd6

(--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Be6).

5.Nf3 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Be6 5.Nf3 Bd6).

4.Bb2 Nd7

5.Bb5 c6 6.Ba4 Ngf6 7.Bb3 Bd6 8.h3 0–0 9.Nf3 h6 10.0–0 e4 11.Nd4 c5 12.bc5 Bc5 13.Ne6 fe6 14.d4 Bd6 15.Nd2 Rc8 16.a4 a5 17.Rc1 b6 18.c4 Qe7 19.cd5 ed5 20.Rc8 Rc8 21.Nb1 Kh8 22.Qd2 Bb4 23.Qe2 Nf8 24.Qb5 Rb8 (better is 24...Qe6!?=) 25.Bd5+/– Nd5 26.Qd5 Rc8 27.Qb3 Rc6 28.Ba3 Qd6 (28...Ba3!? 29.Qa3 Qe8+/–) 29.Bb4+– Qb4 30.Qf7 (better is 30.Qb4!? ab4 31.Nd2 Rc2 32.Ne4 b3+–) 30...Rf6 31.Qe8 Kg8 32.Qd8 (32.Qb5!? Qb5 33.ab5+/–) 32...Qa4 33.Nc3 Qc6? (33...Qd7 34.Qd7 Nd7 35.Ne4+/–) 34.Rc1 (better is 34.Nd5!? Rf7 35.Ne7 Re7 36.Qe7+–) 34...Rd6 35.Qb8 Rf6 36.Ne2 Qd7 37.Ng3 Qe7 38.Qa8 Re6 39.Qd5 Kh7 40.Qf5 g6 41.Qf4 h5? 42.Rc7+– Nd7 43.Rb7 Kg8+/– 44.Qh6 Qd6 45.Qg5 Re8?? 46.Nh5 Kf8 47.Qh6 Ke7 48.Qg7 Kd8 49.Ra7 gh5 50.Ra8 Nb8 51.Qb7 Qd7 52.Qb8 Ke7 53.Qe5 (53.Qe5 Kf8 54.Qf4 Kg8 55.Qg5 Kf8 56.Ra6+–) 1–0. pillsbury (2055) – ghorn (2285), net–chess.com, 2013.

5.c4 dc4 6.Qc2 =+.

5.c4 c5 6.cd5= Bf5 (better is 6...Bd5!? 7.Nf3 cb4 8.Ne5 ba3 9.Na3 Ne5 10.Be5 a6=) 7.bc5+= Bb1 (7...Bc5!? 8.Nf3 Bd6+=) 8.Rb1+– Bc5 9.Qc2 (9.Nf3 Bd6+–) 9...f6 10.Be2 Bb6 (10...Rc8 11.Qb3+/–) 11.Nf3 Rc8 12.Qa4 Ne7 13.0–0 0–0 14.d6 Nc6 15.Bc4 Kh8+/– 16.Rfc1 Nc5 17.Qc2 Qd6 18.Bb5 Ne7 19.d4+= ed4 20.ed4 Ne6 21.Qe4 Rc1 22.Rc1 Qd5 23.Qd5 Nd5 24.Bd7 Nef4 25.Ne1?? Ne2–+ 26.Kf1 Nc1 27.Bc1 Bd4 28.Nf3 Bc5 29.Bb2 Rd8 30.Ba4 Nf4 0–1. mgriffin (1815) – stejam (1930), net–chess.com, 2001.

5.d4 e4 6.Nd2 f5 (6...Ngf6 7.Ne2=+) 7.c4 c6 (7...dc4 8.Qh5 g6 9.Qd1=) 8.cd5 cd5 9.Ne2 Bd6 10.g3 (10.Nb3 b6=) 10...Ngf6=+ 11.Nf4 Bf7 12.Be2 0–0 13.0–0 g5 14.Ng2 Qe8 15.Nb3 Rc8 16.Nc5 b6 17.Nd7 Qd7 18.Rc1 Rc1 19.Bc1 Rc8 20.Bb2 Kg7 21.b5 Qc7 (21...Bh5 22.Bh5 Qb5 23.f4=+) 22.Qc1 (22.Qa1!?=) 22...Qc2=+ 23.Re1 Rc7 24.h4 h6 25.hg5 hg5 26.Bf1 Bh5 27.Qc2?? (better is 27.Qa1–/+) 27...Rc2–+ 28.Rb1 (28.Ba1 Ba3 29.Rb1 Ng4–+) 28...Ng4 29.Bc1 Nf2 30.Ne1 Ra2 31.Rb2 Rb2 32.Bb2 Nd1 33.Bc1 Bg3 34.Nc2 Kf6 35.Nb4 Ke6 36.Nc6 Bf2 37.Kh2 Be3 38.Be3 Ne3 39.Bg2 Ng2 40.Kg2 f4 41.Na7 Kd7 42.a4 e3 43.Nc6 f3 44.Kf1 g4 45.Ne5 Kd6 46.Nd3 Bg6 (47.Ne5 e2 48.Ke1 Bh5 49.Nf3 gf3–+) 0–1. Elchaninova,Galina (1835) – Kozhevnikov,Evgraf (1970), Novosibirsk Siberia op–D, 2007.

5.Nf3 Bd6 6.Nc3 c6=+.

5.Nf3 Bd6 6.c4 dc4 7.Qc2 Qe7 (7...a5 8.b5=+) 8.Bc4= Bc4 9.Qc4 Ngf6 10.d4 (10.d3 0–0=) 10...e4=+ 11.Nfd2 0–0 (11...a5 12.b5=+) 12.h3 (12.Qb5 Nb6=+) 12...c6 (12...a5 13.b5=+) 13.Nc3 (13.Qc2 Rfe8=+) 13...Nb6 14.Qb3 Nbd5 15.Na4 (15.0–0 a5 16.ba5 Ra5=+) 15...b5 (15...a5 16.b5–/+) 16.Nc5=+ Bc5 (16...a5 17.0–0=+) 17.bc5 (17.dc5 Rfd8=+) 17...Nd7 (17...a5 18.a4=+) 18.g3 (18.Qc2 Rfe8=+) 18...Rab8 (18...a5 19.Rb1–/+) 19.Bc3 (19.0–0 a5=+) 19...f5 (19...Rfe8 20.Rb1–/+) 20.Ba5=+ Qf6 (better is 20...Rf7=+) 21.Bc7? (better is 21.0–0=+) 21...Nc5!–+ 22.Qa2 (22.dc5 Qa1) 22...Nd3 23.Kf1 Rbc8 (23...Rb7 24.Ba5–+) 24.Ba5 Kh8 (24...Rf7 25.Qb3–+) 25.Nb3 g5 (25...f4 26.gf4 g5 27.Nc5 Nc5 28.dc5 gf4 29.ef4 Qf4 30.Rg1–+) 26.h4 Qh6 27.Nc5 Nc5 28.dc5 f4 29.Qb2 Kg8 30.gf4 gf4 31.Rg1 (31.ef4 Rf4 (31...Nf4?! 32.Bd2 Qh5 33.Rg1 Ng6 34.Bg5–/+) 32.Ke1 Rh4 33.Rg1 Kf7–+) 31...Kf7 32.Qe5 fe3 33.Qf5 (33...Ke7 34.Qe5 Qe6 35.Rg7 Rf7 36.Qe6 Ke6 37.Rf7 Kf7 38.fe3 Ne3 39.Ke2–+; 33.Qe4 Rce8 34.Qf5 Nf6–+). Heinola,Kari – Haasapalo, Vantaa, 1984.

5.Nf3 Bd6 6.d3 a5 7.b5 Ngf6 8.Nbd2 c6 9.c4 cb5 10.cb5 a4 11.Rc1 0–0 12.Ng5 (12.Be2 Qe7 13.Nb1 Bg4=+) 12...Bg4–/+ 13.Be2 Be2 14.Qe2 Qa5 (14...Ra5 15.Bc3–/+) 15.0–0 (15.Rb1 Rfc8–/+) 15...Qb5 16.Ndf3 (16.Rb1 Qa6–/+) 16...h6 17.Nh3 g5 18.Nfg5 (18.Ne1!? Rac8 19.Rc8 Rc8–+) 18...hg5 19.Ng5 (19.Rb1 Qa6 20.Ng5 b5–+) 19...e4 20.Rfd1 ed3 21.Rd3 Rfc8 (21...Rac8 22.Rcd1–+) 22.Rcd1 Be5 23.Bd4 Bd4 24.ed4 Rc3! 25.Qe7?? (25.Rc3 Qe2 Pinning (25...Qe2 Deflection)) 25...Qd3 26.Qf7 Kh8 27.Re1 (27.Rf1 Rg8 28.Ne6 Qe4–+) 27...Qd2 28.Rf1 Qg5 0–1. combijack (1845) – greenjade (2365), gameknot.com, 2019.

5.Nf3 e4 6.Nd4= Ngf6 7.Ne6 fe6 8.c4 (8.d3 ed3 9.Bd3 Bd6=) 8...c6 (8...Bd6 9.d3=) 9.Be2 (9.d3 ed3 10.Bd3 Bd6=) 9...Bd6= 10.Bh5 (10.c5 Be5 11.Be5 Ne5=) 10...Kf8 (10...Nh5 11.Qh5 g6 12.Qh3=) 11.Be2 Rc8 (11...dc4 12.Bc4 Ne5 13.Be2=) 12.Nc3 (12.c5 Be5 13.Nc3 Kf7+=) 12...Ne5 (12...Kf7 13.c5 Bb8 14.d3+=) 13.c5 Bb8 14.0–0 (14.Qc2 Kf7=) 14...Qc7= 15.g3 h5 (15...Kg8 16.Ra2=) 16.f4 (16.h4!?+=) 16...ef3= 17.Bf3 Nd3 (17...h4 18.Ne2=) 18.Rb1 (18.Qc2 Nb2 19.Qb2 h4=+) 18...h4=+ 19.Ne2 hg3 20.hg3 Nb2 21.Rb2 Qe5 22.Rb3 (22.Qc2 Qg5 23.Kg2 Qh6=+) 22...Qg5 23.Kg2 Ke7 24.d4 (24.b5!?=+) 24...Rh6 25.Rh1 Rch8 26.Rh6 Qh6 (26...gh6?! 27.b5=) 27.Qg1 (27.Kf1 Qh3 28.Bg2 Qg4–/+) 27...Qh3 28.Kf2 Qf5 29.Kg2 Ne4 (29...Bg3 30.Nf4 Bf4 31.ef4 Qf4 32.Kf1 Qc1 33.Kf2 Qd2 34.Kf1–+) 30.Be4 Qe4 31.Kf2 Qf5 32.Ke1 Qf3 33.Kd2 Rh1 34.e4 Qe2!! (35.Ke2 Rg1–+; 34...Qb3 35.Qh1 Qb2 36.Ke3 Qa3 37.Kf2 de4 38.Qe4 Qb4 39.Qh4 Kd7 40.Qg5=; 34...Rg1?! 35.Rf3 de4 36.Re3=) 0–1. Diener,Rudolf – Skorna,Ullrich, corr ICCF EU–M–1175, 2001.

5.Nf3 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Be6 5.Nf3 Nd7).

5.Nf3 Qf6 6.Nc3 =+.

5.Nf3 Qf6 6.Be2 =+.

4.Bb2 f6

(--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Be6).

5.d4 Nd7 6.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Be6 5.Nf3 Nd7 6.d4).

4.Nf3 Bd6

5.Bb2 Nd7 6.d4 e4 7.Nfd2 f5 (7...Nh6 8.c4 c6 9.Nb3=) 8.c4 c6 9.g3 (9.cd5 Bd5 10.Nc3 Ngf6=) 9...Ngf6 10.Nc3 Kf7 (10...0–0 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Nc4+=) 11.Rc1 (11.c5 Be7=) 11...Rc8 12.c5 Bb8 13.a4 (13.b5 cb5 14.Nb5 Re8=) 13...g5 14.b5 h5 15.h4 (15.bc6 bc6 16.Ba6 h4 17.gh4 Rh4 18.Bc8 Qc8=) 15...Ng4 (15...f4 16.gf4 gf4–/+) 16.hg5? (16.bc6 bc6 17.Ba6 gh4 18.gh4 f4 19.ef4 Qf6 20.Nce4 de4+=) 16...Ne3 (16...Qg5 17.Rg1 h4 18.gh4 Qh4 19.Qe2–+) 17.g6 (better is 17.fe3!? is interesting 17...Bg3 18.Ke2=) 17...Kg6–/+ 18.fe3? (better is 18.Qb3 Nf1 19.Nf1–/+) 18...Bg3+/– 19.Ke2 f4 20.Bh3 (20.Bg2 Bg4 21.Nf3 ef3 22.Bf3–+) 20...f3?? gives the opponent new chances (better is 20...Bh3!? 21.Rh3 Qg5–+) 21.Nf3 (21.Kf1 Bg4 22.Nde4 de4 23.Ne4 Qh4 24.Ng3 Qg3 25.Qc2 Kg5+=) 21...ef3–/+ 22.Kf3? (better is 22.Kd3 Bg4 23.Kc2–/+) 22...Bg4?? stumbles just before the finish (22...Rf8 23.Ke2 Rf2 24.Kd3 Qh4–+) 23.Bg4+– hg4 24.Kg3 Qc7 (24...Nf6 does not improve anything 25.Qd3 Kg7 26.Qf5+–) 25.Kg4 (better is 25.Kg2!? might be the shorter path 25...Nf6 26.Qd3 Kf7+–) 25...Nf6 26.Kf3 Qd7 27.Qg1 Kf7 28.Ke2 Rcg8 29.Qf2 Qg4 30.Qf3 Qg2?? 31.Qg2+– Rg2 ˝–˝. Huelle,Gunter – Sonntag,Hermann, Leipzig VfB op, 2001.

5.Bb2 Nd7 6.Be2 Ngf6 7.0–0 h6 8.d3 0–0 9.c4 e4 10.de4+= de4 11.Nd4 Be5 12.Ne6 fe6 13.Qc2 c6 14.Be5+/– Ne5 15.Nc3 Qc7 16.Ne4 Neg4 17.Ng3 h5 18.Bg4 Ng4+/– 19.Qe4 Rf6 20.f4+– Re8 21.h3 Nh6 22.Nh5 Rf5 23.g4 Rf7 24.f5 e5 25.f6 g6 26.Qg6 Kh8 27.Ng7 Rg7 28.fg7 Qg7 29.Qe8 Kh7 30.Rad1 Ng8 31.Rf7 (31...Kh6 32.Rd6 Nf6 33.Rdf6 Qf6 34.Rf6 Kh7 35.Qf7 Kh8 36.Rh6#; 31.Rd7 Nf6 32.Rf6 Qd7 33.Qg6 Kh8 34.Rf8#) 1–0. orane – lekarka, caissa.com, 2006.

4.Nf3 Nd7

5.Bb2 Bd6 6.d3 f5 (6...a5!?+= 7.Nc3 c6 8.Be2 Ngf6 9.0–0 0–0 10.Ng5 ab4; 6...Ngf6 7.Nc3 a5 8.Nb5 0–0 9.Nd6 cd6 10.Be2 Nb6; 6...c6 7.Nc3 Ngf6 8.Be2 0–0 9.0–0 a5 10.Ng5 ab4) 7.Nbd2 (7.c4 Ngf6 8.d4 e4 9.Ng5 Bg8 10.c5 Be7) 7...Ngf6 (7...Nh6 8.c4 Qf6 9.Be2 0–0 10.0–0 c6) 8.c4 c6 (8...0–0 9.c5 Be7 10.Ng5 Bf7) 9.Be2 (9.cd5 Bd5 10.d4 Qe7) 9...h6 (9...0–0 10.0–0 Qe7) 10.Qc2 (10.c5 Bc7) 10...a5 (10...0–0=) 11.c5 Bc7 12.0–0 Qe7 13.d4 e4 14.Ne5 Ne5 15.de5 Ng4 16.Bg4 fg4 17.Nb3 a4 18.Nd4 (18.Na5 Ra7+=) 18...0–0 19.g3 (19.b5 Qe8–/+ (19...Be5?! 20.bc6 Bc8 21.Rab1=)) 19...Bd7–/+ (worse is 19...Be5 20.Nc6 bc6 21.Be5=) 20.e6 (20.Ne2 Kh7–/+) 20...Be6 21.Ne6 Qe6 22.Bd4 h5 23.b5 h4 24.bc6 bc6 25.Rab1 Rf7 26.Rb2 (better is 26.Rfd1!?–+) 26...Raf8 27.Rbb1 Qf5 28.Qe2 Qh5 29.h3 (29.Qb2–+) 29...Rf3 30.Rb7 R8f7 31.Rc7 Rc7 32.Qb2 Rcf7 33.Qb8 (33.hg4 Qg4 34.Be5 hg3 35.Bg3 d4 36.ed4 e3–+) 33...Kh7 34.hg4 (34.Qc8 R3f5 35.hg4 Qg4 36.Be5–+) 34...Qg4 35.Be5 h3 36.Bf4 R3f4! 37.Kh2 Rf2 (37...Rf2 38.Rf2 Rf2 39.Kg1 Rg2 40.Kh1 Qd1) 0–1. Sotelo,Juan (1975) – Jaunooby,Ali Reza (2175), Caleta ENG, 2013.

5.Bb2 Bd6 6.Be2 a5 7.Nc3 =+.

5.Bb2 Bd6 6.Be2 Qe7 7.Nc3= c6 8.0–0 h6 9.Na4 Ngf6 10.Rc1 b5 11.Nc5 Bg4 12.h3 Bf3 13.Bf3 Nc5 14.bc5 Bc5 15.d4 ed4 16.ed4= Ba3 17.Re1 Ne4 18.Ba3 Qa3 19.Be4 de4 20.Re4 Kf8 21.Ra1 Qd6 22.Qe2 g6 23.Ra6 Kg7 24.c4 bc4 25.Qc4 Rhb8 26.g3 Rb6 27.Rf4 Qd5 28.Qd5 cd5 29.Ra5 Rd6 30.Rf3 a6 31.Rc3 Kf6 32.Kg2 Rb8 33.Rca3 Rb4 34.Ra6 Ra6 35.Ra6 Ke7 36.Ra7=+ Kf8 37.Ra8 Kg7–/+ 38.Rd8 Rd4 39.Kf3 Kf6 40.Ke3 Rd1 41.Ke2 Ke7 42.Rh8=+ Ra1 43.Rh6 Ke6 44.Rh8 Ke5 45.Rf8 Ra2 46.Ke1 f5 47.Rg8 Ra6 48.Re8 Kd4 49.h4 Kd3 50.Re3 Kc2 51.Re2 Kc1 52.Re5= Rd6 53.f3 Kc2= 54.Ke2 Kc3 55.Re3 Kc4 56.Kd2 d4 57.Re8 Rc6 58.Rd8 Ra6 ˝–˝. Moehring,Norbert (2155) – Aubertin,Tim (1740), Saarlouis op 7th, 2004.

5.Bb2 Bd6 6.Be2 Ngf6 7.Nc3 =+.

5.Bb2 Bd6 6.Be2 h6 7.d3 Ngf6 8.c4= c6 9.Nc3 0–0 10.0–0 Qe7 11.cd5 Nd5 12.Ne4 Bc7 13.d4 f5=+ 14.Nc5 Nc5 15.dc5 Qf6 16.Qc2= Rae8 17.Rfd1 Kh8 18.b5 Ne7 19.Qa4 Bb8 20.Rd2 Bd5 21.Rad1 Qg6 22.g3 Ng8 23.Nh4 Qe6 24.Rd5 cd5+= 25.Bh5 Ne7 26.Be8 Re8 27.Nf3 Rc8 28.Qb4 Kg8 29.Qc3 Kf7 30.a4 Bd6= 31.Ba3 Kf6 32.Rc1 Bb8 33.Qb4 g5+= 34.Bb2 Kf7 35.Qa3 Bc7 36.Qa1 Kf6 37.Ne1 Kf7 38.Nd3 Ng6 39.c6 b6 40.Nb4 e4 41.Rd1+/– Rd8 42.Qa2 Ne7 43.Qb3 f4 44.Qc3 Rg8 45.Na6 Bd6+/– 46.f3?? fg3–+ 47.hg3 ef3 48.Rf1 g4 49.Rd1 Bg3 50.Qd3 Nf5 51.Bd4 h5 52.a5 h4 53.ab6 ab6 54.Bb6 h3 55.Nc5 h2 56.Kh1 Bf2 57.Bc7 g3 (58.Qe4 g2 59.Kh2 Qh6 60.Qh4 Qh4#) 0–1. Trillaud,Frederic (2025) – Depoorter,Enguerran (1960), Bethune op, 2000.

3.e3 Bf5

4.Bb2 Nc6 5.Bb5 Bd6 6.c4 (better is 6.f4 Qh4 7.g3=) 6...Nge7?? (6...dc4!? 7.Nf3 Nge7=+) 7.cd5 (better is 7.c5+–) 7...Nd5= 8.Bc6 bc6 9.Nc3 (9.Nf3 a5 10.Ne5 Be5 11.Be5 Qg5=) 9...0–0 10.Nge2 Re8 11.0–0 Nc3 12.Nc3 h6 13.Rc1 Qe7 14.Na4 Bd3 15.Re1+= Bb5 16.Nc3 Ba6 17.Ne4+= Bb5 18.Qc2 Rac8 19.Nd6 cd6= 20.a4 Ba6 21.d4 ed4 22.Bd4+= Qd7 23.Qd2 c5 24.bc5?? dc5=+ 25.Bc3 Qd2 26.Bd2 Re4 27.a5 Kf8 28.Rc2 Re6 29.Rec1 Rec6 30.Bb4!+/– Ke8 31.Rc5 Rc5 32.Rc5 Rc5 33.Bc5+– g6 34.Ba7 Kd7 35.f3 Kc6 36.Kf2 Kb5 37.Bb6 Kc4 38.f4 Kd3 39.h3+– Ke4 40.g4 Bb5 41.h4 Ba6 42.Kg3 Bb5 +–. thedesertfox (2135) – joecool (2395), net–chess.com, 2004.

4.Bb2 Bd6 5.c4 Nf6 6.cd5 (6.c5 Be7 7.Be5 Nbd7 8.Bf6 Nf6+=) 6...Nd5= 7.Bc4 (7.Qf3 Be6=) 7...Nb6=+ 8.Bb3 0–0 9.Nc3 (9.Qf3 Bd3=+) 9...a6 (9...Bd3 10.Bc2 Be7 11.Bd3 Qd3 12.Qb1 Qb1 13.Rb1=) 10.Nf3 Nc6 11.0–0 (11.d4 e4 12.g4 Bg4 13.Ne4 Qe7 14.Nd6 cd6=) 11...e4 12.Ne1 Qg5 (12...a5 13.f3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Qa1 ef3 16.b5=+) 13.f3= Qg6 (13...Qh6!? 14.g3 ef3 15.Qf3 Be6=+) 14.Ne4 Be4 15.fe4 Ne5 (15...Qe4 16.Qh5 Qg6 17.Qg6 hg6 18.Nd3+=) 16.Nf3 Qe4 (16...Nd3!? 17.Bd4 c5 18.bc5 Nc5+–) 17.Bc2 (better is 17.Ne5!? Be5 18.Bc2+–) 17…Nf3+= (18.Rf3 Qd5+=). mgriffin (1815) – daphatmon (2150), net–chess.com, 2001.

4.Bb2 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Bf5).

4.c4 a5 5.b5 =+.

4.c4 dc4 5.Bc4 Nf6 (5...e4 6.Ne2=) 6.Qb3 (6.Nf3 Bd6=) 6...Bg6 (6...Qd7 7.Bb2 b5 8.Be2=) 7.Nf3= Bd6 8.Nh4 (8.Bb2 e4 9.Nh4 Qe7=) 8...Qe7 (8...Bh5 9.Nf5 0–0 10.0–0=) 9.Nc3 (9.Ng6 hg6 10.d3 c6=) 9...c6 10.Bb2 Nbd7 11.Ng6 hg6 12.e4 (12.b5 e4=) 12...b5 13.Be2 a5 14.ba5 (14.0–0 ab4 15.ab4 Ra1 16.Ra1 Nb8=) 14...Nc5 15.Qc2 Ra5 16.d3 (16.h3 Qd7=+) 16...0–0 (16...Ne6 17.Nb1 Qd7 18.0–0–/+) 17.Na2 (17.0–0 Qe6 18.Bd1 Rd8=+) 17...Rc8 (17...Na4 18.Bc1 Ra6 19.Nc3=+) 18.Nb4 Ne6 (18...Na4 19.Bc1=+) 19.Rc1 (better is 19.Nc6!? Qc7 20.Qd2+/–) 19...c5 20.0–0 (20.Qd2 Qd8 21.Nc2 Nf4=+) 20...Nf4 (20...Rc7 21.Nd5 Nd5 22.ed5–/+) 21.Bf3=+ Rc7 22.Nd5 N6d5 23.ed5 c4 24.d4? Nd3 25.Qd2 e4 26.Qa5 ef3 27.Rce1 Qh4 28.Qa8 Kh7 29.Re5 fg2 30.Kg2 Qg4–+ 31.Kh1 Nf4 32.Rg5 Qg5 33.Rg1 Qh5 34.Rg3 Qd1 (35.Rg1 Qf3 36.Rg2 Qg2#) 0–1. Quast,Michael – Mueller,Wolfgang, Bayern–chI Bank Hofmann 1st, 1997.

4.d4 ed4 5.ed4 Qe7 (5...Bd6 6.c4=+) 6.Ne2 (6.Be2 Qe4=+) 6...Nc6 (6...Nf6 7.Bg5=+) 7.Be3= 0–0–0 (7...Nf6 8.Ng3 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2=) 8.Ng3 Bg6 9.Be2 f5 (9...Re8 10.0–0=) 10.0–0+= Qf7 11.b5 Na5 (11...Nce7 12.Re1+=) 12.Bf4+= h5 13.Bg5 (13.Qd2 Nc4 14.Bc4 dc4+=) 13...Be7 (13...h4 14.Nh1 Nf6 15.h3=) 14.Be7 Ne7 15.Qd2 Nc4 16.Bc4 dc4 17.Ne2 h4 18.h3 Bh7 (18...Rhe8 19.Re1=) 19.Qc3 g5 (19...Rhe8 20.Nd2+=) 20.Nd2= g4 21.Nc4 (21.Qc4 Nd5+=) 21...gh3 (21...Nd5 22.Qb3=) 22.Ne5 Qg7 (22...Qh5 23.Nf4 Nd5 24.Nd5 (24.Nh5 Nc3 25.gh3 Nb5–/+) 24...Rd5 25.b6 ab6 26.gh3=) 23.Qh3+= Rdg8 (23...Qf6 24.Rfe1+=) 24.Rae1 Kb8 (24...Qf6 25.Nf4+/–) 25.Nf4 Ng6 26.Ne6 Qf6?? (better is 26...Qe7+/–) 27.Nd7+– Ka8 28.Nc7# 1–0. orane – BANZAI, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.d4 Bd6 5.Nf3 e4 6.Ne5 =+.

4.d4 Nd7 =+.

4.Nf3 Nd7 5.Bb2 Bd6 6.c4 dc4 7.Bc4 a5 8.ba5 Ra5 9.Qb3 Nh6 10.d4 e4 11.Nfd2 Nb6 12.Nc3 0–0 13.Nce4 Nc4 14.Qc4 Re8 15.Nd6 Qd6 16.Qb4 Qa6 17.Qc3 Ra4 18.h3 Re7 19.Rc1 Bd3 20.d5 Nf5 21.Nf3 Rc4=+ 22.Qd2 Rc1 23.Qc1 Qb5 24.Qc3 f6 25.d6 Nd6 26.Nd4 Qa6 27.Qb4 Kf7 28.Qc5 Kf8 29.Qb4? Ne4–+ 30.Nb3 Qc6 31.Nd4 Qd5 0–1. Pommerel,Wim – Kaniak,Andrzej, email 4AMM–F, 1998.

4.Bb2 Nd7

5.c4 c6 6.Nf3 Bd6 7.Nc3 Ngf6 8.h3 0–0 9.g4 Be6 10.Ng5 h6 11.Ne6 fe6 12.Qc2 e4 13.0–0–0 (better is 13.g5!? hg5 14.c5+=) 13...a5–/+ 14.c5 Bc7 15.d4 ab4 16.ab4 b6 17.Be2 bc5 18.bc5 e5 19.Rdg1 ed4 20.ed4 Bf4 21.Kd1 Re8 (better is 21...Qb8!? 22.h4 Qb4–+) 22.h4+= g5 23.hg5 Bg5 24.f3 Kg7 25.Rf1 ef3 26.Bf3 Qe7 27.Re1 Qf7 28.Qf5 Re7 29.Re7 Qe7 30.Re1 Qf7 31.Re6 Rb8 32.Kc2 Rc8 33.Ne2 Rc7 34.Bc3 Nf8 35.Rd6 Ne8 36.Bd5 cd5 37.Rd5? Nf6–+ 38.Rd6 Qa2 39.Kd3 Qb1 40.Kc4 White prepares d5 40...Rb7?? 41.Qb1+= Rb1 42.d5 Kf7 43.Bf6 Bf6 44.c6 Re1 45.Kd3 Ng6? 46.Kd2?? Ra1= 47.Rd7 Ke8 48.Ng3 Ne5 49.Rb7 Bg5 50.Kc2 Nc6 51.dc6+= Rc1 52.Kd3 Rc6 53.Nf5 Ra6 54.Ke4 Ra4 55.Kd5 Ra5 56.Ke6 Kd8?? 57.Nd6+– Bf4 58.Rd7# 1–0. combijack (1880) – caperplayer1 (1630), gameknot.com, 2013.

5.c4 Ngf6 6.Nc3 Be7 (6...c5 7.bc5 dc4 8.Bc4 Bc5 9.d4 ed4 10.ed4=) 7.Be2 (7.Nd5 Nd5 8.cd5 a5+=) 7...0–0 (7...dc4!? 8.Bc4 Nb6=+) 8.cd5 Nb6 (8...a5 9.ba5 Ra5 10.d4=) 9.Nf3 (9.d3 a5 (< 9...Nbd5 10.Nd5 Qd5 11.e4 Ne4 12.de4 Qe4 13.f3+/–) 10.e4 Bg6+=) 9...e4= 10.Nd4 Bg6 11.Rc1 Nfd5 12.Nd5 Nd5 13.0–0 c6 14.d3 Bf6 15.de4 Be4 16.Bd3 Qe7 17.Be4 Qe4 18.Qc2 Rfe8 19.Qe4 Re4 20.Rfd1 Rd8 21.Rc2 h6 22.g3 (22.Rcd2 Be5=) 22...Ne7 (22...Nb6 23.Kg2=) 23.Rdd2 Kh7 24.Kf1 Ng6 (24...Kg6 25.h3=) 25.Ke2 Nf8 (25...Ree8 26.Nf5 Bb2 27.Rb2+=) 26.Nb3 Rd2 27.Rd2 (27.Nd2 Re6+/–) 27...Bb2 28.Rb2 Ne6 (28...Re7 29.Nd4+=) 29.Kd3 (29.Na5 Nd8+/–) 29...Re5+= 30.Nd4 (30.e4 g5+=) 30...Rd5 31.f4 Kg6 (31...g5 32.fg5 hg5 33.Rf2=) 32.Rd2 (better is 32.f5!? Rf5 33.Nf5 Kf5 34.Rf2 Kg6 35.g4+/–) 32...Nd4 33.ed4 Kf5 (33...f6 34.Re2=) 34.h3 f6 35.Re2 Rd7 (35...a5 36.Re4=) 36.Re8 g5 37.fg5 hg5 38.Re4 b6 (38...Rh7 39.g4 Kg6 40.Re3=) 39.g4+= Kg6. rommeltdf (1800) – fin, net–chess.com, 2002.

5.d4 Bd6 =+.

5.Nf3 Bd6 6.c4 dc4 7.Bc4 =.

5.Nf3 Bd6 6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Bb5 (8.Nc3 Ngf6=) 8...f6 9.Nc3 Ne7 10.d4 e4 11.Nd2 0–0 (11...a6 12.Be2=) 12.f3 ef3 13.Qf3 a6 (13...Nb6 14.0–0=) 14.Ba4 (better is 14.Be2 Nb6 15.e4+=) 14...b5 (better is 14...Nb6!?=) 15.Bb3+/– (< 15.Nd5 ba4 16.Ne7 Qe7 17.Qf5 Qe3 18.Kd1 Bf4–/+) 15...Nb6 (15...Be6!? 16.Nd5 Rc8+/–) 16.Nd5+– Be6? (better is 16...Kh8 17.Ne7 Qe7 18.Qf5 Qe3 19.Kd1 Bf4+–) 17.Nb6 Bb3 18.Na8 (< 18.Qa8 Qb6 19.Qf3 Bf7+–; 18.Nb3?! Qb6 19.0–0 Qb8+–) 18...Bd5 19.e4 Ba8 20.0–0 f5 (20...Ng6 21.Qf5+–) 21.Rae1 (21.Qc3 Ng6 22.e5 Be7+–) 21...Ng6 22.Qb3 (22.Qe3 fe4 23.Rf8 Bf8 24.Ne4 Bd5+–) 22...Kh8 23.Qe3 (< 23.ef5 Nf4 24.Nf3 Bd5+–) 23...Qh4 (23...fe4 24.Rf8 Qf8 25.Ne4+–) 24.g3 Qh3 (24...f4 25.gh4 fe3 26.Rf8 Nf8 27.Re3+–) 25.d5 Nh4 (25...f4 26.gf4 Qh5 27.Qa7+–) 26.Rf2 f4 27.Qa7 Nf5 (27...Qg4 28.Kh1 fg3 29.Rf8 Bf8 30.Qa8 Kg8+–) 28.ef5 Qh6 (28...Qg4 29.h3! Bb8+–) 29.Re6 (29...Qg5 30.Rg6 Qg6 31.fg6 Be7 32.Qe7 Rg8 33.Qh4 Bd5 34.Qh7#) 1–0. pierre – thotares, internet, 2006.

5.Nf3 e4 6.Nd4= Bg6 7.c4 (7.h4 h5=) 7...c6 (7...dc4 8.Bc4 Bd6 9.0–0=) 8.Nc3 (8.cd5 cd5 9.Nc3 Ngf6+=) 8...Ngf6 (8...dc4 9.Bc4 a5 10.ba5 Ra5 11.Nb3=+) 9.Be2 (9.cd5 Nd5 10.Nd5 cd5+/–) 9...Bd6 (9...dc4!? 10.Bc4 a5=+) 10.cd5+= Nd5 11.Qb3 (11.h4!? h6 12.Nd5 cd5 13.Qb3+=) 11...Nc3= 12.Bc3 Qg5 (12...Qh4 13.b5 c5 14.Nc2=+) 13.0–0= 0–0 14.Ne6 Qh6 (better is 14...Bh2 15.Kh2 fe6 16.Qe6 Rf7=) 15.Nf4?? (better is 15.h3 Rfe8 16.Ng7+/– (16.Bg7? Qh4–+)) 15...Bf5 (15...Bf4 16.ef4 Qf4 17.Qb2–/+) 16.h3 Bf4–/+ 17.ef4 Qf4 18.Qd1 Qg5 19.Bg4 Nf6 20.Bf5 Qf5 21.Qc2 Rfe8 22.f3 Qg6 23.Bf6 Qf6 24.fe4 Qd4 25.Kh1 Re4 26.Rad1 Re2 27.Qf5 Qd5 28.Qd5 cd5 29.Kg1 Rae8 30.Rf5 R8e5 31.Re5=+ Re5 32.Kf2 f5–/+ 33.Kf3 g5 34.Rc1. mgriffin (1705) – peterstamm (1700), net–chess.com, 2001.

5.g3 a6 6.Bh3 Bh3 7.Nh3 Ngf6 8.0–0 c5 9.d4 ed4 10.ed4 cb4 11.Re1 Be7 12.ab4 0–0 13.c3 Nb6 14.Nd2 Qd7 15.Nf3 (15.Nf4!?=) 15...Bb4–/+ 16.cb4 Qh3 17.Bc1 Rfe8 18.Re8 Re8 19.Bf4 Ng4 (19...Nc4 20.Qd3–+) 20.Qf1–/+ Qf1 21.Kf1 h6 22.h3 Nf6 23.Be5 Ne4 24.Ra5 Rc8 25.Ne1 (25.Kg2 Rc2 26.Kg1 Rf2–+) 25...f6–+ 26.Bf4 g5 27.Be3 Kf7 28.Nd3 Nc4 29.Rd5 Ng3 30.Kg2 (30.fg3 Ne3) 30...Ne3 31.fe3 Ke6?? (better is 31...Rc3 32.Nc5 Re3=+) 32.Rc5+– Rc5 33.Nc5 Kd5 34.Kg3 Kc4 35.Nb7 Kb4 36.Nc5 a5 37.Kg4 a4 38.Na4 Ka4 39.Kh5 f5 40.Kh6 f4 41.ef4?? gf4–+ 42.d5 f3 43.d6= f2 44.d7 f1Q 45.d8Q Qh3 46.Kg7 Qg4 47.Kf7 ˝–˝. Rob – Istvanny, internet, 2007.

3.e3 Nf6

4.Bb2 Nc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 Nc6 4.a3 e5).

4.Bb2 d4 (--> 3.Bb2 d4 4.e3 Nf6).

4.Bb2 Bd7 5.c4 (5.Be5!? Nc6 6.Bf4+=) 5...dc4= 6.Bc4 c6 (better is 6...Bd6!?=+) 7.Be5 b5 8.Ba2 Be7 9.Nf3 0–0 10.Ng5 (10.d4 a5+/–) 10...h6 (10...Ng4 11.Bb8 Rb8 12.Nf3=) 11.Nf7 (11.Nf3 a5+=) 11...Rf7= 12.Bf7 Kf7 13.Nc3 Be6 (13...a5 14.Bf6 gf6 15.ba5 Ra5 16.d4=) 14.0–0 (14.Bf6 Bf6 (< 14...Kf6 15.Qf3 Kg6 16.Nb5+/–) 15.d4 a5=) 14...Nbd7 15.Rc1. thedesertfox (2170) – mpopp (1890), net–chess.com, 2004.

4.Bb2 e4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 e4 3.e3 d5 4.a3 Nf6).

4.Bb2 Be6 5.Nf3 (5.Be5 Nbd7 6.Bd4 a5+=) 5...e4= 6.Nd4 c5 7.Ne6 fe6 8.bc5 Bc5 9.Bb5 Nc6 10.0–0 a6 11.Bc6 bc6 12.Be5 d4?? (better is 12...Bd6 13.Bd6 Qd6+=) 13.Bf6+– Qf6 14.Qh5 g6 (14...Kd7 15.Qc5 e5 16.ed4 ed4 17.c3+–) 15.Qc5 de3 (15...e5+–) 16.Qc6 Ke7 17.Qb7 (better is 17.Qc7 Ke8 18.fe3 Qf1 19.Kf1 Kf8+–) 17...Kd6 18.Qb4 (18.Nc3 ef2 19.Rf2 Qf2 20.Kf2 e5+–) 18...Kd7 (18...Kc6 19.Qc4 Kd7 20.fe3 Qg7+–) 19.fe3 Qa1 (19...Qe7 20.Rf7! Qf7 21.Qb7 Ke8 22.Qa8 Ke7 23.Qh8 h5+–) 20.Rf7 (20.Qe4?! Raf8 21.Qb7 Ke8 22.Qc6 Ke7 23.Qc7 Ke8 24.Qb8 Kd7 25.Qa7 Ke8+/–) 20...Kc6 21.Qb7 Kd6 22.Qc7 1–0. Hal1958 – Superyetkin, playchess.de, 2005.

4.Bb5 Bd7 5.Bd7 Nbd7 6.Ne2 Bd6 7.0–0 0–0 8.Nbc3 c6 9.f4 ef4 10.Nf4 Ne5 11.Qh5?? (better is 11.Nh5 Ne4 12.Ne4 de4 13.Ng3–/+) 11...Nh5–+ 12.Nh5 Qh4 13.Nf4 Ng4 14.h3 0–1. American – Circumciser, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c3 a6 5.Bb2 Be7 6.c4 dc4 7.Bc4 0–0 (7...b5!? 8.Bb3 Bb7=+) 8.Be5= b5 9.Bd3?? (better is 9.Qf3 Ra7 10.Be2=) 9...Qd3–+ 10.Ne2 c6 0–1. arifagam – cress (1825), net–chess.com, 2002.

4.Nc3 (--> 1.b4 Nf6 2.Nc3 e5 3.a3 d5 4.e3).

4.c4 b6 5.Nc3 Bb7 (5...a5 6.b5 d4 7.Qf3=) 6.d4 (6.cd5 Nd5 7.Bb2 a5=) 6...Bd6 (6...ed4 7.Qd4 Nc6 8.Qd2=) 7.c5= bc5 (7...ed4 8.ed4 Be7 9.Bb5 c6 10.Bd3=) 8.dc5 (8.bc5 ed4 9.ed4 Be7+=) 8...Be7= 9.Bb5 Nc6 (better is 9...c6!? 10.Ba4 0–0=) 10.Nf3+/– 0–0 11.Bc6 Bc6 12.Ne5 Qe8 13.Nc6 (13.0–0 a5 14.Bb2 Bb7+/–) 13...Qc6 14.Bb2 Rfe8 (14...d4 15.Qd4 (< 15.ed4 Qg2 16.Rf1 Ng4–/+) 15...Qg2 16.0–0–0 Qf2 17.Nd5+/–) 15.0–0 Rad8 16.Qa4 Qa4 17.Na4 c6 18.Rad1 h5 (18...a5 19.ba5 Ne4 20.Bd4+/–) 19.Bd4 g5 20.Nc3 Kh7 (20...a6 21.Rd2+/–) 21.b5+– cb5 (better is 21...Rc8+–) 22.Nb5 a5 23.a4 Rc8? 24.Bf6 Bf6 25.Nd6 Rc5 26.Ne8 Be5 27.Rc1 Rc1 28.Rc1 f5 29.Rc5 f4 30.ef4 Bf4 31.Rd5 h4 32.Ra5 g4 33.Nf6 Kg6 34.Ng4 h3 35.g3 Bd2 36.Rd5 (36...Bb4 37.a5 Ba5 38.Ra5+–) 1–0. rommeltdf (1800) – johnb (1855), net–chess.com, 2002.

4.Be2 Nc6 5.h3 Bd7 6.Nf3 e4 7.Nd4 a5 (7...Nd4 8.ed4 Bd6 9.d3=+) 8.b5 (8.Nc6 Bc6 9.b5 Bd7=+) 8...Nd4–/+ 9.a4?? (better is 9.ed4 Bd6 10.0–0–/+) 9...Nf5 (9...Ne2 10.Qe2 Bd6 11.Bb2–+) 10.Bb2 d4 (10...Be6 11.0–0–+) 11.ed4 c6 12.bc6 Nd5 (better is 12...Bc6 13.c3 Bd6–+) 13.cd7+/– Qd7?? (better is 13...Kd7 14.Bc4 Kc8+/–) 14.Bb5+– Qb5 15.ab5 g5 16.c4 Nb4 17.0–0 Nd3 18.Bc3 Rd8 19.d5 Bg7 20.Bg7 Ng7 21.Ra5 Nh5 22.Qh5 h6 23.Ra7 Nf4 24.Qg4 h5 25.Qg5 Ne2 26.Kh1 Rd7 27.Qe5 Re7 28.Qh8 Kd7 29.Rb7 Kd6+– 30.Qd8 Kc5 31.Qe7 Kc4 32.Qe4 Nd4 33.Rc1 Kb4 34.Qd4 Kb3 35.Qc3 Ka2 36.Qa3 (36.Ra7) 1–0. jimmyjf – MC Q, ChessWorld.net, 2004.

4.Qf3 Nc6 5.c4 dc4 6.Bc4 Bd6 7.e4 Nd4 8.Qc3 0–0 9.h3 c6 10.a4 Re8 11.d3 Be6 12.Be3 Bc4 13.Qc4 Rc8 14.f4 ef4 15.Bd4 Bb4 16.Qb4 Qc7 17.e5 Nd5 18.Qc4 Nb6 19.Bb6 ab6 20.d4 b5 21.Qb3 ba4 22.Qa4 b5 23.Qb3 Rcd8 24.Nf3 Qa5 25.Ra5 Rd5 26.Kf2 Red8 27.Ng5 Rd4 28.Qf7 Kh8 29.Ne6 Rg8 30.Nd4 1–0. vorbarra – pulaster, gameknot.com, 2014. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.e3 Nf6)

4.g3 Bf5 5.h3 d4 (5...Bd6 6.Bb2–/+) 6.Bg2 a5 7.Bb7 Ra7 8.Qf3 (8.Bg2 ab4 9.Nf3 de3 10.de3 Qd1 11.Kd1 e4=) 8...Bc2–/+ 9.d3? (better 9.Bc6 Ke7 10.b5–/+) 9...Bd3–+ 10.Nd2? (10.Bc6 Nc6 11.Qc6 Qd7 12.Qd7 Kd7 13.Nf3–+) 10...Rb7 (better 10...ab4 11.a4 c5–+) 11.Qb7=+ Ba6 (11...de3 12.fe3 Nd5 13.Ndf3–/+) 12.Qg2 (better 12.Qa7!?=) 12...de3–/+ 13.fe3 Bd6 (13...Qd3!?–/+) 14.ba5= Nc6?? (better 14...Bd3=) 15.Qc6+– Nd7 16.Qa6 0–0 17.Nc4 (better 17.Ne2!? Nc5 18.Qc4 Qa8+–) 17...Nc5 18.Qb5 (18.Qc6!? e4 19.Nd6 cd6+–) 18...Nd3 (18...Qa8 19.Rh2 (19.Nd6?! Qh1 20.Qf1 cd6+–) 19...Rb8 20.Nb6 cb6 21.ab6+–) 19.Ke2 e4 20.Qd5 (better 20.Bb2 Bg3 21.Rd1 Qe7+–) 20...Qf6 21.Rb1 (better 21.Nd6 Qa1 22.Ne4 Nc1 23.Kf3 Qa3 24.Rh2+–) 21...Qf2+– 22.Kd1 Qe1?? (22...Qf1 23.Kc2 Qg2 24.Bd2 Qh1+–) 23.Kc2+– Qf2 (23...Qg3 24.Qe4 (24.Nd6?! Qg2 25.Bd2 cd6+–) 24...Nf2 25.Ne2+– (25.Nd6?! Ne4 26.Ne4 Qg2 27.Nd2 Qh1=)) 24.Bd2 (24.Nd2 Nc5 25.a6 Na6 26.Qe4 Qg3+–) 24...Qg2 25.Ne2 (worse 25.Nd6 cd6 26.Nf3 Rc8 27.Kb3 Nc5 28.Ka2 ef3+–) 25...Qe2 26.Qe4 (26.Nd6?! cd6 27.Rb3 Nc5+–) 26...Nc5 27.Qd5 h6 (27...c6 28.Qd4 (28.Qd6?! Qc4 29.Kd1 Ne4+–) 28...Be7 29.Rbe1+–) 28.Nd6 (28.Rbe1 Qf2+–) 28...cd6 29.Qd6 (better 29.Rbe1 Qb5 30.Bb4+– (30.Qd6 Qb3 31.Kc1 Rc8 32.Qf8 Kf8 33.Bb4 Ke8 34.Bc3 Qc3 35.Kd1 Qd3 36.Kc1 Na4)) 29...Qc4? (29...Ne4 30.Qf8 Kf8 31.Rb8 Ke7 32.Rd1=) 30.Bc3 (better 30.Kd1 Qe4 31.Qc5 Qh1 32.Kc2 Qe4 33.Kb2+–) 30...Qe2?? (30...Qa4 31.Kc1 Qa3 32.Kd1 Qa4 33.Ke2 Qc4 34.Ke1 Qe4+–) 31.Bd2 (better 31.Qd2 Qf3 32.Rbf1+–) 31...Qc4 32.Bc3?? (better 32.Kd1 Qe4 33.Qc5 Qh1 34.Kc2 Qe4 35.Kb2+–) 32...Ne4?? (32...Qe2 33.Qd2 Qh5+–) 33.Qd4+– Qe2 34.Kb3 (better 34.Kc1 Nc3 35.Qc3+–) 34...Rb8 35.Bb4 Nd2 36.Ka4?? (better 36.Ka2 Nb1 37.Kb1+–) 36…Qb5 0–1. valla – kirklandlake (1750), ChessWorld.net, 2015.

4.h3 (--> 1.b4 d5 2.h3 e5 3.a3 Nf6 4.e3).

4.Bb2 a5

5.ba5 Nc6 6.Bc3 (6.Bb5!?=) 6...Bd6 7.Bb5 Bd7 8.Bc6 (8.Nf3 Na5 9.Bd7 Nd7=+ (< 9...Qd7 10.Be5 Qe6 11.Bd6 Qd6 12.d3+=)) 8...Bc6 9.Nf3 e4 10.Nd4 Bd7 11.0–0 0–0 (11...Qe7 12.Bb4=+) 12.Ne2 (12.f3=+) 12...b6 (better is 12...Ng4!? 13.h3 Nh2–/+) 13.ab6= cb6 14.Bd4 (14.f3 Re8=) 14...Bc5 (14...Ng4 15.h3 Nh2 16.Re1=) 15.Bf6 (15.Nbc3 Bg4+=) 15...Qf6= 16.Nf4?? (better is 16.Nbc3=) 16...Qa1–+ 17.Nd5 Be6 (17...Bc6 18.d4 ed3 19.Qd3–+) 18.Nc7 Rad8 (18...Bc4 19.Na8 Bf1 20.Qf1 Ra8 21.d4 ed3 22.cd3 Ba3 23.Nd2–+) 19.Qe2 (19.Ne6 fe6 20.Qg4 Qe5–+) 19...Ba3 (19...Bf5 20.Nd5–+) 20.Nc3 (20.Ne6 fe6 21.Qc4 Qf6–+) 20...Qb2 21.Ne4 Qc2 22.Ne6 fe6 23.f3 Bb4 24.Rf2 Rd3 25.h4 Rfd8 26.f4 Bd2 27.Rf1 Be3 28.Rf2 Bf2 29.Qf2 Rd1 30.Kh2 Qe4 31.Qb6 Qf4 32.g3 R8d2 (33.Qf2 Rf2 34.Kh3 Rh1) 0–1. sburritt – gdraper (2035), net–chess.com, 2006.

5.ba5 Bd6 6.Nc3 =+.

5.ba5 Bd6 6.Nf3 e4 7.Nd4 0–0 8.Be2 Ra5 9.0–0 Qe7 10.Bc3 Ra8 11.Nb5 Be5 12.Ra2 Bd7 13.Be5 Qe5 14.d4 ed3 15.Qd3 Na6 16.Qd4 Qd4 17.Nd4 Rfe8 18.Nc3 c5 19.Nb3 b6 20.Rd1 Nc7 21.Bf3 The pressure on d5 grows 21...Rad8 22.a4 (worse is 22.Nd5 Ncd5 23.Bd5 Bg4–+) 22...Na6 23.a5 (worse is 23.Nd5 Nd5 24.Bd5 Nb4–/+) 23...Nb4 24.Raa1 d4 25.ed4 Nc2 26.ab6 Na1 27.Ra1 (27.Na1? cd4 28.Ne2 Ba4–+) 27...cd4 28.Nd4 Rc8 29.Ncb5 Rc5 30.Nd6 Ra5 31.Rd1 Rb8 32.b7 Kf8 ˝–˝. Pcmvr – FortKnox, playchess.de, 2005.

5.b5 c6 6.c4 (6.Be5 Nbd7 7.Bf4 Be7+=) 6...Be7 7.Qc2 Qd6 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 0–0 10.Ng5 h6 11.h4? (better is 11.Nf3+=) 11...hg5–+ 12.hg5 e4?? (better is 12...Ne4–+) 13.gf6+= Nf6 14.Nc3 Bg4 15.0–0–0 (better is 15.Bg4 Ng4 16.cd5 cd5 17.d3+=) 15...Be2–/+ 16.Ne2 cb5 17.Rh3 Rfc8 (17...dc4? 18.Rdh1 Nh5 19.Rh5+–) 18.Rdh1 Kf8 19.Kb1 Rc4 20.Qd1 b4 21.Bf6 Bf6 22.Rh8 Ke7 23.Ra8 ba3 24.Nd4 (24.Ka2 Qb4 25.Qb3 Qd2 26.Ka3–+) 24...Bd4 25.ed4 Qb4 26.Ka1 Qb2 0–1. combijack (1805) – chocboy (1735), gameknot.com, 2012.

5.Be5 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bb4 8.Nf3 0–0 9.c4 Nc6 (9...Nbd7 10.Qb3 Be7 11.Bf6 Nf6 12.Nc3+=) 10.Bf6= Qf6 11.cd5 Ne7 12.Qb3 Ba5 13.Bd3 Qd6 14.Nc3 Bc3 15.dc3 Nd5 16.0–0 ˝–˝. FortKnox – Caissa, playchess.de, 2004.

5.Be5 Nc6 6.Bb5 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.Nf3 0–0 10.0–0 Qe7 11.c4 dc4 12.Bc4 Bg4 13.h3 Bf5 14.Nc3 Na5 15.Ba2 Bd3 16.Re1 Rd8 17.e4 Bc4 (17...Nc4 18.Qb3+=) 18.Nd5 Nd5 19.ed5 Qd6 20.Bc4 Nc4 21.Re4 Qa6 (21...b5 22.d3 f5 23.Rh4+=) 22.Qc1 (22.d3 Ra8 23.Bg7 Kg7 24.dc4 Qa1+/–) 22...Ra8 (better is 22...Bd2!? 23.Qf1 Nd6 24.Qa6 ba6+=) 23.Bg7+/– Kg7 24.Rc4 (worse is 24.Qc4 Qc4 25.Rc4 Bd6=) 24...Bd6 25.Qb2 f6 26.Rc1 Qa3 27.Qb1 Ra5 28.Re1 ˝–˝. Fournier,Frederic (2550) – Cibox (2280), Echecsemail.com (Team), 2013.

5.Be5 Nc6 6.Bf6 Qf6 7.Nc3 ab4 8.Nd5 Qe5 9.c4 Ra3 10.d4 Nd4 11.Ra3 ba3 12.f4 (12.Qd4?? Qd4 13.ed4 a2 14.Nc7 Kd8–+) 12...Qe4 13.Nf3 (13.Qd4?? Qd4 14.ed4 a2 15.Nc7 Kd8–+; 13.Nc7? Kd8 14.Ne2 Kc7 (14...Qe3 15.Nd5 Qe4 16.Qd4 Qb1 17.Kd2=) 15.Qd4 Qd4 16.Nd4 a2–+) 13...a2 14.Nd4 Qb1 15.Nc2 c6 16.Nc7 Ke7 17.Kd2 Qd1 18.Kd1 Bf5 19.Be2 g6 20.Na1 Bg7 21.Nb3 Kd7 22.Bf3 Kc7 (22...Kc7 23.e4 Be6–+) 0–1. usingprogram (2050) – kurest, kurnik, 2012.

5.Be5 Nbd7 6.Bb2 ab4 7.Nf3 c6 8.Be2 ba3 9.Na3 b5 10.0–0 Bb7 11.c3 Bd6 12.Nc2 0–0 13.Ra8 Qa8 14.Ncd4 Qa6 15.Nf5 Bc7 16.Qc2 c5 (16...Qa4 17.Qd3=) 17.Ra1+= Qb6 18.h3 (18.d4 Ra8+=) 18...g6= 19.Nh6 Kg7 20.Ng4 Rb8 21.Qb1 Bc6 (21...Ng4 22.hg4 c4 23.g5=) 22.Nf6+= Nf6 23.Ra2 h6 24.Bd1 (24.d4 Bd7+=) 24...Re8 25.Qa1 Bb7 26.Ba3 Ra8 27.d4 c4 28.Bb4 Ra2 29.Qa2 Ne4 30.Nd2 Bd6 31.Bd6 Nd6 32.Qa3 Bc8 33.Bf3 Be6 34.Nf1 Nf5 (34...Qc6 35.Qb4=) 35.g4 (35.Qb4 Qc6=) 35...Qd6= 36.Qa5 Nh4 37.Bh1 Qd7 38.Qb6 h5 (38...Kh7 39.Qb8=) 39.gh5+= Bh3 40.Ng3 Nf5 41.Ne2 g5 42.e4 (42.Qb8 Bg4 43.Ng3 f6 44.Nf5 Bf5 45.h6 Kh6 46.Qh8 Kg6 47.Qg8 Kh6 48.Bd5 Bh7 49.Qf8 Kg6+=) 42...de4 43.Be4 Qe6 44.Qe6 fe6 45.f3 Ne7 46.Kf2 (46.Ng3 Bf5+=) 46...Bf5 (46...Kh6 47.Bb7 Kh5 48.Ba6=) 47.Bb7 Nd5 48.Bd5 ed5 49.f4 g4 ˝–˝. Degterev,Pavel (2225) – Szabo,Vilmos (2395), WC–2010–F–00003, 2010.

5.b5 Bd6

6.c4 0–0 7.cd5 Nd5 8.d4 Nd7 (8...e4 9.Nc3 Nc3 10.Bc3+=) 9.Nd2 Qe7 (9...ed4 10.Nc4=) 10.Ne4= N7f6 11.Nf6 Nf6 (worse is 11...gf6 12.de5 Be5 13.Be5 (worse is 13.Qd5 Bb2 14.Rd1 Bc3 15.Ke2 Qa3–/+) 13...Qe5 14.Qc1+=; 11...Qf6?! 12.Bd3 Re8 13.Qc2 ed4 14.Nf3= (worse is 14.Bh7 Kh8–/+)) 12.Nf3 e4 13.Ne5 Bf5 14.Bc4 (14.Qc2 Rfd8=) 14...Nd7 (14...Be5 15.de5 Nd7 16.Rc1=) 15.0–0 (15.Nd7 Bd7 16.Qh5 Bb4 17.Ke2 Bd6=) 15...Be5 16.de5 Ne5 17.Be5 Qe5 18.Qd5 Qd5 19.Bd5 Rab8 20.Rfd1 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1890) – Duttagupta,Aniruddha (1885), FICGS, 2015.

6.c4 Nbd7 7.Qc2 d4 8.ed4 ed4 9.Bd4 Be5 10.Be5 Qe7?? (10...Ne5 11.Qc3 0–0 12.d4= (worse is 12.Qe5 Re8 13.Qe8 Qe8 14.Be2 Bg4–+)) 11.Be2?? (better is 11.d4 Ng4 12.Nc3 Nde5 13.de5 Ne5 14.Qe4+–) 11...Qe5 12.Nc3 b6 13.Nf3 Qe7 14.0–0 Bb7 15.Rfe1 0–0 16.Ng5 Rfe8 17.Nd5 Qd6? (better is 17...Bd5!? 18.cd5 Qe5+=) 18.Bf3+/– Re1 19.Re1 Bd5 20.Bd5 Rb8?? (better is 20...Rf8+/–) 21.Nf7 Qa3 (21...Qf8 22.Ng5 Kh8 23.Qf5+–) 22.Qf5 Re8?? 23.Re8 Nf8 24.Re1 Qa2 25.g4 1–0. combijack (1750) – seven21 (1765), gameknot.com, 2012.

6.c4 Nbd7 7.Nf3 0–0 8.Qc2 Re8 9.Be2 e4 10.Nd4 dc4 11.Bc4 Ne5 12.0–0 Nfg4 13.h3 Nc4 14.Qc4 Ne5 15.Qc2 Nf3! 16.gf3 (16.Nf3 ef3 Combination; 16.gf3 Qg5 Double attack) 16...Qg5 (16...Bh3 17.f4 Qh4 18.Qd1–+) 17.Kh1 Qh4 18.f4 Qh3 19.Kg1 Qg4 20.Kh2 (20.Kh1 Qh5 21.Kg2 Bh3 22.Kh2 Bf1 23.Kg1 Qh3 24.Qe4 Re4 25.d3 Qg2) 20...Re5!! 21.fe5 (21.fe5 Be5 Mate attack) 21...Be5 22.f4 (22.Kh1 Qh5 23.Kg1 Qh2) 22...ef3 23.Kh1 Qg2 0–1. combijack (1755) – surfdude99 (1935), gameknot.com, 2010.

6.c4 Bg4 7.Qc2 Nbd7 8.Nc3 c6 9.Nf3 0–0 10.h3 Bh5 11.Be2 e4 12.Nd4 Be2 13.Nce2 Ne5 14.0–0 c5 15.Nf5 Nc4 16.f4 Re8 17.g4 Re6 18.Bc3 Bf8 19.Bf6 Qf6 (19...gf6?! 20.Nc3+=) 20.Neg3 g6 21.g5 Qb2 22.Qb2 Nb2 23.Nh4 a4 24.f5 Rb6 25.fg6 (25.Ne2–+) 25...hg6 26.Rf6 Rf6 27.gf6 Ra5 28.Rf1 (28.Ne2 Rb5 29.Nc3 Rb3 30.Nd5 Nc4–+) 28...Rb5 29.Ngf5 (29.Ne2 Nc4 30.Nc3 Rb3 (30...Na3?! 31.Nb5 Nb5 32.Ra1–+) 31.Nd5 Ra3–+) 29...gf5 30.Rf5 Rb6 0–1. combijack (1830) – marmalite (1850), gameknot.com, 2011.

6.c4 Bg4 7.Qc2 Nbd7 8.Nf3 0–0 9.Be2 e4 10.Nd4 Be2 11.Ne2 Ne5 12.cd5 Nd3 13.Kf1 Ng4 14.f3 (14.Nbc3 Ndf2 15.Kg1 Nh1 16.Kh1 Bh2 17.Ng1–+) 14...Qh4 15.g3 (15.Ng3 Nh2 16.Ke2 Qg3 17.fe4 Nf4 18.ef4 Qg2 19.Kd3 Qh1 20.Kc3 Bf4 21.d3–+) 15...Qh3 16.Kg1 ef3 17.Qd3 Qg2# (17...fe2?! 18.Qe2 Rad8 19.Nc3=) 0–1. combijack (1755) – sperling (1845), gameknot.com, 2010.

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 +=.

4.Bb2 c5

5.b5 Bd6–/+ 6.c4 0–0 7.cd5 Nd5 8.Qf3 =+.

5.b5 Bd6 6.c4 d4 7.ed4 (7.d3 0–0–/+) 7...ed4 (7...cd4 8.Nf3–+) 8.d3 (8.Nf3 Qe7 9.Qe2 Be6–/+) 8...a6 (8...0–0 9.Nf3 Qe7 10.Be2–+) 9.a4 (9.Be2 0–0 10.Nf3 ab5 11.cb5 Qa5 12.Nbd2 Qb5–+) 9...ab5 (9...0–0 10.Nf3 Re8 11.Be2–+) 10.ab5 (10.cb5 0–0 11.Be2 Re8–+) 10...Ra1 11.Ba1 Bd7 (11...0–0!? 12.Be2 Re8 13.Nf3–+) 12.Nf3–/+ 0–0 13.Be2 Qa5 14.Nbd2 Bg4 15.0–0 Nbd7 (15...Re8 16.h3 Bf5 17.Nh4–/+) 16.h3 (16.Nd4 Be2 17.Ne2 Rd8+/–) 16...Bh5 (16...Bf5 17.Qc2–/+) 17.Nb3 (17.Nd4 Bg6 18.N4f3 Re8+/–) 17...Qa7 (17...Qa2 18.Nfd4 cd4 19.Bh5 Nh5 20.Qh5 Qb3 21.Qd5+=) 18.Re1 (18.Nfd4 Be2 19.Ne2 Re8+/–) 18...b6 (18...Re8 19.Nh4 Re2 20.Re2 Be2 21.Qe2+=) 19.Nbd2 (19.Nfd4 Be2 20.Ne2 Re8+/–) 19...Ra8 (19...Qa2 20.Qc1+=) 20.Nh4?? (better is 20.Nd4 cd4 21.Bh5 Qa1 22.Qa1 Ra1 23.Ra1 Nh5 24.Ra8 Nf8 25.g3+/–) 20...Be2–/+ 21.Re2?? (better is 21.Qe2 g6 22.Ndf3–/+) 21...Qa1–+ 22.Qa1 (22.Re1 Qb2 23.g3 Ra2–+) 22...Ra1 23.Nf1 Ne5 24.Nf5 Bc7 25.Rd2 Ra3 26.Ne7 Kf8 27.Nd5 Nd5 28.cd5 Nd3 29.Ng3 Nb4 30.f4 Nd5 31.Ne2 Nf4 32.Nd4 cd4 33.Rd4 Ne2 0–1. dbinc007 – ulvito (1620), gameknot.com, 2010.

5.b5 Bd6–/+ 6.c4 Bg4 7.Qa4 (7.Be2 Be6=+) 7...Nbd7–/+ 8.cd5 Nb6 9.Qc2 Nfd5 (9...Nbd5 10.e4 Nf4 11.f3=+) 10.Nf3 Bf3 11.gf3 0–0 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Qh4 (13...Qd7 14.Rg1=+) 14.Bd3 Nd5 (14...c4 15.Be4=) 15.Bb2 (15.Be4 Nc3 16.dc3 Rab8=) 15...Nf6=+ 16.Qc4 (16.Bc4 Rad8=+) 16...Qh5 (16...Qh3 17.Be4 Ne4 18.fe4=+) 17.Ke2 (better is 17.f4=+) 17...e4 (better is 17...a6 18.b6 Rad8–/+) 18.Be4+= Ne4 19.Rag1?? (19.Qe4 Rfb8=) 19...g6?? (19...Qf3 20.Kf3 Nd2 21.Ke2 g6+– (21...Nc4?? 22.Rg7 Kh8 23.Rg8 Kg8 24.Rg1 Bg3 25.Rg3)) 20.h4?? (better is 20.Qe4 Rab8 21.d3+=) 20...Qf3!–+ 21.Kd3 Nf2 22.Kc2 Nh1 23.h5 Qh5 24.Kc1 Nf2 25.Qf1 Qf5 (26.e4 Qf3–+) 0–1. Ree,Hans – COMP, AEGON, 1997.

5.bc5 Bc5 6.Be5 0–0 7.c4 Re8 (7...dc4 8.Bc4 Nbd7 9.Bg3+=) 8.Bf6 Qf6 9.Nc3 d4 10.Nd5 Qd6 11.Bd3 Be6 (11...Nc6 12.Nf3 Ne5 13.Ne5 Re5 14.Qb1+=) 12.Qh5+= h6 13.Nf3 Bd5 (13...Nc6 14.Rb1+=) 14.Qd5+/– (worse is 14.cd5 Nd7=) 14...Qd5 (14...Nc6 15.Qd6 Bd6 16.Ke2+/–) 15.cd5 Nd7 16.Bb5 Re7 (16...Rad8 17.Ke2 a6 18.Ba4+=) 17.Ke2 Rae8 (17...de3!? 18.de3 Nb6+=) 18.Rhc1 a6?? (better is 18...b6+/–) 19.Bd7+– Rd7 20.Rc5 b6 21.Rc6 Rd5 22.Rb6 Rb5 (22...d3 23.Kf1 a5+–) 23.Rb5 ab5 24.Nd4 g6 (24...Kf8 25.Nb5 Re5 26.a4+–) 25.Nb5 f6 (25...Re5 26.a4+–) 26.a4 Kh7 (26...Re5+–) 27.a5 Kh8 28.a6 Kh7 29.a7 Kh8 30.Nc7 White intends a8 30...Kh7 31.Ne8 Kh8 (31...h5 32.a8Q Kh6 33.Qb7 h4 34.Qg7 Kg5 35.Qf6 Kh5 36.Ra5 g5 37.Qg5) 32.a8Q Kh7 (32...f5 33.Ra7 Kg8 34.Nd6) 33.Ra7 Kh8 (33...Kg8 34.Nf6) 34.Nf6 1–0. Janek – Gustave, internet, 2016.

5.bc5 Bc5 6.Be5 0–0 7.Nf3 Nc6 8.Bb2 Re8 9.Be2 Qb6? (9...d4 10.0–0+=) 10.Qc1 (better is 10.Bf6 gf6 11.Nc3+/–) 10...d4= 11.0–0 (11.a4!?=) 11...de3+= 12.de3 Ne4 (12...Ng4 13.Bc4 Re3 14.Nbd2 Nf2 15.Rf2–+) 13.Nbd2 (13.c4 Na5 14.Qc2 Qb3 15.Qb3 Nb3+=) 13...Bf5 (13...Be3 14.fe3 Qe3 15.Kh1 Nd2+= (15...Qe2? 16.Re1 Qb5 17.Ne4+–)) 14.Ne4+= Be4 15.c4 Rad8 16.Qc3 f6 17.Rab1 Qc7 18.Rbd1+= Kf7 19.Rd8 Rd8?? 20.Rd1 Rd1+/– 21.Bd1 Qd6 22.Be2 a6 23.h3 g5 24.Nd4 Ne5 25.f3 Bg6 26.Kf2 h5 27.Nb3 b6 28.Nc5+/– bc5 29.e4 h4 30.a4 Nc6 31.Kg1 Nd4 32.Bf1 Qg3 33.Ba3?? Bh5 34.Bc5 Nf3 35.Qf3 Bf3 36.Bf2 Qf4 37.gf3 Qf3 38.Bg2 Qd1 39.Kh2 Qa4 40.c5 Qc6 41.e5 Qc7 42.c6 Qe5 43.Kg1 Qc7 44.Bc5 a5 45.Bf2 a4 46.Bc5 Kg7 47.Ba3 f5 48.Kf2 Kg6 49.Bb4 g4 (49...g4 50.hg4 Qf4 51.Ke2 Qg4 52.Kd3 Qg2–+) 0–1. Fournier,Frederic – 1958wj (1690), Active (3/0), 2005.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.Bb5 Qb6?? (better is 7...e4 8.Nd4 0–0–/+) 8.Bc6+= Qc6 9.Ne5 Qb5 (9...Qa6 10.Nd3 Be7 11.Bd4+/–) 10.Qc1 (10.Nd3 Be7+/–) 10...0–0 (10...Bf5 11.Nd3 Bd3 12.cd3+=) 11.Nc3 (11.Nd3 Be7+=) 11...Qa6 12.d4 (12.a4 Bb4=) 12...Bd6 13.f4 (13.f3!?=) 13...Bf5–/+ 14.Qd1 (14.Qd2 Rac8 15.Nd3 Ne4 16.Ne4 de4–/+) 14...Rac8 15.h3 (better is 15.g4!? Be5 16.fe5 Ng4 17.Qf3–/+) 15...Ne4–+ 16.Ne2 Be5 (better is 16...Qa5 17.c3 Qb5–+) 17.de5–/+ Qh6 (17...Qa5!? 18.c3 Qb6–/+) 18.0–0= Bh3 19.gh3 Qh3 20.Nd4 Qe3 21.Kh2 Qg3 22.Kh1 Nf2 23.Rf2 Qf2 c2 gets attention 24.Qg4 Rc2 25.Nc2 Qc2 26.Rg1 g6 27.Rg2 Qe4 28.f5 Qe1 29.Kh2+/– Qe3 30.Qd4 Qh6?? 31.Kg1+– Rc8 32.e6 Rc1 33.Bc1 Qc1 34.Kh2 Qh6 35.Kg3 Qg5 36.Qg4 Qe3 37.Kh2 Qh6 38.Qh3 Qf4 39.Rg3 Qd2? 40.Qg2 Qh6 41.Kg1 Qc1 42.Qf1 Qc5 43.Kh1 Qc7 44.ef7 (44.ef7 Qf7 45.Qd3+–) 1–0. terrier (2110) – queensservant (1790), gameknot.com, 2014.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.d4 Bb6 (7...Qb6 A) 8.Ra2 ed4 9.ed4+= (9.Nd4 Nd4 10.ed4 Bd6 11.c4 dc4 12.Nd2 0–0 13.Nc4 Qc7 14.Nd6+=) 9...Bd6 10.c4 Qc7 11.c5 Bf4 12.Bd3 0–0 13.0–0 Bg4 14.h3+=; B) 8.Bc3 ed4 9.Nd4 Nd4 10.Bd4 Bd4 11.Qd4 Qd4 12.ed4 Bf5 13.Kd2 Ne4 14.Ke3+=) 8.Nbd2 (8.Ne5 0–0+= 9.Nc6 bc6 10.Bd3 Rb8 11.Nd2 Ba5 12.Rb1 Ne4 13.c3 Bf5 14.Be4+=; 8.de5 Ba5 9.Nfd2 Ne4 10.Bd3 Qg5 11.Kf1 Bg4 12.Nf3 Qh5 13.h3 Ng5 14.Be2=) 8...0–0 (better is 8...ed4 9.Nd4 Nd4 10.Bd4 Bd4 A) 11.Bb5 Kf8 (11...Bd7 12.Bd7 Kd7 13.ed4 Re8 14.Kf1 Qa5+=) 12.ed4 Qb6 13.Bd3 Qd4 14.0–0+=; B) 11.ed4 0–0 12.Be2 Bf5 13.0–0 Rc8 14.c4+=) 9.Bd3?? (9.de5 Ne4+= 10.Ne4 de4 11.Qd8 Rd8 12.Nd2 Bf5 13.h3 Rd7 14.0–0–0+=) 9...Bc7?? (9...e4 10.Be2 ef3 11.Bf3–+) 10.0–0?? (10.de5 Nd7+=) 10...b6?? (better is 10...e4–+) 11.Rc1?? (11.Ne5 Ne5 12.de5 Nd7+/–) 11...Bb7?? (11...e4 12.Ne5 Ne5 (12...ed3?! 13.Nc6 dc2 14.Qc2+=) 13.de5 Ng4–/+ (worse is 13...ed3 14.ef6 Qd6 15.f4+/–)) 12.c4 (12.Ne5 Ne5 13.de5+/–) 12...Rc8?? (better is 12...e4 13.cd5 Qd5+=) 13.Qe2?? (13.de5 dc4 14.Bf5 Nd7 15.Nc4 Ncb8+–) 13...Na5?? (better is 13...e4–+) 14.Ne5 (14.de5 dc4 15.Bf5+/– (15.ef6?! cd3 16.Qd1 gf6=; 15.Nc4?! Nc4 16.Bc4 Ne4+/–)) 14...Ne4 15.Nef3 Qd6 16.g3 Nc4 17.Nc4 dc4 18.Bc4 Qe7 19.Ba6 Bd6 20.Bb7 Qb7 21.Rc8 Rc8+= 22.Rc1 Rc1 23.Bc1 Qc6 24.Bb2 f5 25.Ne1 b5+= 26.f3 Nf6 27.Qc2 Qb7? 28.Kf2 Kf7? 29.Qd3 g5? 30.h3 h5? 31.g4?? hg4 32.hg4 fg4 33.e4 g3 34.Kf1 Qb6 35.e5?? Be5–/+ 36.de5 0–1. Lebel,Patrick (2180) – Radulski,Julian (2485), Olympiad, Bled SLO, 2002.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.Ne5 Qb6 (7...0–0+= 8.Be2 Ne5 9.Be5 d4 10.0–0 Re8 11.Bf6 Qf6 12.c3 dc3 13.Nc3 Qe7 14.Nb5+=) 8.Nd3 d4 9.a4 Be7 10.Be2 Bf5 11.a5 Qc7 12.a6 0–0 13.0–0 ba6 14.Ra6 +=.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 e4 A) 7.Nd4 A1) 7...0–0 8.Be2 (8.Bb5 a6 9.Be2 Nc6 10.Nc6 bc6 11.Nc3 Rb8 12.Rb1 Qa5 13.0–0 Be6 14.Qc1+=; 8.Nb3 Bd6 9.Be2 Nc6 10.0–0 a6 11.f3 Be6 12.a4 b6 13.fe4 Ne4 14.Ba3+=) 8...Nc6 9.Nb3 Bd6 10.0–0 Bd7 11.f3 Rc8 12.Nc3 Ne5 13.Nd4 ef3 14.Bf3+=; A2) 7...Nc6 8.Bb5 Bd7 9.Nb3 Bd6 10.0–0 Bh2 11.Kh2 Ng4 12.Kg3 Qg5 13.f4 ef3 14.Kf3–+; B) 7.Bb5 B1) 7...Bd7 8.Bd7 (8.Nd4 Nc6 9.Nb3 Bd6 10.0–0 Bh2 11.Kh2 Ng4 12.Kg3 Qg5 13.f4 ef3 14.Kf3–+) 8...Nbd7 9.Nd4 0–0 10.0–0 Rc8 11.f3 Qc7 12.Nf5 Qb6 13.Bd4 Qe6 14.fe4=; B2) 7...Nc6 8.Ne5 (8.Nd4+= Bd7 9.Nb3 Bd6 10.0–0 Bh2 11.Kh2 Ng4 12.Kg3 Qg5 13.f4 ef3 14.Kf3–+) 8...Qb6 9.Nc3 Qc7 10.Nc6 bc6 11.Be2 0–0 12.Na4 Be7 13.0–0 Be6 14.f3+=.

5.Be5 Nbd7 6.Bc3 +=.

4.Bb2 c6

5.c4 dc4 6.Bc4 (6.Be5 Be6 7.Qc2=) 6...Ng4 (6...Bd6 7.d4 e4 8.Nd2+=) 7.Qb3 (better is 7.Be2 Qg5 8.Nf3+=) 7...h5?? (better is 7...Qe7=) 8.Bf7+– Kd7 (8...Ke7 9.Nf3 h4 10.Ne5 Ne5 11.Be5+–) 9.h3 Na6 (9...Nf6 10.Be5 Qe7+–) 10.hg4 Nc5 (10...Bd6+–) 11.bc5 Qh4 (11...Bc5 12.Qe6 Kc7 13.Qe5 Bd6 14.Qg7 Bg4 15.Bh5 Qd7 16.Qd7 Bd7 (16...Kd7?? 17.Bg4 Kc7 18.Rh8 Rh8 19.Bh8+–) 17.Bh8 Rh8+–) 12.Qe6 Kd8 13.Qe8 Kc7 14.Be5 Bd6 15.Bd6 1–0. Janek – Ferenc, internet, 2017.

5.c4 d4 6.Qc2 c5 7.b5 Be7 8.Nf3 Qc7 9.d3 0–0 10.e4 Ne8 11.Nbd2 f5 12.Be2 Nf6 13.0–0–0 a6 14.a4 Kh8 15.h3 fe4 16.Ne4 Ne4 17.de4 Be6 18.Bd3 Nd7 19.Rdg1 ab5 20.ab5 Nb6 21.Nd2 (21.Kd1 Ra2 22.Qb3 Nc4 23.Bc4 Bc4 24.Qc4 Rb2 25.Qc1 Rf2 26.Rf1–+) 21...Rf2 22.g3 Ra4 (better is 22...Bg5 23.Rd1 Qf7–+) 23.Qd1 (23.Rf1 Rf1 24.Rf1 Bh3 25.Rf2–+) 23...Bg5 24.Rf1 Rd2 25.Qh5 (25.Rf8 Bg8 26.Qd2 Bd2 27.Kd2–+) 25...Qe7 26.h4 Be3 0–1. combijack (1830) – haddibje (1880), gameknot.com, 2012.

5.c4 Bd6 6.d4 e4 7.Nc3 +=.

5.Be5 Nbd7 6.Bf4 Be7 +=.

4.Bb2 Bd6

(--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6).

5.c4 dc4 6.Bc4 0–0 7.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 dc4 7.Bc4 0–0).

5.c4 dc4 6.Bc4 Nbd7 7.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6 7.Bc4).

5.c4 c6 6.cd5 cd5 7.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6 7.cd5 cd5).

5.c4 c6 6.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6).

5.c4 c6 6.Nf3 Qe7 7.cd5 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6 6.Nf3 Qe7 7.cd5).

5.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6).

5.Nf3 Qe7 6.c4 c6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6 6.Nf3 Qe7).

4.Bb2 Nbd7

(--> 3.Bb2 Nd7 4.e3 Ngf6).

5.Nf3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6).

4.Bb2 Be7

5.Be5= 0–0 6.Nf3 Nc6 7.Bb2 d4 (better is 7...Ne4!?=) 8.Nd4+/– Nd4 9.Bd4 (9.ed4?! Re8 10.Be2 a5=) 9...Re8 10.Nc3 c5 (10...c6+–) 11.bc5 (worse is 11.Bc5 Bc5 12.bc5 Qa5+–) 11...Bg4 12.Be2 Be2 13.Qe2 (13.Ke2?! Nd7+/–) 13...Qd7 14.Rb1 Nd5 15.Qb5 Qb5 16.Nb5 Bf6 (16...Rec8 17.Nd6 Rc7+–) 17.Bf6 gf6 18.c4 Nf4 19.Nc7 Ng2 20.Kd1 Rad8 (20...Nh4 21.Na8 Ra8 22.Rb7+–) 21.Ne8 Re8 22.Rg1 (22.Rg1 Kf8 23.Rg2+–) 1–0. b4_player – branne, casual, 2013.

5.Be5 a5 6.b5 +=.

5.Be5 Nc6 6.Bb2 0–0 7.Nf3 Bf5 8.c4 (8.Bd3 Ne4+=) 8...Re8 (8...g6 9.Be2+=) 9.cd5+= Nd5 10.Be2 Qd6 (10...Bf6 11.Nc3+=) 11.Nc3+= Nc3 (11...Bf6 12.0–0+=) 12.Bc3 Bf6 (12...a6 13.0–0+=) 13.0–0+– Bc3 (13...a6 14.Bf6 Qf6 15.d4+–) 14.dc3 Qf6 15.b5 Rad8 16.Qa4 Ne5 17.Nd4 Be4 18.f3 (18.Qa7?? Ra8 19.Qa8 Ra8–+) 18...Bd3 19.Rfe1 Be2 20.Re2 (worse 20.Ne2 Nd3 21.Nd4 Ne1 22.Re1 Qg5–/+) 20...Qb6 21.Rf1 (21.Rd1 c5 22.bc6 Nc6+=) 21...g6 22.f4 (22.Rd1 c5 23.bc6 bc6+–) 22...Nd7 23.Rfe1 (23.Qc2 Nf6+=) 23...Nc5 24.Qc4 Ne4 25.g4 (25.a4 Kg7+=) 25...a5 26.g5 (26.a4 Qd6=) 26...Qd6 27.Qb3 (27.Nf3 Qa3 28.Ne5 Ng5 (28...Nc3?? 29.Qf7 Kh8 30.Qf6 Kg8 31.Nf7 Ne2 32.Re2 Rd1 33.Kg2+–) 29.Qc7 Qe7 30.Qa5 Rd5=) 27...Qd7 28.Rg2 Qh3 29.Qc2 a4 (29...Rd6 30.a4=) 30.Kh1 (30.Qd3 Qh4 31.Ree2 Qh3=) 30...Rd5 31.Qd3 (31.Qc1 Rc5 32.c4 Nd6=) 31...c5 32.bc6 bc6 33.Qc2 (33.Qa6 Nc3 34.Nc6 Qe6=+) 33...Rd6 (33...Rc5 34.c4=) 34.Qa4 (34.Kg1 c5 35.Nb5 Rd7=) 34...Nc3 Attacking the backward pawn on e3 35.Qb4 Ne4 36.Qa4 Kg7 37.Kg1 (37.Qc4 c5 38.Nb5 Qh4=) 37...Nc3 38.Qa7 Kg8 (38...Re3 39.Nf5 gf5 40.Qe3 (40.Re3?? Rd1 41.Kf2 Qh4 42.Reg3 Qf4 43.Rf3 Ne4 44.Ke2 Qd2) 40...Qe3 41.Re3 Rd1 42.Kf2 Ne4 43.Ke2+=) 39.Kh1 (39.Rg3 Qh5=) 39...Rd7=+ 40.Qb6 Rd5 (40...Re3 41.Rf1 Ne2 42.Ne2 Re2 43.Qc6=+) 41.Qc6 (41.Nc6? Qe6 42.Qc7 Rc5–+) 41...Re3 42.Reg1 Rd4 43.Rg3 Rg3 (43...Qe6 44.Qe6 Re6 45.Rc3 Rf4 46.Kg2=+) 44.Qe8 Kg7 45.Qe5 Kf8 46.Qh8 Ke7 47.Qf6 Kf8 48.Qh8 Ke7 49.Qf6 Kf8 50.Qh8 ˝–˝. marekt – ceykaous, ChessWorld.net, 2017.

5.Be5 Nc6 6.Bb2 Bg4 7.Nf3 (7.Be2 Be2 8.Ne2 0–0+/–) 7...Qd7 (7...0–0 8.Be2+/–) 8.b5 (8.h3 Be6+/–) 8...Nd8 (8...Na5 9.h3 Bf5 10.Nd4+=) 9.h3 (9.c4 Bf5+/–) 9...Be6 (9...Bf5 10.g4 Be4 11.Nc3+/–) 10.Bd3+/– b6 (10...Bf5 11.Bf5 Qf5 12.Nd4+/–) 11.0–0 0–0 12.Ne5 (12.Nd4 Nb7+/–) 12...Qd6 13.f4 Nb7 (13...a6!?+/–) 14.Nc6+– Qd7? (better is 14...a6 15.Be5 Qc5+–) 15.f5 (15.Ne7?! Qe7 16.Qe1 Nc5+/–) 15...Rac8 (15...a6 16.fe6 fe6 17.Ne7 Qe7 18.ba6+–) 16.Bd4 (better is 16.Na7 Ra8 17.Nc6 Nd6+–) 16...Ne4 (16...Ra8 17.Ne7 Qe7 18.Bf6 Qf6 19.fe6 Qe6 20.Nc3+–) 17.Be4 de4 18.Qg4 Bf6 (18...g6 19.fe6 fe6+–) 19.Bf6 g5 20.Qg5 1–0. Janek – quguqu, internet, 2017.

4.Bb2 Bf5

5.c4 dc4 6.Bc4 Nc6 (6...Bd6 7.Nf3 Nbd7 8.d3=) 7.Nf3 =. thedesertfox (1750) – dedektorr (1905), net–chess.com, 2004.

5.c4 Nc6 6.b5 Na5 7.cd5 Qd5 8.Nf3 =+.

5.c4 e4 6.cd5= Nd5 7.Bc4 (7.d3 Nf6=) 7...Nc6 (7...Qg5 8.g3 Nb6 9.Be2=+) 8.Qh5 (8.Ne2 a6 9.Qb3+=) 8...Bg6?? (better is 8...Qd7=+) 9.Qd5+– Bd6 +–. mgriffin (1810) – caffine, net–chess.com, 2001.

5.Be5 a5 6.b5 Nbd7 +=.

4.Bb2 Bg4+=

5.Be2 Be2!? 6.Ne2 Bd6 +=.

5.Be2 h5 6.Be5 Nc6 7.Bf6 Qf6 8.Nc3 d4 9.Nd5 (worse is 9.Bg4 dc3 10.Be2 cd2 11.Kf1 Ne5+=) 9...Qd6 (9...Qe5 10.Nf4+=) 10.c4 Be2 (10...d3 11.Bg4 hg4 12.Qg4 Rh2 13.Rh2 Qh2 14.Kf1+/–) 11.Qe2 (worse is 11.Ke2 Ne5 12.d3 de3 13.fe3 c6=) 1–0. Janek – Tempoh, internet, 2017.

5.Be2 h5 6.Be5 Nbd7!? 7.Bf4 a5 +=.

5.Be2 h5 6.Be5 Nh7? 7.Bg4+– hg4 8.Qg4 f6 (8...Ng5 9.Bc7 Qc7 10.Qg5 Rh2 11.Rh2 Qh2 12.Nh3+–) 9.Bb2 (better is 9.Qg6 Kd7 10.Qf5 Kc6 11.Nf3+–) 9...f5? (better is 9...Ng5+–) 10.Qf5 Be7 (10...Nf6+–) 11.Qg6 (11.Bg7 Bf6 12.Bh8 Bh8 13.Qh5 Kf8+–) 11...Kd7 12.Nf3 (12.Qg7 Na6+–) 12...Nf8 (12...Bf6 13.Qg4 Kc6 14.Qe6 Qd6 15.Bf6 Qe6 16.Nd4 Kd7 17.Ne6 Ke6 18.Bg7+–) 13.Ne5 (13.Qf5 Ke8 14.Bg7 Rh7 15.Bf8 Bf6 16.Qh7 Ba1+–) 13...Kc8 14.Qg4 (14.Qf5 Nbd7+–) 14...Nbd7 15.Nf7 Qe8 (15...Rh4 16.Qh4! (16.Nd8?! Rg4 17.Nf7 Rg2+–) 16...Bh4 17.Nd8 Kd8 18.Bg7+–) 16.Nh8 Bf6 (16...g6 17.0–0+–) 17.Bf6 gf6 18.Nc3 Kd8 (18...Nh7 19.Qg7 d4 20.Nb5+–) 19.d4 (better is 19.Nd5!? Ne6+–) 19...Nb6 20.0–0 (better is 20.h4 Nfd7 21.Ng6 Kc8+–) 20...Nc4 (20...Ne6 21.Qf5+–) 21.Nd5 Nd2 (21...Nd7 22.Qf4 Nd6 23.Qh4+–) 22.Rfd1 Nb3 23.cb3 c6 24.Nf6 Ne6 25.Ne8 Ke8 26.Qg8 Ke7 27.Qa8 Nc7 28.Qb7 Kd6 29.Rac1 a6 30.Qc6 Ke7 31.Qc7 Ke6 32.Qe5 Kd7 33.Rc7 Kd8 34.Qe7# (34.Nf7#) 1–0. Motley,G – Rodriguez,Breogan, Detroit–ch MI opB, 1994.

5.Be2 h5 6.f3 Bf5 7.Be5 +=.

5.f3 Bf5 6.Be5 Bd6 7.Bd6 Qd6 +=.

4.c4 a5

5.Qa4 Nbd7 6.c5 =+.

5.ba5 Ra5 6.d4 e4 7.g3 (7.Nc3 c6=+) 7...Bb4 8.Bd2 (8.ab4 Ra1) 8...Bd2 9.Qd2 Ra8 (9...c5 10.Nc3 cd4 11.ed4=+) 10.Bg2 (10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nc3 12.Qc3 Nd7=) 10...0–0 (10...dc4 11.Qc2=+) 11.Ne2 (11.cd5 Qd5 12.Nc3 Qc6=+) 11...Be6 (11...dc4 12.Qc2=+) 12.0–0 dc4 13.Nf4 (13.Qc2 Qe7=) 13...Bg4 (13...Bd5 14.Nd5 Qd5 15.Nc3=+) 14.Nc3 c6 (14...g5 15.Nfe2 Qe7 16.Qa2=+) 15.Ne4= Ne4 16.Be4 Qe7 (16...g5 17.Ne2=) 17.Qc2+= h6 18.Rfb1 Bc8 19.Bg2 Ra3 20.Ra3 Qa3 21.Qc4 1–0. Utrera,Ludovic (1670) – Orsoni,Jean Philippe (1905), Bastia blind rap 2nd, 2007.

5.b5 d4 6.Bb2 =+.

5.b5 d4 6.Qc2 Bc5 7.Bb2 0–0 8.Nf3 Re8 9.Bd3? (better is 9.Be2+=) 9...e4–+ 10.Nd4 Bd4 (10...ed3?! 11.Qd3 Qd6 12.0–0–+) 11.Bd4 (11.Be2 Bb2 12.Qb2–+) 11...Qd4!! 12.0–0 (12.ed4 ed3 Double attack) 12...Qa1 13.Be4 Ne4 14.Nc3 Qa3 15.Ne4 a4 16.Ng5 g6 17.f4 Qb3 18.Qc1 (18.Qb3 ab3 19.Rb1 Ra3–+) 18...a3 19.Qe1 a2 20.Qh4 (20.Qa1 Qc4 21.b6 cb6–+) 20...h5 21.f5 a1Q 22.fg6 Qf1! 23.Kf1 (23.Kf1 Qd3 Mate attack) 23...Qd3 24.Kf2 (24.Kg1 Ra1 25.Qe1 Re1 26.Kf2 Qe2 27.Kg3 h4 28.Kh4 Qg4) 24...Qd2 25.Kg3 (25.Kg1 Ra1 26.Qe1 Re1) 25...Qe1 0–1. combijack (1785) – yreth (2320), gameknot.com, 2013.

5.b5 Bd6 6.a4 d4 (6...0–0 7.Ba3–/+) 7.Nf3 (7.ed4 ed4 8.Qe2 Be6=+) 7...de3 (7...0–0 8.Bb2=+) 8.de3 0–0 (8...e4 9.Nd4=+) 9.h3 (9.Ba3 Ba3 10.Qd8 Rd8 11.Ra3 Nbd7=+) 9...Ne4 (9...e4 10.Nd4=+) 10.Bb2 (10.Ba3 Ba3 11.Qd8 Bb4 12.Qd2 Nd2 (12...Bd2?! 13.Nbd2 Nd2 14.Nd2+=) 13.Nbd2 Nd7=+) 10...Bb4–/+ 11.Nfd2 (11.Nbd2 Qf6 12.Be5 Bd2 13.Qd2 Nd2 14.Bf6 Nf3 15.gf3 gf6–/+) 11...Nd2 (11...Qh4!? 12.g3 Qf6–/+) 12.Nd2=+ f6 (12...Qd6 13.Rc1–/+) 13.Be2 (13.Ba3 Nd7=) 13...c6 (13...Qd6 14.Rc1=+) 14.Ba3= Qd6 (15.Bb4 ab4=; 14...Be6 15.Bb4 ab4 16.0–0=). hpillsbury – gdraper (2055), net–chess.com, 2007.

5.b5 Bd6 6.Qc2 Qe7 7.cd5 Nd5 8.Nf3 0–0 9.h4 Nd7 10.Ng5 N7f6 11.Bc4 c6 12.bc6 bc6 13.Bb2 Ba6 (13...h6!?–/+) 14.Ba6+= Ra6 15.Nc3 Rb8 16.Na4 Qd7 (16...h6 17.Ne4 Ne4 18.Qe4–/+) 17.Qc4 Ra7 18.Rc1 Rab7 19.Be5 Be5 20.Nc5 Qe8 (20...Qc8!? 21.Nb7 Rb7–/+) 21.Nb7+= Rb7 22.0–0 h6 23.Nf3 Bd6 24.Qa4 Exerts pressure on the isolated pawn 24...Ra7 (24...Rc7 25.Qa5 c5 26.Rb1+=) 25.Nd4 The pressure on the isolated pawn grows 25...Ne7 26.Rc2 Qd7 27.Rc4 Nfd5 28.Rb1 Ra6 29.Rc2 Qg4 30.Qc4 (better is 30.f4–/+) 30...Ra8?? (30...Rb6 31.Qf1 Rb1 32.Qb1–+) 31.Ra1? (better is 31.Nc6 Qc4 32.Ne7 Ne7 33.Rc4 Ba3 34.Ra4=) 31...Qh4–+ 32.Nf3 Qc4 (32...Qf6!? 33.Rcc1–+) 33.Rc4 f5 34.d3 g5 35.g3 Nb6 36.Rc2 Nd7 37.Nd2 Rb8 38.Nc4 Bc7 39.Rb2 Rb2 40.Nb2 Nb6 41.d4 Kf7 42.g4? (42.a4 Ned5–/+) 42...Bd6?? (better is 42...fg4 43.Rc1 Nbd5–+) 43.gf5–/+ Nf5 44.Nd3 Ke6 45.Rb1 (better is 45.Rc1!? Kd5 46.Nc5–/+) 45...Nc4–+ 46.a4 g4 47.Rb7 g3 48.fg3 Nfe3 49.Rh7 Bg3 50.Nc5 Kd5 51.Rd7?! (51.Rh6 Bf2! 52.Kh1–+) 51...Bd6 52.Nb7 Nf5 53.Kf2 Nd4 54.Nd6 Nd6 55.Rh7 N4f5 56.Ra7 Nc4 57.Rf7 Nd4 0–1. Fries Nielsen,JO (2455) – Lundin,J (2220), Copenhagen CC, 2015. (=1.e3 e5 2.c4 Nf6 3.a3 d5 4.b4 a5)

5.b5 Bd6 6.cd5 Nd5 7.d4 0–0 =+.

5.b5 Nbd7 6.a4 (6.cd5 Nd5 7.Bb2 Bd6=+) 6...e4 (6...dc4 7.Bb2–/+) 7.Bb2 (7.cd5 Nc5=+) 7...Bb4 (7...dc4 8.Bc4 Nb6 9.Bb3=+) 8.Nh3 (8.cd5 Nb6=+ (< 8...Nd5 9.Bg7 Rg8 10.Bd4=)) 8...0–0 (8...dc4 9.Nf4–/+) 9.Nf4 Nc5 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bb3=+) 10.h3 (10.Ra2 dc4 11.Bc4 Qd6=+) 10...c6 11.Be2? (better is 11.Bd4–/+) 11...g5–+ 12.Nh5 (12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 14.Nd5 Nd5–+) 12...Nh5 13.Bc3 Ng7 14.0–0 Nge6 15.Bb4 ab4 16.d4 ed3 17.Bd3 Qf6 18.Ra2 b6 19.Re1 b3 20.Ra3 Rd8 21.cd5 Rd5 22.Rb3 Nb3 23.Qb3 Nc5 24.Qc2 Rd3 25.bc6 Ra4 26.Rd1 Ra2! 27.Qc1 Qf2 (28.Kh2 Qg2#) 0–1. pillsbury (1845) – jmoreira (2735), net–chess.com, 2007.

5.b5 Be7 6.Bb2 0–0 (6...d4!?+= 7.Qc2 (7.ed4 ed4 8.Bd3 0–0 9.Nf3 Re8 10.0–0 c5+=; 7.Nf3 de3 8.Ne5 ef2 9.Kf2 Bd6 10.Be2 Ne4–/+) 7...0–0 8.Nf3 Qd6 9.ed4 e4 10.Ne5 Bf5+=; 6...Bg4 7.Qc2 (7.f3 Be6 8.Be5 dc4 9.Qc2 Qd5 10.Bc7 Qb5+=) 7...d4 8.h3 Bh5 9.Qf5 de3 10.fe3 Nbd7+=) 7.Be5+= Nbd7 (7...Bg4 8.Nf3 Nbd7 9.d4 Re8 10.Nc3 Be6+=) 8.Bf6 (8.Bd4 c5 9.bc6 bc6 10.cd5 c5+=) 8...Nf6 9.Nf3 c5 (9...Be6 10.Nd4 Bc8+=) 10.bc6 bc6 11.Qa4 Qd6 12.cd5 Nd5 13.Be2 Bf6 14.d4 c5 15.0–0 Bd7 16.Qc4 Be6 17.Qa4 (17.dc5? Qe7 18.Nbd2 Ne3–/+ (18...Ba1?! 19.Ra1 Ne3 20.Qe4=)) 17...Rfb8 18.Rc1 Ne3 19.dc5 (19.fe3 Bb3 Combination) 19...Qe7 20.Nbd2 Ba1 21.Ra1 Nd5 22.Qd4 Nf6 23.Re1 (23.Rc1 Rd8 24.Qe3 Rac8+=) 23...Rd8–/+ 24.Qc3 Rd5 25.Nd4 Qc5 26.Qc5 Rc5 27.Ne6 fe6 28.Bf3? (better is 28.Bc4!?–/+) 28...Rd8–+ 29.Re6?? (29.Ne4 Ne4 30.Be4–+) 29...Rd2 (29...Rd2 30.g4 h6–+) 0–1. AsceticKingK9 – bulent_2010, ChessWorld.net, 2014.

5.b5 Be7 6.cd5 A) 6...Nd5 7.Bb2 Bf6 8.Qc2 Be6 9.Nf3 Qd6 10.d4 ed4=; B) 6...Qd5 7.Nc3 (7.d4 ed4 8.Qd4 Qd4 9.ed4 0–0 10.Bd3 Rd8+=; 7.Bb2 0–0 8.d4 ed4 9.Qd4 Qd4 10.Bd4 c5+=; 7.Qc2 c5 8.Bb2 0–0 9.Nc3 Qe6 10.Ne4 Nbd7=) 7...Qe6 8.d4 Nbd7 9.Nf3 0–0 10.Qc2 Rd8=; C) 6...0–0 7.Qc2 (7.Bb2 Qd5 8.d4 ed4 9.Qd4 Qd4 10.Bd4 c5+=; 7.d4 ed4 8.Qd4 Nd5 9.Bb2 Bf6 10.Qd2 Ne3–/+; 7.Bc4 Nd5 8.Bb2 Nb6 9.Be2 N8d7 10.Qc2 Bd6+=) 7...Nd5 8.Nf3 Nd7 9.Bc4 N5b6 10.Bd3 h6=.

5.Bb2 ab4

6.ab4 Ra1

7.Ba1 Bb4 8.Be5= Nbd7 9.Bf6 Qf6 10.cd5 Nc5 11.Nf3 0–0 12.Bc4 Qg6 13.0–0 Bh3 14.Ne1 c6 15.dc6 bc6 16.Nc3 Rd8 17.Qb1+/– Qb1 18.Nb1 Bd7 19.d4 Bf5 20.Nf3 Nd7 21.Rd1 Ra8 22.Nbd2 Nb6 23.Bb3 Nd5 24.Rc1 Nc3 25.Bc4 Be6 26.Kf1 Bc4 27.Nc4 f6 28.Ne1+– c5 29.Nd3 Na2 30.Rc2 cd4 31.ed4 Nc3 32.g4 Nd5 33.Ne3 Ne3 34.fe3 Bd6 35.h3 Kf7 36.Rb2 Ra7 37.Kf2 g6 38.e4 Ke6 39.g5 fg5 40.Ke3 Bc7 41.e5 Kd5 42.Rb5 Kc6 43.Rb4 Kd5 44.Rb3 Ba5 45.Rb5 Kc6 46.Rc5 Kd7 47.Rd5 Ke8 48.Rb5 h5 49.d5 Bd8 50.Rb8 Ra3 51.d6 g4 52.hg4 hg4 53.Ke4 g3 54.e6 Ra2 55.Nc5 Ra7 56.Nb7 Rb7 57.Rb7 g2 58.Rg7 (58...Kf8 59.Rg6+–) 1–0. pierre (2065) – jaskier (2135), internet, 2006.

7.Ba1 dc4 8.Bc4 Bd6 9.Nf3 =+.

7.Ba1 Nbd7 8.Qb3 =+.

7.Ba1 Nc6

8.b5!? Na5 9.cd5 Qd5 10.Qa4 =.

8.b5!? Nb4 9.Be5 =.

8.Nf3 Bb4 9.Ne5 Ne5 10.Be5 =.

8.Nf3 e4=+ 9.Bf6 Qf6–/+ 10.cd5 ef3 11.dc6 Qc6 12.Qf3 Qf3 13.gf3 Bb4 14.Bc4 Ke7 15.Ke2 Be6 16.Rc1 c6 17.d4 Ra8 18.Be6 Ke6 19.Rc2 Kd6 20.Rb2 Ra4 21.Nd2 b5 22.Ne4 Kd5 23.Rc2 f5 24.Nc5 Ra7 25.f4 Ra3 26.Nd7 Bc3 27.f3 g6 28.Rc1 Kd6 29.Nf6 b4 30.Nh7 c5 31.dc5=+ Kc5 32.Nf8 Kc4 33.Ng6 Ra2 34.Kf1 Kd3 35.Rd1 Bd2 36.e4 b3–+ 37.Rb1 b2 38.Ne5 Kc2 (39.Rb2 Rb2 40.ef5 Bf4–+) 0–1. pierre – MerchantParkPro, internet, 2006.

8.Nf3 e4=+ 9.Bf6 Qf6–/+ 10.cd5 ef3 11.dc6 Qc6 12.Qf3 Qg6 13.Nc3 Bb4=+ 14.Be2 0–0 15.0–0 Rd8 16.Nd5 Bd6 17.d4 c6 18.Nf4 Qg5 19.g3 Bd7 20.Bd3 Bg4 21.Qg2 Qe7 22.Rb1 g6 23.Qe4 Qd7 24.Qg2 Qc7 25.h3 Bd7 26.Qf3 Ra8 27.Bf1 Ra3 28.Qe2 h5 29.Qb2 b5 30.d5 b4 31.dc6 Bc6 32.Rc1 Qd7 33.Ng6 Rc3 34.Nh4+= Be5 35.Qb1 Rc1 36.Qc1 b3 37.Qb1 b2 38.Bd3 Qh3 39.e4 Qd7 40.Nf3 Bg7 41.Kh2 Bb5 42.Bc2 Ba4 43.Bd3–/+ Qc6 44.Kg2 Qc1–+ 45.e5 Qb1 46.Bb1 Bc6 47.Bf5 Be5 48.Bd3 Kg7 49.Bb1 Kf6 50.Bc2 Ke6 51.Bb1 Bc3 52.Bc2 f5 53.Bb1 Be4 54.Ba2 Kd6 (55.Kh3 Bf3–+) 0–1. pereira – Meman, internet, 2007.

5.b5 Bg4

6.Be2 Be2 7.Qe2 =+.

6.Nf3 e4–/+ 7.h3 Bh5 (7...ef3?! 8.hg4 fg2 9.Bg2+=) 8.g4 Ng4 (worse is 8...ef3 9.gh5 Nbd7 10.Bb2+=) 9.hg4 (9.Nd4 Nf2! 10.Qh5 Nh1–+) 9...Bg4 10.Be2 ef3 (10...Bf3 11.Bf3 Qf6 12.Nc3 Qf3 13.Qf3 ef3 14.Nd5=) 11.Bf3 Qf6 12.Bg4 Qa1 13.Qc2 Nd7 14.Bb2 (14.cd5 Qe5 15.Nc3 Qg5 16.Qe4 Kd8–/+) 14...Qa2 15.Nc3 Qc4 16.Rh4 (16.Bd7 Kd7 17.Qf5 Ke8 18.Nd5–/+) 16...Ne5?? (16...Kd8 17.Qf5 Nb6 18.Qf7 Qc5 19.Nd5 Qd5 20.Bf6 gf6 21.Qf6 Ke8 22.Bh5 Kd7+–) 17.Bd7= Nd7 18.Rc4 dc4 19.Qe4 Kd8 20.Qc4 1–0. Cirulis,Ilmars (1840) – Sternik,Ryszard (1795), FICGS, 2015.

6.Qc2 Nbd7

7.Bb2 Bd6

8.Nc3 c6 9.Nf3 0–0 10.Be2 Nc5 (10...e4 11.bc6 bc6 12.Ng5–/+) 11.Ng5 (better is 11.cd5!? e4 12.d4 ed3 13.Bd3 Bf3 14.gf3 Nd3 15.Qd3=) 11...Be2–/+ 12.Ne2 e4 13.0–0 Ng4 14.f4 h6 15.Nh3 Nd3 16.cd5 cd5 17.Nc1 Rc8 18.Qb3 a4! 19.Qa2 (19.Qa4 Nb2 Deflection) 19...Rc2 20.Nd3 ed3 21.Nf2 Qh4 22.h3 Nf6?? (better is 22...Nf2!? 23.Rf2 d4–/+) 23.Nd3 (better is 23.Bf6 Qf6 24.Qd5+/–) 23...Rd2?? (better is 23...Qh5 24.Rfd1 Qe2+=) 24.Bf6+– Ra2 25.Bh4 Rd2 26.Rfd1 Rd1 27.Rd1 Ba3? 28.Ra1 Bd6 29.Ra4 Rc8 30.Rd4 f6 31.Rd5 Bf8 32.Be1 Kh7 33.Kf2 Rc2 34.Kf3 Kg6 35.Bb4 Bb4 36.Nb4 Rc4 37.Nd3 Rc7 38.g4 1–0. combijack (1780) – archenon (1675), gameknot.com, 2012.

8.cd5 Nd5 9.Bc4 N5b6 10.h3 (better is 10.Be2!? Be2 11.Ne2=) 10...Nc4–/+ 11.Qc4 Be6 12.Qc2 Nc5 13.Nf3 e4 14.Nd4 (better is 14.Bd4!? ef3 15.Bc5–/+) 14...Nd3 15.Ke2 Qh4 16.Rf1 Bh3! 17.gh3 Qh3 18.Nc3 (18.Rg1 Qh2 19.Rf1–+) 18...Qg4 19.f3 Qg2 20.Rf2 Qf2 21.Kd1 Qf1# 0–1. combijack (1785) – keirnan (1965), gameknot.com, 2010.

8.Nf3 0–0 9.Be2 e4 10.Nd4 Ne5 11.f3 ef3 12.Nf3 Nfd7 (better is 12...Nc4!? 13.Bc4 Bf3 14.gf3 dc4 15.Qc4 Re8+=) 13.cd5 Nf3 14.Bf3 Qh4 15.Ke2 Ne5 16.Nc3 Bf3 17.gf3 Qh3 18.Raf1 Nf3 Increases the pressure on h2 19.Kd1 (19.Rf3 Qg2 Double attack) 19...Qh5 (worse is 19...Bh2 20.d3 Rae8 21.Qf2+/–) 20.Kc1 Be5?? (20...Ne5 21.Qf5 Qh4 22.Ne4 Nd3 23.Kc2 Nb2 A) worse is 24.Nd6 A1) 24...cd6?! 25.Rf4 (worse is 25.Kb2 Qc4–/+) 25...Qh6 26.Kb2=; A2) 24...Nc4 25.Nc4 Qc4 26.Kd1 Qb3 27.Ke2 Rad8–/+; B) 24.Kb2+=) 21.Qe4?? (21.Qd1 Bc3 22.dc3 Rad8 23.Qf3 Qf3 24.Rf3 Rd5+–) 21...Nh2?? (better is 21...Nh4+=) 22.Rf5+– Qg6 23.Re5 f5 24.Qf4 Ng4 25.Re6 Qf7 26.Qg5 Rae8 27.Qh4 h6 28.Re8 Re8 29.a4 Ne5 30.Kc2 c6 31.Qd4 Nf3 32.Qf4 Ne5 33.dc6 bc6 34.bc6 Nc6 35.Ba3 Rb8 36.Nb5 Qa2 37.Kd3?? Qd5 38.Ke2 Qh1 39.Qf5 Qg2 40.Kd1 Rd8 41.Nd6 Nb4 42.Qe6 Kh7 43.Qf5 Qg6 44.Qg6 Kg6 45.Nc4 Ra8 46.d4 h5 47.Ke2 Kf6 48.e4 g5 49.d5 h4 50.Bb2 Kg6 51.d6 Nc6 52.Bc3 Rf8 53.Na5?? Na5 54.Ba5 h3 (54...h3 55.d7 h2–+) 0–1. combijack (1800) – bssm (1995), gameknot.com, 2012.

8.Nf3 0–0 9.Ng5 h6 10.h4 e4 11.Nh3 Nc5 12.d4 Ne6?? (12...ed3!? 13.Bd3 Nd3 14.Qd3 dc4 15.Qc4 Be5–/+) 13.c5 (better is 13.cd5!? Nd5 14.Qe4+=) 13...Be7+= 14.Nc3 Re8 15.Be2 h5 16.0–0–0 g6 17.Ng5 Ng5 18.hg5 Be2 19.Qe2 (19.gf6 Bd1 20.fe7 Bc2 21.ed8Q Rad8 22.Kc2 Re6+/–) 19...Nh7 (better is 19...Ng4!?+=) 20.g4+= hg4 21.Qg4 Kg7?? (better is 21...Ng5 22.Qf4 Bf8=) 22.Rh7!+– Kh7 23.Ne4 (better is 23.Qh4 Kg7 24.Qh6 Kg8 25.Rh1+–) 23...Rh8 24.f4 Kg8 25.Ng3 Qc8 26.Qf3 c6 27.b6 Qd7 ˝–˝. combijack (1810) – ozzz (1770), gameknot.com, 2012.

8.Nf3 0–0 9.Ng5 h6 10.h4 e4 11.Nh3 Nc5 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Nc3 14.Qc3 Ne6 15.Bc4 f6?? (15...Qd7 16.Nf4+=) 16.Qb3 (better is 16.Qc2 Kh8 17.Qe4 Bh3 18.Bd3+– (18.gh3?! Nc5 19.Qg6 Qe8+/–; 18.Be6?! Be6 19.Qe6 a4+=)) 16...Re8= 17.f4 ef3 18.gf3 Bf3?? (better is 18...Bg3 19.Nf2 a4+=) 19.Be6+– Kh8 20.Rg1 a4 21.Qc4 Qe7 22.Bg4 Bg4 23.Qg4 Rad8 24.Ke2 Bc5 25.Nf4?? (better is 25.Rac1 Be3 26.de3 Qe3 27.Kf1 Qd3 28.Kg2 Re2 29.Nf2 Qb5 30.Bd4+– (30.Rc7?! Rf2 31.Kg3 Rg8 32.Kf2 Qb6 33.Kg2 Qc7 34.Qa4 b5+/–)) 25...Rd2= 26.Kf1 Rf2?? (26...Qf7 27.Ng6 Kh7–/+) 27.Ke1 (better is 27.Kf2 Qe3 28.Kg2+–) 27...Qe3 28.Kd1 Qd2 0–1. combijack (1795) – archenon (1690), gameknot.com, 2012.

4.c4 dc4

5.Bc4 Nc6 6.d3 Bg4 7.Ne2 Bd6 8.f3 Bd7 9.0–0 h5 10.Nbc3 g5 11.Ne4 Ne4 12.fe4 Qe7 13.Rf7+– 1–0. Trkn – guest684, ICC, 2004.

5.Bc4 Bd6

6.Bb2 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 dc4 6.Bc4).

6.Qc2 Qd7 7.Nf3 =+.

6.Nc3 0–0 7.Nf3 Nbd7 8.d3 Qe7 9.e4 a5=+ 10.b5 h6 11.0–0 Nc5 12.Be3= Bg4 13.h3 Be6 14.Qc2 Bc4 15.dc4 c6 16.Nh4 Qe6 17.Rfd1 Rfd8 18.Nf5 Bf8 19.Bc5 Bc5 20.Rd8 Rd8 21.Qa4 Bf2!–/+ 22.Kh1 Bd4 23.Qa5 Re8 24.bc6 Bc3 25.Qc3 Ne4 26.Qf3 Qf5! 27.Qf5 Ng3 28.Kg1 Nf5 29.cb7 Rb8 30.Rb1–/+ Nd6 31.Rb6 Nc4 32.Rc6 Rb7 33.Rc4 Ra7 34.a4 f6 35.h4 Kf7 36.h5 Ke6 37.g4 Kd5 38.Rb4 Kc5 39.Rb5 Kc6 40.Rb4–/+ Rb7 41.Rc4 Kd5 42.Rc1 Rb4 43.a5 Rg4 44.Kf2 Ra4 45.Rc7 Ra5 46.Rg7 f5 47.Rg6 Ke4 48.Rh6 Ra2 49.Kg1 Kf3 50.Rf6 Rg2 51.Kf1 Rg5 52.h6 Rh5 53.Kg1 f4 54.Rg6? e4 55.Ra6 e3 56.Rb6 Rg5 57.Kh1 e2 58.Re6 Kf2 (59.Re2 Ke2 60.h7 Rh5 61.Kg2 f3 62.Kg3 f2 63.Kg4 Rh7 64.Kf5 f1Q 65.Ke6 Rh6 66.Ke7 Qf6 67.Ke8 Qg7 68.Kd8 Rh8#) 0–1. Bulcourf,Carlos (2205) – Zarnicki,Pablo (2390), Buenos Aires op GPI, 1991.

6.d3 0–0 =+.

6.Nf3 0–0 7.0–0 e4–/+ 8.Ng5 Bh2! 9.Kh1? Be5–+ 10.d4 ed3 11.Ra2 Ne4 12.Nf3 Bg4 13.Qd3 Bf3 14.Bf7?? Kf7 15.Qb3 Ke7 16.gf3 Rf3 17.b5 Qd7 (18.Qb4 Nd6 19.Rd1 Rh3 20.Kg1 a5 21.Qa4 Qf5 22.f4 Qb1 23.fe5 Qa2 24.ed6 cd6 25.Qe4 Qe6 26.Qb7 Nd7 27.Qg2 Rg8 28.e4 Nf6 29.Rd4 Qe5 30.Qh3 Qd4 31.Qe3 Qe3 32.Be3 Ne4 33.Ba7 Nc3 34.b6 Nb5 35.a4 Na7 36.ba7 Ra8 37.Kf2 h5 38.Ke3 g5 39.Ke4 Ke6 40.Ke3 Ra7 41.Kd3 g4 42.Ke3 h4 43.Kf4 g3 44.Kf3 Rf7 45.Kg2 Rf4 46.Kh3 Ra4 47.Kg2 d5 48.Kh3 Ke5 49.Kg2 Ra2 50.Kf3 g2 51.Kg4 g1Q 52.Kh5 Kf6 53.Kh4 Rh2#) 0–1. Pal,Antal – Woschkat,Karl_Heinz, corr 3GMM–04, 1995.

6.Nf3 0–0 7.d4 e4 8.Ne5 Nbd7 =+.

6.Nf3 e4 7.Nd4 –/+.

6.Qc2 0–0

7.Ne2 a5 8.Bb2 =+.

7.Ne2 a5 8.b5 =+.

7.Nf3 Nc6 8.Ng5 h6 9.h4 Ne7 (worse is 9...hg5 10.hg5 e4 11.gf6 Qf6 12.Qe4+=) 10.Ne4 Ne4 11.Qe4 c6 12.Bb2 Bf5 13.Qf3 Qd7 (better is 13...e4!? 14.Qe2 b5–/+) 14.e4+= Be6 15.Be2 Rad8 16.Qe3 b6 17.d3 Ng6 18.g3 f5 19.h5 Ne7 20.Nc3 f4 21.Qf3 Nc8 22.g4 Be7 23.0–0–0 c5 24.b5 Nd6 25.a4 Nf7 26.Qg2 Bb3 27.Rd2 Ng5 28.f3 Ne6 29.Bd1 Nd4 30.Kb1 Qe6 31.Rf1 Ra8 32.Rff2 a6 33.Qf1 ab5 34.ab5 Ba2 35.Na2 Qa2 (35...Ra2?! 36.Bd4 Rd2 37.Rd2 cd4 38.Rb2–/+) 36.Kc1 Nb3 (36...c4 37.dc4 Ba3–+) 37.Bb3 Qb3 38.Be5 Bf6 (38...Qb5?! 39.Bb2–/+) 39.Rb2 Ra1 (39...Ra1 40.Kd2 Rf1 41.Rf1 Qa3 42.Bf6 Rf6–+) 0–1. combijack (1755) – pdolad (1730), gameknot.com, 2012.

7.Nf3 Qd7 =+.

7.Nf3 Nbd7 8.Bb2 c6 9.Nc3 Nb6 10.Be2 Bg4 11.h3 Bh5 12.Ne4 Ne4 13.Qe4 Pawn e5, live or die! 13...Bg6 14.Qg4 e4 15.Ne5 f5 16.Qg3 Nd7?? (better is 16...Re8 17.f4 Be5 18.Be5 Qd5=) 17.Bc4+– (17.Bc4 Kh8 18.Ng6 hg6 19.Qd6+–) 1–0. combijack (1780) – captaingans (1875), gameknot.com, 2013.

7.Nf3 Nbd7 8.Ng5 h6 9.h4 Nb6 (9...hg5?! 10.hg5 e4 11.gf6 Nf6 12.d4+=) 10.Ba2 c6 (10...hg5?! 11.hg5 Re8 12.gf6 Qf6 13.Bb2=) 11.Bb2 a5 (worse is 11...hg5 12.hg5 Re8 13.gf6 Qf6 14.Qh7 Kf8 15.Nc3+=) 12.Nc3 Qe7 (12...hg5 13.hg5 Re8 14.gf6 Qf6 15.Qh7 Kf8 16.Ne4+–; 12...ab4?! 13.ab4 Bd7 14.Nf3–/+) 13.Qg6 Now all is on f7 13...Be6 (13...hg5 14.hg5 Be6 15.gf6 fg6 16.fe7+–) 14.Be6 fe6 15.ba5 Nc4 16.Bc1 Ra5 (worse is 16...hg5 17.hg5 Bc7 18.gf6 Qf6 19.Qh7 Kf7 20.Ne4+/–; 16...Na5?! 17.Rb1–/+; 16...Ba3?! 17.Ba3 Na3 18.Ra3 Qa3 19.Ne6+=) 17.Nce4? (better is 17.Nge4!?–/+) 17...hg5–+ 18.Nd6 Nd6 19.hg5 Qe8 20.Qb1 Nfe4 21.f3 Qg6 ˝–˝. combijack (1815) – validor (1915), gameknot.com, 2012.

7.Nf3 e4 8.Ng5 Qe7 9.Nc3 Will e4 fall? 9...Bf5 10.h4 h6 11.Nh3 a6 12.Nd5 Nd5 13.Bd5 c6 14.Ba2 Qh4 15.Bb2 Qe7?? (15...Qg4 16.Bc4 a5 17.ba5 Ra5 18.g3–/+) 16.0–0–0? (better is 16.Qc3 Qf6 17.Qf6 gf6 18.Bf6=) 16...Nd7–+ 17.g4 Bh7 (17...Bg6 18.Nf4 Kh7–/+) 18.g5+= h5 19.Nf4 g6 (19...Qg5? 20.Rdg1 Bf4 21.ef4+– (21.Rg5?! Bg5 22.Rh5 Bf6+=)) 20.Rdg1 Bf4?? (20...a5 21.Nh5 Be5= (21...gh5 22.Bf6 Bg6 23.Be7 Be7 24.Rh5 Bh5 25.Qe4 Bb4 26.g6 Ba3 27.Kc2+–; 21...ab4 22.Nf6 Nf6 23.Bf6+–)) 21.ef4+– a5 22.Qc3 ab4?? (22...Ne5 23.Bb1 ab4 24.ab4 Ra4+–) 23.Qg7 1–0. combijack (1840) – tekoah (1865), gameknot.com, 2013.

7.Ne2 Nbd7

8.d4 a5 9.b5 Nb6 =+.

8.Nbc3 Nb6

9.Bb3 a5 10.b5 Re8 =+.

9.Bd3 a5 10.Ne4 ab4 11.Nf6 Qf6 12.Bh7 Kh8 13.Be4 ba3 14.Ra2 –/+.

9.Bd3 Be6

10.0–0 a5 11.b5 a4 =+.

10.Ne4 a5 11.b5 =+.

10.Ne4 h6 11.Bb2 Ne4 12.Be4 Nc4 13.d4 Nb2 14.Qb2 =.

10.Ne4 h6 11.Bb2 Ne4 12.Be4 c6 13.d4 Nc4 14.de5 Be5 15.Be5 Ne5 16.Rd1 Qe7 17.Qc3 Ng4 18.Nf4 Rad8 19.Bf3 Bf5 20.0–0 Qe5 21.Rd4 Rd4 22.Qd4 Qd4 23.ed4 Rd8 24.Rd1 Nf6 25.h3 Be4 26.Be4 Ne4 27.Ne2 Kf8 28.f3 Nf6 29.Nc3 Nd5 30.Nd5 Rd5 31.Kf2 a5 32.Ke3 ab4 33.ab4 Rb5 34.Rb1 Ke7 35.Kd3 Kd6 36.Kc4 Rg5 37.g4 b5 38.Kd3 Rg6 39.Rc1 Rf6 40.Ke4 Re6 41.Kd3 Rf6 42.Ke4 Re6 ˝–˝. Steffens,Olaf (2330) – Kumaran,Dharshan (2500), Hastings Masters, 1995.

10.Ne4 h6 11.Bb2 Ne4 12.Be4 c6 13.d4 f5 14.de5 Bb4 15.ab4+/– fe4 16.Nf4 Bd5 17.0–0 Nc4 18.Rfd1 Rf5+/– 19.Bd4 Qg5 20.e6+/– a6 21.h3 ˝–˝. Plock,Joerg – Benassi,Aspasio, Amical, 1999.

10.Ne4 h6 11.Bb2 Ne4 12.Be4 Nd5 13.d4 f5 14.Bd5 Bd5 15.de5 +/–.

4.c4 c5

5.Bb2 Nbd7 6.Qa4 d4 7.Nf3 e4 8.Ne5 de3 9.de3 Bd6 10.bc5 Bc5 =+.

5.b5 b6 6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd8?? (better is 7...Qe6=) 8.Qf3+– Nd5?? (8...e4 9.Ne4 Nd5+–) 9.Nd5 Bb7 10.Nf6! Qf6 (10...Qf6 11.Qb7 Discovered attack; 10...gf6 11.Qb7 Discovered attack) 11.Qb7 Qc6 (11...Bd6 12.Qa8 0–0+–) 12.bc6 (12.bc6 Bd6 13.Qc8 Ke7 14.Qh8+–) 1–0. Janek – Meco, internet, 2016.

5.b5 d4!? 6.d3 Bd6 –/+.

5.b5 d4 6.ed4 cd4 7.d3 Bc5 8.Nd2 0–0 9.Be2 Bf5 10.Ngf3 Qd6 11.0–0 e4 12.de4 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 Nd7 16.Bb2 The pressure on the isolated pawn grows 16...Ne5 17.Ne5 Qe5 18.Rfe1 Qf6 19.Rad1 Rfe8 20.g3 Re1 21.Re1 Rd8 22.Kg2 h5 23.h4 g6 24.Bc1 Qd6 25.Bg5 Rc8 26.Re7 Ba3? (26...Qb6 27.Rd7 Qe6 28.Rb7=) 27.Rb7 (better is 27.Qf3 Rf8 28.Rb7+– (28.Qb7?! Bc5+/–)) 27...Bc5+/– 28.Be7 Qe5 29.Bg5 (29.f4 Qe3 30.Qe3 de3 31.Bc5 Rc5+=) 29...Re8 30.Qf3 Qe6 31.Rc7 Bb6 (worse is 31...Qc4 32.Kh2+/–) 32.Rc6 Qe4? (better is 32...Qd7+=) 33.Qe4+– Re4 34.c5 Ba5 35.Bf6 Kf8 (35...g5 36.b6 ab6 37.cb6 Bb6 38.Rb6+–) 36.Rc8 Re8 37.Re8 Ke8 38.Bd4 Kd7 39.c6 Kd6 40.Ba7 1–0. combijack (1780) – jacamabe (1760), gameknot.com, 2013.

5.b5 Be7 6.cd5 Nd5 7.Bb2 Bf6 8.Qc2 b6 9.Bc4 Bb7 10.Nf3 0–0 11.h4 (11.Qe4 Qd7 12.Ne5 Qe6+=) 11...Qe7 12.Ng5 Bg5 13.hg5 e4 14.f4 Nd7 (14...Qe6!?=) 15.Nc3+/– Nc3?? (better is 15...Nc7+/–) 16.Qc3+– (16.Qc3 Ne5 17.Qe5 Qe5 18.Be5+–; 16.dc3?! Rfd8 17.g6 hg6+/–; 16.Bc3?! Rfd8+=) 1–0. combijack (1840) – romast (1760), gameknot.com, 2013.

5.bc5 dc4 6.Qa4 Nc6 7.Nf3 Nd7 8.Qc4 Nc5 9.d4 Be6 10.Qc3 Nb3 –/+.

5.bc5 Bc5 6.cd5 Nd5 7.Bb2 Nc6 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 0–0 (9...Qd6 10.Qa4 (10.Nf3 Bg4 11.Qb3 Bb6 12.Bb5 Bf3 13.gf3 0–0 14.Rg1 Rae8=; 10.Qc2 0–0 11.Nf3 Rd8 12.Ne5 Ne5 13.d4 Bd4 14.Bd4 Nc6=; 10.Bb5 0–0 11.Bc6 bc6 12.Be5 Qe5 13.d4 Qe4 14.dc5 Qg2–+) 10...0–0 11.Nf3 Re8 12.Qe4 Ba3 13.Ng5 Qh6 14.Nf7 Kf7+=; 9...Qe7 10.Bb5 0–0 11.Bc6 bc6 12.Qa4 Bd6 13.Qe4 Rb8 14.Ne2 c5–/+) 10.h4 (10.Nf3 Bg4=+ (10...Re8 11.Qc2 Qe7 12.Qe4 Rb8 13.Bb5 f6 14.Bb4 Bb4=) 11.Qb3 Qe7 12.d3 Bf3 13.gf3 Nd4 14.Bd4 ed4–/+; 10.Qh5 g6 11.Qh6 Be6 12.f4 f6 13.Nf3 Bd6 14.fe5 fe5=; 10.Bb5 Re8 11.Qh5 g6 12.Qf3 Qd6 13.a4 e4 14.Qf6 Qf6=+) 10...Re8 (10...Be6 11.Qh5 g6 12.Qh6 Rc8 13.Nf3 Qe7 14.h5 Bd5=) 11.Nf3 Bf5 12.Bc4 (12.Bb5 Bd7 13.Qc2 Rc8 14.Ng5 g6=+) 12...Be6 (12...Rc8 13.Ng5 Bg6 (13...Re7 14.e4= Be6=) 14.d3 Qe7–/+) 13.Qb3 (13.Be6 Re6 14.d3 Qe7–/+) 13...h6 (13...Bc4 14.Qc4 Qd6–/+) 14.g4 (14.Be6 Re6 15.e4 b6=+) 14...Nd4 (14...e4!? 15.Be6 Re6–/+; 14...Bc4–/+) 15.Bd4=+ ed4 16.Be6 Re6 17.g5 (17.Qb7?? Rb8 18.Qb8 Qb8–+) 17...de3 18.de3 (18.fe3 Qe7 19.Qb2 Re3 20.de3 Qe3 21.Kd1 Qf3 22.Kc2 Qe4 23.Kb3 Bd4–+) 18...Qe7–/+ 19.0–0 Re4 (better is 19...Rb6 20.Qa2 Qe4–/+) 20.Rad1? (better is 20.Rfd1=+) 20...hg5–+ (< 20...Ba3 21.Qd5–/+) 21.hg5?? (better is 21.Rd3 Rg4 22.Kh2 Bd6 23.Kh3–+) 21...Rg4 (21...Ba3?! 22.Rd4–/+) 22.Kh1 Qe4 (22...Ba3?! 23.Rg1 Rb4 24.Qd3–/+) 23.Qd5 (23.Qf7 Kf7 24.Rd7 Ke6 25.Re7 Ke7 26.Kh2 Rh8 27.Nh4 Rhh4) 23...Rh4 (24.Kg1 Qg4#) 0–1. Campos Calvo Sotelo,Ju (1970) – Molina,Jo (2200), IV Open Calvia ESP, 2007.

5.bc5 d4 6.Qa4 (6.Nf3 de3 7.de3 Qd1 8.Kd1 e4 9.Nfd2 Bc5 10.Bb2 Be7=+; 6.f4 e4 7.Bb2 Bc5 8.Bd4 Bd4 9.ed4 Qd4 10.Nc3 Qd6–/+; 6.Bb2 Bc5 7.Nf3 Nc6 8.ed4 ed4 9.Qe2 Kd7 10.Qd3 Re8=+) 6...Qd7 7.Qd7 Nbd7 8.ed4 ed4 9.Bb2 Bc5 10.Nf3 b6 +=.

5.d4 cd4 6.Nf3 de3 7.Be3 e4 8.Nd4 a5 9.Qa4 Qd7 10.Nb5 Nc6 =+.

5.cd5 cb4 6.Qa4 Bd7 7.Qb3=+ a5 8.Bb2 a4 9.Qd3 Qc7 10.e4 ba3 =+.

5.cd5 cb4 6.ab4 Nd5 7.Bb2 Nb4 8.Be5 N8c6 9.Bb2 Bf5 10.Na3 Bd3 11.Nf3 Bf1 12.Kf1 Qd3 13.Kg1 Rd8 14.Rc1 f6 15.h4 Be7 16.h5 h6 17.Rc3 Qd5 18.d4 0–0 19.Nh4 a6 20.Ng6 Rfe8 21.Ne7 Re7 22.Nc2 Nc2 23.Qc2 Nd4 24.ed4 Re1 25.Kh2 Qh5 26.Rh3 Re2?? (better is 26...Rh1 27.Kh1 Qd5+/–) 27.Qc4+– (27.Qc4 Qf7 28.Qe2+–; 27.Rh5?! Rc2 28.Rb1 Rf2=) 1–0. Campos Calvo_Sotelo,J (2025) – Gallach Perez,Y (1840), Gibraltar ENG, Open, 2012.

5.cd5 cb4 6.ab4 Nd5 7.Bb2 f6 8.e4 Nb4 9.Qb3 Bc5 10.Bb5 Bd7 –+.

5.cd5 Qd5 6.bc5 (6.Nc3 Qd8 7.Bc4 cb4 8.ab4 Bd6 9.Qb3 0–0 10.d3 Nc6=+; 6.Qa4 Bd7 7.b5 Be6 8.Nf3 e4 9.b6 Bd7 10.Qa7 Ra7–+) 6...Bc5 7.Nc3 Qd7 8.Nf3 Nc6 9.Bb5 Qg4 10.d4 ed4 =.

5.cd5 Nd5 6.Bb2 cb4 7.ab4 Nb4 8.Be5 N8c6 9.Bb2 Bf5 10.Na3 Bd3 11.Nf3 (11.Qf3 Qe7–/+) 11...Bf1 (11...Qd5!?–/+) 12.Kf1= White loses the right to castle 12...Qd3 (12...Rc8 13.Nb5 Qd3 14.Qe2=) 13.Kg1 Black has an active position 13...Qg6 (13...a5!?= must definitely be considered) 14.h4 (14.Nb5 Rb8 15.Na7 Bc5 16.Nc6 bc6+/–) 14...Be7 (14...Qf5!?+=) 15.h5 Qh6 16.Nb5 0–0 17.Rh3 Bf6 18.Nbd4 Nd4 19.Nd4 (19.ed4?! Nd3=) 19...Nd3 20.Bc3 Rfd8 21.Ra5 (21.Qf3!? Bd4 22.Bd4+– (22.ed4?! Nf4=)) 21...Bd4+= 22.Bd4 Rac8 (better is 22...Qe6+/–) 23.Qg4?? instead of simply winning the game (23.Qf3 Qc6 24.Ra7 Qf3 25.Rf3+/–) 23...Rc1–+ 24.Kh2 Nf2 25.Qh4 (25.Qf3 is still a small chance 25...Rh1 26.Kg3 Nh3 27.gh3 Qd6 28.Qf4–+) 25...Qd6 26.Re5 f6 27.Qf2 fe5 28.Bc3 Rf8 29.Qg3?? an oversight. But White was lost anyway. 29...Rff1 30.Qg5 h6 31.Be5 hg5 32.Bd6 Rh1 33.Kg3 Rh3 34.Kh3 Rc2 35.Bb4 Rc4 36.Be7 b5 37.d4 Kf7 38.Bg5 b4 39.d5 b3 40.d6 Ke6 41.d7 Kd7 42.h6 gh6 43.Bf6 Ke6 44.Bg7 Rc2 (44...Rc2 45.Kh4 a5–+) 0–1. Campos Calvo,SJ (2015) – Barral Rubirosa,C (2135), Poio op 1st, 2001.

5.cd5 Nd5 6.Bb2 cb4 7.Bb5 (better is 7.Be5!? Nc6 8.Nf3= Ne5 9.Ne5 Qa5 10.Nc4 Qc7=+) 7...Bd7–/+ 8.Bd7 (8.Bc4 Nb6 9.Bb3 Nc6 10.Qh5 g6–/+) 8...Nd7 (< 8...Kd7 9.Be5 A) 9...Ke8 10.Qg4+= (10.Nf3 Nc6+=) 10...Qd7+=; B) 9...Ke7 10.Qg4 Nc6+=) 9.Nf3 (9.Ne2 e4 10.0–0 ba3–/+) 9...Bd6 (9...e4 10.Ne5–+ (10.Nd4 Nc5–+) 10...ba3–/+) 10.ab4 (10.Qb3 ba3 11.Na3 Qb6–/+) 10...Nb4 11.0–0 0–0 12.d4 e4 13.Nfd2 f5 (13...Qh4 14.f4 Nf6 15.Nc4–+) 14.Na3 (14.Qb3 Kh8–/+) 14...Rf6 (better is 14...Nd3–/+) 15.Nac4?? (better is 15.Qb3 Kh8 16.Nac4=+) 15...Bh2!–+ 16.Kh1 (16.Kh2 Qa5) 16...Rh6 17.g3 Bg3 18.Kg2 Rh2 19.Kg1 Qh4 (20.Ne4 Bf2 21.Rf2 Rh1 22.Kg2 Qh3#) 0–1. Campos Calvo Sotelo,Ju (1970) – Tofte,S (2105), IV Open Calvia ESP, 2007.

5.cd5 Nd5 6.Bb2 f6 7.bc5 Bc5 8.d4 ed4 9.ed4 Bb6 10.Qh5 g6 =+.

4.c4 c6

5.Bb2 Qc7 6.Nc3 Be6 7.cd5 cd5 (7...Nd5 8.Nf3 Nc3 9.dc3=) 8.Bb5?? (better is 8.Nb5 Qd8 9.Be5+–) 8...Nc6= 9.Rc1 a6 10.Ba4 (10.Bc6 bc6 (< 10...Qc6 11.d4+/–) 11.Qc2 Bd7=) 10...b5 (10...Be7 11.Nf3=+) 11.Bb3 (11.Nb5!? ab5 12.Bb5+/–) 11...Qd7 12.Nge2 Rd8 13.Qc2 (13.d4 Bd6=) 13...Bf5 14.d3 (14.Qd1 d4 15.ed4 ed4=+) 14...Rc8 (better is 14...Bb4!? 15.0–0 Bc3 16.Bc3 0–0–/+) 15.0–0= Be7 16.Rfd1 (16.e4 d4 17.Nd5 Nd5 18.Bd5 Nb4 19.Qc8 Qc8 20.Rc8 Bc8 21.ab4 Bb4+/–) 16...0–0 17.e4 Bg6 18.Qb1 d4=+ 19.Nd5 Bd8 20.Rc5 Nd5= 21.Bd5 Bb6 22.Bc6+/– Rc6 23.Re5 Qg4 24.f3 Qc8 25.Bd4+– Bc7 26.Rc5 Rc5 27.Bc5 Qd8? 28.d4 Re8 29.Qc1 Bh5 30.Nf4 Bf4 31.Qf4 Bg6 32.Qd6 Qa8 33.d5 a5 34.Qb6 Rb8 35.Qa5 Qb7 36.a4 ba4 37.Qa4 f6 38.d6 Be8 39.Qb3 Bf7 40.Qe3 Be6 41.e5 fe5 42.Qe5 Qd7 43.Re1 Bf7 44.Qe7 Be8 45.Qd7 Bd7 46.Re7 Rb7 47.Kf2 h6 48.Ke3 Kh7 49.Kd4 Kg6 50.g3 Kf6 51.Kd5 g5 52.Rd7! Rd7 53.Kc6 Ke6 54.b5 Rd8 55.b6 Rc8 56.Kb5 Kd5 57.Bb4 Ke6 58.b7 Rd8 59.Ka6 Kd7 60.Ka7 (60...Rh8 61.f4+–) 1–0. mgriffin (1630) – gfry (1760), net–chess.com, 2001.

5.Bb2 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6).

5.Bb2 Bd6 6.cd5 cd5 7.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6 7.cd5 cd5).

5.c5 Be7 6.Nf3 Nbd7 7.Bb2=+.

5.c5 Bf5 6.d4 ed4 7.Qd4 Be7 8.Nc3 Nbd7 9.h3 0–0 10.Nf3 Re8 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 a5 13.0–0 ab4 14.Ne2 Nc5 15.Qd1 Bd6 16.Ned4 Nce4 17.a4 Qe7 18.Qb3 Nc3 19.a5 Nfe4 20.Re1 Ng5 21.Ng5 Qg5 22.Bd2 Ne4 23.a6 Nd2 24.Qc2 Ne4 25.ab7 Qe5 26.Ra8 Qh2 27.Kf1 Qh1 28.Ke2 Qg2 29.Re8 Bf8 30.b8Q Qf2 31.Kd1 Qf3 32.Nf3 Nc3 33.Qc3 bc3 34.Rf8# 1–0. pillsbury (2145) – lovecraft (2105), net–chess.com, 2014.

5.c5 Bg4 6.Be2 Be6 (6...Be2 7.Ne2 Nbd7 8.Nbc3=) 7.Bb2 (7.Nf3 Nbd7=) 7...Nbd7 (7...Qc7 8.Nf3 Nbd7 9.Nc3=) 8.d4 (8.Nf3 Qc7=) 8...e4 (8...ed4 9.ed4 Ne4 10.Nf3=+) 9.Nc3 (9.h4 h5 10.Nh3 Ng4+=) 9...b6 (9...g5 10.Nh3 h6 11.0–0=) 10.Rc1 (10.h4=) 10...b5 (10...bc5 11.bc5 Rb8 12.Rb1=) 11.f3 (better 11.a4!? a6 12.h4+=) 11...a5=+ 12.fe4 de4 (12...Ne4 13.Nf3=+) 13.Qc2 (13.Nh3!?+=) 13...ab4= 14.ab4 Bf5 (14...Nd5 15.Qe4 Be7=+) 15.Nb5?? (15.Nh3 g6 16.g4 Ng4 17.Bg4 Bg4 18.Qe4 Be6 19.0–0+–) 15...cb5–+ 16.Bb5 Qc7 (16...Rb8 17.Qa4 Nd5 18.Ne2 Ne3 19.Ng3 Ng2 20.Kf2–+) 17.Bc3? (better 17.Ne2!?=+) 17...Be7 18.Bc4? (better 18.Qf2 Be6 19.Ne2–+) 18…Bg6 1–0. Manrique,Jose Liberty – Zuluaga Alzate,Gustavo (1725), Manizales COL, 2014. (=1.c4 e5 2.e3 Nf6 3.a3 d5 4.b4 c6)

5.d4 Bd6 +=.

5.cd5 cd5 6.d4 ed4 7.Qd4 Be7 (7...Nc6 8.Qd3=+) 8.Bb2= 0–0 9.Nd2 Nc6 10.Qd3 Re8 11.b5 Na5 12.Ngf3 Be6 13.Ng5 Rc8 (13...Qd7 14.Qc3 b6 15.Ne6 fe6 16.Bd3=) 14.Bf6 (14.Be2 h6 15.Ne6 fe6+=) 14...Bf6= 15.Qh7 Kf8 16.Ne6 Re6 17.Qh8 Ke7 18.Qd8 Kd8 19.Rd1 Rc3 20.Nf3 Ra3 21.Rd5 Kc7 22.h4 Ra1 23.Ke2 Nc4?? (23...Nb3 24.Ng5 Ra2 25.Kf3 Bg5 26.hg5 Nd2 27.Kf4 Ra4 28.Kg3 Ne4 29.Kf3 Ra2=) 24.Rc5+– Kb6 25.Rc4 Kb5 26.Rc7 b6 (26...Re7 27.Re7 Be7 28.Nd4 Kb6 29.h5+–) 27.Rf7 a5 (27...Kb4 28.Rd7+–) 28.h5 a4 (28...Kc5 29.h6 gh6 30.Rh6 Ra2 31.Kd3 Rf2+–) 29.h6 gh6 30.Rh6 a3 31.Rff6 Rf6 32.Rf6 a2 33.Nd4 (33...Kc4 34.Nc2+–) 1–0. guest1200 – guest5162, ICC, 2005.

5.Nf3 e4 6.Ne5 a5 7.cd5 cd5 (7...Nd5 8.d3 Qg5 9.Bb2 ed3 10.Qf3=) 8.Bb2 Be7 9.Bb5 (9.d3 ab4 10.de4 ba3 11.ed5 0–0+=) 9...Nbd7 10.Nd7 Bd7 11.Bd7 Qd7 12.ba5 0–0 (12...Ra5 13.d3+=) 13.Bd4 (13.Bc3 Rfc8+=) 13...Ra5 14.Nc3 (14.0–0 b5+=) 14...Rfa8 (14...b5 15.d3 Qc6 16.Ra2–/+) 15.a4+= Ne8 (15...Bb4 16.Bf6 gf6 17.0–0+=) 16.Qb3 Bc5 17.Bc5 Rc5 18.0–0 Rac8 (18...Nd6 19.Rab1+= (19.Nd5? Qe6–+)) 19.Rfb1 (19.Rab1 R8c7=) 19...R8c7 (19...Nd6 20.Nd5 Nc4 21.Nb6 Nb6 22.Qb6 Qd2 23.Rf1=) 20.h3 (20.Nb5 R7c6=) 20...h6 (20...Ra5 21.d3 ed3 22.Qb4=) 21.a5 (21.Nb5 R7c6 22.d3=) 21...Nd6 (better is 21...Nf6!?+=) 22.Nd5+= Rb5 23.Qa2 Rb1 24.Qb1 Rc5 25.Nf4 Qc7 Attacks the isolani on a5 (25...Qf5 26.d3+=) 26.Qb4+/– Qc6 (26...Rc4 27.Qa3 Nf5+/–) 27.Qd4 (27.d4!? Rb5 28.Qe1+/–) 27...Rc4+= 28.Qe5 Rc5 29.Qe7 Kh7 (29...Rc1 30.Rc1 Qc1 31.Kh2 Qd2 32.Qe5+/–) 30.Ra3 (30.d3 ed3 31.Nd3 Rf5+/–) 30...Qc7 (30...Rb5 31.Rc3 Nc4 32.Kh2+–) 31.Qc7 Rc7 32.a6 (32.d4 Rc1 33.Kh2 Rc2+/–) 32...ba6 33.Ra6 Nc4 34.d4 ed3 35.Nd3 Rd7 36.Nf4 Rd1 37.Kh2 Nd2 38.Kg3 Nf1 (38...g5 39.Nh5+/–) 39.Kf3 Rd2 (39...Rd7 40.Ke2 Nd2 41.Ra4+/–) 40.Ra1+– Nh2 41.Kg3 g5 42.Rh1 gf4 43.ef4 (43.Kh2?! Rf2 44.ef4 Rf4=) 43...Kg6 44.Rh2 Rd3 (44...Kf5 45.Rh1+–) 45.Kh4 Rd2 (45...Kf5 46.Kh5 Rd6 47.h4+–) 46.g4 f5 47.Rg2 Ra2 (47...Rd3 48.gf5 Kf5 49.Rg3+–) 48.Rg3 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1840) – Leon,Yurick (1935), FICGS, 2015.

5.Nf3 e4 6.Ne5 Bd6 7.Bb2 0–0 8.d4 Ne8 9.f4 (9.Qh5 Nf6 10.Qg5 Be6+=) 9...ef3–/+ 10.Qf3 a5 (10...Be5 11.de5 dc4–/+) 11.b5 (11.cd5!? cd5 12.b5=) 11...Be5–/+ 12.de5 dc4 13.a4 (13.bc6 Nc6 14.Nd2 Be6–/+) 13...Nc7 14.Nc3 Nd7 15.Qg3 Nc5 (15...Qe7 16.bc6 bc6 17.Ba3–/+) 16.e6 (16.bc6 Nd3 17.Bd3 cd3+=) 16...N7e6–/+ (worse is 16...fe6 17.Ne4 Rf1 18.Kf1 Qf8 19.Nf6 Kh8 20.Qc7 cb5 21.Kg1 gf6 22.ab5+=; worse is 16...Be6 17.Ne4! f6 18.Nc5 cb5 19.ab5+/–) 17.Rd1 (17.Bc4 cb5 18.Bb5 Qc7+=) 17...Nd3 18.Bd3 cd3 19.0–0 Qc7 20.Qh4 (20.Qc7 Nc7 21.Rd3 cb5 22.ab5 Be6–/+) 20...f6 (20...Rd8!?–+) 21.Rd3–/+ Ng5 (21...cb5 22.ab5 (22.Nb5?? Qc2 23.Rfd1 Qb2–+) 22...Qc5 23.Rfd1–/+) 22.Qf4 (22.Ba3 Re8+=) 22...Qf7 (22...Qf4 23.ef4 Bf5 24.Re3–/+) 23.Rd6+= Qg6 24.Qc4 Kh8 25.Qd3 (25.bc6 bc6 26.Qc5 Ba6–/+) 25...Nf7 (25...Qd3 26.Rd3 Re8 27.h4–/+) 26.Qg6+= hg6 27.Rd4 Re8 28.bc6 (28.e4 Be6–/+) 28...bc6 29.Ne4 (29.e4 Rb8 30.Rf2 Be6–/+) 29...Bf5 30.Ng3 Re3 31.Nf5 gf5 32.Rf5 Rb3 33.Rd2 Rab8 34.Bd4 Rb1 35.Rf1 (35.Kf2!? Nd6 36.Rh5 Kg8 37.Rd3–/+) 35...Rf1–+ (35...Rf1 36.Kf1 Rb4–+) 0–1. Cirulis,Ilmars (1840) – Dyson,John (1990), FICGS, 2015.

4.c4 Nc6

5.Bb2 Bg4 6.Qc2 d4 7.d3 (7.c5 a6=+) 7...Be7 8.e4 (8.b5 Na5=+) 8...0–0 9.Be2 Qd6 (9...Be6 10.Nf3 Qd6 11.b5=+) 10.Qd1 (10.Bg4 Ng4 11.Nf3 Rae8=+) 10...Bd7 11.Nf3 Nh5 (better is 11...a6!?=+) 12.c5 Qf6 13.Bc1 (13.Ne5 Qe5 14.Bh5 f5+=) 13...a5 (13...Nf4!? 14.0–0 b5–/+) 14.b5= Nd8 (14...Nb8 15.g4 Nf4–/+ (< 15...Bb5 16.gh5 h6 17.a4+=; < 15...Bg4 16.Bg5 Qe6 17.Nd4 ed4 18.Bg4+/–)) 15.Bg5 (15.g4!? Nf4 16.g5+=) 15...Qe6=+ 16.Be7 Qe7 17.c6 bc6 18.bc6 Nc6 (18...Bc8 19.Ne5 Nf4 20.Nd7 Ng2 21.Kd2 Bd7 22.cd7 Qd7 23.Qc2–+) 19.Ne5 Ne5 20.Bh5 Qg5 21.Bf3 (better is 21.0–0!? Bh3 22.Bf3–/+) 21...Bb5–+ 22.Qd2 (22.h4 Qg6 (22...Nf3?! 23.gf3 Qf6 24.Nd2–/+) 23.h5 Qg5–+) 22…Nd3 (23.Kd1 Ba4 24.Ke2 Nf4 25.Kf1 Bb5 26.Ke1 Rfd8–+) 0–1. divergence (1715) – jaskier (2185), internet, 2007.

5.cd5 Nd5 6.Bc4 (6.b5 Nb8=+) 6...Be6 7.Bb2? (7.Qb3 Qd6=+) 7...Nc3 (better is 7...Ne3!? 8.de3 Qd1 9.Kd1 Bc4–+) 8.Nc3 (8.Qb3! Bc4 9.Qc4 Nb1 10.Rb1=) 8...Bc4=+ 9.Nge2 Bd6 (9...Qd3 10.Qb1=+) 10.0–0 (10.d3 Be6=) 10...0–0 (10...Bd3!?–/+) 11.d3= Be6 12.Nb5 a6 13.Nd6 cd6 14.d4 ed4 (14...Bd5 15.de5 de5 16.Rc1=) 15.Bd4 (15.Nd4 Rc8+=) 15...Nd4 (15...Qg5 16.Qd3=) 16.Qd4+= Rc8 17.Nf4 Rc4?? (17...Rc6 18.Rac1+=) 18.Qa7 (better is 18.Ne6 Rd4 19.Nd8+–) 18...Qc7= 19.Ne6 fe6=+ 20.b5 Rc8?? 21.ba6+= Rc1?? 22.ab7 Rf1 23.Rf1 Rb8 24.Rb1 Kf7 25.a4 Qc2 26.Qb6 Qa4 27.Qc7 Kf6 28.Qb8 Qc2 29.Qd8 (29...Kg6 30.Qe8 Kh6 31.Qe6 Qg6 32.Qg6 hg6 33.b8Q d5 34.Qh8 Kg5 35.f4 Kf6 36.Qe8 Kf5 37.Qe5 Kg4 38.Qg5) 1–0. mgriffin (1870) – fiancaro, net–chess.com, 2001.

4.c4 d4

5.Bb2 Na6 6.Nf3 (6.c5 de3 7.de3 Qd1 8.Kd1 Ng4+=) 6...Bg4 (6...de3 7.Ne5 Ne4 8.Qa4 Bd7 9.Nd7 ef2 10.Ke2 Qd7 11.Qd7 Kd7+=) 7.Be2 (7.Qa4 Bd7 8.Qc2 Qe7+=) 7...Qe7 (better is 7...d3!? 8.Bf1 e4=+) 8.ed4 (8.Nd4 Be2 9.Qa4 c6 10.Ne2 Qe6+/–) 8...ed4 (8...Bf3!? 9.de5 Bg2 10.ef6 gf6=) 9.Nd4+/– 0–0–0 10.0–0 (10.f3 Bh5 11.0–0 Bg6+/–) 10...Be2 (10...Rd4!? 11.f3 Bf3 12.Rf3 Rd6+/–) 11.Qe2 Qe2 12.Ne2 Ne4 13.d4 c6 14.Rd1 c5 (14...Nc7 15.Nd2 Nd2 16.Rd2+/–) 15.d5 (15.b5 Nc7+–) 15...Kb8 16.b5+– Nc7 17.Nd2 f5? 18.Ne4 fe4 19.Ng3 a6 20.a4 ab5 21.ab5 b6 22.Ne4 Rg8 23.Be5 Kc8 24.Bc7 Kc7 25.Ra7 Kb8 26.Ra6 Kb7 27.Rda1 Be7 28.Ra7 Kc8 29.Ra8 Kd7 30.R1a7 Ke8 31.Rd8 Kd8 32.Ra8 Kd7 33.Rg8 g6 34.Rg7 Ke8 35.Rh7 (35...g5 36.d6+–) 1–0. mgriffin – mlaurent (1620), net–chess.com, 2001.

5.Bb2 c5 6.ed4 cd4 (6...ed4 7.Nf3+=) 7.Nf3 Nbd7 8.Qa4 Qc7 9.Bd3 (9.c5!?=) 9...e4–/+ 10.Bd4? (10.Be4!? Ne4 11.d3–/+) 10...ed3 (better is 10...ef3!? 11.0–0 fg2 12.Kg2–+) 11.Qb3 Be7 12.Qd3 0–0 13.Nc3 Nb6 14.Bb6 (14.c5 Nbd5 15.Nd5 Nd5 16.Bg7 Nb4 17.ab4 Kg7–/+) 14...Qb6–+ 15.0–0 Qd6 (15...Rd8 16.Qe3 Qe3 17.fe3–+) 16.Qd6–/+ Bd6 17.d4 Bg4 18.Nd2 (18.Ne5 Rac8 19.Rac1 Be5 20.de5 Nd7–+) 18...Rfe8 (18...Bf4 19.Ndb1–/+) 19.f3 (19.Rfe1 Bf5–/+) 19...Bf5 (19...Bf4!? 20.Ra2 Bf5 21.d5–+) 20.Rfe1 Bf4 21.Nde4 Ne4 22.Ne4 Be4 23.fe4 Rac8 24.c5 Bd2 (24...f5!?–/+) 25.Re2+= Bc3 26.Rd1 Rcd8 (26...Red8!? 27.d5 a5+=) 27.d5= g6 28.Rd3 (28.b5 Be5=) 28...Bg7+= 29.b5 (better is 29.Kf2!?+=) 29...f5–/+ 30.d6 (30.e5 Be5 31.Rc2 Kf8–/+) 30...fe4–+ 31.Rd5 Kf7 32.d7 Re5?? (better is 32...Re6 33.Rc2 e3–+) 33.Re5= Be5 34.Re4 Bc7 35.c6 bc6 36.bc6 Rb8 37.g3 a5 38.Kg2 h5 39.Kf2 Rb6+= 40.Re8 Rc6–/+ 41.d8Q Bd8 42.Rd8 Rc2 43.Ke3 Rc3 44.Rd3= Rc5 45.Kd4 Rf5 46.Kc4 Kf6 47.Rd6 Kg5 ˝–˝. combijack (1800) – lostinadaze (1750), gameknot.com, 2013.

5.Bb2 de3 6.de3 (6.Be5?? ef2 7.Kf2 Ng4 8.Kg3 Ne5–+) 6...Qd1 7.Kd1 Ng4 (7...Nbd7 8.Nf3 e4 9.Nfd2=) 8.Ke1 f6 9.Nc3 c6 (9...Be6 10.Nd5 Kd8 11.Rd1=) 10.Be2 (10.Bd3 Be6=) 10...Na6 (10...Be6 11.Rd1=) 11.Ne4 (11.Rd1 Be6+=) 11...Bf5= 12.Ng3 Be6 13.e4 Nh6 14.f4 (14.Nf3=) 14...Bd6 (better is 14...ef4!? 15.Nh5 0–0–0=) 15.c5+/– Bc7 16.f5 (16.fe5 fe5 17.Nf3 Nf7+/–) 16...Bb3+= 17.Nf3 (17.Rb1 Bc2 18.Rc1 Ba4+=) 17...0–0 (17...b5 18.cb6 ab6 19.Rc1+=) 18.Nd2 Bf7 19.Kf2 (19.Bc1 Kh8+=) 19...Rad8 (19...Nb8 20.Nc4+=) 20.Nc4 (20.Bc1 Nb8+=) 20...Rd7 (20...Nb8 21.Bc1+=) 21.h3 Rfd8+= 22.Nf1 Kf8 23.Nfe3 Ng8 24.g4 Ne7 25.g5 Nc8 26.Bc3 Rd4+= 27.g6 hg6= 28.fg6 Bc4 29.Bc4 Re4 30.h4 Ne7–/+ 31.h5 Nd5 32.h6 Rf4 33.Kg3? gh6 34.Nd5? cd5 35.Ba6= ba6 36.Rh6 Rc4 37.Bd2 e4= 38.Bf4 Rc3 39.Kg4 Bf4 40.Kf4 Rf3=+ 41.Kg4 Kg7 42.Rah1+= f5 43.Kg5 Rg3 44.Kf5 Rf8 45.Ke5 Rg5 46.Kd4+/– Rf3 47.c6 Rd3 48.Kc5 Rc3 49.Kd6 d4 50.Kd7 d3 51.c7 d2 52.c8Q Rd5 53.Ke6+= Rc8 54.Kd5 e3 55.Ke4?? e2–+ 56.Kf5 Rg8 57.Rh7 Kf8 58.Ra7 e1Q 59.Ra8 Ke7 60.Rh7 Kd6 61.Ra6 Kd5 62.Rd7 Kc4 63.Rc6 Kb3 64.Rd3 Kb2 65.Rcd6 Rf8 66.Kg5 Qg1 67.Kh6 Qh2 68.Kg5 Qf4 (69.Kh5 Rf5#) 0–1. Heinola,Kari P – Laiho, Vammala, 1984.

5.Qc2 c5 6.b5 Bd6 7.Bb2 0–0 8.e4 a6 9.Nf3 Nh5 10.Bd3 Bg4 11.a4 Bf3 12.gf3 Qh4 13.Bf1 Bc7 14.Na3 Ba5 15.h3 Nd7 16.Rg1 Ndf6 17.Bc1 Rfd8 18.Rb1 d3! 19.Bd3 Qh3 20.Be2 Nf4 21.Rb3 Qh2 22.Rf1 N6h5 (22...Ne2?! 23.Ke2 Bb4 24.Nb1–/+) 23.Re3 (23.ba6 Ra6 24.Nb1–+) 23...Ng2 24.Kd1 Ng3! 25.d3 (25.fg3 Ne3 Deflection) 25...Nf1 26.Bf1 Qh1 27.Qe2 Nf4 28.Kc2 (28.Nb1 Ne2 29.Ke2 ab5 30.cb5 Rd4–+) 28...Ne2 29.Be2 Qe1 30.Nb1 ab5 31.cb5 Bb4 32.Bd1 Qf2 33.Be2 Qg1 34.Bd1 Ra4 0–1. combijack (1800) – taiphun (2010), gameknot.com, 2013.

5.c5 b6 6.cb6 (6.Nf3 de3 7.fe3 e4=+) 6...ab6 7.Bb2 c5 8.bc5 bc5 9.ed4 (9.Bc4 Ba6 10.Qc2 Nc6=+) 9...cd4 10.Nf3 (10.Bb5 Bd7 11.Bd7 Nbd7–/+ (11...Kd7?! 12.Qb3 Ke8 13.f4=)) 10...Bd6 (10...Qb6 11.Qc2 Nbd7 12.Bc4–/+) 11.Bb5 (11.a4 Bd7–/+) 11...Bd7 12.Qe2 0–0 13.0–0 (13.Bc4 Nc6–/+) 13...Qb6 (13...e4 14.Nd4 Be5 15.Ne6–/+) 14.a4 Bb5 15.Qb5 Nbd7 (15...Qb5 16.ab5 Ra1 17.Ba1–/+) 16.Na3 (16.Ba3 Ba3 17.Na3 e4 18.Qb6 Nb6 19.Nd4 Ra4=+) 16...Ra5–/+ 17.Qb6 Nb6 18.Nb5 (18.Rfc1 Nfd5–/+) 18...Bb8 19.Ba3 (19.Ne5 Be5 20.f4 Bb8–/+ (20...Na4?! 21.fe5 Rb5 22.Bd4+=)) 19...Rc8 20.Nd6 Rc2 (20...Bd6 21.Bd6 Nfd7 22.Rfb1–/+) 21.Rab1 (21.Rfb1!? Nfd7 22.Ne1–/+) 21...Nfd7–+ 22.Rfe1 f6?? (22...Bd6 23.Bd6 f6–+ (23...Na4? 24.Ne5 Re5 25.Be5+–)) 23.Nd4= Ra2 (worse 23...Rd2 24.Nb3 Bd6 25.Bd6 Rd6 26.Na5+=) 24.Nc6 Bd6 25.Bd6 R5a4 26.d4 ed4 (better 26...Rc4 27.Ne7 Kf7 28.de5 fe5 29.Be5 Ne5 30.Re5 Rcc2=) 27.Nd8?? (better 27.Nb4 R2a3 28.Rbd1=) 27...h5 28.f4 (28.Rbd1 Nd5 29.Kf1 Nc3–+) 28...d3 (28...Nd5 29.Re8 Kh7 30.h3–+) 29.f5 d2 30.Red1? (30.Re8 Kh7 31.Nf7 g6–+) 30...Rd4 (30...Nd5 31.Nc6 Nc3 32.Nb4–+) 31.Bc7 (31.Bb4 Nc4 32.Nc6 Re4–+) 31...Nc4 (31...Nd5 32.Ne6 Rda4 33.Rb3–+) 32.Nc6 (32.Kf2 Nb2–+) 32...Re4 33.Bg3 (33.Kf2 Ne3 34.Bg3–+) 33...Ne3 34.Bf2 (34.Kf2 Nc5 35.Kf3 Nd1 36.Rd1 Ra3 37.Kf2 Nd3 38.Kf1–+) 34...Nd1 35.Rd1 Rc2 (35...Rc2 36.Be3 Re3–+) 0–1. Campos Calvo_Sotelo,Juan (1895) – Corredor Gonzalez,A L (1705), Madrid Spain, City ChampionshipSupervet, 2017.

5.c5 de3 6.fe3 a5 7.Bb2 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Nc6=+.

5.c5 de3 6.fe3 a5 7.Bb2 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Be7+=.

5.c5 de3 6.fe3 a5 7.Bc4 ab4–/+ 8.a4? (better 8.d4–/+) 8...Bc5–+ 9.Ba2 (9.Bb2 Nc6–+) 9...0–0 10.Qc2 Bb6 11.Qc4 (11.Bb2 Nc6–+) 11...Na6 (better 11...Be6 12.Qb5 Ba2 13.Ra2 Ra5–+) 12.d3 (12.a5 Be6 13.Qh4 Ba2 14.ab6–+) 12...Ng4 (better 12...Be6 13.Qh4 b3 14.Bb3 Bb3 15.Nd2 Qd3 16.Nb3 Qb3 17.Ne2 Ba5 18.Kf2–+) 13.h3 (13.Ke2 Nc5 14.Qd5–+) 13...Qh4 14.Ke2 (14.Kd1 Be6 15.Nf3 Nf2 16.Ke2 Qg3–+) 14...Qf2 15.Kd1 Be6 (better 15...Qf1 16.Kc2 Ne3 17.Be3 Be3–+) 16.Qc2 Qf1 17.Kd2 Be3 0–1. jillus41 – mizuzul, ChessWorld.net, 2010. (=1.a3 e5 2.e3 d5 3.c4 Nf6 4.b4 d4)

5.c5 de3 6.fe3 Ne4 7.Be2?? (better is 7.Nf3 Bg4 8.Bb5 Nc6 9.0–0+=) 7...Qh4–+ 8.g3 Ng3! 9.Nf3 (9.hg3 Qh1 Pinning (9...Qh1 Deflection)) 9...Qh3 (better is 9...Qh5 10.Rg1 Ne2 11.Qe2 Bg4–+) 10.Qa4?? (better is 10.Rg1 Ne2 11.Qe2–/+) 10...c6 (10...Bd7 11.Bf1 Nf1 12.Qb3 Qf3 13.Rf1–+) 11.Nc3 (11.Bf1 Qh5 12.hg3 Qh1 13.Kf2–+) 11...Nh1 (11...Ne2 12.Ne2 Qf3 13.Rf1–+) 12.Bb2 (12.d4 ed4 13.Nd5–+) 12...Ng3! 13.Ng5?? (13.hg3 Qg3 Combination) 13...Qh2 14.0–0–0 Ne2 15.Ne2 Qe2 16.Qb3 Qh5 17.Ne4 Be6 18.Qd3 Bf5 (better is 18...Nd7 19.Rg1–+) 19.Nd6 Bd6 20.Qd6 Qg6 (better is 20...Nd7 21.Bc3–+) 21.Qe5 Be6 22.Qd6 (22.Qg7 Rg8 23.Qg6 hg6–+) 22...Nd7 23.a4 Rd8 (23...a5 24.Qd4 Bb3 25.Qc3 Bd1 26.Kd1 Qg4 27.Kc1 ab4 28.Qg7 Qc4 29.Kd1–+) 24.d3 Nf6 25.Qc7 0–0 (better is 25...Bb3 26.Bf6 Qf6–+) 26.Qb7 Qg5 27.Kb1 Qe3 28.Bc1 Qf3 29.Rd2 Rd3 30.Rc2 Rb3 31.Ka1 Qd1 (31...Qd1 32.Rc4 Bc4 33.Qf7 Bf7 34.b5 Qc1 35.Ka2 Rb5#) 0–1. sosg – russvan, gameknot.com, 2007.

5.d3 a5 6.b5 =+.

5.d3 Nc6 6.h3 g6 7.b5 Ne7 8.e4 Nd7 9.Nf3 b6 10.Bb2 Bg7 11.Be2 Bb7 12.0–0 0–0 13.Nbd2 a6 14.a4 ab5 15.ab5 Nc5 16.Ra8 Qa8 17.Nb3 Nb3 18.Qb3 Qd8 19.Re1 c6 20.Bf1 cb5 21.Qb5 Qc7 22.Ra1 Nc6 23.Ba3 Ra8 24.Bb2 Na7 25.Qa4 Bc6 26.Qb3 Kh8 27.Ng5 Rf8 28.Qa3 h6 29.Nf3 Ra8 30.Qb4 Bf8 31.Qb3 f5 32.ef5 gf5 33.Nh4 f4 34.Ng6 Kg7 35.Nh4 Bd7 36.Nf3 Bc6 37.Nh4 Bd7 38.Be2 Be6 39.Qd1 Be7 40.Bg4 Qd7 41.Be6 Qe6 42.Qh5 Bh4 43.Qh4 Qe8 44.Qg4 Kh8 45.Qh4 Qf8 46.Qh5 Qf6 47.Qg4 Qc6 48.Qf5 Qd6 49.Qe4 Kg7 50.Qa8 1–0. pillsbury (2185) – gfry (2170), net–chess.com, 2014.

5.d3 de3 6.Be3 Ng4 7.Nc3 Ne3 8.fe3 a5 9.b5 +=.

5.d3 de3 6.Be3 Ng4 7.Nc3 Ne3 8.fe3 g6 9.d4 Bg7 10.de5 Nd7 =.

5.d3 de3 6.Be3 Ng4 7.Nc3 Ne3 8.fe3 g6 9.Nf3= Bh6 (9...Bg7 10.Rc1=) 10.Qe2 (10.d4 Be6=) 10...0–0= 11.g3 (11.Rd1 Nd7=) 11...e4 (11...Bg7 12.Rd1=) 12.de4= Bg4 (12...Bg7 13.e5=) 13.Bg2 c6 (13...Bg7 14.Rc1+=) 14.Nd1 (14.0–0 Bg7 15.Qc2 a5+=) 14...a5= 15.b5 (15.Rb1 ab4 16.ab4 Nd7=) 15...Nd7 (15...Bg7 16.Ra2=) 16.Nf2 Ne5 (16...Bg7 17.Rd1 Bf3 18.Bf3=) 17.0–0 a4 (17...Qb6 18.Ng4 Ng4 19.bc6 bc6 20.Rfe1=) 18.Ng4 Ng4 The isolani on e3 becomes a target 19.bc6 (19.e5 Ne3 20.Rfe1 Qb6=) 19...bc6 (worse is 19...Be3 20.Kh1 Bc5 21.cb7+/–) 20.e5 Ne3 21.Rfb1 Qd7 22.Kh1 (22.Rb4 Rfb8=) 22...Rab8 0–1. Cirulis,Ilmars (1840) – Gounant,Stanislas (1885), FICGS, 2015.

5.d3 de3 6.Be3 Ng4 7.Nc3 Ne3 8.fe3 g6 9.g3 Bh6 (9...a5 10.b5+=) 10.Qe2 0–0 11.Bg2 a5 12.b5 c6 (12...Bg7 13.Nh3=) 13.Nf3 Bf5 (13...Bg7 14.0–0=) 14.d4 (14.Ne5 f6 15.bc6 fe5 16.cb7 Ra6=) 14...Bg4 (14...ed4 15.Nd4 (15.ed4?? Re8–+) 15...Bg7 16.Rd1=) 15.0–0 (15.de5 Bg7 16.0–0 Be5=) 15...Re8 (15...ed4 16.ed4 Re8 17.Ne4+=) 16.de5= Nd7 (16...Re5 17.e4=) 17.bc6 bc6 18.Rad1 (18.h3!? Bf3 19.Bf3 Ne5 20.Bg2+=) 18...Qe7+= 0–1. Cirulis,Ilmars (1840) – Gounant,Stanislas (1885), FICGS, 2015.

5.d3 de3 6.Be3 Ng4 7.Nf3 a5 8.b5 Be7 +=.

5.d3 Be7 6.e4 (6.Nf3 de3 7.Be3 Ng4=+) 6...0–0 (6...a5 7.Qa4 Nbd7 8.Nf3=+) 7.h3 (7.Nf3 Nbd7=+) 7...a6 (7...Nbd7 8.Be2–/+) 8.Nf3=+ Nbd7 9.Be2 c6 (9...a5 10.b5=+) 10.0–0 b5 11.c5 Nh5 (better is 11...a5 12.Bb2 Bb7=+) 12.Ne5+/– Ne5 13.Bh5 g6 (13...a5 14.Bb2+/–) 14.Be2 (14.f4 Nd7 15.Bg4 a5+–) 14...Bh4 (14...a5 15.Bb2+/–) 15.f4+– Nd7 16.Nd2 (16.Bb2 Nb8+–) 16...f5 17.e5 Re8 18.Nf3 h6 19.Nd4 Bb7 20.Bf3 Rc8? 21.Qb3 Kh7 22.Bb2 Qe7 23.a4 Nb8 24.ab5 ab5 25.Ra7 Rc7 26.Rd1 Ba6 27.Rc7 Qc7 28.Kh2 g5 29.g3 g4 30.hg4 Bd8 31.Nf5 Bc8 32.Qc2 Bf5 33.gf5 Rg8 34.d4 Kh8 35.f6 Nd7 36.f7 Rf8 37.Qg6 Nb8 38.Qh6# 1–0. pillsbury (1845) – epprecht (2020), net–chess.com, 2007.

5.ed4 ed4 6.Bb2 Nc6 =+.

5.ed4 ed4 6.d3 a5 7.b5 Bd6 8.Nf3 0–0 9.Be2 (worse is 9.Nd4 Be5 10.Nb3 Ba1 11.Na1 c6–/+) 9...c5 10.Bg5 h6 11.Bf6 Qf6 (worse is 11...gf6 12.Nbd2+=) 12.Nbd2 Bf5 13.0–0 Re8 14.Re1 Nd7 15.Ra2 g5 16.Bf1? (better is 16.h3–/+) 16...g4–+ 17.Re8 Re8 18.Ne1 Qe5 19.Ndf3 gf3 20.Nf3 Qf6 21.Qd2 (21.Re2 Rb8 22.Re1–+) 21...Bg4 22.Be2 Ne5 23.Ne5 (23.Ne1 Nc4! 24.Qc1 Be2 25.dc4 Bc4 26.Ra1–+) 23...Qe5 (worse is 23...Be5 24.Bg4 Qf4 25.Qf4 Bf4 26.g3+=) 24.Qh6 Be2 25.g3 Bd3 26.Kg2 Qe1 27.h4 Be4 28.Kh3 Qh1 29.Kg4 Bf3 0–1. combijack (1810) – fenek (2030), gameknot.com, 2013.

5.ed4 ed4 6.Bd3 Nc6 7.Nf3 Be7 8.Bb2 Bg4 9.Qc2 Bf3 10.gf3 g6 11.f4 Ng4 12.h3 Nf2?? (better is 12...Nf6+=) 13.Kf2+– Bh4 14.Kf3 Qf6 15.Rf1 0–0–0 16.Kg2 Rhe8 17.b5 Na5 18.a4 Be1 19.Na3 Qh4 20.Rf3 b6 21.c5 bc5? (21...Kb8 22.Rc1 Bd2 23.Qd2 Nb3+–) 22.Qc5 Nb3 23.Qc6 Kb8 24.b6! ab6 (24...ab6 25.Nb5 Combination; 24...cb6 25.Nb5 Decoy) 25.Nb5 Rc8 26.Nc7! Ka7 (26...Rc7 27.Qe8 Double attack (27.Qe8 Deflection; 27.Qe8 Overloading)) 27.Nb5 Ka6 28.Nd6 1–0. combijack (1780) – chessbum, gameknot.com, 2009.

5.ed4 Qd4 6.Nc3 a5 7.h3? (better is 7.Nf3!? Qd8 8.Qe2= (< 8.Ne5 ab4 9.Qe2 Be6–/+)) 7...Ne4 (7...ab4 8.Nb5 Qa1 9.Nc7 Ke7 10.Na8 b3–+ (10...ba3?! 11.Nf3–+)) 8.Qe2?? (better is 8.Qf3 ab4 9.Qe4 bc3 10.Qd4 ed4 11.Nf3–/+) 8...Nc3–+ 9.Qd3 Qd3 10.Bd3 Na4 11.b5 Nc5 12.Bc2 b6 13.Bb2 f6 14.a4 Nbd7 15.Nf3 Bd6 16.0–0 0–0 (17.d4 ed4 18.Bd4 Bb7–+; 16...Bb7 17.Nh4–+) 0–1. hpillsbury – mduerr, net–chess.com, 2007.

5.ed4 Bg4 6.Qa4 Bd7 7.Qc2 ed4 8.Nf3 Bd6 9.Nd4 0–0 10.d3 Re8 11.Be2 Be5 12.Be3 Ng4 13.Ra2 Ne3 14.fe3 Qh4 15.Kd1 Bd4 16.ed4 Nc6 17.g3 Qd8 18.d5 Nd4 19.Qc3 Qf6 (19...Re2?! 20.Re2 Ne2 21.Ke2=; 19...Ne2?! 20.Re2 Bg4 21.Rhe1–+) 20.Rf1 Re2 21.Rf6 Ba4 22.Kc1 (22.Rc2 Rc2 (22...Bc2?! 23.Qc2 Nc2 24.Ke2 gf6 25.Kd2–+) 23.Ke1 Re8 (worse is 23...Rc3 24.Nc3 gf6 25.Na4–+) 24.Kf1 Bd7–+ (worse is 24...Rc3 25.Nc3 gf6 26.Na4–+)) 22...Ra2 23.Qd4 Rc2 24.Kd1 Rc4 25.Kd2 0–1. combijack (1780) – livetoride (1845), gameknot.com, 2009.

5.Nf3 de3 6.de3 Qd1 7.Kd1 a5 8.Bb2 ab4 9.Ne5 Ne4 10.Nd3 b3 11.Nd2 Nd2 12.Kd2 Nc6 13.Kc3 Na5 14.e4 Be7 15.f4 Bd7 16.Nb4 0–0–0 17.Bd3 (17.Rd1 Bg4 18.Rd8 Rd8=+) 17...Bd6 (17...Bc5 18.Kd2=+) 18.g3 f6 19.Rhe1 Rhe8 20.Nd5 Bc5 21.Kd2 c6 22.Nf6 gf6 23.Bf6 Be6 24.Bd8 Rd8 25.Ke2? (25.Rad1 Nc4 26.Kc3–+) 25...b2–+ (25...Bc4?! 26.Bc4 Nc4 27.Red1 Na3 28.Rd8 Kd8 29.Rd1 Ke7 30.Rd2–+; 25...Nc4?! 26.f5 Ne5 27.fe6 Nd3 28.Rf1–+) 26.Ra2 (26.Rad1 Bg4 27.Kd2 Nb3 28.Kc2 Bd1 29.Rd1 Nc1 30.Kb2 Nd3 (30...Rd3?! 31.Kc1 Ra3 32.Rd2–/+) 31.Kb3 Rd7–+) 26...Nc4 27.f5 Bf7 28.h3 Ne5 29.Rb2 Rd3 30.Rc2 Bd4 31.Rd1 Re3 32.Kf1 Bb3 33.Rcd2 (33.Rd4 Bc2 34.Kf2 Ra3–+) 33...Bb6 34.Rb1 Rg3 35.Rb3 Rb3 36.Rg2 Rh3 37.Rg7 Bd8 38.Ke2 Ra3 39.Rh7 Ra4 40.Rh8 (40.Kd2 Re4 41.Kc3 Re3 42.Kc2 Rf3–+) 40...Re4 41.Kd1 Rf4 42.Rh5 b5 43.Kc2 Nf3 44.Rh7 Rf5 45.Ra7 Bc7 46.Ra8 Kd7 47.Kd3 c5 48.Ra6 (48.Ke4 Rf4 49.Kd5 Ne1–+) 48...c4 49.Kc3 Ba5 (better is 49...Be5 50.Kb4 Bd6 51.Kc3–+) 50.Kb2 (50.Ra5 b4! 51.Kb4 Ra5 52.Kc4–+) 50...c3 51.Kb1 Nd4 52.Ra7 Kd6 53.Ra6 Kd5 54.Ra8 Rf1 55.Ka2 Rf2 56.Kb1 c2 57.Kb2 Bc3! 58.Kc3 c1Q 59.Kb4 Qd2 60.Ka3 Rf3# 0–1. DoctorWho – crafty, ICC, 1998.

5.Nf3 de3 6.de3 Qd1 7.Kd1 a5 8.Bb2 e4 9.Nfd2 Be7 10.c5 0–0 11.Ke1 Bf5 12.h3 ab4 (12...Rd8 13.Nb3 b6 14.Bc4=+) 13.g4 Bg6 14.ab4 Nc6 15.Ra8 Ra8 16.b5 Nb4 17.Bf6 Bf6 (< 17...gf6 18.h4 h5 19.gh5 Bh5 20.Ne4+=) 18.Bc4 Nd3 19.Bd3 ed3 20.f4 Bh4 21.Kf1 f6 22.Nc3 (22.f5 Bf7 23.Kg2 Ra2–/+) 22...Ra1 23.Ndb1 Be4 24.Ne4 Rb1 25.Kg2 Be1 (25...Rb5!? 26.Rd1 Rb3–/+) 26.Kf3=+ Rc1 27.Rh2 Rc2 28.Rg2 Kf7 29.f5 b6 30.c6 g5 31.Rg1 (31.fg6 hg6 32.h4–/+) 31...d2–/+ 32.Nd2 Bd2 33.Rd1 Rb2 34.Ke4 Ke8 35.Kf3 Bb4 (35...Bc3 36.Rd5–+) 36.Rd7 Bd6 37.Rh7 Rb5 38.Rh8 (38.h4 gh4 39.Rh6 Ke7 40.Rh4 Rc5–+) 38...Kf7 39.Rh7 Kf8 40.Rd7 (40.h4 gh4 41.Rh4 Kg7–+) 40...Rc5 41.Rd8 Kg7 42.Rd7 Kh6 43.Rd8 Kh7 (43...Rc6 44.h4 gh4 45.Rh8 Kg7 46.Rh4–+) 44.Rd7 Kg8 45.Rd8 Kf7 46.Rd7 Ke8 47.Rh7 Rc6 48.Rh8 Kd7 49.Rh7 Be7 50.Rh8 (50.e4 Kd6–+) 50...b5 (51.h4 gh4 52.Rh4 b4–+) 0–1. DiepX – crafty, ICC, 1998.

4.c4 Be6

5.Bb2 dc4 6.Be5 a5 7.b5 =+.

5.Bb2 Nbd7 6.Nf3 (6.cd5 Nd5 7.d4 e4=+) 6...e4 (6...dc4 7.Qc2=+) 7.Nd4= Bg4 8.Qc2 dc4 9.Qc4 (9.f3 ef3 10.gf3 Bh5=) 9...c6 (9...c5 10.bc5 Bc5 11.d3=+) 10.h3 Bh5 11.Qc2 Bg6 12.Be2 Rc8 (12...a5 13.ba5 Qa5 14.0–0=+) 13.0–0= Bd6 14.Nc3 (14.d3 0–0=) 14...0–0 15.Nb3 (15.d3 ed3 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Ne5=) 15...Bb8 16.Rad1 (16.d3 Qc7 17.g3 ed3 18.Bd3 Bd3 19.Qd3 Rfd8=) 16...Qc7 (16...c5 17.bc5 Nc5 18.Nc5=) 17.g3 Rfe8 (17...c5 18.bc5 Nc5 19.Nc5 Qc5 20.Qb3=+) 18.d3= ed3 19.Bd3 Bd3 20.Qd3 Ne5 21.Qe2 Qe7 22.Rd2 (22.Nc5!?=) 22...Qe6 23.Kg2?? (better is 23.Nd4 Qh3 24.Rfd1–/+) 23…Qb3–+ (24.Rb1 c5–+) 0–1. Carstensen,Jan Christian – Lowke,Stefan, GER–ch WK2 U20, 2001.

5.Qc2 c6 6.Nf3 Nbd7 7.Bb2 Bd6 8.Ng5 e4 9.Ne6 fe6 10.c5 Bc7 11.Be2 0–0 12.f4 Ng4 13.0–0 Qh4 14.Bg4 Qg4 15.Nc3 e5 16.h3 Qg6 17.fe5 Ne5 (worse is 17...Be5 18.Ne2+=) 18.Ne2 Nd3 19.Bd4 Rf3 20.Kh1 (20.Nf4 Bf4 21.ef4 Nf4 22.d3 ed3 23.Qb2 Ne2 24.Kh1 Ng3 25.Kg1 Rf1 26.Rf1 Nf1 27.Kf1–+) 20...Nf2 21.Kg1 (21.Rf2 Rf2 22.Nf4 Bf4–+) 21...Nh3 22.Kh1 Nf2 23.Kg1 (23.Rf2 Rf2 24.Qe4 de4 25.Nf4 Bf4 26.g3 Qh5 27.Kg1 Qh2) 23...Bh2!! 24.Kh2 (24.Kh2 Qh6) 24...Qh5 25.Kg1 Qh1 0–1. combijack (1830) – chesspernik580 (1910), gameknot.com, 2011.

5.Qc2 d4 6.Nf3= de3 (6...a5 7.b5 de3 8.de3 Nbd7 9.Be2 Bd6 10.0–0 Nc5=) 7.de3 a5 8.b5 Nbd7 9.Ng5 Bg4 10.Bb2 Bd6 =. marus – mber, internet live, 2001.

5.Nc3 dc4 6.Nf3 e4 (6...Bd6 7.Ng5 Bg4 8.f3=+) 7.Nd4=+ Nd5 (7...Qd7=+) 8.Nd5?? (better is 8.Ne6 fe6 9.Bc4+=) 8...Qd5 (8...Bd5 9.Qc2 a5 10.ba5 Ra5 11.Bc4=+) 9.Bb2 Nc6 (9...b5 10.f3 ef3 11.Qf3 Qf3 12.gf3=+) 10.Ne6= Qe6 11.Rc1 (11.Qc1 Ne5 12.Be5 Qe5 13.Bc4 Bd6=+) 11...b5–/+ 12.Be2 Qg6 (12...a5 13.a4 Nb4 14.ab5=+) 13.Rg1 (better is 13.0–0!?=+) 13...Bd6 14.g3 (14.Bh5 Qg5 15.g3 Ne5–+) 14...0–0 15.f3 Be5 (15...a5 16.ba5 Ra5 17.Qc2–+) 16.Be5 Ne5 17.fe4 Qe4 18.Qc2 Nf3 19.Bf3–/+ Qf3 20.Rf1 Qg2 21.Rf2 Qh1 22.Ke2 Qd5 23.Rcf1 Qh5 24.Ke1–/+ Qg6 25.Qg6 fg6 26.Rf8+= Rf8 27.Rf8 Kf8 28.Kf2 Ke7 29.Kf3 Ke6 30.Ke4+= c6 31.Kd4 Kd6 32.d3 cd3–/+ 33.Kd3 c5 34.bc5 Kc5 35.Kc3 a5 36.h3 g5 37.g4 g6 38.e4 h5 0–1. mgriffin (1615) – tbear, net–chess.com, 2001.

5.cd5 Bd5 6.Bb2 (6.Nc3 Be6=+) 6...Bd6 (6...a5 7.b5 Bd6 8.Nf3=+) 7.Nc3 Be6 8.h3 (8.d4 ed4 9.Qd4 Nc6=) 8...0–0 (8...a5 9.Qa4 Nbd7 10.Nb5=+) 9.Nf3 a6 (9...Nc6 10.d4=+) 10.Be2 (10.d4 e4 11.Nd2 a5+=) 10...Nbd7 (10...Nc6 11.d4=+) 11.0–0 b5 (11...a5 12.Nb5=) 12.d4 e4 (12...Qe7 13.d5 Bf5 14.Nh4+=) 13.Nd2+/– Bf5 14.Rc1 (14.g4 Bg6+=) 14...c6 (14...Qe7 15.Qb3=) 15.f4 (15.g4 Bg6 16.g5 Nd5 17.Nce4 Qc7+/–) 15...Qe7 (15...Nd5 16.Nd5 cd5 17.g4=+) 16.Nb3 (16.g4!? Be6 17.Nce4 Ne4 18.Ne4+=) 16...Nd5= 17.Nd5 (17.Qd2 Qe6=) 17...cd5 18.Qe1 (better is 18.Nc5=) 18...Rfc8 (18...Nb6 19.Nc5=+) 19.Qd2?? (better is 19.g4 Bg6 20.f5+–) 19...h6 20.Rc3 Qe6 21.Kh2 Qe7 22.Na5 Rc3 23.Qc3 Nb6 24.Qb3 Nc4 25.Nc6 Qc7 26.Ne5 f6 27.Nc4=+ bc4 28.Qc2 Bd7 29.Kh1 Qc8 30.Bc3 Bh3!–+ 31.gh3 Qh3 32.Kg1 Qe3 33.Kg2 Bf4 34.Bd1?? Qg3 35.Kh1 Qh3 36.Kg1 Be3 37.Rf2 Bf2 38.Kf2 f5 39.Bb2 f4 40.Qe2 e3 41.Kg1 Rf8 42.Qg2 Qe6 43.Be2 g5 44.Bg4 Qd6 45.Qf3 Kg7 46.Bc3 Rd8 47.a4 Qg6 48.a5 Qf7 49.Kf1 Qg6 50.Qe2?? Qb1 51.Kg2 Qd3 52.Qe1 Kg6 53.Be2 Qf5 54.Qd1 Rh8 55.Bg4 Qf6 56.Qf3 h5 57.Bd7 Qd6 58.Ba4 g4 59.Qd1 f3 60.Kg1 f2 61.Kg2–+ Kg5 62.Bc2 h4 63.Qh1 h3 64.Kf1 g3 65.Ke2 g2 (66.Qg2 hg2 67.Be1 Qg3 68.Bf2 Qf2 69.Kd1 g1Q#) 0–1. pillsbury – nottoo (2060), net–chess.com, 2007.

5.cd5 Nd5 6.Nf3 a5 7.Ne5 ab4 8.Bb2 =+.

5.Nf3 Nbd7 =+.

5.Nf3 e4 6.Nd4 Bg4 =.

4.c4 Be7

5.Qc2 0–0 6.Nf3 Nbd7 7.Bb2 e4 8.Nd4 Ng4 (better is 8...dc4!? 9.Nc3 a5+=) 9.cd5+= f5?? (better is 9...a5+=) 10.Ne6+– (10.Ne6 Qe8 11.Nc7+– (11.Nf8?! Qf8 12.f3 ef3+–)) 1–0. combijack (1800) – aphgan (1735), gameknot.com, 2012.

5.Nc3 d4 6.ed4 ed4 7.Nce2 d3 8.Nc3 Qd4 9.Nf3 Qd6 10.Qb3 Qe6 11.Kd1 0–0 12.Bd3 Rd8 (12...Qg4 13.Kc2 Qg2 14.Bb2–/+) 13.Qc2 (13.Nb5 Qg4 14.Nc7 Qg2 15.Bh7 Kh7 16.Rg1 Qf2 17.Na8–+) 13...Qg4 14.Rg1 Nc6 15.h3 Qg6?? (better is 15...Qh5 16.Be2 a6–/+) 16.Bg6+– (16...hg6 17.Bb2+–) 1–0. whhodson – Tanjore, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c4 Bf5

5.d4 c6 6.Bd3 Bd3 7.Qd3 e4 8.Qb3 Be7 9.cd5 cd5 10.Nc3 0–0 11.Bb2 Nc6 12.Nge2 a6 13.Nf4+= b5 14.Ncd5 Nd5 15.Nd5 Bd6+= 16.Rc1 Rc8 17.0–0 f5?? 18.Ne7+– (18...Kh8 19.Nc8 (19.Rc6?! Qe7 20.Ra6 Rc4+/–) 19...Qc8 20.d5 Bh2 21.Kh2 Qb8 22.Kg1+–) 1–0. mgriffin (1610) – dedektor, net–chess.com, 2001.

5.d4 ed4 6.ed4 Qe7 7.Qe2 =+.

5.Nf3 a5 6.Bb2 ab4 7.Ne5 Bb1 8.Qb1 ba3 9.Bd4 =.

5.Nf3 Nbd7 6.d4 Bg4 7.h3= Bf3 8.Qf3 e4 9.Qd1 g6 10.Nd2 Bg7 11.Bb2 b6 12.cd5+/– Nd5 13.Ne4+– N7f6 14.Nf6 Nf6 15.Qa4 Nd7 16.Bb5 a6 17.Bd7 Qd7 18.Qd7 Kd7+/– 19.0–0 Rad8 20.Rab1 Kc8 21.a4 Kb7 22.Rfc1 Rhe8 23.Rc2 f5 24.Rbc1 Rd7 25.Kf1 Ra8 26.Rc3 b5 27.a5 Bf8 28.Ba3 Rc8 (28...Re8 29.Ke2+/–) ˝–˝. Wendler,Andre Luiz – Santiago,Lucas, BRA SC–ch U20, 2003.

4.c4 Bg4

5.Qa4 Bd7 6.Qc2 dc4 7.Bc4 Bd6 8.Bb2 0–0 9.Nf3 Qe7 10.Nc3 Be6 11.Ne4 Ne4 12.Qe4 Bc4 13.Qc4 Nd7 14.Qb5 (14.d3!?=) 14...e4=+ 15.Nd4 (15.Qg5 f6 16.Qd5 Rf7=+) 15...Ne5–/+ 16.Nf5 Qe6 17.Nd6 Nd3 (17...cd6?! 18.Be5 Qe5 19.Qe5 de5 20.Ke2=) 18.Ke2 Qd6 19.Bd4 Qg6 20.Rhg1 Rfb8 21.f3 c6 22.Qc4 Qh5 23.h3 Ne5 24.Be5 ef3 25.gf3 Qe5 26.Qg4 a5 27.f4 Qb5 28.d3 g6 29.Qg5 Qa4 30.Qc5 ab4 31.ab4 Qa1 32.Ra1 Ra1 33.f5 Rh1 34.Qe5 Ra8=+ 35.fg6 hg6 36.Qg3 Ra2 37.Kf3 Rah2 38.Qb8 Kg7 39.Qe5 Kh7 40.Qf6?? (Better is 40.Qe7 Rh3 41.Kg4 Rh4 42.Kg3–/+) 0–1. BigSky (2705) – scarabot (2505), ICC, 1998.

5.Be2 Be2 6.Qe2 =+.

4.d4 ed4

5.ed4 a5 6.ba5 Be7 7.Bd3 =+.

5.ed4 Bd6 6.Bd3 0–0 7.h3 a5 8.ba5 c5 9.dc5 Re8 10.Ne2 Be5 11.c3 Na6 12.0–0 (12.Be3 Qa5 13.Ba6 ba6=) 12...Nc5+= 13.Bb5 Bd7 14.Bd7 Qd7 (worse is 14...Nfd7 15.Qd5 Ra5 16.Be3=) 15.Ra2 Ra5 16.Be3 Qc6 17.Nd4 Qc8 18.f4 (18.Re1 Na4+=) 18...Bd6–/+ 19.Bd2 Ra6 20.Re1 (20.Rb2 Ne6–/+) 20...Re4 (20...Re1 21.Qe1 Nd3 22.Qg3–+) 21.Re4 de4 22.Nb5 Nd3 23.Nd6 Qc5 24.Kh2 Rd6 25.Qa4?? (25.Qf1–+) 25...Ng4!! 26.hg4 (26.hg4 Rh6 Mate attack) 26...Rh6 27.Kg3 Qf2 0–1. ctessman (2270) – pierred (2775), net–chess.com, 2016.

5.Qd4 b6 6.Nf3 (6.Bb2 Be7=) 6...c5 (6...a5 7.b5=) 7.bc5 bc5 (7...Bc5 8.Bb5 Bd7 9.Qd3=) 8.Bb5 (better is 8.Qd1=) 8...Nfd7?? (better is 8...Bd7 9.Qb2 Nc6=) 9.Qd5+– Qb6 (9...Qa5 10.Nbd2 Qb5 11.Qa8 Qa6 12.Qe4 Be7+–) 10.a4 (better is 10.Ng5 a6 11.Ba4 Qg6 12.Qa8 Bd6 13.Qe4 Qe4 14.Ne4 Be5+–) 10...a6?? (better is 10...Bb7 11.Qe5 Be7+/–) 11.Ne5 (better is 11.Ng5 ab5 12.Qf7 Kd8 13.Ne6 Qe6 14.Qe6 ba4+–) 11...Qf6?? 12.Bd7 Nd7 13.Qa8 Nb6 14.Qb8 Qe6 15.0–0 f6 16.Nf3 Be7 17.Bb2 0–0 18.Qa7 Nc4 19.Bc3 Rf7 20.Nbd2 Nb6 21.a5 Bd8 22.Qb8 Rb7 23.Qf4 Nd5 24.Qc4 Nc3 25.Qc3 Rb5 26.Rfd1 Bc7 27.Nb3 c4 28.Nbd4 Be5 29.Qa3 Qd5 30.Nb5 Qb5 31.Rd8 (31...Kf7 32.Ne5 Qe5 33.Rc8+–) 1–0. foresight – Griefor, internet, 2007.

5.Qd4 Nc6 6.Bb5 =+.

4.d4 Bd6

5.Bb2 e4 6.c4 =+.

5.c4 ed4 6.ed4 0–0 7.c5 Re8 8.Be2 =.

5.Nf3 ed4 6.ed4 0–0 =+.

5.c4 dc4

6.Bc4 ed4 7.ed4 0–0 8.Ne2 a5 9.b5 Re8 =+.

6.Bc4 ed4 7.ed4 0–0 8.Ne2 Be6 9.Be6 fe6 10.Nf4 =+.

6.Bc4 ed4 7.ed4 0–0 8.Ne2 Re8 9.0–0 c6 10.Nbc3 b5 11.Bb3 a5 12.ba5 Ra5 13.Bf4 Bf4 14.Nf4 b4 15.ab4=+ Ra1 16.Qa1 Qd4 17.Qa2 Re7 18.Nce2 Qb4–/+ 19.Rd1 Nbd7 20.Nd3 Qd6 21.Ng3 Nb6–/+ 22.Qb1 Nfd5 23.Qc1 Bg4 24.Rd2 h5 25.Bd1 Qg6 26.h4 Bd1–/+ 27.Qd1 Nc4 28.Ra2 Re8 29.Qf3 Nde3 30.fe3 Re3 31.Ra8 Kh7 32.Qh5 Qh5 33.Nh5 Rd3 34.Nf4 Rd4 35.g3 Ne5 36.Re8 Re4 37.Kg2 Re1 38.Rd8 Re3 39.Kf2 Rc3 40.h5 c5 41.Re8 Ng4 42.Ke2 Rg3–+ (43.Nd5 c4–+) 0–1. Moeckel,Jean – Melia,Ken, TT–05.33 TSC, 2003.

6.Bc4 ed4 7.ed4 0–0 8.Nf3 a5 9.b5 Qe7 10.Be2 Re8 11.Nc3 Bf5 12.0–0 Nbd7 13.Re1 Qd8 14.Qd2 Bg6 15.Bb2 Ne4 16.Ne4 Be4 17.Ng5 Bd5 18.Bd3 Nf6 19.Re8 Qe8 20.Re1 Qf8 21.Qc2 Kh8 22.Qc3 c6 23.bc6 bc6 24.Bc1 Qb8 25.h3 Qc7 26.Bc2 Rd8 27.Nf3 h6 28.Ne5 c5 29.dc5 Qc5 30.Qc5 Bc5 31.Bb2 Kg8 32.Nd3 Bd6 33.Bf6 gf6 34.a4 f5 35.g3 Be4 36.Re2 Rc8 37.Ne1 Rc4 38.Bb3 Rc1 39.Kh2 Rb1 40.Bc4 Bc6 41.Bd3 Ra1 42.Bf5 Ra4 43.Rd2 Bb4 44.Rd8 Kg7 45.Nc2 Ra2 46.Rc8 Bd5 47.g4 Bd6 48.Kg1 Bb7 49.Rd8 Be5 50.Kf1 a4 51.Nb4 Ra1 52.Ke2 Bg2 53.Re8 Bf6 54.Nc2 Rb1 55.Ne3 Rb2 56.Bc2 Bg5 57.Kd3 Bh3 58.Ba4 Be3 59.Ke3 Bg4 60.Bc6 h5 61.f3 Be6 62.f4 h4 63.Be4 Kf6 64.Rh8–/+ Rb3 65.Kd4 h3 66.Rh6 Kg7 67.Rh7 Kg8 68.Rh5 Rb4 69.Ke3 Kg7 70.f5 Bc4 71.Kf2 Rb3 72.Bf3 Rb2 73.Kg3 Bf1 74.Kf4 Bg2 75.Bg4 Rb4 76.Kg3 Rb3 77.Kf4 f6 78.Be2 Ra3 79.Bd1 Kg8 80.Be2–/+ Rc3 81.Rh6 Kg7 82.Rg6 Kh7 83.Rg4 Bd5 84.Bd1 Rd3 85.Be2 Rb3 86.Bd1 Ra3 87.Rh4 Kg7 88.Rg4 Kf7 89.Rh4 Kg8 90.Bg4 Bg2 91.Rh5 Rc3–+ 92.Be2 Kg7 93.Rh4 Ra3 94.Bd1 Rd3–/+ 95.Bg4 Rb3 96.Rh5 Rc3 97.Be2–/+ Rc8 98.Bg4=+ Rc4 99.Kg3 Rc3 100.Kh2 Bf3 101.Rh3= Bg4 102.Rc3 Bf5 103.Rc6 Be4 104.Rf6 Kf6 ˝–˝. Fritz 5.32 – Fritz 6, 2003.

6.Bc4 ed4 7.Qd4 Nc6 8.Qd2 Ne4 =+.

4.d4 e4

5.c4 c6 6.Bb2 Bd6 7.Nc3 0–0 8.Nge2 dc4–/+ 9.Ng3 Bg3 10.hg3 Be6 11.Qc2 Bd5 12.0–0–0 b5–+ 13.g4 h6 14.g5 hg5 15.f4 g4 16.g3 Re8 17.Rh4 g6 18.Qh2 Kg7 19.Bg2–/+ Rh8 20.Rh1 Na6 21.Rh6 Nh5 22.Rh8=+ Qh8 23.Qh4 Qc8 24.Nd5 cd5 25.Qg5 Kf8 26.Qd5+= c3 27.Ba1 Nc7 28.Qc5+/– Kg8 29.Be4 Ne6 30.Qe5 f6? 31.Qd6 Ng3 32.Ba8 Nh1 33.Bh1 Qc4 34.Bd5 Qf1 35.Kc2 Qe2 36.Kc3 Qe3 37.Kc2 Qe2 38.Kb1 Qd3 39.Ka2 Qc2 40.Bb2 Qd2 1–0. Dutschak,H – Musch,J, FRG–chTJ, 1989.

5.c4 c6 6.Bb2 Bd6 7.Nc3 Be6 8.c5 Bc7 9.h3 Nbd7 10.Nge2 Nf8 11.b5 Ng6 12.Rb1 Nh4 13.bc6= bc6 14.Qa4 Bd7 15.Bc1 0–0 16.Rb7 a5 17.Bd2 Re8 18.Ng1 Bc8 19.Rb2 Qd7 20.g3 Ng6 21.Qd1 Ba6–/+ 22.Ba6 Ra6 23.Nge2 Ra7 24.Nf4 Raa8 25.Ng6 fg6 26.Na4 Qe6 27.Rb7 Re7 28.Rb2 Rf7 29.Nb6 Ra7 30.Bc3 Rf8 31.Qe2 Bd8 32.Qd1 h5 33.Kf1 Nh7 34.Kg2 Rf3 35.Be1 Raf7 36.Qd2 h4 37.Qe2 Rf8 38.Na4 hg3 39.fg3 Bc7 40.Rb7 Qc8 41.Ra7 Qb8–/+ 42.Rc7 Qc7–+ 43.Nc3 Nf6 44.Rg1 Nh5 45.Kh2 g5 (46.Nd1 g4–+) 0–1. Riepe,Bernhard – Fritsche,Frank, Meisterschaft, 2005.

5.c4 c6 6.Bb2 Be6 7.cd5 cd5 8.Nc3 Be7 9.Nge2= 0–0 10.Rc1 Nc6 11.Ng3 Ne8 12.Be2 Nd6 13.0–0 f5 14.Qb3 Nf7 15.Na4+= Rc8 16.Nc5 Bc5 17.dc5 Qe7 18.Qc3 Nce5 19.f3 ef3 20.gf3 Qf6 21.f4 Nd7 22.Qf6 Nf6 23.Bf6 gf6 24.Rfd1 Nh6 25.Bf3 Rfd8 26.b5 Ng4 27.Rd3 Kf7 28.c6 bc6 29.bc6 Rc7 30.h3 Nh6 31.Ne2 Ke7 32.Nd4 Bf7?! 33.Nb5 Rcc8 34.c7 Rd7 35.Rdc3 Rd6 36.Na7 Be6 37.Kf2 Nf7 38.Nc8 Bc8 39.Rd3 Rd7 40.Rd5 Nd6 41.Ra5 Ke6 42.Bd5 Ke7 43.Ra8 h5 44.Ke2 h4 45.a4 Kf8 46.Bb7! Nb7 47.Rc8 Ke7 48.Re8! Ke8 49.c8Q Ke7 50.Rg1 Kd6 51.Rd1 Ke7 52.Rd7 Ke6 53.Qe8 1–0. Ventimiglia,Chuck – Armatti,Frank, IECC, 1999.

5.c4 c6 6.Nc3 Bd6 =+.

5.c4 Bd6 6.Nc3 =+.

5.c4 Bd6 6.cd5 a5 7.ba5 Nd5 8.Nd2 Ne3 9.fe3 Qh4 10.Ke2 Bg4 11.Ngf3 ef3 12.gf3 Be6 13.Rb1 Ra7 14.e4 0–0 15.d5= Bd7 16.Nc4 Bc5 17.Qe1 Qd8 18.Qg3 Re8 19.Bg5 f6 20.Bh6 Re7 21.Bg2 Na6 22.Rhc1 Kf8 23.Bf4 Kg8 24.Kf1 Re8 25.Bh3 Bh3 26.Qh3 Kh8 27.Kg2 Qe7 28.Qh5 g6 29.Qh6 g5 30.Bg3 g4 31.Rf1 Bd4 32.Nd2 Rg8 33.Qh4 Qd7 34.Nb3 gf3 35.Rf3 Rg4 36.Qh6 Be5 37.Rbf1 Qa4 38.Nd2 Rg6 39.Qe3 Bd4 40.Qb3 Qa5 41.Qd3 Be5 42.Nc4 Qb5 43.Ne5 Qb2 44.Kh1 fe5 45.Rf8 Rg8 46.Qf3 Qg2 47.Kg2 h6 48.Rg8 Kg8 49.Qf7 Kh8 50.Be5 1–0. Fritz 5.32 – Fritz 8, 2004.

5.Be2 c6 6.Bb2 Bf5 7.c3 Bd6 8.Nd2 Nbd7 9.f3 0–0 10.f4 b5 11.Nf1 a6 12.Ng3 Ng4?? 13.Bg4 Bg4 14.Qg4 Nf6 15.Qe2 Qd7 16.h3 g6 17.Qf2 a5 18.N1e2 ab4 19.ab4 Ra1 20.Ba1 Qa7 21.0–0 c5? 22.dc5 Bc5 23.Nd4 Bb6 24.Nb5 Qa6 25.Nd4 Rc8 26.Bb2 Qd3 27.Nge2 Ra8 28.Ra1 Ra1 29.Ba1 Qd1 30.Qf1 Qd3 31.Qf2 Qb1 32.Qf1 Qd3+– 33.Kf2 Nh5 34.Bb2 Kg7 35.Qc1 Nf6 36.Qc2 Qc4 37.g3 h5 38.Qd2 Kh6 39.Qd1 Qa2 40.Qc1 Qc4 41.Ba3 Qb5 42.Nb5 (42...h4 43.c4+–) 1–0. Rudolf – piotrek3054, internet, 2007.

5.h3 a5 6.b5 =+.

5.h3 b6 6.Ne2 Bb7 7.Nf4 Bd6 8.Nh5 Nh5 9.Qh5 0–0 10.c4 dc4 11.Bc4 Qf6 12.Bd5 Bd5 13.Qd5+= Nd7 14.Nc3 c6= 15.Qc6 Rac8 16.Qb7 Rc3 17.Qd7= Rc2 18.0–0 Bb8 19.Qd5 Re8 20.f3?? Bg3 21.f4 Qg6=+ 22.Qg5 Qg5 23.fg5 Re6 24.Rf5 Rg6 25.Rd5 f5 26.Rf5= Rgc6 27.Rf1 Re2 28.a4?? Rcc2–+ 29.Rf5?? Rg2 30.Kf1 Rh2 31.Kg1 Rcg2 32.Kf1 g6 33.Rf6 Rc2 34.Kg1 Rh3 35.Ba3 Bh2 36.Kf1 Re3 37.Rf2 Rg3 38.Rc2=+ (38...Rg1 39.Ke2 Ra1 40.Bb2=+). Blacky – Knight, mySchach.de, 2004.

4.Be2 Bd6

5.Bb2 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Be2).

5.Nf3 c6 6.d3 b5 7.Nc3 Bb7 8.0–0 Nbd7 9.d4 e4 10.Nh4 Qc7 =+. tata (2000) – dennism (2100), net–chess.com, 2008.

4.Nf3 Bd6

5.Bb2 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6).

5.Bb2 e4 6.Nd4 0–0 =+.

5.Bb2 e4 6.Nd4 a5 =+.

5.c4 c6 6.Nc3 a5 7.Bb2 ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1 e4 10.Nd4 dc4 11.Bc4 Bb4 12.0–0 (12.Qb1 Qe7=) 12...0–0+= 13.Rd1 Nbd7 14.f3 (14.Be2!?+=) 14...Ne5–/+ 15.Be2 ef3 16.gf3 Nh5 (16...Bh3!?–/+) 17.Ne4+= f5 18.Qa2 Kh8 19.Ne6 (19.Ng3 Ng3 20.hg3 Qe7+=) 19...Be6 20.Qe6 fe4 21.Qe5 ef3 22.Qh5 fe2 23.Qe2 Bd6 24.Qg2 Qe7 25.Kh1 Kg8 26.e4 g6 27.e5 Ba3 (27...Bb4 28.Qe4 Rf2–/+) 28.Ba1? (better is 28.Ba3!? Qa3 29.e6–/+) 28...Qh4–+ 29.d3 (29.h3 Qc4 30.d3 Qb3–+) 29...Rf2 30.Qg3 Qg3 31.hg3 Kf7 (31...b5 32.e6 Re2 33.Bd4–+) 32.Bd4 Rc2 33.Ra1 (33.Rf1 Ke7 34.Ra1 Bb2 35.Bb2 Rb2–+) 33...Bb2 34.Bb2 Rb2 35.d4 Ke6 36.Rf1 Kd5 37.Re1 Ra2 38.Rb1? b5 39.Rc1 Re2 40.Rd1 b4 41.Rb1 c5 42.dc5 Kc5 43.Kg1 Re5 44.Kf2 Kc4 0–1. Ivanets,Vladimir – Shinkevich,Vitaly, 6th Khanty–Mansiysk Russia, Open, 2010.

5.c4 e4!? 6.c5 Be7 +=.

5.c4 e4–/+ 6.Nd4 dc4 7.Bc4=+ Nbd7 8.0–0 0–0 9.Bb2 c5 10.bc5 Nc5 11.f3 a6 12.fe4 b5 13.Nb5 Bh2 14.Kh2 Ng4 15.Kg1 Qh4 16.Be5 ab5 17.Bf7 Rf7 18.Rf7 Ne5 19.Rf4–/+ Ng4 20.Qc2? Qh2–/+ 21.Kf1 Qh1 22.Ke2 Qg2 23.Ke1 Qh1 (24.Ke2 g5 25.Qc5 gf4 26.Qd5 Kg7 27.Qg5 Kf7 28.Qf4 Ke8–+) 0–1. Rushton,Darren – Woelfelschneider,Peter, Tigerschachclub, 2001.

5.d3 a5 6.b5 0–0 7.Be2 c6 8.bc6 bc6 9.Bb2 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.0–0 e4–/+ 12.Bf6? ef3–+ 13.Nf3 Nf6 14.h3 Qe7 15.Nh2 Ba3 16.Ng4 Bg4 17.Bg4 Qb4 18.Bf3 Bb2 19.Ra2 a4 20.Qe1 Qe1 21.Re1 a3 22.Rb1 Rfb8 23.Kf1 Nd7 24.Ke2 Nc5 25.d4 Na4 26.Ra3 Ba3 27.Rb8 Rb8 28.Bg4 Nc3 29.Kd3 Ne4 30.Bd7 c5 31.Bc6 c4 32.Ke2 Nc3 33.Kd2 Rb1 34.f3 Bb4 35.e4 Ne4 (36.Ke3 Bd2 37.Ke2 Re1#) 0–1. Rudolf – pierre (2185), internet, 2007.

5.d4 e4–/+ 6.Nfd2 Bg4 7.Be2=+ Be2 8.Qe2 0–0 9.c4 c6 10.Nc3 Nbd7=+ 11.Bb2 Re8 12.0–0 a6 13.f3 ef3 14.Qf3 dc4 15.e4 Bc7 16.Rad1 Nb6 17.Kh1 Qd7 18.e5= Nfd5 19.Nce4 a5 20.Nc5 Qe7 21.Nde4 ab4–/+ 22.ab4 Na4 23.Bc1=+ Nc5 24.bc5 Qd7 25.Qh5 Qe6 ˝–˝. Frank,Mario – Woschkat,Karl_Heinz, corr 3GMM–59, 1997.

5.Be2 0–0 6.0–0 Bg4 7.Nc3 c6 8.Ng5 Be2 9.Qe2 Re8 10.d3 Nbd7 11.Re1 Qc7 12.e4 d4 13.Nd1 a5 14.ba5 Ra5 15.Bd2 Ra3 16.Nb2 b5 17.g3 h6 18.Nf3 Rea8 19.Ra3 Ra3 20.Kg2 Ra2 21.Rb1 Qa7 22.h3 Ba3 23.h4 Rb2 24.Rd1 Rc2 25.Qe1 Bd6 26.Ra1 Ra2 27.Ra2 Qa2 28.Kh3 Nc5 29.Qe2 Nb3 30.g4 Nd2 31.Nd2 Bb4 32.Kg3 Qd2 33.Qd2 Bd2 34.h5 b4 35.f3 b3 36.Kh4 b2 0–1. pieeater – tripp_stir, ChessWorld.net, 2013.

5.Be2 a5 6.b5 c6 7.Bb2 Qc7 8.bc6 bc6 9.c4 e4 10.Nd4 dc4 11.Bc4 Nbd7 12.Nf5 Rb8 13.Bf6 (Worse is13.Ng7 Kf8 14.Bf6 Nf6–+) 13...Nf6 14.Nd6 (14.Ng7? Kf8 15.Nh5 Bg4–+) 14...Qd6 15.d4 (15.Nc3 Bf5=+) 15...ed3 16.Qd3 Qd3 17.Bd3 Ke7 18.Nd2 Rd8 19.Rb1 Rb1 20.Bb1 c5 21.h4 h6 22.h5 Be6 23.Rh4 Ng4 24.Ne4 c4 25.Nc5 Bc8 26.Na4 Rd6 27.Be4 Ne5 28.Nc3 Be6 29.Bc2 Nd3 30.Ke2 Rd8 31.f3 Rd7 32.g3 Rb7 33.Bd3= Rb2 34.Ke1 cd3 35.Rd4 Rb3 36.Rd3 Bc4 37.Rd4 Rc3 38.Kd2 Ra3 39.Rc4 Ra2 40.Kd3 Kd6 41.Rc8 Ra3 42.Ke4 Rb3 43.Ra8 Rb4 44.Kf5 Rb5 45.Kg4 Rg5 46.Kh4 Rb5 47.e4 Ke5 48.Ra7 Kf6 49.f4 Ke6 50.Kg4 Rb4 51.Ra6 Kd7 52.Kf5 a4 53.Ra7 Kc6 54.e5 Kb6= 55.Rf7 a3 56.Rf8 Ka7 57.e6 a2 58.e7 a1Q 59.e8Q Qb1 60.Kg4 ˝–˝. bambinik – Geluc, internet, 2002.

5.g3 e4 6.Nd4 a5 7.Bb2 ab4 8.Nb5 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 c6 11.Nd4 ba3–+ 12.Ba3 Nbd7 13.0–0 Ra6 14.Nf5 Ba3 15.Na3–+ Qa8 16.Nd6 Ke7 17.Nf5 Kf8 18.Rfb1 Ra3 19.Qd1 Ra1 20.Ra1 Qb8 21.Qb1 g6 22.Nd4 Kg7 23.h3 Ne5 24.Kg2 b5 25.f4 ef3 26.Nf3 Nf3 (27.Kf3 Qe5–+) 0–1. Press,Guido – Kehl,Frank, DESC, 2000.

4.Nf3 e4

5.Nd4 a5 6.ba5 c5 7.Nb3 =+.

5.Nd4 a5 6.b5 c5 7.bc6 bc6 8.Bb2 Bd6 9.c4 Qb6 10.Qc2 Bd7 11.cd5 cd5 12.Nc3 Na6 13.Rb1 0–0 14.Ba1 Qc5 15.Ba6 Ra6 16.a4 Be5 17.Ndb5 Qc4 18.Rc1 Bc3 19.Nc3 Rb8 20.Nb5 (20.Qd1 Rc6–/+) 20...Bb5 21.ab5 Qb5 22.Bf6 gf6 23.Qd1 Rc6 24.Rc6 Qc6 25.0–0 Rb2 26.Qa1 Qb5 27.Qc1 Kg7 28.Qd1 a4 29.Qg4 Kf8 30.Qc8 Ke7 31.Qc7 Ke6 32.Qc8 Qd7 33.Qc3 Rb3 34.Qc2 Qb5 35.Qc8 Ke7 36.Qc7 Qd7 37.Qc5 Ke8 38.h3 Qb7 39.Ra1 (39.Kh2!?–/+) 39...Rb1–+ 40.Rb1 Qb1 41.Kh2 Qb3 (41...Qb8 42.Kg1 Qb7 43.f3–/+) 42.Qc8 Ke7 43.Qc5 (better is 43.Qc7!? Kf8 44.Qc8 Kg7 45.Qg4 Kh6 46.Qf4 Kg6 47.Qg4 Kh6 48.Qf4 Kg6 49.Qg4 Kh6=) 43...Kd7–/+ 44.Qa7 (44.Qf8!? a3 45.Qf7 Kc6 46.Qf6 Kb5 47.Qe5–/+) 44...Ke6 45.Qa8 Ke7 46.Qa7 Kf8 47.Qd7 a3 ˝–˝. Nebel,Richard – Lehmann,Horst, WT/II/GT/37 corr ICCF, 1996.

5.Nd4 c5 6.bc5 Bc5 7.Be2 0–0 8.0–0 Nc6 9.Nc6 bc6 10.d4 Bd6 11.c4 dc4 12.Qc2 Qc7 13.h3 c5 14.Bb2 Rb8 15.Rc1 Qb7 16.Bc3 cd4 17.Bd4 Qe7 18.Bc4 Be5 19.Nc3 Bd4 20.ed4 Rd8 21.Qd2 Bb7 22.Qe3 Ba8 23.Rab1 Rbc8 24.Bf1 Qd6 25.Nb5 Qd7 26.Rc5 Rc6 27.Bc4 Rb6 28.Rb4 Bc6 29.Nc3 Qd6 30.d5 Ba8 31.Qd4 Bb7 32.g3 Re8 33.Nb5 Qd8 34.Rb3 e3 35.Re3 Re3 36.Qe3 Nd7= 37.Na7 Nc5 38.Qc5 Rb1 39.Kh2 Qe8 40.Bd3 Ra1 41.Qa5 Ra2 42.Kg2 g6 43.Qc5 Rd2 44.Nc6? Rd3 45.Kh2 Qe1 46.Kg2 Qe4 47.Kh2 Rd1 48.Ne7 Kg7 49.g4 0–1. COMP – COMP, 2001.

5.Nd4 c6 6.c4 g6 7.Be2 Bg7 8.0–0 0–0 9.Nc3 Re8 10.Bb2 dc4 11.Bc4 Nd5 12.Nde2 Qg5 13.f4 ef3 14.Rf3 Bg4 15.Rf2 Nd7 16.Qc2 N7f6 17.Raf1 Bh3 18.Ng3+/– Be6 19.Nce4 Ne4 20.Ne4 Qd8 21.Bg7 Kg7 22.Bd5 Bd5? 23.Qb2 Kg8 24.Nf6 Kf8 25.Nh7 Kg8 26.Nf6 Kf8 27.Nd5 Qd5 28.Rf7 Qf7 29.Rf7 Kf7 30.Qb3 Re6 31.Qc4 Rf8 32.h3 b5 33.Qf4 Rf6 34.Qc7 Kg8 35.Qa7 R8f7 36.Qc5 Kg7 37.Kh2 Kh6 38.Qd4 g5 39.Kg3 Kh5 40.Qd8 Rh6 41.Qg8 Rff6 42.Kh2 g4 43.Qe8 Rhg6 44.Qe5 Kh6 45.h4 Rf2 46.Qh8# 1–0. Gross,Wilhelm – Ludwig,x, VDO–DB, 1996.

5.Nd4 Bd6 6.Bb2 0–0 7.Bb5 c6 8.Ba4 a5 9.c3 ab4 10.cb4 Nbd7 11.Bb3 Ne5 12.Bc2 Bd7 13.h3 Nc4 14.Bc3 c5 15.bc5 Bc5 16.d3 Na3 17.Na3 Ra3 18.Ra3=+ Ba3 19.Qa1 Bc5 20.Ne2 Be7 21.0–0 Bb5 22.Rd1 h6 23.Nf4 g5 24.Nd5 Nd5 25.de4 Bc4?? 26.ed5+– Be2 27.Rd2 Ba6 28.Bg7 Re8 29.Bh6 Bf6 30.Qa4 Qe7 31.Bf5 Rd8 32.e4 Qd6 33.Qd1 Bc4 34.Qh5 Qe7 35.f4 Qc5 36.Kh1 Qb4 37.Be6! Qe7 38.Qg6 Kh8 39.Bf7 gf4 40.Bg7! Bg7 41.Qh5 Bh6 42.Qh6 1–0. NN – COMP, 1992.

5.Nd4 Bd6 6.Bb2 c6 7.d3 a5 8.de4 de4 9.b5 0–0 10.Nd2 Qc7 11.Nc4 Bc5 12.Be2 Rd8 13.0–0 Bd7 14.bc6 Bc6 15.Qb1 Nbd7 16.Nc6 bc6 17.Qe1 a4 18.Qc3 Rab8 19.Rab1 Bf8 20.Qa5 Bd6 21.Qc7 Bc7 22.f3 Kf8 23.Rfd1 Rb5 24.Bd4 Rb1 25.Rb1 c5 26.Ba1 Nd5 27.Rb7+= Rb8 28.Rb8 Bb8 29.fe4 N5b6 30.Nb6 Nb6 31.Bb5 f6 32.Bc3 Ke7 33.Ba5 Ba7 34.g4 Kd6 35.Kf2+/– Ke5 36.Kf3 Ke6 37.h4 Kd6 38.g5 Ke6 39.gf6 gf6 40.h5 h6+– 41.e5 fe5+/– 42.e4 Kf6 43.Kg4 c4 44.Bb4 Kf7 45.Bd2 Nc8 46.Bc4 Kg7 47.Bb4 Bb8 48.Bb5 Nd6 49.Bc6 Kf6 50.Bd5 Ne8 51.Bf8 Bd6 52.Bh6 Ba3 53.Bg5 Kg7 54.Kf5 Nd6 55.Ke5 Nf7 56.Bf7 Kf7 57.Kd5 Bb2 58.Kc4 Ke6 59.Bd2 Kf7 60.Kb4 a3 61.Kb3 Kg8 62.c4 Kf7 63.Bb4 Be5 64.Ba3 Bf4 65.Bb2 Bd6 66.Ka4 Bc5 67.Kb5 Bf8 68.c5 Be7 69.e5 Bg5 70.c6 Ke6 71.h6! Bh6 72.Ka6 Kf5 73.c7 Kg4 74.c8Q Kg3 75.Qg8 Kf2 76.e6 Kf3 77.e7 Bg7 78.Qf7 Ke2 79.e8Q Be5 80.Qe5 Kd1 81.Qb3 Kd2 82.Qee3 1–0. bambinik – Deneb al Giedi, internet, 2002.

5.Nd4 Bd6 6.Be2 0–0 7.0–0 c6 8.Nc3 a5 9.ba5 Qa5 10.h3 b5 11.Bb2 Be5 12.a4 b4 13.Nb1 Qb6 14.Qc1 c5 15.Nb5 Bb2 16.Qb2 Ba6 17.Qe5 Nc6 18.Qd6 Rfd8 19.Qf4 d4 20.Bc4 Na5 21.d3 ed3 22.cd3 de3 23.Qe3 Bb5 24.Bb5 Nb3 25.Ra2 Nd4 26.Bc4 Re8 27.Qd2 Re2 28.Qe2 Ne2 29.Re2 Ra4 30.Re7 Ra7 31.Bf7 Kf8 32.Ra7 Qa7 33.Bc4 Qa4 34.Nd2 Qc2 35.Nb3 Ne4 36.Na1 Qc3 37.Nb3 Nd6 38.Rc1 Qb2 39.Bd5 c4! 40.Rc4 Nc4 41.Bc4 Qb1 42.Kh2 Qe1 43.Kg3 Qe2 44.f3 g5 45.Kh2 Kg7 46.Kg3 h5 47.Kh2 Kf6 48.Kh1 g4 49.fg4 Kg5 50.gh5 Kh4 51.Nc5 Qe1 52.Kh2 Qe5 53.g3 Qg3 54.Kh1 Qh3 55.Kg1 Qe3 56.Kg2 Qc5 57.Kf3 Qh5 58.Ke4 Qe2 59.Kd4 0–1. COMP – COMP, 2001.

5.Nd4 Bg4 6.Be2 Be2 7.Qe2 c6 8.Bb2= Qd7 9.h3 Bd6=+ 10.c4 0–0 11.Nc3 a5 12.cd5 ab4–/+ 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Bb4 15.dc6 Nc6 16.Nc6 bc6 17.Qc4 Rd8 18.0–0= Bc3 19.Bc3 Qd5 20.Qd4 Qd4 21.Bd4 Ne8 22.Rc1+= Rd6 23.Rc4 f5= 24.Bc3 Kf7 25.Rc5 g6 26.g4 fg4 27.hg4 Nf6 28.g5 Nd7 29.Rc4 Re6 30.Ra4 c5 31.Ra8 Re8 32.Ra7 Ke6=+ 33.Kg2 Re7 34.Kg3 Rf7 35.Rc7 Rf3–/+ 36.Kg2 Rf5 37.Bf6 h6 38.Rc6 Kf7 39.Bd8 hg5 40.Bc7 Rf6 41.Rf6 Kf6 42.f3 ef3 43.Kf3=+ Kf5 44.Ba5?? g4 45.Kg3 Ne5 46.Bc3 Nc4 47.Kg2 Nd6 48.d3–/+ Kg5 49.e4 Kh5 50.Bf6 c4=+ 51.e5 cd3 52.ed6 d2 53.d7 ˝–˝. Gross,Wilhelm – Rogozenko,x, simultan, 1996.

5.Ne5 Bd6 6.Bb2 Nbd7 7.Nd7 Bd7 =+.

4.Nf3 Bg4

5.d3 Bd6 6.Be2 a6 7.0–0 Nc6 8.Nbd2 Qd7 9.Bb2 0–0–0 10.c4 b6? (better is 10...Rhe8!?+=) 11.b5 ab5 12.cb5 Ne7 13.a4 (13.Ne5 Be5 14.Be5 Be2 15.Qe2 Qb5+–) 13...Bb4? (better is 13...Qf5!?+/–) 14.Be5 Nh5 (better is 14...Qf5+–) 15.Rc1 Bd6 16.Bd4 Kb7 17.Ne5 Be2 18.Qe2 Be5 (18...Qf5 19.e4 Qg5 20.Nf7 Bh2 21.Kh1+–) 19.Be5 (19.Qh5?! Bd4 20.ed4 Qf5+/–) 19...Rc8 (19...Rc8 20.Qh5 Qf5 21.Qf5 Nf5+–). katabla – BunrattyBill, ChessWorld.net, 2012.

5.Be2 Bd6 6.0–0 0–0 7.Nc3 Nc6 8.d3 a6 9.Ng5 Be2 10.Qe2 h6 11.Nh3 Re8 12.Re1 d4 13.ed4 ed4 14.Ne4 Ne4 15.de4 Qh4 16.Bd2 Ne5 17.Bf4 Ng4 (better is 17...Rad8!?+=) 18.Bd6+= cd6 19.Rad1 d5 20.Rd4 de4?? (better is 20...Nf6 21.f3 Rac8+/–) 21.Re4+– Re4 22.Qe4 Rd8 (22...Qh5 23.Qb7 Rd8 24.Qa6 Nf6+–) 23.c4 (23.f3 Rd6 24.Rf1 f5 25.Qc4 Kh7+–) 23...Rd2? (23...Qh5 24.Qe7 (24.Qb7 Qe5 25.Kf1 Nh2 26.Kg1 Nf3 27.Qf3 Qe1 28.Kh2 Qe5 29.g3 a5–/+) 24...Rd4 25.f3+– (25.Qb7?! Qe5 26.Rb1 Qh2 27.Kf1 Qh1 28.Ng1 Rc4+=)) 24.Qe8 (better is 24.f3 Rd4 25.Qe8 Kh7 26.fg4 Rc4+–) 24...Kh7 25.Qf7 Qf6 26.Qf6 (26.Qb7 Nf2 27.Ng5 Qg5–/+) 26...Nf6 27.Nf4 Ne4 (27...Rd4 28.g3 Rc4 29.Re7+–) 28.h3 Nf2 29.Kh2 Nd3 30.Re7?? Nf4–+ 31.Rb7? Rg2 32.Kh1 Rg3 33.Rb6 Rh3 34.Kg1 Ra3 35.c5 Nd5 36.Rb7 Ra4 37.c6 Ra2 0–1. pieeater – zucchini, ChessWorld.net, 2012.

3.e4 de4

4.Bb2 Bd6 5.Nc3 f5 6.Nb5 Be6 7.d4 ed3 8.Qd3 Nf6 9.Rd1 Nc6 10.Nh3 Ne4 11.f3 a6 12.fe4 ab5 13.ef5 Bc4 14.Qe4 Bf1 15.Rf1 0–0 16.Kf2 Qf6 17.Kg1 Rf7 18.Qd5 Nd4 19.Qb7 Ra4 20.Bd4 ed4 21.Qb8 Bf8 22.Nf4 Qf5 23.Nd3 Qe6 24.Rf7 Qf7 25.Ne5 Qe6 26.Rf1 Qe7 27.Qb5 g6 28.Qa4 Qe5 29.Qb3 Kg7 30.Qf7 Kh6 31.Qf8 Kh5 32.Qf4 Qf4 33.Rf4 Kg5 34.Rd4 Kf5 35.Rc4 1–0. bambinik – Lucki, Internet, 1 minute, 2002.

4.Bb2 Qg5 5.Nc3 Nf6–/+ 6.h4 Qf5 7.g3 Nc6 8.d3 ed3 9.Bd3 Qg4 10.Be2 Qd7 11.Nf3 Be7 12.b5= Nd4 13.Ne5 Qd6 14.Nc4 Qc5 15.Na4 Qd5=+ 16.f3 Nf3!–/+ 17.Bf3 Qc4 18.Bf6? Bf6–+ 19.Qe2 Qe2 20.Ke2 Ba1 21.Ra1 Bd7 22.Nc3 0–0–0 23.Kf2 Rhe8 24.Re1 Re1 (25.Ke1 Bf5–+) 0–1. Goudreau,Alec – Chuprys,Viktar, internet, 1999.

4.c3 Nf6 5.g3 a5–+ 6.ba5 Ra5 7.Nh3 h6 8.Bb2 Nc6 9.Qe2 Bg4 10.c4 Be2 11.f3 ef3 12.Be2 fe2 13.Nc3 Nd4 14.Rf1 Nc2 15.Ke2 Qd4 16.Ra2 Qc4 17.d3 Qg4 18.Kf2 Bc5 19.Kg2 Ne3 20.Kf2 Nf1 21.Kf1 Qh3 22.Ke1 Qh2 23.Bc1 Qg1 24.Kd2 Be3 25.Kc2 Qc1 26.Kb3 Bd4 27.a4 Qc3# 0–1. Leschi,Lesch (1615) – Franken,Paul (1950), remoteschach.de, 2006.

4.Nc3 Bf5 –/+.

4.Nc3 Nf6 –/+.

4.Bb2 Nc6

5.Bb5 Qg5 6.Bc6 bc6 –/+.

5.Nc3 Nf6 6.Bb5 –/+.

5.Ne2 Bg4 6.Qc1 Be2 7.Be2 a5 8.ba5 Qg5 (8...Nd4 9.a6 ba6 10.Bc4–/+) 9.0–0=+ Ra5 10.Bc3 Nd4 11.Re1 Ra7 12.Qb2 Bc5 13.Bd4 ed4 14.Bb5 Kf8 15.Re4 Nf6 16.Re2 g6 17.Bc4 Kg7 18.Qb3 Qh5 19.h3 c6 20.Qd3 b5 21.Ba2 Raa8 22.Bb3 Rhe8 23.Kf1 Ng4 24.f3 Nh2 25.Ke1 Re2 26.Qe2 Ra7 27.Kd1 Re7 28.Qf2 d3 29.Qg3 dc2 30.Bc2 Bd4 31.Ra2 Qd5 32.Qh2 Qc4 33.d3 Qe6 34.Qg3 Bf6 35.h4 Qa2 36.h5 Qe6 37.Qf2 c5 38.g4 Bd4 39.Qf1 Qe3 40.h6 Kh8 41.Ba4 ba4 42.Nd2 Bc3 (43.Nc4 Qd4–+) 0–1. bambinik – threeleggedhorse, internet, 2002.

5.Ne2 Bg4 6.Qc1 Nf6 7.Ng3 a5 8.b5 Nd4 9.Nc3 Qd7 10.Bc4 c6–/+ 11.a4 cb5 12.ab5 Rc8 13.Ba2 Bb4 14.h3 e3 15.fe3 = (15...Bc3 16.Bc3+/–) 1–0. Dunn,Michael – Namasivayan,Manohar, IECC, 1997.

3.Nf3 Bd6

4.e3 e4 5.Nd4 =+.

4.e3 Nf6 5.Be2 0–0 6.Bb2 Re8 7.0–0 c6 8.d3 Nbd7 9.c4 a5 10.c5 Bb8 11.Qc2 Qc7 12.g3 Nf8 13.Nbd2 Bh3 14.Rfe1 h6 15.Nb3 ab4 16.ab4 Ra1 17.Ra1 Ng6 18.Ra8 d4 (better is 18...b5!?=) 19.ed4+/– ed4 20.Nbd4 Qd7 21.Qb3 Nf4 22.Bd1 N4d5 23.Ra1 Qe7 24.Be2 Nd7 25.Nd2 Qg5 26.Nc4 Nf4 27.Bf3 Ne5 28.Be4 Nc4 29.Qc4 Qf6 30.Re1 (30.gf4?? Qf4 31.Bh7 Kh7 32.Nf3 Qf3 33.Qe4 Re4 34.de4 Qg2) 30...Be5 31.b5 (31.gf4?? Qf4 32.Bh7 Kh8–+) 31...cb5 32.Qb5 Rd8 33.Ne2 (33.gf4 Qf4 34.Bg2 Qh2 35.Kf1 Qg2 (35...Rd4?! 36.Bh3 Qh3 37.Ke2+=) 36.Ke2 Bg4 37.Ke3 g5–+; 33.Bb7 Bd7 34.Qa5 Nh3 35.Kg2 Qf2 36.Kh1 Rb8–+) 33...Ne6 34.d4 Nd4 35.Nd4 (35.Qb7?? Ne2 36.Kh1 Qf2–+) 35...Bd4 36.Bd4 Qd4 37.Bb7 Qc3 38.Rb1 g6 39.Be4 Rd2 40.Bg2 Qd4 41.Qe8 Kg7 42.Qe1 Bg2 43.Kg2 Rc2 ˝–˝. Walker,John – Adams,Mark (2215), IECC, 2007.

4.e3 Bg4 5.Be2 c5 6.bc5+= Bc5 7.Ne5+/– Be2 8.Qe2 Qf6?? 9.Qb5+– Nc6 10.d4 Bb6 11.Nc6 bc6+/– 12.Qa4 Ne7 13.0–0 0–0 14.Bd2 Bc7 15.Nc3 a5 16.Rab1 Ng6 17.Rb7 Bd6 18.g3 Qg5 19.Qc6+– Ba3 20.Qd5 Qg4 21.Rf7! Rf7 22.Qa8 Rf8 23.Qa5 Be7 24.Qd5 Kh8 25.Qg2 Bb4 26.Nb1 Bd2 27.Nd2 Qe2 28.Ne4 Qc2 29.Nc5 Qf5 30.Qc6 h6 31.Qe6 Qg5 32.Ra1 Nh4 33.f4 Nf3 34.Kg2 Qh5 35.Qh3 Qd5 36.e4 Qd4+/– 37.Ne6?? Qe4–+ 38.Kf2? Ng5?? 39.Ng5=+ Qd4 40.Kf3 Qa1 41.Nf7?? Rf7–+ (42.Qe6 Qd1 43.Qe2 Qd6–+) 0–1. mgriffin (1705) – nbarletta (1700), net–chess.com, 2001.

4.e3 h6 5.Be2 Nf6 6.h3 0–0 7.d3 c6 8.Nc3 Be6 9.Bb2 Nbd7 10.d4 e4 11.Nd2 Bf5 12.f3 Qe8 13.fe4 Ne4 14.Nce4 de4 15.Nf1 Nf6 16.Ng3?? Bg6 17.Nf1=+ Nd5 18.Bh5? Qe7–+ 19.c4? Qh4 20.g3 Bg3 21.Kd2 Bh5 22.Qc2 Bf3 23.Ng3 Bh1 24.Nh1 Qh3 25.cd5 cd5 26.Re1 Qg2 27.Kc1 Rac8 28.Bc3 Qh3 29.Kb2 Qh4 30.Rg1 Rc7 31.Qd2 Rfc8 32.Qg2 Qf6 33.Rc1 Qf3 34.Qf3 ef3 35.Bd2 Rc1 36.Bc1 g5 37.Bd2 g4 38.Be1 Kg7 39.Ng3 Kg6 40.Bc3 f5 41.Kc2 h5 42.Kd3 h4 43.Nf1 Kg5 44.Bd2 Kh5 45.e4 fe4 46.Ke3 h3 47.Kf4 Rf8 48.Kg3 f2 49.Be3 Rf3 50.Kh2 Kh4 51.Bc1 Rc3 52.Bf4–+ Ra3 53.b5 a6 54.ba6 ba6 55.Bd6 Ra1 56.Bg3 Kg5 57.Bf2 Rf1 58.Bg3 Rd1 59.Be5 a5 60.Kg3 Rd3 61.Kh2 a4 62.Bd6 Rd4 63.Ba3 e3 64.Bc1 Kf4 65.Kg1 Kf3 66.Kh2 Rd1 67.Bb2 e2 68.Bc3 d4 69.Be1 d3 70.Bf2 d2 71.Be1 a3 72.Bf2 Rh1! 73.Kh1 d1Q 74.Kh2 Qd6 75.Kg1 e1Q! 76.Be1 Qd4 77.Kf1 Qd3 78.Kg1 Qe3 79.Kh2 Qe2 (80.Bf2 Qf2 81.Kh1 Qg2#) 0–1. rla – astrop, internet, 2007.

4.e4? de4–+ 5.d3? (better is 5.Ng1–+) 5...ef3 6.gf3 (6.Qf3 Nc6–+) 6...Bf5 7.d4 (7.Rg1 Nf6–+) 7...Qe7 (better is 7...ed4 8.Qd4 Bc2 9.Bb2–+) 8.Rg1 (8.d5–+) 8...ed4 9.Be2 Nd7 (9...Bh2 10.Rg5 g6 11.f4–+) 10.Nd2 (10.f4 Qf6 11.Bb2 c5–+) 10...d3 11.cd3 Bd3 (11...Bh2 12.Rh1 Be5 13.Ra2–+) 12.Ne4 (12.Bb2 f6 13.Kf1 Bf5–+) 12...Be4 13.fe4 Be5 14.Rb1 Bc3 15.Bd2 Bf6 16.Rb3 0–0–0 17.Rd3 Qe4 18.Qc1 Kb8 19.f3 Qh4 20.Rg3 Qh2 21.Bf4 Qh1 22.Bf1 Re8 23.Be3 Ne5 24.Rd5 Bh4 25.Bf4 Nd3 26.Kd2 Nc1 27.Kc1 Qf1 28.Kc2 Bg3 29.Bg3–+ Qc4 30.Kd2 Qd5 31.Kc2 Re2 32.Kc3 Qf3 33.Kd4 Re4 34.Kd5 Qf5 35.Be5 Qe5 0–1. Mara – Abcde, playchess.de, 2004.

4.g3 e4–/+ 5.Nh4 Be5 6.c3 Nc6 7.Bg2? (7.d4 Bd6+=) 7...Bf6 (7...g5 8.b5 Na5 9.d3 gh4 10.de4–+) 8.Bb2 (8.b5 Nb8–/+) 8...Bh4 (better is 8...g5!? 9.d3 Be6–+) 9.gh4–/+ Qh4 10.d4? (better is 10.c4!? Qg5 11.Rg1+=) 10...Nf6 11.Nd2?? (better is 11.Qd2–+) 11...Ng4 12.Rf1 Qh2 13.Be4 de4 14.Ne4 Qh6 15.Bc1 Qg6 16.Qd3 0–0 17.Bd2 Bf5 18.f3 Nf6 19.Qb5 Rab8 20.0–0–0 Ne4 21.fe4 Be4 22.Rg1 Qe6 23.Kb2 Qd5 24.Qa4 a6 25.Rc1 b5 26.Qd1 a5 27.c4 bc4 28.Qa4 Bg6 29.e3 Qb5 30.Qb5 Rb5 31.Rc4 Nb4! 32.ab4 Rfb8 33.Rgc1 h6 34.Be1 ab4 35.Rc7 Ra8 36.Rc8–/+ Rc8 37.Rc8 Kh7 38.Re8? Bf5 39.e4 Bg4 40.d5 Rb6 41.e5 Kg6 42.Bf2 Rb7 43.d6 Be6 44.Re7 Rd7 45.Re8? Kf5 46.Bg3 h5 47.Bh2 g5 48.Rh8 h4 49.Rh6 Kg4 50.Rf6 Bf5 51.Kb3 Rb7 52.Rh6 Be6 53.Kb2 b3 54.Rf6 Bf5 55.Rh6 Ra7 56.Kb3 Be6 57.Kb4 Rd7 58.Kc5 Ra7 59.Rh8?? Kh3 60.Kb6? Ra1 61.Rg8 g4 62.Bf4 Rf1 63.Re8 Rf4 64.Re6 fe6 65.d7 Rd4 66.Kc7 g3 67.d8Q Rd8 68.Kd8 g2 69.Kd7 g1Q 70.Ke6 Qg6 71.Kd5 Kg4 72.e6 Kf5 0–1. sosg – cagilbert, gameknot.com, 2004.

4.Bb2

4.Bb2 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3).

4.Bb2 Nd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7).

3.Nf3 e4

4.Nd4 Qf6 5.e3 c5 6.Nb3 (6.bc5 Bc5 7.Nb3 Bd6=) 6...c4 (6...cb4 7.Nd4=+) 7.Nd4= Bd7 (7...Nc6 8.Bb2 Nh6=) 8.c3 (better is 8.Nc3!? Qg5 9.f4 ef3 10.Qf3+/–) 8...a6 9.g3 Nc6 10.Nc6 Bc6. chi – matkinson, net–chess.com, 2001.

4.Ne5? f6 5.Nf7 (5.e3 fe5 6.Qh5 Kd7 7.Qe5–+) 5...Kf7 6.Nc3 f5 7.e3 Nf6 8.Bb5 (8.Be2 a5 9.b5 Be6–+) 8...a5 9.Bb2 (9.ba5 Ra5 10.Bb2 Bc5–+) 9...ab4 10.Nd5 (10.ab4 Ra1 11.Qa1–+) 10...Qd5 11.ab4 (11.Bf6 Qb5 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Bb4 14.Qh5 Kg8–+) 11...Ra1 12.Ba1 (12.Qa1 Qb5 13.Bf6 gf6–+) 12...Qb5 13.h4 (13.Bf6 Kf6 14.c3 Nc6–+) 13...Bb4 14.c3 Bd6 0–1. Zdana,Ludek (1800) – Flores,Luis (2115), FICGS, 2016.

4.Ng1 a5 5.b5 c6 (5...Nf6 6.d3–/+) 6.a4 (6.Bb2 Nf6=+) 6...cb5 7.ab5=+ Bg4 (7...Nf6 8.Ba3=+) 8.f3 (8.Nc3 Nf6=+) 8...Bd6 9.g3 Be5 10.c3 (10.Ra4 Bd7 11.e3 Nf6=+) 10...Bd7 (10...Bf5 11.d4 Bd6 12.Bh3 Bh3 13.Nh3=+) 11.fe4 de4 12.Qa4 (12.d4 ed3 13.Qd3 Nf6=+) 12...f5 (12...Nf6 13.d4 ed3 14.ed3=+) 13.d4 =.

4.Nd4 a5

5.Bb2 ab4 6.a4 (6.ab4!? Ra1 7.Ba1=+) 6...Nf6 7.c3 (7.e3!?–/+) 7...bc3–+ 8.Nc3 c5 9.Ndb5 d4 10.Na2 Nc6 11.g3 c4 12.Bg2 Bc5 13.0–0 0–0 14.d3 ed3 15.ed3 c3 16.Nbc3 (16.Ba3 Ba3 17.Na3 Re8–+) 16...dc3 17.Bc3 (17.Nc3 Re8–+) 17...Nd4 18.Bd4 (18.Bb4 Bb4 19.Nb4 Qd6–+) 18...Qd4 19.Rc1 Ra4 20.Rc2 (20.Rc5 Ra2 (20...Qc5?! 21.Qa4 Qd6 22.d4=) 21.Rc4 Qd6–+) 20...Be6 21.Nc3 (21.Rc5 Ra2 (21...Qc5?! 22.Qa4 b5 23.Qa5=+) 22.Rb5 b6–+) 21...Bb3 22.Na4 (22.Bb7 Rb4 23.Bg2 Rc8–+) 22...Ba4 (better 22...Qa4 23.Qd2 Bc2–+) 23.Bb7 Ng4 24.Rc4 (24.Bf3 Ne5 25.Be4 f5 26.Bd5 Qd5 27.Rc5 Qc5 (27...Bd1?! 28.Rd5 Nf3 29.Kg2=+) 28.Qa4 Qd5–+) 24...Qf2! 25.Rf2 Bf2 (25...Bd1 26.Rc5 Nf2 27.Kf2+=) 26.Kf1 Bd1 27.Rg4 (27.h3 Ne3 28.Kf2 Nc4 29.dc4 Rb8–+) 27...Bg4 28.Kf2 Rb8 29.Bf3 f5 (29...Rb2 30.Ke3 Bf3 31.Kf3 Rh2 32.Ke4–+) 30.Bg4 (30.Ke3 Bf3 31.Kf3 g5–+) 30...fg4 31.Ke3 Rb2 32.Kf4 Rh2 33.Kg4 Rd2 34.Kf4 (34.Kf5 Rd3 35.Kf4 Kf7–+) 34...Rd3 35.g4 Rd4 36.Kf5 g6 37.Kg5 Kg7 (37...h5 38.Kh4–+) 38.Kh4 h5 39.Kg3 hg4 40.Kh2 Kf6 41.Kg3 Kg5 42.Kg2 Kf4 43.Kf2 g3 44.Kg2 Rd1 45.Kh3 Rd2 46.Kh4 Rh2 0–1. lillyband – bulent_2010, ChessWorld.net, 2018.

5.b5 Nd7 6.a4 (6.Nc3 Ngf6=+) 6...c5 (6...Ngf6 7.e3=+) 7.Nb3 (better is 7.bc6!? bc6 8.Bb2=+ (8.Nc6? Qf6–+)) 7...c4 8.Nd4 Bc5 9.Bb2 Ne5 10.e3 Qf6 11.f4? (better is 11.d3=+) 11...ef3–+ 12.Nf3 Nf3 13.Qf3 (13.gf3 Qb2 14.Nc3–+) 13...Qb2 14.Qd5 (14.Bc4 dc4 15.0–0–+) 14...Qa1 15.Qc5 Qb1 16.Kf2 Qc2 17.Qc4 Qd2 18.Kf3 (18.Be2 Be6 19.Qd4 Qd4 20.ed4 Rd8–+) 18...Nf6 19.Bd3 (19.h3–+) 19...Bg4 20.Kf4 Qf2 21.Kg5 (21.Ke5 Nd7 22.Kd5 Be6 23.Kd6 Qe3 24.Re1 Ra6 25.Kc7 Qb6 26.Kc8 Ra8) 21...h6 0–1. Slurpme – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.b5 Nf6 6.e3 Bd6 7.Be2 0–0 8.0–0 c5 9.bc6 bc6 10.Bb2 Qb6 11.Qc1 a4 (11...Na6 12.Nc3+=) 12.c4 Na6 13.Nc3 Nc5 14.Qc2 Nb3 (14...Ba6 15.Nf5 Qc7 16.cd5=) 15.Rab1= Nd4 16.ed4 Qa5 (16...Qb8 17.h3 Qb3 18.Qb3 ab3 19.cd5 cd5 20.Nb5=) 17.d3 (17.cd5!? cd5 18.Nb5=) 17...ed3+= 18.Bd3 (18.Qd3 Ba6 19.Qf3 Rab8–/+) 18...dc4–/+ 19.Bc4 Bh2 (19...Bf5!? 20.Bd3 Bd3 21.Qd3 Rfb8–/+) 20.Kh2= Qh5 21.Kg1 Ng4 22.Rfe1 Bf5 23.Ne4 (23.Bd3 Qh2 24.Kf1 Rae8+=) 23...Rae8 24.f3?? (better is 24.Bd3 Qh2 25.Kf1+=) 24...Qh2–+ 25.Kf1 Qh1 26.Ke2 Qg2 27.Kd1 Qf3 28.Kd2 (28.Kc1 Re4 29.Rd1 Rfe8–+) 28...Be4 29.Bd3 (29.Qa4 Qf4 30.Kc3 Qg3 31.Kd2 Bb1 32.Rb1 Qf4 33.Kc3 Qf3 34.Kd2 Qg2 35.Kc3 Re3 36.Bd3 Nf2–+) 29...Nf2 30.Be4 Ne4 (30...Ne4 31.Re4 Re4–+) 0–1. Wirowski,Piotr (1665) – Sopur,Lech (2370), Puchar Gor Sowich – OPEN A, 2007.

4.Nd4 c5

5.bc5 Bc5 6.Bb2?? Qb6 7.c3 (7.Nc3 Bd4 (7...Qb2 8.Ndb5+=) 8.e3 Qb2 9.ed4 Nc6–+) 7...Qb2 8.g3 (8.Qc2 Qc2 9.Nc2–+) 8...Bd4 9.cd4 Qa1 10.e3 Qb2 11.Nc3 (11.Be2 Nc6–+) 11...a6 (better is 11...Nf6 12.Bb5 Nc6 13.Qa4 Qc1 14.Nd1–+) 12.Nd5 Ra7 13.Bg2 Qa3 14.0–0 (14.Be4 Ne7–+) 14...Bf5 (14...f5 15.f3 ef3 16.Bf3–+) 15.f3 (15.Qb1 Qd6 16.Be4 Be4 17.Qe4 Ne7–+) 15...Ne7 (15...ef3 16.Qf3 Nh6 17.Qh5–+) 16.Nc7 (16.fe4 Nd5 17.ef5 Qd6–+) 16...Kd8 17.fe4 Bg6 18.Qc2 (18.Nd5 Nd5 19.ed5 Re8–+) 18...b5 (better is 18...Qd6 19.Rc1 b5 20.Nd5 Qd5 21.ed5 Bc2 22.Rc2–+) 19.h4 (19.Rc1 Qd6 20.Nd5 Qd5 21.ed5 Bc2 22.Rc2 a5–+) 19...Rc7 20.Qb1 f6 (20...Bh5 21.e5–+) 21.e5 Bb1 0–1. Zdana,Ludek (1800) – Foster,Duncan (1655), FICGS, 2016.

5.bc5 Bc5 6.Bb2?? Nf6?? 7.e3+= 0–0 8.Be2 Nc6 9.Nc6 bc6 10.0–0 Bd6 11.g3 (11.f3 Rb8 12.Qc1 ef3 13.Rf3 Ng4–/+) 11...Re8 12.d3 Be5 (12...Bh3!? 13.Re1 Rb8–/+) 13.Be5+= Re5 14.Nd2 Bh3 15.Re1 Qd7 16.d4 Rg5 17.c4 h5 18.cd5 cd5 19.Nb3 h4 20.Nc5 Qf5 21.Rb1? (21.Ba6 Rb8 22.Qe2 Rh5=) 21...hg3 (better is 21...Ng4 22.Rf1 Bf1 23.Bg4 Rg4 (23...Qg4?! 24.Qg4 Rg4 25.Kf1–/+) 24.Qf1 Rg6–+) 22.fg3= (22.hg3 Ng4 23.Bf3 ef3–+ (23...Qf3?! 24.Qf3 ef3 25.Nd3–+)) 22...Ng4 (22...Qg6 23.Kh1+=) 23.Bg4 Bg4 24.Qd2 Bf3 25.Qf2 Qh3 26.Rb2 Kh7 27.Reb1 Rh8 28.Rb8 (28.Rb7 Kg6+/–) 28...Rf5 (28...Rb8 29.Rb8 Rg6 30.Rb4=) 29.Rh8 Kh8 30.Rb8 Kh7 31.Rb2 Bh1 32.Qe2 Bf3 33.Qf2 Bg4 34.Qg2?? (better is 34.Qe1+=) 34...Qh6–+ 35.Rb3 Bh3 36.Qe2 Rf1 37.Qf1 Bf1 38.Kf1 Qh2 39.Nd7 (39.g4 Qh3 40.Ke1 Qg4–+) 39...Qg3 (better is 39...Qh3 40.Ke1 Qd7 41.Kd2–+) 40.Ne5 Qh3 41.Kf2 f6 (41...f6 42.Nc6 Qh2 43.Ke1 Qc2–+) 0–1. Fournier,Frederic (1980) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 e5 3.a3 e4)

5.bc5 Bc5 6.Nb3 Bb6 7.Nc3 Nf6 8.e3 Nc6 9.Bb2 0–0 10.Be2 a6 11.d3 ed3 12.Bd3 Bc7 13.Ne2 Bg4 14.h3 Bh5 15.f4 Be2 16.Qe2 Re8 17.0–0 Bb6 18.Rf3 d4 19.Rd1 Qe7 20.Re1 de3 21.c4 Rad8 22.c5 Bc7 23.Qc2 a5 24.Nc1 Nd4 25.Bd4 Rd4 26.Bb5 Qe4 (worse is 26...Bf4 27.Be8 Ne8 28.Ne2+=) 27.Nd3 Nd5 Can f4 get defended? 28.Be8 Qe8 (worse is 28...Rd3 29.Bb5 Rd4 30.Qe4 Re4 31.g3+/–) 29.Qb3 a4 30.Qb1 Ba5 31.Nb4 (31.Re2!?+=) 31...Bb4–/+ 32.ab4 g6 (32...Qe4!?–/+) 33.b5 Rc4 (worse is 33...Rf4 34.Ree3 Qf8 35.Rf4 Qc5 36.Qe4 Qe3 37.Qe3 Ne3 38.Ra4+/–) 34.f5 Rc5 35.fg6 hg6 36.Qd1 a3 37.Qb3 Rb5 38.Qa3= Qe5 39.Qa1? Qa1–/+ 40.Ra1 Kg7 41.g4 Rb4 42.Kf1 f6 43.Ra5 b5 44.Ra7 Kh6 45.Rd7 Rd4 46.Ke1 Kg5 47.Rd6 b4 48.Rff6–/+ b3 49.Rd5? Rd5–+ 50.Rb6 Rd3 51.Ke2 Rc3 52.Kf3 e2! 53.Ke2 Rh3 54.Kd2 Rg3 55.Kc1 Rg4 56.Rb3 Rd4 57.Kb2 Kf4 58.Kc3 Rd7 59.Rb4 Ke3 60.Rb5 Rc7 (60...Rc7 61.Kb3 Kf4 62.Rb4 Kf5 63.Rb5 Kg4 64.Rb4 Kh5–+) 0–1. Jaeger,Erich (2015) – Schiebener,Hans J (2120), BdF Pyramide, 2007.

5.bc5 Bc5 6.c3 Bd4 7.cd4 f5 8.e3 Nf6 9.Be2 b6 10.0–0 Nc6 11.d3 Bb7 12.Re1 0–0 13.Nc3 a5 14.Bh5 Ba6 15.de4 Ne4 16.Ne4 fe4 17.Qg4 Qf6 18.Qg3 Ne7 19.Bb2 b5 20.Bc3 g6 21.Bg4 Bb7 22.Rab1 Bc6 23.Re2 Rf7 24.Bh3 a4 25.Bb4 Nc8 26.Bc5 Ne7 27.Ree1 Nf5 28.Bf5 Qf5 29.h3 Kg7 30.Kh2 Qf2 31.Qf2 Rf2 32.Kg3 Rf5 33.h4 h5 34.Kh3 Bd7 35.Kg3 Kh6 36.Kh3 Rf1 37.Kh2 Re1 38.Re1 Bc6 39.Kg3 Rg8 40.Re2 Re8 41.Kf4 Rf8 42.Bf8 Kh7 43.g4 hg4 44.Kg4 Kg8 45.Bd6 Kg7 46.Kg5 Bb7 47.h5 gh5 48.Kh5 Kf6 49.Rc2 Ke6 50.Bc5 Bc6 Draw agreed ˝–˝. pieeater – delightful_porridge, ChessWorld.net, 2013.

4.Nd4 Nc6

5.Nc6 bc6 6.Bb2 d4 7.e3 c5 8.bc5 Bc5 9.c4 (9.Qh5!? Rb8 10.Qc5 Rb2 11.ed4+/–) 9...Nf6 (9...Ne7+=) 10.d3 (better is 10.Qa4 Bd7 11.Qa5+=) 10...de3–/+ 11.fe3 Be3 12.Qe2 Bd4 13.Nc3 Bg4 14.Qc2 ed3 15.Qd3 (15.Bd3 0–0 16.Rb1 Rb8–+) 15...Qe7 (15...Rb8!? 16.Be2 Rb2 17.0–0–0–+) 16.Be2 Rd8 17.Kf1?? (17.Qc2–+) 17...Bc3 18.Qc3 (18.Bc3 Rd3 19.Bd3–+) 18...Qe2 19.Kg1 Rd1 20.Rd1 Qd1 21.Kf2 Ne4 (21...Ne4 22.Ke3 Qe2 23.Kd4 Nc3 24.Bc3 Qf2 25.Ke4 Bf5 26.Ke5 f6 27.Kd5 Qe3 28.Bd4 Qe6 29.Kc5 Qb6 30.Kd5 Qd6) 0–1. Fournier,Frederic (2015) – hunpedro (1990), Echecs21, 2003.

5.Nc6 bc6 6.Bb2 Nf6 7.Nc3 (7.c4 a5=+) 7...a5 8.ba5 Ra5 (8...d4 9.Nb1=+) 9.e3 (9...Bd6 10.d3=; 9.d3 ed3 10.cd3 Bd6=). pabparis (1885) – jwooding (1890), net–chess.com, 2007.

5.Nc6 bc6 6.d3 Nf6 =.

4.Nd4 Bd6

5.e3 Nf6 6.Bb2 0–0 7.Be2 a5 8.b5 c5 9.bc6 bc6 10.c4 Be5 11.cd5 c5 12.Ne6 Qd6 13.Nf8 Bb2 14.Ra2 Be5 15.Nh7 Kh7 16.d4 cd4 17.ed4 Bf4 18.Nc3 Bf5 (18...Bh2? 19.Qc1 Kg6 20.Nb5+–) 19.g3 Bh6 (worse is 19...Nd5 20.Nb5 Qe6 21.gf4 Nf4 22.d5 Qd5 23.Qd5 Nd5 24.Nd6+–) 20.Bc4 Nbd7 21.Nb5 Qf8 22.d6 Nb6 23.Bb3 Kg8 24.0–0 a4 25.Bc2 Be6 26.Ra1 Nc4 27.Kg2 (27.Nc7 Bg4 28.Qe1 Rb8–+) 27...Qc8 28.Kg1 (28.Re1 Bg4 29.Re2 Nd2–+) 28...Nd2 29.Nc7 Bg4 (29...Nf1?! 30.Qf1 Rb8 31.Ba4–+) 30.f3 Bf3 (worse is 30...Nf3 31.Kg2 Nd2 32.Qe1 Bh3 33.Kh1 Bf1 34.g4–+) 31.Rf3 ef3 32.Kh1 Be3 33.Ra2 (33.Bh7 Kh7 34.Qc2 Kg8 35.d7 Qd7 36.Na8 Qh3 37.Qc8 Qc8 38.Nb6 Qh3 39.Rg1 Bg1 40.Kg1 Qf1) 33…Qh3 (33...Qh3 34.Qg1 f2 35.Qf2 Bf2 36.Bd3 Ng4 37.Bh7 Qh7 38.Na8 Qh2) 0–1. Fournier,Frederic (2585) – elmask(C) (2780), Echecs21, 2003.

4.Nd4 Nf6

5.Bb2 a5 6.b5 Bd6 7.Nc3 0–0 8.e3 c5 (8...Be5 9.Be2=+) 9.bc6 bc6 10.Be2 c5 (10...Ra7 11.0–0=+) 11.Ndb5= Be5 12.0–0 Nc6 13.f4 Bc3 14.Nc3 (14.Bc3 d4 15.Bb2 Rb8=+) 14...Rb8=+ 15.Rb1 (15.Nb5 d4 16.a4 Nd5=+) 15...d4 16.Na4 Qd6 17.Qe1 (17.Bc4 Re8=+) 17...Bd7–/+ 18.Bd1 (18.Ba1 Rb1 19.Qb1 Rb8=+) 18...Ne7 19.c4 Nf5 20.Bc2 (20.Rf2 Ba4 21.Ba4 Ng4–/+) 20...Rbc8 (20...Ba4 21.Ba4 de3 22.de3–/+) 21.Ba1 Be6 22.ed4 Nd4 23.Be4 Rfe8 (23...Bc4?! 24.Rb6 Qd8 25.d3 Ne4 26.dc4–+) 24.Bb7 Bc4 25.Bc8 Re1 (25...Bf1?! 26.Qf1 Rc8 27.Qd3=+) 26.Rfe1 Ne2 (26...Qf4 27.Nc5 Nc2 28.Be5 Qd2 29.Bf5+–) 27.Re2 (27.Kh1 Ne4 28.Re2 Be2 29.Bf5 Nf2 30.Kg1=+) 27...Be2–+ 28.Bh3 h6 29.Bc3 c4 30.Rb5 Qa3 31.Kf2 Bd3 (better is 31...Qa4 32.Rb8 Kh7 33.Ke2 Qc2–+) 32.Nc5 Ne4 33.Ne4 Be4 34.Ra5 Qc1 (34...Qd6 35.Re5 f5 36.Ke1–+) 35.Ra4–/+ Bd3 36.Ra1 Qc2 37.Bg4 (37.g4 Kh7–/+) 37...Qb3 38.Bf3 Qb6 39.Kg3 g5 (better is 39...Qg6 40.Kf2 Qd6 41.Ra8 Kh7–/+) 40.Ra8= Kh7 41.Rh8 Kg6 42.Rg8 Kf5 43.Bg4 Ke4 44.Bf3 Kf5 45.Bg4 Ke4 46.Bf3 Kf5 47.Bg4 Ke4 ˝–˝. b4_player (2210) – barok (1860), GameColony.com, 2003.

5.Nc3 Bd6 6.d3 0–0 (6...a5 7.ba5 Be5 8.e3–/+) 7.e3 (7.Bg5 Be5 8.Ndb5 ed3 9.cd3 h6=) 7...a5–/+ 8.b5 a4 9.de4 de4 10.Bb2 Nbd7 (10...Qe7 11.Bc4+=) 11.Nf5= Be5 12.Be2 g6 (12...Qe8 13.Nd4+=) 13.Nh6 (13.Nd4 Nc5=) 13...Kg7+= 14.Ng4 Ng4 15.Bg4 f5 16.Be2 Qg5 17.0–0 c6 18.Rb1 Nf6 (18...Qh4!? 19.h3 Rd8=) 19.bc6 bc6 20.Na2 Bb2 21.Rb2 f4 22.ef4 Qf4 23.Qd4 Qg5 24.Rd1 (24.Qc3 Ra5+=) 24...Bh3 25.g3 h5 (25...c5 26.Rb7 Kh6 27.Qd6=) 26.Rb7 (26.Nc3 Rad8 27.Ne4 Rd4 28.Ng5 Rd1 29.Bd1 Bd7+/–) 26...Kh6+= 27.Bf1 Bf1 28.h4 Qg4 29.Rf1 Qh3?? (better is 29...g5 30.hg5 Qg5+=) 30.Qe3 1–0. nuclearowl (2055) – stanleynaife (1955), gameknot.com, 2011. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Nf3 e4 4.Nd4 Nf6)

5.d3 a5 6.b5 =+.

5.d3 ed3 6.ed3 c5 7.bc5 (7.Qe2 Be7 8.bc5 0–0=+) 7...Bc5 8.Be3 0–0 9.Be2 Qb6 10.c3 Nc6 11.Nc6 bc6 12.d4 (12.Bc5 Qc5 13.0–0 Re8=+) 12...Bd6 (12...Qb2 13.Nd2 Ba3 14.c4–/+) 13.0–0 Qc7 (13...Qb8 14.h3=+) 14.g3 Ne4 (better is 14...Re8=+) 15.Qe1? (better is 15.c4=+) 15...Bh3–+ 16.Ra2 Bf1 17.Qf1 Rae8 18.f4? Ng3! 19.hg3 Re3 20.Qf2 Rfe8 21.Kg2 g5 22.fg5 Bg3 23.Qf5 Re2 24.Re2 Re2 25.Kf3 0–1. Vong,John – Sidran,Ezra, corr CIS Casual, 1992.

5.e3 a5 6.b5 c5 7.bc6 Nc6 8.Nc3 Nd4 (9.ed4 Be7=+). Zyryanov,Pavel (1700) – Vorobev,Pavel (1700), FICGS, 2006.

5.e3 Bd6 6.Bb2 0–0 7.d3 Be5 (7...Bg4 8.Be2 Be2 9.Qe2=+) 8.Be2 Bd7 9.0–0 b6 10.c3 (10.de4 Ne4 11.Ra2 Qf6=) 10...c5=+ 11.Nc2 (11.f4 A) < 11...cd4 12.fe5 ed3 13.Qd3 (13.Bd3 Ng4 14.ed4 Qh4+/–) 13...dc3 14.Nc3+/– (< 14.ef6 cb2 15.Ra2 Qe8+/–); B) 11...Bd6 12.de4 cd4=+) 11...Be6 (11...Qc7 12.h3=+) 12.d4 cd4 13.cd4 Bd6 14.h3 Nc6 15.b5 Ne7 16.a4 Ng6 (16...Rc8 17.Nd2=+) 17.Ba3= Re8 18.Nb4 Qd7 19.Nc6 Bh3 (better is 19...a6!?=) 20.Bd6+/– (20.gh3 Qh3 21.f4 ef3–+) 20...Bg2 21.Kg2 Qd6 (21...Nh4 22.Kh2 Qd6 23.Kh3+/–) 22.Rg1 Nh4 23.Kf1 Qe6 (23...Nf5 24.Ke1+/–) 24.Bg4 Qd6 25.Nc3 Qh2 (better is 25...a6+/–) 26.f3?? (better is 26.a5+–) 26...ef3=+ 27.Bf3?? Re3 28.Bg2 Rc3 29.Ra2 Qf4 30.Rf2 Qc1 31.Qc1 Rc1 32.Ke2 Rg1 33.Ke3 Ng4 (34.Kd2 Ng2–+) 0–1. mlaurent – rgn, net–chess.com, 2001.

5.g3 Bd6 6.Bg2 Bd7 (6...Be5 7.Bb2=+) 7.Nc3 (7.d3 a5 8.de4 de4=+) 7...0–0 (7...a5 8.ba5 c5 9.Nb3–/+) 8.0–0 (8.d3 a5 9.b5 Be5 10.de4 de4 11.Ne4 Bb5 12.Nb5 Ba1 13.Qd8 Rd8 14.Nf6 Bf6 15.Bb7 Ra6 16.Ba6 Na6+=) 8...Nc6 9.Nb3 Be5 10.Rb1 (10.d4 ed3 11.Qd3 Qc8=) 10...Ne7 (10...Re8 11.Bb2=+) 11.Bb2= c6 (11...Bf5 12.d3=) 12.d3 (12.Nd5!? Bb2 13.Ne7 Qe7 14.Rb2+=) 12...ed3= 13.ed3 Ng6 14.Re1 (14.f4 Bd6=) 14...Re8 15.Na4 b6 16.Be5 Ne5 17.Nc3 Bg4 18.Nd4?? (better is 18.Qd2=+) 18…Bd1–+ (19.Nd1 a5–+) 0–1. Skean Du – yulio, ChessWorld.net, 2006.

3.g3 Nf6

4.Bb2 a5 5.Bg2 –/+.

4.Bb2 Nbd7 5.Nf3 (5.Bg2 a5–/+) 5...e4 6.Nd4 c5 (6...a5 7.b5–/+) 7.bc5=+ Bc5 8.Nb3 Qb6 9.e3 0–0 (9...Bd6 10.Bd4 Qc6 11.Bf6 Nf6 12.Nd4–/+) 10.Be2 Be7 (10...Bd6 11.Bd4 Qc6 12.0–0=+) 11.Bd4 (11.0–0 Qc7=+) 11...Qe6 (11...Qc7 12.Nc3=+) 12.Nc3 (12.0–0 Ne5=+) 12...Qh3 13.Bf1 Qf5 14.Bg2 Ne5 15.0–0 (15.f4 ef3 16.0–0 Ne4 17.Bf3 Nf3 18.Qf3 Qf3 19.Rf3 Rd8=+) 15...Nf3–/+ 16.Bf3 ef3 (16...Qf3?! 17.Qf3 ef3 18.d3+=) 17.Re1 (17.Bf6 A) < 17...gf6 18.Nd4 Qh5 19.Qf3 (19.Nf3?! Bg4 20.Kg2 Bh3 21.Kg1 Bg4=) 19...Qf3 20.Nf3+/–; B) 17...Qf6? 18.Nd5 Qd6 19.Ne7 Qe7 20.Qf3+–; C) 17...Bf6 18.Rb1 Bd7–/+) 17...Ng4 18.h3?? (better is 18.h4–/+) 18...Nh2–+ 19.Nd5 (19.Kh2?? Qh3 20.Kg1 Qg2) 19...Bd6 (better is 19...Qd5!? 20.Kh2 Qh5 21.h4 Bh4 22.Rh1 (22.gh4?? Qh4 23.Kg1 Qg5 24.Kh1 Qg2) 22...Bg3 23.Kg1–+) 20.Be5 Qe5 21.Nf4 g5 22.Kh2 gf4 23.gf4 Qd5 24.Rg1 Kh8 25.Rg3 Be6 26.Qf3 Qf3 27.Rf3 Rac8 28.Nd4 Bd5 29.Rg3–/+ Bc5 30.Nf5 Rg8 31.c3 Be4 32.Nh6 Rg3 33.fg3 Kg7 34.Ng4 Bd5 35.a4 h5 36.Nf2 f5 37.g4–/+ hg4 38.hg4 fg4 39.Kg3 Kf7 40.a5 b5 41.ab6 Bb6 42.Ng4 Ke6 43.Ne5 Kf5 44.Ra4 Rg8 45.Kf2 Rg2 46.Ke1 a5 47.Nc4= Bc4 48.Rc4 Rh2 49.Rc6 Bd8 50.Rc8 Bh4 51.Kd1 Rh1 52.Kc2 Be7 53.Ra8 Ra1 54.d4 Ra3 55.Re8+= Bd6 56.Rd8 Bc7 57.Rf8+= Ke4 58.Kb2 Ra4 59.f5+/– Ke3 60.f6 Kd3? 61.f7+– Bd6 62.Rd8 Be7 63.f8Q Bf8 64.Rf8 Rc4 65.Rf3 Ke4 66.Kb3 Rc6 67.Rh3+/– Rf6?? 68.Rh5+– Kd3 69.Rc5 Rf1 70.d5 Rd1 71.Ka4 Ke4 72.Ka5 Ke5 73.c4 Rb1 74.Rc6 Rb8 75.d6 Ke6 76.c5 Rb1 77.Rc7 Kf6 78.d7 Ke7 79.c6 Ra1 80.Kb6 Rb1 81.Ka7 (81...Rd1 82.Kb8+–) 1–0. bambinik – D.Franke, internet, 2002.

4.Nf3 e4 5.Nd4 a5 6.b5 Bc5 7.Nb3 (7.Bb2 c6+=) 7...Bb6–/+ 8.d3?? (better is 8.Bb2–/+) 8...a4–+ 9.N3d2 (9.Bg2–+) 9...Ng4 10.f3 (10.e3 Qf6 11.Qe2 Qa1 12.Bg2–+) 10…Bf2# 0–1. Elsner,David (1620) – Kath,Jochen (2115), remoteschach.de, 2010. (=1.g3 e5 2.a3 d5 3.b4 Nf6)

4.Bg2 a5 5.b5 Bd6 –/+.

4.Nh3 a5 5.b5 –/+.

4.Nh3 Nc6 5.Bg2 h6 6.f4 e4 7.e3?? Be6 8.0–0=+ g6 9.Nc3 Qd7 10.b5 Na5 11.a4?? Bh3–+ 12.d3 0–0–0 13.de4 Bg2 14.Kg2 de4 15.Qe2 Qf5 16.Bb2 Rg8 17.Rad1 Bc5 18.h3 Qe6 19.Rd8 Rd8 20.g4 Nd5 21.Nd5 Qd5 22.Bg7 Qd2 23.Qd2 Rd2 24.Kg3 h5 25.gh5 gh5 26.Kh4? Rg2 27.Bd4 Be7 28.Kh5 f5 29.c3 Nc4 30.Re1 b6 31.Kh6 Bh4 32.Rc1 Bf2 33.h4 Be3 34.Be3 Ne3 35.h5 Nd5 36.Kh7 Nf4 37.h6 e3 38.c4 e2 39.c5 Nd3 40.Rc3 e1Q 41.Rd3 Qe8 42.cb6 Qg8 0–1. gdraper (2035) – rodnel, net–chess.com, 2006.

4.Bg2 e4

5.Bb2 Bf5 6.Qc1 c5 (6...Be7 7.e3–/+) 7.bc5 Bc5 8.e3 0–0 9.Ne2 Bd6 (9...Nc6 10.Nbc3–/+) 10.c4 (10.Bf6 Qf6 11.Nbc3 Be6=) 10...Bg4 (10...Nbd7 11.Bf6 Qf6–/+ (11...gf6?! 12.Nd4 Nc5 13.0–0=)) 11.c5? (better is 11.Bf6!? Qf6 12.Nbc3+=) 11...Be2 (11...Be7 12.Nf4–+) 12.Ke2 (12.cd6 Bc4 13.Nc3 Bd3–/+ (13...Qd6?! 14.Ne4 Ne4 15.Be4=)) 12...Be7 13.Bd4 Nc6 14.Bb2? (better is 14.Qb2 Rb8 15.Rc1–+) 14...Nd7–+ 15.Nc3 Nc5 16.Nb5 (16.Qc2 Rc8–+) 16...a6 (better is 16...Qb6 17.Nc3 Nd3–+) 17.Nd4 Nd4 (17...Nd3!? 18.Qb1 Bf6 19.Nc6 bc6 20.Bf6 Qf6 21.f3–+) 18.Bd4 Nb3 19.Qc3 (19.Qb2 Nd4 20.ed4 b5–+) 19...Na1 (19...Nd4 20.ed4 Rc8 21.Qb2–+) 20.Ra1 (20.Bg7 Rc8 21.Qa1 Re8–+) 20...f6 (20...Rc8!? 21.Qb2 Qd7 22.f3–+) 21.Rb1 Rc8 22.Qb3 b5?? (better is 22...Rf7–+) 23.Be4= Kh8 24.Bd5 Bc5 (24...Qd6 25.Be6 Rc6 26.Bd5=) 25.Bc3 (better is 25.Bb2=) 25...Qd7 (better is 25...Qd6+=) 26.Be6+/– Qe7 (26...Qb7!? 27.Bc8 Rc8+/–) 27.Bc8+– Rc8 28.Bb4 ˝–˝. Turine,Oswaldo (1850) – Queiroz Franca,Hector Hugo (1790), Campo Grande BRA, 2nd Open, 2014.

5.e3 Nc6 6.Nc3–/+.

5.e3 Bg4 6.Ne2 h5 (6...Nc6 7.h3 Be6 8.Nbc3=+) 7.Bb2 (7.h3 Be6=) 7...Nc6 (7...a5 8.Nbc3=) 8.b5 (8.h3 Bf5=) 8...Na5=+ 9.a4 (9.h3!? Be6 10.d3=) 9...Nc4 (better 9...h4 10.gh4 Rh4–/+) 10.Bc1 (10.Bd4 h4 11.gh4 Rh4–/+) 10...Ne5 (10...h4 11.h3 hg3 12.fg3–+ (12.hg4 gf2 13.Kf1 Rh1 14.Bh1 Ng4–+)) 11.0–0 (11.h3 Bf3 12.0–0 Bd6–+) 11...Nf3 Black plans h4 (better 11...h4 12.Qe1 Bf3–+) 12.Kh1?? (better 12.Bf3 ef3 13.Nf4–+) 12...Bd6 (12...h4 13.h3 hg3 14.fg3 Bh3 15.Bf3 Bf1 16.Kg1 ef3 17.Qf1 fe2 18.Qe2–+) 13.d3 (13.h4 g5 14.c4 gh4–+) 13...h4 14.de4 (14.Bf3 ef3 15.Nd4 hg3 16.fg3–+) 14...hg3 15.fg3 (15.h3 gf2 16.Rf2 Ne4 17.Qf1 Bh3 18.Rf3 Bg2 19.Kg1 Bf1 20.Kf1 Rh1 21.Ng1 Qg5 22.Nd2 Qg1 23.Ke2 Qd1 24.Kd3 Be5 25.Rf7 Nc5) 15…Rh2 0–1. Benreguia,Frederic – Vesely,T, FICGS, 2013.

3.h3 Nf6

4.Bb2 Bd6 5.e3 Bf5 6.c4 dc4 7.Bc4 c6. thedesertfox (1920) – dmendiola (1855), net–chess.com, 2004.

4.d3 a5 5.b5 –/+.

4.d3 g6 5.Bg5 a5 6.b5 d4 7.Nd2 Bg7 8.Ne4 0–0 9.g4 Qe8?? 10.Bf6 Qb5 11.Bg7 Kg7 12.Nf3 Nc6 13.Bg2 Qd5 14.Qd2 Qe6 15.Nfg5 Qe7 16.f4 Kg8 17.Qc1 ef4+/– 18.Bf3?? Ne5 19.Qb2 Qd7?? 20.Nf6+– Kg7 21.Nfe4 Nf3?? 22.Nf3+– b6 23.Nd4 c5 24.Nf3 Kg8 25.Nf6 Kg7 26.Nd7 Kg8+– (27.Nf8 Kf8+–). valerypavlovich (2120) – ajeffries (1645), net–chess.com, 2006.

4.e3 Nc6 5.Bb2 Bd6 6.Nf3 0–0 7.c4 Be6 8.Nc3 dc4=+ 9.Ng5 b5 10.Ne6 fe6 11.Be2 e4 12.Qc2 Be5 13.Rb1 Bc3–/+ 14.Bc3 Qd6 15.0–0 Ne5–/+ 16.f4 Nd3 17.Bd3 ed3 18.Qa2 Ne4 19.Qb2 Qe7 0–1. thedesertfox (1920) – casouza, net–chess.com, 2004.

4.e3 Bd6 5.Bb2 a6 6.Nf3 e4 7.Nd4 0–0 8.Be2 Re8 9.Bg4 Be5 10.Bc8=+ Qc8 11.Qe2 b6 12.c4?? c5–+ 13.bc5 bc5 14.Nb3 Bb2 15.Ra2 Be5 16.0–0 Nbd7 17.d4 cd4 18.ed4 Bb8 19.c5 Qc7 20.g3 h6 21.a4 Nh7 22.Nc3 Ndf8 23.Nd5 Qc6 24.Nb6–/+ Ra7 25.Na5 Qg6 26.Kg2? Bc7 27.Nac4 Bb6 28.cb6 Rb7 29.a5 Nf6 30.Nd6–/+ Ree7?? 31.Rc2?? Rb8 32.Rc7?? Nd5 33.Re7 Ne7 34.Qa6?? Qd6 35.Rd1 Qc6 36.Qa7 Nd7 37.g4 e3 38.f3 (38...Qc2 39.Kg3 Qf2 40.Kf4 Nd5 41.Ke4 Qc2 42.Kd5 Nf6 43.Kd6 Rd8 44.Qd7 Rd7 45.Ke5 Qh2 46.f4 Rd5). valerypavlovich (2120) – rodnel, net–chess.com, 2006.

4.Nf3 Bd6 =+.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!