CLICK!

Support my work.
Click here for more info!

Flag Counter

TESTB600 Release 2019-08-30
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6

(...)

4.a3 Qb6 5.Nf3 Bf5 6.c4 dc4 (6...Nbd7 7.cd5 Nd5 8.Nc3=) 7.Bc4+= e6 8.Nh4 Bg4 9.f3 Bh5 10.g4 Bg6 11.f4 (11.g5 Nd5=) 11...a5 (11...Be4!? 12.0–0 Nd5=) 12.f5+= ef5 13.Bf6 gf6 14.gf5 (14.Nf5 ab4 15.Qc2 ba3–+) 14...ab4 15.fg6 (15.Ng6?! hg6 16.fg6 A) 16...ba3 17.Qg4 Qb2 18.Bf7 (worse 18.gf7 Kd8 19.Qd4 Qd4 20.ed4 Rh4–/+) 18...Kd8 19.g7 Bg7 20.Qg7+–; B) 16...fg6=) 15...fg6 16.0–0 (16.a4 Qc5 17.Bb3 Qe7+–) 16...Nd7 (16...ba3 17.Rf6 Qc5 18.Bf7 Kd8 19.Rf2+–) 17.d4 (17.a4!?+–) 17...ba3+= 18.Nd2 Qa5 19.Be6 Be7 20.Qc2 (20.Ng2 Nf8 21.Bc4 f5+=) 20...Nb6 (20...Qh5 21.Nhf3+=) 21.Rfb1 Kf8?? (better 21...Ra6+=) 22.Rb6!+– (22.Rb6 Qb6 23.Ng6 Kg7 24.Ne7+–) 1–0. Cirulis,Ilmars (1890) – Duttagupta,Aniruddha (1885), FICGS, 2015.

4.a3 Qc7 5.Be2 e5 6.Nf3 a5 (better is 6...Bd6+=) 7.Be5+/– ab4?? (better is 7...Qe7+/–) 8.Bc7+– ba3 9.Ra3! Be6 (9...Ra3 10.Na3 Combination; 9...Ba3 10.Na3 Combination) 10.Ra8 (10.Ra8 Kd7 11.Bb8+–) 1–0. Fournier,Frederic – Guest941951, Partie amicale, 1m + 0s, 2007.

4.a3 e5 5.Nf3 (5.Be5 Nbd7 6.Bf4 Be7+=) 5...Bd6 (5...e4 6.Ne5+=) 6.d3 (better is 6.Be5!? Be5 7.Ne5+=) 6...Qe7 7.Be2 0–0 8.Nbd2 Re8 9.0–0 e4 10.de4 Ne4 (10...de4 11.Nd4=) 11.Ne4 de4 12.Nd4 Nd7?? (12...a5 13.ba5 Qg5 14.Kh1+=) 13.g3 (better is 13.Nf5 Bh2 14.Kh2+–) 13...Ne5 14.Re1 Bh3 15.f4 (15.c4!?+=) 15...ef3–/+ 16.Nf3 Ng4 17.Nd4?? (better is 17.e4–/+) 17...Qe3 18.Kh1 Nf2 (18...Qf2 19.Bg4 Bg2) 19.Kg1 Nd1 20.Kh1 Nf2 (20...Qe4 21.Nf3 Qf3 22.Bf3 Re1) 21.Kg1 Nd3 22.Kh1 Nb2 23.Bf1 Qd4 24.Re8 Re8 25.Bh3 Nc4 26.Bg2 Qa1 27.Bf1 Qf1 0–1. Fournier,Frederic (1725) – juluribe (1790), Active, 2006.

4.a4 a5 5.b5 b6 6.c4 (6.bc6 Nc6 7.Bb5 Bd7+=) 6...e6 7.Nf3 cb5 (7...Bb7 8.Nc3=) 8.cb5 Nbd7 9.Nc3 Bd6 10.d4 0–0 11.Bd3 Bb7 (11...e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Rc1=) 12.h3 (12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qe7=) 12...Re8 13.0–0 Rc8 14.Rc1 Ne4 15.Bb1 Ndf6 16.Ne5 Bb8 (16...Nc3 17.Rc3 Rc3 18.Bc3=) 17.Ne4+= Ne4 18.Qh5 g6 19.Rc8 Bc8 (worse 19...gh5 20.Rd8 Rd8 21.Be4 de4 22.Nc6+–) 20.Qe2 Qd6 21.g3 (21.Rc1 Bb7+=) 21...h5 (21...f6 22.Nc6+=) 22.Rc1+– Bb7 23.Qf3 (23.Bd3 h4+–) 23...Rf8+= 24.Nc6 Nd2 25.Qf6 Nb1 26.Ne7 Kh7 27.Rb1 Bc7 (better 27...Qb4 28.Nc6 Bc6 29.bc6 Kg8=+ (worse 29...Qa4 30.Qe7 Qb4 31.Qb4 ab4 32.Kg2=)) 28.Ra1+– Qd8 29.Ba3 Bd6 (29...Ba8 30.Rc1+–) 30.Bd6+– Qd6 31.Rc1 Kh6 1–0. Dziedzic,Ferdynand (1885) – Kowalczyk,Henryk (1785), Miedzynarodowy Festiwal Szachowy, 2009.

4.a4 a6 5.c4 Bf5 6.Nc3 e6 7.b5 ab5 8.ab5 Ra1 9.Qa1 Be7 10.Nf3 0–0 11.Qa4 c5 (11...Ne4 12.cd5 cd5 13.Ne4 Be4 14.Be2=) 12.cd5 ed5 13.Be2 Nbd7 14.0–0 (14.Qf4 Be6=) 14...Qc7 (14...d4 15.ed4 Nb6 16.Qa7 cd4 17.Na2=+) 15.Ra1= Re8 16.g3 (16.Qh4 Nb6=) 16...h6 (16...c4 17.Nd4 Bg6 18.Qa5=) 17.Qf4 Qf4 18.gf4 Rb8 19.Ra7 Nb6 20.Na4 (20.d3 Kf8=) 20...Na4 (20...Nc8 21.Ra5 c4 22.Nc3=+) 21.Be5 Re8 22.Ra4 Ne4 23.b6 f6 24.Bc7 Bd7 25.Ra7 Bc6 26.Nh4 c4 (26...Nd2 27.Bh5 g6 28.Bg6=) 27.Bh5+= Rc8 28.Nf5 Bc5 29.Ra2 c3 30.dc3 Nc3 31.Rc2 (31.Ra1 Na4=) 31...Ra8= 32.Rc1 (32.Rc3?? Ra1 33.Rc1 Rc1 34.Kg2 d4 35.Kh3 d3–+) 32...g6 33.Kf1 (33.Rc3? Ra1 34.Kg2 d4 35.Kh3 dc3 36.Bg6 Kf8–+; 33.Nh6?! Kg7 34.Bf3 Na4=+) 33...gf5 34.Rc3 Ra1 35.Ke2 Ra2 36.Kf1 Ra1 37.Ke2 Bb5 38.Kf3 Bc4 39.Bd8 (39.Bg6 Ra6=) 39...Kg7 40.Kg2 Rb1 (40...Ra2 41.Bd1=+) 41.Be2= Rb4 42.Bd3 1–0. Trokenheim,Marek (1800) – Gaffagan,Steven, FICGS, 2008.

4.a4 Qd6 5.b5 e5 6.Ba3 Qc7 7.Bf8 Kf8 8.d4= a6 9.Nd2 g6 10.Ngf3 e4 11.Ne5 Ne8 12.bc6 bc6 13.h4 f6= 14.Ng4 h5 15.Nh2 a5 16.Be2+= Ba6 17.c4 f5 18.Qc2 Rh7 19.0–0 Nd7 20.Rfc1 Qd8+= 21.Nb3 Nef6 22.cd5 cd5 23.Nc5 Nc5+= 24.Qc5 Kg7 25.Ba6 Ra6 26.Rab1 Kh6 27.Rb5 Rd7 28.Nf1 Rdd6 29.Qc8 Qc8 30.Rc8 Rdb6 31.Rcc5 Rb5+= 32.Rb5 Rc6 33.Ra5+/– Rc2 34.f3 ef3 35.gf3 Ra2 36.Ra6 Kg7 37.Ng3 Ra3 38.Ne2 Re3+/– 39.Kf2 Ra3 40.Nf4 Ra2 41.Kg3 Ra3 42.Ne6 Kh6 43.Kf4 Nh7 44.Ra7 Rd3 45.a5 Rd1 46.Ng5 Rd4 47.Ke5 Rh4 48.Nh7 Ra4 49.Kf6 Rc4 50.Ng5 Rc6 51.Ne6 h4 52.Ra8 Kh7 53.Kf7 h3 54.Ng5 Kh6 55.Nh3 Rc7 56.Kf6 Rc6 57.Ke5 Rc3 58.a6 (58...Kg7 59.a7+–; < 58.Kd5 Rf3 59.a6 Rd3 60.Ke5 Kg7+–) 1–0. Blatny,Pavel (2510) – Belunek,Vladimir (2270), ch–CZE Opava CZE, 2000.

4.a4 e6 5.c4 Bb4 6.cd5 ed5 7.Nf3 Bf5 8.Na3 0–0 9.Nc2 Bd6 10.Bf6 Qf6 11.Be2 Bc2 0–1. Jericon – Wall Bill, Internet, 2001.

4.a4 g6 5.c4 Bg7 6.Nf3 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.a4 d5).

4.b5 c5 5.c4 d4 (5...e6 6.d4=) 6.Bd3 (6.ed4!? cd4 7.Nf3+=) 6...e5+= 7.ed4 cd4 (7...ed4 8.Nf3+=) 8.Qe2= Qe7 9.Ba3 Qe6 10.Bf8 Kf8 11.f3 (11.Nf3!?+=) 11...Nbd7 12.Nh3 h6 13.0–0 g6 14.Be4 Kg7 15.g4 (15.a4!?=) 15...Nc5 16.d3 (16.Nf2 a6 17.ba6 Ra6–/+) 16...Nfe4 17.de4 h5 18.Ng5 (18.Nf2!?–/+) 18...Qf6 19.h4 Ne6 20.f4? (better is 20.Qd2–+) 20...Nf4 21.Qh2 (21.Qe1 Qe7 (21...Bg4?! 22.Nd2–+) 22.gh5 Qd7–+) 21...hg4 22.Nd2 Qb6 23.Rf4 ef4 24.Qf4 Be6 (better is 24...f6–+) 25.Rf1 d3 26.Kg2 Raf8 27.Qe5 Kg8 28.c5 Qd8 29.Rf6?? Rh4 30.Ne6+– fe6?? 31.Rg6 (31.Rg6 Kh7 32.Qg7#) 1–0. Baer,Cy (1895) – Fares,Rodolpho jr, CiF, 2007.

4.b5 Nbd7 5.d4 (5.Nf3 e6=) 5...e6 (5...cb5 6.Bb5 Qb6 7.Nc3=+) 6.Bd3 (6.Nd2 Qb6=+) 6...Nb6 (6...cb5 7.Nf3=+) 7.Nc3 (7.bc6!? bc6 8.Nf3=) 7...cb5=+ 8.Bb5 Bd7–/+ 9.Nf3? Bb5–+ 10.Nb5 a6 11.Nc3–/+ Nc4 12.Rb1 b5 13.0–0 Ba3 14.Ba3=+ Na3 15.Rb3 Nc4 16.Qd3 Na5 17.Rbb1 Rc8 18.Ne2 0–0 19.Nf4 Nc6 20.a4 ba4 21.Qa6 Qa5 22.Qa5 Na5 23.Rfc1 Nc4 24.c3 Ra8 25.Nd3 a3 26.Ra1 Ra4 27.Rcb1 a2 28.Rb4–/+ Ra3 29.Nc5 Rc3?? 30.Ra4= Rb8 31.R4a2 g6 32.h3 h5 33.Ra7 Kg7? 34.Ne6 Kh6? 35.Rf7 Na3 36.Neg5 h4?? 37.Rf6 Rb1 38.Rb1 Nb1 39.Rf7 Rc1 40.Kh2 Nd2 41.Rh71–0. Bell,Alexander – Aleder,Brent, compuserve, 1997.

4.b5 e5 5.Be5 Be7 6.Nf3 0–0 7.Be2 Bf5 8.0–0 Nbd7+= 9.Bb2 cb5 10.Nd4+/– Bg6 11.f4 h6 12.f5+/– Bh7 13.Bb5 a6 14.Bd7 Qd7 15.Ba3. pierre – Carla, ChessHere.com, 2006.

4.b5 Bg4 5.Be2 Be2 6.Qe2 e6 7.Nf3 c5 8.c4 dc4 9.Qc4 Be7 10.0–0 0–0 11.Nc3 Nbd7 12.a4 Rc8 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 Nf6 (14...Qb6 15.d3=) 15.Qc2 (better is 15.Qb7!? Rc7 16.Qa6+/–) 15...Nd5= 16.Rad1 Nb4 17.Qb1 (17.Qe4 Qd5 18.Qd5 ed5=) 17...Nd3 18.Ne5 Nb2 19.Qb2 Bf6 20.f4 Qd5 21.Rf2 Qe4 22.Re1 Qa4 23.Qb1 (23.Ra1!? Qb4 24.Qb4 cb4 25.d4 Be5 26.fe5+=) 23...c4 24.Rc1 Bh4 (24...Rfd8 25.Ng4–+) 25.Re2 (25.Rff1 Rfd8–/+) 25...Rfd8–+ 26.g3 Bf6 27.Nf3 (27.b6 ab6 28.Qb6 Be5 29.fe5 Qb3–+) 27...c3 (better is 27...Rd5!?–+) 28.dc3 Bc3 (28...Rc3 29.Rc3 Bc3 30.Ra2–/+) 29.Kg2 (29.Ng5 h6 30.Ne4 Qb4+=) 29...Bf6 30.Rb2?? (better is 30.Rc8 Rc8 31.Rd2–/+) 30…Bb2–+ (30...Bb2 31.Qb2 Rc1 32.Qc1 Qb5–+) 0–1. Valpa – Johnalle, playchess.de, 2004.

4.b5 g6 5.d4 Bg7 6.Nf3 0–0 7.a4 (7.Nc3 Qd6 8.Bd3 a6 9.bc6 Nc6 10.0–0 Be6) 7...Bg4 (7...Nbd7 8.Bd3 Ne4 9.Nc3 Ndc5 10.0–0 Bg4) 8.Be2 (8.Bd3 Qd6 9.h3 Be6 10.0–0 Nbd7) 8...Nbd7 (8...a6= 9.Nc3 ab5 10.ab5 Ra1; 8...Qd6 9.0–0 Nbd7 10.Nbd2 a6) 9.Ne5 (9.0–0!?= Ne4 10.Nbd2 Ndc5; 9.Nc3 Qa5 10.Qd2 Rfc8) 9...Be2–/+ 10.Qe2 Ne5 11.de5 Nd7 (11...Ne4 12.0–0+=) 12.Nd2 (12.f4 f6+=) 12...Be5 (12...Ne5 13.0–0–/+) 13.Be5 Ne5 14.0–0 f5 (14...cb5 15.ab5 Qb6 16.Rfd1+=) 15.c4 (15.Rfd1 e6+=) 15...dc4–/+ 16.Nc4 Nc4 (16...Qd3 17.Qd3 Nd3 18.Na5 cb5 19.ab5–/+) 17.Qc4 Qd5 18.Rfc1 (18.Qb4 c5 19.Qh4 e5+=) 18...Qc4–/+ 19.Rc4 Rac8 (19...cb5 20.ab5 a6 21.b6–/+) 20.Rc5 cb5–/+ 21.Rb5 Rc7 22.Rab1 b6 23.a5 ½–½. Tiedemann,Joern (1940) – Silies,Martin (1790), RSX20E – NoEngine–Grossturnier–1, 2010.

4.c4 a6 5.Nf3 Bg4 6.c5 Nbd7 7.Be2 e6 8.0–0 Be7 9.a3 0–0 10.Nc3 h6 11.d4 Qc7 12.Re1 Nh7 13.Rb1+= Bf3 14.Bf3 Ng5 15.Be2 Nf6 16.Bd3 h5 17.f4+/– Nge4 18.Be4 de4 19.Qc2 Ng4 20.Qe4+– Bh4 21.Re2 Rae8 22.h3 f5 23.Qf3 Nh6 24.Qh5 Qe7 25.g3 Bf6 26.g4 fg4 27.hg4 Bh4 28.Kg2 Qf7 29.Qh4 Qg6 30.Rh1 Ng4 31.Kf3 e5 32.Qg4 e4 33.Kg3 Rf6 34.Reh2 Ree6 35.Rh8 Kf7 36.Qg6 Rg6 37.Kf2 Rg4 38.Ne4! Re4 39.Kf3 (39...Re6 40.Kg4 Re3 41.d5+–) 1–0. Achermann,Josef (1685) – Pires,Miguel, AP–2004–Q–00011, 2004.

4.c4 b6 5.Nf3 Bg4 6.Be2 (6.h3 Bh5=) 6...Qd6 (6...dc4 7.Bc4 e6 8.b5=) 7.a3 (7.cd5 Nd5 8.a3 Nd7=) 7...Nbd7 (7...Bf3 8.gf3 dc4 9.Bc4=) 8.Nc3 (8.cd5 cd5 9.Qa4 a6+=) 8...e5 (8...dc4 9.Bc4 Bf3 10.gf3=) 9.d3 (9.cd5 Nd5 (9...cd5? 10.Nb5 Qb8 11.Rc1+–) 10.Ne4 Qg6=) 9...Be7 10.Qc2 (Better is 10.cd5 Nd5 11.Ne4=) 10...h6 11.0–0 Bf5 12.Nd2 Bh7 13.Rac1 c5 14.cd5+/– Nd5 15.Nd5 Qd5 16.Bf3 e4 17.Ne4 0–0–0 18.Nc5! Nc5 19.Bd5 Bd3 20.Qd3 (20…Rd7 21.bc5 bc5 22.Qa6 Kd8 23.Bf7+–) 1–0. Hemmingsen,John – Pedersen,Johnny, Tromsoe–chB, 1997.

4.c4 dc4 5.Bc4 Bf5 6.Nc3 e6 7.a3 Nbd7 8.f4 e5 9.Qb3 Qe7 10.Nge2 b5 11.Bb5 cb5 12.Nb5 Kd8 13.fe5 Ne5 14.Be5 Qe5 15.Ned4 Bd7 16.Qf7 Bb5 17.Ne6 Kc8 18.Rc1 Kb8 19.Nf8 Qd6 20.Ne6 Rc8 21.Nc5 Rc7 22.Qb3 Qd5 23.Qd5 Nd5 24.a4 Ba4 25.Na6 Kb7 26.Rc7 Ka6 27.Rg7 Nb4 28.Rh7 Nd3 29.Ke2 Bb5 30.Rh6 Kb7 31.Rb1 a6 32.Rb5 ab5 33.Kd3 Rd8 34.Kc2 Re8 35.h4 Rg8 36.Rh5 Ka6 37.Rg5 Rc8 38.Kb3 Rc4 39.h5 Ka5 40.h6 Rb4 41.Kc3 Ka4 42.h7 Rh4 43.Rg4 Rg4 44.h8Q Rc4 45.Kd3 Kb3 46.Qe5 Rb4 47.Qc3 Ka4 48.Qa1 Kb3 49.Qb1 Ka4 50.Qa2 1–0. Thiele,J – Lipinsky,F, Sta–Teg, 1990.

4.c4 Qd6 5.c5+= Qc7 6.d4 g6 7.Nf3 Bg7 8.Nbd2 (8.Bd3 Bf5+=) 8...0–0 (8...Bf5 9.Nh4 Be6 10.Bd3=) 9.Be2 (9.Bd3 Nbd7=) 9...Bf5 10.0–0 Nbd7 11.a4 a5 12.b5 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd2 e5 (14...Nc5 15.Ba3 Nd3 16.Ne4=) 15.Nb3 (15.g4!? ed4 16.b6+=) 15...ed4 16.Bd4 Rfd8 17.Ra2 (17.Bg7!? Kg7 18.Qd6 Qd6 19.cd6+=) 17...Be6+= 18.Rd2 cb5 19.Bb5 (worse is 19.ab5 a4 20.Bg7 Bb3–+ (20...Kg7 21.b6 Qb8 22.c6 bc6 23.Qa1 Kg8 24.Nd4–+)) 19...Bb3 20.Qb3 Nc5 21.Qc4 (21.Qc2!?+=) 21...Ne6–/+ 22.Rfd1 (22.Qc7 Nc7 23.Bc4 Bd4 24.Rd4 Rd4 25.ed4 Rd8–/+) 22...Qc4–+ 23.Bc4 Nd4 24.ed4 Rac8 25.Bb5 Rd5 26.Re2 Rd4 (26...Rd4 27.Ree1 Rb4–+) 0–1. Schaar,Joerg (1940) – Raijmaekers,Kees (2405), RSX16D – Goldener Oktober–1, 2007.

4.c4 Ne4 5.f4 (5.cd5 Qd5 6.Nf3 a5=) 5...h5 (better 5...e5!? 6.Qf3 ef4 7.Qf4 Bd6=+) 6.Nf3 (6.cd5 cd5 7.Nf3 e6+=) 6...Qd6 (6...dc4 7.Bc4 e6 8.Nc3+=) 7.a3 (7.c5 Qe6+=) 7...Bf5 (7...Bg4 8.Be5 Qd7 9.d3+=) 8.Qb3 (8.Be5 Qd8+=) 8...Be6 (8...Nd7 9.cd5 cd5 10.Bb5+=) 9.Nd4 c5 (9...dc4!? 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Nf6+=) 10.Ne6+– Qe6 11.cd5 Qf5 (11...Qg4 12.Bb5 Nd7 13.0–0 cb4 14.ab4+–) 12.bc5 (12.Bd3 c4 13.Qc4 Nd6+–) 12...Nd7? (better 12...Nc5!? 13.Qc4 Nbd7+–) 13.d4 g6 (13...Qg4 14.Bb5 (14.Qb7?! Rb8 15.Qa6 Qh4 16.g3 Ng3 17.hg3 Qg3 18.Ke2 Rh6+–) 14...Qh4 15.g3+–) 14.Nc3 (14.Bd3!? Rd8+–) 14...Rb8 (14...Nc3 15.Bc3 (15.Qc3?! Qd5 16.Qc2 Qe6+–) 15...Qe4 16.Kf2+– (16.Qb7? Qe3 17.Kd1 Rb8 18.Qb8 Nb8–+)) 15.Bb5 (15.Qc2 Nc3 16.Qf5 gf5 17.Bc3 Nf6 18.Bb5 Kd8+–) 15...Bg7 (15...Nc3 16.Bc3 (worse 16.Qc3 Qd5 17.0–0 a6+–) 16...Bg7 17.0–0+–) 16.Ne4 (16.Qc2 Nc3 17.Qf5 gf5 18.Bc3 a6 19.Bd7 Kd7+–) 16...Qe4 17.0–0 Rc8 (17...a6 18.Be2 0–0+–) 18.Bd7 (18.Bc1 Qf5+–) 18...Kd7 19.Qb7 Rc7 20.Qb3 (20.c6!? Kd6 21.Qb4 Kd5+–) 20...h4 (20...Kc8 21.Bc1 Rd8 22.Rb1 Qd5 23.Qb5+–) 21.Rf2 (better 21.Rf3 Kc8 22.Bc3 Rb7+–) 21...h3 (21...Kc8 22.d6 Rb7 23.d7 (23.Qf7?! e6 24.Qb7 Kb7+=) 23...Rd7 24.c6+– (24.Qf7 e6 25.Qd7 Kd7–/+)) 22.g3 (22.Bc3 hg2 23.Ba5 Rhc8 24.Qb5 Rc6 25.dc6 Qc6+–) 22...f6 (22...Kc8 23.Bc3 Qe3 24.Qc4+–) 23.Rc1 (better 23.Bc3!? Qd3 24.c6 Ke8 25.Qb8 Kf7 26.Qc7 Qc3+–) 23...Rhc8 (23...Kc8 24.Bc3 Rb7 25.Qc4+–) 24.Rcc2 (better 24.Bc3 Ke8 25.Qb1 Qd5 26.Qg6 Kf8+–) 24...g5 (24...Ke8+–) 25.fg5 Ke8 (25...fg5 26.Bc3 Ke8 27.Ba5+–) 26.Rf4 (26.d6 ed6 27.Qg8 Bf8 28.Rf6 Kd7 29.Qf7 Kc6+–) 26...Qg6 27.gf6 ef6 (27...Bf6 28.d6 Rc6 29.Rf6 Qf6 30.d5+–) 28.d6 Rd7 (28...Qf7 29.Qf7 Rf7+–) 29.Qe6 (29.Qg8 Bf8 30.Qg6 Rf7 31.Re4 Kd7 32.Qf7 Be7 33.c6 Kd6 34.Qe7 Kd5 35.Qe6) 29...Re7 30.Qe7 1–0. jaddwarrior – S1d, ChessWorld.net, 2014.

4.c4 Be6 5.c5 h5 6.Nf3 b5 7.Be2 Na6 8.a3 Rb8 9.d3 g5 10.Ng5 Bh6 11.Ne6 fe6 12.Bh5 Kf8 13.f4 Rg8 14.Bf3 Nc7 15.g4 a6 16.h4 Bg7 17.g5 Nd7 18.Bg7 Rg7 19.d4 Ne8 20.h5 e5 21.h6 Rg8 22.de5 e6 23.Nd2 Nc5 24.bc5 a5 25.Qc2 b4 26.a4 Nc7 27.Nb3 Na6 28.0–0–0 Rb7 29.Rdg1 Nc7 30.g6 Ke7 31.g7 d4 32.Nd4 Nd5 33.Nc6 Kd7 34.Nd8 Kd8 35.Bd5 ed5 36.h7 Re8 37.Qg6 b3 38.Qe8! Ke8 39.g8Q Kd7 40.Rg7 Kc6 41.Qc8 Rc7 42.Rc7 (42.Qc7?!=) 1–0. Eriksen,Tom – Wright,Alex, IECG, 1998.

4.d4 Na6 5.a3= Qd6 6.c4 Bf5 7.c5 Qe6 8.Ba6 (8.Ne2 Nc7=) 8...ba6 9.Nf3 Nh5 (9...a5!?=) 10.0–0 (10.Ne5 g6 11.g4 Bb1 12.Rb1 Ng7+=) 10...g6 11.Nc3 Bg7 12.Nh4 Qf6? 13.Nf5+– Qf5 14.Ne2?? 0–0 15.Ng3 Ng3= 16.fg3 Qe6 17.Qe2 Qd7 18.Qa6+= f5 19.Rf2 e5 20.de5 Qe7? 21.Qc6+– a5? 22.Qd5 Kh8 23.ba5 Ra5 24.Rc2 Bh6 25.Kf2 Ra4 26.Qd6 Qg5 27.e6 Kg8 28.Qf4 Rf4=+ 29.ef4 Qe7 30.Re1 Re8 31.c6 Qa7 32.Kf1= Qa4 33.Rcc1?? Bg7?? 34.Bg7= Kg7 35.c7 Qa6 36.Kf2 Kf6 37.e7 Qa8?? 38.c8Q!+– Rc8 39.Rc8 Qc8 40.e8Q Qc5 41.Qe3 Qc2 42.Re2 Qc6 43.Qe7 1–0. KHW – zamsky, ChessWorld.net, 2001.

4.d4 g5 5.Nf3 h6 6.Ne5 Ne4 7.Qf3 Be6 8.Bd3 f5?? (better is 8...Nd7+=) 9.Qh5 (9.Qh5 Bf7 10.Qf7) 1–0. 488 – greenbook, ChessWorld.net, 2012.

4.Be2 Bf5 5.Nf3 Nbd7 6.c4 dc4 7.Bc4 e6 8.a3 Bd6 9.Nc3 0–0 10.0–0 Ne5 11.Ne5 Be5 12.f4 Bc7 13.Qe2 b5 14.Ba2 Bd3 15.Qf2 Bf1 16.Rf1 a5 17.Qg3 g6 18.d4 Nd5 19.Bd5 ed5 20.Qe1 Re8 21.Nd1 Qd7 22.Qc3 Bd6 23.h3 ab4 24.ab4 Ra4 25.Qe1 Bb4 26.Qg3 Qf5 27.Nf2 Ra2 28.Bc1 Ba3 29.Ng4 Kg7 30.e4! Qe4 31.Ba3 Qd4 32.Kh1 Ree2 33.Qh4 Ra3 34.f5 h5 35.fg6 fg6 36.Qd8 hg4 37.Qf8 1–0. Gross – Merten, xiv/21 1987 (Gross).

4.Be2 g6 5.a4 Be6 (5...Bg7 6.Nf3=) 6.c4 (6.Bd4!?=) 6...dc4=+ 7.Na3 Qd5 (7...Bd5 8.f3=) 8.Nf3= Qe4 9.0–0 a5 (9...Bd5 10.Rc1+=) 10.b5 (10.Ng5 Qf5 11.Ne6 Qe6 12.ba5 Bg7+–) 10...b6 (10...Bd5 11.Nc4 Bc4 12.d3 Bd3 13.Bd3+= (13.Qd3?! Qd3 14.Bd3 Bg7=)) 11.Nd4 (11.Ng5 Qf5 12.Ne6 Qe6 13.Bc4 Qd6+–) 11...Bd5 12.f3 (12.Bf3 Qd3 13.bc6 Bg7+–) 12...Qe5 (12...Qh4 13.Nc4 Bc4 14.Bc4+–) 13.e4 Ne4? (better 13...Be6+–) 14.fe4+– Qe4 15.Bf3 Qh4 (15...Qe5 16.Nc6 Qb2 17.Bd5+–) 16.bc6 (16.Bd5!? cd5 17.Nf3 Qh5 18.Bh8 Nd7+–) 16...Bg7 (16...c3 17.dc3 e6 18.Bd5 Bd6+–) 17.c7 (better 17.Nf5! gf5 18.Bg7+–) 17...Bd4 18.Kh1 Na6 19.Bd5 Bb2 20.Bf7?? (better 20.Bc6 Kf8 21.g3+–) 20...Kd7+= 21.Qf3 (21.Nc4 Bd4 22.Qb3 Nc7 23.Qd3+– (worse 23.Nb6 Bb6 24.Qb6 Rhb8+–)) 21...Ba1?? (21...Ba3 22.Ra3 Nc7= (worse 22...Kc7 23.Rc3 Qf6 24.Rc4 Kb8 25.Qf6 ef6 26.Bd5+–)) 22.Qd5 Kc7 23.Nb5 Kb8 (23...Kc8 24.Qc6 Kd8 25.Qb6 Kd7 26.Be6 Ke8 27.Qc6 Kd8 28.Qd7) 24.Ra1 (24.Bg8 Qh2 25.Kh2 Rg8 26.Qg8 Kb7 27.Qd5 Kc8 28.Rf8) 24...Nc5?? (better 24...Qf6 25.Rg1 Rc8–+) 25.Qc6 (25.Qe5 Kb7 26.Bd5 Ka6 27.Nc7 Ka7 28.Na8 Rc8+–) 25...Ra7 26.Na7 (better 26.Qb6 Rb7 27.Qc5+–) 26...Ka7= 27.Qc7 Ka6?? (better 27...Nb7 28.Bd5 Rb8=+) 28.Rc1 (28.Rb1 Na4 29.Bd5 Rb8 30.Bc6 Nb2 31.Qb8 Qh2 32.Kh2 c3 33.Qb7) 28...e6 (28...Nb7 29.Rb1 (29.Bc4?! Ka7+=) 29...Qf2 30.Bd5+– (30.Bc4?! Ka7+=; 30.Qc4?! Ka7=)) 29.Rb1 Nb3?? (better 29...Na4 30.Be6 Nb2+–) 30.Be6 c3 31.dc3 (31.Bb3 Rb8 32.Qb8 Qh2 33.Kh2 cd2 34.Qa8) 31...Qa4 (31...Rb8 32.Qb8 Qa4 33.Qa8 Kb5 34.Qd5 Ka6 35.Bc8 Ka7 36.Qb7) 32.Bc4 (32.Bb3 Rd8 33.Ba4 Rd1 34.Bd1 b5 35.Be2 a4 36.Bb5) 32...b5 (32...Qc4 33.Qc4 Kb7 34.Qb3 b5 35.Qb5 Kc7 36.Qc5 Kd7 37.Rb7 Ke6 38.Re7 Kf6 39.Qe5) 33.Bb3 (33.Bd5 Rb8 34.Qb8 Nc5 35.Qd6 Ka7 36.Qc5 Ka6 37.Qc6 Ka7 38.Qb7) 33...Qh4 (33...Qe4 34.Rd1 Qb7 35.Rd6 Ka7 36.Qa5 Kb8+–) 34.Bd5 Qe7 (34...Qe1 35.Re1 Rb8 36.Re6 Rb6 37.Qb6) 35.Qe7 Rb8 36.Qc7 a4 37.Qc6 (37.Qb8 b4 38.Qb7 Ka5 39.cb4) 37...Ka5 38.Bc4! Rb6 (38...bc4 39.Rb8 Mate attack) 39.Qa8 Ra6 40.Rb5 1–0. Sie – Cpu, AI Factory's Chess, 2016.

4.Ne2 Nbd7 5.f4 +=.

4.Ne2 Bf5 5.Ng3 (5.b5 e6=) 5...Bg6 (5...Bg4 6.f3 Bd7 7.Be2=) 6.h4 h6 7.a3 (7.h5 Bh7=) 7...e6 8.Nc3 (8.Be2 Bd6=) 8...Bd6+= 9.h5 Bh7 10.Nge2 (10.Be2 Qc7 11.Rh3 0–0+=) 10...0–0–/+ 11.Nd4 (11.f4 b5–/+) 11...e5 (11...a5 12.ba5 e5 13.Nb3+=) 12.Nf3 (12.Nb3 Re8–/+) 12...Nbd7 (12...a5 13.b5–/+) 13.Ne2 (13.Be2 b5–/+) 13...e4 (13...a5 14.c3–+) 14.Nfd4–/+ a5 15.ba5 Qa5 (15...Ra5 16.Nc3–/+) 16.Nc3 Qb6 17.a4?? (better is 17.Rb1–/+) 17…Qb2–+ 0–1. CrazyTactics – Wall,Bill, chess.com, 2008.

4.Nf3 Qd6 5.a3 Nbd7 6.c4 dc4 7.Bc4 b5 8.Bb3 a5 9.ba5 Nc5 10.Ne5 Nb3 11.Qb3 Be6 12.Qc2 c5 13.0–0 Ra5 (13...Bd5 14.d4 e6 15.Rc1+/–) 14.d4 c4 15.a4 b4 16.Nc4 (16...Bc4 17.Qc4+/–) +/–. marekt – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2003.

4.Nf3 h6 5.c4 e6 6.b5 Be7 (6...Bd6 7.d4=) 7.a4 (7.cd5 ed5 8.Be2 Bg4=) 7...0–0 (7...a6 8.Nc3=) 8.Be2 (8.d4 Bd7=) 8...Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 Nbd7 10.bc6 bc6 11.0–0=) 9.d4 (9.cd5 Nd5 10.0–0 cb5 11.ab5 a5=) 9...Bb4 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3=) 10.Nbd2 (10.Bc3 Bd6=) 10...Ne4 (10...cb5 11.cb5 a6 12.0–0=) 11.0–0 Nd2 12.Nd2 Nf6 (12...Qe7 13.Qc2+=) 13.Nf3 (13.bc6 bc6 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Ba6+=) 13...Bd6 (13...dc4 14.Bc4 Qd6 15.bc6 bc6 16.Qc2+=) 14.c5+– Bc7 15.Qc2 (15.Ne5 Ne4+–) 15...Ne4 (15...Bd7 16.Ne5+=) 16.Bd3+– f5 17.Ne5 Be5 (17...Qg5 18.f4 Qh5 19.bc6 Be5 20.Be2+– (worse 20.de5 bc6 21.Rab1 a5+=)) 18.de5 Qg5 19.Bd4 Bd7? (better 19...Qg6+–) 20.f3+– Rae8 (20...Be8 21.fe4 (21.Be4?! fe4 22.f4 Qf5=) 21...fe4 22.Rf8 Kf8 23.Qf2 Kg8 24.h4+–) 21.fe4 (21.Be4?! fe4 22.fe4 Qg4+=) 21...fe4 22.Be2 Rf5 23.Rf5 (23.Qc3 Ra8+–) 23...ef5 24.Rf1 Rf8 (24...Be6 25.Qd2 Ra8 26.Qb4+–) 25.Rf4 (25.Qd2 Qd8+–) 25...Qe7 26.Bh5 (26.Qd2 Be6+–) 26...g5 27.Rf1 (27.Rf2 g4 28.bc6 bc6+–) 27...g4 28.Qf2?? (better 28.bc6 bc6 29.Qb2+–) 28...Qg5+= 29.e6 (29.Bg4 Qg4 30.bc6 bc6+=) 29...Be6= 30.bc6 (30.Bg4 Qg4 31.Qd2 Qg5=) 30...bc6 31.Qg3 (31.Qf4 Qh5 32.Qc7 Qf7 33.Qc6 Qd7=) 31...Qh5 32.Qe5 Qg6 33.Qh8 (33.Rb1!? Kh7 34.Rb7 Bf7 35.Ra7+–) 33...Kf7= 34.Qe5 Kg8 (34...Bd7 35.Qc7 Qe6 36.Qa7=) 35.Qd6 (35.Rb1 Kh7+=) 35...Bf7 (35...Qe8 36.Qe5 Qd7 37.Qh8 Kf7 38.Qh6+=) 36.Qe5= Be6 37.Rb1 f4?? (better 37...Kh7+=) 38.Rb7+– fe3 (38...Qf6 39.Qf6 Rf6 40.Bf6 fe3 41.Ra7 Kf8+–) 39.Qh8 1–0. GuestWMXH – GuestNTBL, freechess.org, 2018.

4.f4 a5 5.b5 c5 6.Nf3 Bg4 (6...Bf5 7.Be2 e6 8.Nh4 Be7 9.Nf5 ef5 10.c4 Ne4 11.0–0 Bf6=; 6...e6 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.a3 Nbd7 10.Qe1 Ne4 11.d3 Nef6=) 7.h3 Bf3 (7...Bf5 8.g4 Be4 9.d3 Bf3 10.Qf3 e6 11.c4 Ra7+=) 8.Qf3 e6 9.c4 (9.Be2 Bd6 10.0–0 0–0 11.c4 Nbd7=) 9...Nbd7 (9...Be7 10.g4 h6 11.Nc3 a4+=) 10.g4 (10.Be2 Nb6 (10...a4+= 11.0–0 Nb6+=) 11.0–0 Bd6+=) 10...Ne4 11.g5 (11.h4 Nb6=) 11...a4 (11...Nb6=) 12.Bd3 f5 13.Na3 h5 14.h4 (14.Rg1 Nb6 15.0–0–0 Nd6+=) 14...Rh7 (14...Qa5 15.Qd1=) 15.cd5 (15.0–0–0 g6+=) 15...ed5= 16.g6 Rh6 17.Qh3 Qa5? (better is 17...Qb6 18.Qf5 Qg6 19.Qg6 Rg6=) 18.Be4+– de4 (18...fe4 19.Qe6 Kd8 20.Qd5 Rg6 21.Qb7+–) 19.Qf5 Qb4? (19...Kd8 20.Qe4 Rc8 21.Qb7 Rg6 22.Nc4+–) 20.Qe6 (better is 20.Bg7!? Bg7 21.Qf7 Kd8 22.Qg7 Qa3 23.Qh6 Qb2+–) 20...Kd8 21.Rb1 Qa5 22.Qe4 Qb6 23.Rg1 Nf6 24.Qf5 Be7 25.Be5 Ke8 26.Nc4 Qd8 27.Qe6 Qd3 28.Nd6 Kd8 29.Nb7 (29.Nb7 Ke8 30.Qf7 Kd7 31.Nc5 Kd8 32.Nd3+–) 1–0. Lapshun,Yury (2440) – Smith,Andrew, Canadian Open, Kapuskasing CAN, 2004.

4.f4 Qb6 5.a3 =+.

4.f4 Nbd7 5.a4 g6 (5...e5 6.fe5 Ne4 7.Nf3=) 6.Nf3 Bg7 7.Be2 0–0 8.h4 (8.0–0 a5 9.b5 c5=) 8...Ne4 (8...c5 9.h5+=) 9.Bg7= Kg7 10.g4 Ng3 (10...e5 11.Ne5 Ne5 12.fe5+=) 11.Rg1= Ne2 12.Qe2 Nf6 13.Ne5 d4 14.e4 (14.h5 Nd5 15.hg6 Nb4=) 14...d3 (14...Qb6 15.Nd3=) 15.Qe3 (better is 15.Qd3!? Qb6 16.Rg2+=) 15...dc2+= 16.Na3 Qb6 17.Qb6 ab6 18.d3 Ra4 19.Nc2 Ra1 20.Na1 Rd8 21.Ke2 Ne8 22.Nc4 b5 23.Ne3 Bd7 24.Nb3 Ra8 25.Ra1 Ra1 26.Na1 Nc7 27.Nac2 b6 28.g5 f6 29.Ng2 c5 30.Kd2 e5 31.fe5 fe5 32.Nge3 Kf7 33.Kc3 Ke7 34.Ne1 Be6 35.Nf3 Kd6 36.h5? Na6 37.h6 cb4 38.Kd2 b3 39.Nh4 Nb4 40.Nd1 Bf7 41.Kc3 Nc6 42.Ne3 b4 43.Kb2= Nd4 44.Ng4+= Ne6 45.Nf3 Nc5 46.Nfe5 Na4 47.Kb1+= Nc3 48.Kb2 Na4 49.Kb1= ½–½. Capece,Adolivio – Nestler,Vicenzo, Chioggia Italy, 1973.

4.f4 Ngf6 5.Nf3= e6 6.a3 Bd6 7.c4 dc4 8.Bc4 Qc7 9.0–0 0–0 10.Nc3 e5 11.fe5 (11.d4 ef4 12.e4 Nb6=) 11...Ne5+= 12.Ne5 Be5 13.h3 g6 (better is 13...Bh3 14.Rf6 Bf6 15.gh3 Qg3 16.Kf1 Qh3 17.Kg1 Qg3 18.Kf1 Qh2–/+) 14.d4+= Bh2 15.Kh1 Nh5 (15...Be6 16.Qd3 Bc4 17.Qc4+=) 16.Ne2 (16.Rf3 Be6 17.d5 Rad8+/–) 16...Bf5 17.d5 Rae8 18.Bd4 Be4 19.dc6 b6?? (19...Ng3 20.Ng3 Bg3+/–) 20.Qb3 (20.Bd3 Bd5 21.Rc1 Bd6+–) 20...Re7+/– 21.b5 Ng3+= 22.Ng3 Qg3 23.Ra2 Qh3–+ 24.Rf3 Bf3 25.gf3 Be5 26.Kg1 Bd4 27.ed4 Rfe8 28.Rg2 Re1 29.Kf2 Qh4 30.Rg3 Qd4 31.Kg2 Qd2 32.Kh3 Rh1 33.Kg4 h5 0–1. Schneider – Messner, SRep'80/09, 1980.

4.Bf6 gf6 5.d4 e6 6.b5 c5 7.c3 c4 8.e4 e5 (8...Bd7!?=) 9.ed5 Qd5 10.Qf3 Qf3 (10...Be6 11.Qf6 Rg8 12.Qe5 (worse is 12.de5 Nd7 13.Qf4 Ne5–/+) 12...Qe5 13.de5+=) 11.Nf3+/– (11.gf3?! Be6 12.Nd2 ed4 13.cd4 c3–/+) 11...ed4 12.Nd4 (worse is 12.cd4 Be6+=) 12...Nd7 13.Nd2 Bc5 14.Nc4 Ne5 15.f4 Ng6 16.g3 Bd7 17.Nb3 Be7 18.0–0–0 0–0–0 19.Nd6 Bd6 20.Rd6 Be6 21.Rd8 Rd8 22.Bg2 Bc4 23.Bb7! (23.Bb7 Kb7 24.Na5 Kb6 25.Nc4 Kb5 26.Nd2+–) 1–0. Law,Stephen (1765) – Vermaas,Fred, IECG, 2006.

4.a3 e6

5.Nf3 Bd6 6.Be2 Nbd7=.

5.Nf3 Be7 6.Nc3 a5 7.b5 0–0 8.h3 Bd7 9.Ne5 Be8 10.d4 cb5 11.Bb5 Bb5 12.Nb5 Qb6 13.c4 dc4 14.Qa4 c3 15.Bc3 Rc8 16.0–0 Nc6 17.Nc4 Qd8 18.Rac1 h6 19.Bb2 Ne4 20.f3 Ng3 21.Rfe1 b6 22.Qc2 Rab8 23.a4 Bb4 24.Red1 Qg5 25.Qf2 Ne7 26.e4 Qf4 27.Ne3 f5 28.d5 Bc5 29.Bd4 fe4 30.de6 ef3 31.gf3 g6 32.Rc4 Bd4 33.Rcd4 Qg5 34.Rg4 Qe5 35.Rg3 Qe6 36.Rd6 Rc1 37.Kg2 Qb3 38.h4 Qa4 39.Nd4 Rf8 40.h5 g5 41.Ng4 Qb4 42.Nh6 Kh7 43.Re6 Nd5 44.Ne2 Rc2 45.Kg1 Nf4 46.Re4. COMP – COMP, 1994.

4.a3 Bg4

5.Be2 Be2 6.Qe2 Nbd7 7.f4 e6 8.Nf3 Bd6 9.0–0 0–0 10.c4 dc4 11.Qc4 a5 12.b5 Qb6 13.Nc3 Rfc8 14.Rab1 Be7 15.Qe2 Nd5 16.bc6 Qc6 (worse is 16...Rc6 17.Nd4 Rc5 18.Na4+–) 17.Nd4 Nc3 18.Bc3 Qe4 19.d3 Qd5 20.e4 Qc5 21.Bb2 b5 22.Kh1 Qb6 23.Ba1 b4+= 24.Qg4 Nf6 25.Qf3 Ne8 26.e5+= Bc5 27.Nb3 ba3 28.f5 Qc6 29.Qf4 ef5 30.Nc5 Qc5 31.Qf5 Rc7 32.Rf2 Rac8 33.Rbf1 Qd5 34.Kg1 g6 35.Qf4 Ng7 36.Qf6 Ne6–+ 37.Rd2 Rb8 38.d4 Rb5 39.h4 Rbc5 40.Rdf2 Rc1 41.Kh2 Rf1 42.Rf1 Qe4 43.h5 g5 44.h6 a2 45.Kh1 a4 ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Manthey,Frank (2365), RSL2, 2005.

5.Be2 Be2 6.Qe2 e6 7.d4 Be7 8.c4 0–0 9.Nf3 a5 10.c5 Na6 11.b5 Nb8 12.a4 Ne4 13.Nbd2 Nd2 14.Qd2 cb5 15.ab5 b6 16.c6 Bc5?? (Better is 16...a4+=) 17.dc5+– bc5 18.Qc3 f6 19.Qc5 Qc7 20.Ba3 Rc8 21.Rc1 Qf7 22.0–0 Nd7 23.Qc2 23...Nb6 24.e4 Nc4 25.Bc5 Rcb8 26.ed5 ed5 27.Nd4 Qc7 28.Rb1 Qf4 29.b6 Nd2 30.c7 Rb7 31.Bd6! Qg4 32.Qd2 a4 33.Ba3 Rc8 34.Nc6 (34...d4 35.Ne7 Kh8 36.Nc8 Qc8 37.Qd4+–) 1–0. Loulou – jsiggy2001, HCL–E914 playchess.de, 2003.

5.Be2 Be2 6.Ne2 e6 =.

4.a4 Bf5

5.c4 e6 6.c5 Nbd7 (6...a5 7.Qb3–/+) 7.d4 Be7 8.Nc3 0–0 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 e5 11.Nge2 e4 12.Qc2 Ne8 (12...b6 13.0–0=+) 13.0–0= f5 (13...Nef6 14.Nf4=) ½–½. Zylla,Johannes – Santoro, BS–MK Kreisliga, 1994.

5.Nf3 e6 6.b5 a6 7.c4 dc4 8.Bc4 Bd3 9.Qb3 Bc4 10.Qc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qd5 13.Qd5 Nd5 14.Be5! Nd7 15.bc6 bc6 16.Bb2 f6?! 17.Nd4 Nb4 18.Ke2 e5 19.Ne6 Kf7 20.Nf8 Rf8 21.Rc1 Rc8 22.Nc3 Ke6 23.Ba3 Nd5 24.Ne4! Nb8 25.Rb1 Nc7 26.Nc5 Kf5 27.Rb7 Nb5 28.Bb4 Kg6 29.Ne6 Rg8 30.Nf8 Rf8 31.Bf8 Na6 32.Rg7 1–0. Myers – Alvarez, Santo–Domingo 1966 (M).

4.b5 cb5

5.Bb5 Nc6 6.Nc3 a6 7.Bc6 bc6 8.Nf3 e6 9.Ne5 Qc7 10.0–0?? (better is 10.f4=) 10...Qe5–+ 11.Rb1 Bd6 12.g3 (12.f4 Qf5 13.Ne2–+) 12...0–0 (better is 12...Qg5–+) 13.Nb5 Qh5?? (better is 13...Qb2! 14.Rb2 ab5–+) 14.Nd6 (14.Qh5 Nh5 15.Nd6+=) 14...Qh3 (better is 14...Ng4 15.h4 Rd8+=) 15.Bd4?? (better is 15.Bf6 gf6 16.Rb4+/–) 15...Ng4–+ 16.Qf3 (16.Qg4 Qg4 17.f4–+) 16…Qh2 0–1. Willi_weizenkeim – Froilo, playchess.de, 2004.

5.Bb5 Bd7 6.c4 dc4 7.Bc4 e6 8.a4 Nc6 9.Nf3 Rc8 10.Be2 Be7 (10...Bd6 11.Na3=+) 11.0–0= 0–0 12.Nc3 h6 (12...e5 13.d4 ed4 14.Nd4=) 13.Rc1 a6 14.Ba1 (14.d4 Qb6 15.Qc2 Rc7=) 14...Bd6 15.d4 Ne7 16.e4 Bb4 17.Nd2 (17.Bd3 Bc6 18.Ne5 A) 18...Qd4?? A1) 19.Nc6?! Rc6 (19...Nc6? 20.Nd5 Qa1 21.Ra1 ed5 22.ed5 Nd5 23.Bh7 Kh7 24.Qd5+–) 20.Nd5 Rc1 21.Bd4 Rd1 22.Nf6 gf6 23.Rd1 Kg7=; A2) 19.Nd5 Qa7 20.Nf6 (20.Nb4?! Be4 21.Ng4 Ng4 22.Rc8 Rc8 23.Be4 h5+–) 20...gf6 21.Qg4 Kh7 22.Nc6 bc6 23.e5 f5 24.Qb4+–; B) 18...Re8+=) 17...Qa5 (17...Bc6!?=+) 18.Nc4+= Rc4? (better 18...Qd8!?+=) 19.Bc4+– Rc8 20.Qe2 (20.Qd3 b5 21.Bb3 ba4+–) 20...Bc3 (20...b5 21.ab5 ab5 22.e5 (worse 22.Nb5 Rc4 23.Rc4 Bb5=+) 22...bc4 23.ef6 gf6 24.Ne4+–) 21.Rc3 Qa4 22.Bd3 Rc3 23.Bc3 Nc6 (23...Ng6 24.Qe3+–) 24.d5! Nd4 (24...ed5 25.Bf6 Decoy) 25.Bd4 (better 25.Qe3 e5 26.Ra1+–) 25...Qd4+= 26.de6 Be6 27.Rd1?? (better 27.Bc2+=) 27...Bg4–+ 28.Qd2 (28.Ba6 A) 28...Be2?! 29.Rd4 ba6 30.e5–/+; B) 28...ba6? 29.Qg4 (29.Rd4 Be2 30.e5 Ne8–/+) 29...Qe4 30.Qe4 Ne4 31.Ra1+–; C) 28...Qd1 29.Qd1 Bd1 30.Bb7 Nd7–+) 28...Bd1 29.e5 (29.Qd1 Ne4 30.Qe2–+) 29...Ne4 30.Qd1 (30.Qe3 Qe3 31.fe3 Nc5–+) 30...Qf2 31.Kh1 Qd2 (better 31...Qd4 32.Qc2 Nf2 33.Kg1 Nd3 34.Kf1 Ne5 35.Qc8 Kh7–+) 32.Qd2 Nd2 33.Kg1 Kf8 (33...a5 34.Bb5–+) 34.Kf2 Ke7 35.Ke3 Nb3 36.Bc4 Nc5 37.Kd4 Ne6 38.Kd5 Kd7 (38...a5 39.Ba2–+) 39.g3 b5 40.Bd3 (40.Bf1 Kc7–+) 40...h5 (40...Nc7 41.Kd4–+) 41.Be2 h4! 42.Bg4 (42.gh4 Nf4 Double attack) 42...hg3 43.hg3 a5 44.Be2 Ke7 0–1. Niephaus,Friedel – Zellner,Erwin, 8th Bayern–ch Seniors, 1996.

4.b5 Bd7

5.a4 a6 6.ba6 Na6 7.Bf6 (7.Nf3 Bg4=) 7...gf6 8.Nf3 h5 9.Be2 Bh6 (9...Nc5 10.0–0=+) 10.d3 e5 11.Nbd2 Qe7 (11...h4 12.Nh4 Nc5 13.0–0=+) 12.e4 (12.a5 Rg8 13.0–0 e4=) 12...Bd2 (12...Rg8 13.ed5 Rg2 14.Nh4–/+) 13.Qd2 d4 14.0–0 Nc7 (14...h4!?=+) 15.c3 dc3 16.Qc3 Ne6 17.Rfb1 Bc8 18.Bf1 Rg8 19.d4 Nf4 (better is 19...ed4 20.Nd4 Ng5+=) 20.de5 (20.Kh1 Bg4+=) 20...fe5 (better is 20...Nh3! 21.Kh1 Nf2 22.Kg1 Ne4=+) 21.g3 Ng6 22.Rd1 (22.a5 Qf6=) 22...Bg4 23.Bg2 Bf3 24.Bf3 h4 25.g4 Nf4 26.Rab1 Rb8 (better is 26...f6=+) 27.a5 (27.Qc6 Kf8 28.Qh6 Rg7+/–) 27...h3 (better is 27...Kf8!?+/–) 28.a6 b5?? (28...Kf8+–) 29.Qc6 Kf8 30.Rb5 (better is 30.a7 Re8 31.a8Q Ra8 32.Qa8 Kg7 33.Qa6+–) 30...Rb5+/– 31.Qb5 Qa7?? (31...Kg7 32.Qc6+–) 32.Qb7 (better is 32.Rd7 Qd7 33.Qd7+–) 32...Qc5?? (better is 32...Qb7 33.ab7 Ke7+–) 33.Qb8 Kg7 34.Qb3 (better is 34.a7+–) 34...Ra8 35.Qa2 (better is 35.Rd7 Qc1 36.Bd1+–) 35...Qc3 36.Bh1 (36.Be2 Ne2 37.Qe2 Ra6+=) 36...Ne2?? (better is 36...Qc8 37.Ra1 Qg4 38.Kf1 Rg8=) 37.Qe2+– (37...Qc8 38.Ra1+–) 1–0. reverendrev – goo39, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.bc6 Nc6 6.c4 (6.Nf3 Rc8=) 6...e5=+ 7.Nf3 e4 8.cd5 (8.Ne5 Be6 9.Qa4 Qd6=+) 8...Nd5–/+ (8...ef3?! 9.dc6 Bc6 10.gf3=) 9.Qb3 ef3 10.Qd5=+ fg2 11.Qg2 f6 12.Bc4 Qb6 13.Qe4 Be7 14.Bb3 0–0–0 15.d4 f5 16.Qc2 Bf6 17.Nd2+= Rhe8 18.d5 Bb2 19.Qb2 Nd4 20.Qc3 Kb8 21.Bc4 f4= 22.Rb1 Nb5 23.Bb5+= Bb5 24.e4 Rd5 25.Rb4 Rc5 26.Qb2 Qc6 27.Kd1 Ba4 28.Ke2–/+ Rc2 29.Qd4 Bb5 30.Kf3 g5 31.Kg2 Ra2 32.Rhb1–/+ Ba6 33.Kh1 h6 34.R4b3 Rc8 35.f3 Rc2–+ 36.Nf1?? Qe6 37.Qg7 b6 38.Ra3 Qh3 39.Rb6?? ab6 40.Qe5 R8c7 41.Qh8 Kb7 42.Qa8 Ka8 43.Ra6 Kb7 44.Rb6 Kb6 45.Nd2 Rd2 46.e5 Qh20–1. SuperForte5 – REXChess, 1994.

4.c4 a5

5.b5 e6 6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 c5 9.d4 b6 10.Nbd2 Bb7 11.Rc1 Nbd7 12.Re1 Rc8 13.Bd3 Ne4 14.Bb1 Ndf6 15.a3 h6 16.h3 Rc7 17.Qe2 Qa8 18.Ne4 Ne4 19.Be4 de4 20.Nd2 Bf6 21.Nf1 Rd8 22.Red1 Rcd7 23.Qh5 cd4 24.ed4 Bd4 25.Bd4 Rd4 26.Rd4 Rd4 27.c5 Rd5 28.Qe2 Rc5 29.Rc5 bc5 30.Qc4 Qc8 31.Ne3 Qc7 32.Qc3 Bd5 33.Kf1 c4? 34.Ke2 f6 35.Kd2 Kf7 36.Qd4 Qb7 37.Qc5 g5 38.b6 Bc6 39.Nc4 Qd7 40.Qd6 Qd6 41.Nd6 Ke7 42.b7 Bb7 43.Nb7 h5 44.Na5 f5 45.Ke3 Kd6 46.h4 gh4 47.Kf4 h3 48.gh3 h4 49.Nb3 Kd5 50.a4 Kc4 51.a5 Kb5 52.Ke5 Ka6 53.Ke6 f4 54.Nc5 1–0. Cerny,Thorsten – Meinhardt,Alfred, 47. LEM Kandidaten, 1992.

5.b5 Bf5 6.a4 e6 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 h6 9.0–0 Qc7 10.d3 Bd6 11.Nbd2 Rc8 12.h3 0–0 13.Rc1 Qb8 14.Nb3 cb5 15.cb5 (worse is 15.Na5 b6 16.Nb3 dc4 17.dc4 ba4–/+; 15.ab5?! a4 16.Bf6 Nf6= (worse is 16...gf6 17.Nbd4+/–)) 15...Bb4 16.Rc2 Nb6 17.Be5 Qa8 18.Ra2 Nfd7 19.Bd4 Bc3 20.Bc3 Rc3 21.Nfd4 Bg6 22.Qd2 Rfc8 23.Rc1 Rc1 24.Nc1 Nc5 25.Bd1 Nbd7 26.Ndb3 b6 27.Nd4 Qb7 28.Nc6 Nb8 29.Ne5 Bh7 30.Nb3 f6 31.Nc5 Rc5 32.Nf3 Nd7 33.Nd4 Kf7 34.Nc6 Qc7 35.d4 Rc4 36.Bb3 Qd6 (36...Rc6 37.bc6 Qc6 38.Ra1+/–) 37.f3 (better is 37.Bc4!? dc4 38.Ra1+–) 37...Rc6+/– 38.bc6 Qc6 39.Bc2 Bc2 40.Qc2 (worse is 40.Rc2 Qa4 41.Rc7 Qb5+=) 40...Qc2 41.Rc2 e5 42.Rc6 ed4 43.ed4 Ke7 44.Kf2 Kd8 (44...g5+–) 45.Ke3 Ke7 46.Kf4 g6 47.h4 Kd8 (47...h5 48.g4 hg4 49.fg4+–) 48.g4 Ke7 49.g5 fg5 50.hg5 hg5 51.Kg5 Nf8 (51...Ke8 52.Rg6 Ke7 53.f4+–) 52.Rb6 Ne6 1–0. Zaichuk,Vitaliy (2035) – Chervoniuk,Yury, UKR–ch Alushta, 2009.

5.b5= g6 6.Nf3 Bg7 7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 cb5 10.Bb5=) 9.d4 dc4 10.bc6 bc6 11.Bc4 c5 12.Nbd2 cd4 13.Bd4 Nb6 14.Bb3 Ba6 15.Re1 Nbd5 16.Rc1 Nb4 17.Ne5 Nd7 18.Nf7 (18.Nc6 Nc6 19.Bg7 Kg7 20.Rc6 Ne5+=) 18...Rf7= 19.Qf3 (19.Bg7 Kg7 20.Bf7 Kf7=) 19...Bf6 (19...Nf6 20.Bf6 Bf6 21.Red1=) 20.Ne4 h6 (better is 20...Nd3 21.Ng5 A) 21...Nc1? 22.Nf7 (22.Bf7 Kh8 23.Rc1 Rc8 24.Rc8 Qc8 25.Bf6 ef6+/– ) 22...Qb8 23.Rc1+–; B) 21...N7e5 22.Be5 Ne5 23.Bf7 Nf7 24.Nf7 Kf7=) 21.Red1+– Qf8? (better is 21...Kg7 22.Bf7 Kf7 23.Nf6 ef6 24.Bf6 Nf6 25.Rd8 Rd8 26.Rc7 Ke8+–) 22.Bf6 Nf6 (22...Nd3 23.Rc7 Rd8 24.Bd4+– (worse is 24.Bf7 Qf7 25.Bc3 Qe6+–)) 23.Nf6 (23.Bf7 Kf7 24.Nf6 Kg7+–) 23...ef6 24.Rc7 (24.Rc7 Rc8 25.Rf7 Qf7 26.Bf7 Kf7 27.a3+–) 1–0. Mentz,Burkhard – Warthmann,Ralf, Deutsche Hochschul MM, 1987.

4.c4 Qc7

5.d4 e6 6.a3 Nbd7 7.Nd2 (7.Nf3 a5 8.b5 Be7 9.Nc3 0–0 10.Rc1 Re8 11.Qb3 Qd8 12.Bd3+=; 7.Nc3 Bd6 8.Nf3 dc4 9.Bc4 0–0 10.Rc1 e5 11.Ng5 Nb6 12.Bd3+=) 7...Bd6 (7...a5 8.b5 Be7 9.Rc1 0–0 10.Ngf3 Re8 11.Bd3 dc4 12.Bc4+=) 8.Ngf3 Qd8 (8...0–0 9.c5 Be7 10.Bd3 b6 11.0–0 a5 12.Qe2+=) 9.Qc2 (9.Bd3 0–0 10.0–0 a5 11.c5 Be7 12.Ne5+=) 9...0–0 (9...a5 10.c5 Be7 11.b5 0–0 12.Qa4+=) 10.h3 (10.Bd3 Rb8 11.c5 Bc7 12.0–0+=) ½–½. Krivoshapko,Alexander – Borisov,Sergey M, Omsk RUS, City Ch, 2011.

5.cd5 Nd5 6.Nc3 Nb4=+ 7.a3 N4a6 8.Rc1 e5 9.Nf3 Bg4 10.Be2 Nd7 11.Qa4 Bf3 12.Bf3 Nac5 13.Qc2=+ Bd6 14.d4 ed4 15.ed4 Ne6 16.0–0? 0–0 17.Qd3 Bh2–+ 18.Kh1 Bf4 19.Rc2 Qd8 20.g3 Bh6 21.d5 Ne5 22.Qe4 Nf3 23.de6 fe6 24.Qe6 Rf7 25.Ne4 Qe7 26.Qg4 Ng5 27.Nc5 Raf8 28.Rd2?? (28.Qc4–+) 0–1. Garcia Fernandez,Carlos – Santos Izquierdo,C, Ponferrada, 1992.

4.c4 Bf5

(--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.c4 c6).

5.Qb3 e6 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.Qb3).

5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 c6 5.c4).

5.Nf3 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6).

4.d4 Nbd7

5.c4 dc4 6.Bc4 e6 7.a3 Bd6 8.Nf3 a5 9.Nc3 (9.b5 Nb6 10.Bd3 cb5=) 9...ab4=+ 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Bb4 12.0–0 0–0 13.Qb3 Qe7 14.Na4?? (Better is 14.Bd3=+) 14...b5–+ 15.Rb1 Bd6 (15...bc4?! 16.Qb4 Qb4 17.Rb4=+) 16.Bb5 cb5 17.Nc3 Bb7 18.Nb5 Bf3 19.Nd6 (19.gf3 Rb8–+) 19...Bg2! 20.Kg2 Qd6 21.Bc3 (21.Qc4–+) 21...Rb8 22.Qc2 Rb1 23.Qb1 Qc6 (24.Kg1 Qc3–+) 0–1. chessH – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2003.

5.Nd2 e6 6.a3 Be7 7.c4 0–0 8.Ngf3 a6 9.Bd3 a5 10.c5 Re8 11.b5 a4 12.0–0 g6 13.Qe2 Ng4 14.h3 Ngf6 15.Rfb1 Qa5 16.Ng5 h6 17.Ngf3+/– Kg7 18.b6 Rg8 19.Rc1 Rb8 20.e4 de4+= 21.Ne4 Nd5 22.Qd2 Qd2 23.Ned2 Nf4 24.Bc4 Nf6 25.Ne5 N6d5 26.Re1 Ra8 27.Kh2 f6 28.Nd3 Nd3 29.Bd3 Bd7 30.Nc4 Rgd8 31.Rad1 Nf4 32.Nd6 Nd3 33.Rd3 Bd6 34.cd6 Bc8 35.Bc3 Rd6 36.Rde3 Rd5 37.Rb1 Bd7 38.f4 Rc8 39.Rb4 c5 40.dc5 Rdc5 41.Rd4 Bc6 42.Rd6 Kf7 43.g3 g5 44.Bb4 Rc2 45.Kg1 Bd5 46.Rd7? Kg6–+ 47.Rc7 R2c7 48.bc7 Rc7 49.Rc3 Rd7 50.Bf8 gf4 51.gf4 Kf5 52.Bh6 Rh7 53.Bf8 Kf4 54.Kh2 e5 55.Rc5 Be6 56.Rc3 f5 57.Bd6 Rd7 58.Bc5 Bf7 59.h4 Kg4 60.Bf2 f4 61.Rc1 e4 62.Rg1 Kf3 Black prepares e3 63.Bc5 e3 64.Bb4 b6 65.Rg7 Ke4 66.Rg4 e2 67.Kg1 Kf3 68.Rg7 Ke3 69.Be1 (69.Kh2–+) 0–1. Comet B25 – Comet B50, 2004.

4.d4 e6

5.a3 a5 6.ba5 Ne4 7.Nd2 Qa5 8.Bd3 Qd2 9.Qd2 Nd2 10.Kd2 Bd6 11.e4 b6 12.Nf3 0–0 13.h4 Ba6 14.Ba6 Ra6 15.Rhe1 Nd7 16.Ne5 Ne5 17.de5 Bc5 18.f3 Rfa8 19.ed5 ed5 20.e6 R6a7 21.h5 Bd6 22.Re2 b5 23.Rae1 Re7 24.ef7 Kf7 25.Re7 Be7 26.Ra1 Bf6 27.c3 Be5 28.Kd3 Kf6 29.Rb1 Kg5 30.Re1 Bd6 31.Re6 Rd8 32.g4 c5 33.Bc1 Kh4 34.Ke2 Rd7 35.Be3 Kh3 36.g5 Kh4 37.g6 h6 38.Bh6 gh6 39.g7 Rg7 40.Rd6 Rg2 41.Ke3 Rc2 42.Kd3 Rf2 43.Rd5 Rf3 44.Kd2 Rf2 45.Kc1 Rf1 46.Kc2 Rf2 47.Kd1 Rf1 48.Ke2 Ra1 49.Rc5 Ra3 50.Kd2 Ra2 51.Kc1 Kg3 52.Rb5 Kf4 53.Rd5 Ke4 54.Kb1 Ra6 55.Rb5 Kd3 56.Kb2 Rc6 57.Rd5 Ke4 58.Rd4 Ke3 59.Kb3 Rc5 60.Rh4 Rb5 61.Ka4 Rf5 62.c4 Kf3 63.Kb4 Kg3 64.Rh1 Kg2 65.Rc1 Rh5 66.c5 Re5 67.Rc2 Kg3 68.Rc3 Kg2 69.c6 Re8 70.Kc5 Rd8 71.c7 Rc8 72.Kc6 h5 73.Rc2 Kg3 74.Kb7 Rf8 75.Rc3 Kh2 76.c8Q Rc8 77.Kc8 h4 78.Rb3 h3 79.Kc7 Kg2 80.Rb2 Kg1 81.Rb4 h2 82.Rg4 Kf2 83.Rh4 Kg2 84.Kd6 h1Q ½–½. NN – COMP, 1998.

5.a3 a5 6.c3 ab4 7.cb4 Bd6 8.Nf3 Nbd7 9.Nbd2 Nb6 10.Bd3 Na4 11.Bc1 0–0 12.0–0 h6 (12...b6 13.Qc2 c5 14.bc5 bc5 15.Ng5+=) 13.Qc2 Qe7 14.Re1 Rd8 15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.Re4 Nb6 18.Bb2 Nd5 19.Rae1 f5 (19...Bd7 20.Ne5=) 20.R4e2+= Nf4 21.Re3 (21.Rd2 Qf6+=) 21...Nd3 (21...Nd5!? 22.Bf5 Ne3 23.Bh7 Kh8 24.Re3 Bf4+=) 22.Rd3+= Bc7 23.Ne5 Qh4 24.g3 Qh5 25.f4 Bb6 26.Nc4 Ba7 27.Ne5 Kh7 28.Kg2 Bb6 29.Nc4 Bc7 30.Qc3 Rd5 31.Ne5 Ra6 32.Qc2 Bb6 33.Nc4 (33.a4 Ra8+=) 33...Ba7 34.Ne5 Bb6 ½–½. Fournier,Frederic – COMP Rex Chess 2 3, 1997.

5.a3 Bd6 6.c4 Nbd7 (6...0–0 7.c5 Bc7 8.Nf3=) 7.c5 Bc7 8.f4 (8.Nf3 0–0=) 8...Ne4 9.Nf3 0–0 (9...Ndf6 10.Be2=) 10.Bd3 Ndf6 11.0–0 Qe7 12.Qe2 Nd7 13.Be4 de4 14.Ng5 f5= 15.Kh1 Nf6 16.Rg1 Bd7 17.Nc3 Be8 18.Nh3 Bh5=+ 19.Qe1 Nd5 20.b5 Nc3 21.Bc3 cb5 22.Rb1 a6 23.a4 Be8 24.a5 Bh5 25.Bb4 Rfb8 26.Rb2 Bg4 27.Nf2 Qh4 28.Ng4 Qg4 29.h3 Qh5 30.Qe2 Qe2 31.Re2 Kf7 32.g4 g6 33.Rh2 Rg8 34.g5 h6 35.h4 hg5 36.hg5 Rh8 37.Rgg2 ½–½. Sebald,Ralph – Scharfenberg,Michael, NRW–ch U15 Hiddenhausen, 1996.

4.d4 Bf5

5.a3 Nbd7 6.Nf3 h6 (6...e6 7.c4+=) 7.c4= e6 8.c5 g5 (8...a5 9.b5=) 9.Bd3 (9.Nc3 g4 10.Nh4 Bh7=) 9...Ne4 (9...g4 10.Ng1=) 10.Ne5 Ne5 11.de5 g4 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Qg5 14.Qc2 (14.Bf5 Qf5 15.0–0 Be7=) 14...Bd3 15.Qd3 Bg7 16.Qd4 h5 17.Qf4 Qf4 18.ef4 Ke7 19.Kd2 Rad8 20.Kd3 Rhf8 (20...f5 21.h3=) 21.g3 d4 (21...Rh8 22.h3+=) 22.Bd4+= f6 23.Kc4 fe5 24.fe5 Rd5 25.Rhe1 (25.Rae1 Rf3+=) 25...Rf5= Now all is on e5 26.Re2 Be5 27.Be5 Rfe5 28.Rae1 (28.Re5 Re5 29.Kd3 Kf6=) 28...Re2+= 29.Re2 Kf6 30.Kc3 Kf5 31.Rd2?? (better is 31.Re3+=) 31...Rd2–+ 32.Kd2 Ke4 33.Kc3?? (33.Ke2–+) 33...Kf3 34.a4 a5 35.b5 (35.ba5 Kf2 36.Kd4 Kg2–+) 35...Kf2 (better is 35...e5 36.Kd3 e4 37.Kd4 Kf2 38.Ke4–+) 36.bc6 (36.Kd4 Kg2 37.Ke5 Kh2–+) 36...bc6 37.Kd4 Kg2 38.Ke5 Kh2 39.Kd6 h4 (39...h4 40.gh4 g3 41.Kc6 g2–+) 0–1. Isha,Sharma – Smaraki,Mohanty (1805), Mapusa IND, 2014.

5.c4 dc4 6.Bc4 e6 7.a3 b5 8.Bb3 Bd6 9.Nf3 a5 10.ba5 Qa5 11.Nbd2 0–0 12.0–0 Nbd7 13.Qe2 Bg4 14.h3 Bh5 15.Rfc1 Qb6 16.g4 Bg6 17.Nh4 c5 18.Ng6 hg6 19.Bc2 Nd5 20.dc5 Nc5 21.Bd4 e5 22.Bc5 Bc5 23.Be4 Rad8 24.a4 b4 25.Bd5 Rd5 26.a5 ½–½. marekt – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2003.

5.Nd2 e6 6.a3 b5 (6...Bd6 7.c4+=) 7.Ngf3 (7.Bc3 Bd6+=) 7...a5 8.ba5 (8.a4 Bb4 9.c3 Be7=) 8...Qa5 9.Bd3 Bd6 (9...Bd3 10.cd3 Bd6 11.0–0+=) 10.0–0 0–0 11.Ne5 Qc7 12.f4 Nbd7 (12...Ra4 13.Qe1+=) 13.Qf3 (13.Qe1 Ra4–/+) 13...Ra4–/+ 14.g4 (14.Bf5 ef5 15.Qh3 g6+=) 14...Bd3 15.cd3 Rfa8 16.Rac1 Ba3 17.Nc6 Qd6 18.Ba3 Ra3 19.g5 (19.Ne5 b4+=) 19...Ne8 (19...Rd3?! 20.Qe2 Rd2 21.Qd2+=) 20.e4 Nb8 21.e5 Qd7 22.f5 Nc6 (22...ef5 23.Nb4 R8a4 24.Rb1+=) 23.fe6 Qe6 24.Rc6 Qe7 25.Nb1 Ra1 26.h4 Nc7+= 27.Nc3 Rf1 28.Kf1 Rd8 29.Qd7–/+ 30.Kg2 b4 (30...b4 31.Ne2 b3–/+) 0–1. Flores,Luis (1700) – Behrmann,Klaus (1650), FICGS, 2007.

5.Bd3 e6 6.Bf5 ef5 7.a3 =+.

5.Nf3 e6 6.a3 Bd6 7.Nbd2 Qc7 8.c4 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.0–0 0–0 11.Be2 Bg4 12.h3 Bh5 13.Nc4 Be7 14.Bd3 Nd5 15.Rc1 Rad8 16.Ncd2 Qb8 17.Re1 Bg6 18.Bg6 hg6 19.e4+= N5b6 20.Qc2 Nf6 21.Ne5+/– Nfd7 22.Nd3 Bg5 23.Rcd1 Bh6 24.a4 Qc7 25.Nf3 Nf6 26.Bc1 Rc8 27.Bh6 gh6 28.Rc1 Rfd8 29.a5 Nbd7 30.Qd2 Kg7 31.b5 Nb8 32.Qb4 b6 33.Nde5 ba5 34.Qa4 a6 35.bc6 Rd6 36.Nc4 Attacking the isolated pawn on a5 36...Rc6? 37.Nfe5+– Qd8 38.Nc6 Nc6 39.e5 Ne8 40.Na5 Na5 41.Rc8 Qc8 42.Qa5 Qc6 43.Rb1 Qc2 44.Qa1 Qd3? 45.Rb8 (45...Nc7 46.Qc1+–) 1–0. Pleschke,Helmut – St_Jean,Benoit, Orang–Utan Invitational, 2001.

4.Be2 e5

5.Be5 Bb4 6.Nf3 Nbd7 7.Bb2 0–0 8.0–0 Re8 9.d3 Nc5 10.c3 Ba5 11.Qc2 Bf5 12.Nbd2 Bb6 13.c4 dc4 14.Nc4 Bd3 15.Bd3 Qd3 16.Qd3 Nd3 17.Bf6 gf6 18.Rfb1 Re4 19.Nfd2 Re7 20.Nb6 ab6 21.Rb6 Rd7 22.Nc4 Ne5 23.Nb2 Ra3 24.Kf1 Rc3 25.Rd1 Nc4 26.Rd7 Nb6 27.Rd4 Nd5 28.a4 Ra3 29.Rd3 Rd3 ½–½. Schirmer,Michael – Myrberg,Johnny, TKM/SF/02, 2001.

5.Nf3 Bb4?! 6.Be5 Nbd7 7.Bf4 =.

5.Nf3 e4–/+ 6.0–0?? (better is 6.Ng1–/+) 6...ef3–+ 7.Bf3 Bb4 8.a3 Bd6 9.d4 (9.d3 Be6–+) 9...0–0 10.Nd2 b5 11.h3 Bf5 12.Re1 Nbd7 13.Nf1 (13.e4 de4 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Be4 16.Re4 Nb6–+) 13...Nb6 14.Bc3 (14.Be2 Re8–+) 14...a5 15.Qe2 (15.Qc1 Nc4–+) 15...Nc4 16.Ng3 (16.Nd2 Na3 17.e4 Re8–+) 16...Bg3 17.fg3 Ne4 18.Be4 Be4 19.h4 (19.Qf2 Qd6 20.a4 b4–+) 19...Qd6 20.Rf1 Qg3 21.Be1 (21.Rf4 Rfe8–+) 21...Qe3 22.Qe3 (22.Qf2 Bc2 23.Qe3 Ne3–+) 22...Ne3 23.Rf4 Nc2 (23...Nc2 24.Rc1 Na3 25.Rc6 b4–+) 0–1. Maly,Guenther (1665) – Nogler,Schimun (2445), remoteschach.de, 2010.

4.Be2 e6

5.a3 Nbd7 6.Nf3 Bd6 7.0–0 0–0 8.c4 Re8 (8...dc4 9.Bc4 a5 10.b5+=) 9.cd5 cd5 10.Nc3 a6 11.Rc1 b5 12.d3 Bb7 13.Re1 Rc8 14.Qb3 e5 15.h3 e4 16.de4 de4 17.Nd4 Qe7 18.Nb1 (18.Nf5!? Qe6 19.Qe6 Re6 20.Red1=) 18...Qe5 19.g3 Qg5 20.Kg2 Ne5 21.Rc8 Rc8 (worse is 21...Bc8 22.Rd1+=) 22.Rc1 Rc1 23.Bc1 Nh5 24.Nd2 Ng3 25.fg3? Nd3–+ 26.Nf1 Nc1 27.Qc2 Ne2 28.Qe2 Bc8 29.Qc2–/+ Qd8 30.Qe4 Qd7 31.g4?? h5! 32.Nf5?? hg4 33.hg4 g6 34.Nd6= Qd6 35.Qe8 Kg7?? 36.Qc8+– Qd1 37.Qc3 Kf8 38.Kg3 Qf1+= 39.Qc8 Kg7 40.Qc3 Kf8 41.Qc8 Kg7 42.Qc3 Qf6= 43.Qf6 Kf6 44.Kf4 Ke6 45.e4 f6 46.Ke3 Ke5 47.Kd3?? Kf4–+ 48.Kd4 Kg4 49.Kc5?? Kf4 50.Kb6 g5 51.Ka6 g4 52.Kb5 g3 53.a4 g2 54.a5 g1Q 55.a6 Qa7 56.Ka5 Ke4 57.b5 Kd5 58.b6–+ Qa8 59.b7 Qa7 60.Kb5 f5 (60...f5 61.Kb4 Kd4 62.Kb3 Kd3 63.Ka4 Qa6 64.Kb4 Qb6 65.Ka4 Kc4 66.b8Q Qa6) 0–1. Fournier,Frederic (1880) – wemmanuel (1875), Active (3/3), 2004.

5.a3 Nbd7 6.f4 Bd6 7.Nf3 Qc7 8.Nd4 Rg8 9.g3 g5 10.Rf1 gf4 11.ef4 a5 12.c3 Qd8 13.Qc2 e5 14.Nf5 Bb8 15.fe5 Ne5 16.c4 dc4 17.Bc4 Nfg4 18.Be5 Be5 19.d4 Bf6 20.Ra2 Rg5 21.Nh4 b5 22.Qe4 Kf8=+ 23.Bb3 Ra7 24.Re2 Nh2!–/+ 25.Rf4 Bg4 26.Qh7? Be2–+ 27.Ke2 Qe7 28.Re4 Qe4! 29.Qe4 Re7 30.Qe7 Ke7 31.Nd2 Bd4 32.ba5 Ba7 33.a4 b4 34.a6 Ng4 35.Kf3 Ne5 36.Ke2 Kf8 37.Ne4 Rg4 38.Bc2 b3 39.Bb1 b2 40.Kd2? Nc4 41.Kc3 Na3 42.Nd2 Nb1 43.Nb1 Bd4 44.Kb3 Rg3 45.Ka2 Rd3 46.Nf5 Bh8 47.a7 Rd8 48.Nd2 Ra8 49.Nc4 Ra7 (50.Nb2 Bb2 51.Kb2 Ra4–+) 0–1. Ruhle,Ernst_Olav – Bendig,Frank, corr ICCF TT/6/02/Final, 2005.

5.a3 Nbd7 6.f4 Ne4 7.Nf3 Be7 8.0–0 Bf6 9.c3 Nb6 10.d3 Nd6 11.Nbd2 Nd7 12.e4+= White gets the initiative 12...de4 13.de4 Nb5? 14.e5+/– Be7 15.c4 Nc7 16.Ne4 0–0 17.Qc2 f5 18.ef6 Nf6 19.Rad1+– Qe8 20.Be5 Na6 21.Neg5 Qg6 22.Bd3 Qh5 23.h3 h6 24.Bf6 Rf6= 25.Nh7 Rf4 26.Bg6 Rc4? 27.Qb1 Qb5 28.Bd3? Qb6–+ 29.Rf2 Rf4 30.Kh1?? Qf2 (31.Rf1 Qb6–+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xvii/21, 1989.

4.Nf3 Bf5

(--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 c6).

5.c4 dc4 6.Bc4 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 dc4 6.Bc4 c6).

5.c4 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6).

4.f4 Bf5

5.Nf3 Nbd7 6.Be2 e6 (6...Qc7 7.Nd4 e6 8.Nf5 ef5 9.a3 a5 10.b5 Bc5) 7.a3 (7.b5 cb5 8.Nd4 Bc5 9.Nf5 ef5 10.Nc3 d4) 7...a5 8.ba5 (8.b5 Bd6 9.Nc3 0–0 10.0–0 Nc5) 8...Qa5 9.0–0 (9.Nc3 Bd6 10.0–0 0–0) 9...Bc5 (9...Bd6 10.Nd4 0–0) 10.Bd4 0–0 11.Ne5 (11.Bc5!? Qc5 12.Nd4+=) 11...Bd4–/+ 12.ed4 Qb6 13.Nf3 Qb2 (13...Be4 14.Kh1–/+) 14.Nc3 Bc2 15.Qc1 Qc1 16.Rfc1 Bf5 17.h3 h6 18.d3 Ra6 19.g4 Bg4 (better is 19...Bh7!?–/+) 20.hg4= Ng4 21.Ne5 (21.a4 Ne3=) 21...Nge5 22.de5 (22.fe5 f5=) 22...Rfa8 23.a4 d4 24.Ne4 Ra4 25.Ra4 (25.Rab1 R4a7=) 25...Ra4 26.Nd6 Rb4 (26...Ra7 27.Kf2+=) 27.Ra1 g5 28.Ra8 Kg7 29.Rd8 Rb1 30.Kg2 (30.Kg2 Nf8 31.Ne8 Kg6 32.Nf6+=) 1–0. Hingst,Thomas (2085) – Mangold,Wagner (1795), remoteschach.de, 2010.

5.Nf3 e6 6.a3 a5 7.b5 Bc5 8.Be2 0–0 9.0–0 cb5 10.Bb5 Nbd7 11.d4 Be7 12.Nbd2 a4 13.Bd3 Rc8 14.Ne5 Ne5 15.fe5 Ng4 16.Rf3 Bg5 17.Nf1 (17.Bf5 A) 17...ef5?! 18.Nf1+= (18.Rf5?? Ne3 19.Qf3 Nf5 20.Qf5 Bd2–+); B) 17...Be3 18.Kf1 ef5 19.Rf5 Qb6 (19...Nh2?! 20.Ke2 Qb6 21.Ke3 Qb2 22.Rb1 Qa3 23.Kf2–+) 20.Qg4 Qb2–+ (20...Bd2?! 21.Rd1–+)) 17...Be4 18.Be4 de4 19.Rg3 h5 20.h3 Nh6 21.Qh5 Bh4 (21...Rc2? 22.Rg5 (22.Qg5?! Qg5 23.Rg5 Rb2+=) 22...Nf5 23.g4+–) 22.c3 Rc6 23.Rb1 Rb6 (23...b5 24.Rg4 Ng4 25.Qg4+=) 24.Qh6 Bg3 25.Qh5 Qd5 26.Ng3 Qa2 27.Qd1 Rb2 28.Rb2 Qb2 29.Ne4 Rc8 30.Qg4 Qa3 31.d5 (31.Nf6 Kf8 32.Nh7 Kg8 33.Nf6 Kf8 34.Nh7 Kg8 35.Nf6=) 31...Qc1 32.Kh2 Qe3 33.de6 Kf8 34.ef7 Rc3 35.e6 (35.e6 Rc1 36.Qf5 Qg1 37.Kg3 Qe1 38.Kg4 Qd1 39.Kg5 Qd8 40.Kh5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1795) – Schulz,Hans Juergen (1750), CO1–07 www.b2–b4.com, 2005.

5.Nf3 e6 6.a3 Bd6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 0–0 9.h3 h5 10.d3 Qb6 11.Qd2 c5 12.c3 Bh7 13.Ng5 Bg6 14.Kh1 Nh7 15.Nh7 Kh7 16.d4 (16.e4!? de4 17.de4 Be4 18.Rd1=) 16...cb4 17.cb4 Nf6 18.Nc3 Rac8 19.Rac1 Bb8 20.Na4 Qd6 21.Nc5 b6 22.Nd3 Ne4 23.Qe1 Qe7 24.Ne5 h4 25.Ng6 Kg6 26.Bd3 f5 27.Be4 de4 28.Qf2 Kf7 29.Rc8 Rc8 30.Rc1 Rc1 31.Bc1 Qc7 32.Bd2 g5 33.g3 Qc2 34.gh4 Qd1 35.Kg2 gh4 36.Be1 Qc1 37.Qh4 Qe3 38.Qh7 Ke8 ½–½. Otto,Norbert – Raines,David, OP–2011–0–01862, 2011.

5.Nf3 e6 6.a3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.Nh4 Bg6 10.f5 (10.Ng6 A) 10...fg6 11.Nc3 (11.Qe1 c5 12.bc5 Nc5 13.Nc3 Rc8 14.Rb1 Nce4 15.Ne4 Ne4 16.d3= 0.06) 11...Qc7 12.b5 Nb6 13.Rb1 Nc4 14.Bc4 dc4 15.Qe2 cb5 16.Nb5+= 0.34; B) 10...hg6 11.Rf3 (11.Nc3 b5 12.a4 a6 13.ab5 ab5 14.Na2 Ra4 15.Bd4 Qa8 16.Qb1= –0.09; 11.Qe1 b5 12.d3 a5 13.Bc3 ab4 14.ab4 Qc7 15.Ra5 Ra5 16.ba5= –0.09) 11...b5 12.Bd4 a5 13.c3 Qc7 14.Qb3 Bd6 15.Rh3 e5 16.fe5= 0.03; 10.Nc3 Bh5 11.Bh5 Nh5 12.Qh5 Bh4 13.Rf3 Bf6 14.d3 Qb6 15.Na4 Qc7 16.Bf6= 0.03) 10...ef5 (10...Bf5 11.Nf5 ef5 12.Rf5 Qc7 13.Nc3 Bd6 14.h3 Be5 15.Rb1 d4 16.ed4+= –0.28) 11.Nf5 Bf5 12.Rf5 a5 (12...Qc7 13.Nc3 Bd6 14.h3 Be5 15.Rb1 d4 16.ed4+= –0.28) 13.b5 Nc5 (13...Bd6 14.g3 Qe7 15.c4 Be5 16.Be5= 0.00) 14.Qf1 (14.Rf1 Nce4 15.Nc3 Qd6 16.a4= 0.09) 14...Nce4 15.bc6 (15.Bd4 c5 16.Bb2= 0.00) 15...bc6 16.d3 Nd6 17.Rg5 h6 18.Rg3 Rb8 19.Be5 Nfe8 20.Nd2 Bf6 21.d4 Qe7 22.Bf4 Bg5 23.Bd3 f5 24.Be5 Rb2 25.Nb3+/– Ne4 26.Rh3 Qb7 27.Qc1 Rb3 28.cb3 Qb3 29.Qc2 Qc2 30.Bc2 N8d6 31.Bd6 Nd6 32.Bd3 Re8 33.Kf2 Ne4 34.Be4 fe4 35.Rb1 Be7 36.a4 Bb4 37.Rh5 Re6 38.Ke2 g5 39.h4 Rg6 40.hg5+/– hg5 41.Rbh1 Kg7 42.Rh7 Kf8 43.R1h6 Rd6 44.Rd6 Bd6 45.Rd7 Bg3 46.Ra7 Ke8 47.Ra5 Kd7 48.Ra7 Kc8 49.Rg7 Bh4 50.a5 Kb8 51.a6 Ka8 1–0. Tagirov,Kajum K – Tavragov,Rustem, Ufa RUS, Kopylov Mem, 2011.

4.f4 g6

5.Nf3 Bg7 6.d4 Bg4 7.h3 Bf5 8.g4 Bd7 9.Nc3 Na6 10.a3 Nc7 11.Ne5 Qc8 (11...0–0 12.Qf3=) 12.Bd3 0–0 13.0–0 White prepares the advance f5 13...h5 14.f5 hg4 15.fg6 gh3 (15...fg6 16.Ng6 Re8 17.h4+=) 16.gf7+= Rf7 17.Nf7 Kf7 (17...Bg4 18.Qd2 Kf7 19.e4 de4 20.Ne4+–) 18.Qh5+– Kg8 19.Qg6 (19.Qh4 Qe8+–) 19...Be8 20.Qg3 Qg4 21.Rf3 Bh5 (21...Bd7!?+–) 22.Raf1+– Bh6 (22...a5 23.Bf5 Qg3 24.Rg3 ab4 25.ab4+–) 23.Qg4 Ng4 (23...Bg4 24.Rg3+–) 24.Rh3 Be3 25.Kh1 Nf6? (25...Nf2 26.Rf2! Bf2 27.Rh5 Bd4 28.Nd5 Bb2 29.Nc7 Rc8 30.Bc4 Kg7 31.Ne6 Kf6+–) 26.Re3 Ne6 (26...Kf7+–) 27.Re6 Kf7 28.Re3 Rh8 29.Rh3 Ke8 (29...Kg7 30.b5+–) 30.Be2 1–0. Janek – Usfwjaf, internet, 2019.

5.Nf3 Bg7 6.Be2 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.e3 Bg7 4.f4 0–0 5.Nf3 d5 6.Be2 c6).

5.Nf3 Bg7 6.Be2 0–0 7.0–0 Bg4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.e3 Bg7 4.f4 0–0 5.Nf3 d5 6.Be2 Bg4 7.0–0 c6).

4.a3 a5

5.b5 Nbd7 6.f4 Nb6 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nc4 (8...Bf3 9.Bf3 cb5 10.Qe2=) 9.Bc4+= dc4 10.bc6 bc6 11.0–0 Qd5 12.Nc3 Qh5 13.Qe2 Qc5 14.a4 Rd8 15.Ba3 Qb6 16.Qc4 Bf3 17.Rf3 Rd2 18.Rb1 Qc7 19.Nb5! (19.Nb5 Qd7 20.Nd4+/–) 1–0. Degterev,Pavel – Burkov,Natacha Michelle (1845), AP–2005–Q–00005, 2005.

5.b5 e6 6.Nf3= Bd6 =.

5.b5 Bg4 6.Nf3 Nbd7 =.

5.Nf3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bf5 8.c4 dc4=+ 9.Bc4 e6 10.b5= Ne4 11.0–0 Bg4 12.bc6 Bf3 13.Qf3+/– f5?? 14.Be6 bc6 15.Qf5 Nf6 16.Nc3 Na6 17.Ne4 Nc7 18.Bf6 gf6 19.Qh5 Ke7 20.Qf71–0. Wall,Bill – Fuzzy, Internet, 2005.

5.b5 Qb6

6.Nf3 Bg4 7.c4 cb5 8.Bd4 Qd8 9.cd5 Nd5 10.Bb5 Nc6 +=.

6.Nf3 Bg4 7.c4 cb5 8.cd5 Nd5 9.h3 Bf3 10.Qf3 e6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Nc6 13.Qh5 b4 14.ab4 Nb4 15.Bb5 Kd8 16.0–0 (16.Bb4 Bb4 17.Qg5 Kc7=) 16...Nd5 (16...Qc5 17.Be5 Nd5 18.Rfb1+=) 17.Rfb1+= Qc7 18.Rc1 Qb6 19.Ba4 Ke7 (19...Nc3 20.dc3 (20.Rc3?! Be7 21.Rd3 Bd6 22.Qf7 Qc7 23.Qc7 Kc7 24.Rc1 Kb8 25.Rd6 e5+–) 20...Ke7 21.Rd1+–) 20.Bd4 Qa6 21.e4 b5 22.ed5 ba4 23.Rc7 (23...Kd8 24.Qf7+–) 1–0. marekt – Grobler, ChessWorld.net, 2003.

6.Nf3 Bg4 7.c4 Nbd7 8.Bd4 c5 9.Bb2 =.

6.Nf3 Bg4 7.Bd3 Nbd7 8.h3 Bf3 9.Qf3 e6 =.

6.Nf3 Bg4 7.h3 Bd7 8.bc6 Nc6 9.Bf6 ef6 10.Nc3 Be6 11.Rb1 Qc7 12.Nb5 Qc8 13.d4+= Be7 14.c4 0–0 15.Nd2 Na7 16.Na7 Ra7 17.c5 Bf5 18.Rb2 Bd8 19.g4 Be6 20.Bd3 f5 21.Qf3 fg4 22.hg4 h6 23.Qg3 Re8 24.g5 Bg5 25.Nf3 Bf5 26.Bf5 Qf5+= 27.Ng5 hg5 28.Qh2+/– f6 29.Rb6 Qc2+= 30.Qh8 Kf7 31.Qh5 Kf8 32.0–0 Qe4 33.Rfb1+/– Qe7 34.Rd6 Qe4 35.Rbb6 Qf5 36.f3 (36...a4 37.Kh1=; 36.Kg2 Qe4 37.Qf3 g4 38.Qe4 de4+/–) 1–0. Bendig,Frank – Hildingstam,Stefan, corr or01–018 E–mail, 2002.

4.a3 Nbd7

5.c4 dc4 6.Bc4 e6 7.Nf3 g6 (7...b5 8.Be2=) 8.d3 Bg7 9.Nbd2 Ng4?? (better is 9...0–0+=) 10.0–0 (better is 10.Bg7 Rg8 11.Bc3+–) 10...Bb2–+ 11.Rb1 Ba3 (11...Bg7 12.d4–+) 12.h3 Bb4! 13.Rb4 Nge5 14.Ne5 Ne5 15.Qb3 Nc4 16.Nc4–/+ Bd7 17.Ne5 c5?? 18.Rf4 f6 19.Nd7 Rf8?? 20.Nf8 Qd3 21.Qd3 Rd8 22.Qd8! Kd8 23.Ne6 Ke7 24.Nc5 Kd8 25.Nb7 Kc7 26.Na5 Kb6 27.Ra1 a6 28.Rb4 Ka7 29.Rc1 Ka8 30.Nc6 (30.Nc6 h6 31.Rb8; 30.Rc8 Ka7 31.Nc6) 1–0. Fournier,Frederic (1905) – hpxulo, Active (1/0), 2004.

5.Nf3 e5 6.c4 (better is 6.Ne5!? Bd6 7.f4+=) 6...e4+= 7.Nd4 Be7 8.cd5 cd5 9.Be2 0–0 10.0–0 a6 11.d3 ed3 (11...a5 12.b5=) 12.Bd3 Ne5 13.Be2 Bd6 14.Nf3 Nf3 15.Bf3 Rb8 16.g3 Be6 17.Nc3 Qc7 (17...Be5 18.Na4 Bb2 19.Nb2=) 18.Bd5 Bd5 (18...Rbd8 19.Rc1 Qe7 20.Be6 fe6 21.Qe2+=) 19.Nd5+/– Nd5 20.Qd5 Rbd8 21.Rac1 Qb8 22.Qd4 Bg3?? (better is 22...f6+/–) 23.Qg7 1–0. Fournier,Frederic – Aktis, Partie evaluee, 2m + 1s, 2008.

5.Nf3 g6 6.Be2 Bg7 7.0–0 0–0 8.d4 Qc7 9.Nbd2 Re8 10.c4 e6 (10...Nb6 11.Ne5+=) 11.Qc2 b6 12.cd5 ed5 13.Rfc1 Bb7 14.Bc3 Ne4 15.Ne4 de4 16.Ng5 c5 (16...Nf6!?+=) 17.dc5 h6 18.Bg7 Kg7 19.Nh3 Nf6 (19...bc5!? 20.Rab1 Rec8+/–) 20.c6+– Bc8 21.Nf4 Be6 22.b5 Rac8 23.Qc3 Bf5 24.a4 Re5 25.a5 Rc5 26.Bc4 Rc4? 27.Qc4 g5 28.Nd5 Nd5 29.Qd5 Kg6 30.ab6 ab6 31.Rd1 1–0. MT – guest280, ICC, 2004.

5.Nf3 Qc7

6.d3 e5+= 7.Nbd2 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 b6 10.c4 dc4 (10...a5 11.cd5 cd5 12.Rc1=) 11.Nc4+= The pressure on e5 grows 11...e4 (11...Bd6 12.Qc2+=) 12.de4+/– Ne4 13.Qc2 Ndf6 (better is 13...Nef6!?+/–) 14.Bd3+– Bf5 15.Be5 Qc8 16.Ncd2 (better is 16.Bf6 Bf6 17.Be4 Be4 18.Qe4 Ba1 19.Ra1+–) 16...Rd8?? (better is 16...Nd2!? 17.Bf5 Nf3 18.gf3 Qe8+/–) 17.Ne4 (better is 17.Be4 Ne4 18.Ne4+/–) 17...Rd3 18.Qd3 Be4+/– 19.Qd2 Qf5 20.Bf6 Bf6 21.Rad1 Bf3 22.gf3 Qf3 23.Qd6 g6 24.Qg3 Qg3 25.hg3 Kg7 26.Kg2 Bb2 27.a4 Bc3 28.b5 c5 29.Rc1 Bb4 30.Rfd1 a6 31.Ra1 ab5 32.ab5+/– Ba5 33.Rd7 Rf8 34.Rc1 h5 35.Rc4 Kf6 36.Rb7 Ke6 37.f3 Kd5 38.Rc2 c4 39.Kf2 Kc5 40.Ke2 Kb4 (40...Kb4 41.Rc7 Kb5 42.R2c4 Bb4+/–). Fournier,Frederic – Lepmyt, Partie evaluee, 2m + 0s, 2009.

6.d4 g6 7.Nbd2 Bg7 8.c4 0–0 9.cd5 cd5 10.Rc1 Qb6 11.Bd3 Re8 12.0–0 e5 13.Ne5 Ne5 14.de5 Ng4 15.Rc8! Ne3 16.Re8 Re8 17.Qa4 Rd8 18.Re1 Ng4 19.Re2 Nh6 20.Nf3 a6 21.h3 Qe6 22.Nd4 Qe7 23.f4 g5 24.fg5 Qg5 25.Qc2 Kh8 26.Qc7 Bf8 27.Ne6!! fe6 28.Qh7 1–0. marus – mantoon, internet, 2001.

4.a3 Bf5

5.c4 dc4 6.Bc4 Bd3 7.Qb3 Bc4 8.Qc4 Qd5 9.Qd5 Nd5 10.Nc3 e6 11.Nge2 Nd7 12.Ne4 f6 13.Nd4 Kf7 14.Rc1 a5 15.b5 c5 16.Nf3 (16.Nb3 b6 17.a4 Be7=) 16...Be7 17.Ke2 Rac8 18.d3 Rhd8 19.Nfd2 f5 20.Nc3 Bf6 (20...N5b6!?=) 21.Nc4+/– b6 (better is 21...Ra8!?+/–) 22.Nd6+– Ke7 23.Nc8 Rc8 24.Nd5 ed5 25.Bf6 Nf6 26.f3 Re8 27.g4! fg4 28.fg4 g6 (28...Kd8 29.Kf3+–) 29.h3 Rf8 30.Rhf1 Nd7 31.Rf8 Kf8 32.g5 Ke7 33.Rf1 Ke6 34.h4 Ke7 35.d4 c4 (35...a4 36.Kd3+–) 36.h5! Ke8 (36...gh5 37.Rh1 Decoy) 37.hg6 hg6 38.e4! 1–0. Mazhari,Mohammad (1845) – De Mersseman,Eric (1805), Paris–ch op–B, 2009. (=1.a3 Nf6 2.e3 d5 3.b4 c6 4.Bb2= Bf5)

5.c4 Nbd7 6.Nf3 a5 7.c5 b6 8.d4 Qb8 9.Qb3 (Better is 9.b5!? bc5 10.dc5=) 9...bc5–/+ 10.dc5 Nc5! 11.Qc3 (11.bc5 Qb3) 11...Nfe4 12.Qc2 ab4 (13.Nd4 ba3 14.Ra3 Bd7–+) 0–1. Knobloch,Rainer – Buss,Stephan, Landesliga LL, 2000.

5.c4 e6 6.d4 Nbd7 7.Nc3 Be7 8.Nf3 0–0 9.Be2 Ne4 10.0–0 Rc8 11.Rc1 Ndf6 (11...Nc3 12.Bc3 Bd6 13.c5=) 12.Ne4 Ne4 13.Nd2 Nd2 14.Qd2 dc4 15.Bc4 Bd6 16.Rfe1 Qh4 17.g3 Qh6 18.Bc3 Be4 19.f3 (better is 19.Be2!?=) 19...Bf3–/+ 20.Qf2 Be4 21.Ba2 f5 22.Bd2 (22.Bb1!?–/+) 22...Rf6–+ 23.Re2 Bg3! 24.Qg3 Rg6 (24...Rg6 25.Be1 Rd8–+) 0–1. Arechavaleta Saez,Julian – Molinari,Enio S, ARG–Spain corr, 1975. (=1.a3 d5 2.b4 c6 3.Bb2 Nf6 4.e3 Bf5)

5.Ne2 Qb6 6.Bd4 Qc7 7.Ng3 Bg6 8.f4 e6 9.Nc3 Nbd7 10.Na4 (10.Be2 a5=) 10...c5 (Better is 10...Be7!?=+) 11.bc5 Nc5 12.Nc5 Bc5 13.Bb5 Ke7 14.Bc3 (14.Be5 Bd6 15.Bd6 Qd6=) 14...Rac8 15.Qe2 a6 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 h5 18.Ra2 Bd6 19.Bf6 gf6 20.Rb2 b5=+ 21.0–0 Qc4 22.Qc4 Rc4 23.Ra2 f5 24.Ne2 Rhc8 25.Nd4 Ra4 26.Rfa1 Bf4 27.Nf5 ef5 28.ef4 Rf4 29.Rf1 Rf1 30.Kf1 d4 31.Ke2 Kd6 32.Rb2 Kd5 33.Kd3 h4 34.Rb1 Rg8–/+ 35.Rg1 f4–+ 36.Rf1 Ke5 37.Re1 Kf5 38.Re2 h3 39.gh3 Rh8 40.Kd4= Rh3 41.c3 f6 42.Kc5 Rd3 43.Kb6 Rd6 44.Kc5 Re6?? 45.Re6+– Ke6 46.Kd4 Kf5 47.Kd3 Kg4 48.Ke2 f3 49.Ke3 f5 50.d4 a5 51.d5 f4 52.Kf2 Kf5 53.Kf3 Ke5 54.h4 Kd5 55.Kf4 Kc4 56.h5 Kc3 57.h6 b4 58.ab4 ab4 59.h7 b3 60.h8Q Kc2 61.Qc8 Kb1 62.Ke3 b2 63.Kd2 Ka2 64.Qc2 Ka1 65.Qa4 Kb1 66.Kc3 Kc1 67.Qc2 1–0. Otte,Marco – Hahne,Marcel, Wag.Intcomp, 1997.

5.Nf3 h6 6.Bf6 gf6 7.d4 e5 8.c4 Bg7 9.Nc3 Be6 10.e4 de4 11.Ne4 0–0 12.Nc5 Bc8 13.Be2 b6 14.Nb3 e4 15.Nfd2 f5 16.Ra2 a5 17.ba5 ba5 18.a4 Na6 19.0–0 Nb4 20.Ra3 Qe7 21.Qc1 Nc2!?=+ 22.Ra2 Nd4 23.Nd4 Bd4 24.Nb3 Bg7 25.Rd1 Re8 26.Bf1 Be6 27.Nd4 Qc5 28.Rad2 Bf6 29.Ne6 Re6 30.Rd7 Bg5 31.Qc3 Rae8 32.Qd4 Qd4 33.R7d4 e3 34.f4 Bf6 35.Rd6 Bc3 36.Be2 Bd2 37.Re6 fe6 38.Rb1 Bb4 39.Kf1 Rd8 40.Rd1 Bd2 41.Rb1 Bb4 42.Rd1 Bd2 43.Rb1 Bb4 44.Rd1= ½–½. Gschwendtner,Michael – Rudolph,Johannes (2245), BL2–Sued, 2000.

5.d4 Nbd7

6.c4 e6 7.cd5 ed5 8.Nf3 Bd6 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 0–0 11.Nc3 Re8 12.0–0 Qc7 (12...Nb6 13.Rfb1=+) 13.Rac1 a6 14.Ng5? (14.Ne2 Ne4=+) 14...h6 (14...Bh2 15.Kh1 Bd6–+) 15.Nd5? (Better is 15.Nf3=+) 15...Nd5–+ 16.Qh7 Kf8 17.Nf7 Kf7 18.Qf5 N7f6 19.f3 Qd7 20.Qd7 Nd7 21.e4 N5f6 22.d5 cd5 23.ed5 b5 24.Rc6 Be7 25.d6 Bd8 26.Rfc1 Nd5 27.Rd1 N5b6 28.Bd4 Nc4 0–1. kamera – MrBoring (1695), GameColony.com, 2002.

6.Nd2 Qc7 7.Ngf3 e6 8.Ne5 Ne5 9.de5 Ng4 10.Nf3 Be4 11.b5 Bf3 12.Qf3 Ne5 13.Qf4 Bd6 14.Qa4 0–0 15.0–0–0 cb5 16.Bb5 a6 17.Be5 Be5 18.Bd3 Qc3 19.Qb4 Qb4 20.ab4 Bc3 21.e4 b5 22.Rdf1 Bb4 23.e5 Bc3 24.f4 a5 25.Bb5 a4 26.Kd1 a3 27.Ke2 a2 28.Kd3 a1Q 29.Ra1 Ra1 0–1. Fuchs – Stabenow, corr SOK–87–13 1987.

5.Nf3 Nbd7

6.c4 dc4 7.Bc4 e6 8.0–0 Be7 9.Nc3 0–0 10.Nd4 Bg6 11.f4 c5 12.bc5 Nc5 13.f5 ef5 14.Nf5 Bf5 15.Rf5 Nd3 16.Qc2 Nb2 17.Qb2 Qd7 (17...Rc8 18.Be2=) 18.Raf1 Rac8 19.d3 Rc5 20.R5f3 a6 21.a4 b5 (21...Rfc8 22.Qb3 Kf8 23.Ne4 Rc4 24.Nf6 Bf6 25.dc4+/–) 22.ab5+= ab5 23.Bb5 (23.Nb5 Rb8 24.Qd4 A) 24...Rcb5?? 25.Qd7 Nd7 26.Rf7+–; B) worse is 24...Rbb5 25.Qd7 Nd7 26.Rf7 Rc4 27.Re7+– (worse is 27.dc4 Re5+=); C) 24...Qc6+=) 23...Qb7 24.Rf5 (24.Rb1 Ra8+=) 24...Rfc8= 25.Rc5 Rc5 26.Rb1 Nd5 (better is 26...Ng4!? 27.Qe2 Bg5=) 27.Nd5+/– Qd5 28.Bc4 Qd8 29.Qf2 Bf6 30.Qf4 Rc8 (better is 30...Rc7!?+/–) 31.Rb7+– 1–0. Hros,Roman (1935) – Pricopie,Stefan (1615), Prague CZE, European Ch Boys U16, 2012.

6.d3 Qc7 7.Be2 e5 8.Nbd2 Bg6 9.c4 Bd6 10.c5 Be7 11.0–0 e4 12.de4+= Ne4 13.Ne4 de4+= 14.Nd4 Bf6= 15.Qb3 0–0 16.Bc4 Rad8 17.Kh1 Ne5=+ 18.Kg1 Nc4 19.Qc4 a5 20.Qc3 Rd5 21.Rfd1 Rfd8 22.Qc4 b5 23.Qc2 a4–/+ 24.Qc3 h6 25.Qc2 R8d7 26.g3 Qd8 27.Rd2 Bd4 28.Rd4=+ Rd4 29.Bd4 Rd4 30.ed4+/– Qd4 31.Rd1 Qe5 32.Rd8 Kh7 33.Qd2 Qa1= 34.Qd1 Qa3 35.Qd2 Qa1 36.Kg2? Qf6?? 37.Rd6–/+ White gets the initiative 37...Qf3 38.Kg1 h5 39.Qe3+= Qe3 40.fe3 h4 41.Rc6+– hg3 42.hg3 Kh6? 43.Kf2 f6 44.Rb6 Bf7 45.c6 a3 46.Ra6 a2 47.c7 Be6 48.Ra2!! Bg4 49.c8Q Kg6?? 50.Rc2 Bc8+– 51.Rc8 (51...f5 52.Rc5+–) 1–0. uno (1790) – SuperGrover (1755), ICC, 2003.

6.Be2 Qc7 =.

6.Be2 e6 7.0–0 Bd6 8.d3 Qe7 9.Nbd2 e5 10.c4 0–0 11.e4 de4 12.Nh4 Be6 13.de4 Bc7 14.Qc2 Rfd8 15.c5 Ne4 16.Qe4 Nc5 17.bc5 Rd2 18.Bc3 Bd5 19.Nf5 Qf6 20.Qb1 Re2 21.Ng3 Ra2 22.Ra2 Ba2 23.Qa2 b6 24.f4 Re8 25.Be5 Qe7 26.Bc7 Qc7 27.Qc2 bc5 28.Qc5 Re6 29.Nf5 Qb6 30.Qb6 ab6 31.Rd1 h6 32.Kf2 Re4 33.Rd4 Re8 34.Rd6 Re4 35.g3 Ra4 36.Rc6 Ra3 37.Rb6 Ra2 38.Kg1 Ra7 39.Kg2 h5 40.Nd6 f6 41.Rb8 Kh7 42.Rb7 Rb7 43.Nb7 g6 44.Nd6 Kg7 45.f5 g5 46.Ne4 Kf7 47.h4 g4 48.Kf2 Ke7 49.Ke3 Kf7 50.Kd4 Ke7 51.Kd5 Kf7 52.Kd6 1–0. Pommerel,Wim – Van Esbroeck,Jeff, corr TKM/A001 (Pommerel), 1999.

6.Be2 e6 7.Nh4 Bg6 8.0–0 Bd6 9.f4 Qc7 10.d3 a5 11.Nd2 0–0 12.Rb1 ab4=+ 13.ab4 b6 14.Ng6 hg6 15.Rf3 g5=+ ½–½. pcmvr (2000) – Frodo (1950), internet, 2006.

5.Nf3 e6

6.Be2 Bd6 7.Nh4 0–0 8.0–0 Nbd7 9.f4 a5 10.Nf5 ef5 11.Bd3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Bb4 14.Bf5 Qe7 15.Qf3 Ra8 16.Bd4 Bc5 17.Bc3 Ne4 18.Qh3 Nf8 19.Be5 f6 20.Bd4 Bd4 21.ed4 Nd6 22.Bd3 b5 23.c3 b4 24.cb4 Qb7 25.Na3 Qb4 26.Nc2 Qd2 27.Rf2 Qc1 28.Rf1 Qb2 29.Re1 f5 30.Rd1 Ra4 31.Re1 g6 32.Qe3 Ne4 33.g4 Ne6 34.gf5 gf5 35.Qh3 Nd4 36.Be4 de4 37.Nd4 Qd4 (38.Kh1 Ra1 39.Qb3 Kh8 40.Qb8 Kg7 41.Qc7 Kf8 42.Qc8 Ke7 43.Qc7 Ke8 44.Qc8 Kf7 45.Qc7 Kg6 46.Qc6 Kg7 47.Qc7 Kf8 48.Qc8 Ke7 49.Qc7 Ke8 50.Qc8 Kf7 51.Qf5 Kg7 52.Qg5 Kh8 53.Ra1 Qa1 54.Kg2 Qg7=; 37...Rd4 38.Qf5 Qb4 39.Qe6 Kg7 40.Ra1+–). Schulz,Hans_Juergen (2145) – Scholz,Sascha (2040), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

6.Be2 Nbd7 7.0–0 Bd6 8.Nh4 Bg6 9.f4 0–0 10.Nc3 a6 11.Na2 b5 12.Nc1 c5 13.Ng6 hg6 14.Nd3 c4 15.Ne5 Ne4 16.Nd7 Qd7 17.Qe1 Qc7 18.Rf3 a5 19.Rh3 f5 20.Bf3 ab4 21.ab4 Ra1 22.Ba1 Bb4 23.Be4 de4 24.Be5 Qd8 25.Bd4 Be7 26.Qa1 Bf6 27.Rg3 g5 28.Bf6 Qf6 29.Qf6 Rf6 30.c3 gf4 31.ef4 Rf8 32.Re3 Rd8 33.Re2 Kf7 34.Kf2 Kf6 35.Ke1 e5 36.fe5 Ke5 37.Kf2 g5 38.h3 f4 39.Kf1 Rd3 40.Rf2 e3 41.de3 Rc3 42.ef4 gf4 43.Rb2 Rb3 44.Re2 Kd4 (45.Re8 b4–+) 0–1. Gretencord,Ulrich (1785) – Peetoom,Frank (1775), A7Kl006 DESC, 2001.

6.Be2 Nbd7 7.d3 a5 8.b5 =.

6.Be2 Nbd7 7.d3 Bd6 8.Nbd2 0–0 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.0–0 Qc7 12.g3 a5= 13.ba5 Ra5 14.Nb3 Ra4 15.Qc1 Rfa8 Increasing the pressure on the isolated pawn on a3 16.c4 dc4 17.dc4 Ne4 18.Bd1 R4a6 19.Bc2 Nec5 20.Nc5 Nc5 21.Rd1 Bf8 22.Qd2 Na4 23.Ba4 Ra4 24.Qc3 Qa5 The pressure on the isolated pawn grows 25.Qd4 Qc5=+ Attacks the isolani on c4 26.Qd7 Qc4 27.Qb7 Qb5 28.Qb5 cb5 29.Rab1 b4 30.ab4 Rb4 31.Bd4 ½–½. Emberger,Rene – Kreisl,Robert (2125), Graz op, 2002.

6.Be2 Nbd7 7.Nh4 Bg6 8.0–0 Bd6 9.f4 0–0 10.Ng6 hg6 11.c4 dc4 12.Bc4 a5 13.b5 Nb6 14.Be2 cb5 15.Bb5 Nbd5 16.Qa4 Rc8 17.Nc3 Nc3 18.Bc3 Rc3 (19.dc3 Bc5+=). Crapov – Mely, ChessWorld.net, 2006.

6.h3 a5

7.ba5 Bd6 8.g4 Be4 9.Nc3 =+.

7.ba5 Ne4 8.g4 Bg6 9.d3 (9.h4 Nc5=) 9...Qa5=+ 10.Nbd2 (10.Nfd2 Nc5=+) 10...Nc3 11.Qc1 Na4 12.Nd4 Nd7 13.h4 h5 14.N4b3 Qc7 15.g5 Nb2 16.Qb2 Bd6 17.Bg2 0–0 18.a4 Ra6 19.Ke2 b6–+ 20.Ra2 Rfa8 21.Rha1 R6a7 22.d4 Be7 23.f4 Bf5 24.Kf2 b5 25.ab5 Ra2 26.Ra2 Ra2 27.Qa2 cb5 28.Bf1 b4 29.Be2 g6 30.Bd3 Bd3 31.cd3 Kg7 32.Qa6 Bd6 33.Ke2 ½–½. Rohde,Friedhelm – Brzoza,Miroslaw, corr 3GMM–21, 1996.

7.b5 a4 8.Nh4 =.

7.b5 Bd6 =+.

7.b5 h6 8.c4 Bd6 9.Nc3 0–0 10.d4 Re8 11.c5 Be7 12.bc6 Nc6 13.Bb5 Qc7 14.0–0 Ne4 15.Na4 Bf6 16.Qb3 Bg6 17.Ra2 Bh5 18.Ba1 Rad8 19.Rb1 Rb8 20.Nb6 Rbd8 21.Bd3 Bg6 22.Nd2 Nd2 23.Rd2 Bd3 24.Qd3 Qb8 25.Qc2 Qa7 26.Bc3 Qa6 27.Qd1 Bg5 28.Na4 Rd7 29.Rb6 Qa7 30.Rdb2 Exerts pressure on the backward pawn 30...Bd8 31.R6b5 Bc7 32.Qb1 Increases the pressure on the backward pawn 32...Rb8 33.Kh1 Bd8 34.Nb6 Re7 35.Qc2 Bc7 36.Rb1 f5 37.Qd2+/– Qa6 38.Ba5 Rf8 Black plans f4 39.Bc3 Ref7 Black prepares the advance f4 40.a4 f4 41.ef4 Rf4+= 42.f3 R4f7 43.Qe1 Re7 44.Qf2 Qa7 45.a5 Qb8 46.Na4 Bg3 47.Qd2 Rff7 48.a6 Qa8+= 49.Nb6 Qe8 50.ab7 Rb7 51.Qe2 Rf8 52.Ra1 Qg6+= 53.Ra6 Re8 54.Qd1 Rbb8 55.Rb3 Qf7 56.Na4 Rb3+= 57.Qb3 Rc8 58.Nb2 Qf4 59.Qd1 Qe3 60.Qd3 Bf2 The pressure on d4 grows 61.Qe3+/– Be3 62.Nd1 Bg5 63.Nf2 Bf4 64.Bb2 Be3 65.Ng4 Bf4 66.Rb6 Kf7 67.Nf2 Be3 68.Nd1 Bg5 69.Rb7 Kg8 70.Nc3 Nd4 71.Nd5 Rc5 72.Rg7!? Kg7 Decoy theme: g7 73.Bd4 Theme: Double Attack 73...Kf7 74.Bc5+= ed5 75.g4 Ke6 76.Bd4+/– Bf4 77.Kg2 Kf7 78.Kf2 Ke6 79.h4 h5 80.Be3 Be5 81.gh5 Bf6 82.Bg5 Be5 83.f4 Bc3 84.h6 Kf5 85.Ke3 Kg6 86.Kf3 Kf5 87.h5 Ke6 88.h7 Kf7 89.Bh6 Bf6 90.f5 Ba1 91.Ke2 Bh8 92.Be3 Bf6 93.h6 Bh8 94.Bg5 (94...Be5 95.f6+–) 1–0. Winiger,Albert – Bonetti,Shane, TT–06.32 ETC, 2003.

4.a3 g6

5.c4 dc4 6.Bc4 Bg7 7.Qb3 (7.d4 a5=) 7...0–0 8.Nc3 (8.d4 a5=) 8...Nbd7 (8...b5 9.Be2=+) 9.Nf3 (9.d4 Nb6=) 9...Nb6 10.Be2 Be6 11.Qc2 Rc8 (11...Bf5 12.d3=) 12.d4 Bc4 (12...Nbd5 13.e4 Nc3 14.Bc3+=) 13.0–0 Be2 14.Ne2 Qd5 15.Rfc1 (15.Ne5 Qe4 16.Rfc1 Rfd8=) 15...Rfe8 (15...Rfd8 16.Nf4 Qe4 17.Nd3=) 16.Nf4 Qd8 (16...Qe4 17.Nd3=) 17.Nd3+= h6 18.Nc5 Qc7 19.a4 (19.Ne5 Nbd7+=) 19...Nbd5 20.Qb3 (20.Ba3 Nd7+=) 20...e6 (20...b6 21.Nd3+=) 21.b5 (21.Ne5 b6 22.Ncd3 Qd6+=) 21...Bf8 (21...Nd7 22.bc6 bc6 23.Nd7 Qd7 24.Rab1+=) 22.bc6+– bc6 23.Na6 (23.Ba3 Bc5 24.Bc5 Rb8+–) 23...Qd7 (23...Qb6!? 24.Qb6 ab6+= (worse 24...Nb6 25.Ne5+–)) 24.Ne5+– Qd6 (24...Qd8 25.Ba3 Ba3 26.Qa3+–) 25.Ba3+– Qd8 (25...c5 26.Nc5 Qd8 27.Qd3+–) 26.Bf8 (26.Qb7 Ne7+–) 26...Rf8 27.Nc6 Qd6 (27...Qe8 28.Ne5+– (worse 28.Na7 Rc1 29.Rc1 Qa8=+)) 28.Qb5 (28.Qb7 Ng4 29.g3 Kg7+–) 28...Ne4 29.Qb7 Nec3?? (better 29...Kg7 30.Rc2 Rfe8+–) 30.Ne7 (better 30.Rc3 Nc3 31.Ne7 Kg7 32.Nc8+–) 30…Ne7–+ (30...Ne7 31.Qb2 Qb6 32.Qb6 ab6–+) 0–1. jaddwarrior (1780) – Veresov (1945), ChessWorld.net, 2014.

5.d4 Bg7 6.c4 dc4 7.Bc4 0–0 8.Nf3 Nbd7 9.Nbd2 Re8 10.0–0 Qc7 11.h3 e5 (11...Nb6!?+=) 12.de5+/– Ne5 (12...Nd5!?+/–) 13.Ne5 Re5 14.Be5 Qe5 15.Nf3 Qc7 16.Rc1 Bf5 17.Qb3 Rd8 18.Rfd1 Re8 19.Rd2 (19.Nd4 Bc8+–) 19...Ne4 20.Rdd1 h6?? (20...Nf6 21.Nd4 Bc8+–) 21.Bd3 (21.Nh4 Be6+–) 21...Nd6 22.Bf5 Nf5 23.Rd2 Rd8 24.Rcd1 Rd2 25.Rd2 Qe7 (25...Ne7 26.Qd3 Nd5 27.e4+–) 26.Qd3 Kh7 (26...Bf8 27.e4 Nh4 28.Nh2+–) 27.Qd7 Qd7 (27...a5 28.g4 ab4 29.ab4 Qe4 30.Qf7 Qe7 31.Qe7 Ne7+–) 28.Rd7 b6 (28...Bb2 29.Rf7 Kg8 30.Rb7 Ba3 31.Ne5+– (worse is 31.Ra7 Bb4 32.Ne5 Nh4+–)) 29.Ra7 (better is 29.e4!? Ne3 30.fe3 Kg8+–) 29...Bb2 (29...Kg8 30.Rc7+–) 30.a4 c5 (30...Kg7 31.Rb7 Ba3 32.a5 ba5 33.ba5+–) 31.bc5 bc5 32.a5 0–1. Fournier,Frederic (1765) – vladmuallim (1690), 1 min +0s chess16.com, 2008.

5.Nf3 Bg7

6.d4 0–0 7.Nbd2 Bg4 8.c4 Nbd7 (8...a5 9.h3 Bf5 10.g4=) 9.Qc2 (9.Be2 a5=) 9...Bf3 (9...a5 10.Be2=) 10.Nf3 Ne4 (10...a5 11.b5=) 11.Bd3+= f5 12.0–0 e6 13.c5 (13.Rfc1 Nb6+=) 13...g5 14.Ne5 (14.b5 g4 15.Nd2 Qh4+=) 14...Ne5 15.de5 g4 16.Qe2 (16.f3 gf3 17.gf3 Ng5=) 16...Qh4 17.Qe1 Qg5 (17...Qh5 18.Qc1=) 18.Kh1 (18.Bd4 Qh4+=) 18...Qh5 19.Bd4 Kh8 20.Qe2 Bh6 (20...b6 21.Rad1=) 21.a4 Rg8 22.Be4 (22.a5 Bg7+=) 22...fe4= 23.f3?? (better 23.a5=) 23...gf3–+ 24.gf3 Raf8 25.Rg1 ef3 26.Qf2 Bg5 27.Rg3? (27.Raf1–+) 27...Bh4 28.Rh3 Rg4 (better 28...Bf2 29.Rh5 Rg2 30.h4–+) 29.Rf3 0–1. Siluk,Zygmunt (2040) – Suder,Ryszard (2220), MPN, 2007.

6.Be2 0–0 7.0–0 a5 8.b5 =.

6.Be2 0–0 7.0–0 Bf5 8.d3 e5 9.Nbd2 Nbd7 10.c4 Re8 11.cd5 cd5 12.Qb3 d4 13.ed4+/– ed4 14.Nd4 Be6 15.Ne6 Re6 16.Bf3 Rb8 17.Nc4 Nb6 18.Nb6 Qb6+/– 19.Rac1 Rd6? 20.Rfd1 Qd8? 21.d4 Ne8 22.d5 Rc8 23.Bg7 Kg7 24.Rc8 Qc8 25.Qd3 Qd7 26.Qd4 Kg8 27.Qa7 Ng7? 28.Qd4 Nf5 29.Qd3 h5 30.Re1 Qd8 31.Rd1?? Ne7?? Increasing the pressure on the isolated pawn on d5 32.Be4 Kg7 33.Qf3 Rd7 34.Qc3 Kg8 35.Qe5 Nd5? 36.Rd5 Rd5 37.Qd5 Qc7 38.g3 Qc1 39.Kg2 Qa3 40.Qb7 Kg7 41.b5 Qb4 42.b6 Qd4 43.Qc6 Qd8 44.b7 Qb8 45.Qa6 Qc7 46.Qa8 Qe7 47.b8Q Qe5 48.Qba7 Qf6 49.Qa1 Kh6 50.Qf6 Kh7 51.Qah81–0. Onkel_Luis – Charles_best, ICC, 2003.

6.Be2 0–0 7.0–0 Bg4 8.h3 Bf3 9.Bf3 e6 10.d3 Nbd7 11.Be2 a5 12.c3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Qc7 15.Bb2 e5 16.Nd2 Re8 17.f3 (17.c4!?=) 17...Bh6+= 18.e4 Be3 19.Kh1? (19.Kh2 Ra8+=) 19...d4 (19...Nh5 20.Kh2 Bf4 21.Kg1 Qb6 22.Rf2 Bh2 23.Kh2 Qf2 24.Bf1–+) 20.cd4? (20.Nc4 dc3 21.Bc3 Bd4 22.Bd4 ed4=) 20...ed4 21.Nc4 b5 22.Ne3+= de3 23.Qc1 Qd6 24.Bc3 Ne5? 25.Qe3 Rd8 26.Rd1 Nfd7?? 27.d4 Nc4 28.Bc4 bc4 29.Qe2 Nb6 30.e5 Qd5 31.Qe4 Qb5 32.g3 Nd5+= 33.Be1 c3= 34.Qb1?? Qe2 35.Qc1?? Qf3 36.Kh2 Ne3 37.Bc3 Qg2 (37...Qd1 38.Qe3 Ra8 39.Qf2–+) 0–1. Fournier,Frederic (1685) – eldesgarrador (1790), Active, 2006.

6.Be2 e6 7.d4 Nbd7 8.c4 Qc7 9.cd5 cd5 10.0–0 b6 11.Nbd2 Bb7 12.Rc1 Qd6 13.Ne5 Ne5?? (better is 13...0–0+=) 14.de5+– Qe5 (14...Qd8 15.ef6 Bh6+–) 15.Be5 (15.Be5 0–0 16.Nf3+–) 1–0. Fournier,Frederic (1860) – Guego (1640), Active (1/0), 2005.

4.a4 Nbd7

5.d4 e6 6.b5 cb5 7.ab5 Bb4 8.c3 Bd6 9.Nf3 0–0 10.Nbd2 e5 11.c4 ed4 12.Bd4 Re8 13.cd5 Nd5 14.Ra7 Ra7 15.Ba7 b6 16.Bc4 Bb7 17.0–0 Qc7 18.Ne4 Re4 19.Bd5 Bd5 20.Qd5 Re7 21.Ra1 Re6 22.h3 Nf6 23.Qa8 Re8 24.Qc6 Qc6 25.bc6 Ra8 26.Rd1 Bc7 27.Nd4 h5 28.Nb5 Bd8 29.f3 Ne8 30.Rd7 Rc8 31.Rb7 Rc6 32.Rb8 Rc1 33.Kf2 Bh4 34.Ke2 Kf8 1–0. Bendig – Rosner, email SOK–E008A 1999.

5.Nf3 Qc7 +=.

5.c4 e5

6.Qb3 Be7 7.Nf3 Qc7 (7...e4 8.Nd4–/+) 8.Nc3 Qd6 (8...e4 9.Nd4 dc4 10.Qc2+=) 9.cd5= cd5 (better is 9...Nd5 10.Bc4 Qb4 11.Bd5 cd5 12.Qb4 Bb4 13.Nd5 Bd6=) 10.Nb5+/– Qb8 11.Rc1 Bd6?? (better is 11...0–0 12.Nc7 e4 13.Na8 Qa8+–) 12.Nc3 (better is 12.Rc8 Ke7 13.Rb8 Bb8 14.d4+–) 12...0–0 (12...e4 13.Nd4 a5 14.Nd5+/–) 13.Nd5+/– Nd5 14.Qd5 Nf6 (14...a6 15.Rc8 Rc8 16.Ng5+=) 15.Qb3 (better is 15.Qe5! Re8 16.Qb5+–) 15...Be6+/– 16.Bc4 Bc4 17.Rc4 h6 (17...Re8 18.b5+/–) 18.0–0 (18.d3 Qe8+/–) 18...e4 (18...b5 19.ab5 Qb5 20.Qc2+/–) 19.Nh4 (19.Bf6 ef3 20.Rg4 Bh2 21.Kh1+–) 19...Bh2+= 20.Kh1 Rd8? 21.Rd1?? Rd3 22.Qc2+= Ng4 23.Rf1= Qd8 24.Nf5 g6 25.Ng3?? Rd2 26.Qc3?? Nf2 27.Kh2?? Qh4 28.Kg1 Qh1 29.Nh1+– (29.Nh1 Rb2 30.Qb2 Nh1 31.Kh1+–) 1–0. Nielsen,Joergen Axel – Christiansen,Henry, Nakskov, 1970.

6.b5 Bd6 7.Nf3 0–0 8.Be2 e4 9.Nd4 c5 10.Nc2 Be5 (10...Ne5 11.cd5 Nd3 12.Bd3 ed3–/+) 11.Nc3? (Better is 11.Bc3–/+) 11...d4–+ 12.ed4 cd4 13.Nd5 d3 14.Be5 Ne5 (14...de2?! 15.Nf6 Qf6 16.Bf6 ed1Q 17.Rd1 Nf6 18.Ne3–+; 14...dc2?! 15.Nf6 Qf6 16.Bf6 cd1Q 17.Rd1 Nf6 18.f3–+) 15.Nf6 Qf6 16.Ne3 (16.0–0–+) 16...de2 17.Qe2 (17.Ke2 Be6 18.Kf1–+) 17...Nd3 18.Kd1 (18.Kf1 Qa1 19.Qd1–+) 18...Qa1 19.Kc2 Qb2 20.Kd1 Qc10–1. FrutiniMalini – Bennyhill, Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 e6

6.b5 Bd6 7.c4 0–0 8.d4 Bb4 (8...dc4 9.Bc4 cb5 10.ab5=) 9.Nfd2 (9.Bc3 Be7=) 9...a6 10.Nc3 Qa5 11.Qc1 e5 (11...c5 12.Bd3+=) 12.f3 (better is 12.de5!? Ne4 13.Nce4 de4 14.Be2=) 12...ed4–/+ 13.ed4 Qc7 14.g3 (14.ba6 Re8 (14...Ra6?! 15.cd5 Re8 16.Kf2=) 15.Kf2 ba6–/+ (15...Ra6?! 16.cd5 Rb6 17.Nc4=)) 14...Re8 15.Kf2 ab5 16.ab5 Ra1 17.Ba1 Qb6 (17...dc4 18.bc6 bc6 19.Nc4–/+) 18.Na2 (18.c5!? Qa5 19.b6+=) 18...Bd2–/+ 19.Qd2 dc4 20.bc6 (20.Bc4 Ne5 21.Be2 Neg4 22.Kg1 Ne3–/+) 20...bc6 21.Bc4 Ne5 22.Be2 Neg4 23.Kg2 Ne3 24.Kf2 Neg4 (24...Bf5 25.Nb4–/+) 25.Kg2 Ba6 26.Ba6 Qa6 27.Nc3 Ne3 28.Kf2 c5 (28...Qa5 29.Re1 Qf5 30.h3–/+) 29.d5 Nfg4!–/+ (29...Nfg4 30.fg4 Qf6 31.Ke2 Nf1 32.Kd1 Qf3 33.Kc2 Nd2–+) 0–1. Schuehler,Ernst – Kuehn,Wolfgang, corr DDR–ch11 sf04, 1981.

6.b5 Bd6 7.c4 0–0 8.d4 dc4 9.Na3? Bb4–+ 10.Ke2 c3 11.Bc1 cb5 12.Qb3 a5 13.Nb5–/+ Re8 14.g3 e5 15.Nc3 ed4 16.Nd4 Nc5 17.Qc2?? Qd4–+ (18.Bd2 Qg4 19.f3 Qe6–+) 0–1. Welti,Manfred – Steche, corr SOK–89–33, 1989.

4.a4 e5

5.b5 e4 6.c4 dc4 7.Bc4 Bd6 8.Qc2 0–0 9.Ne2 cb5 10.Bb5 Be6 11.Nd4 Bg4 12.0–0 a6 13.Bc4 Qc7 14.h3 Bd7 15.Bb3 Rc8 16.Nc3 Be5 17.Nde2 b6 18.Qb1 Qd6 19.Ng3! Bg3 20.fg3 Qd2 21.Nd1 Nd5 22.Bd4 Be6 23.Qe4 Qa5 24.Bc2 g6 25.Qe5! Nf6 26.Qf6 Kf8 27.Bb2 Ke8 28.Be4 Ra7 29.Nf2 Nd7 30.Qh8 Nf8 31.Rfd1 f5?? 32.Bf3 Bb3?? 33.Rd6 Rac7 34.Nd3! Qd2 35.Bg7 Qe3? 36.Kh2 Rg7 37.Qg7 f4 1–0. Sadanowicz – Ptak, Poland 1984.

5.b5 Bd6

6.c4 0–0 7.Na3 Be6 8.Nf3 e4 9.Nd4 Bd7 10.Be2 dc4 11.Nc4 Bc5 12.0–0 a6 13.Nb3 Be7 14.b6 Be6 15.a5 Qd5 16.Nd4 Nbd7 17.Ne6 fe6 18.f3 ef3 19.Rf3 e5 20.Rf5 Ne4 21.Rf8 Rf8 22.Qc2 Bb4 23.Qb3 Bd2 24.Nd2 Nd2 25.Qd5 cd5 26.Rd1 Ne4 27.Rd5 Nef6 28.Rd2 Rc8 29.Bf3 Rc5= 30.g4 h6 31.h4 g5 32.Bb7 Ra5 33.Rf2 Kg7 34.hg5 hg5 35.e4 Kg6 36.Bc8 Nb6 37.Bf5 Kg7 38.Rc2 Na4? 39.Rc7+/– Kg8 40.Ba3 Rb5 41.Be6 Kh8 42.Rc8 Kh7+/– 43.Rc7 Kh8+– 44.Bf8 Ne8 45.Re7 Rb1 46.Kf2 Rb8 47.Bd7 Kg8 48.Re8 Re8 49.Be8 Kf8 50.Ba4 Ke7 51.Ke2 Kd6 52.Kd2 Kc5 53.Kc3 a5 54.Be8 Kd6 55.Kc4 Ke6 56.Kc5 Ke7 57.Ba4 Ke6 58.Bb3 Ke7 59.Kd5 Kf6 60.Ba4 Kf7 61.Ke5 Ke7 62.Kd5 Kf7 63.e5 Kg7 64.e6 Kf6 65.Kd6 Kg6 66.e7 Kf7 67.e8Q Kg7 68.Ke7 Kh7 69.Bc2 Kh6 70.Qh81–0. Crafty 15.20 – Crafty 14.12, Blitz:15', 1998.

6.c4 Qe7 7.Qb3 Be6 8.Nf3 d4 9.Ng5 Bf5 10.Be2 h6 11.Nf3 c5 12.0–0 0–0 13.d3 Nbd7 14.e4 Be6 15.a5 g5 16.g3 Nh7 17.h4 Bg4 18.hg5 Ng5 19.Nd4 Bh3 20.Nf5 Qe6 21.Re1 Bf5 22.ef5 Qf5 23.Nd2 Nf6 24.Qd1 Nh3 25.Kg2 Nf2 26.Qc2 e4 27.Ne4 Qh3 28.Kf2 Ne4 29.de4 Bg3 30.Ke3 Be1 31.Bf3 Bh4 32.Rg1 Bg5 33.Ke2 Rad8 34.Bf6 Qh2 35.Rg2 Qf4 0–1. W Junge – H Heinrich, corr DDR–M–615, 1978.

6.c4 Bg4 7.Qc2 Nbd7 8.d4 Bb4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 ed4 11.h3 Be6 12.bc6 bc6 13.cd5 Nd5 14.ed4 Nb4 15.Qd2 Bf5 16.Qe3 Kf8–+ 17.0–0–0 Nd5 18.Qg3 Qa5 19.Nge2 Qb4 20.Qf3? Rb8 21.Kd2 Qb2 22.Ke1 Bc2 23.Rd2 Qa1 24.Nd1 Rb3 25.Qg4 Bd1 26.Rd1 Rb1 27.Rc1 Rc1 (28.Nc1 Qc1 29.Qd1 Qa3–+) 0–1. Pierred (2205) – Fischerfanatic2, Rated game, 1m + 2s, 2005.

6.Nf3 e4 7.Nd4 c5 8.Nb3 c4 9.Nd4 Qc7 10.Ba3 Bh2 11.b6 ab6 12.Nb5 Qe5 13.Nd6 Qd6 14.Bd6 Bd6 15.Be2 0–0 16.Nc3 Nc6 17.0–0 Bc5 18.Qb1 Be6 19.Nb5 Bf5 20.Qb2 Bd7 21.d3 ed3 22.cd3 cd3 23.Bd3 Rfc8 24.Rfc1 Nb4 25.Qb1 Nd3 26.Qd3 Be7 27.Qb3 Rc1 28.Rc1 Bc6 29.Ra1 Ne4 30.Nc7 Nc5 31.Qb6 Na4 32.Qb3 Ra5 33.Rd1 Bf8 34.Nd5 Rb5 35.Nf6 gf6 36.Qa4 Rg5 37.Qa8 Kg7 38.Rd8 Be7 39.Rg8 Kh6 40.Qc8 f5 41.Qb8 Rg8 42.Qg8 Bd5 43.Qc8 Be6 44.Qb7 Bf6 45.Qc7 Kg7 46.Qg3 Kh6 47.Kf1 Bd5 48.f3 Bc4 49.Kf2 Bb5 50.Qf4 Kg7 51.Qf5 Be8 52.Qg4 Kf8 53.Qf5 Kg7 54.Qc8 Kf8 55.Kg1 h6 56.f4 Bb2 57.Qc5 Kg7 58.Qe7 Bc6 59.Qd6 Bg2 60.Kg2 Bf6 61.e4 Bh4 62.Qd7 Kf8 63.Qc8 Ke7 64.e5 Be1 65.f5 (65...Bh4 66.Qc7 Kf8 67.f6 Kg8 68.e6 Bf6 69.Qf7 Kh8 70.Qf6 Kg8 71.Qf7 Kh8 72.e7 h5 73.e8Q#) 1–0. Crafty 14.12 – Crafty 15.20, Blitz:15', 1998.

6.Nf3 e4 7.Nd4 c5 8.Ne2 0–0 9.g3 (9.Nbc3 Bg4–/+) 9...a6 (9...Bg4–/+) 10.c4 (Better is 10.Nbc3!?–/+) 10...dc4–+ 11.Nbc3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nbd7 14.Bg2 Re8 15.h3 Ne5 16.0–0 Nf3 17.Kh1 Qe7 18.Nc1 Be5 19.Qc2 Qd7 20.Rd1 Rd8 21.d4?? cd3 22.Qb2 c4 23.N1a2 b6 24.Nb4 Bc3 25.Qc3 Qb5 26.Bf3 ef3 27.g4 Bb7 28.Nc2 Qe8 29.Nd4 Qa4 30.Rb1 Ne4 31.Qb4 Qb4 32.Rb4 d2 33.Rb1 Nf2 34.Kg1 Nh3 35.Kf1 Rd4! 36.ed4 Be4 37.Re1 Bd3 38.Re2 d1Q (38...Be2?!=) 0–1. NN – REXChess, 1994.

6.Nf3 e4 7.Ne5 0–0 8.f4 a6 (8...ef3 9.Nf3 Ng4 10.Bd3=+) 9.Be2 ab5 (9...Bc5 10.Ba3 Ba3 11.Ra3=+) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qa5 (11...cb5 12.Bb5 Qa5 13.Nc3=+) 12.Nc3 Be6 13.0–0 Rc8 (13...c5 14.d3 Rd8 15.Qd2 ed3 16.cd3=+) 14.Qe1 (14.bc6 bc6 15.Qe1 Nbd7=) 14...Nbd7 (14...c5 15.f5 Bd7 16.Ng4 Ng4 17.Bg4=) 15.Nd7 Bd7 (15...Nd7? 16.f5+–) 16.Qg3 Bf8 17.bc6 bc6 18.d3 Ra8 19.Bb2 Qb6 20.Nd1 Ne8 21.de4 de4 22.Bd4 c5 23.Be5 f6 24.Bc3 Nd6 25.Nb2 Bb5 26.Qf2 Ra3 27.Bb5 Qb5 28.Qd2 Qb7 29.Rb1 Ra2 30.Qe2 Qf7 31.Nd1 Ra8 32.Rb3 Nc4 33.Rb5 Qe6 34.Rb1 f5 35.Kf2 Ra2 36.Rb8 Ra3 37.h3 Qf7 38.g4= Ra4 39.Nb2 Nb2 40.Bb2 fg4 41.hg4 Qd5 42.Bc3 Ra7 43.Ke1+= Rf7 44.g5 Qe6 45.Rd8 Qb6 46.Rd5 Qc6 47.Qc4–/+ Qe6 48.Rd4 Re7 49.Qc5 Qh3 50.Kd2 Rf7 51.Qc4+– Qh2 52.Qe2 Qh3 53.Re4 Rc7 54.Rc4 Ra7 55.Rd4 Ra8 56.Rd5 56...Qh1 57.Rb5 Qe4 58.Bd4 Rc8 59.Qd1 Ra8 60.Qb1 Qg2 61.Kd3 Ra3 62.Rb3 Qb7 63.e4 Bd6 64.Ke3 Qb4 1–0. marekt – Alissa, ChessWorld.net, 2002.

6.Nf3 e4 7.Ne5 Qc7 8.f4 Be6 9.Be2 0–0 10.0–0 Ne8 11.d3 f6 12.Ng4 f5 13.Ne5 Nf6 14.Nd2 Nbd7 15.bc6 bc6 16.Nd7 Qd7 17.Rb1 Bc5 18.Bd4 Bd4 19.ed4 c5 20.a5 cd4 21.Nb3 Qc7 22.Nd4 Bd7 23.Qd2 Rfb8 24.Nb3 Kh8 25.d4 Bb5 26.Rbe1 Be2 27.Re2 Rb5 28.Qe3 Rab8 29.Qh3 Ng4 30.Qh4 Qc4 31.Qe1 Rb3 32.cb3 Qd4 33.Kh1 Rb3 34.Qc1 Rc3 35.Rc2 Rc4 36.Qb1 h6 37.Re2 Qc5 38.h3 Nf6 39.Rb2 Qa5–+ 40.Rb8 0–1. Nonnenmacher,Thomas (1950) – Pischner,Rainer (2205), BdF, 2004.

5.Be5 Bb4

6.Be2 Nbd7=+.

6.Nf3 0–0 7.c4 Bg4 8.cd5 Nbd7 (< 8...Qd5 9.Bf6 gf6 10.Nc3+=) 9.Bb2 Nd5 10.Be2 Re8 11.0–0 N7f6 12.Nc3 Nc3 13.dc3 Bd6 14.h3 Bf5 15.c4 Ne4 16.Qd4 f6 17.Nh4 Be5 18.Qd8 Rad8 19.Be5 Re5 20.Nf5 Rf5 21.Bf3 Nd2 22.Bg4 Re5 23.Rfd1 Ree8 24.Be2 Ne4 25.Bf3 Nc5 26.Rd4 Nb3 (27.Rd8 Rd8=) =. Piron,Jean Marie – Hegoburu,Pedro Federico, corr CAPA–Belgium, 1998.

4.a4 Bg4

5.Be2 Be2

6.Qe2 e6 7.b5 Bd6 8.Nf3 0–0 9.0–0 c5 (9...Nbd7 10.Nc3=) 10.d3 Nbd7 (10...a6 11.e4 Bf4 12.Nbd2=) 11.e4 de4 (11...Bf4 12.a5=) 12.de4+= e5 (12...Bf4 13.e5 Nd5 14.c4+–) 13.Rd1 Qc7 (13...Qe7 14.Nbd2+=) 14.Nbd2+– b6 (better 14...Rfe8!?+–) 15.Nc4+– Be7 16.Be5 (16.Nfe5 Ne5 17.Be5 Qb7+–) 16...Ne5 17.Nfe5 Rad8 (17...Rfe8 18.Nc6+–) 18.Nc6 Rd1 (18...Rd7 19.e5 Rd1 20.Rd1+–) 19.Rd1 (19.Qd1?! Ne4 20.Qd3 f5+–) 19...Re8 20.e5 (20.Qf3 Bf8 21.e5 Nd7+–) 20...Nd7 21.e6 Bf6 22.ef7 (22.Rd7 Qd7 23.ed7 Re2=+; 22.ed7? Re2 23.Kf1 Re4–+) 22...Kf7 23.Qh5 Kf8 24.Qh7 Ne5 (24...Re6+–) 25.Nd6 Re6 (25...Qd6 26.Rd6 Nc6 27.Qh8 Ke7 28.Re6 Ke6 29.Qe8 Ne7+–) 26.Qh8 1–0. DEFFM – GuestMHCD, freechess.org, 2018.

6.Ne2 e6 7.b5 Be7 8.0–0 Nbd7 9.c4 0–0 10.d4 Ne4 11.Nbc3 Nd6 12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 14.Ba3 Nc4 15.Be7 Qe7 16.Qc2 a6 17.Ne4 Rac8 18.N4c3 e5 19.Nd5+= Qd6 20.Ndc3 f6 21.h3 Rfe8 22.Rfb1 ed4 23.Nd4 Ncb6 24.Qb3 Kh8 25.Rd1 Nc5 26.Qb4 Nd5? 27.Nf5+– Qb6 28.Nd5 (28...Qb4 29.Nb4+–) 1–0. Wall,Bill – CMP, Internet, 2004.

5.Nf3 e6

6.b5 Be7 7.c4 0–0 8.Nc3 Nbd7 9.d4 (9.cd5 cd5 10.Be2 Qa5=+) 9...c5 (9...Qa5 10.bc6 bc6 11.Be2=+) 10.cd5= Nd5 (10...ed5 11.dc5 Bf3 12.Qf3 Nc5 13.Be2=+) 11.Be2 (better 11.Nd5 ed5 12.dc5 Bf3 13.gf3 Nc5 14.Bh3=) 11...b6 (better 11...Nc3!? 12.Bc3 cd4 13.Qd4 Bf6=) 12.Nd5+– ed5 13.dc5 Nc5 14.Bg7! Kg7 (14...Bf3 15.Bf8 Be2 16.Be7 Bd1 17.Bd8 Ba4 18.Bc7+–) 15.Qd4 Bf6 16.Qg4 Kh8 17.Rd1 (17.Nd4 Rg8 18.Qf3 Rc8+–) 17...Rg8 18.Qf5 Bc3 (better 18...Rg2!? 19.Ne5 Rg7+–) 19.Kf1+– Na4? (better 19...Qf8+–) 20.Qc2 (20.Qf7?! Qd6+–; 20.Rd5?! Qf6+–; 20.Qd5?! Qf6+–) 20...Nb2 (20...Rg4 21.Nd4 Rd4 22.ed4 Nb2 23.Qc3 Nd1 24.Bd1 a6+–) 21.Qc3 Rg7 (21...f6 22.Qb2 Rc8 23.Nd4+–) 22.Qb2 Qd6 (22...f6 23.Qd4+–) 23.Nd4 (23.Bc4 Qc5 24.Bd5 Rd8+–) 23...Qg6 (23...Qd7 24.g4 Rg6 25.Nf5 f6 26.Bf3+–) 24.Bf3 Rag8 (24...Qf6 25.Qa2+–) 25.Nc6 h6 (25...f6 26.Bd5 Rd7 27.g3+–) 26.Ne7 (26.Ne7 Qg5 27.Ng8 Kg8 28.Rd5+–) 1–0. GuestLTQC – GuestZGHP, freechess.org, 2018.

6.b5 Be7 7.c4 0–0 8.Be2 Nbd7 9.d4 Ne4 (9...cb5 10.ab5 dc4 11.Bc4 Bb4 12.Nc3–/+) 10.0–0= Ndf6 11.Ne5 Be2 12.Qe2 Nd6 (better 12...cb5!? 13.c5 ba4=+) 13.c5+– Nf5 14.bc6 Qc7 (14...bc6 15.Nc6 Qc7 16.Ne7 Ne7 17.Nc3+–) 15.cb7 Qb7 16.c6 (16.Nc3 Rab8 17.Rab1 Rfc8+–) 16...Qb6 17.g4 (17.Ba3 Rab8+–) 17...Nd6 18.g5 (18.Nc3!?+–) 18...Nfe4+= 19.f3 Ng5 20.h4 f6 (20...Rfb8!? 21.Bc3 Nh3 22.Kh2 Rc8+–) 21.Nd7+– (21.hg5 fe5 22.de5 Nc4–/+) 21...Qc6 22.Nf8 Nf3 23.Rf3 (23.Qf3 Bf8 24.h5 Ne4+–) 23...Bf8 24.Nc3 Rb8 25.Raf1 Nc4 26.Ba1 Bb4 27.e4 Na3 (27...Kh8 28.Rb1+–) 28.ed5 ed5 29.Rg3 Rc8 (29...Nc4 30.Qg2 Bc3 31.Bc3+– (31.Rg7?! Kh8 32.Bc3 Ne3+–)) 30.Qg4 (30.Rf5 Bc3 31.Qe7 g6 32.Bc3 Nb1+–) 30...Rc7 31.Qf4 Rf7 (31...Kh8 32.Nd5! Bd6 33.Qf3+–) 32.Qb8 Bf8 33.Nd5! Qd5 34.Ra3 h6 (34...Qh5 35.Rh3+–) 35.Rg3 Kh7 36.Qb3 Qe4 (36...Qh5 37.Qf3 Qa5 38.Qd3 Kh8+–) 37.Qf7 Qh4 38.Rg2 (38.Qf8?! Qg3 39.Kh1 Qh3 40.Kg1 Qg3 41.Kh1 Qh3 42.Kg1 Qg3=) 38...Bd6 39.Qg7 1–0. DEFFM – GuestJZSD, freechess.org, 2018.

6.b5 Be7 7.c4 0–0 8.h3 Bh5 9.Qb3 (9.Bf6 Bf6 (9...gf6?! 10.d4=) 10.Nc3 dc4 11.Bc4 c5=+) 9...Ne4 10.d4 Qa5 11.Nc3 Bb4 12.Rc1 cb5 13.ab5 a6 (13...Rc8 14.Ne5=+) 14.g4 (14.ba6 Na6 15.c5 Ra7=) 14...dc4 15.Qc4 (15.Bc4 ab5 16.Bd3 Bg6–/+) 15...ab5 16.Qd3 Bg6 17.Ne5?? (17.Qb5 Bc3 18.Bc3 Qb5 19.Bb5 Nc3 20.Bf1–+) 17...Nf2!–+ 18.Kf2 Bd3 19.Nd3 Rc8 (better is 19...f5!? 20.gf5 Bc3 21.Bc3–+) 20.Ra1 Bc3 21.Ra5 Ra5 22.Bc3 Rc3 23.Nc5 Ra2 24.Kf3 Ra1 25.Bg2 Rh1 26.Bh1 b4 27.Kf4 e5 28.Ke5 b6 29.Na4 Re3 30.Kf4 Rh3 31.Be4 Nd7 32.Bc6 Nf8 33.Nb6 b3 34.Be4 Ne6 35.Ke5 Re3 36.Nc4 Re2 37.Kd5 Nf4 38.Ke5 Nd3 39.Kd5 Nb4 40.Ke5 Nc6 41.Kd5 h5 42.gh5 0–1. Biberger – Maier,Christian, Bad Aibling op, 1994.

6.b5 Be7 7.c4 dc4 8.Bc4 0–0 9.0–0=+.

6.b5 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 Qb6 9.a5 (9.Nc3 cb5 10.ab5 Nbd7=) 9...Qc7 10.Be5 Bd6 (10...Qd7 11.Nc3=) 11.Bf6 (11.Bd6 Qd6 12.Nc3 Rc8=) 11...gf6 12.b6 Qd8 (12...ab6?? 13.ab6 Bf3 14.bc7 Be2 15.Qe2 (worse 15.Ra8 Bd1 16.Rb8 Rb8 17.cb8R Bb8 18.Rd1 f5+–; worse 15.cb8Q Rfb8 16.Ra8 Bd1 17.Rb8 Bb8 18.Rd1 f5+–; 15.cb8N?! Bd1 16.Ra8 Bc2=; worse 15.cb8B Bd1 16.Ra8 Bc2+–) 15...Ra1 16.Qg4 (worse 16.cb8R Rb8 17.Qg4 Kf8+–; worse 16.cb8Q Rb8 17.Qg4 Kf8+–) 16...Kh8 17.Qd4+– (worse 17.cb8R Rb8 18.Qd4 Be5+–; worse 17.cb8Q Rb8 18.Qd4 Be5+–)) 13.ba7 Ra7 14.Nd4 Be2 (14...Ra5 15.Ra5 Be2 16.Qe2 Qa5 17.Nc3=+) 15.Qe2 Ra5 16.Nc3 (16.Ra5 Qa5 17.Nc3 Nd7=+) 16...Ra1 (16...b5 17.Qg4 Kh8 18.Ra5 Qa5 19.Qh4=+) 17.Ra1= f5 18.Qh5 (18.Ra7 b5=+) 18...Qf6 (18...b5 19.Ra7 Qf6 20.Nce2=+) 19.Ra7 c5 (19...b5!?=+) 20.Ndb5= Be5 Black plans d4 21.Rb7 Bc3 (21...Nc6 22.f4 Bc3 23.Nc3=) 22.Nc3 d4 (22...Na6 23.Qf3=) 23.Nd1+= de3 (23...e5 24.Qf3+=) 24.Ne3 (24.fe3 Qg6 25.Qf3 Na6+–) 24...Qa1 (24...Na6 25.Qf3+–) 25.Nf1 Nc6 (25...Qg7 26.d3+–) 26.Rc7 Nd4 27.Rc5 Qe1?? (better 27...Ra8 28.g3 Qa7+–) 28.Qg5+– Kh8 29.Qf6 Kg8 30.Qd4 Ra8 (30...Qe4 31.Qf6 Re8+–) 31.Rc3 e5 (31...f4 32.Qf4 Qa1 33.Rg3 Qg7 34.Rg7 Kg7 35.Qe5 f6 36.Qe6 Ra5+–) 32.Rg3 Kh8 33.Qd6 f4 (33...Qf2 34.Kf2 Rg8 35.Qf6 Rg7 36.Qg7) 34.Qf6 1–0. GuestLTQC – GuestZGHP, freechess.org, 2018.

6.b5 Be7 7.h3 Bf5=.

4.c4 dc4

5.Bc4 Kd7 6.Nf3 (better 6.Bf7 e6 7.Nh3+–) 6...Ne4?? (better 6...e6+=) 7.Ne5+– (7.Bf7?! e6+–) 7...Kc7 8.Nf7 (8.Bf7?! e6+–) 8...Qd7 9.Be5 Kb6 (9...Nd6 10.Nh8 Qf5 11.d4+–) 10.a4 (better 10.Qa4 a5 11.ba5 Ka7+–) 10...a5 11.ba5 Ka5 12.Qb3 b6 (12...Na6+–) 13.Bc3 Nc3 14.Qc3 1–0. GuestPCVX – GuestBHJQ, freechess.org, 2017.

5.Bc4 Bg4 6.Nf3 e6= 7.b5 Bb4 (7...a6!? 8.a4 Ne4=) 8.Qb3 Bf3 (8...Qe7 9.Ne5+=) 9.Qb4 (9.gf3 Be7+–) 9...Bd5+= 10.0–0 Bc4 11.Qc4 0–0 12.Bf6 Qf6 13.d4 cb5 (13...a6 14.ba6 Na6 15.Nc3+=) 14.Qb5+= b6 (14...Qe7 15.Nd2+=) 15.Nd2 Qe7 16.Rfc1 Qd7 17.a4 Rc8 18.Ne4 Rc1 (18...Nc6!?+–) 19.Rc1 Qb5?? (better 19...h6+–) 20.Rc8 (20.ab5?! Nd7+–) 20...Qe8 21.Re8 1–0. DEFFM – GuestDTYR, freechess.org, 2018.

5.Bc4 e6

6.a3 a5 7.Qb3 b5 (7...ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 b5 10.Be2 Qd5 11.Qb2 Na6 12.Nc3 Qd6 13.Nf3 Nb4) 8.Be2 (8.Bd3 Na6 (8...Bb7 9.Nf3 Na6 10.0–0 ab4 11.ab4 Nb4 12.Ra8 Qa8 13.Be2 Qa2; 8...Qd5 9.Qd5 ed5 10.ba5 Nbd7 11.Bc3 Ne4 12.Be4 de4 13.f3 Nc5; 8...ab4 9.Nf3 ba3 10.Ba3 Nbd7 11.Qc3 Nc5 12.Bc5 Ra1 13.Bf8 Rf8) 9.Nf3 Bb7 10.Ne5 ab4 11.ab4 Nb4 12.Ra8 Qa8 13.Be2 Qa4; 8.Bf1 ab4 9.Nf3 Qd5 10.Qd5 ed5 11.Bd3 Nbd7 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Bb4) 8...ab4 9.ab4 (9.Bf3 Nd5 10.Ne2 c5 11.Bd5 Qd5 12.Qd5 ed5 13.Nf4 Bb7) 9...Ra1 10.Ba1 Nd5 (10...Qd5 11.Qb2 Na6 12.Nc3 Qd8 13.Na2 Qd6) 11.Bc3 (11.Nf3 Na6 12.Bd4 Nab4 13.Nc3 f6) 11...Nc3 (11...Na6 12.Nf3 Nab4 13.0–0 Ba6) 12.dc3 Qd5 (12...Qg5 13.Nf3 Qg2) 13.Qd5 ed5 (worse is 13...cd5 14.Nf3+/–) 14.Nf3 Be7 15.0–0 Bf6 16.Nd4 Kd8 17.Nd2 Kc7 18.Rc1 Kb6 19.N2b3 Re8 20.h3 g6 21.Kf1 Bg7 22.Bd3 Na6 23.Na5 Bd7 24.Nab3 Bf8 25.Rb1 Nc7 26.Nf3 f6 27.Ra1 Bd6 28.Nfd4 Ra8 29.Ra8 Na8 30.f4 Nc7 31.Kf2 Ne6 32.Nf3 c5 33.bc5 Nc5 34.Nc5 Bc5 35.Nd4 Ba3 36.Ke2 Bc1 37.g4 Ba3 38.Nc2 Bd6 39.Nd4 Bc5 40.Nc2 Ka5 41.Kd2 Ka4 42.Nd4 Bd4 43.ed4 Kb3 44.Be2 b4 45.cb4 Kb4 46.Bf3 Kc4 47.Ke3 Ba4 48.h4 Bc2 49.g5 fg5 50.hg5 Bf5 51.Be2 Kc3 52.Bb5 Be6 53.Be2 Bd7 54.Bf3+= Be6 55.Be2 ½–½. Pagalis,Georgios (1815) – Kesoglou,Konstantinos (2115), 15th Open, Nikea GRE, 2007.

6.a3 b5 7.Be2 =+.

6.a3 Bd6 =.

6.a3 Nbd7 7.Nf3 Nb6 8.Bb3 Bd6 9.0–0 (9.Qc2 a5=) 9...0–0 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.d3=) 10.Nc3 (10.Be5 a5 11.ba5 Ra5 12.Bd6 Qd6=) 10...e5 (10...a5 11.b5=) 11.Qc2 (11.d4 e4 12.Ne5 Nbd5=) 11...Qe7 (11...Bg4 12.Ng5=) 12.Ng5 h6 13.Nge4 Bf5 14.Nf6 Qf6 15.e4 Be6 16.Rad1 (16.Ne2 Bb3 17.Qb3 Qg6=) 16...a5=+ 17.f4 (17.b5 Bb3 18.Qb3 a4=+) 17...ab4 (< 17...ef4 18.Nd5 Qd8 19.Qc3+/– (19.Nf4?! ab4 20.Ne6 fe6+=)) 18.ab4 Bb3 (< 18...ef4 19.Nd5 Qd8 20.Qc3+= (20.Nf4?! Bb3 21.Qb3 Qg5=); 18...Bb4?! 19.Ne2 Bb3 20.Qb3 Bc5 21.Kh1=) 19.Qb3 Qe7 (19...Qe6 20.Qe6 fe6 21.fe5 Rf1 22.Rf1 Bb4 23.d3–/+) 20.b5 Qe6 (20...ef4 21.bc6 bc6 22.d3=+) 21.Qe6 fe6 22.bc6 bc6 23.fe5 (23.Ne2 ef4 24.e5 Nc4 25.ed6 Nb2=) 23...Be5 24.Rf8= Rf8 25.d4 Bf4 26.Bc1 Bd6 27.Ne2 e5 28.d5? cd5 29.ed5 Nc4 30.Ng3–/+ Bc5 31.Kh1 Bd4 32.Ne2 Rd8 33.h4 Rd5–+ 34.Nc3 Ra5 35.Ne2 Ne3 36.Be3–/+ Be3 37.Rd3 Bf2 38.g3 e4 39.Rd8 Kf7–+ 40.Kg2 Be3 41.Rb8 Ra2 42.Kf1 Bd2 43.Rb6 Ra3 44.Rb2 Rd3 45.Kg2 Kf6 46.Rb5 Be1 47.Rb1 Ba5 48.Rb2 Rd2 49.Rd2 Bd2 50.g4 Be1 51.Kh3 Ke5 52.h5 e3 53.g5 hg5 54.Kg4 Kf6 55.Kf3 Kf5 56.Ke3 g4 57.Ng1 Kg5 58.Ke2 Bh4 59.Kf1 Kh5 60.Kg2 g5 61.Ne2 Kg6 62.Nd4 Kf6 63.Nc6 Be1 64.Nd4 Kg6 65.Nb5 Kh5 66.Nd4 Bd2 67.Ne2 Bf4 68.Nd4 Kg6 69.Ne2 Kh5?? 70.Nd4 Kg6?? 71.Ne2 Kf6 72.Nd4 Ke5 73.Ne2 Ke4 74.Kf2 Bd6 75.Kg2 Be5 76.Kf2 g3 77.Ng3=+ Bg3 78.Kg3= Kf5 79.Kf3 g4 80.Kg3 Kg5 81.Kg2 Kh4 82.Kh2 g3 83.Kg1 Kh3 84.Kh1 g2 85.Kg1 Kh4 86.Kg2 Kg4 87.Kf2 ½–½. jpettit (2255) – jjones (2165), net–chess.com, 2006.

6.a3 Be7 7.Qf3 a5 =.

6.a3 Be7 7.Nf3 0–0 8.0–0 Nd5 9.d4 a5 10.ba5 b5 (better is 10...Qa5!? 11.Qc2 Qa4=) 11.ab6+/– Qb6 12.Qc2 Bb7 13.Nbd2 Nd7 14.Bd3 f5 15.Nc4 Qc7 16.Rac1 Rac8 17.Nce5 Bd6 18.Ng5 Rce8 19.Qb3 Rb8? (better is 19...Re7 20.f4 Rb8+/–) 20.Ne6+– Qc8 21.Nf8 Nf8 (21...Ne5 22.de5 Bf8 23.Bd4+–) 22.Qc2 Be5 23.Bf5 Qc7 (23...Bh2 24.Kh2 Qc7 25.Kg1+–) 24.de5 Bc8 25.Be4 Be6 26.Bd4 Rc8 27.f4 g6 (27...Bf7 28.f5 Qe7 29.e6 Be6 30.fe6+–) 28.Bd5 Bd5 29.e4 Be6 30.f5 gf5 31.ef5 Qd7 32.Rcd1 Bd5 33.Rd3 Be4 (33...Qc7+–) 34.Rg3 Kh8 35.Qe4 (35...Qd4 36.Qd4+–) 1–0. Scholz,Sascha (2040) – Neffgen,Dieter (1740), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

6.a3 Be7 7.Nf3 0–0 8.d4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.d4 dc4 8.Bc4).

6.a3 Be7 7.Bf6 Bf6=+ 8.d4 0–0 (8...e5 9.Nf3 Bg4 10.0–0=+) 9.Nc3 (9.Nf3 Nd7=) 9...Re8 (9...e5 10.de5 Be5 11.Qd8 Rd8 12.Rc1=) 10.Nf3 e5? (better is 10...a5!?=) 11.de5+/– (11.Ne5?! Be5 12.de5 Qg5+=) 11...Qd1 (11...Be7!?+/–) 12.Rd1+– Be7 13.h3 (13.Ne4 Bg4+–) 13...h6? (13...a5 14.Rb1+=) 14.0–0 (better is 14.Ne4+–) 14...a5+= 15.Ne4 ab4 16.ab4 Bb4 17.Nd6 Bd6 18.ed6 Ra5 19.Ra1 Ra1 20.Ra1 Na6 21.Ba6 ba6+= 22.Nd4 Rd8?? 23.Nc6+– Rd7? 24.Ne7 Kf8 25.Nc8 Ke8 26.Ra6 Kd8 27.Ne7 Re7 28.de7 Ke7 29.f4 (29...h5 30.g4 hg4 31.hg4+–) 1–0. Schutz – Scholten, 1987.

6.Qb3 Bd6 =+.

6.b5 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Qb3 =+.

6.b5 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Nc3 =+.

6.b5 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Bd7 Nbd7 9.Nf3 Bd6 10.d3 Nc5 (10...0–0 11.0–0=+) 11.Bf6 Qf6 12.d4 Ne4 (12...Nd7 13.Qb3 Rc8 14.Nbd2=) 13.Qa4 Ke7 14.Nbd2 Nd2 15.Nd2 Qg5 (15...Rhb8 16.Rc1=) 16.0–0 b5 (16...Rhb8 17.f4 Qg6 18.Rab1+=) 17.Qb3 (17.Qa5 Rhb8=) 17...a6 18.f4 Qd5 19.Qd3 f5 20.e4 fe4 21.Ne4 Rad8 (21...Bc7 22.Nc3 Qc4 23.Qe3=) 22.Rad1+= g6 23.Ng5 (23.Qe3 Rhf8+= (< 23...Qa2 24.d5+/–)) 23...Rdf8 (23...Bf4 24.Ne6 Bh2 (< 24...Qe6 25.Rde1 Be5 26.Qa3 Kd7 27.Re5+–; < 24...Ke6 25.Rf4 Rd6 26.Re1 Kd7 27.Qe3+/–) 25.Kh2 Ke6 (25...Qe6 26.Rde1 Rd6 27.Qf3 b4 28.Qb7 Rd7 29.Qa6 Rd4 30.Qe6 Kd8 31.Qb6 Kc8 32.Qd4 Kc7 33.Rf7 Kc6 34.Re5 b3 35.Qc5) 26.Qh3 Kd6 27.Rf6 Ke7 28.Ra6 Kf7+=) 24.Rfe1+/– Rf6 25.g3 h6 26.Ne4 Rf5 27.Nd6 Qd6 (27...Kd6 28.Qc2+=) 28.d5 Rd8 29.Qc3 Rf6 30.Kh1 Qb6 31.g4 b4 (31...Rd6 32.Re2+=) ½–½. pcmvr (2555) – jjones (2610), net–chess.com, 2006.

6.b5 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Be2 Bc6 9.Nf3 Be7 (9...Bd6 10.0–0=+) 10.0–0= Nbd7 (10...0–0 11.Nd4=) 11.Nd4 Bd5 (11...Qb6 A) 12.Nc6? Qb2 (< 12...Qc6 13.d4+=) 13.Nd4 Qa1–+; B) 12.Ba3=) 12.Nc3+= 0–0 13.d3 (13.Nd5 Nd5 14.Rc1 Qa5=) 13...b6 (13...Rc8 14.Rc1=) 14.Nd5+= Nd5 15.Nc6 Qe8 16.Ne7 (16.Rc1 Bd6+=) 16...Qe7 17.Bf3 Rac8 18.Bd5 (18.Rc1 Rc1 19.Qc1 Qg5+=) 18...ed5 19.Qg4 Nf6 (19...f5 20.Qd4+=) 20.Qg5 (20.Qa4 Qd7 21.Qh4 Rc6+=) 20...Rfd8 21.Rac1 Rc1 22.Rc1+/– Kf8 23.Bf6 gf6 24.Qf4 Qd6 25.Qa4 Qd7 26.Qh4 Rc8 27.Rd1 Qf5 28.h3 Rc2+= 29.e4 de4 30.de4 Qg6 31.Rd8 Kg7 32.Rd3 Rc5 33.f4 Qe4= 34.Rg3 Rg5 35.Rg5 fg5 36.Qg5 Kf8 37.Qd8 Kg7 38.Qd2 Qc4 39.Qb2 f6 40.Qf2 Qc1 41.Kh2 Qc5 42.Qg3 Kf7 43.Qd3 Kg8 44.Qd8 Qf8 45.Qc7 Qf7 46.Qb8 Kg7 47.a4 Qd7 48.f5 Qe7 49.Qg3 Kf8 50.Qb8 Kg7 51.Qg3 Kf8 52.Qf4 Kg7 53.Qg4 Kf8 54.h4 Qe5 55.Kh3 Qe1 56.Qf3 Qe7 57.Qa8 Kg7= 58.g3 Qd7 59.Qe4 Kf8 60.h5 Qe8 61.Qg4 Qe1 62.Qf3+= Qe8 63.h6 Qe7 64.Qa8 Kf7?? 65.Qh8+– Qf8 66.Qh7 Ke8 67.Qg6 Ke7 68.h7 (68...a6 69.Qg8 Qh6 70.Kg4+–) 1–0. Bulcourf,Carlos (2295) – Etchelecu,Omar, Olivos op, 1993.

6.b5 Bd6 7.Nf3 0–0 8.a4 Nbd7 9.0–0 Nb6 10.Bb3 cb5 11.ab5 Bd7 12.Qe2 Qe8 (12...Ne4 13.Nc3 Nc5 14.Bc2=) 13.Nc3 e5 14.Qd3 Qe7 15.Ng5 (15.e4 Rfc8=) 15...Bg4 16.Nce4 Ne4 17.Ne4 Bc7 (17...Bb4 18.f4 Rfd8 19.Qb1 Bd2 20.Nd2 Rd2 21.Be5=) 18.f4 Rfd8 19.Qc2 Nd5 (19...Be2 20.Rfc1 Bb8 21.Ng5+=) 20.Ng5 e4 (20...f5!?=) 21.Be5 Be5 (21...Qe5 22.fe5) 22.Qe4 Nf6 (22...Bf5 23.Qe5 (< 23.Qf5 Qf6 24.fe5 Qf5 25.Rf5 a5+–) 23...Qd7 24.e4+–) 23.Qe5+/– Kf8 24.Ra2 Rdc8 25.Nf7+– Rc5 26.Ra7 Ra7 27.Qb8 Bc8 28.Qa7 Rb5 29.Bc4 Rc5 30.Ne5 b5 31.Qe7 Ke7 32.Bd3 Bb7 33.Rb1 Ne4 34.Be4 Be4 35.Rb4 Bb7 36.Kf2 Rc2 37.Rb5 Ba8 38.Ke2 Bg2 39.Rb4 Kd6 40.Rd4 Ke6 41.e4 Ra2 42.Rc4 Ra6 43.Kf2 Bh1 44.h4 Rb6 45.Ke3 Rb1 46.d3 Ke7 47.Rc7 Kf8 48.Kd4 Rg1 49.Kd5 Ra1 50.f5 Ra5 51.Ke6 Ra6 52.Nc6 Ra8 53.Nd4 (53...Kg8 54.e5+–) 1–0. Johansson,Mats – Pintonello,Gilberto, IECG, 2004.

6.b5 Bd7 7.a4 a6 8.Nc3 Bd6 (8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 cb5 11.Nb5=) 9.Nf3 ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 0–0 12.0–0 e5 13.d3 Bf5 (13...Bg4 14.Ng5=) 14.Ng5 (14.bc6 Nc6 15.Nb5 Re8=) 14...Nbd7 15.Nce4 Ne4 16.Ne4 Be4 17.de4 Nb6 (17...Qc7 18.Rd1=) 18.Bb3 (18.Be2 Qe7=) 18...Qc7 19.bc6 bc6 20.Rd1 c5 21.Qa5 (21.Ba3 Ra8=) 21...c4 22.Bc2 Ra8 23.Qb5 (23.Qd2 Bc5=) 23...h6 (23...Nd7 24.Bc3=) 24.Bc3= Nd7 (24...Rb8 25.Qa6=) 25.h3 Ra2 26.Bb1 Ra3 27.Qb2 Qc6 28.Bc2 Ra6 29.Ra1 Qb6 30.Ra4 Qb2 31.Bb2 Ra4 32.Ba4 Nc5 33.Bb5= Ne4 34.Bc4 Kf8 35.f3 Nc5 36.e4 Ke7 37.g3 Ne6 38.Kg2 h5 39.Bc1 g6 40.Bh6 Bc5 41.Bd2 f5 42.h4 Kf6 43.Bd5 Bd4 44.Bh6 Ke7 45.Kf1 Kd7 46.Bd2 Bc5 47.Kg2 Kd6 48.f4 Bd4 49.Bc1 Kd7 50.ef5 gf5 51.fe5 Be5 52.Bf3 Ng7 53.Bg5 Kd6 54.Be3 Ke7 55.Bh6 Kf6 56.Bg5 Kg6 57.Bc6 Kf7 58.Kf3 (58.Bd5 Ne6+=) ½–½. bambinik (2540) – Fritzz (2545), internet, 2003.

6.b5 Be7 7.a4 a6 (7...0–0 8.Qf3=) 8.Nf3 0–0 9.Nc3 Nbd7 (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 cb5 12.Nb5=) 10.0–0 Nb6 11.Be2 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Bd7 14.Qb1 Nbd5 (14...Nfd5 15.Ne5=) 15.Nd5 (15.Rc1 Nc3 16.Bc3 Ba3+=) 15...Nd5 16.bc6 Bc6 17.Rc1 Bd6 (17...Qd7 18.Ne5 Qd6 19.Nc6 bc6 20.Qe4+=) 18.Qa1 (18.Be5 f6 19.Bd6 Qd6+=) 18...f6= 19.Nd4 Bd7 20.Qa2 Qe7 (20...Qb8 21.Bc4 Bh2 22.Kh1+=) 21.Qb3 (21.Bf3 Qf7+=) 21...Ra8 (21...Rb8 22.Nf5 ef5 23.Qd5 Qe6 24.Bc4 Qd5 25.Bd5 Kf8 26.d3=) 22.Bc4 (22.Qb7? Rb8 23.Nf5 Rb7 24.Ne7 Ne7–+) 22...Kh8 (22...Qf7 23.Bd5 ed5 24.Qb6+=) 23.Bd5 (< 23.Qb7 Rb8 24.Bd5 ed5 25.Qd5 Rb2–/+) 23...ed5 24.Qd5 Qe5 25.Qe5 Be5 26.f4 Bd6 27.Kf2 b5 28.Kf3 Kg8 29.d3 Ra2 30.Rb1 b4 31.g4 Kf7 32.h4 Ra5 33.e4 h5 34.g5 fg5 35.fg5 Bg4 36.Kf2 Ra2 37.Ke3 Bc5 38.Rc1 Bd6= 39.g6 Kg6 40.Rc6 Rb2 41.Rd6 Kh7 42.Kf4 Rh2 43.Kg5 Rg2+= 44.Rb6 Bc8 45.Kf4+= Rg4 46.Ke5 Rh4 47.Nf3 Rg4 48.Rb4 g5 49.Rc4 Rg3+= 50.Rc7 Kg6 51.Rc8 Rf3 52.d4 Rf7 53.d5 g4 54.d6 g3 55.Rg8 Rg7 56.Rg7 ½–½. Baumann,Heinz – Bartels,Klaus, remoteschach.de, 2003.

6.Nf3 Bb4 7.0–0 –/+.

6.Nf3 b5 7.Bb3 (7.Be2 Bb4 8.a4 Bd7=+) 7...Bb4–/+ 8.0–0 0–0 (8...a5 9.Be5–/+) 9.a3 (9.Qc2 Bd6=+) 9...Bd6–/+ 10.Nc3 (10.d4 Nbd7–/+) 10...Ba6 (10...a5–/+) 11.Nd4 (better is 11.d4!?–/+) 11...b4–+ 12.ab4 (12.Nce2 c5 13.Nf3 c4–+) 12...Bf1 13.Qf1 Bb4 14.Qc4 c5 15.Nf3 Bc3 (15...Nbd7 16.d3–+) 16.Bc3 Nbd7 17.d4 Ne4 18.Ba5 Qe7 19.Rc1 Nd6 20.Qd3 Rfc8 21.Ne5 cd4 22.Rc8 Rc8 23.h3 Rc1 24.Kh2 Ne5 25.Qd4 Nc6 (26.Qd2 Na5 27.Qa5 Ne4–+) 0–1. David Payne (2080) – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2002.

5.Bc4 Bf5

6.Nc3 e6 7.a3 Nbd7 (7...b5 8.Be2=+) 8.f4 (8.Nf3 Nb6 9.Be2 a5=) 8...e5 (8...b5 9.Be2=+) 9.Qb3 (9.Nf3 ef4 10.ef4 Qe7 11.Kf2 0–0–0=) 9...Qe7=+ 10.Nge2 (better is 10.Nce2!? b5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3=+) 10...b5–+ 11.Bb5 cb5 12.Nb5 Kd8 (12...Rb8 13.Na7 Nc5 14.Nc6 Nb3 15.Ne7 Be7 16.Be5 Na1 17.Bb8 Nc2 18.Kf2 Na3 19.Nd4–+) 13.fe5–/+ Ne5 14.Be5 (14.0–0 Be6 15.Qa4 Bc4=) 14...Qe5–+ 15.Ned4 Bd7 16.Qf7 Bb5 (16...a5 17.ba5 Qg5 18.Nc6 Kc8 19.Nba7 Kc7=) 17.Ne6+= Kc8 18.Rc1 Kb8 19.Nf8 Qd6 (19...Ng4!?=) 20.Ne6+= Rc8 21.Nc5 (21.Rc8!? Kc8 22.Nc5+= (< 22.Ng7 Qd3 23.Qf8 Kb7 24.Qf7 Nd7 25.Qf3 Bc6=+)) 21...Rc7= 22.Qb3 Qd5 23.Qd5 Nd5 24.a4 (better is 24.e4 Nf4 25.d4=) 24...Ba4 (better is 24...Nb4 25.ab5 Rc5 26.Rc5 Nd3 27.Ke2 Nc5=+) 25.Na6+/– Kb7 26.Rc7 Ka6 27.Rg7 Nb4? (better is 27...Bc2!?+=) 28.Rh7+– Nd3 29.Ke2 Bb5 30.Rh6 Kb7 31.Rb1 a6? 32.Rb5! ab5 33.Kd3 Rd8 34.Kc2 Re8 35.h4 Rg8 36.Rh5 Ka6 37.Rg5 Rc8 38.Kb3 Rc4 39.h5 Ka5 40.h6 Rb4 41.Kc3 Ka4 42.h7 Rh4 43.Rg4! Rg4 44.h8Q Rc4 45.Kd3 Kb3 46.Qe5 Rb4 47.Qc3 Ka4 48.Qa1 Kb3 49.Qb1 Ka4 50.Qa2 1–0. Thiele,J – Lipinsky,Fabian, Sta–Teg, 1990.

6.Nf3 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 dc4 6.Bc4 c6).

4.c4 Nbd7

5.a3 e5 6.Qb3 Bd6 7.d3 0–0 8.Nd2 Qc7 9.cd5 Nd5 10.Nc4 N7b6 11.Nd6 Qd6 12.Nf3 Re8 13.h3 Nd7 14.e4 N5f6 15.0–0–0 (15.Be2 b6=) 15...b6 16.Be2 Bb7 17.g4 c5 18.g5 Nh5 19.Ne5 Ne5 20.Bh5 (20…Qc7 21.Qc3+=) +=. Bonetti,Shane – peter, ICC, 2002.

5.Qb3 Nb6 6.c5= Nc4 (6...Nbd7 7.Nf3=) 7.d3 (better 7.Bc4 dc4 8.Qc4+=) 7...Be6?? (better 7...Nb2 8.Qb2 Bf5=+) 8.dc4+– dc4 (8...b6 9.cb6 ab6 10.Nc3+–) 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 Qd5 (10...e6 11.Nf3+–) 11.Qd5 Nd5 12.a3 b5 (12...b6 13.cb6 ab6 14.Ne2+–) 13.Nf3 (13.Ne2 a5 14.e4 Nc7+–) 13...f6 (13...a5 14.Nc3 e6 15.Ke2+–) 14.Nc3 (14.e4 Nc7+–) 14...e6 (14...Nc3 15.Bc3 e5 16.e4+–) 15.Nd5 ed5 16.Nd4 (16.a4 ba4 17.Ra4 a6+–) 16...Kd7 17.Kd2 (better 17.e4 Re8 18.a4 Re4 19.Kd2 Bc5 20.bc5 b4+–) 17...g6 (17...a5 18.Rhe1+–) 18.Kc3 (better 18.a4!? ba4 19.Ra4 Be7+–) 18...Bg7 19.a4 ba4 20.Ra4 Rhe8 (20...Rhc8+–) 21.Rha1 (21.Rha1 a5 22.Ra5 Ra5 23.Ra5+–) 1–0. jaddwarrior (1805) – adrianpm (2015), ChessWorld.net, 2013.

5.Qb3 e5 6.Nf3 Bd6 7.c5 Bc7 8.d4 (8.Be2 b6=+) 8...Qe7 (8...e4 9.Nfd2=+) 9.Nc3 (9.de5 Ne5 10.Ne5 Be5 11.Be5 Qe5=) 9...Ng4 (9...a5 10.Qa4=+) 10.h3 ed4 (10...Nh6 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Ne2=) 11.Nd4 (11.Nd5 cd5 12.hg4 de3 13.Bg7 Rg8=) 11...Nge5 12.f4 (better is 12.Be2=) 12...Ng6 (12...Qh4 13.Ke2 Nc4 14.Nf5 Qh5 15.g4=) 13.Kd2?? (better is 13.Nf5 Nc5 14.Ne7 Nb3 15.Ng6 Na1 16.Nh8 Nc2 17.Kd2 Nb4 18.a3+–) 13...Nf6=+ 14.Bd3 0–0 15.Rae1 Ne4 16.Kc2 (16.Ne4!? de4 17.Bc4=+) 16…Ng3 (17.Rhg1 Rd8=+). vampierketjen – themuppeteer (2390), net–chess.com, 2003.

5.Nc3 dc4=+ 6.Bc4 Ne5 7.Be2 (7.Bf1 Nd3 8.Bd3 Qd3=+) 7...Nd3 8.Bd3 Qd3 9.Qe2 (9.Nf3 Bf5=+) 9...Qg6 10.f4 Bg4 11.Nf3 e6 12.b5 Qc2 (12...Rc8 13.bc6 Rc6 14.Ne5 Be2 15.Ng6 hg6 16.Ke2=) 13.d3 Qe2 14.Ke2 c5 (14...Rc8 15.h3 Bf3 16.Kf3+=) 15.h3 Bf3 16.Kf3 0–0–0 (16...Rd8 17.Rhd1=) 17.Rhd1 Be7 (17...Rg8 18.Rac1+=) 18.Rac1 b6 (18...Rhg8 19.Na4 b6 20.d4+=) 19.Ne4 (19.g4 Rhg8+=) 19...Ne4 20.Ke4 Rd5 (20...Rhg8 21.g4+=) 21.Kf3 (21.g4 Rhd8+=) 21...Rhd8 22.Ke2 g6 (22...f6 23.e4 R5d7 24.d4+=) 23.e4 (23.g4 h5+=) 23...R5d7 24.Ke3 (24.Rc4 Kb7+=) 24...Kb7 25.Rc4 a6 26.a4 ab5 27.ab5 Ra8 28.Ra1 Rdd8 (28...Ra5 29.Rca4 Rb5 30.Ra7 Kc6 31.Rd7 Kd7 32.Ra7 Kd8 33.Ra8 Kc7 34.Ra7 Kd8 35.Ra8 Kd7 36.Ra7 Ke8 37.Ra8 Kd7 38.Ra7=) 29.Rca4 (29.d4 h5+=) 29...f5 (29...Ra4 30.Ra4 g5 31.d4+=) 30.Ra8 Ra8 31.Ra8 Ka8 32.Be5 (32.g4 Ka7+=) 32...Kb7 33.g4 Kc8 34.d4 Kd7 35.dc5 Bc5 36.Kf3 Bd6 37.g5 (37.Bf6 fg4 38.Kg4 Ke8+=) 37...Be5= 38.fe5 fe4 (38...Ke7!?=) ½–½. Krebbers,Wilfried – Puth,Dieter (2185), Kleve op, 2001.

5.c5 g6 6.Nf3 Bg7 7.Qc2 0–0 8.Be2 Re8 9.0–0 e5 10.d4 e4 11.Nfd2 Nh5 (11...Nf8 12.h3=) 12.Nc3 Qg5 13.Rfe1 (13.b5 cb5 14.Nb5 Rd8+/–) 13...f5 14.Qb3 Bf6 (14...Nhf6 15.b5=) 15.a4 (15.b5 Re7+=) 15...Ng7 16.Rad1 f4? (better is 16...Ne6+=) 17.Nce4+– Qf5? (better is 17...Qh6+–) 18.Nd6 (18.Nf6?! Nf6 19.Bd3 Qe6+–) 18...Qg5 19.Ne8 Ne8 20.Nf3 Qf5 21.Bd3 Qg4 22.h3 Qh5 23.ef4 Ng7 24.Ne5 Nf8 25.b5 cb5 (25...Nfe6 26.Ng4 Bd8 27.bc6 bc6 28.f5 gf5 29.Ne5+–) 26.Qd5 Nge6 27.Ng4 (better is 27.ab5 Kg7+–) 27...Be7 (27...Bg7 28.f5 gf5 29.ab5 Kh8+–) 28.Qh5 gh5 29.Nh6 Kg7 30.Nf5 Kf6 (30...Kf7 31.Ne7 Ke7 32.f5+–) 31.d5 Kf7 32.de6 Ke8 (32...Ne6 33.Ne7 Ke7+–) 33.Bb5 Bd7 34.Rd7 Nd7 35.ed7 Kd8 36.Re7 (36…Rc8 37.Re8 Kc7 38.dc8Q) 1–0. tv5 – Bennyhill, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Bd3 e5 6.Bf5 (6.cd5!? cd5 7.a3=+) 6...Bb4–/+ 7.Bd7 (7.cd5 Nc5 8.Bc2 Qd5–+) 7...Nd7–+ (7...Kd7?! 8.cd5 Nd5 9.Be5=+; < 7...Bd7 8.cd5 e4 9.dc6 Bc6 10.Bd4–/+; 7...Qd7?! 8.Be5 Qe7 9.Nf3–/+) 8.cd5 (8.a3 Bd6 9.cd5 cd5–+) 8...cd5 (better is 8...Nc5 9.dc6 Nd3 10.Ke2 Qd5–+ (< 10...Nb2 11.Qb3–/+)) 9.Qb3? (9.Ne2 0–0–+) 9...Qa5 10.a3 Bd6 11.Bc3 Qc5 12.Ne2 0–0 13.Bb4 Qc6 14.Nbc3 Bb4 15.Qb4 d4–+ 16.ed4 ed4 17.Qd4=+ Nf6 18.0–0= b6 19.Rac1 Bb7=+ 20.f3 Rad8 21.Qf4 Qc5 22.d4= Qa3 23.Nb5 Qd3–/+ 24.Nec3 a6 25.Rfd1 Qg6 (26.Nc7 Rd7–/+) 0–1. TheSmoker – LaFahndar, caissa.com, 2006.

5.Be2 dc4 6.Bc4 Nb6 7.Be2 Bf5 8.b5 e6 9.bc6 bc6 10.Nf3 Bd6 11.Nc3 Bg6 12.0–0 0–0 13.Nh4 Rb8 14.Ng6 hg6 15.Qc2 Nbd5 16.a3 Qa5 17.Rfb1 Rfd8 18.Nd5 cd5 19.g3 Ne4 20.d3? (better is 20.Bc1+=) 20...Qd2–+ 21.Bd1 Qc2 22.Bc2 Nd2 23.Bd4 Nb1 (23...Rb1?! 24.Bb1 Rc8 25.Ba2 Nf3 26.Kf1 Nd4 27.ed4–+) 24.Rb1 e5 forfeited, adjudicated 0–1. (24...e5 25.Be5 Be5–+; 24...Ba3?! 25.Ba7 Rb1 26.Bb1–+) 0–1. Whitmarsh,Jerry (2025) – Van Bommel,Ton (1940), IECG, 2005.

5.Nf3 Nb6 6.c5 Nbd7 7.Be2 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 g6 11.g4 h6 12.h4 Bg7 13.Rg1 Qc7 14.g5 Nh5 15.d4 Nf8 16.Qa4 hg5 17.hg5 f6 18.Nc3 fg5 19.Nd5 Qd8 20.Bc4 g4 21.Ng5 Bh6 22.Ne4 Nd7 23.Ndc3 Nhf6 24.d5 Ne5 25.Nf6 ef6 26.Be2 0–0 27.d6 Qe8 28.Qa2 Be6 29.Qd2 Qf7 30.Rh1 Bg7 31.Kf1 Ra8 32.Bb2 f5 33.Kg2 g5 34.f4 gf3 35.Bf3 Nc4 36.Qf2 g4 37.Bd1 Bd5 38.e4 Nb2 39.Nd5 Nd1 40.Rd1 cd5 41.Qf5 Qf5 42.ef5 Bc3 43.b5 d4 44.c6 bc6 45.bc6 Kf7 46.Kg3 Ke8 47.f6 Kf7 48.c7 Ke6 49.Rb1 d3 50.Rb8 Be5 51.Kg4 Ra4 52.Kf3 Rc4 53.c8Q Rc8 54.Rc8 Bf6 55.Rf8 Be5 56.Re8 Kd6 ½–½. Rosell – Nilsson, Snekkersten 1978.

5.Nf3= dc4 6.Bc4 Nb6 7.Be2 =.

5.Nf3 e5 6.Ne5 Bb4 7.Nd7 Bd7 = (< 7...Kd7 8.cd5 Qe7 9.dc6 bc6 10.Qf3+/–).

5.Nf3= e5 6.Ne5 Ne5 7.Be5 Bb4 8.cd5 Qd5 9.Bf6 gf6 10.Nc3 =.

5.f4 dc4 6.Bc4 e6 7.a3 +=.

5.f4 Qc7 6.Nf3= g6 (6...e6 7.a3=) 7.Nc3 (7.cd5!? Bg7 8.dc6 Qc6 9.Nc3+/–) 7...e6= 8.b5 (8.g4 dc4 9.g5 Nh5+=) 8...Bg7 9.Rc1 (9.cd5 ed5 10.Be2 0–0=) 9...dc4 (9...0–0 10.cd5 ed5 11.Be2=) 10.Bc4+= 0–0 11.bc6 (11.0–0 a6 12.bc6 bc6+=) 11...bc6 12.0–0 Bb7 13.Nd4 (13.Qc2 Rab8+=) 13...Nb6= 14.Be6 fe6 (14...Ba6 15.Nce2 fe6 16.Ne6=) 15.Ne6 Qd6 (15...Qe7 16.Nf8 Rf8 17.Na4=) 16.Nf8 Rf8 17.Nb1 (17.Na4 Ba6 18.Re1 Qd5=) 17...Rf7 (17...c5 18.d3+=) 18.Be5 Qe6 (18...Qd5 19.Nc3 Qd3 20.Qc2=) 19.Qb3 Qb3 (19...Qg4!? 20.h3 Qg3=) 20.ab3+= Bf8 21.h3 (21.d4 Ne4=) 21...Nbd7 (21...Ne4 22.Rc2=) 22.Nc3 (22.g4 Ne4 23.d3 Nec5=) 22...Ne5 (22...Ba6!? 23.Rfd1 Bd3+=) 23.fe5+/– Nd7 24.Rf7 (24.d4 Bh6 25.Rf7 Kf7+/–) 24...Kf7 25.d4 Ke6 26.Ne4 Be7 27.g4 h6 28.Kf2 Kd5 29.Nc3 White fights for the Initiative 29...Ke6 30.Ne2 Bh4 31.Kf1 Bg5 32.Nf4+– Bf4 33.ef4 Nb6 34.Ra1 a6 35.Ke2 Nd5 36.Rf1 Ne7 37.Kd3 Ba8 38.Kc4 Bb7 39.Kc5 Bc8 40.h4 Bd7? 41.h5 Kf7 42.hg6 Ng6 43.f5 Nf8 44.Kd6 Be8 45.Ra1 c5 46.dc5 Bb5 47.c6 Ke8 48.c7 (48.c7 Bd7 49.Ra6+–) 1–0. Sundin,Tommy – Baecklin,Kjell, Sundsvall Sweden, 1987.

5.c5 e5

6.d4 Qc7 7.Nf3 e4 8.Nfd2 g6 9.Be2= Bg7 10.0–0 0–0 11.Nc3 Re8 12.Qc2 Nf8 13.h3 Ne6 14.f4 ef3 15.Nf3 Qg3 16.Bd3 Ng5 17.Ng5 Qe3=+ 18.Kh1 Qg5–/+ 19.Rae1 Bd7 20.Qf2–/+ Re1 21.Re1 Re8 22.Rf1? Qe3 23.Be2 Qf2 24.Rf2 Bf5 25.g4 Be4 26.Kh2 Nd7 27.Bf1 Bd4 28.Re2 Bg7 29.Bg2 Kf8 30.Ne4 Bb2 31.Rb2 de4 32.Re2 f5 33.Kg3 Kf7 34.gf5 gf5 35.Kf4 Kf6 36.Rd2 Nf8 37.Bf1 Ng6 38.Kg3 f4 39.Kg4 Ke5 40.h4 Rg8 41.Bc4 Rg7 42.h5 Ne7 43.Kh3 Rg3 44.Kh2 Nd5 45.b5 e3 46.bc6 (46.Rb2–+) 0–1. Rader – McCumiskey, 1980.

6.Ne2 b6 7.d4 bc5 8.de5 –/+.

6.Ne2 Be7 7.Ng3 0–0–/+ 8.Nf5 b6 9.Ne7 Qe7 10.cb6 ab6 11.a3 Bb7 12.Be2 c5 13.b5 d4–+ 14.0–0 Ne4 15.a4 Qg5 16.f3 Nd6 17.e4 f5 18.d3 Rf6 19.Qd2 Qh4 20.Qe1 Qh5 21.Nd2 Rh6 22.h3 Qg5 23.Kh2 Nf6 24.ef5 Nf5 25.Ne4 Ne4 26.fe4 Ne3 27.Rf2 Rg6 28.Qg1 c4 29.Kh1 cd3 30.Bd3 Qh4 31.Re1 Ra4 (32.Rfe2 Ng2 33.Rg2 Qh3 34.Qh2 Qd3 35.Qe5 Qh3 36.Qh2 Rh6 37.Qh3 Rh3 38.Kg1 Rc4–+; better is 31...Rg3!? 32.Re3 de3 33.Rc2 Be4 34.Be4 Qe4 35.Qd1 Rh3 36.Kg1–+) 0–1. Wallace,Gary – Wall,Bill, internet, 2006.

6.Nf3 e4 7.Nd4 a5 (7...Be7 8.d3=+) 8.a3= ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Be7 11.Nc3 Ne5 12.Qc2 (12.d3 Bg4 13.Qc2 ed3 14.Bd3 b6=+) 12...Bg4 (12...b6 13.b5=+) 13.h3 Qa8 (13...Bh5 14.d3 ed3 15.Bd3=) 14.Qa4 Qa4 15.Na4 Bh5 16.Nf5 Nfd7? 17.Ng7 Kd8 18.Nh5 Rg8 19.Bd4 Rg5 20.Ng3 Kc8 21.h4 Rg8 22.Nf5 Bf6 23.Rh3 h5 24.Nb6 Nb6 25.cb6 Kd7 26.b5 Ke6 27.Ng3 Rh8 28.bc6 Nc6 29.Bf6 Kf6 30.f4 Ne7 31.d3 ed3 32.Bd3 Nc8 33.Nf5 Nb6 34.Nd6 Rb8 35.Rg3 Ke6 36.Nb5 Nc4 37.e4 Rc8 38.ed5 Kd5 39.Rg5 f5 40.Rf5 Ke6 41.Rh5 Kf6 42.Rh6 Kg7 43.Rh7 Kf6 44.Rb7 Ne3 45.Rb6 Ke7 46.Kf2 Ng4 47.Kf3 Rg8 48.g3 Nh2 49.Kg2 Ng4 50.Rb7 Kf6 51.Rb6 Ke7 52.Rg6 Rg6 53.Bg6 Kf6 54.Bb1 Kg7 55.Kf3 Nh2 56.Ke4 Nf1 57.Nc3 Ng3 58.Ke5 Nf1 59.Ke6 Ng3 60.f5 Nh5 61.Nd5 Kh6 62.Ke7 Kg7 63.f6 Nf6 64.Nf6 Kh6 65.Ke6 Kg7 66.Ke5 Kh6 67.Kf5 Kg7 68.Kg5 Kf7 69.Nd7 1–0. Rush,Bradley – Ouellette,Victor, corr IECG Cat–C, 1995.

5.cd5 Nd5

6.a3 N7f6 7.Nc3 e6 8.Nf3 Be7 9.Nd5 ed5 10.Qc2 h6 11.Be2 0–0 12.0–0 Ne4 13.Nd4 Bf6 14.f3 Ng5 15.Bd3 Be6 (better 15...Ne6!? 16.Ne6 Be6=) 16.h4+– (16.Ne6?! Ne6 17.Rac1 Re8=) 16...Nh3 17.gh3 Bh3 18.Rf2 Bh4 (18...Bd4!? 19.Bd4 Qh4+–) 19.Rh2+– Bc8 20.f4 Bf6 21.Rg2 h5 22.Nf5 Bb2? (better 22...Bf5 23.Bf5 Re8+–) 23.Qb2+– d4 24.Rg7 Kh8 25.Rg5 Bf5 (25...Rg8 26.Qd4 Qd4 27.Nd4+– (27.ed4?! Bf5 28.Bf5 Rg5 29.fg5 Rg8+–)) 26.Bf5 (better 26.Rh5!? Kg7 27.Bf5 Rh8 28.Rh8 Kh8+–) 26...Rg8 27.Rg8 (27.Kf2 Rg5 28.fg5 Qg5 29.Qd4 Qg7+–) 27...Kg8 28.Kh2 (28.ed4?! Qf6 29.Bh3 Qf4+–) 28...Qh4 29.Kg2 Qf6 30.Rg1 (30.Be4 Rd8+–) 30...Kg7? (better 30...Qf5 31.Kf2 Kh7 32.Qd4 Rg8 33.Rg8 Kg8 34.Qa7 Qc2+–) 31.Kf2+– Kh6 32.Qd4 Qd4 33.ed4 Rd8 34.Ke3 Rd6 (34...Re8 35.Kd3 Rd8+–) 35.Ke4 a5 (35...Rd5 36.Bc8 b6 37.Rc1+–) 36.Ke5 Rd5 37.Ke4 (better 37.Kf6 ab4 38.ab4 h4+–) 37...ab4?? (37...Rd6 38.ba5 Rd5+–) 38.ab4+– Rb5 39.Rb1 1–0. GuestMMFQ – Jinjax, freechess.org, 2017.

6.Nc3 Nb4 =+.

5.Nf3 e6

6.a3 a5 7.b5 cb5 8.cb5 Be7 9.d4 0–0 10.Bd3 Nb6 11.Nbd2 Bd7 12.0–0 Rc8 13.Ne5 Be8 14.Rc1 Rc1 15.Qc1 Nfd7 16.Qc2 Ne5 17.de5 (worse is 17.Bh7 Kh8 18.de5 g6–/+ (18...Bb5?! 19.Bd3 Qd7 20.Bb5 Qb5 21.Qc7=)) 17...h6 18.a4 Bd7 19.Bd4 f6 20.Rc1 fe5 21.Be5 Qc8? (better is 21...Bb4 22.Nf3 Qe7+/–) 22.Bh7+– Kh8 23.Bg7! Kg7 24.Qg6 Kh8 25.Rc8 Rc8 (25...Nc8 26.Bg8! Rf7 27.Bf7 Bb5 28.Qh6) 26.Bg8! Rg8 (26...Rg8 27.Qh6 Mate attack) 27.Qh6 1–0. Fournier,Frederic (2280) – Luizovsk (1865), Active, 2007.

6.a3 Bd6 7.Be2 0–0 8.Nc3 e5 9.cd5 cd5 10.Qb3 e4 11.Nd4 Nb6 12.h3 Bd7 13.a4 Be5 14.a5 Nc4 15.Bc4 dc4 16.Qc4 Rc8 17.Qe2 Bd4 18.ed4 Be6 19.Qe3 Bc4 20.d5 Nd5 21.Nd5 Qd5 22.Bc3 f5 23.Qd4 Qf7 24.Qa7 Rfd8 25.a6 Ba6 26.Ra6 ba6 27.Qa6 Ra8 28.Qb5 Rdb8 29.Qe5 Re8 30.Qf4 Qc4 31.h4 Ra7 32.Rh3 Qb5 33.Re3 Rc8 34.f3 h6 35.Kf2 Rc4 36.fe4 fe4 37.Kg1 Rf7 38.Qg4 Qb6 39.Kh1 Qd6 40.Qe2 Qd5 41.Kg1 Rf4 42.Rg3 Rc7 43.Rg4 Rg4 44.Qg4 e3 45.Qe2 Qe4 46.b5 h5 47.b6 Qb1 48.Kh2 Qb6 49.Qh5 Qe6 50.Qe2 Qe4 51.Kg1 Qe6 52.Kh2 Rc4 53.Kg1 Kh8 54.Qh5 Kg8 55.Qe2 Rc5 56.Kh2 Qe4 57.Kg1 Qe6 58.Kh2 Qd6 59.Kh3 Qe7 60.Kg3 Rc6 61.Kf3 Qf7 62.Kg3 Rg6 63.Kh2 Qf2 64.Qc4 Kh8 65.Qe4 e2 66.d3 Qg3 67.Kg1 Rb6 68.Qe8 Kh7 69.Qh5 ½–½. Aleksandrov – Filippov, Gistrup 1996.

6.Qb3 Bd6 7.d4 a5 8.c5 Bc7 9.b5 0–0 10.b6 Bb8 11.Nbd2 e5 12.Be2 Re8 Black prepares e4 13.a4 Qe7 Black intends e4 14.Qc2 e4 15.Ng1 Nf8 16.g3 h5 17.h4 Ng4 18.Bg4 Bg4–/+ 19.Nf1 f6 20.Nh2=+ Be6 21.0–0–0 Nd7 22.Ne2 Rc8 23.Kb1 Ra6 24.Rc1 Bf7 25.Nf1 Be6 26.Nd2 Bg4 27.Nb3 (27.Nf4 Re8=+) ½–½. Hecimovic,Ivan (2200) – Golubovic,Boris (2440), ch–CRO Zagreb CRO, 2002.

6.Qb3 Be7 7.a4 (7.cd5 ed5 8.Be2 0–0=) 7...0–0+= 8.d4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Nbd2 (10.0–0 Nc4 11.Qc4 Qd5+=) 10...Nc4 11.Qc4 Qd5 (11...Nd5 12.Ba3+=) 12.Ba3= Qc4 (12...b5 13.Qd5 cd5 14.Ne5+=) 13.Nc4 Bb4?? (better is 13...Bd7=) 14.Bb4+– Rd8 15.Nd6 (15.Be7 Rd7 16.Bf6 gf6+–) 15...Nd5 16.Ba3 (16.Nc8 Nb4 17.Rb1 c5 18.dc5 Nd3 19.Ke2 Rac8 20.Rb7 a6=) 16...a5 17.Kd2 (17.Ne5 f6 18.Nec4 b5 19.ab5 cb5 20.Nb5 Ba6+–) 17...Nb4 18.Bb4 ab4 19.Nc4 f6 20.Rhb1 e5 21.Nb6 Bf5 22.Na8 Bb1 23.Rb1 Ra8 24.Rb4 e4 25.Ng1 Ra7 26.Ne2 f5 27.Nc1 Kf7 28.Kc3 Ke7 29.Nb3 h5 30.Nc5 b5 31.ab5 cb5 32.Rb5 (32.Rb5 Ra2 33.Rb7 Kf6 34.Rb6 Kf7 35.d5+–) 1–0. Welti,Manfred (2090) – Malfait,Andre (2055), corr Coppa Latina–6 bd09, 2003.

6.b5 Bd6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Bd6 5.c4 Nbd7 6.Nf3 c6).

6.c5 b6 7.d4 a5 8.a3 Be7 9.Nc3 Qc7 10.Bd3 0–0 11.Qc2 h6 12.h3 Ba6 13.e4 ab4 14.ab4 Bd3 15.Qd3 Ra1 16.Ba1 bc5 17.bc5 de4 18.Ne4 Ne4 19.Qe4 Qa5 20.Ke2 Qa2 21.Nd2 Rd8 22.Bc3 Qa6 23.Ke3 Nf6 (23...Nf6 24.Qc2 Bc5–+) 0–1. Rush,Bradley – Weiss,Lester (1955), 48. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

6.c5 Be7 7.d4 b5 8.Nbd2 0–0 9.Bd3 a5= 10.a3 Ba6 11.Qe2 a4 12.0–0–0 h6 13.Ne5 Ra7?? 14.Nc6+– (14...Qa8 15.Ne7 Kh8 16.e4+–) 1–0. pokerpig (2330) – cnselway (1960), net–chess.com, 2006.

6.c5 g6 7.Be2 Bg7 8.d4 0–0 9.0–0 b6 10.Nbd2 a5 11.a3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 b5 14.e4?? (better is 14.Qa8 Qc7 15.Ra1+/–) 14...Ne4 15.Ne4 de4 16.Ne5 (16.Nd2!? Nf6 17.Bd1–/+) 16...Ne5–+ 17.de5 Qd2 18.Bd1 Qb4 19.Be2 Rd8 20.Ba3 Qa5 21.Bd1 (21.Rc1 Bb7 22.Bf1 e3 23.fe3 Qd2–+) 21...b4 22.Bb2 Qc5 23.Bb3 (23.Be2 Rd2 24.Rc1 Qb6–+) 23...e3 24.fe3 (24.Bd1 ef2 25.Rf2–+) 24...Qe3 25.Kh1 Qb3 26.Qa7 (26.h3 c5 27.Kh2 Qd5–+) 26...Qb2 27.Qf7 Kh8 (27...Kh8 28.Qc7 Rf8 29.Rf8 Bf8–+) 0–1. Rush,Bradley – Elias,Benjamim (1990), 50. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

5.Nf3 g6

6.c5 Bg7 7.d3 Qc7 8.b5 e5 9.Nc3 0–0 10.d4 e4 11.Nd2= Re8 12.Be2 Nf8 13.0–0+= Bd7 14.bc6 bc6 15.f3 Rab8 16.Rb1 ef3 17.Rf3 Bg4 18.Rf6 Be2–+ 19.Qe2 Bf6 20.Qf2 Bg7 21.Nf1 Nd7 22.Rd1 Nf6 23.Ba1 Re7 24.Rc1 Rbe8 25.Qf3 Qa5 26.Qg3 Nh5 27.Qh3 Bh6 28.Re1 Bg7?? 29.Rd1?? Re6 30.e4 de4 31.Ne3 Nf4 32.Qg3 Qc3 33.Qf4 Qa5 34.d5 Qa2 35.de6+/– Re6?? 36.Nf5!+– (36...Qa1 37.Qb8 Bf8 38.Ra1 gf5 39.Ra7+–) 1–0. Pierred (2170) – Artjom0 (1650), Friendly Game, 3m + 0s, 2005.

6.c5 Bg7 7.d4 0–0 8.Be2 Ne4 9.0–0 Qc7 (9...b6 10.Qc2=) 10.Nbd2 Nd2 (10...Ndf6 11.a4=) 11.Qd2+= Nf6 12.Bd3 Ng4 (12...Bf5 13.Bf5 gf5 14.Ne5+=) 13.h3 Nh6 14.Rfe1 ½–½. Larsson – Wong, corr 3GMM–22, 1995.

6.cd5 cd5 7.Nc3 e5 +=.

6.Be2 Bg7 7.Nc3 0–0 8.0–0 e5 9.cd5 Nd5 10.Qb3 N5f6 11.Rad1 Qe7 12.d4 e4 13.Nd2 Nb6 14.a3 Nbd5 15.Na4 Bf5 16.Rc1 Rac8 17.Nc5 b6 18.Na4 Bh6 19.Nc3?? Ne3!–+ 20.Nde4?? Ne4 21.Ne4 Be4 22.fe3 Bd5 23.Bc4 Qe3 24.Qe3 Be3 25.Kh1 Bc1 26.Rc1 Rfe8 27.Ba6 Rc7 28.b5 cb5 (29.h4 Rc1 30.Bc1 Re1 31.Kh2 Rc1 32.Bb5 Rd1–+) 0–1. Furlong,Kevin – Kessler,Horst, Bayern–chI Bank Hofmann 2nd, 1998.

5.f4 e6

6.a3 Be7 =+.

6.Qb3 b6 7.Nf3 Be7 8.Bd3 Bb7 9.0–0 a6 10.Nc3 c5 11.a3 dc4 12.Bc4 b5 13.Be6? (Better is 13.Be2=) 13...fe6–+ 14.Qe6 Qb6 15.Qh3 (Better is 15.Ng5 Qe6 16.Ne6–+) 15...cb4 16.ab4 0–0 17.Ne5 Ne5 18.fe5 Ne4 19.Qd7 Nc3 (< 19...Bb4 20.Nd5 Bd5 21.Qd5 Kh8 22.Qe4 Bd2 23.Bd4=) 20.Qe7?? (Better is 20.Bc3 Rf1 21.Rf1–/+) 20...Ne2–+ 21.Kh1 Bg2! (22.Kg2 Qg6 23.Kh3 Qh5 24.Qh4 Rf3 25.Kg2 Qh4 26.Kf3 Qh2–+) 0–1. Viktorov,Genadi (2200) – Ilchov,Rosen (2115), Pernik BUL, Grigorov Mem, 2003.

6.b5 Be7 7.Nf3 0–0 8.Be2 (8.Nc3 dc4 9.bc6 bc6 10.Bc4 Rb8=) 8...a6 (8...dc4 9.bc6 bc6 10.Bc4=+) 9.a4 (9.bc6 bc6 10.cd5 ed5=) 9...ab5 (9...dc4 10.bc6 bc6 11.Qc2=+) 10.ab5 (10.cb5 c5=+) 10...Ra1 11.Ba1 cb5 12.cb5= Ne4 13.0–0 Bf6 14.Bf6 Ndf6 15.d3 Nd6 16.Nc3 Bd7 17.Nd4 Qa5 18.Qa1 Ra8 19.Qa5 Ra5 20.Rb1 g6 21.Bf3 Ra3= 22.Rc1 Nf5 23.Nf5 gf5 24.h3 Rb3 25.Bd1 Rb4=+ 26.Ba4 d4 27.ed4 Rd4 28.g3 Rd3–/+ 29.Kg2 Nd5 30.Nd5 Rd5 31.Rc7? (Better is 31.Rb1!?–/+) 0–1. Kern,Michael (1790) – Kent,Dave (1840), IECG, 1997.

4.c4 e5

5.a3 dc4 6.Bc4 Be7 7.Be5+= 0–0 8.Nf3 Nbd7 9.0–0 Ne5 10.Ne5 Be6 11.Be6 fe6 12.d4 Ne4 13.Qd3 Nf6 14.Nd2 Qe8 15.Qb3 Qc8 16.b5 Bd6 17.bc6 bc6 18.Ndc4 Qc7 19.Nd6 Qd6 20.Qb4 c5 21.Qc5 Qd5 22.Rac1 Qd8 23.Qc7 Nd5 24.Qd8 Rfd8 25.Rc6 Re8 26.Rfc1 Nb6 27.Kf1 Kf8 28.Rc7 Rec8 29.Rf7 Kg8 30.Rc8 Rc8 31.Ra7 Ra8 32.Ra8 Na8 33.a4 Kf8 34.Ke2 Ke7 35.a5 Kf6 36.Kd3 (36...Ke7 37.a6+–) 1–0. Lisakowski,Christof (1960) – Neffgen,Dieter (1740), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

5.a3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6).

5.Qb3 e4 6.d4 Bd6 7.Nc3 Qe7 8.cd5 Nd5 9.Nd5 cd5 10.Qd5 Bb4 11.Kd1 Bd7 12.Ne2? Ba4–+ 13.Kc1 0–0 14.a3 Rc8 15.Kb1 Bc2 16.Ka2–/+ Bd3 17.Rc1 Rc1–/+ 18.Bc1?? Bd6 19.Ng3=+ Bg3 20.hg3 Na6 21.Bd3=+ ed3 22.Qf5 g6 23.Qd3 Rd8 24.Bb2 Nc5 25.Qc3 Ne4 26.Qc2 Qe6 27.Ka1 Qd5 28.g4+= Rd6 29.f3+– Rc6?? 30.Qd3 Nc5?? 31.Qd1+= Nb3 32.Kb1 f5 33.gf5+– gf5 34.g4 fg4 35.Rg1 h5 36.fg4 Qe4?? 37.Ka2+– Na5 38.gh5 Kh7 39.Qg4 Qg4 40.Rg4 Rc2 41.Kb1 Re2 42.Re4 Nc4 43.Bc1 b5 44.d5 (44.d5 Rh2 45.Re7 Kg8 46.e4 Rh5 47.Ra7+–) 1–0. carocan (1720) – ranr, kurnik, 2011.

5.cd5 Nd5 6.a3 (6.Be5 Nb4 7.Nc3 Bf5=+) 6...Bd6 7.Qc2 0–0 8.Nc3 (8.Nf3 Re8=+) 8...a5 9.b5 Nc3 10.Bc3 Qe7 11.Nf3 (11.Bd3 h6=+) 11...e4 (worse 11...Ba3 12.Ne5 cb5 13.Bb5+=) 12.Nd4 1–0. pcmvr – aperturaf, net–chess.com, 2017.

5.Be5 dc4 6.Nf3 =.

5.Be5 Nbd7 6.Bc3+= Be7 7.Nf3 0–0 8.b5 a5 9.bc6 bc6 10.cd5 cd5 11.Be2 Re8 12.0–0 Bd6 13.d3 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Re5 16.Nd2 Bf5 17.d4 Re6 18.Bf3 h5 (better is 18...Rb8!?+/–) 19.Bh5+– Qe7 20.Qf3?? (20.Nb3 Nh5 21.Qh5 Be4+–) 20...Bd3?? (better is 20...g6=) 21.Rfc1+– g6 22.Bg4 Ng4 23.Qg4 f5 (better is 23...Re3 24.fe3 Qe3 25.Kh1 Qd2+–) 24.Qd1 Rf8 (24...Qa3 25.Rc5+–) 25.Nb3 Bc4 26.Na5 Bb5 (26...Rc8 27.Nb3+–) 27.Rc5 (27.Qb3 Qd7 28.Rc5 Ba4 29.Qd5 Qd5 30.Rd5 Ra6+–) 27...Qd7 (27...Ba6 28.Nc6 Qd6 29.Qa4+–) 28.Rb1 (28.Qb3!? Ba4 29.Rd5 Qe8+–) 28...Ba6 29.Qf3 Rd6 30.Nb3 Kg7 (30...Bc4 31.Qf4+–) 31.Nd2 Re6 32.Rd5 Qa4 33.Ra1 Bb7 34.Qe2?? Bd5–/+ 35.Nf3 Kf6 36.Ne5 Rc8 37.Nd3 Qc4 38.Nf4? Qc1! 39.Qf1 Qf1 40.Rf1 Bc4 41.Ne6–/+ Bf1 42.Kf1 Ke6–+ 43.Ke2 Rc2 44.Kf3 g5 45.g3 g4 46.Kg2 Ra2 47.h3 Kd5 48.hg4 fg4 49.Kf1 Ke4 50.Kg2 Rd2 51.Kf1 Kf3 52.Ke1 Rf2 53.d5 Re2 54.Kd1 Re3 (54...Re3 55.Kc2 Re5–+) 0–1. Valpa – Viking, playchess.de, 2006.

5.Be5 Bb4

6.Qb3 Bd6 7.Bb2 (7.Bd6 Qd6 8.d4 0–0=) 7...b6 (7...0–0 8.Nc3=+) 8.cd5= cd5 9.Bb5 Bd7 10.Nc3 0–0 (10...Bb5!? 11.Qb5 Qd7=) 11.Nd5+= Bb5 (11...Ne4!?+=) 12.Nf6+/– (12.Qb5?! Nbd7+=) 12...gf6 13.Qb5 Nd7 14.Nf3 Re8 15.Rc1 Ne5 16.Nd4 Bc5 (16...a6 17.Qb3+–) 17.0–0 a6 18.Qb3 Qd7 (18...Qd6 19.d3+–) 19.f4 Ng4 20.Rf3 (20.Qd3 Bd4 21.Bd4 Red8+–) 20...Rac8 21.h3 Bd4 22.Rc8 Rc8 23.Bd4 Nh6? 24.Qb6 Nf5 25.Qa6 Rc1 26.Kh2 Rc6 27.Qa3 Qe6 28.Qb2 h5 29.a4 h4 30.Bc3 Rb6 31.Qc2 Rc6 32.Qd3 Rd6 33.Qb5 Rb6 34.Qa5 Rb8 35.Qa7 Rc8 36.a5 Ng3 37.Qb7 Ne4 38.Bb4 1–0. Waibel,Ulrich – Lewis,Danny, compuserve, 1996.

6.Qb3 Nbd7=+ 7.Qb4 Ne5 8.d4 Nc4 9.Bc4 dc4 10.Nf3 (10.Qc4 Be6 11.Qb4 Qb6 12.Qb6 ab6=+) 10...b5–/+ 11.Qc5 (11.Nc3 a5 12.Qc5 Ra6=+) 11...Qd5 12.Qa3 Ne4 13.0–0 c5 14.dc5 (14.Qb2 cd4 15.Nd4 0–0–/+) 14...Qc5 (< 14...Nc5 15.Nc3 Qc6 16.Nd4+=) 15.Qc5 (15.Qb2!? 0–0 16.Nd4–/+) 15...Nc5–+ 16.Nc3 a6 17.a4 ba4 18.Na4 Nb3 19.Ra2 Rb8 20.Rd1 Bd7 21.Nc3 Bb5 22.Kf1 0–0 23.Nd4 Rfd8 24.Ke2 Nd4 25.ed4 Rd6 26.d5 Re8 27.Kd2 Kf8 28.Rb2 h6 29.Rb4 g5 30.Rdb1 Re5 31.f3 Red5 32.Nd5 Rd5 33.Kc2 Ke7 34.Re1 Kd6 35.Rd1 Rd1 36.Kd1 Kc5 37.Rb1 a5 38.Kc2 Ba4 39.Kc3 Bb3 40.Re1 Kd5 41.Re7 a4 42.Rf7 Ke5 43.Rh7+/– a3 44.Rh6 a2 45.Ra6 Kd5 46.g3+– g4?? 47.fg4 (47.fg4 Ke4 48.h4+/–) 1–0. Bonetti,Shane – Esteban,Amalia G, T8–09 ERC, 2004.

6.Qb3 Nbd7 7.Bd4 c5 8.Nf3 =+.

6.cd5 cd5? 7.Bb8 0–0 8.Bf4 +–.

6.cd5 cd5? 7.Bb8 Nd7 8.a3 +–.

6.cd5 Qd5 7.Bf6 gf6 8.Qc2 (8.Nc3 Qa5 9.Qb3 Be6=) 8...Be6 (8...Bf5 9.Qb2 Qe5 10.Nc3+=) 9.Nc3 (9.Qb2 Qc5+=) 9...Qa5= 10.Nf3 Nd7 11.Be2 (11.Rb1 Nb6=) 11...Rg8 (11...Rd8 12.0–0+=) 12.0–0 Bc3 (12...Qf5 13.Ne4 Qg6 14.Nh4=) 13.dc3+= Bf5 14.Qb3 (14.Qb2 Bh3 15.Ne1 0–0–0+=) 14...Bh3 15.Ne1 (15.Qb7 Rb8 (15...Rg2 16.Kh1 Rd8 17.Qc6+–) 16.Qc6 Bg2 17.Qe4 Ne5 18.Qh7 Ke7 19.Ne5 Qe5–+) 15…0–0–0 0–1. abiodun – pcmvr, net–chess.com, 2017.

6.cd5 Nd5 7.Bg7 Rg8 8.Bd4 Qg5 (8...Bf5!?+=) 9.Nc3+/– Bd6 10.Ne4 Qe7 11.Nd6 Qd6 12.Qc2 Rg6 13.Nf3 Bg4? (better is 13...f6!?+–) 14.Ne5 Nb4 15.Qb1 (better is 15.Qc3 Bf5 16.Bc5 Nc2 17.Kd1+–) 15...Rg8? (15...Rg5 16.Qh7 Qg6 17.Qh8 Qg8 18.Qg8 Rg8 19.Ng4 Rg4+–) 16.a3 (< 16.Qh7 Qg6 17.Ng4 Nc2 18.Kd1 Qh7 19.Nf6 Ke7 20.Nh7 Nd4 21.ed4 Rg7+–; 16.Ng4?! Rg4 17.a3 c5+–) 16...c5 (16...f6 17.Ng4 (< 17.ab4 fe5 18.Qh7 Be6+–; 17.Qb4?! Qb4 18.ab4 fe5 19.Be5 Nd7+–) 17...Rg4 18.ab4 Rd4 19.ed4+–) 17.ab4 cd4 18.Qh7 Rf8 19.Ng4 de3 (19...Nc6 20.Bb5 Kd8 21.Bc6 bc6 22.Qh6+–) 20.Bb5 (20.Qe4 Qe6 21.Nf6 Ke7 22.Qb7 Kf6 23.Qa8 ed2 24.Kd2 Qd6 25.Bd3 Nc6+–) 20...Nc6 21.fe3 (21.de3?! Qb4 22.Kf1 Qg4+/–) 21...0–0–0 22.0–0 Nb4 23.Ra7 Kb8 24.Rfa1 Qd2 (24...Na6 25.Rb7! Kb7 26.Qe4 Kc7 27.Ra6 Qa6 28.Ba6 f6+–) 25.Qe4 Nd5 26.Qe5 Kc8 27.Ra8 1–0. b4_player – anastasia_2003, gamecolony.com, 2006.

6.cd5 Nbd7 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 cd5 9.Nf3=.

6.cd5 Nbd7 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Nd5 9.Nd5 cd5 10.d4 =.

6.cd5 Nbd7 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Nd5 9.Nd5 cd5 10.Nf3 0–0 11.Be2 (11.d4 Nf6=) 11...b6 (11...Nb6 12.Rc1=) 12.0–0 Qe7 13.d4 Nf6 14.Ne5 Bf5 15.Ba6 (15.Rc1 Rfc8+=) 15...Qa3 (15...Rae8 16.Rc1+=) 16.Qe2+= Ne4 (16...Rae8 17.Rac1+=) 17.Rfc1 (17.Bb7 Rad8+=) 17...Nc3 18.Qe1 Qa6 19.Rc3 Rac8 20.Nc6 Rfe8 21.Rac1 Qb7 (21...Bd7 22.Ne5 Bf5 23.a3+=) 22.Qe2 (22.Qd1 Bd7 23.Ne5 Rc3 24.Rc3 Bf5+=) 22...g6 (22...Bd7 23.Ne5+=) 23.Qb5 Qd7 (23...Kg7 24.Nb4+=) 24.a4 (24.Qa6 Kg7+/–) 24...Kg7 25.h3 (25.a5 ba5 26.Qa5 Be4+/–) 25...Re6+= 26.Nb4 Rc3 27.Rc3 Rd6 28.Na6 Qe7 29.Nc7 Bd7 30.Qa6 (30.Nd5? Qg5 (30...Bb5?! 31.Ne7 Ba4 32.Nc8=) 31.Qb3 Qd5 32.Qd5 Rd5–+) 30...Qg5 31.Rc2 Qh5 32.Rc1 ½–½. Mehlhorn,U – Gruenwald,F, H–2078–D, 2001.

6.cd5 Nbd7 7.Bd4 cd5 8.Nc3 =.

6.Nf3 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0–0 5.e3 d5 6.Nf3 c6).

6.f4 0–0 7.a3 Ba5 8.Nf3 Nbd7 9.Bb2 Nc5 10.Be2 dc4 11.Bc4 Bf5 12.0–0 Bd3 13.Bd3 Nd3 14.Bc3 Bc3 15.Nc3 Re8 16.Qc2 c5 17.Ne1 Ne1 18.Rfe1 Qd7 19.Rab1 Rad8 20.Rb2 b6 21.Rf1 Re6 22.h3 Rd6 23.Rf2 Rd3 24.Kh2 c4 25.Re2 Qc6 26.a4 Nh5 27.Nb5 a6 28.Nc3 f5 29.Rb4 Qc5 30.Qb2 R8d6 31.g4!? fg4 32.Ne4 Qc6 33.Qe5 R6d5 34.Qe7 g3 35.Ng3 Nf6 36.Qa7 b5 37.ab5 ab5 38.Rb2 Qd6 39.Qa8 Qd8 40.Qd8 Rd8 41.Nf5 Ne4 42.Ne7 Kf8 43.Nc6 Re8 44.Rb5 Rd2 45.Rb2 c3 46.Rc2 Re2 47.Re2 Nd2 48.Nd4 Re3 49.Kg2? c2 0–1. Gerold – Heinrich, corr DDR.

6.cd5 0–0

7.a3 Ba5 8.dc6 Nc6 The passed pawn on d2 quickly leads to threats 9.Bc3 Ne4 (9...Bc3 10.dc3 Qe7 11.Nf3=) 10.Nf3 (10.Ba5 Qf6 (10...Na5?! 11.Nf3=; 10...Qa5?! 11.Ne2=) 11.Qf3 Qa1 12.Qe4 Na5=+) 10...Bc7 (10...Nc3 11.dc3 Qf6 12.Qc2=) 11.Qc2 (11.Bc4 Nc3 12.dc3 Qf6=) 11...Re8 (11...Nc3 12.Nc3 Be6 13.Bb5+=) 12.Qb2 f6 (12...Nc3 13.Nc3 Ne5 14.Be2=) 13.d3 (13.Bc4!? Kh8 14.0–0+=) 13...Nc3= 14.Nc3 (14.Qc3?? Ba5–+) 14...Ne5 15.Ne5 (15.Qb3 Kh8=) 15...Be5 16.Rc1 Bg4 (16...Bd4 17.Be2 Be5 18.d4+/–) 17.h3 (17.Qb7 Rc8 18.Qb4 Bd4+/–) 17...Bd7 (17...Be6 18.Qb7 Rc8 19.Qb2+=) 18.Be2 (18.Qb7 Qe7 19.d4 Qa3 20.Bc4 Kh8+–) 18...Rc8 (18...Bc6 19.Qb3 Kh8+/–) 19.d4+/– Bb8 20.0–0 Qc7 21.f4 Qd8 (21...Qd6 22.Qb3 Be6 23.d5+/–) 22.Bf3 Re3 23.Bb7 Rc7 24.Nd5 Rc1 25.Qc1 Re8 26.Qc5 Kh8 27.Bc6 a6 28.Nb4 a5 29.Bd7 Qd7 30.Nc6 Bd6 31.Qd5 Qc7 32.Na5 Ba3 33.Qc6 Qb8 34.Rd1 Bd6 35.f5 Re7 36.Qd5 Qb4 37.Rf1 Re8 38.Nb7 Be7 39.Qe4 Rc8 40.Kh1 Qa3 41.Re1 Bb4 42.Qe6 Rb8 43.Rd1 Bf8?? 44.Qd5 Qa4 45.Rg1 Qa8 46.Rb1 Qa3 47.Qe4 Qc3 48.Kg1 (48.Qf4 Re8+/–) ½–½. Borrmann,Fritz (1950) – Bonetti,Shane (2110), TT–15, ETC, 2005.

7.a3 Bd6 8.Bd6 Qd6 9.dc6 Nc6 10.d4 =.

7.Qf3 Nd5 8.Qg3 Nf6 9.Bb8 +/–.

7.Qf3 Ng4 8.Bc3 Bd6=.

7.dc6 Nc6

8.Bb2 Bf5 9.Nf3 Ba5 10.Be2 Nb4 11.0–0 (11.Nd4 Nd3 12.Bd3 Bd3+=) 11...Bc2 (11...Nc2 12.Nd4 Qb6 A) 13.Nf5? Qb2 14.Nc3 A1) 14...Qa1?? 15.Qc2 (< 15.Qa1 Na1 16.Ra1 Rfd8–/+) 15...Bc3 16.dc3 (16.Ra1?! Ba1 17.Qc1 Rad8+–) 16...Qf1 17.Kf1+–; A2) < 14...Bc3 15.Rb1 Qa2 16.dc3+=; A3) 14...Na1–+; B) 13.Qc1 Na1 14.Nf5+/–) 12.Qc1+= Bd3 13.Nc3 Rc8 (13...Re8 14.Bd3 Nd3 15.Qb1+=) 14.Bd3 Nd3 15.Qb1 Nb2 16.Qb2 Bc3 17.dc3 Qe7 (17...Qc7 18.Rfd1+=) 18.Rfd1 Ne4 19.Rac1 Qe6 (19...Rfd8 20.Rd4+/–) 20.Rd4 (20.Nd4 Qf6+/–) 20...b6 21.Nd2 Nd6 22.Qb3 Nf5 23.Qe6 fe6 24.Rd7 Rfd8 25.Rd8 Rd8 26.Nf3 Kf7 (26...Ne7 27.a3+/–) 27.Kf1 (27.e4 Ne7+/–) 27...Nd6 28.Ke2 (28.Rd1 Ke7+/–) 28...Ne4 29.Ne5 Kf6 30.Nd3 Rd5 (30...g5 31.f3 Nd6 32.c4+/–) 31.f3+/– Nc5 32.Nf2 Ke7 (32...g5 33.Ng4 Kg6 34.e4+/–) 33.e4 Rd8 34.Ke3 Rc8 (34...e5 35.Rd1+/–) 35.Nd3 Nd3 36.Kd3 Rd8 (36...e5 37.Rd1+/–) 37.Kc2 g5 38.Rd1 Rd1 (38...Rc8 39.Rd4+/–) 39.Kd1+– Kd6 40.Kd2 e5 (40...a6 41.g3+–) 41.Ke3 Ke6 (41...b5 42.g3+–) 42.g3 Kd6 (42...b5 43.f4+–) 43.f4 g4 (43...gf4 44.gf4 ef4 45.Kf4+–) 44.fe5 (44.a4 a6+–) 44...Ke5 45.c4 Ke6? (45...a6+–) 46.Kf4 Kf7 (46...Kf6 47.Kg4 Ke5 48.Kf3+–) 47.Kg4 (47...Kg7 48.Kf5+–) 1–0. Mehlhorn,U – Polklaeser,G, H–2078–D, 2001.

8.Bb2 Bf5 9.Nf3 Bc5 10.Nc3 Rc8 11.a3 (11.Rc1 Nb4+=) 11...Be7 (11...Bd6 12.Nb5=) 12.Be2 Qb6 13.Na4 Qa5 14.Qb3 Ne4 15.Qb5 Qb5 (15...Nd6 16.Qa5 Na5 17.Nc3+=) 16.Bb5 Na5 (16...Be6+=) 17.Ke2 (17.Nd4 Bg6+/–) 17...Nd6 (17...Nb3!? 18.Rab1 Rfd8=) 18.Nd4+= White fights for the Initiative 18...Bg4 19.f3 Nb5 20.Nb5 (< 20.fg4 Nd4 21.Bd4 Nb3=) 20...Bd7 (20...Be6 21.Nd4+= (< 21.Na7 Ra8–/+)) 21.Nac3 a6 22.Nd4 Nc4 23.Rhb1 Rfe8 24.Nd5 Bc5 25.Bc3 Bc6 26.Nb4 Ba4 27.Ra2 Nd6 28.Ba1 Rcd8 29.Rc1 Ba7 30.g4 f6 31.Kf2 Nf7 32.h4 Rd7 33.Kg3 Ne5 34.f4 Nf7 35.Nf3 a5 36.Nc2 Rc7 37.Bc3 b6 38.Ncd4 Nd6 39.Bb2 Rc5 40.Raa1 Nc4 41.Bc3 Nd6 42.Kg2 Ne4 43.Bb2 Nd6 44.g5 Nc4 45.Bc3 fg5 46.hg5 Bb8 47.Ne1 Bd7 48.Nd3 Rcc8 49.Nb2 Nd6 50.Kf3 Ne4 51.Nd1 Nc5 52.Nf2 Na4 53.e4 Rf8 54.Ne2 Nc5 55.Rab1 Ne6 56.e5 Ng5 57.Kg3 Ne6 58.d4 g5 59.fg5 Ng5 60.Rb6 Rf3 61.Kg2 Rcf8 62.Nh1 Bh3 63.Kg1 Bc7 64.Rb2 R3f7 ½–½. Solare,Juan – Pleschke,Helmut, Orang–Utan Invitational, 2001.

8.Bb2 Bf5 9.Nf3 Rc8 10.Nc3 =.

8.Bb2 Bf5 9.Nf3 Re8 10.Nc3 =.

8.Bc3 Be6 =.

8.Bc3 Re8 9.Nf3 (9.Bc4 Be6 10.Be6 Re6+=) 9...Ne4 (9...Bg4 10.a3 Bd6 11.Qb3=) 10.Bc4 Nc3 11.Nc3 Bg4 12.0–0 Bc3 (12...Qd7 13.a3 Bd6 14.d4+=) 13.dc3 Qf6 (13...Qc7 14.Be2+=) 14.Bd5 Rad8 15.Qb3 b6 16.Nd4 Na5 17.Qa4 Re7 18.e4 Rc7 19.Rac1 Rdc8 20.f4 Qe7 21.f5 Rc3+= 22.Rc3 Rc3 23.h3 Bh5 24.Qb5 Kh8 25.Kh1 Rc5 26.Qb4 Qe5 27.Qd2 Qg3 28.f6 gf6 29.Qh6 Qg5 30.Qf8 Qg8 31.Qe7 Bg6?? 32.Ne6! (32.Ne6 h6 33.Nc5 bc5 34.Rf6+–; 32.Qa7?! Qd8+/–; 32.Qf6?! Qg7 33.Qd8 Qg8+–; < 32.Rf6 Rc1 33.Kh2 Nc4+–) 1–0. Karlsson,P – Kluwe,M, IECG, 2002.

4.c4 e6

5.a3 a6 6.Nf3 Nbd7 7.d4 b6 8.Nc3 Bb7 9.c5 b5 10.a4 Qc7 11.Bd3 Be7 12.0–0 0–0 13.Qe2 h6 14.Rfd1 Rfe8 15.h3 Bf8 16.Qc2 Re7 17.Ne2 g6 18.Nf4 Bc8 (18...Bg7!?+/–) 19.ab5+– cb5 20.Bb5! Ne4 (20...ab5 21.Ra8) 21.c6 (21.Bd3 g5 22.Nh5 Rb8+–) 21...Ndf6 22.Bd3 Re8 (22...Qb6 23.Ne5+–) 23.b5 Bd6 24.Ne5 a5 25.f3 Ng3 26.Qf2 Ngh5 27.Nh5 Nh5 28.Ra4 Qb6 29.Ba3 Be5 30.de5 Ng7 (30...Rd8 31.Be7 Re8 32.Bd6+–) 31.e4 Qf2 32.Kf2 1–0. Fritz 11 – buffalo, internet, 2013.

5.a3 c5 6.cd5 cb4 (< 6...Nd5 7.bc5 Bc5 8.Bg7+=; < 6...ed5 7.bc5 Bc5 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Nbd7 10.Nf3=) 7.de6 Be6 8.Nf3 ba3 9.Na3 Nc6 10.Be2 Bb4 11.0–0 0–0 12.d4 Ne4 13.Bd3 Nc3 (better is 13...Bd5!?=) 14.Qc2+/– Nd5 15.Bh7 Kh8 16.Bf5 Bf5 17.Qf5 g6 18.Qd3 Kg7? (better is 18...f5!?+–) 19.e4 Nf6 20.d5 Rh8 (20...Be7 21.Qb1 Na5 22.d6 Qd6 23.e5+–) 21.Qc4 (better is 21.Qb3!? Ba3 22.Ra3 Qb6 23.Bf6 Kf6 24.Qc3 Ke7+–) 21...Ba3 22.Ra3 Na5 (22...Nb8+–) 23.Bf6 Kf6 24.Qc3 Ke7 25.Ra5 Qd6 26.Rc5 Kd7 (26...Rhd8+–) 27.Rc1 Ke7 (27...f6 28.e5 fe5 29.Ne5 Ke8 30.Rc8 Rc8 31.Qc8 Ke7 32.Rc7 Kf6 33.Qh8 Kf5+–) 28.Rc7 Kf8 29.Qh8 1–0. MrThayer (2230) – Jonnywildboar, ChessWorld.net, 2003.

5.a3 Bd7 6.c5 Qc7 7.Nf3 a5 8.Be5 Qd8 9.Nc3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Na6 12.Ba6 ba6 13.Qa6 Be7 14.Nd4 0–0 15.Nc6 Bc6 16.Qc6 Ng4 17.Bc7 Qc8 18.b5 f5 19.h3 Nf6 20.b6 Bd8 21.b7 Qc7 22.Qe6 Kh8 23.Qc8 Nd7 24.Nd5 1–0. BlackDemon (2655) – sawant (1795), FICS rated standard game, 2013. (=1.c4 c6 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 d5 5.e3)

5.Qb3 b6 6.Nf3= Bd6 7.d4 (7.Be5 Ba6=) 7...Qe7 (7...a5 8.ba5 Ra5 9.Ba3=) 8.c5 Bc7 9.Nbd2 Nbd7 10.Bc3 (10.Bd3 Rb8 11.Rc1 bc5 12.dc5 a5=) 10...bc5 (10...0–0 11.Bd3=) 11.bc5 0–0 12.Bd3 (12.Qa4 Bb7+=) 12...Re8 (12...e5 13.de5 Be5 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Qe5 16.0–0=) 13.0–0 (13.Qa4 Bb7+=) 13...e5 (13...a5 14.Rab1=) 14.Ne5 (14.Qa4 Bb7 15.Rfb1 Reb8 16.de5 A) 16...Nc5? 17.ef6 Na4 18.fe7+–; B) 16...Qc5?? 17.Bb4 (17.ef6 Qc3 18.Qd4 Qd4 19.ed4 Nf6–/+) 17...Qb6 18.ef6+–; C) 16...Ne5 17.Ne5 Be5 18.Be5 Qe5+=) 14...Ne5= 15.de5 Nd7 (15...Rb8 16.Qa4 A) 16...Qc5? A1) 17.ef6 Qc3 18.Qa7 Rb7–/+ (< 18...Qd3 19.Qc7 Be6 20.Qg3+=); A2) 17.Bd4 Qa5 18.Qa5 Ba5 19.Nb3+– (19.ef6?! Bd2 20.fg7 Rb7+–); B) 16...Nd7=) 16.f4 (16.Qc2 h6=) 16...f6 (16...Nc5!? 17.Qc2 Nd3 18.Qd3 Qa3=+) 17.Qc2= fe5 (17...h6 18.Bh7 Kh8 19.Bg6=) 18.Bh7+= Kh8 19.Bg6 Rf8 20.f5 (20.fe5 Qc5 21.Bd4 Qc2 22.Bc2 Re8+/–) 20...e4 (20...Qc5 21.Rf3 Nf6 22.Rc1=) 21.Nb3 Qg5 22.Qe2 Ne5 23.Be5 Be5 24.Nd4 Ba6!? 25.Qa6 Qe3 26.Kh1 Bd4 27.Rae1 Qh6 28.g3 Be5 29.Kg2=+ Rac8 30.Re2 Rc7 31.h4 Rb8 32.g4? Kg8–+ 33.Kh3 Bf6 34.Bh5 Rb2 35.Kg3 Be5 36.Kg2 Qe3 37.Rb2 Qg3 38.Kh1 Bb2 39.Qe2 Qh3 40.Kg1 Bd4 (41.Qe3 Be3 42.Rf2 Rb7 43.Bf7 Kf7 44.f6 Rb1#) 0–1. Diener,Rudolf – Sommer, corr, 1985.

5.Qb3 Qb6 6.a3 a5 7.b5 a4 8.Qc2 Bd7 9.Bf6 gf6 10.bc6 Qc6 11.Bd3 Bg7 12.cd5+= Qc2 13.Bc2+/– f5 14.d4 ed5 15.Ne2+– Be6 16.Ng3 f4+= 17.Nh5 0–0 18.Nf4+– Nc6 19.Nc3 Rfd8 20.Rb1 Na5 21.Rb5 Nc4 22.Nb1 b6 23.0–0 h6 24.Bd3+– Rab8 25.Rc1 Nd6 26.Rb4 b5 27.Nc3 Nc4 28.Nb5 Na3+/– 29.Ne6 fe6 30.Ra1 Nb5 31.Rb5 Rb5 32.Bb5+– e5 33.de5 Be5 34.Ra4 d4 35.ed4 Bd4 36.Ra2 Rf8 37.g3 Kg7 38.Kg2 Kg6 39.h4 Rb8 40.Bc6 Kf6 41.g4 Ke5 42.Re2 Kd6 43.Be8 Rb4 44.Kg3 Be5 45.Kg2 Rg4 46.Kf3 Rh4= 47.Re4 Rh3 48.Kg4 Rh2 49.f4 Bg7 50.Kf5 Rg2 51.Re6 Kc5 52.Rg6 Rg6 53.Kg6 Bf8 54.Kf7 h5?? 55.Kf8+– 1–0. carocan (1880) – doctore78 (1645), kurnik, 2011.

5.Nc3 Bb4–/+ 6.cd5 cd5 7.Qb3 Be7 8.a4 0–0 9.Nge2 Nc6 10.Nd4 Nd4 11.ed4 Rb8 12.Bd3 b6 13.Bb1 Bb7 14.Qc2 g6 15.0–0 Rc8 16.Qd3 a5 17.Re1 Rc7 18.Re3 Qc8 19.Rh3 Ba6 20.Qg3 Ne4 21.Ne4?? de4 22.Rh6?? Bd3! 23.Bd3 ed3 24.Qh3 Bf6 25.Qd3 Bg7 26.Rh3 Rc2?? 27.Ba3?? Rd8–+ 28.Rh4 Qc4 29.Qc4 Rc4 30.Bb2 Bd4 31.Bd4 Rcd4 32.Rd4 Rd4 33.Ra2 f5 34.f3 Kf7 35.Kf2 e5 36.Ke3 Ke6 37.g3 Kd5 38.h4 h6 39.Ra3 g5 40.hg5 hg5 41.d3 f4 42.gf4 gf4 43.Ke2 Kc5 44.Kd2 Kb4 45.Ra2 b5 46.ab5 Kb5 47.Kc3 a4 48.Rb2 Ka5 49.Ra2 Rd8–+ 50.Kc4 Rd4 51.Kc3. elektrooon – ambra777, kurnik, 2012.

5.c5 b5 6.Qc2 a5 7.a3 a4 8.Nc3 Nbd7 9.Bd3 e5 10.f4 e4 11.Be2 Be7 12.g4 0–0 13.g5 Ne8 14.Nh3?? g6?? 15.Nf2+= Ng7 16.h4 f6 17.Ng4 f5? 18.Ne5?? Ne5+= 19.fe5 Be6 20.0–0–0 Qc7 21.Nb1 Rad8 22.h5 Bg5 23.hg6= hg6 24.Rdg1 Qe7 25.Rh2 f4–/+ 26.Rhg2?? f3–+ 27.Rg5 fe2 28.Re1 Rf1 29.Rf1 ef1Q 30.Qd1 0–1. dtpwaldi – susangaby (1805), kurnik, 2011.

5.d4 Bb4!? 6.Bc3 Bd6–/+.

5.d4 Be7 6.c5 a5 7.a3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Nbd7 (9...b6 10.Nf3=) 10.Bd3 0–0 11.Nf3 h6 12.0–0 b6 13.Nc3 b5 14.Ne5 Re8?? (better is 14...Ne5 15.de5 Nd7+=) 15.Nc6+– Qc7 16.Ne7 Kf8 (16...Re7 17.Nb5 Qb8+–) 17.Nb5 Qb8 18.Nc6 Qb7 (18...Qa8 19.Ne5 Rd8 20.Nd6 Ne5 21.de5+–) 19.Ne5 Ne5 20.de5 Nd7 (20...Ne4 21.f3 Bd7 22.Nd4 Nc5 23.bc5+–) 21.Qc2 Ne5 (21...Qc6 22.Nd6 Qc7 23.c6+–) 22.Nd6 Qd7 (22...Qb4 23.Be5 Rd8 24.Rb1+–) 23.Ne8 (better is 23.Be5 f6 24.Bg3 e5+–) 23...Qe8 (23...Nd3 24.Nd6 Ba6 25.b5 Bb5 26.Rb1+–) 24.Be5 Kg8 25.Ra1 Bd7 26.Ra7 Bb5 27.Bb5 (27.Bh7 Kf8 28.Qg6 Qe7 29.Ra8 Qd8 30.Qg7 Ke8 31.Qg8 Kd7 32.Qd8 Kc6 33.Qc7) 27...Qb5 28.Ra8 (28...Qb8 29.Rb8) 1–0. kamera – Shirai, GameColony.com, 2002.

5.cd5 Nd5 6.a3= Bd6 7.Nf3 0–0+= 8.Be2 f6 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 e5 11.0–0 c5 12.bc5+= Bc5 13.d4 ed4 14.Bd4 Bd4 15.Qd4 Qd4 16.Nd4 Nc6 17.Nc6 bc6 18.Rfc1 Bd7 19.Bc4 Kh8 20.Rab1 Bf5 21.Rb7 Be4 22.f3+– Bd5 23.e4 Bc4 24.Rc4 Rfc8 25.a4 a5 26.Rb6 c5 27.Rb5 Rd8 28.Rbc5 Rd1 29.Kf2 Rad8 30.Ra5 R1d2 31.Kg3 h6 32.Rac5 Kh7 33.Rc8 R8d7 34.a5 Ra2 35.Ra8 g5 36.Rcc8 Kg6 37.a6?? f5 38.Rc6+– Kh5 39.ef5 Ra4?? 40.a7! g4 41.Rh8 Kg5 42.a8Q Ra8 43.Ra8 Rd8 44.Rd8 Kf5 45.fg4 Kg5 46.Rg8 (46.Rd5) 1–0. Fournier,Frederic (1900) – imeca (1775), Active (5/0), 2004.

5.f4 Bd6 6.Nf3 Nbd7 7.Qb3 0–0 8.Be2 Re8 9.d4 Bc7 10.a4 Nf8 11.0–0 Ng6 12.b5 Bd7 13.Nbd2 Rc8 14.Bd3 Ne7 15.Ne5 Nf5 16.Bf5 ef5 17.h3 Ne4 18.Ne4+= fe4 19.cd5+/– cd5 20.Qd5+– Be5 21.de5 Be6 22.Qd8 Red8+= 23.Bd4 b6 24.Rfc1 Kf8 25.a5 Rc1 26.Rc1 ba5 27.Ba7 Rc8? 28.Ra1+– Bd5 29.Ra5 Bb7 30.Bd4 g6 31.b6 Ke8?! 32.Ra7 Rb8 33.Bc5 (33.Bc5 Bd5 34.g4+–) 1–0. carocan (1870) – jurojuro (1690), kurnik, 2011.

5.g4 dc4 6.Bc4 Bb4 (6...Nbd7 7.a3=+) 7.g5 Ne4 8.Qc2 (8.f3 Nc5 9.Bg7=+) 8...Nd6 (8...f5 9.Bg7 Rg8 10.Bc3 Qg5 11.Bb4–+) 9.Nf3 (better is 9.Bg7!? Qg5 10.Bh8=) 9...0–0–/+ 10.Bd3 g6 (10...Nf5 11.Bf5 ef5 12.Bg7 Kg7 13.Qb2 f6 14.Qb4 fg5 15.Qb2 Kf7 16.Ne5 Ke8 17.Rg1–/+) 11.Bf6 (11.a3 Ba5=+) 11...Qa5 12.h4 (12.a3 Bc5=+) 12...Nd7–/+ 13.h5 Nf6 14.gf6 Qd5 15.Ke2 (15.e4 Qc5–/+) 15...e5 (15...Nf5!?–/+) 16.Rh4=+ Ba5 (16...e4 17.Be4 Ne4 18.Qe4 Qe4 19.Re4=) 17.Nc3= Bc3 18.Rg1?? (18.dc3 Bf5 19.e4+/–) 18...e4–+ 19.Re4 (19.Be4 Ne4 20.Qe4 Qe4 (20...Qa2?! 21.hg6 Qa6 22.Kd1 Qa1 23.Ke2 Qa6 24.Kd1 Qa1 25.Ke2 Qa6=) 21.Re4 Bf6–+) 19...Bf6 20.hg6 (20.Rf4 Bg7–+) 20...hg6 (20...fg6 21.Rf4 Qe6 22.Bg6–+) 21.Rf4 Bg7 22.Rg5 Bf5 23.Bf5 Nf5 24.Kf1 Rad8 25.d4 Rfe8 26.e4 Nd4 27.Qd2 Qc4 0–1. Stobbe,Arthur – Pommerel,Wim, corr 3GMM–32, 1995.

5.a3 a5

6.ba5 Ra5 7.Nf3 Nbd7 (7...Bd6 8.Bc3 Ra8 9.d4=+) 8.Nd4 (8.d4!?=) 8...Nc5 (8...dc4 9.Bc4 e5 10.Nf3–/+) 9.Nb3 (9.Bc3 Ra8=+) 9...Nb3 (9...Qb6 10.Na5 Qb2 11.Nc3=+) 10.Qb3=+ dc4 11.Bc4 Bd6 12.f4 (12.d4 0–0=+) 12...0–0 13.0–0 Rh5 (13...b5 14.Be2=) 14.Be2 Rh6 15.g3 (15.d4 g5=) 15...Nd7 (15...Qa5 16.d4=+) 16.Nc3 e5 (16...f5 17.Rac1=) 17.fe5+= Ne5 18.Ne4 (18.d4 Ng4 19.Bg4 Bg4=+) 18...Bb8 19.Qc3 (19.Be5 Be5 20.d4 Bc7=) 19...f5 20.Nf2 Qc7 21.d4 Ng6 22.Bc4 Kh8= Black gets the initiative 23.Ng4?? fg4–+ 24.Rf8 Nf8 25.Rf1 Rf6 26.Rf6 gf6 27.d5 Nd7 28.Qf6 Nf6 29.Bf6 Qg7 30.Bg7 Kg7 31.dc6 bc6 32.e4 Kf6 33.Kf2 Ke5 34.Ke3 Ba7 (35.Ke2 Kd4–+) 0–1. Mielke,Sven (2080) – Schnitzer,Peter (2295), Kreuzberg CC–ch, 2002.

6.Qb3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Be7 9.c5 Nbd7 10.Nf3 Qc7 11.d4 Ne4 12.Bd3 f5 13.Nfd2 0–0 14.0–0 Ndf6 15.f3 Nd2 16.Nd2 Nh5 17.Rf2 Bd7 18.Nf1 g6 19.Ra2 Bf6 20.Ra7 Bc8 21.b5 Rf7 22.b6 Qd7 23.Qa4 Re7 24.f4 g5 25.g3 (25.Qd1 Ng7+/–) 25...Rg7 26.Qd1 g4 27.Ra8 Rg6 28.Qa4 h6 29.Qa7 Kh7 30.Qb8 Rg8 31.Nd2 Qd8 32.Qa7 Qe8 (32...Qd7!?+/–) 33.Nb3+– Ng3? (better is 33...Qd7+–) 34.hg3 h5 (34...Qd7 35.Na5+–) 35.Na5 h4 (35...Qd7+–) 36.Nb7 Qh5 37.Nd6 Rg7 38.Qa2 hg3 (38...Bb7 39.Nb7 hg3 40.Na5+–) 39.Rc8 g2 (39...Be7 40.Ne8 Rg6 41.b7+–) 40.Qg2 g3 41.Be2 (41.Be2 Qh2 42.Qh2 gh2 43.Kh2+–) 1–0. Francke,Dirk – Heinig,Juergen, Dresden GER, 2013.

6.b5 Qb6 7.Nc3 Bd7 8.Na4 Qd8 9.Nf3 (9.Bd4 cb5 10.cb5 e5+/–) 9...dc4 10.bc6 (better is 10.Bf6!? gf6 11.b6= (11.Bc4? cb5 12.Bb5 Bb5–+)) 10...Bc6–/+ (10...Nc6?! 11.Bc4 Na7 12.Bf6 gf6 13.Nb2=) 11.Bd4 b5 (12.Nb2 Nbd7=+). Kreuzer,Uwe – Grabowitzki, Vereinsmeisterschaft, 1992.

6.b5 Bd6 7.d4 b6 8.Nc3 0–0 9.Nf3 Bb7 10.Be2 c5 (10...dc4 11.Bc4 Nbd7 12.bc6 Bc6 13.Nb5=) 11.0–0 (11.dc5 Bc5 12.0–0 dc4 13.Bc4 Qc7=) 11...dc4 12.dc5 Bc5 13.Qd8 (13.Bc4 Qc7 14.Qe2 Rc8=) 13...Rd8 14.Ne5 Nbd7 15.Nc4 Rac8 16.Na4 Bd5 17.Nc5 (17.Rac1 Bc4 18.Bc4 Bd6=) 17...Rc5 18.Rfc1 (18.Bf6 gf6 19.Nd2 Rc2=) 18...Bc4 (18...Rb5 19.Bd4=+) 19.Bc4= Rdc8 20.Ba2 (20.Bd3 Rc1 21.Rc1 Rc1 22.Bc1 Nc5+=) 20...a4 21.Rab1 (21.Rc5 Rc5 22.Rc1 Rb5=) 21...Rc2=+ 22.Rd1 h6 (22...Nc5 23.Rd6=) 23.Rbc1= R8c5 24.Rc2 Rc2 25.Bf6 gf6 (25...Nf6?? 26.Rd8 Kh7 27.Bb1+–) 26.Bb1 Rc3 27.Bd3 Kf8 (27...Ne5 28.Bf1=+) 28.Bf1 (28.Be2 Ne5 29.f4 Re3+=) 28...Ke7 29.Ra1 Nc5 30.g3 (30.Ra2!?=+) 30...Rc2–/+ 31.Kg2 (31.Bg2 Nb3 32.Rd1 Ra2–/+) 31...f5 32.Kg1 Nb3 33.Rd1 Ra2 34.Bc4 Ra3 35.Rd3 (35.Kf1 Nc5–/+) 35...Ra1–+ 36.Kg2 Nc5 37.Rc3 a3 0–1. Zylla,Johannes – Pommerel,Wim, corr 3GMM–32, 1995.

6.b5 Bd6 7.Nf3 0–0 8.Qc2 Qe7 9.Ng5 Nbd7 10.d4 dc4 11.Bc4 e5 12.Bd3 h6 13.h4 ed4 14.Bd4 Ne5 15.Nc3 Bd7 16.Nce4 Ne4 17.Be4 f5 18.Be5 Be5 19.Qc4 Kh8 20.bc6 bc6 21.Rd1 fe4 22.Qe4 Bf5 23.Qc6 hg5 24.hg5 Kg8 25.g4 Be4 26.Qc4 Qf7 27.Qf7 Rf7 28.Rh5 Bf3 29.g6 Bc3 30.Kf1 Bd1 31.gf7 Kf7 32.Rf5 Kg6 33.f4 Bb2 34.Rd5 Bb3 35.Rg5 Kf7 36.e4 Ba3 37.Rh5 a4 0–1. Quast – Wachinger, Wemding, 1998.

6.c5 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 b6 9.Bf6 Qf6 =+.

6.c5 b6 7.d4 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Be7 10.Qa4 0–0 11.Qa7 Nbd7 12.b5 bc5 13.bc6 Qb6 14.Qb6 Nb6 15.dc5 Bc5 16.Bf6 gf6 17.Bb5 e5 18.Nf3 Na8 19.0–0 Nc7 20.Be2 Be6 21.Rc1 Rb8 22.Nc3 Rb2 23.Bd1 Bd6 24.Kf1 Bf5 25.Be2 Bb4 26.Ne1 Rb3 27.Na4 Ra3 28.Nb6 Be4 29.Bf3 Kg7 30.Be4 de4 31.Nd7 Bd2 32.Rd1 Ba5 33.Nc5 f5 34.Nb7 Bc3 35.g3 Ra6 36.Nd8 Ra1 37.Ra1 Ba1 38.f3 Bc3 39.fe4 fe4 40.g4 Bb4 41.Nc2 Be7 42.Nb7 Kf6 43.Na1 Kg5 44.h3 h5 45.gh5 Kh5 46.Na5 f5 47.Nc4 Kg5 48.Nb3 Kf6 49.h4 Ke6 50.h5 Bg5 51.Nba5 Kd5 52.Ke2 f4 53.Kf1 Ne6 54.Kf2 Bh6 55.Ke2 Nc7 56.Kf1 f3 57.Kf2 Ne8 58.Nd2 Bg5 59.Nb1 Ke6 60.Nc3 Nd6 61.Nb3 Bh4 62.Kf1 Ke7 63.h6 Kf7 64.c7 Nc8 65.Ne4 Be7 66.Nbd2 Kg6 67.Nf3 Bf8 68.Ne5 Kf5 69.Nc5 Bh6 70.Nc4 Bg7 71.Ke2 Bf8 72.Nd7 Bh6 73.Ndb6 Ne7 74.e4 Ke4 75.Nd6 Ke5 76.Nf7 Ke6 77.Nh6 Kd6 78.c8Q Nc8 79.Nc8 Ke5 80.Ke3 Kd5 81.Ng4 Kc4 82.Nd6 Kd5 83.Nf5 Kc4 84.Nf6 Kc5 85.Kd3 Kc6 86.Kc4 Kb6 87.Nd4 Kc7 88.Kc5 Kb7 89.Ne6 Ka6 90.Nd7 Kb7 91.Kb5 Ka7 92.Ndc5 Kb8 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio – Rosner,Dirk, Tigerschachclub, 2000.

6.cd5 Nd5 7.b5 Bd7 8.bc6 (8.e4 Nf6 9.bc6 Bc6=+) 8...Bc6 9.Nf3 Nd7 10.d4 (10.e4 N5f6 11.d3 Bd6=) 10...b5 (10...Qb6 11.Qe2=+) 11.Bd3 Rc8 12.0–0 Bd6 13.Nbd2 (13.e4 Nf4=) 13...0–0=+ 14.Ne4 Be7 (14...N7f6 15.Nd6 Qd6 16.e4+–) 15.Qb1 (15.Rc1 b4=) 15...f5=+ 16.Ned2 Qb6 (16...Bd6 17.Rc1=+) 17.Rc1= Bb7 (17...Bd6 18.Bc3=) 18.Qa2 (18.Rc2 Bd6=) 18...Bf6 (18...Bd6 19.Qb3 Bc6 20.Rab1=) 19.Qb3 Bc6 20.Nf1 (20.Rab1 Be7=) 20...Rfe8 (20...a4 21.Qd1=) 21.Ng3 g6 22.Qd1 e5 23.Ne5 Ne5 24.de5 Be5 25.Be5 Re5 26.Rab1 Rf8 27.Qc2 Bd7 28.Qb2 Qd6 29.Rd1 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Gould,Iain, compuserve, 1996.

6.b5 cb5

7.cb5 Bd6 8.Nf3 0–0 9.Nc3 Nbd7 10.d4 Nb6 11.Bd3 Nc4 (11...Bd7 12.Ne5=) 12.Bc4 dc4 13.Qc2 (13.Nd2 Qc7 14.Qa4 Bh2 15.Nc4 Bd6+=) 13...b6 14.0–0 Bb7 15.Ne5 (15.e4 Nd7=) 15...Be5=+ 16.de5 Ng4 17.Ne2 Ne5 18.Be5 Qd5 19.f3? (better is 19.Nf4!? Qe5 20.Qc4=+) 19...Qe5–/+ 20.e4 Qb5–+ 21.Rfb1 Qc5 22.Kf1 b5 23.Nc3 Bc6 24.Qb2 Rad8 25.Nb5 Bb5 26.Qb5 Rd1!! 27.Ke2 Qb5 28.Rb5 Ra1 29.Ra5 Rc8 30.Kd2 c3 31.Kc2 Ra2 32.Kc1 c2 (32...c2 33.Re5 Ra1 34.Kd2 c1Q 35.Ke2 Rc2 36.Kd3 Qd2) 0–1. Fournier,Frederic – Nimmerzat (2495), Partie ιvaluιe, 5m + 0s, 2008.

7.cb5 Bd6 8.Nf3 Nbd7 9.d4 0–0 10.Nc3 Re8 11.Bd3 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Rb1 Qd6=+ 15.Qc2 Bd7 16.Ne2= Rac8 (17.Be5 Qe5=). Mack,Lienhard – Hahn,Andreas (1790), DESC, 2002.

7.cd5 Nd5 8.Bb5 Bd7 9.Be2 Bd6 10.Nc3 Nc3 11.dc3 Qc7 12.Nf3 Na6 13.c4 e5 14.Qd2 Rd8 15.Bc3 0–0 16.Ba5 b6 17.Bc3 Rfe8 18.Rd1 (18.Rb1 Bf5 19.Rb5 Nc5=) 18...Bc6 (18...Ba3 19.Qa2 Bb4 20.Bb4 Nb4 21.Qb2=) 19.0–0 e4=+ 20.Nd4 Bh2 21.Kh1 Be5 22.Qb2 Ba4 23.Rd2 Nc5 24.Nf5 Bc3 25.Qc3= f6 26.Rb1 ½–½. Bonetti,Shane – Schulz,Hans_Juergen, T15–11.48 ETC, 2004.

5.a3 b6

6.d4 a5 7.ba5 Ra5 8.Bc3 =.

6.d4 Be7 7.Nf3 (7.Nc3 dc4 8.Bc4 Ba6 9.Ba6 Na6=) 7...a5 8.c5 (8.ba5 Ra5 9.Bc3 Ra8=) 8...ab4=+ 9.ab4 Ra1 10.Ba1 0–0 11.Bd3 Ba6 12.0–0 Qc7 13.Nc3 Bd3 14.Qd3 Nbd7 15.Bb2 Rb8 16.Qc2 bc5 17.bc5= e5 18.h3 ed4 19.ed4 Nf8 20.Ne5 Ne6 21.Ne2 Nd7 22.f4 Bh4 23.Rb1 Ne5 24.fe5 Qb7 25.Nc3 Nd4–/+ 26.Qd1 Ne6 27.Ba1 Qa7 28.Rb8 Qb8 29.Na4 d4 0–1. Plock,Joerg – Zeun,D, corr, 1996.

6.Nf3 Bb7 7.Be2 Nbd7 8.0–0 c5 9.bc5 Nc5 10.d4 Nce4 11.Nbd2 Be7 12.cd5 Nd2 (12...Qd5 13.Ne4 Ne4 14.Rc1=) 13.Qd2 Bd5 (13...Qd5 14.Rfc1=) 14.Bb5+= Nd7?? (better is 14...Kf8+=) 15.Ne5+– 0–0 16.Nd7 (16.Bd7?! f6 17.Bc6 fe5 18.Ba8 Ba8+/–) 16...Bd6 (16...a6 17.Ba4 Re8 18.Ne5+–) 17.f4 (better is 17.Nf8 Bg2 18.Kg2 Qg5 19.Kh1 Qb5 20.Ne6 Qh5+–) 17...a6 18.Nf8 ab5 19.Nh7! Kh7 20.Qd3 Kg8 21.Qb5 Ra5 22.Qd3 Qa8 23.Rf2 Be4 24.Qc3 Rh5 25.d5! e5 26.g4 Rh4+/– 27.fe5 Rg4–/+ 28.Kf1 Qa6 29.Ke1 Be7?? 30.Kd2 Bh4 31.h3 Rg5 32.Rh1?? Re5 33.Re2?? Rd5–+ 34.Kc1 Rc5 1–0. Fournier,Frederic – Quiniou,Jean, Simultanee Senlis FRA, 2001.

6.Nf3 dc4 7.Bc4 Ba6 8.Ba6 Na6 +=.

5.a3 dc4

6.Bc4 b5 7.Be2 a5 8.ba5 Qa5 9.Nf3 Nbd7 10.0–0 Be7 11.d4 0–0 12.Nc3 Bb7 13.Qb3 Rfd8 14.Rfb1 h6 15.Bc1 Ne8 (15...Ba6 16.e4=) 16.Bd2+= Qc7 (16...Qa7 17.a4+=) 17.Ne4 (17.a4!?+–) 17...c5= 18.Nc5 (18.Bb5? Be4 19.Rc1 Qb7–+) 18...Bc5 (18...Nc5 19.dc5 Bc5 20.Qb5=) 19.Rc1 Qb6 20.dc5 Nc5 21.Qc3 Rd5 22.Be1 (22.Qb4 Nd3 23.Bd3 Rd3=) 22...Nd6 23.Rab1 Exerts pressure on the isolated pawn (23.Qb2 Qa6=) 23...Qd8 (23...Qa6 24.Nd4=) 24.Nd4 The pressure on the isolated pawn grows 24...Qg5 25.Bf1 (25.Bf3 Nce4 26.Qc7 Rd4 27.ed4 Rc8 28.Qb7 Rc1 (28...Nb7?? 29.Rc8 Nd8 30.Be4+–) 29.Qa8 Rc8=+) 25...Rc8 26.Qa1 (26.Qb2 Qg6=) 26...Ra8 (26...Nce4 27.Rb4=) 27.Bb4 (27.Bb5? A) 27...Nb5?! 28.f4 (28.Nb5?? Rd1 29.e4 Be4–+) 28...Qg6 29.Rb5=+; B) 27...Rd4 28.Bf1 Rg4–+) 27...Rc8 28.Rb2 (28.Qa2 Qg6+=) 28...Nce4 (28...e5 29.Nb5 Nb5+=) 29.Rc8+= Bc8 30.Rc2 (30.Qb1 Bd7+=) 30...Bd7= 31.Qe1 (31.Qa2 Nf5 32.Nf3 Qh5+=) 31...Nf5 (31...e5 32.Nc6 Bc6 33.Rc6+=) 32.Nc6 (32.Nf5 ef5 (32...Rf5? 33.Bd3 Nf6 34.Bf5 Qf5 35.Rc7+–) 33.Qe2 Qg6=) 32...Bc6 33.Rc6 Nh4 34.Qe2 Nd2 35.f4 (35.Bd2 Rd2 36.Rc8 Kh7–+) 35...Qg6 36.e4 (36.Bd2?? Rd2 37.Qd2 Nf3 38.Kf2 Nd2–+) 36...Rd4 (36...Qe4 37.Qe4 Ne4 38.Rc8 Kh7 39.Be2=+) 37.f5+= (worse 37.Bd2 Rd2 38.Qe3 Rg2 39.Kh1 Ra2–+) 37...Qg5 38.fe6 (38.Qb5 Nf1 39.Qf1 Rd1–+ (39...Re4?! 40.fe6 fe6 41.Rc3=; 39...ef5?! 40.Rc2–/+)) 38...fe6 39.Rc3 (better 39.Bc3+=) 39...Nf1–+ 40.Kf1 Qe5 41.Kg1 (41.Rc8 Kh7 42.Bc3 Qf4 43.Kg1 Re4–/+) 41...Re4 42.Qd3 Kh7 43.Bd6 (43.Rc5 Qa1 44.Qf1 Qd4 45.Qf2 Qd3–/+) 43...Qd4 44.Qd4 Rd4 45.Bb4 Rd2 46.g3 Nf5 47.Rc7 (47.Rc5 Ra2–/+) 47...Rb2 48.Rb7 Nd4 49.h3 Kg6 (49...Rb3 50.Kg2–/+) 50.Bf8 e5 51.Bg7 h5 52.g4 (52.Kf1!? Nf3 53.Bf8=+) 52...hg4 53.hg4 Nf3 54.Kf1 Kg5 55.a4 b4 (55...Kg4?! 56.Rb5 Ra2 57.Be5 Ne5 58.Re5 Ra4 59.Ke2=) 56.a5 Kg4 57.Bf8 ½–½. Cirulis,Ilmars (1890) – Rodriguez Perez,Rene (1735), FICGS, 2015.

6.Bc4 Bd6 7.Qf3 =.

6.Bc4 Nbd7 7.Nf3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 b5 10.Nd4 Bb7 11.Bf3 Qc7 12.Nb3 Bd6 13.h3 Ne5 14.Be5 Be5 15.d4 Bh2 16.Kh1 Bd6 17.N1d2 e5 18.Rc1 Rac8 19.de5 Be5 20.Qc2 Ba8 21.Ne4 Nd5 22.Rfd1 Rfd8 23.Nec5 Nc3 24.Rd3 Rd3 25.Nd3 Nd5 26.Ne5 Qe5 27.Qc5 Re8 28.Nd4 Qf6 29.Bd5 cd5 30.Qb5 Rd8 31.Qa5 a6 32.Kg1 h6 33.Rc7 Qg6 34.Ra7 Rc8 35.Qa6 Qa6 36.Ra6 Bb7 37.Ra7 Rc1 38.Kh2 Rc7 39.a4 Rd7 40.a5 Bc8 41.Rd7 Bd7 42.a6 Bc8 43.b5 Kf8 44.Nc6 Ke8 45.Na5 (45...Ba6 46.ba6+–) 1–0. Taulien,Hans_Juergen (2225) – Griesche,Veit (1900), remoteschach.de, 2003.

6.Bc4 Be7 7.Nf3 b5 8.Be2 0–0 9.0–0 Bb7 10.Bf6 Bf6 11.d4 Nd7 12.Nbd2 a6 13.Ne4 Nb6 14.Nf6 Qf6 15.Ne5 Rad8 16.Qc2 Qg5 17.Nf3 (17.Nc6 Rc8 18.f4 Qf6–+) ½–½. Mueller,F – Loewe, corr SOK–89–42, 1989.

6.Bc4 b5

7.Bb3 a5 8.ba5 Nbd7 9.Nf3 Qa5 10.0–0 Bb7 11.a4 (11.Nc3 Bd6=) 11...b4+= 12.d3 Nc5 (12...Ba6 13.Nbd2 Bd3 14.Nc4 Bc4 15.Bc4–/+) 13.Bc4 (13.Ne5 Nb3 14.Qb3 Qd5=) 13...Be7 (13...Na4? 14.Bf6 gf6 15.Bb3+–) 14.Nbd2 0–0 15.Qc2 Rfc8 (15...Nd5 16.d4 Nd7 17.e4=) 16.Rfb1 (16.Ne5 Bd6= (16...Na4? 17.Bb3+–)) 16...h6 (16...Nd5 17.d4 Nd7 18.Nb3=) 17.e4 Ncd7 (17...Nfd7 18.Bd4+=) 18.Nb3= Qc7 19.a5 Ba6 20.Ba6 Ra6 21.Re1 c5 22.Rac1 Rc6 23.Qc4 e5 24.Ra1 (24.Nh4 Ne8 25.Nf5 Bf6=) 24...Ne8= 25.Nbd2 Nd6 26.Qd5 Now all is on e5 26...c4 27.dc4 Rc5 28.Qd3 Ra5 29.Ra5 Qa5 30.Rc1 f6 31.Nb3 Qa2 32.Rc2 Nb7 33.Bc1 Qa4–/+ 34.Qd5 Kh7 35.Ne1? Ndc5–+ 36.Nc5 Nc5 (36...Nc5 37.Kf1 Rc7–+) 0–1. Cottarelli,Franco (2105) – Luzuriaga,Dr. Norberto Horaci (2350), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

7.Be2 Bb7 8.Nf3 a6 9.Nc3 c5 10.bc5 Bc5 11.d4 Bb6 12.0–0 0–0 13.Rc1 Nbd7 14.Qd3 h6 15.Rfe1 Qe7 16.h3 Nd5 17.Ne4 N7f6 18.Ng3 Rfc8 19.Ne5 Bc7 20.Nc6 Qd6 21.Ne5 Nd7 22.Ne4 Qe7 23.Nd7 Qd7 24.Nc5 Qc6 25.Nb7 Qb7 26.Bf3 Ba5 27.Re2 Qd7 28.Rec2 Rc2 29.Rc2 Rd8 30.Qe4 Nf6 31.Qc6 Qa7 32.Qb7 Qb7 33.Bb7 Rd6 34.Rc8 Kh7 35.Ra8 Bc7 36.Ra6 Nd5 37.Rc6 b4 38.ab4 Rc6 39.Bc6 Nb4 40.Be4 f5 41.Bb7 Kg6 42.Bc8 Kf7 43.Bb7 g5 44.Kf1 Ke7 45.Ke2 Ba5 46.Ba3 Kd7 47.g3 Nc6 48.f4 Nd8 49.Bf3 Nf7 50.Kd3 Nd6 51.g4 gf4 52.ef4 Bc7 53.g5 hg5 54.fg5 Bd8 55.Bc1 Ke8 56.h4 Kf7 57.Bh5 Kg7 58.Bf4 Nc8 59.Be8 Ne7 60.h5 Kf8 61.Bd7 Kf7 62.Be5 Ng8 63.g6 Ke7 64.Bc8 Ba5 65.Bg7 Be1 66.h6 Nh6 67.Bh6 Bh4 68.g7 Kf7 69.Be6! 1–0. combijack (1745) – maroon (1670), gameknot.com, 2010.

7.Be2 Be7 8.Nf3 Bb7 9.0–0 0–0 10.Qc2 Na6 11.d4 Nc7 12.Nbd2 Nfd5 13.Ne5 f6 14.Nc6 Bc6 15.Qc6 Rc8 16.Qc2 Bd6 17.Rac1 Qd7 18.Ne4 Be7 19.Qb3 f5 20.Nc5 Bc5 21.Rc5 a6 22.Bf3 g5 23.Rfc1 g4 24.Bd5 Nd5 25.Qc2 Nb6 26.e4 f4 27.f3 gf3+/– 28.gf3 Kh8?? 29.d5+– Kg8 30.Qg2 Kf7 31.Qg7 Ke8 32.Rc8 Nc8 33.Rc7 Qg7 34.Bg7 Kd8 35.Rc8! Kc8 36.Bf8 ed5 37.ed5 Kd8 38.Kg2 Ke8 1–0. hertford (2150) – coolerdude (1605), ChessWorld.net, 2003.

7.Bf1 =+.

7.Be2 a5

8.ba5 Qa5

9.Nf3 Bd6 10.0–0 0–0 (10...Be7 11.Qc2=) 11.d4 (11.Bf6 gf6 12.d4 Rd8=) 11...Ba6 (11...Rd8 12.Qc2=) 12.Nc3 (12.Nbd2 Rd8=) 12...Nbd7 13.e4 Nh5 (13...Bf4 14.Bd3=) 14.e5+= Be7 15.Qc2 1–0. Zylla,Johannes (2265) – Walker,John T (1940), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

9.Nf3 Bd6 10.0–0 0–0 11.Bf6 gf6 12.d4 f5 13.Nbd2 Qa7 14.Qc2 Rd8 15.Rfb1 Qa4 16.Qb2 Nd7 17.e4 (17.Bd1 Ba3 18.Qb3 Qb3 19.Rb3 b4+=) 17...Bb7 (17...Ba3 18.Qc3 fe4 19.Qe3+=) 18.ef5+= ef5 (worse is 18...Ba3 19.Qa2 e5 20.Ng5+– (20.Ne5?! Ne5 21.de5 Qf4=)) 19.Bd1 Ba3 20.Qa2 Qa5 21.Qc2 b4 22.Nc4 Qc7 23.Qf5 Nf8 24.Bb3 Kg7 25.Nce5 f6 26.Qg4 Ng6 27.Ng6 Bc8? (27...hg6 28.Nh4 g5 29.Nf5 Kg6+–) 28.Qf4 Qf4 29.Nf4 1–0. Riepe,Bernhard – Rosner,Dirk, DESC, 2004.

9.Bf3 Be7 10.Ne2 0–0 11.g4 (11.a4!? ba4 12.Nec3=) 11...Nd5 12.h4 Nd7 13.g5 (13.Qc2 Nc5 14.Nbc3 Rd8+=) 13...Nc5–/+ 14.Kf1 (14.Qc2 Qa4 15.Qa4 Nd3 16.Kf1 Ra4–/+) 14...Qa4 (14...Nd3!? 15.Bc3 Nc3 16.dc3 Ne5–/+) 15.Kg2 (15.Qa4 Ra4 16.Nbc3 Ra6+=) 15...Qd1 16.Rd1 Nb3 17.Ra2 Nb4! 18.ab4 (better is 18.Bg7!? Na2 19.Bf8 Kf8 20.Bc6–/+) 18...Ra2–+ 19.Bc3 Bd7 20.Nf4 c5 21.bc5 Nc5 22.Bb4 Ra4 23.Bc5 Bc5 24.d4 Bd6 0–1. Bessat,Remy (1970) – Gladyszev,Oleg (2455), La Fere op 5th, 2006.

9.Nf3 Nbd7 10.0–0 Be7 11.d4 0–0 12.Nc3 Bb7 13.Bd3 Rfd8 14.Qe2 h6 15.Rfc1 Qb6 16.Qc2 Ra5 17.Ne4 c5 18.dc5 Nc5 19.Nc5 Bc5 20.Nd4 Bf8 21.Nb3 Raa8 22.Bd4 Qd6 23.Nc5 Bc6 24.f4 Nd5 25.Rd1 f5 26.Bf1 g5 27.Be2 Rdc8 28.Qb2 gf4=+ 29.e4 fe4 30.Ne4 Qd7 31.Rdc1 Qf7 32.Bd3 Rc7 33.Be5 Bg7 34.Nd6 Qd7 35.Qe2 Ne3 36.Qh5 Be5 37.Qe5 Rd8 38.Nb5 Rb7 39.a4 Qd3 40.Rc6?? f3 41.Qg3?? Rg7=+ (42.Qg7 Kg7 43.gf3 Qe2–+) 0–1. Lisakowski,Christof (1960) – Schulz,Hans_Juergen (2145), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

9.Nf3 Be7 10.0–0 0–0 11.d4 Nbd7 12.Nbd2 Bb7 13.Nb3 Qb6 14.Qc2 Rfc8 15.Ne5 c5 16.Nd7 Nd7 17.dc5 Nc5 18.Bd4 e5 19.Bc5 (19.Be5? Qe6 20.Nd4 Qe5–+) 19...Bc5 20.Nc5 Rc5 21.Qb2 (better is 21.Qf5!?+=) 21...Qg6–+ 22.f3 (22.e4 Be4 (worse is 22...Qe4 23.Bf3 Qd4 24.Qd4 ed4 25.Bb7+–) 23.f3 Bf5–+) 22...Rc2 23.Qb5 Ba6 24.Qd5 (24.Qe5 Be2 25.Rf2 Rd8–+) 24...Rf8 (24...Re8 25.Qd7 Kf8 26.Rf2 Be2 27.Re1–+) 25.Ra2 (25.Rf2 Be2 26.Re1 Qd3 27.Qd3 Bd3 28.Rc2 Bc2–+) 25...Re2 (better is 25...Be2!? 26.Rc2 Qc2 27.Re1–+) 26.Re2 Be2 27.Re1 Qc2 28.Qe5 Qd2 29.Ra1 Rd8 30.h4 h6 31.a4 (31.h5 Bd3–+) 31...Rd6 32.h5 Re6 33.Qb8 Kh7 34.Qb1 Bd3 35.Qe1 Qe3 36.Qe3 Re3 37.Ra3 Re1 38.Kf2 Re2 39.Kg3 Ba6 40.a5 Re5 41.Kh4 Rd5 42.g4 Kg8 43.Kg3 Kf8 44.Ra4 Ke7 45.Ra3 Rd3 46.Ra4 Kd6 47.Rb4 Kc7 48.Rb6? Bb7 49.Rb4 Rf3 50.Kh4 Bd5 51.Rd4 Kd6 52.a6 Ra3 53.Rb4 Ra6 54.Rb8 Ra1 55.Rg8 g5 56.Kg3 Rg1 57.Kf2 Rg2 58.Ke3 Rg4 59.Rd8 Kc5 60.Re8 Bc6 61.Re5 Kd6 62.Re7 Re4! 63.Kf2 Re7 64.Kg3 Re6 65.Kg4 Rf6 66.Kg3–+ Rf4 0–1. Stripunsky,Alexander (2555) – Hess,Robert L (2480), Dos Hermanas Internet qual–D, 2009.

5.a3 Bd6

6.Qc2 0–0 7.Bd3 (7.c5 Bc7=) 7...e5=+ 8.Nc3 (8.c5 Bc7=+) 8...e4 (8...a5 9.c5 Be7 10.Nb1–/+) 9.Be2 Re8 (9...dc4 10.Ne4 Bf5 11.Nf6 Qf6 12.Bf6 Bc2 13.Bc3=) 10.f3 (10.cd5!? cd5 11.Nb5=) 10...Bf5–/+ 11.fe4 (11.Qb3–/+) 11...Be4 (better is 11...Ne4 12.Ne4 Be4–+ (12...de4?! 13.Nh3–/+; 12...Re4?! 13.Nf3=+)) 12.Ne4= Ne4 (12...de4 13.Nh3=) 13.Nf3 Ng5 (13...dc4 14.Qc4 a5 15.b5+=) 14.Qc3 (14.cd5 a5 15.dc6 bc6 16.ba5 Nf3 17.Bf3+/–) 14...Nf3= 15.gf3 Be5 16.d4 Qh4 (16...Bd6 17.Kd1=) 17.Kd2 (17.Kd1 Bd6= (17...Bh2 18.cd5 Qf2 19.dc6 Nc6 20.d5=+)) 17...Bh2 (17...Bd6 18.c5 Bc7 19.Rag1=) 18.Rag1 (18.cd5 cd5 19.Qb3 Nc6=) 18...Qf2 19.Rf1 Qg2 20.Rc1? (20.Kd1!?=) 20...Nd7 (20...Bf4 21.Rcg1 Qf2 22.Kd1 Qe3 23.Qc2–+) 21.Rce1 Re7 22.Kd1 Rae8 23.Bc1=+ Nf6 24.Bd2 Nh5–/+ 25.f4? Ng3–+ 26.Rh2 Qh2 27.cd5 Ne4 28.Qd3 Nd2 29.Qd2 cd5 30.Bb5 Qd2 31.Kd2 Rc8 32.Bd3 a6 33.Rh1 h6 34.Rh5 Rce8 35.Rd5 Re3 36.Rd7 b5 37.Rd6 R3e6 38.Rd5 Rf6 39.f5 g6 40.fg6 Rf2 41.Kc3 Rc8 42.Rc5 Rc5 43.dc5 Kf8 44.gf7 Rf7 45.Bg6 Rf3 46.Kb2 Rf2 47.Kc3 Ke7 48.Kb3 Rg2 49.Bh5 Rg5 50.Be2 h5 51.Bh5 Rh5 (52.Kc3 Rh3 53.Kb2 Kd7–+) 0–1. Pietruszewska,Paulina – Boder,Marlena, Poland–ch U12 Girls, 2001.

6.Qc2 dc4 7.e4 a5 8.e5 +/–.

6.Nc3 0–0 7.Nf3 (7.c5 Bc7 (7...Be7 8.Nf3 Nbd7 9.d4 Qc7 10.Be2 b6 11.0–0) 8.Nf3 e5 9.Qc2 a5 10.Be2 ab4 11.ab4) 7...e5 (7...Nbd7 8.c5 Be7 9.d4 b6 10.Bd3 bc5 11.bc5; 7...b6 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Ba6 10.Qa4 Qc8 11.cd5) 8.cd5 (8.Be2 e4 9.Nd4 dc4 10.0–0 Nbd7 11.Qc2) 8...e4 9.Ng5 (better is 9.Nd4!?= cd5 10.Ncb5 Be5 11.Ne6) 9...cd5–/+ 10.Nb5 Nc6 (10...h6 11.Nh3–/+) 11.Nd6+= Qd6 12.Qb3 (12.b5!? Ne5 13.Qb3+=) 12...h6–/+ 13.Nh3 Bh3 14.gh3 Ne5 15.Be2 Rac8 16.0–0 Nf3 17.Bf3 ef3 18.Kh1 (18.Qd1!?+=) 18...Ne4–/+ 19.d3?? (better is 19.Qd1 Qg6 20.Qf3 Nd2 21.Qd5 Nf1 22.Rf1–/+) 19…Qg6 (19...Qg6 20.de4 Qg2) 0–1. Sotelo,Juan (1975) – Urbina Perez,Juan Antonio (2210), Caleta ENG, 2013.

6.Nc3 Nbd7 7.Rc1 (7.c5 Bc7=+) 7...dc4 8.Bc4 Ne5 (8...Nb6 9.Be2=) 9.Be2 0–0 10.Nf3 (10.d4 Ng6=) 10...Ng6 (10...Nf3 11.Bf3 e5 12.d4=) 11.0–0 e5 12.d3 (12.d4 e4 13.Nd2 Re8=) 12...Qe7 13.Qc2 (13.d4 Rd8=) 13...Bg4 (13...a5 14.ba5 Ra5 15.a4=) 14.Ng5 (14.Qa4 Rfd8=) 14...Be2 15.Qe2 (15.Ne2 a5=+) 15...a5–/+ 16.b5 Ba3 17.bc6 (17.Ba3 Qa3 18.bc6 bc6–/+) 17...Bb2 18.cb7 (18.Qb2 bc6 19.Na4 Rfb8–/+) 18...Qb7 19.Rb1 Rfb8 20.Na4 Qb3 21.Nb2 a4 (22.Rbc1 h6–+) 0–1. Aubertin,Tim – Flournoy,Donald, Westpfalz op, 1998.

6.c5 Bc7 7.Nc3 0–0 8.Nf3 Nbd7 9.d4 e5 10.Be2 e4 11.Nd2 Re8 (11...b6 12.0–0=) 12.a4 White prepares b5 (12.b5 Re6=) 12...a6 (12...Rb8 13.b5=) 13.b5= ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1 Nb8 (better is 15...cb5 16.Nb5 b6+=) 16.b6+/– Bb6 17.cb6 Qb6 18.0–0 (18.h3 Be6+/–) 18...Na6 (18...Bg4!?+/–) 19.Rb1+– Qc7 20.Ba3 h6 21.Rb3 (21.Ba6 ba6 22.Bc5 Qd7+–) 21...Qd7 (21...b5 22.h3+–) 22.Na4 Kh8 (22...b5 23.Nc5 Nc5 24.Bc5+–) 23.Ba6 ba6 1–0. mgriffin (1730) – gregorgysi (1910), net–chess.com, 2001.

6.c5 Bc7 7.Nf3 0–0 8.a4 a6 (8...b6 9.d4=) 9.Be2= Nbd7 10.0–0 (10.a5 e5=) 10...h6 (10...a5!?=+) 11.d4+= b6 12.Nbd2 bc5 13.bc5 Rb8 14.Qc2 Ra8 15.e4 (15.Rab1 Qe7+=) 15...de4= 16.Ne4 Ne4 17.Qe4 Rb8 18.Qc2 Nf6 19.Bd3 a5 20.Rfe1 Ra8 (20...Nd5 21.Bh7 Kh8 22.Be4+=) 21.Ne5+= Be5 22.Re5 (22.de5 Nd5 23.Rad1 Ba6 24.Bh7 Kh8+–) 22...Nd5 (22...Ba6 23.Ba6 Ra6 24.Rb1=) 23.Bh7+= Kh8 24.Be4 Nb4 (24...f6 25.Bd5 ed5 26.Re2+=) 25.Qe2 Ba6 26.Qf3 Rb8 27.Rh5 Nd5 28.Bd5 cd5 29.Bc3 Rb3 (29...Bc4 30.Qf4+=) 30.Qe3 (30.Ba5 Qb8 31.Qd1 Rd3+–) 30...Qb8+= 31.Rh6 (31.Qe1!?+=) 31...gh6= 32.Qh6 Kg8 33.Qg5 Kh7 34.Qh5 Kg7 35.Qg5 Kh8 36.Qh5 Kg8 37.Qg5 Kh7 38.Qh5 Kg7 39.Qg5 Kh8 40.Qh5 Kg8 41.Qg5 Kh7 42.Qh5 Kg7 43.Qg5 Kh8 44.Qh5 Kg8 45.Qg5 Kh7 46.Qh5 ½–½. GuestLLWG – JustMicgo, freechess.org, 2017.

6.c5 Bc7 7.Nf3 0–0 8.d4 b6 9.Bd3 a5 10.Ng5 Ne4 11.Ne4 de4 12.Be4 ab4 13.cb6 Bb6 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Qe7 16.Qa4 Bd7 17.Bc3 c5 18.Qc2 cb4 19.Bh7 Kh8 20.Bd2 f5 21.Bg6 Qg5 22.Bb4 Rc8 23.Qd1 Qg6 24.g3 e5 25.de5 Ba4 26.Qa4 Rc1 27.Kd2 Rh1 0–1. marekt – pauldepaepe, gameknot.com, 2001.

6.c5 Bc7 7.Nf3 0–0 8.Be2 Nbd7 9.0–0 e5 10.d3 Re8 11.Nbd2 a5 12.h3 b6 13.cb6 Bb6 14.Nb3 ab4 15.ab4 Bb7 16.Ra8 Qa8 17.Qa1 Qa1 18.Ra1 h6 19.Na5 Ba8 20.d4 ed4 (20...e4!? 21.Ne5 Ne5 22.de5 Nd7=) 21.Bd4 Ne4 22.Bb6 Nb6 23.Nd4 c5 24.bc5 Nc5 25.Bb5 Rd8 26.Bc6 (26.Nab3 Nb3 27.Nb3 Rb8+=) 26...Bc6 27.Nac6 Rd7 28.Rb1 Nc4 29.Rb8 (29.Rb5!? Ne4 30.Rd5+/–) 29...Kh7= 30.Rd8 Rd8 31.Nd8 Kg6 32.Kf1 Ne4 33.Ke2 Ne5 34.N8c6 Nc6 35.Nc6 Kf6 36.f3 Ng3 37.Kd3 Nf5 38.g4 Nd6 (38...Nh4!? 39.f4 g5=) 39.Kd4+/– Ke6 40.Nd8 Ke7 41.Kd5 Ne8 42.Nc6 Kf6 43.f4 Nc7 44.Ke4 g5 45.Nd4 Ne8 46.Nf5 Kg6 47.Ke5 f6 48.Ke6 Nc7 49.Kd6 Nb5 50.Ke7 Nc3 51.Kd6 (better is 51.Kf8!? Kh7 52.Ne7 gf4 53.ef4+–) 51...Ne4 (51...Nb5 52.Kc5 Nc3+–) 52.Ke6+/– Nf2 (better is 52...Nc5!? 53.Kd5 Nd3+/–) 53.Ne7+– Kg7 54.Kf5 (better is 54.Nd5!? gf4 55.ef4+–) 54...Nh3 55.Nd5 gf4 56.ef4 (worse is 56.Nf4 Nf4 57.Kf4 Kg6=) 56...Kf7 57.Nf6 (57.Ke4!?+=) 57...Nf4= 58.Nh5 Nd5 59.g5 ½–½. Hal1958 – Andy1, playchess.de, 2005.

6.c5 Be7 =.

6.d4 0–0 7.Nf3 dc4 8.Bc4 b5 9.Bd3 Nbd7 10.e4 Bf4 11.e5 Nd5 12.Qc2 Bb7 13.Bh7 Kh8 14.Be4 a5 15.ba5 Qa5 16.Nbd2 f6 17.ef6 N7f6 18.Bd3 Ng4 19.Rd1 Nf2 20.Kf2 Ne3 21.Nb3 Qa4 22.Nc5 Qc2 23.Bc2 Nd1 24.Rd1 Bc8 25.Be4 b4 26.Bc6 Rb8 27.g3 ba3 28.Ba3 Bc7 29.Re1 Rf6 30.Nd7 Bd7 31.Bd7 Rb6 32.Bc5 Rb2 33.Re2 Rb3 34.Re3 Rb2 35.Ke1 Ba5 36.Kd1 Rb1 37.Kc2 Rf1 38.Bc6 Bd8 39.Kd3 Rd1 40.Ke4 Rc1 41.Bd7 Rc2 42.Ra3 Rf2 43.Ng5 Rg6 44.Ne6 Rf7 45.Bc8 Bg5 46.Ra8 Kh7 47.Nf8 Rf8 48.Bf8 Rb6 49.Ra7 Bf6 50.Bf5 Kh6 51.h4 1–0. Bonetti,Shane – qsac (2255), ICC, 2002.

6.cd5 cd5 7.Nf3 0–0 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 a6 10.d4 b5 11.0–0 Bb7 12.Qb3 Rc8 (12...Qe7 13.Rfc1=) 13.Rac1 (13.a4 ba4 14.Na4 Rc6+=) 13...Qe7= 14.Nb1 Ne4 15.Nbd2 Nd2 16.Nd2 Nf6 17.f3 Nh5 18.f4 Qh4 19.Bh5 Qh5 20.Nf3 Rc4 21.Nd2 Qg4 (better is 21...Rc1!? 22.Rc1 g5+=) 22.Nc4+/– dc4 23.Qc2 Rc8 24.Bc3 g5 25.h3 Qg3 26.Qf2 gf4+= 27.Qg3 fg3= 28.Rce1 Be4 29.Re2 h5 30.Ree1 h4 31.Rf4 Bf4–+ 32.ef4 f5 33.Rd1 Kf7 34.Rd2 Kg6 35.Rd1 Kh5 36.Rd2 Bd5 37.Rd1 Re8 38.Re1 Rg8 39.Re5 Rd8 40.Re1 Ra8 41.Re5 Re8 42.Re1 Kg6 43.Re5 Be4 44.Rc5 Ra8 45.Re5 Kf6 46.Rc5 Ke7 47.Re5 Kd6–+ 48.Rc5 Ra7 49.Re5 Rc7 50.Kf1 Bd3 51.Kg1 Rc6 52.Kh1 Be4 53.Kg1 Kc7 54.Kf1 Kb6 55.Kg1 Kc7 56.Kf1 Kd7 57.Kg1 Ke7 58.Kf1 Kf6?? 59.Kg1?? Kg6 60.Kf1 Kh5 61.Kg1 Kh6 62.Kf1 Kh7 63.Kg1 Kg7?? 64.Kf1?? Kf7 65.Kg1 Ke7 66.Kf1 Kd7 67.Kg1 Ke7?? 68.Kf1= ½–½. Fournier,Frederic (1820) – Popov_Anatolij (1755), Active, 2012.

6.Nf3 0–0 7.d4. Wolfgang Labahn.

6.f4 dc4 7.Bc4 0–0 8.Nf3 b5 9.Be2 a5 10.Qb3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Na6 13.0–0 Nb4 14.Bc3 Nbd5 15.Nd4 Bb7 16.f5 Qb8 (not finished). St_Jean,Benoit – Migliorini,Roberto, corr or02–026, 2002.

6.f4 dc4 7.Bc4 b5 8.Be2 =+.

6.f4 Nbd7 7.Nf3 0–0 8.Nc3 dc4 9.Bc4 e5 10.g3 Qe7 11.Qc2 (11.fe5 Ne5 12.Ne5 Be5=+) 11...a5 (11...ef4 12.gf4 Bf4 13.0–0–/+) 12.b5 ef4 13.gf4 Bf4 14.0–0–0 (better 14.bc6!? bc6 15.Ne2–/+) 14...Bd6–+ 15.a4 Ba3 (15...Nb6 16.Bd3 Bg4 17.Rdf1 cb5 18.Bb5–+) 16.Rdg1 Bb2 (16...Nb6 17.Be2–+) 17.Qb2–/+ Nb6 (17...Rb8 18.Be2–/+) 18.Bd3 (18.bc6 Qc5 (18...Nc4?! 19.Nd5 Nb2 20.Ne7 Kh8 21.Kb2=) 19.Qb5 Qc6–/+) 18...Qb4 (18...Rd8 19.bc6 Rd3 20.Qb6 bc6 21.Rg5 Qa3 22.Qb2 Qb2 23.Kb2–+) 19.Qa1 (19.bc6 bc6 20.Ne4 Qb2 21.Kb2 Ne4 22.Be4 Na4 23.Ka3 Nb6 24.Bc6 Rb8–/+) 19...Bg4 (19...Rd8 20.Nd4 Bd7 21.Rg2–+) 20.Rg3? (20.Ne4!? Nbd5 21.h3 Ne4 22.Be4 Qc4 23.Bc2–/+) 20...Bf3 (20...Nh5 21.Ne5 Ng3 22.hg3–+) 21.Rf3 Rad8 22.Bc2 Nc4 (22...Qd6 23.Rd1–+) 23.Rg1 (23.Rf6 gf6 24.Ne4 Rfe8 25.Nf6 Kf8 26.Nh7 Ke7 27.Qf6 Kd7–+) 23...Kh8 (23...Qe7 24.Ne4 Ne8 25.Rg7 Ng7 26.Nf6 Kh8 27.Rh3=) 24.Nb1 (better 24.bc6 bc6 25.Nb1–/+) 24...Nd2= 25.Rf6 Nb1 (25...Qb1 26.Bb1 Nb3 27.Kb2 Na1+=) 26.Rf4+= Qc3 27.Kb1 Qa1 28.Ka1 cb5 29.ab5 Rd2 30.Kb1 (better 30.Be4!? b6 31.Rg2 Rd1 32.Ka2+–) 30...Rh2= 31.Rd4 g6 (31...Rh5 32.Bd3=) 32.Rd7+= Re2 (32...b6 33.Rb7+=) 33.e4 (33.Rb7 Kg7+–) 33...Rc8 (33...b6!?=) 34.Rc1+– Rc4 (34...Kg7 35.Bd3 Rc1 36.Kc1 Rf2 37.Rb7 h5+–) 35.Rb7 (35.Rf7!? b6 36.Rd1+–) 35...Rb4+= 36.Ka2 (36.Ka1 Rc4 37.b6 Rec2 38.Rc2 Ra4 39.Kb1+–) 36...Ra4?? (better 36...Kg7=) 37.Kb3+– Rb4 38.Kc3 Kg7 (better 38...Re3 39.Bd3 Rbe4 40.Rf7 Re7 41.Re7 Re7+–) 39.Rf1 Re3 (39...h5 40.b6 Kh6 41.Ra1 Re3 42.Kd2+–) 40.Kd2 Rh3 (40...Rg3 41.Rff7 Kh6 42.Rh7 Kg5+–) 41.Rff7 (41.Rbf7?! Kh6 42.Rb7 Rh2 43.Kc3 Rh3 44.Bd3 Re4+–) 41...Kg8 42.Rg7 (42.Rfd7!? Rf3 43.Rg7 Kh8 44.Rh7 Kg8 45.Rbg7 Kf8+–) 42...Kh8 (42...Kf8 43.Rbf7 Ke8+–) 43.Rgd7 (43.Rgd7 Rh2 44.Ke3 Re4 45.Be4 Rh3 46.Kd4 Rd3 47.Kd3 a4 48.Rd8) 1–0. Waechtler,Frank – Vogt,Andreas, NRW–Liga II, 1992.

5.a3 Nbd7

6.Qc2 Be7 7.Nf3 0–0 8.Ng5 h6 9.h4? (9.Nf3 a5 10.b5 cb5 11.cd5 Nd5 12.Bb5 N7f6=) 9...Re8 (better is 9...hg5!? 10.hg5 Ne4–+) 10.Nc3 Nf8 (10...hg5?! 11.hg5 Ne4 12.Ne4 de4 13.Qe4=) 11.Nf3 Bd6 12.d4 dc4 13.Bc4 b5 14.Ba2 Nd5 (better is 14...a5!?+=) 15.Ne4+= f5 16.Nc5 Nd7 17.0–0–0 Qc7 18.h5 N5f6?? (better is 18...a5+=) 19.Ne6+– (19.Be6?! Kh8 20.Qf5 a5+–) 19...Re6 20.Be6 Kh8 21.Qf5 Nb6 22.Nh4 Be6 23.Ng6 Kg8 24.Qe6 Kh7 25.Qf5 Kg8 (25...a5 26.d5 cd5 27.Kb1+–) 26.g4 a5 27.ba5 Ra5 28.Rd3 Nc4 29.Qe6 Kh7 30.Kc2 (30.g5 hg5 31.Qf5 b4 32.Ne5 Kh8 33.ab4 Rb5+–) 30...Ba3 31.Ba3 Na3 32.Kd1 Ra8 33.Ke2 Nc4 34.f4?? (34.Ne5 Ra2 35.Kf3 c5+–) 34...Qa5? (better is 34...Re8!? 35.Qf5 Nd6=) 35.Kf3 Nd2 36.Kg3?? Nfe4? 37.Kg2+– c5 38.dc5 Qa2?? 39.Qa2+– Ra2 40.Rd8 Nc4 41.Kh3 Nf2 42.Kh4 Nh1 43.Rh8 1–0. combijack (1815) – toughplaya (1770), gameknot.com, 2013.

6.Qc2 Be7 7.Nf3 a5 8.b5 0–0 9.Be2 Nc5 10.Nc3 h6 11.h4 cb5 12.cd5 Nd5 13.Bb5 b6 14.Ng5 (better is 14.d4!? Na6 15.e4 Nc3 16.Qc3+=) 14...hg5–/+ 15.hg5 g6?? (better is 15...f5 16.gf6 Nf6–/+) 16.Nd5+– ed5 17.Rh8 1–0. combijack (1800) – rgold52 (1805), gameknot.com, 2011.

6.c5 Be7 7.Nf3 0–0 8.Qc2 a6 9.Bd3 Qc7 10.0–0 g6 11.Nc3 e5 12.Be2 h5 13.h3 Re8 14.Bd3 (better is 14.d4+=) 14...e4+= 15.Ne4 de4 16.Be4 Nf8 17.Qc3 Ne6 18.g4? (better is 18.Bc2!?+=) 18...Kh7 19.Bc2 Nd5 20.Qc4 hg4 21.hg4 Bf6 22.Bf6 Nf6 23.Kg2 Kg7 24.Rh1 Bd7?? (better is 24...Qd8+=) 25.Qc3+/– Rh8 (better is 25...Nf4!? 26.ef4 Bg4+=) 26.g5+– Ng5 27.Ng5 Rae8 (27...Be6 28.Ne6 fe6 29.d4+–) 28.Ne4 Qe5 (28...Qd8 29.Nd6 Reg8 30.Bb3 (30.Nb7 Qc8 31.f3 Qb7–/+) 30...Bh3 31.Kg1+–) 29.Qe5 Re5 30.Rh8 Ne4 31.Rh4 (31.Rd8 Rg5 32.Kf3 Nf6+–) 31...Nf6? (better is 31...Nd2 32.Bd1 Be6+–) 32.f4 Re8 33.Kf3 Rh8 34.Rh8 Kh8 35.e4 Kg7 36.Rg1 Nh5 37.e5 Kf8 38.d4 Be6 39.Be4 Ng7 40.a4 Nf5 41.Bf5 Bf5 42.b5! ab5 43.ab5 Be6 44.b6 Kg7 45.Ra1 Bc4 46.Ra7 Ba6 47.Ra6! 1–0. mpenga (2500) – capablancan (2395), net–chess.com, 2013. (=1.c4 e6 2.a3 d5 3.e3 c6 4.b4 Nf6 5.Bb2 Nbd7)

6.d4 Ne4 7.Nf3 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 Re8 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 e5 12.cd5 cd5 13.de5 Ne5 14.Rc1 Bc7 15.Be5 Be5 16.Rc5 Bb2 17.Bb5 Re4 18.Rd5 Qb6 1–0. guest2119 – guest1865, ICC, 2002.

6.cd5 cd5 7.Nf3 b5 (better is 7...Bd6!?=) 8.Bb5+/– Be7 (8...Bd6 9.Bc6 Rb8 10.0–0+/–) 9.0–0 (9.Qa4 Bb7+/–) 9...0–0 10.Qc2 (10.Nc3 a5+/–) 10...Bb7 11.Ng5 (11.Rc1 Bd6+/–) 11...Rc8 12.Qa4 (better is 12.Qd3 Bc6 13.Ba6+/–) 12...h6? (better is 12...a6!? 13.Ba6 Ra8+=) 13.Qa7+– Rb8 (13...Rc2 14.Nf3 Rb2 15.Qb7+–) 14.Nf3 Ne4 15.Nc3 (15.Be2 Nd6 16.Qa4 Nc4+–) 15...Nd6 16.Bd3?? (16.Bd7 Qd7 17.Ne5 Qe8+–) 16...Bf6 (16...e5 17.Ba6 d4 18.ed4 Ra8 19.Qb7 Nb7 20.Bb7 Rb8+=) 17.Qa4+– Nb6 (17...e5 18.Be2+/–) 18.Qc2 Rc8 19.a4 Nbc4 20.Rfb1 e5 21.Be2?? d4= 22.Nb5 Na3 23.Qc8!+/– Nc8 24.Ra3 de3 25.de3 Bf3 26.Bf3+– e4? 27.Bf6 Qf6 28.Be4 Nd6 29.Nd6 Qd6 30.a5 Rc8 31.g3 Qe6 32.Bd3 Qe7 33.a6 Rb8 34.Rab3 Qa7 35.b5 Qb6 36.Rc1 Ra8 37.Rbc3 g6 38.Rc6 Qd8 39.a7! Qd3 40.Rc8 Rc8 41.Rc8 Kh7 42.a8Q (42.a8Q g5 43.Rh8 Kg7 44.Qf8 Kf6 45.Rh6 Qg6 46.Qd6 Kg7 47.Rg6 Kh7 48.Rh6 Kg7 49.Qf6 Kf8 50.Rh8#) 1–0. Wall,Bill – Cheryl, internet, 2004.

6.cd5 ed5 7.Nf3 Bd6 8.d3 0–0 9.Be2 Re8 10.0–0 Ne5 11.Ne5 Be5 12.Be5 Re5 13.Nd2 Qe7 14.Nf3 Re6 15.Ng5 (15.d4 Ne4=) 15...Rd6 (15...Re3!? 16.fe3 Qe3 17.Rf2 Qg5+=) 16.Nf3 h6 17.Rc1 Bf5 18.Qb3 Rad8 19.Nd4 Bg6 20.Bf3 Bh5? (better is 20...Re8=) 21.Bh5+– Nh5 22.Nf3 (better is 22.Nf5 Qg5 23.Nd6 Rd6 24.b5+–) 22...Rg6 23.g3 Re8 24.Nh4?? Rg4 25.d4?? Qh4–+ 26.Kg2 Qg5 27.b5 Ree4?? 28.bc6+= bc6 29.Qb8 Kh7 30.Rc6? Re3?? 31.fe3+– Rg3?? 32.hg3 Qg3 33.Qg3 Ng3 34.Kg3 (34.Kg3 f5 35.Rf5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1630) – juditomorfi (1775), Active, 2007.

6.cd5 ed5 7.Nf3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 Re8 10.d3 Nb6 11.Nbd2 Nbd7 12.Qc2 Nb6 13.Rac1 Bg4 14.h3 Bh5 15.Qd1 Bg6 16.Nh4 Nbd7 17.Ng6 hg6 18.Nf3 Bd6 19.g3 (19.Bc3 Qe7+=) 19...Be5 (19...a5!?=) 20.Ne5+= Ne5 21.Be5 Re5 22.d4 Re4 23.Kg2 Qc7 24.Bf3 Ree8 25.Re1 (25.b5 Re6+/–) 25...Ne4 26.Be4 Re4 27.Qf3 Rae8 28.Rc5 b6 29.Rc2 R8e6 30.Rec1 Qd7 31.Qe2 Rf6 0–1. Fournier,Frederic (1660) – juliosaurio (1945), Active, 2007.

6.Nf3 a5 7.Qb3 Qb6 (7...ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Qb6=+) 8.Nc3 (8.b5!? Nc5 9.Qc2 dc4 10.Qc4=) 8...ab4–/+ 9.Na4 (9.ab4 Qb4 10.Qb4 Ra1 (10...Bb4?? 11.Ra8 Nb6 12.Ra1+–) 11.Ba1 Bb4–/+) 9...Qa5 10.ab4 Qb4 11.Qc2 (better 11.Qb4!? Bb4 12.cd5 ed5 13.Be2–/+) 11...dc4–+ 12.Bc3 (12.Nc3 Ra1 13.Ba1–+) 12...Qb6 (12...Qb3!? 13.Qb3 cb3 14.Bc4–+) 13.Rb1 (better 13.Nb6 Ra1 14.Ba1 Nb6 15.Bf6 gf6 16.Bc4+–) 13...Qc7 (better 13...Qa7 14.Nb2 b5–+) 14.Bd4? (better 14.Bc4 b5 15.Bf6 Ra4 16.Bb5–/+) 14...b5 15.Nb2 (15.Bf6 Nf6 (15...Ra4?! 16.Bc3–+; 15...ba4?! 16.Bd4=) 16.Nc3 Bb7–+) 15...e5 16.Bc3 b4 17.Bc4 (17.Bb4 Bb4 18.Nc4 Rb8–+) 17...bc3 18.Qc3 (18.dc3 Bd6–+) 18...Bd6 19.Ng5 (19.Be2 Nb6–+) 19...0–0 20.Rc1 (20.0–0 h6 21.Bf7 Rf7 22.Nf7 Kf7–+) 20...Ba6 (20...Bb7 21.0–0 e4 22.f4 ef3 23.Nf3–+) 21.Bf7 (21.Ba6 Ra6 22.f3 Rfa8–+) 21...Rf7 22.Nc4 (22.Nf7 Kf7 23.Nc4 e4–+) 22...Re7 23.0–0 (23.Ra1 e4 24.Nd6 Qd6 25.Ra6 Ra6 26.Qc4 Qd5 27.Qa6 Nc5–+) 23...Nd5 (better 23...h6!? 24.Nh3–+) 24.Qc2 N7f6 25.e4 (25.f3 Bb4 26.Ra1 Qc8–+) 25...Nf4 26.Rfe1 (26.Ra1 Ne2 27.Kh1 Nd4–+) 26...Rf8 (26...Bc5!? 27.g3 Ne6 28.Ne6 Re6 29.Ne3–+) 27.g3 (27.Nd6 Qd6 28.Qa2 N6d5 29.Qa6 Qf6 30.Nh7 Kh7 31.ed5 Qg5–+) 27...Ng6 (better 27...Ne6 28.Ne6 Re6–+) 28.Nd6 Qd6 29.Qa2 Kh8 30.Qa6 Qd2 31.Red1 (31.Nf3 Qb4 32.Qc4 Qc4 33.Rc4–+) 31...Qg5 32.Rc6 (32.Qe2 Nf4 33.Qf3 Nd7–+) 32...Ne4 33.Rc8 (33.Rc2 Ref7 34.Rf1 Nd2–+) 33...Ref7 34.Qa8 (34.Rf1 Nd2 35.Rfc1 Nf3 36.Kf1 Nh2 37.Ke1 Rf2 38.Rf8 Rf8–+) 34...Rc8 (34...Qf5 35.Qe4 Qe4 36.Rf8 Rf8 37.Ra1 Qf3 38.h3 Qf2 39.Kh1 Qg3 40.Rd1 Nh4 41.Rd7 Rf1) 35.Qc8 (35.Qe4 Nf4 36.Rf1 Nh3 37.Kg2 Nf2–+) 35...Rf8 36.Qc2 Qf5 (better 36...Qh5 37.Qe4 Qd1 38.Kg2–+) 37.Rf1 Qf3 (better 37...Nf4 38.f3 Nh3 39.Kg2–+) 38.Qc6 (38.Qd1 Qc3 39.Qc1 Rf2 40.Qc3 Rf1 (40...Nc3?! 41.Kf2 Ne7 42.Ke3–+) 41.Kf1 Nc3–+) 38...Ng5 (38...Ne7 39.Qb7 Nf5 40.Qb4 Nd4 41.Qf8 Qf8 42.f3 Nf3 43.Kh1 Qa8 44.Kg2 Nfg5 45.Rf8 Qf8 46.Kg1 Qf2 47.Kh1 Qf1) 39.Qf3 Nf3 40.Kg2 h5 (40...Kg8 41.Rc1–+) 41.Ra1 (41.Rb1 Kh7–+) 41...Ng5 (41...Kh7 42.h4–+) 42.Ra5 (42.Re1 h4 43.h3 Rf3–+) 42...Ne4 43.f4 (43.f3 Nd2 44.Ra3 Rb8–+) 43...ef4 44.Kf3 (44.gf4 Nf4 45.Kf3 Nd2 46.Kf2 g5–+) 44...Nd2 45.Ke2 f3 (45...f3 46.Kd2 f2–+) 0–1. Macedo,A Soares De (1825) – Da Silva,A Moura Viera (2025), LXXXIII Championship Brasileiro Absolut, 2016.

6.Nf3 a5 7.b5 Bd6 8.d4 cb5 (8...0–0 9.c5 Bc7 10.Nc3=) 9.c5+= Be7 10.Bb5 0–0 11.0–0 Nb8 12.Ne5 Nfd7 13.Nd3 Nc6 14.f4 (14.Nc3 h6+/–) 14...f5 15.Nd2 Nf6 16.Nf3 Bd7 17.a4 Ne4 18.Nd2 Nd2 (18...Qc7 19.Rf3=) 19.Qd2+= Qe8 20.Bc3 Bd8 21.Rfb1 Bc7 22.Ne5 Ne5 23.de5 Ra7 24.Rb2 Bc6 25.Rab1 Qc8 26.Bd4 Qa8 27.Qe2 Qc8 28.g4 g6 29.gf5 gf5 (better is 29...Rf5!? 30.Bd3 Rf7+=) 30.Qh5+/– Kh8 31.Rg2 Qe8 32.Qg5 Qf7?? (better is 32...Rf7+/–) 33.Qf6+– Qf6 34.ef6 Rf7 (34...e5 35.fe5 Rg8+–) 35.Be2 Bd8 36.Bh5 Rf6 37.Bf7 (37.Bf7 h6 38.Be6+–) 1–0. Valenta,Vit (2130) – Melnik,Galina (1970), 14th IPCA World Individual Chess CH, 2014.

6.Nf3 b6 7.Qc2 (7.cd5 ed5 8.Be2 Bd6=) 7...Bb7 8.Nc3 Be7 (8...dc4 9.Bc4 c5 10.bc5 Bc5 11.d4=) 9.Be2 (9.cd5 cd5 10.Be2 a5=) 9...Qc7 (9...dc4 10.Bc4 a5 11.ba5 Ra5 12.0–0+=) 10.Rc1 (10.cd5 cd5 11.Rc1 a5=) 10...Rc8 (10...dc4 11.Bc4 0–0 12.Ne4=) 11.Qb3 (11.cd5 cd5 12.0–0 0–0+=) 11...Qb8 (11...dc4 12.Qc4 c5 13.bc5=) 12.Nd4 (12.cd5!? cd5 13.0–0=) 12...dc4 13.Bc4 0–0 (13...c5 14.Nf3+=) 14.0–0 (14.Be6 fe6 15.Ne6 c5 16.bc5 Kh8+=) 14...c5 15.Nde2 (15.bc5 Nc5 16.Qc2 Rfd8+=) 15...cb4 16.ab4 Ne5 17.d3 Nfg4 (17...Nc4 18.dc4 Rfd8 19.Rfd1+=) 18.Ng3 h5 19.h3? (better is 19.Rfe1!?+=) 19...Nc4–+ 20.hg4 (20.dc4 Ne3! 21.Nd5 Nd5 (21...Bd5?! 22.Qe3 Rc4 23.Rc4 Bc4 24.Rc1+=; worse is 21...ed5 22.Qe3 Rce8 23.Nh5+=) 22.cd5 Bd5–+) 20...Nd2 21.Qa4 Nf1 22.Rf1 Bf6 23.Qa1 hg4 24.Nh5 Bc3 (better is 24...Be5!?–+) 25.Bc3–/+ f6 26.Bf6 gf6 27.Nf6 Kf7 28.Nd7+= Qd6 29.Qf6 Ke8 30.Nf8 Qf8 31.Qe6 Kd8 32.Qg4 Rc7 33.Ra1 Ba8 34.Qd4= Rd7?? 35.Qh4 Kc8= 36.Qh3 Kd8 (36...Qb4 37.Rc1 Kd8 38.Qh8 Ke7 39.Qg7 (39.Qa8?! Qg4+–) 39...Kd8 40.Qf6 Re7 41.Qf8 Kd7 42.Qa8+–) ½–½. Syed,Nayeem (1950) – Lobo,Richard (1910), BCF–chT4b, 2005.

6.Nf3 Qb6 7.Nc3 Qc7 (7...a5 8.Na4 Qc7 9.c5=) 8.cd5 ed5 (8...cd5 9.Nb5 Qb8 10.Rc1+–) 9.Rc1 Qd8 10.Bd3 Bd6 11.0–0 0–0 12.Qc2 Ne5 (12...Re8 13.Ng5 h6 14.Nf3=) 13.Ne5+= Be5 14.f4 Bc7 (14...Bd6 15.Ne2+=) 15.Rf3 (15.Ne2 Ne4+=) 15...d4 (15...h6 16.Nb5 Bb6 17.Nd4+=) 16.Ne4 Ne4 17.Be4 f5 (17...Qh4 18.Bd4 Bb6+/–) 18.Bd3 (18.Bc6 de3 19.Qb3 Kh8 20.Rg3+=) 18...Bb6+= 19.a4 a5 20.Rg3 (20.b5 Re8 21.Rg3 g6+=) 20...Be6 21.Kh1 ab4–/+ 22.Bc4 White terminates the opponent with strong threats 22...Bc4 23.Qc4= Qd5 24.Qb4 Qa5 25.Qc4 Qd5 26.Qb4 Qa5 27.Qb3 Kh8 28.ed4+= Bd8? 29.d5+– Bf6 30.Bf6 Rf6 31.Qb7 Rg8 32.Rc6 Qd2?? 33.Qg7! (33...Rg7 34.Rc8 Rf8 35.Rf8 Rg8 36.Rgg8#) 1–0. Gross,Wilhelm – Feiertag, DB–Bundesb., 1991.

6.Nf3 Nb6 7.c5 Nbd7 8.d4 b6 9.Be2 a5 10.Nbd2 (10.Qa4 Qc7=) 10...Qc7 (10...Ba6 11.h4=) 11.0–0 (11.Bc3 bc5 12.dc5 Ra7+=) 11...Qb8 (11...Ba6 12.Ba6 Ra6 13.Nb3=) 12.Qc2 Ba6? (better is 12...bc5 13.dc5 ab4 14.Bf6 gf6 (worse is 14...Nf6 15.ab4 Ra1 16.Ra1+=) 15.ab4 Ra1 16.Ra1 Qb4=) 13.Ba6+– Ra6 14.Rfb1?? (14.b5 cb5 15.c6 b4+–) 14...b5? (14...Qc8 15.cb6 ab4 16.b7 Qb7 17.ab4 Bb4 18.Ba3=) 15.e4?? (better is 15.ba5!? Rg8 16.a4 ba4 17.Bc3+–) 15...Be7 (better is 15...Ne4!? 16.Ne4 de4 17.Qe4 Nf6+=) 16.e5 Ng4 17.h3 Nh6 18.ba5 Ra5 19.Bc3 Ra4 (19...Ra7!? 20.a4 b4+/–) 20.Qa4!+– ba4 21.Rb8 Nb8 22.Rb1 0–0 23.Rb4 f6 24.Ra4 Nf7 25.Bb4 fe5 26.Ne5 Ne5+= 27.de5 Nd7? 28.Ra7+– Bc5 29.Rd7 Bf2 30.Kh2?? c5+= 31.Ba5 Ra8 32.Rd8 Rd8 33.Bd8 c4 34.g4 Be3 35.Ba5 Bf4 36.Kg2 Be5 37.Kf3 ½–½. Kuhmann,Heinz (1670) – Kirch,Florian, Erlangen op, 2002.

6.Nf3 Nb6 7.c5 Nbd7 8.Be2 b6 9.d4 a5 =.

6.Nf3 Nb6 7.c5 Nbd7 8.Ng1 b6 9.d4 bc5 10.dc5 Ne4 11.Nf3 a5 12.Nc3 ab4 13.ab4 Ra1 (13...Rb8 14.Ne4 de4 15.Nd4=) 14.Qa1+= Nef6 15.Qa7 Be7? (15...Ng8!?+=) 16.Ne2 (16.Nd4 Ne5 17.f4 Nc4 18.Bc4 dc4 19.Nc6 Qd7 20.Qd7 Bd7+–) 16...0–0 (16...Ng4!? 17.Ned4 0–0+–) 17.Ned4+– Ne4 18.Nc6 Qe8 19.Bb5 Nec5?! (19...f6+–) 20.Ne7 Qe7 21.bc5 Qc5 22.Qc5 Nc5 23.Ba3 (23.Ba3 Bb7 24.Ke2+–) 1–0. Janek – Chris, internet, 2016.

6.Nf3 Nb6 7.c5 Nbd7 8.h3 Ng8 =.

6.Nf3 dc4 7.Bc4 Nb6 8.Be2 Bd6 9.Nc3 0–0 10.d4 Bd7 11.e4 Bf4 12.g3 Bh6 (12...Bc7 13.0–0=) 13.0–0 Qc7 14.a4 Rad8 15.Qc2 Rfe8 16.Rfe1 Bc8 17.Bd3 g6 18.a5 Nbd7 19.b5 cb5 (19...c5!? 20.Na4 Bf8+–) 20.Nb5+– (20.Bb5?! e5+=) 20...Qc2 21.Bc2 a6 22.Nd6 Rf8 23.Ba3 (23.Nc8?! Rc8 24.Bb3 Bg7+=) 23...Nb8 24.e5 Nd5 25.Nc8 Rc8 26.Bf8 Bf8 27.Be4 Nc6 28.Bd5 ed5 29.Rec1 Bb4 30.Rab1 Ba5? (better is 30...Rb8+–) 31.Rb7 Kg7 (31...g5 32.e6 fe6 33.Ne5+– (33.Ng5?! Bd2 34.Rc2 Bg5+/–)) 32.e6 1–0. Fritz 11 – pawnders, internet, 2013.

6.Nf3 dc4 7.Bc4 Bd6 8.0–0 =.

6.Nf3 Qc7 7.Nc3 Be7 8.Rc1 0–0 9.cd5 ed5 (9...cd5? 10.Nd5 Qd8 11.Ne7 Qe7 12.d4+–) 10.Be2 Qd6 11.0–0 Ne4 12.d3 Nc3 13.Bc3 Bf6 14.d4 Re8 15.Qb3 Nf8 16.b5 Ng6 17.Bb4 Qe6 18.Rfe1 Bd7 19.bc6 Bc6 20.h3 Nh4 21.Nh4 Bh4 22.Bf3 Be7 23.Be7 Re7 24.Rc5 Rd7 25.Rec1 g6 26.a4 a6 27.Bg4 f5 28.Bf3 Kf7 29.Qb6 Ba4?? (Better is 29...Re8 30.Qb4 Kg7+/–) ½–½. Gutsche – Hofrichter,Ralph, 1999.

6.Nf3 Bd6 7.Nc3 0–0 8.Qc2 e5 9.cd5 Nd5 10.Ne4 Bb8 11.Bc4 Qe7 12.Neg5 (12.0–0 (idea Rac1)) 12...N7f6 13.d4 e4 14.Ne5 Bf5 15.Qe2 (15.f3 Ne3 16.Qe2 Nc4 17.Qc4 (17.Nc4 Bf4) 17...ef3 18.0–0 Be5 19.de5 Nd5) 15...Be5 16.de5 Ng4 (16...Nd7 17.f4 ef3 18.Nf3) 17.Ne4 Ne5 18.Ng3 Bg6 19.Rc1 Rad8 20.0–0 b5 (20...Nb6! 21.Be5) 21.Bd5 Bd3 22.Qh5! Rd5 23.e4 Be4 24.Ne4 Nc4 25.Qg4 Nb2 26.Rc6 f5 ½–½. Schoppmeyer – Laux, corr BdF 1969 (Laux).

6.Nf3= Bd6 7.c5 Bc7 8.Be2 =.

6.Nf3 Bd6 7.Be2 0–0 8.0–0 Qc7 9.Nc3 Ne5 10.g3 dc4 11.Ne5 Be5 12.Bc4 Nd7 13.f4 Bf6 14.g4 g6 15.d4 Nb6 16.Bd3 Nd5 17.Qf3 Rd8 18.Ne4 Bg7 19.Ng3 Qe7 20.Rae1 Qd6 21.f5 Nf6 22.fg6 fg6 23.g5 Nd5 24.Bg6 Ne3 25.Bh7 Kh8 26.Qh5 Nf1 27.Bg6 Kg8 28.Qh7 Kf8 29.Rf1 1–0. Vandenburg,V – Turner,P, Lansing,MI, 1990.

6.Nf3 g6 7.Nc3+= (7.g4 h6 8.Nc3 Bg7 9.Rg1 0–0 10.Be2 Ne4 11.Qc2 Re8 12.h4 a5; 7.cd5 ed5 A) 8.Be2 a5 (8...Bd6 9.0–0 0–0 10.Nc3 Ne5 11.Ne5 Be5 12.f4 Bd6) 9.b5 Bd6 10.Nc3 0–0 11.0–0 c5 12.Qa4 c4; B) 8.Nc3 a5 (8...Bd6 9.Be2 0–0 10.0–0 Ne5 11.Ne5 Be5 12.f4 Bd6) 9.b5 Bd6 10.bc6 bc6 11.Nd4 Bb7 12.Be2 0–0) 7...Bg7 (7...Bd6 8.c5 Bc7 9.Be2 0–0 10.0–0 e5 11.d4 Qe7 12.h3 e4; 7...Be7 A) 8.Be2 dc4 (8...0–0 9.cd5 ed5 10.0–0 Bd6 11.Qb3 Qe7 12.Nd4 Nb6) 9.Bc4 Nb6 10.Be2 a5 11.b5 Bd7 12.Ne5 0–0; B) 8.Bd3 0–0 (8...dc4 9.Bc4 0–0 10.0–0 Nb6 11.Be2 Bd7 12.Ne5 Qc7) 9.0–0 e5 10.cd5 cd5 11.Be2 e4 12.Nd4 Ne5; C) 8.cd5 ed5 9.Be2 0–0 10.0–0 Bd6 11.Nd4 Qc7 12.h3 Nb6) 8.d4 (8.Bd3 0–0 9.cd5 ed5 10.h3 Nb6 11.Qb3 Be6 12.Nd4 Nfd7; 8.Be2 0–0 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 0–0 11.0–0 Nbd5 12.Qb3 Qd6) 9.0–0 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Qd6 12.d4 Nbd5; 8.cd5 ed5 9.Be2 0–0 10.0–0 Re8 11.h3 Ne5 12.Ne5 Re5) 8...0–0 9.Be2 (9.cd5 ed5 10.Bd3 Nb6 11.0–0 Bg4 12.h3 Nc4) 9...dc4 (9...Nb6 10.c5 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qe2 b5) 10.Bc4 Nb6 (10...Nd5 11.0–0 N7b6 12.Be2 Nc3) 11.Bd3 Nbd5 (11...Nfd5 12.0–0+= a5; 11...a5 12.0–0 Nfd5) 12.Ne2 (12.0–0 Nc3) 12...a5 (12...Nh5+=) 13.e4 Ne7 14.0–0 ab4 (14...b6 15.Qc2+/–) 15.ab4 (15.Qb3 Bd7+/–) 15...Ra1 16.Qa1 Bd7 (16...Ng4!?+/–) 17.d5+– Nc8 18.d6! Nh5 (18...Nd6 19.e5 Double attack (19.e5 Decoy)) 19.Bg7 Ng7 20.e5 f6 21.Ng3 fe5 22.Ne4 Nb6 (22...Ne8 23.Qe5 Rf5 24.Qg3+–) 23.Ne5 Nd5? (better is 23...Bc8+–) 24.Nc5 Nb4 25.Bc4 (better is 25.Be4 Bc8 26.d7+–) 25...Rf7 (25...Bc8 26.d7 Qe7 27.dc8B Rc8+–) 26.Nf7 Kf7 27.Rb1 (27.Rb1 Bc8 28.d7 Bd7 29.Rb4+–) 1–0. Bauer,Christian (2605) – Decamp,Jean_Jacques (1860), Open, Geneve SUI, 2007.

6.f4 a5 7.b5 c5 8.Nf3 b6 9.Qc2 Bb7 10.Nc3 Qc7 (10...d4 11.ed4 Bf3 12.gf3 cd4 13.Ne2=) 11.0–0–0 (11.Bd3 Bd6=) 11...0–0–0 (better is 11...Be7!?+=) 12.Ng5+= Nb8 13.Na4 h6 14.Nb6 Qb6 15.Nf7 Be7 (15...Rg8 16.Nd8 Kd8 17.d3=) 16.Qg6 (16.Nh8!? Rh8 17.Qg6+/–) 16...Rhg8+= 17.Nd8 Qd8 (17...Kd8!? 18.Be2 Nbd7=) 18.Qf7+/– Nbd7 (18...Kd7!?+/–) 19.Qe6+– dc4 20.Bc4 Kb8 21.d4 Qc7? (better is 21...cd4 22.Rd4 Re8+–) 22.Qe7 Re8 (22...cd4 23.Rd4 Bg2 24.Rhd1+–) 23.b6 (23.Qg7 cd4 24.Rd4 Re3+–) 23...Qb6 (23...Qc6 24.d5 Re7 25.dc6 Bc6 26.Rhe1+–) 24.Qg7 cd4 (24...Re3 25.Rhf1+–) 25.Rd4 (25.ed4?! Rc8 26.Kb1 Rc4+/–; worse is 25.Bd4 Qc7 26.Bf6 Qc4 27.Kb1 Bd5+–) 25...Qc6 26.Kb1 (26.Kd2 Qg2 27.Qg2 Bg2+–) 26...Re3 27.Rc1 Nc5 (27...Qg2 28.Rd7 Qe4 29.Ka2 Nd7 30.Qd7 Qe7+–) 28.Rd8 Ka7 29.Bf6 (29.Qf6 Qf6 30.Bf6 Re4+–) 29...Qe4 (29...Ra3 30.Rc2 Ra4 31.Rd4+–) 30.Ka2 Re2 (30...Qf4 31.Bb2 Kb6 32.Qd4 Qd4 33.Bd4+–) 31.Ka1 Rc2 32.Ra8! Ka8 33.Qf8 1–0. Jovanovic,Aleksandar D (2225) – Desic,Zoran (2055), Paracin SER, City Ch, 2014.

6.f4 dc4 7.Bc4 Nb6 (7...b5 8.Be2=) 8.Bb3 (8.Be2 a5=) 8...Be7 9.Nf3 0–0 10.0–0 Nbd5 (10...a5 11.ba5 Ra5 12.Qc2=) 11.Nc3 (11.Qc2 a5=) 11...Re8 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.Qc2=) 12.Ne5 Bf8 (12...a5 13.ba5 Qa5 14.Qc2=) 13.Bc2 (13.Bc4 a5 14.b5 Bd7+=) 13...g6 (13...a5 14.ba5 Qa5 15.Qf3=) 14.Ng4 (14.e4!? Nc3 15.Bc3+/–) 14...Ng4= 15.Qg4 e5 (15...Bg7 16.Qe2=) 16.f5 (16.Qf3 ef4 17.Nd5 Qd5 18.Qf4 Bg7+/–) 16...Nc3 (16...a5 17.ba5 Ra5 18.Qg3=) 17.Bc3+= (worse is 17.dc3 Qd2 18.Rac1 Qe3 19.Kh1 Qd2–/+) 17...Bh6 (17...Bg7 18.Qg3+=) 18.Qg3 e4?? (better is 18...Bg7+=) 19.Bb3 (19.fg6!? hg6 20.Bb3 Re6+–) 19...g5 20.Qh3 Bg7 21.Qh5 Be6 22.fe6 Rf8 23.Rf7 Bh6 24.e7 Qd5 25.ef8Q Rf8 26.Rf8 Bf8 27.Qg5 Kf7 28.Rf1 Ke8 29.Rf8! Kf8 30.Bg7 Ke8+– 31.Bd5 (31.Bd5 Kd7 32.Qf5 Kd8 33.Be6 Kc7 34.Qe5 Kd8 35.Qd6 Ke8 36.Qd7#) 1–0. Kulvelis,Franziskus – Schendel,Gerald, Baden–ch HT Viernheim, 1984.

6.f4 Be7 7.d3 0–0 8.Nf3 Ng4 9.Qd2 f5 10.Nc3 a5 11.c5 b6 12.d4 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Bb7 15.Be2 bc5 16.bc5 g5? 17.h3 Nh6 18.g3 Nf7 19.Bd3 h6 20.g4 gf4 21.ef4 Bh4 22.Kd1 Nh8 23.Rg1 Kh7 24.gf5 1–0. Dupont – Koelbel, corr 1985.

6.f4 Be7 7.Nf3 0–0 8.Be2 (8.Nc3 c5=+) 8...b6 (8...dc4 9.Bc4 b5 10.Be2=+) 9.0–0 Bb7 (9...dc4 10.Bc4 c5 11.b5=) 10.Qc2 (10.d3 c5 11.Qd2 a6=) 10...c5 11.b5 Ne4 (11...dc4 12.Bc4 a6 13.Nc3=) 12.d3+= Nd6 13.Nbd2 Nf5 14.Kf2 Nf6 15.Ne5 d4 16.e4 (16.ed4!? Bg2! 17.Rg1–/+) 16...Ne3–+ 17.Qc1 (17.Qa4 Nf1 18.Rf1 a6–+) 17...Nf1 18.Qf1 Ne8 19.g3 (19.Kg1 Qc7–+) 19...Bd6 20.Nef3 f6 21.Qh3 Nc7 22.Rg1 Qe7 23.Ke1 Qe8 24.f5 ef5 25.Qf5 Bc8 (26.Nd4 Bf5 27.Nf5 Be5–+) 0–1. Iosif,Daniela – Sadilkova,Vera (2130), GER–ch op (Women), 1994.

6.Nf3 Be7

7.d3 0–0 8.Be2 (8.Qa4 A) 8...Qb6 9.Nbd2 (9.d4 dc4 10.Bc4 Qd8 11.Bd3 a5 12.ba5 Nc5 13.Bh7 Kh7 14.dc5 Qa5 15.Qa5=) 9...dc4 10.Nc4 Qd8 11.Qc2 c5 12.bc5 Bc5 13.d4 Be7 14.Rc1 b5 15.Nce5=; B) 8...a5 9.Be2 (9.Nbd2 b5 10.cb5 cb5 11.Qb5 Rb8 12.Qa4 ab4 13.ab4 Bb4 14.Ba3 Nc5 15.Qa7+=) 9...b5 10.cb5 cb5 11.Qb3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Qc7 14.0–0 Ba6 15.Bc3=) 8...Qc7 (8...a5 9.b5 (9.Qa4 b5 10.cb5 cb5 11.Qb3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Qc7 14.0–0 Ba6 15.Bc3=) 9...dc4 10.dc4 Qc7 11.0–0 e5 12.Nc3 e4 13.Nd2 Nc5 14.Na4 Na4 15.Qa4=; 8...dc4 9.dc4 a5 10.b5 Qc7 11.0–0 Rd8 12.Nc3 Ra7 13.Qc2 Ra8 14.Rfd1 a4 15.bc6+=) 9.0–0 (9.Nbd2 a5 10.Bc3 dc4 11.dc4 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 b6 14.0–0 Bb7 15.Rd1=) 9...dc4 (9...a5 10.cd5 ed5 11.ba5 Qa5 12.Qc2 Re8 13.Rc1 Qa4 14.Qa4 Ra4 15.Nd4+=) 10.dc4 c5 (10...Rd8 11.Qc2 a5 12.c5 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 b6 15.cb6=) 11.b5 (11.Qb3 Rd8 12.Rd1 Qb6 13.b5 Bd6 14.Nc3 e5 15.Qc2+=) 11...b6 (11...Rd8 12.Qc2 b6 13.Rd1 Bb7 14.Nbd2 a6 15.Bd3=) 12.Nbd2 (12.Qc2 Bb7 13.Nc3 Rfd8 14.Rad1 Bd6 15.Rd2=) 12...Bb7 (12...Rd8 13.Qc2 a6 14.Rfd1 Bb7 15.Bd3=) 13.Qc2 Bd6 (13...a6 14.Rfd1 Rfd8 15.Bd3=) 14.h3 (14.Bd3 Rfd8 15.Rfd1=) 14...Rad8 (14...a6 15.Rfd1=) 15.Rad1 (15.Rfd1= 0.13) 15...Ne5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Qe5 18.Bf3 (18.Nf3 Qc7=) 18...Qc7 (18...Bf3 19.Nf3 (worse is 19.gf3 Ra8+=) 19...Qc7 20.e4=) 19.Bb7 Qb7 20.Nf3 Qc7 21.a4 (21.e4 e5+=) 21...h6 22.Rd8 ½–½. De Kruif,K (2145) – Van Hoek,Wilhelmus J, 27th Open, Guernsey GCI, 2001. (=1.a3 e6 2.b4 d5 3.Bb2 Nf6 4.e3 Nbd7 5.c4 c6 6.Nf3 Be7)

7.d4 0–0 8.Nbd2 Ne4 9.Bd3 f5 10.0–0 Qe8 11.Rc1 Qg6 12.Qc2 Kh8 13.c5 Nd2 14.Nd2 Bf6 15.Nf3 a6 16.a4 Qg4 17.Ra1 g5 18.b5 Qh5 19.Ne5 Ne5 20.de5 Bg7 21.f4 Bh6 22.Qd2 Rg8 ½–½. Schalkwijk,Peter – Boehnke,Hartmut (2030), DESC, 2002.

7.cd5 cd5 8.Be2 0–0 9.0–0 b6 10.Nc3 Bb7 11.Qb3 Rc8 12.Rac1 Ne4 13.Ne4 de4= 14.Nd4 a6 15.Rc8 Qc8 16.Rc1 Qa8 17.Bc4 Kh8 18.h3 Bf6 19.Ne2? Bb2?? 20.Qb2= b5 21.Bb3 Rc8 22.Nf4 Nf6 23.Rc8 (23.Rc3 Rc3 24.dc3 e5=+) ½–½. ncc_1701 – tossubanaani, ChessWorld.net, 2005.

7.cd5 ed5 8.Be2 0–0 9.0–0 Ne4 10.d3 Nd6 11.Qb3 Nf6 12.Nc3 Bf5 13.Nd4 Bg6 14.Rac1 a6 15.Na4 Nb5 16.Nc5 Bc5 (16...Qc7!?=) 17.bc5+/– Qe7 18.Nf3 Nd7 19.a4 Nc5 (better is 19...Na7!?+/–) 20.Qb4+– Nc7 (20...b6 21.ab5 ab5+–) 21.Qc5 (21.Qc5 Qc5 22.Rc5+–) 1–0. Fritz 11 – anony, internet, 2013.

7.Be2 0–0 8.0–0 Re8 9.d3 Nf8 10.Nbd2 Ng6 11.Ne5 Ne5 12.Be5 Bd6 13.Bd6 Qd6 14.c5 Qc7 15.d4 e5 16.Nf3 e4 17.Ne5 Nd7 18.Nd7 Bd7 19.Qb3 Re6 20.f4 ef3 21.Rf3 (worse is 21.gf3 Rae8 22.e4 Qf4–/+ (22...de4?! 23.fe4 Rg6 24.Kh1=)) 21...Rh6 22.g3 (22.h3!?+=) 22...Bg4+= 23.Rf2 Be2 24.Re2 Re8 25.Rf1 Rhe6 26.Rf3 Re4 27.Qd3 Qe7 28.Kf2 Qg5 29.Rf4 Qh5 30.Kg2 f5 31.Ref2 Re3 32.Qf5 Qf5 33.Rf5 Ra3 34.Rf7 b6 35.Rc7 bc5 36.Rff7 Ra2 37.Kh3 Ree2 38.Rg7 Kh8?? 39.Rh7 Kg8+/– 40.Rhd7 Re8? 41.bc5 a5 42.Rc6 a4 43.Ra6 a3 44.c6 Rc2 45.c7 Kf8 46.Rf6 Kg8 47.Rd8 1–0. Fournier,Frederic (1990) – Quiniou,Jean (1930), Partie amicale, 2004.

7.Be2 0–0 8.0–0 Re8 9.d3 Nf8 10.Nbd2 Ng6 11.Ne5 Ne5 12.Be5 Bd6 13.Bd6 Qd6 14.c5 Qc7 15.d4 e5 16.Nf3 e4 17.Ne5 Nd7 18.Nd7 Bd7 19.Qb3 Re6 20.Bg4?? Rh6–+ (20...Rh6 21.Bh3 Bh3 22.gh3 Rh3–+) 0–1. Fournier,Frederic (1990) – Quiniou,Jean (1930), Ch Club, 2004.

7.Be2 0–0 8.0–0 h6 9.Nc3 dc4 10.Bc4 b5 11.Be2 Bb7 12.d4 a6 13.Qc2 Nd5 14.Nd5 cd5 15.Rac1 Rc8 16.Qd2 Nf6 17.Bd3 Qd6 18.Rc8 Rc8 19.Rc1 Rc1 20.Qc1 Qc6 21.Qc6 Bc6 22.Ne5 Be8 ½–½. Fournier,Frederic (1975) – jean60 (1990), Echecs21, 2004.

7.Be2 b6 8.0–0 0–0 9.d3 Bb7 (9...c5 10.Qb3 Bb7 11.Nc3 a6 12.Rfd1 Bd6 13.cd5 cb4 14.ab4 Nd5=; 9...a5 10.Qb3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qc7 13.Rc1 Bb7 14.Nbd2 Ra8=; 9...dc4 10.dc4 a5 11.b5 Bb7 12.bc6 Bc6 13.Nc3 Rc8 14.Nd4 Bb7=) 10.Nbd2 (10.Qb3 a5 11.Nbd2 Bd6 12.d4 Ba6 13.Rfc1 Qe7 14.Bd3 Rfd8=) 10...c5 11.Qb3 (11.bc5 dc4 12.d4 bc5 13.Nc4 Bd5 14.Rc1 Rc8=) 11...Re8 (11...Qc7 12.Rfc1 dc4 13.Nc4 b5 14.Nce5 Qd6=) 12.Rfd1 (12.d4 dc4 13.Bc4 cb4 14.ab4 a6=) 12...Bd6 (12...Qc7 13.d4 dc4 14.Bc4 cb4=) 13.h3 (13.d4 Rb8 14.cd5 ed5=) 13...Qe7 14.b5 Rad8 (14...e5+=) 15.a4 Bc7 16.Rac1 e5 17.cd5 Bd5 18.Qc3 Rc8 19.e4 Be6 20.Ng5 Nf8 21.Ne6 Ne6 22.Nf3 Nd7 23.Qc4 Rcd8 24.Bf1 f6 25.h4 Ndf8 26.g3 Kh8 27.Bh3 Rd6 28.Rd2 Red8 29.Rcd1 Bb8 30.Bc3 Bc7 31.Kg2 Bb8 32.h5 Bc7 33.Qa2 Nd4 34.Bd4 ed4 35.Re2 Nd7? (better is 35...Ra8!?+=) 36.Nh4+– Qe5 37.Nf5 (37.Nf5 Qe8 38.h6+–) 1–0. Valenta,Vit jr (2145) – Chalukhin,Anatoly, WCh–IPCA Open A, 2011.

7.Nc3 0–0

8.d4 a5 9.b5 cb5 =.

8.d4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Bd3 Nbd5 11.0–0 a5 12.Nd5 ed5 13.b5 cb5 14.Bb5 =.

8.cd5 ed5 9.Be2 a5 10.b5 Nb6 11.0–0 Re8 12.Rc1 (12.bc6 bc6; 12.Qc2 Bd6) 12...Bd6 13.Na4 (13.Nd4 c5 14.Nf3 Nc4 15.Bc4 dc4 16.Qc2 Bg4 17.Ng5 h6 18.Nge4 Ne4 19.Ne4 Be2 20.Nd6 Qd6 21.Qc3 Qg6 22.Rfe1 Bd3=+; 13.d4=) 13...Na4 14.Qa4 c5 (14...Bd7 15.Bd3 Ne4 16.Qd4) 15.Rfe1 b6 16.d3 (16.h3 Bb7 17.d3 Rc8 18.Qh4 Be7 19.Qg5 Qd7 20.a4 h6 21.Qg3 Nh5 22.Qg4=) 16...h6 17.Nd2 Bf5 18.Qh4 Re6 19.a4 d4! 20.g3 Qf8 21.g4 Ng4 22.e4 g5 23.Qh5 Nf6 24.Qf3 Bg4 25.Qh1 Be2 26.Re2 Nd5 27.Nc4 Bc7 28.Rd1 Rae8 29.f3 Qg7 30.Rf2 Nf4 31.h3 Nh5 32.Qg2 Qg6 33.Bc1 Kh7 34.Rc2 Bf4 35.Bb2 Bc7 36.Bc1 Rg8 37.Re1 Bf4 38.Bb2 Rd8 39.Qf1 Rde8 40.Qg2 ½–½. Pommerel,Wim – Benussi,Alberto, TKM/SF/01, 2001.

8.Be2 dc4 9.Bc4 b5 10.Be2 a5 11.ba5 Qa5 12.0–0 =.

8.Be2 Ne8 9.g4 f5 10.gf5= Rf5 11.Nd4 Rf6 12.cd5 ed5 13.Qc2 Rf2?? 14.Ne6 Bh4= 15.Nd8 Rh2 16.Kf1 Rh1 17.Kg2 Ra1 18.Ba1 Bd8 19.Bg4 Nef6 20.Be6= Kh8 21.Ne2 Ne4 22.d3 Ng5 23.Nf4 Bc7 24.Bf5 Ne5 25.Bc8 Rc8 26.Be5 Be5 27.Nd5 Rf8 28.Nc3 Rf3 29.Ne4+/– Rh3?? 30.Qc5+– Rh2 31.Kf1 Rh1 32.Ke2 Rh2 33.Nf2 (33…h6 34.Qe5+–) 1–0. Ackermann,Robert (1925) – Wrobel,Frank (1765), Nuernberg op, 2001.

8.h3 b6 9.g4 Bb7 10.g5 Ne4 11.h4 c5 12.d3 Nc3 13.Bc3 dc4 14.Rh3 cd3 15.Bd3 cb4 16.ab4 Qc7.

5.a3 Be7

6.c5 0–0 7.Nf3 Nbd7 8.Bd3 (8.Be2 b6=) 8...b6=+ 9.cb6 ab6 10.Ng5 h6 11.h4 (11.Nf3!?=+) 11...e5–/+ (11...hg5 12.hg5 g6 13.Qc2=+ (< 13.Bf6 Nf6 14.gf6 Bf6=)) 12.Bc2 e4 (12...hg5 13.hg5 Bd6 14.Qf3–+) 13.g3 (13.Nh3 Bd6–/+) 13...Qc7 (13...hg5 14.hg5 Ne8 15.Qh5 f6 16.g6 Bb4 17.Qh7) 14.Nh3 Ne5 15.Be5 Qe5 16.Nc3 Bg4 17.Qc1 Rfd8 Black intends d4 18.Bd1 d4 19.ed4 Rd4 20.Bg4 Ng4 21.Ne2 Rd6 22.Nhf4 Rad8 23.Qc3 Qf5 24.Ra2 Bf6 25.Qc1 Ne5 26.0–0 Nf3 27.Kg2 Bh4 28.Rh1 Bg5 29.Rc2 Rd2 30.Rd2 Rd2 31.Qc6 Bf4 32.Nf4 Kh7 33.Rh5 Qg4 34.Qe4= g6 35.Rh1 Ng5 36.Qe3 Rd6 37.Rh4 Qd7 38.Nh3 Qc6 39.f3 Qc2= 40.Nf2 Qf5 41.Ne4+= Rd5 42.g4 Qe5= 43.Ng5 Qg5 44.Qg5 Rg5 45.f4 Rd5=+ 46.Rh3 Kg7 47.Rc3= b5 48.Kf3 f5= 49.g5 hg5 50.fg5 Kf7 51.Kf4 Ke6 52.Ke3 Ke5 53.Rc6 f4=+ 54.Ke2 Kf5–/+ 55.Rc5 Ke4 56.Kf2 Kd4 57.Kf3 Rc5 58.bc5 Kc5 59.Kf4 ½–½. Van der Linden,Arie – Gottschalk,Miriam, Kleve op, 1999.

6.d4 Nbd7 7.Nf3 0–0 8.Ne5 Ne5 9.de5 Nd7 10.Nd2 Qc7 11.f4 (11.Bd3 a5=) 11...f6 (11...a5 12.b5=+) 12.cd5 cd5 (12...ed5 13.e6 Nb6 14.f5=) 13.Nf3 (13.Rc1 Qd8=) 13...a6 (13...fe5 14.Ne5 a5 15.b5=) 14.Rc1 Qb6 15.Bd4 Qd8 16.g4 (16.Bd3 a5 17.ef6 Nf6+=) 16...b5 (16...fe5 17.Ne5 (< 17.fe5 a5–/+) 17...Ne5 18.Be5 Bh4 19.Ke2=) 17.h4 (17.ef6 Bf6 (< 17...gf6 18.g5+/–) 18.g5 Bd4 19.Nd4 Nb6=) 17...Nb6 (17...fe5 18.Ne5 Ne5 19.Be5 Bh4 20.Ke2=+) 18.g5 (18.ef6 Bf6 19.Qd3 Nc4=) 18...Nc4 (18...f5 19.h5=) 19.gf6+= gf6 20.ef6 Bf6 21.Rg1 Kh8 22.Ng5 (22.Bc4 dc4 (22...bc4? 23.Ne5 Qe8 24.Ng4+–) 23.Ne5 Bh4 24.Kd2 Bf6+–) 22...Bd4+= (22...Na3 23.Nh7 Bd4 24.Qd4 Rf6 25.Nf6 Qf8 26.Ng8 e5 27.Qe5 Qf6 28.Qf6 Kh7 29.Qg7) 23.Qd4 Qf6 24.Qd3 (24...Ra7 25.Qc3=). bentengutama (1900) – rhand (2215), net–chess.com, 2003.

6.cd5 cd5 7.Bd3 a6 (7...0–0 8.Nf3=+) 8.Qc2 (8.Nf3 Bd6=) 8...h6 (8...Nc6 9.Nf3=) 9.Ne2 (9.Nf3 Nc6=) 9...Bd7 10.Nbc3 (10.0–0 Nc6=) 10...0–0 (10...e5 11.Ng3=) 11.Rc1 (11.f4 Nc6=) 11...Nc6 (11...e5 12.Ng3=) 12.Qb1 (12.0–0 Rc8=) 12...Ne5 (12...e5 13.0–0=) 13.Bc2 (13.0–0 Nd3 14.Qd3 Rc8=) 13...Nc4=+ 14.0–0? (14.d3 Nb2 15.Qb2 a5=+) 14...Nb2?? (better is 14...Nd2 15.Qa1 Nf1 16.Kf1 b5–+) 15.Qb2=+ Rc8 (15...a5 16.b5=+) 16.d4 (better is 16.f4=) 16...Bb5 (16...a5 17.Bd3=+) 17.Bb1 (better is 17.Nb5 ab5 18.Nc3+/–) 17...Bc4=+ 18.Ba2 Ba2 (18...a5 19.Bc4 Rc4 20.ba5 Qa5 21.Nb5=) 19.Na2 Rc1 (19...Bd6 20.Rc8 Qc8 21.Nac3=+) 20.Rc1 Ne4 21.f3 Nf6 22.Nac3 Nd7 23.Na4 b5 24.Nc5 Nb6 25.Nf4 Nc4 26.Qc3 Bc5 27.bc5 Qc7 28.Ra1 g5 29.Nd3 Ne3 30.a4 ba4 31.Ra4 Nf5 32.Ra6+= Rb8 33.Qa3?? Rb1–+ 34.Kf2 Nd4 35.Ne5?? Rb3 36.Ra8 Kg7 37.Qa7 Qe5 38.Qa2 Qe3 39.Kg3 Ne2 40.Kh3 g4! 41.Kh4 Qg5 0–1. peace2 – abc1, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.cd5 cd5 7.d4 a6 8.Nf3 b5 9.Be2 Bb7 10.Nbd2 Nc6 11.Rc1 Rc8 12.0–0 Qb6 13.Nb3 0–0 14.Nc5 Bc5 (14...Rc7!?=) 15.dc5+= Qa7 (15...Qd8 16.Bd3+/–) 16.Nd4 Nd4 17.Bd4 (worse is 17.ed4 Qb8+=) 17...Nd7? (17...Bc6 18.Bf6 gf6 19.Qd4+/–) 18.Qc2?? (better is 18.c6 Nb6 19.cb7 Qb7 20.Bd3 Rc1 21.Qc1+–) 18...Bc6+/– 19.Qc3 f6 20.Rfe1?? (better is 20.f4+=) 20...e5–/+ 21.Red1 ed4 22.Qd4 a5 23.Bf3 Ne5 24.Bd5 Bd5 25.Qd5 Kh8 26.Qd2 ab4 27.ab4 Nc4 28.Qc3 Rfe8 29.Ra1 Qc7 30.Ra5?? Red8 31.Raa1–/+ Rd1 32.Rd1 Rd8 33.Rd8= Qd8 34.g3 Qd2 35.Kg2?? Qc3–+ 0–1. Fournier,Frederic (2125) – groo (1865), Active (1/0), 2005.

6.cd5 ed5 7.h3 (7.Nf3 0–0=) 7...0–0 8.Be2 Bf5 (8...b5 9.a4=+) 9.Nc3 (9.Nf3 a5=+) 9...Nbd7 (9...a5 10.b5=+) 10.Nf3= Nb6 (10...Bd6 11.0–0=) 11.0–0 (11.d3 a5 12.b5 Re8=) 11...Re8 (11...Nc4 12.Qb3=+) 12.d4 (12.d3 a5 13.b5 a4=) 12...a5 (12...Bd6 13.b5=+) 13.ba5 (13.b5 Bd6=) 13...Ra5=+ 14.Ne5 (14.Qb3 Bd6=+) 14...Bd6 15.Qb3 Be5 16.de5 Re5 (16...Nfd7!?=+) 17.Na4+= d4? (17...Nc4!? 18.Be5 Ne5+=) 18.Nb6+/– Reb5 19.Qd1 (19.Bb5 Rb5 20.Qa2 Qb6 21.Bd4 c5 22.Bf6 Qf6+–) 19...Qb6 (better is 19...Rb2!? 20.Nc4 Rab5 21.Nb2 Rb2+=) 20.Bd4 Qc7 (20...Rc5+–) 21.Bb5 Rb5 22.Rc1 Nd5? 23.Qe2 Qa5?? 24.e4 Nf4 25.Qf3 Ne6 26.Bc3 Be4 27.Qe4 Qa3 28.Qg4 g6 29.Bf6 Rb4 30.Qd1 Rf4 31.Ba1 Qa5 32.Qd6 Qa8 33.Rfe1 Rf5 34.Rcd1 h6 35.Re6 fe6 36.Qe6 Kh7 37.Rd7 (37...Rf7 38.Qf7) 1–0. thedesertfox (1940) – smungiu (1620), net–chess.com, 2004.

6.Nf3 dc4 7.Bc4 b5 8.Bb3 0–0 9.0–0 a5 10.ba5 Ra5 11.Nc3 c5 12.d4 c4 13.Bc2 Bb7 14.a4? (better is 14.Qe2!?=) 14...b4–+ 15.Nb5 c3 (15...Ba6 16.Qb1–+) 16.Bc1. wlittle (2235) – dennism (2185), net–chess.com, 2004.

6.Nf3= dc4 7.Bc4 b5 8.Be2 =.

6.Nf3 0–0

7.Qc2 a5 8.b5 Nbd7 9.Nc3 e5 10.Rc1 e4 11.Nd4 Ne5 12.cd5 c5 13.Nb3 c4 14.Nd4 Nd3 15.Bd3 cd3 16.Qa4 Qd6 17.0–0 Bd7 18.f3 ef3 19.Nf3 Nd5 20.Nd5 Qd5 21.Rc7 Bd8 22.e4 Qd6 23.Rcc1 Qb6 24.Kh1 Bb5 25.Qd4 Qd4 26.Nd4 Bd7 27.Rf3 Re8 28.Re1 Bf6 29.Rd3 Rad8 30.Rde3 Bg4 31.e5 Bg5 32.Re4 Bd2 33.Rf1 Be6 34.Ne6 Re6 35.Rd1 Rc6 36.a4 Rc2 37.Ba3 Rd3 38.Bd6 f5 39.Ree1 Rd6 40.ed6 Be1 41.g3 Rd2 42.Re1 Rd6 43.Re5 b6 44.Rf5 Rd4 0–1. Secula – Pommerel, 1995.

7.Nc3 Nbd7 8.cd5 ed5 9.d4 Nb6 10.Qb3 Be6 11.Nd2 Rc8 12.Be2 Ne4 13.Nce4 de4 14.Qc2 f5 15.0–0 Bd5 16.Nc4 Nc4 17.Bc4 b5 18.Be2 Bd6 19.f4 a6 20.Qc3 Qf6 21.Qd2 Qg6 22.Rfc1 Bf4 23.Rc3 (23.ef4 e3) 23...Bb8 1–0. Arno de Visser – Loewe, corr SOK–89–42 1989.

7.d4 dc4 8.Bc4 b5 9.Bd3 a5 10.ba5 Qa5 11.Nbd2 c5 12.dc5 Nbd7 13.0–0 Nc5 14.Nb3 Nb3 15.Qb3 Bd7 16.Ne5 Qa4 17.Qd1 Rfd8 18.Nd7 Rd7 19.Bf6 Bf6 20.Bh7 Kh7 21.Qd7 Ba1 22.Ra1 b4 23.Qa4 Ra4 24.Kf1 Kg6 25.Ke2 Kf5 26.Kd3 Ra3 27.Ra3 ba3 28.Kc3 Ke4 29.h4 f6 30.Kb3 Kd3 31.g4 Ke2 32.e4 Kf3 33.e5 Kg4 34.ef6 gf6 35.Ka3 Kh4 36.Kb3 Kg4 37.Kc3 Kf3 38.Kd4 Kf2 39.Ke4 e5 40.Kf5 Kf3 0–1. Melich – Pastor, 1992.

7.Be2 Bd7 8.0–0 a5 9.b5 dc4 10.bc6 Bc6 11.Bc4 Nbd7 12.d4 Qb6 13.Ra2 Rfc8 14.Nbd2 Rab8 15.Bd3 Bd5 16.Qb1 Ba2 17.Qa2 Qa7 18.a4 Nd5 19.Bb5 N7f6 20.Nc4 Rc7 21.Qb1 Rbc8 22.Rc1 Ne8 23.e4 Nf4 24.Kf1 Nd6 25.Nfd2 Nb5 26.ab5 b6 27.g3 Ng6 28.Qd3 Bb4 29.Bc3 Be7 30.h4 Qb7 31.f3 Rd8 32.Kf2 Bc5 33.Nb3 a4 34.Nc5 Rc5 35.Na3 Rc7 36.Qe3 Qc8 37.h5 Ne7 38.Nb1 Qd7 39.d5 ed5 40.Qd4 f6 41.e5 Nf5 42.Qb6 d4 43.Rd1 fe5 44.g4 Ne3 45.Rd3 Nd5 46.Qa6 Nc3 47.b6 Rc6 48.Nd2 Nd5 49.Nc4 Nb4 50.Ne5 Na6 51.Nd7 Rd7 52.b7 Rb6 53.Ra3 Nc5 0–1. Bartle,Georg – Gfroerer,Stefan, Baden, 2002.

6.Nf3 a5

7.Qb3 0–0 8.c5 b6 9.d4 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qc7 12.Bd3 Ba6 13.0–0 1–0. Malmstroem,Jan (1725) – Rushton,Darren (1630), TSC, 2002.

7.b5 0–0 8.Nc3 Ne4 (8...Nbd7 9.d4=) 9.Qc2 f5 (9...Nc3 10.Qc3 f6 11.d4=) 10.Be2 (10.bc6 bc6 11.Rb1 Nd7+=) 10...Bf6 (10...dc4 11.Bc4 Nd6 12.Bb3=) 11.0–0+= Bd7 (11...dc4 12.Bc4 Nd6 13.Be2+=) 12.cd5 ed5 13.bc6 bc6 14.d4 g5 15.Ne5 Nd6 16.Na4 Be8 17.Bd3 Qe7+/– 18.Rab1 Qe6 19.Rfc1 Bd8 20.Bc3 Bc7 21.Nc5 Qh6 22.Nb7 Nb5 23.Bb2 Nd6 24.Nd6 Bd6 25.Bf5 Ra7 26.e4 Qg7 27.Be6 Kh8 28.ed5 cd5? 29.Bd5 Nd7 30.Nd7 Rd7 31.Be4 Qh6 32.d5 Kg8 33.g3 Re7 34.Bf5 Bf7 35.Rd1 Bh5 36.Re1 Rf6? 37.Re6 Rfe6 38.de6 Re6 39.Qc4 Bf7 40.Be6 Be6 41.Qd4 Bf5 42.Re1 (42…Bd7 43.Qd5 Kf8 44.Qa8 Kf7 45.Qb7+–) 1–0. Steffens,Olaf (2325) – Rostalski,Walter (2250), Oberliga Nord N, 1997.

7.b5 cb5 8.cd5 Qd5 9.Nc3 Qf5 10.Nd4 Qg6 Now all is on b5 11.Ndb5 Bd8? 12.d4 0–0+= 13.Qf3 Nbd7 14.Qg3 Qg3 15.fg3 b6 16.Be2 Be7 17.0–0 Bb7 18.Bf3 Bf3 19.Rf3 Bd8 20.a4 e5 21.d5 Nc5 22.Ba3 e4 23.Bc5 Re8?? 24.Rf2?? bc5= 25.d6 Bb6 26.Rd1 Red8 27.Rf4+/– Rac8 28.Ne4 Ne4 29.Re4 c4 30.d7+– Kf8?? 31.dc8Q Rc8 32.Rc1 c3 33.Rc3 Rd8 34.Kf2 Rd2 35.Kf3 Rd1 36.Rc6 Bd8 1–0. Conveyor – ahmed sharkawy_1, ChessWorld.net, 2005.

7.b5 Bd7 8.Nc3 Qc7 9.d4 h5 (9...0–0 10.Rc1=) 10.Qb3 b6 11.Rc1 Qb7 12.Ne5 cb5 13.cb5 Ng4 14.Nd3 Bd6 15.h3 Nf6 16.a4 Bc8 17.Ne5 Nfd7 18.f4 f6 19.Ng6 Rh6 20.Bd3 Nf8 21.Nf8 Kf8 22.Kf2 (22.Ba3 Ba3 23.Qa3 Kf7+–) 22...g5 (22...f5!?+/–) 23.Ba3 Qe7?? (better is 23...Ba3 24.Qa3 Kf7+–) 24.Nd5 Qd8 25.Nb6! Qb6 26.Rc8 Kf7 27.f5 Ba3 28.fe6 Ke7 29.Qa3 Ke6 30.Re8 (30.Re8 Kd5 31.Be4 Kc4 32.Rc1#) 1–0. Harff,Marcel (1705) – Memili,Selahattin Tuerel, SJNR–ch U16, 2005.

7.c5 b6 8.Qc2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 bc5 11.bc5 Qa5 12.Bf6 Bf6 13.Be2 Ba6 14.Qb3 Nd7 15.Ba6 Qa6 16.d4 0–0 17.Qc2 Ra8 18.g4 Qa1 19.0–0 Ra2 20.Qd3 Qb2 21.g5 Be7 22.Nbd2 Qb7 23.Rb1 Qa8 24.h4 e5 25.Qf5+/– Qa7 26.de5 g6= 27.Qh3 Qc7 28.e6 Nc5 29.ef7 Kf7 30.Nb3 Nd3 31.Nbd4 Qd6 32.Nf5 Qd7 33.Nh6 Ke8 34.Qd7 Kd7= 35.Rb7 Kd6 36.Nd4 Rf2= 37.Nc6 Bg5–/+ 38.hg5 Kc6 39.Rh7 Rf3 40.Kg2 Re3 41.Ng4 Nf4 42.Kf2 Re4 43.Rg7 Re6 44.Rh7 Re8 45.Kf3 Ne6 46.Ne5? Kd6–+ 47.Ng6?? Ng5 48.Kg4 Nh7 (49.Nf4 d4–+) 0–1. themonkey – gompel, GameColony.com, 2002.

6.Nf3 Nbd7

7.Qc2 0–0 8.Ne5 =.

7.Qc2 b6 8.Nd4 Bb7 9.f4 (9.cd5 cd5 10.Bb5 a6=+) 9...c5=+ 10.bc5 bc5 11.Nf3 0–0 12.cd5 ed5 13.Bd3 h6 (13...Rb8 14.0–0=+) 14.Nc3 Re8 15.Ne2 (15.0–0 c4 16.Bf5 g6 17.Bg6 fg6 18.Qg6 Kh8 19.Qh6 Nh7 20.Nd5 Ndf6 21.Ng5 c3 22.Nf6 Bf6 23.Qh7) 15...Ne4=+ 16.Rb1 Qc8 (16...Rb8 17.Ng3=+) 17.Bg7 Kg7 17...c4 18.Bh6 cd3 19.Qd3–+) 18.Qb2+= Bf6 (18...Nef6 19.Qb7 c4 20.Bc2 Qb7 21.Rb7 Ba3 22.Ned4=) 19.Qb7 Qb7 (19...c4 20.Bc2 Qb7 21.Rb7+=) 20.Rb7 Nb6 21.0–0 (21.Bb5 Reb8 22.Rb8 Rb8 23.d3=) 21...Nd6=+ 22.Rc7 c4 23.Bb1 Nb5 24.Rc5 Na3 The passed pawn on a7 will become decisive later 25.Bf5 Be7 (25...Bb2 26.Ra5=+) 26.Ra5= Kf6 27.Ned4 c3 28.d3? (28.dc3 Bb4) 28...Bb4–/+ 29.Ra6 Re3 30.Ra1?? c2 31.Kf2 Re7 32.Nc6? Rc7 33.Nb4 c1Q?? 34.Rc1 Rc1 35.Bg4 Nb5? 36.Nd5+– Kg7 37.Nb6 Rc6 38.Na8 Ra6 39.Bd7 Nc3 40.Nc7 Rb6 41.Bf5 a5 42.Ne5 Rb2 43.Kf3 a4 44.Nc4 Rb3 45.Ne8 Kf8 46.Nf6 a3 47.Na3 Ra3+= 48.g4 Ra6 49.g5 Kg7 50.h4 hg5 51.hg5 Ra5 52.Kg4 Nd1 53.Be4 Ne3 54.Kf3 Nc2 55.Nd5 Nd4 56.Kg4 Ra1 57.Ne7 Rg1 58.Kh5 Ne6 59.Nd5 Nc5 60.f5 Re1 61.f6+/– Kf8 62.g6 fg6 63.Kg6 Ne4 64.de4 Re4 65.f7 Re6=+ 66.Nf6 Ke7 67.f8Q Kf8 68.Kf5 Kf7 69.Ne4 Ra6 70.Ke5 Ra5 71.Kd4 Kg6 72.Nc5 Kf5 73.Kd5 Ra1 74.Nd3 Ra4 75.Nc5 Ra5 ½–½. Coquelle – Robeson, Le Haucourt, 1991.

7.Nc3 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.Nc3 Nbd7).

7.Nc3 dc4 8.Bc4 b5 9.Be2 Bb7 10.0–0 a6 11.d4 0–0 12.Qb3 Re8 13.Rfd1 Qb8 14.e4 Nf8 15.e5 Nd5 16.Ne4 Ng6 17.g3 f6 18.ef6 Bf6 19.Nf6 Nf6 20.Ne5 Ne5 21.de5 Nd5 22.Rac1 Rf8 23.Bd4 Qe8 24.Bf3 Qg6 25.Bg2 Rf7 26.Qc2 Qc2 27.Rc2 Rc8 28.Bh3 Re8 29.Rdc1 g5 30.Rc6 Rfe7? 31.Rd6+– Kf7 32.Bg4 Kg6 33.Bf3 Kf5 34.h3 Kg6 35.Rc5 Nf4? 36.Bb7 Rb7 37.gf4 gf4 38.Ra6 Kf5 39.Rcc6 Rg7 40.Kf1 f3 41.Ra7 Rg2 42.Rh7 Reg8 43.Rh5 Ke4 44.Rh4 Kd3 45.Rg4 R8g4 46.hg4 Kd4 47.Re6 Rh2 48.Ke1 Kc3 49.Rc6 Kd3 ½–½. Campos Calvo_Sotelo,J (2025) – Al Hanini,E (1760), Gibraltar ENG, Open, 2012. (same as the game below)

7.Nc3 dc4 8.Bc4 b5 9.Be2 Bb7 10.0–0 a6 11.d4 0–0 12.Qb3 Re8 13.Rfd1 Qb8 14.e4 Nf8 15.e5 Nd5 16.Ne4 Ng6 17.g3 f6 18.ef6 Bf6 19.Nf6 Nf6 20.Ne5 Ne5 21.de5 Nd5 22.Rac1 Rf8 23.Bd4 Qe8 24.Bf3 Qg6 25.Bg2 Rf7 26.Qc2 Qc2 27.Rc2 Rc8 28.Bh3 Re8 29.Rdc1 g5 30.Rc6 Rfe7 31.Rd6 Kf7 32.Bg4 Kg6 33.Bf3 Kf5 34.h3 Kg6 35.Rc5 Nf4? 36.Bb7 Rb7 37.gf4 gf4 38.Ra6 Kf5 39.Rcc6 Rg7 40.Kf1 f3 41.Ra7 Rg2 42.Rh7 Reg8 43.Rh5 Ke4 44.Rh4 Kd3 45.Rg4 R8g4 46.hg4 Kd4 47.Re6 Rh2 48.Ke1 Kc3 49.Rc6 Kd3 ½–½. Campos Calvo Sotelo,Ju (2025) – Elias,Wael, Gibraltar Open, 2012. (same as the game above)

7.d4 0–0 8.Nc3 a5 9.b5 dc4 (9...cb5 10.Nb5 Nb6 11.c5+=) 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 c5 (11...cb5 12.Nb5 Bd7 13.Rc1=) 12.0–0 (12.dc5 Bc5 13.Qc2 Qe7+=) 12...Nfd7 (Better is 12...cd4!? 13.Nd4 e5=) 13.Qc2+/– h6 14.Rfd1 cd4 15.Nd4 Kh8 16.Be2 Qe8 17.Ne4 Nd5 18.Bh5 N7f6 19.Nf6 Bf6 20.Be2 Bd7 21.Rab1 Rc8 22.Qd2 Qd8 23.e4 Bg5 24.Qe1 Nf4 25.Bf1 Bf6+= 26.g3 Ng6 27.Bg2 e5 28.Nf3 Re8 29.a4 Nf8 30.Ba3 Kg8 31.Bd6 Ng6+= 32.Ba3 Rc4 33.Bh3 Rd4? 34.Bd7 Qd7 35.Nd4+– ed4 36.f3 Bd8 37.Qd2 Bb6 38.Kg2 Ne5 39.Rbc1 Rd8 40.Bb2 (40…Qe6 41.Qf2+/–; 40.Bc5 Bc5 41.Rc5 Qe6+–) 1–0. Brenner,Sabine – Dalhoff,Gundula, NRW–chT U18 Germany, 1994.

7.cd5 ed5 8.Be2 0–0 =.

7.Be2 dc4 8.Bc4 a5 9.b5 =.

7.Ne5 dc4 8.Bc4 Bd6 =.

7.Be2 0–0

8.0–0= dc4 9.Bc4 a5 10.ba5 Qa5 11.d4 =.

8.0–0 dc4 9.Bc4 a5 10.b5 =.

8.0–0= c5 9.Qa4 Nb6 10.Qb5 Bd7 –+ (10...dc4?! 11.bc5 Bd7 12.Qb4=+).

8.0–0= c5 9.b5 b6 10.d3 Bb7 11.Nbd2 Qc7 (11...dc4 12.Nc4 a6 13.Qb3=) 12.Qc2 (12.cd5 Bd5 13.e4 Bb7=) 12...Rac8 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.d4 cd4 15.Nd4=) 13.Nb3 (13.cd5 Bd5 14.e4 Bb7=) 13...Rfd8 14.a4 e5 15.a5 Ng4 16.Nfd2 f5 17.Bg4 fg4 18.a6 Ba8 19.e4 de4 20.de4 Nf6 21.Rad1= Rd7 22.f3 Rcd8 23.Nb1 gf3=+ 24.gf3 Nh5 25.Rd7 Rd7 26.Rd1 Bf6 27.Nc3= Nf4 28.Ne2 Ne6 29.Rd7 Qd7 30.Bc1 Nd4 31.Qd3 Qh3 32.Nbd4= cd4 33.Ng3 g6 34.c5 bc5 35.Qc4 Kg7 36.Qc5 Qd7 37.Ba3 d3?? 38.Qf81–0. Wolf,Heinz – Freck,Klaus, Verbandsliga Nord Baden, 1995.

8.0–0= c5 9.b5 b6 10.cd5 Nd5 11.e4 Nf4 =.

8.0–0= c5 9.b5 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 =.

8.0–0 Qc7 9.d4 (9.cd5 cd5 10.Nc3 a5=) 9...Ne4 (9...a5 10.Qb3=) 10.Nc3+= f5 (10...Nc3 11.Bc3 b6 12.Rc1+=) 11.g3 (11.Qc2 Bd6+=) 11...Rf6 (11...a5 12.Qb3=) 12.Qc2 Qd8 (12...a5 13.c5=) 13.b5 (13.Rfc1 Qe8=) 13...h5 (13...cb5 14.cd5 Nc3 15.Bc3 ed5 16.Bb5+=) 14.Ne4 (14.bc6!? bc6 15.c5+=) 14...fe4= 15.Ne5 Ne5 16.de5 Rh6 17.a4 h4 18.a5 cb5 19.cb5 Bd7 20.Rfc1 hg3 21.hg3 Qf8=+ 22.Qd1 Qf5 23.Qf1 Kf7 24.f4? Rah8–+ (25.Kf2 Rh2 26.Ke1 Rh1–+) 0–1. Schmitt,Bernhard – Frech,Sven, Verbandsliga Sued Baden, 1997.

8.cd5 ed5 9.0–0 Re8 =.

5.Qb3 a5

6.a3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Na6 9.b5 Nc5 10.Qa2 cb5 11.cd5 Qd5 12.Bb5 Nfd7 13.Qd5= ed5 14.Nf3 f6 15.Nc3 Bd6 16.Nd5 Kf7 17.0–0 h5 18.h3 h4 19.Rc1 Rh5? 20.Bc4 Ke8 21.d4 Na4 22.Bb3 Kd8 23.Nf6 gf6 24.Ba4 Ra5 25.Bd1 b5 26.Bc3 b4 27.Be1 Ra2 28.Rb1 Ba6 29.Bb3 Bd3?? 30.Ba2 Bb1 31.Bb1 Nb6 32.Nd2 1–0. orangutanb4 (1960) – paauloo (1980), kurnik, 2011.

6.ba5 Bd6 =+.

6.b5 a4 7.Qc2 a3 8.Bf6 Qf6 9.Nc3 cb5 10.cb5 Bb4 11.d4 Bc3 12.Qc3+= 0–0 13.Nf3 Nd7 14.Bd3 Re8 15.0–0 e5 16.de5 Ne5 17.Ne5 Qe5 18.Rac1 Qg5 19.Be2 h5 20.Bf3 h4 21.Rfd1 Be6 22.Qc5 Rec8 23.Qd4 Rc1 24.Rc1 h3 25.g3 Rd8 26.Rd1 Qf6 27.e4?? Qf3 28.ed5 Qg2 0–1. carocan (1795) – 1ser (1770), kurnik, 2011.

6.b5 a4=+ 7.Qc2 dc4 8.Bc4 cb5 9.Bb5= Bd7 10.Bf6 gf6 11.Nc3 Increases the pressure on a4 Bb5 12.Nb5 Nc6 13.Rb1 Be7 14.Ne2 0–0 15.a3 Qd7 16.Nec3 Rfc8 17.d4 Nb4 18.Qe2 Nd5 19.Nd5 Qd5 20.e4 Qc4 21.Qc4+/– Rc4 22.Kd2 e5 23.Rhc1 Rc1+= 24.Rc1 Ra5 25.Rb1 ed4 26.Kd3 Bc5 27.Nd4 Ba3 28.Rb7 Bd6 29.Rb2 a3 30.Ra2 Ra4 31.Nb5 Bc5= 32.f3 Kf8 33.Nc3 Rd4 34.Kc2 Ke8 35.Ra1 Rc4 36.Kd3 Rd4 37.Kc2 Rc4 38.Kb3 Rd4 39.Rd1 Rb4 40.Ka3+= Re4 41.Kb3 Rb4 42.Kc2 Rb6 43.Rd5 Rc6 44.Kd3 Bf8 45.Rb5 Rd6 46.Ke4 Bg7 47.Kf5 Rd2 48.Rb8 Ke7 49.f4 Rg2= 50.Rb7 Ke8 51.Ne4 Attacking the isolated pawn on f6 51...Rh2 52.Nd6 Kf8 53.Rf7 Kg8 54.Rb7 Rg2 55.Rb8+= Bf8 56.Kf6 Rg6= (57.Ke5 Rd6 58.Rf8 Kf8 59.Kd6 h5=). Shtyrenkov,Veniamen (2470) – Nalivajko,Evgeny (2435), Alushta Puchko mem, 2002.

5.Qb3 dc4

6.Bc4 b5 7.Be2 Nd5 8.a3 Bb7 9.d4 Nd7 10.Nd2 N7b6 11.Ne4 Na4= 12.Nf3 Bd6 13.0–0 0–0 14.Rac1 Rc8 15.Rfd1 a6 16.Nc5 Bc5 17.dc5 f6? 18.e4+– Qe7 19.ed5 ed5 20.Re1 Qf7 21.Nd4 Rfe8 22.Bf3 Re1 23.Re1 Re8 24.Bc3 Nc3 25.Qc3 Re5 26.g3 Qe7 27.Kf1 Re1 28.Qe1 Qe1 29.Ke1 Kf7 30.Bg4 g6 31.Bd7 f5 32.Bc6 Bc6 33.Nc6 Kf6 34.f4 Ke6 35.Nd4 Kd7 36.Kd2 1–0. carocan (1750) – bodziooo, kurnik, 2012.

6.Bc4 Bd6 7.Nf3 =+.

5.Qb3 Bd6

6.a4 Qe7 7.b5 Bd7 8.Nf3 c5 9.Be2 a6 10.0–0 0–0 11.d4 Re8 12.Nc3 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ra1 dc4 15.Bc4 cd4 16.Nd4 Bc8 17.Ba3 Nbd7 18.Na4 Ne5 19.Be2 Ng6 20.h3 h6 21.Rd1?? Ba3–+ 22.Nb6 Bc5 23.Nc8 Rc8 24.Rc1 Rd8 25.Nf3 b6 26.g3 Ne4 27.Kg2 Ng5 28.Ng5 Qg5 29.Kh2 Rd2 30.Qc4 h5 31.Rf1 Ne5 32.f4 Nc4 33.fg5 Re2 34.Kg1 Ne3 (34...Ne3 35.Rc1 Nf5 36.Rc5 bc5–+) 0–1. carocan (1745) – mskoczekm (1800), kurnik, 2011.

6.Nf3 0–0 7.d4 Re8 8.a4 Nbd7 9.b5 e5 10.Be2 e4 11.Nfd2 Nf8 12.Nc3 Be6 13.cd5 cd5 14.Ba3 Ng6 15.Bd6 Qd6 16.0–0 Rac8 17.Rfc1 h5 18.h3 Qd7 19.Nf1 Bh3? 20.gh3+– Qh3 21.Nh2 Nh4+= 22.Bf1 Nf3 23.Nf3 Qf3? 24.Bg2 Qf5+/– 25.Ne2 Ng4 26.Nf4 Rcd8 27.Rc5 Qf6 28.Rd5 Rd5 29.Qd5 g5 30.Nh3 1–0. carocan (1780) – mskoczekm (1765), kurnik, 2011.

5.Qb3 Nbd7

6.a4 Be7 7.d4 0–0 8.Nf3 a5 9.b5 cb5 10.ab5 Bb4 11.Nc3 Ne4 12.Bd3 Ndf6 13.0–0 Nc3 14.Bc3 dc4 15.Bc4 Bc3 16.Qc3 Bd7 17.Ne5 b6 18.Nc6 Bc6 19.bc6 Qc7 20.Bb5 Nd5 21.Qc4 Nb4 22.e4 Qd6 23.Rfd1 Rfc8 24.d5 e5 25.g3 Rc7 26.Rf1 Rd8 27.Kg2 Qg6 28.Rad1 f5?? 29.ef5 Qf5?? 30.d6+– Rf7 31.c7 Rdf8 32.d7 Qf3 33.Kg1 (33.Kg1 h6 34.c8Q+–) 1–0. carocan (1795) – dennisje (1700), kurnik, 2011.

6.c5 Be7 7.f4 (7.Nf3 b6 8.cb6 Qb6=+) 7...b6–/+ 8.Bf6 (8.cb6 Qb6 9.Bc3 Rb8–/+) 8...Bf6 (8...gf6?! 9.d4–/+) 9.Nc3 (9.d4 bc5 10.bc5 Nc5–/+) 9...bc5–+ 10.bc5 Nc5 11.Qc2 Bd7 (11...d4!? 12.Ne4 de3 13.Rd1 Ne4 14.Qe4 ed2 15.Rd2–+) 12.d4 Nb7 13.Rb1 Nd6 14.Bd3 Qa5 15.Nf3 Nb5 16.Rb3 Nc3 17.Rc3 c5 18.Ne5? c4 19.Nd7–/+ Kd7 20.Be2? Rab8 21.0–0–/+ Qb4 22.Rd1 Be7 23.e4=+ Bf6 24.ed5 ed5 25.Re3 Qb6 26.Bg4 Kd6 27.Qf5 Rhd8 28.Kh1 Bd4 29.Re2 Kc6 30.Red2+/– c3? 31.Rd4+– (31…Qc5 32.Qc2+– (32.Qf7?! c2 33.Qg7 Rb1 34.Qf6 Kc7 35.Qe5 Qd6=+)) 1–0. Schmidt,Gregor – Hoppe,Frank, SJRH–ch U20 Worms, 1996.

6.Nf3 b6 7.Nc3 Be7 8.cd5 (8.Nd4 Bb7 9.cd5 cd5 10.f4 0–0 11.Be2=) 8...cd5 9.Nd4 Bb7 10.f4 Ne4 11.Ne4 de4 12.Bc4 0–0 13.Be6 a5 14.Bd7 (14.Bc4 Bb4 15.a3 Be7 16.0–0 Nc5 17.Qd1=) 14...Qd7 15.ba5 ba5 (15...Bd5 16.Qb5 (16.Qc2 Ra5=+) 16...Qb5 17.Nb5 Ra5 18.a4 Bb3 19.Nd4 Ba4 20.Bc3 Raa8 21.Nf5 Bf6 22.Bf6 gf6 23.0–0 (23.d4 ed3 24.Kd2 Bb5 25.Rhb1 Bc4 26.Ra8 Ra8 27.Rb6 Ra2 28.Kc3 Rc2 29.Kb4; 23.Kf2) 23...Bd7 24.Nd6 f5 25.Rfc1 Ra1 26.Ra1) 16.Qb5 (16.0–0 a4 17.Qd1 Ba6 18.Rf2 Rab8 19.Bc3 Rb6 20.Qh5 Rfb8 21.h3=) 16...Qb5 17.Nb5 Rfc8 18.Nd4 Ba6 19.Nf5 Bf8 20.Kf2 f6 21.Bc3 a4 22.g4 Bd3 23.h4 Kf7 24.g5 Rab8 25.gf6 gf6 26.Rhg1 Rc7 27.Rac1 Rc4 28.Nd4 a3 29.Nb3 Rbc8 30.f5 Rd8 31.Nd4 h5 32.Rg6 Rc5 33.Rgg1 Rb8 34.Kg3 Bd6 35.Kg2 Bc4 36.Kf2 Ba2 37.Ra1 Rc3 38.Ra2 Rc4 39.Ke2 Rcc8 40.Rga1 Rg8 41.Ra3 Ba3 42.Ra3 Rg2 43.Kd1 Rh2 44.Ra7 Kg8 45.Ne6 Rh4 46.Rg7 Kh8 47.Rf7 Rh1 48.Ke2 Rg8 49.Nf4 Rh2 50.Kd1 Rd8 51.Ne2 Rd6 52.Re7 Rd5 53.Re4 Rf5 54.Nf4 Ra5 55.Kc2 Kg7 56.Kc3 h4 57.Re7 Kh6 58.d4 h3 59.Re8 Kg7 60.Re7 Kg8 0–1. Pommerel,Wim – Woischke,Norbert, TKM/SF/01, 2001.

6.Nf3 dc4 7.Bc4 b5 8.Be2 Bb7 9.0–0 a5 10.a4 ab4 11.ab5= Ra1 12.Ba1 c5 13.d4 Bd5 14.Qc2 Qb6 15.dc5 Qc5 16.Qd3 Bd6 17.Bd4 Qc7 18.Nbd2 0–0 19.h3 e5 20.Be5?? Ne5–+ 21.Ne5 Be5 22.Nf3 Bc3 23.Rc1 Bf3 24.Bf3 Rd8 25.Qc2 Qc5 26.Bc6 g6 27.Qa4 Qg5 28.b6 Nd5?? 29.Bd5?? Qd5–+ 30.e4 Qd2 31.Rc2 Qd1 32.Kh2 Be5 33.g3 Kg7 34.f4 Rd2 35.Rd2 Qd2 36.Kh1 Qe1 37.Kh2 Qf2 38.Kh1 Bd4 39.Qd1–+ Bb6 40.Qa1 Bd4 41.Qb1 b3 42.f5 b2 43.fg6 hg6 44.e5 Qg3 45.Qf1 b1Q 46.Qb1 Qh3 0–1. orangutanb4 (2005) – gramdlajaj7 (1885), kurnik, 2011.

6.Nf3 dc4 7.Bc4 Nb6 8.Be2 c5?! (8...Qd5!) 9.bc5 Bc5 10.Nc3 0–0 11.d4 Be7 12.e4 Bd7 13.Ne5 Be8 14.0–0 Nbd7! 15.Rfd1! Qb6 16.Nc4! +–. Hort – Roessler, Neuenkirchen Open 1987.

6.Nf3 c5 =.

6.Nf3= Be7 7.Nc3 0–0 8.d4 b6 (8...Re8 9.a3=) 9.Be2 (9.Bd3 a5 10.b5 dc4 11.Bc4 cb5 12.Bb5 Bb7=) 9...Bb7 (9...a5 10.b5 dc4 11.Bc4 cb5 12.Bb5=) 10.0–0 c5 11.b5 Rc8 12.a4 cd4=+ 13.Nd4 Nc5 14.Qa2 dc4 15.Bc4 Bd5 16.Nd5 ed5+= 17.Be2 Re8 18.Nc6 Qd7 19.Rfd1 Qf5 20.Ne7 Re7 21.Bf6 Qf6 22.Rd5 Ne4 23.Bg4 Nc3 24.Bc8 Nd5 25.Rd1 Rc7 26.Qd5 Rc8 27.h3 h6 28.Qb7 Rc2 29.Qa8 Kh7 30.Qe4 Qg6 31.Qg6 Kg6 32.Rd7 Ra2 33.Ra7 h5 34.g3 f6 35.Kg2 Kh6 36.Rb7 Ra4 37.Rb6 Kg5 38.Rb8 Rb4 39.b6 g6 40.b7 Kf5 41.f4 g5 42.fg5 fg5 43.Rf8 (43…Ke4 44.b8Q Rb8 45.Rb8 Ke3 46.Rb5+–) 1–0. Schmidt,Gregor – Bauer,Martin (2145), SJRH–ch U20 Worms, 1996.

6.f4 Be7 7.Nf3 0–0 8.Be2 Qb6 9.a3 a5+= 10.b5 dc4 11.Bc4 a4 12.Qd3+= Nc5 13.Qe2 cb5 14.Bb5 Nb3 15.Ra2 Ra5 16.Nc3 Nd5 17.0–0?? Nc3–+ 18.Bc3 Rb5 19.Nd4 Rc5 20.Nb3 ab3 21.Rb2 Rc6 22.Rfb1 Bd7 23.Rb3 Qd8 24.Rb7 Ba3 25.Qg4 e5?? 26.Be5?? Bg4–+ (26...Bg4 27.Bd4 Bf5–+) 0–1. carocan (1705) – arcil (1785), kurnik, 2012.

5.Qb3 Be7

6.a4 0–0 7.Nf3 b6 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Qc7 10.d4 h6 11.Rc1 Ne4 12.b5 c5 13.cd5 ed5 14.Qd5 Bb7 15.Qb3 Ndf6 16.Nbd2 Bd5 17.Bc4 Nd2 18.Nd2 cd4?? 19.Bd5+– Qd6 20.Ba8 Ra8 21.Bd4 Rd8 22.Nf3 Nd5 23.Rc6 Qd7 24.Rac1 h5 25.Ne5 Qf5 26.Qc2 (26.Qc2 Qc2 27.R6c2+–) 1–0. carocan (1625) – wi8 (1620), kurnik, 2011.

6.a4 Nbd7 7.f4 0–0 8.d4 a6 9.b5 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qa5 12.Bc3+= Qc7 13.Nf3 dc4 14.Bc4 cb5 15.Bb5 Ne4 16.Bb2 Ndf6 17.Nbd2 Nd2 18.Nd2 Bd7 19.0–0 Bb5+= 20.Qb5 Qc6 21.Qc6 bc6 22.Rc1 Rc8 23.Nb3 Kf8 24.Nc5= Bc5 25.Rc5 Nd5 26.Ba3 Ne7 27.Ra5 Ke8 28.Ra7 Nd5 29.Kf2 Rc7 30.Ra8 Kd7 31.g3 Nf6 32.Kf3+/– Ne8 33.Bc5 Rc8 34.Ra7 Rc7 35.Ra3 Nd6 36.e4 Nb5 37.Ra6 Rb7 38.h4 Nc7 39.Ra7 Ra7 40.Ba7 Nb5 41.Bc5 f6 42.f5 ef5 43.ef5 Nc3 44.g4 Nd5 45.g5 Ke8 46.Bd6 Kf7= 47.Bf4 g6 48.fg6 hg6 49.Kg4 f5 50.Kg3 Nc3 51.Be5 Ne2 52.Kf3 Nc3 53.Kf4 Nd5 54.Kf3 Ke6 55.Bf6?? Nf6–+ 56.gf6 Kf6 57.Kf4 Kf7 58.Ke5 Kg7 59.Kd6 f4 60.Kc6 f3 61.d5 f2 62.d6 f1Q 63.d7 Qc4 64.Kd6 Qa6 65.Ke7 Qf6 66.Ke8 Qe6 67.Kd8–+ Kf7 68.Kc7 Qc4 69.Kb7 Qd5 70.Kc8 Ke7 (70...Ke7 71.Kc7 Qc5 72.Kb7 Kd7 73.Kb8 Qb4 74.Ka7 Kc6 75.h5 Qb7#) 0–1. carocan (1640) – macko06 (1680), kurnik, 2012.

6.a4 h6 7.Nf3 0–0 8.Be2 Nfd7 9.0–0 Bf6 10.d4 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2 N8d7 13.Rc1 Nd5 14.b5 cb5 15.ab5 b6 16.Nbd2 Bb7 17.Nc4 Nb8 18.Ba3 Be7 19.Nce5 Ba3 20.Ra3 Nd7 21.Rca1 a5 22.ba6+– Bc8 23.Nc6 Qe8 24.Bb5 Nc7 25.Qb4 Nb5 26.Qb5 Nb8 27.Rc1 Nc6+/– 28.Qc6 Qc6 29.Rc6 Ra6 30.Ra6 Ba6 31.Rb6 Ra8 32.Rb1 Be2 33.Ne5 Ra2 34.h3 f6 35.Nd7 Ra7 36.Nc5 Bh5? 37.Ne6 Bf7 38.Nf4 g5 39.Ne2 Ra2 40.Ng3 h5 41.Nf5 Bg6 42.Nd6?? Bb1–+ 0–1. carocan (1720) – tomborell, kurnik, 2011.

6.Nf3= dc4 7.Bc4 0–0 8.Bf6 Bf6 9.d4 =.

6.Nf3 dc4 7.Bc4 b5 8.Be2 =.

6.Nf3 0–0

7.d4 b6 8.Nbd2 (8.Nc3 Bb7+=) 8...Nbd7 (8...a5 9.b5=) 9.Rc1 c5 10.b5 (10.cd5 Nd5 11.a3 a5 12.bc5 bc5=) 10...Bb7 (10...a6 11.a4+=) 11.Be2 cd4 12.ed4 dc4 13.Nc4 Nd5 14.0–0 (14.g3 Bb4 15.Kf1 Rc8=) 14...Nf4 15.Rfe1 Bd5 (15...a6 16.ba6 Ra6 17.Bf1+=) 16.Bf1 Rc8 (16...a6 17.a4=) 17.Qe3 Ng6 18.Ba3 (18.Bd3 Bb4 19.Red1 Nh4 20.Nh4 Qh4=) 18...Nf6 19.Nfe5 Nh4 20.Red1 Nf5 21.Qf4 (21.Qb3!?=) 21...Ba3+= 22.Na3 Rc1 23.Rc1 Ba2 24.Nc6 Qa8?? (better is 24...Qd6 25.Qd6 Nd6+=) 25.g4+– Nh4 26.g5 Ng6 27.Qd2 Bd5 28.gf6 Nh4? (28...gf6 29.Bg2 Bg2 30.Kg2 a6+–) 29.Ne7 Kh8 30.fg7 Kg7 31.Qg5 Ng6 32.Nd5 ed5 33.Rc7 Qb8 34.Rd7 h6 35.Qd5 Qf4 36.Nc4 Qg4 37.Kh1 Nf4 38.Ne3 (38.Ne3 Nd5 39.Ng4+–) 1–0. Lunin,Mikhail – Pyhtynov,Oleg, Zhukovskiy, 2010.

7.Be2 Ne4 8.0–0 Bf6 9.d4 Nd7 10.a4 Nd6 11.Nbd2 b6 12.Ne5 Qc7 13.Rac1 Qb7 14.Bf3 Be7 15.Nc6 Nf6 16.cd5 ed5 17.Ne7 Qe7 18.Bd5 Nd5 19.Qd5 Bb7 20.Qe5 Qd7 21.b5 Rfe8 22.Qf4 Re6 23.f3 Rf6 24.Qg3 Re8 25.e4 Rg6 26.Qf2 a6 27.Nc4 Nc4 28.Rc4 ab5 29.ab5 Qb5 30.Rc7 Ba6 31.Rfc1 h6 32.d5 Re5 33.Be5 1–0. Makowski – Hudziak, Rzeszow 1987.

6.Nf3 Nbd7

7.d4 0–0 8.Nbd2 a5 9.ba5 Qa5 10.Bd3 =+.

7.d4 0–0 8.Nbd2 Qc7 9.Bd3 a5 =.

7.d4 0–0 8.Nbd2 Qc7 9.Ne5 Ne5=+ 10.de5 Ng4 11.f4 a6 12.Be2= Nh6 13.a4 Bd7 14.0–0= Rab8 15.Rac1 Rbc8 16.cd5 ed5= 17.Bd4 Nf5 18.a5 Nd4 19.ed4 b6 20.Bf3 Qa7 21.Qd3 Rb8 22.g4 Bb4–/+ 23.f5 Ba5–+ 24.f6 g6 25.Qe3 Kh8 26.Nb3 Bb4 27.Qh6 Rg8 28.Be2 b5 29.Qe3 Rge8 30.Kg2 Bd6 31.Qf3 Rbc8?? 32.ed6+/– Re4 33.h3 Rce8 34.Rfe1?? R4e6?? 35.Qf2 Rd6+/– 36.Bd3 Ree6 37.Re6 Re6 38.Qh4 Re3?? 39.Qh6 Rg3 40.Kh2 Rh3 41.Kh3 (41…Bg4 42.Kh4 g5 43.Qg5 Qd4 44.Qg7#) 1–0. Baxa,Ottokar – Guttenthaler,Renate, Passau op 5th, 1997.

7.d4 0–0 8.Bd3 dc4 9.Qc4 Nd5 =.

7.d4 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Bd3 =.

7.d4 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 Nbd5 (9...Qd5 10.b5=) 10.a3 0–0 11.0–0 Bd7 (11...a5 12.b5=) 12.Nbd2 (12.Ne5 Bd6=) 12...a5 13.Bc3 (13.ba5 Ra7 14.Nc4+=) 13...Nc3=+ 14.Qc3 Nd5 15.Qb2 ab4 16.ab4 Ra1 17.Ra1 Bb4 18.Bc4? (Better is 18.Qc2=+) 18...Bc3–+ 19.Qb1 Ba1 20.Qa1 Qa8 (20...Qe7 21.Ne4–+) 21.Qb1 b5 22.Bd3 h6 23.Ne5 Qb7 24.Nb3 Nf6 25.Nc5 Qa7 26.g4 Ra8 27.Kg2 Be8 28.h4 Qe7 29.Kh3 Nd5 30.Be4 f6 31.Ned3 Nc3 32.Qh1 Qd6 33.Qf3 Ra2 34.Nb4 Ne4 35.Na2 Nc5 36.dc5 Qc5 37.e4 Qc4 38.Nc3 b4 39.Ne2 b3 40.Nc3 b2 41.Nb1 Qf1 (42.Kh2 Qb1–+) 0–1. Roesch,Wolfgang – Causevic,Ismet, Verbandsliga Nord Baden, 1996.

7.d4 Ne4 8.Nbd2 f5 9.Bd3 Nef6 10.0–0 0–0 11.Ne5 Ne5 12.de5 Ng4 13.h3 Nh6 14.f4 g5 15.Kh2 g4 16.Rad1 Bh4 17.Be2 g3 18.Kg1 Kh8 19.e4! fe4 20.Ne4! Nf5 21.cd5 cd5 22.Nf6 Qb6 23.Kh1 Bf6 24.ef6 Rf7 25.Qg3?? Ng3–+ 26.Kh2 Nf1 27.Rf1 Qe3 28.Bh5 Kg8 29.Be5 d4 30.Rf3 Qc3! 31.Rc3 dc3 32.Bc3 Bd7 33.g4 Rc8 34.Be5 Rc2 35.Kg3 Bc6 36.g5 Rg2 37.Kh4 Ra2 38.Bg4 Bd5 39.f5 ef5 40.Bf5 Ra3 41.Kg4 Ra4 42.Bd6 a5 43.h4 ab4 44.h5 b3 (44...b3 45.Kg3 Be4 46.Be4 Re4–+) 0–1. ferminkatcho (1715) – narriman, kurnik, 2012.

5.b5

5.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4).

5.b5 Bd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Bd7 5.c4 c6).

5.c5 a5

6.a3 b6 7.d4 Ba6 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 Be7 10.Nf3 Nbd7 11.Nbd2 b5 12.0–0 0–0 13.Ne5 Qc7 14.f4 g6 15.Bc3+= a4 16.Rae1 Rad8 17.Rf3 ½–½. Grossmann,Philipp (1930) – Stoeckl,Stephan (1985), Regionalliga NO, 2007.

6.a3 Be7 7.Nf3 0–0 8.Be2 (8.Qc2 Nbd7=) 8...b6=+ 9.d4 Ba6 10.Nc3 Nbd7 (10...Be2 11.Qe2 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1=) 11.0–0= Be2 12.Qe2 Qc7 13.Rfd1 Rfb8 14.Qc2 Rb7 (14...Qb7 15.Rab1=+) 15.Rd2 ab4 16.ab4 Ra1 17.Ba1 bc5 18.bc5 e5 19.Qa2 e4=+ 20.Ne1 Nf8 21.Rb2 Ra7–/+ 22.Qb1 Ne6 23.Ne2 Nd7 24.Rb3 Bf6 25.Bc3 g6 26.Nc2= Bg7 27.g3 h5 28.Ne1 Kh7 29.Ng2 Ng5 30.Nh4 Qc8 31.Nf4 Nf6 32.Kg2 Ne6 33.Ne6 Qe6 34.Kg1 Qh3 35.Qf1 Qc8 36.Qe2=+ Kh6 37.Ng2 g5 38.h4 Nh7 39.Rb6+= Bf6 40.hg5 Ng5 41.Nf4 Nf3 42.Kg2 h4 43.Rb1 Qg4 44.Rh1 Kg7=+ 45.Qb2 Ra8 46.Rh3 Rh8 47.Qe2 hg3–/+ (48.fg3 Rh3 49.Nh3 Qh3 50.Kh3 Ng1 51.Kg2 Ne2–+) 0–1. Borrmann,Fritz – Pommerel,Wim, CiF–TT–94–0045B, 1994.

5.c5 b6

6.d4 a5 7.a3 Ba6 8.Ba6 Ra6 9.Nc3 b5 10.Nf3 Be7 11.Qe2 0–0 12.0–0 Nbd7 13.Rfc1 Qb8 14.e4 de4 15.Ne4 a4 16.Rc3 Nd5 17.Rd3 Nf4 18.Qe3 Nd3 19.Qd3 h6 20.Ne5 Rd8 21.Qf3 Ne5 22.de5 Rd5 23.Nd6 Qf8 24.Rd1 Rd1 25.Qd1 Ra7 26.Qf3 Rc7 27.Ne4 Bg5 28.g3 Be7 29.h4 Qd8 30.Nd6 Bf8 31.Qg4 Rd7 32.Qf3 Qc7 33.Ne8 Qa7 34.Nd6 Qc7 35.Ne8 Qc8 36.Nd6 Bd6 37.ed6 f6 38.Qg4 Rf7 39.Qg6 Qd7 40.Bc1 f5 41.f4 Qe8 42.Bb2 Re7 43.Qe8 Re8 44.Kf2 Kf7 45.Ke3 Rg8 46.Be5 g5 47.fg5 hg5 48.hg5 Rg5 49.Bf4 Rh5 50.Kd4 Ke8 51.Ke5 Kd7 52.Bc1 Rh1 53.Bb2 Rb1 0–1. Bott,Hans Joachim – Mahner, Wurzburg, 1987.

6.d4 a5 7.a3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Ne4 10.Qa4 Be7 11.Nf3 0–0 12.Be2 Nd7 13.0–0 Qc7 14.Nc3 f5 15.Bb2 Bb7 16.Qc2 Bf6 17.Ra1 bc5 18.bc5 g5 19.Ra7+/– Qb8 20.Qa4 g4 21.Ne4+= fe4 22.Nd2 Nc5= 23.Qa2 Ba6 24.dc5 Qa7= 25.Bf6 Qf7 26.Qa6?? Qf6–+ 27.f4 gf3! 28.gf3 Qc3 29.Qc6 Qe3 30.Kh1? ef3 31.Bf1 Kh8 32.h4 Rg8 33.Nf3 Qf3 (33...Qf3 34.Kh2 Qf2 35.Kh3 Rg3#) 0–1. Kleine,P (1845) – Herrera Reyes,J (2110), 4th Pedro Montalvo Mem, 2011.

6.d4 bc5 7.dc5 Be7 8.Nf3 0–0 9.Bd3 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Na6 13.Bc3 Bd7?? 14.0–0?? Nc7 15.Na3 Nb5 16.Nb5 cb5 17.Qe2 Qb8 18.Ra1 Bc6 19.Ra6 Qb7 20.Rb6 Qa8 21.Bb5 Bb5 22.Rb5 Ne4 23.Bd4 Qa6 24.Ne5 f6 25.Nf3 e5 26.Bb2 Kf7 27.Nh4 Rb8?? 28.Qh5+– g6 29.Ng6 Qb5 30.Ne5 Ke6 31.Qf7 Kf5 32.g4 Kg5 33.Qh5 1–0. pawelpit – czarnirad, kurnik, 2012.

6.d4 Ne4 7.Nd2 f5 8.Ngf3 Nd7 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.Qc2 a5 12.a3 b5 13.a4+= ba4 14.b5 cb5 15.Bb5 Rb8 16.Qa4+/– Bf6 17.Rab1 Ndc5= 18.dc5 Bb2 19.Rb2 Nc3 20.Qc2 Nb5= 21.Rfb1 Na3 22.Qa4 Nb1–/+ 23.Rb8 Nd2 24.Nd2 Bd7 25.Rd8 Ba4 26.Rd6 Rb8 27.c6 Kf7 28.Rd7 Kf6 29.Rb7 Rc8 30.c7 Bc6 31.Ra7 a4 32.Nf3 Ke7 33.Nd4 Bd7 0–1. Huelle,Gunter (1850) – Graf,Felix (2220), Dresden ZMD op, 2006.

6.Bd4 bc5 7.bc5 e5 8.Be5 Bc5 =.

5.c5 Qc7

6.d4 Nbd7 7.f4 Ne4 8.Nd2 f5 9.Ngf3 Be7 10.Ne5 Ne5 11.fe5 g6 12.Nf3 Bd7 13.Bd3 a6 14.a4 Ng5 15.a5 Nf3 16.gf3 Bg5 17.f4 Bh4 18.Kd2 Be7 19.h4 0–0–0 20.h5 Rdg8 21.hg6 hg6 22.Rh8 Rh8 23.Qg1 g5 24.Qg2 gf4 25.ef4 Qd8 26.Rg1 Kc7 27.Kc3 Qf8 28.Bc1 Be8 29.Be2 Kd7 30.Be3 Bf7 31.Qg7 Rh3 32.Kd2 Rh8 33.Qf8 Bf8 34.Bf3 Ke7 35.Bf2 Rh2 36.Ke3 Rh3 37.Ke2 Rh2 38.Rg2 Rg2 39.Bg2 Bh6 40.Bh4 Kd7 41.Ke3 Bh5 42.Bf3 Bf3 43.Kf3 Ke8 44.Kg3 Kf7 45.Bd8 Kg6 46.Bf6 Bf8 47.Kh4 Bh6 48.Kg3 Bf8 49.Bg5 Bg7 50.Kh4 Bf8 51.Kg3 Bg7 52.Kh3 Bf8 53.Kg3 ½–½. tyop (1760) – droidchess, kurnik, 2012.

6.f4 Be7 7.Be5 Qd8 8.d4 0–0 9.h3? Ne4–+ 10.Bd3? f6?? 11.Be4 de4 12.Bb8= Rb8 13.Qh5 b6 14.a3 bc5–+ 15.dc5 Ba6 16.Ne2?? f5 17.0–0?? Bf6 18.Ra2–/+ Qd3 19.Rd2?? Qe3 20.Kh1 g6 21.Qh6 Rbd8 22.Rfd1 Rd2 23.Rd2 Bg7 24.Qg5 Be2 25.Rd7 Qc1 26.Kh2 Qb1 27.Qe7 Qb2 28.Qe6 Kh8 29.Qe7 Bf3 30.Kg3 Qg2 31.Kh4 Bf6 32.Qf6 Rf6 33.Rd8 Kg7 34.Rd7 Rf7 35.Rd6 Qh2 36.Rc6 Qf4 0–1. dtpwaldi (1640) – abecednik (1740), kurnik, 2012.

5.c5 Nbd7

6.a4 a5–/+ 7.Bc3 ab4–+ 8.Bb4 b6 9.d4 bc5 10.dc5 Be7 11.Qc2 0–0 12.Nc3 Nc5 13.Bc5 Bc5–+ 14.Nge2 Bb4 15.Nd4 c5 16.Nc6 Bc3 17.Qc3 Qd6 18.Bb5? Ba6 19.0–0 Bb5 20.ab5–/+ Ra1 21.Ra1 Ne4 22.Qd3 c4 23.Qd4 e5 24.Qe5+= Qc5 25.Ne7 Kh8 26.Nf5 f6 27.Qg3?? Rg8 28.Qf4–/+ c3 29.Qg4?? c2–+ 30.Rc1 Qb5 31.f3 Qb2 32.fe4 Qc1 33.Kf2 Qd2 34.Kg3 c1Q 35.Ne7 Qce1 36.Kh3 Qde3 37.g3 Qf1 38.Kh4 g5 39.Kh5 Qff3 40.ed5 Qg4 41.Kg4 Qe7 (41...Qe7 42.h4 Qe2 43.Kf5 Re8 44.Kf6 Qe5 45.Kf7 Qe7) 0–1. baovn21 – juric27 (1675), kurnik, 2011.

6.Nf3 b6 7.d4 Ne4 8.Nc3 Nc3 9.Bc3+= Nf6 10.Bd3 Be7 11.0–0 0–0+= 12.a4 Nd7 13.a5 ba5 14.Ra5 Qc7 15.b5 Bb7 16.Qa4+/– cb5 17.Bb5 Bc8?? 18.Bc6+– (18.Bc6 Nc5 19.dc5+– (19.Rc5?! Bc5 20.Ba5 Bb6 21.Bb6 Qb6 22.Ba8 Ba6+–)) 1–0. MarcosRamos (1750) – Madimbu, internet, 2007.

6.Nf3 Qc7 7.d4 Be7 8.Bd3 0–0 9.0–0 b6 10.Nbd2 a5 11.a3 Ba6 12.Qe2 Bd3 13.Qd3 b5 14.h3 a4 15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.Qe4 Nf6 18.Qe5 Qd7 19.g4 Nd5 20.g5 Bd8 21.h4 Bc7 22.Qe4 f5 23.Qe2 Nf4 24.Qd2 Qd5 25.Rad1?? Qf3–+ (25...Qf3 26.Qf4 Bf4–+) 0–1. kaasparov – myszygjenec (1695), kurnik, 2012.

6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qc7 12.d4 Ne4 13.Nbd2 Nd2 14.Qd2 f5 15.Bc3 b5 16.Ra1 Bb7 17.Ra3 Ra8 18.Qa2 Qc8 19.Ne5 Ne5 20.de5 Ra3 21.Qa3 Qa8 22.Qa8 Ba8 23.f4 Bb7 24.g4 g6 25.Kg2 ½–½. Krueger,Ingo (1765) – Zimmermann,Manfred (1630), Pinneberg–ch, 2005.

5.c5 Be7

6.Be5 Nbd7 7.Bg3 e5 8.d4 e4 9.Ne2 0–0 10.Nf4 h6 11.Nh5 Nh7 12.f4?? ef3?? 13.Qf3 Ng5 14.Qe2 b6 15.Nd2 a5 16.h4 Ne6 17.cb6? Nb6 18.ba5–/+ Na4 19.Qd3 Qa5 20.Kf2 Ba6 21.Qc2 Bf1 22.Rhf1 c5 23.Nb3 Qa7 24.Be5 Rac8 25.Kg1 cd4–+ 26.Qe2 de3 27.Kh1?? Nc3 28.Qg4 Ne4 29.Ng7 Kh7?? 30.Ne6+– Rg8 31.Qf5 Rg6 32.Qf7 Rg7 33.Qg7 1–0. dtpwaldi – krasew (1720), kurnik, 2011.

6.Nf3= 0–0 7.d4 Nbd7 (7...b6 8.Qc2=+) 8.Be2 (8.Bd3 b6=) 8...b6 9.0–0 Bb7 (9...a5 10.b5=) 10.Nbd2 (10.a3 a5=) 10...Qc7 (10...a5 11.a3=) 11.Qc2 a5 12.a3 b5 13.Bd3+= h6 14.e4 de4= 15.Be4 Ne4 16.Ne4 Nf6 17.Nf6 Bf6 18.Rfe1 Rfd8 19.Re4 Rd5 20.Rae1 Rad8 21.Qc3 ab4 22.ab4 Ra8 23.Ne5 Be5 24.Re5 Re5 25.Re5 Rd8 26.f4 Rd5= 27.Qd3 Qd7+= 28.Qe3 Bc8 29.Qe4 f6 ½–½. Plock,Joerg – Schmidt,Martin, Stralsund op, 1997.

6.Nf3= 0–0 7.Bd4 Nbd7 =.

6.Nf3 0–0 7.Be2 b6 8.d4 Ba6 9.Ba6 Na6 10.Qa4 Qc8 11.0–0 bc5 12.bc5 Ne4 13.Ne5 Bf6 14.Nc6 Qb7 15.Bc3 Nec5 16.dc5 Nc5 17.Qg4 Bc3 18.Nc3 Qc6 19.Qe2 Rfb8 20.Rab1 Rb6 21.Rb6 ab6 22.Rb1 Nd7 23.Nb5 Qc4 24.Qc4 dc4 25.Nc3 Ra3 26.Rc1 Nc5 27.Rc2 f5 28.Kf1 g5 29.h3 h5 30.Ke2 h4 31.f3 Nd3 32.Kd2 Nb4 33.Rb2 Nd5 34.Nd5 ed5 35.Rb6 Ra2 36.Ke1 Rg2 37.Rd6 c3 38.Rd5 c2 39.Rc5 c1Q 40.Rc1 Rg1 41.Kd2 Rc1 42.Kc1 g4! 43.fg4 fg4 44.hg4 h3 (45.e4 h2–+) 0–1. hal1958 – Freitag, playchess.de, 2004.

6.Nf3 a5 7.a3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 0–0 (9...b6 10.d4 bc5 11.bc5) 10.Be2 b6 11.d4 bc5 12.bc5 (12.dc5!? Ne4 13.Nbd2 Bd7 14.Ne4 de4 15.Nd2 f5 16.Nc4 Na6 17.Qa4 Nc7) 12...Ne4 13.Qa4 Qc7 14.0–0 (14.Ne5! Bd7 15.f3 A) 15...f6 16.0–0 (16.fe4 fe5 17.ed5 cd5 18.Bb5 Bb5 19.Qb5 ed4 20.ed4 Qf4!) 16...fe5 17.fe4 Rf1 18.Bf1 ed4 19.ed4 de4; B) 15...Nf6 16.0–0 Rc8 17.Nd2 Be8 18.Bc3 Nbd7?! 19.Ba6 Ne5 20.Bc8 Nf3 21.Nf3 Qc8 22.Ne5+–) 14...Nd7 15.Nbd2 f5 16.Ne4 fe4 17.Nd2 Nf6 18.Bc3 Bd7 19.Rb1 Rb8 20.Rb8 Qb8 21.Qb4 Qb4 (21...Qc7 22.Qa5 Qb8) 22.Bb4 Bd8 23.Ba6 Bc7 24.Nb3 Kf7 25.Ba5 Bb8 (25...Ba5 26.Na5 Ng8 27.Bb7 Ne7=) 26.Bb6 e5?! (26...Ng8 27.Na5 Ne7 28.Bb7 Ke8=) 27.Bb7 Ke6 28.Na5! ed4 29.ed4 Ng4 30.h3 e3! 31.fe3 (31.hg4?? e2 32.Bc6 e1Q) 31...Ne3 32.Bc6 Nf5 33.Bd7 Kd7 34.c6?? (34.Nb3 Bc7 35.Bc7 Kc7 36.g4 Ne3 37.Kf2 Nc4) 34...Kc8 35.Kf2 (35.c7 Bc7 36.Bc7 Kc7 37.Nb3 Kc6 38.g4 Nd6 39.Nc5 Nb5 40.Ne6 g6 41.Nf8 Nd4 42.Nh7 Kc5 43.Nf8 g5 44.Nh7 Ne6 45.Kf2 Kc4 46.Ke2 Kc3 47.Nf6 d4) 35...Bc7 36.Bc7 Kc7 37.g4? (37.Nb3 Kc6 38.Ke2 Kb5 39.Kd3 Kb4 40.Nc5 Nh4 41.Ne6 Ng2 42.Ng7 Ne1 43.Ke3 Kc4 44.Nf5 Ng2 45.Kf3 Ne1 46.Kf4 Nd3 47.Ke3=) 37...Nd4 38.Ke3 Nc6 39.Nb3 (39.Nc6?–+) 39...Kd6 40.Kf4 h6 41.h4 (A) 41...Ne5 42.g5 (42.Nd2 Nc4 43.Nf3) 42...hg5 43.hg5 Nd3 44.Kf5? (44.Ke3 Nc5 45.Nd4 Ke5 46.Nf3 Kf5 47.Kd4 Ne6) 44...Nc5 45.Nc5 Kc5 46.Kg6 d4 47.Kg7 d3 48.g6 d2 49.Kh8 d1Q 50.g7–+ Qh5; B) 41...d4? 42.Ke4 Ke6 43.Nd4 Nd4 44.Kd4 g5 45.h5 Kf6 46.Ke4 Ke6 47.Kd4 Kd6 48.Ke4 Ke6) ½–½. Plock – Gorlt, 1996 (Plock).

6.f4 0–0 7.Nf3 Nbd7 8.Bd3 a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 b6 12.Bf6 Bf6 13.Qc2 bc5 14.bc5 Qa5 15.Bh7 Kh8 16.0–0 Qc5 17.Nc3? Ba6?? 18.Bd3 Bd3 19.Qd3 Qb4 20.Ng5 Bg5+= 21.fg5 Ne5 22.Qc2 Qg4 23.d4= Nc4 24.Rf3 g6 25.Ne2 Qg5–/+ 26.Nf4 Kg7 27.e4 Ra8 28.Qc3 Ra3 29.Qc1–/+ Kh6?? 30.Ra3 Na3= 31.g3 Nc4–/+ 32.e5 Kh7 33.Qa1 Qf5 34.Qa7? Kg7 35.Qe7 Qb1 36.Kg2 Qc2 37.Kf3? Qe4 38.Kf2 Qc2 39.Kg1?? Qb1 40.Kg2 Qc2 41.Kh3?? Qf5–+ 42.g4?? Qf4 43.Qf6 Qf6 44.ef6 Kf6 45.Kh4 Ne3 46.g5 Kf5 47.Kg3 Ng4 48.h3 Ne3 49.h4 Nc2 50.Kf3 Nd4 51.Ke3 Nc2 52.Kf3 d4 53.Kg3 c5 54.Kf3 d3 55.Kg3 c4 56.h5 (56.h5 d2 57.Kf3 d1Q 58.Kf2 Qd2 59.Kg3 Ne1 60.hg6 Qg2 61.Kh4 Qg4#) 1–0. orangutanb4 (2000) – samuel1971 (1755), kurnik, 2011.

5.cd5 ed5

6.a3 Bd6 7.Nc3 0–0 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Re8 11.h3 Bh5 12.g4 Bg6 13.Nh4 b5 14.Ng6 hg6 15.g5 Ne4 16.Ne4 Re4 17.h4 Rh4–/+ 18.f4 Nb6 19.Kg2 Nc4 20.Bc3 Qd7 21.Rh1 Rh1 22.Qh1 Qf5 23.Qh4 Rb8 24.Rh1 Kf8 25.Qh8 Ke7 26.Qg7 Bf4?? 27.Bf6 Ke6 28.Rh4?? Bd6?? 29.Bg4+– Rb7 30.Bf5 Kf5 31.Bd4 Be7 32.Qf7 (32.Qf7 Kg5 33.Qf4) 1–0. waldi1962 – bratek55 (1645), kurnik, 2011.

6.a3 Be7 7.Nf3= 0–0 8.Be2 Re8 9.0–0 Bg4 10.h3 Bh5 11.Nh2 Be2+= 12.Qe2 Nbd7 13.d4 Bd6 14.Nf3 Ne4 15.Nbd2 f5 16.g3 Ndf6 17.Ne4 Ne4 18.Nd2 Qd7–/+ 19.Ne4 fe4 20.Qg4 Qg4 21.hg4 Rf8 22.Kg2 Rf3 23.Bc3 b5 24.Rac1 Rc8 25.Bd2 Kf7 26.Rh1 h6 27.Rc2 Rf6 28.Rh5 Rc7 29.Rh1 Kg6 30.Rh5 a6 ½–½. Melzig,Ernst – Runde,Heinz, 17sen.Bad Sooden op Hessen, 2005.

5.Nf3? Bb4–/+

6.Qb3 Bd6 7.cd5 ed5 8.Ne5 Qc7 9.f4–/+ 0–0 10.Be2 Bf5 11.g4 Be6 12.g5 Ne4 13.d3 Nc5 14.Qc2 Nbd7 15.Nd7 Bd7 16.Qc3 f6 17.Qc2 fg5 18.Rg1 Ne6 (19.Bg4 Rae8–+ (19...gf4 20.Be6 Be6 21.Rg7 Qg7 22.Bg7 Kg7 23.Qb2 Kg8 24.Qb7–/+)) 0–1. Mueller,F – Bendig,Frank, corr SOK–89–42, 1990.

6.Qb3 Be7 7.Nc3 0–0 (7...dc4 8.Bc4 b5 9.Be2–/+) 8.d4 Nbd7 9.Bd3 dc4 10.Qc4 Nb6 11.Qb3 Nbd5 (11...Qd6 12.0–0–/+) 12.Qc2 (12.Ba3!?=+) 12...Nb4–/+ 13.Qd2 Nd3 14.Qd3 Qa5 15.0–0 Rd8 16.Ne2 c5 17.Qa3 Qa3–+ 18.Ba3 Ne4 19.Rfc1 b6–+ 20.Nc3 Nc3 21.Rc3 Bf6 22.Rd1 Bb7 23.Rcd3 Bf3 24.gf3 cd4 25.ed4 Rac8 26.Bb4 Rc4 27.Bc3 b5 28.a3 Be7 29.d5 ed5 30.Rd5 Rd5 31.Rd5 Rc3 32.Rb5 Ra3 33.Rb8 Bf8 34.Kg2 a5 35.Ra8 a4 36.Kg3 Ra1 37.Kg2 a3 38.h4 Rb1 39.Kg3 g6 40.Kf4 Kg7 41.Ra5 Rb2 42.h5 gh5 43.Rh5 a2 44.Ra5 Be7 45.Ra7 Bf6 46.Kf5 Rf2 (47.Kg4 Re2–+) 0–1. Schmidt,Alexander – Muenster,Uwe, NRW–chT U18 Germany, 1994.

6.Bd3 0–0 7.0–0 Nbd7 8.cd5 cd5 9.Na3 a6 10.Nc2 Bd6 11.Ncd4 Bb8 12.Ng5 h6 13.f4?? hg5–+ 14.fg5 Ne4 15.Be4 de4 16.Qh5 Be5 17.Ne6 g6?? 18.Qh6= fe6 19.Qg6 Kh8 20.Qh6 Kg8 21.g6 Rf1 22.Rf1 Bf6 23.Qh7 (23.Qh7 Kf8 24.Qf7#) 1–0. diggitus (2175) – johnrivera (2195), net–chess.com, 2008.

6.Be2 0–0 7.0–0 b6 8.d4 Ba6 9.Qc2 Ne4 10.a3 Bd6 11.g3 f5 12.Nbd2 Nd7 13.Nb3 Rc8 14.Rac1 Qe7 15.c5= Be2 16.cd6+= Qd6 17.Qe2 c5 18.dc5 bc5 19.Nfd2 c4 20.Nd4 Ndf6 21.Ne4+= fe4 22.Nb5 Qb8 23.a4 e5? 24.Ba3+/– Rfd8 25.f4 ef3+= 26.Qf3 a6 27.Nc3 Qb6? 28.Be7+– Rd7 29.Bf6 gf6?? 30.Qf6 Qe3 31.Kg2 Re8 32.h4?? d4?? 33.Rce1 Qd2 34.Ne2?? d3 35.Rf5 Rg7 36.Re5?? Rf8+= 37.Qe6 Kh8 (37...Kh8 38.Qd6 Rfg8–/+) 0–1. blackiwhite (1810) – lembak (2005), kurnik, 2011.

6.Be2 Nbd7 7.0–0 0–0 8.Qb3 Bd6 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 e5 12.Qc2 Re8 13.Bd3 h6 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Qe7 16.Rfe1 Bg4 17.h3 Bf3 18.Bf3 e4 19.Be2 Rad8 20.d3 ed3 21.Bd3 Be5 22.Rad1 Bb2 23.Qb2 Rd7 24.Rd2 Red8 25.Red1 Kf8 26.Bf5 Rd2 27.Rd2 Rd2 28.Qd2 Nc4 29.Qd4 b5 30.Bd3 Ne5 31.Be4 c5 Black gets strong initiative 32.Qd5 Qc7 Black intends c4 33.f4 Nc4–/+ 34.Bd3 Nb6 35.Qb3 c4 36.Qb4 Qe7 37.Qe7 Ke7 38.Be4 Kd6 39.Kf2 Nd5 40.Bd5?! Kd5 41.Ke2 Ke4 42.a3 a5 43.g4 b4 44.ab4 ab4 45.g5 c3 46.h4 b3 47.Kd1 Ke3 48.f5 hg5 49.hg5 Kd3 50.Kc1 Ke2 51.g6 f6 52.Kb1 Kd2 53.Ka1 c2 54.Kb2 c1Q 55.Kb3 Qc5 56.Ka4 Qb6 57.Ka3 Kc3 58.Ka2 Qb2 0–1. DanielMartin – schaep1, ChessWorld.net, 2004.

4.c4 Bg4

5.Qb3 Nbd7

6.d4 e6 7.Nd2 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 dc4 11.Bc4 Qb6 12.b5 Bd6 13.Ngf3 0–0 14.0–0 Ra8 15.h3 Bh5 16.bc6 Qb3 17.Bb3 bc6 18.Rc1 c5 19.Bb2 cd4 20.Bd4 h6 21.Nc4 Bf3 22.gf3 Nc5 23.Bd1 Bf8 24.Kg2 Ra2 25.Ne5 Ra5 26.Rb1 Ra8 27.Be2 Nfd7 28.Nc4 Rb8 29.Rd1 Nb3 30.Bg7! Kg7 31.Rd7 Nc5 32.Rc7 Rb7 33.Rc6 Nd7 34.f4 Kf6 35.Bf3 Rb8 36.Rc7 Rd8 37.Bc6 Nb8 38.Ne5 Be7 39.Bb5 Rg8 40.Ng4 (40...Kg7 41.Re7+–) 1–0. Neumann,Andreas (2210) – Geiger,Bernd Thorsten, Verbandsliga Nord, 2000.

6.d4 e6 7.Nd2 Bd6 8.Ngf3 Qe7 9.a3 0–0 10.Bd3 e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.0–0 Rfe8 15.cd5 Nd5 16.Nc4 Qg5 17.Kh1 Rad8 18.f4 Qh6 19.Ne5 Qe6 20.Bc2 Nf6 21.Qb2 Qd6 22.Bb3 Be6 23.Rad1 Qe7 24.Be6 Qe6 25.Qc2 Nd5 26.Rf3 f6 27.Nc4 b5 28.f5 Qe7 29.Na5 Ne3 30.Qb3 Nc4 31.Nc6? Rd1! 32.Qd1 Qd6! 33.Nd4 Re4 34.Rd3 Nb2 35.Qb3 Kh8 36.Qc3 h6 37.Ne6 Nd3 0–1. Geisensetter – Lehmann, corr DDR 1985.

5.Qb3 e6

6.b5 Nbd7 7.d4 cb5 8.Qb5 a6 9.Qa4 (9.Qb7? Rb8 10.Qa6 Rb2–+) 9...b5 10.cb5 ab5 11.Qb3 (11.Qb5?? Rb8 12.Qc6 Rb2–+) 11...b4 12.a3 ba3 13.Ra3?? (13.Na3 Ne4 14.Nb5 Ra1 15.Ba1 Qa5 16.Bc3 Nc3 17.Nc3–/+) 13...Ra3–+ 14.Na3 Qa5 15.Bc3 Qa3 16.Qa3 Ba3 (17.f3 Bf5–+) 0–1. Fiedler – Borrmann,Fritz, CiF, 1989.

6.b5 Nbd7 7.d4 c5 8.Nd2 cd4 9.ed4 dc4 10.Nc4 Be7 (10...Nb6 11.Nb6 Qb6 12.Bd3+=) 11.Bd3 0–0 (11...Nd5 12.Ba3+=) 12.Ne2 Be2 (12...Nb6 13.Nb6 Qb6 14.f3=) 13.Be2 Nb6 (13...Nd5 14.0–0=) 14.Nb6 (14.0–0 Nbd5=) 14...Qb6 15.0–0 Rfd8 (15...Nd5 16.a4=) 16.a4 a5 (16...Nd5 17.a5 Qc7 18.Rfc1=) 17.Rac1 Nd5 18.Bf3 Rd7 19.Rc4 Rad8 20.Be4 g6 (20...Nf6 21.Bd3=) 21.Rfc1 Qd6 22.g3 Qb8 23.Kg2 Bb4 24.h4 h5 25.R4c2 Qd6 26.Qf3 Qe7 27.Qb3 Qf8 28.Qf3 Be7 29.Bd5 Rd5 30.Rc7 Rb8 31.Qc3 b6 32.Qf3 Bd6 33.Ra7 Ra8 34.Ra8 Qa8 35.Rc6 Qd8 36.Qc3 Bb4 37.Qc4 Kg7 38.Qe2 Be7+= 39.Qe4 Bf6 40.Rc4 Qd7 41.Kh2 Qd8 42.Kg1 Qd7 43.Qe3 Qd8 44.Qf4 Rf5 45.Qe4 Rd5 46.Qe3 Qd7 47.Qe4 (47.Rc6 Qb7=) ½–½. Steffens,Olaf (2240) – Dittmar,Peter (2360), Open Oberwart, 2004.

6.Nc3 Nbd7 7.d4 e5 8.cd5 ed4 9.dc6 bc6 10.ed4 Qe7 11.Be2 Qb4 12.Bg4 Ng4 13.Nf3 Bd6 14.0–0 0–0 15.Ne4 Be7 16.Rfc1 Rfc8 17.Qb4 Bb4 18.Rc4 Rab8 19.Rac1 Bf8 20.R1c2 Re8 (20...f5!? 21.Ned2 Ngf6=) 21.Ng3+/– Rec8 (better is 21...Ngf6!? 22.Rc6 Nd5+/–) 22.d5!+– Ngf6 (22...cd5 23.Rc8) 23.dc6 Nb6 24.Rd4 Nfd5 25.Nf5 g6 26.Ne3 Nb4 27.Rb4 Bb4 28.Be5 Ra8 29.Ng5 Re8 30.Ng4 Re5 31.Ne5 f6 32.c7 (better is 32.Ngf7=) 32...fe5–/+ 33.Ne6 Rc8 34.Nd8 (34.Rc6–+) 34...Bd6 35.Ne6 Kf7 36.Ng5 0–1. Poley,Vladimir (2375) – Hedman,Erik (2345), Aars get2net Cup IM, 1999.

6.c5 b6 7.d4 bc5 (7...a5 8.Bd3=+) 8.dc5= Nbd7 9.Qa4 a5 10.Qc6 ab4 11.Bb5 Be7 12.h3 Bf5 13.g4 Be4 14.f3 Bb1 (14...Bc5? 15.Bf6 (15.fe4?! 0–0+/–) 15...gf6 16.Qc5 Bb1 17.Rb1 Ra2 18.Qb4+–) 15.Rb1 Rc8 16.Qb6 Bc5 17.Qd8 Rd8 (17...Kd8 18.g5 Nh5 19.Kd2–/+) 18.Ne2 (18.Bd4 Bd6–/+) 18...0–0 (18...Rb8 19.Bf6 gf6 20.Nd4–/+) 19.g5=+ Ne8 20.Bd4 Bd6 21.f4 Nc7 22.Bc6 Nc5 23.Bc5 Bc5 24.Nd4 Rd6 25.Rc1 Na6 26.Bb5 Rb6 27.Bd3 b3 28.Ba6=+ Ra6 29.ab3 Bd4 30.ed4 Ra3 31.Rb1 Rb8 32.b4 Ra4 33.b5 Rd4 34.Rf1 Ra4 35.Rf3 g6 36.b6= Rb7 37.Rc3 Ra6 38.Rcb3 h6 39.gh6 Kh7 40.Ke2 Kh6 41.Ke3 Ra4 42.Rb4=+ Ra3 43.R1b3 Ra1 44.Rc3 Ra6 45.Rc6 Kg7 46.Kd4 Kf6 47.Kc5 Ke7 48.Rc8 Kd7 49.Rf8 Ke7 50.Rh8 d4=+ 51.Kc6 Rd7 52.Rc8 d3 53.Rc7 Rc7 54.Kc7 Ra1 55.Rd4 ½–½. Myrberg,Johnny – Poschmann,Hans, email 4AMM–F, 1998.

6.c5 b6 7.Be2 +=.

6.c5 Nbd7 7.Nc3 Be7 (7...a5 8.a3=+) 8.Be2 e5 9.Bg4 Ng4 10.Nf3 e4 11.Nd4 Bc5 12.Qd1? (better is 12.bc5 Nc5 13.Qc2 Nd3 14.Ke2 Ngf2 15.Rhb1=+) 12...Bd4–+ 13.Qg4 (13.ed4 Qh4 14.Qe2 a5–+) 13...Ne5 14.Qg3 (14.Qf5 g6 15.Qh3 Nd3 16.Ke2 Nb2 17.ed4–+) 14...Nd3 15.Kf1 Be5 (16.f4 ef3 (16...Nb2?! 17.fe5 0–0 18.b5–+) 17.Qf3 Nb2–+; 15...Nb2?! 16.ed4 0–0 17.f3–+) 0–1. Faas,D – Bangiev,A, St. Ingbert op, 1992.

6.c5 Nbd7 7.Be2 e5 8.d3 Be6 9.Qc2 (9.Nf3 d4 10.Qa4 de3 11.fe3 Ng4–/+) 9...Qc7 (9...a5 10.a3=+) 10.Nf3= Ng4 (10...0–0–0!?=) 11.Ng5+= Nh6 12.Ne6 fe6 13.0–0 Be7 14.Bh5 g6 15.Be2 0–0 16.Nd2 Bf6 17.Rad1 a5 18.a3 Bg7 19.Qb3 Nf5 20.Bg4 Rae8 (20...ab4 21.ab4 Nf6 22.Bh3+=) 21.Rc1+= Qd8 22.ba5 Qa5 Black terminates the opponent with strong threats 23.Rc2 (better is 23.Qb4 Qb4 24.ab4=) 23...Nc5–/+ 24.Qc3 Qc3 25.Bc3 (better is 25.Rc3 Na4 26.Rb3–/+) 25...Nd3–+ 26.Be2 e4 27.Bg7 Kg7 (27...Ng7?! 28.Bd3 ed3 29.Rc3–+) 28.Bd3 ed3 29.Rc3 Rb8 30.Nb3 Kf7 (30...e5 31.Rd3 e4 32.Rc3–+) 31.Nc5 Ke7 32.Nd3 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, xviii, 1989.

6.c5 Be7 7.a4 (7.Be2 0–0+=) 7...Nbd7 (7...b6 8.cb6 ab6 9.a5+=) 8.d4 0–0 9.Nc3 (9.Bd3 b6+=) 9...Bf5 (9...b6 10.f3 Bf5 11.g4–/+) 10.f3 (10.Nf3 b6+=) 10...Rb8 (10...b6!?–/+) 11.a5 (11.g4 Bg6 12.h4 h5+=) 11...a6 (11...e5 12.de5 Ne5 13.Nd5 Nf3 14.Nf3 Nd5 15.Bc4=) 12.Be2 (12.g4 Bg6=) 12...h6 (12...Qc7 13.0–0–0+=) 13.g4= Bh7 (13...Bg6 14.Nh3=) 14.h4 (14.Nh3 Ne8=) 14...Ne8 15.h5 (15.g5 hg5 16.h5 Qc7=) 15...f5 (15...Qc7 16.0–0–0=) 16.f4 (16.gf5 Bh4 17.Kd2 ef5=) 16...fg4+= 17.Bg4 Ndf6 (17...Bf5!? 18.Be2 Bh4 19.Kd2 Nc7=) 18.Be6+= Kh8 19.Qd1 (19.Nf3 Nc7 20.Bh3 Nh5+=) 19...Nc7 20.Bg4 Ng4 (20...Qe8 21.Bf3=) 21.Qg4+= Ne8 22.Nf3 Nf6 23.Qg2 Ne4 24.Ke2 Nc3 25.Bc3+= Be4 26.Rag1 Rg8 27.Qg4+/– Bf6 28.Be1 Bf3 29.Kf3 Rf8 30.Qf5 Rf7 31.Rg6 Rf8 32.Qg4 Qe7= 33.Qf5 Rbe8 34.Qd3+= Qe4 35.Qe4+/– Re4 36.Bf2?? Kh7 37.Rhg1 Kh8 38.R1g4 Rfe8 39.f5 R4e7 40.Ke2 ½–½. Kilpatrick,Robert – McKenzie,R, corr SCCA, 1978.

6.c5 h6 7.d4 Qc7 (7...Nbd7 8.Nc3=) 8.Nd2 Nbd7 9.Ngf3 g5 (9...Be7 10.Bd3=) 10.a4 Bg7 11.Be2 Bf5 12.b5 Ne4 13.Ne4 Be4 14.0–0 0–0 15.Bc3 (15.a5 a6 16.b6 Qd8+=) 15...a6 (15...e5 16.a5 ed4 17.Bd4 Bd4 18.ed4=) 16.Rfc1 Bg6 (16...e5 17.b6 Qb8 18.h3=) 17.Qb2 f5 (17...Rfe8 18.Qd2+=) 18.Qd2 ab5 19.ab5 Ra1 20.Ra1 f4 (20...Nf6 21.Ba5 Qb8 22.Bb6+=) 21.Ra7 (better is 21.ef4!? Qf4 22.Qf4 gf4 23.Ra7 Nc5 24.bc6 bc6 25.Rg7 Kg7 26.dc5 Kh7 27.Ne5+–) 21...Qb8+= 22.Qa2 Qc8? (22...fe3 23.fe3 Nf6 24.bc6 bc6 25.Ra6+=) 23.Qa5 (23.ef4 gf4 24.bc6 bc6+–) 23...cb5 (23...fe3 24.fe3 cb5 25.Bb4+/– (25.Qb5?! Nc5 26.Be1 Ne4 27.Qb7 Qb7 28.Rb7 Ra8=)) 24.Qb5 Nc5 25.Bb4 fe3? 26.Qc5 ef2 27.Kf2+– Qb8 28.Kg1 Rf4? 29.Qb6 g4 30.Bd6 gf3 31.Bb8 (31.Bb8 Bd4 32.Qd4 Rd4 33.Bf3+–) 1–0. Nadanian,Ashot (2310) – Paunovic,Tomislav (2430), Szeged op, 1994.

6.d4 dc4 7.Bc4 b5 8.Bd3 Qd5 9.f3 Qb3 10.ab3 Bb4 11.Nc3 Bh5 12.Nge2 Nd5 13.e4 Nc3 14.Nc3 a5 15.0–0 0–0 16.Rfd1 f6 17.d5 ed5 18.ed5 Bf7 19.Be4 Na6 20.dc6 Bb3 21.Bd5 Bd5 22.Nd5 a4 23.Rab1 Bc5 24.Bd4 Bd4 25.Rd4 a3 26.Rb5 (Better is 26.Rd2!? Rad8 27.Rb5–/+) ½–½. Nebe,Lutz – Beyer,Thomas, corr, 1998.

6.d4 dc4 7.Bc4 Bd6 8.Nd2 Qe7 9.a3 0–0 10.Ngf3 Bf3 11.Nf3 Nbd7 12.0–0 e5 13.de5 Ne5 14.Be2 Nf3 15.Bf3 Be5 16.Be5 Qe5 17.Rac1 Rfe8 18.Rc5 Qe7 19.Rc4 Nd7 20.Rd4 Ne5 21.Be2 Rad8 22.Rfd1 Rd4 23.Rd4 Rd8 24.Qd1 Rd4 25.Qd4 b6 26.f4 Nd7 27.e4 c5 28.Qd5 g6 29.Bc4 (29.e5 g5 30.Qd6 Qd6 31.ed6 gf4+=) 29...Nf8 (29...cb4 30.ab4 Nf6 31.Qa8 Kg7–/+) 30.h3 Ne6 31.Qa8 Kg7 32.Be6 Qe6 33.bc5 bc5 34.Qa7 Qe4 35.Qc5 Qf4 36.Qc3 Kg8 37.Qf3 Qd4 38.Kh2 Qe5 39.Qg3 Qd4 40.Qc7 h5 ½–½. Havlicek,Libor (2345) – Janovsky,Jozef1 (2085), SVK–ch Trencianske Teplice, 2005. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.e3 Nf6 4.Bb2 Bg4 5.Qb3 e6)

6.d4 Nbd7 7.Nc3 (7.h3 dc4 8.Bc4 Bf5=) 7...Bd6 8.c5 Bc7 9.Bd3 e5 10.de5 (10.h3 Bh5=+) 10...Ne5–/+ 11.Bc2 b6 (11...Nc4 12.h3 Be6 13.0–0–0=+) 12.Na4 (12.h3 Be6 13.Rd1 bc5–+) 12...b5 13.Nc3 Be6 (13...a5 14.h3 Be6 15.a4=+) 14.0–0–0 (14.a4!?=+) 14...a5–/+ 15.Ne4 (15.ba5!? Nfd7 16.Qb4–+) 15...Ne4–+ 16.Be4 Qh4 17.Be5 (17.Bc2 ab4 18.Be5 Be5–+) 17...Be5 (17...de4?! 18.Qb2 Be5 19.Qe5 Qf2 20.Qg7–+) 18.Bc2 Qb4 (18...Qf2 19.Nf3 Bf6 20.Rd2+/–) 19.Qb4 (19.Nf3 Bc3 20.Qb4 ab4–+) 19...ab4 20.Nf3 Bc3 21.Bb3 Bg4 22.h3 Bf3 23.gf3 0–0 24.Kc2 Ra3 25.e4 d4 26.f4 Re8 27.f3 g6 28.Kd3 Kg7 29.Rhg1 Kf6 30.e5 Kf5 31.Bf7–/+ Re7 32.Bb3 Kf4 33.e6 Rea7 34.Rg4=+ Kf5 35.Re4 Re7 36.Rg1 Raa7 (36...g5!?–+) ½–½. Decker,Dale – Panuzzo,John, compuserve, 1996.

6.cd5 ed5 7.Be2 Be2 8.Ne2 Bd6 =.

6.Be2 Nbd7 7.c5 b6 8.d4 Be7 9.Nd2 0–0 10.Rc1 bc5 11.dc5 a5 12.a3 ab4 13.ab4 e5 14.Ngf3 e4 15.Nd4 Ne5 16.0–0 Be2 17.Ne2 Nd3 18.Nd4 Nc1 19.Rc1 Qd7 20.Qc3 Ra2 21.Kh1 Ng4 22.Rf1 Qc7 23.g3 Nf6 24.Kg2 Rfa8 25.N2b3 Qd7 26.h3 h6 27.g4 Bf8 28.Nf5 Kh7 29.Ra1 Ra1 30.Na1 Qe6 31.Nb3 Ra2 32.Na5 h5 33.Nd4 Qe8 34.g5 Nd7 35.Nf5 Qa8 36.Nd6 Kg8 37.Nb3 Qd8 38.h4 Qc7 39.Nf5 f6 40.gf6 Nf6. NN – COMP, 1994.

6.Be2 Be2 7.Ne2 Nbd7 (7...dc4 8.Qc4 Nd5 9.a3=+) 8.cd5 (8.0–0 dc4 9.Qc4 Bd6=) 8...ed5 (8...Nd5 9.a3=+) 9.0–0= Qb6 (9...Bd6 10.d3=) 10.Ba3 (10.a3 Bd6=) 10...Bd6 11.Nbc3 0–0 12.d4 Rfe8 13.Rac1 a6 14.g3 (14.Rfe1 Rac8=+) 14...Ng4 15.Nd1 (15.Rfe1 Ngf6–/+) 15...Re6 (15...a5 16.Rb1 a4 17.Qd3–/+) 16.f3 (16.Ndc3 Rae8–/+) 16...Ngf6 17.Nf4 (17.Qc3 Rae8–/+) 17...Bf4 18.gf4 Qd8 (18...Rae8 19.Qd3–/+) 19.Rc2 Nb6 20.Bc1 Nc4 21.Nb2 Nb2 22.Rb2 Nh5 23.Rg2 Nf6 24.Kh1 Ne8 25.Rfg1 Rg6 26.Qd3 Qh4 27.Bd2 Qh3 28.Rg3 Qh5 29.e4 Nd6 30.Rg5 Rg5 31.Rg5 de4 32.fe4 Qd1 33.Rg1 Ne4! 34.Rd1 Nf2–+ 35.Kg2 Nd3 36.Rb1 Re8 37.Kf3 f5 38.a4 Kf7 39.b5 ab5 40.ab5 c5 41.dc5 Nc5 42.Bb4 Ne6 43.Bc3 Rd8 44.Ke3 Rd5 45.b6 Rd6 46.Be5 Rc6 47.Rb2 Ke7 48.h4 g6 49.Rb5 Rc5 50.Rc5=+ Nc5 51.Kd4 Ne6 52.Kd5=+ Kd7 53.Bd6 Nd8 54.Bc5 Nc6 55.Ba3 Ne7 56.Kc5 Ke6 57.Bc1 Nd5 58.Bd2 Nf6 59.Bb4 Nd7 60.Kb5 Kd5 61.Be7 Kd4 62.Bg5 Nf8 63.Bf6–+ Kd5 64.Be5–/+ Ne6 65.Bb8 Nd4 66.Ka4 Nf3 0–1. Rudbeck,Joergen – May,Hans Henrik, DK, 1995.

6.Nf3 Nbd7 7.d4 a5 8.a3 Bf3 9.gf3 dc4 10.Bc4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bb4?? (12...Nb6=+) 13.Ke2?? (better is 13.Qb4 Qb6 14.Bc3+–) 13...Qb6 14.Be6?? (better is 14.Nd2 Qa5 15.Ne4 Ne4 16.fe4–/+) 14...fe6–+ 15.Qe6 Kd8 16.Nd2 (16.Qa2 Qb5 17.Kd1–+) 16...Qa5 17.Ne4 (17.Qb3 Bd2 18.Qb7–+) 17...Qa6 (18.Kd1 Qa1 19.Kc2 Qh1–+) 0–1. Bussers – Buss,Michael, corr ICCF TT–4–90, 1992.

6.h3 dc4 7.Bc4 Bf5 8.Nf3 b5 9.Be2 a5 10.ba5 Qa5 11.0–0 Be7 12.Nd4 Be4 13.Nc3 Bg6 14.Ncb5 (14.Bf3 Ra6=) 14...Ne4 (better is 14...cb5!? 15.Bb5 Nbd7–/+) 15.Rfc1= 0–0 (15...Nc5 16.Rc5 Bc5 17.Ne6 fe6 18.Qe6 Kd8 19.Bg7 cb5 20.Bf6 Kc7 21.Be5 Kb7 22.Bf3 Ka7+–) 16.Ne6?? (better is 16.Nc6 Nc6 17.Rc6 Qd2 18.Rc2+/–) 16...fe6+= (16...cb5 17.Nf8 Bf8 18.Qb5 Qd2 19.Rd1+/–) 17.Qe6 Rf7 18.Nd4 Nc5 (18...Nd2? 19.Bc3 (19.Nc6 Nc6 20.Rc6 Qg5+=) 19...Qd8 20.Bd2+–; 18...Nf2?! 19.Bc4 Kh8 20.Ne2=) 19.Qc8 Rf8 20.Qg4 Na4 (20...Qd2?? 21.Bc3 Qc1 22.Rc1+–) 21.Qe6 Rf7 22.Rc6 (22.Qc8 Bf8 23.Bc3 Nc3 24.Rc3 Rc7 25.Bc4 Bf7 26.Bf7 Rf7 27.Nc6 Nc6 28.Qc6 Raa7+=) 22...Nc6 (better is 22...Nb2!? 23.Rc8 Bf8=) 23.Nc6= Qc5 24.Bd4 Qd6 25.Qd6 Bd6 26.Bc4 Kf8 27.Bf7 Bf7 28.a3 Nc5 29.Be5 Be5 30.Ne5 Nb3 31.Ra2 Be6 32.f4 Nc1 33.Rc2 Nb3 34.g4 Ra3 35.Kf2 Ra5 36.Kg3 Rd5 37.d4 Nd4 38.ed4+– Rd4 39.Nf3 Rd3+/– 40.Rd2 Rd2 41.Nd2 g6 42.Nf1 Kg7 43.Ne3 Kf6 44.g5 Kg7 45.Ng4 Bc8 46.Nh6 Be6 47.h4 Bc8 48.Kf3 Be6 49.Ke4 Bd7 50.Kf3 Be6 51.Ng4 Bg4 52.Kg4 h6 53.gh6 ½–½. Wagner,Richard – Dimov,Iskren (2485), corr ICCF EM/CL/Q10–4 ICCF Email, 2002.

6.h3 Bf5 7.d4 h5 8.Nc3 Nbd7 0–1. Trigance,Eric – Fischer,D, corr SOK–90–64, 1990.

6.h3 Bf5 7.Nf3 Nbd7 8.Nc3 Be7 (8...a5 9.a3=+) 9.cd5 (9.d3 dc4 10.dc4 a5=+) 9...ed5 10.Be2 0–0 (10...Qb6 11.b5 Nc5 12.Na4 Na4 13.Qa4=) 11.Nd4 (11.0–0 Qb6=+) 11...Bg6 12.0–0 a5 13.a3 ab4 14.ab4 Qb6 15.f4 Bb4 (15...Ra1!? 16.Ba1 h6=+ (< 16...Qb4 17.f5+=)) 16.f5+= Bh5 17.g4 Qc7 18.Rf3 (18.Qb4 c5 19.Qb5 cd4–+) 18...Bc3 (18...Ra1 19.Ba1 Ne5 A) 20.Qb4? c5 21.Qb3 Nf3 (21...cd4?! 22.Rf4–/+) 22.Nf3 Qg3 23.Kh1 Qh3 24.Nh2 Bg4–+ (24...Ng4?! 25.Bg4 Bg4 26.Qd5–+); B) 20.Rf4=) 19.Bc3 (better is 19.Ra8!? Ra8 20.Bc3+=) 19...Ra1= 20.Ba1 Ne4 21.Qd1 (21.Bc3 A) < 21...Nc3 22.Qc3 Nf6 23.Rf4+/– (< 23.gh5 Ne4 24.Qa3 Ng5+=); B) 21...Ng5 22.gh5 Nf3 23.Bf3 Nc5=) 21...Ng5 (21...Ne5!? 22.Rf4 g5 23.Re4 de4 24.gh5 Ra8=) 22.gh5+= Nf3 23.Bf3 Qg3 24.Bg2 Ra8 25.h6 gh6 26.Ne2 Qh4 27.Bd4 Ra2 28.Nc1 Ra3 29.Qc2 Ra5 30.Nd3 Qg5 (30...Qg3 31.Kh1+/–) 31.Qb2 (31.Bb2 Ra8+/–) 31...Rb5 32.Qa3 f6 (32...Qf5!? 33.Kh2 Nf8+–) 33.Qe7+– Qf5? (33...Qg3 34.Nb2 Ne5 35.Qe8 Kg7+/–) 34.Nf4 Nf8 35.Bf3 (35.Bf6?! Qd7 36.Qe5 Ng6 37.Qb8 Kf7+–) 35...Qg5 (35...Rb1 36.Kh2 Re1+–) 36.Bg4 Qg7 (36...Rb4 37.Qb4 c5 38.Qc5+–) 37.Qd8 (37.Bf6?! Qe7 38.Be7 Kf7+=; 37.Qf6?! Qf6 38.Bf6 Kf7+/–) 37...Rb4 38.Bf6 (38.Qf6?! Qf6 39.Bf6 Ng6+/–) 38...Rf4 (38...Qf7 39.Be6 Re4 40.Bf7 Kf7 41.Bh4 Rf4 42.ef4 Nd7 43.Qd7 Kg6 44.f5 Kh5 45.Bd8 b5 46.Qe8) 39.Bg7 Rg4 40.hg4 Kg7 41.Qe7 (41...Kg8 42.Qb7+–) 1–0. Cottarelli,Franco – Richter,Wolfgang, corr ICCF TT–6–02–3, 2004.

6.h3 Bf5 7.Nf3 Nbd7 8.d3 a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 dc4 12.dc4 Qb6 13.b5 cb5 14.cb5 Bb1 15.Qb1 Qa5 16.Kd1 Qa4 (16...Ne4 17.Qe4 Qa1 18.Ke2 Qb2 19.Ke1–/+) 17.Ke2 Bb4 18.Nd4 e5 (18...0–0 19.Kf3=+) 19.Qc2= Qa8 20.Nf5 g6 21.Ng3 Qa1 22.Qc8 Ke7 (23.Qh8 Qb2 24.Kf3 e4 25.Ne4 Ne5 26.Kf4 Nh5 27.Kg5 Nf3 28.Kg4 f5 29.Kf3 fe4 30.Ke4 Qh8–+) 0–1. Van Esbroeck,Dirk (2035) – Meder_Eggebert,Jan, EM/H/014 ICCF Email, 1999.

6.h3 Bh5

7.a4 Nbd7 8.d4 a5 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Nd2=+) 9.b5 c5 10.Nd2 cd4 11.Bd4 Bb4 12.Bc3 Nc5 13.Qb2 0–0 14.Ngf3 Nfe4 (14...Bc3 15.Qc3 Rc8 16.Qe5=+) 15.Ne4 de4 16.Nd4 f5 17.Bb4 ab4 18.Qb4 f4 19.Be2 Be2 (19...Nd3 20.Bd3 fe3 21.fe3 Qh4 22.Kd2 Qf2 23.Be2 Be2 24.Kc1–/+) 20.Qc5=+ (< 20.Ke2 Nd3 21.Qc3 Qh4=+) 20...Bd3 21.a5? (better is 21.ef4 Rf4 22.Ra2 Qa5 23.Kd1=) 21...fe3 22.fe3 (22.Ne6 Qf6 23.Qe3 Qa1 24.Kd2 Qh1 25.Nf8 Rf8 26.Qd4 Qg1 27.Qd5 Kh8 28.f4 Qg2 29.Kc3 Qc2 30.Kb4 Qb2 31.Kc5 Qc3 32.Kb6 Re8 33.f5 e3 34.Qf7 Qd4 35.c5 Qd8 36.Qc7 e2 37.Qd8 Rd8 38.Kc7 Rd5 39.Kb7 Rc5 40.f6 Rb5 41.Kc8 gf6 42.Kc7 e1Q 43.Kc6 Qe6 44.Kc7 Bf5 45.a6 Qd7#) 22...Qh4 (22...Ra5 23.Kd2 Qa8 24.Nb3 Rf2 25.Kc3 Rc2 26.Kd4 Qd8 27.Ke5 Rb5 28.cb5 Rc5 29.Nc5 Qd5 30.Kf4 Qc5 31.Rhe1–+) 23.Kd1 Qf2 24.Re1 Rad8 25.Rc1 Qa2 26.Qb4 Rf2 (27.Rh1 Rd4 28.Qb2 Qb2 29.Rc2 Qc2 30.Ke1 Qd2#; 26...Qg2 27.a6 e5 28.Qf8 Rf8 29.Ne6 Rf2 30.Rc3 Ra2 31.Re2 Qe2 32.Kc1 Qd2#) 0–1. Feilmayr,Erwin – Bendig,Frank, corr ICCF TT/6/02/Final, 2006.

7.Nc3 Nbd7 8.d4 a6 9.c5 Be7 (9...b6 10.Bd3=) 10.Nge2 g5 11.a4 Bg6 12.Ng3 h5 13.Be2 Qc7 14.b5 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1 h4 17.Nf1 e5 (17...b6 18.bc6 Qc6 19.Bb5=) 18.Nd2+= e4 19.Qa4 Bh5 20.Qa8 Nb8 21.b6 Qc8 22.Nb3 Be2 23.Ne2 g4 (23...Kd7 24.Na5 Na6 25.Qa7+/–) 24.Na5 Kd7 25.Qb7 Qb7 26.Nb7 Rg8 27.Nf4 Ne8 28.hg4 Rg4 29.0–0 Bg5 30.Nh3 f5 31.Bc3 Kc8 32.Na5 Ng7 33.Nb3 Ne6 34.Bd2 f4 35.ef4 Bf4 36.Bf4 Nf4 37.Nf4 Rf4 38.Ra1 h3 39.Ra7 (< 39.gh3 Rf3 40.Nd2 Rh3+–) 39...Rg4 40.g3 e3 41.fe3 Rg3 42.Kh2 Re3 43.Na5 Re4 (43...Kd8 44.Rc7 Na6 45.Nc6 Ke8 46.Ra7+–) 44.Rc7 Kd8 45.Nb7 Ke8 46.Nd6 (46...Kd8 47.Rc8 Kd7 48.Rb8 Rd4 49.b7 Rd2 50.Kh3+–) 1–0. Steffens,Olaf (2275) – Pajeken,Wolfgang (2315), BL2–Nord, 2000.

7.c5 b6 8.d4 +=.

7.c5 Be7 8.Be2 (8.Ne2 0–0=) 8...0–0+= 9.Bh5 (9.g4 Bg6+=) 9...Nh5 10.Nf3 Nd7 (10...b6 11.cb6 Qb6 12.Bc3+=) 11.d4 (11.0–0 Nhf6+=) 11...a5 (11...b6 12.0–0+=) 12.ba5 (12.b5 a4 13.Qb4 cb5 14.Qb5 b6+=) 12...Qa5+= 13.Nc3 (13.Nbd2 Rfb8+=) 13...Qa6 (13...Rfb8 14.0–0+=) 14.Qc2 (14.g4 Nhf6+=) 14...b6 15.cb6 Nb6 (15...Rfb8 16.g4 Nhf6 17.g5–/+) 16.Ne5 Nf6 (16...Bd6 17.a4+=) 17.Nc6 Bd6 18.Ne5 Rfc8 19.Qd3? (better is 19.Qb3+=) 19...Bb4–+ 20.0–0 (20.Qa6 Ra6 21.0–0 Bc3 (21...Rc3?! 22.Bc3 Bc3 23.Rab1=) 22.Bc3 Rc3–+) 20...Qd3 21.Nd3 Bc3 22.Rfb1 Na4 23.Bc3 Nc3 24.Rb2 Ra3 25.Rc1 Rca8 26.Nb4 g6 27.Rcc2 Nfe4 28.f3 Ng3 29.Rd2 Rb8 30.Kf2 Nf5 31.g4 Ne3! (31...Ne3 32.Ke3 Rb4 33.Rb4 Na2 34.Rd3 Rd3 35.Kd3 Nb4 36.Kc3 Nc6–+) 0–1. Gerold,Guenter – Andersen,J, corr ICCF EU/M54 (year?).

7.Ne2 dc4 8.Qc4 Nd5 9.a3 Bg6 10.Nbc3 Nd7 11.Nd5 cd5 12.Qb5 Rb8 13.Nf4 Bc2 14.Rc1 a6 15.Qe2 Ba4 16.g4 Rc8 17.Rc8 Qc8 18.d3 Bd6 19.Bg2 0–0 20.0–0 Qc2 =+. Miralles – van der Wiel, Montpellier 1985.

7.Ne2 dc4 8.Qc4 Bg6 +=.

7.Ne2 Bd6 8.a4 Nbd7 9.d4 (9.c5 Bc7=+) 9...0–0 10.Nbc3 dc4 11.Qc4 Qe7 12.b5 c5 13.dc5 Nc5 14.Nf4 Bg6 (14...Rac8 15.Nh5 Nh5 16.Be2=+) 15.Ng6= hg6 16.Be2 Rac8 17.0–0 Nce4 18.Qd3 Nc3 19.Bc3 Rfd8 20.Bf6 Qf6 (20...gf6 21.Qb3=) ½–½. Vladimirov – Kochiyev, Sochi, 1975.

7.Ne2 Bd6 8.c5 Bc7 =.

7.Ne2 Bd6 8.d3 Nbd7 9.Nd2 a5 10.a3 Bg6 11.Nf4 Bf5 12.g4 Bf4 13.gf5 Bc7 14.fe6 fe6 15.Bg2 0–0 16.Ke2 (16.f4!?=) 16...Ne5 17.f4 Ng6 18.Rhg1 d4 19.Bd4 Nf4 20.ef4 Qd4 21.Nf3 Qf4 (22.Rab1 a4–+) 0–1. Pommerel,Wim H – De Waard,Jos, NED Netherlands, 1998.

5.Qc2 e6=+

6.a3 Bd6 7.Nf3 =+.

6.a3 Nbd7 7.c5 Qc7 8.f4 (8.Be2 e5=+) 8...Bf5 9.Qc3 (9.Bd3 Bd3 10.Qd3 a5=+) 9...a5 10.d3 (10.Bd3!?=+) 10...ab4–/+ 11.ab4 Ra1 12.Ba1 b6 13.Na3 (13.Qa3!? bc5 14.Bf6 gf6 15.Qa8 Nb8 16.Qa1–+) 13...bc5–+ 14.Nc2 (14.bc5 Nc5 15.Be2 d4 16.ed4 Nd5–+) 14...cb4 15.Nb4 Bb4 (better is 15...Qb6!? 16.Nc2 Qb1 17.Ke2 Nc5–+) 16.Qb4 c5 17.Qa4 0–0 18.Nf3? (18.Be2 Rb8 19.Qc2 c4–+) 18...Qb7 (better is 18...Ng4!? 19.Qa3 Ne3 20.Qc3–+) 19.Qc2 Ng4 20.Kd2 Nf2 21.Rg1 c4 22.Qc3 f6 23.Nh4 (23.Qb2 Qb2 24.Bb2 Bd3 25.Ke1 Bf1 26.Kf2–+) 0–1. Engel,B – Kuszewski,S, corr ICCF EU/M/GT/172 (year?).

6.a3 Be7 7.h3 Bh5 8.Ne2 Bg6–/+ 9.d3 Nbd7 10.Nf4 dc4 11.Qc4 Nb6 12.Qc2 0–0 13.Ng6 hg6 14.Be2 Qc7 15.Nd2 Rad8 16.Nf3 Nbd5 17.0–0 Rd7 18.Ne5+/– Rdd8 19.d4 Nd7 20.Nf3 Bf6 21.Rac1+/– a6 22.Bc4 Rfe8 23.Qb3 N7b6+= 24.Be2 Be7 25.g3 Nf6 26.Kg2 Bd6 27.Ne5 Nbd7 28.f4+/– Ne4 29.Rfd1 g5 30.Bf3 Ndf6? 31.Qc2+– gf4 32.ef4 Ng3 33.Kg3 Nd5 34.Bd5 ed5 35.Rf1 f6 36.Ng4 Re4+/– 37.Qd2 Rde8 38.Rf2 Kf7 39.Rcf1 R8e7 40.Kg2 Re8 41.Bc1 Rh8 42.Qd3 Qb6 43.Be3 Qd8 44.Rf3 Rh4 45.Bf2 Rh5 46.Be3?? Bb8?? 47.Nf2 Re8 48.Rg3 ½–½. Liepert,Luise – Christiansen,Natasha, BL2 SW, 1994.

5.Be2 Be2=+

6.Qe2 dc4 7.Bf6 gf6 8.Qc4 Qd5 9.Qd5 cd5 10.Nf3 e6 11.a3 Nc6 12.Nc3 Bd6 13.Ke2 Kd7 14.Rhc1 Rac8 15.g3 Rhg8 16.d4 b6 17.Rc2 Ne7 18.Rac1 Rc6 19.Kd3 Rgc8 20.Nd2 Nf5 21.Nb5 Rc2 22.Rc2 Rc2 23.Kc2 Bb8 24.Nc3 Nd6 25.b5 f5 26.a4 Ne4 27.f3 Nd2 28.Kd2 Kd6 29.Ne2 Ke7 30.Nc1 f6 31.Kc3 e5 32.Nb3 h5 33.a5 ba5? 34.Na5+– f4? 35.ef4 ef4? 36.g4 hg4+= 37.fg4 f3 38.Kd3 Bh2 39.Nc6 Kd7 40.Na7 Kc7 41.Nc6 Bd6 42.Ke3 Kb6 43.Kf3 Kb5 44.Nd8 Kc4 45.Ke3 Bh2 46.Ne6 Kc3 ½–½. Lapshun,Yury (2475) – Eisenbeiser,Amadeus (2365), IX Sants Open, Barcelona ESP, 2007.

6.Ne2 dc4 7.0–0 (7.Bf6 ef6 8.a3 a5 9.ba5 Ra5–/+) 7...e6 8.Na3 (8.a3 b5–/+) 8...b5 9.Nc2 a5 10.ba5 Ra5 11.Bc3 Ra4 12.Bf6 Qf6 13.Nc3 Ra8 14.Qb1 Nd7 15.a4 (15.f4 Ra6–/+) 15...b4! 16.Ne4 (16.Nb4 Rb8 Decoy) 16...Qe5 17.Nd4 (17.Ng3 Be7–/+) 17...Qd5–+ 18.f3 (18.Ne2 Qd3 19.Qd3 cd3–+) 18...Be7 (18...e5 19.Nc2 b3 20.Ne1–+) 19.Ne2 0–0 20.Nf4 Qa5 21.Rc1 (21.d3 c3–+) 21...Nb6 22.Ne2 (22.d3 c3–+) 22...f5 23.Nd4 (23.Nf2 Bf6 24.Nd4 b3 25.Nb3 cb3–+) 23...Qd5 (23...fe4 24.Qe4 Qd5 25.a5–+) 24.a5 (24.Nc3 bc3 25.Qb6 Bc5–+) 24...Nd7 (24...fe4?! 25.fe4 Qd6 26.ab6 Ra1 27.Qa1–/+; 24...Ra5 25.Ra5 Qa5 26.Nc6+–) 25.Nf2 (25.d3 fe4 26.dc4 Qg5–+) 25...c5 (25...Ra5?! 26.Ra5 Qa5 27.Nc6=) 26.Nc2 (26.Ne2 Qd2 27.Ng3 Qe3–+) 26...Bf6 (26...Qd2 27.Rd1 Qe2 28.Rd7=+) 27.e4 Qd2 (better 27...Qc6!? 28.Ne3 Ba1 29.Qa1–+) 28.Rd1 Qc3 Black prepares b3 29.Rd7 b3 30.Qe1 Qc2 31.e5 Bg5 32.Nd1 (32.Rad1 b2 33.f4 Bf4–+) 32...Rfd8 (32...b2 33.Nb2 Qb2 34.Rb1 Be3 35.Kf1 Qe5 36.Rbb7–+) 33.Rd8 (33.Rd6 b2 34.Nb2 Qb2–+) 33...Rd8 34.a6 Bc1 Black intends b2 35.a7 Qd1 36.Rc1 (36.Kf1 Qe1 37.Ke1 Ba3 38.Ra3 b2–+) 36...Qd4 (better 36...Qe1 37.Re1 c3 38.Kf2–+) 37.Kf1 (37.Kh1 b2 38.Rb1 c3–+) 37...b2 38.Rc3 (38.Rb1 c3 39.Qe2 Qa4–+) 38…Qd1 (38...Qd1 39.Qd1 Rd1 40.Kf2 Ra1 41.a8Q Ra8 42.Rc4 b1Q–+) 0–1. DEFFM – GuestGWXL, freechess.org, 2018.

6.Qe2 e6

7.a3 a5 8.b5 Nbd7 (8...dc4 9.Qc4 Qd5 10.Qd5 Nd5 11.bc6 Nc6 12.Nf3=) 9.Nf3 a4 (9...Bd6 10.d4=) 10.0–0 Be7 (10...cb5 11.cb5 Bd6 12.Nc3=) 11.Nc3 0–0 12.d4 (12.cd5 Nd5 13.bc6 bc6=) 12...dc4 (12...cb5 13.c5=) 13.Qc4 (13.bc6 Nb6=) 13...Qa5 14.Rab1 c5 (14...Rfc8 15.Qd3=) 15.e4 (15.Rfd1 Nb6 16.Qd3 Rfd8=) 15...cd4 16.Qd4 Rfd8 17.Qe3 Nb6 (17...Bc5 18.Qe1=) 18.e5 (18.Ne5 Bd6 19.Ne2 Be5 (19...Qb5 20.Bc3 Qc5 21.Rb6+/–) 20.Be5 Ng4–/+) 18...Nfd5 19.Nd5 Nd5 (< 19...ed5 20.Bc3 Qa7 21.Bd4+–) 20.Qe2 (20.Qd3 Nc7 21.Nd4 Rd5–/+) 20...Rac8 21.Rfd1 Rc5 22.Bd4= Rc7 23.Qb2 Rdc8 24.Rd2 Nc3–/+ 25.Ra1 Nb5 26.h4 Rc4–+ 27.Kh2 Bh4 28.Rb1 Nd4 29.Rd4 Rc2 30.Qb7 Bf2 31.Rd7 Rf8 32.Qe4 Rc7 33.Rc7–/+ Qc7 34.Qa4 Bc5 35.Qe4 Ba3–+ 36.Ng5 f5 37.Ne6–/+ fe4 38.Nc7 Rf5 39.Rb8 Kf7 40.e6 Ke7 41.Rb7 Bd6–+ 42.Kh3 Bc7 43.Rc7 Ke6 44.Rg7 e3 45.Rg8 Re5 46.Kg3 Kf7 (47.Rb8 e2–+) 0–1. Tibensky,Robert (2420) – Meduna,Eduard (2455), Lilie op Litomysl, 1997.

7.a3 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.0–0 0–0 10.Bf6 Qf6 (< 10...gf6 11.c5 Be7 12.Nc3+/–) 11.d4 Rae8 12.Nbd2 e5 13.de5 Ne5 (13...Be5 14.Ne5 Re5 15.Rad1=) 14.Ne5 (14.cd5 cd5 15.Qb5 Re7+=) 14...Be5= 15.Rac1 (15.Rad1 Rd8=) 15...d4=+ 16.Ne4? (16.e4!?=+) 16...Qh4 (16...Bh2!? 17.Kh2 Re4 18.Qd3 Qe5 19.Kg1 de3 20.fe3 Re3 21.Qd7–+) 17.Ng3 de3 18.Qe3 Bb2 19.Qa7 Bc1 20.Rc1 Qf4 21.Rf1 Re7 22.c5 Rfe8 23.h3 h6 24.Kh2? h5–+ 25.Kg1 h4 26.Nh1 Re1 27.g3 Rf1 28.Kf1 hg3 29.Ng3–+ Qc1?? 30.Kg2=+ Re1 31.Qb7= Rg1 32.Kf3 Qc3 33.Kf4 Qd4 34.Kf3=+ Qd3 35.Kf4 g5 36.Kg5 Qg6 37.Kf4 Rd1? 38.Qc8 Kg7 39.Qg4?? Rd4–+ 40.Kf3 Rg4 41.hg4 Qd3 42.Kg2 Qa3 43.Nf5 Kf6 44.Nd4 Qb4 45.Nc6 Qc5 46.Nd8 Qd5 47.Kg3 Qd8 48.f4 Qd3 49.Kh4 Kg6 50.f5 Kh6 51.g5–+ Kg7 52.Kh5 Qh3 0–1. ludice (1715) – treew, kurnik, 2011.

7.a3 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.d3 0–0 10.Nbd2 a5 11.c5 Bb8 12.0–0 e5 13.e4 Re8 14.Rfe1 b6 15.Rec1 ab4 16.ab4 Ra1 17.Ba1 (< 17.Ra1 bc5 18.bc5 Nc5–/+) 17...bc5 18.bc5 d4 19.Nb3 Nf8 20.Qa2 Ne6 21.g3 Bc7 22.Qa4 Qa8 23.Qc4 Rb8 24.Nfd2 Qa3 25.Qc2 Qa6 26.Bb2 h5 27.h4 Qc8 28.Qc4 Nf8 29.Kg2 Ng6 30.f3 Nd7 31.Ra1 Ndf8 32.Ra6 Ne6 33.Kf2 Rb4 34.Qb4 Qa6 35.Nc4 Ne7 36.Ba3 Nc8 37.Nba5 Na7 38.Qb7 Qb7 39.Nb7 f6 40.Bb4 Kf8 41.g4 Nf4 42.Nb2 Ke7 43.Bd2 g6 44.Bf4 ef4 45.gh5 gh5 46.Nc4 Nc8 47.Ke2 Kd7 48.Kd2 Ke6 49.Kc2 Ne7 50.Kb3 Ng6–+ 51.Nba5 Ba5 52.Na5 Kd7 53.Nc4 Nh4 54.Nd2 Ke6 55.Ka4 Ng6 56.Ka5 Ne5 57.Kb6 Kd7 58.Nb3 Nf3 (58...Nf3 59.Na5 Ne5–+) 0–1. Schott,Detlef (1875) – Dresen,Ulrich (2235), Niederrhein–ch, 2005.

7.a3 Nbd7 8.Nf3 g6 9.0–0 Bg7 10.Bf6 Qf6 11.d4 dc4 12.Qc4 0–0 13.Nbd2 e5 14.de5 (14.Ne4 Qe7 15.Rfe1 Rfe8=) 14...Ne5= 15.Ne5 Qe5 16.Rad1 Rad8 17.Nf3 Qc3 18.Qc3 Bc3 19.g3 (19.g4 h6=) 19...f6 20.h4 Kf7 21.Nd4 Bd4 22.ed4 Rd5–/+ 23.Rd2 Rfd8 24.Rfd1 b6 25.Kf1 c5 26.bc5 bc5 27.Ke2 Rd4 28.Rd4=+ Rd4 29.Rd4= cd4 30.Kd3 Ke6 31.Kd4 Kf5 32.f3 g5 33.hg5 fg5=+ 34.Ke3 h5 35.a4 h4 36.Kf2 h3–/+ 37.Kg1 g4 38.f4 Ke4 39.Kf2 a5 40.Kg1 Kf5 41.Kf2 Ke4 42.Kg1 Kf5 43.Kf2 Ke4 ½–½. ludice (1690) – maxxxfideli (1740), kurnik, 2011.

7.a3 Be7 8.Nf3 0–0 9.0–0 Nbd7 10.d3 dc4 11.dc4 Ne4 12.Rd1 Qc7 13.Nd4 a6 (13...Rfd8 14.Nd2 Nd2 15.Rd2=) 14.c5+= a5 15.Qc2 Nef6 16.Nd2 ab4 17.ab4 Nd5 18.Qb3 b6 19.e4 Ra1 20.Ba1 Nf4 21.cb6 Qb6 22.Nc4 Qc7 23.Na5 Nb8 24.Qc4 Rd8 25.Rc1 Qd6? 26.Nb7+– Qd4 27.Bd4 Rd4 28.Qa2 Rb4 29.g3 Rb7 30.gf4 Bf8? 31.Qa8 Rb4?? 32.Rd1 1–0. Teichmann,E (2325) – Ly,T (2025), Victorian Open, 2011.

7.a3 Be7 8.Bf6 Bf6 9.d4 0–0 10.Nf3 Nd7 11.cd5 ed5 12.Nbd2 Re8 13.0–0 Qb6 14.Nb3 Re7 15.Rfc1 Rae8 16.Qc2 h6 17.Nc5 Nc5 18.bc5 Qc7 19.a4 Re4 20.a5 g5 21.a6 ba6 22.Ra6 g4 23.Nd2 R4e6 24.Qa4 R8e7 25.Ra1 Bg5 26.Ra7 Qa7 27.Qa7 Ra7 28.Ra7 h5 29.g3 h4 30.Rc7 Re8? 31.gh4 Bh4 32.Rc6 Ra8 33.Rd6 Ra1 34.Nf1 Ra2 35.Rd5 Bf2 36.Kh1 Ra1 37.Kg2 Bh4 38.Ng3 Ra2 39.Kg1 f6 40.c6 Rc2 41.Rc5 Rd2 42.c7 Rd1 43.Nf1 g3 44.hg3 Bg3 45.c8Q Kg7 46.Qg4 Kf7 47.Qd1 (47.Qd1 Bh2 48.Kh2 Kg7 49.Qg4 Kf8 50.Qd7 f5 51.Rc8#; 47.Rh5 Bf2 48.Kg2 f5 49.Qf5 Ke8 50.Rh8 Ke7 51.Rh7 Kd6 52.Qd7#) 1–0. ludice (1715) – maltuve (1680), kurnik, 2011.

7.c5 a5 8.a3 Be7 (8...b6 9.cb6 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qb6 12.Bf6 gf6 13.Nf3–/+) 9.Nf3= 0–0 (9...b6 10.d4=+) 10.0–0 Na6 11.Bc3 Ne4 12.d4 ab4 13.ab4 Nc7 (13...Nb4 14.Ra8 Nc3 15.Nc3 Qa8 16.Qb2=) 14.Ra8= Qa8 15.Qb2 Qa4 16.Nbd2 Nc3 17.Qc3 Ra8 18.Rb1 Nb5 19.Qc1 Qa3 20.Qa3 Ra3 21.g3 Ra4 (21...g6 22.Kg2=) 22.Ne5 (22.h3 Nc3 23.Rb3 Ra1 24.Kg2 Nb5=) 22...g5 23.Nd3 f5 (23...g4 24.Kg2=) 24.Nb3 Ra3 (24...Nc3 25.Ra1 Ra1 26.Na1=) 25.Ndc1 (25.Ne5 Nc3 26.Rb2 Bf6=+) 25...f4 26.Ra1 fe3 27.fe3 g4 28.Kf2 Bg5 29.Ra3 Na3 30.Nd3 Nc4 31.Nf4 Kf7 32.Nc1 (32.Na5 Na5 33.ba5 Bf6=) 32...Kf6=+ 33.Ncd3 Kf5 34.Ke2 Bf6 ½–½. Larrass,I – Metelmann,Klaus, corr ICCF EU/M70 (year?).

7.c5 Nbd7 8.f4 (8.Nf3 b6=+) 8...Be7 9.Nf3 0–0 10.a3 a5 11.Nc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 b6 14.cb6 (14.d4 Qc7=+) 14...Qb6 15.b5 c5 16.0–0 c4 17.Nd4 Nc5 18.d3? (better is 18.Nc6 Bd6 19.Rb1=+) 18...Nd3–+ 19.f5 Bc5 (better is 19...e5!? 20.Na4 Qb7 21.Nc6–+) 20.Na4–/+ Qa7 (better is 20...Qb7!? 21.fe6 Bd4 22.ef7 Rf7 (22...Kf7?! 23.Bd4 Qb5 24.Nc3=) 23.Bd4 Qb5–/+) 21.Nc5=+ Qc5 22.fe6 Re8 23.ef7+= Kf7 24.g4 h6 25.h4 Kg8–/+ 26.g5 hg5 27.hg5 Ne4–/+ 28.Qh5 Qe7 29.g6= Qg5 30.Qg5 Ng5 31.Nf5 Ne6 32.b6+/– Rb8?? 33.Ne7 Kh8 34.Nd5 Nec5 35.Kg2 Nd7 36.Rh1 Kg8 37.Ne7 Kf8 38.Nf5 Kg8 39.Ne7 Kf8+– 40.Nd5 Kg8 41.Rh7 Nb6?? 42.Ne7 Kf8+– 43.Rh8 Ke7 44.Rb8 Nd5 45.Rb7 Ke6 46.Bg7 Ne3? 47.Kf3 Nf5 48.Bc3 Nd6?? 49.Rb6 Kd5 50.g7 Nc8 51.g8Q (51.g8Q Kc5 52.Qg1 Nf2 53.Qf2 Kd5 54.Qd4#) 1–0. wybitnytalent – susangaby (1620), kurnik, 2011.

5.f3 Bf5

6.c5 a5 7.a3 Nbd7 8.d4 e6 9.Nd2 Be7 10.Ne2 Qc7 (10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1+=) 11.Ng3= Bg6 12.f4 (12.e4 0–0=) 12...h5 13.Be2 (13.b5 b6 14.Rc1 bc5 15.dc5 h4–/+) 13...h4–/+ 14.Ngf1 Bf5 15.Nf3 Ne4 16.b5 g5 (16...Bf6 17.Ne5+=) 17.b6 Qb8 18.Ne5 Ne5 19.fe5 f6 20.Bh5 (20.Nd2 fe5 21.Ne4 Be4=) 20...Kd7+= 21.ef6 Bf6 22.Rc1 Qf8 23.Nd2 h3 24.g3 g4 25.Bg4 Bd4 26.Bd4 (26.Bf5 Nf2 (26...Bb2?! 27.Be4 Bc1 28.Qc1+=) 27.Be6 Ke6+=) 26...Bg4–/+ 27.Ne4? (better is 27.Rf1 Bd1 28.Rf8 Rhf8 29.Ne4–/+) 27...Bd1–+ 28.Nf6 (28.Rf1 Bf3 (28...de4?! 29.Rf8 Rhf8 30.Rd1–/+) 29.Ng5 Qg8 30.Nf3 Rh7–+) 28...Ke7 (28...Kc8 29.Kd1 Qf7 30.Rf1–+) 29.Kd1 Qh6 30.Kd2 Qg5 31.Rhf1 e5 32.Bb2 Raf8 33.Nd5 cd5 34.Rf8 Rf8 35.c6 Rf2 (35...Rf2 36.Kd3 Qg4 37.Bd4 Qe2 38.Kc3 Qc4#) 0–1. Laco,Giuseppe (2205) – Ferretti,Folco (2285), ITA–ch sf Turin, 2000. (=1.c4 Nf6 2.b4 c6 3.Bb2 d5 4.e3 Bg4 5.f3 Bf5)

6.cd5 cd5 7.a3 a5 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Nbd7 10.b5 e6 11.Ne2 Bd6 12.0–0 0–0 13.Nbc3 Qe7 14.Na4 Rfc8 15.d3 Rc7 16.Rc1 Rac8 17.Rc7 Rc7 18.Qb3 Nc5 19.Nc5 Rc5 20.g3 Rc8 21.Rc1 Rc1 22.Nc1 e5 23.Ne2 h6 24.d4 e4 25.f4 Qe6 26.Nc3 h5 27.Qc2 h4 28.gh4 Qh3 29.Qe2 Qh4 30.Qf2 Qh3 31.Qg3 Qc8 32.Qe1 Qc4 33.h3 Qb3 34.Qa1 g5 35.fg5 Qc2 36.Kf1 Qd3 37.Kf2 Qd2 38.Ne2 Bg3 39.Kf1 Qe3 40.Ng3 Qf3 41.Ke1 Qg3 42.Kd1 Qd3 43.Kc1 e3 44.Bc3 Ne4 0–1. Trokenheim – Rosner, email SOK–99–E006B 1999.

6.cd5 cd5 7.g4 Bg6 8.Qa4 Nbd7 9.Nc3 e6 10.Rc1 Be7 11.h4 h6 12.Qb5 0–0 13.g5 Nh5 14.Qb7 Ng3 15.Rh3 Nf1 16.gh6 Rb8 17.Qa7 Bb4 18.Qd4 e5 19.Qd5 Ne3 20.de3 Nc5 21.Kf1 Bd3 22.Nge2 Be2 23.Kg1 Bc3 24.Qd8 Rfd8 25.Bc3 Nd3 26.Rc2 Rb1 27.Kh2 Bf1 28.Rg3 g6 29.h5 Kh7 (30.hg6 fg6–+) 0–1. Birzer,Lothar – Markus,Roland, K0001 DESC, 1998.

5.f3 Bh5

6.a3 e6 7.Bf6 Qf6 8.d4 a5 9.b5 c5 (9...Bd6 10.bc6 Qh4 11.Kd2 bc6 12.c5=+) 10.cd5= ed5 11.Ne2 (11.Nc3 Qe6 12.Nge2 Be7+= (12...Qe3?? 13.Nd5 Qg5 14.Nc7 Kd8 15.Na8+–)) 11...cd4 (better is 11...Qh4!? 12.g3 Qe7=) 12.Qd4+/– (12.ed4?! Nd7=+) 12...Qe6? (better is 12...Nd7 13.Nbc3 Qd4 14.ed4 Rc8 15.Nd5 Bg6+/–) 13.Nf4+– Qh6 14.Qd5 Bg6 15.Qb7 Bb1 16.Qa8 Bd6 17.Rb1 0–0 18.Be2 Qh4 19.g3 Qf6 20.0–0 Ba3 21.Qe4 Bb4 22.Bd3 g6 23.Nd5 Qd6 24.Nb4 ab4 25.Rb4 Nd7 26.Rd4 Qc7 27.Rd7! Qd7 28.b6 Re8 29.Qe8! Qe8 30.Be4 1–0. bluepiramid2 (1755) – bostroo, kurnik, 2012.

6.Nh3 dc4 7.Nf4 e6 8.Na3 Bd6 9.Nc4 Bf4 10.ef4 0–0 11.Be2 Nd5 12.g3 Nb4 13.Qb3 Qe7 14.Be5 (14.0–0!?=) 14...Rd8=+ 15.Rb1 (15.0–0!? N8a6 16.Bb2–/+) 15...N8a6–/+ 16.a3? (16.Bc3!? Nd3 17.Bd3–/+) 16...Nd3!–+ 17.Kf1 (17.Bd3 Nc5) 17...b5 (17...Bg6 18.Ba1–+ (< 18.Qb7 Qc5 19.Ne3 Ne5–+)) 18.Bd3 (18.Ne3 Ne5 19.fe5 Rd2–+) 18...Nc5 19.Qb4 Bf3 (better is 19...Rd3 20.Bd6 Rd6 21.Nd6 Qd6 22.d4 Bf3 23.Rg1–+) 20.Rg1 (20.Bc2 Bh1 21.Na5–+) 20...Rd3 21.Nd6 Na6 22.Qa5 Rd6 23.Rb3 Bd5 24.Rc3 Nc7 0–1. Mothes,Rainer – Rosner,Dirk, corr SOK–95–110, 1995.

5.Nf3 dc4

6.Bc4 e6 7.a3 Nbd7 8.d4 a5 9.b5 Qb6 10.Nc3 cb5 (10...Bd6 11.h3 Bh5 12.bc6 bc6 13.Rb1+=) 11.Bb5 Be7 (11...Bd6 12.h3 Bf3 13.Qf3+/–) 12.Qe2 (12.h3!? Bf3 13.Qf3+/– (worse is 13.gf3 0–0+=)) 12...0–0+= 13.0–0 e5 14.Na4 Qd6 (14...Bf3!? 15.gf3 Qe6=) 15.de5+/– Bf3 16.Qf3 Ne5 17.Qg3 (17.Qb7?? Rfb8 18.Rad1 Qe6–+) 17...Ng6 (17...Nc6!?+/–) 18.Qd6+– Bd6 19.Bf6 gf6 20.Rfd1 (20.Nb6 Ra7+–) 20...Be5 (20...Rad8 21.Nb6 Ne5 22.Nd7 Nd7 23.Rd6+/–) 21.Rab1 ½–½. Koerner,Helmut (1945) – Penne,Bo (2000), Berlin Lichtenberger op 8th, 2009.

6.Bc4 e6 7.b5 c5 8.h3 Bf5 9.d3 h6 10.a4 Nbd7 11.e4 Bh7 12.Na3 Qa5 13.Qd2 Qd2 (13...Qa4?? 14.Nc2 Ne4 15.Qe2 (15.Ra4?! Nd2 16.Kd2 Nb6+–) 15...Qa1 16.Ba1+–) 14.Kd2 0–0–0 15.Ke2 g5 16.a5 Bg7 17.Bb3 Nh5 18.Bg7 Ng7 19.Nc4 Ne8 20.b6 a6 21.h4 f6 22.hg5 hg5 23.Ba4 g4 24.Nfd2 f5 25.Rh6 Ndf6? (25...Kb8+–) 26.Be8 Ne8 27.Rah1 1–0. Drazic,S (2430) – Kalofonos,P (2075), 5th Isthmia Open, 2015.

5.Nf3 Nbd7

6.a3 e6 7.d3 a5+= 8.b5 cb5 9.cb5 Bd6 10.Be2 0–0 11.Nbd2 Qe7 12.h3 Bh5 13.0–0 Rfd8 14.a4 e5 15.Nh4 Be2 16.Qe2 g6 (16...Qe6 17.Rfc1+=) 17.Nhf3= e4 18.de4 de4 19.Nd4 Ne5 20.Nc4 (20.Rad1 Rac8=) 20...Nc4+= 21.Qc4 Qe5 22.g3 h5 (22...Rac8 23.Qe2 Qg5 24.h4=) 23.Qe2 Qe7 24.h4 Ng4 25.Nb3 Ne5 26.Be5 Be5 27.Rac1 Rd3 28.Nc5 Ra3 29.Rc4 f5 30.Rd1 Rd8 31.Kg2 b6+= 32.Rd8 Qd8 33.Ne6 Qd3 34.Nd4 Ra1+= 35.Qd3 ed3 36.Nf3 Bd6 37.Rd4 Bc5= 38.Rd8 Kg7 39.Ne5 Ra4 40.Nd3+= Be7 41.Rd7+/– Kf8 42.Rb7 Bd8 43.Ne5+– Re4 44.Nc6 Bf6 45.Rb6 f4 46.gf4 Ke8 47.Na5 Bd8 48.Rb8 Kd7 49.Nc6 Bh4 50.Rg8 Ra4 51.Rg7 Kd6 52.Rg6 Kc7 53.Rh6 Ra2 54.Rh5 Bf2 55.Kf3 Bg1 56.Rh1 (56.Rh1 Bh2 57.Rb1+–) 1–0. Balashov,Y (2525) – Pridorozhni,A (2450), ch–RUS, Krasnodar RUS, 2002. (=1.Nf3 d5 2.b4 c6 3.e3 Bg4 4.Bb2 Nd7 5.c4 Ngf6)

6.Qb3 Bf3 7.gf3 e6 8.d3 g6 9.Nd2 Bg7 10.Be2 0–0 11.f4 Qe7 12.Nf3 a5 13.a3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 c5 16.bc5 Nc5 17.Qa3 dc4 18.dc4 Nfe4 19.0–0 Rd8 20.Bd4 Qf8 21.Rb1 Bf6 22.Rb5 Be7 23.Qb2 Qh6 24.Qa1 Qh5= 25.Qf1 Qg4 26.Kh1 Ra8 27.Ne5 Qh4 28.Kg1 Ra2 29.f3 Nd2 30.Qf2 Qh5 31.Ng4 f5?? 32.Nf6 Bf6+= 33.Bf6? Nd3!–+ 34.Qg3 Ne4 35.fe4 Qe2 36.Rb1 Nf2 37.Bd4 Ne4 38.Qh3 Qf2 39.Kh1 Qc2 (39...Qc2 40.Kg1 Qb1 41.Qf1 Qc2 42.Bb2 Qb2 43.Qf3 Qh2 44.Kf1 Ra1 45.Qd1 Rd1#) 0–1. Senkyr,V (2160) – Klima,L (2395), G–TEAM Open Novy Bor CZE, 2011. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 c6 3.c4 d5 4.e3 Bg4 5.Bb2 Nbd7)

6.b5 cb5 7.cd5 Nd5 8.Bb5 a6 9.Be2 N7f6 10.0–0 e6 11.h3 Bh5 12.Na3 b5 13.Rc1 Be7 14.Nb1 0–0 15.Ne5 Be2 16.Qe2 Qa5 17.Nc6 Qa2 18.Ne7 Ne7 19.Bf6 gf6 20.Nc3 Qa3 21.Qg4 Kh8 22.Qd4 Ng8 23.Ne4 Rfd8 24.Qb6 Rab8 (24...Qd3 25.Nc5 Qd6 26.Qb7=) 25.Qa7= Qd3 26.f3 Rf8 27.Qa6 f5 28.Qa1 f6 29.Rc3 Qd7 (29...Qd5!? 30.Nc5 b4=) 30.Nc5+= Qd6 31.d4 Rfd8 32.f4 Qd5 33.Qb2 Kg7 (better is 33...Ne7!?+=) 34.Rb3+– Qc6 35.Rb1 e5 36.Qf2 (36.Rb5 Rb5 37.Qb5 Qd5+–) 36...Kf7? (better is 36...Ne7+/–) 37.fe5+– Ne7 38.e6 Kg7 39.Qf3 (39.Qf1 Qe8+–) 39...Qc7 (39...Qf3 40.gf3 f4+–) 40.Qh5 Ng6 41.Qf5 Qc6 42.Rf1 1–0. roy1nc6 (1890) – burtyboy55 (1865), gameknot.com, 2012.

6.b5 e5 7.bc6 bc6 8.Be2 Bd6 9.cd5 cd5 10.Nc3 0–0 11.Nb5 Rb8 12.Rb1 Bf5 13.Rc1 Be4 14.Ba1 Bf3 15.gf3 Qb6 16.Qa4 Rb7 17.Nd6 Qd6 18.0–0 Rb4 (18...Rfb8 19.d4+=) 19.Qc6 Qe7 20.Kh1 Rh4 21.Rg1 Rb8 22.Rg2 (22.Qc7 Rhb4=) 22...Nf8 (better is 22...Rhb4!?+=) 23.Qc7 N6d7 24.Qa7 Rb6 (24...Rhb4 25.f4 f6 26.fe5 fe5 27.f4+/–) 25.Rcg1 Kh8? (better is 25...Rg6!?+/–) 26.f4+– (26.Rg7?! Ng6 27.Qd7 Qd7 28.Be5 Qd8 29.R7g6 f6+=) 26...d4 27.fe5 (27.Rg7 Ng6 28.Qc7 Kg7 29.fe5 Qe6 (29...Qe5?! 30.Qe5 Nde5 31.Bd4 Rd4 32.ed4–/+) 30.Bd4 Rc6 31.Qd7 Qd7 32.e6 Qd4 33.ed4 fe6–+) 27...Qe5 28.f4 Qe7 (28...Qd5 29.Bd4 Rg6 30.Qa3+–) 29.Rg7 Qe4 (29...Qe4 30.R7g2 Rg6 31.Qd4 Qd4 32.Bd4 f6+–) 0–1. Hellmayr,Alois (2240) – Kummer,Helmut (2315), AUT–ch Werfen, 1998. (=1.e3 d5 2.Nf3 c6 3.c4 Nf6 4.b4 Bg4 5.Bb2 Nbd7)

6.b5 e6 7.bc6 bc6 8.cd5 Bf3 9.gf3 cd5 10.Bf6 Qf6 11.Nc3 Bb4 12.Bb5 (12.Nb5 0–0–/+) 12...Rd8 (12...Bc3!? 13.dc3 Qc3 14.Kf1 Qb2–/+) 13.Rc1 0–0 14.Bd7 Rd7 15.Rg1 Bc3 16.Rc3 d4 17.Rd3 Rfd8 18.e4 e5 19.Qa4 g6 20.Ke2 Qh4 21.Rc1 Qh2 22.Rc5 h5 (22...Re7 23.Qc4–/+) 23.Qa5 Re8 24.Qb5 Rde7 25.Ra3 Rd8 26.Rd5 Rf8 27.Qc5 Rb7 28.Re5 Rb1 29.Rb3 (29.Ra7 Qh1 30.Kd3 Qf3 31.Kd4 Qf2 32.Kd3 Rd8 33.Rd5 Rd5 34.Qd5 Qa7 35.Qd8 Kh7–+) 29...Ra1 30.Qd4 Qh1 (worse is 30...Ra2 31.Rbb5 Qh4 32.Ra5 Ra5 33.Ra5+/–) 31.Qa7? (better is 31.Rd5–/+) 31...Qd1–+ 32.Ke3 Qb3!! 33.ab3 Ra7 34.d4 (34.Rb5 Rd8–+) 34...Rb8 35.d5 (35.Kf4 Rb3 36.Rg5 Raa3–+) 35...Rb3 36.Kf4 Kf8 37.Rg5 Ke7 38.Rg3 (38.Kg3 Kf6 39.Kf4 Raa3 40.e5 Kg7–+) 38...Ra2 39.Rg2 Rbb2 40.Rg3 Rf2 41.Ke5 Rad2 42.Rh3 f6 43.Kf4 g5 44.Kf5 h4 45.Rh1 Rf3 46.Kg6 Kd6 0–1. Bulcourf,Carlos (2205) – Recoulat,Eduardo Juan (2215), LNA Puma Cup, 2006.

6.c5 Qc7 7.Be2 e5 8.0–0 Be7 9.d4 Bf3 10.Bf3 0–0 11.Nc3 Ne8 12.e4 1–0. phildo (1870) – newblitzer (1875), gameknot.com, 2013.

6.d4 dc4 7.Bc4 e6 8.a3 a5 (8...Bd6 9.Nc3 0–0 10.h3 Bf5 11.0–0 Nb6 12.Bd3 Nbd5 13.Nd5) 9.ba5 (9.b5!?= Bd6 10.Nc3 c5 11.dc5 Nc5 12.h3 Bh5 13.Qd4) 9...Qa5+= 10.Bc3 Qc7 (10...Qa4 11.Nbd2 Qd1 12.Kd1 Ra3 13.Ra3) 11.Be2 (11.Nbd2 Ra3 (worse is 11...Ba3 12.Bb4+/– Bf3 13.gf3; 11...Bd6 12.h3 Bf5 13.0–0) 12.Ra3 Ba3+= 13.Qb3) 11...Ne4 (11...Bd6 12.Nbd2 Nd5 13.Qb3) 12.Bb2 (12.Qc2 Ndf6 13.Bd3) 12...Qa5 (12...Qb6 13.Qc2) 13.Nfd2 Be2 14.Qe2 Nb6 15.0–0 Nd2 16.Nd2 Na4 17.Rfb1 Be7 18.Qd3 0–0 19.Nc4 Qa6 20.Bc1 b5 21.Ne5 f6 22.Nf3 Rfd8 23.Qb3 Kf7 24.Ne1 Qa5 25.Nf3 Nb6 26.Bd2 Qa4 27.Qa4 Ra4–/+ 28.Bb4 Rda8–+ 29.Bc5 Nc4 30.Rc1 Bc5 31.dc5 e5 32.Rc3 Na3 33.Nd2? Nc4 (33...Nc4 34.Ra4 Ra4–+) 0–1. Suau Mercer,P (1920) – Vega Gutierrez,S (2355), 74th ch–ESP Absoluto, Palma de Mallorca, 2009. (=1.Nf3 d5 2.b4 c6 3.Bb2 Nf6 4.e3 Bg4 5.c4 Nbd7)

6.cd5 Nd5 7.a3 a5 =.

6.cd5 Nd5 7.a3 e5 8.Be2 (8.h3 Bf3 9.Qf3 N5f6=) 8...Bd6 (8...e4 9.Nd4 Be2 10.Ne2=+) 9.h3 Bh5 10.Nc3 0–0 (10...Nc3 11.dc3 Qe7 12.e4=) 11.Ne4 Bc7 12.Qc2 (12.d3=+) 12...f6 (12...f5!? 13.Nc3 e4 14.Nd5 cd5=) 13.Ne5+= Be2 (13...Be5 14.Bh5 Bb2 15.Qb2+=) 14.Nd7 Qd7 15.Nc5 (15.Ke2 Qe7+=) 15...Qc8 (15...Qe7 16.Ke2 Bd6 17.Rhc1+=) 16.Ke2 Bb6 (16...Bd6 17.Rhc1+=) 17.Rhc1 Bc5 18.bc5 Qe6 (18...Qc7 19.Qf5+=) 19.Rab1 (19.Kf1 Rfe8+–) 19...Rad8 (19...Rfc8 20.Kf1+–) 20.Kf1 Qd7 (20...Rf7 21.Kg1+–) 21.Bd4 Ne7 (better 21...Rf7!?+–) 22.Qb3+– Kh8 (22...Rf7 23.Qb7 Nf5 24.Qd7 Rfd7 25.Bc3+–) 23.Qb7 Qe6 24.Qb3 (24.Qa7 Nf5+–) 24...Qe4 (24...Rd5 25.Rc4+–) 25.d3 Qf5 (25...Qg6 26.Qc4+–) 26.Kg1 Qg6 (26...Ng6 27.Qd1+–) 27.Qc4 Nf5 28.Bc3 Rd7 (28...Qe8 29.e4 Ne7 30.Rb7+–) 29.Qa6 Nh4 (29...Ne7 30.Rb7 Rb7 31.Qb7+–) 30.Qc6 Rd3 31.Rb4 Qg5 (31...Qh5+–) 32.Rg4 Qh6 (32...Qd5 33.Qd5 Rd5 34.Rh4 Rc5 35.Rd4+–) 33.Qe4 f5 (33...Rc3 34.Rc3 Ng6+–) 34.Qe7 Ng6 (34...Rg8 35.Bg7 Qg7 36.Rg7 Rg7 37.Qf8 Rg8 38.Qf6 Rg7 39.Rb1 Nf3 40.Kh1 h5 41.Rb8 Rd8 42.Rd8 Kh7 43.Qf5 Rg6 44.Qf7 Kh6 45.Rh8 Kg5 46.Qf4) 35.Rg6! hg6 (35...Qg6 36.Qf8; 35...hg6 36.Qf8 Remove defender) 36.Qf8 Kh7 37.c6 f4 38.c7 fe3 39.c8Q ef2 (39...Rd1 40.Rd1 ef2 41.Kf1 g5 42.Qcf5 Qg6 43.Qg7) 40.Kh2 Qc1 (40...Rd8 41.Qcd8 Qf4 42.Qf4 f1N 43.Rf1 g5 44.Qf5 Kh6 45.Qdg5) 41.Qg7 1–0. GuestRVGX – GuestDZNV, freechess.org, 2018.

6.Be2 Qb6 7.a3 a5 8.Nc3 (8.c5 Qc7=) 8...e6 (8...Bf3 9.Bf3 dc4 10.Be2+=) 9.b5 Be7 10.d4 dc4 11.Bc4 cb5 12.Bb5 0–0 13.Qe2 Rfd8 14.0–0 Rac8 15.Na4 Qd6 16.Rac1 Qd5 17.Nc3 Qb3 Attacks the isolani on a3 18.Ba4 Qb6 19.Rc2 Qa7 20.Rfc1 Nb6 21.Bb3 h6 Black prepares a4 22.e4 (22.h3 Bh5+=) 22...a4= 23.Ba2 Qa5 24.d5 ed5 25.Nd5 Nfd5 26.Rc8 (worse is 26.Bd5 Rc2 27.Rc2 Bf3 28.gf3 Nd5 29.ed5 Bf8–/+; worse is 26.ed5 Rc2 27.Rc2 Nd5–/+) 26...Bc8 27.ed5 Bd6 28.Rd1 Nd7 29.Qe4 Qb6 30.Bd4 Qc7 31.Bb1 Nf8 32.Bb2 Qb6 33.Bd4 Qc7 34.Qe3 Qd7 35.Qc3 f6 36.Nd2 Qg4 37.f3 (37.Bc2!? Qh5 38.h3+=) 37...Qh5+= 38.g3 Qd5 39.Ne4?? (better is 39.Bb6 Re8 40.Bc2=) 39...Be5–+ 40.Kg2 Bd4 41.Qc2 Qd7 42.Ba2 Kh8 43.Qc4 Qh3 44.Kh1 Be6 45.Qc7 Bb6 (45...Bb6 46.Qc1 Rd1 47.Qd1 Ba2–+; 45...Ba2 46.Qd8 Bc4 47.Qf8 Kh7 48.Nd2=) 0–1. Labahn,Wolfgang – Gibiec,Ernest (2275), Beskidy–Open, 1992.

6.Be2 dc4 7.Bc4 e5 8.Qb3 Qe7 9.a3 Bf3 10.gf3 b5 11.Bf1 g6 (11...Qd6 12.a4 Qb4 13.Qb4 Bb4 14.ab5 cb5 15.Rg1+=) 12.Nc3 (12.d4 ed4 13.Bd4 a5 14.ba5 Bg7= (worse is 14...Ra5 15.Qc3 b4 16.Qc6+–)) 12...Bh6 (12...a5 13.Na2+=) 13.a4= ba4 14.Qa4 0–0 15.b5 c5 (15...cb5!? 16.Bb5 Rfd8=) 16.Qh4 Bg7 17.Ra6 (17.Bg2 Qe6+=) 17...Rfe8 18.Bg2 Nb6 19.0–0 Rad8 20.Rd1 Nfd5 21.Qe7 Re7 22.Rda1 Rdd7 (22...Nb4 23.Ra7 Ra7 24.Ra7 Rd2 25.Ba3=) 23.Nd5= Nd5 24.Rc6 Rc7 25.Rc1+/– Rc6 26.bc6 Rc7 27.Rc5 Ne7 28.f4 ef4 29.Bg7 Kg7 30.d4 fe3 31.fe3 Nf5 32.Kf2 Kf6 33.Ke2 Ke7 34.Kd3+/– f6 35.Rb5 Nd6 36.Rb8 Rc8 37.Rb1 f5 38.d5 Kd8 39.Kd4 Kc7 40.Ra1 Ra8 41.Ra6 Nb5 42.Kc5 Nd6 43.h4 h5 44.Bf3 Nf7 45.Be2 Nd6 46.Bd3 Nf7 47.Bb1 Nd6 48.Bc2 Nf7 49.Ra1 a5 50.Rg1 a4 51.Rg6 a3 52.Bb3 Ra5 53.Kb4 a2 54.Ba2! Ra2 55.Rg7 Kd6 56.Rf7 Kd5 57.c7 Rc2 58.Rf5 Ke4 59.Rc5 (59.Rc5 Rb2 60.Kc3+–) 1–0. Fink,Norbert – Candogan,Yavus, Ruhrgebiet, 1999.

6.Be2 dc4 7.Bc4 e6 8.a3 Bd6 9.h3 Bh5 10.d4 a5 (10...Nb6 11.Bd3=) 11.b5= cb5 12.Bb5 0–0 13.Nbd2 Qe7 14.Qb3 e5 (14...Bf3 15.Nf3 Rad8 16.0–0+=) 15.de5 (15.Nh4 ed4 16.Nf5 Qd8 17.Bd4 Bc5+=) 15...Ne5= 16.Nd4 (16.Nh4 a4 17.Nf5 Qd8=) 16...Bg6 17.0–0 Nfd7 (17...Rfd8 18.Rfd1=) 18.e4 Nc5 19.Qe3 Ned7 20.Rae1 Rac8 ½–½. Juscamayta Zuegel,Tupac Amaru (1860) – Willim,Michael (2120), Bad Woerishofen op, 2000.

6.Be2 dc4 7.Bc4 e6 8.a3 Be7 9.Nc3 (9.0–0 0–0=) 9...Ne5–/+ 10.d3 (10.Bf1 Bf3 11.gf3 Nd3 12.Bd3 Qd3+=) 10...Nc4 (better is 10...b5!? 11.Ne4 Nc4 12.Bf6 Bf6 (12...gf6?! 13.dc4 Qd1 14.Rd1=) 13.Nf6 Qf6 (13...gf6?! 14.dc4 Qd1 15.Rd1=) 14.dc4 Qc3 15.Ke2 Rd8–/+ (worse is 15...bc4 16.Qd2 Bf3 17.gf3+=)) 11.dc4+= Qd1 (11...Qc7 12.h3 Rd8 13.Qe2=) 12.Rd1= h6 (12...a5 13.b5=) 13.h3 Bf5 14.Ne5 Rd8 15.Rd8 Bd8 16.Na4 0–0 (better is 16...a5!?=) 17.Nc5+/– b6 18.Nb3 c5 19.bc5 bc5 20.Nc5 Ba5 (20...Be7 21.Na6+/–) 21.Ke2 Rb8 22.Bd4 Rc8 23.Nb7 Bc7 24.Nc6 Kh7 25.f3 e5 26.Ba7 Bd7 27.Ne7 Ra8 28.Bc5 Rb8 29.Rb1 Be6 30.Kd3 Nd7 31.Rb5?? Rb7!–/+ 32.Bb4 Rb5 33.cb5 Nb6 34.Kc3 Bd7 35.Nc6 Kg6 36.Bc5 Kf6 37.Kb4 Ke6 38.a4 Bc6 39.bc6 Nd5 40.Kb5 Nc3–/+ 41.Kb4 Nd5 42.Kb5= Nc3 43.Kb4 Kd5 44.Bf8 Nd1 45.Kb5 Ne3 46.a5 Nf5–+ 47.a6 Nd4 48.Ka4 Kc6 49.Bg7 Nf5 50.Bf8 Kb6 51.Bc5 Ka6 52.Kb3 Kb5 53.Ba7 Nh4 (53...Nh4 54.Be3 Ng2 55.Bh6 Ne1–+) 0–1. Heinola,Kari – Lipsanen,Esa, Vantaa, 1984.

6.Be2 dc4 7.Bc4 e6 8.b5 Rc8 9.bc6 Rc6 10.Be2 Qb6 11.Bf6 Nf6 12.Nc3 a6 13.h3 Bh5 14.Ne5 Be2 15.Ke2 Rc7 16.Qa4 Kd8 17.Rhc1 Qb4 18.Rab1 Qa3 19.Qd4 Qd6 20.Qf4 Ke8 21.Ne4 Ne4 22.Rc7 Qc7 23.Qe4 b5 24.f4 Be7 25.Rb3 f6 (25...Bd8 26.Rc3 Qd6+–) 26.Rc3 Qd8 27.Qc6 Kf8 28.Qe6 (28.Qe6 fe5 29.Rc8+–) 1–0. Barr,Clark (1720) – Melo,Olavo (1655), CL4–2009.11.10, 2009. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bg4 3.Bb2 Nd7 4.e3 Ngf6 5.Be2 c6 6.c4)

6.Be2 e6 7.b5 (7.cd5 Nd5 8.a3 a5 9.ba5 Ra5=) 7...Bd6 8.0–0 (8.cd5 cd5 9.Nc3 0–0+=) 8...0–0 9.d4 Ne4 (9...Bf3 10.Bf3 Qc7 11.h3+=) 10.Ne5 Be2 11.Qe2 Be5 12.de5 Qa5 13.f3 Nec5 14.Nd2 Rfc8 (14...cb5 15.cb5 a6 16.Bd4+=) 15.bc6= bc6 16.Nb3 (16.Bd4 Rd8=) 16...Qa6 (16...Nb3 17.ab3 Qb4 18.Ra3+=) 17.Bd4 (17.Nc5!? Nc5 18.Rfc1+=) 17...Na4–/+ 18.Rac1 c5 19.Ba1 Nab6 20.e4 dc4 (20...Nc4 21.Rfd1 Qc6 22.ed5 ed5 23.e6–/+) 21.f4 (21.Rb1!?+=) 21...Nb8–/+ 22.Nd2 c3 (better is 22...Qa2!? 23.f5 Nc6–/+) 23.Qa6= Na6 24.Bc3 Nb4 25.a3 (25.Bb4 cb4 26.Kf2 Na4=) 25...Nd3+= 26.Rc2 Rc6 27.Ba5 Rd8 28.Bb6 ab6 29.Nc4 Rd4 30.Rc3 g5 (30...b5!? 31.Nd6 c4+=) 31.fg5= b5 32.Nd6 Ne5 33.Nb5 Re4 34.Rfc1 Kg7 35.h3 (35.Rd1 f5=) 35...Rb6+= 36.Nc7 c4 37.a4 (37.Ne8 Kg6–/+) 37...Rb2 38.Ne8 Kf8 39.Nd6+= Ree2 40.Rg3 Rb3 41.Kh2 Nf3+= 42.Kh1 Rc2 43.Rf1 Ne5 44.Kh2 Ra2 45.a5 Rg3 46.Kg3 Ra5 47.Kf4 Ke7 48.Nc8? Kd7 49.Nb6 Kc7 50.Rb1 c3 51.Ke3 0–1. Bulcourf,Carlos (2285) – Sorokin,Maxim (2575), Boca Juniors op, 1998.

6.Be2 Bf3 7.Bf3 dc4 8.Qc2 Nb6 9.b5 Nfd5 10.bc6 bc6 11.Na3 (11.a3 Rb8=) 11...Nb4+= 12.Qc3 N4d5 (12...Nd3!? 13.Ke2 Qd7 14.Nc4 Nc4 15.Qc4 Nb2=) 13.Qc1= Nb4 14.0–0 (14.Qc3 Nd3 15.Ke2 Qd7 16.Nc4 A) 16...Nb2?? 17.Nb6 (17.Nb2?! Nd5 18.Qc2 e6=) 17...Na4 18.Na4+– (18.Nd7?! Nc3 19.dc3 Kd7+/–); B) 16...Nc4 17.Qc4 Nb2=) 14...Qd3 (14...Rc8!?+=) 15.Bd4= e5 16.Be5 Rd8 Attacks the backward pawn on d2 17.Bc3 N4d5 18.Re1 Bc5 (18...Nb4!?+=) 19.Be2+/– Qe4 20.Nc4 (20.Bg7 Rg8 21.Bf3 Qd3+/–) 20...Nc4 21.d3 Qe7 22.dc4 Nc3 23.Qc3 0–0 24.Red1 Rd1 25.Rd1 Rb8 26.Bf3 Bd6 27.Qd3 Rd8 28.g3 Bc7 29.Qc2 Rd1 30.Qd1 c5 31.Bd5 g6 32.h4 Kg7 33.h5 Qg5 34.hg6 hg6 35.Kg2 Qd8 36.e4 Be5 37.f4 Bd4 38.Qa4 Qe7 39.Qc6 g5 40.Qc8 gf4 41.Qg4 Kf8 42.gf4 Qf6 43.Kf3 Qh6 44.Kg3 Qg7 45.Qg7 Kg7 46.Kg4 Kf6 47.e5 Ke7 48.Bf7 Kf7+= 49.Kf5 a5 50.a4 Bc3 51.Ke4 Ke6 52.f5 Kd7 53.Kd5= Bd4 54.e6 (54.f6 Bf2+/–) ½–½. Rudbeck,Joergen – Myrberg,Johnny, corr 3GMM–F, 2002.

6.h3 Bf5 7.Qb3 e6 8.Nc3 Be7 9.cd5 cd5 10.Nh4 Bg6 11.Be2 a6 12.0–0 Qb6 13.a3 Be4 14.d3 Bg6 15.Na4 Qd8 16.Ng6 hg6 17.Rfc1 Bd6 18.Nc5 b5 19.Nd7 Qd7 20.Bd4 e5 21.Bc5 0–0 22.Bd6 Qd6 23.Rc5 Rac8 24.Rac1 Rc5 25.Rc5 d4 26.e4 Nd7 (better is 26...Rd8=) 27.Qd5+/– Qe6 28.Qe6 fe6 29.Rc6 Ra8 (29...Kf7 30.Ra6 Rc8 31.g3+–) 30.Re6 (30.Bg4 Nf6 31.Be6 Kf8+–) 30...Kf7 31.Rc6 a5 32.Rc7 Ke8 33.Bg4 Nf6 34.Rc8 Rc8 35.Bc8 ab4 36.ab4 Kd8 37.Ba6 Kc7 38.Bb5 Kb6 39.Ba4 Nh5 40.g3 g5 41.Kg2 Nf6 42.Kf3 g6 (42...g4 43.hg4 g5 44.Ke2 Ng4 45.f3+–) 43.Ke2 g4 44.h4 Ng8 (44...Ka6 45.Bb3+–) 45.Kd2 Ne7 (45...Nf6 46.Kc2+–) 46.Kc2 Nc8 (46...Kc7 47.Be8+–) 47.Bd7 Nd6 48.Kb3 Ka6 49.Bg4 1–0. roy1nc6 (1895) – lubos8 (1725), gameknot.com, 2013. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bg4 4.e3 Nbd7 5.c4 c6)

6.h3 Bh5 7.a3 e6 8.Nc3 (8.d3 Bd6=) 8...Bd6 (8...dc4 9.g4 Bg6 10.Bc4+=) 9.Rc1 (9.c5 Bc7=) 9...0–0 10.g4 Bg6 11.Rg1 e5 (11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.Be2+=) 12.h4 (12.g5!? Ne4 13.cd5 Nc3 14.dc3=) 12...d4 13.Ne2 (13.Na4 a5 14.g5 Nh5+=) 13...c5–/+ 14.Ng3 (14.h5!? Be4 15.Ng3 cb4 16.ab4 Bf3 17.Qf3 Bb4 18.Rc2–/+ (18.Qb7 Rb8 19.Qf3 Bd2 20.Kd1 Rb2–+)) 14...cb4–+ (14...Ng4 15.h5 cb4 16.hg6 fg6 17.ab4 de3 18.fe3 Bb4 19.Qb3+/–) 15.ab4 de3 16.fe3 Bb4 (16...e4!? 17.h5 Qc7–+) 17.h5 Be4 18.g5 Nc5 (18...Bf3!? 19.Qf3 Nc5–/+) 19.Ne5+= Nfd7 20.Ng4 f5 (better is 20...Bd3!? 21.h6 g6 22.Nf6 Nf6 23.Bf6 Qd6–/+) 21.gf6+/– Nf6 22.Nh6?? (22.Bf6 Rf6 23.Nf6 Qf6 24.Be2–+ (24.Ne4 Ne4 25.Rg2 Rf8 26.Rg7 Qg7–+)) 22...Kh8+= 23.Nhf5 Bf3! 24.Qc2 Nce4 25.Bc3 Bc3–+ 26.dc3 Ng3 27.Rg3 Be4 (27...Be4 28.Qf2 Nh5–+) 0–1. Duckers – Nikolic,Z (2485), Caorle, 1987.

6.h3 Bh5 7.Qb3 Bf3+= 8.gf3 e5 9.cd5 cd5 (9...Nd5 10.Bc4+=) 10.Nc3= d4 (10...Nb8 11.Qa4 Nc6 12.b5=) 11.Bc4 Qe7 12.Nb5 (12.Ne2 de3 13.fe3 Nb6=) 12...Nb6+= 13.Rc1 a6?? (better is 13...Rc8=) 14.Nc7!!+– Kd8 (14...Qc7 15.Bb5) 15.Na8 Na8 16.Bf7 (16.a3 Ke8+–) 16...Qb4 17.Qb4 Bb4 18.ed4 (18.Rg1 g6+–) 18...Rf8 (18...ed4 19.Rg1 Ke7 20.Bb3+– (20.Rg7?! Kf8 21.Rg8 Ng8 22.Rc8 Kf7 23.Bd4 Nb6 24.Rc7 Ne7 25.Bh8 Na4+/–)) 19.de5 Rf7 20.ef6 gf6 21.Rg1 Nc7 22.Bd4 (22.Kd1 Kd7+–) 22...Kd7 (22...Re7 23.Kd1 Nd5 24.Rg8 Kd7 25.Rcc8+–) 23.Rb1 (23.Kd1 Nd5+–) 23...a5 (23...Nd5 24.a3 Ba3 25.Rb7 Ke6 26.Rg7 Rb7 27.Rb7+–) 24.a3 (24.Rg8 b5+–) 24...Nb5 25.ab4 (25.Bb2 Ba3 26.Ba3 Na3 27.Rb7 Ke6+–) 25...Nd4 26.Kd1 a4 1–0. Zajogin,Alexander (2380) – Szalvay,L, Szivarvany rapid, 1994.

6.h3 Bh5 7.g4 Bg6 =.

6.cd5 cd5

7.Bb5 a6 8.Bd7 Qd7 (8...Nd7 9.h3 Bh5 10.Nc3=) 9.Nc3 (9.h3 Bf5=) 9...e6+= 10.Qb3 (10.Na4 Bf3 (10...Bb4 11.Nb6 Bf3 12.gf3+–) 11.gf3 Rb8+= (11...Bb4? 12.Nb6 Qd6 13.Na8+–)) 10...Bd6 11.Na4 Qb5 12.Rb1 (12.Bf6 Bf3 13.gf3 gf6+=) 12...Bf5 (12...Bf3 13.gf3 Rg8 14.Nc5+=) 13.Nd4 Qd3 14.Rc1 Qb3 15.ab3 Bd3 (better is 15...Be4!?–/+) 16.Nc5= Bb5 17.Nb5 ab5 18.Ke2 (18.Bf6 gf6 19.f4 b6=) 18...b6= 19.Nd3 Kd7 20.Ra1 (20.Ne5 Be5 21.Be5 Ra7=) 20...Rhc8 21.Bd4 Kc7 (21...Ke7 22.f4+=) 22.Be5 Ne8 23.f4 f6 24.Bc3 Be7 25.g4 Nd6 26.Nf2 Kb7 27.Kd3 Ra1 28.Ra1 h5 29.gh5 Rh8 30.Rg1 Nf5 31.e4 de4 32.Ne4 Rh5 33.Ng3 Rh3 34.Kc2 Bf8 35.Rg2 Kc6 36.Re2 Kd5 37.Nf1 Bd6 38.Ne3 Kc6 39.Nf5 ef5 40.Rg2 Rh7 41.h4? Bf4–/+ 42.h5 Bg5 43.Rh2 Rh8 44.Kd3–/+ Rd8 45.Ke2 Re8 46.Kf3 Re4 47.Rh3 Kd5 48.Kf2 f4 49.Rd3+= Ke6 50.Rd8 Kf5 51.Kf3 Re1 52.Rd5 Ke6 53.Rb5 Rf1 54.Kg2 Rb1 55.Rb6 Kd5 56.Kf3 Rb3 57.Rb5 Kc6 58.Rf5 Rb1 59.Ke4 Re1 60.Kf3 Rh1 61.b5 Kb7 (61...Kb7 62.Rc5 Rh5=). Bulcourf,Carlos (2285) – Escandell,Juan Carlos (2260), Villa Martelli Warsteiner, 1999.

7.Nc3 e6 8.a3 a5 9.ba5 Be7 10.Rc1 0–0 11.a4 Qa5 12.Bb5 Rfe8 (12...Rfc8 13.0–0+=) 13.h3 Bf3 14.Qf3 Rec8 15.0–0 Nc5 Increasing the pressure on the isolated pawn on a4 (15...Ne5 16.Qe2 Nc4 17.Ba1+=) 16.Rc2= Qd8 17.Qd1 Nce4 18.Qe2 Nc3 19.dc3 Ne4 20.c4 Nd6 21.Rd1 ½–½. Plock,Joerg – Coltharp,Cameron, corr SOK–98–E003A, 1998.

7.Be2 e6 8.a3 Bd6 9.Nd4 Be2 10.Qe2 0–0 11.Nc3 Re8 12.0–0 e5 (12...a5 13.Ncb5 Be7 14.ba5 Qa5 15.Rfc1=) 13.Nf5 Bf8 (13...Nb6 14.f4 Bb8 15.fe5 Be5 16.Nd1=) 14.Qf3 (14.f4 a5 15.Qb5 g6+=) 14...g6= 15.Ng3 Nb6 16.Ra2 (16.d3 Bg7=) 16...Bg7 (16...Nc4 17.Rd1=) 17.Ba1 Rc8 18.Qd1 (18.d3 Re6=) 18...h5 19.Na4 h4 20.Ne2 h3 21.Nb6 hg2 22.Kg2 ab6 (22...Qb6 23.f4 e4 24.f5+=) 23.Rc2 Rc2 24.Qc2 d4 25.Ng3 Qd5 26.e4 Qe6 27.Rc1 Bh6 28.Qd3 (28.Bb2 Qg4=) 28...Bf4 (28...Qa2 29.Rd1+=) 29.Rc2 Kg7 30.Qc4 (30.h3 Bg3 31.fg3 Rh8–/+) 30...Qg4 (30...Qc4 31.Rc4 Bd2 32.Rc7–/+) 31.Qe2?? Qe2–+ (31...Qe2 32.Ne2 d3 33.Nf4 dc2–+) 0–1. Josefsson,K (2080) – Couso,L (2335), TCh–SWE Elitserien, 2004. (=1.e3 d5 2.Nf3 Nf6 3.b4 Bg4 4.Bb2 Nbd7 5.c4 c6)

7.Bf6 ef6 8.a3 a5 =.

7.Bf6 gf6 8.Nc3 e6 9.a3 a5 10.ba5 Qa5 11.Rb1 Be7 12.Bb5 Qc7 13.0–0 0–0 14.Be2 Ba3 (14...Ra3? 15.Nb5 Qc8 16.Na3 Ba3 17.Qa4 Bf3 18.Bf3+–) 15.Nb5 Qb8 16.Na3 Ra3 17.Nd4 Be2 18.Qe2 Ra2 19.f4 Kh8 20.f5 e5 21.Nb5 b6 22.Nc3 Ra5 23.d4 Rc8 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Schuster,Peter (2395), WC–2012–S–00006, 2009.

6.h3 Bf3

7.Qf3 dc4 8.Bc4 =.

7.Qf3 e5 8.cd5 cd5 9.Bb5 Bd6 10.Nc3 e4 (worse is 10...Bb4 11.Nd5 Bd6 12.Nf6 gf6 13.Qb7+/–) 11.Qf5 a6 (11...Bb4? 12.Nd5 Nd5 13.Qd5+–) 12.Bd7 Qd7 (worse is 12...Nd7 13.Nd5 0–0 14.Qe4+–) 13.Qd7 Kd7 14.Na4 Ke6 15.Nb6 Rab8 16.Bf6 gf6 17.a3 h5 18.d3 h4 19.Rd1 Rbg8 20.0–0 f5 21.de4 de4 22.Rd2 Rg7 23.Rfd1 Be5 24.Nd7 Rhg8 25.Kh1 Rg2 26.Ne5 Ke5 27.Rd5 Ke6 28.Rd6 Ke7 29.Rd7 Ke6 30.R7d6 ½–½. Palmkoeck,William – Benussi,Alberto, TKM/SF/01, 2001.

7.Qf3 e5 8.cd5 cd5 9.Bb5 (9.Nc3 e4 10.Qf5 g6= (worse is 10...Bb4 11.Nd5 Bd2 12.Ke2+/–)) 9...Bd6+= 10.Nc3 e4 (worse is 10...Bb4 11.Nd5 Bd6 12.Nf6 gf6 13.Qb7+/–) 11.Qf5 g6 (11...a6 12.Bd7 Qd7 13.Qd7 Kd7 14.Na4+=) 12.Nd5= gf5 13.Bf6 Qc8 (13...Qb8!? 14.Bh8 Be5+=) 14.Bh8+= Kf8 15.0–0 (15.Bc3 Ne5+=) 15...Nb6 (15...Be5 16.Be5 Ne5 17.Rfd1+=) 16.Rfc1 (16.Nb6 ab6 17.Rfc1 Qd8+=) 16...Qb8 (16...Qd8!? 17.Nb6 Qb6=) 17.Nb6+/– ab6 18.a4 (18.Bc3 Be5+=) 18...Bb4 (18...Bh2 19.Kf1+=) 19.Rc4 Bc5 (19...Bd6 20.Rd1+=) 20.Rac1 (20.d3 Bd6+=) 20...Qd8 (20...Qd6 21.Bc3+=) 21.Bd4+= f4 (21...Bd4 22.Rd4 Qf6+=) 22.Bc5 (22.Be5!?+=) 22...bc5= Black gets strong initiative 23.ef4 (23.R1c2 fe3 24.fe3 Qh4 25.Rc5 Kg7=) 23...Qd2+= 24.Rc5 Qf4 25.Rd1 e3 Attacking the isolated pawn on a4 26.Rc2 Kg7 (26...Qg5 27.fe3 Qe3 28.Kh2+=) 27.fe3 Qe3+= 28.Kh1 Qb3–/+ 29.Rcc1 Rc8 30.Rf1 Rc1 31.Rc1 Qd5 32.Rf1 h5 33.Rf3 h4 34.Kh2 Kf8 35.Kh1 Qe5 36.Kg1 Ke7 37.Kh1 f6 38.Kg1 Kd6 39.Kh1 Kc5 40.Kg1 f5 41.Kh1 f4 42.Kh2 Kb4 43.Kh1 Ka5 44.Kh2 Kb4 (better is 44...Qe4–/+) ½–½. Speelman,J – Hertneck,G, Munich, 1992. (=1.Nf3 d5 2.c4 c6 3.e3 Nf6 4.b4 Bg4 5.Bb2 Nbd7)

7.Qf3 e5 8.cd5 Nd5 =.

7.Qf3 e5 8.cd5 e4 9.Qf5 Bb4 10.dc6 bc6 11.Nc3 =.

7.Qf3 e6 8.a3 Qc7 9.cd5 cd5 10.Nc3 a6 (10...Rc8 11.Rc1=) 11.Rc1+= Rc8 12.g4 (12.d4 Qd8+=) 12...Ne5 13.Qd1 Nc4 (13...Nc6 14.g5 Nd7 15.f4=) 14.Bc4 (better is 14.Nd5!? ed5 15.Bf6 gf6 16.d3+=) 14...dc4= (14...Qc4?? 15.Ne2+–) 15.Qa4 White gets the initiative 15...Qd7 16.Qd7 Kd7 (16...Nd7 17.Ne4=) 17.Ke2 (17.Na4 Ke8+=) 17...Be7 (17...b5 18.d3=) 18.Rhd1 (18.Na4 Rc6 19.Rc4 Rc4 20.Nb6 Kd8 21.Nc4 Rg8+–) 18...Rhd8 (18...b5 19.d3 Bd6 20.g5+=) 19.Na4+/– Kc6 (19...Nd5 20.Bg7 Ke8 21.Nc3+/–) 20.Rc4 Kb5 21.Rc8 Rc8 22.Nc3 Kc4 23.Rb1 Kb3 24.Kd1 (24.Ba1 Ka3 25.Kd3 Rc3 26.Bc3 Ka4+–) 24...Rd8+/– 25.g5 Ne8 26.h4 h6 27.f4 (27.Ne4 Kc4+/–) 27...hg5 (27...Nd6 28.e4+/–) 28.hg5 Nc7 (28...Nd6 29.e4+/–) 29.Ne4+– Ka2?? (better is 29...Rd7 30.Nc5 Bc5 31.bc5 Nd5+–) 30.Kc2 (30.Kc2 Rd2 31.Nd2 Bb4 32.Ra1#) 1–0. Welling – Vanheirzele, Brussels, 1996. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.e3 c6 4.c4 Bg4 5.Bb2 Nbd7)

5.Nf3 e6

6.a3 a5 7.b5 Be7 8.bc6 bc6 (8...Nc6 9.Nc3 0–0 10.h3 Bf5 11.Be2 dc4 12.Bc4 Bd3 13.Bd3 Qd3) 9.Nc3 (9.cd5 ed5 10.Nc3 Nbd7 11.Qc2 0–0 12.Nd4 Qc8 13.h3 Bh5) 9...0–0 (9...Nbd7 10.cd5 ed5 11.h3 Bf3 12.gf3 0–0 13.Rg1 g6) 10.Be2 (10.h3 Bh5= (10...Bf3 11.gf3 d4 12.Ne4 Ne4 13.fe4 Bf6) 11.g4 Bg6 12.cd5 cd5 13.Ne5 Nfd7; 10.cd5 cd5 11.h3 Bh5 12.Bb5 Nbd7 13.0–0 Rb8) 10...Nbd7+= 11.Nd4 (11.cd5 cd5 12.h3 Bf3 13.gf3 Rc8) 11...Be2 (11...Ne5 12.f3 Bh5 13.cd5 Rb8) 12.Qe2 Ne5 (12...Qc7 13.cd5 ed5) 13.cd5 cd5 (worse is 13...ed5 14.f4 Ng6 15.Nc6+/–) 14.d3 Rb8 15.Rb1 Qd7 16.0–0 Rfc8 17.a4 h6 (17...Rb4!?+=) 18.Ncb5= Nc6 19.g3 (19.Nc6 Rc6 20.Rfc1 Rc1 21.Rc1 Rc8+=) 19...Ne8 (19...Nb4 20.f4=) 20.Rfc1= Nd4 21.Bd4 Rc1 22.Rc1 Rc8 23.Rc8 Qc8 24.Bc3 Bb4 25.Bb4 ab4 26.Qb2 Qc5 27.Kg2 Nf6 28.Qd4 Nd7+= 29.Qc5 Nc5 30.a5 Kf8 31.Nd4 Ke8 32.Nb3 Na6 33.Kf3 Kd7 34.Ke2 Kc6 35.Nd4 Kb7 36.f4 Nb8 37.f5 e5 38.Nb5+= Kc6 39.Na7 Kb7 40.Nb5 Kc6 41.Na7 Kb7 ½–½. Ornstein,Axel (2425) – Johansson,G1 (2240), TCh–SWE, 2003. (=1.Nf3 d5 2.c4 c6 3.e3 Nf6 4.b4 Bg4 5.Bb2 e6)

6.a3 dc4 7.Bc4 b5 8.Be2 =.

6.a3 Be7 7.Qb3 Nbd7 (7...0–0 8.Nc3=+) 8.Nc3 (8.cd5 ed5 9.Nc3 a5=+) 8...Bf3 (8...dc4 9.Bc4 Bf3 10.gf3=+) 9.gf3= dc4 10.Qc4 Ne5 (10...a5 11.b5=) 11.Qe2 Ng6 12.f4 0–0 13.h4 (better 13.Rg1=) 13...h6?? (better 13...h5=+) 14.h5+– Nh8 15.Rg1 a5 (15...g6 16.Bh3+–) 16.b5 cb5 17.Nb5 Rc8 18.Bg2 (18.Be5 Qd7+–) 18...Rc5 19.Bf3 (better 19.Rb1 Nh5 20.Be5+–) 19...Rc2? (19...Qd7 20.a4 Rfc8+–) 20.Bc3 (20.Bd4 Qc8 21.Nc3 Rd8+–) 20...Rc3 (20...Qd7 21.Nd4 Rc3 22.dc3+–) 21.Nc3 Qd7 22.Qb5 (22.Rb1 Rb8 23.Rb3 Ne8+–) 22...Qd6 (22...Qb5 23.Nb5 Rd8 24.Rc1+–) 23.Qe5 (23.Qa5 Rc8+–) 23...Qd3 (23...Qe5 24.fe5 Nd7 25.d4+–) 24.Be4 (24.Ne4!? Ne8+–) 24...Qd7 (24...Qd6 25.Bb7 Rb8 26.Bg2+–) 25.Rb1 Rd8 26.d3 (26.d4 Qd6 27.Rb7 Qe5 28.fe5 Ne4 29.Ne4 Ba3+–) 26...Qd6 27.Rb7 (27.Qa5?! Ne4 28.Ne4 Qd3+=; 27.Bb7?! Qa3 28.Ke2 Nh5+–) 27...Qa3 (27...Qe5 28.fe5 Ne4 29.Ne4 (29.Re7?! Nc3 30.Kd2 Ne4 31.Ke2 Nc3 32.Kd2 Ne4 33.Ke2 Nc3 34.Kd2=; 29.de4?! Ba3 30.Ke2 g6+–) 29...Ba3 30.d4+–) 28.Ke2 Rc8 (28...Kf8 29.Rb8+–) 29.Rb8 (better 29.Nb5 Qc5 30.Na7+–) 29...Rb8 30.Qb8 Bf8 31.Qc8 (31.Qe5 Qb2 32.Kf3 Nh5+–) 31...Ne4 (31...Nh5 32.d4+–) 32.Ne4 (better 32.de4 Qc5 33.Qc5 Bc5+–) 32...Kh7?? (better 32...Qa2 33.Kf1 Qb1 34.Kg2 Qb5+–) 33.f5 Qe7 (33...Be7 34.Kf3 Qb2+–) 34.f6 Qb4 (34...a4 35.Rg7! Bg7 36.fe7 Bc3 37.e8Q Ng6 38.Qg8) 35.fg7 Qb2 36.Kf3 Bg7 37.d4 Ng6 (37...Qb7 38.Qb7 a4 39.Qb1 Ng6 40.hg6 Kg8 41.Qb8 Bf8 42.g7 f6 43.gf8Q Kh7 44.Nf6) 38.hg6 (38.hg6 fg6 39.Ng5 hg5 40.Rh1 Bh6 41.Rh6 Kg7 42.Qh8 Kf7 43.Rh7) 1–0. Abreu Suarez,Isauro (2050) – Castilla Arteaga,CD (1760), CTO DE TENERIFE Portuguese EQUIPOS FUND, 2017.

6.a3 Be7 7.Nc3 0–0 =.

6.a3 Be7 7.d4 Nbd7 8.Nbd2 Ne4 (8...a5 9.c5=) 9.Bd3= f5 10.Qc2 Bh5 11.cd5 (11.Ne4? fe4 12.Be4 de4 13.Qe4 0–0–+; worse is 11.Be4 fe4 12.Ne5 Ne5 13.de5 0–0–/+) 11...ed5 12.0–0 (12.Ne4? fe4 13.Be4 de4 14.Qe4 0–0–+; worse is 12.Be4 fe4 13.Ne5 0–0–/+) 12...0–0 13.Ne5 (13.Ne4? fe4 14.Be4 de4 15.Qe4 Nf6 16.Qe6 Bf7–+; worse is 13.Be4 fe4 14.Ne5 a5–/+) 13...Bd6 (13...Bg5 14.Ndf3 (worse is 14.Be4 fe4 15.Qb3 Ne5 16.de5 Be2+=) 14...Bf3 15.gf3+=) 14.f4 (14.Nb3!? Qe7 15.Nd7 Qd7 16.f3+=) 14...Qe7= 15.Ne4 fe4 16.Be2 Be2 17.Qe2 a6 18.Bc3 Nb6 19.Kh1 Na4 20.Be1 Rac8 21.Bg3 (21.Qg4 Be5 22.de5 Qe5 23.Qc8 Qa1 (23...Rc8?? 24.fe5 Re8 25.Ra2+–) 24.Qb7 Qa3 25.Qc6 Qd3=) 21...Qe6 22.h3 Nc3 (22...Nb6 23.Kg1=) 23.Qb2 Nb5 24.Rac1 Be7 25.a4 Nd6 26.Bf2 g6 27.Bg1 h5 28.g4 hg4 29.hg4 Kg7 30.Rc2 Rh8 31.Rh2 Rh2 32.Bh2= Rh8?? 33.Kg1?? Bf6?? 34.Qg2?? Be5= 35.de5 Nc4 36.f5 Qe8 37.Qg3 Rh2?? 38.Kh2 Ne3?? 39.e6 Nf1–+ 1–0. Romero Holmes,Alfonso – Anguix,J, Monzon, 1987. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.e3 c6 4.c4 Bg4 5.Bb2 e6)

6.a3 Be7 7.Be2 Nbd7 (7...Bf3 8.gf3 dc4 9.Bc4+=) 8.d3 0–0 9.Nbd2 dc4 (9...a5 10.b5+=) 10.Nc4 Nd5 11.0–0 Re8 12.Rc1 Bf8 (12...Bf3 13.Bf3 N7b6 14.Nb6 ab6 15.Qb3=) 13.Na5 (13.Nfe5 Be2 14.Qe2 f6 15.Nd7 Qd7+=) 13...Qc7 14.Ba1 (14.h3 Bf3 15.Bf3 Bd6+=) 14...c5 (14...Red8 15.Ng5 Be2 16.Qe2=) 15.d4+= b6 16.Nb3 a5 (16...Bf3 17.Bf3 c4 18.e4=) 17.dc5+/– ab4 18.ab4 bc5 19.bc5 f6 (19...Reb8 20.c6 Bf3 21.Bf3+= (21.cd7?! Be2 22.Qe2 Qd7=)) 20.Qd4 (20.Nfd4 Be2 21.Qe2 Rac8+–) 20...Bh5 (20...Ne5 21.Qe4 (worse is 21.Ne5 Be2 22.Rfe1 fe5 23.Qe5 Ra2+=) 21...Nf3 22.Bf3+/–) 21.Bb5 Bf3 22.gf3 Ne5 23.Qe4 Reb8 24.Be5 fe5 25.Bd3?? g6?? 26.Bc4+/– Ra4 27.Qd3 Qc6 28.Rfd1 Rbb4 29.Nd2+– Nf6 30.Qd8 Nd5 31.Qg5 Qc7 32.Qg4 Qc6 33.Qg3 Bg7 34.Bd3+– Ra2 35.Ne4 Rbb2 36.Bf1 Nf6?? 37.Rd8 Kf7 38.Ng5 Ke7 1–0. Eckhoff,Karlheinz – Kubinger,Thomas, Graz op–A, 2004.

6.a3 Be7 7.h3 Bh5 =.

6.Qb3 Be7 7.cd5 Qd5 8.Bc4 Qd6 9.Ne5 Qb4 10.Ng4 Qb3 11.ab3 Ng4 12.Bg7 Rg8 13.Bc3 Nd7 14.0–0 Bf6 15.d4 Kd8 16.h3 Nh6 17.Bd3 Nf5 18.Bf5 ef5 19.Ra5 Rg5 20.Rd1 b6 21.Ra4 Kc7 22.d5 1–0. Pcmvr – One_i, playchess.de, 2005.

6.Qb3 Bf3 7.gf3 Nbd7 8.f4 Bd6 9.c5 Bc7 10.d4 a6 (10...0–0 11.Bd3=) 11.Nd2 0–0 12.Bd3 Ng4 13.Nf3 f5 (13...Ngf6 14.Ne5=) 14.Ke2 (14.Rg1 Qe8+=) 14...Qe8 15.h3 Ngf6 16.Rag1 Nh5 (16...Qh5 17.Rg5 Qh6 18.Rg2=) 17.Ke1 Ndf6 18.Be2 Ne4 (18...a5 19.b5+=) 19.a4 (19.Ne5 Kh8+=) 19...Rf6 20.Ng5 (20.Ne5 Rh6+=) 20...Rh6 21.Qd1 (21.Ne4 fe4 22.Rg5 Nf6+=) 21...Nef6 22.a5 g6 (22...Rd8 23.Rg2+=) 23.Kd2 (23.Nf3 Kh8=) 23...Ng7 24.Kc2 Ne4 25.Qe1 Bd8 26.h4 Nf6 27.Rg2 Rc8 28.Nf3 Ne4 29.Ng5 Nf6 30.Nf3 Rc7 31.Ng5 Kh8 32.Bf3 Nfh5 33.Kb3 Qg8 34.Ka3 Ne8 35.Qd1 Rg7 36.Be2 Nc7 37.Kb3 Nb5 38.Ka2 Nf6 39.Qc1 Ne4 40.Ka1 Be7 41.Bf3 Bd8 42.Qe1 Nf6 43.Be2 Nh5 44.Bf3 Bc7 45.Be2 Re7 46.Qd2+= Qb8 47.Bh5 Rh5= 48.Nf3 Rg7 49.Qe1 Qg8 50.Qg1 Na7 51.Rg5 Bd8 52.Rg2 Bf6 53.Ka2 Qd8 54.Ng5 Qe7 55.Rgh2 h6 56.Nf3 Kg8 57.Kb3 Kf7 58.Bc3 Nb5 59.Be1 Nc7 60.Ne5 Be5 61.fe5 g5 62.Rg2 Ne8 63.f4 g4+= 64.Bg3 Nc7 65.Qf2 ½–½. Franke,Roland (1885) – Kuhn,Gerd (2130), Dresden Vdes op, 2000.

6.b5 cb5 7.cd5 Nd5 (7...b4 8.a3=) 8.Bb5 Nd7 9.Nc3 N5f6 (9...a6 10.Be2+=) 10.h3 Bf3 11.Qf3 a6 12.Bd7 Qd7 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 f6 (14...f5 15.Qd4=) 15.0–0 Be7 (15...Qd2? 16.Qe6 Be7 17.Bd4+–) 16.Bc3 0–0 17.Rfb1 b5 18.a4 Rab8 19.ab5 ab5 20.Bb4 Bb4 21.Rb4 e5 22.d4 ed4 23.Rd4 Qb7 24.Qd3 Rf7 25.Rd1 g6 26.Qb3 Kg7 27.Qe6 Qe7 28.Qb3 Qb7 Twofold repetition 29.Qb2 Qc7 30.R1d3 Rb6 31.Rd1 Qe5 32.Qb3 Qe6 33.Qa3 Qe7 34.Qa8 (34.Qd3 Qe6+=) 34...Qb7 35.Qe8 Qe7 36.Qc8 Qb7 ½–½. Safronov,Andrei – Sadykov,Iskander (2180), RUS–ch U16 Cherepovets, 2001. (=1.c4 c6 2.Nf3 Nf6 3.e3 d5 4.b4 Bg4 5.Bb2 e6)

6.b5 dc4 7.Bc4 Nbd7 8.a4 Bb4 9.Qb3 Qa5 (9...Bd6 10.bc6 bc6 11.Qb7=+) 10.Bc3 (10.Nd4 c5 11.Nc2 0–0=) 10...Bc3=+ 11.Qc3 Qc3 12.Nc3 Ke7 (12...Bf3 13.gf3 c5 14.Rg1=) 13.Be2 (13.bc6 Bf3 14.gf3 bc6=) 13...Rhd8 14.bc6 bc6 15.Nd4 Rac8 16.f3 Bh5 17.Ba6 Rc7 18.Kf2 (18.g4 Bg6=) 18...Nc5 19.Be2 Rb8 (19...Bg6!? 20.f4 Nce4 21.Ne4 Ne4 22.Ke1 Nc5=) 20.Rhb1 Rb1 21.Rb1 (worse 21.Nb1 Bg6 22.g4 e5 23.Nf5 Bf5 24.gf5 Rd7=+) 21...Bg6 22.e4 Nd5 23.ed5 Bb1 24.Nb1 Na4 (24...cd5!? 25.Nc3 Rc8=) 25.dc6+– e5 26.Nb5 (26.Nb3 Nb6 27.Na5 Nd5+–) 26...Rc6 27.Na7 Rc1 28.Na3 Nb6 29.N7b5 Ra1 (29...Ke6 30.d4+–) 30.Nc4 (30.d4 ed4 31.Nc2 Ra2 32.Nbd4 h6+–) 30...Nc4 31.Bc4 h6 32.Nc3 f6 (32...Rc1 33.Ke3+–) 33.d3 Kd6 34.Ne4 (34.Nd5 Ra5 35.Ne3 Ra7+–) 34...Ke7 35.Ng3 g6 36.h4 f5 37.Ne2 Kf6 (37...f4 38.g3 g5 39.gf4 gf4 40.d4+–) 38.Nc3 (38.f4 g5 39.fe5 Ke5 40.d4 Ke4+–) 38...Rh1 (38...Kg7 39.g3+–) 39.Nd5 (39.g3 g5+–) 39...Kg7+– 40.g3 Rh2 41.Kg1 Rb2 (41...Rc2 42.Kf1+–) 42.Nc7 (42.f4 e4+–) 42...Kf6 43.Ne6 (43.f4 e4+–) 43...Ke7 44.h5 g5 Black prepares the advance f4 (44...gh5 45.f4 e4 46.de4 fe4 47.Ng7+=) 45.Ng7 (45.g4 Kf6+–) 45...Kf6 46.Ne8 Ke7 47.Nc7 f4 (47...Kd6 48.Nd5 Rb1 49.Kf2 Rb2 50.Ke1+–) 48.g4 Rc2 (48...Rb1 49.Kf2+–) 49.Nb5 (49.Nd5 Kd8+–) 49...Rc1 (49...Rb2 50.Nc3+–) 50.Kf2 Rc2 51.Ke1 Rb2 52.Kd1 Rf2 53.Bd5 (53.d4 Rf3 54.de5 Rg3+–) 53...Rb2+– 54.Bc6 Ra2 (54...Rb4 55.Kc2+–) 55.Kc1 (55.d4 ed4 56.Nd4 Kd6+–) 55...Ra6 56.Be4 Rb6 57.Nc3 Kd6 58.Kc2 Ra6 59.Nd5 Kc5 (59...Rc6 60.Kb3+–) 60.Kb3 Kd4 (60...Ra7 61.Nf6 Rg7 62.Kc3+–) 61.Kb4 Ra1? (61...Ra7 62.Kb5 Rb7 63.Kc6+–) 62.Kb5 Rc1? (better 62...Re1+–) 63.Ne7 Ke3 64.Nf5 (64.Nf5 Ke2 65.Nh6+–) 1–0. Heinola – Peltomaa, Pori ch–Satak, 1984.

6.b5 Bd6 7.h3 Bh5 8.a4 0–0 9.Be2 cb5 10.ab5 Nbd7 11.0–0 Qc7 12.cd5 Nd5 13.Nc3 N7f6 14.Qb3 h6 (14...Nc3 15.Qc3 Qd7 16.Qa5=) 15.Nd5 Nd5 16.Rfc1 Qe7 17.Bd4 b6 18.d3 Rfc8 19.g4 Bg6 20.Ne5 Rc1 21.Rc1 Be5 22.Be5 f6 23.Bf3 Bf7 24.Bg3 Rd8 25.d4 e5 26.de5 fe5 27.Qa4 (27.Qc2 Re8=) 27...Nf6 (27...Bg6 28.Bg2=) 28.Bc6 Kh7 (better 28...Bd5!?+=) 29.Ra1+– Bd5 (29...Qc5 30.Qa7 Qc3 31.Rf1+– (31.Qf7?! Qa1 32.Kg2 Rd1=)) 30.Qa7 Qc5 31.Qc7 Rf8? (better 31...Ra8 32.Rb1 Bc6 33.bc6 Nd5+–) 32.Qe5+– (32.Be5?! Bc6 33.Bf6 Rf6 34.bc6 Qc3+=) 1–0. DEFFM – GuestNXCK, freechess.org, 2018.

6.b5 Bd6 7.h3 Bh5 8.bc6 bc6 9.cd5 ed5 10.Be2 =.

6.b5 Nbd7 7.Nc3 Be7 8.h3 Bh5 9.d4 Qa5 10.Be2 (10.Qd2 Bf3 11.gf3 cb5 12.cd5 ed5 13.Bb5 Rc8=) 10...Ba3 (10...cb5!? 11.c5 b4–/+) 11.Qb3 Bb2 12.Qb2 Ne4 (better is 12...cb5!? 13.cd5 Nd5–/+) 13.Rc1= dc4 14.Bc4 Nb6 15.Bb3 Nc3 16.Qc3 Qb5 17.g4 Bg6 18.Qc5 ½–½. Boysan,Ferit – Merg Vaz,Marcio, Internet Section, 2003.

6.b5 Nbd7 7.Nc3 Bf3 8.Qf3 Ne5 9.Qg3 Nc4 10.Bc4 dc4 11.bc6 bc6 12.0–0 Qd6 (12...Qd2 13.Rfd1 Qb2 14.Rab1 Qb1 15.Rb1+/–) 13.Qd6 Bd6 14.Na4 Rb8 15.Bf6 gf6 16.Rab1 Kd7 17.Nb2 Rb5 18.Nc4 Rhb8 19.Rbc1 Bc7 ½–½. Pcmvr – Blaza, playchess.de, 2005.

6.b5 Nbd7 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.a4 dc4 10.bc6 bc6 11.Na3 c3 (11...Ba3 12.Ba3 Re8 13.Nd4 Be2 14.Qe2 Ne5 15.f4 Nd3 16.Nc6 Qc7) 12.Bc3 Nd5 (12...Ne4 13.Nc4 Nc3 14.dc3 Bf3 15.Bf3 Qc7 16.Rb1 Rab8) 13.Bb2 (13.Nd4 Be2 14.Qe2 Nc3 15.dc3 Qc7 16.Nc4 Nc5) 13...Rb8 14.Nc4 Nc5 (14...Qc7 15.Rb1 Bf6 16.Bf6 N7f6) 15.Nfe5 (15.Rb1 f6 16.h3 Bf5) 15...Be2 16.Qe2 Qc7 17.Ba3 Nb3 (17...f6 18.Bc5 Bc5 19.Nd3=) 18.Be7 Ne7 19.Rab1 Rb4 (19...Nd5 20.Qd1 Nc5 21.Qc2=) 20.Rb2 (20.d4 Rfb8 21.Qc2 h6+=) 20...Rfb8 '=' 21.Rfb1 c5 22.Qd3 Rd8 23.Qc3 Nd5 24.Qc2 Nd2 25.Qd2 f6 26.Rb4 '?' cb4 '–+' 27.Nd3 Qc4 28.Nf4 Qc3 29.Qd1 Qc8 30.Nd5 Rd5 31.Qb3 a5 32.g3 Qd7 33.Rc1 Rd3 34.Rc8 Qc8 35.Qd3 Qc1 36.Kg2 Qc6 37.e4 Kf7 38.h4 Qb7 39.f3 b3 40.e5 b2 41.Qb1 Qb4–+ 0–1. Kupka,Slavoj (2265) – Boehlig,Heinz (2200), Olomouc Sigma, 1973.

6.b5 Nbd7 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.Nc3 Qa5 10.a4 Rfc8 11.Nd4 (11.d3 Bf3 12.gf3 e5 13.Kg2 Nc5 14.Rg1 Ne6 15.Qd2) 11...Be2 12.Qe2 Nc5 (12...c5 13.Nb3 (13.Nf3 dc4 14.Qc4 Qb4 15.Qa2) 13...Qb4 14.Ra3+= Nb6 15.cd5; 12...Ne5 13.cd5 cd5 14.Rfc1 Nc4 15.d3) 13.bc6 (13.Ba3 Qc7 14.f4 g6 15.Rfc1) 13...bc6 14.Ba3 Bf8 (14...Rab8 15.Rab1) 15.Rfb1 (15.cd5=) 15...Nfd7 16.Nc2 Na6 (16...Bd6 17.f4=) 17.Bf8+= Kf8 18.Nd4 Nac5 19.cd5 cd5 20.Rb5 Qc7 21.Rab1 a6 22.R5b2 Rab8 23.Nf3 Rb2+= 24.Rb2 Qa5 25.Qd1 Nb6 26.Ng5 h6 27.Qh5 hg5 28.Rb6 Qb6 29.Qh8 Ke7 30.Qc8 Na4 31.h4 Nc3–+ 32.Qc3 Qb1 33.Kh2 gh4 34.Qa3 Kf6 35.Qa6 Qe1 36.f4 Qg3 37.Kh1 Qe1 38.Kh2 Qd2 39.Qa1 d4 40.ed4 Qf4 41.Kh1 Kg6 42.Qg1 Qe4 43.Kh2 e5 44.de5 Qe5 45.Kh1 Qe4 46.Qb6 f6 47.Kh2 Kg5 48.Qa5?? Qe5 (48...Qe5 49.Qe5 fe5–+) 0–1. Reis,L (2240) – Rodrigues,R (2110), Summer Festival Open, Lisbon POR, 2000. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 c6 3.c4 d5 4.e3 Bg4 5.Bb2 e6)

6.b5 Be7 7.a4 Nbd7 8.Nc3 e5 (8...0–0!?+=) 9.h3= Bf3 10.Qf3 e4 11.Qf5 (11.Qg3!?+=) 11...Bd6 12.f4 ef3 13.gf3 (13.bc6 bc6 14.cd5 Rb8=) 13...g6+= 14.Qg5 Ne5 15.Be2 h6 (worse is 15...Nc4 16.Nd5 cd5 17.Bf6+=) 16.Qg2 Nc4 (16...dc4? 17.f4 Ned7 18.bc6 bc6 19.Ne4+/–) 17.Bc4 dc4 18.f4 0–0 19.h4 (19.bc6 bc6 20.Qc6 Rc8+=) 19...Nh5 20.Ne4 Kh7 (20...Re8 21.bc6 Bf4 22.cb7–+ (22.ef4? Nf4 23.Qf3 Qd3 24.Qd3 Nd3 25.Kd1 Re4 26.cb7 Rb8–+)) 21.f5 Be7 (21...gf5 22.Qf3 Ng7 23.Rg1+–) 22.0–0–0 (22.bc6 bc6 23.Rg1 Rg8–/+) 22...Qd3 (22...Qd5!? 23.fg6 fg6–/+) 23.Rdg1 Rg8 (23...gf5 24.Qf3 f6 25.Qh5 Qf1 26.Rf1 c3 27.Rhg1 cb2 28.Kb2 Rg8 29.Qf7 Kh8 30.Nf6 Bf6 31.Qf6 Kh7 32.Qf5 Kh8 33.Qe5 Kh7 34.Rf7 Rg7 35.Qg7) 24.Qf3 (better is 24.fg6!? fg6 25.Rf1+=) 24...Ba3–/+ 25.Ba3 Qa3 26.Kd1 Qd3 (better is 26...Rad8 27.fg6 fg6 28.Qf7 Rg7 29.Qc4 Qe3–+) 27.Rg4? (27.bc6 bc6 28.fg6 fg6–/+) 27...Rg7?? (better is 27...cb5 28.fg6 fg6–+) 28.Rg5?? (better is 28.bc6!? bc6 29.fg6 fg6 30.Nc5+=) 28...Re8 (better is 28...hg5 29.hg5 Kg8 30.fg6 Qb1 31.Ke2 Qe4 32.Qh5 Qg2 33.Ke1 fg6 34.Qh8 Kf7 35.Qh4 cb5 36.Rf1 Kg8 37.ab5–+) 29.Rh5?? (better is 29.Rg4 cb5 30.ab5–+) 29...Re4 (29...Qe4?! 30.fg6 fg6 31.Qe4 Re4 32.Rc5–/+) 30.fg6 fg6 31.Rc5 (31.Rh6 Kh6 32.h5 Rg4 33.Qg4 Qb1 34.Ke2 Qh1 35.Qf4 Kh5 36.Qe5 Kh6 37.Qf4 g5 38.Qf6 Kh7 39.Qf5 Rg6–+) 31...Ree7 (better is 31...Rd7 32.Rd5 Qd5–+ (32...Rd5?! 33.Qf7 Kh8 34.Qf8 Kh7 35.Qf7 Kh8 36.Qf8 Kh7 37.Qf7=)) 32.h5 (32.bc6 bc6 33.Qf1 (33.Qc6?? Rd7 34.Rh2 Rgf7–+; 33.Rc6 Rd7 34.Qg2 Qb1 35.Ke2 Rd2 36.Kd2 Qb2 37.Ke1 Qg2–+) 33...Qb3 34.Ke1–+) 32...Ref7 (better is 32...Rd7 33.Rh2 Rdf7 34.hg6 Qg6 35.Rh6 Qh6 36.Qe4 Qg6 37.Rc4 Qe4 38.Re4 cb5 39.ab5 Rg5–+) 33.Qh3?? (33.hg6 Qg6 34.Qh3 Qb1 35.Ke2 Qd3 36.Ke1–+) 33...Rf2 34.hg6 Rg6 0–1. Steffens,Olaf (2275) – Kuersten,Ruediger (2175), Verden/Aller GER, Men Ch, 2014.

6.b5 Be7 7.cd5 cd5 8.Be2 Nbd7 9.0–0 0–0 10.a4 Rc8 11.h3 Bf5 12.d3 h6 13.Nbd2 Nc5 14.Nb3 Nfd7 15.Nfd4 Nb3 16.Nf5? (better is 16.Qb3 Nc5 17.Qd1=) 16...Na1–/+ 17.Ne7 Qe7 18.Qa1 Nf6?? (better is 18...Qg5–/+) 19.Ba3= Qc7 20.Bf8 Kf8 21.Qa3 Ke8 22.d4 Qc2 23.Bf3 Nd7 24.a5 Rc3 25.Qd6 Qa4 26.e4 de4 (worse is 26...Qb5 27.ed5 Qc4 28.de6 Qe6 29.Qe6 fe6 30.Re1+/–) 27.Be4 Qb5 28.Rb1 Rb3?? (better is 28...Qa6 29.Qa6 ba6=) 29.Rc1+– (29.Rc1 Qa5 30.Rc8 Qd8 31.Qc7 Qc8 32.Qc8 Ke7 33.Bb7+–) 1–0. Hadlich,Winfried – Meyner,Hannes, Pinneberg–ch op, 1998. (=1.Nf3 d5 2.e3 Nf6 3.c4 c6 4.b4 Bg4 5.Bb2 e6)

6.b5 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 dc4 9.Bc4 cb5 10.Bb5 Qb6 11.a4 Nc6 12.Na3 a6 13.Nc4 Qc7 14.Bc6 Qc6 15.Nfe5 Qc4 16.Nc4 Bd1 17.Rfd1 b5 ½–½. Okon,Dariusz (2195) – Chlost,Marlena (2145), XXIV Int Tourn Police Poland, 2009. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 c6 4.e3 Bg4 5.c4 e6)

6.b5 Be7 7.h3 Bf3 8.Qf3 0–0 9.Be2 (9.cd5 Nd5 (9...cd5 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 Ne5 12.Qg3 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Ne4) 10.Nc3 Bf6+= 11.Be2 cb5 12.Nd5 Bb2 13.Rb1 Qd5 14.Rb2; 9.Nc3 Nbd7 10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Rb1 Rb8 13.Bb5 Ne5 14.Qe2) 9...Nbd7 (9...cb5 10.cd5 Nd5 11.Bb5 Qb6 12.Qg4 Nf6 13.Qa4 a6 14.Nc3) 10.0–0 (10.cd5 cd5 11.0–0 Ne4 12.Rd1 Bd6 13.Nc3 Ne5 14.Qh5) 10...Ne4 (10...Rc8 11.bc6 (11.cd5 cd5 12.Nc3 Ne5 13.Qg3 Nc4 14.Bc4) 11...bc6 12.d3= (12.Nc3 Rb8 13.Rab1 Ne5 14.Qf4) 12...Rb8 13.Bd4 Qa5 14.Rd1) 11.d3 Bf6 12.Bf6 Nef6 13.cd5 (13.bc6 Ne5 (13...bc6 14.Nc3) 14.Qg3= (14.Qf4 Nc6=); 13.Nc3 Qa5 14.Rfc1) 13...cd5 '=/+' 14.a4 (14.Nd2+=) 14...Rc8 15.Ra2 Qa5 16.Qf4 Rc7 17.Nd2 Rc3 18.Rb1 Rfc8 19.Nb3 Qd8 20.Qb4 Qf8 21.Na5 Rc1 22.Kh2 Qb4 23.Rb4 R8c7 24.Rbb2 Kf8 (24...R1c3 25.Nb3+=) 25.Nb3 R1c3 26.a5 Rc8 (26...e5 27.d4=) 27.Nd4 e5 28.Nc2 Ke7 29.Nb4 Nb8 30.d4 e4 31.Rc2 Kd6 32.Kg1 Ng8 33.Kf1 Ne7 34.Ke1 Rc2 35.Rc2 Rc2 36.Nc2 b6 37.ab6 ab6 38.Kd2 Nd7 39.Na3 g6 40.Nb1 Nf8 41.Nc3 Ne6 ½–½. Miralles,Gilles (2300) – Herb,Pascal (2230), FRA–ch, 1983.

6.b5 Bf3 7.Qf3= dc4 (7...Nbd7 8.bc6 bc6 9.cd5 cd5 10.Nc3=) 8.Bc4 Be7 9.0–0 Qd7 (9...a6 10.bc6 Nc6 11.Rc1+=) 10.a4+= 0–0 11.d4 (11.d3 Rc8+=) 11...Nd5 (11...Rc8 12.Rc1=) 12.Rd1 a6 13.e4 (13.bc6 Nc6 14.e4 Nf6+=) 13...Nb6 (13...ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1+=) 14.Bb3 (14.bc6 Nc6 15.Bb3 Na5+=) 14...cb5 (14...ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1+=) 15.d5+= ed5 16.ab5 (16.Qg3!? f6 17.Nc3+/–) 16...Qb5= 17.ed5 N8d7 18.Na3 Ba3 19.Ba3 (19.Ra3 Rae8 20.d6=) 19...Rfd8 (19...Rfe8!?=) 20.Rab1+= Qa5 (20...g6!?+=) 21.Be7+/– Rdc8 22.d6 Rc3 23.Qf7 Kh8 24.Be6 Rac8? 25.h3 Qa4? 26.Re1 Qc6 27.Rb6! Qb6 28.Bd7 Rb8 1–0. Lindner,Jan Joost – Dalponte,Dino (2155), Arco op, 2000.

6.c5 a5 7.a3 Nbd7 8.d4 b6 9.Nbd2 Be7 10.Be2 0–0 11.0–0 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Qc7 14.h3 Bh5 15.Bd3 Ra8 16.Qc2 Bg6 17.Bg6 hg6 18.Bc3 Ra6 19.Qb2 b5 20.Ra1 Qa7 21.Ra6 Qa6 22.Qa1 Qa1 23.Ba1 Ne8 24.Ne5 Ne5 25.de5 Nc7 26.Nb3 Na6 27.Bc3 Nb8 28.Nd4 Kf8 29.f4 Ke8 30.g4 Kd7 31.Kf2 Na6 32.Kf3 Nc7 33.Ke2 Bd8 34.Kd3 f5 35.ef6+/– gf6 36.h4 e5 37.h5 gh5 38.gh5 Ne6 39.h6 Nf8 40.Nf5 Bc7 41.Ng7 Ke7 42.f5 e4 43.Ke2 Bg3 44.Ne6 Bh4 45.Be1 Bg5 46.Ng5 fg5 47.Bc3 Kf7 48.Kf2 Nh7 49.Kg3 Nf6?? 50.Bf6 Kf6 51.Kg4 (51.Kg4 d4 52.ed4+–) 1–0. Blechar,Mike (2240) – Joseph,Peter D (2105), 1st WS USCCC–P04, 2005.

6.c5 a5 7.a3 Be7 8.Be2 Na6 9.d4 0–0 (9...ab4 10.Qb3=) 10.Nbd2 (10.Qb3 b6=) 10...Ne4 (10...ab4 11.0–0 b6 12.Ba6 Ra6 13.ab4=) 11.h3= Bf5 (11...Bh5 12.b5 cb5 13.Bb5+=) 12.0–0 Bf6 13.Ne4 de4 14.Qd2?? (better is 14.Nd2=) 14...ef3–+ (14...ef3 15.Bf3 Qd7–+) 0–1. gambit_queen (1895) – marekt (2015), gameknot.com, 2014.

6.c5 Nbd7 7.Be2 b6 8.d4 Rb8 9.Qc1 bc5 10.bc5 Be7 11.Nbd2 Qc7 12.h3 Bf5 (12...Bh5 13.Bd3=) 13.0–0= Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 (15.Bc3 0–0=) 15...Bf5+= 16.Bc3 0–0 17.Ba6 Nf6 18.Nb3 (18.Qa3 Bd8+=) 18...h5 (18...Ne4!?–/+) 19.Ba5 Qd7 20.Qd1 h4 21.f3 Nh5 22.Be1 (22.Bc3!?+=) 22...Ng3–/+ 23.Bg3 hg3 24.Qe2 Rb4 25.Qe1 Ra4 26.Be2 ½–½. Marconi,Ralph P (2100) – Egan,Michael (2140), CCCA Executive Championship, 2008.

6.cd5 ed5 7.a3 Nbd7 8.Be2 a5 9.b5 c5 10.0–0 Bd6 11.h3 Bf3 12.Bf3 0–0 13.d4 c4 14.Nc3 Nb6 15.g4 (15.e4!? de4 16.Ne4 Ne4 17.Be4=) 15...Qd7 16.Qc2 Bc7 17.Kg2 Rae8 18.Rae1 h6 19.Rh1 Re6 20.h4 Qe7 21.g5 Ne4 22.Be4 de4 23.gh6 Qf6 24.Reg1 (worse is 24.Ne4 Qg6 25.Kf1 Re4+=) 24...Qh6 25.d5 (25.Ne4? Qg6 26.Kf1 Qe4 27.Qe4 Re4–+) 25...Rg6 26.Kf1 Re8 27.Ne4 ½–½. Prie,Eric (2360) – Condie,Mark L (2345), Charlton op, 1983. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 c6 3.b4 d5 4.e3 Bg4 5.Bb2 e6)

6.cd5 ed5 7.a3 Nbd7 8.Be2 Bd6 9.h3 Bh5 10.d3 0–0 11.g4 Bg6 12.g5 Ne8 13.Nd4 Nc7 14.h4 Ne6 (14...Be5 15.Qc2=) 15.Nb3 (better is 15.h5!? Nd4 16.hg6 (worse is 16.Bd4 Bf5+=) 16...Ne2 17.gh7 Kh8 18.Qe2 Qg5 19.Qh5+=) 15...Be5 16.Qc2 Re8 17.N1d2 Rc8 18.Nf3 Bb2 19.Qb2 Bh5 20.Nfd4 Be2 21.Ke2 Nd4 22.Nd4 Nf8 23.Nf5 Ne6 24.Qe5 Qc7 (better is 24...Qb6!?+=) 25.Qc7+= Rc7 (25...Nc7? 26.Nd6+–) 26.Kd2 Nf8 27.f4 Rd8 28.h5 Nd7 29.Rhc1 Kf8 30.a4 g6 31.hg6 hg6 32.Nd4 Rcc8 33.a5 a6 34.Rh1 Ke7 35.Rh7 Rh8 36.Rah1 Rhg8 (36...Rh7!? 37.Rh7 c5 38.bc5 Rc5+=) 37.f5 Ne5 38.f6 Kd6 39.Ke2 Rce8 40.R1h4 Kd7 41.Nb3 Ref8 42.Kd2?? (42.e4 Kd6+–) 42...Kc7?? (better is 42...Nf3 43.Kc3 Nh4 44.Nc5 Kc8 45.Rh4 Rh8–/+) 43.Nc5?? Nd7 1–0. Anastasian,Ashot (2525) – Mirzoev,Azer (2440), Dubai op, 1999. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 c6 3.b4 d5 4.e3 Bg4 5.Bb2 e6)

6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd8 8.b5 Be7 9.a4 0–0 10.Be2 Qc7 11.h3 Bh5 12.0–0 c5 13.d3 b6 14.Ne1 (14.a5 Nbd7+=) 14...Be2= 15.Ne2 Nbd7 16.Rc1 Rac8 17.Nd4 Rfe8 18.Nc6 Nb8 (18...Bd6 19.Qf3=) 19.Ne7 (19.Be5!? Bd6 20.Bf6 gf6 21.Nb8 Rb8 22.Qh5+=) 19...Qe7= 20.Nf3 Nd5 21.Qb3 (21.e4 Nb4+=) 21...Red8= 22.e4 Nf4 23.Qc3?? (better 23.Rcd1=) 23…f6 (23...f6 24.Rc2 Rd3–/+) 0–1. GuestWGLM – GuestPWLX, freechess.org, 2017.

6.a3 Bd6

7.Nc3 Nbd7 8.d4 0–0 9.Be2 Rc8 10.Qb3 Bb8 11.h3 Bh5 12.Rc1 Re8 13.0–0 Ne4 14.Rfd1 Qc7 15.Kf1 Bf3 16.Bf3 Ng5 17.cd5 Nf3 18.gf3 ed5 19.Nd5 Qh2 20.Nc3 Bg3 21.Qc2 (21.fg3 Qg3 Double attack) 21...Bh4 22.Rd3 Re6 23.Nd1 Rg6 24.Bc3 Rg1 25.Ke2 Qh3 26.Nb2 Qg2 27.Rdd1 Qf2 28.Kd3 Rd1 29.Qd1 Nf6 30.Qe2 Qg3 31.e4 Re8 32.Be1 Qh3 33.Bd2? (33.Kc2 Bg5 34.Rd1 Nd5–+) 33...Bg3?? (better is 33...Ne4 34.Kc2 Nd6–+) 34.Kc2–/+ Nd7 35.Bc3 Qe6 (35...Nb6 36.Rg1–/+) 36.Nd3 (better is 36.Rg1!? Qh3 37.Rc1=) 36...Qa2 37.Nb2 Bd6 0–1. Melich,Jindrich (2080) – Hasek,Vaclav (2085), CZE–chT2a, 2007.

7.d3 0–0 8.Nbd2 a5 9.b5 cb5 10.cb5 Nbd7 11.Be2 Qe7 12.0–0 Rfc8 13.Nd4 Be2 14.Qe2 Nc5 15.e4 Na4 16.e5 Nb2 17.a4 (better is 17.ed6!? Qd6 18.N2f3–/+) 17...Be5!–+ 18.Qe5 Nd3 19.Nf5 Qc7 (19...Qc7 20.Qd4 Qc3 (20...ef5?! 21.Qd3 Qc3 22.Ra3 Qd3 23.Rd3–+) 21.Qc3 Rc3–+; 19...Ne5?! 20.Ne7 Kf8 21.Nc8 Rc8 22.Rac1 Rc1 23.Rc1+=) 0–1. Wesslen,Ulf – Dearnley,Andrew, Partridge mem corr, 1995.

7.d4 0–0 8.Nbd2 Ne4 9.Ne4 de4 10.h3 Bh5 (worse is 10...ef3 11.hg4 fg2 12.Bg2+/–) 11.g4 Bg6 12.Ne5 Qh4 13.Qc2 (worse is 13.Ng6 fg6 (worse is 13...hg6 14.Qc2+/–) 14.Be2 Rf2+=) 13...Be5 14.de5 Nd7 15.0–0–0 Nb6 16.Rd6 Rad8 17.Bg2 Nc8 18.Rd4 Rd4 19.Bd4 b6 20.Rd1 (worse is 20.Be4 Be4 21.Qe4 Qf2+=) 20...h5 (20...Rd8 21.Rd2=) 21.Be4+= Ne7 22.f3 Qh3 23.Rg1 Rd8 24.Bg6 fg6 25.Qe4 Qh2 26.Rd1 Qe2 27.gh5? Qc4 28.Kb2 Qe2 29.Kc1 Qc4 30.Kb2 ½–½. Maiztegui Casas,Lincoln R – Aguilera,E, URU–ch Uruguay, 1986. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bg4 4.c4 c6 5.e3 e6)

7.cd5 ed5 8.h3 Bf3 9.Qf3 Nbd7 10.Qf5 (10.d4 Nb6=) 10...Qe7 (10...0–0 11.Nc3=) 11.Qc2 (11.Be2 a5=) 11...0–0 12.Be2 a5 13.b5 (13.ba5 Ne4=) 13...c5 (13...cb5 14.Nc3=) 14.d4 (14.Nc3!?=) 14...Rac8 15.Qd1 Ne4 16.0–0 (16.Nc3 cd4 17.Ne4 de4 18.Bd4 Ba3+=) 16...c4 (16...cd4 17.Bd4 Qe6 18.Nd2=) 17.Bc3 (17.Nc3 Ndf6+=) 17...b6 (17...Qg5 18.Ba5 b6 19.Bb4+=) 18.Bf3 Ndf6 19.Be4 Ne4 20.Re1 (20.Qc2 h6–/+) 20...Qh4 21.Re2 f5 22.Be1 Rce8 23.f3 Ng3 24.Nc3 Ne2 25.Qe2 Qd8 26.Kh1 Bb8 27.f4?? Bf4! 28.Qf3 Be3 29.Nd5 Bd4 30.Rd1 Re4 31.Nf4 Qe8 32.Bg3 Qb5 33.Qh5 Be5 34.Rd5 Qb1 35.Rd1 Qb3 (35...Qb3 36.Kh2 Bf4 37.Bf4 g6–+; 35...Bf4?! 36.Rb1 Bg3 37.Qf3–/+) 0–1. Del Corral Abancens,A – Lopez Gracia,F (2215), Zaragoza op, 2001. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 c6 4.e3 Bg4 5.c4 e6)

7.Be2 Nbd7 8.Qb3 dc4 9.Qc4 a5 10.Nc3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 0–0 13.0–0 Qc7 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 Bh2 16.Nh2 Be2 17.Nf3? (better is 17.Re1 Bh5 18.Qh4–/+) 17...Bf1–+ 18.Qg4 g6 19.Qh4 (19.Kf1 Qd6 20.Kg1–+) 19...Ra8 20.Qh6 (20.Qd4 e5! 21.Ne5 Qe5 22.Qe5 Ne5 23.Be5–+) 20…Ra1 (20...Ra1 21.Kh1 Ne5–+) 0–1. valentino – b4_player, internet, 2013.

7.h3 Bh5 8.cd5 ed5 9.Be2 0–0 10.0–0 Nbd7 11.Nc3 a6 12.Nd4 Be2 13.Qe2 Re8 14.Nf5 Bc7 15.Na4 b5 16.Nc3 Ne5 17.d3 Qd7 18.Ng3 a5 19.Qc2 Bd6 20.ba5 Rec8 21.e4 Bc7 22.f4 Ng6 23.e5 Ne8 24.d4 Ra5 25.f5 Nf8 26.Nce2 Ra4 27.Qd3 Bb6 28.Kh1 Rca8 29.Nh5 Bd8 30.Qg3 Kh8 31.Rac1 Rc4 32.Rf3 f6 33.e6 Qe7 34.Rc4 dc4 35.Nhf4 Bc7 36.Qg4 Bd6 37.d5 c5 38.Qh4 Qa7 39.Ng6 Kg8 40.Nf8 Bf8 41.Re3 Qb7 42.Qe4 Be7 43.Rg3 Rd8 44.Nf4 Bd6 45.Kh2 Ra8 46.Rg4 c3 47.Bc3 Ra4 48.Qf3 Ra3 49.Rg3 Kf8 50.Qg4 b4 51.Bb2 Rg3 52.Qg3 b3 53.Qf3 Qb4 54.g3 Qd2 55.Qg2 Bf4 56.gf4 Qf4 57.Qg3 Qg3 58.Kg3 Nd6 59.Kf4 Nc4 60.Ba1 Ke7 61.h4 b2 (61...b2 62.Bb2 Nb2–+) 0–1. Pcmvr – Blaza, playchess.de, 2005.

6.a3 Nbd7

7.c5 b6+= 8.d4 bc5 9.dc5 a5 10.Nbd2 Qb8 11.Bc3 Be7 12.Be2 0–0 13.0–0 (13.h3 Bh5+=) 13...Qc7 0–1. emmasdad – marekt, ChessWorld.net, 2015.

7.c5 e5 8.h3= Bf3 9.Qf3 g6 10.d4 e4 11.Qg3 Bg7 12.Be2 0–0 13.Qh2 Ne8 14.Nd2 f5 15.Nb3 Qf6 16.0–0 Bh6 17.Bc1 Qe6 18.a4 White prepares the advance b5 18...Bg5 19.b5 Bd8 20.Bd2 Bc7 21.g3 g5 22.Ba5 cb5 (22...Qh6!?+/–) 23.ab5+– Ba5 24.Na5 ½–½. Ozgur,S (2155) – Gucin,Z (2050), TCh–TUR First League, 2015. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 c6 3.c4 d5 4.e3 Bg4 5.Bb2 e6 6.a3 Nbd7)

7.d4 a5 8.b5 Be7 9.h3 Bh5 10.Nbd2 0–0 11.bc6 bc6 12.Bd3 c5 13.g4 Bg6 14.Bg6 hg6 (14...fg6 15.Rb1+=) 15.0–0 Rb8 16.Rb1 Qc7 17.cd5 (17.g5 Ne4=) 17...Nd5 18.dc5 Rfc8 19.Bd4 Nc5 20.Rb8 Qb8 21.Qc2 Nd7 22.Qa4 Nc5 23.Qc2 Nd7 24.Qa4 Nc5 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Deues, 2010.

7.d4 dc4 8.Bc4 b5 9.Be2 a5 10.ba5 Qa5 11.Bc3 (11.Nbd2 Ne4=) 11...Qc7 12.0–0 Be7 13.Qb3 Nd5 14.Rc1 0–0 15.Nbd2 Qa7 (15...Bh5 16.Bb2=) 16.Bb2 Rfc8 17.Bf1 Bf3 18.Nf3 N5b6 19.Bc3 Qa4 20.Qa4 Ra4 21.Bb2 Nc4 22.Bc4 bc4 23.Nd2 c5 24.dc5 Rc5 25.Ne4 Rc8 26.Rc2 f5 27.Nc3 Ra5 28.Ne2 Nb6 29.f4 Nd5–/+ 30.Kf2 Bc5 31.Bc1 Be7 32.Nd4 Bf6 33.g3 Bd4 34.ed4 c3 35.Rb1 Ra4 36.Re2 Kf7 37.Rb7 Rc7 38.Rc7+= Nc7 39.Ke3 Nb5 40.Rc2 h6 41.h3 Rd4 42.Ra2 Rd1 43.a4 Nd6 44.Ba3 Ne4 45.a5+= Ng3 46.a6= Ne4 47.a7 Rd8 48.Bc1 Ra8 49.Kd3 g5 50.Kc2 Nd6 51.Be3 Nc8 52.Kc3 Kg6 53.Ra6 Kh5 54.Kd3 Kh4 55.Re6 gf4 56.Bf4 Kh3 57.Rh6 Kg4 58.Ke3 Ra7 59.Rg6 Kh5 60.Rh6 ½–½. Illijin,Neboisa (2270) – Hajnal,Zoltan (2350), Eger Europe Chess, 2001. (=1.Nf3 d5 2.e3 Nf6 3.c4 c6 4.b4 Bg4 5.Bb2 e6)

7.d4 Bd6 8.Nbd2 0–0 9.Bd3 Re8 10.Qc2 e5 11.de5 Ne5 12.Be5 Be5 13.Ne5 Re5 14.0–0 dc4 15.Nc4 (15.Qc4? Be6 16.Qc2 Rd5 17.Bh7 Nh7–+) 15...Rd5 16.Nb2 Qc7 17.e4 Rdd8 18.Rae1 Qe5 19.h3 Be6 20.f4 Qd4 21.Rf2 h6 22.f5 Bc8 23.e5 Nd5 24.e6 Rf8 25.ef7 Rf7 26.Re8 Rf8 27.f6 Re8 (27...gf6 28.Bh7 Kh8 29.Rf8 Kg7 30.Rg8 Kf7 31.Qg6 Ke7 32.Qg7 Ke6 33.Re8 Kd6 34.Nc4 Qc4 35.Rf6 Nf6 36.Qe7 Kd5 37.Qe5) 28.f7 Kf8 29.fe8Q Ke8 30.Bc4 Ke7 31.Qe2 Be6 32.Kh2 ½–½. Jung,Michael (2080) – Paetzold,Ortwin (1820), CFriend AP–2004–Q–00007 email, 2004.

7.d4 Bd6 8.Nbd2 0–0 9.Be2 Qb8 10.cd5 (10.c5 Bc7=) 10...cd5+= 11.0–0 Rc8 12.h3 Bf5 13.Rc1 Rc1 14.Qc1 Qf8 15.Qa1 a5 16.ba5 Ra5 17.Nb3 Ra8 18.a4 Bc2 (18...Nb6 19.a5 Nc4 20.Bc3–/+) 19.Nfd2+= Ne4 20.Ne4 de4 21.Qa2 Nb6 22.Ba3 Ra4 23.Qc2 Ra3 (worse is 23...Ba3 24.Qe4 Nd5 25.Bd3=) 24.Nd2 f5 25.Nc4 Nc4 26.Qc4 Qe8 27.Rb1 Ra4 28.Qc3 Ra3 29.Qb2 Qd7 (29...Ra8 30.Bc4 (30.Qb7?? Rb8–+) 30...Rb8 31.Qb5=) 30.g3 Qc7 31.Qb7 Bg3 32.Qc7 Bc7 33.Bc4 f4 34.Rb7 Ra1 35.Kh2 Bd6 36.ef4 g5 (36...Rd1 37.Be6 Kf8 38.Rf7 Ke8 39.Rg7 Bf4 40.Kg2 Rd4 41.Rh7+=) 37.Rd7 (37.Be6!? Kf8 38.Rh7=) 37...Bf4= 38.Kg2 Rd1 39.Be6 Kf8 40.d5 (40.Bf5 Ke8+=) 40...h5 41.h4 Ke8 (41...Rd2 42.Kf1 Rd1 43.Ke2 Rd2 44.Ke1+=) 42.Rf7 (42.Rh7 Rd2 43.hg5 e3 44.Bf7 Ke7 45.Bh5 Kd6–/+) 42...Rd2= 43.hg5 Bg5 44.Rf5 Be3 45.Bf7 Ke7 46.Bh5 Bf2 47.Rf2 e3 48.Re2 Kd6 49.Kf3 Re2 (worse is 49...Rd5 50.Bg6+/– (50.Re3?! Rh5 51.Re8 Rh1=)) 50.Ke2 Kd5 51.Ke3 ½–½. Fernandez,Dan SIN (2380) – Fang,Yuxiang (2350), Kecskemet HUN, Caissa GM April, 2014.

7.d4 Bd6 8.Nbd2 0–0 9.Be2 Ne4 10.c5 Bc7 11.Ne4 (11.0–0 Qe7 12.h3 Bf5 13.Ne4 Be4 14.Qa4 a6 15.Bc3 h6 16.Qb3; 11.h3 Bf5 12.0–0 Ndf6 13.Ne4 Ne4 14.Bd3 h6 15.Qe2 Qe7 16.Rfd1) 11...de4 12.Nd2 Be2 13.Qe2 f5 (13...Qg5 14.0–0+= (14.Ne4?? Qg2 15.0–0–0 Qe4–+; 14.f4 ef3 15.Nf3 Qh6 16.0–0) 14...Nf6 15.g3 h6 16.f3; 13...Qh4 14.g3 Qh3 15.Ne4 h6 16.f3) 14.b5 (14.0–0 Nf6+= 15.Nc4 Nd5 16.f4) 14...cb5 (14...Qh4 15.g3 (15.h3 Rab8 16.0–0) 15...Qh6 (15...Qh3 16.bc6) 16.bc6 bc6 17.Qa6=) 15.Qb5= b6 (15...Nf6 16.Nc4= –0.16/9 (16.Qb7? Rb8 17.Qc6 Rb2–+; 16.0–0=); 15...Ba5 16.Rd1) 16.c6 Nf6 17.Rc1 (17.a4 Nd5 18.Ba3 a6=) 17...Nd5 18.0–0 Qh4 19.g3 Qh6 (19...Qg4 20.Rce1=) 20.Qa6 (20.Qb3 Qh3 21.Rc2 Rad8=) 20...b5= 21.a4 (21.Bc3 f4 22.Ne4 fe3–+) 21...f4 (21...b4=) 22.ef4 (22.Ne4 Qg6 23.ef4 Qe4 24.Rce1–+) 22...Rf4+= 23.Rcd1?? Qh3 (23...Qh3 24.Rc1 Rh4 25.Qc8 Rc8 26.Rfe1 Nf4 27.gf4 Rg4 28.Kh1 Qg2#) 0–1. Scholz,Sascha (2205) – Taulien,Hans_Juergen (2350), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

7.d4 Ne4 8.Be2 Be7 9.h3 Bh5 10.Nfd2 Be2 11.Qe2 f5 12.Ne4 fe4 13.Qg4 Kf7 (worse is 13...dc4 14.Qg7 Rf8 15.Qh7+/–) 14.0–0 Nf6 15.Qe2 Rf8 16.Nd2 Kg8 17.f3 ef3 18.Rf3 a5 19.ba5 Qa5 20.e4 de4 21.Rb3 Qa6 22.Re1 Rae8 23.c5 e5 24.de5 Bc5 25.Kh2 e3 26.ef6 Qe2 27.Re2 ed2 28.Rd2 gf6 29.Rd7 Rf7 30.Rbb7 Bd6 31.Kg1 Bg3 32.Bc3 Rd7 33.Rd7 Re3 34.Bd2 Ra3 35.Kf1 Ra2 36.Be3 Be5 37.h4 h5 38.Bf2 Rc2 39.Rd8 Kf7 40.Rc8 Kg6 41.Rg8 Kf7 (better is 41...Kh7!? 42.Rc8 c5–+) 42.Rh8 Kg6 43.Rg8 Kh7 44.Rc8 f5 45.Rf8 Kg6 46.Rg8 Kf6 47.Rg5 c5 48.Rh5 f4 49.Rh6 Kf5 50.Rc6 c4 51.h5 c3 52.h6 Ra2 53.Be1 c2 54.Rc4 Kg6 55.Rc6 Kf5 56.Rc4 Kg6 57.Rc6 Kf5 58.Rc4 ½–½. Felecan,Florin (2365) – Turgut,Tansel (2215), Chicago North Am, 2007. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 c6 4.e3 Bg4 5.c4 e6 6.a3 Nbd7)

7.Be2 Bd6 8.d4 0–0 9.Nbd2 Qe7 10.Ne5 Bf5 11.Nd7 Qd7 12.Rc1 Rad8 13.Nf3 Ne4 ½–½. Plinta,Emil (2125) – Santura,Janusz (1845), The (?), 2009. (=1.Nf3 Nf6 2.c4 c6 3.e3 d5 4.b4 Bg4 5.Bb2 e6 6.a3 Nbd7)

7.h3 Bf3 8.Qf3 Bd6 9.c5 Bc7 10.Qd1 0–0 11.Qc2 Qe7 12.Be2 a5 13.0–0 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Ra8 16.Bb2 e5 17.Nc3 e4 18.Ra1 Ra1 19.Ba1 Qe5 20.g3 Nh5 21.Bh5 Qh5 22.Qa4 Qh3 23.Qa8 Nf8 24.Qb7 Bg3 25.fg3 Qg3 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio (1995) – Kawagoe,Toshiji, OP–2009–0–01016, 2009.

7.h3 Bh5 8.d4 Ne4 9.Nc3 Bg6 10.c5 Be7 11.Ne2 b6 12.Nf4 bc5 13.dc5 (worse is 13.bc5 Qa5 14.Nd2 Rb8–/+) 13...Bf6 14.Bf6 Qf6 (14...Ndf6 15.Qa4 Qc7 16.Nd4+/–) 15.Ba6 e5 16.Ng6 hg6 17.0–0 Ke7 18.Nd2 Nd2 19.Qd2 e4 20.Rfd1 Ne5 21.Kf1 g5 22.Qd4 g4 23.hg4 Rh2 24.Ke2? Rg2–+ 25.Rf1 Rh8 26.Kd1 Rhh2 27.Be2 Ke6 28.Kc2 Rf2 29.Kb3 Qh4 30.Ba6 f6 31.Rfd1 Rb2! 32.Ka4 Nf3 33.Qc3 Rhc2 34.Qb2 Rb2 35.b5 cb5 36.Bb5 Qf2 37.Rac1 Qe3 38.c6 Qb3 (38...Qb3 39.Ka5 Qb5#) 0–1. Sitnikov,Anton (2505) – Goganov,Aleksey (2480), Donetsk RUS, 4th Amitan Mem GM, 2011. (=1.c4 c6 2.Nf3 Nf6 3.e3 d5 4.b4 Bg4 5.Bb2 e6)

7.h3 Bh5 8.cd5 cd5 9.Nc3 Bg6 10.Nh4 Be7 11.Be2 0–0 12.Ng6 hg6 (12...fg6 13.0–0=) 13.0–0 Ne8 14.Rc1 Bf6 15.Qb3 Nd6 16.Rc2 White plans b5 16...Rc8 17.Rfc1 Nb6 18.Nd1 Rc2 19.Rc2 Qd7 20.b5 Rc8 21.Bf6 gf6 22.a4 Nbc4 23.d3 Na5 24.Rc8 Qc8 25.Qb4 Qd8 26.e4 de4 27.de4 f5 28.Qd4 b6 (28...fe4 29.Qa7 Ndc4 30.Ne3+=) 29.ef5+/– gf5 30.Ne3 Nb3 31.Qf4 Ne4= 32.Bf3 Nd4 33.Kh2 Qd6 34.Qd6 Nd6 35.Bd1 Ne4 36.f4 Nc3 37.g3 Kf8 38.Kg2 Ke7 39.h4 f6 40.Kf2 Kf7 41.Bc2 Nc2+= 42.Nc2 Na4 43.Nd4 Nc5 44.Nc6 a5 45.ba6 Na6 46.Nd8 Ke7 47.h5 Nc7 48.Kf3 Kf8 49.g4 fg4 50.Kg4 Kg8 51.f5 e5 52.Kf3 Kh7 53.Ne6 Ne8 54.Nf8 Kh6 55.Nd7 b5 56.Ke4 Kh5 57.Nf6 Nf6 58.Ke5 Kg5 59.Kd4 b4 (59...Kf5?! 60.Kc5=) 0–1. Kremenietsky,Anatoly M (2390) – Shabanov,Yuri (2475), RUS–Cup Moscow, 2000. (=1.c4 Nf6 2.Nf3 c6 3.b4 d5 4.e3 Bg4 5.Bb2 e6)

4.c4 g6

5.a4 a6 6.Nf3 Bg7 7.Be2 0–0 8.0–0 Bf5 9.d4 Nbd7 10.c5 Re8 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Ne4 13.Nbd2 Nd2 14.Qd2 e5 (14...e6 15.Qc2=) 15.Qc2 (15.Ne5 Ne5 16.de5 Be5 17.Be5 Re5+=) 15...Qc7 (15...e4 16.Nd2=) 16.Rfe1 (16.Ne5 Be5 17.de5 a5+=) 16...Re7 (16...e4 17.Nd2=) 17.Rad1 (17.Ne5 Ne5 18.de5 Be5 19.Be5 Qe5=) 17...Rae8 18.Ba1 (18.de5 Ne5 19.Be5 Be5 20.Ne5 Qe5=) 18...ed4 (18...e4 19.Nd2=) 19.ed4 (19.Bd4 Ne5+=) 19...Qf4 20.Re7 Re7 21.Qd2 Qd2 22.Rd2 Bh6 (22...b6 23.cb6 Nb6 24.Rc2+=) 23.Rc2= f6 24.Kf1 Kf7 25.Re2 Nf8 26.Bc3 Re2 27.Ke2 Ne6 28.g3 Ng5 29.Ng5 Bg5 30.f4 Bh6 31.Kf3 Bg7 32.Bd2 Ke6 33.Bc3 h5 34.h3 Bh6 ½–½. Mittelstaedt,Joel – Thumulka,Patrick (1685), GER–chT WK U18 4th, 2008.

5.a4 Na6 6.b5 Nb4 7.d4 Bf5 8.Na3 Qa5 9.Qd2?? (9.Bc3 Ne4 10.Qb3 Nc3 11.Nf3–+) 9...Ne4–+ (9...Qa4?! 10.bc6 bc6 11.cd5=+) 10.Qe2 Nc2 (better is 10...Nd3! 11.Kd1 Nef2 12.Kc2 Nf4 13.e4 Ne2 14.ef5 Qa4 15.Kd2 Nf4 16.bc6 Qb4 17.Kc2 Nh1–+) 11.Kd1 Na1 12.Ba1 Qa4 13.Nc2 cb5 14.f3 (14.c5 Qa2 15.Kc1 a6–+) 14...Ng3! 15.hg3 Bc2 16.Qc2 Qa1 17.Ke2 dc4 18.Kf2 e6 19.Ne2 a5 20.Nc3 (20.Qe4 Bb4–+) 20...b4 21.Nb5 b3 (better is 21...Rc8 22.Rh2 b3 23.Qe4–+) 22.Qc4 Qb2 23.Be2 Qc2 (better is 23...Rd8–+) 24.Nc7+= Kd7 25.Qc2 (better is 25.Na8 Qc4 26.Bc4=) 25...bc2–+ 26.Na8 Ba3 27.Nb6 Kc7 28.Nc4 c1Q 29.Rc1 Bc1 30.Na5 Kb6 31.Nc4 Ka7 32.g4 f6 33.Nd6 Bb2 34.Bc4 e5 35.d5 Ba3?? (35...Kb6 36.g5 Kc5 37.gf6 Kd6–+) 36.Nb5+/– Kb6 37.Na3 Kc5 38.Bd3 Kd5 39.Be4 Kc5 40.Bb7 Kb4 41.Nc2 Kc3 42.Be4 Rd8 43.Kg3 Rd2 44.Na3 Re2? (better is 44...Kb4 45.Nb1 Re2+=) 45.Nb5+– Kd2 46.Nd6 g5 47.Bh7 Ke3 48.Ne8 Rb2 49.Nf6 Rb7 50.Be4 Re7 (50...Rf7 51.Nd5 Kd4+–) 51.Nd5 (51...Kd4 52.Ne7+–) 1–0. Furlong,Kevin – Holzmayr,Norbert, Afro op Augsburg, 1998.

5.b5 Bg7 6.Nf3 0–0 7.Be2 (7.cd5 cd5 8.Be2 a6 9.Qa4 Nbd7 10.0–0 Nb6 11.Qb4 Bg4 12.Bf6= –0.03) 7...a6 (7...dc4 8.Bc4 cb5 9.Bb5 Bd7 10.Be2 Nc6 11.d4 Rc8 12.0–0= 0.00) 8.a4 (8.bc6 Nc6 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qd6 11.Rc1 Bf5 12.d4= 0.00) 8...ab5 (8...dc4 9.Bc4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 cb5 12.Bb5= 0.00) 9.ab5 (9.cb5 c5 10.0–0 Bg4 11.Bc3 b6 12.Qc2= –0.19) 9...Ra1 10.Ba1 dc4 11.Bc4 cb5 12.Bb5 Qa5 13.Qa4 Qa4 14.Ba4 Bf5 15.0–0 Rc8 16.Nc3 Bd3 17.Rd1 Nc6 18.Bc6 Rc6 19.Ne5 Rd6 20.Nd3 Rd3 21.Kf1 Nd7 22.Ke2 Rd6 23.Ne4 Rc6 24.Bg7 Kg7 25.d4 Rb6 26.Rd2 h5 27.Rc2 Nf6 28.Kf3 Ne4 29.Ke4 Kf6 30.h4 Rb3 31.Kf4 Rb4 32.Ke4 e5 33.f4 ed4 34.ed4 Ke6 35.Rc5 f6 36.f5 gf5 37.Kf3 Rd4 38.Rb5 Rd7 39.g3 Rc7 40.Kf4 Rc4 41.Kf3 Rc7 42.Kf4 Rc4 ½–½. Holtzmann,Sonny (1735) – Johannsen,K (1980), 5th XtraCon Open, 2010.

5.c5 a5 6.a3 Bg7 7.d4 0–0 8.Bd3 e5 (8...ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1=) 9.Ne2 (9.de5!? Ng4 10.Nf3=) 9...e4+= 10.Bc2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Na6 13.Bc3 Nc7 14.Na3 h5 15.Qb1 White prepares the advance b5 15...Ng4 16.h3 Nh6 17.b5 Qg5 18.bc6 bc6 (18...Qg2? 19.Rg1 Qh3 20.cb7 Bb7 21.Qb7+–) 19.Nf4 (19.g4!? Ne6 20.Qb6=) 19...Ne6+= 20.h4 Qf6 21.g3 Nf4 22.gf4 Nf5 23.Be4? (better is 23.Qb6–/+) 23...de4–+ 24.Qe4 Nh4 25.Rh4 Qh4 26.Qc6 Qg4 27.f3 (27.Qb5–+) 27...Qg1 28.Ke2 Bh3 29.Be1 Bf1 30.Kd2 Qg2 31.Kc3 (31.Kc1 Rb8 32.Nc2 Bd3–+) 31...Rb8 32.Nc2 Qe2 33.Qe4 f5 34.Qd5 Kh7 (34...Kh7 35.Qe4 Rb1 36.Bh4 fe4 37.fe4 Qd3#) 0–1. Ioannides,Milton (2080) – Powell,Lloyd (2155), BCF–chT3, 2005.

5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qd6 =.

5.Nf3 Bg4 6.h3 Bf5 (6...Be6 7.cd5 Bd5 8.Nc3+=) 7.Nd4 (7.g4 Bb1 8.Rb1 h6+=) 7...e5 (better 7...Bd7!?=) 8.Nf5+– (8.Nf5 gf5 9.Be5 dc4 10.Bc4 Bb4 11.Qb3+–) 1–0. GuestTCKV – GuestTMTL, freechess.org, 2017.

5.Nf3 g5 6.a4 (better is 6.Ng5 Bf5 7.cd5 cd5 8.Qa4 Bd7 9.Bb5+/–) 6...Ng8?? (6...g4 7.Ne5+=) 7.Ke2 (better is 7.Bh8 e6 8.Bc3 Nd7+–) 7...dc4?? (7...f6 8.cd5 cd5 9.Ng5=) 8.Na3 (8.Bh8 Bf5+–) 8...Na6?? (better is 8...f6=+) 9.Bg7 (9.Bh8!? Nb4 10.Qb1 Qd3 11.Ke1 Qb1 12.Rb1 Nd3 13.Bd3 cd3 14.Ng5 h6+–) 9...Nb4 (9...Bg7!? 10.Nc4 Ba1 11.Qa1–+) 10.Nc4?? (better is 10.Bh8 Bf5+–) 10...Nd3 (10...Bg7 11.d4–+) 11.g4 (11.Bh8 Be6 12.Nce5 Ne5 13.Be5 f6+–) 11...Qc7 (11...Bg7 12.Ra3 Nc5 13.h3–+) 12.e4 (better is 12.Bh8 Nc5 13.Bd4 Na6 14.Ng5 Bg4 15.f3 Bf5+–) 12...Qd8 (better is 12...Nf4 13.Ke1 Bg7 14.Ng5–+) 13.Bh3?? (better is 13.Bh8 Bg4 14.Qb1+–) 13...c5 (13...Bg7 14.Ke3 b5 15.ab5 cb5 16.Na3–+) 14.Nb2?? (better is 14.Bh8 Nf4 15.Ke1 Nh3 16.Qb3+/–) 14...b6 (better is 14...Nf4 15.Ke3 Bg7 (15...Nh3?! 16.Bh8 Nh6 17.Rf1–/+) 16.Ng5 Nh3 17.Nh3 Bb2–+) 15.Nd4?? (15.Bh8 Ba6 16.Nc4 Bc4 17.Ke3–+). Kamminga,G – Wislez,F, Interteam ch BEL, 1997.

5.Bf6 ef6 6.c5 f5 7.d4 a5 8.Qb3 a4 9.Qc2 b6 10.a3 b5 11.Nf3 Be6 12.Nc3 Be7 13.Be2 0–0 14.0–0 f4 15.ef4 Nd7 16.Ne5 Bd6?? (better is 16...Qc7+/–) 17.cd6+– Nf6 (17...Nb8 18.Bd3+–) 18.Nc6 Qd7 (18...Qd6 19.Bb5 Bf5 20.Qe2+–) 19.Nb5 Rac8 (19...Kg7 20.Nc7+–) 20.Ne7 Kg7 21.Nc8 Qc8 22.Qc8 (22...Rc8 23.Rfc1+–) 1–0. hal1958 – chesseddie, HCL–B2162 playchess.de, 2003.

5.a3 Bg7

6.d4 0–0 7.Nd2 Nbd7 8.Ngf3 a5 9.b5 dc4 10.bc6 bc6 11.Bc4 c5 12.0–0 cd4 13.Nd4 Nb6 14.Bb3 Bb7 15.N2f3 Ne4 16.Rc1 Qd7 17.a4 Nd5 18.Bc4 Nb4 19.Bb5 Qd5 20.Qe2 Rac8 21.Bc4 Qh5=+ 22.Ba3 Nd6 23.Bb4 ab4 24.Bd3 Qa5 25.Qa2 Bd5 26.Qa1 Qa8 27.Be2 Ne4 28.Bb5 Nc3–+ 29.Qb2 Bf3 30.Nf3 Nb5 31.Qb4 Nc3 32.Kh1 e6 33.Ng1 Qa4 34.Qb7 Qb5 35.Qf3 Qc6 36.e4 Qe4 37.Rc3 Qf3 38.Rf3 Rc2 39.Nh3 h6 40.Nf4 Rfc8 41.g3 Rd2 42.h4 Rcc2 43.Kg2 e5 44.Nh3 e4 45.Re3 f5 46.Rb3 Rc6 47.Rb8 Kf7 48.Rb7 Kf6 49.Re1 g5 50.hg5–/+ hg5 51.Ng5 Bh6 52.Nh3 e3 53.Rb3 Re6 54.Kf1?? e2–+ 55.Kg2 Rd1 56.Rb1 Rb1 57.Nf4 Re1 58.Nd5 Ke5 59.Nc3 Kd4 60.Nb5 Kd3 61.Nc7 Rc1 62.Ne6 e1Q (63.Nc5 Ke2 64.g4 Qf2 65.Kh3 Rh1#) 0–1. De Jager,Jaap (2305) – De Putter,M, Vlissingen HZ op 4th, 2000.

6.Nf3 0–0 =.

6.h3 0–0 7.Nf3 Re8 8.d4 Ne4 9.Nc3 f5 10.Qc2 e6 11.Be2 Nd7 12.cd5 ed5= 13.0–0 Ndf6 14.b5 Nc3 15.Qc3 cb5 16.Bb5+= Bd7 17.Bd7 Nd7 18.Qb3 Nb6 19.Nd2 Qd7 20.a4 Rac8 21.a5 Nc4 22.Bc1 Nd2 23.Bd2= Rc4 24.Rab1+= Rb8 25.Qb5 Qe6 26.Rfc1 a6 27.Qb3 Qc6 28.f4 Bf8 ½–½. Bartle,Georg – Broghammer,Frank, Baden–ch HT1, 2004.

5.Qb3 Bg7

6.Nf3 0–0 7.Nc3 Bg4 8.Be2 dc4 9.Qc4 Be6 10.Qh4 Nh5 (better is 10...Bf5!?=) 11.Ng5+/– Bd7 (better is 11...Qd7!?+/–) 12.Bh5+– gh5 13.Qh5 (better is 13.Qe4!? f5 14.Qc4 e6 15.Ne6 Be6 16.Qe6 Kh8 17.Na4+–) 13...h6+= 14.Nge4 Be8 (14...a5 15.ba5 Ra5 16.Qe2+=) 15.Qf3 Nd7 16.d4 a5 17.a3 e5 18.d5 f5 19.Nd6 e4 20.Qd1 Ne5 (better is 20...c5 21.Qb1 Qg5+/–) 21.Ne8?? (better is 21.Nb7 Qb8 22.Nc5 ab4 23.ab4 Ra1 24.Ba1 Qb4 25.Ne6 Nd3 26.Kd2 Nf2 27.Qb1 Bc3 28.Bc3+=) 21...Nd3–/+ 22.Ke2 Re8 23.Qb3 cd5 24.Rad1 a4 (24...ab4 25.Nd5 Bb2 26.Nb4 Kh8 27.Nd3 ed3 28.Rd3–/+) 25.Qa2 (better is 25.Na4!? b5 26.Nc3=) 25...Kh7–/+ (25...Nb2 26.Rd5 Qe7 27.Rd7 Qe6 28.Rg7 Kg7 29.Qb2 Qc4 30.Ke1–/+) 26.Ba1 Qh4 27.Rdf1 (27.Kf1 Rac8 28.Nd5 Bb2 29.Qb2 Nb2 30.Bb2 Rc2 31.Nf6 Kg6–+) 27...Qg4 28.Kd2 Qg2 29.Qd5 Ne5 30.Qb7 Nc4 31.Ke2?? Qf3 32.Ke1+= Rad8?? 33.Nd5 Rg8 34.Rhg1 Rb8 35.Rg7 (35.Rg7 Rg7 36.Qg7) 1–0. Petukhov,Nikolay (1815) – Ponarin,Denis, Obninsk op, 2009.

6.Nf3 0–0 7.Nc3 Bg4 8.Be2 dc4 9.Bc4 Bf3 10.gf3 b5 11.Be2 a5 12.a3 Na6 13.Rb1 Qd6 14.Ba1 ab4–/+ 15.ab4 Qb4! 16.Qd1 Qd6 17.d4 Rfd8 18.h4 Nc7 19.h5–/+ Ncd5 20.hg6=+ hg6 21.Ne4 Qc7 22.Qb3 Qa5 23.Kf1 Qa2–/+ 24.Nc5 Ra3 25.Qa2 Ra2 26.Nd3 Rda8 27.Bb2 e6 28.Bd1 R2a7 29.Rc1 Ne7 30.Bb3 Nd7 31.Kg2 Nb6 32.Rc2 Na4 33.Bc1 Nb6 34.Bd2 Ra3–/+ 35.Rb1 Ra1 36.Ra1=+ Ra1 37.Bb4 Nbc8 38.Bc5 Kf8 39.f4 Ke8 40.Kf3 Kd7 41.Ke2 Nd6 42.f3 Ndf5 43.Bb4? Bd4!–+ 44.Be7 Ke7 45.Rc6 Ne3 46.Rc7 Kf8 47.Rb7 Ra5 48.Ne5 Be5 49.Ke3 Bd6 50.Ke4 b4 51.Rd7 Be7 52.Rd3 Bc5 53.Bc4 Ke7 54.Rb3 Ra1 55.Be2 Ra2 56.Bc4 Rd2 57.Bb5 f5 (58.Ke5 Bd4#) 0–1. Pagano – Piva, Madonna di Campiglio, 1990.

5.Nc3 Bg7

6.Qb3 0–0 7.Nf3 dc4 8.Bc4 Nbd7 9.Ng5 Qe8 10.e4 Ne5 11.Be2 h6 12.f4 hg5 13.fe5 Be6 14.Qc2 Nd7 15.d4 Nb6 16.0–0 Bc4 17.Rad1 e6 18.a4 Be2 19.Qe2 Qe7 20.a5 Nc8 21.Qc4 a6 22.Na4 Na7 23.Nb6 Rad8+/– 24.d5 cd5 25.ed5 ed5 26.Nd5 Qe6 27.Nf6 Bf6 28.Qe6 fe6 29.ef6 Kf7 30.Bd4 Nc6 31.Bc5 Rd1 32.Rd1 Rd8 33.Rd8 Nd8 34.Bd4 Nc6 35.Bc3 e5 36.Kf2 Kf6 37.Kf3 Kf5 38.g4 Ke6 39.Ke4 Kd6 40.Bd2 Ke6 41.Bc3 Kd6 42.Bd2= Ke6 ½–½. Kjellqvist,Niklas – Hoegberg,Jan, Skara Pokal A–90, 1990.

6.h3 0–0 7.Nf3 e6 8.d4 a5 9.a3 Na6 10.b5+= cb5 11.cb5 Nc7 12.a4 b6 13.Bd3 Nce8 14.0–0 Nd6 15.Ba3 Re8 16.Rc1 Bb7 17.Qb3 Rc8 18.Ne2 Qd7 19.Ne5+/– Qd8 20.f4 Nf5+= 21.Bf5 gf5 22.Rc8 Qc8 23.Rc1 Qd8 24.Nc6 Qd7 25.Ne5 Qd8 26.Nc6 Bc6 27.bc6+= White terminates the opponent with strong threats 27...Qc7 28.Nc3 Qc6= Opening the c–file gets White a lot of play 29.Nb5 Qa8 30.Nc7+– Qb7 31.Ne8 Ne8 32.Qb5 Nf6 33.Rc6 Nd7 34.Rd6 (34...Nf8 35.Rb6+–) 1–0. gtate (1925) – ncrosswell (2235), net–chess.com, 2006.

5.c5 Bg7

6.d4 0–0 7.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.c5).

6.Nf3 0–0 7.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.c5).

5.cd5 cd5

6.Bb5 Nc6 =.

6.Bb5 Bd7 7.Bf6 ef6 8.Bd7 Nd7 =.

6.Be2 Bg7 7.Nf3 0–0 8.0–0 a5 9.b5 Nbd7 10.Nc3 b6 (10...Nc5 11.Na4 Ne6 12.Rc1+=) 11.d4+= Bb7 12.Rc1 Rc8 13.Qb3 e6 14.Rc2 Ne8? (better 14...Re8!?+=) 15.Ba3+– Nc5? (better 15...Nef6 16.Bf8 Bf8+–) 16.dc5 bc5 17.b6 Nd6 18.Nb5 c4 19.Qb1 Nb5 (19...Ne4 20.Nc7+–) 20.Qb5 Re8 21.Bc5 (21.Qa5?! Ra8 22.Qc5 Bf8=+) 21...Ra8 22.Rfc1 Qb8 23.Bd4 Bf8 (23...Qd6 24.Rb1+–) 24.Ne5 Bd6 (24...Bg7 25.Qb2+–) 25.Nd7 Ba6 (25...Qc8 26.Nf6 Kf8 27.Nh7 Kg8 28.Nf6 Kf8+–) 26.Nf6 (26.Nb8?! Bb5 27.Rb2 Ba4+–) 26...Kf8 (26...Kg7 27.Ne8 Kf8 28.Qd7 Bh2 29.Kh1 Qe8 30.Bc5 Kg7 31.Qe8 Re8 32.Kh2+–) 27.Nh7 Kg8 28.Nf6 Kf8 29.Nd7 Kg8 30.Qc6 Bb7 (30...Bh2 31.Kh1 Qb7 32.Nf6 Kf8 33.Bc5 Re7 34.Qb7 Bb7 35.Kh2+–) 31.Nb8 Bc6 32.Nc6 1–0. DEFFM – jangazy, freechess.org, 2018.

6.Nf3 Bg7 7.b5 0–0 8.Be2 Bf5 9.Nd4 e6 (9...Bd7 10.0–0=) 10.0–0 a6 (10...Bb1 11.Rb1 Nbd7 12.Rc1+=) 11.Nf5 ef5 12.a4 a5 13.d4 b6 (13...Re8 14.Nd2+=) 14.Qb3 Ne4 15.Nc3 Re8 (15...Ra7 16.Rfe1+–) 16.Ne4 (16.Bf3 Ra7 17.Qd5 Rd7+–) 16...de4 17.Rac1 Nd7 (better 17...Ra7+–) 18.Bc4+– Rf8 (18...Qe7 19.Ba3 Qf6 20.Bd5+–) 19.Ba3 Nf6 20.Bf8 Bf8 (20...Qf8 21.Rfd1+–) 21.Bf7 (21.Bf7 Kg7 22.Be6+–) 1–0. GuestYSGM – GuestNKJC, freechess.org, 2018.

6.Nf3 Bg7 7.Bb5 Bd7 8.Nc3 e6 (8...0–0 9.0–0=+) 9.Be2 0–0 (9...a6 10.a4=) 10.b5+= a6 11.a4 ab5 (11...Ne4 12.0–0+=) 12.ab5+– Ra1 13.Qa1 (13.Ba1?! Qc7=) 13...Ne4 14.0–0 Qe8 (better 14...Nd6!?+–) 15.Ba3+– Nc3 16.dc3 Bb5 17.Bb5 Qb5 18.Bf8 Kf8 (18...Bf8 19.Rb1 Qc6 20.Nd4+–) 19.Qa8 Qe8 20.Qb7 Nd7?? (20...Bf6+–) 21.Ra1 Nc5 (21...Bf6 22.Ra8 Bd8 23.Qc8+–) 22.Qb4 1–0. GuestCMGY – GuestNCXN, freechess.org, 2019.

6.Nf3 Bg7 7.Be2 0–0 8.b5 a6=+ 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 (11...Be6 12.Bd4=+) 12.0–0 Re8 (12...Qc7 13.Qb3=) 13.Qc2= b6 (13...e5 14.Nc3=) 14.Nd4+= Bb7 (14...Nc5 15.Nc6 Qd7 16.Be5=) 15.Nc6 Qa8 16.Bb2 Nc5 (16...e5 17.d3+=) 17.d4 Nce4 (17...Qa4 18.Qa4 Na4 19.Ba3+=) 18.f3 (better 18.Rc1!?+–) 18...Nd6= 19.Nd2 Bf8 (19...Bh6!? 20.f4 Qc8+=) 20.e4+– Bc6 (20...Nh5!? 21.f4 de4 22.Bh5 gh5 23.Ne4 Qa2+=) 21.bc6 (worse 21.Qc6 Bh6 22.e5 Be3 23.Kh1 Bd2 24.ed6 ed6 25.Qa8 Ra8–/+) 21...Rc8 22.e5 Rc6 (22...Qc6 23.Qc6 Rc6 24.ed6+–) 23.Qb3 Bh6 24.Ra1 (24.ed6?! Bd2 25.Rd1 Bf4 26.de7 Re6=; 24.ef6?! Bd2 25.fe7 Rc7=+) 24...Qc8 25.Nf1 (25.ef6?! Bd2 26.fe7 Qe6=+) 25...Rc2? (better 25...Nc4 26.ef6 Rf6+–) 26.Ba6 (26.ef6?! Re2 27.Ng3 Rb2 28.Qb2 ef6 29.Qb6 Qc3=) 26...Qc7 (26...Qc6 27.ed6 ed6 28.Bd3+–) 27.ef6 (27.ed6?! ed6 28.Bd3 Rc6+–) 27...ef6 28.Bd3 Rc6 29.Qd5 Kg7 (29...b5 30.Ba3 Ra6 31.Bb5 Nb5 32.Qb5+–) 30.Ra7! Qb8 (30...Qa7 31.Qc6 Deflection) 31.Qc6 Qa7 32.Qd6 Qa2 (32...b5+–) 33.Ba3 Qb3 34.Qf8 1–0. DEFFM – jangazy, freechess.org, 2018.

6.Nf3 Bg7 7.Be2 0–0 8.b5 a6 9.Qa4=.

6.Nf3 Bg7 7.Be2 0–0 8.b5 Re8 9.0–0= Nbd7 10.d4 Nb6 11.Nbd2 Bd7 (11...Bf5 12.Qb3=) 12.Bd3 (12.Rc1 a6 13.ba6 ba6=) 12...Rc8 (12...a6 13.ba6 ba6 14.Rb1+=) 13.Qb3+= e6 (13...Be6!?+=) 14.a4 Re7 (14...Nc4 15.Nc4 dc4 16.Bc4+–) 15.Ne5 (15.Ba3!? Re8+–) 15...Be8+– 16.f4 Rec7 17.a5 Nbd7 (17...Nc4!? 18.Ndc4 dc4 19.Bc4 b6 20.ab6 ab6+–) 18.b6+– ab6 19.ab6 Rc6 20.Nc6 Rc6 21.h3 Nh5 22.Ra7 Rb6 23.Qa3 Bf8 24.Qa1 Ng3 (24...Nb8 25.Rb1+–) 25.Rc1 (better 25.Ra8 Nb8 26.Rc1+–) 25...Qh4? (better 25...Nb8 26.Ra8 Bb5+–) 26.Ra8 Nf6 27.Rcc8 1–0. DEFFM – jangazy, freechess.org, 2018.

6.Bf6 ef6

7.a3 a5 =.

7.a3 Nc6 8.Nf3 =.

7.a3 Bd6 8.Nc3 Be6 9.Nb5 (9.Qf3 Nc6+=) 9...Be7 10.d4 (10.Nf3 0–0=) 10...0–0 11.Bd3 (11.Rb1 a6 12.Nc3 a5=) 11...Nc6 (11...a5 12.Nf3=+) 12.Nc3= Rc8 13.Nge2 Bd6 14.0–0 Bb8 (14...Re8 15.Rc1+=) 15.Qb3 (15.Rc1 f5+=) 15...Ne5= 16.Bb1 Nc4 17.Qd1 (17.Rc1 Re8=) 17...Qd6 18.g3 Bg4 19.Qd3 Bf5 (19...Rfe8 20.Rc1=+) 20.e4 (20.Qd1!? Bb1 21.Nb1= (< 21.Qb1 Nd2 22.Qd3 Nf1–/+)) 20...Be4 21.Ne4 de4 22.Qe4 Nd2 23.Qb7 Nf1 24.Kf1=+ f5 25.Ba2 Rc2 26.Bb3 Rb2 27.Qf3 Re8 28.Re1 Rc8 29.h4 a6 30.h5 Ba7 31.hg6 hg6=+ 32.Rd1 Re8 33.Bc4= Rc2? 34.Qb3 Rce2+/– 35.Be2 f4 36.g4 Bd4+= 37.Qc4 Rd8 38.Qa6 Qd5 39.Kg1?? f3–/+ 40.Rd4 fe2–+ 41.Rd5 e1Q 42.Kg2 (42.Qf1 Qf1 43.Kf1 Rd5–+) 0–1. Wilk,K – Szast,W, Ustrzyki Dolne op, 1996.

7.Qb3 Be6 8.d4 Nc6 9.a3 Bd6 10.Nc3 Attacking the isolated pawn on d5 10...0–0 11.g3 (11.Nd5? Bd5 12.Qd3 Re8–+) 11...a5 12.b5 a4 13.Qb2 Na5 14.Nf3 (14.Na4 Nc4 15.Bc4 dc4=) 14...Qc7 (14...Nb3 15.Rd1 Qe7=+) 15.Nd2 Nb3 16.Rd1 (better is 16.Nb3 ab3 17.Bg2=) 16...Ba3!–+ 17.Qa3 Qc3 18.Be2 (18.h3 Rfc8 19.Be2 b6–/+) 18...Rfc8 (18...Bf5 19.Bf3 Bc2 20.0–0–+) 19.0–0?? (better is 19.h3–+) 19…Nd4! (20.Qe7 Rc7–+; 19...Nd2?! 20.Qc3 Rc3 21.Rd2–+) 0–1. Feldman,Yevgeny – Olsen,Robert, Marshall Furity op, 1999.

7.Nf3 Bb4=+ 8.Qa4 Nc6 9.Bb5 Qd6 10.0–0 Bc5 11.Rc1 Bd7 12.d4 Bb6 13.Nc3 0–0 14.Qd1 Ba5 (14...Rfc8 15.Na4=) 15.Na4 (15.Nd5 Qd5 16.Rc5 Qe4 17.Bc6 Bc6 18.Ra5 b6+=) 15...a6 (15...b6 16.Nc3=+) 16.Be2 (16.Bc6 Bc6 17.Rab1 b5=) 16...Ne7 (16...b6 17.Qb3=+) 17.Rab1 (17.Nc5 b5=) 17...b6=+ 18.Qb3 Rfc8 19.Rc8 Nc8 (< 19...Rc8 20.Ba6 (20.Nb6? Rb8–+) 20...Ra8 21.Bd3+=) 20.g3 (20.Rc1 Be6=+) 20...Qc6 21.Nb2 Nd6 22.Nd3 Nc4 23.Rc1 b5 24.Nc5 Bg4 25.Kg2 Bb6 26.Nd3 Qd7 27.Ng1 Be6 28.Nf4 Bc7 29.Ne6 fe6 30.a4 Bd6 31.ab5 ab5 32.Rb1 Ra5 33.Nf3 Qc6 34.Rc1 Ra3 35.Qb1 Qa6 36.e4 Ra2 37.Bd3 Kg7 38.ed5 ed5 39.Re1 Rb2 40.Qd1 Qa2 41.Re2 Re2 42.Qe2 Qe2 43.Be2 Bb4 44.Kf1 Kf7 45.Bd3 Bc3 46.Ke2 Na3 47.Ke3 Ke6 48.Be2 Nc4 49.Kd3 b4 50.h3 Kd6 51.h4 Kc6 52.g4 Kb5 53.g5 f5 54.h5 gh5 55.Nh4 Be1 56.Bh5 b3 57.Nf5 b2 58.Kc2–/+ Bc3 59.Be2=+ Kb4 60.Bc4 Kc4 Attacking the isolated pawn on d4 61.Nd6 Kb4 62.Nf5 Ka3 63.Kb1 Bd2 64.g6 hg6–+ 65.Ne7 Bc3 66.Ng6 Kb3 67.Nf4 Kc4 68.Ne6 Kd3–/+ 69.f4 Kc4?? 70.Kc2 Bd4= 71.Nd4 Kd4 72.Kb2 Kc5 73.Kc3 d4 74.Kd2 Kd5 75.Kd3 ½–½. Akesson,Ralf (2535) – Schandorff,Lars (2510), VISA Nordic GP Final, 1999.

5.Nf3 Bg7

6.Qb3 0–0 7.Nc3 a5 8.b5 Ne4 9.a4 e6 (9...dc4 10.Qc4 Bf5 11.d4=) 10.Be2 Nd7 11.d4 f5 12.0–0 Ndf6 13.Rad1 Nc3 14.Bc3 Ne4 15.Bb2 g5 16.Nd2 Nf6 17.Bd3 h5 (17...cb5 18.cb5 Ne4 19.Ba3+/–) 18.c5 h4 19.b6 Qe8 20.Rc1 g4 21.Qd1 Qg6 ½–½. Franke,Ro (1990) – Kverndal,L (1840), Dresden GER, 2013.

6.Qc2 0–0 7.Nc3 Na6 8.a3 Bf5 9.Bd3 Bg4 (9...Bd3 10.Qd3 Re8 11.cd5 Nd5 12.Qc2=) 10.Be2 (10.Ne5 Nc7+=) 10...Bf5 11.Qb3 Re8 12.cd5 Nd5 (12...cd5!? 13.Bb5 Rf8+=) 13.Nd5 Qd5 (better 13...cd5!? 14.Bg7 Kg7+–) 14.Qd5 (14.Qd5 cd5 15.Bg7 Kg7 16.Ba6 ba6 17.Nd4+=) 1–0. GuestBNKH – GuestNZLV, freechess.org, 2017.

6.d4 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5).

6.d4 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 0–0 9.Nd2 Nbd7 10.Bd3 e5 11.de5 dc4?? (11...Ne8 12.cd5 Ne5 13.Be5 Be5 14.Rc1+=) 12.Nc4 (better is 12.ef6 cd3 13.fg7+–) 12...Nd5+= 13.0–0 Nb4 14.Bb1 Qc7 (14...b5 15.a3 Nd5–/+ (worse is 15...bc4 16.ab4 Be5 17.Bd4=)) 15.Nd6?? (better is 15.Qg3!? f6 16.a3+=) 15...Be5 (better is 15...Ne5 16.Qd1 Rad8–+) 16.Be5–/+ Ne5 17.Qf6 Nd7 18.Qd4 Nd5 19.Ne4 Qe5 20.Qe5 Ne5 21.a4 a5 22.Rd1 Kg7 23.Ba2 Rfd8 24.Bd5 Rd5 25.Rd5 cd5 26.Nc3 Rd8 27.Rd1 Nc6 28.Rd5 Rd5 29.Nd5 Ne5 30.Kf1 Nc4 31.Ke2 f6 32.Kd3 Nb2+= 33.Kc3 Na4 34.Kc4 Kf7 35.Kb5 Nb2 36.Ka5 Ke6 37.Nc3 Nc4 38.Kb5 Nd6 39.Kb6 h5 40.Nb5 Nb5 41.Kb5 h4 42.Kb6 g5 43.Kb7+= f5? 44.Kc6+– Ke5 45.Kc5?? Ke4= 46.Kc4 f4 47.ef4 gf4 48.Kc3 f3 49.gf3 Kf3 50.Kc2 Kf2 51.Kd2 Kg2 52.Ke2 Kh3 53.Kf3 ½–½. Rush,Bradley – Lykhomano,Romano, OP–2011–0–01445, 2011.

6.cd5 cd5 7.b5 0–0 8.a4 Nbd7 9.d4 Qc7 10.Nbd2 Nb6 (10...Qa5 11.Be2+=) 11.Rc1 Qd8 12.Be2 Bg4 13.0–0 Rc8 14.Qb3 Bf3 15.Bf3 e6 16.h3 Qd7 17.Rc5 Rfe8 18.Rfc1 Bf8 19.Rc8 Rc8 20.Rc8 Nc8 21.e4 (21.Be2 Bd6+=) 21...de4 (better 21...Bh6!? 22.e5 Bd2 23.ef6 Bg5–/+) 22.Ne4= Nd5? (22...Ne4 23.Be4 Bg7 24.Qg3 Bd4 25.Bd4 Qd4 26.Bb7=) 23.Nc5 (better 23.Qd5! Qd5 24.Nf6 Kg7 25.Nd5 ed5 26.Bd5+–) 23...Bc5 (23...Qe7 24.Ba3+=) 24.dc5+– Nce7 25.Qd3 Qc7 26.Qd4 f6 27.Bd5 Nd5 28.Qe4 Kf7 29.Qh4 Kg7 30.Qe4 Kf7 31.Bd4 (better 31.Qc4+=) 31...Qf4?? (better 31...Qa5 32.Qc2 Qe1 33.Kh2 Qb4=) 32.Qf4+– Nf4 33.Kf1?? (better 33.c6 bc6 34.bc6+–) 33...e5 34.Be3 (34.c6 bc6 35.Ba7 cb5 36.ab5 Ne6+=) 34...Ne6 35.c6 bc6 36.Ba7 cb5 37.ab5 Ke7 38.b6 (better 38.g3!?=) 38...Nc5–/+ 39.Bb8 Kd7 40.Ke2 Kc6 41.Bc7 (41.Ba7 Na4–/+) 41…Ne6–+ 0–1. GuestCGLJ – GuestYTMC, freechess.org, 2017.

6.cd5 cd5 7.Be2 0–0 (7...Bg4 8.Qa4 Bd7 9.Qa3=) 8.0–0 (8.h3 a5 9.b5 Nbd7=) 8...Nc6 9.b5 Na5 10.d4 (10.Qa4 Bg4=) 10...Bg4 11.Nbd2 Rc8 12.Rc1 Rc1 13.Qc1 Ne4 14.h3 Nd2 15.Qd2 Bf3 16.Bf3 Nc4 17.Qb4 Qd7 18.Rc1 Rc8 19.Be2 Nb2 20.Qb2 Rc7 21.Rc7 Qc7 22.Qa3 b6 23.Bd3 e5 24.de5 Be5 25.Qb3 Qc1 26.Bf1 Qd2 27.g3 Bc3 28.a4 Kg7 29.Qb1 d4 30.e4 h5 31.Qd3 Qd3 ½–½. Melich,Jindrich (2130) – Muron,Miroslav (2185), CZE–chT2J, 2003.

6.cd5 cd5 7.h3 a5=.

6.cd5 Qd5 7.h3 +=.

6.Be2 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2 d5).

6.Be2 0–0 7.0–0 Bg4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.e3 Bg7 4.f4 0–0 5.Nf3 d5 6.Be2 Bg4 7.0–0 c6).

6.Bf6 Bf6 7.d4 =.

6.Nc3 0–0

7.d4 Be6 =.

7.d4 Bg4 8.Qb3 Bf3 9.gf3 e6 10.Bg2 Nbd7 11.0–0 Nh5 12.f4 Nb6 13.cd5 cd5 14.Rfd1 Nc4 15.a4 Nb2 16.Qb2 Qe7 17.Rac1 Rfc8 18.Na2 Bf8 19.Rc8 Rc8 20.Rc1 Rc7 21.b5 Rc1 22.Qc1 Qa3 23.Qa3 Ba3 24.Kf1 Kf8 25.Ke2 Ke7 26.Kd3 Kd7 27.Kc3 b6 28.Nb4 Bb4 29.Kb4 Ng7 30.Bh3 Ne8 31.Bg4 Nd6 32.Be2 Ne4 33.f3 Nf6 34.a5 Ke7 35.ab6 ab6 36.Kc3 Kf8 37.Kd2 Kg7 38.Bd3 Kh6 39.e4 Ne8 40.f5 gf5 41.ef5 ef5 42.Bf5 Nd6 43.Bd7 Kg5 44.Bc6 Kf4 45.Bd5 Nb5 46.Kd3 f6 47.Be4 f5 48.Bc6 Nd6 49.Bd5 h5 50.Bc6 h4 51.Ba8 b5 52.Bc6 b4 53.Bd5 b3 54.Bb3 Kf3 55.Be6 f4 56.Bh3 Kf2 57.d5 Kg1 58.Kd4 Kh2 59.Bf1 Kg3 60.Ke5 f3 61.Kd6 h3 62.Ke7 h2 63.d6 h1Q 64.Bb5 Qc1 65.Bc6 Qf4 66.Bb5 f2 0–1. Melich,Jindrich – Masek, Praha 1992.

7.cd5 cd5 8.Be2 Nbd7 9.Rc1 a6 10.Qb3 e6 11.a4 Ne4 12.0–0 Ne5? 13.Ne4+– Nf3 14.Bf3 Bb2 15.Qb2 de4 16.Be4 Qh4 17.f4 f5 18.Rc7 Rf7 19.Rf7 Kf7 20.Rc1 Bd7 21.Bb7 Ra7 22.Bf3 Ba4 23.Qe5 Rd7 24.d4 Qf6 25.Rc7 Qe5 26.Rd7 Bd7 27.fe5 Ke7 28.Bb7 Bb5 29.Bc8 Bc4 30.Kf2 Kd8+= 31.Bb7 Kc7 32.Bf3 Kb6= 33.Be2 Kb5 34.Bc4?? Kc4 35.Ke2 g5=+ 36.h4 h6 37.hg5 hg5 38.g3 f4?? 39.ef4+– gf4 40.gf4 Kd4 41.Kf3 Kd5 42.Ke3 Kc6 43.Kd4 Kb5 44.f5! ef5 45.e6 Kc6 46.Ke5 f4 47.Kf4 Kd6 48.Kf5 Ke7 49.Ke5 Ke8 50.Kd6 (50...Kf8 51.Kd7+–) 1–0. Lauer,Christoph – Pocivalnik,Axel, SEM Tourn–B Saarlouis, 2004.

7.Be2 dc4 8.Bc4 b5 9.Bb3 =.

7.Be2 Bg4

8.Qb3 dc4 9.Qc4 Na6 10.Rc1 =.

8.Qb3 e6

9.d4 Nbd7

10.0–0 Nb6 11.cd5 cd5 12.Rfc1 =.

10.0–0 Ne5 11.e4 Bf3 12.a3 Qb6 13.h4 Bg4 14.Bf3 c5 15.Rac1 Nfd7 16.Rce1 Nc4 17.Na2 Ne3 18.Rc1 Qa5 19.fe3 Rad8 20.Ra1 Qa4 21.Bd1 Qa6 22.Rb1 Rb8 23.Rc1 de4 24.Qd5 Qd3 ½–½. Melich,Jindrich – Mrna,Vladimir, Praha, 1996.

10.0–0 Ne5 11.e4 Bf3 12.a3 Qb6 13.h4 Bg4 14.Bf3 c5 15.Qd1 Nfd7 16.Qe1 Nc4 17.Ne2 Ne3 18.Nf4 Qa5 19.Ne2 Rad8 20.Qb1 Qa4 21.h5 Qb4 22.Ra2 Ne5 23.Qd3 Rb8 24.Qc2 Qa3 ½–½. Melich,Jindrich – Mrna,Vladislav, Praha, 1996.

10.0–0 Ne4

11.Rfd1 Ng5 12.Nd2 Be2 13.Ne2 =.

11.Rfd1 Nc3

12.Bc3 Qf6 13.b5 =.

12.Bc3 Nf6 13.h3+= Bf3 14.Bf3 Qd7 15.Rac1 Rfc8 16.Bb2 b5 17.cd5 cd5 18.Be2 =.

12.Bc3 Nf6 13.h3+= Bf3 14.Bf3 Qd7 15.Rac1 Rfc8 16.Bb2 Ne8 17.b5 (17.a4 Nd6 18.cd5 cd5=) 17...Nd6= 18.cd5 cd5 19.Be2 Rc1 20.Rc1 Rc8 21.Rc8 Nc8 (21...Qc8 22.Qa4 Nc4 23.Bc4 Qc4 24.Qa7=) 22.a4 Bf8 (22...Nd6 23.Ba3+=) 23.Ba3 Ba3 24.Qa3 b6 ½–½. Melich,Jindrich (2170) – Mrna,Vladimir, Praha, 1996.

12.Bc3 Nf6 13.h3 Bf3 14.Bf3 Qd7 15.Rac1 Rfc8 16.Rd3 Ne8 17.Ra1 Nd6 18.cd5 cd5 19.Kf1 Rd8 20.Bb2 Rac8 21.Bg4 Rc7 22.Rb1 Qe7 23.Rbd1 Ra8 24.Qc2 Rb8 ½–½. Melich,Jindrich – Mrna,Vladimir, Praha, 1996.

12.Bc3 Nf6 13.h3+= Bf3 14.Bf3 Qd7 15.Rac1 Rfc8 16.Be2 dc4 17.Qc4 Nd5 +=.

5.f4 Bg7=+

6.Nf3 0–0 7.cd5 Nd5 8.Bg7 Kg7 9.a3 =.

6.Nf3 0–0 7.Be2 Nbd7 8.cd5 cd5 9.0–0 a5 10.b5 Nc5 11.Bd4 Ne6 12.Be5 Ne4 13.Qc1 (13.d3 f6 14.Bb2 Nd6=+) 13...Be5 (13...Qb6 14.Nc3 Nc3 15.dc3 Be5 16.fe5=+) 14.Ne5 d4 (14...f6 15.Ng4=+) 15.d3 (better 15.Qc2!? Nd6 16.Na3=) 15...Nd6–/+ 16.e4 White prepares the advance f5 16...Ne4 17.f5 Ng7 (17...Nc3 18.Bf3 (worse 18.Nc3 dc3 19.Qc3 Nd4–/+) 18...Qc7 19.Nc4 gf5 20.Nc3 dc3 21.Qc3=+) 18.fg6 (18.de4 d3 19.Nd3 Qd4 20.Kh1 Qa1=+) 18...hg6 19.Ng6 (19.de4!? d3 20.Nc3 Qd4 21.Rf2 Qe5 22.Bd3=+) 19...fg6=+ 20.de4 Be6 21.Rf8 Qf8 22.Bd3 (22.Na3 Qf6 23.Qb2 Rd8=+) 22...Rc8–/+ 23.Qg5 Qf6 24.Qf6 ef6 25.Nd2 Rc3 26.Bf1 d3 (26...a4 27.Nf3 d3 28.Kf2=+) 27.Kf2 (27.a4 Bf7=+) 27...f5 (27...Bd7!?=+) 28.Ke3= fe4 29.Ne4 Nf5 30.Kd2 Rc2 31.Kd3 Ra2 32.Ra2 Ba2 33.g4 (33.Nc5 Nd6 34.Kd4 b6+=) 33...Ne7?? (better 33...Bb1 34.Kc3 Be4 35.Bc4 Kg7 36.gf5 gf5–+) 34.Kd4+= Kf8 (34...b6!?+=) 35.Nc3+– Be6 (35...Bb3+–) 36.h3 (36.Kc5!?+–) 36...Nc8 (36...b6 37.Be2=) 37.Bd3 (37.Kc5 Bd7+=) 37...Bf7 38.Ne4 (38.Kc5 Be8+=) 38...Ke7 39.Kc5 Kd7 (39...b6 40.Kc6 a4 41.Kc7+=) 40.b6 Kd8 (40...Ke7 41.Nc3+=) 41.Bb5 (41.Ng5 Bb3+–) 41...Bb3 42.Nc3 Ke7 43.g5 Nd6 (43...Be6!?+=) 44.Bd3+– Bf7 (44...Be6 45.Bg6 Bh3 46.Nd5 Kd7 47.Bc2+–) 45.Nd5 (45.Nb5!? Nb5 46.Kb5 Be6+–) 45...Kd7+– 46.Nf4 a4 (46...Nf5 47.Bc2+–) 47.Kb4 Nc8 48.Ng6 Nb6 49.Ne5 Ke7 50.Nf7 Kf7 51.Bf5 (better 51.h4 Nd7 52.h5+–) 51...Nd5? (51...a3 52.Ka3 Nc4 53.Ka4 Nd2=) 52.Ka4+– Ne7 (better 52...Ne3 53.Be4 Nd1+–) 53.Bg4?? (better 53.Bc2+–) 53...Kg6= 54.h4 Nd5 55.Ka5 Nf4 56.Bf3 Ne6 57.Bb7 Ng5 58.hg5 Kg5 ½–½. Healey,Michael W – Miller,Dominic, Hastings Masters, 2016.

6.Nf3 0–0 7.Be2 Bg4 8.0–0 Nbd7 9.cd5 cd5 10.h3 Bf3 11.Bf3 e6 12.Bd4 Qe7 13.Nc3 Rfc8 14.Qb3 Ne8 15.Ne2 Bd4 16.Nd4 Nd6 17.Rfe1 Rc7 (17...a5 18.d3=) 18.Rac1 Rac8 19.Qb1 (19.Rc7 Rc7 20.Rf1 Nc4=) 19...Nb6 (19...g5 20.Rc7 Rc7 21.fg5 Qg5 22.Rc1=) 20.Rc7 Qc7 21.a3 (21.d3 Na4=) 21...Nbc4 22.Qa2 Qb6 23.Nb3 (23.Be2 a5=+) 23...a5 24.ba5 Na5 25.Nd4 Nac4 26.Be2 (26.a4 Qb4 27.Nb3 Ra8=+) 26...Qa5 (26...Ra8 27.Bc4 Nc4 28.a4=+) 27.Bc4=+ Nc4 28.Rc1 Ra8 The pressure on the isolated pawn grows 29.Rc3 (29.d3 Ne3 30.Qf2 Nf5 31.Nf5 gf5–/+) 29...Na3 30.Qb2 (30.Nc2 Nc4 31.Qa5 Na5–/+) 30...Nc4–+ 31.Qb7 Qa1 32.Kf2? (better is 32.Kh2!? Nd2 33.Nb3 Qc3 34.Qa8 Kg7 35.Nd2 Qd2 36.Qa1 Kf8 37.Qe5–/+) 32...Nd2 33.Rc8 Rc8 34.Qc8 Kg7 35.Ke2 Ne4 36.g4 Qa2 37.Qc2 Qa6 38.Ke1 Ng3 39.Kf2=+ Ne4 40.Ke1–+ Qa1 41.Ke2 Qg1 42.g5 Qf2 43.Kd3 Qf1 44.Ne2 h6 45.gh6 Kh6 46.Qc1 Qh3 47.Qa1 Kh7 48.Qg1 Nd6 49.Nd4 Nc4 50.Ke2 f6 51.Nf3 Kg7 52.Kf2 Nd6 53.Ke2 Ne4 54.Nd4 g5 55.fg5 Ng5 (56.Nc6 Kf7–+; 55...fg5 56.Qc1–+) 0–1. Otman – Ignatiev, Moscow, 1976.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Bf3=+ 8.Bf3 0–0 (8...dc4 9.Na3=+) 9.c5 (9.cd5 Nd5 10.Bg7 Kg7=) 9...Nbd7 (9...a5 10.ba5 Qa5 11.0–0 Qc5 12.Bd4–/+) 10.Qc2 Qc7 11.d4 Rfe8 12.Nc3 Nf8 13.0–0 N6d7 14.Ne2 f6 (14...Ne6 15.b5+=) 15.e4 (15.f5 e5+=) 15...de4+= 16.Be4 e6 17.a4 Rad8 18.Qb3 f5 19.Bf3 Nf6 20.b5 Nd5 21.g3 Nd7 22.Rad1 N7f6 23.Nc1 (23.Rfe1 Ng4=) 23...Kh8 (23...b6 24.Rfe1=) 24.Rfe1+= Nh5 (24...a6 25.Nd3+=) 25.Nd3+/– Qf7 (25...Nhf6 26.Ne5+/–) 26.Ba1 h6 27.Re5 Kh7 28.Re2+/– Bf6 29.Rde1 Ng7 30.Qc4 Qc7 31.Nb4 h5 32.bc6 bc6 33.Bd5 ed5 34.Qa6 Re2 35.Re2 Rb8 36.Nd5! cd5 37.Qf6 Re8 38.Re8+– Ne8 39.Qe5 Qe5 40.de5 Kg7 41.Bd4 Kf7 42.c6 (42...a6 43.Kf2+–) 1–0. Schiffler,L – Schlieder,Rolf, corr, 1950.

6.Nf3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Qb6=.

5.h3 Bg7

6.Nf3 0–0 7.Na3 Qb6 8.Bc3 Ne4 (8...Bf5 9.Nd4=) 9.Bg7 Kg7 10.Rb1 a5 (10...Bf5 11.Qb3=) 11.b5+= Qc5 12.Qc1 Qd6 13.bc6 bc6 (13...Nc6 14.Qb2 Qf6 15.cd5+=) 14.cd5+/– cd5 15.Nb5 Qd8 16.Be2 (16.Nc7 Ra7 17.Nd5 Qd5+=) 16...Ba6+= 17.0–0 Nd7 18.Qa3 Ndf6 19.d3 Bb5 20.Rb5 Qd6 21.Qb2 Nc5 22.Rb1 (22.g4 h6+=) 22...Rfc8 23.Rb6 Qc7 24.Qa3 e6 25.Nd4 Nfd7 26.Rc6 Qd8 27.Rc1 Rc6= 28.Nc6 Qb6 29.Qc3 f6 30.Nd4 Rb8 31.Nb3 Nb3 32.ab3 Ne5 33.d4 Nf7 34.Bd1 Qb4 35.Qb4 Rb4 36.Kf1 e5 37.de5+/– Ne5 38.Rc7 Kh6 39.g4 g5 40.Bc2+– Ng6 41.Rd7 a4?? 42.ba4+– Rc4 43.Bg6 Kg6 44.a5 Rc5 45.a6 Ra5 46.a7 Ra2 47.Ke1 h5 48.Kd1 f5 49.gf5 Kf5 50.Rd5 Ke4 51.Rg5 Ra7 52.Ke2 Ra2 53.Kf1 h4 54.Rg4 Kf3 55.Rf4 1–0. Speelman,J – Gormally,D, England, 2000.

6.Nf3 0–0 7.Qb3 Nbd7 8.d3 e6 9.Be2 a5 10.a3 Ne8 (10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1=) 11.Bg7+= Ng7 12.Ra2 dc4 13.dc4 Qe7 14.Rd2 e5 15.0–0 e4 16.Nh2 Ne5 17.Ng4 (17.Nc3 ab4 18.ab4 Bf5+=) 17...Bg4= 18.hg4 Qh4 19.Rd4 Ng4 20.Bg4 Qg4 21.f3 (21.Nc3 f5=) 21...Qg5 22.Re4 ab4 23.ab4 Rad8 24.Qc3 Nf5 (24...Rd7 25.Rg4 Qd8 26.e4+=) 25.Re1+= h5 26.Nd2 (26.Qe5!?+=) 26...Nh4–/+ 27.Rg4?? (better is 27.Re2 Rd2! 28.Rd2 Nf3 29.Kf2 Nd2 30.Qd2–/+) 27...hg4–+ 28.Ne4 Qh6 (28...Qf5 29.Nf6 Kh8 30.e4 Nf3 31.gf3 Qf3 32.Qf3 gf3 33.Kf2–+) 29.Nf6 Kh8 30.fg4 g5 31.Rf1 Qg7?? (better is 31...Ng6–+) 32.g3+= Rd6 (better is 32...Nf3! 33.Kg2 Rd2 34.Kf3 Rh2+=) 33.gh4= gh4 34.Qe5 Rf6 35.Qf6 Qf6= 36.Rf6 Kg7 37.Rd6 Re8+= 38.b5 cb5 39.cb5 Re3 ½–½. Izoitko,Alexey – Savinov,L (2155), Vladimir Zak mem, St Petersburg RUS, 2007.

4.d4 e5

5.de5 Bb4 6.Nc3 Bg4 =+.

5.de5 Bg4 6.f3 Bf3 (Better is 6...Ne4!? 7.fg4 Bb4 8.c3 Qh4 9.g3 Qe7+–) 7.Nf3 (7.gf3?! Nfd7 8.a3 Qh4 9.Kd2 Qe7+–) 7...Ne4 8.Bd3 (8.a3 Be7+–) 8...Qb6 9.Be4 Qb4 10.Bc3 Qe4 11.Qd3 Nd7 12.Nbd2 Qa4 13.0–0 Nc5 14.Qf5 Qa3 15.Nb1 Qa4 16.Ng5 f6 17.Ne6 Ne6 18.Qe6 Be7 19.ef6 gf6 20.Bf6 Qe4 21.Qe4 de4 22.Bh8 Rd8 23.Bf6 b5 24.Be7 Ke7 25.Nc3 Ke6 26.Rad1 Rd1 27.Rd1 b4 28.Ne4 Ke5 29.Nc5 a5 30.Rd7 h5 31.Ra7 Kd6 32.Ra5 Kc7 33.Na6 Kb6 34.Rh5 Ka6 35.g4 c5 36.h4 Kb6 37.g5 c4 38.g6 c3 39.g7 Kb7 40.g8Q Kc7 41.Rh6 Kd7 42.Qf7 Kd8 43.Rh81–0. SuperForte5 – REXChess, 1994.

5.de5 Ne4

6.a3 Qh4 7.Qf3 Bg4 –+.

6.c3 Qh4 7.Qf3 =.

6.c3 Qh4 7.g3 Qe7 8.f3 Ng5 9.h4 =.

6.c3 Qh4 7.g3 Qg5 8.Nf3 Qh5 9.Bg2 (9.Nbd2 Nd2 10.Kd2 Nd7=) 9...Bg4= 10.0–0 Nd7 11.c4 dc4 12.a3 0–0–0 13.Qe2 Ne5 14.Be5 (14.Ne5 Be2) 14...Bf3 15.Bf3 Qe5 16.Ra2 Qe6 17.Rc1 Nd6 18.Nc3 Be7 19.Rac2 Rhe8=+ 20.a4 a6 21.b5 ab5 22.ab5 cb5 23.Rb2 Qd7 24.Nb5!+– Nb5 25.Qc4 Kb8 26.Rb5 Ka7? 27.Qb3 Qb5 28.Qb5 Rd7 29.Qa4 Kb6 30.Rb1 Bb4 31.Qd7 Re4 32.Be4 Ka5 33.Qb7 h5 34.Qb4 Ka6 35.Ra11–0. SuperForte5 – REXChess, 1994.

6.c3 Qh4 7.g3 Qg5 8.f4 Qg6 9.Nf3 a5 10.b5 Bc5 11.Qe2 Bd7 12.Nh4 Qe6 13.a4 Be7 14.Ng2 Qh3 15.Nd2 Ng3 16.Qf2 Nh1 17.Qg1 Bh4 18.Kd1 Nf2 19.Kc2 Bf5 20.Kb3 0–0 21.Nh4 Qh4 22.Nf3 Nh3 23.Qg2 Qf2 24.Qf2 Nf2 25.Nd4 Bh3 26.Be2 Ng4 27.Ba3 Re8 28.Bg4 Bg4 29.Rg1 Be6 30.Bd6 cb5 31.ab5 a4 32.Ka3 Bh3 33.Rg3 Bd7 34.f5 h6 35.h4 Kh7 36.h5 Rc8 37.Bb4 Be8 38.f6 gf6 39.ef6 Nd7 40.Rg7 Kh8 41.Be7 Rc3 42.Ka2 Re3 43.Nf5 Re5 44.Nh6 Re2 45.Ka3 Re3. NN – COMP, 1994.

6.c3 Nd7

7.Nf3 Qc7

8.Qd4 Nb6 9.Bd3 =.

8.Qd4 Be7 9.Bd3+= f6 10.e6 Ne5 11.Be4 de4 12.Ne5 fe5 13.Qe4 Be6 14.0–0 =.

8.Qd4 Be7 9.Bd3+= f6 10.e6 Ne5 11.Be4 de4 12.Ne5 fe5 13.Qe4 Be6 14.a3 =.

8.Qd4 Be7 9.Bd3+= Ng5 10.Ng5+/– Bg5 11.c4 dc4 12.Bc4 Be7 13.Bd3 a5 14.a3 (14.b5 cb5 15.Bb5 Bb4 16.Nd2 0–0+/–) 14...ab4+= 15.ab4 Ra1 16.Ba1 b6 17.0–0 Nf8 (17...0–0 18.Qe4 g6 19.Rc1+/–) 18.Nc3 (18.Rd1 Be6+/–) 18...Ne6 19.Qe4 Ng5 20.Qc4 Be6 21.Qf4 0–0 22.Bc2 Rd8+= 23.Rc1 Qa7 24.e4 Bc4 25.Qe3 Ne6 26.Na4 Bg5= 27.Qb6 Qb6 28.Nb6 Bc1 29.Nc4 Bd2 30.Nd2 Rd2 31.Bb3 Re2 32.Bc3 Re4 33.Kf1 Nf4 34.h3 Kf8 35.Ba4 c5 36.Bb3? Ne2 37.Bb2 Rb4 38.Ba3 Ng3 39.fg3 Rb3 40.Bc5 Ke8 41.Kf2 Rc3 42.Be3 Rc2 43.Kf3 Ke7 44.g4 Ke6 45.Bf4 h6 46.h4 Kd5 47.g3 Kd4 48.g5 h5 49.g6=+ Rc3 50.Ke2 fg6 51.Kd2 Rc6 52.Ke2 Re6 53.Kf3 Ra6 54.g4 Ra3 55.Kg2 Ke4 56.Bg3 hg4 57.e6 Kd5 58.e7 Re3 59.Bf4 Re7 60.Kg3 Re2 61.Kg4 Ke4 62.Bd6 Rg2 63.Kh3 Rd2 64.Bf8 Rd7 65.Kg4 Rf7 66.Bd6 Rf2 67.Bg3 Rg2 68.Kh3 Kf3 69.Bd6 Rd2 70.Bb4 Rd1 71.Kh2 Rd4 72.Be1 Rg4 73.Kh1 Re4 74.Ba5 Rh4 75.Kg1 Rc4 76.Bb6 g5 77.Kh2 g4 78.Be3 Rc2 79.Kg1 Ke3 80.Kf1 g3 81.Kg1 Kf3 82.Kf1 Rc10–1. SuperForte5 – REXChess, 1994.

8.Qd4 Be7 9.Bd3+= Ng5 10.Ng5+/– Bg5 11.c4 dc4 12.Bc4 Be7 13.e6 Bb4 14.Ke2 Nf6 (14...fe6 15.Qg7 Rf8 16.Qh7+/–) 15.ef7 Ke7 (15...Kf8 16.Rd1 Bg4 17.f3+/–) 16.a3 (16.Qe5 Qe5 17.Be5 b5+/–) 16...Bg4 17.f3 Rhd8 18.Qe5 Qe5 19.Be5 Be6 20.Be6 Ke6 21.Bf6 Kf6 22.ab4 Kf7 23.Rd1 Rd1 24.Kd1 Rd8 25.Kc2 a6 26.Nc3 g5 27.Rd1 Rd1 28.Kd1 b6 29.Na4 a5 30.Kc2 ab4 31.Nb6 Ke8 32.Kb3 Ke7 33.Kb4 Kd6 34.Nc4 Kd5 35.e4 Kd4 36.e5 c5 37.Kb5 Kd5 38.g4 h6 39.h3 Ke6 40.Kc5 Kd7 41.Kd5 Ke7 42.Nd6 Kf8 43.e6 Ke7 44.Nf5 Ke8 45.Kd6 h5 46.gh5 Kf8 47.h6 Kg8 48.e7 Kf7 49.Ng7 Kg8 50.e8Q Kh7 51.Nf5 g4 52.Qf7 Kh8 53.Qg71–0. NN – REXChess, 1994.

4.Be2 Qb6

5.a3 Bf5

6.Nf3 c5 7.Bc3 =.

6.Nf3 Nbd7 7.h3 a5 8.Nc3 e5=+ 9.0–0 Bd6 10.Na4 Qc7 11.Nc5 0–0 12.c4 dc4 13.Bc4 b5 14.Be2 ab4 15.ab4 Nd5 16.Rc1 Nb4–/+ 17.Nd7 Qd7 18.Ne5 Be5 19.Be5 Nd3 20.Bd3 Bd3 21.Re1 Qd5 22.Bd4 Ra2 23.Qg4= Bg6 24.Rc5 Qe4 25.Qd1 Rb8 26.Qc1 Attacking the backward pawn on c6 26...Ra6 27.Qb2 f6 28.Rec1 Bf7 29.d3 Qd3 30.Rc6 Rc6 31.Rc6 Bd5 32.Rc1 b4 33.Bf6?? Qg6 34.e4 Be4 35.Qb3 Kh8 36.f3 Bf3 37.Bg7=+ Qg7 38.Qf3 b3 39.Rb1 Qd4 (40.Kh1 b2=; 39...b2 40.Kh1=+). Caminade,Christian – Dussol,Pierre (2260), Val Maubuee op2, 1990.

6.Nf3 Nbd7 7.Nh4 Be4 =.

6.Nf3 Nbd7 7.Nh4 Bg6 8.0–0 e5 9.c4 Be7 10.Ng6 hg6 11.cd5 Nd5 12.Qb3 Qc7 13.d3 (13.e4 Nf4 14.Bc4 f5=) 13...N7f6 (13...Bd6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3=) 14.Nd2 e4 (14...Bd6 15.Ne4=) 15.h3+= ed3 16.Bd3 g5 17.Nf3 Nh5 (17...g4 18.hg4 Bd6 19.Rfd1+/–) 18.b5 Qd6 (18...Rc8!?+/–) 19.Rfc1 Qh6? (better is 19...0–0+–) 20.bc6 Ndf4 (20...bc6 21.Rc6!! Nhf6+–) 21.cb7 Nh3 (21...0–0 22.ba8R Ra8 23.ef4 Nf4 24.Ne5+–) 22.gh3 Rb8 23.Qb5 (23.Qb5 Kf8 24.Rc8 Bd8 25.Qb4 Qd6 26.Qd6 Ke8 27.Qd8) 1–0. Schirmer,Michael – Suermann,Uwe, desc–online.de, 2002.

6.Nf3 Nbd7 7.Nh4 Bg6 8.0–0 e6 9.d3 a5 10.c3 Bd6 11.Nd2 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 0–0 14.Ng6 hg6 15.Nf3 Qc7 16.h3 e5 17.c4 e4 18.de4 de4 19.c5 Bc5 20.bc5 ef3 21.Bf3 Nc5 22.Bf6 gf6 23.Qf6 Nd7 24.Qe7 Rc8 25.Be2 Ne5 26.Qc5 b6 27.Qc2 c5 28.f4 Nd7 29.Bc4 Nf8 30.f5 g5 31.Qe4 Qd7 32.Qg4 Qe7 33.f6 Qe3 34.Kh1 Rc6?? (34...Rc7 35.Rf5 Ng6+–) 35.Qh5+– (35...Rf6 36.Rf6 Qc1 37.Bf1+–) 1–0. Schirmer,Michael – Markus,Roland, TKM/SF/02, 2001.

4.Nf3 Qb6

5.a3 Bf5 6.c4 e6 7.Nc3 Be7 8.Be2 0–0 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.Qb3 Qd8 12.Bf3 Nbd7 13.cd5 cd5 14.0–0 Bd6 15.d3 Ne5 16.Be2 d4 17.ed4 Nc6 18.Ne4 Be7 19.Qc4 Rc8 20.Rac1 Nd5 21.Rfe1 Nb6 22.Qa2 Nd4 23.Rc8 Nc8 24.Qc4 Ne2 25.Re2 Nd6 26.Qc3 Ne8 27.Rc2 Bf6 28.Nf6 Nf6 29.h3 Qd5 30.Qc4 Rd8 31.Bf6 gf6 32.Qd5 Rd5 33.Rc3 Kf8 34.Kf1 Ke8 35.Ke2 Kd7 36.Rc4 e5 37.Ke3 ½–½. Kalnins – Huemmer, Germany 1985.

5.a3 Bg4 6.Be2 Nbd7 7.0–0 Bf3 8.Bf3 e5 9.d3 Be7 10.Nd2 0–0 11.c4 Rac8 12.cd5 cd5 13.Rc1 Qb5 14.Be2 Qb6 15.Nf3 Bd6 16.Qd2 Bb8 17.Rc8 Rc8 18.Rc1 Rc1 19.Qc1 Qc7 20.Qc7 Bc7 21.h3 h6 22.Kf1 e4 23.de4 de4 24.Nd2 Be5 25.Be5 Ne5 26.Nc4 Nc4 27.Bc4 Ne8 28.Bd5 Nd6 29.Ke2 ½–½. Hal1958 – Daddy_4_eyes, playchess.de, 2005.

5.a3 a5

6.b5 Nbd7 7.a4 e6 8.Be2 Be7 9.0–0 0–0 10.d4 Ne4 11.Nbd2 f5 12.c4 cb5 13.ab5 Nd2 14.Qd2 dc4 15.Bc4 Nf6 16.Rfd1 Rd8 17.Qd3 Kf8 18.Qb3 Nd5 19.Nd2 Bb4 20.Ba3 Ba3 21.Ra3 Qd6 22.Nf3 b6 23.Ne5 Bb7 24.e4 Nf6 25.ef5 ef5 26.Nf7 Qf4 27.Nd8 Rd8 28.Qe3 Qg4 29.f3 Qh4 30.Qe6 Bd5 1–0. Mrozinski,Werner – Mallach,Heinz Joachim, VK3, 1996.

6.Bd4 Qc7 7.b5 (7.Be5 A) 7...Qd8 A1) 8.d4 ab4 (8...Nbd7 9.b5 Ne5 10.Ne5 e6=) 9.Bb8 Rb8 10.ab4 Bg4=; A2) 8.Bb2 Nbd7 (8...e6 9.b5 Nbd7 10.c4 Bd6=) 9.b5 e6 10.Be2 Bd6+=; A3) 8.b5 Bg4 (8...Nbd7 9.Bf4 Nh5 10.bc6 bc6=) 9.d4 e6 10.h3 Bh5=; B) 7...Qb6 B1) 8.ba5 Qa5 (8...Qd8 9.Be2 Qa5 10.Bc3 Qc7=) 9.Bc3 Qa4 10.Be2 Bf5=; B2) 8.c4 dc4 (8...Nbd7 9.c5 Qd8 10.Nc3 Ne4=) 9.Bd4 Qd8 10.ba5 Ra5=; B3) 8.Bd4 Qc7 (8...Qd8 9.b5 Nbd7 10.bc6 bc6=) 9.Be5 Qb6 10.Bd4 Qc7=) 7...Nbd7 (7...Bg4 A) 8.Bb2 Nbd7 (8...e5 9.h3 Bf3 10.gf3 Bc5+=) 9.c4 e6 10.cd5 ed5+=; B) 8.Be2 Nbd7 (8...Bf3 9.gf3 e5 10.Bb2 Bd6=) 9.h3 Bf3 10.gf3 e5+=; C) 8.h3 Bf3 (8...Bh5 9.d3 e6 10.c4 Nbd7=) 9.Qf3 Nbd7 10.Bf6 Nf6+=) 8.c4 (8.Bf6 Nf6 (8...gf6 9.bc6 bc6 10.c4 dc4=) 9.d4 e6 10.Nbd2 Be7+=; 8.bc6 bc6 9.Bf6 Nf6 10.d4 e6+=; 8.Be2 e5 9.Bb2 Bd6 10.h3 0–0–/+) 8...c5 (8...e5!? 9.Bc3 e4 10.bc6 bc6+= (worse is 10...Qc6 11.Nd4 Qc5 12.Bb4+=)) 9.Bb2 b6 (9...e6 10.cd5 ed5= –0.07) 10.cd5 Nd5 11.Bc4 Bb7 12.a4 e6 13.0–0 N7f6 14.d3 Nb4 15.Nbd2 Bd6 16.e4 e5 17.Nh4 0–0–0 18.Qb3 Rhf8 19.Nf5 Ng4 ½–½. Peronczyk,Karol (1620) – Zajac,Mateusz (1890), Mistrzostwa Malopolski Gr–B Poland, 2011.

6.Bd4 Qd8 7.b5 e6 8.Be2 =.

6.Bd4 Qd8 7.b5 Bg4 8.c4 (8.h3 Bf3 9.Qf3 Nbd7=) 8...Nbd7 (8...e6 9.h3 Bf3 10.Qf3=) 9.Be2 (9.bc6 bc6 10.Bf6 Nf6=) 9...dc4 (9...Bf3 10.Bf3 e5 11.Bb2=) 10.bc6 bc6 11.Qa4 (11.Bf6 ef6 12.Bc4 Bd6=) 11...Qc7 (11...Bf3 12.Bf3 e5 13.Bc3= (worse is 13.Qc6 Rc8 14.Bb6 Rc6 15.Bd8 e4 16.Bf6 ef3–/+)) 12.Qc4 e5 (12...e6!?=) 13.Ng5 (13.Ne5 Ne5 14.Be5 Be2+/–) 13...Nb8+= 14.Bg4 Ng4 15.Bb2 (15.Bb6 Qd7 16.Nf7 Qf7 17.Qg4–/+) 15...Nf6? (15...Nh6 16.0–0+=) 16.d4 (better is 16.Be5!? Qe7 17.Bb8 Rb8 18.Qc6 Nd7 19.Nf3+–) 16...ed4+/– 17.Bd4 (worse is 17.ed4 Bd6=) 17...h6 (17...Bd6 18.Bf6 gf6 19.Ne4+=) 18.Bf6 gf6 19.Nf3 Rg8 20.0–0 Bd6 (20...Qd7 21.Nd4+/–) 21.Nc3 Nd7? 22.Nb5!+– Qb8 23.Qc6 Ke7 24.Rad1 Ne5 25.Ne5 Be5 26.f4 Bb2 27.Qc5 Ke8 28.Nc7 (28.Nc7 Qc7 29.Qc7+–; better is 28.Nd6 Qd6 29.Qd6 Ba3 30.Qc6 Kf8 31.Qa8 Kg7 32.Qa5 Bf8+–) 1–0. Krzewski,D – Mlynarczyk, Poland ch jun Olsztyn, 1987.

6.Bd4 Qd8 7.b5 g6 8.c4 Bg7 9.cd5 cd5 10.Be2 0–0 11.0–0 Re8 12.Nc3 Bg4 13.Ne5 Be2 14.Qe2 Nfd7 15.f4 f6 16.Nd7 Nd7 17.Qf3 (worse is 17.Nd5 e6 18.Qf3 Kh8=) 17...e5 (17...e6!?+=) 18.Qd5+/– Kh8 19.fe5 fe5 20.Bc5 (20.Rf7 ed4 21.Rd7 Qh4+/–) 20...Nc5 21.Qc5 Rc8 22.Qd5 Qd5 23.Nd5 e4 24.Rac1 Rcd8 25.Nb6 Rd2 26.Rc7 Rf8? (26...Bh6 27.Nc4 Rc2 28.Rff7=) 27.Nc4 (27.Rb7 Bh6 28.Nc4 Rc2 29.Rf8 Bf8+–) 27...Rc2+/– 28.b6 a4 29.Nd6 Rb2 (better is 29...Re2!?+/–) 30.Rb7+– Rf1 31.Kf1 Rb1 32.Ke2 Rb2 33.Kd1 Bc3? (33...h6+–) 34.Ne4 Be5 35.Re7 Bh2 (35...Rb6 36.Re8 Kg7 37.Re5 Rb3+–) 36.Nf6 (36.Nf6 Rb1 37.Kc2 Rb2 38.Kc1 Rb1 39.Kb1 Be5 40.Rh7) 1–0. Fries Nielsen,JO (2400) – Kull,F (2165), 12th IHEM, Hamburg GER, 2009. (=1.Nf3 d5 2.e3 Nf6 3.b4 c6 4.Bb2 Qb6)

4.Nf3 Qc7

5.c4 dc4 6.Bc4 e6 7.a3 b5 8.Be2 a5 9.ba5 Qa5 10.Bf6 gf6 11.0–0 b4 12.a4 Rg8 13.d4 Qf5 +=.

5.Be2 Nbd7 (--> 4.Nf3 Nbd7 5.Be2 Qc7).

5.a3 Nbd7

6.c4 e5 7.cd5 Nd5 8.Qc2 Bd6 9.d4 a5 10.b5 c5 11.de5 Ne5 12.b6 Nb6 13.Nbd2 Nf3 =+.

6.d4 a5 7.b5 Nb6 8.Nc3 e6 9.Ne5 c5 10.Be2 cd4 11.ed4 Bd6 12.0–0 Nfd7 13.f4 f6 =+.

6.Bf6 ef6 7.d4 b5 8.Nbd2 Bd6 9.Bd3 a5 10.c3 0–0 11.0–0 Nb6 12.Qc2 h6 13.Bh7 Kh8 14.Bf5 =.

5.a3 Bf5

6.Ra2 Nbd7 7.Nc3 e5 8.Be2 Bd6 9.h3 0–0 10.g4 Bg6 11.Nh4 a5 12.b5 Nc5 13.Ng6 fg6 =+.

6.b5 Bg4 7.c4 Nbd7 8.bc6 bc6 9.cd5 cd5 10.Nc3 Qa5 11.h3 Rb8 12.hg4 Rb2 13.Qa4 Qa4 =.

6.Bc3 Nbd7 7.Be2 e5 8.b5 cb5 9.Nh4 Be6 10.Bb5 a6 11.Bd7 Nd7 12.Nf3 Bg4 13.h3 Bh5 –/+.

6.c4 Nbd7 7.cd5 Nd5 8.d3 N5f6 9.e4 Bg6 10.Nbd2 e6 11.Be2 a5 12.Bc3 ab4 13.ab4 Ra1 =.

6.d3 Nbd7 7.Nbd2 e5 8.c4 Bd6 9.cd5 cd5 10.e4 Be6 11.Rc1 Qb6 12.d4 Ne4 13.Ne4 de4 =.

6.Nd4 Bg6 7.f4 e5 8.fe5 Qe5 9.c4 Nbd7 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Qc7 12.Nf3 b5 13.Ba2 a5 =.

6.Be2 e6 7.Nh4 Bg6 8.f4 Nbd7 9.0–0 Bd6 10.Bd4 a5 11.b5 c5 12.Bb2 Rd8 13.g4 d4 =.

6.Be5 Qd8 7.Be2 Nbd7 8.Bb2 Bg4 9.0–0 e6 10.d3 a5 11.Qd2 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Qb6 =.

6.Bf6 ef6 7.Nd4 Bd7 8.c4 c5 9.bc5 Bc5 10.Nb5 Bb5 11.cb5 d4 12.Bd3 Nd7 13.Be4 Rd8 =.

6.h3 Be4 7.c4 a5 8.b5 Nbd7 9.Nc3 e6 10.cd5 ed5 11.Rc1 Rd8 12.d4 Be7 13.Ne4 Ne4 +=.

5.a3 Bg4

6.Ra2 Nbd7 7.h3 Bf3 8.Qf3 e5 9.Be2 e4 10.Qf5 Bd6 11.Qg5 h6 12.Qf5 g6 13.Bf6 Rh7 –+.

6.b5 Nbd7 7.h3 Bf3 8.Qf3 e5 9.Nc3 e4 10.Qd1 Bd6 11.Be2 0–0 12.0–0 Rfd8 13.Rb1 c5 =.

6.Nc3 e5 7.h3 Bf5 8.g4 Be6 9.b5 a6 10.bc6 Nc6 11.Ng5 Bd7 12.e4 d4 13.Nd5 Nd5 –/+.

6.c4 Nbd7 7.cd5 Nd5 8.d4 Rd8 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 Ne5 11.Rc1 e6 12.Be2 Nf3 13.Bf3 Bf3 =.

6.d3 Nbd7 7.h3 Bf3 8.Qf3 e5 9.Nc3 a5 10.b5 cb5 11.Nd5 Qc2 12.Nf6 gf6 13.Qe2 Rc8 –/+.

6.Bd3 Nbd7 7.h3 Bf3 8.Qf3 e6 9.0–0 Bd6 10.Nc3 0–0 11.Rfb1 b5 12.a4 a5 13.ab5 ab4 =+.

6.d4 e6 7.h3 Bf5 8.c4 a5 9.b5 Be7 10.g4 Be4 11.Nc3 0–0 12.g5 Ne8 13.bc6 Nc6 =.

6.Bd4 Nbd7 7.Bf6 Nf6 8.d4 b5 9.Bd3 e5 10.de5 Bf3 11.gf3 Qe5 12.c3 a5 13.f4 Qe6 =+.

6.Be2 Nbd7 7.h3 Bf3 8.Bf3 e5 9.0–0 Bd6 10.Be2 0–0 11.d4 a5 12.b5 e4 13.Nc3 Nb6 =+.

6.Bf6 ef6 7.h3 Be6 8.Be2 Bd6 9.0–0 0–0 10.d4 a5 11.b5 cb5 12.Bb5 Nd7 13.Qd3 Rac8 =.

6.h3 Bf3 7.Qf3 e5 8.c4 a5 9.cd5 ab4 10.Qg3 Nbd7 11.dc6 Qc6 12.f3 Bd6 13.f4 ef4 –/+.

5.c4 a5

6.a3 ab4 7.Be5 Qd8 8.ab4 Ra1 9.Ba1 dc4 10.Bc4 b5 11.Be2 e6 12.Be5 Na6 13.0–0 Nb4 =+.

6.Qa4 Nbd7 7.cd5 Nb6 8.Qc2 Nbd5 9.b5 Nb4 10.Qb3 Be6 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Qd7 13.Ne5 Qd5 =+.

6.ba5 Qa5 7.Be2 Bf5 8.cd5 Nd5 9.0–0 e6 10.d3 Qb6 11.Qd2 Qa5 12.Nc3 Bb4 13.Rfc1 Nd7 =.

6.Qb3 ab4 7.Be5 Qd8 8.Qb4 e6 9.Qb3 Nbd7 10.Bf6 Qf6 11.d4 Be7 12.Qc2 h6 13.Nc3 0–0 =.

6.b5 Nbd7 7.d4 cb5 8.cb5 Nb6 9.Nbd2 Bf5 10.Rc1 Qd6 11.Be2 Qb4 12.Bc3 Qa3 13.Nh4 Rc8 =.

6.cd5 Nd5 7.b5 Nd7 8.e4 Nf4 9.d4 e6 10.g3 Ng6 11.Nc3 Bb4 12.Rc1 Qd6 13.e5 Qe7 +=.

6.Be5 Qb6 7.b5 Nbd7 8.bc6 Qc6 9.cd5 Nd5 10.a4 Qg6 11.Nc3 Nb4 12.e4 Nc6 13.Bc7 e5 =.

6.Bf6 ef6 7.b5 dc4 8.Bc4 Be6 9.Be6 fe6 10.Qb3 Qd7 11.Nc3 cb5 12.Nb5 Nc6 13.Rc1 a4 =.

5.c4 Nbd7

6.a3 e5 7.cd5 Nd5 8.Qc2 Bd6 9.d4 a5 10.b5 c5 11.de5 Ne5 12.Nbd2 0–0 13.Rd1 Rd8 +=.

6.Qb3 e5 7.cd5 Nd5 8.Bc4 e4 9.Qc2 ef3 10.Bd5 fg2 11.Bg2 Kd8 12.Be4 Qd6 13.a3 a5 =.

6.Nc3 e5 7.cd5 Bb4 8.dc6 bc6 9.a3 Bd6 10.Rc1 a6 11.Qc2 Rb8 12.Na4 Bb7 13.d4 ed4 =.

6.Nc3 e5 7.cd5 cd5 8.Rc1 Qd6?? (8...Qb6 9.Nb5 Bd6 10.a4+– (worse 10.Nd6 Qd6 11.a3 a6+=)) 9.a3 (better 9.Nb5 Qb8 10.Nc7 Kd8 11.Ng5+– (11.Na8?! Bd6+–)) 9...a6= 10.b5 (10.Qa4 Qb8=) 10...e4 (10...Be7 11.d4=) 11.Nd4= Be7 (11...Nc5!?=) 12.Nf5+– Qe6 1–0. GuestNVFF – buranija, freechess.org, 2017.

6.d4 e5 7.de5 Bb4 8.Nbd2 Bd2 9.Qd2 Ne4 10.Qd4 Qa5 11.Nd2 Nb6 12.cd5 cd5 13.Rd1 Bf5 =.

6.cd5 cd5 7.Na3 e5 8.Rc1 Qb8 9.Nb5 Bd6 10.Nd6 (better 10.Rc8 Ke7 11.Rb8 Rhb8 12.Qa1+–) 10...Qd6+= 11.a3 0–0 12.Be2 Re8 13.0–0 a6 14.Qc2 e4 15.Nd4 White prepares b5 15...Nf8 (15...Ne5 16.f4 Ng6 17.Qc7 Qc7 18.Rc7+–) 16.Qc7+– Qc7 17.Rc7 Rb8 18.b5 ab5 19.Bb5 Rd8 20.Rfc1 Bd7 21.Bd7 N6d7 22.Nf5 h6? (better 22...Ne6 23.R7c2 Nb6=) 23.Ng7+– (23.Bg7?! Ne6 24.Bh6 Nc7 25.Rc7 Ra8=) 23...f6 (23...Ne6 24.Ne6 fe6 25.f4+–) 24.Nf5 (24.Nh5!? Nh7+–) 24...Ne6 25.R7c2 1–0. GuestMMFQ – GuestBRDW, freechess.org, 2017.

6.cd5 cd5 7.Nc3 e5 (7...Qb6 8.Nb5 e5 9.Rc1+/–) 8.Nb5+/– Qb8? (8...Qb6 9.Qa4 e4+/–) 9.Rc1+– Bd6?? (better is 9...Bb4 10.Nc7 Kd8 11.Ne5 Ne5 12.Be5 Ne4 13.Ne6 Be6 14.Bb8 Rb8+–) 10.Rc8! (10.Rc8 Ke7 11.Rb8 Bb8 12.Qc2+–) 1–0. Fournier,Frederic (2540) – Lepich (1870), Echecsemail.com (Team), 2013.

6.cd5 cd5 7.Be2 e5= 8.a3 Bd6 (8...a5 9.Qa4 e4 10.Nd4=) 9.Nc3 e4 (9...0–0 10.Qb3=) 10.Nd4 a6 (10...Bh2 11.Nf5 g6 12.Nd5 Nd5 13.Rc1+=) 11.Nf5 Be5 (11...0–0 12.Rc1 Qb8 13.Nd6 Qd6 14.d3+=) 12.f4 (better 12.Rc1!? Qd8 13.Ng7 Kf8 14.Nf5+–) 12...ef3+= 13.Bf3 (worse 13.Ng7 Kf8 14.gf3 Kg7–/+) 13...Nb6 (13...g6!? 14.Rc1 gf5 15.Nd5 Nd5 16.Rc7 Nc7+=) 14.Ng7+– Kf8 15.Nh5 Nh5 16.Bh5 Bh2? (16...Be6 17.Rc1 Nc4 18.Na4+–) 17.Ne2?? (better 17.Nd5 Qg3 18.Kf1 Nd5 19.Bh8+–) 17...Bg3+– 18.Ng3 Qg3 19.Kf1 Bf5?? (better 19...Rg8 20.Qf3 Be6+–) 20.Bh8+– Bd3 (20...Nc4 21.Bd4+–) 21.Be2 (21.Kg1 Nc4+–) 21...Be4 22.Bf3 Re8 (22...Nc4 23.Bd4 Qg6 24.Ke1+–) 23.Be4 Re4 (23...de4 24.Rh7 Qg6 25.Qh5 Qh5 26.Rh5+–) 24.Qf3 (24.Rh7 Qg6 25.Qh5 Nc4 26.Qg6 fg6 27.Rb7 Rh4 28.Bg7 Kg8+–) 24…Qg5 1–0. GuestXWMZ – GuestFBBF, freechess.org, 2017.

6.cd5 Nd5 7.a3 e5 8.Qc2 Bd6 9.d4 a5 10.b5 c5 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Qe4 f6 +=.

6.cd5 Nd5 7.b5 e5 8.Nc3 Nc3 (8...Bd6 9.Ne4=) 9.Bc3 Bd6 10.bc6 bc6 11.Qc2 0–0 12.Ng5 Nf6 13.Bc4 (13.f4 h6 14.Nf3 ef4 15.Bf6 gf6=) 13...h6 14.Ne4 Nd5 15.0–0 (15.Rb1 Nc3 16.dc3 Be7=) 15...Be6 16.d3 Rfb8 (16...Rab8 17.Rab1=) 17.Rac1 (17.Nd6 A) < 17...Nc3 18.Be6 (< 18.Qc3 Qd6 19.f4 Qc5=) 18...fe6 19.Nc4+/–; B) 17...Qd6 18.Bd5 cd5=) 17...a5 18.Ba1 (18.Bd5 Bd5 19.Nd6 Qd6=) 18...Qe7 (18...Nb4 19.Qd2=) 19.Nd6 (19.Qa4 Rc8=) 19...Qd6 20.Qe2 (20.Rfd1 Nb4 21.Qa4 Rd8=) 20...a4 (20...Nb4 21.Be6 Qe6 22.a3=) 21.Qh5 f6 22.d4 Bf7 (22...e4!?=) 23.Qf3 (23.de5 fe5 (23...Bh5? 24.ed6 Kf8 25.e4+–) 24.Qe5 Qe5 25.Be5 Re8+/–) 23...ed4 (23...Re8 24.e4 Nf4 25.Bf7 Kf7 26.de5 fe5 27.g3+–) 24.Bd4 a3 (24...Rd8 25.Rfd1 Qe7 26.Bd3+/–) 25.Rfd1 Qb4 (better is 25...Qf8!?+/–) 26.e4+– Ne7 27.Bf7 Kf7 28.e5 Rd8 29.ef6 Rd4 30.fe7 Rf4 31.Qc6 (31.Qh5 g6 32.Qh6 Rh4+–) 31...Re8 32.Qd5 Kg6 33.Rc6 Kh7 34.g3 Rf6?? (34...Re4 35.Qf5 Kg8+–) 35.Rf6 gf6 (35...Qe7 36.Rf7 Qe6+–) 36.Qf7 (36...Kh8 37.Qe8 Kg7 38.Qf8 Kg6 39.e8Q Kg5 40.Qg7 Kf5 41.Rd5) 1–0. b4_player – NN, gamecolony.com, 2006.

6.cd5 Nd5 7.b5 N7f6 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Bd7 10.Rc1 e6 11.bc6 Bc6 12.Bf6 gf6 13.Nd4 Qa5 14.Nc6 bc6 15.Rc6 Bb4? (better is 15...Qa2 16.Bb5 Kd8+–) 16.Ra6+– Qc5 17.a3! Bd2 (17...Ba3 18.Qa4 Double attack (18.Qa4 Decoy)) 18.Qd2 Rd8 19.Bd3 Rd3 (19...Qd5 20.Ke2 0–0+–) 20.Qd3 Qc1 21.Qd1 Qc3 22.Qd2 Qa1 (22...Qc7+–) 23.Ke2 Qh1 24.Qb4 (24.Qb4 Qb1 25.Qb1+–; 24.Ra7?! 0–0+/–) 1–0. Rooijen Van,Peter (1655) – O'Donnell,Kieran, BI–2009–P–00008, 2009.

6.Be2 e5 7.a3 Bd6 8.0–0 e4 9.Ne1 Bh2 10.Kh1 h5 11.g3 Ng4 12.Kg2 Ndf6 13.Rh1 h4 14.Rh2 Nh2 15.Kh2 hg3 16.Kg1 gf2 17.Kf2 Rh1 18.Bf1 Ng4 19.Ke2 Qg3 20.Nd3 Qf3 21.Ke1 Rf1 0–1. ekosachro (2325) – iozeph (2750), net–chess.com, 2014.

5.c4 Qd8

6.a3 e6 7.Ne5 Nbd7 8.d4 Be7 9.c5 Ne5 10.de5 Nd7 11.Qc2 Qc7 12.f4 a5 13.Nd2 ab4 =.

6.Qb3 e6 7.Nc3 dc4 8.Bc4 b5 9.Be2 a5 10.ba5 Bd6 11.Ng5 Be7 12.0–0 0–0 13.Qc2 h6 =.

6.Qc2 dc4 7.Bc4 e6 8.a3 b5 9.Be2 a5 10.ba5 Ra5 11.d4 Bd6 12.e4 Nh5 13.e5 Be7 +=.

6.Bc3 Bg4 7.h3 Bf5 8.Be2 dc4 9.Bc4 e6 10.Nd4 Bg6 11.0–0 Bd6 12.f4 b5 13.Be2 a5 +=.

6.Nc3 e6 7.a3 dc4 8.Bc4 b5 9.Be2 a5 10.ba5 Bd6 11.d4 0–0 12.0–0 Qa5 13.e4 Be7 +=.

6.c5 Bf5 7.Be2 b6 8.Qa4 e6 9.Bf6 gf6 10.Nd4 b5 11.Bb5 cb5 12.Qb5 Nd7 13.Nf5 Rb8 +/–.

6.Bd3 dc4 7.Bc4 e6 8.b5 Bd6 9.d3 cb5 10.Bb5 Bd7 11.a4 a6 12.Bd7 Nbd7 13.0–0 0–0 =.

6.cd5 Nd5 7.a3 a5 8.b5 Bg4 9.h3 Bh5 10.d4 e6 11.Nbd2 Be7 12.e4 Nf6 13.Qc2 0–0 +=.

6.Be2 dc4 7.Bc4 e6 8.b5 Bd6 9.d3 a6 10.a4 0–0 11.0–0 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Bd7 =.

6.Be5 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Nbd7 9.Bf6 Nf6 10.Nc3 e6 11.cd5 ed5 12.Rb1 Bd6 13.b5 Qa5 =.

6.Ne5 Nbd7 7.Qb3 e6 8.c5 a5 9.a3 Ne5 10.Be5 Nd7 11.Bb2 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 b6 =.

5.c4 e6

6.a3 Nbd7 7.Nc3 a5 8.b5 Be7 9.Be2 dc4 10.Bc4 0–0 11.0–0 Rd8 12.bc6 bc6 13.Qc2 Nb6 =.

6.b5 Nbd7 7.Nc3 Bd6 8.d4 dc4 9.Bc4 0–0 10.bc6 bc6 11.Qc2 e5 12.Rd1 Rb8 13.a3 ed4 =.

6.c5 Nbd7 7.d4 b6 8.Nc3 Be7 9.Rb1 0–0 10.Bd3 a5 11.cb6 Nb6 12.Ba3 ab4 13.Bb4 Bb4 =.

6.cd5 cd5 7.Bf6 gf6 8.a3 a5 9.b5 e5 10.d4 e4 11.Nfd2 Be6 12.Ra2 Bd6 13.Rc2 Qe7 +=.

6.Be5 Qd8 7.c5 a5 8.Qa4 Nfd7 9.d4 Ne5 10.Ne5 b5 11.Qa3 f6 12.Nd3 e5 13.Be2 Bf5 =.

6.Bf6 gf6 7.b5 Rg8 8.cd5 cd5 9.Nc3 Nd7 10.Rc1 Qb6 11.d4 Qa5 12.Rg1 Ba3 13.Rc2 Nb6 =.

5.c4 Be6

6.Na3 Nbd7 7.b5 Rb8 8.Qc2 Bg4 9.cd5 Nd5 10.Be2 e6 11.Qa4 Bf3 12.Bf3 Nc5 13.Qd4 Nb4 =.

6.Qb3 Bg4 7.Be2 Bf3 8.Bf3 e5 9.d3 a5 10.ba5 dc4 11.Qc4 Ra5 12.0–0 Bd6 13.Nc3 0–0 =.

6.Qc1 Bg4 7.Ne5 Bh5 8.Nd3 dc4 9.Qc4 Nbd7 10.Nf4 Bg4 11.f3 Bf5 12.g4 e5 13.gf5 ef4 =.

6.Qc2 dc4 7.Bc4 Bc4 8.Qc4 Nbd7 9.0–0 e5 10.b5 Bd6 11.Rc1 Rc8 12.bc6 bc6 13.d3 0–0 =.

6.c5 Nbd7 7.Be2 Bf5 8.Nh4 Bb1 9.Rb1 a5 10.Bf6 Nf6 11.b5 e6 12.bc6 bc6 13.d4 Be7 +=.

6.d3 Bg4 7.a3 dc4 8.dc4 Nbd7 9.h3 Bh5 10.Bd3 e5 11.Nbd2 Be7 12.Qc2 Bg6 13.Bg6 hg6 =.

6.Nd4 Bg4 7.f3 Bd7 8.f4 e5 9.fe5 Qe5 10.cd5 Nd5 11.a3 a5 12.Qb3 a4 13.Qc2 Qg5 =.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Bf3 8.Qf3 e6 9.a3 Nbd7 10.d4 Rd8 11.Bd3 Bd6 12.Rc1 a6 13.e4 0–0 +=.

6.Be5 Qb6 7.cd5 Nd5 8.a3 Bg4 9.Nc3 Nd7 10.Nd5 cd5 11.Bd4 Qd6 12.Bb5 a6 13.Bd7 Qd7 =.

5.c4 Bf5

6.a3 Nbd7 7.cd5 Nd5 8.d3 Bg6 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 e5 11.Nh4 Bd6 12.Ng6 hg6 13.Be2 Nf6 =.

6.a4 Nbd7 7.Nh4 Bg4 8.f3 Be6 9.cd5 Nd5 10.b5 Qa5 11.bc6 bc6 12.e4 Qb4 13.Qc1 Rb8 =+.

6.Qb3 Nbd7 7.cd5 Nd5 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Rd8 10.Bc4 e6 11.Nd4 Bg6 12.Be6 fe6 13.Ne6 Qd6 =.

6.b5 Qd8 7.Nc3 e6 8.cd5 Nd5 9.Rc1 Nc3 10.Rc3 Qa5 11.a3 Be4 12.Ne5 Bd5 13.Qe2 Bd6 +=.

6.Bc3 Nbd7 7.Be2 e5 8.0–0 dc4 9.Bc4 b5 10.Be2 a5 11.a4 ab4 12.ab5 Ra1 13.Ba1 cb5 =+.

6.c5 Nbd7 7.d4 e6 8.Nc3 b6 9.Nh4 bc5 10.bc5 Rb8 11.Qc1 Be4 12.f3 Bg6 13.g3 Be7 =.

6.Nd4 Bg6 7.f4 e6 8.a3 Be7 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Bh4 11.g3 Nc3 12.Bc3 Bf6 13.Rc1 Be4 =.

6.cd5 Nd5 7.a3 Nd7 8.d3 N5f6 9.Nbd2 e5 10.Nc4 Bd6 11.e4 Bg6 12.d4 ed4 13.Bd4 Be7 =.

6.Be2 Nbd7 7.Nh4 Be6 8.c5 0–0–0 9.0–0 h6 10.f4 g6 11.Qa4 a6 12.Bd4 Bg7 13.Nc3 Rhg8 =.

6.Be5 Qd8 7.Nd4 Bg6 8.b5 c5 9.Nf3 e6 10.cd5 ed5 11.Be2 Nbd7 12.Bf4 c4 13.0–0 Qa5 =.

6.h3 Nbd7 7.g4 Be4 8.a3 dc4 9.Bc4 Rd8 10.d4 Nb6 11.Be2 e6 12.Nbd2 Bf3 13.Nf3 Bd6 =.

5.c4 Bg4

6.a3 Nbd7 7.cd5 Nd5 8.d4 Rd8 9.Nbd2 e6 10.e4 N5b6 11.h3 Bf3 12.Nf3 Bd6 13.Bd3 0–0 =.

6.Na3 Nbd7 7.cd5 Nd5 8.b5 e5 9.bc6 bc6 10.h3 Bh5 11.Qc2 Rb8 12.Nc4 Bf3 13.gf3 f6 =.

6.b5 Nbd7 7.bc6 bc6 8.cd5 Nd5 9.Nc3 e5 10.Rc1 Nc3 11.Rc3 Rd8 12.h3 Bh5 13.Qc2 Bf3 =.

6.c5 b6 7.Bf6 ef6 8.d4 a5 9.cb6 Qb6 10.ba5 Qa5 11.Nbd2 Bb4 12.Qc2 Bc3 13.Rd1 Bb4 =.

6.d3 e5 7.a3 Nbd7 8.cd5 cd5 9.Nbd2 Bd6 10.d4 e4 11.h3 Be6 12.Rc1 Qb6 13.Ng5 Bf5 =+.

6.cd5 Nd5 7.a3 a5 8.b5 Qb6 9.h3 Bf5 10.Bc4 e6 11.Nh4 Bb1 12.Rb1 cb5 13.Bd4 Qd6 +=.

6.Qe2 dc4 7.Qc4 Nbd7 8.d4 Bf3 9.gf3 e5 10.Nd2 Bd6 11.Rc1 Nb6 12.Qb3 ed4 13.Bd4 Be5 =.

6.Be2 Nbd7 7.cd5 Nd5 8.a3 e5 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 Bd6 11.Qc2 Nf6 12.Rc1 0–0 13.h3 Bh5 =.

6.Bf6 ef6 7.b5 dc4 8.Bc4 Bd6 9.Nc3 a6 10.bc6 Nc6 11.Nd5 Qd8 12.Rc1 Rc8 13.Bb3 Bf3 =+.

6.h3 Bf3 7.Qf3 e5 8.a3 a5 9.cd5 ab4 10.Qg3 Nbd7 11.dc6 Qc6 12.f3 Bd6 13.f4 ef4 –/+.

6.h3 Bh5 7.g4 Bg6 8.Ne5 e6 9.Ng6 hg6 10.cd5 ed5 11.a3 Nbd7 12.Bg2 0–0–0 13.d3 Bd6 14.Nc3 d4 15.ed4 Rde8 16.Kf1 Nb6 17.d5–/+ cd5 18.Nd5!+– Nbd5 19.Rc1 Re7? 20.g5 1–0. Bonetti,Shane – ericman, ICC, 2002.

5.d4 Qb6

6.a3 a5 7.c4 dc4 8.Nbd2 ab4 9.Nc4 Qd8 10.ab4 Ra1 11.Qa1 e6 12.b5 cb5 13.Nce5 Qd5 =.

6.Ba3 Bg4 7.c4 dc4 8.Bc4 e6 9.Qa4 Bf3 10.gf3 Nbd7 11.Nc3 Nd5 12.Nd5 ed5 13.Bd3 Be7 =.

6.c3 Bf5 7.Nh4 Bg4 8.Qc2 Bh5 9.a3 a5 10.Bd3 Nbd7 11.f3 g5 12.g4 gh4 13.gh5 Rg8 =+.

6.Bc3 Bf5 7.a3 e6 8.Nh4 Be4 9.f3 Bg6 10.g4 Bd6 11.Nd2 0–0 12.Ng6 fg6 13.Bd3 g5 =.

5.d4 Nbd7

6.a3 a5 7.b5 Nb6 8.Nc3 e6 9.Bd3 Bd6 10.0–0 0–0 11.a4 Bd7 12.bc6 bc6 13.e4 de4 =.

6.Bc3 Ne4 7.Bb2 e6 8.a3 b5 9.Bd3 a5 10.c3 Bd6 11.Be4 de4 12.Ng5 Nf6 13.Nd2 Bh2 =.

6.Nc3 e5 7.de5 Ne5 8.Ne5 Qe5 9.a3 Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2 Bd6 12.Qf3 Qg5 13.Ne2 Ng4 =.

6.c4 e5 7.de5 Bb4 8.Nbd2 Bd2 9.Qd2 Ne4 10.Qd4 Qa5 11.Nd2 Nb6 12.cd5 cd5 13.Rd1 Bf5 =.

6.Nbd2 e6 7.a3 b5 8.Bd3 Bd6 9.0–0 a5 10.Bc3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 0–0 13.Qa5 Nb6 =.

6.Bd3 e6 7.a3 a5 8.b5 cb5 9.Bb5 b6 10.Qe2 Bb7 11.0–0 Bd6 12.Rc1 Bc6 13.c4 Bb5 =.

6.Be2 e6 7.a3 b5 8.0–0 a5 9.c3 Nb6 10.Nbd2 Bd6 11.Qc2 0–0 12.e4 de4 13.Ne4 Ne4 =.

5.d4 e6

6.a3 a5 7.b5 cb5 8.Bb5 Bd7 9.Bd3 Bd6 10.Nbd2 b5 11.e4 de4 12.Ne4 Ne4 13.Be4 Bc6 =+.

6.Ba3 Nbd7 7.c4 dc4 8.Bc4 b5 9.Bd3 a5 10.Qd2 e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 Qe5 13.Bb2 Qg5 =.

6.c3 Bd6 7.Bd3 Nbd7 8.Qb3 0–0 9.Nbd2 e5 10.de5 Ne5 11.Ne5 Be5 12.Nf3 a5 13.ba5 Bd6 =.

6.Bc3 Ne4 7.Bd2 Qb6 8.a3 a5 9.c3 ab4 10.cb4 Bd6 11.Bd3 Nd2 12.Nbd2 Nd7 13.0–0 e5 =.

5.d4 Bf5

6.a3 a5 7.b5 e6 8.c4 Be7 9.Nc3 0–0 10.Rc1 Ne4 11.bc6 Nc3 12.Rc3 Nc6 13.cd5 ed5 =.

6.Ba3 e6 7.c4 Be7 8.Qb3 0–0 9.b5 Ba3 10.Na3 Qa5 11.Nd2 c5 12.cd5 cd4 13.de6 Be6 =+.

6.a4 e6 7.Ba3 Nbd7 8.Nh4 Be4 9.f3 Bg6 10.g3 e5 11.Ng6 hg6 12.c4 ed4 13.ed4 0–0–0 –/+.

6.c4 e6 7.a3 a5 8.b5 Be7 9.Nc3 0–0 10.Rc1 Ne4 11.Be2 dc4 12.Bc4 Qb6 13.Qa4 Rc8 =.

6.Bc3 e6 7.Nh4 Bd6 8.Nf5 ef5 9.Bd3 Ne4 10.Bd2 0–0 11.a3 Re8 12.Qh5 g6 13.Qh6 Qb6 =.

6.Nbd2 e6 7.a3 Bd6 8.c4 a5 9.c5 Be7 10.ba5 Qa5 11.Qb3 Ra7 12.Bc3 Qa4 13.Qa4 Ra4 =.

6.Be2 e6 7.a3 a5 8.ba5 Qa5 9.Nbd2 Bd6 10.Nh4 Be4 11.0–0 b5 12.Ne4 Ne4 13.Bd3 0–0 =+.

5.d4 Bg4

6.a3 e6 7.c4 Nbd7 8.h3 Bf5 9.Nc3 Be7 10.Nh4 Be4 11.Rc1 Qb6 12.Nf3 Bg6 13.Be2 0–0 =.

6.Ba3 Nbd7 7.h3 Bf3 8.Qf3 e5 9.Be2 a5 10.b5 Ba3 11.Na3 Qd6 12.Nb1 Qb4 13.Nd2 Ne4 –/+.

6.b5 e6 7.c4 Bb4 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 Ne4 10.Qc2 Bf3 11.gf3 Nc3 12.Qc3 cb5 13.c5 a6 –/+.

6.c3 Nbd7 7.h3 Bf3 8.Qf3 e5 9.a3 e4 10.Qe2 a5 11.b5 Nb6 12.bc6 Qc6 13.Nd2 Na4 =.

6.Bc3 e6 7.Nbd2 Bd6 8.Bd3 0–0 9.Qe2 Nbd7 10.h3 Bf5 11.Bf5 ef5 12.0–0 Ne4 13.Qd3 Rfe8 =+.

6.Nc3 e6 7.a3 Bd6 8.h3 Bf5 9.Nh4 Be4 10.Nf3 a5 11.b5 0–0 12.bc6 Qc6 13.Ne5 Qc8 =.

6.c4 e5 7.Qa4 e4 8.Ne5 Be6 9.b5 cb5 10.cb5 Nbd7 11.Nd2 Bd6 12.Rc1 Nb6 13.Qb3 Qe7 =.

6.Nbd2 e6 7.a3 a5 8.b5 Be7 9.c4 0–0 10.Rc1 Bf5 11.Be2 dc4 12.Bc4 Rc8 13.0–0 Qb6 =.

6.h3 Bf3 7.Qf3 e5 8.de5 Bb4 9.Kd1 Ne4 10.Bd3 Na6 11.Be4 de4 12.Qe4 Rd8 13.Kc1 0–0 =.

5.Be2 Nfd7

6.0–0 e5 7.b5 a6 8.bc6 bc6 9.Nc3 Nf6 10.Rb1 Bd6 11.h3 0–0 12.d4 e4 13.Nd2 Nbd7 =+.

6.a3 e5 7.c4 a5 8.ba5 e4 9.Nd4 dc4 10.Qc2 Nc5 11.Bc4 Ra5 12.Bc3 Ra7 13.Nb3 Nba6 =.

6.Na3 e5 7.b5 a6 8.bc6 Nc6 9.Nb1 Bd6 10.a4 0–0 11.Ba3 e4 12.Nd4 Nd4 13.ed4 Ba3 =+.

6.b5 e5 7.0–0 a6 8.bc6 bc6 9.d3 Bd6 10.Nbd2 f5 11.c4 e4 12.de4 fe4 13.Nd4 Bh2 =.

6.c3 e5 7.d3 Bd6 8.Nbd2 0–0 9.0–0 Nf6 10.Qc2 Re8 11.e4 Nbd7 12.a3 a5 13.Nb3 b6 =+.

6.Nc3 e5 7.b5 Bd6 8.bc6 bc6 9.Rb1 0–0 10.e4 d4 11.Na4 Nf6 12.c3 c5 13.Qc2 Bd7 =+.

6.c4 e5 7.a3 a5 8.ba5 e4 9.Nd4 dc4 10.Qc2 Nc5 11.Bc4 Ra5 12.Nc3 f5 13.f3 ef3 =.

6.d3 e5 7.a3 a5 8.Nbd2 ab4 9.ab4 Na6 10.c3 Bd6 11.0–0 0–0 12.Qb3 b5 13.e4 Nb6 =.

6.d4 e5 7.de5 Bb4 8.Nbd2 Nb6 9.c3 Be7 10.c4 0–0 11.cd5 Nd5 12.0–0 Be6 13.Qb1 Nd7 =.

6.Ng5 e5 7.b5 Be7 8.Nf3 a6 9.a4 0–0 10.Nc3 Nf6 11.0–0 Bd6 12.h3 b6 13.Re1 Rd8 =+.

6.h3 e5 7.b5 Bd6 8.bc6 Qc6 9.Na3 f6 10.c4 Ba3 11.Ba3 Nb6 12.cd5 Qd5 13.Qc2 Nc6 =.

5.Be5 Qb6

6.a3 Nbd7 7.c4 a5 8.Bd4 Qc7 9.cd5 Nd5 10.Nc3 ab4 11.Nd5 cd5 12.Rc1 Qa5 13.a4 f6 =.

6.b5 Bg4 7.Nc3 Nbd7 8.Bf6 Nf6 9.h3 Bf3 10.Qf3 e5 11.bc6 bc6 12.Rb1 Qc7 13.e4 d4 =.

6.c3 Nbd7 7.d4 a5 8.Qa4 Ne5 9.Ne5 Ng4 10.Ng4 Bg4 11.Bd3 e6 12.Nd2 Bd6 13.Nb3 Qc7 =.

6.Bc3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Nbd7 9.Be2 e5 10.a3 Bd6 11.Qg3 0–0 12.0–0 Ne4 13.Qf3 f5 =+.

6.Bf6 ef6 7.a3 Bd6 8.c4 dc4 9.Bc4 a5 10.b5 0–0 11.Nc3 Bg4 12.bc6 Nc6 13.Qb1 Qb1 =.

5.Be5 Qd8

6.a3 Bg4 7.Bf6 ef6 8.Be2 Bd6 9.Nd4 Bd7 10.0–0 0–0 11.Nc3 Re8 12.Bd3 a5 13.b5 c5 =.

6.b5 Bg4 7.Bf6 ef6 8.h3 Be6 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.d4 a6 12.bc6 Nc6 13.Bd3 Nb4 =+.

6.c3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Nbd7 9.Bf6 Nf6 10.d4 Qd6 11.a3 e5 12.Qf5 Nd7 13.Be2 e4 =+.

6.Bc3 Nbd7 7.b5 Qc7 8.bc6 bc6 9.Bf6 Nf6 10.d4 Bg4 11.h3 Bf3 12.Qf3 Qa5 13.Kd1 Rb8 =+.

6.Nc3 Nbd7 7.d4 Ne4 8.Ne4 de4 9.Nd2 Ne5 10.de5 Qd5 11.Nc4 Bf5 12.Qd5 cd5 13.Na5 b6 =.

6.c4 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Nbd7 9.Bf6 Nf6 10.Nc3 e6 11.cd5 Nd5 12.a3 Bd6 13.e4 Nb6 =.

6.d4 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Nfd7 9.Bg3 e5 10.a3 Bd6 11.c4 e4 12.Qg4 Nf6 13.Qh4 h6 =.

6.Bd4 Nbd7 7.a3 Qc7 8.Bf6 Nf6 9.d4 e6 10.c4 dc4 11.Bc4 a5 12.b5 Bd7 13.bc6 Bc6 =.

6.Be2 Nbd7 7.d4 Ne5 8.de5 Ne4 9.0–0 e6 10.b5 Bd7 11.a4 Qa5 12.c4 dc4 13.Qd4 Nc5 =.

6.Bf4 Bg4 7.d4 Ne4 8.a3 a5 9.b5 a4 10.Qc1 Bf3 11.gf3 Nd6 12.bc6 Nc6 13.Qb2 Ra7 =.

6.Bg3 Bg4 7.h3 Bh5 8.a3 e6 9.d4 b5 10.Bd3 a5 11.Bb8 Bf3 12.Qf3 Qb8 13.ba5 Ra5 =+.

5.Ne5 b6

6.a3 Nbd7 7.f4 e6 8.c4 a5 9.b5 Bb7 10.bc6 Bc6 11.Nc6 Qc6 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Nc3 +=.

6.a4 e6 7.b5 a6 8.f4 Bb7 9.Bd3 Be7 10.0–0 0–0 11.Nc3 Nbd7 12.bc6 Bc6 13.a5 b5 =.

6.b5 a6 7.c4 Bf5 8.ba6 e6 9.g4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.h4 dc4 12.Bc4 Na6 13.Bf6 gf6 =.

6.c4 e6 7.cd5 Nd5 8.a3 Bd6 9.Nc4 0–0 10.e4 Nf4 11.d4 Nd7 12.Nd6 Qd6 13.Qd2 Qc7 +=.

6.Bd3 e6 7.a3 Bd6 8.f4 Nbd7 9.Nd7 Bd7 10.Qf3 a5 11.Qg3 Bf8 12.0–0 ab4 13.ab4 Ra1 +=.

6.d4 e6 7.a3 a5 8.b5 Bd6 9.c4 0–0 10.Nd2 Bd7 11.Bd3 dc4 12.Ndc4 cb5 13.Nd6 Qd6 =.

6.Bd4 Nbd7 7.f4 c5 8.bc5 bc5 9.Bc3 Rb8 10.Be2 e6 11.0–0 Bd6 12.Nd7 Bd7 13.Bf6 gf6 =.

6.Be2 e6 7.a3 Bd6 8.f4 Nbd7 9.Nd7 Bd7 10.0–0 a5 11.Qe1 ab4 12.Qg3 Kf8 13.ab4 Ra1 =.

6.f4 e6 7.a3 Bd6 8.Qf3 0–0 9.Bd3 a5 10.Qg3 Qe7 11.b5 cb5 12.Bb5 Ne4 13.Nc6 Ng3 =+.

6.g4 e6 7.b5 a6 8.bc6 Nc6 9.Nc6 Qc6 10.Bf6 gf6 11.h3 e5 12.Bg2 f5 13.g5 h6 =+.

6.h3 e6 7.a3 Bd6 8.Ng4 Ng4 9.Qg4 f6 10.Qh5 Qf7 11.Qf7 Kf7 12.Nc3 b5 13.a4 Na6 =+.

5.Ne5 Nbd7

6.Nd7 Nd7 7.c4 e5 8.a3 dc4 9.Bc4 Bd6 10.0–0 0–0 11.Nc3 Nf6 12.Qc2 Qe7 13.Ne4 Ne4 =.

6.f4 e6 7.a3 Ne5 8.Be5 Bd6 9.d4 a5 10.b5 c5 11.c4 cd4 12.Bd6 Qd6 13.Qd4 Bd7 =.

5.Ne5 e6

6.a3 Bd6 7.Ng4 Nbd7 8.Nf6 Nf6 9.Bf6 gf6 10.c4 dc4 11.Bc4 b5 12.Bb3 a5 13.ba5 Qa5 =+.

6.b5 Nbd7 7.Nd7 Bd7 8.Bf6 gf6 9.bc6 Bc6 10.Nc3 a6 11.Ne2 e5 12.Ng3 Rg8 13.Qh5 h6 =+.

6.Nd3 Nbd7 7.f4 Bd6 8.Be2 e5 9.fe5 Ne5 10.Be5 Be5 11.Ne5 Qe5 12.c3 Qg5 13.0–0 Bh3 =+.

6.Ng4 Ng4 7.Qg4 Nd7 8.c4 dc4 9.Qc4 e5 10.b5 Bd6 11.bc6 bc6 12.Qc2 Rb8 13.Na3 Nb6 =.

5.Ne5 Bf5

6.a3 e6 7.Bd3 Bd6 8.f4 Bd3 9.Nd3 Nbd7 10.0–0 a5 11.Nc3 e5 12.b5 e4 13.Nf2 0–0 =+.

6.b5 Nbd7 7.Nd7 Nd7 8.c4 e5 9.cd5 cd5 10.Nc3 d4 11.ed4 ed4 12.Nd5 Qd6 13.Qf3 Be6 =.

6.c4 e6 7.a3 Bd6 8.Nf3 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Nc3 0–0 11.Rc1 Rfc8 12.Be2 e5 13.Nb5 Qb8 =.

6.Bd3 Bd3 7.Nd3 Nbd7 8.f4 e6 9.0–0 Bd6 10.a3 a5 11.Qf3 0–0 12.Qg3 ab4 13.ab4 Ra1 =+.

6.Be2 e6 7.g4 Be4 8.f3 Bd6 9.d4 Bb4 10.c3 Bb1 11.cb4 Bg6 12.h4 h6 13.Ng6 fg6 =.

6.Nf3 Nbd7 7.Nh4 Bg6 8.a3 e6 9.Ng6 hg6 10.h3 Bd6 11.c4 dc4 12.Bc4 b5 13.Be2 a5 =.

6.f4 e6 7.a3 a5 8.b5 Bd6 9.g4 Be4 10.Rg1 0–0 11.d3 Bg6 12.c4 dc4 13.dc4 Rd8 =.

6.g4 Bg6 7.f4 e6 8.Ng6 hg6 9.b5 Ne4 10.Bd3 Qd8 11.g5 Ng3 12.Rg1 Nf5 13.Rg2 a6 =.

5.Bf6 ef6

6.a3 Bd6 7.d4 0–0 8.c4 dc4 9.Bc4 a5 10.b5 Rd8 11.0–0 cb5 12.Bb5 Bg4 13.h3 Be6 =.

6.b5 Bg4 7.bc6 Nc6 8.Be2 Rd8 9.0–0 a6 10.a3 Bd6 11.Nc3 Bf3 12.Bf3 Ne7 13.Kh1 Be5 =+.

6.c3 Bd6 7.d4 Bg4 8.Bd3 a5 9.b5 cb5 10.Bb5 Nc6 11.Qb3 Be6 12.0–0 0–0 13.Nbd2 Rac8 =.

5.Bf6 gf6

6.a3 e5 7.Nc3 Bd6 8.e4 d4 9.Ne2 a5 10.c3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Bg4 13.Ng3 h5 =.

6.b5 e5 7.Nc3 Be6 8.Rb1 Rg8 9.Qe2 Nd7 10.bc6 Qc6 11.Qb5 Rb8 12.g3 h6 13.Be2 Bd6 =.

6.c3 e5 7.a3 Be6 8.d4 Bd6 9.Nbd2 e4 10.Nh4 Bh2 11.Qh5 Bd6 12.Nf5 Bf8 13.f3 Rg8 =.

6.Nc3 e5 7.a3 Bd6 8.e4 d4 9.Ne2 f5 10.Ng3 f4 11.Nh5 f5 12.Bd3 Qf7 13.Ng5 Qe7 =+.

6.c4 e5 7.cd5 Bb4 8.Qb3 Qe7 9.Nc3 Bg4 10.Rb1 Bc3 11.dc3 Bf3 12.gf3 b6 13.Rd1 f5 –/+.

6.d3 a5 7.ba5 e5 8.c3 Qa5 9.Be2 Rg8 10.Rg1 Bd6 11.Qc2 f5 12.g3 Nd7 13.d4 e4 =+.

6.d4 e5 7.a3 b5 8.a4 Bb4 9.c3 Bd6 10.ab5 Rg8 11.bc6 Be6 12.Na3 Nc6 13.Nb5 Qd7 =.

6.Qe2 e5 7.a3 Be6 8.d4 Nd7 9.Nc3 e4 10.Nd2 Bd6 11.f3 f5 12.g3 h5 13.Qf2 0–0–0 =+.

6.Be2 Rg8 7.g3 e5 8.a3 Be6 9.c4 dc4 10.Qc2 a5 11.ba5 Qa5 12.Qh7 Rg6 13.Nh4 Rh6 =+.

6.g3 e5 7.a3 b5 8.a4 Bb4 9.ab5 a6 10.ba6 Na6 11.c3 Bd6 12.c4 Bg4 13.h3 Bc8 +=.

6.h3 e5 7.a3 b5 8.a4 Bb4 9.ab5 a6 10.Ra4 Ba5 11.ba6 Na6 12.c3 e4 13.Nd4 Nc5 =.

4.Nf3 Nbd7

5.a3 a5 6.b5 (6.Be2 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 e6 9.b5 Bd6 10.Nc3 0–0 11.d4=; 6.ba5 Qa5 7.Be2 Qc7 8.d4 b5 9.0–0 e6 10.Nc3 Bd6 11.a4+=) 6...Qc7 7.d4 Qb6 8.Nc3 e6 9.bc6 bc6 10.Rb1 Bd6 11.Bd3 +=.

5.a3 e5 6.c4 (better is 6.Ne5!? Bd6 7.f4+=) 6...e4+= 7.Nd4 Be7 8.cd5 cd5 9.Be2 0–0 10.0–0 a6 11.d3 ed3 (11...a5 12.b5=) 12.Bd3 Ne5 13.Be2 Bd6 14.Nf3 Nf3 15.Bf3 Rb8 16.g3 Be6 17.Nc3 Qc7 (17...Be5 18.Na4 Bb2 19.Nb2=) 18.Bd5 Bd5 (18...Rbd8 19.Rc1 Qe7 20.Be6 fe6 21.Qe2+=) 19.Nd5+/– Nd5 20.Qd5 Rbd8 21.Rac1 Qb8 22.Qd4 Bg3?? (better is 22...f6+/–) 23.Qg7 1–0. Fournier,Frederic – Aktis, Partie evaluee, 2m + 1s, 2008.

5.a4 a6 6.d4 (6.Be2 Qc7=) 6...e6=+ 7.b5 (7.c3 Bd6=) 7...ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bb4 (9...cb5 10.Bd3=+) 10.c3= Ba5 (10...Be7 11.bc6 bc6 12.c4=) 11.Bd3 (11.Be2 Qb6=) 11...0–0 (11...c5 12.Nbd2=) 12.0–0 Qc7 (12...cb5 13.Qb3=) 13.Qc2 (13.c4 dc4 14.Bc4 Nb6=) 13...h6 (13...e5 14.de5 Ne5 15.Ne5 Qe5 16.Nd2=) 14.Nbd2 c5 15.c4 b6 (15...cd4 16.ed4 (worse 16.Bd4 e5–/+) 16...dc4 17.Nc4+=) 16.dc5 Nc5 (16...bc5!? 17.Rb1 Rd8+=) 17.Bf6+– gf6 (17...Nd3 18.Qd3 gf6 19.cd5+–) 18.cd5 ed5 19.Nb3 Qd6 (19...Bb4 20.Nbd4+–) 20.Na5 ba5 21.Ra1 a4 (21...Bd7 22.Ra5 Nd3 23.Qd3+–) 22.Bh7 (22.Nd4 Be6+–) 22...Kh8+– 23.Bf5 (23.Nd4 Be6+–) 23...Qe5?? (better 23...Bf5 24.Qf5 Rb8+–) 24.Ne5+– (24.Ne5 Bf5 25.Qc5+–) 1–0. GuestSKBJ – GuestXWCF, freechess.org, 2018.

5.b5 a6 6.bc6 (6.c4 ab5 7.cb5 c5 8.Be2 e6 9.0–0 Bd6 10.Qc2 e5 11.Nh4+=; 6.ba6 ba6 7.c4 Rb8 8.Be5 Ne5 9.Ne5 Qc7 10.d4 e6 11.Nd2=; 6.a4 Qc7 7.d4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 cb5 10.Bc3 e6 11.Bb5=) 6...bc6 7.Be2 Rb8 8.Bf6 Nf6 9.0–0 Qd6 10.d4 c5 11.dc5 =.

5.b5 Qb6 6.a4 (6.Bf6 Nf6 7.bc6 bc6 8.Nc3 Qc7 9.d4 e5 10.Rb1 e4 11.Nd2+=; 6.Nc3 e5 7.bc6 bc6 8.Rb1 Qc7 9.Nh4 Rb8 10.Nf5 Nc5 11.Ng3+=; 6.Bd4 Qc7 7.bc6 bc6 8.Bf6 Nf6 9.d4 Rb8 10.Nbd2 Bg4 11.Bd3=) 6...Qc7 7.d4 e6 8.Bd3 Bd6 9.0–0 0–0 10.Nbd2 Ng4 11.h3 =.

5.b5 c5 6.Be2 e6 7.0–0 Be7 (7...Bd6 8.c4=) 8.d4 (8.c4 0–0+=) 8...0–0= 9.dc5 Nc5 10.Qd4 b6 11.Ne5 Bb7 12.Nd2 Rc8 (12...Qc7 13.h3=) 13.Rad1 (13.Rac1 Qd6=) 13...Qc7 14.f3 (14.Rc1 Rfd8 15.Qf4 Nce4 16.Ne4 de4=) 14...Ne8 15.e4 (better is 15.c4!?=) 15...Ne4!–/+ 16.Nb3 (16.Ne4 de4 Decoy; 16.fe4 Bc5 Combination) 16...Nc5 (better is 16...N4d6 17.Qf2 f6–+ (17...Qc2?! 18.Rd2 Qc7 19.Rc1–/+)) 17.Na1? (better is 17.Qe3–/+) 17...Bf6 (better is 17...Nd6!? 18.Ng4 f6–+) 18.Kh1 –+. primalinstinct (2490) – jjones (2485), net–chess.com, 2007.

5.b5 Qc7 6.Bf6 (6.bc6 bc6 7.Nc3 e5 8.Rb1 Bd6 9.Be2 0–0 10.Ng5 Rb8 11.a3+=; 6.Be2 e5 7.Nc3 Bd6 8.h3 c5 9.0–0 d4 10.Nb1 0–0 11.a4+=; 6.Nc3 e5 7.bc6 bc6 8.h3 Rb8 9.Rb1 Bd6 10.Be2 0–0 11.0–0+=) 6...Nf6 7.bc6 bc6 8.d4 Rb8 9.c4 Bg4 10.Be2 e6 11.c5 =.

5.Nc3 e5=+ 6.b5 Bd6 7.Be2 0–0 8.0–0 Re8 9.d3 c5 10.Nd2 b6 11.a4 Bc7 12.g3 Bb7 13.Bf3 e4 14.de4 de4 15.Bg2 Qe7 (15...a6!?=) 16.Nce4+= Ne4 17.Be4 Be4 18.Ne4 Qe4 19.Qd7 Re7 (19...Rac8 20.Qd3+=) 20.Qd3 Rd8 (20...Qg4 21.Rfd1+–) 21.Qe4+– Re4 22.Rfd1 Ree8 23.Kf1 f6 24.Ke2 Kf7 25.Rd8 Rd8 26.a5! Ke7 (26...ba5 27.Bc3 Decoy) 27.ab6+– ab6 28.Ra7 Rd7 29.f4 Ke6 30.g4 Kd5 31.Kf3 (31.g5 Ke6+–) 31...Re7 (31...Kc4!?+–) 32.e4!+– Kc4 (32...Re4 33.Rc7 Deflection) 33.e5! Kb5? (33...fe5 34.Be5 Decoy) 34.ef6 gf6 35.Bf6 Rd7 (35...Re6 36.Rc7 Rf6 37.Rh7+–) 36.Be5 Kc6 37.Rc7 Rc7 38.Bc7 Kc7 39.Ke4 Kd6 40.c4 (40.c4 Ke7 41.Kd5+–) 1–0. pcmvr – mgilbert (2270), net–chess.com, 2016.

5.c4 b6 6.Nc3 (6.Qa4 Bb7 7.cd5 (7.Bf6 Nf6 8.cd5 b5 9.Qb3 Qd5 10.Qb2 Qd6=) 7...Nd5 8.Nc3 a5 9.Nd5 ab4 10.Qb4 e6=) 6...e5 (6...dc4 7.Bc4 b5 8.Be2 (8.Bb3= e6 9.a3 a5 10.ba5 Bd6=) 8...a5 9.ba5 b4 10.Nb1 Ra5=; 6...e6 7.b5 Bb7 8.cd5 cd5 9.Rc1 Bd6 10.d4 a6=; 6...Bb7 7.cd5 cd5 8.Rc1 a6 9.b5 e6 10.ba6 Ba6=) 7.cd5 (7.Qa4 Bb7 8.cd5 Nd5 9.Nd5 e4 10.Nc7 Qc7+=) 7...Nd5 (better is 7...cd5!? 8.Bb5 e4 (8...Qc7= 9.Qa4 a6 10.Rc1 Qd6+/–) 9.Nd4 Bb7 10.a3 a6=) 8.Nd5+/– cd5 9.Bb5 (9.Ne5 Ne5 10.Be5 a6+/–) 9...Bd6 (better is 9...f6!?+= 10.Qb3 Bb7+/–) 10.Qb3+– 0–0? (better is 10...Bb7!? 11.Be5 Qe7+–) 11.Qd5 Bb4 (11...Qc7 12.Qa8 Bb7+–) 12.Qa8 Re8 13.Qd5 h6 (13...a6 14.Bd7 Qd7 15.Qd7 Bd7 16.Be5+–) 14.Rc1 Nf6 (14...Bc5 15.Ne5 Ne5 16.Qd8 Rd8 17.Be5+–) 15.Qc4 e4 (15...Bc5 16.Be8 Qe8 17.Be5+–) 16.Be8 Be6 (16...ef3 17.Bf7 Kf8 18.Qc8 Qc8 19.Rc8 Kf7 20.Rc7 Be7 21.gf3+–) 17.Bf6 (17.Qb4 Qe8 18.Nh4 Qf8+–) 17...Qe8 18.Qb4 ef3 19.gf3 Bh3 (19...gf6 20.Rg1 Kh7 21.Qe4 Kh8+–) 20.Rg1 g6 21.Qh4 Qe6 22.Bb2 Kh7 (22...Kf8 23.Qd8 Qe8 24.Ba3 Kg8 25.Qe8 Kg7 26.Bb2 f6 27.Rg6 Kh7 28.Qg8) 23.Qd4 Qe8 (23...Qf6 24.Qf6 Be6 25.Qg7) 24.Qg7 1–0. michaelbuss – patman1950, ChessWorld.net, 2005.

5.c4 Qb6 6.a3 g6 (6...e6 7.c5 Qc7 8.d4=) 7.cd5+= cd5 8.Nc3 e6 (8...e5 9.Nb5 a6 10.Qa4+/–) 9.Rc1 Bg7? (better is 9...a6+=) 10.Nb5+– 0–0 11.Nc7 Rb8 12.Bd4 Qd6 13.Ba7 b6 (13...Ne4 14.d4+–) 14.Nb5 Qe7 15.Bb8 Nb8 16.Be2 (16.d4 Bd7+–) 16...Bd7 17.0–0 Ne4 (17...Nc6 18.d4+–) 18.d4 Bb5 19.Bb5 Qa7 (19...Nd6 20.Qd3+–) 20.Qb3 (20.Qd3 Nd6+–) 20...Nd7 21.Qa4 Qa4 22.Ba4 Ndf6 23.Bc6 Rb8 (23...Nd6 24.Ne5+–) 24.a4 Bf8 (24...g5 25.a5 ba5 26.ba5+–) 25.a5 Bb4 (25...Nc3 26.Rc2 Rc8 27.Bb7+–) 26.a6 (26.a6 Rf8 27.a7+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

5.c4 e5 6.Ne5 Ne5 7.Be5 dc4 8.Bc4 =.

5.d3 e5!? 6.a3 Bd6 =+.

5.Bd3 e5 6.Ne5 Bb4 7.Qf3 Bd6 8.Nd7 Bd7 9.Bf6 Qf6 10.Qf6 gf6 11.f4 =.

5.Bd3 e6 6.Bc3 (6.b5 Bd6 7.Nc3 e5 8.Be2 Qc7 9.h3 c5 10.0–0 0–0 11.d3+=; 6.a3 Bd6 7.0–0 0–0 8.Nc3 e5 9.Be2 Qc7 10.Nh4 a5 11.b5+=) 6...Bd6 7.0–0 0–0 8.Nd4 Ne4 9.Be4 de4 10.f3 Nf6 11.fe4 +=.

5.Bd3 g6 6.g4 (6.0–0 Bg7=) 6...Bg7 7.h4 (7.g5 Nh5 8.Bg7 Ng7=) 7...Qc7 (7...e5 8.g5 (8.Be5? Ne5 9.Ne5 Ng4 10.Ng4 Ba1–+) 8...Ne4 9.Nc3 Nc3 10.Bc3+=) 8.c4 (8.g5 Nh5 9.Bg7 Ng7=) 8...e5 (8...dc4 9.Bc4 0–0 10.g5=) 9.cd5 (9.g5 e4 10.gf6 Nf6+=) 9...Nd5 10.Qb3 Qd6 11.a3 Nf8 (11...N7b6 12.g5–/+) 12.Rg1+= Be6 13.Qc2 0–0–0 (13...h5 14.g5+=) 14.Be4 Nd7 (14...h5 15.g5=) 15.d4 (15.b5 c5=) 15...Rhe8 (15...h5 16.g5+=) 16.Nbd2 (16.b5 ed4 17.Nd4 Bd4 18.Bd4 c5=) 16...N5b6 (16...Nc7 17.0–0–0=) 17.a4 (17.b5!? Bd5 18.Rc1+=) 17...ed4 (17...Qb4 18.de5 Nd5 19.Bd4=) 18.Nd4 Bd4 19.Bd4 Bd5 (19...f5 20.a5 Nc4 21.gf5 Nd2 22.Qd2 gf5 23.Bf3=) 20.Bd3 (20.b5 c5 21.a5 Nc4 22.Bd5 A) 22...Qd5? 23.Nc4 (23.Qc4?! Qd4 24.Ke2 Nf6=) 23...Qd4 24.Rd1+–; B) 22...Nd2+=) 20...Ne5 (20...Qb4 21.Bc3 Qf4 22.a5+=) 21.Be2 (21.b5 Nf3 22.Nf3 Bf3=) 21...Nbc4 (21...Qb4 22.h5+=) 22.f4 (worse is 22.Bc4 Nc4 23.Nc4 Qb4 24.Qd2 Qc4+=) 22...Nf3 23.Nf3 (worse is 23.Bf3 Ne3 24.Qc5 Qf4–+) 23...Bf3 (23...Ne3 24.Be3 Re3 25.Qd2 Qf4 26.Nd4–+) 24.Qc4 (24.Bf3 Qd4 25.Qc1 Ne3–+; 24.Bc4?? Qd4 25.Kf1 Qa1 26.Kf2 Rd1 27.Rd1 Bd1–+) 24...Be2 25.Qc5 (worse is 25.Qe2 Qb4 26.Qd2 Qd4 27.Qd4 Rd4–+) ½–½. Rocha,Antonio – Alvarez del Monte,Jose Luis, Rio Hondo zt, 1966.

5.d4 Ne4 6.a3 (6.c4 Ndf6 7.Ne5 e6=) 6...Ndf6 (6...a5 7.b5=) 7.Nbd2 (7.Bd3 a5=) 7...Bg4 8.Be2 a5 (8...e6 9.0–0=) 9.0–0 (9.Ne4 Ne4 10.h3 Bf3 11.gf3 Nd6=) 9...ab4 (9...e6 10.ba5 Nd2 11.Qd2=) 10.ab4 e6 (10...Ra1 11.Ba1 e6 12.b5=) 11.c3 (11.Ra8 Qa8 12.c3 Bd6=) 11...Bd6 (11...Ra1 12.Ba1 Bd6 13.h3 Nd2 14.Qd2+=) 12.Ne4 (12.Ra8 Qa8 13.Ne4 Ne4=) 12...Ne4 13.Nd2 (13.Ra8 Qa8 14.Qb3 Nd2 15.Nd2 Be2=) 13...Be2 (13...Ra1 14.Ba1 Be2 15.Qe2 Nd2 16.Qd2+=) 14.Qe2 Ra1 15.Ra1 0–0 (15...Nd2!? 16.Qd2 0–0+=) 16.Ne4= Bc7?? (better is 16...de4 17.Qh5 b5=) 17.Nc5 (17.Nd2 Qd6 18.Nf3 b6+–) 17...Qh4 (17...Qd6 18.Qh5 b6 19.Nb7+–) 18.g3 Qe7 19.Ra7 f5 (19...Rb8 20.e4+– (20.Nb7 Bb6 21.Na5 Ba7+=)) 20.Rb7 (20.Nb7?! Bb8 21.Qa6 Rf7+/–) 20...Qd6 (20...Rc8 21.Qh5+–) 21.Qa6 (better is 21.Rc7 Qc7 22.Ne6+–) 21...Bd8 (21...Re8+–) 22.Qa7 Bf6 23.Nd7 (23.Nd7 e5 24.Nf8 Qf8 25.Rb8+–) 1–0. Pepito Centeno – DanielP4R, ChessWorld.net, 2004.

5.Ne5 Ne5 6.Be5 Bg4 =+.

5.Bf6 Nf6 6.Bd3 (6.a3 Bg4=+) 6...e6 7.0–0 (7.b5!?=+) 7...Bb4–/+ 8.c3 Bd6 9.Nh4 0–0 10.e4?? (Better is 10.f4–+) 10...de4 (10...Ne4?! 11.Nf3–+) 11.Bc4 b5 12.Bb3 Bb7 13.d3 ed3 14.Qd3 a6 15.Re1 c5 16.Bd1 Qc7 17.Be2 Rad8 18.Bf3 c4 19.Qc2 Bf3 20.Nf3 Qc5 21.Nbd2 Ng4 22.Qe4?? Nf2 23.Qe2 Ng4 24.Kh1 Qh5 25.h3 Nf6 26.g4 Ng4 27.Rg1 Qh3 28.Nh2 Bh2 (29.Qg4 Qg4 30.Rg4 Rd2–+) 0–1. Pieleck,Andreas – Steingraeber,Barbara, RSX9E – A00 – Sokolsky–1, 2002.

5.h3 Qc7 6.c4 e6 (6...e5 7.cd5 Nd5 8.a3=+) 7.a3= dc4 (7...a5 8.b5=) 8.Bc4 b5 9.Be2 a5 10.ba5 Ra5 11.Qc2 Bb7 (11...Bd6 12.0–0=) 12.Nc3 (12.Bc3 b4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Bb4=) 12...Qb6 (12...Bd6 13.0–0=) 13.d4 (13.0–0 c5=) 13...Be7 14.0–0 0–0 15.Nd2 Rfa8 16.Nb3 (16.a4 Bb4=) 16...R5a7 17.Nb1 Qd8 18.Nc5 (18.Bd3 Bd6=) 18...Nc5=+ 19.dc5 Qf8 20.Bd4 (20.Bd3 h6=+) 20...Nd7 Exerts pressure on the isolated pawn 21.Qe4 (21.Rc1 e5 22.Bb2 Rd8=+ (worse 22...Bc5 23.Bg4+–)) 21...Nc5 (21...e5 22.Bc3–/+) 22.Qc2 Ra6 (22...Ra4 23.Rc1 Nd7 24.Rd1–/+) 23.Rc1 Nd7 24.Bf3 (24.Bd3 h6–/+) 24...e5 (24...Bd6 25.Rd1–+) 25.Bb2–/+ Bf6 (25...Bd6 26.Nc3 Nc5 27.Rd1–/+) 26.Be4 h6 27.Nd2 (27.Nc3 Nc5–/+) 27...Rc8 (27...Nb6 28.Ra2–/+) 28.Nb3 (28.Rd1=+) 28...Ra4 (28...Rd8 29.Bc3–/+) 29.Qe2? (better 29.Bh7 Kh8 30.Bf5=) 29...Re4–+ 30.Na5?? (better 30.Qd3 c5 31.Qd7–+) 30...Ba8 31.Qd3 Ra4 32.Qd7 Ra5 33.Bc3 (33.f4 Ra4–+) 33...Ra6 (33...Rd8 34.Qc7 Ra4 35.Rd1–+) 34.Bb4 Qe8 35.Qf5 (35.Qg4 Ra4–+) 35...Qe6 (better 35...c5!? 36.Bc3–+) 36.Qe6 fe6 37.Bc5 (37.e4 Kf7–+) 37...Rd8 (37...e4 38.Ra2–+) 38.e4 Bb7 (38...Ra4 39.f3–+) 39.Rd1 Raa8 40.Bb6 (40.f3 Bg5–+) 40...Rd1 41.Rd1 Ra3 42.Rd7 (42.f3 Kh7–+) 42...Ba6 43.Rc7 (43.Bc5 Rc3 44.Bd6–+) 43...b4 44.Rc6 b3 (44...b3 45.Be3 b2–+) 0–1. Jonsson,Pall G (1810) – Sigurdsson,Saeberg (2155), Icelandic Championship Division, 2016.

5.a3 Qb6

6.Ra2 A) 6...e6 A1) 7.Bd3 Qc7 (7...Bd6 8.0–0 0–0 9.Nd4 c5 10.bc5 Nc5 11.Be2 e5+=) 8.0–0 Bd6 9.c4 0–0 10.c5 Be7 11.Be2 e5+=; A2) 7.Nc3 e5 (7...Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 Qc7 10.d4 Re8 11.Nb1 b6–/+; 7...Qc7 8.Ne2 Bd6 9.Ned4 0–0 10.Be2 Nb6 11.Nb3 e5–/+) 8.Be2 Qc7 9.Ng5 Bd6 10.d3 0–0 11.Qd2 Rd8–/+; A3) 7.Ne5 Ne5 (7...Bd6 8.f4 a5 9.b5 cb5 10.Bd4 Bc5 11.Bc5 Qc5=; 7...a5 8.ba5 Qa5 9.f4 Ne5 10.fe5 Nd7 11.Qh5 Bc5+=) 8.Be5 Nd7 9.Bd4 Qd8 10.Bb2 e5 11.d4 a5+=; A4) 7.c4 dc4 (7...a5 8.c5 Qc7 9.Nc3 ab4 10.ab4 Ra2 11.Na2 e5=; 7...Be7 8.cd5 ed5 9.Be2 a5 10.b5 0–0 11.0–0 Re8=) 8.Bc4 a5 9.Bd4 Qc7 10.b5 e5 11.Bb2 Bd6=; B) 6...Qc7 B1) 7.d4 e6 (7...b6 8.c4 e6 9.cd5 cd5 10.Bd3 Bd6 11.Qe2 0–0=; 7...a5 8.b5 e6 9.c4 Be7 10.cd5 cd5 11.Bd3 Nb6=) 8.Nbd2 Be7 9.Nb3 0–0 10.Bd3 Bd6 11.0–0 b6=; B2) 7.Be2 e5 (7...a5 8.b5 e5 9.0–0 Bd6 10.Nh4 Nc5 11.f4 ef4+=; 7...e6 8.d3 Bd6 9.Nbd2 a5 10.ba5 Qa5 11.0–0 0–0+=) 8.0–0 Bd6 9.Nh4 Nb6 10.f4 ef4 11.Bf6 gf6–/+; B3) 7.Bf6 Nf6 (7...gf6 8.d4 Nb6 9.Nbd2 Rg8 10.a4 e5 11.a5 Nd7+=; 7...ef6 8.d4 Bd6 9.Bd3 Nb6 10.0–0 0–0 11.Nbd2 Na4+=) 8.d4 e6 9.Nbd2 a5 10.b5 c5 11.c4 cd4+=; B4) 7.c4 e6 (7...e5 8.cd5 Nd5 9.Nc3 N5f6 10.d3 Bd6 11.Be2 Nb6=; 7...a5 8.cd5 ab4 9.dc6 Qc6 10.Bd4 Qd6 11.Qc2 Qc6=) 8.d3 Bd6 9.Nbd2 0–0 10.Be2 b6 11.0–0 a5=; C) 6...a5 7.b5 e6 (7...Qc7 8.d4 e6 9.c4 Be7 10.cd5 cd5 11.Bd3 Nb6=; 7...c5 8.c4 e6 9.d4 Be7 10.Be2 0–0 11.0–0 Rd8=) 8.bc6 bc6 9.c4 Bd6 10.d4 Qc7 11.Bd3 dc4+=.

6.c4+= dc4 (6...e6 A) 7.d3 a5 (7...Be7 8.Nbd2 c5 9.Be2 cb4 10.0–0 0–0 11.ab4 Bb4=; 7...dc4 8.Nbd2 cd3 9.Bd3 Be7 10.Nc4 Qc7 11.0–0 0–0=) 8.c5 Bc5 9.Bf6 Be3 10.Qe2 Nf6 11.Qe3 Qe3+=; B) 7.d4 Be7 (7...dc4 8.Nbd2 Qd8 9.Bc4 b5 10.Bd3 a5 11.Qb3 ab4+/–; 7...a5 8.c5 Qc7 9.Bd3 ab4 10.0–0 Be7 11.ab4 Ra1+=) 8.Nbd2 a5 9.Bd3 0–0 10.c5 Qc7 11.0–0 ab4+=; C) 7.Qc2 a5 (7...dc4 8.Bc4 a5 9.0–0 ab4 10.d3 Qc7 11.Rc1 Nb6=; 7...Qc7 8.cd5 ed5 9.d4 Bd6 10.Bd3 0–0 11.Nbd2 Nb6=) 8.c5 Qc7 9.d4 b6 10.Nbd2 Be7 11.cb6 Qb6=; D) 7.c5 Qc7 8.d4 Be7 9.Bd3 0–0 10.0–0 Ne4 11.Nc3 f5+=; 6...a5 A) 7.c5 Qc7 (7...Qd8 8.d4 b6 9.Be2 Ba6 10.0–0 Be2 11.Qe2 e6+=; 7...Qa7 8.Qc2 b6 9.b5 Bb7 10.bc6 Bc6 11.cb6 Qb6+=) 8.d4 b6 9.Bd3 Ba6 10.0–0 Bd3 11.Qd3 e6=; B) 7.cd5 cd5 (7...Nd5 8.Nc3 e6 9.b5 f6 10.Na4 Qd8 11.d4 cb5+/–; 7...ab4 8.dc6 bc6 9.Bc4 e6 10.0–0 ba3 11.Ba3 Bb4+=) 8.Qa4 e6 9.Bb5 Qd8 10.0–0 Bd6 11.d3 0–0=) 7.Bc4 c5 (better is 7...a5!? 8.0–0 (8.Bd4 Qc7+= 9.ba5 Ra5 10.Bc3 Rh5 11.d3 Nb6=) 8...ab4 9.Bd4 c5 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qb4+=) 8.0–0+/– (8.bc5 Qc5 9.Qb3 Qh5 10.d4 e6 11.0–0 Bd6+/–) 8...cb4 (8...e6 9.bc5 Qc5 10.Qe2+/– Qh5 11.d4 Be7+=) 9.Bd4+– Qa5 (9...Qd6 10.ab4 a6 11.Nc3+– e6+/–; 9...Qc7 10.Qb3 e6 11.ab4 Be7+/–) 10.ab4 Qb4 11.Ra4 (11.Qe2 Qd6+/–) 11...Qd6 12.Nc3 e5?? (better is 12...a6+–) 13.Nb5 Qc6 14.Be5 Ne5 (14...Bc5 15.d4 0–0 16.dc5 Nc5 17.Ra7+–) 15.Ne5 Qb6 16.Bf7 Ke7 (16...Kd8 17.Rd4 Bd7 18.Qa4+–) 17.Qb3 a6 18.Rb1 Qb5 (18...Nd7 19.Nd3 Nf6 20.Qa2+–) 19.Qb5 ab5 20.Ra8 Kd6 (20...Nd7 21.Rb5 Ne5 22.Re5 Kf6+–) 21.Rc8 Ke5 22.Rb5 Ke4 23.Bc4 h5 (23...Bc5 24.Rbc5 Nd5 25.Rd5 Rc8 26.f3) 24.f3 1–0. waller – fifth, internet, 2011.

6.d3 A) 6...e6 A1) 7.Nbd2 a5 (7...c5 8.Be2 cb4 9.ab4 Qb4 10.Rb1 Qc5 11.0–0 a5=; 7...Qc7 8.Be2 a5 9.ba5 e5 10.Nb3 Bd6 11.Nfd2 b5=) 8.Be2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.0–0 0–0+=; A2) 7.c4 a5 (7...dc4 8.Nbd2 cd3 9.Bd3 Be7 10.Nc4 Qc7 11.0–0 0–0=; 7...Qc7 8.Nbd2 a5 9.Bc3 dc4 10.dc4 ab4 11.ab4 Ra1=) 8.c5 Bc5 9.Bf6 Be3 10.Qe2 Nf6 11.Qe3 Qe3+=; A3) 7.Be2 a5 (7...Be7 8.0–0 0–0 9.Nbd2 a5 10.c3 Re8 11.Qa4 e5=) 8.Bd4 Qc7 9.ba5 Qa5 10.Bc3 Qa4 11.0–0 Bd6+=; B) 6...Qc7 B1) 7.c4 dc4 (7...e5 8.cd5 Nd5 9.Nbd2 Be7 10.Be2 0–0 11.0–0 a5+=; 7...e6 8.Nbd2 a5 9.Bc3 dc4 10.dc4 ab4 11.ab4 Ra1=) 8.dc4 e5 9.Nc3 a5 10.c5 Be7 11.Nh4 ab4=; B2) 7.Be2 a5 (7...e5 8.c4 dc4 9.dc4 e4 10.Nfd2 a5 11.c5 ab4=) 8.c4 dc4 9.dc4 e5 10.c5 ab4 11.ab4 Ra1=; B3) 7.d4 e6 (7...a5 8.b5 e6 9.Nbd2 Be7 10.Bd3 0–0 11.0–0 cb5=; 7...b6 8.c4 e6 9.Nbd2 Be7 10.Bd3 0–0 11.0–0 Bb7+=) 8.Nbd2 Be7 9.Bd3 a5 10.0–0 ab4 11.ab4 Ra1=; B4) 7.Nbd2 e6 (7...e5 8.c4 Bd6 9.Rc1 0–0 10.cd5 Nd5 11.Be2 N7f6=; 7...a5 8.c4 e5 9.cd5 Nd5 10.b5 cb5 11.Qb3 Qc6=) 8.Be2 a5 9.ba5 e5 10.Nb3 Bd6 11.Nfd2 b5=; C) 6...a5 C1) 7.Nbd2 e6 (7...ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1 Qb4 10.Be2 e6 11.0–0 Be7=) 8.Be2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 Bb4 11.c3 Bd6+=; C2) 7.Be2 ab4 (7...e6 8.Nbd2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.0–0 0–0+=; 7...Qc7 8.c4 dc4 9.dc4 e5 10.c5 ab4 11.ab4 Ra1=) 8.0–0 e6 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.Nbd2 0–0+=.

6.Bd3 A) 6...e6 A1) 7.0–0 Qc7 (7...a5 8.b5 Bd6 9.Nc3 e5 10.Rb1 0–0 11.bc6 bc6+=; 7...Bd6 8.c4 dc4 9.Bc4 a5 10.e4 Qc7 11.Qe2 Ng4+=) 8.Nd4 e5 9.Nf5 Nb6 10.f3 Na4 11.Qc1 h5+=; A2) 7.Be2 a5 (7...Bd6 8.c4 dc4 9.0–0 0–0 10.d3 cd3 11.Qd3 Qc7+=; 7...Qc7 8.d3 e5 9.c4 dc4 10.dc4 a5 11.Qa4 Qb8=) 8.b5 Bd6 9.0–0 0–0 10.Nc3 e5 11.Rb1 Qc7+=; A3) 7.Qe2 a5 (7...Bd6 8.0–0 0–0 9.Nc3 Qc7 10.e4 Ne5 11.Kh1 Nfg4+=; 7...c5 8.Bb5 a6 9.Bd7 Bd7 10.0–0 cb4 11.d3 Rc8+=) 8.b5 Bd6 9.0–0 e5 10.Bf5 0–0 11.Nh4 Qb5+=; A4) 7.Nc3 Be7 (7...e5 8.Bf5 Bd6 9.0–0 0–0 10.Ne2 Qc7 11.Nh4 Re8+=; 7...Bd6 8.Ne2 e5 9.Bf5 Qc7 10.Nh4 Nb6 11.f4 Nc4=) 8.0–0 0–0 9.Rb1 Qc7 10.Nd4 a5 11.b5 c5+=; B) 6...Qc7 B1) 7.Nh4 e5 (7...a5 8.0–0 e5 9.b5 Nc5 10.a4 Nd3 11.cd3 Bd6+=; 7...e6 8.f4 Bd6 9.0–0 g5 10.fg5 Bh2 11.Kh1 Be5+=) 8.0–0 a5 9.b5 Nc5 10.b6 Qe7 11.Be2 Na4+=; B2) 7.0–0 e5 (7...a5 8.Re1 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 e6 11.b5 Bd6=) 8.Nh4 a5 9.ba5 Bc5 10.Bc3 0–0 11.Nf5 Re8+=.

6.Be2 A) 6...Qc7 A1) 7.0–0 e6 (7...e5 8.Nh4 b5 9.Qe1 a5 10.f4 e4 11.d3 Nb6=) 8.c4 dc4 9.Bc4 Bd6 10.d3 0–0 11.Qc2 a5=; A2) 7.c4 dc4 (7...e5 8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nc3 10.dc3 e4 11.Nd2 Nf6=; 7...e6 8.0–0 dc4 9.Bc4 Bd6 10.d3 0–0 11.Qc2 a5=) 8.Bc4 e6 9.0–0 Bd6 10.d3 0–0 11.Qc2 a5=; A3) 7.Nh4 e6 (7...b5 8.a4 ba4 9.f4 e6 10.Ra4 Rb8 11.Bd4 c5=; 7...e5 8.0–0 Nb6 9.f4 ef4 10.ef4 Bd6 11.Bd3 Ne4=) 8.f4 Bd6 9.d3 a5 10.Qd2 ab4 11.ab4 Ra1+=; A4) 7.d4 a5 (7...e6 8.c4 dc4 9.Bc4 Bd6 10.Nbd2 Nb6 11.Qc2 a5+=; 7...b5 8.a4 e6 9.c3 Rb8 10.0–0 Bd6 11.Nbd2 Ng4+=) 8.b5 e6 9.c4 dc4 10.Bc4 Bd6 11.bc6 bc6=; B) 6...e6 B1) 7.Nc3 Qc7 (7...Bd6 8.0–0 0–0 9.d4 Re8 10.Na4 Qc7 11.Nc5 b6+=) 8.0–0 Bd6 9.d3 e5 10.Qd2 e4 11.de4 de4+=; B2) 7.0–0 a5 (7...Qc7 8.c4 dc4 9.Bc4 Bd6 10.d4 0–0 11.Nbd2 a5+=; 7...Bd6 8.d4 Qc7 9.c4 dc4 10.Bc4 a5 11.b5 0–0+=) 8.b5 Bd6 9.Nc3 0–0 10.Nh4 a4 11.Nf3 e5+=; B3) 7.d3 a5 (7...Bd6 8.c4 dc4 9.dc4 c5 10.0–0 cb4 11.Bd4 Qc6=; 7...Be7 8.0–0 0–0 9.Nbd2 a5 10.c3 Re8 11.Qc2 e5=) 8.Nbd2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.0–0 0–0+=; B4) 7.Qc1 Bd6 (7...a5 8.b5 Bd6 9.0–0 0–0 10.c4 cb5 11.cd5 Nd5=; 7...Qd8 8.0–0 Bd6 9.c4 0–0 10.Qc2 dc4 11.Qc4 Nb6=) 8.0–0 a5 9.b5 0–0 10.c4 cb5 11.cd5 Nd5=.

5.a3 Qc7

6.c4 e5 7.cd5 cd5 8.Be2 (8.Nc3 a6=) 8...Bd6 9.h3 (9.Nc3 a5=) 9...0–0 10.d3 (10.Nc3 Qd8=) 10...Nb6 (10...a5 11.b5+=) 11.Nc3= a6 12.Rc1 Qe7 13.g4 (13.0–0 Bf5=) 13...Be6+= 14.g5 Nfd7 15.h4 f5 16.Nb1 Rae8 17.Nbd2 f4 18.e4 de4 19.Ne4 Bf5 20.Nfd2 f3 (better is 20...Rc8!?=) 21.Bf3+/– Be4 (21...Nd5!?+/–) 22.Be4+– Qf7 23.Qb3 Qb3 (23...Re6 24.Rf1+–) 24.Nb3 Na4 25.Ba1 b5?! (25...b6+–) 26.Rc6 Re6 (26...Be7 27.Ra6 Rc8+–) 27.Bd5 (27.Bd5 Rfe8 28.Rd6+–) 1–0. Jagodzinski,Piotr (2215) – Chochoy,Patrick (1760), XVI Miedzynarodowy Festiwal Szachowy Poland, 2008. (=1.a3 d5 2.Nf3 Nf6 3.b4 c6 4.Bb2 Nbd7 5.e3)

6.d3 e5+= 7.Nbd2 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 b6 10.c4 dc4 (10...a5 11.cd5 cd5 12.Rc1=) 11.Nc4+= e4 (11...Bd6 12.Qc2+=) 12.de4+/– Ne4 13.Qc2 Ndf6 (better is 13...Nef6!?+/–) 14.Bd3+– Bf5 15.Be5 Qc8 16.Ncd2 (better is 16.Bf6 Bf6 17.Be4 Be4 18.Qe4 Ba1 19.Ra1+–) 16...Rd8?? (better is 16...Nd2!? 17.Bf5 Nf3 18.gf3 Qe8+/–) 17.Ne4 (better is 17.Be4 Ne4 18.Ne4+/–) 17...Rd3 18.Qd3 (18.Bf6!? Be4 19.Be7 Qg4+–) 18...Be4+/– 19.Qd2 (19.Qe2!?+/–) 19...Qf5 20.Bf6 Bf6 21.Rad1 Bf3 22.gf3 Qf3 23.Qd6 g6 24.Qg3 Qg3 25.hg3 Kg7 26.Kg2 Bb2 27.a4 Bc3 28.b5 c5 29.Rc1 Bb4 30.Rfd1 a6 31.Ra1 (31.Rd6 Ba5+/–) 31...ab5 (31...h5 32.Kf3+=) 32.ab5+/– Ba5 33.Rd7 Rf8 34.Rc1 h5 35.Rc4 Kf6 36.Rb7 Ke6 37.f3 Kd5 (37...f5 38.Rg7 Kf6 39.Rc7+=) 38.Rc2 (38.Re4 Kd6 39.Ree7 Rd8+–) 38...c4 (38...Ke6 39.Ra7+=) 39.Kf2 (39.e4 Kc5 40.Rc7 Kb5 41.R2c4 Bb4+/–) 39...Kc5 (39...c3 40.Rc7+=) 40.Ke2 Kb4 (40...Kb4 41.Rc7 Kb5 42.R2c4 Bb4+/–) 0–1. Fournier,Frederic – Lepmyt, Partie evaluee, 2m + 0s, 2009.

6.d4 a5 7.b5= e6 8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Bd3 cb5.

6.d4 a5 7.b5 e6 8.c4 Be7 9.Nc3 0–0 10.Rc1 Re8 11.Qb3 +=.

6.d4 b5 7.a4 (7.Bd3 a5 8.Nbd2 e6 9.Bc3 Bd6 10.ba5 0–0) 7...e6 8.c3 ba4 9.Qa4 Bd6 10.Bd3 e5.

6.d4 Nb6 7.Nbd2 =.

6.d4 Nb6 7.Bd3 e6 (7...a5 8.Ne5 e6 9.b5 cb5 10.Bb5 Bd7) 8.0–0 Bd6 9.Nbd2 0–0 10.c4 dc4.

6.d4 g6 7.c4+= Bg7 8.Nc3 e6 9.Bd3 0–0 10.0–0 Re8 11.Rc1 (11.Qc2 Nb6 12.c5 Nbd7+=) 11...dc4 (11...e5 12.Be2 e4 13.Nd2 dc4 14.Nc4+=) 12.Bc4 Nd5 (12...a6!?+=) 13.Nd5+/– ed5 14.Bd5! Qd8 (14...cd5 15.Rc7) 15.Ba2 Nf6 16.Ne5 Nd5 (16...Be6 17.Be6 Re6 18.Re1+/–) 17.e4 (better is 17.b5 Be6 18.bc6 Be5 19.de5 bc6 20.Qf3+–) 17...Nb6?? (better is 17...Be5 18.de5 Nf4+/–) 18.Bf7 Kh8 19.Be8 Qe8 20.f4 Nd7 (20...Be6 21.b5+–) 21.d5 Ne5 22.fe5 Be5 (22...Kg8 23.Qb3+–) 23.Be5 (23.Be5 Qe5 24.dc6+–) 1–0. guest2511 – guest910, ICC, 2003.

6.d4 g6 7.c4 Bg7 8.Nbd2 0–0 9.Bd3 a5 10.0–0 ab4.

6.d4 g6 7.Nbd2 Bg7 (7...a5 8.b5 Bg7 9.c4 0–0 10.cd5 cd5) 8.c4 0–0 (8...a5 9.b5 0–0 10.Rc1 Qd6) 9.cd5 (9.Bd3 a5+= 10.0–0 ab4) 9...cd5 (9...Nd5 10.Rc1 Rd8) 10.Rc1 Qb6 (10...Qd6+=) 11.Bd3 Re8 12.0–0 e5 (better is 12...h6!?+=) 13.Ne5+– Ne5 (13...Qd8 14.Bb5+–) 14.de5 Ng4 (better is 14...Nd7 15.Bd4 Qd8+–) 15.Rc8! Ne3 (15...Rac8 16.Qg4; 15...Rec8 16.Qg4) 16.Re8 (16.fe3?! Qe3 17.Kh1 Rac8+–) 16...Re8 17.Qa4 Rd8 (17...Re7 18.fe3 Qe3 19.Rf2 Qd3 20.Qa7+–) 18.Re1 Ng4 19.Re2 Nh6 (19...f6 20.e6 Qd6 21.Nf3+–) 20.Nf3 a6 21.h3 Qe6 22.Nd4 Qe7 23.f4 g5 (23...Qh4 24.Qa5 Rd7 25.Qc5+–) 24.fg5 Qg5 25.Qc2 Kh8 (25...Re8 26.Bh7 Kh8 27.Nf3+–) 26.Qc7 Bf8 (26...Rg8+–) 27.Ne6 fe6 (27...Qe7 28.Qe7 Be7 29.Nd8 Bd8 30.e6 Kg8+–) 28.Qh7 1–0. marus – mantoon, internet, 2001.

6.Bf6 Nf6 7.d4 Bg4 8.Bd3 e5 9.de5 Bf3 10.Qf3 Qe5 11.Ra2 =.

5.a3 Ne4

6.Nc3 Ndf6 7.Ne4 Ne4 8.Ne5 (better is 8.Be2+=) 8...f6?? (better is 8...Bf5+=) 9.Qh5+– g6 10.Ng6! Rg8 (10...hg6 11.Qh8 Pinning (11.Qh8 Deflection)) 11.Ne5 Rg6 12.Qh7 Rg7 (12...fe5 13.Qg6 Kd7+–) 13.Qh5. marekt – alunelu, internet, 2001.

6.Nc3 Nef6 7.Na4 +=.

6.d3 Nef6 7.c4 e6 8.Be2 h6 (8...dc4 9.dc4 Be7 10.0–0=) 9.0–0 g5 (9...a5 10.Qa4+=) 10.cd5 cd5 11.Nc3 g4 12.Nd2 Rg8 13.Rc1 h5 (better is 13...a6!?+/–) 14.Nb5+– h4?? (14...Ke7+–) 15.Nc7 Ke7 16.Na8 b6 17.Qa4 a6 18.Qc6 Ne5 (18...Bg7+–) 19.Be5 Qd7 20.Qb6 Bh6 21.Qc5 Ke8 (21...Kd8 22.Bf6 Ke8 23.Nb6 Bb7 24.Nd7 Bf8 25.Nf8 Rf8 26.Qe7) 22.Nc7 Qc7 23.Qc7 Bd7 (23...Nd7 24.Qd6 Bb7 25.Rc7 f6 26.Qd7 Kf8 27.Qf7) 24.Qb8 Ke7 (24...Bc8 25.Rc8 Ke7 26.Qd6) 25.Bd6 1–0. marekt – Jguzman, ChessWorld.net, 2003.

6.Be2 a5 +=.

5.a3 e6

6.Nc3 Bd6 7.Be2 e5 8.0–0 0–0 9.Re1 Qc7 10.h3 b5 11.a4 +=.

6.c4 a5 7.b5 =.

6.c4 dc4 7.Bc4 b5 8.Be2 a5 9.ba5 Qa5 10.0–0 Bd6 11.d4 Bb7 12.Nbd2 Be7 13.Qb1 Nd5 14.Bd3+= f5 15.e4 fe4 16.Ne4 h6 17.Nc5 (17...Nc5 18.dc5=; 17.Bc1 0–0=). pierre (1655) – Mario Cruz (1775), internet, 2005.

6.c4 Bd6 7.c5 Bc7 8.Be2 e5 9.0–0 0–0 10.Qc2 e4 11.Nd4 Ne5 12.f4 ef3 13.Nf3 Nf3 14.Rf3 Bh2 15.Kh2 Ng4 16.Kg1 Qh4 17.Bd1 Qh2 18.Kf1 Qh1 19.Ke2 Qg2 20.Kd3 Nf2 21.Rf2 Qf2 22.Kc3 Bf5 23.d3 Qe3 24.Qe2 Rae8 25.Qf1 Bd7 (25...Qg5 26.Be2–+) 26.Bf3 b6 27.Bc1 Qe5 28.d4 Qh2 29.Qd3 bc5 30.bc5 Re1 31.Nd2 Qg1 32.Nb3 Rb8 33.Be2 Rb3! 34.Kb3 Rc1 35.Rc1 Qc1 36.Qg3 Qb1 37.Kc3 Bf5 38.Qe3 Qc2 39.Kb4 Qe4 (39...Be4 40.Ka5 f5 41.Bh5–+) 40.Qd2 Bg4 41.Bg4 Qg4 42.Ka5 g6 43.Ka6 Qd7 44.Qf4 f5 (44...h5!? 45.Qd6 Qe6 46.Ka7–+) 45.Qb8 Kg7 46.Qe5 Kf7 47.Qh8 Qe8 (47...Qe7 48.Qh7 Kf6 49.Qh4 Ke6 50.Qh2–+) 48.Qh7–/+ Kf6 49.Qh4 g5 50.Qh6 Qg6 51.Qf8 Ke6 52.Qa8 Kf7 53.Qa7 Kf8 54.Qb8 Qe8 55.Qd6 Kg7 56.Kb6 (56.a4 f4–/+) 56...f4 57.a4 f3 58.Qg3 Qd8 59.Kb7 Qd7 (Better is 59...Qf6!? 60.Qf2 Kf7 61.Ka6–+) 60.Kb6 Qf5 61.Qf2 Qe4 (61...g4 62.a5 Qf4 63.a6–+ (63.Kc6?? g3 64.Qg1 f2–+)) 62.Kc6–/+ Qe2 63.Qg1 Kf6 (64.Qh1 f2 65.Qh6 Kf5 66.Qh7 Kf4 67.Qc7 Ke4 68.Qe7 Kd3 69.Qe2 Ke2–+) 0–1. wesolyPolak (1810) – Main_Street (2385), GameColony.com, 2002.

6.c4 Be7 7.d3 a5 8.b5 =+.

6.c4 Be7 7.d3 dc4 8.dc4= 0–0 9.Bd3 Nb6 10.Qc2 Bd7 11.0–0 Bd6?? 12.c5+– Bc5 13.bc5 Nbd5 14.Nbd2 g6 15.Ne4 Ne4 16.Be4 Nf6 17.Rfd1 Qc7 18.Bf6 Rfe8 19.Be5 Qc8 20.Qc3 Kf8 21.Bg7 Ke7 22.Qf61–0. uno (1780) – styriagraz, ICC, 2003.

6.c4 Be7 7.cd5 cd5 8.Be2 0–0 =.

6.c4 Be7 7.cd5 ed5 8.Be2 Bd6 9.0–0 0–0 10.Qc2 Re8 11.Rc1 =.

6.Bd3 Bd6 7.0–0 0–0 8.Nc3 e5 9.e4 a6 10.Re1 Qc7 11.Rc1 +=.

6.Bd3 Bd6 7.0–0 0–0 8.Nc3 e5 9.e4 d4 10.Ne2 a5 11.c3 c5 12.Qc2 Re8 13.Bb5 Qb6 14.Bc4 ab4 15.Ng5 bc3 16.Bf7 Kh8 17.Be8 Qb2 18.Nf7 Kg8 19.Qd3 Ne4 20.Qe4 Nf6 21.Qh4 Bc7 22.Ng5 Qd2 23.Bb5 Kh8 24.Bc4 b5 25.Bb5 h6 26.Ne4 Ne4 27.Qe4 Ra7 28.Bd3 Kg8 29.Qd5 Kh8 30.Rfd1 Ra3 31.Bc4 Kh7 32.Qg8 Kg6 33.Qe8 Kg5 34.Ng3 Bg4 35.Qe7 Kg6 36.Qf7 Kh7 37.Qg8 Kg6 38.Bf7 Kf6 39.Ne4 Kf5 40.Qh7 Kf4 41.g3 Kf3 42.Nd2 cd2 43.Bd5 Ke2 44.Bc4 Kf3 45.Ra3 d3 46.Qd3 1–0. NN – COMP, 1998.

6.Be2 Bd6 7.0–0 0–0 8.Nc3 e5 9.Re1 Qc7 10.h3 b5 11.a4 +=.

5.a3 g6

6.Nc3 e5 7.Be2 Bg7 8.0–0 0–0 9.Re1 Qe7 10.d3 Rd8 11.b5 =.

6.c4 Bg7 7.Qc2 0–0 8.Nc3 Nb6 9.c5 Nc4 10.Bc4 dc4 11.0–0 (11.Ne2 b5 12.cb6 ab6 13.Qc4 Ba6 14.Qc6 Rc8+=) 11...Bg4 (11...Bf5 12.Qa4–/+) 12.Nd4 (12.Ne5 Be6=) 12...Qc7 (12...e5 13.Nde2+=) 13.h3 Bd7 14.Ne4 (better is 14.Nce2!?=) 14...Ne4–/+ 15.Qe4 b6 (15...Bf5 16.Nf5 Bb2 17.Ne7 Kg7 18.Rab1–/+) 16.cb6 (better is 16.Bc3!?+=) 16...ab6+= 17.Qc2 c5 18.Nf3 Bb2 (18...Bf5 19.Qc1 Bd3 20.Bg7 Kg7 21.Qb2 Kg8 22.Rfc1+=) 19.Qb2= Be6 (19...b5 20.Qe5 Qe5 21.Ne5+=) 20.Rac1 (20.Rfc1 Rfc8=) 20...Qc6 (20...Bd5 21.Ne5 cb4 22.ab4=) 21.Ra1 (21.Rfd1 Rfd8=) 21...Rfd8 22.Rfc1 Rd3 (better is 22...Bd5+=) 23.Ne5+/– Qe4? (better is 23...Rb3 24.Qb3! cb3 25.Nc6 b2 26.bc5 bc5+/–) 24.Nd3+– Qd3 25.Qc3 (25.bc5 bc5 26.a4 Bd5+–) 25...Qe2 (25...Qf5 26.bc5 Qc5 27.d4 cd3 28.Qd3+–) 26.Re1 Qh5 27.Kh2 (27.bc5!? Qc5 28.d4 cd3 29.Qd3+–) 27...Rd8+/– 28.Rad1 (better is 28.Rab1+/–) 28...Qg5? (28...Rd3 29.Qb2+=) 29.f3 (29.d3 cb4 30.ab4 Rc8+–) 29...h5 (29...Rd3 30.Qb2+=) 30.Rg1 (30.d3 cd3 31.Rd3 Rd3 32.Qd3 h4+–) 30...h4 (30...Rd3 31.Qb2 h4+=) 31.g4 hg3 32.Rg3+/– Qf5 33.f4 f6? 34.Rdg1 Bf7 35.a4 Ra8?? 36.a5 cb4 37.Qb4 ba5 38.Qe7+– a4 39.Ra1 Qc2? 40.Rg2 Qb2?? 41.Qa3 Qb5 42.Qc3 Ra6 43.Qc2 a3 44.f5?? Qf5 45.Qf5+– a2 46.Qc8 Kg7 47.Qa6 g5 48.Ra2 Kg6 49.h4 Kh5 50.Qf6 Be8 51.Qg5 1–0. seehero – SirLegolas, ChessWorld.net, 2002.

6.c4 Bg7 7.d3 0–0 8.Nbd2 Re8 9.Be2 e5 10.0–0 a5 11.Qc2 Rb8 12.ba5 Qa5 13.a4 Qc7 14.cd5 Nd5 15.a5 Nf8 16.Rfb1 h6 17.Ba3 Ne6 18.Nc4 c5 19.Bb2 Nb4 20.Qb3 Nc6 21.Bc3 (21.Nb6 Rd8+=) 21...Ng5? (21...Ned4 A) worse is 22.ed4 ed4 23.Bd4 Nd4 (worse is 23...Re2 24.Bg7 Kg7 25.Qc3 Kg8 26.Ne3+/–) 24.Nd4 Bd4+=; B) 22.Qb2 Ne2 23.Qe2=) 22.Nfd2 (22.Ng5 hg5 23.Qb5 Qe7+/–) 22...Be6 (22...Nd4 23.Qd1 (worse is 23.ed4 ed4 24.Ne4 dc3–/+) 23...Ne2 24.Qe2+=) 23.Qa3 Bf8 24.h4 Nh7 25.h5 g5 26.Qb2 Bg7 27.Qb6 Qe7 28.Ne4 Bc4 29.dc4 Bf8 30.Rb5 (30.Bg4!? Red8 31.a6+–) 30...Nd4+/– 31.ed4 ed4 32.Nc5 dc3 33.Rc1?? (better is 33.Bd3+=) 33...Qe2–+ 34.Rbb1 (34.Rb3 c2 35.Nd3 Qd1 36.Kh2 Rbd8 37.Qb7 Rd3 38.Rd1 cd1Q 39.Rd3 Qd3–+) 34...c2 35.Rb2 Qd1 (35...Qd1 36.Kh2 Qc1 37.Rc2 Qc2–+) 0–1. biohuman – whitecat25, ChessWorld.net, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 c6 3.e3 Nd7 4.Bb2 Ngf6 5.a3 g6)

6.c4 Bg7 7.cd5 cd5 8.d3 0–0 9.Be2 a5 10.Nbd2 Nb6 (10...b5 11.0–0=) 11.Nb3 (11.0–0 Bd7=) 11...a4 (better 11...Na4!? 12.Bd4 ab4 13.ab4 Bg4=) 12.Nc5+= Nfd7 13.Bg7 Kg7 14.0–0 Nc5 15.bc5 Nd7 16.Qc2 (16.d4 Qc7+=) 16...b6 (16...Nf6!?+=) 17.c6+– Nc5 18.Rab1 Nb3 (18...f6!?+–) 19.Nd2+– Nd2 (19...Qc7 20.Nb3 ab3 21.Rb3+–) 20.Qd2 f6 21.Qb4 Ba6 (21...Qc7 22.Rfc1+–) 22.Rfc1 b5 (22...e5 23.c7 Qd7 24.Rb2+–) 23.d4 (23.c7 Qd7+–) 23...Qc7 (23...Kf7 24.Bb5 Qb6 25.Ba4 Qb4 26.ab4+–) 24.Qc5 b4 (24...Rfd8 25.Bb5 Bc8 26.Bd3+–) 25.Ba6 (25.Rb4 Bc8 (25...Be2?? 26.Rb7 Rfc8 27.Rc7 Rc7 28.Qd5+–) 26.Qd5 e5+–) 25...Ra6 26.Rb4 Ra5 27.Rb5 Rb5 28.Qb5 e6 (28...Rd8 29.Qa4 e6 30.Qc2+–) 29.Qa4 Rb8 (29...h5 30.Qc2+–) 30.Qc2 Rb6 (30...Kf7 31.g3+–) 31.h4 (31.e4 Rb5+–) 31...Kf7 (31...Ra6 32.e4 Ra3 33.Qc5+–) 32.h5! Kg7? (32...gh5 33.Qh7 Double attack (33.Qh7 Pinning; 33.Qh7 Deflection)) 33.hg6 hg6 34.Qc5 Ra6 (34...Rb8 35.a4+–) 35.g3 Kf7 (35...g5 36.a4! Ra8 37.a5+–) 36.Kg2 Kg7 (36...g5 37.a4! f5 38.Qb5+–) 37.a4! Kf7 (37...Ra4 38.Rb1 Combination) 38.a5! Ke8 (38...Ra5 39.Qa5; 38...Qa5 39.c7 Passed pawn) 39.Qb5 (better 39.Rh1 Rc6 40.Rh8 Kd7+–) 39...Ra5 40.Qa5!! Qa5 (40...Qa5 41.c7 Passed pawn) 41.c7 (41.c7 Qa6 42.c8Q Qc8 43.Rc8 Kd7 44.Rg8+–) 1–0. Michna,Marta (2380) – Schulze,Lara (2155), GER Ch Women, 2017.

6.c4 Bg7 7.cd5 cd5 8.Be2 0–0 9.0–0 a5 10.ba5 Qa5 11.Bc3 Qc7 12.Qc1 b6 ½–½. Drazic,Sinisa – Ivanov,Mikhail M, 8th Thessaloniki Greece, Spring Open, 2015.

6.Bd3 Bg7 7.0–0 0–0 8.Be2 a5 9.b5 c5 10.Re1 a4 11.Nc3 =.

6.d4 a5 7.Bd3 Qb6 8.c3 Bg7 9.0–0 c5 10.c4 dc4 11.Bc4 =.

6.Bf6 Nf6 7.d4 Bg7 8.Nbd2 0–0 9.c4 e6 10.Be2 Re8 11.0–0 Ne4 12.Ne4 de4 13.Nd2 f5 14.Qb3 Kh8 15.g3 (15.Rad1 e5 16.de5 Qc7+=) 15...Qe7 16.c5 e5 17.de5 Be5 18.Rad1 Be6 19.Bc4 Bc4 (19...Rad8 20.Be6 Rd3 21.Qa2 Qe6 22.Qe6 Re6 23.Nc4=) 20.Nc4= Bc7 (20...Qe6 21.Qc2=) 21.Qc3 Qg7?? (better is 21...Kg8+=) 22.Qg7+– Kg7 23.Nd6 Bd6+= 24.Rd6 Re7 25.Rfd1 Rae8 26.h4 Kf7 27.Kg2 Re6 28.Rd7 R8e7 29.a4 Rd7 30.Rd7 Re7 31.Rd8 Ke6 32.a5 Rd7 33.Rh8 Kd5–/+ 34.f3 ef3 35.Kf3 Kc4 36.e4 fe4–+ 37.Ke4 Kb4 38.Ke5 Kc5 39.Ke6 Rc7 40.Rf8 Kb5 41.Rf7 Rf7 42.Kf7 c5 43.Kg7 c4 44.Kh7 c3 45.Kg6 c2 46.h5 c1Q 47.g4 Qc6 48.Kg7 Qe6 49.g5 Qf5 50.Kh6 Ka5 51.g6 Qf6 52.Kh7 Qg5 53.h6 b5 54.g7 Qf5 55.Kh8 Qg6 56.h7 Qf6 57.Kg8 Qe6 58.Kh8 Qf6 59.Kg8–+ Qe6 60.Kh8 Qf6 (60...Qe5 61.Kg8 Qe8#) ½–½. bluepiramid2 – jogador41, kurnik, 2012.

6.Be2 Bg7

7.0–0 0–0

8.c4 dc4 9.Bc4 A) 9...a5 10.d4 (10.b5 Nb6 11.Be2 cb5 12.Bb5 Bd7 13.Bd7) 10...Nb6 11.Bd3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1; B) 9...Nb6 10.Be2+= (10.Bb3 a5 11.ba5 Ra5 12.d4 Nbd5 13.Ne5; 10.Ba2 Bg4 11.d4 a5 12.ba5 Ra5 13.Nbd2) 10...a5 11.Nc3 Bg4 12.ba5 Ra5 13.d4.

8.c4 e6 9.cd5 (9.Qc2 A) 9...a5 10.b5 (10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2 Nbd5 13.ba5; 10.cd5 ed5 11.b5 c5 12.Rc1 Re8 13.d4; 10.c5 Qe7 11.d4 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1) 10...dc4 11.bc6 Nb6 12.Ne5 bc6 13.Nc4; B) 9...dc4 10.Bc4 (10.Qc4 a5 11.d4 Nb6 12.Qc5 Na4 13.Qc2) 10...Qe7+= (10...Nb6 11.Be2 a5 12.ba5 Ra5 13.Be5) 11.d4 Nb6 12.Bd3 Rd8 13.Rc1; 9.d4 A) 9...a5 10.b5 (10.c5 b6 11.Nbd2 Ba6 12.Ba6 Ra6 13.Qc2; 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nd5 12.Qb3 N7b6 13.Bd3; 10.cd5 Nd5 11.b5 cb5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3) 10...cb5 11.cb5 b6 12.Nc3 Bb7 13.Rc1; B) 9...dc4 10.Bc4 a5 11.Nc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1; 9.c5 A) 9...a5 10.Qc2 (10.Qa4 Qc7 11.d4 b5 12.cb6 Nb6 13.Qc2) 10...Qc7 11.d4 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1; B) 9...a6 10.d4 a5 11.Qa4 b5 12.cb6 Qb6 13.Rc1; C) 9...Qc7 10.d4 b6 11.Qc2 bc5 12.bc5 e5 13.de5; D) 9...b6 10.d4 (10.Qc2 bc5 11.bc5 Qe7 12.d4 e5 13.Nc3) 10...bc5 11.dc5 a5 12.Nbd2 Ba6 13.Ba6; 9.d3 A) 9...dc4 10.dc4 Qe7 11.Qa4 Rd8 12.Rd1 c5 13.Nc3; B) 9...Qe7 10.d4 (10.Nbd2 Rd8 11.d4 b6 12.Rc1 Bb7 13.cd5; 10.Nc3 dc4 11.dc4 Rd8 12.Qb3 e5 13.e4; 10.Qc2 e5 11.cd5 Nd5 12.Nc3 a5 13.Nd5; 10.c5 e5 11.Nbd2 b6 12.Qc2 bc5 13.bc5) 10...dc4 11.Bc4 a5 12.ba5 Ra5 13.Qc2; C) 9...Re8 10.d4 (10.Nbd2 e5 11.Qc2 a5 12.Bc3 dc4 13.dc4) 10...dc4 11.Bc4 Nd5 12.Nc3 a5 13.b5; D) 9...a5 10.Nbd2 (10.Nc3 Qe7 11.Qb3 Rd8 12.d4 dc4 13.Bc4; 10.Qb3 b6 11.Nc3 Bb7 12.cd5 ed5 13.Rfc1; 10.Qe1 dc4 11.dc4 Qc7 12.Nc3 Rd8 13.b5; 10.Qd2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qc7 13.d4) 10...Qe7 11.Bc3 e5 12.Qc2 a4 13.Rac1) 9...ed5= 10.Nc3 (10.d4 Re8 11.Nc3 Nb6 12.b5 cb5 13.Bb5; 10.Bd4 a5 11.Nc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1; 10.Qc2 Re8 11.Nc3 Ne5 12.Ne5 Re5 13.Nb5; 10.d3 Re8 11.Nc3 Qe7 12.Rc1 Ne5 13.Ne5) 10...b5 (10...Re8 11.Qb3= (11.Rc1 Nb6 12.b5 Nc4 13.Bc4) 11...Nb6 12.d4 Bg4 13.b5; 10...Nb6 11.Rc1 Re8 12.d4 Bg4 13.Qc2) 11.d4 (11.a4 c5+/– (11...ba4 12.Qa4 Qb6 13.d4) 12.bc5 b4 13.Na2) 11...Qc7 (11...a5 12.Qc2= Nb6 13.Ne5) 12.Bd3 (12.a4 ba4 13.Qa4+/–) 12...Ne4? (better is 12...a5!?= 13.Qc2) 13.Ne4+– de4 14.Be4 Re8 (better is 14...Nb6+/–) 15.Rc1?? (better is 15.Qc2 Bb7 16.Rac1+–) 15...Re4–+ 16.Ng5? (better is 16.Qc2 Re8 17.d5 Bb2 18.Qb2–+) 16...Re7 (16...Rh4 17.Nf3 Rh5 18.g4–+) 17.Qd2 (17.Qc2–+) 17...Bh6 (17...Nb6 18.d5 Nd5 19.Bg7 Kg7 20.Rc5–+) 18.Nf3? (18.d5 Bg5 19.d6–/+) 18...Bb7?? (18...Nb6 19.Ne5 Bb7 20.Qc2–+) 19.Qc2?? (better is 19.d5 Re4 20.dc6 Bc6 21.Qc3+/–) 19...Rc8–+ 20.d5 (20.Ne5 Qd6–+) 20...c5 21.Qc3 f6 22.Qf6 Nf6 (22...Nf6 23.Bf6 Ree8 24.Rc5 Qf7–+) 0–1. leighcastle – novice1234, ChessWorld.net, 2009.

8.d3 a5 9.Nbd2 =.

8.d3 e6 9.Nbd2 (9.c4 a5+=) 9...b6 (9...a5 10.c4+=) 10.c4+= Bb7 (10...c5 11.Qc2+=) 11.Qc2 (11.cd5 cd5 12.Rc1 a6+=) 11...Ne8 (11...Qe7 12.d4+=) 12.Bg7+/– Ng7 13.d4 Qe7 (13...a5 14.Rfb1+/–) 14.Rac1 (14.Rfc1 a5 15.cd5 ed5+=) 14...Rac8 (14...a5 15.cd5 ed5 16.b5+=) 15.Rfd1 (15.Qa4 a6 16.c5 b5+/–) 15...Nf6 (15...c5 16.Qa4+/–) 16.c5 b5 (16...Ra8 17.a4+/–) 17.a4+– a6 18.Ra1 Ra8 19.Ne5 Nd7 20.e4 f6 21.Nef3 Rfe8 22.Nb3. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

8.d4 Nb6 9.Nbd2 Na4 10.Qc1 b5 11.Ne5 =.

8.d4 Qc7 9.Nbd2 Re8 10.c4 e6 (10...Nb6 11.Ne5+=) 11.Qc2 b6 12.cd5 ed5 13.Rfc1 Bb7 14.Bc3 Ne4 15.Ne4 de4 16.Ng5 c5 (16...Nf6!?+=) 17.dc5 h6 18.Bg7 Kg7 19.Nh3 Nf6 (19...bc5!? 20.Rab1 Rec8+/–) 20.c6+– Bc8 21.Nf4 Be6 22.b5 Rac8 23.Qc3 Bf5 24.a4 Re5 25.a5 Rc5 26.Bc4 Rc4? (better is 26...Rd8+–) 27.Qc4 g5 (27...Rd8 28.Ra4+–) 28.Nd5 Nd5 29.Qd5 Kg6 30.ab6 ab6 31.Rd1 (31.Rd1 f6 32.Ra6+–) 1–0. Trkn – guest280, ICC, 2004.

8.d4 Ne4 9.Nbd2 Ndf6 10.c4 Nd2 11.Nd2 (11.Qd2 Bg4=) 11...a5 (11...Bf5 12.Nf3=) 12.Re1 Bf5 13.g4 Be6 14.g5 Ne8 15.ba5 Qa5 16.Nb3 Qa7 17.Nc5 Nc7 (17...Bf5 18.cd5 cd5 19.Qb3=) 18.cd5 Bd5 (worse is 18...Nd5 19.Ne6 fe6 20.Bg4+/–) 19.e4 Be6 20.Qd2 (worse is 20.Ne6 Ne6 21.e5 Ng5–/+) 20...b6 21.Ne6 Ne6 22.e5 Rfd8 23.Bf3 Rac8 (23...Qa4 24.Rad1=) 24.Qe3 Qa4 25.Bg4 Rc7 (25...c5 26.Be6 fe6 27.Qh3=) 26.Be6+= fe6 27.Qh3 Qc4 28.Rab1 b5 (28...Rf8 29.Rec1 Qd5 30.Qh4=) 29.Rbc1+/– Qd5 (29...Qa2 30.Rc2+=) 30.Rc5 Qd7 31.Rec1 Rf8 32.Qg2 Rf5 33.h3 Rc8 34.Rc6 Rcf8 35.Rc7 Qd5 36.Qd5 ed5 37.Re7 Rf2 38.Bc3 R2f5 39.Bd2 Rf3 40.Rb7 Rg3 41.Kh2 Rd3 42.Bb4 Rd4? (42...Rff3 43.Rb8 Bf8+–) 43.Bf8 Bf8 44.Rc8 Rd2 (44...Rd2 45.Kg1 Rd1 46.Kf2 Rd2 47.Ke3 Rd1+–). NN (1700) – Arubabuba (1905), GameColony.com, 2002.

5.a4 Qc7

6.c4 e5 7.cd5 cd5 8.Qb3 (8.Nc3 Bb4 9.Qb3 Bc3 10.Bc3 d4=) 8...a6 9.Be2 Qd6 (9...e4 10.Nd4=) 10.b5 (10.Ba3 h5=) 10...a5 (10...Nc5 11.Qa2 e4 12.Ne5=) 11.0–0 (11.Ba3 Qb8=) 11...Qe6 (11...Nc5 12.Qa2 e4 13.Ne1=) 12.d4 e4 13.Ne5 (13.Ng5!? Qe7 14.Rc1+=) 13...Bd6= 14.Nd7 Nd7 (14...Bd7 15.Kh1=) 15.Ba3 0–0 16.Nc3 (16.Rc1 Qh6 17.g3 Ba3 18.Qa3 Re8+=) 16...Ba3 17.Ra3 (17.Qa3 Rb8+=) 17...Nb6= 18.f3 ef3 19.Rf3 Qe7 20.h3 Be6 21.Qa2 (21.Bd3 f5=) 21...Rac8 22.Rb3 0–1. Saleev,F – Sirotine,Konstantin (2225), RUS–ch, 2002. (=1.Nf3 d5 2.b4 c6 3.e3 Nf6 4.a4 Nbd7 5.Bb2)

6.c4 e5 7.cd5 Nd5 8.b5 e4 9.Nd4 c5 10.Qb3 Nb4 (10...N7f6 11.Nc2+=) 11.Nc2 (11.Nc2 Bd6 12.d4=). marekt – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2002.

5.a4 e6

6.b5 Bd6 7.c4 0–0 8.d4 Bb4 (8...dc4 9.Bc4 cb5 10.ab5=) 9.Nfd2 (9.Bc3 Be7=) 9...a6 10.Nc3 Qa5 11.Qc1 e5 (11...c5 12.Bd3+=) 12.f3 (better is 12.de5!? Ne4 13.Nce4 de4 14.Be2=) 12...ed4–/+ 13.ed4 Qc7 14.g3 (14.ba6 Re8 (14...Ra6?! 15.cd5 Re8 16.Kf2=) 15.Kf2 ba6–/+ (15...Ra6?! 16.cd5 Rb6 17.Nc4=)) 14...Re8 15.Kf2 ab5 16.ab5 Ra1 17.Ba1 Qb6 (17...dc4 18.bc6 bc6 19.Nc4–/+) 18.Na2 (18.c5!? Qa5 19.b6+=) 18...Bd2–/+ 19.Qd2 dc4 20.bc6 (20.Bc4 Ne5 21.Be2 Neg4 22.Kg1 Ne3–/+) 20...bc6 21.Bc4 Ne5 22.Be2 Neg4 23.Kg2 Ne3 24.Kf2 Neg4 (24...Bf5 25.Nb4–/+) 25.Kg2 Ba6 26.Ba6 Qa6 27.Nc3 Ne3 28.Kf2 c5 (28...Qa5 29.Re1 Qf5 30.h3–/+) 29.d5 (29.Re1!? cd4 30.Qd4+=) 29…Nfg4!–/+ (29...Nfg4 30.fg4 Qf6 31.Ke2 Nf1 32.Kd1 Qf3 33.Kc2 Nd2–+) 0–1. Schuehler,Ernst – Kuehn,Wolfgang, corr DDR–ch11 sf04, 1981.

6.b5 Bd6 7.c4 0–0 8.d4 dc4 9.Na3? (better is 9.bc6 Nb6 10.a5+=) 9...Bb4–+ 10.Ke2 c3 11.Bc1 cb5 12.Qb3 a5 (12...Nd5 13.ab5 N7f6 14.Qc2–+) 13.Nb5–/+ Re8 (13...Nd5 14.e4 N5f6 15.Bg5–/+) 14.g3 (14.Nc3 e5–/+) 14...e5 15.Nc3 ed4 (15...e4 16.Ng5 Ne5 17.h3 Bc3 18.Qc3–+) 16.Nd4 Nc5 17.Qc2?? (better is 17.Qc4–/+) 17…Qd4–+ (17...Qd4 18.Bd2 Qg4 19.f3 Qe6–+) 0–1. Welti,Manfred – Steche,Roland, corr SOK–89–33, 1989.

6.b5 Bd6 7.c4 0–0 8.d4 dc4 9.Bc4 cb5 10.ab5 =.

6.b5 Bd6 7.c4 0–0 8.d4 dc4 9.bc6 Nb6 10.a5 +=.

5.a4 g6

6.c4 a6 7.Nc3 e6 8.c5 (8.b5 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 e5=) 8...Bg7 (better is 8...a5!? 9.b5 Bc5+=) 9.d4+= 0–0 10.Bd3 Re8 11.Ne2 Ne4 12.Qc2 f5 13.Nd2 (13.0–0 Qf6+=) 13...e5 14.Nb3 (14.0–0 Qe7=) 14...Qg5 (14...Nf2 15.Kf2 e4 16.Rhf1+=) 15.g3 (15.0–0 Qh4=) 15...ed4 (15...Qg4 16.Ng1 Nef6 17.h3=) 16.Nbd4 (16.Bd4 Nef6=) 16...Ne5 17.Nf4 Nd3 (17...Qe7 18.a5+=) 18.Qd3 Qe7 19.h4? (19.a5 g5 20.Ng2 g4=) 19...Bd7 (better is 19...a5!? 20.b5 Qc5–/+) 20.a5= Qf7 21.Qe2 Re7 22.0–0–0 Rae8 23.Kc2 h6 (23...Bd4 24.Bd4 Be6 25.Qf3+=) 24.Rh2 (24.h5!? gh5 25.Qf3+=) 24...h5 (24...Bc8 25.Kb1=) 25.Rd3 Bc8 26.Rh1 Bf6 27.Kb3 Bg7 28.Bc1 (28.Kc2 Bd4 29.Bd4 Kh7=) 28...Bd7 29.Ka4?? (better is 29.Bb2+=) 29...Bd4–+ 30.Rd4 (30.Ng6 Qg6 31.Ka3–+) 30...Nc3 31.Kb3 Ne2 32.Ne2 Re4 33.Bb2 Rd4 (33...Kh7 34.Rhd1–+) 34.Bd4 Re4 35.f4 (35.Nf4 Qe8–+) 35...Qe7 (35...Qe6!? 36.Ka4–+) 36.Nc3 Re3 37.Be3 (37.Be5 Rg3 38.Kc2 Re3–+) 37...Qe3 38.Kc2 (38.Rh2 d4 39.Rg2 Qc3 40.Ka2 Qc1 41.Rb2 Be6 42.Rb3 Qc3 43.Kb1 Bb3 44.b5 Qc2 45.Ka1 Qc1) 38...d4 39.Nd1 Qe4 (39...Qe4 40.Kd2 Qg2 41.Kc1 Qh1–+) 0–1. Vesson,Eric – Scozzesi,Francois, Saint Quentin opB, 1999.

6.Be2 Bg7 7.c4 0–0 8.0–0 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Bb3 Bg4 11.d4 Nbd5 12.b5 cb5 13.ab5 a6 (13...Qd7 14.Bc4=) 14.ba6 ba6 15.Nbd2 a5 16.h3 Bf3 (16...Bd7 17.Ne5+=) 17.Qf3+= (worse 17.gf3 Qd7 18.Kg2 Rfb8=+) 17...Nb4 (17...Nb6 18.Rfc1+=) 18.Ba3 (18.Ra4 Nfd5 19.Rfa1 e5+–) 18...Rb8 19.Bb4 Rb4 20.Rfb1 e6 (20...Qc7 21.Rc1 Qa7 22.Qg3+=) 21.Qc6 (21.Nc4 Rb5+–) 21...Nd5 (21...e5 22.de5 Ng4 23.hg4 Qd2 24.Qc5+=) 22.Bd5 Rb1 (22...ed5!? 23.Qc5 Qd7+–) 23.Nb1+– (worse 23.Rb1 Qd5 24.Qa4 Ra8+–) 23...ed5 24.Nc3 h5 (24...f5 25.Nd5 Rf7 26.Qc5+–) 25.Nd5 Qg5 (25...Qa8 26.Qb5+–) 26.f4 (better 26.Ra5!? Rb8+–) 26...Qg3 27.Ne7 (27.Qb5 Rd8 28.Ra5 Qe1 29.Kh2 h4+–) 27...Kh7 28.Qc3 (28.Qc1 Re8 29.Nd5 h4+–) 28...Re8 (28...Rd8 29.Qc1 (29.Ra5? Bd4 30.Rh5 gh5 31.Qc2 Kh8 32.ed4 Qe1 33.Kh2 Qe7–+) 29...Rd4 30.ed4 Bd4 31.Kh1 Ba1 32.Qa1 Qf4 33.Nc6+–) 29.Nd5+– Re4 (better 29...Rb8+–) 30.Ra5?? (better 30.Kh1+–) 30...Bd4!–/+ 31.Qd2 (31.ed4 Qc3 Double attack (31...Qc3 Decoy)) 1–0. GuestDZWH – GuestCFTG, freechess.org, 2018.

6.Ne5 Bg7 7.Nd7 Bd7 8.Be2 0–0 9.0–0 Re8 10.c4 a5 11.cd5 ab4 12.dc6 Bc6 13.d4 Qd5 14.Bf3 Qd6 15.Bc6 Qc6 16.Qb3 Nd5 17.Rc1 Qd7 18.Nd2 Rec8 19.Rc8 Rc8 20.Rc1 (better is 20.a5!?+=) 20...Rc1+= 21.Bc1 Qc6 (better is 21...Nc3!?–/+) 22.Bb2+= e6 23.e4 Nf4 24.Qb4? (better is 24.Qd1+=) 24...Qc2–+ 25.g3 Qd1 26.Nf1 Nd3 27.Qb7?? (27.Qb6 Qe2 28.d5 Qb2 29.Qb2 Nb2 30.a5–+) 27...Qe2 28.f4 (28.h4 Qf2 29.Kh1 Qf1 30.Kh2 Qf2 31.Kh3–+) 28...Qf2 (28...Qb2?! 29.Qb2 Nb2 30.a5 Bd4 31.Kg2–+; 28...Nb2?! 29.e5–+) 29.Kh1 Qf1 (29...Qb2?! 30.Qb2 Nb2 31.a5 Bd4 32.Kg2–+) 0–1. islanderfan (2010) – iamachessstudent (2675), net–chess.com, 2011.

5.b5 e6

6.Nc3 e5 7.Be2 c5 8.0–0 Bd6 9.Ng5 h6 10.Nf3 Qc7 11.Nh4 +=.

6.c4 Be7 7.bc6 bc6 8.Nc3 (8.Ne5 Ne5 9.Be5 0–0=+) 8...Ba6 (8...Rb8 9.Rb1=+) 9.Be2 (9.Qa4 Bc4 10.Bc4 dc4 11.Qc4 Rb8=) 9...Bc4 10.Bc4 dc4 11.0–0 Rb8 12.Rb1 0–0 13.Qc2 h6 14.Ne2 Qc7 15.Qc4 Nb6 16.Qc2 Rfd8 17.Be5 Bd6 18.Bf6 gf6 19.Rfc1 Rbc8 20.Ng3 Bg3 21.hg3 Qd6 22.d4+/– Qf8 23.Rb3 Rd7 24.Rc3 Rdc7 25.Nd2 Nd5 26.Rc5 f5 27.Nf3 f6 28.Qa4 Qd6 29.Qa6 Qd7 30.Ne1 Nb4 31.Qc4 Nd5 32.Nd3 Nb6 33.Qa6 Nd5 34.Nf4 Nf4 35.gf4 Kh7 36.Kf1 Kh8 37.a4 Kg7 38.Kg1 Kh8 39.a5 Kh7 40.Qc4 Qe8 41.a6 Kh8 42.Rb1 Rg7 43.g3 h5 44.Kg2 h4 45.Rh1 Rh7 46.Rh3 hg3+/– 47.Rh7 Kh7 48.fg3 Kg7 49.Qe2 Qg6 50.Qb2 Qf7 (50...Kg8 51.Qb7 Rd8 52.Qa7+/–) ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – MacNab,Callum, compuserve, 1996.

6.bc6 bc6 7.Be2 Rb8 =+.

6.Bd3 Bd6 7.Nc3 e5 8.Be2 Qc7 9.bc6 bc6 10.Rb1 0–0 11.h3 +=.

6.Be2 cb5 7.Bb5 Bd6 8.Be5 Be5 9.Ne5 0–0 10.Bd7 Nd7 11.Nd7 +=.

6.a4 Bd6

7.Nc3 A) 7...Qc7 8.bc6 (8.Be2 e5 9.bc6 bc6 10.Ba3 d4 11.ed4) 8...bc6 9.Ba3 Rb8 10.Bd6 Qd6 11.d4; B) 7...e5 8.Be2 (8.bc6 bc6 9.Rb1 Rb8 10.Be2 Ne4 11.0–0) 8...Qc7 9.bc6 bc6 10.Ba3 d4 11.ed4.

7.c4 0–0 (7...e5 8.d4 (8.c5 Bc7 9.d4 Ne4 10.Bd3 Nf2 11.Kf2; 8.Nc3 0–0 9.bc6 bc6 10.cd5 cd5 11.Rb1; 8.cd5 cd5 9.Be2 0–0 10.0–0 Qa5 11.Ba3) 8...e4 9.Nfd2+= 0–0 10.Be2 Qc7 11.cd5) 8.Na3 (8.d4 c5+= 9.cd5 ed5 10.dc5 Nc5 11.Be2) 8...Qe7 (8...e5 9.bc6 bc6 10.cd5 cd5 11.Nb5) 9.Be2 (9.bc6 bc6 10.cd5 ed5 11.Qc2) 9...cb5 (9...a6 10.bc6 bc6 11.0–0+=; 9...e5 10.bc6 bc6 11.cd5) 10.Nb5= a6?? (better is 10...Bc5= 11.Nc7) 11.Nd6+– Qd6 12.Ba3 Nc5? (better is 12...Qc7 13.Bf8 Nf8 14.cd5 Nd5+–) 13.d4 b6 14.dc5 bc5 15.cd5 ed5 16.Rc1 Ne4 17.0–0 (17.Nd2 Qg6 18.Bf3 Be6+–) 17...Bg4 18.h3 Bf3 19.Bf3 Rfd8 20.Be4 de4 21.Qd6 Rd6 22.Bc5 Rc6 23.Bd4 Rac8 24.Rb1 (24.Rc6 Rc6 25.Rb1 h6+–) 24...f6 (24...h6 25.Rb7+–) 25.a5 Kf7 (25...h5 26.Rb7+–) 26.Rb6 (26.Rb7 Kg6+–) 26...Re6 (26...Ke6 27.Rc1 Kd7 28.Rcc6 Rc6 29.Kh2 Rb6 30.ab6+– (worse is 30.Bb6 Ke6+–)) 27.Rfb1 Rcc6 (27...Ra8 28.Rc1+–) 28.Rc6 Rc6 29.Rb7 Kg6 30.Bb6 (better is 30.Rb6 Rc1 31.Kh2 Rc2+–) 30...Rc1 31.Kh2 Rc2 32.Kg3 h6 33.Ra7 1–0. jammboy – nickbarletta, ChessWorld.net, 2009.

7.Be2 Qc7 8.0–0 (8.d3 0–0 9.Nbd2 e5 10.c4 e4 11.de4; 8.d4 0–0 9.Nbd2 a6 10.c4 dc4 11.bc6) 8...0–0 9.d4 a6 10.Ba3 c5 11.c4.

7.Be2 e5 8.0–0 0–0 9.Nh4 Nb8 10.Nf3 Qc7 11.Ba3.

7.Be2 e5 8.0–0 0–0 9.Nh4 Nb8 10.Nf3 Qc7 11.h3 +=.

7.Be2 e5 8.Nc3 c5 9.Nh4 d4 10.Nf5 Bc7 11.Nb1.

5.b5 g6

6.a4 Bg7 7.Be2 0–0 8.0–0 Re8 (8...Qc7 9.Nc3=) 9.d4 c5 10.c4 b6 11.Ne5 Bb7 12.a5 Rc8 13.ab6 ab6 14.Ra7 Ba8 15.Nd7 Nd7 16.Qb3 (16.cd5 Bd5 17.Nc3 Ra8 18.Ra8 Ba8=) 16...e5 (16...cd4 17.ed4 e5 18.cd5 ed4 19.Bf3=+) 17.de5+= Ne5 (17...Be5 18.Rd1 d4 19.Qa2=) 18.Rd1 Qh4 (18...Nc4!? 19.Bg7 Kg7 20.Bc4 dc4 21.Qc3 Qf6+–) 19.cd5+– c4 20.Qb4 Nd3 (20...Ng4 21.Bg4 Qg4+–) 21.Bd3 cd3?? (21...Bb2 22.Bg6 fg6 23.Qb2 Re7 24.Re7 Qe7+–) 22.Qh4 (22.Qh4 Bb2 23.d6+–) 1–0. GuestZQXY – mickymike, freechess.org, 2018.

6.Nc3 Nc5 A) 7.Ba3 Nfe4 (7...Nce4 8.Bd3 Bg7 9.bc6 bc6 10.0–0 0–0 11.Rb1 Qc7 12.h3 Nc3) 8.Ne4 Ne4 9.Bb2 f6 10.Bd3 e5 11.0–0 Be7 12.Be2 0–0; B) 7.Ne5 Qc7 (7...Qd6 8.Ba3 Nfd7 9.f4 f6 10.Nf3 Kf7 11.Rb1 e5 12.d4 ed4; 7...Bg7 8.bc6 bc6 9.Rb1 Qc7 10.Nc6 0–0 11.Nb4 Be6 12.Nb5 Qb6) 8.bc6 Qe5 9.d4 Qc7 10.dc5 bc6 11.Rb1 Bg7 12.Bd3 Rb8; C) 7.bc6 bc6 8.Ne5 Qd6 9.Nc6 Bg7 10.Nd4 0–0 11.Be2 Rb8 12.Rb1 Bd7; D) 7.Be2 Bg7 8.0–0 0–0 9.d4 Nfe4 10.bc6 bc6 11.Ne4 Ne4 12.Ne5 Be5; E) 7.Rb1 Bh6 (7...Bg7 8.bc6 bc6 9.Ne5 Qd6 10.Ba3 Nfe4 11.Ne4 de4 12.Nc6 0–0; 7...Qc7 8.Ne2 Bg7 9.Be5 Qa5 10.bc6 bc6 11.Ned4 Bd7 12.Nb3 Nb3; 7...Bd7 8.Ne5 Bg7 9.bc6 Bc6 10.Nc6 bc6 11.Ba3 Nfe4 12.Ne4 Ne4) 8.bc6 bc6 9.Ba3 Nfe4 10.Nd4 Nc3 11.dc3 Qa5 12.Bb4 Qb6.

6.Nc3 e5 A) 7.Be2 Bd6 (7...cb5 8.Bb5 Bd6 9.0–0 0–0 10.Rb1 a6 11.Be2 Qa5 12.Qe1 Kg7; 7...Bb4 8.0–0 0–0 9.h3 Bd6 10.d3 Re8 11.Rb1 Rb8 12.Re1 Qc7; 7...Bc5 8.d4 ed4 9.Nd4 Ne5 10.0–0 0–0 11.Na4 Bd6 12.bc6 bc6; 7...Be7 8.0–0 0–0 9.a4 Qc7 10.Ba3 Ba3 11.Ra3 e4 12.Ng5 h6; 7...Qc7 8.h4 Bd6 9.h5 Nh5 10.g4 Ng7 11.Ng5 Nf6 12.Bf3 a6; 7...a5 8.ba6 Bd6 9.0–0 0–0 10.ab7 Bb7 11.a4 Qe7 12.h3 Rfb8) 8.0–0 0–0 9.d3 Re8 10.Rb1 Rb8 11.h3 Qa5 12.Qd2 cb5; B) 7.h3 Bd6 (7...Bb4 8.Be2 0–0 9.0–0 Bd6 10.d3 Re8 11.Rb1 Rb8 12.a4 Qc7; 7...Rb8 8.g4 h6 9.Bg2 Bd6 10.0–0 0–0 11.d3 Qc7 12.a4 Re8) 8.g4 0–0 9.g5 Nh5 10.Be2 Rb8 11.h4 Qa5 12.d3 a6; C) 7.h4 Bd6 8.Be2 0–0 9.bc6 bc6 10.0–0 Rb8 11.Rb1 Qa5 12.Qe1 Kg7.

6.Nc3 Bg7 7.bc6 (7.Rb1 0–0 8.bc6 bc6 9.Ba3 c5 10.Be2 Qa5 11.Bc1 Ba6 12.Ba6 Qa6; 7.Be2 0–0 (7...Nc5 8.0–0 0–0 9.d4 Nfe4 10.bc6 bc6 11.Ne4 Ne4 12.Ne5 Be5) 8.bc6 bc6 9.0–0 Nc5 10.Rb1 Rb8 11.Ne5 Qc7 12.d4 Be6) 7...bc6 8.Rb1 0–0 9.Be2 (9.Ba3 c5 10.Bb5 Qa5 11.Bb2 Rb8 12.a4 a6) 9...Qc7 (9...Nc5 10.0–0 Rb8 11.Ne5 Qd6 12.d4 Ncd7) 10.0–0 (10.Ba3 c5 11.0–0 Bb7 12.Nb5 Qa5) 10...e5 (10...Bb7 11.d4 Rab8 12.h3 Ne4) 11.Ba3 (11.h3 Re8 12.Ba3 Bb7) 11...Re8 12.h3 e4 (12...Bb7=) 13.Nd4 Nb6 (13...c5 14.Nb3=) 14.d3 Bd7 (14...Rb8 15.Qd2=) 15.Bc5+= Qc8 (15...Qe5 16.Qc1+/–) 16.Qc1 (better is 16.a4!? Be6 17.Qd2+/–) 16...Bh3= 17.gh3 Qh3 18.Bd6 (18.Nc6 Ng4 19.Bg4 Qg4 20.Kh1 Be5–+) 18...h5 19.Rd1 Ng4 20.Bf1 Qh4 21.Bg3 Qg5 (21...Qf6 22.Bh3+/–) 22.de4+– de4 23.Bg2 h4 (23...f5 24.Bf4 Qh4 25.Qd2+/–) 24.Bf4 (24.Ne4?! Re4 25.Bf4 Rf4 26.ef4 Qc5=) 24...Qf6? (better is 24...Qh5 25.Be4 Qc5+–) 25.Ne4 (25.Be4 g5 26.f3 gf4 27.fg4 fe3=) 25...Re4 26.Be4 h3 (26...g5 27.f3 gf4 28.fg4+–) 27.f3 h2 (27...Ne5 28.Nc6! Nc6 29.Rd6+–) 28.Kg2 Ne5 (28...g5 29.Bh2 Nh2 30.Kh2+–) 29.Nc6! Nc6 30.Rd6 Qh4 31.Rc6 (31.Rc6 Rd8 32.Bh2 Qg5 33.Bg3+–) 1–0. Anonymous – tepeh, internet, 2011.

6.Nc3 Bh6 7.Be2 0–0 8.0–0 cb5 9.Nb5 a6 10.Nbd4 Qc7 11.h3 e5 12.Nb3 e4.

6.bc6 bc6 A) 7.Bd3 Rb8 (7...Bg7 8.Nc3 Nc5 9.0–0 0–0 10.Rb1 Rb8 11.Ba3 Rb1 12.Qb1 Nd3; 7...Qc7 8.Nc3 e5 9.e4 d4 10.Na4 c5 11.c4 Bb7 12.0–0 Bc6) 8.Bf6 ef6 9.Nc3 Ne5 10.0–0 Bd6 11.Nd4 c5 12.Ndb5 0–0; B) 7.Nc3 e5 (7...Rb8 8.Rb1 e5 9.h4 Bd6 10.h5 Nh5 11.Be2 0–0 12.Kf1 Re8) 8.Rb1 Bd6 9.Be2 0–0 10.Ba1 Qc7 11.h3 e4 12.Nd4 a6.

6.Bd3 A) 6...Nc5 A1) 7.bc6 bc6 (7...Nd3 8.cd3 bc6 9.0–0 Bg7 10.Be5 Bf5 11.Qc2 c5 12.Nc3 0–0) 8.Bd4 Nd3 9.cd3 Bg7 10.Nc3 0–0 11.Qa4 Bd7 12.Ne5 c5; A2) 7.Be5 Nd3 8.cd3 cb5 9.Nc3 a6 10.Qb3 e6 11.0–0 Bd6 12.Rab1 0–0; A3) 7.Bf6 ef6 (7...Nd3 8.cd3 ef6 9.Nc3 Bd6 10.Qa4 Bd7 11.bc6 bc6 12.0–0 0–0) 8.Nc3 Bd6 9.bc6 bc6 10.Nd4 Bd7 11.0–0 Rb8 12.Qe2 0–0; A4) 7.Bd4 Nd3 8.cd3 cb5 9.Nc3 Bg7 10.Qb3 0–0 11.Qb5 a6 12.Qb3 Bf5; B) 6...Bg7 B1) 7.Nc3 Nc5 8.0–0 0–0 9.bc6 bc6 10.Rb1 Nd3 11.cd3 Rb8 12.Na4 Bg4; B2) 7.0–0 cb5 (7...Nc5 8.Nc3 0–0 9.Rb1 Nd3 10.cd3 c5 11.Na4 c4 12.dc4 dc4; 7...0–0 8.Nc3 cb5 9.Bb5 a6 10.Be2 Nc5 11.Qe1 Qc7 12.d4 Nce4) 8.Bb5 a6 9.Be2 0–0 10.Nd4 Nc5 11.Nc3 Qd6 12.Ba3 Nfe4; B3) 7.bc6 bc6 8.Nc3 Nc5 9.0–0 Rb8 10.Rb1 0–0 11.Ba3 Rb1 12.Qb1 Nd3; B4) 7.h3 Nc5 (7...0–0 8.Nc3 Nc5 9.0–0 cb5 10.Nb5 a6 11.Nc3 Nd3 12.cd3 Bf5) 8.bc6 bc6 9.Bd4 Nd3 10.cd3 Bf5 11.Nc3 Bd3 12.Ne5 Bf5; B5) 7.Qe2 Nc5 (7...0–0 8.bc6 bc6 9.0–0 Rb8 10.Bc3 c5 11.Bb5 c4 12.Na3 Ne4; 7...cb5 8.Nc3 0–0 9.Bb5 a6 10.Bd3 e5 11.e4 d4 12.Nd1 Re8; 7...Qc7 8.0–0 0–0 9.bc6 bc6 10.Nc3 e5 11.Ba6 Ba6 12.Qa6 e4) 8.bc6 bc6 9.Be5 Ncd7 10.Bf6 Nf6 11.Nc3 0–0 12.Rb1 c5.

6.Be2 A) 6...cb5 A1) 7.Nc3 e5 8.Bb5 Bd6 9.Be2 a6 10.0–0 0–0 11.a4 Nb8 12.Qb1 Nc6; A2) 7.Bf6 Nf6 8.Bb5 Bd7 9.Nc3 Bb5 10.Nb5 Bg7 11.0–0 Ne4 12.Nbd4 e5; A3) 7.Bb5 Bg7 (7...a6 8.Bd7 Qd7 9.0–0 Bg7 10.Be5 b5 11.Nc3 b4 12.Ne2 0–0) 8.Nc3 0–0 9.0–0 a6 10.Be2 Nc5 11.Nd4 Qd6 12.Ba3 Nfe4; A4) 7.g4 h6 (7...Rg8 8.g5 Ne4 9.Nc3 Bg7 10.Bb5 Qa5 11.Rb1 Bc3 12.Bc3 Nc3) 8.Nc3 Bg7 9.Nd5 0–0 10.Nf4 Nc5 11.h3 Bd7 12.0–0 Bc6; B) 6...Bg7 B1) 7.Nc3 0–0 (7...Nc5 8.0–0 0–0 9.d4 Nfe4 10.Ne4 Ne4 11.bc6 bc6 12.Ne5 Be5) 8.0–0 cb5 9.Nb5 Nc5 10.Bd4 Ne6 11.Be5 Bd7 12.Nc3 Bc6; B2) 7.0–0 cb5 (7...0–0 8.Nc3 Nc5 9.bc6 bc6 10.Ne5 Qc7 11.d4 Bf5 12.Rb1 Rab8) 8.Nc3 0–0 9.Nb5 Nc5 10.Bd4 Ne6 11.Be5 Bd7 12.Nc3 Bc6; B3) 7.bc6 bc6 8.Nc3 Nc5 9.0–0 0–0 10.Rb1 Rb8 11.Ne5 Qc7 12.d4 Be6.

6.g4 h6 A) 7.Nc3 Bg7 8.Rg1 Nc5 9.Ne5 Qc7 10.d4 0–0 11.bc6 bc6 12.Rb1 Rb8; B) 7.Be2 Bg7 8.Rg1 Qc7 9.h4 0–0 10.bc6 bc6 11.g5 hg5 12.hg5 Ne4; C) 7.c4 Bg7 8.Rg1 0–0 9.Nc3 Nc5 10.bc6 bc6 11.Na4 Nce4 12.Ne5 Qc7; D) 7.bc6 bc6 8.Nc3 Bg7 9.Rb1 0–0 10.Nd4 Ne5 11.h3 c5 12.Nf3 Nf3; E) 7.Bh3 cb5 (7...Bg7 8.bc6 bc6 9.Nc3 Nc5 10.Ne5 Qc7 11.d4 h5 12.Ng6 fg6) 8.Bd4 Qa5 9.a3 Bg7 10.Nc3 0–0 11.Qb1 Nb6 12.Qb4 Qb4; F) 7.Rg1 Bg7 8.Nc3 Nc5 9.Nd4 Qd6 10.h4 h5 11.g5 Ng4 12.Qf3 Bd7; G) 7.h3 Bg7 8.Nc3 0–0 9.bc6 bc6 10.Rb1 Nc5 11.Nd4 Qc7 12.Ba3 Nfe4.

5.c4 Nb6

6.c5 Nbd7 7.d4 g6 8.Nc3 (8.Nbd2 Bg7+=) 8...Bg7 9.Qc2 (9.Be2 0–0+=) 9...0–0 10.Be2 (10.h3 b6=) 10...a6 (10...b6 11.0–0=) 11.0–0+= b6 12.h3 (12.Rab1 Qc7+=) 12...Bb7 (12...Qc7 13.cb6 Nb6 14.Qb3+=) 13.cb6 (13.Rab1 a5 14.Ba1 Re8+=) 13...Nb6 (13...Qb6 14.Rab1+=) 14.Qb3 Nbd7 15.Rfc1 (15.Rac1 Rb8+=) 15...Ne8 (15...Re8 16.Bd3+=) 16.Na4 (16.Bd3 Rb8+–) 16...Nd6 (16...Nef6 17.Bd3+–) 17.Ne5 Ne5 18.de5 Ne4 19.Bd3 e6 (19...a5!? 20.ba5 Qa5 21.Qb7 Qa4 22.Qc6 Qc6 23.Rc6 Rfb8+–) 20.Be4+– de4 21.Nc5 Qc7 22.Rd1 Bc8 (22...Rfd8 23.Rd6 Bf8 24.Ne4+– (24.Nb7?! Qb7 25.Rc1 Rdc8=)) 23.Ne4 Be5 (23...a5 24.Nf6 Bf6 25.ef6+–) 24.f4 Bb2 (24...Bh8 25.Bh8 Kh8 26.Qc3 f6 27.Rd6+–) 25.Qb2 Qb6?? (25...e5 26.Rd6 Qe7 27.Nf6 Kg7 28.Rc6 Be6 29.fe5 Rfc8+–) 26.Nf6 Kg7 27.Nh5 Kh6 28.Qg7 Kh5 29.Qh7 1–0. Vendelo – Zerol, internet free game, 2018.

6.c5 Nbd7 7.Be2 a5 (7...b6 8.Qa4 Bb7 9.d4=) 8.a3+= ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 g6 (10...b6 11.Bf6 Nf6 12.d4+=) 11.g4 (11.0–0 Bg7+=) 11...h6= 12.h4 (12.Ne5 Bg7=) 12...Bg7 (12...Qc7 13.Rf1 e5 14.g5=) 13.Rg1 Qc7 14.g5 Nh5 15.d4 (15.Bg7 Ng7 16.d4 hg5 17.hg5 b6=) 15...Nf8 (15...b6 16.Nc3=) 16.Qa4 (16.b5 Bf5=) 16...hg5 17.hg5 f6 (17...Nd7!?=) 18.Nc3+/– fg5 (better is 18...Bd7!?+/–) 19.Nd5+– Qd8 20.Bc4 (20.Nb6 g4 21.Ng5 Bf6+–) 20...g4 (20...Be6 21.Nb6 (21.Rg5?! Bh6+/–) 21...Bc4 22.Nc4+–) 21.Ng5 Bh6 (21...Bf5 22.Nc3 e6 23.Nce4+–) 22.Ne4 Nd7 (22...Bg7 23.Ndc3+/–) 23.Ndc3+– Nhf6 (23...Ndf6 24.b5 Qc7 25.Bb2+–) 24.d5 (24.b5 Qc7+–) 24...Ne5+/– 25.Nf6 (25.dc6!? bc6 26.Nf6 ef6 27.Ne4 Nf3 28.Kf1+/–) 25...ef6+= 26.Be2 0–0 (26...Bg7!?+=) 27.d6+/– Qe8 (27...Bf5 28.b5+/–) 28.Qa2 (28.Ne4 f5 29.Rh1 Bg7+/–) 28...Be6+/– 29.Qd2 Qf7 (29...Qa8 30.Bb2+/–) 30.Rh1 (better is 30.Ne4!?+–) 30...Bg7+/– 31.Kf1 (31.Qc2 Ra8 32.Bb2 f5+=) 31...Ra8+= 32.Bb2 f5 33.Kg2 g5 34.f4?? gf3–+ 35.Bf3 Nc4 36.Qf2 g4 37.Bd1 Bd5 38.e4 Nb2 39.Nd5 Nd1 40.Rd1–/+ cd5 41.Qf5 Qf5 42.ef5+= Bc3 43.b5+= d4 44.c6 bc6 45.bc6 Kf7 46.Kg3 Ke8 47.f6 Kf7 48.c7 Ke6? 49.Rb1+– d3 50.Rb8 Be5 51.Kg4 Ra4 52.Kf3 Rc4 53.c8Q?? Rc8+= 54.Rc8 Bf6 55.Rf8 Be5 56.Re8+= Kd6 ½–½. Rosell,Per (2320) – Nilsson,Nils Specht (2200), Snekkersten, 1978.

5.c4 dc4

6.Bc4 Nb6 7.Be2 e5 8.b5 e4 9.Ne5 Bd6 (9...Qd5 10.bc6 bc6 11.Qc2=) 10.bc6 0–0 11.d4 ed3 12.Bd3 Qe7 13.cb7 Bb7 14.Nf3 Bf3 15.gf3 Rfd8 16.Nc3 (16.Qc2!?=+) 16...Ba3–/+ 17.Rb1 Qc5 18.Qc2 (18.Ne2 Bb2 19.Rb2 Nc4–+) 18...Rac8–+ 19.Ba1 Nbd5 (19...Bb4 20.Rb4 Qb4–/+) 20.Nd5 (20.Rb5 Nb4 21.Rc5 Nc2 22.Kd2 Rc5 23.Kc2–+) 20...Qd5–+ 21.e4 (21.Qb3 Qd3 22.Qd3 Rd3 23.Bf6 gf6–+) 21...Qd3 22.Qd3 Rd3 23.Bf6 gf6 24.Rb5 Rf3 25.Ke2 Rfc3 26.Rg1 Kf8 27.Rd1 Bc5 28.Rd2 Bb6 29.Rd3 Rc2 30.Rd2 Bf2 (31.Rb2 Rb2 32.Rb2 Bd4–+) 0–1. nordlicht – GIM1961, mySchach.de, 2004.

6.Bc4 Nb6 7.Be2 g6 8.0–0 Bg7 9.Nc3 0–0. xadrezpg (2340) – alexp (2365), net–chess.com, 2010.

6.Bc4 e6 7.a3 b5 8.Bb5?? (better 8.Be2=) 8...cb5–+ 9.Nc3 a6 10.Rc1 (10.0–0 Bb7–+) 10...Bb7 11.d3 (11.0–0 Bd6–+) 11...Be7 (11...Bf3 12.gf3 Ne5 13.Ke2–+) 12.0–0 0–0 13.e4 Rc8 14.Qd2 Ng4 15.Ne2 Rc1 16.Rc1 Ngf6 (16...Bd6 17.h3 Nge5 18.Nfd4–+) 17.Ned4 Qb8 18.Nc6 White prepares the advance e5 18...Bc6 19.Rc6 Rc8 (19...Qa8 20.Qc3–+) 20.Qc3 Rc6 21.Qc6 h6?? (better 21...Nb6–+) 22.e5= Nd5 (better 22...Qb6!? 23.Qb6 Nb6 24.ef6 gf6=) 23.Qd7+– Qc7 (23...Qd8 24.Qb7+–) 24.Qc7 Nc7 25.g3 (25.Kf1 Nd5+–) 25...Kf8 (25...f5 26.h4+–) 26.Nd4 Nd5 27.Kg2 Bg5 (27...Ke8 28.Kf3+–) 28.Kf3 Bd2 (28...Ke8 29.h3+–) 29.Nb3 Bg5 (29...Bc3 30.Bc3 Nc3 31.Nc5+–) 30.Nc5+– Nc7 31.Ke4 Be7 32.d4 Bc5 (32...h5 33.f4+–) 33.dc5 Ke7 34.f4 Kd7 35.g4 White plans f5 35...Nd5 (35...Kc6 36.Bd4+–) 36.Bd4 Kc6 37.f5 ef5 (37...Nc7 38.h4 g6 39.f6+–) 38.gf5 Ne7 (38...Nc7 39.e6 fe6 40.Bg7 ef5 41.Kf5+–) 39.e6 fe6 (39...f6 40.Be3+–) 40.fe6 g5 41.Bg7 h5 42.Bf6 Nd5 43.Bg5 Nc3 (43...Nc7 44.Kf5 a5 45.Kf6+–) 44.Kf5 Nd5 45.e7 (45.Kg6 Nc7 46.e7 Kd7+–) 45...Ne7 (45...Kd7 46.Kg6 Ke8 47.Kh5+–) 46.Be7 1–0. Janek – bitsky, internet, 2017.

6.Bc4 e6 7.a3 b6 8.Nc3 (8.0–0 Bd6=) 8...c5 (8...b5 9.Be2=) 9.bc5+= Nc5 (9...Bc5 10.d4 Be7 11.d5=) 10.d4 Nce4 (10...Ncd7 11.d5 Nc5 12.de6 Be6 13.Bb5 Nfd7 14.Nd4+=) 11.Ne4+– Ne4 12.Ne5 Bb7? (better 12...Bd7+–) 13.Bb5+– Ke7 14.Bc6 (better 14.Nc6 Bc6 15.Bc6+–) 14...f6?? (better 14...Qc7+–) 15.Bb7 fe5 16.Be4 Rc8 17.Qh5 (17.de5 Qd1 18.Rd1 Ke8+–) 17...g6 (17...ed4 18.Bd4 Qe8 19.Qg4+–) 18.Qe5 Rg8 19.0–0 (19.d5 Bg7 20.Qe6 Kf8+–) 19...Bg7 20.Qf4 (20.Qg3 Kf7+–) 20...Rf8 (20...Kd7 21.Rac1 Rc1 22.Rc1+–) 21.Qh4 Kf7 (21...Kd7 22.Qh7 Qe7 23.Qg6+–) 22.Qh7 Rh8 (22...Rg8 23.Qg6 Ke7 24.a4+–) 23.Qg6 (23.Qg6 Kf8 24.Qe6+–) 1–0. Janek – Biszty, internet, 2017.

6.Bc4 e6 7.a3 Bd6 8.0–0 0–0 9.d4 (9.d4 a5 10.Qb3=). marekt – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2002.

6.Bc4 e6 7.a3 Bd6 8.d4 0–0 9.Nbd2 a6 10.Qc2 (10.e4 Be7 11.0–0=) 10...b6 (10...a5!?=) 11.0–0 (11.Be6 Qc7 12.Bf5 a5+/–) 11...Bb7+= 12.Bd3 Bb8 (12...Rc8 13.Nc4 Bc7 14.Rad1+/–) 13.Nc4 (13.Ne5 Qc7+/–) 13...c5+= 14.dc5 bc5 (14...Bf3 15.gf3 bc5 16.f4+=) 15.Ng5+/– h6 16.Nh7 Re8 (16...Nh7 17.Bh7 Kh8 18.Rfd1+=) 17.Na5 Bd5 18.Nf6 Nf6 19.e4 Be4? (better is 19...cb4 20.ab4 Ne4 21.Be4 Bh2 22.Kh2 Qh4 23.Kg1 Be4+/–) 20.Be4+– Ne4 21.Qe4 Bd6 (21...cb4 22.Qg4 e5 23.ab4+–) 22.Nb7 Qc7 23.Nd6 Qd6 24.Qg4 e5 25.f4 f6 (25...cb4 26.fe5 (26.Be5?! Qb6 27.Kh1 f6+–) 26...Qe6 27.Qe6 fe6 28.ab4+–) 26.fe5 fe5 27.Rad1 Qe7 28.Rd7 Qg5 (28...h5 29.Qd1 (worse is 29.Re7 hg4 30.Re8 Re8+–) 29...Qe6 30.Re1+–) 29.Qg5 hg5 30.bc5 (30.Rff7 cb4 31.Rg7 Kh8 32.Rg5 ba3 33.Be5 Re5 34.Re5 a5+–) 30...Re6 (30...Rac8 31.Rff7 g6 32.Rg7 Kh8 33.Rg6 Rc5 34.Ra6+–) 31.Rf5 Rc8 (31...Rae8 32.Rg5 g6 33.Rd6+–) 32.Be5 g6 (32...Rg6 33.Bd4 Kh7+–) 33.Rg7 Kh8 34.Rc7 Re5 35.Rc8 Kg7 36.Rc7 Kh6 37.Re5 Kh5 38.h3 Kh6 39.Ree7 g4 40.h4 g5 41.Rc6 Kh5 42.Rh7 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

5.c4 e6

6.a3 a6 7.Be2 b5 (7...dc4 8.Bc4 Bd6 9.0–0=) 8.cd5 ed5 9.Nd4 Bb7 10.0–0 Be7 11.f4 (11.Qc2 c5 12.bc5 Nc5=) 11...0–0= 12.Nf5 c5 13.Ne7 Qe7 14.bc5 Nc5 15.Bd4 Na4 16.Nc3 Nb2 (16...Nc3 17.Bc3 Rfc8 18.Bd4=) 17.Qc2 Nc4 Attacking the isolated pawn on a3 18.Bf6 (18.Bd3!?+=) 18...Qf6=+ 19.Bd3 Rac8 20.Bh7 Kh8 21.Bd3 Ne3 22.de3 Rc3 23.Qe2 Kg8 24.Rac1 (24.a4 b4=+) 24...Rc1 (24...Ra3 25.Rc7 Qb6 26.Re7–/+) 25.Rc1=+ g6 (25...Re8!?=+) 26.Rc7= Bc8 27.Qf2 (better 27.Qc2!? Qa1 28.Kf2+=) 27…Qa1–/+ (27...Qa1 28.Bf1 Qa3–/+) 0–1. GuestMMFQ – Jinjax, freechess.org, 2017.

6.a3 dc4 7.Bc4 b5 (7...Bd6 8.0–0 Nb6 9.Be2 0–0 10.Be5 Be5; 7...a5 8.b5 Nb6 9.Be2 cb5 10.Bb5 Bd7; 7...Nb6 8.Be2 Bd6 9.Be5 a5 10.b5 0–0) 8.Be2 a5 9.Qc2 Bb7 10.ba5 Ra5.

6.a3 c5 7.bc5 Bc5 8.Nc3 Nb6 9.cd5 Nbd5 10.Qa4 Bd7 11.Bb5 0–0 12.Nd5 Bb5?? (better is 12...ed5 13.0–0 Be6+=) 13.Nf6+– (13.Qb5?! Qd5 14.Bf6 gf6+=) 13...Kh8 (13...Qf6 14.Qb5 Qe7+–) 14.Qb5 (14.Qb5 b6 15.Nd7+–) 1–0. Fournier,Frederic (2090) – Cadet,Yves (1620), Match, 2013.

6.a3 Bd6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 Nbd7 6.c4 c6).

6.Qb3 Be7 7.a4 (7.cd5 ed5 8.Be2 0–0=) 7...0–0+= 8.d4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Nbd2 (10.0–0 Nc4 11.Qc4 Qd5+=) 10...Nc4 11.Qc4 Qd5 (11...Nd5 12.Ba3+=) 12.Ba3= Qc4 (12...b5 13.Qd5 cd5 14.Ne5+=) 13.Nc4 Bb4?? (better is 13...Bd7=) 14.Bb4+– Rd8 15.Nd6 (15.Be7 Rd7 16.Bf6 gf6+–) 15...Nd5 16.Ba3 (16.Nc8 Nb4 17.Rb1 c5 18.dc5 Nd3 19.Ke2 Rac8 20.Rb7 a6=) 16...a5 17.Kd2 (17.Ne5 f6 18.Nec4 b5 19.ab5 cb5 20.Nb5 Ba6+–) 17...Nb4 18.Bb4 ab4 19.Nc4 f6 (19...c5 20.Rhb1+–) 20.Rhb1 e5 21.Nb6 Bf5 (21...Ra7 22.Nc8 Rc8 23.Rb4+–) 22.Na8 Bb1 23.Rb1 Ra8 24.Rb4 e4 25.Ng1 Ra7 26.Ne2 f5 27.Nc1 (27.g4 g6 28.gf5 gf5+–) 27...Kf7 28.Kc3 Ke7 (28...Ke6 29.Nb3 Kd7 30.Nc5 Kc8 31.f3 ef3 32.gf3+–) 29.Nb3 h5 (29...Kd7 30.Nc5 Kc8 31.f3 ef3 32.gf3+–) 30.Nc5 b5 31.ab5 cb5 32.Rb5 (32.Rb5 Ra2 33.Rb7 Kf6 34.Rb6 Kf7 35.d5+–) 1–0. Welti,Manfred (2090) – Malfait,Andre (2055), corr Coppa Latina–6 bd09, 2003.

6.b5 cb5 7.cb5 Bd6 8.d4 0–0 9.Nbd2 a6 10.a4 Ne4 11.Bd3 f5 12.0–0 Ndf6 13.Ne5 Nd2 14.Qd2 Ne4 15.Qe2 a5 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Qd6 18.Qb2 Bd7 19.f3 Nf6 20.Rc1 Rac8 21.Rac3 Rc3 (21...b6!?+/–) 22.Qc3+– g5 (22...b6 23.Qc7 Qa3 24.Rb1+– (24.Nd7?! Nd7 25.Qc2 e5+=)) 23.Qc5 Qc5 24.Rc5 Rb8 25.Rc7 Bc8 26.Kf2 Ne8 27.Rc1 Kf8 28.Kg3 Ke7 29.h4 gh4 30.Kh4 Kf6 (30...Nf6 31.Rc7 Nd7 32.b6+/–) 31.Kg3 Kg7 32.b6 Ra8 33.Bb5 Nf6? (33...Nd6 34.Rc7 Kg8+–) 34.Rc7 Kh6 35.Nf7 (35.Nf7 Kh5 36.Kf4+–) 1–0. Barlag,Christoph (2095) – Sondermann,Dirk (2125), Werther Schloss op–A, 2008.

6.b5 Be7 7.cd5 cd5 8.Be2 b6 9.0–0 Bb7 10.Nc3 0–0 11.a4 e5 12.d4 e4 13.Ng5 (13.Nh4 Bb4+=) 13...h6 (13...Rc8 14.Rc1=) 14.Nh3 Bd6 (14...a6 15.Qb3=) 15.Ba3+= Qc7 16.Bd6 Qd6 17.Qb3 (17.Qd2 Rfc8+=) 17...Rac8 18.a5 Rc7 19.a6 (19.Rfc1 Rfc8+=) 19...Ba8 20.Rac1 Rfc8 21.Na2 Rc1 (21...Nf8 22.Rc7 Rc7 23.Rc1+=) 22.Rc1 Rc1 23.Nc1 Nf8 24.Qc3 (24.Nf4 Ne6+=) 24...Qd8 (24...Ne6 25.Na2+=) 25.Qb4 (25.Nf4 N8d7+=) 25...Ne6 26.Na2 Nh7 (26...Qc7 27.Qc3+=) 27.Nc3 (27.Bg4 Nc7=) 27...Nhg5 (27...Nf6 28.f4=) 28.Ng5 Ng5 29.Bd1 (29.Qb3 Ne6+=) 29...f5 (29...Qd7 30.h3+=) 30.Ne2 (30.Bh5 Qf6+/–) 30...Kh7 31.Ng3 g6 32.h4 Nf7 33.h5+/– Nd6 34.hg6 Kg6 35.Nh5 Kg5 36.Nf4 Qe7 37.Bh5 Qf6 38.Qe1+– Qh8 39.f3 Kf6 40.Qh4 Kg7 41.Qe7 Kg8 42.Qe6 Kg7 43.Qg6 Kf8 44.Qd6 1–0. pierre (2200) – Rudolf, internet, 2007.

6.b5 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 (8.cd5 Nd5 (8...ed5 9.0–0 Re8 10.Nc3 c5 11.Qc2 Bd6 12.a4 Ne5 13.Ne5 Re5=; 8...cd5 9.0–0 a6 10.a4 b6 11.Qc2 ab5 12.Bb5 Ba6 13.Rc1 Qb8=; 8...cb5 9.de6 fe6 10.Bb5 a6 11.Be2 Bd6 12.d4 b5 13.Qb3 Nd5+/–) 9.bc6 bc6 10.Qc2 Rb8 11.0–0 Qb6 12.Ba3 c5 13.d4 Nb4=; 8.bc6 bc6 (8...Nb6 9.cd5 Nfd5 10.cb7 Bb7 11.0–0 Rc8 12.d4 Bd6 13.Na3 a6+=) 9.0–0 Rb8 10.Qc2 Qb6 11.Bc3 c5 12.cd5 ed5 13.Na3 Ne4=; 8.Qc2 a6 (8...cb5 9.cb5 Bd6 10.0–0 e5 11.Rc1 Re8 12.d4 e4 13.Nfd2 Nb6=; 8...dc4 9.bc6 bc6 10.Bc4 Rb8 11.0–0 Qb6 12.Bf6 Nf6 13.Nc3 Qc5=; 8...Bd6 9.0–0 cb5 10.cb5 e5 11.Rc1 Re8 12.d4 e4 13.Nfd2 Nb6=) 9.cd5 cd5 10.0–0 ab5 11.Bb5 Ra5 12.a4 Bd6 13.Rc1 e5=) 8...Nb6 (8...dc4 9.bc6 bc6 10.Bc4 Nb6 11.Be2 c5 12.Nc3 Bb7 13.d3 Rb8=; 8...a6 9.bc6 bc6 10.Nc3 e5 11.Rb1 Bd6 12.d4 e4 13.Nh4 Qc7=; 8...cb5 9.cb5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bd6 13.d4 Qc7=; 8...Qb6 9.Ba3 c5 10.d4 a6 11.cd5 Nd5 12.ba6 ba6 13.e4 Nf4=) 9.cd5 (9.d3 cb5 10.cb5 Nbd7 11.Nbd2 Bd6 12.e4 e5 13.ed5 Re8=) 9...cd5 (9...ed5 10.bc6 bc6 11.d4 Bf5 12.Ba3 Re8 13.Qc1 Qc7=) 10.a4 (10.Bd4 Bd6 11.Qc2 Nfd7 12.Bd3 h6 13.a4 e5=) 10...Bd7 (10...Nbd7 11.a5 Bd6 12.d4 Qc7 13.Qd3 Ng4+=) 11.Nc3 (11.d3 Rc8 12.a5 Na8 13.Qb3 a6=) 11...Rc8 (11...Nc4 12.Bc4 dc4 13.d3 Rc8=) 12.Qb3 (12.d3 a5 13.Na2 Bd6=) 12...Nc4 13.Rfc1 (13.Rac1 Qb6=) 13...Bd6 14.Na2 Nb2 15.Rc8 Bc8 16.Qb2 Qe7 17.Qd4 b6 18.Rc1 e5 19.Qa1 Bb7 (19...Bg4 20.h3 Bf3 21.Bf3+=) 20.d4= Nd7 21.de5 Ne5 22.Nd4 Bc5 23.Qc3 Rc8 24.Nb3 White intends a5 24...h6 25.Qe1 Qe6 26.a5 (26.Qd1 Bd6=) 26...Qg6 (26...d4!? 27.Nc5 bc5 28.ed4 cd4 29.Rc8 Qc8=) 27.a6+= Ba8 28.g3 (28.Nd4 Nc4=) 28...Nc4 (28...d4 29.Nd4 Qe4–+) 29.Nc5= Rc5 30.Qd1 Qe6?? (30...Qf6=) 31.Nc3?? (better is 31.Bc4 Rc4 32.Rc4 dc4 33.Qd8 Kh7 34.Qa8+–) 31...Ne5 (31...Ne3!? 32.Qd2 Nf5–/+) 32.Na4 (32.Qd2 Qf6+=) 32...Rc8 (32...Rc1 33.Qc1 d4 34.ed4 Qd5–/+) 33.Rc8+= Qc8 34.Qd4 Qc7 35.Nc3 Exerts pressure on the isolated pawn 35...Qd6 36.h4 f5 37.Kh2 Kf7 38.Kh3 g5 39.f4 g4 40.Kg2 Nd7 41.Bd3 Qe6 42.Kf2 Nc5 43.Bb1 Qf6 44.Qf6 (better is 44.Nd5!? Qd4 45.ed4 Bd5 46.dc5 bc5 47.Bf5+–) 44...Kf6= 45.Ke2 Ke6 46.Kd2 Nb3 47.Kc2 Nc5 48.Ne2 Ne4 49.Kd3 Nd6 50.Nd4 Kf6 51.Ke2 (51.Kc3 h5+=) 51...h5 52.Kf2 Kg6 53.Bd3 Kf6 54.Kg2 Kg6 55.Ne6 d4 56.Kf2 de3 57.Ke3 Kf6 58.Nc7 Bg2 59.Kd4 Bh1 60.Bc2 Bf3 61.Nd5 0–1. Kamaletdinov,Farit – Khachaturian,Georgiy N, Belorechensk Russia, Open, 2013.

6.b5 Be7 7.Be2 dc4 A) 8.Bc4 cb5 (8...Nb6 9.bc6 Nc4 10.cb7 Bb7 11.Qa4 Qd7 12.Qc4 Rc8 13.Qb3 0–0+=; 8...0–0 9.bc6 bc6 10.Qc2 Bb7 11.d3 Nb6 12.Nbd2 Nc4 13.Nc4 Bb4=; 8...Qb6 9.a4 0–0 10.d3 Bd6 11.0–0 cb5 12.ab5 e5 13.Nc3 Qd8=) 9.Bb5 a6 10.Be2 0–0 11.0–0 b5 12.a4 b4 13.Qb3 Bb7+=; B) 8.a4 cb5 (8...0–0 9.bc6 bc6 10.Bc4 Nb6 11.Be2 c5 12.0–0 Bb7 13.a5 Nbd5=; 8...e5 9.bc6 bc6 10.Be5 Nc5 11.Bc4 Be6 12.Qc2 Bc4 13.Qc4 Qd3+/–; 8...Nb6 9.a5 Nbd5 10.bc6 bc6 11.Ne5 Bd7 12.0–0 0–0 13.Qc2 Rb8=) 9.ab5 Nb6 10.d3 Bb4 11.Bc3 cd3 12.Bb4 de2 13.Qd8 Kd8 14.Ba5+=; C) 8.bc6 Nb6 (8...bc6 9.Bc4 Nb6 10.Be2 0–0 11.0–0 c5 12.Nc3 Bb7 13.d3 Rb8=; 8...Nc5 9.cb7 Bb7 10.Bc4 Rc8 11.0–0 0–0 12.Bf6 Bf6 13.d4 Ne4+=) 9.Ne5 Qc7 10.a4 bc6 11.a5 Nbd5 12.Nc4 0–0 13.Be5 Qd8=.

6.c5 a5 7.a3 Be7 8.d4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 b6.

6.c5 Qc7 7.d4 b6 8.a3 Rb8 9.cb6 Qb6 10.Bc3 Ba6.

6.c5 Qc7 7.d4 b6 8.Nbd2 bc5 (8...Rb8 9.cb6 Rb6 10.a3=) 9.bc5+= e5 (9...Rb8 10.Rb1=) 10.de5 (10.Ne5 Ne5 11.de5 Nd7=) 10...Ng4= 11.Nb3 Nge5 (11...Bc5 12.Nc5 Qa5 13.Qd2 Qd2 14.Nd2 Nc5 15.Rc1+/–) 12.Ne5 (12.Rb1 Rb8 13.Ne5 Ne5=) 12...Ne5+= 13.Qd4 (13.Be2 Rb8 14.0–0 Bf5=) 13...f6= 14.f4 (14.e4 de4 15.Qe4 Be6=) 14...Nd7 (14...Ng6 15.Bd3+=) 15.Rc1 (15.Be2 Rb8 16.Bh5 g6=) 15...Be7 (15...Rb8 16.e4 Qf4 17.ed5 Qd4 18.Bd4 cd5 19.Kd2=) 16.Bd3 (16.e4 Qf4 17.ed5 Qd4 18.Nd4 cd5+=) 16...0–0 (16...Rb8 17.0–0=) 17.0–0 (17.e4 Qf4 18.ed5 Ne5 19.Bh7 Kh7–/+) 17...Rf7 (17...Re8!?=) 18.e4+/– Bb7 (18...Rb8 19.ed5 cd5 20.Qd5+–) 19.Kh1 (19.ed5 cd5 20.Rfe1 Re8+/–) 19...Rc8 20.Rc2 (20.ed5 cd5 21.Bf5 Bc6+=) 20...Nb8 (20...a6 21.Kg1+=) 21.ed5+/– cd5 22.Bf5 Nc6 23.Qf2 (23.Qd3 Rd8 24.Be6+–) 23...Nb4? (23...Re8!?+=) 24.Bc8+/– Qc8 25.Rd2 Ba6 26.Ra1 (26.Re1 Nd3 27.Rd3 Bd3=) 26...Bc4+/– 27.Bd4 Qc7 28.Qf3 a5 29.a3 Na6 30.a4 Nc5 31.Nc5 Bc5 32.Bc5 Qc5 33.Qa3 Qa3= 34.Ra3 Re7 35.Kg1 Re4 36.g3 d4 37.Ra1 d3 38.Rb1 Rd4 39.Rb7+= Rd5 40.Kf2+/– f5 41.Ke3 Ba6 42.Rb6 Bc4 43.Rc6 Bb3 44.Rd3 Rd3 45.Kd3 Ba4 46.Rc5 Bd7 47.Ra5 h5 48.Kd4 Kh7 49.Ke5 Bc8 50.Rc5 (50.Rc5 Bb7 51.Kf5+–) 1–0. Poenisch,Eckehard (2210) – Hartwig,Maik (2105), Oberliga Ost–A, 2001.

6.c5 Qc7 7.Bf6 Nf6 8.d4 b6 9.Nbd2 a5 10.Qa4 Nd7.

6.c5 Be7 7.d4 0–0=.

6.c5 Be7 7.d4 Qc7 8.Bd3 e5 (better 8...b6=) 9.de5+– Ng4 10.e6! Ndf6? (10...fe6 11.Bg7 Discovered attack) 11.ef7 (11.h3 Nh6 12.g4 Be6+–) 11...Kf8 12.0–0 Ne4 13.Be4 de4 14.Qd4 Bf6 15.Qe4 (15.Qe4 Bf5 16.Qf5 Bb2 17.Qg4 Ba1 18.Ng5+–) 1–0. DEFFM – GuestZPZJ, freechess.org, 2018.

6.c5 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Ne8 (11...b6!?=) 12.d4 b6 13.Qc2 bc5 14.bc5 Bf6 (14...Nc7 15.Nc3+=) 15.Nc3 Qc7 16.Bd3 h6 17.e4 de4 18.Ne4 Be7 19.Bc3 Nef6 20.Nf6 Nf6 21.Ra1 Nd5 22.Ba5 Qb8 (22...Qf4!?+–) 23.Ne5+– Nb4? (better 23...Qb7+–) 24.Bb4 Qb4 25.Nc6 Qb7 26.Be4 (better 26.Ne7 Qe7 27.c6+–) 26...Re8?? (26...Bf6+–) 27.Ra7 Qb5 28.Ne7 Kf8 29.Nc8 Qb4 30.Qd1 Rc8 31.Bg6 f6 (31...f5 32.Rf7 Kg8 33.Re7+–) 32.Rf7 Kg8 33.Re7 Qc4 (33...Rf8+–) 34.Bf7 Kf8 35.Be6 Qb4 36.Rf7 Ke8 (36...Kg8 37.Rc7 Kf8 38.Rc8 Ke7 39.Bf5 Qd4 40.Qd4 Kf7 41.Qd7) 37.Rg7 Rc6 (37...Kf8 38.Rg8 Ke7 39.Bc8 Qd2 40.Qd2 Kf7 41.Qh6 Kg8 42.Be6) 38.Qh5 Kd8 39.Rg8 Kc7 40.Qf7 1–0. DEFFM – GuestWHMW, freechess.org, 2019.

6.c5 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 Qc7 9.Qc2 (9.d4 b6=) 9...e5=+ 10.h3 h6 (10...a5 11.a3=) 11.a3 Nh7 (11...b6 12.d4 e4 13.Nfd2=) 12.d4 e4 13.Ne5 Ne5 14.de5 f6 15.ef6 Bf6 16.Nd2 Bf5 17.Nb3 (17.Bf6 Nf6 18.Nb3 Qf7=) 17...Qf7 (17...Ng5 18.Nd4 Nh3 19.gh3 Bh3 20.f4 Bf1 21.Kf1=) 18.Bf6= Nf6 19.Nd4 Bd7 20.f4 Qg6 21.Rf2 Qg3 22.Qd2 Bh3 23.Raf1 Bg4–+ 24.f5 Be2 25.Qe2?? Ng4 (25...Ng4 26.Qg4 Qg4–+) 0–1. Hasse,Peter – Gottschalk,Maik (1685), Landesliga2 West, 2003.

6.c5 g6 7.Be2 Bg7 8.d4 0–0 9.0–0 b6 10.Nbd2 a5 11.a3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 b5 14.e4?? (better is 14.Qa8 Qc7 15.Ra1+/–) 14...Ne4 15.Ne4 de4 16.Ne5 (16.Nd2!? Nf6 17.Bd1–/+) 16...Ne5–+ 17.de5 Qd2 18.Bd1 Qb4 19.Be2 Rd8 20.Ba3 Qa5 21.Bd1 (21.Rc1 Bb7 22.Bf1 e3 23.fe3 Qd2–+) 21...b4 22.Bb2 Qc5 23.Bb3 (23.Be2 Rd2 24.Rc1 Qb6–+) 23...e3 24.fe3 (24.Bd1 ef2 25.Rf2–+) 24...Qe3 25.Kh1 Qb3 26.Qa7 (26.h3 c5 27.Kh2 Qd5–+) 26...Qb2 27.Qf7 Kh8 (27...Kh8 28.Qc7 Rf8 29.Rf8 Bf8–+) 0–1. Rush,Bradley – Elias,Benjamim (1990), 50. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

6.cd5 ed5 7.b5 Bd6 (7...c5 8.Be2=) 8.Ng5 (8.Nd4 Qc7=) 8...h6 (better is 8...a6 9.bc6 bc6+=) 9.Bd3?? (better is 9.Nf3+=) 9...hg5–+ 10.0–0 (10.bc6 bc6 11.Qa4–+) 10...Bh2 11.Kh1 Be5 12.Kg1 Bb2 13.Nc3 Ba1 14.Qa1 Nc5 15.Bc2 (15.Be2 Qd6 16.g3 Qe6–+) 15...Qd6 16.bc6 Qh2 0–1. rabelloenter (2000) – jjones (2410), net–chess.com, 2006.

6.cd5 Nd5 7.a3 N7f6 8.Bc4 Qb6 9.d3 Be7 10.e4 Nf4 11.0–0 0–0 12.Ne5 a5 13.g3 Nh3?? (Better is 13...Ng6=+) 14.Kg2–/+ Ng5 15.f4 Nge4 16.de4 Ne4 17.Bd3 Nf6 18.Nc4 Qc7 19.Na5 b5 20.Qc2 c5 21.Bf6 Bf6 22.Bh7 Kh8 23.Ra2 g6 24.Bg6 fg6 25.Qg6 cb4 26.ab4 Qd6? 27.Qe4 Bd7 28.Rd2 Qc7 29.h4 Ra5 30.Rd7! Ra2 31.Rd2 Rd2 32.Nd2 Qc3 33.Nf3 Qc4 34.Re1 Qe4 35.Re4 Re8 36.f5! e5 37.g4 Kg7 38.g5 Be7 39.Re5 Kf7 40.Rb5 1–0. Bonetti,Shane – Stavanger, ICC, 2002.

6.a3 a5

7.b5 cb5 8.cb5 Be7 9.d4 0–0 10.Bd3 Nb6 11.Nbd2 Bd7 12.0–0 Rc8 13.Ne5 Be8 14.Rc1 Rc1 15.Qc1 Nfd7 16.Qc2 Ne5 17.de5 (worse is 17.Bh7 Kh8 18.de5 g6–/+ (18...Bb5?! 19.Bd3 Qd7 20.Bb5 Qb5 21.Qc7=)) 17...h6 18.a4 Bd7 19.Bd4 f6 20.Rc1 fe5 21.Be5 Qc8? (better is 21...Bb4 22.Nf3 Qe7+/–) 22.Bh7+– Kh8 23.Bg7! Kg7 24.Qg6 Kh8 25.Rc8 Rc8 (25...Nc8 26.Bg8! Rf7 27.Bf7 Bb5 28.Qh6) 26.Bg8! Rg8 (26...Rg8 27.Qh6 Mate attack) 27.Qh6 1–0. Fournier,Frederic (2280) – Luizovsk (1865), Active, 2007.

7.b5 Nb6 8.cd5 ed5 9.bc6 bc6 10.Ne5 Qc7 11.Qc2 Bb7 12.d4 Bd6 13.Nd2 0–0 14.Rc1 Nbd7 15.Nc6+/– Qb6 16.Ne5 Rfc8+= 17.Nd7 Nd7 18.Qb1 Ba6 19.Ba6 Qa6 20.Rc8 Rc8 21.f3 Nb6 22.Kf2 Na4=+ 23.Ba1 Ba3 24.Re1 Bb4 25.Re2 Nc3 26.Bc3 Bc3 27.Nb3 Bb4 28.Qf5 ½–½. Tihomir Glowatzky – Subedei, ChessWorld.net, 2005.

7.b5!?= Bd6 8.d4 dc4 9.bc6 bc6 10.Nbd2 Nb6.

7.b5!?= Be7 8.d4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Bd3 cb5.

7.Qc2 ab4–/+ 8.Be2 (8.cd5 ed5 9.Be2 ba3 10.Na3 Bd6) 8...dc4 9.Bc4 (9.Qc4 ba3 10.Na3 e5) 9...ba3 10.Na3 b5 (10...Bd6–/+) 11.Be2 Bb7 12.0–0 Bd6 13.d4 0–0 14.e4 Qe7 15.Nb5 (15.Nb1!? Ra1 16.Ba1–/+) 15...cb5 16.e5 Ra1 17.Ra1 Rc8 18.Qb3 b4 19.ed6 Qd6 20.Ne5 Bd5 21.Qd1 Ne4 (21...Nb6 22.Bd3–/+) 22.Ba6 Ra8 23.Bd3 Ra1 24.Qa1 Ne5 (24...Nef6 25.Qa4 Bb7 26.Qa7–/+) 25.de5+= Qe7 26.Qe1 Qb7 27.Qe3 Nc3 28.Qd4 h6 29.Qh4 Qb8 30.h3 (30.Qe7 Nd1 31.Bd4 b3+=) 30...Na4–/+ 31.Bc1 Nc5 32.Bb1 b3 33.Bh6 (33.Ba3 Nd7 34.Bb2 Qb6–/+ (34...Ne5 35.Be5 Qc8 36.Bb2+–)) 33...gh6 34.Qh6 Be4 35.Qg5 Kf8 36.Qh6 Ke7 37.Qf6 (37.Be4 Qe5 (37...Ne4?! 38.Qh4 f6 39.Qe4 fe5 40.Qh7 Kd6 41.Qd3 Kc7 42.Qc4 Kd7 43.Qd3 Kc6 44.Qe4 Kb5 45.Kf1=) 38.Qh4 Kd7–+) 37...Kd7 38.Be4 Ne4 39.Qf7 Kc6 40.Qe6 Kc5 41.Qe7 Kd4 42.Qd7 Ke5 43.Qe7 Kd4 (43...Kd5 44.Qf7 Kc6 45.Qg6 Nd6 46.Qf6–+) 44.Qd7 Nd6 45.Qg7 Kd3 46.Qg3 Kc2 47.Qg6 Kb2 48.h4 Qb4 49.h5 (49.Kh2 Qh4 50.Kg1–+) 49...Ka1 50.h6 (50.Qd3 b2 51.Qa6 Kb1–+) 50...b2 51.Qg7 Ka2 52.Qg8 Nc4 53.Qa8 Qa3 (53...Qa3 54.Qe4 b1Q 55.Qb1 Kb1–+) 0–1. Luzuriaga,Norberto Horacio – Rosner,Dirk, email SOK–E007A, 1999.

7.c5 b6 8.b5 Nc5 9.bc6 Qc7 10.Bf6 gf6.

7.b5 dc4

8.Bc4 Nb6 9.Be2 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Be2 Nbd5 12.Nc3 Be7 13.0–0 0–0 14.Nb5 Qb6 15.a4 Rac8 16.Bd4 Bc5 17.Be5 Rfd8 18.d4 Be7 19.Bd3 Nb4 20.Qe2 Nd3 21.Qd3 Bc6 22.Ng5 g6 23.Rab1 Qa6 24.Rfd1 h6 25.Ne6?? (better is 25.Bf6 Bf6 26.Ne4+=) 25...fe6?? (better is 25...Be4 26.Qe2 Qe6–+) 26.Qg6+– Kf8 27.Bf6 Bf6 28.Qf6 Kg8 29.Qe6 Kg7 30.Qe5 Kh7 31.Qe7 Kg8 32.Nd6 Qe2 (32...Ra8 33.Qe6 Kh7 34.Nb7 Rg8+–) 33.Nc8 Qg4 (33...Re8 34.Qh4 Re3 35.Qh6 Re4 36.Qg5 Kh8+–) 34.Qd8 Kg7 35.Qe7 (35.Qe7 Kg8 36.d5+–) 1–0. combijack (1760) – jacamabe (1685), gameknot.com, 2013.

8.Bc4 cb5

9.Bb5 Qb6 10.a4 Bb4 11.0–0 0–0 12.Na3 Nd5 13.e4 Nc7 14.Nc4 Qc5 15.Bd7 Bd7 (worse is 15...Qc4 16.Rc1 Qa2 17.Bg7 (worse is 17.Rc7 Qb2 18.Bc8 Rac8 19.Rb7 Qa2+=) 17...Kg7 18.Rc7+–) 16.Rc1 Qh5 (better is 16...Ba4!? 17.Qa4 b5+/–) 17.Nce5 Bd6?? (better is 17...Bc6 18.Nc6 bc6 19.Rc6 Na6+/–) 18.Nd7+– Rfd8 19.Nb6 Ra6 20.Qb3 Ne8 21.Rfe1 (21.Nc4 Rb8+–) 21...Nf6 (21...Bb4 22.Qe3+–) 22.e5 Rb6 (22...Bb4 23.ef6 Rb6 24.fg7 Rc6+–) 23.Qb6 Nd5 (23...Rf8 24.ef6 Qd5 25.fg7 Re8+–) 24.Qd8 Bf8 25.Rc8 h6 (25...Qh2 26.Kh2 h6 27.Qf8 Kh7 28.Nh4 b5 29.Qg8) 26.Qf8 1–0. marre – tajvw, internet, 2009.

9.Bb5 Bc5 10.0–0 (10.Bf6 Qf6 11.d4 Bd6+=) 10...0–0 11.Qc2 (11.d4 Be7+=) 11...Bb6 (11...b6!?=) 12.Rc1+/– Nc5 (12...Ba7 13.Ng5 h6 14.Ne4+=) 13.Ng5 g6 14.d4 Ncd7 (14...Na6 15.Nc3+/–) 15.Nd2 h6 (better is 15...Nd5!? 16.Ngf3 N7f6+/–) 16.Ne6!+– fe6 17.Qg6 Kh8 18.Qh6 (better is 18.d5 ed5 19.Qh6 Kg8 20.Qg6 Kh8 21.Rc8 Rc8 22.Bd7 Qd7 23.Bf6 Rf6 24.Qf6 Qg7 A) 25.Qb6?! Qa1 26.Nf1 Rc1 (26...Qa3?? 27.Qh6 Kg8 28.Qe6 Kg7 29.Qc8+–) 27.Qh6 Kg8 28.Qg6 Kh8 29.Qe8 Kg7=; B) 25.Qg7 Kg7 26.Rb1+–) 18...Nh7?? (18...Kg8 19.d5! ed5 20.Qg6 Kh8 21.Rc8 Rc8 22.Bd7 Qd7 23.Bf6 Rf6 24.Qf6 Qg7 25.Qg7 Kg7+–) 19.d5 (19.Bd7!? Qf6 20.Qf6 Nf6 21.Bc8 Rac8 22.Rc8 Rc8+–) 19...Ndf6 20.Bd3 (20.Ne4 e5 21.Be5 Bf5 22.Nf6 Rf6+–) 20...Qe7 (20...Rf7 21.Bh7 Qf8 22.Qh4 Rh7 23.Bf6 Kg8 24.Qg3 Kf7 25.Nc4+–) 21.Bh7 Qh7 (21...Qg7 22.Qh4 Bd7 23.de6 Bc6 24.Bb1 Kg8 25.Rc6 bc6+–) 22.Qf8 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

9.Bb5 Bd6 10.d3 =.

9.Bb5 Be7

10.0–0 A) 10...Bd6 11.d3 (11.d4 0–0 12.Nbd2 Nb6 13.Ne5 Rb8 14.Rc1 Bd7 15.Nd7 Nfd7+=) 11...0–0 12.Nbd2 e5 13.Nc4 Qe7 14.Nd6 Qd6 15.Qc2 Re8+/–; B) 10...0–0 11.Nc3 (11.d3 Nc5 12.Bf6 Bf6 13.d4 Bd7 14.Bd7 Qd7 15.Nbd2 Na4+=; 11.Qc2 b6 12.Bc6 Rb8 13.Rc1 Ba6 14.Bf6 Nf6 15.d4 Bd6=; 11.Qe2 b6 12.Nc3 Bb7 13.d4 Rc8 14.e4 Ne8 15.Rfd1 Nd6+=) 11...Nb6 12.d4 Bd7 13.Bd3 Rc8 14.Ne5 Bd6 15.Rc1 Nbd5+=.

10.d4 0–0 11.0–0 (11.Qe2 Nb6 12.0–0 Bd7 13.Bd3 Bc6 14.Nc3 Nbd5 15.Rfc1 Nc3+=; 11.Nbd2 Nb6 12.Bd3 Bd7 13.Ne5 Na4 14.Qb3 Nb2 15.Qb2 Rb8+=; 11.Nc3 b6 12.Qe2 Bb7 13.0–0 Rc8 14.e4 Ne8 15.Rfd1 Nd6+=) 11...b6 12.Qe2 Bb7 13.Rc1 Ne4 14.Nbd2 Nd2 15.Nd2 Bd6+=.

10.Nc3 0–0

11.0–0 A) 11...Bd6 A1) 12.d4 Nb6 (12...b6 13.e4 Be7 14.e5 Ne8 15.d5 ed5 16.Nd5 Nc5 17.Nd4+/–) 13.e4 Be7 14.Ne5 Nfd7 15.Qg4 Ne5 16.de5 Bd7 17.Rfd1+=; A2) 12.e4 Qb6 13.Rb1 e5 14.d4 ed4 15.Qd4 Qd4 16.Nd4 Nc5 17.Rfe1+=; B) 11...b6 12.Qe2 (12.Nd4 Bb7 13.Nc6 Bc6 14.Bc6 Rc8 15.Bb5 Ne5 16.d3 Qd6 17.f4+=; 12.Rc1 Bb7 13.Qe2 Bd6 14.d4 Qe7 15.a4 Rac8 16.Rfd1 Rfd8 17.e4=; 12.d3 Bb7 13.Qe2 Rc8 14.d4 Rc7 15.e4 Qa8 16.Rfc1 Rfc8 17.Qe3=; 12.d4 Ba6 13.Ba6 Ra6 14.e4 Re8 15.Qe2 Ra8 16.Rac1 Rc8 17.Nb5+=) 12...Bb7 (12...e5 13.d4 Bd6 14.Rfd1 e4 15.Ne5 Qe7 16.Bc6 Rb8 17.Ne4+/–) 13.d4 Rc8 14.e4 Ne8 B1) 15.Rfd1 Nc7+= (15...Nd6 16.Bd3 Kh8 17.Rac1+=) 16.Bd3 Bd6 17.Rac1+=; B2) 15.Bd3 Nd6 16.Rac1 Bg5 17.Rc2+=; C) 11...Nb6 12.d4 Nbd5 (12...Bd7 13.Bd3 Rc8 14.Ne5 Bd6 15.Rc1 Nbd5 16.Nd5 Nd5 17.Qh5+=) 13.Ne5 Nc3 14.Bc3 Nd5 15.Qc2 Nc3 16.Qc3 f6 17.Nc4+=.

11.a4 Nb6 A) 12.d3 A1) 12...Bd6 13.Rc1 (13.0–0 e5 14.Rc1 Bg4 15.h3 Bh5 16.g4 Bg6 17.d4 e4=) 13...e5 14.0–0 Bg4 15.h3 Bf5 16.e4 Bd7 17.d4 ed4+=; A2) 12...Bd7 13.0–0 Rc8 14.Qe2 Bd6 15.Rfc1 e5 16.Ne4 Rc1 17.Rc1 Bb5=; B) 12.Rb1 Bd7 13.0–0 (13.Bd7 Nfd7 14.0–0 Bb4 15.Ne4 f5 16.Neg5 Qe7 17.d4 Rac8=) 13...Rc8 14.d3 Bb4 15.Qb3 Re8 16.Bd7 Nbd7 17.Na2 Nc5=; C) 12.0–0 Bd7 13.d3 (13.Qe2 Rc8 14.Rfc1 Bb5 15.ab5 Bb4 16.Ne5 Nfd5 17.Nd5 Rc1=) 13...Rc8 14.Ne5 Bb5 15.Nb5 (15.ab5 Nfd7= 16.Nf3 Bf6 17.d4 Nc4=) 15...Nfd7 16.Nd7 Nd7 17.Rb1 Nc5=; D) 12.Rc1 Bd7 13.0–0 (13.d3 Nfd5 14.Nd5 Nd5 15.Bd7 Bb4 16.Kf1 Qd7 17.Ne5 Qe8+=) 13...Rc8 14.d3 Bb5 15.Nb5 Rc1 16.Bc1 Re8 17.Bb2 Nfd7=.

11.a4 Nc5 12.d4 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.0–0 Bd7 15.Bd7 (15.Bd3 Bc6+=) 15...Qd7 16.Ne5 Qc7 (16...Qe8 17.Qd3 Nd6 18.Rfc1+=) 17.Qd3 Nf6 18.Rfc1 Qb8 19.Ba3 Ba3 20.Qa3 Rc8 (20...Qa7 21.Rc5+/–) 21.Qe7 Rf8 22.Rab1 b6 23.Nc6 Qe8 (23...Nd5!? 24.Qd7 Qe8 25.Qe8 Rfe8+/–) 24.Qe8+– Rfe8 25.Rb6 Nd5 (25...Kf8 26.Rb7+–) 26.Rb5 Kf8 27.Na5 (27.Ra5?! Ra5 28.Na5 Ra8+/–) 27...Rec8 (27...Ra6 28.e4 Nf4 29.Rc7+–) 28.Rc8 Rc8 29.Nb3 Nc3 (29...Rc2 30.a5+–) 30.Rc5 Rc5 31.Nc5 (31.dc5?! Na4 32.Kf1 Nc3+/–) 31...Ke7 32.a5 Kd6 33.a6 Nb5 34.f4 f6 35.Kf2 e5 36.fe5 fe5 37.Ne4 Kd5 (37...Kc6 38.d5 Kb6+–) 38.Nc3! (38.Nc3 Nc3 39.a7+–) 1–0. pierre – flosi, internet, 2008.

11.Rc1 b6 A) 12.Qe2 Bb7 (12...Bd6 13.e4 e5 14.d4 ed4 15.Nd4 Nc5 16.Rd1 Bd7 17.Bd7+=) 13.d4 Bd6 14.0–0 Qe7 15.a4 Rac8 16.Rc2 e5 17.e4=; B) 12.0–0 Bb7 13.d4 Rc8 14.Qe2 Bd6 15.e4 Bf4 16.Rc2 Rc3 17.Rc3+=; C) 12.Bc6 Rb8 13.0–0 Ba6 14.Bb5 Bb7 15.Qe2 Bd6 16.d4 Qe7 17.a4+=; D) 12.d4 Ba6 13.Ba6 Ra6 14.Qe2 Ra8 15.0–0 Rc8 16.e4 Qe8 17.Rfd1+=.

11.Rc1 Nb6 A) 12.d4 Bd7 13.Bd3 Nbd5 14.Nd5 ed5 15.0–0 (15.Qe2 Rb8 16.0–0 Bg4 17.Rc2=) 15...b5+= 16.Ne5 b4 17.Ra1+=; B) 12.d3 Bd7 13.0–0 Rc8 14.Bd7 Qd7 15.Qb3 Qd6 16.Rfd1 Rfd8 17.e4+=; C) 12.Ne5 Nfd5 13.0–0 Nc3 14.dc3 f6 15.Nd3 Nd5 16.c4 Nc7 17.Ba4+=; D) 12.0–0 Bd7 D1) 13.Be2 D11) 13...Nbd5 14.Ne5 (14.Nd5 Nd5 15.d4 b5 16.e4 Nf4 17.Ne5 Rb8 18.Bg4 b4=) 14...Nc3 15.Rc3 Nd5 16.Nd7 Qd7 17.Rb3 Rfc8 18.e4 Nf6=; D12) 13...Nfd5 14.Nd5 Nd5 15.d4 b5 16.Ne5 b4 17.ab4 Bb4 18.e4 Nf6=; D2) 13.d3 Rc8 14.Bd7 Nbd7 15.Nb5 Qb6 16.Rb1 Qa6 17.Bd4 Bc5 18.Qe2 Bd4+=; D3) 13.Ne5 Bb5 14.Nb5 a4 15.Qe2 Rc8 16.e4 D31) 16...Qe8 17.Rc8 (17.Bd4+= 17...Nfd7 18.Rfd1 Ne5+=) 17...Nc8 18.Rc1 Nd6+=; D32) 16...Ne8 17.Rc8 Nc8 18.Rc1 Ncd6+=.

11.Rc1 Bd6 12.d4 Qe7 13.Qb3 Rd8 14.0–0 b6 15.Bc6 Ba6 16.Ba8 Bf1 17.Bc6 +=.

6.a3 Be7

7.Qc2 0–0 8.d4 Ne4 9.Nc3 f5 (9...a5 10.c5 ab4 11.ab4 (worse is 11.Ne4 de4 12.Nd2 ba3+=) 11...Ra1 12.Ba1=) 10.Bd3+= a5 11.cd5 (11.Ne4? fe4 12.Be4 de4 13.Qe4 ab4–+; worse is 11.Be4 fe4 12.Nd2 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Bb4–/+) 11...cd5 12.b5 (12.Ne4? fe4 13.Be4 de4 14.Qe4 ab4 15.Qe6 Kh8–+) 12...b6 13.0–0 (worse is 13.Ne4 fe4 14.Be4 de4 15.Qe4 Ra7 16.Qe6 Kh8–/+) 13...Bb7 14.Ne2 Rc8 15.Qd1 Bd6 16.Ne5 Qh4 17.g3 (17.f3 Be5 18.de5 Nec5=) 17...Qe7 18.Nd7 Qd7 19.f3 Ng5 20.Kg2 Rfe8 21.Qd2 Nf7 22.Rac1 Qe7 23.a4 Bb4 24.Bc3 Ba3 25.Bb2 Bb2 26.Qb2 Nd6 27.Rfd1 Nc4 28.Bc4 dc4 29.Nc3 Rf8 30.Qe2 g5 (30...Qd6 31.e4=) 31.e4 fe4 (31...g4 32.fg4 fe4 33.Kg1=) 32.fe4+= Rf7 33.Rf1 Rf5 ½–½. Lenze,Thomas – Haertig,Manfred, ESC, 2000.

7.Qc2 0–0 8.cd5 cd5 9.Be2 Bd6 10.0–0 a6.

7.Qc2 a5 8.b5 0–0 9.cd5 cd5 10.Be2 Bd6.

7.Qc2 Nf8 8.Nc3 Bd7 9.d4 a6 10.c5 Ng6 11.Bd3 a5 12.0–0 Ng4 13.h3 Nh6 14.Rfe1 0–0 15.Na4 Be8 16.Nb6 Ra7 17.e4 Nf4 18.Bf1 f5 19.ed5 ed5 20.g3 (20.Bc1 Ng6+–) 20...Nh5 21.Bd3 g6?? (21...Bg6 22.Ne5+/–) 22.Kg2 (22.Re7 Qe7 23.Nc8+–) 22...Nf7 (22...Bf6 23.ba5 Bg7 24.Re2+/–) 23.Qe2 (better is 23.Re7!? Qe7 24.Nc8+–) 23...Bf6+/– 24.b5 Ng7 25.a4 Ng5 26.Ne5 Ne4 27.f3 Ng5 28.h4 Nf7 29.f4 Nh6 30.Bc3 Bh4? (better is 30...Be5 31.Qe5 Rf7+/–) 31.gh4+– Nh5 32.Qf2 Ng4 33.Ng4 fg4 34.Bd2 g3 35.Qf3 Qh4 36.Rh1 Nf4 37.Bf4 Qf4 38.Qf4 (38.Qg3?! Qd4 39.Raf1 Qb2 40.Kh3 Bf7+/–) 38...Rf4 39.Rae1 Bf7 40.Rhf1 (40.Kg3?! Rd4 41.Bf1 h5+/–) 40...Rd4 41.Re7 Rd3 (41...Be6 42.Bg6 hg6 43.bc6 bc6 44.Ra7 Bf5+–) 42.Rff7 cb5 (42...Rd2 43.Kg3 Rd3 44.Kf2 Rd2 45.Ke1 Rh2 46.Nd7 Rh1 47.Kf2 Rh2 48.Kg3 Rh3 49.Kh3 Ra8 50.Nf6 Kh8 51.Rh7) 43.Rg7 Kh8 44.Rh7 Kg8 45.Rhg7 (45.Reg7 Kf8 46.Nd7 Ke8 47.Rh8) 45...Kf8 46.Nd7 1–0. Lenda,Lukasz (1925) – Marszalek,Jakub (1720), IV MFSz Mielno Poland, 2008.

7.Nc3 b6 8.cd5 cd5 9.Be2 (9.Bb5 Bb7=) 9...Bb7 (9...a5 10.b5=) 10.0–0 0–0 (10...a5 11.b5=) 11.Qb3 (11.Rc1 a5 12.b5 Rc8=) 11...Qc7 (11...a6 12.Rfc1=) 12.Nb5 Qb8 13.Rac1 (13.Rfc1 a6 14.Nbd4 Qd6=) 13...Ba6 (13...a6!? 14.Nc7 Ra7=) 14.Qa4 Bb5 15.Bb5 Qd8 16.Ba6 (16.Bc6 Rc8 17.Qa7 Bd6+/–) 16...h6 (16...Qb8 17.d3+/–) 17.Nd4 (17.Bb7 Rb8 18.Qa7 Bd6+–) 17...Nb8 (17...Ne5!? 18.f4 Nc4 19.Bc4 dc4 20.Rc4+/–) 18.Bb7+– Nbd7?? (better is 18...Qd7 19.Qd7 Nbd7 20.Ba8 Ra8+–) 19.Nc6 (19.Ba8?! Qa8 20.Rc7 a6+–) 19...Qe8 20.Ba8 Qa8 (20...Bb4 21.ab4 Qa8 22.Ne7 Kh8 23.Rc7+–) 21.Ne7 Kh8 22.Rc7 Re8 (22...Qd8 23.Qa7 Qe7 24.Bf6 Qf6 25.Rd7+–) 23.Rd7 Nd7 24.Qd7 Qd8 25.Qd8 (25.Ng6 Kg8 26.Qa7 Qb8 27.Ne7 Kf8 28.Qb8 Rb8+–) 25...Rd8 26.Rc1 Kh7 (26...Rd7 27.Rc8 Kh7 28.Nc6+–) 27.Rc7 Ra8 (27...a5 28.Nc6 Rf8 29.b5+–) 28.Nc6 a5 (28...Kg8 29.Na7 Kf8 30.Bd4+–) 29.Rf7 Kg6 30.Rg7 Kf5 (30...Kh5 31.Bf6 ab4 32.g4) 31.d3 ab4 (31...e5 32.Be5 Ke6 33.f4 d4 34.Nd4 Kd5 35.e4) 32.g4 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

7.Nc3 dc4 8.Bc4 b5 9.Be2 =.

7.Nc3 e5 8.cd5 e4 (better is 8...cd5 9.Qb3 e4=) 9.dc6+/– b6?? (better is 9...bc6 10.Ng5 a5+/–) 10.cd7+– (10.cd7 Bd7 11.Ng5+–) 1–0. Janek – Zack, internet, 2016.

7.c5 0–0 (7...b6 8.d4 a5 9.b5 Bb7 10.cb6 0–0; 7...a5 8.d4 b6 9.b5 Bb7 10.cb6 0–0; 7...Qc7 8.d4 b6 9.Bd3 a5 10.Qe2 ab4) 8.d4 b6 9.Bd3 a5 10.Ne5 Ne5.

7.d4 0–0 (7...a5 8.b5 0–0 9.Nc3 Rb8 10.Rc1 dc4) 8.Nc3 a5 9.b5 cb5 10.Nb5 b6.

7.cd5 cd5 8.Be2 0–0 9.0–0 a5 10.b5 Bd6.

7.cd5 ed5 8.Be2 0–0 9.0–0 Re8 10.Qc2 Bd6.

7.cd5 ed5 8.Be2 a6 9.0–0 0–0 10.d4 Re8 11.Nbd2 Bd6 12.Qc2 Qe7 13.h3 Nf8 14.Rfe1 Ng6 15.Bf1 Bd7 16.Nb3 Rad8 17.Nc5 Bc8 18.Re2 Nd7 19.Na4 Qf6 20.Rae1 Nh4 ½–½. Wiszniowski,Eugeniusz (1780) – Dembowski,Andrzej (2005), XIV Int Polish ch, 2008.

7.Be2 a5 8.Nc3 (8.cd5 ed5 9.b5 0–0 10.Nc3 Nc5 11.0–0 Nfe4 12.bc6 bc6 13.Ne4 de4 14.Ne5) 8...ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 Bb4 11.cd5 ed5 12.0–0 0–0 13.Ba3 Be7 14.Qb2.

7.Be2 dc4 8.Nc3 b5 (8...Nb6 9.Ne5 a5 10.b5 cb5 11.Nb5 Bd7 12.Nd7 Qd7 13.a4 0–0 14.Bd4) 9.a4 (9.d3 Nb6 10.dc4 Nc4 11.Qd8 Bd8 12.Bc4 bc4 13.Ne5 Bc7 14.Nc6) 9...Bb4 10.ab5 Bc3 11.dc3 cb5 12.0–0 Qb6 13.Ba3 Bb7 14.Nd4.

7.Be2 dc4 8.Bc4 0–0 9.Nc3 (9.0–0 b5 10.Bd3 a5 11.Nc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Bb4 14.Ne4) 9...a5 10.b5 Nb6 11.Be2 cb5 12.Nb5 Bd7 13.0–0 Bb5 14.Bb5.

7.Be2 dc4 8.Bc4 b5 9.Be2 a5 10.Qb3 0–0 11.Nc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 c5 14.bc5 Nc5 15.Qb5 Ba6 16.Qb1 Nd3 17.Bd3 Bd3 (worse is 17...Qd3 18.Qd3 Bd3 19.Ne5+=) 18.Qa2 Qd6 19.Qa4 Rb8 20.Nd1 Nd7 21.Nd4 (21.Bb2!?+=) 21…Nc5–/+ (21...Nc5 22.Qa5 Ba6–+) 0–1. ARMAGEDON_8 – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2003.

7.Be2 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 0–0 10.Nc3 a5 11.b5 Bd7 12.0–0 Nbd5 13.Nd5 cd5 14.Rc1.

7.Be2 Qc7 8.h3 (8.cd5 ed5 9.0–0 0–0=) 8...e5 9.d3 (9.cd5 Nd5 10.Qc2 a5=) 9...e4 (9...dc4 10.dc4 0–0 11.Nbd2=) 10.de4 de4 11.Nd4 c5 (11...0–0 12.0–0=) 12.Nf5 Bf8 (12...Ne5 13.Ne7 (worse 13.Ng7 Kf8=+) 13...Ke7 14.Nd2=) 13.0–0 (13.Nc3 Qe5 14.Nb5 Qb2 15.Nc7 Kd8 16.Na8 Qc3 17.Kf1 Qe5–/+) 13...cb4 (13...Ne5 14.Ng3+=) 14.ab4+= g6 (14...Ne5 15.Nd4+=) 15.Nd4+– Bg7 (better 15...a6!?+–) 16.Nb5+– Qb6? (16...Qb8 17.Nd6 Ke7 18.Ne4+–) 17.Nd6 (better 17.c5!? Qc6 18.Na7 Ra7 19.Ra7 0–0+–) 17...Ke7 18.c5 Qb4? (18...Qc6+–) 19.Ba3 (19.Nc8 Rac8 20.Ba3 Qa5 21.c6 Nc5 22.cb7 Rcd8+–) 19...Qa5 20.c6! (20.c6 Qd5 21.Nc8 Kd8 22.cb7 Rc8 23.bc8R Kc8 24.Qc2 Kb8 25.Nc3+–) 1–0. GuestDRNP – GuestGGTM, freechess.org, 2017.

7.Be2 0–0

7.Be2 0–0 8.0–0 a5 9.b5 Nb6 10.cd5 cb5 11.Bb5 ed5 12.d3 Bd7 13.Nc3 Bd6 14.Rc1.

8.0–0 dc4 9.Nc3 b5 10.d3 Nb6 11.Ne5 Qc7 12.f4 Nfd5 13.Qd2 f6 14.Nf3.

8.0–0 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 a5 11.b5 cb5 12.Bb5 Bd7 13.Nc3 Bb5 14.Nb5.

8.0–0 c5 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Bf6 (10...cb4 11.Nd5 ed5 12.ab4 Bb4 13.Qb3=) 11.d4 Nc3 12.Bc3 cd4 13.Nd4 Nb6 14.Rc1 Bd7 15.Bd3 Rc8 16.Qh5 g6 17.Qf3 Nd5 18.Ba1 Bg7 19.Be4 (19.Rc8 Bc8 20.Rd1 Qb6+/–) 19...Qg5+= 20.h4 Qh5 (20...Qh4!? 21.Bd5 ed5 22.Qd5 Bg4+=) 21.Qh5+/– gh5 22.Nf5! ef5 (22...Rc1 23.Rc1 Ba1 24.Ra1+/–) 23.Bd5 b6 (23...Ba1 24.Ra1 b5 25.Rac1+–) 24.Bg7+– Kg7 25.Bb7 Rb8 (25...Rc1 26.Rc1 Be6 27.Bf3+–) 26.Rc7 Be6 27.Rfc1 Rbd8 28.Bf3 Rc8 29.R1c6 Rc7 30.Rc7 a6 31.Rb7 b5 32.Ra7 Bc8 33.Bh5 Kf6 34.g3 Ke6 35.Kg2 h6 36.Kf3 f6? (36...Kf6+–) 37.Kf4 Kd5 38.Bg6 Kc4 39.Bf5 1–0. pcmvr (2760) – oldcastle (2265), net–chess.com, 2007.

8.0–0 Ne4 9.Qc2 a5 10.Nc3 Ndf6 11.c5 Bd7 12.Ne4 Ne4 13.Ne5 f5 14.f3.

8.0–0 Ne4 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Bb3 Nd5 13.Bd4 a5 14.Qc2.

8.0–0 Ne4 9.d3 Nd6 10.Nbd2 dc4 (10...b6 11.cd5 ed5 12.e4 Bb7 13.e5 Nf5 14.d4) 11.dc4 (11.Nc4 Nb6 12.Qc2 Nd5 13.g3 f5 14.Nd6) 11...c5 12.Qc2 (12.Bd3 Qb6 13.Qb3 Rd8 14.Rfd1) 12...Bf6 (12...Qb6 13.Rfd1 Rd8 14.Bc3) 13.Rfd1 (13.Bf6 Qf6 14.Nb3) 13...Bb2 14.Qb2 Qb6 15.b5 f6 16.Bd3 Rd8 17.a4 a5 18.Ne4 Ne4 19.Be4 Nf8 20.Rd2 Bd7 21.Rad1 Be8 22.Nh4 Ng6 23.Ng6 Bg6 24.Bg6 hg6 25.f3 Kf8 26.Kf2 Ke7 27.Ke2 Rd2 28.Qd2 (worse is 28.Kd2 Rd8 29.Ke1 Rd1 30.Kd1 Qd6 31.Qd2 Qh2 32.Qa5 Qh1 33.Kd2 Qg2 34.Ke1 Qg3 (34...Qf3?! 35.Qc7 Ke8 36.Qc8 Kf7 37.Qd7 Kg8 38.Qe6 Kh7 39.a5=) 35.Ke2 g5+=) 28...Rd8 29.Qd8 Qd8 30.Rd8 Kd8 31.f4 Kd7 32.Kf3 Kd6 33.Kg4 Ke7 ½–½. De Kruif,K (2060) – Van Hoek,W (1925), 33rd Fortis Open, Guernsey GCI, 2007.

8.0–0 Ne4 9.d3 Ng5 10.Nbd2 Bf6 11.d4 g6 (11...Nf3 12.Nf3 (worse 12.gf3 b6=) 12...Re8 13.Qc2+=) 12.Qc2 (12.Ne5 h6+–) 12...Bg7 13.Ng5 Qg5 14.f4 Qe7 15.Nf3 f6 16.Rf2 a5 17.b5 Nb6 (17...cb5 18.cb5 e5 19.Qb3+=) 18.c5+– Nc4 (18...Nd7 19.Re1+–) 19.Bc4+– dc4 20.Qc4 cb5 21.Qb5 Bd7 (21...Qc7 22.Rc1+–) 22.Qb3 (22.Qb7 Qe8+–) 22...a4 (22...Bc6 23.Bc3+–) 23.Qb4 (23.Qb7!? Rab8 24.Qa7 Ra8+–) 23...Bc6+– 24.Nd2 e5 (24...b5 25.Rc1+–) 25.fe5 (25.Qc4 Qf7+–) 25...fe5+– 26.Nf3 (26.Raf1 Rf2 27.Rf2 Rd8+–) 26...e4 (26...Bf3!? 27.Rf3 Rf3 28.gf3 Rf8 29.de5 Rf3+=) 27.Qc4+– Kh8 28.Ne5 Rf2 29.Kf2 Rf8 30.Kg1 Bh6?? (30...Qf6 31.Qe2+–) 31.Qe2 (better 31.d5 Bg7 32.dc6+– (worse 32.Qe4 Re8 33.dc6 bc6+–)) 31...Bd5+– 32.Re1 Bg7 33.Rf1 Be5 34.Rf8 (better 34.de5!? Kg7 35.e6 Kg8 36.Rf8 Kf8 37.Qd1 Qe6 38.Qa4+–) 34...Qf8= 35.de5 Qc5 36.Qd2 Kg8 37.Qf2 (37.e6 h5= (worse 37...Be6 38.Qd8 Qf8 39.Qd4+–)) 37...Qe7 (37...b5 38.Qd2=) 38.h3 b5 39.Qd2 Qe6 40.Qb4 Bc6 41.Bd4 h5 42.Qa5 Kf7 43.Qc7 Bd7 44.Kh2 g5 45.Bc5 g4 46.hg4 hg4 47.Qb7 (47.Kg3 Kg6=) 47...Qf5 (better 47...Qe5 48.Kg1 Qf5–/+) 48.Bd4 Kg6 49.Qb6 Be6 (49...Qe6 50.Qd8=) 50.Qb5+= Qh5 51.Kg1 g3 52.Qe8 Bf7 53.Qc6 (53.Qa4 Qh2 54.Kf1 Qh1 55.Ke2 Qg2 56.Kd1 Qf1 57.Kc2 g2 58.Qc6 Kh5 59.Qe4 g1Q 60.Qf3 Qf3 61.e6 Qe2 62.Kb3 Qb1 63.Bb2 Qbb2 64.Ka4 Qbb5) 53...Kh7 54.Qe4 Bg6 55.Qf3?? (better 55.Qf4 Qh2 56.Kf1 Qh1 57.Ke2 Qg2 58.Ke1 Qh1 59.Kd2–/+) 55...Qh2–+ 56.Kf1 Qh1 57.Ke2 Bh5 58.e6 (58.Qh5 Qh5 59.Kd3 Qf5 60.Kc3 Qf8–+) 58...Bf3 (better 58...Qg2! 59.Kd3 Qf3–+) 59.Kf3 Kg6 (59...Qh5 60.Kg3 Qg5 61.Kf2 Qf5 62.Ke2 Qe6 63.Kf3–+) 60.e7 (60.Kg3 Qc1 61.e7 Qc7 62.Kf2 Qe7–+) 60...Kf7 61.Bc5 (61.Kg3 Qc1 62.Kf4–+) 61…Qe1 0–1. GuestGVSR – Guestmai, freechess.org, 2017.

8.0–0 Ne4 9.cd5 ed5 10.Qb3 Ndf6 11.d3 Nd6 12.Nbd2 Qc7 13.Ne5 Be6 14.h3.

8.Nc3 dc4 (8...Nb6 9.c5 Nc4 10.Bc4 dc4 11.Ne5 Qc7 12.Nc4 b5 13.cb6 ab6 14.Qc2) 9.Bc4 Nb6 10.Be2 a5 11.b5 Bd7 12.0–0 Bd6 13.Rc1 Qe7 14.bc6.

8.cd5 A) 8...Nd5 9.Nc3 (9.0–0 N7f6 10.Nc3 a5 11.Qb3 Bd7 12.Nd5 Nd5 13.ba5 Qa5 14.Qb7; 9.Qb3 a5 10.Nc3 ab4 11.Nd5 ed5 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Qb6 14.Qc2) 9...N7f6 10.0–0 a5 11.Qb3 Qb6 12.Ne5 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ra1; B) 8...ed5 9.Nc3 (9.0–0 a5 10.b5 Nc5 11.Nc3 Qb6 12.Qc2 g6 13.Nd4 Rb8 14.h3; 9.Bd4 b6 10.Nc3 c5 11.Bf6 Nf6 12.bc5 bc5 13.Qc2 d4 14.Na4; 9.Bd3 Nb6 10.Nc3 Nc4 11.Qb3 Be6 12.0–0 Qc7 13.h3 a5 14.Rfd1) 9...a5 10.b5 Nc5 11.Nd4 Qd6 12.0–0 Bd7 13.Qc2 Rac8 14.f4.

6.Qb3 Bd6

7.c5 A) 7...Bb8 A1) 8.Be2 e5 (8...Qe7 9.0–0 e5 10.Nc3 0–0 11.d4 Re8 12.b5 Qe6 13.Rab1 Bc7=; 8...0–0 9.d4 Qe7 10.0–0 e5 11.de5 Ne5 12.Be5 Be5 13.Ne5 Qe5=; 8...b6 9.d4 bc5 10.dc5 e5 11.a3 Qc7 12.Qa4 0–0 13.Nbd2 Rd8=) 9.d3 Qc7 10.Nbd2 0–0 11.Qc2 a5 12.ba5 Qa5 13.0–0 Qc5=; A2) 8.d4 b6 (8...0–0 9.Bd3 Qe7 10.0–0 e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Nd2 Re8=; 8...Qe7 9.Bd3 0–0 10.0–0 e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Nd2 Re8=; 8...a5 9.Bd3 ab4 10.Qb4 0–0 11.0–0 Qe7 12.Qc3 e5 13.Ne5 Ne5=) 9.Bd3 a5 10.b5 Bb7 11.Qa4 Qc7 12.bc6 Bc6 13.cb6 Nb6=; B) 7...Bc7 B1) 8.Be2 a5 (8...b6 9.Qa4 b5 10.Qb3 a5 11.a4 ba4 12.Qa4 Bb7 13.0–0 e5=; 8...Qe7 9.0–0 0–0 10.d4 e5 11.de5 Ne5 12.Be5 Be5 13.Ne5 Qe5=; 8...e5 9.0–0 0–0 10.Nc3 Qe7 11.Qc2 Rd8 12.a3 Ng4 13.e4 d4=) 9.0–0 ab4 10.Qb4 Qe7 11.d4 b6 12.Rc1 Ra5 13.Ba3 bc5+=; B2) 8.d4 b6 (8...Rb8 9.Qa4 b6 10.Bc1 0–0 11.Qa7 e5 12.cb6 Rb6 13.a3 e4=; 8...a5 9.Qa3 b6 10.b5 cb5 11.Bb5 bc5 12.dc5 Ba6 13.Bc6 Rb8=; 8...0–0 9.Bd3 Re8 10.0–0 Qe7 11.Rd1 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5=) 9.Bd3 bc5 10.bc5 e5 11.Ne5 Be5 12.de5 Nc5 13.Qc2 Nd3+=.

7.d4 0–0 A) 8.Nbd2 b6 (8...Ne4 9.Bd3 Nd2 10.Nd2 a5 11.c5 Bc7 12.b5 e5 13.b6 Bb8=; 8...a5 9.c5 a4 10.Qc2 Be7 11.Bd3 Qc7 12.a3 Re8 13.0–0 h6+/–; 8...Qe8 9.Bd3 e5 10.de5 Ne5 11.c5 Bc7 12.Ne5 Be5 13.0–0 Bg4=) 9.Qa4 Bb7 10.c5 Be7 11.a3 a5 12.Qb3 ab4 13.ab4 Ra1+=; B) 8.Nc3 b6 (8...Re8 9.c5 Bc7 10.Be2 e5 11.0–0 b6 12.Rfc1 e4 13.Nd2 Bb8=; 8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Bd3 Nbd5 11.a3 a5 12.ba5 Qa5 13.Ne5 Nc3=; 8...a5 9.c5 ab4 10.Qb4 Be7 11.Qb3 e5 12.Be2 e4 13.Nd2 b6+=) 9.Bd3 a5 10.b5 dc4 11.Qc4 Bb7 12.bc6 Rc8 13.Qb3 Bc6+=; C) 8.c5 Be7 (8...Bc7 9.Bd3 Qe7 10.0–0 b6 11.Nbd2 bc5 12.bc5 a5 13.Rfb1 Ba6=; 8...Bb8 9.Bd3 Bc7 10.0–0 Qe7 11.Nbd2 e5 12.de5 Ne5 13.Be5 Be5+=) 9.Bd3 b6 10.0–0 a5 11.a3 bc5 12.bc5 Bc5 13.Qc2 Be7=.

7.d4 a5 8.ba5 Ra5 (8...Qa5 9.Bc3 dc4 10.Bc4 Qb6 11.Bd3 Qb3 12.ab3 Ra1 13.Ba1 Nd5=; 8...0–0 9.c5 Bc7 10.Be2 Ba5 11.Bc3 Bc7 12.0–0 e5 13.Ne5 Ne5=; 8...dc4 9.Bc4 Qa5 10.Nbd2 Bb4 11.a3 Be7 12.0–0 0–0 13.Rfb1 Rd8=) 9.c5 Bc7 10.Bc3 Ra7 11.Be2 e5 12.Ne5 Be5 13.de5 Nc5 =.

7.d4 a5 8.c5 Bc7 (8...Be7 9.ba5 Ra5 10.Bc3 Ra7 11.Be2 0–0 12.0–0 e5 13.Ne5 Ne5=; 8...Bb8 9.Bd3 ab4 10.Qb4 Qe7 11.Qc3 Ne4 12.Qc2 f5 13.0–0 0–0=; 8...a4 9.Qc3 Be7 10.Bd3 b6 11.0–0 Ba6 12.Ba6 Ra6 13.Qd3 b5=) 9.b5 (9.Qa4 b5 10.cb6 Nb6 11.Qc6 Bd7 12.Qc1 ab4 13.a3 Bd6+=) 9...0–0 (9...a4 10.Qc2 Ba5 11.Bc3 e5 12.Ne5 Ne5 13.de5 Ne4=) 10.b6 (10.Qa4 cb5 11.Bb5 Re8 12.0–0 b6 13.c6 Nf8+=) 10...Bb8 11.Nbd2 (11.Qc2 Qe7= 12.Bd3 e5 13.de5 Ne5=) 11...e5 12.Be2 (12.Ne5 Be5 (12...Ne5 13.de5 Nd7=) 13.de5 Ng4+=; 12.Qc3 e4 13.Ng1 Re8+=) 12...Re8 (12...e4 13.Ng5= a4=) 13.a4 (13.0–0 e4 14.Ne1 a4=) 13...Qe7 (13...e4 14.Ng1+=) 14.Qc2 (14.Ne5 Ne5 15.de5 Nd7=) 14...e4 15.Ng1 Nf8 16.g3 (16.Nb3 Ng4=) 16...h5 (16...Bg4 17.Bf1+=) 17.h4 (17.Bc3 Bg4=) 17...Ng4 (17...Bg4 18.Rb1+=) 18.Bg4 (18.Nh3 Be6=) 18...Bg4+= 19.Nf1 (19.Bc3 Ne6+=) 19...f6 (19...Nd7 20.Nh2 Bf5 21.Qe2+=) 20.Nh2+= Be6 21.0–0–0 Nd7 22.Ne2 Rc8 (22...Qf7 23.Nf4+=) 23.Kb1 (23.Nf4 Bf7=) 23...Ra6 24.Rc1 Bf7 (24...f5 25.Nf4 Bf7 26.Nf1=) 25.Nf1 (25.g4 hg4 26.Ng4 Be6=) 25...Be6 (25...f5 26.Nd2+=) 26.Nd2 (26.Nh2 f5+=) 26...Bg4+= 27.Nb3 ½–½. Hecimovic,Ivan (2200) – Golubovic,Boris (2440), ch–CRO, Zagreb CRO, 2002.

7.d4 dc4 8.Bc4 Nd5 (8...Nb6 9.Bd3= Nbd5 10.Ba3 0–0 11.e4 Nf4 12.e5 Be5 13.Ne5 Ng2=; 8...0–0 9.0–0 Nb6 10.Bd3 Nbd5 11.e4 Nf4 12.e5 Nd3 13.Qd3 Bb4+/– 1.06; 8...b5 9.Bd3 Nd5 10.a3 a5 11.Qc2 Bb7 12.ba5 Qa5 13.Nbd2 c5=) 9.b5 0–0 10.0–0 cb5 11.Bb5 N7b6 12.Ba3 Bd7 13.Rc1 Bb5 =.

6.c5 b6

7.Qa4 bc5 8.Qc6 =+.

7.b5 Bb7 8.bc6 Bc6 9.Nd4 bc5 10.Nc6 Qb6.

7.b5 Nc5 8.bc6 Bd6 9.Be5 0–0 10.d4 Nce4.

7.b5 Be7 8.bc6 Nc5 9.Bf6 Bf6 10.d4 0–0.

7.d4 a5 8.a3 Ba6 9.Ba6 Ra6 10.Qd3 Qa8 11.b5 (11.cb6 ab4 12.0–0–/+) 11...cb5–/+ 12.c6 (12.Qb5 bc5 13.dc5 Rc6–/+) 12...Qc6 13.Nbd2 Qb7 (13...Bd6 14.Rc1 Qb7 15.Qb5–/+) 14.Qb5 Be7 (14...Bd6 15.0–0–/+) 15.Rc1 (15.0–0 0–0–/+) 15...0–0 16.0–0 Raa8 17.Ne5 Ne5 (17...Rfc8 18.Rfd1–/+) 18.de5 Nd7 19.Rc6 (19.e4 Rfc8–/+) 19...Rfc8 20.Rfc1 Bc5 21.Rc8 Rc8 22.Nb3 (22.Nf3 Qc6 23.Qb3 Rc7–/+) 22...Qc6 23.Qa6 Qc7 24.Nd4 (24.Bd4 Qd8–/+) 24...Nb8 (24...Ne5 25.Nb5 Nf3 26.gf3+/–) 25.Qe2 (25.Qb5!?–/+) 25...Qe5–+ 26.Nb5 (26.Qg4 Nc6–+) 26...Qg5 27.Nd6 (27.Bd4 Rc6–+) 27...Rc6 28.Nb7 Qe7 (28...Rc7 29.Nc5 bc5 30.Qb5–/+) 29.Nc5 Rc5 30.Rc5 Qc5 31.Qg4 e5 32.h4 h5 33.Qh5 d4 34.ed4 ed4 35.Qg4 Nc6–+ 36.h5 Kf8 37.Qe4 b5–+38.Qh7 Qe5 39.Qc2 Qd5–+ 40.g4 b4 41.f4 d3 42.Qd2 Nd4 43.Bd4 Qd4 44.Kg2 Qc3 45.Qe3 Qc2 46.Kg3 d2 (46...d2 47.ab4 ab4–+) 0–1. Pogorelov,Igor – Zadorozhniy,Alexander, Open Mariupol UKR, 2003.

7.d4 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 =.

7.d4 a5 8.a3 Be7 9.Nc3 Qc7 10.Bd3 0–0 11.Qc2 h6 12.h3 Ba6 13.e4 ab4 14.ab4 Bd3 15.Qd3 Ra1 16.Ba1 bc5 17.bc5 de4 18.Ne4 Ne4 19.Qe4 Qa5 20.Ke2 Qa2 21.Nd2 Rd8 22.Bc3 Qa6 23.Ke3 Nf6 (23...Nf6 24.Qc2 Bc5–+) 0–1. Rush,Bradley – Weiss,Lester (1955), 48. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

7.d4 a5 8.Qa4 A) worse is 8...bc5 9.bc5 (worse is 9.dc5 Bb7+=) 9...Qc7 10.Nc3+=; B) 8...b5 9.Qa3 Be7=.

7.d4 Rb8 8.a3 bc5 9.dc5 Bc5 =.

7.d4 Rb8 8.Qc2 bc5 9.bc5 Ba6 10.Ba6 Qa5 11.Nc3 Qa6 12.Rb1 Be7 13.Qe2 Qa5 14.0–0 0–0 15.Rfc1 Rb7 16.Ba1 Rfb8 17.Rb7 Rb7 18.h3 Qc7 19.Rd1 Qb8 (20.a3 Rb3=; 19...a5 20.e4=). Madrid Sole,Antonio (2110) – Leoni,Alessandro (1985), CP.2001.P.00089, 2001.

7.d4 Rb8 8.Bc3 Ne4 9.a3 bc5 10.dc5 a5.

7.d4 bc5 8.bc5 Rb8 9.Qc2 Be7 10.Nbd2 Qc7 11.Bc3 0–0 12.Bd3 h6 13.e4 (13.Qa4!?+=) 13...de4= 14.Ne4 Nd5 (14...Ne4 15.Be4 Ba6 16.a3=) 15.0–0 a5 16.Rfb1 Bb7 17.Rb2 Rfd8 18.Rab1 Nc3 19.Qc3 Ba8 20.Rb8 Rb8 21.Rb8 Nb8 22.Nd6! Nd7 23.Ne5 Bd6 24.cd6+– Ne5?? 25.dc7 (25.dc7 Bb7 26.de5+–; 25.de5?! Qb6+–) 1–0. Fournier,Frederic (2475) – Zomby37 (1865), chess.com, 2011.

7.d4 bc5 8.bc5 g6 9.Be2 Bg7 10.0–0 0–0 11.Nc3 Re8 12.Rb1 Qc7 13.h3 Ne4? (better is 13...Rb8!?=) 14.Ne4+/– de4 15.Nd2 f5 16.Nc4 Bf8 17.Ba3 Ba6 18.Qd2 Nf6 19.Ne5 Be2 20.Qe2 Nd5 (better is 20...Nd7!? 21.Nc4 Reb8+=) 21.Qa6+– Bg7 22.Rb7 Qc8 23.Nc6?? (better is 23.Qc6 Be5 24.Qc8 Rec8 25.de5+–) 23...Nc7+= 24.Na7 Na6 25.Nc8 Rec8 26.Rfb1 Nc7 27.R1b3 Nd5 28.Kf1 Rc6 29.Rb8 Rb8 30.Rb8 Kf7 31.Bb4 Bf6 (31...Nb4?! 32.Rb4 Ke8 33.a4=) 32.a3 e5 33.Rb7 Ke6 34.de5 Be5 (better is 34...Be7!?–+) 35.Rh7–/+. Hal1958 – Sjurdur_T, playchess.de, 2004.

7.d4 Qc7 8.Nc3 a5 9.a3 Be7 10.cb6 Qb6.

7.d4 Be7 8.Bd3 a5 9.b5 Bb7 10.cb6 cb5.

5.c4 g6

6.c5 Bg7 7.d4 0–0 8.Be2 Ne4 9.0–0 Qc7 (9...b6 10.Qc2=) 10.Nbd2 Nd2 (10...Ndf6 11.a4=) 11.Qd2+= Nf6 12.Bd3 Ng4 (12...Bf5 13.Bf5 gf5 14.Ne5+=) 13.h3 Nh6 14.Rfe1 ½–½. Larsson – Wong, corr 3GMM–22, 1995.

6.d4 Bg7 7.a3 0–0 8.Nc3 e6 9.Be2 Re8 10.0–0 Qc7 11.h3 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Be2 Nbd5 14.Rc1 Qd6 15.Ne5 Nc3 16.Bc3 Nd5 17.Bb2 f6 18.Nc4 Qe7 19.e4 Nf4 20.Bf3 e5 21.de5 fe5 22.Qd6 Qg5 23.Qd2? (23.Kh2 Rd8 24.Qc7 Nd3=+) 23...Nh3 24.Kh2–/+ Nf4 25.g3? Qh6–+ 26.Kg1 Nh3 27.Kg2 Qd2?? 28.Nd2–/+ Ng5 29.Be2? Be6 30.f3? Rad8 31.Rfd1=+ Bh6 32.Bc4 Bc4 33.Nc4 Rd1 34.Rd1+= Nf7 35.Rd7 Bg7? 36.Rb7+– Rd8 37.Kh3 Rd3 38.Kg2 Ng5?? 39.Ne5?? Rd2=+ 40.Kf1 Rb2 41.f4? Be5–+ 42.fe5 Ne4 43.Ra7 Ng3 44.Kg1 Nf5 45.e6 Re2 46.Ra8 Kg7 47.Re8 h5 48.a4 Re4 49.Rb8 Re6 50.a5 Nd4 51.a6 Nb5 52.Rb7 Kf6 53.a7 Na7! 54.Ra7 Re2 55.Ra6 Re6 56.Kg2?? Kf5 57.Kg3 g5 58.Kh3 Re3 59.Kg2 Rc3 60.Ra5 Kg4 61.Ra4 Rc2 62.Kg1 h4 63.b5 Kh5 64.b6 Rb2 65.Ra6 c5 66.Kh1 c4 67.b7 c3 68.Rc6 Rb7 69.Rc3 Rb5 70.Kg2 Rb4 71.Kg1 Kg4 72.Kg2 Rb2 73.Kg1 Rd2 74.Kh1 h3 0–1. mihai740609 (1610) – jogador41, kurnik, 2011.

6.d4 Bg7 7.Be2 0–0 8.0–0 Ne4 9.cd5 cd5 10.Nbd2 Nd2 11.Qd2 Re8 12.Rfc1 Nf6 13.a4 Ne4 14.Qe1 Bf5 15.Nh4 Be6 16.Nf3 Qd6 17.Rc2 Rec8 18.Rac1 Rc2 19.Rc2 Rc8 20.Rc8 Bc8 21.Ne5 f6 22.Nd3 f5 23.Nc5 b6 24.Ne4 de4 25.b5 Qc7 26.Qc3 Qc3 27.Bc3 Be6 28.Bd1 Bc4 29.g3 Kf7 30.h4 Ke6 31.g4 h6 32.Kg2 Bd5 33.Kg3 Bf6 34.h5 g5? 35.gf5+– Kd7 36.Bc2 Kd6? 37.f3! ef3 38.e4 f2 39.Kf2 Bb7 40.e5 Be5 41.de5 Kd7 42.e6 Kd6 43.Bb4 1–0. Bonetti,Shane – lencho287, ICC, 2002.

6.cd5 cd5 7.Nc3 e5 +=.

6.cd5 cd5 7.Nc3 e6 8.a3 Bg7 9.Be2 0–0 (9...a5 10.b5+=) 10.Qc2 (10.0–0 e5+=) 10...a5 (10...Nb6 11.0–0=) 11.0–0+= b6 (11...Nb6 12.d4+=) 12.Nb5 (12.d4 Bb7+=) 12...Ba6= 13.d4 (13.Rfc1 Qe7+=) 13...Bb5 (13...Qe7 14.ba5 ba5 15.Rfc1+=) 14.Bb5+= Rc8 (14...Qe7 15.Bc6 Rfc8 16.Qa4+=) 15.Qd3 Nb8 (15...ab4 16.ab4 Qc7 17.Ra3+=) 16.Rfc1 (16.ba5 ba5 17.a4 Nc6+–) 16...Qd6 (16...Rc1 17.Rc1 ab4 18.Qb3+=) 17.ba5 (17.Bc3 Ne4 18.ba5 Nc3 19.Rc3 ba5+–) 17...ba5 18.a4 Qb6? (better 18...Rc7!?+–) 19.Ba3+– Rfd8 20.Bc5 (better 20.Be7!?+–) 20...Qb7 (20...Qc7 21.Rc2+=) 21.Rab1 (better 21.Qd2+–) 21...Qa8? (better 21...Ne4+=) 22.Be7+– Rc1 23.Rc1 Rf8 24.Bf8 (24.Ne5 Qa7 25.Qa3 Nfd7+–) 24...Bf8 25.Rc8 (25.Qc3 Ne4 26.Qc7 Nd6+–) 25...Qb7 (25...Kg7 26.Ne5 Qb7 27.Rc1+–) 26.Qc2 Kg7 (26...Ne4+–) 27.Rc7 Qb6 28.Ne5 Ne8 (28...Nbd7 29.Nd7 Nd7 30.Rd7 Qb8+–) 29.Rf7 Kg8 30.Be8 (30.Rh7 Qd8 31.Qg6 Bg7 32.Bd3 Qe7 33.Rh8 Kh8 34.Qh7) 30...Qb4 (30...Bg7 31.Ng6! Qd8 32.Rc7 Qe8 33.Rc8+–) 31.Rc7 (better 31.Bb5 Nc6 32.Qc6 g5 33.Qe6 Qe1 34.Bf1 Qf1 35.Kf1 Bd6 36.Re7 Kf8 37.Qf7) 31…Qe1 0–1. GuestXSBG – VTTTTT, freechess.org, 2016.

6.Be2 Bg7 7.Nc3 0–0 8.0–0 e5 9.cd5 Nd5 10.Qb3 N5f6 11.Rad1 Qe7 12.d4 e4 13.Nd2 Nb6 14.a3 Nbd5 15.Na4 Bf5 16.Rc1 Rac8 17.Nc5 b6 18.Na4 Bh6 19.Nc3?? (better is 19.Qc2=) 19...Ne3!–+ 20.Nde4?? (20.fe3 Be3 Theme: Double Attack) 20...Ne4 (20...Be4?! 21.fe3 Be3 22.Kh1 Bc1 23.Bc1–+) 21.Ne4 Be4 (better is 21...Nf1 22.Rf1 Be4–+) 22.fe3 Bd5 23.Bc4 Qe3 24.Qe3 Be3 25.Kh1 Bc1 26.Rc1 Rfe8 27.Ba6 Rc7 28.b5 (28.Kg1–+) 28…cb5 (28...cb5 29.h4 Rc1 30.Bc1 Re1 31.Kh2 Rc1 32.Bb5 Rd1–+) 0–1. Furlong,Kevin – Kessler,Horst, Bayern–chI Bank Hofmann 2nd, 1998.

5.Bd3 Qc7+=

6.0–0 e5–/+ 7.b5? (better is 7.Be2 Bb4 8.Nh4–/+) 7...e4–+ 8.Be2 ef3 9.Bf3 Bd6 10.bc6 bc6 (worse is 10...Bh2 11.Kh1 bc6 12.g3 Bg3 13.fg3 Qg3 14.Qe1–+) 11.d4 (11.h3 Rb8 12.Qc1 0–0–+) 11...Bh2 12.Kh1 Rb8 13.Ba3 Ba6 14.Be2 (14.Re1 Bd6–+) 14...Be2 15.Qe2 Bd6 16.Bd6 Qd6 17.Nc3 0–0 18.Qa6 (18.Rab1 c5–+) 18...Ng4 19.g3 Qh6 20.Kg2 Rb2 21.Qa7 (21.Rac1–+) 21...Rc2 22.Qd7 Ne3 (22...Rc3?! 23.Qg4 f5 24.Qh4=) 23.Kg1 Nf1 24.Re1 (24.Rf1 Rc3 25.Qa7–+) 24...Qh2 25.Kf1 Rf2 0–1. AllKnighter – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2003.

6.a3 e5 7.Bf5 Bd6 8.d3 Nb6 9.Bc8 Rc8 10.Nbd2 Na4 11.Rb1 +=.

6.b5 e5 7.Be2 cb5 8.Bb5 Bd6 9.Ba3 Ba3 10.Na3 0–0 11.0–0 +=.

6.Bc3 e5 7.Bf5 Bd6 8.d3 0–0 9.a3 Re8 10.Nbd2 c5 11.0–0 –/+.

6.Be2 e5 7.b5 cb5 8.Bb5 Bd6 9.Ba3 Ba3 10.Na3 a6 11.Be2 +=.

5.d4 Qc7

6.c4 e5 7.de5 Ne4 (7...Bb4 8.Nbd2 Bd2 9.Qd2=) 8.cd5 (better is 8.a3!?+/–) 8...Bb4= 9.Nbd2 Bd2 (better is 9...cd5!? 10.Qa4 Nd2 11.Nd2 Bd2 12.Kd2 0–0=) 10.Nd2+/– cd5 11.Ne4 de4 12.Rc1 Qa5 13.Qd2 Qb6 14.Bc4 0–0 15.0–0 Nc5 16.Bd4 Bg4?? (16...Qd8+/–) 17.Bf7 Rf7 18.Rc5 Qa6 19.Rfc1 h6 20.h3 Be2? 21.Ra5 Qd3 22.Qd3?? ed3=+ 23.Ra7? Ra7–+ 24.Ba7 d2 25.Ra1 d1Q 26.Rd1 Bd1 27.f3 b5 28.Bc5 Rc7 29.Bd6 Ra7 30.a3 Kf7 31.Kf2 Ke6 32.Ke1 Bb3 33.Kd2 Rd7 34.Kc3 Bc4 35.a4 Bf1 36.f4 ba4 37.g4 g6 38.e4 Bh3 39.f5 gf5 40.gf5 Kf7 41.Kc4?? Rd6! 42.ed6 Bg2 43.e5 Ke8 44.e6? Bh3 45.Kb4 Bf5 46.d7 Ke7 47.Ka4 Be6 48.Kb4 h5 49.Kc3 h4 50.Kd2 h3 51.Ke3 h2 52.Kd4 h1Q 53.d8Q Kd8 54.Ke5 Ke7 55.Kf4 Kf6 56.Kg3 Kf5 57.Kf2 Kf4 58.Ke2 Qf3 59.Kd2 Bc4 60.Kc2 Qd3 61.Kb2 Ke4 62.Ka1 Kd4 63.Kb2 Kc5 64.Ka1 Kb5 65.Kb2 Kb4 66.Ka1 Qa3 67.Kb1 Qf3 68.Kc2 Qe2 69.Kc1 Kc3 70.Kb1 Qb2 (70...Qd1) 0–1. bratek55 (1780) – ciastro (1715), kurnik, 2011.

6.Bd3 e6 7.a3 Bd6 8.Nbd2 e5 9.de5 Ne5 10.Ne5 Be5 11.Be5 Qe5 12.0–0 0–0 13.Nf3 Qc3 14.Qd2 Qd2 15.Nd2 Bd7 16.c4 Rfe8 17.cd5 Nd5 18.Nf3 a5 19.Rab1 ab4 20.ab4 Ra3 21.Bc4 Nc3 22.Rb3 Rb3 23.Bb3 Be6 24.Be6 Re6 25.Ra1 h6 26.Nd4 Rd6 27.Kf1 Nd5 28.Rb1 Kf8 29.g3 g6 30.Kg2 Ke7 31.Kf3 Rf6 32.Kg2 Nc3 33.Rb3 Ne4 34.Rb2 Kd6 35.f4 Kd5 36.Kf3 Ng5 37.Ke2 Ne6 38.Ne6 Re6 39.Kd3 Re4 40.g4 b6 41.h4 f5 42.gf5 gf5=+ 43.Rb3 c5 44.bc5 bc5 45.Rb6 Re6 46.Rb8 c4 47.Ke2 Rc6 48.Rd8 Kc5 49.Kd2?? Kb4?? 50.Rb8= Kc5 51.Kc3 Kd5 52.Rd8 Ke4=+ 53.Re8 Kf3 54.h5 Kg4 55.Re5 Rf6 56.Kc4 Kh5 57.e4 Kg4 58.ef5 Rf5 59.Re8?? Rf4–+ 60.Kd5 h5 61.Rg8 Kf3 62.Ke5 Rg4 63.Rh8 h4 64.Ra8 h3 65.Ra3 (65.Ra3 Kg2 66.Kf5–+). bratek55 (1660) – mekizemna (1660), kurnik, 2011.

5.d4 e6

6.a3 a5 7.b5 Nb6 8.Nc3 Bd6 9.Bd3 0–0 10.0–0 Bd7 11.Ne5 cb5 12.Nd7 Qd7 13.Nb5 Be7 14.a4 Rfc8 15.Bc1 Bb4 16.f3 Qe7 17.Qe2 e5 18.Bf5 Rc6 19.de5 Qe5 20.Nd4 Rc7 21.f4 Qe7 22.Nb5 Rc4 23.Bd3 Rcc8 24.Bb2 Ne4 25.Bd4 Rc6 26.Qg4 f6 27.Bb6 Rb6 28.Nd4 g6 29.f5 Bd2 30.Qe2 Bc3 31.Ra2 Re8 32.Nb5 Rc6 33.fg6 hg6 34.Qg4 f5 35.Rf5 Qc5 36.Nc3 Qe3 37.Kh1 Qe1 38.Bf1 Nd2 39.Kg1 Nf1 40.Rf1 Rf6 41.Qg6 Rg6 42.Re1 Re1 43.Kf2 Re5 44.Ne2 Rf6 45.Ke1 Rh6 46.h3 Rg6 47.g4 Rh6 (48.Kf2 Rf6 49.Ke1 d4–+) 0–1. Massoni,Luigi – Karsdorp,Ronald, IECG, 1999.

6.a3 a5 7.b5 c5 8.Nbd2 (8.c4 b6=) 8...Bd6 9.c4 cd4 10.Nd4 0–0 11.cd5 Nd5 12.e4 N5b6 13.Rc1 Nc5 14.N4f3 Nca4 15.Qc2 (15.Bd4!?+=) 15...Nb2=+ 16.Qb2 Qe7 17.Ra1 e5 18.Be2 Bd7 19.0–0 Rac8 20.Rfe1 Rfd8 21.h4 (21.Rec1 Be6 22.Rc8 Rc8=+) 21...Be6–/+ 22.Bd1 Qd7 23.Ng5 Bc5 24.Ndf3 Bc4 (24...Nc4 25.Qb3 Nd2 26.Qb2–/+) 25.Ne5=+ Qc7 26.Ngf3? (Better is 26.Nef3=+) 26...Bd4–+ 27.Nd4 Qe5 28.Bg4 Rd4?? 29.Bc8+= Nc8 30.Red1 Rd1 31.Rd1 Qe7 32.Qc3?? Be6= 33.Qa5 b6 34.Qd2 f6 35.Qd8 Kf7 36.Qe7 Ke7 37.a4 Bc4 38.f3 g6 39.Kf2 h5 40.Ke3 Ke6?? 41.Rd8+– Nd6 42.Kf4?? Bb3 43.Ra8–/+ Nc4 44.Ra6 Ke7 45.g3 Ne5 46.Rb6 Ba4–/+ 47.Rb8 Nd7 48.Rb7 Kd8 49.b6 Bc6 50.Rc7 Ba4 51.Rb7 Bc6+= 52.Rc7 Ba4–/+ 53.Ra7 Nb6+= 54.Rg7 Be8 55.e5 fe5 56.Ke5 Nc4 57.Ke4 Bf7?? 58.Kd4?? Nd6=+ 59.Ke5 Ke7 60.Rh7 Nf5 61.Kf4 Nd6 62.Ke5 Nc4 63.Kd4 Na3 64.g4 Nc2 65.Ke5 Ne1 66.Kf4 hg4 67.fg4 Nd3 68.Ke4 Nc5 69.Kd4 Ne6 70.Ke5 Nc5 71.Rh6 Nd3 72.Ke4 Nb4 73.Ke5 Nd3 74.Ke4 Nb4 ½–½. themonkey – rappel, GameColony.com, 2002.

6.a3 b5 7.Bd3 (7.Nbd2 a5=) 7...a5 8.c3 Bd6 9.Nbd2 (9.0–0 0–0=) 9...e5 (9...0–0 10.0–0+=) 10.e4= 0–0 11.0–0 Re8 (11...Qb6 12.a4=) 12.Qc2 (12.ed5 e4 13.Ne4 Ne4 (worse is 13...Re4 14.dc6 Nb6 15.Be4 Ne4 16.Qe2+/–) 14.dc6 Ndf6+=) 12...Qc7 (12...Qb6 13.Rfe1=) 13.ed5 Bb7 (13...cd5 14.de5 Ne5 15.Bb5=) 14.dc6 (14.de5 Ne5 15.Ne5 Be5+=) 14...Bc6 15.Rfe1 ab4 (15...Qb7 16.Ng5 h6 17.Nge4 Ne4 18.Be4+=) 16.ab4 Ra1 17.Ba1 (17.Ra1? e4–+) 17...Qb7 18.Ng5 (18.Ne4 Be4 19.Be4 Ne4 20.Qe4 Qe4 21.Re4 Ra8+=) 18…e4? (18...h6 19.Nf7 Kf7 20.Bg6 Kf8 21.Be8 Ne8 22.Qf5 Nef6 23.de5 Ne5 24.Re5 Be5 25.Qe5 Bg2+/–) 1–0. Rohde,Friedhelm – Ertel,Jens, 2005.

6.a3 Nb6 7.Nc3 Bd6 8.Bd3 0–0 9.Rb1 Bd7 10.Ne5 Qc7 11.h3 (11.e4 Bc8=) 11...Rfd8 (11...a5 12.b5=) 12.Nd7 (12.Qf3 a5=) 12...Qd7 13.0–0 Qc7 (13...Nc4 14.e4 Nb2 15.Rb2+=) 14.f4 (14.Qf3 Nc4 15.Bc4 dc4=) 14...a5+= 15.b5 c5 16.dc5 Qc5 17.Qe2 Qc7 18.Nd1 Ne4 19.Nf2 f5 20.Rfc1 Rac8 21.Qh5 (21.Ra1!?–/+) 21...Na4–+ 22.b6 (22.Bd4 Ba3 23.Re1 Bb4–+) 22...Qe7 23.Bd4 Ba3 24.Re1 Bb4 25.Rec1 Nac3 (25...Bd2 26.Rd1 Nac3 27.Rd2 Nb1 28.Rd1–+) 26.Bc3 (better is 26.Ra1–+) 26...Nc3 27.Rb3 (27.Ra1–+) 27...a4 28.Rc3 Bc3 29.Nd1 Qb4 30.Nc3 Rc3 31.Qh4 (31.g4 Qb6 32.Re1 g6–+) 31...Qb6 32.Qe1 a3 33.Rb1 Qc6 34.Ra1 Qc7 35.Kh2 Rc8 36.Qd2 Qa5 37.Ra2 b5 38.Qe2 b4 39.g4 g6 40.gf5 ef5 41.Qd2 Re8 42.Kg3 Qb6 43.Kf2 d4 (43...d4 44.Kg1 Qe6–+) 0–1. marekt – superchimp, GameColony.com, 2002.

6.a3 Nb6 7.Nc3 Bd6 8.Bd3 Bd7 9.Ne5 0–0 10.0–0 Qc7 11.f4 Rfe8 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.g4=) 12.Rf3 (12.g4 Rf8+=) 12...a5= 13.b5 c5 14.dc5 Qc5 15.Nd7 Nfd7 16.Rg3 Bf8 (16...e5!?=) 17.Qh5+= f5 18.Ne2 Qe7 19.Bd4 Red8 20.Qf3 g6 21.Ra2 Bg7 22.Rh3 e5 23.fe5 Ne5 24.Qg3 Nbd7 (24...Nbc4 25.Bc4 dc4 26.Qf4=+) 25.Nf4= Qd6 (25...Rac8 26.Rh4= (26.Nd5 Qf7 27.Qh4 Qd5 28.Qh7 Kf7–+)) 26.Qh4 h6 27.Qg3 b6 28.Be2 Re8 29.Kh1 (29.Bf3 Nf3 30.Qf3 Bd4 31.ed4 Re1 32.Kf2=+) 29...a4 (29...Ng4 30.Nd3 Qg3 31.Rg3 (31.hg3?? Bd4 32.Bg4 fg4–+) 31...Bd4 32.Bg4 Re3 33.Bf5 Rg3 34.Be6 Kg7 35.hg3–/+) 30.Kg1 (Better is 30.Bf3!? Rac8 31.Bd5 Kh7 32.c3–/+) 30...Rac8 31.Kh1 (Better is 31.Qe1!?=) 31...Ng4–/+ 32.Bg4 fg4 33.Ne2 Qe6 34.Nf4? Qf7–+ 35.Qg4 Bd4 36.Rh6 Nf8 37.c3 Be3 38.g3 d4 39.c4 Rc4 40.Kg2 d3! 41.Rf2 Rc2 42.Nd3 Rf2 43.Kh3 Rb2! 44.Nf4 Bf4 45.Rh4 Qa2 0–1. Themonkey (1920) – goldhorn (1850), GameColony.com, 2002.

6.a3 Nb6 7.Bd3 Nc4 8.Bc4 dc4 9.Nbd2 b5 10.0–0 a5 11.c3 a4 12.Qc2 Bd6 13.Ne4 Be7 (13...Ne4 14.Qe4 Qc7 15.Qh4=) 14.Ne5 Qd5 (14...Ne4 15.Qe4 Bb7 16.Qf3=) 15.Nf6 (15.Ng5!? 0–0 16.e4 Ne4 17.Ne4+–) 15...gf6 16.Nf3 Bd7 17.e4 Qh5 18.Rae1 Rg8 19.Qe2 Qg6 20.Nh4?? (20.g3 0–0–0=) 20...Qg4?? (better is 20...Qg5–+) 21.g3?? (better is 21.Qg4 Rg4 22.Nf3=) 21...Qh4–+ 0–1. Fournier,Frederic – Mauro_o, Partie ιvaluιe, 5m + 5s, 2008.

6.a3 Bd6 7.c4 =.

6.a3 h6 7.c4 Bd6 8.c5 Bc7 9.Nc3 0–0 10.Bd3 Ne4 (10...e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.0–0=) 11.0–0 (11.Ne4!? de4 12.Be4+/–) 11...Nef6 12.Rc1 e5 13.de5 Ne5 14.Re1 Nd3 15.Qd3 Re8 16.e4 Bg4 17.h3 de4= 18.Qd8 Rad8 19.hg4 ef3=+ 20.Re8 Re8 21.gf3 Be5 22.Rc2 Rd8 23.Ne4= Bb2 24.Rb2 Rd3 25.Nf6 gf6 26.Kg2 Ra3=+ 27.Rd2 Kg7 28.Rd7 b6 29.Kg3 bc5 30.bc5 Rc3 31.Ra7 Rc5 32.f4 Rc3 33.f3 c5 34.Rc7 c4 35.g5? hg5 36.fg5 fg5 37.Kg4 Rc2 38.Kg5–/+ Rg2 39.Kf4 Rc2 40.Ke4 c3 41.Kd3 Rf2 42.Ke3 Rc2 43.Rc4 f5 44.Kd3 Rf2 45.Ke3 Rc2 46.Kf4 Kg6 47.Rc5 Kf7 48.Rf5 Ke6 49.Re5 Kd6 50.Re8 Rc1 51.Rc8 c2 52.Kf5 Ke7 53.f4 Kf7 54.Rc7 Ke8 55.Kf6 Kd8 56.Rc4 Ke8 57.f5 Kd8 58.Kf7 Rf1 59.Rc2 Rf5 ½–½. blackout – 1outof3, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.b5 cb5!? 7.Bd3 a6–/+.

6.b5 c5 7.Be2 (7.c4 cd4 8.Bd4 Bb4 9.Bc3 Ba5=) 7...c4=+ 8.0–0 Ne4 (8...a6 9.ba6 Ra6 10.a4=+) 9.Nfd2 (9.a4 Bb4=) 9...Ndf6 (9...Nd2 10.Qd2 Nf6 11.Ba3=) 10.Ne4 Ne4 11.f3 (11.a4 Bd6=) 11...Nd6 12.Nc3 Qb6 (12...Nf5 13.Qd2=) 13.a4 Nf5 14.a5 (14.Qd2 Bb4=) 14...Qc7 (14...Qd8 15.Qd2 Bb4 16.Rfd1=+) 15.b6 (better 15.Qd2=) 15...Qd6?? (better 15...Qc6 16.Qd2 Bb4=+) 16.Nb5+– Qb4 (16...Qb8 17.Nc7 Kd8 18.Bc1+–) 17.Nc7 Kd7 (17...Kd8 18.Bc1 Rb8 19.ba7 Kc7 20.ab8R Kb8+–) 18.Na8 Qb2 (18...Ne3 19.Qc1 c3 20.ba7 cb2 21.Nb6 Qb6 22.ab6 bc1Q 23.Bb5 Ke7 24.Rfc1 Nf5+–) 19.ba7 Ne3 20.Nb6 Kc7 21.Qd2 (better 21.a8Q!? Bb4 22.Qb1 Qd4+–) 21...Nf1 22.Rf1 Bb4 23.Qf4 Kc6 (23...Bd6 24.Qf7 Kc6 25.Qg7+–) 24.a8Q Qc2 (24...Bd6 25.Qg4 g6+–) 25.Nc8 Qe2 26.Na7 Kd7 27.Qb7 Ke8 (27...Kd8 28.Qfb8) 28.Qfb8 1–0. DEFFM – GuestGKZB, freechess.org, 2018.

5.Be2 Qc7

6.0–0 e5 7.a3!?+= Bd6 8.h3 0–0 9.Nc3 a5 10.b5 c5 11.d3 Rd8 12.Qd2 +=.

6.0–0 e5 7.a3 Bd6 8.Nh4 Nb6 9.f4 ef4 10.Bf6 gf6 11.ef4 +=.

6.0–0 e5 7.c4 e4–/+ 8.Nd4 dc4 9.f4 (9.Bc4 Ne5 (9...Bb4?! 10.Qb3 Bd6 11.Bf7 Ke7 12.Nf5 Kf8 13.Nd6=) 10.Be2 (10.Qb3 Nfg4 11.g3 Qd6 12.f4–/+) 10...Bb4–/+ 11.f4 ef3 12.Nf3–/+; 9.b5 c5 10.Nf5 Ne5 11.Ng3 Be7 12.Na3+=) 9...Bb4 10.Bc4 Nb6 11.Qb3 (11.Bb3 0–0–/+ 12.Qc2–/+) 11...Nc4 12.Qc4 Be7 13.Nc3 0–0 14.Rab1 (14.d3 Qb6 15.Rab1 c5–+) 14...c5 15.Nce2 Qd8 16.Nb3 b6 (16...Be6 17.Qc2 Qd3 18.Qd3 ed3 19.Ng3–/+) 17.Ng3 (17.Bf6 Bf6 (17...gf6?! 18.Qe4 Ba6 19.Qf3=) 18.Qe4 Ba6–/+) 17...Qd5–+ 18.Qe2 (18.Qd5 Nd5 19.Ne4 Ba6–+) 18...a5 19.Bf6 Bf6 (19...gf6?! 20.Nc1+=) 20.Nh5 Bd8 21.f5 (21.Rbd1 a4 22.Nc1 c4–+) 21...a4 22.Nc1 Bf5 23.g4 (23.Nf4 Qd7–+) 23...Bc8 24.Qg2 Rb8 25.h3 Re8 26.Nf4 Qd6 27.Rf2 (27.Qe2 Bf6–+) 27...b5 28.g5 Re5 29.h4 h6 (29...Bc7 30.Qf1 Bd7 31.Qe2–+) 30.g6 (30.gh6 Qh6 31.Qf1 Bh4–+) 30...Bh4 31.gf7 Kf7 (31...Kf7 32.Rf1 Bf6–+) 0–1. pljubic (2590) – pierred (2655), net–chess.com, 2008.

6.a3 e5 7.0–0 Bd6 8.Nh4 Nb6 9.f4 ef4 10.Bf6 gf6 11.ef4 +=.

6.b5 e5 7.Nc3 Bd6 8.bc6 bc6 9.Rb1 Rb8 10.h3 0–0 11.0–0 +=.

6.d4 a5 7.b5 Qb6 8.Nc3 e6 9.Rb1 Bb4 10.a3 Bc3 11.Bc3 0–0 12.0–0 +=.

6.d4 Qb6 7.a3 Ne4 8.c4 dc4 9.Bc4 Ndf6 10.Qc2 a5 11.Bd3 Bf5 12.Nc3 +=.

6.d4 Nb6 7.Nbd2 e6 8.Ba3 Na4 9.Nb1 Ne4 10.0–0 Nac3 11.Nc3 Nc3 12.Qd2 =.

6.d4 Ne4 7.c4 a5 8.cd5 cd5 9.b5 e6 10.0–0 Ndf6 11.Qa4 Qb6 12.Ne5 +=.

6.d4 e6 7.a3 a5 8.b5 cb5 9.Bb5 Bd6 10.c4 dc4 11.Ne5 Be5 12.de5 =.

6.d4 e6 7.a3 Bd6 8.Nbd2 b6 9.c4 c5 10.cd5 ed5 11.dc5 bc5 12.bc5 Qc5 13.Nb3 Qb6 14.0–0 0–0 15.Bd4 Qd8 16.Bb5 Qe7 17.Na5 Nb6 18.Nc6 Qe6 19.Bb6 ab6 20.Ncd4 Qe4 21.Bd3 Qg4 22.a4 Qh5 23.Ne2 (23.Qb3 Ba6+=) 23...Bb7 (23...Bg4 24.Ng3 Bg3 25.fg3+=) 24.Ng3 Qg4 25.Bf5 Qb4 26.Qd4 Qa5 27.Rfb1 Bc5 28.Qh4 h6 29.Bh3 Bc6 (29...Ne4!?=) 30.Nf5+/– Rfd8 (30...Ne4 31.Qg4 Qc3 32.Nh6 Kh7 33.Nf5+/–) 31.Nh6! Kf8?? 32.Nf7! Kf7 33.Ne5 Kf8 34.Nc6 Qc3 35.Qh8 (35.Qh8 Kf7 36.Nd8 Kg6 37.Be6 Rd8 38.Qd8 Be3 39.fe3 Qe3 40.Kh1 Qe6 41.Rb6+–) 1–0. Conlon,R – Jordan,W, Flint–ch MI class–B, 1992. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nd7 3.Bb2 Ngf6 4.e3 c6 5.Be2 Qc7)

6.Bf6 Nf6 7.d4 Bg4 8.Nbd2 Bf3 9.Nf3 e5 10.a3 e4 11.Nd2 b5 12.a4 +=.

5.Be2 e5

6.a3 Bd6 7.0–0 Qc7 8.Nh4 Nb6 9.f4 ef4 10.Bf6 gf6 11.ef4 +=.

6.a3 Bd6 7.d3 0–0 8.Nbd2 c5 (better is 8...a5!?+=) 9.bc5+= Nc5 10.Be5 Be5 11.Ne5 Qc7 12.Nef3 (12.d4 Ncd7 13.Nd7 Bd7+/–) 12...Re8 13.0–0 Bf5 14.Nd4 Bg6 15.N2f3 Rad8 16.Qb1 b6 17.Rc1 Ne6 18.Ne6 fe6 19.Bf1 (19.Qb3 e5+/–) 19...Ng4 (19...Bh5 20.c4 Bf3 21.cd5=) 20.d4 (better is 20.c4!?+/–) 20...Rf8= 21.h3 Nf6 (21...Rf3!? 22.hg4 Rf7+=) 22.Qb5 Ne4 (22...Bc2?? 23.Ra2 Rc8 24.Qb4+–) 23.c4 dc4 24.Qc4 Qe7 25.Qe2 (25.Qc7 Rd7 26.Qe5 Bf5+/–) 25...Bh5 26.Qd1 (better is 26.g4!? Bg6 27.Bg2+/–) 26...Ng5= 27.Ng5?? (better is 27.Be2 Bf3 28.Bf3 (28.gf3? Nh3 29.Kf1 Qh4–+) 28...Nf3 29.gf3=) 27...Bd1–+ 28.Rd1?? (28.Ne6 Qe6 29.Bc4–+) 28...Qg5 29.g3 (29.Rac1 Qa5–+) 29...Qf5 30.Rd2 e5 31.d5 Qe4 32.Bg2 Qc4 33.Rad1 e4 34.Rd4 Qc2 35.R1d2 Qc1 36.Rd1 Qa3 37.Be4 Qa2 38.R4d2 Qc4 39.Bg2 a5 40.e4 b5 41.Bf1 Qc5 42.Rb1 b4 43.Rdb2 Rb8 44.Bg2 a4 45.Ra1 a3 46.Rbb1 b3 47.Bf1 Qf2 48.Kh1 a2 49.Rd1 Qc2 50.Bd3 Qc3 51.Bf1 Rf2 52.Bg2 Qc2 53.Rg1 b2 54.Ra2 b1Q 55.Rc2–+ Qg1! 56.Kg1 (56.Kg1 Rc2 57.h4–+) 1–0. Fournier,Frederic (1945) – notorum (1605), Owl21.com, 2009.

6.b5 Bd6 7.Nc3 0–0 8.0–0 Qc7 9.bc6 bc6 10.h3 Rb8 11.Rb1 +=.

6.Be5 Ne5 7.Ne5 Bb4 8.0–0 Bd6 9.d4 0–0 10.Nd2 Re8 11.Ndf3 +=.

6.Ne5 Bb4 7.0–0 0–0 8.Nf3 Re8 9.Nc3 Bd6 10.Nd4 Nb6 11.f4 +=.

6.Ne5 Ne5 7.Be5 Bd6 (7...Bb4!? 8.0–0 0–0=) 8.Bd6+= Qd6 9.a3 Qe5 (9...0–0 10.d4+=) 10.Nc3 0–0 11.d4 Qe7 (11...Qg5 12.0–0+=) 12.0–0+/– Re8 13.Bf3 Qc7 14.h3 h6 (14...Bf5 15.Ne2+=) 15.Ne2 a5 16.c3 ab4 17.cb4 c5? (better is 17...Bf5+/–) 18.dc5+– b6 (18...Bf5 19.Nd4 (19.Bd5?! Rad8+=) 19...Qe5 20.Nf5 Qf5 21.Qd4+–) 19.Bd5 Rb8 20.Bf3 (20.cb6!? Qb6 21.Bf3 Ba6+–) 20...bc5 21.Rc1 Qb6 (21...c4 22.Qd4 Ba6 23.Rfd1+–) 22.Rc5 Bd7 (22...Bb7 23.Bb7 Qb7 24.Nd4+–) 23.g4 (23.Qd3 Re6+–) 23...Red8 (23...Bb5 24.Re1 Nd7+–) 24.Qb3?? (24.Nd4 Nh7+–) 24...Be6?? (better is 24...Qc5! 25.Qf7 Kf7 26.bc5 Bb5=) 25.Qc3+– Nd5 26.Bd5 (26.Qe5 Nf6 27.Qc7 Qa6+–) 26...Bd5 27.Nf4 Bf3 28.Qc4 g5 29.Ng6?? Kg7?? 30.Ne5+– Bd5 31.Rd5 Rd5 32.Qd5 Rd8 33.Qf7 Kh8 34.Ng6 Qg6 35.Qg6 1–0. TriAngel – Ratdog, ICC, 1999.

5.Be2 e6

6.a3 a5 7.b5 Qb6 8.a4 Be7 9.0–0 0–0 10.d4 Ne4 11.c4 dc4 12.Bc4 Nd6 13.Qe2 (13.Na3 Nc4 14.Nc4 Qc7+=) 13...Nc4 14.Qc4 cb5 15.ab5 Nf6 16.Ba3 Nd5 (16...Ba3!? 17.Na3 Bd7+=) 17.Be7+/– Ne7 18.Na3 (18.Nc3 f6+=) 18...Bd7+= 19.Ne5 Rfd8 (19...Be8 20.Rfc1+=) 20.Rac1 (better is 20.Qc2+/–) 20...Rac8?? (better is 20...Nd5=) 21.Nd7+– Rc4?? (21...Qd6 22.Nc5 b6+–) 22.Nb6 Rc1 23.Rc1 g6 24.Kf1 a4 (24...Nd5 25.Nd5 ed5 26.Rc7+–) 25.Ke2 (25.Rc7!? Nd5 26.Nd5 ed5 27.Rb7 Rc8+–) 25...Nf5 (25...Nd5 26.Nac4+–) 26.Rc7 Nd6 27.Nbc4 Rc8 (27...Nc4 28.Nc4 Ra8 29.Na3+–) 28.Rc8 (better is 28.b6 Rc7 29.bc7 Nc8+–) 28...Nc8 29.Kd3 b6 (29...Kf8 30.Nb1+–) 30.Kc3 1–0. hertford (2200) – coolerdude (1750), ChessWorld.net, 2004.

6.a3 Bd6 7.0–0 0–0 8.Nc3 e5 9.Re1 Qc7 10.h3 b5 11.a4 +=.

6.a3 Bd6 7.0–0 0–0 8.c4 e5 9.c5= Bc7 10.Qb3 (10.d3 Re8=) 10...b6 (10...Qe7 11.Nc3=) 11.d4 e4 12.Ne5 (12.Nfd2!?=) 12...Re8?? (better is 12...Ne5 13.de5 Nd7+=) 13.Nc6+– (13.Nc6 Bh2 14.Kh2 Qc7 15.Ne5 bc5 16.Qc3+–) 1–0. dale4 – circonio, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.a3 Bd6 7.0–0 0–0 8.c4 Re8 9.cd5 cd5 10.Nc3 a6 11.Rc1 b5 12.d3 Bb7 13.Re1 Rc8 14.Qb3 e5 15.h3 e4 16.de4 de4 17.Nd4 Qe7 18.Nb1 (18.Nf5!? Qe6 19.Qe6 Re6 20.Red1=) 18...Qe5 19.g3 Qg5 20.Kg2 Ne5 21.Rc8 Rc8 (worse is 21...Bc8 22.Rd1+=) 22.Rc1 Rc1 23.Bc1 Nh5 (23...Nd3 24.Bb2–+) 24.Nd2 (better is 24.Qd1!? Ng3 25.h4+= (25.fg3? Nd3 26.Bg4 h5–+)) 24...Ng3 (24...Nd3 25.Bd3 ed3 26.N4f3 Qg6–/+) 25.fg3? (better is 25.h4!? Qg6 26.fg3–/+) 25...Nd3–+ 26.Nf1 Nc1 27.Qc2 Ne2 (27...Nd3!? 28.Qd2–+) 28.Qe2 Bc8 (better is 28...Be5!?–+) 29.Qc2–/+ Qd8 30.Qe4 Qd7 31.g4?? (31.Qh4 Be7 32.Qh5 Bf6–/+) 31...h5! 32.Nf5?? hg4 33.hg4 g6 34.Nd6= Qd6 35.Qe8 Kg7?? 36.Qc8+– Qd1 37.Qc3 Kf8 38.Kg3 Qf1+= 39.Qc8 Kg7 40.Qc3 Kf8 41.Qc8 Kg7 42.Qc3 Qf6= 43.Qf6 Kf6 44.Kf4 Ke6 45.e4 f6 46.Ke3 Ke5 47.Kd3?? Kf4–+ 48.Kd4 Kg4 49.Kc5?? Kf4 50.Kb6 g5 51.Ka6 g4 52.Kb5 g3 53.a4 g2 54.a5 g1Q 55.a6 Qa7 56.Ka5 Ke4 57.b5 Kd5 58.b6–+ Qa8 59.b7 Qa7 60.Kb5 f5 0–1. Fournier,Frederic (1880) – wemmanuel (1875), Active, 2004.

6.a3 Bd6 7.0–0 c5 8.b5 (8.bc5 Bc5 9.d4 Be7=) 8...c4 (8...e5 9.d3=+) 9.d3= cd3 10.cd3 Qb6 11.a4 a6 12.Nc3 ab5 (12...Qa5 13.ba6 Ra6 14.Nb5+=) 13.ab5 (13.Nb5 Be7+=) 13...Ra1= 14.Qa1 0–0 (14...e5 15.Qa2=) 15.Rd1 (15.d4 Re8+=) 15...Ne5 (15...e5 16.Qa2=) 16.d4 (16.Ne5!? Be5 17.Nd5 Nd5 18.Be5+–) 16...Nf3= 17.Bf3 Bd7 Exerts pressure on the isolated pawn 18.Be2 Bb4 (18...Qc7 19.h3=) 19.Qa4 Bc3 (19...Bd6 20.Ba3=) 20.Bc3+= Rc8 21.Bb2 (21.Bb4 Qc7 22.Qa7 h6+=) 21...Ne4= 22.Rc1 Rc1 23.Bc1 h6 (23...Nd6 24.Qa8 Ne8 25.Qa4=) 24.Bd3 (24.Ba3 Qc7 25.Bf1 Qc3=) 24...Nd6= Increasing the pressure on the isolated pawn on b5 25.Ba3 (25.Qa8!? Ne8 26.Qa4=) 25...Bb5=+ 26.Qa8 Ne8 27.Bb5 Qb5 28.h3 Kh7 29.Qb8 Nf6 30.Qc7 (30.Kh2 Qe2 31.Qf4 Qh5=+) 30...Qd7 (30...Qb1 31.Kh2 Qa2 32.Be7 Qf2 33.Bf6 Qf6 34.Qb7–+) 31.Qc2 Kg8 32.Qd2 Ne4 33.Qd3 Qc6 34.Bb2 (34.f3 Ng3–/+) 34...Qc4–+ 35.Qa3? (better 35.Qf1–+) 35...Qe2 36.Qa8 Kh7 37.Qb7 (37.Qa3–+) 37...Qf2 38.Kh2 Qg3 39.Kg1 Qe3 40.Kh2 Qf4 41.Kg1 Ng3 (41...Qf2 42.Kh2 Nd2 43.Qb3 Nb3 44.Kh1 Qb2 45.h4 Qc1 46.Kh2 Nd4 47.g4 Ne2 48.Kg2 Qg1 49.Kf3 Nd4 50.Kf4 f6 51.h5 e5) 42.Qb5 (42.Qa6–+) 42...Ne2 (better 42...Qe3 43.Kh2 Ne2 44.Qe2 Qe2–+) 43.Qe2+– Qf5 44.Qd1 Qe4 45.Qf1 f5 46.Kh2 Qc2 (46...g5 47.Qa1+=) 47.Ba3+– Qe4 48.Qf2 Qd3 (48...e5 49.Bb2 ed4 50.Qd4 Qd4 51.Bd4+–) 49.Bf8 (49.Bd6 g5+–) 49...Kg8 (49...Qe4 50.Bd6+–) 50.Bd6+– Qe4 (50...g5 51.Be5 f4 52.g3 fg3 53.Qg3 Qg3 54.Kg3+–) 51.Qb2 f4 (better 51...Qh4+–) 52.Qb8 Kh7 53.Bf4 (better 53.Qc7+–) 53...Qd4+– 54.Qc7 Qf6 55.Be5 Qg6 56.Bd4 Kh8 57.Qg3 Qf7 58.h4 Kh7 59.Qg4 Kh8 60.Qe2?? (better 60.Kg3+–) 60...Qf4–/+ 61.Kh1?? (better 61.Kh3 Qd4 62.Qe6 Qd3 63.Kg4–/+) 61...Qh4–+ (61...Qd4?! 62.Qe6 Qh4 63.Kg1 Qd4 64.Kh1–+) 62.Kg1 Qd4 63.Kh1 e5 64.Qf3 (64.Qc2 Qc4 65.Qb1 e4–+) 64...Kh7 (64...Qe4 65.Qc3–+) 65.Qf5 Kg8 66.Qe6 Kf8 67.Qf5 Ke7 68.Qc8 Kf6 (68...e4 69.Qc7 Kf6 70.Qf4 Ke6 71.Qg4 Kd6 72.Qg3 Qe5 73.Qa3 Ke6 74.Qh3 Kf7 75.Kg1–+) 69.Qf8 Ke6 (69...Kg6!? 70.Qe8 Kh7 71.Qe6 Qh4 72.Kg1–+) 70.Qg8 (70.Qg7 Qh4 71.Kg1–+) 70...Kf6 71.Qf8 Kg6 72.Qe8 Kf5 (better 72...Kh7–+) 73.Qf7 Kg5 74.Qg7 Kh5 75.Qf7 Kh4 76.Qf6 Kg3?? (better 76...Kg4 77.Qh6 e4–+) 77.Qg6?? (77.Qf3 Kh4 78.Qf6 Kg4 79.Qh6 Qd1 80.Kh2–+) 77...Qg4–+ 78.Qd3 Kf2 79.Qc2 Qe2 80.Qf5 Ke1 81.Qb1 Qd1 82.Qb2 (82.Qf5 Qc1 83.g3 Qe3 84.Qb1 Kf2 85.Qg1 Ke2 86.Qh2 Ke1–+) 82...e4 (better 82...Kf1 83.Kh2 Qh5 84.Kg3 Qe2–+) 83.Qc3 (83.Qf6 d4 84.Qh4 Ke2 85.Kh2–+) 83...Kf2 84.Kh2 (84.Qe1 Qe1 85.Kh2 Qd1 86.g4 Qg1 87.Kh3 Qg3) 84...Qh5 (84...Qg1 85.Kh3 Qg2 86.Kh4 Qg5 87.Kh3 Qh5) 85.Qh3–+ Qh3 86.Kh3 e3 87.g4 e2 88.Kh4 (88.g5 e1Q 89.Kg4 Qe6 90.Kh4 Kf3 91.Kh5 d4 92.gh6 Qg4) 88...e1Q 89.Kh5 Qe3 (89...Qe6 90.Kh4 Qf6 91.Kh3 Qf3 92.Kh4 Qh1) 90.Kg6–+ Qg5 91.Kf7 d4 92.Ke6 d3 93.Kd6 d2 94.Ke6 (94.Kd7 d1Q 95.Kc6 Qdd5 96.Kb6 Qgd8 97.Ka6 Q8a5) 94...d1Q 95.Kf7 Qd7 96.Kf8 Qgg7 (96...Qde7) 0–1. Castro Estrella,Joan G (1605) – Mendez Garcia,Juan I (1775), 7th Obert Internacional Jake Club – Mem, 2016.

6.a3 Bd6 7.0–0 e5 8.c4 e4 9.Nd4 0–0 (9...dc4 10.Bc4 Ne5 11.Be2=) 10.c5= Bc7 (10...Be5 11.f4 ef3 12.gf3=) 11.f3 (11.d3 Qe8=) 11...Ne5 (11...Re8 12.Qc2=) 12.f4 Nd3 (12...Ng6!?=) 13.Bd3+– ed3 14.Qb3 Ng4 (14...Qe7 15.Qd3 Re8 16.Rc1+–) 15.Qd3 Qh4 16.Nf3 Qh5 17.h3 Nf6 (17...Nh6 18.b5+–) 18.Bf6 gf6 19.Nc3 (19.Kh2 Bf5 20.Qd4 Kg7+–) 19...Bf5 (19...Qg6 20.Qg6 fg6 21.Nd4+–) 20.Qe2 Kh8 (20...Be4 21.d3 Bg6 22.Qd2+–) 21.Nd4+– White intends b5 21...Qg6 22.Nf5 Qf5 23.Qf3 Rg8 (23...Qd3 24.Rad1+–) 24.Kh2 (24.e4 de4 25.Ne4 Rae8+–) 24...Rg6 25.b5 (25.e4 de4 26.Ne4 Qd5+–) 25...Rag8+– 26.Rf2 (26.bc6 Rg2 27.Qg2 Rg2 28.Kg2 bc6+=) 26...Rg3 (26...Ba5 27.e4 de4 28.Ne4 (worse 28.Qe4 Qc5 29.Qf3 cb5=+) 28...cb5 29.d4+–) 27.Qg3+– Rg3 28.Kg3 d4 (28...Qg6 29.Kh2+–) 29.ed4 Qd3 30.Rf3 Qd2? (30...Qd4 31.bc6 bc6 32.Re1+–) 31.bc6 (31.Rd1 Qb2 32.Re1 cb5+–) 31...bc6 (31...Bf4 32.Rf4 Qc3 33.Kh2 bc6 34.Raf1+–) 32.Rd1 Bf4? (32...Qb2+–) 33.Kg4 h5 34.Kf5 Qg2 35.Kf4 Qg5 (35...Qh2 36.Ke4+–) 36.Ke4 f5 (36...Qg6 37.Ke3+–) 37.Kd3 Qg2 38.Rdf1 a5 (38...Kg8 39.R1f2 Qg6 40.Rf5+–) 39.Ne2 (39.Rf5 Qh3 40.R1f3 Qg2+–) 39...a4 (39...h4 40.Rf5 Qh3 41.R1f3+–) 40.Nc3 f4 41.Na4 Qa2 42.Rf4 Qa3 43.Nc3 Qa6 44.Ke4 (44.Kc2 Qc4+–) 44...Qc4 45.R1f3 Kg8 (45...Qe6 46.Kd3 Qg6 47.Rf5+–) 46.Rf6 Qb3 (46...Qa6 47.Ke5+–) 47.Rc6 Qc2 48.Ke5 Qg2 (48...Qh2 49.Kd5+–) 49.Rcf6 Qg5 (49...Qh2 50.R6f4 Kf8 51.Kd6+–) 50.Kd6 Qd2 51.d5 Qd4 52.c6 Qb4 53.Kd7 1–0. DEFFM – GuestMSNF, freechess.org, 2018.

6.a3 Bd6 7.0–0 e5 8.d3 Qc7 9.h3 a5 10.ba5 Qa5 11.Nbd2 0–0 12.c4 Re8 13.a4 e4 14.Ne1 Bb8 15.cd5 Qc7 16.g3 Nd5 17.Ng2 (better is 17.Ne4!? Ne5 18.Kg2=) 17...ed3+= 18.Bd3 Ne5 19.Bc2 Rd8 (19...Bh3 20.Qh5 Be6 21.Qh7 Kf8 22.f4+/–) 20.Bd4 c5 (worse is 20...Bh3 21.Qh5 Be6 22.Qh7 Kf8 23.f4+=) 21.Be5 Qe5 22.Nc4 Qf6 23.Qd3 g6 24.Qb3 Nc3 25.Kh2 b5! 26.Ra3 (26.Qb5 Nb5) 26...Ne2 (26...bc4?! 27.Qc3 Be5 28.Qe1–/+ (28.Qc4?? Ba6 29.Qh4 Qh4 30.Nh4 Bf1–+)) 27.f4 bc4 28.Qc4 Ba6 29.Qa2 Nc3 (29...Nc3 30.Qa1 Bf1 31.Qf1 Nd5–+) 0–1. jasa (2665) – Re_Ron (2495), ChessWorld.net, 2003.

6.a3 Bd6 7.d3 a5 8.Nbd2 (8.c3 e5+=) 8...ab4–/+ 9.ab4 Ra1 (9...Bb4?? 10.Ra8 0–0 11.0–0+–) 10.Qa1 Bb4 11.0–0 (11.Bc3 Bc5+=) 11...Qe7 (11...0–0 12.c4–/+) 12.Nb3 (12.Bc3 Bd6–/+) 12...0–0 13.Nfd4 (13.Rb1 Rd8–/+) 13...Re8 (13...Rd8 14.c3 Bd6 15.f4–/+) 14.f4 Nc5 15.Rf3 Ng4 16.h3 (16.Rg3 f5+=) 16...e5–+ 17.hg4 ed4 18.Bd4 Ne6 (18...Nb3 19.cb3 f6 20.f5–/+) 19.Bb6 Bd6 20.Nd4 (20.Qf1 c5 21.Qf2 Bd7–/+) 20…Nd4 (20...Nd4 21.Bd4 Bg4–/+) 0–1. pcmvr (1965) – JurgBehrmann (1865), internet, 2006.

6.a3 h6 7.0–0 Bd6 8.c4 0–0 (8...dc4 9.Bc4 0–0 10.Nc3=) 9.c5+= Bb8 10.d3 (10.d4 Qe7+=) 10...Qc7 11.h3 (11.d4 b6+=) 11...e5 12.Nbd2? (better 12.Nfd2=) 12...e4–+ 13.g3 (13.de4 de4 14.Qc2 ef3 15.Nf3 Rd8–+) 13...ef3 14.Nf3 Nh5 15.Kg2 Ndf6?? (better 15...Ng3 16.fg3 Qg3 17.Kh1 Re8–+) 16.Ne5 (16.Ne5 g6 17.f4–+) 1–0. GuestJTHK – fackmate, freechess.org, 2017.

6.b5 cb5 7.Bb5 Bc5 8.a4 (8.0–0 a6 9.Be2 0–0=) 8...a6 (8...0–0 9.0–0=) 9.Be2 0–0 10.0–0 b6 (10...Qb6 11.Ra2=) 11.d4 Bd6 12.c4 (12.Ba3 Ba3 13.Na3 Bb7=) 12...Bb7 (12...dc4 13.Nbd2=) 13.Nbd2 (13.Ba3 Be7=) 13...Rc8 14.a5 e5?? (better 14...dc4 15.Nc4 Bb4 16.ab6 Nb6 17.Nb6 Qb6=) 15.de5+– (15.de5 dc4 16.Nc4 (16.ed6?! c3+–) 16...Rc4 17.Bc4 (17.ed6?! Bf3 18.Bf3 b5+–; 17.Qd6?! Ne4 18.Qa3 Rc8+–; 17.ef6?! Rc6+–) 17...Bf3 18.Qd6+– (worse 18.gf3 Be5 19.Be5 Ne5 20.Qd8 Rd8+–; 18.Qf3?! Be5 19.Bd4 b5+–); 15.Ne5?! Re8 16.ab6 Be5 17.de5 Ne5+–) 1–0. GuestQMQJ – GuestPQCY, freechess.org, 2018.

6.b5 cb5 7.Bb5 Bd6 8.0–0 0–0 9.Ba3 Ba3 10.Na3 Qa5 11.Qc1 +=.

6.b5 cb5 7.Bb5 Bd6 8.Ba3 Ba3 9.Na3=.

6.c3 Bd6 7.0–0 e5 8.d3 Qc7 9.Nbd2 0–0 10.Qc2 Rd8 11.Rfc1 +=.

6.Bc3 Bd6 7.a3 0–0 8.0–0 e5 9.Nh4 Nb6 10.Nf3 Re8 11.Ra2 +=.

6.0–0 Bb4+=

7.a3 Bd6–/+ (7...Be7 8.d4 (8.d3 Qb6 9.Qc1 0–0 10.Nbd2 Qc7 11.c4; 8.Ne5 0–0 9.f4 Ne5 10.fe5 Nd7 11.c4; 8.c4 dc4 9.Bc4 0–0 10.d4 Qa5 11.Nc3) 8...0–0 9.c4 a6 10.Nbd2 b5 11.c5; 7...Bc5 8.d4 (8.c4 dc4 9.Bc4 Bd6 10.d4 Nb6 11.Bd3; 8.d3 0–0 9.Nbd2 Bd6 10.d4 b5 11.a4) 8...Bd6 9.c4 0–0 10.Nbd2 b6 11.Qc2) 8.d3 (8.c4 0–0–/+ (8...dc4 9.Bc4 b5 10.Be2 a6 11.a4) 9.d4 b6 10.Nbd2 Qc7 11.Rc1; 8.d4 Qb6 9.Qc1 0–0 10.c4 Qc7 11.Nbd2; 8.Nd4 0–0 9.f4 c5 10.Nf3 Qb6 11.Ra2) 8...0–0 9.Nbd2 Qc7 (9...e5 10.c4 Re8 11.Qc2) 10.c4 dc4 (10...b6!?–/+ 11.Qc2; 10...Ng4 11.h3) 11.Nc4+= b5 (11...Be7 12.Qc2+=) 12.Nd6= Qd6 13.Rc1 (13.d4 Bb7=) 13...Bb7 (13...c5 14.a4 a6 15.Bf6 gf6 16.d4+=) 14.e4 Rac8?? (better is 14...Qe7=) 15.e5+– Ne5 16.Be5 (16.Ne5 c5+–) 16...Qe7 (16...Qa3 17.Qc2+–) 17.Qb3 a6 18.a4 b4 19.Nd2 a5 20.Nc4 Nd5 21.Bd6 Qd7 22.Bf8 Kf8 23.Bf3 f6 24.Na5 (24.Na5 Ba8 25.Bd5 Qd5 26.Qb4 c5 27.Qg4+–) 1–0. leighcastle – nickbarletta, ChessWorld.net, 2009.

7.Ba3 Ba3 8.Na3 Qe7 9.Nb1 e5 10.d4 0–0 11.c4.

7.c4 A) 7...dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 0–0 10.d4 Qe7 11.Qb3; B) 7...Qe7 8.d4 (8.Nc3 dc4 9.Bc4 e5 10.Qc2 Nb6 11.Be2) 8...0–0 9.Qb3 Bd6 10.Nbd2 b6 11.Ne5; C) 7...0–0+= 8.d4 (8.Qc2 dc4 9.Bc4 Bd6 10.d4 Nb6 11.Bd3; 8.Qb3 Bd6 9.d4 b6 10.cd5 ed5 11.Nbd2; 8.d3 dc4 9.dc4 Qe7 10.Qd4 Rd8 11.Rd1; 8.Ba3 Ba3 9.Na3 Qe7 10.Qb3 b6 11.d4) 8...dc4 9.Bc4 Bd6 10.Ba3 c5 11.Qd3.

7.d4 A) 7...Bd6 8.c4 (8.Nbd2 0–0 9.c4 Qc7 10.Qc2 b6 11.cd5; 8.Ba3 Ba3 9.Na3 Qe7 10.Nb1 e5 11.c4; 8.Qd3 Qc7 9.c4 dc4 10.Qc4 0–0 11.Ba3) 8...0–0 9.Nbd2 Qc7 10.Qc2 b6 11.cd5; B) 7...Qe7 8.c4 (8.Nbd2 0–0 9.c4 b6 10.Rc1 Bd6 11.cd5; 8.Bd3 0–0 9.Nbd2 c5 10.c3 Ba5 11.c4; 8.Qd3 0–0 9.a3 Bd6 10.Nbd2 Nb6 11.c4; 8.a3 Bd6 9.c4 dc4 10.Ne5 0–0 11.Nc4) 8...dc4 9.Bc4 0–0 10.Qb3 Bd6 11.Ba3; C) 7...Qa5 8.c4 (8.Nbd2 0–0 9.c4 Ne4 10.Ne4 de4 11.Ne1; 8.Bd3 0–0 9.Nbd2 Nb6 10.Nb3 Qa4 11.a3; 8.a4 0–0 9.Ba3 Re8 10.Bb4 Qb4 11.c3; 8.Qd3 0–0 9.Rd1 Bd6 10.Nbd2 Rd8 11.c4) 8...dc4 9.Bc4 Nd5 10.Qb3 N7b6 11.Bd3; D) 7...0–0 8.c4 (8.Nbd2 b6 9.c4 Bd6 10.Qc2 Rb8 11.Rab1; 8.Qd3 Bd6 9.Nbd2 Qc7 10.c4 b6 11.cd5; 8.Ba3 Ba3 9.Na3 Qe7 10.Qc1 e5 11.c4; 8.Qc1 Bd6 9.c4 Qc7 10.Ba3 e5 11.cd5) 8...dc4 9.Bc4 Bd6 10.Ba3 Ba3 11.Na3.

7.Ne5 A) 7...Bd6 8.f4 (8.Nd7 Bd7 9.f4 0–0 10.Be5 Ne8 11.Qc1; 8.d4 0–0 9.c4 Qc7 10.f4 c5 11.Nc3) 8...0–0 9.Qe1 Qb6 10.Nd3 c5 11.Qh4; B) 7...Qe7 8.a3 (8.f4 0–0 9.a3 Bd6 10.Qe1 Ne4 11.Nd7; 8.d3 0–0 9.f4 Rd8 10.Nd2 Bc5 11.Rf3; 8.Nd3 Bd6 9.f4 e5 10.fe5 Ne5 11.Bd4; 8.a4 0–0 9.f4 Ne5 10.fe5 Nd7 11.d4) 8...Bc5 9.d4 Ne5 10.de5 Nd7 11.Nd2; C) 7...Qc7 8.Nd7 (8.f4 0–0 9.Nd7 Nd7 10.Bd3 Nc5 11.Bh7) 8...Bd7 9.f4 Be7 10.Qe1 Qa5 11.Be5; D) 7...0–0 8.f4 (8.a3 Bd6 9.f4 Qc7 10.Nd7 Nd7 11.Qe1; 8.Nd7 Nd7 9.Nc3 Bd6 10.f4 b5 11.a4; 8.Bd3 Be7 9.f4 Qb6 10.Bc3 Nc5 11.Bd4; 8.Bd4 Ne5 9.Be5 Nd7 10.a3 Be7 11.Bg3) 8...Bd6 9.Qe1 Qb6 10.Nd3 c5 11.Qh4.

6.a3 Be7

7.0–0 0–0

8.c4 dc4 9.Bc4 Qc7 10.d4 Rd8 11.Nbd2 a5 12.b5 cb5 (12...Nb6 13.bc6 Nc4 14.Nc4 bc6 15.Rc1=) 13.Bb5+= h5 (13...b6 14.Qb3+=) 14.Rc1 Qb6 (14...Qd6 15.Qb3+/–) 15.a4 Bb4 16.Nc4 Qa7 17.Qe2 b6 18.Nfe5 Ne5 19.Ne5 Bb7 20.Rc7 Rac8 21.Rf7 Bd6? (21...Qa8 22.f4 Be4+/–) 22.Bc6 (22.Qd3 Rf8 23.Qg6 Rf7 24.Qf7 Kh8 25.Ng6 Kh7+–) 22...Rc7? (22...Qa6 23.Qa6 Ba6–/+) 23.Rc7+– Bc7 24.Bb7 (24.Qc4!? Bc8+–) 24...Qb7 25.Qb5 (25.Rc1 Bd6+–) 25...Qd5 26.Nc6 (26.Qd5!? Rd5 27.Nc6+/–) 26...Qb5 27.ab5 Re8 (27...Ra8 28.Rc1 Ne8 29.Rc3+/–) 28.Ba3 Ng4 (28...Kf7!?+/–) 29.h3+– Nf6 30.Rc1 Kh7 (30...Bb8 31.Kf1+–) 31.Na5! ba5 32.Rc7 Rb8 33.Rc5 Ne4 (33...h4+–) 34.Rh5 Kg6 35.Re5 Nc3 36.Re6 Kf7 37.Re7 Kg8 (37...Kf6 38.Ra7 Rb5 39.Bd6+–) 38.Bd6 (38.Bd6 Rb5 39.Be5+–) 1–0. Najdorf,Miguel – Moreira/Netto/Regis, Sao Paulo simul (Najdorf blind), 1947.

8.d3 a5 A) 9.Qe1 Qb6 (9...ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qb6 12.Bc3 Re8 13.Qd2 e5 14.Na3 Bd6 15.Ra1+=; 9...Bd6 10.c4 b6 11.cd5 Nd5 12.ba5 Ra5 13.Nbd2 Be7 14.Nc4 Ra6 15.Rc1=) 10.Bd4 Qc7 11.Bc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Qd6 14.Bc3 e5 15.Nbd2+=; B) 9.Qd2= Qb6 10.Bd4 Qc7 11.Bc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Qd6 14.Bc3 b6 15.Na3=.

8.d3 b6 9.c4 A) 9...c5 10.cd5 (10.bc5 Nc5 11.d4 Nce4 12.cd5 ed5 13.Ne5 Be6 14.f3 Nd6 15.Nd2=; 10.Qa4 Bb7 11.Nbd2 a5 12.b5 Qc7 13.cd5 Bd5 14.Nc4 Ng4 15.e4=; 10.Bc3 Bd6 11.Nbd2 e5 12.bc5 bc5 13.cd5 Nd5 14.Qc2 Nc3 15.Qc3=; 10.Qb3 Bb7 11.Nc3 a6 12.Rfd1 Bd6 13.cd5 cb4 14.ab4 Nd5 15.b5=) 10...Nd5 11.bc5 Nc5 12.d4 Ne4 13.Bd3 Nef6 14.Qd2 Bb7 15.e4=; B) 9...Bb7 10.Qc2 (10.Nbd2 c5 11.bc5 dc4 12.d4 bc5 13.Nc4 Bd5 14.Rc1 Rc8 15.dc5=; 10.Bc3 c5 11.Nbd2 Bd6 12.d4 Qe7 13.Rb1 cd4 14.Nd4 Rfc8 15.f4=; 10.Qb3 a5 11.Nbd2 Bd6 12.d4 Ba6 13.Rfc1 Qe7 14.Bd3 Rfd8 15.Ne5=; 10.Nc3 a5 11.Qb3 Bd6 12.cd5 ed5 13.b5 Rc8 14.Nd4 Nc5 15.Qa2=; 10.cd5 Nd5 11.Nc3 c5 12.Nd5 Bd5 13.Qc2 a6 14.Rac1 cb4 15.ab4= ) 10...c5 11.Bc3 Bd6 12.Nbd2 Qe7 13.bc5 Bc5 14.Qb2 Rab8 15.d4+=; C) 9...a5 10.cd5 (10.b5 cb5 11.cb5 Bd6 12.Nbd2 e5 13.Rc1 Qe7 14.a4 Bb7 15.Nb3=; 10.Qb3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qc7 13.Rc1 Bb7 14.Nbd2 Ra8 15.d4=; 10.Qd2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qc7 13.Qc3 Qd6 14.b5 cb5 15.cb5=; 10.Qe1 Bd6 11.Qc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 e5 14.c5 bc5 15.bc5=; 10.Nd4 Bb7 11.b5 cb5 12.cb5 Rc8 13.f4 Bc5 14.Nd2 Qe7 15.Qe1=) 10...Nd5 11.Nc3 ab4 12.Nd5 cd5 13.ab4 Ra1 14.Qa1 f6 15.Qa4=; D) 9...a6 10.Nbd2 (10.Qb3 Bb7 11.d4 c5 12.bc5 dc4 13.Qc4 bc5 14.Nc3 Rc8 15.Rab1=; 10.cd5 cd5 11.Nbd2 Bd6 12.Rc1 a5 13.Qa4 Bb7 14.b5 Qe7 15.Rc3=; 10.Qc2 Bb7 11.Nbd2 c5 12.Bc3 Qc7 13.bc5 Bc5 14.d4 Bd6 15.Bb4=) 10...a5 11.Bc3 dc4 12.dc4 Qc7 13.Qc2 Rd8 14.Bd3 Bb7 15.ba5+=; E) 9...dc4 10.dc4 a5= 11.Qb3 Qc7 12.Rd1 Rd8 13.Nc3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1=.

8.d3 b6 9.Qd2 A) 9...c5 10.Qc3 (10.c4 Bb7 11.b5 a6 12.Nc3 dc4 13.dc4 Bf3 14.Bf3 Ne5 15.Qe2=; 10.Rd1 Bb7 11.c4 Bd6 12.b5 Qc7 13.cd5 ed5 14.Nc3 a6 15.ba6=; 10.b5 a6 11.ba6 Ba6 12.c4 Bb7 13.Nc3 dc4 14.dc4 Bf3 15.Bf3=; 10.bc5 Bc5 11.Rc1 Bb7 12.c4 dc4 13.Rc4 a6 14.Rc2 Rc8 15.Nc3=; 10.Ra2 Bd6 11.c4 Qe7 12.bc5 Nc5 13.cd5 ed5 14.Bd4 Bf5 15.Nc3=) 10...d4 11.ed4 Nd5 12.Qc4 cb4 13.ab4 Bb4 14.Qc6 Nc7 15.c3=; B) 9...Bd6 10.c4 (10.Rc1 a5 11.c4 Bb7 12.b5 dc4 13.dc4 Ne4 14.Qc2 cb5 15.cb5=) 10...a5 11.cd5 Nd5 12.Nc3 N7f6 13.Ne4 ab4 14.Nd6 Qd6 15.e4+=; C) 9...a5 10.Qc3 (10.c4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qc7 13.Qc3 Qd6 14.b5 cb5 15.cb5=) 10...Qc7 11.Nbd2 Bd6 12.h3 e5 13.d4 e4 14.Ne5 Nb8 15.b5=; D) 9...Bb7 10.Nc3 (10.Rd1 a5 11.e4 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Qa8 14.Bb2 de4 15.de4=; 10.Rc1 c5 11.bc5 Nc5 12.Bd4 Rc8 13.Nc3 a6 14.Rab1 Bd6 15.Bf6=; 10.Ne5 c5 11.bc5 Bc5 12.Nf3 Rc8 13.Nc3 a6 14.Rfb1 Bd6 15.Nd4+=; 10.Re1 Bd6 11.c4 c5 12.Rd1 e5 13.Qc2 d4 14.bc5 bc5 15.Nbd2=; 10.c4 c5 11.b5 a6 12.Nc3 dc4 13.dc4 Bf3 14.Bf3 Ne5 15.Qe2=) 10...e5 11.Nd1 Bd6 12.Nh4 Ne4 13.de4 Qh4 14.f4 Rae8 15.ed5=; E) 9...Qc7 10.c4 dc4 11.dc4 Rd8 12.Qc3 c5 13.Rd1 Bb7 14.b5 Bd6 15.Nbd2=.

8.d3 b6 9.Nbd2 a5 10.Bc3 (10.ba5 Ra5 11.c4 Bd6 12.Nb3 Ra7 13.cd5 Nd5 14.Qc2 c5 15.Nbd2=; 10.Nd4 Bb7 11.b5= c5 12.N4f3 Bd6 13.c4 e5 14.e4 d4 15.Bc1=; 10.b5 cb5 11.Nd4 Ba6 12.Nc6 Qe8 13.Ne7 Qe7 14.f4 Rfc8 15.Bd4+=) 10...Qc7 11.ba5 ba5 12.a4 e5 13.Nb3 e4 14.Nfd4 Bd6 15.Kh1=.

8.d3 b6 9.Nbd2 Qc7 10.c4 (10.Nb3 e5 11.Nh4 Re8 12.Nf5 Bf8 13.d4 c5 14.bc5 bc5 15.de5=) 10...e5 (10...a5 11.Bc3= (11.Qb3 e5 12.Qc3 Bd6 13.Rfc1 Bb7 14.b5 Rac8 15.d4=) 11...e5 12.ba5 ba5 13.Qc2 Re8 14.Rfc1 Bd6 15.cd5=) 11.cd5 (11.Qc2 Rd8 12.cd5 Nd5 13.Rfc1 Bb7 14.Nc4 Bf6 15.d4=) 11...cd5 12.Rc1 (12.d4 e4 13.Rc1 Qb8 14.Ne5 Bd6 15.Nc6+=) 12...Qb8 (12...Qd6 13.d4 e4 14.Ne5= Bb7 15.Qa4=) 13.d4 (13.Nh4 Bd6 14.Nf5 a5 15.Rc6+=) 13...e4 14.Ne1 (14.Ne5 Bd6 15.Nc6 Qb7+=) 14...Ne8 (14...Bd6 15.h3=) 15.f4 (15.f3 Nef6=) 15...a5 16.b5 f5 (16...Nef6 17.Nc2=) 17.g4 (17.a4 Nd6=) 17...fg4 (17...Nd6 18.g5+=) 18.Bg4 (18.Qb3 Nef6 19.Ne4 a4=) 18...Nef6+= 19.Be6 Kh8 20.Kh1 (20.a4 Bb7+=) 20...Rd8 21.Rg1 (21.Qc2 Nf8 22.Bc8 Rc8 23.Qc8 Qc8 24.Rc8 Rc8–/+) 21...Nf8–/+ 22.Bc8 Rc8 23.Nc2 Qd6 24.Nf1 (24.a4 Qe6+=) 24...Rc7 25.Ng3 Qe6 26.f5 (26.Nh5 Nh5 27.Qh5 Rac8–/+) 26...Qc8 (26...Qd7 27.a4–/+) 27.a4 (27.Na1 Rc1 28.Qc1 Qd8–/+) 27...Bd6 28.Rf1 Qe8 (28...Qd8 29.Ne1–/+) 29.Qe2 (29.Ba3!? Bg3 30.hg3–/+) 29...Rac8 30.Na3 h6 (30...Rc1!? 31.Rc1 Rc1 32.Bc1 Qd7–+) 31.Rc7+= Rc7 32.Rc1 (32.Rg1 Qf7+=) 32...Qc8 (32...Rc1!? 33.Bc1 Qd7–/+) 33.Rc7+= Qc7 34.Kg2 N8h7 35.Qc2 Qc2 (better is 35...Bg3!? 36.hg3 Qd7–+) 36.Nc2+= Ng5 37.Ba3 Ba3 38.Na3 Nf3 39.h3 (39.Nb1 g5 40.fg6 Kg7=) 39...Nd2 (39...Ne1 40.Kf1 Nd3 41.Nb1+=) 40.Kf2 (40.Ne2 Nf3 41.Kf2 Kh7=) 40...Kg8 (40...Kh7 41.Ke2 Nf3 42.Kf2+=) 41.Ne2= Nh5 42.Nc3 Nf6 43.Nc2 (43.Kg3 Kf7=) 43...Kf7 (43...Nc4 44.Kg3+=) 44.Ne1= Ke7 45.Kg3 Nc4 46.Ng2 Nd6 47.Nh4 Nc4 48.Ng6 Kd6 49.Kf2 Nh7 50.Nf4 Nf6 51.Nd1 Nd2 52.Kg3 Nf3 53.Nc3 Ng5 54.h4 Nf7 55.Nce2 h5 56.Ne6+= Ng4 57.Kf4 g6+/– 58.Ng7 gf5 59.Nf5 Kd7 60.Nc3 Nf6 61.Ne2 Ke6 62.Neg3 Nd6 63.Nd6 Kd6 64.Kg5 Ng4 65.Nf1 Nf2 66.Kh5 Ke6 67.Kg6 Ke7 68.h5 Kf8 69.Kf5 Kg7? 70.Ke6 Kh6 71.Kd5 Kh5 72.Ng3 Kg4 73.Ne4 Nd1 74.Kc6 Ne3 75.d5 Kf5 76.Nc3 Nc4 77.d6 Ne5 78.Kb6 Nd7 79.Kc7 Ke6 80.b6 Nb8 81.Nb5 Na6 82.Kc8 Nb8 83.Kb8 Kd7 1–0. Sestovic,B (2110) – Kilibarda,Novak, Spring Open, Belgrade YUG, 2003. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 c6 3.Bb2 e6 4.a3 d5 5.e3 Nbd7 6.Be2 Be7)

8.d3 Qc7 9.c4 A) 9...e5 10.cd5 (10.Nbd2 a5 11.c5 Rb8 12.d4 e4 13.Nh4 b5 14.Nf5 Re8 15.Ne7=; 10.Qc2 dc4 11.dc4 c5 12.Bc3 Rd8 13.Rd1 b6 14.Nh4 Bb7 15.Nf5=) 10...cd5 11.Qd2 Qb8 12.Nc3 a5 13.Nb5 b6 14.Rfc1 Rd8 15.d4+=; B) 9...a5 10.Qa4 (10.Qb3 Qb6 11.Nbd2 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ra1 Qb4 14.Qc2 Qd6 15.d4+=; 10.Qe1 e5 11.c5 b6 12.cb6 Qb6 13.Ne5 Ne5 14.Be5 ab4 15.ab4=; 10.c5 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 b6 13.d4 Bb7 14.Nc3 Ra8 15.Bb2=; 10.b5 dc4 11.dc4 Rd8 12.Nbd2 e5 13.Rb1 Bd6 14.e4 Nc5 15.Qc2=) 10...Rd8 11.cd5 Nb6 12.Qc2 Nbd5 13.ba5 Qa5 14.Rc1 Qa4 15.Qa4=; C) 9...Rd8 10.Qb3 (10.Nbd2 a5 11.Bc3 e5 12.ba5 e4 13.de4 de4 14.Ng5 Nc5 15.Qc2=; 10.cd5 cd5 11.Nbd2 Qd6 12.Rc1 e5 13.d4 e4 14.Ne5 a5 15.b5=; 10.c5 b6 11.d4 a5 12.Nc3 Ba6 13.Qc2 Be2 14.Qe2 Rdb8 15.Rfb1=; 10.Qc2 dc4 11.Qc4 e5 12.Rc1 Qd6 13.d4 e4 14.Ng5 Qd5 15.Qd5=; 10.Qc1 dc4 11.Qc4 e5 12.Rc1 Qd6 13.d4 e4 14.Ng5 Qd5 15.Qd5=) 10...dc4 11.dc4 e5 12.c5 Rf8 13.Qa4 e4 14.Nd4 Ne5 15.Nd2=; D) 9...dc4 10.dc4 e5 11.Nc3 a5 12.Qa4 Nb6 13.Qb3 e4 14.Ng5 Bf5 15.f3=.

8.d3 Qc7 9.Qd2 A) 9...Rd8 10.c4 (10.d4 a5 11.c4 Ne4 12.Qe1 dc4 13.Bc4 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1+=; 10.Qc3 Bd6 11.Nbd2 e5 12.d4 e4 13.Ne5 Re8 14.f4 ef3 15.Ndf3+=; 10.Rd1 e5 11.c4 dc4 12.dc4 e4 13.Nd4 Ne5 14.Nc3 Neg4 15.g3+=; 10.Nd4 c5 11.bc5 Nc5 12.Nf3 b5 13.Be5 Bd6 14.Bf6 gf6 15.Qc3=; 10.Nc3 e5 11.Rfb1 Bd6 12.Rd1 b6 13.Rab1 b5 14.Na2 a5 15.c4–/+) 10...dc4 11.dc4 a5 12.Qc3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 c5 15.b5=; B) 9...a5 10.c4 (10.Rd1 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qd6 13.c3 Re8 14.Nd4 Nf8 15.f4=) 10...dc4 11.dc4 Rd8 12.Qc3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 b6 15.Rd1=; C) 9...c5 10.bc5 (10.Rc1 e5 11.bc5 e4 12.Nd4 Nc5 13.c4 dc4 14.Rc4 Bg4 15.de4=; 10.c4 dc4 11.dc4 Rd8 12.Qc3 b6 13.Rd1 Bb7 14.b5 Bd6 15.Nbd2=; 10.Rd1 e5 11.bc5 e4 12.de4 de4 13.Nd4 Nc5 14.Nc3 a6 15.h3+=) 10...Bc5 11.Rc1 Rd8 12.d4 Ne4 13.Qd3 Qb6 14.Ra2 Bd6 15.c4+=; D) 9...Re8 10.Rd1 (10.c4 a5 11.Qc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 e5 14.Ne5 Ne5 15.Qe5=; 10.Rc1 e5 11.c4 e4 12.de4 de4 13.Nd4 Rd8 14.Nc3 Bd6 15.h3=) 10...e5 11.c4 a5 12.cd5 Nd5 13.Nc3 ab4 14.Nd5 cd5 15.ab4=; E) 9...e5 10.Rd1 (10.c4 dc4 11.dc4 Rd8 12.Rd1 e4 13.Nd4 Ne5 14.Nc3 Neg4 15.g3+=; 10.Qc3 Bd6 11.Nbd2 Re8 12.Kh1 a5 13.Rfb1 b5 14.Qb3 a4 15.Qa2–/+) 10...a5 11.c4 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 b6 14.b5 cb5 15.cd5=.

8.d3 Qc7 9.Nbd2 a5 10.ba5 (10.Bc3 b5 11.Nb3 a4 12.Nbd4 Nb6 13.Nd2 e5 14.N4f3 Bd6 15.d4+=) 10...Ra5 11.c4 e5 12.cd5 cd5 13.Rc1 Qb8 14.Qb3 Bd6 15.Qc3=.

8.d3 Qc7 9.Nbd2 Bd6 10.c4 e5 11.e4 d4 12.Ne1 (better is 12.c5!? Be7 13.Qa4+=) 12...b6 13.Rc1 c5 14.b5 Re8 15.g3 Nf8 16.Bf3 Bh3 17.Bg2 Qd7 18.f3 Bg2 19.Kg2 Ne6 20.Ra1 g6 21.Nb3 Kg7 22.Bc1 Rh8 (22...a6!? 23.ba6 Ra6–/+) 23.Bd2 h5 24.h4 Rag8 25.a4 Kf8 26.Bg5 Ng5 27.hg5 Nh7 28.f4 Ke7 (28...h4!? 29.gh4 ef4–/+) 29.Qf3 (29.fe5 Be5 30.Nf3 Bc7=) 29...Rf8 30.a5 ef4 (30...h4!? 31.ab6 ab6 32.gh4 ef4=) 31.gf4+/– Ra8? (31...Re8 32.ab6 ab6 33.Nc2+/–) 32.Rf2 (32.ab6!? ab6 33.e5 Ra1 34.ed6 Kd6 35.Na1 Re8+–) 32...Qg4 33.Qg4 hg4 34.e5 Bc7 35.Kg3 Nf8 36.Kg4 Rh1 37.ab6 Bb6 38.Kg3 Ne6 39.Kg2 (better is 39.Rfa2+/–) 39...Rah8+= 40.Kf3 R8h3 41.Ke2 Re3 42.Kd2 Rhh3 43.Nc1 (43.Na5 Nd8=) 43...Ng7 (43...Nf4 44.Rf4 Rh2 45.Kd1+=) 44.Ng2 (44.Ne2 Rh1=) 44...Reg3 45.Ne1 Nf5 46.Ne2 Re3 47.Ra3 Rh1 48.Rf3 (better is 48.Nf3=) 48...Re1!–/+ 49.Re3 (49.Ke1 Rf3 Remove defender) 49...Ne3 50.Ra7 Ba7 51.Ke1 Bb6 52.Kf2 Ke6 53.Kf3 Nd1 54.Ng3 Nb2 55.Ke4 Nd1 56.Kf3 Nc3 57.Nf1 Ba5 58.Nh2 Nd1 59.Ng4 Nb2 60.Ke4 Bd8 61.Nf2 Na4 62.Kf3 Kf5 63.Ne4 Be7 64.Ng3 Ke6 ½–½. Engelhardt,Erhard (1630) – Bauer,Stefan, 7th Berlin–ch Seniors, 2011.

5.Be2 g6

6.0–0 Qc7 7.c4+= Bg7 8.cd5 cd5 9.Nc3 e5? (better 9...0–0!?+=) 10.Nb5+– Qb8 11.Rc1 0–0 12.Nc7 a6? (12...e4 13.Nd4+– (13.Na8?! ef3 14.Bf3 Qa8=)) 13.Ne5 (13.Na8 Qa8 14.Ne5 Qb8+–) 13...Ne5 (13...Ra7 14.f4+–) 14.Be5 Qa7 (14...Ra7 15.d4 Ne8 16.Bg3 Nc7 17.Bc7+– (17.Rc7?! Qa8+–)) 15.Qb3 Be6 16.Bd4 b6 17.Qb2 Ne8 18.Na8 Bd4 (18...Qa8 19.a4 Qb7+–) 19.Qd4 (19.ed4?! Qa8 20.Qa3 Nd6+–) 19...Qa8 20.Qb6 Nf6 21.Qa6 Qb8 22.b5 1–0. DEFFM – GuestGGCY, freechess.org, 2018.

6.0–0 Bg7 7.d4 (7.a3 0–0 8.d3 (8.d4 Nb6 9.Ne5 Qd6 10.Bd3 Na4 11.Bc1) 8...a5 9.c4 dc4 10.dc4 ab4 11.ab4; 7.Nc3 0–0 (7...e5 8.b5 c5 9.d4 cd4 10.ed4 e4 11.Ne5; 7...Qc7 8.a4 0–0 9.a5 e5 10.Ra4 Re8 11.d3) 8.a4 (8.d4 Nb6 9.Ne5 Bf5 10.g4 Bc8 11.a4) 8...e5 9.a5 Re8 10.d4 e4 11.Nd2) 7...0–0 (7...Nb6 8.Ne5 (8.a4 a5 9.b5 cb5 10.ab5 Qc7 11.Nbd2; 8.Nbd2 Qd6 9.a3 Na4 10.Ra2 b5 11.Ba1) 8...0–0 9.a4 a5 10.b5 cb5 11.ab5) 8.Nbd2 (8.a3 Nb6 9.Nbd2 Na4 10.Ra2 b5 11.Ne5; 8.a4 a5 9.b5 cb5 10.ab5 Nb6 11.Nbd2) 8...Re8 (8...Nb6 9.a4 a5 10.ba5 Ra5 11.c4) 9.c3 (9.c4 dc4 10.Nc4 Nd5 11.Qb3) 9...e5 (9...a5 10.a3 Nb6 11.Ne5) 10.Ne5 Ne5 11.de5 Re5 12.c4 Re8 13.cd5 Qd5 14.Bf3 (14.Bd4 Be6=) 14...Qd6 15.Qc2 (15.a3!?=) 15...Bf5 (15...Qb4 16.Rab1 Qe7 17.Rfe1–/+) 16.e4 (better is 16.Qc3+=) 16...Bg4?? (better is 16...Ne4 17.Be4 Bb2–/+) 17.e5+– Re5 (17...Bf5 18.Qc1 A) worse is 18...Re5 19.Nc4 (19.Be5?! Qe5 20.Nc4 Qc7=) 19...Qb4 20.a3+– (worse is 20.Be5 Bd3 21.Nd6 Bf1 22.Qf1 Ne8+–); B) 18...Qb4 19.ef6 Bf8+–) 18.Nc4 (18.Be5?! Qe5 19.Rfe1 Qf4+=) 18...Bf5 (18...Qb4 19.Ne5 Bf5 20.Qc1+–) 19.Qb3 (19.Nd6 Bc2 20.Be5 Ne4 21.Bg7 Nd6+–) 19...Be6 20.Be5 Bc4 21.Bd6 Bb3 22.ab3 Ne8 23.Rad1 Nd6 24.Rd6 Bf8 25.Rd7 Rb8 26.Rfd1 Bb4 27.Rd8 Rd8 28.Rd8 Kg7 29.Rd7 a5 30.Rb7 c5 31.Bd5 1–0. kehrsam – philstar99, ChessWorld.net, 2009.

6.c4 Bg7 7.cd5 cd5 8.0–0 0–0 9.Qb3 Re8 (9...Nb6 10.Rc1=) 10.Na3 (10.Rc1 Nb6+=) 10...e5 11.Nb5 e4 (11...a6 12.Nc3=) 12.Nfd4 Ne5 (12...a6 13.Nd6 Rf8 14.d3+=) 13.Rac1+= Re7 14.Qc2 (14.f4 Neg4+=) 14...Bd7 15.Qc7 Bb5 (15...a6 16.Qd8 Rd8 17.Nc7=) 16.Qd8 Rd8 17.Bb5 a6 18.Be2 Ne8 19.b5 (19.Rc5 Rc7=) 19...ab5 20.Ba3 (20.Bb5 Ra8 21.a4 Rc7=) 20...Rc7 21.Bb5 (21.Nb5 Rc1 22.Rc1 Ra8+=) 21...Nc4–/+ 22.Bb4 Bd4 23.ed4 Ned6 (23...Rdc8 24.d3 ed3 25.Rcd1–/+) 24.Ba4 (24.Bd6 Rd6 25.f3 Rb6+=) 24...Rcc8 25.g4 (25.f3 f5+=) 25...Ra8–/+ 26.Bb3 Nb5 27.Bc4 (27.Bc3 f5–/+) 27...dc4 28.Rc4 Nd4 29.Be7 (29.a3 b5 30.Rc7 Nf3 31.Kg2 Nd2–/+) 29...Rd7 (29...b5 30.Rb4 Ne2 31.Kg2 Rd2 32.Re4–/+) 30.Bf6–/+ Nf3 31.Kg2 Nd2 32.Rd1 Rd6 (32...Nc4 33.Rd7 b5 34.h4–/+) 33.Rc7 Rf6 34.Rd2 b5 35.Rb7 Rfa6 (35...Ra5 36.g5 Rf4 37.h3–/+) 36.Rdd7+= ½–½. Bernhard,Alfred – Weber,Martin, Ruhrgebiet VK1, 1998.

4.Nf3 e5

5.Be5 Bb4

6.a3 Ba5 7.Be2 Bg4 8.0–0 0–0 9.d3 Re8 10.Bb2 Qd6 11.Nbd2 Nbd7 12.c4 Rac8 13.Rc1 Bc7 (13...b5 14.cb5 cb5 15.h3=) 14.Qc2 b6 15.Rfe1 Bf5 16.h3 Nc5 17.cd5 cd5 (17...Qd5? 18.e4 Qe6 19.ef5 Qf5 20.Bf6 gf6 21.d4 Qc2 22.Rc2+–; 17...Nd5?! 18.Bf1 Ne7 19.e4+=) 18.Nb3 Na4 19.Ba1 (19.Nbd4 Qd7 20.Qb3 Nb2 21.Qb2 Bd6=) 19...Qa3 20.Qb1 (20.Qd1 a5=+) 20...a6 21.Rc6 (21.Bf6 gf6 22.Nfd4 Bd7=+) 21...Bd7 22.Rc2 Qe7 23.Rec1 Bd6 24.Rc8 Rc8 25.Rc8 Bc8 26.Qa2 b5 27.Bd4 Qc7 28.Bf6 gf6 29.Bf1 f5 30.g3 Nc3 31.Qa1 Bb4 32.Bg2 a5 33.Nbd4 Bf8 34.Nh4 Bg7 35.Nhf3 b4 36.Qb2 Qb6 37.Ne2 Ne2 38.Qe2 b3 39.Nd2 b2 40.Bd5 Be6 41.Bf3 a4 42.Nb1 Ba2 43.Bd5 Bb1 (44.Bc4 a3–+) 0–1. Pierred (2210) – CBRr (2440), Rated game, 5m + 0s, 2005.

6.c4 0–0 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 4.c4 0–0 5.e3 d5 6.Nf3 c6).

6.Be2 Bf5 7.0–0 Bd6 8.Bd6 Qd6 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Ne5 11.Ne5 Qe5 12.Nf3 Qe7 13.a4 Nd7 14.Qb1 Rb8 15.Qb2 f6 16.Qd4 Qc5 17.Qf4 Bg6 (17...Qc2? 18.Nd4 Qd2 19.Qf5+– (19.Nf5 Qe2 20.Qd6 Kd8+–)) 18.Nd4 Qe7 19.Bg4 0–0 20.Bd7 Qd7 21.Rfb1 Rfd8 22.Rb2 Bf7 23.h4 (23.a5 Re8+=) 23...Qd6 24.Qd6 Rd6 25.Rab1 b6 26.a5 b5 27.Nb3 g5 28.Kf1 (28.hg5 fg5 29.Nc5 h5+=) 28...gh4= 29.Ke2 f5 (29...Kh8 30.Rh1=) 30.Rh1+= Rh6 31.Nc5 Bh5 32.Kd2 Re8 33.Rb4 Bg6 34.Rbh4 Rh4 35.Rh4 Kf7 36.Rf4 Ke7 37.d4 Kd6 38.Kc3 Re7 39.Kb4 Kc7 40.Nd3 Re4 41.Kc5 Rf4 42.Nf4 Kd7 43.Nd3 Bf7?? (better 43...Be8+=) 44.Ne5+– (44.Ne5 Ke7 45.Nf7+–) 1–0. Stoyanov,Radoi – Hristov,Deyan, 164th MGU Sofia, 2016.

6.Be2 Bg4 7.a3 Be7 8.0–0 Nbd7 9.Bd4 c5 (9...0–0 10.h3 Bf5 11.Nc3=) 10.Bb2 a6 (10...0–0 11.Nc3=) 11.h3 (11.a4 0–0=) 11...Bh5 (11...Bf5 12.a4=) 12.Nc3 (12.a4 Qb6 13.Ra2 0–0=) 12...0–0 13.g4 (13.a4 Qb6 14.Ra2 h6=) 13...Bg6 14.g5 Ne4 15.Nd5 Ng5 (15...Bg5 16.c4=) 16.Ng5 Bg5 17.f4 Bf6 (17...Nf6 18.Nc3 (worse 18.fg5 Nd5 19.h4 Qc7=+) 18...Qc7 19.Qe1+=) 18.Nf6+= Nf6 19.f5 Qd6 20.Qe1 Ne4?? (better 20...Bh5+=) 21.fg6+– Qg6 (21...fg6 22.Rd1+–) 22.Kh2 Qd6 23.Rf4 g5 24.d3 gf4 25.Qg1 Qg6 (25...Ng3 26.ef4 Qf4 27.Rf1+–) 26.ef4 Nd6 (26...Rfd8 27.de4 Qg1 28.Rg1 Kf8+–) 27.Bh5 1–0. ngf874 (1660) – abjgmuc (1775), internet private game online, 2018.

6.a3 Be7

7.Nc3 Nbd7 8.Bg3 Ne4 9.Ne4 de4 10.Nd4 0–0 11.Nf5 Bf6 12.Rb1 Ne5 13.Be5 Be5 14.Ng3 Qd5 15.Rb4 Qa5 (15...c5 16.Re4 Bg3 17.hg3 Bf5+=) 16.Re4= Bg3 17.hg3 Qa3 18.Rf4 Be6 19.Bd3 (19.Rfh4 h6=+) 19...h6=+ 20.0–0 Rfd8 21.Qf3 a5 22.Rb1 Rd7 23.Qe4 g6 24.Qe5 Qe7 (24...b5 25.Bg6 Qd6 26.Qd6 Rd6 27.Be4=+) 25.Rh4= h5 26.Ra1 Rd5 27.Qb2 Qc7 28.Be2 Qe7 29.c4 Rg5 30.d4 a4 (30...b5 31.d5 cd5 32.cb5+/–) 31.c5+/– Bb3 32.e4 Qf6 33.Qc3 Re8 34.Re1 Kh8 (34...Rd8 35.e5 Qe6+–) 35.e5 (better is 35.f4 Rc5 36.Qc5 Re4 37.f5 Qf5 38.Qb4+–) 35...Qe7+/– 36.f4 Rf5 37.Bd3 Qe6 (37...Rf6 38.Rf1 Re6 39.f5 gf5 40.Rh5 Kg7 41.Qd2+–) 38.Qb4 Rb8 39.d5! Bd5 (39...Qd5 40.Bf5) 40.g4 (40.Bf5?! Qf5 41.Qa4 Qd3+/–) 40...Qe7 41.Rh3 (41.gf5?! Qh4 42.fg6 fg6=) 41...Rg5 (41...Rf4 42.Qf4 Be6 43.Qh6 Kg8 44.Bg6 fg6 45.Qg6 Qg7 46.Qe6 Qf7 47.Qh6+–) 42.fg5 Qg5 43.Rh2 Re8 44.gh5 gh5 45.Qa4 Re5 46.Re5 Qe5 47.Qd1 Qd4 48.Kh1 Kg7 49.Rh5 Bc4 50.Rh7 Kg8 (50...Kf8 51.Bc2 Qd1 52.Bd1+–) 51.Rh3 (51.Qh5 Be6+–) 51...Bd3 52.Rd3 (52.Qd3 Qd3 53.Rd3 Kg7+–) 52...Qf4 53.Rf3 Qh6 (53...Qe5 54.Qd8 Kg7+–) 54.Rh3 Qg5 (54...Qf4 55.Qd8 Kg7 56.Qh8 Kg6 57.Qg8 Kf6 58.Rf3 Qf3 59.Qd8 Ke5 60.gf3+–) 55.Qd4 (better is 55.Qd6 Kg7+–) 55...f6 56.Qd8 Kf7 57.Qd7 Kg8 58.Qe8 Kg7 1–0. SandmanJr (2700) – Data (2520), ICC, 1999.

7.c4 Nbd7 8.Bb2 0–0 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Qa5 11.0–0= Nb6 12.Be2 Bg4 13.d3 Rad8 14.Nd4 Bc8 15.a4 Rfe8 16.Qc2 Nbd5 17.Nd5 Nd5 18.Nf3 Bf5 19.Rfd1 Bf8 (20.Rac1 Bd6=). Waibel,Ulrich (1650) – Taulien,Hans_Juergen (2225), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

7.Be2 0–0 8.0–0 Be6 (8...Nbd7 9.Bb2=) 9.Nd4 (9.Bb2 Nbd7=) 9...Nbd7 10.f4 (10.Bg3 Ne4=) 10...Ne5=+ 11.fe5 Ne4 12.Ne6 (12.c4 Bc5 13.Ne6 fe6=+) 12...fe6 13.d3 Rf1 14.Bf1 Ng5 15.d4 c5 16.Nd2 Qa5 17.h4 (17.Nb3 Qc3 18.Qd3 Qb2–/+) 17...Nf7–/+ 18.Nb3 Qc3 19.Qd3 Qb2 20.Qd1 Rf8 (20...c4 21.Qc1 Qc3 22.Qd2 Qd2 23.Nd2 Bh4 24.Be2–/+) 21.Rb1 (21.g3 a6–/+) 21...Qa3 22.c4 Bh4 (22...cd4 23.ed4 Bh4 24.cd5 ed5 25.Qf3 Ne5 26.Qd5 Nf7 27.Bd3–+) 23.cd5 ed5 (23...cd4 24.de6 Ne5 25.ed4 Bf2 26.Kh1–+) 24.dc5 Qa2 25.Be2 Ne5 26.Kh1 Rf2 27.Nd4 Be7–+ 28.Ra1 Qb2 29.Bf3 Nf3 30.Nf3 a6 31.Qd5=+ Kf8 32.Ra4 Qc1 Exerts pressure on the isolated pawn 33.Kh2 Threatening mate... how? 33...Qe3 34.Qf5 Kg8 35.Rf4 h6 (35...Qc5?? 36.Qf7 Kh8 37.Qe8 Bf8 38.Rf8 Qf8 39.Qf8) ½–½. Valverde,Mario (1995) – Rosner,Dirk (1930), CiF, 2006.

5.Ne5 Bb4

6.Be2 Nbd7 7.Nd7 Bd7 8.0–0 0–0 9.d3 Bd6 10.Nd2 b5 11.Bf3 Re8 12.Re1 Be6 13.Nb3 Qe7 14.Qd2 a5 15.a4 b4 16.g3 h6 17.Bg2 Bc7 18.Bd4 Nd7 19.e4 Qd6 20.Be3 Bb6 21.Bb6 Nb6 22.e5 Qc7 23.f4 Nd7 24.Qf2 g6 25.h3 h5 26.Nd4 Qb6 27.Rf1 Re7 28.c3 Rb8 29.cb4 ab4 30.a5 Qa6 31.f5 Bf5 32.Nf5 gf5 33.d4 Nf8 34.Qd2 Ne6 35.Rf5 Ng7 36.Rf6 Ne6 37.Kh2 Qc4 38.Qh6 Ng7 39.Rd1 b3 40.Rc6+– Qe2 41.Rd2 Qe1 42.Rb2 Re6 43.Rc1 Qa5 44.Qe3 Reb6 45.Rc5 Qa4 46.Rd5 Qa3 47.Qf2 Qe7 48.Be4 Ra6 49.h4 Rab6 50.Qe3 Qe6 51.Rc5 Qg4 52.Bf3 Nf5 53.Bg4 Ne3 54.Bh5 Ra6 55.Rc7 Ra2 56.Ra2 ba2 57.Ra7 Rb2 58.Kh3 Kg7 59.e6 Rb7 60.Ra2 fe6 61.Bg4 Ng4 62.Kg4 Rd7 63.Ra4 Rd5 64.Kf3 Rh5 65.Ke4 Kf6 66.Ra6 Ke7 67.Rc6 Rh8 68.Rc5 Rg8 69.Rg5 Rb8 70.h5 Kf6 71.Rg6 Kf7 72.g4 Rd8 73.Rg5 Rh8 74.Rc5 Ke7 75.Ke5 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Markus,Roland (2180), SM–2009–0–00081, 2009.

6.Be2 Qe7 7.0–0 Nbd7 8.Nd7 Bd7 9.c4 0–0 10.Bf6 Qf6 11.d4 dc4 12.Bc4 Be6 13.Be6 fe6 14.Qb3 c5 15.Nc3 ½–½. Rosner,Dirk – Weselok,Peter, (year?).

6.Be2 0–0

7.0–0 Re8 8.a3 Bd6 9.f4 =+.

7.0–0 Bf5 8.c4 (8.Bd3 Bd3 9.Nd3 Bd6=) 8...Bd6 (8...Re8 9.Qb3 Qe7 10.d4=) 9.d4 (9.Qb3 Qc7 10.f4 Na6=) 9...Nbd7 10.Nd2 Qa5 (10...Re8 11.cd5 cd5 12.Qb3=+) 11.Ndf3 Qb4 (11...Rae8 12.cd5 cd5 13.Qb3=) 12.Qb3 Rfe8 13.Rfc1 (13.Nd7 Nd7 14.cd5 Qb3 15.ab3 cd5=) 13...a5 (13...Qb3 14.ab3 dc4 15.Nc4=) 14.Nd7 White fights for the Initiative 14...Bd7 15.Qc2 Bf5 16.Qf5 Qb2 17.Bd3 dc4 (17...Ne4 18.Be4 g6 19.Qh3 de4 20.Ng5+–) 18.Bc4 b5 19.Bd3 Rad8 (19...a4 20.Ng5 h6 21.Ne4 Ne4 22.Be4+–) 20.Ng5 The pressure on h7 grows 20...h6 21.Ne4 Ne4 22.Be4 Re6 (22...g6 23.Qf6+/–) 23.Qh7 Kf8 24.Bc6 b4 25.Bf3 Rg6 26.Be4 Rg4 27.h3 Qf2?? (better is 27...Rg5+–) 28.Kf2 (28...Rg5 29.Rc6+–) 1–0. Schols,Andre – Sternik,Ryszard, corr or01–006 E–mail, 2001.

4.Nf3 e6

5.a3 a6 6.c4 Bd6 7.cd5 ed5 8.d4 0–0 9.Nbd2 Bf5 10.Be2 Re8 11.0–0 h6 12.Rc1 Nbd7 13.Nb3 Ne4 14.Bd3 Qf6 15.Qc2 Re7 16.Nbd2 Rae8 17.Ne4?? (17.Nb3 Bg4 18.Ne5 Ne5 (worse is 18...Be5 19.de5 Qg5 20.f3+=) 19.de5 A) 19...Re5? A1) 20.Be5?! Qe5 (20...Re5? 21.f3+/–) 21.f4 Qf6=; A2) 20.f4 Qe7 21.fe5 Be5 22.Be5 Qe5 23.Rce1+–; B) 19...Be5 20.Be5 Qe5–/+ (worse is 20...Re5 21.f3+/–)) 17...Be4?? (better is 17...de4 18.d5 Qg6–+) 18.Be4= Re4 (worse is 18...de4 19.d5 Qg6 20.dc6+=) 19.h3 g5 20.Qd2 Bb8 21.Nh2 Qd6 22.g3 f5 23.Rfe1 Nf6 24.f3?? (24.Qd3 f4 25.Nf1 fe3 26.Re3 Qe6+=) 24...R4e7 (24...Qg3 25.Qg2 Qg2 26.Kg2 Re3 27.Re3 Re3 28.Rc2 Bh2 29.Kh2 Rf3 30.Re2–+) 25.e4?? (better is 25.Nf1–/+) 25...Qg3–+ 26.Qg2 Qg2 27.Kg2 fe4 (27...de4!? 28.fe4 Re4 29.Re4 Re4 30.Rc2–+) 28.fe4 Re4 29.Re4 Re4 30.Nf3 (30.Rc2–+) 30...Re2 31.Kf1 Rb2 32.Re1 Kf7 33.Ne5 Be5 34.Re5 Rd2 0–1. Fournier,Frederic – Aarating, Partie amicale, 0m + 2s, 2008.

5.a3 b6 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 8.d4 Qc7 9.c4 Bb7 10.Nbd2 Nbd7 11.cd5 cd5 12.Rc1 Qd8 13.Ne5 Rc8 (13...a5 14.b5=) 14.Nd7 (better is 14.Rc8!? Qc8 15.Qa4+/–) 14...Qd7= 15.Rc8 Rc8 16.Qb3 Bd6 17.Rc1 (better is 17.Qd3!?=) 17...Rc1–/+ 18.Bc1 Qc6 (better is 18...Qc7!? 19.Bb2 Bh2 20.Kf1 Bd6–/+) 19.Bb2= Bc7 20.g3 Nd7 21.Qc3 Qc3 22.Bc3 e5 23.de5 Be5 24.Be5 Ne5 25.Bf3 Nc4?? (better is 25...b5=) 26.Nc4+– dc4 27.Bd1?? (better is 27.Bb7 g5 28.Kf1+–) 27...c3 (better is 27...Be4–+) 28.Bc2+= Kf8 29.Kf1 Ke7 (better is 29...Bf3!?+=) 30.Ke2+= Kd6 (30...Ba6!? 31.Kd1 Bb5+=) 31.Kd3+/– Kd5 (31...a5 32.Kc3 h5 33.ba5 ba5 34.Kd4+–) 32.Kc3+– g6 33.e4 Ke5 34.f4 Ke6 35.e5 h6 36.Kd4 f6 (36...a6 37.Be4 Bc8 38.g4+–) 37.ef6 (better is 37.Bg6 fe5 38.fe5+–) 37...Kf6 38.Be4 Ba6 39.a4 b5? (better is 39...Bc8+–) 40.a5 g5 41.fg5 Kg5 42.Ke5 Kg4 (42...Kg4 43.Bg2 Bc8+–). Fournier,Frederic (1660) – LORDHAYDEN (1835), Active, 2006.

5.a3 c5 6.bc5 Bc5 7.c4 0–0 8.cd5 Nd5 9.Be2 Nc6 0–1. Krivoshapko,Alexander (2040) – Sadovnichuk,Sergey (2210), Omsk–ch op, 2009.

5.a3 Ng4 6.h3 Nh6 7.c4 Nf5 8.cd5 cd5 9.Nc3 d4 (9...a5 10.Qa4 Bd7 11.b5+=) 10.ed4 (10.Nb5 a5 11.e4 Nd6+/–) 10...Nd4 11.Nd4 Qd4 12.Be2 Qd7 13.0–0 Bd6 (13...Be7 14.d4 0–0 15.d5+=) 14.Nb5 (14.Bb5!? Nc6 15.Ne4+/–) 14...0–0+= 15.Rc1 a6 16.Nd6 Qd6 17.d4 e5? (better is 17...Nc6+=) 18.de5+– Qg6 19.Bg4 (19.Qd6 Qg5 20.Qf8 Kf8 21.Rc8 Ke7+–) 19...f5? (better is 19...Bg4 20.Qg4 Qg4 21.hg4 Nc6+/–) 20.ef6+– Bg4 21.Qg4 (21.hg4 gf6 22.Rc7 Nc6 23.Qd5 Kh8 24.Rb7 Ne5 25.Be5 fe5 26.Qe5 Kg8+–) 21...Qg4 22.hg4 gf6 23.Rc7 b5? (23...Rf7 24.Rc8 Rf8+–) 24.Re1 a5 (24...Rf7 25.Re8 Kg7 26.Rcc8+–) 25.ba5 (better is 25.Ree7 Rd8 26.Rg7 Kf8 27.Bf6 Rd1 28.Kh2+–) 25...Na6 26.Rc6 Rfc8 (26...Nb8 27.Rc5 Ra5 28.Re7+–) 27.Ree6 (27.Rf6 Rc2 28.Bd4 Rc4+–) 27...Nc7 (27...Nc5 28.Rc8 Rc8 29.Rf6+–) 28.Rf6 Ra5 (28...Nd5 29.Rc8 Rc8 30.Rf5+–) 29.Rfd6 (29.Rc5!? h6 30.Rh6 Kf7+–) 29...Ra7 (29...Raa8 30.Rc5 Ne8 31.Rg5 Kf7+–) 30.Rd7 Rb7 (30...Ne8 31.Rc8 Rd7 32.Re8 Kf7+–) 31.Rg7 Kf8 32.Rh7 (better is 32.Rh6 Ne8 33.Rb7+–) 32...Ke8 (32...Ne8 33.Rh8 Ke7 34.Rc8 Nd6+–) 33.Rg6 Kd8 (33...Kf8 34.Rgg7 b4 35.Rh8) 34.Rg8 (34.Bf6 Ke8 35.Rg8) 34...Ne8 35.Rb7 (35.Bf6! Re7 36.Re7 Rc1 37.Kh2 Rh1 38.Kh1 b4 39.Rge8) 35...Rc2 36.Bf6 (36.Bf6 Kc8 37.Re7+–) 1–0. Fournier,Frederic – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 e6 3.a3 Nf6 4.Bb2 c6 5.e3 Ng4)

5.b5 a6 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6 8.Nf3).

5.b5 cb5 6.Bb5 Bd7 7.a4 Bb5 8.ab5 Bd6 9.0–0 0–0 10.d4 (10.Nc3 Nbd7=) 10...Qc7 (10...Qb6 11.Qd3=) 11.Qe2 (11.Qd3 Rc8 12.Rc1 Nbd7=) 11...Ng4 (11...Nbd7!?=) 12.h3+= Nh2 13.Nh2 Bh2 14.Kh1 Bd6 15.Rc1 Nd7 16.c4 Qd8 (16...dc4!? 17.Rc4 Qb6+=) 17.c5+– Bc7 18.f4 (18.c6!? bc6 19.bc6+–) 18...Nf6+– 19.Nd2 Ba5 20.Nb3 Bc7 21.Bc3 (21.Kg1 g5+–) 21...Ne4 (21...Qe7 22.Kg1+=) 22.Be1 a5 (22...Qe7 23.Nd2+–) 23.ba6 (23.b6!? Bb8 24.Ra5 Ra5 25.Na5+–) 23...Ra6+– 24.Ra6 ba6 25.Qa6 Qf6 (25...g5!? 26.g3 Qf6+–) 26.Nd2 Nd2 27.Bd2 g6 (27...Rb8 28.c6+–) 28.Qb7 (better 28.Ba5 Qe7 29.Bc7 Qc7 30.Rb1+–) 28...Bd8?? (better 28...Qe7+–) 29.Ra1 (29.c6 Kg7+–) 29...Qh4 (29...g5 30.c6 gf4 31.c7 Bc7 32.Qc7 fe3 33.Be3+–) 30.Kg1 (30.c6 Kg7+–) 30...h5?? (30...Qh5+–) 31.Be1 Qf6 32.Ra8 (better 32.c6 Kg7 33.Bb4+–) 32...Be7?? (32...Qf5+–) 33.Rf8 (better 33.c6 Bd6 34.Rf8 Bf8 35.c7+–) 33...Bf8 (33...Kf8 34.c6 Bd8 35.Bb4 Kg8+–) 34.c6 Bd6 35.c7 (35.c7 Bc7 36.Qc7+–) 1–0. GuestQQPV – GuestPFRF, freechess.org, 2019.

5.b5 Qb6 6.a4 cb5 7.ab5 Be7 8.Be2 Bd7 9.Na3 Ba3 10.Ba3 Bb5 11.0–0 Be2 12.Qe2 Nbd7 13.Rfc1 Nc5 (13...e5 14.c4 Qe6 15.cd5 Nd5 16.Qb5=) 14.d4 Nce4 15.Ne5 Qc7 16.c4 Qd8 17.cd5 ed5?? (better is 17...a6 18.de6 fe6+–) 18.Qb5 Nd7 19.Qd5 Ne5 (19...Rf8 20.Qe4 f5+–) 20.Qe5 Kd7 21.Qe4 1–0. jboger (2210) – bigal (2280), net–chess.com, 2013.

5.b5 Nbd7 6.bc6 bc6 7.Nc3 a6 8.Be2 Bb7 9.0–0 Bd6 10.d4 0–0 11.Rb1 Qc7 12.h3 c5 13.Ba3 cd4 14.Bd6 Qd6 15.ed4 Rab8 16.Re1 Rfc8 17.Bd3?? (better is 17.Rb3=) 17…Rc3–+ 0–1. rthurc (2280) – iozeph (2625), net–chess.com, 2013.

5.Be2 Bb4 6.0–0 Be7 7.c4 b6 8.cd5 cd5 9.Qc1 (9.Bf6 Bf6 10.d4 0–0–/+) 9...0–0–/+ 10.Qc2 Nbd7 11.Nc3 Bb7 12.d4 Rc8 13.Qb3 a6 14.a4 Ba8 (better 14...Rc6–/+) 15.Ba6+= Rc7 16.Bd3 Bc6 17.Nb5 Bb5 18.ab5 Ne4 19.Be4 de4 20.Nd2 Nf6 21.Ra6 Rb7 (21...Qd5 22.Rb6 Nd7 23.Ra6+=) 22.Rc1 Qd5 23.Rc6 Attacking the isolated pawn on b6 23...Qb3 24.Nb3 Nd5 25.Nd2 Bb4 (better 25...Nb4!? 26.Rcb6 Rc7+–) 26.Ne4+– Ba5 (26...Rd8 27.Kf1+–) 27.Ba3 Bb4 (27...Rd8 28.Nd6 Rbb8 29.Ra7+–) 28.Bb4 Nb4 29.Rcb6 Na6 (29...Rc7 30.Ra1+–) 30.Rb7 (30.Ra6 Rb5 31.g4 Rbb8=+) 30...Nb4 31.b6 f5 (31...Nd5 32.Kf1+–) 32.Nc5 Rf6 (32...Re8 33.Rc7 Nd5 34.Rc6+–) 33.Rb8 (better 33.Rc7 e5 34.b7 Rb6+–) 33...Kf7 (33...Rf8 34.Rf8 Kf8+–) 34.b7 Nc6 35.Rc8 e5 36.Rc6! 1–0. DEFFM – GuestGQSJ, freechess.org, 2018.

5.a3 a5

6.ba5 Qa5 7.c4 Nbd7 8.Be2 Nc5 (8...dc4 9.Bc4 b5 10.Be2+=) 9.0–0 Be7 10.d4 Nce4 11.c5 0–0 12.Nbd2 Nd2 13.Qd2 Qd2 14.Nd2 Bd8 15.Rfb1 Ba5 16.Nb3 Bc7 17.a4 Bb6?? (better is 17...Re8+=) 18.cb6+– ½–½. Fournier,Frederic (1870) – tatoutatis (1695), Active (3/2) echecs21.com, 2004.

6.ba5 Qa5 7.Be2 Nbd7 8.0–0 Bd6 9.c4 0–0 10.cd5 ed5 11.d4 Ne4 12.Qc2 Re8 13.Nbd2 Ndf6 14.Ne4 Ne4 15.Bd3 f6 16.Qe2 Bg4 17.h3 Bd7 18.Rfc1 g6 19.Rc2 b6 20.Nd2 f5 21.a4 h6 22.Qd1 Kh7 23.Bf1 Qa7 24.Nf3 f4 25.ef4 Bf4 26.g3 Bd6 27.Qd3 Bf5 28.Qb3 Qb7 29.Rac1 Rec8 30.Nh4 Bd7 31.Ra1 Ra5 32.Re2 Rf8 33.Bc3 Nc3 34.Qc3 Qa7 35.Re3 Rg8 36.Qc2 Qb8 37.Rae1 Rg7 38.Bd3 Kg8 39.Bg6 Ra8 40.Re8! Be8 41.Re8 Qe8 42.Be8 Re8 43.Nf5 Rc7 44.Nd6 Re6 45.Nf5 Rf7 46.g4 h5 47.g5 Rf8 48.Kg2 Kh8 49.Ng3 h4 50.Nf5 Rg8 51.f4 Rge8 52.Kf3 Kg8 53.Nh4 Rf8 54.Kg3 Rc8 55.Nf3 Re4 1–0. Crafty – AnMon, Kleinschmidt L1, 1999.

6.ba5 Bd6 7.c4 dc4 8.Bc4 Nbd7 9.Bc3 b5 (9...Nd5 10.0–0 0–0 11.Bd5 ed5 12.d3=) 10.Be2 0–0 11.0–0 Nd5 12.Nd4 N7f6 (12...Qc7 13.f4 Nc3 14.Nc3 Ra5= (worse is 14...Qa5 15.Nc6 Qb6 16.Bb5+/–)) 13.Nc6+= Qc7 14.Bb5 Bb7 15.Nd4 Bh2 16.Kh1 Be5 17.Ne6?? (better is 17.a6 Ba6 18.Ba6 Nc3 19.Nc3 Bd4 20.Nb5+=) 17...fe6–+ (17...Nc3 18.Nc7 Nd1 19.Na8 Ba1 20.Nb6+=) 18.Be5 Qe5 19.d4 (19.a6 Ba6 20.Ba6 Qa1 21.Be2–+) 19...Qg5 20.Qf3 (20.f3 Ne3 21.Qe2 Nfg4–+) 20…Ne3 (20...Ne3 21.Qg3 Bg2 22.Kg1 Qb5–+) 0–1. Hal1958 – AMT, playchess.de, 2005.

6.b5 a4 7.c4 Nbd7 8.cd5 cd5 9.Bd3 Be7 10.Bc2 Qa5 11.Nd4 Bc5 12.f4 0–0 13.Bc3 Qa7 14.Nf3 Ne4 15.d4 Be7 16.0–0 Nb6 17.Bb4 Re8 (17...Bb4!? 18.ab4 f6+=) 18.Ng5 Nf6 19.Nc3 (19.Be7 Re7 20.Bd3 Rc7=) 19...Bd7 (19...Bb4 20.ab4 a3 21.Bd3=) 20.Qd3 (20.Be7 Re7 21.Qe1 Qa5=) 20...g6 (better is 20...Bb4!? 21.ab4 h6=) 21.Rab1 Rac8 22.Bc5 (22.Be7 Re7 23.Rb4 Rc4+=) 22...Bc5 23.dc5 Rc5 24.Qd4 Rec8 25.Qf6 Be8 26.f5 Nd7 (26...ef5 27.Bf5; 26...gf5 27.Bf5) 27.Qe7 ef5 28.Bf5 (better is 28.b6!? Qb8 29.Ba4+/–) 28...gf5+= 29.b6 (29.Ne2 R5c7 30.Nd4 Qb6 31.Nf5 Qf6+–) 29...Qa5 (worse is 29...Nb6 30.Nb5 Rb5 31.Rb5+/–) 30.Ne2 d4 (30...Qd2 31.Nd4 f4 32.Rbe1+=) 31.Nd4 (31.ed4!? Rc2 32.Nf7 Bf7 33.Qd7+–) 31...Re5+/– 32.Qd6 Qc5 33.Qh6 Nf8 34.Rbc1 Qc1 35.Rc1 Rc1 36.Kf2 Rc3 37.Ngf3 Rec5 38.Qg5 Ng6 39.Qf6 f4? (better is 39...Bd7+=) 40.ef4+– Ra3 41.Qd8 1–0. Kivisto,Mikko (2250) – Lehtivaara,Risto, FIN–ch Espoo, 1985. (=1.Nf3 d5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.a3 c6 5.e3 a5)

6.b5 cb5 7.Bb5 Bd7 8.c4 Bb5 9.cb5 Nbd7 10.0–0 Bd6 11.d4 0–0 12.Qd3 Ne4 13.Nbd2 f5 14.Rac1 Qf6 15.Rc2 g5 16.g3 (16.Rfc1 g4 17.Ne5 Ne5 18.de5 Be5 19.Be5 Qe5 20.Ne4 Qe4=) 16...h5 17.Ne1 Nd2 18.Rd2 f4 19.e4 Qg6 (19...de4 20.Qe4 fg3 21.hg3 Bg3 22.Nd3=) 20.Re2 (20.e5 Qd3 21.Nd3 Bc7+=) 20...fg3 21.hg3 Rac8 22.ed5 Qd3 23.Nd3 ed5 24.Rfe1 Rf3 25.Re3 Re3 26.Re3 Kf7 27.Kg2 Rc2 28.Kf1 (28.Bc1!?+=) 28...Nb6–/+ 29.Re2 Re2 30.Ke2 Nc4 31.a4 Nb2 32.Nb2 Kf6 (32...h4 33.gh4 gh4 34.Kf1+=) 33.Kf3+= Kf5 34.Nd1 Ba3 35.Ne3 Ke6 36.Nc2 Bc1 37.Kg2 h4 38.gh4 gh4 39.Kh3 Kf5 40.f3? (better is 40.Kh4 Bb2 41.Kg3+=) 40...Kf4–+ 41.Ne1 Be3 42.Kh4? Bf2 (42...Bf2 43.Kh5 Be1–+) 0–1. Koelsche,Giles A – Smith,Philip D, Pan American–ch 2nd, 1954. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 a5 4.b5 d5 5.Bb2 c6 6.e3)

6.b5 cb5 7.Bb5 Bd7 8.c4 dc4 9.Bc4 b5 10.Be2 b4 11.0–0 Nc6 12.d3 Be7 13.ab4 ab4 14.Nbd2 0–0 15.Qc2 Qb6 16.Nc4 Qb7 17.Nfd2 Ra1 18.Ra1 Ra8 19.Ra8 Qa8 20.Bf3 Qa7 21.h3 Nd5 22.Ne4 Qb8 23.Ncd2 Qb6 24.Nb3 Na5 25.Nec5 Be8 26.Bd4 Nb3 27.Nb3 Qb8 28.Qb2 Nf6 29.Nd2 Qb5 30.Nc4 Kf8 31.Be5 Bc6 32.Be2 Qd5 33.e4 Qd8 34.Bd4 Qb8 35.Ne5 Be8 36.Ng4 Qd8 37.Ne3 Bb5 38.Bf1 Qa5 39.Nc4 Bc4 40.dc4 Ne4 41.Bg7 Ke8 42.Bd3 f5 43.Bh6 Bf6 44.Qe2 Qa1 45.Kh2 Qe5 46.g3 Qd4 47.Be3+/– Qc3 48.c5 Kd7?? 49.Bb5+– Kc7 50.Qh5 Qe1?? 51.Qf7 Kc8 1–0. Vorobjov,Pavel (2255) – Kass,Viktor (1910), Polva op, 2008. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 a5 4.b5 c6 5.e3 d5 6.Bb2 cb5)

6.b5 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Bd7 Nbd7 9.0–0 Bd6 10.Qe2 0–0 11.c4 dc4 12.Qc4 Qc7 (12...Rc8 13.Qb5+=) 13.Rc1 Qc4 14.Rc4 Rfc8 15.Rc8 Rc8 16.Nc3 Ne5 17.Ne5 Be5 18.d4 Bd6 19.Nb5 Be7 20.Rc1 Rc1 21.Bc1 ½–½. Fournier,Frederic (2075) – Wyatt (1940), Echecs21, 2003.

6.b5 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Bd7 Nbd7 9.Nc3 Be7 10.a4 0–0 11.0–0 Re8 12.Nb5 Bf8 13.d3 e5 14.Bc3 Re6 15.Qd2 Ne8 16.h3 f6 17.Rfb1 b6 18.Qe2 Nd6 19.Be1 Rc8 (19...Nc5 20.Ra2=) 20.Nc3 Rc5 21.d4 Rc3 (better 21...ed4!? 22.Nd4 Re5+=) 22.Bc3+– e4 23.Nd2 Qc7 24.Bb2 (24.Rb3 Nf7+–) 24...f5 (24...Qc2 25.Ba3+–) 25.Rc1+– Nc4 26.Nc4 dc4 27.Rd1 Nf6 (27...Bd6+–) 28.d5 Re8 29.Bf6 gf6 30.Rd4 Qe5 31.Qc4 Bd6 (31...Bc5 32.Rdd1+–) 32.g3 Rd8 (32...Bc5 33.Rdd1+–) 33.Rb1 Rb8 (33...Bc5 34.d6 Kg7 35.Rd5+–) 34.Rb5 Kg7 (34...Kf8 35.Qc6 Bc5 36.Rd2+–) 35.Qc6 1–0. pcmvr – mgilbert, net–chess.com, 2018.

6.b5 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Qe2 Qb6 9.Bf6 Bb5–/+ (worse 9...gf6 10.Nc3+=; worse 9...Qb5 10.Qb5 Bb5 11.Nc3=) 10.c4 (10.Bd4 Be2 11.Bb6 Bf3 12.gf3 Nd7–/+) 10...Bc4 (10...gf6?! 11.cb5 Nd7 12.0–0+=; 10...dc4?! 11.Bd4 Qd6 12.Nc3–/+) 11.d3 Bb5 (11...Bd3 12.Qd3 gf6 13.0–0–/+) 12.Bd4 Qc6 (better 12...Qa6 13.Kd2 Nc6–/+) 13.Ne5? (better 13.Nc3 Qa6 14.Ne5=) 13...Qc1–+ 14.Qd1 Qd1 15.Kd1 Nc6 (better 15...f6!? 16.Nc3 Ba6 17.Nf3 Bd3 18.Kd2–+) 16.Nc6–/+ bc6 17.Kd2 c5 18.Be5 f6 19.Bg3 Be7 20.Nc3 Bc6 21.Rab1 0–0 (21...c4 22.Nb5 Kf7 23.Nd6 Bd6 24.Bd6–/+) 22.Rb6 (22.Nb5 e5–/+) 22...Rac8 (22...Rfc8 23.Rc1–+) 23.Rhb1–/+ d4 (23...c4 24.Nb5 c3 25.Kc2=+) 24.ed4 (24.Nb5 Bd8 25.Na7 Bb6 26.Rb6 Bg2 27.Nc8 de3 28.Ke3 Rc8 29.Re6 c4=+) 24...cd4–/+ 25.Nb5 Bb5 26.R1b5 Bc5 (better 26...e5!?–/+) 27.Re6= Ra8?? (better 27...Ba3 28.Bd6 Bd6 29.Rd6 a4=) 28.Rc5+– 1–0. GuestRKXG – aiueo, freechess.org, 2018.

6.b5 b6 7.bc6 Nc6 8.Bb5 Bd7 9.0–0 Bd6 10.c4 0–0 11.d3 Re8 12.Nbd2 Nb8 13.a4 Nc6 14.cd5 Nd5 15.Ne4 Be7 16.Rc1 Rc8 17.Ba6 Rb8 18.Bb5 Rc8 19.Ba6 Rb8 ½–½. ramoschessbrasil (2480) – cyrilrussell (2545), net–chess.com, 2011.

6.b5 c5 7.c4 Be7 8.d4 Nbd7 9.cd5 ed5 10.dc5 Nc5 11.Be2 a4 12.0–0 0–0 13.Nd4 Bd6 14.Nd2 Bd7 15.N2f3 Nfe4 16.Rc1 f5 (16...Rc8 17.Ne1=) 17.g3 (17.Nc2 Qe8+=) 17...f4 18.ef4 (worse is 18.gf4 Bh3+=) 18...Bh3 19.Nc2 (19.Re1 Qb6 20.Nc2 Bf4 21.Qd5 Be6+=) 19...Bf4 (19...Bf1!? 20.Qd5 Kh8 21.Bf1 Nf6=) 20.gf4+= Rf4 (20...Qd6 21.Ne3 Bf1 22.Bf1 Nb3+/–) 21.Ne3+– Bf1 22.Kf1 (worse is 22.Nf1 Ne6+=) 22...Nb3 23.Qd5 Qd5 24.Nd5 Nc1 25.Nf4 (25.Bc1?! Rff8+=) 25...Ne2 26.Ke2 Rc8 27.Nd4 Nd6 28.Nd5 Kf7 29.Nb6 Rd8 30.Na4 Nc4 31.Kd3 Nb2 (31...Ne5 32.Kc3+–) 32.Nb2 Ke7 33.Nc4 Rd5 34.a4 Rh5 (34...Rd8 35.a5+–) 35.h4! g6 (35...Rh4 36.Nf5 Double attack (36.Nf5 Decoy)) 36.Nf3 (better is 36.Na5!? Kd6 37.Nb7 Kd5+–) 36...Kd7 37.Nce5 Kd6 38.Kd4 Rf5 39.Nc4 Kc7 40.Ke4 b6 41.Ne3 Rc5 (41...Rf8 42.Nd5 Kb7 43.Nc3+–) 42.Nd5 Kb7 43.Ne3 Kc7 44.Ng5 Kb7 45.f4 h6 46.Nf3 Rc3 47.Ne5 Ra3 48.Nc2 Ra4 49.Nd4 Kc7 50.Kd5 Ra8 51.Ne6 Kb7 52.Ng6 Ra5 53.Nd4 Ra1 54.f5 Rf1 55.Ke6 Kc7 (55...Re1 56.Ne5 Re4 57.Ndf3+–) 56.f6 Re1 57.Ne5 Kd8 58.f7 (better is 58.Ndf3!? Re4 59.f7 Rf4+–) 58...Re5 59.Ke5 Ke7 60.Nf5 (60.Nf5 Kf7 61.h5+–) 1–0. Torres,Douglas Da Silva (2070) – Leal Assuncao,Matheus (1850), IRT Verao, 2009.

6.b5 Nbd7 7.c4 Bd6 8.d4 dc4 9.bc6 bc6 (9...Nb6 10.Nbd2 (10.cb7 Bb7 11.Nbd2 Rc8 12.Rc1 Bd5 13.Ne5 Rb8 14.Bc4 Nc4 15.Ndc4 0–0 16.Bc3+=) 10...bc6 11.Nc4 (11.Bc4 0–0 12.Qc2 Qc7 13.Rb1 Nc4 14.Nc4 Be7 15.0–0 Ba6 16.Rfc1+=; 11.Ne5 Be5 12.de5 Nfd5 13.Qf3 Ba6 14.e4 Nc7 15.Rd1 Qe7 16.Bd4=; 11.Rc1 Ba6 12.Ne5 Be5 13.de5 Nfd5 14.Nc4 Nc4 15.Bc4 0–0 16.Bd4+=) 11...Nc4 12.Bc4 0–0 13.Qe2 Rb8 14.0–0 c5 15.dc5 Bc5 16.Be5+=) 10.Nbd2 Rb8 (10...Nb6 11.Nc4 (11.Bc4 0–0 12.Qc2 Qc7 13.e4 Nc4 14.Nc4 Be7 15.Rc1 Bb7 16.Nfe5=; 11.Ne5 Ba6 12.Ndc4 Nc4 13.Nc4 0–0 14.Qc2 Bb5 15.Bd3 Rb8 16.Rb1=; 11.Rc1 Ba6 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Nc4 14.Rc4 Rb8 15.Qc2 Qe7 16.0–0+=) 11...Nc4 12.Bc4 0–0 13.Qe2 Rb8 14.0–0 c5 15.dc5 Bc5 16.Be5+=) 11.Nc4 (11.Qc2 c3 12.Bc3 0–0 13.Bd3 Bb7 14.e4 c5 15.e5 cd4 16.Bd4+/–) 11...0–0 (11...Bc7 12.Qc2+= Ba6 13.Bd3 0–0 14.Rb1 Nb6 15.Nce5 Bd3 16.Nd3+=) 12.Nd6+/– Rb2 13.Bd3 (better is 13.Rc1+/– Nd5 14.Nc4 Rb7 15.Qa4 c5 16.Qa5+/–) 13...Qb6? (better is 13...c5+= 14.Rc1 Qc7 15.Nc4 Rb8 16.Nce5+=) 14.Nc4+– Qb8 15.Nb2 Qb2 16.0–0 c5 17.Qb1 Qb1 18.Rab1 (worse is 18.Bb1 c4+–) 18...cd4 19.ed4 Nd5 20.Rfc1 N7f6 (20...h6 21.Ne5+–) 21.g3 g6 22.Ne5 Bd7 23.Rb7 Ba4 (23...Rd8 24.Ra7+–) 24.Ra7 1–0. pierre – zatomanx, internet, 2011.

6.b5 Ne4 7.bc6 (7.d3 Nd6=) 7...Nc6= 8.c4 (8.Nc3 Bd7=) 8...Qb6 9.Qc2 dc4 10.Bc4 Nd6 11.Be2 Ne4 12.0–0 (12.Qe4? Qb2 13.Nd4 Qa1 14.Nc6 Ba3–+) 12...f5 13.Nd4 Nd4+= 14.Bd4 Qd6 15.Bh5 Kd7 16.Rc1 a4 17.Qb2 Ke7 18.f3 Ng5?? 19.Bc5+– Qc5 20.Rc5 Bd7 21.Rc7 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Krumm,Heinz, compuserve, 1996.

6.b5 Be7 7.Nc3 Nbd7 8.d4 0–0 9.Bd3 Qc7 10.0–0 b6 11.bc6 Qc6 12.Bb5 Qc7 13.Rc1 Bb7 (13...Ba6 14.Qe2 Qb7 15.Ba6 Ra6 16.Nb5=) 14.Ne2 (14.Bd3 Qc6=) 14...Ne4 (14...Rac8 15.Qd3=) 15.c4 Qd6 16.Bd7 Qd7 17.Ne5 Qd8 18.cd5 ed5 19.Nf4 b5 20.f3 Nf6 21.Qb3 a4 22.Qa2 Qb6 (22...Bd6 23.Nfd3=) 23.Rc2 (23.Bc3 Rfe8=) 23...Rfc8 24.Rfc1 b4 (better is 24...Rc2!? 25.Rc2 Bd6=) 25.Rc8+= Rc8 26.Rc8 Bc8 27.Nd5 Nd5 28.Qd5 Qe6 29.Qe6 Be6 30.Nc6 Bg5 31.e4 Be3 32.Kh1 ba3 (32...b3 33.g4+=) 33.Ba3+/– Bd7 34.Ne7 Kh8 35.d5 Bd4 (35...h5 36.Nc6 Kg8 37.g3+/–) 36.f4 (36.Nc6 Bc3+–) 36...f6 37.h4 g6 38.Nc6 Bc3 39.e5 fe5 40.fe5 (40.fe5 Bf5 41.e6+/–) 1–0. Coltharp,Cameron – Bouma,Jan, email 4AMM–07, 1997.

6.b5 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.c4 dc4 10.Bc4 Nb6 (10...Nb6 11.Be2 cb5 12.Bb5 Bd7=) 0–1. marcosramospg – kain (2485), net–chess.com, 2010.

6.b5 Bd6

7.bc6 Nc6 (7...bc6 8.Be5 A) 8...Be5 9.Ne5 Nfd7 10.Nf3 0–0 11.d4 Ba6 12.c4; B) 8...Ba6 9.d3 (9.Be2 Be2 10.Qe2 Be5 11.Ne5 Nbd7 12.Nd7) 9...Be5 10.Ne5 Qd6 11.Nf3 0–0 12.Qd2; C) 8...0–0 9.d4 (9.Be2 Ba6 10.0–0 c5 11.Nc3 Be2 12.Qe2; 9.Nc3 Ba6 10.Ba6 Na6 11.0–0 Be5 12.Ne5; 9.c4 Ba6 10.d4 dc4 11.Bd6 Qd6 12.Nbd2; 9.Bd6 Qd6 10.d4 c5 11.Nc3 Bd7 12.dc5) 9...c5 10.c4 cd4 11.Bf6 Qf6 12.Qd4) 8.Nc3 0–0 (8...e5 9.Nb5 0–0 10.Nd6 Qd6 11.d4 e4 12.Ne5) 9.Nb5 (9.Be2 e5 10.Nb5 Bg4 11.Rb1 Re8 12.h3; 9.Rb1 e5 10.Nb5 Bg4 11.h3 Bh5 12.g4) 9...e5 10.a4 (10.Nd6 Qd6 11.d4 e4= 12.Ne5; 10.d4 e4 11.Nd6 Qd6 12.Ne5) 10...e4 (10...Re8 11.Nd6 Qd6 12.Rb1+= (12.Bb5+=)) 11.Nd6= Qd6 12.Ba3 Nb4 (12...Qc7 13.Bf8 Kf8 14.Ng1+/–) 13.Nd4 Qd8 14.c3 Nc6 15.Bf8 Qf8 16.Be2 Nd4 17.ed4 Be6 18.Rb1 Rb8 19.0–0 Qd6 20.f3 b6 21.Bb5 Rc8 22.Qe2 h6 23.fe4 Ne4 24.Bd3 f5 25.Rb2 g6 (25...Bd7 26.Bb5+–) 26.Rfb1 1–0. Trokenheim,Marek – Rayetzky, email CTON, 1996.

7.d4 Nbd7 8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Bd3 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Qe2 Nfd5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Na4 15.Bd2 Bb5 16.Qb5 Qd7 17.Qb3 Ra6 18.0–0 0–0 19.Rab1 Rb6 20.Qd3 Rb1 21.Rb1 b6 22.e4 h6 23.e5 Be7 24.Qe4 (24.Rb5 Rc8=) 24...Rc8 (24...Ba3!? 25.Qc2 Rc8=) 25.Qg4+= Kh8 26.d5 Nc3 27.Bc3 Rc3 28.d6 Bd8 29.Ra1 Qc6 30.Qf4 Kg8 31.h3 b5 32.Nd4 (32.Rb1 Bb6=) 32...Qd5 33.Rb1?? (33.Qd2 Qc4 34.Nf3 Bb6=) 33...Rc5?? (better is 33...Rc4 34.Rd1 Bb6–+) 34.Nf3 f6 35.Re1 Rc4 36.Qe3 Rc6 37.Qa7 Bb6 38.Qb8 Kh7 39.ef6 gf6 40.Qe8 e5+/– 41.Qe7 Kg8 42.Qf6 Rd6 43.Qe5 Qe5= 44.Re5 Rd1 45.Re1 Rd3 46.Rb1 Bc7 47.Kf1+= Ra3 48.Rb5 Rc3 49.Nd4 a4 50.Rb4 a3 51.Ra4 Bb6 52.Ke2 Rc1 53.Ra8 Kf7 54.Nf5 Rc2 55.Kd3 Rf2 56.Nh6 Kg7 57.Ra3 Kh6 58.Ra6 Rf6 59.Kc4 ½–½. Raeva,Elitsa (2255) – Chilingirova,Pavlina (2210), BUL–ch (Women), 2008.

7.Be5 0–0 8.d4 cb5 9.Bb5 Nc6 10.Bd6 Qd6 11.Nbd2 Na7 (11...b6 12.Qe2=) 12.Bd3+= b5 13.Qe2 Bd7 14.e4 de4 15.Ne4 Ne4 16.Qe4 g6 17.Qe5 Qe5 18.Ne5 Rfd8 19.c3 Be8 20.Kd2 (20.Rb1 f6 21.Ng4 Kf7=) 20...f6= 21.Ng4 Kg7 (21...Kf7 22.Rhe1=) 22.Rhe1 Nc8 (22...h5 23.Ne3=) 23.f4 (worse is 23.Re6 Bd7 24.Rae1 Be6 25.Re6 Rd6=) 23...Bd7 24.Nf2 Nd6 25.g4 f5 26.Rab1 Kf7 27.g5 Bc6 28.Re5 Ra7 (28...Rac8 29.Be2+=) 29.Rc5+/– Be8 30.Ke3 Rdd7 (better is 30...Rb7!?+/–) 31.Bb5+– Nb5 (better is 31...Rdb7 32.Be8 Ke8 33.Rb7 Rb7+–) 32.Rbb5 Rdc7 (32...a4 33.Nd3 Rdb7 34.Rb4+–) 33.Ra5 Ra5 34.Rc7 (34.Ra5?! Rc3 35.Kd2 Rc4+–) 34...Kf8 35.Rh7 Ra3 36.Rc7 Ra2 (36...Bb5 37.h4+–) 37.c4 Ra3 38.Nd3 Ba4 39.Ra7 Ra2 (39...Ke8 40.d5 ed5 41.cd5+–) 40.Ne5 Ra3 41.Kd2 Ra2 42.Kc3 Ra3 (42...Rc2 43.Kd3 Ra2 44.Ng6 Kg8 45.Kc3+–) 43.Kb4 Rd3 (43...Ra2 44.Ra4 Rh2 45.Ra6+–) 44.Nd3 1–0. themonkey – NN, GameColony.com, 2002.

7.Be5 0–0 8.d4 Ne4 9.Bd6 Nd6 (9...Qd6 10.c4=) 10.Nc3 Qc7 11.Qd2 Bd7 12.bc6 (12.Rb1 cb5 13.Nb5 Bb5 14.Bb5 Nc6=) 12...Qc6 13.Nd1 (13.Ne5 Qc7=) 13...Rc8 14.Bd3 Qc7 15.Qe2 Nc6 16.0–0 b5 17.c3 (17.Bb5? Nb5 18.Qb5 Nd4–+) 17...Ne7 (17...Rab8 18.Nb2=) 18.Re1 f6 (18...Rab8 19.Rb1=) 19.Nd2 f5 20.Nb3 (20.Rb1 Rab8=) 20...Nb7 (20...Ne4 21.Bb5 Bb5 22.Qb5=) 21.Bb5 Bb5 22.Qb5 a4 23.Nd2 Nd6 24.Qd3 (24.Qe2 Rab8=) 24...Ng6 (24...Ne4 25.Ne4 fe4 26.Qc2=) 25.Rb1+= Ne4 26.Ne4 fe4 27.Qe2 Qe7 (27...Qd6 28.Rb4+=) 28.Rb4 Qg5 (28...Qg5 29.Kh1 Ne7+=). Rushton,Darren – Rosner,Dirk (1700), TT–01 TSC, 2002.

7.Be5 Be5 8.Ne5 Nbd7 9.Nd7 Bd7 10.bc6 Bc6 11.d4 0–0 12.Bd3 Qc7 13.0–0 Ba4 14.Ra2 e5 (14...Rfc8 15.Rb2=) 15.de5 Qe5 16.Nd2 Rfc8 17.Nf3 Qe7 18.Nd4+= Rc3 19.Qb1 Qc7? 20.Bb5+– Rc4 21.Bc4 dc4 22.Rb2 Rb8+/– 23.Qd1 Qc5 24.Qf3 b6 25.Qg3 Re8 26.Rfb1 Nd5 27.Nf5+– g6 28.Ra1 Kh8 29.Nd6+– Re7 30.Rd1 f5 31.Ra2 Bc6 32.e4 fe4+= 33.c3 e3 34.Rc1 Nc3–/+ 35.Rac2 ef2 36.Kf1 Nd5 37.Rf2 c3 38.Kg1 Re2 39.Nf7 Kg7 40.Ne5 Bb5–+ 41.Ng4 Qa3 42.Rcf1 Rf2 43.Qf2 Qc5 44.Qc5 bc5 45.Ra1 a4 46.Kf2 Nb4 47.Ne3 c2 48.Ke1 c1Q 49.Rc1 Nd3 50.Kd2 Nc1 51.Kc1 Kf6 52.Nd5 Ke5 53.Nc3 Bc6 54.Kc2 Kd4 55.g4 g5 56.Ne2 Kc4 57.Ng1 Bg2 58.Kb2 Kd3 59.Ka3 Bc6 60.Nh3 c4 61.Kb2 c3 62.Kc1 a3 0–1. b4_player (2220) – chess_warlord (2640), GameColony.com, 2003.

7.Be5 Be5 8.Ne5 Nbd7 9.Nd7 Bd7 10.bc6 Bc6 11.d4 0–0 12.Bd3 Qc7 13.Nd2 Ba4 14.0–0 Rfc8 15.Nb3 b6 16.Qe2 Qd6 17.Rfb1 Rc3 18.Qf3 Ne4 19.Qg4 Rd8 20.Rb2 Rdc8 21.Qh4 Nf6=+ 22.Rbb1 Qc6–/+ 23.Ba6 Rc7 24.Qg3 Ne4–+ 25.Qh4 g5 26.Qh6 Bb3 27.f3 Bc2–+ 28.fe4 Bb1 29.Qg5 Kf8 30.Rb1 Rc1 31.Rc1 Qc1 32.Bf1 Rd7 33.e5 Qa3 34.Qh6 Ke8 35.Qg5 Qc1 36.Qg8 Ke7 37.Kf2 Qb1 38.Qb8 a4 39.Be2? a3 40.Qa8 a2 41.Qa3 Ke8 42.Qa8 Rd8 43.Bb5 Qb5 0–1. b4_player (2195) – _Drunken_Master_ (2425), GameColony.com, 2003.

7.c4 0–0

8.Qc2 cb5 9.c5 Be7 10.Ng5 +=.

8.Qc2 Nbd7 9.d4 Qe7 (9...c5 10.Nc3=) 10.c5 Bc7 11.b6 Bb8 12.Be2 e5 13.Nbd2 (13.0–0 Re8=) 13...ed4 (13...e4 14.Ng5=) 14.Bd4+= Ng4 (14...Re8 15.0–0+=) 15.Qc3 (15.Bd3 h6+=) 15...f6 16.a4 (16.0–0 Nde5+=) 16...Nde5 17.Nb3 (17.0–0 Nf3 18.Nf3 Ne5+=) 17...Re8 (17...Nf3 18.gf3 Nh6 19.f4=) 18.h3 Nh6 19.g4 (19.0–0 Nf3 20.Bf3 Nf5+=) 19...Nhf7 (19...Nf3 20.Bf3 Nf7 21.Na5=) 20.Nh4 (20.Nfd2 Nd8=) 20...Ng5= 21.Nd2 Ng6 (21...Ne4!? 22.Ne4 de4+=) 22.Ng6+/– hg6 23.0–0–0 (23.Bd3 Ne4 24.Ne4 de4+/–) 23...Ne6 24.Nf3 Nd4 25.Nd4 Be5 26.Bd3 f5 (26...g5 27.Qc2+/–) 27.h4 (27.Qc2 Qf6 28.Nf3 Bb8+/–) 27...Kf7 (27...fg4 28.Bg6 Rf8 29.Rd2+=) 28.h5+/– gh5 29.gf5 (29.gh5 Rh8+/–) 29...Rh8+= 30.Rdg1 Qf6 (30...Ke8 31.f4 Bf6 32.Re1+=) 31.Rg6+/– Qe7 32.f4 (32.Kb1 Ke8+=) 32...Bf6+= 33.Rh3 Bd7 34.Kd2 h4 35.Qc1 Rae8 36.Nb3= Ra8 37.Qg1 Rh7 38.Rg2 Rh5?? 39.Rg7!+/– Bg7 40.Qg6 Kg8 41.Qh5 Bf6 42.Qg6 Qg7 43.Qg7 Kg7 44.Rh2 Be7 45.Ke2 Rh8 46.Kf3 Kf7 47.e4 de4+= 48.Ke4 Rg8?? 49.Bc4+– Kf8 50.Bg8 Kg8 51.Ke5 Kf7 52.f6! Bf6 53.Kd6 Be6 54.Na5 (54.Na5 Bd5 55.Nb7+–) 1–0. Benoit,H – Carlier,Eric, Paris op, 1993.

8.Nc3 e5 9.bc6 bc6 10.d4 +=.

8.bc6 bc6 (8...Nc6 9.Nc3 Qb6 10.Rb1 Qd8 11.Bd3 dc4 12.Bc4 e5 13.0–0 Bf5 14.Rc1) 9.Nc3 (9.cd5 ed5 10.Nc3 Nbd7 11.d4 Nb6 12.Rb1 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Qc2; 9.d4 Nbd7 10.Nc3 Ne4 11.Rb1 Ndf6 12.c5 Bc7 13.Qc2 Ba6 14.Ba6; 9.Qc2 Nbd7 10.Nc3 Rb8 11.Rb1 Ba6 12.Na4 Qe7 13.c5 Nc5 14.Ba6; 9.Be2 Nbd7 10.Nc3 Rb8 11.Rb1 Nc5 12.0–0 Bd7 13.Qc2 e5 14.cd5) 9...Nbd7 10.Rb1 Rb8 11.d4 Ne4 12.Qc2 f5 13.c5 Bc7 14.Bd3.

8.d4 cb5 9.cb5 (9.cb5 Bd7 10.Bd3=). Zaichenko,Andrey – Lesslie,Peter, FICGS, 2008.

8.d4 cb5 9.cb5 Nbd7 10.Bd3 b6 11.0–0 Ne4 12.Nc3 Bb7 13.a4 Rc8 14.Rc1 Qe7 15.Qb3 Rfd8 16.Rfe1 e5 17.de5 Ne5 (worse is 17...Be5 18.Nd5 Bd5 19.Qd5 Rc1 20.Bc1+=) 18.Ne5 (18.Nd5 Nf3 19.gf3 Qg5 20.Kf1 Nd2 21.Ke2 Nb3 (21...Qd5?! 22.Qd5 Bd5 23.Kd2 Bb4 24.Ke2 Be1 25.Re1–/+) 22.Rc8 Rc8 23.Nf6 gf6–+) 18...Be5 19.Ne4 de4 20.Bc4 Bb2 21.Qb2 Rc5 22.Be2 Rdc8 23.Rc5 Rc5 (worse is 23...bc5 24.Qc3+/–) 24.Rc1 h6 25.Qa3 Kf8 26.Rc5 Qc5 27.Qc5 bc5 28.Kf1 Ke8 29.Ke1 Ke7 30.Kd2 Kd6 31.Kc3 Bc8 32.Bc4 f6 33.Bf7 g5 34.h3 f5 35.g3 Bb7 36.Ba2 Ke5 37.Bf7 ½–½. Hlavacek,Ladislav (1830) – Bendig,Frank (2350), IECG, 2006.

8.d4 cb5 9.c5 Be7 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Bb5 12.Nb5 b6 13.Qc2 Nc6 14.0–0.

8.d4 b6 9.Nc3 (9.cd5 cd5 10.Nc3 Nbd7 11.Bd3 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.0–0) 9...Bb7 10.Bd3 Nbd7 11.0–0 c5 12.cd5 ed5 13.dc5 Nc5 14.Na4.

8.d4 dc4 9.Nc3 (9.Bc4 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Bb5 12.Nb5 Nc6 13.0–0 Rc8 14.Qd3) 9...Nd5 (9...Nbd7 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 Bd7 12.bc6 Bc6 13.0–0 Qd7 14.Qe2) 10.Bc4 Nc3 (10...Nd7 11.Qc2 f5 12.0–0 N7b6 13.Be2 Bd7 14.bc6) 11.Bc3 Qc7 (11...Bd7 12.bc6 Nc6 13.0–0 Qc7 14.Qe2) 12.Qd3 (12.Qc2 cb5 13.Bb5 Bd7 14.Bd3) 12...cb5 13.Bb5 Bd7 14.Kd2 (14.Ng5 Rc8 15.Bd7 (worse is 15.Qh7 Kf8 16.Rc1 Bb5+=) 15...Qc3 16.Qc3 Rc3 17.Be8=; 14.Bd2+=) 14...Bb5+= 15.Qb5 Nd7 (15...Nc6!?+=) 16.Rhc1= Nf6 17.Bb4 Ne4 18.Kd3 Qe7 (18...Nf2? 19.Ke2 Qc1 20.Rc1 ab4 21.Kf2 ba3 22.Ra1+–) 19.Ke4 ab4 20.ab4 Bb4 21.Ra8 Ra8 22.Rb1 f5 (22...Bd6 23.Qb7 Qd8 24.Ne5 Be5 A) 25.Ke5? Qg5 26.Kd6 Rd8 27.Kc7 Qe7 28.Kb6 Qd6 29.Qc6 Qb8 (29...Qh2?! 30.f4–/+) 30.Qb7 Qh2–+; B) 25.de5 Qh4 26.f4=) 23.Kd3+= Ra3 (23...Bd6 24.Qb7 Qe8 25.Rb6+=) 24.Ke2+/– Ra2 25.Kf1 Bd6 26.h4 Rc2 27.Qb3 Rc8 28.Ng5 b5 29.Ne6 Qf7 (29...Rc4!? 30.Ng5 Bb4+–) 30.Qd5+– Be7 31.Rb5 Bh4 (31...g6 32.Ra5 Bf8 33.Nf8 Rf8 34.Ke2+–) 32.g3 (32.Rb7 Be7 33.Re7 Rc1 34.Ke2 Qe7 35.Ng5 Kf8 36.Qa8 Qe8 37.Qa3 Kg8 38.Qc1 Qh5 39.Nf3 h6+–) 32...Bf6?? (32...Be7 33.Qd7 Re8 34.Rf5+–) 33.Qf5 (better is 33.Rb7 Be7 34.Re7 Rc1 35.Kg2 Qe7 36.Ng5 Kf8 37.Qa8 Qe8 38.Qa3 Qe7 39.Nh7 (39.Qc1?! Qg5 40.Qc5 Kg8+–) 39...Kf7 40.Qc1+–) 33...Qa7 34.Nc5 Qa8 35.Qe4 Qa1 36.Kg2 Rd8 37.Nd7 Qa6 38.Rb6 (38.Rb6 Qa2 39.Rd6+–) 1–0. Lapshun,Yury (2475) – Szabolcsi,Janos (2375), FSGM August, Budapest HUN, 2007.

8.d4 Nbd7 9.Nbd2 (9.c5 Bc7 10.b6 Bb8 11.Nbd2 e5 12.de5 Ng4 13.Qc2 Nge5 14.Be2; 9.Nc3 c5 10.cd5 ed5 11.Be2 c4 12.0–0 b6 13.Qc2 Bb7 14.h3) 9...h6 10.c5 Bc7 11.Qa4 cb5 12.Bb5 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd2.

8.cd5 A) 8...ed5 9.Nc3 (9.Be2 Nbd7 10.Nc3 Nc5 11.0–0 Qc7 12.Na4 Bf5 13.Nc5 Bc5 14.bc6; 9.Qc2 h6 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 Nc5 12.0–0 Bd7 13.d4 Nce4 14.Ne5; 9.d4 Bf5 10.Nc3 cb5 11.Bb5 Nc6 12.a4 Nb4 13.0–0 Rc8 14.Rc1) 9...Nbd7 10.d4 Ne4 11.Ne4 de4 12.Ne5 Qc7 13.Nc4 Nf6 14.Nd6; B) 8...cd5 9.d4 (9.Nc3 Nbd7 10.Rc1 Qe7 11.Be2 Ba3 12.Ba3 Qa3 13.0–0 Nc5 14.Nd4; 9.Be2 Nbd7 10.Nc3 Nc5 11.d4 Nce4 12.Ne4 Ne4 13.0–0 Bd7 14.Rc1) 9...Nbd7 10.Bd3 Ne4 11.Nc3 Ndf6 12.Ne5 Bd7 13.0–0 Rc8 14.Rc1.

8.Be2 A) 8...Nbd7 9.Nc3 (9.d4 dc4 10.bc6 bc6 11.Nbd2 c3 12.Bc3 Nd5 13.Qc2 N7f6 14.0–0; 9.cd5 cd5 10.Nc3 Nb6 11.Na4 Bd7 12.Be5 Ne4 13.Rc1 Rc8 14.Bd6; 9.Qc2 cb5 10.cd5 Nd5 11.Nc3 Qc7 12.Bb5 N7f6 13.Rc1 Nc3 14.Qc3; 9.0–0 Nb6 10.cd5 ed5 11.bc6 bc6 12.Qc2 Rb8 13.Ne5 Qc7 14.Nc6) 9...Nb6 10.cd5 cd5 11.Qc2 Bd7 12.0–0 Rc8 13.Nd4 Nc4 14.f4; B) 8...h6 9.Nc3 (9.0–0 cb5 10.cb5 Nbd7 11.Nc3 Nc5 12.d4 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.Ne5; 9.cd5 cd5 10.Nc3 Nbd7 11.0–0 Qe7 12.Qc2 Nb6 13.Na4 Na4 14.Qa4) 9...Nbd7 10.0–0 Nb6 11.d3 Bd7 12.h3 Qc7 13.Qd2 Rab8 14.Rac1; C) 8...Ne4 9.Nc3 (9.cd5 ed5 10.d3 Ng5 11.Nc3 Nd7 12.d4 Nf3 13.Bf3 Nf6 14.0–0; 9.0–0 cb5 10.cb5 Nd7 11.d3 Ng5 12.Nbd2 Nc5 13.Rc1 Bd7 14.Ng5; 9.d3 Ng5 10.Nbd2 Nd7 11.0–0 cb5 12.cb5 Nc5 13.Rc1 Nf3 14.Nf3; 9.Qc2 Nd7 10.Nc3 Ndf6 11.0–0 Qc7 12.bc6 bc6 13.Ne4 Ne4 14.d3; 9.bc6 bc6 10.Nc3 Nd7 11.d3 Ng5 12.Ng5 Qg5 13.0–0 Rb8 14.f4) 9...Nd7 10.0–0 Ndf6 11.Qc2 Qc7 12.bc6 bc6 13.Ne4 Ne4 14.d3; D) 8...cb5 9.cd5 (9.cb5 Nbd7 10.Nc3 Nc5 11.Rc1 a4 12.0–0 Qe7 13.Qc2 Bd7 14.Nd4) 9...ed5 10.Nc3 b4 11.ab4 Bb4 12.0–0 Nc6 13.Bd3 h6 14.h3.

8.Nc3 Nbd7

9.Qc2 Qc7 10.Be2 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Bd3 Bd7 13.bc6 Qc6 14.0–0.

9.d4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 Bd7 (11...Nbd5 12.bc6 bc6 13.e4 Rb8 14.ed5 Rb2 15.dc6 Ng4 16.Ne4 f5 17.Ned2 Bf4+=) 12.0–0 (12.Ne5 Rc8 13.Qf3 cb5 14.Nd7 Qd7 15.Bb5 Qe7 16.e4 e5 17.d5 Nc4=; 12.Rc1 Qe7 13.Qb3 a4 14.Qa2 cb5 15.Nb5 Bb5 16.Bb5 Bb4 17.Ke2 Bd6=; 12.bc6 Bc6 13.e4 Nh5 14.Nb5 Nf4 15.Nd6 Qd6 16.0–0 Na4 17.Bc1 Nd3–/+) 12...Rc8 (12...Nbd5 13.Nd5 Nd5 14.Qb1 f5 15.bc6 Bc6 16.Rc1 Rc8 17.Be2 b5=) 13.e4 Bb8 (13...Bf4 14.Qb1 cb5 15.Ne2 Bc7 16.e5 Nfd5 17.Bh7 Kh8 18.Bd3=) 14.a4 (14.Qc2 cb5 15.Qb1 h6 16.Bb5 Bb5 17.Nb5 Qd7=) 14...Nh5 15.Ne2 (15.Ba3 cb5 16.Nb5 Re8 17.Bc5 Nf4=) 15...Nf4 16.Nf4 (16.Ba3 Re8 17.Nf4 Bf4+=) 16...Bf4 17.Ba3 Re8 18.Bc5 cb5 19.ab5 Na8 20.g3 Bb8 21.e5 b6 22.Bd6 (22.Ba3 Nc7 23.Qe2 Nd5+=) 22...Nc7 (better is 22...Bd6!? 23.ed6 Rf8=) 23.Rc1 h6 24.Nd2 f5 25.ef6 Qf6 26.Ne4 (26.Be5 Qd8+/–) 26...Qf7 (26...Qd4 27.Rc4 Qd5 28.Nf6 gf6 29.Rg4 Kh8+–) 27.Qe2+= Red8 28.Rfe1 Ne8 (28...Nb5 29.Bb5 Rc1 30.Rc1 Bb5 31.Qb5 Bd6 32.Qb6+/–) 29.Be5 Rc1 30.Rc1 Qe7 31.Qe3 Qf8 32.g4 Qe7 33.g5 h5 34.g6 Be5 35.de5 1–0. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Mrkvicka,Josef (2460), remoteschach.de, 2004.

9.d4 dc4 10.Bc4 c5 11.Na4 b6 12.Ne5 Bb7 (12...cd4 13.Nd7 Bd7 14.Qd4+=) 13.Nd7+= Nd7 14.dc5 Nc5 15.Qg4 g6 16.Nc5 Bc5 17.h4 Bd5 18.h5 Bc4 19.Qc4 Qd5 (19...g5 20.0–0+=) 20.Qf4 (20.hg6!? fg6 21.Qc3+/–) 20...Qf5 (20...Qg2? 21.Rh2 Bd6 22.Qd6 Qg1 23.Ke2 Qg4 24.f3+–) 21.Qh6 f6 22.Rh3 Bd6 23.hg6 Qg6 24.Qh4 Rad8 25.Rf3 f5 26.Rd1 Qg4 (26...Qg2?? 27.Rg3 Qg3 28.fg3+–) 27.Qg4 fg4 28.Rf6 Bc5 29.Rf8 (29.Rd8!? Rd8 30.Re6+/–) 29...Rf8+= 30.Rd7 Rf7 31.Rf7 Kf7 32.a4 h5 33.g3 Kg6 34.e4 Bd6 35.Bd4 Bc7 36.Kd2 ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2380) – Andersen,Jens (2155), WS/M/346 ICCF, 2011.

9.d4 dc4 10.Bc4 e5 (10...Nb6 11.Bd3=) 11.Qd3 (11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Qd8 Rd8=) 11...Qe7 (11...ed4 12.Qd4 (worse is 12.Nd4 Ne5 13.Qf1 c5+=) 12...Qe7 13.Qh4=) 12.Qc2 (12.bc6 bc6 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 Rb8=) 12...e4 (12...ed4 13.Nd4 Ne5 14.Be2=) 13.Nd2 (13.Ng5 Nb6 14.Be2 Bf5=) 13...Nb6 14.bc6 bc6 15.Be2 Re8 16.h3 h6 (16...Ba6 17.Ba6 Ra6 18.g4=) 17.0–0 Bf5 (17...Ba6 18.Ba6 Ra6 19.Rfc1=) 18.Na4 Na4 19.Qa4 Nd5 (19...Bd7 20.Qc2=) 20.Qc6 (20.Nc4 Rec8+=) 20...Qe6= 21.Rfc1 Rec8 (21...Rab8 22.Qc2=) 22.Qa4+= Bh3 (22...Qg6!? 23.Kh1 Rc1 24.Rc1 Be6+/–) 23.gh3+/– ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Mehlhorn,Uwe (2440), RSX10D – XMAS–1, 2003.

9.d4 c5 10.Rc1 cd4 11.Qd4 Nc5 12.Qd1 Re8 13.Be2 dc4 14.Bc4.

9.Be2 Nb6 10.cd5 ed5 11.Qc2 Nc4 12.bc6 bc6 13.Bc4 dc4 14.Ne4.

7.c4 Nbd7

8.Qc2 A) 8...0–0 9.Be2 (9.Nc3 Nb6 10.bc6 bc6 11.cd5 ed5 12.Bd3 Re8 13.0–0 Rb8 14.Ne2; 9.d4 c5 10.Nc3 cd4 11.Nd4 dc4 12.Bc4 Qc7 13.Be2 Nc5 14.Na4) 9...Qc7 10.Nc3 Nb6 11.cd5 cd5 12.0–0 Nc4 13.Rfc1 Bd7 14.g3; B) 8...Nc5 9.d4 (9.Nc3 a4 10.d4 Nb3 11.Rd1 0–0 12.c5 Bb8 13.Bd3 cb5 14.Nb5; 9.Be2 0–0 10.Nc3 Bd7 11.0–0 h5 12.bc6 Bc6 13.cd5 Nd5 14.Nb5) 9...Nce4 10.c5 Be7 11.Nc3 0–0 12.Bd3 cb5 13.0–0 Bd7 14.Ne5; C) 8...Rb8 9.d4 (9.Nc3 0–0 10.d4 c5 11.cd5 ed5 12.Be2 c4 13.0–0 Re8 14.h3; 9.Be2 0–0 10.0–0 dc4 11.Bc4 Ng4 12.Be2 cb5 13.Nc3 Qc7 14.h3) 9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 Bd7 12.Nc3 0–0 13.e4 Be7 14.bc6; D) 8...Qe7 9.Be2 (9.bc6 bc6 10.cd5 cd5 11.Nc3 0–0 12.Nb5 Ba6 13.Nfd4 Ne5 14.Nd6; 9.Nc3 0–0 10.Be2 Nb6 11.bc6 bc6 12.cd5 ed5 13.0–0 Rb8 14.Rab1; 9.d4 0–0 10.c5 Bc7 11.Be2 e5 12.0–0 ed4 13.ed4 Ne4 14.Nbd2) 9...0–0 10.0–0 Nc5 11.Nc3 Nfe4 12.bc6 bc6 13.Rab1 Rb8 14.d4; E) 8...Ra7 9.d4 (9.Be2 0–0 10.Nc3 Nc5 11.0–0 Nfe4 12.d4 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.c5; 9.Nc3 0–0 10.Be2 Nb6 11.cd5 cd5 12.0–0 Qc7 13.d3 Bd7 14.Rac1) 9...c5 10.Nc3 0–0 11.cd5 ed5 12.Be2 c4 13.0–0 b6 14.e4; F) 8...Qc7 9.Nc3 (9.bc6 bc6 10.d4 0–0 11.Nc3 Rb8 12.Be2 h6 13.c5 Be7 14.0–0; 9.cd5 ed5 10.Nc3 0–0 11.Rc1 c5 12.Be2 Nb6 13.0–0 Bd7 14.h3) 9...0–0 10.Be2 Nb6 11.cd5 ed5 12.bc6 bc6 13.0–0 Rb8 14.Rab1.

8.Nc3 A) 8...c5 9.Qb3 (9.cd5 ed5 10.Be2 0–0 11.Qc2 g6 12.d4 c4 13.0–0 Nb6 14.Ne5; 9.Be2 0–0 10.0–0 Nb6 11.d3 Bd7 12.Qd2 h6 13.a4 Qc7 14.h3; 9.Bd3 0–0 10.0–0 Nb6 11.Qb3 a4 12.Qa2 Bd7 13.cd5 ed5 14.Rac1; 9.Qc2 0–0 10.Be2 Nb6 11.d3 Bd7 12.0–0 h6 13.Na4 Na4 14.Qa4; 9.g4 h6 10.Rg1 Nb6 11.Na4 Nc4 12.Bc4 dc4 13.Bf6 gf6 14.Qc2; 9.d3 0–0 10.Be2 b6 11.0–0 Bb7 12.h3 Qe7 13.Nd2 Ne5 14.Qc2) 9...Nb6 10.Na4 Na4 11.Qa4 0–0 12.Bd3 b6 13.Ne5 Be5 14.Be5; B) 8...Rb8 9.d4 dc4 10.Bc4 0–0 11.0–0 Qc7 12.g3 Nb6 13.Bd3 Nbd5 14.Ne2; C) 8...0–0 9.d4 (9.Qc2 Nb6 10.bc6 bc6 11.cd5 ed5 12.Be2 Rb8 13.0–0 Nc4 14.Bc4; 9.Be2 Nb6 10.cd5 cd5 11.Na4 Bd7 12.Be5 Ne4 13.Rc1 Rc8 14.Bd6; 9.cd5 cd5 10.Be2 Nb6 11.Na4 Bd7 12.Be5 Ne4 13.Rc1 Rc8 14.Bd6) 9...c5 10.dc5 Nc5 11.Rc1 Be7 12.cd5 ed5 13.Be2 Qd6 14.0–0.

8.bc6 bc6 9.Nc3 (9.cd5 ed5 10.Qc2 Qc7 11.Nc3 0–0 12.Rc1 Nc5 13.d4 Ne6 14.Be2; 9.Qc2 0–0 10.Nc3 Rb8 11.d4 Ba6 12.c5 Bf1 13.Kf1 Bc7 14.Rb1) 9...0–0 10.d4 Ne4 11.Rb1 Ndf6 12.c5 Bc7 13.Qc2 Ba6 14.Ba6.

8.d4 A) 8...0–0 9.c5 (9.Nbd2 c5 10.Bd3 b6 11.0–0 cd4 12.ed4 Bb7 13.Qe2 Rc8 14.h3) 9...Bc7 10.Nbd2 a4 11.Qc2 Qe7 12.b6 Bb8 13.Be2 e5 14.0–0; B) 8...Ne4 9.c5 (9.Nc3 0–0 10.c5 Bb8 11.Bd3 f5 12.Qa4 Qf6 13.bc6 Nc3 14.Qb3; 9.Nbd2 0–0 10.c5 Bc7 11.b6 Bb8 12.Bd3 f5 13.0–0 Ndf6 14.g3; 9.Bd3 cb5 10.c5 Bb8 11.Nbd2 Ndf6 12.Bb5 Bd7 13.Qa4 Bb5 14.Qb5; 9.Qc2 0–0 10.Nc3 f5 11.c5 Bb8 12.Bd3 Ndf6 13.0–0 cb5 14.Nb5) 9...Be7 10.Nc3 0–0 11.Bd3 f5 12.0–0 e5 13.Re1 ed4 14.ed4; C) 8...Be7 9.cd5 (9.Bd3 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 cb5 12.Bb5 Bd7 13.Nc3 Bb5 14.Nb5; 9.Nc3 0–0 10.c5 Ne4 11.Bd3 f5 12.0–0 e5 13.Re1 ed4 14.ed4; 9.c5 Ne4 10.Nc3 Ndf6 11.Bd3 0–0 12.0–0 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Qc2; 9.Be2 0–0 10.Nc3 Nb6 11.cd5 cd5 12.0–0 Qc7 13.Ne5 Bd7 14.Qb3; 9.bc6 bc6 10.Nc3 0–0 11.cd5 Rb8 12.Qd2 Nd5 13.Bd3 Qb6 14.Rb1) 9...cd5 10.Nc3 0–0 11.Bd3 h6 12.0–0 b6 13.Rc1 Bb7 14.Qb3; D) 8...h6 9.c5 (9.Nc3 dc4 10.Bc4 0–0 11.0–0 Qc7 12.Qc2 c5 13.Rad1 Nb6 14.Be2; 9.Nbd2 c5 10.Bd3 0–0 11.0–0 b6 12.h3 Bb7 13.Re1 Qe7 14.a4) 9...Bc7 10.Nc3 e5 11.b6 Bb8 12.Be2 0–0 13.0–0 Qe7 14.Re1; E) 8...Bc7 9.cd5 (9.c5 0–0 10.Nbd2 g6 11.Qa4 cb5 12.Bb5 Ne4 13.0–0 Ndf6 14.Rab1; 9.Bd3 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 cb5 12.Nc3 Nc4 13.Qb3 0–0 14.Nb5; 9.Nc3 0–0 10.Bd3 e5 11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.de5 Ne5 14.Nb5; 9.Nbd2 0–0 10.c5 h6 11.Qa4 cb5 12.Bb5 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd2; 9.Be2 0–0 10.0–0 cb5 11.cb5 b6 12.Nc3 Bb7 13.Rc1 Rc8 14.Qb3) 9...cd5 10.Bd3 0–0 11.Nbd2 b6 12.Rc1 Bb7 13.0–0 Rc8 14.a4; F) 8...g6 9.Nc3 (9.c5 Bb8 10.Nc3 0–0 11.Bd3 e5 12.Be2 Qe7 13.0–0 ed4 14.ed4; 9.Nbd2 0–0 10.c5 Bc7 11.Qa4 cb5 12.Bb5 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd2) 9...0–0 10.c5 Bc7 11.b6 Bb8 12.Be2 e5 13.0–0 ed4 14.ed4; G) 8...c5 9.cd5 (9.Nc3 0–0 10.cd5 ed5 11.Bd3 c4 12.Bc2 b6 13.0–0 Bb7 14.h3; 9.Nbd2 cd4 10.ed4 b6 11.Bd3 0–0 12.0–0 Bb7 13.Re1 Rc8 14.Rc1) 9...ed5 10.Nc3 0–0 11.Be2 c4 12.0–0 b6 13.Qc2 Bb7 14.h3.

8.cd5 A) 8...ed5 9.Be2 (9.Nc3 0–0 10.Be2 Nc5 11.0–0 Bd7 12.bc6 Bc6 13.Nd4 Qb6 14.Nc6; 9.d4 0–0 10.Nc3 Nb6 11.Bd3 Nc4 12.Bc4 dc4 13.bc6 Qb6 14.cb7; 9.Qc2 Qc7 10.Nc3 0–0 11.Rc1 c5 12.Be2 h6 13.0–0 Re8 14.h3; 9.bc6 bc6 10.Qc2 Bb7 11.Nc3 0–0 12.Be2 Ba6 13.0–0 Nc5 14.Ba6) 9...0–0 10.Nc3 Nb6 11.Qc2 Qe7 12.0–0 Nc4 13.Bc4 dc4 14.bc6; B) 8...cd5 9.Nc3 (9.Be2 0–0 10.Nc3 Nc5 11.0–0 Bd7 12.Na4 Rc8 13.Nc5 Rc5 14.a4; 9.d4 0–0 10.Bd3 b6 11.0–0 Bb7 12.Nc3 Rc8 13.Rc1 Qe7 14.Qb3; 9.Qc2 0–0 10.Be2 Nc5 11.0–0 b6 12.Bd4 Bb7 13.Ne5 Nfe4 14.Nc3) 9...0–0 10.Be2 Nb6 11.d3 Bd7 12.0–0 h6 13.h3 Re8 14.a4.

8.Be2 A) 8...Nb6 9.cd5 (9.Nc3 Nc4 10.Bc4 dc4 11.Qa4 0–0 12.Qc4 Qb6 13.0–0 e5 14.a4; 9.bc6 Nc4 10.Qa4 0–0 11.Bc4 dc4 12.Bf6 Qf6 13.Nc3 bc6 14.0–0; 9.d3 cb5 10.cb5 0–0 11.Nc3 Bd7 12.0–0 Rc8 13.Qb3 Qe7 14.Rac1) 9...ed5 10.Qc2 0–0 11.Ng5 g6 12.bc6 bc6 13.Qc6 Rb8 14.0–0; B) 8...Qc7 9.cd5 (9.Nc3 0–0 10.0–0 Nb6 11.d3 Bd7 12.Qd2 h6 13.h3 Rfe8 14.Rfc1; 9.0–0 0–0 10.Nc3 Nb6 11.d3 Rd8 12.cd5 ed5 13.bc6 bc6 14.Rc1; 9.d4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 0–0 12.bc6 Qc6 13.Nbd2 Bd7 14.Qe2) 9...ed5 10.Nc3 0–0 11.d4 Nb6 12.bc6 bc6 13.0–0 Nc4 14.Bc4; C) 8...dc4 9.bc6 (9.Bc4 Nb6 10.Bd3 cb5 11.Bf6 gf6 12.Nc3 b4 13.ab4 Bb4 14.Qc2; 9.Nc3 Nb6 10.d3 cd3 11.Qd3 0–0 12.0–0 Nbd5 13.Rad1 Qb6 14.e4) 9...Nb6 10.a4 bc6 11.Na3 0–0 12.Qc2 c3 13.Bc3 Nfd5 14.0–0; D) 8...Nc5 9.Nc3 (9.0–0 cb5 10.cd5 0–0 11.Nc3 ed5 12.Nb5 Bg4 13.h3 Bf3 14.Bf3; 9.d4 Nce4 10.c5 Bc7 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Ne4 13.Qc2 cb5 14.Bb5; 9.Qc2 dc4 10.Nc3 Nd3 11.Bd3 cd3 12.Qd3 0–0 13.bc6 bc6 14.Ne4; 9.cd5 cd5 10.Nc3 Bd7 11.d4 Nce4 12.Ne5 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Qb3; 9.Bd4 cb5 10.cd5 0–0 11.Qc2 b6 12.Nc3 ed5 13.Nb5 Ba6 14.Rc1) 9...0–0 10.0–0 Qe7 11.Qc2 Bd7 12.d4 Nce4 13.c5 Bb8 14.b6; E) 8...Qe7 9.0–0 (9.Nc3 0–0 10.d4 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Bd3 Bd7 13.0–0 Nbd5 14.Nd5; 9.cd5 cd5 10.Nc3 0–0 11.0–0 h6 12.Qc2 Nb6 13.Na4 Na4 14.Qa4; 9.d4 0–0 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Bd3 Bd7 13.0–0 Nbd5 14.Nd5; 9.bc6 bc6 10.cd5 cd5 11.Nc3 Rb8 12.Rb1 0–0 13.0–0 Bb7 14.Nd4; 9.Qc2 0–0 10.0–0 Nb6 11.Ng5 e5 12.f4 e4 13.cd5 cd5 14.Bd4) 9...0–0 10.Nc3 Nb6 11.cd5 ed5 12.bc6 bc6 13.Nd4 Bd7 14.Qc2; F) 8...Qb6 9.Nc3 (9.Qc2 dc4 10.Qc4 cb5 11.Qb5 Qb5 12.Bb5 0–0 13.0–0 b6 14.Nc3) 9...0–0 10.0–0 dc4 11.Bc4 Qc5 12.Be2 Ne5 13.bc6 bc6 14.Rc1; G) 8...e5 9.0–0 (9.Nc3 0–0 10.cd5 cd5 11.0–0 e4 12.Nd4 Qc7 13.g3 Nc5 14.Rc1; 9.cd5 cd5 10.Nc3 0–0 11.0–0 e4 12.Nd4 Nc5 13.f4 ef3 14.Bf3; 9.bc6 bc6 10.Nc3 Rb8 11.Rb1 0–0 12.cd5 cd5 13.Nb5 Qe7 14.Nd6; 9.Qc2 0–0 10.Nc3 Nc5 11.bc6 bc6 12.cd5 e4 13.Nd4 cd5 14.0–0) 9...Qc7 10.bc6 bc6 11.cd5 Rb8 12.Qc2 cd5 13.Rc1 Qc2 14.Rc2; H) 8...h6 9.d4 (9.Qc2 0–0 10.Nc3 Nb6 11.bc6 bc6 12.cd5 ed5 13.0–0 Bd7 14.Rfb1; 9.cd5 cd5 10.0–0 0–0 11.Nc3 Nb6 12.Na4 Ne4 13.d3 Na4 14.Qa4; 9.Nc3 0–0 10.0–0 Nb6 11.d3 Bd7 12.h3 Qc7 13.Qd2 Rfb8 14.bc6; 9.0–0 dc4 10.bc6 Nb6 11.Nc3 bc6 12.Qc2 0–0 13.Ne4 Ne4 14.Qe4) 9...0–0 10.c5 Bb8 11.Nc3 Ne4 12.0–0 Ndf6 13.Nd2 Nc3 14.Bc3; I) 8...0–0 9.Nc3 (9.Qc2 h6 10.Nc3 Nc5 11.0–0 Bd7 12.d4 Nce4 13.c5 Bb8 14.b6; 9.0–0 dc4 10.Nc3 Nb6 11.bc6 bc6 12.Qc2 e5 13.Rab1 Rb8 14.d4; 9.d4 dc4 10.bc6 bc6 11.Nbd2 Nb6 12.Nc4 Nc4 13.Bc4 Ba6 14.Ba6; 9.cd5 cd5 10.Nc3 Nc5 11.0–0 Bd7 12.d4 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.Rc1; 9.bc6 bc6 10.Nc3 Ba6 11.cd5 cd5 12.0–0 Nc5 13.Rb1 Qe7 14.Nb5) 9...Nb6 10.cd5 cd5 11.Na4 Bd7 12.Be5 Ne4 13.Rc1 Rc8 14.Bd6.

8.g3 A) 8...Nc5 9.d4 (9.Nc3 0–0 10.d4 Nce4 11.c5 Bb8 12.Bd3 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Bd2; 9.Bd4 0–0 10.Nc3 Nfe4 11.bc6 bc6 12.Rb1 Bd7 13.cd5 Nc3 14.Bc3; 9.cd5 ed5 10.Nc3 0–0 11.bc6 bc6 12.d4 Nce4 13.Ne5 Qc7 14.Ne4; 9.bc6 bc6 10.Bd4 0–0 11.Nc3 Rb8 12.Rb1 Rb1 13.Qb1 Qe7 14.Ne5) 9...Nce4 10.c5 Be7 11.Nc3 0–0 12.Bd3 cb5 13.Nb5 Ng4 14.0–0; B) 8...0–0 9.Nc3 (9.d4 dc4 10.bc6 bc6 11.Nbd2 c3 12.Bc3 Nd5 13.Qc2 N7f6 14.Rb1) 9...Nb6 10.cd5 cd5 11.Qc2 Bd7 12.Bd3 e5 13.Be2 e4 14.Nd4; C) 8...Qe7 9.Nc3 (9.d4 0–0 10.c5 Bc7 11.Be2 e5 12.b6 Bb8 13.0–0 ed4 14.ed4; 9.Be2 0–0 10.Nc3 Nb6 11.cd5 ed5 12.bc6 bc6 13.Nd4 Bd7 14.0–0) 9...0–0 10.d4 e5 11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.Nb5 e4 14.Nh4; D) 8...Nb6 9.cd5 (9.Nc3 0–0 10.cd5 cd5 11.Be2 Nc4 12.Qc2 Bd7 13.0–0 Rc8 14.a4; 9.bc6 Nc4 10.Qa4 0–0 11.Bc4 dc4 12.Qc4 Ra6 13.c7 Bc7 14.Nc3; 9.c5 Bc5 10.Qc2 Be7 11.bc6 bc6 12.Be2 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Qc4; 9.Ne5 Be5 10.Be5 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Nc3 Bd7 13.a4 0–0 14.0–0; 9.d3 0–0 10.Nc3 Qe7 11.Be2 e5 12.bc6 bc6 13.cd5 Nbd5 14.0–0; 9.Bf6 Qf6 10.Nc3 0–0 11.Be2 c5 12.0–0 Bd7 13.a4 Rfe8 14.cd5) 9...cd5 10.Nc3 0–0 11.d3 e5 12.Rc1 Re8 13.Bg2 e4 14.de4; E) 8...Qc7 9.Nc3 (9.d4 0–0 10.Nc3 c5 11.cd5 Nb6 12.dc5 Bc5 13.Bd3 ed5 14.Na4) 9...0–0 10.d4 c5 11.cd5 Nb6 12.de6 Be6 13.Ng5 Bg4 14.Qd3; F) 8...g6 9.d4 (9.Nc3 0–0 10.d4 c5 11.dc5 Nc5 12.cd5 ed5 13.Nd5 Nd5 14.Qd5) 9...0–0 10.c5 Bc7 11.Nbd2 Ne4 12.b6 Bb8 13.Bd3 Nd2 14.Nd2; G) 8...h6 9.d4 (9.Nc3 0–0 10.d4 c5 11.cd5 ed5 12.Be2 c4 13.0–0 Nb6 14.Qc2) 9...0–0 10.c5 Bc7 11.b6 Bb8 12.Nbd2 e5 13.Be2 ed4 14.Bd4; H) 8...e5 9.bc6 (9.Nc3 e4 10.Nd4 0–0 11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.Bb5 Ne5 14.0–0; 9.cd5 cd5 10.Be2 e4 11.Nd4 Ne5 12.0–0 Bh3 13.Re1 0–0 14.Nc3) 9...bc6 10.Nc3 0–0 11.cd5 cd5 12.Nb5 Qb6 13.Rb1 Rb8 14.Nd6.

6.b5 Bd7

7.a4 cb5 8.ab5 Qb6 9.Na3 Be7 10.c4 0–0 11.Be2 dc4 (11...Rc8 12.Bd4 Qc7 13.Qa4=) 12.Bc4 (12.Nc4 Qd8 13.Qa4 Ne4+=) 12...Rd8 13.Qe2 Ne4 14.0–0 Be8 (14...Bc5 15.d4 Bb4 16.Bd3+/–) 15.Nd4 (15.d3 Nf6+=) 15...Nd7 16.Qg4 (16.Rfc1 Nd6=) 16...Ndf6 (16...Ba3 17.Ba3 Ne5 18.Qe4 Nc4 19.Rfc1+=) 17.Qe2= Rac8 18.Rac1 (18.Rfc1 Bd7=) 18...Nd6 (18...Bc5 19.Bd3=) 19.f4 (19.Ne6 Nc4 20.Nd8 Nd6 21.Rc8 Nc8 22.Nb7 Qb7=) 19...Nc4 (19...Bd7!?=) 20.Nc4+= Qa7 21.Kh1 (21.f5 Bd7+=) 21...Nd5 (21...Bd7 22.f5=) 22.e4 (better is 22.f5!?+=) 22...Nb4= 23.Qg4 (23.Ne5!?=) 23...g6 (23...Bf8 24.Qe2–/+) 24.Ne6+= ½–½. Fournier,Frederic – Robeson,Christian, Train France (FRA), 2000.

7.a4 cb5 8.ab5 Qb6 9.Nc3 Bd6 10.Rc1?? (better 10.Na4 Qd8 11.c4+–) 10...a4=+ 11.Na2 a3 (11...Bb5 12.Bf6 Bf1 13.Bd4+–) 12.Bf6 gf6 13.c4 dc4 14.Bc4 Ke7 (14...0–0 15.0–0=+) 15.Qb3 (15.Nc3 Rc8 16.Qe2 f5=) 15...Rg8 16.0–0 (16.g3 Be8=) 16...Ra5 The pressure on the isolated pawn grows (16...Be8 17.Nc3=) 17.Rb1 (17.Nc3 Qc5 18.Ne4 Qb4+–) 17...Qc5 (17...Be8 18.d4=) 18.Rfc1 (18.Nd4 Rg4=) 18...Qh5=+ 19.e4 (19.Be2 Bb5 20.Bb5 Qf3=+) 19...Qg4 20.g3 Qe4 21.Re1 Qg4 (21...Qg6=+) 22.d4 (22.Qd3 Qg6 23.Qc3 b6=+) 22...h5 (better 22...Rc8 23.Re3 Kf8–/+) 23.Ne5?? (better 23.Qd3=+) 23...fe5–+ 24.de5 (24.Nc3 a2 (24...ed4 25.Ne4 b6 26.Nd6 Kd6 27.Qb4 Kc7 28.Rbc1–+) 25.Na2 Ra3–+) 24…Bc5 (24...Bc5 25.Qc2 b6–+) 0–1. Zampier,Alexandre – Moyses Sobrinho,Elias (1945), Aberto do Brasil de Caioba PR, 2015.

7.a4 Qb6 8.Na3 Bd6 9.Be2 c5 10.c4 Qc7 11.h3 b6 12.d3 Bc8 13.Qc2 (13.Bf6 gf6 14.cd5 ed5+=) 13...Nbd7= 14.Qc3 Bb7 15.0–0–0 (15.cd5 ed5 16.Qc2 0–0=) 15...0–0–0 (15...0–0 16.cd5 ed5 17.Kb1+=) 16.Rhg1 (16.cd5 ed5 17.Qc2 Kb8=) 16...e5 17.cd5 Nd5 18.Qb3 Rhf8 19.Nc4 Nb4 (19...Kb8 20.Kb1=) 20.Ng5+= Be7 21.Nf3 (21.Nf7!? Rf7 22.Nb6 Nb6 23.Qf7+=) 21...Bd5 22.e4 Be6 23.g4 f6 24.Kb1 Rh8 25.Rg2 Nf8 26.Nh4 g6 27.Nf3 h5 28.gh5 Rh5 29.Ng1 Rh7 30.Rg3 Bf7 31.Qc3 Ne6 32.Bf1 Nf4 33.Bc1 g5 34.Ne3 Bf8 35.Ng4 Bg7 36.Rd2 Qd7 37.Ba3 Kb7 38.Re3 Be6 39.f3 Rdh8 40.Bc1 Qf7 41.Ba3 Ba2 42.Ka1 Bb3 43.Rb2? Ba4–+ 44.Bb4 ab4 45.Qc4 Qd7 46.d4 ed4 47.Re1 d3 48.e5 Bb5 49.Qe4 Bc6 50.Qc4 Ra8 51.Kb1 Bd5 52.e6 Qa4 53.Ra2 Qa2 54.Qa2 Ba2 55.Kc1 Be6 (55...Be6 56.Re6 Ra1 57.Kd2 Rf1 58.Re7 Kc6–+) 0–1. Frosinos,I (1830) – Ornithopoulos,N (2095), 34th Aegean Open, 2011.

7.a4 Qb6 8.Nc3 Bb4 9.Rb1 h6 10.Bd3 Qc7 11.Ne2 Bd6 12.c4 e5 (12...dc4!? 13.b6 Qd8 14.Bc4 Bb4=) 13.c5 Bc5 14.Be5 Bd6?? (14...Qd8 15.bc6 bc6 16.Rb7+=) 15.Bf6 (better is 15.b6 Qd8 16.Bd6+–) 15...gf6+/– 16.0–0 Rg8 17.g3 h5 18.Nfd4 h4 19.Nf4 (better is 19.bc6!? bc6 20.Nf5 Bf5 21.Bf5+/–) 19...Bf4+= 20.ef4 Qf4 21.Ne2 Qf3 22.Re1 (22.Bh7 Rh8 23.Bc2 hg3 24.fg3 Qh5+=) 22...Kd8–/+ (22...Qd3 23.Nf4 Qe4 24.Qc2+–) 23.Nf4?? (better is 23.Nc1 Qd1 24.Rd1–/+) 23...Qf4–+ 24.Re3 Bg4 25.Qb3 (25.gf4?? Bd1 26.Kf1 Ba4–+) 25...hg3 26.fg3 Qh6?? (better is 26...Qc7–+) 27.bc6+– Rh8 28.Qb6 Kc8 29.Qb7 Kd8 30.c7 Kd7 31.c8Q Kd6 32.Qbc7 (32.Qcc7#) 1–0. Stripunsky,Alexander (2555) – Stevens,Tristan (2020), Dos Hermanas Internet qual–D, 2009.

7.a4 Bd6 8.Bd3 0–0 9.0–0 Re8 (9...Be8 10.Be5=) 10.Ne5 cb5 11.ab5 Qb6 12.Bd4 Bc5 13.Bc5 Qc5 14.Nc3 d4 15.ed4 Qd4 16.Qe2 Rc8 17.Ra4 Qd6 18.Qe3. guest – guest (2230), ICC, 2004.

7.a4 Bd6 8.Be2 =.

7.a4 Be7 8.Nc3 c5 (8...0–0 9.Rb1=) 9.Be2 b6 (9...0–0 10.0–0=) 10.Qc1 (10.0–0 0–0=) 10...0–0 11.Nd1 c4 (11...Bc8 12.0–0=) 12.0–0 Qc7 (12...Bc5 13.Bd4=) 13.Ne5 (13.d3 cd3 14.cd3 Qb7+=) 13...Bd6 (13...Ne4 14.Bd4=) 14.f4 Ne8 (14...Bc8 15.d3=) 15.Nf2 (15.d3 f6 16.Ng4 Bb4+=) 15...f6 (15...Bc8 16.d3=) 16.Nf3 Bc8 17.Ba3 Nd7 (17...Ba3 18.Ra3 e5 19.d3+=) 18.Nd4 (18.d3 Ba3 19.Qa3 Nd6+=) 18...Ba3 (18...Nc5 19.d3 cd3 20.cd3=) 19.Ra3 (19.Qa3 Nc5=) 19...Nc5 20.d3 Nd6 21.e4 (21.Qd2 Bb7=) 21...de4 (21...Bb7 22.ed5 Bd5 23.Qe3=) 22.Ne4 Nde4 (22...Bb7 23.Nd6 Qd6 24.Qe3=+) 23.de4 Qd6 (23...Ne4!? 24.Qe3 f5=) 24.Qe3 Bd7 (24...Nd3 25.Raa1 e5 26.Nc6 Nf4 27.Bc4 Be6 28.Be6 Qe6 29.Rf2+=) 25.Raa1 (25.Bc4 Ne4 26.f5 Rfc8+–) 25...Rac8 (25...c3 26.e5 fe5 27.fe5 Rf1 28.Rf1+–) 26.Rfd1 Qe7 27.Qg3 (27.Bc4 Ne4 28.Ba2 f5 29.Nf5 Rf5 30.Qe4 Rf6+–) 27...Ne4 (better 27...c3+=) 28.Qe1 (better 28.Qe3!? e5 29.Qe4+=) 28...c3 (28...e5 29.Bf3 f5 30.fe5 Qe5 31.c3–/+) 29.Rd3 (29.Bd3 Nd6=+) 29...Qc5 (29...e5 30.Bf3 Nd2 31.Bc6–/+) 30.Kh1 (30.Bf3 Nd2 31.Bc6 Bc6 (worse 31...Rc6 32.bc6 Bc8 33.Kh1+–) 32.Qe6 Kh8 33.bc6 Rcd8–/+) 30...e5 31.Re3?? (better 31.fe5!? fe5 32.Bf3–/+) 31...ed4 (better 31...Nd2–+) 32.Re4 Bf5 33.Bd3 Be4 34.Qe4 f5 35.Qf3 (35.Qe6 Kh8–+) 35...Rfe8 36.h4 (36.Qh5 g6 37.Qh4 Qe7–+) 36...Re3 37.Qh5 (37.Qb7 Re7 38.Qf3 Re6–+) 37...Rd3! 38.cd3 c2 39.Rc1 Qa3 40.Rc2 Rc2 (40...Rc2 41.Qf5 Qe7 (41...Qa4?! 42.Qd5 Kf8 43.Qd8 Kf7 44.Qd7 Kf6 45.Qd6 Kf7 46.Qd7 Kf6 47.Qd6 Kf7 48.Qd7=) 42.Qd5 Kf8 43.Qf5 Qf6–+) 0–1. Koren,Juraj – Sagi,Itamar, European Amateur Chess Championship SLO, 2016.

7.a4 Be7 8.Be2 cb5 (8...0–0 9.0–0=) 9.ab5 Ne4 (9...0–0 10.0–0=) 10.0–0 (10.d3 Nf6 11.c4 Bc8+=) 10...Bf6 (10...0–0 11.d3 Bf6 12.Qc1 Bb2 13.Qb2+=) 11.d4 (11.Bf6 Qf6 12.d4 Nd6+=) 11...0–0 (11...Be7 12.Bd3+=) 12.Na3 (12.Ba3 Re8+=) 12...Qb6 (12...Qe8 13.c4+=) 13.Rb1 (13.c4 dc4 14.Bc4 Nd6+=) 13...Rc8 (13...Nd6 14.c4 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4=) 14.c4+= dc4 (14...a4 15.Bd3+=) 15.Nc4 Qc7 (15...Qd8 16.Qa4 Be7 17.Rfc1+/–) 16.Qd3 (16.Rc1 Nd6 17.Nce5+=) 16...Qc4 (16...Nd6!? 17.Nd6 Qd6+/–) 17.Qc4+– Rc4 18.Bc4 Nd6 19.Rfc1 g6 (19...Nc4 20.Rc4 Bd8 21.Rbc1+–) 20.Ba3 Nc4 (20...Ne8 21.Bd3 b6 22.Ne5 Be5 23.de5+–) 21.Rc4 Bd8 22.Rbc1 (22.Bd6 f6 23.Bc7 Be7+–) 22...Bb5 (22...Bb6+–) 23.Rc8 (23.Rc8 Kg7 24.Rd8+–) 1–0. Leonavicius,Roland – Korneli,Hans, Duesseldorf–ch, 1999.

7.bc6 Nc6 8.c4 Be7 9.Nc3 0–0 10.cd5 Nd5 11.Nd5 ed5 12.Be2 Bf6 13.Bf6 Qf6 14.0–0 Ne5 (14...d4!?=) 15.Ne5+= Qe5 16.d4 Qg5 17.g3 Rfc8 18.Qd2 Rc7 19.Rfc1 Bc6 20.Bb5 Qf6 21.Bc6 (21.Rab1 Ra7+/–) 21...Rc6+= 22.Rc6 Qc6 23.Rc1 Qb6 24.Qc3 h6 25.Qc5 Qb2 26.Qc3 (26.a4 b6 27.Qc2 Qc2 28.Rc2 Kh7+/–) 26...Qb5 (26...Qc3 27.Rc3 b5 28.Rc5=) 27.Rc2 a4 28.Rb2 Qd7 29.h4 (29.Qb4 Rc8+=) 29...Rc8= 30.Qd2 b5 31.Kg2 Qe8 32.Rc2?? (better is 32.Qd3 Rb8 33.Qf5+=) 32…Qe4–+ (32...Qe4 33.Kh2 Rc2–+) 0–1. Fournier,Frederic (1965) – Darakchiev,Manol (1885), ChessOK.com, 2013.

5.a3 b5

6.a4 Bb4 7.ab5 cb5 8.Bb5 Ke7? (8...Bd7!? 9.Qe2 0–0+=) 9.c3 Bd6 10.c4 dc4 (10...Bd7 11.Nc3 Nc6 12.cd5 ed5 13.Ba3 Ba3 14.Ra3+/–) 11.Na3 Qb6 12.Bd4 Qb7 13.Bc4 Nc6 14.Rb1 Qc7 (14...Qd7 15.Bb5 Bb7+– (15...Ba3?? 16.Qa4 Rb8 17.Qa3 Ke8 18.0–0 Rb5 19.Rb5+–)) 15.Nb5 Qd7 16.Bc3 a6 17.Nd6 Qd6 18.Qa4 (18.0–0 Bd7+–) 18...a5 (18...Bd7 19.Qa1+–) 19.0–0 (19.Rb6 Bd7 20.Qa2 Rhc8+/–) 19...Ne4 (19...Bd7 20.Qa1+–) 20.Bg7 Rg8 21.Bb2 Bb7 22.Bf6! Kf6 (22...Nf6 23.Rb7 Discovered attack; 22...Kf6 23.Rb7 Discovered attack) 23.Qa1 (23.Rb7 Rab8 24.Qa1 Kg6+–) 23...Kg6 24.Rb7 Rab8 25.Rfb1 Rb7 (25...h5 26.Bd3! Qd3 27.Rb8 Rb8 28.Rb8+–) 26.Rb7 Qd8 (26...Rc8+–) 27.Qb1 Qc8 (27...f5 28.Be6 Rf8+–) 28.Qe4 Kf6 (28...Kg7 29.Ba6 Qd8 30.Qc6 Qf6+–) 29.Qf4 Kg6 (29...Kg7 30.Qf7 Kh8 31.Qh7) 30.Qg5 1–0. Sudau,Marco (2000) – Freienhofer,Jonas (2000), BdF JU–S54 remoteschach.de, 2006.

6.d3 a5 7.Nbd2 ab4–/+ 8.ab4 Ra1 9.Qa1 Bb4 10.Qa8 (10.Be2 Nbd7–/+) 10...Bd2 (10...Bd6 11.e4 Bf4 12.Be2–/+) 11.Nd2 (better 11.Kd2 Bd7 12.Bf6 gf6 13.d4=+) 11...Nbd7 (better 11...Qc7=+) 12.Qc6+= 0–0 13.Be2 (13.Qb5 Qc7+=) 13...b4 (13...Qa5 14.Bc3 Qa3 15.Nb3+=) 14.0–0 (better 14.Qd6+=) 14...Qb6 (better 14...Qe7!?+=) 15.Qb6+– Nb6 16.Ra1 (better 16.Bf6!? gf6 17.Rb1+–) 16...Bd7+= 17.Ra6 (17.c4 bc3 18.Bc3 Rc8+=) 17...Na4= 18.Bd4 (18.Be5 Rc8 19.Bd6 Rc2 20.Bb4 Nc3 21.Ra8 Ne8=) 18...Nc3 (better 18...Rc8!? 19.Bd1 Nc3 20.Bc3 bc3= (worse 20...Rc3 21.Rb6+=)) 19.Bc3+= bc3 20.Nb1 Bb5 (20...e5 21.d4 ed4 22.ed4+=) 21.Rb6 Ba4 (21...Bd7 22.d4+–) 22.Bd1 (22.Nc3!? Bd7 23.d4+–) 22...Rc8+= 23.Ra6 Bb5 (23...Bd7 24.Ra3+=) 24.Ra5 (24.Ra3 Kf8 25.Nc3 Bd7+–) 24...Bd7+= 25.Ra3 e5 26.Rc3 Rc3 (26...Rb8 27.Rb3 Rc8 28.Nd2+=) 27.Nc3+– d4? (27...Kf8 28.d4 ed4 29.ed4+–) 28.Ne2 (better 28.ed4 ed4 29.Ne2+–) 28...de3+– 29.fe3 Ng4 30.e4 Ne3 (30...Kf8 31.c3+–) 31.Nc3 Nd1 32.Nd1 Ba4 (32...Kf8 33.Ne3+–) 33.Ne3+– f6 34.Kf2 g5 (34...Kf7 35.c3+–) 35.c3 h5 (35...Kf7 36.d4 ed4 37.cd4+–) 36.d4 ed4 37.cd4 Bb3 (37...Kf7 38.Nf5+–) 38.Nf5 (38.Ke2 Kf7+–) 38...Kf7 39.g3 g4 (39...Ke8 40.d5+–) 40.Ke3 Ke6 (40...Bd1 41.d5+–) 41.Kf4 (better 41.Ng7 Kf7 42.Nh5 Kg6 43.Nf4 Kg7+–) 41...Bc4? (41...Kf7+–) 42.Ng7 Ke7 (42...Kf7 43.Nh5 Be6 44.e5+–) 43.Nh5 1–0. GuestNPYN – GuestPQNG, freechess.org, 2016.

6.Bd3 a5 7.ba5 Ra5 8.0–0 Bd6 9.Nc3 (9.Bc3 Ra8+=) 9...e5–/+ 10.e4 d4 11.Ne2 c5 12.c4 bc4 13.Bc4 Ne4 14.d3 (14.Re1 Nf6+=) 14...Nf6 15.Qb3 (15.Bc1 0–0–/+) 15...0–0 16.Ng5 Qe7 17.Ng3 Nc6 18.N5e4 Ne4 19.Ne4 Bf5 20.f3 (20.Bc1 Ra7 21.Bd5 Qc7–/+) 20...Ra7 21.a4 (21.Qc2 Rb8–/+) 21...Na5–+ 22.Qc2 Nc4 23.dc4 (23.Qc4 Rb8 24.Qc2 Be6–+) 23...Bc7 24.g4 (24.Rfd1 Rfa8–+) 24...Bd7 25.Bc1 (25.Nc5 Qc5 26.Ba3 Qa5 27.Bf8 Ba4–+) 25...Rfa8 26.Ng5 g6 (26...Ra4?? 27.Qh7 Kf8 28.Qh8; 26...Ba4?? 27.Qh7 Kf8 28.Qh8) 27.Qd2 (27.Ne4 Ba4 28.Qe2 Bc6–+) 27...Ra4 28.Ra4 Ra4 0–1. composite – dewil, ChessWorld.net, 2009.

6.d4 Bd6 7.Bd3 Bd7 (7...a5 8.c3=) 8.Ne5 (8.Nbd2=) 8...Ne4 (8...a5 9.Qd2=) 9.Qh5 (9.Be4 de4 10.Nd2 Be5 11.de5 Qg5+/–) 9...g6 (9...0–0 10.Be4 de4 11.Nd2=) 10.Qf3 (10.Qh6 a5+=) 10...Be5 (10...Ng5!? 11.Qg4 f6=) 11.de5+/– f5? (11...c5+/–) 12.Be4?? (better is 12.ef6 0–0 13.Be4 de4 14.Qe4+–) 12...fe4+= 13.Qf6 Qf6 14.ef6 Kf7 15.0–0 (15.Nd2 Re8=) 15...e5 (15...Na6=) 16.f4 (better is 16.Be5 Bf5 17.a4+=) 16...d4?? (better is 16...ef3 17.Rf3 Re8–/+) 17.fe5+– (17.ed4?! ed4 18.Bd4 Bf5+/–) 17...de3 (17...d3 18.Nc3 Bf5 19.g4 Bg4 20.Ne4 dc2 21.Ng5 Kf8 22.e6+–) 18.Nc3 c5 (18...Bf5 19.Rf4 Nd7 20.Ne4+–) 19.bc5 (better is 19.Ne4 Bf5 20.Nd6 Ke6 21.bc5 Nc6+–) 19...Nc6? (19...Bc6 20.Rf4 g5 21.Rg4+–) 20.Nd5 (better is 20.Ne4 Rhf8+–) 20...Nd4?? (20...Rae8 21.Nc7 Re5 22.Be5 Ne5 23.Rf4+/–) 21.Nc7 (better is 21.Bd4 e2 22.Rfe1+–) 21...Rac8 (21...Nc2 22.c6 Rac8 23.cd7 Rc7+/–) 22.Bd4 Rc7 23.e6 Be6 (23...Be6 24.Be3 Zwischenzug; 23...Ke6 24.Be3 Zwischenzug) 24.c6 (better is 24.Rfe1+=) 24…Rc6 +=. bambinik – Robben Klopper, internet, 2003.

6.Be2 Bd6 7.0–0 0–0 (7...a5 8.a4=) 8.d3 (8.a4 ba4 9.Ra4 Nbd7+=) 8...Nbd7 (8...a5 9.ba5 Ra5 10.c4=) 9.c4 Re8 (9...a5 10.c5 Bc7 11.Nbd2=) 10.Nd4 (10.Nc3 bc4 11.dc4 Rb8=) 10...Qc7 (10...bc4 11.dc4 (worse is 11.Nc6 Qc7 12.Nd4 Bh2 13.Kh1 cd3 14.Bd3 Be5–/+) 11...Qc7 12.f4=) 11.h3 (11.cb5 cb5 12.f4 Qb8=) 11...Be5 (11...e5 12.Nf5=) 12.Qc2 (12.cb5 Bd4 13.Bd4 e5+=) 12...Bd4 (12...bc4 13.dc4 c5 14.Nb5=) 13.Bd4 bc4 14.dc4 Ba6 (14...e5 15.Bb2=) 15.Rc1 (better is 15.Nd2=) 15...Rac8 (better is 15...e5!? 16.Bb2 Bc4 17.Bc4 dc4=) 16.cd5+/– Be2 17.Qe2 (17.de6 fe6 18.Bf6 Bh5+/–) 17...ed5 (17...Nd5 18.Nc3 Nc3 19.Rc3+=) 18.Qa6+/– c5 19.Bf6 (19.bc5 Re6 20.Qb5 a6+/–) 19...Re6 20.Qd3 Nf6 (20...c4 21.Qd5 Nf6 22.Qf3+=) 21.Rc5+/– (21.bc5?! Rc6=) 21...Rc6 22.Rc6 Qc6 23.Nd2 Qc3 (23...Ne4 24.Qd4 Nd2 25.Qd2+/–) 24.Qc3 Rc3 25.Kf1 (25.Nf3 Ne4+/–) 25...Ne8 (25...Ne4 26.Rd1 Nf6 27.a4+/–) 26.Nf3 Nc7 (26...Nf6 27.b5+/–) 27.Nd4 (27.a4 Ne6+–) 27...a6 (27...Kf8 28.b5+–) 28.a4 Ne6 29.Nf5 (29.b5 Nd4 30.ed4 ab5 31.ab5 Kf8+–) 29...Kf8 30.b5 (30.Rb1 g6 31.Nd4 Nd4 32.ed4 Rc6+–) 30...g6+/– 31.ba6 (31.Nd4 Nd4 32.ed4 ab5 33.ab5 Rb3+/–) 31...gf5+= 32.a7 Nc7? (better is 32...Rc8 33.Rb1 Re8+=) 33.Rb1+– Kg7 34.Rb7 (34.Rb8 Ra3 35.Rc8 Na8+–) 34...Na8 35.Rb8 Nc7 (35...Ra3 36.Ra8 Ra4 37.Ke2+–) 36.Rc8 Ra3 37.Rc7 Ra4 38.Ke2 Kf6 39.Kd3 f4 40.ef4 Ke6 41.f5 Kf5 42.Rf7 Ke5 43.Rh7 Ra3 44.Ke2 Ra2 45.Kd3 Ra3 46.Kc2 Kd4 47.Kb2 Ra6 48.Kb3 Kd3 49.Kb4 d4 50.Kb5 Ra1 51.Kb6 Ke2 52.Rh8 Rb1 53.Kc5 d3 54.a8Q Rc1 55.Kd4 d2 56.Qa6 Kd1 57.Qf1 Kc2 58.Rc8 1–0. Martisek,Karel – Smidl,D, Dedek mem Brno, 2000.

6.Be2 g6 7.0–0 Be7 8.Ne5 (8...0–0 9.a4+=). smurilo (1815) – oasis, chessHere.com, 2006.

6.Ne5 Bd6 =.

5.a3 Qb6

6.c4 (6.Bd4 Qc7 A) 7.c4 Nbd7 (7...dc4 8.Bc4 Nbd7 9.0–0 e5 10.Bc3 Bd6) 8.cd5 ed5 9.Be2 a5 10.ba5 Qa5; B) 7.Bf6 gf6 8.d4 b5 9.Nbd2 a5 10.c3 e5; 6.Bf6 gf6 7.c4 (7.Nc3 e5 8.Rb1 Be6 9.Na4 Qc7 10.Nc5 Bc5) 7...a5 8.Qa4 Ra7 9.b5 cb5 10.cb5 Nd7) 6...c5 (6...Be7 7.c5 Qd8 8.Ne5= (8.Be2 b6 9.cb6 ab6 10.0–0 0–0) 8...0–0 9.Qc2 a5 10.Bd3 Na6; 6...Nbd7 A) 7.d4 Qc7 (7...Be7 8.c5 Qc7 9.Bd3 a5 10.ba5 Qa5; 7...dc4 8.Nbd2 c3 9.Bc3 Nd5 10.Nc4 Qc7; 7...a5 8.c5 Qc7 9.b5 b6 10.cb6 Qb6; 7...Qd8 8.c5 b6 9.Bd3 a5 10.Nc3 Ba6) 8.Nbd2 a5 9.b5 Be7 10.Rc1 0–0; B) 7.c5 Qc7 8.d4 Be7 9.Bd3 b6 10.0–0 bc5) 7.b5 (7.Bf6 gf6 8.bc5 Qc5+/– 9.d4 Qc6 10.Qb3 dc4) 7...dc4 (7...Be7 8.d4 Nbd7 9.Bd3 dc4 10.Bc4 cd4) 8.Bc4 (8.Bf6 gf6 9.Bc4 Rg8 10.0–0 e5) 8...Be7 (8...a6 9.Nc3 Bd6 10.ba6 Na6) 9.0–0 0–0 (9...a6 10.Nc3 0–0) 10.d4 Qd6 (10...a6 11.dc5 Qc5 12.Qb3=; 10...Rd8+=) 11.a4 (11.Qe2 Nbd7+=) 11...b6 12.dc5 Qc5 13.Ne5 (better is 13.Ba3 Qc7 14.Qe2+=) 13...Rd8?? (13...Bb7 14.Bd4 Qc7 15.Nd2+=) 14.Bd4?? (better is 14.Qf3 Nbd7 15.Nc6+– (15.Qa8?! Ne5 16.Be2 Qc7+–)) 14...Qc7+= 15.f4 (15.Nd2 Bb7+=) 15...Bc5 16.Nc3 Bb7 17.Qb3 (17.Rc1!?=) 17...Bd4+= 18.Nf7?? (better is 18.ed4 Rd4 19.Rad1 Rd1 20.Rd1+=) 18...Be3–+ (18...Kf7?! 19.ed4 Rd4 20.Be6 Kf8 21.Rad1–+; 18...Qf7?! 19.Be6 Be3 20.Kh1=) 19.Kh1 Rd2 0–1. Trkn – CHILL, itsyourturn.com, 2000.

6.c4 Be7 7.cd5 ed5 8.Be2 c5 9.Ne5 (9.Qc2 Nbd7=) 9...cb4 10.a4 (10.Bd4 Qd6=) 10...a5 11.Bd4 Qc7 12.Bb5 Nbd7 13.Nd7 Bd7 14.Bd7 Qd7 15.0–0 0–0 16.Qb3 b5 17.ab5 (17.d3 Rfc8–/+) 17...Qb5 18.Nc3? (18.Ra4 Qc4 19.Qb2 Rfc8–/+) 18...Qd7?? (better is 18...Qd3–+) 19.Na4–/+ Qb7 20.Nb6 (20.Rfc1 Rfb8+=) 20...Ra6–/+ 21.Na4 Ne4 22.Ra2 Rd8 23.d3 Nd6?? (better is 23...Nf6–/+) 24.Nc5+/– a4?? (better is 24...Qc6 25.Na6 Qa6 26.Qb4 ab4 27.Ra6 Nb5+–) 25.Ra4+– (25.Nb7?! ab3 26.Ra6 Nb7+–) 25...Ra4 26.Nb7 (26.Qa4?! Qb5 27.Qd1 Nf5=; 26.Na4?! Nf5 27.Bc5 d4=) 26...Rda8 27.Nd6 Bd6 28.Qd5 R4a6 29.Qg5 Bf8 30.h4 h6 31.Qb5 Ra5 (31...Ra2 32.Rb1+–) 32.Qb6 (32.Qd7!? R5a6+–) 32...Ra3 33.Bc5 Bc5 34.Qc5 b3 (34...Rb3 35.Rc1+–) 35.Qb4 R8a4 36.Qb8 Kh7 37.d4 Ra8 38.Qb5 R8a5 39.Qd3 Kg8 40.Qb1 (better is 40.Rb1 b2 41.Qc2 Ra1 42.Qb2 R1a2 43.Qb8 Kh7+–) 40...Rb5 41.Rc1 Rba5 (41...g6 42.Rc3 Kg7+–) 42.Rc8 1–0. Pieleck,Rudi – Steingraeber,Barbara, RSX9E – A00 – Sokolsky–1, 2002.

6.Bd4 Qc7 7.c4 Nbd7 (7...dc4 8.Bc4 Nbd7 9.0–0 e5 10.Bc3 Bd6) 8.cd5 ed5 9.Be2 a5 10.ba5 Qa5.

6.Bd4 Qc7 7.Bf6 gf6 8.d4 b5 9.Nbd2 a5 10.c3 e5.

6.Bf6 gf6 7.c4 (7.Nc3 e5 8.Rb1 Be6 9.Na4 Qc7 10.Nc5 Bc5) 7...a5 8.Qa4 Ra7 9.b5 cb5 10.cb5 Nd7.

5.a3 Bd6

6.Nc3 0–0 7.Be2 Nbd7 8.0–0 Qc7 9.g3 b5 10.a4 Bb4 11.ab5 Bc3 12.Bc3 Ne4 13.bc6 (13.Ba5!? Qd6 14.Rb1=) 13...Nc3+= 14.dc3 Qc6 15.Qd2 Bb7 16.Bd3 (16.Nd4 Qc7+=) 16...Nf6 (16...d4 17.e4 dc3 18.Qe3–/+) 17.Ne5 Qc7 18.f4 a5 19.c4 dc4 20.Bc4 Rfd8 21.Qc3 (21.Qe2!?+=) 21...Ne4 22.Qb3 (better is 22.Qb2!? Nd2 23.Rfe1 Nc4 24.Nc4–+) 22...Nd2–+ 23.Qc3 Nf1 24.Kf1 Bd5 25.Ra4 f6 (better is 25...Bc4 26.Rc4 Qb7–+) 26.Nd3? (26.e4 fe5 27.ed5 ef4 28.de6 Kh8–+) 26...Bc4 (better is 26...Qc6!? 27.Qb3 Bc4 28.Rc4 Qf3 29.Kg1–+) 27.Rc4 Qb7 28.Nc5?? (28.e4–+) 28...Qf3 29.Ke1 Rd1 0–1. Willi_weizenkeim – Pineywoods, playchess.de, 2004.

6.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 0–0 6.c4 c6).

6.c4 a5 7.b5 cb5 8.cb5 Nbd7 9.Be2 0–0 10.d4 b6 11.0–0 Bb7 12.Ne5 Rc8 13.Nd2 Qe7 14.f3 Rc7 15.Rc1 Rc1 16.Qc1 Rc8 17.Qa1 Rc2 18.Rd1 Qd8 19.Bd3= Rc7 20.Rc1 Qc8 21.Nb3 Qb8 22.a4 h6 23.Nc6 Qc8 24.e4 de4 25.fe4 Bf8 26.Rf1 Bc6 27.bc6 Rc6 28.Qd1 Qe8 29.Qe2 Rc7 30.e5 Nd5 31.Qe4 g6 32.Qf3= Bb4 33.Qh3 Nc3 34.Qh6 Na4 35.Ba1 Nc3=+ 36.Nd2 Nf8 37.Qe3 Qa4 38.Ne4 Ne4 39.Be4 Qa3 40.Kf2 Bc3 41.Bc3 Rc3 42.Qf4= Qb4 (43.Bb7 f5 44.ef6 Rd3–/+). pereira – Piar, internet, 2007.

6.c4 a5 7.c5 Bc7 8.d4 0–0 9.Bd3 Qe7 10.Qc2 Na6 11.Ng5 (better is 11.ba5!? Ba5 12.Bc3 Bc3 13.Qc3=) 11...h6+= 12.h4 (12.Nf3 ab4 13.Ba6 Ra6 14.ab4 b6+=) 12...e5 (12...hg5?! 13.hg5 Ne4 14.Be4 de4 15.Qe4+=; 12...ab4?! 13.Nf3–/+) 13.Ba6 Ra6 (worse is 13...hg5 14.hg5 Ne4 15.Bd3 ed4 A) 16.ed4?? Ng3 17.Qe2 Qe2 (17...Ne2?! 18.Bh7 Kh8 19.Bd3 Bh3 20.Rh3 Kg8 21.Bh7 Kh8 22.Be4 Kg8 23.Bh7 Kh8 24.Be4 Kg8 25.Bh7=) 18.Be2 Nh1–+; B) 16.Bd4 ab4 17.ab4 Ra1 18.Ba1 Qg5 19.Nd2+=) 14.Nf3 e4 15.Nfd2 Nh7 (15...ab4 16.ab4 Ra1 17.Ba1–/+) 16.Nf1 (16.b5 cb5 17.Nc3 Qd7+=) 16...f5 (16...ab4 17.ab4 Ra1 18.Ba1–/+) 17.g3 (17.b5 cb5 18.Nc3 Qd7+=) 17...Be6 18.Nc3 ab4 19.ab4 Ra1 20.Ba1 g5 (20...b6!?–/+) 21.b5 (21.hg5 hg5 22.Bb2 b6=) 21...f4 22.b6 Bb8 23.ef4 gf4 24.Qe2 f3 25.Qe3 Qg7 26.Bb2 Nf6 27.Qd2 ½–½. Busakid – Pirco, playchess.de, 2003.

6.c4 b6 7.Nc3 0–0 8.Be2 Re8 9.0–0 Nbd7 10.Nd4 Qc7 11.g3 (11.cd5 ed5 12.f4 a6=) 11...Ne5 (Better is 11...dc4 12.Bc4 a5=+) 12.Rc1 (12.d3 Ng6=) 12...dc4 (Better is 12...Nc4 13.Bc4 dc4–+) 13.f4= Ng6 14.Bc4 Bb7 15.Be2 Rad8 16.Ncb5 Qd7 17.Nd6 Qd6 18.Bf3 Ne7 19.b5 Nfd5 20.Qa4 e5?? 21.Nb3?? Rd7?? 22.Be5 (22...Qh6 23.e4 cb5 24.Qb5+–) 1–0. Swiatek,Agata – Malenczyk,Katarzyna, Poland–ch U12 Girls, 1998.

6.c4 b6 7.cd5 cd5 8.Bb5 Nbd7 9.0–0 0–0 10.d4 Qc7 11.Nbd2 Ng4 12.h3 Ngf6 13.Rc1 Qb7? (better is 13...Qb8=) 14.Bc6+– Qa6?? (better is 14...Qb8 15.Ne5 a5 16.Ba8 Qa8+–) 15.Ba8 1–0. Fournier,Frederic (1725) – markwin, Active, 2006.

6.c4 b6 7.cd5 ed5 8.Be2 Nbd7 9.Nc3 Bb7 10.0–0+= 0–0 11.d3 Re8 12.Rc1 Ne5 13.h3 Qe7 14.Nd4 Qd7 15.e4 Ng6 16.Nf5 Nf4 17.Bg4 Qd8 18.ed5 cd5 19.Nd6 Qd6 20.Nb5 Qd8 21.Nc7 d4 22.Ne8 Qe8 23.Bd4 Ng4? 24.Qg4 Ne2 25.Kh1 Nd4 26.Qd4 Rd8 27.Rfe1?? Qf8?? 28.Qe5 Rd3 29.Qe7 Ba6? 30.Qf8 Kf8 31.b5! Bb7 32.Rc7 Rh3 33.Kg1 Ra3 34.Rb7 (34...g5 35.Ree7 Ra1 36.Kh2+–) 1–0. Burns,Chris J – Post,Martin J, ch–NZL Wanganui NZL, 2003.

6.c4 Nbd7 7.c5 Bc7 8.d4 Qe7 9.Nbd2 e5 10.de5 Ne5 11.Be5 Be5 12.Ne5 Qe5 13.Be2 Bf5 14.0–0 Be4 15.Ne4 de4 16.Qd6 (16.Qa4 0–0=) 16...Qd6 17.cd6 Rd8 18.Rad1 Nd5 19.Bg4 (19.Bc4!? Rd6 20.f3 ef3 21.Rf3=+) 19...g6–/+ (19...Rd6?! 20.Bc8 b5 21.Rd4=+) 20.d7 (20.Be2 Nc3 21.Bc4 Nd1 22.Rd1 f5–+) 20...Ke7 21.Bh3 f5 22.g4 Rhf8 (22...Rd7?! 23.gf5 Rdd8 24.Rd4=) 23.gf5 gf5 24.Kh1 Rd7 25.Rg1 Kf6 26.Bf1 Rfd8 27.Rc1 Nb6 28.b5 cb5 29.Bb5 Rd2 30.Rc7 Rf2 31.Rb7 Nd5 32.Ra7 Ne3 33.Rh7 Ra2 34.a4 Ke5 35.Re7 Kf4 Rh7 Rdd2 37.Re1 (37.Rh8 Rf2 38.Rc1 Ng4–+) 37...Ke5 (37...Ng4 38.Rf1 Ke5 39.Rb1–+) 38.Re7 Kf6 39.Rh7 f4 (39...Nc2 40.Rf1–+) 40.Be8 (40.Rh6 Kg5 41.Rh8–+) 40...f3 41.Rf7 (41.Rg1 f2 42.Rf7 Ke6 43.Rg6 Kd5 44.Rg5 Kd6 45.Rg6 Kc5 46.Rc7 Kd4–+) 41...Ke6 42.Rh7 f2 43.Bf7 Kf6 44.Rb1 Rab2 45.Rc1 Rdc2 46.Ra1 Re2 47.Bc4 Re1 0–1. themonkey – strogoff, GameColony.com, 2002.

6.c4 Nbd7 7.c5 Bc7 8.Be2 0–0 9.Qc2 e5 10.d3 Qe7 11.0–0 Re8 12.Nbd2 Nf8 13.Rfe1 Ng6 14.a4 Bg4 15.h3 Bf3 16.Nf3 Rad8 17.a5 a6 18.e4 h6 19.Rad1 Qe6 20.Bc1 Nh7 21.Bf1 d4 22.g3 f5 23.ef5 Qf5 24.Bg2 Ne7 25.Re2 Nd5 26.Bd2 Rf8 27.Rde1 Rde8 28.Qa2 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Milde,Lars, T8e–09 TSC, 2002.

6.c4 Nbd7 7.d4 0–0 8.Be2 Qe7 9.Nc3 dc4 10.Bc4 e5 11.0–0 e4 12.Nd2 Nb6 13.Be2 Re8 14.b5 c5 15.dc5 Bc5 16.Nb3 Bd6 17.Nd4 Bd7 18.Nb1 Rad8 19.Nd2 h5 20.Re1 Bg4 21.Bg4 Bh2 22.Kf1 Ng4 23.Nf5 Qd7 24.Nd4 Bb8 25.Ke2 Ne5 26.Rh1 Nd3 27.Kf1 Qg4 28.Bc3 Nd5 29.Qb3 Nf2 30.Rh4 Qg3 31.Nf5 Ne3 32.Ne3 Qh4 33.Nf5 Qf4 34.Ng7 Nd3 35.Kg1 Qf2 36.Kh1 Qh4 37.Kg1 Bh2 0–1. Bennett – Keven, Suncoast 1999.

6.c4 Qe7 7.d4 0–0 8.Nbd2 Nbd7 9.Ne5 Bc7 10.Bd3 Ne5 (10...a5 11.c5=) 11.de5 Nd7 12.f4 (12.0–0 a5=) 12...dc4 (12...a5 13.Qc2=) 13.Nc4 f6 (13...a5 14.Qc2=) 14.Qh5 (14.ef6 Nf6 15.Qc2 a5 16.ba5 Ba5 17.Na5 Ra5+=) 14...g6 (14...f5 15.Rd1+=) 15.Qh4+/– Qf7 (15...a5 16.ef6 Nf6 17.ba5+/–) 16.0–0 (16.Nd6 Bd6 17.ed6 a5+/–) 16...fe5 17.fe5 Qg7 18.Rf8 (18.Bd4 a5+/–) 18...Nf8 19.Bd4 (19.Rf1 b6+/–) 19...Bd7+– 20.Rf1 b6 (20...Bd8 21.Qg3+/–) 21.Nd6 (21.Be4 Re8+–) 21...Bd6 (21...a5!?+/–) 22.ed6+– e5 23.Bc4 Be6 24.Be5 Qe5+= 25.Qe7 Qe3 26.Kh1 Bc4 27.Qe3 Bf1 28.Qb3 Kg7 29.Qb2 Kf7 30.Qf2 Ke6 31.Qf1 Rd8 32.Kg1 Kd6 33.Qf7 a6 34.Qb7 b5 35.Qa6 Ke7?? 36.Qa7 Kd6 37.Qc5 Kd7 38.Qa7 (better is 38.Qd4 Ke7 39.Qh4 Kd7 40.Kf2+–) ½–½. Orsicz – Waszkiewicz, corr, 1972. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 c6 4.e3 e6 5.a3 Bd6)

6.d3 0–0 7.c4 +=.

6.d3 a6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 Qe7 9.Nbd2 0–0 10.c4 e5 11.cd5 cd5 12.Rc1 e4 (12...a5!?+=) 13.de4= de4 14.Nd4 Qe5 15.g3 Qg5 16.Nc4 Bb8 17.Re1 Ne5?? (17...Qg6 18.Qc2=) 18.Ne5 (better is 18.Nb6+–) 18...Be5= 19.Qc2 (19.h4 Qg6 20.Nc6 bc6 21.Be5 Nd5+=) 19...Qg6 20.Bf1 Ng4 21.Ne2 Bb2 22.Qb2 f5 23.Nf4+= Qh6 24.h3 Nf6 25.Red1 Qg5 26.Qb3 Kh8 27.Rc8?? Rac8 28.Ne6= Qh6 29.Nf8 Rf8 30.Qe6 Re8? 31.Qb6 Rb8?? 32.Rd8 Rd8 33.Qd8 Ng8 34.Bc4 (34.Bc4 Qe6 35.Be6 f4 36.Qg8) 1–0. Fournier,Frederic – jamo, Active, 2005.

6.d3 Nbd7 7.Nbd2 (7.c4 0–0=) 7...0–0 8.Be2 b6 9.0–0 Ba6 (9...a5 10.Bc3+=) 10.c4= dc4 11.dc4 c5 12.b5 Bb7 13.Qc2 Qc7 14.Bd3 Rad8 15.h3 Ne5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Qe5 18.f4?? (better is 18.Rad1=) 18...Qe3–+ 19.Kh1 (19.Rf2 Rd3 20.Nf1–+) 19...Qh3 20.Kg1 Qe3 (20...Qg2) 21.Kh1 Qh3 22.Kg1 Qg2 0–1. Fournier,Frederic (1925) – Sanseiro (1880), Echecs21 (2/0), 2003.

6.d3 e5 7.Be2 (7.Be5 Be5 8.Ne5 Nbd7 9.Nd7 Bd7+/–) 7...Be6 (7...Qe7 8.c4=) 8.Nbd2 (8.Be5 a5+=) 8...e4 (better is 8...Nbd7!?=) 9.de4+/– de4? (9...Ne4 10.Ne4 (10.Bg7?! Rg8 11.Bd4 Rg2=) 10...de4 11.Nd2+=) 10.Nd4?? (10.Bf6!? gf6 11.Ne4 Bc7+–) 10...Bd5? (10...Bd7!?+=) 11.0–0 (11.c4 Be6 12.Ne6 fe6 13.Bf6 gf6 14.Ne4 Be5 15.Qd8 Kd8 16.0–0–0 Ke7+–) 11...0–0 12.c4 Be6 13.Ne6 fe6 14.Qc2 Bc7 15.Ne4+– Ne4 16.Qe4 Qd6 17.g3 Nd7 18.Rad1 Qe7 19.Qd4 Rad8? 20.Qc3 Bb6 21.Rd2 Nf6 22.Rfd1 Rd2+= 23.Rd2 Rd8?? 24.Rd8+–. Fournier,Frederic (1940) – marcoo (1715), Active (1/0), 2004.

6.Bd3 0–0 7.0–0 Nbd7 8.Nc3 e5 9.e4 d4 10.Ne2 a5 11.c3 c5 12.b5 Nb6 13.cd4 cd4 14.Ng3 Bg4 15.Be2 Qd7 16.a4 Rfc8 17.d3 Rc7 18.Rc1 Rac8 19.Rc7 Rc7 20.h3 Bf3 21.Bf3 Qe6 22.Qa1 Nfd7 23.Rc1 Rc1 24.Bc1 Qb3 25.Bd2 Bb4 26.Bd1 Qd3 27.Bb4 ab4 28.a5 Qa3 29.Qa3 ba3 30.Bb3 Nc5 31.Ba2 Nba4 32.Nf1 Nc3 33.Bc4 Nb5 34.Nd2 Nd6 35.Ba2 Nce4 36.Nf3 d3 37.Kf1 Nc3 38.Bb3 e4 39.Nd2 g5 40.Ke1 a2 41.Ba2 Na2 42.g4 Nb4 43.Kd1 Nd5 44.Ke1 Nf4 45.Nb3 Nh3 46.Nc5 d2 47.Kd2 Nf2 48.Nb7 Nc4 49.Ke2 Ng4 50.a6 Nb6 51.Nd6 Nf6 52.Ke3 h5 53.Ne4 Ne4 54.Ke4 h4 55.Kf3 f5 56.Kg2 g4 57.Kf2 f4 58.Kf1 h3 59.Kf2 Kf7 60.a7 g3 61.Kf3 Kf6 62.Kf4 g2 63.a8R Na8 64.Ke3 g1Q 65.Ke2 Nb6 66.Kd2 Qd4 67.Kc2 Nd5 68.Kb1 Nb4 69.Kc1 Qc3 70.Kd1 Qc2 71.Ke1 Nd3 72.Kf1 Qf2 0–1. NN – COMP, 1998.

6.d4 0–0 7.c4 dc4 8.Bc4 b6 9.0–0 Nbd7 10.Qc2 Bb7 11.Ng5 (11.e4!? Bf4 12.Bd3+=) 11...h6 (11...Bh2!? 12.Kh1 Bd6=+) 12.Nf3 Rc8 13.Qb3 Bb8 14.Nbd2 Qc7 15.h3 Nd5 16.Bd5 ed5 17.Rac1 Qd6 18.g3 h5 19.Qd3 Nf6 20.Ne5 h4 21.Kg2 Nd7 22.Ndf3 f6 23.Ng6 Rf7 24.Ngh4 g5? 25.Qc2?? gh4–/+ 26.Nh4 Qe6 27.g4 Qd6 28.Qg6=+ Rg7 29.Qe8?? Nf8 30.Nf5 Qh2 31.Kf3 Re8 32.Ng7 Kg7 0–1. Slavisa2 – drasko2, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.d4 0–0 7.c4 Ne4 8.cd5 ed5+= 9.Nc3 f5 10.Bd3 Nd7 11.0–0 Ndf6 12.h3 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Bb2 Qc7 15.Qc2 Qd8 16.Rac1 Ng5 17.Qe2 (17.Ne5 Ne4=) 17...Nf3 (17...f4 18.Rce1+=) 18.Qf3= Qf6 19.Bb1 g5 20.Rce1 (20.b5 Bd7=) 20...Qg6 (20...Qh6 21.Bd3+=) 21.g4 (21.Bc1=) 21...h5 (better is 21...Be6!?+=) 22.gh5+= Qh6 23.Kh1 g4–/+ 24.hg4 fg4 25.Qg4?? Bg4–+ 26.f4 Qh5 27.Kg1 Bh3 28.Rf2 Qg4 29.Kh2 Rf4! 30.ef4 Bf4 31.Rf4 Qf4 32.Kg1 Qg3 33.Kh1 Qg2 0–1. Fournier,Frederic (1740) – marujitadiaz, Active, 2007.

6.d4 a5 7.b5 cb5 8.Bb5 Bd7 9.Nc3 Qb6 10.Qd3 0–0 11.0–0 Rc8 12.Rab1 a4 13.Ba1 Qa5 (13...Qd8 14.Bd7 Nbd7 15.Rb7 Ba3 16.Nd5 Nd5 17.Qa3 Rc2 18.Rfb1=) 14.Ne5 (14.Bd7 Nbd7 15.Nb5 Ne4=) 14...Bc6 (14...Ba3 15.Nd7 Nbd7 16.Nd5 ed5 17.Qa3 Rc2 18.Bd7 Nd7 19.Rb7=) 15.Bb2 (15.Nc6 Nc6 16.Ba4 Qc7+=) 15...Nbd7 (15...Be5!? 16.de5 Ng4+=) 16.Nc6 bc6 17.Ba4 Nb6 (17...Qc7 18.h3=) 18.Bb3 Ba3 19.Ra1 Qb4 20.Ra3 Ra3 21.Ba3 Qa3 22.Nb1 Qb4 23.Qc3 Qc3+= 24.Nc3 c5 25.dc5 Rc5 26.Na4 Na4 27.Ba4 Ne4 28.Rb1 g5 29.f3 Nc3 30.Rb8 Kg7 31.Bb3 f5 32.Re8 Rc6 33.Kf2 h5 34.Re7 Kf6 35.Ra7 h4 36.Ke1 h3 37.gh3+= f4 38.ef4 gf4 39.Rd7 Rc8 40.Rb7 Rg8 41.Rc7 Nb5 42.Rb7 Nd4–+ 43.Kf2 Ke5 44.c3 Nf5 45.c4 Ne3 46.cd5 Rg2 47.Ke1 ed5 48.Ba4 Rh2 49.Bd7 Kd4 50.Rb3 Rc2 51.Rb4 Kc3 52.Ra4 Rh2 53.Ra3 Kd4 54.Ra8 Kd3 55.Ra3 Kd4 56.Ra4 Kc5 57.Ra5 Kc4 58.Ra7 Kd3 59.Ra3= Kd4 60.Ra6 Rh3?? 61.Bh3+– 1–0. Balana Romero,Rafael (2025) – Benages Mabres,Valenti, AEAC W/P/019, 2007.

6.Be2 0–0 7.0–0 Nbd7 8.Nc3 c5 9.b5 Nb6 10.a4 Nc4 11.Bc1 Ne5 12.Ne5 Be5 13.d4 cd4 14.ed4 Bc7 15.Bg5 Qd6 16.g3 e5 (better is 16...Ba5!? 17.Bf4 Qb6=) 17.de5+/– Qe5 18.Bf6 Qf6 19.Nd5 Qd6 20.Bf3 Ba5 21.Qd3 Be6?? (better is 21...Re8+/–) 22.Nf6!!+– gf6 23.Qd6 Rad8 24.Qc5 Bb6 25.Qc3 Bd4 26.Qa3 Ba1 27.Ra1 b6 28.a5 Rd6 29.Qd6 Rc8 30.ab6 ab6 31.Ra8 Ra8 32.Ba8 (32.Ba8 Kg7 33.Qb6+–) 1–0. Neumann,Frank – Bester,Kazimierz, OP–2011–0–01583, 2011.

6.Be2 0–0 7.0–0 Nbd7 8.d3 a5 9.Nbd2 ab4–/+ 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Bb4 12.Rb1 Qe7 13.c4 Re8 14.Qa4=+ c5 15.d4 cd4 16.Bd4 Bd2 17.Nd2 e5 18.Ba1 d4 19.ed4 ed4 20.Bf3 Nc5 21.Qd1 Bf5 22.h3?? Bb1–+ (23.Nb1 Qe1 24.Kh2 Qd1 25.Bd1 Re1 26.Bd4 Rd1 27.Bc5 Rb1–+) 0–1. St_Jean,Benoit – Doornbos,Erik, IECG, 1999.

6.Be2 Nbd7 7.0–0 0–0 8.c4 Qe7 9.c5 Bc7 10.Nc3 e5 11.d4 e4 12.Nd2 Ne8 13.Qa4 f5 14.Qb3 Kh8 15.f4 ef3 16.Rf3 g5 17.Nf1 g4 18.Rf2 h5 19.b5 h4 20.g3 Ndf6 21.gh4 Nh5 22.bc6 bc6 23.Qa4 Bd7 24.h3 (24.Rb1!?+=) 24...Ng3 (24...gh3 25.Bh5 Rg8 26.Kh1 Qh4–/+) 25.hg4= Nf1 (better is 25...Qh4 26.Rh2 Ne2 27.Re2 Nf6+=) 26.Raf1+/– (26.Kf1 Qh4 27.Kg1 Qg3 28.Kf1 Qh3 29.Kg1 Nf6–/+ (worse is 29...Qe3 30.Nd1 Qg3 31.Rg2 Qe1 32.Bf1+=); 26.Bf1 Qe3 27.Nd1 Qg3 28.Rg2 Qh4–/+) 26...Qe3 27.Nd5 1–0. Yannick – Pirco, playchess.de, 2005.

6.Be5 0–0 =.

6.c4 dc4

7.Bc4 a5 8.b5 cb5 9.Bb5 Bd7 10.Bf6 Qf6 11.Nc3 0–0 12.0–0 Bb5 13.Nb5 Be7 14.Nc7 Ra7 15.d4 Rc8 16.Nb5 Ra6 17.Rc1 Rcc6 18.Ne5 Rc1 19.Qc1 Nc6 20.Nc7 Ne5 21.de5 Qe5 22.Na6 ba6 23.h3 f5 24.Rd1 Qc5 25.a4 Kf7 26.Qc5 Bc5 27.Rc1 Bb4 28.f4 Bd2 29.Rc7 Kf6 30.Kf2 h6 31.g4 g5 32.Ke2 Bb4 33.Rc6 Ba3 34.fg5 hg5 35.gf5 Kf5 36.Ra6 Bb4 37.Rb6 Bc3 38.Rb3 Bf6 39.Rb5 e5 40.Ra5 Bd8 41.Rb5 (41...Kf6 42.a5 Ba5 43.Ra5+–) 1–0. Taulien,Hans_Juergen (2225) – Goesmann,Stefan (1910), RSX9E – A00 – Sokolsky–2, 2004.

7.Bc4 b5 8.Bb3 a5 9.ba5 Ra5 10.0–0 0–0 11.Qc2 Bb7 12.d4 (12...Nbd7 13.Bc3=) =. Rolly – Orlok, ACL–T055 playchess.de, 2003.

7.Bc4 b5 8.Be2 Ba6 (8...a5 9.ba5 Ra5 10.d4=) 9.d4 Nd5 10.Nbd2 Nd7 11.Rc1 Rc8 12.0–0 0–0 13.Nb3 Bb7 14.Nc5 Bc5 15.dc5 Rc7 16.Ne5 (16.Qc2!?+/–) 16...Ne5+= 17.Be5 Rd7 18.Qc2 Nf6 (18...Qh4 19.Rfd1+=) 19.Bf6 (19.Rcd1!?+/–) 19...Qf6 20.Rfd1 Rfd8 21.Rd7 Rd7 22.Rd1 Qe7 23.Rd7 Qd7 24.Qd3 Qd3 25.Bd3 f5 26.f4 Bc8 27.e4 fe4 28.Be4 Bd7 29.Kf2 Kf7 30.Ke3 g6 31.g4 Kf6 32.g5 Kg7 33.Kd4 h6? (better is 33...Kf7+–) 34.h4 h5 (34...hg5 35.hg5 Kf8+–) 35.Ke5 Kf7 36.Kd6 Ke8 (36...Bc8+–) 37.Bc6 Bc6 38.Kc6 Ke7 39.Kb5 e5 40.fe5 Ke6 41.c6 Ke5 42.c7 Kf4 43.c8Q Kg3 44.Qc4 a6 45.Ka6 Kh3 (45...Kg2 46.b5 Kg1 47.b6 Kg2 48.b7 Kg3 49.b8Q Kf3 50.Qbf4 Kg2 51.Qcf1) 46.b5 Kg3 1–0. Fournier,Frederic (1980) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 c6 3.Bb2 Nf6 4.e3 e6 5.a3 Bd6)

7.Bc4 Nbd7 8.0–0 b5 9.Be2 Bb7 10.d4 Rc8 (10...a5 11.ba5 Qa5 12.Nbd2=) 11.Nbd2 Bb8 12.Rc1 0–0 13.Bd3 h6 14.Ne4 Re8 15.Nf6 Nf6 16.Nd2 Qd5 17.Qf3 Qg5 18.Ne4 Ne4 19.Be4 f5 (19...Qe7 20.Qh5+/– (20.Bc6? Qd6 21.Qh5 Bc6–+)) 20.Bc6 Bc6 21.Rc6 Rc6 22.Qc6 Rf8 23.Qe6 Kh8 24.g3 f4 (24...Kh7 25.Rc1+–) 25.ef4 Rf4 (25...Bf4 26.h4 Qh5 27.gf4 Qh4+–) 26.Qe8 Rf8 (26...Kh7 27.Qb8 Rf7+–) 27.Qf8 (27.Qf8 Kh7 28.Qb8+–) 1–0. Fournier,Frederic (1940) – Pantaneiro (1675), Active (3/0), 2005.

7.Bc4 0–0

8.0–0 b5 9.Be2 =+.

8.0–0 Nbd7 9.Qc2= a5 10.ba5 Qa5 11.d4 =.

8.0–0 Nbd7 9.Qc2= e5 10.d3 Qc7 11.Nbd2 b5 12.Bb3 a5 13.ba5 Ra5 14.Rfc1 The backward pawn on c6 becomes a target 14...Bb7 15.a4 Qb8 16.Ng5 Nc5= 17.Ba3 Nb3 18.Nb3 (18...Ra4 19.Bd6 Qd6 20.Ra4 ba4 21.Nc5=). Bendig,Frank (2110) – Dikmen,Ali (2190), CA.2002.0.00031, 2002.

8.0–0 Nbd7 9.Nc3 Qc7 10.d4 Nb6 11.Bd3+= Nbd5 12.Qe2 Nc3 13.Bc3+= Nd5 14.Bd2 f6 15.Rfc1 Bd7 16.Ra2 Be8 17.e4 Ne7?? 18.e5+– fe5 19.de5 Be5 20.Ne5 Nd5 21.Rac2 Rd8 22.b5 Qe7 23.bc6 Bc6 24.Nc6 bc6 25.Rc6 Qa3 26.Qe6 Kh8 27.Qe4 Nf6 28.Rf6! Rf6 29.Qh71–0. algernon (2290) – nbarletta (2100), net–chess.com, 2005.

8.0–0 Nbd7 9.d4 Nb6 10.Nbd2 Qc7 11.Bd3 h6 (11...Rd8 12.Qc2+=) 12.Ne5 Nbd7 (12...Rd8 13.f4+/–) 13.Ndc4 Be7 14.Qf3 Nd5 (14...Nb6 15.Rac1+/–) 15.Rfc1 N7f6 (15...a6 16.Qg3 f5 17.Qg6+/–) 16.Rd1 Nb6 17.Nb6 (17.Rac1 Nc4 18.Bc4 Bd6+/–) 17...ab6 18.Rac1 b5 (18...Bd7!?+/–) 19.Bb5+– Qb6 (19...Bd6 20.Bd3+–) 20.Bd3 (20...Rd8 21.Rb1+–) 1–0. Trkn – guest5617, ICC, 2004.

8.Qc2 a5 =+.

8.Nc3 b5 9.Bd3 a5 10.ba5 +=.

8.Nc3 Re8 9.0–0 e5 (9...b5 10.Bb3=) 10.d3 Bg4 11.h3 Bh5 12.Bb3 Nbd7 13.Qe2 Qe7 14.Bd1 e4 15.de4 Ne4 16.Ne4 Qe4 17.Bc2 (17.Qd2!? Qe7 18.Nh4 Qh4 19.Qd6+=) 17...Bf3+= 18.Qf3?? (better is 18.gf3 Qf4 19.Bh7 Kh8 20.ef4 Re2 21.Rfd1 Kh7 22.Rd6=) 18...Qc2–+ 19.Rab1 (19.Bg7 Kg7 20.Qg4 Qg6 21.Qd7 Re7–+) 19...Nf6! 20.Bf6 gf6 21.Qf6 Be5 22.Qg5 Qg6 23.Qg6 hg6 24.Rfd1 Rad8 25.Kf1 Rd6 26.f4 Rd1 27.Rd1 Bf6 28.g4? Rd8 29.Rd8 Bd8 30.Ke2 f5 31.g5 b5 32.Kd3 Bb6 33.e4 fe4 34.Ke4 Kf7 35.f5 gf5 36.Kf5 Bd4 37.h4 Bb2 38.h5 Ba3 39.g6 Kg7 40.Ke6 Bb4 41.Kd7 a5 42.Kc6 a4 43.Kb5 a3 44.Kb4 a2 45.Kc5 a1Q 46.Kd6 Qe1 47.Kd5 1–0. Fournier,Frederic – Fox07, Partie evaluee, 2m + 0s, 2008.

8.Ng5 Qe7 9.Qc2= Nbd7 10.0–0 Bh2 11.Kh1 Bd6 12.f4 h6 13.Nh3 Nh5 14.Rf3 f5 15.e4 fe4–/+ 16.Qe4 Ndf6 17.Bf6 Nf6 18.Qg6 Bd7 19.Re3 b5 20.Bb3 Nd5 21.Bd5 cd5 22.g3 e5–+ 23.Nf2 Bf5 24.Qh5 Qb7 25.fe5 d4 26.Qf3 Bc8 (27.Qb7 Bb7 28.Re4 Rf2–+; 26...de3 27.Qb7 ef2 28.Nc3+=) 0–1. Nilsson,Nils Roland – Andersson,Lars H, corr SSKK, 1990.

8.Ng5 h6 9.Nf3 =+.

5.a3 Bd7

6.c4 dc4 7.Bc4 b5 8.Be2 a5 9.ba5 Ra5 10.0–0 1–0. GuestHKRL – GuestNSJY, freechess.org, 2017.

6.d4 Be7 7.Nbd2 a5 8.c3 0–0 9.Bd3 Qc7 10.e4 Ng4 (10...Nh5 11.0–0=) 11.e5 f6 12.h3 Nh6 13.0–0 fe5 (13...Nf7 14.ef6 Bf6 15.Qc2+=) 14.Ne5+/– Bd6 15.Ndf3 Na6 (15...ab4!? 16.Qc2 g6 17.ab4 Ra1 18.Ra1 Nf5+/–) 16.Qc2+– (worse is 16.Nd7 Qd7 17.Re1 Nc7+=) 16...Nf5 17.g4 (17.Nd7?! Qd7 18.Rfe1 Qe7+=) 17...Be5 18.Ne5 (18.de5 Nh6 19.Ng5 Nf7 20.Bh7 Kh8 21.Nf7 Rf7+–) 18...Nh4 19.Bh7 Kh8 20.f4 Rf6 21.g5 Rf5 (21...Rff8 22.Qf2 Nf5 23.Bf5 Rf5 24.Qh4 Kg8 25.g6+–) 22.Qf2 (22.Bf5 Nf5 23.Qd1 Ng3+–) 22...Kh7 (22...Nf3 23.Qf3 Kh7 24.Qh5 Kg8 25.Ng6+–) 23.Qh4 Kg8 24.g6 Rd8 (24...Re8 25.Ng4 Qd8 26.Qh7 Kf8 27.ba5+–) 25.Qh7 Kf8 26.Qh8 Ke7 27.Qg7 Kd6 28.Nf7 Ke7 (28...Rf7 29.Qf7 Be8 30.Qc7 Kc7+–) 29.Nh6 1–0. Agrifoglio – Saccani,Ettore, Italy, 1986. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 e6 4.a3 Bd7 5.e3 c6)

5.a3 Nbd7

(--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 c6).

6.c4 Bd6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 Nbd7 6.c4 c6).

6.Be2 Bd6 7.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 Nbd7 6.c4 c6 7.Be2).

5.a3 Be7

6.c4 0–0 7.Be5 =.

6.c4 a6 7.Qc2 Nbd7 8.Nc3 Qc7 9.Be2 0–0 10.h4 Ne5?? (better is 10...dc4 11.Bc4 c5=) 11.Ne5+– Qe5 12.Nd5 Qd6 13.Nf6 Bf6 14.Bf6 gf6 15.h5 Bd7 16.Qe4 e5 17.h6 f5 18.Qh4 Qg6?? (18...a5 19.Qg3 Qg6 20.Qe5 ab4 21.Rh3+– (21.ab4?! f6 22.Qd4 Ra1 23.Qa1 Qg2+–)) 19.0–0–0 (19.Bh5 Qg2 20.–0–0 Qg6+–) 19...c5?? (19...Kh8 20.d4 e4 21.Kb1+–) 20.Qe7 (better is 20.Bh5 cb4 21.Bg6 fg6 22.ab4+–) 20...Ba4+/– 21.Rdg1 f4 22.Bd1 Rfe8 23.Qb7 Bc6 24.Qc7 cb4 25.ab4 Rab8 26.Bc2 e4 27.Qf4 Rb4 28.Rh5?? Qh5–+ 29.g4 Qa5 30.Qf6 Qa3 31.Kd1= Qb2 32.Qg5?? Kf8 33.Qc5= Kg8 34.Qc6 Rd8 35.Qc5 Kh8?? 36.Ke2?? Rbb8?? 37.Rb1 Qf6 38.Be4 Rb1 39.Bb1 Qh6 40.d4 Qe6 41.Bf5 Qf6 42.f4 Re8 43.g5 Qe7 44.Qe7 Re7 45.d5 Kg7 46.d6 Ra7 47.c5 a5 48.d7 Ra8 49.c6 Kf8 50.c7 Ke7 51.c8Q Rc8 52.dc8Q a4 53.e4 f6 54.Qd7 1–0. combijack (1740) – rjacobs, gameknot.com, 2010.

6.c4 b6 7.Nc3 0–0 8.Qc2 Ba6 (8...a5 9.b5=) 9.b5 Bb7 10.cd5 cd5 11.d4 Nbd7 12.Bd3 a6 13.0–0 ab5 14.Nb5 Ne4 15.Rfc1 Rc8 16.Qb3 Ndf6 17.Ne5 Nd2 18.Qa4 (18.Qd1 Nde4+=) 18...Nfe4 19.Qa7 Rc1 20.Rc1 Bh4? (20...f6 21.Ng6! Rf7 22.Qb7+–) 21.Be4 (21.f3!? Bf2 22.Kh1+–) 21...Ne4+/– 22.g3 (22.Qb7 Bf2 23.Kh1 Be3 24.Rb1 Nf2 25.Kg1–+) 22...Qf6 (22...f6 23.Qb7 (23.gh4 fe5 24.Qb7 Qe8=+) 23...fe5 24.de5 (< 24.gh4 Qe8 25.Rc2 Qb5=+) 24...Rf2 25.Rc8 Rb2 26.Rd8 Bd8 27.Qc6+/–) 23.Rf1 (23.Nd3 Bg3 24.hg3+–) 23...Bc8? (23...Nd2 24.Qb7 Nf1 25.Kf1 Qf5 26.gh4 Qb1 27.Kg2 Qb2 28.Qb6 Qb1+–) 24.a4?? (better is 24.gh4 Nd2 25.Rc1+–) 24...Bg5+= 25.Ba3 Re8 (25...Rd8+=) 26.f4 (26.Nd6 Re7 27.Qb6 Nd6 28.Qd6 Re8+/–) 26...Bh6 (26...Nd2 27.Rd1 Ne4 28.fg5 Qf2 29.Kh1 Ng5+–) 27.Rc1 g5 (27...Rd8 28.Be7 (28.Qb6?! Re8+–) 28...Qf5 29.Bd8 Bf4 30.gf4+–) 28.Rc7 gf4 (28...Bg7 29.Rf7 Qh6 30.Re7+–) 29.Rf7 Qh8 (29...Qg5 30.ef4 Qh5 31.g4+–) 30.gf4 (30...Bf4 31.ef4+– (< 31.Rf4 Qg7 32.Rg4 Ng5 33.Qg7 Kg7 34.Rg5 Kf6+–)) 1–0. Muri,Heinrich (2365) – Boonet,Guy, Coppa Latina V–04, 1995.

6.c4 b6 7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.Qb3 c5 10.Nc3 Bb7 11.cd5 Nd5 12.bc5 (12.Qc2!?=) 12...Nc5=+ 13.Qc2 Nc3 14.Bc3 (14.Qc3 f6=+) 14...Ne4 (14...Be4 15.Qa2=+) 15.Bd4 (15.Bb4 Rc8 16.Qb2 Bf6=) 15...Bf6 (15...Rc8 16.Qa4=) 16.Qb2 Bd4 17.Nd4 Qh4 (17...Rc8 18.f3 Nc5 19.Rfc1=) 18.f4 Nf6 (18...Rfc8 19.Bf3=) 19.Bf3+= Bf3 20.Rf3 Ne4 (20...Nd5 21.Raf1+=) 21.Qc2+– Nf6 22.Rh3 Qg4 23.Rg3 Qh5 24.Rg5 Rfc8?? (better 24...Qh4+=) 25.Nc6+– (25.Rh5?! Rc2 26.Nc2 Nh5=) 25...Qe2 26.Ne7 Kf8 (26...Kh8 27.Nc8 h6 28.Rg3+–) 27.Nc8 h6 (27...Qa6 28.Nd6 Rd8 29.Qc7+–) 28.Rg3 (28.Re5 Qa6 29.Nd6 Kg8+–) 28...Qb5 (28...Qa6 29.Nd6 Qa5 30.Qc7+–) 29.Nd6 (better 29.Rc1!? Kg8+–) 29...Qd7 30.Ne4 Nd5 (30...Nh5 31.Rf3+–) 31.Rc1 f5 (31...Rd8 32.d4+–) 32.Nf2 Nf6 (32...Rd8 33.d4+–) 33.Qc7 (33.Nd3 Kg8+–) 33...Rd8 34.Qd7 (34.d4 Nh5 35.Rf3 Qe7+–) 34...Rd7 35.d4 Nd5 (35...Nh5 36.Rf3+–) 36.Rc8 Kf7 (36...Ke7 37.e4 Nc7+–) 37.Nd3 Kf6 38.Ne5 Rc7 39.Rg6 Ke7 40.Rg7 Kd6 (40...Kf6 41.Rcc7 Nc7 42.Rf7) 1–0. Turikov,Viktor (2205) – Marcinkeviciene,Egle, GM Algimantas Butnorius, 2016.

6.c4 b6 7.Bf6 Bf6 8.d4 dc4 9.Bc4 a5=.

6.c4 dc4 7.Bc4 0–0 8.0–0 b5 9.Bb3 a5 10.ba5 Ra5 11.Nc3 Nbd7 12.d4 Bb7 13.e4 c5=+ 14.e5 Nd5 15.Nd5= Bd5 16.Bd5 ed5 17.dc5 Nc5 18.Nd4 Qb6 19.Bc3 Ra4 20.Bb4 Re8 21.Nf5+= Bf8 22.Qg4?? Nd3–/+ 23.Bf8?? (better is 23.Qg3 Nb4 24.ab4 Rb4 25.Rad1–/+) 0–1. touchdown – PeterRs, ChessWorld.net, 2006.

6.c4 dc4 7.Bc4 b5 8.Bb3 0–0 9.0–0 a5 10.ba5 Ra5 11.Nc3 c5 12.d4 c4 13.Bc2 Bb7 14.a4? (better is 14.Qe2!?=) 14...b4–+ 15.Nb5 c3 (15...Ba6 16.Qb1–+) 16.Bc1 –+. wlittle (2235) – dennism (2185), net–chess.com, 2004.

6.c4 dc4 7.Bc4 b5 8.Bb3 c5 9.bc5+= Bc5 10.Nc3 (10.Bf6 Qf6 11.Nc3 Bd7+=) 10...a6= 11.d4 Be7 12.d5 ed5 (12...0–0 13.de6 Qd1 14.Nd1 fe6 15.Rc1+=) 13.Bd5 (13.Nd5 Bb7 14.Nf6 Bf6 15.Qd8 Bd8+=) 13...Ra7= 14.0–0 Bb7 (better is 14...Rd7!? 15.e4 0–0=) 15.Qd4+/– Bd5 16.Qa7 Bf3 17.gf3 0–0 18.Rfd1 Qc8?? (better is 18...Nfd7+–) 19.Qe7 Re8 20.Qd6 Nc6 21.Nd5 Nd5 22.Qd5 h6 (22...Qe6 23.a4 Qd5 24.Rd5+–) 23.Rac1 (23.Rac1 Re6 24.f4+–) 1–0. pierre – struma, internet, 2009.

6.c4 dc4 7.Bc4 Nbd7 8.0–0 Nb6 9.Bb3 0–0 10.Nc3 Nbd5 11.Ne2 a5 12.ba5 Ra5 13.Qc2 c5 14.d4 b6 (14...cd4 15.Ned4 Bd7 16.e4=) 15.Ng5 (15.e4!? Nc7 16.Rfd1+=) 15...Ng4?? (better is 15...Ba6=) 16.Qh7 1–0. spblex (2175) – lopesqwf (2165), net–chess.com, 2009.

6.d3 Nbd7 7.Be2 0–0 8.Nbd2 Re8 9.0–0 Nf8 (9...a5 10.Bc3=) 10.c4+= Ng6 11.c5 Bd7 12.Qc2 h6 13.h3 Nh7 14.Rfe1 Bf6 15.Bf1 Bb2 16.Qb2 Qf6 17.Qf6 Nf6 18.e4 d4? (18...e5 19.d4=) 19.Rac1 (better is 19.e5!? Nd5 20.Nc4+/–) 19...e5= 20.Nc4 Nh5 21.Be2 Rab8? (21...Nhf4 22.Rb1=) 22.a4 (22.Nd4 ed4 23.Bh5 Nf4+/–) 22...Ngf4? (22...Nhf4 23.Nd6 Re6 24.Kf1=) 23.Bf1 (23.Nfe5 Ne2 24.Re2+–) 23...Bh3?? (better is 23...Ng6=) 24.gh3+– Re6? (24...f6 25.Nd6 Red8 26.Nh4+–) 25.Kh2 (25.Nfe5 Rd8+–) 25...Rg6? (25...f6 26.b5+–) 26.Nh4 Rf6? 27.f3 g5 28.Ng2 Ng2 29.Bg2 Nf4 30.Rcd1 h5? 31.Ne5 Re8 32.Nc4 Kg7 33.Rf1 Rg8 34.Rg1 Rg6 35.Ne5?? Re6+= 36.Nc4 Ne2?? 37.Rde1 Nc3? 38.a5 Nb5 39.Rb1 Nc7 40.Rbe1 Rg6?? 41.Bf1 g4 42.fg4 Kh7 43.gh5 Rg1+= 44.Nd2 Ne6 45.Nf3 Rf1?? 46.Rf1+– Nf4 47.Ng5! Rg5 48.Rf4 Kh6 49.Rf7 Kh5 50.Rf6 Rg6 51.Rf5 Rg5 (51...Rg5 52.Rg5 Kg5+–). Fournier,Frederic (2005) – Kenov (1985), Echecs21 (2/0), 2003.

6.Bd3 Nbd7 7.0–0 Nf8 8.Re1 Ng6 9.c4 0–0 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nd5 12.e4 Nb6 13.Bb3 Nd7 14.d4 Nf6 15.e5 Nd5 16.Qd2 h6 17.Bc1 Nc3 (17...a5!? 18.ba5 Qa5 19.Nd5 ed5 20.Qa5 Ra5=) 18.Qc3+= Qb6 19.Bc2 Bd7 20.Qd3 Rad8 21.Be3 Qc7 22.Qd2 Bc8 23.a4 Qb6 24.a5 (24.Reb1!?+/–) 24...Qb4= 25.Reb1 Qd2 26.Bd2 Nh8 27.g3 f6 28.ef6 Bf6 29.Bc3 (29.Bb4 Rfe8 30.Bc5 a6=) 29...Nf7 30.Be4 (30.Rb3!?+=) 30...Nd6 31.Bg6 Nb5 32.Bb4 Nd6 (better is 32...Nd4!? 33.Ra3 Be7 34.Be7 Rf3 35.Rf3 Nf3 36.Kg2 Rd7–/+) 33.Re1 Be7 34.Ne5 Nf5 35.Be7 Ne7 36.Bf7?? (better is 36.Ra4+=) 36...Rf7–+ 37.Nf7 Kf7 38.Kg2 Rd4 39.h3 Nd5 40.h4 Rb4 41.Kf3 Kf6 42.g4 g5 43.h5 e5 44.Re2 Rb3 45.Kg2 Nf4 46.Kf1 Ne2 47.Ke2 Bg4 48.Kf1 Bh5 49.a6 b6 50.Kg2 c5 51.f3 Bf3 52.Kf2 g4 53.Re1 e4 54.Rd1 Rd3 55.Re1 Ra3 56.Kg3 Kg5 57.Rc1 Ra6 58.Rc2 h5 59.Rd2 h4 0–1. pieeater – Mr.Oldenslo, ChessWorld.net, 2012.

6.d4 b6 7.Bd3 0–0 8.Nbd2 Nbd7 9.0–0 a5 10.ba5 Ra5 11.c4 Ba6 (11...Bd6 12.Qc2=) 12.Bc3+= b5? (better is 12...dc4 13.Ba5 cd3=) 13.Ba5+– Qa5 14.c5 Qc7 15.a4 Qb7 (15...e5 16.Ne5 Ne5 17.de5 Qe5 18.ab5 Bb5 19.Bb5 cb5 20.Nb3+–) 16.ab5 cb5 (16...Bb5 17.Qb3+–) 17.Qc2 Rc8 18.Rfb1 Qc6 19.Ra3 (19.Qa2 Nb8+–) 19...Ra8 (19...Rb8 20.Qa2 Bc8 21.Qb2+–) 20.Qa2 Bb7 21.Ra8 Ba8 22.Bb5 Qc8 23.Qa7 h6 (23...Bf8 24.Ne5 Ne5 25.de5 Qc5 26.Qc5 Bc5 27.Rc1+–) 24.Bd7 Nd7 25.Ne5 Ne5 26.Rb8 Qb8 27.Qb8 Kh7 28.Qe5 Bf6 29.Qc7 e5 30.de5 Bg5 31.Qf7 d4 32.Qf5 Kg8 33.Qc8 Kh7 34.Qa8 de3 35.Qe4 Kh8 36.fe3 1–0. jnunes (1760) – Rudolf, internet, 2007.

6.Be2 0–0 7.0–0 Nbd7 8.c4 Nb6 9.d3 dc4 10.dc4 Qd1 11.Rd1 Nbd7 12.Nc3 b6 13.Nd4 Bb7 14.Rd2 Rfd8 15.Rad1 Ne5 16.Nf3 Rd2 17.Rd2 Nf3 18.Bf3 Rb8 19.Ne4 Ne4 20.Be4 Bf6 21.Bf6 gf6 22.Rd7 f5 23.Bf3 Kf8 24.b5 e5 25.bc6 e4 26.Rb7 (time, 1–0). guest638 – guest926, ICC, 2002.

6.Be2 0–0 7.0–0 Nbd7 8.d3 a5 9.c3 b6 10.Nbd2 Ba6 11.Qc2 e5 12.c4 e4 13.de4+= de4 14.Nd4 White prepares the advance b5 14...Qc7 15.Bc3 c5 16.b5?? Bb7?? 17.N4b3 Ne5 18.a4 Rad8=+ 19.Rad1 Neg4 20.g3 Ne5 21.Qb2 Nf3 22.Kg2 Ng4 23.Bg7+= Ngh2? 24.Bh6+– Bf6?? 25.Nd4 Rfe8 26.N2b3?? Nf1–+ 27.Bf1 cd4 28.ed4 e3! 29.d5 Nd2 30.Qf6= Rd6?? (31.Qg7; 30...Qe5 31.Qe5 Re5 32.Nd2 ed2 33.Bd2 Bd5 34.cd5 Red5 35.Ba5 Rd1 36.Bb6 Rb8=). Onkel_Luis – capatampa, ICC, 2003.

6.Be2 a5 =.

6.Ne5 0–0 =.

6.h3 0–0 7.g4 Ne4 8.d3 Nd6 9.Nbd2 b6 10.Nb3 Bb7 11.g5 Nf5 12.h4 Nd7 13.Qd2 c5 14.c3 (14.Bg2 a5 15.ba5 ba5+=) 14...Qc7 15.d4 c4 16.Nc1 e5 (better is 16...Nd6!?–/+) 17.Bh3= e4 18.Bf5 ef3 19.Qd1 g6 20.Bg4 f5 21.Bf3 Rae8 (21...f4!? 22.Rh3 fe3 23.fe3 Rae8=) 22.Ne2+/– Bd8 23.Qd2 Re7 (better is 23...f4!? 24.ef4 Rf4+=) 24.0–0–0+– Rfe8 25.Nf4 a5 (better is 25...Qd6+–) 26.Bd5 Kh8 27.b5 Nf8 28.h5 Ne6 (28...Rg7 29.Rdg1+–) 29.Ne6 (better is 29.Be6 Bh1 30.d5 Bf3+–) 29...Qd6 (29...Re6 30.Bb7 Qb7+–) 30.Bb7 (30.Bb7 Re6 31.d5+–) 1–0. buldogiukas (1790) – dusterstar, gameknot.com, 2011. (=1.a3 d5 2.b4 c6 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7)

6.c4 a5

7.Qb3 0–0 8.c5 b6 9.d4 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qc7 12.Bd3 Ba6 13.0–0 1–0. Malmstroem,Jan (1725) – Rushton,Darren (1630), TT–03 corr TSC, 2002.

7.b5 0–0 8.Nc3 Ne4 (8...Nbd7 9.d4=) 9.Qc2 f5 (9...Nc3 10.Qc3 f6 11.d4=) 10.Be2 (10.bc6 bc6 11.Rb1 Nd7+=) 10...Bf6 (10...dc4 11.Bc4 Nd6 12.Bb3=) 11.0–0+= Bd7 (11...dc4 12.Bc4 Nd6 13.Be2+=) 12.cd5 (12.d4 cb5 13.cb5 Be8+=) 12...ed5 13.bc6 bc6 (13...Bc6 14.d4+=) 14.d4 g5 (14...Bc8 15.Rab1+=) 15.Ne5 (15.Rfb1 Qe8+/–) 15...Nd6 (15...Be5 16.de5 Qe7 17.Na4+/–) 16.Na4 Be8 (16...Be6 17.Rfc1+/– (17.Nc6?! Qc8+=)) 17.Bd3 (17.Rab1 f4+–) 17...Qe7+/– 18.Rab1 Qe6 (18...Ra7 19.Rfc1+–) 19.Rfc1 Bd8 (19...Qe7 20.Qc5+–) 20.Bc3 (20.Nc5 Qf6+–) 20...Bc7 21.Nc5 Qh6 22.Nb7 (22.Qb3 Bh5+–) 22...Nb5 23.Bb2 Nd6 (23...Ra7!? 24.Nc5 Nd7+–) 24.Nd6 Bd6 25.Bf5 Ra7 26.e4 (26.Bd3 Raf7 27.f3 Nd7+–) 26...Qg7 27.Be6 Kh8 28.ed5 cd5? 29.Bd5 Nd7 30.Nd7 Rd7 31.Be4 Qh6 32.d5 Kg8 33.g3 Re7 34.Bf5 Bf7 35.Rd1 Bh5 36.Re1 Rf6? 37.Re6 Rfe6 38.de6 Re6 39.Qc4 Bf7 40.Be6 Be6 41.Qd4 Bf5 42.Re1 (42.Re1 Bd7 43.Qd5 Kf8 44.Qa8 Kf7 45.Qb7+–) 1–0. Steffens,Olaf (2325) – Rostalski,Walter (2250), Oberliga Nord N, 1997.

7.b5 cb5 8.cd5 Qd5 9.Nc3 Qf5 10.Nd4 Qg6 11.Ndb5 Bd8? (11...Na6 12.d4=) 12.d4 (better is 12.Nd6!? Kd7 13.Nc8+/–) 12...0–0+= 13.Qf3 Nbd7 14.Qg3 (14.Rd1 Qc2 15.Bd3 Qb3+/–) 14...Qg3 15.fg3 (15.hg3 Be7+=) 15...b6 16.Be2 Be7 17.0–0 Bb7 18.Bf3 Bf3 19.Rf3 (19.gf3 Rac8=) 19...Bd8 (19...Rac8 20.e4=) 20.a4 e5 (20...Be7 21.Rc1=) 21.d5 Nc5 (21...e4) 22.Ba3 e4 23.Bc5 Re8?? (23...bc5 24.Rf4=) 24.Rf2?? (better is 24.Rf6 Bf6 25.Bb6+–) 24...bc5= 25.d6 Bb6 26.Rd1 Red8 (26...c4!? 27.Rf6 gf6=) 27.Rf4+/– Rac8 28.Ne4 Ne4 29.Re4 c4 (better is 29...Rb8!?+/–) 30.d7+– Kf8?? (30...Rb8 31.Kf2 Kf8 32.Rc4 Ke7+–) 31.dc8Q Rc8 32.Rc1 c3 33.Rc3 Rd8 34.Kf2 Rd2 35.Kf3 Rd1 36.Rc6 Bd8 1–0. Conveyor – ahmed sharkawy_1, ChessWorld.net, 2005.

7.b5 Bd7 8.Nc3 Qc7 9.d4 h5 (9...0–0 10.Rc1=) 10.Qb3 b6 11.Rc1 Qb7 12.Ne5 cb5 13.cb5 Ng4 14.Nd3 Bd6 15.h3 Nf6 16.a4 Bc8 17.Ne5 Nfd7 18.f4 f6 19.Ng6 Rh6 20.Bd3 Nf8 21.Nf8 Kf8 22.Kf2 (22.Ba3 Ba3 23.Qa3 Kf7+–) 22...g5 (22...f5!?+/–) 23.Ba3 Qe7?? (better is 23...Ba3 24.Qa3 Kf7+–) 24.Nd5 Qd8 25.Nb6! Qb6 26.Rc8 Kf7 27.f5 Ba3 (27...Kg7 28.Qe6 Rh8 29.Rh8 Bg3 30.Kg3 h4 31.Kg4 Qe6 32.fe6 Kh8 33.Rc1+–) 28.fe6 Ke7 (28...Qe6 29.Bc4 f5 30.Be6 Re6 31.Qa3 Nd7 32.Ra8 f4 33.ef4 gf4+–) 29.Qa3 Ke6 (29...Qd6 30.Rc7 Kd8 31.Qd6 Ke8 32.Qe7) 30.Re8 (30.Re8 Kd5 31.Be4 Kc4 32.Rc1) 1–0. Harff,Marcel (1705) – Memili,Selahattin Tuerel, SJNR–ch U16, 2005.

7.c5 b6 8.Qc2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 bc5 11.bc5 Qa5 12.Bf6 Bf6 13.Be2 Ba6 14.Qb3 Nd7 15.Ba6 Qa6 16.d4 0–0 17.Qc2 (17.Qa3 Qb5 18.Kd2 Rb8+=) 17...Ra8 18.g4 Qa1 (18...Qa5 19.Nbd2+=) 19.0–0 Ra2 20.Qd3 Qb2 21.g5 Be7 22.Nbd2 Qb7 23.Rb1 Qa8 24.h4 (better is 24.e4=) 24...e5 (better is 24...Qd8!?+=) 25.Qf5+/– Qa7 (25...ed4 26.Qd7 Ra7+–) 26.de5 (better is 26.Ne5 Ne5 27.Qe5+/–) 26...g6= (worse is 26...Bc5 27.e6 Nf8 28.ef7 Qf7 29.Qf7 Kf7 30.Nb3+/–) 27.Qh3 Qc7 28.e6 Nc5 29.ef7 Kf7 30.Nb3 Nd3 31.Nbd4 Qd6 32.Nf5 Qd7 33.Nh6 Ke8 34.Qd7 Kd7= 35.Rb7 Kd6 36.Nd4 Rf2= 37.Nc6 Bg5–/+ 38.hg5 Kc6 39.Rh7 Rf3 40.Kg2 Re3 41.Ng4 Nf4 42.Kf2 Re4 43.Rg7 Re6 44.Rh7 Re8 45.Kf3 Ne6 46.Ne5? Kd6–+ 47.Ng6?? Ng5 48.Kg4 Nh7 (48...Nh7 49.Nf4 d4–+) 0–1. themonkey – gompel, GameColony.com, 2002.

7.cd5 cd5 8.b5=.

6.c4 Nbd7

7.Qc2 0–0 8.Nc3 a5=.

7.Qc2 0–0 8.c5 =.

7.Qc2 0–0 8.d4 Ne4 9.Nbd2 Ndf6 (9...a5 10.b5=) 10.Bd3 Nd2 (10...a5 11.0–0+=) 11.Qd2+= a6 (11...Ne4 12.Qc2+=) 12.Qc2 g6 (12...a5 13.0–0+=) 13.0–0 Bd7 14.c5 a5 (14...Ng4 15.h3 Nh6 16.Bc3+–) 15.h3 (15.Bc3 ab4 16.ab4 Qc7+–) 15...b5 16.Bc3 (16.Ne5 a4+=) 16...ab4 17.ab4 Ra1 18.Ra1 Nh5 (better 18...Qc7!?+–) 19.Ra7+– f5 (19...f6 20.Qa2 Qc8 21.g4+–) 20.Ne5 Be8 21.Qa2 Nf6?? (21...Bf6 22.Qa5 Qb8+–) 22.Qa6 Ne4 (22...Bd7 23.Nd7 Nd7 24.Qc6+–) 23.Nc6 (better 23.Be4 Bf6 24.Qb7+–) 23...Bc6 24.Be4 (worse 24.Qc6 Nc3 25.Rd7 Qc8+–) 24...fe4?? (24...Qe8 25.Bd3 Bd8+–) 25.Qc6 Kf7 26.Qb5 Qe8 (26...h5+–) 27.Qb7 Kf6 28.Qc7 (better 28.b5 Qf7+–) 28...Kf7 (28...Qd8 29.Qg3 Re8+–) 29.b5 White prepares c6 29...g5 (29...Qd8 30.Ba5 Qc7 31.Bc7+–) 30.b6 h5 31.c6 g4 32.Bb4 gh3 33.Qe7 Qe7 34.Re7 Kg8 (34...Kg6 35.Rg7! Kg7 36.Bf8 Kg6 37.c7 h2 38.Kh2 Kg5 39.c8Q Kf5 40.Be7 h4 41.Qe8 e5 42.Qf7 Kg4 43.Qg6) 35.Rg7! Kg7 36.Bf8 Kf8 (36...Kf7 37.c7 e5 38.c8Q h2 39.Kh2 Kf6 40.b7 ed4 41.b8Q Kg6 42.Qe5 de3 43.Qcf5) 37.c7 hg2 (37...Kg7 38.c8Q Kf6 39.b7 h2 40.Kh2 h4 41.b8Q e5 42.Qe5 Kg6 43.Qd7 h3 44.Qdg7) 38.b7 Kf7 (38...Kg7 39.c8Q Kh7 40.b8Q e5 41.Qe6 ed4 42.Qbg8) 39.Kg2 (39.c8Q Kg7 40.Qe6 h4 41.b8Q h3 42.Qbg8) 39...Kf6 (39...Ke7 40.b8Q h4 41.c8Q h3 42.Kh3 Kf6 43.Qg8 e5 44.Qe5) 40.c8Q e5 (40...h4 41.b8Q h3 42.Kh3 e5 43.Qg8 ed4 44.ed4 e3 45.Qe5) 41.Qh8 Kf5 (41...Kg6 42.b8Q ed4 43.Qbe5 de3 44.Qhh5) 42.Qe5 Kg4 (42...Kg6 43.b8Q h4 44.Qg8 Kh6 45.Qgg7) 43.Qf4 1–0. Malinovsky,Jozef (1780) – Palenik,Alojzy, Open Oravska Priehrada, 2016.

7.Qc2 0–0 8.Be2 b6 9.0–0 Bb7 10.d3 (10.cd5 cd5 11.Rc1 Rc8=) 10...Rc8 (10...a5 11.Nc3=) 11.Nbd2 (11.Nc3 h6=) 11...c5 (11...Bd6 12.g3=) 12.b5 Qc7 13.Rac1 (13.h3 a5=) 13...Bd6 14.h3 Rfe8 15.Rfd1 a6 16.a4 ab5 (16...Ra8 17.Ra1=) 17.ab5 Ra8 18.Ra1 Ra1 (18...h6 19.Bc3=) 19.Ra1 Ra8 20.Ra8 Ba8 21.Qa4 Bb7 22.Qa1 Qb8 ½–½. Garcia De Souza,Kim (1735) – Ferreira De Souza,ML, Brazil Telecom Sesc Open, 2016.

7.Qc2 0–0 8.Be2 dc4 9.Qc4 a5 10.Nc3=.

7.Qc2 0–0 8.Ne5 =.

7.Qc2 b6 8.Nd4 Bb7 9.f4 (9.cd5 cd5 10.Bb5 a6+=) 9...c5+= 10.bc5 bc5 11.Nf3 0–0 12.cd5 ed5 13.Bd3 h6 (13...Rb8 14.0–0+=) 14.Nc3 Re8 15.Ne2 (15.0–0 c4 16.Bf5 g6 17.Bg6 fg6 18.Qg6 Kh8 19.Qh6 Nh7 20.Nd5 Ndf6 21.Ng5 c3 22.Nf6 Bf6 23.Qh7) 15...Ne4+= 16.Rb1 Qc8 (16...Rb8 17.Ng3+=) 17.Bg7 Kg7 (17...c4 18.Bh6 cd3 19.Qd3–+) 18.Qb2+= Bf6 (18...Nef6 19.Qb7 c4 20.Bc2 Qb7 21.Rb7 Ba3 22.Ned4=) 19.Qb7 Qb7 (19...c4 20.Bc2 Qb7 21.Rb7+=) 20.Rb7 Nb6 21.0–0 (21.Bb5 Reb8 22.Rb8 Rb8 23.d3=) 21...Nd6+= 22.Rc7 c4 23.Bb1 Nb5 24.Rc5 Na3 25.Bf5 Be7 (25...Bb2 26.Ra5+=) 26.Ra5= Kf6 27.Ned4 c3 28.d3? (28.dc3 Bb4) 28...Bb4–/+ 29.Ra6 Re3 (better is 29...Bc5 30.Rc1 Nb5–/+) 30.Ra1?? (30.Ne5 Rg8 31.Ra7+–) 30...c2 (30...Rf3 31.gf3 Bc5 32.R1a3 Bd4 33.Kg2–+) 31.Kf2 Re7 32.Nc6? Rc7 33.Nb4 c1Q?? 34.Rc1 Rc1 35.Bg4 Nb5? 36.Nd5+– Kg7 37.Nb6 Rc6 38.Na8 Ra6 39.Bd7 Nc3 40.Nc7 Rb6 41.Bf5 a5 42.Ne5 Rb2 43.Kf3 a4 44.Nc4 Rb3 45.Ne8 Kf8 46.Nf6 a3 47.Na3 Ra3+= 48.g4 Ra6 49.g5 Kg7 50.h4 hg5 51.hg5 Ra5 52.Kg4 Nd1 53.Be4 Ne3 54.Kf3 Nc2 55.Nd5 Nd4 56.Kg4 Ra1 57.Ne7 Rg1 58.Kh5 Ne6 59.Nd5 Nc5 60.f5 Re1 61.f6+/– Kf8 62.g6 fg6 63.Kg6 Ne4 64.de4 Re4 65.f7 Re6+= 66.Nf6 Ke7 67.f8Q Kf8 68.Kf5 Kf7 69.Ne4 Ra6 70.Ke5 Ra5 71.Kd4 Kg6 72.Nc5 Kf5 73.Kd5 Ra1 74.Nd3 Ra4 75.Nc5 Ra5 ½–½. Coquelle – Robeson, Le Haucourt, 1991.

7.Qc2 b6 8.Be2 Bb7 9.Nc3 dc4 10.Bc4 c5 11.b5 a6 12.h4 0–0 13.Ng5 h6 14.Nce4 Be4 15.Ne4 Ne4 16.Qe4 Re8 17.ba6 Bf6 18.Rb1 Bb2 19.Rb2 Nf6 20.Qc6 Ng4 21.d3 (21.Rb6? Ne5 22.Qd6 Nc4 23.Qd8 Red8–+ (23...Rad8?! 24.Rb7–+); 21.Qb6?! Qf6 22.d3 Red8+=) 21...Ne5 22.Qe4 Nc4 23.Qc4 Re7 24.Qb5 Rea7 25.Qb6 Qd3 26.Qc5 Ra6 27.Rd2 Qa3 28.Qa3 Ra3 29.Ke2 Ra2 30.Rhd1 Rd2 31.Rd2 Ra4 32.f4 g6 33.g4 Kg7 34.Kf3 Rc4 35.Rd4 Rc2 36.g5 h5 37.Rd7 Rc1 38.Rd2 Rh1 39.Kg3 Rg1 40.Rg2 Re1 41.Kf3 Rh1 42.Kg3 Re1 ½–½. combijack (1835) – toughplaya (1750), gameknot.com, 2011.

7.Qc2 h6 8.Be2 a5 9.b5 cb5 10.cd5 ed5 11.Bb5 0–0 12.h4 Ne4 13.Nc3 Ndf6 14.Nd4 Bd7 15.Nd5 Bb5 16.Ne7 Qe7 17.Nb5 Rac8 18.Qb3 Rfd8 (better is 18...Ng4!? 19.f3 Ngf2–/+) 19.Bd4+= Qd7 20.f3 Ng3 21.Rh3 Nf5 22.g4 Nd4 23.Nd4 Re8 24.Nf5 h5 25.Rg3 hg4 26.fg4 Ng4 27.Rg4 Qf5 28.Qa4 Qd5 29.Ke2 (29.Qd4!? Re5 30.Rb1=) 29...Rcd8 30.Qc2?? (30.Rd1 b5 31.Qf4 Qd3 32.Ke1 Qa3+=) 30...Qb5 (better is 30...Qh5 31.Rag1 Rd4–+) 31.Kf2 Qe5 32.Rag1 g6 33.Rg6! Kf8 (33...fg6 34.Rg5) 34.R6g4 Re6 35.Rg8 Ke7 36.Rd8 Kd8 37.Rg8 Ke7 38.Rg4 Qh2 39.Ke1?? (better is 39.Kf3 Qh3 40.Kf4 Rf6 41.Ke5=) 39...Re3!!–+ 40.Kf1 Rf3 41.Ke1 Qf2 42.Kd1 Qf1 0–1. combijack (1775) – luker67 (1715), gameknot.com, 2010.

7.Nc3 0–0 8.d4 =.

7.Nc3 dc4 8.Bc4 b5 9.Be2 Bb7 10.0–0 a6 11.d4 0–0 12.Qb3 Re8 13.Rfd1 Qb8 14.e4 Nf8 15.e5 Nd5 16.Ne4 Ng6 17.g3 f6 18.ef6 Bf6 19.Nf6 Nf6 20.Ne5 Ne5 21.de5 Nd5 22.Rac1 Rf8 23.Bd4 Qe8 24.Bf3 Qg6 25.Bg2 Rf7 26.Qc2 Qc2 27.Rc2 Rc8 28.Bh3 Re8 29.Rdc1 g5 30.Rc6 Rfe7? (better is 30...Bc6!? 31.Rc6 Nc7+/–) 31.Rd6+– Kf7 32.Bg4 Kg6 33.Bf3 Kf5 34.h3 Kg6 35.Rc5 Nf4? (35...Kg7+–) 36.Bb7 (36.gf4?! Bf3 37.Rc3 Bb7+–) 36...Rb7 37.gf4 gf4 38.Ra6 Kf5 39.Rcc6 Rg7 40.Kf1 f3 41.Ra7 (better is 41.Rab6+–) 41...Rg2 (41...Ra7 42.Ba7 Rd8+–) 42.Rh7 (better is 42.Rc3!? Ke4 43.Re3 Kd5 44.Rd7 Kc6 45.Rd6 Kb7 46.Rf3 Rg7+–) 42...Reg8 43.Rh5 (better is 43.Ke1 Rd8 44.Rd6+–) 43...Ke4 44.Rh4 Kd3 45.Rg4 (better is 45.Rc3!? Kd2 46.Rg4 R8g4 47.hg4 Rg4 48.Rf3 Rd4+–) 45...R8g4 46.hg4 Kd4 47.Re6 Rh2 48.Ke1 Kc3 49.Rc6 Kd3 ½–½. Campos Calvo_Sotelo,J (2025) – Al Hanini,E (1760), Gibraltar GBR, Open, 2012.

7.Nc3 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 Nbd5 (9...c5 10.bc5 Bc5 11.d4+=) 10.0–0 (10.Nd5 ed5 11.0–0 0–0+=) 10...0–0 11.Qb3 (11.Ne5 a5=) 11...Nc3 12.Qc3+= Bd7 13.Rac1 Rc8 14.Qb3 Qb6 15.d4+= a5 16.Ne5 ab4+= 17.a4 Rfd8= 18.Bc4 Be8 19.Be6? fe6–/+ 20.Qe6 Kf8 21.Nc4 Qc7 22.a5 Bf7 23.Qh3 Bc4 24.Rc4 Rd5 25.e4? Rh5 26.Qg3 Qg3 27.fg3 Kg8 28.e5 Nd5 29.Rcc1 Rh6 30.Ra1 Rf8 31.a6 Rf1 32.Kf1 ba6 33.Ra6 Re6 34.Ke2 Kf7 35.Ra7 Kg6 36.Kd3 Bg5 37.Ra8 Re7 38.Kc4?? Nb6 0–1. Bah,I – Flavigny,F, Paris op–B, 1996.

7.c5 0–0 8.d4 b6 9.Qa4 b5 10.Qc2 a5 11.Bd3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Qc7 14.h3 Bb7 15.0–0 Ra8 16.Nbd2 Qb8 17.Ne5 h6 18.f4 Qa7 19.Bb2 Qa4 20.Qc3 Qa7 21.g4 Nf8 22.Nb3 Bd8 23.Nd2 Qb8 24.Ndf3 Bc7 25.Rf2 (25.g5 Ne4 26.Be4 de4 27.d5 Be5 28.Ne5 cd5 29.Nf7+–) 25...Ne4+= 26.Be4 de4 27.Nd2 f5?? (better is 27...f6+=) 28.gf5+– ef5 29.Nc6! Bc6 30.d5 Ne6?? (30...Bd5 31.Qg7 Mate attack) 31.de6+– (31.dc6?! Qf8+=) 31...Qf8 32.Rg2 (32.Rg2 Be5 33.Qe5+–) 1–0. Schalkwijk,Peter – Raines,David, 3. LSS No Engine Cup Preliminary, 2009.

7.d3 0–0 8.Be2 dc4 9.dc4 c5 10.0–0 cb4 11.a4? (better is 11.ab4 Bb4 12.Nc3=) 11...b6–+ 12.Ne5 Bb7 13.Bf3 Ne5 14.Bb7 (14.Be5 Bf3 15.Qf3 Qd3–+) 14...Qd1 15.Rd1 Nc4 16.Ba8 Nb2 (16...Ra8?! 17.Bd4 e5 18.Rc1 ed4 19.Rc4 de3 20.fe3–+) 17.Rd2 Rc8 (17...Ra8?! 18.Rb2 Nd5 19.Raa2–+) 18.g3 (18.Kf1 Nc4 (18...Ra8?! 19.Rb2 Ng4 20.h3–/+) 19.Bf3 Nd2 20.Nd2 g6–+) 18...Rc1 (18...Ra8?! 19.Rb2 Rc8 20.Nd2–/+) 19.Kg2 Nc4 20.Rd4 (20.Rd3 Ne8 21.a5 ba5–+) 20...b3 21.Bf3 (21.Nd2 Ra1 22.Rc4–+) 21...b2 22.Ra2 (22.Rc4 ba1Q (22...ba1R?! 23.Rc1 Ra4 24.Rc7–+) 23.Rc1 g5–+) 22...Rb1 23.Rc4 (23.Rb2 Nb2 24.g4 g5–+) 23...Rg1!! 24.Kg1 b1Q (24...b1Q 25.Kg2 Qa2–+) 0–1. mgoodrich (2445) – pierred (2825), net–chess.com, 2015.

7.Be2 0–0 8.0–0= dc4 9.Bc4 a5 10.ba5 Qa5 11.d4 =.

7.Be2 0–0 8.0–0 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 =.

7.Be2 0–0 8.0–0= c5 9.b5 (9.Qa4 Nb6 10.Qb5 Bd7–+ (10...dc4?! 11.bc5 Bd7 12.Qb4+=)) 9...b6 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2=) 10.d3 (10.cd5 Nd5 11.e4 Nf4=) 10...Bb7 11.Nbd2 Qc7 (11...dc4 12.Nc4 a6 13.Qb3=) 12.Qc2 (12.cd5 Bd5 13.e4 Bb7=) 12...Rac8 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.d4 cd4 15.Nd4=) 13.Nb3 (13.cd5 Bd5 14.e4 Bb7=) 13...Rfd8 14.a4 (14.Qc3 Bd6=) 14...e5 (14...Bd6 15.a5=) 15.a5 Ng4 (15...dc4 16.Qc4 Bd5 17.Qc3=) 16.Nfd2 f5 (16...Ndf6 17.Bf3+=) 17.Bg4 fg4 18.a6 Ba8 19.e4 de4 20.de4 Nf6 (20...Rf8 21.f3+=) 21.Rad1= Rd7 22.f3 (22.Bc3 Rcd8=) 22...Rcd8 (22...gf3 23.g3=) 23.Nb1 (23.Qc3 gf3 24.gf3+=) 23...gf3+= 24.gf3 Nh5 (24...Kh8 25.Rd7 Rd7 26.Nc3+=) 25.Rd7 Rd7 26.Rd1 Bf6 (26...Rd1 27.Qd1 Bg5 28.Qd3+=) 27.Nc3= Nf4 (27...Rd1 28.Qd1 Nf4 29.Bc1=) 28.Ne2 (28.Nd5 Bd5 29.ed5 Qd6=) 28...Ne6 29.Rd7 Qd7 30.Bc1 (30.f4 Nd4 (30...ef4?! 31.Bf6 gf6 32.Kf2+=) 31.Ned4 ed4–/+) 30...Nd4 31.Qd3 Qh3 (31...Qf7 32.Nbd4 cd4 33.Ng3+=) 32.Nbd4= cd4 (32...ed4 33.Bf4=) 33.Ng3 (33.c5!?+=) 33...g6 34.c5 bc5 35.Qc4 Kg7 36.Qc5 Qd7 37.Ba3 (37.f4 ef4 38.Bf4 d3=) 37...d3?? (better is 37...Qf7+=) 38.Qf8 1–0. Wolf,Heinz – Freck,Klaus, Verbandsliga Nord Baden, 1995.

7.Be2 0–0 8.0–0 Qc7 9.Nh4 (9.cd5 cd5 10.Nc3 a5=) 9...Ne4 (9...dc4 10.Bc4 b5 11.Bd3+=) 10.Nf3= Bf6 (10...a5 11.Qc2=) 11.Bf6 Nef6 12.Nc3 Ne5 13.c5 (13.Ne5 Qe5 14.d4 Qg5+=) 13...Neg4 (13...Nf3 14.Bf3 e5 15.d4=) 14.h3 Nh6 (14...Ne5 15.Ne5 Qe5 16.f4+=) 15.d4 Nf5 16.Ne5 (16.Bd3 b6+/–) 16...Nd7 17.f4?? (better is 17.Nd3+=) 17...Ne3–+ 18.Qd2 Nf1 19.Rf1 f6 20.Nf3 e5 21.f5 (21.fe5 fe5 22.Ne5 Rf1 23.Bf1 Ne5–+) 21...ed4 (21...e4 22.Ne1–+) 22.Nd4 Ne5 23.Qf4 Qe7 24.Re1?? Nd3! 25.Qf1 Qe3 26.Kh2 Ne1 27.Nc6 bc6 28.Qe1 Bf5 29.b5 Qc5 30.bc6 Qc6 31.Qf1 Qc3 32.Qf5 Qe5 33.Qe5 fe5 34.g4 Rf2 35.Kg3 Re2 36.Kf3 Re4 37.h4 Rb8 38.h5 Rb3 39.Kf2 Ra3 40.g5 Rb4 0–1. Haaz,Guillermo – Tirado,Alejandro, Fide Mercenarios–D, 1999.

7.Be2 dc4 8.Bc4 a5 9.b5 =.

7.Ne5 dc4 8.Bc4 Bd6 =.

7.Ne5 dc4 8.Bc4 Ne5 9.Be5 b5 =.

5.a3 g6

6.c4 dc4 7.Bc4 Bg7 8.0–0 0–0 9.d4 b5 10.Bd3 Nd5 11.Nc3 a6 12.Rc1 Nc3 (12...a5 13.ba5 Ra5 14.Qc2+=) 13.Rc3 a5 14.ba5 Qa5 15.Qc2 Qd8 16.Rc1 Bd7 17.Nd2 (17.Ne5 f6 18.Nd7 Qd7+/–) 17...Qg5 18.Ne4 Qd5?? (better is 18...Qe7+/–) 19.Rc5+– Qa2 (19...b4 20.Ra1 b3 21.Qe2+–) 20.Ra1 (better is 20.Nc3 Qa3 21.Ba3 Ra3+–) 20...Qa1 21.Ba1 Ra3 22.Bb2 Ra2 23.Qb3 Ra4 24.g3 (24.Rc1 Na6+–) 24...Na6 25.Rc1 Rb4 26.Qc2 Ra8 (26...Ra4+–) 27.Nc5 (better is 27.Ra1 Ra4 28.Ra4 ba4 29.Qa4+–) 27...Nc5+= 28.Qc5 Rb2 29.Qd6 Be8 30.Be4 Bf8 31.Qc7 Raa2 32.Rf1 b4? 33.Bc6?? Bc6 34.Qc6= Rc2 35.Qb5 Rab2 36.d5 ed5 37.Qd5 b3 38.e4 Bc5–/+ 39.e5 Bf2 40.Rf2?? Rc1 41.Kg2 Rbb1?? 42.Qf7 Kh8 43.Qf8 1–0. Fournier,Frederic (1665) – witch2003 (1675), Active, 2007.

6.c4 Bg7 7.Be2 0–0 8.0–0 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.d4 Qe7 11.Nbd2 Nh5 (11...Rd8 12.Qc2+=) 12.Qc2 e5 13.Rfe1 ed4 14.ed4 Qd6 15.Ne4 Qb8 (15...Qf4 16.Bc1 Qc7 17.b5+–) 16.Nfg5 (16.Neg5 Nf4+–) 16...Nb6 (16...h6 17.Nf7 Rf7+–) 17.Bf7+– Rf7 18.Qb3 (18.Nf7 Kf7 19.Ng5 Kf6 20.Qe4+–) 18...Nd5= 19.Nf7 Kf7 20.Nc5 (20.Ng5!? Kf8 21.Nh7 Kg8 22.Ng5=) 20...Qc7 (20...Nhf4 21.b5=+) 21.Re3 (21.b5 Bf5=+) 21...Bd7 (21...Nhf4 22.b5=+) 22.Rae1=+ Re8 (22...Kf8!? 23.Rf3 Nhf6=+) 23.Nd7= Re3 24.Re3 (better 24.fe3!? Qd7 25.e4=) 24…Qd7–/+ 0–1. GuestFYYM – GuestWWMH, freechess.org, 2018.

6.d4 Qb6 7.Nc3 (7.c4 Qd8+=) 7...a5 (7...Bd6 8.Bd3=) 8.Na4 (8.b5 Bd6+=) 8...Qc7= 9.c4 (9.Nc5 b6 10.Nd3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Bd6=) 9...ab4 10.c5 ba3 11.Ra3 (11.Nb6 Ra7=) 11...Nbd7 12.Qb3 (12.Qc2 Qd8=) 12...Be7 (12...Rb8 13.Qc2+=) 13.Nb6 (13.Bd3 Rb8 14.Qc2 b5 15.cb6 Nb6+=) 13...Ra3 (13...Nb6 14.cb6 Qb8 15.Ra8 Qa8 16.Bd3–/+) 14.Ba3 0–0 (14...0–0 15.Be2 e5+=; 14...e5 15.Be2+=). Agilisaurus (1605) – cocohubert (1705), internet, 2007.

6.d4 Bd6 7.c4 =.

6.Be2 a5 =.

6.Be2 Bg7 7.0–0 b5 8.d3 0–0 9.Nbd2 Nbd7 10.c4 a6 11.c5 Re8 (11...a5 12.Ne5 Ne5 13.Be5 ab4 14.ab4 Ra1 15.Qa1+/–) 12.d4 a5 13.Bd3 a4 14.Ne5 Ne5 15.de5 Nd7 16.f4 f6 17.e4 (better is 17.Nf3!?+=) 17...fe5+= 18.ed5 (18.Qf3!?+=) 18...ed5–/+ 19.f5 (19.Ra2 Qe7–/+) 19...g5 (19...e4!? 20.Bg7 Kg7 21.Be2–+) 20.Be2 (20.Qh5 Bf6+=) 20...Nf6 21.g4 (21.Qc2!?–/+) 21...d4 22.h3 (22.Bf3!? e4 23.Ne4 Ne4 24.Qd3–+) 22...e4 23.Qb1 (23.Re1 Nd5–+) 23...Ra7 (better is 23...d3!? 24.Bf3 ef3 25.Rf3–+) 24.Re1 Rae7 25.Bd1 (25.Qa2 Kh8 26.Bf1 Qd7–+) 25...e3 (25...Qc7 26.Nf1 Nd5 27.Bc2–+) 26.Nf3 d3 27.Nd4 e2 0–1. cmulligan (2205) – dmendiola (2245), net–chess.com, 2012.

5.a3 h6

6.c4 dc4 7.Bc4 b5 8.Be2 a5 9.ba5 Qa5 10.Ne5 Qc7 11.0–0 Nbd7 12.f4 Bd6 13.Qc2 Bb7 (13...Ne5? 14.fe5 (14.Be5?! Qd7+=) 14...Be5 15.Be5 Qe5 16.Qc6 Ke7 17.Qa8 (17.Bb5? Bd7 18.Qf3 Bb5–+) 17...Qa1 18.Qa7 Bd7 19.Qc5 Kd8 20.Qd6+– (20.Bb5?! Qb2 21.Nc3 Bb5 22.Nb5 Nd7 23.Qc7 Ke7 24.Qd6 Ke8+–); 13...Be5 14.fe5 Nd5 15.Nc3 Nc3 16.Qc3+=) 14.Nd7 Qd7 15.a4 b4 (15...ba4 16.Ra4 Ra4 17.Qa4+=) 16.a5 c5 17.a6 Bc6 18.d4 Be4 19.Qc1 0–0 (19...Rc8 20.Nd2 cd4 21.Nc4+=) 20.Nd2 (20.dc5 Rfc8 21.Bd4 Qc6+/–) 20...Bc6 (20...Rfc8 21.Ne4 Ne4 22.Bf3+=) 21.Nc4 Bb5 22.Re1 Bc4 (worse is 22...Ra6 23.Ra6 Ba6 24.Nd6 Qd6 25.dc5+/– (25.Qc5?! Qc5 26.dc5 Be2 27.Re2 Ne4=)) 23.Qc4 Rfc8 24.Rec1 Nd5 25.Qd3 (25.dc5? Bc5 26.Qc5 Rc5 27.Rc5 Ne3–+) 25...c4 26.Rc4 Rc4 27.Qc4 Ne3 28.Qb5 Qb5 29.Bb5 Nc2 30.Ra4 Bf4 31.Bd3 Be3 32.Kf1 Nd4 33.Be4 Ra7 34.Rb4 f5 35.Rb8 (worse is 35.Rd4 Bd4 36.Bd4 Ra6+=) 35...Kf7 36.Rb7 Rb7 37.ab7 Bf4 38.Bd4 fe4 39.Kf2 Bb8 40.Ke3 e5 41.Bc3 Ke6 42.Ke4 h5 43.h3 Bd6 44.h4 Bb8 45.Bb4 1–0. the_scientist (2185) – nuclearowl (2095), gameknot.com, 2011.

6.c4 dc4 7.Bc4 Nbd7 8.0–0 Be7 9.d3 0–0 10.Nbd2 a6 11.Rc1 Nb6 12.Qc2 Nbd7 (12...a5 13.b5+=) 13.d4 Nb6 14.Ba2 (14.Bd3 a5 15.ba5 Ra5+=) 14...Nbd5 (14...a5 15.ba5 Ra5 16.Ra1=) 15.Bb1 (15.e4!? Nb6 16.Bb1+/–) 15...Ng4?? (better is 15...a5=) 16.Qh7 1–0. agostinhoarruda (2510) – lopesq (2105), net–chess.com, 2010.

6.d4 a5 7.b5 =.

6.d4 b5 7.Nbd2 Bd6 8.Bd3 a5 9.c3 (9.Bc3 ab4 10.Bb4 Ra4=) 9...a4 (9...0–0 10.0–0=) 10.e4+= de4 11.Ne4 Ne4 12.Be4 f5 (12...0–0!?+=) 13.Bd3+/– g5 (13...0–0 14.Qe2+/–) 14.0–0 (14.Qe2 0–0+/–) 14...Qc7 (14...g4 15.Ne5+/–) 15.Re1+– g4 16.Ne5 Nd7 17.Ng6 (17.c4 bc4 18.Bc4 Ne5 19.de5 Be7+–) 17...Rg8+/– 18.Re6 Kf7 (18...Kd8 19.Bf5 Bh2 20.Kh1+/–) 19.Bf5 Nf6 20.d5 (20.Ne5 Kg7 21.Qc2 Be6 22.Be6 Be5 23.de5 Qe5 24.Bg8 Re8+–) 20...Be6 (20...Rg6 21.Bg6 Kg7 22.Rf6 Kf6+–) 21.de6+– (21.Be6 Kg6 22.Qd3 Kg7 23.Bg8 Rg8 (23...Ng8?! 24.dc6 Bh2 25.Kh1=; 23...Kg8?! 24.Qg6 Qg7 25.Qf5=; worse is 23...Bh2 24.Kh1 Rg8 25.g3–/+) 24.dc6 Bh2 (24...Qc6?! 25.c4–/+) 25.Kh1 Qe5–+) 21...Kg7 22.c4 Bh2 23.Kf1 (better is 23.Kh1 Rad8 24.Qg4+–) 23...g3? (23...bc4 24.Qg4 Rad8+–) 24.Qf3 Rae8 (24...gf2 25.Bf6 Kf6 26.Be4 Kg7 27.Qc3 Be5 28.Ne5 Kf6 29.Nc6 Kg5+–) 25.Bf6 Kf6 26.Be4 Kg7 (26...Qf4 27.Qf4 Ke6 28.Rd1 Rg6 29.Qf5 Ke7 30.Rd7) 27.Qc3 (27.Qc3 Qe5 28.Qe5 Kh7 29.Nf8#) 1–0. Buettner,Fritz (2445) – Bonato,Osiris (1870), CiF, 2007.

6.Be2 Nbd7 =.

5.b5 Bd6

6.Be2 0–0 7.0–0 Nbd7 8.bc6 bc6 9.c4 e5 10.Nc3 Bb7 11.cd5 cd5 12.Nb5 Bb8 13.Ba3 Re8 14.Nd6 Bd6=+ 15.Bd6 Ne4 16.Ba3 Re6 17.Rc1–/+ Qa5 18.Bb2 Qa2 19.Ba1 Qa5 20.d3 Nef6 Black prepares e4 21.Ng5 Ree8 22.Bc3 Qb6 23.Qa4 Rac8 24.d4=+ e4 25.Rb1 Qc6 26.Bb5 Qc3 27.Bd7 Bc6 28.Bc6 Qc6 29.Qa7 Rc7 30.Qa3 Rec8 31.Nh3 h6 32.Nf4= g5 33.Ne2 Qe6 34.Rbc1 Rc1 35.Nc1 h5 36.Nb3 g4 37.Nc1 h4= 38.Ne2 Nh5 39.g3 Rc7 40.Qa8 Kg7 41.Re1 hg3=+ 42.hg3 Rc8 43.Qb7 Qf5 44.Qe7 Nf6 45.Nf4 Rh8 46.Ra1 Nh5 47.Qe5 Qe5 48.de5 Nf4 49.gf4 Rd8 50.Ra4 Rd7 51.Kg2 f6 52.e6 Rd8 53.f5 Kh6 54.Ra7 Rb8 55.Rd7 Kg5 56.Rd5 Rh8 57.Kf1 Ra8 58.Ke2 g3 59.fg3 Kg4 60.Kd2 Rh8 61.e7 Re8+/– 62.Re5 Kg5?? 63.Re4+– Kf5 64.Kd3 Kg6 65.Kd4 Kf7 66.Kd5 Re7 67.Re7 Ke7 68.e4 Kd7 69.e5 fe5 70.Ke5 Ke7 71.Kf5 Kf7 72.Kg5 Kg7 73.g4 Kh7 74.Kf6 Kh8 75.Kf7 Kh7 76.g5 Kh8 77.Kg6 Kg8 78.Kh6 Kh8 79.g6 Kg8 80.g7 (80...Kf7 81.Kh7+–) 1–0. Asfora,Marco Antonio – Masculo,Jose Soares, BRA–ch Curitiba, 1977.

6.Be5 Be5=+.

4.Nf3 Bg4

5.Nc3 Nbd7 6.b5 e5 7.h3 Bh5 8.g4 Bg6 9.Rb1 Bd6 10.Bg2 0–0 11.0–0 Ne4 12.d3 Nc3 13.Bc3 f5 14.bc6 bc6 15.d4 e4 16.Ne5 Ne5 17.de5 Bc7 18.f4 ef3 19.Qf3 (19.Qf3 fg4 Decoy; 19.Rf3 Re8 Combination; 19.Bf3 fg4 Double attack (19...fg4 Decoy)) 19...fg4 20.Qg4 Bc2 21.Rb7 Rf1 22.Kf1 Qf8 (22...Bd3!? 23.Kg1 Qc8 24.Ra7 Bf5 25.Ra8 Bg4 26.Rc8 Bc8=) 23.Ke2+= Bb6?? (better is 23...Qc8 24.Qc8 Rc8 25.Ra7 Bf5+=) 24.e6+– Bf5 (24...d4 25.Rf7 h5 26.Rf8 Rf8 27.Qh5 g6+–) 25.Rg7 1–0. pierred (2825) – cristero (2360), net–chess.com, 2015.

5.c4 dc4 6.Bc4 e6 7.Be2 Bb4 8.Ne5 (better is 8.Qb3!? deserves consideration 8...Be7 9.d3=) 8...Be2–/+ 9.Qe2 Qd5 10.0–0 Bd6 (10...Nbd7 11.Nd7 Nd7 12.Rc1= (12.Bg7?? the pawn of course cannot be captured 12...Rg8–+)) 11.f4 Nbd7 12.Nc3 Qa5 13.Nc4 (13.Nd7 Kd7 14.Rf2 Ke7+=) 13...Qc7 14.Nd6 Qd6 15.e4 (15.a4 0–0=) 15...e5 (15...Nc5 16.Qe3 Ng4 17.Qf3 Qd2 18.Nd1+=) 16.f5 This push gains space (16.fe5!? is worth looking at 16...Ne5 17.Na4=) 16...Nc5 17.Rf3 (17.Ba3!?–/+) 17...0–0–0 18.Ba3 Qd4 19.Re3 Nce4 20.Be7?? an oversight. But White was lost anyway. 20...Rd7 (better is 20...Nd5!? and Black can already relax 21.Bd8 Rd8 22.Rc1 Ne3 23.Ne4 Ng4 24.Nf2 Nf2 25.Qf2 Qf2 26.Kf2 Rd2 27.Kf3 Ra2 28.Rc4–+) 21.Bf6 gf6 22.Ne4 Qa1 23.Kf2 Qa2 24.Rd3 Rd3 25.Qd3 Qd5 26.Qe3 Qd4 27.Nf6 Qe3 28.Ke3 Rd8 29.g4 a5 30.Nh7 a4 31.Ng5 a3 32.Nf7 a2 33.Nd8 Kd8 34.g5 a1Q 35.g6 Qd4 36.Ke2 Qe4 (36...Qe4 37.Kd1 Qf5–+) 0–1. Rogowski,Walter – Pook,Rainer (1780), Saarlouis op 4th, 2001. (=1.Nf3 c6 2.b4 d5 3.Bb2 Nf6 4.e3 Bg4 5.c4)

5.c4 Nbd7 6.Be2 e6 7.c5 Be7 (7...Bf3 8.Bf3 b6 9.d4=) 8.0–0= 0–0 9.d4 Qc7 10.h3 Bh5 11.Nbd2 a6 12.a4 White plans b5 12...Bg6 13.Nh4 Bf5 (13...Ng4! 14.Bg4 Bh4=) 14.Nf5+= ef5 15.Qc2 g6 (15...f4 16.e4 de4 17.Ne4+=) 16.b5+– ab5 17.ab5 Rfc8 (17...cb5 18.Bb5 b6 19.c6+–) 18.b6 Qd8 19.Ra7 (19.Nf3 Ra1 20.Ra1 Ra8+–) 19...Ra7 20.ba7 Ra8 21.Ra1 Ne4 22.Ne4 fe4 23.Bc3 f5 (23...b6 24.cb6 Qb6 25.Qa4+=) 24.Qb3 Qc8 25.Qb2 Bd8 26.Qa2 Bc7 (26...b5 27.Bb5 cb5 28.Qd5 Kf8 29.c6+–) 27.Qa3 Nf8 28.Rb1 (28.Ra2 b5+=) 28...Ne6 29.g3 Nd8 30.h4 (30.Kg2 Qe6+=) 30...h6 (30...Qd7 31.Qa4=) 31.h5 (31.Ra1!?+–) 31...g5 32.Bd2 Qe6 33.Kg2 Qf7 Black prepares f4 34.Bc3 f4 (34...g4 35.Bd2=) 35.Bg4+= f3 36.Kg1 Bg3? (better 36...Qf6+=) 37.fg3+– f2 (37...Qc7 38.Kh2 Nf7 39.Ra1+–) 38.Kf1 Qc7 (38...Ne6 39.Rb2+–) 39.Kf2 Qf7 40.Kg2 1–0. DEFFM – GuestPGYW, freechess.org, 2018.

5.c4 Bf3 6.Qf3 Nbd7 7.cd5 cd5 (7...Nd5 8.a3=) 8.Nc3 (8.Bf6!? Nf6 9.Bb5 Nd7 10.Qd5+/–) 8...Ne5 9.Qf4 Ned7 (9...Nc6 10.b5 Na5 11.Be2+=) 10.Bb5 (better is 10.Nb5!? Rc8 11.Na7+/–) 10...a6= 11.Bd7 Qd7 12.0–0 g6 (12...Rc8 13.Rac1=) 13.a3 (13.e4 Bg7 14.e5 Ng4+=) 13...Bg7= 14.Rac1 0–0 15.d3 Nh5 16.Qf3 Bc3 (16...a5 17.Rc2 ab4 18.ab4+=) 17.Rc3 f6 18.Rfc1 Ng7 (18...e5!?+/–) 19.Rc7+– Qe6 20.Rb7 Rfc8 21.Rbc7 Rc7 22.Rc7 Rc8 23.Rc8 Qc8 24.Qd5 Kf8 25.Qc4 Qb7 26.d4 a5 27.Bc3 ab4 28.Bb4 Qe4 29.h3 Nf5 30.g4 Nh4+/– 31.Qf1 Nf3= 32.Kg2 Nd2 33.Kg1?? Nf1–+ 34.Kf1 Qd3 35.Kg2 Qe4 36.Kf1 h6 37.Ke2 h5 38.gh5 gh5 39.Bc5 f5 40.Bb4 f4 41.Bc5 f3 42.Ke1 Qc2 (42...Qc2 43.Be7 Ke7 44.e4 Qe2; 42...Qd3 43.Be7 Ke7 44.e4 Qe2) 0–1. Fournier,Frederic (1760) – Guest5024, Active, 2006.

5.c4 e6 (--> 4.c4 Bg4 5.Nf3 e6).

5.Be2 a5 6.ba5 (6.b5 e6=) 6...Ra5 (6...e6 7.0–0=) 7.0–0 (7.Bc3 Ra4=) 7...e6 8.Nd4 (8.Bc3 Ra8=) 8...Be2=+ 9.Qe2 Bd6 10.Nf3 (10.Nc3 0–0=) 10...Nbd7 11.c4 0–0 12.Bc3 (12.d3 dc4 13.dc4 Qe7=+) 12...Ra4 (12...Ra6 13.d3=+) 13.cd5 (13.d3 dc4 14.dc4 Qe7=+) 13...ed5 14.d3 Qc7 (14...b5 15.Rc1=+) 15.h3 (15.Bd4 Ne5 16.Nc3 Ra3=+) 15...Rfa8 16.Nd4 (16.Rc1 b6=+) 16...b5–/+ 17.Nf5 Bf8 18.Nd4 b4–/+ 19.Bd2 c5–+ 20.Rc1 Qb6 21.Nf3 Ra2 22.Ra2 Ra2 23.Qd1 Qa6 24.Be1 c4 25.dc4 dc4 26.Qd4 c3 27.Nc3 bc3 28.Bc3 Opening the c–file gets Black a lot of play 28...Ra4 29.Qd2 Rc4 30.Ra1 Qc8 31.Bd4 h6 32.Qb2 Rc2 33.Qb1 Bd6 34.Qd1 Bb8 35.Rb1 Rc6 36.Nh4 Qc7 37.Nf5 Qh2 38.Kf1 Qh1 39.Ke2 Qd1 40.Kd1 Kh7 41.Ke2 Be5 42.Be5 Ne5 43.f4 Ned7 44.Rb7 g6 45.Nd4 Rb6 46.Rc7 Kg7 47.Kf3 Ra6 48.g4 Nf8 49.Nc6? Ra3 50.Ne5 Re3 (51.Kf2 Nd5–+) 0–1. Schmidbauer,Josef – Palmi,Herbert, Niederbayern–ch, 2002.

5.Be2 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 Bg4 4.e3 Nbd7 5.Be2 c6).

5.Bf6 ef6+= 6.c3 Bd6 7.d4 0–0 8.Bd3 a5 9.b5 Re8 (9...Qd7 10.Nbd2=) 10.bc6 bc6 (10...Nc6 11.Nbd2=) 11.Nbd2 Nd7 12.Rb1 Rb8 13.0–0 Rb1 14.Qb1 h6 15.Qb7 Qc7 16.Qc7 Bc7 17.Rb1 Rb8 18.Rb8 Nb8 19.h3 (19.c4 Be6+=) 19...Be6 20.Kf1 Nd7 21.Bc2 (21.c4 f5+=) 21...Nb6 22.Nb3 a4 23.Na5 Bd7 24.Ke2 Kf8 25.Nd2 g6 (25...a3 26.c4+=) 26.c4 (26.Nb7 Be6+/–) 26...a3+= 27.Nb1 dc4 28.Na3 Be6 29.e4 Bd6 30.Nb1 c5 31.d5 Bc8 32.Nc6 Ke8 33.a4 Nd7 34.Nc3 Ne5 35.Na7 Ba6 36.Nab5 Kd7 37.Nd1 h5 38.f4 Nd3+/– 39.Bd3 cd3 40.Kd3 Bf4 41.Kc4 Bc1 42.Kc5 Bf4 43.a5 f5 44.ef5 1–0. Van Rooijen,Peter (1665) – Reuter,Alfred (1770), IECC, 2000.

5.h3 Bf5 6.a3 g6? (better is 6...Nbd7=) 7.g4+– Be4 8.g5 Nfd7?? (8...Nbd7+–) 9.Bh8 Qc7 10.Nc3 Bf5 11.Nd4 e6 12.h4 Na6 13.Nf5 gf5 14.Ba6 ba6 15.Qh5 0–0–0 (15...a5 16.ba5 f4 17.e4+–) 16.Qf7 1–0. Nemec,Zdenek (2035) – Cg,Ivan, OP–2011–0–01385, 2011.

5.a3 Nbd7

6.c4 e6 7.d3 Bd6 (7...a5!? 8.b5 Qb6+=) 8.Be2 0–0 9.Nbd2 Qe7 (9...c5 10.0–0+=) 10.0–0= a5 11.b5 (11.c5 Bc7=) 11...cb5+= 12.cb5 a4 13.h3 Bh5 14.e4 e5 (14...de4 15.Ne4 Ne4 16.de4+=) 15.Re1= de4 16.de4 Nb6 17.Nh4 Be2 18.Qe2 g6 19.Qe3 Bc5 20.Qg3 Rfe8 21.Nf5 Qf8 22.Qg5 (22.Rec1 Nh5 23.Qg4 Nf4 24.Be5 Nd3 25.Rc5 Ne5 (worse is 25...Qc5 26.Bd4 Qc7 27.Nh6 Kf8 28.Qf3+/–) 26.Re5 Re5–/+) 22...Nh5 23.Nh6 Kh8 (better is 23...Kg7!? 24.Ng4 f6 25.Qh6 Kg8–/+) 24.Be5+= f6 25.Bc3?? (25.Bb2 Rad8 26.Ng4 Re6+=) 25...Nd7?? (better is 25...Rac8 26.Ng4 Bf2 27.Nf2 Rc3–+) 26.Ng4 Ne5 (26...Rac8 27.Bb2 Ne5 28.Be5 Re5 29.Qh6 Qh6 30.Nh6=) 27.Qh4 (27.Be5 Re5 28.Qh4+=) 27...Re6 (better is 27...Rac8!?=) 28.Ne5+/– fe5 29.Nf3 Rae8 30.Ng5?? (better is 30.Red1 Kg8 31.Rd5+/–) 30...Rf6–/+ 31.Nf3?? (better is 31.Bb4 Bb4 32.ab4–/+) 31...Rf3–+ 32.gf3 Qf3 33.Be5 (33.Red1 Qc3 34.Ra2–+) 33...Re5 34.Rad1 Bf2! 0–1. Valenta,Vit (2195) – Vanka,Miloslav (2155), Kouty nad Desnou op–A, 2010.

6.d3 a5 7.ba5 Qa5 8.Nbd2 Bf3 9.Qf3 e5 10.Qd1 Bd6 11.Be2 Nc5 12.0–0 Na4 13.Bc1 0–0 14.Nb3 Qc7 15.g3 c5 16.c4 e4 17.Qc2 dc4 18.Qc4? (better is 18.dc4 Be5 19.Bd2 Ba1 20.Ra1–+) 18...b5! (18...b5 19.Qc2 ed3 20.Bd3 c4–+) 0–1. mgilbert (2395) – pierred (2825), net–chess.com, 2015.

6.d4 e6 7.Nbd2 Bd6 8.c4 0–0 9.Qb3 Bf3 10.Nf3 Ne4 11.Bd3 f5 12.Qc2 Qf6 13.c5 Bc7 14.a4 g5 15.0–0–0 (15.h3 Qh6+=) 15...b6 (15...g4 16.Ng1+=) 16.Ne1 (16.cb6 Nb6 17.Ne5 a5=) 16...Qe7 17.f3 Nef6 18.Ba6 bc5 19.bc5 Rae8 20.Nd3 Nb8 21.Bb7 Ba5 22.Ba8? (better is 22.Qb3=) 22...Qc7–+ 23.h4 g4 24.Ne5 Nfd7 (24...Na6 25.fg4 (25.Bc6?? Nb4–+) 25...Nb4 26.Qb3 Ra8 27.gf5 ef5 28.Rdf1–+) 25.e4 Ne5 26.de5 Na6 27.ed5 cd5 28.Bd5 ed5 29.Rd5 Nb4 30.Qc4 Nd5 31.Qd5 Qf7 32.Qd4 Re6 33.Rf1 Rd8 34.Qc4 Rc6 35.Qf7 Kf7 36.fg4 Rc5 37.Kb1 Rb8 38.Rf5 Ke7 39.Rf2 Bc3 0–1. Vega Gomez,F (2220) – Lopez Rodriguez,W (2220), Padron ESP, Team Ch Div2 Gp1, 2011. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 c6 4.e3 Bg4)

6.d4 e6 7.Nbd2 Bd6 8.Be2 0–0 9.Ne5 (9.c4!?=) 9...Be2+= 10.Qe2 Qc7 11.f4 a5 12.c3 Ne8 (worse is 12...Ne5 13.fe5 Be5 14.de5 Qe5 15.0–0+/–) 13.Qg4 f5 14.Qe2 Nef6 15.0–0 b5 (worse is 15...Ne5 16.fe5 Be5 17.de5 Qe5 18.Nf3+/–) 16.h3 Nb6 (worse is 16...Ne5 17.fe5 Be5 18.de5 Qe5 19.Rab1+/–; worse is 16...Be5 17.fe5 Ne8 18.Rf4=) 17.g4 Be5 18.fe5 Ne4 19.Ne4 fe4 20.ba5 Ra5 21.Rf8 Kf8 22.a4 Ra4 23.Ba3 Kg8 24.Qf1 Qf7 25.Qf7 Kf7 26.Rf1 Kg6 27.Be7 Nc4 28.h4 Ne3 29.h5 Kh6 30.Rf4 Ra2 31.Kh1 Rg2 32.g5 Kh5 33.g6 Kg6 34.Rf8 Rc2 35.Bb4 Nf5 0–1. Schmidt,Gerhardt (2255) – Stavru,Alessandro (1900), Caorle op, 1988. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 c6 4.e3 Bg4 5.a3 Nbd7)

6.Be2 Qc7 7.h3 Bf3 8.Bf3 e5 9.0–0 Bd6 10.d3 e4 11.Be2 0–0 12.Nd2 ed3 13.cd3 a5 14.Qb3 ab4 15.ab4 Qb6 16.Bc3 Rfe8 17.Ra5 Qc7 18.Rfa1 Ra5 19.ba5 Bc5 20.d4 Ba7 21.Rc1 Bb8 22.Nf3 Ne4 23.Be1 Ng5 24.Kf1 Ne4 25.a6 Nd6 26.ab7 Nb7 27.Bd3 g6 28.Qa4 Nd8 29.Bd2 Ba7 30.Kg1 Bb6 31.Bb4 h6 32.Qa2 Re6 33.Qc2 Kg7 34.Nd2 f5 35.Nb3 Nf7 36.Nc5 Bc5 37.dc5 Ng5 38.Bc3 Kf7 39.Bd4 Re8 40.Ra1 ½–½. Schirmer,Michael – Myrberg,Johnny, corr 3GMM–F, 2000.

6.Be2 e6 7.h3 Bf3 8.Bf3 Bd6 9.Nc3 0–0 10.0–0 e5 11.d3 Re8 12.Qd2 Qe7 13.e4 d4 14.Ne2 a5 15.Ng3 g6 16.Qg5 (16.c3 dc3 17.Bc3 ab4 18.ab4 Red8=) 16...Nd5 17.Qe7 Ne7 18.c3 c5 19.b5 Nb6 ½–½. weBNimzo (2240) – Nissart (2155), ChessWorld.net, 2003.

5.a3 e6

6.c4 Nbd7 7.d3 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 Rc8 (9...Qc7 10.c5 Bf3 11.gf3= (worse 11.cd6 Be2 12.dc7 Bd1 13.Rd1 Rfc8–/+)) 10.Nbd2= Bb8 (10...h6 11.h3 Bf5 12.Qa4=) 11.Rc1 (11.h3 Bh5+=) 11...Qc7 (11...Qe7 12.h3 Bf5 13.cd5 cd5 14.Qa4+=) 12.h3 Bh5 13.g3 (13.Re1 Qd6+=) 13...Rfe8 (13...Qd6 14.Qa4+=) 14.Re1 a6 (14...Qd6 15.Qa4+=) 15.Qb3 (15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.de4 Bf3 18.Bf3 Ne5+=) 15...Ba7= 16.a4 (16.d4 Bg6+=) 16...e5 (16...Be3 17.fe3 Qg3 18.Kh1 dc4 19.Qc4 (19.dc4? Ne4 20.Ne4 Bf3 21.Bf3 Qf3 22.Kh2 Qe4–+) 19...Qh3 20.Nh2 Qe3 21.Ndf3=+) 17.a5 (better 17.cd5!? Nd5 18.e4+=) 17...e4=+ 18.de4 de4 19.Nd4 (19.Nh4 Be2 20.Re2 Ne5=+) 19...Be2 (19...c5 20.Nf5 Be2 21.Re2 cb4 22.Qb4=+) 20.Ne2 Ne5 (20...c5 21.Nf4=+) 21.Nf4 (21.Be5 Qe5 (worse 21...Re5 22.c5+=) 22.c5 Bb8=+) 21...Rcd8=+ 22.Qc2 Qc8 (22...g5 23.Ne2=+) 23.Kg2 (23.Be5 Re5 24.c5 Bb8=+) 23...Nd3 (23...Qf5 24.Be5 Qe5 25.c5=+) 24.Nd3 (better 24.Bf6 gf6 25.Ne4 Ne1 26.Re1=) 24...Rd3?? (24...ed3 25.Qb3 Nh5=+) 25.Bf6+– gf6 (25...Rd2 26.Qd2 gf6+–) 26.Ne4! Red8 (26...Re4 27.Qd3 Remove defender) 27.Nf6 Kf8 (27...Kg7 28.Nd5! R8d5 29.cd5 Rd5 30.Red1+–) 28.Red1 (28.Nd5 Ra3 29.Nf4 Kg8+–) 28...Qf5 (28...Rd1 29.Rd1 Rd1 30.Qd1+–) 29.Rd3 (better 29.Nd5! Qe4 30.f3 Qe5 31.Qd3 cd5 32.cd5 Kg7+–) 29...Qd3 30.Qd3 (30.Nh7 Kg7 31.Ng5 Qc2 32.Rc2 Bb8+–) 30...Rd3 31.c5 Rb3 (31...Kg7 32.Ne8 Kg6 33.Nd6+–) 32.Rc4 Bb8 (32...Ke7 33.Nh7 f6+–) 33.Nd7 (33.Nd7 Ke7 34.Nb8+–) 1–0. Dos Anjos,Diovana Ferreira – Itagyba,Renan Fortes (1660), 5th SP Open Classico – Grupo C Sub, 2016.

6.c4 Nbd7 7.cd5 ed5 8.Be2 Bd6 9.Nd4 Be2 10.Qe2 0–0 11.Nf5 Ne5 (11...Qc7 12.Nd6 Qd6 13.0–0=+) 12.0–0 Re8 13.d3 Bc7 14.Qc2 Qd7 15.Ng3 (15.e4 Qe6=) 15...a5 16.ba5 Ra5 17.Nd2 Rea8 (17...Bd6 18.Nb3 Ra4 19.Be5 Re5 20.Nc5 Bc5 21.Qa4+/– (21.Qc5?! Qe7 22.Qe7 Re7=)) 18.h3 (18.Nb3 R5a7=+) 18...Qe6 (18...Qe8 19.f4 Neg4 20.hg4 Qe3 21.Kh2 Ng4 22.Kh3 Bf4 23.Nf3–+) 19.Nb3= g5?? (better is 19...R5a7=) 20.Nd4 (20...Qe7 21.Rfc1+=; better is 20.Na5 Ra5 21.Bc3+–) 1–0. Cody – Fischer,D, corr SOK–90–64, 1990.

6.d4 a5 7.b5 Be7 8.c4 0–0 9.Nbd2 cb5 10.cb5 Nbd7 11.Be2 Rc8 12.0–0 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd2 Be2 15.Qe2 Rc2 16.Rfb1 f5 17.Qd1 Qc7 18.Rc1 Rc8 19.d5 e5 20.d6 Bd6 21.Nb3 Kh8 22.Na5 Bf8 (22...Qa5 23.Rc2) 23.g4 fg4 (23...f4 24.Rc2 Qc2 25.Rc1=) 24.Rc2 Qc2 25.Qd7 Qb2 26.Qc8 Qa1 27.Kg2 Qa3 28.Nb7 Qe7 29.Nd8 Qf6 30.Kg1 Qf3 31.Qd7 Qe2 32.Ne6 Qd3 (32...Qe1 33.Kg2 Qb4 34.Qc8+–) 33.Nf8 Kg8 34.b6 g3 35.hg3 Kf8 36.Qd3 ed3 37.b7 (37...Kf7 38.b8Q+–) 1–0. Myrberg,Johnny – Johannes,Jan, TKM/SF/02, 2001.

6.d4 Bd6=+ 7.c4 dc4 8.Bc4 Nbd7 (8...b5 9.Bd3=+) 9.Nbd2 (9.0–0 a5=) 9...0–0 (9...a5 10.Qb3=+) 10.0–0 (10.Bd3 Rb8=) 10...a5 11.b5 Nb6 (11...Rc8 12.Qb3=) 12.bc6 Nc4 (12...Rc8 13.Bb5 bc6 14.Be2=) 13.Nc4 bc6 14.h3 Bh5 15.g4 (15.Nd6 Qd6 16.Qe2 Ne4=) 15...Bg6=+ 16.Qa4 Be4 17.Nfd2 Bd3 (17...Bd5 18.Nd6 Qd6 19.Nc4 Bc4 20.Qc4=+) 18.Rfc1= Ne4 (18...Ra6 19.Nd6 Qd6 20.Bc3=) 19.Ne4 (19.Nd6 Qd6 20.Ne4 Be4=) 19...Be4 20.Nd6 Qd6 21.Rc5 Exerts pressure on the isolated pawn 21...Qd8 22.g5 (22.Re5 Bd5=) 22...f6 23.Qc4 Qd7 24.Rc1 Increasing the pressure on the isolated pawn on c6 (24.Bc3 a4=) 24...fg5 25.Re5 Bd5 26.Qc2 Bf3 27.Rg5 Rf7 (27...e5 28.Rg3=+ (< 28.Re5 Qh3 29.Qb3 Kh8 30.Qg8 Kg8 31.Rc6 Qg2)) 28.Rg3 (28.e4 Rb8 29.Re5 a4=) 28...Qd5=+ 29.Qd2 (29.Qc5 Rb8 30.Rb1 Qc5 31.dc5 Be4–+) 29...a4 (29...Rd8 30.Qc3=+) 30.Rc5= Qe4 31.Re5 Qb1 32.Qc1 Qa2 33.Bc3 Bd5 34.f4 Rb8 35.Bb4 Rf5 (35...Qe2 36.Qd2 Qd2 37.Bd2=+) 36.Qe1 (36.Qd1 Re5 37.fe5 Qb3=) 36...Re5 (36...Qc2 37.Rg4=+) 37.fe5= Qc2 38.Rg4 h5 (38...Bf3 39.Rg5=) 39.Rg5 c5 40.dc5 (40.Bc5 Rb2 41.Qe2 Qe2 42.Rg7 Kg7 43.Bf8 Kf8 44.e4 Qg2) 40...Qe4 41.Kh2 Rf8 (42.h4 Rf5–/+) 0–1. Plock,Jorg – Luehrig,Walter, Orang–Utan Invitational, 2002.

6.Be2 (--> 5.Be2 e6 6.a3).

6.h3 Bf3 7.Qf3 Nbd7 8.Qf4 (8.Be2 a5=) 8...Qb8 9.Qb8 Rb8 10.Bd3 Bd6 11.f4 a6 12.0–0 (12.c4 dc4 13.Bc4 b5=) 12...0–0 13.Nc3 e5 (13...c5 14.b5=) 14.fe5 Ne5 15.Be2 Rfe8 16.Rf5 Re7 17.Raf1 Rbe8 18.Nb1 (18.g4!?=) 18...Ne4–/+ 19.Be5 Be5 20.Re1 Ng3 21.Rf3 b5 (21...Ne2 22.Re2 h5 23.g3–/+) 22.Bd3 h6 23.Kf2 Ne4 24.Kg1 Ng5 25.Rff1 g6 26.Kh1 (26.h4 Ne6–/+) 26...Kg7 27.Rc1 f6 (27...h5 28.h4 Ne6 29.Rf3–/+) 28.Rcd1 (28.h4 Nf7–/+) 28...Kf7 (28...Ne6 29.g4–/+) 29.Kg1 (29.h4 Ne6–/+) 29...Bb2 30.c3 Re6 31.Bc2 Ne4 32.g4 Nd6 33.Rf4 Nc4 34.a4 ba4 35.Ba4 Ne5 36.Rdf1 Ra8 37.e4 Rd8 38.d4 Nd3 39.ed5 cd5 40.R4f3 Ne1 41.R3f2 Bc1 42.h4 Nd3 43.Rf3 Ne1 44.Rg3 Re2=+ 45.Kh1 g5 46.Rh3= gh4 47.Rh2 Re4 48.Rh4 Ke6 49.Bc6 Bg5 50.Rh3 Nc2=+ 51.Rhf3 Rg4–/+ 52.R1f2 Rh4 53.Rh2 Rh2 54.Kh2 Rb8 55.Rf1 Ne3 56.Rh1 Bf4 57.Kh3 Kd6 0–1. Mchess 4 – Fritz3/Pohl, 1995.

6.h3 Bh5 =.

5.a4 e5

6.Be5 Nbd7 (6...Bb4 7.h3 Bf3 8.Qf3=+) 7.Bc3 Qb6 (7...Bd6 8.Be2=) 8.a5+= Qc7 9.Be2 Bd6 10.g3 0–0 11.d3 Rfe8 (11...Bh3 12.Ng5 Bf5 13.0–0+=) 12.0–0+= c5 (12...h6 13.Nbd2+=) 13.bc5 Bc5 (13...Nc5? 14.Bf6 gf6 15.Nc3+–) 14.Kg2 Rad8 (14...Bd6 15.Nd4 Ne5 16.Bg4 Nfg4 17.Qe2+=) 15.Nd4+= Be2 16.Qe2 Ne5 17.h3 Nc6 18.Nb5 Qb8? (better 18...Qe7!? 19.d4 Bd6+=) 19.Bf6+– gf6 20.Qg4 Kh8 21.d4 (21.Qh4 Re6 22.Nd2 Rg8+–) 21...Rg8 22.Qh5 Rg5 (22...Be7!?+–) 23.Qf7 Rf8? (better 23...Be7!? 24.Qe6 a6+–) 24.Qc7+– Qc7? (24...Bb4 25.c3 Ba5 26.Qb8 Rb8 (26...Nb8?? 27.Ra5 Nc6 28.Ra3+–) 27.Na7 Ra8+–) 25.Nc7 Bd6 (25...Bb4 26.Ne6 Re8 27.Ng5 fg5 28.a6+–) 26.Ne6 1–0. GuestNBLH – GuestNTBG, freechess.org, 2019.

6.h3 Bh5 7.g4 Bg6 8.Ne5 Bb4 9.h4 Qe7 10.h5 Be4 11.f3 d4 12.ed4 Bd5 13.Qe2 0–0 14.c4 Be6 15.Na3 Re8 16.Nc2 Bd6 17.Ne3 Nfd7 18.f4 f6 19.Nd3 Na6 20.Kf2 Qf8 21.Qf3 Nb4 22.c5 Nd3 23.Bd3 Bc7 24.Qe4 (better is 24.h6 g5 25.fg5 fg5 26.Qf8 Rf8 27.Bf5+=) 24...f5–/+ 25.Nf5 Nf6 26.Qf3 Bd5 27.Qg3 Bh1 28.Rh1 Ne4 29.Be4 Re4 30.Qb3 Qf7 31.Qf7 Kf7 32.d5 cd5 33.Be5 Be5 34.fe5 Ra4 (34...Rg4 35.Ne3 Ra4 36.Rb1–+) 35.Rb1 Rg4 36.Kf3 Ra4 37.d4 g6?? (37...Rb8 38.c6 g5=) 38.Rb7+/– Kf8 39.Rh7 gf5 40.Rh8 Kg7 41.Ra8 Rd4 42.c6 Rc4 43.e6 (< 43.Ra7 Kh6 44.c7 Kh5+–) 43...Kf6 44.h6 (44...Rc3 45.Kf2 Rc2 46.Ke3 Rc6 47.h7 Rc3 48.Kf4+–; 44.Ra7?! Rc3 45.Kf2 Rc2 46.Kg3 Rc3 47.Kf4 Rc4 48.Kf3 Rc3 49.Kg2 Rc2 50.Kf1 Rc1 51.Kf2 Rc2 52.Kg1 Rc1 53.Kh2 Rc2 54.Kh3 Rc3 55.Kh4 Rc4 56.Kg3 Rc3 57.Kf4 Rc4 58.Kf3=) 1–0. Hepting,Heinrich (2205) – Kreuzer,Helmut (2160), LLN_Kelh1–SFFue1_R8_BY00/01, 2001.

5.Be2 e6

6.a3 e6 7.d4 a5 8.b5 Bd6 9.a4 Qc7 10.Nbd2 0–0 11.c4 dc4 12.Nc4 Bb4 13.Nfd2 Be2 14.Qe2 Rfc8 15.0–0 cb5 16.ab5 Bd2 17.Nd2 Qc2 18.Ba3 (18.Bc1!?+=) 18...Ne4–/+ 19.Bc1 Nc3 20.Qe1 a4 0–1. biohuman – marekt, ChessWorld.net, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bg4 3.e3 Nf6 4.Be2 Nbd7 5.Bb2 c6)

6.a3 Bg4 7.0–0 Nbd7 8.h3 Bf3 9.Bf3 Bd6 10.d3 0–0 (10...a5 11.ba5 Qa5 12.c4=) 11.c4= a5 12.c5 Be7 13.Nd2 b6 14.d4 Qc7 15.Qc2 b5 Black intends a4 16.Be2 a4 17.g4 h6 18.Bd3 Rac8 19.Rac1 Rfe8 20.Nf3 Rf8 21.Kg2 Rcd8 22.g5 (22.Rg1 Kh8=) 22...hg5 23.Ng5 Nh5 24.Bh7+= Kh8 25.Bg8 g6 26.Nf7 Kg8 27.Nd8 Qd8 28.Qg6 Ng7 29.Kh1 Bh4 30.f4 Qf6= 31.Qg4 Qh6 32.Rc2 Nf6 33.Qf3 Nf5 34.Rg1 Kf7 35.Rcg2 Ne4 36.Kh2 Rh8 37.Rg6 Qh7 38.R1g4 Nd2?? 39.Qg2 Bf6 40.Rg3 Ng3 (41.Rf6 Kf6–+) 0–1. AndyAndyO – ChelseaMick, ChessWorld.net, 2005.

6.a4 Bb4 7.0–0 Bd6 8.Ne5 Be2 9.Qe2 Nbd7 10.f4 0–0 11.d3 Qb6 12.Bd4 c5 13.Bc3 Rac8 14.Nd2 a6 15.Nd7 Nd7 16.Qg4 d4 17.Nc4 Qc7 18.ed4 cd4 19.Bd4 e5 20.Bb2 b5 21.ab5 ab5 22.Nd6 Qd6 23.Rf2 f6 24.Ra7 f5 25.Qf3 e4 26.de4 fe4 27.Qe2 Qc6 28.Bg7 e3 29.Qe3 Kg7 30.Qd4 1–0. Steuer – Winfridsson, email 4AMM–02 1997.

6.b5 c5 7.c4 Be7 8.h3 Bh5 9.0–0 0–0 10.Nc3 (10.d3 a6=) 10...b6 (10...dc4 11.Bc4 a6 12.d3=) 11.cd5 (11.d4 dc4 12.Qa4 cd4=) 11...Nd5 (11...ed5 12.Qa4=) 12.Nd5 (12.d4 Bf6+=) 12...ed5= 13.Ne5 (13.d3 a6 14.a4 Qd6=) 13...Be2 14.Qe2 Bf6 (14...a6 15.Rfb1=) 15.f4 Qc7 (15...a6 16.a4=) 16.a4 (16.e4 Qb7=) 16...Qd6 (16...a6 17.Qh5=) 17.Qd3 (17.a5 a6=) 17...Rd8 18.a5 Nd7 19.ab6 (19.Qa3 ba5 20.Nc6 Rdc8=) 19...ab6 (worse 19...Qb6 20.Ra6 c4 21.Rb6 cd3 22.Rc6+–) 20.Ra6 (20.Ra8!? Ra8 21.Qf5 Be5 22.Qf7 Kf7 23.fe5 Ke6 24.ed6=+) 20...Ra6–/+ (worse 20...Ne5 21.fe5 Be5 22.Be5 Qe5 23.Rf5=) 21.ba6 Ne5 22.fe5 Be5 23.Be5 Qe5 24.Qb5 Qc7 25.Rb1 Rb8 26.d4 c4 (26...cd4 27.ed4 Qa7 28.Re1=) 27.Qd5 c3 28.Ra1 c2 (28...Qc8 29.e4+=) 29.Rc1 b5 (29...Rc8 30.a7 Qa7 31.Rc2=) 30.Qa2 (30.Qe5!? Qe5 31.de5+=) 30...Qc3= 31.Rc2 Qe3 32.Rf2 Qd4 (32...Qe1 33.Rf1 Qe7 34.Qd5+=) 33.Qf7+= Kh8 34.a7 Ra8 35.Qb7 Qd8 (35...Qd1 36.Kh2 Qd8 37.Rf4+– (37.Qb5?! Qc7 38.g3 Qa7=)) 36.Rf7 Qd1 37.Kh2 Qd6 38.g3 Qd2 39.Kg1 (39.Qg2!? Qg2 40.Kg2+–) 39...Qe1+= 40.Kg2 Qe2 41.Kg1 Qe1 42.Kg2 Qe2 43.Rf2 Qe8 44.h4 h6 45.Rf7 Qe2 46.Kg1 Qe1 (46...Qe3 47.Kh2 Qe2 48.Qg2+=) 47.Kg2 (47.Kh2 Qe2 48.Qg2 Qe8+=) 47...Qe2 48.Rf2 (48.Kh1 Qd1 49.Kh2 Qe2 50.Qg2 Qe8+=) 48...Qe8 49.h5 Rd8 (49...Qh5 50.Qf3 Double attack (50.Qa8 Deflection; 50.Qa8 Decoy)) 50.Rf5 (50.Qf7 Qe4 51.Qf3 Qf3 52.Rf3 b4+=) 50...Ra8 (50...Kh7 51.Rf7 (51.Qb5?! Qe4 52.Kg1 Qe3 53.Kh2 Qa7=) 51...Qe2 52.Rf2+–) 51.Re5! Qd8? (51...Qe5 52.Qa8 Deflection (52.Qa8 Decoy)) 52.Qb5 (52.Re7 b4+–) 52...Qd2 53.Re2 Qd8 54.Qb7 Qf8?? (54...Qg8 55.Re7 Qa2 56.Kh3+–) 55.Re7 (better 55.Rb2 Kh7 56.Qb8 Rb8 57.ab8Q+– (57.ab8R?! Qf5+–)) 55...Qd8 (55...Rd8 56.Rd7 Rc8 57.Rc7+–) 56.Rg7 (better 56.Kh3!? Qf8+–) 56...Qd2?? (56...Ra7 57.Rh7 Kg8 58.Qa7 Qd5 59.Kf2 Qf5 60.Kg1 Qb1 61.Kh2 Qh7 62.Qh7 Kh7+–) 57.Kh3 (57.Kh3 Qd4 58.Rh7 Kg8 59.Qf7) 1–0. GuestXBBF – GuestQRFG, freechess.org, 2018.

6.b5 c5 7.c4 Be7 8.h3 Bh5 9.g4 Bg6 10.cd5 Qd5 11.Nc3 Qd8 12.Ne5 0–0 13.0–0 (13.Ng6 hg6 14.d4 Nbd7+=) 13...Nbd7 (13...Nd5 14.d4+=) 14.Ng6+= hg6 15.f4 b6 (15...Nb6 16.a4+=) 16.d3 (16.Bf3 Rc8+–) 16...Qc7 (16...Nd5 17.Nd5 ed5 18.g5+=) 17.Bf3+– Rad8 18.Rc1 (18.g5 Ne8+–) 18...Qb8 (18...g5!? 19.Bc6 a6=) 19.Qe2 Rfe8 20.g5 Nh7 21.h4 e5 22.Bd5 ef4 (22...Rf8!?+–) 23.Rf4+– Bd6? (better 23...Ne5+–) 24.Bf7 Kh8 25.Be8 Bf4 26.Bg6 (26.ef4?! Re8 27.Qf3 Qd6+–) 26...Bg3 (26...Ndf8 27.Bh7 Nh7 28.ef4 Qf4+–) 27.Qh5 Ndf8 28.Bh7 Nh7 (28...Rd7 29.Rf1 Bf2 30.Rf2 Qg3 31.Kf1 Qf2 32.Kf2 g6 33.Nd5 Rg7 34.Bg6 Kg8 35.Nf6) 29.g6 Bh2 30.Kh1 Qb7 31.e4 (31.Kh2 Qc7 32.Kg2 Kg8 33.Qh7 Kf8 34.Qh8 Ke7 35.Qg7 Kd6 36.Ne4 Ke6 37.Qc7 Rf8 38.Ng5 Kf5 39.Qd7 Kg6 40.Qh7) 31...Kg8 32.Qh7 Kf8 33.Rf1 (33.Qh8 Ke7 34.Qg7 Ke6 35.Qb7 Rf8 36.g7 Rg8 37.Nd5 Bc7 38.Qc7 Rg7 39.Nf4) 33...Ke8 34.Qg8 Kd7 35.Rf7 (better 35.Rf8 Bc7+–) 35...Kc8 36.Qg7 Qb8 37.Nd5 Bd6 38.Qf6 Rd7 (38...Qc7 39.Nc7 Rd7 40.Rd7 Kd7 41.g7 Kc8 42.g8Q Bf8 43.Qgf8 Kc7 44.Q6e7) 39.Rd7 Kd7 (39...Qc7 40.Rc7 Bc7 41.Qc6 Kb8 42.Qc7 Ka8 43.Qc8) 40.Qf5 Ke8 (40...Kd8 41.g7 a6 42.g8Q Bf8 43.Qgf8) 41.g7 (41.g7 a6 42.g8Q Bf8 43.Qgf8) 1–0. DEFFM – GuestMXYD, freechess.org, 2017.

6.b5 Bd6 7.a4 0–0 8.0–0 Nbd7 9.c4 (9.Nc3 Qc7 10.h3 Bh5=) 9...Re8 (9...Qc7 10.cd5 Bf3 11.Bf3 cd5 12.g3+=) 10.Qc2 (10.Nc3 Bf3 11.gf3 Qc7+=) 10...Rc8 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Bf3 13.gf3 Qc7 (13...cb5 14.Nb5 Bb8 15.Qb3+=) 14.Ne4 (14.f4!?=) 14...Bh2–/+ 15.Kg2 Be5 16.d4 Bd4 (16...cb5!? 17.ab5 Ne4 18.de5 Qc4 19.Qe4 Qe4 20.fe4 Rc5 21.Ra7 Rb5–/+) 17.Bd4= (worse is 17.ed4 cb5 18.ab5 Ne4 (worse is 18...Qc4 19.Qc4 Rc4 20.Nd6+=) 19.Qe4 Nf6–/+) 17...cb5 18.Bf6 gf6 (better is 18...Nf6 19.ab5 Qc4 20.Qc4 Rc4=) 19.ab5+/– Qc4 (19...f5!? 20.Nd2 Ne5+/–) 20.Qc4+– Rc4 21.Nd6 Rec8? (better is 21...Rcc8+–) 22.Ra7 R8c5 (22...Ne5 23.f4 Ng4 24.Nc8 Rc8 25.Rg1+–) 23.Nc4 Rg5 (23...Rc4 24.Rb7 Nf8 25.Rb1+–) 24.Kh3 Rh5 (24...Rb5 25.Rd1 Rh5 26.Kg4 Rg5 27.Kh4+–) 25.Kg4 Rg5 (25...Rb5 26.Rd1 Rg5 27.Kh4+–) 26.Kh4 Nf8 (26...Rb5 27.Nd6 Rb4 28.Kh5+–) 27.f4 (27.Rb7?! Ng6 28.Kh3 Rh5 29.Kg3 Rg5 30.Kh2 Rh5 31.Kg2 Rg5 32.Kh1 Rh5 33.Kg2 Rg5 34.Kh3 Rh5 35.Kg4 Rg5 36.Kh3=) 27...Ng6 28.Kh3 Rb5 29.Nd6 Rh5 (29...Rd5 30.Ne8 Rb5+–) 30.Kg4 Rh4 31.Kg3 h5 (31...Rh5 32.Rb7 Ra5 33.Rc1+–) 32.Rb7 Rg4 33.Kf3 Nh4 34.Ke2 e5 (34...Nf5 35.Nf5 ef5 36.Rh1+–) 35.f5 Ra4 (35...Rg5 36.e4 Rg4 37.Ra1+–) 36.Rb8 (better is 36.Rg1 Rg4 37.Rc1 Nf5 38.Nf5 Kh7+–) 36...Kh7 37.Rb2 (better is 37.Rh1!? Ra2 38.Kd3 Ra4+–) 37...Ra6 38.Rd2 e4 (38...Ra4 39.Rc1 Kh6 40.Nf7 Kg7 41.Rd7 Nf5 42.Ne5 Kh6 43.f4 Ne3 44.Ke3 Ra6 45.Nf3 Re6 46.Kd4 Rb6 47.Rcc7 Rb4 48.Kd5 Rb5 49.Kc4 Rb4 50.Kb4 Kg6 51.Nh4 Kh6 52.Rh7) 39.Rh1 Nf3 40.Rh5 Kg7 41.Rd1 Ra2 42.Kf1 Ne5 (42...Ra4 43.Ne8 Kf8 44.Rh8 Ke7 45.Ng7+–) 43.Ne8 Kf8 44.Nf6 Nd3 (44...Ra6 45.Ne4 Ng4+–) 45.Ne4 Ne5 46.f6 1–0. Leon Manas,Jose Francisco (1695) – Robaina Bordon,Hector (1785), Liga Insular de Ajedrez por Eq, 2011.

6.b5 Bd6 7.a4 0–0 8.h3 Bh5 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 e5 11.c4 e4 12.Nd4 (12.de4 de4 13.Nd4 Be2 14.Qe2 c5=) 12...Be2 (12...Ne5!? 13.g4 ed3–/+) 13.Qe2=+ Re8 (13...ed3 14.Qd3 Ne5 15.Qc2=+) 14.bc6 (14.de4 de4 15.bc6 bc6 16.Nc6 Qb6 17.Bf6 Nf6+=) 14...bc6 (14...ed3 15.Qd3 Ne5 16.Qc2 Nc6 17.0–0=) 15.de4 (15.Nc6 Qb6 16.Bf6 Nf6+=) 15...Ne4 16.Ne4 Re4 17.Nc6 Qc7? (better is 17...Qg5!? 18.cd5 Qd5+=) 18.cd5+– Nb6 19.Qd3 Rae8 20.0–0 (20.a5 Na4 21.Bd4+–) 20...Nd7 (20...Na4 21.Bd4 Nc5+–) 21.Bd4+– a6 22.f3 Rh4 23.f4 Nf6 24.Qc4 Qc8 25.Rac1 Qf5 26.Be5 Ba3? 27.Rcd1+– Ne4 28.Qb3 Bc5 29.Rf3 Bd6 30.Qc2 Be5? 31.fe5 Qg6 32.Ne7 Kf8 33.Ng6 hg6 34.Rdf1 Ng5 35.Rf4 Rf4 36.ef4 Nh7 37.d6 Rd8 38.Qc7 Re8 39.d7 (39...Nf6 40.ef6 g5 41.de8R Ke8 42.Qe7#) 1–0. Fredek (2090) – Frankfurt_Neu68, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

6.b5 Nbd7 7.a4 Bb4 8.0–0 Bd6 9.h3 (9.Nd4 Be2 10.Qe2 c5=) 9...Bf3 10.Bf3 Qc7 11.d3 h6 (11...0–0 12.bc6 bc6 13.c4=+) 12.c4= Ne5 (12...dc4 13.dc4 0–0 14.Nc3=) 13.Be2 dc4 14.dc4 Rd8 15.Qb3 Ne4 (better is 15...Ned7=) 16.Bf3?? (better is 16.f4+/–) 16...Nf3–/+ 17.gf3 Ng5 (better is 17...Nc5!? 18.Qc3 f6–/+) 18.f4= Nh3 19.Kg2 Ng5 (19...Nf4!? 20.ef4 Bf4=) 20.fg5+/– hg5 (20...Qe7 21.Rg1 Qg5 22.Kf1+/–) 21.Rh1 Rh1 22.Kh1 Ke7 23.Bg7 (23.Kg2 Be5+/–) 23...f6? (23...Be5 24.Be5 Qe5 25.Qa3 c5 26.Kg2 Qe4 27.f3 Qc2 28.Kg3 Qc4 29.Qc3 Qh4 30.Kg2–+) 24.f4 Rg8 25.Bf6?? Kf6–+ 26.Nd2?? Qh7 27.Kg2 gf4 28.Kf3 fe3 29.Ke3 Rg3 30.Nf3 Rf3! 31.Kf3 Qh3 32.Ke2 Qb3 33.Rf1 Ke5 34.Kf2 Bc5 35.Kg2–+ Qc4 36.Re1 Kd6 37.Rd1 Kc7 38.bc6 Qc2 39.Kf3 Qd1 40.Kf4 Qe1 41.Kg5 Qf2 42.cb7 Be7 43.Kg4 e5 44.b8Q Kb8 45.a5 Qf4 (46.Kh3 Bh4 47.Kg2 Qf2 48.Kh1 Bg3 49.a6 Qf1#) 0–1. blacktip (1705) – rfnite (1660), Live Game Caissa's Web, 2006.

6.b5 Be7 7.0–0 0–0 8.a4 c5 9.Ne5 Be2 10.Qe2 Nbd7 11.Nd7 Qd7 12.Rd1 b6 13.d3 Qc7 14.Nd2 Rac8 15.Rac1 e5 16.c4 dc4 17.Nc4 Bd6 18.Nd6 Qd6 19.g3 Qe6 20.Qf3 e4 21.de4 Qe4 22.Qe4 Ne4 23.Rd7 Ra8 24.Rcd1 f6 25.f3 Ng5 26.f4 Ne6 27.Re7 Nd8 28.Rdd7 Rf7 29.Rf7 Nf7 30.Rd2 Rd8 31.Rd8 Nd8 32.Kf2 Kf7 33.Kf3 Ne6 34.Ke4 Ke7 35.Kd5 Kd7 36.e4 Nc7 37.Kc4 Ke6 38.Bc3 Ne8 39.Kd3 Nd6 40.Ke3 g6 41.e5 fe5 42.Be5 Nc4 43.Ke4 Nd6 44.Bd6 Kd6 45.g4 h6 46.f5 gf5 47.gf5 c4 48.f6 c3 49.f7 Ke7 50.Kd3 Kf7 51.Kc3 Ke6 52.Kd3 Kd5 53.h3 Ke5 54.Ke3 Kf5 55.Kf3 Kg5 56.Kg3 ½–½. valpa – Wareagle, playchess.de, 2002.

6.b5 Be7 7.a4 0–0 8.0–0 a6 9.c4 (9.Nc3 b6=) 9...Qb6 (better 9...Bf3!? 10.gf3 dc4 11.Bc4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 cb5 14.Bb5 Qd5=+) 10.a5 Qc7 (10...Qd8 11.b6=) 11.b6+= Qd8 12.Qa4 dc4 13.Rc1 Nbd7 14.Qc4 Nd5?? (better 14...Rc8+=) 15.Qg4+– N7f6 16.Qh4 Nb4 17.Qg3 Qd5 (17...Rc8 18.d4+–) 18.Ra4 (18.Bf6 Bf6 19.Nc3 Qd7+–) 18...Qb3 (18...Nd3 19.Bd3 Qd3 20.Bf6 Bf6 21.Ra3+–) 19.Rb4! Qb4 (19...Qb4 20.Ba3 Decoy; 19...Bb4 20.Bf6 Deflection (20.Bf6 Overloading)) 20.Ba3 Nh5 (20...Qa5 21.Be7 Ne4 22.Qc7+–) 21.Qe5 (21.Qe5 Qb3 22.Be7+–; 21.Bb4?! Ng3 22.hg3 Bb4+=) 1–0. DEFFM – GuestLGNZ, freechess.org, 2018.

6.Bf6 Qf6 7.Nc3 (better 7.c3!?=+) 7...Bb4–+ 8.0–0 (8.Na4 b5 9.Rb1 Bd6–+ (9...ba4?! 10.Rb4 Bf3 11.Bf3=+)) 8...Bf3 9.Bf3 Bc3 10.dc3 Qc3 11.e4 (11.Rb1 b6–+) 11...Nd7 12.Re1 0–0 13.Re3 Qc5 (13...Qf6 14.Rb1 Nc5 15.e5–+) 14.Rb1 (14.Rb3 Nb6–+) 14...b5 15.c3 (15.Be2 Rfd8 16.Bd3 Ne5–+) 15...Nb6 16.ed5 (16.Qd4 Qa3–+) 16...ed5 (16...Nc4 17.Re1 cd5 18.Be2–+) 17.Ra1 (17.Qd3 Nc4 18.Re2 Rfe8–+) 17...Rae8 18.Qd4 Qd4 (18...Qa3 19.Qb4 Qb4 20.cb4 Re3 21.fe3–+) 19.cd4 Nc4 20.Rc3 (20.Re8 Re8 21.Rc1 f5–+) 20...g6 (20...Re7 21.Rac1–+) 21.h3 (21.Rc2 Re7–+) 21...Re6 22.a4 (22.Rac1 f5–+) 22...b4 23.Rcc1 Rb8 24.Bd1 (24.Rab1 a5–+) 24...Re1 (24...b3 25.Rab1 Nd2 26.Bf3–+) 25.Kh2 b3 (25...b3 26.Bb3 Rc1 (26...Rb3?! 27.Re1 Rb2 28.f4+=) 27.Rc1 Rb3–+) 0–1. pvhameren – pcmvr, net–chess.com, 2017.

6.a3 a5

7.ba5 Ra5 8.0–0 Nbd7 9.h3 Bf3 10.Bf3 Bd6 11.d3 0–0 12.c4 Qc7 13.cd5 ed5 14.Qc2 Re8 15.Rc1 Rea8 16.a4 R5a7 17.Nc3 Qd8 18.d4 Bb4 19.Qb3 Ba5 20.Ra2 Nb6 21.Ne2 Nc4 22.Bc3 Qd6 23.Ba5 Na5 24.Qc2 Nc4 25.Nc3 Qe7 26.e4 Ne4 27.Ne4 de4 28.Be4 Na3 29.Bh7 ½–½. Rosner,Dirk – Johannes,Jan, E–7–019 CiF, 2000.

6.a3 Bd6

7.0–0 Qc7 8.Bf6 gf6 9.h3 Bf3 10.Bf3 a5 11.ba5 Qa5 =.

7.Nc3 b5 =.

7.Nc3 Qc7 =.

7.d4 0–0 8.Nbd2 Nbd7 9.c4 Bf3 10.Nf3 dc4 11.Bc4 a5 12.b5 cb5 13.Bb5 Rc8 14.0–0 Nb6 15.Qe2 Nbd5 16.e4 Nf4 17.Qe3 Qb6. Roldan,Antonio – Kenney,Brad, IECG, 1999.

7.d4 Nbd7 8.Nbd2 Qe7 9.c4 0–0 10.0–0 Bf3 11.Nf3 e5 12.c5 Bc7 13.b5 Ne4 14.a4 (14.Qa4 Qe6+=) 14...f5 15.a5 a6 16.bc6 bc6 17.Qa4 Rf6 18.Ra3 ed4 19.Bd4 (better is 19.ed4!? Ng3 20.hg3 Qe2 21.Re1=) 19...Rh6–/+ (19...Ndc5?! 20.Bf6 Qf6 21.Qd4=) 20.Rc1? (better is 20.h3–/+) 20...Bh2–+ (20...Ndc5?! 21.Qc2 Nd7 22.Rb3 Bh2 23.Nh2–+; 20...Nec5 21.Bc5 Nc5 22.Qd4=) 21.Kf1 Be5 (21...Bg3 22.Bd3 Rh1 23.Ng1 Bf2 24.Be4 Rg1 25.Ke2 Rc1 26.Qc6 Qe4 27.Qa8 Kf7 28.Rc3–+) 22.Ke1 (22.Kg1 Bd4 (22...Nec5?! 23.Bc5 Nc5 24.Rc5 Qc5 25.Ne5+=; 22...Ndc5?! 23.Bc5 Bh2 24.Kf1 Nc5 25.Qc2–+) 23.ed4 Nec5 24.dc5 Qe2–+) 22...f4 (22...Bd4 23.Qd4 Ndc5 24.Bf1–+) 23.Qc2 (23.Ne5 Ne5 24.Rb3 Rh1 25.Bf1–+) 23...Bd4 24.Nd4 fe3 25.Re3 Qe5 26.Nf3 Qc7 27.Re4 (27.Qa2 Rh1 28.Bf1 Qf4–+) 27...de4 28.Qe4 Rh1 29.Bf1 Qa5 30.Nd2 (30.Ke2 Qb5 31.Ke3 Rf1 32.Rf1 Nc5–+ (worse is 32...Qf1 33.Qe6 Kh8 34.Qd7–+)) 30...Nf6 31.Qd4 (31.Qc4 Kh8 32.Rc3 Nd5–+) 31...Rd8 (better is 31...Re8 32.Kd1 Rf1 33.Kc2 Qa2 34.Qb2 Qb2 35.Kb2 Rf2–+) 32.Ra1 Qd2! (32...Qd2 33.Qd2 Rf1 (33...Rd2?! 34.Kd2 Nd5 35.Rb1–/+) 34.Kf1 Rd2 35.Ra6 Ng4 36.Rc6 Rf2 37.Kg1 Rc2–+) 0–1. Puentes,Alvaro (2115) – Pena,Dario (1965), Pamplona COL, Subzonal, 2012.

7.Nd4 Be2 8.Qe2 Qc7 9.c4 dc4 10.Qc4 Nbd7 11.Nf3 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Nc3 0–0 14.f4 Bd6 15.0–0 b5 16.Qe2 a5 17.Qf3 ab4 18.ab4 Ra1 19.Ra1 Bb4 20.Ne4 Ne4 21.Qe4 Be7 22.Bd4 c5 23.Bb2 Rd8 24.Be5 Qb6 25.Qc2 b4 26.Rb1 Qb5 27.Kf2 Qd7 28.Rd1 f6 29.Ba1 Qd5 30.g4 c4 31.Bd4 e5 (32.Bb6 Rb8–+) 0–1. Koerner,Helmut (2060) – Jaehnisch,Frank (2275), Berliner Sommer, 1998.

7.Nd4 Be2 8.Qe2 Nbd7 9.f4 0–0 10.0–0 Qc7 11.Nc3 Rfe8 (11...b5 12.Nb3=+) 12.Qf3 Nb6 13.d3 a5 14.ba5 Ra5 15.a4 Nbd7 16.Qg3 Rea8 17.Nb3 R5a7 18.a5 (18.Rf2 e5=+) 18...Bb4–/+ 19.Na4 Ba5 20.Nac5 Ne8 21.Nd7 Qd7 22.c4 dc4 23.dc4 Qd3 24.Na5 Ra5 25.c5 Ra1 26.Ba1 f6 27.Bd4 Kf7 28.Qf3 Nc7 29.Qh5 Ke7 30.Qg4 Kf8 31.h3 Ra2 32.Rd1 Qf5 33.Qf5 ef5 34.Rb1 Nb5 35.g4 fg4 36.hg4 Rd2 37.Rb4 h6 38.f5 Kf7 39.Kf1 Rh2 40.Bb2 Kg8 41.Ke1 Rc2 42.Bd4 Kh7 43.Kd1 Rg2 44.Bb2 h5 45.gh5 Kh6 46.e4 Kh5 47.Rb3 Kg4 48.Bc1 Rg1 49.Kd2–/+ Rh1 50.Rb2 Kf4–/+ 51.Rb4 Kf3 52.Bb2 Rb1 53.Kc2 Re1 54.e5 fe5 55.Rh4 Re2 56.Kb3 Re4 57.Rh7 Nd4 58.Bd4–/+ Rd4 59.Rg7 Rf4 60.Rh7 e4 0–1. Morley,Paul (2275) – Michael,Dennis (2040), corr WS/M/159 ICCF, 2008.

7.Ne5 Be2=+ 8.Qe2 0–0 9.0–0 Be5 10.Be5= Nbd7 11.Bb2 e5 12.f4 e4 13.Nc3 Re8 14.Qf2 Ng4 15.Qg3 f5 16.Ne2 g6 17.h3 Ngf6 18.Qh4 Nh5= 19.Qf2 Nhf6 20.Kh1 h5 21.Rfd1 Kf7 22.a4 Qc7 23.a5 b5 24.Rdc1 a6 25.Nd4 Nf8 26.Nb3 Ne6 27.d3 Qe7 28.Ba3 Rac8 29.Re1 Rh8 30.Nd2 Rhd8 31.Rab1 Rd7 32.Bb2 Ng8 33.Be5+= Nh6 34.Bc3 Rdd8 35.Nb3 Rd7 36.Nd4 Nd4 37.Bd4+/– Ke6 38.Red1 Rdd8 39.Qe1 Rg8 40.h4 Ng4 41.g3 Rgd8 42.Kg2 Kf7 43.Qd2 Qe8 44.Re1 Rb8 45.Qc3 Rbc8 46.Qc5 Ra8 47.Bc3 Qe6= 48.Bd4 Rdc8 49.Qc3 Rg8 50.Qd2 Rgc8 51.Rb3 Ke8 52.Rc3 Kd7 53.Rc5 Nh6 (53...Re8 54.Qc1+=) ½–½. Krafzik,Joachim – Sakowski,Christian, Alpenpokal, 2003.

7.Ne5 Be2 8.Qe2 Be5 9.Be5 Nbd7 10.Bg3 a5 11.ba5 Ne4 12.0–0 Ng3 13.hg3 Ra5 14.c4 0–0 15.Nc3 dc4 16.Qc4 Ne5 17.Qb3 Qe7 (17...Qd2? 18.Rfd1 Qd1 19.Rd1+–) 18.d4 Ng4 19.Nd1 (better is 19.Qb4!? Qg5 20.d5+=) 19...Rfa8–/+ 20.a4 h5 (20...b5 21.Nc3–/+) 21.f3 (21.Nb2 b5+=) 21...Nf6 22.Rf2 Qc7 23.Rfa2 Qg3 (23...R8a7!?–/+) 24.Qb7= Rb8 25.Qc6 Qe1 26.Kh2 Qh4 27.Kg1 Qe1 28.Kh2 Ng4 ½–½. Palmi,Herbert – Zankl,Thomas (2150), North Bayern–ch, 2003. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.e3 c6 4.Bb2 Bg4 5.Be2 e6 6.a3 Bd6)

7.0–0 0–0

8.Nc3 b5 =.

8.d3 a5=+ 9.ba5 Nbd7 10.Nbd2 Ra5 11.c4 Qa8 The pressure on the isolated pawn grows 12.Qb3 e5 13.cd5 Rb5 14.Qa2 cd5 15.h3= Bf3 16.Nf3 Ra5 17.Rfc1 Re8 18.Nd2 Qa7 19.d4 ed4 20.Bd4 Bc5 21.Rc5 Rc5= 22.Nb3 b6 23.Nc5 bc5 The passed pawn on a3 will become decisive later 24.Bc3 Ne4 25.Be1 c4 26.Rd1 Ndf6=+ 27.a4 h6 28.a5 Rc8 29.Qa3 Rb8 30.Rc1 Rb3 31.Qa4 Re3!–/+ 32.fe3? Qe3–+ A double attack. 33.Kh2 Qc1 34.a6 Qe1 35.a7 Qg3 36.Kg1 Qf2 37.Kh2 Qf4 38.Kg1 Qf2 39.Kh2 Qg3 40.Kg1 Qe3 41.Kh2 Qe2 42.a8Q Kh7 Black threatens strongly Nd2 43.Qf8? Qf2 44.Qaa8 Nd2 45.Qh8 Kg6 46.Qa3 Nfe4 47.Qc8 Nf1 (48.Kh1 Neg3 49.Qg3 Ng3 50.Kh2 Nf1 51.Kh1 Ne3 52.Qg4 Ng4 53.hg4 c3 54.Kh2 c2 55.Kh3 c1Q 56.g5 Qce3 57.Kg4 Qff4#) 0–1. Nielsen,Anders Bodholt (2205) – Lund,Esben (2330), DEN–ch, 2002.

8.d4 Nbd7

9.Nbd2 b5 10.h3 Bf3 11.Nf3 =+.

7.0–0 Nbd7

8.d4 0–0 9.Ne5 Be2 10.Qe2 a5 11.Nd7 Qd7 12.c3 Qc7 13.g3 b6 14.Nd2 Rfe8 15.Nf3 Ne4 (withdraw, 1–0). Borrmann – Everett, corr 3GMM½–02 1997–98.

6.a3 Nbd7

7.0–0 Be7 8.d3 0–0 9.Nbd2 Rc8 10.c4 c5 11.b5 Qc7 12.h3 Bh5 13.a4 Rfd8 14.Re1 h6 15.Qb3 Bg6 16.Bf1 Bh7 17.Bc3 Re8 18.Qb2 Bf8 19.Ne5 Re7 20.f4 (20.a5 dc4 21.Ndc4 Nd5+=) 20...Ne8 (20...dc4 21.dc4 Rd8 22.Red1=) 21.Rac1 f6 22.Nef3 Nd6 23.cd5 ed5 24.Qa2 Bg6 25.e4 (25.Qd5?? Bf7 26.Ba5 Qb8 (26...Bd5?! 27.Bc7 Rc7 28.e4–+; 26...Qa5?! 27.Qd6 Qd8 28.f5–+) 27.Qf7 Nf7–+) 25...Bf7 26.ed5 Re1 27.Ne1 (better is 27.Re1!? Nb6 28.Ba5+=) 27...Nf5–/+ 28.Nc4 (28.Qc4 Re8 29.a5 Ne3–/+) 28...Qf4–+ (28...Bd5?! 29.Qf2+=) 29.Qd2 Qd2 30.Bd2 Bd5 31.Kf2 Re8 32.Nf3 Kf7 33.g4 Nd6 34.Na5 ½–½. Fernandes,HA – Fonseca,EL, Jogos Abertos do Interior, 1998. (=1.Nf3 d5 2.b4 c6 3.e3 Bg4 4.Bb2 Nd7 5.Be2 Ngf6 6.0–0 e6 7.a3 Be7)

7.Nc3 Bd6 8.Nd4 Be2 9.Qe2 Qc7 10.f4 0–0 11.0–0 e5 12.Nf5 ef4 13.Nd6 Qd6 14.Rf4 Ne5 15.Raf1 Rae8 16.Rf6 gf6 17.Qh5 f5 18.Rf5 f6 19.Ne2 Re7 20.Qh6 Ng6 21.Ng3 Qe6 22.h4 Ref7 23.h5 Ne7 24.Rg5 Kh8 25.Re5 Ng8 (better is 25...Qd7 26.Qf4 d4=) 26.Qh7+/– Kh7 27.Re6 Rg7 28.Ne2 Rff7 29.Re8 Nh6 30.Nf4 Rg8 31.Re6 Ng4 32.Bd4 a6 33.a4 Rgg7 34.b5! ab5 (34...ab5 35.ab5 Combination; 34...cb5 35.Nd5 Deflection) 35.ab5 Re7 (35...cb5 36.Nd5 Rg5 37.Nf6 Nf6 38.Rf6 Rf6 39.Bf6+–) 36.bc6+/– bc6? (better is 36...Re6 37.Ne6 bc6 38.Ng7 Kg7+/–) 37.Rc6+– (37.Bf6?! Re6 38.Bg7 Re3 39.de3 Kg7+/–) 37...Rc7 38.Rc7 Rc7 39.c3 (better is 39.Nd5!? Rc2 40.Nf6 Nf6 41.Bf6 Rd2+–) 39...Rb7 40.Kf1 Rb5 41.Ke2 Kh6 42.Ne6 Ra5 43.Nc7 Kh5 44.Bb6 Ra2 45.Nd5 Kg5 46.e4 Ra4 47.Bd4 f5 (47...Ra2+–) 48.ef5 Kf5 1–0. Fries Nielsen,Jens Ove (2350) – Jelling,Erik (2200), DEN–ch Denmark, 1987. (=1.Nf3 d5 2.e3 Nf6 3.b4 Bg4 4.Bb2 Nbd7 5.Be2 c6 6.a3 e6)

7.Nc3 Bd6 8.Nd4 Ne5 9.f3 Bh5 10.d3 a5 11.0–0 Ned7 12.f4 (12.g4!? Bg6 13.g5=) 12...Be2=+ 13.Qe2 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ra1 Bb4 16.e4 Bc5 17.Na4 de4 18.de4 0–0 19.c4 (19.e5 Nd5 20.g3 Qa5–/+) 19...Ba7 20.e5 (20.Kh1 e5 21.Nf5 Bb8–/+) 20...Ne5–/+ 21.Qe5 Ng4 22.Qe4 b5 23.c5 ba4–+ 24.h3 Nf6 25.Qc2 Qd5 26.Ra4 Qc5 27.Qc5 Bc5 28.Rc4 Nd7 29.Kf1 Rb8 30.Bc3 Bd4 31.Rd4 Nb6 32.Rb4 c5 33.Rb5 Nd7 34.Ra5 f6 35.Bd2 Rb3 36.Ke2 Kf7 37.Be3 Rb2 38.Kf3 Rc2 39.g4 g6 40.Ra7 Ke7 41.Ra6 Rc3 42.Ke2 f5 43.Rc6 Rc2 44.Kf1 Rh2 45.g5 Rh3 46.Ke2 Rh2 47.Kf1 h5 48.gh6 Rh6 49.Bf2 Rh3 50.Ke1 Rd3 51.Bh4 Kf7 52.Bg5 e5 53.fe5 Ne5 54.Rc5 Rg3 55.Rc7 Ke6 56.Bd8 f4 57.Kf1 g5 58.Rg7 Kf5 59.Rg8 Ng6 60.Rg7 g4 61.Rf7 Ke4 62.Ra7 Rf3 63.Kg2 Rd3 64.Ra4 Rd4 65.Ra2 Rd8 0–1. Luzuriaga,Norberto Horacio (2335) – Zylla,Johannes (2125), corr ICCF WSTT/3/06/Final, 2009.

7.Nc3 Bf3 8.gf3 Bd6 +=.

7.c4 a5 8.b5 c5 (8...Bd6 9.d4=) 9.d3 (9.h3 Bf3 10.Bf3 Bd6+=) 9...Be7 (9...Bd6 10.Nc3=) 10.h3+= Bf3 11.Bf3 0–0 12.0–0 Qc7 (12...h6 13.cd5 Nd5 14.Nc3+=) 13.Nc3 dc4 14.dc4 Rad8 15.Qc2 Ne5 16.Be2 b6 17.f4 Ng6 18.Nd1 (18.Rad1 Rd1 19.Rd1 Rd8+=) 18...Rd7 (18...Ne8 19.Nc3=) 19.Nf2 Rfd8 20.Bc3 (20.Rad1 Nh4=) 20...Ne8 21.Ng4 f5 (21...Nd6 22.Rad1+=) 22.Ne5+= Ne5 23.Be5 (23.fe5 g6+=) 23...Qc8 24.Rad1 Bf6 25.Bf6 (25.Bf3 Be5 26.fe5 Qc7=) 25...Nf6 26.Bf3 Rd1 27.Rd1 Rd1 28.Qd1 Qd7 (28...Qc7 29.Qd3=) 29.Qd7 Nd7 30.e4 (30.Kf2 Nf6=) 30...e5 31.ef5 ½–½. Huber,Greg – Hughey,Micah, Alberta, 2000. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bg4 3.Bb2 e6 4.a3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.Be2 c6)

7.c4 dc4 8.Bc4 Bd6 9.h3 Bf3 10.Qf3 =.

7.c4 Bd6 8.d3 0–0 9.Nc3 Qe7 10.Qb3 Rfe8 11.h3 Bh5 12.Rc1 (12.0–0 Red8=) 12...Rad8 13.0–0 Bb8 (13...Ne5 14.Ne5 Be5 15.Bh5 Nh5 16.Ne2 dc4 17.dc4 Bb2 18.Qb2=) 14.cd5 ed5 15.d4? (15.Nb1!?+=) 15...Qd6–/+ 16.g3 (16.g4 Re3! 17.Rfe1–+ (worse is 17.fe3 Qg3 18.Kh1 Qh3 19.Kg1 Qg4 20.Kh1 Qh3 21.Kg1 Qg3 22.Kh1 Bf3 23.Bf3 Qh2)) 16...Re3!–+ 17.Kg2 (17.fe3 A deflection 17...Qg3 A classical mating theme) 17...Rde8 18.Qc2 (18.fe3?? Qg3 19.Kh1 Bf3 20.Bf3 Qh2) 18...Bg6 19.Qd2 R3e7 20.Nh4 Be4 21.Bf3 (21.Kg1 Nb6–+) 21...Bf3 22.Nf3 Ne4 23.Qc2 (23.Ne4 de4 24.Nh4–+) 23...Ng3! 24.fg3 (24.Rfd1 Ne2–+) 24...Qg3 25.Kh1 Qh3 26.Nh2 Re2 (26...Re2 27.Rf2 Re1 28.Rf1 R8e2 29.Qe2 Re2 30.Rf2 Rf2 31.Nd5 Qh2#) 0–1. Bennett,Hilton Petrie – Lukey,Stephen G (2235), NZL–ch105 Hamilton, 1998.

7.c4 Bd6 8.d3 0–0 9.Nbd2 e5 10.e4 a5 11.c5= Bc7 12.h3 Bf3 13.Bf3= Re8 14.0–0 Nf8 15.Re1 Qd7 16.Qb3 Ng6 17.Rad1 ab4 18.ab4 Nf4 19.d4+= ed4 20.Bd4 de4 21.Ne4 N6d5 22.Ng3 Rad8 23.Bg4 Re1 24.Re1 Ne6 25.Bb2 Ndf4 26.Rd1 Qe7 27.Nf5 Qg5 28.Rd8 Bd8 29.g3 h5 30.gf4+/– Qf4 31.Ng7 Ng7 32.Bc8 Bh4 33.Qe3 Qb4 34.Qd4 Qd4= 35.Bd4 Ne6 36.Be3 Bg5 37.Bb7 Be3 38.fe3 Nc5 39.Bc6 h4 40.Kg2 Nd3 41.Bd5 Ne5 42.Kf1 Kg7 43.Ke2 Kg6 ½–½. Abdulla,AlR (2475) – Abu Sufian,S (2275), 32nd ch–BAN, Dhaka BAN, 2006.

7.c4 Bd6 8.d3 0–0 9.h3 Bf3 10.Bf3 Qe7 11.Nd2 e5 12.Rc1 e4 (12...a5!? 13.c5 Bc7+=) 13.de4+= Be5 14.Be5 Ne5 15.Qc2 (worse is 15.ed5 Nd3 16.Kf1 Nc1 17.Qc1 cd5 18.cd5 Qe5+=) 15...dc4 16.Nc4 Nc4 17.Qc4 Rfe8 18.Rd1 a5 19.0–0 ab4 20.ab4 Ne4 21.Rd4 Nf6 22.Rfd1 Rad8 23.b5 Rd4 24.ed4 cb5 25.Qb5 Rb8 26.Qc5 Qd8 27.d5 b5 28.d6 b4? 29.d7!+– Rb6?? 30.Qa5 Rb8 31.Qa7 Rb5 32.Qa8 (32.Qa8 Qa8 33.d8Q Ne8 34.Qa8+–) 1–0. Dominguez,JM (2365) – Alonso,S (2440), Pan–American Teams, Mendes BRA, 2009. (=1.Nf3 d5 2.b4 c6 3.e3 Bg4 4.Be2 e6 5.a3 Nd7 6.Bb2 Ngf6)

7.c4 Be7 8.0–0 (8.cd5 cd5 9.0–0 0–0=) 8...0–0 (8...Bf3 9.Bf3 dc4 10.Be2=+) 9.d4 Ne4 10.Nfd2 Be2 11.Qe2 f5 12.f3 Nd2 13.Nd2 Bg5 14.a4 a6 15.Rfb1 b6 16.Bc3 Bf6 17.e4 e5 (17...de4 18.fe4 e5 19.d5 (worse 19.ef5 ed4 20.Bb2 Re8=+) 19...cd5 20.cd5=) 18.ed5 (18.de5!? Ne5 19.ed5+=) 18...ed4= 19.Qe6 Kh8 20.Bb2 cd5 21.Qd5 Ne5 22.Bd4 (22.a5 ba5 23.Qa5 Re8=) 22...Nc4 23.Qd8 Rad8 24.Bf6 Rd2 25.Bg5 Re2 26.Kf1 Rc2 27.Rc1 Rc1 28.Rc1 b5 29.ab5 ab5 30.Rd1 Kg8 (30...h6 31.Be7 Ra8 32.Bc5=) 31.Rd5 (31.Bf4!?+=) 31...h6= 32.Bd2 Ra8 33.Ke2 Ra2 (worse 33...Nd2 34.Kd2 Ra2 35.Ke3 Rg2 36.Rf5 Rh2 37.Rb5+=) 34.h4 (34.Kd1!?=+) 34...Rb2–/+ (34...Nd2?! 35.Rd2 Ra4 36.Rd4=; worse 34...Rd2 35.Rd2 Nd2 36.Kd2+–) 35.g4 (35.h5 f4–/+ (35...Rd2? 36.Rd2 Nd2 37.Kd2+–; 35...Nd2?! 36.Rd2 Rb4 37.Rd5–/+)) 35...Nd2–+ 36.Rd2 Rb4 37.g5 hg5 (37...Rh4 38.Rd5 g6 39.Rb5 hg5 40.Rb8 Kg7 41.Rb7 Kh6 42.Rb8–+) 38.hg5–/+ Kf7 39.Rd6 Rb3 40.Rb6 (40.f4!?=+) 40...f4–/+ 41.g6 Ke7 42.Rb7 Kf6 43.Rf7 Kg6 44.Rf4 Kh7 45.Rf5 g6 46.Rd5 Kh6 47.Re5 b4 48.Rb5 Rb1 49.f4 b3 50.Kd2 Kg7 51.Kc3 Kf6 52.Ra5 b2 53.Kc2?? (53.Rb5–+) 53...Ra1 54.Rb5 0–1. Garceran Nieuwenburg,D – Muniz Pardino,A (2125), Hong Kong–ch, 2012.

7.d3 c5 8.bc5 Bc5 9.Nbd2 0–0 10.Ne5 Ne5 11.Be5 Be2 12.Qe2 Bd6 13.Bd6 Qd6 14.0–0 Rac8 15.Nf3 (15.c4 dc4 16.Nc4 Qd5=) 15...Rc3 Exerts pressure on the isolated pawn 16.Rab1 (16.Rfb1 b6+=) 16...Qc7 (16...Rfc8 17.Nd4 Qd7 18.Rfc1–/+) 17.Nd4 (17.Rb3 Rc2 18.Rb7 Qc8–/+ (worse is 18...Re2 19.Rc7 Ra8 20.Ne5+=)) 17...a6 (17...Ra3? 18.Nb5 Qe7 19.Na3 Qa3 20.Rb7+–) 18.Rb2 (18.Rb3 b5+=) 18...Rc8 (18...Ra3 19.c4–/+) 19.Rc1 (19.a4 e5 20.Nf3 Nd7–/+) 19...Ra3–/+ 20.Qd2 (20.c4 dc4 21.dc4 b6–/+) 20...e5 (20...b5 21.Rcb1–+) 21.Ne2 b5 22.Qb4 (22.Rcb1 Qc6–+) 22...Ra4 23.Qb3 Qd6 24.c4 (24.Ra2!? Ra2 25.Qa2–+) 24...dc4 (24...Ra3 25.Qc2 dc4 26.dc4 Rc4 27.Qb1–+) 25.dc4 Rac4 26.Rc4 (26.Rd1 Qb6–+) 26...Rc4 (26...bc4 27.Qc2–+) 27.Qa2?? Qd1 0–1. Spencer,Cecily – Nyberg,Ake, IECC, 1999.

7.Nd4 Be2 8.Qe2 Bd6 9.0–0 0–0 10.d3 Qc7 11.h3 Rfe8 ½–½. Barczay – Navarovszky, ch HUN 1980.

7.Nd4 Be2 8.Qe2 Be7 9.0–0 a5 10.b5 c5 11.Nf3 0–0 12.a4 c4 13.d4 cd3 14.cd3 Rc8 15.Nc3 Bb4 16.Na2 Be7 17.Rfc1 Qb6 18.d4 Ne4 19.Rc2 Rc7 20.Rc7 Qc7 21.Rc1 Qb6 22.Nd2 Nd6 23.Qd1 Rc8 24.Rc8 Nc8 25.Qc2 Qd8 26.Qc3 Na7 27.f3 Bd6 28.e4 Qb6 (better is 28...Nb6!? 29.Qa5 Bh2 30.Kh2 Qh4 31.Kg1 Qe1 32.Kh2 Qh4 33.Kg1 Qe1 34.Kh2 Qh4=) 29.Nb3+/– de4 30.Qa5 ef3 31.gf3 h6 32.Nc3 Qd4?? (better is 32...Bf4=) 33.Nd4+– (33.Nd4 Nb5 34.Ncb5+–) 1–0. Koerner,He (1860) – Khorolskyi,Borys (1935), Lichtenberger Sommer, 2015.

7.Ne5 Be2 8.Qe2 Ne5 9.Be5 Be7 (9...a5 10.b5+=) 10.0–0 0–0 11.d3 (11.Bf6 Bf6 12.Nc3 Bc3 13.dc3 Qh4+=) 11...Nd7 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.Re1+=) 12.Bb2 Bf6 (12...a5 13.c4=) 13.c4 (13.Bf6 Nf6 14.Nd2 Nd7=) 13...Bb2 14.Qb2 Qf6 15.Qf6 Nf6 16.Nc3 Rfd8 17.cd5 Nd5 18.Nd5 Rd5 19.d4 a5 20.Rfb1 Rb5 21.Kf1 Kf8 22.Ke2 ab4+= 23.a4 Rb6 24.Kd3 Ke7 25.Kc4 Rba6 26.Kb4 Kd6 27.Rb3 Ra5 28.Rba3 R8a7 29.R1a2 Rh5 30.h3 Rg5 31.f3 Rga5 32.Ra1 Kd5 33.e4 Kd4–/+ 34.Rd1 Ke5 35.Rd7 b6 36.Ra7 Ra7 37.g3 Rd7 38.a5 ba5 39.Ra5? Kd4–+ 40.Kb3 c5 41.Kc2 c4 42.Ra1 Rb7 43.Rd1 Ke3 44.Kc3 Kf3 45.e5 Ke4 46.Rd4 Ke5 47.Rc4 Rd7 48.Rf4 f5 49.h4 g6 50.Ra4 h6 51.Ra8 Kf6 52.Rh8 Kg7 53.Re8 Rd6 54.Re7 Kf6 55.Rh7 h5 56.Ra7 e5 57.Ra4 e4 0–1. Mauersberger,H (2010) – McDonald Ross,M (2170), EU–chT Seniors, 2002.

7.h3 Bh5 8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 Be7 11.Nc3 0–0 12.g4 Bg6 13.Ne5 Nbd5 14.Ng6 hg6 15.Qc2 Qc7 16.0–0–0 (better is 16.Rc1!?+=) 16...a5+= 17.b5 Nc3 18.Qc3 Rfc8 19.Kb1 cb5 20.Qc7 Rc7 21.Bb5 Ne4 22.Rhf1 Rac8 23.f4 Rd8 24.d3 Nd6 25.Ba4 b5 26.Bb3 Nb7 27.d4 a4 28.Bc2 Na5 29.Bd3 Nc4 30.Bc4 Rc4 31.Rd3 b4 32.ab4 Bb4 33.Rc1 Rdc8 34.Rc4 Rc4 35.Ba3 Ba3 36.Ra3 f6 37.Kb2 Kf7 38.Rc3 Rc3 39.Kc3 e5 40.Kb4?? (40.de5 fe5 41.fe5 Ke6–+) 40...Ke6 (40...ed4 41.ed4 Ke6–+) 41.fe5+= fe5 42.Ka4 ed4 43.ed4 Kd5 44.Kb5 Kd4 45.Kc6 Ke5 46.Kd7 Kf6 (better is 46...Kf4 47.Ke6 Kg3=) 47.h4?? (better is 47.Ke8 g5 48.Kf8+/–) 47...g5–+ 48.h5 Ke5 49.Ke7 Kf4 50.Kf7 Kg4 51.Kg6 Kh4 0–1. combijack (1755) – dmitrym (1750), gameknot.com, 2010.

7.h3 Bh5 8.d3 a5 9.c3 Bd6 10.Nbd2 0–0 11.0–0 Qe7 12.Nd4 Bg6 13.N2f3 e5 14.Nc2 ab4 15.cb4 h6 16.e4 (16.Rc1!?=+) 16...de4–/+ 17.de4 Be4 18.Re1 Rad8 19.Ne3 Rfe8 20.Qb3 Nf8 21.Nc4 Bd5 22.Qc3 Ng6 23.Nd6 Qd6 24.Rad1 Ne4 25.Qe3 Nf4 26.Bc4?? Qg6–+ 27.Nh4 Qg5 28.Bd5 cd5 29.g3 Nh3 30.Kg2 Nhf2 31.Qg5 hg5 32.Rc1 gh4 33.gh4 Nd3 0–1. Fournier,Frederic (2120) – JManzano (2130), Echecs21 (5/5), 2003.

7.0–0 Bd6

8.Nc3 0–0 =.

8.Nc3 Nb6 =.

8.Nc3 Qc7 9.b5 (better is 9.h3!? Bf3 10.Bf3+=) 9...Bf3–/+ 10.Bf3 Bh2 11.Kh1 Bd6 12.d4 c5 13.a4 cd4 14.ed4 0–0 15.Re1 Nb6 16.Qd3 h5 17.Ne2 Rfc8 18.c3 a6 19.ba6 Ra6 20.a5 Nc4 21.Reb1 Rca8 22.Ng3 (22.Bc1 Ra5 23.Ra5 Ra5–+ (worse is 23...Qa5 24.Rb7 Qd8 25.Qb1–+)) 22...Bg3 23.fg3 Qg3 24.Bc1 (24.Qe2–+) 24...Ng4 25.Bf4 Nf2 26.Kg1 Nh3 (26...Nd3?! 27.Bg3 h4 28.Bh4 Ra5 29.Ra5 Ra5 30.Rb7–+; worse is 26...Qf4 27.Kf2 Ra5 28.Ra5 Ra5 29.Kg1–+) 27.Kf1 (27.Kh1 Nf4 28.Qd1–+) 27…Qf2 0–1. pieeater – marekt, ChessWorld.net, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bg4 3.a3 Nd7 4.Bb2 Ngf6 5.e3 e6 6.Be2 Bd6 7.0–0 c6)

8.Nc3 e5 +=.

8.c4 dc4 9.Bc4 Qc7 10.h3 Bf3 11.Qf3 0–0 12.d4 e5. Ogdansky – Leiferman, corr 1965–67.

8.d3 a5 9.ba5 Ra5 10.Nbd2 0–0 11.Nb3 Ra4 12.d4 Qb6 13.Bc3 Ne4 14.Qe1 Nc3 15.Qc3 Rfa8 0–1. toffie62 (1795) – marekt (2015), gameknot.com, 2014.

8.d3 a5 9.ba5 Ra5 10.Nbd2 0–0 11.c4 Qa8 12.Nd4 Be2 13.Qe2 Ba3 14.N4b3 Ra6 15.Ba3 Ra3 16.Ra3 Qa3 17.Ra1 Qb4 18.d4 b6 19.Nc1 dc4 20.Nc4 Rd8 21.Ra2 Nd5 22.Rb2 Qe7 23.e4 Nf4 24.Qc2 e5 25.g3 Nh3 26.Kg2 Qe6 27.Ne5 Ne5 28.de5 Ng5 29.Qe2 b5 30.Rc2 Qh3 (better is 30...Qe5!? 31.Rc6 Qe4 (< 31...Ne4 32.f3+=) 32.Qe4 Ne4–/+) 31.Kg1=+ Rd4 32.Ra2 (32.Rc6?? Re4 33.Qe4 Ne4–+) 32...h6 33.f4 Ne4 34.Ra8 Kh7 35.Ra3 Qd7 36.Rd3 Nc5 37.Rd4 Qd4 38.Kg2 b4 39.Kh3 Qd7 40.Kg2 b3 41.Qb2 Qd5 42.Kh3 Qf3 (43.Qa1 Ne6 44.Qb1 g6–+) 0–1. Rosner,Dirk – Zedtler,Uwe (1685), D0019 DESC, 1999.

8.d3 a5+= 9.c3 0–0 10.Nbd2 Re8 (10...e5 11.e4+=) 11.h3 (11.Nd4 Be2 12.Qe2 Qc7+=) 11...Bh5 12.Re1 (12.ba5 Ra5 13.c4 e5+=) 12...e5 13.e4 b5 Black plans a4 14.Qc2 (14.Nh4 Be2 15.Qe2 Qe7=) 14...Rc8 (14...Qc7 15.g4 Bg6 16.Nh4+=) 15.Nb3 (15.ba5 Ra8=) 15...a4+= 16.Nbd2 c5 17.Qb1 (17.Qd1 cb4 18.ab4 Qb6+=) 17...Bb8 (17...cb4 18.cb4 Qb6 19.ed5 Nd5 20.d4+=) 18.Qa2 (18.c4 dc4 19.dc4 cb4 20.ab4 bc4+=) 18...de4 19.de4 c4 20.Rad1 Ba7 21.Bc1 Qb6 22.Rf1 Nf8 23.Qc2 Qb7 24.Rde1+= Rcd8 25.Bd1 Ne6 26.Ne5+= Nf4 27.Ndc4 Rd1 28.Na5 Re1–/+ 29.Re1 Nh3 30.gh3 Qc7 31.Bf4–/+ Re5 32.Qd3 Qb6 33.Be3 Qa6 34.Ba7 Qa7 35.Nc6 Rg5 36.Kh1 Qd7 37.Qd7 Nd7 38.Re3 Ne5 39.f4 Nc6 40.fg5 Ne5 41.Kg2 Kf8 42.Re1 Nc4 43.Ra1 Ke7 44.Kg3 Ke6 45.Kf4 Be2 46.Re1 Bd3 47.Rd1 Be2 48.Re1= Bd3 49.Rd1 Bc2 50.Rd5 Na3 51.c4? Bb3 52.Re5 Kd6 53.cb5 Nc4 54.Rf5 a3 55.Rf7 a2 56.Ra7 Nb6 57.Ra3–/+ Kc7 58.Kf5? Nc4–+ 59.Ra6 Ne3 60.Ke5 Nc2 61.b6 Kb7 62.b5 a1Q 63.Ra1 Na1 64.Kd6 Nc2 65.h4 Nd4 66.e5 Nf5 67.Kd7 Nh4 68.e6 Ng6 69.e7 Ne7 70.Ke7 Kb6 71.Kf8 h5! (71...h5 72.gh6 gh6–+) 0–1. Stefanov,P – Costa,J, Berlin, 1988. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.e3 Bg4 4.Bb2 Nbd7 5.Be2 c6 6.0–0 e6 7.a3 Bd6)

8.d3 a5 9.Qd2 Qb6 10.Bd4 Qc7 11.h3 h5 12.c4 (worse is 12.hg4 hg4 13.g3 gf3 14.Bf3 e5–/+) 12...Bf3 13.Bf3 (worse is 13.gf3 Be5 14.Be5 Qe5+=) 13...Bh2 14.Kh1 Be5 15.Nc3 Bd4 16.ed4 0–0 17.Ne2 g6 18.Rfe1 Kg7 19.Rab1 ab4 20.ab4 Ra3 21.b5 Rfa8 22.Qg5 Rd3 23.cd5 cd5 24.Nf4 Rd4 25.Qg6 fg6 26.Ne6 Kh6 27.Nc7 Ra2 28.Rbd1 Rad2 29.Rd2 Rd2 30.Re6 Kg5 31.Rd6+/– Ne5 32.h4 Kf5+= 33.Nd5 Nd5 34.Rd5 Rf2 35.Kh2 Ke6 36.Re5 Ke5 37.Bb7 Rb2 38.Bc6 Kf4 39.Bd7 Rb3 40.Be8 Kg4 41.Bg6 Rb5 42.Be8 Rb2 43.Bc6 Kh4 44.Bf3 Rc2 45.Be4 Rc3 46.Bf3 Re3 47.Bc6 Kg4 48.Bf3 Kg5 49.Kg3 h4 50.Kh3 Ra3 51.Kh2 Kf4 52.Bc6 Rc3 53.Bb7 Rc1 54.Bd5 Ke3?? 55.Bf3? Kf2 56.Bd5 Rc3 57.Bf3 Rc1 58.Bd5 Ke3 59.Bf3 Kf4 60.Bd5 Re1 61.Bc6 Re6 62.Bd5 Rd6 63.Bb7 Rg6 64.Bd5 Rg3 65.Bc6 Rc3 66.Bf3?? Rd3 67.Kh3 Kg5 68.Kh2 Rc3 69.Kh1 Rc1 70.Kh2 Kf4?? 71.Bd5 Re1 72.Bc6 Re6 73.Bd5 Rd6 74.Bb7 Rb6 75.Bd5 h3?? 76.gh3= Rb2 77.Kg1 Kg3 78.Kf1 Kh3 ½–½. Janev,T (2320) – Nikolov,Sas (2415), 24th Open, Tetevan BUL, 2009. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bg4 3.Bb2 Nd7 4.e3 Ngf6 5.Be2 c6 6.0–0 e6 7.a3 Bd6)

8.d3 Qc7 9.Nbd2 0–0–0 10.c4 Bf3 11.Nf3 dc4 12.dc4 Ng4 (12...Ne5 13.Ne5 Be5 14.Be5 Rd1 15.Bc7 Ra1 16.Ra1 Kc7 17.Rd1=) 13.g3+= (worse is 13.Bg7 Rhg8 14.Bb2 Bh2 15.Kh1 Nde5+=) 13...Ndf6 (13...Ngf6 14.Qa4 Kb8 15.Rad1+=) 14.Qa4+/– White plans b5 14...Kb8 15.c5 (15.Rad1 c5+=) 15...Be5+= 16.Ne5 Ne5 17.b5 (17.Rfd1 Rd1 18.Rd1 Ned7+=) 17...cb5 18.Qb5 Rd5 19.Rfc1 Rhd8 20.Rab1 Ne4 21.f4 Nc6 22.Bf3 f5 23.Be4 fe4 24.Qc4 h5 25.Qe4 Qe7 26.Bc3 e5 27.Be5+– Ne5 28.fe5 Qe5 29.Qe5 Re5+/– 30.c6 Re7 31.Rb7 Rb7 32.cb7 Kb7 33.Rc5 Rd3 34.Rh5 Re3 35.Rh7 Re7 36.Kg2 Kc6 37.h4 Kd5 38.Kf3 Ke5 39.g4 Rc7 40.Rh5 Kf6 41.Rf5 Kg6 42.Re5 Rc3+/– 43.Re3 Rc6 44.a4 Kf6+/– 45.Kf4 Rc4 46.Re4 Rc1 47.Rd4 Rf1 48.Ke4 Re1 49.Kd5 Rh1 50.g5 Kg6 51.Kc6 Rb1 52.Rd7 a5 53.Rd5 Rb4 54.Ra5 Rh4 55.Ra7 Kg5? 56.Rg7+– Kf6 57.Ra7 Ke6 58.a5 Rc4 59.Kb5 Rc1 60.a6 Kd6+/– 61.Ra8 Kc7 62.Rg8 Rb1 ½–½. Pommerel,Wim – Massy,Giel, corr NL K30, 1999.

8.d3 Qc7 9.Nbd2 0–0 10.h3 Bh5 11.c4 b6 12.Rc1 Qb7 13.Qc2 Rac8 14.c5 Be7 15.Bf6 Nf6 16.d4 Rc7 17.cb6 ab6 18.Nb3 Rfc8 19.Ne5 Be2 20.Qe2 h6 21.Rc2 c5 22.bc5 bc5 23.Nc5 Bc5 24.dc5 Rc5 25.Rc5 Rc5 26.Nd3 Ra5 27.Qa2 Ne4 28.Ra1 Qb5 29.Qc2 Qc4 30.Nb4 Qc2 31.Nc2 Nc3 32.Kf1 Kf8 33.Nd4 Ke8 34.Ke1 g6 35.f3 Kd7 36.Kd2? Na4 37.Rb1= Nc5 38.Rb5 Rb5 39.Nb5 Kc6 40.Nc3 Kb6 ½–½. Kappel,Ray – Raines,David, 32. LSS No Engine Cup Preliminary, 2010.

8.d3 Qc7 9.Nbd2 a5 10.ba5 Ra5 11.c4 +=.

8.d3 Qc7 9.h3 Bf5 10.Nbd2 h6 11.c4 g5 12.Nd4 Bg6 13.Rc1 e5 14.N4b3 Qd8 15.d4 e4 16.b5 h5 17.cd5 cd5 18.Nc5 Rb8 19.f3 Qe7 20.fe4 de4 21.Nc4 Bg3 22.a4 g4 23.Ba3 Qd8 24.Nd7 Nd7 25.Nd6 Kf8?? (better is 25...Bd6 26.Bd6 gh3+=) 26.Nb7 (26.Nb7 Qe7 27.Be7 Ke7 28.Na5+–) 1–0. Fillipov,Vladimir (1965) – Chernov,Vladimir E (2080), Voronezh Region–ch, 2009.

8.d3 e5 9.c4 Qe7 10.Nh4 Be2 11.Qe2 g6 12.Nd2 Bc7 13.e4 Nh5 14.g3 de4 15.de4 Nf4 16.Qe3 Nh3 17.Kg2 Nf4 18.Kh1 Ne6 19.c5 Rd8 20.Rad1 0–0 21.Nhf3 f6 22.Nc4 b6 23.cb6 ab6 24.Qb3 b5 25.Ne3 Kh8 26.a4 ba4 27.Qa4 Nb8 28.Nc4 Rfe8 29.Rfe1 Rd1 30.Rd1 Rd8 31.Rd8 Nd8 32.Qa7 ½–½. Rosner – Woischke, email TKM–A003 1999.

8.d4 0–0 9.Ne5. Schuehler.

8.d4 a5 9.ba5 Qa5 10.c4 =+.

8.d4 Qc7 9.Nbd2= b5 10.g3 (10.h3 Bh5=+) 10...Bh3 11.Re1 White gets the initiative 11...0–0 12.Bd3 Bg4 13.e4 de4 14.Ne4 Ne4 15.Be4 f5 (15...Nf6 16.Qe2=+) 16.Bd3= f4 17.Bh7 Kh8 (17...Kh7 18.Ng5) 18.Be4 fg3 19.hg3 Bg3 20.Kg2 (20.fg3 Rf3) 20...Bh2?? (better is 20...Nf6 21.Rh1 Kg8=) 21.Rh1+– (21...Nf6 22.Rh2 Qh2 23.Kh2 Ne4 24.Qg1 Bf3 25.d5+–) 1–0. Schuehler,Ernst – Wobick,R, corr SOK–90–51, 1989.

8.d4 Bf3 9.Bf3 a5 10.c3 e5 11.Nd2 e4 12.Be2 h5 (12...Qc7 13.h3=+) 13.Qb3 a4 14.Qc2 Bh2 (better 14...b5!?=) 15.Kh2+– Ng4 16.Bg4?? (better 16.Kh3 Ndf6 17.g3+–) 16...hg4 17.Kg1 Qh4 18.f4 (18.Qe4 de4 19.f4 g3 20.Ne4 Qh2) 18…g3 (18...g3 19.Qe4 de4 20.Ne4 Qh2) 0–1. Hecimovic,Ivan (2030) – Mrdja,Milan (2295), 2nd Memorijal Marko Damjanovic, 2018.

8.Nd4 Be2 9.Qe2 0–0 10.Nc3 a5 11.b5 c5 +=.

8.Nd4 Be2 9.Qe2 0–0 10.c4 dc4 11.Qc4 Nb6 12.Qb3 e5 13.Nf5 Bc7 14.Nc3? (better is 14.d4!? e4 15.Nc3+=) 14...Qd3–+ 15.Ng3 Rfd8 16.Ra2 a5 (16...Qd2?? 17.Rd1+–) 17.Bc1 ab4 18.Qb4 Ra7 19.Nge4 Nfd5 20.Nd5? (better is 20.Qc5 Nc3 21.Nc3–+) 20...Nd5 (20...Rd5?! 21.Qe7 Nd7 22.f3=; 20...Qd5?! 21.Rc2–/+; 20...cd5?! 21.Nc5 Qg6 22.d3+=) 21.Qc5 Ra4 (21...Qe4 22.Qa7 Qc4 23.Rb2+/–) 22.f3 (22.Ng3 Qa6 23.Qc2–+) 22...Rc4 23.Qa7 (23.Rb2 b6 24.Qc4 Qc4–+) 23...Bb6 24.Qb7 (24.Qb6 Nb6 25.Ra1 f5–+) 24...Ne3! 25.de3 (25.de3 Be3 Double attack) 25...Rc1! (25...Rc1 26.Kf2 Rf1 27.Kg3 Qe3–+) 0–1. yulio (1900) – marekt (2055), gameknot.com, 2014.

8.Nd4 Be2 9.Qe2 0–0 10.f4 c5 11.bc5 Bc5 12.Nb3 Bd6 13.Bd4 b6 14.Ra2 Qe7 15.Nc3 a6 16.a4 Rfe8 17.Qf3 Rac8 18.d3 (18.Rb2 Bb4=+) 18...Rc6 19.e4 Bb4 20.Nd5 ed5 21.e5 Bc3 22.ef6 Nf6 23.h3 Qb4 24.Qf2 Qd6 25.Rb1 Nh5 26.Rf1 Nf6 27.Rb1 Nd7 28.Qg3 Nf6 29.Qf2 Nd7 30.Qg3 g6 31.Qg5 Bd4 32.Nd4 Qc5 33.c3 Rce6 34.Rc2 Re3 35.Rd1 f6 36.Qh4 Qe7 37.Rb2 Qa3–/+ 38.Rb3 Qa4 39.f5 Qa2 40.fg6 hg6 41.Rf1? Qd2 42.Qg4–/+ Re1 43.Re1 Re1 44.Kh2 Qg5 45.Qg5 fg5 46.Nc2 Re6 47.Nb4 Nc5 48.Rb1 Rd6–/+ 49.d4 Ne4 50.Re1 Nc3 51.Na6 Nb5 52.Rd1 Kh7 53.Nb4 Kh6 54.Kg3 Nc7 55.Kf3 Ne6 56.g3 b5 57.Ke3 Ng7 58.g4 Ne6 59.Ra1 Nf4 60.Nd3 Re6 61.Ne5 Re7 62.Kd2 b4 63.Kc2 Ne6–/+ 64.Rd1 Kg7 65.Kb3 Nd4 66.Rd4 Re5 67.Kb4 Kf6 68.Kc5 Re3 69.Kd5 Rh3 70.Rb4 Rd3 71.Ke4 Rg3 72.Kd5 Kg7 73.Rb7 Kh6 74.Rb4 ½–½. Stapinski,Ryszard (1990) – Bortnik,Eligiusz (2105), 52. Championship Poland Semifinal, 2007.

8.Nd4 Be2 9.Qe2 0–0 10.f4 Qc7 11.Nc3 Rfe8 12.Qf3 a5 13.b5 c5 14.Nde2 Nb6 15.Ng3 Nc4 16.Bc1 d4 17.Nce4 Ne4 18.Ne4 Be7 19.Qe2 Nb6 20.Ng3 (20.Bb2 f5 21.Ng3 Na4=) 20...Nd5 21.Bb2= Rad8 22.Rf3 g6 23.Raf1 Bf6 24.Ba1 de3 25.Bf6 Nf6 26.de3 c4 27.e4 Qc5 28.Kh1 Qb5 29.e5 Nd5 30.Ne4 Re7 31.Qe1 Red7 32.Qh4 Qc6 33.Ng5?? h5–/+ 34.Ne4 Kg7 35.Qg5 Ne7 36.Nd6 Kg8–/+ 37.Qf6 Rd6 38.ed6 Qd6 39.Qc3 Qd5 40.h3 Nf5 41.Kh2 h4 42.Rb1 Rd6 43.a4 b6 44.Rff1 Qd2 45.Qd2 Rd2 46.Rb6 Rc2 47.Rb5 Ne3 48.Rg1 Nd5 49.Ra5 c3 50.Rc5 Ra2 51.Rc4 Kg7 52.Re1 Kf6 53.Kg1 Ke7 54.Kf1 f5 55.Kg1 Rb2 56.Ra1 Rd2 57.Rc1 Kf6 58.Kh2 Ra2 59.Re1 Rc2 60.Kh1 Ke7 ½–½. Szabo,Almos (2310) – Stanciu,Alexandru Ovidiu, 2nd Romanian Team Championship, 2006.

8.Re1 0–0 9.d3 (9.Nc3 b5=+) 9...a5 10.Nbd2 (10.c3 e5=+) 10...ab4–/+ 11.ab4 Bb4 12.c3 (12.Ra8 Qa8 13.Ne5 Qa5 14.Nd7 A) 14...Bd2?! A1) worse 15.Bf6 Be1 (worse 15...gf6 16.Rf1 Be2 17.Qe2+–) 16.Bg4 gf6–/+; A2) 15.Nf6 gf6 16.Rf1 Be2 17.Qe2=; B) 14...Nd7–/+) 12...Bd6 13.h3 (13.Ra8 Qa8 14.h3 Bh5–/+) 13...Ra1 14.Qa1 Bf3 (14...Bh5 15.c4–/+) 15.Bf3 (15.Nf3 b5–/+) 15...b5 16.e4 (16.c4 Qe7–/+) 16...Nc5 (16...Bf4 17.Nb3–+) 17.ed5 (17.d4 Bf4 18.ed5 Bd2–+) 17...Nd3 18.Re3 (18.de6 Ne1 19.Qe1–+) 18...Nb2 19.Qb2 Nd5 (19...ed5 20.Nb3–+) 20.Re1 Qf6 21.Ne4 Qe5 22.Kf1 Be7 (22...Qh2 23.Nd6 Nf4 24.g3 Nh3 25.Ne4–+) 23.Qb3 (23.Qc2 Ra8–+) 23…Ra8 0–1. rbeckett – pcmvr, net–chess.com, 2017.

8.h3 Bf3 9.Bf3 a5 10.ba5 Qa5 11.Nc3 +=.

8.d3 0–0

9.c4 Rc8 10.c5 Bb8 11.h3 Bh5 12.Nbd2 Qc7 13.g3 Bg6 14.Nh4 h6 15.Ng6 fg6 16.Bg4 Rce8 17.Nb3 e5 18.Nd2 h5 19.Bf3 h4 20.Bg2 (20.gh4?? e4 21.Re1 Qh2 22.Kf1 ef3 23.Nf3 Qh3 24.Ke2 Ng4–+) 20...hg3 21.fg3 (better is 21.e4!? b6 22.Qb3 bc5 23.ed5 cd5 24.Bd5 Nd5 25.Qd5 Kh8 26.fg3 cb4 27.Ne4 Qb6 28.Kg2=) 21...e4–/+ 22.Bf6? (22.Rf4 g5 23.Rf5 Qg3–/+) 22...Nf6 (22...Qg3 23.Rf2 Qh2 24.Kf1 Rf6 25.Rf6 Nf6 26.de4–+) 23.de4? (better is 23.Rf4 g5 24.Rf5 Qg3 25.Nf1–+) 23...Qg3–+ 24.ed5 (24.Nf3 de4 25.Qe1–+) 24...Qh2 25.Kf2 Nd5 (25...Ng4 26.Ke1 Qg3 27.Ke2 Qe3) 26.Nf3 (26.Qf3 Rf3 27.Ke2 Qg2 28.Kd3 Ree3 29.Kc2 Rc3 30.Kd1 Ne3 31.Ke1 Bg3 32.Rf2 Qf2) 26...Bg3 27.Ke2 Qg2 28.Kd3 Re3 0–1. Hal1958 – Matu, playchess.de, 2006.

9.Nbd2 a5 10.Qb1 ab4 11.ab4 Qc7 (11...Ra1 12.Ba1 Qb6 13.h3 Bf3 14.Nf3 Bb4 15.Qa2+=) 12.h3 Bh5 13.c4 (13.Bc3 e5=) 13...b6 (13...Ra1 14.Ba1 Ra8 15.Bc3=) 14.b5 (14.Bc3=) 14...c5 (14...cb5 15.cb5 Qb7 16.Bc3=) 15.Qc2 (15.Ra6 h6+=) 15...Rfe8 (15...Qb7 16.Bc3=) 16.Rfe1 (16.Ra6 Rab8+/–) 16...h6 (16...Qb7 17.e4 Ra1 18.Ra1=) 17.Qb3 (17.Ra6!?+/–) 17...Qb7= 18.Bf1 Ra1 19.Ra1 Ra8 20.g4 Ra1 21.Ba1 dc4 (21...Bg6 22.Be2=) 22.Qc4 (22.Nc4 Qf3 23.Nd6 Bg6+=) 22...Bg6= 23.Bg2 Qa7 24.Bb2 Qa5 25.e4 Ne5 (25...Bf4 26.Bc3 Qa3 27.Bf1+=) 26.Qb3 (26.Ne5!? Be5 27.Be5 Qd2 28.Qc3+=) 26...Nfd7= 27.Bc3 Qa7 28.Nc4 Nc4 29.Qc4 Qc7 30.g5? (better is 30.Qa2=) 30…h5 1–0. Mamuzic,Mirko (2260) – Trbovic,Bogdan (2010), 9th Open Bajmok, 2006.

9.Nbd2 a5 10.c3 Qc7 11.h3 Bf3 12.Bf3 ab4 13.cb4 Be5 14.d4 Bd6 15.Qc2 b5 16.e4 Bf4 17.Nb3 Nb6 18.Na5 Nc4 (18...de4!? 19.Be4 Ne4 20.Qe4 Nd5=+) 19.Nc4= bc4 20.g3 Bh6 21.ed5 ed5 22.Rfe1 Rfe8 23.Kg2 g6 24.h4 Qa7 25.Re5 Qa4 26.Qc3 Bg7 27.Rae1 Qa7 28.h5 Re5 29.de5 Ne8 30.b5 cb5 31.Bd5 Rd8 32.Qf3 Qe7 33.Bc3 Nc7 34.Bb4 Qd7 35.Bc6 Qe6 36.Bd6 Ne8 37.Bb4 Rd3 38.Qe4+– Nc7 39.Bb5 Qb6 40.Qc4 Rd4 41.Qc6 Qb5 42.Qc7 Qd3?? 43.hg6 hg6 44.Bd6 Rc4 45.Qd8 Kh7 46.Rh1 Bh6 47.Rh6! Kh6 48.Bf8 (48.Bf8 Kh7 49.Qf6 Qf1 50.Kf1 Rc1 51.Kg2 Rg1 52.Kg1 g5 53.Qg7#) 1–0. Grigoriev,Armen – Koksal,Ege, Istanbul TUR, 2011.

9.Nbd2 a5 10.c3 Qc7 11.h3 Bh5 12.Qb3 b5 13.Rfe1 c5 14.Bf1 (14.e4 a4 15.Qd1 Rfc8=) 14...c4–/+ 15.dc4 bc4 16.Qd1 Rab8 (16...ab4 17.ab4 Ne5 18.g4 Nf3 19.Nf3–/+) 17.g4 (17.Be2 Bg6–/+) 17...Bg6 18.Nh4 (18.g5 Ne4 19.h4 Be7–/+) 18...Bg3 (18...Bd3 19.Nhf3–+) 19.Nhf3 (19.fg3 Qg3 20.Ng2 Ne5–+) 19...Ne5 20.Ne5 Be5 21.Bg2 (21.f4 Bd6–/+) 21...Rfd8 (21...ab4!? 22.ab4 Rb4 23.Ba3 Bc3 24.Rc1 Bd2 25.Qd2–/+) 22.f4–/+ Bd6 23.Nf3 Bd3 24.Bf1 Bf1 25.Rf1 Ne4 26.Rb1 Qa7 27.Nd4 e5–+ 28.fe5 Be5 29.Qc2 Re8 30.Rbe1 Rb6 31.Qg2 Rh6 32.Rf5 Qb6 33.Rh5 Rh5 34.gh5 Qh6 35.Qf3 Bc7 36.h4 Qd6 37.Re2 Qg3 38.Qg3 Ng3–+ 39.Rd2 Re3 40.Kf2 Re5 41.Kf3 Ne4 42.Rd1 Rh5 43.Nc6 Rf5 (43...Rf5 44.Ke3 Kf8 45.Rd5 Rd5 46.Ke4 Rh5–+; 43...Rh4?! 44.Rd5 ab4 45.cb4–+) 0–1. Etmans,Drs. Maarten D (1920) – Frijling,Jeroen (2205), Dutch CC Championship KE12, 2009. (=1.e3 d5 2.Nf3 Nf6 3.b4 c6 4.Bb2 Bg4 5.Be2 Nbd7 6.a3 e6 7.0–0 Bd6)

9.Nbd2 e5 10.h3 Bh5 11.c4 Qe7 Black prepares e4 12.c5 Bc7 13.Re1 Rfe8 14.Qa4 e4 15.de4 Ne4 16.Ne4 de4 17.Nd2 Be2 18.Re2 Ne5 19.Qc2 Nd3 20.Bd4 Rad8 21.Rd1 f5 22.Nb3 Ne5 23.Nd2 Kf8 (23...Qf7 24.Be5 Re5 25.Nb3=) 24.Nf1 (24.f3!?+=) 24...Nd3+= 25.g3 Be5 ½–½. Franco Rincon,David (1695) – Jimenez Gonzalez,Marcos (1855), Cto Absoluto de Madrid, 2015.

8.h3 Bh5

9.Nc3 0–0 10.Rc1 e5 11.Na2 e4 12.Nd4 Be2 13.Qe2 Ne5 14.d3 Nfd7 (14...a5 15.f4 ef3 16.Nf3+=) 15.f4 ef3 16.Nf3 Qe7 17.Ne5 Ne5 18.Rf5 Ng6 19.Qg4 (19.c4!?=) 19...a5 (19...Qe3 20.Kf1–+) 20.Rcf1 ab4 21.Nb4 Bb4 (21...Qe3 22.Kh1–/+) 22.ab4 Ra2 23.Qd4 f6 24.g4 h6 25.c4 Nh4 26.Rh5 (better is 26.R5f2+=) 26...Ng6?? (26...Qb4 27.Rh4 Rb2 28.e4 de4 29.Rd1–+) 27.h4?? (27.cd5 Rd8=) 27...dc4?? (27...Qb4 28.Rf2 Ne5–+) 28.Qc4= Qf7 29.Qd4 Qe6 30.g5? Rb2!–+ 31.gf6 Qh3 32.f7 Kh7 33.Qb2–+ Qg4 34.Qg2 Qh5 35.Qe4 Qh4 36.Qf5 Qg3 37.Kh1 Qe3 38.Rg1 Rf7! 39.Qg6 Kh8 40.Qg3 Qg3 41.Rg3 Rf4 0–1. grasimenezes (2275) – cristero (2525), net–chess.com, 2013.

9.Nc3 0–0 10.d4 Qe7 11.Re1 Bc7 12.Ne5 Be2 (worse is 12...Ne5 13.de5 Be5 14.Bh5+/–) 13.Qe2 Ne5 14.Red1?? (better is 14.de5 Be5 15.Na4 Bb2 16.Nb2–+) 14...Nc4–+ 15.Ra2 a5 16.b5 Nb2 17.Rb2 Qa3 18.Rbb1 (18.Rb3 Qd6 19.g3–+) 18...Qc3 19.bc6 Qc6 20.Rd3 a4 21.Kh1 (21.Qe1 b5–+) 21...Ne4 22.Kg1 Nc3 23.Qe1 Nb1 24.Qb1 Bd6 25.c3 a3 26.f3 a2 27.Qa1 Qb5 28.Rd2 Qb1 29.Qb1 ab1Q 30.Kf2 Ra1 0–1. pieeater – marekt, ChessWorld.net, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bg4 3.a3 Nd7 4.Bb2 Ngf6 5.e3 c6 6.Be2 e6 7.0–0 Bd6 8.h3 Bh5)

9.c4 Bf3 10.Bf3 dc4 11.Qc2 Ne5 12.Be2 b5 13.f4 Ng6 14.f5 ef5 15.Rf5 0–0 16.Bf6 gf6 17.Nc3 a5 18.Raf1 ab4 19.ab4 Bb4 20.Ne4 Attacks the isolani on f6 20...Be7 21.Nf6 Bf6 22.Rf6 Ra7 23.Rc6 Rd7 24.Rd1 Qg5 25.Ra6 Rfd8 26.Bg4 (better is 26.Ra2!?+=) 26...Rd3–/+ 27.Bf3 Nh4 28.Be4 f5 29.Bb7 f4 30.ef4 Qc5 31.Kh1 Nf5 32.Qb1 Qd4 (32...Rd2? 33.Rd2 Rd2 34.Rc6 Ng3 35.Kh2+–) 33.Bf3?? (33.Qb5 Ng3 34.Kh2 Qf4 35.Qb6 Nf1 36.Kg1–+) 33...Ng3–+ 34.Kh2 Qf4 35.Kg1 (35.Ra7 Ne4 36.Kg1 Rf3 37.Re7–+) 35...Rf3 36.gf3 Qf3 37.Rg6 Kh8 (37...Kh8 38.Qb2 c3 39.Qc3 Qc3 40.dc3 Rd1 41.Kf2 hg6–+) 0–1. rona81 (2020) – marekt (2165), gameknot.com, 2015.

9.d3 0–0 10.c4 a5 11.c5 Bc7 12.Nbd2 e5 13.Qc2 h6 14.Rfd1 Bg6 15.Nf1 e4 16.de4 Ne4 17.Bd3 Qe7 18.N1d2 Kh8 19.Bd4 Rfe8 20.Rdc1 Nf8 21.b5 a4 22.Rab1 Ne6 23.Nf1 Bh7 24.Rb4 Ba5 25.Rb2 f6 26.bc6 bc6 27.Rcb1 Bc7 28.Rb7 Red8 29.N3d2 Rd7 30.R7b4 f5 31.Rc1 f4 32.Nf3 Rf8 33.Ra4 fe3 34.Be3 Nf4 35.Bf4 Bf4 36.Rd1 Rb7 37.Rb4 Ra7 38.Nd4 Ra3 39.Nc6 Qf6 40.Be4 Be4 41.Qb2+/– Rc3 42.Nd4 Rc1+= 43.Rc1 Bc1 44.Qa2 Ba3 45.Rb3 Bc5 46.Nf3 d4 47.Qe2 Bh7 48.Qb2 d3 49.Qf6 Rf6 50.Rb5 Bd6 51.Ne3 Kg8 52.Nc4 Kf8 53.Nd6 Rd6 54.Rb1 Ke7 55.Nd2 Kf6 ½–½. Wolf,Wolfgang (2400) – Krauss,Heiko (2460), BdF Pyramide, 2008.

9.d3 0–0 10.c4 c5 =.

9.d3 0–0 10.Nbd2 a5+= 11.c3 Qe7 12.Qc2 (12.e4 de4 13.de4 Bf3 14.Bf3 Rfd8+=) 12...Rfc8 (12...e5 13.e4+=) 13.e4 (13.g4 Bg6+=) 13...Bf4 14.Rfe1 ab4 15.cb4 (15.ab4 e5+=) 15...Nb6 (15...c5 16.e5 cb4 17.Qb3–/+) 16.g3 (16.Bd4 Nfd7=) 16...Bd2+= 17.Nd2 Be2 18.Re2 Na4 19.Bd4 de4 (19...Nd7 20.Rc1 Qd8 21.ed5 cd5 22.Qd1+=) 20.de4 (20.Ne4 Ne4 21.Re4 c5 22.bc5 Nc5+=) 20...c5+= 21.bc5 e5 22.Be3 Nc5 ½–½. Jaracz,Pawel (2475) – Kharitonov,Andrei Y (2555), MK Cafe Cup–A, 1999.

9.d3 0–0 10.Nbd2 a5 11.c3 Re8 12.e4 e5 (12...Bf3 13.Bf3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Ne5 16.Be2 Ng6 17.Qc2 Nf4 18.Nf3 Qc7 19.g3; 12...ab4 13.cb4 Qc7 (13...e5 14.Qb3 h6 15.Rfe1 Qe7 16.Rac1 Qe6 17.ed5 Nd5 18.Ne4 Nf4 19.Bd1) 14.Qc2 (14.Re1 e5 15.Qb3 h6 16.a4 Kh7 17.a5 Kg8 18.Rac1 Qd8 19.Nh4; 14.Nd4 Be2 15.Qe2 Bh2 16.Kh1 Bf4 17.Rfe1 e5 18.N4f3 g6 19.g3; 14.Rc1 Bf3 15.Bf3 h6 16.d4 de4 17.Ne4 Ne4 18.Be4 Nf6 19.Bd3) 14...h6 15.Rfe1 Bf4 16.Nb3 Bf3 17.Bf3 Bh2 18.Kh1 Bd6 19.Be2) 13.Qb3 (13.Qc2 A) 13...h6 14.Nb3 (14.Rfe1 Qe7 15.Nb3 b6 16.Nh4 Be2 17.Nf5 Qe6 18.Qe2 Bf8 19.Nd2; 14.Rfd1 Qc7 15.Nf1 ab4 16.ab4 c5 17.Ng3 Bg6 18.Nh4 Bh7 19.bc5; 14.Rfc1 Bg6 15.Nh4 Ne4 16.Ng6 Nd2 17.Qd2 fg6 18.c4 Nf6 19.Re1; 14.Qb3 Qb6 15.Qc2 Qc7 16.Rfd1 Ra6 17.Nf1 Bg6 18.Nh4 Bh5 19.Nf3) 14...b6 15.Rfe1 Qc7 16.Nbd2 Qb7 17.Nb3 c5 18.ed5 Qd5 19.ba5; B) 13...b5 14.Rfd1 (14.Nb3 ab4 15.ab4 Qb6 16.Ra5 Ra5 17.ba5 Qb7 18.Ra1 Ra8 19.ed5) 14...Qb6 15.Nf1 Bg6 16.Nh4 Nh5 17.Ne3 Nf4 18.Nhf5 Bc7 19.Bf3; C) 13...Qc7 14.Rfd1 (14.Qb3 Qb6 15.Qc2 ab4 16.ab4 h6 17.Rfe1 Red8 18.Ra4 Ra4 19.Qa4) 14...b5 15.Nf1 Bg6 16.Ng3 c5 17.Qd2 Rec8 18.Nf5 ab4 19.Nd6; D) 13...b6 14.Rfd1 Qc7 15.Nf1 Bg6 16.Ng3 Nh5 17.Nf5 Bf5 18.ef5 Ndf6 19.g3) 13...Bg6 (13...Qb6 14.Qc2 (14.Rfe1 h6 15.Qc2 Qc7 16.Red1 b6 17.Nf1 Bg6 18.Nh4 Bh7 19.Ng3) 14...h6 15.Nb3 ab4 16.ab4 Qc7 17.Rfe1 Red8 18.Nbd2 Qb6 19.Ra4) 14.Qc2 (14.Nh4 a4 15.Qa2 Bh5 16.Bh5 Nh5 17.Nf5 Qf6 18.g3 Bc7 19.Bc1) 14...h6 15.Rfe1 Qb6 (15...Nh5 16.Nb3 ab4 17.ab4 Ra1 18.Ra1 Nf4 19.Bc1) 16.Rab1 (16.Nh4 Bh7 17.Bf3 ab4 18.ab4 g6 19.g3) 16...ab4 (16...Bh5 17.Ra1 Rf8 18.Nb3 ab4 19.ab4) 17.cb4 Rad8 (17...Bh7 18.Rbc1 Qa7 19.Nh4) 18.Bf1 (18.Nh4 Bh7 19.Bf3) 18...Nh5 19.Nh4 (19.Qb3+= –0.41/9) 19...Bh7 20.g4 Nf4 21.Nf5 Bb8 22.Nf3 Kh8 23.d4 de4 24.Re4 Bf5 25.gf5 Nf6 26.de5 Ne4 27.Qe4 Nd5 28.Qh4 Kg8 29.f6 Ne3? 30.fe3+– Qe3 31.Qf2 Qf4 32.Kg2?? gf6 33.ef6 Kh8 34.Kh1 Ba7 35.Qa7? Qf3–+ 36.Bg2 Rd1 37.Rd1 Qd1 38.Kh2 Qd6 39.Kg1 Qg3 40.Bc3 Re2 (40...Re2 41.Qa8 Kh7 42.Qh8 Kh8 43.Kf1 Qg2) 0–1. Valenta,Vit jr (2200) – Sanchez Guirado,F (2410), Palace Hotel Open, Heviz HUN, 2008.

9.d3 0–0 10.Nbd2 e5 11.e4 Qe7 12.c4 de4 13.de4 Bc7 (13...c5 14.b5=) 14.Ne1 (14.Nh4 Be2 15.Qe2 Qe6+=) 14...Bg6= 15.Bf3 (15.f3 Rfd8=) 15...Rfd8 16.Qe2 Nf8 17.g3 (17.Qe3 Ne6=+) 17...Ne6 (17...Qd7 18.Rd1 Qh3 19.Nd3–/+) 18.h4 (18.Rd1 Nd4 19.Bd4 ed4=+) 18...h6 (18...a5 19.Nc2=+) 19.Nc2 (19.Rd1 Nd4 20.Bd4 ed4=+) 19...Qd7 (19...Rd7 20.Rad1=+) 20.Rfd1 (20.Rad1 Qd3 21.Qd3 Rd3=+) 20...Qd3 Now all is on e4 21.Qd3 Rd3 22.Be2 Rd7 (22...Rdd8 23.f3=+) 23.f3= Rad8 (23...Bh5 24.Nb3=) 24.Nf1 (24.Nb3 Kf8=) 24...Rd1 (24...c5 25.Rd7 Rd7 26.Nce3=) 25.Rd1 Rd1 26.Bd1 Nd7 27.Kf2 f6 (27...Kf8 28.Nfe3+=) 28.Nfe3 Bf7 29.Be2 Kf8 30.Bf1 (30.Nf5 h5+=) 30...h5 31.Bh3 (31.Bc3 g6+=) 31...g6= 32.Bc1 (32.Ke2 Ke7=) 32...Ke7 33.Nd1 (33.Bf1 Nd4=) 33...Nd8 (33...Nd4 34.Nce3=+) 34.Nb2 Nb6 (34...Be6 35.Be6 Ne6 36.Be3=) 35.Bf1 (35.c5 Nc4=) 35...Ne6 36.Be3 White prepares c5 (36.c5 Nd7=) 36...Nc8 (36...f5 37.Bh6=) 37.Na4 White intends c5 (37.Bh3 a5+=) 37...Nb6 (37...f5 38.Nb2=) 38.Nb2 (38.Nb6 Bb6 39.c5 Bc7=) 38...Nc8 (38...f5 39.Bd2=) 39.Na1 (39.Bd3 g5+=) 39...Bb6 (39...f5 40.c5=) 40.c5+= Bc7 41.Nc4 (41.Nc2 f5+=) 41...Kd7 (41...b5 42.Nd2=) 42.Bh3 (42.Nb3 f5+=) 42...Kd8 43.Nb3 (43.Nd2 Ne7+=) 43...b5 44.cb6 (44.Nca5 Ne7+=) 44...ab6 45.Bf1 (45.Ncd2 Bd6=) 45...b5 (45...f5 46.Bd3 f4 47.gf4 Nf4 48.Bf4 ef4 49.Nd4=) 46.Nca5+= Kd7 47.Bh3 Bb6 (47...Ba5 48.ba5 Kc7 49.a6+=) 48.Nc5 (48.Bb6 Nb6 49.Nc5 Kd6 50.Be6 Be6+=) 48...Bc5 49.Bc5 Kc7 50.Be3 Nd6 51.Ke2 Nf8 52.Kd3 (52.Bh6 Ne6=) 52...Nc4 (52...f5 53.ef5 gf5 54.Ke2=) 53.Nc4 (53.Bh6 Nd7+=) 53...Bc4= 54.Kc3 (54.Kd2 Be6 55.Bf1 Nd7+=) 54...Nd7 (54...Be6 55.Bg2=) 55.f4 (55.g4 hg4 56.Bg4 Bf7+=) 55...Bf7 56.f5 Nb6 57.Bb6 Kb6 58.fg6 Bg6 59.Kd3 c5 (59...Bf7 60.g4+=) 60.bc5 Kc5 61.g4 b4 62.ab4 Kb4 63.gh5 Bh5 64.Bf1 (64.Ke3 Kc5+=) 64...Kc5 (64...Bg6 65.Be2 f5 66.ef5 Bf5 67.Ke3+=) 65.Be2 Bg6 66.Ke3 ½–½. Grafl,Florian (2390) – Lahlum,Hans Olav (2145), 46. Rilton Cup, 2016.

9.d3 a5 10.Qd2 =.

6.a3 Be7

7.h3 Bf3 8.Bf3 0–0 9.d3 (9.d4 Nbd7=) 9...Nbd7=+ 10.Nd2 Qc7 11.0–0 Ne5 12.Be2 Nfd7 13.f4 Ng6 14.Bh5 (14.c4 a5=) 14...Qb6 (14...a5 15.ba5 Ra5 16.c4=+) 15.Bd4 c5 16.bc5 Bc5 17.Rb1 Qc7 18.Bc5 Qc5 19.d4 Qa3 20.Rb3 Qd6 21.Rb7 Nf6 22.Bg6 hg6 23.Qa1 Qc6= ½–½. Achtmann,Armin – Krebs,Ar (1895), Wiesbaden GER, 2011.

7.0–0 0–0

8.Nc3 Bd6 =.

8.c4 Nbd7 9.c5 Ne8 (9...b6 10.d4=) 10.d4 (10.Nd4 Be2 11.Qe2 e5=) 10...Qc7 11.Nbd2 Bf6 12.a4 Bf3 13.Nf3+= e5 14.Qd2 e4 15.Ne1 Be7 16.Nc2 f5 17.b5 f4 18.ef4 Qf4 19.Qf4 Rf4 20.Bc1 Rf8 21.Be3 Nc7 22.Rfb1 Rab8 23.bc6 bc6= 24.Nb4 (24…Bf6 25.Nc6 Rb1 26.Rb1+–) 1–0. Schmidt,Gregor – Goettmann,Holger, SJRH–ch U17 Loerzweiler, 1995.

8.c4 Bf3 9.gf3 dc4 10.Bc4 –/+.

5.Be2 Bf3

6.d3?? Be2 7.Qe2 e6 8.0–0 (8.a3 a5–+) 8...Bb4 9.c3 Bd6 10.Nd2 Nbd7 11.Nf3 0–0 12.Rfe1 Ng4 13.h3 Ngf6 14.Rab1 a6 15.a4 b5 16.ab5 ab5 17.c4 bc4 18.dc4 dc4 19.Qc4 Rb8 20.Qc6 Qe7 21.Qc2 Ba3 22.Ba3 Rb1 23.Be7+– Re1 24.Ne1 Re8 25.Bf6 gf6 26.Nd3 Kg7 27.Nf4 e5 28.Nd5 Rd8 29.Nc7 Nb8 30.Nb5 Na6 31.Qc6 Nb4 32.Nc3 Nc6–+ 33.Ne4 f5 34.Nc5 Rd5 35.Nb3 Rd1 36.Kh2 f4 37.ef4 ef4 38.f3 Nd4 39.Nc5 Rc1 40.Ne4 Rc2 41.Kg1 Ne6 42.Kf1 Ng5! 43.Nd6?? Ne6 44.Nf5?? Kf6–+ 45.Nh4 Ng5 0–1. Fournier,Frederic (2045) – conoran (1815), Echecs21 (1/1), 2003.

6.d3?? Bg2!? 7.Rg1 Bh3 8.a3 –+.

6.Bf3 Nbd7 7.d4 e6+= 8.a3 b5 (8...a5 9.ba5 Qa5 10.Nd2+=) 9.Nd2= Nb6 10.0–0 Bd6 11.e4 de4 12.Ne4 Ne4 13.Be4 Qc7 (better is 13...Bh2!? 14.Kh1 Qh4 15.Bc6 Ke7–/+) 14.Qf3 Nd5 15.Bd5 (15.h3!?=) 15...cd5–/+ (worse is 15...Bh2 16.Kh1 cd5 17.g3 Qc2 18.Bc1 Bg3 19.fg3=) 16.Qd3 Qc4 (16...0–0!? 17.h3 a5–/+) 17.Qc4= bc4 18.c3 f5 (18...Kd7 19.f4+=) 19.g3 ½–½. Bot,Florian – Dubost,Florian (1650), Montigny le Bretonneux–C 7th, 2008.

6.Bf3 e6 7.a3 Bd6 8.d3 Nbd7 9.Nd2 Qe7 10.c4 h5 11.h3 g5 12.cd5 cd5 13.Rc1 g4? (better is 13...Kd8+=) 14.hg4+– h4? (14...Be5 15.d4 Bd6 16.gh5 a5+–) 15.g5 Nh5 (15...Ne5 16.Be5 Be5 17.gf6 Bf6+–) 16.Bh8 Qg5 (16...Ng3 17.fg3 Bg3 18.Ke2 Qg5 19.Bc3+–) 17.Bh5 Qg2 18.Rf1 Ne5 19.Be5 Be5 20.Rc2 Ke7 21.Qf3 Qf3 22.Nf3 (22.Nf3 Rh8 23.Bf7+–) 1–0. Fournier,Frederic – Mohammed 2010, Partie evaluee, 5m + 2s, 2007.

5.h3 Bf3

6.Qf3 e6 7.a3 Nbd7 =.

6.Qf3 e6 7.a3 Be7 8.c4 0–0 9.Nc3 Nbd7 10.d4 e5 11.cd5+= ed4 12.ed4 Re8 13.Be2 cd5 14.Nd5 Nd5 15.Qd5 Bf6 16.Kf1 Rc8 17.Rb1 Nb6 18.Qd8 Red8 19.Bg4 Rc2 20.Bf5 Rd2 21.Bc3 Ra2 22.Ra1 Ra1 23.Ba1 Bd4 24.Bd4 Rd4 25.Ke2 g6 26.Bd3 f5 27.Rc1 Rd7 28.g4 fg4 29.hg4 Re7 30.Kf3 Kf7 31.g5 Nd5 32.Bc4 Ke6+/– 33.Kg3 Rf7 34.Rd1 Rf5 35.f4 b6 36.Bb3 a6 37.Rd2 a5 38.ba5 ba5 39.Ba2 a4 40.Rd1 Kd6 41.Bb1 Rf4 42.Rd5! Kd5 43.Kf4 Ke6 44.Bc2 (44...Kd5 45.Ba4+–) 1–0. oldsage – PeterRs, ChessWorld.net, 2006.

6.Qf3 e6 7.b5 Be7 (7...Bd6 8.Bd3+=) 8.a4 (8.Nc3 a6 9.a4 0–0=) 8...0–0 9.Be2 a6 10.0–0 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c5 13.c4 Ne4 (13...Qd6!?=) 14.d3+/– Nf6 15.Nd2 Nbd7 16.Bc3 Bd6 17.d4 e5 18.cd5 ed4 (18...cd4!? 19.ed4 Qe7+=) 19.ed4+/– cd4 20.Bd4 Be5 21.Be3 Bb8 (21...Qc7 22.Kh1+/–) 22.Nc4 (22.d6 Bd6 23.Qb7 Bc5+–) 22...Re8 23.Rd1 Ne4 24.Bd4 Ndf6 25.Ne3 Ng5 26.Qf5 Nd5?? 27.Nd5+– Re2 28.Kf1 Re6 29.Bb6! Qe8 30.Qg5 Qb5 31.Kg1 Qe2 32.Nf6! Kh8 33.Rd8 (33.Rd8 Re8 34.Re8 Qe8 35.Ne8 Bh2 36.Kh2 g6 37.Qf6 Kg8 38.Qg7#) 1–0. Erice,AS (2010) – Herrero Corada,JI (1850), Collado Villalba ESP, 2012.

6.Qf3 Ngf6 7.c4 e5 8.cd5 cd5 9.Nc3 Bb4 10.Nd5 Nd5 11.Qd5 0–0 12.Rd1 Qc7 13.Bb5 Qc2 14.0–0 Qb2= 15.Bd7 b6 16.d4 ed4 17.Rd4 Bc5 18.Rd2 Qf6 19.Rfd1 Rfd8 20.Qb7 Bb4 21.Rd5 Rab8 22.Qa6 Be7 23.Bb5 Rd5 24.Rd5 g6 25.Rd7 Rd8 26.Qa7 Rd7 27.Qd7 Kg7 28.a4 Bb4 29.Qd1 Qd6 30.Qb3 Be1 31.Kf1 Ba5 32.g3 Qe6 33.Qb2 f6 34.h4 Qd5 35.Kg1 Qd1 36.Kg2 Qd5 37.f3 Qd2 38.Qd2 Bd2 39.Kf2 f5 40.Bd3 Kf6 41.f4 h6 42.Kf3 Bc3 43.e4 fe4 44.Ke4 h5 45.Ke3 Bb4 46.Kf3 Be1 47.Be4 Bb4 48.Kf2 Bc3 ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2225) – Lisakowski,Christof (1960), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

6.Qf3 g6 7.g4 Qb6 8.a3 Nbd7 9.g5 Bg7 10.gf6 Nf6 11.d3 a5 12.Bd4 Qc7 13.Qg3 Qg3 14.fg3 ab4 15.ab4 0–0 16.Ra8 Ra8 17.Nd2 Nh5 18.Bg7 Kg7 19.g4 Nf6 20.Nb3 e5 21.g5 Nh5 22.Kd2 f5 23.gf6 Kf6 24.Bg2 Ng3 25.Ra1 Rf8 26.Nc5 Kg5?? 27.Ne6 (27...Kf5 28.Nf8+–) 1–0. Vesson,Eric – Levier,Jean Francois, Saint Quentin opB, 1999.

6.Qf3 Nbd7

7.a3 e5 8.c4 Bd6 9.cd5 cd5 10.Nc3 e4 11.Qd1 0–0 12.Be2 (12.Qb3 Nb6=) 12...Qe7 (12...a5 13.b5=+) 13.Qb3= Be5 (13...Nb6 14.Rc1=) 14.0–0 d4 15.ed4 Bd4 16.Rae1 (16.d3 e3 17.Nd1 ef2 18.Nf2 Bb2 19.Qb2 Rfe8=) 16...Ne5 (16...Rae8!?=) 17.Nd5 Nd5 18.Bd4 Rfd8 19.Be5 (19.d3 Nf4 20.Be5 Qe5 21.de4 Rd4+=) 19...Qe5= 20.Bf3 Nf6 21.d3 Rd4 22.de4 Re8 (22...Rad8 23.Qa4 a6 24.Qa5 Qa5 25.ba5+–) 23.Rd1+– Ne4 (23...Rd1 24.Rd1 b6 25.Qc4+–) 24.Qe3 Nd2 (24...Rd1 25.Rd1 f5 26.Qa7+–) 25.Qe5 Re5 26.Bb7 f5 27.Bc6 (27.g3 Rd3+–) 27...Kf7 28.b5 Kf6 29.g3 g5 30.a4 f4 (30...Ra4 31.Rd2 Deflection) 31.a5 (31.gf4 gf4 32.Rfe1+–) 31...h6 (31...Rc5 32.a6+–) 32.a6 (32.b6 ab6 33.ab6 Re6+=) 32...Rc5 (32...fg3 33.b6 Nf1 34.Rd4+–) 33.Rc1 Nc4 34.Rc2 Rf5 35.Rfc1 Nb6 36.g4 Re5 37.Bf3 Rd7 (37...Rd6 38.Rc7 Re7 39.Rb7+–) 38.Rc6 Re6 (38...Kg7!?+–) 39.Be4+– Rc6 40.Rc6 Ke5 41.Bf5 Rg7 42.Kg2 (42.Rh6 Kd4+–) 42...Kd4 43.Rh6 Kc5 (43...Kc4 44.h4 gh4 45.Kf3+–) 44.h4 (44.Bd3 Kd4 45.Be2 Nd7+–) 44...gh4 45.Rh4 Kb5 46.Rh7 Rh7 47.Bh7 Ka6 (47...Nd5 48.Be4 Nf6 49.Kf3+–) 48.g5 Kb5 49.g6 Nd5 50.Kf3 1–0. pcmvr – pierred, net–chess.com, 2017.

7.a3 e5 8.Be2 Be7 (8...Bd6 9.Qg3=) 9.0–0 0–0 10.Nc3 e4 (10...a5 11.b5=) 11.Qf5 a5 12.b5 Nc5 13.f3 ef3 14.Bf3 d4 15.Nd1 Ne6 (15...de3 16.Ne3 cb5 17.Bf6 Bf6 18.Qc5+=) 16.bc6 bc6 17.Bc6 Rb8 (17...Rc8 18.Bf3+=) 18.c4 de3 (18...Bc5 19.Rf3+/–) 19.de3 Qd2 (19...Nc5 20.Rb1 Rc8 21.Bf3+/–) 20.Bc3 (20.Bf6?! Bf6 21.Rb1 Rb1 22.Qb1 Qd6=) 20...Qe2 (20...Qd6 21.Bd5 (21.Bf6?! Bf6 22.Be4 Ng5+=) 21...Qa6 22.Be5+/–) 21.Bd5+– (21.Ba5 Qc4 22.Qf3 Ng5–+; 21.Qa5?! Qc4 22.Bf3 Rfc8+/–) 21...Bc5? (better is 21...Nd5 22.cd5 Qa6+–) 22.Be6 (22.Bf6?! gf6 23.Be4 Ng5+–) 22...fe6 (22...Be3 23.Kh1 Bd2 24.Bd5 Nd5 25.cd5+–) 23.Qc5 Rbc8 (23...Ne4 24.Rf8 Rf8 25.Qa5 Nc3 26.Nc3 (26.Qc3?! Rf1 27.Kh2 Rd1+–) 26...Qe3 27.Kh1+–) 24.Qa5 Ne4 (24...Qc4 25.Qb4+–) 25.Rf8 Rf8 26.Bb4 Rf1 (26...Qf1 27.Kh2 Rc8 28.Rc1+–) 27.Kh2 Rd1 (27...Nf6 28.Nc3 Qc4 29.Ne4 Qe4 30.Qd8 Kf7 31.Qc7 Kg6 32.Rf1 Qe3 33.Bf8+–) 28.Rd1 Qd1 29.Qa8 Kf7 30.Qb7 Kf6 31.Qe4 Qb3 (31...Qa1 32.Qf4 Kg6 33.c5+–) 32.c5 Qd5 33.Bc3 Ke7 34.Qh7 Qc6 (34...Kd8 35.Ba5 Kd7 36.Qg7 Ke8 37.Bc3+–) 35.Qg7 Ke8 36.h4 Qc5 (36...Qd5+–) 37.Bb4 Qe5 38.Qe5 (38...Kd7 39.Qd6 Kc8 40.Ba5 Kb7 41.Qc7 Ka8 42.Bb6 e5 43.Qc8) 1–0. b4_player (2225) – chefpap (2000), GameColony.com, 2003.

7.a3 e6 =.

7.a4 e5 8.b5 Bd6 9.g4 (9.a5 e4 10.Qd1 a6+=) 9...0–0 10.Be2 Ne4 11.Qg2 Bb4 12.Bd3 Nd6 13.0–0 e4 14.Be2 Qe7 15.f4 ef3 16.Bf3 Nc4 17.Bd4 Nde5 18.d3 c5 19.Be5 (19.dc4 Nf3 20.Qf3 cd4 21.ed4 (worse is 21.cd5 de3 22.c3 Bc5–/+) 21...dc4 22.c3=) 19...Qe5+= 20.dc4 Qa1 21.Bd5 Qe5 22.e4 Rad8 23.g5 Ba5 24.h4 Kh8 25.Rf5 Qd4 26.Kh1 g6 27.Rf1 f5 28.gf6 Rf6 29.c3 Bc3 30.Nc3 Qc3 31.Bb7?? Rdf8 32.Rf6 Rf6 33.Kh2 Qd4 34.Qg3 0–1. Meijers,Viesturs (2505) – Naiditsch,Arkadij (2640), BL2–Ost, 2005.

7.c4 (7...dc4 8.Bc4=+) =+. Woelfelschneider,Peter – Haertig, TT–06.07 TSC, 2003.

7.c4 e5 8.cd5 cd5 (8...e4 9.Qf5 Bb4 (9...cd5 10.Nc3 g6 11.Qg5 h6 12.Qg3 d4 13.Nb5 Rc8) 10.dc6 bc6 11.Nc3= Qe7 12.Rd1 h6 13.f3 g6) 9.Nc3 (9.Bb5 Rc8 (9...e4 10.Qf5 Be7 11.Nc3 a6 12.Be2 g6 13.Qf4 Rc8) 10.0–0 Bd6 11.a3 0–0 12.Nc3 Nb6 13.Rfc1 e4; 9.a3 Bd6 10.Nc3 e4 11.Qd1 0–0 12.Nb5 Be7 13.d3 a5) 9...Bb4 (9...e4 10.Qf5 g6 11.Qg5= h6 12.Qg3 Rg8 13.Nb5 Rc8) 10.Nd5 Nd5 (10...Qa5 11.Nb4 Qb4 12.Bc3= Qe4 13.Be2 Rc8) 11.Qd5+= 0–0 (11...Qa5 12.Qa5 Ba5 13.Rc1= Ke7; 11...Rc8 12.a3 Be7 13.Bb5 a6) 12.Rd1 (12.Qb7 Bd2 13.Kd1 Rb8–+; 12.a3 Ba5 13.Rd1 Qc7) 12...Qc7 (12...Rc8 13.Qb7 Rb8) 13.Bb5 Qc2 (13...Rfd8 14.Bd7 Rd7 15.Qe5 Qe5 16.Be5=) 14.0–0 (14.Qd7? A) 14...Qb2?! A1) 15.Qb7? Rab8 (15...Qa2?! 16.Bd3 Qa5 17.f4+=) 16.Qa7 Rb5–+; A2) 15.0–0=; B) 14...Rfd8 15.Be5 Rd7 16.Bd7 Qa2–+; worse is 14.Qb7 Nc5 15.Qe7 Qb2–+; 14.Be5?! Ne5 15.Qe5 Rad8=) 14...Qb2 15.Bd7 b6 (15...Rfd8 16.d4 ed4 17.Rd4=) 16.d4+= ed4 17.Rd4 Bc5 18.Rd2 Qf6 19.Rfd1 Rfd8 20.Qb7 Bb4 21.Rd5 Rab8 22.Qa6 Be7 23.Bb5 Rd5 24.Rd5 g6 25.Rd7 Rd8 26.Qa7 Rd7 27.Qd7 Kg7 28.a4 Bb4 29.Qd1 Qd6 30.Qb3 Be1 31.Kf1 Ba5 32.g3 Qe6 33.Qb2 f6 34.h4 Qd5 35.Kg1 Qd1+/– 36.Kg2 Qd5 37.f3 Qd2 38.Qd2 Bd2 39.Kf2 f5 40.Bd3 Kf6 41.f4 h6 42.Kf3 Bc3 43.e4 fe4 44.Ke4 h5 45.Ke3 Bb4 46.Kf3 Be1 47.Be4 Bb4 48.Kf2 Bc3 (48...Bc5 49.Ke2+/–) ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Spieler,Schach (2260), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

7.d4 Qb6 (7...e6 8.a3=) 8.a3= g6 (8...a5 9.b5=) 9.Nd2 Bg7 10.Bd3 a5 11.c3 (11.c4 ab4 12.c5 Qc7 13.ab4 Ra1 14.Ba1 0–0=) 11...c5 12.b5 (12.0–0!?=) 12...c4=+ 13.Bc2 a4 (13...Qb5 14.Rb1=+) 14.Rb1 Qb5 15.0–0 0–0 16.e4 e6 17.Ba1 (17.Bc1 Qc6=+) 17...Qc6 18.e5 Ne8 19.Qd1 b5 20.Nf3 Nc7 21.Re1 f6 22.h4 (better 22.ef6!? Bf6 23.Bb2–/+) 22...fe5–+ 23.de5 Rad8 (23...Qc5 24.h5–+) 24.Nd4 (24.h5 Qc5 25.hg6 hg6–/+) 24...Qb6 (24...Qc5 25.Qg4 Ne5 26.Qg3–+) 25.Re2 (25.Ba4!? Ne5 26.Bb5–/+) 25...Ne5–+ 26.Ba4 Nd3 27.Bb5 Bd4 28.cd4 Rb8 (28...Nb5 29.a4–/+) 29.a4 Ne8 (29...Nb5!? 30.Rb5 Qd6–/+) 30.Bc3 Nf6 31.f3 Qd6 (31...e5 32.Rd2–/+) 32.Ra1 (32.Qd2!?=+) 32...Qg3 33.Be1 Ne1 (better 33...Qf4!?–/+) 34.Qe1= Qf4 35.Rd1 Nh5 (35...Ne8 36.Bd7 Nc7 37.Be6 Kg7 38.Re5+=) 36.Re6+= Ng7 (36...Rbd8!?+=) 37.Re5+– Rfd8 (37...Rbc8!?+–) 38.Bc6+– Nf5 39.Bd5 Rd5 40.Rd5 Ne3 41.Rd7?? (better 41.Rb5 Rb5 42.ab5 Nd1 43.Qd1 Qe3 44.Kf1+–) 41...Nd1=+ 42.Qe6 (42.Qd1? Qf5 43.Qe2 Qd7 44.Qc4 Kg7–+) 42...Kh8 43.Re7?? (better 43.Qe5 Qe5 44.de5=+) 43...Qd4–+ 44.Kh2 Qf4 (44...Qh4!? 45.Kg1 Qd4 46.Kh2–+) 45.Kg1 c3?? (better 45...Ne3! 46.Qe4 Qe4 47.Re4 Rb1 48.Kf2 Nd1 49.Kg3 c3–+) 46.Qd7=+ Qf6 47.Qc7?? (better 47.Re8 Re8 48.Qe8 Kg7 49.Qd7 Kf8 50.Qd1 Qh4 51.Qd6 Qe7 52.Qf4 Kg7 53.Qd4 Qf6 54.Qc5=) 47...Qd4 48.Kh2 Rf8?? (better 48...Qh4!? 49.Kg1 Rf8–+) 49.Rh7–/+ Kg8 50.Rd7 Qf4 1–0. Cabezas Lopez,Mercedes (1605) – Valdes Sanchez,JM, 25th Torneo San Viator, 2015.

7.d4 e5+= 8.a3 e4 9.Qd1 (9.Qg3 a5 10.b5 Qb6=) 9...b5 10.Be2 (10.a4 Bb4 11.c3 Bd6 12.ab5 cb5 13.Bb5 0–0+=) 10...Bd6 11.Nd2 Nb6 12.Nb3 Na4 13.Qb1 0–0 14.Nc5 Bc5 15.dc5 Nb2 16.Qb2 a5 17.c3 (17.0–0 Qe7+=) 17...a4 (17...Nd7 18.0–0+=) 18.0–0–0 (18.0–0 Qc7+=) 18...Qe7 19.Qd2 Rad8 20.Qd4 Nd7 21.Kb2 f5 22.g3 Ne5 23.Ka2 Rf6 24.Ka1 Rd7 25.Qd2 Qe6 26.Qa2 Kf8 27.h4 Ke8 28.Qc2 Kd8 29.Rd2 Kc7 30.Rhd1 Rff7 31.Rb1 g6 32.Rh1 h6 33.Rdd1 Rh7 34.Qd2 Nc4 35.Qc1= Ne5 36.Qd2 Qf6 37.Qd4 g5 38.hg5 hg5 39.Bb5? Rh1–+ 40.Rh1 cb5 41.c6 Kc6 42.Qc5 Kb7 43.Qb5 Qb6 44.Qa4 Qa6 45.Qa6 Ka6 46.Ka2 Rf7 47.Kb3 Nd3 48.Rh2–/+ f4 49.gf4 gf4 50.c4 Nf2 51.Rf2+= fe3 52.b5 Kb6 53.Rh2 d4 54.Rh6 Kb7 55.Re6 e2 56.Re4 Rf3 (56...Rf3 57.Ka4 Re3–+) 0–1. Hecimovic,Ivan (2195) – Kuljasevic,Davorin (2120), Zadar op, 2000.

7.Be2 e5 8.a3 Bd6 9.0–0?? (9.Qg3 0–0=+) 9...0–0 (better is 9...e4 10.Qf5 g6–+) 10.Nc3= g6 (10...a5 11.b5=) 11.e4 d4 12.Nd1 Qe7 13.c3 c5 14.Rb1 b6 15.b5 Nh5 16.Bc4 Kh8 17.cd4 (17.Bd5 Rad8+=) 17...cd4 (17...ed4!? 18.Re1 Ne5–/+) 18.Bd5 Rac8 19.Bb7 (19.Rc1 Rc1 20.Bc1 f5–/+) 19...Rc7 (19...Rc2 20.Bc6 Nc5 21.Bc1–/+) 20.Bc6=+ f5 21.Re1 (21.g3=+) 21...f4 (better is 21...Nc5!?–/+) 22.Rc1= Ndf6 23.Qd3 Ng7 24.Kh2 (24.Qb3 Rfc8=+) 24...g5 (24...Ne6 25.f3=+) 25.Rf1 (25.Re2 Rfc8=) 25...g4 (25...Rfc8 26.h4=) 26.Rh1 Ne6 27.hg4 Ng4 28.Kg1 Qg5 (28...Nf6 29.a4=+) 29.Qf3= Rg8 (29...Nf6!?=) 30.Bd5+= Rc1 31.Bc1 Re8 (31...Rg6 32.Nb2+=) 32.Qh3+/– Qg6 (better is 32...Nf8!?+/–) 33.f3+– Ne3 (33...Nc7 34.fg4 Nd5 35.ed5+–) 34.de3 (34.Be6 Re6 35.de3 fe3+–) 34...de3? (better is 34...fe3 35.Ne3 de3 36.Be3 Ba3+/–) 35.Nc3+– Nd4 36.Bb2 Nb3?? (36...Re7+–) 37.Bb3 (37…Qg7 38.Be6+–) 1–0. b4_player (2075) – Mr_S (2030), GameColony.com, 2002.

7.c4 e6

8.a3 a5 9.b5 Bd6 10.Qd1 0–0 11.Nc3 Nb6 12.bc6 bc6 13.cd5 ed5 14.Na4 Nfd7 (14...Rb8 15.Nb6 Rb6 16.Qc2+=) 15.Be2 (15.Nb6 Nb6 16.Rb1 Rb8=) 15...Ne5 (15...Rb8!? 16.Nb6 Qb6+=) 16.Nb6= Qb6 17.Bc3 Rfb8 18.f4 Ng6 19.Bd3 Bf4 (19...Re8 20.Bg6 fg6 21.0–0=) 20.0–0 (better is 20.ef4!? Re8 21.Kf1+=) 20...Bd6+= 21.Rb1 Qc7 22.Rb8 Rb8 ½–½. Ivanets,Vladimir (2230) – Rotelli,Pietro (1975), World Seniors, 2009.

8.a3 Bd6 9.d4 0–0 10.Nd2 e5 11.Qd1 Qe7 12.c5 Bc7 13.Be2 e4 14.0–0 a6 15.a4 Ne8 16.b5+= f5 17.f4 ef3 18.Rf3 Nef6 19.bc6 bc6 20.Rb1 Ne4 21.Ne4 fe4 22.Rf8 Rf8 23.Ba6 Qh4 24.Qe1 Bg3 25.Qe2 Bf2 26.Kh1 Rf3 27.Qf1 Rf7 28.Qe2 ½–½. Mely – Jose Luis, ChessWorld.net, 2006.

8.a3 Bd6 9.d4 0–0 10.Bd3 e5 11.cd5 ed4 12.Bd4 Ne5 13.Qe2 Nd3 14.Qd3 Nd5 15.Nc3 Nc3 16.Qc3 Qg5 17.0–0 a5 18.Rfd1 ab4 19.ab4 Be7 20.Qb2 Rfd8 21.Ra8 Ra8 22.Bc3 Rd8 (Better is 22...b6=) 23.Rd8+/– Bd8 24.Qa1 h6 25.Qa8 Qe7 26.Bd4 Kh7 27.Qc8 Qc7 28.Qg4 g6 29.Kf1 Be7 30.Bc3 Qd6 31.Ke2 Bf6 32.Bf6 Qf6 33.Qd4 Qe7 34.e4 h5 35.f4 Qe6 36.Qd3 ½–½. Parry,Michael – Wimmer,Juergen, corr ICCF EM/M/A021, 1998.

8.b5 Bd6 9.bc6 bc6 10.cd5 ed5 11.Nc3 =.

8.b5 Be7 9.cd5 cd5 10.Be2 0–0 (10...Bd6 11.0–0=) 11.Nc3 (11.0–0 Rc8=) 11...Rc8 (11...Ne5 12.Qg3 Nc4 13.Rb1=+) 12.Rc1 Qa5 13.0–0 Ba3 14.Rb1 Bb2 15.Rb2 Rfd8 16.Qg3 Ne4 17.Ne4 de4 18.Qf4 Nf6=+ 19.Rd1 Qa3 20.Rdb1 Rd5 21.Qg3 b6 22.Kf1 Rdc5–/+ 23.Bd1 e5 24.Ke1 Qd3 25.Qg5 h6 26.Qf5 Qd6 27.h4 g6–+ 28.Qh3 Kg7 29.h5 Nh5 30.Bh5=+ gh5 31.Rd1 Qg6 32.Qh2 f6 33.Qh3 Qg4 34.Qg4 hg4–/+ 35.d4 ed3 36.Rd3 R8c7 37.Rdd2 Kg6 38.Ke2 Kg5 39.g3 h5 40.a3 h4 41.Rb4? hg3 42.fg3 Rc2 43.Rc2 Rc2 44.Kd3 Rg2 45.Ra4 Rg3 46.Ra7 f5 47.Kd2 f4 (48.ef4 ef4–+; 47...Rg2!? 48.Kd3–+) 0–1. Waibel,Ulrich – Faner,Frederic, compuserve, 1996.

5.h3 Bh5

6.a3 a5 7.Be2 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bf3 10.Bf3 Qb6 11.c3 e6 12.d3 Bd6 13.Nd2 0–0 14.0–0 Nbd7 15.Qc2 Ra8=+ 16.Rb1 h6 17.g3 Bg3 (18.fg3 Qe3 19.Kg2 Ne5+=; 17...Ne5!?=). Popstein,Sheila – Alvarez Villar,Horacio Nelson, TE–2004–P–01712, 2004.

6.a3 Nbd7 7.Nc3 (7.g4 Bg6=) 7...e5=+ 8.g4 Bg6 9.Nh4 Bd6 10.g5 Nh5 (10...Bh5 11.Be2 Be2 12.Qe2=) 11.Rg1 Qe7?? (better 11...Be7 12.Qg4 Qb6=) 12.Be2+– (12.Ng6 fg6 13.f3 0–0=+) 12...0–0–0 (12...d4 13.Na2+– (13.Bh5?! dc3 14.Bc3 Nb6+=)) 13.Bh5 f6?? (13...d4 14.Nb1 Nb6+–) 14.Bg6 (worse 14.Ng6 hg6 15.gf6 gf6 16.Bg6 Rdg8+–) 14...fg5 (14...hg6 15.Ng6 Qe6 16.Nh8 Rh8 17.gf6 Nf6 18.Rg7 Rh3 19.Rg1+–) 15.Nf5 Qf6 16.Nd6 (16.Nd6 Qd6 17.Bh5+–) 1–0. pcmvr – lga, net–chess.com, 2017.

6.a3 e6 7.Be2 Nbd7 8.d4 Bf3 9.Bf3 Bd6 10.Nd2 e5 11.c4 ed4 12.Bd4 Be5 13.0–0 0–0 14.Nb3 dc4 15.Na5 Bd4 16.Qd4 Qc7 17.Nc4 Nb6 18.Rac1 Rad8 19.Qc5 Nc4 20.Rc4 Nd7 21.Qa7 Ne5 22.Rc3 Nf3 23.gf3 Rd6 24.Rfc1 Qd7 25.Kf1 (better is 25.Qc5+=) 25...Qh3–+ 26.Ke2 Rfd8 27.R3c2 Rf6 28.f4 (28.Qb7?? Qf3 29.Ke1 Rfd6 30.Qf7 Kf7 31.Rc6 Rd1 32.Rd1 Rd1) 28...Rf4!! 29.Qb6 (29.ef4 Qd3 Combination) 29...Qg4 30.Kf1 Qh3 (30...Rd1 31.Rd1 Qd1 32.Kg2 Rg4 33.Kh3 Qf3 34.Kh2 Qg2) 31.Ke1?? (31.Ke2 Rd7 32.ef4 Qd3 33.Ke1 Re7 34.Qe3 Re3 35.fe3 Qe3 36.Kd1 Qf4 37.Re2–+) 31...Qh1–+ 32.Ke2 Qf3 33.Ke1 Qh1 34.Ke2–/+ Qf3 35.Ke1 Qh1?? 36.Ke2–/+ Qh5 37.Ke1 Re8 38.Re2? Rh4 39.Rd1? Rh1 40.Kd2 Qd5 41.Qd4 Qd4 42.ed4 Re2 43.Ke2 Rd1 44.Kd1 Kf8 45.a4 Ke7 46.Kd2 g5 47.Kd3 f5 48.Kc4 h5 49.d5 cd5 50.Kc5 h4 51.a5 h3 52.b5 h2 53.a6 ba6 54.ba6 0–1. Franz,Josef (1895) – Stummer,Walter (1950), Vienna op–D, 1996. (=1.Nf3 d5 2.b4 c6 3.Bb2 Nf6 4.e3 Bg4 5.h3 Bh5)

6.Nc3 e6 7.b5 Bd6 8.g4 Bg6 9.Nd5?? (better is 9.Rb1+=) 9...cd5–+ (worse is 9...Nd5 10.Bg7 Rg8 11.bc6 Nc6 12.Bb2–+) 10.g5 Nh5 11.a4 Nd7 12.Rg1 Rc8 13.Nh4 Be7 14.c3 Bg5 15.Nf3 Be7 16.Be2 0–0 17.a5 Qc7 18.a6 b6 19.Rg2 Ne5 20.Nd4 Nf6 21.d3 Bc5 22.Rc1 Qe7 23.Nc2 Bd6 24.Kd2 Bf5 25.Qh1 Ng6 26.Nd4 Ba3 27.Ba3 Qa3 28.Rc2 Ne7 29.Qh2 Bg6 30.h4 h5 31.Bf3 Rc5 32.Rg1 Rfc8 33.Rgc1 R5c7 34.Be2 Nd7 35.Qg1 e5 36.Ra1 Qc5 37.Nf3 Qb5 38.Qb1 Qc6 39.Qg1 Nc5 40.Rb1 Qa4 41.Rbb2 (41.Qd1 e4 42.Ne5 ed3 43.Bd3 Bd3 44.Nd3 Ne4 45.Ke1 Nc3 46.Rc3 Qa5–+ (46...Rc3? 47.Qa4 Rd3 48.Qd7+–)) 41...Nb3 42.Rb3 Qb3 43.Qa1 f6 44.Rc1 Nc6 45.Bd1 Qb5 46.Ne1 Na5 47.Qa4 Qa6 48.Bb3 Nb3 (48...Nb3 49.Qb3 Qa5–+) 0–1. Geiger,Walter (2050) – Niewold,Jaap (1685), IECG, 2006.

6.c4 e6 7.b5 Bd6 8.Be2 0–0 9.Na3 =+.

6.c4 e6 7.b5 Bd6=+ 8.Be2 0–0 9.0–0 dc4 10.a4 (10.Bc4 cb5 11.Bb5 a6=+) 10...cb5 (10...Bf3 11.Bf3 Nfd7 12.d3 cd3 13.Qd3–/+) 11.ab5 Nbd7 (11...Qc8 12.Qc2=+) 12.Na3 (12.Bc4!? Nb6 13.Be2=) 12...Bf3–/+ 13.Bf3 Qc7 14.Rc1 Ba3 15.Ba3 Rfe8 (15...Rfc8 16.d3 c3 17.Bb2–/+) 16.Qc2 (16.d3 Nb6=+) 16...Ne5–/+ 17.Be2 Qd7 18.Bc4 Nc4 19.Qc4 Qd2 20.Rfd1 Qa5 21.Bb4 Qa4 22.Be1 (22.Ra1 Rac8 23.Qh4 Qb3=+) 22...Qc4–/+ 23.Rc4 Rac8 24.Rdc1 Rc4–/+ 25.Rc4 h6 26.Bc3 Nd5 27.Bd4 Ra8 28.e4= Nf4 29.Be3 Nd3 30.Rc7 b6 31.f4 e5 32.f5 f6 33.Kf1 Nb2 34.Rc2 Na4 35.Rc4 Nb2 36.Rc2= Nd3 37.Ra2 Nc5 38.Bc5 bc5 39.Ke2 Rb8=+ 40.Ra5 Rb7 41.Kd3 Kf7 42.Kc4 Rc7 43.Ra3 g6 44.g4 gf5= 45.gf5 Rd7 46.Kc5 Rc7 47.Kd6 Rb7 48.Kc6 Re7 49.Rd3+/– Ke8 50.Rg3+– 1–0. Velker – Bendig,Frank, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

6.c4 e6 7.b5 Bd6 8.Be2 Nbd7 9.0–0 0–0 10.d4 Rc8 (10...cb5 11.cb5 Rc8 12.Nbd2=+) 11.Nbd2 c5 12.cd5 Nd5 13.Ne4 Bb8 (13...Be7 14.dc5 Nc5 15.Nc5 Bc5 16.Rc1=) 14.Ba3 (14.dc5 Bf3 15.Bf3 f5+=) 14...b6= 15.Rc1 f5 (15...Qc7 16.Re1=) 16.Neg5 Rf6 (16...Qf6 17.Bc4 h6 18.Bd5 ed5 19.dc5 Nc5 20.Bc5 bc5 21.Qd5 Kh8 22.g4 fg4 23.hg4 hg5 24.gh5 Qf3 25.Qf3 Rf3 26.Rc4–+) 17.Qb3 (17.Bc4 Nc7 18.dc5 Nc5 19.Qd8 Rd8+=) 17...Nf8 (17...Bf3 18.Bf3 Qc7 19.g3+=) 18.dc5 h6 19.Ne6 Ne6 20.Rfd1 Nec7 21.cb6 ab6 22.Rc7 Qc7 23.Qd5 Bf7 24.Qd2 Re8 25.Rc1 Qa7 26.Bb2 Rd6 27.Qc3 Bd5 28.Ne5 Qb7 29.Nc6 Rg6 30.Bf1 f4 31.ef4 Bf4= 32.Qd4 Qf7=+ 33.Rd1 Ba2 34.Ra1 Bd5 35.Ra7?? Bc7 36.Rc7!+– Qc7 37.Qd5 Kh8 38.Be5 Qb7 39.Bd3 Rge6 40.f4 Qa8 41.Bf5 Re5 42.fe5 Qa1 43.Kh2 Qf1 44.Qf3 Qb5 45.Be4 Qc4 46.Qf5 Qg8 47.e6 g6 48.Qe5 Qg7 49.Bd5 b5 50.Kg3 Qe5 51.Ne5 Kg7 52.Nd7 b4 53.Kf4 Rc8 54.Ke5 h5 55.e7 (55...b3 56.Nf6+–) 1–0. Schwalen,Peter – Bancel,Gerard, Budapest op, 1991.

6.c4 e6 7.b5 Bd6=+ 8.g4 Bg6 =+.

6.Be2 e6 7.b5 (7.a3 Bf3 8.Bf3 a5=) 7...Nbd7 (7...Bf3 8.gf3 cb5 9.Bb5 Nc6 10.Rg1=+) 8.a4 (8.bc6 bc6 9.Nc3 Rb8=+) 8...h6 (8...Bd6 9.0–0=) 9.c4 (9.0–0 Bd6=) 9...Bd6 (9...dc4 10.Bc4 Rc8 11.bc6 Rc6 12.Bb5=+) 10.Na3 (10.0–0 dc4 11.bc6 bc6=) 10...c5 (10...Nb6 11.bc6 bc6 12.cd5 Bf3 13.Bf3 cd5 14.Nb5=) 11.0–0= 0–0 12.d4 Rc8 13.Rc1 Re8 (13...cd4 14.Qd4 Qe7 15.Nb1=) 14.cd5 ed5 (14...Nd5 15.Nc4 Bc7 16.dc5 Bf3 17.Bf3 Nc5 18.Qd4+=) 15.dc5 Bc5 (15...Rc5 16.Nc4 dc4 17.Qd6+=) 16.Nc2+= Bf8 (16...Bd6 17.Ncd4+=) 17.Ncd4 Rc1 18.Qc1 Nc5 19.Qa1 Nfe4 20.a5 Bf3 21.Nf3 Qe7 22.Qa2 Qe6 23.Bd4 Be7 24.Rc1 b6 25.ab6 ab6 26.Ra1 Bf6= 27.Bf6 Qf6 28.Bf1 Nc3 29.Qa7 g5 30.Rc1 N5e4 31.Bd3 Rc8= 32.Rc2 Rc5 33.Be4 de4 34.Nd4 Nd1 35.Qa8+= Kg7 36.Qe4 Nf2 37.Rf2? Rc1–/+ 38.Kh2 Qf2 39.Qe5 Kg6–/+ 40.Nf3 Qc2 41.Qd6=+ Kg7 42.Qb6 Qc7 43.Qc7=+ Rc7 44.Kg3 Rc3 45.Kf2 Rc2 46.Kf1 Rb2 47.Nd4 Kg6 48.g4 Kf6 49.Kg1 Ke5 50.Nf5 h5–+ 51.Nh6 hg4 52.hg4 f6 53.Nf7 Kd5 0–1. Hecimovic,Ivan (2225) – Cebalo,Miso (2540), Pula op, 1997.

6.g4 Bg6

7.a3 e6 =.

7.Be2 Ne4 (7...e6 8.g5 Ne4 9.Rg1=+) 8.d3 Nf6 (8...Nd6 9.Nbd2 Nd7 10.Nb3=) 9.a4 (9.Nbd2 h6 10.c4 Nbd7+=) 9...e5 10.b5 e4 (10...Bb4 11.Nbd2 Nbd7 12.bc6 bc6 13.g5+=) 11.de4 Be4 (11...de4 12.Qd8 Kd8 13.Nh4+–) 12.Nbd2+– Bf3 13.Bf3 Bb4 14.0–0 (better 14.c3 Ba5 15.0–0+–) 14...Bd6? (better 14...0–0+–) 15.e4+– 0–0 (15...de4 16.Ne4 Ne4 17.Be4+–) 16.e5 Ng4 (16...Be5 17.Be5 Re8 18.Re1+–) 17.Bg4 Bc5 (17...Be7 18.Nb3+–) 18.Nb3 Be7 19.Nd4 White prepares e6 19...Bh4 (19...Bc5 20.Qd2+–) 20.Nf5 g6 (20...Be7 21.Qd4 Nd7 22.e6+–) 21.Nh4 Qh4 22.e6 fe6 (22...h5 23.Qd4 f6+–) 23.Qd4 (23.Qd4 Qf6 24.Be6 Kg7 25.Qb4+–) 1–0. GuestRDTL – GuestXLWT, freechess.org, 2019.

7.Bf6 ef6+= 8.b5 Qb6 (8...Bd6 9.Nc3+=) 9.Nc3 (9.bc6 Nc6 10.Nc3 Qd8=) 9...Bb4+= 10.bc6 bc6 (10...Qc6?? 11.Bb5 Bc3 12.Bc6 Nc6 13.dc3+–) 11.Bd3 (11.Ne2 Be4 12.Bg2 0–0+=) 11...Bd3 (11...Bc3 12.dc3 Qa5 13.0–0+=) 12.cd3= 0–0 13.Rb1 Qa5 14.Qc2 Nd7 15.Nd4 Rac8 (15...Rfc8 16.0–0=) 16.Nb3 (16.Kd1 Rfe8=) 16...Qa6+= 17.f4 (17.0–0 Ne5=) 17...Rfe8 18.Ne2? (18.0–0 Nb6+=) 18...c5 (18...Re3 19.Kd1 Rd3 20.h4–+) 19.h4? (19.Kd1 Nb6+=) 19...c4 (19...Re3! 20.a3 c4 21.Nbd4–+) 20.dc4 (20.Nbc1 Qd6 21.Rh3 cd3 22.Qd3 Nc5–/+) 20...dc4 (better is 20...Re3! 21.Qf5 Qc4–+ (21...dc4?! 22.Nbc1 Qc6 23.Rh2–+; 21...Qa2?! 22.0–0 Re2 23.Qd7 Rc4 24.Qb7–+)) 21.Nbd4–/+ Nc5 22.Nc1? Qa5 23.Nf3? Re3–+ 24.Kf2 Ree8 25.Re1 Re1 26.Ke1 Rd8 27.Ne2? g6 28.Nfd4?? Nd3 29.Kd1 Qc5 30.Qa4 Ba3 31.Qb5 Qb5 32.Nb5 Bc5 33.a3 Nf2 34.Ke1 Ng4 35.Rc1 Bf2 36.Kf1 Rd2 37.Rc3 Bh4 38.Na7 Nh2 39.Kg2 Re2 40.Kh1 Bf2 41.Rh3 Ba7 42.Rh2 Rh2 43.Kh2 c3 44.Kg2 c2 45.Kf3 c1Q (45...c1Q 46.a4 Qe3 47.Kg2 Qg1 48.Kf3 Qf2 49.Ke4 Qe3 50.Kd5 Qe6#) 0–1. Sviridova,V – Yusupova,D, Penza RUS, Youth Open U14 (g), 2006.

7.Ne5 Nbd7

8.Ng6 hg6

9.a3 Rh4 +=.

9.f4 Ne4 10.a3 e5 11.g5 Ng3 12.Rh2 Nf1 13.Kf1 Qc7 14.Qg4 a5 15.Kg2 ab4 16.ab4 Ra1 17.Ba1 e4 18.Bd4 b6 19.d3 c5 20.bc5 bc5 21.Ba1 Qa7 22.Bc3 d4 23.de4 dc3 24.Nc3 Nb6 25.Nd5 Be7 26.Rh1 Nd5 27.Qc8 Bd8 28.ed5 0–0 29.Qc6 Qe7 30.Kf3 Re8 31.Re1 Qe4 32.Kg3 Ba5 33.Re2 Rd8 34.Qc5 Rd5 35.Qc8 Rd8 36.Qc5 Rd1 37.Qa5 Rg1 38.Kh4 Qf3 39.Qd8 Kh7 1–0. mtrc – Wichtel02, internet, 2002.

9.f4 e6 10.g5 Nh5 11.Be2 Ng3 12.Rh2 Qb6 13.a3 a5 14.Bd4 Qc7 15.b5 Ne2 16.Qe2 f6 17.gf6 gf6 18.Qg4 Kf7 19.Rg2 Rg8 20.Qe2 c5 21.Bb2 Bd6 22.Nc3 Rh8 23.Qg4 Rag8 24.0–0–0 Rh6 25.Re1 Rgh8 26.Kb1 Nf8 27.Rh1 Qe7 28.d3 c4 29.Ka2 cd3 30.cd3 Rh4 31.Qf3 b6 32.Rg4 f5 33.Rh4 Rh4 34.a4 Bb4 35.Ne2 Nd7 36.Nd4 Nc5 37.Nc6 Qf8 38.Ne5 Ke8 39.Ng6 Qh6 40.Nh4 Qh4 41.Qd1 Qg3 42.Qh5 Ke7 43.Qh7 Ke8 44.Qh5 Ke7 45.Qg5 Qg5 46.fg5 Nd3 47.h4 Bc5 48.g6 Be3 49.h5 d4 50.h6 Ne5 51.h7 1–0. marus1 – Gunn, internet, 2001.

9.Bg2 e5 10.a3 Bd6 11.d3 Qc7 12.g5 Nh5 13.c4 dc4 14.dc4 0–0–0 15.Nc3 Be7 16.Qg4 Kb8 17.0–0–0 f5 18.gf6 gf6 19.Qg6 Rdg8 20.Qe4 Nb6 21.Bf3 Ng7 22.c5 Nd7 23.Bg4 f5 24.Bf5 Nf6 25.Qf3 Rf8 26.Bc2 Nd5 27.Nd5 cd5 28.Qd5 Rf2 29.Be5 1–0. machete99 – srogi, ICC, 2002.

9.g5 Ne4 10.Qg4 Nd6 11.d3 Nf5 12.e4 de4 13.de4 (< 13.Qe4 Rh4 14.Qe2 e6–/+) 13...Nd6 14.Nd2 e5 15.Bg2 Be7 16.h4 Qb6 17.a3 0–0–0 (17...c5!? 18.Qg3 cb4 19.Be5 Ne5 20.Qe5 Kf8=) 18.Be5+/– Kb8 (better is 18...f5!? 19.Qg3 Ne4 20.Ne4 fe4 21.Bg7 Rh7+/–) 19.Bg7+– Rhg8 20.Bb2 Nb5 21.h5 (better is 21.0–0–0!? Nd6 22.Qf4 Qc7+–) 21...gh5 22.Rh5 Nd4 23.Qf4 Ka8 24.Rb1 Nc2 25.Kd1 Nd4 26.Qf7 Qa6?? (better is 26...Bg5 27.f4 Bf6=) 27.Bd4+– (27…Bg5 28.Bf1 Qa4 29.Qb3 Qb3 30.Nb3+– (30.Rb3?! Bd2 31.Rd3 Bf4+–); 27.Qe7?? Qe2 28.Kc1 Qe1) 1–0. Bonetti,Shane – sillyaustralian, ICC, 2002.

9.g5 Ne4–/+ 10.Qg4 e5 11.Rg1 +=.

9.g5 Ne4–/+ 10.Qg4 e6 11.Rg1 Rh5 (worse is 11...Bb4 12.f3 Qb6 13.fe4 Bd2 A) 14.Kd2? Qb2 15.ed5 Ne5–+ (15...Qa1?! 16.de6 Qb1 17.ed7 Kd8 18.Bc4 Qb4 19.Kc1–/+); B) 14.Nd2 Qb2 15.Rb1 Qc2 16.ed5 ed5 17.Qd4+/–) 12.h4 Qc7 (12...Nd6 13.Rh1+=) 13.d3 Nd6 14.Nd2 Nf5 15.Nf3 a5 (15...Bd6 16.a3+=) 16.a3 Bd6 17.Rh1 (17.e4 Ne5 18.Ne5 Rh4 19.Nf7 Rg4 (worse is 19...Qf7 20.Qe2+=) 20.Nd6 Qd6 21.Rg4 ab4–/+) 17...ab4 18.ab4 Ra1 19.Ba1 Qb6 20.Bc3 d4 21.Nd4 Bb4 22.Nb5 (22.Bd2 Bd2 23.Kd2 Qb4 24.c3 Qb2 25.Nc2 Nc5–+) 22...Ba5 (22...Bc3 23.Nc3 Ne5 24.Qe4–/+) 23.Qa4+= Qb5 (23...cb5?! 24.Qa5 (24.Ba5?? ba4 25.Bb6 Nb6–+) 24...Qa5 25.Ba5 Nh4 26.Rh3=) 24.Qa5 Qa5 25.Ba5 Nh4 26.Kd1 Rg5 27.Bc7 Nf5 28.Rh8+= Nf8 29.e4 Ne7 30.Be2 Rg1 31.Kd2 f6 32.Bd1 Rg5 33.c3 Kf7 34.f4 Rg2–/+ 35.Ke3 Ng8 36.Bd6 Rb2 37.Be2 Rc2 38.Bb4 Nd7 39.d4 b6 40.f5 ef5?? 41.Bc4+– (41.Bc4 Ke8 42.Rg8 Nf8 43.Rf8 Kd7 44.e5 fe5 45.de5+–) 1–0. Gurgenidze,B – Schuessler,Harry, Tbilisi, 1980.

4.Nf3 g6

5.c4 Be6 6.cd5 Bd5 (worse is 6...Qd5 7.Nc3 Qd8 8.Ng5+/–) 7.Nc3 Be6 8.Ng5 Qb6 9.Ne6 fe6 10.Qb3 c5 11.Bb5 Nc6 12.Qe6 cb4 (12...Bg7 13.Rc1 Kf8 14.bc5 Qc5+–) 13.Nd5 Qb5 (13...Nd5 14.Qd5 Rd8 15.Bc6 Qc6 16.Qc6 bc6 17.Bh8 Rd5+–) 14.Nf6 Kd8 15.Qd7 1–0. b4_player – kalter, casual, 2013.

5.Bf6 ef6 6.a3 Bg7 7.d4 Nd7 8.c4 0–0 9.Nbd2 f5 10.Be2 Re8 11.0–0 Qc7 12.Rc1 Qd6 13.cd5 cd5 14.Nb1 f4 15.Nc3 a6 16.ef4 Nb6 17.Re1 Qf4 18.h3 Be6 19.Bf1 Rac8 (20.Ne5 Nd7 21.Nd7 A) 21...Bd4 22.Ne4 Rc1 23.Qd4 Bd7 24.Nf6 Qf6 A1) 25.Qf6?? Rce1 (25...Ree1?! 26.Qd8 Be8 27.Kh2–+) 26.Qd4 Bb5–+; A2) 25.Re8 Be8 26.Qf6+/–; B) 21...Bd7 22.Nd5 Rc1 23.Qc1 Qc1 (< 23...Qd4 24.Ne7 Kf8 25.Rd1+=) 24.Rc1 Bd4=) unclear. Cornacchini,Gabriele – Wright,Barry, IECC, 2000.

5.c4 Bg7

6.a4 0–0 7.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.a4).

6.cd5 cd5 7.Nc3 0–0 8.Be2 Bg4 9.0–0 Nc6 10.a3 e6 11.h3 Bf3 12.Bf3 Re8 13.d4 Nd7 14.Na4 Nb6 (14...Qf6 15.Rc1=) 15.Nb6+= ab6 (15...Qb6 16.Qd3+=) 16.Qb3 Re7 17.a4 (17.Rfc1 Rc7+–) 17...Qd6 (17...Rc7 18.Rfc1+=) 18.Ba3+– b5 19.ab5 Na7 20.b6 (20.Bb2 Qb6+–) 20...Nb5+= 21.Bb2 Ree8 22.Ra4 (22.Ra5 Qb6 23.Qa4 Nc7+=) 22...Bf8 (22...Qb6 23.Rc1=) 23.Ra5 (better 23.Rfa1 Ra4 24.Qa4 Qb6 25.Rc1=) 23...Qb4?? (better 23...Qb6 24.Rfa1 Nc7 25.Ra8 Ra8 26.Ra8 Na8+=) 24.Qb4+– Ra5 (24...Bb4 25.Rb5 Bd6+–) 25.Qa5 Nd6 26.Qa4 Rd8 (26...Rc8 27.Ba3 Nc4 28.Bf8 Rf8 29.Qb4+–) 27.e4! Nc4 (27...de4 28.Be2 Combination; 27...Ne4 28.Be4 Combination) 28.Bc3 (28.ed5!? ed5 29.Bc3 Rd6+–) 28...Nb6 29.Qb5 (better 29.Qa5 Rc8 30.Qb6 de4+–) 29...Rd6 (29...de4 30.Qb6 Rc8 31.Be4 Rc3 32.Qb7+–) 30.ed5 (30.Bb4 Rc6+–) 30...Nd5 31.Bd5 Rd5 32.Qb7 Kg7 33.Ra1 h5 34.Ra7 Rf5 35.d5 Kh6 36.de6 Rf2 37.Kf2 Bc5 38.Kf3 Ba7 (38...Be3 39.ef7 Bc5 40.f8Q Bf8 41.Bd2 g5 42.Qh7) 39.Qa7 (39.Qf7 Bd4 40.Qf8 Kh7 41.Bd4 h4 42.Qg7) 39...fe6 (39...h4 40.Qd4 f6 41.Qh4 Kg7 42.Qf6 Kg8 43.Qf7) 40.Qg7 (40.Bf6 h4 41.Qg7 Kh5 42.Qh8) 40...Kg5 41.h4! Kh4 (41...Kh4 42.Qd4 Mate attack) 42.Bf6 (42.Bf6 g5 43.Qg5; 42.Qf6 g5 43.Be1) 1–0. GuestDWBQ – GuestLVFT, freechess.org, 2017.

6.cd5 Qd5 7.Nc3 (7.Bf6 Bf6 8.d4 0–0=) 7...Qd8 (7...Qd6 8.b5=) 8.Be2 (8.Ne4 Nbd7=) 8...Be6 9.0–0+= Nd5 10.a3 0–0 11.Qc2 Nc3 12.Bc3 Bc3 13.dc3+/– Qc7 14.Rfd1 Nd7 15.Nd4 Qe5 16.Ne6 Qe6 17.Bc4 Qc4 18.Rd7 b6 19.Re7 c5 20.Re4 Qa6 21.bc5 bc5 22.Ra4 Qb7 23.Rb1+– Qc7 24.Rf4 Rac8 25.h4 Rfd8 26.h5 Rd5 27.hg6 fg6 28.Qe4 Rcd8 29.Qe6 Kh8 30.Rf8 1–0. Lorentzen,Oystein – Hasler,Ulrich, corr 3GMM–10, 1995.

6.Be2 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2 d5).

6.Bf6 Bf6 7.d4 0–0 =.

5.Be2 Bg7

6.0–0 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.e3 d5 5.Be2 0–0 6.0–0 c6).

6.0–0 0–0 7.c4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2 d5 7.0–0).

4.f4 e6

5.a3= a5 6.b5 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Qe2 Ne4 9.Nf3 Qb6 10.a4 Qc7 11.c4 Bb5=+ 12.cb5 Qc2 13.d3 Bb4 14.Kf1 Nd2 15.Nbd2 Qb2 16.Kf2 Qf6 17.Nb3 Nd7 18.Rhc1 0–0 19.d4 Bd6 20.Nc5 Nc5 21.dc5 Bc5 22.Ra2 Bd6 23.Qd3 Rfc8 24.Rac2 Qd8 25.g3 Rc2 26.Qc2 Ba3 Black gets strong initiative 27.Rd1 Rc8 28.Qd3 Bb4 29.Ne5 Rc3–+ 30.Qd4 Qc7 31.Nd3 Rc4 32.Qa1 f6 33.h3 Kf7 34.Kf3 b6 35.Rc1 h6 36.g4 g5 37.fg5 hg5–+ 38.Rf1 Rc2 39.Rf2 Rf2 40.Nf2 Qc4 41.Qd4 Qc7?? 42.Qd3 Kg7 43.Qd4 Bc5 44.Qd2 Qh2 45.Qd1 Qe5 Black prepares d4 46.Qd2 Qh2?? 47.Qd1 d4 48.ed4 Qf4 49.Kg2 Bd4 50.Qf3 Qf3 51.Kf3 Bf2 52.Kf2 f5 53.Kf3 Kf6 54.Ke3 fg4 55.hg4 Ke5 56.Kd3 Kf4 57.Kd4 e5 58.Kd5 e4 59.Kc6 e3 60.Kb6 e2 61.Ka5 e1Q 62.Ka6 Qe8 63.a5 Ke5 64.b6 Kd6 65.Ka7 Qb5 66.a6 Kc6 (67.b7 Kc7 68.b8Q Qb8#) 0–1. Magnin,Segolene (1900) – Maupin,Valerie (2010), Calvi FRA, Youth Ch, 2005.

5.a3= c5 6.bc5 Bc5 7.Nf3 =.

5.b5 Bc5 6.c4 (6.Nc3 a6 7.bc6 Nc6=+) 6...Qd7 (6...0–0 7.Qf3=+) 7.Nf3 0–0 (7...Qe7 8.Ne5=) 8.Bf6 gf6 9.d4 dc4? 10.bc6?? Nc6?? 11.dc5+– Nb4 12.Bc4 Rd8 13.Qb3 a5 14.Nbd2 Nd3 15.Bd3 Qd3 16.e4 a4 17.Qd3 Rd3 18.Nc4 b5 19.cb6 Ba6 20.Ncd2 Rad8 21.0–0 f5 22.ef5 ef5 23.Rf2 Rb8 24.Ne5 Rb6 25.Nd3 Bd3 26.Rd1 a3 27.Rc1 Rb2 28.Rc3 Ra2 29.Rd3 Ra1 30.Rf1 1–0. Waibel,Ulrich – Anteau,Michael, compuserve, 1995.

5.b5 Bd6 6.Nf3 0–0 7.a4 a6 8.Be2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.0–0 Qb6 12.bc6 bc6 13.Ne5 Bb7 14.g4 Ra8=+ 15.Bc3 Ra2 16.g5 Be5 17.Be5 Ne4 18.Nc3 Nc3 19.Bc3 Ba6 20.Ba6 Qa6 21.f5 ef5 22.Rf5 Nf8 23.Qf3 Qa7 24.Qg3 Rc2–/+ 25.Qe5 Ne6 26.h4 Qc7 27.Qc7=+ Nc7 28.Re5 Ne6 29.Kf2 Rc1 30.e4=+ de4 31.Re4 c5 32.Ra4 h6 33.gh6 gh6 34.Ra8 Kh7 35.Ra7 Kg6–/+ 36.h5 Kh5 37.Rf7 Ng5 38.Rc7 Ne4 39.Ke3 Nc3 (39...Re1!? 40.Kf4 Re2=+) ½–½. Oakes,Barrie – Bendig,Frank, corr ICCF TT–4–90, 1991.

5.a3 Nbd7

6.Nf3= b5 7.a4 ba4 8.c3 =.

6.Nf3 Qb6 7.c4 dc4 8.Qc2 (8.Bc4 c5=) 8...Qd8 (8...a5 9.ba5 Qb3 10.Qc1=) 9.Bc4 a6 10.d4 Ng4 11.Qe2 Nb6 12.Bb3 Nd5 13.Bc1 Bd6 14.0–0 0–0 15.Ne5 Ngf6 (15...Nh6 16.Bb2=) 16.Bc2 Ne7 17.Nd2 a5 18.b5 cb5 19.Qb5 b6 20.Rf3 Ba6 21.Qb1 g6 22.g4 (22.Ndc4 Bc4 23.Nc4 Rc8+=) 22...Be5 23.fe5 Ng4 24.Ne4 Nd5 25.h3 Nh6 26.Ng3 Nc3 27.Qb3 Ne2 28.Ne2= Be2 29.Rf2 Ba6 30.Bd2 Rc8 31.e4 Kg7 32.Rd1 Ng8 33.Be3 Bc4 34.Qb2 b5 35.Kh2 h6 36.Rg2 Qb6 37.Rg3 b4 38.d5 Qb5 39.a4 Qb7 40.Rdg1 Ne7 41.Bd1? ed5–+ 42.e6 Kh7 43.Qf6 de4?? 44.Bd4+– Rg8 45.Qf7 (45.Qf7 Rg7 46.Qg7#) 1–0. Mess,K_H – Kunkel,R, corr DDR, 1988.

6.Nf3 Bd6 7.c4 dc4 8.Bc4 b5 9.Bb3 c5 10.0–0 c4 (10...cb4 11.Nd4 ba3 12.Na3=) 11.Bc2= Bb7 (11...0–0 12.d3 Qb6 13.Bd4+=) 12.Nc3 a6 13.Ne2 (13.Rc1 0–0=) 13...0–0 14.Qe1 (14.d3 Rc8=) 14...Be4+= 15.Qb1 Bc2 16.Qc2 Be7 17.Nfd4 Qb6 18.Nc3 Nd5 19.Rf3 Nc3 20.Bc3 Bf6 21.h4 (21.d3 e5 22.Ne2 ef4 23.Nf4 cd3 24.Qd3 Bc3 25.Qc3 Rfe8=) 21...e5 (21...Rfd8 22.h5–/+) 22.Nf5 ef4 23.Rf4 Bc3 24.Qc3= Qf6 25.Nd4 Qg6 26.Rf5 h6 27.Raf1 Nf6 28.Nc6 Qg3 29.Ne7 Kh7 30.Rf6 gf6 31.Nd5 Qh4?? 32.Nf6+– Kh8 33.Nh5 f6= 34.Nf6 Rf6 35.Rf6 Kg8 36.Rg6 Kf8 37.Qh8 Ke7 38.Qh7 (38.Qh7 Ke8 39.Rg8#; 38.Qa8?! Qe1 39.Kh2 Qh4 40.Kg1 Qe1 41.Kh2 Qh4 42.Kg1=) 1–0. Benoit,H (2040) – Chauveau,Philippe (1740), Syre mem op Issy les Moulineaux, 1994.

6.Nf3 Bd6 7.c4 dc4 8.Bc4 Qc7 9.0–0 0–0 10.Nc3 e5 11.fe5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.h3 g6 (better is 13...Bh3!? 14.gh3 Bc3 15.Bc3 Qg3 16.Kh1 Qh3 17.Kg1 Qg3 18.Kh1 Qh4 19.Kg1 Qc4 20.Bf6 gf6–/+) 14.d4+= Bh2 15.Kh1 Nh5 16.Ne2 (16.Ne4 b5 17.Bb3 a5+/–) 16...Bf5 17.d5 Rae8 18.Bd4 Be4 19.dc6 (19.Ba7 Be5 20.Bd4 b5=) 19...b6 (19...Be5!? 20.Be5 Qc6+=) 20.Qb3 Re7 21.b5?? (better is 21.Bd3+/–) 21...Ng3–+ 22.Ng3 Qg3 23.Ra2 Qh3 24.Rf3 Bf3 25.gf3 Be5 26.Kg1 Bd4 27.ed4 Rfe8 28.Rg2 Re1 29.Kf2 Qh4 30.Rg3 Qd4 31.Kg2 Qd2 32.Kh3 Rh1 33.Kg4 h5 0–1. Schneider – Messner, 1980.

6.Nf3= Be7 7.c4 (7.Be2 0–0=) 7...a6 (7...0–0 8.Nc3=) 8.c5 0–0 (8...a5 9.Be2=) 9.Be2 (9.Bd3 a5=) 9...Ne8 (9...b6 10.cb6 Qb6 11.Bd4=) 10.0–0 Bf6 (10...a5 11.Nd4+=) 11.Bf6+= Nef6 12.Nd4 (12.d4 a5 13.b5 Ne4+=) 12...Qc7 (12...e5 13.fe5 Ne5 14.Qe1+=) 13.Nc3 b6 (13...a5 14.Qc2=) 14.cb6+/– Nb6 15.Qc2 (15.Nb3 e5+=) 15...Bd7 (15...c5 16.bc5 Qc5 17.Rfb1+=) 16.Bd3 (16.Nb3!?+/–) 16...c5= 17.bc5 Qc5 18.Rfc1 (18.Rf3 Rfb8=) 18...Rfb8+= 19.Qd1 (19.Ne4 Qc2 20.Nf6 gf6 21.Rc2 e5+=) 19...Qf8 (19...Nc4 20.Qe2=) 20.Rcb1 (20.Qe2 a5=) 20...Nc4 21.Rb8 Qb8 22.Bc4 dc4 23.Qf3 Qc8 24.Rb1 Rb8 25.Rb8 Qb8 26.Nc6?? Qc7?? 27.Ne5+= g6 28.Qa8 Qc8? 29.Qa7 Kf8 30.Na4! Be8 31.Nb6 Qd8 32.Nbc4 Nd7 33.Nd7 Qd7 34.Qa6 Qb5 35.Qb5 Bb5 36.Nb6 Bc6 37.Kf2 Ke7 38.g3 f6 39.a4 Kd6 40.d4 Kc7 41.a5 Kb7 42.Ke1 Bb5 43.Kd2 Ka6 44.Kc3 Ka5 45.Nc8 Bd7 46.Nd6 Kb6 47.Ne4 f5 48.Nf6 Kc6 49.Nh7 Be8 50.Kb4 (50.Kb4 Kd6 51.Nf6+–; 50.Nf6 Bf7+–) 1–0. Devis,Wim – Heirman,Rene, Beveren, 1995.

4.f4 Bg4

5.Be2 Be2=+

6.Qe2 e6 7.a3 b5 8.Nf3 =+.

6.Qe2 e6 7.a3 Bd6 8.Nf3 0–0 9.0–0 Nbd7 10.c4 a5 11.c5 Bc7 12.Nc3 Qe7 13.d4 b5 14.Ne5 Nb8 15.e4 de4 16.Rae1 ab4 17.ab4 Qd8 18.Ne4 Nd5 19.f5 ef5 20.Rf5 f6 21.Ref1 (21.Nd3!?=) 21...Re8–/+ 22.Qg4 Qc8 (22...Ne3 23.Nf6 Qf6 24.Rf6 Ng4 25.Ng4+=) 23.Nf6 Nf6 24.Qg3 Nbd7?? (24...Ra2 25.Rf6 Rb2+–) 25.Qb3+– Nd5 26.Nc6 Bh2 27.Kh2 Qc6 28.Qd5 Qd5 29.Rd5 Nf6 30.Rd6 Ra2 31.Bc1 Ra4 32.Bg5 Ne4 33.Rd8 Rd8 34.Bd8 Rb4 35.d5 Nd2 36.Rd1 (36.Rf2 Ne4 37.Rf4+–) 36...Ne4? (better is 36...Rd4 37.c6 Rd5+–) 37.c6+– Rc4 38.c7 Nd6 39.Be7 Ne8 40.d6 Nc7 41.Re1 (41.dc7?! Rc7 42.Rd8 Kf7+/–) 1–0. Wagner,Richard (2110) – Cross,Gregory W (2015), corr WS/H/079 ICCF, 2007.

6.Qe2 e6 7.a3 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.0–0 0–0 10.c4 a5 11.cd5 ed5 12.b5 Re8 13.Nd4 Qb8 14.Nc3 Ne4 (better is 14...c5!? 15.Nf5 d4 16.Nd6 Qd6+=) 15.Ne4+= Re4 16.Qg4 Nf6 17.Qg3 Bc5 18.Nf5 Nh5 19.Qg5 g6 20.g4 Nf4?? (better is 20...f6 21.Nh6 Kf8+–) 21.Qf6 (21.Qf6 Nh3 22.Kh1 Qh2 23.Kh2 Bd6 24.Rf4 Bf4 25.Kg2 Be5 26.Nh6 Kf8 27.Qf7) 1–0. Kappel,Ray – Kawagoe,Toshiji (1830), OP–2009–0–01004, 2009.

6.Qe2 e6 7.a3 Nbd7 8.Nf3= Bd6 9.c4 0–0 10.0–0 a5 11.cd5 ed5 12.b5= Re8 13.bc6 bc6=+ 14.Nd4 Qb8 15.Nc3 c5 16.Nf5 Bf8 17.Rab1= d4 18.Nb5 g6 19.Ng3 Bg7 20.Qd3 de3 21.de3 Nb6 22.e4 c4+= 23.Qf3 Rd8 24.e5 Rd3+= 25.Qc6 Nfd5 26.e6 c3 27.ef7+= Kh8? 28.Ba1?? Qf8= 29.f5 Qf7 30.Nd6 Qd7 31.Qa8!? Na8 32.Rb8 Theme: Double Attack 32...Bf8 33.Rf8 Kg7 34.fg6 Qa7? 35.Kh1+– hg6 36.Nge4 Qd4+/– 37.Ng5 Nac7 38.R8f7+– Kh6 39.Nde4 Kh5 40.Rh7 Kg4 41.h3 (41...Rh3 42.gh3#) 1–0. Lapshun,Yury (2570) – Furdzik,Rafal (2315), 37th New York Masters, 2002.

6.Qe2 h5 7.Nf3 e6 8.a3 a5 (8...b5 9.0–0=) 9.b5 Nbd7 10.Nc3 Bd6 11.Na4 (11.0–0 Qb6=) 11...Qe7 (11...Rc8 12.Nc3=) 12.0–0 e5 (12...0–0 13.bc6 bc6 14.Ne5 Be5 15.fe5=) 13.bc6 (13.Nb6 Rb8 14.Nd7 Nd7 15.fe5 Ne5 16.Be5 Be5+/–) 13...bc6= 14.fe5 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Qf3 (17.d4 Qe7=) 17...0–0 18.Qf4 (18.Nc5 Qe7 19.d4 Rae8=) 18...Nd7 (18...Qf4 19.ef4 Rfe8 20.Rfe1=+) 19.Nc3 (19.Qh4 Qe4 20.Qe4 de4=) 19...Qf4=+ 20.ef4 Nc5 21.Rfe1 Ne6 22.Ne2 g6 23.g3 Rab8 24.Rab1 Kg7 25.Kf2 Kf6 26.Kf3 Ke7 27.c3 Kd6 28.d4 a4 29.Ke3 Nc7 30.Kd3 Nb5 31.Rb4 Na3 32.Ra4 Nc4 33.Rb4 Rbe8–+ 34.Kc2 Re3 35.Ra4? Rfe8 0–1. Bretschneider,Christian – Duppel,Matthias, Wuerttemberg–ch U17, 1996.

6.Ne2 e6 =+.

5.Nf3 Nbd7

6.Be2 Bf3 7.Bf3 e6 8.a3 a5 9.g4 (9.b5 cb5 10.0–0 Qb6=) 9...ab4 (9...Nb6 10.ba5 Nc4 11.Bd4=+) 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qb6 (11...h6 12.b5=+) 12.0–0 (12.b5 Qb5 13.Nc3 Qa6=+) 12...Qb4 (12...h6 13.Bd4 Qb4 14.Nc3=+) 13.g5 Ne4 14.d3 (14.Nc3 Nd6 15.Ne2 h6=+) 14...Nd6–/+ 15.Bg4 (15.Qe2 h6–/+) 15...h6 16.g6 f5 (16...Nf6 17.Bh3–/+) 17.Bh5 (17.Bf3 Rg8=+) 17...Rg8 18.Nd2 (18.Qe2 Be7=+) 18...Be7 19.Nf3 (19.Qe2 Bf6=+) 19...Bf6–/+ 20.Ne5 Ke7 21.Nd7 Ba1 22.Qa1 Kd7 23.Qe5 Qd2 (23...Nb5 24.h3–/+) 24.Rf2=+ Qe1 (24...Qc1 25.Kg2=+) 25.Kg2 Qb1 (25...b5 26.c3 Qa1 27.Rd2=+) 26.Bf3 Qb5 (26...Qb6 27.Rd2=+) 27.h4 (27.Rd2=+) 27...Ne8 (27...Qa4!?–/+) 28.c4= Qc5 (28...dc4 29.Qd4 Kc8 30.Ra2=) 29.cd5 (29.Rb2 b5=) 29...cd5 30.e4 fe4 31.de4 Nf6 (31...Nc7 32.f5 Qd6 33.fe6 Ne6 34.Qb2+=) 32.Rd2 (32.f5 Qd6 33.Qb2 de4 34.Qb7 Kd8 35.Ra2 ef3 36.Kh3+–) 32...Qc7 (32...Qc1 33.Qd4 Kc8 34.ed5 ed5 35.Bd1+–) 33.Qb2+= Qf4 (33...Rc8 34.e5 Ng8 35.f5+–) 34.ed5+– ed5 (34...Nd5?? 35.Bd5 Qg4 36.Kf1+–) 35.Qb7 Qc7 (35...Kd6 36.Rd5 Nd5 37.Qd5 Ke7 38.Qg8 Qd2 39.Kg3 Qd6 40.Kf2 Qd4 41.Ke2 Qb2 42.Kd3 Qb1 43.Kd4 Qg6 44.Bd5+=) 36.Rd5 Nd5 37.Qd5 Ke7 38.Qf7 Kd6 39.Qg8 Qc2 40.Kh1 (40.Kf1 Qg6 41.Qd8 Ke5 42.Qc7 Kd4 43.Qa7 Kc4 44.Qa2 Kc3 45.Qa1 Kc4 46.Qa4 Kc3 47.Qa5 Kd4+–) 40...Qc1 (40...Qg6 41.Qb8 Kd7 42.Qb5 Kd8 43.Qa5 Kd7 44.Qa4 Kd8 45.h5+–) 41.Kh2 Qd2?? (41...Qc2 42.Bg2 Qg6 43.Qd8 Kc5 44.Qc7 Kd4 45.Qf4 Kc5 46.Qe5 Kb4 47.Qd4 Kb5 48.Bf1 Kc6 49.Qc4 Kb7 50.Bg2 Kb6 51.Qb4 Kc7 52.Qc5 Kd7 53.Qa7 Kd8 54.Qd4 Ke8 55.Qe5 Kd7 56.Bh3 Kc6 57.Qc3 Kd6 58.Qd4 Ke7 59.Qe5 Kf7 60.Qc7 Kf6 61.Qd6 Kf7 62.Qd5 Ke7 63.Qb7 Kf6 64.Qc6 Kf7 65.Qc4 Ke7+–) 42.Kh3 Qd4 (42...Qc3 43.Qd8 Ke6 44.Qd5 Ke7+–) 43.Qd8 Kc5 44.Qd4 Kd4 45.Kg4 Ke5 46.Bd1 Kf6 47.Bc2 Ke7 48.Kf5 Kd6 49.Bb3 Kd7 50.Ke5 Ke7 51.Ba4 Kf8 52.Ke6 Kg8 (52...h5 53.Bd1 Ke8 54.Bh5 Kd8 55.Kd6 Kc8 56.Bf3 Kb8 57.h5 Ka7 58.h6 Kb6 59.hg7 Kb5 60.g8Q Kb4 61.Qa2 Kc3 62.g7 Kd3 63.g8Q Ke3 64.Qe2 Kf4 65.Qg4 mate) 53.Ke7 Kh8 54.Bb3 h5 55.Bd1 Kg8 56.Bh5 Kh8 57.Bd1 Kg8 58.h5 Kh8 59.h6! Kg8 (59...gh6 60.Kf8 Mate attack) 60.hg7 (60.Bb3 Kh8 61.Kf7 gh6 62.g7 Kh7 63.g8Q) 60...Kg7 61.Bc2 (61.Bc2 Kh6 62.Kf6 Kh5 63.g7 Kg4 64.g8Q Kf3 65.Qd5 Ke3 66.Qd3 Kf2 67.Qd2 Kg3 68.Kf5 Kf3 69.Be4 Kg3 70.Kg5 Kh3 71.Qg2) 1–0. Tiller,Bjorn (2395) – Gukhvat,Peter (2240), Arctic Chess Challenge, 2010.

6.Be2 Bf3 7.Bf3 e6 8.a3 Bd6 9.Nc3 (9.0–0 0–0=+) 9...e5 10.0–0 (10.g3 0–0=+) 10...Qc7 (10...0–0 11.fe5 Ne5 12.Na4=+) 11.e4= de4 (11...0–0 12.ed5 ef4 13.dc6 bc6 14.d4=) 12.Ne4 Ne4 13.Be4 0–0–0 (13...0–0 14.fe5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Re1 Qd4 17.Kh1=) 14.Qf3 (14.c4 ef4 15.Bg7 Rhe8=) 14...f6 (14...Rhe8 15.Rae1+=) 15.c4 ef4 (15...c5 16.Qg4+=) 16.c5 Be7 17.Rae1 (17.Qf4 g6 18.Qh6 Ne5+=) 17...Ne5 (17...g5 18.d4 Kb8 19.Qb3+–) 18.Qf4+– Rhe8 (18...Kb8 19.Bc3 h5 20.h4+–) 19.Bh7 1–0. guestxyrj – guesteftf, private online chess game, 2018.

5.Nf3 e6=+

6.a3 a5 7.b5 cb5 (7...Be7 8.Bd3=) 8.Bb5 Nc6 9.c4 (9.h3 Bf3 10.Qf3 Bc5=) 9...dc4 10.Qa4 (10.Bc4 Rc8=) 10...Bf3+= 11.gf3 Rc8 12.Nc3 Be7 13.Rc1 0–0 14.Bc4 Nd5 (14...Nb4 15.ab4 Rc4 16.Qa2 Rb4 17.Ba3+=) 15.Qb3 (better is 15.Nd5!? ed5 16.Rg1=) 15...Bh4–/+ 16.Kf1 Bf6 (16...a4 17.Qb5 (17.Qb7?? Na5 18.Qc8 Qc8 19.Bd5 Qa6 20.Ne2 Qb5–+) 17...Nc7 18.Qb6+=) 17.Rg1 (17.Bd5 ed5 18.Qb7 Ne7=) 17...Nc3 (17...Nf4!? 18.Ne4 Bb2 19.Qb2 Ng6+=) 18.Bc3= Bc3 19.Qc3 g6 20.Rb1 Rc7 21.Ke2 Qh4+= 22.Rg2 Rfc8 23.d3 Nb4 24.ab4+/– b5 25.ba5 bc4 26.d4 Qh3 27.Kf2 Qf5 28.Rgg1 Qh3= 29.Rh1 Qh4 30.Kg2+/– Rd7 31.a6 Qe7 32.Rb6 Ra7 33.Rhb1 Qc7 34.R1b4 Rca8 35.Kg3 Ra6 36.Ra6 Ra6 37.Rc4 Qa5 38.Qa5 Ra5 39.Rc3 Kf8 40.h4 Ke7 41.Kg4 Ra1 42.Kg5 Rg1 43.Kh6+– Rh1 44.Kh7 Rh4 45.Kg7 Rh3 46.e4 f5 47.e5 Rg3 48.Ra3 g5 49.Ra7 Ke8 50.fg5 Rf3 51.Kf6 (51.Kf6 Kd8 52.Ke6+–) 1–0. Lapshun,Yury (2440) – Filipovich,David (2210), Guelph op 3rd, 2004.

6.a3 c5 7.bc5 Bc5 8.Be2 =.

6.a3 Nbd7 7.c4 Bd6 8.cd5 ed5 9.Be2 0–0 10.0–0 Re8 11.Nc3 Rc8 12.Nd4 Be2 13.Nce2 a5 14.Nc2 b6 15.Ned4 c5 16.Nf5 Bf8 17.bc5 bc5 18.g4 Qb6 19.Rb1 Qe6 20.h3 h5 21.Rf2 Rb8 22.a4 d4 23.Na3 Rb4 24.ed4=+ Qa2 25.Nb5? Rb2–+ (26.Rb2 Qb2 27.dc5 Nc5–+) 0–1. Ornstein,Axel (2425) – Hansen,Sune Berg (2520), Gausdal Troll Masters, 1999.

6.a3 Nbd7 7.h3 Bf3 8.Qf3 Ne4 9.Rg1 Be7 10.Bd3 (10.Nc3 Bf6+=) 10...Bf6 11.Ra2 Bb2 12.Rb2 Qh4 13.Ke2 Ndf6 (13...Qf6 14.Ra2 Nd6 15.Nc3+=) 14.g4 h6 15.c4 0–0–0 16.Rc2 Kb8 17.Nc3 (17.b5 cb5 18.cb5 Rc8=) 17...Nc3 18.Rc3 Rd7 19.cd5 Nd5 20.Rb3 (20.Rc2 Nc7=) 20...Rhd8 21.Rc1 Qe7 22.Qe4 (22.Be4 Rc7=) 22...g5 (22...Ka8 23.b5 c5 24.Rc2+=) 23.Qe5 (23.b5 c5=) 23...Ka8 24.fg5 hg5 25.Rc2 Nb6 (25...Rf8 26.b5 c5 27.Bc4+=) 26.Qg3 a6 27.Be4 Ka7 28.Rbc3 f6 29.Qf3 Qd6 30.Qg2? Qd2!–/+ 31.Rd2 Rd2 32.Kf3 Rg2 33.Kg2 Rd2 34.Kg3 Nd7 35.Rc1 Ne5 36.Rf1 Re2–+ 37.Rf6 Re3 38.Bf3 Ra3 39.Kf2 Nd3 40.Ke3 Nf4 41.Ke4 Nh3 0–1. Ardaman,Miles (2305) – Benjamin,Joel (2560), World op, 2005.

6.a3 Be7 7.h3 Bf3 8.Qf3 =+.

6.b5 Be7 7.c4 dc4 8.Bc4 cb5 9.Bb5 Nc6 10.Qa4 0–0 11.Bc6 bc6 12.Ne5 Rb8 13.Bc3 Qd5 14.0–0 (14.Nc6? Qg2 15.Ne7 Kh8–+) 14...Be2 15.Nc6 Bc5 16.Nb8 Bf1 17.Qc6 Qf5 (17...Bg2 18.Qd5 A) 18...ed5? 19.Na6+– (19.Kg2?! Rb8 20.Be5 Rb6=); B) 18...Nd5? 19.Na6+/–; C) 18...Bd5+=) 18.Bf6 (18.Kf1?! Rb8 19.Bf6 Rb1 20.Rb1 Qb1 21.Ke2 Bf8=) 18...Bb5 (worse is 18...Qf6 19.Nc3 Rb8 20.Qc5+/– (worse is 20.Kf1 Bf8+=)) 19.Qb7 (19.Qb5? Be3 20.de3 Qb5–+) 19...gf6 (better is 19...Qf6!? 20.Qb5 Qa1+=) 20.Nc3+/– Bb6 21.Nc6 (better is 21.a4 Be8 22.Ne4+/–) 21...Bc6= 22.Qc6 Qc2 23.Rd1 (better is 23.Kh1!?=) 23...Rd8–/+ 24.Qe4? (better is 24.Qf3!? Rd2 25.Rd2 Qd2 26.Nd1–/+) 24...Rd2–+ 25.Qc2 Be3 (25...Rc2?! 26.Rd3+=) 26.Kh1 Rc2 27.Ne4 Kg7 (27...Bf4?! 28.Nf6 Kh8 29.g3–+) 28.g3 Ra2 29.Rd7 Kg6 30.Nd6 Rd2 31.Rd8 Kh5 32.Nf7 Rd8 33.Nd8 a5 34.Nc6 a4 35.Nb4 Bc5 36.Na2 e5 37.fe5 fe5 38.Kg2 Kg4 39.h3 Kf5 40.Kf3 e4 41.Ke2 a3 42.Kd2 Bf2 43.g4 Kf4 44.Ke2 Bd4 45.Nb4 Kg3 0–1. Kamble,V (2360) – Abhishek,K (2245), 8th Parsvnath Open, New Delhi IND, 2010.

4.Bf6 ef6

5.c3 Be6 6.d4 b5 (better is 6...a5!? 7.b5 Qc7–/+) 7.a4= Nd7 (7...Bd6!?=) 8.ab5+= cb5 9.Bb5 Bd6 (9...Qc7 10.Ra6+=) 10.Ra6+= Qb8 (10...Qc7!?+=) 11.Qa4+/– Qc7 (11...Bh2?? 12.Re6! fe6 13.Bd7 Ke7 14.Bc6 Bg1 15.Ba8 Bf2 16.Kf2 Qa8 17.Nd2+–) 12.Rc6 Qb8 13.Nf3 0–0 14.0–0 Nb6 15.Qb3 a6 16.Bd3 Bd7 17.Rb6 (17.Rc5 Ba4 18.Qa2 Bc5 19.dc5 Bb5+/–) 17...Qb6 18.Qd5 Qc6 (18...Rac8 19.Qb3 a5 20.b5+/–) 19.Qa2 g6 (19...h6 20.Qc2+=) 20.e4 (20.Nbd2 Qc3 21.Ne4+/–) 20...f5 (better is 20...Qc7=) 21.e5+– Be7 22.d5 Qb6 23.d6 Bd8 24.Nbd2 Bb5 25.Bb5 Qb5 26.Nd4?? Qe5+= 27.Nc4 Qd5 28.Qe2? Rc8–/+ 29.Ne3 Qd6 30.Qd3 Bf6–+ 31.Nec2 Rfe8 32.Rd1? Bd4 33.Nd4 Qe5 34.g3 f4 35.Qa6 Rc3 36.Qa1 (36.Qa1 Rc4 37.Nf3 Qa1 38.Ra1 Rb4 39.Ra2–+). Baer,Cy (1895) – Wiehl,Hans (1925), RSS3D–64 remoteschach.de, 2007.

5.Bd3 Bb4 6.Nf3 Nd7 7.0–0 Ne5 8.Ne5 fe5 9.c3 Bd6 10.Be2 Qg5 11.d3 Bh3 12.Bf3 e4 13.de4 de4?? (13...Qe5 14.Re1 Qh2 15.Kf1 de4 16.gh3 ef3 17.Qf3–+) 14.Qd6? (14.Be4 Qe5 15.Re1 Qh2 16.Kf1–+) 14...ef3–+ 15.Qg3 fg2 16.Rd1 (16.Qg5?? gf1Q) 16...Qg3 17.fg3 h5 18.Kf2 Rh6 19.Nd2 Rf6 20.Kg1 (20.Nf3 Bg4 21.Rd4 Bf3 22.Kg1–+) 20...Rd8 21.Ne4 (21.Rf1 gf1R 22.Nf1–+) 21...Rd1 22.Rd1 Rf1 (23.Rf1 gf1Q#) 0–1. Neffgen,Dieter (1740) – Lisakowski,Christof (1960), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

5.a3 Bd6

6.Nf3 0–0 7.d4 a5 8.b5 a4 9.bc6 (9.Nc3 Qe7 10.Qc1 Be6=+) 9...bc6 (9...Nc6!? 10.Nc3 Bf5=+) 10.c4=+ dc4 (10...Nd7 11.c5 Qa5 12.Qd2=) 11.Bc4= Nd7 (11...c5 12.Nc3=) 12.0–0 Qe7 13.Qc2 c5 (13...Nb6 14.Bd3 h6 15.Nc3=) 14.Bd3 (14.Nc3 Bb7 15.Bd5 Bd5 16.Nd5 Qe6=) 14...g6 (14...Bb7 15.Nbd2 Rfc8 16.d5 Bd5 17.Bh7 Kh8 18.Bf5=) 15.Be4 Rb8 16.Re1 Nb6 17.Bc6 Attacks the isolani on a4 (17.Nc3!?=) 17...Bf5=+ 18.Qc3 (18.Qe2!?=+) 18...Rfc8–/+ 19.d5 Be4 20.Qd2? (better 20.Nbd2!? Nd5 21.Qc4 Bf3 22.Nf3–/+) 20...Bf3–+ (20...Rc6?! 21.dc6 Bc6 22.e4=+) 21.gf3 Qe5 22.Nc3?? (22.Ra2 Qh2 23.Kf1–+) 22...Qh2 23.Kf1 Nc4 24.Qd3 (24.Qc2 Rb2 25.Qb2 Nb2 26.Ke2–+) 24...Rb2 25.Ne2 Qh3 26.Kg1 Bh2 27.Kh1 Bg3 28.Kg1 Qh2 (28...Qh2 29.Kf1 Qf2) 0–1. Parker,Kaja – Werksma,Arie, 27th NATO Championship, 2016.

6.Nf3 0–0 7.Be2 Re8 8.0–0 Nd7 9.Nc3 f5 (10.b5 Qf6=). tpt456 – pierre (2165), internet, 2007.

5.c3 Bd6

6.d4 f5 7.Nf3 0–0 8.Bd3 f4 9.Qc2 a5 10.b5 Bg4 (10...h6!?=+) 11.Bh7+= Kh8 12.Ne5 Be5 13.de5 fe3 14.0–0 (better is 14.h3!? ef2 15.Kf2=+) 14...g6–/+ 15.Bg6 fg6 16.Qg6 Qh4 17.fe3 Rf1 18.Kf1 Nd7 (19.g3 Ne5–+; 18...cb5 19.h3 Bh5 20.Qf6 Qf6 21.ef6–+) 0–1. Neffgen,Dieter (1740) – Schulz,Hans_Juergen (2145), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

6.Be2 0–0 7.d4 a5 8.a3? (better is 8.b5!?=+) 8...ab4–+ 9.cb4 Bb4! 10.Nd2 (10.ab4 Ra1) 10...Ra3 11.Ra3 Ba3 12.Qa4 Qd6 13.Ngf3 Bf5 14.0–0 Qb4 15.Qd1 Qb2 16.Qa1 Re8 17.Re1 b6 18.h3 Bc2 19.Qb2 Bb2 20.Bd1 Bd3 21.Be2 Bf5 22.Nh4 Bc2 23.Bd1 Bd3 24.Be2 (24.Nhf3 c5–+) 24...Be2 25.Re2 Bd4! 26.Kf1 (26.ed4 Re2) 26...Bc3 27.Nb1 Bb4 28.Rb2 c5 29.Nd2 Nc6 30.Ndf3 b5 31.Nf5 g6 32.Nd6 Rb8 33.Ra2 Ba5 34.Rc2 c4 (35.Nd4 Nd4 36.ed4 Bb4 37.Nc4 bc4–+) 0–1. Neffgen,Dieter (1740) – Scholz,Sascha (2040), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

6.Nf3 0–0 7.d4 f5 8.Bd3 f4 9.0–0 fe3 10.fe3 f5 11.Na3 (11.c4 Qe7–/+) 11...a5 12.Nc2 ab4 13.cb4 (13.Nb4 Qe7–/+) 13...b5 (13...Qc7 14.g3–/+) 14.a3 (14.Ne5 Qc7=+) 14...Nd7 15.Rc1 (15.Qe1 Bb7–/+) 15...Nb6 16.Ne5 Qe8 17.Qf3 g6 (worse 17...Be5 18.de5 Nc4 19.Bc4 bc4 20.b5 cb5 21.Qd5 Be6 22.Qd4=+) 18.Qf4 (better 18.Rcd1!?–/+) 18...Nd7–+ 19.Qg5 Ne5 20.de5 Qe5 21.Nd4? (21.g3 Bd7 22.Be2–+) 21...Ra3 22.Nc6 (22.Nf3 Qe8 23.Rfd1 f4 24.Bg6 hg6 25.Rc6 Qe3 (25...Qc6?! 26.Qg6 Kh8 27.Qh6 Kg8 28.Qg6 Kh8 29.Qh6 Kg8 30.Qg6=) 26.Kh1 Qe6–+) 22...Qh2 23.Kf2 f4 (better 23...Kg7 24.Ne7 Rd3–+) 24.Ke2 (24.Qd5 Kg7 25.Ke1–+) 24...Bf5 25.Bf5 Rf5 26.Qd8 (26.Qg4 Ra2 27.Kd3 Rg2 28.Qd1 fe3 29.Rf5 Rd2 30.Kc3 Rd1 31.Rd1 gf5 32.Ra1–+) 26…Kg7 (26...Kg7 27.Nd4 Qg2 28.Rf2 Re3 29.Kd1 Qh1 30.Kc2 Qe4 31.Kb2 Qd4 32.Ka2 Qb4 33.Qd7 Rf7 34.Qf7 Kf7 35.Rb2 Ra3 36.Kb1 Qe4 37.Rcc2 Be5 38.Ra2 Ra2 39.Ka2 Qc2 40.Ka3 Bd6) 0–1. nizef (1880) – forsetinn (2335), gameknot.com, 2014.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!