CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTB940 Release 2022-11-29
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 c6 2.e3 a5 3.b5 d5

(...)

4.a4 (--> 1.b4 a5 2.b5 c6 3.a4 d5 4.e3).

4.Bb2 a4 5.Nf3 Nf6 6.c4 (6.Be2 Bg4=) 6...cb5 (6...e6 7.Bd4=) 7.cb5 e6 8.a3 (8.Bf6 Qf6 9.Nc3 Nd7=) 8...Be7 (8...Bd6 9.Be2=) 9.Be2 (9.Nc3 Qa5=) 9...0-0 (9...Nbd7 10.0-0=) 10.0-0 (10.Nc3 Qa5=) 10...Bd7 (10...Nbd7 11.Nc3=) 11.Bf6 (11.Nc3 Qe8+=) 11...Bf6= 12.d4 Qb6 (12...Qa5 13.Qd3=) 13.Nc3 Rc8 14.Na4 (14.Qc2 Bb5 15.Nd5 Qd8 16.Nf6 gf6+/–) 14...Qa5 15.Qb3?? (15.Nc5 Rc5 16.dc5 Ba1 17.Qa1 Bb5 18.Bb5 Qb5 19.Rc1+=) 15...Qa4–+ 16.Qa4 Ra4 17.Rfc1 (17.Rac1 Rc1 18.Rc1 Be7–+) 17...Rc1 18.Rc1 Ra3 (18...Be7 19.Ne5 Bd6 20.Nd7 Nd7 21.Rc8 Nf8 22.Rd8–+) 19.Ne5 Be5 20.de5 f6 21.h3 Ra2 22.Bd3 fe5 23.e4 d4 24.Rc5 Rd2 25.Bc4 d3 26.Re5 Rd1 27.Kh2 d2 28.Be6 Be6 29.Re6 Rh1! 30.Kh1 Decoy theme: h1 30...d1Q 31.Kh2 Qd7 (31...Qd7 32.Re5 Qd6–+) 0–1. Zimmer,Georg – Wartig,Wolfgang, corr (year?).

4.Nc3 g6 5.Nf3 Bg7 6.Rb1 Nf6 7.Be2 0-0 8.0-0 Re8 9.h3 e5 10.Ba3 Nbd7 11.d4 e4 12.Nd2 h5 13.Na4 Nh7 14.c4 Ng5 15.bc6 bc6 16.cd5 cd5 17.Bb5 Re6 18.Qc2 Nf8 19.Rfc1 Nfh7? (19...Rb8 20.Qc7 Qc7 21.Rc7+–) 20.Qc7 (20.h4 Nf3 21.gf3 Qh4+–) 20...Qf6? (better is 20...Qc7 21.Rc7 Nf6+–) 21.h4 Nh3 22.gh3 Qh4 23.Bc6 Be5 (23...Ng5 24.Ba8 Nh3 25.Kg2 Qf2 26.Kh1 Qd2 27.Qc8 Kh7+–) 24.de5 (24.Ba8 Bc7 25.Rc7 Ba6=) 24...Ng5 25.Ba8 Nh3 26.Kg2 Qf2 27.Kh1 Ba6 (27...Qd2 28.Qc8 Kh7+–) 28.Rf1! Bf1 29.Rf1 1–0. gracjan222222 (2145) – wwgia (1735), gameknot.com, 2014.

4.c4 Qc7 5.Nf3 (5.Nc3 Nf6=) 5...e6 (5...e5 6.bc6 bc6 7.d4=) 6.Bb2 dc4 (6...Nd7 7.cd5 ed5 8.Nc3=) 7.Bc4+= b6 (7...Bd7 8.Be5 Qb6 9.Bd4+=) 8.0-0 (8.Be5 Qd8+–) 8...cb5 (8...Nd7 9.bc6 Qc6 10.Qe2+–) 9.Bb5+– Bd7 10.Nc3 Na6 (10...Nf6!?+–) 11.Rc1+– Qc5?? (better 11...Qb7+–) 12.Bd7 Kd7 13.Na4 Qb4 (13...Qb5 14.Ne5 Kd8 15.Nf7 Ke8 16.Nh8 Rb8+–) 14.Ne5 Ke7 (14...Kd8 15.Nc6 Ke8 16.Nb4 Nc5 17.Nb6 Rd8+–) 15.Qf3 Qa4 Black threatens to counter with Rb8 16.Qb7 Ke8 (16...Kf6 17.Qf7 Kg5 18.f4 Qf4 19.ef4 Kh4 20.g3 Kh3 21.Qe6) 17.Qf7 Kd8 18.Qf8 Qe8 19.Qd6 Qd7 20.Qd7 1–0. Haertig,Manfred – Daum,Matthias, ESC, 2001.

4.c4 f6 5.Nc3 e5 6.bc6 bc6 7.cd5 cd5 8.f4 (8.Qa4 Bd7 9.Bb5+=) 8...ef4 (better 8...Ne7!?=) 9.Qh5+– (worse 9.ef4 Qe7 10.Be2 Qe6+=) 9...g6 10.Qd5 Qd5 11.Nd5 Bd6 (11...Ra7!? 12.ef4 Rb7+–) 12.Nb6+– (worse 12.ef4 Be6 13.Bc4 Nc6 14.Nf6 Nf6 15.Be6 Nb4+–; 12.Nf4?! Nc6+=) 12...Bb7 13.Na8 Ba8 14.ef4 Bf4 15.Bb5 Kf7 16.Ne2 Bg2? (better 16...Bd6 17.0-0 Ne7+–) 17.Rg1 Be5 (17...Bh2 18.Rg2 Bd6 19.Bc4 Kf8 20.Rb1+–) 18.d4 Bh2 (18...Bc6 19.Bc4 (19.de5?! Bb5 20.e6 Ke6 21.Nd4 Kf7 22.Nb5 Ne7+–) 19...Kg7 20.de5 fe5 21.Ng3+–) 19.Rg2 Bd6 (19...Bc7 20.Rb1 g5 21.Nf4+–) 20.Bc4 (20.Bd2 h5+–) 20...Kg7 21.Nf4 Bb4 (21...Bf4 22.Bf4 Nc6 23.Rb1+–) 22.Kf1 Ne7 (22...Kf8+–) 23.Nh5 Kf8 24.Bh6 Ke8 25.Nf6 Kd8 26.Bg7 (26.Bg7 Nf5 27.Bh8 Ne3 28.Kf2 Nc4 29.Rc1+–) 1–0. Jeannie – ButFriend, internet, 2019.

4.bc6 Nc6 5.d4 (5.Nf3!?=) 5...Nf6 6.c4 e5 7.de5 Ne5 8.cd5 Bb4 9.Bd2 Qd5 10.Bb4 Qd1 11.Kd1 ab4 12.Bb5 Ke7 13.f3? (better is 13.Nd2–+) 13...Ra5 (13...Ra5 14.a4 ba3–+) 0–1. mgilbert (2540) – pierred (2840), net–chess.com, 2015.

4.d4 Bd7 5.a4 cb5 6.ab5. Cane,Luisito – Olej,Emil(+), corr 3GMM–57 1994–95.

4.e3 Be6 5.cd5 Bd5 6.Bb2 Qb6 7.Nc3 Nd7 8.Nd5 cd5 9.a4 e5 10.Nf3 Bd6 11.Be2 Ngf6 12.0-0 Rc8 13.h3 0-0 14.Rc1 Ne4 15.Qb3 Nef6 16.d4 e4 17.Ne5 Rfd8 (better is 17...Rcd8!?+/–) 18.Nd7+– Nd7 19.Qd5 Nf6 20.Qf5 Rc1 21.Rc1 (21.Bc1?! g6 22.Qg5 Rc8=) 21...Bc7 22.d5! Qd6 (22...Rd5 23.Qc8 Double attack; 22...Nd5 23.Qe4 Deflection) 23.g3 Qd5 24.Qd5 Nd5 (24...Rd5?? 25.Rc7 h6 26.Bf6 gf6 27.Rb7+–) 25.Bc4 (better is 25.Rc4!?+–) 25...Bb6+/– 26.Rd1 Nb4 27.Rd8 Bd8 28.Bc3 b6 29.Kf1 Kf8 30.Ke2 Ke7? (better is 30...h5+/–) 31.Bg7+– f6 32.Bh6 Kd6 33.Bf8 Ke5 34.Bb4?? (better is 34.Bg8+–) 34...ab4+= 35.Kd2 Be7 36.Kc2 Bc5 37.Kb3 f5 38.Bg8 h6 39.Kc4 h5? (better is 39...Bd6!?+=) 40.a5!+/– b3 (40...ba5 41.Kc5 Deflection) 41.Kb3 (41.ab6!? Bb6 42.Kb3+/–) 41...ba5+/– 42.Kc4 Bb6 (42...Kd6!?+=) 43.h4+/– Kf6?? (better is 43...a4 44.Bf7 Ba5+/–) 44.Kd5+– a4 45.Kc6 (45.Kc6 Kg7 46.Bc4+–) 1–0. emeryt85 – darek10, kurnik, 2014.

4.Nf3 Qc7 5.Bb2 Nd7 6.Be2 e5 7.0-0 Bd6 8.h3 Ngf6 9.c4 0-0 10.Nc3 e4 11.Nd4 Ne5 (better is 11...c5 12.b6 Nb6+=) 12.bc6+/– bc6 13.cd5 cd5 14.Ncb5 Qe7 15.Nd6 Qd6 16.a4 Re8 17.Nb5 Qb8 18.Rc1 Bd7 19.Be5 (19.Bd4!? Bb5 20.ab5+/–) 19...Re5+= (worse is 19...Qe5 20.Nc7+–) 20.d4 Rg5 21.Kh1 Rg6 22.Qb3 Rh6 23.f4 ef3 24.Rf3 (24.Bf3?? Bh3 25.Kg1 Bg2–+) 24...Be6 25.Rc3?? (better is 25.Bd3+=) 25...Ne4-/+ 26.Rd3?? (better is 26.Rc2-/+) 26...Ng3–+ 27.Rg3 Qg3 28.e4 Qe1 29.Kh2 Qe2 30.ed5 Rg6 31.Rg3 Rg3 32.Qg3 Bd7 33.Nc7 (33.Nd6 Qd2 34.Qh4 Ba4–+) 33...Rc8 34.d6 (34.d6 Bc6 35.Qg5–+). polynesia46 – zygfik, kurnik, 2014.

4.Nf3 Nd7 5.d4 e6 6.c4 dc4 (6...Bb4 7.Nbd2=) 7.Bc4 (7.bc6 Nb6 8.Nbd2 c3+/–) 7...Nb6 8.Bd3 Bb4 (8...cb5 9.Bb5 Bd7 10.Bd7 Nd7 11.0-0+=) 9.Bd2 c5 (9...cb5 10.a3 Bd2 11.Nbd2+=) 10.0-0 (10.Bb4 cb4 11.0-0 Nf6+/–) 10...c4 11.Be2 Bd7 12.Nc3 (12.a3 Bd6+=) 12...Nf6 (12...Ne7 13.Qc2+=) 13.a4 0-0 14.Ne5 Nbd5 (14...Qc7 15.Qc2+/– (worse is 15.Nd7 Qd7 16.Qc2 Nbd5=)) 15.Rc1+/– Bc3 (15...Ba3 16.Rb1 Nc3 17.Bc3+/–) 16.Bc3+– Ne4 17.Bb2 (17.Be1 Rc8+–) 17...c3+/– 18.Ba3 Nb4 (18...f6 19.Nc4+/–) 19.f3 (19.Nc4!?+/–) 19...Nd2+= 20.Rf2 (20.Rc3!? Nf1 21.Bf1+=) 20...Rc8= 21.Nd3 Qe7 (21...Nc4 22.Nb4 Na3= (worse is 22...ab4 23.Bc4 ba3 24.Qb3+/–)) 22.Nc5+/– b6 (better is 22...Rc5 23.dc5 Qf6 (23...Qc5?? 24.Qd2 cd2 25.Rc5+–) 24.Bb4 ab4+–) 23.Ne4?? (better is 23.Rc3 bc5 24.Qd2+–) 23...Ne4 (23...Nb1 24.Rb1 c2 25.Qe1 cb1Q 26.Qb1-/+) 24.fe4= e5 25.Bd3? (better is 25.de5!? Be6 26.Qd6 Qd6 27.ed6+=) 25...Qg5–+ 26.Bb4 ab4 27.Qe1 f5 28.Rb1 (28.de5 fe4 29.Rf8 Rf8 30.Bc4 Kh8-/+) 28...fe4 29.Be4 (29.h4 Qe7 30.Rf8 Kf8 31.Qf2 Kg8 32.Be4 ed4 33.Bd5 Be6 34.Qf5–+) 29...Rf2 30.Qf2 Qf6?? (30...ed4 31.ed4 b3 32.Rf1–+ (32.Rb3?? Qc1 33.Qf1 Qe3 34.Kh1 Qe4–+)) 31.Qc2? (31.Qf6 gf6 32.de5+= (32.Rb4? c2 33.Bc2 Rc2–+)) 31...ed4–+ 32.Rf1? (better is 32.ed4 Qd4 33.Kh1–+) 32...Qe6 33.ed4 (33.Bh7 Kh8 34.ed4 b3–+) 33...b3 34.Qf2 (34.d5 Qh6 35.Bh7 Qh7 36.Qb3–+) 34...c2 (34...Qe4?? 35.Qf7 Kh8 36.Qf8 Rf8 37.Rf8) 35.Bc6 (35.Qf4–+) 35...Bc6 36.bc6 h6 37.Qf3 (37.g3 Rc6 38.Qf8 Kh7 39.Qf3–+) 37...b2 38.d5 Qf6! 39.d6 (39.Qf6 gf6 Combination) 39...Qf3 40.gf3 Rc6 41.d7 Rd6 42.Rd1 (42.Kh1 b1R 43.d8Q Rd8 44.Kg2 Rf1 45.h4 c1Q 46.h5 Rg1 47.Kh3 Qf4 48.a5 Qg3) 42...cd1Q 0–1. Nikonov,Yury (2075) – Kazantsev,Alexander (2035), Barnaul RUS, Altay Ch, 2014.

4.Nf3 Bf5 5.c4 dc4 6.Bc4 e6 7.Nc3 Nf6 8.0-0 Bb4 9.Bb2 0-0 10.h3 (10.d3 Nd5 11.Qb3 Nb6=) 10...Bd3 11.Bd3 Qd3 12.a4 (12.Qb1 Rd8=) 12...Nbd7 13.Qb1 Nc5 14.Ba3 Qb1 (worse 14...Bc3 15.Bc5 Qd5 16.bc6 (16.dc3?! Qc5 17.bc6 Qc6=) 16...Qc5 17.cb7+/- (17.dc3?! Qc6 18.Rc1 Rfd8=)) 15.Rfb1 (worse 15.Nb1 Na4 16.Rc1 cb5 17.Bb4 ab4-+) 15...Nd3 16.Ne1 Bc3 (better 16...Ne1!? 17.Re1 Rfd8 18.bc6 bc6 19.Bb4 ab4=+) 17.dc3= Rfd8 18.Nc2 (better 18.Be7!? Rd7 19.Bf6 Ne1 20.Re1 gf6 21.bc6 bc6 22.Red1+=) 18...Ne4 19.Rb3? (better 19.bc6 bc6 20.Nd4-/+) 19...Nd2-+ (19...Nef2?! 20.bc6 bc6 21.Nd4-/+; 19...Ndf2?! 20.bc6 bc6 21.Be7-+) 20.Rab1 Nb1 21.Rb1 c5 (21...cb5 22.Rb5 Rdc8 23.Rb3-+) 22.b6 (22.f3 b6-+) 22...Rd6 (22...Nf2 23.Kf2 Rd2 24.Kf3 Rc2 25.Bc5 Rc3 26.Be7-+) 23.Rb5 (23.f3 h6 24.Kf1 Rc6-+) 23...Ra6 (better 23...Nf2!? 24.Kf2 Rd2 25.Kf3 Rc2 26.Rc5-+) 24.Bc5 Rd5 25.Bd4 Rb5 26.ab5 Ra8 27.Na3? (better 27.c4-+) 27…e5 0-1. Arifars17 (2695) - temp008, Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

4.Nf3 f6 5.Nc3 e5 6.Be2 e4 7.Nh4 Bd6 8.0-0 f5 9.g3 Nf6 10.d4 Be6 11.Ng2 g5 12.a4 h5 13.bc6 bc6 14.h4 f4? (better is 14...gh4 15.Nh4 Qc7) 15.ef4 gh4 16.Nh4 Bh3 17.Re1 Bf5 18.Nf5 Bb4 19.Bb2 Qd7 20.Nh4 Na6 21.Rb1 Ke7 22.Ng6 Kf7 23.Nh8 Rh8 24.Ba6 1–0. Wall,Bill – Hartschach, playchess.com, 2012.

4.Nf3 g6 5.Bb2 Nf6 6.c4 Bg7 7.cd5 Qd5 8.Nc3 Qd6 9.Na4 cb5 10.Bb5 Nc6? (better 10...Bd7 11.Be5 Qe6+=) 11.Nb6+– Rb8 12.Be5 (12.Nc8?! Rc8 13.Be5 Qd5+=) 12...Qc5 13.Bc6 Qc6? (better 13...bc6 14.Na4 Qa7 15.Bb8 Qb8+–) 14.Rb1 (14.Bb8?! Qb6 15.Rb1 Qa6+–) 14...Bf5 15.Bb8 Bb1 16.Qb1 0-0 17.Ba7 Rd8 18.0-0 Ne4 (18...Qe6 19.Rc1+–) 19.Rc1 Qe6 20.d4 Qg4 21.Rc7 Nd6 (21...Qe6 22.Nc4+–) 22.Re7 Bf8 (22...Qh5 23.Rc7+–) 23.Re5 Bg7 (23...f5+–) 24.h3 (24.h3 Qf3 25.gf3 Be5 26.de5+–) 1–0. pvanr (2680) – moss42 (1965), ChessWorld.net, 2016.

4.Bb2 c5

5.Nf3 b6 6.Ne5 (better 6.Be2+=) 6...f6?? (better 6...Nh6=) 7.Qh5+– g6 8.Ng6! hg6 (8...hg6 9.Qh8 Pinning (9.Qh8 Deflection)) 9.Qh8 Bf5 (9...Be6+–) 10.Qg8 Nd7 (10...Qd7 11.c4 d4 12.f3 de3 13.de3+–) 11.Qd5 (better 11.e4!? Be4 12.d3 Bf5+–) 11...e6 (11...Ne5 12.Qd8 Rd8 13.Be5 fe5 14.Na3+–) 12.Qf3 (12.Qc4 g5 13.e4 Bg6 14.Qe6 Qe7 15.Qe7 Be7+–) 12...Bc2 (12...e5 13.Qd5 g5 14.Bc4+–) 13.Na3 Ba4 14.Qe4 Kf7 15.Qa4 Ne5 (15...Bg7 16.Bc4+–) 16.Qc2 (16.Be5 fe5 17.Qe4 Qd5+–) 16...Qd5 17.Be5 (17.e4 Qd6+–) 17...Qe5 18.Rc1 c4 (18...f5 19.Nc4 Qc7 20.h4+–) 19.Nc4 Qb5 20.Nd6! Bd6 21.Bb5 1–0. FeegLood (2630) – Blitzstream_twitch (2640), lichess.org, 2015.

5.h3 b6 6.Qf3 Bb7 7.c4 Ra7 8.Nc3 (8.cd5 Bd5 (worse 8...Qd5 9.Qg3 Nd7 10.Bg7 Bg7 11.Qg7+–) 9.Qg3 Nh6=) 8...d4 9.Ne4 h6 10.d3 Be4 (10...Nf6 11.Nf6 ef6 12.Qe2 de3 13.Qe3 Be7 14.d4=) 11.Qe4+= Nf6 12.Qf3 e5 13.e4 Bd6 14.g4 (14.Bc1 Nbd7=) 14...Nbd7 15.Bg2 a4 (15...Nf8 16.h4=) 16.a3 Nh7 17.h4 0-0 (17...Nhf8 18.Qg3=) 18.Qe2 (18.Bc1 f6+=) 18...f6 (18...Qf6 19.0-0-0=) 19.0-0-0 g5? (better 19...Rf7!?+=) 20.Qd2 Rf7 21.Kb1 (21.hg5 hg5 22.Ne2 Ndf8+–) 21...Qf8 22.Nf3 Bb8 (22...Qc8 23.hg5 hg5 24.Rh6+–) 23.Qe2 Rg7 24.Rh2 Bd6 25.Rdh1 Qd8 26.hg5 hg5 27.Rh5 (27.Rh6!? Qc7+–) 27...Ndf8 28.Bc1 Rg6 (28...Kf7 29.Rh6+–) 29.R1h3 Ne6 30.Rh7?? (better 30.Qd1+–) 30...Rh7=+ 31.Rh7 Nf4?? (better 31...Kh7 32.Ne1 Nf4-/+) 32.Bf4+– Kh7 33.Bc1 Rh6 34.Qd1 Bf8 35.Qa4 Kg6 36.Qa7 (36.Qa6 Qd6+–) 36...Rh7 37.Qa4?? (37.Qa6 Qb8 38.Qa4 Qc8+–) 37...Bd6?? (37...Rh6 38.Qa6 Qd6+–) 38.Qd1 Qa8 (38...Kf7 39.Nd2+–) 39.a4 (better 39.Nd2+–) 39...Ra7 40.Kc2 Ra4 41.Kd2?? (41.Bb2 Kf7+–) 41...Ra1?? (41...Qa5 42.Ke2 Ra1 43.Qh1=+) 42.Ke2?? (better 42.Qb3+–) 42...Qa5= 43.Qh1 Qa7 (better 43...Kg7 44.Ng5 fg5=) 44.Qh5+– Kg7 45.Bd2?? (45.Bg5 fg5 46.Qg5 Kf7 47.Qf5 Ke8 48.Ne5 Be5 49.Qe5 Kf7 50.Qf5 Kg7+–) 45...Qa2?? (better 45...Qa4 46.Be1 Qc2 47.Kf1 Qd3 48.Kg1 Qe4–+ (48...Qc4?! 49.Bf1 Qb3 50.Kg2–+)) 46.Qe8?? (46.Ng5 fg5 47.Qg5 Kf7 48.Qf5 Ke7 49.Qh7 Kd8+–) 46...Qa7 (46...Qc2 47.Qd7 Kh6 48.Qg7 Kg7 49.Ne1 Qd1 50.Kf1 Qd2 51.Kg1 Qe1 52.Bf1 Qf1 53.Kh2 Qf2 54.Kh3 Rh1) 47.Qe6 (47.Be1 Bf8 48.Ne5 fe5 49.Qe5 Kf7 50.Qf5 Ke8+–) 47...Qc7? (better 47...Qa4!? 48.Qd7 Kg8+=) 48.Be1 (48.Ne1 Qe7 49.Qd5 Qd7+–) 48...Be7 49.Nh2 (49.Nd2 Qa7+–) 49...Ra8? (better 49...Qa7!? 50.Kf1 Bf8+–) 50.Bd2 Qd6 51.Qd5 Qd5 52.ed5 (52.cd5?! Ra2+–) 52...Bd6 53.Be4 Kh6 54.Nf1 Rh8? (54...Kg7+–) 55.Ng3 Kg7 (55...Bf8 56.Nf5 Kg6 57.Nd4 Kf7+–) 56.Nf5 Kf8 57.Nd6 Ke7 58.Nf5 Kd7 59.d6 Rf8 60.Bc6 Ke6 61.d7 Kf7 (61...Rd8 62.Ng7 Ke7 63.Ne8+–) 62.Nd6 Ke7 63.Nc8 Kd8 64.Nb6 Kc7 65.Nd5 Kd6 66.Ba5 (better 66.Nf6 Rd8+–) 66...e4 67.Nf6! e3 (67...Rf6 Theme: Deflection from d8 68.d8Q A double attack) 68.fe3 (68.Ne8 Ke7 69.d8Q Kf7 70.Qf6 Kg8 71.Qg7) 68...de3+– 69.Ne8 Re8 (69...Ke7 70.d8Q Kf7 71.Qf6 Kg8 72.Qg7) 70.de8N (70.Bc7 Kc7 71.de8Q Kd6 72.Qf8 Ke5 73.Bd5 Kd4 74.Qf6) 70...Ke5 (70...Ke6 71.b6 Kf7 72.b7 Ke7 73.b8Q Ke6 74.Qd6 Kf7 75.Bd5 Ke8 76.Qd8) 71.Ke3 (71.Bc7 Ke6 72.Bd5 Ke7 73.b6 Ke8 74.b7 Kf8 75.b8Q Kg7 76.Be5 Kh7 77.Qb7 Kg6 78.Qg7) 71...Ke6 72.b6 Ke5 (72...Kf7 73.b7 Ke7 74.b8Q Ke6 75.Qd6 Kf7 76.Bd5 Ke8 77.Qd8) 73.b7 (73.b7 Ke6 74.b8Q Kf7 75.Qc7 Ke6 76.Bd5) 1–0. Delboy Smith (1760) – mill reef (1700), ChessWorld.net, 2017.

4.Bb2 Bd7

5.a4 cb5 6.ab5 b6 7.c4 dc4 8.Bc4 Nf6 9.Qb3 (9.Nf3!? e6+/–) 9...e6+/– 10.Nf3 Bc8 11.d4 Bb7 12.Nbd2 Nbd7 13.0-0 Bd5 (13...Bb4 14.Rfc1+=) 14.Rac1 (14.Bd5!? Nd5 15.e4+/–) 14...Bb4 15.Ba3 Qe7 16.e4 (16.Bb4 Qb4 17.Qd3 0-0+=) 16...Ba3 17.ed5 Bc1 18.de6? (better is 18.Rc1!? ed5 19.Re1 Qe1 20.Ne1 dc4 21.Qe3 Kf8 22.Qa3 Kg8 23.Nc4=) 18...Bd2-/+ 19.ef7 (19.ed7 Nd7 (19...Kd7?! 20.Nd2 Qb4 21.Qd3=) 20.Bd5 a4–+) 19...Kd8 (19...Kf8!? 20.Nd2 Rc8 21.Qd3–+) 20.Nd2 a4 21.Qa2 Rf8 22.Nf3 Rc8 (22...a3 23.Ng5 Kc8 24.Qd2–+) 23.Ne5? (23.Qa4!? Ne4 24.Re1 Rc4 25.Qc4-/+) 23...Rc4 24.Qc4 (24.Qc4 Ne5 Double attack (24...Ne5 Decoy); 24.Nc4 a3 Passed pawn) 24...Ne5 25.de5 Qf7?? (better is 25...Qe5 26.Qa4 Ke7–+) 26.Rd1+– (26.Qa4?! Nd5=) 26...Ke7?? (26...Nd7 27.e6 Qf2 28.Kh1 Qc5+–) 27.Qc7 (better is 27.ef6 Kf6 28.Qf4 (28.Qa4?! Kg5 29.h4 Kh6+–) 28...Kg6 29.Rd6 Qf6 30.Qg4 Kh6 31.h4+–) 27...Ke6 28.Qd6 Kf5 29.ef6 Qf6 (29...g5 30.Rd5 Kg6+–) 30.Rd5 (better is 30.Qd7 Kg5 31.Rd5 Kg6 32.Rd6+–) 30...Kg6= 31.Qg3 Kh6?? (better is 31...Kf7!? 32.Rd7 Kg8=) 32.Qe3 (32.Qh3 Qh4 33.Qh4 Kg6 34.Qh5 Kf6 35.Rd6 Ke7 36.Qe5 Kf7 37.Qe6) 32...g5 33.h4 Qf4 34.hg5 Kg7 35.Qe7 (better is 35.Qb6!? Qc1 36.Kh2 Qf4 37.Kh3+–) 35...Rf7 36.Qe5 (better is 36.Qe1!? Rc7 37.g3+/–) 36...Qe5+= 37.Re5 Ra7 38.Re6 (better is 38.Re2=) 38...a3-/+ 39.Rb6?? (39.Re1 Kg6 40.Kf1 Kg5 41.Ra1-/+) 39...a2–+ 40.Ra6 Ra6 41.ba6 a1Q 42.Kh2 Qa6 43.f3 Kg6 44.f4 Kf5 45.g3 Qa2 46.Kh3 Qe2 47.g6 Qg4 48.Kg2 hg6 49.Kf2 Ke4 50.Kg2 Ke3 51.Kf1 Kf3 52.Ke1 Kg3 53.Kd2 Qf4 54.Kd3 Qe3! (54...Qe3 55.Ke3 Kg4–+) 0–1. anonymouuus – tekil777 (1795), kurnik, 2014.

5.a4 Qc7 6.Nf3 e6 7.Be2 cb5 8.ab5 (8.Bb5?! Bb5 9.Be5 Qb6=) 8...Qd8 (8...Nf6!?+/–) 9.0-0 Nf6 10.c4 Be7 11.d4 0-0 12.c5 Qc7 13.Nc3 b6 (better is 13...Be8+–) 14.c6 Nc6 15.bc6 Bc6 16.Rc1 Qb7 Black prepares a4 17.Nb5 a4 18.Ne5 Rfc8? (better is 18...Bb5 19.Bb5 a3+–) 19.Nc6 Bf8 (19...Rc6 20.Ra1 Qc8+–) 20.Ne5 Rc1 21.Qc1 Rc8 (21...Ne4 22.f3 Nd6 23.Ba3+–) 22.Qa1 Ra8 23.Rc1 Ne8 0–1. samyaksamadhi (2425) – workchess (2210), net–chess.com, 2015.

5.e4 de4=+ 6.Nc3 Nf6 7.Na4 (better 7.Nge2!?=+) 7...cb5–+ 8.Bf6 ef6 9.Nc3 Bd6 10.Bb5 0-0 11.Bd7 Nd7 12.Ne4? (12.Rb1-/+) 12...Bc7?? (better 12...Re8 13.Qf3 f5 14.Qf5 Re5–+) 13.Qg4 Re8 14.Nf3?? (better 14.Ne2=+) 14...Nc5 (better 14...g6!? 15.0-0 f5 16.Nf6 Qf6 17.Qh3–+) 15.d3 Nd3?? (better 15...g6 16.Qh4 f5–+) 16.cd3=+ Qd3 17.Rd1?? (better 17.Nfd2 g6 18.Qf3 Qf3 19.gf3-/+) 17...Re4–+ 18.Qe4 Qe4 19.Kf1 g6 (better 19...Re8 20.Kg1 Qe2–+) 20.Rd4 (20.h4–+) 20...Qb1 21.Ne1 Be5 (21...Re8 22.g3 Re1 23.Kg2 Rh1 24.Kf3 Rh2 25.Rd6 Bd6 26.Ke2 Bc5 27.Kd2 Rf2 28.Kc3 Qc2) 22.Rd7 (22.Rd3 Bd4! 23.g4 Re8–+) 22...Qb5 23.Rd3 Rd8 24.Ke2 Bc3 25.Ke3 Rd3 (25...Re8 26.Kf4 Qf5 27.Kg3 Be5 28.f4 Qf4 29.Kh3 Qh6 30.Kg4 Qh5) 26.Nd3–+ Qe8 27.Kf3 b5 (27...Qc6 28.Kg3 Qd6 29.Kh4 Qd3 30.f4 g5 31.fg5 Qe4 32.Kh5 Qg2 33.Kh4 fg5 34.Kh5 Qh3 35.Kg5 Bd2 36.Kf6 Qe6) 28.Nc5 Qc6 29.Ne4 f5 30.Kg3 (30.Re1 Be1 31.Ke2 Qe4 32.Kf1 Bc3 33.g4 Qh1 34.Ke2 Qe1 35.Kf3 Qe4 36.Kg3 Qg4) 30...Qe4 31.f3 Be5 (31...Be1 32.Re1 Qe1 33.Kh3 g5 34.g4 Qf1 35.Kg3 f4) 32.Kf2 (32.Kh3 Qe3 33.g3 Qf3 34.Rg1 g5 35.Rc1 Qg4 36.Kg2 Qe2 37.Kh3 g4 38.Kh4 Bf6 39.Kh5 Qh2) 32...Qc2 33.Kg1 (33.Ke1 Qg2 34.Kd1 Bc3 35.Kc1 Qd2 36.Kb1 Qb2) 33...Bd4 34.Kf1 Qd1 0–1. MARYMARY – moss42 (1995), ChessWorld.net, 2013.

4.Bb2 Nd7

5.a4 e5= 6.d3 Ngf6 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Qe7 9.0-0 0-0 10.c4 (10.Nc3 Nc5+=) 10...Rd8 (10...e4 11.de4 de4 12.Nfd2-/+) 11.Nbd2 (11.cd5 Nd5 12.bc6 bc6=) 11...g6 (better is 11...e4!? 12.Ne1 Ne5-/+) 12.Qc2= Ne8 13.Rfc1 f6 (13...Nef6 14.g3+=) 14.d4 e4 15.Ne1 f5 16.c5 Bb8 17.Nf1 (17.Nb3!?+=) 17...Ng7= 18.f3 g5 (18...Nf6 19.f4=) 19.fe4 (19.Qb3!?=) 19...fe4+= 20.g3 Nf6 Black prepares the advance g4 21.Ng2 h5 Black plans g4 22.Ra2 (22.Nd2 Nf5 23.Rab1 h4-/+) 22...Ne6 23.Bc3 g4 (23...Rf8 24.bc6 bc6 25.Rb2-/+) 24.Nh4 Ng5 25.Ng6 Qh7 26.Ne5 Be5 27.de5 Ne8 0–1. samyaksamadhi (2425) – mgilbert (2540), net–chess.com, 2015.

5.Nf3 Ngf6 6.Rg1 Qc7 7.g4 e5 8.g5 Ne4 9.Bh3 Bd6 10.Nh4 (10.d3 Nec5=+) 10...0-0 (10...Nb6 11.Bc8 Rc8-/+) 11.Qh5 (11.f3 Nec5-/+) 11...Ndc5 (better 11...cb5!? 12.Nc3 Nb6 13.Bc8 Rfc8–+ (worse 13...Nc8 14.Ne4 de4 15.Nf5-/+)) 12.Bc8-/+ Qc8 (12...Rac8 13.f3 Na4 14.fe4 Nb2 15.ed5 cb5 16.Nf5-/+) 13.d3 (13.f3 Na4 14.fe4 Nb2=+) 13...Na4-/+ 14.de4 Nb2 15.g6? (better 15.Nf5!? Bb4 16.c3 Nd3 17.Ke2 de4 18.Qg4 cb5 19.Qe4+–) 15...fg6–+ 16.Ng6 hg6 17.Qg6 Qd7 18.Nd2 (18.a3 Qf7 19.Qf7 Kf7–+) 18...cb5 (18...Bb4 19.bc6 bc6 20.ed5 cd5 21.Ke2 Bd2 22.Kd2 Rf2 23.Ke1 Rh2 24.Rg2 Rh1 25.Rg1 Rg1 26.Qg1–+) 19.ed5 (19.Rb1 Nc4 20.Nc4 dc4–+) 19...Ra6 (19...Bb4 20.Ke2 Bd2 21.Kd2 Rf2 22.Ke1 Rh2 23.Rb1–+) 20.Qh5? (20.Qg3–+) 20...Bb4 21.Qe2 (21.a3 Bc3 22.e4 Nc4–+) 21…Qd5 0–1. FeegLood (2090) – furiacalchaqui (1845), lichess.org, 2015.

4.Bb2 Bf5

5.a4 (--> 1.b4 a5 2.b5 c6 3.a4 d5 4.Bb2 Bf5 5.e3).

5.c4 dc4 6.bc6 Nc6 7.Bc4 +=.

5.c4 e6 6.Nf3 (6.c5 Qc8= (6...Bc5?? 7.Bg7 f6 8.Bh8+–)) 6...Nf6 7.Nc3 Nbd7 (7...dc4 8.Bc4 h6 9.bc6 bc6 10.Nd4=) 8.Be2 (8.bc6 bc6 9.cd5 cd5= (worse is 9...ed5 10.Nd4 Bg4 11.f3+–)) 8...Be7 (8...dc4 9.bc6 bc6 10.Bc4=) 9.0-0 (9.bc6 bc6 10.Nd4 Bc5 11.cd5 Bd4 12.de6 Nc5 (worse is 12...fe6 13.ed4 Qb6 14.Qc1+/–) 13.ef7 Kf7 14.ed4 Qd4=) 9...c5 (9...dc4 10.Bc4 h6 11.Nd4=) 10.d4 (10.d3 dc4 11.e4 Bg6 12.dc4 Qc7=) 10...dc4 11.dc5 Nc5 12.Bc4 Nd3 13.Bd3 Bd3 Black has the pair of bishops 14.Re1 Bb4 15.Nd4 (15.a3 Be7=) 15...Bg6 16.a3 Bc5 (16...Bd6 17.Qb3=) 17.Qb3 (17.Nb3 Be7=) 17...0-0 Black castles and improves king safety 18.Rac1 (18.Red1 Qe8=) 18...e5 (18...Bd4 19.ed4 Qd6 20.Nd1=) 19.Nde2 (19.Nf3 e4 20.Nd2 Rc8+/–) 19...Qe7 20.Na4 Bd6 Black has an active position 21.Nb6 Rad8 22.Red1 Ne4 (22...Bc7 23.Nc4 Rd1 24.Rd1+=) 23.f3 Nc5 24.Qc4 a4 25.Nd5 Qg5 26.Rc3 Bf5 27.e4 Be6 28.Bc1 Qh4 29.Be3 Rc8 30.Ng3+/– Rfd8 31.Qe2 Nb3= 32.Rc8 Rc8 33.Nf6?? Qf6–+ 34.Rd6 Qe7 35.Qd3 Nd4! 36.Rb6 Bc4 37.Qc3 Be6 38.Qd3-/+ Rd8 39.Bd4 Rd4 40.Qc3 Qd7?? 41.Nf5?? Bf5–+ 42.ef5 h5 43.f6 gf6 44.Rf6 Qd8 45.Rf5 Rd1 46.Kf2 Qd4 47.Qd4+= ed4 48.Rh5 Rd2 49.Ke1 Ra2 50.Rd5 Ra3 51.Rd4 Ra1 52.Rd1 Ra2= 53.Rd2 Ra1 54.Ke2 a3 55.Rd8 Kg7 56.Ra8 a2 57.Kf2 Kf6 58.h4 Kg6 59.Kg3+= Kh5 60.b6 Kg6 61.Kf4 Kg7 62.g4+/– Kf6 63.h5+– Kg7 ½–½. Krebbers,Wilfried (1875) – Thomas,Ingo (2150), Kleve op, 2002.

5.Nf3 Nd7 6.Be2 e6 7.0-0 Ngf6 8.d3 h6 9.Nbd2 a4 10.a3 Bd6 11.h3 (11.e4 de4 12.de4 Be4 13.Ne4 Ne4 14.Bg7 Rg8+=) 11...cb5 12.Nd4 b4 13.Nf5 ef5 14.Nf3 ba3 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Qe7 (better is 16...0-0!?+=) 17.Qa1= b5 18.Nd4 Rb8? (better is 18...0-0!?=) 19.Nf5 (19.Nc6 Qd6 20.Nb8 Qb8+–) 19...Qc5? (better is 19...Qe5!? 20.Ng7 Ke7 21.Qe5 Ne5 22.Nf5 Kd7+–) 20.Ng7+– Kf8 21.Nf5 Qc2 22.Bf3 Qd3?? (better is 22...Qc7 23.Qb2 Kg8+–) 23.Rd3 (23.Rd3 Rg8 24.Bd5+–) 1–0. ferminkatcho (1655) – kapekape, kurnik, 2013.

5.g4 Bd7 6.bc6 bc6 =.

4.Bb2 f6

5.c4 e5 6.Nf3 Bd6 7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 9.Nc3 0-0? (9...Bb4 10.cd5 Bc3 11.Bc3 cd5 12.f3+/–) 10.Qb3 (10.c5 Bc5 11.dc5 Nd7+–) 10...Be6? (10...a4 11.Na4 cb5 12.cb5+/–) 11.cd5 (better is 11.c5!? Bc5 12.dc5+–) 11...cd5 12.a4 (12.Nde4!? Bb4 13.a3 Bc3 14.Nc3+/–) 12...Nd7 (12...Bf7!?=) 13.Nce4+/– Bb8 (13...de4 14.Qe6 Double attack (14.Qe6 Pinning; 14.Qe6 Deflection)) 14.Be2 Bf7 15.Ng3 Nb6 16.0-0 Qd7 17.Rac1 Bd6 18.Bd3 Rfc8 19.Ba3 g6 (19...Ba3!? 20.Qa3 Bg6+/–) 20.Bc5+– Qd8 21.Qa3 Bc5 22.dc5 (22.Rc5?! Nc4 23.Bc4 dc4+–) 22...Nd7 23.Nb3 Ne5 24.Nd4 Kg7 25.h3 Nc4 26.Bc4 dc4 27.Rfd1 Qc7 28.Ne4 Bd5? (28...Rab8 29.Nf3 Nf5 30.Nf6 Kf6 31.Qc3 Ke7 32.e4+–) 29.Nd6 (29.c6 b6+–) 29...Rd8? (29...Qc5 30.Qc5 Rc5 31.e4+–) 30.f3 (30.e4 Bg8+–) 30...Qd7? (better is 30...b6 31.Ne4 Rab8+–) 31.e4 Bg8 32.N6f5!! Kh8 (32...Nf5 33.Nf5 Double attack; 32...gf5 33.Nf5 Double attack) 33.Ne7 (better is 33.c6 Nc6 34.bc6 bc6 35.Ne7+–) 33...Qe7 34.Qc3 (better is 34.Ne2+–) 34...Qc5= 35.Kh1 Qe5 36.Qe3 Kg7 37.f4 Qe7 38.e5 Re8 39.ef6 (better is 39.e6!? Be6 40.Ne6 Qe6 41.Qe6 Re6 42.Rd7 Kh6 43.Rc4+/–) 39...Qf6= 40.Qf3 Rad8 41.f5?? (better is 41.Ne2 Bf7 42.Ng3+=) 41...Rd4–+ (41...Rd4 42.Rd4 Qd4–+) 0–1. ferminkatcho (1695) – valerya2000 (1695), kurnik, 2013.

5.Qh5 g6+= 6.Qd1 e5 7.h3 Bg7 8.c4 Be6 9.d3 Ne7 10.Nf3 cb5 11.cb5 Qb6 12.a4 Nd7 13.Be2 0-0 14.0-0 Rac8 15.Nbd2 Rfe8 16.Qb3 Nc5 17.Qa3 Nf5 18.e4 de4 19.de4 Nd6 20.Rac1? (better is 20.Qe3+=) 20...Nce4–+ 21.Ne4 Ne4 22.Bd3 Bf8 23.Qa1 Nc5 24.Bc4 Nb3 25.Bb3 Bb3 26.Rc8 Rc8 27.Rc1 (better is 27.Ba3–+) 27...Bc5 28.Kh1 Re8 (better is 28...Rd8!? 29.Bc3–+) 29.Nd2 Bd5 30.f3 Be3 31.Rd1 Qe6 32.Nf1 (32.Ne4 Be4 33.fe4 Qc4–+) 32...Bf4 33.Bc1 Bf3 34.Bf4?? (34.gf3 Qb3 Double attack (34...Qb3 Decoy)) 34...Bd1 (34...Qh3! 35.Kg1 Qg2) 35.Qd1 ef4 36.Kg1 g5 37.Qd3 (37.h4 Qe5–+) 37...Qe4 38.Qd6 (38.Qd7 Re7 39.Qd6 Kf7–+) 38...Kg7 (38...Qa4 39.Qd5 Kf8 40.h4 gh4 41.Qd6 Kf7 42.Qd7 Re7 43.Qf5 Qd4 44.Kh2–+) 39.Qd7 (39.h4 Re5 40.Qd7 Re7–+) 39...Re7 40.Qg4 (40.Qd8–+) 40...Qd4 (40...Qd4 41.Kh2 Qa4–+) 0–1. lican – grudziunio2, kurnik, 2013.

4.Nc3 e5

5.Nf3 Bd6 6.bc6 bc6 7.Rb1 Nf6 8.Be2 0-0 9.0-0 Qc7 10.h3 Bf5 11.d3 (11.Nh4 Be6=+) 11...Nbd7 12.g4 Be6 13.g5 (13.Ng5 Nc5=+) 13...Ne8-/+ (13...Bh3?! 14.gf6 Nf6 15.Re1=) 14.Kg2 Bb4 (14...Rb8 15.Rb8 Qb8 16.Bd2-/+) 15.Bb2 Be7 (15...Qd8 16.a3-/+) 16.Qd2 (16.Rg1 Rb8-/+) 16...Rb8 17.h4 (17.a4 Qd8-/+) 17...Rb4 (17...Nd6 18.Rg1-/+) 18.Rg1 (18.d4 e4 19.Ng1 Nd6-/+) 18...d4 19.ed4 (19.Nd1 de3 20.fe3 Ba2-/+) 19...ed4–+ 20.Ne4 (20.Nd1 Ba2 21.Ra1 Bd5–+) 20...Ba2 21.Nd4 Bb1 22.Rb1 Nc5 23.c3 Rb6 24.Qc2 Ne4 25.de4 Qb8 26.e5 Bc5 27.Bf3 Qe5 28.Nc6 Qc7 29.Qe4 Nd6 30.Qd5 Nb7 31.c4 Rc8 32.Ne5 Rd8 33.Qe4 Rd2 34.Bc3 Rf2 35.Kh3 Rb1 36.Qb1 Nd6 37.Be1 Rf1 38.Bg2 Rg1 39.Nf3 Qc8 40.Kh2 Rg2 41.Kg2 a4 42.Bf2 Qg4 43.Bg3 Nc4 44.Qb5 Bf8 45.Ne5 Qe4 46.Kf2 Qc2 47.Kg1 Ne5 48.Qe5 a3 49.Qa1 a2 50.Be5 Bc5 51.Kh1 Qe4 52.Kh2 Qh4 53.Kg2 Qg5 54.Kh1 Qg4 55.Kh2 Qe2 56.Kh3 h5 (57.Qb2 Qf1 58.Kg3 h4 59.Kh4 Qf3 60.Bf6 a1Q 61.Qb8 Kh7 62.Qh8 Kh8 63.Bg7 Kg7 64.Kg5 Qaf6#) 0–1. jaskier (2125) – pcmvr (1985), internet, 2006.

5.Nf3 Nd7 6.Be2 Ngf6 7.0-0 Bd6 8.bc6 bc6 9.Rb1 0-0 10.h3 e4 11.Nd4 c5 12.Ndb5 Be5 13.Ba3 Re8 14.f4 ef3 15.Bf3 (worse is 15.Rf3 d4 16.Na4 Bb7 17.Nd4 Bf3 18.Nf3 Qe7=) 15...Bc3 16.Nc3 (worse is 16.dc3 Rb8 17.Bd5 Qe7=) 16...Ba6 17.d3 d4? (better is 17...Rc8!? 18.Nd5 Nd5 19.Bd5 Nf6+/–) 18.Ba8+– Qa8 19.ed4 cd4 20.Nb5 Qd5?? (better is 20...Bb5 21.Rb5 Qa6+–) 21.Nc7 Qa2 (21...Qe5 22.Na6 Rc8+–) 22.Ra1 (22.Na6?! Qa3 23.Nc7 Rc8+/–) 22...Qa1 (22...Qe6 23.Ne6 fe6 24.Qf3+–) 23.Qa1 (23.Qa1 Rc8 24.Na6+–) 1–0. ventil – danieliuc225, kurnik, 2014.

5.Nf3 e4 6.Nd4 =+.

4.c4 a4

5.a3 dc4 6.Bc4 Ra5 7.Nc3 Bd7 8.bc6 Bc6 9.Nf3 g6 10.Bb2 Bg7 11.d4 Nf6 12.0-0 0-0 13.Ne5 Be8 14.Qe2 Nc6 15.Nd3 e6 16.Nc5 Qa8 17.Bb5 (17.Qc2 e5 18.Rab1 ed4=) 17...Nd4 (better is 17...b6!? 18.N5a4 Nd4 19.ed4 Bb5 20.Nb5 Ra4+=) 18.ed4+/– Bb5 (better is 18...b6!? 19.Ne6 fe6+/–) 19.Nb5+– Qa6?? (better is 19...b6 20.Nc7 Qc8 21.N5e6 fe6+–) 20.Na6 (20.Na6 Ra6 21.Nc3+–) 1–0. slovak2 – dretwy, kurnik, 2014.

5.a3 e5 6.Bb2 f6 (6...Nf6!?=) 7.Nf3 Ne7 8.Be2 Ng6 9.0-0 Bd6 10.Nc3 Be6 11.Na4 (11.bc6 bc6 12.d4 e4+=) 11...0-0 12.c5 Be7 13.bc6 bc6 14.d4 e4 15.Nd2 Na6? (better is 15...Nd7!?+=) 16.Nb6+– Ra7? (better is 16...Rb8+–) 17.Bh5?? (better is 17.Qa4 Bc8 18.Qc6+–) 17...Bf7 18.Bg6 Bg6 19.Bc3 Qc7 20.a4 Nb8 21.a5 Nd7 22.Qg4 f5 23.Qg3 Qb7 (23...Qg3 24.hg3 Nb8 25.Rfb1+/–) 24.Rfb1 (24.a6 Qb8 25.Nd7 Qg3 26.hg3 Rd7+–) 24...Qa6+/– 25.Nf1 (25.Nd7 Rd7 26.Rb6 Qd3+/–) 25...Nf6 26.h3 Nh5 27.Qh2 (27.Qe5 Kh8 28.Qe6+/–) 27...Nf6?? (better is 27...f4+=) 28.Qe5+– Nh5 (better is 28...Kh8!?+–) 29.Qe6 Kh8 (29...Bf7 30.Qc6 Rd8 31.Rb3+–) 30.Qc6 Qe2 (30...Rd8 31.Rb2+–) 31.Qd5 Bh4 32.Be1 f4 33.Ra2 (better is 33.Qc4 Qd3 34.c6 Bg5+–) 33...Qd3 34.Qb3 fe3 (34...Qb3 35.Rb3 Bf7 36.Raa3 Bb3 37.Rb3 fe3 38.Re3+– (38.Ne3?! Nf4+–)) 35.Qd3 ed3 36.Ne3?? (better is 36.fe3 d2 37.Bh4 Bb1 38.Rd2 Ra5 39.Nd7+–) 36...Re7?? (better is 36...d2 37.Rd1 de1Q 38.Re1 Ra5=) 37.Rd2 (37.Rba1!? Rfe8+–) 37...Be4. ejdrzej (1720) – autoboxf1 (1620), kurnik, 2013.

5.Nc3 Qa5 6.cd5+/– Nf6 (6...cd5 7.Nd5 e6 8.Qc2+/–) 7.dc6 bc6 8.bc6 Nd5 (8...Nc6 9.Bb5 Bd7 10.Ba4+=) 9.Nd5+– Qd5 10.Qc2 (10.c7 Nc6+–) 10...Bf5 (10...Nc6 11.Rb1 Bf5 12.d3+=) 11.Qc4 (11.c7!? Nc6 12.Qc4+/–) 11...Qc6 (11...Qc4 12.Bc4 Nc6 13.Bb5+=) 12.Qc6 (12.Nf3 e6+/–) 12...Nc6+= 13.Bb5 Bd7 14.Ba3 (14.Nf3 e5+=) 14...Ne5 (14...Rb8 15.Rb1+= (< 15.Ba4 Ra8-/+)) 15.Rb1+/– Rb8 (15...Bb5 16.Rb5 Nc4 17.Bc5+/–) 16.Bd7 Nd7 17.Rb8 Nb8 18.Ke2 (18.Ne2 h5+/–) 18...e5 (18...Na6 19.Nf3 e6 20.Rc1+–) 19.Bf8 Rf8 20.Nf3 f6 (20...Nc6 21.Rc1 Kd7 22.Rc4+/–) 21.Rb1 (21.Rc1 Kd7+–) 21...Nc6 22.Rb6 e4? ( 22...Kd7+–) 23.Rc6 Kd7 (23...ef3 24.Kf3 Rf7 25.Rc8 Kd7+–) 24.Nd4 Ra8 25.Rb6 Kc7 (25...Ra7 26.d3+–) 26.Rb4 (26.Re6!? Kd7+–) 26...Kd6 (26...g6 27.d3+–) 27.Nf5 (27...Kd5 28.Ng7+–) 1–0. Herm,Florian – Fuchsluger,Heribert, Baden–ch AT1, 2003.

5.Nc3 e5!? =.

5.d4 =.

4.c4 d4

5.Bb2 de3 6.fe3 e6 7.Nf3 Nf6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.Nc3 b6 11.a4 Bb7 12.d4 Qc7 13.Bd3 h6 14.e4 Qf4 15.g3 Qg4 16.e5 Nh5 17.Be4 Bb4 ( 17...f5!? 18.ef6 Nf6+=) 18.Ne1+/– Qg5 19.Qf3 f5 20.bc6 (20.Bc6 Bc3 21.Bc3 Nc6 22.bc6+/–) 20...Nc6?? (20...fe4 21.cb7 Rf3 22.ba8Q Qe3 23.Kg2 Qd2 24.Kg1 Qd4 25.Kh1 Rf1 26.Kg2 Nf4 27.gf4 Rg1 28.Kh3 Qe3 29.Kh4 Qf4 30.Kh3 Qg4) 21.Bc6+– Bc6 22.Qc6 Qe3? (22...Bc3 23.Qe6 Kh7 24.Bc3 Qe3 25.Kh1 Qc3+–) 23.Kh1 Bc3 24.Qe6 Kh8 25.Rf3 (25.Qb6 Rab8 26.Rf3 A) < 26...Bb2 27.Qb8 (< 27.Re3 Rb6 28.Rd1 Rb4-/+) 27...Rb8 28.Re3 Ba1 29.Nc2=; B) 26...Rb6 27.Re3 Bb2-/+) 25...Qe1 (25...Qd4 26.Bc3 (< 26.Rc3 f4 27.Qd5 Qf2+–) 26...Qe4 27.Qb6+–) 26.Re1 Be1 27.Rf5 Rfe8 (27...Kh7 28.Rf7+–) 28.Qg6 (28…Ng3 29.hg3+–) 1–0. Bonetti,Shane – justinc (1815), ICC, 2002.

5.d3 e5 6.Bb2 Bb4 7.Nd2 Nf6 8.a3 Bc3 9.Qc2 (9.Bc3!? dc3 10.Nb1 cb5 11.cb5=) 9...Bb2-/+ 10.Qb2 0-0 11.Ngf3 Bg4 (11...de3 12.fe3 Ng4 13.h3 Ne3 14.Kf2 Nf1 15.Rhf1 cb5 16.cb5-/+) 12.ed4 (better is 12.Ne5 de3 13.fe3=) 12...cb5?? (12...ed4 13.Be2 Re8 14.h3+= (14.Qd4?? Re2 15.Kd1 Qd4 16.Nd4 Rf2 17.Kc2 c5–+)) 13.cb5?? (better is 13.de5 Re8 14.d4+–) 13...ed4+= 14.Qd4 Re8 15.Be2?? (15.Ne4 Qd4 16.Nd4 Ne4 17.de4 Re4 18.Ne2 Re5+=) 15...Qe7 (better is 15...Re2 16.Kd1 Qd4 17.Nd4 Rf2 18.Kc1 Nbd7–+) 16.Qe3 Qd7 17.Qg5?? (better is 17.Ne4 Nd5 18.Qd4 Bf3 19.gf3=) 17...h6 18.Qc5 Rc8 (better is 18...Qd3! 19.0-0 Re2–+) 19.Qb6 Nd5 (19...Bf3 20.gf3 (20.Bf3? Qd3 21.Bb7 Re8 22.Kd1 Re2–+) 20...Qd5 21.a4+=) 20.Qd4+= Re8 21.h3 (21.Ne5 Qe6 22.Bg4 Qe5 23.Qe5 Re5 24.Ne4 f5=) 21...Bf5 (21...Bf3 22.gf3 Qe6 23.Qe4-/+) 22.Ne4 Qb5?? (better is 22...Nf4 23.Qd7 Nd7-/+) 23.0-0?? (better is 23.Nd6 Nc6 24.Nb5 Nd4 25.Nfd4 Bd3 26.Ra2+–) 23...Nc6–+ 24.Qc4 Qc4 25.dc4 Nf4 (25...Re4?! 26.cd5 Ne5 27.Bd1=; 25...Be4?! 26.cd5 Bd5 27.Rfe1-/+) 26.Ng3 (26.Nd6 Ne2 27.Kh2–+) 26...Ne2 (26...Re2?! 27.Nf5 Ne5 28.Ne5 Re5 29.Nd6=) 27.Ne2 Re2 28.Rfe1 Re1 29.Re1 Be6 30.c5 Ne7 31.Nd4 Rd8 (31...Rc8 32.Rb1 Bd5 33.Rb5–+) 32.Nb5 (32.Ne6 fe6 33.Re6–+) 32...Bc4 (better is 32...Nf5–+) 33.Nd6= Be6 34.Nb7?? (34.Nb5 Nf5 35.Nc7–+) 34...Rb8–+ 35.Na5 Rb5 36.Nc4 Rc5 (36...Bc4?! 37.Re7 Rc5 38.Ra7–+) 37.Nd6 Rc3 38.a4 Ra3 39.Re4 1–0. elektrooon – 4washt, kurnik, 2013.

4.c4 e6

5.Ba3 Ba3 6.Na3 Ne7 7.d4 0-0 8.Nf3 b6 9.Qc2 cb5 10.Nb5 Na6 11.a3 Bd7 (11...Bb7 12.Bd3 Rc8 13.Bh7 Kh8 14.Bd3 dc4 15.Be2= (worse is 15.Bc4 Bd5–+)) 12.Nc3 Qc7 13.Bd3 Rfc8 14.Bh7 Kf8 15.Ne5 Be8 16.Bd3 f6 17.Nf3 dc4 18.Be4 Rab8 19.0-0 b5 20.Rfc1 f5 21.Ng5 Qd6 22.Bf3 b4 23.ab4 ab4 24.Ne2 c3 25.Qb3 Nc7 26.Nf4 Rb6 27.Nd3 Rcb8 (27...Bc6!?+=) 28.Ne5+/– Ra6 29.Nc4 Ra1 30.Ra1 (30.Nd6 Rc1 31.Bd1 Ba4 32.Qa4 b3–+) 30...Qd8 31.Ra7 (31.Ra6 Ng6 32.Ra7 Nh4=) 31...Kg8+= 32.Ne5 Rb6 33.h4 Ned5 34.g3 Qc8 35.Be2 Rb7 36.Ra2 Rb6 37.Kh2 Qd8 38.Bf3 Nf6 39.Nc4 Rb8 40.Ra7 Nh7 41.Ne5 Ng5 42.hg5 Rb6 43.g6 Qb8 44.Ra1 Qd8 45.Kg2 Nd5 46.Ra2 Rb5 47.Kg1 Kf8 48.Ra6 Qc7 49.Bd1 (worse is 49.Re6 c2 50.Nd3 c1Q 51.Nc1 Qc1 52.Kg2 Ne7-/+) 49...Qc8 50.Ra2 Qd8 51.Bf3 Rb8 52.Kg2 Qd6 53.Nc4 Qc7 54.Ne5 Nf6 55.Ra1 (55.Qe6 b3 56.Ra1 Rb6–+) 55...Qd6 56.Ra7 Kg8 57.Kg1 Kf8 58.Be2 Nd7 ½–½. Nenciulescu,Silviu Catalin (2055) – Van Rooijen,Peter (1690), IECG, 2004.

5.Nf3 Nf6 6.Ba3 Be7 (6...Ba3 7.Na3 0-0 8.d4=) 7.Be7 Qe7 8.d4 (8.Nc3 0-0=) 8...0-0 (8...cb5 9.cb5 0-0 10.Nc3=) 9.Nc3 Bd7 10.Rb1 dc4 11.Bc4 cb5 12.Nb5 (12.Bb5 Rc8 13.Qd2 Bb5 14.Rb5 Ne8=) 12...Rc8 13.Be2 (13.Ne5 Nc6 14.0-0 Nb4 15.Nd7 Nd7= (15...Rc4? 16.Nb6 Rcc8 17.Qf3+–)) 13...Bb5 (13...Nc6 14.0-0=+) 14.Rb5 (14.Bb5 Nd5 15.Qd2 Na6=) 14...Nc6 15.Rb2 (15.0-0 Nd5 16.Rb2 Ncb4=) 15...Qa3 (15...Nb4 16.0-0=+) 16.Rb7= Nd8 (16...Qa2 17.0-0=) 17.Rb1 Qa2 18.0-0 Nd5 19.Ra1 Qc2 20.Ne5 Qd1 21.Bd1 (worse 21.Rad1 a4 22.Rd2 a3=+) 21...Ra7 (21...Nc3 22.Ra3=) 22.Bf3 (22.Nd3 g6+=) 22...Nb4 (22...a4!?=) 23.Rfc1+= Rc1 24.Rc1 Kf8 25.Kf1 (25.Rb1 Rc7 26.Be2 Rc2+=) 25...a4= 26.Ke2 f5 (26...a3 27.Kd2=) 27.Kd2 (27.Ra1 Nc2 28.Ra2 Nb4=) 27...Nf7= 28.Ra1 Ne5 29.de5 Rd7 30.Kc3 Nd3 31.Ra4 Ne5 (31...Nf2 32.Rd4 Ra7 33.Kd2=) 32.Be2 Kf7 ½–½. Guilloux,Jean Yves (2065) – Van Rooijen,Peter (1690), IECG, 2004.

4.c4 Be6

5.Qc2 dc4 6.Bc4 Bc4 7.Qc4 cb5 (7...Qd5!? 8.Qd5 cd5=) 8.Qb5+= Qd7 9.Nc3 e6 10.Nf3 Bd6 (10...Nf6 11.0-0+=) 11.0-0 (11.Ne4!? Be7 12.Rb1+/–) 11...Nf6+= 12.d4 Nc6 13.a4 0-0 14.Rd1 Nb4 15.g3 Rfc8 16.Qd7 Nd7 17.Nb5 Be7 18.Ba3 Bf8 19.Ng5 h6 20.Ne4 f6 21.Ned6 Bd6 (better is 21...Rc6!? 22.Nb7 Rb6=) 22.Nd6+= Rc7 23.Rac1 Na6 24.Rc7 Nc7 25.Rb1 b6 26.Ne4 Nd5 27.Bd6 (better is 27.Rc1!?+=) 27...Rc8+= 28.Kg2? (28.g4 Rc6 29.Bg3 f5 30.gf5 ef5-/+) 28...Kf7?? (better is 28...Rc2!? 29.g4 Ne3 30.Kh3 Nd5–+) 29.Ba3 Nc3?? (better is 29...Kg6-/+) 30.Nd6 (better is 30.Rc1 Ne4 31.Rc8+–) 30...Kg6 31.Rc1 Rc6?? (better is 31...Rc7+/–) 32.Ne4!!+– Ne4 (32...b5 33.ab5 (33.Rc3?! Rc3 34.Nc3 b4+–; worse is 33.Nc3 b4 34.Ne4 Rc1 35.Bc1 e5+–) 33...Nb5 34.Rc6 Na3 35.Re6+–) 33.Rc6 f5 (33...e5 34.Rc7 Nb8 35.de5+–) 34.Re6 Kg5 (34...Nef6+–) 35.Re7 Ndf6 36.Rg7 Kh5 37.h3 Nc3 (37...Nd5+–) 38.Be7 Ncd5 39.Bf6 (39.Bd8 b5 40.ab5 a4 41.b6 a3 42.b7 a2 43.b8Q Ne3 44.fe3 a1Q 45.g4 Ng4 46.hg4 fg4 47.Qb5) 39...Nf6+– 40.Kf3 (40.Kf3 Ne8 41.Rb7+–) 1–0. barborski (1620) – emilbudzogan, kurnik, 2014.

5.d3 Nf6 6.Qc2 g6 (6...cb5 7.cb5 Bf5 8.Nf3=+) 7.Nd2 (7.cd5 cd5 8.Nf3 Bg7=) 7...Bg7 (7...dc4 8.dc4 cb5 9.cb5=) 8.Rb1= 0-0 9.h3 (9.Ngf3 c5=) 9...b6 10.a4 (10.d4 cb5 11.Rb5 Qc7=+) 10...c5 (10...cb5 11.Rb5 Bd7 12.Rb1=+) 11.Ngf3 h6 12.Bb2 Nbd7 13.Be2 Nh7 (13...Qe8 14.0-0=) 14.cd5 Bd5 15.e4 Bb7 16.Nc4 Qc7 17.0-0 Rad8 18.Bg7 Kg7 19.Qc3 f6 20.Nh4 Rf7 21.f4 Ndf8 22.Rf2 Ne6? (better 22...e6!?+=) 23.f5+– gf5 24.Nf5 Kg6? (24...Kh8 25.Nh6 Rff8 26.Rbf1+–) 25.Nh4 (better 25.Qc1!? Nhg5 26.h4+–) 25...Kg7 26.Nf5 (better 26.Bh5 Rff8 27.Nf5 Kh8 28.Nh6+–) 26...Kg6 27.Qc1 Threatening mate: Qxh6 27...Nhg5 28.h4 Nd4 29.hg5 hg5 30.Bg4 Nf5 (30...Bc8 31.Bh3 Bf5 32.Bf5 (32.ef5?! Kg7+–) 32...Kg7 33.e5+–) 31.Bf5 Kg7 32.Qe3 Rh8 33.g3 (33.Rd1 Rff8+–) 33...Rh6 (33...Rff8 34.Rbf1+–) 34.Rh2 Rh2 35.Kh2 Rf8 36.Kg2 Rh8 37.Rh1 Rh1 38.Kh1 Qd8 39.Kg2 Qc7 (39...Kf7 40.Qf3 Kg7 41.g4+–) 40.Qf3 (better 40.g4 Bc8 41.Qg3 Qg3 42.Kg3+–) 40...Kh6 (40...Qd8+–) 41.g4 Qf4 42.Qh3 Kg7 43.Qh7 Kf8 44.Be6 Be4 (44...Qf1 45.Kf1 Be4 46.Qf7) 45.Qe4 (45.Qe4 Qe4 46.de4 Kg7 47.Nb6 f5 48.Nd7 Kh6 49.ef5 Kg7 50.b6 Kh6 51.b7 Kh7 52.b8Q c4 53.Qg8 Kh6 54.Qg6; 45.de4 Qe4 46.Qe4 Kg7 47.Qa8 f5 48.Qg8 Kh6 49.Qf8 Kg6 50.Bf5) 1–0. petrobbo (2050) – shakattack (2105), ChessWorld.net, 2020.

5.cd5 Bd5 6.Nf3 Bf3 7.Qf3 Nh6 8.Bb2 f6 9.a4 Qd5 10.Qd5 cd5 11.Ba3 Nd7 12.Nc3 e6 13.Bf8 Rf8 14.Be2 f5 15.0-0 Nc5 (15...Rc8 16.Rfc1=) 16.d4+= Nb3 17.Ra3 Nd2 18.Rd1 Ne4 19.Ne4 fe4 20.Rc3 g5? (better is 20...Kd7!?+=) 21.Rdc1 Kd7 (21...Kd8+–) 22.Rc7 Kd8? (22...Kd6 23.Rb7 Rfc8 24.Rc8 Rc8 25.h3 Rc1 26.Bf1+–) 23.Rb7 (23.Rh7 Ng8 24.Rb7 Nf6+–) 23...Rc8 (23...Rf7 24.Rb6 Re7 25.Rcc6+–) 24.Rc8 Kc8 25.Rh7 Nf7 (25...Nf5 26.Ra7 Kb8 27.Ra5+–) 26.Bg4 Nd8 27.Ra7 Kb8 28.Rg7 Nf7 (28...Rf6+–) 29.Be6 Nd6 30.Rg5 Nb7 (30...Nc4 31.Bd5 Nb2 32.b6 Na4 33.Rg7+–) 31.Bd5 Rc8 32.Bc6 Nd6 33.Kf1 (33.g4 Rh8+–) 33...Nf7 (33...Rh8 34.Rg6 Nc4 35.Kg1+–) 34.Rg7 Nd6 35.Rd7 (35.Rd7 Nc4 36.Rb7 Ka8 37.Ke1+–) 1–0. Hal1958 – Pigpen, playchess.de, 2005.

4.c4 g6

5.Bb2 Nf6 6.a4 Bg7 7.Nf3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.d4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Ba2 Bg4 12.Nbd2 cb5 13.ab5 a4 14.Ba3 Nfd5 15.Bd5 (better is 15.Rc1!?-/+) 15...Nd5–+ (15...Qd5?! 16.h3 Bf3 17.Qf3-/+) 16.0-0 Nc3 17.Qc2 Nb5 18.Bb4 a3 (18...Qd7 A) 19.Ra4?? Nd4 20.ed4 Ra4 21.Be7 Rc8–+ (21...Qe7?! 22.Qa4 Rd8 23.Re1+=); B) 19.Qe4-/+) 19.h3 Be6 20.Qc1? (better is 20.Qd3 Qd7 21.Ba3+=) 20...a2–+ 21.Ne4 (21.Qb2 Qb6 22.Be7 Rfe8–+) 21...Bd5 22.Nc5 Bf3 23.gf3 Qd5 24.Kg2 Rfc8 25.Qb2 Rc5! 26.Bc5 (26.Bc5 Qc5; 26.dc5 Qg5 Double attack (26...Bb2 Pinning; 26...Bb2 Deflection)) 26...Qc5! 27.Ra2 (27.dc5 Bb2 Pinning (27...Bb2 Deflection)) 27...Qg5 28.Kh2 Nd6?? (better is 28...Ra2 29.Qa2 Nd6–+) 29.Ra8+– Bf8 30.Qc2 Qf6 31.Qe2 (31.Qc7 Nf5+–) 31...Qe6 (31...e5 32.d5+–) 32.Rg1 (32.Rfa1 f5+–) 32...Nf5 (32...Qd5 33.f4+–) 33.Rg4 (better is 33.Qb5!? Nd6 34.Qe5 Qe5 35.de5 Nf5+–) 33...h5 34.Re4 Qd6 35.f4 Qc6 36.Qd3 Nd6 (36...b6 37.Ra7 e6 38.d5 ed5 39.Re5+–) 37.Re5 White plans d5 (better is 37.Re7! b5 38.Rb8 Qf3+–) 37...Kg7 (37...b5 38.Ra2+–) 38.d5 Qc7 39.Qd4 f6 40.Re6 Nf7. elektrooon – knihovnik, kurnik, 2014.

5.Bb2 Nf6 6.Nf3 Bg7 7.a4 0-0 8.cd5 cd5 9.Be2 Bf5 10.0-0 Nbd7 11.Nd4 Ne4 12.d3 Nd6 13.Ra2 e5 14.Nf5 Nf5 15.Bf3 Nb6 16.Qb3 Nh4 17.Be2 Qg5 18.g3 Nf5 19.Bf3 Rfd8 20.Ba3 Rac8 21.Rc2 Rc2 22.Qc2 Rc8 23.Qd2 Qd8 (worse is 23...Na4 24.Qa5 Nc5 25.Rc1+/–) 24.Bg4 (24.Qa5 Ra8 25.Qd2 Na4=) 24...Bh6 (better is 24...Na4!? 25.Rc1 Rc1 26.Qc1 Nd6-/+) 25.Bf5= gf5 26.Rc1 (26.Qa5 Ra8 27.Qc3 f6+=) 26...Rc1 27.Qc1 Na4 28.Nc3 Nb6 29.Ne2 Qc8 (29...Bg7 30.Qd2 Nc8 31.d4+=) 30.Qc8 Nc8 31.d4 (31.Nc3 Bf8 32.Bf8 Kf8 33.Nd5 a4-/+) 31...f6 32.Nc3 Bf8 33.Bf8 Kf8 34.Nd5 a4 35.Nf6 Nb6 36.de5 a3 37.Nh7 Ke7 38.Ng5 a2 39.Nf3 a1Q 40.Kg2 Nc4 41.Nd4 Ne5 42.Nf5 Kf6 43.Nd4 Qa2 44.h4 Nd3 (44...Nd3 45.Kf3 Qf2 46.Ke4 Nb4–+) 0–1. Hal1958 – Emohisi, playchess.de, 2002.

4.bc6 bc6

5.Bb2 Nd7 6.Nf3 Qb6 7.Bd4 c5 8.Bc3 Ba6 9.Ba6 Qa6 10.d3 Nb6 11.0-0 e6 12.Nbd2 Rd8 13.Rb1 Bd6 14.Bg7 1–0. Wall,Bill – Battleknight, Microsoft Gaming Zone, 1998.

5.d4 Ba6 6.Ba6 Na6 7.Nf3 Nf6 8.Nbd2 e6 9.0-0 Bd6 10.c4 0-0 11.c5 Bc7 12.Bb2 Rb8 13.Rb1 Nb4 14.Qa4 Qd7 (14...Nd3 15.Qc2 Nb2 16.Rb2 Rb2 17.Qb2=) 15.Bc3 Na6 (better is 15...Nd3!?=) 16.Ba5+/– Ra8 17.Bc7 Nc7 (17...Qc7!? 18.Qc2 Rfb8+/–) 18.Qc2 Ra7 (18...Nb5 19.Rb4 Na3+/–) 19.Ne5 Qe8 20.Rb6 Qa8 (20...Na8 21.Rb4+–) 21.Ra1 (21.Rc6?! Ra2 22.Qb1 Rc8+–) 21...Ra6 22.a4 Rb6 (22...Re8+–) 23.cb6 Na6 24.Qc6 Rb8 (24...Qc6 25.Nc6 Re8 26.b7+–) 25.Qa8 Ra8 26.b7 Ra7 (26...Rd8 27.Rc1 g5 28.Rc8+–) 27.Rc1 (27.Rb1 Ne8 28.Nc6 Rb7 29.Rb7 g5+–) 27...g6 (27...Ne8 28.Rc8 Kf8 29.Nd7 Ke7 30.Nc5+–) 28.Rc8 Kg7 29.Ra8 (better is 29.Rc7! Nb8 30.Rf7 Kg8 31.Rf6 Rb7 32.Re6+–) 29...Rb7 30.Ra6 Ne8 (30...Ne4 31.Nf1 Rb1 32.Nf3+–) 31.g4 Nc7 32.Rd6 Ra7 (32...Ne8 33.Rd7 Rd7 34.Nd7 Nc7+–) 33.Rd7 1–0. mgilbert (2540) – workchess (2210), net–chess.com, 2015.

5.d4 Nf6 6.a4 Bf5 7.Bd3 Bg6 8.Bg6 hg6 9.Nf3 Nbd7 10.Nbd2 Ne4 11.Ne4 de4 12.Nd2 f5 13.f3 ef3 14.Qf3 Qc7 15.g3 Nf6 16.e4 e6 17.e5 Nd5 18.c3 (18.0-0 Bb4 19.c4 Nb6=) 18...Be7 19.0-0 Bg5 (19...0-0!?+=) 20.Nc4+= Bc1 (20...Be7!?+=) 21.Nd6+/– Ke7 22.Rac1 Rab8 23.c4 Nb4 24.Rfd1 White intends d5 24...Rh6 25.d5 cd5 26.cd5 (26.cd5 Qb6 27.Kf1 Qa6 28.Nb5 ed5 29.Kg2+/–) 1–0. mgilbert (2540) – samyaksamadhi (2425), net–chess.com, 2015.

4.Nf3 Bg4

5.Bb2 Nf6 =.

5.h3 Bf3 6.Qf3 Nf6 7.d4 e6 8.Bd3 Bd6 9.Nc3 0-0 10.Bd2 Qc7 11.bc6 bc6 12.e4 de4 (12...e5 13.de5 Be5 14.ed5 Bc3 15.Bc3 Re8 16.Kd2 Nd5 17.Rhe1=) 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 g6 15.0-0 Nd7 16.Qf3 e5 17.Bh6 Rfe8 18.Rfe1 f5 19.Bc4 Kh8 20.de5 Ne5 21.Qe3 Qe7 22.Bf1 Qc7? (better is 22...Nf7!?=) 23.Rad1 (23.f4!? Qe7 24.Bg5 Qf8 25.fe5 Be5+–) 23...Nf7?? (23...Re7 24.Bg5 Rf7+–) 24.Qe8+– (24.Qe8 Bf8 25.Qa8 Nh6 26.Qf8 Ng8 27.Re8 Qg7 28.Rd7 Qf8 29.Rf8 h6 30.Bc4 a4 31.Rg8#) 1–0. marekt – Mendiak, ChessWorld.net, 2012.

5.h3 Bh5 6.g4 Bg6 7.Ne5 (7.Bb2 e6=) 7...e6 (7...Nd7 8.Ng6 hg6 9.Ba3=) 8.h4 (8.Ng6 hg6 9.Bb2 Nf6=) 8...f6 (8...Bd6 9.Bb2 Be4 10.f3=) 9.Ng6 hg6 10.Bb2 (10.d4 f5+=) 10...Qb6 (10...Bd6 11.c4=) 11.Bd3 (11.c4 Bb4+=) 11...Kf7 (11...g5!?=) 12.Nc3 (12.g5 Bd6+=) 12...Bd6 (12...a4 13.a3+=) 13.g5+/– fg5 (13...a4 14.h5 Ke7 15.Bg6+/–) 14.Qf3 Nf6 15.hg5 Rh1 ½–½. Newton,Lynn – Pietrzak,Wojciech, internet, 2006.

4.Bb2 Nf6

5.a4 Bg4 6.Be2 Be2 7.Ne2 e6 8.0-0 Bd6 9.f4 Nbd7 10.Na3 Nb6=+ 11.c3 0-0 12.d3 Re8 13.Rf3 e5 14.Rh3 Ng4 15.Nc2 Qd7 16.bc6 bc6 17.Ba3 Ba3 18.Ra3 e4 19.d4 Nc4 20.Rb3 Rab8 21.Nc1 Nb2 22.Qf1 f5 23.Rg3 Rec8 24.h3 Nf6 25.Nb4 Na4 26.Na6 Ra8 27.Ra3 Qa7 28.Ra4 Qa6 29.Ra3 Qf1–+ 30.Kf1 a4 31.Na2 c5 32.Ke2 h6 33.dc5 g5 34.fg5 Nh5 35.Kf2 Ng3 36.Kg3 hg5 37.Kf2 Kf7 38.Nb4 Rc5 39.g3 Kf6 0–1. Schubert,Werner (2245) – Hunger,Horst (2375), corr ICCF EU/EM/M/017, 2003.

5.Nc3 e5 6.Nf3 Bd6 7.bc6 bc6 8.Rb1 =+.

5.Nc3 e6 6.Nf3 Bb4 (6...Bd6 7.Be2=) 7.a3 Bc3 8.Bc3 b6 (8...0-0 9.bc6 Nc6 10.Bb2=) 9.Bd3 (9.bc6 Nc6 10.Rb1 Bd7+/–) 9...h6 (9...Ne4 10.Be5 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Be2=) 10.0-0 (10.bc6 Nc6 11.Bb5 Bd7+=) 10...Bb7 (10...0-0 11.Be5+=) 11.Rb1 (11.bc6 Nc6 12.Rb1 Ba6+/–) 11...Qe7 ( 11...c5!?+=) 12.bc6+– Bc6 13.Rb6 0-0 (13...Qa3 14.Ne5 Bd7+–) 14.Qb1 (14.Ne5!? Rc8 15.Qa1 Nfd7 16.Nc6 Nc6+/–) 14...Nfd7 (14...Qa3 15.Ne5 Rc8 16.Nc6 Nc6 17.Ba6+/–) 15.Rb3 (15.Rb2+/–) 15...a4? ( 15...Nc5!?=) 16.Bb4 Nc5?? (16...Qf6 17.Rb2 Re8 18.Bc3+–) 17.Bc5 Qc5+/– 18.Rc3 Qd6 19.Nd4 Rc8 20.Bb5 e5+/– 21.Nc6 Nc6 22.Bc6 Rc6 23.Qb7 Rac8 24.Rc6 Rc6 25.Qa8+/– Kh7 26.Qa4 Ra6 27.Qb3 Ra3+= 28.Qb2 d4 29.d3 de3 30.fe3+/– f6 31.Re1 Qa6 32.Rd1 Ra2 33.Qb1 Qa4 34.c4 Qc2 35.Qc2 Rc2 36.Kf1 Kg6 37.Ke1 Kf5 38.Rd2+/– Rc1 39.Rd1 Rc2 =. Baker,Tim – Leperlier,Eric, IECC, 2000.

5.c4 Nbd7 6.Nf3 g6 7.cd5 cd5 8.Nc3 Nb6 9.d3 Bg7 10.Be2 0-0 11.Na4 Na4 12.Qa4 Bd7 13.Rb1 Rc8 14.0-0 Ne8 15.Bg7 Kg7 16.Qd4 Nf6 17.a4 Bg4 18.Rbc1 Qd6 19.Qb2 Bf3 20.Bf3 b6 21.Rfe1 Kg8 22.Rc2 Rc5 23.Rec1 (23.Rc5 Qc5 24.Rc1 Qb4 25.Qb4 ab4+/-) 23...Rfc8 24.Be2 Nd7 (24...Kg7 25.Rc5 Rc5 26.Rc5 Qc5 27.Bf3=) 25.d4+= R5c7 26.h3 Nf6 27.Bd3 Kg7 28.Rc3 e6 29.R1c2 Ng8 30.Qc1 Rc3 31.Rc3 Rc3 32.Qc3 Ne7 33.Bc2 Kf8 34.g3 Ke8 35.Kg2 Kd7 36.f3 h5 37.e4 Qb4 38.Qb4 ab4 39.h4 (39.Kf2 g5+=) 39...de4= 40.fe4 (worse 40.Be4 b3-+) 40...Kd6 41.Kf3 e5 42.Ke3 f5 43.Bb3 (43.Kd3 Ke6+=) 43...ed4 (43...fe4 44.Ke4 ed4 45.Kd4 Nf5 46.Kc4 Ng3 47.Kb4=) 44.Kd4= fe4 45.Ke4 Nf5 46.Kf4 Nd4 47.Bf7 Ne2 (better 47...b3!?=) 48.Ke3 Ng3 49.Bg6 Ke5 50.Kd3 Kd5 51.Kc2 Kc5 52.Kb3 (52.Kd2 Kd5+=) 52...Ne2= 53.Bh5 Nd4 54.Kb2 Nf5 55.Kb3 Nh4 56.Bg4 Ng6 57.Be6 Nf4 58.Bg8 Ne2 59.Bf7 Nd4 60.Kb2 Nf5 61.Kb3 Nd6 62.Bg8 Nb7 63.Bf7 Na5 64.Kb2 b3 65.Bb3 Kb4 66.Bd1 Nb7 67.Bc2 Nc5 68.Bd1 Na4 69.Ba4 Ka4 70.Ka2 Kb4 71.Kb2 Kc4 72.Kc2 Kd4 73.Kb2 Kd5 74.Kb3 Kc5 75.Kc3 Kd5 76.Kd3 Kc5 77.Kc3 Kb5 78.Kb3 Kc5 79.Kc3 b5 80.Kb3 b4 81.Kb2 Kb6 82.Kb3 Ka5 83.Kb2 Ka4 84.Ka2 Kb5 85.Kb3 Kc5 86.Kb2 Kc4 87.Kc2 Kd4 88.Kb2 Kc5 89.Kb3 Kb5 90.Kb2 Kc4 91.Kc2 b3 92.Kb2 Kb4 93.Kb1 Ka3 94.Ka1 b2 95.Kb1 Kb3 ½-½. Slobodjanac,Sinisa (1860) - Kalajzic,I (2105), Hum na Sutli CRO, 2019.

5.c4 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 a5).

5.c4 Bg4 6.Be2 (6.Nf3 cb5 7.cd5 b4 (worse is 7...Qd5 8.Nc3 Qd7 9.Bb5+/–) 8.Bf6 gf6+=) 6...Be2= 7.Qe2 dc4 8.Qc4 Qd5 9.Qd5 Nd5 10.bc6 Nb4 (10...Nc6 11.Ke2=) 11.cb7 Ra6 (better is 11...Ra7!? 12.Kd1 Nd3+=) 12.Ke2 Nc2 13.Nf3 Rb6 (better is 13...f6 14.Rc1 Na1 15.Rc8 Kd7+/–) 14.Bd4 (better is 14.Rc1 Rb2 15.Ne5+/–) 14...Rb7= 15.Rc1 Na1 16.Ne5 e6 17.Rc8 Ke7 18.Nc3 Na6 19.Ra8 Nb8 20.Ne4 f6 (20...Nc2 21.Bc5 Ke8 22.Bd6+=) 21.Rb8 (better is 21.Nc4!?+=) 21...Rb8-/+ 22.Nc6 Kd7 (22...Kf7!? 23.Nb8 Nc2-/+) 23.Nb8+= Kc8 24.Na6 (24.Nc6 Nc2 25.Na5 Nd4 26.ed4 Kc7+=) 24...Nc2 25.Bc3 Nb4 26.Nec5?? (better is 26.Bb4 Bb4 27.Nb4 ab4 28.Nc5+=) 26…Na6–+ (26...Na6 27.Ne6 a4–+) 0–1. Tagirov,Kajum K (1920) – Gavrilov,Vsevolod (2075), Memorial Siamidi, 2009.

5.d4 cb5 6.Bb5 Bd7 7.Qe2 Nc6 8.Nf3 e6 9.0-0 Bd6 10.c4 dc4 11.Bc4 0-0 12.Nbd2 Qe7 13.e4 e5 14.d5 Nb4 15.a3 Na6 16.Ba6 Ra6 17.Nc4 Bb8? (better is 17...Bb5!?+/–) 18.Nce5+– (18.Nfe5?! Bb5 19.a4 Bc4 20.Nc4 Nd5+=; 18.Be5 Bb5 19.Bb8 Qe4 20.Qe4 Ne4+/–) 18...Bg4 (18...Ng4 19.Nd7 Qd7 20.Rad1+–) 19.Ng4 Ng4 20.h3 f5? (20...Nf6 21.Rfe1 Re8 22.Bf6 Rf6 23.e5+–) 21.hg4 (21.e5!? Nh6+–) 21...fg4 22.Nd2?? (better is 22.d6!? Bd6 23.Ne1 Rc6+–) 22...Qh4 (22...Bh2 23.Kh1 Qh4 24.Qg4 Qg4 25.f4 Bf4 26.Nf3 Rh6 27.Kg1 Be3 28.Rf2 Qg3 29.Raf1 Rf3 30.Be5 Bf2 31.Rf2 Qf2) 23.e5?? (better is 23.d6 Bd6 24.Qc4 Kh8 25.e5+–) 23...Rh6 24.f3 g3 0–1. kaasparov – jimmymaslak (1705), kurnik, 2014.

5.d4 Qb6 6.c4 =.

5.d4 Bd7 6.a4 cb5 7.ab5 Bf5 8.Nd2 e6 9.Ngf3 Nbd7 (9...Bb4 10.c3 Bd6 11.Ba3=) 10.c4 dc4 11.Bc4 Be7 (11...Nb6 12.0-0=) 12.0-0 0-0 13.Re1 (13.Qe2 Nb6=) 13...Ne4 (13...Nb6 14.Ba3=) 14.Ne4+= Be4 15.Nd2 (15.d5 Bf3 16.Qf3 Nb6=) 15...Bg6 (15...Nb6 16.Be6 Bg2 17.Bf5=) 16.e4 (16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Nb6=) 16...Nb6 17.Bf1 Qd7 (17...a4 18.Qf3=) 18.Qb3 (18.Nf3 Bb4 19.Ne5 Qd6=) 18...Rfc8 (18...a4 19.Qe3=) 19.Qe3 Rc2 20.Bc3= Qc7 21.Ba5 Ra5 22.Ra5 Bb4 23.Nc4 Be1 24.Qe1 Rc4 25.Bc4 Qc4 26.d5 Qe4 27.Qa1 h6–+ 28.de6 Qe6 29.h3 Kh7 30.Ra7 Be4 31.f3 Bd5 32.Qd4 Nc4 33.Qd3 g6 34.Qd4 Qe1 35.Kh2 Qe5 36.Qe5 Ne5 37.b6? Nd7 38.Ra5 Bc6 39.Kg3 Kg7 40.Kf4 Nb6 41.g4 Kf6 42.h4 g5 43.hg5 hg5 44.Kg3 Nd5 45.Ra8 Ke5 46.Rc8 Kd4 47.Kf2 Kc5 48.Rf8 f6 49.f4 gf4 50.g5 fg5 51.Rg8 b5 52.Rg5 b4 53.Kf3 b3 54.Rg1 b2 55.Re1 Kb4 56.Rg1 Kb3 57.Re1 Ka2 58.Kf2 b1Q 59.Rb1 Kb1 60.Kf3 Kc2 61.Kg4 Kd3 62.Kf3 Bb7 63.Kf2 Ke4 64.Ke2 f3 65.Kf2 Kf4 66.Kg1 Ke3 67.Kh2 f2 68.Kg2 Nf4 69.Kg3 f1Q 70.Kg4 Nd5 71.Kg5 Qf6 72.Kh5 Qg7 73.Kh4 Kf4 (74.Kh5 Qg5#) 0–1. Sebald,Ralph – Handke,Florian, NRW–ch U15 Hiddenhausen, 1996.

5.Be2 cb5 6.Bb5 Bd7 7.Be2 =.

5.Be2 Bd7 6.a4 (6.Nf3 cb5 7.Bf6 gf6=) 6...Bf5 (6...cb5 7.ab5 e6 8.Nf3=) 7.Nf3+= Nbd7 (7...e6 8.Nh4+=) 8.Nd4 Bg6 (8...Be4 9.f3 Bg6 10.bc6 bc6 11.Nc6+/–) 9.bc6+/– bc6 10.Nc6 Qb6 (10...Qc7 11.Bb5+/–) 11.Bb5 Rc8 12.Nd4 ( 12.Bd4 Qc7 13.Nc3+/–) 12...e5=+ 13.Nf3 Bd6 (13...Bc2 14.Qc1 Qd8 15.Nc3=) 14.c3 (14.Nc3 d4 15.ed4 ed4+=) 14...0-0 15.Ba3 Nc5 (15...Bh5 16.d3=) 16.0-0 (16.d4 ed4 17.cd4 Nce4+=) 16...Nd3 (16...e4 17.Nd4=) 17.Nh4 (17.Qe2 e4 18.Bd6 Qd6+=) 17...Bh5 18.Qc2 (18.f3 Ba3 19.Na3 Nc5+=) 18...Ba3 (18...Nb4 19.Qb2 Na6 20.Bd6 Qd6+/–) 19.Qd3 ( 19.Ra3!? Nc5 20.d4 ed4 21.Nf5+/–) 19...Bc5= 20.Qc2 (20.Qf5 e4=) 20...d4 (20...Qe6 21.Ra2=) 21.Re1 (21.Nf5 de3 22.fe3 e4=) 21...g5 (21...e4!?=+) 22.Nf3 (22.Nf5 de3 23.de3 Qe6+=) 22...Bg6 (22...Bf3 23.gf3 de3 24.fe3+=) 23.Qc1 (23.Qb3 dc3 24.dc3 Ng4+/–) 23...Qe6? ( 23...Qd6+/–) 24.ed4+– (24.cd4?! Bd4 25.Nc3 Bc3 26.dc3 Ne4+=; 24.Ng5?! Qg4 25.ed4 Bd4+=) ½–½. Vaast,Jean – Marchon,Kristoff (1820), Sainte Marie FRA Open, 2005.

5.Nf3 cb5 6.Bb5 Nc6 7.0-0 Qb6 8.a4 Bd7 9.c4 Nb4 10.Bd4 Qc7 11.Na3 Bb5 12.Nb5 Qc4?? (better 12...Qd8+/-) 13.Rc1+- Qa2 (13...Rc8 14.Rc4 Rc4 15.Ne5+-) 14.Nc7 Kd7 (14...Kd8 15.Na8 Nc6+-) 15.Ne5 Kd6 16.Nf7 Kd7 17.Bf6 ef6 18.Qg4 Ke7 (18...f5 19.Qf5 Ke7 20.Qe6) 19.Qe6 1-0. DEFFM – rkrk, freechess.org, 2021.

5.f4 Bg4 6.Nf3 Nbd7 7.c4 (7.Be2 e6=) 7...e6 8.Be2 (8.Nc3 Nc5=) 8...Bf3 (8...dc4 9.Bc4 Be7 10.bc6 bc6 11.0-0=) 9.Bf3= Be7 10.0-0 0-0 11.Nc3 (11.Qe2 a4=) 11...Nb6 12.cd5 Nc4 13.Bc1 cd5 14.d3 Nd6 15.Qb3 (15.Qe2 Rc8 16.Bb2 Qb6=+) 15...d4 (15...Nf5 16.Re1=+) 16.Na4 de3 17.Be3 Nf5 18.Bb6 Qd7 19.Be4 (19.Kh1 Rfe8=) 19...Nd4=+ (19...Ne4?! 20.de4 Nd6 21.Rad1+=) 20.Qb2 Nb5 21.Bf2 Ba3 22.Qb3 Ne4 23.de4 Qc6 24.f5 ef5 25.ef5 Rfe8 26.f6 g6 27.Rab1 (27.Rad1 Rad8-/+) 27...Re5 (27...Bb4 28.Ra1-/+) 28.Bg3 Re2 29.Rf2 Rf2 30.Bf2 Bb4 31.Rd1 Nc3 32.Nc3 Bc3 33.Qd5 (33.Rc1 Rc8-/+) 33...Qd5 (33...Bf6!? 34.Qb3–+) 34.Rd5-/+ Bf6 35.Rb5 (35.g4 a4-/+) 35...a4 (35...Rd8 36.Kf1 a4 37.Ke2–+) 36.Rb7 Rc8 37.Be3 Kg7 38.Rd7 Rc3 (38...Be5 39.Re7 Kf6 40.Bg5 Kf5 41.Bh6–+) 39.Kf2-/+ Ra3 (39...Be5 40.g3-/+). Smolenskiy,Yuriy Andreyevich – Pasko,Wieslaw, corr ICCF W–ch M, 1997.

5.f4 g6 6.Bf6 ef6 7.Nc3 d4 8.ed4 Qd4 9.Nge2 Qd8 10.g3 Bg7 11.Bg2 0-0 12.0-0 cb5 13.Nb5 Qb6 14.Nbd4 Nc6 15.c3 f5 16.Rb1 Qa7 17.Qa4 Bd7 18.Qc4 Rac8 19.Qd3 Rce8 (19...Nd4 20.Nd4 Bc6 21.Rf2 Bg2 22.Kg2=+) 20.Kh1= Rd8 21.Nb5 Qb8 22.Ned4 Nd4 23.Nd4 Bd4 (23...b5=) 24.Qd4 Attacking the backward pawn on b7 (24.Rb7 Qc8 25.cd4+= (25.Qd4? Bc6 26.Qb6 Qb7 27.Qb7 Bb7 28.Bb7 Rd2–+)) 24...Bc6 (24...Bb5! 25.Rb5 Rd4 26.cd4 Qa7-/+) 25.Qf2= Bg2 26.Qg2 b5 27.a4 b4 28.cb4 ab4 29.Rb3 Rd4 30.Rfb1 Rfd8 31.Qf3 h5 (31...Rd2 32.Rb4 Qc7 33.Qf1-/+) 32.a5 (32.d3!?=) 32...Qb5 33.a6 (33.Ra1!? Rd3 34.Rd3 Rd3 35.Qf1-/+) 33...Qa6–+ (33...Rd2?! 34.Ra1 Qd7 35.Rbb1=+ (35.Rb4? Rc8–+)) 34.Rb4 (better 34.Kg1!?–+) 34...Rb4 35.Rb4 Rd2 (35...Qa1 36.Kg2 Rd2 37.Kh3–+) 36.Rb1 Qa2 37.Re1?? (37.Rf1 Rh2 38.Kg1 Rh3–+) 37...Rh2 (better 37...Rf2 38.Qf2 Qf2–+) 38.Kg1 Rb2 39.Re8 Kh7 40.Qc3?? (40.Re1 Qa7 41.Kf1 Qd4–+) 40...Rb1 (40...Rg2 41.Kh1 Rh2 42.Kg1 Qg2) 41.Re1–+ Re1 (better 41...Rb3 42.Ra1 Rc3 43.Ra2 Rg3 44.Kf2–+) 42.Qe1 Qe6 43.Qc3 Qf6?? (better 43...Qe2 44.Qd4 Qe1 45.Kh2 h4 46.gh4 Qh4 47.Kg2 g5–+) 44.Qf6+– (44.Qf6 Kg8 45.Qd8 Kg7 46.Qe8+–) 1–0. FeegLood (2790) – smeets (2505), lichess.org, 2015.

5.h3 e6 6.Nf3 Bd6 7.Be2 (7.Be5 0-0=) 7...cb5 (7...0-0 8.Nc3=) 8.Ne5 (8.Nc3!?=) 8...b4=+ 9.Bb5 (9.0-0 0-0-/+) 9...Nbd7-/+ 10.d4 (10.Qf3 0-0 11.Nd7 Nd7-/+) 10...0-0 11.Ng4 (11.Nd2 Qc7-/+) 11...b6 12.Nd2 (12.c4 Ba6 13.Ba6 Ra6 14.Nf6 Nf6 (14...gf6?! 15.cd5 f5 16.Qh5=) 15.cd5 ed5-/+) 12...Ba6–+ 13.Bd7 (13.Ba6 Ra6 14.Qe2 Ra7–+) 13...Nd7 (13...Qd7?! 14.Nf6 gf6 15.e4-/+) 14.h4 (14.e4 Bf4–+) 14...Qc7 15.Nf1 (15.e4 Rac8–+) 15...Rac8 16.Rc1 Qc4 (16...Bc4 17.Ra1–+) 17.Nd2 (17.Ne5 Be5 18.de5 Qa2–+) 17...Qa2 18.Rb1 a4 19.Bc1 (19.Ne5 Rfd8 20.Nd7 Rd7 21.h5–+) 19...Rc2 20.Rb2 (20.h5 Ra8–+) 20...Rb2 21.e4 (21.Bb2 Qb2 22.Qa4 Rc8 23.Nf6 Nf6 24.Qa6 Rc1 25.Ke2 Ne4–+) 21...Rc8 (21...Rc2 22.Ne3 Rc3 23.h5 Re3 24.Qe2 Re2 25.Kd1 Bf4 26.Rh3 Rd2 27.Ke1 Rd1 28.Kd1 Qe2) 22.Nh6 (22.Bb2 Qb2 23.Nh6 gh6–+) 22...gh6 23.Bb2 Qb2 (24.Rg1 Rc1–+) 0–1. Grib,Johannes – Kowalski,Boleslaw, Swiss–434.1.12, 2002.

5.a4 cb5

6.ab5 b6 7.Nf3 e6 8.Be2 Nbd7 9.Nd4 (9.0-0=) 9...Ne5 (9...e5 10.Nc6 Qc7 11.c4=) 10.f4 (10.Ne6!? fe6 11.Be5+–) 10...Nc4+= 11.Bc4 dc4 12.Qe2 Bb7 13.0-0 Qd5 (13...Bd5 14.Nc3=) 14.Nc3+– Qh5 (14...Qc5 15.Ba3 Qc7 16.Bf8 Rf8 17.Rfd1+=) 15.Qc4 Ng4? (better 15...Bc5+–) 16.h3+– Nf6 (16...Qc5 17.Qc5 bc5 18.Nb3+– (18.hg4?! cd4 19.ed4 Bb4+–)) 17.Qc7 Bg2 (17...Bd5 18.f5 Bc5 19.Nd5 ed5 20.Qc6 Ke7 21.Qb7 Kd6+–) 18.Kg2 Qg6 (18...Nd7 19.f5 ef5 20.Nf5 Qg6 21.Kh1+–) 19.Kh2 Nd7 (19...Rd8 20.d3 Bd6 21.Qb6+–) 20.Rg1 Qh5 21.Nc6 g6 (21...Rg8 22.Qb7 Rd8 23.Nd8 Kd8 24.Qa8 Kc7 25.Ra4+–) 22.Ne4 Qf3 (22...Qb5 23.Bh8 Qd5 24.Ra4+–) 23.Nd6 Bd6 24.Qd6 (24.Qd6 Qf2 25.Kh1 Qf3 26.Rg2 Qc6 27.bc6+–) 1–0. DEFFM – GuestLWHN, freechess.org, 2018.

6.ab5 b6 7.Nf3 Bf5 8.d3 e6 9.Be2 Qd7 10.Nc3 Bb4 (10...Qc7 11.Na4=) 11.0-0 Bc3 12.Bc3 Qb5 (12...a4 13.Bf6 gf6 14.Nd4+=) 13.Nd4 (13.Bf6!? gf6 14.Nd4+/–) 13...Qc5= 14.Nf5 ( 14.Bb2 Bg6 15.Ba3+=) 14...ef5 ( 14...Qc3!? 15.Ng7 Kf8=) 15.Bf6+/– gf6 16.d4 Qc3 17.Rb1 Nd7 18.Bd3 (18.Bb5 Qc7+/–) 18...a4 19.Bf5 a3 (19...Qc6 20.Re1 a3 21.e4+/–) 20.Rb3 Qc7 21.Qa1 Qd6 22.Rfb1 a2 23.R1b2+– 1–0. Fredek (2090) – Uwe H (1610), Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

6.ab5 Qd7 7.Nf3+= Qc7 8.c4 Bg4 (8...dc4 9.Na3 Decoy) 9.cd5 Bf3 (better 9...Nd5!? 10.Be2 Nb4+=) 10.Qf3+– (10.gf3?! Nd5 11.f4 e6=) 10...Nd5?? (better 10...Qc2 11.Bc3 Qc1 12.Ke2 Qc2+–) 11.Qd5+– e6 12.Qf3 a4 (12...Nd7 13.Nc3+–) 13.Bd3 (13.Qe4!? a3+–) 13...Nd7 14.0-0 Nc5 (14...Bd6 15.Rc1 (worse 15.Bg7 Bh2 16.Kh1 Rg8+–) 15...Qb8 16.Qh3+–) 15.Rc1 Nb3 (15...Bd6+–) 16.Rc7 Na1 1–0. GuestYNGS – GuestQNWP, freechess.org, 2017.

5.a4 Qc7

6.Nf3 Bg4 7.Bd3 e5 (7...Nbd7!?=) 8.Be5+= Bf3 (8...Qe5! 9.Ne5 Bd1 10.Kd1 Bd6+=) 9.Bc7+– (9.Qf3? Qe5 10.Ra2 Ne4–+) 9...Bd1 10.Kd1 Nbd7 11.Ke2 Bc5 12.c4 dc4 (12...Ke7 13.Nc3+–) 13.Bc4 0-0 (13...Bb4 14.bc6 bc6 15.d4+–) 14.d4 Bb4 15.bc6 bc6 16.Rc1 Rac8 17.Bf4 Nb6 (better 17...c5!?+–) 18.Ba6 Rcd8 19.Rc6 Nbd5 20.Bg5 Rd7 (20...Rfe8 21.Bb5+–) 21.Bf6 Nf6 22.Nc3 Ra8 23.Bb5 Rdd8 24.Rc1 Rac8 25.Ne4! Rc6 (25...Ne4 26.Rc8 Combination) 26.Bc6 Ne4 27.Be4 g6 28.Rc7 Kf8 29.Bd3 Rd6 (29...Re8 30.Bb5 Re7 31.Rc8 Kg7 32.Kd3+–) 30.Bc4 Rf6 31.e4 1–0. DEFFM – GuestSCWY, freechess.org, 2019.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Nbd7 8.d4 (8.h3 Bf3 9.Bf3 e5=) 8...g6 (8...cb5 9.ab5 e6 10.Nbd2=+) 9.h3 Be6 (9...Bf3 10.Bf3 cb5 11.ab5=) 10.Nbd2 Bg7 11.c4 (11.Rc1 c5+=) 11...dc4= 12.Bc4 (12.Qc2 cb5 13.ab5 Nb6=) 12...Bc4=+ 13.Nc4 cb5 14.Nce5 b4 (14...ba4 15.Qa4 (worse 15.Ra4 b5 16.Ra3 0-0-/+) 15...0-0 16.0-0=+) 15.Rc1 (15.Nf7 Kf7 16.Ng5 Ke8=) 15...Qd6=+ 16.Nc4 (16.0-0 0-0=+) 16...Qe6 (16...Qd5 17.0-0-/+) 17.Ng5? (better 17.Na5!? 0-0 18.Nb7=) 17...Qf5 18.f4 0-0 19.0-0 Ne4 (19...Qd5 20.Ne5 h6 21.Ngf3-/+) 20.g4=+ Qd5 21.Qf3 f5 22.gf5 gf5 23.Ne5 (23.Ne4 fe4 24.Qg2 Ra6-/+) 23...Ndf6 (better 23...Nb6-/+) 24.Rc5? (better 24.Rc2-/+) 24...Qb3 25.Ne4 fe4?? (better 25...Ne4 26.Ba1 Kh8–+) 26.Qf2 (26.Qe2!?-/+) 26...b6–+ 27.Rc7 Rfe8 (27...Nd5 28.Rd7–+) 28.Kh1 Nd5 (28...Nd5 29.Rg1 Qe3 (29...Nc7?? 30.Qg3 Qf7 31.Nf7 Kf7 32.Qg7 Ke6 33.d5 Kd7 34.Qg4 e6 35.Rd1+–; 29...Qa4?? 30.Qg3 Nc7 31.Qg7; 29...Ne3 30.Qg3 Ng2 31.Qb3 Kh8 32.Nf7 Kg8 33.Nh6 Kh8 34.Qg8 Rg8 35.Nf7) 30.Rg7 Kg7 31.Qg2 Kf8 32.Nd7 Kf7 33.Ne5 Kf8 34.Nd7 Kf7 35.Ne5 Kf8=) 0–1. GuestQKPQ – GuestCQTQ, freechess.org, 2017.

6.Nf3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 e5=.

5.a4 Bd7

6.c4 dc4 7.Bc4 cb5 8.ab5 e6 9.Nc3 Be7 10.Qb3 (10.Nf3 0-0+=) 10...0-0= 11.Nf3 Be8 (11...Ne8 12.d4+=) 12.d4 Nbd7 13.Bd3 (13.0-0 Nb6+=) 13...Nb6 (13...Nc5 14.Bh7 (worse 14.dc5 Qd3 15.Ne5 Qf5-/+) 14...Kh7 15.dc5 Bc5 16.0-0+=) 14.Ne5 (14.0-0 Nbd5+=) 14...Nfd5 15.0-0 Rc8 16.Ne4 (16.Nd5!? Nd5 17.Ba3+=) 16...a4 17.Qd1 f6 18.Nf3 f5 (18...Nc4 19.Bc4 Rc4 20.Nfd2=) 19.Ng3 (19.Nc5!? Bc5 20.dc5+=) 19...Bd6 (19...f4 20.ef4 Nf4 21.Re1-/+) 20.Ne5 Be5 21.de5 Nb4 22.Be2 Qh4?? (better 22...Qd1!? 23.Rfd1 Nc2=) 23.Ba3 (23.Qd6 N6d5 24.Qe6 Bf7 25.Qf5 Rc2+-) 23...N6d5 (better 23...Rf7 24.Qd6 N4d5 25.Qe6 Bd7+/-) 24.Bf3?? (better 24.Rb1 Na2 25.Bf8+/-) 24...Rd8?? (better 24...Bb5 25.Bd5 A) worse 25...ed5 26.Bb4 Qb4 27.Qd5 Kh8 28.Rfb1+/- (worse 28.Qb7 Rb8 29.Qa7 Bf1 30.Ra4 Qc3 31.Nf1 Qe5-/+); B) 25...Nd5 26.Bf8 Bf1 27.Bg7 Bc4=) 25.Qa4+- Nc3 (25...Qc4 26.Bd5 Qd5 27.Qb4 Bb5+-) 26.Qb4 Qb4 27.Bb4 Nd5 (27...Bb5 28.Rfc1 Nd5 29.Bf8 Kf8 30.Ra7+-) 28.Bf8 Kf8 29.Rab1 (29.Rfd1 f4 30.Nf1 fe3 31.Ne3 Bb5 32.Nd5 ed5 33.Rd5 Rd5 34.Bd5 Bc6 35.Bc6 bc6+-) 29...Rc8 (29...Nc3 30.Rb2+-) 30.Bd5 ed5 31.Ne2 (31.Nf5!? Bg6 32.Nd6 Bb1 33.Nc8 Bd3+-) 31...Rc5 (31...Ke7 32.Nd4 Bd7 33.Rfc1+-) 32.Nd4 (32.Nd4 Rc4 33.Rfc1+-) 1-0. ClayPigeons (2130) - hasan36 (2135), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 cb5 7.ab5 b6 8.c4 (8.Be2 e6+=) 8...Be6 (8...e6 9.Be5=) 9.cd5+= Nd5 (9...Bd5 10.Nc3+=) 10.Be2 Nb4 (10...Bf5 11.d3 Bd7 12.Qb3+=) 11.0-0 Nd3 (11...Bf5 12.d4+=) 12.Ba3 (better 12.Bd4 Nc5 13.Bc5 bc5 14.Qc2+–) 12...Bc4? (better 12...Bg4+=) 13.Qc2+– Bb5 (13...Qd5 14.Nd4 e5 15.Bf3+– (15.Bd3?! Bd3 16.Qd3 Ba3+–)) 14.Nd4 (14.Nd4 Bd7 15.Bf3+–) 1–0. GuestYRGC – mccannj, freechess.org, 2018.

6.Nf3 cb5 7.ab5 Qb6 8.Bd4+= Qd6 9.Be2 (9.Nc3 Bf5+/-) 9...e6 (9...Bg4 10.Be5 Qb6 11.Nc3=) 10.0-0 Be7 11.Nc3 0-0? (better 11...Bc8+=) 12.Na4+- Qc7 13.Nb6 (13.Nb6 Ra7 14.Nd7 Nbd7 15.Ba7+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.Nf3 cb5 7.ab5 e6 8.Be2=.

6.Nf3 e6 7.Be2=.

5.a4 Nbd7

6.c4 e5 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Qe7 9.d4 0-0 (9...dc4 10.0-0=+) 10.de5 (10.c5 Bb8=) 10...Ne5 11.Ne5 Be5 12.Be5 Qe5 13.Nd2 Be6 14.cd5 (14.Rc1 dc4 15.Nc4 Bc4 16.Bc4 Rfc8=) 14...Nd5 15.0-0 Nc3 16.Qe1 Ne2 17.Qe2 Rfd8 18.Nf3 Qf6 19.bc6 bc6 20.Rfc1 Bd5 21.Nd4 Qg6 The mate threat is Qxg2 22.Qf1 Rab8 (22...Rd6 23.Rc5=) 23.Rc2 (23.Rc5 Rd7+=) 23...Rb4= 24.Rac1 The pressure on the isolated pawn grows (24.Rc5 Ra8=) 24...Ra4 Opening the c–file gets White a lot of play (24...Rd6!?=+) 25.Nc6+= Bc6 26.Rc6 Qg4 27.h3 Qd7 28.Qb5 Ra2 29.Qc4 Rd2 30.Qf4 g6 31.Rc7 Rd1 32.Kh2 (better 32.Rd1 Qd1 33.Kh2+=) 32...Qd5?? (better 32...Qd6 33.R1c4 Qf4 34.Rf4 R1d7 35.Rd7 Rd7=) 33.Qf7 (33.Rd1 Qf5 34.Rd8 Kg7 35.Qd6 a4 36.Qf8 Kf6 37.Qf7 Kg5 38.f4 Qf4 39.Qf4 Kh5 40.Rh7) 33...Qf7–+ 34.Rf7 Kf7 35.Rc7 (35.Rc4 R8d2 36.Kg3 Rf1 37.Rc7 Ke6–+) 35...R8d7 36.Rc5 (36.Rc4 Ra1–+) 36...R1d5 (better 36...Ra7 37.Rc3 Ra1–+) 37.Ra5 (37.Rc3–+) 37...Ra5 38.Kg3 Ra2 39.e4 (39.e4 Rdd2 40.h4–+). BeepBeepImAJeep (2645) – LionMind (2385), lichess.org, 2016.

6.Nf3 Qb6 7.Be2 g6 (7...e6 8.Ne5=) 8.c4+= Bg7 9.d4 c5 (9...0-0 10.c5 Qc7 11.b6+=) 10.0-0 (10.cd5 Qd6+–) 10...0-0+= 11.Nbd2 (11.cd5 Nd5 12.dc5 Qc5 13.Bg7 Kg7 14.Qd2+=) 11...Re8 (better 11...Rd8!?+=) 12.cd5+– Nd5 (12...Qd8 13.e4+–) 13.dc5 Nc5? (better 13...Qc5 14.Bg7 Kg7+–) 14.Bg7 Kg7 (14...Ne3 15.fe3 Kg7 16.Nc4+–) 15.Nc4 Qe6 (15...Ne3 16.Nb6 Nd1 17.Na8+–) 16.Qd4 f6 (16...Qf6 17.Qd5 Be6 18.Qc5+–) 17.Qc5 Nc3 18.Nd4 (better 18.Bd3 Qd5 19.Qd5 Nd5 20.Rac1+–) 18...Qe4 (18...Ne2 19.Ne2 Qf5+–) 19.Bf3 Qd3 20.Nb6 Rb8 (20...e5 21.Rad1 Nd1 22.Rd1 Qd1 23.Bd1 ed4 24.Na8 de3 25.fe3+–) 21.Rfd1! Nd1 22.Rd1 Qd1 23.Bd1 Rd8 (23...Kh6+–) 24.Qe7 (24.Qe7 Kh6 25.Qd8 Bg4 26.Qf6 Re8 27.Bg4 Re5 28.f4 Re3 29.Nf5) 1–0. DEFFM – GuestMJKS, freechess.org, 2018.

5.a4 Bf5

6.c4 Nbd7 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Bf3 9.Bf3 e5 10.cd5 cd5 11.0-0 e4 12.Be2 Bb4 13.d3 0-0 14.de4 de4 0-1. muhammadaudii (2120) - LAST07KNIGHT07 (2105), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.c4 e6 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 c5 9.0-0 Bd6 10.d4 0-0 11.Nc3 (11.cd5 Nd5 12.Nbd2 cd4 13.Bd4 Nc5=) 11...cd4 (11...dc4!? 12.Bc4 Rc8=) 12.Nd4+= Bg6 13.cd5 ed5 14.Qb3 (14.Rc1 Nb6+=) 14...Nc5= 15.Qa2 Nce4 16.Rad1 (16.Ne4 de4 17.Ba3 Nd5=) 16...Nc3= 17.Bc3 Bh2 (17...Qc7 18.Rc1 Bh2 19.Kh1=) 18.Kh2 Qc7 19.Kg1 Qc3 20.Rc1 Qb4 21.Rc7 Rab8 22.Rfc1 h6 23.Bf3 Qd6 24.Qd2 Be4 25.Qa5 Ra8 26.Qc3 Ra4 27.Rb7 Ra2 (27...Rc4!? 28.Qa1 Bf3 29.Nf3 Rfc8=) 28.Qc5+– Qe5 29.b6 (29.Qe7!? Qe7 30.Re7+–) 29...Bf3= 30.Nf3 (worse 30.gf3 Qg5 31.Kf1 Qh4–+) 30...Qb2 Threatening mate... how? 31.Rf1 Ne4 f2 becomes the focus of attention (better 31...Ra1 32.Qd4 Rf1 33.Kf1 Qc2=+) 32.Qd5+– Nf2 (32...Nc3 33.Qf5+–) 33.Nd2 (better 33.Ne5!? Nh3 34.Kh2+–) 33...Qd2+– 34.Qd2 Rd2 35.Rf2 Rd1 36.Rf1 Rb1?? (better 36...Rf1 37.Kf1 g6+–) 37.Rb1+– (37.Rb1 Kh7 38.Rc7+–) 1–0. BeepBeepImAJeep – BoPoX (2410), lichess.org, 2018.

6.c4 e6 7.h3 (7.Nf3 Bd6=+) 7...Nbd7 (7...Bd6 8.d4=+) 8.Nf3 Bb4 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2=) 9.Nd4 Bb1 10.bc6 bc6 11.Nc6 Qc7 12.Nb4 Bg6 (12...Be4 13.Nc2 dc4 14.Na3=) 13.Nc2 dc4 14.Na3 0-0 ( 14...Bd3 15.Rc1 Bf1 16.Kf1 Nb6+=) 15.Bc4 ( 15.Rc1+/–) 15...Qb7=+ 16.Qb3 ( 16.Nb5 Qg2 17.Rf1=+) 16...Qg2–+ 17.0-0-0 (17.Rf1 Nc5 (17...Qh3?! 18.Nb5-/+) 18.Qb5 Nfd7–+) 17...Rfc8 18.Bc3 (18.Rdg1 Qf2 19.Rf1 Qh4 20.Bf6 Nf6–+) 18...Rab8 19.Nb5 (19.Qa2 Qf2 20.Rdf1 Qh4–+) 19…Nc5 (20.Qa3 Nd3 21.Bd3 Bd3–+; 19...Qf2?! 20.Rdf1 Qh4 21.d3–+) 0–1. Schiller,Wilfried – Olej,Emil, corr ICCF WC, 1972.

6.Nf3 e6 7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 cb5 11.ab5 a4 12.c4 (better is 12.e4!? de4 13.de4 Be4 14.Ne4 Ne4 15.Qd4=) 12...a3-/+ 13.Bd4 Qb8 14.Qb3 e5 15.Bc3 Nc5 Black intends e4 16.Qc2 e4 17.de4 Nfe4 18.Nd4?? (better is 18.Ne4 Be4 19.Qa2-/+) 18...Bh2–+ (18...Nc3?! 19.Qc3 Bh2 20.Kh1-/+) 19.Kh1 Nf2! 20.Rf2 Bc2 21.Nc2 Be5 22.Nd4 Qd8 23.cd5 (23.Kg1 Bg3 24.Rff1–+) 23...Qh4 0–1. elsh1403 (1660) – 3mins, kurnik, 2014.

5.c4 cb5

6.cb5 b6 7.Nf3 e6 8.Be2 Nbd7 9.Nc3 (9.0-0 Bd6+=) 9...Bd6= 10.d4 Bb7 11.0-0 0-0 12.Rc1 Rc8 13.Qb3 Qe7 14.Rc2 Rc7 15.Rfc1 Rfc8 16.Na4 (16.Bd3!?=) 16...Rc2=+ 17.Rc2 Rc2 18.Qc2 Ne4 19.Ne5 (19.Nc3 Nc3 20.Qc3 Qf6=) 19...Be5 (19...Qf6 20.Nf3=+) 20.de5= Qb4 21.Bd4 (21.Nc3 Ndc5=) 21...Qe1 22.Bf1 Nd2 23.Qd3 Nc4 24.Qc2 Nd2 (24...Ba8 25.Bc3 Na3 26.Qb2+– (26.Be1?! Nc2 27.Bc3 f6=)) 25.Qd3 Nc4 26.Qc2 Nd2 (26...Ba8 27.Bc3 Na3 28.Qb2+– (28.Be1?! Nc2 29.Bc3 f6=)) ½–½. Mothes,Rainer – Pommerel,Wim, corr SOK–91–73, 1992.

6.cb5 Nbd7 7.Nf3 Nc5 (7...e6 8.Be2=) 8.Be2 Bf5 9.d3 g6 (9...Rc8 10.Nc3=) 10.0-0 (10.Bf6 ef6 11.0-0 Rc8+=) 10...Bg7 11.a4 (11.Nd4 Bd7=) 11...0-0 12.Nd4 (12.Nc3 Rc8=) 12...Bd7 (12...Qd7 13.Nf5 Qf5 14.Ba3+=) 13.Nb3 (13.Nd2 Rc8=) 13...Nb3 14.Qb3 Be6 15.Bd4 Qd6 16.Qb2 (16.Qa3 Qd7=) 16...Rfc8 (16...Rac8 17.Nd2=) 17.Nd2 Ne8 (17...Bg4 18.Nf3=) 18.Bg7+= Ng7 19.Rfc1 (19.Nf3 Bg4+=) 19...Nf5 (19...Qb4 20.Rcb1=) 20.d4+= b6 21.h3 (21.Nf3 Bd7+=) 21...f6 (21...Qb4 22.Qa2+=) 22.Bd3 Kf7 (22...Bd7 23.e4 de4 24.Be4+=) 23.Bf1 (23.Rab1 Bd7+/–) 23...Qd7 (23...Kg8 24.Rab1+=) 24.Ra3 (24.Be2 Qd6+=) 24...Ra7 (24...Qd6 25.Rac3+=) 25.Rac3+/– Rac7 26.R1c2 Nd6 27.Qc1 Rc3 28.Rc3 Rc3 29.Qc3 Qc8 30.Nb1 Bf5 31.Qc8 Nc8 32.Nc3 e6 33.Be2 g5 34.Bd1 Nd6 35.Bb3 h5 36.f3 Bd3 37.Kf2 f5 38.g3 h4 39.gh4 gh4 40.f4 Ne8 41.Bd1 Nf6 42.Bf3 Ke7 43.Ke1 Kd6 44.Kf2 Kd7 45.Ke1 Ne8 46.Be2 Bc2 47.Bd1 Be4 48.Ne4 de4 49.Bb3 Kd6 50.Kd2 Nf6 51.Bc4 Nh5 52.Be2 Ng3 53.Bc4 Kd7 54.Ke1 Ke7 55.Kd2 Kd6 56.Ke1 Nh5 57.Ke2 Ke7 58.Kd2 Kd7 59.Bb3 Kd6 60.Ba2 Nf6 61.Bb3 Ng4 62.Ke2 Nh2 63.Ba2 Nf3 64.Bc4 Kd7 65.Bb3 Ke7 66.Ba2 Kd6 ½–½. Maeurer,Christoph – Bartsch,Berthold, Bodenseecup Lindau, 2002.

6.cb5 e6 7.Nf3 =.

6.cb5 Bf5 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 e6 9.Nc3 Bd6 10.Nh4 Bg6 11.Rc1 Ne5 12.d4 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Ng6 hg6 15.h3 Nd5 16.Nd5 ed5 17.a4 Qg5 18.Qf3 0-0-0 19.Bc3 Bc7 20.Rg1 Rd6 21.Qg4 Qg4 22.hg4 f5 23.gf5 gf5 24.Ke2 Rg6 25.g3 Kd7 26.Rh1 Rgh6 27.Rh6 Rh6 28.Rg1 b6 29.Kf1 g5 30.Kg2 Bd6 31.Rb1 f4 32.ef4 gf4 33.gf4 Rh4 34.Bd2 Bf4 35.Be3 Ke6 36.Kf3 Kf5 37.Rg1 Rh3 38.Ke2 Be3 39.fe3 Rh2 40.Kf3 c3 41.Rg8 Ra2 42.Rf8 Ke6 43.Rc8 Ra4 44.Rc3 Rc4 45.Rc4 dc4 46.Ke2 a4 47.Kd2 a3 48.Kc2 Kd5 49.Kc3 Ke4 0–1. Plock – Pommerel, corr TKM 1999–2000.

6.cb5 Bf5 7.Nf3 e6 8.d4 (8.Nd4 Be4=) 8...Nbd7 (8...Bb4 9.Bc3=+) 9.a4 (9.Ba3 Ba3 10.Na3 Rc8=) 9...Bb1 (9...Rc8 10.Nc3=+) 10.Rb1=+ Bb4 11.Ke2 (11.Nd2 Ne4 12.Bc1 Nc3–+) 11...Ne4 (11...Rc8 12.Rc1=+) 12.Rc1 Nb6 (12...0-0 13.Qd3=+) 13.g3 (13.Ne5!?=+) 13...Nc4-/+ 14.Qb3 Rc8 15.Bg2 (15.Ne5 Ned2 16.Qa2 0-0-/+) 15...Nb2 16.Qb2 (16.Rc8 Qc8 17.Qb2 Qc4 18.Kd1 Nc3 19.Kc1 Ba3 (19...Na4?! 20.Qc2–+) 20.Qa3 Nb5 21.Kb2 Qe2 22.Kb3 Qd3 23.Kb2 Qa3 24.Kb1 Nc3 25.Kc2 Ne4–+) 16...Nc3 17.Rc3? ( 17.Kf1-/+) 17...Bc3–+ 18.Qa2 0-0 19.Rc1 Bb4 (19...Qf6 20.Kf1–+) 20.Rc8 Qc8 21.Ne5 Qc3 22.Nd3 (22.Kf3 Rc8–+) 22...Rc8 23.Bf3 (23.Nb4 Qb4 24.Kd1 Rc4–+) 23...Qc2 (23...Bd6 24.Qd2 Qb3 25.Nb2–+) 24.Qc2 Rc2 25.Kf1 Rc3 (25...Kf8 26.Nb4 ab4 27.e4–+) 26.Nf4 (26.Ke2 Kf8–+) 26...g5 (27.Ne2 Ra3–+) 0–1. Borrmann,Fritz – Pommerel,Wim, CiF, 1992.

6.cd5 b4 7.Bf6 gf6 8.Bb5 Bd7 9.Qa4 Rg8 10.g3 Qc7 11.Ne2 Qc5 12.Bd7 Nd7 13.0-0 Qd5 14.d4 Qc4 15.Nf4 Qc6 16.Qc6 bc6 17.Rc1 Rc8 18.Nd2 Rg5 19.Ne4 Rb5 20.d5 c5 21.Nd2 Ne5 22.Nc4 a4 23.Rab1 Rcb8 24.Kf1 Bg7 25.Ke2 f5 26.Ne5 Be5 27.Nd3 Bc3 28.Nb2 Bb2 29.Rb2 b3 30.Kd3 a3 31.Rb3 Rb3 32.ab3 Rb3 33.Kc4 Rb2 34.Kc5 a2 0–1. St Jean – Poschmann, email 4AMM–06 1997.

6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd8 =.

5.c4 dc4

6.Bc4 e6 7.Nc3 Bd7 8.a4 Bd6 9.Nf3 0-0 10.0-0 Qe7 11.d4 Nd5 12.Ne4 Bc7 13.Nc5 Bc8 14.Qb3 b6 15.Nd3 cb5 16.Bb5 Bb7 17.Rfc1 Bd6 18.Ba3 Nb4 19.Nb4 (19.Bb4!? ab4 20.Nde5+=) 19...ab4= 20.Bb2 Bf3 21.gf3 Qh4 22.f4 Qg4 23.Kh1 Qf3 24.Kg1 h5 (24...Qg4 25.Kh1=) 25.Qd1 Qd1 26.Rd1 Na6 27.Ba6 (27.d5!? Rfd8 28.de6 fe6 29.Bc4+=) 27...Ra6= 28.d5 Bc5 29.d6 (better is 29.de6!? fe6 30.Kf1=) 29…Rd8-/+ 0–1. Fournier,Frederic – Robeson,Christian, Train France (FRA), 1999.

6.bc6 Nc6 7.Bc4 e6 8.Nf3 Be7 9.d4 0-0 10.0-0 Bd7 11.Nc3 Nb4 Black intends a4 12.a3 Nbd5 13.Ne5 Rc8 14.Qb3?? (14.Nd5 Nd5 15.a4 Bd6 16.Nd7 Qd7+=) 14...Nc3?? (better is 14...a4 15.Na4 Rc4 16.Qc4 b5+=) 15.Bc3+= (15.Qc3?? b5–+) 15...a4 16.Qb7 (16.Qb2 Ng4 17.Bd3 Ne5 18.de5 f5+=) 16...Bd6? (16...Rc4 17.Nc4 Qc8 18.Qc8 Rc8+= (18...Bc8?? 19.Bb4 Bb4 20.ab4+–)) 17.Rfd1 Be5 18.de5 Rc4 19.ef6 Rc3 20.fg7 (20.Rd7?! Qf6 21.Qb2 Rfc8=) 20...Kg7 21.Rd7 Qc8 22.g3 (22.Qb5 Qc6 23.Qe5 Kg8 24.Qg5 Kh8+/–) 22...Rc1 (22...Qb7!? 23.Rb7 Rfc8+=) 23.Rc1+/– Qc1 24.Kg2 Qa3 25.Qf3 h6? (better is 25...Qb3!?+/–) 26.Qg4+– Kh7 27.Qe4 (27.Qe6 Qb3 28.Qe4 Kg7+–) 27...Kg7 28.Qe5 Kg8 29.Qf6 (better is 29.Rd4!? Kh7 30.Rh4+–) 29...Qc5+= 30.Rd4 Qg5 31.Qg5 (31.Qf3!? Qb5 32.Rg4 Kh7 33.Qf6 Qb7 34.f3+/–) 31...hg5+= 32.Ra4 Kg7 33.Ra7 Kg6 34.h3 Rc8 35.Kf3 Rc2 36.Ra8 Rc3 37.Rg8 Kf6 38.h4 gh4 39.gh4 Rc5 40.Kg4 Rc4 41.f4 e5 42.h5 ef4 43.ef4 Rc1 44.h6?? (better is 44.Rb8+=) 44...Rg1–+ 45.Kh5 Rg8 46.h7 Rh8 47.Kh6 (47.Kg4–+) 47...Kf5 48.Kg7 Rh7! 49.Kh7 Kf4 50.Kg7 f5 51.Kf7 Ke5 52.Kg6 ½–½. anonymouuus – blamaz, kurnik, 2014.

5.c4 Bf5

6.a4 e6 7.Nf3 Bb4 8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 10.Nd4 Bg6 (10...Bb1!? 11.Rb1 c5=) 11.bc6+– bc6 12.Nc6 Qb6 13.Nb4 ab4 14.d4 dc4 15.Bc4 Rfc8 16.Nd2 Ne4 17.Bb5 Ndf6 18.Nc4 Qb8 19.Ne5 Bf5 20.Rc1 (20.Bc6 Ra6 21.Rc1 Rb6+–) 20...Nc3 21.Qb3 (21.Bc3 Rc3 22.Rc3 bc3+–) 21...Ne2?? (better 21...Nb5 22.Rc8 Qc8 23.ab5 Qc2 24.Qc2 Bc2+–) 22.Be2+– (22.Be2 Qd6 23.a5+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2575) – bigidiot (2325), lichess.org, 2017.

6.Qf3 Be4 7.Qg3 =+.

6.Nf3 Nbd7 7.a4 e6 8.Be2 Bg4 9.0-0 Bf3 10.Bf3 Bb4 11.d4 0-0 12.Nd2 Rc8 13.Rc1 Be7 (13...Nb6 14.bc6 Rc6 15.cd5 Rc1 16.Qc1 Nfd5 17.Ba3=+) 14.c5 (14.cd5 cd5 15.Qb3 Bb4=) 14...Re8 (14...b6 15.Nb3=) 15.Be2 (15.b6 Ra8+–) 15...Nf8 (15...b6 16.bc6 Nb8 17.Bb5 Nc6 18.Nb3+=) 16.f4 Rb8 17.Bd3 Ng6 18.Bc3 Qd7 (18...Ra8 19.Nb3+–) 19.Ba5+– Ra8 20.Bc3 cb5? (better 20...Nh4+–) 21.Bb5+– (21.ab5?! Nh4+–) 21...Qc7 22.Be8 Ne8 23.Rb1 Nf6 24.Qb3 h5 (24...Ra7 25.Qb6 Qb8 26.a5+–) 25.Qb7 (25.Qb7 Qd8 26.a5+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2555) – bigidiot (2265), lichess.org, 2017.

6.Nf3 e6 7.a4 Bb4 8.Nc3 0-0 9.Be2 c5 (9...Nbd7 10.0-0=) 10.Na2 (10.Nh4!?+=) 10...dc4= 11.Ne5 Nbd7 12.Nc4 Nb6 13.Bf6 gf6 14.0-0 (14.Rc1!?=+) 14...Nc4-/+ 15.Bc4 Qd2 (15...Bd2?! 16.Qe2 Bb4 17.Rfd1=) 16.Qf3 Qd7 (16...b6!?-/+) 17.e4 (17.g4 Bc2 18.Qf6 Qd8=) 17...Bg6=+ 18.Qf6 (18.Rfd1 Qe7=+) 18...Rfd8 (18...Be4?! 19.Nb4 ab4 20.Rad1=) 19.Bb3 (19.Nb4 ab4 20.Be2 Qc7=+) 19...Qd4 (better 19...Bd2–+) 20.e5?? (better 20.Qd4 Rd4 21.Nb4 ab4 22.Rfc1 Be4 23.a5–+) 20...c4–+ 21.Rad1 Bd2 22.Rd2 Qd2 23.Bc4 Rd4 24.Bb3 Re8 (24...Rf4 25.Qg5 Rf2 26.Qd2 Rd2 27.Rf2–+) 25.g3 (25.h4 Qb2 26.Nc1 Rd2–+) 25...Rd3 26.Bc4 Ra3 27.h4 (27.b6 Ra2 28.Ba2 Qa2–+) 27...Ra2 (better 27...Qd4 28.Be2 Ra2 29.Rd1–+) 28.Bb3?? (28.Ba2 Qa2 29.Qf4–+) 28...Ra3 29.Rd1 Qh6 30.h5 (30.Bc2 Qg7 (30...Bc2?! 31.Qh6 Bd1 32.Qg5 Kf8 33.Qh6 Ke7 34.Qg5 Kf8 35.Qh6 Ke7 36.Qg5 Kf8=) 31.Bg6 Qg6 32.Qg6 fg6–+) 30...Rb3 (better 30...Qh5 31.Qh4 Qh4 32.gh4 Rb3–+) 31.Rd8 (31.hg6 Qg6 32.Qf4–+) 31...Rb1 32.Kg2 Be4 33.f3 Rb2 34.Kf1 (34.Rd2 Qd2 35.Kh3 Bf5 36.Kh4 h6 37.Qh6 Qh6 38.g4 Qf4 39.h6 Rh2) 34…Rd8 (34...Rd8 35.Qd8 Kg7 36.Qf6 Qf6 37.ef6 Kf6 38.fe4 Rb4 39.e5 Ke5–+; 34...Qc1 35.Rd1 Qd1) 0–1. Abreu Suarez,Isauro (2000) – Kosov,Alexey (2195), Tenerife Spain, Preferente Team Champio, 2017.

6.Nf3 e6 7.a4 Bb4 8.Be2 0-0 9.0-0 Re8 10.d4 dc4 11.Bc4 Ne4 12.Nbd2 Nd6 13.Be2 cb5 14.ab5 Nd7 15.Qb3 Nb6 16.Rfc1 Qe7 17.Nc4 (17.Ba3!? Ba3 18.Qa3=) 17...Ndc4+= (17...Nb5?? 18.Nb6 Ra6 19.Nc8+–) 18.Bc4 Rec8 19.d5 ed5 20.Bd5 Nd5 (20...Qd7 21.e4 Nd5 22.Rc8 Rc8 23.ef5 Qb5 24.Rd1-/+) 21.Qd5+= Be6 22.Qe5 f6 23.Qe4 Qf7 24.Nd4 Bd5 25.Qg4 Re8 (25...Rc1 26.Rc1 Qg6 27.Qg6 hg6 28.Nc2+=) 26.Ba3 Re4 27.Qg3 Ba3 28.Ra3 Re5 29.Rac3 h5 (29...Qg6 30.Qg6 hg6 31.f3+=) 30.h4 (30.f4 Ree8 31.Nf5+–) 30...Rae8? (30...Kh7 31.Rc7 Qg6 32.Qg6 Kg6 33.Rd7+/–) 31.Rc7 (better is 31.f4 R5e7 32.Nf5+–) 31...R5e7?? (better is 31...R8e7 32.b6 Kh7+=) 32.Nf5+– Kh7 33.Re7 Re7 34.Ne7 Qe7 35.Rc7 Qf8 36.b6 a4 37.Rd7 (better is 37.Qf4 f5 38.Qa4+–) 37...Bc6 38.Qd6 Qg8 1–0. Raue,Thorsten (1820) – Fuellborn,Dietrich (1780), Muensterland Verbandsklasse–B, 2009.

6.Nf3 e6 7.Nc3 Nbd7 (7...Bd6 8.d4=) 8.bc6 (8.Rc1 Rc8=) 8...bc6 9.Nd4 Bg6 10.cd5 cd5 11.Bb5 Bd6 12.Qe2 (12.0-0 0-0=) 12...0-0 13.0-0 (13.Rc1 Rc8=) 13...Ne4 (13...e5 14.Nc6 Qc7 15.Rac1=) 14.Ne4 (14.f4 Nef6=) 14...de4 15.Rfc1 (15.f4 ef3 16.Nf3 Rb8=) 15...Ne5 (15...Nc5 16.Rab1=) 16.Nc6 Nf3 (16...Nc6 17.Bc6 Rc8 18.Qc4=) 17.Qf3 (17.gf3 Qg5 18.Kh1 ef3 19.Qf1=) 17...ef3= 18.Nd8 Rfd8 19.a4 (19.Bc6 Rab8 20.Bc3 Ba3+=) 19...fg2 20.Kg2 Bb4 (20...e5 21.d4 ed4 22.Bd4=) 21.d4 Rac8 22.Rc8 Rc8 23.Rc1 Rc2 24.Rc2 Bc2 25.f3 Kf8 26.Kf2 Ke7 27.d5 g5 ½–½. Koerner,Helmut (1975) – Boettcher,Patrick (2160), Berlin, 2006.

5.d4 e6

6.Nf3 Bb4 7.c3 Bd6 =.

6.Nf3 Bd6 7.Nbd2 Qe7 8.c4 b6 9.Be2 c5 10.0-0 Nbd7 11.Rc1 Ne4 12.Ne4 de4 13.Nd2 f5 (13...Bb7!?=) 14.Bh5+/– g6 15.dc5 Be5 16.Be5 Ne5 17.Be2 Qc5? (better is 17...bc5!? 18.Qc2 Qc7+/–) 18.Nb3+– Qc7 19.c5 White prepares the advance c6 19...0-0 20.c6 (better is 20.Qd4!? Nd7 21.Rfd1+–) 20...Nf7 21.a4 Rd8 22.Qc2 Nd6 (22...e5!?+/–) 23.Qc3+– Nf7 24.Rfd1 Ra7 25.Rd8 Qd8 26.Rd1 Qe7 27.Qd4 Qc7 28.Bc4 Kf8 29.h3 Kg8 30.Qf6 Qe7 31.Qe7 (31.Qc3!? Kf8+–) 31...Re7+/– 32.Kf1 Kf8 33.Ke2 Rc7 34.Nd4 Ke7 35.Bb3 e5 36.Nc2 Be6 37.Be6 Ke6 38.Na3 Nd6 39.Kd2 f4 40.Kc3 g5? (better is 40...Rf7+/–) 41.Nc4+– Nc4 42.Kc4 h5 43.Rd8 Rg7? Black prepares g4 (43...Rf7 44.Re8 Kd6+–) 44.Rb8 g4 45.Rb6 (45.hg4 Kd6 46.gh5 Rg2+–) 45...Kd6?? (better is 45...f3 46.gf3 gh3 47.c7 Kd7+–) 46.Rb7 Rb7 47.cb7 Kc7 48.Kd5 (48.hg4 h4 49.ef4 ef4 50.g5+–) 48...g3–+ 49.fg3 fe3 50.g4 hg4 51.hg4 e2 52.g5 e1Q 53.g6 Qg3 54.Ke4 Qg6 (54...Qg6 55.Ke5 Kb7–+) 0–1. kaasparov – ludostaro, kurnik, 2014.

6.f4 Bb4 7.c3 Bd6 8.Nf3 0-0 9.Be2 (9.Ba3 Ne4 10.Bd6 Qd6=+) 9...cb5 10.Bb5 Bd7 11.Bd3 a4 (11...Qb6 12.Ba3=+) 12.0-0 (12.Ba3 Ba3 13.Na3 Qe7=) 12...a3 13.Bc1 Qc7 14.Ng5 (14.Qb3 Ba4 15.Qa3 Ba3 16.Ba3 Rc8–+) 14...h6 15.e4?? (15.Nf3 Rc8=+) 15...Ne4?? (15...hg5 16.e5 gf4 17.Bf4 Qb6 18.ef6 Bf4 19.Rf4 g6+=) 16.Ne4= de4 17.Be4 Bc6 18.Bc2 Nd7 19.c4 Rfd8 (19...Rfc8 20.c5 Be7 21.Ba3+=) 20.Nc3 Nf6 21.Rb1 e5 22.d5 Bd7 23.Qe2 ef4 24.Ne4 Ne4 25.Qe4 The pressure on f4 grows 25...f5 26.Qf3 Qc4–+ 27.Bd3 Qa2 28.Rb7 Qa1 29.Bf4 Qd4 30.Qe3 Bc5 (31.Qd4 Bd4 32.Kh1 a2–+) 0–1. Namasivayan,Manohar – Leoni,Carlos, IECC CL7–1996.9, 1996.

6.f4 Bd7 7.a4 =+.

5.Be2 e6

6.Nf3 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Nc3 Bd6 9.0-0 0-0 10.a4 (10.Bd7 Qd7 11.a4 Nc6=) 10...Qc7 (10...e5 11.Ba3 Bg4 12.Bd6 Qd6 13.Be2=) 11.d4 (11.Bd7!? Nbd7 12.Nb5+=) 11...Bb4+= Black fights for the Initiative 12.Bd7 Bc3 13.Bc3 Nbd7 14.Bb2 (14.Bd2 Rfc8+=) 14...Rfc8-/+ 15.c3 Ne4 (15...Nb6 16.Rb1-/+) 16.Qb3 (16.Rb1 Rab8-/+) 16...Nb6 17.Rac1 (17.Rfd1 Nc4-/+) 17...Nc4 18.Rfd1 (18.Rc2 Ra6-/+) 18...Nb2 (18...b5 19.ab5 (19.Qb5?? Rcb8 20.Ba1 Rb5 21.ab5 Rb8–+) 19...a4 20.Qa2–+) 19.Qb2 Nc3 (19...Nc3 20.Re1 Ra6–+) 0–1. Zrinski,S – Kowalski,B, IECC, 2002.

6.Nf3 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Nc3 (8.Be2 Nc6=) 8...Bd6 9.Bd7 Nbd7 10.Nb5 Qb6 (10...Be7 11.Rb1=) 11.a4 0-0 (11...e5 12.0-0=) 12.0-0 (12.Nd6 Qb2 (< 12...Qd6 13.Ba3 Qc7 14.Bf8 Rf8 15.0-0+/–) 13.Qb1 Qb1 14.Rb1 Nc5=) 12...Be7 (12...Rfc8 13.Rb1=) 13.d3 (13.Rb1 Qc6=) 13...Rac8 14.Rb1 Qa6 15.Bd4 Ng4 16.Nd2 Ngf6 (16...Nh6 17.Nb3=) 17.f4 (17.c4 Bb4=) 17...Nc5 18.Bc5 (18.Nc3 Qc6=) 18...Bc5 19.Qe2 Nd7 20.Nb3 (20.f5 ef5 21.Nb3 Qg6=) 20...Nb6 (20...Bb4 21.f5=) 21.Ra1 Bb4 22.N3d4 Nd7 (22...Rfe8 23.Qg4=) 23.Qh5 (23.Qg4 Rfe8=) 23...Nf6 (23...Be7 24.Qg4=) 24.Qg5 Rfd8 (24...Qb6 25.Rab1=) 25.Rf3 (25.Rab1 Rc5=) 25...h6 (25...Qb6 26.Rg3 Ne8 27.Rb1=) 26.Qh4 Kf8 27.Raf1 Be7 28.Qh3 h5 29.Rb1 g6 30.Rff1 Ng4 31.Qf3 Bc5 32.h3 Nf6 33.c3 Re8 34.Nb3 Be7 35.Qf2 Nd7 ½–½. Hasek,Frantisek (1765) – Bonetti,Shane (2110), TT–15 ETC, 2005.

6.Nf3 Bd6 7.Be5 =.

5.Nf3 Qb6

6.a4 Bg4 7.Bd4 c5 8.Bb2 Nbd7 9.h3 Bh5 10.c4 e6 11.Be2 Be7 12.Nc3 (12.g4 Bg6 13.g5 Ne4=) 12...d4 13.ed4 cd4 14.Nd4 Qd4 15.Bh5 Nh5 16.Qh5 Qc4 17.Qe2 Ne5?? (better is 17...Rc8=) 18.Qe5+– Bf6 19.Qe2 Qb3 20.Rb1 Bc3 21.dc3 Qa4 22.0-0 Qf4 23.Ba3 Rc8 24.Rfc1 Rc4 25.b6 g5 (25...Qe4 26.Qd2 Qd5 27.Qd5 ed5 28.Re1 Re4 29.Red1+–) 26.g3 Qe4 27.Qe4 Re4 28.c4 Kd7 (28...f6 29.Rb5 e5 30.Ra5+–) 29.Rd1 Kc8 (29...Ke8+–) 30.Rb5 Rd8 (30...e5 31.Ra5 Rd4 32.Rd4 ed4 33.Ra8 Kd7 34.Rh8+–) 31.Bd6 (31.Rc5 Kb8 32.Rd8) 31...Rg8 (31...Re1 32.Re1 Rd6 33.Rg5 Rb6 34.Ra5 Rc6+–) 32.Ra5 (32.Rc5 Kd8 33.Bf8 Rd4 34.Rd4 Ke8 35.Rc8) 32..4.Kd7 33.Bf4 1–0. Mihaljevic,Branko (1960) – Kohalmi,Endre (1960), HUN–chT2 Asztalos, 2008. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 a5 3.b5 d5 4.Bb2 c6 5.e3 Qb6)

6.a4 g6 7.d4 (7.Nc3 Nbd7+=) 7...Bg7 8.c4 0-0 (8...Bf5 9.Nc3=) 9.c5 (9.Nc3 Bf5+=) 9...Qd8 (9...Qc7 10.Bd3+=) 10.Be2 (10.Bd3 Nbd7 11.Nbd2 e5 12.Ne5 Ne5 13.de5 Nd7=) 10...Ne4 11.Nbd2 (11.Nc3+=) 11...b6 (better 11...Nc5!? 12.Rc1 Ne6=+) 12.cb6 (12.Ne4 de4 13.Ne5 cb5 14.ab5 Be5 15.de5 Qd1 16.Kd1 bc5+=) 12...Qb6 13.Ne4 de4 14.Nd2 (14.Ne5 Bd7+–) 14...Bf5 (14...cb5 15.ab5 Bb7 16.0-0+=) 15.0-0+– Nd7 (15...cb5!? 16.ab5 Rc8+–) 16.Nc4+– Qb8 17.bc6 Nf6 (17...Nb6 18.Nb6 Qb6 19.Qc2+–) 18.d5 Qb2?? (18...Qd8 19.Bf6 Bf6+–) 19.Nb2 Nd5 (19...Rad8 20.c7 Rd6 21.Nc4 Rd5 22.Qb3+–) 20.Qd5 Bb2 21.Rab1 Bf6 (21...Rfd8 22.Qc5 (22.Rb2?! Rd5 23.c7 Rc8+–) 22...Bf6 23.g4+–) 22.c7 Rac8 (22...Kg7 23.g4 Be6 24.Qe4+–) 23.Qa5 Ra8 24.Qa8! Ra8 25.Rb8 Rb8 26.cb8Q (26.cb8Q Kg7 27.a5+–) 1–0. DEFFM – rakeshkrak, freechess.org, 2019.

6.Nc3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 e5 9.Bd3 ( 9.e4!? Qc5 10.bc6 Nc6 11.Nd5 Nd5 12.ed5+=) 9...e4-/+ 10.Na4 Qc7 (10...ef3 11.Nb6 Ra7 12.Bd4 fg2 13.Rg1+–) 11.Qf5 ( 11.Qg3!? Qg3 12.fg3=+) 11...ed3–+ 12.Bf6 gf6 13.b6 (13.cd3 Be7–+) 13...Qd8 14.cd3 Nd7 15.0-0 Nc5 (15...Qe7 16.d4–+) 16.Nc3 (16.Nc5 Bc5 17.Rab1 Bb4–+) 16...Be7 (16...Qb6 17.Qf6 Rg8 18.Nd5+/–) 17.d4 Qd7 18.Qc2 Ne6 19.Rac1 Ba3 20.Rb1 Bb4 21.Rb3 Qe7 22.Kh1 Ra6 23.Na4 h6 24.Qf5 Rg8 (24...Bd2?! 25.a3=) 25.Rc1 Ra8 (25...Bd2?! 26.Rc6 Qd7 27.Rc2=+) 26.Ra1 Kd7 (26...Rg6 27.d3–+) 27.a3 (27.Qc2 Kc8–+) 27...Bd6 (27...Bd2 28.Qc2+/–) 28.d3 ( 28.Rg1–+) 28...Rg5 29.Qf3 Rag8 30.g3?! (30.Rg1 Ke8–+) 30...Bg3 31.fg3 (31.Rg1 Nd4 32.ed4 Bf2 33.Qf2 Rg1 34.Qg1 Rg1 35.Kg1 Qe3 36.Kg2 Qd4 37.Nb2–+) 31...Rg3 32.Qf1 (32.Qf5 R8g5 33.Qf1 Rh5–+) 32...Nd4! 33.Nc5 (33.ed4 Qe3) 33...Qc5 34.ed4 Qd4 35.Re1 Qh4 36.Kh2 R8g5 37.Rb5 cb5 (38.Re2 Rh5 39.Re7 Kd6 40.Qf6 Qf6 41.Re6 Qe6 42.Kg3 Qe3 43.Kg2 Rg5 44.Kf1 Rg1#) 0–1. Alissa – pcmvr, ChessWorld.net, 2002.

5.Nf3 Nbd7

6.a4 e6 7.Rg1 h5 (7...Bd6 8.d4=+) 8.h3 Be7 9.g4 hg4 10.hg4 Rg8 11.g5 Ne4 12.Bh3 (12.g6 f6=) 12...c5 (12...g6 13.Na3-/+) 13.d3 (13.g6 f5=) 13...Nd6 (13...Ng5 14.Ng5 Bg5 15.Be6=+) 14.Nc3 b6 15.Ne2 Bb7 16.Nf4 White prepares g6 16...Rc8? (better 16...g6=) 17.g6+– Bf6 18.gf7 Kf7? (better 18...Nf7 19.Bf6 Qf6 20.Be6 d4+–) 19.Be6 Ke7 20.Bf6 Nf6 21.Ne5 Qe8 22.Rg5 c4 23.Ra3 Rc5 24.d4 Rc7 25.f3 (25.Bg8 Qg8 26.Nh5 Nh5 27.Qh5 Ne4+–) 25...Kd8 26.Bg8 Qg8 27.Qe2 Kc8 28.Qh2 Kb8 29.Ke2 c3 30.Ra1 (30.Kd1 Qc8+–) 30...Re7 (30...Ka7 31.Rh1 Nf7 32.Nf7 Qf7 33.Rhg1+–) 31.Rag1 (better 31.Nfg6 Re8 32.Nc6 Kc7 33.Nge7+–) 31...Nc4 (31...Ka7+–) 32.Nc4 dc4 (32...Ka7 33.Ne5+–) 33.Nd5 Ka7 1–0. FeegLood (2370) – Metamorfos (2300), lichess.org, 2015.

6.c4 e6 7.a3 Bd6 8.d4 cb5 (8...dc4 9.bc6 bc6 10.Nbd2=) 9.c5+= Bc7 10.Bb5 0-0 11.Nc3 Qe7 (11...b6 12.c6 Nb8 13.a4+=) 12.0-0 Rd8 (12...b6 13.c6 Nb8 14.a4+=) 13.Qc2 (13.Bd3 Bb8+/–) 13...e5 (13...b6 14.c6 Nb8 15.Rfc1+=) 14.Bd7 (14.c6 bc6 15.Bc6 Rb8 16.Nd5 Nd5 17.Bd5 Bb7 18.Bb7 Rb7 19.de5 Ne5 20.Be5 Be5 21.Ne5 Qe5+/–) 14...Rd7 (14...Bd7!? 15.de5 Be5 16.Ne5 Qe5+=) 15.Ne5 Be5 (15...Rd8 16.Nb5+/–) 16.de5 Qe5 (16...Ne4!? 17.Ne4 de4 18.Qe4 Qc5+/–) 17.Na4+– (17.Na4 Qe6 18.Nb6+–) 1–0. Perea Montero – Serrano Sanchez, corr Spain, 1988. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 a5 3.b5 c6 4.e3 d5 5.Bb2)

6.c4 e6 7.Nc3 Be7 8.a4 0-0 9.g4 (9.Qc2!?=) 9...Ng4=+ 10.Rg1 Ngf6 11.Ne2 (11.Be2 g6=+) 11...g6-/+ 12.Ng3 cb5 13.cb5 Bb4 14.Bd3 (14.Rc1 Nc5-/+) 14...Re8 (14...Nc5 15.Bc2-/+) 15.Ne5 (better 15.Bc2!?-/+) 15...Ne5–+ 16.Be5 Nd7 17.Qh5 Ne5 (17...gh5?? 18.Nf5 Qg5 19.Rg5 Kf8 20.Bg7 Kg8 21.Nh6) 18.Qe5 Bf8?? (better 18...f6 19.Qd4 e5–+) 19.Nh5+– Bh6 20.Nf6 Qf6 21.Qf6 Bg7 22.Qf4 Ba1 23.Qc7 (23.h4 Bg7 24.Qc7 e5+–) 23...Bf6 24.f4 e5 25.f5 e4 26.fg6 fg6 (26...hg6 27.Be2+=) 27.Be2+– Be5 28.Qc5 Be6 29.Bg4 Rad8 Black prepares the advance d4 30.h4 (30.Be6 Re6 31.Qa7 Rd7+–) 30...Bf7+= 31.Qb6 d4 32.Rf1?? (better 32.Qb7 de3 33.de3=) 32...de3-/+ 33.Qe3 (33.de3?? Bg3 34.Rf2 Rd6 35.Qb7 Rf6–+) 33...Rd3 34.Qb6? (better 34.Qa7 Bg3 35.Kd1–+) 34...e3!–+ 35.Rf7 (35.de3 Bd4 Double attack (35...Bd4 Decoy)) 35...ed2 (35...Kf7?! 36.de3 (36.Qb7?? Re7 37.Qh1 ed2 38.Kd1 Rd4–+) 36...Bg3 37.Kf1=+) 36.Kd1 Kf7 37.Qb7 (37.Be2 Bf4 38.Qf2 Re2 39.Qf4 Ke7 40.Qc7 Rd7 41.Qc5 Kd8 42.Qf8 Re8 43.Qf6 Kc7 44.Qc3 Kb6 45.Qf6 Ka7 46.b6 Kb8 47.Qf4 Kc8–+) 37...Re7 38.Qe4 (38.Qg2 Kg7 39.Qe2–+) 38...Rd4 39.Qf3 (39.Qd4 Bd4 40.Kd2 Re4–+) 39...Bf4 40.Qb3 (40.Kc2 h5 41.Qb3 Kf6–+) 40...Kg7 41.Qc3 Re1 42.Kc2 Rc1 (42...Rc1 43.Kb2 Rc3 44.Kc3 Ra4–+) 0–1. yodamo – patagon, ChessWorld.net, 2010. (=1.Nf3 d5 2.b4 a5 3.b5 c6 4.e3 Nf6 5.Bb2 Nbd7)

6.d4 Qc7 7.Nbd2 g6 8.c4 Bg7 9.Bd3 0-0 10.0-0 Ng4 (10...dc4!? 11.Bc4 Nb6=) 11.h3 Nh6 12.Rc1 Qb8 13.a4 e5 14.de5 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Nf3 Qe7 18.bc6 bc6 19.Nd4 Bd7 20.c5 (20.cd5 cd5 21.Qf3 Qd6+/–) 20...Qe5 (20...Rfb8 21.Qf3=) 21.Qc2 Rfb8 22.Rb1 Kg7? (better is 22...Qg5!? 23.Nf3 Qf6+=) 23.Rb6+/– Rb6 (23...Nf5!? 24.Bf5 Bf5 25.Nf5 gf5 26.Rc6 Rb4+/–) 24.cb6+– Qd6 25.Rc1 Rc8 26.Qc3 c5 (26...f6 27.Qa5 Rb8+–) 27.Nf5 1–0. ferminkatcho (1715) – coughart (1685), kurnik, 2014.

6.Rg1 Qc7 7.g4 h6 8.h4 e5 9.g5 hg5 10.hg5 Ne4 11.g6 f5 12.c4 Bb4 (12...a4 13.a3=) 13.bc6 Qc6 (13...bc6 14.cd5 cd5 15.Bb5=) 14.cd5 (14.Ne5 Ne5 15.Be5 dc4 16.Bg7 Rg8+–) 14...Qd5+= 15.a3 (15.Qb3 Qb3 16.ab3 Nec5 17.Ne5 Nb3 18.Nd7 Bd7 19.Bg7 Rg8+=) 15...Bd6 16.d3 Nf2? (better 16...Qb5 17.Qc2 Nef6+=) 17.Kf2+– e4? (better 17...Rh6+–) 18.Nc3 (18.Bg7 Rg8 19.Nc3 Qc6+–) 18...Qe6 19.de4 fe4 20.Ne4! Bc7 (20...Qe4 21.Qd3 Double attack (21.Qd6 Deflection; 21.Qd3 Decoy; 21.Qd6 Overloading)) 21.Neg5 Qg6 22.Bd3 Qh5 (22...Qb6 23.Bd4 Nc5+–) 23.Qc2 (better 23.Ne6 Bb6 24.Ng7 Kd8 25.Nh5 Re8+–) 23...Be5 (23...Rh6 24.Qc7 Rb6 25.Bg7 Rc6+–) 24.Bg6 (24.Bg6 Ke7 25.Bh5 Bb2 26.Qb2+–) 1–0. FeegLood (2770) – MeneerMandje (2690), lichess.org, 2017.

5.Nf3 e6

6.a4 Bb4 7.c3 Be7 8.d4 0-0 9.Nbd2 (9.Ba3 Ba3 10.Ra3 cb5 11.Bb5 b6=) 9...Bd7 10.Bd3 cb5 11.ab5 Qe8 12.Qb3 Ne4 (12...h6 13.0-0+=) 13.0-0 (13.Ne4 de4 14.Be4 Bb5+=) 13...f5 (13...Nd2 14.Nd2 f6 15.c4 dc4 16.Bc4+=) 14.Ba3 (14.Ra4 Bd6+=) 14...a4 15.Qb2 Ra5 16.c4 dc4 17.Be7 cd3 (17...Qe7 18.Bc4 Nd6 19.Qb4+=) 18.Bf8 Qf8 19.b6 (19.Ne5 Bb5 20.Ne4 fe4+/–) 19...Rb5+= 20.Qc1 Rb6 21.Ne5 Bb5 (21...Ra6!?+=) 22.Ne4 fe4 23.Qc7 Rc6 (23...Rd6 24.Qb7 Bc6 25.Nc6 Nc6 26.Ra4+–) 24.Qa5 Bc4 25.Nc6 Nc6 26.Qa4 Bd5 27.Rfb1 Nd8 (27...Nb8 28.Qb5 Na6 29.f3 ef3 30.Qd3 fg2 31.e4+–) 28.Qb5 (28.Qd7 Bc6 29.Qc8 b5+–) 28...Nf7 29.Qd7 h6 30.Rb6 (30.Rc1 Nd6+–) 30...Kh7 31.h3 Qd8 32.Qd8 (32.Qf7 Qb6 33.Ra8 d2 34.Qg8 Kg6 35.Qe8 Kh7 36.Qh8 Kg6 37.Qe8 Kh7 38.Qg8 Kg6 39.Qe8=; 32.Rb7?! Bb7 33.Qb7 Nd6+–) 32...Nd8 33.Kf1 Kg6 34.Ke1 Kf6 35.Kd2 Ke7 36.Rc1 Kd7 37.Rb5 g5 38.h4! g4 (38...gh4 39.Rh1) 39.Ra5 Nf7 40.Ra8 Nd6 41.Rh8 (41.Rg8 Nc4 42.Rc4 Bc4 43.Rg4 Bd5+–) 41...Nc4 (41...Nf5 42.h5+–) 42.Rc4! Bc4 43.Rh6 b5 44.Rg6 b4 45.h5 b3 46.Kc3 (46.Rg4 b2 47.Rg7 Kc6 48.d5 Bd5–+) 46...g3 (46...e5 47.de5 (47.Kc4? d2 48.Kd5 d1Q–+; < 47.Rg4 b2 48.Kb2 d2+–) 47...Bf7 48.Rg4+–) 47.Rg3 (47.Kc4?? gf2 48.Rf6 b2 49.Rf2 b1Q–+) 1–0. Hlavacek,Ladislav (1885) – Van Rooijen,Peter (1690), IECC, 2004.

6.a4 Bd6 7.Be2 (7.Be5 0-0=) 7...0-0 8.0-0 Nbd7 9.Ba3 c5 10.d4 Qc7 11.c4 e5 12.Nc3 (12.dc5 Nc5 13.Nbd2 e4 14.Bc5 Bc5=+) 12...e4 13.Nd2 Bh2 14.Kh1 cd4 15.ed4 (15.Nd5 Nd5 16.cd5=) 15...Qf4 (15...Bd6 16.Nd5 Nd5 17.cd5 Ba3 18.Ra3=+) 16.g3 (16.Nd5 Nd5 17.cd5-/+) 16...Qh6-/+ 17.Kg2 Ne5! 18.g4? (18.de5 Qh3) 18...Neg4 ( 18...Ng6 19.f4 Nf4 20.Rf4 Bf4–+ (20...Qf4?! 21.Bf8 Ng4 22.Bg4 Qg3 23.Kh1 Bg4 24.Bd6 Qc3 25.Qg4 Bd6 26.Rd1–+)) 19.Rh1?? (19.Nde4 de4 20.Rg1–+) 19...Ne3! 20.fe3 Qh3 21.Kf2 0–1. Pietrzak,Wojciech – Luehrig,Walter, Orang–Utan Invitational, 2002.

6.a4 Bd6 7.Be2 Nbd7 8.0-0 Qc7 9.c4 0-0 10.Na3 e5 11.bc6 bc6 12.cd5 e4 13.dc6 ef3 14.Bf3 Ne5 15.Be5 Be5 16.Nb5 Qe7 17.d4 Bc7 18.d5 Rd8 19.Qd4 Be5 20.Qd1 Ba1 21.d6 Rd6 (Better is 21...Qf8!? 22.c7 Rd7 23.Qa1 Ra6-/+) 22.Qd6+= Qd6 23.Nd6 Be5 24.Rd1 Ba6 25.c7 Rf8 26.Bc6 Bd6 27.Rd6 Bc8 28.Rd8 g5 29.f4 gf4 30.ef4 Kg7 31.Kf2 Ng8 32.Ke3 Ne7 33.Bf3 f5 34.Kd4 Ng6 35.Kc5 Nf4 36.Kb6 Ng6 37.Bb7 Rf6 (Better is 37...Bb7!? 38.Kb7 Ne7+=) 38.Ka7+– Be6 39.c8Q Bc8 40.Rc8 f4 41.Rc7 Kf8 42.Rc5 Nh4 43.Ra5 Rg6 44.Ra6 Rg7 45.Rf6 Ke8 46.Rf4 Ng2 47.Re4 Kf8 48.a5 Rf7 49.a6 Nf4 50.Kb8 Kg7 51.a7 (51...Rf8 52.Bc8+–) 1–0. Steuer – Myrberg,Johnny, email 4AMM–F, 1998.

6.a4 Nbd7 7.bc6 bc6 8.d4 Rb8 9.Ba3 Ba3 10.Na3 0-0 11.c4 Qe7 12.Bd3 Qb4 13.Nd2 Qc3 14.Be2 e5 15.de5 Ne4 16.Ra2 Qb4 17.0-0?? (better is 17.Nc2 Qc5 18.Ne4 de4 19.e6=) 17...Nc3–+ (17...Ne5 18.Ne4 de4 19.Qd4+=) 18.Nc2 (18.Qa1–+) 18...Qe7 (18...Nd1?! 19.Nb4 Nc3 20.Nc6 Na2 21.Nb8=; worse is 18...Ne5 19.Nb4 Nd1 20.Nc6+/– (20.Rd1?! Rb4 21.cd5 cd5=)) 19.Qa1 Ne2 20.Kh1 Qe5 (20...Ne5?! 21.Re1–+) 0–1. Airamand – Pcmvr, playchess.de, 2004.

6.a4 Be7 7.d4 0-0 8.Bd3 cb5 9.ab5 Nbd7 10.0-0 Ne4 (10...a4 11.c4 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Bd3 g6) 11.c4 b6 (11...Nb6 12.Nbd2 Nd2 13.Nd2 Nc4) 12.Ne5 (12.Nbd2 Bb7+= (12...Nd2 13.Nd2 Nf6) 13.Qc2 Nd2; 12.Qc2 Bb7 13.Nbd2 Nd2) 12...Bb7 (12...Ne5 13.de5 f5= –0.21/8 (13...Nc5 14.Nc3 dc4 15.Bc4=)) 13.f3 (13.Nc6 Qe8+/– 1.04/8 (13...Bc6 14.bc6 Ndf6+=)) 13...Nef6 (13...Ne5!? 14.de5 Nc5+=) 14.Nd2 Ne5 15.de5 Nd7 16.f4 Nc5 17.Bh7?? (better is 17.Bc2+=) 17...Kh7–+ 18.Qh5 Kg8 19.Rf3 f5 20.Rh3 Rc8 21.Qg6 Qd7 22.Rh7+= Bg5 23.Rh5? Bd8–+ 24.Bd4 Qe8 25.Qh7 Kf7 26.g4 fg4–+ 27.f5 Rg8 28.Rf1 ef5? 29.Rhf5?? Ke6 30.R5f4? Rc7 31.Rf6?? gf6 32.Qf5 Ke7 33.cd5 Bd5 34.ef6 Kf8 35.Qd5 Qd7 36.Qh5?! Qh7 37.Qd5 Qd7 38.Qh5 Qh7 39.Qd5 Nb7 40.Nc4 g3 41.h3 Qf7 42.Qf7 Kf7 43.Ne5 Ke6 44.Nc6 Rf7 45.h4 Kd7 46.Ne5 Ke6 47.Nf7?? Kf7–+ 48.Rf4 Nd6 49.e4 Nb5 50.Bb2 Nc7 51.Kg2 Ne6 52.Rf3 Rg4 53.e5 Nf4 54.Kg1 Rh4 55.Re3 g2 56.e6 Ne6 57.Kg2 Bf6 58.Ba3 b5 59.Bd6 b4 60.Rf3 a4 61.Kf2 b3 62.Be5 Rh6 63.Ke2 Ke7 (63...Ke7 64.Rf6 Rf6–+) 0–1. Mishakov,An (2070) – Inyakina,A (1725), Open, Dubna RUS, 2007. (=1.Nf3 d5 2.b4 a5 3.b5 c6 4.e3 Nf6 5.Bb2)

6.Nc3 Bd6 =.

6.c4 a4 7.a3 cb5 8.cd5 Nd5 9.Bb5 Bd7 10.Be2 (10.Bd3 Bc6=) 10...Bd6 (10...Be7 11.0-0 0-0 12.Nc3=) 11.0-0 (11.Bg7 Rg8 12.Be5 Be5 13.Ne5 Rg2=) 11...0-0 12.Nc3 (12.Be5 Be5 13.Ne5 Qg5=) 12...Nc3 13.Bc3 Bc6 14.Qb1 Nd7 15.Qb2 e5 16.d4 (16.Ne5 Ne5 17.Be5 Be5 18.Qe5 Qd2=) 16...e4 17.Ne5 Be5 18.de5 Qg5 19.Bc4 (19.e6 fe6 20.Rac1 Rac8=) 19...Rfe8 e5 draws heavy fire (19...Rae8 20.e6 fe6 21.Bd4=) 20.e6 fe6 21.Rfd1 Nc5 22.Rd6 Exerts pressure on the isolated pawn 22...Rad8 (22...Nd3 23.Be6 Kh8 24.Qb6+=) 23.Rd8 Rd8 24.Qb6 Re8 25.Rb1 Attacks the backward pawn on b7 25...Nd3 26.Qc7 Qg6 27.Bb5 (27.Qd6 Qf5 28.Qg3 g6=) 27...Qf7 (27...Rf8 28.Bc6 bc6 29.Qc6=) 28.Qf7 Kf7 29.Bc6 bc6 30.Rb6 (30.Rb7 Re7 31.Rb6 c5-/+) 30...e5 31.f3 ef3 (31...Rc8 32.fe4 c5 33.h4+=) 32.gf3+= c5 33.Rd6 Nc1 (33...c4 34.Ra6-/+) 34.Bb2 (34.Kf2 Re7+=) 34...Nb3 35.Bc3 Re6 36.Rd7 Re7 37.Rd6 e4 38.Kf2 ef3 39.Kf3 (39.Ra6 Re4 40.Kf3 Rh4+=) 39...Ra7 40.Ke4 Re7 (40...Ke8 41.Kd5+=) 41.Kd3 (41.Kf3 g5=) 41...Nc1 42.Kd2 Nb3 (42...Na2 43.Ba1=) 43.Kd3+= Nc1 (43...Rc7 44.Ra6+=) 44.Kd2= ½–½. Pommerel,Wim – Myrberg,Johnny, email 4AMM–F, 1998.

6.c4 Bb4 7.cd5 ed5 8.Be2 0-0 9.0-0 Bg4 10.Qa4 Re8 11.Rc1 Ne4 12.d3 Ng5 13.Nd4 Be2 14.Ne2 Ne6 15.a3 Bd6 16.Nd2 Nd7 17.bc6 bc6 18.Rab1 c5 19.Qc6 Ne5 20.Be5 Be5 21.Nf3 Rc8 22.Qa4 Bc7 23.Qg4 Rb8 24.d4 c4 25.Nc3 g6 26.Rb8 Bb8 27.Rb1 Bd6 28.Nd5 Ba3 29.Nc3 Bb4 30.Rc1 Bc3 31.Rc3 Qb8 32.h3 Qb1 33.Kh2 Qb4 34.Rc1 c3 35.Qe4 Rc8 36.Ne5 a4 37.Ng4 Qd6 38.Kh1 Kg7 39.Qc2 a3 40.Ne5 Qb6 41.Nd3 Qa5 42.Rb1 Rc7 43.Kg1 h6 44.Ne5 h5 45.Nd3 Rc8 46.Kh2 Ra8 47.Kh1 Ng5 48.Kg1 Ne4 49.Ra1 Qa4 50.Qa2 c2 51.Qd5 Nc3 52.Qb7 Qa6 53.Qa6 Ra6 54.Kh2 a2 55.Nb4 c1Q 56.Rc1 a1Q 57.Ra1 Ra1 58.Kg3 f5 59.Kf4 Ra4 60.Nd3 Ra2 61.Ke5 Rd2 62.Nf4 Rf2 63.d5 Rd2 64.h4 Kf7 65.Kd6 Nd1 66.g3 Ne3 67.Kc5 Ng2 0–1. bambinik (2510) – k2_cult (2445), 2003.

6.c4 cb5 7.cb5 Bd6 8.Be2 =.

6.c4 cb5 7.cd5 b4 8.de6 (8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Nbd7 10.de6 fe6=) 8...Be6= 9.Bb5 Nc6 10.0-0 (10.Nd4 Bd5=) 10...Bd6 (10...Rc8 11.Ng5=) 11.d4 (11.e4 Bf4=) 11...0-0 12.Nbd2 Bd5 (12...Na7 13.Bd3+=) 13.Ne5 (13.Bd3 Re8=) 13...Qe7 14.f4 Bc7 (14...Rad8 15.Qb1+=) 15.Qe2 (15.Bd3 a4=) 15...a4 (15...Rfd8 16.e4 Bb6 17.Bc6 Bc6 18.Qe3=+) 16.a3 Ne4 (16...Rfc8 17.ab4 Qb4 18.Ba3 Nd4 19.Bb4 Ne2 20.Be2+/–) 17.ab4+= Nb4 18.Ba4 Nd2 19.Qd2 Be5 (19...Rfd8 20.Bc3 Na2 21.Bb5+=) 20.fe5+/– Bc4 (20...Rfc8 21.Bb5 Qg5 22.Ra8 Ra8 23.Rf2+/–) 21.Rfb1 Rfc8 22.Bc3 Nd5 23.Bd1 Ra1 24.Ra1 Nc3 25.Qc3 b5 26.Be2 Be6 27.Qd3 Qg5 28.Bf3 b4 29.Rb1 g6 30.Qd2 b3 31.d5 Rc2 32.Qd3 Bh3 33.g3 Qe5 34.Qb3 Rc8 35.Re1 h5 36.Qd3 Qf6 37.Bg2 Bg2 38.Kg2 Qe5 39.e4 f5 40.Re2 fe4 41.Re4 Rc3 42.Re5 Rd3 43.Kf2 Rd2 44.Ke3+– Rd1 45.Ke4 Kf7 46.h3 Rd2 47.h4 Rd1 48.Rg5 Kf6 49.g4 Rh1 50.d6 Rh4? 51.Rd5+– Rg4 52.Kf3 Ke6 53.d7 Kd5 54.d8Q Ke6 55.Qb6 Kf7 56.Qd6 Kg7 57.Qe7 Kh6 58.Qf8 Kh7 ½–½. cgits (2635) – sobedesce (2455), net–chess.com, 2005.

6.c4 cb5 7.cd5 Nd5 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Nd7 10.Nc3 =.

6.c4 Nbd7 7.cd5 Nd5 =.

6.c4 Nbd7 7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 9.d4 c5 10.Nc3 b6 11.dc5 Nc5 12.cd5 ed5 13.Nd4 (13.Nd5? Nd5 14.Qd4 Ne6–+) 13...Qc7 14.g3 Bb7 15.Nc6 Attacks the isolani on d5 15...Bc6 16.bc6 Qc6 17.Bf3 The pressure on the isolated pawn grows 17...Rad8 18.Nd5 Nd5 19.Bd5 (worse is 19.Qd5 Qd5 20.Bd5 Bg3+=) 19...Qc7 20.Qd4 Ne6 21.Qe4 Nc5 22.Qf5 Qd7 23.Qg5 Ne6 24.Qh5 Qe7 25.Rad1 Rc8 26.Rd3 Rfe8 27.Rfd1 Rc2 28.Ba1 g6 29.Qh6 Qc7 30.Be6 Bf8 31.Rd7 Bh6 32.Bf7 Kf8 33.Rc7 Rc7 34.Be8 Ke8 35.Bd4 Rb7 36.Rc1 Bg7 37.Bg7 Rg7 38.Kf1 Rb7 39.Ke2 Kd7 40.f4 b5 41.e4 b4 42.Kd3 a4 Black plans b3 43.Rc4 b3 44.ab3 (44.Ra4?? b2 45.Ke3 b1Q 46.Rd4 Ke7–+) 44...Rb3 45.Kc2 Ra3 46.Kb2 Rb3 47.Ka2 Re3 48.Ra4 h5 49.e5 h4 50.gh4 Rh3 51.Kb2 Rh2 52.Kc3 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Van Rooijen,Peter, IECG, 2009.

6.c4 Be7 7.Nc3 0-0 8.d4 a4 9.c5 a3 (9...cb5 10.Bb5 a3 11.Bc1=) 10.Bc1 b6 11.cb6 Qb6 12.Bd2 (12.Rb1 cb5 13.Nb5 Nc6=) 12...cb5 13.Nb5 Ne4 14.Bd3 Ba6 15.Rb1 Nc6 16.0-0 (16.Na3 Nb4 17.Be4 de4=) 16...Rfb8=+ 17.Be1 (17.Nc3 Qa7 18.Nb5 Bb5 19.Rb5 Rb5 20.Bb5 Qb7=+) 17...Qd8 18.Qc2 (18.Rb3 Rb6=+) 18...Rb6-/+ 19.Rb3 (19.Qd1!?-/+) 19...Qb8–+ 20.Qb1 Rb7 (20...Na7 21.Na7 Rb3 22.ab3–+) 21.Bd2 (21.h3–+) 21...Nd2 22.Nd2 Na5 23.Nc3 Nb3 24.Ba6 Nd2 25.Qb7 Qb7 (25...Nf1 26.Qb8 Rb8 27.Bf1–+) 26.Bb7 Rb8 (26...Nf1?! 27.Ba8 Nd2 28.f3=) 27.Rd1 (27.Bc6 Nf1 28.Kf1 Rc8 29.Nd5 Bd6–+) 27...Rb7 28.Rd2 Bb4 (29.Kf1 Bc3–+) 0–1. cgits (2605) – martp (2645), net–chess.com, 2005.

6.bc6 bc6 7.Be2 Ba6 8.0-0 Be7 9.d3 0-0 10.Nbd2 Nbd7 11.c4 Rb8 12.Qc2 Qb6 13.Rab1 Qa7 14.h3 Rfc8 15.Bd4 Bc5 16.Rb8 Rb8 17.Rb1 Rb4 18.Bc3 Rb1 19.Qb1 dc4 20.Nc4 Bc4 21.dc4 Be3 22.Qf1?? (22.Be1 Bc5-/+) 22...Bc5 (better is 22...Ne4 23.fe3 Qe3 (23...Nc3?! 24.Nd4–+) 24.Kh2 Nc3–+ (24...Qc3?! 25.Qd1 Nef6 26.Nd4–+)) 23.Bd3+= Bb4 24.Bb4 (better is 24.Bd4!? Qc7 25.Qe2+=) 24...ab4-/+ 25.Qb1 Qa3 26.Kh2 Nc5 27.Bc2 g6 28.Bb3 Nfe4 29.Qc2 Nc3 30.Nd4 (30.Qd2 Qa5-/+ (30...Nb3?! 31.ab3 Qa7 32.Qd6=)) 30...Nb3 (30...Qa7!? 31.Qd2–+) 31.ab3 Qa2 (better is 31...Qa7 32.Qd2 Qc7 33.g3 e5-/+) 32.Qa2= Na2 33.Nc6 Kf8 34.Kg3 Ke8 35.Kf4 Kd7 36.Ne5 Ke7 37.Kg4 (37.Nd3 Kd6+/–) 37...f6 (37...Nc1 38.Nc6 Kd6 39.Nb4 f6=) 38.Nc6 (better is 38.Nd3+=) 38...Kd6-/+ 39.Nd4 Nc1 40.Nc2 (better is 40.f3!?-/+) 40...Kc5–+ 41.Na1 Nb3! 42.Nb3 Kc4 43.Na5 Kc3 44.Kf4 b3 45.Nb3 Kb3 46.Ke4 Kc4 47.f4? (47.h4 h6–+) 47...Kc5 48.g4? (48.Ke3 Kd5 49.Kd3 e5 50.fe5 fe5–+) 48...Kc4 (better is 48...h5 49.Kd3–+) 49.h4 Kc5 50.Kd3 (50.g5 fg5 51.hg5–+) 50...Kd5 (better is 50...h5!? 51.g5 fg5 52.hg5–+) 51.Ke3 e5 (51...h5 52.Kf3 f5 53.gh5 gh5 54.Ke3–+) 52.f5 (52.f5 gf5 53.gf5–+). ejdrzej (1660) – mimifix (1755), kurnik, 2014.

6.d4 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Bd3 =.

6.d4 Be7 7.a4 0-0 8.Bd3 cb5 9.ab5 Ng4 10.0-0+= f5 11.c4 Nd7 12.Qb3+/– Ndf6 13.h3 Nh6 14.Nc3 Nf7 15.Rfc1 Kh8 16.c5 g5 17.Na4 Ne4 18.Nb6+– Ra7 19.Nc8 Qc8 20.b6 Ra8 21.c6! Bb4 22.c7 Qd7 23.Ra4 Kg7 24.Ba3 Ba3 25.Qa3 Qd6 26.Qb2 Rfc8 27.Rc5! Nf6 28.Raa5 Ra5 29.Ra5 Nd7 30.Rb5 Kg8 31.Qb1 Qe7 32.Nd2 Nd6 33.Ra5 Ne4 34.Be4 fe4 35.Qb5 Nb6 36.Qb6 Rc7 37.Ra7 Rc1 38.Kh2 Qc7 39.Qc7 Rc7 40.Nb3 Kf7 41.Na5 Kg6 42.Rb7 Rb7 43.Nb7 e5 44.Nd6 Kf6 1–0. Jenneborg,Seved – Van Rooijen,Peter (1690), IECC, 2004.

6.Be2 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Nc3 Bd6 9.0-0 0-0 10.a4 Qc7 11.d4 (11.Ba3 Ba3 12.Ra3 e5=) 11...Bb4 12.Bd7 Bc3 (12...Nbd7 13.Nb5 Qc6 14.Ba3=) 13.Bc3= Nbd7 14.Bb2 (14.Qd3 Rac8 15.Ra3 Ne4=+) 14...Rfc8 15.c3 (15.Rc1 Nb6-/+) 15...Ne4 16.Qb3 Nb6 17.Rac1 (17.Ne5 f6 18.Nf3 Nc4-/+) 17...Nc4-/+ 18.Rfd1 (18.Rb1 Ned2 (18...Nb2?! 19.Rb2 Nc3 20.Rc2-/+) 19.Nd2 Nd2–+) 18...Nb2 (18...Ra6!? 19.Rb1 Rb6-/+) 19.Qb2=+ Nc3 (20.Re1 Na4 21.Rc7 Nb2 22.Rb7 Rcb8–+) 0–1. Zrinski,Scott – Kowalski,Boleslaw, Swiss–440.1.10, 2002.

6.Be2 Bd6 7.0-0 =.

6.Ne5 Bd6 7.bc6 (7.Be2 0-0=) 7...Nc6 8.Nc6 (8.Bb5 Qb6 9.a4 0-0 10.Nc6 bc6 11.Bf6 cb5=) 8...bc6+= 9.Nc3 0-0 10.Rb1 e5 11.Bd3 (11.Be2 Be6+=) 11...Be6 12.a3 (12.a4 Qc7-/+) 12...Qc7 13.g3 (13.h3 Rfb8-/+) 13...Qe7 (13...Rfb8 14.f4-/+) 14.Qc1 Bh3 Black plans e4 15.Bf1 Bf1 16.Rf1 (16.Kf1 Rab8-/+) 16...e4 (16...Rab8 17.f4-/+) 17.d3 Ng4 (17...Rab8 18.Ne2-/+) 18.h3 Ne5 19.Ke2 Qe6 20.g4 (20.Qd1 ed3 21.cd3 Qh3–+) 20...Nf3 (20...f5 21.Na4–+) 21.Rd1 f5 22.gf5 Nd4! 23.Kd2 (23.ed4 ed3 Discovered attack) 23...Qf5 24.de4 Qf2 (24...de4 25.f4 ef3 26.Rf1–+) 25.Kd3 Nf3 Do you see the mate threat? 26.Nd5 (26.Rf1 Qg2 27.Rf3 Rf3 28.Qg1 Qh3 29.Kd2–+) 26...cd5 27.ed5 Rae8 28.Rf1 Qh4 29.c4 Qe4 30.Ke2 Bc5 31.Bc3 Qc4 (31...Be3 32.Re1 Bc1 33.Kd1 Qd3 34.Kc1 Qc3 35.Kd1 Re1) 32.Kd1 White threatens to counter with Rb7 32...Nd4! 33.Re1 (33.ed4 Qe2 A double attack) 33...Qd3 34.Qd2 Qb1 35.Qc1 Qb3 36.Kd2 If White now would get a4 in, he might survive 36...Rf2 37.Re2 Qb5 (37...Re2 38.Kd3 Qb5) 38.Rf2–+ Nb3 (38...Nb3 39.Kd1 Nc1 40.Ba5 Be3 41.Bb4 Qd3 42.Bd2 Bd2 43.Rd2 Qb3 44.Rc2 Re2 45.Kc1 Qc2#) 0–1. Bonetti,Shane – Snowcannon, ICC, 2002.

6.Ne5 Bd7 7.Nd7 Qd7 8.Nc3 b6 9.a3 c5 10.Qf3 Be7 11.0-0-0 Qc7 12.g3 Qd7 13.e4 d4 14.e5 Nd5 15.Nd5 Qd5 16.Qd5 ed5 17.Bg2 Nd7 18.Rde1 0-0 19.Bd5 Rad8 20.e6 fe6 21.Re6 Bf6 22.Rf6 Kh8 23.Rf8 Rf8 24.Be6 Ne5 25.f4 Rf6 26.fe5 Re6 27.Re1 g6 28.h4 Kg7 29.c3 h6 30.cd4 cd4 31.Bd4 g5 32.h5 Kf7 33.Rf1 1–0. Machete99 – guest317, ICC, 2002.

6.c4 Bd6

7.a4 0-0 8.Be2 Re8 9.d4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Nbd2 c5 12.0-0 Nb6 13.Bd3 cd4 14.Nd4 (14.Bd4!? Bc7 15.Nb3+=) 14...e5+= 15.Nf5?? (15.N4f3 Nbd5 16.Ne4 Ne4 17.Be4 Nf6=) 15...Bf8?? (better is 15...Bb4!? 16.Nb3 e4 17.Ng7 Kg7 18.Qh5–+) 16.Qc2? (better is 16.Bc2=) 16...e4?? (better is 16...Nbd5 17.Bc4 Nb4–+) 17.Ne4+/– Ne4? (better is 17...Nfd5!? 18.Neg3 g6+/–) 18.Be4+– Bf5 19.Bf5 h6 20.Rfd1 Qg5 21.Bd4 (21.Rd4 h5 22.h4 Qh6+–) 21...Nc8 (better is 21...Nd5+–) 22.Bh7 Kh8 23.Be4 Nd6 24.f4 Qh4 25.Bd5 Rac8 26.Qd3 f5 27.Rac1 Rc1 28.Rc1 Qe7 29.b6 Ne4 (29...Rd8 30.Rc7 Rd7 31.Qc3+–) 30.Qb5 Kh7 31.h3 Ng3 (31...Rb8 32.Qa5 Nd6 33.Rc7+–) 32.Rc7 (better is 32.Kh2!? Ne4 33.Rc7 Qd8+–) 32...Ne2 (32...Qb4 33.Qb4 ab4+– (33...Bb4?? 34.Rg7 Kh8 35.Re7)) 33.Qe2 (33.Qe2 Rd8 34.Re7 Be7 35.Bb7+–) 1–0. guillaume54 (1760) – wwgia (1670), gameknot.com, 2013.

7.a4 Qe7 8.Nc3 e5 9.Be2 (9.bc6!? bc6 10.cd5+=) 9...0-0 10.0-0 Bg4 (10...e4 11.Nd4 c5 12.Nb3 dc4 13.Bc4 Bh2 14.Kh2 Ng4 15.Kg1–+) 11.h3 Bf3 12.Bf3 e4 13.Be2 Nbd7 14.d3 ed3 15.Bd3 Ne5 16.bc6 bc6 17.cd5 cd5 18.Be2 Rab8 19.Rb1 Nc4? (19...Rfd8 20.Nb5=) 20.Bc4 (better is 20.Nd5!? Nd5 21.Bc4 Ne3 22.Qd4 Rb2 23.Rb2 Nc4 24.Qc4=) 20...dc4+= 21.Nb5 Bb4 22.Qc2 Rbc8 23.Bc3 Nd5 24.Bb4 (better is 24.Rfd1 Rfd8 25.Bd4=) 24...ab4-/+ (24...Nb4?! 25.Qc3+=) 25.e4? (better is 25.Rfd1 b3 26.Qf5-/+) 25...Nf4–+ 26.Qd2?? (26.Rfe1 b3 27.Qc3 Rfd8–+) 26...Nd3 (better is 26...Qg5 27.Qf4 Qf4 28.Rb4 c3–+) 27.a5?? (better is 27.Qe3–+) 27...Qc5 (27...Qc5 28.Nc3 bc3 29.Qc3 Ra8–+) 0–1. anonymouuus – kubus3345 (1750), kurnik, 2014.

7.Qc2 dc4 8.Nc3 e5 9.Bc4 Bg4 10.Ng5 0-0 11.0-0 h6 12.f3 Bh5 13.Nge4 Bg6 14.Rac1 Bc7 15.a4 Kh8 16.Ba3 Re8 17.Qb3 Ne4 18.fe4 f6 19.bc6 Nc6 20.Qb7 Nb4 21.Nd5 Be4 22.Qa8 Qa8 23.Nc7 Qd8 24.Ne8 Qe8 25.Bb4 ab4 26.d3 Bc6 27.a5 Qa8 28.Be6 Kh7 29.Rc5 h5 30.Rf2 Kg6 31.d4 Be4 32.Bc4 Qb8 33.Bb3 ed4 34.ed4 Qd6 35.Rc4 Kh6 36.d5 Qd5 37.Rb4 Qe5 ½–½. Papakosmas,Lambros – Simmelink,Joop, corr TKM/A009, 1999.

7.Nc3 0-0 8.a4 Nbd7 9.Be2 e5 10.0-0 e4 11.Nd4 Ne5 12.cd5 cd5 13.d3 ed3 14.Bd3 Nd3 15.Qd3 Qe7 16.h3 Bd7 17.Nf3 The isolani on d5 becomes a target 17...Be6 18.Rfd1 h6 (18...Rac8 19.Rac1=) 19.Nd4 (better is 19.Nd5!? Nd5 20.e4+/–) 19...Rac8= 20.Rac1 Bb8 21.Nde2 (21.e4 de4 22.Ne4 Ne4 23.Qe4 Qb4 24.Rc8 Bc8= (worse is 24...Rc8 25.Qb7 Qd6 26.g3+=)) 21...Qc7 (better is 21...Qb4!? 22.Rb1 Rfe8+=) 22.Nf4+= Increasing the pressure on the isolated pawn on d5 22...Qe7 (better is 22...Qe5!?+=) 23.Ncd5+/– Nd5 24.Nd5 Bd5 25.Qd5 Rc1 26.Rc1 Rd8 27.Qf3 Qd6 28.g3 (28.Qb7?? Qd1 29.Rd1 Rd1) 28...Qd2 29.Ba3 Qa2 (better is 29...Be5!?+/–) 30.Be7+– Re8 31.Qb7 Qe6? (better is 31...Bg3 32.fg3 Qd2+–) 32.Bc5 Qh3 33.Bd4 Bg3 (33...h5+–) 34.fg3 Qg3 35.Qg2 Qg2 (35...Re3 36.Rc8 Kh7 37.Be3 Qe1 38.Kh2 Qe3 39.Qc2 g6+–) 36.Kg2 Re4 (36...Rd8 37.Rc7 Rb8 38.b6+–) 37.Rc6 (better is 37.b6 Re7 38.Rc7 Re8+–) 37...f5 (37...Kh7 38.b6 Re8 39.Rc7+–) 38.Ra6 (better is 38.b6 Re7 39.Rc7 Re8+–) 38...f4 (38...Kf7 39.b6 Re8 40.Be5+–) 39.Ra5 (better is 39.b6 Re7 40.Ra7+–) 39...fe3 40.Bc5 (40.b6 e2 41.Bc3 e1N 42.Be1 Re2 43.Bf2+–) 40...e2 41.Bf2 e1Q (41...Re6+–) 42.Be1 Re1 43.b6 Rb1 (43...Re7 44.Rb5 Re2 45.Kf3 Re8+–) 44.Rb5 Ra1 45.a5 Ra2 46.Kf3 Ra3 47.Ke4 Ra4 48.Kd5 Ra1 49.b7 Kh7 50.b8Q Rd1 51.Ke4 Re1+– 52.Kf3 Rf1 53.Kg2 Rf6 54.Rb7 Rg6 55.Kh3 Rg5 56.Qf8 Kg6 57.Qf7 Kh7 58.Qf8 Rg6?? 59.Kh4 Rg5 0–1. anonymouuus – kubus3345 (1655), kurnik, 2013.

7.d4 cb5 8.c5 Bc7 9.Bb5 Bd7 10.Bd3 +=.

7.d4 dc4 8.Bc4 cb5 9.Bb5 Bd7 10.Be2 Qb6 11.Qb3 Qb3 12.ab3 Nc6 13.0-0 0-0 ½–½. Benassi – Kharitonov, corr 1998.

7.Be2 0-0 8.0-0 cb5 9.cb5 Nbd7 10.Nc3 Nb6 11.d4 Bd7 12.a4 Rc8 13.Qb3 (13.Ne5!?=) 13...Nc4+= 14.Bc4 dc4 15.Qc2 Nd5 16.Nd5 ed5 17.Bc3 Re8 0–1. samyaksamadhi (2425) – pierred (2840), net–chess.com, 2015.

7.Be5 0-0 =.

7.d4 0-0

8.c5 Bc7 9.b6 Bb6 10.cb6 Qb6 11.Ba3 +–.

8.c5 Be7

9.a4 b6 10.cb6 Qb6 (10...cb5 11.Bb5 Bb4 12.Bc3 Qb6 13.Bb4 ab4 14.0-0=) 11.Bd3 (11.Ba3 Bb4 12.Bb4 ab4=) 11...Na6 12.0-0 (< 12.ba6 Qb2 13.Nbd2 Ba6-/+) 12...Nb4 13.Nc3 Bb7 14.Be2 (14.Ne5 Rfc8=) 14...Rac8 15.Ne5 c5 (15...Rc7 16.Qd2=) 16.dc5 (16.Rb1 Rc7=) 16...Bc5 17.Na2 Na2 18.Ra2 Qd8 (18...Rfd8 19.Bd4=) 19.Ra1 Ne4 20.Bd3 (20.Rc1 Bd6=) 20...f6 21.Nd7 Qd7 22.Be4 f5 (22...Rfd8 23.Bd3=) 23.Bd3 Qe7 (23...d4 24.Bc4+=) 24.Rc1 Qh4 25.Be5 Rfe8 (25...Rfd8 26.Bg3 Qe7 27.Qh5=) 26.Be2 (26.Bg3 Qg5+=) 26...Qe4 (26...Red8 27.Rc3=) 27.Bd4+= Bd6 28.Qd2 (28.Rc8 Rc8 29.f4 Qc2+=) 28...Rc1 (28...e5 29.Bf3 Qh4 30.Bc5+=) 29.Rc1+= (< 29.Qc1 e5 30.Bf3 Qh4=+) 29...f4 (29...e5 30.Bd3 Qh4 31.g3=) 30.f3 (30.Bd3 fe3 31.Qe3 Qe3 32.fe3 Re7+/–) 30...fe3+= 31.Qe3 (< 31.fe4 ed2 32.Rd1 Bf4=) 31...Qe3 (31...Qf5 32.Bd3 Qh5 33.f4+=) 32.Be3 e5 33.Bd2 Ra8 34.Kf2 (34.Bd3 h6+=) 34...Kf7 35.b6 Ba6 (35...Ke6 36.Ke1+=) 36.Rb1 Bb7 37.Rb5 Bc6 38.Ra5 Ra5 39.Ba5 Ba4 40.Ba6 Ke7 ½–½. lskr (2050) – pcmvr (1960), internet, 2007.

9.b6 Nbd7 10.Qc2 e5 11.Ne5 Ne5 12.de5 Ne4 13.Bd4 f6 14.e6 f5 15.Bd3 Be6 16.f3 Ng5 17.Nc3 Bd7 18.Ne2 Ne6 19.0-0 Qe8 20.Rad1 Nd4 21.ed4 Qg6 22.Qd2 Rfe8 23.Rb1 Bf6 24.f4 ½–½. Woelfelschneider,Peter (1795) – Blatt,Frank (1975), 06. VCC–Open, 2001.

9.b6 Nbd7 10.Bd3+= Ne4 11.0-0 =.

9.b6 Nbd7 10.Bd3 e5+= 11.Nfd2 e4 12.Bc2 Nc5 13.dc5 Bc5 14.Nc3 Bb6 (worse is 14...Qb6 15.Na4 Qa7 16.Nc5 Qc5 17.Bf6 gf6 18.0-0+/–) 15.Rb1 Ng4 16.h3 (16.Na4 Bc7=) 16...Qh4+= 17.0-0 (17.g3 Qh6 18.Qe2 Bc7=) 17...Nf2 18.Rf2 (18.Qe1 Nh3 19.gh3 Qg5 20.Kh1 Qe3 (worse is 20...Be3 21.Nde4 de4 22.Ne4+=; 20...Bh3?! 21.Rg1 Bg4 22.Rg3-/+) 21.Qe3 Be3 22.Nde4 de4 23.Ne4 Be6+= (worse is 23...Bh3 24.Rf3 Be6 25.Re3+/–)) 18...Be3-/+ 19.Qe2 Ba7 (19...Qf2 20.Qf2 Bf2 21.Kf2-/+) 20.Nd1 f5 21.Nb3 Bf2 22.Qf2 Qg5 23.h4 Qh6+= 24.Be5 f4 25.g3 fg3-/+ 26.Qg3 Rf3 27.Qg5 Qg5–+ 28.hg5 Rf5 29.Bd4 Rg5 30.Kh2 a4 31.Nc5 b5 32.Ne3 Rh5 33.Kg2 Rg5?? 34.Kh2 Rh5?? 35.Kg2 Rh6 36.Bd1 Bh3 37.Kg3 Re8 38.Ng4 Bg4 39.Bg4 Rg6 40.Kh4 Re7 ½–½. Felkel,S – Woelfelschneider,Peter, ETC, 2005.

9.b6 Nbd7 10.Bd3+= e5 11.Ne5 Ne5 12.de5 Nd7 (12...Ne4 13.Be4 de4 14.Qd8 Rd8 15.Bd4=) 13.Bd4 Nc5 14.Bc5 (14.Bh7 Kh8=) 14...Bc5 15.Bh7 Kh7 16.Qc2 Kg8 (16...Bf5 17.Qc5 Re8 18.0-0=) 17.Qc5 Qg5 18.Kf1 (18.g3 Qe5 19.Nc3 Re8=) 18...Qe5 19.Nc3 Re8 20.Rd1 Bf5 21.h4 (21.Ke1 Qe6=) 21...Ra6 (21...Bc2 22.Rc1 Bd3 23.Ke1=+) 22.Rd2 Qf6 23.Kg1 (23.h5 Re5=) 23...Qd8 (23...Re5 24.h5=+) 24.Rb2= Re6 25.h5 Bg4 (25...Qg5 26.Qd4=+) 26.f3 Bf5 27.Qd4 ( 27.e4!?=) ½–½. Alvarez Villar,Nelson (2275) – Bonetti,Shane (2105), TT–16 ETC, 2005.

9.b6 Ne4 10.Nc3 =.

9.Ne5 b6 10.Ba3 cb5 11.Bb5 Ba6 =.

5.Nf3 Bf5

6.bc6 Nc6 7.d3 (7.Bb5 Rc8=) 7...e6 8.Nbd2 Qb6 (8...Rc8 9.Rb1=) 9.Rb1 Qc7 10.Be2 Bd6 11.h3 (11.Nh4 Bg6 12.c4 dc4 13.Nc4 Bb4 (worse 13...Bh2 14.g3 Bg3 15.Ng6 fg6 16.Bf6 gf6 17.fg3+/-) 14.Nd2 Qd6=) 11...0-0 (11...e5 12.0-0=+) 12.g4 Bg6 13.g5 (13.Bf6 gf6 14.h4 h6=) 13...Nd7=+ 14.h4 Bh5 15.Nd4 (15.c4 Bf3 16.Bf3 Nde5 17.Be5 Ne5 (worse 17...Be5 18.cd5 Nb4 19.d4+/-) 18.cd5 Nd3 19.Ke2 Nc5=+) 15...Be2 16.Qe2 (16.Ke2!? Nd4 17.Bd4-/+) 16...Nd4-+ 17.ed4 (better 17.Bd4 e5 18.Ba1 Qc2 19.Rb2 Qc1 20.Qd1-+) 17...Qc2 18.0-0 Bf4 19.Rfd1 (19.Bc1 Qa2 20.Rb7 Qc2-+) 19...Qc7 (better 19...Rfc8!? 20.Bc1 Qa2 21.Rb7-+) 20.Ba3 Rfc8 21.Nf3 b6 (21...Rab8 22.Re1-+) 22.Bc1 Bc1 23.Rbc1 Qd6 (23...Qf4!? 24.Qe3 Qg4 25.Kf1-+) 24.Ne5 Ne5 25.de5 Qb4 26.Qh5 (26.Rc8 Rc8 27.d4-+) 26...g6 (26...Qf4 27.Rc8 Rc8 28.g6 hg6 29.Qg5-+) 27.Qh6? (27.Qe2 Qh4 28.Qd2 Rc5-+) 27...Qf4 (better 27...Qg4!? 28.Kh1 Rc2 29.Rf1 Ra2 30.Kh2-+) 28.Rc8 Rc8 29.Re1 Rc2 30.Rf1 Qg4 (worse 30...Ra2 31.h5 Re2 32.hg6 hg6 33.Qh2 Qg5 34.Kh1-+) 31.Kh2 Re2 (worse 31...Ra2 32.h5 Qf3 33.hg6 Rf2 34.Rf2 Qf2 35.Kh1 hg6 36.Qh3-+) 32.a4 Rd2 (better 32...Re5 33.d4 Re4-+) 33.d4 (33.h5 Rd3 34.hg6 fg6-+) 33...Re2 (33...Rd3 34.Qg6 hg6 35.f3 Rd2 36.Rf2 Rf2 37.Kh1 Qg2) 34.h5-+ Qh4 35.Kg2 Qg4 (35...gh5?! 36.Qf6 Qe4 37.Kg1-+) 36.Kh2 Qf4 37.Kg2 Qg4 (better 37...Qd4 38.hg6 hg6-+) 38.Kh2= ½-½. OrbiticS (2250) - universe64 (2245), Eastern Bullet Arena, lichess.org, 2019.

6.d4 Nbd7 7.Nbd2 e6 8.Be2 a4 9.a3 Bd6 10.0-0 0-0 11.c4 cb5 12.cd5 (better is 12.c5 Bc7 13.Nh4+=) 12...Nd5?? (better is 12...ed5 13.Bb5 Qb6-/+) 13.Bb5?? (better is 13.e4!? b4 14.ef5 ef5 15.Bd3+–) 13...N7b6 (13...N7f6!? 14.Nc4 Ne4=) 14.e4+/– Nf4?? (better is 14...Nc7 15.Bd3 Bg6+/–) 15.ef5+– Qf6 (15...Ra5 16.Bc4 Rf5 17.g3 Nc4 18.Nc4+–) 16.g3 (16.Ne4!? Qe7 17.fe6 fe6+–) 16...Nh3 (16...Qf5 17.Be2 (17.gf4?! Qb5 18.Ne4 Bf4+/–) 17...Qg4 18.Re1+–) 17.Kg2 (better is 17.Kh1!? ef5 18.Qe2 Rfc8+–) 17...Qf5 18.Qe2?? (better is 18.Nc4 Qb5 19.Nd6+–) 18...Nd5 19.Qe4 Qh5?? (better is 19...Ndf4 20.gf4 Nf4 21.Kh1 Qb5+/–) 20.Bd3 Ra5 21.Qh7! Qh7 22.Bh7 Kh7 23.Kh3 Rb5 24.Nc4 Rc8 (24...Be7 25.Nfd2 Rc8+–) 25.Nd6 Rb2 26.Nc8 1–0. ferminkatcho (1715) – ichxel (1765), kurnik, 2014.

6.Be2 e6 7.Nh4 Bg6 8.0-0 Bd6 9.Ng6 hg6 10.h3 Nbd7 11.c4 0-0 12.Nc3 c5 13.Na4 dc4 14.Rc1 b6 15.Rc4 Ne5 16.Rc1 Bc7 (better is 16...Ned7!?+/–) 17.Nb6!+– (17.Nb6 Bb6 18.Be5+–) 1–0. Schellen,Anton – Puleston,Tim, SE–2010-0-00051, 2010.

6.Bf6 ef6 7.c4 Bc5 8.bc6 Nc6 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qd7 11.a3 0-0 12.d4 Bd6 13.Bb5 Qc7 14.Ba4 Na7 15.Nd5 Qc4 16.Nb6 Qc3 Attacking the isolated pawn on a3 17.Nd2 Bg4 (17...Rad8 18.Nbc4 Bg4 19.f3+/–) 18.Qb1 (18.Qc1 Qc1 19.Rc1 Rad8+/–) 18...Bf5 19.Qc1 Qc1 20.Rc1 Ba3 21.Ra1 Bb4 22.Na8 Ra8 23.Kd1 b5 24.Bc2 Be6 25.Ke2 Bc3 26.Rac1 Rc8 27.Bd3 a4 28.Ne4 Bb2 29.Rc8 Bc8 30.Kd2 a3 31.Nc3 Be6 32.d5 (32.Nd1 Ba1 33.Kc2 Nc6 34.Bb5 Nb4 35.Kc1 Bb3=) 32...b4 33.Nd1 Bd5 34.Nb2 ab2 35.Rb1 Bg2 36.Rb2 Nc6 37.Bb5 Kf8 38.Bc6 Bc6 39.Rb4 Ke7 40.e4 h5 41.f4 Bd7 42.Ke3 g6 43.h4 Kd6 44.Rc4 Be6 45.Rc1 Ke7 46.Rc5 White intends e5 46...f5 47.e5 Kf8 48.Kd4 Kg7 49.Rb5 Kf8 50.Kc5 Kg7 51.Kd6 Kg8 52.Rb8 Kg7 53.Ke7 Bd5 54.Kd7 Ba2 55.Kd6 Be6 56.Ke7 Ba2 (56...Bd5 57.Rd8 Bb3+–) 57.Rc8 Be6 58.Rc7 Bb3 ½–½. Bendig,Frank – Pommerel,Wim, corr TKM/A001, 1999.

5.Nf3 Bg4

6.c4 cb5 7.cb5 e6 8.h3 =.

6.Be2 Nbd7 7.Nc3 (7.0-0 Qc7=) 7...e5=+ (8.0-0 Bd6=+) =+. Zgierski,Adam – Feilmayr,Erwin, corr ICCF TT/2/06, 2004.

6.h3 Bf5 7.Nc3 =.

6.c4 e6

7.Qa4 Be7 8.Ne5+= 0-0 (8...dc4!? 9.bc6 bc6 10.Qc4 Qb6+=) 9.Ng4+/– Ng4 10.cd5 Nf6 11.de6 fe6 12.Bc4 Nd5 13.Nc3 (13.0-0 cb5 14.Qb5 Qd7+/–) 13...Kh8 (13...Qd7 14.d3+/–) 14.Be2 (14.Qb3 Nd7+/–) 14...Bf6 (14...Bb4 15.0-0+/–) 15.0-0 (15.d4 c5 16.0-0 Nd7+/–) 15...Nb4 (15...Nc3 16.Bc3 Bc3 17.dc3+/–) 16.d4+– Nd7 17.bc6 Nb6 18.Qb3 Nc6 19.Qe6 Re8 20.Qh3 h6 21.Rab1 Nd5 22.Bf3 Nde7 23.Ne4 Nd5 24.Nc5 Rb8 25.Nd7 (25...Re7 26.Nb8 (26.Bd5?! Rd7 27.Be6 Re7+–) 26...Nb8 27.Qf5+–) 1–0. mrkt (1810) – Orangattackman, Tournament Game, 2005.

7.Qa4 Bf3!? 8.gf3 Bc5 =.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 dc4 9.bc6 bc6 10.Bc4 Rb8 11.Bc3 Bb4 12.Be2 0-0 13.Qc2 Nd5 14.a3 Bd6 15.d3 Qc7 16.h3 Bh5 17.Nbd2 c5 18.Nc4 Nc3 19.Qc3 Bf3 20.Bf3 Ne5 21.Nd6 Nf3 22.gf3 Qd6 23.Rab1 Qd5 24.Kg2 a4 25.Rfc1 h6 26.Qc4 Qc4 27.dc4 (27.Rc4?? Rb1 28.Ra4 Rd8–+) 27...Rb3 28.Rb3 ab3 29.Rb1 Rb8 30.Kf1 b2 31.Ke2 g5 32.Kd2 Rb3 33.a4 Kg7 34.a5 Kg6 35.Ke2 Kf5 36.a6 Ke5 37.a7 Ra3 38.Rb2 Ra7 39.Rb5 Ra2 40.Kf1 Ra1 41.Kg2 Kd6 42.Rb7 Ra4 43.Rf7 Rc4 44.Rh7. Bennett,Hilton (2200) – Myrberg,Johnny, email 4AMM–F 1998–99.

7.h3 Bf5 8.Nd4 Be4 9.f3 =.

7.h3 Bh5 8.Nc3 Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 Bd6 10.0-0=) 9.d4 (9.bc6 bc6 10.d4 Rb8=) 9...cb5 (9...Bb4 10.bc6 bc6 11.a3=) 10.cd5 Nd5 (10...ed5 11.Bb5 Bb4 12.a3 Bc3 13.Bc3+=) 11.Nd5 (11.Bb5 Bd6=) 11...ed5 12.Qb3 (12.g4 Bb4 13.Nd2 Bg6=+) 12...Bf3 13.gf3 Bb4 14.Kd1 Qh4 (14...Qf6 15.Qd5 Qc6 16.Qc6 bc6 17.Rc1+/–) 15.Qd5 (15.Bb5!? Qh5 16.Be2+=) 15...Qf2=+ 16.Be2 (16.Qe4 Kd8 17.Be2 Rc8=+) 16...Qe3-/+ 17.Qe4 Qe4 18.fe4 Rc8 19.Bb5 Ke7 20.Rg1 g6 (20...Nf6 21.e5 Ne4 22.Rb1=+) 21.Rg3 Rhd8=+ 22.a3 Bd6 23.Rb3 Bf4 24.Bd3= Rc7 25.Ke2 Rdc8 26.Rf1 g5 27.a4 h6 28.Ba3 Kd8 29.Rb5 b6 30.e5= Ke8 31.Bd6 Rc6 32.h4 Rc1 33.Rc1 Rc1 34.hg5 hg5 35.Rd5 g4 36.Bb5 Rc2 37.Kd3 Rc8 38.Ba3 Rc7= 39.Ke4 Bd2 40.Bd6 Ra7 41.Kf5 Bb4? 42.e6?? fe6= 43.Ke6 Bd6 44.Kd6 Kd8?? 45.Ke6+– g3 46.Bd7 g2? 47.Bb5 (47...Kc7 48.Rg5+–) 1–0. Zimmermann,Joerg (1690) – Van Rooijen,Peter (1700), TT–04.54 TSC, 2003.

6.Be2 e6

7.0-0 Be7 8.c4 0-0 9.a4 cb5 10.cd5 Nd5 11.Bb5 Nd7 12.h3 Bh5 13.Nc3 Nc5 14.Rc1 Nc7 15.Be2 Nd3 16.Bd3 Qd3 17.g4 Bg6 18.Ne5 Qd6 19.Ng6 hg6 20.Ne4 Qd7 21.Nc5 Bc5 22.Rc5 b6 23.Rc4 Nd5 24.Qc2 Rfc8 ½–½. Glanze,Rudolf – Reichardt,Markus (1825), CP–2010–P–00007, 2010.

7.a4 Bd6 8.d3 0-0 9.Nbd2 (9.Nc3!?=) 9...cb5-/+ 10.ab5. UncleBulgaria – Staubtor, ChessWorld.net, 2014.

7.a4 Nbd7 8.0-0 Bd6 9.c4 Qc7 10.h3 Bh5 11.d4 0-0 12.Nbd2 Bb4 13.Rc1 Rac8 14.cd5 ed5 15.bc6 bc6 16.Bd3 Qd6 17.Qc2 Rfe8 18.Ne5 Nb6 19.Bf5 Rc7 20.Bc3 c5 21.Bb4 ab4 22.g4 Bg6 23.Ng6 hg6 24.dc5 Qf8 25.Bd3 (worse is 25.cb6 Rc2 26.Bc2 Qc5+=) 25...Rec8 26.Qb3 Rc5 27.Rc5 Qc5 28.Rb1 Qc3 29.a5 Nbd7 30.Qc3 bc3 (worse is 30...Rc3 31.Bb5 Nc5 32.Rb4+/–) 31.Nb3 Ne5 32.Bc2 Nc6 33.Kf1 Nd7 34.Ke2 Ra8 35.f4 Nb4 (35...Na5 36.Ra1 d4 37.Ra5 (37.Na5?! Re8 38.Nc4 Nc5+–) 37...Ra5 38.Na5 de3 39.Ke3+–) 36.Kd1 Nb8 37.Nd4 N8c6 38.Ba4 Nd4 39.Rb4 c2 40.Kc1 Ne6 41.Rb5 d4 42.ed4 (worse is 42.Bc2 de3 43.Re5 Nf4 44.Re3 Ra5+=) 42...Nd4 43.Rc5 Ne6 44.Re5 Nd4 45.Rd5 (worse is 45.Bc2 Rc8 46.Kd2 Nf3 (worse is 46...Rc2 47.Kd3+/–) 47.Kd3 Ne5 48.fe5 Ra8-/+) 45...Ne2 46.Kc2 Nf4 47.Re5 Kh7 48.Kb3 Ra6 49.Bd7 Ra7 50.Bc6 Nh3 51.Ka4 1–0. Wolf,Wolfgang (2285) – Koch,Hans Georg (2230), GER–ch37 V8 email, 2005.

7.Ne5 Be2 8.Qe2 Bd6 9.f4 Qb6 10.a4 Nbd7 (10...0-0 11.0-0=) 11.Nf3 (11.Nd7!? Kd7 12.0-0+=) 11...cb5 12.ab5 Rc8 13.Nc3 0-0 14.0-0 Bb4 15.Na4 Qa7 16.d3 Nb6 (16...Qb8!?+=) 17.Bd4+– Na4?? (better 17...Nfd7+–) 18.Ba7+– (18.Ra4?! Bc5+=) 18...Nc3 19.Qf2 Ng4 (19...Nb5 20.Bb6 Ra8+–) 20.Qg3 (better 20.Qh4 Ne2 21.Kh1+–) 20...Ne2–+ 21.Kh1 Ng3 22.hg3 Rc2 23.Nd4 (23.e4 Ra8 24.Bd4 a4–+) 23...Rd2 (23...Rc3!? 24.Rfc1 Rd3 25.Rc7–+) 24.Nb3 Rd3 25.Na5 Ne3 (25...Ba5 26.Ra5 h6 27.Rfa1–+) 26.Rfc1 (better 26.Be3 Ba5 27.Bc5–+) 26...Ba5 27.Ra5 h5 (better 27...Nc4 28.Raa1 Rg3–+) 28.Bb6?? (28.Be3 Re3 29.Rc7 Rb8–+) 28...Nf5 (better 28...Nc4 29.Ra7 Nb6 30.Rb7–+) 29.Ra7 (29.Rc7 Nd6 30.Bc5 Ne4–+) 29...Ng3 (29...Rb3 30.Bc5 Rc8 31.Rb7–+) 30.Kh2 h4 (30...Ne2!? 31.Rc7 Nf4 32.Bc5–+) 31.Rb7 f6 32.Bc5 Rc8 33.b6 f5?? (better 33...Rc5 34.Rc5 Rd1–+) 34.Rc7+– Ra8?? (better 34...Rb8 35.b7 Kh7+–) 35.b7+– Ra2 (35...Rb8 36.Rc8 Kh7 37.Rb8 Rb3+–) 36.Rc8 (36.b8Q Kh7 37.Rg7 Kg7 38.Bd4 Rd4 39.Rc7 Kh6 40.Qh8 Kg6 41.Qg7 Kh5 42.Qg5) 36...Kh7 37.b8Q Rdd2 38.Rh8 Kg6 39.Qe8 Kf6 40.Be7 1–0. FeegLood (2545) – Blitzstream_twitch (2385), lichess.org, 2015.

7.Ne5 Be2 8.Qe2 Nbd7 9.f4 Ne5 10.fe5 Nd7 11.0-0 Be7 12.Nc3 (12.c4 Rc8=) 12...0-0 (12...Ne5 13.Ne4 de4 14.Be5=+) 13.Qh5 f5 (13...g6 14.Qh6=+) 14.Ne2 (better 14.ef6 Nf6 15.Qh3=+) 14...Qc7?? (better 14...cb5 15.Nf4 Ra6-/+) 15.Nf4+– Ne5 (better 15...cb5 16.Ne6 Qc2 17.Nf8 Rf8+–) 16.Ne6+– Qd6 17.Nf8 Rf8 18.Rf5 g6 (18...Nc4 19.Raf1 Qg6 20.Qg6 hg6 21.Rf8 Bf8 22.bc6 bc6+–) 19.Rf8 Bf8 20.Qe5 Qe5 21.Be5 Bg7 (21...cb5 22.a4 b4 23.Bc7+–) 22.Bg7 Kg7 23.bc6 h6 (23...bc6 24.Rb1 a4 25.Rb6+–) 24.Rb1 (24.cb7 Kf8 25.b8Q Ke7 26.Rb1 Kf6 27.Rb6 Kg5 28.Qg3 Kh5 29.Rg6 a4 30.Qg4) 24...bc6 25.Rb6 c5 26.Rc6 d4 (26...c4 27.Rd6+–) 27.Rc5 de3 28.de3 g5 (28...a4 29.Ra5+–) 29.Ra5 Kg6 30.Rb5 h5 31.a4 h4 32.a5 h3 If Black now would get a6 in, he might survive 33.a6 hg2 (33...Kf6 34.a7 g4 35.a8Q Kf7 36.Rb6 hg2 37.Qa7 Ke8 38.Rb8) 34.a7 (34.a7 Kf6 35.a8Q Kg6 36.Qg8 Kf6 37.Rb6 Ke7 38.Qh7 Ke8 39.Rb8) 1–0. FeegLood (2680) – heiz (1870), lichess.org, 2015.

6.h3 Bf3

7.gf3 Nbd7 8.f4 =.

7.gf3 e6 8.Rg1=+ g6 (8...Nbd7 9.Nc3=) 9.c4= Be7 10.a3 (10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nbd7=) 10...Nbd7 11.Nc3 0-0 (11...h6 12.cd5 cd5 13.Rc1=) 12.d4 Qc7 (12...cb5 13.Nb5 dc4 14.Bc4=) 13.f4 (13.c5 Rfe8=) 13...dc4 14.Bc4 Nb6 (14...c5 15.Rc1=) 15.Bd3 cb5 16.Nb5 (16.Bb5 Nc4 17.Bc4 Qc4=) 16...Qd7 17.Rb1 Rfc8 18.Kf1 (18.Bc1 Nc4=) 18...Nc4 19.Bc1 Qc6 (19...Rc6 20.Qe2=) 20.Qe2 a4 (20...Nd6 21.Bb2=) 21.e4 (21.f5!?=) 21...Ra5=+ 22.Bc4 (22.Rg5 h6 23.Re5 b6=) 22...Qc4= 23.Qc4 Rc4 24.Ke2 Rc2 (24...Ra6 25.Kd3 Rac6 26.Bd2=) 25.Ke3 (25.Kf3 Ra6=) 25...Ra6 (25...Rb5 26.Rb5 Rc3 27.Ke2 Ne4 28.f3=+) 26.Rd1 Rac6 27.Kf3 Ra2 28.Ke3 Rcc2 29.f3 Nh5 30.d5 ed5 31.ed5 Bc5 32.Kd3 Rf2 33.Kc4 Rac2 34.Kd3 Rh2 35.Nc3 Rcf2 36.Kc4 Rf3 37.d6 Rc2 38.Kc5 Rfc3 39.Kb6 Nf6 40.Ka7 Rb3=+ 41.Rb3 ab3 42.Be3 b5 43.Bd4 Nd7 44.Rd3 Rc4 45.Ka6 b4= 46.a4 Rc6 47.Kb5 Rd6 48.Kc4 b2 49.Rb3 Nb8 50.Rb2 Na6 51.a5 Rd8 52.Bb6 Rd7 53.Kb5+/– Nb8 54.Rb4 Rd5 55.Bc5 Rh5 56.Rd4 Na6 57.Ka6 Rc5 58.Kb6 Rc3 59.a6 Rh3 60.a7 Ra3 61.Rd8 Kg7 62.a8Q Ra8 63.Ra8 h6 64.Kc7 g5 65.fg5 hg5 66.Ra6 f6 67.Kd6 Kf7 68.Ra5 g4 69.Ra4 f5 70.Ke5 (70...Kg6 71.Rf4+–) 1–0. norpsa (2320) – rcastaneda (2760), net–chess.com, 2005.

7.Qf3 Qd6 8.a4 (8.Bf6 ef6 9.c3 Qe6+=) 8...e5 9.Be2 Qe6 10.Qg3 Bd6 11.Qg7 (11.f4 Nbd7 12.0-0 ef4 13.ef4 0-0=+ (< 13...Qe2 14.Re1 Qe1 15.Qe1 Kf8 16.Qh4+/–)) 11...Rg8=+ 12.Qh6 Rg6 13.Qh4 Rg2 14.Kf1 (14.Nc3 Qf5=+) 14...Rg6 15.c4 (15.Ke1 Qf5 16.d3 cb5 17.ab5 Nbd7=+) 15...Qf5 16.d3 (16.Ke1 Qc2 17.Bc3 Nbd7=+) 16...e4 17.Bg4 (17.de4 Ne4 18.Bg4 Rg4 19.hg4 Qf3–+) 17...Ng4 (17...Rg4?! 18.hg4 Ng4 19.de4 de4 20.Ke1=) 18.hg4 Rg4 (18...Qe6 19.Qh7 Qg4 20.Qh5 Qg2 21.Ke1 ed3 22.cd5 cd5 23.Ba3=+) 19.Qh7 Qh7 20.Rh7 ed3 21.cd5 Rb4 (21...cb5 22.ab5 Ke7 23.Ba3=+) 22.Bc3= Rb3 23.bc6 bc6 24.Ke1 (24.e4 cd5 25.ed5 Bb4 26.Rh8 Kd7=) 24...cd5 25.Kd2 Ra6 26.Kd3 Rc6 27.Kd2 Nd7 28.Rh5 Nb6 29.Bd4 Bc5 30.Bh8 Bb4 31.Kd1 f6 32.Rf5 Nc4–+ 33.Rf6 Nb2 34.Ke2 Rc2 35.Kf1 Nc4 36.Rf5 Rd3 37.Rf3 Rd1 38.Kg2 Rcc1 39.Rf5 Rb1 40.Rb1 Rb1 41.Bd4 Rb3 42.Rd5 Ra3 43.Kf3 Ra4 44.Ke4 Ra2 45.f4 a4 46.Rh5 Rd2 47.Rh8 Kd7 48.Ra8 a3 49.Ra4 a2 50.Ba1 Nd6 51.Kf3 Bc5 52.e4 Rd3 53.Ke2 Rg3 54.Kd2 Rg1 55.Bf6 Ba3! 56.Kc2 a1Q 57.Ba1 Ra1 58.Kb3 Bb2! 59.Ra1 Ba1 60.e5 Ne8 61.Kc4 Ke6 62.Kd3 Kf5 63.Ke3 Nc7 64.Kf3 Ne6 65.Ke3 Nf4 66.Kf3 Be5 67.Kg3 Ke4 68.Kf2 Nd3 69.Ke2 Bd4 70.Kf1 Kf4 71.Kg2 Kg4 72.Kh1 Kf3 73.Kh2 Nf2 74.Kg1 Be5 75.Kf1 Bh2 76.Ke1 Ne4 77.Kd1 Ke3 78.Kc2 Nd2 79.Kc3 Bd6 80.Kc2 Bb4 81.Kd1 Nc4 82.Kc2 Na5 83.Kd1 Kd3 84.Kc1 Nc4 85.Kd1 Ne3 86.Kc1 Ba3 87.Kb1 Kc3 88.Ka2 Nc4 89.Ka1 Kb3 (90.Kb1 Nd2 91.Ka1 Bb2#) 0–1. Tremayne,David L (2040) – Torre,Isidro (2050), IECC, 1999.

7.Qf3 Nbd7 8.Nc3 e6 (8...e5 9.Be2=) 9.Qg3 Nc5 10.Be2 Bd6 11.Qg7 (11.f4 Bf8 12.0-0 Nce4 13.Ne4 Ne4=) 11...Rg8 12.Qh6 Rg2 13.Rf1 (13.bc6 bc6 14.Rb1 e5=+) 13...a4 (13...e5 14.Qh4=+) 14.0-0-0 a3 (14...e5 15.Qh4=) 15.Ba1= Rg6 (15...e5 16.Qh4=) 16.Qh4 Qa5 (16...Rc8 17.f4=) 17.f4 Qb4 18.Bh5 (18.Rg1 Be7=) 18...Nh5 19.Qh5 Nd7 (19...Bf8 20.Qh7 Rh6 21.Qg8=) 20.f5 (20.Qh7 Nf6 (20...cb5? 21.f5 Rg3 22.fe6 fe6 23.Qf7 Kd8 24.Qe6+–) 21.Qh4 Bf8+=) 20...Nf6 21.Qe2 ef5 22.Rf5 Ng8 (22...Be7 23.Rdf1=) 23.Qh5 Ne7 (23...Nh6!? 24.Rg5 Ng8=) 24.Rf3+– f5 (24...Rc8 25.Qh7 f6 26.Rdf1+–) 25.Qh7 Rg5 (25...cb5 26.Nd5! Nd5 27.Qg6 Kd7 28.Qf5 Kc6 29.e4+–) 26.Qh6 Rg8 27.Ne2 (27.Rdf1 Rc8+–) 27...Rg6 (27...Rd8 28.Nd4 Be5 29.Bc3+= (29.bc6?! bc6 30.Bc3 Qb6=)) 28.Qh5+– Qc4 (28...Kd7 29.bc6 bc6 30.Rf5+–) 29.Nc3 0-0-0 (29...Kd7 30.Rf5 Rag8 31.bc6 bc6 32.d3+–) 30.bc6 Rf8 (30...bc6 31.Rf5 Rdg8 32.Rf3+–) 31.cb7+– Kb7 32.Rff1 (32.d3 Qc6+–) 32...Be5 (32...Rfg8 33.Qe2+–) 33.d3 Qa6 (33...Qc7 34.Nd5! Bb2 35.Bb2 ab2 36.Kb1 Nd5 37.Qg6 Ne3 38.c4+–) 34.Qh4 (better 34.Rg1 Rg1 35.Rg1+–) 34...Nc6 (34...Re8 35.Na4 Qa7 36.Qb4 Kc8 37.Bd4 Bd4 38.ed4+–) 35.Rg1 (35.d4!? Bf6 36.Qh5 Nd4 37.Qg6 Ne2 38.Ne2 Bb2 39.Bb2 A) 39...Qg6?? 40.Ba3 Rc8 41.Rd2+– (41.Rd5?! Qa6 42.Rd7 Ka8 43.Rf5 Qa4+–); B) 39...ab2 40.Kb2 Qg6+–) 35...Re6 36.Qh7 Re7 37.Qh6 Rf6 (37...Rh8 38.Qg5 d4 39.Ne2 Rh3 40.Nd4 Re3 41.Nf5+–) 38.Qg5 Rfe6 (38...Nb4 39.Kd2 d4 40.ed4 Bd4 41.Rb1 Be3 42.Qe3 Re3 43.Rb4 (43.Ke3?! Kc6+–) 43...Rb6 44.Rg7 (44.Ke3 Rb4 45.Rg7 Kc8 46.Rg8 Kd7 47.Rg7 Ke8–+) 44...Kc8 45.Ra4 (45.Ke3? Rb4 46.Rg8 Kd7 47.Rg7 Ke8–+) 45...Rh3 46.Ra6 Ra6 47.Ne2+–) 39.Qf5 Nb4 40.d4 Bh2 41.Rg2 (41.Rg2 Qd6 42.Qf1+–) 1–0. pcmvr – pierred, net–chess.com, 2017.

7.Qf3 Nbd7 8.c4 (8.Be2 e5=) 8...e6 (8...e5 9.Nc3 e4 10.Qf5=+) 9.cd5 (9.Be2 Rc8=) 9...cd5 10.Nc3 (10.Be2 Rc8=) 10...Bd6 11.Rc1 Ne5 (11...Rc8 12.d4=) 12.Qd1 Rc8 13.d3 (13.f4 Nc4 14.Bc4 dc4=) 13...0-0 14.Be2 Qb6 15.Qa4 Rc7 16.Qb3 (16.0-0 Rfc8=) 16...Rfc8 (16...Ned7 17.Na4 Rc1 18.Bc1=) 17.0-0= White threatens.... what? 17...Be7 18.Na4 Qd6 19.Rc7 Rc7 20.Bc3 b6 21.Nb6 Qb6 Deflection from e5 (21...Nd3!? 22.Na4 Ne5+=) 22.Be5+– Rb7 (22...Bd6 23.Bd4 Bc5 24.Bf6 gf6 25.d4+–) 23.Rc1+– (23.Rc1 Qd8 24.a4+–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Neudecker,Clemens, Tiger SC, 1999.

7.Qf3 Nbd7 8.c4 e6 9.Be2 Rc8 10.0-0 Bd6 (10...dc4 11.Bc4 Qb6 12.a4=) 11.d4 Ne4 (11...dc4 12.Bc4 0-0 13.Rc1=) 12.Bd3 (12.c5 Ng5 13.Qh5 g6 14.Qg5 Qg5 15.cd6 0-0–+) 12...Ng5 13.Qe2 dc4 14.Bc4 cb5 15.Bd3 h6 (15...f5 16.f4 Nf7 17.d5+=) 16.f4+= Nh7 17.Bh7 (17.d5 ed5 18.Bg7 Rg8=) 17...Rh7= 18.Qb5 Qb6 19.Qe2 Nf6 (19...g5 20.f5=) 20.Na3 (20.Nc3 Kd8+=) 20...Qa6 (20...Nd5 21.Nb5=) 21.Nb5 Nd5 22.Nd6 (22.Rac1 Rc1 23.Bc1 Kd8+=) 22...Qd6 23.f5 b6 (23...Kd8 24.e4 Nc3 25.Bc3 Rc3 26.Rad1+/–) 24.Rac1 (24.e4 Nb4 25.fe6 Qe6+/–) 24...Rc1 25.Rc1 ef5 26.Qb5 Qd7 27.Rc8 Ke7 28.Ba3 Nb4 29.Rc6 Kf8 30.Qb6 g6?? (30...g5 31.d5! Qe8 32.Qc5 Kg7 33.Bb2 f6+–) 31.d5! (31.Bb4?! ab4 32.Rc7 Qe8 33.Qb4 Kg7+–) 31...Qd5 32.Rc8 Ke7 33.Rc7 (33...Ke8 34.Qb8 Qd8 35.Rc8 Qc8 36.Qc8 Ke7 37.Qg8+–; < 33.Bb4 ab4 34.Rc7 Kf8+–) 1–0. Bendig,Frank – Rosner,Dirk, corr or01–006 E–mail, 2001.

7.Qf3 Nbd7 8.Be2 e5 9.0-0 Bd6 10.Qg3 (10.Nc3 0-0=) 10...0-0 11.Nc3 Qc7 12.Qh4 Nc5 13.Rab1 Rfe8 14.f3 (14.Rfd1 Qe7=) 14...Rad8=+ 15.Nd1 d4 16.Nf2 (16.bc6 Qc6 17.ed4 ed4-/+) 16...de3=+ 17.de3 Nd5 18.Nd1 (18.Ng4 f5 19.c4 Nb4=+) 18...Rd7 19.Bc4 (19.bc6 Qc6 20.Bc3 Nc3 21.Nc3 Be7+/–) 19...Red8 20.bc6 Qc6 21.Ba1 Nc7 22.Nc3 Be7 23.Qg3 (23.Qh5 Bf6=+) 23...Bf6 24.e4 Na4 (24...N5e6 25.Bd5 Qc5 26.Kh1=+) 25.Na4 (25.Nd5 Qc5 26.Kh2 Nd5 27.Bd5 Nb6=+) 25...Qc4=+ 26.Nb6 Qc5 27.Qf2 Qf2 28.Rf2 Rd1 29.Rf1 Rb1 30.Rb1 Rd2 31.Rc1 Ne6 (31...Bg5 32.Nc4 Rd8 33.Rb1+/–) 32.Bc3+= Rd8 (32...Re2 33.Kf1 (< 33.Ba5 Nf4=+) 33...Nf4 34.Nd5 Nd5 35.ed5+/–) 33.Ba5 Bg5 (33...Nd4 34.Rb1 h5 35.c4+/–) 34.Rb1+/– Be3 (34...f6 35.Kf2+/–) 35.Kh2 Bd2 36.Bd2 Rd2 37.Nd5 Nd8 38.Rb2 Kf8 39.Nb6 (39.a4 f5+/–) 39...f6 40.a4 Ne6 41.Nc4 Re2 42.a5 (< 42.Rb7 Nf4+=) 42...Nf4 43.c3 Rb2 44.Nb2 Ke7 45.g3 ½–½. Luehrig,Walter – van Rooijen,Peter, Orang–Utan Invitational, 2002.

7.Qf3 Nbd7 8.Be2 e5 9.a4 Bd6 10.d4?? (better 10.h4=) 10...e4–+ 11.Qf5 g6 12.Qg5 h6 13.Qe5 Be5 (13...Be5 14.de5 Nh5–+) 0–1. Silent Move (2115) – Rich K (1915), redhotpawn.com, 2012.

6.h3 Bh5

7.c4 e6 8.cd5 cd5 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Bd6 11.Nc3 0-0 12.d4 (12.d3 Rc8=) 12...Re8 (12...Rc8 13.Rc1=+) 13.Rc1 Rc8 14.Qb3 Qe7 15.Nd2 ( 15.g4!? Bg6 16.Nh4=+) 15...Rc3!–+ 16.Bc3 (16.Qc3 Be2) 16...Be2 17.Rfe1 Bh5 18.Ba5 Ra8 19.Bc3 Ra3 20.Qb2 Nb6 21.Qa1 Bg6 22.Nb1 (22.Nf3 Bd3–+) 22...Ra8 23.Red1 Ne4 24.Be1 (24.Nd2 Nd2 25.Rd2 Nc4–+) 24...Bh5 ( 24...Nc4!? 25.a4–+) 25.f3 Qg5 26.fe4 Bd1 27.Rd1 Qe3 28.Bf2 Qe4 29.Nc3 Qf4 30.Rd3 Qh2 31.Kf1 Qh1 32.Bg1 Bh2 33.Kf2 Nc4 (33...Ra3 34.Rf3–+) 34.Ne2 (34.Qe1 Bf4–+) 34...h6 35.a4 Nd6 36.Nc3? (36.Ra3–+) 36...Rc8 37.Ne2 Rc2 38.Rd1 (38.Qf1 Qg1 39.Qg1 Bg1 40.Ke1–+) 38...Ne4 (39.Kf3 Ng5 40.Kf2 Bg3 41.Kg3 Re2 42.Bf2 Ne4 43.Kh4 Qg2 44.Rg1 Qf2 45.Rg3 Qg3 46.Kh5 Qh3#) 0–1. Feilmayr,Erwin – Richter,Wolfgang, corr ICCF TT/2/06, 2004.

7.Bf6 ef6 8.Be2 =.

7.Bf6 gf6 8.c4 cb5 (8...e5 9.Nc3 e4 10.g4 ef3 11.gh5+=) 9.cb5 (9.cd5!? b4 10.Bb5 Nd7 11.d4+=) 9...e6 10.Be2 Nd7 11.d4 Rc8 12.Nbd2 Ba3 13.0-0 0-0 14.Nh4 Bg6 15.Qa4 Bb4 16.Ng6 fg6 17.Qd1 Qe7 18.Rc1 Nb6 19.Rc8 Rc8 20.Bd3 e5 21.de5 fe5 22.e4 d4 23.Qe2 Bd2 (23...Qe6 24.Nb1=+) 24.Qd2= Qa3 25.f4 Qc3 26.Qe2 ef4 27.Rf4 Rf8 28.Rg4 Qc7 (28...Na4 29.e5 Nc5 30.Bc4 Kg7 31.e6 Qe3 32.Qe3 de3 33.Rg3=) 29.e5+= Qc1 (29...Nd7!? 30.Bc4 Kg7=) 30.Kh2+/– Rf4 ( 30...Qe3+/–) 31.a4 (31.Bg6 Rg4 32.Qg4 (32.hg4 hg6 33.Qe4 Qh6 34.Kg3 Qe3 35.Qe3 de3–+) 32...hg6 33.Qg6 Kf8 34.Qf6 Ke8 35.Qe6 Kf8 36.Qd6 Ke8 37.Qb6 Qf4 38.Kg1 Qc1 39.Kf2 Qe3 40.Kf1 Qf4 41.Ke2 Qe3 42.Kd1 Qg1 43.Kd2 Qe3 44.Kd1 Qg1 45.Kd2 Qe3 46.Kd1=) 31...Na4= 32.Bc4 (32…Kf8 33.e6=; 32.Rg3!? Kf8 33.Qa2=) =. Bendig,Frank – Yalcin,Umit, corr or01–018, 2001.

7.g4 Bg6 8.Ne5 Nbd7 9.bc6 bc6 10.Nc6 Qb6 11.Bf6 Qc6 (worse 11...Nf6 12.Nc3 e6 13.Bb5+–) 12.Bb2 (12.Bh4 d4 13.Rg1 Bc2-/+) 12...Bc2 (12...Rb8!? 13.Ba3 d4–+ (13...Qc2?! 14.Qc2 Bc2 15.Nc3=+)) 13.Qc1=+ Rc8 14.Nc3 (14.Rg1 e6=+) 14...Bg6 (14...d4!? 15.Qc2 Qh1 16.ed4 e6-/+) 15.Bb5 Qb7 16.0-0 e6 17.a4 (17.Qd1 Kd8 18.Qe2 Ne5=) 17...Bd6 (17...h5 18.f3-/+) 18.Qd1 (18.f4 h5 19.g5 Bf5=+) 18...0-0 19.Ne2 (19.f4 Nf6=+) 19...Ne5 20.Nf4 (20.Be5 Be5 21.d4 Bd6-/+) 20...Be4 21.f3 Bc2 22.Qe2 Nc4 23.Bc3 e5 24.Nh5 (24.Ng2 e4 25.fe4 Be4=+) 24...Qe7 (24...Qa7 25.Rac1 Bg6 26.f4=+) 25.Rac1 Bg6 26.Ng3 (26.d3 Ne3 27.Qe3 Rc3 28.Rc3 d4–+) 26...Qh4 27.Qg2 (27.Kg2 Rc7-/+) 27...Bd3 28.Rfe1 g6 29.Bc4 (29.e4 Qd8-/+) 29...Bc4 (29...Rc4 30.Ba5 Ra8 31.Rc4 dc4 32.Bc3 Ra4 33.f4 ef4 34.ef4-/+) 30.Ba5 Ra8 31.Bc3 Ra4 32.f4 (32.Ne2 Rfa8-/+) 32...ef4–+ 33.Nf5? (better 33.ef4 Bf4 34.Ne2–+) 33...gf5 34.gf5 Qg3 35.Bf6 (35.ef4 Qg2 36.Kg2 d4–+ (36...Bf4?! 37.Rg1 d4 38.Kf2 Kh8 39.Bd4 f6 40.Rg4–+)) 35...f3 36.Qg3 Bg3 37.Kh1 (37.Rf1 Bf1 38.Rf1–+) 37...Be1 38.Rd1 0–1. FeegLood (2400) – kidchamp (2440), lichess.org, 2015.

5.Nf3 g6

6.c4 Bg7 7.cd5 cd5 8.Qc2 (8.Be2 0-0=) 8...0-0 9.d4 Bf5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Nbd7 12.Nbd2 Nb6 (12...Qb6 13.Rc1=) 13.0-0 Rc8 14.Rac1 (14.Rfc1 Qd7=) 14...e6 (14...Qd7 15.Ne5 Qe6 16.Qa3=) 15.Ba3+= Re8 16.Ne5 Nfd7 17.f4 Ne5 (17...f6 18.Nef3+=) 18.fe5 Qd7 19.Bc5 Na4 20.Bd6 (20.Nb3 Nc5 21.Rc5 a4 22.Rc8 Qc8+=) 20...Rc1 21.Rc1 Rc8 22.Qa3 (22.Rc2 f6=) 22...Rc1 23.Qc1 h5 24.Nf3 (24.a3 Bh6 25.Nf1 Nb6=) 24...Nb6 (< 24...Qb5 25.Qc8 Kh7 26.Ng5 Kh6 27.Nf7 Kh7 28.h3+– (28.Qe6?! Qb1 29.Kf2 Qa2 30.Kg3 Qe2 31.Ng5 Kh6=)) 25.Qc5 Na4 (25...Nc4 26.e4 de4 27.Qc4 ef3 28.gf3=) 26.Qa7 Bh6 (< 26...Qb5 27.Qa8 Kh7 28.Ng5 Kh6 29.Nf7 Kh7 30.h3+/–) 27.Qa5 Be3 28.Kf1 (28.Kh1 Qc8 29.Bc7 Nb2=) 28...Nb2 29.Qa8 Kh7 30.a4 Nc4 31.Qf8 Bh6 32.Qb8 Nb6 33.Qa7 Qc8 34.Bc5 Nc4 35.Kf2 Be3 36.Ke2 Qd7 37.Qb8 g5 38.Qf8 g4 39.Be7 gf3 40.gf3 Bh6= 41.Qf7 Bg7 42.f4 Qc8 43.Bf6+/– Qg8 44.Qb7 Kg6? 45.Qe7 Bf8+= 46.Qd8 Qf7 47.a5+= Bb4 48.a6 Ba5 49.Qb8 Bb6= 50.Bg5 Bd4-/+ 51.Bf6 Kf5–+ 52.Qb7 Qg8?? 53.Kd3?? Kf4 54.Bg7 Bc5 55.a7?? Qh7 56.Kc3 d4 57.Kc4 Qc2# 0–1. Schoppmeyer,Herbert – Schmidt,J, corr FRG–ch M, 1974.

6.bc6 bc6 7.Bf6 ef6 8.c4 dc4 9.Bc4 Bg7 10.Nc3 0-0 11.Rc1 Nd7 12.Be2 Qe7 13.0-0 Nb6 (13...c5 14.Qa4+=) 14.Rb1 Nd5 15.Nd5 cd5 16.Qa4 Bf5 17.Rb2 Rfc8 18.Nd4 Bd7 19.Bb5 Rc4 20.Qd1 Rb4 21.Rb4 ab4 22.Bd7 Qd7 23.Qb3 Bf8 24.Rc1 Ra3 25.Qb1 Qa4 26.Rc2 f5 27.g3 h5 28.h4 Qa6 29.Nb3 Bd6 30.d4 Kh7 31.Kg2 Qa8 32.Rb2 Qa7 33.Qc2 Qa8 34.Qe2 (34.Nc5 Rc3 35.Qa4 Qa4 36.Na4 Ra3+/–) 34...Ra6 (34...Qc8 35.Rc2 Qe8 36.Kg1=) 35.Rc2 Rc6 36.Rc6 Qc6 37.Kf1 Kg7 38.Ke1 Qc3 39.Kd1 Qc6 40.Nc1 Qc4 41.Nd3 b3 42.ab3 Qb3 43.Qc2 Qb5 44.Ke2 Be7 45.Kf3 Bd6 46.Kg2 Qe8 47.Qd2 Qb5 48.Qe1?? Qc4 49.Nc1 Be7 50.Ne2 Bd6 51.Ng1 Be7 52.Qb1 f4 53.Qb7 Bf6 54.gf4 Bh4 55.Nf3 Qe2 56.Nh4 Qg4 57.Kf1 Qd1 58.Kg2 Qg4 ½–½. Wirig,A (2490) – Videnova,I (2195), 8th Open, La Fere FRA, 2009.

6.d4 Bg7= 7.c4 dc4 8.Bc4+= 0-0 9.Nc3 Nbd7 10.bc6 bc6 11.0-0 Nb6 12.Bb3 Nfd5 13.Rc1 Be6 14.Nd5 cd5 15.Nd2 a4 16.Bc2 Qd7 17.Ba3 Rfc8 18.Bc5 Qd8 19.Rb1 Nd7 20.Ba3 Nb6 21.Qe2?? Rc2–+ 22.Bc5 Nc4 23.Rfd1 Ra2 24.Qe1 Nb2 0–1. Zaunerciks,Ilmars (1815) – Vermaas,Fred, internet, 2004.

6.Bf6 ef6

7.c4 Be6 8.cd5 Qd5 9.Be2 =.

7.c4 Bg7 8.Nc3 0-0 (8...cb5 9.Nb5 0-0 10.cd5+=) 9.bc6 (9.cd5 cd5 10.d4 f5+=) 9...bc6 10.d4 Bg4 (10...f5 11.cd5 cd5 12.Rc1+=) 11.Be2 (11.Rb1 Na6+=) 11...Na6 (11...dc4 12.0-0+=) 12.0-0 (12.cd5 cd5 13.0-0+=) 12...Rb8 (12...dc4!? 13.Qa4 Nb4+=) 13.cd5+/– Bf3 (13...Nb4 14.dc6 Nc6 15.Rc1+/–) 14.Bf3 c5 15.Ne2 (15.dc5 Nc5 16.Rb1 f5+/–) 15...f5 (15...Re8 16.Rb1+/–) 16.Rc1 Rb2? ( 16...Qd6+/–) 17.dc5+– Qh4 (17...Qd7 18.d6 Rd8 19.a3+–) 18.Nf4 (18.d6 Ra2 19.c6 Rd8+–) 18...g5 (18...Ra2 19.Qb3 Nb4 20.Rc4+–) 19.Nd3 Ra2 20.d6 g4 (20...Nb4 21.c6+–) 21.Bb7 Nb8 (21...Nb4 22.c6+–) 22.Qb3 (22.c6 Nc6 23.Bc6 Rd8+–) 22...Rd2 23.c6 Rd3 (23...Nc6 24.Bc6 f4+–) 24.Qd3 Be5 (24...Nc6 25.Bc6 Be5 26.g3+–) 25.g3 Qf6 26.c7 (26...Bd6 27.c8Q Rc8 28.Bc8+–) 1–0. MrkT – Redmike, internet, 2005.

7.bc6 Nc6 +=.

7.d4 Bg7 8.Be2 0-0 9.a4 Nd7 10.0-0 f5 11.c3 Nf6 12.Nbd2 Ne4 13.Qc2 Bd7 14.Rab1 cb5 15.Bb5 Rc8 16.Ne4 (16.Bd7 Qd7 17.c4 dc4 18.Ne4 fe4 19.Qe4 Qa4 20.Rb7 c3=) 16...fe4= 17.Bd7 Qd7 18.Nd2 f5 (18...Qc6 19.Rb5+=) 19.Rb5+= f4 20.Qb3 (worse 20.Ra5 fe3 21.fe3 Bh6=+) 20...Rf5 (20...fe3 21.fe3 Rf1 22.Nf1+–) 21.Ne4+– fe3 22.fe3 (22.Ra5?! Re8 23.g4 Rf7=) 22...Rcf8? (better 22...Rf1!? 23.Kf1 Re8 24.Rd5 Qf7 25.Nf2 Re3+–) 23.Rf5+– Qf5 24.Qd5 Qd5 25.Rd5 Re8 26.Ng5 (better 26.Nd6!? Re3 27.Ra5 Rc3 28.Ra8 Bf8 29.Nb7 Kf7+–) 26...h6 27.Nf3 Re3 28.c4 (28.Rc5+–) 28...Ra3 (better 28...b6!? 29.Rd6 Ra3 30.Rg6 Ra4+–) 29.Ra5+– Rb3 (29...b6 30.Ra8 Kh7 31.Ra7+–) 30.Rb5 Rc3 (30...Rf3 31.gf3 Bd4 32.Kg2+–) 31.c5 (31.Rb7?! Rc4 32.a5 Ra4+–) 31...Rc4 32.a5 (32.Rb7!? Bd4 33.Nd4 Rd4+–) 32...g5 33.Rb7 g4 34.Ne5 Rd4 35.Nd7 (better 35.Nc6 Ra4 36.Rb8 Kf7 37.Rb3+–) 35...Rd2 (35...Rf4 36.Rb1 Bd4 37.Kh1 Rf2+–) 36.a6 Bd4 37.Kf1 Rf2 38.Ke1 Rg2 (38...Kf7 39.a7 Ra2 40.Nb6 Kf6 41.a8Q Bf2 42.Kd1 Ra8 43.Na8 Bc5 44.Nc7+–) 39.a7 Bc3 40.Kf1 (40.Kf1 Ra2 41.c6 Ra1 42.Ke2 Ra2 43.Kd1 Ra7 44.Ra7+–) 1–0. FeegLood (2675) – Blitzstream_twitch (2595), lichess.org, 2015.

7.Be2 Bd6 =.

5.Bf6 ef6

6.d4 Bd6 7.bc6 Nc6 8.Bd3 =+.

6.d4 Bd6 7.Bd3 =.

6.Nf3 Bd6 =.

6.d4 Qb6

7.a4 Bb4 8.c3 Bd6 9.bc6 Nc6 10.c4 =.

7.a4 Bd7 8.Qd3 (8.Nf3 cb5 9.Bb5 Bb5 10.ab5 Qb5=+) 8...cb5 9.ab5 a4 10.Nf3 Bb4 11.c3 Be7 12.h3 0-0 13.Be2 Ra5 b5 14.Na3 Ba3 15.Ra3 Bb5 16.Qc2 (16.Qb1 Nd7=+) 16...Be2 17.Qe2 Na6 18.0-0 Nc7 (18...Re8 19.c4=+) 19.Qc2 Qc6 20.Rb1 Rfa8 21.Rb4 g6 (21...b5 22.Qf5=+) 22.Ne1 (22.c4 Nb5 23.Ra2 Nd6=) 22...Nb5 23.Raa4 Ra4 24.Ra4 Ra4 25.Qa4 Nc3 26.Qa8 Kg7 27.Nf3 Ne4 28.Qa2 Qc1 29.Kh2 Qc4 30.Qb2 b5 31.h4 (31.Kg1 Qd3=+) 31...b4 32.g3? ( 32.Kg1-/+) 32…b3 (33.h5 Qf1 34.h6 Kh6–+) 0–1. Widziszewski,Franciszek – Mus,Roman, corr 1. AMM Poland, 1991.

7.Nc3 Bb4 8.Qd2 0-0 (8...Bd7 9.Bd3=) 9.a3 Bc3 10.Qc3 Bf5 11.a4 (11.bc6 Nc6 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Qb2=) 11...cb5=+ 12.Bb5 Na6 13.Ba6 (13.Qd2!?=+) 13...Rfc8 14.Qb3 Ra6 15.Qd5 (15.Ne2 Rc2 16.Rb1 Qc6 17.Qb7 Qc4=+) 15...Qb2 (15...Qb4 16.Ke2 Be6 17.Qh5 Rc2 18.Kf3–+) 16.Rd1 Bc2 17.Rd2?? ( 17.Qb5 Qc3 18.Rd2–+) 17...Qb1 18.Ke2 Ba4 19.e4 (19.f3 Bb3 20.Nh3 Qh1 21.Qb3 Qg2 22.Nf2–+) 19...Bb3 20.Qf5 Bc4 21.Kf3 (21.Ke3 Qb3 22.Kf4 g5 23.Kg4 Be6–+) 21...Be6 22.Qh5 (22.Ne2 Qb3 23.Kg4 Bf5 24.ef5–+) 22...Rc3 (23.Kf4 g5 24.Qg5 fg5 25.Kg5 Qc1 26.Kh5 Qd2 27.f4 Qg2 28.f5 f6 29.h4 Bf7 30.Kh6 Qd2#) 0–1. inaldo – pcmvr (1950), internet, 2007.

7.bc6 bc6 8.Qc1 (8.Nd2 Bd6=) 8...Bb4 (8...c5 9.Nf3=) 9.c3 Bd6 10.Nd2 (10.c4 Bf5=) 10...Bf5 (10...0-0 11.Rb1 Qc7 12.Qc2=) 11.Ngf3 0-0 (11...a4 12.c4 Qa5 13.c5=) 12.Nh4 (12.c4 Qa7=) 12...Bc8 (12...Bg4 13.Bd3=) 13.Bd3 Qc7 14.Qc2 (14.c4 dc4 (14...Bh2? 15.Nhf3 dc4 16.Nc4+–) 15.Nc4 Bb4 (15...Bh2? 16.Nf3+–) 16.Kf1 Re8+=) 14...g6 (14...h6 15.Nf5=) 15.Nhf3 Na6 16.a3 Qe7 17.Qa4 (17.0-0 Nc7+=) 17...Bd7= 18.Ba6 (18.c4 c5 19.Qa5 Nb4 20.ab4 Ra5 21.ba5 dc4 22.Nc4 Bc6+=) 18...Ra6 19.c4 (19.0-0 Rb8=) 19...c5 20.Qb3 Rb8 21.Qc3 Bc6 22.cd5 Bd5 23.0-0 cd4 24.ed4 Qd8 25.Rab1 Rb1 26.Rb1 Rc6 27.Qe3 Qc7 28.Rb5?? Rc1–+ 29.Ne1 Bh2 30.Kh1 Bf4 31.Qe8 Kg7 32.Rd5 Qc6 33.Rd8 Qe8 34.Re8 Bd2 35.d5 Be1 (36.g4 Bf2 37.Kg2 Bc5–+) 0–1. Weber,Krzysztof – Brzoza,Miroslaw, corr 2. AMM, Poland, 1994.

7.bc6 Nc6 8.c4 dc4 9.Bc4 Be6 10.Be6 Bb4 11.Nd2 fe6 =.

7.bc6 Nc6 8.Nd2 =.

4.c4 cb5

5.cb5 e5 6.Bb2 f6 7.Nf3 b6 8.a4 (8.Nc3!?+–) 8...Bb4= 9.Be2 Ne7 10.0-0 0-0 11.d3 Be6 12.Nbd2 Bd2 (better 12...Qd6!?=+) 13.Nd2+= Nd7 14.d4 e4 (14...Nf5 15.Rc1+=) 15.f3 (15.Qb3 f5+–) 15...f5+= 16.fe4 fe4 17.Qb3 Rc8? (better 17...Rf1 18.Nf1 Nf6=) 18.Ne4!+– Rf1 (18...de4 19.Rf8 Double attack (19.Qe6 Pinning; 19.Qe6 Deflection; 19.Qe6 Decoy)) 19.Rf1 Nf8 20.Ng5 Qd6 (20...Qd7 21.Ba3+–) 21.Ne6 (better 21.Ba3!? Qd7+–) 21...Qe6 22.Ba3 (22.Rf4 Re8 23.e4 g5+–) 22...Nf5 23.Bg4 g6 24.Bf8 (better 24.Qd3!?+–) 24...Rf8+– 25.e4?? (better 25.Bf5 Rf5 26.Rf5 Qf5 27.Qc3+–) 25...Qe4–+ 26.Bf3 (26.Qd1!? Qe3 27.Kh1 Qd4 28.Bf3–+) 26...Qd4 27.Kh1 Ne3 28.Rd1?? (28.Rb1–+) 28…Nd1 (28...Nd1 29.Qd5 Qd5 30.Bd5 Kg7–+) 0–1. GuestGCPD – GuestSTTG, freechess.org, 2017.

5.cb5 e6 6.Bb2 Nf6 7.Nf3 Nbd7 8.a4 Bd6 9.d4 Bb4 (9...0-0 10.Bd3=) 10.Nbd2 Qe7 11.Bd3 0-0 12.0-0 Nb6 13.Qb3 Bd7 14.Rfc1 Qd6 (14...Rfc8 15.Bc3+=) 15.h3 (15.Bc3 Rfc8+=) 15...Rfd8 (15...Rfc8 16.Bc3=) 16.Rc2 Be8 17.Rac1 Bd7 18.Qa2 (18.Bc3 Rdc8+=) 18...Rdc8= 19.Qb3 (19.Nb3 Rc2 20.Rc2 Ne4=) 19...Rc2 20.Rc2 (20.Bc2 Rc8=) 20...Rc8 (20...Bd2!? 21.Nd2 Qb4=) 21.Rc8 Bc8 22.Bc2 (22.Bc3!?+–) 22...Qc7+= 23.Qd3 h6 24.Ne5 Bd7 25.Ng4 (25.Nb1 Nc4 26.Bc3 Bd6=) 25...Ng4 26.hg4 g6 27.Nf3 Be8 28.Ne5 Kh7 29.Nf3 Kg8 30.Nh4 (30.Bb3 f6=) 30...Nc4 31.Bc1 Be7 32.Nf3 Kg7 (32...Bd7 33.e4 de4 34.Qe4=) 33.e4+= White prepares the advance g5 33...de4 34.Qe4 Kh7 (34...Na3 35.Ba3 Ba3 36.Qe5 Qe5 37.de5+=) 35.g5 h5 36.Bf4 Qc8 (36...Nd6 37.Qd3+–) 37.Nh4 (37.d5 Bd6 38.de6 Qe6 39.Qe6 fe6 40.Bd6 Nd6+–) 37...Nd6 (37...Nb6 38.Bb3+=) 38.Qd3 (38.Qe2 Kg8+–) 38...Nc4 (38...Qc4 39.Nf3+=) 39.Bc1 (39.Qe2!?+–) 39...Nb6+= 40.Nf3 (40.Qd1 Kg8+=) 40...Nd5 (40...Na4!? 41.Bd2 Nb2-/+) 41.Qd2 (41.Bd2 Nb4 42.Bb4 Bb4=) 41...Qc4 (41...Bb4 42.Qd3=) 42.Qd3 Qc7 (42...Qc8 43.Bd2+=) 43.Bd2 Bd6 (43...Nb4!? 44.Bb4 Bb4=) 44.Bb3+= Bd7 45.Qc4 (45.Qe4 Nb4+–) 45...Qd8 46.Ne5 Be8 47.Qe2 Be7 48.Nf3 b6 49.Qc4 Kg8 50.Qc1 Bd6 (50...Kf8 51.Be3+=) 51.Ne5 (51.Bd5 ed5 52.Bf4 Bf4 53.Qf4 Kh7+–) 51...Qb8 (51...Be7 52.Bd5 Qd5 53.Qc8+=) 52.Nf3 (52.Bd5!? ed5 53.Bf4+–) 52...Bd7 (52...Qd8 53.Bd5 ed5 54.Bf4+–) 53.Kf1 (53.Qe1 Bc8+=) 53...Bc8 (53...Ne7 54.Qc3=) 54.Ne5 (54.Bd5 ed5 55.Ne5 Bb7+=) 54...Kg7 (54...Bb7 55.Nc6 Qe8 56.Bd5 ed5 57.Qc2=) 55.f4 (better 55.Bd5!? ed5 56.Bf4+=) 55...Bb7=+ 56.g3 (56.Kg1 Bc7=) 56...Qa8 (56...Ne7 57.Ke1=+) 57.Nc6= Qc8 58.Ne5 (58.Kg1 Qc7=) 58...Qe8 59.Nc4 (better 59.Kg1=+) 59...Bc7?? (59...Bf8 60.Bd1=+) 60.Ne5?? (better 60.Na5 ba5 61.Bd5+–) 60...Bb8 61.Kf2 Ne7 62.Qc3 Nd5 63.Qc2 (63.Qc1 Bd6=+) 63...Bd6 64.Nc4 (64.Kg1 Qh8=) 64...Qd7 (64...Bf8 65.Qe4 Qa8 66.Qe5 Kh7 67.Nd6=+) 65.Ne3 (65.Ne5 Qd8=) 65...Ba8 (65...Nb4 66.Qd1=+) 66.Nd5= ed5 67.Qd3 Bb7 68.Qf3 Attacking the isolated pawn on d5 68...Qf5 69.Kg2 Ba3 70.Bc3 Bc1 71.Qe2 h4 72.Qe5 (72.Qe1 Qb1 73.Qe5 Kh7 74.Qc7 Qe4 75.Kh2 Qe2 76.Kh3 Qe6 77.g4-/+) 72...Qe5=+ 73.fe5 (73.de5?? d4 74.Kh3 dc3–+) 73...hg3 74.Bd1 (74.Kg3 Bg5 75.Be1 Be3-/+) 74...Bf4 (74...Bg5 75.Kg3 f6 76.Bb2-/+) 75.Bf3 Bg5 76.Kg3 Be7 77.Kf2 Kh6 (77...f5 78.Be2-/+) 78.Bd2 Bg5 79.Bc3 Bc1 (79...f5 80.Kg3=+) 80.Kg3 (80.Bg4 Kg7=+) 80...Kg5 81.Bg4 Bf4 (81...f5 82.ef6 Kf6 83.Kf3=+) 82.Kf3=+ Bc1 (better 82...f5!? 83.ef6 Bd6=+) 83.Bd7+– ½–½. Bigalke,Andre (1965) – Brustman,Agnieszka (2380), Wichern op 5th, 1999.

5.cb5 Bf5 6.Bb2 =.

5.c5 Na6 (better 5...Bd7!?=+) 6.Bb5= Bd7 7.Qa4 (7.Bd7 Qd7 8.d4+=) 7...Bb5?? (better 7...Nc5 8.Bd7 Qd7 9.Qd7 Nd7-/+) 8.Qb5+= Qd7 9.Qa5 Rc8 10.d4 Qc6 (10...e5 11.Nf3 Bd6 12.Nc3+–) 11.Nc3 Nc7 (11...Nf6 12.Rb1 Nd7 13.Nge2+–) 12.Nce2 (better 12.Rb1!? Ra8 13.Qb4+–) 12...Ra8 13.Qd2 (13.Qb4 e6+–) 13...g6 (13...b6!? 14.cb6 Qb6+–) 14.Nf3 b6 15.Ne5 Qe6?? (15...Qb7 16.c6 Qa6 17.0-0+–) 16.cb6 (better 16.Nf4 Qc8 17.cb6+–) 16...Nb5?? (16...Qb6 17.Qc2 Ne6 18.a4+–) 17.0-0 (17.b7 Qa6 18.ba8R Qa8+–) 17...Bh6?? (better 17...Qb6 18.a4 Nd6+–) 18.Qb4 (better 18.b7!? Rd8 19.Qa5 Nd6 20.Qd8 Kd8 21.b8Q Qc8 22.Qc8 Kc8+–) 18...Nd6 (18...Qb6 19.Rb1 f6+–) 19.b7 Rb8 (19...Nb7 20.Qb7 Rd8 21.Bd2+–) 20.Ba3 (better 20.Qa4 Kf8 21.Nd7 Kg7 22.Nb8 Nb7+–) 20...Rb7 (20...Kf8 21.Nc6 Rb7 22.Nd8 Rb4 23.Ne6 fe6 24.Bb4+–) 21.Qa4 Kd8 (21...Kf8 22.Bd6 Kg7+–) 22.Nc6 Kc7 23.Rac1 (better 23.Bd6 Qd6 24.Rfc1 Nf6+–) 23...Nc4 24.Na7 (24.Ne5 Kb8+–) 24...Kb8 (24...Qd7 25.Rc4 dc4 26.Qc4 Kb6 27.Nc8 Ka5 28.Qc3 Ka6 29.Be7 Rb5+–) 25.Bd6 (25.Rb1 Kc7 26.Rb7 Kb7 27.Rb1 Kc7 28.Qe8+–) 25...Ka8?? (better 25...ed6 26.Nc6 Kc7+–) 26.Nc8 Na5 27.Qa5 Ra7 28.Nb6 (28.Qa7) 28...Kb7 29.Rc7 Kb8 30.Qa7 1–0. MARYMARY – jobo29, ChessWorld.net, 2013.

5.cd5 b4 6.Bc4 =.

5.cb5 b6

6.a4 Nf6 7.Ba3 g6 8.Nf3 Bg7 9.d4 0-0 10.Be2 Re8 11.0-0 Bg4 12.Ne5 Be2 13.Qe2 Ne4 (13...Nfd7 14.f4+=) 14.f3 (14.Rc1 Be5 15.de5 Nd7=) 14...Nd6 15.Nd2 f6 (15...Qc8 16.f4+=) 16.Nd3 e5 17.de5 fe5 18.e4 d4 19.Rac1 (19.f4 ef4 20.Qf3 Nf7+=) 19...Ra7+= 20.f4 ef4 21.Nf4 (21.Rf4?! Bh6 22.Bd6 Qd6=) 21...Rf7 22.Qd3 Be5 23.Qb3 Qh4? (better 23...Qd7+–) 24.Rc7 Ref8 (24...Kg7 25.g3 Qg4 26.Nh5 Kh6 27.Rff7 (worse 27.Rcf7 Qh5 28.Nf3 Ne4+–) 27...Nf7 28.Qf7 Qd1 29.Nf1+–) 25.g3 (25.Nh3!? Nf5 26.Rb7 Qh6 27.Bf8 Qe3 28.Qe3 de3 (28...Ne3 29.Rff7 Bh2 30.Kh1 Nf5 31.ef5 Bc7 32.Rg7 Kh8 33.Ng5 gf5 34.Nf7) 29.Rf7 Kf7+–) 25...Qg5 26.Nf3 Qg4 (26...Qf6 27.Ne5 Qe5+–) 27.Ne5 (27.Ne5 Qg5 28.Bd6 Qe5 29.Be5 g5 30.Rf7 Rf7 31.Nd3 Kf8 32.Qf7) 1–0. Grandie – Guestfree, internet, 2021.

6.Bb2 Bb7 7.Nf3 Nf6 (7...e6 8.Bd3=) 8.Be2 (8.Bf6 ef6 9.Be2 Bd6+=) 8...e6 (8...Nbd7 9.0-0=) 9.0-0 Bd6 10.Qc2 (10.Ba3 0-0+=) 10...Nbd7 11.Rc1 Rc8 12.Nc3 0-0 13.Qd1 (13.d4 Ne4=) 13...Qe7 (13...e5 14.Rc2=) 14.h3 (14.Rc2 e5=) 14...Ne4 (14...Rc7 15.Na4=+) 15.Ne4 (15.d4 Ndf6=) 15...de4=+ 16.Nd4 Nc5 17.d3 (17.Rc3 Bd5=+) 17...Nd3 (17...ed3 18.Bd3 Qg5 19.Nc6=+) 18.Bd3 ed3 19.Qd3 Qg5 20.Nc6 Bc6 (20...Rfd8 21.Bd4=+) 21.bc6 (21.Rc6 Rc6 22.bc6 Rd8=) 21...Rfd8 22.Qd4 ( 22.Qe4=) 22...Bh2! 23.Kh2 Rd4 24.Bd4 Qd5 25.c7? (25.Bb6!? Qd6 26.Kg1=+) 25...Rc7!-/+ 26.Rd1 (26.Rc7 Qd6) 26...Rd7 27.Rdc1 (27.Bg7 Qd1 (27...Kg7?! 28.Rd5 Rd5 29.e4=) 28.Rd1 Rd1–+) 27...h6 (27...f6 28.Rd1–+) 28.g3 (28.f4 Rd6–+) 28...b5 (28...Rd6 29.f4–+) 29.Rc5 Qf3 30.Kg1 Rb7 (30...Rd5!? 31.Rac1–+) 31.Rb1 Qe2 32.Rb2 (32.a4 b4 33.Ra5 Qd3–+) 0–1. Grosser,Wilhelm – Mueller,Fa, Einzel–M, 1988.

6.Bb2 e6 7.Qc2 =.

6.Nf3 Nf6 7.Bb2 e6 8.Be2 Bd6 9.0-0 0-0 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Bb7 12.a4 Rc8 13.Qb3 e5?? (better is 13...Ne4+=) 14.de5+– Nc5 15.Qa2 Nfe4 16.ed6 Qd6 17.Rad1 Qg6 18.g3 h5 (18...Nd2 19.Rd2 Ne4 20.Rdd1+–) 19.Nh4 Qg5 20.Ndf3 Qe7 (20...Qd8 21.Nd4+–) 21.Nd4 (21.Bg7 Rfe8 22.Nf5 Qc7+–) 21...g5 (21...g6 22.Nc6 Bc6 23.bc6 Rc6 24.Rd5+–) 22.Nhf5 Qf6 (22...Qd7 23.Bh5 Kh7 24.g4+–) 23.Bh5 (23.Bh5 Kh7 24.f3+–) 1–0. barborski – litvor (1680), kurnik, 2013.

6.Nf3 Nf6 7.Be2 e6 8.d4 Bb4 9.Bd2 Bd2 10.Nbd2 Bd7 (10...0-0!?+=) 11.0-0 0-0 12.a4 Be8 13.Rc1 Nbd7 14.Qb3 Rc8 15.h3 Ne4 16.Ne4 de4 17.Nd2 f5? (better is 17...Nf6!?+/–) 18.Qe6+– Kh8 19.Qd6 Bg6 20.Rc6 Rc6? (better is 20...Rf6 21.Rc8 Qc8+– (21...Rd6?? 22.Rd8 Be8 23.Re8 Nf8 24.Rf8)) 21.bc6 (21.Qc6?! Nf6 22.Nc4 Nd5+–) 21...Nf6 22.Qd8 Rd8 23.Bb5 Nd5 24.Rc1 Rc8?! (24...Kg8+–) 25.Nc4 Rc7 (25...h6 26.Ne5 Be8 27.Bc4+–) 26.Ne5 Be8 27.Kf1 (better is 27.Bc4 Ne7 28.Be6 Nc8+–) 27...Kg8?? (27...Nb4+–) 28.Bc4 1–0. barborski – litvor (1650), kurnik, 2013.

5.cb5 Nf6

6.a4 Nbd7 7.Nf3 e5 8.Bb2 Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 e4 11.Nd4 Qc7 12.g3 Nc5 13.Nc3 Bh3 14.Re1 Ne6 15.Ne6 fe6 16.Rc1? (better is 16.Bf1 Bg4 17.Be2 Be2 18.Qe2-/+) 16...Qf7–+ 17.f4?? (17.Kh1–+) 17...ef3! 18.Bf3 Ng4 19.Bg4 (19.Rf1 Bf1 20.Qf1 Qf3 21.Qf3 Rf3 22.b6–+) 19...Qf2 20.Kh1 Qg2 0–1. zagreb1 – ventil (1635), kurnik, 2014.

6.a4 e5 7.Bb2 Bb4 8.Nf3 0-0 9.Be5 Bg4 10.Be2 Qe7 11.Bb2 Nbd7 12.0-0 Nc5 13.Nc3 Rfd8 14.d4 Nce4 15.Ne4 de4 (worse is 15...Qe4 16.Ne5 Be2 17.Qe2+/–) 16.Ne5 Be2 17.Qe2 Rac8 18.Rac1 Nd5 19.Rc8 Rc8 20.Rc1 (better is 20.f3!? f6 21.Nc4+=) 20...Rc1+= 21.Bc1 f6 22.Qc4 Qd6?? (22...Qe6 23.f3 fe5 24.fe4=) 23.Nf3 (better is 23.Qc8 Qf8 24.Qe6 Kh8 25.Nf7 Kg8 26.Nd8 (26.Qd5?! Qf7 27.Qd8 Qf8+–) 26...Kh8 27.Qd5+–) 23...ef3 24.gf3 (better is 24.e4+/–) 24...Kf8-/+ 25.e4? (25.Qc8!? Ke7 26.Qb7 Qd7 27.Qa8+=) 25...Ne7 (better is 25...Nb6!? 26.Qc2 Qd4 27.Qc7–+) 26.Kg2 f5 27.e5 Qg6 28.Kf1 Qh5 29.Ke2 Qf7 30.Qc7? (better is 30.e6 Qg6 31.Kf1–+) 30...Qa2 31.Ke3 (31.Kf1 Qa4 32.b6 Kf7 33.Qb7 Qd1 34.Kg2 Qc1–+) 31...Qd5 (better is 31...Nd5 32.Kd3 Nc7 33.f4 Qa1 34.b6 Qc1 35.Ke2 Ne6 36.Kf3 Qd1 37.Kg2 Nf4 38.Kg3 Qg4) 32.Bd2? (better is 32.Ke2–+) 32...f4! 33.Ke2 (33.Kf4 Qd4 Double attack (33...Bd2 Deflection)) 33...Bd2 34.Kd2 (34.e6 Qe6 35.Kd2 Qf6–+) 34...Qd4 (better is 34...Qf3!? 35.Ke1 Qe4 36.Kd2 Qd4 37.Ke2 Qe4 38.Kd2 Qa4 39.Qb7 Qd4 40.Ke2 Qe5 41.Kd3–+) 35.Ke2 Qb2 (35...Qa4 36.Qb7 Kf7 37.Kf1 Qa1 38.Kg2 Qe5 39.b6 Qg5 40.Kh3–+) 36.Kd3?! (36.Kf1 Qb1 37.Kg2 Qg6 38.Kf1 b6–+) 36...Qa3 37.Ke4 (37.Ke2 Qa4 38.Qb7 Kf7–+) 37...Qb4 (better is 37...Qa4 38.Kd3 Qd1 39.Ke4 Qe2 40.Kd4 Qf2 41.Kd3 Qf3 42.Kd2 Qe3 43.Kc2 Qe2 44.Kc1 f3–+) 38.Kd3 Qb3 39.Ke4 (39.Ke2 Qa4 40.Qb7 Kf7–+) 39...Qe6 (better is 39...Qa4 40.Kd3 Qd1 41.Ke4 Qe2 42.Kd4 Qf2 43.Kd3 Qf3 44.Kd2 Qe3 45.Kc2 Qe2 46.Kc1 f3–+) 40.Qd8 Kf7 41.Kf4 Nd5 42.Ke4 Nf6 43.Kf4 (43.Kd4 Qd7 44.Qd7 Nd7 45.f4–+) 43...Nh5 (43...g5 44.Ke3 Qe5 45.Kd3 Qf5 46.Ke2 Nd5 47.Qa5 Nf4 48.Kd2 Qd3 49.Kc1 Qc4 50.Kb1 Ne2–+) 44.Ke4 Qc4 45.Kf5?? (better is 45.Qd4 Qc2 46.Kd5–+) 45...g6 (45...Qf4) 46.Kg5 h6 (46...Qf4) 47.Kh6-/+ Qf4 48.Kh7 Qe5 49.Qg8?? Exerts pressure on the isolated pawn (49.Qd7 Qe7 50.Qe7 Ke7 51.Kg6 Nf4 52.Kf5 Nd3-/+) 49...Kf6?? (better is 49...Ke7 50.Qg6 Nf6 51.Kg7 Ne4 52.Kg8 Qb8 53.Kh7 Qh2 54.Kg8 Qb8 55.Kh7 Nf6 (55...Nf2?! 56.Qg7 Ke6 57.Qh6 Kf5 58.Qh5 Ke6 59.Qh6 Kf7 60.Qg7 Ke6 61.Qh6=) 56.Kh6 Qf4 57.Kg7 Ne8 58.Kh8 Qa4 59.Qh7 Kd8 60.Qd3 Kc7 61.Qh7 Kb8 62.Qh2 Ka7–+) 50.Qg6-/+ Ke7 (50...Ke7 51.h4 Nf6 52.Kh6 Ke6+=) 0–1. surmavlod – luckycheck, kurnik, 2014.

6.Nf3 e6 7.Be2 Bd6 8.Bb2 Nbd7 9.d4 0-0 10.0-0 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qe7=) 10...Qe7 11.Ne5 (11.Nc3 Nb6=) 11...Ne8 (11...a4 12.a3=) 12.Nd2 (12.Bd3 a4=) 12...f6 13.Nd3 (13.Nd7 Bd7 14.Bd3 Nc7=) 13...Nb6 (13...a4 14.e4=) 14.a4 (14.Rc1 e5+=) 14...e5= 15.de5 (15.e4 de4 16.Ne4 Bf5 17.Nd6 Nd6 18.de5 Bd3 19.Bd3 fe5+/–) 15...fe5 16.Rc1 (16.e4 Nf6 17.ed5 e4= (< 17...Nfd5 18.Ne4+=)) 16...Bf5 17.Qb3 (17.f3 Rc8=) 17...Nf6=+ 18.h3 ( 18.f3=+) 18...Be6 ( 18...Rac8!?=+) 19.Ne5 d4 (19...Ne4 20.Ne4 de4 21.Nc4+=) 20.Bc4 Nc4 21.Nec4 de3 22.Qe3 Nd5 23.Qd4 Bc5+= 24.Qe5 Rf5 25.Qe4 Nf6 26.Qe2 Bd5 27.Qe7+– Be7 28.Ne3 Rh5 29.Bf6 Bf6+/– 30.g4 Re5 31.Rc7 Rd8 32.Nd5 Red5 33.Ne4 Rd4 34.Nf6 gf6 35.Rb7 Ra4 36.Rc1 Rb4 37.Rcc7 1–0. Fredek (2090) – Guest1350685, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

4.c4 dc4

5.a4 cb5-/+ 6.ab5 e6 7.Bc4= Nd7 8.Nf3 Qc7 (8...Nb6 9.d3=) 9.d3 Be7 10.Ba3 Nb6 11.Nbd2 Bd7 12.0-0 (12.Be7 Ne7 13.0-0 Nc4 14.dc4 0-0=) 12...Ba3 (12...Nc4 13.dc4 Bf6 14.Nd4=) 13.Ra3+= Nf6 14.Qb3 0-0 15.Rfa1 Nbd5 (15...a4 16.Qb4+=) 16.e4 Nb4 17.e5 Nfd5 18.Bd5 ed5 19.Qb4 ( 19.Qa4!?=) 19...ab4-/+ 20.Ra8 g6 (20...Bb5 21.d4-/+) 21.b6 (21.R8a5!?=) 21...Qb6=+ 22.Nb3 (22.R8a7!?=+) 22...Ra8–+ 23.Ra8 Kg7 24.Nfd4 Qc7 25.f4 Qc3 26.Kf2 Qd3 27.Ra7 Bc8 28.Ra8 Qc3 29.Ra5 Be6 30.Rc5 Qb2 (30...Qd3 31.Rc7 Kh6 32.Rb7–+) 31.Rc2 Qb1 32.Rc7 Qb2?? (32...Kh6 33.Rb7 Qb2 34.Kf3–+) 33.Rc2 Qb1?? (33...Qa3 34.Ke2–+) 34.Rc7 Kh6 35.h3 Qe4 36.Ne2 g5 37.Nd2 (37.Nc5 Qf5 38.g4 Qb1–+) 37...Qd3 38.fg5 Kg5 39.Nf3 Kh6 40.g4 b5?? ( 40...b3–+) 41.Nf4+= Qe4 42.g5 Kg7 43.Ne6 Kg6 44.Nd8 b3 (44...Qf5 45.h4+/– (45.Nf7?! Qh3 46.Ke2 b3+/–)) 45.Rf7 b2?? (45...Qc2 46.Ke3 Qc3 47.Kf4 Qb4 48.Ke3 b2 49.Rf6 Kg7 50.Ne6 Kg8+=) 46.Rf6 Kg7 47.Ne6 (47...Kg8 48.Rf8#) 1–0. Labahn,Wolfgang – Kirchner, Reg Liga, 1989.

5.a4 cb5 6.ab5 Be6 7.Na3 =+.

5.Bc4 e5 6.d4 =.

5.bc6 b5 6.Nc3 Nc6 7.Nb5 =.

5.bc6 Nc6 6.Bc4= Ne5 ( 6...e5=) 7.Nf3?? ( 7.Bb5 Bd7 8.Bd7 Qd7 9.d4=) 7...Nc4–+ 8.Qa4 (8.d3 Nd6–+) 8...Bd7 9.Qc4 (9.Qb3 b5–+) 9...Rc8 10.Qc3 (10.Qc8 Bc8 11.d4 Bg4–+) 10...Rc3 11.Nc3 Nf6 (11...Bc6 12.d4–+) 12.a4 (12.0-0 Bc6–+) 12...e6 (12...Bc6 13.Bb2–+) 13.0-0 Bb4 (13...Bc6 14.Nd4–+) 14.Bb2 0-0 15.d4 (15.d3 Be8–+) 15...Nd5 16.Nd5 ed5 17.Rfc1 (17.Ba3 Ba3 18.Ra3 Qe7–+) 17...b5 (17...Qe8 18.Rc7–+) 18.ab5 Bb5 19.Ba3 Qb8 20.Bb4 (20.Rcb1 Bd3 21.Rb2 Rc8–+) 20...ab4 21.Rab1 Bc4 22.Ne5 Rc8 (22...Qb5 23.Rb2–+) 23.Nd7 Qb5 24.Nc5 Ra8 25.h3 (25.Ra1 Rb8–+) 25...g6 (25...Kf8 26.Kh2–+) 26.Rb2 Ra2 (26...b3 27.Kh2–+) 27.Rbb1 (27.Ra2 Ba2 28.Rc2 b3–+) 27...b3 28.Rc3 (28.e4 b2 29.Rd1 h6–+) 28...b2 29.Rc2 (29.Rc4 dc4 30.Ne4 Ra1–+) 29...Ra1 (30.Rcb2 Rb1 31.Rb1 Qb1 32.Kh2 h5–+) 0–1. Wlassewitch,Sylvain (1870) – Pavillon,Guillaume (1760), FRA–ch – Open B, 2003.

5.a4 Nf6

6.Bc4 cb5 7.Bb5 Bd7 =.

6.Nf3 Be6!? =+.

6.Nf3 Bg4 7.Bc4= e6 8.0-0 Qc7 9.d4 Bd6 10.h3 Bh5 11.Bb2 (11.Ba3 0-0+=) 11...Nbd7 (11...0-0 12.Nc3=) 12.Nbd2 Nb6 (12...0-0 13.Rc1=) 13.Qb3 (13.Bd3 0-0+=) 13...Nc4= 14.Qc4 cb5 15.Qb5 Qd7 16.Nc4 (16.Qd7 Kd7 17.Ba3 Bc7=) 16...Bc7= 17.Nfe5 (17.Qd7 Nd7 18.Rfc1 Nf6=) 17...Qb5 18.ab5 Nd5 19.e4 f6 (better 19...Nf4!?=) 20.ed5+– ed5 21.b6 fe5 (21...dc4 22.Nc4 Bf7 23.Ra5+– (23.bc7?! Bc4 24.Ra5 Kd7=)) 22.bc7 (22.Ra5!? Ra5 23.bc7+–) 22...dc4+= 23.d5 (better 23.Ra5! Kd7 24.Re5+=) 23...Kd7=+ 24.Be5 Rhe8 25.f4 Be2 (better 25...b5!?=+) 26.Rf2 (26.Rfb1 Kc8+=) 26…Bd3 1–0. Labahn,Wolfgang – Klugmann,Rainer, corr SOK–89–38, 1989.

6.Nf3 Bg4 7.Bc4= e6 8.0-0 Bd6 9.h3 Bh5 10.d4 =.

5.Bc4 cb5

6.Bb5 Nc6

7.Nf3 Bd7 8.Nc3 e6 9.0-0 Nf6 10.Bb2 Be7 11.d4 0-0 12.Rc1 Qb6 13.Qe2 Rfd8 14.a4 Na7 15.Bd3 Rac8 16.Ne5 Be8 17.Nc4 Qc7 18.f4 Nc6? (better is 18...Bc6+=) 19.Nb5+– Qb8 20.Nb6 Nb4 21.Rc8 Rc8 22.Nc8 Qc8 23.Rc1 Bc6 24.Na7 (24.Na7 Qd7 25.Nc6 bc6 26.Bc4+–) 1–0. marekt – Zeitgeist, ChessWorld.net, 2012.

7.Nf3 Nf6 8.0-0 e6 9.Bb2 Be7 10.Ne5 Qd5 ( 10...Bd7 11.Nd7 Qd7=) 11.d4?? ( 11.Qa4 Bd7 12.Nd7 Qd7 13.Rc1+=) 11...Qb5–+ 12.Qc2 0-0 (12...Ne5 13.de5 Nd5 14.e4–+) 13.Nc3 Qb6 14.Rab1 Ne5 15.de5 Ng4 (15...Nd5 16.Ba3 Qc7 17.Be7 Ne7 18.Rfc1 Qe5 19.Qe4–+) 16.Rfd1 (16.Ne4 Qc6 17.Rfc1 Ra6–+) 16...Ne5 17.Na4 (17.Qe4 Nc6 18.Ba3–+) 17...Qa6 (17...Qc6 18.Rbc1 Qc2 19.Rc2–+) 18.Ra1?? ( 18.Be5 Qc6 19.Qc6 bc6 20.Bd6=+) 18...Qc6 (18...Nc4 19.Bd4–+) 19.Qb3 (19.Rac1 Qc2 20.Rc2 Nc6–+) 19...Ng4 ( 19...Nc4!? 20.Rac1 b5 21.e4–+) 20.Rac1 Qe4 21.Rd4 Qf5 22.Rf4 Qh5 23.h3 Nf6 24.Nb6 e5 25.Rf6 Bf6 26.Na8 Be6 27.Qb7-/+ e4?? 28.Nc7 Bc8=+ 29.Qb3 Qg5 30.Bf6 gf6 31.Qd5 Qg6 32.Kh2 Kh8 33.Rc4 Bh3 34.Qe4?? Bf5+/– 35.Qh4 Rg8 36.Qg3 Qh5 37.Qh4 Qg6+= 38.g3 Bd3 39.Rc6 Rc8 40.Rf6+– Qg7 41.Qf4?? Rc7+/– 42.Rd6 Qg6?? 43.Qe5 f6 44.Rd8 Kg7 45.Qc7 Kh6 46.Qf4 Kg7 47.Rd7 Kf8 48.Qb8 Qe8+– 49.Rd8 Bg6 50.Re8 Be8 51.Qd6 (51…Kg7 52.Qd8+–) 1–0. Wilk,Krzysztof – Maj,Andrzej (2215), Poland–chB U18 Olkusz, 1995.

7.Nf3 Bg4 8.h3 Bf3 (8...Bf5 9.Bb2+= (9.Nc3 Nf6 10.Qa4 Bd7 11.0-0 e6 12.Bb2; 9.Qa4 Nf6 10.Ba3 g6 11.Ne5 Bd7 12.Bc6; 9.Qb3 Be6 10.Qa4 Nf6 11.0-0 Bd7 12.Nc3) 9...Nf6 10.Nc3 g6 11.Ne5 Rc8 12.d4) 9.Qf3 Rc8 10.0-0 (10.Bb2 e6+= (10...Nf6 11.0-0 e6 12.d4) 11.Nc3 Nf6 12.Ne4; 10.Nc3 Nf6 11.0-0 e6 12.Rd1) 10...e6 (10...Nf6 11.Bb2 e6 12.d4) 11.Bb2 (11.Nc3 Nf6 12.Rd1) 11...f5 (11...Nf6 12.d4+– 0.77/9 (12.Rc1+=)) 12.e4 (12.Rc1 Nge7+–) 12...Qg5 (12...fe4 13.Qe4 Qd5 14.Qa4+=) 13.Qb3+– Qh6 (better 13...Kf7!?+–) 14.ef5+– ef5 15.Re1 Be7? (15...Nge7 16.Bc3+–) 16.Ba3 (better 16.Re6!? Nf6 17.Ba3 Kf8 18.Bc6 Bb4 19.Bb7 Re8+–) 16...Qf6? (better 16...Rc7+–) 17.Nc3+– Kf8 (17...Rd8 18.Nd5 Qa1 19.Ra1 Ba3 20.Re1 Be7 21.Nc7 Kd7 22.Bc6 bc6 23.Ne6+–) 18.Nd5 Qf7 19.Bc6 bc6 20.Ne7 Ne7 21.Qb7 c5 (21...Re8 22.Re7 Qe7 23.Be7 Re7 24.Qc8 Re8 25.Qf5 Kg8+–) 22.Re7! Qe7 (22...Qe7 23.Qc8 Double attack (23.Qc8 Remove defender)) 23.Qc8 Kf7 24.Qh8 Qe5 (24...h6 25.Rc1 Kg6 26.Rc5+–) 25.Rb1 Qe4 26.Qb8 Qd3 27.Rb7 (27.Qc7 Qd7 28.Qd7 Kg6 29.Rb6 Kg5 30.Qg7 Kf4 31.d3 c4 32.Bd6) 27...Kg6 28.Rb6 Kh5 29.Qe8 (29.Qf4 Qe4 30.g4 fg4 31.Qe4 gh3 32.Qf5 Kh4 33.Re6 h2 34.Kh2 c4 35.Re4) 29...g6 30.Bc5 Qd2 31.Be3 Qe1 32.Kh2 f4 (32...Qc1 33.g4! fg4 34.Qe5 Kh4 35.Qg5) 33.Rb5 (33.Rb5 Kh4 34.Qd8 g5 35.Qg5) 1–0. Tirado Parra,Alberto (1880) – Martin Garcia,F J (1645), 5th Madrid Los Angeles op, 2011.

6.Bb5 Bd7

7.a4 Nc6 8.Nf3 e5 9.0-0 Bd6 10.Bb2 Qe7 11.d4 ed4? (11...Rd8+/–) 12.Nd4?? (better is 12.ed4 Kf8 13.Re1+–) 12...Nf6+= 13.Qc2 Rc8 14.Nf5 Bf5 15.Qf5 0-0 16.Bf6 Qf6 (16...gf6?? 17.Bd3 Qe4 18.Be4+–) 17.Qf6 gf6 18.Nd2 Be5 19.Rab1 Nb4 20.f4 Bc3 21.Ne4 Rfd8 (21...Rc7+/–) 22.Rfc1 (better is 22.Rfd1!? Rd1 23.Rd1+–) 22...Nd5+= 23.h3 (23.g4 Bb4 24.Kf2 Nc3 25.Nc3 Bc3+=) 23...Bb4 (23...f5!? 24.Ng3 Bd2 25.Rc8 Be3 26.Kf1 Rc8 27.Nf5 Bf4=) 24.Rc8= Rc8 25.Rb3 Rc1 26.Kh2 Re1 Attacking the backward pawn on e3 27.Rd3 f5 (27...Re3? 28.Nf6 (28.Rd5?! Re4 29.Kg3 Kg7=) 28...Nf6 29.Re3+–) 28.Rd5 fe4 29.Rg5 Kf8 30.Rg3 (30.Bc4 Re3 31.Rf5 Rc3 32.Bf7 Kg7=) 30...Bc5 (better is 30...Bd2 31.Rg5 Re3-/+) 31.Bc4?? (better is 31.Rg5 Be3 32.Kg3=) 31...Be3–+ 32.Rg4 (32.Re3 Re3 33.Bd5–+) 32...Bg1 (better is 32...h5 33.Kg3 hg4 34.hg4 Ra1–+) 33.Kg3-/+ Rc1 34.Bd5?? (34.Bb5-/+) 34...e3 (better is 34...Rc3 35.Kh4 e3–+) 35.Bf3?? (better is 35.Kf3+=) 35...Bf2–+ 36.Kh2 Rc4 (better is 36...h5 37.Rg5 h4–+) 37.f5 Rb4 38.f6 Ke8 39.Rg8? (39.Rb4 ab4 40.g4–+) 39...Kd7-/+ 40.Rg7 (better is 40.Rf8!? Ke6 41.Bh5 Kf6 42.Rf7 Kg5 43.Bf3–+) 40...Ke6–+ 41.Rh7 Kf6 42.Rh6 (42.g3 Ra4 43.Bh5 Ra2–+) 42...Ke5 (better is 42...Kg7 43.Rh5 Ra4 44.g3–+) 43.Rh5? (better is 43.g4 Ra4 44.Rh5 Kd6 45.Rd5 Ke6 46.Rb5–+) 43...Kd4 (better is 43...Kf4 44.Rd5 Ra4–+) 44.Rh4?? (better is 44.Ra5 b6 45.Rd5 Kc4 46.Rd7+=) 44...Kd3 (44...Bh4 45.g3 Rb2 46.Kg1 Bg3 47.Kf1 Rf2 48.Ke1 Rf3 49.Kd1 Rf2 50.Kc1 e2 51.Kd2 Rh2 52.Kc2 e1Q 53.Kb3 Qe3) 45.Rh7 (45.Rh5 e2 46.Be2 Ke2 47.Ra5–+) 45...e2 46.Be2 Ke2 47.Rf7 Ra4 48.Re7 (48.Re7 Be3 49.Re5–+). elsh1403 (1630) – nikus1997b (1710), kurnik, 2014.

7.a4 Nf6 8.Nf3 g6 9.Bb2 Bg7 10.0-0 0-0 11.d4 Nc6 12.Bc6 (12.Nc3 Nb4+=) 12...Bc6 13.Ne5 Bd5 14.Nd2 Nd7 15.f4 Ne5 16.fe5 Rc8 17.e4 Bc4 (17...Bc6!? 18.Rf2 Bh6+=) 18.Nc4+= Rc4 19.Qf3 (19.Rc1!? Rb4 20.Bc3+=) 19...Qd7 20.d5 Rc2 21.Bd4 Rc4 22.e6?? (better is 22.Bb2=) 22...Bd4 (better is 22...fe6!? 23.Qe2 Bd4 24.Kh1 ed5 25.Rf8 Kf8 26.Rf1 Bf6 27.e5–+) 23.Kh1 Qd8 (better is 23...Qe8 24.Rab1 fe6 25.Qh3 ed5 26.Qe6 Kg7 27.ed5–+) 24.ef7 Kg7 25.Rae1 Be5 26.h4 h5 27.g4 (27.Rb1–+) 27...Rc3 28.Qe2 (28.Re3 hg4 29.Qe2 e6 30.Rc3 Qh4 31.Kg1 Bc3–+) 28...Qd7 (better is 28...Rh3 29.Kg2 Rh2 30.Kg1 Re2 31.Re2 Qc8–+) 29.gh5 (29.Rf3 Qg4 30.Rc3 Qh4 31.Kg1 Bc3 32.Rf1–+) 29...Qh3 30.Kg1 Bd4 31.Rf2 Rg3 0–1. avinoam – blamaz (1605), kurnik, 2014.

7.Qa4 Nc6=.

7.Qa4 e5 8.Ba3 =.

7.Nc3 Bb5 8.Nb5 e5 9.Nf3=.

7.Nc3 Bb5 8.Nb5 e6 9.Qa4 (9.Nf3 Nf6=) 9...Nc6 10.Nf3 Be7 (10...Nf6 11.Bb2=) 11.Nbd4 (11.Bb2 Nf6=) 11...Qd7 (11...Qb6 12.d3=) 12.Nc6+= Qc6 (worse is 12...bc6 13.Ne5 Qd5 14.Nc6+/–) 13.Qc6 bc6 14.Bb2 Nf6 15.Ne5 (15.Ke2 c5+=) 15...c5 16.Ke2 (16.Rb1 a4+=) 16...Nd5 17.Rhc1 (17.Nc4 f6=) 17...f6 18.Nc4 Kf7 (18...a4 19.Rab1=) 19.Rab1 (19.d3 Rhb8=) 19...Rhb8 20.a3 (better is 20.g3=) 20...Nb6 (better is 20...Rb3!?=) 21.Be5+/– White gets deadly initiative 21...fe5 22.Nb6 Ra7 (22...Ra6 23.Nc4 Rb1 24.Rb1+/–) 23.Nc4 Rb1 24.Rb1 Kf6 (24...e4 25.a4+/–) 25.a4+– e4 26.Rb5 Ra6 (26...e5+–) 27.Ra5 (worse is 27.Na5 c4+/–) 27...Ra5 28.Na5 Ke5 (28...Bd6 29.h3+–) 29.Nc6 Kd6 30.Ne7 Ke7 31.Kd1 Kd6 32.Kc2 (32.Kc2 Kc7 33.Kb3+–) 1–0. Nuessel,Georg (2145) – Wimmer,Herbert (2125), Bayernliga, 2006.

7.Nc3 Nf6 8.Nf3 e6 9.Qb3 (9.Rb1 Bb4=) 9...Nc6 (9...Bb4 10.a3 Bc3 11.dc3=) 10.0-0 (10.d4 Rc8 11.0-0 Bb4+=) 10...Bd6 11.Bc6 (11.d4!?=) 11...Bc6=+ 12.Nd4 Qc7 (12...a4 13.Qc2 Qc7 14.Nc6 Qc6 15.Rb1=+) 13.f4= Be7 (13...a4 14.Qc4=+) 14.Ncb5 (14.Ba3 a4 15.Qb2 Ba3 16.Qa3 Qe7=) 14...Qd7=+ 15.Nc6 (15.Qa4 Ra6=+) 15...bc6 16.Nd4 0-0 17.Ba3 (17.Qc2 c5 18.Nf3 Rfd8=) 17...c5 (17...a4 18.Qc3 Ne4 19.Qd3 Ba3 20.Qa3-/+) 18.Nf3 (18.Qb5 Qb5 19.Nb5 Nd5=+) 18...c4 19.Qb2 (19.Qc3 Ba3 20.Qa3 Rfc8=+) 19...Rfb8 (19...Rab8 20.Qc1 Ba3 21.Qa3=+) 20.Qc1 Ba3 21.Qa3 Ne4 Exerts pressure on the backward pawn (21...Rb4 22.Rac1=+) 22.Rfd1 Rb4 (22...Qd3 23.Qd3 cd3 24.Ne5=+) 23.Rac1 (23.Ne5 Qe8=) 23...Qb5 (23...Qd3 24.Qd3 cd3 25.Rc7=+) 24.Rc2 (24.d3 cd3 25.Qd3 Qd3 26.Rd3 Rb2=) 24...Rb8 (24...Nc5 25.Ne1-/+) 25.h3 (25.Ne5 f6 26.d3 Qc5 27.de4 fe5=+) 25...f6 (25...a4 26.Qc1 Nd6 27.d3=+) 26.Nd4=+ Qa6 (26...Qc5 27.Qc1 (27.Ne6? Qd6 28.Qa5 Qe6–+) 27...e5 28.fe5 fe5 29.Nf3=+) 27.Rcc1 (27.d3 cd3 28.Qd3 Qd3 29.Rd3 Rb2+=) 27...Nc5 (27...e5 28.Nc2 Rb2 29.fe5 fe5 30.Ne1-/+) 28.Nc2 Qb6 29.Nb4 (29.d4!? cd3 30.Nb4 ab4 31.Qb2=+) 29...ab4=+ 30.Qb2 Nd3 31.Qc2 Nc1 32.Rc1 Rc8 33.Qe4 Exerts pressure on c4 33...Qc6 (33...f5 34.Qe5=+) 34.Qd4 Qd5 35.Qb2 (35.Qb6 c3 36.Rc2 Qe4 37.dc3 bc3=+) 35...Qc5-/+ 36.Kh2 (36.Qc2 Qd6-/+) 36...c3 37.dc3 (37.Qb3 Qd5-/+) 37...bc3 (better 37...Qe3!? 38.c4 Qf4 39.g3 Qe3-/+) 38.Qe2 (38.Qb7 Qc7 39.Qb3 Kf7=+) 38...Rd8 (38...e5 39.Qg4=+) 39.Rc2 (39.a4 f5=+) 39...e5 40.fe5 Qe5 41.g3 Qc5 42.Kg2 (42.e4 Rd4-/+) 42...Qd5 (42...Re8!? 43.e4 Qd4-/+) 43.e4=+ Qd4 44.Kf3 (44.Qf3 Qd3 45.Rc3 Qd2 46.Kf1 Qb2=+) 44...Rb8 (44...Re8 45.Qe3 Qd1 46.Qe2 Qh1 47.Qg2=+) 45.Qe3 (45.a4 Rc8-/+ (45...Qa4?! 46.Rc3 Qd7 47.Kg2=)) 45...Qd1 46.Qe2 Qh1 47.Kf2 Rb4 48.Rc3?? (48.Qd3 Qh3 49.Qd5 Kf8-/+) 48...Qh3 (better 48...Rb2! 49.Qb2 Qh2 50.Kf3 Qb2–+) 49.Rc2 Qh2 50.Kf3 Qh1 51.Qg2 Qh5 52.g4 (52.Ke3 Ra4 53.Rc8 Kf7 54.Rc7 Kg6 55.Rc2–+) 52...Qe5 (52...Qe8 53.Ke3-/+) 53.Qe2 (53.Rc8!? Kf7 54.Qc2=) 53...h5 (53...h6 54.Rc4 Rb6 55.Qd3=+) 54.gh5 f5 (54...Qh5!? 55.Kg2 Qh4 56.Rc8 Kh7-/+) 55.Rc4= Rb2 (55...fe4 56.Qe4 Qh5 57.Ke3 Qg5 58.Kd4 Qf6 59.Kd3 Qd6 60.Kc3=) 56.Rc8+= Kh7 57.Qc4 (57.Rc5 fe4 58.Qe4 Qe4 59.Ke4 Ra2=) 57...fe4 (57...Rh2 58.Qg8 Kh6 59.Rc6 Kg5 60.Qd8 Kh5 61.Qh8 Kg5 62.Qd8 Kh5 63.Qh8 Kg5 64.Qd8 Kh5=) 58.Qe4 ½–½. Lorenc,Tomas – Koubek,Vaclav Jr, CZE–chTV Czechia, 1998.

7.Bc4 b5 8.Be2 =.

7.Bc4 e5 8.a4 (8.Nc3 Nc6+/–) 8...Bb4 9.Bb2 Qc7 (9...Nc6!? 10.Nf3 Qe7+=) 10.Qc2+/– Nc6 11.Ne2 (11.Na3!?+/–) 11...Nf6= 12.0-0 0-0 13.d3 e4 14.Bf6 ed3 15.Bd3 gf6 16.Bh7 Kg7 17.Be4 Rh8 18.Nf4 Bd6 19.Nd5?? (better is 19.Qd2+/–) 19...Bh2 20.Kh1 Be5 (20...Bg1! 21.Kg1 Qh2) 21.Kg1–+ Qd6 22.Nbc3 (22.Rd1 Ba1 23.f4 Bg4–+) 22...Bc3 (22...Bh2 23.Kh1 Bg1 24.Kg1 Qh2) 23.g3 Ba1 24.Ra1 Nb4 25.Qd2 (25.Nb4 Rac8 26.Nc6 Bc6 27.Bc6 Rc6–+) 25...Nd5 (better is 25...Bc6 26.Rd1 Rad8 27.Bg2 Qd5 28.Bd5 Rd5 29.f3 Rd2 30.Rd2 Bf3 31.Rd4–+) 26.Bd5 (26.Qd5 Qd5 27.Bd5 Rac8–+) 26...Bc6 27.e4 Bd5 (better is 27...Rh5 28.Qf4 Qf4 29.gf4 Bd5 30.ed5 Rd5–+) 28.Rd1 (28.Qd5 Qb4 29.e5–+) 28...Rad8 (28...Be4 29.f4 Qa3 30.Qg2 Qe3 31.Kf1 Bg2 32.Kg2 Qe2 33.Kg1 Qf3 34.Rd7 Rh1) 29.ed5–+ Rh5 30.Qa5 (30.Qe2 Rd5 31.Re1 Rd1–+) 30...Rd5 (30...Rdh8 31.Rd4 Rh1 32.Kg2 R8h2 33.Kf3 Qa3 34.Ke4 Rh4 35.gh4 Rh4 36.f4 Rh3 37.Qc3 Qc3 38.d6 Qc2 39.Kd5 Qc6) 31.Rd5 Qd5 32.Qb4 (32.Qd5 Rd5 33.Kg2–+) 32...Qf3 33.Qf4 Rd1 34.Kh2 Rh1 0–1. rryy44 – kool2, kurnik, 2014.

7.Be2 Bc6 8.Bf3 (better is 8.Nf3!?+/–) 8...e6 9.Nh3 Nf6 10.0-0 Be7 11.Nc3 0-0 12.d4 Bf3 13.Qf3 Nc6 14.a3 Nd5 15.Nd5 Qd5 (worse is 15...ed5 16.Nf4+/–) 16.Qd5 ed5 17.Nf4 Rfd8 18.Rb1 Rab8 (18...g5 19.Nd3=) 19.Rb6 (19.Rb5 Kf8+/–) 19...Na7 20.Bd2 Ba3 21.Ba5 Nc6 22.Bc3 Bd6 23.Nd5 Bh2 24.Kh2 Rd5 25.Rfb1 Nd8 26.e4 Rh5 27.Kg3 Rc8 28.Bd2 g6 29.Rd6 f5 30.e5 Nf7 (better is 30...Kf8+–) 31.Rd7 1–0. jeglin – 52bibikow (1625), kurnik, 2014.

7.Qa4 Bb5

8.Qb5 Nc6 9.a4 Qc7 (9...Ra6!? 10.Nf3 Rb6=) 10.Nf3+/– Nf6 11.Ba3 e6 12.Nc3 Ba3 13.Ra3 0-0 14.0-0 Rfd8 15.Rb3 Rab8 16.Rfb1 h6 17.h4 Nd5 18.h5 Nc3 19.dc3 Rd5 20.Qc4 Rh5 21.g3 Qd7 22.Nd4 Ne5 (22...Ne7!?-/+) 23.Qe2= g6 24.Rb5 Qc7 25.R1b3 b6 26.f4 Nc6 (26...Qb7!? 27.e4 Nd7 28.Rh5 gh5 29.Qh5 Nc5=) 27.Qf3 (27.Qf3 Nd4 28.ed4 Rb5 29.Rb5–+). elektrooon – wyspazielona, kurnik, 2014.

8.Qb5 Qd7 9.Nc3 Qb5 10.Nb5 Na6 11.Ba3 (11.d4 Rc8+=) 11...0-0-0 (11...e6 12.Bf8 Kf8 13.Nf3=) 12.Nf3+= Nh6 13.Rb1 e6 14.Bf8 Rhf8 15.Ke2 Kb8 16.Nbd4 (16.a3 Rc8+/–) 16...Rd5 17.Rb2 (17.Rhc1 Rc8+/–) 17...Ka8 (17...Rc8 18.Rhb1 Nc5 19.Rb5+=) 18.Rhb1+/– Rb8 (18...e5 19.Nb5 e4 20.Nfd4+/–) 19.Nb5 f6 (19...Rdd8 20.Ng5+/–) 20.Nc3 Rh5 (20...Rdd8 21.Rb5+/–) 21.Nd4 (21.Rb6 e5+–) 21...Nc7? (better is 21...e5 22.Nf3 g5+/–) 22.Nc6!+– (22.Nc6 Rh2 23.Nb8 Kb8 24.Rb7 Kc8 25.Ne4+–) 1–0. Moehring,Norbert (1950) – Frankenberger,Ralf (1845), 31.Alpenpokal Oberstdorf op, 2005.

8.Qb5 Qd7 9.Nc3 e6 10.Rb1 Qb5 11.Rb5 +=.

8.Qb5 Qd7 9.Nc3 e6 10.Nf3 Bd6 11.Bb2 Nf6 12.0-0 0-0 13.Qd7 Nbd7 14.Nb5 Bb8 (14...Bb4 15.Rfc1=) 15.d4 (15.Rfc1 Ra6+=) 15...Nd5 16.a3 Nc7 17.Nc3 Nd5 18.Nb5 N7b6 19.Rac1 Na4 20.Ba1 Ra6 21.Rc4 Rb6 22.Rb1 Nc7 (22...Nb4! 23.Nc3 Na2 24.Ra4 Nc3 25.Rb6 Na4 26.Rb7 Rc8+=) 23.Ra4+/– Rb5 24.Rb5 Nb5 25.Ra5 Rc8 26.Bb2 Nd6 27.Ne1 Nc4 28.Rb5 Nb2 (28...b6!?+=) 29.Rb2+/– Bd6 30.Rb7 Ba3 31.g3 g6 32.Kg2 Rc4 (32...Bd6!?+/–) 33.Nf3+– h6? (better is 33...Rc8+–) 34.Ne5 Rc2 35.Rf7 Bd6 36.Rf6 Be5 37.de5 Rc5 (37...Kg7 38.Re6 Re2 39.h4+–) 38.Re6 (38.Rg6!? Kf7 39.Rf6 Ke7+–) 38...Kf7 39.Rf6 Kg7 40.f4 h5 (40...Rc2 41.Kf3 Rc1 42.h4 Rf1 43.Kg4+–) 41.h4 (41.Kh3!? Rc3+–) 41...Rc2 42.Kf3 Rc1 43.Rb6 Rf1 (43...Kf7 44.Rb7 Kf8 45.Ke4 Rc4 46.Kd5+–) 44.Kg2 (better is 44.Ke4 Ra1+–) 44...Re1 45.Kf2 Rc1 46.Rb7 Kh6 (46...Kf8 47.e4 Kg8 48.f5 gf5 49.ef5+–) 47.e6 (47.Rf7!? Rc2 48.Kf3 Rc6+–) 47...Rc6 48.e7 Re6 (48...Rc8+–) 49.Kf3 g5 50.hg5 Kg6 51.e4 h4 52.f5 Kg5 53.fe6 h3 54.e8Q h2 55.Kg2 h1Q 56.Kh1 Kg4 57.Kg2 Kg5 58.Rb5 Kf6 59.Qf7 1–0. gutes (1625) – kk1956, kurnik, 2014.

8.Qb5 Qd7 9.Nc3 Nf6 10.Nf3 Nc6 11.d4 e6 12.0-0 Bb4 13.Na4 Na7 14.Qd7 Nd7 15.a3 Bd6 16.Bd2 b5 17.Nc3 Ke7 18.Ne4 Nc6 19.Rfc1 Rhc8 20.Nfg5 Bb8 21.Nh7 f6 22.Rc2 (better is 22.Rab1!? f5 23.Ng3 Bg3 24.fg3+/–) 22...Ra6 23.Rac1 Bd6 24.Nd6 Kd6 25.e4 Ndb8?? (25...Rh8!? 26.e5 Kc7+=) 26.e5 Ke7 (26...fe5 27.de5 Combination) 27.g4 (better is 27.Rc3!?+/–) 27...Rh8+= 28.Ng5 (better is 28.ef6!? gf6 29.d5 ed5 30.Re1 Kf7 31.Nf6 Kf6 32.Rc5+=) 28...fg5-/+ 29.Bg5 Kd7 (29...Kf7!? 30.Rd2 Rh3-/+) 30.f4+= Rh3 31.f5 Ra3 32.f6 gf6 33.ef6 Rf3?? (33...Ke8 34.Bf4 Kf7+=) 34.Kg2+= Nd4 35.Rc7?? (better is 35.Rd1 e5 36.Rd4 ed4 37.Kf3+/–) 35...Kd6-/+ 36.f7 Nbc6 37.R1c6?? (better is 37.Rc3 Rc3 38.Rc6 Rac6 39.f8Q Kd5 40.Bf6 Rc2 41.Kg3-/+) 37...Rc6 38.Rc6 Kc6 (38...Kc6 39.Be3 Rf7 (39...Re3?! 40.f8Q=) 40.Bd4 Rf4–+) 0–1. barborski (1645) – biskup1410 (1685), kurnik, 2014.

5.Bc4 Nf6

6.a4 c5 7.f4 b6 (7...Bf5!?+=) 8.Nf3 Bb7 9.0-0 e6 10.Bb2 Be7 11.Ne5 0-0 12.Qe1 Ne4 13.d3 Nd6 14.Nd2 Bd5 (14...Nd7!?+=) 15.Qg3+/– f6 16.Ng4 (16.e4!? Nc4 17.Ndc4+/– (17.dc4?! Bb7 18.Nef3 Qe8=)) 16...Bc4 17.Nc4 Nf5 (better is 17...Nc4!? 18.dc4 Qd2+=) 18.Qf3+/– Qd3? (18...Ra7 19.Nf2+/–) 19.Qa8 (better is 19.Rac1 Ra7 20.Rfd1+–) 19...Qb3?? (better is 19...Qc4 20.Qa7 Kf7+–) 20.Qe4 Nd6 21.Qe6 Kh8 (21...Rf7 22.Rfc1 Nc4 23.Qc4 Qc4 24.Rc4 Bd6+–) 22.Nd6 (22.Qe7 Re8 A) 23.Nd6?! Re7 24.Rad1 Rd7+– (24...Qb2?? 25.Nc4 h5 26.Nb2 hg4 27.Rd8 Kh7 28.Rb8+–); B) 23.Qd6 Qc4 24.Nf6+–) 22...Qe6–+ 23.Nh6 White prepares the advance f5 (23.f5 Qd6 24.Rfd1–+) 23...Bd6 24.f5 (24.Rfd1 gh6 25.Kf2 Re8–+) 24...Qe3 25.Kh1 Qh6 26.g3 Bg3 0–1. elsh1403 (1605) – losi61, kurnik, 2014.

6.a4 Nbd7 7.d4 e5 8.Bb2 (8.Qb3 Bb4 9.Bd2 Qe7=) 8...ed4 9.ed4 Bb4 10.Nd2 Qe7 (10...0-0 11.Bd3-/+) 11.Qe2 Bd2 (11...Ne4 12.Ngf3 Nb6 13.Bf7 Kd8=+ (worse 13...Qf7 14.Qe4 Qe6 15.0-0+=)) 12.Kd2+= Qe2 13.Ne2 0-0 (13...Ne4 14.Ke3 Nd6 15.Bd3=) 14.Nf4 (14.Bd3 Re8+=) 14...Nb6 (14...Ne4 15.Ke1=) 15.Bd3+= Rd8 16.Ne2 (16.bc6 bc6 17.Rhc1 Rd6+=) 16...c5 (16...cb5 17.ab5 Ng4 18.Rhf1+=) 17.dc5 (17.Rhc1 cd4 18.Bd4 Nbd5+=) 17...Nbd7 (17...Ne4 18.Ke1 Nc5 19.Bc2=) 18.Kc2 (better 18.c6!? Nc5 19.Nd4+/-) 18...Nc5= 19.Bc4? (better 19.Bd4!? Be6 20.Bc5=) 19...Bf5-/+ 20.Kc1 Rac8 21.Rd1?? (21.Bf6 gf6 22.Kb2 Rd2 23.Ka3-+) 21...Nd3 (21...Nb3!) 22.Rd3-+ Bd3 (22...Rd3 23.Bc3 Rc4 24.Kb2-+) 23.Nc3 (23.Bf6 Rc4 (23...Bc4?! 24.Bd8 Rd8 25.Nc3=; worse 23...gf6 24.Nc3-+) 24.Bc3 Be2-+) 23...Rc4 24.Ra3 Ne4 25.Kd1 (25.f3 Nc5 26.g3 Be2-+) 25...Nc3 (better 25...Bf1!? 26.Ke1 Bg2 27.Ne2-+) 26.Bc3 Bc2! 27.Kc2 Rdc8 (27...b6 28.f3-+) 28.Kd2 (28.Kd3 Rh4 29.h3 b6-+) 28...b6 29.Be5 (29.Kd3 Rh4-+) 29...Rd8 (29...Re4 30.Bb2-+) 30.Ke3 Re8 (better 30...f6 31.Bb2 f5-+) 31.Kf3?? (better 31.Kd3 Ra4! 32.Ra4 Re5 33.Rc4-+) 31...Re5 32.g3 (32.h3 Ree4 33.Rd3 f5-+) 32...g6 33.g4 (33.Ra2 Ree4-+) 33...Ree4 34.h3 Rf4 35.Kg3 Ra4 36.Rc3 Rac4 37.Rd3 Rfd4 38.Re3 Kg7 39.f3 Rb4 40.Rc3 Rb5 41.Rc7 (41.Rc6 Rd3 42.h4 Rbb3-+) 41...Rd3 42.h4 (42.Rc6 a4 43.h4 Rbb3-+) 42...Rbb3 43.g5 (43.Kg2 Rf3 44.Rc4 Rg3 45.Kf2 Rb4 46.Rb4 ab4-+) 43...Rf3 44.Kg2 Rg3 (better 44...Rf4 45.Re7-+) 45.Kh2 (45.Kf2 Rbf3 46.Ke2 Rf4-+) 45...Rh3 46.Kg2 Rh4 47.Rc6 Rg4 48.Kf2 Rg5 49.Rd6 Rf5 (49...Rf5 50.Ke2 b5-+) 0-1. ClayPigeons (2145) - Morez69 (2205), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

6.Nc3 e5 7.Nf3 Bd6 8.e4 0-0 9.h3 Re8 10.d3 Bb4 11.Bd2 cb5 12.Bb5 Bd7 13.Bc4 Bc3 14.Bc3 b5 Black intends a4 15.Bb3 b4 (better 15...a4!? 16.Bc2 Qc7-/+) 16.Be5+= a4 17.Bc4 Nc6 18.Bb2 Ne4 (better 18...Na5!? 19.Rc1 Rc8+=) 19.de4+/- Re4 20.Be2 Qe7 21.Kf1 a3 22.Bc1 Qf6 (22...h6 23.Bd3 Re6 24.Be3+-) 23.Be3 (23.Bg5 Qb2 24.Rc1+- (24.Qd7? Qa1 25.Qd1 Qa2-+)) 23...Rae8 24.Rb1 Bf5 25.Rc1 Ne5 26.Ne5 Qe6?? (better 26...Re3 27.Ng4 Bg4 28.hg4 R3e5+-) 27.Nc4+- Bg6 (27...Qe7+-) 28.Bd3 (28.Qd2!? f5 29.Nd6 Rd8 30.Ne4 Rd2 31.Nd2 Bf7+-) 28...Rh4 (28...Rd8 29.Qd2 Re3 30.Ne3 Bd3 31.Kg1 Qe7+-) 29.Bg6 hg6 (29...Rc4 30.Bb1+-) 30.Qb3 Qf5 (30...Rc8 31.g4 Rb8 32.Kg2+-) 31.g3 (better 31.Nd6!? Qd7 32.Ne8 Qe8+-) 31...Qf3 (31...Rhe4 32.Kg2 Qd5 33.Rhd1 Rd4 34.Kh2 Rd1 35.Rd1+-) 32.Kg1 (32.gh4?! Qh1 33.Ke2 Qc1 34.Qb4 Qc2 35.Ke1 Rd8=+) 32...Rhe4 33.Nd2 (33.Qb4 Ra8+-) 33...Re3 34.Nf3 (34.fe3?! Qg3 35.Kf1 Re3+-) 34...Rb3 35.ab3 Re2 (35...g5 36.Rc4 Ra8 37.Kg2+-) 36.Kg2 (36.Rc8 Re8 37.Re8 Kh7 38.Ng5 Kh6 39.Nf7 Kh5 40.Rh8) 36...Rb2 (36...Re8 37.Rhe1 Rb8 38.Ne5+-) 37.Rb1 (37.Rc8 Kh7 38.Ng5 Kh6 39.Nf7 Kh5 40.Rh8) 37...Rc2+- 38.Rhc1 Re2 (38...Rc1 39.Rc1 Kf8 40.Rc4+-) 39.Kf1 (39.Rc8 Re8 40.Re8 Kh7 41.Ng5 Kh6 42.Nf7 Kh5 43.Rh8) 39...Ra2 (39...Re8 40.Rc4 Rb8 41.Re1+-) 40.Rc4 (40.Rc8 Kh7 41.Ng5 Kh6 42.Nf7 Kh5 43.Rh8) 40...f6+- 41.Rb4 Rc2 (41...Kh7 42.Rc4 g5 43.b4+-) 42.Ra4 (42.Ra1!? a2+-) 42...a2 43.Ra1 Rb2 44.Ra3 (better 44.R1a2 Rb3 45.Nd4+-) 44...Rb3 (44...Rb1 45.Ke2 Ra1+-) 45.Rb3 (45.Rb3 Kh7 46.Ra2 Kh6 47.Rb7 g5 48.Raa7 f5 49.Rb6 g6 50.Rb8 g4 51.Rh8) 1-0. Agathodaimon (2265) - agnivo (2330), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 e6 7.Qc2 Bd7 8.Bb2 cb5 9.Be2 Qb6 10.Bf6 gf6 11.Nc3 Na6 12.a3 Rc8 13.Qb2 b4 14.Na2 (14.Ne4 Bg7 15.Ba6 A) worse is 15...Qa6 16.ab4 (16.Nf6?! Ke7 17.Nd5 ed5 18.Qg7 ba3=) 16...Qc6 17.d3+/–; B) 15...ba6 16.Nf6 Ke7 17.Nd5 ed5 18.Qg7 Rhg8 19.Qh7 Rg2 20.Qh4 Qf6 21.Qf6 Kf6 22.ab4 ab4 23.Ra6 Ke7=) 14...e5 (better is 14...Rg8!? 15.Rg1 Qd8-/+) 15.Ne5+= Be6 16.Nf3 Rg8 17.g3 Bd5 18.0-0 Qd6 19.Nd4 (19.ab4 ab4 20.Rfc1 Rc1 21.Nc1 f5+/–) 19...Nc7 (better is 19...ba3 20.Qb5 Qd7+=) 20.ab4+/– ab4 21.f4 Be7 22.Rfc1 Ra8 23.Nf5 Qe6 24.Ne7 Qe4?? (better is 24...Qe7 25.Nb4 Ra1 26.Ra1 Be6+–) 25.Nd5 Nd5 26.Nb4 (better is 26.Nc3 Nc3 27.Ra8 Ke7 28.Rc3 Ra8 29.Rc7 Kf8 30.Qf6 Qg6 31.Qh8 Qg8 32.Rf7 Kf7 33.Bc4 Ke7 34.Bg8 Rd8+–) 26...Rd8 (26...Ra1 27.Ra1 Nb6+–) 27.Nd5 Qd5 28.Qb5 (better is 28.Qb4 Qd6 29.Qd6 Rd6 30.Rc8 Ke7 31.Rg8 Rd2+–) 28...Qb5 29.Bb5 Kf8 30.d4 Kg7 31.Rc7 Rb8 32.Ra7 Rgc8 33.Rc8 Rc8 34.Rb7 Kf8 35.d5 Rc2 36.d6 (36.d6 Rc8 37.e4+–) 1–0. combijack (1910) – baytanbabali (1770), gameknot.com, 2013.

4.c4 Bd7

5.a4 b6 6.Nf3 dc4 7.Bc4 cb5 8.ab5 Nf6 9.Bb2 e6 10.0-0 Bb4 11.Qc2 0-0 12.Rd1 (12.Ng5 g6 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 Ra7+–) 12...Qe8 (12...Bc8!?+=) 13.Qd3 Ra7 14.Nc3 Bc8 15.Na2 (15.Ne4 Nbd7+/–) 15...Bc5 16.Qc2 Rd7? (16...Nbd7 17.Nc3+=) 17.d4 (17.Nc3 Be7 18.Ne4 Ne4 19.Qe4 Qd8+–) 17...Be7 18.Nc3 Nd5 (18...Rc7!? 19.Qd3 Nbd7+=) 19.Ne5 Rd6 20.Ba3 Rd8 21.Na4 (21.Nd5!? ed5 22.Bd3 g6+–) 21...Ba3 22.Ra3 Nb4 (22...f6 23.Bd5 ed5 24.Nc6+–) 23.Qc1 (23.Qb3 Rd6 24.Be2 Bb7+–) 23...Nd7 24.Nd7 Bd7 25.Nb6 Bb5 26.Ra5 Bc4 27.Qc4 Nd5 28.Nd5 ed5 29.Rd5 Rd5 30.Qd5 Qa4 31.Rb1 Ra8 32.h3 h6 33.Rb7 Rf8 34.Qb3 Qa1 35.Qb1 Qa6 36.e4 Qe2 37.d5 Qd2 38.Rb6 Rd8 (38...f5 39.Rb8 fe4 40.Rf8 Kf8 41.Qe4+–) 39.Rb8 Qa5 (39...Rb8 40.Qb8 Kh7 41.Qe5+–) 40.Rd8 Qd8 41.Qd1 (41.Qb5 f6+–) 41...g6 (41...Qd6 42.Qd3+–) 42.d6 Kg7 (42...Kf8+–) 43.e5 Qd7 44.Qd5 (better is 44.Qd4 Kg8 45.Qc4 Kf8+–) 44...g5 45.Qd4 Kf8 (45...Kg8 46.Qb6 Kf8 47.f3+–) 46.Qc5 (46.e6 fe6 47.Qh8 Kf7 48.Qh7 Kf6 49.Qd7 Ke5 50.Qc7 Kf5 51.Qh7 Kf6 52.Qh8 Kg6 53.d7 Kf7 54.d8Q Kg6 55.Qdf6 Kh5 56.Qhh6) 46...Ke8 47.Kf1 h5 Black prepares g4 48.Ke2 g4 (48...Qb7 49.Ke3 Kd7 50.Qc4+–) 49.h4 Qe6 (49...Qf5 50.Ke3 Qe6 51.Ke4 Qg6 52.Kf4 Qh6 53.Kg3+–) 50.Ke3 Qh6 51.Ke4 Qg6 52.Kf4 Qe6 53.g3 (better is 53.Qc7 Qh6 54.Ke4+–) 53...f5 (53...Qh6 54.Ke4 Qg6 55.Ke3 Qe6+–) 54.Kg5 (better is 54.Qc7 Qh6 55.Kf5 Qf8 56.Kg6 Qg8 57.Qg7 Qg7 58.Kg7 Kd7+–) 54...Qf7 55.Qc8 1–0. ukres05 – rybaktr, kurnik, 2014.

5.a4 dc4

6.Bc4 cb5

7.ab5 Qb6 8.Nf3 Bb5?? (better is 8...Be6 9.Be6 Qe6+/–) 9.Qb3+– Nc6 10.Qb5 Qc7 11.Nc3 Nf6 12.0-0 e6 13.Ng5 (13.Bb2!? Be7+–) 13...Bb4 14.Bb2 Bd6 (14...0-0-0 15.d3 Ng4 16.g3+–) 15.g3 h5 (15...0-0 16.Nce4 Be7 17.Rfc1+–) 16.d4 (16.Nce4 Ne4 17.Ne4 Bf8+–) 16...0-0-0 (16...0-0 17.Nge4 Be7 18.Nf6 Bf6 19.Ne4+– (worse is 19.Qh5 Nd4 20.Bd3 g6+–)) 17.Be6! fe6 18.Ne6 Qe7 (18...Qd7 19.Nd8 Rd8 20.d5+–) 19.Nd8 Rd8 20.Na4 (better is 20.d5!? Ne5 21.Ra5 Qe8+–) 20...Bb4 21.Rfc1 Kb8 (21...Kc7+–) 22.Rc6 Rd5 (22...Qe8 23.Rb6 Qb5 24.Rb5+–) 23.Nc5 Ne4 (23...Bc5 24.Rc5 Rd6 25.Ra5+–) 24.Rb6 (better is 24.Na6 Ka8 25.Rc8 Ka7 26.Qd5+–) 24...Nc5 25.dc5 Rc5 26.Qd3 Qc7 (26...h4 27.Rg6 hg3 28.hg3+–) 27.Rb5 (better is 27.Re6 h4 28.Re8 Ka7 29.Bd4+–) 27...Rc2 (27...b6+–) 28.Be5 Bd6 29.Bd6 1–0. barborski – losi61, kurnik, 2014.

7.ab5 b6

8.Bb2 Bf5?? (8...Nf6 9.Nf3+–) 9.Nf3 (better is 9.Qf3 Nd7 10.Qf5+–) 9...e6 10.0-0 Nd7 11.Nc3 Ngf6 12.d4 Bb4 13.Ne5 Ne5 14.de5 Bc3 15.Bc3 Nd5 16.Bd4 0-0 17.f3 Nb4 18.e4 (18.Rc1 Ra7+/–) 18...Bg6 19.Qd2 (19.Rc1+/–) 19...Rc8?? (19...Nc2! 20.Rad1 Nd4 21.Qd4 Qc7=) 20.Bb3 (better is 20.Rac1+–) 20...Qd7+= 21.Qe3 Qb5 22.Bb6 Ra8 23.Bc5 Rfc8 24.Bd6 Nc2 25.Bc2 Rc2 26.Rfb1 Qc4 27.h3 f6 28.ef6 gf6 29.Be7 f5 30.ef5 ef5 31.Re1 (31.Ra5! Re8 32.Re1+/–) 31...a4= 32.Ba3 Qf7 33.Qd4 Qa7 34.Rad1 Qd4 35.Rd4 Rc7 36.g4 (36.Kf2!?=) 36...fg4-/+ 37.fg4 Rb7 38.h4 h6 39.h5 Bf7 40.Rd6 Kh7 41.Rf6 Bg8 42.Re7 Re7 43.Be7 a3 44.Rf1?? (44.Bf8 Bd5 A) 45.Bh6?? a2 46.Rf1 a1Q 47.Ra1 Ra1 (47...Kh6?! 48.Ra8 Ba8 49.Kf2=) 48.Bc1 Rc1 49.Kf2 Kh6–+; B) 45.Rh6 Kg8 46.Ba3 Ra3 47.Kf2=) 44...a2 45.Ra1 Rb8 (better is 45...Be6!?–+) 46.Kg2 Rb1 47.Ra2?? (better is 47.Bf6-/+) 47...Ba2–+ 48.Kg3 Rb2 49.Kf4 Rb3 0–1. elsh1403 (1725) – tekil777 (1740), kurnik, 2014.

8.Qb3 e6+/– 9.Bb2 Nf6 10.Nf3 Be7 11.0-0 0-0 12.Ne5 Bc8 13.f4 Bb7 14.d3 (14.f5 Nbd7 15.Nf7 Kf7 16.fe6 Kg8 17.ed7 Kh8+/–) 14...Bd5 (14...Nfd7 15.Nf3+=) 15.Nd2 Bc4 (15...Nbd7!?+=) 16.Ndc4+/– (16.Nec4?! Nbd7+=) 16...Nbd7 (16...Qd5!? 17.e4 Qc5 18.d4 Qc7+–) 17.Nc6+– Qe8 18.N4e5?? (better is 18.Ba3 Nd5 19.Be7 Ne7 20.Nd6+–) 18...Nc5 19.Qc2 Nd5 20.Qf2?? (better is 20.Bd4 Rc8 21.Rf3+/–) 20...f6-/+ 21.d4 fe5 22.dc5?? (better is 22.Ne7 Qe7 23.dc5 Qc5 24.Be5 Qe3 25.Qe3 Ne3 26.Rfc1+=) 22...Bc5–+ 23.Ne5 (23.Qg3 Ne3 24.Kh1 Nf1 25.Rf1 Qg6 26.Qg6 hg6 27.Be5 g5–+) 23...Rf4! 24.Qg3?? (24.ef4 Be3 Double attack (24...Bf2 Pinning; 24...Bf2 Deflection; 24...Be3 Decoy)) 24...Rf1 25.Rf1 Be3 (better is 25...Ne3 26.Qf3 Nf1 27.Kf1 Qb5 28.Qe2 Rf8 29.Nf3 Qb3–+) 26.Kh1 Ra7 (26...Qb5 27.Nc4 Bh6 28.Qg4–+) 27.h4 Bc5 28.h5?? (better is 28.Rf3–+) 28...Qh5 29.Qh3 Qh3 30.gh3 Bd6 (30...a4!? 31.Nc4–+) 31.Rg1 (31.Nc4 Be7 32.Bd4 Bf6–+) 31...Be5 32.Be5 g6 33.h4 Rf7 34.h5 (34.Kh2 Rf5 35.Ba1 Ne7–+) 34...Rf5 35.hg6 (35.Bg3 Rh5 36.Kg2–+) 35...Re5 36.gh7 Kh7 37.Rc1 Nb4 38.Rc6 (38.Kg2–+) 38...Nc6 0–1. elsh1403 (1785) – tekil777 (1740), kurnik, 2014.

8.Qf3 Nf6 9.Qa8 +–.

8.Nf3 Bg4?? (8...Qc7 9.Qb3 e6 10.Bb2+–) 9.0-0 (better is 9.Ne5 Nh6 10.Ng4 Ng4 11.Qg4+–) 9...e6+/– 10.Bb2 Nd7 11.h3 Bh5 12.Be2 Ngf6 13.Nd4 Be2 14.Qe2 (worse is 14.Ne2 Bd6=) 14...Nc5 15.Nc6 (15.Na3!?+/–) 15...Qd3= 16.Qf3 Qe4 17.Qe2 Bd6 (17...Qd3 18.Nc3=) 18.d4 Nd3?? (better is 18...Qd3 19.Qd3 Nd3+=) 19.Nc3+– Nf4 20.ef4 Qe2 21.Ne2 Nd5 22.Nc3 Nf4 23.d5! e5 (23...ed5 24.Na4 Combination; 23...Nd5 24.Nd5 Combination) 24.Ne4 (24.Na4 0-0+–) 24...Kd7 (24...Be7 25.Be5 f5 26.Bf4 fe4 27.Ra4+–) 25.Nd6 Kd6 (25...Ne2 26.Kh2 Kd6+–) 26.Be5 (26.Be5 Kd5 27.Bf4+–) 1–0. elsh1403 (1755) – tekil777 (1775), kurnik, 2014.

8.f4 Qc8 9.Qe2 Be6 10.Na3 Bc4 11.Nc4 (11.Qc4?! Nd7+=) 11...Nd7 12.d4 e6 13.Nf3 Bb4 (13...Ngf6!?+/–) 14.Bd2+– Bd2 15.Nfd2 (15.Kd2?! Qb8+/–; 15.Ncd2?! Qc2+=) 15...Qb8 16.0-0 Ngf6 17.f5 ef5 18.Rf5 0-0 19.Raf1 a4 20.e4 a3 21.e5 Nd5 22.Qf3 a2 23.Nb3 Ra3?? (better is 23...Nc7 24.Nd6 Qa7 25.Rf7 Qa3+–) 24.Qd5 (better is 24.Na3 Nb4 25.Rf7 Qe8 26.Rf8 Nf8+–) 24...Rb3 25.Rf7 (25.Qd7 Rb1 26.Nd2 a1Q 27.Rb1 Qc8-/+) 25...Rf7 26.Qf7 (26.Rf7 Kh8 27.Nd2 a1Q 28.Rf1 Rb5 29.Qd7 Qa2 30.Qb5 Qd2 31.Qb6 Qa8–+ (31...Qb6?? 32.Rf8)) 26...Kh8 27.Nd6 (27.Qd7?? Rb1 28.Qf5 a1Q 29.Qb1 Qd4 30.Rf2 Qc4–+) 27...Rb1 28.Qa2 Rf1 29.Kf1 Qf8 30.Qf7 (better is 30.Ke2 g6 31.Qe6 Nb8+–) 30...Qa8 (30...Qf7 31.Nf7 Kg8+–) 31.Qe8 (31.Qe8 Qe8 32.Ne8+–) 1–0. elsh1403 (1755) – tekil777 (1775), kurnik, 2014.

5.a4 Nf6

6.Bb2 e6 7.h3 Be7 8.Nf3 dc4 9.Bc4 0-0 10.0-0 cb5 11.ab5 Qc7 12.Be2 Qc5?? (better is 12...Be8+/–) 13.Ba3+– b6 (13...Qc7 14.Be7 Bb5 15.Bf8 Be2 16.Qe2 Kf8+–) 14.Bc5 Bc5 15.d4 Bb4 16.Ne5 Be8 (16...Rc8 17.Na3 Ra7 18.Bd3+–) 17.g4 Nd5 18.Bf3 (18.Bc4 Nd7 19.Bd5 ed5+–) 18...Ra7 (18...Bb5 19.Bd5 ed5+–) 19.Bd5 ed5 20.Qb3 (20.Nd3 Bd6 21.Nc3 Nd7+–) 20...Bd6 (20...Bb5 21.Rc1 Bc4 22.Nc4+–) 21.Qd5 Be5 22.de5 Rd7 23.Qb3 (better is 23.Qa8 Rd8 24.Nc3 Nc6+–) 23...Rd8 (23...Rc7 24.Nc3 Rc5 25.f4+–) 24.e6 Rc8 25.e7 Nd7 26.ef8Q Kf8 27.Nc3 Nc5 28.Qd5 g5 29.Qg5 Ne6 30.Qe5 (better is 30.Qh6!? Ke7 31.Nd5 Kd6+–) 30...Rc5 31.Qh8 Ke7 32.Ne4 Re5 33.Qe5 Bd7 34.Qd6 Kd8 35.Qb6 Ke7 36.Ra5 f5 37.gf5 Ng5 38.Ng5 Bf5 39.Ra7 Bd7 40.Qc7 Kf6 41.Ne4 Ke6 42.Qd7 1–0. cogit – pro3, kurnik, 2013.

6.Nf3 e6 (6...Bf5 7.d4=) 7.d4 dc4 8.bc6 (8.Bc4 Ne4=) 8...Bc6 (8...Nc6 9.Bc4 Rc8 10.Nbd2=) 9.Bc4 Bb4 (9...Nbd7 10.0-0=) 10.Bd2 Na6 (10...Bd6 11.Nc3=) 11.Nc3 (11.Ne5 Bd6=) 11...0-0 12.0-0 Ne4 (12...Rc8 13.Ne5=) 13.Ne4 Be4 14.Ne5 Bd5 (14...Qg5 15.f3 Bd5 16.Bd5 ed5 17.Ra2=) 15.Bb5 (15.Rb1 Bc4 16.Bb4 Nb4 17.Nc4 Rb8+=) 15...f6 (15...Qg5 16.f3=) 16.Nd3 Bd6 (16...Bd2 17.Qd2 Nc7 18.Rfc1+=) 17.Rc1 (17.Qe1 b6+=) 17...f5 (17...Nc7 18.Bc4=) 18.f4 (18.Ne5 Qh4+=) 18...Rf6 (18...Nc7 19.Bc4=) 19.Ne5 Rh6 20.Qe1 Nb4 21.Qe2 g5? (better 21...Be5 22.de5 Qh4=) 22.fg5+– Rh4 23.g3 (23.Qf2 Re4 24.Nf3 Rg4+–) 23...Re4 (23...Rh3+–) 24.Qh5 (24.g6 Be5 25.gh7 Kh7 26.Qh5 Kg7 27.de5 Qe7+–) 24...Be5+= 25.de5 Rg4 26.Qh6 (26.e4 Be4 27.Rf2 Bc6=) 26...Rg5= (26...Qg5? 27.Qg5 Rg5 28.e4+–) 27.Rf4 (27.Rc5 Nc6=) 27...Rg6 28.Qh5 Be4 (28...Qb8 29.Rh4 Rg7 30.Bb4 ab4 31.Rb4 Qe5 32.Qh6=) 29.Qe2 (29.Bb4 ab4 30.Rd1 Qf8=) 29...Bd3 (29...Nd5 30.Rff1=+) 30.Bd3= Qd3 (30...Nd3? 31.Rd4 Nc1 32.Rd8 Rd8 33.Bc1+–) 31.Qg2 (31.Qf2 Nc6=) 31...Nd5 (better 31...Rd8!? 32.Rf2 Nc6-/+) 32.Rd4= Qa3 33.Qe2 (33.Rb1 A) worse 33...Ne3 34.Qb7 Rf8 35.Qc7+– (35.Ba5?! Qc5 36.Bb6 Qe5+=); B) 33...Rb8=) 33...Rg7 (33...Rf8 34.e4 Qb2 35.Rcc4=+) 34.Rdc4 (better 34.Qb5+=) 34...Qb2?? (better 34...Rf8=) 35.Rc8+– Rc8 36.Rc8 Kf7 37.Qh5 Rg6 38.Qh7 (38.Ba5?! Kg7=) 38...Rg7 39.Qh5 Rg6 40.Qe2 (better 40.Qh8 Rg3 41.hg3 Qe5 42.Qe5 Ne7 43.Rh8 b6 44.Bc3 Ng8 45.Rh7 Kg6 46.Qg7) 40...Qe5 (better 40...Qa1!? 41.Kf2 Qa4+=) 41.Qb5+– (41.Ba5?! Ke7= (worse 41...Qe3 42.Qe3 Ne3 43.Rc7 Kf6 44.Rb7+–)) 41...Qe4?? (better 41...Qa1 42.Rc1 Qa2 43.Ba5 Rh6 44.Qd7 Ne7+–) 42.Qb7 (better 42.Qd7 Kf6 43.Rf8 Kg5+–) 42...Kf6 (42...Ne7 43.Qe4 fe4+–) 43.Qb2 (43.Rf8 Kg5 44.Qh7+– (44.Ba5?! Qe3 45.Kf1 Qf3 46.Kg1 Qe3 47.Kf1 Qf3 48.Kg1 Qe3=)) 43...Kg5 (43...Kf7 44.Qb5 (44.Ba5?! Qe3 45.Kf1 Qf3 46.Kg1 Qe3 47.Kh1 Qf3 48.Kg1 Qe3=) 44...Rg7 45.Qa5+–) 44.Qd4 Kg4 (44...Qd4 45.ed4 Kf6 46.Ba5+–) 45.Qe4 (45.Kf2 Qd4 46.ed4 f4 47.gf4 Rg7+–) 45...fe4 46.Kg2 Rg7 (46...Nb6 47.Rc5 Rg5 48.h3 (48.Ba5?! Rc5 49.h3 Kh5 50.Bb6 Rc2 51.Kg1 Rc1 52.Kf2 Rc2 53.Ke1 Rh2=; 48.Ra5?! Ra5 49.h3 Kg5 50.Ba5 Na4+–) 48...Kh5 49.Rc6+– (49.Ba5?! Rc5 50.Bb6 Rc2 51.Kg1 Rc1 52.Kf2 Rc2 53.Ke1 Rh2=)) 47.h3 Kf5 (47...Kg5 48.Rc4+–) 48.g4 Ke5 49.Bc3 Nc3 50.Rc3 Rb7?! (50...Kd6 51.Rc8+–) 51.h4 (51.Rc5!? Kd6 52.Ra5 Rb2 53.Kf1 e5+–) 51...Rb2 (51...Kd5 52.h5+–) 52.Kg3 Ra2 (52...Kf6 53.Rc5 e5 54.Ra5+–) 53.Rc5 Kf6 (53...Kd6 54.Ra5 e5 55.g5+–) 54.Ra5 Ra3 (54...e5 55.g5 Ke6 56.Ra6 Ke7 57.Kg4+–) 55.Kf4 1–0. Sturc,Gustav (2070) – Smrek,Peter (1900), Piestany Slovakia, Pressburg U9, 2009.

4.c4 e5

5.a4 Bb4 6.Bb2 Nd7 7.Nf3 Ngf6 8.Ne5 Ne5 9.Be5 0-0 10.Be2 Bf5 11.0-0 dc4 12.Bc4 Re8 13.Bb2 Bb1? (better is 13...Qd6=) 14.Rb1+– Ne4 15.d3 Nc3? (15...Nd2 16.Qg4 g6 17.bc6 bc6 18.Qf4+=) 16.Qb3 (better is 16.Bc3!? Bc3 17.Qb3+–) 16...Nb1 17.Bf7 (17.Rb1?! Re7+=) 17...Kh8 18.Rb1 Rf8 19.Qe6?? (19.bc6 bc6 20.Bc4 Rb8+/–) 19...Qg5?? (better is 19...cb5 20.Bh5 Qd3-/+) 20.f4 Qe7 (better is 20...Qd8!? 21.Rd1 cb5 22.ab5 a4=) 21.Qe7+/– Be7 22.Bh5 (22.Bc4 cb5 23.Bb5 Bf6+–) 22...Bb4 (22...cb5!? 23.Bd1 Rfd8=) 23.Bf3 (23.bc6!? bc6 24.Kf2+–) 23...cb5+= 24.ab5 (24.Bb7?! Rab8 25.Bf3 ba4+=) 24...Rad8 25.d4 Rde8 26.Kf2 Bd2 27.Bc1 Bc1 28.Rc1 b6 29.Bc6 Rb8 30.Kf3 Rf6 31.e4 Kg8 (31...g5!? 32.f5 Rd8+–) 32.e5 Rff8 (32...Rh6 33.h3+–) 33.d5 Kf7 34.g4 (better is 34.d6 g5+–) 34...Ke7 (34...h5+–) 35.Ke4 h6 (35...Rf7 36.d6 Kf8 37.e6+–) 36.h4 1–0. elsh1403 (1620) – danieliuc225, kurnik, 2014.

5.a4 cb5 6.ab5 Be6 7.cd5 Bd5 8.Bb2 =.

5.a4 d4 6.Qc2 (6.Bb2 cb5 7.ab5 de3 8.fe3 Bd6=) 6...Bb4 (6...Nf6 7.Nf3 de3 8.de3= (8.Ne5? ef2 9.Kd1 cb5–+)) 7.Nf3= de3 8.fe3 (8.Ne5? Qe7 9.Bb2 f6 10.fe3 fe5–+) 8...f6 (8...Qd6 9.Ba3=) 9.Bd3+= Ne7 (9...g6 10.0-0+=) 10.0-0 Be6 (10...cb5 11.cb5 Bd6+=) 11.Bh7 (11.Ba3 Nd7+=) 11...f5 (11...Bc4!? 12.Qc4 Rh7=) 12.Ng5+= Qd6 13.Bf5 ( 13.Ba3+=) 13...Bf5-/+ 14.Rf5 Qg6 (< 14...Nf5 15.Qf5 Nd7 16.Nf7+/–) 15.g4 Nd7 (15...Rh4 16.h3-/+) 16.d4 (16.Ba3 Rh4 (< 16...Nf5 17.Qf5 Qh6 18.h3=) 17.h3 Rc8-/+) 16...Nf5 (16...Rh4 17.h3 cb5 (17...Nf5 18.Qf5 Qf5 19.gf5=+) 18.ab5 Nf5 19.Qf5 Qf5 20.gf5 Rh5=) 17.Qf5= Qf5 18.gf5 0-0 (18...cb5 19.ab5 0-0 20.e4 ed4 21.Nd2-/+) 19.e4 (19.Ne6 Rf5 20.e4 Rh5=+) 19...ed4=+ 20.Ne6 Rfe8 (20...Rfc8 21.Bb2 c5-/+) 21.Ra2 (21.Ba3!? cb5 22.ab5=+) 21...Nf8 (21...Nc5 22.bc6 bc6 23.Nc7 Re4 24.Na8 Re1 25.Kg2 Rc1 26.Rb2–+) 22.Ng5 (22.Nc7 Re4 23.Na8 Re1 24.Kg2 Rc1–+) 22...Nh7 (22...cb5 23.cb5 Be7 24.Nf3-/+) 23.Ne6=+ Re6 (23...cb5 24.ab5 Nf8 25.Nc7 Re4 26.Na8 Re1 27.Kg2 Rc1 28.Nd2–+) 24.fe6 Re8 25.bc6 bc6 26.Bd2 Bd2 27.Nd2= Re6 28.Nb3 Re4 29.Na5 d3 30.Nb3 Rc4 31.a5= Nf8 32.a6+= Ne6 33.a7 Nc7 34.a8Q Na8 35.Ra8 Kf7 36.Ra2 c5 37.Kf2+= Rc3 38.Nd2 c4 39.Ke3 Rc2 40.Ra7 Kg6 41.Nc4 Rc4 42.Kd3 Rf4 43.Ke3 Rf8 44.Ra2 Kh5 45.Rf2 Ra8 46.Kf3 Kh4 ½–½. Gajda,Leszek – Ewert,Jerzy, corr 2. AMM, Poland, 1994.

5.Qa4 Bd7 6.Bb2 Nf6 7.Be5 Be7 8.Bb2 0-0 9.Nc3 Re8 10.Nf3 Bf5 11.a3 Bc5 12.Be2 (12.cd5 Nd5 13.Nd5 cd5+/– (13...Qd5? 14.Bc4 Qd8 15.h4+–)) 12...dc4 (12...d4 13.Na2 d3+= (worse is 13...de3 14.fe3 Nbd7 15.0-0+=)) 13.Bc4 Bd3 14.Ne2 cb5 15.Bb5 Ne4?? (15...Nc6 16.0-0 Ne4+/–) 16.Nfd4 (better is 16.Bd3 Nd6 17.0-0+–) 16...Bb5+= 17.Qb5 1–0. hen4daleko – miril, kurnik, 2014.

5.Bb2 Bd7 6.Nf3 (6.cd5 Nf6+– (6...cd5 7.Be5 Be6 8.Nc3 Nd7 9.Bf4 Ngf6 10.Nf3 Nc5 11.b6) 7.dc6 bc6 8.Nf3 e4 9.Ne5 Bd6 10.Nc4 Bc7 11.b6) 6...f6 Controls e5 (6...e4 7.bc6 (7.Nd4 Nf6 8.Nc3 c5 9.Nc2 Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2) 7...Nc6 (7...bc6 8.Nd4 Nf6 9.Nc3 Bc5 10.cd5 cd5 11.Na4) 8.cd5 ef3 9.dc6 Bc6 10.gf3+= Nf6 11.Nc3) 7.d4 (7.Nc3 a4+– (7...Ne7 8.d4 e4 9.bc6 Nbc6 10.Nd2 Be6 11.Be2) 8.bc6 bc6 9.cd5 a3 10.Bc1 cd5 11.Nh4) 7...Bb4 (7...dc4 8.bc6 Nc6 9.Bc4 ed4 10.ed4 Qe7 11.Be2) 8.Nfd2 (8.Nbd2 e4 (8...dc4 9.bc6 Nc6 10.Bc4 ed4 11.Bd4) 9.a3 Bd6+= 10.Nh4 Kf8 11.Be2) 8...cb5 (8...ed4 9.bc6 Nc6 (9...bc6 10.Bd4 Ne7 11.a3) 10.cd5 de3 A) worse 11.dc6 ed2 (worse 11...Bd2 12.Nd2 ed2 13.Qd2 Bc6 14.Bd3=+) 12.Nd2 Bc6-/+; B) 11.fe3+=) 9.cb5 (9.cd5 ed4 10.Bd4 Ne7+– 11.a3) 9...ed4 (9...Be6 10.a3 Be7 (10...Bd6 11.de5) 11.Nc3+= (11.de5 fe5 12.Be5+=)) 10.Bd4 (10.Qh5 Kf8 11.Bd4 Be8+=) 10...Be6 (10...Ne7 11.a3) 11.a3 (11.Nc3+–) 11...Bd6 12.Nc3 Ne7 13.Bd3 Nd7 14.0-0 Bf7 (14...0-0 15.Qa4=) 15.e4 Be5 16.Nf3 Bd4 17.Nd4 Ne5 ½–½. Gutbier,Michael (2130) – Henneberger,Sven (1900), Niederrhein–ch (5), 1996.

5.Bb2 Nf6 6.cd5 cd5 7.Be5 Nbd7 8.Bd4 Bb4 9.Nf3 0-0 10.Be2 Nb6 11.Nc3.

5.bc6 bc6 6.e4?? (better is 6.cd5 Nf6 7.Nf3+=) 6...d4 (better is 6...de4!? 7.Nc3 Nf6–+) 7.d3 Bd6 8.Nd2 Ne7 9.Ngf3 0-0 10.Qa4 Bd7 (10...Na6 11.Rb1-/+) 11.Be2 (11.c5!? Bc7 12.Nc4+=) 11...Na6-/+ 12.0-0 Nc5 13.Qd1 f5 14.g3 fe4 15.Ne4 Ne4 16.de4 Bh3 17.Re1 Ng6 (17...c5 18.Rb1+=) 18.Bg5?? (better is 18.Ng5 Bb4 19.Nh3+/–) 18...Qd7-/+ 19.Qa4? (19.Qd3!?-/+) 19...Bb4 (better is 19...d3 20.Bd1 Bc5 21.Be3–+) 20.Rec1? (20.Red1 Qg4 21.Qc6 Rac8 22.Qd5 Kh8–+) 20...Rac8 (better is 20...h6 21.c5 hg5 22.Ng5 Bd2 23.Nh3 Bc1 24.Rc1 Qh3 25.Qc6 Kh7–+) 21.c5-/+ Qg4 22.Qd1? (better is 22.a3 Bc3 23.Qb3 Kh8 24.Rc3–+) 22...Rf3! 23.Bf3 Qg5 24.Qb3 Kh8 25.Bg2 Bg2 26.Kg2 Nf4 (better is 26...Rf8!? 27.Kg1–+) 27.Kf1 Nh3?? (better is 27...Nh5 28.Qf3 Nf6–+) 28.a3?? (better is 28.Qe6 Rf8 29.Qh3-/+) 28...Bc3 (28...Rf8 29.f3 Bd2 30.Kg2 Nf4 31.Kh1 Bc1 32.Rc1–+) 29.Rc3 (29.Qe6 Rf8 30.Qh3–+) 29...dc3 30.Qc3 Rf8 31.Ra2 Qf6 32.Qe3 Ng5 33.Kg2 (33.Re2 h6–+) 33...Nf3 (33...Qe6!? 34.Rb2 h6 35.Kg1–+) 34.a4 Nd4 (34...Qe6 35.Ra3–+) 35.Rd2 Qe7 36.Rd4 (36.Qc3–+) 36...ed4 37.Qd4 Qf6 38.Qe3 Qb2 39.e5 Qa2 40.e6 Re8 41.e7 Qd5 42.Kh3 (42.Kg1 Kg8–+) 42...Qd7 43.Kg2 Qe7 44.Qf4 Qc5 45.h4 1–0. dtpwaldi – mzubizareta (1665), kurnik, 2013.

5.d4 Bb4!? 6.Bd2 ed4 7.Bb4 ab4 8.Qd4 Nf6 +=.

5.Nf3 Bd6 6.Bb2 Qe7 7.d4 e4 8.c5 (8.Nfd2 Nd7=) 8...Bc7 (8...ef3!? 9.cd6 fg2 10.Bg2 Qd6 11.bc6 Nc6+=) 9.Nfd2= Nh6 10.b6 Bd8 11.g3 Na6 12.a3 0-0 13.Bg2 Bg4 14.Qc1 Nb8 15.h3 Bh5 16.g4 (16.Nc3 Nd7=) 16...Bg6+= 17.Nf1 f5 18.Nh2 Qe6 19.g5 (better is 19.Nc3!?+=) 19...Bg5–+ 20.Nd2 (20.Nf1!? Qf6–+) 20...f4 21.Qc3? (better is 21.ef4 e3 22.Ndf3 Bf4 23.Qc3–+) 21...fe3 22.fe3 Bh5 23.Ne4 de4 24.d5 (24.Rg1 Nf5 25.Bf1 Qf6 (25...Be3?! 26.Bc4 Qc4 27.Qc4 Bf7 28.Qf1+=) 26.Bc4 Kh8–+) 24...Bh4 25.Kd2 Qd5 26.Kc1 Nf5 27.Rf1 (27.Qc2 Ne3 28.Be4 Qg5 29.Qb3 Nc4 30.Kb1 Bf7–+) 27...Bf6 28.Qc2 (28.Qd2 Qd2 29.Kd2 Bb2 30.Be4 Ng3 31.Bh7 Kh7 32.Rf8 Ba1–+) 28...Ne3 (28...Ne3 29.Be4 Bb2 30.Kb1 Nc2 31.Bd5 cd5 32.Kb2 Na1 33.Ka1 Nd7–+) 0–1. croach (2370) – pierred (2825), net–chess.com, 2016.

5.a4 Bd6

6.Bb2 Bf5 7.f4 Nd7 8.Nf3 Qe7 (8...ef4?? 9.Bg7 Qe7 10.Bh8 fe3 11.Be2+–) 9.cd5 (better is 9.bc6!? bc6 10.cd5+=) 9...cd5+= 10.Nc3 Ngf6 11.fe5 Ne5 12.Be2 Nd3 13.Bd3 Bd3 14.Ne2 0-0 15.0-0 Rac8 16.Rc1 (16.Bf6 Qf6 17.Ne1 Qh4+=) 16...Ng4 (better is 16...Rc1 17.Bc1 Qc7–+) 17.h3? (better is 17.Rc8 Rc8 18.h3+=) 17...Ne3!–+ 18.de3 Qe3 19.Rf2 Be2 20.Qe2 Rc1 21.Bc1 Qc1 22.Rf1 Qf4 23.Qd3 d4! 24.Qd4?? (24.Qd4 Qd4 Pinning; 24.Nd4 Qh2 Combination) 24...Qd4 25.Nd4 Bc5 26.Rd1 Rd8 27.Kf1 Rd4 28.Rc1 (28.Rd4 Bd4 29.Ke2 f5–+) 28...b6 0–1. lllllll21 (1670) – sting73 (1775), kurnik, 2013.

6.Bb2 Nf6 7.d3 Qe7 8.Be2 Bf5 (8...Bb4!? 9.Kf1 dc4 10.dc4 0-0-/+) 9.Nd2 Nbd7 (9...h6 10.Ngf3=) 10.Ngf3 (10.g4!? Be6 11.g5=) 10...0-0+= 11.0-0 Rfe8 12.Re1 Bg4 13.h3 Bh5 14.Nh4 Be2 15.Re2 g6 16.Nhf3 Nf8 17.Qb3 Rad8 18.Ree1 Bb8 (18...e4!? 19.Nd4 c5+=) 19.Rac1 e4 20.de4?? (20.bc6 ef3 21.Qb7 Bd6 22.Qe7 Be7+=) 20...Ne4?? (better is 20...de4 21.bc6 ef3 22.Qb7 Rd2 23.Qe7 Re7 24.Bf6 Re6–+) 21.Ne4 (better is 21.bc6 bc6 22.cd5 cd5 23.Ne4 de4 24.Qc3+/–) 21...Qe4?? (better is 21...de4 22.Nd4 c5=) 22.Qc3+– Be5 (22...d4 23.ed4 Qf4+–) 23.Ne5 (23.Ne5 Re5 24.Qe5 Qe5 25.Be5+–) 1–0. ukres05 – czarnypotok, kurnik, 2014.

6.Bb2 Nf6 7.Ne2 Bg4 (worse is 7...dc4 8.Nec3=) 8.cd5 cd5 9.Qb3 Nbd7 10.Nec3? (10.d4!?-/+) 10...Be6 (10...Nc5!? 11.Qa2 d4 12.Nd1 Bd1 13.Kd1–+) 11.Qd1 0-0 12.g3? (12.d4 ed4 13.Qd4 Rc8–+) 12...Rc8 (better is 12...d4!? 13.Na2 Bd5 14.f3–+) 13.Bg2 d4 14.ed4 ed4 15.Ne2 d3 16.Nd4 Bg4 17.f3 Re8 18.Kf2 (18.Kf1 Bh5 19.g4 Bg6–+) 18...Bh5 (better is 18...Bc5 19.Re1 Ne5–+) 19.Re1 Re1 20.Qe1 Bc5 21.Kg1?? (21.Kf1 Qb6 22.Qe3–+) 21...Qb6 22.Qf2 Ne5 23.g4 (23.Na3 Bf3! 24.h3–+) 23...Bg4! 24.fg4 Neg4 (better is 24...Nfg4 25.Qf4 Rd8 26.Kh1 Bd4 27.Bd4 Rd4 28.Qg3 Ra4 29.Ra4 Nf2 30.Qf2 Qf2 31.h3–+) 25.Qf4 Rd8 26.Kh1 Bd4 (26...Rd4 27.Bd4 h6 28.Bc5 Qc5 29.Bf3+–) 27.Bd4 Qd4 (better is 27...Rd4 28.Qg3 Rd6–+) 28.Qd4-/+ Rd4 29.Bb7 Rb4 30.Nc3 Rb2 31.Re1? (better is 31.Ra2 Rc2 32.Bc8-/+) 31...Rd2–+ 32.h3 (32.Bg2 Rc2 33.Nd1–+) 32...Nf2 33.Kg1 Nh3 34.Kh1 g6 (34...Rc2 35.Nd1 Ra2–+) 35.Ne4 (35.Bg2 Nf4 36.Bf3–+) 35...Ne4 36.Be4 Re2 37.Re2 (37.Rf1 Re4 38.Kg2 Nf4 39.Kf2 Ra4 40.Rb1–+) 37...de2 38.Kg2 e1Q 39.Kh3 Qe4 40.Kg3 (40.b6 Qa4 41.b7 Qd7 42.Kh4 Qe7 43.Kg4 Qd8 44.Kf4 Qd4 45.Kf3 Qf6 46.Kg4 Qf5 47.Kg3 Qb5 48.Kf4 a4 49.Ke3 Qb7 50.Kd4 a3 51.Kd3 a2 52.Ke3 Qb3 53.Kf4 a1Q 54.Ke4 Qa5 55.Kd4 Qad5) 40...Qa4 41.b6 (41.Kg2 Qb5 42.Kf2 a4 43.Kf3 a3 44.Ke4 a2 45.Ke3 Qb3 46.Kf2 a1Q 47.Kg2 Qe1 48.Kh2 Qbg3) 41...Qb5 42.b7 (42.Kf4 Qb6 43.Ke4 a4 44.Kf3 a3 45.Kg2 a2 46.Kf3 Qb3 47.Ke4 a1Q 48.Kf4 Qd4 49.Kg5 Qbe3) 42...Qb7# 0–1. rryy44 – kamillus, kurnik, 2013.

6.Bb2 Nf6 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nbd7 9.0-0 0-0 10.h3 Bh5 11.Na3 Rc8 12.Rc1 (12.bc6 bc6 13.cd5 cd5=) 12...Bb8 (12...Qe7 13.Ra1 e4-/+) 13.c5?? (better is 13.bc6 bc6 14.cd5 cd5 15.Rc8 Qc8 16.Nb5+=) 13...e4–+ 14.Nd4 Be2 15.Qe2 Nc5! 16.Rc5 Qd6 17.f4 Qc5 18.Rc1 (18.bc6 bc6 19.Nf5 d4 20.Nd4 Rfe8-/+) 18...Qe7 (18...Qb4 19.Rb1 g6–+ (19...Qa4 20.Nf5 Bf4 21.ef4+/–)) 19.bc6-/+ Ba7 (better is 19...Rfe8-/+) 20.Nab5= Bd4 21.Nd4 Ne8?? (21...g6!?+=) 22.Rc3 (22.Qg4 Rc6 23.Rc6 f5 (23...bc6?? 24.Nf5 Qe6 25.Bg7+–) 24.Nf5 Rf5 25.Qf5 bc6+–) 22...Nd6 (22...bc6!? 23.Nc6 Qe6=) 23.Ba3+= Rfd8? (23...Qf6 24.c7 g6 25.Nb5 Nb5 26.Qb5+/–) 24.Qg4?? (better is 24.Nf5 Qe6 25.Bd6 (25.Nd6?! Rc6 26.Nb7 Rb8+–) 25...Qf5 26.cb7 Rc3 27.dc3+–) 24...f5?? (better is 24...Rc6 25.Nc6 bc6 26.Rc6 Rd7+–) 25.Nf5+– Nf5 (25...Qf6 26.Bd6 h5 27.Qh5 g6 28.Ne7 Qe7 29.Qg6 Qg7 30.Qg7 Kg7 31.cb7 Rb8 32.Bb8 Rb8+–) 26.Be7 (26.Be7 Ne7 27.Qe6 Kf8 28.cb7 Rc3 29.dc3+–; 26.Qf5 Qf7 27.Qg5 Re8-/+) 1–0. elsh1403 (1755) – stinger73 (1625), kurnik, 2014.

5.a4 Be6

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Nf6 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 Bd6 10.Nd5 cd5 11.0-0 0-0 12.Bb2 b6 13.Qb3 Re8 14.Nh4 Nc5 15.Qd1 e4 16.Nf5 Be5 17.Be5 Re5 18.Nd4 Ne6 (better is 18...Qd6=) 19.Nc6+/– Qd6 20.Ne5 Qe5 21.f4 ef3 22.Bf3 d4?? (22...Re8 23.Rc1+–) 23.Re1 (better is 23.Ba8 de3 24.Re1+–) 23...Rd8+/– 24.d3 de3 25.Re3?? (better is 25.Qc1 e2 26.Re2 Qd4 27.Kh1+=) 25...Qe3–+ 26.Kh1 Qd3 27.Qe1 Qd2 28.Qg1 Qd4 29.Qe1 Qc5 30.Bc6 Nd4 (30...Ng4 31.h3 Nf2 32.Kh2–+) 31.Rc1 Qg5 32.h3 h5 33.Rd1 h4 34.Qe7 Nh7 35.Qe4 (35.Qg5 Ng5 36.Rc1–+) 35...Nc6 36.Rd8 Nd8 37.Qe8 (37.Qd4 Qf6 38.Qe3 Ng5–+) 37...Nf8 38.Qe2 Nfe6 39.Qf2 Qc1 40.Kh2 Qc7 41.Kg1 g5 42.Qf6 Qc5 43.Kf1 Qc4 44.Kg1 Qd4 (44...Qa4!? 45.Qf2–+) 45.Qd4 Nd4 46.Kf2 f5 47.Ke3 N8e6 48.Kd3 Kf7 49.Kc4 Ke7 50.Kd5 Kf6 51.Kd6 g4 52.hg4 fg4 53.Kd5 h3 0–1. avinoam – litvor (1690), kurnik, 2013.

6.cd5 Bd5 7.bc6 Nc6 8.Nf3 Nf6 9.Bb5 Bd6 10.0-0 (10.Nc3 0-0 11.Nd5 Nd5=) 10...0-0 11.Nc3 Be6 12.Ng5 Bd7 13.Nge4 Ne4 14.Ne4 Be7 15.Bb2 Bb4 16.d4 ed4 17.ed4 (worse is 17.Bd4 Nd4 18.Bd7 Qd7 19.Qd4 Qd4 20.ed4 Rfd8+=) 17...Bf5 18.Ng3 Bg6 (18...Be6!?=) 19.d5+/– Ne7 20.Qd4 f6 21.Rfd1 Bf7? The pressure on the isolated pawn grows (better is 21...Bd6!?+/–) 22.d6+– Nc6 23.Bc6 bc6 24.Nf5 c5 (24...Kh8 25.Ne7 Bd5 26.Nd5 cd5 27.Qd5+/–) 25.Qe4 (25.Qg4 Bg6 26.Ne7 Kh8 27.Ng6 hg6+–) 25...Re8? (25...c4 26.Qg4 g6 27.Ne7 Kg7 28.Bf6 Kf6 29.Qd4 Ke6 30.Qc4 Kf6 31.Qd4 Ke6 32.Re1 Kd7 33.Qg4 Kd6 34.Qf4 Kc5 35.Qe5 Bd5 36.Nd5 Rf4 37.Nb4 Kb6 38.Qb5 Kc7 39.Rac1 Rc4 40.Rc4 Kd6 41.Qd5) 26.Qg4 (better is 26.Ne7 Kh8 27.Rd3 Qd7+–) 26...g6? (26...Bg6 27.d7 Rf8 28.Rd6+–) 27.Nh6 (better is 27.d7 Re6 28.Nh6 Kg7 29.Qh3+–) 27...Kg7 28.Nf5 Kh8?? (28...Kg8 29.d7 Rf8+–) 29.Ne7+– Kg7 (29...Qe7 30.de7 Kg8 31.Bf6 c4+–) 30.Qf4 c4 31.Qf6 Kh6 32.Qf7 (32.Qh4) 32...c3 (32...Qe7 33.Bg7 Kg5 34.Rd5 Qe5 35.Qf6 Kh5 36.h3 Qd5 37.g4) 33.Bc1 Kh5 34.Qh7 Kg4 35.Qg6 (35.Rd4) 35...Kh4 36.Qg5# 1–0. rryy44 – leandro68, kurnik, 2014.

5.a4 f5

6.Bb2 Bd6 7.c5 Bc5= 8.Be5 Nf6 9.Nf3 0-0 10.Be2 Nbd7 11.Bb2 Ne4 12.d3 (better is 12.0-0=) 12...Nf2?? (better is 12...Bb4 13.Kf1 Nd6+=) 13.Kf2+= f4 14.d4 fe3 15.Ke3 Qe7 16.Kf2 Bb6 17.Re1 Nf6 18.Kg1?? (18.Qc1 Bg4 19.bc6 bc6+–) 18...Ne4?? (better is 18...Qe3 19.Kh1 Ne4+=) 19.Nbd2+– Qf6 (19...Qb4 20.Qc1 Be6 21.bc6+–) 20.Ne4 (20.bc6!? Nd2 21.Qd2 bc6+–) 20...de4 21.Qb3 (21.Bc4 Be6 22.Qc2 Kh8 23.Re4 Bf5+–) 21...Be6?? (better is 21...Kh8 22.bc6 ef3 23.Bf3 Bd4 24.Bd4 Qd4 25.Qe3 Qe3 26.Re3 bc6 27.Bc6 Ra7+=) 22.Bc4+– ef3 23.Be6 (worse is 23.Re6 Bd4 24.Kh1 fg2 25.Kg2 Qf2 26.Kh1 Kh8 27.Bd4 Qd4+–) 23...Kh8 24.Qf3 Bd4 25.Kh1?? (better is 25.Bd4 Qd4 26.Qe3 Qe3 27.Re3 cb5 28.ab5+–) 25...Bb2 26.Rab1 Bc3 27.Re3? (27.Rf1 Qf3 28.Rf3 Bb4+=) 27...Bd4 (better is 27...Qg6!? 28.Qe4 Qe4 29.Re4 cb5 30.ab5 a4–+) 28.Re4 c5 29.h4 Qg6 30.Qg4 Qg4 31.Bg4 Rae8 32.Rbe1 Re4 33.Re4 g6 34.Re7? (34.Kh2 Rd8 35.Be2 Bf6+=) 34...Rf4 (34...c4!? 35.Bf3 c3–+) 35.Bf3?? (better is 35.Bh3-/+) 35...Rh4 0–1. elsh1403 (1705) – kasiamila2121 (1790), kurnik, 2014.

6.Bb2 Bd6 7.bc6!? Nf6 8.cd5 bc6 9.Nf3 +/–.

6.Bb2 Bd6 7.Nf3!? Nf6 8.Be5 +=.

6.Bb2 Bd6 7.g3 Nf6+= 8.Bg2 0-0 9.Ne2 dc4 10.Qc2 Be6 11.Na3 Nbd7?? (better is 11...cb5 12.ab5 Nbd7-/+) 12.bc6 (12.Nc4 Bc4 13.Qc4 Kh8 14.bc6 bc6+/–) 12...bc6 (12...c3!? 13.Qc3 bc6=) 13.Nc4+/– Nc5 14.Bc6 (better is 14.Ba3 Be7 15.0-0+/– (15.Ne5?! Bb3 16.Qc3 Bd5 17.Nc6 Bc6 18.Bc6 Nd3 19.Kf1 Ba3 20.Ra3 Nb4 21.Ba8 Qa8+–)) 14...Rc8+= 15.Bb5 (15.Nd6? Qd6 16.Bb5 Nb3–+) 15...e4 16.0-0 (better is 16.Nd4!? Nd3 17.Qd3 ed3 18.Ne6+=) 16...Nd3-/+ 17.Bd4 Ng4 18.Nc1?? (18.f4 Qc7 19.h3 Ngf2 (19...Bc4?! 20.Qc4 Qc4 21.Bc4 Rc4 22.hg4=) 20.Rf2 Nf2 (20...Bc4?! 21.Bc4 Qc4 22.Qc4 Rc4 23.Rg2=) 21.Kf2 Bc4-/+) 18...Nb4 (better is 18...Nde5 19.d3 ed3 20.Nd3 Nf3 21.Kh1 Bd5–+) 19.Qb3 Qg5 20.h3? (better is 20.Bd7! Bf7 21.h4-/+) 20...Nf2–+ 21.Rf2 Qg3 22.Rg2?? (better is 22.Kf1 f4 23.Nd6 Bb3 24.Nc8–+) 22...Qe1 0–1. ciklopas1 (1620) – lupa27 (1670), kurnik, 2013.

6.Bb2 Nd7 7.Nf3 Bd6 8.Qc2 Nh6 (8...Qf6 9.c5 Nc5 10.Ne5 Be5 11.Be5 Qe5 12.d4+=) 9.d4 (9.bc6!? bc6 10.cd5 cd5 11.Qc6+/–) 9...e4= 10.Nfd2 0-0 11.f4 (better is 11.Nc3!? Nf6 12.Ba3=) 11...ef3-/+ 12.Nf3 (12.Nf3 Re8 Combination; 12.gf3 Qh4 Double attack) 12...Ng4 13.Bc1 Qe7 14.Qb3 c5 (14...Bb4 15.Ke2–+) 15.h3 Bg3 16.Ke2 (16.Kd2 Nf2 17.Rg1 Ne4 18.Ke2 cd4 19.ed4 Nec5 20.Qe3 Qf7-/+) 16...Nf2–+ 17.Rg1 cd4 18.cd5?? (better is 18.Ba3 Nc5 19.Bc5 Qc5 20.ed4 dc4 21.dc5 cb3 22.Ng5–+) 18...Qd6 (better is 18...d3 19.Ke1 Nc5 20.Qc4–+) 19.ed4? (better is 19.Ba3 Nc5 20.Nd4-/+) 19...Re8–+ 20.Kd2 Kh8 (20...Bh2 21.Bc4 Bg1 22.Ng1–+) 21.Kc2? (21.Bc4 Nb6-/+) 21...Nb6 (better is 21...Bh2!? 22.Ba3 Qg3 23.Nc3 Bg1 24.Ng1–+) 22.Bc4 Nc4 23.Qc4 Bd7 24.Nc3 Rac8 25.Qb3 Ne4 26.Bb2 Nc3 27.Bc3 Re3 28.Ng5 Rec3 29.Qc3 Rc3 30.Kc3 Qd5 31.Nf3 h6 32.h4 Be6 33.Nd2 Bh4 34.g3 Bf6 (34...Bf6 35.Kc2 Qd4–+) 0–1. Glaeser,Hartmut (1675) – Ackermann,Hans_Christian (1825), Halle GER, 2011.

6.Bb2 e4 7.Ne2 Nf6 8.Nbc3 Bd6 9.Nd4 0-0? (9...c5 10.Nb3 dc4 11.Bc4 Nbd7=) 10.Be2?? (10.cd5!? cd5 11.Nd5+–) 10...Be5 (10...c5 11.Nb3 Be6 12.cd5 Nd5 13.Bc4+=) 11.bc6 (11.Ba3 Rf7+=) 11...bc6 12.Ba3 Re8 13.cd5 cd5 14.Qb3 Ra7 15.Bb5 Bd4 (15...Rb7 16.Rc1 Bd4 17.ed4+=) 16.ed4 Bd7 17.Nd5 Bb5?? (17...Be6 18.Nf6 Qf6+–) 18.Nf6+– Kh8 19.Ne8 (19.Qb5?! gf6 20.0-0 Rd7+–; 19.ab5?! Qf6 20.Bc5 Rb7+–) 19...Be8 20.Rb1 Nc6 21.Bc5 Rd7 22.0-0 Nd4 23.Bd4 Rd4 24.Qb8 (24.Qg3!? Kg8 (24...Rd2?? 25.Rb8 Qe7 26.Qc7+–) 25.Rb8 Qe7+–) 24...h6 25.Qd8 (25.Qa7 Rb4 (25...Rd2?? 26.Rb8 Qd7 27.Qd7 Rd7 28.Re8 Kh7 29.Re5+–) 26.Qc5 Ba4 27.Rb4 ab4 28.Qb4 Qd7+–) 25...Rd8+/– 26.Rb5?? (better is 26.Rb2+/–) 26...Bb5+= 27.ab5 Rb8 28.Rb1 a4 29.Kf1 a3 30.Ke2 a2 31.Ra1 Rb5 32.Ra2 Kh7 33.Ra3 Kg6 34.g3 Kf7 35.h3 g6 36.Ra7 Kf6 37.Ra6 Kg7 38.Ra7 Kf6 39.Rh7 h5 40.h4 Rb3 41.Rd7 Rb6 42.Rc7 Ra6 43.Rc5 Rb6 44.Rc3 Ra6 45.Rb3 Rc6 46.Ke3 Rd6 47.Rc3 Rb6 48.Kf4 Ra6 49.f3 ef3 50.Kf3 Ra4 51.d3 Kg7 52.Rc4 Ra3 53.Ke3 1–0. elektrooon – kubus3345 (1700), kurnik, 2013.

5.a4 Nf6

6.Bb2 Bd6 7.Qc2 c5 (7...Nbd7 8.cd5 cd5 9.Nf3 (9.h3 0-0 10.Nf3 g6 11.Be2 Qe7 12.0-0 b6 13.Nc3 Bb7 14.Rfc1) 9...0-0 10.Be2 e4 11.Nd4 Ne5 12.h3 Be6 13.0-0 Rc8 14.Nc3; 7...0-0 8.c5 Be7 9.Be5 (9.d4 ed4 10.Bd4 Bg4 11.Nf3 Nbd7 12.Nbd2 Rc8 13.b6 Bf3 14.gf3) 9...Nbd7 10.Bd4 Ne4 11.Nf3 Qc7 12.Be2 cb5 13.Bb5 Ndc5 14.Nc3; 7...g6 8.c5 (8.cd5 Nd5 9.Na3 0-0 10.Nf3 Nb4 11.Qc3 Re8 12.Nc4 cb5 13.Nd6 Qd6 14.Bb5) 8...Be7 9.Nf3 Bf5 10.d3 0-0 11.Ne5 Qc7 12.b6 Qc8 13.Nd2 Na6 14.Be2) 8.d3 (8.cd5 Nd5 9.Na3 0-0 10.Nf3 Nb4 11.Qb1 Be6 12.h4 Nd7 13.Ng5 Nf6 14.Ne6) 8...0-0 (8...Nbd7 9.Nf3 (9.cd5 Nd5 10.Nf3 0-0 11.Nbd2 Re8 12.Nc4 N7b6 13.Nfe5 Nb4 14.Qc1) 9...d4 10.Be2 0-0 11.0-0 Re8 12.h3 de3 13.fe3 e4 14.Ng5; 8...Be6 9.Be2 (9.Nf3 d4 10.Be2 h6 11.0-0 Nbd7 12.h3 0-0 13.Nbd2 Qc7 14.Nb3) 9...0-0 10.Nf3 d4 11.0-0 h6 12.Nbd2 Nbd7 13.h3 Qc7 14.Nb3; 8...d4 9.Nf3 (9.Be2 Be6 10.Nf3 0-0 11.0-0 h6 12.Nbd2 Nbd7 13.h3 Qc7 14.Nb3) 9...0-0 10.Be2 h6 11.0-0 Be6 12.Nbd2 Nbd7 13.h3 Qc7 14.Nb3) 9.Be2 (9.Nf3 d4 10.Be2 Be6 11.0-0 h6 12.Nbd2 Nbd7 13.h3 Qc7 14.Nb3) 9...Re8 (9...Be6 10.Nf3 d4 11.0-0 h6 12.Nbd2 Nbd7 13.h3 Qc7 14.Nb3) 10.Nf3 (10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nb4 12.Qd2 Nd7 13.Nf3 h6 14.Ne4) 10...Qc7 (10...e4 11.de4 de4 12.Nfd2 b6 13.Bf6 Qf6 14.Ne4) 11.g3 (11.Nc3 Be6 12.cd5 Nd5 13.Ng5 Nb4 14.Qd2) 11...Bg4 (11...d4 12.0-0 h6 13.Re1 Bg4 14.Nbd2) 12.h3 (12.cd5 Nd5 13.Qb3 Nb4 14.Nbd2) 12...Be6 (12...Bf3 13.Bf3 e4 14.de4) 13.Nfd2 (13.Ng5 Nbd7 14.Ne6) 13...Nbd7 (13...d4 14.Na3) 14.Bf3 (14.Nc3=+) 14...Nb6 15.Na3 Rad8 16.Rd1 Nfd7 17.Bg2 f5 18.e4 fe4 19.de4 d4 20.Nf3 Nf6 21.0-0 (21.Bc1!?=+) 21...h6-/+ 22.Rfe1 Rf8 23.Rd3 Qf7 24.Nd2 Nh7 25.Rf1 Ng5 26.Kh2 Qh5 27.h4 Bg4 28.f3 Be6 29.Kg1 Nh7 30.Qd1 g5 31.hg5 Ng5 (worse 31...hg5 32.Kf2=+) 32.Kf2? (better 32.Rf2-/+) 32...Qh2–+ 33.Rh1 Nh3 34.Kf1 Qg3 35.Qe2 (35.Bh3 Bh3 36.Rh3 Qh3 37.Ke1 Qg3 38.Ke2 Qg2 39.Ke1–+) 35...Nf4 36.Qf2 (36.Rg1 Na4 37.Ba1 Ne2 38.Ke2 Rf6–+) 36…Qf2 (36...Qf2 37.Kf2 Nd3 38.Ke2 Nb2 39.Rh6 Bc4 40.Nac4 N2c4 41.Rg6 Kf7 42.Nc4 Nc4–+) 0–1. Sokol,Piotr – Nowicki,Bartosz (1980), Poland chM sf U13, 2009.

6.Bb2 Bd6 7.d4 ed4 8.Qd4 c5 =.

6.Bb2 Bd6 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 (9.cd5!? cd5 10.Nc3=) 9...e4-/+ 10.Nd4 Ne5 11.Qb3? (11.cd5 c5 12.Nb3 Nd5 13.Nc5 Nf3 14.Bf3 ef3 15.Qf3 Bc5 16.Rc1–+) 11...Be6?? (better is 11...c5!? 12.cd5 cd4 13.ed4 Nd3 14.Bd3 ed3–+) 12.f4 (12.c5 Bc7=) 12...Nc4?? (12...ef3 13.Ne6 fe6 (13...fe2 14.Nd8 dc4 15.Qc2 ef1Q 16.Kf1 Rfd8 17.bc6+/–) 14.gf3 Ne4–+) 13.Ne6+/– (worse is 13.bc6 bc6 14.Ne6 fe6 15.Bc4 Rb8+=) 13...fe6 14.Bc4 dc4 15.Qc4 Nd5 16.Qe4 Qd7 17.bc6 bc6 18.Na3 Rf5 19.Nc4 Raf8 20.Ne5 (20.Rab1!? Bc5 21.Be5 Bb4+–) 20...Be5+/– 21.Be5 g5? (better is 21...Nb4!?+/–) 22.fg5 (22.g4 R5f7 23.fg5 Nb4+–) 22...Rf1 (22...Qf7 23.Qc4+–) 23.Rf1 Rf1 24.Kf1 Qf7 25.Kg1 Nb4 (25...Qf5 26.Qf5 ef5 27.Bd4+–) 26.Bf6 h6 27.Qe5 hg5 28.Qg5 Kf8 29.Qc5 Kg8 30.Bc3 (30.Qa5 Nd5 31.Qd8 Qf8 32.Qf8 Kf8+–) 30...Qg6 (30...Qf2 31.Kf2 Nd3 32.Kf3 Nc5 33.g4+–) 31.h3 Qb1 32.Kh2 (32.Kh2 Nd5 33.Qc6 Qb8 34.g3 Nc3 35.Qc3+– (worse is 35.dc3 Qb2 36.Qg2 Qc3+–)) 1–0. elsh1403 (1705) – nikus1997b (1650), kurnik, 2013.

6.Bb2 Bd6 7.Nf3 e4 8.Nd4 0-0 9.Be2 (9.Qc2 c5 10.Nb3 Qe7=+) 9...dc4 (9...c5 10.Nc2-/+) 10.Bc4=+ c5 11.Nb3 Nbd7 12.d4 cd4 (12...Nb6 13.N1d2 cd4 14.Bd4 Nc4 15.Nc4 Bb4 16.Ncd2=+) 13.Bd4 Nb6 14.N1d2 Nc4 15.Nc4 Bb4 16.Ncd2 Qd6 17.f3 ef3 18.0-0 (18.Qf3 Ng4=+) 18...Ng4 (18...fg2 19.Kg2 Ng4 20.Rf4–+) 19.Nf3 Re8 20.Rc1 (20.e4 Re4 21.Qc1 Be6-/+) 20...Bf5 (20...Qh6 21.Qd3 Bd6 22.h3 Ne3 23.Rfe1=) 21.Qe2 ( 21.Nc5 b6 22.Nb7-/+) 21...Ne3 22.Be3 (22.Qe3 Re3) 22...Bd3 23.Bf4 (23.Qf2 Qe6 24.Nc5 Qe3 25.Nd3 Qd3=+) 23...Be2 (23...Re2 24.Bd6 Bd6 25.Rfd1=+) 24.Bd6-/+ Bd6 25.Rf2 Bf4 26.Re1 Bb5 (26...Bf3 27.Re8 Re8 28.Rf3 Be3 29.Kf1-/+) 27.ab5 Re1 28.Ne1 Be3 29.Kf1 Bf2 30.Kf2 a4 31.Nd4 a3 32.Nec2 a2 33.Nb3 (33.Na1 Re8-/+) 33...Rc8 (33...Kf8 34.Nca1–+) 34.Nbd4 Rc4 35.Ke3 Rb4 36.Na1 Rb2 37.Kf3 Rd2 (38.Ndb3 Rd1-/+) 0–1. Milde,Lars (1970) – Van Rooijen,Peter (1700), TT–04.39 TSC, 2002.

6.Bb2 Bd6 7.Nf3 Qe7 8.Be2 0-0 9.0-0 (9.cd5!? cd5 10.0-0+=) 9...e4-/+ 10.Nd4? (10.Ne1 dc4 11.Na3 c3 12.dc3 Rd8-/+) 10...c5 (10...Qe5!? 11.g3 c5 12.Qc2 cd4 13.Bd4–+) 11.Nb3 b6 (better is 11...dc4!? 12.Bf6 Qf6 13.Bc4 Qe5+=) 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Nb4 (13...Nc3 14.dc3 Rd8 15.Qc2+=) 14.Qb1 (better is 14.Ne4 Qe4 15.Bf3+=) 14...Bf5+= 15.Bc4 Nd7 16.Nd5? (16.f4 Nf6 17.Ne2+=) 16...Qe8?? (better is 16...Nd5 17.Bd5 Bh2 18.Kh2 Qd6 19.Kg1 Qd5–+) 17.f4 ef3?? (better is 17...Ra7 18.Bc3 h6=) 18.Qf5+– fg2 19.Kg2 Be5 20.d4 cd4 21.ed4 (21.Nd4?! Rc8 22.Bb3 Rc5+–) 21...Bf6 (21...Rc8 22.Nd2 (22.de5?! Rc4 23.Ne3 g6+–) 22...Bf6 23.Rae1+– (worse is 23.Nf6 Nf6 24.d5 Rc4 25.Nc4 Qe2 26.Kh3 Nfd5+–)) 22.Rae1 (better is 22.Ba3!? Kh8 23.Bb4 ab4+–) 22...Qd8 23.Bd3 (better is 23.Ba3 Kh8 24.Nb4 ab4 25.Bb4 Ra4 26.Bf8 Rc4 27.Bd6+–) 23...Nd3 24.Qd3 Nc5?? (24...Bh4 25.Re4 Qg5 26.Kh3 Qd5 27.Rh4 f5+–) 25.Nf6 gf6 (25...Qf6 26.Qg3 Qg6 27.dc5 bc5 28.Nc5 Rfc8+–) 26.Qg3 Kh8 27.dc5 Rg8 28.Bf6 Qf6 29.Rf6 Rg3 30.hg3 bc5 31.Nc5 Rc8 32.Re5 Kg7 33.Rc6 Rd8 34.b6 Rd2 35.Kh3 Rb2 36.b7 f6 37.Re7 Kg6 38.Rc8 (38.Ne4 Rf2 39.b8Q Kh6 40.Qf8 Kh5 41.Qf7 Kh6 42.Qh7) 38...Rb1 (38...Kf5 39.Nd3 Re2 40.Re2 Kg6 41.Rg8 Kh6 42.Kh4 f5 43.Re6) 39.b8Q Rb8 (39...Rh1 40.Kg2 Rh2 41.Kh2 Kh6 42.Rg8 f5 43.Qf4 Kh5 44.Rh7) 40.Rb8 Kf5 (40...f5 41.Rb6 Kh5 42.Re5 Kg5 43.Ne4 Kh5 44.Rf5) 41.Rb5 (41.Rg8 h5 42.Nd3 h4 43.g4) 41...h5 (41...Kg6 42.Nd3 f5 43.Rb6 Kg5 44.Nf4 h6 45.Rg7) 42.Re4 (42.Nd3 Kg6 43.Nf4 Kh6 44.Rh5) 42...Kg6 (42...Kg5 43.Nd7 Kg6 44.Re7 Kh6 45.Kh4 Kg6 46.Rb6 Kf5 47.Rf6) 43.Nd7 Kf7 (43...f5 44.Rb6 Kg5 45.Re5 h4 46.Rf6 hg3 47.Ref5) 44.Rb6 Kg7 (44...f5 45.Rf6 Kg8 46.Re7 h4 47.Rf8) 45.Re7 Kg8 (45...Kg6 46.Kh4 Kf5 47.Rf6) 46.Nf6 (46.Rb8) 46...Kf8 47.Rbb7 h4 48.Re8# 1–0. lllllll21 – kubus3345 (1750), kurnik, 2014.

6.cd5 Nd5 7.Bb2 Bd6 8.Nf3 Bg4 (8...e4!? 9.Nd4 0-0=+) 9.h3= Bf3 10.Qf3 0-0 11.Nc3 Nb4 12.Rc1 Qe7 (12...Nd7 13.bc6 bc6 14.Ne4=) 13.Ne4 f5 14.Nd6 Qd6 15.d4 (15.Qg3 f4 16.Qg5 Nd7=) 15...ed4 (better 15...Nd5!? 16.Qd1 Qb4 17.Qd2 ed4 18.Qb4 ab4 (worse 18...Nb4 19.Bd4 Nd7 20.bc6 bc6 21.Bc4 Kh8 22.Ke2+=) 19.Bd4 Ra4=) 16.Bd4+– Nd7 17.Bc4 Kh8 18.0-0 Rae8 (18...f4 19.Qh5 fe3 20.Be3+=) 19.bc6 Nc6 20.Bc3 (20.Qd5 Qd5 21.Bd5 Nd4 22.ed4 Nb6 23.Bb7 Rd8+–) 20...Nde5 21.Be5 Qe5 22.Bb5 Rc8 (22...f4!?+=) 23.Bc6+– bc6 24.Rc6 Rc6 25.Qc6 f4 26.ef4 (26.Qb5 Qb5 27.ab5 Rb8+–) 26...Qf4 27.Qc5 Rf5 28.Qc2 Rf8 29.Rb1 h6 (29...Re8 30.Rd1+–) 30.Rb5 Re8 31.Qd1 (31.g3 Qf3 32.Kh2 Rf8+–) 31...Qc7 32.g3 Rd8 33.Qf3 Qc1 (33...Kg8 34.Qe3+–) 34.Kg2 (better 34.Kh2+–) 34...Rd1?? (better 34...Qc7+–) 35.Rb8 Kh7 (35...Qc8 36.Rc8 Rd8 37.Rd8 Kh7 38.Qf5 g6 39.Qd7) 36.Qf5 g6 37.Qf7 1–0. Abdullaevich (1845) – grisho1959 (1820), lichess.org, 2020.

6.Be2 Bb4 7.Nf3 e4 8.Nd4 dc4 (8...0-0 9.Nc2-/+) 9.Bc4=+ c5 10.Nc2 0-0 11.0-0 (11.Nb4 ab4 12.Qc2 Bf5=+) 11...Bg4 12.Be2 Be2 13.Qe2 Qd3 (13...Qd5 14.Bb2 Nbd7 15.f3=+) 14.Qd3 ed3 15.Nca3 Nbd7 16.Nc4 Nd5 17.Bb2 (17.f4 N7b6 18.Ne5 c4-/+) 17...N7b6 18.Nd6 Rad8 19.Nf5 f6 20.Rc1 g6 21.Nh6? ( 21.Ng3=+) 21...Kg7–+ 22.Ng4 h5 23.e4 Nf4 24.Nf6 Ne2 25.Kf1 Kh6 26.Rd1 (26.e5 Nc1 27.Bc1–+) 26...Nc4 27.Bc3 Bc3 28.Nc3 Nc3 (29.dc3 Rf6–+; 28...Rf6?! 29.Ne2 de2 30.Ke2–+) 0–1. secgestor – pcmvr (1960), internet, 2007.

6.Be2 Bd6 7.Ba3 =+.

5.Bb2 d4

6.Nf3 de3 7.de3 Qd1 8.Kd1=.

6.Nf3 Qe7 7.Qa4 Bf5=.

6.Nf3 Qe7 7.Qc2 c5 8.d3 Nf6 9.Nbd2 (9.Be2 Qe6=) 9...de3 (9...a4 10.Be2=) 10.fe3 Ng4 11.Ke2 (11.e4 Nd7=) 11...Qe6 12.h3 (12.Ne4!?=) 12...Qh6-/+ 13.hg4 (13.Re1 Ne3 (13...Qe3?! 14.Kd1 Nf2 15.Kc1 Qe1 16.Ne1 Nh1 17.Be5=) 14.Qc1 Nf1 15.Rhf1 f6-/+) 13...Qh1 14.Kf2 (14.Ne5 Qh4-/+) 14...Nd7 (14...f6 15.g5-/+) 15.Be2 Qh6 (15...Qh6 16.Ne5 Qh4 17.Kf1 Ne5 18.Be5 Bg4–+) 0–1. St_Jean,Benoit – Van Rooijen,Peter, corr or02–026, 2003.

6.Nf3 Qe7 7.Qc2 c5 8.Bd3 Nf6 9.Ng5 h6 (better 9...Nd5 10.cd5 Qg5=) 10.Nf7?? (better 10.Ne4=) 10...Kf7–+ (10...Qf7?? 11.Bg6+–) 11.Bg6 Kg8 12.f3 (12.0-0 Nbd7–+) 12...Be6 13.ed4 (13.0-0 Nbd7–+) 13...ed4 14.Kf2 (14.0-0 Qc7–+) 14...Qd6 15.Re1 Nbd7 16.Na3 Ne5 (16...Bf7 17.Bf7 Kf7 18.Kg1–+) 17.Bf5 Bf7 18.b6 (18.Kg1 g6 19.Bh3 Bg7–+) 18...Nfd7 (18...Re8 19.Rab1–+) 19.f4 (19.Nb5 Qf6 20.Nc7 Rd8–+) 19...Nc6 20.Bd7 Qd7 21.Nb5 (21.Kg1–+) 21...Nb4 22.Qe4 (22.Qb1 Bc4 23.Nc7 Rb8–+) 22...Re8 (worse 22...Bc4 23.Nc7 Nd3 24.Kg1 Ne1 25.Na8–+) 23.Qf3 (23.Qb1 Re1 24.Ke1 Qc6–+) 23...Re1 24.Re1 Bc4 25.Nc7 (25.Na3 Nd3 26.Kg1 Ne1–+) 25…Nd3 (25...Nd3 26.Kg1 Ne1–+) 0–1. Knaus,Erich (1950) – Roldan,Antonio Jose (1945), IECC, 1999.

6.Nf3 Qe7 7.Qc2 c5 8.ed4 ed4 9.Be2 g5=.

6.Nf3 Bg4 7.h3 Bf3 8.gf3 Bc5=.

6.Nf3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Nf6 9.Bd3 Be7 (9...de3 10.Qe3 Nbd7 11.Nc3+=) 10.0-0 (10.ed4 ed4 11.0-0 0-0+–) 10...0-0 (10...de3 11.Qe3 Nbd7 12.Nc3+–) 11.a4 (11.ed4!? ed4 12.Re1+–) 11...Bc5 12.Na3?? (better 12.ed4 Bd4 13.Nc3+=) 12...de3–+ 13.Bf5 (13.Bc2 ef2 (13...Qd2?! 14.fe3 Ba3 15.Ba3 Qc2 16.Bf8 Kf8 17.Rad1–+) 14.Kh1 Nbd7–+ (14...Qd2?! 15.Be5 Nbd7 16.Bf4–+)) 13...ef2 (worse 13...Qd2 14.Be5 ef2 15.Kh1–+) 14.Kh1 (14.Rf2 Qd2 15.Be5 Re8–+) 14...Re8 Black intends e4 (14...Qd6 15.Rf2 Bf2 16.Qf2–+) 15.Rad1 e4 (better 15...Qd6 16.d4 ed4–+) 16.Qg3?? (16.Bf6 Qf6 17.Bh7 Kh8 18.Be4 Qf3 19.Bf3 Ba3 20.Rf2–+) 16...Nh5 17.Qg4 (17.Qc3 Qh4 18.Bg4 Ng3 19.Kh2 Nf1 20.Rf1 Qg5–+) 17...g6 18.d4 (18.g3 Bd6 19.Kg2 Ng3 20.Bg6 hg6 21.Rf2 Nd7 22.bc6 bc6–+) 18...Ba3 (better 18...Bd6 19.Rf2 Ng3 20.Kg1–+) 19.Ba3 e3 20.Bd3 e2! 21.Be2 Re2! 22.Qf3 (22.Qe2 Ng3 Double attack (22...Ng3 Decoy)) 22...Qf6 23.Qg4 (23.Qf6 Nf6 24.g4 Ne4–+) 23...Nd7! 24.Kh2 (24.Qd7 Qe6 Double attack (24...Ng3 Deflection; 24...Qe6 Decoy)) 24...Qf4 (better 24...Re3 25.Bc1 Qd6 26.g3 Ndf6–+) 25.Qf4 Nf4 26.Kg3 (26.g3 Ra2 27.gf4 Ra3 28.bc6 bc6–+) 26...Nh5 (better 26...Re3 27.Kh2 Ra3 28.Rf2–+) 27.Kf3 Rae8 28.Rd3 (28.Bc1 Rc2–+) 28...Rc2 29.bc6 (29.Rf2 Rc4 30.bc6 bc6–+) 29...bc6 30.c5 (30.g4 Nhf6 31.Rf2 Rc4–+) 30...Ree2 31.d5 (31.g4 Nhf6 32.Bc1–+) 31…Ne5 0–1. Kostyryachenko,Alexandr – Fedukin,Alexandre (1895), Winter Cup Higher School Realty A, 2012.

6.Nf3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Nf6 9.Qf5 Qd6 10.Qc8 Qd8 11.Qb7 Nbd7 12.ed4 cb5? (better is 12...ed4 13.Bd4 cb5 14.Bf6 Nf6 15.Qb5 Nd7+–) 13.cb5?? (better is 13.de5 Rb8 14.Qf3+–) 13...e4+= 14.Nc3 Rb8 15.Qc6 Rc8 16.Qb7 Rb8 17.Qc6 ½–½. Skrzypczak,Michal (1980) – Grabianowski,Krystian (1875), Wielkopolska Liga Seniorow Poland, 2011.

6.ed4 ed4

7.bc6 Nc6-/+ 8.c5? (8.Bd3 Qb6 9.Qe2 Be6 10.Bc1-/+) 8...Bc5–+ 9.d3 (9.Bc4 Nf6 10.Nf3 0-0–+) 9...Nf6 10.Nf3 0-0 11.Be2 Re8 (11...Qb6!? 12.Bc1–+) 12.0-0 Bg4 13.h3 Bh5 14.Nbd2 Nd5 15.a3? (better is 15.Rc1 Nf4 16.Rc5 Ne2 17.Kh1–+) 15...Nf4 16.Re1 Qd5 (16...Ne2?! 17.Re2 Qd5 18.g4–+; 16...Re2?! 17.Re2 Ne2 18.Qe2-/+) 17.Ne4 Ba7 18.Ng3 Bg6 (18...Nh3 19.gh3 Bf3 20.Bf3 Re1 21.Qe1 Qf3 22.Qd1–+) 19.Bf1 Re1 20.Ne1 Re8 21.Nf3 Bb8 22.Nh4 Qd6 23.Ng6 hg6 (23...fg6 24.Qb3 Qd5 25.Qb7=) 24.Qc2?? (better is 24.Qf3–+) 24...Nh5 25.Qd2 (25.Be2 Ng3 26.fg3 Qg3–+) 25...Ng3 26.fg3 (26.f4–+) 26...Qg3 27.a4 Qh2 28.Kf2 Bg3 29.Kf3 Ne5 30.Ke2 Nc4 31.Kd1 Nd2 32.Kd2 Bf4 33.Kc2 Be3 34.Kb3 Qc7 35.Ba3 Qb6 (35...Re6 36.Bd6 Qc3 37.Ka2 Qc2 38.Ka3 Rd6 39.Be2 Rc6 40.Rb1 Qb1 41.Bg4 Rc3) 36.Ka2 Rc8 37.Rb1 Rc2 38.Bb2 (38.Rb2 Qe6 39.Ka1 Rc3 40.Ra2 Qc6 41.Rc2 Ra3 42.Kb2 Qa4 43.Rc8 Kh7 44.Rh8 Kh8 45.Be2 Qb3) 38...Qe6 (38...Qb4 39.Ka1 Qa4 40.Ba3 Qa3) 39.Ka1 Qb3 0–1. ejdrzej (1665) – cicuskin (1660), kurnik, 2013.

7.d3 Bb4 8.Nd2 Nf6 9.Qe2 Be6 10.Ngf3 Bd2?? (better is 10...0-0 11.0-0-0 Re8-/+) 11.Qd2+= (11.Nd2 0-0 12.Nf3 Re8-/+) 11...c5 12.Be2 0-0 13.0-0 Nbd7 14.a4 Qc7 15.Ng5 Bf5 16.Bf3 (better is 16.f3!?=) 16...h6-/+ 17.Ne4 Rfe8 (17...Be4 18.Be4 Ne4 19.de4-/+) 18.Rae1 Re6 (better is 18...Be4!? 19.Be4 Ne4 20.Re4 Re4 21.de4 Qe5-/+) 19.Nf6 Nf6 20.Re6 Be6 21.Ba3 Re8 22.h3 Bf5 23.g4 Bg6 24.Bg2 b6 25.Bc6 Re7 26.Bc1 Qe5 (26...Qd6 27.Qd1=) 27.Ba3 (better is 27.f4!? Qd6 28.f5+/–) 27...Qe2 28.Rd1 Qf3?? (better is 28...h5 29.Qe2 Re2=) 29.Bf3+– 1–0. elektrooon – krakencz, kurnik, 2013.

7.Bd3 c5 8.Ne2 (8.Qe2 Be7=) 8...Nf6 9.a4 (9.Ng3 Qe7 10.Qe2 Qe2 11.Be2 Be6=) 9...b6 (9...Bd6 10.0-0=+) 10.Na3 (10.0-0 Bd6=) 10...Bd6=+ 11.Qc2 (11.0-0 0-0=+) 11...Bb7 (11...0-0 12.0-0=+) 12.f3 (12.0-0 0-0=+) 12...Nbd7 13.0-0-0 (13.0-0 Qc7 14.h3 0-0-/+) 13...Qc7 14.Ng3 Bg3 15.hg3 0-0-0 (15...Qg3 16.Rde1 Kd8 17.Re2-/+) 16.g4 h6 (16...Qg3 17.Rdg1-/+) 17.Bf5=+ g6 (17...Rhe8 18.d3=+) 18.Bd7 Nd7 19.d3 Rde8 (19...h5 20.gh5 Rh5 21.Rde1=+) 20.Qf2 (20.Kb1 Qe5=+) 20...g5 (20...Ne5 21.Nc2-/+) 21.Kc2 (21.Qd2 Ne5-/+) 21...Re6 22.Rde1 (22.Kb1 Ne5-/+) 22...Rhe8 (22...Ne5 23.Nb1-/+) 23.Re6 Re6 (worse 23...fe6 24.Rh6 Ne5 25.Rh5+=) 24.Bc1 (24.Qd2 Ne5-/+) 24...Ne5 25.Re1 Qe7 26.Bd2 Ng6 (26...Qf6 27.Qg3-/+) 27.Re6 Qe6 28.Kd1 (28.Qf1 Kc7=+) 28...f5 29.f4 (29.gf5!? Qf5 30.Kc2-/+) 29...gf4–+ 30.Bf4 Nf4 31.Qf4 fg4 32.Qf8 Kc7 33.Qg7 (33.Qf4 Kd7 34.Qf2 h5–+) 33...Kb8 34.Qh8 Ka7 35.Qh7 Qe3 (35...g3 36.Nc2–+) 36.Nc2 Qg3 37.Ne1 Qh2 (37...h5 38.Qh5 Bg2 39.Qf5–+) 38.Ke2 h5 39.Qg7 (39.Qd7 Qg3 40.Kd1 h4–+) 39…Qg3 (39...Qg3 40.Kd1 Qf2–+) 0–1. Roczniak,Jan – Kocur, corr Poland (year?).

7.Qe2 Be7 8.Nf3 (8.Qe5 Nf6 9.Qd4 Nbd7=) 8...c5+= 9.g3 b6 (9...Nf6 10.Bg2+=) 10.Bg2= Bb7 11.0-0 Nf6 12.Re1 Ra7 13.d3 Ba8 14.Bc1 0-0 15.Bg5 Re8 (better is 15...h6!? 16.Nfd2 hg5 17.Ba8 Ra8 18.Qe7 Nbd7+=) 16.Bf6+/– gf6 17.Nbd2 Kf8 (17...Nd7 18.Nh4+/–) 18.Nh4 Bg2 19.Kg2 Bd6 (19...Nd7 20.Qh5 Kg8 21.Nf5+–) 20.Qh5 Kg8 21.Qg4 Kh8 22.Nf5 Rg8 23.Qh4 Rg6 24.Ne4 Be5 25.f4 Qc8 26.Ned6 Bd6 27.Nd6 Qg4?? 28.Qg4 Rg4 29.Re8 Rg8 30.Rae1 Rd7 31.Nf5 Rd8 32.R8e7 Rd7 33.Nh6 Rf8 34.Rd7 Nd7 35.Re7 Kg7 36.Nf5 (36.Nf5 Kg6 37.Nh4 (37.Rd7?! Kf5 38.Rb7 Re8+–) 37...Kg7 38.Rd7+–; 36.Rd7?! Kh6 37.Rb7 Re8 38.Rb6 Re2 39.Kf3 Re3 40.Kg4 Rd3 41.Rf6 Kg7+–) 1–0. Fournier,Frederic (2215) – Jauneau,David, Train France (FRA), 2001.

7.Qe2 Ne7=.

7.Nf3 Bc5 8.d3 (better is 8.Qe2!? Kf8 9.Qd3+/–) 8...Nf6 9.Be2 0-0 10.a4 Bb4 11.Nbd2 c5 12.0-0 Re8 13.h3 Nbd7 14.Nb3 (14.Re1!?+=) 14...Qe7-/+ 15.Nbd4 cd4 16.Nd4 Qe5 17.Rb1? (better is 17.Bf3–+) 17…Bc5 (17...Bc5 18.Nb3 Qe2 19.Bf6 gf6–+ (19...Nf6?! 20.Qe2 Re2 21.Nc5-/+)) 0–1. Schaar,Joerg (1940) – Kirwald,Franz (2315), RSX16D – Goldener Oktober–1, 2007.

7.Nf3 Qe7 8.Qe2 c5 9.Qe7 Be7 10.Be2 +=.

5.Bb2 Bd6

6.a4 Nf6 7.Nf3 Qe7 8.Be2 0-0 9.d4 ed4 10.Nfd2? (10.Qd4 dc4 11.Qc4 Be6=) 10...dc4 (better 10...de3 11.fe3 Nbd7–+) 11.Bd4=+ cb5 12.ab5 Be5 13.Nc4 Bd4 14.Qd4 Be6 (14...Rd8 15.Qb2=) 15.Nbd2 (15.Na5!? b6 16.Nb3 (worse 16.Qb6 Qb4 17.Nd2 Nd5-/+) 16...Ra1 17.Na1+=) 15...Rd8= 16.Qc3 Now all is on a5 16...Nbd7 (16...a4 17.0-0=+) 17.0-0 (17.Na5 Nb6+=) 17...b6 18.Qb2 Rdc8 19.Rfc1 Rab8 20.Nf3 Nc5 21.Nce5 Bd5 22.Bc4 Be4? (better 22...Ra8!?=) 23.Bf7+– Kh8 24.Bc4 Nfd7? (24...Rc7 25.Ng5 Ra8 26.Qd4+– (26.Ne4?! Nce4 27.Qd4 Nc5+–)) 25.Nd7?? (25.Nf7 Kg8 26.Nd6 Kh8+–) 25...Qd7? (better 25...Nd7 26.Nd2 Ne5+–) 26.Ne5+– Qe7 27.Be2?? (better 27.Nf7 Kg8 28.Nd6 Kh8 29.Nc8 Rc8 30.Qe2+–) 27...Bb7 28.Rd1 Rd8 29.Bf3 (29.Bc4 Rf8+–) 29...Bf3 30.Nf3 Rd1 31.Rd1 Rd8 Threatening mate: Rxd1 32.Nd4 h6 33.Rc1 (33.Qc2 Qe4 34.Qe4 Ne4+–) 33...Rd7 (better 33...Nd3!? 34.Nc6 Qe4=+ (worse 34...Nb2 35.Ne7 a4 36.e4=)) 34.Nc6 Qd6 Threatening mate: Qd1 35.h3?? (35.Qb1 a4+–) 35...a4?? (35...Nd3 36.Qc3 Nc1 37.Qc1 Qd1 38.Qd1 Rd1 39.Kh2 a4–+) 36.Qc3 Qd3 37.Qb4 Qd2 38.Qc4 Qd5 39.Qg4 Qd2 40.Rc4 (40.Rf1 Rf7+–) 40...Qd6 (40...a3 41.Nb4=) 41.Rf4 (better 41.Rd4!? Qc7 42.Qg6+–) 41...Qd1 42.Qd1 Rd1 43.Kh2 Kh7 44.Rf8 a3 (44...Rd2!?=) 45.Ra8+= Ra1 46.Nb4 Ne4 47.Nc2 Ra2 48.Na3 Nd6? (48...Nc3 49.Ra7 Nb1=) 49.Rd8+– Nb5?? (better 49...Ne4 50.Nc4 Rf2+–) 50.Nb5 Rb2 (50...Rf2 51.e4+–) 51.Nd4 (51.Nd6 Rf2 52.Rb8 Rb2+–) 51...Rf2 52.Rd5 b5 (52...Rf7 53.e4+–) 53.Rb5 Rd2 54.Rf5 (better 54.Rb7+–) 54...Rd4 (54...Rd3 55.Rf3 Rd1+–) 55.Rf3 (better 55.ed4 Kg8 56.d5+–) 55...Re4+– 56.Kg3 Re7 57.Kf2 Rf7?? (57...g5 58.g4+–) 58.g3 (58.Rf7 Kg8 59.Rf3+–) 58...Rf3? (better 58...Rb7+–) 59.Kf3+– Kg6 60.h4 Kf6 61.g4 h5 (61...g5 62.hg5 hg5+–) 62.g5 (better 62.gh5 Kf5 63.e4 Ke5 64.Ke3+–) 62...Kf5 (62...Ke5 63.e4 Kd4+–) 63.e4 Ke5 (63...Ke6 64.Kf4 g6 65.Ke3+–) 64.Ke3 (64.Ke3 Ke6 65.Kf4+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2605) – KillerBateman (2490), lichess.org, 2015.

6.Qc2 cb5 7.cb5 (7.cd5!? Nf6 8.Nf3+=) 7...Nf6 (7...Be6 8.d4 Nd7 9.de5 Ne5 10.f4=+) 8.Nf3 (8.d4 Bb4 9.Nd2 Ne4=) 8...Nbd7 9.Be2 0-0 10.0-0 b6 (10...a4 11.Rc1=) 11.Nc3 ( 11.Qc6!? Qc7 12.Ba3 Qc6 13.bc6+/–) 11...Bb7 12.d4 e4 13.Nd2 Ne8 (13...Rc8 14.Qb3=) 14.a4 (14.Qb3 Qh4 15.h3 Rc8=) 14...Qh4 15.g3 Qh3 16.Rfc1 (16.Rac1 Nef6=) 16...f5 (16...Ndf6 17.Qd1=) 17.Bf1 (17.Qb3 Ndf6=) 17...Qh6 18.Qd1 (18.Ba3 Ndf6=) 18...g5 (18...Nef6 19.Qe2=) 19.f3 (19.Qb3!? Nef6 20.Ba3 Ba3 21.Ra3=) 19...f4=+ 20.ef4 gf4 21.fe4? ( 21.g4 Nef6 22.Qe2-/+) 21...fg3–+ 22.Qg4 Ng7 23.hg3 Qd2 24.Qe2 (24.Qd7 Bg3 25.Qh3 Rf3–+ (25...Qb2?! 26.Qg3 Rf6 27.Qe3 Rg6 28.Kh1 de4 29.Bc4 Kh8 30.Ra2-/+)) 24...Qd4 25.Kh2 (25.Kh1 Rf2 26.Nd1 Re2 27.Bd4 Re4 28.Bf2–+) 25…Rf2 (26.Kh1 Re2 27.Be2 Qe3–+) 0–1. gobo – McGhee, ChessWorld.net, 2005.

6.Qc2 Nd7 7.Be2 (7.Nf3!?+=) 7...Ngf6= 8.Nf3 0-0 9.0-0. Adam – Carlowitz, 1971.

6.Nc3 Nf6 7.bc6 bc6 8.cd5 cd5 9.Nb5 0-0 10.Nd6 Qd6 11.Nf3 Nbd7 12.a4 Qe6 13.Bb5 Ba6 14.Ba6 Ra6 15.0-0 Re8 (15...Rb8 16.Bc3+=) 16.Qe2 Raa8 17.Rfc1 Qg4 18.h3 Qh5 19.Kf1 g5 (19...Rab8 20.Rc2+=) 20.Nh2 (20.d4 e4 21.Ne5 Qe2 22.Ke2 Ne5 23.de5 Nd7=) 20...Qg6 21.Rc6 Re6 22.Re6 fe6 23.Ng4 Ng4 24.hg4 (24.Qg4 Qf5=) 24...Rb8 25.Bc3 Rb1 26.Rb1 Qb1 27.Qe1 Qe4 (27...Qc2 28.Qa1+=) 28.Qd1= Nc5 29.Ba5 Qa4 30.Qa4 Na4 31.d3 Nc5 32.Ke2 Kf7 33.Bd8 Kg6 34.Be7 Nd7 35.e4 ½–½. Fekete,Albert (2260) – Gal,Jozsef (2345), HUN–chT2 Maroczy, 2009.

6.c5 Bc5 7.Be5 Nf6 =.

6.d4 cb5 7.c5 Be7 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Nd7 10.de5 +=.

6.d4 dc4 7.Bc4 ed4 8.Qd4 Nf6 9.Nc3 Qe7 10.Nf3 Bg4 11.Ng5 0-0= 12.Nce4 Bb4 13.Kf1 Nbd7 14.Bd3 h6 15.Nh7 Rfd8 16.Nef6 Nf6 17.Nf6 Qf6 18.Qf6 gf6 19.h3 Bh5 20.Bf5 Bg6 21.g4 Kg7 22.bc6 bc6 23.Kg2 Rd2 24.Rab1 Rb8 25.a3 Bd6 26.Bg6 fg6 27.Bc3 Rd3 28.Rb8 Bb8 29.Rc1 Bc7 30.Bd4+= Be5 31.Be5 fe5 32.Rc6 Ra3 33.Re6 a4 34.Re5 Rb3 35.Ra5 a3 36.h4 Rb4 37.Kg3 Rb3 38.Kf4 Kf6 39.Ra6 Kg7 40.Ra7 Kf8 41.g5 h5 42.Ke5 Rb5 43.Kd6 Rb2 44.f4 a2+/– 45.f5 Re2 46.Ke6 Re3 47.Kf6 gf5 48.Ra2 f4 49.Ra4 f3+/– 50.Rf4 Kg8 51.Kg6 Rd3 52.Kh5 Kg7 53.Kg4 (53...Rd1 54.Rf3 Rd4 55.Rf4+–) 1–0. Poschmann,Hans (1800) – Van Rooijen,Peter (1700), TT–04 TSC, 2002.

6.d4 e4 7.c5 Be7 8.Nc3 Bf6 (8...b6 9.Na4 bc5 10.Nc5 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Nd7 Nd7 13.Rc1=) 9.Nge2 Bg4 10.h3 Be2 (10...Bf5 11.Ng3 Ne7 12.Be2+=) 11.Be2 (< 11.Ne2 cb5 12.a3 Nc6=) 11...Ne7 12.a4 0-0 13.0-0 Re8 14.Rb1 Nd7 15.b6 (15.Bg4 Rc8+=) 15...g6 (15...Nf5 16.Qc2+=) 16.Re1 (16.Bg4 Bg7+=) 16...Nf5 17.Qd2 Bg7 18.Nd1 (18.Rf1 Qg5 19.Rfd1 Rad8+=) 18...Nh4 (18...Qf6 19.Bc3+/–) 19.Kh1 (19.Bc3 Qg5 20.g3 Nf3 21.Bf3 ef3=) 19...Qg5 20.Rg1 f5 21.Bc3+/– Qh6 22.Kh2 g5 23.Ba5 g4 24.Rh1 gh3 (25.g3 Nf3 26.Bf3 ef3+=). Kern,Guido (2365) – Romischke, Hessen clubgame, 1996.

6.cd5 cd5 7.Nf3 Qe7 8.Be2 Nf6 9.0-0 0-0 10.d3 Nbd7 (10...a4 11.a3=+) 11.Nbd2= b6 12.a4 Bb7 13.h3 (13.Nb3 Rac8=+) 13...Rac8 14.d4 e4 15.Nh2 Bb4 16.Ng4 Ne8 (16...Ng4 17.Bg4 f5 18.Be2=+) 17.Rc1 Nd6 18.Ne5 Nb8 (18...Rc1 19.Qc1 Rc8 20.Qd1=+) 19.Nb1 Rc1 20.Qc1 Rc8 21.Qd1 f6 22.Ng4 Qc7 23.Qc1 (23.Ba3!? Ba3 24.Na3=+) 23...Qc2-/+ 24.Nc3 Rc3 25.Bc3 Qc3 (25...Qe2 26.Bb4 Nc4 27.Bd6+/–) 26.Qc3 Bc3 27.Rc1 Bb2 28.Rc2 Ba3 29.Rc7 Bc8 30.Ne5 (30.f3 Be6-/+) 30...fe5–+ 31.de5 Be6 32.ed6 Bd6 33.Rc2 (33.Rb7 Bc8 34.Ra7 g6=+) 33...Bc5 34.Bg4 (34.Rd2 Kf7–+) 34...Bg4 35.hg4 Kf7 36.Kf1 h6 37.Ke2 Nd7 38.f3 Ne5 39.Rc3 Ke6 40.Rc2 Nd3 41.f4 (41.Rd2 Bb4 42.Rd3 ed3 43.Kd3 g5–+) 41...d4 42.ed4 Bd4 43.Rc6 (43.f5 Kd5–+) 43...Kd5 44.f5 Nb2 45.g5 hg5 (45...hg5 46.g4 Na4–+; 45...Na4 46.gh6 gh6 47.f6 Nc3 48.Kf1 Nb5 49.f7–+) 0–1. Scholz,Guenther – Cakir,Jirair, corr WT/M/16 ICCF, 1969.

6.Nf3 Nd7 7.Nc3 Ngf6 8.bc6! bc6 9.cd5 cd5 10.Nb5! Bb8 11.Ba3. Adam.

6.Nf3 f6 7.bc6 bc6 8.cd5 cd5 9.Qb3 Ne7 10.Bb5 Nd7 (10...Bd7 11.Nc3=) 11.Nc3= a4 (11...Bb7 12.d4=) 12.Ba4+= Rb8 (12...Ba6 13.Bb5+= (worse 13.Nd5 Rb8 14.Nf6 gf6=+)) 13.Bb5 Bb7 (13...Qa5 14.0-0+–) 14.Ba3+– Ba3 15.Qa3 0-0 16.0-0 (16.Qd6 Nb6 17.Qd8 Rfd8+–) 16...Kh8? (better 16...d4 17.Bc4 Kh8=) 17.Qd6 Nb6 18.Qd8 Rfd8 19.d4 e4 20.Nd2 Rdc8 21.Rfc1 Bc6 22.a4 Kg8 (better 22...Bb5 23.ab5 Rc7+–) 23.Nb3 (23.Ba6 Rc7 24.a5 Na8+–) 23...Bb5? (better 23...Na4!? 24.Ba4 Ba4+=) 24.ab5+– (24.Nb5?! Rc1 25.Nc1 Na4=) 24...Nc4 (24...Kf7 25.Nc5+–) 25.Nc5 Ra8 (25...Nb6 26.Ra7 Kf7 27.f3+–) 26.Ra6 Ra6 27.ba6 (27.Na6?! Kf7+–) 27...Ra8 (27...Nd6+–) 28.N3e4! 1–0. DEFFM – GuestMSTK, freechess.org, 2017.

6.f4 ef4 7.ef4 Nf6 8.Qe2 Kf8 +=.

6.f4 ef4!? 7.Bg7 Qh4 8.g3 fg3 +=.

6.Nf3 Qe7

7.Qc2 Nf6+= 8.cd5!? Nd5 9.Nc3 =.

7.Qc2 Nf6+= 8.Be2 0-0 9.0-0 Bg4 (9...e4!? 10.Ne1 Bf5-/+) 10.h3 Bh5 11.Re1 Nbd7 12.d4 Bg6 Black prepares e4 13.Qd1 e4 14.Nfd2 Rae8 (better is 14...c5!?+=) 15.Nc3 dc4 16.Bc4 (16.Nc4!? Rb8 17.Nd6 Qd6 18.Qb3+/–) 16...Bb8 17.bc6 bc6 18.Qa4 (18.Rb1 Qd6 19.g3 Bc7+=) 18...Nb6 (18...Qd6!? 19.g3 Nb6+=) 19.Qa5 Nc4 20.Nc4 Nd5?? (20...Bc7 21.Qc5 Qc5 22.dc5 Rb8+/–) 21.Nd5 cd5 22.Qd5 Rd8 23.Qc5 Qd7 24.Ne5 Qe6 (24...Be5 25.de5 Qf5 26.Red1+–) 25.Ba3 (25.Nc6 Rd7+–) 25...Bd6 26.Qc3 Rc8 27.Qb3 Rfd8? (27...Ba3 28.Qa3 h5+–) 28.Qe6 fe6 29.Bd6 (29.Ng6?! Ba3 30.Nf4 e5+–) 29...Rd6 30.Ng6 (better is 30.Rec1!? Ra8+–) 30...hg6 31.Rec1 Ra8 32.a4 Rda6 33.Rc4 Kf7 34.Ra3 Ke7 35.Rc7 Kf6 36.Rc4 Ke7 37.g4 Kd6 38.Kg2 g5 39.Kg3 Ra5 40.h4 (better is 40.Rb3 Ke7 41.Rb5+–) 40...gh4 41.Kh4 Kd5 42.Rb4 e5 (42...R8a6 43.Kg3+–) 43.de5 (better is 43.Rc3+–) 43...Ke5 44.Kg5 Rf8 45.Rb5 Rb5 46.ab5 Kd6? (better is 46...Rf2 47.Ra7 Rb2+–) 47.Ra6 Kc5 48.b6 (48.Re6 Kb5 49.Kg6 Rf2 50.Kg7 Kc5 51.Re4 Kd5+–) 48...Kb5 49.Ra7 Kb6 50.Rg7 Rf2 (50...Rf2 51.Re7 Kc6 52.Re4 Kd5+–). barborski – kubus3345 (1695), kurnik, 2014.

7.Nc3 Nf6 8.d4 e4 9.Nd2 b6 (9...0-0+=) 10.cd5 (better is 10.bc6 Nc6 11.cd5+/–) 10...cd5= 11.Be2 0-0 12.0-0 Be6 13.g3 Bh3 14.Re1 Nbd7 15.a4 Rac8 16.Qb3 Be6 17.Ba3 Ng4?? (better is 17...Rc7+=) 18.Bd6+– (18.Nd5?! Bd5 19.Qd5 Ba3 20.Bg4 Nf6+=) 18...Qd6 19.Rac1?? (better is 19.Bg4 Bg4 20.Qd5+–) 19...Ndf6 20.Bf1 Nh6 21.f3 ef3 22.Nf3 Nfg4 (better is 22...Qb4 23.Nd2 g6+=) 23.Ne5? (23.e4 de4 24.Ne4 Qg3 25.hg3 (worse is 25.Ng3 Bb3 26.Rc8 Rc8-/+) 25...Bb3 26.Rc6=) 23...Ne5–+ 24.de5 Qe5 25.Ne2 Rc1 26.Rc1 Ng4 27.Rc3?? (27.Nd4 Ne3 (27...Qe3?! 28.Qe3 Ne3 29.Rc6-/+) 28.Nc6 Qg5–+) 27...Rc8 (27...d4 28.ed4 Qf6–+ (28...Bb3?! 29.de5 Be6 30.Rc7=)) 28.Rd3? (28.Nd4 Rc3 29.Qc3 Qe3 30.Qe3 Ne3 31.Bd3–+) 28...d4 (better is 28...Qf6 29.Nf4 g5–+) 29.ed4 (29.Qb2 Bc4 30.ed4–+) 29...Qf6 (29...Bb3 30.de5 Bc2 31.Rd6 Ne5 32.Rb6 Ba4 33.Bh3=) 30.Qd1 (30.Rf3 Qh6 31.h3 Bb3 32.Rb3–+) 30...Qf2 31.Kh1 Bd5 0–1. barborski – kubus3345 (1810), kurnik, 2013.

7.bc6!? bc6 8.cd5 +=.

7.d4 Nd7 8.c5 Bb8 9.Qc2 Ngf6 10.Nbd2 ed4 (10...e4!? 11.Ng1 0-0+=) 11.Bd4 Ne5 12.b6 (12.Qb2 Nf3 13.Nf3 0-0+=) 12...Bg4 13.Be2 Nf3 14.Bf3 Be5 15.Qc3 Bd4 16.Qd4 Bf3 17.Nf3 0-0 18.0-0 Ne4 19.Rac1 a4 20.a3? (20.Qb4!?=) 20...Ra5-/+ 21.Ne5? (21.Qb4 Rc5 22.Nd4 Re8-/+) 21...Rc5 (better is 21...Nc5!? 22.Rc2 Nb3–+) 22.Rc5-/+ Qc5 23.Qa4 Re8 (worse is 23...Qb6 24.Nd7 Qd8 25.Nf8 Kf8 26.Qb4 Qe7 27.Qe7 Ke7 28.Ra1+/–) 24.Qd4 (24.Qa7!? d4 25.ed4 Qd4 26.Nf3+=) 24...Qa3–+ 25.Ra1 Qe7 26.Nd3 h6 27.Ra7 Nd6 28.Nb4?? (better is 28.Qb4-/+) 28...Nb5–+ 29.Qd2 (29.Nc6 Qd6 (worse is 29...Nd4 30.Ne7 Re7 31.Ra5–+) 30.Qb4 Qc6–+ (worse is 30...bc6 31.Qd6 Nd6 32.Rc7–+)) 29...Na7 30.ba7 Ra8 31.Qd4 Ra7! 32.Qa7 Qb4 33.g3 Kh7 34.h4 (34.Qa8 g6–+) 34...Qb5 (better is 34...Qb1 35.Kh2 b5 36.Qf7–+) 35.Qb8 c5 36.Qf4 (36.Kg2 Qb1 37.Qc7 Qe4 38.Kh2 c4–+) 36...Qd7 0–1. barborski – kubus3345 (1725), kurnik, 2014.

7.d4 e4 8.Nfd2 dc4 9.Bc4 Nf6 10.Nc3 Bg4 11.Qc2 e4 draws heavy fire 11...Nbd7 (11...Bf5 12.h3+/–) 12.Nce4 Ne4 13.Qe4 Qe4 14.Ne4 Bb4 15.Bc3 Bc3 16.Nc3 cb5 17.Bb5 0-0? (better is 17...Rc8 18.Kd2 Ke7+–) 18.h3 Bf5 19.g4 Be6 20.d5 Ne5 (20...Nf6 21.de6 fe6 22.Bd3+–) 21.de6 fe6 22.0-0 Rac8 23.Ne4 Nf3 (23...Rc2 24.a4+–) 24.Kh1 (24.Kg2 g5+–) 24...Ne5 (24...Rcd8 25.Bc4 Rde8 26.Rac1+–) 25.Rac1 h6 (25...Rfd8 26.Kg2 Nf7 27.Rfd1+–) 26.f4 Nc6 27.Bc6 (27.Nc5!? Rf7 28.Ne6 Re7+–) 27...bc6 28.Nc5 Rfe8 29.Rfd1 e5 30.Rd6 (better is 30.f5 Rb8+–) 30...ef4 31.ef4 Re2 32.a4 Rb8 33.Nd3 (33.Rc6?! Rbb2=) 33...Rb3 34.Rcc6 (better is 34.g5!? Re3 35.Rd8 Kh7+–) 34...Rd2? (34...Rb1 35.Rc1 Rc1 36.Nc1 Re1 37.Kg2 Rc1+/–) 35.Nc1?? (better is 35.Ne1 Re2 36.Rd1 Rh3 37.Kg1 Rg3 38.Kf1+–) 35...Rh3+= 36.Kg1 Rg3 37.Kf1 Rf3 38.Ke1 Rg2?? (better is 38...Rd6 39.Rd6 Rf4+=) 39.Ne2 Rg4 (39...Re3 40.Rc2 Rg4+–) 40.Rg6 (better is 40.Rc8 Kh7 41.Ra8+–) 40...Rg6+= 41.Rg6 Ra3 42.Ra6 Ra4 43.Kf2 h5 44.Kf3 Kh7 (44...Kf7 45.f5+/–) 45.Ng3 (45.f5 Ra3 46.Kf4 h4+–) 45...g6 46.Ne4 Ra3 47.Kg2 h4 48.Ng5 Kh6 49.Ra7 Kh5 50.Nf3 Kg4 51.Rf7?? (better is 51.Ne5 Kf4 52.Ng6 Ke4 53.Nh4=) 51...Ra2 52.Kg1 Kf3 (52...Kf3 53.f5 gf5 54.Rf5 Kg3 55.Rg5 Kh3–+) 0–1. barborski – kubus3345 (1820), kurnik, 2013.

7.d4 e4 8.Nfd2 Nf6 9.Be2 dc4 10.Bc4 (10.Nc3!?+=) 10...cb5 11.Bb5 Nc6 12.0-0 0-0 13.Nc3? (better is 13.h3!?=) 13...Bh2-/+ 14.Kh2 Ng4 15.Kg3 Qg5?? (better is 15...Qd6!? 16.f4 ef3 (worse is 16...Ne3 17.Qh5+=) 17.Kf3 Ne3–+) 16.Nce4?? (better is 16.Nde4 Qg6 17.Kf3+/–) 16...Qg6 17.Bd3?? (better is 17.Kf4 Qf5 18.Kg3=) 17...Ne3–+ 18.Kf3 Nd1 19.Rad1 Bg4 20.Ke3 Bd1 21.Rd1 Qg2 (better is 21...Rfe8 22.f3 Qg2 23.Rf1–+) 22.d5 (22.Nf3 Qh3 23.Rg1 Rae8–+) 22...Nb4 23.Bb1 (23.Nf3 Nd5 24.Ke2 Nf4 25.Ke3 Nd3–+) 23...Nd5 (23...f5 24.Nf6 gf6 25.Nf3 Rae8 26.Be5 Re5 27.Ne5–+) 24.Kd4 f5 25.Nd6 Nb4 26.a3 Qd5 27.Kc3 Qd6 28.ab4 Qb4 29.Kc2 Rac8 0–1. barborski – kubus3345 (1785), kurnik, 2013.

7.d4 ed4

8.Bd4 Nf6 9.Be2 0-0 10.0-0 Be6 11.Nbd2 Rd8 12.Qb3 Nbd7 13.Rad1 Nc5 14.Qb2 Na4 15.Qa1 c5 16.Bf6 gf6 17.h3 Nb6 18.Qc3 Bf5 19.Bd3 (19.Nh4 Bg6=) 19...Bd3 (better is 19...Na4!? 20.Qb3 Bd3 21.Qd3 Nb2-/+) 20.Qd3= Be5 21.cd5 Rd5 22.Qe4 Rad8 23.Qc2 Qd7 (23...c4+=) 24.a4 (24.Ne5 fe5 25.Ne4 Qf5+= (25...Qb5? 26.Nf6 Kg7 27.Nd5 Rd5 28.Rd5 Nd5 29.Qe4+–)) 24...c4 (24...Kg7!? 25.Rfe1 c4-/+) 25.Rc1= c3 (25...Qc7 26.Rfe1= (worse is 26.Nc4 Rc5 27.Nfd2 f5-/+)) 26.Ne4 f5? (better is 26...Qf5+=) 27.Ng3?? (better is 27.Ne5 Qe7 28.Nf7 Qf7 29.Nc3+–) 27...Qe6 (27...Qe6 28.Nf5 Bf6+–). barborski – kubus3345 (1745), kurnik, 2014.

8.Bd4 Nf6 9.Be2 dc4!? 10.Nc3 0-0 =.

8.Bd4 Nf6 9.Be2 Bg4 10.0-0 dc4 11.Bc4 Nbd7 12.Nbd2 0-0 13.h3 Bh5 14.Qb3 a4 15.Qc2 Rfc8 16.Qd3 Nc5 17.Qe2 cb5 18.Bb5 Nce4 19.Ne4 Ne4 20.Rfc1? (20.g4 Bg6=) 20...a3 (better is 20...Ng5!? 21.Kh1 Bf3 22.gf3 Qe6–+) 21.Qd1 Bg6 22.Rc8 Rc8 23.Qa4 h6 24.Rb1?? (better is 24.Bd3=) 24...Nc3–+ 25.Bc3 Rc3 (better is 25...Bb1 26.Bd2 Ba2–+) 26.Rd1+= Bc5 (26...Qc7!?+=) 27.Qa8 Kh7 28.Rd8 Bf5 29.Rh8 Kg6 30.g4 Be6?? (30...Rc1 31.Kg2 Be4 32.Rh6 gh6 33.Qg8 Kf6 34.Qh8 Kg6 35.Qg8 Kf6 36.Qh8 Kg6 37.Qg8=) 31.Ne5 (31.Rh6! Kh6 32.Qh8 Kg6 33.Qh5 Kf6 34.Qg5) 31...Kf6= 32.Nf3 Rc1 (32...Ba2 33.Rh6 gh6 34.Qh8 Kg6 35.Bd7 (35.Qc3?! Bd5 36.Bd3 f5 37.Bf5 Kf7+/–) 35...Rc1 36.Kg2+–) 33.Bf1?? (better is 33.Kg2 Bd5 34.Rh6 gh6 35.Qh8 Kg6 36.Qg8 Kf6 37.Qh8 Kg6 38.Qg8 Kf6 39.Qh8=) 33...Bc4 34.Nd2 (34.Nd2 Bb5 35.Rc8 Bf1 36.Nf1-/+). barborski – kubus3345 (1745), kurnik, 2014.

8.Nd4 Nf6 9.Be2 0-0 10.0-0? c5 11.Nf3= dc4 12.Bc4 Bg4 13.h3 Bh5 14.Nbd2 Nbd7 15.a4 Ne5 16.Be2 Rad8 (16...Rfd8 17.Qb3=) 17.Qb3 (17.Ne5!? Be5 18.Be5 Qe5 19.Bh5 Nh5 20.Nc4+=) 17...Nf3+= 18.Bf3 Bf3 19.Nf3 b6 20.Rad1 h6 21.Rd2 Ne4 22.Rd5 Bb8 23.Rfd1 Rd5 24.Qd5 Nf6 25.Qc6 Rd8 26.Rd8 Qd8 27.Bf6?? (better is 27.Be5=) 27...gf6 (27...Qd1 28.Ne1 Qe1) 28.g3+/– Kg7 29.Nh4 Qc7?? (better is 29...Be5+/–) 30.Nf5+– Kf8 31.Qf6 c4 (31...Ke8+–) 32.Qh8 1–0. barborski – kubus3345 (1730), kurnik, 2013.

8.Nd4 Nf6 9.Be2 0-0 10.0-0? Qe5!? 11.f4 Qe3 12.Kh1 Re8 -/+ (12...Bf4 13.Nc2 Qe4 14.Nc3=).

8.Nd4 Nf6 9.Be2 0-0 10.cd5 Nd5 11.Nd2 Rd8 +=.

7.Be2 Nf6

8.0-0 0-0 9.d3 Bg4 10.h3 Bh5 (10...Bf3 11.Bf3 e4 12.de4 de4 13.Be2=) 11.cd5 (11.g4 e4 12.de4 de4 13.gh5 ef3 14.Bf3 Nbd7=) 11...cd5 12.a4 Nbd7 13.Nbd2 Bg6 Black intends e4 14.d4 e4 15.Nh4 Rac8 16.Ng6 hg6 17.Rc1 Bb8 18.Qb3 Qd6 19.g3 Nh5?? (better is 19...Qe6=) 20.Bh5 (20.Ba3!? Qe6 21.Bf8 Rf8+–) 20...gh5+/– 21.Ba3 Qe6 22.Bf8 Rf8 23.Kg2 h4 24.g4 (24.gh4?! Qg6 25.Kh1 Qe6=) 24...Nf6 (24...f5!? 25.gf5 Rf5+=) 25.Qd1 Qd6 26.Rh1 Nd7 27.Nb3 Ba7? (better is 27...Nb6+/–) 28.Na5+– Nb6 (28...Qb6 29.Nb3 Qd8+–) 29.Nb7 Qe7 30.Nc5 (better is 30.Na5!? Qd7+–) 30...Nc4 31.Rc4! dc4 32.Qe2 Bc5 33.dc5 Qc5 34.Rc1 Rc8 35.b6! Qb6 36.Rc4 Re8 37.Qc2 Qe6 38.a5 f5? (better is 38...Qa6 39.Rc5 g6+–) 39.Rc6 Qd7 40.Qc4 Kh8 (40...Kh7 41.Rc7 Qd6+–) 41.Rc7 Qd6 (41...Qe6 42.Qe6 Re6 43.gf5 Ra6+–) 42.Qf7 Qf8 (42...Qe5 43.gf5 Ra8 44.Re7+–) 43.Qf8 (better is 43.Qh5 Kg8 44.g5+–) 43...Rf8 44.a6 fg4 45.hg4 Ra8 (45...Kh7 46.Kh3 Rf2 47.Kh4+–) 46.a7 Kh7 47.Rb7 (better is 47.Kh3 Kh6 48.Kh4 g5 49.Kg3 Kg6+–) 47...Kh6 48.f3 ef3 49.Kf3 g5 50.Kg2 Kg6 51.Rb6 Kf7 52.Ra6 Ke7 53.e4 Kd7 (53...Ke8 54.e5+–) 54.e5 (54.Rg6!? Kc7 55.Rg5 Kb6+–) 54...Kc7 (54...Ke8 55.Kf3+–) 55.Rg6 Kb7 56.Rg5 Ka7 57.Rh5 (better is 57.e6!? Kb6 58.Re5 Kc6+–) 57...Kb6 (57...Kb6 58.Rh4 Kc6+–). ejdrzej (1665) – kubus3345 (1685), kurnik, 2013.

8.0-0 0-0 9.d4 e4 10.Nfd2 a4 11.c5+/– Bh2?? (better is 11...Bc7 12.b6 Bd8+/–) 12.Kh2+– cb5 13.a3 (13.Bb5 Ng4 14.Kg3 Qg5–+) 13...Nc6 14.Nc3 b4 15.ab4 Nb4 16.Ra4 Ra4 17.Na4 Nd3 18.g3?? (better is 18.Kg1+–) 18...Qd7 19.g4 Ng4 20.Bg4 Qg4 21.Qg4 Bg4 22.Ba3 (better is 22.Kg3 Be6 23.f4+/–) 22...Ra8= 23.c6?? (better is 23.Nc3 Ra3 24.Nd5=) 23...bc6–+ (23...Ra4?? 24.cb7 h6 25.b8Q Kh7 26.Ra1+–) 24.Nc5 (24.Kg3 Ra4 25.Bd6 Be2–+) 24...Ra3 25.Nd3 Rd3 26.Nb1 h5 27.Kg3 g5 28.Rc1 Bd7 29.Nc3 h4 30.Kg2 g4 (30...Kg7!? 31.Rc2–+) 31.Na4 Rd2 32.Nc5 Be8 33.Kf1 (33.Rh1 h3 34.Kg3 f5–+) 33...g3 (33...h3!? 34.Kg1 f6 35.Nb3–+) 34.fg3 hg3 35.Ra1 Kf8 36.Ra7 Rc2 37.Rc7 Rc3 38.Ke2 (38.Kg2 Re3 39.Rb7 Rc3–+) 38...g2 (38...Rc1 39.Kd2 Rh1 40.Nd7 Kg7–+) 39.Kf2 Rc2 (39...Re3! 40.Kg2 Re2 41.Kf1–+) 40.Kg1 Re2 41.Ra7 Re3 42.Kg2 f5 (42...Re2 43.Kg3–+) 43.Kf2 f4 44.Ne6 Kg8 45.Rg7 Kh8 46.Re7? (46.Rg4 Rf3 47.Kg2–+) 46...Bh5 0–1. barborski (1635) – biskup1410 (1695), kurnik, 2014.

8.0-0 0-0 9.d4 e4 10.Nfd2 cb5 11.c5 Bc7 12.Bb5 Bh2 13.Kh2 Ng4 14.Kg3 Qg5 –+.

8.0-0 0-0 9.d4 e4 10.Nfd2 b6 11.Nc3+= Bd7 12.a4 Qd8 (12...Be6!?+/–) 13.Qb3 Be6 14.f3 ef3 15.Nf3 (15.Bf3!? cb5 16.Qb5 Bd7+–) 15...Qc7 16.Rac1 Qb7? (16...dc4 17.Bc4 Bc4 18.Qc4+=) 17.cd5 (17.bc6 Qc6 18.cd5 Nd5 19.Nd5 Qd5+–) 17...Nd5? (17...cd5 18.Ng5 Re8 19.Bf3+/–) 18.Bc4 (better is 18.bc6 Qc6 19.Nd5 Qd5 20.Bc4+–) 18...cb5?? (better is 18...Nc3 19.Qc3 Bb4+/–) 19.Bd5+– (19.Nd5 bc4 20.Qb6 Qd5–+ (20...Bd5?! 21.Qd6 Ra6 22.Qa3-/+)) 19...Bd5 20.Qd5 (20.Nd5?! ba4 21.Qb5 Qd7+–) 20...Qd5 21.Nd5 ba4 22.Nb6 Ra7 23.Na4 Nd7 24.Rc6 Bb4 25.Bc3 h6 26.Rb1 Rb8 27.Bb4 ab4 28.Nc5 Nc5 29.Rc5 b3 30.Nd2 b2 31.Rc2 Ra1 32.Kf2 Rb1 33.Nb1 f5 34.Ke2 Kf7 35.Kd2 Ke6 (35...Rb3 36.Rc3 Rb4 37.Ra3+–) 36.Rc3 (36.Kc3!? Rc8 37.Kb2 Rb8 38.Kc1 Rb6+–) 36...Kd5 37.Kc2 Ke4 (37...g6 38.Ra3 f4 39.Nc3 Ke6 40.ef4+–) 38.Nd2 Kd5 39.Rb3 Re8 40.Kb2 g5 41.Rb5 Kc6 42.Re5 Re5 43.de5 Kd5 44.Kc3 (better is 44.Nc4! h5+–) 44...Ke5 45.Kd3 f4 (45...g4 46.g3 Kd5 47.Nb3+–) 46.e4 g4 47.Nc4 Ke6 48.e5 Kf5 (48...Kd5 49.g3 f3 50.Ne3 Ke6 51.Ng4+–) 49.Kd4 h5 (49...f3 50.gf3 Ke6 51.fg4 Kf7+–) 50.Kd5 h4 Black intends g3 51.e6 f3 52.gf3 g3 53.hg3 hg3 (53...Kg5 54.e7 hg3 55.e8Q g2 56.Qg8 Kf5 57.Qg4 Kf6 58.Ne5 g1Q 59.Qg1 Kf5 60.Qg4 Kf6 61.Qg6 Ke7 62.Qf7 Kd8 63.Qd7) 54.e7 Kf4 (54...g2 55.e8Q g1R 56.Qe4 Kf6 57.Qd4 Kg5 58.Qg1 Kf6 59.Ne5 Kf5 60.Qg4 Kf6 61.Qg6 Ke7 62.Qf7 Kd8 63.Qd7) 55.e8Q g2 56.Qf7 (56.Qe5 Kf3 57.Qe3 Kg4 58.Ne5 Kf5 59.Qe4 Kg5 60.Qg4 Kf6 61.Qg6 Ke7 62.Qf7 Kd8 63.Qd7) 56...Kg3 57.Ne3 (57.Qa7 Kh2 58.Qb8 Kg1 59.Ke4 Kf2 60.Qb2 Kg3 61.Qb6 g1Q 62.Qg1 Kh3 63.Ne5 Kh4 64.Qg4) 57...Kf2 58.Ng2! Kg2 59.f4 Kf3 (59...Kg3 60.f5 Kg2 61.f6 Kf1 62.Qe7 Kf2 63.f7 Kg1 64.Qe2 Kh1 65.f8Q Kg1 66.Qff1) 60.f5 Kf4 (60...Ke3 61.Qe6 Kd3 62.f6 Kc3 63.f7 Kd2 64.f8Q Kc2 65.Qb4 Kc1 66.Qee4 Kd1 67.Qbe1) 61.f6 Kf5 (61...Ke3 62.Qe6 Kf4 63.f7 Kg5 64.f8Q Kh4 65.Qf4 Kh5 66.Qef5) 62.Qg7 Kf4 63.f7 Kf3 (63...Ke3 64.f8Q Kd3 65.Qg2 Kc3 66.Qa3) 64.Qf6 (64.f8Q Ke2 65.Qd4 Ke1 66.Qff2) 64...Ke2 ½–½. barborski – kubus3345 (1760), kurnik, 2014.

8.0-0 e4 9.Nd4 0-0 10.bc6 Nc6 11.Nc6 bc6 12.d3 (12.Bd4 c5 13.Bf6 Qf6+=) 12...ed3 (12...Rb8!? 13.Bd4 c5 14.Bc3-/+) 13.Bd3 Bh2 (better is 13...Rb8 14.Qc2 dc4 15.Bc4 Bf5 16.Qf5 Rb2-/+) 14.Kh2= Ng4 15.Kg3 Qg5?? (better is 15...Qd6 16.Kf3 Rb8=) 16.f4+– Qh6?? (16...Qe7 17.Rh1 f5 18.cd5 Qe3 19.Qf3 Qe8+/–) 17.Rh1 Qe6 (17...Ne3 18.Qg1 Qh1 19.Qh1 Bf5 20.Bf5 Nf5 21.Kf2 d4+–) 18.Bh7 Kh8 19.Bf5 Nh6 20.Be6 Be6 (20...d4 21.Bd4 Be6 22.Rh6 Kg8 23.Qh5 gh6 24.Qh6 f6 25.Qg6 Kh8 26.Nc3 Ra7 27.Rh1 Bh3 28.Rh3 Rh7 29.Rh7) 21.Rh6 1–0. barborski – kubus3345 (1715), kurnik, 2013.

8.0-0 e4!? 9.Bf6 Qf6 +=.

8.0-0 h5 9.d3 e4 10.de4 de4 11.Nd4 (11.Ng5 Bf5 12.Nd2 Bh2 13.Kh2 Ng4 14.Kg1 Qg5 15.Nb1-/+) 11...Bh2-/+ 12.Kh1 Ng4 13.g3 h4 (better is 13...Bg3!? 14.fg3 h4 (14...Ne3?! 15.Qe1-/+) 15.Bg4 hg3 16.Kg2 Rh2 17.Kg3 Qh4 18.Kf4 Rg2–+ (18...Rb2?! 19.Rh1 Rh2 20.Rh2 Qh2 21.Ke4-/+)) 14.Bg4= hg3 15.Kg2 (15.Bc8 Bg1 16.Bh3 Rh3 17.Kg2 Rh2 18.Kg1 Qh4 19.Qf3 ef3 20.Nf3 gf2 21.Rf2 Qf2) 15...f5?? (15...Qc7 16.Nc3 gf2 17.Ne4 Bg4 18.Qg4 Nd7+–) 16.Nf5 (better is 16.Bh5 Rh5 17.Qh5 Qf7 18.Qf7 Kf7 19.fg3 Bg3 20.Kg3+–) 16...Bf5 17.Bf5 Qg5 18.Qg4 Qg4 19.Bg4 Nd7 (19...gf2 20.Nd2 cb5 21.cb5 Nd7+–) 20.fg3 Nf6 (20...Ke7 21.Nd2 Nf6 22.Bf6 gf6 23.Ne4+–) 21.Bf6 gf6 22.Rf6 Ke7 (22...cb5 23.cb5 Rd8 24.Nc3 Rd2 25.Rf2 Rf2 26.Kf2+–) 23.Rf4 (better is 23.Re6!? Kd7 24.Nc3 Rag8 25.Re4 Kc7+–) 23...Rad8 24.Re4 Kf6 (24...Kf7 25.Nc3 Kg7 26.Rf1 Rd2 27.Be2+–) 25.Rd4 (better is 25.Nc3!? Rd2 26.Be2 Rh5 27.Rf1 Rf5 28.Rf5 Kf5 29.bc6 bc6+–) 25...Rde8 (25...Rd4 26.ed4 Rg8 27.Kf3+–) 26.e4 (26.Nd2 Re3 27.Nf1 Rc3+–) 26...Ke5 (26...Reg8 27.Nd2 Rg4 28.e5 Kg5 29.Nf3 Kf5 30.Rg4 Kg4 31.Nh2 Kf5 32.bc6 bc6 33.Nf3+–) 27.Rd7 (better is 27.Rd3 Reg8 28.Bf5 Rg3 29.Rg3 Bg3 30.Kg3 Rh1+–) 27...Reg8 28.Bf5 (better is 28.Kf3 Rf8 29.Bf5+–) 28...Rg3 29.Kf1 (better is 29.Kf2 Rhg8 30.Ke1 Rg1 31.Ke2 R8g2 32.Kd3=) 29...Re3?? (better is 29...Bg1 30.bc6 bc6 31.Re7 Kf4=) 30.Nd2+– (30.Rb7?! Bg3 31.Rh7 Rh7 32.Bh7 Re1 33.Kg2 Kf4+/–) 30...Bf4 31.Re7 (31.Kf2!? Rh2 32.Kg1 Ra3+–) 31...Kd4 32.Nb3?? (32.bc6 bc6 33.Rg7 Rh1 34.Rg1 Rh2 35.Nb3 Kc4+=) 32...Kc4? (better is 32...Rb3 33.ab3 Rh1 34.Kf2 Ra1 35.Rb7 cb5 36.Rb5 a4 37.Rd5 Kc3 38.ba4 Ra4+/–) 33.Na5?? (33.bc6 Rh1 34.Kf2 Rh2 35.Kg1=) 33...Kb5= 34.Nb7?? (better is 34.Nb3 Rb3 35.Rb7 Kc5 36.Rb3 Rh1 37.Kg2 Ra1 38.Rc3 Kd4 39.Ra3=) 34...Rh1–+ 35.Kg2 Ra1 36.Nd8 (36.Be6 Rc1 37.Bb3–+) 36...Ra2 37.Kf1 Rc3 (37...Rf3 38.Ke1 Bg3 39.Kd1 Rf1) 38.Rb7 Kc5 39.Ne6 (39.Rb1 Rf3 40.Kg1 Be3 41.Kh1 Rff2 42.Ne6 Kc4 43.Rc1 Bc1 44.Bh3 Rh2 45.Kg1 Be3 46.Kf1 Ra1) 39...Kd6 (39...Kc4 40.Rb1 Rf3 41.Kg1 Be3 42.Kh1 Rff2 43.Rc1 Bc1 44.Kg1 Be3 45.e5 Rf5 46.Kh1 Rf1) 40.Rb1 (40.Rd7 Ke5 41.Bg4 Ra1 42.Rd1 Rd1 43.Bd1 Ke6 44.Kf2–+) 40...Be5 (40...Rf3 41.Kg1 Be3 42.Kh1 Rff2 43.e5 Ke5 44.Bc2 Rfc2 45.Rb5 cb5 46.Nc5 Rh2) 41.Rd1 (41.Ng5 Bd4 42.Rd1–+) 41...Ke7 42.Ng5 (42.Nd8 Bc7 43.Be6 Rb2–+ (43...Bd8?! 44.Ba2 Bc7 45.Ke2=)) 42...Kf6 (better is 42...Rcc2 43.Nh3 Rh2–+) 43.Ne6 (43.Nh7 Kg7 44.Ng5–+) 43...Rf3 44.Kg1 Bh2 (44...Rg3 45.Kh1 Rg8 46.Ng7 Rg7 47.Bg6 Rg6 48.Rf1 Ke6 49.Rf6 Bf6 50.e5 Ra4 51.ef6 Rh4) 45.Kh1 (45.Kh1 Rff2 46.Bh3–+). ejdrzej (1655) – sting73 (1655), kurnik, 2013.

8.d4 Nbd7 9.c5 Bb8 10.de5 Ne5 11.Qc2 Nf3 12.Bf3 cb5 (12...0-0 13.Bd4+=) 13.Nc3= d4 14.Nb5 de3 15.0-0 ef2 16.Rf2 0-0 17.Re2 Qd7 18.Bf6 (18.c6!? bc6 19.Bc6+/–) 18...Qb5+/– 19.Be7 Re8 20.Rb1 Qd7 21.Bd6 (better is 21.Rd1 Qb5 22.a4+/–) 21...Re2-/+ 22.Qe2 Bd6 23.cd6 g6 (better is 23...Qd6!? 24.Qe8 Qf8-/+) 24.Qe7+= Qa4 25.Bb7 Rb8?? (better is 25...Qd4 26.Kh1 Bb7 27.Qb7 Ra7=) 26.Qc7+– Qd4 (26...Qa2?? 27.Rf1 Kg7 28.Qb8+–) 27.Kh1 Qd3 (27...Qa7 28.d7 Bd7 29.Qd7 a4+–) 28.Rc1 Qd2 29.Bc8 (better is 29.Rf1 Be6 30.Qb8 Kg7 31.Qc7+–) 29...Kg7 (29...Rb2 30.Rg1 Qg5+–) 30.d7 Rb2 31.Rg1 1–0. barborski – kubus3345 (1705), kurnik, 2013.

5.Bb2 Nd7

6.a4 Bd6 7.cd5 cd5 8.Qg4 (better 8.Nf3!?=+) 8...Ngf6-/+ 9.Qg5 (9.Qd1!?-/+) 9...0-0-+ 10.Nf3 (10.Qh4 Re8-+) 10...Re8 11.Be2 (11.Na3-+) 11...Qc7?? (better 11...h6!? 12.Qh4-+) 12.Ba3 (12.0-0 Nc5-/+) 12...Nc5 (12...h6 13.Qh4-+) 13.0-0-/+ Nfe4 14.Qh5? (14.Qh4!? Re6 15.Bc5 Bc5 16.Nc3 Nc3 17.dc3-+) 14...Re6-+ 15.b6 (15.Bc5 Qc5 (15...Bc5?! 16.Rc1-/+; 15...Nc5?! 16.b6 Qe7 17.Qh4-+) 16.Ng5 Ng5 17.Qg5 Bd7-+) 15...Qd8 (15...Qb6!? 16.Bc5 Qc5 17.Ng5 Ng5 18.Qg5-+) 16.Bc5 Nc5?? (better 16...Rh6 17.Qh6 gh6 18.Bd6 Qd6-+ (worse 18...Nd6 19.Ne5 Be6 20.Nc3-/+)) 17.Ng5= Rh6 (17...Qb6?? 18.Qh7 Kf8 19.Qh8 Ke7 20.Nc3+-) 18.Qf7 Kh8 19.f4?? (better 19.Nc3 Ne6 20.Ne6 Be6 21.Qb7-+) 19...ef4-/+ 20.Qd5 (20.h4 fe3 (20...Rh4 21.Qd5 Be6 22.Qe6 Qg5 23.Qd6-+) 21.Qd5 Be6 22.Qe6 Ne6 23.Nf7 Kg8 24.Nd8 Rd8 (24...Nd8?! 25.de3 Bc5 26.g3=) 25.de3 Rh4-/+) 20...Be6-+ 21.Ne6 Ne6 (worse 21...Re6 22.d4 Qe7 23.dc5 Bc5 24.Kh1+/-) 22.e4?? (22.Qb7 Rb8 23.Qd5 fe3 24.g3 Qb6 25.Ra2-+) 22...Bc5-+ 23.Rf2 Qh4 (23...Qh4 24.Bc4 Qf2 25.Kh1 Qg1) 0-1. Chumarova,Karina (1805) - Izmestiev,I (1980), 6th Sochi Amateur Open, 2019.

6.a4 Ngf6 7.Nf3 Bd6 8.Be2 0-0 9.Nc3 (9.cd5 cb5 10.Bb5 e4=+) 9...Re8 (9...dc4!? 10.bc6 bc6-/+) 10.d4= e4 11.Nd2 Qe7 12.Qb3 Qe6 13.bc6 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Qf5+=) 13...bc6 14.cd5 cd5 15.Nb5 Bb4 (15...Ba6 16.Bc3=) 16.Bc3 (16.Nc7!? Qb6 17.Qc2+–) 16...Bc3+= 17.Qc3 Qf5?? (better 17...Bb7+=) 18.Nc7+– Bb7 19.Ne8 Re8 (19...Ne8 20.Rb1 Ra7 21.0-0+–) 20.h3 (20.Qc7 Bc8+–) 20...Qg6 (20...Qe6 21.0-0+–) 21.Kf1 (21.0-0 Nf8+–) 21...Nf8 22.Qa5 Bc8 (22...N6d7 23.Qa7 Qc6 24.Rb1+–) 23.Qb6 Ne6 (23...N8d7 24.Qd6 Kh8 25.a5+–) 24.a5 Qf5 (24...Nd7 25.Qc6 Nf6 26.a6+–) 25.a6 Nh5 (25...Ba6 26.Ba6 Ra8 27.Qb7+–) 26.Bh5 (26.g4 Ng3 27.Ke1 Qg5+–) 26...Qh5 (26...Ba6 27.Qa6 Qh5+–) 27.a7 (27.a7 Bd7 28.a8Q Ra8 29.Ra8 Nf8 30.Kg1+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2535) – fookooflakman (2210), lichess.org, 2017.

6.Qc2 Ngf6 7.Nf3 Bd6 8.Nc3 0-0 9.h4 (9.bc6 bc6 10.cd5 Nd5+=) 9...Re8 10.cd5 (10.bc6!? bc6 11.cd5 cd5 12.Nb5=) 10...cd5+= 11.a4 (11.h5!?+=) 11...b6 (better is 11...d4!? 12.Nd1 Nb6–+) 12.Ng5 (12.Ng5 Bb7 13.Bd3–+). combijack (1840) – daletedoy (1805), gameknot.com, 2013.

6.d3 Ngf6+= 7.Be2 Bd6 8.Nf3 0-0 9.0-0 Re8 10.a4 Nc5 11.h3 (11.cd5!? Nd5 12.d4 ed4 13.Qd4=) 11...e4-/+ 12.de4 Nfe4 (12...de4 13.Nd4 Bb8 14.bc6-/+) 13.Nd4? (13.cd5 cd5 14.Nc3 Be6=) 13...Bd7 (13...Qg5 14.f4 Qg6 15.Rf3-/+) 14.Nc3 Qe7 15.cd5 Nc3 16.Bc3 Qe5 17.dc6?? (better is 17.Nf3 Qd5 18.Qd5 cd5 19.Rfd1=) 17...Qh2 0–1. marinscrofan (1650) – wwgia (1625), gameknot.com, 2009.

6.d4 Bb4 7.Nd2 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Qh5 ed4 (11...Qe7 12.Bd7 Nd7 13.Rd1=) 12.Bd4 (< 12.ed4 Qe7 13.Kd1 Bd2 14.Bd7 Qd7 (< 14...Kd7 15.Qb5 Kc7 16.Kd2 Qb4 17.Qb4 ab4 18.Nf3+=) 15.Qe2 Kd8 16.Qd2 Nc4-/+) 12...Nf6 13.Bd7 (13.Qe5 Qe7 14.Qe7 Ke7=) 13...Nbd7 14.Qe2 Rc8 15.Ngf3 Ne4 (15...0-0 16.0-0=) 16.0-0 (< 16.Bg7 Rg8 17.Bd4 Rc2=+) 16...Nef6 (16...Nd2!? 17.Nd2 0-0+=) 17.Qb5+/– 0-0 18.Qb7 Qc7 19.Qc7 Rc7 20.a3 Bd6 (20...Bd2 21.Nd2 Rc2 22.Rfd1+/–) 21.Rfb1 Rfc8 22.Kf1 (22.Rb5 Rc1 23.Rc1 Rc1 24.Nf1 Bc7+/–) 22...Rc2 23.Rb5 Rc1 (23...a4 24.Ra5+/–) 24.Rc1+– Rc1 25.Ke2 Ba3 (25...Bc7 26.e4+–) 26.Ra5 Bf8 27.e4 Rc7 (27...h6 28.Ra7 Bc5 29.Rc7+–) 28.h3 (28.e5 Ng4+–) 28...g6 29.Ra8 h6 30.g3 Rc6 31.e5 Nd5 32.Nh4 (32.Ne4 Kh7+–) 32...Kh7 33.Ne4 Bg7 (33...Rc2 34.Kd1 Rc7 35.Nd6+–) 34.f4 f5 35.Rd8 Rc2 36.Nd2 Rc7 37.Nhf3 Ne7 38.Nb3 Nc6 39.Re8 Nd4 (39...Nb4 40.Ra8+–) 40.Nfd4 Nb6 41.Ne6 Ra7 42.g4 fg4 43.hg4 Rf7 (43...h5 44.gh5 gh5 45.Nbd4+–) 44.Kd3 (44.Ng7?! Kg7 45.Nc5 Rf4+/–) 44...Nd5 45.Ke4 Nc3 46.Kd4 Ne2 (46...Nb5 47.Kd3+–) 47.Ke3 Ng3 48.Nbc5 Nf1 49.Ke2 Nh2 50.Ne4 (50.Ng7?! Rg7 51.Ne4 Ra7 52.Nf6 Kg7+–) 50...Ra7 51.Nf6 (51.Ng7 Kg7 52.f5 gf5 53.gf5 Ra2 54.Ke3 Ra3 55.Kd4 Nf3 56.Kc5 Ra5 57.Kd6 Nd4 58.f6 Kf7 59.Re7 Kg6 60.Rg7 Kf5+–) 51...Bf6 52.ef6 Rf7 53.g5 (53...Ng4 54.Re7+–) 1–0. marekt – pcmvr, ChessWorld.net, 2002.

6.d4 ed4 7.Bd4 c5 8.Bb2 dc4 (8...Nb6 9.cd5 Nf6 10.Nf3=) 9.Bc4 Ngf6 10.Qb3 Qe7 11.Nf3 a4 12.Qc2 Nb6 13.Na3 Nc4 14.Nc4 a3 15.Be5 (worse 15.Ba3 Qe4 16.Qe4 Ne4=) 15...Qe6 16.Rd1 h6 (better 16...Bd7!? 17.Qb3 h6+=) 17.0-0+- Bd7 18.Nd6 Bd6 19.Rd6 (19.Bd6 Bb5 20.Qc5 Bf1 21.Kf1 Nd7+/- (21...Qa2? 22.Qb5 Nd7 23.Nd4+-)) 19...Qe7 20.Rfd1 Bb5 21.Bf6 gf6 22.Qc5 Bc6?? (22...Ba4 23.Nd4 0-0+- (23...Bd1?? 24.Nf5 Qe5 25.Rd5 Qf5 26.Rf5+-)) 23.Rc6 (23.Rc6 Qc5 24.Rc5+-) 1-0. onur604 (2320) - Tenakel (2155), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

6.Nf3 e4 7.Nd4 Qc7 8.Nc3 Ngf6 9.Rc1 Qd6 (better 9...dc4!? 10.Qc2 Nc5 11.Bc4 a4+=) 10.bc6+/- bc6 11.cd5 cd5?? (better 11...Nd5 12.Ne4 Qg6+/-) 12.Ncb5+- Qb6 (12...Qb8 13.Nc7 Kd8 14.Nc6 Kc7 15.Nb8 Kb8 16.Qb3 Bb7 17.Bd4+-) 13.Nc7 Kd8 (13...Ke7 14.Ba3 Kd8 15.Na8+-) 14.Na8 Qb2 (14...Qb7 15.Rc7 Qa8+-) 15.Qc2 (15.Nc6 Ke8 16.Nc7) 15...Qc2+/- 16.Rc2 (worse 16.Nc2 Bb7-/+) 16...Bd6? (16...Bb7!? 17.Nc7 Nc5+/-) 17.Nc6+- Ke8 18.Na5 Ke7 19.Nc7 (19.Nc6 Ke8+-) 19...Nc5 20.Nb5 Bd7 21.Nd6 Kd6 22.Be2?? (22.Nb3 Nb3 23.ab3 Ra8+-) 22...Ba4? (better 22...Ra8 23.Rc5 Kc5 24.Nb3 Kb4=+) 23.Rb2+- Ra8 24.Nb7 Nb7 25.Rb7 Nd7 26.0-0 Bc6 27.Rb2 Ne5 28.Rc1 Ra3 29.f4 Nd3 (29...Nd7+-) 30.Bd3 Rd3 31.Rb6 Rd2 32.Rcc6 (better 32.Rbc6!? Ke7 33.Rc7 Kf8+-) 32...Kd7 33.a4 Ra2 (33...Rd1 34.Kf2 Rd2 35.Kf1 Rd1 36.Ke2+-) 34.Ra6 (34.Rd6 Kc7+-) 34...Ra4 35.Ra4 Kc6 36.Ra7 d4 37.ed4 Kd5 38.Rf7 Kd4 (38...g6 39.Kf2 Kd4 40.Rh7 e3 41.Kf3+-) 39.Kf2 (39.Rg7 e3+-) 39...e3 40.Ke2 Ke4 41.Rg7 Kf4 42.Rh7 Ke4 43.Rh3 Kd4 (43...Kf5+-) 44.Re3 Kd5 45.h4 Kd4 46.h5 Kd5 47.h6 Kd4 (47...Kc4 48.h7 Kd4 49.h8Q Kc5 50.Qe5 Kb6 51.Qd6 Kb5 52.Rb3 Kc4 53.Rb4 Kc3 54.Qc5) 48.h7 Kd5 (48...Kc4 49.h8Q Kc5 50.Qe5 Kb6 51.Rc3 Ka6 52.Rb3 Ka7 53.Qa5) 49.h8Q Kc5 (49...Kc6 50.Qc8 Kb5 51.Rb3 Ka4 52.Qc4 Ka5 53.Qb5) 50.Qh4 (50.Qe5 Kb6 51.Rc3 Ka6 52.Rb3 Ka7 53.Qa5) 50...Kb5 (50...Kb6 51.Qc4 Ka5 52.Re5 Kb6 53.Rb5 Ka7 54.Qa4) 51.Re5 Kc6 52.Qf6 Kd7 53.Re7 Kd8 (53...Kc8 54.Qf8) 54.Qf8 1-0. jhonores (2200) - gregcelestial (2115), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.cd5 cd5

7.d4 e4

8.Ba3 Ba3

9.Na3 Ngf6 A) 10.Ne2 A1) 10...Nb6 11.Rc1 (11.Ng3 Qd6 12.Nc2 0-0 13.Be2=+; 11.Nf4 Qe7 12.Nc2 Bg4 13.Be2=+; 11.Qd2 Qd6 12.Nb1 Bd7 13.Nc1=+; 11.Qb3 Bg4 12.h3 Be2 13.Be2=+) 11...Be6 12.Nf4 0-0 13.Ne6=; A2) 10...Qe7 11.Qb3 (11.Nc2 0-0 12.Ng3 Nb6 13.Be2=+; 11.Nb1 Nb6 12.Nbc3 Bg4 13.h3=+; 11.Qc1 0-0 12.Qc3 b6 13.Nc2=+) 11...0-0 12.Qc3 b6 13.Rc1=; A3) 10...0-0 11.Rc1 Nb6 12.Qc2 Bd7 13.Nc3=; B) 10.Qd2 B1) 10...0-0 11.Rc1 (11.Ne2 Nb6 12.Rc1 Be6 13.Qc3=+; 11.Be2 Nb6 12.Rc1 Be6 13.Rc3=+) 11...Nb6 12.Ne2 Qd6 13.Qc3=; B2) 10...Qe7 11.Qc3 Nb6 12.Qc5 Qd8 13.Rc1=+; B3) 10...b6 11.Nh3 (11.Ne2 Ra7 12.Rc1 0-0 13.Nf4=; 11.Rc1 Ra7 12.Qc3 0-0 13.Nh3=; 11.Be2 0-0 12.Rc1 Qe7 13.Rc3=) 11...0-0 12.Rc1 Nb8 13.Nf4=; B4) 10...Ra7 11.Ne2 (11.Nh3 Nf8 12.Nf4 Ne6 13.Ne6=; 11.Rc1 Nb6 12.Ne2 0-0 13.Qc3=; 11.Be2 0-0 12.Rc1 Nb6 13.Qc3=; 11.Qc3 0-0 12.Rc1 a4 13.Ne2=) 11...b6 12.Rc1 Rc7 13.Rc7=; B5) 10...a4 11.Qb4 Nb6 12.Ne2 Bg4 13.Rc1=; B6) 10...Nb6 11.Rc1 (11.Ne2 Qd6 12.Nb1 Bd7 13.Ng3=+) 11...Qd6 12.Nb1 0-0 13.Nc3=+; C) 10.Qc2 Nb6 11.Rc1 (11.Qd2 Qd6 12.Nc2 0-0 13.Qc3-/+; 11.Ne2 Be6 12.Nf4 0-0 13.Rc1=+; 11.Qb2 0-0 12.Rc1 Be6 13.Ne2=+; 11.Qc3 Be6 12.Rc1 Rc8 13.Qb2=+) 11...0-0 12.Ne2 Bd7 13.Nc3=; D) 10.Be2 D1) 10...Qe7 11.Nb1 (11.Qc1 0-0 12.Qc3 Nb6 13.Nc2=+; 11.Qb3 0-0 12.Rc1 Nb6 13.Nb1=+; 11.Nc2 Nb6 12.Rc1 0-0 13.Qd2=+) 11...Qb4 12.Qd2 Qd6 13.Nc3=; D2) 10...Nb6 11.Nb1 (11.Qd2 0-0 12.Rc1 Be6 13.Rc3=+; 11.h3 0-0 12.Nb1 Be6 13.Nd2-/+; 11.Rc1 0-0 12.Nb1 Bd7 13.Nd2=+; 11.Nc2 Qc7 12.Qd2 0-0 13.Na3=+) 11...Bf5 12.Nd2 Rc8 13.Rc1=+; E) 10.Nc2 E1) 10...Nb6 11.Be2 (11.Rc1 0-0 12.Qd2 Qd6 13.Be2=+; 11.Na3 0-0 12.Rc1 Qd6 13.Nb1=+; 11.Qc1 Be6 12.Qd2 Nc4 13.Bc4=+; 11.Qb1 Be6 12.Qb3 Rc8 13.Rc1=+) 11...Nc4 12.Rc1 Be6 13.Bc4=+; E2) 10...0-0 11.Rc1 (11.Nh3 Nb6 12.Nf4 Bd7 13.Rc1=+; 11.Ne2 Nb6 12.Nc3 Qc7 13.Qd2=+; 11.Qd2 Nb6 12.Rc1 Be6 13.Ne2=+; 11.Be2 Nb6 12.Rc1 Bd7 13.Qd2=+) 11...Nb6 12.Qd2 Qd6 13.Na1=+; F) 10.Rb1 F1) 10...Nb6 11.Ne2 (11.Rc1 Qe7 12.Nc2 0-0 13.Ne2=+; 11.Be2 Be6 12.Rc1 0-0 13.Rc3=+; 11.Qd2 Qd6 12.Nc2 0-0 13.Rc1=+; 11.Rb3 0-0 12.Ne2 Bd7 13.Rc3=+) 11...0-0 12.Rc1 Qd6 13.Nb1=+; F2) 10...Qe7 11.Nc2 Nb6 12.Ne2 0-0 13.h3=+; F3) 10...a4 11.Ne2 (11.Qd2 0-0 12.Rc1 Nb6 13.Ne2=+; 11.Rc1 Qa5 12.Qd2 Qd2 13.Kd2 0-0=; 11.Be2 0-0 12.Rb4 Nb6 13.Nb1=+; 11.Nc2 0-0 12.Be2 Nb6 13.a3=+) 11...Qa5 12.Qd2 Qd2 13.Kd2 Nb6=; F4) 10...b6 11.Nc2 (11.Rc1 Qe7 12.Nc2 a4 13.Ne2=; 11.Ne2 0-0 12.Rc1 Qe7 13.Nb1=; 11.Nh3 Nf8 12.Nf4 Ne6 13.Nh5=; 11.Be2 Qe7 12.Nc2 Ra7 13.Rc1=) 11...Ra7 12.Rc1 Nb8 13.Ne2=; F5) 10...Ra7 11.Qc2 0-0 12.Rb3 a4 13.Rc3=; F6) 10...Rb8 11.Rc1 (11.Ne2 0-0 12.Nf4 Nb6 13.Qd2=) 11...0-0 12.Qd2 Ra8 13.Be2=; F7) 10...0-0 11.Ne2 (11.Rc1 Nb6 12.Nb1 Bg4 13.Be2=+; 11.Be2 Nb6 12.Rc1 Be6 13.Nb1=+; 11.Nh3 Nb6 12.Nf4 Bg4 13.Be2=+) 11...Nb6 12.Nf4 Bg4 13.Be2=+; G) 10.Qb3 G1) 10...0-0 11.Rc1 (11.Ne2 Nb6 12.Rc1 Be6 13.Qc3=+) 11...Nb6 12.Ne2 a4 13.Qb4=; G2) 10...Nb6 11.Rc1 (11.Ne2 0-0 12.Rc1 Be6 13.Nf4=+; 11.Qc3 0-0 12.Ne2 Bg4 13.Rc1=+) 11...0-0 12.Ne2 Be6 13.Qc3=+; H) 10.Nh3 H1) 10...a4 11.Nf4 (11.Qd2 Qe7 12.Qb2 0-0 13.Nf4=; 11.Rc1 Qa5 12.Qd2 Qd2 13.Kd2 0-0= 0.12/11) 11...Qa5 12.Qd2 Qb6 13.Qb4=; H2) 10...0-0 11.Rc1 (11.Nf4 Nb6 12.Rc1 Qd6 13.Nb1=+; 11.Be2 Nb6 12.Nf4 Qd6 13.Nc2=+) 11...a4 12.Qd2 Nb6 13.Nf4=; H3) 10...Qe7 11.Qb3 (11.Nc2 Nb6 12.Nf4 0-0 13.Rc1=+) 11...a4 12.Qb2 Qd8 13.Rc1=; H4) 10...Qb6 11.Rc1 (11.Nf4 a4 12.Nb1 Qa5 13.Qd2=; 11.Be2 Qd6 12.Nc2 Nb6 13.Nf4=+) 11...0-0 12.Nf4 Qd6 13.Nb1=; H5) 10...Ra7 11.Rc1 (11.Nf4 0-0 12.Be2 Nb6 13.Rc1=; 11.Be2 Nb6 12.Nf4 Qd6 13.Qb3=; 11.Qd2 Nf8 12.Nf4 Ne6 13.Ne6=) 11...b6 12.Be2 0-0 13.0-0=; H6) 10...Qc7 11.Rc1 Qd6 12.Nc2 0-0 13.Nf4=; H7) 10...Nb6 11.Nf4 Qd6 12.Nc2 Bg4 13.Be2=+; I) 10.Rc1 I1) 10...0-0 11.Qc2 a4 12.Ne2 Nb6 13.Qc7=; I2) 10...Qe7 11.Qb3 (11.Nb1 0-0 12.Nd2 Nb6 13.Ne2=+; 11.Nc2 0-0 12.Be2 Nb6 13.Qd2=+) 11...Nb6 12.Qc3 Be6 13.Ne2=; I3) 10...a4 11.Qd2 (11.Ne2 0-0 12.Nc3 Nb6 13.Be2=; 11.Qc2 0-0 12.Ne2 Nb6 13.Qc7=; 11.Nb1 Nb6 12.Ne2 0-0 13.Nd2=+; 11.Rc3 Nb6 12.Qc2 Bg4 13.Ne2=) 11...Qe7 12.Qc3 0-0 13.Ne2=; I4) 10...Nb6 11.Ne2 (11.Rc5 0-0 12.Ne2 Be6 13.Nf4=+; 11.Nb1 0-0 12.Ne2 Bd7 13.Nf4=+; 11.Qd2 Qd6 12.Qc3 Be6 13.Qc5=+; 11.Rc3 Qe7 12.Nb1 0-0 13.Qc2=+) 11...0-0 12.Nf4 Qd6 13.Nb1=.

9.Na3 Nb6

10.Rb1 A) 10...Be6 11.Ne2 (11.Rc1 Nf6 12.Ne2 Qd6 13.Nb1=+; 11.Nc2 Rc8 12.Ne2 Nf6 13.Nf4=+) 11...Nf6 12.Nf4 0-0 13.Rc1=+; B) 10...Bd7 11.Ne2 (11.Rc1 Nf6 12.Be2 0-0 13.Qd2=+; 11.Qh5 Qe7 12.Nc2 Nf6 13.Qd1=+; 11.Qd2 Nf6 12.Rc1 0-0 13.Be2=+; 11.Be2 Qe7 12.Nc2 Nf6 13.a3=+) 11...Nf6 12.Nf4 0-0 13.Be2=+; C) 10...Qd6 11.Qb3 (11.Qc1 Bg4 12.Qc5 Qd8 13.Qc3=+; 11.Rb3 Nf6 12.Ne2 0-0 13.Qd2=+; 11.Nc2 Nf6 12.Ne2 0-0 13.Nf4=+) 11...Nf6 12.Rc1 Be6 13.Nc2=+; D) 10...Qe7 11.Qc1 (11.Qb3 Nf6 12.Rc1 0-0 13.Nc2=+; 11.Rb3 Nf6 12.Ne2 0-0 13.Qd2=+; 11.Nc2 Nf6 12.Ne2 0-0 13.Nf4=+) 11...Bf5 12.Qc5 Rc8 13.Qb6=+; E) 10...Ne7 11.Rc1 (11.Ne2 0-0 12.Nf4 Qd6 13.Nc2=+; 11.Nc2 0-0 12.Ne2 Bg4 13.h3=+; 11.Qh5 Be6 12.Qg5 0-0 13.Rc1=+; 11.Rb3 Bf5 12.Rc3 0-0 13.Nb1=+) 11...0-0 12.Nb1 Be6 13.Ne2=; F) 10...Nf6 11.Rc1 (11.Ne2 0-0 12.Rc1 Bg4 13.h3=+; 11.Be2 0-0 12.Rc1 Be6 13.Qd2=+; 11.Qd2 0-0 12.Ne2 Qd6 13.Rb3-/+; 11.Rb3 0-0 12.Ne2 Bd7 13.Rc3=+) 11...0-0 12.Ne2 Qd6 13.Nb1=+.

10.Nb1 A) 10...Be6 11.Nc3 (11.Nd2 Nf6 12.Nb3 Nbd7 13.Rc1=+; 11.Ne2 Nf6 12.Nbc3 0-0 13.Rc1=+) 11...Nf6 12.Rc1 Rc8 13.Nge2=+; B) 10...Bf5 11.Nd2 (11.Be2 Nf6 12.Nd2 Rc8 13.Rc1=+; 11.Qh5 Rc8 12.Nd2 Be6 13.Ne2=+; 11.h3 Ne7 12.Nd2 Rc8 13.Ne2=+; 11.Ne2 Nf6 12.Nd2 Rc8 13.Rc1=) 11...Nf6 12.Ne2 Rc8 13.Rc1=; C) 10...Nf6 11.Nd2 (11.Ne2 Bg4 12.Nd2 Rc8 13.Rc1=+; 11.Nc3 Be6 12.Rc1 0-0 13.Nge2=+) 11...0-0 12.Rc1 Bg4 13.Ne2=+; D) 10...a4 11.Ne2 (11.Nd2 Nf6 12.Ne2 0-0 13.Rc1=+; 11.Nc3 Nf6 12.Be2 Be6 13.Rb1=+; 11.h3 Nf6 12.Nc3 Bd7 13.Rc1=+; 11.a3 Nf6 12.Nc3 0-0 13.Nge2=+) 11...Nf6 12.Nbc3 Bd7 13.Rc1=; E) 10...Ne7 11.Nd2 (11.Nc3 Be6 12.Rc1 Rc8 13.Nge2=) 11...0-0 12.Rc1 Be6 13.Ne2=; F) 10...Qg5 11.Qc2 Bg4 12.h3 Rc8 13.Nc3=+; G) 10...Bd7 11.Nc3 (11.Nd2 Nf6 12.a4 0-0 13.Rc1=+) 11...Nf6 12.Nge2 Rc8 13.Qb3=+.

10.Qb3 A) 10...Nf6 11.Ne2 (11.Rc1 0-0 12.Ne2 a4 13.Qb4=; 11.Qc3 Be6 12.Rc1 Rc8 13.Qd2=+; 11.Be2 0-0 12.Rc1 Be6 13.Rc3=+; 11.Qb2 Be6 12.Ne2 0-0 13.Nf4=+) 11...a4 12.Qb4 Ng4 13.Nf4=; B) 10...a4 11.Qb2 (11.Qb4 Bg4 12.Be2 Nf6 13.Rc1=+; 11.Qd1 Nf6 12.Qd2 0-0 13.Rc1=+) 11...Bg4 12.Rc1 Nf6 13.h3=; C) 10...Ne7 11.Rc1 (11.Qd1 Qd6 12.Nc2 Nc4 13.Bc4=+; 11.Ne2 0-0 12.Rc1 Qd6 13.Nc2=+; 11.Qb2 0-0 12.Ne2 Bg4 13.Rc1=; 11.Be2 0-0 12.Qc3 Ng6 13.Rc1=+) 11...0-0 12.Ne2 Bg4 13.h3=; D) 10...Bf5 11.Rc1 (11.Ne2 Nf6 12.Rc1 0-0 13.Qc3=) 11...Nf6 12.Ne2 Rc8 13.Rc8=; E) 10...Bg4 11.h3 (11.Ne2 Nf6 12.Rc1 0-0 13.h3=+; 11.Be2 Nf6 12.Bg4 Ng4 13.Rc1=+; 11.Rc1 Nf6 12.Ne2 0-0 13.h3=) 11...Be6 12.Rc1 Nf6 13.Ne2=; F) 10...Bd7 11.Rc1 (11.Ne2 Nf6 12.Rc1 Rc8 13.Rc8=; 11.Qc3 a4 12.Ne2 Ne7 13.Qb4=) 11...Nf6 12.Ne2 Qe7 13.Qc3=; G) 10...Be6 11.Rc1 (11.Ne2 Nf6 12.Nf4 Rc8 13.Be2=+; 11.Nc2 Nf6 12.Ne2 0-0 13.Rc1=+) 11...Nf6 12.Ne2 0-0 13.Qc3=+.

10.Rc1 A) 10...Nf6= 11.Ne2 (11.Qd2 0-0 12.Ne2 Be6 13.Nf4=+; 11.Nb1 0-0 12.Nd2 Bg4 13.Be2=+; 11.Be2 0-0 12.Nb1 Be6 13.Nc3=+; 11.Rc3 Qe7 12.Nb1 0-0 13.Ne2=+) 11...0-0 12.Qc2 Bd7 13.Qc7=+; B) 10...Qe7 11.Qb3 (11.Nb1 Nf6 12.Be2 Be6 13.Qb3=+; 11.Rc5 Nf6 12.Ne2 0-0 13.Qc2=+; 11.Nc2 Nf6 12.Qd2 0-0 13.Be2=+) 11...Nf6 12.Nc2 0-0 13.Ne2=+; C) 10...Qd6 11.Nb1 Nf6 12.Ne2 0-0 13.Qc2=+.

10.Qd2 A) 10...Nf6 11.Rc1 (11.Ne2 Qd6 12.Qb2 Bd7 13.Rc1=+; 11.Rd1 Qd6 12.Nc2 0-0 13.Be2-/+; 11.Qc3 Be6 12.Rc1 Rc8 13.Qb2=+) 11...0-0 12.Ne2 Be6 13.Qc3=+; B) 10...Qe7 11.Qc3 Be6 12.Ne2 Nf6 13.Rc1=; C) 10...Bd7 11.Rc1 (11.Ne2 Nf6 12.Rc1 0-0 13.Qc3=+) 11...Nf6 12.Ne2 0-0 13.Qc3=+; D) 10...Be6 11.Rc1 (11.Ne2 Qd6 12.Nc2 Nf6 13.Nf4=+; 11.Be2 Qe7 12.Nb1 Qg5 13.g3=+) 11...Nf6 12.Ne2 Qd6 13.Nb1=+; E) 10...Bg4 11.Rc1 (11.h3 Be6 12.Ne2 Qd6 13.Nc2=+; 11.f3 ef3 12.gf3 Qe7 13.Nb1=+; 11.Be2 Nf6 12.Rc1 Qd6 13.Rc3=+; 11.Nc2 Rc8 12.Rc1 Nf6 13.h3=+) 11...Nf6 12.h3 Be6 13.Ne2=+; F) 10...Ne7 11.Ne2 (11.Rc1 Be6 12.Nb1 0-0 13.Nc3=+) 11...0-0 12.Rc1 Qd6 13.Nb1=+; G) 10...Qd6 11.Nc2 (11.Qc3 Bd7 12.Nc2 Rc8 13.Qb3-/+; 11.Qb2 Nf6 12.Ne2 Bg4 13.Rc1=+) 11...Nf6 12.a3 Bg4 13.f3=+.

10.Be2 A) 10...Be6 11.Rb1 (11.Qd2 Qd6 12.Nc2 Nf6 13.a3=+; 11.Rc1 Nf6 12.Nc2 0-0 13.Qd2=+; 11.h3 Rc8 12.Rc1 Rc1 13.Qc1=+) 11...Qg5 12.Bf1 Qe7 13.Nc2=+; B) 10...Qg5 11.Bf1 Qe7 12.Nb1 Nf6 13.Nc3=+; C) 10...Qe7 11.Nc2 (11.Nb1 Nf6 12.Qc2 Be6 13.Nc3=+; 11.Qb3 Bf5 12.Qc3 a4 13.Rc1=+; 11.Qc1 Be6 12.Qc5 Rc8 13.Qe7=+) 11...Nc4 12.Bc4 dc4 13.Ne2=; D) 10...Nf6 11.Nc2 (11.Nb1 0-0 12.Nd2 Be6 13.Rc1=+; 11.Qd2 Qd6 12.Qc3 Bd7 13.Nb1-/+; 11.Rc1 0-0 12.Rc3 Be6 13.Qc2=+; 11.h3 Qd6 12.Nc2 0-0 13.Qd2=+) 11...Qc7 12.Rc1 0-0 13.Na1=+; E) 10...Bf5 11.Nb1 (11.Rc1 Nf6 12.h4 Qd6 13.Nb1=+; 11.Qd2 Nf6 12.Rc1 Qd6 13.Nb1=+; 11.h3 Nf6 12.Rc1 0-0 13.g4=+; 11.g4 Be6 12.Rc1 Nf6 13.g5=+) 11...Nh6 12.h3 Rc8 13.Qd2=+; F) 10...Qd6 11.Nb1 (11.Nc2 Nf6 12.g4 0-0 13.g5=+; 11.Qb3 Bd7 12.Nb1 a4 13.Qd1=+) 11...Qg6 12.g3 Nf6 13.Nd2=; G) 10...Bd7 11.Rc1 (11.Qd2 Nf6 12.Rc1 0-0 13.Rc3=+) 11...Nf6 12.Qd2 0-0 13.Rc5=+.

10.Ne2 Qd6 (10...Nf6 11.Nf4 (11.Ng3 0-0 12.Be2 Qd6 13.Nb1=+; 11.Rc1 0-0 12.Qc2 Bd7 13.Qc7=+; 11.Qd2 Qd6 12.Nc2 Nc4 13.Qc3=+; 11.Qb3 0-0 12.Rc1 Be6 13.Qc3=+) 11...0-0 12.Rc1 Qd6 13.Nb1=; 10...Bd7 11.Rc1 (11.Nf4 Nf6 12.Rc1 Qe7 13.Nb1=; 11.Nc3 Rc8 12.Rc1 Qe7 13.Nab1=) 11...Qe7 12.Qb3 Nf6 13.Qc3=; 10...Qe7 11.Nb1 Nf6 12.Nbc3 Bg4 13.Rc1=+; 10...Bg4 11.Rc1 (11.h3 Be2 12.Be2 Qd6 13.Qb3=) 11...Nf6 12.h3 Be2 13.Be2=) 11.Qb3 (11.Nc2 Nf6 12.Ng3 0-0 13.Be2=+; 11.Nb1 Nf6 12.Nd2 0-0 13.Rc1=+) 11...Bd7 (11...Nf6 12.Rc1 Be6 13.Nb1=+) 12.Ng3 (12.Rc1 Nf6=+ 13.Nc2=+) 12...h5 (12...Rc8 13.Be2=+) 13.h4 (13.Be2 Nf6=; 13.Ne2=) 13...Nf6=+ 14.Be2 Rc8 15.Rb1 Ng4 16.Bd1 Qf6 (16...Rh6 17.Ne2=+) 17.Rb2 g6 18.Nb1 a4 (18...Rc1 19.Nc3 Be6 20.Rc2=+) 19.Qb4 Rc4 20.Qd2 0-0 21.Bg4 (21.Na3 Rc7=+) 21...Bg4-/+ (worse 21...hg4 22.h5=) 22.Na3 Rcc8 (22...Rfc8 23.Nc4 Nc4 24.Qc3 Nb2 25.Qb2-/+) 23.Rc2 Qe7 24.Rc8 Rc8 25.Qb2 Kg7 (25...Qc7 26.0-0-/+) 26.0-0 (26.Ne2 Qc7 27.0-0 Qe7-/+) 26...g5 (26...Qh4 27.Rc1-/+) 27.hg5 h4 28.Ne2? (better 28.Nh1-/+) 28...Be2–+ 29.Qe2 Qa3 30.Qg4 Rc2 (30...Qa2?! 31.Qf5 Kg8 32.g6=) 31.Qh4 Qd6 32.f4 (32.f3 Nc4 33.fe4 Ne3–+) 32...Nc4 (32...Ra2 33.f5 Kg8 34.g6 fg6 35.f6+–) 33.Qh3 Qg6 34.Qg3 Qf5 35.Rf2 Rc1 (35...Rc1 36.Rf1 Rf1 37.Kf1 Qd7–+) 0–1. pierre (2150) – pcmvr (2020), internet, 2008.

10.h3 A) 10...Be6 11.Ne2 (11.Rc1 Nf6 12.Ne2 Qd6 13.Nc2=+; 11.Be2 Nf6 12.Nb1 Rc8 13.Nd2-/+; 11.Nc2 Rc8 12.Rc1 Nf6 13.Ne2=+) 11...Nf6 12.Nf4 Rc8 13.Rc1=; B) 10...Qd6 11.Nc2 (11.Nb1 Nf6 12.Nd2 0-0 13.Be2=+; 11.Qb3 Nf6 12.Rc1 Qb4 13.Qb4=+) 11...Qc7 12.Rc1 Nf6 13.Na1=; C) 10...Nf6 11.Rc1 (11.Ne2 Qd6 12.Nb1 0-0 13.Nbc3=+) 11...Qd6 12.Nb1 Bd7 13.Nd2=+; D) 10...Qe7 11.Nb1 (11.Nc2 Nf6 12.Rc1 0-0 13.Be2=+; 11.Qb3 Nf6 12.Qc3 Be6 13.Ne2=+) 11...Nf6 12.Nc3 0-0 13.Nge2=+; E) 10...Ne7 11.Nb1 (11.Ne2 Qd6 12.Nc2 Bd7 13.Rb1=+; 11.Qh5 Qd6 12.Nc2 Qc7 13.Kd1=+; 11.Rb1 0-0 12.Ne2 Qd6 13.Nc2=+; 11.Rc1 0-0 12.Qh5 Be6 13.Ne2=+) 11...Be6 12.Nd2 0-0 13.Rc1=+; F) 10...Bf5 11.Qh5 (11.Rc1 Nf6 12.Be2 0-0 13.Qd2=+; 11.Ne2 Nf6 12.Rc1 0-0 13.Ng3=+) 11...Ne7 12.Rc1 Rc8 13.Qd1=+; G) 10...Bd7 11.Ne2 (11.Rc1 Nf6 12.Ne2 Qe7 13.Rc5=+; 11.Qd2 Nf6 12.Rc1 0-0 13.Be2=+; 11.Be2 Nf6 12.Rc1 0-0 13.Qd2=+) 11...Qe7 12.Nc2 Bb5 13.Qb1=+.

10.Qh5 A) 10...Nf6 11.Qg5 (11.Qe5 Be6 12.Rc1 Qe7 13.Nc2=+) 11...0-0 12.Rc1 Bg4 13.Ne2=+; B) 10...Be6 11.Qe5 (11.Rc1 Nf6 12.Qg5 0-0 13.Ne2=+; 11.Ne2 Rc8 12.Qe5 Qe7 13.Qg7=+) 11...Qe7 12.Nc2 Nf6 13.Rc1=+; C) 10...Qe7 11.Qe5 (11.Nc2 Nf6 12.Qg5 0-0 13.Ne2-/+; 11.Nb1 Nf6 12.Qd1 0-0 13.Nc3=+) 11...Qe5 12.de5 Ne7 13.Rc1=+; D) 10...Qd6 11.Nc2 Nf6 12.Qg5 0-0 13.Qg3=+.

5.Bb2 e4

6.a4 Nf6 7.h3 Be6 8.Ne2 dc4 9.Nf4 Qd7 (9...Bd5!?=+) 10.Bf6= gf6 11.Nc3 Be7 12.Ne4 f5 (12...cb5 13.Ne6 Qe6 14.Ng3=) 13.Nc3+= Bf6 (13...Rg8 14.Qh5 Rh8 15.Rb1+–) 14.Qh5 (14.Ne6 Qe6 15.bc6 bc6+–) 14...cb5+= 15.ab5 Ke7 16.Ne6 Qe6 17.g4 (17.Ra4 Rc8 18.Qf3 (18.Qh7 Bc3 19.dc3 Qf6–+) 18...Bc3 19.Qb7 Nd7 20.dc3=) 17...f4? (better 17...Bc3 18.dc3 Qe5 19.Qg5 Ke8+=) 18.Nd5 (18.Nd5 Kd8 19.Nf4+–) 1–0. aravind555 (1640) – lofatnuke (1620), lichess.org, 2019.

6.Nc3 Nf6 7.bc6 bc6 8.cd5 cd5= 9.Bb5 Bd7 10.Nge2 Be7 11.0-0 0-0 12.d3 Bb5 13.Nb5 Nc6 14.Ng3 (14.Rb1 Rb8 15.a4 Qd7=) 14...Rb8 15.a4 Re8 (15...ed3 16.Qd3 Nb4 17.Qe2=) 16.de4 (16.Rc1 Nb4 17.Bf6 Bf6 18.de4 de4+=) 16...Ne4 17.Ne4 de4 18.Qc2 Bf6 (18...Qb6!?+=) 19.Rad1+– (19.Qc6?! Bb2 20.Rad1 Qc8=) 19...Nb4 20.Rd8 Nc2 21.Re8 Re8 22.Bf6 gf6 23.Rc1 Nb4 24.Nd6 Re5 25.g4 h5 26.gh5 Nd3 27.Rc8 (27.Rc7 Rg5 28.Kf1 Rh5 29.Rf7 Rh2 30.Rf6 Rh1 31.Ke2 Ra1 32.Ne4 Nc1 33.Kd2 Ra4+–) 27...Kh7 28.Rc7 Rg5 29.Kf1 Rh5 30.Ne4 Kg6 31.Kg2 (31.Rc6 Rh4 (31...Rh2? 32.Rf6 Kg7 33.Rf5+–) 32.f4 Rh2 33.Rf6 Kh5+–) 31...Nb2 32.Rc6 Na4 (32...Rf5 33.Ng3 Re5 34.h4 Na4 35.h5 Kg7 36.e4+–) 33.Rf6 Kg7 34.Ra6 Rd5 (34...Nb2 35.Nd6+–) 35.h4 Nb2 36.Ng5 Nd1 (36...Nd3 37.Ra7 Kg6 38.Nf7+– (38.Rf7?? Rg5 39.hg5 Kf7–+)) 37.e4 (37.Kg3 Rf5+–) 37...Rd2 38.Nh3 (better 38.Ra5 Rf2 39.Kg3+–) 38...Re2? (better 38...Ra2+–) 39.h5+– f6 (39...Re4?? 40.h6 (40.Ra5?! Rc4+=) 40...Kf8 41.Ra8 (41.Ra5?! Rg4 42.Kf3 Rh4 43.Ra8 Ke7 44.Ra7 Kf6 45.Ra6 Kf5=) 41...Ke7 42.h7+–) 40.Kf3 Ra2 (40...Rc2 41.Ra5 Rc4+–) 41.h6! Kh6 42.Rf6 Kg7 43.e5 a4 (43...Nc3 44.Rd6 Kf7 45.Ra6+–) 44.Rd6 Ra1? (44...Ra3 45.Kg4 Ra1 46.Kf5+–) 45.Rd7+– Kh6?? (45...Kf8 46.e6 Ra3 47.Kg2 Nf2 48.Rf7 Ke8 49.Rf2 Rc3+–) 46.e6 Nc3 47.Kg4 Ne4 48.e7 Re1 49.Kf5 Nc5 (49...a3+–) 50.Ra7 Ne4 51.Ra4 Nd6 52.Kf6 Ne8 (52...Ne4 53.Kf7 Nd6 54.Kf8+–) 53.Kf7 Nd6 54.Kf8 Rc1 (54...Kh5 55.Ra6 Nf5 56.e8Q Re8 57.Ke8+–) 55.Ra8 (55.Ra8 Rc5 56.Rd8 Rf5 57.Kg8+–) 1–0. Ganesan,Arasu – Myrberg,Johnny, email 4AMM–F, 1998.

6.Nc3 Nf6 7.bc6 bc6 8.cd5 cd5 9.Bb5 Nbd7 10.Rb1 Ba6 11.Nh3.

6.Nc3 Nf6 7.bc6 bc6 8.Nge2 Bc5+=.

6.bc6 bc6 7.Nc3 Be6 8.cd5 cd5 9.f3 f5 10.Bb5 (10.Nge2 Nc6=) 10...Bd7 (10...Nd7!?=) 11.Qb3+= Bb5 12.Qb5 Nd7 13.Nd5 Rb8 14.Qc6 Rb2?? (better is 14...Kf7 15.Bd4 Rc8+/–) 15.Nc7+– Qc7 16.Qc7 Bb4 17.Rd1 Ne7 (17...Ra2 18.fe4 Ne7 19.ef5+–) 18.a3! Bc5 19.Qa5 0-0 20.Qc7 Ba3 21.Qd7 Ng6 22.fe4 fe4 23.Nh3 Rb6 24.Rf1 Rf1 25.Kf1 Rf6 26.Kg1 Be7 27.Rf1 Rd6 28.Qe8 Bf8 29.Qf7 (29.Qf7 Kh8 30.Qf8 Nf8 31.Rf8#) 1–0. Tiedemann,Joern (2125) – Baer,Cy (1895), RSS7E basic–17, 2009.

6.bc6 bc6 7.Ne2 Nd7+=.

6.bc6 Nc6 7.cd5 Qd5 8.Nc3 Qe6 9.Nh3 Nf6 10.Nf4 Qd6 11.Nb5.

6.Ne2= dc4 7.Nf4 Nf6 8.Bc4 Bd6 9.Nc3 0-0 10.0-0 Nbd7 11.Qc2.

5.Bb2 Be6

6.cd5 Qd5 7.Nf3 +=.

6.Be5 dc4 7.Qa4 -/+.

5.Bb2 f6

6.a4 Be6 7.cd5 Bd5 (7...cd5 8.d4 Nd7 9.de5 fe5 10.Nf3 Bb4 11.Nbd2=) 8.Nc3 Ne7 9.Nd5 (9.Nf3 Nd7+=) 9...cd5 (9...Nd5 10.Rc1=) 10.Nf3 Nd7 11.g3 (11.Rb1 Rc8=) 11...b6 (11...Nb6 12.Bh3=) 12.Bh3 Nc5 (better 12...e4!? 13.Nd4 Nc5+=) 13.d4+– (13.d4 ed4 14.Bd4+–) 1–0. Pierre – Playmaster, internet, 2020.

6.c5?? Bc5?? (better 6...Nd7-/+) 7.Bg7+– Qg5 (7...Nf6 8.Bh8 Kf8 9.Nc3+–) 8.Bh8 f6 (8...Nf6 9.Qc2 Nbd7 10.Nc3+–) 9.d4 (better 9.Nc3 Ne7 10.Na4 Nd7+–) 9...Bb4 10.Nd2 h5 11.a3 (11.bc6 bc6 12.Rb1 Qh6+–) 11...Bc3 (11...Bd6 12.bc6 bc6 13.Rb1+–) 12.Nh3 (12.Rc1 Bd2 13.Qd2 Qh6+–) 12...Qh6? (12...Bh3 13.bc6 bc6 14.gh3 Ba1 15.Qa1 Nd7+–) 13.bc6 (13.Rb1 Bh3 14.bc6 bc6+–) 13...bc6 (13...Ba1 14.cb7 Bb7 15.Qa1 Qh8+–) 14.Be2 (better 14.Rc1 Bd2 15.Kd2 Bh3 16.Bg7+–) 14...Ba1 (14...Bh3 15.gh3 (worse 15.Bh5 Kd8 16.gh3 Ba1+–) 15...Ba1 16.Qa1+– (worse 16.Bh5 Kd8 17.Bg4 Qh8 18.Qa1 Ne7+–)) 15.Bh5 (worse 15.Qa1 Bh3 16.gh3 Qh8+–) 15...Kd8 16.Bf6?? (better 16.Nf4 Bc3 17.Qb3 Bd4 18.Ne4+– (18.ed4?! Qf4 19.Bf7 Ne7+–)) 16...Nf6–+ 17.Be2 (17.Qa1 Nh5 (17...Qh5?! 18.Nf4 Qh6 19.Qc3=+) 18.Ng1 Qg6–+) 17...Bc3 (better 17...Bh3 18.gh3 Bc3–+) 18.0-0? (better 18.Nf4 Bd4! 19.Nd5 cd5 20.ed4–+) 18...Bh3 19.f4 (19.gh3 Qh3 20.Kh1 Bd2 21.Rg1 Be3 22.Rg3–+) 19...ef3! 20.Rf3 (20.Nf3 Qe3 Combination; 20.Bf3 Qe3 Double attack; 20.Rf3 Bg4 Decoy; 20.gf3 Qe3 Double attack (20...Bf1 Pinning; 20...Bf1 Deflection)) 20...Bg4 21.Rf4 (21.Rf6 Qe3 22.Rf2 Bd4 23.Bg4 Qf2 24.Kh1 Nd7–+) 21...Be2 (better 21...Bd4 22.Kh1 Be3 23.Rg4 Ng4 24.Bg4 Bd2 25.Qb1–+) 22.Qe2 Bd2 23.Qd2 Ne4 24.Qe1 (24.Qe2 Nd7–+) 24...Nd7 25.Rh4 (25.a4 Kc7–+) 25...Qf6 (better 25...Qf8 26.Qf1 Rb8–+) 26.Qg3 (26.Rf4 Qe7 27.a4–+) 26...Ng3 27.hg3 Kc7 28.Rf4 Qd6 29.a4 Nf6 30.Kf2 (30.Kh1 Qb4 31.Rf6 Qe1 32.Rf1 Qf1 33.Kh2 Rh8) 30...Rf8 31.g4 (31.Kf3 Qa3 32.Rh4 Qd3 33.Rh7 Nh7 34.Kg4 Qf5 35.Kh4 Nf6 36.e4 Rh8) 31...Ng4 (31...Ne4 32.Kg1 Rf4 33.ef4 Qf4 34.g5 Ng3 35.Kh2 Ne2 36.g3 Qg3 37.Kh1 Qh3) 32.Ke2 Rf4 33.ef4 Qf4 34.Kd3 (34.Kd1 Ne3 35.Ke1 Nc4 36.g4 Qd2 37.Kf1 Ne3 38.Kg1 Qg2) 34...Ne3 (34...Qf2 35.g3 Ne3 36.g4 Nc4 37.Kc3 Qd2 38.Kb3 Qb2) 35.g4 (35.Ke2 Qg3 36.Kd2 Nc4 37.Kc2 Qg2 38.Kc3 Kd6 39.Kd3 Qd2) 35...Kd6 (35...Qf2 36.g5 Nc4 37.Kc3 Qd2 38.Kb3 Qb2) 36.Kc3 (36.Ke2 Ng4 37.Kd3 Qh2 38.Kc3 Ne3 39.Kd3 Qf2 40.Kc3 Qc2) 36...Qg4 (36...Nc4 37.g5 Qd2 38.Kb3 Qb2) 37.Kd3 (37.Kb2 Qg2 38.Kb1 Nc4 39.Kc1 Qe2 40.Kb1 Qb2) 37...Qe4 (37...Nc4 38.Kc2 Qd4 39.Kc1 Qf2 40.Kd1 Qd2) 38.Ke2 (38.Kd2 Qd4 39.Ke2 Ke5 40.Kf3 Qd2 41.Kg3 Qg2 42.Kh4 Qg4) 38...Qd4 39.Kf3 (39.Ke1 Ke5 40.Kf2 Kf4 41.Ke2 Kg3 42.Ke1 Qd1) 39...Qa4 (39...Ke5 40.Ke2 Kf4 41.Kf2 Qd2 42.Kg1 Qg2) 40.Ke3 d4 41.Ke4 (41.Kf3 Qd1 42.Kf2 d3 43.Ke3 Qe2 44.Kf4 d2 45.Kg3 d1Q 46.Kh3 Qd4 47.Kg3 Qdg4) 41...Qd1 42.Kf5 (42.Kf4 c5 43.Kg3 d3 44.Kg2 d2 45.Kf2 Qg4 46.Ke3 d1Q 47.Kf2 Qde2) 42...c5 (42...Qf3 43.Kg5 d3 44.Kh6 d2 45.Kg6 d1R 46.Kh7 Rg1 47.Kh6 Qh3) 43.Ke4 (43.Kf4 Qf1 44.Kg5 d3 45.Kg4 d2 46.Kg5 d1Q 47.Kg6 Qg4 48.Kh6 Qfh3) 43...d3 44.Ke3 (44.Kf4 Qf1 45.Kg3 d2 46.Kg4 d1Q 47.Kg5 Qg2 48.Kf4 Qdf3) 44...c4 45.Kd4 (45.Kf2 d2 46.Kg2 Qg4 47.Kh2 Qf3 48.Kg1 d1Q 49.Kh2 Qdh1) 45...Qc2 46.Ke3 a4 47.Kd4 a3 48.Ke3 (48.Ke4 a2 49.Kf5 d2 50.Kf4 a1Q 51.Kf3 Qg6 52.Ke3 d1Q 53.Kf4 Qe5) 48...a2 49.Kd4 (49.Kf3 a1Q 50.Kg3 Qe5 51.Kh3 Qf2 52.Kg4 Qfg3) 49...c3 (49...a1Q 50.Ke3 Qe5 51.Kf3 Qce2) 50.Ke3 (50.Ke4 a1Q 51.Kf3 Qf1 52.Ke3 d2 53.Kd4 Qcd3) 50...d2 (50...Qg2 51.Kd3 a1Q 52.Ke3 Qa4 53.Kd3 Qf3) 51.Ke2 (51.Kf4 d1Q 52.Kg3 Qg6 53.Kf4 Kd5 54.Ke3 Qg3) 51...a1Q (51...d1Q 52.Ke3 Qg2 53.Kf4 Qdf3) 52.Ke3 (52.Kf3 Qf1 53.Kg4 Qg6 54.Kh4 Qh1) 52...d1Q (52...Qf1 53.Kd4 Qcd3) 53.Kf4 Qce2 (53...Qg2 54.Kf5 Qdf3) 54.Kg5 (54.Kf5 Qg4 55.Kf6 Qdf3) 54...c2 55.Kh6 (55.Kf4 Qae5) 55...c1Q (55...Qh5) 56.Kh7 Qh8! 57.Kg6 (57.Kh8 Qh6 Mate attack) 57...Qg4 (57...Qe6) 58.Kf7 Qcf4 (58...Qcc4) 0–1. MARYMARY – JustifiedByFaith, ChessWorld.net, 2018.

6.d4 Bb4 7.Bc3 ed4 8.Bb4 ab4 9.Qd4 Ne7 =.

6.cd5 cd5 7.d4 Bd6 ( 7...e4!?=) 8.de5+/– Be5 (8...fe5 9.Be5! Nf6 10.Bd6 Qd6 11.Nc3+/–) 9.Be5+– fe5 10.Qh5 Kf8 11.Qe5 Qf6 12.Nf3 Bg4 ( 12...Qe5 13.Ne5 Nf6+–) 13.Qd5+= Ne7?? (13...Qa1 14.Qd8 Kf7 15.Bc4 Be6 16.Be6 Ke6+–) 14.Qd8+– Kf7 15.Bc4 Kg6 16.Qh8 Qa1 17.Bd3 Kh6 (17...Kf6 18.Qf8 Ke6 19.Bc4 Kd6 20.Qf4 Kc5+–) 18.Qh7# 1–0. pierre (2070) – Brukske, internet, 2006.

6.Nf3 Bd6 7.Be2 Ne7 8.0-0 0-0 9.d4 e4 10.Nfd2 f5?? (10...cb5 11.cd5 b4 12.Ne4 Nd5 13.Nd6 Qd6 14.e4+=) 11.Nc3?? (11.c5 Bc7 12.b6 Bb6 13.cb6 Qb6+–) 11...Be6?? (11...Nd7+/–) 12.a4 (better is 12.c5 Bc5 13.dc5+–) 12...Nd7+= 13.c5 Bb8 14.b6 (better is 14.Qb3!?+=) 14...f4+= 15.ef4 Bf4 16.g3 Bh6 17.Nb3 Qe8 18.Bc1 Bh3 19.Re1? (better is 19.Bh5 Ng6 20.Re1+=) 19...Qf7–+ 20.f4?? (20.Rf1–+) 20...ef3 21.Bf3 Qf3 22.Qf3 Rf3 23.Bh6 gh6 24.Re7 Rc3 25.Nd2 (25.Rb1 Rf3 26.Ree1 Nf6–+) 25...Rf8 26.Nf1 Rcf3 (better is 26...Rd3 27.Ne3 Rd4–+) 27.Nd2 (27.Ne3 R8f7 28.Rf7 Kf7 29.Ng2 Bg2 30.Kg2–+) 27...Rf2 28.Nb3 Rf1 0–1. barborski – borg2000, kurnik, 2013.

6.Nf3 Be6 7.d4 Bb4 (7...dc4!? 8.Nc3 cb5 9.Nb5 Bb4 10.Bc3 Qd7=+) 8.Bc3= e4 9.Nfd2 Qe7 (9...Be7 10.Qa4=) 10.a3+/- Bc3 11.Nc3 f5 12.Be2 Nf6 13.0-0 Nbd7 (13...0-0+=) 14.Rb1 (14.c5 0-0+/-) 14...0-0 (14...Qa3 15.Qc2 dc4 16.bc6 bc6 17.Nc4 Bc4 18.Bc4=) 15.a4 (15.c5 f4 16.ef4 Bf5+/-) 15...Kh8 (15...c5 16.cd5 Nd5 17.Nd5 Bd5 18.Nc4=) 16.Qb3 (16.c5 f4 17.ef4 Ne8+=) 16...g5 (16...f4 17.bc6 bc6 18.Qb7+=) 17.Rfc1 f4 18.bc6 bc6 19.cd5 cd5 20.Nb5 Rac8 21.Qa3 (21.Rc8 Rc8 22.Qb2=) 21...Qg7 (21...Qa3!? 22.Na3 fe3 23.fe3 Ng4 24.Rc8 Rc8 25.Bg4 Bg4=) 22.Qd6 fe3 (22...Rc1!? 23.Rc1 Qf7+=) 23.fe3+/- Bg8 24.Rc7 (24.Rc8 Rc8 25.Qa6 Qf8+/-) 24...Rc7 25.Nc7 Ne8 (25...g4!?+/-) 26.Ne8+- Re8 27.Rb7 Re7? (better 27...Rd8+-) 28.Bb5 (better 28.Bg4!? Qf6 29.Rd7 Qd6 30.Rd6 Rb7+-) 28...Be6 29.Nb3 Qf6 (29...g4 30.Bd7 Bd7+-) 30.Bd7 (better 30.Rd7 Re8 31.Nc5 g4+-) 30...Rf7 31.h3 (31.h3 Kg7 32.Nc5 (worse 32.Qe6 Qe6 33.Be6 Rb7 34.Bd5 Rb4+-) 32...Bd7 33.Rd7 Qd6 34.Rd6+-) 1-0. jhonores (2215) - Spenggi (2140), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.Qh5 g6

7.Qd1 Bf5 =.

7.Qh4 Ne7?? 8.Qf6+– Rg8 9.Qe5?? (better is 9.Nc3+–) 9...Bg7= 10.Qg7 Rg7 11.Bg7 Nf5 12.Bb2 d4 (better is 12...dc4!? 13.Na3 Be6 14.Nc4 cb5+=) 13.Nf3+/– d3 14.Nc3 cb5? (better is 14...Be6!? 15.c5 Nd7 16.bc6 bc6+= (worse is 16...Nc5 17.cb7 Rb8 18.Ba3 Nb7 19.Rb1+/–)) 15.cb5+– Be6 16.Ne5 (better is 16.Ne4!?+–) 16...Nd7+/– 17.Bd3?? (better is 17.Nd3 Bc4 18.Nf4 Bf1 19.Rf1+=) 17...Ne5–+ (17...Ne5 18.Bf5 gf5–+) 0–1. elsh1403 (1680) – kasiamila2121 (1810), kurnik, 2014.

7.Qh4 Bf5 8.cd5 cd5 9.Nf3 (9.Nc3 a4=) 9...Bd6 (9...a4 10.Be2=) 10.Nc3 g5 (10...Be6 11.Be2=) 11.Qh5 Bg6 12.Qg4 Bf7 13.Rc1 h5 14.Qa4 b6 (14...Nd7 15.d4=) 15.h3 (15.d4 Nd7+=) 15...Nd7 16.Be2 Nc5 (16...Rc8 17.d4=) 17.Qd1+= Ne7 (17...e4 18.Nd4+=) 18.d4 Nd7 19.de5 Ne5 20.Ne5 (20.Nd4 Nc4 21.Bc4 dc4+/–) 20...Be5 (20...fe5 21.Bf3+=) 21.Bf3 Rc8 22.Na4 Bb2 23.Nb2+= Rc1 24.Qc1 Qd6 25.Qd2 Nf5 26.g3 0-0 27.0-0 Rc8 28.Rc1 Rc1+= 29.Qc1 Ne7 30.Qd1 h4 31.gh4 gh4 32.Qd4 Qe5+= 33.Qe5 fe5= 34.Na4 Be6 35.Nb6+/– e4 36.Bg4 Bg4 37.hg4+– Kf7 38.Kh2 Ke6+/– 39.Kh3 Ng6 40.Na4 Kd6 41.Nc3 Kc5 42.a4 Kc4 43.b6 Ne5 44.g5 Kc3 45.g6! (45...Ng6 46.b7+–; 45.Kh4 d4 46.b7 Nc6 47.ed4 Nb8+–) 1–0. Neuwald,Volker – Alle,Werner, Baden–ch HT2, 2002.

7.Qh4 Nh6 8.bc6 bc6 9.cd5 cd5 10.Nc3 =.

7.Qh4 Nh6 8.cd5 cd5 +=.

5.cd5 cd5

6.Bb2 Bd6 7.d4 e4 =.

6.Bb2 Bd6 7.Nf3 Nd7 8.Nc3 Ngf6 9.d3 (9.Be2 0-0=) 9...0-0+= 10.Be2 Nb6 11.a4 (11.Rc1 Bf5+=) 11...Re8 (11...Bf5 12.0-0+=) 12.Ba3 (12.0-0 Bf5+=) 12...Bb4 (12...Ba3 13.Ra3 d4 14.Ne4-/+) 13.Bb4 ab4 14.Nb1 Bd7 (14...d4 15.ed4 ed4 16.0-0-/+) 15.Nbd2 (15.d4 e4 16.Ne5 Ra7=) 15...Ra5 (15...d4 16.ed4 ed4 17.Nd4-/+) 16.Nb3 (16.d4 e4 17.Ne5 Qa8+=) 16...Ra4 17.d4 Ne4 18.Ne5 (18.Ra4 Na4 19.Ne5 Nac3+=) 18...Nc3 19.Qc2 Ne2 (19...Ra1 20.Na1 Ne2 21.Qe2+=) 20.Ra4= (worse is 20.Ke2 Bb5 21.Ke1 Qg5–+; worse is 20.Qe2 Ra1 21.Na1 Nc4+=) 20...Na4 21.Nd7 (21.Qe2 Re7=) 21...Nac3 (21...Qd7 22.Qe2 Nc3 23.Qd3-/+) 22.Qf5= Qc8 23.g4 Qc4 24.Ne5+= Re5 25.Qe5 h6 26.Qe8 Kh7 27.Kf1?? Nf4 28.Kg1 Nce2 29.Kf1 Ng3 30.Kg1 Qf1# 0–1. Hefka,Vladimir – Zavrel,Milos, corr ch Armee CS, 1973.

6.Bb2 Bd6 7.f4 ef4 8.Bg7+/– Qh4 9.g3 fg3 10.Bg2?? gh2–+ 11.Kf1 hg1Q 12.Kg1 Qg3 13.Bh8= Bg4 14.Qf1 Nd7 15.Nc3+= Be6 16.Ne2 Qg5 17.Nf4 Ngf6= 18.Bf6 Nf6 19.Qf3 Ke7 20.Kf1 Rg8 21.Bh3 Ne4 22.Ke2 Ng3 23.Kd3 Bf5–+ 24.Kc3 Be4 25.Qg4 Qg4 26.Bg4 Bh1 (27.Rh1 d4 28.Kd4 Nh1–+; 26...Nh1 27.Bf5 Ng3 28.Be4 Be5 29.d4 Ne4 30.Kc2 Bf4 31.ef4–+) 0–1. Andersson,Lars H – Karlsson,Lars (2520), simultan, 1994.

6.d4 ed4 7.Qd4 Be7 =.

6.d4 Bd6 =.

6.d4 e4 =.

4.c4 Bf5

5.Nc3 e5 6.bc6+– bc6 7.cd5 cd5 8.Nf3 Bd6 9.Qa4 Bd7 10.Nb5 Qe7 11.Qb3 Nc6 12.Qd5 Bb8 13.Qb3 Nf6 14.Bc4 0-0 15.0-0 (15.Ba3!? Nb4 16.Rc1+=) 15...e4= 16.Ba3 Nb4 17.Nfd4 Bh2 18.Kh2 0–1. Silent Move (2115) – hunterknox (1760), redhotpawn.com, 2015.

5.Nc3 Nf6!?+=.

5.bc6 Nc6=+ 6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd8 8.Bb5 Bd3 9.Qa4 (9.Bd3 Qd3 10.Bb2 e5=) 9...Bb5 10.Qb5 Qd7 11.Nf3 Nf6 12.Rb1 Rb8 13.Ba3 e6 14.Bf8 Kf8 (14...Rf8 15.d4+=) 15.Ne5 Ne5 16.Qe5 Qd8 17.Qc5 (17.Rb6 Nd7 18.Qd6 Kg8+=) 17...Kg8 18.Qa7 b6 19.Ke2 (19.0-0 Rc8 20.Rb6 Qd2+/–) 19...Nd7 20.Rb5 (20.d4 Rc8 21.Rhc1 Rc7+=) 20...Nc5 ( 20...Ra8 21.Qb7 Rc8=) 21.Rhb1?? (21.d4 Rb7 22.Ra5 Ra7 23.Ra7–+) 21...Rb7–+ 22.Qb7 Qd3 23.Ke1 Nb7 24.Rb6 Nd8 25.R1b5 g6 26.Ra5 Kg7 27.Rab5 Re8 28.Rb4 e5 29.R4b5 Qd7 30.a4 ½–½. Zimmermann,Rolf – Moehring,Nicholas, St Ingbert op, 1991.

5.d4 cb5 6.cd5 Qd5 +=.

5.Nf3 Qb6 6.Be2 dc4 7.Bc4 e6 8.bc6 (8.Ba3!?=) 8...Bb1=+ 9.cb7 Qb7 10.Qa4 Nd7 11.Bb5 Be4 ( 11...Bg6 12.Bc6 Qc8 13.Ba8 Qa8-/+) 12.Bd7+/– Qd7 13.Qe4 Rc8 14.0-0 Nf6 15.Qb1 Bb4 16.d4 0-0 17.Ne5 Qe7 18.Qd3 Rc3 19.Qe2 Rfc8 20.Nf3 Rc2 21.Qd3 Qd6 22.Ne5 Qd5 23.Ba3?? ( 23.f3=+) 23...Ra2?? (23...R8c3 24.Bb4 Rd3 (24...ab4?! 25.Qa6=) 25.Nd3 Qc4–+ (25...ab4?! 26.Nb4 Qc4 27.Nc2 Qc2 28.a4+=)) 24.Ra2+/– Qa2 25.Bb4 ab4 26.Qb1 ( 26.Qb5!?+=) 26...Qa3 27.Nd3 Rb8 28.Rc1 Nd5 29.g3 h6 30.Kg2 Nc3 31.Qc2 Na2 32.Rb1 b3 33.Qb2 Qb2 34.Rb2 Kf8 ( 34...Rb5=) 35.Nc5+/– Nc1?? ( 35...Ke7 36.Rb3 Rb3 37.Nb3 Kd6+/–) 36.Nd7+– Ke7 37.Nb8 Kd6 38.Rb1 Kc7 (38...b2 39.Rb2 Ke7 40.Nc6 Kd6 41.Nb4+–) 39.Na6 Kb6 40.Rc1 ( 40.Nc5 Ne2 41.Rb3 Kc6+–) 40...Ka6 41.Rb1 (41...b2 42.Rb2+–) 1–0. valpa – golddim, HCL–B2378 playchess.de, 2003.

5.Nf3 dc4 6.Bc4 e6 7.d4 Nf6 8.0-0 Bd6 9.Nc3 0-0 10.Qe2 Nd5 11.Bd2 Bb4 12.Na4 Bg4 13.a3 (better 13.Rfd1!?=) 13...Bd2 (13...Bf3 14.gf3 Bd2 15.bc6–+) 14.Qd2 (14.Bd5 ed5 15.Qd2 Bf3 16.gf3 cb5=+) 14...Bf3 15.gf3 cb5 16.Bb5 Qg5 17.Kh1 Nf4 18.ef4 Qb5 19.Nc3 b6?? (19...Qh5 20.Qe3-/+) 20.Ne4 (better 20.Nb5 Nd7 21.f5 ef5 22.Rg1+–) 20...Qd5-/+ 21.Qe3 Nd7 (21...Rd8 22.Rad1-/+) 22.Rg1 Kh8 23.Rg5 Qb7 (23...f5!?-/+) 24.f5= ef5 25.Rf5 g6 (25...Qc6 26.d5 Qc7 27.Qf4 Qf4 28.Rf4=) 26.Nd6 Qb8 (26...Qc6 27.Nf7 Kg8 28.Rc1+=) 27.Nf7 Kg8 28.Nh6 Kg7?? (28...Kh8 29.Rf7 Re8 30.Qc3+–) 29.Rf8 (better 29.Qe7 Kh8 30.Nf7 (30.Qd7?! gf5 31.Nf7 Rf7 32.Qf7 Qd6+–) 30...Kg8 31.Qd7+–) 29...Qf8+= (29...Kf8? 30.Qe6 Kg7 31.Nf5 (31.Qd7?! Kh6 32.Qh3 Kg7+=) 31...gf5 32.Qd7 Kh8 33.Rg1+–) 30.Ng4 Re8 31.Ne5 (31.Qh6 Kg8 32.Qf8 Kf8+=) 31...Qd6= 32.Re1 Nf6 33.Rc1 Re7 (33...Nd5!? 34.Qb3 Rf8=) 34.Rc6+– Qd5 35.Qc3 (35.Qg5 Rf7 36.Kg2+– (36.Nf7?! Qf3 37.Kg1 Qc6=)) 35...Qb5+= 36.Kg2 Nd5 37.Qc1 Qa4? (37...Re8 38.Rd6 Qb3 39.Qg5+–) 38.Rc4?? (better 38.Qg5 Ra7 39.Kg3+–) 38...Qb3 39.Ng4 Re8 40.Qh6 Kh8 41.Ne5 (41.Rc6 Ne7 42.Rc7+–) 41...Kg8+= (41...Qa3 42.Rc6 b5 43.Ng6 Kg8 44.Qg5 Ne3 45.Kg3 Nf5 46.Qf5+–) 42.Rc6 (better 42.Qc1+=) 42...Ne7?? (42...Rf8!? 43.Qc1 Nf4 44.Kf1 Kh8=) 43.Rf6 (better 43.Rc7!? Qa3 44.Nc6+–) 43...Nf5+= 44.Rf5 (44.Qg5!? Ng7 45.Rf7 Re5 46.Rg7 Kg7 47.Qe5 Kf7 48.Qc7 Kg8 49.Qd6+–) 44...gf5= 45.Qg5 Kh8 46.Qf6 Kg8 47.Qg5 Kh8 48.Qf6 Kg8 ½–½. Gunawan,Ronny (2370) – Lee,Qing Aun (2130), 7th Penang Heritage City International, 2015.

5.Nf3 e6

6.Bb2 Nf6 7.Nc3 Bd6 8.a4 0-0 9.d4 dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5 Nc6 12.0-0 Nb4 13.Rc1 Rc8 14.Nh4 Bg6 (better is 14...Bc2!? 15.Qf3 g5-/+) 15.Ng6+= hg6 16.e4 Bf4 17.Rb1 Qb6 18.Qf3 Bb8 19.Rfd1 Rfd8 20.e5 Nfd5 21.Ne4 Ne7 22.Ng5 Nf5 23.g4 f6? (better is 23...Nh6+=) 24.gf5 fg5 25.fg6 Rf8 (25...g4 26.Qf7 Kh8+–) 26.Qh5 Rf5 (26...Rf7 27.gf7 Kf8 28.Be8 Be5 29.Qh8 Ke7 30.f8Q Kd8 31.Bb5 Kc7 32.Qc8 Kd6 33.Qd7) 27.Qh7 1–0. combijack (1825) – oldtimer (1610), gameknot.com, 2011.

6.Bb2 Nf6 7.d4 cb5 8.cb5 (8.cd5 Qd5 9.Qb3 b4=+) 8...Nbd7 9.Nc3 (9.Be2 Bb4 10.Nbd2 Rc8=) 9...Bd6 (9...Rc8 10.Rc1=+) 10.Be2= h6 (10...0-0 11.Nh4=) 11.0-0 0-0 12.Na4 (12.a4 Qe7=) 12...Nb6 (12...Rc8 13.Rc1=+) 13.Nb6 (13.Rc1 Ne4=) 13...Qb6=+ 14.Qa4 Rfc8 (14...Rac8 15.Rac1=) 15.Rac1 (15.Rfc1 Ne4=) 15...Rc7 (15...Ne4 16.Nh4=) 16.Rc7 Qc7 (16...Bc7 17.Rc1=) 17.Rc1 Qe7 18.Ne5 Nd7 (18...Ne4 19.f3 Ng5 20.b6=) 19.Nd7 Qd7 20.Ba3 Ba3 (20...Bc7!?=) 21.Qa3+= Rc8 22.g4 Rc1= 23.Qc1 Bg4? 24.Bg4+– Qb5 25.Qc8 Kh7 26.Qc2 g6 27.h4 Qc4+/– 28.Qc4 dc4 29.Kf1 b5+= 30.Ke1 b4 31.Kd2 a4 32.Be2+– c3 33.Kc2 Kg7 34.Bb5 b3 35.ab3 ab3 36.Kb3 Kf6 37.Kc3 g5 38.hg5 Kg5 39.Be2 Kf5 40.Kd3 f6 41.e4 Kg5 42.d5 (42...Kg6 43.de6+–) 1–0. Koester,Roman – Hemmers,Dieter, NRW–chT, 1993.

6.Be2 Nf6 7.Bb2 Be7 8.a4 0-0 9.0-0 Be4 10.d3 Bf3 11.Bf3 Qb6 12.Bd4 c5 13.Bc3 dc4 14.dc4 Nbd7 15.Nd2 Rad8 16.Qc2 e5 (better is 16...Qc7!?+=) 17.Nb3+/– e4 (better is 17...Ra8!?+/–) 18.Be4 Ne4 19.Qe4 Bf6 (19...Rde8 20.Ba5 Qa7+–) 20.Ba5 Qa7 (20...Qe6 21.Qe6 fe6 22.Rad1+–) 21.Bd8 Ba1 (21...Rd8 22.Rad1 b6+–) 22.Ra1 Rd8 23.Qe7 Qb6 24.Rd1 Qf6 (24...Qc7 25.b6! Qb6 26.Rd7+–) 25.Qf6 (25.Rd7?? Qe7 26.Rd2 Rd2 27.Nd2 Qd8–+) 25...gf6 (25...Nf6?? 26.Rd8 Ne8 27.Re8) 26.Nc5! Kf8 27.Rd7 (27.Rd7 Rd7 28.Nd7 Ke7 29.Nf6+–) 1–0. Hal1958 – Golddim, playchess.de, 2005.

4.c4 Nf6

5.Bb2 dc4 6.Bc4 Nbd7 7.Nf3 e6 (7...Nb6 8.Be2+–) 8.a4 (8.Nc3 Bd6+=) 8...Bb4 (8...Nb6 9.Be2+=) 9.bc6 (9.Nc3 Nb6 10.Be2 Bd7+=) 9...bc6 10.Nc3 (10.0-0 0-0+=) 10...0-0 11.0-0 (11.Be2 Ba6=) 11...Nd5 (11...Ba6 12.Ba6 Ra6 13.Rb1+=) 12.Rb1 (12.Rc1 Ba6 13.Qe2 Bc4 14.Qc4 N7b6 15.Qc6 Rc8+=) 12...Ba6 13.Qe2 (13.Ba6 Ra6 14.Qc2 Rb6+=) 13...Qc8 14.h4 (14.Rfd1 N7b6 15.Bd3 Rd8=) 14...N7b6= 15.Bd3 f5 (15...f6 16.Ba6 Qa6 17.Qd1=+) 16.Rfc1+= Bd3 17.Qd3 Qd7 (17...Qa6 18.Qa6 Ra6 19.Ng5+=) 18.Nd5 (18.Ne5 Qe8+–) 18...Qd5 (18...cd5 19.Ne5 Qe8 20.Bd4+–) 19.Qd4 Qd4 20.Bd4 (20.ed4?! Na4 21.Rc6 Nb2 22.Rb2 Rfe8=) 20...Na4 21.Rc6 Rfe8?? (better 21...Rfc8 22.Re6 Rc7+–) 22.Ra1+– e5 (22...Bd2 23.Nd2 e5 24.Be5 Re5 25.Ra4+–) 23.Ne5 (23.Ra4?! ed4 24.Nd4 Bd2 25.Nf5 g6+=) 1–0. guestwgyv – guestvfts, internet, 2018.

5.Bb2 Bd7 6.a4 Qb6 (6...Bg4 7.Nf3 Nbd7 8.h3+=) 7.Qb3 (7.Nf3 e6+–) 7...e6 (7...Na6!? 8.Nc3 Be6+=) 8.Nf3+= Na6 9.d3 (9.Bf6!? gf6 10.Qc3+=) 9...Bb4 (9...Nc5 10.Qc2 dc4 11.dc4=) 10.Nbd2= Nc5 11.Qc2 Rc8 (11...cb5 12.ab5 0-0 13.Be2=) 12.d4 (12.Be2!? cb5 13.ab5 dc4 14.dc4+=) 12...Nce4=+ 13.c5 Qd8 14.b6? (14.Bd3 b6 15.bc6 Bc6 16.0-0 bc5 17.Be4 de4 18.Ne5-/+) 14...Nd2 (14...Ng4!? 15.Be2 Nef2 16.0-0 Ne3 17.Qb3 Nf1 18.Rf1–+) 15.Nd2 Ne4 16.Bc1 (better 16.0-0-0 Nf2 17.Nc4 dc4 18.Qf2–+) 16...Qf6 17.f4 (17.f3 Qh4 18.g3 Ng3 19.hg3 Qh1–+) 17...Qh4 (better 17...e5 18.de5 Qh4 19.g3 Ng3 20.hg3 Qh1–+) 18.Ke2?? (18.g3 Ng3! 19.hg3 Qh1 20.Kf2–+) 18...Ng3! 19.hg3 Qh1 20.Ba3 Ba3 21.Ra3 e5! 22.de5 (22.de5 Bg4 Combination; 22.fe5 0-0 Combination) 22...Bg4 23.Kf2 h5 24.Nf3? (better 24.e4!? Rd8 25.ed5 Rd5 26.Bc4-/+) 24...Bf3–+ 25.gf3 h4 26.g4?? (better 26.gh4 Qh4 27.Ke2–+) 26...Qh2 27.Bg2 h3 28.Kf1 hg2 29.Qg2 Qh1 30.Qh1 Rh1 31.Kg2 (31.Ke2 Rc1–+) 31...Rc1 32.Kg3 (32.f5 Rc5 33.f6 gf6 34.ef6 Rc4–+) 32...Ke7 33.f5 Rh8 34.Kf4 Rc5 35.e4 (35.Kg3 Rc2–+) 35...Rc4 36.Ke3 (36.Ra1–+) 36...de4 37.Ra1 ef3 38.Kf3 (38.Rf1 Rg4 39.Rf3 Ra4–+) 38...Rh3 39.Kg2 Rb3 40.f6 gf6 41.ef6 Kf6 42.Rf1 Kg6 0–1. Frosinos,Ioannis – Agouridis,A (2115), 4th Open, Korinthos GRE, 2000.

5.Bb2 Nfd7 6.f4 (6.bc6 bc6 7.cd5 cd5=) 6...e6 (6...Nb6 7.cd5 Nd5 8.Nc3=) 7.Nf3 b6 (7...dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2=) 8.Be2 (8.bc6 Nc6 9.cd5 ed5+=) 8...Bb7 (8...dc4 9.Bc4 cb5 10.Bb5=) 9.0-0 (9.cd5 cd5 10.0-0 Nf6+=) 9...Nf6 (9...dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5+=) 10.Ne5 Be7 (10...dc4 11.Bc4 Be7 12.Qa4+=) 11.f5 (11.Qa4 cb5 12.Qb5 Nbd7=) 11...0-0= 12.Qa4 c5 (12...Qc7 13.fe6 fe6 14.d4=) 13.d4 (13.fe6 fe6 14.d3 Bd6=) 13...Qc7 (13...Bd6 14.fe6 fe6 15.Nd2=) 14.Nd2 (14.fe6 fe6 15.Nd2 Bd6=) 14...Bd6 15.Ndf3 (15.fe6 fe6 16.Ndf3 Nbd7=) 15...Nbd7 (15...ef5 16.dc5 bc5 17.cd5 Bd5 18.Bc4=+) 16.g4 (16.fe6!? fe6 17.Nd7 Nd7 18.Bd3=) 16...Ne4 (16...ef5 17.gf5 dc4 18.Bc4 cd4 19.ed4 Ne5 20.Ne5–+) 17.Rac1 Rae8 18.Nd7 (18.fe6 fe6 19.Nd7 Bh2 (19...Qd7?! 20.Qc2=+) 20.Kh1 Ng3 21.Kh2 Nf1 22.Kg1 Ng3–+) 18...Qd7-/+ 19.cd5 (19.Ne5 Qe7 20.f6 Nf6 21.dc5 Bc5-/+) 19...ed5 (19...ef5 20.dc5 Bc5 21.Nd4 fg4 22.Rfe1–+) 20.dc5 Nc5 (20...bc5 21.Rb1-/+) 21.Qd4=+ Threatening mate... how? 21...f6 22.Nd2?? (better 22.Qd2=+) 22…Be5–+ (22...Be5 23.Rc2 Bd4 24.Bd4 Rc8–+) 0–1. Falk – Johnsson, Ingelstad, 1981.

5.Bb2 Ne4 6.Nf3 (6.d3 Nf6=) 6...Be6 (6...dc4 7.bc6 Nc6 8.Bc4=) 7.Qc2 (7.d3 Nf6+=) 7...Nd7 (7...cb5 8.cd5 Qd5 9.Na3=) 8.d3 (8.bc6 bc6 9.Nd4 Rc8+–) 8...Nec5+= 9.a4 (9.d4 Ne4+=) 9...Rc8 (9...dc4 10.dc4 cb5 11.ab5= (worse 11.cb5 Bb3 12.Qc3 e6=+)) 10.Nbd2 (10.d4 Ne4+=) 10...Bf5 (10...dc4 11.Nc4 cb5 12.ab5+=) 11.Nh4 e6 (11...Bg4 12.h3 Bh5 13.g4+=) 12.Nf5+– ef5 13.d4 (13.Be2 dc4 14.Nc4 Nf6+–) 13...Ne4+= 14.Ba3 (14.c5!?+=) 14...Ba3= 15.Ra3 b6 (15...cb5 16.Ne4 fe4 17.ab5=) 16.Ne4 (16.bc6 Rc6 17.Ne4 fe4+=) 16...fe4 17.Rc3 Qe7 (better 17...0-0!?=) 18.cd5+– Qb4? (better 18...c5+–) 19.dc6+– Nf6 20.Qb3 Nd5 (20...Qd6 21.Qa3 Qc7 22.Bc4+–) 21.Qb4 (21.Qd5?! Qc3 22.Kd1 Qa1 23.Kc2 0-0 24.Qe4 Qa4 25.Kd2 Qa2 26.Qc2 Qd5=) 21...ab4 22.Rb3 (22.Rc1 Nc3+–) 22...Ra8 23.Bc4 (23.f3 Ra4 24.fe4 Nc3+–) 23...Ra4 24.0-0 (24.Kd2 Ra2 25.Kc1 Nc3+–) 24...Nc3 25.g3 (25.f3 ef3 26.Rf3 Rf8+–) 25...Ke7 (25...f6 26.Kg2+–) 26.f3 (26.Kg2 Rha8+–) 26...f6 (26...ef3 27.Rf3 f6 28.Rf2+–) 27.Rf2 (27.fe4 Ne4 28.Rfb1 Ra3 29.Rb4 Rha8+–) 27...Rha8 (27...ef3 28.Rf3 Rha8 29.Rf2+–) 28.fe4 (28.Kg2 R8a5+–) 28...Ne4 29.Rfb2 (29.Rc2 Nd6+–) 29...Ra1 (29...Ra3 30.Rb4 Re3 31.Rc2+–) 30.Kg2 Re1 (30...R8a3 31.Kf3 Rb3 32.Bb3 (worse 32.Rb3 Nd2 33.Ke2 Nc4-/+) 32...Ng5 33.Ke2+–) 31.Bd5 (31.Kf3 Ng5 32.Kf4 Ra3+–) 31...Nc3 32.Bf3 (better 32.Kf2 Raa1 33.Bf3+–) 32...Raa1? (better 32...Re3 33.Rb4 Kd6+–) 33.Rb4 Ra8 (33...Nd1 34.Bd1 Red1 35.e4+–) 34.Rc2 Re3 (34...Nd1 35.c7 Rc8 36.Rc6+–) 35.Rb3 Nd1 (35...Rf3 36.Kf3 Nd5+–) 36.Bd1 Rb3 37.Re2 (37.Re2 Kd8 38.Bb3+–) 1–0. Koerner – Saalen, VM Ingelheim, 1974.

5.Bb2 Be6 6.Qc2 (6.cd5 Bd5 7.Nf3 e6=) 6...Nbd7 (6...dc4 7.Bc4 Bc4 8.Qc4=+) 7.d4 (7.c5 Bg4=) 7...dc4 (7...cb5 8.cb5 Rc8 9.Nc3=) 8.bc6 bc6 9.Nd2 c5 10.Ngf3 Bg4 (10...Rc8 11.Bc4 Bd5 12.dc5=) 11.Bc4+= e6 12.0-0 Rc8 13.h3 Bh5 14.Qa4 cd4 15.Bd4 Bb4 16.Ba6 (16.Bf6 gf6 17.a3 Bd2 18.Nd2 Kf8+–) 16...Ra8 17.Bf6 gf6 18.Bb5 Ke7 19.a3 (19.Rfc1 Nb6 20.Qc2 Rc8+=) 19...Nb6= 20.Qc2 Rc8 21.Qa2 Bd6 (21...Bc3!? 22.Rad1 Nd5=) 22.Nd4+– Qg8 (22...Be5 23.Nc6 Rc6 24.Bc6 Ba1 25.Ra1+–) 23.Qb3 Nd5 24.Bc4 Rb8?? (better 24...Nc7+–) 25.Nc6+– Kd7 26.Nb8 Qb8 27.Bd5 ed5 28.Qd5 Bg6 29.Rfb1! Qa8 (29...Bb1 30.Qb3 Double attack (30.Qb3 Decoy)) 30.Rb7 Qb7 (30...Ke8+–) 31.Qb7 Ke6 32.Nb3 Rb8 33.Nd4 (33.Nd4 Ke5 34.f4) 1–0. DEFFM – GuestCPPS, freechess.org, 2019.

5.Bb2 Bg4 6.f3 A) 6...Bc8 7.f4 (7.d4 e6 8.Nc3 cb5 9.cb5 Nbd7 10.Bd3 Bd6=; 7.cd5 cd5 8.Nc3 Nbd7 9.d4 e6 10.Rc1 Bd6=; 7.Bf6 ef6 8.cd5 cd5 9.Bd3 Bd6 10.Ne2 Be6=; 7.Nc3 e6 8.d4 cb5 9.Nb5 Nc6 10.Rc1 Bb4=) 7...Bg4 8.Nf3 e6 9.Nc3 Be7 10.h3 Bf3=; B) 6...Bf5 7.bc6 bc6 8.cd5 cd5 9.Bf6 ef6 10.Nc3 Be6=; C) 6...Bd7 7.bc6 Bc6 8.cd5 Nd5 9.e4 Nb6 10.Nc3 e5=.

5.Bb2 g6 6.a4 Bg7 7.Nf3 0-0 8.d4 Ne4 (8...Bf5 9.Bd3=) 9.Nbd2 Bg4 (9...Nd7 10.Be2=) 10.Qb3+= Nd2 11.Nd2 (worse 11.Kd2 e5 12.cd5 Bf3 13.gf3 ed4 14.ed4 cd5-/+) 11...e5 12.de5 Nd7 13.f4 Qh4 14.g3 Qe7? (better 14...Qh5+=) 15.cd5+– Nc5?! (15...cd5 16.Ba3 Nc5 17.Qd5 Rac8+–) 16.d6 Qd7 17.Qc2 Ne6 (17...b6 18.e4 Rac8+–) 18.h3 Bf5 (18...Rfc8 19.b6 Bf5 20.e4 Nf4 21.gf4+–) 19.e4 cb5 (19...Nf4 20.gf4 Be6 21.Nb3+–) 20.ef5 gf5 (20...Nd8 21.fg6 hg6 22.Bb5+–) 21.Bb5 Qd8 (21...Qc8 22.Qf5 Qc5 23.Ke2+–) 22.Nc4 Rc8 (22...Qc8 23.d7 Qc5 24.Rd1+–) 23.0-0 h5 (23...Qb6 24.Rf2 Qa7 25.Qf5+–) 24.Qf5 h4 25.g4 Rc4 (25...Rc5 26.Qe4 Bh6 27.f5+–) 26.Bc4 Qb6 27.Rf2 Nd4 28.Qe4 Nb3 29.Bd3 f5 30.ef6! Rf6 (30...Bf6 31.Qh7 Mate attack) 31.Bf6 (31.Bc4 Kh8 32.Qe8 Kh7 33.Bd3 Rf5 34.Bf5 Kh6 35.g5) 31...Bf6 32.Qg6 (32.Qg6 Kf8 33.Qf6 Kg8 34.Bc4 Kh7 35.Qf7 Kh6 36.g5) 1–0. Guest – Guest2126, internet, 2020.

5.d4 cb5 6.cd5 b4 =.

5.d4 dc4 6.Bc4 e6 7.Nf3 cb5 8.Bb5 Bd7 9.Qa4 Bb5 10.Qb5 Qd7 11.Nc3 Bb4 12.Bd2 0-0 13.Qd7 Nbd7 14.Ke2 Rfc8 15.Rhc1 Bc3 16.Rc3 Ne4 (16...Rc3!? 17.Bc3 b6=) 17.Rc8+/– Rc8 18.Ba5 f5 19.Nd2 b6 20.Bb4 Nd2 21.Kd2 g5 22.Rc1 Rc1 23.Kc1 Kf7 24.Bd6 g4 25.Kc2 Nf6 26.f3 h5 27.Kd3 gf3 28.gf3 Ke8 29.Kc4 Kd7 30.Be5 Nd5 31.e4 b5 32.Kb5 Nc3 (better is 32...fe4 33.fe4 Nc3 34.Kc4 Ne4+–) 33.Kc4 Na2 (33...Ne2+–) 34.Bf4 fe4 35.fe4 1–0. Vilasek,Antonin (1915) – Chliapas,Nikos (2310), CZE–chT2f, 2007.

5.d4 Bf5 =.

5.d4 Bg4 6.Qa4 e6 =.

5.Nf3 dc4 6.Bc4 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Bc4 e6 9.0-0 (9.d4 Nc6=) 9...b5 10.Be2 Be7 11.Bb2 b4 12.Ne5 0-0 13.a3 Nd5 (13...Nc6 14.Bf3 Qc7 15.Nd7 Qd7 16.Bf6 Bf6 17.d4=) 14.Nd7 (14.ab4 Nb4 15.d4 N8c6=) 14...Nd7 15.ab4 Nb4 (15...ab4 16.Ra8 Qa8 17.Qb3=) 16.Nc3 Nf6 17.Nb5 1–0. Goldmund,Heike – Staggat,Rolf (1945), FICGS, 2014.

5.Nf3 Bf5 6.Bb2 e6 7.Nc3 Nbd7 8.Be2 dc4 9.Bc4 Nb6 (9...Bd6 10.bc6 bc6 11.Nd4+=) 10.Be2 Bd3 (10...c5!?=) 11.bc6+/- bc6 12.0-0 Nc4 13.Na4 Nb2 14.Nb2 Be2 15.Qe2 Bb4 16.Rfc1 Qd5 (16...0-0 17.Rc6 Rb8 18.d4+/-) 17.Nc4 Rd8 18.Nce5 c5?? (better 18...0-0+/-) 19.Qb5+- Nd7 20.a3 Bd2 21.e4! Qd6 (21...Qe4 22.Qd3 Double attack (22.Nd2 Deflection; 22.Qd3 Decoy)) 22.Rd1 0-0 23.Rd2 (23.Rd2 Qb8 24.Qb8 Nb8 25.Rc2+-) 1-0. Adlai – Gregory, internet, 2021.

5.a4 e5

6.Bb2 d4 7.Nf3 Bg4 8.Qb3 (8.ed4? e4 9.Be2 ef3 10.Bf3 Qe7 11.Be2 Nbd7–+) 8...Bf3 9.gf3 Bb4 10.Bg2 0-0 11.0-0 Bd6 (11...Bc5 12.Re1+=) 12.Qc2 (worse is 12.ed4 ed4 13.Re1 c5-/+) 12...c5 13.Qf5 Nbd7 14.d3 g6 15.Qh3 Nh5 16.Nd2 f5 17.f4 Rb8 18.Bd5 Kg7 19.Nf3 Re8 20.Kh1 Ndf6 21.fe5 Be5 22.Ne5 Re5 23.Bf3 Qd7 24.Rg1 Kf7 25.Qh4 Rd8 26.Qg5 b6 27.Qh6 f4 28.ed4 cd4 29.Rg5 Rg5 30.Qg5 h6 31.Qh6 Qh3 32.Bh5 Nh5?? (better is 32...gh5 33.Qf4 Qd3=) 33.Qh7+– Kf6 34.Bd4! Rd4 35.Qh8 Kf5 (35...Kf7 36.Qd4 Qf3 37.Kg1 Qg4 38.Kf1 Qh3 39.Ke2 Qe6 40.Kd2+–) 36.Qd4 (better is 36.Qc8 Kf6 37.Qh3+–) 36...Qf3 37.Kg1 Qg4 38.Kf1 Qh3 39.Ke1 Qh2 40.Kd2 Nf6 (40...f3 41.Qe4 Kg5 42.Qf3+–) 41.Re1 g5 (41...f3 42.Qb6 Ng4 43.Qe6 Kg5 44.Qd5 Kh6 45.Qf3 Nf2 46.Re2+–) 42.Qb6 g4 43.Kc3 (better is 43.Qc5 Kg6 44.Re6 g3+–) 43...Qh8 44.Kb3 Qh3 (44...Qa8 45.Qd6 Qf3 46.Kc3 Qf2 47.Re6+–) 45.Qd4 Qf3 46.b6 (better is 46.Kc3 g3 47.Re5 Kg4 48.fg3 Qf1 49.Qf4 Qf4 50.gf4 Nd7+–) 46...g3 47.fg3 fg3 48.Qe3 Qg2 (48...Qe3 49.Re3 Kf4 50.b7+–) 49.Rg1 (49.Rg1 Qf2 50.Rg3 Qe3 51.Re3+–) 1–0. Ivankovic,I (2135) – Videnova,I (2315), Bol na Bracu CRO, 2013.

6.Bb2 Bd6 7.Nf3 e4 8.Nd4 0-0 9.cd5 cd5 (9...Nd5 10.d3 Bb4 11.Nd2=+) 10.Be2= Nbd7 11.Ba3 Ne5 12.Bd6 Qd6 13.0-0 Nfg4 14.h3 Nh2 (14...Nf6 15.f4 ef3 16.Bf3=) 15.Re1+= f5 (15...Be6!?+=) 16.Nc3+/- f4 (16...b6!?+/-) 17.Qb3+- (17.Kh2 fe3 18.Kh1 ef2=) 17...f3 18.Ne4 Qg6 19.Ng3 fe2 (19...Qd6 20.Bd1 fg2 21.Kh2 Rf2+-) 20.Qd5 (20.Kh2?! Be6 21.Re2 Bf7+-) 20...Qf7 21.Qe5 Qf2 (21...Nf1 22.Re2 Ng3 23.Qg3 Be6+-) 22.Kh2 Bh3 (22...Qf7 23.Re2 Re8 24.Qd6+-) 23.Re2 Qf7 24.Kh3 Rae8 25.Qf4! Qd7 (25...Qf4 26.ef4 Combination) 26.Qg4 Qd5 27.Rf1 Rf1 28.Nf1 Re4 (28...g6+-) 29.Qc8 Kf7 30.Rf2 (30.Rf2 Kg6 31.Ng3+-) 1-0. muhammadaudii (2155) - Raen2005 (2250), lichess.org, 2020.

6.d4 ed4 7.Qd4 Bb4 8.Bd2 +=.

6.Nf3 e4 7.Nd4 c5 8.Nb3 b6 9.cd5 Nd5 10.Bc4 Be6 11.Qc2 Nb4?? (better is 11...Qh4 12.0-0 Be7 13.Bd5 Bd5-/+) 12.Qe4+– Be7? (better is 12...Ra7 13.0-0 Qf6+–) 13.Be6 (13.Qa8? Bc4 14.Nc5 Nc2 (14...bc5?! 15.Ra3–+; 14...Bc5?! 15.Qe4 Be6 16.Nc3–+) 15.Kd1 Na1–+) 13...fe6 14.0-0 (better is 14.Qa8 Nc2 15.Kd1 Na1 16.Na1+–) 14...Nd7? (better is 14...Qd5!? 15.Nc3 Qe4 16.Ne4 Nd3+/–) 15.Qe6+– c4 (15...Nf6 16.Bb2 Nc2 17.Ra2+–) 16.Nd4 Nc5 17.Qg4 (17.Qc4 Qd5 18.Qe2 0-0+–) 17...0-0? (better is 17...Bf6 18.Bb2 Qd7 19.Qd7 Kd7+/–) 18.Nc6+– Qd6?! (18...Nc6 19.Qc4 (19.bc6?! Qd3+–) 19...Rf7 20.bc6+–) 19.Qc4 Kh8 20.d4 Ne4 21.Nc3 (21.Nd2 Nf6 22.e4 Qc7+–) 21...Ng5 (21...Nc3 22.Qc3 Rac8+–) 22.Ba3 Bf6 (22...Rac8 23.f4 Nf7 24.Bb4 Qb4 25.Qb4 ab4 26.Nd5+–) 23.f4 (23.Nb4 ab4 24.Bb4 Qd8 25.Bf8 Qf8+–) 23...Ne6 (23...Qe6 24.Qe6 Ne6 25.Bb4 ab4 26.Nd5+–) 24.Ne4 (better is 24.Nb4 ab4 25.Bb4+–) 24...Qe7 (24...Qd7 25.Bb4 ab4 26.Qb4+–) 25.Nb4 (better is 25.Ne7 Be7 26.Qe6+–) 25...ab4 26.Bb4 Nc5 (26...Qb7 27.Qc6 Qc6 28.bc6+–) 27.Nf6 (27.dc5!? Rfe8 28.Nf6 gf6+–) 27...Qe3 28.Kh1 Nd3 (28...Qb3 29.Qb3 Nb3 30.Bf8 Na1 31.Ra1 gf6+–) 29.Bf8 Rf8 30.Ng4 Qe6 31.Qe6 1–0. lllllll21 – stelat, kurnik, 2014.

5.a4 e6

6.Bb2 Bb4 7.Nf3 0-0 8.Qc2 Nbd7 9.Be2 Ne4 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.bc6 Nc4 12.Qc4 bc6 13.Qc6=+) 10.Bd3 (10.0-0 cb5 11.ab5 Qc7+=) 10...Ndf6 (10...Ndc5 11.0-0=+) 11.h3 (11.0-0 cb5 12.ab5 Nc5=) 11...Nc5 12.Be2 dc4 13.Bc4 Nd5 (13...cb5 14.ab5 b6 15.Ng5=) 14.0-0 Qc7 (14...Nb6 15.d4 Nc4 16.Qc4 Na4 17.Ra4 cb5 18.Qb4 ba4 19.Qa4=) 15.Be5 Qe7 16.Nc3 (16.bc6!? bc6 17.d4+=) 16...f6= 17.Bd4 Bc3 (17...Nb6 18.Ba2=) 18.Bd5 (better 18.dc3 Bd7 19.Rfd1+=) 18...Ba1?? (better 18...Bd4 19.ed4 Na4 (worse 19...cd5 20.dc5 e5 21.d4+=) 20.bc6 ed5 21.Ra4 b5=) 19.Bf6?? (19.Bc5 Qe8 20.Bb3+- (20.Ra1?! cd5 21.Bf8 Qf8+=)) 19...Bf6-+ 20.Qc5 (20.Bc4-+) 20...Qc5 21.Be6 Be6 22.Rc1 Qb4 (22...Qc1 23.Kh2 Be7 24.Ne5 Rf2 25.Kg3 Qf1 26.Nf3 Qg2 27.Kf4 Qf3 28.Ke5 Qd5) 23.Nh2 Qd2 24.Ng4 Qc1 25.Kh2 Bg4 26.h4 (26.Kg3 Be5 27.Kh4 Qc2 28.bc6 Qf2 29.Kg4 Qg3 30.Kh5 Rf5) 26...cb5 (26...Bh4 27.f3 Bf2 28.fg4 Qg1 29.Kh3 Qh1) 27.f4 (27.f3 Be5 28.f4 Rf4 29.ef4 Qf4 30.Kg1 Qe3 31.Kf1 Rf8) 27...Qe3 (27...Bh4 28.g3 Qd2 29.Kg1 Rac8 30.gh4 Rc1) 28.f5 (28.Kh1 Qe1 29.Kh2 Bd4 30.ab5 Qh4) 28...Bh4 29.f6 (29.ab5 Bg3 30.Kh1 Qe1) 29...Bg3 30.Kh1 Qe1 0-1. FERNANDO_2013 (1725) - hoseinhe62 (1720), Rated Blitz game, lichess.org, 2018.

6.Nf3 Be7 7.Be2 0-0 8.0-0 Ne4 (8...dc4 9.Bc4 cb5 10.ab5=) 9.Qc2 Bf6 (9...cb5 10.ab5 b6 11.d3+=) 10.Bb2 (10.d4 Nd7+=) 10...Bb2 11.Qb2 Nd7 12.Nc3 Qf6 13.d4 Nc3 14.Qc3 Re8 15.Rfd1 White prepares the advance c5 15...Nb6 16.c5 Nd7 17.bc6 bc6 18.Rab1 e5 19.de5 Ne5 20.Nd4 (20.Ne5 Qe5 21.Qe5 Re5+/-) 20...Bf5 (20...Ba6 21.Ba6 Ra6 22.Rb7+=) 21.Rb6 Be4 (21...Qg6 22.f4 Bh3 23.Bf1+/-) 22.f3+/- (22.f3 Bf5 23.f4+/-) 1-0. dannysmet (2010) - zottolo (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.a4 Bf5

6.Bb2 e6 7.Nf3 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 10.Nh4 Bg6 11.Ng6 hg6 12.f4 Ne4 13.d3 Nef6 14.Nd2 Qc7 15.Nf3 Rfd8 16.Ne5 Ne5 17.Be5 Bd6 18.d4 Ne4 19.c5 Be5 20.fe5 b6 21.cb6 Qb6 22.Bd3 cb5 23.ab5 Nc3 Black prepares the advance a4 24.Qb3 Rdc8 25.Rac1 a4 (25...Ne4!? 26.Qa4 Rc7+=) 26.Qb4+– Na2 27.Rc8 Rc8 28.Qa4 (28.Qe7 Qc7 29.Rf7 Qe7 30.Re7+–) 28...Nc1+/– 29.Rd1 (better is 29.Bb1!? Ne2 30.Kh1+/–) 29...Nd3= 30.Rd3 Rc1 31.Kf2 Rb1 (31...Qd8!? 32.Rd1 Rc4=) 32.Rb3+/– Rc1 33.Qa6?? (better is 33.Qa8!? Kh7 34.Kg3+/–) 33...Qc7 34.Ra3?? (better is 34.Rb2 Qd8 35.g3=) 34...Qc2–+ 35.Kg3 Rf1 (better is 35...Rg1 36.Qa8 Kh7–+) 36.b6?? (36.Ra2 Qf5 37.b6 Qg5 38.Kh3 Qe3 39.g3–+) 36...Qf2 37.Kh3 Qf5 38.g4 (38.Kg3 Qg5 39.Kh3 Rf2 40.Qf1 Rf1 41.b7 Qf5 42.Kg3 Qf2 43.Kh3 Rg1 44.b8R Kh7 45.Rh8 Kh8 46.Ra8 Kh7 47.Rh8 Kh8 48.g3 Qe2 49.e4 Qh5) 38...Qf3 39.Kh4 Rf2 (39...g5 40.Kg5 f6 41.Kh4 g5 42.Kh5 Qh3 43.Kg6 Qh7) 40.Ra2 (40.Qc8 Kh7 41.h3 g5 42.Kg5 f6 43.ef6 Qf6 44.Kh5 Qh6) 40...g5! 41.Kg5 (41.Kg5 Qe3 Mate attack) 41...Qe3 42.Kh4 Qh6 43.Kg3 Qf4 (43...Qh2) 44.Kh4 Qh2 45.Kg5 Qh6 0–1. avinoam – puchatek0 (1865), kurnik, 2014.

6.Nc3 e6 7.Be2 Bb4 8.Bb2 0-0 9.Nf3 Nbd7 10.Nd4 cb5 11.Nf5 ef5 12.cb5 Nc5 (better is 12...Rc8=) 13.Bf3?? Attacks the isolani on d5 (better is 13.Na2+=) 13...Nd3–+ 14.Ke2 Nb2 15.Qc2 Nc4 (15...Bc3!? 16.Qc3 Nc4 17.d3–+) 16.Nd5 Nd5 17.Qc4 Nb6 18.Qa2 Qd7 19.Rhd1 Rac8 20.d4 Rc4 21.Kf1 Bd6 22.g3 (22.Qd2 Ra4 23.Ra4 Qb5 (23...Na4?! 24.Qa5 Nb2 25.Rc1–+) 24.Qe2 Qa4–+) 22...Rfc8 23.Kg1 Ra4 24.Qb3 Ra1 25.Ra1 a4 26.Qd3 Rc4 27.Bd1 Qc8 28.Bf3 Rc1 29.Rc1 Qc1 30.Kg2 Qc8 31.h3 g6 32.e4 (32.Qd2 a3 33.Qa5 Qa8 34.Qb6 a2 35.Qd6 a1Q–+) 32...fe4 33.Be4 a3 34.Qb3 Qe6 35.Qe6 fe6 36.Bb1 Kf7 37.Kf3 Nd5 38.Ba2 Nc3 39.Bc4 Nb5! 40.Ke4 (40.Bb5 a2 Passed pawn) 40...Ke7 (40...Nc3 41.Kd3 a2 42.Ba2 Na2 43.Kc4–+) 41.f4 (41.Kd3 Nc7–+) 41...Nc3 42.Kd3 a2 43.Ba2 Na2 44.Kc4 (44.Ke3 b5 45.Ke2 b4–+) 44...Kd7 45.Kb5 (45.Kd3 Nb4 46.Kc4 Kc6–+) 45...Kc7 46.Ka4 (46.Kc4 Nc1 47.g4 Bf4–+) 46...Kc6 47.Kb3 Nc1 48.Kc2 Ne2 49.Kd3 (49.g4 Kd5–+) 49...Ng3 50.Ke3 b5 51.Kf3 Nf5 52.Ke4 b4 (52...b4 53.Kd3 Kd5–+) 0–1. mikebaldini (1665) – tese69 (1815), gameknot.com, 2014.

6.d4 cb5 7.ab5 e6 =.

6.Nf3 cb5 7.cb5 Nbd7 8.Ba3 +=.

6.Nf3 e6 7.Qb3 (7.d4 Bb4 8.Bd2 Be7=) 7...Bb4 (7...Be4 8.d4+=) 8.Ba3= Qe7 9.Bb4 (9.Nc3 Be4=) 9...Qb4+= 10.Qb4 (10.Nd4 Qb3 11.Nb3 cb5 12.cb5 Nbd7=) 10...ab4 11.Nd4 (11.bc6 Nc6 12.cd5 Nd5+=) 11...Bb1 12.Rb1 c5 (12...Ra4 13.bc6 bc6 14.cd5 Nd5 15.Nc6 Nc6 16.Bb5+=) 13.Nb3= Nbd7 14.a5 Ne4 (14...Ke7 15.d4=) 15.f3 (15.Rc1 Ke7=) 15...Nd6 16.d3 Ke7 17.Be2 Rhc8 (17...e5 18.Ra1+=) 18.Kf2 (18.Kd2 e5+=) 18...Ne5 (18...e5 19.Ra1+=) 19.Rhc1 dc4 20.dc4 f5 21.Ra1 Nd7 (21...Ra7 22.Ke1=) 22.Rc2 Ne5 23.Nd2 b6 24.a6+= Ra7 25.f4 Nef7 26.Bf3 Rd8 27.Nb3 Nc8 28.Bb7 Nfd6 29.Bc6 Rc7 30.Ke2 Ra7 31.Rd1+/– Nf7 32.Rdd2 Rd2 33.Rd2 Nd8 34.Bf3 Nd6 35.Rc2 Nc8 36.e4 fe4 37.Be4 g6 38.g3 Nd6 39.Bf3 N8f7 40.Kf2 Ne8 41.Re2 Nfd6 42.Bd5 Nc7= 43.g4 Kf6 44.Nc5 bc5 45.f5? ed5–+ 46.b6 Ne4 47.Re4 de4 48.ba7 b3 49.Ke2 b2 (49...b2 50.Kf2 gf5 51.gf5 b1Q–+). De Visser,Arno – van der Zee, 1999.

5.Bb2 cb5

6.cb5 A) 6...Nbd7 7.Nf3 e6 8.Be2 Bd6 9.0-0 0-0 10.d4 Qe7=; B) 6...Bf5 7.Bf6 ef6 8.Nc3 Be6 9.Nf3 Bd6 10.d4 Nd7=; C) 6...e6 7.f4 (7.Nf3 Bd6 8.Be2 Nbd7 9.Nc3 0-0 10.0-0 e5=; 7.Be2 Bd6 8.Nf3 Nbd7 9.0-0 e5 10.Nc3 0-0=) 7...Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 b6=; D) 6...Bg4 7.Be2 (7.Nf3 e6 8.h3 Bh5 9.Nc3 Bd6 10.Be2 0-0=) 7...Be2 8.Ne2 e6 9.0-0 Bd6 10.Nbc3 0-0=.

6.cd5 b4 7.Bf6 ef6 8.Qc2 =.

5.Bb2 Nbd7

6.d4 a4 7.bc6 bc6 8.Nf3 e6 9.Nbd2 Bd6 10.Rb1 0-0 11.c5 (11.Bd3 c5=) 11...Bc7 12.Qc2 Qe7 13.Bc3 e5 14.de5 Be5 (14...Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Nf3=) 15.Ne5 Ne5 16.Bd4 Re8 17.Be2 Ne4 18.Ne4 (18.Rb6 Bf5 19.Qb2 Nc5 20.Be5 Qe5 21.Qe5 Re5 22.Rc6 Ne4=) 18...Bf5 19.f3 (19.Bf3 Nf3 20.gf3 de4=) 19...de4 20.Be5 (< 20.fe4 Qh4 21.g3 Qe4 (21...Be4?! 22.gh4 Bc2 23.Rb7=) 22.Qe4 Be4-/+) 20...Qe5 21.f4 Qe7 22.0-0 ½–½. Plock,Jorg – Van Rooijen,Peter, Orang–Utan Invitational, 2002.

6.d4 cb5 7.cd5 Nd5 8.Bb5 Qb6 9.a4 Qg6 10.g3 e6=.

6.cd5 cd5 7.Nf3 e6 8.Be2 (8.d4 a4 9.Bd3 Bb4 10.Bc3 Bd6=) 8...Bd6 9.0-0 0-0 (9...Qe7 10.d4 0-0=) 10.d3 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qe7=; 10.d4 Qe7=) 10...Re8 (10...e5=) 11.Nbd2 Nb6 (11...e5 12.Nh4=+) 12.Ne5 Nfd7 13.f4 f6 14.Nef3 e5 15.fe5 Ne5 16.Nh4 Be6 (16...Nf7 17.Bd4=) 17.Kh1 a4 18.a3 (18.Rb1 d4 19.ed4 Nf7=) 18...Qd7 19.Bd4 Nc8 (worse 19...Qb5 20.Rb1 Qd7 21.Rb6 Ba3 22.Qb1+–) 20.Qb1 Ng4 (20...Ra5 21.Qc2-/+) 21.g3 (21.Bg4 Bg4 22.Nhf3 Ra5=+) 21...Ra5-/+ 22.Qd1 Be5 23.Ng2 (23.Ndf3 Bd4 24.Nd4 Ne3=+) 23...Nd6 (better 23...Bd4!? 24.ed4 Nb6-/+) 24.Be5=+ fe5 25.e4 (25.b6 d4 26.Nc4 Nc4 27.dc4 Rd8=+) 25...d4 (25...Nb5 26.ed5 Bf5 27.Nc4=+) 26.Nc4 Bc4 27.dc4 (27.Bg4 Be6 28.Be6 Qe6-/+) 27...Nf6 28.Qe1 Raa8 29.Bd3 Rac8 30.Qe2 b6 31.Rab1 Nb7 (31...Qg4 32.Qg4 Ng4 33.Rb4–+) 32.Ne1 (32.Nh4 Nc5 33.Nf5 Rf8-/+) 32...Nc5 33.Nc2 (better 33.Nf3!?-/+) 33...Qg4–+ 34.Qg4 Ng4 35.Nb4 Ne3 36.Rf2 Nd3 37.Nd3 Rc4 (37...Nc4!? 38.Rb4–+) 38.Nb2 Rc7 39.Na4 Rec8 40.h3? (better 40.Rg1 Nc4 41.Rc1–+) 40...Rc1 41.Rc1 Rc1 42.Kh2 d3 43.Nb6 (43.g4 d2! 44.Rd2 Nf1 45.Kg2 Nd2 46.Nb6 Rb1–+) 43…Rc2 (43...Rc2 44.Kg1 Rf2 45.Kf2 d2–+) 0–1. Buchnicek,Petr – Votava,Jan, Usti, 1994.

6.Nf3 e6 7.a3 Nb6 8.bc6 bc6 9.cd5 cd5 (worse is 9...Nfd5 10.Qc2+/–; worse is 9...Qd5 10.Bd4 Nbd7 11.Nc3+/–) 10.Bd4 Nbd7 11.Nc3 Bd6 12.Qa4 0-0? (better is 12...Ba6 13.Bf6 gf6 (13...Qf6?? 14.Qc6 Ke7 15.Ba6+–) 14.Ba6 Ra6+=) 13.Qc6+– (13.Qc6 e5 14.Qa8 (worse is 14.Qd6 ed4 15.Nd4 Bb7+–; 14.Nd5?! ed4 15.Qd6 de3 16.fe3 Nd5 17.Qd5 Rb8+/–) 14...ed4 15.Nd4+–) 1–0. pierred (2840) – samyaksamadhi (2425), net–chess.com, 2015.

6.Nf3 e6 7.Nc3 Bb4 8.a3 Be7 9.d4 0-0 10.Rc1 cb5+=.

6.Nf3 e6 7.d4 cb5 8.cd5 Nd5 9.Bb5 Bb4 10.Nbd2 0-0 =.

6.Nf3 e6 7.Be2 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 =.

6.Nf3 e6 7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.d3=) 9.d4 c5 (9...dc4 10.bc6 bc6 11.Bc4=) 10.cd5+= ed5 11.dc5 Nc5 12.Nc3 (12.Nbd2 Re8+=) 12...b6 (12...Be6 13.Rc1+=) 13.Qd4 (13.Rc1 Be6+=) 13...Bb7 (13...Re8 14.Rac1+=) 14.Rad1 (14.Rac1 Rc8+=) 14...Re8 (14...Rc8 15.Qh4=) 15.Rd2= Bf8 (15...Rc8 16.Rc1=) 16.Rfd1 Qc7 (16...Bd6 17.Rc1+=) 17.Rc2 (17.Rc1 Bd6+=) 17...Rad8 (17...Bd6 18.a3+=) 18.a3 (18.Rdc1 Bd6+=) 18...Qb8 (18...Bd6 19.Bd3+=) 19.Bf1 (19.h3 Bd6+=) 19...Bc8 20.Bd3 Bg4 21.Ne2 Nfe4 (21...Bd6 22.h3 Bf3 23.gf3=+) 22.Ne5 ( 22.h3 Bf3 23.gf3=) 22...Re5? (22...Nd3 23.Rd3 (< 23.Ng4 Nb2 24.Qb2 f5-/+; 23.Nd3?! Nf6 24.f3 Bd7=) 23...Bc5 24.Qa4 Be2 25.Re2 Re5 26.f3–+) 23.Qe5+/– Qe5 24.Be5 Nd3 25.Rd3 Bf5 26.Bc7 Rc8? (26...Rd7 27.Rc6 Nf2 28.Rd4+–) 27.Rd5 Nd6? 28.Rc3+– Be6 29.Rd6 Rc7 30.Rb6 Rd7 31.Nd4 g6 32.Ra6 h5 33.Ra5 Bg7 34.b6 Bd4 35.ed4 Rd4 36.Rc1 Bd5 37.Rd5! Rd5 38.b7 (38...Rb5 39.Rc8 Kg7 40.b8Q Rb8 41.Rb8+–) 1–0. mrkt – guest1530, ICC, 2005.

6.Nf3 g6 7.cd5 cd5 8.Be2 Bg7 9.0-0 0-0 10.d3 Nc5 11.Qc2 Nfd7 (11...b6!?=) 12.Bg7+= Kg7 13.Nc3 Nf6 14.Rfc1 b6 (14...Bf5 15.Nh4 Be6 16.e4 de4 17.Ne4 Nce4 18.de4+=) 15.Na4+= Na4 16.Qa4 Bg4 (16...Bb7 17.Ne5+=) 17.h3+/– Bf3 18.Bf3 (18.gf3 d4 19.Qd4 Qd4 20.ed4 Rfd8+=) 18...Rc8 19.Rc6 Rc6 20.bc6 Qd6 21.Qb5 Rc8 22.Rc1 Qb4 23.Qb4 ab4 24.d4 (24.Kh2 Kf8+/–) 24...Rc7 (24...e6 25.g4+=) 25.Rc2 (25.g4 e6 26.Kg2+=) 25...e6= 26.Be2 Ne8 (26...Ne4 27.Ba6=) 27.Kf1 (27.f3!?+=) 27...Nd6= 28.Ke1 Kf6 29.Bd3 Ke7 30.Kd1 f5 31.Kc1 b5 32.Rc5 Ne4 33.Be4 fe4 34.Rb5 Rc6 35.Kb2 (35.Kb1 Kd6+=) 35...Kd6 (35...Rc8 36.Rc5 Rb8 37.h4=) 36.Rb4+= Rc8 37.a4 (37.f3 ef3 38.gf3 h6+=) 37...Rf8+= 38.Rb6 Kc7 39.Re6 Rf2 40.Kb3 Rg2 41.Re7 Kb6 42.Rh7 Rg3 43.Kb4 Re3 44.a5 Ka6 45.Kc5 Ra3 46.Kd5 e3 47.Re7 e2 48.Re2+/– Rh3 49.Re6 Ka5 50.Rg6 Rh5 51.Ke6?? Kb6 52.d5 Rh8 53.Ke7 Kb7 54.d6 Rh7= 55.Ke6 Kc6 56.Rf6 Rg7 57.Kf5 Kd7 58.Re6 Rg1 59.Rh6 Rf1 ½–½. Logvinov,Kirill (2105) – Astakhov,Alexander (1745), Anna RUS, Gagarin Mem, 2014.

6.Nf3 g6 7.Be2 Bg7 8.0-0 0-0 9.Nc3 Nc5 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2=) 10.d4+= Nce4 11.Rc1 Bg4 12.Ne5 Be2 13.Qe2 cb5 14.Nb5 dc4 15.Nc4 (15.Qc4 Nd2 16.Qc7 Nf1 17.Kf1 Nd5 18.Qd8 Rfd8-/+; 15.Rc4?! Nd6 16.Rc2 Nb5 17.Qb5 Qd5+=) 15...Nd5 16.Rfd1 Nd6 (16...a4!?+=) 17.Ncd6+/– ed6 18.Qf3 Nb4 19.a4 d5 20.Ba3 Qb6 21.Nc7 Rac8 (21...Rad8 22.Bb4 Qb4 23.Nd5 Qa4 24.Ra1+–) 22.Nd5 Qd6 23.Nc3 (23.Rc8 Rc8 24.e4 Qe6 25.Bb4 ab4+–) 23...Rc6 24.Nb5 Qd7 25.Qf4 (25.Rb1 Ra8+–) 25...Rfc8 26.Rc6 Rc6 (26...bc6 27.Nd6 Nd5 28.Qf3+–) 27.Qb8 Bf8 28.d5 Rc2 29.d6 (29.Qf4 Nd5 30.Qd4 Nf6 31.Qd7 Nd7 32.Rd7 Ba3+=) 29...Kg7 (29...Na6 30.Qa7 Rc4 31.Bb2+/–) 30.e4 ( 30.Bb4 ab4 31.Nc7+/–) 30...Re2? (30...Nc6 31.Qc7 Qg4 32.Re1+/–) 31.e5?? ( 31.Qc7 Qc6 32.f3+– (32.Qa5?! Qc5 33.Qa7 Bd6 34.Qc5 Bc5+=)) 31...Nd3 32.Rf1 (32.Rd3 Re1) 32...Ne5+= (32...Re5? 33.Qc7 Qc7 34.dc7+– (34.Nc7?! Bd6 35.Bd6 Re4+–)) 33.Qc7 Qg4 34.Qb7 h5 (34...Rd2 35.f4 Nc4 36.Qc6=) 35.Qd5 h4? ( 35...Nd7+/–) 36.Nd4 ( 36.Nc3 h3 37.Ne2 Qe2 38.Rd1+– (38.Qa5 hg2 39.Rc1 Nf3 40.Kg2 Nh4 41.Kh3 Qf3 42.Kh4 Qf4 43.Kh3 Qf3 44.Kh4 Qf4 45.Kh3 Qf3 46.Kh4=)) 36…Re4?? (37.f4! Nf3 38.Nf3 h3+–; 36...Qe4 37.Qe4 Re4+–). Hartzell,O – Samuelsson,Sven Gunnar, Stockholm op2, 1992.

5.Bb2 e6

6.Nc3 A) 6...Bd6 7.d4 (7.Rc1) 7...b6 8.Rc1 Bd7 9.Nf3 a4 10.bc6 Bc6+=; B) 6...Nbd7 7.Nf3 (7.Rc1 Be7 8.d4 0-0 9.c5 Qc7 10.Nf3 e5=) 7...Bb4 8.a3 Be7 9.d4 0-0 10.Rc1 cb5+=; C) 6...Bb4 7.a3 (7.cd5 cd5 8.Nf3 0-0 9.Be2 Nbd7 10.Rc1 e5=) 7...Be7 8.Nf3 0-0 9.Rc1 Bd7 10.d4 dc4=; D) 6...Be7 7.Nf3 0-0 8.Rc1 cb5 9.cb5 Nbd7 10.d4 Nb6=.

6.Nf3 Bb4 7.cd5 (7.Ba3 0-0 8.Bb4 ab4 9.d4 cb5 10.cb5 Bd7=) 7...ed5 8.Be2 0-0 9.Nc3 Bg4 10.0-0 Re8=.

6.Nf3 dc4 7.Bc4 cb5 8.Bb5 Bd7 9.Nc3 Bd6 10.0-0 0-0=.

6.Nf3 Bd6 7.Nc3 0-0 8.d4 b6 9.Rc1 Bd7 10.Ne5 Be8+=.

6.Nf3 Bd6 7.d4 dc4 8.Bc4 Bd7=.

6.Nf3 Bd6 7.Be2 0-0 (7...dc4 8.Bc4 cb5 9.Bb5 Bd7 10.Na3=) 8.0-0= dc4 (8...cb5 9.cb5 Nbd7 10.d4=) 9.Bc4 (9.Na3 Nd5=) 9...cb5 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Nd5 (11...e5 12.Qa4=) 12.Be2 Nc3 13.Bc3 b5 (13...Bc6 14.Rc1=) 14.Nd4 (14.Rb1 b4 15.Be5 Be5 16.Ne5 Nc6 17.Nd7 Qd7=) 14...b4 15.Bb2 Qb6 (15...Nc6 16.Nb5 Bb8 17.f4=) 16.f4 (16.Bd3 Nc6=) 16...Nc6 (16...Rc8 17.Bd3=) 17.Bd3 f5 (17...Nd4 18.Bd4 Qb7 19.Rc1=) 18.Rc1+= Rac8 (18...Nd4 19.Bd4 Qd8+=) 19.Nf3 (19.Bc4!? Nd4 20.Bd4=) 19...Bf4=+ 20.Rc6? (20.Bc4 Kh8=+) 20...Be3! (20...Rc6?! 21.Bd4 Bh2 22.Kh2 Qb8 23.Be5=) 21.de3 Qe3 22.Kh1 Bc6 23.Nd4 Bd5 24.Ba6 Rcd8 25.Qa1 Qg5 26.Nf3-/+ Qe7 27.Be5 g5 28.Rc1 Bf3 29.gf3 Qd7 30.Rg1 g4 31.Qc1 Qd2 32.Bc4 Kf7=+ 33.Qb1 Qe3?? 34.Qf5 (34...Kg8 35.Rg4 Qg5 36.Rg5) 1–0. Mielke,Sven (2095) – Boettcher,Dietmar (1725), Ryck Open Greifswald, 2002.

6.Nf3 Nbd7 7.d4 (7.Nc3 Bb4 8.a3 Be7 9.d4 0-0 10.c5 e5=) 7...cb5 8.cd5 Nd5 9.Bb5 Bb4 10.Nbd2 0-0=.

6.Nf3 Be7 7.Nc3 0-0 8.Rc1 Bd7 9.cd5 Nd5 10.Nd5 ed5=.

6.Nf3 Be7 7.Nc3 Nbd7 8.d4 Bb4 9.Qc2 Ne4 10.Bd3 Ndf6 11.Ne5 Bd7 12.0-0 Bc3 13.Bc3 cb5 14.c5 Nc3 15.Qc3 b4 16.Qb3 Bc6 17.a3 ba3 18.Ra3 0-0 19.Rfa1 Qc7 20.Qc3 a4 21.Nc6 bc6 22.Ra4 Ra4 23.Ra4 Rb8 24.Qa5 Qa5 25.Ra5 g6 26.Ra6 Rb3 27.Bf1 Ne4 28.Rc6 Rb1 29.Rb6 Rc1 30.Rb2 Kg7 31.f3 Nc5 32.dc5 Rc5 33.Kf2 Rc7 34.f4 Ra7 35.Kf3 Rc7 36.g4 h6 37.h4 Ra7 38.f5 Rc7 39.Kf4 Ra7 40.Rd2 Ra3 41.Rd3 Ra1 42.Bg2 Ra4 43.Rd4 Ra3 44.fe6 fe6 45.Bd5 e5 46.Ke5 Re3 47.Kf4 Re7 48.Re4 Ra7 49.Re6 Ra4 50.Be4 Kf7 51.Rg6 Re4 52.Ke4 Kg6 53.Ke5 Kg7 54.Kf5 Kf7 55.h5 Kg7 56.Ke6 1–0. Slagle – Mantia, Columbus 1981.

6.Nf3 Be7 7.d4 0-0 8.Nc3 dc4 9.Bc4 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Bd3 Bb4 12.0-0 Bc6 13.Qe2 Bc3 14.Bc3 Nd5 15.Bb2 Nd7 16.a3 Rb8 17.Rfc1 f5 18.Nd2 f4 19.e4 Ne7 20.Qg4 Nf6 21.Qe6 Kh8 22.d5 Bd7 23.Qd6 b5 24.Be5 Rb6 25.Qc5 Ne8 26.Bc7 Nc7 27.Qb6 Na8 28.Qd8 Rd8 29.Rab1 Rb8 30.Nc4 a4 31.Nd6 g5 32.Nf7 Kg7 33.Ng5 Ng6 34.Nf3 Kf6 35.Nd4 Ne5 36.Bb5 Bg4 37.Nc6 Rg8 38.Ne5 Ke5 39.Rc3 f3 40.Ba4 fg2 41.Rg3 Rg6 42.f4 Kf4 43.Rb8 Nb6 44.Rf8 Ke5 45.Be8 Rg7 46.h3 h5 47.Bh5 Ke4 48.Rg4 1–0. Arno de Visser – van der Zee, Noordkop 1985.

6.Nf3 Be7 7.d4 Bd7 8.Ba3 dc4 9.bc6 Bc6 10.Bc4 Nbd7=.

6.Nf3 Be7 7.cd5 ed5 8.Be2 0-0 9.0-0 Re8 10.Nc3 Bf5=.

6.Nf3 g6 7.Na3 Bg7 8.Be2 0-0 9.0-0 Bd7 10.Qb3 dc4 11.Qc4 cb5 12.Nb5 Nc6 13.Rac1 Rc8 14.Qb3 b6 15.Ba3 Nb4 16.Bb4 Rc1 17.Rc1 Bb5 18.Bf8 Be2 19.Bg7 Kg7 20.d3 Qd3 21.Qb6 Qa3 22.Qb1 Bd3 23.Qa1 Kh6 24.Ne5 Kg7 25.Rc3 Qd6 26.Nd3 Kh6 27.Nf4 Qe5 28.Rc1 Qf5 29.Qd4 Ne4 30.f3 Nf6 31.Ne2 Qb5 32.Qf6 Qe2 33.Qh4 Kg7 34.Qf2 Qd3 35.Rc2?? Qd1 ½–½. Kreuzer – Glaub, Mannheim 1979.

5.Bb2 Bf5

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 (7.Nc3 e5+=) 7...e6 (7...cb5 8.cd5 b4 9.d3+=) 8.Nc3 Bd6 9.Nd4 0-0 10.Nf5 ef5 11.Kf1 (11.0-0 Nb6 12.d3 Qe7=) 11...Ne4 (better 11...dc4!? 12.bc6 bc6 13.Bc4 a4=) 12.cd5+= Qh4? (better 12...cd5!? 13.Nd5 Rc8+=) 13.Ne4+– fe4 14.dc6 bc6 15.bc6 Ne5 16.Rc1 f5 (16...Rab8 17.Be5 Be5 18.Rc4+–) 17.Qb3 Kh8 18.Qe6 Ng4? (18...f4 19.c7 f3 20.gf3 ef3 21.Be5 fe2 22.Ke2 Qh5 23.f3 Be5+–) 19.g3 Qh3 20.Kg1 Bc7 (20...Qh6 21.Qh6 Nh6+–) 21.Qd7 Rac8 1–0. GuestRDTL – guestbibui, freechess.org, 2019.

6.Nf3 e6 7.Be2 Be7 8.0-0 0-0 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.a4 Nbd7 12.d4 c5 13.Nd2 Nb6 14.Qb3 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Rc8 17.Rfd1 Qc7 18.Rac1 Rfd8 19.h3 b6 20.dc5 Rd1 21.Qd1 Bc5 22.Qf3 Ne8 23.h4 Qe7 24.h5 gh5 25.Qh5 Ba3 26.Ba3 Qa3 27.Qd1 Nd6 28.Ra1 Qb2 29.Rb1 Qe5 30.Be2 g6 (30...Ne4 31.Qd7 Rf8 32.Rc1+=) 31.Rc1 Rc5 32.Rc2 Kg7 33.Qc1 Ne4 34.Rc5 Nc5 (worse is 34...bc5 35.f4 Qd5 36.Qc2+/–) 35.Qd1 Qb2 36.Kf1 e5 37.Bc4? (better is 37.f3!?-/+) 37...Ne4–+ 38.Qe2 0–1. Cortes Lloveras,Enrique (1890) – Plamenov Ribarov,Petar (2095), L'Hospitalet de Llobregat ESP, 4th Open, 2013.

6.Bf6 ef6 7.Nc3 (7.Nf3 Be6 8.Nd4 Bc5 9.Ne6 fe6 10.a3 0-0=; 7.cd5 Qd5 8.Nf3 Qd7 9.Nc3 Bd6 10.Bc4 Be6=) 7...d4 8.ed4 Qd4 9.Nf3 Qd7 10.Be2 Bd6=.

5.Nc3 e5

6.bc6 bc6 7.cd5= cd5 8.Nf3 Bd6 (8...e4 9.Nd4 Bc5 10.d3 0-0 11.de4 de4 12.Rb1=) 9.Nb5 0-0 10.Nd6 (10.Bb2 Nc6= (10...Re8 11.Rc1 Bg4 12.Be2=) 11.Qc1 Bb7 12.Nd6=; 10.a4 Nc6 11.Nd6 Qd6 12.Ba3=) 10...Qd6= 11.Qa4 (11.a4 Nc6 12.Ba3=) 11...Nc6 (11...Bd7 12.Ba3=) 12.Ba3 Nb4 13.Bb4 Qb4 14.Qb4 ab4 15.Ne5 b3 16.a4 Bf5 17.Bd3 Nd7 (17...Ne4 18.f3 Rae8 19.Nc6+= (worse is 19.fe4 de4 20.Bc4 b2=)) 18.Bf5 Ne5 19.Ke2 Rfb8 20.Rhb1 Nc4 21.Bd7 (21.d3 Na5+/–) 21...Kf8 22.d3 Nd6 (better is 22...Na5!?+=) 23.Ra3+/– b2 24.Ra2 Ra7 25.Bc6 Rc7 26.Bd5 Rc2 27.Kf3 h5 (better is 27...Rd2!? 28.e4 Rd3 29.Ke2 Rd4+–) 28.a5+– Rb4?! (28...g5 29.e4 Rb4+–) 29.a6 g5 30.g3 (better is 30.d4 g4 31.Kg3 Nf5 32.Kf4 Rf2 33.Ke5 f6 34.Ke4 Nd6 35.Kd3+–) 30...g4–+ 31.Kg2 Nf5 32.Re1 (32.h3 Ne3 33.Kh2 Nd5 34.Kg2 Ne3 35.Kh2 Rf2 36.Kg1 Rf1 37.Rf1 Nf1 38.Rb2 Rb2 39.a7–+) 32...b1Q 33.Rc2 (33.Ra1 Ne3! 34.Kg1 Qa1 35.Ra1–+) 33...Qc2 34.a7 (34.Bf3 gf3 35.Kf3 Qd3 36.Kg2 Qe4 37.Kf1 Qh1 38.Ke2 Rb2 39.Kd1 Qd5 40.Kc1 Qd2) 34...Rb2 35.a8Q Kg7 36.Rf1 (36.Qg8 Kg8 37.Bf7 Kf7 38.Rf1 Ne3 39.Kg1 Nf1 40.Kh1 Qf2 41.d4 Qh2) 36...Ne3 (36...Qf2 37.Rf2 Ne3 38.Kg1 Rb1 39.Rf1 Rf1) 37.Kg1 (37.Kh1 Qf2 38.Bg2 Nf1 39.Qc6 Ng3 40.hg3 Rb1 41.Qc1 Rc1 42.Kh2 Qg1) 37...Nf1 (37...Qf2! 38.Rf2 Rb1 39.Rf1 Rf1) 38.Qa7= Rb1?? (better is 38...Kf6 39.Qf7 Ke5=) 39.Qf7 Kh6 40.Qf6 (40.Qf8 Kg5 41.f4 gf3 42.h4 Kg4 43.Qf3 Kh3 44.Be6) 40...Kh7 41.Be4 (41.Qe7 Kh6 42.Qf8 Kg5 43.f4 gf3 44.h4 Kg4 45.Qf3 Kh3 46.Be6) 41...Kg8 42.Bd5 Kh7 43.Be4 (43.Qe7 Kh6 44.Qf8 Kg5 45.f4 gf3 46.h4 Kg4 47.Qf3 Kh3 48.Be6) 43...Kg8 44.Qd8 Kg7 (44...Kf7 45.Bd5 Kg6 46.Qd6 Kg7 47.Qe7 Kh6 48.Qf8 Kg5 49.f4 gf3 50.h4 Kg4 51.Qf3 Kh3 52.Be6) 45.Qe7 Kg8 46.Bd5 Kh8 47.Qf8 Kh7 48.Be4 1–0. Bauer,Ch (2620) – Wagner,De (2575), World Blitz, 2015.

6.bc6 Nc6!? 7.Nf3 (7.Nd5 Nd5 8.cd5 Qd5+= 9.Bb2 Be6 10.Nf3 Rc8 11.Qa4 e4 12.Nd4+=) 7...Bb4 8.cd5 Nd5 9.Bb2 0-0 10.Qc2 Nf6 11.Bb5 Bd6 12.Bc6 +=.

6.cd5 cd5 7.Bb2 Nbd7 8.Nf3 b6 9.Be2 Bd6 10.h3 0-0 11.Qc2 Re8 12.0-0 Nf8 13.a4 h6 14.Rfc1 Be6 15.d3 Rc8 16.Qd1 Bf5 17.g4 Be6 18.Bf1 Qd7 19.Bg2 N8h7 20.Ne2 e4 21.Nfd4 g5 22.Nc6 Ng4? (better is 22...Bf8+/–) 23.hg4+– Bg4 24.de4 Bh3 (24...de4 25.Qd4 f6 26.Ng3+–) 25.Qd5 Bg2 26.Kg2 Qg4 27.Kf1 Bc5 28.e5 Rc7 29.Rc4 Qh3 30.Qg2 Qf5 31.Kg1 (better is 31.Bd4 Bd4 32.ed4 f6+–) 31...Qd3 32.Rc5?? (better is 32.Qg4 h5 33.Nc1 Qe3 34.Qf5 Qe1 35.Kg2+–) 32...Qe2+/– 33.Bd4 bc5 34.Bc5 Qc4 35.Bb6 Rd7 36.Ba5 Nf8 37.Bb6 Rd2 38.Bd4 Ne6 (38...Qe2 39.b6 Rd1 40.Rd1 Qd1 41.Kh2 Qa4 42.b7=) 39.b6 Nd8 40.Nd8 Rd8 41.b7 Qb4? 42.Qc6+– Kh7 43.e6 R2d4 44.ed4 Rd4 45.e7! Rg4 46.Kf1 Qb2 47.Rc1 Rf4 48.Qc2 (48.Qc2 Qc2 49.Rc2+–) 1–0. combijack (1780) – fredmadrake (1775), gameknot.com, 2011.

6.Nf3 d4 (6...e4 7.Ng1=+) 7.ed4 ed4 8.Nb1? (better 8.Na4=+) 8...d3-+ 9.Qb3 (9.Bb2 Qe7 10.Ne5-+) 9...Bf5 (9...Qe7 10.Kd1 Ne4 11.Ba3 Nf2 12.Kc1-+) 10.Nc3? (10.Ba3 Ba3 11.Qa3 cb5 12.cb5 Qd5-/+) 10...Bb4?? (better 10...Qe7 11.Ne2 a4-+) 11.Ba3?? (11.Nd1 0-0-/+) 11...c5 (better 11...Qe7! 12.Kd1 Ng4 13.Bb4 Nf2 (13...Qb4?! 14.Rg1-+) 14.Kc1 ab4 (14...Qb4?! 15.Rg1-+) 15.bc6 bc3-+) 12.0-0-0-/+ 0-0 13.h3 a4! 14.Na4? (better 14.Qb2 Qd6 15.Re1-/+) 14...Ba3-+ 15.Qa3 Qa5 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Qa4 18.g4?? (18.Qc2-+) 18...Qa2 19.Qb1 (19.Ne1-+) 19...Qc4 20.Qc2 Ra1 21.Kb2 Ra2 22.Kb1 Qc2 0-1. ClayPigeons (2080) - zurich_1953 (1990), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.Nf3 e6

6.a4 Bb4 7.Bb2 0-0 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 Nc5 10.0-0 Nfe4 11.Ne4 Ne4 12.d3 Nf6 13.Ne5 cb5 14.ab5 Nd7 15.Bf3 Ne5 16.Be5 f6 17.Bg3 Bd6 18.cd5 Bg3 19.hg3 ed5 20.Qb3 Be6 21.e4 Kh8 22.ed5 Bf7 23.Rac1 (23.Rfc1!?+/–) 23...Qd6 24.b6 Rfd8 (better is 24...a4!? 25.Qc4 Qb6=) 25.Rc7+/– a4 26.Qc4 Bd5 27.Bd5 Qd5 28.Qd5 Rd5 29.Rb7 Rd3? (29...Rb5 30.Rc1 h5 31.Rcc7+=) 30.Rb1 (30.Ra7 Rb8 31.Rc1 Rdd8+–) 30...a3? (better is 30...Rb3 31.Rb3 ab3=) 31.Rc7+– a2 32.Ra1 h5 (32...Re8 33.Ra2 Rd1 34.Kh2+–) 33.b7 Rb8 (33...Rg8 34.Ra2 Rdd8 35.Ra5+–) 34.Ra2 (better is 34.Rc8 Rd8 35.Rd8 Rd8 36.Ra2+–) 34...Rdd8 35.Rac2 Kh7 36.Rc8?? (better is 36.Kh2 Rd1 37.Rf7+–) 36...Rd1= 37.Kh2 Rb7 38.Re2?? (38.Rc1 Rd2 39.R1c2 Rbd7=) 38...Kg6 (better is 38...Rbb1 39.g4 h4–+) 39.Ree8?? (39.g4 hg4 40.Rc5 Rf1+=) 39...Rd2 (39...Rbb1 40.g4 h4 41.g3 Rh1 42.Kg2 h3 43.Kf3 Rb3 44.Ke2 Rb2 45.Kf3–+) 40.f4? (better is 40.g4-/+) 40...Rbb2–+ 41.f5 Kf5 42.Rc5 Kg6 43.Re7 (43.Re3–+) 43...Rg2 44.Kh1 Rg3 45.Rcc7 Kf5 46.Rg7 (46.Rc5 Kf4 47.Rh5 g5–+) 46...h4 (46...Rg7!? 47.Rg7 h4 48.Rh7–+) 47.Rc5 Ke6 (better is 47...Kf4 48.Rc4 Kf3 49.Rc3 Kf2 50.Rgg3 Rb1 51.Rg1 Rg1 52.Kh2 Rg2 53.Kh1–+) 48.Rh7 (better is 48.Rc6 Ke5 49.Re7 Kf5 50.Rf7–+) 48...Re3 49.Rg7?? (49.Rc1 Rh3 50.Kg1–+) 49...Re1 50.Rg1 Ree2 51.Rd1 (51.Rg8 Kf7 52.Rcc8 Re1 53.Rg1 Rg1 54.Kg1 Kg6–+) 51...h3 (51...Rh2 52.Kg1 Rbg2 53.Kf1 h3 54.Re1 Kd6 55.Rc6 Kc6 56.Rc1 Kd5 57.Rd1 Ke5 58.Re1 Kf5 59.Re5 fe5 60.Ke1 Rg1) 52.Rh5 (52.Rc6 Ke5 53.Rc5 Ke4 54.Rc4 Kf5 55.Rc5 Kf4 56.Rc4 Kg5 57.Rg1 Rg2 58.Rg2 hg2 59.Kg1–+) 52...Rh2 53.Kg1 Rhg2 (53...Rbg2 54.Kf1 Rh1) 54.Kf1 (54.Kh1 h2 55.Re1 Kf7 56.Rf1–+) 54...Rbf2 55.Ke1 Re2 (55...h2 56.Ra1 Rb2 57.Ra6 Kf7 58.Rh7 Kg6 59.Rh6 Kh6 60.Rf6 Kg5 61.Rg6 Kg6 62.Kf1 h1Q) 56.Kf1–+ Rgf2 57.Kg1 h2 58.Rh2 Rh2 59.Rf1 Rhg2 60.Kh1–+ Rh2 61.Kg1 (61.Kg1 Reg2#). anonymouuus – mimifix, kurnik, 2014.

5.Nf3 Bg4

6.Bb2 e6 7.Be2 Nbd7 8.0-0 Bd6 9.d4 dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5 0-0 12.Nbd2 Qb6 13.a4 Rfd8 14.Nc4 Qc7 15.Nd6 Qd6 16.Ba3 Qd5 17.Be2 (17.h3!? Bh5 18.Rc1+/–) 17...Ne4= 18.Rc1 Rac8 19.Qd3 Bf5 20.Nh4 Ng3 21.Nf5 Ne2 22.Qe2 Qf5 23.h3 Nf6 24.g4 Qe4 25.Be7 Re8 26.Bf6 gf6 27.Qb5 Qf3 28.Kh2 Kg7 29.Rc5 Rc5 30.Qc5 (30.Qe8? Rc2 31.Kg1 Qh3–+; 30.dc5?! Rh8=) 30...e5 31.d5 Rd8 32.d6 Qc6 33.Qa5 Rd6 34.Kg3 Qc4 35.Rb1 Ra6 36.Qb5 Qb5 37.Rb5 Ra4 38.Rb7 Kg6 39.h4 h6 40.h5 Kg7 41.f4 ef4 42.ef4 Ra3 43.Kh4 Ra1 44.Rd7 Rh1 45.Kg3 Rg1 46.Kf3 Rf1 47.Ke4 Re1 48.Kf5 Ra1 49.Rd5 1–0. barborski – akibruben (1685), kurnik, 2013.

6.Be2 Bf3 7.Bf3 dc4 8.bc6 Nc6 (worse is 8...bc6 9.Qa4+=) 9.Qa4 Qd7 10.Qc4 (10.Bc6 Qc6 11.Qc6 bc6+=) 10...e6 (10...Ne5 11.Qb3 Nf3 12.gf3-/+) 11.Nc3 (11.Bb2 Rc8 12.Qb5 Nb4 13.Qd7 Kd7-/+) 11...Bb4 (11...Ne5 12.Qb5 Nf3 13.gf3 Qb5 14.Nb5+=) 12.Bb2 (12.Qb5 Rd8=) 12...0-0 (better is 12...Ne5!? 13.Qb3 a4-/+) 13.Bc6= Qc6 14.Qc6 bc6 15.0-0 Bc3 16.Bc3 a4 (16...Ne4!?=) 17.Bf6+/– gf6 18.Rfc1 Ra6 19.d4 Rc8 (19...Rb8 20.a3+=) 20.Rc5 (20.Rab1 Rd8+/–) 20...f5 21.Rac1 Kg7 22.f4 Kf6 23.Kf2 Rb8 24.R1c2 Rb5 25.Rc6 (better is 25.Kf3!?+=) 25...Rc6= 26.Rc6 Rb2 27.Kf3 Ra2 28.Ra6 Ra3 29.d5 h5 30.h4 Rd3 31.Ra4= Rd5 32.Ra7 Rd1 33.g3 Rf1 34.Ke2 Rh1 35.Ra8 Rh3 36.Kf3 Rh1 37.Rh8 e5?? 38.Rh6+– Ke7 39.fe5 Rf1 40.Ke2 Rb1 41.Rf6 Rb5 42.Rf5 Ke6 43.Rh5 Re5 44.Re5 Ke5 45.Kf3 f5 46.h5 Kf6 47.g4 Kg5 48.gf5 Kf5 49.e4 Kg5 50.e5 Kh5 51.Ke4 Kg6 52.Kd5 Kf7 53.Kd6 Ke8 54.Ke6 Kd8 55.Kf7 Kd7 56.e6 Kd6 57.e7 Kd7 58.e8Q (58.e8Q Kc7 59.Qb5 Kd6 60.Kf6 Kc7 61.Ke5 Kc8 62.Qb6 Kd7 63.Qb7 Kd8 64.Ke6 Ke8 65.Qe7) 1–0. Fournier,Frederic (1875) – alisong, Active, 2008.

4.d4 Nf6

5.Ba3 Nbd7 6.Nf3 e6 7.Bf8 Nf8 8.c4 Ng6 9.Nc3 0-0 10.c5 cb5 11.Bb5 Bd7 12.0-0 Ne4 13.Qc2 Nc3 14.Bd7 Qd7 15.Qc3 Rfc8 16.Rfb1 Ne7 17.a4 Nc6 18.Rb6 Nb4 19.Ne5 Qc7 20.Nd3?? (better is 20.Qb3+=) 20...Qb6!!–+ 21.Rb1 (21.cb6 Rc6 Double attack (21...Rc3 Pinning; 21...Rc3 Deflection; 21...Rc6 Decoy; 21...Rc3 Clearance)) 21...Qc6 22.Ra1 (22.g3 Qa4 23.Nb4 ab4 24.Qb4 Qb4 25.Rb4 Rc7–+) 22...Nd3 23.Qd3 b6 0–1. workchess (2210) – samyaksamadhi (2425), net–chess.com, 2015.

5.Ba3 g6 6.Nf3 Bg7 7.c4 Be6 8.Nc3 dc4 9.Qa4 (9.bc6!? Nc6 10.Ng5=) 9...Nd5-/+ 10.Bb2 (10.Qc4? Ne3 11.Qa4 Nf1 12.Kf1 0-0–+) 10...Nb6 11.bc6?? (better is 11.Qc2-/+) 11...Na4–+ 12.cb7 Ra7 13.Na4 Rb7 14.Bc3 Qd6 15.Nc5 (15.Bd2 Nd7–+) 15...Qc5! 16.Be2 (16.dc5 Bc3 Double attack) 16...Qa3 17.Kd2 Rb2! (17...Rb2 18.Kd1 Qc3–+) 0–1. workchess (2210) – pierred (2840), net–chess.com, 2015.

5.Bb2 e6 6.c4 dc4 7.Bc4 Bd6 8.Nc3 0-0 9.Nf3 Nbd7 10.0-0 Re8 11.a4 e5 12.d5 e4 13.Nd4 c5 14.Nf5 Be5 15.d6 Nb6 16.Ne7 Re7 17.de7 Qe7 18.Be2 Bf5 19.Qb3 Rc8 20.Rac1 c4 21.Qa3 Bd6 22.Qa2 Qe5 23.g3 Qe6 24.Rfd1 Be5 25.Rd2 h6 26.Rcd1 Bg4 27.Rd8 Rd8 28.Rd8 Kh7 29.Bg4 Qg4 30.h3 Qh3 31.Ne2 Ng4 32.Be5 Qh2 33.Kf1 Qf2 0–1. slihuatamanio – kubus3345 (1760), playok.com, 2012.

5.Nf3 e6 6.a4 cb5 7.Bb5 =.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 (6.h3 Bh5=) 6...e6 7.0-0 Bd6 (7...Bf3 8.gf3 cb5 9.Bb5 Nc6 10.c4=) 8.Nbd2 0-0 9.h3 (9.c4 cb5 10.c5 Bc7 11.Bb5 Ne4=) 9...Bh5 10.c4 c5 (10...cb5!? 11.c5 Bc7 12.Bb5 Ne4=) 11.cd5+= ed5 12.dc5 Bc5 13.Ne5 (13.Nb3!? Bd6 14.Bb2+=) 13...Be2= 14.Qe2 Qe7 (14...Nbd7 15.Nd7 Qd7 16.Rd1=) 15.Bb2+= Nbd7 16.Nd7 Nd7 17.Rac1 Bd6 18.Rfd1 Nf6 19.Qd3 (19.Nf3 Rfd8+–) 19...Rad8 (19...Be5 20.Be5 Qe5 21.Nb3+=) 20.Nf3 h6 (20...Ne4 21.Qd4 (21.Qd5 Bh2 22.Kh2 Rd5 23.Rd5 Nf2-/+) 21...Nf6 22.Qc3+–) 21.Nd4 Rfe8 22.Nf5 Qe6 23.Nd6 Qd6 24.Qd4 Rc8 (24...Qd7 25.a4+–) 25.Qa7 b6 (25...Ra8 26.Qc5 Rad8 27.Qd6 Rd6 28.Rc7+–) 26.Qb7 Rb8 27.Qc6 (27.Qc6 Rbd8 28.Bd4+–) 1–0. pgcbies (2850) – UncleBulgaria (2425), ChessWorld.net, 2015.

5.Nf3 g6 6.Nc3=.

4.Nf3 Nf6

5.Ba3 Bg4 6.d4 e6 7.Bf8 Kf8 8.Nbd2 g6 9.Bd3 Kg7 10.bc6 Nc6 11.0-0 Qc7 12.h3 Bf3 13.Nf3 Nb4 14.a3 Nd3 15.cd3 b5 16.Rb1 Rhb8 17.Qd2 Rb6 18.Rb2 Qb7 19.Rfb1 Ne8 20.Qe1 Nd6 21.Qd2 h6 22.h4 h5 23.Ng5 b4 24.ab4 a4 (24...Rb8 25.e4=) 25.Ra2 a3 26.Nh3 Rc6 27.Nf4 Nb5 28.Ne2 Qc8 29.Qd1 Qa6 30.Kf1 Kf6 31.Qb3 Rac8 32.Ke1 (32.Kg1 Kg7+=) 32...Kg7= ½–½. pcmvr – jessamine, net–chess.com, 2016.

5.Ba3 h6 6.d4 Bf5 7.Nbd2 e6 8.Bf8 Kf8 9.Be2 cb5 10.Bb5 Na6 11.0-0 Rc8 12.Ba6 ba6 13.Qe2 Ne4 (13...Bc2 14.Qa6 a4 15.Rfc1+/–) 14.Ne4+/– de4 15.Ne5 f6 16.Nc4 h5 (16...Qc7 17.Na3+/–) 17.h3 g5 18.Rab1 g4 19.h4 Kg7 20.Nb6 (20.Rb7 Kh6 21.Rb2 Rc6+/–) 20...Rc6+/– 21.Na4 e5 22.c3 Bc8 23.Rfd1 g3 24.Rf1 (24.fg3?! Bg4 25.Qc2 Bd1 26.Rd1 f5=) 24...Bg4 25.Qb2 Re8 26.fg3 Qd6 27.Nc5 (27.Qf2 ed4 28.cd4 Re7+–) 27...f5 (27...ed4 28.cd4 Qg3 29.Rf2+/–) 28.Kh2+– Re7 29.Qa3 Kh8 30.Qa5 Kh7 31.Rb2 Qc7 32.Qc7 Rec7 33.Rfb1 Kg8 34.a4 Kf7 35.Rb7 Be2 36.g4 hg4 37.Kg3 Rb7 38.Rb7 (38.Nb7?! f4 39.Kf2 Rc3 40.Ke2 Re3 41.Kf1 ed4+/–) 38...Kg8 39.a5 Bf1 40.h5 Bc4?! (40...ed4 41.cd4 Rh6+–) 41.Nd7 ed4 42.cd4 Rd6 43.Kf4 g3 44.Kg5 Bd5 45.Rb8 Kf7 (45...Kg7 46.Nc5 Bc4+–) 46.Ne5 Ke7 47.Ng6 (47…Kd7 48.h6+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Luzuriaga,Norberto Horacio, TT–02.09, 2001.

5.Bb2 (--> 3.b5 d5 4.Bb2 Nf6 5.Nf3).

5.c4 Bg4 6.Bb2 (6.d4 Nbd7=) 6...e6 7.h3 Bf5 (7...Bh5 8.cd5 cd5 9.Nc3=) 8.cd5 (8.Nh4 Be4=) 8...cd5 (8...ed5 9.Nd4 Bg6 10.bc6 bc6 11.Be2=) 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Rc8 11.d3 Bg6 12.Nbd2 (12.Nc3 Bc5=) 12...Bd6 13.e4 de4 14.de4 Bc5 (14...Bf4 15.e5 Nd5 16.Nc4=) 15.e5 (15.Rc1 Ne4 16.Bg7 Rg8 17.Ne4 Be4=) 15...Ne4 (15...Nd5 16.Rc1=) 16.Ne4 Be4 17.Qd2 (17.Rc1 Bd5=) 17...0-0 18.Qf4 Bd5 19.Bd3 (19.Rfd1 Qb6 20.Qg3 Rc7=) 19...f6+= 20.ef6 (20.Qh4 g6 21.Be2 fe5 22.Qd8 Rfd8 23.Ne5 Bb6 24.Nd7 Rd7-/+) 20...Nf6 21.Ne5?? (better is 21.Nd4+=) 21…Ne4!!–+ (21...Ne4 22.Qg4 Nf2 (22...Rf2?! 23.Rf2 Qf8 24.Raf1 Nf2 25.Bh7 Kh7 26.Qh4 Kg8 27.Bd4–+; 22...Bf2?! 23.Rf2 Nf2 24.Bh7 Kh7 25.Qh5 Kg8 26.Ng6–+) 23.Bh7 Kh7 24.Qg6 Kg8–+) 0–1. RONY2001 (1830) – pcmvr (1965), internet, 2006.

5.Be2 cb5 6.Bb5 Bd7 7.Nc3 =.

5.Be2 Bg4 6.0-0 Bf3 7.Bf3 cb5 8.Bb2 e6 9.Qe2 (9.Be2 b4=) 9...b4 10.c4 bc3 11.dc3 (11.Nc3 Bd6=) 11...Qc7-/+ 12.Rc1 (12.Qb5 Qc6 13.c4-/+) 12...Nc6 (12...Bd6 13.c4 Bh2 14.Kh1 Bd6=) 13.c4= dc4 (13...Qe7 14.cd5 Nd5 15.Nc3=) 14.Qc4 (14.Bf6 gf6 15.Rc4 Rd8=+) 14...Rc8 (14...Bd6 15.Bc6 bc6 16.Bf6 gf6 17.Qc6 Qc6 18.Rc6=) 15.Na3 (15.Bf6 gf6 16.Qh4 Be7=+) 15...Bd6 (15...Ba3 16.Ba3 Qd7 17.Qb5=) 16.Nb5 (16.Qh4 Qe7 17.Nc4 Bb4=) 16...Bh2-/+ 17.Kh1 Qb8 18.Rab1 Ne7 (18...Be5!? 19.Nd4 Bd4 20.Bd4 h6-/+) 19.Qa4=+ Rc1 20.Rc1 0-0 (20...Nc6!?=+) 21.Bf6 (21.g3 Bg3 22.Bf6+– (22.fg3 Qg3 23.Qf4 Qh3 24.Kg1 Ng6–+)) 21...gf6+– 22.g3 Bg3 23.Rg1 Nf5+/– 24.Nd4?? Kh8?? 25.Nf5 Bf2 26.Qd4 e5 27.Qb6 Qd8+= 28.Qd8 Rd8= 29.Rg2 Be3?? 30.Ne3+– Rd3 31.Re2 b5 32.Be4 Rd4 33.Nf5 Rd1 34.Kh2 Rd8 35.Kg3 b4 36.Rc2 Kg8 37.Rc5 (37...Kh8 38.Ra5 Rg8 39.Kh4+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter (2130) – Van Rooijen,Peter (1730), T16–05 TSC, 2003.

5.c4 cb5

6.cb5 b6 7.Bb2 Nbd7 8.d4 Bb7 9.Be2 e6 10.0-0 Be7 11.Nbd2 0-0 12.a4 Rc8 13.Rc1 h6 14.Nb3 Ne4 15.Nfd2 (15.Rc8 Bc8 16.Bd3 Bb7=) 15...Ndf6 16.Ne4 Ne4 17.Nd2 Nd2 18.Qd2 Bb4 19.Bc3 (19.Rc8 Bd2 20.Rd8 Rd8=) 19...Bc3 (19...Bd6 20.Bd3=) 20.Rc3+= Rc3 21.Qc3 Qe7 22.Rc1 Rc8 23.Qb2 Rc1 24.Qc1 e5 25.Qd1 e4 26.g3 Bc8 27.Kg2 Qc7 28.Qb3 Be6 29.Bd1 Qd7 30.Qc3 Qd8 31.Qc6 Bd7 ½–½. Sebesta,Petr (1710) – Kijonka,Ondrej, 1st Bohumin Open, 2018.

6.cb5 Nbd7 7.d4 =.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!