CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTA340 Release 2023-08-27
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 a5 2.b5 c6

(...)

3.a4 d6 4.Na3 (4.e4 Nf6 5.Nc3 e5=) 4...Qb6 (4...Nf6 5.Nf3=+) 5.e3 cb5 (5...e5 6.Rb1 Nd7 7.Nc4=) 6.Nb5 d5 7.Rb1 h5 (7...e5 8.Nf3 Bg4 9.Nc3+/-) 8.Nc3 Qg6? (better is 8...Qd6!?+/-) 9.Nd5+– e5?? (better is 9...Ra7+–) 10.Nc7 Kd8 11.Na8 Nd7 12.Nf3 b6 13.d4 ed4 14.ed4 (better is 14.Qd4 Qc2 15.Bd3 Qc5+–) 14...Qc6 (14...Qe4 15.Be2 Qa8+–) 15.Nb6 (better is 15.Ne5 Qe4 16.Be2 Rh7 17.Nf7 Ke8+–) 15...Nb6 16.Bb5 (better is 16.Ne5 Qe4 17.Qe2 Qe2 18.Be2 Kc7+–) 16...Qe6 17.Be3 (better is 17.Qe2 Bb4 18.Bd2 Bd2 19.Nd2 Qe2 20.Ke2 Nd5+–) 17...Nf6 (17...Bb4 18.Nd2+–) 18.0-0 Bb4 19.Ne5 Ng4 20.Ng4 hg4 21.d5 Nd5 22.Bb6 Ke7 23.Bd4 Qh6 24.Qe2 Be6+/- 25.Rbc1?? Nf4 26.Qe5 Bd6 27.Bc5 Bc5 28.Qc5+– Kf6 29.Qd4?? Ke7+= 30.Qc5 Kf6+– 31.Qd4?? Ke7= ½–½. lunsdale (1905) – rage, net–chess.com, 2006.

3.a4 f6 4.e3 e5 5.Qh5 g6 6.Qd1 d5 7.c4 Be6 8.Qc2 Bg7 9.Bb2 Ne7 10.Nf3 0-0 11.Be2 Nd7 12.d4 e4 13.Nfd2 f5 14.0-0 f4 15.Nc3 g5 (15...Nf5 16.Ba3 fe3 17.Bf8 Nd4 18.Qd1 ef2 19.Rf2 Nf8 20.Ndb1–+) 16.cd5 (16.Ba3 Rf7+=) 16...cd5= 17.h3 (17.Qb3 Rf6=) 17...Qe8 (17...Rc8 18.Qb3 Qb6 19.Bg4=) 18.Bg4 (18.Qb3 Qf7=) 18...Nf5 (18...Bg4 19.hg4 fe3 20.fe3=+) 19.Qb3= Nb6 (19...h5 20.Be2=) 20.Bf5 (20.Ba3!? Rf7 21.Bc5 fe3 22.fe3=) 20...Rf5=+ 21.Rac1 Rc8 22.f3?? (better 22.Ba3=+) 22...fe3–+ (22...fe3 23.Nce4 Rc1 24.Rc1 de4 25.Qe3 ef3 26.Nf3 Na4–+) 0–1. GuestFTPC – Guestkurex, freechess.org, 2017.

3.b6 Qb6 4.e3 d5 5.Nf3 g6 (5...Bg4 6.d4-/+) 6.d4=+ Bg7 7.Bd3 Bf5 (7...Nf6 8.c4=+) 8.0-0 (8.Bf5 gf5 9.Nbd2 Nf6=+) 8...Nf6 9.Bf5 gf5 10.Nbd2 Rg8 11.c4 Nbd7 12.Rb1 Qc7 13.Ba3 Ne4 14.h3? (better 14.Qc2 dc4 15.Nc4=) 14...Nc3-+ 15.Qc2 Nb1 16.Rb1 Nf6 (16...dc4!? 17.Nc4 b5 18.Ncd2-+) 17.Qf5 dc4 (17...h6 18.Bc5-/+) 18.Nc4 b5 19.Nce5 b4 20.Bb2 Qc8 (20...Qd6 21.Rc1 e6 22.Qc2=+) 21.Qd3 (21.Qc2 Bf8=+) 21...Bh6 (21...Qe6 22.Rc1 h6 23.Rc6+=) 22.Rc1? Attacks the backward pawn on c6 (better 22.Qc4!? Rg7 23.Kh2=+) 22...Qh3-+ 23.Qf1 (23.Ne1 Rc8-/+) 23...Nd5 (23...Rc8 24.Ne1 Qe6 25.Qa6-/+) 24.Rc6? (better 24.Nh2-+) 24…Ne3! (24...Ne3 25.Rg6 Rg6 26.Ng6 Nf1 27.gh3 hg6 28.Kf1 Rc8-+) 0-1. cipiripi (2260) - NevSky (2280), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

3.Nc3 d5 4.d4 g6 5.Bf4 Bg7 6.bc6 bc6 7.Nf3 Ba6 8.Rb1 Nd7 9.Na4 (9.e4 Bf1 10.Kf1 de4 11.Ne4 Ngf6=) 9...Ngf6 10.Ne5 Ne5 11.Be5 0-0 12.Nc5 Bc4 13.Rb7 Ne4 14.Ne4 de4 15.Bg7 Kg7 16.Qa1 (16.a4 Rb8 17.Rb8 Qb8-/+) 16...a4 (16...e5 17.de5 e3 18.Qc3=+) 17.a3 Qa5 18.Rb4 Rab8 19.c3 Rfd8?? (better is 19...Bb3 20.e3 e5=) 20.Rc4+– Qd5 (20...e3 21.fe3 (21.Rc6 Qf5 22.fe3 Rb1 23.Qb1 Qb1 24.Kf2 Qf5 25.Ke1 Rb8–+) 21...Qg5 22.Ra4 (22.Rc6 Qf5-/+) 22...Qh4 23.Kd2+–) 21.e3 (21.Ra4 c5 22.Ra7 cd4+/-) 21...Rb3 22.Ra4 Rdb8 23.Rb4 c5 (23...Qa5 24.Rb8 Rc3 25.Kd1 Ra3 26.Qb2 Qa4 27.Ke2+–) 1–0. marekt – bruno_chelsea (1725), ICC, 2003.

3.c4 f6 4.e3 e5 5.Bd3 (5.d4=) 5...d5 (better 5...Ne7!?=) 6.Qh5+/- Ke7 (6...Kd7 7.bc6 Nc6 8.cd5+/-) 7.Ba3 Kd7 8.Qf7 Ne7 9.Bf5 (9.cd5!? cd5 10.Nc3+-) 9...Kc7+= 10.Bc8 Kc8 11.Qe6 (11.Nc3!?+=) 11...Qd7= 12.cd5 (12.Qd7 Kd7 13.d3 cb5 14.cb5 Nf5 15.Bf8 Rf8=) 12...Nd5=+ 13.Qd7 Nd7 14.bc6 bc6 15.Nf3 Rb8 16.0-0? (better 16.Bf8!? Rf8 17.Ke2=+) 16...Rb1!-+ 17.Bf8? (17.Rab1 Ba3 Remove defender; 17.Rfb1 Ba3 Remove defender) 17...Rf1 18.Kf1 Rf8 19.Rc1 Kb7 20.d4 e4 21.Nd2 f5 22.Nc4 (22.Ke2 Kc7-+) 22...Rf6 (better 22...a4!? 23.h3-+) 23.Na5 Kb6 24.Nc4 Kc7 25.a4 N7b6 26.Na5? (26.Nb2-+) 26...Na4 27.Ra1 Ndb6 (27...Nac3 28.Nc4 Nb5 29.Ra8-+) 28.Ke2 (28.Nc4 Nc4 29.Ra4 Nd6-+) 28...g5 29.Kd2 (29.Nc4 h6-+) 29...f4 30.Nb3 (30.Ke2 fe3 31.fe3 Nb2-+) 30...Nc4 31.Ke2 (31.Ke1 fe3 32.fe3 Nab2-+) 31...f3 (better 31...Nc3 32.Ke1 fe3 33.fe3 Ne3-+) 32.gf3 Nc3 (32...ef3 33.Kd3 Nab2 34.Kc3-+) 33.Kf1 (33.Ke1 Rf3 34.Nc5-+) 33...ef3?? (33...Rf3 34.Kg2 Nd6 35.Nc5-+) 34.Ra7? (better 34.Rc1 Ne3! 35.fe3-/+) 34...Kb6-+ 35.Rh7 g4 (35...Ne4!? 36.Re7 Ncd6 37.Kg1-+) 36.Nc5 Na5?? (better 36...Rf5-+) 37.Nd7+- Kb5 38.Nf6 c5 39.Rc7 (39.Rh5 Nb3 40.Ng4 Kb6 41.dc5 Nc5+-) 39...cd4 40.ed4 Na4 (40...Ne2 41.d5 Nc4 42.Ng4 Nd2 43.Ke1+-) 41.d5 (41.Ng4 Nb3+-) 41...Nc5 42.d6 Nab7 (42...Nc6 43.Ng4 Kb6 44.Ne3+-) 43.d7 Kb6 44.Rc5! Kc5 (44...Kc5 45.Ng4 Combination; 44...Nc5 45.d8Q Double attack) 45.Ng4 Kd6 46.h4 Kd7 47.Ne5 Ke6 48.Nf3 Kf5 49.Kg2 (49.Ne1 Nd6 50.f3 Ne8+-) 49...Nd6 (better 49...Kg4+/-) 50.Kg3?? (better 50.Kh3+-) 50...Ne4= 51.Kh3 Nf2 52.Kg2 Ne4 53.Kh3 Nf2 54.Kg3 Ne4 55.Kg2 Kg4 56.Ne5 Kh4 57.Ng6 Kg5 58.Ne7 Kf6 ½-½. zembelek (2105) - dedek (2020), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

3.c4 g6 4.Bb2 Nf6 5.e3 Bg7 6.Nf3 0-0 7.Be2 d5 8.0-0 Bg4 9.Qc2 (9.Nc3 dc4 10.Bc4 Nbd7=) 9...e6 (9...cb5 10.cb5 Nbd7 11.Nc3=+) 10.d3 (10.h3 Bf3 11.Bf3 cb5 12.cb5 Nbd7=) 10...cb5 11.cb5 Nbd7 12.Nbd2 a4 (12...Rc8 13.Qb1=) 13.a3 (13.h3 Bf3 14.Nf3 a3+=) 13...Qe7 14.Rac1 Bf3 (14...Nb6 15.h3 Rfc8 16.Qb1 Bf3 17.Nf3=) 15.Nf3+= Ne8 16.Bg7 Kg7 17.Qb2 f6 (17...Kg8 18.d4+=) 18.Rc2+/- Nd6 19.Rfc1 Rfc8 20.Qb4 (20.Rc7!?+/-) 20...Nb6 21.g4 (21.Nd4 Rc2 22.Rc2 Kh8+=) 21...Kf8 (21...Rc2 22.Rc2 e5 23.Rc5=) 22.h4 (22.g5 Ne8 (22...fg5 23.Qd4 Nd7 24.Qh8 Kf7 25.Rc8 Rc8 26.Rc8 Nc8 27.Qc8+-) 23.Qh4 Rc2 (23...Qa3 24.Qh7 Rc2 25.Rc2+-) 24.Rc2 Kg8 25.gf6 Nf6+=) 22...Rd8 (22...e5 23.g5+=) 23.Rb2 (better 23.g5!? Nd7 24.Kg2+/-) 23...Rac8 24.Re1 (better 24.Rbc2=) 24...Rc5?? (better 24...e5=+) 25.Rd2 (25.Qc5 Nd7 26.Qb4 Rc8+-) 25...Rc1?? (better 25...Rb5 26.Qf4 e5-+) 26.Qb2 (better 26.Rc1 Nf7 27.Rb2+-) 26…Rb1 1-0. bjoerni (2100) - Petrovich63 (2160), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

3.bc6 b6 4.e3 Nc6 5.c4 (5.Bb2 e5=) 5...Bb7 6.Be2 (6.d4 e6=) 6...g6 (6...d5 7.cd5 Qd5 8.Nf3=) 7.Bf3 Bg7 8.Nc3 (8.d4 Rc8=) 8...Nf6 (8...Ba6 9.Bc6 dc6 10.Qb3=) 9.Nge2 0-0 (9...d5 10.Qa4 0-0 11.d4=) 10.0-0 (10.Rb1 d5 11.Nd5 Nd5 12.Bd5 e6+/-) 10...d6 (10...d5 11.Bd5 Nd5 12.cd5=) 11.Rb1+= Rb8 12.Na4 The backward pawn on b6 becomes a target (12.d4 Na7 13.e4 Qc7+=) 12...Nd7 (12...Ne5 13.Bb7 Rb7 14.d3+=) 13.d4+= e5 14.Ba3 Qc7 15.Nec3 Ne7? (better 15...Na7!?+=) 16.Nb5 Qd8 (better 16...Bf3 17.Nc7 Bd1 18.Rfd1 Nc8+-) 17.Bd6 Bf3 18.Qf3 (18.gf3?! Rc8+/-) 18...ed4 (18...Ra8 19.Nac3+-) 19.ed4 (better 19.Bb8!? Nb8 20.Nd4 Bd4 21.ed4 Qd4 22.Nb6 Nbc6+-) 19...Rc8 20.Rfe1 (20.Qb7 Re8 21.c5 Nf5+-) 20...Nf5 (20...Re8 21.c5 Nf5+-) 21.Bf8 Qf8 (21...Nf8 22.c5 Bd4 23.cb6 (23.Nb6?! Rc5 24.Nd4 Nd4+-; 23.Nd4?! Nd4 24.Qc3 Nfe6+-) 23...Bb6 24.Rbd1+- (24.Nb6?! Qb6 25.Red1 Qe6+-)) 22.Rbd1 (22.Qb7 Qd8 23.Qd5 Ne7+-) 22...Rc4 (22...Qb4 23.Qb7 Rc4 24.Qd7 Qa4+-) 23.Qb3?? (better 23.Qd5 Ra4 24.Qd7+-) 23...Rb4+/- 24.Qa3?? (24.Qc2 Rb5 25.Qc6 Qb4+=) 24...h5?? (better 24...Rb5 25.Qf8 Kf8-+) 25.Nbc3 (better 25.Nac3 Nd4 26.Nd4 Rd4 27.Qb3+/-) 25...b5=+ 26.Nc5 Nc5?? (better 26...Rd4 27.N3e4 Re4 28.Re4 Nc5=+) 27.dc5+- Qc5 28.Ne4 (28.Nd5 Rc4 29.Qa5+/-) 28...Qc4? (better 28...Qc7+/-) 29.Qa5+- Qe4?? (29...Bb2+-) 30.Re4 Re4 31.Rf1 (better 31.Qa8 Kh7 32.Qe4+-) 31...Kh7 (31...Ra4 32.Qb5 Ra2 33.Qe8 Bf8 34.Rd1+-) 32.Qd8 (better 32.Qb5 Nd4 33.Qd7 Ne2 34.Kh1 f5+-) 32...Re7 (32...Rd4 33.Qc7 Nd6 34.Qc2+-) 33.h3 (33.h3 Ra7 34.g4+-) 1-0. ClayPigeons (2150) - sMartBro_20 (2230), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

3.d4 d5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Bg4 6.h3 Bh5 7.g4 Bg6 8.bc6 Nc6 9.Bb5 Qb6 10.a4 e6 11.Nbd2 Bb4 12.Ba3 0-0 13.0-0 Rac8 14.Nh4 Ba3 15.Ng6 hg6 16.Ra3 Qc7 17.c4 dc4 18.Nc4 Na7 19.Ne5 Nb5 20.ab5 Rfd8 21.Qf3 Rd5 22.Qe2 Nd7 23.Nf3 Qb6 24.Rb1 Nf6 25.e4 Rd7 26.Rba1 Rdc7 27.Ra5 Rc2 28.Qc2 Rc2 29.Ra8 Kh7 30.Ng5 Kh6 31.Nf7 Kh7 32.Rh8 1–0. marekt – BjarneT, GameColony.com, 2002.

3.d4 Nf6 4.a4 g6 5.Bf4 cb5 6.ab5 b6 (6...Bg7 7.e3=) 7.Nf3 (7.e3 Bg7+=) 7...Bg7 (7...d6 8.Ra4+=) 8.Nbd2 (8.e3 d6+=) 8...Bb7 9.e3 (9.c4 d6=) 9...0-0 (9...d6 10.Bc4=) 10.c4 d6 (10...Nh5 11.Be5+=) 11.Be2 (11.Bg5 Nfd7=) 11...Nbd7 (11...Nh5 12.Bg5=) 12.0-0 Nh5 (12...h6 13.Bg3=) 13.Bg5+= h6 14.Bh4 g5 15.Ne1 gh4 (15...Nf4 16.ef4 gh4 17.Bf3+=) 16.Bh5 Nf6 17.Bf3 d5 (17...Bf3 18.Nef3 d5 19.Nh4+/-) 18.Nd3 Ne4 (18...Qc7 19.c5+/-) 19.cd5 (19.c5 h3+/-) 19...Nd2 (19...Ng5 20.Nf4+/-) 20.Qd2 Bd5 21.e4?? (better is 21.Qe2+/-) 21...Bc4-/+ 22.e5 Rc8 (better is 22...Qd4 23.Ba8 Ra8=+) 23.Bc6? (better is 23.Qe3=) 23...Qd4–+ 24.Rfd1 Qd3 25.Qd3 Bd3 26.Rd3 Be5 27.Ra4 Rfd8 28.Rd8 Rd8 29.Kf1 Bf6 30.Ke2-/+ e6 31.Rf4 Bg5 32.Re4 Kg7 33.f4 Bf6 34.Rc4 Bd4 35.Be4 Kf6 36.Kf3 Bg1 37.h3 h5 38.Rc1 Bc5 39.Rc2 a4 40.Rc4 a3 41.Ra4 Rd2 42.Bc6 Rf2 43.Ke4 0–1. SWAT_TEAM – McGhee, ChessWorld.net, 2004.

3.d4 g6 4.e4+= Bg7 5.Nc3 d6 6.Bc4 Nf6 7.bc6 (7.Qf3 0-0=) 7...bc6 8.Rb1 0-0 9.Bf4 Nbd7 10.Qd3 (10.Nf3!?=) 10...e5 11.de5 Ne5 (11...Nh5!? 12.g3 Nf4 13.gf4 de5=+) 12.Be5= de5 13.Nf3 Qc7 14.Ng5 (14.0-0 Bg4=) 14...h6 15.Nf7 (15.Nf3 Rd8 16.Qe3 Ne8=) 15...Rf7=+ 16.0-0 Kh7 17.Bf7 Qf7 18.Qd6? (18.Rb6 Qe6 19.Rfb1 Nd7=+) 18...Qe6 (better is 18...Qc4!? 19.Qd3 Qd3 20.cd3 Ba6-/+) 19.Qe6=+ Be6 20.Rfd1 Ra7 (20...Bf8 21.Rb7 Kg8 22.Rd3-/+) 21.Rd6 Bd7 22.Rb8 a4 23.f3 h5 (23...g5 24.Rd8=+) 24.g3 (24.Rd8 g5=) 24...Ne8 (24...h4!?=) 25.Rd7+= Rd7 26.Re8 Rd2 27.Re6 Rc2 28.Rc6 a3 29.h4 Kh6 30.g4 hg4 31.fg4 Bf8 32.Rc7 (better is 32.h5 Kg5 33.hg6+=) 32...Bd6-/+ 33.Rc4 Bb8 34.Kf1 (better is 34.Kh1!?=) 34...Ba7-/+ 35.Rc7 Bb6 (35...Bd4!? 36.Nb5 Ra2–+) 36.g5 Kh5 37.Rh7 Kg4 38.Nd5 Bd4 39.Nf6? (39.Nb4 Rb2 40.Nd3 Ra2 41.Rg7–+) 39...Kf3 40.Ke1 Ra2 41.Kd1 Rh2 (better is 41...Be3 42.Rf7 Rd2 43.Ke1 a2 44.Nd5 Kg3 45.Ne3 a1Q 46.Kd2 Qa2 47.Nc2 Qf7–+) 42.Rb7 (42.Rh8–+) 42...a2 (42...Rh4?! 43.Rb3 Be3 44.Ra3 Re4 45.Ne4 Ke4 46.Ra8–+) 43.Rb3 Be3 44.Ra3 a1Q! 45.Ra1 Rh1 46.Kc2 Ra1 47.Kd3 Rh1 48.Nd5 Bf4 49.Ne7 Rh4 50.Ng6 Rg4 51.Nf8 Bg5 52.Ne6 Bh6 53.Nc5 Rg3 (53...Be3 54.Nd7 Re4 55.Kc2–+) 54.Nd7 Kf4 55.Kc4 Ke4 56.Nf6 (56.Nc5 Kf3–+) 56...Kf5 57.Nd5 Bg5 (58.Nc3 Rg4 59.Kc5 e4 60.Ne4 Be3 61.Kc4 Re4 62.Kc3 Bd4 63.Kc4 Ke5 64.Kd3 Re3 65.Kd2 Ke4 66.Kc2 Rf3 67.Kb1 Rf2 68.Kc1 Kd3 69.Kb1 Rf1 70.Ka2 Kc4 71.Ka3 Ra1; better is 57...Rg4!? 58.Kc3 e4 59.Ne7 Kf4 60.Nd5 Ke5 61.Nb4–+) 0–1. marekt – Afona, GameColony.com, 2002.

3.e4 c5 4.Nc3+/- b6 (4...d6 5.Nf3+/-) 5.Nf3 (5.Bc4 Bb7+–) 5...d6+/- 6.Bc4 Nf6 7.e5 de5 8.Ne5 e6 9.Qf3 Ra7 10.0-0 Be7 (10...Bb7 11.Qg3+/-) 11.Nc6 Nc6 12.bc6 (12.Qc6?! Nd7 13.Qe4 Bf6=+) 12...Ba6 (12...0-0 13.d3 Ba6 14.Rb1+–) 13.Ba6+– Ra6 14.Nb5 Bd6? (better is 14...0-0+–) 15.c7! Bc7 16.Qc6 Nd7 (16...Ke7 17.Nc7 Qc8+–) 17.Nc7 (17.Nc7 Ke7 18.Na6+–) 1–0. pcmvr (2775) – mic (2195), net–chess.com, 2008.

3.f3 cb5=+ 4.e4 b4 5.c4 bc3 6.Nc3 g6 (6...e5 7.d4 ed4 8.Qd4=+) 7.d4 Bg7 8.Be3 d6 9.Bb5 Bd7 10.Bc4 Nf6 11.Qb3 0-0 12.Qb7 Nc6 13.Qb2 Rb8 14.Qd2 e6 15.Nge2 Nb4 16.a3 Qc7 17.ab4 Qc4 (better is 17...ab4!? 18.Bd3 bc3 19.Qc3 Qc3 20.Nc3 h6+=) 18.ba5+/- Rfc8 19.0-0 Rb3 20.Rfc1 Qa6 21.Bh6 Rcb8 22.Bg7 Kg7 23.e5 de5 24.de5 Nd5 25.Nd4 Rb2 26.Rc2 Rc2 27.Nc2 Nc3 28.Qc3 (28.Qd7 Qe2 29.Nd4 Qe5=+) 28...Qe2 (better is 28...Rc8!? 29.Qd2 Qb5+=) 29.Nd4+– Qa6 30.Qc7 Rb7 31.Qd6 (31.Qc2 Rb4 32.Ne2 Qb5+/-) 31...Be8?? (better is 31...Qa7+/-) 32.Qa6+– (32...Rb4 33.Qc8+–) 1–0. b4_player (2205) – csco (1925), GameColony.com, 2003.

3.Nf3 a4 4.e4 d5 5.ed5 cd5 6.c4 dc4 7.Bc4 Nd7 8.d4 Nb6 9.Bf7?? (better is 9.Bd3+=) 9...Kf7-/+ 10.Ne5 Ke8 11.Qh5 (11.0-0!?-/+) 11...g6–+ 12.Ng6?? (12.Qh4 Bf5 13.0-0–+) 12...Nf6 (12...hg6?! 13.Qh8 Kf7 14.Be3-/+) 13.Qh4 Rg8 (better is 13...hg6 14.Qh8 Qd4 15.0-0 Qa1 16.Bh6–+) 14.Ne5 Qd5 15.Nd2 (15.Rg1 Rg2 16.Rg2 Qg2–+) 15...Qg2 16.Rf1 Qh3 (16...Bh3 17.f3 Nbd5 18.Rf2 Qg1 19.Nf1–+) 17.Ndf3 Qh4 18.Nh4 Bh3 19.Rh1 e6 20.Bd2 Rc8 21.Rd1 Bd6 22.Ba5 Nbd5 23.Nd3 Rg4 0–1. Vekemans,D (1980) – Degraeve,JM (2580), La Fere FRA, 2012.

3.a4 b6

4.Bb2 cb5 5.ab5 (--> 3.a4 cb5 4.ab5 b6 5.Bb2).

4.Bb2 Bb7 (--> 1.b4 a5 2.b5 b6 3.a4 Bb7 4.Bb2 c6).

4.c4 c5 5.Nf3 Bb7 6.d4 Bf3 7.gf3 e6 8.d5 d6 9.e4 Qf6 10.Ra3 Nd7 11.Bh3 Ne5 (better is 11...0-0-0!?=) 12.f4+/- Nc4? (better is 12...Nd7+/-) 13.de6?? (better is 13.Rc3+–) 13...Na3-/+ (worse is 13...fe6 14.Rc3 d5 15.ed5+/-) 14.ef7 Qf7 15.Na3 Nf6 16.f3 Be7 17.Qe2 White prepares the advance e5 17...Kd8 18.Nc4 White intends e5 18...Kc7 19.e5 Ne8 20.ed6? Nd6–+ 21.Be6 Qf6 22.Nd6 Bd6 23.Qe4 Qd8 24.Qc6 Kb8 25.Bd5 Ra7 26.Be4 Qc7 27.Qc7 Rc7 28.Rg1 g6 29.h4 Rf8 30.Rg5 Bf4 (30...Bf4 31.Bf4 Rf4–+) 0–1. jboger (2100) – opportunity (2320), net–chess.com, 2011.

4.e3 Bb7 5.Nf3 e6 (5...Nf6 6.d4=) 6.Bb2 f6 (6...Nf6 7.Be2=) 7.Nh4 (7.bc6 dc6 8.Nd4 Qd6+=) 7...g6 (7...Nh6 8.Bd3=) 8.Bc4 (8.Nf3 Bb4+=) 8...Bg7 (8...d5 9.bc6 Bc6 10.Be2+=) 9.0-0+= d5 (9...Ne7 10.Nf3+=) 10.bc6 Bc6 (10...Nc6 11.Bb5=) 11.Bb3 (11.Be2 Ne7+=) 11...e5 (11...Ne7 12.Nf3=) 12.Nc3 (12.d4 b5+=) 12...f5 (12...Na6 13.d4+=) 13.Nf3+/- e4 14.Nd4 Bd4 15.ed4 Nf6 16.f3 0-0 17.fe4 Ne4 (17...fe4 18.Qe2 Kg7 19.Ba3+/-) 18.Qe1 (18.Ne4 fe4 19.Rf8 Qf8+/-) 18...Nc3 19.Bc3 Re8 20.Qg3 Re4 (better is 20...Qd7!?+/-) 21.Rf5+– Kg7 22.Raf1 Qe7? 23.Rd5 Bd5 24.Bd5 Ra7 25.Be4 Qe4 26.d5 Kg8 27.Qb8 (27.Qb8 Qe8 28.Qe8#) 1–0. Wall,Bill – Reanna, internet, 2006.

4.e4 Bb7 =.

3.a4 c5

4.Bb2 b6 5.e3 Bb7 6.Nf3 Nf6 7.Bc4 (7.d4 e6+=) 7...d5 8.Ba2 (8.Be2 e6=) 8...Nbd7 9.c4 e6 10.0-0 Bd6 11.d4 0-0 12.Nbd2 Re8 13.Ne5 (13.cd5 ed5 14.dc5 bc5=) 13...Ne4 (13...Qc7!? 14.f4 Rac8=) 14.Ne4+= de4 15.Nd7 Qd7 16.dc5 bc5 17.Qg4 g6 (17...f5 18.Qg5+=) 18.Bf6+– Qc7 19.Qh4 Be5 20.Rad1 Bf6 21.Qf6 Rad8 22.Bb3 Qe7?? (better 22...Rf8+–) 23.Qe7+– Re7 24.Rd8 (24.Rd8 Kg7 25.Rfd1+–) 1–0. onur604 (2265) – owl77 (1995), lichess.org, 2020.

4.e3 b6 5.Bb2 d5 6.c4 d4 7.ed4+– cd4 8.Nf3 d3 (8...e5 9.Ne5 Ra7 10.f4+–) 9.Qb3 (9.Ra3 Nf6+–) 9...Bf5 10.Ne5 Ra7 (10...Nd7 11.Nd3 (worse 11.Bd3 Nc5 12.Bf5 Nb3 13.Bd7 Qd7 14.Nd7 Kd7–+) 11...Qc7 12.Be2+–) 11.Nd3 (11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Qd3 13.Nd3 Nd7+–) 11...Rd7 (11...f6 12.c5+–) 12.Ne5+– Rd6 (12...Rc7 13.Qe3 f6 14.Qb6 fe5 15.Be5+– (15.Qa5?! Nd7+=)) 13.Be2 (13.c5 Be6 14.Nc4 bc5 15.Nd6 ed6+–) 13...Bb1 (13...e6!?+–) 14.Rb1 Rd2 (14...e6 15.Qf3 Qc7 16.c5 bc5 17.Nc4+–) 15.Bf3 (15.Bd3 Rb2 16.Rb2 e6+–) 15...Nf6 (15...e6 16.Nc6 Rd3 17.Qc2 (17.Nd8?! Rb3 18.Nc6 Rf3 19.gf3 Nd7+–) 17...Nc6 18.Bc6 (18.bc6?! Bb4 19.Kf1 Rd2=+) 18...Ke7 19.Ke2+–) 16.0-0 e6 17.Rfd1 (better 17.Nc6!? Rb2 18.Rb2+–) 17...Bc5+– 18.Nd3 Rd1 19.Rd1 (worse 19.Bd1 Bd6+=) 19...Be7 20.Ne5 Qc7 21.Bc6 Nc6 22.Nc6 (22.bc6?! 0-0+=) 22...0-0 (better 22...Ng4!? 23.Qd3 f6+–) 23.Ne7 Qe7 24.Bd4?? (better 24.Ba3 Qc7 25.Bd6+–) 24...Nd7+= 25.Qg3 e5 26.Re1 (26.Be3 Nc5=) 26...f6 (26...Qb4 27.Bc3 Qc4 28.Be5 Ne5 29.Qe5 Qa4 30.f4-/+) 27.Bc3 (27.f4!?=) 27...Rc8 28.f4 (28.Qd3!?-/+) 28...Rc4 29.fe5? (better 29.Qd3 Qc5 30.Kh1–+) 29...Qc5–+ 30.Kf1 (30.Qf2 Rc3 31.ef6 gf6–+) 30...Rc3 31.ef6 (31.Qg4 Ne5 32.Qf5 Qc4 33.Kg1 Rc1 34.Rc1 Qc1 35.Kf2 Qc5 36.Ke2 Qc4 37.Ke1 Nd3 38.Ke2 Nf4 39.Kd2 Qd4 (39...Qa4?! 40.Qc8 Kf7 41.Qd7 Kg6 42.Qg4 Kh6 43.Qh4 Kg6 44.Qg4 Kf7 45.Qd7 Kf8 46.Qd8 Kf7 47.Qd7=) 40.Kc1 Qg1 41.Kb2 Qg2 42.Ka3 Qf3 (42...Qh2?! 43.Qc8 Kf7 44.Qc7 Ke6 45.Qc8 Ke5 46.Qc7 Ke4 47.Qc2 Qc2=) 43.Ka2 Qe2 44.Kb3 Qe3 45.Kc2 Qd4–+) 31...Nf6 (better 31...Rg3 32.f7 Kf7 33.hg3 Qc4 34.Kg1 Qa4–+) 32.Qb8 Qc8 (better 32...Kf7!? 33.Qb7 Kg6 34.Qb8–+) 33.Qc8 Rc8 34.Re6 Nd7 35.Rd6 Rc7 36.Ke2 Kf8 37.Ke3 (37.Rc6 Rb7 38.Rc8 Kf7–+) 37...Ke7 38.Ke4 (38.Rd4–+) 38...Kd6 39.Kf5 Rc4 40.Kg5 Ra4 41.g4 Rb4 (41...Ne5 42.h3 Nf3 43.Kh5 Rb4 44.h4 a4 45.g5 Rh4) 42.h4 (42.Kh4 a4 43.Kh3 a3 44.Kh4 a2 45.Kg5 a1Q 46.Kh4 Qf6 47.Kg3 Qf4 48.Kg2 Rb2 49.Kh3 Rh2) 42...Rb5 (42...Ne5 43.h5 Nf3 44.Kf5 Nh4 45.Kg5 Ng2 46.Kf5 Ne3 47.Kg5 Rg4) 43.Kf4–+ h6 (43...a4 44.Ke3 a3 45.Kd4 a2 46.Kc3 a1Q 47.Kd2 Qb2 48.Kd1 Ra5 49.h5 Ra1) 44.Ke4 g6 45.g5 h5 46.Kd4 Rb4 (46...Rb4 47.Ke3 a4 48.Ke2 a3 49.Kd3 a2 50.Kd2 a1Q 51.Kd3 Qa3 52.Kd2 Rb2 53.Kd1 Qa1; 46...Rb3 47.Ke4 a4 48.Kf4 a3 49.Ke4 a2 50.Kf4 a1Q 51.Ke4 Qe5) 0–1. AhmedSultanov (1630) – darecare13 (1660), lichess.org, 2019.

3.a4 f5

4.Bb2 Nf6 5.e3 e6 6.c4 (6.Nf3 d5=) 6...Be7 (6...Bb4 7.Be2=) 7.Be2 (7.Nf3 cb5 8.cb5 d6+=) 7...0-0 8.Nf3 d5 (8...d6 9.d4=) 9.0-0 Ne4 (9...dc4 10.Bc4 Nd5 11.d4+=) 10.d3+= Nc5 11.cd5 (11.Qc2 cb5 12.cb5 b6+=) 11...ed5 12.Qc2 Ncd7 (12...cb5 13.ab5 f4 14.Nc3+=) 13.Nbd2 Bf6 (13...c5 14.Rac1+=) 14.Nd4 (14.d4 Nb6+–) 14...Nb6 (14...Qe8 15.N2b3+=) 15.bc6 Nc6 (15...bc6 16.Rfb1+=) 16.Nc6 bc6 17.d4 Qd6? (better 17...Re8+=) 18.Ba3+– Qe6 (18...Qc7 19.Bf8 Kf8+–) 19.Bf8 Kf8 (19...f4+–) 20.Rfc1 (20.Qc5 Kg8 21.Qb6 f4+–) 20...Bd7 (20...Be7+–) 21.Qc5 Be7 (21...Qe7 22.Qb6 f4 23.Nf1+– (worse 23.Rc6 fe3 24.Rf6 gf6+–)) 22.Qb6 Bd6 (22...f4 23.Nf1+–) 23.Nf3 f4 24.Ne5! Rb8 (24...Be5 25.de5 Passed pawn) 25.Qa6 (25.Nd7 Qd7 26.Qc6 Qc6 27.Rc6 Ke7+–) 25...fe3 (25...Be5 26.de5 fe3 27.f4+– (worse 27.Qa5 ef2 28.Kf2 Qe5+–)) 26.fe3 (better 26.Bg4 ef2 27.Kf1 Bc8 28.Qc6 Qf6 29.Bc8 Be5 30.de5 Qc6 31.Rc6 d4+–) 26...Rb2 (26...Be5 27.de5 Qe5+–) 27.Rf1 Kg8 (27...Ke7 28.Bg4 Qg4 29.Ng4 Bg4 30.Qc6+–) 28.Bg4 Qh6 29.Bd7 Qe3 30.Kh1 Qe4 31.Be6 (31.Qc8 Bf8 32.Rf8) 31...Kh8 32.Qc8 (32.Qc8 Bf8 33.Rf8) 1–0. GuestNQZQ – GuestDQZV, freechess.org, 2016.

4.e3 Nf6 5.c4 e5= 6.Nf3 (6.d4 Bb4 7.Bd2 d6=) 6...Bd6 (6...e4 7.Ng5=+) 7.Bb2= Qe7 (7...e4 8.Nh4 g6 9.Be2=) 8.Be2 0-0 9.0-0 Bc7 (9...e4 10.Nd4 Qe5 11.g3=) 10.Nc3 d6 11.Qc2 Nbd7 12.Rfd1 (12.Qf5 e4 13.Nd4 Ne5+=) 12...Nc5 (better 12...Nb6!?=) 13.d4+– Nce4 14.de5 de5 15.Ne4 Ne4 16.Bd3 (16.b6 Bd6+=) 16...Nc5= Black intends f4 17.Be2 (17.e4 Bd6=) 17...e4 18.Nd4 f4 19.ef4 Bf4 20.g3 e3?? (better 20...Be5=) 21.gf4+– ef2 22.Kf2 Rf4 23.Kg1 Qe3 24.Kh1 Ne4 25.Rf1 Nf2 26.Rf2 Rf2 Threatening mate... how? 27.Qd3? (27.Rf1 c5 28.Rf2 Qf2 29.Bd3 Qe1 30.Kg2 cd4 31.Bh7 Kh8 32.Qd3-/+) 27...Qd3–+ 28.Bd3 Bh3?? (28...Rb2 29.bc6 bc6 30.Nc6–+) 29.Rg1?? (better 29.Bc3 c5 30.Nb3+=) 29...Rb2–+ 30.Nf5 (30.Rg3 Bd7 31.Bf5 Rd8–+) 30...Rf8 (30...Rd8 31.Be4 Rdd2 32.Rc1–+) 31.Ng7 (31.Ne7 Kh8 32.Rg3 Rf3 33.Rf3 Bg2 34.Kg1 Bf3 35.bc6 bc6–+) 31...Kh8 (better 31...Rff2 32.Nh5 Bg2 33.Rg2 Rg2 34.Nf6 Kg7 35.Ne4–+) 32.Ne6 (32.Ne6 Be6 33.Re1–+; 32.Rg3 Bd7 33.Nh5–+) 1–0. RichardSommer (2015) – adwod (1995), lichess.org, 2020.

3.Bb2

3.Bb2 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 a5 3.b5).

3.Bb2 cb5 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 a5 3.b5 cb5).

3.Bb2 Nf6 4.c4 (---> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.c4 c6 4.Bb2).

3.c4 c5

4.a4 b6 5.e3 Bb7 6.Nf3 f6 7.Bb2 (7.d4 cd4 8.ed4 e6+–) 7...e5+= 8.Be2 (8.d4 ed4 9.ed4 Qe7 10.Be2 Bf3 11.gf3 Qe6+=) 8...d5 (8...e4 9.Nh4 Nh6 10.f4=) 9.0-0+= Nd7 (9...e4 10.Nh4+=) 10.cd5 Bd5 11.Nc3 Bf7 (11...Bb7 12.Rc1+=) 12.Nh4 (12.d4 Rc8+–) 12...Qc7 (12...Nh6 13.Bf3 Rc8 14.Be4+=) 13.Bf3 Rd8 14.Nf5 (14.Nd5 Qb8+=) 14...Ne7 (14...Nb8 15.Bg4=) 15.Ne7+= Be7 16.Nd5 (16.Be4 Qd6+=) 16...Qb8 (16...Qd6!? 17.Ne7 Qe7=) 17.Ne7+– Ke7 18.Bc6 (18.Rc1 Qd6+–) 18...g5 (18...Qd6 19.d4+=) 19.d4+– h5 (19...Qd6 20.Rc1+–) 20.Re1 (20.Qc2 Rc8+–) 20...h4 21.h3 (21.Qc2 g4+–) 21...Be6 (21...Bh5 22.f3+–) 22.d5 Bf7 23.Qg4 (23.Rc1 Bh5 24.Qd3 g4+–) 23...Qd6 24.Rad1 (24.e4 Bh5 25.Qf5 Rdg8+=) 24...Nb8 (better 24...Bh5!? 25.Qf5 Bd1 26.Rd1 Rh6=) 25.f4+– gf4 (25...Bh5 26.fe5 Qe5 27.Be5 Bg4 28.Bf6 Kf6 29.hg4+–) 26.ef4+– Rdg8?? (better 26...Nd7+–) 27.fe5 fe5 28.Qf3 (better 28.Qf4 Kf8 29.Re5 Nc6 30.Re8 Ke8 31.Qd6+–) 28...Nc6?? (better 28...Rg5+–) 29.dc6+– Bh5 (29...Rg2 30.Kg2 Bh5+–) 30.Re5 (better 30.Qe4 Bg6 31.Qe3+–) 30...Qe5= 31.Rd7 Ke8 32.Qf7?? (better 32.Rd8! Ke7 33.Rd7 Ke8 34.Be5 Bf3 35.Bh8 Rg2 36.Kf1+=) 32...Bf7–+ 33.Be5 Rh5 34.Bf6 Bd5 35.Re7? (35.Rd8 Kf7 36.Rg8 Kg8 37.Bd8–+) 35...Kf8 36.c7 (36.Re2 Kf7 37.Rf2 Ke6–+) 36...Bb7 (better 36...Rg2!? 37.Kf1 Rf5 38.Ke1–+) 37.Rd7 (37.Re2–+) 37...Rg2 1–0. DEFFM – Guestkurex, freechess.org, 2016.

4.Bb2 b6 5.e3 Nf6 6.Qf3 Ra7 7.Qd1 d5 8.Nf3 Rd7 9.Be2 dc4 10.Bc4 Bb7? (10...e6 11.Ne5 Rc7 12.0-0=) 11.d3 (better 11.Ne5!? e6 12.Nd7 Nbd7 13.0-0+–) 11...Bf3 (11...e6 12.0-0=) 12.Qf3+= Rd3?? (better 12...e6+=) 13.Bd3+– Qd3 14.Qe2 (better 14.Qb7+–) 14...Qe2+– 15.Ke2 Ne4 16.Nc3 Nd6 17.a4 e6 18.Rad1 Be7 19.f3 Nc4 20.Ba1 0-0 21.Ne4 f5 22.Nd2 Nd6 23.e4 Nd7 24.e5 Nf7 25.f4 Re8 (25...Rd8!?+–) 26.Nc4+– (26.Nc4 Rd8 27.Rd7 Rd7 28.Nb6+–) 1–0. GuestMNKP – GuestCMTQ, freechess.org, 2017.

4.Bb2 e6 5.Nf3 d6 (5...Nf6 6.g3+=) 6.e3 h6 7.d4 (7.Nc3 Nf6+–) 7...a4 (7...Nd7 8.Nc3+=) 8.Bd3 (8.Nc3 cd4 9.ed4 Nf6+–) 8...cd4 9.ed4 Nf6 (9...Nd7 10.0-0+–) 10.0-0 (10.Nc3+–) 10...Ng4 (10...Nbd7!?+–) 11.Qc2 Nd7 12.Re1 (better 12.Nc3+–) 12...Ndf6? (better 12...Be7+–) 13.h3+– h5 14.hg4 hg4 15.Ng5 (15.Nfd2 Qb6+–) 15...g3 (15...Nh5 16.Qd2 Be7 17.f4+–) 16.f4 (16.fg3 Nh5 17.Nh3 Ng3+–) 16...Qb6 (16...Rh6 17.Nc3 Nh5+–) 17.Nf7 Kf7 18.Nd2 d5 (18...a3 19.Bc3 Kg8+–) 19.Nf3+– a3 (19...Bb4 20.Re3 dc4 21.Ne5 Kg8 22.Bc4+–) 20.c5+– Qa5? (better 20...Qc7!? 21.Ne5 Kg8+–) 21.Bc3 Qd8 (21...Qa4 22.Ne5 Kg8 23.Qe2+–) 22.Ne5 Kg8 23.Bg6 Ne4 (23...Be7+–) 24.Bf7 (24.Be4?! de4 25.Qe4 Ra4+–) 24...Kh7 25.Re4 Qh4 26.Ree1 Kh6 (26...g6 27.Qg6) 27.Qg6 1–0. DEFFM – GuestMGLQ, freechess.org, 2019.

4.e3 b6 5.Bb2 Bb7 6.Nf3 Nf6 7.Be2 d6 8.0-0 e5 9.d4 e4 10.Nfd2 Be7 (better 10...d5!?+=) 11.d5+– Nbd7 12.Qc2 0-0 13.Nc3 Bc8 14.Nce4 Ne4 15.Ne4 Nf6 (15...f5 16.Qc3 Ne5 17.f4 fe4 18.fe5 de5 19.Rf8 Qf8 20.Rf1+– (20.Qe5?! Bf6 21.Rf1 Be5 22.Rf8 Kf8 23.Be5 Ra7=)) 16.Ng3 g6 (16...a4 17.Nf5+–) 17.Qc3 Bf5 (17...a4+–) 18.Nf5 gf5 19.Qc2 Ne4 (19...Qd7 20.Bd3+–) 20.f3 Qd7 (20...Nf6 21.Qf5 Re8+–) 21.fe4 fe4 22.Qc3 f6 23.Rf4 Rf7 (23...Qc7 24.Raf1 Rf7 25.Bg4+–) 24.Bg4 Qg4 (24...Qa7+–) 25.Rg4 Kf8 26.Re4 Re8 27.Rf1 Kg7 28.Re7! Ree7 (28...Rfe7 A deflection 29.Qf6 Demolition of pawn structure) 29.Rf6 Kf8 30.Rd6 Re3 (30...Ke8 31.Rb6 Rf8 32.Rb8 Kd7 33.Rf8 Rf7 34.Rf7 Ke8 35.Rh7 Kd8 36.Qh8) 31.Qh8 Ke7 32.Qd8 1–0. GuestGRDT – GuestDZVF, freechess.org, 2020.

4.e3 e6 5.Nf3 f6 (5...d5 6.d4+=) 6.Be2 b6 7.Bb2 g6 (7...d5 8.0-0+=) 8.d4 cd4 9.ed4 Bb4 10.Nbd2 Bd6 (10...Bb7 11.0-0+–) 11.0-0 Qc7 12.Ne4 Be7 13.d5 e5? (better 13...ed5 14.cd5 d6+–) 14.d6 Bd6 (14...Qb7 15.Nfg5!! fg5+–) 15.Nd6 Ke7 (15...Kf8 16.Qd5 Nh6 17.Bc1+–) 16.Ba3 g5 (16...Nh6 17.Qd5 Kd8 18.Nf7 Nf7 19.Qf7+–) 17.Nc8 (17.Qd5 Kd8 18.Ne5 fe5 19.Qe5 Qd6 20.Bd6 Bb7 21.Bh5 Nf6 22.Qf6 Kc8 23.Qh8) 17...Kd8 18.Nd6 Nh6 19.Qd5 Ra7 20.Nf7 (better 20.Ng5 Rf8 21.Nf5 fg5 22.Be7 Kc8 23.Nd6 Qd6 24.Bd6 Rf5+–) 20...Ke8 (20...Nf7 21.Qf7 Kc8+–) 21.Nh6 d6 22.Bd6 Qd7 23.Bb8 (better 23.Ne5 fe5 24.Qe5 Kd8+–) 23...Qd5 24.cd5 Rd7 25.d6 Rb7 26.Bc7 Rg8 27.Ne5 (better 27.Ng8 Ra7+–) 27...fe5 28.Bh5 (28.Ng8 Rb8 29.Bb8 Kf7 30.d7 e4 31.Bc4 Kg6 32.d8Q Kh5 33.Qe8 Kh4 34.Bg3 Kg4 35.Be6) 28...Kf8 29.Rfe1 Rg7 If Black now would get Nf5 in, he might survive 30.Re5 Rbc7 (30...Rf7 31.Rg5 Rg7 32.Rf5 Rf7 33.Rf7 Ke8 34.Re1) 31.dc7 (31.Re8) 31...Rc7 32.Rae1 Kg7 33.Nf5 Kf6 34.g4 Rc5 (34...Re7 35.Re7 a4 36.R1e6) 35.Re6 1–0. GuestTLTP – GuestSMXH, freechess.org, 2017.

3.c4 e6

4.a4 Bb4 5.Bb2 Nf6 6.e3 0-0 7.Nc3 d5 8.Nf3 c5 (8...Re8 9.bc6 Nc6 10.Bd3=+) 9.Be2 (9.Na2 b6=) 9...d4 (9...b6 10.0-0=) 10.ed4 (10.Na2 de3 11.fe3 b6+=) 10...cd4 11.Na2 d3 12.Bf1 (12.Nb4? de2 (12...ab4?! 13.Bf1=+) 13.Qe2 ab4–+) 12...Ng4 (12...Bc5!? 13.Nc1 Nbd7+=) 13.Nb4+– ab4 14.Qb3 Qb6 15.Bd4 (15.Qd3? Nf2 16.Qe2 Nh1–+) 15...Qd6 16.Bd3 (16.h3 e5 17.hg4 ed4 18.Qd3 g6 19.Qd4 Qd4 20.Nd4 Bg4+–) 16...e5+– 17.Be3 Rd8 18.Be4 f5 (18...Nd7 19.0-0+–) 19.Bd5 Kh8 (better 19...Be6 20.Bb7 Ra5+–) 20.0-0?? (better 20.h3!? Ne3 21.Qe3 e4+–) 20...f4 (better 20...e4 21.h3 Ne3+=) 21.Ng5+– Rf8 22.h3 (better 22.Ne4 Qh6 23.h3 fe3 24.Qb4+–) 22...Ne3? (better 22...Nf6!? 23.Nf7 Rf7 24.Bf7 fe3 25.de3 Bf5+–) 23.fe3+– Qg6? (better 23...Qe7 24.ef4 ef4+–) 24.ef4 (24.Qb4 Qf6+–) 24...ef4 25.Ne4 (25.Qb4 Qf6+–) 25...Bf5 (25...Nc6 26.c5 Nd4 27.Qd3+– (27.Qb4?! Nc2 28.Qb2 Na1 29.Qa1 Bh3=)) 26.Qb4 (26.Rf4 Nd7 27.d4 Be4 28.Re4 Qf6+–) 26...Nd7 (26...Nc6 27.Qd6 (27.bc6?! bc6 28.Bc6 Qc6+–) 27...Be4 28.Qg6 Bg6 29.bc6 bc6 30.Bc6+–) 27.Rf4 Ne5 (27...Bh3 28.Rf2 Rf2 29.Nf2 Be6 30.Bb7 Rb8+–) 28.Raf1 (28.Raf1 Nd3 29.Qd6 Nf4 30.Qf4 Qb6 31.c5+–; 28.Bb7?! Nd3 29.Qd6 Nf4 30.Qg6 Bg6 (30...hg6?? 31.Ba8 Ra8 32.Nd6+–) 31.Ba8 Ra8+–) 1–0. KLINGON09 (1780) – Prischepa1946 (1650), lichess.org, 2019.

4.Bb2 Qb6 5.a4 d5 6.e3 Nf6 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Bb4 9.Nc3 0-0 10.d4 dc4 11.Bc4 Ne4 12.Qb3 Ndf6 13.0-0 Bd7 14.Rfd1 (better is 14.Ne4!? Ne4 15.Bd3+=) 14...Nc3=+ 15.Bc3 Bc3 16.Qc3 cb5 17.Bb5 Bb5 18.Rdb1?? (better is 18.Qb2=) 18...Qc6–+ 19.Qb3 Ba6 (20.Ne5 Qd6–+) 0–1. Krooss,Dietmar (1795) – Freter,Anke (1840), Schleswig Holstein–ch, 2001.

4.Bb2 d5 5.e3 Nf6 6.a4 Bb4 7.Nf3 0-0 8.Be2 dc4 9.0-0 cb5 10.ab5 Nbd7 (10...Qc7 11.Qc2=) 11.Na3 Nb6 12.Nc4 Nc4 13.Bc4 Bd7 14.Ne5 Rc8 (14...Nd5 15.Qg4 Nf6 16.Qf3+=) 15.d3 Rc5 Exerts pressure on the isolated pawn (15...Ne8 16.Qg4+/-) 16.Bd4+/- Rc8 17.Qf3 b6 18.Nc6 Bc6 19.bc6 Nd5 20.Qg3 f6 21.e4 Nc7? (better 21...b5 22.Bb3 a4+/-) 22.Bb6+- Kh8 (22...Qe7 23.Ba5 Ba5 24.Ra5 Rfd8+-) 23.Be6! Bd6 (23...Ne6 24.Bd8 Pinning (24.Bd8 Deflection)) 24.Qh3 Rb8 25.Bf5 h6 26.Be3 Qe7 27.Bh6! gh6 (27...gh6 28.Qh6 Double attack) 28.Qh6 Kg8 29.Ra5 Ne8 (29...Rb6 30.Rc1 Be5+-) 30.Qg6 Qg7 (30...Kh8 31.Be6! f5 32.Rf5 Nf6+-) 31.Be6 Kh8 (31...Rf7 32.Bf7 Kf8 33.Be8 Re8 34.Qg7 Kg7+-) 32.Rh5 (32.Rh5 Qh6 33.Rh6) 1-0. onur604 (2320) - Bert59 (2200), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

4.Bb2 Nf6 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.c4 c6 4.Bb2 e6).

4.Bb2 Nf6 5.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 a5).

3.c4 Nf6

(--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.c4 c6).

4.Bb2 d5 5.e3 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 a5).

4.Bb2 e6 5.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 a5).

3.d4 cb5

4.e3 b4 5.a3 ba3 6.Ba3 d6 7.Nc3 Nc6 8.Bb5 Bd7 9.Nf3 Nf6 10.e4 e5 11.d5 Nb8 (11...Na7 12.Bd7 Qd7 13.Bc1+=) 12.Qe2 Be7 13.0-0 0-0 14.h3 b6 15.Na4 (15.Rfb1!?=) 15...Bb5-/+ 16.Qb5 Nbd7 (16...Ne4 17.Nb6 Ra6 18.Na4-/+) 17.Rab1 (better is 17.Nd2!?+=) 17...Ne4-/+ 18.Rfd1 Nec5 (18...Ndc5 19.Nd2–+) 19.Bc5 (19.Nb6 Qb6 20.Qb6 Nb6 21.Rb6 Rfc8-/+) 19...Nc5 (better is 19...bc5 20.Qe2 f5–+) 20.Qb6?? (better is 20.Nb6!? Ra7 21.Na4-/+) 20...Qb6 (better is 20...Na4 21.Qe3 Qc7–+) 21.Nb6 Rab8 22.Nc4 a4 23.Na5 f5 24.Nc6 Rb1 25.Rb1 Re8 26.Nd2 Kf7 27.Nc4 g5 28.Rb7?? Kf6 29.Re7? Re7–+ 30.Ne7 Ke7 31.f3 h5 32.Kf2 Kd7 33.Ke3 Kc7 34.Kd2 e4 35.fe4 Ne4 36.Kd3 Nf6 Black prepares g4 37.Kd4 g4 38.Ne3? f4 39.Nf5 a3 40.Kc3 gh3 41.gh3 f3 42.Ne3 f2 43.Kb3 Kb6 44.c4 Kc5 45.Ka3 Ne4 46.Kb3 Nd2 47.Kc3 Nc4! 48.Nf1 Kd5 49.Kd3 Kc5 50.Ke2 d5 51.Kf2 d4 52.Ke2? Ne5 53.Ng3 h4 54.Nf5 d3 55.Kd2= Kc4 56.Ne3 Kb3 57.Nf5 Kc4 58.Ne3 Kd4 59.Nf5 Ke4 60.Nh4 Nf3 61.Kd1?? Nh4–+ 62.Kd2 Kd4 63.Kd1 Kc3 64.Kc1 Nf3 Black plans d2 65.Kd1 Nd4 66.h4 Nf5 67.h5–+ White threatens to counter with d2 67...Ne3 68.Ke1 d2 69.Ke2 Kc2 Black prepares the advance d1 70.Ke3 d1Q 71.Kf4 Qh1 72.Kg5 Kd3 73.h6 Ke4 74.Kg6 Ke5 75.Kg7 Ke6 76.h7 Qg2 77.Kf8 Qf3 78.Kg8 Qf7 79.Kh8 Qf8# 0–1. 55aa55 – ondrasom, kurnik, 2012.

4.e4 b4 5.Bb5 Qb6 6.c4 g6 7.a4 Bg7 8.Ne2 e6 9.Bf4 Ne7 10.h3 Na6 11.c5 Qd8 12.Nd2 Nc5 13.dc5 Ba1 14.Qa1 0-0 15.Bh6 f6 16.Nc4 Nc6 17.Nd6 Ne5 18.f4 Nd3 19.Bd3 b6 20.cb6 Qe7 21.Bf8 Qf8 22.Qd4 1–0. mtre – mednis, internet, 2002.

4.e4 e5 (5.de5 Qh4=). AmericanRusky – sirrad, ChessWorld.net, 2005.

4.e4 g6 5.Bb5 Bg7 6.Nf3 Nf6 7.Nbd2 0-0 8.e5 Nd5 9.Ne4 Nc7 10.Be2 b5 11.Rb1 b4 12.a3 Nd5 13.c4 bc3 14.Qb3 e6 15.Nc3 Nc3 16.Qc3 d6 17.Bg5 f6 18.Bh4 de5 19.de5 g5 20.Bg3 f5 21.h4 g4 22.Rd1 Qe7 23.Nd4 Bb7 24.Ne6 Rc8 25.Bc4 Kh8 26.Ng7 Qg7 27.Be6 Nd7 28.Qd4 Bc6 29.Bd7 Bd7 30.Qd7 1–0. mtrc – Wichtel02, internet, 2002.

3.e3

3.e3 (--> 1.b4 c6 2.e3 a5 3.b5).

3.e3 cb5 4.Bb5 (--> 1.b4 c6 2.e3 a5 3.b5 cb5 4.Bb5)

3.e3 d5 (--> 1.b4 c6 2.e3 a5 3.b5 d5).

3.e3 d5 4.a4 (--> 3.a4 d5 4.e3).

3.e3 d5 4.Bb2 Nf6 5.c4 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 a5).

3.e3 d5 4.c4 Nf6 5.Bb2 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 a5).

3.e3 d5 4.Nf3 Nf6 5.Bb2 (--> 1.b4 c6 2.e3 a5 3.b5 d5 4.Bb2 Nf6 5.Nf3).

3.e3 e5 4.Bb2 d6 5.c4 Nf6 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 e5 5.c4 c6).

3.e3 Nf6 4.Bb2 e6 5.a3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.a3 a5 4.b5 c6 5.e3).

3.e4 a4

4.Nc3 e5 5.Nf3 d6 6.d4 ed4 7.Qd4 Nd7 8.Na4 Be7 9.Nb2 cb5 10.Nd2 Qa5 11.Qg7 Bf6 12.Qg3 Ne7 13.Qd6 Be5 14.Qd3 Nc5 15.Qb5 Bd7 16.Qa5 Ra5 17.Ndc4 1–0. kamret (2160) – Lifebleeder (1990), GameColony.com, 2003.

4.bc6 e5 5.cd7 Bd7 6.Nf3 Nc6 7.Be2 Nf6 8.Bb2 Ne4 9.Ne5? (9.0-0 Qb6 10.Be5 Ne5 11.Ne5 Qd4 12.Nd7 Qa1+=) 9...a3?? (9...Qb6 10.Qc1 a3 11.Na3 Qf2 12.Kd1 Ne5–+) 10.Bc3= Bb4 11.Nc6 Qf6?? 12.Bf6+– Nf6 13.Nb4 0-0 14.0-0 Ra4 15.c3 Ne4 16.Re1 f5 17.Bc4 Kh8 18.f3 Ng5 19.d4 b5 20.Bb3 Ra7 21.Re7 h6 22.Qe2 f4 23.Qe5 Nf7 24.Rf7 Rf7 25.Bf7 Bc8 26.Qe8 (26...Kh7 27.Bg6) 1–0. valpa – dc, playchess.de, 2003.

3.e4 Qb6

4.Nc3 e5 5.Rb1 Bc5!? 6.Nh3 Qd8 +=.

4.Nc3 e5 5.Rb1 Qd4 6.Nf3+/- Qb6 (better is 6...Qc5!?+/-) 7.bc6+– dc6?? (better is 7...Qc7 8.cb7 Bb7 9.Ne5 Be4 10.Nf7 Kf7 11.Ne4 Qe5 12.Bc4 d5 13.Qf3 Ke8+–) 8.Rb6 c5 (8...Nd7 9.Rb3+–) 9.Nd5 Kd8 10.Ng5 Nh6 11.Rh6! gh6 12.Nf7 Kd7 13.Bb5 (13.Qg4 Ke8 14.Nd6 Bd6 15.Qc8 Kf7 16.Qh8 a4 17.Qh7 Kf8 18.Qh6 Kf7 19.Qd6 Nd7 20.Qd7 Kg6 21.Qf5 Kg7 22.Qe5 Kg8 23.Bb2 Kf7 24.Qf6 Ke8 25.Bb5) 13...Nc6 14.Qh5 Ke6 15.Qf5 1–0. Taulien,Hans_Juergen – Becker,Christian, remoteschach.de, 2002.

4.Nc3 e5 5.Rb1 Qd8 6.Nf3 d6 7.d4 ed4 8.bc6 Nc6 9.Nd4 Be7 10.Bf4 Nd4 11.Qd4 Bf6 12.Nd5?? (better is 12.Qd2+/-) 12...Bd4–+ (13.Bb5 Bd7–+) 0–1. Rosner,Dirk – Gerwert,Thomas, E0331 DESC, 1999.

4.c4 cb5 5.cb5 Nf6 (5...e5 6.Qh5 Qd4 7.Nc3=) 6.Nc3 (6.Qc2 Qd8=) 6...e5= 7.Na4 (7.Bc4 Bc5 8.Qf3 d6=) 7...Qd4 8.Nc3? (better is 8.Bb2!? Qe4 9.Ne2=+) 8...Ne4 (8...Bc5 9.Qf3 Ne4 10.Qe3 Nf2 11.Ba3–+) 9.Qf3 (9.Ne4 Qa1 10.Bc4–+) 9...Nc3?? (better is 9...Bc5–+) 10.dc3-/+ Qa4 (10...Qc5 11.Qg3=+) 11.b6 (11.Qf5 f6=) 11...Be7 12.Bd3 Bf6 13.c4 (13.Be4 Nc6=) 13...0-0 (13...d6!?-/+) 14.Qe4=+ g6 15.Bc2 (15.Bd2!?=+) 15...Qb4-/+ 16.Bd2 Qb6 17.Rb1 Qc6 18.Ne2 d6 19.Bh6 Bg7 20.Bg7 Kg7 21.f3 Be6 22.Bd3 Nd7 23.Rb7?? Qa4 24.0-0?? Nc5 25.Nc3 Qe8 26.Qh4 Nb7 27.f4 f5 28.Rf3 Qd8 29.Qh3 Nc5 30.Be2 e4 31.Rg3 Qb6 32.Kf1 Nd3 33.Qh4 Qf2 0–1. gummi57 – bcholy, ChessWorld.net, 2005.

3.e4 e6

4.Bb2 d5 5.Nc3 (5.ed5 ed5 6.Nf3 Bg4=) 5...d4= 6.Nce2 c5 (6...e5 7.Nf3 Nd7 8.bc6 bc6 9.Rb1=) 7.Nf3 a4 8.a3 g6 9.Ng3 Bg7 10.Bc4 Nd7 11.0-0 Nb6 12.Qe2?? Nc4?? 13.Qc4+= Qb6 14.Qd3=+ Ne7 15.c4 e5 16.Qe2 h5 17.h3 h4 18.Nh1 g5 19.Ne1 Ng6 20.Nd3 Be6 21.Rfc1 Qc7 22.f3 b6 23.Nhf2 0-0 24.Qd1 f6 25.Qc2 Qf7 26.Ne1 Nf4 27.d3 Qd7 28.Rd1 Rf7 29.Qd2 (29.Bc1 f5=+) ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Clark,Vernon D, compuserve, 1995.

4.Nc3 d5 5.Rb1 d4 6.Na4 e5 7.Nf3 Nd7 8.bc6 bc6 9.Bc4 Ngf6 10.Ng5 Ba6 11.Bf7 Ke7 12.Ba3 c5 13.Nc5 Nc5 14.Bc5 Kd7 15.Be6 Kc7 16.Bb6 1–0. guest1149 – guest841, ICC, 2003.

3.Nf3 d5

4.a4 (--> 3.a4 d5 4.Nf3).

4.bc6 Nc6 5.d4. Dardoura – Olej (+), corr 3GMM–57 1994–95.

4.e3 Nf6 5.Be2 Bg4 6.0-0 e6 7.Nc3 Bd6 8.Nd4 Be2 9.Nce2 Qc7 10.f4 0-0 11.Bb2 Nbd7 12.Qe1 c5 13.Nf3 a4 14.Rb1 a3 15.Ba1 Ra4 16.Qg3 Rc4 17.Rfc1 Re4 18.b6 Qd8 19.Rb3 Rb4 20.Ra3 Qb6 21.d3 Rb1 22.Rb3 Rc1 23.Nc1 Qa6 24.Rb1 b5 25.a3 Qa3-/+ 26.Bb2 Qa4 27.Ne1 c4 28.Ne2 b4 29.Ra1 Qc6 30.Nd4 Qb6 31.Nef3 b3 32.cb3 cd3 33.Qe1 Ne4 34.Bc3 Qb7 35.Rd1 Ndc5 36.Bb4 Ra8 37.Bc5 Nc5 38.Qc3 Ra3 39.Ne1 Nb3 40.Qb2 Qb4 41.Nd3 Qa4 42.Nb3 Rb3 43.Qc2 Qc4 44.Qc4=+ dc4 45.Ne5 f6 46.Rd6 fe5 47.Re6 ef4 48.ef4 Rb2 49.Rc6 Rc2 50.Rc7 h5 51.h4= g6 52.Kh2 Rc3 53.Rc5 Kg7=+ 54.Rc6 Kf7 ½–½. MrkT – Deepfault, internet, 2005.

4.e3 Bg4 5.h3 Bf3 6.Qf3 Nf6 7.d4 e6 8.Bd3 Bd6 9.Nc3 0-0 10.Bd2 Nbd7 11.0-0 e5 12.de5 Ne5 13.Qf5 Nd3 14.cd3 Qe7 15.Rac1 Ba3 16.Rc2 Rac8 17.bc6 Rc6 18.Rb1 g6 19.Qf3 Rfc8 20.Qf4 b6 21.Qa4 Bb4? (Better is 21...Qf8+=) 22.Nd5!+– Nd5 23.Rc6 Rb8 24.Qb5 Nc7 (24...Qd8 25.Rc4 Nc7+–) 25.Bb4 (25.Rb4?! Nb5 26.Rb5 Qd7 27.Rbb6 Rb6 28.Rb6 Qd3 29.Ba5 Qa3=) 25...ab4 (25...Nb5?? 26.Be7 Re8 27.Bf6+–) 26.Qc4 (26...Rb7 27.Rb4+–) 1–0. marre (2000) – SDR84 (1900), GameColony.com, 2003.

3.Nf3 Nf6

4.c4 e6 5.e3 Be7 6.Be2 0-0 7.0-0 cb5 8.cb5 d5 9.Qc2 Nbd7 10.a4 b6 11.d4 Bb7 12.Ba3 Rc8 13.Qd3 Ne4 14.Nfd2 Ndf6 15.f3 Nd6 16.Ra2 Nc4 17.Be7 Qe7 18.Nc3 Rc7 19.Rb1 Rfc8 20.Rb3 Ne8 21.Ndb1 Ned6 22.g3 Nf5 23.Nd1 h5 24.Kf2 g6 25.Nd2 e5-/+ 26.e4 Nd4–+ 27.ed5 Bd5 28.Rc3 Nd2 29.Rc7 Rc7 30.Rd2 Qe6?? 31.Qe3 Ne2 32.Re2-/+ Re7 33.Nc3 Bc4 34.Rd2 Qh3–+ 35.Qb6?? Qh2 36.Ke3–+ Qg1 37.Rf2 Qc1 (37...Qc1 38.Rd2 Rd7 39.Qb8 Kh7 40.Qg8 Kg8 41.Ke4 Qd2 42.f4 f5 43.Ke5 Qc3#) 0–1. Baumgarten,Fred – Trube,Dieter (1780), Lohmar op, 2000.

4.e3 e6 5.a4 (5.d4 d5=) 5...Be7 6.c4 (6.Be2 0-0=) 6...b6 (6...d6 7.d4=) 7.d4 0-0 8.Nbd2 d5 9.Bd3 h6 (9...dc4 10.Nc4 Bb7 11.Ba3 cb5 12.ab5 Ba3 13.Ra3+=) 10.0-0+= cb5 11.cb5 Bb7 12.Ne5 (12.Ba3 Nbd7+=) 12...Bd6 (12...Nbd7 13.Nc6 Bc6 14.bc6+=) 13.Bb2 (13.Ba3 Qe7 14.Bd6 Qd6+=) 13...Nbd7+= 14.Rc1 Bb4 (better 14...Rc8!?+=) 15.Nc6+– Qe8 16.Nf3 (16.Nb4 ab4 17.Qb3 Qe7+–) 16...Rc8 (16...Bd6 17.Qb3+–) 17.Qb3 (17.Nb4 ab4 18.Rc8 Bc8+–) 17...Ne4 (17...Bd6!?+–) 18.Nb4+– Ndf6?? (better 18...ab4 19.Qb4 Qd8+–) 19.Nc6! Bc6 (19...Kh7 20.Ba3 Rh8 21.Nfe5+–) 20.bc6 (worse 20.Rc6 Rc6 21.bc6 Qc6+–) 1–0. Cirulis,Ilmars (1785) – Hilbert,Stephan J (1715), FICGS, 2015.

3.a4 cb5

4.c4? b4 5.e3 b6 6.d4 Nf6 7.Nf3 d5 8.Bb2 dc4 9.Bc4 e6 10.Qb3 Be7 11.Nbd2 0-0 12.0-0 Bb7 13.Rfe1 Bf3 (13...Ne4 14.Ne4 Be4 15.Ne5=+) 14.Nf3= Nc6 (14...Ra7 15.e4=) 15.Rac1 (15.Be6 b5+/-) 15...Rc8 (15...Na7 16.Ne5=) 16.Ba6 (better 16.Be6!? Nd7 17.e4+/-) 16...Rc7= 17.Rc2 Nb8 18.Bb5 Rc2 19.Qc2 Qc8 20.Qb3 Qb7 21.Ne5 Rc8 22.f3 Nd5 23.Bc4 Bf6 (23...Bd6 24.e4 Nf4 25.Ng4=+) 24.e4 (24.Ng4 Bg5=+) 24...Be5 (24...Nc3!? 25.Bc3 bc3 26.Qc3 Be5 27.de5 Qc7=+) 25.ed5= ed5?? (25...Bh2 26.Kh2 Qc7 27.f4 Qc4=+ (worse 27...Qf4 28.Kg1 ed5 29.Bd5+/-)) 26.Bd5+- Qd7? (better 26...Bh2 27.Kh2 Qd7+-) 27.de5 Rd8 (27...Qe7 28.Bd4+-) 28.Rd1 (28.e6 Qd5 29.Qd5 Rd5 30.e7+-) 28...Nc6 (28...Kf8 29.Qc2 Qc8 30.Qh7 Qc5 31.Bd4 Qd5 32.e6 Qd4 33.Rd4 Rd4 34.Qf5+-) 29.Kf2 (better 29.e6 Qd6 30.e7 Qe7 31.Bc6+-) 29...Ne7 (29...Kf8 30.Ke2 Nb8+-) 30.Bf7 Kf8 31.Rd7 Rd7 32.Bc1 (32.e6 Rd5 33.Qc2 Rd8 34.Qh7 Nf5 35.Bc1 Ke7 36.Bg5 Kd6 37.Qf5 Kc7 38.e7 Rd3 39.Qd3 b5 40.Bf4 Kb6 41.Qb5 Ka7 42.Be3 Ka8 43.e8Q) 32...Nc6 (32...Rc7 33.Bg5 b5 34.e6+-) 33.e6 Re7 34.Be3 (better 34.Qd5 Rf7 35.Qc6 Re7+-) 34...Ne5 35.Bb6 g6 36.Bc5 Kg7 (36...Nf7 37.ef7 h6 38.Qe6 Kg7 39.Qe7 g5 40.f8Q Kg6 41.Qff7) 37.Be7 Nd3 (37...h5 38.Qb2 h4 39.Qe5 Kh7 40.Bf8 b3 41.Qg7) 38.Ke3 (38.Ke3 Nf2 39.Qb2 Kh6 40.Bf8 Kg5 41.Qe5 Kh4 42.Be7 g5 43.Bg5; 38.Qd3 b3 39.Qc3 Kh6 40.Qe5 b2 41.Bf8) 1-0. ClayPigeons (2165) - metehandalkir (2085), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.c4? bc4!? 5.d3 cd3-+.

4.ab5 a4

5.Na3 e5 6.c4 (6.Nf3 e4 7.Nd4 d5=) 6...Bb4 (6...d5 7.cd5 Qd5 8.e3=) 7.Nc2= Bc5 8.e3 Qe7 (8...Nf6 9.d4 ed4 10.ed4=) 9.Nf3 d6 (9...e4 10.d4 Bb6 11.Nd2+=) 10.Bb2 (10.d4 Bb6+=) 10...Bg4 (10...Nf6 11.d4 ed4 12.Ncd4 Bb4 13.Ke2=) 11.Be2+= Bf3 (11...Nd7!?+=) 12.Bf3+– Nf6 13.0-0 0-0 (13...e4 14.Bf6 gf6+–) 14.Be2 (better 14.d4!? Bb6 15.Nb4+–) 14...Nbd7 15.f4 (15.d4 Bb6+=) 15...ef4 (15...Rfe8 16.Qe1=) 16.Rf4 (16.d4 Bb6+= (16...fe3? 17.dc5 dc5 18.Ra3+–)) 16...Kh8 (16...d5 17.Nd4 a3 18.Nf5=) 17.Kh1 (17.d4 Bb6+–) 17...Ng8 (better 17...d5=) 18.Bg7?? (better 18.Ra2+–) 18...Kg7-/+ 19.Qe1 (19.Ra2 d5!-/+) 19...Kh8 (19...d5 20.Bf3-/+) 20.d3 (20.Ra2 d5! 21.Qa1 Ngf6 22.cd5 Kg8-/+) 20...Ngf6 (20...Bb6-/+) 21.e4? (21.d4!? Bb6 22.Qb4-/+) 21...Rg8 (better 21...Qe5 22.Rf5 Qb2–+) 22.Qc3? (22.d4 Bb6-/+ (22...Ne4?! 23.Bf3 f5 24.Rf5+=)) 22...Rg6 (22...Qe5!? 23.Qd2 Rg2 24.Kg2 Rg8 25.Bg4 Ng4 26.Kh1–+) 23.Re1? (better 23.d4!? Bb6 24.Qd3-/+) 23...Rag8 (23...Qe5 24.Qd2 Qg5 25.g3–+) 24.d4 (24.g3 Qe6 25.Rf5 Rh6–+) 24...Bb6 (better 24...Rg2 25.Bf3 Rc2 26.Qc2 Bd4–+) 25.Bf3-/+ Ra8 26.Nb4 White intends d5 (26.Qa1!? Bc7 27.Ne3-/+) 26...Ba5–+ 27.d5?? (better 27.Rb1–+) 27...Kg8 (better 27...Qe5 28.Qe5 Ne5–+) 28.Qa3 Ne5 (better 28...Bb4 29.Qb4 a3–+) 29.Rf1? (29.Qa4 Nfd7 30.Ra1–+) 29...Nf3 (29...Bb4 30.Qb4 Nd3 31.Qd2 Nf4 32.Qf4–+) 30.Qf3 (30.R1f3 Ne4 31.Nc2–+) 30...Bb4 31.Rf6 Rf6 32.Qf6 Qf6 33.Rf6 Bc3 (33...a3 34.g4–+) 34.Rf3 (34.Rf2 Re8 35.Re2 a3–+) 34...Bd4 (34...a3 35.Rf1–+) 35.h4 (35.Ra3–+) 35...a3 36.Rf1 a2 37.Rd1 (37.c5 a1Q 38.Ra1 Ra1 39.Kh2 Be5 40.g3 dc5–+) 37...Be5 38.g4 a1Q (38...Ra3!? 39.Rf1–+) 39.Ra1 Ra1 40.Kg2 Ra4 41.c5 (41.Kf3–+) 41...dc5 42.g5 Re4 43.h5 Rh4 44.h6 Rh5 (better 44...c4 45.b6–+) 45.Kf3 Rg5 46.Ke4 Rh5 47.b6 f6 48.d6 Bd6 49.Kd3 Be5 (49...Rd5 50.Kc2 f5 51.Kb2 f4 52.Kb1 f3 53.Kb2 f2 54.Kc2 c4 55.Kc3 f1Q 56.Kc2 Bb4 57.Kb2 Rd2) 50.Kc4 Rh6 51.Kd5 Ba1 52.Kc5 f5 53.Kb5 f4 54.Kc4 f3 55.Kd3 (55.Kc5 f2 56.Kc4 f1Q 57.Kb3 Qf3 58.Ka2 Rh2 59.Ka1 Qd1) 55...f2 56.Ke2 (56.Ke3 f1Q 57.Ke4 Rh4 58.Kd5 Qf6 59.Kc5 Qe5) 56...Rb6 (56...Rf6 57.Kf1 h5 58.Ke2 f1Q 59.Ke3 Bc3 60.Ke4 Qf3) 57.Kf2–+ Rb2 58.Kf3 Rb3 (58...b5 59.Ke4–+) 59.Ke4 b6 60.Kd5 h6 61.Kc4 h5 (better 61...Rb2 62.Kd3–+) 62.Kb3 h4 63.Kc2 h3 64.Kb1 Be5 65.Kc2 h2 66.Kd3 h1Q 67.Kc4 Bg3 (67...Qc6 68.Kd3 Qc3 69.Ke4 Qd4 70.Kf3 Qd3 71.Kf2 b5 72.Kg2 Qe2 73.Kg1 b4 74.Kh1 Qf1) 68.Kb5 (68.Kb3 Qc6 69.Kb2 b5 70.Kb3 Qc4 71.Ka3 Qc3 72.Ka2 Qc2 73.Ka3 Bd6) 68...Qf1 (68...Qd5 69.Ka6 Be5 70.Kb6 Qc4 71.Kb7 Qb5 72.Ka7 Bd4 73.Ka8 Qa6 74.Kb8 Be5) 69.Kb6 (69.Kc6 Qc4 70.Kb7 b5 71.Kb6 b4 72.Ka5 Bc7 73.Ka4 b3 74.Ka3 Bd6 75.Kb2 Qc2 76.Ka1 Be5) 69...Qf4 (69...Bf2 70.Kb7 Qb5 71.Kc7 Bg3 72.Kd8 Qc6 73.Ke7 Bh4) 70.Kb5 (70.Kc5 Qa4 71.Kd5 Qb3 72.Kc5 Bf2 73.Kc6 Qc4 74.Kb7 Qb5 75.Kc7 Bg3 76.Kd8 Qc6 77.Ke7 Bh4) 70...Qd6 (70...Kf7 71.Kc6 Qc4 72.Kb6 Qa4 73.Kc5 Bf2 74.Kd5 Qd4 75.Kc6 Qb6 76.Kd7 Bg3 77.Kc8 Qc7) 71.Ka4 (71.Kc4 Be1 72.Kb5 Qd5 73.Kb6 Ba5 74.Ka7 Qc6 75.Kb8 Bc7 76.Ka7 Qb6 77.Ka8 Qb8) ½–½. Akrapovik – Chess_vsev, lichess.org, 2019.

5.Bb2 Ra5 6.e3 Rb5?? (better 6...d5+–) 7.Bb5+– e6 8.Ra4 Qb6 (8...Na6 9.Nf3+–) 9.c4 Ne7 10.Ra8 Qc7 11.Nf3 b6 (11...Nec6+–) 12.Be5 Qb7 (12...Qd8 13.Rb8 f6 14.Qa4+–) 13.Rb8 f6 (13...Qa7 14.Nc3 f6 15.Bd6+–) 14.Bd6 (better 14.Rb7 Bb7 15.Bc7 Bc6+–) 14...Qe4 (14...Qa7 15.Nd4 Kf7 16.Qf3+–) 15.Be7 Be7 16.Rc8 Bd8 17.0-0 (better 17.Rb8 Qd3+–) 17...0-0 18.Bd7 e5 19.Be6 (19.Qb3!? Qg6 20.c5 Kh8 21.cb6 e4+–) 19...Kh8 20.Bd5 (20.Qb3 Qb7+–) 20...Qf5 21.Ra8 e4 22.Nd4 Qe5 23.Ne6 Re8 24.Rd8 (better 24.Nd8 g6 25.Nf7 Kg7 26.Ne5 Ra8 27.Ba8 fe5 28.Be4 Kf6+–) 24...Rd8 25.Nd8 Qc7 26.Nf7 Kg8 27.Qa4 (better 27.Ng5 Kf8 28.Ne6 Ke7 29.Nc7 Kd7 30.Qg4 f5 31.Qg7 Kc8 32.Ne6 b5 33.Qc7) 27...g6 28.Qe8 Kg7 29.Qh8 1–0. GuestXKVR – GuestLVQG, freechess.org, 2017.

5.Bb2 Qb6 6.c4+– e6 (6...Nf6 7.Ra4 Ra4 8.Qa4+–) 7.Ra4+– Ra4 8.Qa4 Bc5? (8...Nf6 9.Nf3+–) 9.e3 (better 9.Bg7!? Bf2 10.Kd1 Bg1+–) 9...Ne7 (9...Nf6 10.Nf3+–) 10.Bg7 Rg8 11.Bb2 d6 12.d4 Bd4 (12...Qa7 13.Qb3 Bb6+–) 13.ed4 Nd7 14.Nd2 Rg4 (14...Qc7 15.Ngf3+–) 15.Ngf3 f5 (15...Nf6 16.g3+–) 16.h3 (16.h3 Rg6 17.g3+–) 1–0. DEFFM – GuestJLQM, freechess.org, 2018.

5.Bb2 d5 6.e3 Nd7 7.c4 e6 (7...dc4!? 8.Ra4 Ra4 9.Qa4 Nb6+=) 8.Ra4+– Ra4 9.Qa4 Nc5 (9...Nb6 10.Qc2+–) 10.Qc2+– Nf6 11.Nf3 Be7 (11...Ncd7!?+–) 12.cd5 (12.Bf6 gf6 13.cd5 ed5+–) 12...ed5 (12...Nce4 13.de6 Be6 14.Bc4+–) 13.d4 (better 13.Bf6!? gf6 14.Nc3+–) 13...Nce4 14.Bd3 Bb4 (14...Qa5 15.Bc3 Nc3 16.Nc3+– (16.Qc3?? Bb4 17.Qd2 Bd2 18.Nfd2 Bd7–+)) 15.Nbd2 Bd2 (15...Bf5 16.0-0+–) 16.Nd2 Nd2 (16...0-0 17.0-0+–) 17.Qd2+– Qd6 (17...0-0 18.Ba3 Re8 19.0-0+–) 18.0-0 (18.Qc3 Qd8+–) 18...Ng4 (18...0-0 19.h3+–) 19.g3+– h5 (19...0-0 20.f3 Nf6 21.e4+–) 20.f3 (better 20.Qc3 Qd8 21.Ra1+–) 20...Nh2? (better 20...Nh6+–) 21.Qh2 (21.Kh2 h4 22.Kg1 Bh3+=) 21...h4 (21...Qe7 22.e4+–) 22.g4 (better 22.gh4 Qh2 23.Kh2 Rh4 24.Kg1+–) 22...h3 (22...Qe7 23.e4 0-0+–) 23.Qd6 h2 24.Kh1 Rh3 25.Ba3 Bg4 26.Qe7 1–0. GuestBLKR – GuestYBCD, freechess.org, 2018.

5.c4 d5 6.cd5!? Nf6 7.Ra4 Ra4 8.Qa4+/-.

5.c4 d5 6.e3 dc4 7.Bc4 Nc6?? (better is 7...Nd7+=) 8.bc6+– bc6 9.Ra4 Rb8 10.Nc3 Nf6 11.Ba3 (11.d4 e6+–) 11...h5 (11...e5 12.Nf3 Ba3 13.Ra3+–) 12.Nf3 g6 (12...Nd5 13.Qc2 e6 14.Bf8 Rf8 15.0-0+–) 13.Ng5 (better is 13.Ne5 Rh7 14.Nc6 Qc7 15.Nb8 Qb8+–) 13...Bh6 (13...e6+–) 14.Nf7 Qc7 15.Nh8 e6 (15...Bg7 16.Ng6 c5 17.Nf4+–) 16.Ng6 Kf7 17.Qc2 Ng4 18.Nh8 Kg7 19.Qg6 Kh8 20.Qe8 Kg7 21.Qf8 Kg6 22.Bd3 Kg5 23.h4 1–0. Morphystyle – sirrad, ChessWorld.net, 2005.

5.c4 d5 6.e3 f6 7.Ra4+– Ra4 8.Qa4 dc4 9.Bc4 h5 (9...e5 10.d4!+–) 10.Qb3 e6 (10...Nh6+–) 11.Be6 Be6 12.Qe6 Qe7 (12...Ne7+–) 13.Qc8 Qd8 14.Qb7 g5 15.Bb2 Bb4 (15...Nd7 16.Nf3 Ne7 17.0-0+–) 16.Qe4 (better 16.Qg7 Qd3 17.Qh8 Qb1 18.Ke2+–) 16...Kf7 (16...Qe7 17.Qg6 Kd7 18.Qf5 Qe6 19.Qe6 Ke6+–) 17.Qb4 Ne7 18.Nf3 Qd3 (18...Rf8 19.Nc3+–) 19.Nc3 (19.Ng5!? Kg6 20.Qe4 Qe4 21.Ne4 Nd7+–) 19...g4 (19...Rd8 20.Qe4+–) 20.Nd4 h4 (20...Rc8 21.Qb3 Qc4 22.Qc4 Rc4 23.h3+–) 21.Qb3 Kg7 (21...Ke8 22.Qe6 Nd7 23.Ne4 Qb1 24.Ke2 Qb2 25.Nd6 Kd8 26.Nf7 Ke8 27.Nh8+–) 22.Ne6 Kh6 23.Nf4 (better 23.Qb4 Ng6 24.Qg4+–) 23...Nd7 (23...Qf5 24.h3 g3 25.fg3 hg3 26.Qf7+–) 24.Qf7 (better 24.Nd3 Ng6+–) 24...Qg6 25.Ng6 Ng6 26.Qd7 h3 27.gh3 gh3 28.Qf7 (28.Ne4 Rf8 29.Nf6 Rf6 30.Bf6 Ne7 31.Rg1 Nf5 32.d4 Nh4 33.Qg7 Kh5 34.Qg5) 28...Kg5 29.f4 (29.Rg1 Kf5 30.Qd7 Ke5 31.Qd5) 29...Kf5 (29...Nf4 30.ef4 Kg4 31.Rg1 Kf5 32.Qd5 Kf4 33.Qe4) 30.Nd5 (30.Qd7) 30...Rf8 (30...Nh4 31.e4! Kg4 32.Qg7 Kf3 33.Qg3 Ke4 34.Nf6 Kf5 35.Qg4) 31.Qd7 Ke4 32.d3! Kd3 (32...Kd3 33.Nc7 Mate attack) 33.Qf5 (33.Nc7 Kc2 34.Qd2 Kb3 35.Qc3 Ka2 36.Qa3 Kb1 37.Kd2) 33...Kc4+– 34.Qe4 Kb5 35.0-0 Rg8 36.Qb4 (36.Qd3 Kc6 37.Rc1 Kd6 38.Nf6 Ke7 39.Rc7 Ke6 40.f5) 36...Kc6 37.Rc1 Kd5 38.Qc4 Kd6 39.Qg8 (39.Rd1 Ke7 40.Qc7 Ke6 41.Qd7) 39...Ne7 (39...Nf8 40.Ba3 Kd7 41.Qd5 Ke8 42.Rc8) 40.Ba3 Kd7 41.Rd1 (41.Qf7 f5 42.Qe7) 41...Kc7 42.Be7 Kc6 (42...Kb6 43.Qd8 Ka6 44.Rb1 f5 45.Qb6) 43.Qc4 Kb6 44.Rb1 Ka5 45.Qa2 (45.Qb5) 1–0. GuestGQDJ – GuestLGKM, freechess.org, 2017.

5.e3 Qb6 6.c4 (6.Nc3 e5+–) 6...Qc5 (6...e5 7.Bb2+–) 7.Ba3 (7.d4 Qf5+–) 7...Qe5 (7...Qb6 8.Nc3 Qd8 9.Na4+–) 8.Nc3+– d6 (8...Nf6 9.Na4 Qc7 10.c5+–) 9.Nf3 Qe6 (9...Qf5 10.Nd5 Kd8 11.Nb6+–) 10.Nd5 Nd7?? (10...Kd8+–) 11.Nc7 Kd8 12.Ne6 fe6 13.Nd4 (better 13.Ng5!? Ne5+–) 13...Nc5 1–0. GuestXYLL – GuestYQNN, freechess.org, 2016.

4.ab5 b6

5.Bb2 a4 6.c4 Bb7 7.Ra4 Ra4 8.Qa4 e6 9.Qa7 Qc8 10.Qb6 Bc5 (10...Nf6 11.Nc3+–) 11.Qa5 f6 (11...Nf6 12.d4 Be7 13.e3+–) 12.d4 Be7 13.e3 Nh6 14.Nf3 Bf3 15.gf3 0-0 (15...Kf7 16.Nc3+–) 16.Nd2 d5 17.c5 e5 (17...Qb7 18.Rg1+–) 18.Qa2 Qb7 (18...Rd8+–) 19.c6 Nc6 (19...Qc7 20.Qd5 Nf7 21.Bd3+–) 20.Qd5 Kh8 (20...Nf7 21.Qc6 Rb8 22.Qb7 Rb7 23.de5 Ne5 24.f4+–) 21.Qc6 (21.bc6?! Qb2 22.Qb3 Qc1 23.Ke2 Qc6+–) 21...Qa8 (21...Qb8 22.de5 fe5 23.Bd3+–) 22.Qa8 Ra8 23.de5 Rb8 (23...fe5 24.Bc4 Bf6 25.Ke2+–) 24.Bc4 Nf5 (24...fe5 25.Be5 Re8 26.b6+–) 25.Rg1 g5 (25...fe5 26.Bd3 Rf8+–) 26.ef6 Bd6 27.f7 Ng7 28.Rg5 Rb7 (28...Be5 29.Be5 h6 30.Bg7 Kh7 31.Bd3) 29.Bg7 1–0. DEFFM – KENR, freechess.org, 2019.

5.Bb2 a4 6.c4 d5 7.cd5 Qd5 (7...Nf6 8.Ra4 Ra4 9.Qa4 Nd5 10.Qd4+–) 8.Nc3 Qd4 (8...Qd6 9.Ra4 Ra4 10.Qa4+–) 9.Nf3 (9.Ra4 Ra4 10.Qa4 Qd6+–) 9...Qb4 (9...Qd8 10.Ra4 Ra4 11.Qa4+–) 10.Nd5+– Qc5?? (better 10...Qd6 11.e4 Nd7+–) 11.Rc1 Qb5 (11...Qd5 12.Rc8 Qd8 13.Rd8 Kd8+–) 12.Nc7 Kd8 13.Nb5 Ra5 (13...Nd7+–) 14.Qc2 Rb5 (14...Bb7 15.Qc7 Ke8 16.Ne5 Rb5 17.Qb8 Bc8 18.Rc8) 15.Qc8 1–0. DEFFM – GuestQPZG, freechess.org, 2018.

5.Bb2 a4 6.c4 e6 7.Ra4 Ra4 8.Qa4+–.

5.Bb2 d6 6.e3 Bd7 7.c4 d5 8.Nf3 (8.Qf3 Bc8+–) 8...dc4 (8...e6 9.Nc3 Nf6 10.Na4 dc4 11.Bc4+=) 9.Bc4 Be6 (better 9...e6!?+=) 10.Be6+– fe6 11.0-0 Nf6 12.Qb3 (12.Nc3 Qd6+–) 12...Nbd7 (12...Qd5!? 13.Qa4+–) 13.Qe6 Nc5 14.Qc6 Qd7?? (better 14...Kf7+–) 15.Ne5 (better 15.Qa8 Qd8 16.Qc6 Ncd7 17.e4+–) 15...Qc6+– 16.Nc6 e6 17.Nc3 (17.d4 Nd3 18.Ba3 Nd5+–) 17...Be7 (17...Nb3 18.Na4 Nd7 19.Rad1+–) 18.Na4+– Nd3?? (18...Na4 19.Ra4 Rg8 20.Rc1+–) 19.Ne7 (better 19.Nb6 Rd8 20.Bf6 Bf6 21.Ra5+– (21.Nd8?! Ba1 22.Ra1 Kd8+–)) 19...Nb2+– 20.Nb2 (20.Nc6 Na4 21.Ra4 Nd5+–) 20...Ke7 21.Rfc1 Rac8 22.Nc4 (22.Na4 Nd7+–) 22...Nd5 (22...Nd7 23.d4+=) 23.Ne5 Kd6? (better 23...Kf6 24.d4 Nc3+–) 24.Nf7+– Ke7 25.Nh8 Rh8 26.Rc6 (better 26.e4 Nf4 27.Rc7 Kf6 28.Rb7+–) 26...Nb4 (26...Rb8+–) 27.Rb6 Rf8 (27...Rd8 28.d4 Ra8 29.Rb7 Kf6 30.b6+–) 28.Ra5 Nd3 (28...Kf6 29.d4+–) 29.Ra7 Kf6 30.f3 (better 30.Rbb7 Rg8+–) 30...Ke5 (30...h5 31.Rbb7 g6 32.b6+–) 31.Re7 Rf6 (31...Kd5 32.Rc6 Rd8 33.Ree6+–) 32.Rbb7 (better 32.Rd7 Nb2 33.d4 Kf5 34.g4 Kg5 35.Rg7 Rg6 36.Rh7 Rf6+–) 32...Nc5 (32...Rf8 33.Red7 Nb2 34.Rg7+–) 33.Rbc7 (better 33.d4 Kd5 34.Rbc7 Kc4+–) 33...Kd6 (33...Nd3 34.Red7 Rf5 35.b6+–) 34.Rg7 (better 34.d4 e5 35.dc5 Kd5 36.Rc8+–) 34...Rf5 35.Rc6 (35.d4 Rf7 36.Rgf7 e5 37.e4 ed4 38.Rc6 Ke5 39.Rf5) 35...Kd5+– 36.e4 Ne4 37.fe4 Ke4 38.Rc4 (38.Re6 Kd5 39.Rh6 Ke4+–) 38...Kd5 (38...Kd3 39.Rb4 Ke2 40.h4 Rf1 41.Kh2+–) 39.Rc8 Ke5 40.b6 Rf4 41.b7 Rb4 42.b8Q Rb8 43.Rb8 Ke4 44.Rb5 (44.Rh7 e5+–) 44…e5 (44...e5 45.Rh7 Kd3+–). RichardSommer (2010) – CazzoCazzo (1970), lichess.org, 2020.

5.Bb2 d6 6.e3 Bd7 7.Bc4 e6 8.Qf3 d5 9.Nh3 Ra7 (9...Nf6 10.0-0=) 10.Be2+= Bb4?? (better 10...Qc7+=) 11.Bg7+– f6 (11...Be7 12.Bh8 Nf6 13.Qg3+–) 12.Bh8 Kf7 (12...Ke7 13.e4+–) 13.Qh5 (13.Ng5 Ke7 14.Nh7 Be8 15.Bf6 Nf6 16.Qf6 Kd7+–) 13...Ke7 (13...Kf8 14.Qh7 Qe7 15.Qh4+–) 14.Qh7 Kd6 15.c3 Ne7 (15...Rc7 16.Qh4+–) 16.cb4 Qc7 17.Bf6 Qc1 18.Bd1 Bb5 19.Nc3 Qa1 20.Nb5 Kd7 21.Qe7 Kc6 (21...Kc8 22.Na7) 22.Na7 1–0. GuestNQFR – GuestSYJM, freechess.org, 2019.

5.Bb2 e6 6.e3 Nf6 7.c4 Be7 8.Nf3 0-0 9.Be2 d5 10.0-0 dc4 11.Bc4 Nbd7 12.Be2 Nc5 13.Nc3 Bb7 14.Nd4 (14.d4 Nce4=) 14...Rc8 15.Bf3 White gets the initiative 15...Bf3 16.Qf3 e5 (16...Nd3!? 17.Na4 Nb2 18.Nb2 Qc7=) 17.Nc6+= Qd7 (17...e4 18.Qf5 (worse 18.Ne7 Qe7 19.Qd1 Rfd8=+) 18...Qd6 19.Ba3+=) 18.Ne5 (18.d4 ed4 19.ed4 Nb7+–) 18...Qe6 (better 18...Qd2!? 19.Ra2 Qd6+=) 19.Nc6+– Bd6 20.d4 Nd3 21.Ba3 Ba3 22.Ra3 h5? (22...Nb4 23.d5 Qd6 24.Ra4+–) 23.h3 (23.Na4 Nb4 24.Nb6 Rc7+–) 23...Nb2 (23...Qd6 24.Nd5 Nd5 25.Rd3+–) 24.Re1 (24.d5!? Qd6 25.Raa1 Nc4+–) 24...Nc4 25.Ra2 g6? (25...Rfe8 26.e4 Nd6 27.d5 Nd5 28.Nd5 Nb5 29.Na5 ba5 30.Ra5+–) 26.Rc1 (26.d5 Qd6 27.Ne4 Ne4 28.Qe4 Rc6 29.dc6 Qc5+–) 26...Nh7? (26...Rfe8 27.e4 Nd7 28.e5+–) 27.Rac2 (27.d5 Qd7 28.Na4 Ne5+–) 27...Ng5 (27...Na3 28.d5 Qd6 29.Ra2+–) 28.Qe2 (better 28.Qf4 Na3 29.d5 Qe8+–) 28...Nd6 29.Nd1 (better 29.d5 Qf6 30.f4+–) 29...Rfe8 30.Nb2 Nh3 (better 30...Qb3+–) 31.gh3 Qh3 32.Qf1 (32.Na4 Re4 33.f3 Rh4+–) 32...Qf5 33.Qg2 (better 33.Nc4 Nc4 34.Qc4 Kg7+–) 33...Ne4? (better 33...Qb5 34.Kh2 Re4+–) 34.Ne7! Re7 A deflection 35.Rc8 Kg7 36.Nd3 Nd2 (36...Nd6 37.R8c6 Qd3 38.Rd6 Re3 39.Rg6 (39.fe3?! Qe3 40.Qf2 Qc1 41.Kh2 Qc7 42.Qf6 Kf8+–; 39.Rb6?! Re4=) 39...fg6 40.Qg5 Qd4 41.fe3+– (worse 41.Qe3 Qe3 42.fe3 g5+–)) 37.Ne5 Nf3 (37...Re5 38.de5 Nf3 39.Kh1 Ne1+–) 38.Nf3 Qc8 (38...Qb5 39.Ne5 Re5 40.de5 Qe5+–) 39.Rc8 Re5 40.Rc6 (40.Ne5 Kh6 41.Nf7 Kg7 42.Ne5 Kf6 43.Qg6 Ke7 44.Re8) 40...Rg5 41.Ng5 h4 (41...f6 42.Rc7 Kh6 43.Rh7) 42.Rc7 h3 (42...Kf8 43.Rf7 Ke8 44.Qa8) 43.Rf7 Kh6 44.Qh3 (44.Qh3 Kg5 45.f4; 44.Rh7) 1–0. RichardSommer (2105) – Morteza_Sadeghi (2075), lichess.org, 2020.

5.Bb2 h6 6.e4 e5 (6...d6 7.Nc3+/-) 7.Be5 d6 8.Bd4 Nf6 9.Nc3 Be7 10.Nf3 0-0 11.Bc4 Be6 (11...Nbd7!? 12.0-0+/-) 12.Be6+– fe6 13.Qe2 e5 14.Be3 Nbd7 15.0-0 Nc5 (better is 15...Rc8+–) 16.Bc5 bc5 17.Qd3 Qb6 (17...g6 18.Rab1+–) 18.Nh4 Nd7 (18...Qb7+–) 19.Nd5 Qd8 20.Ng6 Rf7 (20...Bf6 21.Nf8 Kf8+–) 21.Nge7 Qe7 (21...Kh7 22.Nc6 Qg5+–) 22.Ne7 (22.Ne7 Kf8 23.Ng6 Kg8 24.Qd6+–) 1–0. pierred – anony, internet, 2014.

5.c3 Nf6 6.e3 e6 7.d4 Bb7 8.f3 d6 9.Ba3 Be7 10.g3 0-0 11.e4 Nbd7 12.Bd3 Rc8 13.Ne2 Re8 14.0-0 e5 15.d5 Nc5 16.Bc5 Rc5 17.Nd2 Qd7 18.Nb3 Rec8?? (better is 18...Rcc8=+) 19.Nc5+/- Rc5 20.Kg2 Bc8 21.Ng1 (21.Qd2 Qh3 22.Kg1 Qh5+/-) 21...h6 22.g4 (22.Ne2!?+/-) 22...Rc3= 23.Qd2 Qc7 24.Ne2 Rc5 25.h3 g5 (better is 25...Nd7!?=) 26.Ng3 Kg7 27.Nf5 (27.Rh1!?+/-) 27...Bf5+= 28.gf5 (< 28.ef5 Nd5 29.Ra3 Nf4 30.Kh1 d5–+) 28...Qd7 29.Rg1 Nh5 30.Kh2 Kh7 31.Raf1 Nf4 32.Rg4 (32.Rc1 Nd3 33.Qd3 Rb5+= (< 33...Qb5 34.Qb5 Rb5 35.Rc7+/-)) 32...f6 (32...Nd3 33.Qd3 Qb5 34.Qd1=+) 33.Rfg1 (33.Rb1 Bf8+=) 33...Qe8 (33...Nd3 34.Qd3 Qb5 35.Qe3=) 34.h4 (34.Rb1 Bf8+/-) 34...Qh5 (34...Nd3 35.Qd3 Qb5 36.Qa3=) 35.Be2 Bf8 36.Bf1 (36.Rh1 Qf7+=) 36...gh4 (36...Qf7 37.hg5 Qh5 38.Kg3 fg5 39.Qa2=) 37.Rg8 (37.Qf2!?+/-) 37...Qf7= 38.Qf2 (38.R8g4 h5 39.Rh4 Bh6=+) 38...h3 (38...Qg8 39.Rg8 Kg8 40.Qb2-/+) 39.Bh3 (39.R8g6 a4+=) 39...Qh5 (39...Qg8 40.Rg8 Kg8 41.Bf1-/+) 40.Qg3 (better is 40.R1g3!? Qf7 41.R8g6=) 40...Rc2-/+ 41.Rg2?? Rg2–+ 42.Qg2 Ng2 43.Rg2 Qh4 44.Rc2 Qf4 45.Kh1 h5 46.Bg2 h4 47.Rc7 Bg7 48.Rb7 h3 49.Bh3 Qf3 50.Bg2 Qd1 51.Kh2 Qd4 52.Rd7 Kh6 53.Rd6 a4 54.Re6 a3 55.Re8 a2 56.Ra8 a1Q 57.Ra1 Qa1 58.d6 Qd4 59.d7 Qd7 60.Kg3 Qd3 61.Kf2 Qb5 62.Ke3 Qc4 63.Bf3 Qd4 64.Ke2 Kh7 65.Bg4 Bh6 66.Kf1 Qe4 0–1. MasterofDisaster – feeble, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c4 d5 6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd8 8.Ba3 g6 (8...Bb7 9.d4=) 9.e3 Bg7 10.Rc1 Nf6 11.Qf3 (11.d4 Bb7+=) 11...Ra7= 12.Bc4 0-0 13.Nge2 e6? (13...Bb7 14.e4+=) 14.0-0 (better 14.Bf8!? Bb7 15.e4 Qf8 16.d4+–) 14...Re8+= 15.d4 Rc7 16.Bd3 Bb7 (better 16...e5+=) 17.Be4?? (better 17.e4+–) 17...Ne4–+ 18.Ne4 f5?? (better 18...Rd7–+) 19.Rc7=+ Qc7 20.Rc1?? (20.Qg3 Qg3 21.N4g3=+ (21.hg3?? Be4 22.Nc3 Bd3–+)) 20...Qd8?? (better 20...Qd7 21.N2c3 fe4–+) 21.Nf6!+– Bf6 (21...Qf6 22.Qb7 Discovered attack; 21...Bf6 22.Qb7 Discovered attack) 22.Qb7 Nd7 (22...Qd5 23.Qb6 Qa2 24.Bd6 Qe2 25.Bb8+–) 23.Rc7 (23.Nf4 e5 24.Rc7 Nc5 25.Bc5 bc5+–) 23...Nf8 24.Rh7?? (better 24.Bf8 Rf8 25.Rh7+–) 24...Nh7–+ 25.Nf4 (25.Qc6 e5 26.d5 Qa8–+) 25...Qc8 (25...e5 26.Nd5 ed4 27.Qc6–+) 26.Qb6 Qc3 27.g3 Qa3 28.Ng6 Ng5 (better 28...Qb3 29.Nf4–+) 29.h4 (29.Qc6 Rb8 30.h4–+) 29...Ne4 (better 29...Qc1 30.Kg2 Ne4 31.Qc6 Qc6 32.bc6–+) 30.Qc7 (30.Qc6 Qb2 31.Qe8 Kg7 32.Qh8 Kg6 33.h5 Kf7 34.Qh7 Ke8 35.Qg6 Ke7–+) 30...Qb2 31.Qf4 Qc1 (better 31...Rc8!? 32.g4 Rc1 33.Kh2–+) 32.Kg2 Nd2 33.Qh6 (33.Kh2 Kh7 34.h5–+) 33...Qf1 34.Kh2 Qf2 (34...Nf3) 35.Kh3 (35.Kh1 Qf1 36.Kh2 Nf3) 35...Qf1 36.Kh2 Nf3 0–1. AleksandrNekhoroshik (1655) – Yraviyadav (1655), lichess.org, 2021.

5.c4 d5 6.e3 Be6 7.cd5 Bd5 8.Nc3 Bb7 9.Nf3 Nf6 10.Be2 e6 11.0-0 Bb4 12.Qb3 0-0 13.Ba3 Qd6 14.d4 Nbd7 15.Bb4 ab4 (15...Qb4 16.Qb4 ab4 17.Na4=) 16.Na4 (16.Na2 Nd5 17.Nd2 e5+=) 16...Bd5= 17.Bc4 Ne4 (17...Ra5 18.Bd5 Qd5 19.Qb4 Qb5 20.Qb5 Rb5 21.Rfc1=) 18.Rfb1 Bc4 19.Qc4 The isolani on b4 becomes a target 19...Ra4? (better 19...Rfc8 20.Nb2 Rab8=) 20.Ra4+- Nc3 21.Rab4 Nb1 22.Rb1 Nf6 23.Qc6 Qa3 24.Qb6 Qa2 (24...Ne4 25.Qc6 Nf2 26.Qc1 (26.Kf2?! Qa2 27.Nd2 Qd2 28.Kf3 Qa5+/-) 26...Qc1 27.Rc1+-) 25.Rf1 h6 26.Ne5 Ne4 (26...Nd5 27.Qc6 Qb2 28.Nd7+-) 27.Qb7 (27.Nd7 Rc8 28.Qb7 Qc2+-) 27...Nd2 28.Re1 Qa5 29.b6 (better 29.Rc1+-) 29...Nf3?? (29...Nc4 30.Rb1 Ne5 31.de5 Qe5 32.Qc7+-) 30.gf3 (better 30.Nf3 Qc3 31.Qc7 Qc7 32.bc7+-) 30...Qe1+= 31.Kg2 Qb4 (31...Qb1 32.Qc7 f6+-) 32.Qc7 f6 (32...Qa5 33.h4 Kh8 34.Qc5+-) 33.Nc6 Qb5 34.f4 (better 34.b7 Qg5 35.Qg3+-) 34...Kh7 (34...Qd5!? 35.Kg3 Qh1+=) 35.b7+/- Qd5 36.f3 (36.f3 Qc4 37.f5 Qe2 38.Kg3 Qe1 39.Kg4 Qe3 40.Qf4 h5 41.Kg3 Qe1 42.Kg2 Qe2 43.Kh3 ef5 44.Qf5 Kh6 45.b8Q Qf1 46.Kg3 Qe1 47.Kg2 Qe2 48.Kg1 Qe1 49.Kg2 Qe2 50.Kg1 Qe1 51.Kg2=) 1-0. jhonores (2205) - queenofthehighway (2120), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.c4 d6 6.Bb2 Nf6 7.e3 Nbd7 8.Nf3 Bb7 9.d4 e6 10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.Nbd2 Re8 13.Bd3 Ra7 14.e4 Qa8 15.e5 (15.Qb1 Nh5+=) 15...Ne4 16.Ne4 Be4 17.ed6 (17.Be4 Qe4 18.Re1 Qf4+=) 17...Bd6 18.Be4 Qe4 19.Re1 Qg6 20.g3 (20.Ba3 Ba3 21.Ra3 Rc7=) 20...Rc8 21.Qc1 (21.d5 Bb4 (21...Rc4? 22.de6 fe6 23.Qd6+–) 22.de6 fe6= (22...Be1? 23.ed7 Bf2 24.Kf2+–)) 21...Rac7 22.Nh4 (better is 22.c5!?-/+) 22...Qd3–+ 23.c5 bc5 (23...Qb5 24.Bc3–+) 24.dc5? (24.d5 ed5 (< 24...Qd5 25.Rd1 Qb7 26.Rd6+/-) 25.Bg7 f6= (< 25...Kg7 26.Ra3 Qb5 27.Nf5 Kh8 28.Nd6=; 25...Qb5?? 26.Qg5 Qd3 27.Be5 Qg6 28.Ng6 hg6 29.Bd6+–)) 24...Qb5 (24...Bc5 25.Qf4 Qb5 26.Bd4–+) 25.Bg7 (better is 25.Qc3 Bf8 26.Ra5–+) 25...Kg7–+ 26.Qg5 (26.Nf5 ef5 27.Qg5 Kh8 28.cd6–+) 26...Kf8 (better is 26...Kh8–+) 27.Qh6= Ke8 (better is 27...Kg8 28.cd6 Rc4=) 28.cd6+/- Rc5? (28...Rc6 29.Qh7 Nf8 30.Qg7 Rd6 31.Re5+/-) 29.Qh7 (better is 29.Qg7 Nf8 30.Qf6+–) 29...Rh5?? (better is 29...Nf8 30.Qg7 Qd7+/-) 30.Qg8 Nf8+– 31.Rad1 (31.Ng6 Rh8 32.Qh8+–) 31...Qd7 32.Nf3 Rf5?? (better is 32...Rcc5+–) 33.Ne5 Re5 34.Re5 a4 (34...Rd8 35.Ra5 f6 36.Rda1 Qd6 37.Ra7+–) 35.Ra5 (better is 35.Rh5 Qd6 36.Rd6+–) 35...Rd8 36.h4 (36.Rc1 Qd6 37.Ra7+–) 36...Qc6 (36...f6 37.Qh8 Kf7 38.Rc5+–) 37.h5 Kd7 (37...Rd7+–) 38.Ra7 Kc8+– 39.Qf7 Nd7 40.Qe6 (better is 40.Rc7 Qc7 41.dc7 Kc7 42.Qe7+–) 40...Qc5 41.Rc7 Qc7 42.dc7 Kc7 43.Rc1 Kb7 44.Qd5 Ka7 45.Rc7 Ka6 46.Qc6 Nb6+– 47.h6 Rd1 48.Kg2 a3 49.h7 Rd8 50.Qf6 Rb8 51.h8Q (51...Rh8 52.Qh8 Nd5 53.Qa8 Kb5 54.Qd5 Kb4 55.Rb7 Kc3 56.Rb3 Kc2 57.Qd3 Kc1 58.Rb1) 1–0. maaxa – thoma, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c4 g6 6.Bb2 Nf6 7.e3 Bg7 8.Nf3 0-0 9.Be2 Bb7 10.0-0 d5 11.d4 Nbd7 12.Nbd2 Re8 13.Qb3 dc4 14.Bc4 e6 15.Rfd1 Ne4 16.Rac1 (16.Ne4 Be4 17.Nd2 Bb7+=) 16...Nd2 17.Nd2 Qg5 18.e4 Nf6 19.f3 Nh5 20.Nf1 Rac8 21.Rc2 Nf4 22.g3 h5?? (better 22...Nh3 23.Kg2 Nf4 24.Kh1 Nh5=) 23.Bc1+- e5? (23...Rc4 24.Qc4 Nh3 25.Kg2 Qf6+-) 24.Bf7 Kf8 (24...Kh8 25.Be8 Re8 26.de5 Be4 27.fe4+-) 25.Ba3 (25.Be8!? Ke8 26.Bf4 ef4 27.Qe6 Qe7 28.Rc8 Bc8 29.Qc8 Kf7 30.gf4 Bh6+-) 25...Re7 26.Rc8 Bc8 27.Be7 (27.de5 Be5 28.Rd8 Kg7 29.Rg8 (29.Rc8?! Rf7 30.h4 Bd4 31.Kh2 Qe5+-) 29...Kh7 30.Be7 Bd4 31.Kh1+-) 27...Ke7 28.Qa3 (better 28.Qc4 Nh3 29.Kg2 Nf4 30.Kh1+-) 28...Kf7= 29.de5 (29.Qd6!? Nh3 30.Kg2 Nf4 31.Kf2 Nh3 32.Ke1=) 29...Be5 30.Qa2 (better 30.h4!? Nh3 31.Kg2=+) 30...Be6-/+ 31.Qc2 h4 32.Kf2 hg3 (32...Nh3 33.Kg2 Qh5 34.Rd3 hg3 35.hg3-/+) 33.hg3 Nh3 34.Kg2 Nf4 35.Kf2 Nh5 g3 seems the pivot of the position 36.g4? (better 36.f4 Nf4 37.gf4 Qf4 38.Kg1-/+) 36...Qh4 37.Ke3 Ng3 38.Ng3 (38.Qc6!? Nh1 39.Qc2-+) 38...Qg3 (38...Bg3 39.f4 Kf8 40.Rd6 Bg4 41.Qc7 Bf4 42.Kf4 Bf5 43.Ke5 Qe4 44.Kf6 Qh4 45.Ke5 Qh2 46.Kf6 Qb2 47.Kg5 Qg2 48.Kf6 Qb2 49.Kg5 Qg2 50.Kf6 Qb2=) 39.Rd8?? (39.Rf1-+) 39…Qg1 (39...Qg1 40.Kd3 Bf4-+; 39...Bf4 40.Ke2 Qg2 41.Ke1 Bg3 42.Kd1 Qf1 43.Kd2 Bf4 44.Kc3 Qc4 45.Kb2 Qb4 46.Ka1 Be5 47.Rd4 Bd4 48.Qc3 Bc3) 0-1. jhonores (2160) - Magnusman (2170), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.d3 Bb7 6.c4 d6 (6...e6 7.e4=) 7.e4+= g6 (7...Nf6 8.Nf3+=) 8.Bb2 e5 9.g3 (9.Be2 f5+=) 9...Bg7 (9...f5 10.Bg2=) 10.Bh3 (10.f4 f5 11.Bg2 Nf6=) 10...Ne7 (10...f5 11.Nd2=) 11.Ne2 0-0 12.0-0 f5 13.ef5 (13.Nd2 Nd7=) 13...gf5 (13...Nf5!? 14.Bf5 Rf5=+) 14.f4= Ng6 (14...Nd7 15.Bg2 Bg2 16.Kg2=) 15.Nd2 (15.Qb3 Ne7+=) 15...Nd7 16.Qc2 h5 (16...Ne7 17.fe5 de5 18.d4+=) 17.fe5+/- de5 (17...Bh6 18.Rf5 Be3 19.Kf1 Rf5 20.Bf5 Qf8=) 18.Bf5+– h4?? (better is 18...Nf4 19.Nf4 Rf5+/-) 19.Bg6 hg3 20.Ng3 Qg5 (20...Rf1 21.Rf1 (21.Ngf1?! Qg5 22.Ng3 Qg6+/-) 21...a4 22.Nde4+–) 21.Be4 Be4 22.Nde4 Qe3 23.Kg2 Nc5 24.Nc5 Qc5 (24...Rf1 25.Rf1 Qc5 26.Qa4+–) 25.Rf8 Rf8 26.Rf1 Rf1 27.Kf1 Qe3 28.Qe2 Qf4 29.Kg2 a4 30.Ne4 Qh6 31.Ba3 Qg6 32.Kh1 Bh6 33.Qg2 Qg2 34.Kg2 Bf4 35.Nc3 Be3 36.Na4 Kf7 37.c5 bc5 38.Bc5 Bc5 39.Nc5 Ke7 40.b6 1–0. Fredek (2090) – Whitespaces, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

5.d3 d5 6.Nf3 =.

5.e3 d6 6.Qf3 Be6?? (better 6...Ra7=) 7.Qa8+– Qc7 8.Nc3 Nf6 9.Qf3 (9.Nf3 g6+–) 9...Bg4 10.Qf4 g6 (10...e5 11.Qc4 Qb7 12.e4+–) 11.h3 Bf5 12.Bb2 (12.e4 Bc8+–) 12...h5 (12...e5 13.Qf3 Be7 14.Bd3+–) 13.d3 (13.e4 Bh6 14.Qh4 g5+–) 13...Bh6 (13...e5 14.Qf3 d5 15.Nge2+–) 14.Qf3 e5 (14...Bg7 15.Nge2+–) 15.Nge2 (better 15.e4 Ne4 16.de4 Be6+–) 15...e4 (15...Nh7+–) 16.de4 Be4 (16...Qb7 17.ef5 Qf3 18.gf3+–) 17.Ne4 Qc2 18.Nf6 (18.Nf6 Kf8 19.Bc3+–) 1–0. AhmedSultanov (1775) – widald_behringer (1785), lichess.org, 2019.

5.e3 e6 6.Bb2 Nf6 7.c4 Be7 8.Nf3 0-0 9.Be2 Bb7 10.0-0 d5 11.d4 Nbd7 (11...dc4 12.Bc4 Bd6 13.Ba3=) 12.Nbd2 Rc8 13.Qb3 Rc7 (13...dc4 14.Bc4 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Nd2=) 14.Rfc1+= Qc8 (14...dc4 15.Nc4 Qb8 16.Ba3 Ba3 17.Ra3=) 15.c5 (15.Ba3 dc4 16.Nc4 Ba3 17.Ra3 Qb8=) 15...bc5= 16.Qa3 Re8 (16...Qb8 17.Qa5 Rfc8 18.Ba3=) 17.Qa5+= c4 18.Ne5 (18.Ba3 Ba3 19.Ra3 Qb8=) 18...Bd8 (18...Qd8 19.e4=) 19.Ndf3 (better 19.b6 c3 20.bc7 cb2 21.cd8Q Qd8 22.Rcb1 ba1R 23.Qa1+=) 19...Rc6? (better 19...Qb8!?+=) 20.bc6+– Ba5 21.cd7 Qc7?? (better 21...Nd7 22.Ra5 Ne5 23.Ne5 f6+–) 22.de8Q (22.de8R Ne8 23.Ng5 f6 24.Nc4 dc4 25.Bc4 Qb6 26.Be6 Kh8 27.Nf7 Kg8 28.Nd8 Kh8 29.Nb7 Qe6 30.Ra5 Qb6+–) 22...Ne8 23.Ng5 f6 24.Nc4! (24.Nc4 dc4 25.Bc4+–; worse 24.Ne6 Qb6 25.Nc4 dc4+–) 1–0. DEFFM – GuestFBVL, freechess.org, 2018.

5.e4 Bb7 6.Nc3 f5 (6...Qc7 7.Ra4=) 7.e5 (7.ef5!? Qc7 8.Qh5 Kd8 9.Nge2+–) 7...g6 8.d4 Bg7 9.Bf4 e6 10.Nf3 Ne7 11.Bc4 h6 12.0-0 g5 13.Bd2 d5 14.Bd3 Nd7 15.Ne2 Rc8 16.Qb1 Ng6 Black prepares the advance f4 17.Ng3 Ndf8 (17...g4 18.Ne1+=) 18.Nh5 Qe7 19.Bc1 f4 20.Ba3 Qf7 21.c3 (21.h3 Ne7 22.Ng7 Qg7+–) 21...Rc7 (better 21...g4!? 22.Ng7 Qg7=) 22.Rc1 Bc8 (better 22...g4!? 23.Nd2 f3+–) 23.Bd6 g4 (better 23...Rd7+–) 24.Bc7 gf3 25.Bg6 (better 25.g3 fg3 26.fg3+– (worse 26.Ng7 Kd7+–)) 25...Qg6?? (25...Ng6 26.g4 fg3 27.hg3 Ne7 28.Ng7 Qg7 29.Bb6 Nf5+–) 26.Qg6 Ng6 27.Rcb1 (better 27.Ng7 Kf7 28.Nh5 Bd7+–) 27...Bf8 28.g3 fg3 29.Ng3 (29.hg3!? Be7 30.Bb6 0-0+–) 29...Rg8 (29...h5 30.Bb6 h4 31.Ra5 hg3 32.fg3+–) 30.Kf1 (30.Bb6 Rg7+–) 30...Nf4 (30...Rg7 31.Bb6 Rb7 32.Ba5+–) 31.Ke1 (31.Bb6 Rg7+–) 31...Nh3 (31...h5 32.Bb6 h4 33.Ra5 hg3 34.fg3 Nd3 35.Kf1+–) 32.Kd2 (better 32.Bb6!? h5 33.Ra5 Kf7+–) 32...h5 (32...Nf2 33.Ke3 Ng4 34.Kf3 Nh2 35.Kg2+–) 33.Ke3 h4 34.Nf1?? (better 34.Nh5 Rg2 35.Rf1+–) 34...Bh6+– 35.Kd3 Nf2 36.Kc2 Ne4 37.Ne3?? (37.Bb6 Rg2 38.Kb3 Rf2 39.Ba5 Bf4+–) 37...Rg2 (37...Be3 38.Kd3 Bf4 39.Ra2–+) 38.Kb3?? (better 38.Ng2 fg2 39.Bb6+–) 38...Re2 (better 38...Nd2 39.Ka4 Be3 40.Rh1–+) 39.Nc2?? (39.Nf1 Bd7 40.Bb6 Bb5 41.Ba5 Bd3–+) 39...Be3 (39...Nd2 40.Kb2 Nc4 41.Kb3 a4 42.Ka4 Rc2 43.Bd6–+) 40.Na3?? (better 40.Ne3 Re3 41.Bb6 Nd2 42.Ka4 Nb1 43.Rb1=+) 40...Bd2 (better 40...Nd2 41.Ka4 Nb1 42.Rb1–+) 41.Rc1? (41.Bb6 Bc3 42.Ka4 f2 (worse 42...Rh2 43.Rh1 Rh1 44.Rh1–+) 43.Ba5 Bd4–+) 41...Bc3 (better 41...Bc1 42.Rc1 Nd2 43.Ka4 f2 44.Bb6 Re1–+) 42.Rc3 (42.Bb6?? Ba1 43.Ra1 Nd2 44.Ka4 f2–+) 42...Rb2?? (better 42...a4 43.Ka4 Nc3 44.Kb4 f2–+) 43.Kb2+– Nd2 (43...Nc3 44.Kc3 Bd7+–) 44.Kc2 Nc4 45.Nc4 Bd7 46.Nb6 (46.Nd6 Ke7 47.Rf3 Be8 48.Rg1 Bg6 49.Rg6 a4 50.Rf7) 46…Bb5 (46...Bb5 47.Bd6 Bc4 48.Rf3 Bd3 49.Kd3 a4 50.Rf8) 0–1. alessandrocarvalhaes (1850) – caiotal (1940), lichess.org, 2020.

5.e4 Bb7 6.d3 d6 7.c4 Nf6 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 g6 10.0-0 Bg7 11.Bb2 0-0 12.Nbd2 Qc7 13.h3 Rfd8 14.Nh2 (14.Bd4 Nc5+=) 14...e6 15.Ng4 Ne4 16.Bg7 Nd2 17.Qd2 Kg7 18.Qh6 Kg8 19.Qf4 Rf8 20.Nf6 Nf6 21.Qf6 Qd8 22.Qf4 e5 23.Qe3 f5 24.Bf3 Bf3 25.Qf3 Qc7 26.Qd5 Kg7 27.f4 Rae8 28.Rae1 Qc5 29.Qc5 dc5 30.Re5 Re5 31.fe5 Kf7 32.Kf2 Rd8 33.Ke3 Ke6 34.g4 Ke5 35.gf5 gf5 36.Rg1 f4 37.Kd2 Rf8 38.Rg5 Ke6 39.Rh5 f3 40.Ke1 f2 41.Kf1 a4 42.Rh6 Rf6 43.Rh7+= Ke5 44.Ra7 Kd4 45.Ra4 Kd3 46.Ra2 Kc4 47.Rf2 Rh6 48.Kg2 Kb5 49.Kg3 c4 50.h4 c3 51.Kg4 Rc6 52.Rc2 Kc4 53.h5 Kd3 54.Rh2 c2 55.Rh3 Kd4 56.Rh1 c1Q 57.Rc1 Rc1 (57...Rc1 58.h6 b5–+) 0–1. Sapareva,Magdalena (1645) – Kostov,Nikolai (1945), Sofia BUL, Seniors Ch, 2012.

5.e4 d5 6.ed5 Qd5 7.Nc3 Qe6 8.Nge2 +=.

5.e4 e5 6.Nc3 Bb7 (6...Nf6 7.Bc4+=) 7.Ba3 (7.Nf3!? Qc7 8.Nd5 Bd5 9.ed5+=) 7...Ba3 8.Ra3 Nf6 9.d3 (9.Bc4!?=) 9...0-0 (9...d5 10.ed5 Nd5 11.Ne4-/+) 10.Nf3 (10.Be2 d5=+) 10...h6 (better is 10...d5=+) 11.Ne5? (better is 11.d4 Qe7 12.Ra4=) 11...d6?? (better is 11...Qe7 12.Nc4 d5–+) 12.Nf3 (12...Qe7 13.Ra4+=). tschulz – Bernd, MySchachOpen, 2005.

5.Nf3 Bb7 6.e3 Nf6 7.Bb2 e6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.c4 d5 11.d4 dc4 12.Nbd2 c3 13.Bc3 Nd5 14.Bb2 Nd7 15.Qb3 Rc8 16.Nc4 Qc7 17.Rfc1 Qb8 (17...Qd8 18.e4 N5f6 19.e5=) 18.Nce5 (18.e4 N5f6 19.e5 Nd5=) 18...Ne5 19.Ne5 Rc1 20.Rc1 Rc8 21.Nc6 Bc6 22.bc6 Nb4 23.Bb5 Qc7 24.g3 (24.e4 Bd6 25.Qh3 Ra8+=) 24...Bd6 25.e4 Rd8 26.d5 (26.Qf3 Be7+=) 26...ed5= 27.ed5 Re8 (27...Be5 28.Be5 Qe5 29.Bc4+=) 28.Qc3 (28.Qf3 Be5 29.Re1 Re7+/-) 28...f6 (28...Re5 29.Bc4 b5 30.f4 bc4 31.fe5 Qb6 32.Kh1+/-) 29.Re1 (29.Qf3 Be5 30.Ba3 Bd6+/-) 29...Re1 30.Qe1 Kf8 31.Qe4 Qe7 32.Qh7 Qe1 33.Kg2 Qd2?? 34.Qh8 Kf7 35.Qh5 Kg8? 36.Qe8+– Kh7 37.Qe4 Kg8 38.Bd4 Bc7? 39.Bc4 Qc1 40.Be3 Qc2 41.Qe8 Kh7 42.Qh5 Kg8 43.Qg4 f5?? 44.d6 (44...Qc4 45.Qc4 Kh7 46.dc7+–) 1–0. Papapostolou,Christos – Bruckner,Gerhard, 3sen.WttgEM/Ellwangen, 1991.

5.Bb2 Bb7

6.Ra4 Nf6 +=.

6.c4 e6 7.e3 Nf6 8.Nf3 d6 9.Be2 g6 10.Nc3 Bg7 11.Qc2 0-0 12.0-0 Qc7 13.Rac1 Nbd7 14.d4 Rac8 15.Na4 (15.e4 e5+=) 15...Qd8 16.Qb3 d5? (better 16...Qc7+=) 17.c5+– bc5 18.dc5 Ba8 19.b6 (19.c6!? Nb8+–) 19...Bc6+– 20.Ne5 (20.Bb5 Nb8+–) 20...Ne5 (20...Ba4!? 21.Qa4 Nc5 22.Qa5 Nfe4+=) 21.Be5+– Nd7 (21...Qe7!?+–) 22.Bd6 Re8 23.b7 (23.Bb5!? Bf8 24.Bf8 Rf8+–) 23...Rb8 (23...Rc7 24.Ba6 Nb8 25.Qb6 Na6 26.Qa6 Bb7 27.Qa7+–) 24.Bb8 (24.Ba6 Qg5 25.f4 Qg4 26.Bb8 Rb8+–) 24...Qb8 25.Rb1 Bf8 26.Rfc1 Ne5 (26...Qa7 27.Nb6 Qb7 28.Qa3+–) 27.Qb6 (27.Qa3 Qc7 28.f4 Nd7+–) 27...Re7 (better 27...Ba4 28.Qa5 Bc6+–) 28.f4?? (better 28.Qa5 Rb7 29.Rb7 Qb7 30.Nb6+–) 28...Rb7-/+ 29.fe5 Rb6 30.Rb6?? (better 30.cb6 Ba4 31.b7-/+) 30...Qc7 (30...Qe5 31.Rb3 Ba4 32.Ra3–+) 31.Rcb1?? (31.Bb5 Qe5 32.Re1 Bb5 33.Rb5–+) 31...Ba4 32.Ba6 (32.c6 Qe5 33.c7 Qc7–+) 32...Qc5 33.Kf2 Qc2 34.Kf3 (34.Be2 Bc5 35.Rb7 Qc3–+) 34...Qe4 35.Kf2 Qe5 36.Rb8 Qf5 (36...Kg7!? 37.g3–+) 37.Ke2 Qc2 38.Kf3 Qc5 (better 38...d4 39.ed4 Bc6 40.Ke3 Qe4 41.Kf2 Qg2 42.Ke1 Qg1 43.Ke2 Qh2 44.Ke3 Qg3 45.Kd2 Qf2 46.Kd3–+) 39.Rc8 Qa3 (39...Bc6 40.Rbb8 d4 41.e4 Qf5 42.Kg3 Qe4 43.Rf8 Kg7 44.Kf2–+) 40.Rbb8 Bd1 (better 40...d4 41.Rf8 Kg7 42.Rg8 Kh6 43.Ke2 Qe3 44.Kf1–+) 41.Kf2 Kg7 42.Be2 (42.Rf8 Qc3 43.Rg8 Kf6 44.Rgf8–+) 42...Be2 (42...Qa2 43.Rb2 Qb2 44.Kf1 Qe2 45.Kg1 Qe1) 43.Ke2 (43.Rf8 Bd3 44.Rg8 Kf6 45.Rgf8 Qa2 46.Kg3–+) 43...a4 (43...Bc5 44.Rc5 Qc5 45.Rb2–+) 44.Ra8 (44.Rf8 Qf8 45.Rf8 Kf8 46.Kd3–+) 44...Be7 45.Rg8 Kf6 46.h4 (46.Rgc8 Bc5 47.Rc5 Qc5–+) 46...h5 (46...Bc5 47.Rab8 Qe3 48.Kd1 Qd3 49.Ke1 Qc3 50.Kd1 Be3 51.Rg6 hg6 52.Rb2 Qb2 53.Ke1 Qd2 54.Kf1 Qd1) 47.g3 (47.Rgc8 Bc5 48.Rc5 Qc5–+) 47...Ke5 48.Rge8 f5 (48...Bc5 49.Reb8 Ke4 50.Ra4 Qa4 51.Kf1 Kf3 52.Kg1 Qd1 53.Kh2 Qd2 54.Kh3 Qg2) 49.Ra7 (49.Re7 Qe7 50.Ra4 Qc5–+) 49...Bb4 (49...Ke4 50.Ra4 Qa4 51.Rc8 Qb5 52.Rc4 Qc4 53.Kf2 Qc2 54.Kg1 Kf3 55.g4 Qg2) 50.Rea8 (50.Ra6 Bd6 51.Rb6–+) 50...Qb2 (50...Ke4 51.Rf7 Qe3 52.Kf1 Kf3 53.Rf5 gf5 54.Ra4 Qf2) 51.Kf3 (51.Kf1 Ke4 52.Rf7 Kf3 53.Rf5 gf5 54.Ra4 Qf2) 51...a3 (51...Be1 52.Ra4 Qf2) 52.Ra6 Qb1 (better 52...g5 53.Re6 Ke6 54.hg5 Be1 55.Re8 Kd7–+) 53.Re8 Qe4 (53...Qf1) 54.Kf2 Bd6 (54...Bd6 55.Rc6 d4–+; 54...Qc2 55.Kf3 Qd1 56.Kf2 Be1 57.Kg2 Qe2 58.Kh3 Qg4 59.Kg2 Qg3 60.Kh1 Qf3 61.Kg1 Bf2 62.Kf1 Bg3 63.Kg1 Qf2 64.Kh1 Qf1) 0–1. KLINGON09 (1840) – tina_girl (1850), lichess.org, 2019.

6.d3 Nf6 7.e4 g6 8.Nd2 Bg7 9.Ngf3 0-0 10.Be2 d6 11.0-0 Nbd7 12.Re1 Ne8 13.Bg7 Kg7 14.c3 f6 15.d4 e5 16.d5 (16.Bc4!?+–) 16...Nc5= 17.c4 Nc7 18.Qb1 Ne8 19.Nb3 Nb3 20.Qb3 Bc8 21.Qc3 Bg4 (21...Qc7 22.Ra4+=) 22.Qa3 (22.Ne5!? fe5 23.Bg4+–) 22...Bf3 23.Bf3 (worse 23.gf3 f5=+) 23...Qc7 24.Rec1 Qc5 25.Qc3 Nc7 26.Qd2 Rfc8 27.h4 (27.Bg4 Rf8+=) 27...Ne8 28.g4 (28.Ra4 h5+=) 28...Qc7 (28...Nc7 29.Qd1=+) 29.g5 Qd7 30.gf6 Nf6 31.Qg5 White intends h5 31...Qh3 32.h5?? (better 32.Qg3 Qg3 33.fg3=+) 32...Nh5 (better 32...Qf3 33.hg6 Ne4–+) 33.Bh5?? (33.Bg4 Qd3 34.Qe7 Kh6 35.Bh5 Qe4 36.Bd1+=) 33...Qh5-/+ 34.Qe7 Kh6 35.Qd6 Qg5 (35...Qg4 36.Kf1 Qe4=) 36.Kf1+= Rf8 37.Qb6 Qf4 (37...Rf3 38.Re1 Rh3-/+) 38.Rc2?? (38.Rc3 Qe4 39.Qe3 Qe3 40.Re3 Rf4+–) 38...Rab8 (38...Qe4 39.Rac1=) 39.Qc5 (39.Qa5 Qe4 40.Qd2 Rf4 41.Ra3+–) 39...Qg4?? (better 39...Qe4 40.Rac1 Rf4=) 40.Ra5?? (better 40.Rc3+–) 40...Qh3?? (better 40...Qd1 41.Kg2 Qc2 42.Qe3 Kg7–+) 41.Ke2= Qh5?? (better 41...Rf3 42.Ra7 Rb3 43.Qe3 Re3 44.fe3 Rf8–+) 42.Ke1+– Qh1 43.Ke2 Qh5 (43...Qh5 44.Kd2 Qg5 45.Kc3 Rf3 46.Kb2 Qf4+–). alessandrocarvalhaes (1905) – Janbanan99 (1865), lichess.org, 2020.

6.e3 Qc7 7.Nf3 h5 8.Be2 Rh6 9.d3 Rg6 10.Nbd2 (10.0-0 Nf6+–) 10...f6 (10...Rg2 11.Be5 d6 12.Bg3=) 11.c4 (better 11.Nh4 Rh6 12.Bh5 Kd8 13.Ra4+–) 11...e5?? (11...Rg2 12.e4 e6+=) 12.Qb3?? (better 12.Ne5 Rg2 13.Bh5 Kd8 14.Nf7 Kc8 15.Bf3+–) 12...Bb4 (12...Rg2 13.Qd1 Bb4 14.Nh4=) 13.Bc3 (better 13.Nh4!? Bd2 14.Kd2+=) 13...Bc3=+ 14.Qc3 Rg2 15.Bf1 Rg6 16.Bh3 Bf3 17.Nf3 Nc6?? (17...Ne7 18.Nh4 Rh6 19.Qb3=) 18.d4?? (better 18.bc6 dc6 19.d4+–) 18...Nb4 19.de5 fe5? (better 19...Ne7 20.Nh4 Rh6=) 20.Ne5+– Re6 (20...Rg5 21.f4 Re5 22.fe5+– (22.Qe5?! Qe5 23.fe5 Nc2 24.Kd2 Na1 25.Ra1 Ne7+=)) 21.Be6 de6 22.0-0 Nf6 23.Rfd1 Ng4 (23...Qc5 24.Ra4+–) 24.Ng4 hg4 25.Qd4 Rd8 26.Qg4 Qf7 (26...Qe5 27.Rd8 Kd8 28.Qh4 Qf6 29.Rd1 Ke7 30.Qg3+–) 27.Rd8 Kd8 28.Rd1 Kc7 29.Qg3 Kb7 30.Qd6 Qg6 31.Kf1 Qe8 32.Qd7 Qd7 33.Rd7 Kc8 (33...Kb8 34.Rd6 (worse 34.Rg7 Nd3 35.Ke2 Nc1 36.Kd2 Nb3 37.Kc2 Nc5+–) 34...Kc7 35.Re6+–) 34.Rg7 Nd3 (34...e5 35.h4 a4 36.h5+–) 35.Rg6 (35.h4 a4 36.h5 a3+–) 35...Ne5 (35...Nc5 36.h4 a4 37.h5+–) 36.Re6 Nc4 (36...Nd7+–) 37.Rc6 Kd7 38.Rc4 a4 (38...Kd6+–) 39.Ra4 Kd6 If Black now only could play Rd4+... 40.Rc4 Kd5 41.Rc1 (better 41.Rc6 Ke4+–) 41...Ke4 42.Kg2 Kf5 43.h4 Kg6 44.f4 Kh5 (44...Kf7 45.h5 Kf6 46.Rc7 Ke6 47.h6 Kd5 48.h7 Kd6 49.Rc6 Kd7 50.h8Q Ke7 51.Rc7 Ke6 52.Qe5) 45.Kg3 (45.Rc6 Kg4 46.Rf6 Kh5 47.Kf3 Kh4 48.Rh6) 45...Kg6+– 46.e4 Kh6 47.e5 Kg6 (47...Kg7 48.Rc7 Kg8 49.e6 Kf8 50.Rf7 Ke8 51.h5 Kd8 52.h6 Ke8 53.h7 Kd8 54.h8Q) 48.f5! Kf7 (48...Kf5 49.Re1 Combination) 49.Re1 (49.Rc7 Kg8 50.e6 Kf8 51.Rf7 Ke8 52.f6 Kd8 53.Rd7 Kc8 54.f7 Kb8 55.f8Q) 49...Ke7 (49...Kg8 50.e6 Kf8 51.e7 Ke8 52.h5 Kd7 53.e8Q Kc7 54.Rd1 Kb7 55.Rd7) 50.e6 (50.e6 Kf6 51.e7 Kf7 52.e8Q Kg7 53.Re7 Kf6 54.Qf7) 1–0. alessandrocarvalhaes (1845) – GALA47 (1820), lichess.org, 2020.

6.e3 d5 7.Nf3 e6 8.Be2 Bd6?? (better 8...Nf6=) 9.Bg7+– f6 10.Bh8 Qe7 (10...Kd7 11.g4+–) 11.Nh4 Nd7 12.Bh5 Kd8 13.d4 (better 13.Qg4 Kc7+–) 13...Nf8 (13...Nh6 14.Qd3 e5 15.Ng6+–) 14.Be2 (better 14.Qg4 Kd7+–) 14...Ng6 15.Ng6 hg6 16.Bg4 f5 (16...Qh7 17.Be6 Qh8 18.Qf3+–) 17.Bh3 (better 17.Be2 Nf6 18.Bf6 Qf6+–) 17...g5 18.g3 (better 18.Ra4 Qd7 19.Ra1 Qe7+–) 18...g4 (18...Qh7 19.Bf5! Qf5+–) 19.Bg2 Qd7 20.Qe2 (20.h3 gh3 21.Bf1 Bb4 22.c3 Bd6+–) 20...Rc8 (20...Qh7 21.Be5 Be5 22.de5+–) 21.Qd3 (21.h3 gh3 22.Bf1 Qc7+–) 21...Bb4 (21...Rc4 22.Nd2 Bb4 23.Kd1 Bd2 24.Kd2 Qb5 25.Qa3+–) 22.Nd2 (better 22.c3 Bd6+–) 22...Rc3 23.Qe2 Rc2 24.Rd1 a4? (better 24...Qc8+–) 25.0-0 (better 25.Be5 a3 26.Qd3 Qc8+–) 25...Rc8 (25...a3 26.Qd3 Qc7 27.f3+–) 26.Be5 a3 (26...Rc2 27.f3 gf3 28.Rf3+–) 27.Ra1 (better 27.Rc1 Ne7+–) 27...Rc2 28.Rfd1 Qc8 29.Qd3 Rc3 (29...Qc3 30.Nb3+–) 30.Qb1 Ba5 (30...Be7 31.Ra2+–) 31.Nb3 (better 31.Bd6 Rc2 32.Nb3 Rb2+–) 31...Qd7 (31...Bb4 32.Nc1 Be7 33.Ne2+–) 32.Bf1 (32.Na5 ba5 33.Rd3 Rc4+–) 32...Nh6 (32...Bb4 33.Nc5 Bc5 34.dc5 Rc5 35.Ra3+–) 33.Ra3 (33.Na5 ba5 34.Rd3 Rd3 35.Qd3 Nf7+–) 33...Rc8 (33...Bb4 34.Ra7+–) 34.Na5 ba5 35.Ra5 Nf7 36.Bf4 e5 (36...Ke8 37.Ra7+–) 37.de5 Qe6 38.Qa1 Ke8 39.Bg2 Nd8 40.Qa2 (40.b6 Bc6+–) 40...Kf8 (40...Rc5 41.Ra6! Qc8 42.Rh6+–) 41.Bd5 Bd5 42.Qd5 Qb6 (42...Qd5 43.Rd5 Ne6 44.Ra7 Nf4 45.ef4 Rc1 46.Kg2+–) 43.Raa1 (43.Ra6 Qa6 44.ba6 Kg7 45.Qd7 Nf7 46.Qc8 Kh7 47.Rd7 Kg7 48.a7 Kg6 49.Qg8 Kh5 50.Qf7) 43...Nb7 44.e6 Rd8 45.Qf5 Kg7 (45...Kg8 46.Qg6 Kh8 47.Be5) 46.Qg4 (46.Qf7 Kh8 47.Be5) 46...Kh7 (46...Kf6 47.Bg5 Kg7 48.Bd8 Kf8 49.e7 Kf7 50.e8Q Ke8 51.Qg8) 47.Qh4 (47.Qh5 Kg7 48.Be5 Kg8 49.Qh8) 47...Kg6 (47...Kg8 48.Qg5 Kh7 49.Qh6 Kg8 50.Qg6 Kh8 51.Be5) 48.Qg5 Kh7 49.e7 (49.Qh6 Kg8 50.Qg6 Kh8 51.Be5) 49...Rd1 (49...Re8 50.Qh5 Kg8 51.Qe8 Kg7 52.Qf8 Kg6 53.e8Q Kh7 54.Qg8) 50.Rd1 Nd6 (50...Nc5 51.e8Q Qe6 52.Qeh5 Qh6 53.Qhh6) 51.Bd6 (51.Qh6 Kg8 52.Qg6 Kh8 53.Be5) 51...Qb7 (51...Qa5 52.Qh5 Kg7 53.Be5 Kg8 54.e8Q) 52.e8Q (52.Qh5 Kg7 53.Be5 Kg8 54.e8Q) 52...Qg2 53.Kg2 ½–½. alessandrocarvalhaes (1745) – VitoRomanelli (1730), lichess.org, 2018.

6.e3 e6 7.c4 Nf6 8.Nf3 Be7 9.Qc2 (9.Bf6 Bf6 10.d4 Be7=) 9...0-0 (9...d5 10.Bf6 Bf6 11.d4=+) 10.d4 (10.Bf6 Bf6 11.d4=) 10...d5 (10...Bf3!? 11.gf3 d5=) 11.c5+= bc5 (11...Bc8 12.Bd3+–) 12.dc5 Qc7 (12...Bc8 13.Bd3+–) 13.c6+– Bc8 (13...Nc6 14.bc6 Qc6 15.Qc6 Bc6 16.Bd3+=) 14.Bd3 Bb4 (14...h6 15.0-0 Ng4 16.h3+–) 15.Nbd2 h6 16.Be5 Qe7 (16...Qb6 17.Bd4 Qc7 18.Rc1+–) 17.0-0 Bd6 (17...Ng4 18.b6+–) 18.Qa4 (18.Bf6 Qf6 19.c7 Bb7 20.cb8B Rfb8+–) 18...Nh7 (18...Be5 19.Ne5 Qc7 20.Ndf3+–) 19.Rfc1 Be5 (19...Bb4 20.b6+–) 20.Ne5 Qd6 (20...Qc7 21.Qd4 f6 22.Ng6+–) 21.f4 (21.Qa3 Qa3 22.Ra3 f6+–) 21...f6 22.Ng6 Rf7 23.b6 Ba6 (23...Nf8+–) 24.b7 Ra7 (24...Bb7 25.cb7 Ra7 26.Rc8 Nf8+–) 25.c7 Rc7 (25...Bd3 26.c8Q Nf8+–) 26.Qe8 Nf8 (26...Qf8 27.Nf8 Rc1 28.Rc1 Nf8 29.Rc7 Nbd7 30.Rd7 f5 31.Qf7 Kh7 32.Qg7) 27.Rc7 Bd3 (27...h5 28.Qf7 Kh7 29.Qg7) 28.Qf7 (28.Qf7 Kh7 29.Qg7) 1–0. guestpmch – guesteito, internet free game, 2018.

6.e3 e6 7.d4 Nf6 8.Nd2 Be7 9.Ngf3 0-0 10.Bd3 d6 11.c4 Nbd7 12.0-0 Rc8 13.Qb1 h6 14.h3 Re8 15.Rc1 Nf8 16.Bc3 d5 17.c5 bc5 18.Ba5 Qd6 19.dc5 Rc5 20.Rc5 Qc5 21.Nb3 Qd6 22.Bc3 Ne4 23.Be5 Qd8 (23...Qb6 24.Bd4 Nc5 25.Qd1+=) 24.Na5 Nc5 25.Nb7 Nb7 26.b6 Bd6 27.Ra7 Be5 (27...Nc5 28.Qb5 Be5 29.Ne5 (29.Qc5?! Bb8+/-) 29...Nd3 30.Nd3+- (30.Qd3?! Qb6 31.Rf7 Rc8=)) 28.Ne5 (28.Rb7?! Bd6+=) 28...Nc5 (28...f6 29.Nc6 (worse 29.Rb7 fe5 30.Bg6 Re7 31.Re7 Qe7+-) 29...Qd6 30.Bb5+- (30.Rb7?! Qc6 31.Ra7 Qd6+/-)) 29.Nf7 (better 29.b7 Nd3 30.Qd3+- (30.Nd3?! Nd7+-)) 29...Qb8?? (better 29...Qf6 30.Bb5 Rb8+/-) 30.Bh7! Nh7 31.Nh6 Kh8 32.Qg6 (32.Qg6 Nb7 33.Rb7 Qb7 34.Qe8 Nf8 35.Qf7 Qf7 36.Nf7 Kh7 37.Ne5+-) 1-0. marekt (1670) - sabbetay (1605), gameknot.com, 2013.

6.e3 e6 7.Nf3 Nf6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.c4 d5 11.d4 Nbd7 12.Nbd2 Rc8 13.Qb3 dc4 14.Bc4 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Nd2 (16.Rfc1 Bf3 17.gf3 Bb4=) 16...Bb7 (16...Ne5 17.Rfc1 Nc4 18.Nc4=+) 17.e4 (17.Bd3!?=) 17...Bb4=+ 18.Bc3 Bd6 (18...Nf6 19.Bb4 ab4 20.e5 Qd4 21.ef6 Qd2 22.Ra7-/+) 19.g3 Qc7 (19...e5 20.d5=) 20.Rac1+= Be7 21.Bb2 Qd6 22.Qe3 Qb4 (22...h6 23.Rfe1+=) 23.Bc3 Qd6 24.Bb3 e5 (24...Qb8!?+=) 25.de5+– Ne5 26.Be5 Qe5 27.Qb6 Be4? (better 27...Rb8 28.Qa5 Bg5+–) 28.Qe3+– 1–0. guest396 – guest210, chessclub.com, 2019.

6.e3 e6 7.Nf3 Nf6 8.Be2 Be7 9.c4 0-0 10.0-0 d5 11.Na3 dc4 12.Nc4 Bd5 (12...Nbd7 13.Qc2=) 13.Nfe5 Qc7 14.Rc1 Nbd7 (14...Qb7!? 15.Bf3 Nfd7=) 15.Na5!+– Qb8 (15...Ra5 16.Nc6 Double attack (16.Rc7 Discovered attack; 16.Nc6 Decoy); 15...ba5 16.Rc7 Discovered attack) 16.Nac6 Bc6 (16...Qe8 17.Nc4+–) 17.Nc6+– Qe8 18.Bf3 Ra2 (better 18...Bd6+–) 19.Qb3 (19.Ne7?! Qe7 20.Qb3 Ra7+–) 19...Rb2 (19...Ra8 20.Ne7 Qe7 21.Ba8 Ra8 22.Bf6 Nf6 23.Rc6+–) 20.Qb2 Nc5 (20...Bc5 21.d4 Bd6 22.Qd2+–) 21.Qa3 (better 21.Ra1 Nce4 22.Ra7+–) 21...Nfe4 (21...Bd6+–) 22.Be4 Ne4 (22...Bd6 23.Bb1 Qd7+–) 23.Ne7 Kh8 24.d3 (better 24.Rc8 Qc8 25.Nc8 Rc8+–) 24...Nc5 25.Nc6 Qd7 (25...Nd7+–) 26.d4 Rc8 27.dc5 bc5 28.Qc5 h6 29.Qe7 Qd2 30.Rfd1 (better 30.b6 Kh7 31.b7 Rh8+–) 30...Qe2 31.Rd8 Rd8 32.Qd8 Kh7 33.Ne7 (33.Ne7 Qf2 34.Kf2 h5 35.Qg8 Kh6 36.Qf7 Kg5 37.Qf4) 1–0. kovacic (2275) – kykoBr, ChessWorld.net, 2013.

6.Nf3 d6 7.Ra4 =.

6.Nf3 d6 7.d3 Nd7 8.e4 e5 9.Nbd2 Ngf6 10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.Nc4 Nc5 13.Ne3 g6 (13...Qc7 14.Nf5=) 14.c4 Ne6 15.Re1 Nh5 (15...Qc7 16.Nd5 Nd5 17.ed5+=) 16.Nd5+/- Nhf4 17.d4 Bd5 18.ed5 Nd4 (18...e4 19.Nd2 Ng5 20.h4 Ngh3 21.gh3 Nh3 22.Kg2 Nf2 23.Kf2 Bh4 24.Kf1+/-) 19.Nd4 ed4 20.Qd4 Ne2 21.Re2 f6 22.Rae1 Ra7 23.Re4 Rf7 24.Qe3 Rb7 25.Bd4 Kf8 26.Qa3 Kg7 27.Qa4 Qd7 28.R1e3 Qf5 29.Bb6! (29...Rb6 30.Re7 Qb1 31.Re1+–) 1–0. Trkn – CoolChessWiz, ICC, 2005.

6.Nf3 d6 7.d3 Nd7 8.e4 Ngf6 9.Be2 g6 10.0-0 Bg7 11.Nbd2 0-0 12.c4 Rc8 13.Nb3 Nc5 14.Nbd4 Nfd7 15.Rb1 f5 16.ef5 gf5 17.Nb3 e5 18.d4 Nb3 19.Qb3 e4 20.Nd2 Qf6 21.d5 Qg6 22.Bg7 Qg7 23.f4?? Nc5?? 24.Qb2 Qb2-/+ 25.Rb2 Rc7 26.Nb3 Nb3 27.Rb3 Rfc8 28.h3 Rc5 29.g4 fg4 30.Bg4 R8c7 31.Be2 Kf7 32.Kf2 Kf6 33.Ke3 Rg7 34.Ke4 Bc8 35.Rh1 Rg2 36.Kf3 Rg7 37.Rbb1 Rcc7 38.Rbg1 Rg1+= 39.Rg1 Bh3 40.Rh1 Bf5 41.Rh6 Bg6 42.Rh1 Re7 43.Rh6 Kg7 44.Rh2 Be4 45.Kf2 Bg6 46.Rg2 Kf6 47.Bf3 Be4 48.Be4 Re4-/+ 49.Rh2 Rf4 50.Ke3 Rc4 51.Rh7 Ke5 52.Rh5= Kf6 53.Kd3?? Rc5 54.Rh6 Ke5–+ 55.Re6? Kf5 56.Rd6-/+ Rb5 57.Rd8? Ke5–+ 58.d6 Rd5 59.Kc4 Rd6 60.Re8 Re6 61.Rb8 1–0. bratek55 (1655) – sting73 (1680), kurnik, 2011.

6.Nf3 d6 7.e3+= Nd7 (7...e5 8.Be2+=) 8.Be2 Ngf6 9.0-0 e6 10.Nc3 (10.Nd4 Qc7=) 10...Be7 11.Nd4 0-0 12.f4 (12.Bf3 d5=) 12...Rc8 (12...Qc7 13.Bf3=) 13.Bf3 d5 14.Na4 (14.Qe1 Ne4=) 14...Ne8 (14...Qc7 15.Qe2=) 15.Ra2 (15.f5 e5 16.Nc6 Bc6 17.bc6 Rc6 18.Bd5 Rd6=) 15...Nd6= 16.d3 (16.Bg4 Qc7=) 16...Qc7 (16...Bf6 17.Ba3 Nc5 18.c4=) 17.Qa1 (17.Qe1 Bf6 18.Qg3 Bd4 19.Bd4 Nf5=) 17...Bf6 18.Bg4 (18.Re1 Ra8=) 18...Rfd8 (18...Rfe8 19.Be2+=) 19.Rb1 (19.Rf2 Re8=) 19...Kh8 (19...Nc5 20.Nc5 Qc5 21.Re1=) 20.Bc3 (20.Ra3 Re8=) 20...Rg8 21.Ra3 Qd8 22.Kf1 (22.Qb2 Re8=) 22...Bd4+= 23.Bd4 Qh4 (23...Qh4 24.Bd1 Qd8=). Giache,Gianluca – Baeckstroem,Mikael (2295), corr ICCF WSTT/3/06/1, 2006.

6.Nf3 e6 7.e3 Nf6 8.c4 Be7 9.d4 0-0 10.Be2 d5 11.0-0 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.Nbd2 Nd5 14.e4 Nb4 15.Qe2 Nf6 16.Rfc1 Rc8 17.Bb3 Qd7 18.Ne5 Qd8 19.Nef3 h6 20.Rc8 Qc8 21.Rc1 Qa8 22.e5 Nfd5 23.g3 Rc8 24.Rc8 Qc8 25.Ne4 Bf8 26.Ba4 Ne7 27.Nd6 Qc7 28.Nb7 Qb7 29.Bb3 Nbd5 30.Bc2 Qc7 31.Qd3 Ng6 32.Qe2 Nb4 33.Bg6 fg6 34.Nh4 g5 35.Ng2 Qc2 36.Qc2 Nc2 37.Ne3 Ne3 38.fe3 Bb4 39.e4 g4 40.d5 Kf7 41.Bd4 Bc5 42.Bc5 bc5 43.b6 a4 44.b7 a3 45.b8Q a2 1–0. Machete99 – guest362, ICC, 2002.

6.Nf3 Nf6 7.e3 g6 8.Nc3 Bg7= 9.d4 0-0 10.Bd3 d6 11.e4 Re8 (11...Qc7 12.0-0+=) 12.0-0 Nbd7 13.e5 (13.Re1!?+=) 13...de5 (13...Bf3 14.Qf3 de5 15.d5=+) 14.de5 (14.Ne5 Ne5 15.de5 Nd5=) 14...Nd5 (14...Bf3 15.Qf3 Ne5 16.Qe2 Nd3 17.cd3-/+) 15.Re1 (15.Nd5!? Bd5 16.Be2=) 15...Nc3=+ 16.Bc3 Qc7 e5 seems the pivot of the position 17.e6? (better 17.Bb2=+) 17...Bc3–+ (17...Qc3?! 18.ed7 Red8 19.Qe2 Rd7 20.Rad1–+) 18.ed7 Qd7 19.Ne5 Qc7 20.Ra4 (20.Qe2–+) 20...Be5 21.Rh4 (21.h3 Rad8–+) 21...Rad8 (21...a4 22.Qe2 a3 23.Qe5 Qe5 24.Re5–+) 22.Qd2 (22.Qc1 Bf6 23.Rc4 d7–+) 22...Rd4 (better 22...Bf6 23.Rh3 Bc8 24.Rhe3–+) 23.f4 (23.Rd4 Bd4 24.c4 Rd8–+) 23...Bf4 (better 23...Rf4!? 24.Re5 Rh4 25.Qe1 Rh2 26.Kh2–+) 24.Qf2 Bh2! 25.Rh2 a4?? (better 25...Rf4 26.Qe3 e5–+) 26.Qd4+– a3 27.Qh4 h5 28.g4 Bf3 (28...Qc5 29.Kf1+–) 29.g5 (better 29.gh5!? Qc5 30.Kf1 Bh5+–) 29...a2 30.Bc4 (30.Rf2!? Ra8 31.Rf3+–) 30...Ra8+= 31.Qf2?? (better 31.Ra1 Ra4 32.Bf7 (32.Ra2?? Rc4 33.Qh3 Qc5 34.Kf1 Rf4–+) 32...Kg7 33.c4 Qc5 34.Kf1=+) 31...a1Q (31...Qc4 32.Qf3 a1Q 33.Ra1 Ra1 34.Kg2 Qc2 35.Kh3–+) 32.Ra1 Ra1 33.Bf1 Qc5 (better 33...Bd5 34.Rh3 Bc4–+) 34.Qc5 bc5 35.c3 (35.c4 Be4 36.Rf2 Kg7–+) 35...e5 (35...Bd5 36.Rh4–+) 36.Rf2 (36.Rb2 Bb7–+) 36...e4 37.Kh2 Rb1 (37...Rc1 38.c4–+) 38.c4 Rc1 39.Rd2 (39.Kg3 Kg7 40.Be2 Be2 41.Re2 Rc4 42.Rb2–+) 39...Rc4 (better 39...Rf1 40.Kg3 e3 41.Rd8 Kg7–+) 40.Bc4+– Kg7 (40...Kf8 41.Rd7 Ke8 42.Rf7+–) 41.b6 (41.Rd7 Kh8 42.Rf7 Bg4 43.b6 Be2 44.b7 Bg4 45.b8Q Bc8 46.Qc8) 41...e3 42.Rd3 (better 42.Rd7!? Bc6+–) 42...e2 43.Re3 Bg4 (43...Kf8 44.Re2 Bb7+–) 44.b7 (44.b7 h4 45.Re7 e1Q 46.Rf7 Kg8 47.b8Q Bc8 48.Qc8 Qe8 49.Qe8) 1–0. Agiant – gasasaaa, lichess.org, 2018.

6.Nf3 Nf6 7.e3 g6 8.Bc4 Bg7 9.0-0 e6 10.Bb3 0-0 11.c4 d5 12.d4 dc4 13.Bc4 Nbd7 14.Nbd2 Re8 15.Re1 Rc8 16.Bd3 e5 17.de5 Ng4 18.Be4 (18.e6!? fe6 19.Bg7 Kg7 20.Be4+=) 18...Be4= 19.Ne4 Nde5 (worse 19...Be5 20.Be5 Nde5 21.Nd6 Nf3 22.gf3+– (worse 22.Qf3 Qd6 23.Qg4 Rc2=); worse 19...Nge5 20.Ne5 Ne5 21.Nd6 Nf3 22.gf3 Bb2 23.Nc8 (worse 23.Ne8 Qg5 24.Kh1 Ba1=+) 23...Qg5 24.Kh1 Ba1 25.Qd7+= (25.Nb6?! Qb5 26.Nd5 Qc5=)) 20.Ne5 Qd1 21.Rad1 Be5 (worse 21...Ne5 22.Nd6+–) 22.Be5 Re5 23.Nd6 Rc2 24.Rf1 Nf6 25.Rd4 Rd5 26.Rd5 Nd5 27.Rd1 a4 28.Ra1 (28.e4 Nf4 29.Ne8-/+) 28...a3–+ 29.Kf1? (29.e4 a2 30.g3–+) 29...a2 30.g3 Rb2 31.Nc4 (31.Ra2 Ra2 32.g4–+) 31...Rb1 (31...Rb1 32.Kg2 Ra1–+) 0–1. cristero (2485) – pierred (2825), net–chess.com, 2016.

6.e3 Nf6

7.Nf3 d6 8.d4 Nbd7 9.Bc4 (9.Nbd2 e6+=) 9...e6 10.0-0 Rc8 11.Nbd2 d5 12.Bd3 Bd6 13.c4 0-0 14.cd5 ed5 (14...Nd5 15.Qb1 f5 16.Rc1=) 15.Bf5 Qe7 16.Qb3 g6 17.Bh3 h6 (17...Rc7 18.Rfc1+=) 18.Ne5 g5 (18...Rc7 19.Ndf3+=) 19.Ndf3 Rfd8 20.Rfc1 Rc1 21.Rc1 (worse 21.Bc1 Ne5 22.de5 Be5 23.Ne5 Qe5=) 21...Ne4 (21...Ra8 22.Qa4+–) 22.Nc6 (22.Bd7!? Rd7 23.Nd7 Qd7+–) 22...Bc6+– 23.bc6 Ndf6 24.Bf5 Bc7 (24...Qc7 25.Ne5+–) 25.Qd3 (25.Ba3 Qe8+–) 25...Nd6 26.Ba3 Nfe4 (26...Rb8 27.Rb1+–) 27.Ne5 Qf6 28.Bd6 Qd6 (28...Nd6 29.Ng4 Qg7 30.Bd7+–) 29.Be4 f6?? (better 29...de4 30.Qe4 Qe6+–) 30.Bd5!+– Kg7 (30...Qd5 31.Qg6 Double attack) 31.Qg6 (31.Qg6 Kh8 32.Qh6) 1–0. DEFFM – teagreeen, freechess.org, 2018.

7.Nf3 d6 8.Be2 Nbd7 9.0-0 g6 10.Re1 Bg7 11.d3 0-0 12.Nbd2 Rc8 13.e4 Ne5? (13...Qc7 14.c4+=) 14.Nd4 (better 14.Ne5!? de5 15.Be5+–) 14...Ned7 15.N4f3 e5 16.Qb1 d5 17.Bf1 d4 18.Be2 Nc5 19.Nc4 Rc7? (better 19...Nfd7=) 20.Nce5+– Nfd7 (20...Ne6 21.Nc4+–) 21.Nc4 (21.Bd4 Ne5 22.Be5 Be5 23.Ne5 Qd4+–) 21...Nf6? (21...Ne6 22.Ba3+–) 22.Rd1 (22.Nb6 Ng4+–) 22...a4? (better 22...Ne6!?+–) 23.Nb6 Rd7 (23...Nh5 24.Na4 Nf4 25.Re1 Ne2 26.Re2+–) 24.Nc4 (24.Nd7 Nfd7 25.Bd4 Bd4 26.Nd4 Qf6+–) 24...a3? (24...Nh5+–) 25.Ba3 (worse 25.Ra3 Nh5+–; 25.Na3?! Nh5+–) 25...Ba8 (25...Qe7 26.Na5 Rc8+–) 26.Bc5 Rc7 (26...Re8 27.Nb6 Be4 28.de4 Ne4 29.Nd7+–) 27.Bb4 (better 27.Bf8!? Qf8 28.Nd4 Nd5+–) 27...Nd7 28.Ba3 (28.Bf8 Nf8 29.b6 Rd7+–) 28...Nc5 (28...Re8 29.Nd6 Re6 30.b6+–) 29.Bb2 (better 29.b6 Rc8 30.Bc5 Rc5+–) 29...Ne6 30.Qa2 Nf4 31.Bf1 g5 (31...Bb7 32.Qa5 Rc8 33.Ba3+–) 32.Qa4 g4 33.Nfd2 Qh4 (33...Re8 34.b6 Rce7 35.Qb5+–) 34.g3 Qg5 (34...Nh3 35.Bh3 Qh3 36.Qa8 Ra8 37.Ra8 Bf8 38.Ba3+–) 35.b6 (35.gf4 Qd8+–) 35...Nh3 (35...Rcc8 36.gf4 Qf4 37.Qd7+–) 36.Bh3 gh3 (36...Rcc8 37.Bg2 Qg6 38.Qd7+–) 37.Kf1 (better 37.bc7 Bb7 38.Ba3 Qg4 39.Bf8 Bf8+–) 37...Re7 (37...Rcc8 38.Nd6 Bc6+–) 38.Qa7! Ra7 39.Ra7 Qg4 (39...Bc6 40.Rb1 Rb8 41.Ba3+–) 40.f3 (40.Rb1 Bc6 41.Ba3 Rb8+–) 40...Qe6 (40...Qc8 41.Rc7 Qd8 42.Ba3+–) 41.Kf2 (better 41.b7 Bb7 42.Rb7 Qc8+–) 41…Qg6 0–1. alessandrocarvalhaes (1875) – LucianoCh (2025), lichess.org, 2020.

7.Nf3 d6 8.Bf6 ef6 9.Bc4 Be7 10.0-0 d5 11.Bb3 Nd7 12.d4 0-0 13.c4 dc4 14.Bc4 Rc8 15.Nbd2 Bb4 16.Bb3 Re8 17.Rc1 Nf8 18.Rc8 Qc8 19.Qa1 Bc3 20.Qa2 Bd2? (better is 20...Qd7+=) 21.Bf7+– (21.Qd2?! Bf3 22.gf3 Qf5=; 21.Nd2?! Qd7+=) 21...Kh8 22.Be8 Be3?? 23.fe3 Qe8 24.Nh4 Qe3+/- 25.Qf2 Qd3 26.Re1 Qb5 27.Re7 Ng6?? 28.Rb7+– Qb1 29.Qf1 Qb4 30.Rb8 Nf8 31.Nf5 Kg8 32.Qe2 Qb1= 33.Qf1 Qb4 34.Qe2 Qb1= 35.Qf1 Qe4?? (36.Qc4 Qd5 37.Qd5 Kh8 38.Rf8; 35...Qb4 36.Rb7 Kh8 37.Rg7 Qb3+–) 1–0. chevin – SgtPepper, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.Nf3 e6 8.c4 d5 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Rc8 11.Na3 (11.cd5 Nd5 12.Na3 N7f6=) 11...Be7 (11...Ba3 12.Ra3 dc4 13.Qa4=+) 12.d4 (12.d3 0-0=) 12...0-0 (12...dc4 13.Nc4 Bf3 14.gf3=) 13.Bd3 Ne4 (13...Re8 14.Rc1=) 14.Qb1 Ndf6 15.h3 h6 16.Rd1 (16.Rc1 Bd6=) 16...Re8 (better 16...Ba3!? 17.Ba3 dc4 18.Bf8 Nc3-+) 17.Ne5= Bd6 18.f3 Ng5 19.h4 Ngh7 20.Bh7 (20.Qc2!?=) 20...Nh7-/+ 21.cd5 Qh4 (better 21...ed5!? 22.Nf7 Kf7 23.Qh7 Re3-+) 22.de6+= Re6 23.Qf5 Qe7 (better 23...Be5!? 24.de5 Ng5-/+) 24.Nac4+= g6 (24...Be5 25.Ne5 Qf6 26.Qd3+=) 25.Qh3 Be5 26.Ne5 h5 27.Rac1 (27.e4 Qe8+/-) 27...Rc1 (27...Qb4 28.Rb1 Qb5 29.Qg3=) 28.Bc1 Ng5 (better 28...Qb4!?=) 29.Qg3+/- Kg7 (better 29...Nh7+/-) 30.Qe1 (30.e4 f6+-) 30...Nh7 (better 30...f6 31.Nc6 Bc6 32.bc6 Rc6=) 31.Qc3+/- Nf6 32.Bb2 (32.e4!? h4 33.Bb2 Be4 34.fe4 Ne4 35.Qe1+-) 32...Nd5+= 33.Qd2 (better 33.Qb3 f5 34.Qd3+=) 33...Nb4?? (better 33...f6 34.Nc4 Ne3 35.Ne3 Re3=+) 34.e4 White prepares the advance d5 (34.d5 Re5 35.d6 Qd8 36.Be5 f6+-) 34...Kh7 (34...Kg8 35.d5 Re5 36.d6+-) 35.Qc3 (35.d5 Re5 36.d6+- (36.Be5?! Qe5 37.d6 Qe8+=)) 35...Qg5? (better 35...Na2 36.Qb3 Nb4+-) 36.d5 (36.Nf7 Qf6 37.Ng5 Qg5+-) 36...Re7 (36...Re5 37.Qe5 Qe5 38.Be5 Bc8+-) 37.Nf7! (37.Nf7 Qe5 38.Ne5+-) 1-0. zembelek (2010) - tarn (2040), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

7.Nf3 e6 8.d4 Bb4 9.Nbd2 0-0 (9...Qc7 10.Be2=) 10.Bd3 (better 10.c3 Be7 11.Bd3=) 10...Ne4?? (10...Be4 11.Ba3 Ba3 12.Ne4 Ne4 13.Ra3+=) 11.0-0?? (better 11.Be4 Be4 12.c3 Bf3 13.Qf3 (13.Nf3?! Be7=) 13...Bc3 14.Bc3+- (14.Qa8?! Bb2 15.Ra2 Qc7+=)) 11...Nd2 (11...f5 12.Ba3=) 12.Nd2 f5 13.c3 Be7 14.f3 d6 15.e4 Nd7 (15...Bg5 16.Qe2+=) 16.Qe2 White prepares the advance e5 16...Kh8 17.Rae1 (17.ef5 ef5 18.Rfe1 Bh4+/-) 17...f4 (better 17...Bh4 18.g3 fe4 19.Be4 d5+=) 18.e5 (18.Ra1 Qc7+=) 18...d5 (18...de5!? 19.Ra1 ed4 20.cd4 Rc8=+) 19.c4 (19.Ra1 Rc8+=) 19...Rc8 (19...Bb4 20.Ra1=) 20.cd5 Bd5 21.Bc1 (21.Be4 Be4 22.Ne4 Nb8=) 21...Bb4 22.Rd1 (better 22.Bb2!?=) 22...Qe7-/+ 23.Ne4 Rc7 (better 23...Bb3!?-/+) 24.Bd2= Bd2 (24...Ba3 25.Rb1=) 25.Rd2 (25.Qd2 Qh4+=) 25...Rfc8 (25...Qb4!? 26.Qf2 a4=) 26.Nd6+/- Rf8 27.Bb1 (27.Rc2 Rc2 28.Qc2 Nf6+/-) 27...Rb8 (27...Nf6 28.Rc2 (worse 28.ef6 Qd6 29.fg7 Kg7=) 28...Ne8 29.Nc8+/-) 28.Qd3 (28.Rc2 Rc2 29.Qc2 g6+/-) 28...g6 29.Rdd1 Nf8 (29...Nf6 30.Qd2+= (worse 30.ef6 Qd6 31.Rc1 Rf7-/+)) 30.Rc1 Rbb7? (better 30...Rd7!?+/-) 31.Nb7+- Bb7 (31...Rb7 32.Rc8+-) 32.Rc7 Qc7 33.Qd2 g5 34.h4! h6 (34...gh4 35.Qf4 Double attack (35.Qf4 Deflection; 35.Qf4 Decoy)) 35.hg5 hg5 36.Qd3 (36.Qc1 Qd7 37.Qb2 Kg7+-) 36...Kg7 37.Kf2 Bd5 38.Rh1 (38.Rh1 Kg8 39.Qa3+-) 1-0. sezwho (2055) - darhaa (2010), Rated Bullet game, lichess.org, 2014.

7.Nf3 e6 8.Be2 Be7 9.c4 0-0 10.0-0 d5 11.Ne5 Nbd7 (11...dc4 12.Nc3=) 12.Qc2 (12.Nc6 Bc6 13.bc6 Nb8=) 12...dc4 (12...Ne5 13.Be5 dc4 14.Bc4=+) 13.Qc4 (13.Nc6 Qe8=) 13...Rc8 14.Qb3 (14.Nc6 Bc6 15.bc6 Nb8=+) 14...Bd5 15.Qd1 (15.Qa4 Nc5 16.Qd1 Bd6=) 15...Nc5 (better 15...Ne5 16.Be5 Bg2–+) 16.Nc3 Bb3 17.Qc1 Nce4 Exerts pressure on the backward pawn (17...Bd6 18.Nc6 Qc7 19.f4=) 18.Nc6+= Rc6? (better 18...Qd7+=) 19.bc6+– Nd2 (19...Qd2 20.Ne4 Ne4 21.Bf3 Qc1 22.Rfc1+–) 20.Re1 (better 20.c7!? Qd7 21.Bb5 Nf3 22.gf3 Qc7+–) 20...Nfe4 (20...Bb4 21.Ba3 Ba3 22.Ra3+–) 21.Ne4 Ne4 22.Bd1 (better 22.c7!? Qa8 23.Bd3+–) 22...Bd5 (22...Bd6 23.f4 Bd5 24.Bf3+=) 23.f3 (better 23.c7!? Qc8 24.Be5+=) 23...Nc5= 24.Re2 (24.e4 Bc6 25.Be2 Qc7=) 24...Bc6 (24...Nd3 25.Qb1 Nb2 26.Rb2-/+) 25.Rd2 Qc7 26.Qc3 Bf6 27.Qc2 Bb2 28.Qb2 a4 29.Rd4 e5 30.Rc4 Bd5 (30...Bd7 31.Bc2=+) 31.Rc3= Qc6 32.Ba4? (better 32.Rca3 e4 33.fe4=+) 32...Qg6?? (better 32...Na4!? 33.Rc6 Nb2 34.Rb6 Nc4–+) 33.Rc5 (better 33.e4!? Bc6 34.Bc6 Qc6 35.Rcc1+–) 33...bc5=+ 34.Qe5? (better 34.e4 Be6 35.Qe5=) 34...Bf3–+ 35.Qg3 (35.g3 c4–+) 35...Bd5 (better 35...Qg3!? 36.hg3 Bd5–+) 36.Qg6-/+ fg6 (36...hg6 37.Rd1 Be4 38.Bb3-/+) 37.Rc1 c4 38.Bb5 Rc8 39.Ba6 Rc7 40.Bc4?? (better 40.e4 Be6 41.Rc3-/+) 40...Bc4 (40...Rc4 41.Rc4 Bc4 42.Kf2–+) 41.Kf2 Kf7 42.Kg3 (42.e4 Ke6–+) 42...Ke6 43.Kf4 Kd5 (43...Rf7 44.Kg3 Bd5 45.h4–+) 44.e4 (44.Rd1 Kc5 45.e4–+) 44...Kd4 45.Kf3 (45.Rd1 Bd3 46.e5–+) 45…Rf7 (45...Rf7 46.Kg3 Rf1–+) 0–1. AhmedSultanov – elham1, lichess.org, 2019.

7.Nf3 g6 8.c4 Bg7 9.d4 0-0 10.Be2 d5 11.0-0 Ne4 12.Qb3 dc4 13.Bc4 Nd7 14.Rd1 Ndf6 15.Nc3 (15.Ne5 Bd5+=) 15...Nc3= 16.Bc3 Ne4 (16...Bf3 17.gf3 e6 18.f4=) 17.Bb2+= g5 (17...e6 18.Rdc1+=) 18.Rac1 (18.Ne5 Nd6+/-) 18...g4 (18...a4 19.Qa2+=) 19.Ne1 (19.Ne5 Nd6 20.Bd3 Be4+/-) 19...Ng5 (19...a4 20.Qa2=) 20.Be2 (20.Nd3 a4 21.Qa2 Qd7+=) 20...h5 (20...Qd7 21.Qa4+=) 21.Ba3 (21.Qa4 Qd7+/-) 21...Kh8 (21...a4 22.Qc2+=) 22.Qd3 (22.Qa4 Ne4+/-) 22...Be4 23.Qc3 Qd7 (23...a4 24.Bd3+=) 24.Qc7+/- Qd5? (better 24...Qc7 25.Rc7 a4+/-) 25.Be7 (25.Qe7?! Rfe8 26.Bc4 Qd8+/-) 25...Rfc8 (25...Rfb8 26.Bc4 Qf5 27.Bg5 Qg5 28.Qf7+-) 26.Qc8 Rc8 27.Rc8 Kh7 28.Rdc1 (better 28.Rb8 Qa2 29.Kf1 Ne6+-) 28...Bg2? (28...Ne6 29.Rb8 Bd4 30.ed4 Nd4+-) 29.Ng2 (29.Bg5!? Be4 30.Bf4 Qa2+-) 29...Nf3 30.Kh1 Nh4 (30...Qe4 31.Ba3 Nd4 32.R8c4+- (32.ed4?! Qe2 33.R8c2 Qb5+=)) 31.Bf1 (better 31.Bh4 Qe4 32.Bd8+-) 31...Qf3 (31...Ng2 32.Bg2 Qb5+-) 32.Bh4 1-0. ClayPigeons (2190) - artin5500 (2245), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

7.Bf6 ef6 8.Nf3 Bd6 9.g3 0-0 10.Bg2 Bc7 (10...a4 11.0-0=) 11.0-0+= d6 (11...Re8 12.d4+=) 12.Nd4+/- Bg2 13.Kg2 Qe7 14.Nc3 d5 (14...Nd7!?+/-) 15.Nd5+- Qe4 (15...Qd8 16.Qf3 Ra7 17.Ra4+- (17.Nc7?! Qc7 18.d3 Qc3+-)) 16.Qf3 Qf3 17.Nf3 Bd8 18.Ra4 Nd7 19.d4 Rc8 20.c3 (20.c4!? Re8+-) 20...f5 21.Nd2 Nf6 22.f4?? (better 22.Nf6 Bf6 23.c4+-) 22...Nd5-+ 23.Rf3 (23.Kf3 Rc3 24.Re1 Re8-+) 23...Nc3 24.Nc4 (24.Rc4 Be7 25.Rc6-+) 24…Na4 (24...Na4 25.Nd6 Rc7 26.Nf5 Nc3-+) 0-1. Zpytasz (1780) - moltshun (2205), Rated Rapid game, lichess.org, 2016.

5.Bb2 Nf6

6.Nc3 e6 7.Nf3 Bb7 8.d3 (8.e3 d5=) 8...d5 9.Rb1 (9.e3 Bb4+=) 9...Nbd7 10.e3 Rc8 (better is 10...Bb4 11.Nd2 a4-/+) 11.Be2?? (better is 11.Na4+=) 11...Bb4–+ 12.d4 Qc7 (12...Ne4 13.0-0 Nc3 14.Bc3 Bc3 15.Rb3–+) 13.Qd2 (13.0-0 Bc3 14.Bc3 Qc3–+) 13...Ne4 14.Qd3 (14.Ne4 de4 15.c3 ef3 16.gf3 Bc3 17.Bc3 Qc3 18.Qc3 Rc3–+) 14...Bc3 15.Bc3 Nc3 16.Rc1 Ne2 (16...Na2!? 17.Rb1–+) 17.Ke2 Qc4 18.Rhd1 0-0 19.h3 Nf6 20.g3 Ne4 21.Kf1 Nc3 22.Rd2 Nb5 23.Qc4 Rc4 24.c3 Rc3 25.Rc3 Nc3 26.Ne5 Ba6 27.Kg2 Ne4 28.Re2 Be2 29.f3 Nc3 30.Kf2 a4 31.Ke1 a3 32.Nd7 a2 33.Nf8 a1Q 34.Kd2 Qd1 35.Kc3 Qd3 36.Kb4 Qc4 37.Ka3 Bd1 38.Kb2 Qc2 39.Ka3 (39.Ka1 Qc3 40.Ka2 Bb3 41.Kb1 Qc2 42.Ka1 Qc1) 0–1. Barrow,Aziz – Al Il, Internet Section, 2004.

6.e3 Nd5? 7.Qf3+– Bb7 (7...e6!? 8.c4 Nc7+–) 8.c4 Nb4? (8...e6+–) 9.Qb7 Nc2 (9...N8c6 10.bc6 dc6 11.Be5+–) 10.Kd1 Na1 11.Qa8 (better 11.Ba1 Na6 12.ba6 Rb8+–) 11...e6 (11...Nb3+–) 12.Ba1 f6 13.Qb7 Bd6 14.Qf3 (14.Nc3 Bc7+–) 14...0-0 15.Be2 Be5 (15...Bb4 16.d4+–) 16.Be5 (16.d4 Bd6+–) 16...fe5 17.Qe4 (17.Qg3 Qf6+–) 17...d5 (17...Rf2 18.Nh3 Rf5 19.Bg4+–) 18.cd5 (18.Qe5 Re8+–) 18...ed5 19.Qe5 Re8 (19...Rf2 20.Nf3 Rg2 21.Qe6 Kh8 22.Ne5+–) 20.Qf4 (20.Qd4 Re4 21.Qd3 Re6+–) 20...Rf8 21.Qd4 Qg5 (21...Rf2 22.Nh3 Rf7 23.Nf4+–) 22.Bf3 Nd7 (22...Qg6 23.Nc3+–) 23.Bd5 (23.Qd5!? Qd5 24.Bd5 Kh8+–) 23...Kh8 24.Nh3 Qh5 25.Bf3 (25.f3!? Qe8+–) 25...Rf3 26.gf3 (better 26.Qd7 Rf7 27.g4 Rd7 28.gh5 Kg8+–) 26...Qf3 27.Kc2 Qh1 (27...Qh3 28.Nc3 Qf5 29.e4 Qf7+–) 28.Qd7 Qe4 29.Qd3 (29.d3 Qa4 30.Kb2 Qb4 31.Ka2 h6+–) 29...Qa4 30.Kc1 h6 (30...Qh4 31.Nf4 Qf6 32.Qc3+–) 31.Qd8 (better 31.Nf4!? Qa2+–) 31...Kh7 32.Qb6 (better 32.Nc3 Qa1 33.Kc2 Qh1+–) 32...Qb4 (32...Qc4 33.Nc3 Qf1 34.Kb2 Qh3 35.Qc7+–) 33.Qd4 (better 33.Nf4+–) 33...Qa3 (33...Qb5 34.Qe4 Kg8 35.Nf4+–) 34.Qb2 (34.Na3 g5 35.b6 Kg6 36.Qe4 Kf6 37.b7 Kg7 38.Qe6 a4 39.b8Q g4 40.Qbg8) 34...Qc5 (34...Qd6 35.b6 Kg8 36.Qa2 Kh8 37.Qa5 Qc6 38.Nc3+–) 35.Nc3 (better 35.Qc2 Qc2 36.Kc2 g6+–) 35...a4 (35...Qd6 36.Qc2 Kh8 37.f4+–) 36.Qc2 (36.b6 Qc8 37.b7 Qh3 38.Qc2 g6+–) 36...Kh8 37.Na4 (37.Qa4 Qd6+–) 37...Qa3 (37...Qb5 38.Qc8 Kh7 39.Nc5+–) 38.Nb2 (better 38.Kd1!? Qa1 39.Ke2 Qe5 40.Qc8 Kh7+–) 38...Qa1 39.Qb1 Qa3 (39...Qa5 40.Qf5 Qc7 41.Kd1 Qd6+–) 40.Qc2 Qa1 41.Qb1 Qa3 42.Qc2 ½–½. AhmedSultanov – elham1, lichess.org, 2019.

6.e3 g6 7.c4 Bg7 8.Nf3 d6 9.Be2 Bf5 10.0-0 Nbd7 11.Nd4 Be4 12.Bf3 (12.Nc3 Bb7 13.Nc6+–) 12...Rc8? (better 12...Bf3 13.Qf3 Ne5+=) 13.Be4+– Ne4 14.Nc6 Rc6?? (better 14...Bb2 15.Nd8 Ba1+–) 15.Bg7 (15.bc6?! Bb2 16.cd7 Qd7+–) 15...Rg8 (15...Rc4 16.Bh8 Rc8 17.d3+–) 16.bc6 Ndc5 (16...Rg7 17.cd7 Qd7 18.d3+–) 17.Bb2 Nd3 18.Qc2 Nec5 19.Nc3 (19.Ba3 Qc7 20.Bc5 Nc5+–) 19...Qc7 (19...Nb4 20.Qd1 Ncd3 21.Qb1+–) 20.Na4 (20.Nd5 Qc6 21.Rfb1 e6 22.Nf6 Kf8 23.Ng8 Kg8+–) 20...Qc6 (20...Nb4 21.Qd1+–) 21.Nc5 Nc5 22.d4 Ne4 (22...Nb7+–) 23.d5 (23.d5 Qb7 24.Qe4+–) 1–0. RichardSommer (2050) – ta_veren (2030), lichess.org, 2020.

6.e3 g6 7.c4 Bg7 8.Nf3 Nh5 9.Nc3 (9.Bg7 Ng7 10.d4 d5+–) 9...d6 10.Be2 Bg4 11.0-0 Nd7 (11...0-0 12.Qa4+–) 12.h3 Be6 13.Nd4 (13.d4 Nhf6+–) 13...Nc5 (13...Bd4!? 14.ed4 Nf4+–) 14.Ne6+– fe6 (better 14...Ne6 15.Bf3 Ra7+–) 15.Bh5 gh5 16.Qh5 Kd7 Black intends a4 17.d4 Nb3? (better 17...Nd3 18.Na4 Nb2 19.Nb2 Qc7+–) 18.Ra3 (18.Ra4 Nd4 19.ed4 Bd4+–) 18...a4?? (18...Nd2 19.c5 Nf1 20.Kf1+–) 19.Ne2 (better 19.Na4!? Nd2 20.Rc1 Bf6+–) 19...Nd2? (better 19...Qc8+–) 20.Rc1+– Rf8 (20...Qe8 21.Qe8 Ke8 22.Rc2+–) 21.c5 (better 21.Rc2 Nb3+–) 21...dc5?? (better 21...bc5 22.Rc2 Qa5+–) 22.dc5 bc5 (22...Bb2 23.Rd3 Kc7 24.Rd8 Rad8 25.cb6 Kb8 26.Qh7 Bf6+–) 23.Rd3 Bd4 24.Qc5 (24.Nd4 Ne4 25.Nc6 Nd6 26.Nd8 Rad8 27.Qc5 Ke8 28.Qc6 Kf7 29.Rd6 Rd6 30.Qf3 Kg8 31.Qg4 Kf7 32.Qh5 Kg8 33.Qg5 Kf7 34.Rc7 Rd1 35.Kh2 Rd7 36.Rd7 Rg8 37.Qf6 Ke8 38.Qe7) 24...Ke8 25.Rd4 (25.Rd2?! Bc5 26.Rd8 Rd8 27.Rc5 Rd1 28.Kh2 Rf2+=) 25...Qa5 26.Bc3 (26.Qc6 Kf7 27.Rf4 Kg6 28.Rg4 Kh6 29.Bg7 Kh5 30.Ng3) 26...Qa7 27.Qa7 (27.Qc6 Qd7 28.Qd7 Kf7 29.Rf4 Kg6 30.Rg4 Kh6 31.Bg7 Kh5 32.Ng3) 27...Ra7 28.Rd2 Kf7 29.Nf4 (29.b6 Ra6+–) 29...a3 (29...Rb8 30.Rb1+–) 30.Ra2 Rd8 31.Rca1 Rb8 (31...Rb7 32.b6! Ra8 33.Nd3 Rb6 34.Ne5 Kg8 35.Ra3 Rb1 36.Rb1 Ra3 37.Rb8 Kg7 38.Bd4+–) 32.Ra3 Rab7 33.Bd4 Rb5 34.Ra6 (34.Nd3 Rb1 35.Rb1 Rb1 36.Kh2 Rf1+–) 34...Rb1 (34...e5 35.Ba7 Rb1 36.Kh2 ef4 37.Bb8 Rb8 38.ef4+–) 35.Rb1 Rb1 36.Kh2 Rb7 (36...e5 37.Be5 Rb5 38.Nd3+–) 37.Re6 (37.Ne6 Rb5+–) 37...Rd7 38.Re5 Rb7 (38...h6 39.Rf5 Ke8 40.Kg3+–) 39.Rf5 Ke8 40.Re5 (40.Rh5 e5 41.Re5 Kd7+–) 40...e6?? (40...Kf7 41.Rh5 Kg8+–) 41.Ne6+– Kf7 42.Ng5 (42.Nd8 Kf8 43.Nb7 h6 44.Nd6 Kg8 45.Re8 Kh7 46.Rh8 Kg6 47.Rg8 Kh5 48.g4 Kh4 49.Nf5) 42...Kg6 43.Nh7 (43.Re6 Kg5 44.Rf6 Rb5 45.f4 Kh5 46.g4 Kh4 47.Rh6 Rh5 48.Rh5) 43...Kh7+– 44.Re4 Kg6 (44...Kg8 45.g4+–) 45.Rg4 Kf5 46.f4 Ke6 (46...Rc7 47.Rg5 Ke6 48.f5 Kd5 49.g4+–) 47.Rg5 (47.e4 Rf7+–) 47...Rb1 48.f5 Kf7 (48...Kd6 49.g4+–) 49.f6 (49.Rg7 Ke8+–) 49...Ke6 50.Rg7 Rf1 51.f7 (better 51.Re7 Kd5+–) 51...Rf5 (51...Rf7 52.Rf7 Kf7 53.h4+–) 52.Rg6 (52.h4!? Ke7+–) 52…Kf7 (52...Kf7 53.Rg7 Kf8+–). RichardSommer (2120) – elotronick (2120), lichess.org, 2020.

6.Bf6 gf6 7.e3 d5 8.c3 e5 9.Qf3 Be6 10.Ra4 Nd7 11.d4 Bd6 12.Qg3 (12.Nd2 Rc8 13.Ne2 e4=) 12...Qc7 13.Qf3 0-0-0 14.g3 Rdg8 15.Qd1 Bf5 16.Bd3 Be6 17.Be2 f5 (17...Kd8!?=) 18.de5+= Be5 19.Qc1 Nc5 20.Ra3 Bd6 21.c4 (better is 21.Nf3!?=) 21...Ne4 22.Ra4 Bb4 23.Kf1 dc4 24.Na3? (24.Qc2!?-/+) 24...c3 (better is 24...Nc3 25.Rb4 ab4–+) 25.Nc2 Nd2 (25...Bb3 26.Rb4 ab4 27.Nb4–+) 26.Ke1 (better is 26.Kg2 Bd5 27.Nf3-/+) 26...Bd5–+ 27.f3 Qc5 28.Nd4? (better is 28.Kf2–+) 28...Nb3 29.Qb1 c2 (29...c2 30.Kf2 cb1Q–+) 0–1. Leon Manas,Jose Francisco (1720) – Ramirez Medina,Oscar (1910), Las Palmas op, 2009.

5.c4 Bb7

6.Bb2 d6 7.e3 Nf6 8.Nf3 Nbd7 9.d4 g6 10.Be2 Bg7 11.0-0 0-0 12.Nc3 Rc8 13.Na4 e6 (13...Bf3 14.gf3 d5 15.Qb3=) 14.Ba3 Qe7 (14...Ne4 15.Bd3 f5 16.Ne1=) 15.Ne5 Ne8?? (15...Rfd8+=) 16.Nc6 (better 16.Nd7 Qd7 17.Nb6+-) 16...Bc6= 17.bc6 Rc6 18.Rb1 Rc4?? (better 18...h6=) 19.Bc4+- Qh4 (19...e5 20.Bb5+-) 20.Nb6 Ndf6 (20...Nb6 21.Rb6 e5 22.Bd6 Nd6 23.Rd6 ed4 24.ed4+-) 21.Qf3 (21.Rb5 e5 22.g3 Qh3+-) 21...h5 (21...e5 22.Rfd1+-) 22.Rfc1 Kh7 (22...e5 23.g3 Qh3 24.de5+-) 23.Bd3 (23.Rb5 e5 24.de5 Ng4+-) 23...Rg8 (23...e5 24.g3 Qh3 25.Bf1+-) 24.Rc8 (24.Nc4 Bf8 25.Rb7 Rg7+-) 24...d5 25.Be7 Bh6 (25...Qg4 26.Qg4 Ng4 27.Ra8+-) 26.Qg3 (better 26.Nd7! Bg7 27.Rbb8 Qg4 28.Bf6 Qf3 29.gf3 Nf6 30.Nf6 Bf6 31.Rg8 a4+-) 26...Qg3 27.hg3 (27.fg3?! Be3 28.Kf1 Bd4+-) 27...Ng4 28.Nd7 Ng7 (28...Nef6 29.Nf6 Nf6+-) 29.Rg8 (29.Rg8 Kg8 30.Rb8 Ne8 31.Re8 Kh7 32.Be2+-) 1-0. jhonores (2165) - CristianMartinez1201 (1980), LXXVI Torneo Liga de Bolivar Arena, lichess.org, 2020.

6.Bb2 Nf6 7.e3 e6 8.Nf3 Be7 9.d4 d5 10.Nbd2 Bb4 11.Bd3 Ne4 (11...dc4 12.Bc4 Qd6 13.Bd3=) 12.0-0+= Nd2 13.Nd2 0-0 14.Rc1 (14.c5 bc5 15.dc5 Bc5 16.Bh7 Kh7 17.Qc2 Kg8 18.Qc5 Re8+=) 14...Qg5 (14...dc4!? 15.Nc4 Qg5=) 15.c5+/- bc5 16.dc5 d4? (better 16...Rc8!? 17.Nf3 Qh5+/-) 17.Nf3 Bf3 18.Qf3 Nd7 19.ed4 Nf6 20.b6 Nd5 21.Be4 Rab8 22.h4! Qd2 (22...Qh4 23.Bd5 Deflection) 23.Rc2 (23.Bd5?! Qb2 24.Be4 Qd4+/-) 23...Qh6 24.Bd5 (24.g3 Rfd8+-) 24...ed5 25.Qd5 Qh4 26.Qf3 a4 (26...Rfc8 27.Rc4+-) 27.b7 (27.Rc4 a3 28.Ba3 Ba3 29.Qa3 Rfc8+-) 27...a3 (27...Rfd8+-) 28.Bc3 (28.Ba3?! Ba3 29.Qa3 Rb7+-) 28...Bc3 29.Rc3 (29.Qc3?! Rb7 30.d5 Rb2+=) 29...a2 30.c6 Qd4 31.c7 (31.c7 Rb7 32.c8Q+- (worse 32.Qb7 Qc3 33.Qa7 h6-/+)) 1-0. jhonores (2195) - whitezombie (2115), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.Bb2 Nf6 7.e3 g6 8.Nf3 Bg7 9.Nc3 0-0 10.Na4 d5 11.Ne5 Ne4 12.cd5 Bd5 13.Be2 Qd6 14.f4 Nc5 (better 14...g5=) 15.0-0?? (better 15.Nc5 Qc5 16.0-0+=) 15...Bb3-+ 16.Qe1 Na4 (16...Ba4?! 17.d4 Bb3 18.dc5 Qc5 19.Bd4=+) 17.Ra4 Ba4 18.Nc4 Qc5 (better 18...Qe6 19.Bg7 Rc8-/+ (worse 19...Bb5 20.Bf8 Kf8 21.Qc1=+)) 19.Ba3?? (better 19.Bg7 Rd8 20.Bd4 Rd4 21.ed4 Qd4 22.Ne3-/+) 19...Qc7-+ (worse 19...Qb5 20.Be7 Re8 21.Nd6-+) 20.f5 (20.Qb1 Ra7-+) 20...Bb5 21.Qh4 (21.fg6 hg6 22.Qh4 Nc6-+) 21...Bc4 (better 21...Bf6!? 22.Qg4 h5 23.Qe4-+) 22.Bc4 g5! 23.Qe4 (23.Qg5 Qc4 Deflection) 23...Na6 (23...Nd7 24.Bf7 Kh8 25.Qe7-+) 24.Be7?? (better 24.f6 Qc4 25.Qc4+=) 24...Rfe8 (better 24...Nc5 25.Bc5 Rfe8-+) 25.f6?? (better 25.Bf7 Kh8 26.f6+-) 25...Bf8?? (25...Nb4 26.Qf5 Qe7 27.fe7 Re7 28.Bf7 Kh8 29.Qg5 Re5+-) 26.Bf7 (26.Bd3 Qh2 27.Kh2 Be7 28.Qh7 Kf8 29.Qh8) 26...Kf7= 27.Qd5 Kg6 28.Qf5 Kh6 29.Qh3 Kg6 30.Qf5?? (better 30.Qe6 Qd7 31.Qd7+-) 30...Kf7? (30...Kh5 31.Qh3 Kg6 32.Qe6+-) 31.Qd5= Kg6 32.Qe4?? (better 32.Qe6 Qd7 33.Qd7+-) 32...Kh6-+ 33.Qf5 (33.Qe6 Qc8 34.Qb6-+) 33...Be7 (better 33...Qc8 34.Qd5 Nb4-+) 34.Qh3= Kg6 35.Qf5 Kf7 36.fe7?? (better 36.Qd5 Kg6 37.Qf5 Kf7 38.Qd5 Kg6 39.Qf5=) 36...Ke7-+ 37.Qf7 (37.Qe4 Kd8 38.Qa8 Nb8 39.Qd5 Nd7 40.Qg5 Kc8-+) 37…Kd8 (37...Kd8 38.Qd5 Kc8 39.Qa8 Nb8-+) 0-1. jhonores (2190) - jaxmota (2170), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.d4 d6 7.d5 Nd7 8.Ba3 g6 9.Ra2 Bg7 10.e4 Ngf6 11.f3 (11.Bd3 0-0=) 11...Nh5 12.g3 0-0 13.Ne2 Nc5 14.Bc5 dc5 15.g4 (15.Bg2 e6=) 15...Nf6=+ 16.e5 (16.Qa4!?=+) 16...Nd7-/+ 17.f4 e6 (17...g5-/+) 18.Rd2? (18.Bg2!?=+) 18...Qh4-/+ 19.Ng3 ed5 (19...g5 20.fg5 Rfe8 21.Bg2 Ne5 22.de6 Bg2 23.Rg2 Nc4 24.Re2 fe6 25.Re4–+) 20.cd5? (20.Bg2 Rfe8 21.0-0 f6 22.Bd5 Bd5 23.Rd5 Nf8=) 20...a4 (better 20...g5!? 21.Rf2 gf4–+) 21.Bg2 a3 (21...h5 22.Na3=+) 22.Nc3 (22.Ra2 g5 23.0-0 gf4=+) 22...Qd8 (22...h5!?=+) 23.0-0 Qb8 (23...g5 24.Nf5 gf4 25.e6 Bc3 26.e7+=) 24.d6 (24.g5!?+=) 24...Bg2 (24...g5 25.Bb7 Qb7 26.Nf5 gf4 27.Ng7 Kg7 28.Nd5 Ne5 29.Rf4=) 25.Kg2 Qb7 (25...g5 26.fg5 Qb7 27.Nge4 Be5=+) 26.Qf3 (better 26.Nd5!?+=) 26...Qf3=+ 27.Kf3 Ra7 (27...g5 28.Re2 gf4 29.Kf4 Rfe8-/+) 28.Ra2+= Rfa8 29.Rfa1 (29.h4 h6+–) 29...c4 (29...Ne5 30.fe5 Be5=) 30.Nb1?? (30.g5+–) 30...Ra5?? (better 30...Ne5 31.fe5 Be5=+) 31.Ra3+– Ra3 (31...c3 32.Ne2 c2 33.Ra5 Ra5 34.Na3+=) 32.Ra3 (32.Na3 Ne5 33.fe5 Be5+=) 32...Rc8 (32...Rd8 33.Nd2 Be5 34.Nc4+–) 33.Nc3 1–0. afsharian – Mike1024, lichess.org, 2018.

6.e3 d5 7.Nf3 dc4 8.Bc4 Nd7 9.Qb3 (9.d4 e6=) 9...e6 10.d4 Bb4 11.Nc3? (11.Bd2 Bd6=) 11...Qe7 (better 11...Qc7!? 12.Ke2 Rc8-+) 12.0-0 Ngf6 (12...Bf3 13.gf3 Qg5 14.Kh1=+) 13.Bb2 (13.Be2 Rc8 14.Bb2 0-0=) 13...0-0 14.Ne5 (14.Nd2!?=) 14...Ne5=+ 15.de5 Ne4 (15...Nd7 16.f4=+) 16.Ne4= Be4 17.Rad1? (17.Bd4 Bc5=) 17...Rad8 (better 17...a4!? 18.Qa2 Qg5-/+) 18.Rd4 (18.f3 Bf5=) 18...Bf5 19.Rfd1 Qg5 20.f4 (20.Rd8 Rd8 21.Rd8 Qd8=) 20...Qh4 (20...Qe7 21.Be2=) 21.g3 (21.Rd8 Rd8 22.Bd4 Qg4=) 21...Qe7=+ 22.Bd3 (22.Be2 Rd4 23.Bd4 Qb7=) 22...Bc5 (22...Bg4 23.Ra1=+) 23.Rd8 (23.Bf5 ef5 24.R4d3 Rd3 25.Qd3 Qe6=) 23...Be3 (23...Rd8 24.Bd4 Bd4 25.ed4 Rd4 26.Bf5 Rd1 27.Qd1 ef5 28.Qd4=+) 24.Kf1 (24.Kg2 Rd8 25.Bf5 Rd1 26.Qd1 ef5=+) 24...Rd8 25.Bf5 ef5?? (better 25...Rd1 26.Qd1 ef5-/+) 26.Rd8+- Qd8 27.Qe3 Qd1 28.Kg2 h6 (28...Qd5 29.Qf3 Qd2 30.Kg1 h6+-) 29.Qd4 (better 29.e6 Qd5 30.Kf2 fe6 31.Qd4+-) 29...Qe2+/- 30.Qf2 Qe4 (better 30...Qb5!? 31.Qc2 Qd7+/-) 31.Kh3+- Qb4 (31...Qc4 32.Bd4+- (32.Qb6?! Qf1 33.Kh4 Qd1=)) 32.Qe2 Qb5?? (32...g5+-) 33.Qb5 Kh7 (33...Kf8 34.Ba3 Kg8 35.Qe8 Kh7 36.Qf7 b5 37.Bf8 a4 38.Qg7) 34.Qb6 (34.e6 h5 35.Qf5 Kh8 36.ef7 a4 37.f8Q) 34...g5 (34...a4 35.e6 f6 36.Bf6 gf6 37.Qb7 Kg8 38.Qf7 Kh8 39.e7 a3 40.e8Q) 35.Qf6 g4 (35...h5 36.Qf7 Kh6 37.fg5 Kg5 38.Qf6) 36.Kg2 h5 (36...Kg8 37.e6 fe6 38.Qg7) 37.e6 h4 (37...fe6 38.Qg7) 38.Qf7 (38.Qg7) 38...Kh6 39.e7 (39.Qf6 Kh5 40.Qg5) 39...hg3 (39...h3 40.Kf2 a4 41.Qf6 Kh5 42.e8Q) 40.Qg7 Kh5 41.Qg5 1-0. ClayPigeons (2160) - Sedum (2155), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.e3 d6 7.Nf3 Nd7 8.Bb2 Ngf6 9.d4 g6 10.Nc3 Bg7 11.Qb3 (11.Bd3 e5 12.e4 ed4 13.Nd4 Nc5+=) 11...0-0 (11...Bf3 12.gf3 Qc7 13.f4+=) 12.Be2+= e5 13.0-0 e4 14.Nd2 d5 (better 14...Qe7!?+=) 15.cd5+/- Nb8 (15...Re8 16.Bc4+-) 16.Bc4+- Re8 17.Rac1 (17.d6 Rf8+-) 17...Qd6 (17...Bc8!?+/-) 18.Ba3+- Qd7 19.Qc2 (19.d6 Rf8+-) 19...Qd8 (19...Qf5 20.f3 ef3 21.e4 Ne4 22.Nce4 Bd4 23.Kh1 fg2 24.Kg2+-) 20.Nce4 (20.Rfd1 Nd5 21.Qa2 Nb4 22.Bf7 Kh8+-) 20...Bd5 21.Nf6 Bf6 22.Qb3 (22.Qa4 Ra7+-) 22...Bc4 23.Qc4 Nd7 (23...a4 24.Nb1+-) 24.Qc6 Qe7?? (better 24...Be7 25.Be7 Qe7+/-) 25.Be7+- Re7 26.Qa8 (26.Qa8 Kg7 27.Qa7+-) 1-0. ClayPigeons (2135) - Willi_Werkel (2130), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 d5 7.e3 Nf6 8.Nc3 e6 9.d4 Bb4 10.Bd2 Qe7 11.Be2 (11.cd5 Bc3 12.Bc3 Bd5 13.Ra4=) 11...Ne4 (11...dc4!? 12.Bc4 Qc7+=) 12.Ne4+= de4 13.Bb4 Qb4 14.Nd2 Nd7 15.0-0 0-0 16.Rb1 (better is 16.c5!? Bd5 17.Ra4+/-) 16...Qd6= 17.Qc2 f5 18.Qb3 Kh8 19.f3 e5 20.d5 Nc5 21.Qb2 ef3 22.Nf3 e4 23.Nd4 f4 24.ef4 Rf4 25.Nc6 Raf8 26.Rf4 Qf4 27.Rf1?? Qe3–+ 28.Kh1 The mate threat is Rxf8 28...Rf1 29.Bf1 Nd3 30.Bd3?? Qe1 (30...Qe1 31.Bf1 Qf1) 0–1. futsalboy (1615) – danielchess, kurnik, 2011.

5.e3 Bb7

6.Bb2 d6 7.Nf3 Nd7 8.d4 Ngf6 9.Nbd2 g6 10.Bd3 Bg7 11.0-0 0-0 12.c4 e5 13.Ng5 (13.e4 ed4 14.Nd4 Nc5=) 13...Re8 14.h4 (14.Nge4 Ne4 15.Ne4 Qc7=) 14...Rc8 15.Qc2 d5 16.Rac1 ed4 17.ed4 (17.Bd4 Ne5=+) 17...Qc7 18.Ndf3 dc4 (18...Qf4 19.Rfd1=+) 19.Bc4 Bd5 20.Bd5 Nd5 (worse 20...Qc2 21.Bf7 Kh8 22.Be8 Ne8 23.Rc2 Rc2 24.Rb1+=) 21.Qb3 Qb7 22.Rc6 Rc6? (better 22...N7f6 23.Ne5 Re7+/-) 23.Qd5+- (23.Qd5 Ne5 24.bc6 Qc6 25.Qb3 Nf3 26.Nf3+-) 1-0. wgr069 (2375) - passingshot (2400), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

6.Bb2 d6 7.Nf3 Nf6 8.Be2 Nbd7 9.d4 d5 10.Nbd2 e6 11.0-0 Rc8 12.c4 (12.Bd3 Ne4+=) 12...Bb4 (12...dc4 13.Rc1=) 13.Bd3 (13.Qb3 0-0+=) 13...0-0= 14.Qc2 (14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Qe7=) 14...Re8 (14...dc4 15.Nc4 Bf3 16.gf3=) 15.Rfc1 h6 (15...dc4 16.Nc4 Bf3 17.gf3=) 16.Ra4 (16.Ba3 dc4 17.Bc4 Qe7 18.Bb4 Qb4=) 16...Qe7 17.Bc3 Bd6 18.Ne5 Rc7 (18...Be5 19.de5 Ne4 20.Be4 de4 21.Bd4=) 19.c5 (19.f4 Be5 20.fe5 Ng4=) 19...bc5= 20.Ba5 (20.Nd7 Nd7 21.dc5 Nc5 22.Ba5 Rcc8=+) 20...Rcc8 21.Qb2 c4 (21...Rf8 22.Bc3=) 22.Bb1 Be5 (22...Ra8 23.Nc6 Bc6 24.bc6=+) 23.de5+= Ng4 (23...Nc5 24.Ra3 Nfd7 25.Bb4=) 24.Bb4 Qh4 25.Nf3 Qh5 26.Ra7 Nde5 27.Bd6 (worse 27.Rb7 Nf3 28.gf3 Qh2 29.Kf1 Ne3 30.Ke2 Ng2-/+) 27...Nf3 28.gf3 c3 (28...Nh2!? 29.Bh2 Re7+=) 29.Qe2 (29.Rc3?! e5 30.Qc2 Qh2 31.Kf1 Nf6 32.Rb7 Rc3 33.Qc3 Qh1 34.Ke2 Qb1=+) 29...e5?? (better 29...Nf6 30.Rb7 d4+–) 30.fg4+– (30.Rb7?? Qh2 31.Kf1 Qh1) 30...Qg4 (30...Qg5 31.Rb7 d4+–) 31.Qg4 (31.Qg4 Rcd8 32.Qf5+–) 1–0. onur604 (2320) – manouchedu90 (2190), lichess.org, 2020.

6.Bb2 e6 7.Nf3 Nh6 8.Be2+= f6 9.d4 (9.0-0 Bb4+=) 9...Bb4 (9...Qc7 10.c4+=) 10.c3 Bd6 11.0-0 0-0 (11...Qc7 12.Nbd2+=) 12.Nbd2 Qc7 13.h3 Nf5 (13...Nf7 14.c4+=) 14.Bd3 Nh4?? (better 14...Nh6+=) 15.Nh4+– 1–0. DEFFM – GuestHXTZ, freechess.org, 2018.

6.Bb2 Nf6 7.Nf3 g6 8.Be2 Bg7 9.d4 0-0 10.0-0 d6 11.c4 Nbd7 12.Nbd2 Rc8 13.Rc1 d5 14.cd5 Nd5 15.Rc8 Qc8 16.Qb3 Qa8 17.h3 Rc8 18.Rc1 Rc1 19.Bc1 Qc8 20.Ba3 e6 21.Nc4 Bf8 22.Bf8 Qf8 23.Nfe5 Ne5 24.Ne5 Qb4 25.Qb4 Nb4 26.Nc4 a4 27.Bd1 Bd5 28.Nb6?? (better 28.Na3 Bb3 29.Bb3 ab3 30.Kf1+=) 28...a3-+ 29.Nd5 a2 (29...a2 30.Nb4 a1Q-+) 0-1. muhammadaudii (2150) - Raen2005 (2250), lichess.org, 2020.

6.Nf3 d6 7.Bb2 Nd7 8.d4 Ngf6 9.Be2 g6 10.0-0 Bg7 11.Nbd2 0-0 12.c4 Rc8 13.Rc1 Qc7 14.Qa4 Qb8 15.Bd3 d5 (15...e5 16.Be2+=) 16.Ba3 Rfe8 (16...dc4 17.Bc4 Rfe8 18.Bb3+=) 17.c5+/- bc5 (17...e5 18.de5 Ne5 19.Ne5 Qe5 20.c6+-) 18.dc5+- e5 19.Be2 (19.Qa5?! e4+=) 19...e4 20.Nd4 White prepares c6 20...Ne5 21.c6 Ba8 (21...Neg4 22.g3 Ba8 23.Qa5+-) 22.Qa5 Nfg4? (22...Kh8+-) 23.c7 Qb7 24.b6 Nd3 25.Bg4 1-0. onur604 (2320) - josep56S (2445), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

6.Nf3 d6 7.Bb2 e5 8.Bc4 h6 (8...Nd7 9.0-0=) 9.0-0 (9.d3 Be7+=) 9...Nd7 10.d4 (10.Be2 Ngf6+=) 10...e4= 11.Nfd2 d5 12.Bb3 Ngf6 13.c4 dc4 14.Nc4 Bb4 (14...Nd5 15.f3 N5f6 16.fe4 Be4 17.Nc3+–) 15.Nc3 (15.Ne5 0-0+=) 15...Bc3 (15...0-0!?+=) 16.Nd6+– Ke7 17.Nb7 (17.Nf7 Bb2 18.Nd8 Rhd8+–) 17...Qc7 (17...Qb8 18.Bc3 Qb7 19.Qc2+–) 18.Rc1 Qb7 19.Rc3 Rhc8 20.Ba3 Ke8 21.Bc4 Rc7 (21...Rd8 22.Qc2+–) 22.Bd6 Rcc8 23.Qb3 (23.Qb3 Nf8 24.Rfc1+–) 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

6.Nf3 d6 7.d4 Nf6 8.Bb2 Nbd7 9.c4 e6 10.Bd3 Be7 (10...d5 11.Nbd2+=) 11.Nbd2 (11.Nc3 Rc8+=) 11...0-0 12.0-0 Rc8 13.Qa4 Ng4 (13...e5 14.Qc2=) 14.e4 f5 (14...h6!?+=) 15.ef5+– ef5 16.Qb3 Bg5?? (better 16...Kh8+–) 17.c5+– Kh8 18.c6 (18.c6 Ba8 19.Qe6 Bd2 20.Nd2+– (worse 20.cd7 Rc7 21.Nd2 Rd7+–)) 1–0. DEFFM – GuestCZFD, freechess.org, 2020.

6.Nf3 e6 7.Bb2 Nf6 8.c4 d5 9.cd5 Nd5 10.Bc4 Nb4 11.0-0 Nd7 12.d3 Nf6 13.Nbd2 (13.Nc3!?=) 13...Nd3=+ 14.Bd4 Nc5 15.Ng5 (15.Ne5 Bd6-/+) 15...h6 16.Ngf3 Be7 17.Ne5 Rc8 (17...Bd6 18.h3-/+) 18.Nc6=+ Qc7 19.Qf3 (19.Ne7 Qe7 20.Rc1 0-0-/+) 19...0-0 (19...Ncd7 20.Rfc1-/+) 20.Ne7=+ Qe7 21.Qg3 Nce4 (better 21...Rfe8!?-/+) 22.Ne4= Be4 23.Rfc1 Rb8 (23...Qd8!?=) 24.Be5+– Rbd8 25.Bc7 Rd2 26.Bb6 Qb7 (better 26...Bd5!? 27.Qh4 Bc4 28.Ba5 Rb2 29.Qc4 Qb7+–) 27.Ba5+– Nh5? (better 27...Rc2 28.Rc2 Bc2+–) 28.Qe5 (28.Bd2 Ng3 29.hg3 Bg2=+) 28...Nf6 (28...Rd7 29.Qh5 Bg2+–) 29.Bd2 (29.Bd2 Bg2 30.Bc3+–) 1–0. onur604 (2320) – kulje (2260), lichess.org, 2020.

6.Nf3 Nf6 7.Bb2 e6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.c4 d6 11.d4 Nbd7 12.Nbd2 Rc8 13.Qa4 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bb7 16.e4 e5 (16...Re8 17.Bd3+=) 17.Bg4 ed4 18.Bd7 Qd7 19.Bd4 Qe6 20.Bb6 Bg5 (20...d5!? 21.Ba5 dc4+=) 21.f4+– (worse 21.Ba5 Bd2 22.Bd2 Qe4=+) 21...Bf6 22.f5 Qe8 (22...Qe7 23.Ra3+–) 23.Ra3 Bg5 24.Be3 (24.Ba5?! Bd2 25.Bd2 Qe4+=; worse 24.Qa5 Bd2 25.Qd2 Rc4 26.Qd6 Qb5+=) 24...Be3 25.Re3 Ra8 26.Qa1 (better 26.f6 g6 27.Nb3+–) 26...d5? (better 26...f6!?+–) 27.Rg3 Do you see the mate threat? (worse 27.cd5 Qb5 28.Ra3 Rfc8+–) 27...f6 (27...d4 28.Qd4 f6 29.Rb1+–) 28.ed5 Qe2 (28...a4 29.Ra3+–) 29.Qd4 a4 (29...Qe8 30.Ne4 Qd8 31.Nc5+–) 30.Ne4 a3 (30...Kh8+–) 31.Nf6 Kh8 32.Nh7! Rf7 (32...Kh7 Decoy to h7 33.Qg7 A double attack) 33.Ng5 Rc7 34.Qh4 (34.Qh4 Kg8 35.Qh7 Kf8 36.Ne6 Qe6 37.fe6 Ke8 38.d6 Rf7 39.Qh8 Rf8 40.Rf8) 1–0. onur604 (2320) – kulje (2170), lichess.org, 2020.

6.Nf3 Nf6 7.Be2 d5 8.Bb2 Nbd7 9.d4 Rc8 10.Nbd2 e6 11.c4 (11.0-0 Ne4=) 11...Bb4 12.0-0 (12.Ba3 Ba3 13.Ra3 dc4 14.Nc4 0-0=) 12...dc4 13.Nc4 0-0 (better 13...Bf3 14.gf3 Nd5=) 14.Nd6?? (better 14.Qb3=) 14...Bd6–+ 15.Bd3 Qe7 16.Qb1 h6 (16...Bf3!? 17.gf3 e5 18.Bf5–+) 17.e4 Bb4 18.Nh4 (18.Ra4 Rc7–+) 18...Ne4 (better 18...Ne8 19.Nf3–+) 19.Be4 Be4 (19...Qh4?! 20.Bb7 Rc7 21.Bf3-/+) 20.Qe4 Nf6 (20...Qg5 21.Nf3 Qb5 22.Ba3–+) 21.Qe2 Nd5 22.g3 (22.Nf3 Qd6–+) 22...Bc3 (22...Qd7 23.Rfc1–+) 23.Ba3 Bb4 24.Bb2 Qb7 25.Rac1 Nc3 (25...Rc1!? 26.Rc1 Ra8 27.Ra1–+) 26.Bc3 Bc3 27.Nf3 Qd5 28.Qd3 (28.Rfd1 a4–+) 28...Bb4 (28...Bb2 29.Rc2 Rc2 30.Qc2 Bd4 31.Nd4 Qd4 32.Rd1–+) 29.Ne5-/+ 1–0. GuestQWHV – GuestQVHK, freechess.org, 2017.

6.Nf3 Nf6 7.Be2 g6 8.Bb2 Bg7 9.0-0 0-0 10.c4 d6 11.d4 d5 12.c5+/- bc5 (12...Bc8 13.Qb3+/-) 13.dc5 Bc8 14.c6 Bg4 15.Bd4 (15.Be5 Qc8+-) 15...Bf3 16.Bf3 Re8 17.Be5 Ne4?? (better 17...Qb6 18.Qa4 e6+-) 18.c7 (18.c7 Qc8 19.Bg7+- (19.cb8N?! Be5 20.Qd5 Qb8+-)) 1-0. onur604 (2320) - Rocky01011996 (2180), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

6.Nf3 g6 7.Bb2 Nf6 8.d4 Bg7 9.Bd3 d6 10.0-0 Nbd7 11.c4 Rc8 12.Nbd2 Qc7 13.e4 0-0 14.Re1 Rfd8 15.Qb3 e6 16.h3 h6 17.Ra4 Qb8 18.g3 (18.Bc2 Qc7+=) 18...Qa8 (18...Qc7 19.Qd1=) 19.Raa1 d5 20.cd5 ed5 21.e5 Ne4 22.e6 fe6 23.Ne4 de4 24.Qe6 Kh7 25.Be4 Be4 26.Qe4 (worse 26.Re4 Re8 27.Qd7 Qe4-/+) 26...Qe4 27.Re4 Rc2 28.Ba3 Rc3 29.Re3 Rdc8 30.Bb2 Rc2 31.Rb1 R8c4 Attacks the isolani on d4 32.Ne1 Rd2 The pressure on the isolated pawn grows 33.Nf3 Rdc2 34.Re7 Rb4 35.d5 Rbb2 36.Rb2 Rb2 37.Rd7 Rb5 38.Kg2 a4 (better 38...Kg8!?=) 39.Nd4+/- Ra5 40.Ne6 a3 41.Rg7 (41.Ng7?! a2 42.Ne8 Kg8 43.Nf6 Kf8 44.Nh7 Kg8 45.Nf6 Kf8 46.Nh7 Kg8 47.Nf6=) 41...Kh8 42.d6 a2 43.d7 Ra8 44.d8Q (44.Rg6?! a1Q 45.d8Q Rd8 46.Rh6 Kg8 47.Nd8 b5+=) 44...Rd8 45.Ra7 (45.Nd8?? Kg7 46.Ne6 Kf6-+; 45.Rg6? Rd1 46.Rh6 Kg8 47.Rg6 Kf7 48.Rg7 Ke6-+) 45...Rd6? (better 45...Rd2+-) 46.Nf4 g5 47.Nh5 (47.Ra2?! gf4 48.g4 Kg7+/-) 47...Rd2 (47...b5+-) 48.Nf6 (48.Nf6 Rf2 49.Kf2 a1Q 50.Rh7) 1-0. onur604 (2320) - ELSOUEFI (2180), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.e3 d5

6.Bb2 Nd7 7.Nf3 Nc5 (7...Ngf6 8.Be2=) 8.Be2+= Ne6 (8...e6 9.0-0+=) 9.Ne5+– Bd7? (better 9...f6 10.Nc6 Qd7+–) 10.Bh5 Nh6 11.Qf3 (11.Nd7?! Qd7 12.Nc3 Nc7+=) 11...g6 12.Nd7 Qd7 (12...Bg7 13.Bg7 Ng7 14.Qd5 Nh5 15.Nb6 Qd5 16.Nd5+–) 13.Bh8 Ng5 14.Qe2 f6 (14...gh5 15.Bd4 Qg4 16.f3 Qh4 17.Qf2+–) 15.Bf3 Nf3 16.Qf3 (16.gf3?! Nf7 17.Bf6 ef6+–) 16...Qb5 (16...Nf7 17.Nc3 Nh8 18.Nd5+–) 17.Nc3 Qb2 (17...Qc5 18.Nd5 Rc8 19.Qh3+–) 18.0-0 Qc2 19.Qd5 Rd8 20.Qb5 Rd7 (20...Kf7 21.Qc4 Ke8 22.Qc6 Kf7 23.Qb6+–) 21.Qb6 Rd2 22.Qc6 Kf7 23.Qc4 (23.Ra5 Qb3+–) 23...e6 24.Ra5 Nf5 (24...Be7 25.Ra6 Qf5 26.Ra7+–) 25.Qc7 Be7 (25...Ne7 26.Ra8 Qb3 27.Bf6+–) 26.Ra7 g5 (26...Qd3 27.g4 Qd6 28.Ne4 Qc7 29.Rc7+–) 27.e4 Qe4 28.Ne4 Kg6 29.Nd2 (29.Nd2 g4 30.Qc4 h5 31.Qe6 Kg5 32.Ra5 Kh6 33.Qf5 Bc5 34.Qf6 Kh7 35.Qg7) 1–0. GuestCQWF – GuestXPJL, freechess.org, 2019.

6.c4 dc4 7.Bc4 Nf6 8.Nf3 e6 9.Bb2 (9.0-0 Bd6=) 9...Be7 10.0-0 0-0 11.d4 Ra7 12.Nbd2 Nd5 13.Bd5 (better 13.Qa4!?+=) 13...Qd5=+ (worse 13...ed5 14.Qa4=) 14.Qa4 (better 14.Ba3 Ba3 15.Ra3=+) 14...Bb4 (better 14...Bd7 15.Rfc1 Bb5-/+) 15.e4 Qh5 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Bd7 Exerts pressure on the isolated pawn 18.Rb3 Na6 (18...Bc8 19.Rc1+–) 19.e5 (19.Nc4 Nc7 20.Nfe5+– (20.Nb6? Bb5 21.Qa3 Bf1 22.Kf1 f5–+)) 19...Nc7= 20.Nc4 Nd5 21.Nb6?? (better 21.Nd6=) 21...Nb6–+ 22.Qa3 Rc8 Black prepares a4 23.Qd6 (23.Rc3 Rc3 (23...Bb5?! 24.Rb1 Be2 25.Rb6=) 24.Qc3 Nd5–+ (24...Bb5?! 25.Rb1 h6 26.Rb5=)) 23...Rb7 24.Ra1 (24.Qa3 a4 25.Rb4 Rbc7–+) 24...a4 (24...Nc4 25.Qa6 Rb6 26.Qa7–+) 25.Rb4 Qf5 26.h3 (26.Ne1 Qe4 27.Nf3 Rbc7–+) 26...Qd3 0–1. GuestPLHL – GuestKLMN, freechess.org, 2018.

6.Nf3 e6 7.Bb2 Nd7 8.c4 Nc5 (8...Ngf6 9.Nd4=) 9.cd5 (9.Ne5 Bb7=) 9...Qd5 (9...ed5 10.Be2+=) 10.Qc2 (10.Nc3 Qd8+=) 10...Bd7 (10...Bb7!?=) 11.Bc4+= Qb7 12.0-0 Rc8 13.d3 f6 (13...Nf6 14.Nbd2 Qc7 15.Bf6 gf6 16.d4+–) 14.Nc3 Ne7? (14...Qc7 15.Rfc1+–) 15.Nd4?? (better 15.d4 Nd5 16.Bd5 ed5 17.dc5 Bc5 18.Qb3+–) 15...e5 16.Nc6?? (better 16.Nb3 Ng6 17.Rfc1+–) 16...Nc6-/+ 17.bc6 Bc6 (worse 17...Rc6 18.Bd5+=) 18.Bb5 (18.d4 b5 19.Nb5 Bb5 20.Bb5 Qb5 21.dc5 Rc5=+ (worse 21...Qc5 22.Qa4 Qc6 23.Qa5+=)) 18...Bd6 (better 18...Bb5 19.Nb5 Qd7–+) 19.d4=+ Nd7 20.Qb3 Bb4 (20...Be7 21.Rfc1 ed4 22.ed4=) 21.Qe6 (21.Rfc1 ed4 22.ed4 Kd8=) 21...Kf8 (21...Kd8 22.d5 Bb5 23.Nb5-/+) 22.Bc6 (22.Rfc1 ed4 23.ed4 Bb5 24.Nb5 Re8+=) 22...Rc6 (22...Qc6 23.Qg4 Bc3 24.Bc3=+) 23.Qb3= g6 (23...Bc3 24.Bc3 Qc7 25.Rfc1=) 24.Nb5 (24.Nd5 ed4 25.Nb4 Nc5+–) 24...Kg7 (24...ed4 25.Qd5 Nc5 26.Rac1+– (26.Nd4?! Rc8 27.Qc4 Kg7=)) 25.Rfc1 (25.Qd5!?=) 25...Rhc8=+ 26.Rc6 (26.Rd1 Rc2=+) 26...Rc6 (26...Qc6!? 27.Na3 b5-/+) 27.Ba3 Ba3 28.Qa3 1–0. GuestNWGP – GuestMCCB, freechess.org, 2018.

6.Nf3 Nf6 7.Bb2 e6 8.c4 Be7 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qd8 11.Be2 0-0 12.0-0 Nbd7 13.d4 Bb7 14.Bd3 Nd5 15.Nd5 Bd5 16.e4 Bb7 17.Nd2 (17.h3 h6+=) 17...Nf6 (17...Ne5 18.Bb1 Ng6 19.g3=) 18.Qb1 (18.Qe2 Rc8+=) 18...Bb4 19.Nc4 Rc8 20.f3 Nd7 21.e5 g6 22.Rc1 Qg5 23.Be4 Be4 24.Qe4 1–0. DEFFM – GuestQQRW, freechess.org, 2019.

4.ab5 Qb6

5.Bb2 Qb5 6.Bc3 a4 7.e3 Qc6 8.Nf3 d6 9.Na3 Qc7 (9...Bd7 10.Nd4 Qc8 11.Nc4=) 10.Bb5 (10.Nb5!? Qd8 11.Ra3=) 10...Bd7=+ 11.Nd4 (11.Bc4 Nf6=+) 11...Nc6 (11...e5 12.Bd7 Nd7 13.Ndb5-/+) 12.0-0 (12.Ba4 Nd4 13.Bd7 Qd7 14.Bd4 e5=) 12...Nf6 (12...e5 13.Nf3=+) 13.Qb1 (13.Ba4!? Nd4 14.Bd7 Qd7 15.ed4=) 13...e5 (13...Nd4 14.Bd7 Qd7 15.Bd4-/+) 14.Nc6 (14.Ne2!?=+) 14...bc6–+ 15.Bc4 (15.Bd3 Be7–+) 15...Be7 (15...Ne4 16.Qa2 d5 17.Bd5 cd5 18.Qd5–+) 16.f4 d5 (16...Ne4 17.Qb2–+) 17.Be2? (better 17.Be5!? Qa5 18.Bc3=+) 17...e4 (17...ef4 18.Rf4 0-0 19.Bf6 Bf6 20.c3–+) 18.Be5 Bd6 (18...Qa5 19.Bc3 Qc5 20.Qb2-/+) 19.Bf6 gf6 20.Bh5 (20.c4 Qa5 21.Qc2 Rg8-/+) 20...f5 (20...Bc5!? 21.Qb2–+) 21.Qb2-/+ Ke7 22.Rab1 (22.Qg7 Be6-/+) 22...Rab8 (22...Rhb8 23.Qa1–+) 23.Qa2 Qa5 24.Rb8 Rb8 25.Nb1 (25.c3–+) 25...a3 26.Qa1 (26.c4 Qb4 27.cd5 Qb2 28.Qb2 Rb2 (28...ab2?! 29.dc6 Bc6 30.Kf2–+) 29.dc6 Bc6–+) 26...Rb2 (better 26...Qa4 27.c4 Qc4–+) 27.c3? (27.c4 Bb4 28.cd5 Qd5–+) 27...c5 (27...a2 28.Qb2 a1Q 29.Qc1–+) 28.d4?? (better 28.Na3 Rd2 29.Qc1–+) 28...c4 (28...a2 29.Qb2 a1Q 30.Qf2–+) 29.h3? (29.Rf2 Qb6 30.Rb2 Qb2 31.Qb2 ab2–+) 29...Ba4 (29...a2 30.Qb2 a1Q 31.Qf2–+) 30.g4? (30.Na3 Qc3 31.Nc4 dc4 32.Qa4 Qe3 33.Kh1 Qd4 34.Qa5–+) 30...Bb3 Black plans a2 31.gf5 (31.Na3 Ba3 32.Qe1 Rc2 33.Qh4 f6–+) 31...f6 (better 31...Ra2 32.Qa2 Ba2–+) 32.Rf2 (32.Na3 Qa3 33.Qe1 Qa2–+) 32...Bc2 33.Rf1 (33.Na3 Ba3 34.Kh2 Qc3 35.Qg1–+) 33...a2 (33...Bb1 34.Rb1 Qc3 35.Kh1–+) 34.Nd2?? (better 34.Qb2 a1Q 35.Qc2-/+) 34...Qc3–+ 35.Rf2 (35.Kh1–+) 35...Qe3 (better 35...Rb1 36.Qb1 Bb1–+) 36.Kg2?? (36.Qb2 Qe1 37.Rf1 Qg3 38.Kh1 Qh3 39.Kg1 Qh5 40.Qb7 Kf8 41.Qc8 Qe8 42.Qa6–+) 36...Rb1 (better 36...c3 37.Nf1 Qd4–+) 37.Qa2-/+ Rc1?? (better 37...Qa3 38.Qa3 Ba3 39.Nb1 Bb1-/+) 38.Qa7+– Kd8 39.Qa8?? (39.Qb6 Bc7 40.Qe6 Bf4 41.Qd5 Kc8+–) 39...Kd7?? (better 39...Kc7 40.Qa5 Kd7 41.Qd5 Bd3=) 40.Qb7+– Bc7 41.Qd5 (41.Qb5 Kc8 42.Bf7 Rg1 43.Kg1 Qg3 44.Kh1 Qh3 45.Rh2 Qf5 46.Qe8 Kb7+–) 41...Kc8 42.Qg8 (42.Qa8!? Bb8 43.Qc6 Bc7 44.Bf7 (44.Qf6?! Rh1 45.Qa6 Kb8 46.Qb5 Kc8 47.Qe8 Kb7 48.Kh1 Qf2 49.Qb5 Kc8=; 44.Nc4 Qd4 45.Na3 Qb6 46.Qe8 Kb7 47.Nc2 Qc6+–) 44...Qd4 45.Be6 Kd8 46.Qa8 Ke7 47.Qa3 Bd6 48.Qc1+–) 42...Kb7+– 43.Qc4 Bd3? (better 43...Qd3 44.Qd5 Ka7+–) 44.Qb3?? (better 44.Qc1 Bf4 45.Rf4 Qf4 46.Nb3 Qc1 47.Nc1+–) 44...Bb6-/+ 45.Qf7 (45.Qd5 Ka7 46.Qf7 Rc7 47.Qa2 Kb8 48.Qb2 Qd4 49.Qd4 Bd4 50.Nb3 Bf2 51.Kf2 Rc2 52.Ke3–+) 45...Ka6 (45...Rc7 46.Qd5 Kb8 47.Qd8 Ka7–+) 46.Qa2= (46.Qf6?? Qe1 47.Kg3 e3–+) 46...Ba5?? (46...Kb7 47.Qd5 Ka7 48.Qf7 Rc7 A) 49.Qf6?? Bd4 50.Qh4 Qe1–+ (50...Qf2?! 51.Qf2 Bf2 52.Kf2-/+); B) 49.Qa2 Kb8 50.Qb2 Qd4 51.Qd4 Bd4 52.Nb3 Bf2 53.Kf2 Rc2 54.Kg3–+) 47.Qe6?? (better 47.Nb3 Qf2 48.Kf2 Rc2 49.Qc2 Bc2 50.Nc5 Kb6 51.Ke3+–) 47...Kb5?? (47...Bb6 48.Qa2 Ba5+–) 48.Qd5 (48.Be8 Rc6 49.Qc6 Kb4 50.Qc5) 48...Kb4?? (48...Kb6 49.Qd8 Ka6 50.Qa8 Kb6 51.Qb8 Ka6 52.Qd6 Ka7 53.Qd7 Kb6 54.Qd6 Ka7 55.Qd7 Kb6 56.Qe6 Kb5 57.Be8 Rc6 58.Qc6 Kb4 59.Qc5) 49.Qb7 (49.Qb3) 49...Bb5+– 50.Qf7 (50.Be8 Qd3 51.Qe7 Ka4 52.Ne4 Rc2 53.Nc5 Rc5 54.Qc5 Bd2 55.Bb5 Qb5 56.Qc2 Qb3 57.Rd2 Qc2 58.Rc2 Kb3+–) 50...Qd4?? (better 50...Bb6 51.Qf8 Ka4 52.Qa8 Kb4 53.Qe4 Bd4 54.Qe3 Be3–+) 51.Qb3 Kc5 (51...Kc5 52.Qa3 Kb6 53.Qc1 Qd5+–). Akrapovik (1620) – xorp, lichess.org, 2020.

5.Nc3 Nf6 =.

5.c4 d5 6.d3 dc4 7.dc4 Be6 (7...e5 8.Nf3 e4 9.Qd4 Qd4 10.Nd4=) 8.e3 Nd7 9.Bb2 Nc5 10.Nf3 Rd8 11.Qc2 a4 (11...Bg4!?=) 12.Bd4+– Nf6 13.Ra4 Nfd7 14.Ra1 Qd6 15.Be2 Bg4 16.Nbd2 (16.0-0 Qg6 17.Qg6 hg6+–) 16...Bf3 17.Nf3 e5 18.Bc3 Be7 19.0-0 0-0 20.Rfd1 Qh6 (better 20...Qe6!?+–) 21.Ne5 Ne5 22.Be5 Bg5 23.Bd4 Ne6 24.Be5 (better 24.Bf3!? Nd4 25.ed4+–) 24...Be3?? (24...Nc5 25.Qf5 Be3 26.Bg7 (26.fe3?! Qe3 27.Kf1 Rde8+=) 26...Rd1 27.Rd1 Kg7 28.Qe5 (worse 28.fe3 Qe3 29.Qf2 Re8+–) 28...f6 29.Qe3 Qe3 30.fe3+–) 25.fe3 (better 25.Rd8 Rd8 26.Qe4+–) 25...Qe3= 26.Kh1 Qe5 27.Bf3 Rd1 28.Rd1 Nf4? (better 28...Nd4 29.Qd3 Nf3 30.Qf3 Re8=) 29.g3 Nh3 30.Kg2 Ng5 31.Bd5 (31.Bb7 Ne6+–) 31...h5? (31...b6!?+=) 32.Rf1 (32.Bb7 h4+–) 32...h4 (32...Qe7 33.h4 Ne6 34.Qe4+–) 33.Qf5 (better 33.gh4!? Ne6 34.Bb7+–) 33...h3+– 34.Kg1 (34.Kg1 Qe7 35.Qf2+=) 1–0. alessandrocarvalhaes (1895) – SevanKrikorian (2000), lichess.org, 2020.

5.c4 e6 6.Ba3 Bc5 (6...Ba3 7.Na3 d6 8.d4=) 7.e3 Nf6 8.Qb3 (8.Bc5 Qc5 9.d4 Qe7+=) 8...Ne4 (8...Ba3!? 9.Qa3 d6=) 9.d4+= Ba3 10.Ra3 0-0 11.c5 Qc7 12.b6 Qd8 13.f3?? (better 13.Bd3 d5 14.Nf3+–) 13...Qh4–+ 14.g3 Ng3! 15.hg3 Qh1 16.Ne2 Qf3 17.Nd2 Qh5 (17...Qh1 18.Nc4–+) 18.Bg2 Nc6 19.Bf3 Qg5 20.Ne4 Qh6 (20...Qf5 21.Bg2–+) 21.Nd6 f5 22.e4 (better 22.Ra2–+) 22...f4! 23.gf4 (23.Nf4 Nd4 Deflection; 23.gf4 Kh8 Combination) 23...Rf4 24.Nf4 (24.d5 Ne5 25.Nf4 Qf4-/+) 24...Qf4 (24...Nd4 25.Qc3 Qf4–+) 25.Qe3? (25.Ra4 Qg3 26.Ke2 Qh2 27.Kf1 Qd2=+) 25...Qg3?? (better 25...Qe3 26.Re3 Nd4–+) 26.Kd2 Qh2 27.Kc3 (27.Be2!?=) 27...e5=+ 28.de5 (28.d5 Nd4 29.Bd1 h6-/+) 28…Qe5-/+ (28...Qe5 29.Kd2 Qb2 30.Kd1 Nd4=+) 0–1. afsharian – RAHIM_FARAMARZI, lichess.org, 2018.

5.c4 Nf6 6.Bb2 d5 7.e3 Bf5 8.Bd4 Qd8 9.Nc3 dc4 10.Bc4 e6 11.h3 (11.Qf3 Qc8 12.Be2 Be7+=) 11...Bb4 12.Nf3 Qc7 13.d3 0-0 14.Bf6 (14.0-0 Nbd7 15.Rc1 e5+=) 14...gf6 15.Qb3? (better 15.Rc1=) 15...Bd3!–+ 16.Bd3 Bc3 17.Ke2 Ba1 18.Ra1 Qb6 (18...Rd8 19.Qa4–+) 19.Qb1 f5 (19...h6 20.Ra4–+) 20.Qb2 (20.g4 Nd7-/+) 20...Nd7–+ 21.Ng5 (21.g4 fg4 22.Rg1 f6–+) 21...Nc5 22.Bc2 (22.Bc4 Qd8 23.Nf3 a4–+) 22...h6 (22...a4 23.Qb4 h6 24.Nf3–+) 23.Nf3 Rac8 (23...Rfc8 24.Kf1–+) 24.Nd4 (24.g4 fg4 25.Ne5 Rfd8–+ (25...gh3?? 26.Rg1 Kh8 27.Nf7)) 24...Ne4 25.g4 (25.Ke1 Rfd8–+) 25...Nc3 26.Kf1 fg4 27.hg4 Nb5?? (27...Rfd8!? 28.Ke1–+) 28.Nb5? (28.Bd3 Rfd8 29.Qb5 Qb5 30.Bb5 b6=+) 28...Rc5?? (better 28...Rc2 29.Qc2 Qb5 30.Kg2 Rd8–+) 29.Rb1 Rfc8 (29...Rg5 30.Bd1=+) 30.Bd3 Rd8 31.Nd4 (31.Ke2!?=) 31...Qb2-/+ 32.Rb2 Rc1 (32...e5 33.Nb3 Rc3 34.Be4-/+) 33.Kg2 (better 33.Ke2!?=) 33...e5-/+ 34.Nf3? (better 34.Nb3 Rc3 35.Bb1-/+) 34...Rd3–+ 35.Ne5 (35.Rb7 Rc5–+) 35...f6 (better 35...Rd5 36.Nf3 Rc4–+) 36.Nd3+– (36.Nd3 Rc4 37.Nf4+–) 1–0. AleksandrNekhoroshik (1660) – MREICH (1680), lichess.org, 2021.

5.c4 Nf6 6.e3 d5 7.cd5 Nd5 8.Bb2 Nf6 (8...Qd8 9.Nc3=) 9.Nf3+= Bg4 10.Be2 (10.Bd4 Qd8+=) 10...Nbd7 11.0-0 Rb8 (11...Bf3 12.Bf3 Qb5 13.Bf6 ef6 14.Nc3+=) 12.Nc3 (better 12.Bd4 Qd8 13.d3+=) 12...g6? (12...e6 13.Na4 Qd8 14.h3+=) 13.h3 (13.Nd5 Qd8 14.Qa4 Be6+–) 13...Be6 (13...Bf3 14.Bf3 Bg7 15.d4+–) 14.Nd4 (14.d4 Rd8+–) 14...Bg7 15.Ne6 Qe6 16.Ra5 0-0 17.Bf3 (17.Ra7 Rfc8+–) 17...Nc5 (17...Ne5+–) 18.b6 (better 18.d4!? Nce4 19.Ne4 Ne4 20.Qd3+–) 18...Nd3+– 19.Ba1 (19.Rb5 Qd7+–) 19...Ra8 (19...Qb6!? 20.Rb5 Qd6+=) 20.Ra7+– Qb6 21.Ra8 (21.Rb7!? Qd6 22.Qe2+–) 21...Ra8+= 22.Qc2 (22.Qb1 Qd6+=) 22...Ne5 23.Be2 Rc8 (23...Qe6 24.d4 Nc6 25.Qb2+=) 24.Qa4 (24.Rb1 Qa5+=) 24...Ned7 25.Bf3 (25.d4 Qd6+=) 25...Rb8 (25...Ne5 26.Bd1=) 26.Ne4 (26.Rb1 Qd6+–) 26...Qd8 (26...Ne4 27.Qe4 Qd6 28.d4+=) 27.Nf6 Nf6 (27...Bf6 28.Qb5+–) 28.Qa7 (28.Be5 b5 29.Qb3 Rb6+–) 28...b5 29.Bc3 (29.Be5 Rc8+=) 29...b4+= 30.Bd4 (30.Be5 Rb5 31.d4 Nd5 32.Bg7 Kg7 33.Bd5 Qd5 34.Qe7 b3+=) 30...b3 (30...e6 31.Rb1+=) 31.Rb1+= Nd7 32.Bg7 Kg7 33.Qa3 Qb6 Black plans b2 (33...Ne5!? 34.Qb2 f6+=) 34.Qe7+– Nf6 35.Qe5 b2 36.g4 Qe6?? (better 36...h6+=) 37.d4 (better 37.Qb8 g5 38.Qb2+–) 37...Qe5-/+ 38.de5 Nd7 39.Bg2 (better 39.Kf1-/+) 39...Nb6?? (39...Nc5 40.Bf1-/+) 40.Be4?? (better 40.Rb2 h5 41.gh5 gh5 42.Kf1+–) 40...Nc4 41.Bd3 Nd2 42.Rd1 b1Q Do you see the mate threat? 43.Bb1 (43.Rb1? Nb1 (43...Rb1?! 44.Bb1 Nb1 45.f4-/+) 44.f4 Nd2–+) 43...Nb1 44.f4 Kf8 45.f5 Ke7 46.f6? (better 46.Rd6-/+) 46...Ke6–+ 47.Rd6 (47.h4–+) 47...Ke5 48.Rd7 Kf6 49.Rd6 Kg7 50.e4 (50.Kf2 Rb2 51.Kg3 Nd2–+) 50...Rb3 51.h4 (51.Rd1 Rb2–+) 51...Rg3 52.Kf2 Rg4 53.Rb6 (53.e5 Rh4 54.Rd7 Re4–+) 53...Re4 (53...Nd2 54.e5–+) 54.Rb2 (54.Rb1 Rh4 55.Rb5 h5–+) 54...Rh4 (better 54...Nc3 55.Rc2 Re2 56.Re2 Ne2 57.Kf3–+) 55.Rb1 Rh2 56.Kf3 (56.Kf3 g5 57.Kg3–+; 56.Kg3 Rc2–+) 1–0. AleksandrNekhoroshik (1700) – Lemon03 (1665), lichess.org, 2021.

5.e3 a4 6.c4 e6 (6...e5 7.Bb2+–) 7.Ra4 Ra4 8.Qa4 Bd6 (8...d5 9.d4 dc4 10.Na3+–) 9.d4 (9.Bb2 f6+–) 9...Nf6 (better 9...Qc7+–) 10.c5 Bc5 11.dc5 Qc5 12.Ba3 Qc7 13.Nf3 Nd5 (13...b6 14.Bd3 Bb7 15.Qa7+–) 14.Be2 (better 14.Qd4 d6+–) 14...Nc3 15.Qb4 Nb1 (15...Nd5 16.Qd6 Qd6 17.Bd6 Nc6 18.bc6 dc6+–) 16.Qe7 (16.Qb1?! Qc3 17.Nd2 Qa3=) 1–0. DEFFM – GuestZRWW, freechess.org, 2018.

5.e3 d5 6.Nf3 Qb5?? 7.Bb5+– Bd7 8.Bd7 (8.Qe2 e6+–) 8...Nd7 9.c4! dc4 10.Qa4 Rc8 (10...Ngf6 11.Qc4 e6 12.Bb2+–) 11.Ne5 (better 11.Na3 c3+–) 11...Rc7 (11...Ngf6 12.Nc4 e5 13.Bb2+–) 12.Nd7 (better 12.Qa5!? Ne5 13.Qe5 f5 14.Qc7 Kf7+–) 12...Rd7 13.Qb5 a4 14.Ra4 e5 15.Ra8 Ke7 16.Ba3 (16.Qe5) 16...Rd6 17.Re8 (17.Qe5 Kd7 18.Qe8 Kc7 19.Qc8 Kb6 20.Qc5) 17...Kf6+– 18.Qe5 Kg6 19.Rf8 (19.Qg3 Kh6 20.Qh3 Kg5 21.f4 Kg6 22.Qg3 Kh6 23.Qg5) 19...Rd3 20.Qg3 (20.h4 Re3 21.de3 f6 22.h5 Kh6 23.Qf4 g5 24.Rf6 Nf6 25.Qf6) 20...Kf6+– 21.Qh4 g5 22.Bb2 (22.Qc4 Rd7 23.Bb2 Kg6 24.Qe4 Kh6 25.h4 Rd4 26.Qd4 f6 27.Rf6 Kg7 28.Rf4 Nf6 29.Qf6 Kg8 30.Qh8) 22...Kg6 23.Qe4 Kh6 (23...f5 24.Qf5 Kh6 25.h4 Re3 26.fe3 gh4 27.Rh4) 24.Rf7 (24.h4 Rd5 25.hg5 Kg5 26.Qd5 Kg4 27.Qh5) 24...g4 (24...Rd4 25.Qe6 Kh5 26.Bd4 Nf6 27.Rf6 g4 28.Rh6 Kg5 29.Qf6) 25.Qg4 (25.Qf4 Kg6 26.Qf5 Kh6 27.Bg7) 25...Rd6 (25...Re3 26.fe3 c3 27.Bc3 Ne7 28.Bg7) 26.Bg7 1–0. DEFFM – GuestKTTL, freechess.org, 2016.

5.e3 d5 6.Nf3 f6 7.c4 (7.Ba3 e5+=) 7...dc4 8.Bc4 Bd7 (8...e5 9.Nc3+=) 9.0-0 (better 9.d4+–) 9...Bb5?? (better 9...e5+–) 10.Qb3+– Nd7 (10...Nc6 11.Nc3 (11.Qb5?! Qb5 12.Bb5 e5+–; 11.Bg8?! Nb4 12.Qf7 Kd7+–) 11...Nh6 12.Bb5+–) 11.Bb5 (worse 11.Qb5 Qb5 12.Bb5 e5+–; 11.Bg8?! Bf1 12.Qf7 Kd8 13.Kf1 e5+–) 11...a4 (11...Qd8+–) 12.Bd7 Kd7 13.Qb6 (13.Qb6 Ke8 14.Qb7+–) 1–0. DEFFM – GuestTXCJ, freechess.org, 2018.

5.e3 d5 6.Nf3 Bg4 7.c4 dc4 8.Bc4 Nf6 9.0-0 (9.Bf7 Kf7 10.Ne5 Ke8 11.Ng4 Qb5 12.Nf6 gf6+=) 9...e6= 10.h3 h5?? (better 10...Bh5=) 11.hg4+– hg4 12.Ne5 Qd6 (12...Bd6!? 13.d4 Qc7+–) 13.d4 (13.Ng4 Ng4 14.f4 Qc5 15.Qg4 Qc4=+) 13...Nbd7 14.Bb2 (14.Ng4?! Ng4 15.f4 Ndf6=) 14...0-0-0?? (14...Qc7 15.Qa4 Nb6+–) 15.Qb3 (15.Qa4 Ne8 16.Rc1 Ne5 17.Be6 Kb8 18.Qa5 Nf3 19.gf3 Qh2 20.Kf1 Qh3 21.Ke2 Qf3 22.Kd3 Qe2 23.Ke2 Ba3 24.Qd8 Ka7 25.Ra3) 15...Nd5 (15...Kb8 16.Rc1 Qe7 17.Ba3+–) 16.Rc1 f6 (16...Kb8 17.Ba3 Qb6 18.Nf7 Rh5+–) 17.Bd5 Kb8 18.Nc6! Ka8 (18...bc6 19.bc6 Double attack (19.Qc3 Decoy; 19.bc6 Passed pawn)) 19.Ra5 1–0. DEFFM – CuteGirlGuest. freechess.org, 2018.

5.e3 d6 6.Bb2 Bd7 7.c4 Nf6 8.Nf3 e5 9.Be2 h6 10.d4 e4 11.Nfd2 Bf5 12.Nc3 Be7 13.0-0 0-0 14.f3 (14.Qc2!? Nbd7+–) 14...ef3+– 15.Bf3 (15.Nf3 Nbd7+–) 15...Bh7 (15...Bd3!? 16.Ne2 d5+–) 16.Nd5+– Nd5 17.Bd5 (worse 17.cd5 Qb5 18.Bc3 Bd3-/+) 17...Nd7 18.Qf3 Rab8 (18...a4 19.Bb7 Ra7 20.Bc6+–) 19.Bf7 (19.Bc3!? a4 20.Bf7 Kh8 21.Ra4 Bf6+–) 19...Kh8 20.Qg3 (better 20.Qh3 Qc7 21.Qe6+–) 20...Bf6? (better 20...Nf6 21.Be6 Bd3+–) 21.Be6+– Qc7 22.Ba3 Be7 (22...Ne5 23.c5 Rbe8 24.Bd5+– (worse 24.de5 Be5 25.cd6 Rf1 26.Rf1 Bg3 27.dc7 Bc7+–)) 23.c5! dc5 (23...Qd8 24.cd6 Bg5+–) 24.Qc7 (24.Qc7 Bg5 25.Rf8 Rf8 26.dc5+–) 1–0. DEFFM – GuestPLBF, freechess.org, 2019.

5.e3 d6 6.c4 Nf6 7.Nf3 d5 8.Bb2 Bg4 9.Be2 (9.h3 Bf5+=) 9...dc4= 10.Bc4 e6 11.h3 Bh5 12.g4 (12.Bf6 gf6 13.0-0 Bb4=) 12...Bg6= 13.0-0 Bb4 14.Ne5 Nbd7 15.Nd7 Nd7 (15...Kd7 16.d3=) 16.Bg7+= Rg8 17.Bd4 Qc7 18.d3 h5 19.f4 (better 19.g5+=) 19...hg4-/+ 20.h4 (20.hg4 Bh5 21.Kf2 Bg4-/+) 20...Qd8–+ 21.Ra2 (21.Rf2 Qh4 22.Rh2 Qe7–+) 21...Qh4 22.Rh2 Qg3?? (better 22...Qd8–+) 23.Rg2= Qh3 24.Rh2 Qg3 25.Rg2 Qh3 26.Qg4 (26.Rh2!? Bh5 27.Qb3 Qg3 28.Rg2=) 26...Qg4-/+ 27.Rg4 0-0-0 (27...a4!?-/+) 28.Kf2 Bf5 (28...Bd3 29.Rg8 Bc4 30.Rfg1 Bb5 31.Bc3=+) 29.Rg8 Rg8 30.e4 Bh7 31.Rh1 Bg6 32.Nc3 Bc5 33.Bc5 Nc5 34.Ke3 b6 35.d4 Nd7 36.d5 ed5 37.Bd5 Nc5? (better 37...Nf6+–) 38.f5+– Bf5 39.ef5 Rg3 (39...Re8 40.Kd4 Rf8 41.Rh6+–) 40.Kd4 Rd3 (40...f6 41.Be6 Kb8 42.Rh8 Kb7 43.Rh6 Rd3 44.Kc4+–) 41.Kc4 Rf3 (41...Rg3 42.Bf7 Kd7+–) 42.Bf3 1–0. DEFFM – GuestCMMQ, freechess.org, 2018.

5.e3 d6 6.Nf3 Bd7 7.Nc3 Nf6 8.Bc4 Be6 (better 8...e6!?+=) 9.Na4+/- Qc7 10.Be6 fe6 11.Ng5 Qc8? (better 11...Nbd7+/-) 12.Nb6+- Qc5 13.Na8 Qg5 14.Qf3 Qb5 (14...b6+-) 15.Nc7 (15.Nc7 Kf7 16.Nb5+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

5.e3 e5 6.Nc3 Nf6 7.Nf3 =.

5.e3 e6 6.Bb2 Nf6 7.Nf3 h6 8.Be2 a4 (8...d5!?+=) 9.0-0 (9.c4 Be7+–) 9...Qc7 (9...d5 10.c4+–) 10.c4+– b6 (10...d5 11.cd5 Nd5 12.Ra4 Ra4 13.Qa4+–) 11.Ra4 (11.Bf6 gf6 12.Ra4 Ra4 13.Qa4 Bb7+–) 11...Ra4 12.Qa4 Bb7 (12...Be7 13.d3+–) 13.Qa7 (13.Bf6 gf6 14.d4 Bd6+–) 13...Bd6 (13...d6 14.Bf6 gf6 15.Nc3+–) 14.Bd4 Bc5 (14...Bf3 15.Qc7 Bc7 16.Bf3+–) 15.Be5 d6 16.Bc3 e5?! (16...Ne4 17.Qa1 d5+–) 17.d4 ed4 (17...Nbd7 18.dc5 Nc5 19.Nbd2+–) 18.ed4 (18.Bd4?! Nbd7+–; 18.Nd4?! Ne4+–) 18...Ne4 (18...Nbd7 19.dc5 dc5 20.Nfd2+–) 19.dc5 Nc3 20.Nc3 dc5 (20...bc5 21.Nd5 Qc8 22.Re1 Bd5 23.Bd3 Be6 24.Re6 fe6 25.Qg7+–) 21.Nd5 Nc6 1–0. GuestLYPP – GuestYBMD, freechess.org, 2018.

5.e3 Qf6 6.Nc3 e6 7.Bb2 Bb4 8.Na4 Qg6 9.Nb6 Nf6 (9...Ra7 10.Nc8 Ra8 11.Nb6+–) 10.Nc8 (better 10.Na8 d5+–) 10...Ne4 (10...Nd5 11.c3 Bc5 12.Ba3+–) 11.Nf3 Nf2 (11...0-0 12.Nb6 Ra7+–) 12.Kf2 (12.Kf2 Bc5 13.d4+–) 1–0. DEFFM – GuestCDSA, freechess.org, 2018.

5.e3 Qf6 6.Nc3 e6 7.Bb2 Qe5? 8.Qb1?? (8.Na4 Qd6+–) 8...Bb4?? (better 8...Qc7+=) 9.Na4 (better 9.Na2 Bd2 10.Kd2 Qd5 11.Ke1+–) 9...Qg5?? (better 9...Qd6 10.Nf3 f6+–) 10.Nf3 Qg6 11.Nh4 (better 11.Nb6 Ra7 12.Nc8 Ra8+–) 11...Qg4 12.f3?? (better 12.Nb6 Qh4 13.Bg7+– (13.Nc8?! Nf6+=)) 12...Qh4-/+ 13.Ke2 Qh6?? (better 13...Qg5!? 14.h4 Qb5 15.Kd1 Qd5-/+) 14.c3 (14.Nb6 Ra7 15.Nc8 Ra8+–) 14...Bf8 (better 14...Bc5 15.Nc5 d5=) 15.c4?? (15.Nb6 Ra7 16.Nc8 Ra8+–) 15...d6?? (better 15...e5 16.c5 Ra7-/+) 16.Nb6+– Kd8? (better 16...Ra7 17.Nc8 Ra8+–) 17.Na8+– Ne7 (17...Nd7 18.Qa2+–) 18.Nb6 (18.Qa2 a4+–) 18...Kc7 (18...Nd7 19.Nc8 Nc8 20.Ra5+–) 19.Na4 (better 19.Qa2!? a4 20.Qa4 Kd8+–) 19...b6 (19...Nd7 20.e4+–) 20.Kf2 (20.Nb6 Kb6 21.Qa2 Nbc6+–) 20...f6? (20...Nd7 21.Qc2+–) 21.Be2 (better 21.Bd4!? Nd7 22.Qa2 Bb7 23.Nb6 Nb6 24.Bb6 Kd7 25.Qa5 Nc8+–) 21...Nd7 22.h3 (22.Re1 Kd8+–) 22...g5 (22...Nf5 23.Rd1+–) 23.Rf1 Qh4 24.Kg1 Nf5 25.f4 (25.Rc1!? Qg3 26.Rc2 e5+–) 25...Ng3 26.Rf2 Ne4?? (better 26...Rg8 27.c5! gf4 28.cb6 Kd8+–) 27.Qe4 e5 (27...Bg7 28.Qc6 Kd8 29.Qd6 g4 30.Nb6 Bf8 31.Qe6 gh3 32.Nd7 Be7 33.Ra5 hg2 34.Rg2 Qe1 35.Bf1 Rf8+–) 28.Qc6 Kd8 29.Nb6 Nb6 30.Qb6 Kd7 31.Qc6 Kd8 32.Ra5 Be7 33.Ra8 Qf2 34.Kf2 Re8 (34...Bf8 35.Qc8 Ke7 36.Qe8) 35.Qc8 (35.Rc8?!=) 1–0. Akrapovik – ANDYBAGO, lichess.org, 2019.

5.e3 Qf6 6.d4 d5 7.Nd2+=.

5.e3 Qf6 6.d4 d6 7.c4 (7.e4 Qe6 8.Nc3 Nf6+/-) 7...e5 (7...Nd7 8.Nc3 Nb6 9.e4+/-) 8.Bb2 (8.Nc3 Nd7+/-) 8...ed4 (8...Be6 9.Bd3+/-) 9.Bd4 Qf5 (9...Qd8 10.Nf3+/-) 10.g3 (10.Bd3 Qg5 11.Nc3 Ne7+–) 10...Be6 (10...Nd7 11.Nc3 Ngf6 12.Bh3+/-) 11.Bd3 (11.Bg2 d5 12.Nc3 Ne7+–) 11...Qg4 12.Qg4 Bg4 13.Be4 Nd7 (13...d5 14.Bd5 Bc8 15.Nc3+–) 14.Bb7 Rb8 15.Bc6 Ke7? 16.Ra5 Nb6 17.c5 Rc8?? 18.cb6 Nf6 19.b7 Rd8 20.Ra8 Ne4 21.Rd8 Kd8 22.b8Q Ke7 23.Be4 (23...Bd7 24.Qb7 f6 25.Bf5 Kf7 26.Qd7 Be7 27.Qe6 Ke8 28.b6 Kf8 29.b7 g6 30.b8Q Kg7 31.Qe7 Kh6 32.Qf6 Rb8 33.Qh4; 23.Qe8) 1–0. tschulz – tigga, mySchach.de, 2004.

5.e3 Qf6 6.d4 e5 7.Bc4 ed4 8.ed4 Bb4 (8...Bd6 9.Nf3 Qe7 10.Be3+–) 9.c3 Bd6 (9...d5 10.Bd5 (10.cb4?! dc4 11.Nc3 a4+–) 10...Qe7 11.Ne2+–) 10.Nf3 Bc7?? (better 10...Qe7 11.Be3 Nf6+–) 11.0-0 b6 (11...h6 12.Re1 Ne7+–) 12.Bg5 (better 12.Re1 Kf8 13.Bg5 d5 14.Bf6 Nf6+–) 12...Qg6 (12...Qf5 13.Re1 Kf8+–) 13.Re1 Ne7 14.Re7 Kf8 15.Rf7 (better 15.Qe2 f6 16.Nh4 Bh2 17.Kh2+–) 15...Ke8 16.Qe2 Qe6 17.Re7 Kd8 (17...Kf8 18.Be6 Bd6 19.Rf7 Kg8 20.Rd7 Kf8 21.Rd8) 18.Re6 1–0. DEFFM – GuestNJLZ, freechess.org, 2019.

5.e3 Nf6

6.Bb2 a4 7.c4 d6 8.Ra4 Ra4 9.Qa4 Nbd7 10.d4 g6 (10...e5 11.Qc2+–) 11.Nf3+– Bg7 12.Bd3 0-0 13.0-0 d5 (13...Re8 14.Nbd2+–) 14.c5 Qd8 15.Nbd2 Re8 16.Bc3 Nf8 (16...e5 17.Ne5 Ne5 18.de5+–) 17.Ne5 Be6 18.Ra1 Ng4 19.Ndf3 f6 (19...Qc8 20.Qb4+–) 20.Ng4 Bg4 21.Qa7 (21.Nd2 Nd7+–) 21...Qd7 (21...Qc8 22.Qa2 Bf3 23.gf3+–) 22.Nd2 Ne6 (better 22...e5+–) 23.c6! (23.c6 Qd6 24.Qb7+–) 1–0. GuestBBRG – GuestYWXN, freechess.org, 2018.

6.Bb2 Nc6? 7.c4?? (7.Bf6 ef6 8.bc6 dc6+–) 7...d5? (better is 7...Nb4+=) 8.Bd4?? (better is 8.Bf6 ef6 9.bc6 bc6 10.cd5 cd5 11.Nc3+–) 8...Nd4–+ 9.ed4 Qd4 10.Na3?? e6 11.Nf3 Qg4 12.h3 Qg6 13.Ne5 Qe4 14.Qe2 Ba3 15.Qe4 Ne4 16.Ra3 b6 17.Bd3 Nc5 18.Be2 0-0 19.d4=+ Ne4 20.0-0 f6 21.Nc6 Bd7 22.cd5= ed5 23.Ne7+= Kh8 24.Nd5 Nd6? 25.Nb6+– Bb5 26.Na8 Be2 27.Re1 Ra8 28.Re2 Nb5?? (28...Kg8+–) 1–0. Andre,Karl – Wartig,Wolfgang, corr, (year?).

6.Bb2 d5 7.Nf3=.

6.Bb2 d6 7.Nf3 Nd5 8.e4 Nf4 9.g3 Ng6 10.Be2 h5 11.h4 Bg4 12.Ng5 f6? (better 12...Be2 13.Qe2 Qc7+=) 13.Bg4+– hg4 14.Ne6 Ne5 15.Bd4 (better 15.Be5!? de5 16.Qg4+–) 15...Nf3+– 16.Qf3! gf3?? (better 16...Qd4 17.Nd4 gf3+–) 17.Bb6+– Nd7 (17...Kd7 18.Nc7 Ra7 19.Ra3+–) 18.Nc7 Kf7 19.Na8 g5 20.h5 Bh6 21.Ba5 (better 21.Ra5 g4+–) 21...Ra8 22.Nc3 (better 22.Bc3 Rc8+–) 22...b6 23.Bb4 (better 23.g4+–) 23...Ra1= 24.Nd1 Ne5 (better 24...Rc1!? 25.g4 Ne5=) 25.Bc3 Rb1 (25...Ra2!? 26.Ne3 g4+=) 26.Be5+– fe5 27.d3?? (27.g4 Rb4 28.d3 Rb5+–) 27...Rb5?? (better 27...g4=) 28.0-0?? (better 28.g4+–) 28...g4-/+ 29.Nc3 Rc5 30.Nd5 Rc2 31.Rd1 (31.Rb1!?-/+) 31...b5 32.Nb4 Rc3 33.Nd5 Rc2 34.Nb4 Rb2 35.Nd5 b4 36.Kh2?? (36.Nb6–+) 36...b3 37.Kg1 Rc2 38.Rb1 (38.Nb6 Bc1 39.Na4 b2 40.Nb2 Bb2–+ (40...Rb2?! 41.Rc1 Rd2 42.Rc3–+)) 38...b2 39.Ne3 (39.Nc3 Rc3 40.Rb2 Rd3 41.Rb1–+) 39...Rc1 40.Rc1 bc1Q (40...bc1B?! 41.Ng4 e6 42.Nh2=+) 41.Kh2 (41.Nf1 Qe1 42.d4 Be3 43.d5 Qf2 44.Kh1 Qg2) 41...Be3 42.fe3 (42.d4 Bf2 43.h6 Qh6) 42...Qe3 (42...Qd2 43.Kg1 Qg2) 43.h6 (43.Kh1 Qd2 44.d4 Qg2) 43...Qh6 (43...Qd2 44.Kg1 Qg2) 44.Kg1 Qe3 45.Kh2 (45.Kh1 Qd2 46.d4 Qg2) 45...f2 (45...Qd2 46.Kg1 Qg2) 46.Kg2 Qf3 (46...Qe2 47.d4 f1Q) 47.Kf1 Qg3 48.d4 (48.Ke2 Qf3 49.Kd2 f1Q 50.Kc3 Qb1 51.Kc4 Qfd3) 48...Qg1 49.Ke2 f1Q 50.Kd2 Qgf2 (50...Qd4 51.Kc2 Qfd1) 51.Kc3 Q1e1 (51...Qb5 52.de5 Qfb2) 52.Kc4 Qd4 (52...Qfe2 53.Kb3 Qb5 54.Kc2 Qbb1) 53.Kb5 Qb1 54.Kc6 Qc2 (54...Ke8 55.Kc7 Qc3) 55.Kd7 Qdb2 (55...Qda4 56.Kd8 Qe8) 56.Kd8 Qb8 57.Kd7 Qcc7 (57...Qbc7) 0–1. alessandrocarvalhaes (1745) – VitoRomanelli (1730), lichess.org, 2018.

6.c4 d6 7.Bb2 Nfd7 8.Nf3 Qc5 9.Bd4 Qb4 10.Nc3 e5 11.Rb1 Qa3 12.Rb3 ed4 13.Ra3 dc3 14.Rc3 g6 15.d4 Bg7 16.Bd3 0-0 17.0-0 Nc5 18.Ra3 Nd3 19.Qd3 Nd7 20.Nd2 b6 21.Ne4 d5 22.cd5 Bb7 23.Nc3 Rfd8 24.e4 Nf6 25.f3 Bf8 26.Raa1 Rd7 27.Na4 Rd6 28.Rfc1 Rad8 29.Rc7 Ne8 30.Rb7 R6d7 31.Rb6 Nd6 32.Rc6 f5 33.e5 Nc8 34.d6 Na7 35.Ra6 Nc8 36.Rc1 Rf7 37.Ra8 Rfd7 38.Rcc8 Rc8 39.Rc8 Rb7 40.Nc5 Rb6 41.Ne6 a4 42.Rf8 1–0. avinoam – wk1234, kurnik, 2012.

6.c4 e5 7.Nc3 Bb4 8.Nf3 Bc3 9.dc3 0-0 (9...e4 10.Qd4 Qd4 11.Nd4+= (11.cd4? ef3 12.gf3 d5–+)) 10.Ne5 d6 11.Nd3 Be6 12.Nf4 Nbd7 13.Ba3 Exerts pressure on the isolated pawn 13...Nc5 14.Bd3 Nd3 15.Qd3 Rfd8 16.Ne6 fe6 17.0-0 Qc7 18.Rfd1 b6? (better is 18...d5 19.cd5 Rd5+=) 19.Bd6+– Qb7 20.Qe2 Ne4 21.Be5 Qf7 22.f4 Nc5 23.Rd6 Rd6 24.Bd6 Ne4 25.Be5 Rd8 26.Rd1 Rd1 27.Qd1 h6 28.Qd8 Kh7 29.Qb6 Qd7 30.Bd4 Qe7 31.Qa5 Qh4 32.g3 Qg4 33.Qa2?? Qd1-/+ 34.Kg2 Qe1?? 35.Qc2+– (35.Qc2 Kg8 36.b6+– (36.Qe4?! Qe2 37.Kh3 Qh5 38.Kg2 Qe2 39.Kg1 Qe1 40.Kg2 Qe2=)) 1–0. Rush,Bradley – Kappel,Ray, 53. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

6.Nf3 d5 7.Bb2 e6 8.c4 Bd7 (8...Nbd7 9.d4+=) 9.Be2 (better 9.Bf6!? gf6 10.cd5 ed5 11.Nc3+/-) 9...dc4=+ 10.Bc4 Be7 (10...Bb5 11.Bd4 Bc5 12.Na3=+) 11.0-0 (11.Qa4 0-0+=) 11...0-0 (11...Bb5!? 12.Bd4 Bc5 13.Bb5 Qb5=) 12.Qb3 Rc8 13.Nc3 Be8 14.Rfc1 Nbd7 15.d4 Qc7 16.Bd3 b6 (16...Qd8 17.Ba3+=) 17.Nd5 Qd8 18.Ne7 Qe7 19.Ba3 Qd8 20.Rc8 Rc8 21.Bd6 h6 22.h3 Nf8 23.e4?? (better 23.Be5+/-) 23...Qd6-+ 24.e5 (24.Qb1 Nh5 25.Qb3-+) 24...Qd8 (better 24...Qd5 25.Qb2 Nh5-+) 25.ef6=+ Qf6 26.Ne5 Rd8 27.Qc4 Qf4 28.Nf3 Rd5 29.Rc1?? (better 29.Qb3=+) 29...Bb5-+ 30.Qc3 Bd3 0-1. eem63 (1615) - Abekete (2240), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2019.

6.Nf3 Ne4 7.Bb2+= d6 8.Bd4 Qc7 9.c4 e5 10.Bb2 Bg4 11.Be2 h5 (11...Be7 12.d4 Nd7 13.Nbd2 Nd2 14.Nd2 (worse 14.Qd2 e4=+; worse 14.Kd2 e4-/+) 14...Be2 15.Qe2=) 12.h3 (12.d4 Nd7+=) 12...Bf3 13.Bf3 (13.gf3 Nf6 14.d4+=) 13...Ng5 (better 13...Qc4 14.Na3 Qb4=) 14.Bd5+– Nd7 15.f4 Nh7 16.0-0 (16.Qf3 Nc5 17.0-0 Nf6+–) 16...Ndf6 (16...Nhf6 17.Nc3+=) 17.fe5 (17.Nc3!?+–) 17...de5 18.e4 (18.d4 Nd5 19.cd5 ed4 20.Bd4 Ng5+–) 18...Nd5+= 19.cd5 Qc5 (19...Nf6 20.Ra4+=) 20.Rf2 (20.Kh1 Ng5 21.Nc3 Bd6+=) 20...Nf6 21.Be5?? (better 21.Ra4 Bd6 22.Na3+=) 21...Ne4–+ 22.d4 Nf2 23.Kf2 (23.dc5?? Nd1 24.d6 Ne3–+) 23...Qd5 (23...Qb5 24.Nc3 Qc4 25.Na4–+) 24.Nc3 Qc4 25.Qf3 Qc3?? (better 25...f6 26.Bf6 gf6 27.Re1 Kf7 28.Qb7 Kg6 29.Qa8 Qd4 (29...Qc3?! 30.Qd5-/+) 30.Kf1 Qc3 31.Qe4 Kg7–+) 26.Qc3+– (26.Qc3 f6 27.Bh2+–) 1–0. GuestGTHN – VelikiBrat, freechess.org, 2018.

4.ab5 d5

5.Ba3 Nf6 6.Nf3 =.

5.Ba3 g6 6.Bb2 Nf6 =.

5.Ba3 g6 6.c3 Bg7 7.d4 Qb6 (7...Nf6 8.Nf3=) 8.e3 Nf6 (8...Be6 9.Nd2+=) 9.Nd2 0-0 (9...h6 10.c4+=) 10.Bd3 (10.Be7 Re8 11.Bf6 Qf6+=) 10...Bg4 (10...Qc7 11.c4+=) 11.f3 Bd7 12.Rb1 (12.c4 a4=) 12...Be6 13.Be7 Re8 14.Bc5 Qd8 15.Ne2 Nbd7 16.Ba3 Qc8 17.0-0 Nb6 (17...Qc7 18.e4 de4 19.Ne4+=) 18.Nf4 (18.e4!?+/-) 18...Bf5 19.Bf5 Qf5 20.g3 (20.Qe1 Bh6 21.Qh4 Nh5=) 20...g5 (20...Re3!? 21.Rc1 Bh6-/+) 21.g4 Qd7 22.Qe2?? (better is 22.Ng2=) 22...gf4–+ 23.e4 de4 24.fe4 Qg4 25.Qg4 Ng4 26.Rf4 (26.h3 Ne3 27.Rf4 Na4–+) 26...Ne3 (26...h5 27.Rbf1 Bh6 28.Rf7 Bd2 29.Rb7–+) 27.Nf1?! (27.Kf2 Nc2 28.Rg1–+) 27...Nec4 28.Bc5 (28.Bc1 Na4 29.Rb3 Nc3 30.Rc3 Bd4 31.Re3 a4 (< 31...Ne3 32.Be3 Be3 33.Ne3–+; < 31...Be3 32.Ne3 Ne3 33.Be3–+) 32.Rg4 Kf8–+) 28...Nd7 (28...Na4 29.b6–+) 29.Rf5 (29.Rd1 b6 30.Bb6 Ndb6–+ (< 30...Ncb6 31.Ne3–+)) 29...Nc5 (better is 29...b6–+) 30.Rc5 Na3 31.Re1 (31.Rb3 Nc2 32.e5 Rec8–+) 31...Nc2 32.Re2 (32.Rd1 Re4 33.Rc7–+) 32...Na1 (better is 32...Nd4 33.Rg2 Ne6–+) 33.e5? (better is 33.Rg2!? Kf8 34.Ng3-/+) 33...Nb3 34.Rc7 f6?? (better is 34...Rac8 35.b6 Rc7 36.bc7 Rc8–+) 35.Rg2+– fe5 (35...Kh8 36.Rgg7 Rg8 37.ef6 h6+–) 36.Rgg7 (36.Rcg7?! Kh8+=) 36...Kf8 (36...Kh8 37.Rh7 Kg8 38.Rcg7 Kf8 39.Ng3 Ra6 40.ba6 Re7 41.ab7 Rg7 42.b8Q Kf7 43.Qb7 Kf8 44.Qg7 Ke8 45.Qe7#) 37.Rh7 (37.Rcf7) 37...Kg8 38.d5 (38.Rcg7 Kf8 39.Ng3 Re7 40.Re7 Nd4 41.Rb7 Kg8 42.Rbg7 Kf8 43.Nh5 Ne2 44.Kf2 Nc3 45.Rh8#) 38...e4?? (better is 38...Nc5+–) 39.Ne3 Nd2 (39...Re5 40.Rhg7 Kf8 41.Rcf7 Ke8 42.Rb7 Kd8+–) 40.Nf5 (40.Rcg7 Kf8 41.Nf5 Nf3 42.Kh1 e3 43.Rh8#) 40...Rac8 (40...Re7 41.Rce7 Nf3 42.Kf2 e3 43.Kf3 e2 44.Reg7 Kf8 45.Rh8) 41.Nh6 (41...Kf8 42.Rcf7) 1–0. MasterofDisaster – destoyer1, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Bb2 b6 6.e3 Nd7 7.Nf3 Ngf6 8.d4 e6 9.Bd3 Be7 10.Nbd2 Bb7 11.0-0 0-0 12.c4 Bb4 13.Qc2 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Qe7=) 13...Rc8 14.Rfc1 Qe7 15.Ng5 h6 16.Ngf3 dc4 17.Nc4 Bf3 18.gf3 Nd5 19.f4 Qh4 20.Qe2 f5 21.Qf3 Rf6 22.Kh1 Rg6 (22...Rf7!?=) 23.Bf5!+/- Rf6? (23...ef5 24.Qd5 Double attack (24.Qd5 Deflection; 24.e4 Decoy; 24.Qd5 Overloading)) 24.Be6!+- Re6 25.Qd5 Kh8?? (25...Qg4 26.f3 Nf6+-) 26.Qe6 Qf2 (26...Rd8 27.d5 Nf6 28.Rg1+-) 27.Rg1 (better 27.Qd7 Qf3 28.Kg1 Rc4 29.Qe8 Kh7 30.Rc4 Bd2+-) 27...Rc4 28.Qc4 Qb2 29.Qf7 Bf8 30.Qd7 Qf2 31.Rg3 a4 (31...Qc2+-) 32.Qf7 (32.Qf7 Qf3 33.Rf3 Be7 34.Qe7 a3 35.Rg3 g5 36.Ra3 gf4 37.Ra8; 32.Ra4?! Qf1 33.Rg1 Qf3 34.Rg2 Qf1 35.Rg1 Qf3 36.Rg2 Qf1 37.Rg1=) 1-0. onur604 (2320) - KovalyovArtyom (2130), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.Bb2 Qb6 6.e3 Bd7 7.Nc3 e6 8.Nf3 Bb4 9.Na4 Qc7 10.Bg7 f6 11.Bh8 Kf7 (11...e5 12.b6 Qc8 13.c3+–) 12.Bd3 (12.c3 Bf8 13.Qc2 f5+–) 12...Nh6 (12...h6 13.Nh4 e5 14.Qh5 Ke7 15.Qg6+–) 13.Bh7 (13.Ng5 fg5 14.Qh5 Kg8+–) 13...Bb5 (13...Ke7 14.Bg7 Nf7 15.Nd4+–) 14.Nh4 (better 14.Nd4 Qe5 15.Nb5 Nd7+–) 14...Nd7 (14...Kf8 15.Bg6 Ng8 16.Qh5+–) 15.Qh5 Ke7 16.Bd3 (better 16.Qh6 Ba4 17.Ra4+–) 16...Bd3 17.c3 (better 17.cd3 Nf7 18.Ng6 Kd6 19.Qh7 Nh8 20.Qe7 Kc6 21.Rc1 Kb5 22.Rc7 Be7 23.Ne7 (23.Rd7?! Ng6 24.h4 Re8+–) 23...Ka4 24.Ke2+–) 17...Rh8= 18.Ng6 (better 18.cb4 Ne5 19.Nb2+=) 18...Kd6?? (better 18...Bg6 19.Qg6 Nf5-/+) 19.Nh8+– Nf5 20.cb4 Qc2 (20...ab4 21.Nb2 Be4 22.Qe8+–) 21.Nf7 (better 21.Qe8 Nh6 22.Nc5 Nc5 23.bc5 Kc5 24.Qf8 Kb6 25.Qf6 Nf5+–) 21...Ke7 22.Nc5 (better 22.Nh6!? Nh6 23.Qh6 ab4 24.Qg7 Kd6+–) 22...Nc5 23.bc5 Qc5 (23...Qb2 24.Ra5 Ng7 25.Qd1 Kf7 26.Ra7+–) 24.Nh8 Qc2 (24...Nd6+–) 25.Qf7 Kd6 26.Qf8 (better 26.Qf6 b6 27.Nf7 Kd7 28.Ne5 Kc7 29.Qe6+–) 26...Ke5 (26...Kd7 27.Qf6 Ne7+–) 27.Nf7 Ke4 28.f3 1–0. aravind555 – Heapy, lichess.org, 2018.

5.Bb2 Qb6 6.e3 Bf5 7.c4 Nf6= 8.Bd4 (8.Nf3 Nbd7=) 8...Qc7 9.Qb3 (9.Bf6!? ef6 10.cd5=) 9...e5=+ 10.Bb2 (10.b6 Qd6 11.Bc3 Nbd7=+) 10...Be6 (10...a4 11.Qa2=+) 11.cd5 (11.b6 Qc5 12.Nf3 e4=+) 11...Bd5 (11...Nd5 12.Qc4 Bc5 13.Qh4-/+) 12.Qc3=+ Bd6 13.Qc7 Bc7 14.Nc3 Be6 (14...Nbd7 15.Nd5 Nd5 16.Nf3=+) 15.Ba3 (15.Nf3 Nbd7=) 15...Nbd7=+ 16.Nf3 Nb6 (16...a4 17.Be2=) 17.Be2 Nc4 (17...a4 18.Bc5 Nfd7 19.d4=+) 18.Bc4 (18.Bc5 Nd7 19.d4 b6=) 18...Bc4 19.Rc1 Bd3 (19...Kd7!?=) 20.Na4 Bb5 (better 20...Nd5!? 21.b6 Bd8 22.Ne5 Ba6+=) 21.Rc7+– Ba4 22.Re7 (worse 22.Rb7 Nd7 23.Ne5 0-0-0 24.Nd7 Rd7+=) 22...Kd8 23.Ne5 (worse 23.Re5 Re8=+; 23.Rf7 e4 24.Nd4 Bd7 25.Rg7 Re8+–; 23.Rb7?! Nd7=) 23...Rc8?? (better 23...Be8 24.Nf7 Bf7 25.Rf7 Rb8+–) 24.Nf7 1–0. DEFFM – dimic, freechess.org, 2018.

5.Bb2 Bd7 6.e3 Qb6 7.Nc3 d4 8.Na4 Qe6? (better 8...Qg6 9.Bd4 Bg4+–) 9.Bd4 Nf6 (9...Qd6 10.Qf3 e5 11.Qb7 ed4 12.Qa8 de3 13.fe3 Qc7+–) 10.Nc5 (better 10.Nb6 Ra7 11.Nd7 Nbd7 12.Ba7+–) 10...Qd5 (10...Qf5 11.Bd3 Qd5+–) 11.c4 (11.Nd7?! Nbd7 12.c4 Qf5+–) 11...Qg5 (11...Qd6 12.Qf3 Qc7 13.Nb7+–) 12.Nf3 Qg6 (12...Qh5 13.Nb7 Bg4 14.Be2+– (14.Na5 e5 15.Bb2 e4+–)) 13.Ne5 Qf5 14.Bd3 (14.Ned7?! Nbd7 15.Bd3 Qg5 16.Nd7 Nd7+–; 14.Ncd7?! Nbd7 15.Nd7 Qd7+–) 14...Qg5 15.Nf3 (better 15.Qf3 Bc8 16.Be4+–) 15...Qg2 16.Rg1 Qh3 17.Rg3 Qh5 18.Nb7 e6 (18...Bg4 19.Bf6 ef6 20.c5+– (20.Ra5?! Ra5 21.Na5 Bd6+–; 20.Na5?! Bb4+–)) 19.Rb1 (19.Ra5 Ra5 20.Na5 Bc8+–) 19...Be7? (19...Bc8 20.Nc5! Bc5+–) 20.Ra1 (20.Rg7 Qh6 21.Rg2 Bc8+–) 20...0-0 (20...Bc8 21.Na5 Bd8 22.Rg5+– (22.Rg7?! Qh6 23.Rg5 Ra5+–)) 21.Ra5 (21.Na5 Qh6+–) 21...Ra5 22.Na5 Bd6 (22...Rc8 23.Nb3+–) 23.Rg5 Qh6 24.Be5 (better 24.c5!? e5 25.Nb7 ed4 26.Nd6 Ne8+–) 24...Be5 25.Re5 Ng4 26.h4?? (better 26.Rc5+–) 26...Ne5= 27.Ne5 Qh4 28.Nd7 (28.Qg4 Qh1 29.Bf1 Qa8=) 28...Nd7=+ 29.Qf3 (29.Bf1 Ra8 30.Nb3 e5=+) 29...Ne5 30.Qe4 Nd3 31.Qd3 Qh1 32.Ke2 h5 (32...Ra8!?=+) 33.Nc6 h4 (better 33...Ra8=) 34.Ne5 (better 34.Ne7 Kh8 35.Qd6+=) 34...h3-/+ 35.Nf3 h2 36.Qe4?? (better 36.Qd6 Qf3! 37.Kf3 h1Q 38.Kg3–+) 36...Qg2 37.b6 (37.Qh4 h1R 38.Qh1 Qh1 39.Nd4–+) 37...h1Q 38.b7 Qhf1 0–1. AhmedSultanov (1680) – pawndangeour (1635), lichess.org, 2019.

5.Bb2 Bd7 6.e3 Qb6 7.Bd4 Qc7 (7...Qd6+=) 8.Na3?? (better 8.Nc3 Be6 9.b6+–) 8...e5= 9.Bb2 Bd6 10.f4 f6 11.fe5 Be5 12.Be5 Qe5 (12...fe5!? 13.Qh5 g6=) 13.Nf3+= Qb2 14.c4 Be6 15.Nd4 Bf7 (better 15...Bg4 16.Qc1 Qc1 17.Rc1 Ne7+–) 16.Qa4?? (16.cd5 Ne7 17.Nc4+–) 16...b6 (better 16...Qa1 17.Ke2 Nd7–+) 17.Rb1+– Qa2 18.Ndc2 (18.Ne2 Nd7 19.d4 Bg6+–) 18...dc4? (18...Nd7 19.d4 Rc8 20.Ra1=) 19.Bc4 (better 19.Nb4!? ab4 20.Qa8 ba3 21.Qb8 Ke7 22.Rb4+–) 19...Bc4+= 20.Qc4 (20.Ra1 Qb3 21.Nc4 Qa4 22.Ra4 Nd7+–) 20...Qc4 21.Nc4 Nd7 22.Nb4?? (22.Ra1 Ne7+=) 22...Ne7?? (better 22...ab4 23.Ke2 Ra4–+) 23.Nd6 Kd8?? (better 23...Kf8 24.Nc6 Nc8 25.Nc8 Rc8=) 24.Na6 (24.Nf7 Ke8 25.Nh8 ab4+–) 24...Rf8 25.Rc1?? (25.Nb7 Ke8 26.Nc7 Kf7 27.Nd6 Kg6+–) 25...Nc8 (25...Ne5 26.Nb7 Kd7 27.Rc7 Ke6 28.d4+=) 26.Nb7 (better 26.Nf5!? Ra7 27.Ng7+–) 26...Ke7= 27.Nc7 Ra7 28.Nd5 Ke6 29.Nf4 Kf7 (29...Ke7 30.Nd5 Ke6 31.Nf4 Ke7 32.Nd5=) 30.Rc7+= Ke7 31.Nd5 Ke6 32.Nf4 (32.e4 a4+–) 32...Ke7 33.Nd5 (33.d4 f5+=) 33...Ke6 34.Nf4 (34.e4 a4+=) 34...Ke7= 35.Nd5 ½–½. AhmedSultanov (1870) – Yersinia2 (1845), lichess.org, 2020.

5.Bb2 Bd7 6.e3 e6 7.Nf3 Nf6 8.c4 dc4 (8...Be7 9.cd5 ed5 10.Be2=) 9.Bc4+= Be7 (9...Bd6 10.d3+=) 10.0-0 0-0 11.d4 Be8 (11...Qc7 12.Qa4+=) 12.Qc2 Nbd7 (12...Bd7 13.Rc1+–) 13.Nbd2 (13.Bd3 Nb6+=) 13...Rc8 (13...Nb6 14.Bd3+=) 14.Bc3 b6 15.e4 h6 (15...Nb8 16.Rfc1+–) 16.Rfc1 Rc7 (16...Qc7 17.Ra4+=) 17.Qb3 (17.Ra4 Rc8+–) 17...Qc8 (17...Qa8 18.Bd3+–) 18.Ra4 (18.Bb2 Qb7 19.Qe3 Qb8+–) 18...Nh7 (18...Qb7 19.Qc2+–) 19.e5 (19.Bb2 Ndf6+–) 19...Ng5 20.Ne1 Nh7 (20...Qd8 21.f4 Nh7 22.Nd3+–) 21.Ne4 (21.Nd3 Nb8+–) 21...Ng5 22.Nd6 Bd6 23.ed6 Rb7 (23...Ra7 24.f4 Ne4 25.Be6 Nd6 26.Bc4+=) 24.Bd2 (24.Bb2 Qd8+–) 24...Qd8 25.Bd3 (25.Bf4 Ra7+–) 25...Nf6+= 26.Bf4 Nd5 27.Bg3 f6 (27...Ra7!?+=) 28.f4+– Nf7 (28...Nh7 29.f5 Qd7 30.fe6 Qe6 31.Rc7 Nc7 32.Bc4 Qc4 33.Rc4+–) 29.f5 (29.f5 Nd6 30.fe6+–) 1–0. DEFFM – GuestFBVL, freechess.org, 2018.

5.Bb2 Nd7 6.Nf3 b6 7.e3 Bb7 8.d4 Ndf6 (8...e6 9.Bd3=) 9.Bd3+= e6 10.0-0 Bd6 11.c4 Ng4?? (better 11...dc4 12.Bc4 Rc8=) 12.c5+– bc5?! (12...Bc7+–) 13.dc5 Bc5 (13...d4 14.cd6 de3 15.fe3 Qd6+–) 14.Bg7 Bd6 15.Bh8 Qc7 (15...N8f6+–) 16.b6 Bc5 (16...Ne3 17.Qa4 Bc6+–) 17.bc7 Bc8 18.Qa4 (18.Qa4 Bd7 19.Qg4+–) 1–0. DEFFM – GuestWHTV, freechess.org, 2019.

5.Bb2 Nd7 6.Nf3 Ngf6 7.e3 Qc7 8.d4 Nb6 9.Nbd2 (9.Bd3 Nc4 10.Bc1 Bg4=) 9...Bg4 10.Be2 e6 11.0-0 a4 (11...Bf3 12.Nf3 Nc4 13.Ra2=+) 12.h3 (better 12.Ba3=) 12...h5?? (better 12...Bf3 13.Bf3 a3=+) 13.hg4+– hg4 14.Ne5 Ne4 (better 14...a3!? 15.Bc1 Bd6+–) 15.Ne4+– de4 16.c4 (16.Ng4 Nc4 17.Bc1 Bb4+–) 16...a3 17.Bc3 Na4 (17...f6 18.Ng4 Bd6+–) 18.Be1 Bd6 19.g3 (19.Bg4?! Be5 20.de5 Qe5+–; 19.Ng4?! Bh2 20.Kh1 Bd6 21.Kg1 Bh2 22.Kh1 Bd6 23.Kg1=) 19...f5 20.c5 (better 20.Ng6!? Rh6 21.c5 Nc5 22.dc5 Bc5 23.b6+–) 20...Be5+– 21.Ra3 (21.de5 Nc5 22.Bb4 g5+–) 21...Bf6?? (21...g5 22.Ra4 Rb8–+) 22.Ra4+– Rd8 (22...Rc8 23.Bc3+–) 23.Ba5 Qf7 Threatening mate: Qh5 24.Kg2 (24.Kg2 Ra8 25.Rh1 Rh1 26.Kh1+–; 24.Bd8?? Qh5 25.Bf6 Qh2) 1–0. onur604 (2320) – belalalhariri (2100), lichess.org, 2020.

5.Bb2 e6 6.e3 Nd7 7.Nf3 Nb6? 8.Be2 Bd7 9.Ne5! f6?? 10.Bh5! g6 11.Ng6 Bb5? 12.Ne5 Ke7 13.Ba3 1–0. Schuehler – Enigk, corr DDR 1980–81.

5.Bb2 Bf5 6.e3 e6 7.Nf3 Nf6 8.Be2 Bb4 (8...Qc7 9.Bf6 gf6 10.Nd4=) 9.0-0 0-0 (9...Bg4 10.h3 Bf3 11.Bf3=) 10.Nh4+= Be4 11.d3 Bg6 12.Ng6 hg6 (12...fg6 13.Nd2+=) 13.c3 (13.Nd2 Qb6 14.c3 Be7+=) 13...Bd6 14.Nd2 (14.Ba3 Qc7 15.Bd6 Qd6+=) 14...Qc7 15.f4 (15.h3 Nbd7+=) 15...e5 (15...g5 16.g3 gf4 17.gf4=) 16.g3 ef4 17.ef4 Re8 18.Re1 Nbd7 19.Kg2 Re7 20.c4 (20.Bf3 Re1 21.Qe1 Nc5+=) 20...Rae8 21.Rc1 (21.Bc3 b6=) 21...Qc5 (better 21...Qb6!?=+) 22.d4+= Qc7 23.c5 Bf4 24.c6 (24.b6 Qc6 25.Ra1 Bd2 26.Qd2 a4=+) 24...bc6 (24...Nb6 25.Ba3 Ng4 26.Nf1 Bc1 27.Be7 Qe7 28.Qc1 bc6 29.Bg4 Qe1 30.Qc5–+) 25.Rc6=+ Qb8 26.Bc3 Bd2 (26...a4 27.Bb4 (27.gf4 Nh5 28.Kh1 Nf4 29.Qa4 Re2 30.Re2 Re2–+) 27...Bd2 28.Qd2=+) 27.Bd2 a4 28.Bf1 (better 28.Bd3 Re1 29.Be1=+) 28...Ne4 (better 28...Re4!? 29.Qa1 Nb6 30.Re4 de4-/+) 29.Bb4+= Re6 30.Qa4 Nb6 (30...Ndf6 31.Bd3+=) 31.Qb3 Rc6 (31...Qa8 32.Qc2+=) 32.bc6+– Qc7 (32...Re6!? 33.Bb5 Na8+–) 33.Ba5 Rb8 34.Rc1 Nc4? (better 34...Nd6+–) 35.Bc7+– Rb3 36.Bc4 dc4 (36...Rb2 37.Kg1 dc4+–) 37.Bf4 (37.Rc4?! Rb2 38.Kh3 Nf2 39.Kh4 f6=) 37...Rb2 38.Kf3 (38.Kf3 Ng5 39.Bg5+–) 1–0. DEFFM – GuestYNBS, freechess.org, 2018.

5.Bb2 Nf6 6.e3 Bf5 7.Nf3 Nbd7 8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Ba2 e6 11.0-0 Bd3 12.Re1 Bb5 13.Nc3 Bd3 14.Ne5 Bg6 15.d3 Bb4 16.Rc1 0-0 17.Bb1 Rc8 18.Rf1 Nfd5 19.Qb3 a4 (better is 19...Nc3 20.Bc3 Qd5 21.Qd5 Nd5 (21...ed5?! 22.Ng6 hg6 23.Bb4 ab4 24.Ba2-/+) 22.Bb4 Nb4 23.Ng6 hg6–+) 20.Na4= Na4 21.Qa4 Bd6 22.Ng6 hg6 23.Qd4 f6 (23...Qf6!?=) 24.Ba2 Be5 25.Qe4 Qa5 26.Be5 Qa2 27.Bg3?? (better is 27.Bd6 Rc1 28.Qe6 (28.Rc1?! Nc3 29.Qb7 Ne2 30.Kh1 Nc1 31.Bf8 Kf8 32.Qc8 Kf7 33.Qc7 Kg8 34.Qc1 Qf2=) 28...Kh7 29.Rc1+– (29.Bf8? Qa1 30.Qh3 Kg8–+)) 27...Nc3= 28.Ra1 Qa1?? 29.Ra1 Ne4–+ 30.de4 Rc4 31.f3 b5 32.Rb1 b4 33.Bd6 Rd8 34.Bb4? Rb8 35.Kf2 Rbb4 36.Rd1 Rb2 37.Kg3 Rcc2 38.Rg1 Re2 39.h4 Re3 40.Kf4 Ree2 41.Kg3 e5 42.Kh3 Kh7 43.Kg3 Rb3 44.Kg4 Rbe3 45.h5 gh5 46.Kh5 Re1 47.Re1 Re1 (48.Kh4 Rd1–+) 0–1. Adam,Hanna – Von Herman,Brigitte (1945), Bayern–ch, 2000.

5.Bb2 Bg4 6.Ra4 e6?? (better is 6...Bf5=) 7.Rg4+– Nf6 8.Ra4 Ne4 9.Nf3 Bb4 (9...Nd7 10.e3+–) 10.Bg7 Rg8 11.Bd4 Nd7 12.e3 Ndc5 (12...Qc7 13.Bb2+–) 13.Rb4! ab4 14.d3 Nc3 15.Nc3 bc3 16.Bc5 b6 (16...Qa5 17.Bd4+–) 17.Bd4 Qc7 18.Ne5 f6 (18...Rg5 19.f4 Rg8 20.Ng4+–) 19.Qh5 Kd8 20.Nc6 Kc8 21.Bf6 Ra1 22.Ke2 Kb7 23.Bc3 Rc1 24.Nd4 e5 25.Bd2 ed4 (25...Ra1 26.f4+–) 26.Qd5 Ka7 27.Qa2 Kb7 28.g3 Rf1 29.Qd5 Ka7 30.Rf1 Rd8 31.Ra1 (31...Kb8 32.Ra8#) 1–0. miehnekort – peruano_tierno, Yahoo, 2005.

5.d4 Qb6 6.e3 Bd7 7.Nc3 Nf6 8.f3 (8.Bd3 Qc7 9.Bd2 e6+=) 8...e6 9.Qd3 (9.Bd3 Bb4 10.Bd2 0-0+=) 9...Bb4 10.Rb1 (10.Kf2 0-0=+) 10...0-0 (10...Na6 11.Bd2 Nc7 12.Nh3=+) 11.Bd2=+ Rc8 12.Na4 Bd2 (12...Qc7 13.Ne2=+) 13.Kd2 (13.Qd2!? Qc7 14.Bd3=) 13...Qc7 14.Rb2 (14.Nh3 Qd6=+) 14...Be8 15.Ne2 g6 (15...Nbd7 16.Qa3-/+) 16.Nec3 (16.g4 Qd6=+) 16...Nh5 (16...Nbd7 17.g4=+) 17.b6 (17.g4 Ng7=+) 17...Qc6 (17...Qe7 18.g4 Nf6 19.Nb5-/+) 18.Nc5 (18.g4 Nf6=) 18...Nd7 (18...a4 19.Qb5 a3 20.Qc6 Nc6 21.Rb1=) 19.Qb5 (19.N5a4 f5=+) 19...Nc5-/+ 20.Qc6 Rc6 21.dc5 (21.Bb5 Na6 22.Bc6 Bc6-/+ (22...bc6? 23.b7 Rb8 24.Ra1+–)) 21...Rc5 22.Na4?? (better 22.Bd3-/+) 22...Ba4–+ 23.Be2 Rac8 24.Rc1 Nf6 25.Ra2 (25.g4 h6–+) 25...Bd7 26.g4 Ne8 27.g5 Nd6 28.h4 (28.Bd3 a4–+) 28...Kg7 29.Bd3 Ra8 (29...a4 30.Rb1–+) 30.Rca1 Nc8 (30...a4 31.Rb1–+) 31.e4 (31.c3 a4–+) 31...Bc6 32.e5 (32.Rb1 de4 33.fe4 Nd6–+) 32...Nb6 (32...d4 33.Rb2–+) 33.f4 (33.Ke3 Nc4 34.Kd4 b6–+) 33...Nc4 (33...d4 34.Ra3–+) 34.Bc4 (34.Ke2 h5–+) 34...dc4 (34...Rc4 35.Rf1–+) 35.c3 (35.Kc3 Rd5–+) 35...b5 (35...Rd5 36.Kc1–+) 36.Ra5 (36.Ke1 a4 37.Rd2 Rd5 38.Rd5 Bd5–+) 36...Ra5 37.Ra5 Rd5 38.Ke2 (38.Kc2 Rd3–+) 38...h6 (38...Rd3 39.Ra6 Bf3 40.Ke1 Rc3 41.Kd2 Rd3 42.Kc1–+) 39.Ke3 (39.gh6 Kh6 40.Ra6–+) 39...hg5 (better 39...Rd3 40.Kf2 hg5 41.fg5 Rc3 42.Ke2–+) 40.hg5 (40.fg5 Rd3 41.Ke2 Rc3–+) 40...Rd3 41.Ke2 Rc3 42.Ra6 (42.Kd2 Rf3 43.f5 c3 44.Kd1 gf5–+) 42...Bd5 43.Ra5 Rb3 44.Kd2 (44.Ra6 b4 45.Ra5 Rf3–+) 44...Be4 45.Kc1 c3 46.Ra2 (46.Ra1 Rb2 47.Kd1 c2 48.Kd2 Rb1 49.Ke3 c1Q 50.Ke4 Ra1 51.Kf3 Ra3 52.Kg4 b4 53.f5 Qc4) 46...c2 (46...Rb1) 47.Rb2 Rf3 48.Rb5 Rf4 (48...Rf1 49.Kb2 c1Q 50.Kb3 Rf3 51.Kb4 Qc3 52.Ka4 Qa3) 49.Rb4 Rg4 (49...Rf1 50.Kb2 c1Q 51.Kb3 Qc2 52.Ka3 Ra1) 50.Kb2 Bf5 (better 50...Rg1 51.Rc4 Rb1 52.Ka3 c1Q 53.Rc1 Rc1–+) 51.Rg4 Bg4 52.Kc1 (52.Kc2 Kf8 53.Kd3–+) 52...Bf5 53.Kd2 Kf8 54.Kc1 Ke7 55.Kd2 (55.Kb2 Kd7 56.Kc1 Ke8 57.Kd2 Ke7 58.Kc1 Bd3 59.Kd2 Be4 60.Kc1 Kd7 61.Kd2 Kc6 62.Kc1 Kd5 63.Kd2 Ke5 64.Kc1 Kd4 65.Kb2 Bd3 66.Kc1 Ke3 67.Kb2 Kd2 68.Ka3 c1Q 69.Kb3 Qc3 70.Ka2 Qb4 71.Ka1 Qa3) 55...Kd7 56.Kc1 Kc6 57.Kd2 (57.Kb2 Kd5 58.Kc1 Ke5 59.Kd2 Kf4 60.Kc1 Ke3 61.Kb2 Kd2 62.Kb3 c1Q 63.Ka4 Bd3 64.Kb3 Qb1 65.Ka3 Kc3 66.Ka4 Qb4) 57...Kd5 58.Kc1 Ke5 59.Kd2 (59.Kb2 Kf4 60.Kc1 Ke3 61.Kb2 Kd2 62.Kb3 c1Q 63.Ka4 Bd3 64.Kb4 Qc3 65.Ka4 Qb2 66.Ka5 Qb5) 59...Kf4 60.Kc1 Kg5 61.Kd2 (61.Kb2 Kf4 62.Kc1 g5 63.Kb2 g4 64.Kb3 g3 65.Kc4 c1Q 66.Kb5 g2 67.Kb6 g1Q 68.Kb7 e5 69.Ka6 Qc6 70.Ka5 Qgc5) 61...Kf4 62.Kc1 g5 63.Kd2 (63.Kb2 g4 64.Kc3 c1Q 65.Kb3 Qc5 66.Kb2 Qb4 67.Kc1 Ke3 68.Kd1 Qd2) 63...g4 64.Kc1 (64.Kc3 c1Q 65.Kb4 Bd3 66.Kb3 Qb1 67.Kc3 e5 68.Kd2 Qc2 69.Ke1 Qe2) 64...g3 65.Kd2 (65.Kb2 g2 66.Kb3 g1Q 67.Ka4 Qc5 68.Kb3 c1Q 69.Ka4 Q1c4) 65...g2 66.Kc1 (66.Kc3 c1Q 67.Kb4 g1Q 68.Kb3 Qd4 69.Ka2 Qcb2) 66...g1Q 67.Kd2 (67.Kb2 Qd4 68.Kb3 c1Q 69.Ka2 Qcb2) 67...Qd1 (67...Qe3) 68.Kc3 c1Q 69.Kb4 Qdd2 (69...Qb2 70.Kc5 Qd5) 70.Ka4 (70.Kb5 Qdb2 71.Ka4 Qca1) 70...Qd4 (70...Qc4 71.Ka3 Qdc3) 71.Kb3 (71.Ka5 Qcc5 72.Ka6 Qb6) 71…Qcb2 0–1. afsharian (1620) – Raven0247, lichess.org, 2019.

5.e3 Bd7 6.Bb2 Qb6 7.Bd4 Qc7 (7...Qd6 8.f4+=) 8.Nf3 (8.Nc3 Be6+–) 8...Nf6 (8...Bg4 9.Nc3 Qd8 10.b6+–) 9.Be2 (9.Nc3!? Bg4 10.b6+–) 9...Bg4 10.0-0 (10.b6!? Qd8 11.h3 Bf3 12.Bb5 Nc6 13.Qf3+= (worse 13.gf3 Nd7=+)) 10...Bf3 11.Bf3 e5 12.Bb2 Be7 (12...Bd6 13.Ba3=) 13.Na3 (13.Nc3 e4 14.Be2 0-0=) 13...e4 14.Be2 Nbd7 15.c4 Ba3 16.Ra3 dc4 17.Rc3 (17.Qc2 Ne5=) 17...Nb6 18.Qc2 Rc8 (18...0-0 19.Ra3 Nbd5 20.Qc4 Qc4 21.Bc4=) 19.Rc1 (19.Ra1 Ra8+=) 19...Nfd5 (19...0-0!?=) 20.Qe4+= Can c4 get defended? 20...Kf8?? (better 20...Qe7!? 21.Rc4 Rc4 22.Qe7 Ke7 23.Bc4 Rc8+–) 21.Ra3 (better 21.Rc4 Nc4 22.Rc4 Qd7 23.Rc8 Qc8 24.Qd5 Kg8+–) 21...h5 (21...Qe7 22.Qd4 Qf6+–) 22.Ra5 Rh6 23.Bd4 (23.Qd4 Nf6+–) 23...Re6 24.Qf3 Nb4? (24...Kg8+–) 25.Ra7 (25.Qh5?! Rh6 26.Bb6 Qb6+–) 25...N4d5 26.Qh5 (26.Bc4 Rd8 27.d3 Rh6+–) 26...Rh6 27.Qg5 (better 27.Qe5 Rg6 28.Kf1+–) 27...Qh2 28.Kf1 Qh1 0–1. AhmedSultanov (1675) – varicochabg (1770), lichess.org, 2019.

5.e3 e5 6.Bb2 Bd6 7.c4 Be6 (7...Nf6 8.Nf3 Nbd7 9.d4 ed4 10.Qd4+=) 8.d3 (better is 8.cd5!? Bd5 9.Nc3+=) 8...Nf6+= 9.Nf3 Nbd7 10.Nbd2 0-0 11.h3 Re8 12.Be2 b6 13.Nh2 (13.0-0!?=) 13...Qc7 14.Ba3 (14.cd5!? Bd5 15.Nhf3-/+) 14...Ba3 15.Ra3 Rad8 16.0-0 dc4 17.dc4 Nc5 18.Qc2 e4 19.f4 (19.Ng4!? Nfd7-/+) 19...ef3! 20.Bf3 (20.Ndf3 Qg3 Combination; 20.Bf3 Qg3 Combination; 20.Rf3 Qd6 Combination; 20.gf3 Qg3 Double attack (20...Bh3 Deflection); 20.Nhf3 Qg3 Combination) 20...Qe5 (20...Qd7!? 21.Ne4 Nce4 22.Be4 Ne4 23.Qe4–+) 21.Bc6 Bd7 22.Nhf3 Qg3 23.Bd7 Rd7 24.Rf2 Qd6 25.Nd4 Nce4 26.Ne4 Ne4 (26...Qa3?! 27.Nf6 gf6 28.Qf5-/+; 26...Re4 27.Rf6 Qa3 28.Qe4 Rd4 29.Qd4 gf6 30.Qb6+/-) 27.Rf4 (27.c5 Qc5 28.Qc5 bc5 29.Ne2 Nf2 30.Kf2–+) 27...Qa3 28.Re4 Rde7 29.Re7 Re7 30.Nf5 Qa1 (30...Re8 31.e4–+) 31.Kf2 Re8 32.Nd4 (32.c5 g6 33.Nd4 Qa3–+) 32...a4 33.Ke2 (33.c5 Qa3 34.Nf3 bc5–+) 33...a3 (33...Qd4 34.Qd3 Qb2 35.Qd2–+) 34.Nb3 (34.Qd3–+) 34...Qb2 35.Qb2 ab2 36.Nd2 Ra8 0–1. caliu – postalpeet, gameknot.com, 2013.

5.e3 e5 6.Bb2 Bd6 7.Nf3 Bg4 8.Be2 (8.h3 Bf3 9.Qf3 Nf6+=) 8...Bf3 9.Bf3 Nf6 10.c4 dc4 (10...e4!? 11.Be2 dc4 12.Bc4 Nbd7=) 11.Bb7+= Ra7 12.Bf3 0-0 13.Nc3 Bb4 14.0-0 Nbd7 15.Be2 Nb6 16.Na4 Rd7 Exerts pressure on the backward pawn 17.Nb6 (worse 17.Be5 Rd2 18.Qe1 Nfd5 19.Nb6 Nb6=+) 17...Rd2 (better 17...Qb6 18.Bc4 Rd2=) 18.Qb1?? (better 18.Nc4!? Rd1 19.Rfd1+/-) 18...Qb6?? (better 18...c3 19.Ba3 Qb6-+) 19.Bc4= Ng4 (better 19...Rc8 20.Rc1 Rc5=) 20.h3?? (better 20.Bc1 Rdd8 21.Qe4+=) 20...Nf2-+ 21.Be5? (better 21.Bc1 Nh3 22.Kh2-+) 21...Qe3 22.Qf5 (22.Qe1 Nh3 23.Kh1 Nf2 24.Rf2 Qe1 25.Re1 Rf2 26.Rc1-+) 22...Nh3 (better 22...Ng4! 23.Kh1 Ne5-+ (23...Qe5?! 24.hg4 Qe7 25.Rf3-/+)) 23.Kh2 Ng5?? (better 23...Nf2 24.Rae1 Qh6 25.Kg3 Bd6-+) 24.Bf4 (24.Rae1!? Rg2 25.Kg2 Be1 26.Bf4+=) 24...Nf3 25.Rf3?? (better 25.Kh3 Qd4 26.gf3 Qc4 27.Rg1=+) 25...Qf3-+ 26.Rf1 (26.Bf7 Kh8 27.Qg5 Rg2 28.Qg2 Qf4 29.Kh1 Qf7 30.Rc1-+) 26…Qg2 0-1. jhonores (2150) - DiegoTuma (2115), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.e3 e5 6.Bb2 Nd7 7.c4 (7.f4 ef4 8.ef4 Ngf6=) 7...dc4 (7...Ngf6 8.d4 dc4 9.Bc4=+) 8.Bc4= Ngf6 (better is 8...Nb6!? 9.Be2 e4=+) 9.Qb3+= Qe7 (9...Bd6 10.Bf7 Kf8 11.Nf3+=) 10.Ba3+/- Nc5 11.Bc5 Qc5 12.Bf7 Ke7 13.Ra4 Bd7 14.Nc3 g6 15.d4 Qd6 16.de5 Qe5 17.Nf3 Qh5 18.0-0 Bg7 19.Bd5 Rab8?? 20.Rh4 Qf5 21.e4 g5 22.ef5 gh4 23.Re1 Kd8 24.Be6 Re8 25.Rd1 b6 26.Ne4! Re7 27.Nf6 Bf6 28.Bd7 Rd7 29.Qg8 Kc7 30.Rd7 (30...Kd7 31.Qe6 Kd8 32.Qf6 Ke8 33.Ne5 Rb7 34.Qc6 Ke7 35.f6 Kd8 36.Qb7 a4 37.Qd7#) 1–0. Scheidacker,Mirko – Schmidt,Thomas, Spree op, 1997.

5.e3 e5 6.c4 d4 7.ed4= ed4 8.Qe2 Qe7 (8...Be7 9.Nf3=) 9.Qe7 (9.Nf3 Bg4 10.Qe7 Be7 11.Nd4 Nf6+–) 9...Be7 (9...Ne7 10.Bb2+=) 10.Ba3 (10.Bb2 Nf6+=) 10...Nf6 (10...Bg4=) 11.Be7 (better 11.Nf3!?+=) 11...Ke7=+ 12.d3 (12.Nf3 Rd8=+) 12...Bf5 (12...Nbd7 13.Na3 Nc5 14.Nc2-/+) 13.Be2 (13.Nd2 a4 14.Ngf3 Re8=) 13...Nbd7 14.Nf3 Rhe8 (14...Nc5 15.Nd4 Bd3 16.Bd3 Nd3 17.Ke2=) 15.0-0 (15.Nd4 Bg6 16.Kd2 Nc5+–) 15...Kf8 (15...Nc5!?=) 16.Nd4+= Bg6 17.Rd1 Nc5 18.Nc3 (18.Na3 a4+=) 18...Rad8 (18...Red8 19.Nf3 Bd3 20.Bd3 Rd3 21.Rd3 Nd3 22.Ra3=) 19.Nf3 Nd3 (19...Bd3 20.Bd3 (20.Ra5?? Be2 21.Rd8 Rd8–+) 20...Nd3 21.Ra5=) 20.Bd3 (better 20.Ra5!? Nf4 21.Rd8 Rd8 22.Ra2+=) 20...Rd3= 21.Rd3 Bd3 22.Ra5 Bc4 23.Nd2?? (23.h3 Rc8=) 23...Be6 (23...Re1 24.Nf1 Rf1) 24.f3= Rc8 25.Nce4 Rc1 26.Kf2 Rc2 27.Kg3 (27.Ke3 Nd5 28.Kd3 Rb2=) 27...Ne4 (27...Nd5 28.f4=+) 28.Ne4 Bd5 29.Ra7 (29.Nd6 Ke7 30.Nf5 Kf6=) 29...Ke7 30.Ng5 (better 30.Ra3!?=) 30...h6-/+ 31.Nh3 g5 32.Nf2? (32.Ra8 f5 33.Rh8 f4 34.Nf4 gf4 35.Kf4 Rg2 36.Rh6–+) 32...f5–+ 33.h3 (33.Nd3 f4 34.Kg4–+) 33...f4 34.Kg4 (34.Kh2 Rf2 35.Kg1 Rb2–+) 34...Rf2 35.h4 (35.Kf5 Rg2 36.Ra3 Rg3–+) 35...Rg2 36.Kh5 (36.Kf5 g4 37.fg4–+) 36...gh4 37.Kh4 Bf3 (37...Be6 38.Kh5 Kf6 39.Ra2 Ra2 40.Kh6 Rh2) 38.Kh3–+ Rg3 39.Kh2 Bd5 40.b6 (40.Ra1 Rg2 41.Kh3 f3–+) 40...h5 (better 40...Rg2 41.Kh1 f3–+) 41.Rb7 Bb7 ½–½. afsharian – forsag, lichess.org, 2018.

5.e3 Nf6 6.Bb2 Nbd7 7.Nf3 e6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.d4 Nb6 11.Nbd2 Bd7 12.Ne5 Qe8 13.Nd7 Qd7 14.Bd3 Rfc8 15.Qe2 a4 16.Ba3 Ne8 17.f4 Nd6 18.Bd6 Bd6 19.f5 (19.Qg4 f5 20.Qg3 Nc4 21.Bc4 dc4+=) 19...e5-/+ 20.de5 Be5 21.Ra2 f6 22.c4 Qd6 23.h3 a3 24.cd5 (24.Rc1 Na4 25.Qe1 Nc3-/+) 24...Qd5-/+ (24...Nd5?! 25.Bc4 Kh8 26.Ne4=) 25.Nf3 Bb2 26.Bb1 Na4?? (better is 26...Rc3–+) 27.Ra3!+– Qc4?? (27...Ba3 28.Qd3 Double attack (28.Qd3 Decoy)) 28.Ba2 (28.Ba2 Qa2 29.Ra2+–) 1–0. Cursoux,Gerard (2040) – Massard,Christian (1830), Loire–ch Top20, 2004.

5.e3 Nf6 6.Bb2 e6 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 c6 4.a4 d5 5.e3 cb5 6.ab5 a5).

5.Nf3 Qb6 6.e3 Bd7 7.Nc3 e6 8.d4 (8.Na4 Qd8+=) 8...Nf6= 9.Bd2 Bb4 (9...Bd6 10.Na4 Qc7 11.c4 dc4 12.Bc4=) 10.Qb1 (10.Na4 Bd2 11.Nd2 Qd8+=) 10...0-0 11.Bd3 (better 11.Na4 Qc7 12.Bb4 ab4 13.Ra2+=) 11...e5 (better 11...Be7!?=) 12.Ne5 (12.de5 Bc3 13.Bc3 Ne4+–) 12...Re8 13.0-0 Ne4?? (better 13...Bd6!?+–) 14.Ne4 (better 14.Nd5 Nd2 15.Nb6 Nb1 16.Rfb1+–) 14...de4 15.Bb4 (15.Nd7?! Nd7 16.c3 Bc3 17.Bc3 ed3 18.Qd3 a4+–) 15...ed3 16.cd3 (16.c4 Bf5 17.Qb3 Qd8+–) 16...Bb5 (16...Qb5 17.Nc4 Qg5 18.f4+– (18.Na5 Bh3 19.g3 Qf6=+)) 17.Nc4 (better 17.Bc5!? Qa6 18.Qb3 Re5 19.de5+–) 17...Bc4+– 18.dc4 Qb4?? (better 18...Qc7+–) 19.Qb4+– ab4 20.Ra8 Rd8 (20...Kf8 21.Rfa1 Na6 22.Ra7+–) 21.Rb1 Nc6 22.Rd8 Nd8 23.Rb4 Nc6 (23...Kf8 24.c5+–) 24.Rb7 (24.Rb7 Kf8 25.d5+–) 1–0. alddhsfd (1690) – strafor (1700), lichess.org, 2019.

4.ab5 d6

5.Bb2 Bd7 6.c4 d5 (6...e6 7.Qa4=) 7.cd5+= Bb5 8.Qb3 Ba6 9.Qa4 Qd7 (9...Nd7 10.Nc3+=) 10.Qd7+– Nd7 11.Nf3 (better 11.Ra5!? Ngf6 12.Nc3+–) 11...b6= 12.Nc3 Ngf6 13.Ba3 (13.d3 Nc5=) 13...Rc8 14.e3 (14.e4 Bf1 15.Kf1 g6=) 14...Bf1 (14...Bb7 15.Bb5 Bd5 16.Nd5 Nd5 17.Ne5+=) 15.Kf1 Nc5 (15...e5 16.de6 fe6 17.Ke2=) 16.Ke2= e6 17.de6 Ne6 (17...fe6 18.Rhb1 Ncd7 19.e4=) 18.Bf8 (18.Rhb1 Nd7+=) 18...Nf8 19.Ne5 (19.Rhc1 N8d7+=) 19...N8d7= 20.Nd7 Nd7 (20...Kd7 21.Rhb1 Rc6 22.Nb5=) 21.Nd5+= f6 (21...Kd8 22.Rhb1 Rc6 23.d4+=) 22.Rhb1 Rc6 23.d4 (23.Rc1 Rc1 24.Rc1 Kf7+–) 23...Kf7+= 24.g3 (24.e4 Rc2 25.Ke3 Rhc8+=) 24...Rhc8 (24...f5 25.Rb5=) 25.h4 (25.e4 Rc2 26.Ke3 f5+=) 25...Rc2 (25...f5 26.Rb5=) 26.Kf3+= h5? (better 26...R8c6+=) 27.Nb6+– Nb6 28.Rb6 R2c3 (28...Ra8+–) 29.Ra5 R8c4 (29...Kg6 30.Rbb5 Rh8 31.Rb7+–) 30.Rd5 Kg6 31.Rbb5 Kf7 (31...Ra3 32.Rbc5 Rc5 33.dc5+–) 32.Ke4 (better 32.Kf4 Rc2 33.f3 Ke6+–) 32...f5 (32...g6 33.Rd7 Ke6 34.Rh7 f5 35.Kf4+–) 33.Kf5 (33.Rf5 Kg6+–) 33...g6 (33...Rc7 34.Kg5+–) 34.Kg5 Rc7 35.Rbc5 (35.Rd6 R3c6 36.Rb6 Rd6 37.Rd6 Ke7 38.Rg6 Rc2+–) 35...Rc2 (35...R3c5 36.Rc5 Rb7 37.f4+–) 36.Rc7 Rc7 37.Rc5 (better 37.Rd6!? Ke7 38.Rg6 Rc2+–) 37...Rd7 38.f4 Re7 39.Re5 Rb7 40.g4 (better 40.f5!? gf5 41.Rf5 Ke6 42.Re5 Kd7 43.Kh5 Rb8+–) 40...hg4 41.Kg4 Rb3 (41...Rb1 42.f5+–) 42.h5 gh5 43.Kh5 Rb1 44.Kg5 Rg1 45.Kf5 Rh1 46.d5 Rh5 47.Ke4 Rh6 48.Kd4 Rb6 49.Kc5 Ra6 (49...Rb8 50.d6 Rc8 51.Kb6+–) 50.d6 Ra5 51.Kc6 Ra6 52.Kb7 (better 52.Kc7+–) 52...Rd6 53.Kc7 Ra6 54.Kb7 Ra3?? (54...Rd6 55.e4 Rd1+–) 55.Kc6 Rc3 56.Kd5 Rd3 57.Ke4 Ra3 58.Kf5 Ra6 59.e4 Rf6 60.Kg4 Rg6 61.Kf3 Rh6 (61...Rb6 62.f5+–) 62.f5 Rh3 63.Kg4 Rh2 (63...Rc3 64.Kg5 Rg3 65.Kf4+–) 64.Re6 (64.Ra5 Rg2 65.Kf4 Rf2 66.Ke5 Rc2+–) 64...Rg2 65.Kf3 Rg1 66.Ke3 Re1 67.Kd4 Rd1 (67...Ra1 68.Rc6+–) 68.Ke5 White prepares f6 68...Re1 69.f6 (69.f6 Re4 70.Ke4 Ke6 71.f7=) 1–0. AleksandrNekhoroshik (1690) – SWalker17 (1635), lichess.org, 2021.

5.Bb2 Bd7 6.e3 Qb6 7.c4 Nf6 8.Nf3 g6 9.Be2 Bg7 10.0-0 0-0 11.Nc3 Bc8 12.Nd5 Qd8? (better is 12...Nd5!? 13.Bg7 Ne3 14.fe3 Kg7=) 13.Nf6+/- ef6 14.d4 b6 15.Nd2 Bb7 16.Bf3 Qc7 17.Bb7 Qb7 18.Qf3 Qf3 19.Nf3 Nd7 20.Rfc1 Rac8 (better is 20...Rfe8!?+/-) 21.Ba3+– Rfd8 22.Bd6 Nf8 23.Ba3 White prepares the advance c5 23...Ne6 24.c5 bc5 25.Bc5 Nc5 26.Rc5 Rc5 27.dc5 f5 28.Rb1 a4 29.c6 a3 30.c7 Rc8 31.b6 a2 32.Rd1 a1Q (32...Bf8 33.b7 Rc7 34.b8Q+–) 33.Ra1 Ba1 34.g3 (34.g3 Kg7 35.b7 Rc7 36.b8Q Rc1 37.Kg2+–) 1–0. fagus54 – karelpavlik, kurnik, 2011.

5.Bb2 Bd7 6.e3 Nf6 7.Nf3 e5 8.Bc4 Be7 9.Ng5 (9.Nc3 Qc7 10.Qe2 Bg4+=) 9...0-0 10.Nf7 (10.Nf3!?=+) 10...Rf7-/+ 11.Bf7 Kf7 12.c4 Be6 13.d3 Nbd7 14.e4 Nc5 15.0-0 Kg8 16.Ba3 b6 17.Bc5 dc5 18.Nc3 Qd4 19.Qe2?? (better 19.Qc2-/+) 19...Qc3–+ 20.Rfd1 Qd4 21.h3 h5 (21...Bf7 22.Ra4–+) 22.Ra4 g5 23.Re1 Kf7 24.Ra3 Rg8 Black plans g4 25.Raa1 (25.Kh2 g4 26.h4 Kg7–+) 25...g4 26.h4 (26.hg4 Bg4 27.Qe3 h4–+) 26...Nh7 (better 26...g3 27.Rf1–+) 27.g3 Bh4! 28.gh4 g3 (better 28...Nf8–+) 29.Qh5 (29.Qe3–+) 29...Ke7 30.Re3 (30.Qf3 gf2 31.Kh2 fe1R 32.Re1–+) 30...gf2 (30...Qa1 31.Kg2 gf2 32.Qg5 Rg5 33.Kf2 Qg1 34.Ke2 Rg2 35.Kf3 Qf2) 31.Kf2–+ Rf8 32.Ke2 Qa1 (32...Qb2 33.Ke1 Qf2 34.Kd1 Qe3 35.Qh7 Kd6 36.Qf5 Bf5 37.Rb1 Qd3 38.Ke1 Be4 39.Rd1 Rf1) 33.Qh7 (33.Rf3 Nf6 34.Qg5 Bg4–+) 33...Rf7 (33...Kd6 34.Qf5 Bf5 35.ef5 Qb2 36.Ke1 Rg8 37.Rg3 Rg3 38.Kf1 Qh2 39.h5 Rg1) 34.Qh5 (34.Qf7 Bf7 35.Rg3–+) 34...Qb2 35.Ke1 Qf2 (35...Qc1 36.Ke2 Rf1 37.Qh7 Kd6 38.Qd7 Bd7 39.d4 Qd1) 36.Kd1 Qe3 (36...Qe3 37.Qg5 Qg5 38.hg5 a4–+) 0–1. alessandrocarvalhaes (1860) – klimof63 (1705), lichess.org, 2020.

5.c4 d5 6.e3 b6 7.Qb3 (7.d4 Nf6=) 7...e6 8.Nc3 Nf6 9.cd5 ed5 (9...Nd5 10.e4 Nf6 11.Nf3=) 10.d4 Bb4 11.Nf3 Ne4 12.Bd2 Nd2 13.Nd2 Be6 14.Bd3 Qg5 15.0-0 Bh3? (better 15...0-0=) 16.Qd5+– Qd5? (16...Qg2 17.Qg2 Bg2 18.Kg2 Bc3+–) 17.Nd5 Bd2 18.Nc7 (18.gh3 Ra7 19.Rfd1 Rd7 20.Nb6 Rb7+–) 18...Kd7 (18...Ke7 19.Na8 (19.gh3?! Nd7+–) 19...Nd7 20.Nb6 (20.gh3?! Ra8 21.Ra4 g6+–) 20...Nb6 21.gh3+–) 19.Na8 Be6 20.Nb6 Kc7 21.Nc4 Bc4 22.Bc4 f5 23.Rfd1 Bb4 24.Rdb1 Nd7 25.Be6 Nb6 (25...g6 26.Rb4! ab4 27.Ra7 Kd6 28.Bd7+– (28.Rd7 Ke6 29.Ra7 b3 30.Ra6 Kd5–+)) 26.Bf5 (better 26.Rc1 Kb8 27.Bf5+–) 26...Nc4 (26...Rb8+–) 27.Rc1 Kb6 (27...Rb8 28.Rc4 Kd8 29.Rac1 Rb5 30.Rc8 Ke7 31.R8c7 Kf8 32.Bh7+–) 28.Rc4 Kb5 29.Rc7 g6 (29...h5+–) 30.Bd3 Kb6 31.Rg7 (31.Rac1 Bc3 32.R1c3 a4 33.R3c6 Ka5 34.Rb7 Ra8 35.Rc5) 31...Kc6 32.Rc1 Kd6 33.Bb5 (better 33.Be4 Ke6 34.Rc6 Bd6 35.d5 Ke5 36.Re7 Kf6+–) 33...Ke6 (33...Kd5 34.f3 Rb8 35.Rd7 Ke6 36.d5 Kf5 37.Bd3 Kf6 38.Rc6 Kg5 39.Rh7 Bd6 40.Rd6 Rb1 41.Bb1 a4 42.Rg6) 34.Rc6 Kd5 (34...Kf5 35.Rf7 Kg5 36.f4 Kh6 37.g4 a4 38.Be2 Be7 39.Re7 Ra8 40.g5) 35.Rcc7 (35.f3 Rd8 36.Rgc7 Bc5 37.Rf6 Bd4 38.Bc4 Ke5 39.f4 Ke4 40.Re7 Be5 41.Re5) 35...Bf8 (35...Rd8 36.Rh7 Ke4 37.Rh4 Kd5 38.Bc4 Kd6 39.Rhh7 Bc3 40.Ra7 Rc8 41.Rhd7 Kc6 42.Rab7 Bd4 43.ed4 Rc7 44.Rbc7 Kb6 45.Rb7 Kc6 46.Bd5) 36.Rh7 (36.Rgf7 Bc5 37.Rc5 Ke6 38.Bc4 Kd6 39.Rfc7 a4 40.R5c6) 36...Rg8 (36...Rh7 37.Bc4 Kd6 38.Rh7 Kc6+–) 37.Rhd7 (37.Bc4 Ke4 38.Rcf7 g5 39.Rh4 gh4 40.Rf4) 37...Ke4+– 38.Bc6 Kf5 39.e4 (39.Rf7 Kg4 40.Rf4 Kg5 41.Rh7 Bh6 42.h4 Kh5 43.Bf3) 39...Kg5+– 40.Rd5 (better 40.Rc8!? a4 41.Ba4 Rh8+–) 40...Kh6 41.g4 Bb4 42.Ba4 (42.g5 Kh5 43.Rh7 Kg4 44.Rf7 Kh4 45.Rf4 Kh5 46.Bb5 Re8 47.Be2) 42...Rf8 43.g5 Kh5 44.Rh7 (44.Bd1 Rf3 45.Bf3 Kh4 46.Rh7) 44...Kg4 45.Bd1 Kf4 (45...Rf3 46.h3 Kf4 47.Rh4) 46.e5 (46.Rh4) 46...Ke4 47.Rdd7 Rf5 (47...Kd3 48.Kf1 Kd2 49.Bb3+–) 48.Bc2 Kf4 49.Bf5 Kf5 50.Rhf7 Kg5 51.e6 Kh6 If Black now would get h3 in, he might survive 52.e7 (52.Rh7 Kg5 53.Rdf7 Be7 54.f4 Kg4 55.Kg2 Bf6 56.Rf6 a4 57.h3) 52...Kg5 (52...Bc5 53.e8Q Bd4 54.Rh7 Kg5 55.Rd5 Kf4 56.Rh4 Kf3 57.Qe4) 53.e8Q (53.Rd5 Kh6 54.e8Q g5 55.Qe6 Kh5 56.Rh7) 53...a4 (53...Bd6 54.Qe3 Kh5 55.Rh7 Kg4 56.h3 Kf5 57.Rhf7) 54.Qe5 Kh6 (54...Kg4 55.f3 Kh4 56.Rh7) 55.Rh7 1–0. afsharian – yayamal, lichess.org, 2019.

5.c4 e5 6.e3 b6 7.d4 ed4 8.ed4 Nf6 9.Bd3 Be7 10.Nf3 Bg4 (10...d5 11.Nbd2=) 11.Nbd2 Qc8 (11...d5 12.0-0+=) 12.0-0 Bf5 (12...0-0!?+=) 13.Bf5+/- Qf5 14.Re1 Ra7 15.Ba3 0-0 16.Re7! Re7 17.Bd6 Ree8 (17...Rfe8 18.Be7 Re7 19.Rc1+-) 18.Qb1 (18.c5 Rd8 19.Bf8 Rf8 20.cb6 Qb5+-) 18...Qe6 (18...Qb1 19.Rb1 Rc8 20.Bf8 Kf8 21.Kf1+-) 19.Bf8 Kf8 20.c5 bc5 (20...Kg8 21.Qa2 Nd5 22.cb6+-) 21.dc5 Nd5? (21...Qe7 22.Qf5+-) 22.c6 (better 22.Qh7!? Nf6 23.Qh8 Ng8+-) 22...Nc3 23.Qb2 (23.Qd3 Nb5 24.Qb5 Nc6+-) 23...Ne2 24.Kh1 Nf4 (24...Kg8 25.Nf1 a4 26.Ra4 Nc6 27.Ne3 (worse 27.bc6 Qc6 28.Rg4 g6+-) 27...Ng3 28.hg3+-) 25.Qd4 Nd5 26.h3 Nb4 (26...Ne7+-) 27.Re1 Nc2 (27...Qc8 28.Re8 Ke8 29.Qg7 N8c6 30.Qg8 Kd7 31.bc6 Nc6 32.Qf7 Kd8 33.Qg8 Kc7 34.Qh7 Qd7+-) 28.Re6 Nd4 29.Re8 Ke8 30.Nd4 (30.c7 Nd7 31.c8Q Ke7 32.Nd4 h5 33.Nc6 Ke6 34.Qe8 Kf5 35.Qd7 Kg5 36.Ne7 Kh6 37.Qf5 g6 38.Qf7 Kg5 39.Qg6 Kf4 40.Qf6) 30...Ke7 31.b6 (31.c7 Nd7 32.c8Q h5 33.Nc6 Ke6 34.Qe8 Kf5 35.Qd7 Kg5 36.Ne7 Kh6 37.Qf5 g6 38.Qf7 Kg5 39.Qg6 Kf4 40.Qf6) 31...Nc6 32.Nc6 Kd7 33.Na5 Kc8 34.Ndc4 Kb8 1-0. jhonores (2240) - SanJoseJaen (1955), LIGA NACIONAL DEL PERU Team Battle, lichess.org, 2020.

5.e3 Nf6 6.c4 (6.d4 Qc7=) 6...Bf5 (6...e5 7.d4=) 7.Bb2 (7.Nf3 e6=) 7...e6 (7...e5 8.d4=) 8.Nf3 d5 (8...Be7 9.Be2=) 9.Qb3 (9.Nc3 dc4 10.Bc4 Nbd7=) 9...Be7 (9...Nbd7 10.Qd1=+) 10.Bf6 (10.Nc3 dc4 11.Bc4 Bd3=) 10...Bf6=+ 11.d4 (11.Nc3 dc4 12.Bc4 Bd3=+) 11...dc4 (11...a4 12.Qb2 Qa5 13.Nc3=+) 12.Bc4 0-0 (12...a4 13.Qd1=+) 13.0-0= Nd7 14.Nbd2 Be7 (14...Nb6 15.Bd3=) 15.Rfc1 Bb4 16.Nb1 (16.e4 Bg4=) 16...Rc8 (16...Qf6 17.Na3=) 17.Na3 Be4 18.Be2 (18.Nc2 Bd6=) 18...Qe7 (18...Qf6 19.Nc4=) 19.Nc2 (19.Nc4 Rfd8=) 19...Rc3 (19...Bc3 20.Ra4 Nb6-/+) 20.Qb2+= Bc2 21.Rc2 Rfc8 22.Rac1 Ba3? (better is 22...Rc2 23.Rc2 Qd8+=) 23.Rc3+– Bb2 24.Rc8 Nf8 25.R1c7 Qa3 26.Rb7 Qa1 (26...f6 27.Bf1 Qb3 28.Rcc7+–) 27.Bf1 Qb1 (27...h6 28.Ra7 Bc3 29.b6+–) 28.Ne5 f6 (28...Ba3 29.Nd7+–) 29.Nd7 Ba3 30.Ra7 (30...Be7 31.Ra5+–) 1–0. Zdziarski,Zbigniew – Wright,Bruce (1610), University Open, 2001.

5.e4 Bd7 6.d4 Qb6 7.Qd3 a4 (7...e6 8.Nc3+=) 8.Na3 (8.Nc3 Nf6 9.Na4+– (9.Ra4?! Ra4 10.Na4 Qa5 11.Nc3 Ne4 12.Qe4 Qc3 13.Kd1 Qc8+=)) 8...Ra5?? b5 draws heavy fire (8...Nf6 9.Nf3+=) 9.Bb2 (9.Nc4!? Qd8 10.Na5 Qa5 11.Bd2 Qc7+–) 9...Nf6? (9...Qd8 10.Nf3+=) 10.f3?? (10.Nc4 Qd8 11.Na5 Qa5 12.Bc3 Qc7 13.Ra4 d5+–) 10...g6?? (10...Ra8 11.d5 Qa5 12.Bc3+–) 11.c4?? (better 11.Nc4 Qd8 12.Na5 Qa5 13.Qc3+–) 11...Bg7+= 12.e5 de5 13.de5 Qe6? (13...Bf5!? 14.Qd2 Ng8+–) 14.Ne2 (14.Qd2 Ng4 15.fg4 Be5+–) 14...0-0? (better 14...Ng8!? 15.Nf4 Qf5+–) 15.ef6 ef6 16.0-0-0 (16.Kf2!? Qe7+–) 16...Re8 17.Nf4 Qe7 (17...Bh6 18.g3+–) 18.Nd5 Qd8 19.Be2 b6 (19...Bf5 20.Qd2 Nd7 21.Bd4+–) 20.Rhe1 Ra7? (20...Be6 21.f4+–) 21.Qc2 (21.Qd4 Re6 22.Bd3 Rb7+–) 21...Qc8? (21...Bf5 22.Qc3 Nd7+–) 22.Bf6 Rb7 (22...Bf5 23.Bd3 Re1 24.Re1 Bd3 25.Qd3+–) 23.Qc3 (better 23.Bg7 Kg7 24.Qc3 Kh6+–) 23...Be6 (23...Bh6 24.Kb2 Be6+–) 24.Bg7 f5 (24...Bd5 25.Rd5 f5+–) 25.Nf6 Kf7 26.Ne8 Qe8 27.Qf6 (27.c5 Nd7 28.Bc4 bc5 29.Rd7 Rd7 30.Qf6 Kg8 31.Re6 Rd1 32.Kd1 h6 33.Re8 Kh7 34.Rh8) 27...Kg8 28.Bd3 (28.Rd8 Qd8 29.Qd8 Kg7+–) 28...Rf7 (28...Nd7 29.Qe6 Qe6 30.Re6+–) 29.Qc3 (better 29.Re6 Rf6 30.Re8 Kg7 31.Rb8 Kh6+–) 29...Nd7 (29...Rg7 30.c5 Re7 31.c6 Nc6 32.Qc6+–) 30.Bh8 Nc5 31.Qb2 (31.Bd4!? Nd7+–) 31...Nb3 32.Kc2 Qd7 (32...Qc8 33.Bf1 Nc5 34.Rd6+–) 33.Be2 (better 33.Bf1 Qc8 34.Re6 Nc5+–) 33...Qd3 (33...Qe7+–) 34.Rd3 (34.Rd3 Bd7 35.c5+–) 1–0. alessandrocarvalhaes (1885) – LVrocky (1795), lichess.org, 2020.

5.e4 Nf6 6.Nc3 d5 7.ed5 Nd5 =.

5.f4 b6 6.e3 Bb7 7.Nf3 (7.Bb2 e5=) 7...Nf6 8.Be2 Nbd7 9.0-0 g6 (9...e6 10.Bb2=) 10.Bb2+= Bg7 11.c4 0-0 12.Nc3 Qc7 13.d3 (13.d4 Rfc8+=) 13...e5 14.Qd2 (14.Nd2 ef4 15.e4 Rfe8=) 14...Nc5= 15.Ra3 Rfe8 (15...e4 16.Nd4=) 16.Ne1 (16.fe5 de5 17.e4 h6+=) 16...Rad8 (16...ef4 17.e4= (worse is 17.Rf4 Bh6-/+)) 17.f5 (17.e4 Ne6+=) 17...d5 18.cd5 Nd5 19.Nd5 Bd5 20.Qc2 Qe7 21.e4= Bb7 22.g4 Rd6 23.Nf3 gf5 24.gf5 Red8 25.Rf2 f6 26.Rg2 Kh8 27.Bc1 Rc8 28.Rc3 Rd7 29.Be3 Rdc7 30.Rc4 Qf8 31.h4 Ra8 32.Kh2 Rcc8 33.Qa2 Nd7 34.Rc8+= Rc8 35.h5 Bh6= 36.Bh6 Qh6 37.Qe6 Qh5-/+ 38.Kg1 Qe8 39.Nh4 Rd8 40.Bd1 Bc8-/+ 41.Bb3 Qf8 42.Kh1 a4 43.Ba2 Qe8 44.Rh2 Kg7 45.Qc4+/- Nc5 46.Qc1 Nb3?? 47.Rg2+– (47.Rg2 Kf8 48.Bb3 ab3 49.Qa3 Qe7 50.Rg8 Kg8 51.Qe7 Rd3 52.Qb4+– (52.Qf6?! b2 53.Qg5 Kf7 54.Qh5 Kf8 55.Ng6 Kg8 56.Ne7 Kf8 57.Ng6 Kg8 58.Ne7 Kf8 59.Ng6=)) 1–0. Hromada,Vaclav – Pletanek,Danous, corr, 1970.

5.f4 e5 6.e3 =.

4.ab5 e5

5.Bb2 d6 6.c4 Nd7 7.Qc2 (7.Nf3 Ngf6=) 7...b6 (7...Ngf6 8.d4=) 8.Qe4 (8.d4 Ngf6=) 8...Rb8 (8...Ra7 9.d4=) 9.d4 Bb7 10.d5 (10.Qe3 Nh6=) 10...Ngf6 11.Qc2 Rc8 12.e4 Nc5 13.Bd3 (13.Nc3 Be7=) 13...Be7 14.Nc3 (14.Nf3 Nh5=) 14...0-0 (14...Nd3 15.Qd3 Nd7 16.Nf3=) 15.Nf3 (15.Be2 Qd7=) 15...h6 (15...Nd3 16.Qd3 Nd7 17.Nd2=) 16.Nd2 (16.Be2 Qc7+=) 16...Nh5= 17.g3 Nf6 (17...Bg5 18.Nf3=) 18.Nb3 (18.0-0 Nfd7=) 18...Qc7 (18...Nfd7 19.Nc5 Nc5 20.Be2=) 19.Nc5+= Qc5 20.Na4 Qc7 21.Bc1 (21.f4 Nd7+=) 21...Rb8 (21...Nd7 22.Be3=) 22.Be3 Bc8 23.h3 Bd7 (23...Nd7 24.0-0+=) 24.Qa2 (24.f4 Rfc8 25.Ra2 Rb7+=) 24...Rfc8 (24...Bc8 25.f3+=) 25.f3 Be8 (25...Rb7 26.Qf2 Bd8 27.Ra3+=) 26.Qf2 Nd7 27.0-0 Bf6 28.Kh2 Nc5 29.Nc5 dc5 30.h4 (30.Ra4 Rd8+=) 30...Qe7 (30...Bd7 31.Ra4=) 31.Ra2 (31.Ra4 Bd7+=) 31...Bd7= 32.f4 ef4 (32...Ra8 33.Qf3=) 33.Bf4 (worse 33.Qf4 Be5 34.Qf3 Qh4 35.Kg1 Qg3 36.Qg3 Bg3 37.Bh6 Be5-/+ (worse 37...gh6 38.Rg2+=)) 33...Rb7?? (33...Bd4 34.Qf3 Ra8 35.e5+–) 34.Re2 (better 34.e5+–) 34...Bg4 (34...Bd4 35.Qf3 Ra7+–) 35.Ree1 (35.e5!? Be2 36.ef6 Qf6 37.Qe2+–) 35...Be5 (better 35...Bc3!? 36.Bd2 Be5=) 36.Be5+– Qe5 37.Qf4 Qh5 (37...Qf4 38.gf4 Ra7 39.Ra1+–) 38.e5 Re7 (38...Rd8 39.Qe4 g6 40.Qf4+–) 39.d6 Re6 40.Qe4 Qg6 ½–½. Huelle,Gunter – Abromeit,Guenter (1940), Leipzig VfB op, 2006.

5.Bb2 d6 6.e4 Nf6 7.d4 (7.Nc3 Nbd7+=) 7...Ne4= 8.de5 (8.Bd3 d5 9.Nf3 ed4 10.Bd4 Bb4 11.c3 Bd6=) 8...Qb6 (8...d5 9.Bd4=+) 9.Bd4 Qd8 10.Qh5 (10.Bb2 d5 11.Bd4 Nd7=+) 10...d5 (better 10...Be6!? 11.ed6 Nd7=+) 11.Bd3+= 1–0. DEFFM – GuestMLQC, freechess.org, 2019.

5.Bb2 Qf6 6.Nf3 Bb4? (better is 6...d6+=) 7.Be5+– Qe6?? (better is 7...Qg6+–) 8.Bg7 Nf6 9.Bh8 Qe5 (9...d5+–) 10.Ne5 (10.Ne5 Be7 11.Nc4+–) 1–0. typ48 – chivor2, kurnik, 2012.

4.ab5 e6

5.Bb2 Qb6 6.e3+= h5 (6...d5 7.Nf3+=) 7.Nf3 f6 (7...Nf6 8.Be2+–) 8.Bd3 (8.Be2 d5+–) 8...h4 (8...d5 9.Nc3+=) 9.Bg6 (9.h3 d5+–) 9...Kd8+= 10.Nc3 h3 11.g3 Nh6 (11...Bb4 12.Bd3 d5 13.Na4+=) 12.0-0 d5 13.Nd4 (13.Qe2 Bd7+–) 13...Bc5 (13...e5 14.Nb3+=) 14.Na4+– Qd6 (14...Qc7 15.e4+–) 15.Nc5 (15.Nb3 Ba7+–) 15...Qc5 16.Ba3 (16.f4!?+–) 16...Qb6+= 17.c3 (better 17.Bd3+=) 17...f5 (better 17...e5 18.Ne2 Qb5=) 18.Qh5+– Nd7 19.Qg5 (19.Qh3?! e5 20.Qh4 Kc7 21.Nf5 Nf5 22.Qh8 Qg6=) 19...Nf6 20.Bf7 (20.Bf7 Nf7 21.Qg7+–) 1–0. DEFFM – GuestHZDB, freechess.org, 2018.

5.Bb2 d5 6.e3 Bd7 7.Nf3 f6 8.Be2 Qb6 (8...e5 9.d4 e4 10.Nfd2+=) 9.c4 (9.Nc3 Ne7+=) 9...dc4 10.Nc3 (10.Bc4 Bb4 11.Bc3 Bc3 12.Nc3 Ne7+–) 10...Bb4 (10...Bb5 11.Nb5 Qb5 12.Qc2=+) 11.Nd4 (better 11.Bc4 Ne7 12.Ba3+=) 11...Bc3-/+ 12.Bc3 e5 (12...Bb5? 13.Rb1 e5 14.Rb5+–) 13.Nc2 Qb5 (13...Bb5 14.Na3 Qc6-/+) 14.Bh5 (better 14.Na3!? Qc6 15.Nc4=) 14...g6 (14...Kd8 15.Be2 Qd5 16.e4 Qe4 17.Ba5 Ke8 18.Ne3-/+) 15.Be2-/+ Qc6 (15...Qd5 16.0-0–+) 16.Ba5 (16.0-0-/+) 16...Be6 (better 16...b6 17.Bb4 Ra1 18.Qa1 Qg2–+) 17.0-0=+ Ne7 (17...b6 18.Bc3=+) 18.Bb4 (18.d4 Nd7=+) 18...Ra1 19.Qa1 0-0?? (better 19...Nd5=+) 20.Be7+– Bd5?? (20...Re8 21.Bb4 Na6+–) 21.Nb4 Qe6 (21...Qb5 22.Bf8 Kf8 23.Nd5 Qd5 24.Qa8+–) 22.Bf8 Kf8 (22...Bg2 23.Kg2 Kf8 24.Qa7+–) 23.Qa8 1–0. DEFFM – GuestKMFY, freechess.org, 2016.

5.Bb2 Nf6 6.e3 b6 7.c4 Bb7 8.Nf3 Bc5 9.Be2 d5 10.d4 Bd6 11.0-0 Qe7 (11...dc4 12.Qa4=) 12.cd5 Bd5 13.Nc3 Bb7 14.Ne5 Be5 15.de5 Ne4 (15...Nfd7 16.f4+=) 16.Ne4+/- Be4 17.Bf3 Qb7 18.Be4 Qe4 19.Qd6 Qd5 20.Qd5 (20.Qb6!? a4+/-) 20...ed5+/- 21.Rfd1 0-0 (21...Nd7!?+/-) 22.Rd5+– Re8 (22...Rc8 23.Bd4 a4 24.Bb6+–) 23.Rad1 Ra7 24.Rd8 Kf8? (24...Rae7+–) 25.Ba3 Rae7 1–0. GuestBQBX – GuestXVVT, freechess.org, 2017.

5.Bb2 Nf6 6.e3 b6 7.Be2 Bb7 (7...Bb4 8.Nf3=) 8.Bf3 (8.Nf3 Bb4=) 8...d5 9.g4 (9.c4 Bd6=) 9...Nbd7+= 10.g5 (10.d3 Bb4 11.c3 Bd6+=) 10...Ne4 11.h4 Qc7 (11...h6 12.g6+=) 12.Ne2 Ne5 13.Be5 Qe5 14.c3 (14.Ra4 Bb4+=) 14...Qc7 (14...Bd6 15.d3 Ke7 16.de4 de4 17.Bg2 Qb5 18.Nd2+–) 15.Be4 (15.d3 Nd6 16.Qa4 Be7+=) 15...de4-/+ 16.Ra4 (16.Qa4 Bd6-/+) 16...Bd6 17.Rg1 (17.Nd4-/+) 17...0-0-0 (better is 17...Qd7!? 18.d3 0-0-/+) 18.Ng3 f5 (18...Bg3!? 19.Rg3 Qd7=) 19.gf6+= Bg3 20.Rg3 (20.fg7 Bf2 21.Kf1 Qh2 22.gh8Q Qg1 23.Ke2 Qd1 24.Kd1 Rh8–+) 20...gf6= 21.Qb3 With the decisive threat Rc4 21...Qe5 (21...Qd6=) 22.Rg1 (22.Na3!? Rhg8 23.Nc4+=) 22...Rhg8+= Do you see the mate threat? 23.Rf1 Kb8 (23...Rd3 24.Rd4+=) 24.Rd4 Rd5 25.Na3 f5 (25...Rg2 26.Qa4 Rg4 27.Rh1+=) 26.Rd5 Bd5 (26...Qd5 27.Qa4+=) 27.Qa4 (27.c4 Ba8=) 27...Rc8 (27...Rg2 28.Nc2+=) 28.Rg1 (28.Rh1 Qc7+=) 28...Qd6 (28...Qh2 29.Rg7 Qh1 30.Ke2-/+) 29.Ke2 (better is 29.Rg7!?=) 29...e5 30.Kd1?? (better is 30.Ke1-/+) 30...Rc3!!–+ (30...Rc3 31.Nc4 Bc4–+) 0–1. Papp,Jozsef – Gal,Jozsef (2295), HUN tt2, 1997.

5.Bb2 Nf6 6.e3 d5 7.Nf3=.

5.Bb2 Nf6 6.Nf3 d5=.

5.c4 d5 6.e3 dc4 7.Bc4 Nf6 8.Qb3 (8.Nf3 Bd6=) 8...Be7 (8...Nbd7 9.Ba3=) 9.Nf3= 0-0 (9...Nbd7 10.d4=) 10.Bb2 (10.d4 Nbd7=) 10...Nbd7 11.d4 Nb6 12.Bd3 Nbd5 (12...Nfd5 13.Ba3=) 13.0-0 b6 14.Nc3 Bb7 15.g3?? (better 15.Ne5=) 15...Nc3-+ 16.Ne5 Ncd5 17.e4 (17.Nc6 Qd7-+) 17...Nc7 (17...Nb4!? 18.f3-+) 18.f3 Nd7 (18...Bb4 19.Qc2-+) 19.Nc6 Bc6 20.bc6 Nf6 21.Qc3 (21.Rfc1 Bb4-+) 21...Bb4 22.Qc4 Nfd5! 23.Kg2?? (23.ed5 Nd5 Decoy) 23...Ne3-+ 24.Kh3 (24.Kh1 Nc4 25.Bc4 a4-+) 24...Nc4 (24...Qg5 25.g4 Be7 26.Kg3 Qh4 27.Kf4 Ng2 28.Ke5 Qf6) 25.f4 (25.Bc4 a4 26.Rac1 Qd6-+) 25...Ne3 (better 25...Nb2 26.Be2-+) 26.Rf3 Ned5! 27.ed5 Nd5 (27...Qd5 28.Kg2-+) 28.f5 ef5 29.Rf5 g6 (better 29...Qc8!? 30.g4 Qc6 31.Kg3-+) 30.Rf3 Qc8 31.Kg2 Qc6 32.Be4 Rfe8 (better 32...Rae8 33.Rc1 Qb7 34.Bd5 Qd5 35.Kf2-+) 33.Bd3 Nc3 (better 33...Ne3 34.Kf2 Ng4 35.Kg2-+) 34.Raf1 f5 (better 34...Re3 35.Bc3 Rd3 36.d5 Qd5 37.Be5-+) 35.Bc2 Ne4 (better 35...Re2 36.Kh3 Rc2 37.Bc3-+) 36.Bb3 Kf8 37.Kh3 Ng5 38.Kg2 Nf3 (38...Re2 39.Kg1 Nf3 40.Rf3 Qf3 41.d5 Qg2) 39.Rf3 Qf3! 40.Kf3 Rac8 (better 40...Re1 41.Ba4 Rb1 42.Bc1 Rc1 43.d5-+) 41.Kf4 (41.Ba4 Red8 42.Bb3 b5-+) 41...Rc3! 42.Bc3 (42.Bc3 Re4 Double attack (42...Re4 Decoy)) 42...Bc3 43.Bc4 Bd4 44.Bb5 Bc5 45.Kg5 Re2! 46.h4 (46.Be2 Be3 Combination) 46...Rg2 (46...Be3 47.Kf6 Bd4 48.Kg5 Kg7 49.Kf4 Rf2 50.Kg5 h6) 47.g4 White prepares h5 47...Rg3 (47...Rg4 48.Kf6 Re4 49.Kg5 Be7 50.Kh6 Rh4) 48.Kh6 Rg4 (48...Kg8 49.Bd7 Rg4 50.Be6 Kh8 51.Bf5 Be3) 49.h5 Rh4 (49...Kg8 50.Bc4 Kh8 51.hg6 Be3 52.Kh5 hg6) 50.Kg5 Rh5 (50...Be7 51.Kh6 Rh5) 51.Kf6 Bd4 (51...f4 52.Bc6-+) 52.Ke6 Rh2 (52...f4 53.Bc6-+) 53.Bd3 Be5! 54.Bf5 (54.Ke5 a4 Passed pawn) 54…Re2 (54...Re2 55.Bg4 Re3-+) 0-1. ClayPigeons (2175) - khpmmm (2150), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.e3 Nf6 6.Bb2 d6 7.Nf3 d5 8.c4 Bd6 9.Qb3 0-0 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nbd7 12.d4 Nb6 13.Bd3 a4 (13...Nfd5!?+=) 14.Na4+/- Bd7 (14...Na4 15.Ra4 Ra4 16.Qa4+/-) 15.Nc3 (15.0-0 Na4 16.Ra4 Ra4 17.Qa4 Nd5+-) 15...Ra1+/- 16.Ba1 Nbd5 17.0-0 Qc7 18.Bb2 Ra8 19.Rc1 Nc3 20.Rc3 Qb6 21.Rc1 (21.Ne5 Qd8+-) 21...Nd5 (21...Bc6+/-) 22.Nd2 (better 22.Ne5 Qd8 23.Qc2+/-) 22...Bb5?? (22...Bb4 23.Nc4 Qb5 24.Qc2+=) 23.Bb5 (better 23.Qb5 Qb5 24.Bb5+-) 23...Bb8?? (better 23...Bb4 24.Rc5! Bc5 25.dc5 Qc5+/-) 24.Bc4 (24.Rc8 Qd8 25.Rd8) 24...Qd6 (24...Qb3 25.Nb3 Bd6+-) 25.Ra1 (better 25.Bd5 Qh2 26.Kf1+-) 25...Qh2 26.Kf1 Qh1 27.Ke2 Ra1 28.Ba1 Qa1 29.Bd5 ed5 30.Qb7 (30.Qd5?! Qa6 31.Kd1 Bd6+=) 30...Bd6 31.Qd5 Qa6 32.Nc4 Bf8 33.Kf3 (33.e4 h5+-) 33...g6 (33...Qf6 34.Kg3+-) 34.Ne5 (34.e4 Qf6 35.Ke2 Qe6+-) 34...Qf6 35.Ke2 Kg7 36.f3 h5 37.g3 h4 (37...Qa6 38.Kf2 Qe6 39.Qe6 fe6 40.f4+-) 38.gh4 Be7 39.h5! gh5 40.f4 h4 41.Nf3 (41.Qg2 Kh7+-) 41...h3 (better 41...Qg6 42.f5 Qg2 43.Kd3 h3 44.Qe5 Bf6+=) 42.Qh5 (better 42.Qe5 Qe5 43.fe5+/- (43.Ne5?? h2-+)) 42...Qg6?? (better 42...Qa6 43.Kd1 Qd3 44.Nd2 Qe3 45.Qg4 Kh6=) 43.Qh3+- Qc2 44.Nd2 (44.Nd2 Bb4 45.Qg3 Kf8 46.Qe1+=) 1-0. ClayPigeons (2115) - Pommesjohn (2070), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

5.e4 d5 6.e5 Qb6+=.

4.ab5 Nf6

5.Ba3 d5 6.e3 Bf5 7.Nf3 Nbd7 8.d3 Qc7 9.Nbd2 e5 10.Bf8 Nf8 11.Be2 N8d7 12.0-0 0-0 13.c4 dc4 14.Nc4 e4 15.Nd4 Bg6 16.de4 Ne4 17.Qb3 Nb6 18.Nb6 (< 18.Ra5 Ra5 19.Na5 Nd2=+; < 18.Na5 Nd2 19.Qd1 Nf1 20.Qf1 Rfd8=+) 18...Qb6 19.Rfd1 Rfc8 20.Bc4 Rc7 21.f3 Nd6 22.Bd5 Rac8 23.e4 h5 24.Kh1 Rc3 25.Qa2 Nc4 26.Ne2 Ra3 27.Qc2 Ra1 28.Ra1 Nd6 29.Qa2 Qe3 30.Rd1 h4 31.Qd2 Qd2 32.Rd2 Nb5 33.Bb7 Rc5 34.Bd5 Nc3 35.Nc3 Rc3 36.Kg1 a4 37.Kf2 Kf8 38.Ra2 a3 39.Ke2 h3 40.g4 f6 41.Rd2 Bf7 42.Kf2 g5 43.Re2 Bd5 44.ed5 Rd3 45.Kg3 Rd5 46.Kh3 Ra5 47.Ra2 Ke7 48.Kg3 Kd6 49.h4 Ra4 50.h5= Kc5 51.h6 Kb4 52.f4? Kb3 53.Ra3?? Ra3–+ 54.fg5 fg5 55.Kf3 Kc4 56.Ke4 Rh3 57.Kf5 Rh6 58.Kg5 Rh1 59.Kf6 Rf1 60.Kg6 Kd5 (61.Kg5 Ke5–+) 0–1. Deb,Akasa – Thiel,Peter, BCC Early Fall op, 2000.

5.Bb2 b6 6.e3 Bb7 7.Nf3 e6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.c4 d5 11.d4 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.Nbd2 Nd5 14.e4 Nb4 15.Qb3 (15.Qe2 Qc7=) 15...Rc8 16.Rac1 Nf6 17.Ng5 Nfd5 18.Nf7 (18.Nh3 Nc7=) 18...Rf7=+ 19.ed5 ed5 20.Be2 Bd6 21.Nf3 Qe8 (21...Qf6 22.Ba3=) 22.Rc8 Bc8 23.Ne5 Rf6 24.Bc3 Rh6? (better 24...Be6!?=) 25.Bb4+– ab4 (25...Bb4!? 26.Bf3 Kh8+–) 26.Qd5+– (26.Qd5 Qe6 27.Qa8 Be5 28.de5+–) 1–0. DEFFM – GuestLYVQ, freechess.org, 2018.

5.Bb2 b6 6.Nf3 d6 7.d3 Bd7 8.Na3 g6 (8...e5 9.g3=) 9.e4+= Bg7 10.Be2 0-0 11.0-0 e6 12.Re1 Qe8? (12...Re8 13.c4+=) 13.e5 (better 13.Nc4!?+–) 13...de5+– 14.Ne5 (14.c4!?+–) 14...Bb5= 15.Bf3 Ra7 (15...Ra6!?=) 16.Bd4+= (worse 16.Nb5 Qb5 17.Qc1 Nfd7=) 16...Nc6?? (16...Ra6 17.Rb1 Bc6 18.Nc6 Nc6 19.Rb6 Rb6 20.Bb6+=) 17.Nc6 (better 17.Nb5 Nd4 18.Na7+–) 17...Bc6+= 18.Bb6 Rb7 (18...Ra6 19.Bc5 Nd7 20.Bc6 Rc6 21.Bf8 Ba1 22.Qa1 Qf8 23.Rb1=) 19.Ba5 (19.Bc5 Nd5 20.d4 Ne7+–) 19...Bf3+= 20.Qf3 (worse 20.gf3 Nd5 21.Rb1 Rb1 22.Nb1 Qb8=+) 20...Ra7 (20...Nd5!? 21.c3 Qa8+=) 21.Bb4 Nd5 22.Bf8 (22.Bc5 Ba1 23.Ba7+– (worse 23.Ra1 Ra5 24.d4 Qa4=; 23.Bf8? Qf8 24.Ra1 Ra3–+)) 22...Qf8= 23.Ra2 (better 23.d4 Bd4 24.c4=) 23...Ra3-/+ 24.Ra3 Qa3 25.Qe4 (25.c4 Nb4-/+) 25...Nc3 (25...Qc3 26.Qe2–+) 26.Qc4 Nd5 27.Qc8 (27.Qe4 Qc3 28.Qe2–+) 27...Bf8 28.c4 (better 28.g3!?-/+) 28...Nf4–+ 29.Rd1 Nd3 30.c5 1–0. alessandrocarvalhaes (1860) – klimof63 (1705), lichess.org, 2020.

5.Bb2 Qb6 6.e3 d6 7.c4 Nbd7 (7...e5 8.d4=) 8.d4+= g6 9.Nf3 Bg7 10.Bd3 0-0 11.0-0 e5 (11...Qc7 12.Bc3+=) 12.Nbd2 (12.de5 de5 13.Ne5 Nc5+–) 12...Re8+= 13.Qc2 Qc7 14.Ng5 h6 (14...ed4 15.Bd4 Nc5 16.Rfd1=) 15.Nf7+– Kf7 (15...g5 16.Bg6 Rf8 17.b6 Qb6 18.de5 de5 19.Ne5+– (19.Be5?! Rf7 20.Bf7 Kf7=)) 16.Bg6 Kg8 17.Be8 Ne8 18.f4 b6 (18...ed4!? 19.Qg6 Ndf6 20.Bd4 Qf7 21.Qf7 Kf7+–) 19.Qg6+– Qd8 20.fe5 de5 21.Ne4 Qe7?? (better 21...Nf8 22.Qg3 ed4 23.ed4 Qd7+–) 22.Ba3 Qd8 23.Rf7 Bb7 (23...Qh4 24.Raf1 Qh2 25.Kh2 Kh8 26.Bf8 a4 27.Bg7 Kg8 28.Be5 Ng7 29.Qg7) 24.Raf1 Be4 (24...Kh8 25.Bf8! Qg5 26.Bg7 Ng7 27.Ng5 hg5 28.Qg7) 25.Rf8! Nf8 (25...Nf8 26.Rf8) 26.Rf8 1–0. DEFFM – kirovabad, freechess.org, 2018.

5.Bb2 d6 6.e3 e5 7.Nf3 Be7 8.d4 e4 (8...Nbd7 9.Be2+=) 9.Nfd2 0-0 10.Be2 d5 11.0-0 Nbd7 12.c4 Nb6? (better 12...dc4 13.Nc4 Nb6=) 13.c5+- Nbd7 14.Nc3 Re8 15.Na4 Nf8 16.Rc1 White plans c6 (16.Bc3 Be6+-) 16...Bd7 (16...Be6!?+/-) 17.c6+- bc6 (17...Bc8 18.c7 Qd6 19.Nb1+-) 18.bc6 Bf5 19.Nc5 (better 19.g4!? Be6 20.c7+-) 19...Rc8 (19...Qb6 20.Ba3 Qc6 21.Nce4+=) 20.Qa4 Bc5 (20...Qd6!?+/-) 21.Rc5+- Ne6 22.Rc2 (22.Ra5 Rc6 23.Bb5 Rc8+-) 22...Bg4 23.Ba6 Rc7 24.Ba3 (better 24.h3 Ra7 25.Bb5+- (25.hg4?! Ra6 26.g5 Ng5+/-)) 24...Ng5? (24...Ra7 25.Bb5+-) 25.Qa5 (25.Bc5 Nh3 26.gh3 Bh3+-) 25...Nh5 (25...Ra7 26.Qd8 Rd8 27.c7+-) 26.Rc5 (26.Ra1 Bf5+-) 26...Nf6 27.Bb7 h5 28.Qc3 (28.Ra1 Bc8 29.Rb5 h4+-) 28...h4 (28...Bc8 29.Rb1+-) 29.Ra5 h3 30.g3 Be2 (30...Bc8 31.Ra8 Ng4+-) 31.Rc1?? (better 31.Ra8 Qa8 32.Ba8 Ra8 33.Bd6+-) 31...Ng4-+ 32.Ra8 (32.Bc8 Rc8 33.Bd6 Qd6 34.Rf1 Bf1 35.Qc1-+) 32...Qf6 33.Re8 Kh7 34.Ne4 (34.f4 ef3 35.Qd3 Bd3 36.Kh1 f2 37.Ba6 f1R 38.Rf1 Bf1 39.Bd3 Bd3 40.Bc5 Qf2 41.Rh8 Kh8 42.e4 Qh2) 34...Ne4 (34...Qf2! 35.Nf2 Nf3 36.Kh1 Nf2) 35.f4-+ Nc3 36.Rc3 Qf5 (better 36...Qg6 37.e4 Rb7 38.Rc1 Rb8 39.Re7 Rb3 40.Re8 Nh2 41.g4 Qg4 42.Kf2 Qg2 43.Ke1 Nf3) 37.Rc1 (37.e4 Qf6 38.Bc5-+) 37...Bc4 38.Bd6 (38.e4 de4 39.Bc5 (39.Rc4 Qa5 40.Rh8 Kh8 41.Rb4 Qa3 42.Kf1 Qf3 43.Ke1 Qf2 44.Kd1 Ne3 45.Kc1 Qc2) 39...e3 40.Bd6 Qd5 41.Re4 Qe4 42.Rc2 e2 43.Re2 Be2 44.Bc7 Qg2) 38...Qd3 39.Re1 (39.Bc8 Rc8! 40.c7 Qd2 41.Rh8 Rh8 42.c8Q Qc1) 39...Qd2 40.Rf1 (40.Rh8 Kh8 41.Re2 Qe2 42.Bc7 Qh2) 40…Qg2 (40...Qh2) 0-1. Bendega (2040) - edipurnomo (2160), lichess.org, 2021.

5.c4 b6 6.e3 e6 7.Bb2 d5 8.Nf3 Bb7 9.Be2 Be7 10.0-0 0-0 11.d4 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.Nbd2 Ne4 14.Bd3 Nd6 (14...f5 15.Ba3=) 15.Qb1 h6 16.Rc1 Nf6 17.Ne5 Rc8 18.Nc6 Qd7 (18...Bc6 19.bc6 Nd5 20.Ba3+/-) 19.Nf3 Bc6 20.Ne5 (20.bc6?! Rc6 21.e4 Nb7=; 20.Rc6?! Rc6 21.Ne5 Qc7 22.Nc6 Ra8+/-) 20...Qb7 21.Nc6 Rfe8? (21...Kh8+/-) 22.Ne7?? (better 22.e4+-) 22...Qe7 23.Ba3 Qd7 24.e4 Rc1 25.Bc1 Nde4 (25...Nb7!? 26.Bb2 Rd8+=) 26.Be4+- Qd4 27.Bd3 Rd8 28.Bf1 Ng4 29.Be3 (better 29.Qb2!?+/-) 29...Ne3 (29...Qe5 30.g3 Ne3 31.fe3 Qe3 32.Kh1-/+) 30.fe3= Qe3 31.Kh1 Rd5 32.Qc1 Qd4 33.Qc8 Kh7 34.Rc1 h5 (34...Qa4 35.Qb7 Qf4 36.Qc6=) 35.h3 h4 36.Qc4 (36.Qc2 Kg8 37.Qe2+=) 36...Qf6 (36...Qc4 37.Rc4 Kg6 38.Rh4=) 37.Qe4 (37.Bd3 Kh6 38.Rf1 Qd4 39.Qc1 g5+/-) 37...g6+= 38.Be2 Re5 39.Qg4 (39.Qd4 Kg7 40.Rc8 g5+=) 39...Qf2= 40.Rf1 Qe2 41.Rf7 Kh6 42.Qh4 Qh5 43.Qf4 Rg5?? (better 43...Qg5 44.Rh7 Kh7 45.Qf7 Kh6 46.Qf8 Kh7 47.Qf7 Kh8 48.Qf8 Kh7 49.Qf7=) 44.h4 (44.Rd7 Qd1 45.Rd1 Kh5 46.Rd8 Kh6 47.Rh8 Kg7 48.Qf8) 44...Qd1 (44...e5 45.Qg5 Qg5 46.hg5 Kg5+-) 45.Kh2 Qh5 46.Qg5 (better 46.Rf8 Qh4 47.Qh4 Rh5 48.Rh8 Kg7 49.Rh5 gh5 50.Qe7 Kh8 51.Qd8 Kh7 52.Qb6+-) 46...Qg5 47.hg5 Kg5 48.Rb7 e5 (48...a4+-) 49.Rb6 e4 50.Ra6 Kf5 51.b6 e3 52.b7 e2 53.b8Q e1Q 54.Qf8 Kg4 55.Qc8 (55.Rg6 Kh5 56.Qh6) 55...Kh5 (55...Kf4 56.Qc4 Qe4 57.Rf6 Kg5 58.Qe4 Kf6 59.Qd4 Kf7 60.Qd5 Kf6+-) 56.Qh8 Kg5 (56...Kg5 57.Qf6 Kg4 58.Qg6 Kf4 59.Qf7 Ke3 60.Qe7 Kd4 61.Qe1 a4 62.Qb4 Kd3 63.Rd6 Ke3 64.Rd2 a3 65.Qd4). jhonores (2200) - kaiserreal (2135), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.c4 d5 6.cd5 Nd5 7.Bb2 Bd7 (7...Bf5 8.f3 Bb1 9.Qb1=) 8.e3 Nc7 (8...Bf5 9.Nc3=) 9.Nc3+= b6 10.Nf3 e6 11.Be2 Bb4 12.Ne4 (better 12.0-0+=) 12...Nb5? (better 12...0-0 13.Bc3 Bc3 14.Nc3 Qf6+=) 13.Bb5 Bb5 14.Bg7 Rg8 15.Nf6 Ke7 16.Ng8 Qg8 17.Be5 (17.Bc3!? Na6 18.Rg1+–) 17...Qg2 (17...Nd7!? 18.Bd4 e5=) 18.Rg1+= Qh3 19.Rc1 (19.Ng5!? Qf5 20.Bc7+=) 19...Nd7= 20.Rc7 Rg8 (20...Kd8 21.Bf4 e5 22.Rd7 (22.Be5?? Ne5 23.Ne5 Qh2–+) 22...Bd7 23.Ne5+=) 21.Bg3+= Bd6 22.Rb7 Bc6? (better 22...Bg3 23.hg3 Bc6+=) 23.Bd6+– Kd6 24.Rg8?? (better 24.Rd7 Kd7 25.Ne5 (25.Rg8?! Qf3 26.Qf3 Bf3+–) 25...Kd6 26.Nc4 Kc7 27.Rg8 Qh2 28.d3 Qh1 29.Kd2 Qd1 30.Kd1 Ba4 31.Kd2+–) 24...Bb7= 25.Rg3 Qh5 26.d3 Bf3 27.Qf3 Qf3 28.Rf3 f5 29.Rh3 Nf6 30.Rh6 Ke7 31.d4 (31.f4 b5=) 31...a4 (31...b5 32.Ke2=+) 32.Kd1 (32.Kd2 Kf7 33.Kc3 Kg7+–) 32...a3 (better 32...b5!?=+) 33.Kc1 (33.Kc2 b5+–) 33...Kf7+= 34.Kb1 (34.Rh3 b5+=) 34...Kg7 (34...b5 35.Rh3 b4 36.Ka2=) 35.Rh3 b5 36.Ka2 (better 36.e4 Ne4 37.Ra3 Nf2 38.Kc2+=) 36...Ne4?? (better 36...b4=) 37.Ka3 Nf2 38.Rf3 Nd3 39.Rg3 (39.Kb3 Kf6+–) 39...Kf6+– 40.Rg1 (40.Kb3!?+–) 40...e5 41.de5 Ke5 42.Rb1 b4 43.Kb3 Ke4 44.Rg1 (better 44.Kc2!? Nc5 45.Rb4 Ke3 46.Rh4+–) 44...Ke3=+ 45.Rg7 f4 46.Rh7 f3 47.Rf7 f2 48.h4?? (better 48.Rf2! Kf2 49.h4=) 48...Nf4–+ 49.Rf4 (49.Re7 Kf3 50.Rd7 f1Q 51.Kb4 Qa6–+) 49...Kf4 50.Kb4 f1Q (50...f1Q 51.h5 Qe1 52.Kc4 Ke4 53.h6 Qc1 54.Kb5 Kd5 55.Kb6 Qc6 56.Ka7 Qc7 57.Ka8 Kc6 58.h7 Qb7) 0–1. AleksandrNekhoroshik – lovewally36 (1605), lichess.org, 2020.

5.c4 e6 6.Bb2 Bb4 7.Nc3 Bc3 (7...d5 8.e3=) 8.Bc3 d5 9.e3 dc4 10.Bc4 0-0 11.Ne2 Nbd7 12.d4 Ne4 13.Qb3 Qf6 (13...Nc3 14.Nc3 e5 15.0-0=) 14.0-0 b6 (14...Nc3 15.Qc3 b6 16.Bd3+=) 15.d5 (15.Bb4!? Rd8 16.f3 ab4 17.Ra8+–) 15...Nc3 16.Qc3 Qc3 17.Nc3 ed5 18.Bd5 Ra7 19.Bc6 Nc5 (19...Re8!?+=) 20.Nd5+– Kh8 (20...a4 21.Nb6 Be6 22.Ra3+–) 21.Nb6+– Bf5 (21...a4 22.Rfd1 Be6 23.Ra3+–) 22.Nc4 (22.Na4 Na4 23.Ra4 Bc2+–) 22...Bd3+– 23.Rfc1 (better 23.Ra5 Ra5 24.Na5 Bf1 25.Kf1+–) 23...Be4?? (better 23...Nb3 24.Ne5 Bf5+=) 24.Ra5 (24.b6 Ra6 25.Be4 Ne4+–) 24...Ra5 25.Na5 Nd3 (25...Bc6 26.Nc6 Na4 27.Ne5+–) 26.Rc3 (26.Be4?! Nc1 27.b6 Ne2 28.Kf1 Nc3+–) 26...Bc6 27.Nc6 (27.Rd3?! Bb5 28.Rd1 Ra8+–) 27...Nb2 28.b6 Na4 29.Rb3 Re8 (29...Nc5 30.Ra3 Rc8+–) 30.b7 Nc5 (30...g6 31.b8Q Rb8 32.Rb8 Kg7+–) 31.b8Q Rb8 (31...g6 32.Qe8 Kg7 33.Ne5 f6 34.Qe7 Kh6 35.Qf6 Ne6 36.Nf7 Kh5 37.Qf3 Kh4 38.Qh3) 32.Rb8 (32.Nb8?! Nb3 33.Nc6 Nc5+–) 1–0. afsharian – Alexus2552, lichess.org, 2018.

5.c4 g6 6.Bb2 Bg7 7.e3 0-0 8.Nf3 b6 9.Be2 Bb7 10.0-0 d5 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Bf3 1–0. GuestYDGJ – GuestACZE, freechess.org, 2017.

5.c4 g6 6.e3 Bg7 7.Bb2 0-0 8.d4 d5 9.Nf3 Bg4 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nbd7 12.Qb3 (12.h3 Bf3 13.Qf3 e5+=) 12...Nb6 (12...Bf3 13.gf3 Nb6 14.Be2=) 13.Be2 Re8 14.0-0 h5 (14...Be6 15.Qc2+=) 15.h3 Bf3 (15...Be6 16.Qc2+=) 16.Bf3+/- (16.gf3?! Qd7 17.Kg2 Nfd5=) 16...Rb8 (16...Ra7 17.Rfd1+/-) 17.Ra5 (17.Rfc1+/-) 17...Qc7? (better 17...Nc4! 18.Ra7 Nd2+=) 18.Rc1 Nc4 19.Raa1 Nb2 20.Qb2 Rec8 (20...e5 21.Nd5 Qd8 22.Nc7+-) 21.Ne2 (21.Nd5!? Qd6 22.Rc8 Rc8 23.Nf6 Qf6 24.Bb7 Rb8+-) 21...Qb6 22.Rc8 Rc8 23.Rc1 (23.Nf4 e6+-) 23...Rc1 24.Nc1 Ne8 25.Nd3 Nd6 26.Nc5 (26.Qb4 h4+/-) 26...Qb5 (26...e5 27.Nd7 Qb5 28.Qb5 Nb5 29.de5+/-) 27.Qb5 Nb5 28.Nb7 Nc3 29.Nc5 (29.Bc6 f5+/-) 29...e6 (29...e5 30.de5 Be5 31.g3+/-) 30.Nd7 Nd5? (better 30...f5+/-) 31.Bd5+- ed5 32.Nb6 f5 33.Nd5 Kf7 34.Nc3 Ke6 35.Ne2 Kd5? (35...h4+-) 36.Nf4 Ke4 37.Ng6 f4 (37...Bf6 38.g3+-) 38.Nf4 Kf5 (38...h4 39.Kf1+-) 39.Nh5 Bf8 40.Ng3 Ke6 41.Kf1 Kd5 42.Ke2 Ke6 43.f3 Kf7 (43...Bd6 44.Ne4 Be7 45.g4+-) 44.Nf1 Ke6 45.g3 Kf7 (45...Kd5 46.f4+-) 46.Kf2 Ke6 47.g4 Kf7 (47...Bb4 48.f4+-) 48.h4 Ke6 49.Kg3 Kf7 50.f4 Kg7 51.g5 Kf7 52.h5 Bd6 53.Kg4 Kg7 54.f5 Be7 55.f6 Kf7 56.fe7 Ke7 57.e4 Ke6 If Black now only could play e5... 58.e5 Kd5 ½-½. ClayPigeons (2190) - UPizza (2170), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.e3 d6 6.c4 b6 7.Bb2 Bf5 (7...e5 8.d4=) 8.Nf3 (8.Bf6 Bb1 9.Be7 Be7 10.Qb1 d5+–) 8...Bg4 (8...e6 9.Nc3=) 9.Be2 e5 10.Nc3 Nbd7 11.Nd5 (11.0-0!?+=) 11...Nd5= 12.cd5 Nc5 (12...e4!? 13.Nd4 Be2 14.Ne2 Nc5+=) 13.d4+= ed4 14.ed4 (14.Bd4!? Qd7 15.Nd2 Nd3 16.Kf1 Be2 17.Qe2+–) 14...Ne4 15.0-0 Be7 16.Qc2 (16.Ne5 de5 17.Bg4 Qd5+=) 16...Nf6 17.Bd3 (17.Rfe1 0-0=) 17...Bf3=+ 18.gf3 0-0 19.Kh1 Rc8 20.Qe2 Nd5 21.Bh7 Kh7 Decoy theme: h7 22.Qe4 A double attack 22...Kg8 23.Qd5 Rc2 24.Rab1 (24.Qb3 Re2=+) 24...Qd7-/+ 25.Rg1 Rf2?? (better 25...Rfc8-/+) 26.Rg7!! Kg7 Decoy theme: g7 27.Rg1 Kh8 (27...Qg4 28.Rg4 Kf6 29.Qg5 Ke6 30.Re4 Kd7 31.Qe7 Kc8 32.Qf8 Kd7 33.Re7) 28.Qh5 1–0. aravind555 – tamerlan_steell, lichess.org, 2018.

5.Nf3 d5 6.e3 Qd7 (6...Qc7 7.Ba3=) 7.c4 (7.Bb2 e6+=) 7...dc4 (7...Qc7 8.Bb2=) 8.Bc4+= Qg4? (better 8...Qc7 9.d3 e5+=) 9.Bf7!+– Kf7?? (better 9...Kd8 10.0-0 Ne4+–) 10.Ne5 (10.Ne5 Ke8 11.Ng4 Bg4 12.Qc2+–) 1–0. GuestVRGM – GuestYRLK, freechess.org, 2018.

5.f4 g6 6.c4 Bg7 7.Bb2 0-0 8.Nf3 d5 (8...d6 9.e3=) 9.e3 Bf5 10.Bc3 (10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nbd7=) 10...Nbd7 11.Ra5?? (better is 11.cd5 a4 12.Bd4=) 11...Ra5–+ 12.Ba5 Qa5 13.Be2 (13.Nc3 dc4 14.Bc4 Nb6–+) 13...Ne4 (better is 13...dc4!? 14.Bc4 Qb4 15.Bb3–+) 14.0-0 (14.cd5 Nb6–+) 14...Ndc5 (14...dc4!? 15.Bc4 Nd6 16.Qe2–+) 15.Nd4 (15.cd5 Nd6–+) 15...e6 (15...dc4 16.Nf5 gf5 17.Bc4–+) 16.Nf5 (16.g4 Bg4 17.Bg4 dc4–+) 16...ef5 17.cd5 Rd8 18.d4 (18.Qc2 Qb6–+) 18...Rd5 (18...Nd7!? 19.Bd3–+) 19.Qc2 Ne6 20.Bc4 Rd8 (20...Rb5?! 21.Bb5 Qb5 22.Rc1–+) 21.Qb3 (21.Be6 fe6 22.Qc4 Qb6–+) 21...Re8 22.d5 (22.b6–+) 22...N6c5 23.Qc2 Nd6 24.Bd3 (24.Be2 Qb4 25.Kf2–+) 24...Re3 (better is 24...Qb4 25.Rf3 Qe1 26.Bf1 Nce4–+) 25.Qc5 Rd3 26.Qd6 Qb5 27.Qb8 (27.Re1 Bf8 28.Qc7 Qd5–+) 27...Bf8 28.h3 Qc5 29.Kh1 (29...Qd5 30.Kh2–+; 29.Kh2 b5–+) –+. cry – bampot, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.ab5 g6

5.Bb2 Nf6 6.e3 Bg7 7.Nf3 0-0 8.Be2 d6 9.0-0 Nbd7 10.c4 b6 11.Nd4 Bb7 12.Bf3 Bf3 13.Qf3 Ne5 14.Qe2 Rc8 (14...d5 15.cd5 Qd5 16.Nc3+=) 15.d3+/- d5 16.f4 Ned7 (16...Neg4!?+/-) 17.Nc6+- Qe8 18.Ba3 dc4? (better 18...Kh8 19.Ne7 Ra8+-) 19.Ne7 Kh8 20.Nc8 cd3 21.Qd3 (21.Qd3 Qc8 22.Bf8 Qf8 23.f5+-) 1-0. onur604 (2320) - AnonymouseGM (2705), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.Bb2 Nf6 6.e3 Bg7 7.Nf3 0-0 8.Be2 d6 9.d4 Bd7 10.c4 Be6 11.0-0 Nbd7 12.h3 (12.Nbd2 Nb6+=) 12...Nb6 13.Nbd2 Rc8 Will c4 fall? 14.Rc1 Ne8 15.e4 h5 16.Ng5 Qd7 17.d5 (better 17.Qb3 f5 18.ef5 Rf5 19.Qg3+/-) 17...Bf5?? (better 17...Bb2 18.de6 fe6=+) 18.Bg7+- (18.ef5 Bb2 19.fg6 fg6+/-) 18...Kg7 19.ef5 Qf5 20.h4 (20.Ndf3!? Nd7+-) 20...Nf6 21.Qc2 (21.Ndf3 a4+-) 21...Qf4? (better 21...Qc2 22.Rc2 Nfd5+/-) 22.g3+- Qe5 (22...Qf5 23.Qf5 gf5 24.Nb3+-) 23.Rce1 (23.Rfe1!? Nbd5 24.Bf3 Qd4+-) 23...Qd4 24.Ndf3 (24.Nb3 Qd5 25.Rc1 a4 26.cd5 Rc2 27.Rc2 ab3+-) 24...Qc5 (24...Qd5 25.Qa2 (25.cd5 Rc2 26.Bd3 Rc7=+) 25...Nc4 26.Bc4 Rc4 27.Re7+-) 25.Rd1 (better 25.Bd3!? Qa3 26.Ra1+-) 25...Nc4 26.Bc4 (26.Nd4!? Na3 27.Qd3+-) 26...Qc4+/- 27.Qc4 Rc4 28.Ra1 (better 28.Rfe1!? Re8 29.Nd2+/-) 28...a4 29.Rfc1 (29.Rfd1 Ra8=) 29...Rfc8 (29...Rc1!? 30.Rc1 Nd5-/+) 30.Rc4=+ Rc4 31.Kg2 Nd5 32.Ra3 Nc7 33.b6 Nd5 34.Nd2 Rb4 35.Nge4 (35.Kf1 Nb6 36.Rf3 f6 37.Ne6 Kf7 38.Nd8 Ke8-/+) 35...Nb6-+ 36.f4 (better 36.Kf1-+) 36...Nc4?? (better 36...Rb2 37.Rd3 d5-+) 37.Nc4-/+ Rc4 38.Kf3? (better 38.Nc3=+) 38...b5-+ 39.Nd2 Rc2 40.Ne4 (40.Ke3 f5-+) 40...d5 41.Nf2 d4 (41...Kf6!? 42.Nd3-+) 42.Nd3 Rc3 (42...f5 43.Ne1 Rd2 44.Rd3-/+) 43.Rc3-/+ dc3 44.Nb4 a3 45.Ke3 c2 46.Nc2 a2 47.Kd3 f6 (better 47...Kf6!? 48.Ke4 Ke6-/+) 48.Kc3+= e5 49.fe5 fe5 50.Kb4?? (better 50.Kb2!?=) 50...a1Q (better 50...Kf6-+) 51.Kb5?? (51.Na1 Kf6 52.g4 hg4 53.Nc2-+) 51...Qb2 52.Kc4 Qc2 53.Kd5 Qg2 54.Ke6 Qg3 (54...e4 55.Kd6 Qg3 56.Kd7 e3 57.Ke6 e2 58.Kd5 Qc3 59.Kd6 e1Q 60.Kd7 Qed2 61.Ke6 Qce3) 55.Kd6 Qh4 56.Kd5 Qe4! 57.Ke6 (57.Ke4 h4 Passed pawn) 57...Qe3 (57...Qd4 58.Ke7 e4 59.Ke6 e3 60.Ke7 e2 61.Ke6 e1Q) 58.Ke7 (58.Kd5 Qd4 59.Kc6 e4 60.Kb5 e3 61.Kc6 e2 62.Kb5 Qd5 63.Ka6 e1Q 64.Ka7 Qe7 65.Kb6 Qeb7) 58...e4 (58...Qd4 59.Ke6 e4 60.Ke7 e3 61.Ke6 e2 62.Ke7 e1Q) 59.Kd6 (59.Kd8 Qb6 60.Ke7 e3 61.Ke8 e2 62.Kd7 e1Q 63.Kc8 Qee6) 59...Qd3 (59...Qc3 60.Kd5 e3 61.Kd6 e2 62.Kd5 e1Q 63.Kd6 Qed2 64.Ke6 Qce3) 60.Kc5 (60.Kc6 e3 61.Kb7 e2 62.Kc7 Qb1 63.Kd6 e1Q 64.Kc5 Qe5 65.Kc4 Qbb5) 60...e3 61.Kb4 (61.Kc6 e2 62.Kc5 e1Q 63.Kc6 Qe6 64.Kc7 Qed6 65.Kb7 Q3a6) 61...e2 62.Kc5 (62.Ka4 Qc4 63.Ka5 e1Q 64.Kb6 Qeb4 65.Ka7 Qa2) 62...e1Q 63.Kc6 Qc1 (63...Qc1 64.Kb6 Qb3 65.Ka5 Qca3; 63...Qe6 64.Kc7 Qed6 65.Kb7 Q3a6) 0-1. kasperoff (1845) - smircea (1790), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2020.

5.Bb2 Nf6 6.e4 d6 7.e5 (better is 7.Nf3!?+=) 7...de5=+ 8.Be5 Bg7 9.Bb8 Rb8 10.Ra3 0-0 11.g3 (11.Nf3 h6-/+) 11...Bf5 12.Bg2 Qc7 (12...Qd6 13.Ne2-/+) 13.Rc3 (13.Nc3!?-/+) 13...Qe5 14.Ne2 Qb5 15.0-0 Ne4 (15...Rfd8!? 16.Ra3-+) 16.Rb3 Qc6 (better is 16...Qd7-/+) 17.d3 Rfd8 18.Qe1?? (better is 18.Qc1+=) 18...Qc2-+ 19.de4 Qb3 20.ef5 Rd6 (better is 20...a4-+) 21.fg6 hg6 22.Qa5 Rbd8 23.Nbc3 Ra6?? (better is 23...b6 24.Qb5 Qb5 25.Nb5 Rd2=+) 24.Qd8+- (24...Bf8 25.Qe8+-) 1-0. MasterofDisaster - bampot, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Bb2 Nf6 6.e4 Bg7 7.e5 Nh5 (7...Nd5 8.Qf3 Nb4 9.Na3+/-) 8.Bc4 (8.Ra4!? Bh6 9.Qf3+/-) 8...0-0 9.Ne2 (9.Qf3 Qc7 10.Qc3 Qd8=) 9...Qb6 (9...d6 10.d4=+) 10.g4 (better 10.Ra4 d6 11.Bd4=) 10...Qc5?? (10...d5 11.Bd5 Bg4 12.f3=+) 11.d3?? (better 11.Ra4 d5 12.Bb3 (12.gh5 dc4 13.Na3 Nd7 14.Nc4 Qb5-/+) 12...Bg4 13.Rg4 Qb5 14.Nec3+-) 11...d5 (11...Be5!? 12.Be5 Qe5=) 12.Bb3 (better 12.Bd4 Qc7 13.Bd5 Bg4 14.f3=) 12…Bg4-/+ (12...Bg4 13.Rg1 Bf3-/+) 0-1. AvImd (1745) - Zhedam (1750), lichess.org, 2020.

5.e3 Bg7 6.c3 e6 7.Bb2 d5 8.Qc2 Qb6 (8...e5 9.Nf3=) 9.d4 Bd7 10.Na3 Ne7 11.Nf3 0-0 12.Bd3 Nc8 13.0-0 Nd6 Pawn b5, live or die! 14.c4 dc4 15.Nc4 Rc8?? (better 15...Nc4 16.Qc4 Rc8+/-) 16.Nb6+- Rc2 17.Bc2 (17.Na8?! Rb2 18.Rfb1 Rb1 19.Rb1 Kf8+-) 17...Bb5 (17...Ra7+-) 18.Na8 1-0. fracton (1645) - kasperoff (1625), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2019.

3.a4 Qb6

4.Nc3 d5 5.bc6 bc6 6.Rb1 Qa7 7.d4 Bf5 8.Nf3 Nd7 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.e4 e6 12.ed5 ed5 13.Bf4 Bb4 14.Rb3 (14.Qd3 Nb6 15.Kd1 Nf6+=) 14...Ngf6 15.f3 (15.Ke2 Nb6 16.Qd3 0-0=) 15...0-0 (15...Nh5 16.Bg5 Ng3 17.hg3 Rh1 18.Kf2–+) 16.Kf2 (16.Be2 Rae8=) 16...Rfe8 (better is 16...Nc5 17.dc5 Bc5 18.Ke1 Bf2 19.Kd2 Qd4 20.Ke2 Rfe8 21.Ne4 de4 22.Qd4 Bd4-/+) 17.Qd3?? (17.Ne2 c5 18.c3 cd4 19.cd4 Rac8=+) 17...Nb6 (better is 17...Nc5 18.Qd2 Bc3 19.Qc3 Nfe4 20.fe4 Ne4 21.Kf3 Nc3 22.Rc3 Qd4–+) 18.Be2 (18.g3 Qd7=+) 18...Nc4 (18...c5!? 19.dc5 Bc5 20.Ke1 Qe7-/+) 19.Rhb1= Re6 20.Na2 (20.g3 Rae8 21.Bf1 Qe7=+) 20...c5=+ 21.Qd1 (21.c3 Na3 22.cb4 c4=) 21...cd4 (better is 21...Rae8 22.Bc4 dc4–+) 22.Qd3?? (better is 22.Kf1 Bd6 23.Bd6 Nd6 24.Bd3-/+) 22...Rae8 (22...Nh5 23.Bg5 Ne5 24.Qd1 d3 25.Kf1–+) 23.Bf1 Nh5 24.g3 Nf4 25.gf4 Re3 26.Nb4 Rd3 (26...ab4!? 27.Qd1 d3 28.Kg3 dc2 29.Qc2–+) 27.Nd3 Nd2 (27...Qe7!? 28.Kg2–+) 28.Rb7 Qa8 29.R1b5 Re3 (better is 29...Qc8 30.Rb8 Qb8 31.Rb8 Rb8–+) 30.Rb8+– Qb8 31.Rb8 Kh7 32.Ne5 (32.Be2 Re7 33.Ne5 Rc7+–) 32...f6 33.Nf7 g5 34.Bd3 g6 (34...Ne4 35.Kg2 gf4 36.Rd8+– (36.fe4?! de4 37.Bc4 Rc3+–)) 35.fg5 Rf3 (35...Re7 36.Nd8 fg5+–) 36.Ke2 fg5 (36...f5 37.Kd2 Rf2 38.Kc1 Kg7+–) 37.Ng5 Kh6 38.Nf3 Nf3 39.Kf3 g5 40.Rb7 g4 41.Kf4 g3 42.Rh7 1–0. b4_player – maensch, GameColony.com, 2002.

4.c4 Qd4 5.Nc3 Qc4 6.e3 Qe6 7.Bb2 Nf6 8.Nf3 h6 (8...d5 9.Rc1=+) 9.Be2 d5 10.Nd4 (10.bc6 bc6 11.0-0 Qf5=) 10...Qd6=+ 11.0-0 (11.Nb3 e5=+) 11...e5 (better 11...c5 12.Nb3 d4 13.ed4 cd4=+) 12.Nf3? (12.Nb3 d4 13.ed4 ed4=+) 12...e4 (12...d4 13.ed4 ed4 14.bc6 dc3 15.cb7 Bb7 16.Bc3-/+) 13.Nd4 (13.Ne1 Qc7-/+) 13...Be7 (13...c5 14.Qc2 cd4 15.Ne4 Qd8 (15...Ne4?! 16.Qc8 Qd8 17.Qb7+=) 16.Nf6 gf6 17.Bd4 Nd7=+) 14.bc6=+ bc6 15.f3 ef3 16.Bf3 0-0 17.Be2 (17.Ba3 c5=+) 17...Na6-/+ 18.Nf5 Bf5 19.Rf5 Nb4 20.Ba3 (20.Rb1 d4 21.ed4 Qd4 22.Kh1 Qd7-/+) 20...Qe6 (20...d4 21.ed4 Qd4 22.Kh1-/+) 21.Rf2 Ne4 22.Ne4 Qe4 (22...de4 23.Qf1-/+) 23.Rf4 Qc2 24.Qe1 (better 24.Qc2 Nc2 25.Be7 Na1 26.Bf8 Rf8 27.Kf2-/+) 24...Bg5 (24...Rab8 25.Bd1 Qg6 26.Qf1-/+) 25.Rg4 (better 25.Bb4!? ab4 26.Rb4=) 25...Rae8 (25...Rfb8 26.Bd1 Qf5 27.Qe2–+) 26.Bb4 (26.Bd1 Qc5 27.Rg3 d4–+) 26...ab4 27.Rb4 (27.Rc1 Qa4 28.Ra1 Qc2–+) 27...Be3!–+ 28.de3 Re3 29.Kf2? (29.Rc1 Qa2–+) 29...Qc5 (29...Rfe8 30.Kf1 Re2 31.Qg3–+) 30.Kf1 Re2! 31.Qe2 (31.Qe2 Qb4 Deflection (31...Qb4 Overloading); 31.Ke2 Re8 Double attack) 31...Qb4 32.g3 Qa5 33.Kg2 Rb8 34.Kh3 d4 35.Qc4?? (35.Qf3–+) 35...Qf5 36.g4 (36.Kg2 Rb2 37.Qe2 Re2 38.Kh1 Qe4 39.Kg1 Qg2) 36...Qf3 37.Kh4 g5 38.Kh5 Qh3 0–1. GuestXJXD – GuestKLQN, freechess.org, 2017.

4.c4 d5 5.e3 Be6 6.d3 Nd7 7.Nf3 0-0-0? (7...dc4 8.bc6 Qc6 9.Nd4=) 8.Be2 (better 8.bc6!? bc6 9.cd5 Bd5 10.Nc3+–) 8...dc4+= 9.d4 Nc5 10.0-0 Ne4 (10...Nb3 11.Ra2+=) 11.Nbd2 (11.Qc2!? Nd6 12.Nbd2+–) 11...Nc3+= 12.Qe1 Ne2 13.Qe2 cb5 14.ab5 Qb5 15.Ba3 Nf6 16.Rfb1 (16.Ne5 Rd5 17.Ndc4 Kd8+–) 16...Qa6= 17.e4 Bg4 (17...b5 18.Bc5=) 18.Qe3 (better 18.Nc4 Bf3 19.Qf3+–) 18...e6?? (better 18...Bf3 19.Nf3 Kd7=+) 19.Nc4 (19.Ne5!? Ba3 20.Qa3+– (20.Ra3?! b5+–)) 19...Ba3 20.Ra3 Kd7?? (20...Bf3 21.Nb6 Kb8 22.gf3 Nd7 23.Qf4 Ka7+–) 21.Nce5 (better 21.Nfe5 Ke8 22.Ra5+–) 21...Ke7 22.Nd2 (22.Ng4 Ng4 23.Qg5 Nf6+–) 22...Rhe8 (22...Kf8 23.f3 Bh5 24.Ndc4+–) 23.Qg5 (better 23.Ng4 Ng4 24.Qg5 Kf8 25.Qg4 Rd4 26.Rg3+–) 23...Be2?? (23...Bh5 24.Ra5! Qa5 25.Nc6 bc6 26.Qa5+–) 24.Qg7 (better 24.Ra5! Kf8 25.Ra6 Ba6 26.Nb3+–) 24...Rf8 25.Rab3 (25.Rc3 Nd7 26.Rc7+–) 25...Rb8?? (25...b5 26.Rc3 Rc8+–) 26.d5! ed5 (26...Nd7 27.Nd7 Kd7 28.de6 Qe6 29.Rb6+–) 27.ed5 (27.Rb6 Qb6 28.Rb6 Ne8 29.Qh7 Kd8 30.Nf7 Kc7+–) 27...Nd5 28.Qg5 (28.Nf7 Rfc8 29.Ng5 Kd6 30.Nde4 Kc6 31.Rc1 Nc3 32.Rcc3 Bc4 33.Rc4 Qc4 34.Qh6 Kd7 35.Qd6 Ke8 36.Nf6) 28...Nf6?? (better 28...Qf6 29.Qf6 Kf6 30.Nd7 Kg7 31.Rg3 Kh6+–) 29.Re3 (29.Rb6 Qb6 30.Rb6 Bg4 31.Ne4 Bd1 32.Qf6 Ke8 33.Nd6) 29...Kd8 30.Re1 Bb5 (30...h6 31.Qf4 (worse 31.Qh6 Nd7 32.Qh4 Qf6+–) 31...Rc8 32.R3e2+–) 31.Ne4 1–0. alessandrocarvalhaes (1775) – NYEMG (1740), lichess.org, 2019.

4.c4 Nf6 5.d4 Ne4 6.f3 (6.c5 Qd8+=) 6...Nf6 7.e4 e6 (7...d6 8.Be3+=) 8.c5 (8.e5 Bb4 9.Kf2 Ng8+–) 8...Qc7 9.b6 Qd8 10.g4 (10.e5 Nd5+–) 10...g6?? (better 10...d6 11.cd6 Bd6-/+) 11.g5+– Nh5 12.f4 (12.e5 Be7 13.Nh3 Ng7+–) 12...Bg7 (better 12...d6!? 13.Qc2 Bg7 14.cd6 Bd4=) 13.e5+– d5 (13...h6 14.Nh3+–) 14.ed6 0-0 (14...Na6 15.Ra2+–) 15.Be2+– f6 (15...Na6 16.Bh5 gh5 17.Ra3+–) 16.Bh5 gh5 17.Qh5 (17.Nf3!? fg5 18.Ng5 Qf6+–) 17...fg5+– 18.Qg5?? (better 18.fg5 e5 19.de5+–) 18...Qg5=+ 19.fg5 Bd4 20.Ra2 Bc5 21.Ba3 Ba3 (21...Bb6 22.d7 Nd7 23.Bf8 Kf8 24.Nc3-/+) 22.Ra3 (22.Na3 Nd7 23.Nc4 Ra6=+) 22...Rf5 (22...Ra6 23.Nf3=+) 23.Nf3 Bd7 (better 23...Ra6 24.Rb3 Nd7=+) 24.Nc3?? (better 24.Nbd2+=) 24...Rf3–+ 25.Rf1 Rf1 26.Kf1 Na6 27.Ne4 Rf8 28.Kg2 (28.Nf6 Kg7 29.Ke2–+) 28...Nb4 (28...Kg7!? 29.Nf6 Nc5 30.Rc3 Na4 31.Ra3 Nb6 32.Rb3–+) 29.Nf6 (better 29.Nc5 Bc8 30.d7 Bd7 31.Nd7-/+) 29...Kh8?? (better 29...Rf6 30.gf6 Nd5 31.Rg3 Kf8–+) 30.Nd7+– Rf5 31.h4 (31.Nf6 c5 32.h4 Nc6+–) 31...Rd5 32.Nf6?? (better 32.Rf3 Rd6 33.Nc5+–) 32...Rd6=+ 33.Ne8 (33.Rf3 Rd2 34.Kg1 Rd1 35.Kf2=+) 33...Rd4 (33...Rd2 34.Kg3-/+) 34.Kg3 (34.Rf3 Kg8 35.Nf6 Kg7 36.Ne8 Kg6 37.Rf6 Kh5 38.Rh6 Kg4 39.Rh7 Nd3=) 34...e5 (better 34...Nd3-/+) 35.Rf3= Kg8 36.h5 (36.Nf6 Kg7 37.Ne8 Kg8 38.Nf6 Kf7 39.Nh7 Kg6 40.Nf8 Kh5+=) 36...e4 (36...Nd5 37.Rf5 e4 38.Re5=+) 37.Rf4 (37.Nf6 Kh8 38.Rf4 Nd5 39.Re4 Re4 40.Ne4 Nb6=) 37...Rd3 (37...Nd5 38.Nf6 Nf6 39.Rf6 Ra4–+) 38.Kg4+= e3 (better 38...Nd5 39.Re4 h6+=) 39.g6?? (better 39.Nf6 Kh8 40.Re4+=) 39...hg6–+ 40.hg6?? (40.Nf6 Kg7 41.Kg5 gh5 42.Nh5 Kg8 43.Re4–+) 40...e2 41.Re4 (41.g7 Rd4!! 42.Rd4–+) 41...Rd2 (better 41...Rd4! 42.Rd4 e1Q 43.Nf6 Kg7 44.Nh5 Kg6 45.Nf4 Kf7 46.Rd7 Ke8 47.Rb7 Qd1 48.Kg3 Nd5 49.Nd5 cd5–+) 42.Nf6 (42.Kg5 Nd5=) 42...Kg7= 43.Nh5?? (better 43.Kg5 Nd5 44.Ne8 Kf8 45.Nd6=) 43...Kg6–+ 44.Nf4 Kf6 45.Ne2 Ra2 (45...Nd5!? 46.Nc1 Kg6 47.Kf3–+) 46.Rf4 (46.Nc3 Rb2 47.Rf4 Ke5 48.Re4 Kd6 49.Re8–+) 46...Ke5 (better 46...Kg6!? 47.Re4 Nd5 (worse 47...Ra4 48.Nf4 Kf6 49.Nd3-/+) 48.Nf4 Kf7 49.Nd5 cd5 50.Rf4 Ke7–+) 47.Rf5=+ Ke4?? (better 47...Ke6 48.Nf4 Kd6 49.Ra5 Na6-/+) 48.Nc3+– Kd4 49.Na2 Na2 50.Rf7?? (better 50.Ra5 Nc3 51.Ra7+–) 50...Nc3 (50...Kc5 51.Rb7 Nc3 52.Rb8=) 51.Rb7 Na4?? (better 51...Kc5 52.Rb8 Na4=) 52.Rd7+– Kc5 (52...Kc4 53.b7 Nc5+–) 53.b7 1–0. afsharian – jeanvaljean2, lichess.org, 2018.

4.e3 e6 5.Bb2 d5 6.Nf3 f6 7.Be2 Nh6 8.0-0 Be7 9.d4 0-0 10.c4 dc4 11.Bc4 Kh8 12.Qb3 e5 (12...cb5!? 13.ab5 Nf5+–) 13.de5 fe5 14.Ne5 Bf6 (14...Nd7 15.Nd2+–) 15.Rd1+– cb5 16.ab5 a4 (better 16...Bg4 17.Rd5 Be5 18.Re5 Qd8+–) 17.Ra4 Ra4 18.Qa4 Be6 (18...Rd8 19.Bd4 Qc7 20.Rd2+–) 19.Bd4 Qd6 (19...Qc7 20.Ng6! hg6 21.Be6+–) 20.Ng6! hg6 21.Bf6 Bd5 (21...Qc5 22.Bg7! Kg7 23.Be6+–) 22.Bb2 (better 22.Bh4!? Ng4 23.Bg3 Qf6 24.Rd5 Qb2+–) 22...Ng4 23.g3 (23.Bd5?? Qh2 24.Kf1 Rf2 25.Ke1 Qg1; 23.Rd5?? Qh2 24.Kf1 Rf2 25.Ke1 Qg1 26.Bf1 Qf1) 23...Rf2 (23...Rf5 24.Nc3 Nf2 25.Rd5 Nh3 26.Kh1+–) 24.Bd5 Rh2 (24...Qd7 25.Bf3! Rb2 26.Rd7 Nd7 27.Qg4 Rb1 28.Kg2 Nf6 29.Qc8 Kh7 30.Qb7 Rb2 31.Kh3 Rb3+–) 25.Qg4 Rb2 26.Qh4 1–0. DEFFM – GuestBZQJ, freechess.org, 2018.

4.c4 cb5

5.cb5 d6 6.e3 Bf5 7.Bb2 Nf6 8.Nc3 e5 9.Be2 Be7 10.Nf3 0-0 11.d4 ed4 12.Nd4 Be4 13.Ne4 Ne4 14.Bf3 d5 15.Nf5 Qe6 16.Ne7 Qe7 17.Qd5 Qb4 18.Kf1 Qb2 19.Rd1 Nc3 20.Qd4 Nd1 21.Qb2 Nb2 22.Bb7 Ra7 0–1. popovicigelu – gani12, kurnik, 2012.

5.cb5 Nf6 6.Nc3 e6 7.d4 Bb4 8.Bd2 Qd4 9.Qb3? (better is 9.Rc1 0-0 10.Nf3=+) 9...Ne4–+ 10.Rc1?? (10.Ne4 Qa1 11.Qd1 Qd1 12.Kd1–+) 10...Qd2 0–1. vadimus – ginger, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.e3 cb5

5.ab5 Qf6 6.Nc3 e6 7.Bb2 Qd8 8.Nf3 d5 9.Be2 Nf6 10.0-0 Bd6 11.Na4 Nbd7 12.c4 0-0 13.d4 dc4 14.Bc4 b6 15.Bd3 Bb7 16.Nc3 e5 17.de5 Ne5 18.Be2 Qc7 19.Rc1 Qe7 20.Na4 Nfd7 21.Ne5 Be5 22.Be5 Ne5 23.Nb6 Ra7 (Better is 23...Rad8!? 24.Qb3 Rd2=) 24.Nd5 Qe6? (24...Bd5 25.Qd5 a4 26.b6+/-) 25.Nf4 Qf5 26.Bd3 Qg5 27.g3?? Bf3 28.Be2+= Rd8 29.Qc2 h5 30.h4 Qg4 31.Rfd1 Re8 32.Bf3 Nf3 33.Kg2 Nh4 34.Kf1 Nf5 35.Qc5 Rae7 36.Qc4?? Re3!-/+ 37.Rd3?? Ng3! 38.fg3 Qf3 39.Kg1 Qg3 40.Ng2 Re1 (41.Re1 Re1) 0–1. hal1958 – Vinci, playchess.de, 2003.

5.ab5 Nf6 6.Nf3 d6 7.d4 Nd5 (7...Bf5!?+=) 8.c4 Nf6 9.Bd3 Bg4 10.0-0 g6 (10...Nbd7 11.Bb2+–) 11.h3 (11.Nc3 Nbd7+–) 11...Bf5 (11...Bf3 12.Qf3 (worse 12.gf3 Bg7+=) 12...Nbd7 13.Nc3+–) 12.Bf5 (12.Nc3!? Bd3 13.Qd3+–) 12...gf5+– 13.Qd3 Nbd7 (13...e6 14.Nc3+–) 14.Qf5+– Bg7 (14...Qc7 15.Nbd2+–) 15.e4 Rc8 (15...e6 16.Qg5 Rg8 17.Re1+–) 16.e5 (16.Bd2!? Qc7 17.e5 de5 18.de5 e6+–) 16...e6?? (16...de5 17.de5 Ng8+–) 17.Qg5 (17.Qg5 Kf8 18.ef6 Bf6 19.Qh6 Bg7 20.Qf4 Rc4 21.Nbd2 Rd4 22.Nd4 Qd4 23.Ne4+–) 1–0. DEFFM – GuestRFLG, freechess.org, 2019.

4.e3 d5

5.Bb2 Nf6 6.Bd4 c5 7.Bb2 (better 7.Bf6 Qf6 8.Nc3=+) 7...Nc6?? (7...Nbd7 8.f4=) 8.c4?? (better 8.Bf6 ef6 9.bc6 bc6 10.Nc3+–) 8...Bf5 (8...d4 9.Nf3=) 9.Nf3 (9.Bf6 Nb4 10.Bb2 Nc2 11.Ke2 Qg6+=) 9...Nb4 10.Na3 Ne4 (better 10...Rd8!?=) 11.cd5 (11.d3 Nd6 12.cd5+–) 11...Nd5 (11...Qh6 12.Qc1+=) 12.Nh4 (better 12.d3!? Nef6 13.e4 Ne4 14.de4 Be4 15.Qe2+–) 12...Bg6 (12...Be6 13.Rc1=) 13.Ng6 hg6 14.Bc4 (14.Qf3 Nef6+–) 14...Ndf6 (14...e6+=) 15.0-0 (better 15.d3!? Nd6 16.Qf3+=) 15...Qd6=+ 16.h3 e6 (16...Nd2 17.Re1=) 17.d4 (17.d3 Ng5+–) 17...Ng5 (17...cd4 18.Qd4 Qd4 19.Bd4=) 18.dc5 Qc5 19.Bf6 gf6 20.Qg4 (20.b6 Ke7+= (20...Qb6?? 21.Bb5 Qb5 22.Nb5+–)) 20...Bd6= 21.Rfc1 (21.b6 Ke7 22.Nb5=) 21...Qb6?? (better 21...Qe5 22.Rd1 Qh2 23.Kf1 Be5-/+) 22.Bd3 Rh5 (better 22...Bc5 23.Nc4 Qc7+=) 23.f4?? (23.Nc4!? Qc5 24.Qd1+–) 23...f5 (better 23...Qe3 24.Kh1 Ba3–+ (worse 24...Qd3 25.fg5 Ba3 26.Rd1–+)) 24.Qe2 (better 24.Qg3!?+=) 24...Bf4=+ 25.Nc4 Qc5 26.Nd2?? (better 26.Rab1=+) 26...Be3 (better 26...Qe3 27.Qe3 Be3 28.Kf1 Bd2 29.Rc4–+) 27.Kh1 (27.Kh1 Qd5 28.Nf3 Bc1 29.Rc1 Nf3 30.Qf3 Qf3 31.gf3–+). AhmedSultanov (1675) – phyogyi (1675), lichess.org, 2019.

5.Nc3 e5 =.

5.c4 cb5 6.cd5 ba4 7.d4 =.

5.c4 e5 6.bc6 (6.Bb2 Nd7=) 6...bc6 7.cd5 (7.Nc3 Nf6=) 7...cd5 8.Nc3 Nf6 9.Nf3 Bg4 (9...Nbd7 10.Bb5 Qe6 11.Ba3=) 10.h3 (10.Bb5 Kd8=) 10...Bf3 11.Qf3 e4 (11...Qe6 12.Bb5 Nbd7 13.e4=) 12.Bb5 (12.Qf5 Qe6 13.Qe6 fe6=) 12...Nbd7 13.Bd7 (13.Qf5 Qe6 14.Qe6 fe6=) 13...Nd7 (13...Kd7 14.Qd1=) 14.Qf5 Qg6? (better is 14...Qe6 15.Qd5 Qd5 16.Nd5 Rb8+=) 15.Qd5+– Rc8 (15...Rb8 16.Qe4 Qe4 17.Ne4+–) 16.Qe4 Be7 17.Qg6 hg6 18.Ke2 Bf6 19.Bb2 Nc5 20.d4 Nb3 21.Rab1 0-0 22.Nb5 Rc2 23.Kd3 Rfc8 24.Bc3 Nd4 25.ed4 Rf2 26.Rb2 Rf4 27.Ba5 Ra8 28.Bc7 Rf5 29.a5 Rd5 30.Re1 1–0. orane – ewlind, Caissa.com, 2006.

5.c4 e6 6.Nf3 (6.d4 dc4 7.Bc4 Nf6=) 6...Nf6 (6...cb5 7.cd5 ba4 8.Nc3=) 7.Bb2 Nbd7 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.d3 dc4 11.dc4 cb5 12.cb5 Qc7 (12...Rd8 13.Bd4 Qd6 14.Nbd2=) 13.Nbd2+= Nc5 14.Rc1 b6 (14...Rd8 15.Ne5+=) 15.Nb3 Nfd7 (15...Rd8 16.Qe1+=) 16.Qc2 (16.Nc5 Nc5 17.Be5 Qd8+=) 16...Bb7 17.Nc5 Nc5 18.Rfd1 (18.Be5 Bd6 19.Ng5 g6 20.Bd6 Qd6+=) 18...Rfd8 (18...Bd6 19.Bd3+=) 19.Rd4 (19.Be5 Qc8+=) 19...Bf6 (19...Rac8 20.Bd3=) 20.Rg4 Qe7 (20...e5 21.Qc3=) 21.Ba3 (21.Bf6 Qf6 22.Rf4 Qe7=) 21...Rac8 22.Rc4 Qd7 (22...Rd5 23.Bd3 Rd3 24.Bc5=) 23.Bc5 Rc5 24.Rc5 bc5 25.Qc5 Bb2 (25...Rc8 26.Qa3+=) 26.Rb1+/- Rc8 27.Qa7 (better is 27.Qh5 Rc2 28.Ng5+/-) 27...Qc7? (better is 27...Bc3+/-) 28.b6+– (28.Rb2 Qc1 29.Bf1 Bf3 30.gf3 Qb2 31.Qa5 Qf6=+) 28...Bc3?? (28...Qc2 29.Rb2 Qc1 30.Ne1 Qe1 31.Bf1 Rc1 32.Qb8 Bc8+=) 29.bc7 (29...Rc7 30.Rb7+–) 1–0. Franke,Roland – Weigend,J, corr DDR, 1988.

4.e3 Nf6

5.Na3 d5 6.c4 e5 7.Nf3 e4 8.Nd4 Bg4 9.Be2 Be2 10.Ne2 Bc5 (10...Nbd7 11.cd5 Ne5 12.0-0 cd5 13.d4-/+) 11.Bb2 0-0 (better is 11...Nbd7=+) 12.Bf6+/- gf6 13.cd5 cd5 14.Nf4 Qd6 15.0-0?? (15.Nc2 d4 16.d3 f5+/-) 15...Kh8?? (better is 15...Ba3 16.f3 Bb2–+) 16.Nc2+/- Nd7 17.Nd4?? (better is 17.d4 Ba7 18.Qh5+/-) 17...Bd4–+ 18.ed4 Qf4 19.Qb3 Nb6 20.f3 Qd2 21.fe4 (21.Rad1 Qg5 22.fe4 de4–+) 21...Qd4 22.Kh1 Qe4 (22...de4 23.Rad1 Qb4 24.Qc2–+) 23.Rf6 (23.Qb2 Qh4–+ (23...Na4?! 24.Qf6 Kg8 25.Rf5=+)) 23...Rg8 (23...Rac8 24.Qg3–+) 24.Qb2 (24.Qf3 Qf3 25.gf3–+) 24...d4 (better is 24...Nc4 25.Qa2 Ne3–+) 25.Rb6-/+ Rae8 26.Rf6 Rg7 27.Rf2 (27.Rg1 Qh4 28.Rf3 Re1=+) 27...Reg8 (better is 27...Qe1! 28.Rf1 Qe2-/+) 28.Raf1 Qd5 29.Kg1 Qc4 30.Qa2?? (30.Qa3 f5=+) 30...Qa2 (better is 30...Rg2! 31.Kh1 Qa2 32.Ra2 Ra2–+) 31.Ra2=+ d3 32.Rd2 Rd8 33.Rf3 Rd4 34.Rfd3 Ra4 35.Rd8 Rg8 36.R8d7 Rf8 (36...Rb4!? 37.Rb7 a4=) 37.Rb7+= Rb4 38.Ra2 a4 39.Ra7 Rb5 40.Ra3 Rb2 41.R7a4 h6 42.Rf4 Kg7 43.Ra7 h5 44.h3 Kg6 45.g4 hg4 46.hg4 f6 47.Ra6 Kg5 48.Rfa4 Rc8 49.R6a5 Kg6 50.Rf5 Rc1 (51.Rf1 Rcc2=+) =+. zobec – thoma1, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Bb2 g6 6.c4 Bg7 7.Nf3 0-0 8.d4 cb5 9.ab5 d6 10.Bc3 Ne4 11.Bb2 f5 (11...Nf6 12.Bd3+=) 12.Nbd2 Qc7 (12...Nd7!?+=) 13.Ne4+– fe4 14.Nd2 (better 14.Ng5+–) 14...d5? (better 14...Bf5!?+=) 15.cd5+– Nd7 (15...Bf5 16.g4 Bc8 17.Ne4+–) 16.Qb3 Kh8 17.Ne4 Nb6 18.Rc1 (18.Nc5 Qd6+–) 18...Qd7 (18...Qd8 19.Nc3+–) 19.Bc4 (19.d6 ed6 20.Ba3 Qf5+–) 19...Qg4 (19...a4!? 20.Qa2 Nc4 21.Qc4 a3+–) 20.Ng3+– a4 21.Qc2 (21.Qb4 Qd7+–) 21...a3 22.Bc3?? (better 22.Ba1+–) 22...Nc4–+ 23.Bb4 Nd6 24.Ra1 (24.b6 Qd7–+) 24...Nb5 25.0-0 Bf5 (25...Qd7 26.Qb3–+) 26.Qc5 (26.Qb3 Rf7-/+) 26...Nd6 (26...Bd3 27.Rfd1 Rfc8 28.Qe7–+) 27.Ra3 Rac8 28.Qb6 Bd3?? (better 28...Nc4 29.Qb7 Na3 30.Ba3 Rce8 31.Be7 Bc8-/+) 29.Rd3+– 1–0. AhmedSultanov (1665) – sargis88 (1730), lichess.org, 2019.

3.a4 d5

4.Bb2 Qb6 5.e3 Nd7 6.Nf3 Ngf6 7.d4 (7.Be2 Qc7 8.Nc3 e5 9.bc6 bc6 10.h3 Rb8 11.Rb1 Bd6+=) 7...e6 8.Bd3 (8.c4 Qc7= (8...cb5 9.c5 Qc7 10.ab5 Be7 11.Bd3 0-0+=) 9.Ba3 c5 10.cd5 Nd5 11.Bc4 Nb4=) 8...c5 (8...cb5 9.ab5 Bb4 10.c3= Bd6 11.Ba3 0-0=; 8...Bd6 9.0-0 0-0 10.Nbd2 cb5 11.Bb5 Qc7=) 9.dc5 (9.c4 cd4 10.Bd4 Bb4 11.Nbd2 Qd6=) 9...Bc5 10.0-0 (10.Nbd2 0-0= 11.0-0 Re8+=) 10...Qc7= 11.Nbd2 (11.Na3 e5=) 11...0-0 (11...e5 12.e4+=) 12.c4 h6 (12...dc4 13.Nc4 Rd8 14.Qc2+=) 13.Rc1+/- dc4 (13...b6 14.Nb3+=) 14.Nc4 (14.Rc4 Nb6 15.Rc1 Qe7+/-) 14...b6 (14...Nd5 15.Nce5+/-) 15.Nce5 (15.Nfe5 Nd5+/-) 15...Bb7+= 16.Bb1 (16.Qe2 Rfd8+=) 16...Ne5 17.Ne5 Qe7 (17...Rad8 18.Qe2+=) 18.Nd3 (18.Qc2 Be4 19.Nc6 Qb7+=) 18...Rfd8 (18...Bd6 19.Bd4=) 19.Qe2 Ba3 20.Ne5 Bb2 21.Qb2 Rac8 22.h3 Qd6 23.Rc8 Rc8 24.Ba2 Rc5 25.f4 Qc7 26.Bb1 Nd5 27.Qd2 Nf6 28.Kh2 Bd5 29.Rd1 g6 30.Qd4 Rc1 31.Nc6 Rd1= 32.Qd1 Ne8 33.Qc2 Bc6 34.bc6 Qd6 35.Qc3+= Qc5 36.Qc5 bc5 37.Kg3 Kf8= 38.e4 Ke7 39.e5 Kd8 40.Kf3 Kc7 41.Be4 Kb6 42.Ke3 Nc7 43.g4? Nd5-+ 44.Kf3 Nc3 45.Bc2-/+ Kc6 46.Ke3 Nd5-+ 47.Ke4 c4 48.f5 Kc5 49.h4 g5 50.hg5 hg5 51.f6 Nb4 52.Bd1 c3 53.Bb3 c2 54.Be6 0-1. Vukovic,Ljubomir (1990) - Matovic,Sasa, Spring Open, Belgrade YUG, 2003.

4.Bb2 Qc7 5.e3 e5 6.Nf3 Nd7 7.c4 Ngf6 8.d4 e4 9.Nfd2 Bb4 10.Nc3 0-0 11.Qb3 (11.Rc1=) 11...Bd6 (11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.bc6 Nc4 14.Qc4=+) 12.g3 (12.cd5!? cd5 13.Rc1+=) 12...Bb4= 13.Rc1 Nb6 (13...dc4 14.Bc4 Nb6 15.bc6 bc6 16.Bf1=) 14.cd5= Qd6 (14...Bc3 15.Bc3 Nbd5 16.Bb2=) 15.bc6 (15.dc6 bc6 16.bc6 Qc6+=) 15...Nbd5 16.Nb5 (16.Bg2 bc6 17.Nce4 Ne4 18.Be4 Bh3+=) 16...Qe7= 17.c7 Be6 18.Bc4 Rac8 19.Rc2 (19.Ba3 Ba3 20.Qa3 Qa3 21.Na3 Rc7= (worse 21...Nc7 22.Be6 Ne6 23.Ke2+/-)) 19...Nc7=+ 20.Nc7 (20.Be6 Ne6 21.Bc3 Bc3 22.Nc3 Rc6=) 20...Rc7 (20...Qc7!? 21.Kd1 Ng4 22.Be6 Qc2 23.Qc2 Nf2 (23...Rc2?! 24.Kc2 Nf2 25.Bf7 Rf7 26.Rf1=+) 24.Kc1 Rc2 25.Kc2 Nh1-+ (25...fe6?! 26.Rf1-/+)) 21.Be6=+ Rc2 (worse 21...Qe6 22.Qe6 Rc2 23.Qb3 Rd2 24.0-0+=) 22.Qc2 (better 22.Bf7!? Qf7 23.Qc2 Bd2 24.Qd2= (24.Kd2? Ng4-+)) 22...Qe6-/+ (22...fe6?! 23.0-0 Bd2 24.Qd2=) 23.0-0 Qg4 0-1. ClayPigeons (2145) - germanov85 (2110), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

4.Bb2 e5 5.Be5 d4 6.Nf3+– Nd7 (6...c5!?+–) 7.Bd4+– Bc5?? (better 7...Ngf6+–) 8.Bg7 Nh6 (8...cb5 9.ab5 Ne5 10.Bh8 Nf3 11.ef3+–) 9.Bh8 Qe7 (9...cb5 10.ab5 a4 11.c3+–) 10.e3 f6 11.d4 Bb4 (11...Nf7 12.Bg7 Nd8 13.Bh6+–) 12.Nfd2 (12.c3 Bd6 13.Nfd2 Qf8 14.Qh5 Kd8+–) 12...c5 (12...Qf8 13.Qh5 Kd8 14.c3+–) 13.Qh5 Nf7 14.Bc4 (better 14.c3 cd4 15.cb4 de3 16.fe3 Qe3 17.Be2 Qe5 18.Qe5 fe5+–) 14...cd4 15.0-0 (15.Qh7 de3 16.fe3 Qe3 17.Kd1 Nfe5+–) 15...de3 16.fe3 Qe3 17.Kh1 Bd2 (17...Qe7+–) 18.Qf7 (18.Bf6 Nf6 19.Qf7 Kd8 20.Qf6 Kc7 21.Nd2 Bh3+–) 18...Kd8 19.Bf6 Nf6 20.Qf6 Kc7 21.Nd2 Qd2 22.b6 Kb8 23.Qe5 (23.Qe5 Qd6 24.Qd6) 1–0. DEFFM – GuestDRTB, freechess.org, 2018.

4.Bb2 Bg4 5.f4 e6 6.g3 (6.Nf3 Nf6=) 6...Nd7 7.Bg2 Ngf6 8.Nf3 Qb6 9.Bd4 Bc5 10.Bc5 Qc5 11.Na3 0-0 12.e3 e5 Black plans d4 13.fe5 Ne5 14.0-0 Bf3 15.Bf3 d4 16.Kh1 Rad8 (16...de3?! 17.d4 e2 18.Be2 (worse 18.dc5 ed1Q 19.Rad1 Rad8-/+) 18...Qd5 19.Kg1=) 17.ed4 Rd4 18.bc6 bc6 (18...Nc6?! 19.Nb5 Rd7 20.c3=) 19.c3 Rd3 20.Nc2 (20.Bg2 Rfd8 21.Ra2 Qc3 22.dc3 Rd1-/+) 20...Qd6 (20...Nc4 21.Nd4 Nd2 22.Rc1-+) 21.Nd4-/+ c5 22.Nb3? (better 22.Nf5 Qd7 23.Bg2-/+) 22...Nf3-+ (22...Rf3?! 23.Rf3 Qd5 24.c4 Qf3 25.Qf3 Nf3 26.Rf1-+) 23.Rf3 Qd5 (23...Qd5 24.Kg2 Rb8-+) 0-1. dbtsafi1 (2040) - ahn89 (2305), gameknot.com, 2021.

4.c4 e6 5.e3 Bb4 6.Bb2 Nf6 7.Nf3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Qe7 10.d4 Nb6 (10...dc4 11.Bc4 Rd8 12.Qc2=) 11.Nbd2 (11.c5 Nbd7+=) 11...Ne4 (11...cb5 12.ab5 dc4 13.Nc4 Nc4 14.Bc4=) 12.c5 Nd7 (12...Nd2 13.Nd2 Nd7 14.Nb3+=) 13.Qc2 (13.Ne4 de4 14.Nd2 Rd8+=) 13...Nd2 14.Nd2 f5 15.Bc3 Bc3 16.Qc3 e5 Black intends f4 17.bc6 (17.Rfe1 f4+=) 17...bc6 18.Rab1 (18.Rfe1 f4+=) 18...f4 (better 18...ed4 19.Qd4 Nc5=) 19.ef4?? (better 19.Bg4+=) 19...ed4-+ (19...Rf4?! 20.Nb3=+) 20.Qd4 (20.Qf3 Nc5 21.Rfe1-+) 20...Qe2 21.Rfe1 Qh5 22.g3 Qf7 23.Nf3 h6 24.h4 Ba6 25.Ne5 Ne5 26.fe5 Rae8 27.f4 (27.Rb6 Bd3! 28.f4 Be4-+) 27...Qg6 28.Qf2 (28.Kh2 Qc2 29.Kg1 Rb8-+) 28...Bd3 (better 28...Re5! 29.Kh2-+) 29.Rb6 Rb8 (29...Be4 30.Qe3-+) 30.Rd1 (30.Kh2 Be4-+) 30...Be4 31.Kh2 Rb6 32.cb6 Qg4 33.Rd2 Rb8 34.Rb2 (34.Qe3 c5! 35.Rb2 Qd1-+) 34...Rb7 (34...Qd1 35.Qg1 Qa4 36.g4-+) 35.Qe1 (35.Rd2 c5! 36.Rb2 Qd1-+) 35...Qf3 36.Rf2 Qb3 37.e6 (37.Re2 Qa4 38.Qf2 Qd1-+) 37...Qb6 38.f5 (38.Re2 Qd4 39.e7 Re7 40.Qa5 Ra7-+) 38...Qc7 (38...Qd4 39.f6 Rb1 40.f7 Kh7 41.Qe4 Qe4 42.Rg2 Qe1 43.Kh3 Qh1 44.Rh2 Qf1 45.Rg2 Rb2 46.f8N Kg8 47.Nd7 h5 48.Nf6 gf6 49.g4 Qg2) 39.f6 (39.Qe3-+) 39...Rb2 (better 39...gf6 40.Re2 Kg7-+) 40.Rb2 (better 40.f7 Kh7 41.Rb2+-) 40...gf6 41.Qe3 Kg7 42.Rf2 (better 42.Qe2 c5 43.Qh5+-) 42...Qe5?? (better 42...Qe7+/-) 43.Qa7+- Kh8 44.Qf7 Bf5 (44...Bf3 45.Qe8 Kg7 46.Qc6+- (46.Rf3?! Qe2 47.Kh3 Qf3 48.Qf7 Kh8=)) 45.e7 (45.e7 Bg6 46.Qg6 Qe7 47.Qh6 Qh7 48.Qf6 Qg7 49.Qc6+-) 1-0. banjoband (2020) - amayak (2005), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

4.c4 Nf6 5.e3 Bg4 (5...e5 6.Bb2 Nbd7 7.cd5 cd5 8.d4=+) 6.Qc2 (6.f3 Bf5=) 6...e5=+ 7.Bb2 Nbd7 8.Nf3 Bd6 (8...cb5 9.ab5 Qc7 10.d4 Bb4 11.Nbd2=+) 9.d4 (9.c5 Bc7=) 9...ed4 (9...Bf3 10.gf3 ed4 11.Bd4 Be5 12.Be5 Ne5=+) 10.ed4 (10.Nd4!? Bb4 11.Bc3=) 10...0-0 11.Be2 Bb4 (11...dc4 12.bc6 bc6 13.Nbd2-/+) 12.Nc3 (12.Bc3 Bf3 13.Bf3 Re8 14.Kf1 Rc8 15.Bb4 ab4 16.bc6 bc6=+) 12...dc4 (12...cb5 13.ab5 dc4 14.0-0-/+) 13.0-0 (13.bc6 bc6 14.0-0 Re8-/+) 13...cb5 14.ab5 Rc8 15.h3 Bh5 16.Rfe1 Re8 17.Qc1 Nb6 18.Na4?? (better 18.Ra2-+) 18...Na4 19.Ra4 Nd5 (better 19...Bf3 20.Rb4 Be2-+) 20.Ra1 (20.Bf1 Be1 21.Ne1 Be2-+) 20...c3 (better 20...Bf3 21.Qc2 Be4-+) 21.Ba3 Qb6 (better 21...c2 22.Bb4 Nb4-+) 22.Qc2? (22.Bb4 ab4 23.Qc2 Nf4-+) 22...Bg6 (better 22...Ba3!? 23.Ra3 Bf3 24.gf3 Qd4 25.Rd1-+) 23.Bd3 (23.Qb3 Ba3 24.Qa3 Bh5-/+) 23...Ba3 24.Ra3 (24.Bg6 Qg6 (24...fg6?! 25.Ra3 Re1 26.Ne1-+; 24...hg6?! 25.Re8 Re8 26.Ra3-+) 25.Qg6 hg6 26.Ra3 c2-+) 24...Nb4 25.Qc3 (25.Re8 Re8 26.Qc3 Bd3 27.Qc5 Qb5 28.Ra5 Qc5 29.Rc5-+) 25...Rc3 (better 25...Re1 26.Qe1 Bd3-+ (worse 26...Nd3 27.Qa5 Rc1 28.Kh2 Qd6 29.g3-+)) 26.Rc3 (26.Re8) 26…Nd3 (26...Nd3 27.Re8). ClayPigeons (2180) - KFAC (2140), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

4.bc6 Nc6 5.Nf3 e5 6.d3 Nf6 7.Bb2 Qb6 8.Ba3 e4 9.Bf8 Rf8 10.de4 de4 11.Ng5? (better is 11.Nfd2-/+) 11...h6 12.Nh3 e3 13.fe3 (13.Ra3 Bh3 14.Re3 Be6–+) 13...Bh3 14.gh3 (14.Nd2 Be6 15.Qb1–+) 14...Qb4 15.Qd2 Qh4 16.Kd1 Ne4 (16...Ne4 17.Qd5 Rd8 18.Qd8 Qd8 19.Kc1 Qg5–+) 0–1. lovecraft (2100) – pcmvr (2850), net–chess.com, 2011.

4.d3 e5 5.c3 Bd6 6.e4 Nf6 7.Bg5 Nbd7 8.Be2 (8.Nd2 Qc7 9.Ne2 0-0=+) 8...h6-/+ 9.Bh4 cb5 10.ed5 Qc7 11.ab5 (11.c4 bc4 12.dc4 Bb4 13.Kf1 0-0-/+) 11...Nd5-/+ 12.c4 (12.Qc2 Qc5-/+) 12...Nf4 13.Bf3 (13.Kf1!?-/+) 13...Nc5–+ 14.Be2?? (better is 14.Kf1–+) 14...Ng2 15.Kf1 Nh4 16.d4 (16.Nc3 0-0–+) 16...ed4 17.Nf3 (17.Bg4–+) 17...Bh3 18.Kg1 Qe7 19.Bf1 (19.Ra3 d3! 20.Nbd2 Nf3 21.Nf3 Qe4–+) 19...Nf3 20.Qf3 Qg5 21.Bg2 Qc1 22.Qd1 Qd1 23.Bf1 Qf1 0–1. nay (2190) – pcmvr (2110), net–chess.com, 2006.

4.d4 cb5 5.ab5 Qc7 6.Qd3 =.

4.Nf3 Bd7 5.e3 cb5 6.Bb5 Bb5 7.ab5 b6 8.Bb2 Nf6 9.Nc3 e6 10.Ne5 Bd6 11.Ne2 (11.f4 h5+=) 11...Be5 (better 11...a4=+) 12.d4?? (better 12.Be5 Nbd7 13.Bd6=) 12...Bd6–+ 13.Ng3 (13.Qd3 Nbd7–+) 13...0-0 14.0-0 Nbd7 15.Re1 (15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Qc7–+) 15...Rc8 16.e4 (16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Rc4–+) 16...de4 (better 16...Bg3!? 17.hg3 Ne4 18.Re3–+) 17.Ne4 Ne4 18.Re4 Nf6 19.Rh4 Qc7 20.Rc1 (20.c3 Qc4–+) 20...Qc4 21.Qf3 (21.c3 Qb5 22.Rb1 Qf5–+) 21...Qd5 (21...Qb5!? 22.Ba3 Ba3 23.Qa3–+) 22.Qd3 (22.Qd5 ed5 23.c3 Rfe8–+) 22...Rc4 23.g4 (23.c3–+) 23...Qb5 24.Ba1 (24.Rf1 Qg5 25.Qc4 Qh4–+) 24…Qg5 (24...Qg5 25.Qc4 Qh4–+) 0–1. yodamo – drawking50, ChessWorld.net, 2007. (=1.Nf3 d5 2.b4 c6 3.a4 a5 4.b5 Bd7)

4.Nf3 Nd7 5.Nc3 e5=+ 6.bc6 (6.e3 Ngf6=+) 6...bc6 7.e3 Bd6 (7...Rb8 8.Ba3=+) 8.Ba3 Bc7 (8...Ba3 9.Ra3 Qe7 10.Rb3=) 9.Rb1= Ne7 (9...Ngf6 10.Be2=) 10.Be2 0-0 11.0-0 Re8 (11...Rb8=) 12.h4 (12.d3 Nb6=) 12...h6 (12...Nf5 13.e4 de4 14.Ng5-/+) 13.h5=+ Nf6 Black plans e4 (13...Rb8 14.Rb8 Bb8 15.d3=+) 14.d4 e4 (14...Nh5 15.Ne5 Nf6 16.Be7 Qe7 17.Nc6=) 15.Ne5 Be5 16.de5 Nd7 17.f4 (17.Qd2 Ne5 18.Rfd1 Bg4 19.Bg4 Ng4-/+) 17...ef3 (17...Nf5 18.Bc1-/+) 18.e6 fe6 (worse 18...fe2 19.ef7 Kh7 20.Qd3 Kh8 21.fe8R Qe8 22.Ne2+– (22.Qe2?! Ba6 23.Qf3 Bf1 24.Rf1 Nf6=)) 19.Rf3 Ne5 20.Rf4 (20.Rf2 Nf5 21.e4 Ng3-/+) 20...Nf5 21.e4 Ne3 22.Qd4 (22.Qc1 d4 23.Bc5–+) 22...N3c4 (better 22...N5c4!? 23.Bc4 Nc4–+) 23.Bc5=+ Rf8?? (better 23...Qg5 24.Rbf1 Ba6=+) 24.Rf8+– (24.Rf8 Qf8 25.Bf8 Kf8 26.Bc4+–) 1–0. guestvckn – guestdhth, internet free game, 2018.

4.Nf3 Nf6 =.

4.Nf3 Bg4 5.Ne5 Bh5 (5...Bf5 6.e3=) 6.Ba3 (6.g4 Qd6 7.d4 Bg6+=) 6...Nd7 7.d4 (7.Nd7 Qd7 8.Nc3 Nf6=) 7...Ngf6 (7...Ne5 8.de5 Qc7 9.Qd4=) 8.bc6 bc6 9.h3 (9.Nd7!? Qd7 10.Nd2=) 9...Ne5-/+ 10.de5 Nd7 (10...Ne4 11.f3 Ng3 12.Rh2-/+) 11.Qd2 (11.Bb2 Rb8 12.Bd4 c5-/+) 11...e6 (11...Rb8!?-/+) 12.Bf8 Kf8 13.Qf4 Bg6 (13...Qb8 14.g4=) 14.Na3 Qb6 (14...Qc7 15.Rb1-/+) 15.Qc1 (15.Rb1 Qc5 16.Qg3 Qd4=+) 15...Qd4 (15...Qb4 16.c3 Qa4 17.f4-/+) 16.c3 (16.c4 Qe5 17.cd5 cd5-/+) 16...Qe5 17.e3 Rb8 (17...Nc5 18.Nb1–+) 18.Qd2 (18.Be2!?-/+) 18...Rb3–+ 19.Be2 Qc3 20.Qc3 Rc3 21.Kd2 Rb3 22.Rhc1 (22.Nc2 Nc5 23.Nd4 Be4–+) 22...c5 23.Bb5 Nf6 24.f3 c4 25.e4 Ke7 26.Rc3 Rb2 27.Rc2 Rc2 28.Nc2 de4 29.Nd4 Rd8 30.Kc3 Nd5 31.Kc4 Ne3 32.Kc3 Rd4! 33.Kd4 Nc2 34.Kc5 Na1 35.fe4 Be4 (36.g3 Nb3 37.Kc4 Bd5 38.Kc3 e5–+) 0–1. salmo (1950) – pcmvr (1860), internet, 2005.

4.Bb2 cb5

5.ab5 b6 6.e3 Nd7 7.Nf3 Ngf6 8.Be2 g6 (8...Qc7 9.Nc3=) 9.0-0 Bg7 10.h4 0-0 11.Ra4 Nc5 12.Rf4 (12.Ra3 Bf5=+) 12...Bh6=+ 13.Ng5 Re8 14.d3 e5 15.Nd2?? (better 15.Rf3-/+) 15...ef4–+ 16.ef4 Bg7 17.h5 (17.Be5 a4–+) 17...Qe7 (better 17...Nh5 18.Bh5 Bb2 19.Bg4–+) 18.Bf3 Bb7 19.hg6 fg6 20.g3 (20.Be5 a4–+) 20...Nfd7 (better 20...h6!? 21.Nh3–+) 21.Bg7 Qg7 22.Bg4 h6 (better 22...a4–+) 23.Ne6 (23.Ngf3–+) 23...Ne6 24.Re1 Nd4 25.c3 (25.Qa1 Nc5 26.Re8 Re8–+) 25...Nb5 26.Be6 Kh7 Black prepares the advance d4 27.f5 Nf8 (27...Nc3 28.Qg4–+) 28.g4 (28.c4 Ne6 29.Re6 Re6 30.fe6 Nd4–+) 28...Ne6 29.fe6 Nc3 30.Qf3 d4 31.Qf7 Qf7 32.ef7 Re1 (32...Re1 33.Nf1 Ne2 34.Kh2 Rf1 35.f3 Bf3 36.f8N Rf8 37.Kh3 Rh1) 0–1. bolu – ctrotter, net–chess.com, 2020.

5.ab5 b6 6.e3 Nf6 7.c4 e6 8.Nf3 dc4 9.Bc4 Bb7 10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.d4 Nbd7 13.Nbd2 Nd5 14.Nc4 Rc8 15.Rc1 Ba8 16.Nfe5 Ne5 17.Ne5 Bf6 (17...Rc1 18.Qc1 Nb4 19.f3=) 18.Nc6+= Qd7 19.Bf3 (better 19.Ba3!? Be7 20.Ne7 Ne7 21.Qd3+=) 19...Bc6=+ 20.bc6 Rc6 21.Qa4 Rfc8 (21...Rc7 22.Qa1=+) 22.Qb3 (better 22.e4 Nb4 23.e5+=) 22...Rc1-/+ 23.Rc1 Rc1 24.Bc1 Qc6 25.Bd2 a4 26.Qa2 b5 27.g3 (27.Qa1 Qc2 28.Be1 Be7–+) 27...Qc4 28.Qc4 (28.Qa1!?–+) 28...bc4 29.Bc1 c3 (better 29...Be7 30.Be2 c3–+) 30.Bd1-/+ Nb6 31.Kf1 (31.Ba3!?-/+) 31...Be7–+ 32.Ke2 Bb4 33.Kd3 a3 34.Bb3 Nd5 (34...Kf8!?-/+) 35.e4 Nb6 36.f4 Kf8 37.Kc2 Ke7 38.Kb1 (38.Ba2 Na4=) 38...Kd6 39.Ka2 Kc6 40.Ba3 Ba3 (40...Kb5 41.Bc1=+) 41.Ka3= Kb5 42.Ba2 Nc4 43.Kb3 Nd2 44.Kc3 Ne4 45.Kd3 Nf2 46.Ke2 Ng4 47.h3 Nf6 48.Kd3 (48.Kf3 Kb4=) 48...Kb4 (48...Nh5 49.f5 ef5 50.g4 Nf4 51.Ke3 Nh3 52.gf5=+) 49.Bc4 (49.g4 Kb5+=) 49...Nd7 (49...Nh5 50.d5 ed5 51.Bd5=+) 50.d5 (50.f5 ef5 51.Bf7 Nf6+=) 50...ed5 (50...e5!? 51.Ba2 ef4 52.gf4 Kc5=) 51.Bd5+= f6 52.Bg8 h6 53.Kd4 Nc5 54.g4 Kb5 55.Kd5 (55.Bd5 g5+=) 55...Kb4 (55...Nd3 56.Ke4 Nf2 57.Kf3 Nh3 58.Kg3 Nf4 59.Kf4=) 56.Kd6 (56.f5!?+–) 56...Nd3= 57.f5 Nf2 58.Ke7 Nh3 59.Bd5 (59.Bf7 Nf2+=) 59...Nf2 60.Bf3 Kc5 61.Kf7 h5?? (better 61...Kd4+=) 62.gh5+– Kd4 63.Kg7 Ke5 64.h6 Nh3 65.h7 Ng5 66.h8Q Kf5 (66...Nf3 67.Kg6 Ke4 68.Qf6 Ne5 69.Qe5 Ke5 70.f6+–) 67.Qc8 Kf4 68.Qg4 Ke5 69.Be2 (better 69.Qg3 Kd4 70.Qd6 Ke3+–) 69...f5 (69...Ne4 70.Kg6 Nd6 71.Qd7+–) 70.Qg5 (70.Qg5 Ke4 71.Kf6 Kd5 72.Qf5 Kc6 73.Qb5 Kc7 74.Qa5 Kb7 75.Bf3 Kc8 76.Qc5 Kd8 77.Bb7 Kd7 78.Qe7) 1–0. BeepBeepImAJeep (2620) – arusek (2330), lichess.org, 2016.

5.ab5 b6 6.e3 Nf6 7.Bf6 ef6 8.Nf3 Be6 9.d4 Nd7 10.Be2 Bb4 11.Nbd2 Bd6 12.0-0 0-0 13.g3 (13.c4 f5+=) 13...Qb8 14.c4 g6 (14...Qb7 15.cd5 Bd5 16.Bc4=) 15.cd5+= Bd5 16.Bc4 Bc4 17.Nc4 Bc7 18.Ncd2 f5 19.Qb3 Nf6 20.Nc4 Ne4 21.Nce5 (21.Rfd1!?+=) 21...Be5= 22.Ne5 (22.de5 g5=) 22...Nd2=+ 23.Qd1 (23.Qd3 Nf1 24.Nd7 Qb7 25.Nf8 Nh2 26.Kh2 Rf8=+) 23...Nf1 24.Qf1 (better 24.Nd7 Ne3 25.fe3-/+) 24...f6?? (24...Rc8 25.Qg2-/+) 25.Nc6 (better 25.Nd7 Qd8 26.Nf8 Kf8 27.Qc4+=) 25...Qd6-/+ 26.Qc4 Rf7 27.Rc1 Kg7 28.Qb3 Rc8 29.Ra1 Rd7 30.Qc2 Kf7 (30...h6 31.Qa4-/+) 31.Qe2 (31.Ne5 fe5 32.Qc8 ed4=) 31...Rc6 (31...Qe6!?-/+) 32.bc6=+ Qc6 33.Qd2 a4 (33...Kg7 34.Qb2=+) 34.Qb4 (better 34.Qa2!? Rd5 35.Qa4 Qa4 36.Ra4=) 34...b5-/+ 35.Rb1 Rb7 36.Ra1 Qd7 37.h4 Kg7 38.Kh2 h5 39.Kg1 g5 40.Kh2 gh4 41.gh4 Qc7 42.Kg1 Qe7 43.Kf1?? (better 43.Qe1-/+) 43...Qb4-+ 44.Re1 Qc4 (44...a3 45.Rd1-+) 45.Kg1 b4 46.Rf1 b3 (46...Kh7 47.Re1 Rg7 48.Kh1 Qc2 49.Re2 Qe4 50.f3 Qh4 51.Rh2 Qe1) 47.Rc1 b2 (47...Qc1 48.Kg2 Kh8 49.f4 Rg7 50.Kf2 Qg1 51.Ke2 Qh2 52.Kd3 Qc2) 48.Rc4-+ b1Q (48...b1Q 49.Kg2 Kh6 50.Rc1 Qe4 51.Kf1 Qh1 52.Ke2 Rb2 53.Kd3 Qc1 54.e4 Qc2 55.Ke3 Qe4) 0-1. Mweya (1660) - universe64 (2230), lichess.org, 2018.

5.ab5 b6 6.Nf3 Bf5 7.e3 Nf6 8.Be2 Nbd7 9.0-0 e6 10.d3 Bd6 11.Nbd2 0-0 12.Re1 h5 (12...a4 13.e4 de4 14.de4 Be4 15.Ne4 Ne4 16.Bd3+=) 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 h4 (14...e5!?=) 15.Nh4+– g5? (better 15...Qe7!? 16.Qa1 Bh7+–) 16.Nf5+– ef5 17.Nf3 g4 18.Nd4 f4 (18...Qe7 19.Ra4 Qe5 20.Nc6+–) 19.Bg4 Ng4 (19...Ne5 20.Bf5 fe3 21.Re3 Re8+–) 20.Qg4 Kh8 21.Qf4 (better 21.Qh5 Kg8 22.Nc6+–) 21...Nf6 (21...Qf6 22.Qg3 Nc5 23.Qh3 Kg8 24.Qg4 Qg6 25.Qf3+–) 22.Qh4 (better 22.Nc6 Nh7 23.Nd8 Rfd8 24.Qd4 Kg8 25.Qb6+–) 22...Kg8 (22...Nh7 23.Qh3+–) 23.Nf5 Nh7 24.Qg4 (24.Ne7!? Kh8+–) 24...Qg5 25.Qf3 (25.Qg5 Ng5 26.Ne7 Kg7 27.Nd5 Rfb8+–) 25...Rae8 (25...Rac8 26.Ra4 (26.Qd5?! Rc5 27.Qc5 bc5+–) 26...Kh8 27.Rg4+– (worse 27.Qd5 Rc2 28.Qf3 Qf6+–)) 26.e4 (26.Qd5!? Rc8 27.f4 Qf6+–) 26...de4 27.de4 Re5 28.Rb3 Rfe8 29.h3 (better 29.Nd6 R8e7 30.Qe2+–) 29...Rf5= 30.ef5 (30.Qd1 Qe7= (30...Rb5? 31.Rg3+–)) 30...Re1=+ 31.Kh2 Nf6 32.Rd3 Kg7 33.Qg3 Qg3 34.Kg3 Re2 (34...Re5 35.c4 Rf5-/+) 35.Rd6? (better 35.c4!?-/+) 35...Ne4–+ 36.Kf3 Re1?? (better 36...Nd6 37.Ke2 Nf5–+) 37.Kf4?? (better 37.Rb6 Nc3 38.g4=) 37...Nc3 (37...Nd6 38.c4 Re4 39.Kg5 f6 40.Kh5 Rc4 41.f3 Nf5 42.g4 Ng3 43.Kh4 Nh1 44.Kh5 Rc5 45.Kh4 Rc8 46.g5 Rc4 47.f4 Rf4 48.Kh5 Ng3) 38.Kf3 Re2 (38...a4 39.f6 Kg6–+) 39.Kf4? (better 39.Rb6 Rc2 40.Ra6=) 39...Rc2 40.Kg3?? (40.Rc6 a4 41.Kf3 a3 42.Rb6 a2–+) 40...Nb5 (better 40...Ne4 41.Kf3 Nd6 42.f6 Kf6–+) 41.Rd7?? (better 41.Rb6 Rc5 42.Kf4–+) 41...a4 42.Rf7 (42.Kf3–+) 42...Kf7 43.h4 a3 (43...a3 44.h5 a2 45.Kf4 a1Q 46.Kg4 Qg7 47.Kf3 Rc3 48.Ke2 Qd4 49.Ke1 Rc2 50.g4 Qa1) 0–1. alessandrocarvalhaes (1885) – a9657e (1915), lichess.org, 2020.

5.ab5 Qb6 6.e3 Bd7 7.Na3 e6 8.Nf3 Ba3? (8...Nf6 9.c4=) 9.Ba3 (better is 9.Bg7 Bb2 10.Bb2+–) 9...Ne7 (9...Bb5? 10.Qb1+–) 10.Be7 Ke7 11.Ne5 f6 12.Nd7 Nd7 13.Be2 Rhc8 14.0-0 Nc5 15.Rb1 Qc7 16.Bd3 g6 17.Qg4 Kf7 18.f4 f5 19.Qh4 h5 20.Qg5 b6 21.h3 Qd7 22.g4 hg4 23.hg4 Rh8 24.Kg2 Rh7 25.Rh1 Rah8 26.Rh7 Rh7 27.Rh1? Rh1–+ 28.Kh1 Nd3 29.cd3 Qb5 30.gf5 ef5 31.Qd8 a4 32.Qc7-/+ Kf6 33.Qe5= Kf7 34.Qc7 Kf6 35.Qd8 Kf7 36.Qc7= ½–½. bratek55 – irbas (1620), kurnik, 2011.

5.ab5 Qb6 6.e3 Nf6 7.d4 (7.Nf3 Nbd7=) 7...Bf5 8.Ne2 (8.Nf3 e6=) 8...Qc7 (8...Qb5 9.Ba3-/+) 9.g3 (9.Nbc3!?=+) 9...Bc2 (9...Be4 10.Rg1 Qc2 11.Qc2 Bc2 12.Nbc3-/+) 10.Qd2 (10.Qc1 Kd8-/+) 10...Bb1 (10...Be4 11.Rg1–+) 11.Rb1-/+ Qd6 (11...e6 12.Bg2-/+) 12.Bg2 (12.Ra1 Qb6-/+) 12...e6 13.Nf4 (13.0-0 a4-/+) 13...Ne4 (13...Qd7!?-/+) 14.Be4 de4 15.d5 (15.Qc2 Nd7-/+) 15...e5 16.Nh3 (16.Ne2 Nd7-/+) 16...Nd7 17.Ng5 (17.0-0 a4–+) 17...Nc5 18.Qc3? (18.Ba3 Qg6 19.Bc5 Bc5–+ (19...Qg5?! 20.d6 Qf5 21.Qd5=)) 18...f6 (18...Nd3 19.Ke2 Qd5 20.Ba1 Qa2 21.Rb2 Nb2 22.Bb2–+) 19.Nh3? (19.Ne6 Ne6 20.de6 Qe6–+) 19...Qd5 (19...Qd7 20.Ng1–+) 20.f4 (20.0-0 Qd3–+) 20...Nd3 21.Ke2 (21.Kf1 Qa2 22.Kg2 Bb4–+) 21...Kd7 (better 21...Qb5 22.Qd2 Rd8–+) 22.Rhd1 Rc8 23.Qa5 (23.Rd3 ed3 24.Qd3 Qd3 25.Kd3 Bd6–+) 23...Bc5 (better 23...Rc2 24.Kf1 Rh2 25.fe5 fe5 (25...Rb2?! 26.Rb2 Qe5 27.Rbd2=; worse 25...Rh3 26.Kg2–+) 26.Be5 Qe5–+) 24.Qa4 (24.Nf2 ef4 25.gf4 Qh5 26.Kf1–+) 24...Be3?? (better 24...Ra8 25.Qc2 Rhc8–+) 25.b6+– Ke7 26.Ba3?? (26.Ke3 Rc4 27.Qa3 Kd7 28.fe5 fe5 29.Rbc1 Rc1 30.Bc1 (30.Rc1 Nc1 31.Qa4 Ke6 32.Ng5 Kf5 33.Qe4 Qe4 34.Ne4 Nb3–+) 30...Qd4 31.Ke2 Qb6 32.Be3+–) 26...Kf7 27.Rbc1?? (27.Bd6 Qd6 28.Qe4 Rc2 29.Kf3–+) 27...Rc1 (better 27...Bc1 28.Bc1 Rc1 29.fe5 Rhc8 30.e6 Qe6 31.Rc1 Nc1 32.Ke1 Qh3 33.Qe4 Re8 34.Qe8 Ke8 35.Kd2 Na2 36.Ke3 Qh2 37.g4 Qg3 38.Kd2 Qg4 39.Ke3 Qg3 40.Ke2 Nc3 41.Kd2 Ne4 42.Ke2 f5 43.Kd1 Qc3 44.Ke2 Qd2 45.Kf3 Qf2) 28.Rc1 (28.Bc1 Bc1 (28...Nc1?! 29.Ke3 Nd3 30.fe5–+) 29.fe5 Re8–+) 28...Nc1 (28...Nf4 29.gf4 Qd3 30.Ke1 Bd2 31.Kf2 Qf3 32.Kg1 Be3 33.Nf2 Qf2 34.Kh1 Qf3) 29.Ke3 (29.Bc1 Qd3 30.Ke1 Bc1 31.Qa2 Ke7 32.Nf2 Qc3 33.Kf1–+) 29…Qd4! (29...Qd4 30.Qd4 ed4 31.Kd4 Nb3 32.Ke4 Nd2 33.Kd5 Rd8 34.Bd6 Ne4 35.Ke4 Rd6–+) 0–1. Agiant – danttt, lichess.org, 2019.

5.ab5 Bd7 6.e3 Qb6 7.c4 dc4 8.Bc4 Bb5?? (better is 8...Nf6+=) 9.Qb3+– Bc4 (9...e6+–) 10.Qb6 Nd7 11.Qd4 b5 12.Na3 Rc8 13.Qg7! Bg7 14.Bg7 f6? 15.Bh8 Nh6 16.Bg7 Nf5 17.Bh8 Kf7 18.Bf6! Nf6 19.Nf3 Ba2? 20.Nb5 Rc5 21.Nc3 Bc4 22.d4 Rc7 23.Ra5 Nd6 24.Ne2 Nfe4 25.Ne5 Ke6 26.Nc4 Rc4 27.0-0 Nd2 28.Nf4 Kf6 29.Rd1 N6e4 30.f3 Nb3 31.Ra6 Nd6 32.Nd5 Ke6 33.e4 Nd4 34.Nf4 Ke5 35.Nd3 Kf6 36.f4 Ne2 37.Kf2 Re4 38.Kf3 Nc3 39.Rc1 Rc4 40.Ne5 Rc5 41.Nd7 Kf7 42.Nc5 Nd5 43.Rd6! ed6 44.Ne4 Ne7 45.Nd6 Ke6 46.Ne4 Kf5 47.g4 Kg6 48.Rc7 Ng8 49.Rc6 Kg7 50.h4 h6 51.h5 Kh7 52.Nf6 Kh8 53.Ng8 Kg8 54.Rh6 Kf7 55.Ke4 Ke7 56.Kd5 Kd7 57.Rh7 Ke8 58.Kc6 Kf8 59.Kd6 Kg8 60.Ra7 Kf8 61.Ke6 Kg8 62.Kf6 Kh8 63.Kg6 Kg8 64.Ra8# 1–0. ariank – cocobello66, kurnik, 2011.

5.ab5 Bd7 6.e3 e6 7.Nf3 Qb6 8.Na3 Nf6 9.c4 dc4 10.Bc4 Bb4 11.Bd4 Bc5 12.Rb1 0-0 13.0-0 Ne4 14.Be2 f6 (better is 14...Bd4!? 15.Nc4 Qc5 16.Nd4 a4=) 15.Nc4+/- Qd8 16.Bc5 Nc5 17.d4 Ne4 18.Bd3 (18.Qc2 f5+/-) 18...Ng5? (better is 18...Nc3 19.Bh7 Kh8+=) 19.Ng5+– fg5 20.Ne5 Qf6 21.Rc1 a4 22.Rc7 Rd8 23.Rb7 a3 24.Qa1 a2 25.Bc4 Bc8 26.Rf7 Qh6 27.Ba2 Rf8 28.Rf8 Kf8 29.b6 Bb7 30.Rc1 Na6 31.Qb2 g4 32.Bc4 g3 33.hg3 Nb8 34.Qb4 Ke8 35.Qd6 Qf6 36.Be6 Qe7+– 37.Bf7 Kf8 38.Qe7 Ke7 (38...Ke7 39.Rc7 Kf8 40.Rb7 Ra1 41.Kh2 Na6+–). typ48 – sahiti2008, kurnik, 2012.

5.ab5 e6 =.

5.ab5 f6 6.e3 e5 7.c4 Be6 8.Nf3 (8.cd5 Qd5 9.Nf3 Nd7=) 8...Nd7 (8...dc4!? 9.Qc2 Qc8=+) 9.cd5= Bd5 10.Nc3 Be6 11.Be2 Bb4 12.0-0 Ne7 13.d4 0-0 14.de5 Ne5 (14...fe5 15.Ng5 Nc5 16.Ne6 Qd1 17.Rfd1 Ne6 18.Bc4+–) 15.Ne5 (15.Nd4 Qd7=) 15...Qd1 (15...fe5!? 16.Qb1 Ng6=) 16.Rfd1+= fe5 17.Ne4 (17.Na2 Bc5+=) 17...Rfd8 (better 17...Bb3!?=) 18.Be5+– Bb3 Black prepares the advance a4 19.Rdb1 a4 (19...Bd5 20.Bd3+–) 20.Bc3 (20.Bc7 Rf8 21.Bc4 Bc4 22.Rb4 Bd3+–) 20...Nd5 (better 20...Bc3!? 21.Nc3 Rdc8+=) 21.Bb4+– Nb4 22.Nc5 Nc2 23.Nb3 (23.Nb7 Rd2 24.Bf3 Na1 25.Ra1 Bd5-/+) 23...Na1 24.Na1 Rd2 25.Bc4 Kf8 26.Kf1 Rc8 (26...a3 27.Ke1 Rad8 28.Rc1+–) 27.Be2 (27.Ke1 Rd6 28.Rb4 a3+–) 27...Rc3 28.Ke1 Ra2 29.Bd1 Ke7 30.Nc2 (better 30.h3!?+–) 30...Rcc2+= 31.Bc2 Rc2 32.Ra1 Rc4 33.Kd2 Kd6 34.Kd3 Kc5 35.Rb1 Rb4 36.Ra1 Kb5 37.Kc3 (37.e4 Kc5=+) 37...Ka5-/+ 38.f3 (38.Rd1 b5-/+) 38...b5 (38...Rb3 39.Kd4–+) 39.e4-/+ Rc4 40.Kd3 Rc5 (40...Rc7 41.e5-/+) 41.Kd4? (better 41.Re1!?=+) 41...Rc2–+ 42.e5 Rg2 43.Re1 Rd2 44.Kc5 Rd8 (44...Rc2 45.Kd6 Kb6+=) 45.e6= a3 46.e7 The mate threat is exd8Q 46...Re8 47.Re4?? (better 47.Kd6 b4 48.Kd7=+) 47...a2–+ 48.Re2?? (better 48.Re1 b4 49.Kc4–+) 48...a1Q 49.Re6 Qc3 (49...Rc8 50.Kd5 Qd1 51.Ke5 Rc5 52.Kf4 Qd2 53.Kg3 Rg5 54.Kh3 Rh5 55.Kg3 Qh2 56.Kg4 Qh4) 50.Kd6 b4 (50...Qd4 51.Kc7 Qc5 52.Kd7 Ra8 53.h4 Qd5 54.Rd6 Ra7 55.Kd8 Qa8) 51.Kd7 Qc8 52.Kd6 Qe6! 53.Ke6 Re7! 54.Ke7 b3 55.Kf7 b2 56.Kg7 b1Q 57.f4 Qf5 58.h4 Kb5 (better 58...Qg6!? 59.Kf8–+) 59.h5 Kc4 60.h6 (60.Kh8 Qh5 61.f5 Qf5 62.Kg8 h5 63.Kg7 h4 64.Kg8 h3 65.Kg7 h2 66.Kg8 h1Q 67.Kg7 Qhh7) 60...Kd4 (60...Qf4 61.Kg8 Qf6 62.Kh7 Qf7 63.Kh8 Kd4 64.h7 Qf8) 61.Kh8 (61.Kg8 Ke4 62.Kg7 Qe6 63.Kf8 Kf5 64.Kg7 Qe7 65.Kg8 Kg6 66.f5 Kh6 67.f6 Qe8) 61...Ke4 (61...Qf8 62.Kh7 Qf7 63.Kh8 Ke4 64.f5 Kf5 65.h7 Qf8) 62.Kg7 Kf4 63.Kg8 Kg5 64.Kg7 Qf6 (64...Qd7 65.Kf8 Kg6 66.Kg8 Qe8) 65.Kg8 Qe7 66.Kh8 Kg6 67.Kg8 Qe8 (67...Qd8) 0–1. BeepBeepImAJeep (2655) – Clovis99 (2515), lichess.org, 2017.

5.ab5 Nf6 6.e3 Bf5 7.Nf3 Nbd7 8.d4 e6 9.Be2 Bd6 10.0-0 Nb6 11.Ba3 a4 12.Bd6 Qd6 13.Na3 0-0 14.Ne5 Nfd7 15.Nd7 Qd7 16.Bd3 Rfc8 17.Bf5 ef5 18.Qd3 g6 19.Rfc1 Rc7 20.c3 Rac8 21.Nb1 Qe7 22.g3 Kg7 23.f3 Nc4 24.Re1 a3 25.Ra2 h5 26.e4 h4 27.Ree2 hg3 28.hg3 Qg5 29.ef5? Qc1 30.Kg2?? Rh8–+ 31.f6 Kf8 32.g4 g5 33.Kg3 Qf4 34.Kg2 Qh2 35.Kf1 Qh1 36.Kf2 Rh2 37.Kg3 Rg2!! 38.Rg2 Qh4 0–1. jupiter (2465) – pcmvr (2850), net–chess.com, 2011.

5.ab5 Nf6 6.e3 Bf5 (6...e6 7.Nc3=) 7.Nf3 Nbd7 (7...e6 8.Nd4 Bg6 9.Ra4=) 8.Nh4 Bg6 (8...Bg4 9.f3 Be6 10.Bd3=) 9.Be2 (9.Ng6 hg6 10.Nc3 e6=) 9...e5 (9...e6 10.Ng6 hg6 11.Nc3=) 10.0-0 Qc7 11.d3 (11.Nc3 Be4+=) 11...Bd6 12.Nd2 0-0 (12...e4 13.h3=) 13.Ng6 hg6 (13...fg6 14.c4=) 14.c4+= e4 (14...Rfc8 15.cd5 Qc2 16.Qc1=) 15.g3 (15.h3 ed3 16.Bd3 Ne5 17.Be5 Be5=) 15...ed3= 16.Bd3 Be5 (16...Ne5 17.Qe2=) 17.Bd4 (17.Qb1 Bb2 18.Qb2 Ne5+=) 17...Qd6 (17...Nc5 18.Qc2=) 18.Be2 (18.Re1 Rfc8+=) 18...Bd4 (18...Rfd8 19.Re1+=) 19.ed4 b6 20.cd5 (20.Bf3 Rac8 21.cd5 Nd5+=) 20...Rac8 (21.Bc4 Rfe8+=; 20...Rfe8 21.Nc4 Qd5 22.Ne3+=). pierre (1725) – pcmvr (1730), ChessHere.com, 2005.

5.ab5 Nf6 6.Nf3 e6 =.

4.Bb2 c5

5.c4 d4 6.Nf3 Qc7 7.e3 e5 8.ed4 ed4 (worse 8...cd4 9.Qe2 f6 10.Bd4+–) 9.Bd3 Be7 10.0-0 (10.h3 Nf6=+) 10...Nf6 11.Re1 0-0 12.Qc2 Bd6 (12...Re8 13.Ba3=+) 13.g3 (13.h3 Nbd7=) 13...h6=+ 14.Bf5 (14.Bf1 Bg4 15.Bg2 Nbd7=+) 14...Nbd7 (14...Bf5 15.Qf5 Nbd7 16.Na3=+) 15.Na3 b6 (15...Nb6 16.Nh4=+) 16.Re2 Bb7 17.Qd3 Rad8 18.Rae1 Ba8 (18...Rfe8 19.Bh7 Kh8 20.Bf5=+) 19.Bh3 Rfe8 20.Re8 Re8 21.Re8 Ne8 22.Qe2 Nef6 23.d3 g5 (23...Ne5 24.Ne5 Be5 25.f4=+) 24.Nc2 g4 (24...Bb7 25.Nd2=) 25.Bg4 Ng4 (better 25...Qb7!? 26.Bd7 Nd7=) 26.Qe8+– Kg7 27.Qa8 Ndf6 (27...Nde5 28.Ne5 Ne5 29.Qe4+–) 28.Qc6 Qe7 29.Kf1 (29.Qb6? Qe2 30.Bd4 cd4 31.Qd4 Qf3–+ (31...Qc2?! 32.h3 Nf2 33.Qf2 Qd3 34.Nd2–+)) 29...Qe6 (better 29...Nd7!?+–) 30.Bd4! cd4 (30...Nh2 31.Nh2 cd4 32.Qb6 Qh3 33.Kg1 Bg3 34.fg3 Qg3 35.Kh1 Qd3 36.Nd4 Qb1 37.Kg2 Qg6 38.Kf1 Qd3 39.Ne2 Qd1 40.Kf2 Ne4 41.Ke3 Qd2 42.Ke4 Qe2 43.Qe3 Qh2 44.Qd4 Kg8 45.c5 Qg2 46.Kd3 Qf3 47.Kd2 Qg2 48.Kc3 Qf3 49.Qd3 Qf6 50.Kb3 Qe6 51.Qc4+–) 31.Ncd4 (31.Qb6?! Qf5 32.Ncd4 Qd3 33.Kg2 Bb4+=) 31...Ne3 (31...Nh2 32.Kg2 Qd7 33.Qd6 Nf3 34.Kf3 Qg4 35.Kg2 Qg6+–) 32.Ke2 Qh3 (32...Qd7 33.fe3 (worse 33.Ke3 Bc5 34.Qd7 Nd7+–) 33...Bc7 34.e4+–) 33.Qd6 (33.fe3 Qg2 34.Kd1 Qf1 35.Ne1 Bb4=; worse 33.Ke3 Bc5 34.Ke2 Bd4 35.Nd4 Nd7+–) 33...Nfg4 34.fe3 Qg2 35.Ke1 Qb2 (35...Qf2 36.Kd1 Ne3 37.Kc1 Qf1 38.Kb2 Nd1 39.Kb1 Qd3 40.Kc1 Nf2+–) 36.Qf4 Qc1 37.Ke2 h5 (37...Qb2 38.Nd2 h5 39.Nf5 Kg6+–) 38.Nf5 Kf6 (38...Kh7 39.Ng5 Kg6 40.Ne7 Kh6 41.Ne6 Kh7 42.Qf7 Kh8 43.Qg7) 39.Qd6 Kf5 40.e4 1–0. onur604 (2320) – RRR17 (2265), lichess.org, 2020.

5.e3 Bf5 6.Nf3 Nd7 7.Be2 f6 (7...e6 8.0-0=) 8.0-0 e5 9.d3 Bd6 10.h3 (10.e4 Be6+= (10...de4? 11.de4 Be4 12.Qd6+–)) 10...Ne7= 11.Nbd2 0-0 12.Nh2 (12.c4 Be6=) 12...Qc7 Black plans c4 13.Bg4 (13.Nhf3 Rad8=) 13...c4 (13...e4 14.g3 ed3 15.Bf5 Nf5 16.Qg4=+) 14.Bf5= Nf5 15.dc4 dc4 (15...e4 16.Ng4 Ne7=) 16.Ba3 (better 16.Qg4!? Nd4 17.ed4+–) 16...Ba3=+ 17.Ra3 Rfd8 18.Qg4 Nd6 19.c3 Nc5 (19...f5!? 20.Qg3 Qc5=+) 20.Nc4= b6 21.Nd6 (21.Nf3 f5 22.Qh4 Nf7=) 21...Qd6 22.Raa1 e4 23.Rfd1 Qe5 24.Rd4 f5 25.Qe2 Nb3?? (better 25...Qe6+=) 26.Qc4+– (26.Qc4 Kf8 27.Qb3+–) 1–0. Abdullaevich (1845) – susozamora (1885), lichess.org, 2020.

5.e3 Nf6 6.Nf3 Bf5 (6...e6 7.Be2=) 7.c4 (7.Be2 e6=) 7...e6= 8.d4 cd4 9.Qd4 (worse is 9.Nd4 Bb1 10.Rb1 Bb4 11.Ke2 dc4-/+) 9...dc4 (9...Bb4 10.Nbd2=) 10.Qd8+= Kd8 11.Bc4 Bb1 (11...Bb4 12.Nbd2=) 12.Rb1 Bb4 13.Ke2 Ne4 (13...Nbd7!?+/-) 14.Bd3 (14.Bg7 Rg8 15.Bd3 f5 16.Be4 fe4 17.Bf6 Be7 18.Be7 Ke7+/-) 14...Nc3 (14...Nf6 15.Ng5 Ke7 16.Rbc1+–) 15.Bc3 Bc3 16.Be4 f5 17.Bb7 Ra7 18.Rhc1 Rb7 19.Rc3 Nd7 (19...Ke7 20.Nd4+–) 20.Nd4 Nb6 (20...Ke7 21.Rc6 Nb6 22.Re6 Kf7 23.Rc6+–) 21.Ne6 Ke7 22.Ng7 Na4 23.Rc4 Nb6 24.Nf5 Kf6 25.Nd6 Nc4 26.Nb7 a4 27.Rb4 Ne3 28.Ke3 Ra8 29.Rf4 Ke5 30.Re4 Kd5 31.f4 a3 32.Kd3 (32.Kd3 Re8 33.Re8 a2 34.Re5) 1–0. Waibel,Ulrich – Gutfleisch,Ralf, compuserve, 1995.

5.e3 b6

6.c4 Bb7 7.Nf3 Nf6 8.cd5 Bd5 9.Nc3 Bb7 10.Be2 Nbd7 11.0-0 e6 12.d4 Rc8 13.Qb3 Qc7 14.Rfd1 c4 (14...Bd6!?=) 15.Qc2+= Bb4 (better 15...Bd6 16.e4 Bf4+/-) 16.Na2?? (16.Nd2!?+/-) 16...0-0 (better 16...Be4 17.Qc1 c3-/+) 17.Rac1= Bd5 18.Nd2 c4 becomes the focus of attention (worse 18.Nb4 ab4 19.Ba1 Qa7-/+) 18...Bd6 (18...Bd2 19.Rd2 Ne4 20.Rdd1+=) 19.e4 (19.h3!?+/-) 19...Bh2= 20.Kh1 (20.Kf1 Bb7=) 20...Ba8 (better 20...Ne4 21.Ne4 Qf4-/+) 21.e5+= (21.Bc4 Qf4 22.Qc3 Rc4 (22...Be4?! 23.Qh3=+) 23.Qc4 Ng4-+) 21...Be5 (better 21...Bf4!? 22.ef6 Nf6+=) 22.de5+- Nd5 (22...Ne5 23.Qc3 (23.Bc4? Neg4 24.Nf1 Qc4 25.Qc4 Rc4 26.Rc4 Nf2 27.Kg1 Nd1 28.Bf6 gf6-+; 23.Nc4 Neg4 24.Rd6 Qc5 25.Bg4 Ng4-/+) 23...Ng6 24.Nc4+/- (worse 24.Qc4 Qb7 25.Bf3 Rc4 26.Bb7 Rh4 27.Kg1 Bb7-/+; 24.Bc4?! Qb8+/-)) 23.Nf3 (23.Qc4 Qb8 24.Qd4 Nc5+-) 23...Nc5 24.Qc4 Qe7 25.Qg4 h6 26.Rc4 Nd7 (26...f5 27.Qg6+-) 27.Rdc1 Rc4 28.Rc4 f5 29.ef6! N7f6 (29...N5f6 30.Qh4 Combination; 29...N7f6 30.Qg6 Combination) 30.Qg3 (30.Qg6 Qd8+-) 30...e5 (30...Nh5 31.Qe5 Ndf4+-) 31.Ne5 Rd8. ClayPigeons (2195) - denis_rucoba_tuanama (2170), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

6.c4 e6 7.d4 Bb7 8.Nf3 Nd7 9.Nbd2 Ngf6 10.Bd3 dc4 11.Nc4 cd4 12.Bd4 Bb4 13.Ke2 Bf3 (13...Bd5 14.Qc2=+) 14.gf3 0-0 15.Rg1 Bc5 16.Bb2 Re8 (16...Qc7 17.Qf1 g6 18.Qh3+=) 17.Qc2 (17.Be4 Ra7+=) 17...Rc8 (17...g6 18.Rad1 Qc7 19.f4=) 18.Qb1 (better 18.Bh7!? Kh8 19.Be4+/-) 18...g6= 19.Ra2 (19.Qc2!?=) 19...Nd5=+ 20.Qa1 (20.Kf1 Qh4 21.Kg2 Red8-/+) 20...Nb4 21.Ra3 Qc7 (worse 21...Nd3 22.Rd3 Qe7 23.Ne5 Ne5 24.Be5=) 22.Rg3 (22.Be5 Ne5 23.Qe5 Qe5 24.Ne5 A) worse 24...Nd3 25.Rd3 (25.Kd3?? Red8 26.Ke2 Ba3-+) 25...Be7 26.Rgd1+=; B) 24...Nc6=+) 22...e5 (22...Be7 23.Rg4-/+) 23.Rb3 (23.Rg4 Bf8 24.Rc3 Nd3 25.Rd3 e4-/+) 23...Nd5 (23...Nd3!? 24.Rd3 Bd4-/+) 24.Be4=+ N5f6 (24...Nf4!? 25.ef4 ef4=+) 25.Bc6= Re7 (25...Nh5 26.Rg1 Re7 27.Rd1+=) 26.Rd3 (26.Rg5 Ne8+/-) 26...e4 (26...Bb4 27.Rg5 e4 28.Rd1 ef3 29.Kf3+=) 27.Rd1+= ef3 28.Rf3 Nh5 29.Bd4 (29.Kf1 Rd8+/-) 29...Nf4 (29...Rd8 30.Kf1+=) 30.Kf1 Ne6 31.Bc5 Nec5? (31...Ndc5 32.Ne5 Ng7 33.Ng4+=) 32.Qd4 (better 32.Nd6+-) 32...Qh2=+ 33.Qf4 Qf4 34.Rf4 (34.ef4? Na4 35.Rfd3 Ndc5-+) 1-0. dannysmet (2055) - CAPA2000 (2040), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

6.c4 e6 7.Nf3 Bb7 8.cd5 ed5 9.Be2 Nf6 10.0-0 Bd6 11.Nh4 Bc8 12.Qc2 Ne4 13.Nf3 0-0 14.d3 Ng5 15.Nbd2 Be6 16.Qc3 Nf3 17.Bf3 f6 18.Qb3 Qc7? (better 18...Bc7=) 19.Bd5+– Bh2 20.Kh1 Bd5?? (20...Bf7 21.f4 Rd8+–) 21.Qd5 Qf7 22.Qa8 Qh5 23.g4! (23.g4 Qh6 24.Qd5 Rf7 25.Kg2+–) 1–0. onur604 (2275) – ILGAT159 (2075), lichess.org, 2020.

6.c4 e6 7.Nf3 Nf6 8.Be2 Bb7 9.0-0 Nbd7 10.d4 Bd6 11.Nbd2 0-0 12.Rc1 Ne4 (12...Rc8 13.cd5 Bd5 14.Bd3=) 13.h3 (13.cd5 Nd2 14.Qd2 Bd5+=) 13...f5 14.dc5 Ndc5 15.cd5 Bd5 16.Nd4 (better 16.Bc4!?=) 16...Nd2-/+ 17.Qd2 Ne4 (better 17...Na4!? 18.Ba1 Bb4-/+) 18.Qd1 Qe7 (18...Qg5 19.Bc4 Bc4 20.Rc4+=) 19.Nc6 Qf7 20.Be5 (20.Bc4 Rac8+=) 20...Be5 (20...Ba3 21.Rb1=) 21.Ne5 Qe7 22.Nc6 Qd6 (22...Qg5 23.f4 Qg3 24.Bf3+=) 23.Bf3+– Qc7 24.Nb4 (24.Na5 Qf7 25.Nc4 Qb7+–) 24...Qf7 (24...Qe5!? 25.Nd5 ed5+=) 25.Nd5+– ed5 26.Qd4 Rab8 27.Rfd1 Rfd8 28.Rc6 Nc5? (better 28...Qe7+–) 29.Bd5 (29.Bd5 Rd5 30.Qd5 Qd5 31.Rd5 Na4 32.Rd7+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2800) – TrappedPiece (2705), lichess.org, 2020.

6.c4 Nf6 7.Nf3 g6 8.d3 (8.d4 cd4 9.Bd4 Bg7+–) 8...Bg7+= 9.Be2 (9.d4 Nbd7+=) 9...0-0 10.0-0 Bb7 11.Nbd2 e6 12.Qc2 Nbd7 13.Rad1 Qc7 14.h3 Rae8 15.d4 (15.cd5 Bd5 16.Rfe1 Bb7+=) 15...dc4 (15...cd4 16.Nd4 Rc8 17.Rc1=) 16.Nc4 Nd5 (16...cd4 17.Ba3 Be4 18.Qc1 de3 A) worse 19.Bf8 ef2 20.Rf2 Bf8=+ (worse 20...Nf8 21.Qe3=; worse 20...Kf8 21.Nd6 Qc1 22.Rc1+=); B) 19.fe3+=) 17.Nfe5+= Ne5 18.Ne5 (18.de5 Nb4 19.Qb1 Bd5+=) 18...cd4 (better 18...Rc8!?=) 19.Qc7+– Nc7 20.Bd4 Rd8 21.f4 Nd5 (better 21...Be5 22.Be5 Rd1 23.Rd1 Na8+–) 22.Bb6?? (better 22.Bf3+–) 22...Nb6–+ 23.Ra1 (23.Nc4 Nc4 24.Bc4 Rc8–+) 23...Rd2 24.Bf3 Nd5 (24...Bf3!? 25.Rf3 Be5 26.fe5–+) 25.Bd5 (25.Rab1 Rc8–+) 25...Bd5 26.Rac1 (26.Rf2 Rf2 27.Kf2 Rc8–+) 26...Bb3 (better 26...Rg2 27.Kh1–+) 27.b6 (27.Ra1 Rc8 28.Rf2 Rf2 29.Kf2 Rc2 30.Kg1 f5–+) 27...Ba4 (27...Rb8 28.Rc7 Bd5 29.Rb1 Rg2 30.Kf1–+) 28.Rc7 Rb2 (28...Bb5 29.Rfc1 Be5 30.fe5–+) 29.Ra7? (29.Nc4 Rb4 30.b7–+) 29...Rb6 (29...Be5 30.fe5 Bc6 31.Rf2 Rb1 32.Kh2–+) 30.Ra5 Be8 31.Rc1 Be5 32.fe5 (32.Re5 Bc6 33.Rec5 Be4–+) 32...Bc6 33.Rac5 Bd5 34.R1c2 (34.g4 g5–+) 34...Rb3 35.Kf2 (35.Re2 Be4–+) 35...h5 (35...f6 36.Rc8 fe5 37.Rf8 Kf8 38.h4–+) 36.g4 (36.Re2 Be4–+) 36...h4 (36...f6 37.Rc8 fe5 38.Rf8 Kf8 39.gh5 gh5 40.Rc7–+) 37.Ke2 (37.g5 Kg7–+) 37...g5 (37...Bg2 38.g5 Kg7 39.R5c4–+) 38.Kd2 (38.Kf2 Be4 39.Rd2 f5 40.ef6 Rf6 41.Ke1 Re3 42.Re2 Re2 43.Ke2 Bf3 44.Kd2 Bd5–+) 38...Be4 39.R2c3 Rb2 40.Ke1 Rh2 41.Rc8 (41.R3c4 Bd5 42.Rc3 Rh3–+) 41...Rh3 42.Rf8 Kf8 43.Rc8 (43.Rc4 Bd5 44.Rc8 Kg7–+) 43...Kg7 44.Rc3 (44.Rc4 Bd5 45.Rc3–+) 44...Rg3 45.Kf2 Rg4 (45...Rg2 46.Kf1 h3 47.Ra3 h2 48.Ra8 h1Q) 46.Rc4–+ Rg2 (46...Rg2 47.Kf1 Bf3 48.Rb4 h3 49.Rb8 h2 50.Rh8 Kh8 51.e4 h1Q) 0–1. KLINGON09 (1830) – uyra (1870), lichess.org, 2019.

4.Bb2 Bd7

5.e3 cb5 6.ab5 Qc7 7.Nf3 Bg4 8.Na3 Nd7 9.c4 Ngf6 10.Rc1 Qd6 11.h3 Bf3 12.Qf3 e6 13.cd5 ed5 14.Nc2 Qe6 15.Be2 Be7 16.0-0 0-0 17.Nd4 Qe4 18.Rc7 Qf3 19.Bf3 Bd6 (better is 19...Bd8!? 20.Rc2 a4=) 20.Rb7+/- Nc5 21.Rb6 Be5 22.Ba3 Rfc8? (22...Bd4 23.ed4 Ncd7 24.Rd6+– (24.Bf8?! Nb6 25.Bc5 Nfd7+=)) 23.Nc6 (better is 23.Nf5!? Nce4 24.Ne7 Kh8 25.Nc8 Rc8+–) 23...Bd6 24.d4 Ncd7 25.Bd6 Nb6 26.Ne7 Kh8 27.Nc8 Rc8 28.Bc5 Nfd7 29.Bb6 Nb6 30.Ra1 a4 31.Kf1 g6 32.Bd1 Rc4 33.Ke2 f5 34.Kd3 Rb4 35.f3 Nc4 36.Kc3 Rb5 37.Ba4 Rb8 38.e4! Rc8 39.ed5 Ne3 40.Kd3 Nd5 41.g3 g5 42.Bd1 h5 43.Ra5 Rd8 44.Bb3 Nb4 45.Kc3 Nc6 46.Rd5 Re8 47.Rf5 Re3 48.Kc4 Rb3 49.d5 Rf3 50.Rg5 Na5 51.Kd4 Nb3 52.Ke5 Re3 53.Kf6 Nc5 54.Kf7 Rf3 55.Ke7 Kh7 56.Rh5+– Kg6 57.g4 Ne4 58.h4 Rf4 59.Rh8 Kg7+= 60.Rh5 Rg4 61.d6 Rf4 62.d7 Rf7 63.Ke6 Rd7 ½–½. Huelle,Gunter – Grassmehl,Gerhard (1905), Leipzig VfB op, 2006.

5.e3 Qb6 6.Nc3 e5 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Nf6 9.0-0 0-0 10.d4 e4 11.Ne5 Be5?? (better 11...Re8=) 12.de5+- Ne8 13.bc6 (13.Ba3 Be6+-) 13...Bc6 (better 13...Qb2!? 14.Qd2 bc6+/-) 14.Ba3+- Nd7 (14...Na6 15.Nd5 Bd5 16.Qd5+-) 15.Rb1 (15.Nd5 Bd5 16.Qd5 Qc6+-) 15...Qc7? (15...Qa7 16.Nd5 Ba4 17.Bg4 Ne5 18.Bf5+-) 16.Bf8 (better 16.Nd5 Bd5 17.Qd5 Ne5 18.Bf8 Kf8 19.Rb7+- (19.Qb7?! Qb7 20.Rb7 Rc8+-)) 16...Nf8 (16...Kf8 17.Nd5 Qe5 18.c4+-) 17.Nd5 Qe5 18.c4 Rd8 19.Qd4 Qd4 20.ed4 (20.Ne7 Kh8 21.ed4 Ba4 22.Rb7 Ne6+-) 20...Bd5 (20...Ne6!?+/-) 21.cd5+- Rd5 22.Rb7 Rd4 23.Rb8 Nd6 24.Bb5 (24.Rd1!? Rd1 25.Bd1 g6+-) 24...f5 25.h3 Kf7 26.Rc1 Ne6 27.g3 (27.Ra8 Nf4 28.Rc7 Kf6 29.Ra5 Ne6+/-) 27...f4 28.gf4 (28.Ra8!?+=) 28...Nf4= 29.Kh2 Rd2 (worse 29...Nb5 30.Rb5 (30.ab5?! Rd2=) 30...Ke6 31.Ra5+/-) 30.Rc7 Ke6 31.Rg7 (31.Bd7 Ke5 32.Kg1 Rd5=) 31...Rf2-/+ 32.Kh1 Ke5 (32...e3!?-/+) 33.Rg5 (33.Rh7!? Nf5 34.Rg8+=) 33...Kf6=+ 34.Rg3 Nf5 35.Rf8 Ke5 36.Rg5 Nh3?? (better 36...Ne6 37.Re8 Kf6=) 37.Rh5+- Rf3 (better 37...h6 38.Re8 Kf4 39.Rh3 Rd2+-) 38.Bd7 Nf2 39.Kg2 e3 (39...Nd3 40.Rff5 Rf5 41.Rf5 Kd4 42.Ra5 Nf4 43.Kg3 Ne2 44.Kg4 Nc3+-) 40.Rff5 (better 40.Kf3 Nd3 41.Rff5 Kd4 42.Bb5 Ne1 43.Ke2+-) 40...Rf5 41.Rf5 (better 41.Bf5!? Kd4+-) 41…Kd6 (41...Kd6 42.Bb5 Nd1+-). jhonores (2255) - fso (2210), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.e3 Qb6 6.Nf3 cb5 (6...Nf6 7.Be2+=) 7.ab5 Bb5 8.Bd4 Qa6 9.Bb5 Qb5 10.Nc3 Qd7 (10...Qa6 11.Nd5 Qd6 12.c4+–) 11.Ne5 Qd8 (11...Qd6!? 12.Qb1 f6 13.Qb5 Nd7 14.Qb7 Rb8 15.Qd7 Qd7 16.Nd7 Kd7 17.Ra5 e6+–) 12.Qb1+– Nc6 13.Qb7 Nd4?? (13...Ne5 14.Be5 Qc8 15.Qd5 e6 16.Qb5 Qd7 17.Ra5 Ra5 18.Qa5 f6 19.Qa8 Kf7+–) 14.ed4 e6 (14...Nf6 15.Nb5 Qc8 16.Nc7 Kd8 17.Nf7 Kd7 18.Ne5 Kd8 19.Ne6 Ke8+–) 15.Qf7 1–0. onur604 (2320) – gpme (2185), lichess.org, 2020.

5.e3 c5 6.c4 Be6 7.Nf3 f6 (7...Nf6 8.cd5 Bd5 9.Nc3+=) 8.Be2 Bf7 9.cd5 Bd5 10.Nc3 Bf7 11.0-0 b6 12.d4 cd4 13.Nd4 (13.ed4 Nd7+–) 13...e5 14.Nc6 Qd1 15.Rfd1 (worse 15.Nd1 Nc6 16.bc6 0-0-0=; 15.Bd1?! Nc6 16.bc6 Rc8=) 15...Be7? (better 15...Nd7+–) 16.Bf3+– Nd7 (16...e4 17.Be4 f5 18.Bf5 Bb3+–) 17.Ne7 1–0. GuestGWRV – gunawarman, freechess.org, 2018.

5.e3 e6 6.c4 Nf6 7.Nf3 Bb4 8.Qb3 0-0 9.Nc3 c5 (9...dc4 10.Bc4 Nd5 11.0-0+=) 10.Be2 (10.cd5 Re8+=) 10...Qc7 (10...Bc8 11.Na2+=) 11.cd5 ed5 (11...Qd6 12.de6 Be6 13.Qc2+/-) 12.Nd5+/- Nd5 13.Qd5 Be6 14.Qe5 Qe5 15.Be5 Nd7 16.Bc3 Nb6 Black plans c4 17.0-0 (17.Bb4 ab4 18.a5 b3=) 17...f6 (17...Rfd8 18.Rfc1+/-) 18.Rfc1+/- Rfd8 (18...Bd5 19.d3+/-) 19.d4 Bc3 20.Rc3 c4 21.e4 Rac8 22.d5 Bg4 23.Nd4 Be2 24.Ne2 f5 25.f3 fe4 26.fe4 Re8 27.Ng3 h5 28.h4 Re5 29.Kf2 g6 30.Kf3 (30.Rc2 Rce8+/-) 30...Kg7? (30...Nd5 31.ed5 Rf8 32.Nf5 Rff5 33.Kg3=) 31.Rca3 (31.Rd1 Na4 32.Ra3 Nb6+/-) 31...c3 (31...Nd5 32.Rc1=) 32.Rc1 (32.Ne2 c2 33.Rc3 Ree8+/-) 32...c2? (better 32...Nd5!? 33.Nh5 gh5 34.ed5 Rf8 35.Kg3 Re3 36.Kh2 Rc8=) 33.Ra2+/- Rc4? (better 33...Nd5 34.Rac2 Rf8 35.Ke2 g5+/-) 34.Rac2+- Rc2 35.Rc2 Na4 (35...Re7 36.d6 Rf7 37.Ke3+-) 36.Rc7 Kf6 37.Rb7 Nc3 (37...Re7 38.Rb8 Nc5 39.Rc8+-) 38.Rb6 (38.b6 Nd5 39.ed5 Rd5+-) 38...Kf7 39.Kf4 (39.Ra6 Nb5 40.Ra5 Nd6+-) 39...Re8?? (39...Re4 40.Ne4 Nd5 41.Ke5 Nb6+-) 40.Ra6 (40.Rb7 Kf8 41.b6 a4+-) 40...Nb5 41.Ra5 Nc3 (41...Nd6 42.Ra7 Kf8 43.Ra6+-) 42.Ra7 (better 42.Rc5 Na4 43.Rc7 Re7 44.d6 Rc7 45.dc7+-) 42...Kf6 (42...Kf8 43.Rh7+-) 43.Ra6 (better 43.e5 Re5 44.Ra6 Re6 45.Re6 Kf7 46.Ke5+-) 43...Kf7 (43...Kg7 44.d6+-) 44.Rc6 Nb5 45.Kg5 Re5 46.Kh6 Nc3 (46...Re8 47.Rg6 Nc3 48.Rg7 Kf6 49.Nh5 Ke5 50.Rg5 Kd6 51.Nf6 Rh8 52.Kg6 Rh4 53.e5 Kc5 54.d6+-) 47.Rg6 (better 47.Rc3 Kf6 48.Rf3 Ke7 49.Kg6+-) 47...Ne4 48.Ne4 Re4 49.Rg5 (better 49.Kh5 Re5 50.Rg5+-) 49...Rh4 50.Rh5 Rd4 (50...Rg4 51.Rf5 Ke7 52.Rg5 Rh4 53.Kg6+-) 51.Rf5 Ke7 52.Kh5 Kd6 53.g4 Rd1 54.g5 Ke7 (54...Rh1 55.Kg6+-) 55.Kg6 Rb1 56.Rf6 Rd1 57.d6! Ke8 (57...Rd6 58.Rd6 Combination) 58.Kg7 Rd5 59.g6 Rd3 60.Rf8 (better 60.Re6!? Kd7 61.Kf7 Rg3+-) 60...Kd7 61.Rf7 (better 61.Kf7+-) 61...Kd6 62.Kf8 Ke6 63.g7 (better 63.Kg8 Rd8 64.Rf8+-) 63…Rd8 0-1. zembelek (2040) - babken (2105), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.e3 Nf6 6.c4 e6 7.Nf3 Bb4 8.Qb3 0-0 9.Be2 Re8 (9...Be8 10.Nc3=) 10.Nc3+– e5 11.cd5 Bc3 (11...e4 12.Nd4 c5 13.Nc2+–) 12.Bc3 (12.Qc3?! Nd5 13.Qc4 e4+=) 12...e4 (12...Nd5!? 13.Be5 Bg4+–) 13.dc6+– bc6 14.Ne5 Nd5 (14...Be6 15.Qc2 Nd5 16.0-0 (16.bc6?! f6+–) 16...Nc3 17.Qc3 cb5 18.ab5+–) 15.bc6 Bc6 16.Bc4 Re5 17.Be5 Nb4 (17...Nd7 18.Bd5 Ne5 19.Bc6 Nc6+–) 18.Bf7 Kh8 19.0-0 Qg5 (19...Nd7 20.Bd4+–) 20.Qe6 Nd7 21.Bd4 Rf8 22.Rfc1 Bd5 (22...Qd8 23.Bh5 Qh4+–) 23.Qd7 Bf7 24.Qf7! Qd8 (24...Rf7 25.Rc8 Mate attack) 25.Qg7 1–0. Pierre – Vitheering, internet, 2020.

5.e3 Nf6 6.Nf3 e6 7.Be2 Bd6 8.c4 0-0 9.0-0 dc4 10.Bc4 cb5 11.ab5 Qe7 (11...Be8 12.Nc3+=) 12.Qb3 (12.Nc3 Rc8 13.Qb3 Be8+=) 12...Be8 13.d4 (13.Nc3 Nbd7+–) 13...Nbd7 14.Nc3 e5 (14...Nb6 15.Bd3+=) 15.Nd5 (15.Ba3 Ba3 16.Ra3 ed4 17.Nd4 Nc5+=) 15...Nd5+= 16.Bd5 e4 17.Ne5 (worse 17.Bb7 Ra7 18.Bc6 ef3 19.Bf3 Nb6-/+) 17...Ne5 18.de5 Be5 19.Ba3 Bd6 20.Bd6 Qd6 21.Rfb1 a4 22.Qc4 Rb8 (22...Ra5!?+=) 23.Ra4 b6 (23...Rd8!? 24.Rd1 Kh8+–) 24.Qe4 (24.Be4 Rd8 25.Qc2 Qh6+–) 24...Bd7 25.Bc6 (25.Rd1 Qc5+–) 25...Rfd8? (better 25...Rbc8 26.Rc1 Rfd8+–) 26.Rd4+– Qc7?? (26...Bc6 27.bc6 Qc5+–) 27.Qe7 Qh2 1–0. DEFFM – GuestHDKQ, freechess.org, 2019.

5.e3 h5 6.Nf3+= h4 7.h3 Qc7 8.Be2 Qd6 9.Be5 Qg6 10.d4 (10.Bd3 Bf5 (10...Qg2? 11.Rg1 Bh3 12.Nc3+–) 11.Bf5 Qf5+=) 10...f6 (10...Bf5 11.c3=) 11.Bc7 (better 11.Bd3 Bf5 12.Bf5 Qf5 13.Bc7+=) 11...Qg2? (better 11...Bf5=) 12.Rg1+– Qh3 13.c4?? (better 13.Ne5 Qf5 14.Bd3 fe5 15.Bf5 Bf5 16.Be5+–) 13...Qe6 14.c5 cb5 (14...Rh6!?-/+) 15.ab5 g5 (better 15...h3=) 16.b6?? (better 16.Ra5 Ra5 17.Ba5+–) 16...Nc6 17.Nc3 h3 (17...Nb4 18.Nd2 Nh6 19.Qb3-/+) 18.Qd3 (18.Nb5 Rc8 19.Nd2=+) 18...h2 (better 18...Qf7-/+) 19.Nh2= Rh2?? (better 19...Qf7=) 20.Bh2+– Nh6 (20...Qf7 21.Qd1 Kd8 22.Bh5+–) 21.Bh5 (21.Nb5 Kd8 22.Bc7 Kc8 23.Na7 Ra7 24.ba7 Na7+–) 21...Nf7? (21...Kd8 22.Bc7 Kc8 23.Bf3+–) 22.Bc7 (better 22.Nb5 Kd8 23.Qf1+–) 22...Nb4 23.Qg6 Nc2?? (23...f5 24.Kd2 g4 25.Qg8+–) 24.Kd2 (better 24.Qc2 Qc6 25.Qg6+–) 24...Na1+– 25.Rb1 (25.Ra1 Bc8 26.e4+–) 25...g4? (better 25...Nc2 26.Kc2 Qf5 27.Qf5 Bf5 28.Kd2 Bg7+–) 26.Bg4?? (better 26.c6 Nb3 27.Rb3 Bc6 28.Bg4 Qg4 29.Qg4+–) 26...Qg4–+ 27.Qg4 Bg4 28.Ra1 Bf3?? (28...e6 29.c6 Nd8 30.Bd8 Kd8 31.cb7–+) 29.Kd3?? (better 29.c6 Nd8 30.Ra5=) 29...Ng5?? (29...Kd7 30.Nb5 Ra6 31.Bg3–+) 30.Rg1?? (better 30.c6 Kf7 31.cb7+–) 30...a4 (30...Kd7 31.Kc2–+) 31.Na2?? (better 31.c6!? Kf7 32.cb7+–) 31...a3 (31...Kd7 32.Rg3–+) 32.Ra1?? (32.c6 Be4 33.Kc3+–) 32...Ne4 (better 32...Kd7 33.Nc3–+) 33.Nb4?? (33.c6 Nd6 34.Bd6 ed6 35.Nb4=+) 33...Nf2 (33...Ra4!? 34.Na2 Rc4 35.Rc1 Nf2 36.Kd2 Rc1 37.Nc1–+) 34.Kd2 Ne4 35.Kd3 (35.Kc1 e6 36.Nc2 Nc5 37.dc5 Bc5–+) 35...Kd7 (35...Ra4 36.Na2 Rc4 37.Rc1 Rc1 38.Nc1–+) 36.Kc2 (36.c6 Kc8 (36...bc6?! 37.b7 Re8 38.b8Q Rb8 39.Bb8–+) 37.Nd5 Nf2 38.Kc4 bc6–+) 36...e6 37.Kb3 Nd2 38.Kc2 (38.Kc3 Nc4 39.Rf1 Be2 40.Rf6 Be7–+) 38...Nc4 39.Kb3 Be4 40.Rg1 (40.Bg3 e5–+) 40...Nd2 (40...a2!? 41.Na2 Ra3 42.Kb4 Ra2 43.Bg3–+) 41.Ka2 (41.Kc3 Nb1 42.Kb3–+) 41...Nc4 (better 41...Ra4!? 42.Rd1 Nb1 43.Nd5 ed5 44.Rb1 Bb1 45.Kb1–+) 42.Rg8?? (42.Kb3 a2 43.Na2 Ra3 44.Kb4 Ra2 45.Rg8–+) 42...Re8 43.Rh8 (43.c6 bc6 44.Na6 Kc8–+) 43...Ne3 44.Ka3 (44.c6 bc6 45.Na6 Nc2 46.Nb8 Kc8 47.Nc6 e5 48.de5 d4–+) 44...Ra8 (better 44...Nf5 45.Rh7 Be7–+) 45.Kb2 (45.Kb3 Nf5 46.Kc3–+) 45...Re8 (45...Nc4 46.Kc3 Ra3) 46.Rh6?? (46.Ka3 Nf5 47.Rh7 Be7 48.Rf7 Nd4 49.Kb2–+) 46...f5 (better 46...Nc4 47.Kc3 Bh6 48.c6 bc6 49.Na6 Bd2 50.Kb3–+) 47.Bf4 (47.Rh7 Re7 48.Rh8–+) 47...Bh6 48.Bh6 Nc4 49.Kc3 (49.Kb3 Ra8 50.c6 bc6–+) 49...Rh8 50.Bf4 Rh4 (50...Rh3 51.Nd3 Rd3 52.Kc2 Rf3 53.Kd1 Bd3 54.Bd2 Rf1 55.Be1 Kc6 56.Kc1 Re1) 51.Bc7 (51.c6 Kc8 52.Na6 Rf4–+) 51...f4 (better 51...Rh3 52.Nd3–+) 52.c6 bc6 (better 52...Kc8!? 53.Nd3 Rh3 54.Kb4 Rd3 55.Bf4 bc6 56.Bg5–+) 53.Na6 Nb6! 54.Bb6 f3 55.Kd2 (55.Nc5 Ke8 56.Nb3–+) 55...Rh2 56.Ke1 f2 57.Kf1 (57.Ke2 Bd3! 58.Kf3 f1Q 59.Ke3 Qf2 60.Kd3 Qf3) 57…Bd3 0–1. alessandrocarvalhaes (1775) – VitoRomanelli (1700), lichess.org, 2018.

4.Bb2 Nd7

5.e3 e5 6.c4 Ngf6 7.Nf3 e4 8.bc6 bc6 9.Nd4 Bc5 10.Qc2 Bd4 11.Bd4 0-0 12.Nc3 Re8 13.cd5 Nd5 14.Ne4 Nb4 15.Qb1 Nf8 16.Bc3 Bf5 17.f3 Nd5 18.Bd3 Nc3 19.dc3 Rb8 20.Qc2 Be4 21.Be4 f5 22.Bf5 Re3 23.Kf1 Qf6 Attacking the isolated pawn on c3 24.Rc1 Rbe8 25.h4 Re2 26.Qd3 Qf7 27.Qb1?? (better is 27.c4+=) 27…Qa7–+ (27...Qa7 28.Bh7 Kh8 29.Qb6 Qb6 30.h5 Qf2) 0–1. Garcia Roman,J (2000) – Garcia Rodriguez,Vi (2135), XIII Open, Malaga ESP, 2010.

5.e3 e5 6.Nf3 Bd6 7.Ba3 c5 8.d4 e4 9.Ne5? (9.dc5 Nc5 10.Qd5 Nd3 11.Ke2 Nf2 12.Bd6-/+) 9...Qb6?? (better is 9...Ne5 10.de5 Be5-/+) 10.Nd7 (better is 10.dc5!? Bc5 11.Qd5+–) 10...Bd7+/- 11.dc5 Bc5 12.Qd5 Ba3 13.Ra3 Nf6 14.Qd4 Qc7 15.Rc3 Qd8 16.Be2 0-0 17.0-0 Rc8 18.Rc8 Qc8 19.c4 Rd8 20.Qb2 (20.Rd1!?+–) 20...Be6 21.Nd2 b6 22.f3 (22.Qc2 Kh8+/-) 22...Qb7 (22...Qc5!? 23.Qc3 Nd5+=) 23.Ne4 Ne4 24.fe4 Qe4 25.Rf4?? (better is 25.Qc1+=) 25...Qe3–+ 26.Rf2 Rd2 27.Qc1 Re2 (27...Re2 28.Qe3 Re3–+) 0–1. jboger (2100) – dennism (2255), net–chess.com, 2011.

5.e3 e5 6.Nf3 e4 7.Nd4 c5 8.Nb3 c4 (8...Ngf6 9.d3=+) 9.Nd4= Bc5?? (9...Ne5 10.f4 ef3 11.Nf3 Nf3 12.Qf3= (worse 12.gf3 Qh4 13.Ke2 Bf5-/+)) 10.Nc3?? (better 10.Ne6! fe6 11.Bg7+–) 10...Bd4 11.ed4 Ngf6 12.d3 cd3 13.cd3 e3 (better 13...0-0!?=) 14.fe3+– 0-0 15.Qf3 Nb6 16.Be2 Bg4 17.Qg3 Be2 18.Ne2 Nh5 19.Qf3 Qf6?? (19...Qh4 20.g3 Qg5 21.0-0+–) 20.0-0 (better 20.Qh5 Rfe8 21.Rf1+–) 20...Qf3+– 21.Rf3 Rae8? (21...Nf6 22.Ng3+–) 22.Ng3?? (better 22.Ba3+–) 22...Ng3+= 23.Rg3 Rd8 (better 23...Rc8+=) 24.Rf1 (24.Bc1 Rfe8+–) 24...Rfe8 (24...Na4 25.Ba1=+) 25.Rgf3 (25.Bc3 Na4 26.Ba5 Ra8+=) 25...f6 (25...Na4 26.Bc1 f6 27.Bd2=+) 26.Re1 (better 26.Bc3 Na4 27.Ba5+=) 26...Na4=+ 27.Ba1 Re6 28.e4 de4 (28...Nb6!?=+) 29.de4= Rde8 30.Rfe3 (30.Ra3 Nb6+=) 30...Nb6 31.d5? (better 31.Ra3=) 31...Nd5!–+ 32.Ra3 (32.ed5 Re3 Pinning (32...Re3 Deflection)) 32...b6 33.Bc3 (33.Rd1 Nc7 34.Rg3 Kf7–+ (34...Nb5?! 35.Rd7 g6 36.Rb3–+)) 33...Re4 34.Re4 Re4 35.Bd2 Re2 36.Ba5 (36.Rd3 Re5 37.Kf2–+) 36...ba5 37.Ra5 Nb6 (37...Rb2 38.Ra8 Kf7 39.Rb8–+) 38.Ra6 Re6 (better 38...Nc4!? 39.Ra8 Kf7 40.Rb8–+) 39.Kf2 Kf7 40.Kf3 Kg6 41.Kf4 (41.h3 h5–+) 41...h5 (41...Nd5 42.Kf3 Re3 43.Kf2–+) 42.h3 (42.Kg3 Kf5–+) 42...Rd6 (better 42...Nd5!? 43.Kg3 Re3 44.Kh2–+) 43.Ke4 Nc8 (43...f5!? 44.Kf4–+) 44.Rd6? (44.Rc6 Rc6 45.bc6–+) 44…Nd6 (44...Nd6 45.Kf4 Nb5–+) 0–1. AhmedSultanov – mendelj, lichess.org, 2019.

5.Nf3 Qc7 6.c4 dc4 7.Na3 Ngf6 8.e3 e6 (8...e5 9.Bc4 cb5 10.Bb5=) 9.Nc4 Be7 (9...cb5 10.ab5 Be7 11.Be2=) 10.Be2 0-0 11.0-0 Nd5 (11...cb5 12.ab5 b6 13.d4+=) 12.d4 N7b6 13.Nb6 Qb6 14.Ne5 Rd8 15.Bd3 g6 (15...f6 16.Nc4 Qc7 17.Qc2+=) 16.Qf3 f5 (16...f6 17.Nc4 Qc7 18.Rfc1+/-) 17.e4 (17.Rab1 Bf6 18.bc6 Be5 19.de5 bc6+/-) 17...Nf6 18.ef5 ef5 19.Bc4 Kg7 20.Rad1 (20.Rae1 cb5 21.Bb5 Nd5+/-) 20...cb5 21.ab5 a4 The passed pawn on a4 quickly leads to threats 22.d5 a3 23.Ba1 Ra4 24.Qb3 Ra8 25.Rfe1 Kf8 26.Qh3 Nh5 27.g4 fg4= 28.Ng4 Bg5?? 29.Qc3+– Ra4 30.Qh8 Kf7 31.d6 Rc4 32.Ne5 (32.Ne5 Ke6 33.Nc4 Kf5 34.Qe5 Kg4 35.Nb6+–; 32.Nh6! Bh6 33.Re7) 1–0. Miralles,Gilles – Pandavos,Panayotis (2270), FRA–chJ int, 1982.

5.Nf3 Qc7 6.d4 Nb6 (6...Ngf6 7.e3=) 7.Nbd2 (7.bc6 bc6 8.e3 Nf6=) 7...Nf6 (7...cb5 8.e4 ba4 9.ed5 Nd5 10.Bb5 Kd8 11.c4=) 8.h3 (8.e3 cb5 9.Bb5 Bd7=) 8...Bf5 (8...cb5 9.e4 ba4 10.e5-/+) 9.c3 (9.g4 Bg6 10.g5 Nfd7=+) 9...h6 (9...cb5!? 10.ab5 a4=+) 10.e3= e6 11.Qb3 (11.bc6 bc6 12.g4 Bh7=) 11...Bd6 (11...Rc8 12.bc6 bc6 13.Ba3=+) 12.c4= Bb4 (12...c5 13.dc5 Qc5 14.Bd4=) 13.c5+= Nc8 14.b6 Qe7 (14...Qd8 15.Bc3 Bc3 16.Qc3+=) 15.Ba3 (15.Bc3 Bc3 16.Qc3 Ne4 17.Ne4 Be4+=) 15...Ba3 16.Qa3 Nd7 (16...Ne4 17.Be2+=) 17.Be2 (17.Qc3 Nf6+=) 17...e5 18.0-0 Bg6 (18...0-0 19.Qc3+=) 19.Qc3 ed4 (19...Bh5 20.g4 (< 20.de5 Qc5 21.Qd3 Bg6=+) 20...Bg6 21.Ne5 Ne5 22.de5+=) 20.ed4+= (20.Qd4 Qc5 21.Qg7 Rh7 22.Qg8 Qf8 23.Qf8 Kf8-/+) 20...0-0 21.Rfe1 Qf6 22.Nb3 Ne7 23.Na5 Nc5?? 24.Qc5+– Be4 25.Nb7 Nf5 26.Na5 Nh4 27.Nh4 (27...Qh4 28.Nc6+–) 1–0. Frosinos,Ioannis – Papamihail,Hristos, Patras op 3rd, 2001.

4.Bb2 e6

5.e3 Nf6 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 c6 4.a4 d5 5.e3 a5).

5.Nf3 b6 6.e3 c5 7.Be2 c4 8.d3 Qc7 (better 8...cd3 9.cd3 Nf6+=) 9.Nbd2?? (better 9.dc4 dc4 10.Be5+–) 9...c3–+ 10.Bc1 cd2 11.Qd2?? (better 11.Bd2 Bb7 12.c4–+) 11...Bb4 12.c3 (12.Bb2 Bd2 13.Nd2 Ne7–+) 12...Bc3 13.0-0 Bd2 14.Bd2 Nd7 15.Rfc1 Qb7 16.Bc3 Nc5 (better 16...Ngf6–+) 17.Bg7 f6 18.Bh8 Kf7 (18...Nb3 19.Nd4 Na1 20.Bh5 Ke7 21.Ra1–+) 19.Nd4 (19.Nd2 Ne7 20.Bh5 Ng6–+) 19...Bd7 (better 19...Ne7 20.Rc5 bc5 21.Nb3–+) 20.Bf3 (20.Bh5 Ke7 21.Be2–+) 20...Ne7 (worse 20...Nd3 21.Bh5 Ke7 22.Rc3–+) 21.e4 (21.Bh5 Ng6 22.Bf6 Kf6–+) 21...Rh8 22.ed5 Nd5 23.Re1 (23.Ra3 e5 24.Nc2 Rg8–+) 23...e5 24.Nb3 (24.Nc2 Bf5 25.Ne3–+) 24...Nb3 25.Rab1 Nc5 (better 25...Nd2!? 26.Be4 Nb1 27.Rb1–+) 26.d4 ed4 27.Red1 Nc3 (better 27...d3 28.Rbc1–+) 28.Bb7 Nb1 (28...Nb7 29.Ra1–+) 29.Rd4 (29.Bd5 Ke7 30.Rb1 Na4–+) 29...Nc3 30.h3 (30.Kf1 N3a4 31.Bd5 Ke7–+) 30...Re8 (better 30...Ne2 31.Kf1 Nd4 32.Bd5 Ke7–+) 31.Bd5 Be6 32.Be6 Ne6 (32...Ke6 33.Rc4 N5a4 34.g4–+) 33.Rd7 (33.Rc4 Nf4!–+) 33...Re7 34.Rd3 Na4 35.h4 Nac5 36.Rc3 Nf4 (better 36...Nd4 37.Kf1 Nb5–+) 37.g3 (37.Kh2 a4–+) 37...Re1 (better 37...Ne2 38.Kg2 Nc3–+) 38.Kh2 Ne2 39.Re3 Ng3! 40.Rg3 (40.Rg3 Ne4 Double attack (40...Ne4 Decoy); 40.fg3 Re3 Discovered attack (40...Re3 Deflection; 40...Re3 Overloading); 40.Kg3 Re3 Combination) 40...Re3 (better 40...Rb1–+) 41.Re3+= f5 (41...a4 42.Kg3+=) 42.Kg3 (better 42.Re5 Ne4 43.Rf5 Ke6 44.Rf8+–) 42...f4? (better 42...a4+=) 43.Kf4+– Kf6 44.Re8 Ne6 (44...Kf7 45.Rc8 a4 46.Kf5+–) 45.Ke3 (better 45.Ke4 h5+–) 45...Kf7? (45...Nc7 46.Rc8 Nb5 47.Rc6 Ke5 48.Rb6 Nd6+–) 46.Rb8 Kf6 47.Rb6 1–0. alessandrocarvalhaes (1865) – DontGiveUpNow (1950), lichess.org, 2019.

4.Bb2 Bf5

5.c4 dc4=+ 6.e3 (6.Na3 e6=+) 6...Bd3 7.Bd3 cd3 8.Qb3 (8.Nf3 Nf6-/+) 8...Nf6 (8...Qd6 9.Nf3 Nd7 10.0-0-/+) 9.Nf3 (9.bc6 Nc6 10.Bf6 gf6 11.Qb7 Qc8 12.Qc8 Rc8=+) 9...e6 (9...Qd5!? 10.Qd5 Nd5-/+ (10...cd5?! 11.0-0=)) 10.Ne5=+ Be7 11.Qd3 Qd3 12.Nd3 0-0 (12...cb5 13.ab5 Nbd7 14.Ke2=+) 13.Nc3 c5 14.0-0 (14.Ne5 Nfd7 15.Nd7 Nd7=) 14...Nbd7 (14...Rd8 15.Ne5=+) 15.Nf4 Nb6 16.d4 (16.Nce2 c4=+) 16...cd4-/+ 17.ed4 Nc4 18.Bc1 Rfd8 19.Rd1 Bb4 20.Nce2 Nd5 (20...Rac8 21.Nd3 Nd5 22.Nb4 ab4 23.Rd3-/+) 21.Nd5 ed5 22.Be3 Rac8 23.Rdc1 Nb6 24.Rc8 Rc8 25.Nf4 (25.Ra2 Kf8=+) 25...Rc2 (25...Rc4 26.Kf1-/+) 26.h4 Kf8 (26...Rc4 27.Kf1-/+) 27.g4 (27.Nd3 Bc3 28.Ra3 Ke7=+) 27...h6 28.g5 hg5 29.hg5 Ke7 30.Kg2 Bd6 (30...Rc4 31.Rc1 Rc1 32.Bc1-/+) 31.Kf3 (31.Nd3 Rc4-/+) 31...Bf4 32.Kf4 (32.Bf4 Rc3 33.Kg2 Rc4 34.Re1 Kd7=+) 32...Rc4 (32...Ke6 33.Kg4-/+) 33.Ke5 (33.g6 fg6 34.Ke5 Rc8=+) 33...f6 (33...Ra4!? 34.Ra4 f6 35.Kf5 Na4-/+) 34.gf6 (34.Kf5 Nc8=) 34...gf6 35.Kf5 Ra4 (35...Nc8 36.f3=) 36.Rh1 (36.Rg1 Kf7 37.Bh6 Ra2 38.Rg7 Ke8+-) 36...Nd7+= 37.Rh7 Kd8 (37...Ke8+=) 38.Rh8?? (better 38.Rg7 Rb4 39.Ke6 Nf8 40.Kf6 Rb5 41.Rg8+-) 38...Kc7?? (better 38...Ke7=) 39.Ke6+- Ra2 (39...Rb4 40.Rh7 Rb5 41.Rd7 Kc6 42.Bf4+-) 40.Rh7 (40.Kd5?! a4 41.Ke6 Re2+-) 40...Kb6 41.Rd7 (41.Kd7?! Rb2+-) 41...a4 42.Rd5 (42.Kf6?! a3 43.Rd6 Kb5 44.Rd5 Kb4+-) 42...a3 (42...Rb2 43.Rf5 Ka5 44.d5+-) 43.Rh5 (43.Kf6?! Rf2 44.Bf2 a2+/-) 43...Re2 (43...Ka5 44.d5 Ra1 45.d6+-) 44.Rh1 (44.d5 Ka5 45.d6 Re1+-) 44...f5 (44...Kb5 45.d5 Rc2+-) 45.Kf5 Kb5 46.Ra1 (46.d5 a2+-) 46...a2 (46...Kc4 47.Ra3 b5 48.Ra8+-) 47.d5 Kc4 (47...Rc2+-) 48.d6 b5 49.d7 b4 50.d8Q b3 (50...Rc2 51.Qd4 Kb5 52.Qd3 Kc6 53.Qc2 Kb7 54.Rc1 Ka6 55.Qc6 Ka5 56.Rc5) 51.Qc8 Kb4 (51...Kb5 52.Qc5 Ka4 53.Rc1 Rf2 54.Bf2 b2 55.Rc4 Kb3 56.Qb4) 52.Qb7 (52.Qc5 Ka4 53.Rc1 Rf2 54.Bf2 b2 55.Rc4 Kb3 56.Qb4) 52...Ka3 53.Qb5 Rc2 (53...Re3 54.Qc5 Ka4 55.fe3 b2 56.Ra2 Kb3 57.Ra3) 54.Bc5 (54.Qa5 Kb2 55.Bd4 Rc3 56.Qc3 Ka3 57.Qa5) 54...Kb2 55.Bd4 Ka3 (55...Rc3 56.Qe2 Ka3 57.Bc3 b2 58.Qb2 Ka4 59.Ra2) 56.Qa5 1-0. zembelek (2035) - liargo (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.d3 Nf6 6.Nf3 e6 7.g3 Bb4 8.c3 Bc5 9.Bg2 (9.Ba3 Nbd7=+) 9...cb5 10.ab5 (better 10.Nh4=+) 10...b6 (better 10...Qb6!? 11.0-0 Qb5-/+) 11.0-0= 0-0 12.Qc2 (12.c4 Qe7=) 12...Nbd7 13.h3 (13.Nd4 Bg4=) 13...h6 (13...e5 14.c4 Qc7 15.Nbd2=) 14.Nd4 Bh7 15.Nc6 Qc7 16.Qd2 (16.Qa4 Bf5 17.d4 Bd6=) 16...Nb8 (16...Bf5 17.Nd4=) 17.Nb8 Rab8 18.d4 (18.Na3 Rfd8=) 18...Bd6=+ 19.Na3 (19.Ba3 Ne8=+) 19...Ne4 20.Be4 (20.Qe3!? Rfc8 21.Rfc1 Ba3 22.Ba3-/+) 20...Be4 21.Qe3 e5 (better 21...f5-/+) 22.f3? (better 22.c4!?=+) 22...Bh7 (22...ed4 23.Qd2 Ba3 24.Ba3 Qg3 25.Kh1 Qh3 26.Kg1 Qg3 27.Kh1 Rfe8 28.cd4 Re6–+) 23.de5?? (23.Rfc1 Qd7 24.Kg2 Rfe8–+) 23...Be5 (better 23...Bc5 24.Qc5 Qc5 25.Rf2 Bf5–+) 24.Rac1 (24.f4 Bd6 25.Qd2 Rfe8–+) 24...Bg3 (24...Rfe8!? 25.Qf2 Bg3 26.Qg2–+) 25.f4 Bh4 (25...Qc5 26.Qc5 bc5 27.Rf3–+) 26.Nc2 (better 26.c4 Rbe8 27.Be5 Re5 28.fe5–+) 26...Bf6 27.Nd4 Bd4 (27...Qc5!? 28.Rf2–+) 28.cd4 (28.Qd4 Qc4–+) 28...Qd6 (28...Qd7 29.Qb3–+) 29.Ba3 Qg6 30.Kh2 Rfe8 31.Qf3 Qe4 32.Rg1 (32.Qe4 Re4 (32...de4?! 33.Bd6=+) 33.Bd6 Re2 34.Kg3 Rbe8–+) 32...Qf3 (32...Qe2 33.Qe2 Re2 34.Rg2–+) 33.ef3 Re2 34.Rg2 Re3 (better 34...Bd3–+) 35.Bd6=+ Rd8 (35...Ra8 36.Be5 Bd3 37.Rg7 Kf8 38.Rg2=) 36.Bc7 (36.Be5 Bg6=+) 36...Rc8-/+ 37.Rc6 Re7 (37...Bf5!? 38.Bb6 Rb8 39.Ba5 Rb5-/+) 38.Be5 (38.Bb6!? Rc6 39.bc6+–) 38...Rc6= 39.bc6 f6 (39...Bf5!? 40.Rg7 Kf8=) 40.Bf6+= Rc7 (better 40...Ra7+=) 41.Be7?? (better 41.Be5 Rf7 42.Rb2+–) 41...Kf7 (41...Re7 42.Rb2–+) 42.Bh4 (42.Bd8 Rc6 43.Re2–+) 42...Rc6 43.Re2 Rc7 (43...Rc2 44.Rc2 Bc2 45.Be1–+) 44.Re5 (44.Bd8 Rb7–+) 44...Rc2 (better 44...a4!? 45.Rd5 a3 46.Rd8–+) 45.Kg3 Rc7 46.Rd5?? (46.Kh2 a4 47.Rd5–+) 46...a4–+ 47.Rb5?? (better 47.Bd8 Rb7 48.Rb5–+) 47...a3 48.Rb6 (48.Rb3 Ra7 49.Ra3 Ra3 50.Kg4–+) 48...a2 (better 48...Ra7 49.Rc6 a2–+) 49.Ra6-/+ Rc2 0–1. e4_e5_f4 (1630) – tersomerso (1630), lichess.org, 2020.

5.e3 Qb6 6.c4 Na6 7.Ba3 Nb4 8.Bb4 ab4 9.Qb3 e5 10.d3 (10.Nf3 Bb1 11.Rb1 e4=) 10...Nf6 11.Nd2 Nd7 (11...d4 12.e4 Bd7 13.Ngf3-/+) 12.Qd1 (12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 14.Qd5 Ra5=) 12...Nc5 13.Nb3 (13.cd5!? cd5 14.Ngf3=) 13...Nb3 14.Qb3 dc4 15.dc4 Be6 16.Nf3 (16.bc6 bc6 17.Bd3 Be7+=) 16...cb5-/+ 17.Ne5? (better is 17.Ng5!?-/+) 17...Qc5 (17...Qa5 18.Nf3–+) 18.Qb2 Ra4 (better is 18...ba4 19.Nf3 a3–+) 19.cb5+= Ra3 20.Nd3 (20.Rc1 Rc3 21.Nd3 Rc1 22.Nc1 Bd6+=) 20...Qa7 (20...Qc3!? 21.Qc3 bc3-/+ (21...Rc3?! 22.Ra7=)) 21.Rc1 b3 22.Qe5 Qa5 23.Ke2 Ra2 24.Kf3 Qd8 25.Nf4 Bd6 26.Qg7 Rf8 27.Be2?? (27.Rd1 b2 28.Bd3 (28.Qh7 Qg5 29.h3 Bf4 30.ef4 Bd5 31.Rd5 Qd5 32.Kg3 Ra1–+) 28...Bf4 A) 29.Kf4 Qh4 30.Ke5 A1) 30...Qf2?! 31.Be4 (31.Bh7 Qe3 32.Be4 Qc3 33.Rd4 Qc7 34.Rd6 f6 35.Qf6 Qc3 36.Rd4 Rf6 37.Kf6 Qd4 38.Kg6 Qe4 39.Kf6 Qf5 40.Kg7 b1Q 41.Rb1 Rg2 42.Kh6 Qg6) 31...Ra8 32.Qg3 Qg3 33.hg3+=; A2) 30...Qb4 31.Qh7 Qc5 32.Ke4 Qd5 33.Kf4 b1Q–+; B) 29.ef4+=) 27...Bf4–+ 28.Rhd1 Bd6 29.Qd4?? Rg8 30.Qd6 Qd6 31.Rd6 Bg4 32.Kf4 Re2 33.Rd4 b2 34.Rb1 Be6 35.Kf3 Rc2 36.Rb4 Rg6 37.R1b2 Rf6 38.Kg3 Rc5 39.f4 Rc3 40.Kf2 Bc4 41.g3 Rd6 42.b6 f5 43.h4 Rd1 44.Ra4 Rcc1 45.Rab4? Rf1 46.Kg2 Bd5 47.Kh2 Rh1 0–1. Asmund,Erik (1775) – Helin,Mikael (1930), Politiken Cup, 2008.

5.e3 c5 6.c4 b6 7.cd5 Bb1 (7...Nf6 8.Nc3+–) 8.Qb1 Qd5 9.Bd3 Ra7 10.Nf3 Nf6 11.e4 Qh5 12.e5 Nd5 13.e6! f6 (13...fe6 14.0-0 Combination) 14.Bc4 Nf4 15.Qe4 Ng2 (15...g5 16.g3 Qg6 17.Ng5 fg5+–) 16.Kf1 Qg6 (16...Qh3 17.Kg1 g6+–) 17.Qg6 hg6 18.Kg2 1–0. DEFFM – GuestVGTQ, freechess.org, 2019.

5.e3 Nd7 6.Nf3 Qc7 7.d4 Ngf6 (7...e6 8.c4=) 8.Bd3 (8.Nh4 Bg6=) 8...Bg4 (8...Bd3 9.cd3 cb5 10.ab5=) 9.0-0 Bf3 (9...cb5 10.ab5 e6 11.h3=) 10.Qf3+= e5 (10...e6!?+=) 11.de5+– Ne5 12.Qg3 Nfd7 13.e4 Bd6 (13...de4 14.Be4 0-0-0 15.Nd2+–) 14.Qg7 0-0-0 15.bc6 bc6 16.ed5 Rhg8 (16...Nd3 17.cd3 Bh2 18.Kh1 Be5 19.Be5 Qe5 20.Qe5 Ne5+–) 17.Qh7 (17.Qh6 Nf3 18.Kh1 Nh2 19.Na3 Nf1 20.Rf1=) 17...Rh8= 18.dc6 Rh7 19.cd7 Kd7?? (better 19...Qd7 20.Bh7 f5 21.Be5 Be5 22.Bf5 Qf5–+) 20.Bh7+– Rh8? (better 20...Ng6 21.Rd1 Qc2+=) 21.Bf5+– Ke7 22.Nc3 Nf3? (22...Qb7 23.Rfb1 Nc4+–) 23.gf3 Bh2 24.Kg2 Rg8 25.Bg4 Kf8 26.Ba3 Kg7 27.Nd5 Qe5 (27...Qb7 28.Ne7 (worse 28.Kh2 Qd5 29.Rab1 Rh8 30.Kg2 Qa2 31.Bb2 f6+–) 28...Rh8 29.Rab1+–) 28.c4 f5 (28...Rd8 29.Rh1 Bf4 30.Rae1 Rd5 31.Re5 Re5 32.Bd6+–) 29.Rae1 Qe1 (29...Qb8 30.Re7 Kg6 31.Rfe1 fg4 32.R1e6 Kh5 33.Nf6 Kh4 34.Rh7 Kg5 35.Ne4 (35.Rh2 gf3 36.Kf3 Qh2 37.Ne4 Kh5 38.Ng3 Rg3 39.fg3 Qh1 40.Kf2 Qb1-/+) 35...Kf5 36.Rf6 Ke5 A) 37.Rh2 gf3 38.Kf3 Qb3 39.Ke2 Qc4 40.Kd2 Qd4 (40...Qe4?! 41.Bb2 Kd5 42.f3=) 41.Kc1 Rg1 42.Kc2 Qe4 43.Kc3 Kf6 44.Rh6 Kg5–+; B) 37.Kh2 Kd4 38.Bd6 Qa8+–; C) 37.Re7 Kd4 38.Rd7 Bd6 39.Rfd6 Qd6 40.Nd6 gf3 41.Kf3+–) 30.Re1 fg4 31.Kh2 gf3 32.Rg1 (32.Rg1 Kf7 33.Rg8 Kg8 34.Nb6+–) 1–0. DEFFM – GuestHLSL, freechess.org, 2018.

5.e3 Nd7 6.Nf3 Qc7 7.Nd4 Bg6 8.bc6 (8.h4 h5=) 8...bc6=+ 9.d3 (9.Nc3!?=+) 9...e5 10.Nf3 (10.Nb3 Ngf6-/+) 10...Be7 (10...Rb8 11.Qc1-/+) 11.Nfd2 (11.Nbd2 Rb8 12.Rb1 Ngf6-/+) 11...Ngf6 12.c4 (12.Be2!?-/+) 12...Rb8–+ 13.Qc1 (13.Ba3 Nc5 14.Bc5 Bc5 15.cd5 0-0–+) 13...Qb6 Black prepares d4 (13...0-0 14.cd5 Nd5 15.e4–+) 14.Ba3 Bc5 (14...Nc5 15.Be2 0-0 16.0-0–+) 15.Bc5 (15.Be2 d4 16.e4 Bb4-/+) 15...Nc5 16.Qc3? (better 16.cd5 Nd5 17.Qc4–+) 16...d4! 17.Qc2 (17.ed4 Nb3 Double attack (17...Nb3 Decoy)) 17...de3 18.fe3 Rd8 (better 18...Nd3 19.Bd3 Qe3 20.Kd1 Bd3 21.Qc3–+) 19.e4 (19.Ra3 Ng4 20.e4 f5–+) 19...Ng4 20.Nf3 (20.Ra3 0-0 21.h3 Ne3–+) 20...Ne3 (better 20...Ne4 21.h3 Ne3 22.Qa2–+) 21.Qc3 f6 (21...Ng2 22.Bg2 Nd3 23.Kd1–+) 22.Be2 (22.Nbd2 0-0 23.Ra3–+) 22...Ng2 23.Kf1 Nf4 24.Ne5 (24.Nbd2–+) 24...fe5 25.Qe5 Nce6 26.Nc3 0-0 27.Ke1 Qe3 28.Qg7 Kg7 (28...Kg7 29.Rf1 Nd3 30.Kd1 Nc1 31.Kc2 Qd2 32.Kb1 Be4 33.Ne4 Rb8) 0–1. Kasper,Peter (1785) – Kuckel,Andreas (1935), 2rd Berlin Germany, Lichtenberger Somme, 2013.

5.e3 Nd7 6.Nf3 Ngf6 7.c4 cb5 8.cb5 e6 9.Be2 Rc8 10.Nc3 h6 11.0-0 Bd6 12.d4 Qe7 13.Qb3 Nb6 14.Rfc1 0-0 15.Ba3 Ba3 16.Qa3 Qa3 17.Ra3 Rc7 18.Na2 Rc1 19.Nc1 Rc8 20.Na2 Bb1 21.Nc3 Ne4 22.Nb1 Rc1 23.Bf1 Rb1 0-1. Praczukowski,Stanislaw - Grochulski,Grzegorz (2015), POL ch sfU17c, 2010.

5.e3 e6 6.c4 Nf6 7.cd5 ed5 (7...cd5 8.Nf3=+) 8.Nf3 h6 (8...Bd6 9.Be2=) 9.Nd4 Bd7 10.Bd3 Bc5 (10...c5 11.Nf5=) 11.0-0+= 0-0 12.Nf3 (12.Nf5 cb5 13.ab5 Qb6+=) 12...Bg4 13.Be2 Bf5 (13...Bd6 14.Nc3=) 14.Nc3 Qc7 15.d4 Bb4 16.Bd3 Ne4 (16...Bd3 17.Qd3 Bc3 18.Bc3+=) 17.Be4 (17.Rc1 Qd6+=) 17...Be4 18.Ne4 de4 19.Nd2 Bd2 20.Qd2 Rd8 (20...cb5 21.ab5 Rd8 22.d5=) 21.Rac1 c5? (better 21...Qd6!?=) 22.Qe2 (22.Qc3 c4 23.d5+–) 22...b6? (22...Nd7!?+–) 23.Qg4 (better 23.dc5 bc5 24.Qg4 g6+–) 23...Rd5? (23...Qc8 24.Qg3 c4+–) 24.dc5 Rg5 (24...f5 25.cb6 Qh2 (25...fg4?? 26.bc7 Nd7 27.c8Q Rc8 28.Rc8 Kf7 29.Bd4+–) 26.Kh2 fg4 27.Rc8 Kf7+–) 25.Qe4 Ra7 (25...Nc6 26.cb6 Qb6 27.Rc6 Qd8+–) 26.cb6 Qb6 27.Rc8 (27.Rc8 Qd8 28.Rd8) 1–0. aravind555 (1870) – TheATeam (1905), lichess.org, 2020.

5.e3 Nf6 6.c4 e6 7.Nf3 Bb4 8.Nc3 dc4 9.Bc4 Bd3 10.Qb3 (10.Bd3 Qd3 11.Rc1 Nfd7=) 10...0-0 (10...Nbd7 11.Qa2 Nc5 12.Ne5-/+) 11.Ne5 Bc4 12.Qc4 cb5 (12...Nbd7 13.Nd7 Qd7 14.bc6 bc6 15.Rc1=+) 13.ab5 (13.Qb5!? Qe7 14.Na2=) 13...Nbd7=+ 14.Nd3 (14.Nd7!? Qd7 15.Qe2=+) 14...Nb6-/+ 15.Qd4 Qd4 16.ed4 Nfd5 (16...Nc4 17.Ke2-/+) 17.Nd5 Nd5 18.Nb4 ab4 19.Ke2 f5 20.g3 Rfc8 21.Kd3 Kf7 22.Ra8 Ra8 23.Rc1 Ra2 24.Ba1 (24.Rb1 g5-/+) 24...g5-+ 25.Kc4 (25.Re1 g4-+) 25...Rd2 26.Kc5? (26.Rf1-+) 26...Rf2 27.h4 b3 (27...gh4!? 28.gh4 Rh2 29.Rf1-+) 28.Rb1 Rc2 (28...g4 29.Kd6-+) 29.Kd6 Rc3?? (better 29...gh4 30.gh4 Ra2-+) 30.Bc3+- Nc3 31.Rb3 Ne4 (31...Ne2 32.Ke5 gh4 33.gh4+-) 32.Kc7 gh4 33.gh4 e5 34.de5 Ke6 (34...Nc5 35.Rc3 Ne4+-) 35.Kb7 (better 35.b6 Nd2 36.Rb4+-) 35...Nc5-+ 36.Kc7 (36.Kc6 Nb3 37.b6 Ke5 38.Kb5-+) 36...Nb3 37.b6 Nc5 (better 37...f4 38.b7 Nc5 39.b8N-+) 38.Kc6 Na6 (better 38...Nd7 39.Kb5 Nb6 40.Kb4-+) 39.Kb5 Nb8 40.b7 f4 (40...Ke5 41.Kb6 Kd5-+) 41.Kb6 (41.Kc4 Ke5 42.Kd3-+) 41...f3 42.Kc7 Nd7 43.b8Q Nb8 44.Kb8 f2 45.h5 (45.Kb7 f1Q 46.Kc6 Qc1 47.Kb7 Kd5 48.Kb6 Qc6 49.Ka7 Qc7 50.Ka6 Kc5 51.e6 Qb6) 45...f1Q 46.h6 (46.Kb7 Qb5 47.Kc8 Qc6 48.Kb8 Kd5 49.Ka7 Qc7 50.Ka6 Kc5 51.e6 Qb6) 46...Qa6 (46...Kd7 47.Kb7 Qb5 48.Ka7 Kc6 49.e6 Qb7) 47.Kc7 Ke5 (47...Kd5 48.Kd7 Qb7 49.Ke8 Ke6 50.Kd8 Qd7) 48.Kd7 (48.Kb8 Kd5 49.Kc7 Qa7 50.Kd8 Kd6 51.Ke8 Qe7) 0-1. dale70 (2015) - Rahim3000 (2070), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

5.e3 Nf6 6.c4 e6 7.Nf3 Be7 8.d4 0-0 9.Nbd2 Nbd7 10.Be2 Ne4 11.0-0 Nd2 12.Qd2 Rc8 13.Rfc1 b6 (13...dc4 14.Bc4 Be4 15.bc6 Rc6 16.Be2=) 14.bc6+= Rc6 15.cd5 Rc1 16.Rc1 ed5 17.Qc2?? (better 17.Qc3+=) 17…Bc2-+ (17...Bc2 18.Rc2 Qb8-+) 0-1. jhonores (2115) - RodrigoDropa (2235), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.Nf3 Nd7 6.e3 f6 7.Nd4 Bg6 (7...Nh6 8.bc6 bc6 9.Nc6+/-) 8.bc6 bc6 9.Nc6 Qc7 10.Bb5 e5 (10...e6 11.Nc3+/-) 11.Nc3+- Ne7 (11...Qb7 12.Qg4 Bf7+-) 12.Ne7 Be7 13.Nd5 Qd6 14.c4 0-0? (14...Kf7+-) 15.Ba3 (15.Ne7?! Qe7 16.d4 ed4 17.Bd4 Rfd8+-) 15...Nc5 16.d4 (16.Ne7?! Qe7 17.d4 ed4 18.Qd4 Rac8+-) 16...ed4 17.ed4 (17.Qd4?! Rfc8+-; 17.Ne7?! Qe7 18.Qd4 Rac8+-) 17...Qe6 18.Kf1 Bd3 (18...Bd6 19.Bc5 Bc5 20.dc5+-) 19.Kg1 Rfe8 (19...Bd6 20.Bc5 Be4 21.Bd6 Qd6 22.Nc3+-) 20.dc5 Be4 (20...Qf5 21.Qe1 Kf7 22.Be8 Re8 23.Qa5 Bc4 24.Ne7 Re7 25.h3+-) 21.Nc7 (21.Nc7 Qf7 22.Ne8 Re8 23.Qe1+-) 1-0. PEREIRA – Zeilon, internet, 2021.

5.Nf3 e6 6.e3 Nf6 7.Be2 Bd6 8.Nh4 0-0 9.0-0 Ne4 10.Nf5 ef5 11.c4 (11.Nc3=) 11...Re8 (better 11...dc4!? 12.Bc4 Nd7=) 12.cd5+– Qh4 (12...cd5 13.Nc3+–) 13.f4 cd5 14.Qb3 (14.Nc3 Re6 15.Nd5 Rh6+–) 14...Bc5 (14...Rd8!?+–) 15.Qd5+– Rd8? (15...Qe7!? 16.Bf3 Nd7+–) 16.Qf5 Nd2? (16...Rd2 17.Qe4 Rb2 18.Qb7 Re2+– (18...Be3?? 19.Kh1 Qd8 20.Qa8 Re2 21.Qe4+–)) 17.Qc5 Nd7 (17...Nf1 18.Qc3 Qh2 19.Kf1 Qh6+–) 18.Qc3 (18.Qc3 Qf6 19.Nd2 Qc3 20.Bc3+–) 1–0. DEFFM – GuestPKLQ, freechess.org, 2019.

5.Nf3 e6 6.e3 Nf6 7.Be2 Bd6 8.Nh4 Bg6 9.0-0 Nbd7 10.f4 Ne4 (10...cb5 11.ab5 a4 12.Na3=) 11.Ng6+= hg6 12.Bg7 Rh2?? (12...Rh7 13.Bb2 Qh4=+) 13.Kh2+- Qh4 14.Kg1 Ng3 15.Nc3 (better 15.d3 Nf1 16.Qf1+=) 15...0-0-0?? (better 15...Qh1 16.Kf2 Qh4+-) 16.bc6 bc6 17.Rf3 (17.Ba6 Kc7 18.Rf3 Rg8 19.Rg3 Qg3+-) 17...g5 (17...Rg8 18.Ba6 Kc7 19.Bh6+-) 18.Ba6 Kc7 19.fg5 Rg8 20.Rf7 (better 20.Bf6 Nc5 21.Bd3 Nce4 22.Be4 de4+-) 20...Rg7 (20...Qh1 21.Kf2 Qh4+-) 21.Rg7 Be5 22.Rd7! Kd7 23.Rb1 (23.Qb1 Qh1 24.Kf2 Qh4 25.Qb7 Kd8+-) 23...Qg5 (23...Bc3 24.Rb7 Ke8+-) 24.Rb7 Kd6 (24...Bc7 25.Bd3+-) 25.Qf3 (better 25.Qa1 Bc3 26.Qc3 Qh6 27.Qa3 Ke5 28.d4 Kf5 29.Qd3 Kf6+-) 25...Qh4 (25...Nf5+-) 26.Qf8 (26.Qf8 Qe7 27.Qe7) 1-0. onur604 (2320) - tomyumchess (2185), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.Nf3 Nf6 6.e3 Nbd7 7.Be2 (7.Nd4 Bg4 8.f3 c5 9.fg4 cd4 10.ed4 Qc7+=) 7...Qc7 (7...Bg4 8.0-0=) 8.0-0 (8.Nh4 Bg6+=) 8...e5 9.d4 (9.Nh4 Be6 10.f4 ef4 11.ef4 Qb6 12.d4 Nb8+=) 9...e4=+ 10.Nh4 Be6 11.f4 ef3 12.Nf3 (12.Bf3? g5 13.e4 de4 14.Be4 Ne4–+) 12...Ne4 (12...Rc8 13.Ba3=+) 13.Nbd2= Bd6 14.c4 (14.bc6 bc6 15.c4 Nd2 16.Qd2 dc4=) 14...Nd2=+ 15.Qd2 dc4 16.bc6 Qc6 17.Ng5 Bd5?? (better 17...Bb4 18.Qc2 Rc8=+) 18.e4+– Be4 (18...Bh2!? 19.Kh2 h6 20.ed5 hg5 21.Kg1 Qh6 22.Qe3 Kf8+–) 19.Qe3+– A pinning theme (worse 19.Ne4 Qe4 20.Bc4 0-0=) 19...f5 (19...Bh2 20.Kh2 Qh6 21.Kg1+–) 20.Rf5 0-0-0 (20...Nf6 21.Bf3 0-0 22.Ne4 (22.Be4?! Bh2 23.Kh2 Ng4 24.Kg3 Ne3 25.Rf8 Rf8 26.Bc6 bc6+–) 22...Ne4 23.Be4+–) 21.Ne4 Rde8 (21...Bc7 22.Rc1 Rhe8 23.d5+–) 22.Nd6 Qd6 23.Qc3 Kb8 (23...b6 24.Bc4 Kd8 25.Rf7+–) 24.Bc4 g6 (24...b6 25.Ba3 Qc7 26.Rf7+–) 25.Rd5 Qc6 (25...Qc7 26.Ba3 Re6 27.Qh3+–) 26.Qg3 Ka7 (26...Qc7 27.Rd7 Qg3 28.hg3 Rd8+–) 1–0. onur604 (2320) – Ju56 (2100), lichess.org, 2020.

4.Bb2 f6

5.e3 e5 6.c4 Bb4 7.Qb3 Ne7=+ 8.Nc3 Be6 9.d4 0-0 10.c5 ed4 11.ed4 Nf5 12.0-0-0 (12.Nf3 b6 13.Ba3 bc5 14.dc5 Re8 15.Bb4 d4-/+ (worse 15...ab4 16.Qb4 Bf7 17.Kd1+=)) 12...Qc7 (12...b6 13.Qc2-/+) 13.g3 (13.Nf3-/+) 13...Nd7 (better 13...b6!? 14.Bh3 Rd8-/+) 14.b6= Qd8 15.Nf3 Re8 16.Bd3 (16.Qc2 Nh6=) 16...Bc5 (16...Nd4 17.Nd4 Nc5 18.Qc2 Nd3 19.Qd3 Qb6 20.Ne6 Re6 21.Rd2-/+) 17.dc5 (17.Qc2 Bb4 18.Bf5 Bf5 19.Qf5 Nb6=) 17...Nc5=+ 18.Qc2 Nd3 19.Qd3 Qb6 20.Rhe1 d4 (20...Nd6 21.Rd2 Bf5 22.Re8 Re8-/+) 21.Nd4+= Rad8? (better 21...Red8 22.Ne4 Nd4 23.Bd4 Qb4+=) 22.Re6+- Re6 23.Qf5 Red6 24.Nde2 Rd1 25.Nd1 Qb3 26.Nec3 b5 27.ab5 a4? (27...cb5 28.Ne3 Rb8 29.Ncd5+-) 28.Qc5 (better 28.bc6 a3 29.Ba1+-) 28...cb5 29.Ne3 b4 30.Na4?? (better 30.Qc7 Ra8 31.Qc6 bc3 32.Qa8 Kf7 33.Qd5 Qd5 34.Nd5 cb2 35.Kb2+-) 30...Qa4=+ 31.Qc4 Kh8 32.Nd5?? Attacks the isolani on b4 (better 32.Nc2=+) 32...Qd7-+ 33.Ne3 (33.Qb4 Qd5 34.Bc3 Qd1 35.Kb2 Qe2 36.Kb3 Qf2 37.Qf4-+) 33...Rc8 34.Kc2 (34.Qc8 Qc8 35.Kd2 Qh3-+) 34...Rc4 35.Nc4 Qc6 (better 35...Qa4!? 36.Kd3-+) 36.Kb3 Qf3 37.Kb4 Qf2 38.Kb5 (38.Bc1 g5 39.Be3 Qh2-+) 38...Qh2 39.Bd4 (39.g4 Qf4-+) 39...Qg3 40.Bc5 (40.Ne3 h5 41.Nd5 h4-+) 40...h5 41.Kc6 (41.Bd6 Qd3-+) 41...h4 (better 41...Qf3 42.Kb5 Qb3 43.Bb4-+) 42.Bd6 Qg4 (42...Qg2 43.Kc5-+) 43.Nb6 h3 44.Nd7 (44.Kc5 Qg1 45.Kc6 g5-+) 44...Qg2 45.Kc7 (45.Kc5 f5 46.Nf8 Kg8-+) 45...h2 46.Kd8 (46.Kd8 Qa8 47.Ke7 h1Q 48.Bg3 Qhe4 49.Be5 Qb4 50.Bd6 Qae4 51.Kd8 Qd6 52.Kc8 Qec6 53.Kd8 Qcd7). zembelek (2025) - Chess_mosaics (2025). Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.e3 e5 6.c4 Be6 7.Nf3 Nd7 (7...dc4 8.Qc2 cb5 9.ab5-/+) 8.d4 e4 (8...Bb4 9.Nc3=+) 9.Nfd2= f5 (9...Bb4 10.Bc3=) 10.Be2 Ngf6 11.0-0 Bd6 12.Nc3 (12.c5 Bb8=) 12...Ng4 (12...Qc7 13.h3=) 13.g3 (13.Bg4 fg4 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 0-0+=) 13...h5 (13...Qg5 14.c5 Be7 15.Kg2=) 14.Ba3 Qe7 (14...Ba3 15.Ra3 h4 16.bc6 bc6 17.Bg4 fg4 18.Rb3=) 15.Bd6+/- Qd6 16.bc6 bc6 17.cd5 cd5 18.Nb5 Qb8 19.Rb1 h4 (better 19...Kd8!?+/-) 20.Bg4+- fg4 21.Qb3 (better 21.Qc1!? Ke7 22.Nc7+-) 21...hg3 22.fg3 Nf6 (22...Ra6 23.Qc3 Kd8 24.Rfc1+-) 23.Qa3 (23.Qa3 Ra6 24.Rfc1+/-) 1-0. jhonores (2170) - Ramati123_45 (2155), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.e3 Bf5 6.Nf3 e5 7.Be2 Bc5 8.0-0 Ne7 (8...Bd6 9.d4 e4 10.Nfd2=) 9.d4+= ed4 10.Nd4 Bd7 11.Bh5 g6 12.bc6 bc6 13.Be2 0-0 14.Nb3 (14.c4 Qb6 15.Qd2 Na6+=) 14...Bb6 (14...Bd6 15.N1d2=) 15.N1d2 c5 (15...Na6 16.c4+=) 16.c4+– Nbc6 (16...Bc6!?+–) 17.cd5+– Nd5 18.Bf3 (18.Ne4 Be6+–) 18...Ndb4 19.Nc4 (19.Ne4 c4 20.Nbc5+–) 19...Bc7 (19...Be6 20.Rc1 (20.Nb6?! Qb6 21.Nd2 Rad8=) 20...Bc4 21.Rc4+–) 20.Bd5 (20.Nc5 Bf5+–) 20...Kh8 21.Bc6 (21.Nc5!? Qe7 22.Nd7 Qd7+–) 21...Bc6 22.Nc5 Qd5 (22...Qe7!? 23.Bd4 Rfd8+–) 23.Qd5 Bd5 (23...Nd5? 24.Ne6+–) 24.Na3 (better 24.Rfc1+–) 24...Bd6? (better 24...Rad8+–) 25.Nd7+– Nd3 (25...Be7 26.Nf8 Rf8 27.Rfc1+–) 26.Nf8 (26.Bf6!? Rf6 27.Nf6 Bb3+–) 26...Nb2 27.Nd7 Rd8 (27...Na4 28.Nf6 Bb3 29.Rab1+–) 28.Nf6 Be5 (28...Bb3 29.Ne4 Be5 30.Nc5+–) 29.Nd5 Rd5 30.Rab1 (30.f4 Bf6+–) 30...Kg7 31.Nb5 (31.f4 Bc3+–) 31...Kh6 (31...Na4 32.Rfd1 Rd1 33.Rd1 Nb6+–) 32.Nc3 (better 32.f4 Bg7 33.Rf3 Na4 34.g4+–) 32...Bc3= 33.e4 (33.Ra1 Bg7=) 33...Rc5 (33...Rd2 34.f4-/+) 34.f3 (34.f4 Bd4 35.Kh1 Nd3-/+) 34...Bg7 (34...Bd4 35.Kh1-/+) 35.g3 (35.f4 Bd4 36.Kh1 Na4=+) 35...Na4-/+ 36.f4 Nc3 37.Rb7 (37.Rbe1-/+) 37...Ne2?? (better 37...Ne4 38.Re1 Bd4 39.Kf1 Nf6–+) 38.Kg2 (38.Kf2 Nd4=) 38...Nd4 (38...Rc2 39.Kh3=+) 39.e5= (39.e5 Rc4 40.Ra1=). aravind555 (1630) – paradigalla (1620), lichess.org, 2017.

4.Bb2 Nf6

5.e3 Nbd7 6.Nf3 Qc7 7.Nc3 e5+= 8.Be2 Bd6 9.Ba3 (9.bc6 bc6 10.Ba3 Bb4+=) 9...e4 (9...c5!?-/+) 10.Bd6= Qd6 11.Nd4 Ne5 12.bc6 bc6 13.0-0 0-0 14.d3 Neg4 15.g3 Ne5 16.de4 de4 17.f4 ef3 18.Nf3 Nf3 19.Bf3 Qc5 (19...Qe7 20.Bc6 Qe3 21.Kg2+=) 20.Qd4+= Qd4 21.ed4 Bd7 22.Rab1 Rad8 23.Ne4 Ne4 24.Be4 Bh3 25.Rfd1+= Rfe8? 26.Bc6+– Re2 27.c3 h5 28.Re1 Rc2 29.Rec1 Ra2 30.Rb5 Ra4 31.Rh5 Rc4 32.Bb5 Bg4 33.Rg5 Be6 34.Bc4 Bc4 35.Ra5 Rc8 36.d5 Kf8 37.Rd1 Be2 38.Rd4 Rc3 39.d6 Bg4 40.Rg4 (40.Rg4 Rc1 41.Kg2+–) 1–0. Fournier,Frederic (2235) – ninzovich (2160), Active (7/0), 2006.

5.e3 Nbd7 6.Nf3 Ne4 7.Be2+= Ndc5 8.0-0 Qc7 (8...Bg4 9.Ne5 Be2 10.Qe2+=) 9.Ne1 (9.Be5 Qd8+–) 9...e5 10.f3 Ng5 11.f4 ef4 12.ef4 Nge4 13.Bh5 (13.Be5!? Qb6 14.Bd4=) 13...Ne6 14.d3 (14.Be5 Bd6 15.bc6 bc6=+) 14...Nf6 (better 14...Qb6!? 15.d4 Bd6-/+) 15.Bf6 gf6 16.Qe2 Be7 17.Nc3? (better 17.f5 Nd4 18.Qg4=+) 17...Nf4 (17...Qb6 18.Kh1 Qd4 19.Nd5 cd5 20.Nf3 Qf4 21.c3–+) 18.Qf3 (18.Rf4 Qf4 19.Nf3 Kd8–+) 18...Nh5 19.Qh5 Bb4?? (better 19...Qb6!? 20.Kh1 Qd4 21.bc6 Qc3 22.cb7 Bb7–+) 20.Qe2 (20.Na2 cb5 21.Nb4 ab4=) 20...Be6 21.Nd1 (21.Na2 Bc5 22.Kh1 cb5 23.ab5 Qe5-/+) 21...cb5 (21...Qe5 22.Qe5 fe5 23.bc6 bc6 24.Nf3–+) 22.ab5 (22.d4 ba4 23.Ra4–+) 22...Qb6 (better 22...Qe5 23.Qe5 fe5–+) 23.Kh1-/+ Qb5 24.Ne3 (24.Nf3!?-/+) 24...Bc3–+ 25.Rd1 0-0-0 (25...a4!? 26.Nf3–+) 26.Nf3-/+ d4 27.Nc4 (27.Rb1 Qc6 28.Nd1 Bd5-/+) 27...Bg4 (27...Qc6!? 28.Nh4-/+) 28.Qe4 (28.Rb1 Qc6 29.Rb6=+) 28...Be6 29.Rb1 (29.Qe2 Qc6 30.Rb1–+) 29...Qc6-/+ 30.Qc6? (better 30.Qh4!?-/+) 30...bc6–+ 31.Na5? (31.Ng1–+) 31...Ba5 32.Ra1 (32.Ng1 f5–+) 32...Bc3 33.Ra6 (33.Ra7 Kb8 34.Re7 Rhe8 35.Rb1 Ka8 36.Re8 Re8–+) 33...Kd7 (33...Kb7 34.Ra4–+) 34.Nh4 (34.Ng1 Ra8 35.Ra8 Ra8–+) 34...f5! 35.Nf3 (35.Nf5 Ra8 Combination) 35...Rb8 (35...Ra8!? 36.Ra8 Ra8 37.Kg1–+) 36.Ne5 Ke7 (better 36...Kd6 37.Nc6 Ra8–+) 37.Nc6 Kf6 38.Nb8 Rb8 39.h3 Rb2 40.Rf2 Rb1 41.Kh2 Be1 42.Rf1 Bg3! 43.Kg3 (43.Kg1 Rb2 44.Ra4–+) 43...Rf1 44.Kh2 (44.Ra5 f4 45.Kh2 Rc1–+) 44...Rf2 45.Kg3 (45.Rc6 Ke5 46.Kg3 Rg2 47.Kg2 Bd5 48.Kf2 Bc6–+) 45...Rc2 46.Kf3 (46.Kf4 Rf2 47.Kg3 Rd2–+) 46…Rc3 0–1. Akrapovik (1665) – PrinceAndrei (1650), lichess.org, 2020.

5.e3 e5 6.Be5+= Nbd7 7.Bb2 Bd6 8.Nf3 0-0 9.Nd4 c5 10.Nf5 Ne5 (better 10...Bc7+=) 11.Nc3?? (better 11.Nd6 Qd6 12.d4+–) 11...Bf5–+ 12.Be2 d4 13.Nb1 (13.Na2 d3 14.cd3 Nd3 15.Bd3 Bd3–+) 13...d3 14.cd3 Rc8 (better 14...Nd3!? 15.Bd3 Bd3 16.Qf3–+) 15.e4 Bg4 16.Bg4? (16.f3 Nh5 17.g3 Qf6–+) 16...Neg4 (16...Nd3 17.Kf1 Nb2 18.Qf3 Ng4 19.Qg4–+) 17.e5 (17.h3 Ne5 18.Be5 Be5–+) 17...Re8 (17...Be5 18.Be5 Qd5 19.Kf1 Ne5 20.Nc3–+) 18.f4 (18.d4 cd4 19.0-0 Be5 20.h3–+) 18...Bc7 (better 18...Ne5 19.0-0 Nd3–+) 19.0-0 Qd3 Opening the e–file gets Black a lot of play (better 19...c4!? 20.Kh1 Bb6–+) 20.ef6-/+ Re2?? (20...Bb6 21.fg7 c4 22.Kh1 Re2 23.Ra3 c3 24.Ra1 Qh3 25.gh3 Rh2) 21.Rf3?? (better 21.Nc3!? Be5 22.Qe2 (22.fe5?? Qd4 23.Kh1 Qe5–+) 22...Bd4 23.Kh1 Qe2 24.Ne2 Bb2 25.Rab1 Bf6 26.h3+–) 21...Ne3?? (21...Qe4!? 22.Na3 Bb6–+) 22.Re3 (better 22.Qf1! c4 23.de3 (worse 23.Re3 Bb6 24.Bc1 Re8-/+) 23...Rb2 24.Qd3 cd3 25.Nc3=+) 22...Re3-/+ 23.Ra3 Qe2 Do you see the mate threat? 24.Qe2 Re2 25.fg7?? (better 25.Kf1 Re4 26.g3-/+) 25...Re1–+ 26.Kf2 Rb1 27.Be5 (27.Bc3 Bf4 28.g3 Bh6–+) 27...Be5 28.fe5 Re8 29.Re3 Rb4 30.Ra3 (30.Kf3 Kg7 31.Re4 Rd8–+) 30...Re5 31.Kg3 Rg5 32.Kf2 Rgg4 33.h3 (33.Rc3 b6 34.Rd3 Rbf4 35.Ke3 Ra4–+) 33...Ra4 34.Ra4 (34.Rc3 Rg5–+) 34...Ra4 35.Ke3 (35.g4 Rg4! 36.hg4 a4–+) 35...Kg7 36.Kd3 Rb4 37.Kc3 b6 38.d3 Kf6 39.g4 Ke5 40.h4 Kf4 41.g5 Kg4 42.h5 Kg5 43.h6 Kh6 44.d4 Kg5 (better 44...cd4 45.Kd3–+) 45.d5 Kf6 46.d6 Ke6 47.d7 Kd7 (47...Kd7 48.Kc2 a4–+) 0–1. aravind555 – solorun (1615), lichess.org, 2018.

5.e3 Bf5 6.c4 e6 7.Nf3 Bb4 8.Be2 0-0 9.0-0 dc4 10.Bc4 cb5 11.ab5 The passed pawn on a5 will quickly become a dangerous weapon 11...Bd3 12.Bd3 Qd3 13.Ne5 (13.Bf6 gf6 14.Nd4 e5=+) 13...Qd5 (13...Qb5 14.Bd4-/+) 14.d4 (14.Qe2 Rc8=) 14...Nbd7 (14...Qb5 15.Ba3-/+) 15.Nc3 (15.Qe2!?=) 15...Bc3=+ 16.Bc3 Ne5 (better 16...Qb5 17.Nd7 Nd7=+) 17.de5+= Ne4 (17...Nd7!? 18.Qd5 ed5+=) 18.Qd5+– ed5 19.Bd4 (better 19.Ba5 Rfe8 20.Bb4+–) 19...Rfc8= 20.Rfc1 Rc1 (20...Nd2!?=) 21.Rc1+= a4 22.Rc2 a3 23.f3 Ng5 24.Ra2 h5 (24...Ne6 25.Kf2=+) 25.Bc5= Ra5 26.Ra3 Rb5 27.Bd4 Ne6 28.Ra8 Kh7 29.Ra4 g5 30.Kf2 h4 31.h3 Kg6 32.Kg1 (32.g4 hg3 33.Kg3 Nd4 34.ed4 Kf5=) 32...Rb3 (32...Kf5 33.Kh2=+) 33.Kf2 b5 (33...Nd4 34.Rd4 Rb2 35.Kf1=) 34.Ra6= b4 35.Rd6 Rb1 36.Rd5 b3 (36...Rc1 37.Rb5 Rc2 38.Kf1=) 37.Rb5 Kf5 (37...Nd4 38.ed4 Rb2 39.Ke3 Rg2 40.Rb3+–) 38.e4 Kg6 39.Be3 Rb2 40.Kg1 Nf4 41.Bf4 gf4 42.Kh2 (42.Rb8 Rb1 43.Kf2 b2=) 42...Kg5 (42...Rb1 43.Rb6 Kg5 44.Rf6=) 43.Rb6 (43.Rb7 Kg6=) 43...Rb1 44.e6 Threatening mate: exf7 44...b2?? (better 44...fe6 45.Re6 b2=+) 45.e7 (45.ef7 Rf1 46.f8Q Rh1 47.Kh1 b1Q 48.Rb1 Kh5 49.Qd6 Kg5 50.Rb5) 45...Rc1 (45...f5 46.e8Q Rh1 47.Kh1 b1R 48.Rb1 Kf6 49.Rb6 Kg7 50.Qd7 Kf8 51.Rb8) 46.Rb2 (46.e8Q Rh1 47.Kh1 b1Q 48.Rb1 Kg6 49.Rb6 Kg7 50.Qe5 Kh7 51.Qh5 Kg7 52.Qg5 Kf8 53.Rb8) 46...Rc3 (46...Rc8+–) 47.Rb5 (47.e8Q Rc5 48.Rb6 f6 49.Qg8 Kh5 50.Rf6 Rc1 51.Qd5) 47...f5 (47...Rc5 48.Rc5 Kg6 49.Rc6 f6 50.e8Q Kg5 51.Qg8 Kh5 52.Rc7 Kh6 53.Rh7) 48.e8Q Rc2 (48...Rc5 49.Rb6 Rc6 50.Qc6 fe4 51.Qd5) 49.Rf5 (49.Rf5 Kh6 50.Qh5 Kg7 51.Qg4 Kh6 52.Rh5; 49.Qe6 Rg2 50.Kg2 Kh5 51.Rf5) 1–0. BeepBeepImAJeep (2645) – Clovis99 (2520), lichess.org, 2017.

5.e3 Bf5 6.Nf3 e6 7.Nd4 Bg6 8.Be2 Bc5 9.Nf3 0-0 10.d4 Bd6 11.Nbd2 Qc7 12.c4 dc4 13.Bc4 Be7 14.Ne5 Bf5 15.0-0 Rd8 16.Qc1 (16.Rc1 Bb4 17.Ndf3 Bd6+=) 16...Bb4 17.Ndf3 Ne4 (17...Nbd7 18.bc6 Ne5 19.de5=) 18.bc6 (18.Bd3 Nd6+=) 18...Nc6= 19.Nc6 Qc6 20.Bb5 Qc1 (20...Qb6 21.Qd1=+) 21.Bc1 (21.Rfc1 Nd6=) 21...Rac8 22.Ne5 (better 22.Nh4=) 22...Rc2?? (better 22...f6 23.Nd3 Nc3 24.Nb4 ab4=+) 23.Nd7?? (23.g4 Bc3 24.Rb1 Nf2 25.gf5 (25.Rf2?! Rf2 26.gf5 Rf5=) 25...Nh3 26.Kh1 Nf2 27.Rf2 Rf2 28.fe6 fe6 29.Bc4+–) 23...Rdc8 (23...Nd6 24.Ne5 f6 25.Nf3 Nb5 26.ab5–+) 24.Ba3? (better 24.Bd3!? R2c7 25.Nb6=+) 24...Nd2 25.Rfd1 (better 25.Bb4 ab4 26.Nc5–+) 25...Ba3 26.Ra3 Rc1 27.Ra1 Ra1 (better 27...Bb1 28.Be2 Rd1 29.Bd1 Rc1–+) 28.Ra1= Ne4 (28...Nb3 29.Re1=) 29.Nb6 (better 29.f3 Nd6 30.e4+=) 29...Nc3?? (29...Rc2 30.Bd3 Rc3 31.Be4 Be4 32.f3=) 30.Bf1 (30.Nc8 Kf8+–) 30...Na4?? (better 30...Rc6 31.Nc4 b6=) 31.Na4 (better 31.Nc8 Nc3 32.Ra5+–) 31...Rc2 (31...h5 32.Bb5+–) 32.Nc5 b6 33.Nd7 (better 33.Na4 Rc6+–) 33...h6? (33...Rb2 34.Ne5+–) 34.Ne5 (34.Nb6!? Kh7+–) 34...Be4? (34...Rb2 35.g4 Bb1 36.Kg2+–) 35.f3 (35.Nc4 Bd5 36.Nb6 Ra2 37.Ra2 Ba2+–) 35...f6 (35...Bd5 36.Rb1 f6 37.Ng6+–) 36.Ng4 (better 36.Nd7 Bd5 37.Nb6+–) 36...Bf5 37.Nf2 h5 38.e4 h4?? (better 38...Bg6+–) 39.ef5 h3 (39...ef5 40.Bd3 Rb2 41.Bf5+–) 40.gh3 (better 40.fe6 Kf8+–) 40...ef5 41.d5 (41.Bd3 Rb2+–) 41...f4 (41...Rc8 42.Rb1+–) 42.Rd1 Rd2 (42...Rd2 43.Rd2 Kh7 44.d6 Kg8 45.d7 Kf7 46.d8Q Kg6 47.Bd3 f5 48.Qf8 Kh7 49.Qf5 Kg8 50.Bc4 Kh8 51.Rd8). alessandrocarvalhaes (1875) – ivanchuk28 (1835), lichess.org, 2020.

5.e3 Bf5 6.Nf3 e6 7.Nh4 Bg6 (7...Bg4 8.f3 Bh5 9.Be2=) 8.Be2 Be7 9.Ng6 hg6 10.0-0 Nbd7 11.c4 Qc7 12.f4 dc4 13.Bc4 g5 14.bc6 Qc6 (14...bc6!? 15.Bd4 Qd6=+) 15.Bb5= Qd6 (15...Qc7!?=) 16.Be5+– Qb6 (better 16...Qd5!? 17.Nc3 Qc5+–) 17.fg5+– Ne4 18.Qc2 (18.Bd7 Kd7 19.Rf7 Ng5 20.Rg7 Rag8+–) 18...Ng5+– 19.Qb2 0-0? (better 19...Kd8 20.Rf4 Ne5 21.Qe5 f6 22.Rd4 Kc8 23.Bd7 Kd8 24.Be6 Ke8 25.Bd7 Kf8+–) 20.Bd7+– (20.Bd7 Qb2 21.Bb2+–) 1–0. DEFFM – Sambalamba, freechess.org, 2017.

5.e3 Bg4 6.Nf3 Nbd7 7.Be2 cb5 8.ab5 e6 9.0-0 Bd6 10.d4 (10.Nc3 Qc7=) 10...Rc8 (10...0-0!?+=) 11.Nbd2= Qc7 (11...0-0 12.c4 Bf3 13.gf3=) 12.c4+= Bf3 13.Nf3 dc4 14.Bc4 Nb6 15.Be2 (15.Bd3 0-0+=) 15...Nfd5 (15...Qc2 16.Ba3 Qd1 17.Bd1 Ba3 18.Ra3=) 16.Rc1 Qd7 17.Rc8 Qc8 18.Qa1 a4 19.Rc1 Qd7 20.e4 Nc7? Exerts pressure on the isolated pawn (better is 20...Nf4 21.Bf1 0-0+=) 21.d5+- ed5 22.ed5?? (better is 22.Bg7 Rg8 23.Ne5+-) 22...f6= 23.Ng5? (23.Bd4 Ncd5 24.Bb6 Nb6=) 23...0-0 (23...fg5!? 24.Bg7 Rg8 25.Bh5 Kd8 26.Bf6 Kc8-/+) 24.Ne6 Ne6 25.de6 Qe6 26.Bf3 Qf5 (26...a3!? 27.Bd4 Nd5+=) 27.Bb7 Qb5 28.Bc6 Qh5 29.g3 Rb8 (29...Qf7 30.Bd4 Be5 A) 31.Ba4? Ra8 32.Be5 fe5-/+ (32...Ra4?! 33.Qb1 Qe6 34.Bf4=; 32...Na4?! 33.Bd6 Qd5 34.Qa3=); B) 31.Qb2 Bd4 32.Qd4=) 30.Bd4+= Be5 31.Qa2 (better is 31.Rb1 Bc7 32.Bb6 Bb6 33.Qa4=) 31...Kh8?? (better is 31...Qf7 32.Qf7 Kf7 33.Bb6 Rb6 34.Ba4 Bd6=) 32.Bb6+- Rb6 (32...Qg4 33.Be3+-) 33.Bb7!! g5 34.Rc8 Kg7 35.Qg8 Kh6 36.Qf8 1-0. Raue,Thorsten (1840) - Niermann,Rainer (1945), Verbandsliga Muensterland, 2009.

5.e3 Bg4 6.Nf3 Nbd7 7.h3 Bh5 8.g4 Bg6 9.d4 e6 10.c4 Bb4 11.Bc3 Qe7 12.Bb4 Qb4 13.Qd2 (13.Nbd2!?=) 13...Bb1-/+ 14.Qb4 ab4 15.Rb1 Ra4 16.c5 0-0 (16...Ne4 17.Rg1-/+) 17.b6 (17.Bd3 Rfa8-/+) 17...Rfa8 18.Bg2 (18.Bd3 e5 19.g5 Ne4 20.Be4 de4 21.Ne5 Ne5 22.de5 Re8-/+) 18...h6 19.0-0 Ne4 20.Ne5 (20.Rb3 e5!-/+) 20...Ne5 (better 20...Nec5 21.Nc6 bc6 22.dc5 R8a5-+) 21.de5?? (better 21.Be4 de4 22.de5-+) 21...Nd2-+ 22.Rbd1 Nf1 23.Bf1 b3 24.Rb1 Rb4 25.Bd3 b2 26.Kg2 (26.Kf1 Ra5-+) 26...Ra1 (better 26...Ra3!? 27.Be2-+) 27.Ra1 (27.Kf3-+) 27…ba1Q (27...ba1Q 28.e4 Qd4 29.Bc2 Rb2 30.Kg1 Rc2 31.Kh1 Qf2 32.ed5 Qf1) 0-1. kasperoff (1645) - raastin (2385), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2018.

5.e3 Bg4 6.Nf3 e6 7.Be2 (7.h3 Bh5=) 7...Bd6 8.c4 (8.0-0 0-0=) 8...0-0 (8...Bf3 9.gf3 0-0 10.Nc3=+) 9.Qc2 (9.Na3 Ne4=+) 9...cb5 10.cb5 (10.c5 Bf3 11.gf3 Bc7 12.ab5 Nbd7=) 10...Nbd7 11.d4 (11.Nc3 Bf3 12.Bf3 Rc8=+) 11...Qe7 (11...Rc8 12.Qb3-/+) 12.Nbd2 (12.0-0 Rac8 13.Qb3 Nb6=+) 12...Rfc8 13.Qb3 (13.Qd1 Bf5-/+) 13...Bf5 (13...Ne4 14.Ne4 de4 15.Nd2 Be2 16.Ke2=+) 14.0-0 Bc2 15.Qa2 Nb6 16.Bd1 (16.Nb3 Bf5=+) 16...Na4-/+ 17.Rc1 (17.Bc2 Rc2 18.Qa4 Rb2-/+) 17...Bd1–+ 18.Rfd1? (better is 18.Rc8 Rc8 19.Rd1 Nb2 20.Qb2–+) 18...Rc1 19.Rc1 Nb2 20.Qb3 a4 21.Qa2 a3 22.Nb3 Nd3 23.Ra1 Nb4 24.Qd2 Ne4 25.Qc1 Qc7 26.Qc7 Bc7 27.Nfd2 Nd2 28.Nd2 a2 (29.Nb3 Nc2–+) 0–1. Schmidt,Alexander – Ellers,Holger (2255), NRW–chT, 1993.

5.e3 g6 6.c4 Bg7 7.Nf3 0-0 8.d4 Bg4 9.Be2 (9.Nc3 Nbd7=) 9...Nbd7 10.0-0 Bf3 11.Bf3 Re8 12.cd5 cd5 13.Qb3 e6 14.Na3 Nb6 15.Rac1 Rc8 (15...Qd6 16.Bc3=) 16.Rc8 Qc8 17.Rc1 Qd7 18.h3 Rc8 19.Rc8 Qc8 20.Nc2 (20.Bc3 Na4 21.Bd2 Nb6 22.Ba5 Qc1 23.Qd1 Qd1 24.Bd1 Nfd7=) 20...Nc4 21.Ne1 Nd2 22.Qc3 Qc3 23.Bc3 Nf3 24.Nf3 b6 25.Ne5 (25.Bb2 Ne4=) 25...Bf8 (25...Ne4!? 26.Ba5 Be5 27.Bb6 Bb8=) 26.Kf1= Bd6 27.Ke2 (27.Nc6 Kg7=) 27...Be5 (27...Ne4!? 28.Ba1 Be5 29.de5 Nc5-/+) 28.de5= Ne4?? (better 28...Nd7 29.Bd4 Kf8=) 29.Bd4+– 1–0. AhmedSultanov (1860) – pmrse (1770), lichess.org, 2020.

5.e3 g6 6.Nf3 Bg7 7.c4 0-0 8.c5 (8.cd5 Qd5 9.bc6 bc6+=) 8...Nbd7 (8...Bg4 9.Qc1=) 9.d4 Re8 10.Nbd2 (10.Ra2 Nb8=) 10...e5 11.Ne5 Ne5 12.de5 Ng4 13.Nf3 (13.h3 Be5 14.Be5 Ne5=) 13...Qe7 14.Bd4 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be2 Qf6 (16...Qh4 17.Be5 Re5 18.0-0+=) 17.Ra2 Bd4 18.Qd4 Qd4 19.ed4 Re4 20.Rd2 Bd7 21.0-0 Rae8 22.bc6 (22.Bf3 Rf4=) 22...Bc6 (22...bc6 23.Bf3 Rf4 24.Be2=) 23.Bb5 Kg7 24.g3 Re1 25.Rd1 R1e4 26.Kg2 R8e6 27.Rd2 Re1 28.Rb2 Rf1 29.Kf1 Re4 30.Rd2 g5 31.h3 h5 32.Be2 Re7 33.Bh5 Ba4 34.Ra2 Bc6 35.Bf3 a4 36.Bd1 Bb5 37.Kg2 Re4 38.Ba4 Bd3 39.Bb3 Rd4 40.Ra7 Be4 41.f3 Rd2 42.Kf1= Bf3 43.Rb7 Bg2 44.Ke1 Rd3 ½–½. Doncea,Vladimir (2095) – Miron,Lucian Costin (2080), ROM–ch U16 Sovata, 2002.

5.e3 g6 6.Nf3 Bg7 7.c4 0-0 8.Be2 Bg4 9.0-0 Nbd7 10.h3 Bf3 11.Bf3 e5 12.cd5 cd5 13.Qb3 (13.d4 Re8=) 13...Nc5 14.Qa3 Rc8 (better 14...e4!? 15.Be2 Rc8=) 15.Be5+– Re8 16.Bc3 (16.d4 Nce4+–) 16...b6 17.Be2 (17.d4 Nce4+–) 17...Nfe4 (17...Ne6 18.Be5+=) 18.Bg7+– Kg7 19.d4 (19.d4 Ne6 20.Qb2+–) 1–0. AhmedSultanov (1690) – Bradis (1720), lichess.org, 2019.

5.Nf3 g6 6.e3 Bg7 7.Be2 0-0 8.0-0 cb5 9.ab5 Ne8 10.Bg7 Kg7 11.Na3 Nd6 12.c4 dc4 13.Nc4 Nb5 14.Qb3 Nd6 15.Nb6 Ra7 16.Nc8 Qc8 17.Rfc1 Qd8 18.Qc3 Kg8 19.Qd4 Ra8 20.Ne5 f6 21.Qd5 Kg7 22.Nf3 Nc6 23.h4 Nf5 24.Qb3 Qd7 25.Bb5 Rfc8 26.d4 Qd6 27.Bc6 Rc6 28.Qb7 Rc1 29.Rc1 Qa6 30.Qe4 Ra7 31.h5 a4 32.hg6 hg6 33.g4 Nd6 34.Qe6 Nb5 35.Rc6 Qb7 36.g5 Nd6 37.gf6 Kf8 38.fe7 Qe7 39.Qd6 Qd6 40.Rd6 a3 41.Ne1 a2 42.Nc2 Rc7 43.Na1 Rc1 44.Kg2 Ra1 45.Ra6 Ke7 46.Kf3 Kd7 47.Ke4 Kc7 48.Kd5 Kb7 49.Ra3 Kb6 50.e4 Kb5 51.e5 Kb4 52.Ra8 Kb3 53.e6 Re1 54.Kd6 a1Q 55.Ra1 Ra1 56.e7 Re1 57.Kd7 Kc4 58.e8Q Re8 59.Ke8 Kd4 60.Kf7 g5 61.Kf6 Ke4 ½–½. Berlow – Brodie, 1968.

4.c4 dc4

5.Bb2 cb5 6.ab5 Nd7 7.e3 Nb6 8.Na3 Be6 9.Qc2 c4 becomes the focus of attention 9...Rc8 10.Rc1 (10.Bc3 Nd5=) 10...f6 (better 10...Nf6-/+) 11.Qe4?? Increases the pressure on c4 (better 11.Bd4!?=) 11...Qd5 (11...Bd5!? 12.Qc2 e5–+) 12.Qd4 Na4 (12...Qd6 13.e4-/+) 13.Qd5 (better 13.Nc4 Qd4 14.Bd4 Bc4 15.Rc4 Rc4 16.Bc4=) 13...Bd5–+ 14.Bd4 (better 14.Ba1 Nb6 15.Nb1–+) 14...e5 15.Nc4 ed4 16.Nd6 Bd6 17.Rc8 Kd7 18.Ra8 b6 (18...Bb4 19.Ne2 Nb6 20.Nf4 Na8 21.Nd5–+) 19.Ra7 Ke6 (19...Bc7 20.Ne2 de3 21.fe3–+) 20.ed4? (better 20.Rg7!? Nb2 21.Nf3 Bf3 22.gf3–+) 20...Ne7–+ 21.Ne2 Bb8 (21...Rc8 22.Ra6–+) 22.Re7? (22.Ra6 Bb7 23.Nc3 Ba6 24.Bc4 Kd6 25.ba6 Nc3 26.dc3–+) 22...Ke7 0–1. GuestPFGG – GuestQZSX, freechess.org, 2017.

5.Qc2 cb5 6.ab5 b6 7.Na3 Nf6 8.Nc4 Bb7 9.Ba3 Nbd7 10.d3 g6 11.e4 Bg7 12.Rc1 0-0 13.Nf3 Rc8 14.Be2 Nh5 15.g3 Bh6 16.Rb1 Nc5 (16...f5 17.Qb3 a4 A) worse is 18.Qa4 fe4 19.de4 Be4 20.Nb6 Bb1 (worse is 20...Bf3 21.Nc8 Bh1 22.Ne7 Kh8 23.Nc6=) 21.Nc8 Qc8+=; B) 18.Qa2+=) 17.Nfd2 (17.Na5!? Bg7 18.Bc5 Rc5 19.Nb7 Rc2 20.Nd8 Rd8 21.e5+/-) 17...Ng7+= 18.Nb3 Nb3 19.Qb3 Ne6 20.Qa2 Bg7 21.0-0 ½–½. Ehrlich,Hans Georg (1930) – Sparwel,Oliver (1910), Muensterland Verbandsliga, 2008.

5.e3 cb5 6.ab5 Qd5 7.Na3 Qe5 8.Rb1 (8.Ra2 c3=) 8...c3=+ 9.dc3 (9.d4 Qf6=) 9...Qc3-/+ 10.Bd2?? (better 10.Qd2 Qd2 11.Bd2-/+) 10...Qa3–+ 11.Rb3 (11.Ra1 Qd6 12.Ra5 Ra5 13.Ba5 e5–+) 11...Qd6 12.Rd3 Qg6 (12...Qb6!? 13.Qa4–+) 13.Ba5 (13.Rd8! Kd8 14.Ba5 Ke8 15.Qd8) 13...Bd7 14.Bc7 e5 (better 14...e6 15.Rd4 Bc5–+) 15.Bb8?? (15.Be5 Bb4 16.Bc3–+) 15...Bb4 16.Ke2 (16.Rd2 Bd2 17.Kd2 Rb8 18.Nf3–+) 16...Ra2 17.Kf3 e4 (17...Qg4) 18.Kf4 Rf2 (18...Qf5 19.Kg3 Qf2) 19.Nf3 Qf5 (19...Qg4 20.Ke5 Qf5 21.Kd4 Qc5 22.Ke4 Nf6 23.Kf4 g5 24.Kg3 Ne4) 20.Kg3–+ Rf3! (20...ed3 21.Kf2 d2 22.Be5–+; 20...ef3?! 21.Kf2 fg2 22.Kg2-/+) 21.gf3 ed3 22.Bd3 Qh3 23.Kf2 Nf6 24.Qb3 0-0 25.Qb4 Rb8 26.Qf4 Ra8 27.Rc1 (27.Bc4 Be6 28.Bf1 Qh5–+) 27...Nh5 (27...Ra2!? 28.Rc2 Rc2 29.Bc2 Bb5 30.Qb8 Be8 31.Bd3–+) 28.Qd6 Be6 29.Qe5 Qh4 30.Ke2 Ra2 1–0. GuestDPNV – GuestDMPT, freechess.org, 2017.

5.e3 cb5 6.ab5 Nf6 7.Bc4 e6 8.Nf3 Be7 9.0-0 Nbd7 10.Be2 0-0 11.Na3 Nb6 12.Bb2 Nfd5 13.Ne5 Bd7 14.Bd4 Nc8 15.Qb3 Nd6 16.Bf3 Nb4 (16...a4 17.Qd3=) 17.Be2 (17.Bb6 Qe8 18.Qa4 Bb5 19.Nb5 Qb5 20.Qb5 Nb5+=) 17...Qe8 18.Nd7 Qd7 19.Qb2 f6 20.Bc5 Nf5 21.d4 Bd6 22.Qb3 Kh8 23.Bg4 Rfe8 24.Rfd1 Nh6 25.Bf3 Be7 26.Rac1 Nf7 27.Bh5 g6 28.Be2 Bd6 29.Bf1 Kg7 30.Nc4 Nd5 31.e4 Nc7 (31...a4 32.Qb1 Nf4 33.g3+– (33.Nd6?! Nd6 34.g3 Nh5+/-)) 32.Nb6 (32.Nb6 Qe7 33.Na8 Ra8 34.b6+–; 32.Nd6?! Nd6 33.b6 Na6+–) 1–0. Ehrlich,Hans Georg (1910) – Witt,Sebastian (1820), Muensterland Verbandsliga, 2005.

5.e3 e5 6.Bc4 Nf6 7.Qb3 Qc7 8.Bb2 Bd6 9.Nf3 0-0 10.0-0 Bg4 11.b6 Qe7 12.d4 Bf3 13.gf3 Nbd7 14.Nd2 ed4 15.Bd4 Kh8 (15...Bb4 16.Qc2-/+) 16.f4 (16.Rfd1 Bb4=+) 16...Ng4 (16...Bb4 17.Nf3=+) 17.Nf3 f6 (17...Bc5 18.Bc5 Nc5 19.Qc2=) 18.Be6 Nh6 19.Bh3 Rad8 20.Rac1 Nc5 21.Qc2 Qe4 22.Nh4 Qc2 23.Rc2 Na4 24.Ra1 c5 25.Ra4 cd4 26.Rd4 Bb4 (better 26...g5!? 27.Rcd2 Be7=) 27.Rd8+/- Rd8 28.Rc7 Rb8 29.Bg2 a4 30.Rc4 (30.Bb7?! Ba5=) 30...Ba5 31.Ra4 Bb6 32.Rb4 Bc5 33.Rb7 Rb7 34.Bb7 Kg8 35.Kg2 Kf7 36.Nf3 Ke7 37.Ne1 g6 38.Nd3 Bd6 39.Bd5 Nf5 40.Kf3 Bb8 41.Bg8 h6 42.Nb4 Kf8 43.Bc4 Bd6 44.Nc6 g5 45.fg5 hg5 46.h3 Kg7 47.Ke4 Ne7 48.Nd4 Kg6 49.Be6 Bh2 50.f4 White intends f5 50...gf4 51.ef4 Bg1 52.Nf3 Bf2 53.f5 Kh6 54.h4 (54.Bf7 Kg7 55.Bc4 Nc8+-) 54...Kh5 (54...Bg3 55.Bf7+/-) 55.Kf4 Bh4?? (better 55...Kh6+/-) 56.Bf7+- Kh6 57.Nh4 Nf5 (57...Kg7 58.Bc4 Nc8+-) 58.Nf5 Kh7 59.Ke4 Kh8 60.Kd5 Kh7 61.Ke6 Kh8 62.Bg6 Kg8 63.Kf6 Kf8 64.Nd6 Kg8 65.Nf7 Kf8 66.Ng5 (66.Bh7 Ke8+-) 66...Kg8 67.Bf7 Kf8 (67...Kh8 68.Ne6 Kh7+-) 68.Ne6 1-0. onur604 (2320) - Gataca2 (2215), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.e3 Be6 6.Na3 c3 7.Nc4 (7.d4 Bf5=+) 7...g6 (7...Nf6 8.Nf3=+) 8.d4 Nf6 9.Bd3 (9.Qc2 Nd5 10.Rb1 Nb4 11.Qc3 Bf5=) 9...cb5=+ 10.ab5 Nbd7 (10...Bd5 11.Nf3=+) 11.Ne2= Bg7 (11...Qc7 12.Ra4 Nd5 13.0-0=) 12.0-0 0-0 13.Nc3 (better 13.Ra3!?=) 13...Bc4-/+ 14.Bc4 Qc7 15.Qb3 Rac8 16.Bd5 e6 17.Bf3 Qc3 18.Qc3 Rc3 19.Bb7 Nb6 20.Bd2 (better 20.Ra5!? Rb8 21.Bc6-/+) 20...Rb3–+ 21.Bc6 a4 22.Ba5 Nfd5 23.e4 Nb4 24.Bb6 Nc6 25.bc6 Rb6 26.Ra4 Rc6 27.d5 (27.f4 Rb8 28.g4 Rc3–+) 27...ed5 28.ed5 Rd6 (28...Rc5!? 29.Rd1–+) 29.Rd1 Rfd8 (29...Rb8 30.g4–+) 30.Ra5 h5 31.g3 Bc3 32.Rc5 Bb4 33.Rb5 Bc3 34.Rc5 Bh8 35.Kg2 Kf8 36.Rd3 f6 37.Kf3 Kf7 38.Rb5 (38.h4 f5–+) 38...R8d7 39.Rc5 Bg7 40.Ke4 Bf8 41.Rb5 Ra6 42.f4 Ra4 43.Kf3 Ra3 (43...g5 44.h3–+) 44.Ra3 Ba3 0–1. DEFFM – GuestQJGB, freechess.org, 2017.

5.e3 Be6 6.Qc2 Qd5 (better 6...cb5!? 7.ab5 Nd7=+) 7.Nc3+= Qg5 (7...Qh5 8.Be2 Qg6 9.Qg6 hg6 10.Nf3+=) 8.Nf3+– Qg6 9.Qg6 (9.Qb2 c5+–) 9...hg6 10.Ng5 cb5? (better 10...Bd7!?+–) 11.Nb5+– Na6 (11...Kd7 12.Ne6 fe6 13.Bc4+–) 12.Ne6 fe6 13.Bc4 Kf7 (13...Kd7 14.Nd4+–) 14.Nd4 Nc7 15.Rb1 Ra7 (15...Nf6 16.Rb7 Rc8 17.d3+–) 16.Ne6! Ne6 17.Rb6 1–0. DEFFM – MosesG, freechess.org, 2019.

5.e3 Be6 6.Qc2 Nf6 7.Bc4= Bc4 8.Qc4 g6 (8...e6 9.Nf3=) 9.Bb2 Bg7 10.Nf3 0-0 11.0-0 e6 12.d4 Qd5 13.Nbd2 Rd8 14.Rfc1 Nbd7 (14...cb5!? 15.ab5 Nbd7+=) 15.bc6+/- bc6 16.Qc6 Qh5 (16...Rab8 17.Ba3+/-) 17.Nf1 (17.Rab1 Bf8+/-) 17...Rab8 18.Ng3 Qh6 19.Ba3 Ng4? (better 19...Nd5+-) 20.Bd6 (better 20.Be7 Rbc8 21.Qb5+-) 20...Ra8 (20...Rb6 21.Qc7 Bf6 22.Ne4+-) 21.Be7 (21.Bf4 Bd4 22.Bh6 Ba1 23.Ra1 Nh6+-) 21...Rdc8 (21...Rac8 22.Qb5 Rb8 23.Qa5+- (worse 23.Bd8 Rb5 24.ab5 Bf6 25.Bf6 Ngf6+-)) 22.Qc8 (22.Qd7!? Rc1 23.Rc1 Bf8+-) 22...Rc8 23.Rc8 Nf8 (23...Bf8 24.Rb1 Ne3 25.Bg5+-) 24.Rb1 (better 24.Bg5 Nh2 25.Bh6 Nf3 26.gf3 Bh6+-) 24...g5 (24...Nf6 25.e4 Qf4 26.e5+-) 25.Rbb8 f5 (25...Nf6 26.Ng5 Qg5 27.Rf8 Bf8 28.Rf8 Kg7 29.Bf6 Qf6 30.Nh5 Kf8 31.Nf6+-) 26.Bf8 Bf8 27.Rf8 Qf8 28.Rf8 Kf8 29.Ng5 Ke7 30.Nh7 Nf6 (30...Kd6 31.Ne2 e5 32.Ng5+-) 31.Nf6 Kf6 32.Ne2 (32.Nf5 Kg6+-) 32...Ke7 33.f3 (33.Nf4!? e5 34.Ng6 Ke6 35.Ne5 Ke7 36.Nc6 Ke6+-) 33...Kd6 34.Nf4 Kc6 (34...e5 35.g4 ed4 36.ed4+-) 35.Kf2 Kd6 (35...e5 36.de5 Kd7 37.h4+-) 36.Ke2 (better 36.Ne6!? Ke7+-) 36...e5 37.de5 (37.h4!? ed4 38.ed4 Ke7+-) 37...Ke5 38.Kd3 Kd6 39.g4 Ke7 (39...fg4 40.fg4 Ke5 41.g5+-) 40.gf5 Kd7 41.e4 Ke7 42.Kd4 Ke8 43.Nd5 Kf8 44.Nc3 Kf7 45.Nb5 Ke8 46.Kc5 Kf8 47.Kb6 Kf7 48.Ka5 Ke8 49.e5 Kd7 50.f4 Ke8 51.h4 Kd8 52.Nd4 Ke8 53.Ne6 Kf7 54.h5 Ke8 (54...Kg8 55.f6 Kf7 56.Ng5 Ke8 57.f7 Kd8 58.f8Q Kd7 59.Qd6 Kc8 60.Ne6 Kb7 61.Qb6 Kc8 62.Qc7) 55.Kb6 (55.h6 Kd7 56.Kb5 Ke7 57.h7 Kf7 58.h8Q Ke7 59.Qd8 Kf7 60.Qf8) 55...Ke7 (55...Kd7 56.h6 Ke7 57.h7 Kf7 58.h8Q Ke7 59.Qd8 Kf7 60.Qf8) 56.a5 (56.h6 Kf7 57.h7 Ke8 58.h8Q Ke7 59.Qd8 Kf7 60.Qf8) 56...Kf7 (56...Kd7 57.h6 Ke7 58.h7 Kf7 59.h8Q Ke7 60.Qd8 Kf7 61.Qf8) 57.a6 Kg8 (57...Ke8 58.h6 Kd7 59.h7 Ke8 60.h8Q Ke7 61.Qd8 Kf7 62.Qf8) 58.a7 Kf7 59.Kc6 (59.a8Q Ke7 60.Qd8 Kf7 61.Qf8) 59...Ke7 (59...Kg8 60.a8Q Kh7 61.h6 Kh6 62.Qh8) 60.Kd5 (60.a8Q Kf7 61.Qf8) 60...Kf7 61.Ke4 (61.a8Q Ke7 62.Qd8 Kf7 63.Qf8) 61...Kg8 (61...Ke8 62.a8Q Kd7 63.f6 Ke6 64.Qd5) 62.Ng5 (62.a8Q Kh7 63.h6 Kh6 64.Qh8) 62...Kg7 (62...Kf8 63.a8Q Ke7 64.f6 Kd7 65.Qb7 Kd8 66.Ne6 Ke8 67.Qe7) 63.h6! Kh6 (63...Kh6 64.a8Q Mate attack) 64.Nf7 (64.a8Q Kg7 65.e6 Kf6 66.Qf8) 64...Kg7 65.Nd6 (65.Nd6 Kg8 66.a8Q Kg7 67.e6 Kh7 68.Nf7 Kg7 69.Qh8; 65.a8Q Kf7 66.Qb7 Kg8 67.f6 Kf8 68.Qe7 Kg8 69.Qg7) 1-0. ClayPigeons (2080) - SigoVivo (2170), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.e3 Nf6 6.Bc4 Bf5 (6...cb5 7.Bb5 Bd7 8.Bb2 e6 9.Qf3 Nc6 10.Ne2 e5= –0.09; 6...e5 7.Qb3 Qc7 8.Nf3 Bd6 9.d4 ed4 10.Nd4 0-0= 0.03) 7.Nc3 (7.d4 e6 8.Ba3 Ba3 9.Ra3 0-0 10.Nf3 Qd6= –0.03; 7.Bb2 e6 (7...Nbd7 8.Nf3 e6 9.0-0 Nb6 10.Be2 Rc8= 0.25) 8.Nf3 Bd3 9.Bd3 Qd3 10.Bf6 gf6= 0.12) 7...e6 (7...Bd3 8.Bd3 Qd3 9.Nf3 e6 10.Ne5 Qf5= –0.06) 8.Nf3 (8.d3 Bb4 9.Nge2 0-0 10.0-0 cb5= –0.06) 8...c5 (8...Bb4 9.Bb2 0-0 10.Rc1 Nbd7= –0.06) 9.Bb2 (9.0-0 Nbd7 10.Bb2 Bd6= –0.03) 9...Nbd7 10.0-0 Nb6 (10...Bd6= –0.03) 11.Be2 Qc7 12.d3 Rd8 13.Qc2 c4 14.e4 cd3 15.Bd3 Bg6 16.Rfd1 Bb4 17.Ne2 (better is 17.Rac1!?+=) 17...Qc2+= 18.Bc2 0-0 19.Bf6 gf6 20.Rdc1 Rd7 21.e5 (21.Nf4 Rfd8+=) 21...Bc2 22.Rc2 Rfd8 23.Rcc1 Na4! 24.Nf4 Bc3 25.Nh5 Ba1 26.Nf6 Kh8 27.Nd7 Bb2 28.Rc7 Nb6 29.Rb7 Rd7 30.Rd7 Nd7 31.Ng5 Kg8 32.f4 a4 33.Nf3 (33.Nf3 Bc3 34.f5–+). Buss,Michael – Benner,Kevin, 85CB330, 1985.

5.e3 g6 6.Bb2 Nf6 7.Bc4 Bg7 8.Nf3 0-0 9.0-0 Bg4 10.d4 e5 (10...Nbd7 11.Nbd2=) 11.de5 (11.Ba3 Re8 12.Qb3 Bf3 13.Bf7 (worse 13.gf3 Qd7=) 13...Kh8 14.gf3 (worse 14.Be8 Bd5 15.Qd3 Qe8=+) 14...ed4 15.Be8 Ne8 16.Bb2+–) 11...Qd1 (11...Nfd7!?+=) 12.Rd1+– Nfd7 13.Nbd2 Re8 14.Ng5 Ne5 15.Be5 Re5 16.Nf7 Rc5 (16...Kf8 17.Ne5 Be5+–) 17.Nh6 Kh8 (17...Kf8 18.Ng4 h5 19.Rab1 cb5 20.Rb5 Rb5 21.Bb5 hg4 22.Nc4+–) 18.Ng4 Ba1 19.Ra1 Nd7 20.Be6 (20.bc6 bc6 21.f4 Rb8+–) 20...Nf8 21.Ba2 cb5 22.Ne4 Rc2 23.ab5 Rac8 Do you see the mate threat? 24.g3 Rc1 25.Rc1 Rc1 26.Kg2 Rc2 27.Bd5 b6 (27...a4 28.Bb7 a3 29.Bd5+–) 28.Ne5 a4 29.Nc4 Nd7 30.h4 Nf6 (30...Kg7+–) 31.Nf6 Rc1 (31...Rc3 32.Nb6 Rc5 33.Na4 Rb5 34.e4+–) 32.e4 g5 (32...Kg7 33.e5+–) 33.Ng4 (better 33.hg5 Re1+–) 33...h5 (33...Rb1 34.e5 Kg7 35.e6+–) 34.Nh6 (34.Nh6 g4 35.e5+–; 34.Nge3 gh4 35.gh4 Kg7+–) 1–0. onur604 (2320) – Gataca2 (2215), lichess.org, 2020.

4.c4 e5

5.cd5 cd5 6.d4 Nd7=.

5.e3 Be6 6.cd5 cd5 7.Bb2 Nd7 8.Nf3 f6 9.Be2 Rc8 10.Nc3 b6 11.d4 e4 12.Nd2 Bb4 13.Qb3 Ne7 14.Nde4?? (better 14.Rc1 f5 15.0-0+=) 14...de4–+ 15.Qe6 Rc3 16.0-0 (16.Kf1 Rc2 17.Rb1 f5–+) 16...Rc2 17.Bc4 Rf8 (17...Qc8!? 18.Bd5 Rb2 19.Qf7 Kd8 20.Qg7–+) 18.Ba3 Ba3 19.Ra3 (19.Bb3 Rc3 20.Ra3 f5–+) 19...Qc7 (19...f5 20.Bb3 Rf6 21.Qf6 Nf6 22.Bc2–+) 20.Bd5 (20.Bb3 Rc1 21.Ra1 Rc3–+) 20...Rc1 (20...f5 21.Bc6 Rf6 22.Qb3–+) 21.Ra1 (21.Bc6 Rf1 22.Kf1 Kd8 23.Qe4 Qh2-/+) 21...Rf1 22.Kf1 (22.Rf1 f5 23.Bc6 Rf6–+) 22...f5 (22...Qh2?! 23.Bc6 Qh1 24.Ke2 Qa1 25.Qd7 Kf7 26.Bd5 Kg6 27.Qg4 Kh6 28.Qh4 Kg6 29.Qg4 Kh6 30.Qh4 Kg6 31.Qg4=) 23.Bc6 Rf6 24.Qc4? (24.Bd7 Qd7 25.Qc4 f4 26.ef4 Rf4–+) 24...Nc6 (better 24...Qh2 25.Rc1 Qh1 26.Ke2 Qg2 27.Bd7 Kd7 28.Qc7 Ke8–+) 25.d5?? (better 25.Rc1–+) 25...Nde5 (better 25...Qe5 26.Rd1 Ne7–+) 26.Qc2 Rd6 (26...Ng4!? 27.dc6 Nh2 28.Ke2–+) 27.dc6 Nd3 28.Qb3 Qf7?? (better 28...Kf8–+) 29.Qc3 (better 29.Qf7 Kf7 30.c7+–) 29...Nc5 0–1. GuestQGFT – GuestNVHV, freechess.org, 2017.

5.e3 Nf6 6.Bb2 d4 7.Nf3 de3 8.fe3 e4 9.Ne5 Bb4 (9...Bd6 10.Be2=+) 10.Be2 0-0 11.0-0 Nfd7 (11...Qe7 12.Ng4 Ng4 13.Bg4=+) 12.Qc2 Ne5 13.Be5 f5 14.Qb2 (14.c5 Be6=) 14...Qe7 15.d4? (better 15.Bf4!?=) 15...ed3!-/+ 16.Bd3 Nd7 17.Bf4 Nc5 (17...g5!? 18.c5 gf4 19.Bc4 Rf7 20.Bf7 Kf7 21.ef4 cb5 22.ab5 Qc5 23.Kh1 Qb5 24.Rc1-+) 18.Rd1 (18.Bc2 Be6 19.Qe5 Rad8-/+) 18...g5 19.Bg3? (better 19.Be5=+) 19...Qe3-+ 20.Bf2?? (better 20.Qf2 f4 21.Qe3 fe3 22.Be2-+) 20...Qe7 (better 20...Nd3 21.Qh8 Kh8 22.Be3 Nc5 23.Bg5 Be6-+) 21.Nc3 (21.Be2 Ne4 22.Bd4 c5-/+) 21...Be6 (21...Qf6 22.Bc5 A) worse 22...Qc3 23.Qc3 Bc3 24.Rac1+/- (worse 24.Bf8 Ba1 25.Ra1 Kf8=); B) 22...Bc3-+) 22.Re1?? (better 22.Be2!?-/+) 22...Qf6 (better 22...Nd3 23.Qd2 Nf2 24.Kf2 Rad8-+) 23.Rac1?? (better 23.Bc5 Bc3 24.Qe2-+) 23…Nd3 (23...Nd3 24.Qc2 Ne1 25.Be1 Qd4 26.Bf2 Qc4 27.bc6 bc6-+) 0-1. Benachamohcine1 (2020) - FerrizSenet (2010), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

5.e3 Nf6 6.Bb2 Bd6 7.Qc2 (7.d4 ed4 8.Qd4 c5=) 7...Qe7 8.Nf3 0-0 9.Be2 (9.c5 Bc5 10.Ne5 Re8+=) 9...cb5 (9...e4 10.Nd4-/+) 10.cb5 Bg4 11.Nc3 Nbd7 12.0-0 (12.Ng5 e4 13.Bg4 Ng4-/+) 12...d4 13.ed4? (better is 13.Ne4 Rac8 14.Nf6 Nf6 15.Qb3-/+) 13...ed4–+ 14.Nd4 Qe5 The mate threat is Qxh2 15.g3 Qd4 16.Bd3 (16.Ne4 Qe4 17.Qe4 Ne4 18.Bg4 Ndc5–+) 16...Ne5 17.Be4 (17.Ne4 Qd3 18.Qd3 Nd3 19.Bf6–+) 17...Ne4 18.Ne4 Nf3 19.Kg2 Qd5 20.d3 (20.h3 Nd2 21.Qd2 Qe4 22.Kh2 Bh3 23.Kh3 Qg6–+) 20…Qh5 (20...Qh5 21.Nf6 gf6 22.Rfe1 Qh3 23.Kh1 Qh2) 0–1. Haralambof,V – Schmidt,J, corr ICCF EU–M–133, 1965.

5.e3 Nf6 6.Bb2 Nbd7 7.d4 ed4 8.Qd4 Bb4 9.Nc3+=.

4.c4 Bf5

5.Bb2 dc4 6.Na3=.

5.Bb2 Nd7 6.cd5= cd5 7.e3 Bb1 8.Qb1 e6 (8...Ngf6 9.Nf3=) 9.Nf3 Ngf6 10.Bd3 Bd6 11.0-0 e5 12.Bf5 0-0 (12...e4 13.Ne1=) 13.Bd7 (13.d3 Qe7+=) 13...Nd7 14.Qf5 e5 draws heavy fire (14.Qd3 e4 15.Qd5 Nf6 16.Qb7 ef3 17.Qf3 Nd7=) 14...Re8 (14...Qe7 15.d3=) 15.Rac1 (better 15.Ng5 Nf6 16.f4=) 15...e4 (15...g6 16.Qc2=) 16.Nd4 (better 16.Ng5!? Nf6 17.Bf6 Qf6 18.Qh7 Kf8 19.f4+–) 16...Re5 (16...Nb6 17.Qg4 Qf6 18.Ra1=+) 17.Qh3 (17.Qf4 Nb6 18.Nf5 Re6 19.Nd6 Qd6 20.Qd6 Rd6=) 17...Rg5 (17...g6 18.f4 Rh5 19.Qg4=+) 18.f4 (18.Ne6 Bh2 19.Kh2 fe6 20.Qe6 Kh8+=) 18...Rg6= 19.Nf5 Bb8?? (better 19...Nb6!?=) 20.Ba3 (better 20.Rc8! Bd6 21.Rd8 Rd8 22.Bg7+–) 20...Nb6 (better 20...Kh8!? 21.Ne7 Rh6+–) 21.Ne7+– Kh8 22.Ng6 fg6 23.f5 gf5 24.Qf5 (24.Rf5 Qg8 25.Rcf1 Nd7+–) 24...Ba7? (24...Qg8+–) 25.Rc7 Nc4 (25...Na4 26.Rg7 Kg7 27.Qe5 Kg8 28.Qg3 Kh8 29.Rf7+–) 26.Rf7 (better 26.Rg7! Kg7 27.Qf7 Kh8+–) 26...h6 (26...Qg8 27.Bf8 Nd2+–) 27.Qg6 (27.Qg6 Qg8 28.Bf8 Rf8 29.Rf8+–) 1–0. GuestFDGR – GuestQCMJ, freechess.org, 2016.

5.Bb2 Nd7 6.cd5 cd5 7.e3 Bb1 8.Rb1= e6 (8...e5 9.Nf3 Bd6 10.Rc1=) 9.Nf3 (9.Rc1 Ngf6=) 9...Ngf6 10.Be2 Bb4 (10...Rc8 11.Rc1=) 11.0-0 (11.Rc1 Rc8+=) 11...0-0= 12.d4 (12.Rc1 Bd6+=) 12...Rc8 (12...Ne4 13.Rc1=) 13.Qb3 (13.Rc1 Qe7=) 13...Ne4 14.Rbc1 Qf6 15.Ne5 (better 15.Bd3=) 15...Rc1-/+ 16.Nd7?? (better 16.Bc1 Ne5 17.de5 Qe5 18.Qc2-/+) 16...Qf2 17.Kh1 Qf1 18.Bf1 Rf1 0–1. GuestFDGR – GuestQCMJ, freechess.org, 2016.

5.Bb2 Nd7 6.cd5= cd5 7.e3 Rc8 8.Nc3 Ngf6 9.Rc1=+.

5.Bb2 Nd7 6.cd5 cd5 7.Nf3 Rc8=.

5.cd5 cd5 6.Nf3 Nd7=.

5.cd5 cd5 6.Nf3 e6=.

4.d4 Bf5

5.Nc3 e6 6.Ba3 (better 6.Nf3!?=+) 6...Bb4-/+ 7.Bb4 (7.Qd2!?-/+) 7...ab4–+ 8.Na2? (8.Nb1 cb5 9.e3 ba4 10.Ra4 Ra4 11.Bb5 Nc6 12.Ba4 Nf6–+) 8...Ra4 (better 8...Qa5 9.Qd2 Qa4 10.Nf3–+) 9.Nb4?? (better 9.c3 Qa5 10.cb4-/+) 9...Rb4 10.Ra8 (10.Nf3 Nf6–+) 10...Rb5 11.e4 Be4 (better 11...Ra5 12.Rb8 Qb8 13.ef5 Qa7–+) 12.Bb5 Bg2?? (better 12...cb5 13.f3 Bf5–+) 13.Bc6?? (13.Qg4 Nf6 14.Qg2 cb5 15.Qg7 Rg8=) 13...bc6 (13...Ke7 14.Bd5 Qd5 15.Rb8 Bh1 16.Qd2–+) 14.Nf3?? (better 14.Qg4 Bh1 15.Qg7=+) 14...Bh1 (better 14...Nh6 15.Rg1 Bf3 16.Qf3 0-0–+) 15.Kd2 (15.Qb1 Ke7 16.Ne5–+) 15...Bf3 16.Qf3 (16.Qb1 Ke7 17.Qb7 Kf6 18.Qb8 Qb8 19.Rb8 g5–+) 16...Nf6 (16...Ne7 17.Qf4 0-0 18.c3–+) 17.Qf4 (17.Qa3 Qc7 18.Ra7 Qf4 19.Ke2 Nfd7–+) 17...Ne4 18.Ke3 (18.Ke1 0-0 19.f3 Nd6–+) 18...Nd6 (18...0-0 19.Kf3–+) 19.h4 (19.Kf3 0-0–+) 19...0-0 20.f3 Qc7 21.Kd3 Qb7 22.Ra5 Nc4 (better 22...Qb4 23.Ra8 e5 24.Qe5–+) 23.Rc5 Qb4 24.c3 Qb1 25.Ke2 Qc2 26.Kf1 Nd2 (26...Nd7 27.Rc6 Ra8 28.Rc8 Rc8 29.Kg1 Ra8 30.Qc1 Qc1 31.Kf2 Qf4 32.Ke1 Qf3 33.h5 Ra1) 27.Kg2 Ne4 28.Kh3 Nc5 29.dc5 Qc3 30.Kg4 f5 31.Kh3 Qc5 (31...Nd7 32.Qg3 Rb8 33.f4 Qc1 34.Qf3 Rb2 35.Qg2 Rb3 36.Kh2 Qf4 37.Kh1 Rb1 38.Qg1 Qh4 39.Kg2 Rb2 40.Kf3 Ne5 41.Ke3 d4) 32.Qe5 Kh8 (32...Qf2 33.Qg3 Qg3 34.Kg3 f4 35.Kg4 h5 36.Kh3 d4 37.Kg2 Rd8 38.Kf1 d3 39.Kf2 d2 40.Kg2 d1Q 41.Kh2 Rd2 42.Kh3 Qf3) 33.h5 h6 34.Qe6 f4 35.Qg6 d4 36.Kg4 Nd7 37.Kh3 (37.Kh4 d3 38.Qg4 d2 39.Kh3 d1Q 40.Kh2 Qf2 41.Qg2 Qdg1 42.Kh3 Qgg2) 37...Ne5 38.Qg2 (38.Qg4 Ng4 39.fg4 Qc2 40.g5 Qf2 41.gh6 Qg3) 38...d3 39.Kh2 (39.Qf2 Qd5 40.Kg2 d2 41.Qf1 d1Q 42.Kg1 Nf3 43.Kg2 Qg5 44.Kh1 Qf1) 39...Nf7 (39...Rf5 40.Qe2 de2 41.Kg2 e1Q 42.Kh2 Rh5 43.Kg2 Qe2) 40.Qd2 (40.Kh1 Qc1 41.Kh2 d2 42.Qf2 d1Q 43.Qg2 Ng5 44.Qf1 Qcc2 45.Qg2 Qf1 46.Qc2 Nf3) 40...Qh5 41.Kg2 Ne5 42.Qf2 Nc4 (42...Nc4 43.Kg1 d2 44.Qd4 Qf3 45.Kh2 Qg3 46.Kh1 Ne3 47.Qd2 Qh3 48.Kg1 Qf1 49.Kh2 Ng4) 0–1. peteywheatstraw (1610) – lemonbloodycola, gameknot.com, 2014.

5.e3 e6 (5...Nf6 6.c4=) 6.Bd2 (6.Ba3 Ba3 7.Ra3 Nf6=) 6...Nf6=+ 7.Nf3 Bd6 8.h3 (8.c4 b6=+) 8...0-0 9.Be2 (9.c4 b6=+) 9...Ne4 (9...cb5 10.ab5 Qc7 11.Bd3-/+) 10.Nc3=+ Nd2 (10...Nc3 11.Bc3 Qc7 12.Qd2-/+) 11.Nd2 (11.Qd2 Bb4 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 cb5-/+) 11...c5 (better is 11...e5-/+) 12.Nb3 (better is 12.dc5 Be5 13.Ndb1-/+) 12...cd4–+ 13.ed4 (13.Qd4 Bc2 14.Bd1–+) 13...Bb4 14.0-0 Bc3 15.Nc5 Ba1 16.Qa1 b6 17.Nd3 Nd7 18.c3 Rc8 19.Nf4 Qc7 20.Nh5 Qc3 21.Qc3 Rc3 22.g4 Bd3 23.Nf4 Be2 24.Ne2 Rc2 25.Ng3 Rd2 26.Rc1 (26.Ra1 Rd4 27.Kf1 Nc5–+) 0–1. Zuzu – pcmvr (1640), internet, 2005.

4.e3 c5

5.c4 dc4 6.Bc4 Nf6 7.Nf3 b6 8.Ne5 (8.0-0 e6+=) 8...e6= 9.Qf3 Ra7 10.Nc6 Nc6 11.bc6 Be7 (11...e5 12.Nc3 Bg4 13.Qg3+/-) 12.Bb2 0-0 13.0-0 (13.Na3 Ba6+=) 13...Qd6 (13...Rc7 14.d4+=) 14.d4 (14.Na3 Qd2 15.Rab1 Qb4+=) 14...Rc7 15.Bb5 c4 (15...Rd8!?+/-) 16.Nd2 (16.Bc4?! A) worse 16...Rc6 17.Ba3 Qc7 18.Be7 Rc4 19.Bf8 (worse 19.Bf6 gf6 20.Qf6 Bd7+/-) 19...Kf8 20.Na3+-; B) 16...Qc6 17.Qc6 Rc6=) 16...Qb4? (better 16...c3 17.Bc3 Nd5+-) 17.Nc4 Nd5 (17...Qb3+-) 18.e4 Nf6 (18...Rc6 19.Bc6 Qc4 A) 20.Bd5?! ed5 21.Rfc1 de4 22.Qe4 Qe6 23.Qe6 Be6+- (worse 23...fe6 24.Rc7 Bd6 25.Rc6+-); B) 20.ed5+-) 19.Ba3 (19.Ba3 Qc4 20.Bc4 Ba3 21.Qa3 Rc6 22.Bb5+-) 1-0. wgr069 (2185) - BORISOV_1982 (2085), Rated Rapid game, lichess.org, 2021.

5.c4 d4 6.Bd3 b6 (6...e5 7.Nf3=) 7.Nf3+= Nd7 (7...Bb7 8.0-0+=) 8.Be4 Ra7 9.ed4 Ndf6 (9...Ngf6!? 10.Bc6 cd4+–) 10.Bc6+– Bd7 11.Ne5 Rc7 (11...cd4 12.Bd7 Rd7 13.Nd7 Qd7 14.0-0+–) 12.Nd7 (12.dc5 bc5 13.Qf3 Bc6 14.Nc6 Qa8+–) 12...Nd7 13.dc5 g6? (13...bc5 14.d4 cd4 15.Qd4 Qc8+–) 14.Bb2 Ngf6 (14...f6 15.cb6 Rc6 16.bc6 Nb6 17.Qb3+–) 15.cb6 Rc8 (15...Rc6 16.bc6 Nb6 17.Qb3+–) 16.b7 Rb8 17.Be5 Bg7 (17...e6 18.Qf3 Bg7 19.Bd7 Nd7 20.Bg7+–) 18.Bb8 (better 18.Bd7 Qd7 19.Bb8 Qb7 20.Be5 Qg2 21.Rf1+–) 18...0-0 (18...Qb8 19.0-0 0-0+–) 19.Ba7 Nb8 (19...Qc7 20.d4+–) 20.d4 Ng4 (20...Nfd7 21.0-0 Qc7+–) 21.Qg4 1–0. DEFFM – GuestYQDR, freechess.org, 2018.

4.e3 Bd7

5.Na3 e5 6.Rb1 (6.Bb2 f6=) 6...Nf6 7.c4 Be7 8.Qb3 (8.bc6 Bc6 9.Nf3 Nbd7=+) 8...0-0 9.d4 (9.bc6!? Bc6 10.Nf3-/+) 9...ed4–+ 10.ed4 (better 10.Nc2!?–+) 10...Bb4 11.Kd1 Ne4 12.Be3 Qe7 (better 12...Nc3!? 13.Kc1 Nb1 14.Kb1 dc4 15.Bc4 Ba3 16.Qa3 cb5 17.ab5–+) 13.Ra1 f5 (better 13...Qf6 14.cd5 Bg4 15.f3 Nc3 16.Kc1 Re8–+ (16...cd5?! 17.Nc2=+)) 14.f3?? (14.cd5 cd5 15.Bd3 Be6-/+) 14...f4 (better 14...Nc3 15.Kd2 f4 16.Bf4 Nb5 17.Kc1 Nd4–+) 15.c5?? (better 15.fe4 fe3 16.Bd3–+) 15...fe3 16.fe4 (16.Ra2–+) 16...Qe4 (better 16...Rf1 17.Ke2 Ra1–+) 17.Ke2 (17.Ne2 Bg4 18.Nc2–+) 17...Rf2 18.Kd1 Rf1 19.Ke2 Ra1 (19...Qg2 20.Ke3 Qd2) 20.Qe3 Qe3 (20...Re1 21.Kf2 Qe3) 21.Ke3–+ Ra3 22.Kf4 Ra1 (22...Bd2 23.Ke5 Re3 24.Kd6 Re6 25.Kc7 cb5 26.ab5 Bf4 27.Kb7 Rea6 28.b6 Bc6 29.Kc8 Nd7) 23.g3 Be1 (23...Rf1 24.Ke3–+) 24.Kf3 cb5 25.ab5 Bb5 26.Kg2 Bd3 (26...Ra2!? 27.Kh3 Bd7 28.g4–+) 27.Nf3 Be4 28.Re1 Bf3 29.Kf2 Re1 30.Ke1 Nc6 31.Kd2 0–1. afsharian – gautom (1700), lichess.org, 2019.

5.Bb2 cb5 6.ab5 e6 7.Nf3 f6 8.c4 Bb4 9.Nc3 Ne7 10.Qb3 Qb6 11.cd5 Bc3 12.dc3 ed5 13.c4 Be6 14.Nd4 (14.Bd4 Qc7 15.c5 Nd7+–) 14...0-0?? (better 14...Nd7+=) 15.c5!+– (15.c5 Qc5 16.Ne6+–; 15.Ne6?! Qe6 16.cd5 Qf7+–) 1–0. Burns,Chris – Post,Martin, Wanganui Chess Club A–Reserve NZL, 2004.

5.Bb2 Nf6=.

5.c4 Nf6 6.Nc3 e5 7.Bb2 (7.Nf3 Bg4+=) 7...d4+= 8.ed4 ed4 9.Qe2 Be6 (9...Be7 10.Ne4 0-0 11.Bd4 cb5 12.ab5 Bb5 13.Qe3 Ne4 14.Qe4–+) 10.Ne4= d3 (better is 10...Be7=) 11.Nf6?? (11.Qd3 Ne4 12.Qe4+/-) 11...gf6?? (better is 11...Qf6 12.Qe5 Qe5 13.Be5 Bc4–+) 12.Qd3+/- Nd7 13.Nf3 Qb6 14.Bd4 c5+/- 15.Bc3 Qc7 16.0-0-0 0-0-0 17.Qe4 b6 18.Ng5 f5?? 19.Qa8 Nb8 20.Bh8 (20.Bh8 Bh6 21.Bf6 Bg5 22.Bg5+–) 1–0. Wall,Bill – Blossom,Don, Dayton OH, 1983.

5.c4 Nf6 6.d4 e6=.

5.c4 Nf6 6.f3 e5=+ 7.d4 e4 (7...ed4 8.Qd4 Bb4 9.Kf2=+) 8.Be2 g6 (8...dc4!? 9.Bc4 cb5 10.ab5 Qc7=) 9.Qb3 Bb4 10.Bd2 Bd2 (10...Qe7 11.bc6 bc6 12.Bb4 ab4 13.a5=) 11.Nd2 b6 (11...0-0!?+=) 12.cd5+– cd5 13.Nh3 (13.fe4 de4 14.Ne4 Be6 15.Nf6 Qf6+–) 13...0-0 (better 13...Bh3!? 14.gh3 Ra7=) 14.Nf4+– Bf5 15.h3 (15.fe4 de4 16.0-0 Ra7+–) 15...g5+= 16.g4 gf4 17.gf5 Qd7 (17...Re8 18.Rg1 Kh8 19.fe4 Ne4 20.Ne4 Re4 21.ef4=+) 18.fe4 de4 19.ef4 Opening the d–file gets Black a lot of play (19.Nc4!? Qd5 20.Qa3+–) 19...Qd4= 20.Ra3 (20.Rd1 Qb4=) 20...Rd8 21.Qc3 e3 (better 21...Kf8=+) 22.Qe3 Qb4 23.Ra2 (better 23.Rb3 Qa4 24.Rg1 Kh8 25.Nc4 Qa1 26.Kf2+–) 23...Ne4?? (better 23...Nbd7=) 24.Rg1 (24.Qb6 Rd2 25.Rg1 Kh8 26.Rd2 Qd2 27.Kf1 Qf4 28.Bf3 Qf3 29.Ke1 Nc6–+) 24...Kf8 25.Kf1 (better 25.Qe4 Nd7 26.Rg2+–) 25...Nd2–+ (25...Rd2 26.Rd2 Nd2 27.Kg2=+) 26.Kg2 Ne4 (26...Ra7!? 27.Qb6 Qe4 28.Kg3–+) 27.Bf3-/+ Rd2?? (better 27...Re8 28.Qd3 Nd7 29.Qd7 Rad8-/+) 28.Rd2+– Nd2 (28...Qd2 29.Qd2 Nd2 30.Ba8+–) 29.Ba8 Nd7 (29...Nc4 30.Qd3 Nd6 31.Rd1+–) 30.Rd1 (better 30.Qd3 Ne4 31.Be4 Qe7+–) 30...Nc4 31.Qd4 (31.Qd4 Nf6 32.Qf6 Ne3 33.Kh1 Nd1 34.Qh8 Ke7 35.Qe5 Kf8 36.f6 Kg8 37.Qg5 Kf8 38.Qg7 Ke8 39.Bc6 Kd8 40.Qg8 Kc7 41.Qf7 Qe7 42.Qe7 Kc8 43.Qd7 Kb8 44.Qb7) 1–0. lindsey000 – bananapippa, gameknot.com, 2017.

5.Be2 cb5 6.ab5 Qb6 (6...e5 7.Bb2 e4 8.Bd4=) 7.Nc3+= Nf6 8.Ba3 Nc6?? (better 8...e5+=) 9.bc6+– Bc6 10.Nf3 e6 11.Bf8 Rf8 12.Rb1 Qc7 13.0-0 Ke7 14.Ne1 (14.Nb5 Bb5 15.Rb5 Rfb8+–) 14...Rfb8 15.f4 a4 16.f5 e5 17.Ra1 d4 18.Na2 (18.ed4 ed4 19.Nb5 Qb6+–) 18...b5 (18...Qd6 19.ed4 Qd4 20.Kh1+–) 19.c3 (19.Nb4 de3 20.de3 Kf8+–) 19...Ne4 (better 19...dc3!? 20.dc3 Be4+–) 20.cd4+– ed4 21.Qc2 b4 22.f6! (22.ed4?! Qd6 23.Qd3 Nf6+–) 22...Kf8 (22...Nf6 23.Qc5 Double attack (23.ed4 Zwischenzug); 22...gf6 23.ed4 Zwischenzug) 23.Nb4 Rb4 24.Nd3 a3?? (better 24...Rbb8 25.Bf3 Qd6+–) 25.Nb4+– Ba4 (25...Rc8 26.Rfc1 Nf6 27.Nc6 Qd6+–) 26.Qc7 (26.Qc7 Nf6 27.Ra3+–) 1–0. Akrapovik – markpolo982, lichess.org, 2020.

4.e3 e5

5.Ba3 Ba3 6.Na3 Be6 7.d4 Nd7 8.c4 Qe7 9.c5 (9.Nf3 Qb4 10.Qd2 ed4 11.Nd4 Nc5= (11...Qa4?? 12.Nac2 Qa1 13.Na1+–)) 9...ed4 10.ed4 Bg4 11.Be2 Ngf6 12.f3 Bf5 13.Kf2 0-0 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 Rfe8 (better is 15...Rae8=+) 16.Nh3? (16.Ne2=) 16...Ne4?? (better is 16...Nc5 17.dc5 Qc5 18.Kf1 Re3-/+) 17.fe4+= de4? 18.Qe3+– Nf6 19.Ke2 Nd5 20.Qg3 e3 21.Rhc1 Qe4 22.Rc4 Rad8 23.Rd1 Re6 24.Ng5?? Nf4–+ 25.Ke1 Ng2 26.Ke2 Nf4 27.Ke1 Qh1 (28.Qg1 Qg1#) 0–1. Nickel,Juergen – Seipel,Juergen, Schleswig Holstein–chE, 1990.

5.Ba3 Ba3 6.Na3 Nf6 7.d4 +=.

5.Ba3 Bd6 6.c4 (6.d4 Nf6=) 6...dc4 (6...Nf6 7.d4=) 7.Bc4 Nf6 8.Qb3 (8.d4 cb5 9.Bb5 Nc6 10.de5 Be5 11.Qd8 Kd8=) 8...0-0 9.Nf3 cb5 (9...c5 10.d3=) 10.ab5 (10.Bf7 Kh8 11.ab5 e4+=) 10...Qe7 (10...Bg4 11.Ng5 Bh5 12.Nc3+=) 11.Qc2 (11.Bd6 Qd6 12.d4 ed4 13.Nd4 Nbd7=) 11...Nbd7 (11...Ba3 12.Ra3 Bg4 13.Ng5+=) 12.Ng5 (12.Bd6 Qd6 13.d4 ed4 14.Nd4 Nb6=) 12...Nb6 13.Bd3 Increases the pressure on h7 (13.0-0 Nc4 14.Qc4 Ba3 15.Ra3 Rd8+=) 13...h6 14.Bd6 (14.Nh7 Nh7 15.Bh7 Kh8+=) 14...Qd6 15.Ne4 (15.Nh7 Nh7 16.Bh7 Kh8+=) 15...Ne4-/+ 16.Be4 f5 17.Bf3 e4 (17...Rd8 18.0-0-/+) 18.Be2+= Be6 19.Nc3 Rfc8 (19...Nd5 20.Nd5 Qd5 21.f3+=) 20.0-0 Rd8 21.Rfd1= Qc5 22.d4 ed3 23.Rd3 a4 24.Rd8 Rd8 25.Qb2 Bb3 26.h3 Nc4 27.Qc1 Nb6 28.Qb2 Qb4 29.Bd1 Nc4 30.Bb3? ab3–+ 31.Ra4 Qa4!! 32.Qb1 Qb4 33.Ne2 b2 (33...b2 34.Kh2 Nd2 35.Qf5 Nf1 36.Kh1 b1Q 37.Qe6 Kh7 38.Nc1 Qc1 39.Qf5 Kh8 40.Qc5 Ng3 41.Kh2 Qg1 42.Kg3 Qe4 43.f3 Qg6 44.Kh4 Qf2 45.g3 Qfg3#) 0–1. De Visser,Arno – Martinez, rapid, 1979.

5.Bb2 Nd7 6.Na3 Ngf6 7.Nf3 e4 8.Ne5 Ne5 9.Be5 Bd6 10.Bd6 Qd6 11.d4 (11.Be2 0-0=) 11...Qb4-/+ 12.Qd2 Qb2 13.Qc1 Qc3 14.Ke2 c5 15.Qe1 Qb4 16.Qb4 ab4 17.Nb1 cd4 (17...Bd7 18.dc5 Ra4 19.Ra4 Bb5 20.Kd2 Ba4 21.c3-/+) 18.ed4=+ Bf5 (18...Bd7 19.Kd2=+) 19.h3 (19.Kd2 Ra5=) 19...0-0 (19...Rc8 20.Kd2 Kd8 21.Ke3 Rc2 22.a5-/+) 20.Ke3 Rfc8 21.g4 Bd7 22.Ra2 h5 23.g5 (23.gh5!? Ra5 24.Be2=+) 23...Ne8-/+ 24.Be2 Nd6 25.Bh5 Nf5 26.Kd2 Nd4 27.Bg4 Bg4 28.hg4 Nb5! 29.a5 (29.ab5 Ra2 Pinning (29...Ra2 Deflection)) 29...Nd4 30.c3? (30.Rh3–+) 30...bc3 31.Nc3 (31.Ke3 Ne6 32.Rc1 Rc4–+) 31...Nf3 (31...Nf3 32.Kc2 d4–+) 0–1. gregorgysi (2570) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

5.Bb2 Nd7 6.c4 Ngf6 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Qe7 9.cd5 cd5 10.0-0 0-0 11.Nc3 Re8 12.Qc2 Nf8 13.Qb3 Be6 14.d4 e4 15.Ne5 N8d7 16.Ba3 Ba3 17.Nd7 (worse is 17.Ra3 Ne5 18.de5 Nd7-/+) 17...Qd7 18.Qa3 b6 19.Rfc1 Bg4 20.Bg4 Ng4 21.h3 Nh6 22.Qb3 Red8 23.Ne2 Rac8 24.Rc6 Rc6 25.bc6 Qc7 (25...Qc6!? 26.Rc1 Qd6+/-) 26.Rb1+– Qc6 27.Qb6 Qe8? (better is 27...Qb6 28.Rb6 Kf8+–) 28.Qa5 1–0. pierred (2840) – mgilbert (2540), net–chess.com, 2015.

5.Bb2 Nd7 6.d4 ed4 7.ed4 Ngf6 8.Bd3 Be7 9.Nf3 0-0 10.0-0 Re8 11.Nbd2 Bd6 12.c3 Nf8 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Qd6 15.Ra1 Bg4 16.bc6 bc6 (worse is 16...Qc6 17.Bb5 Qc3 18.Rc1+/-) 17.Rb1 Ne4 18.Qc2 f5? (better is 18...Nd2!? 19.Nd2 Be2 20.Be2 Re2=) 19.Ne5+/- Bh5 20.f3 (20.Ne4?! fe4 21.Be2 Be2 22.Qe2 Nd7 23.Nd7 Qd7=) 20...Nd2 21.Qd2 Bg6 22.f4 Nd7 23.Qe2 (23.Rb7 Re7+/-) 23...Ne5 (23...Rab8!?+=) 24.fe5+/- (24.de5?! Qc5 25.Kh1 Qc3+=) 24...Qe6 25.Qc2 Rf8 26.Rb6 f4 27.c4 (better is 27.Bg6!? hg6 28.Qe2+/-) 27...Bd3= 28.Qd3 dc4 29.Qe4 Qd5 30.Rf4? (better is 30.Qd5!? cd5 31.Rb5=) 30...Rf4-/+ 31.Qd5?? (better is 31.Qf4 c3 32.e6 Qe6 33.Rb8 Rb8 34.Qb8 Kf7 35.Qf4 Qf6 36.Qe4–+) 31...cd5–+ 32.e6 (32.Rc6 Re8–+) 32...Rf6 (32...Rc8 33.Rd6 Rf6 34.Rd5 Re6 35.Rb5 Re1 36.Kf2–+) 33.Rb5 (33.Rc6 Re8 34.h4 Ree6 35.Rc8 Kf7–+) 33...Re6 34.Rd5 (34.Rc5–+) 34...Rc6 35.Rc5 Rc5 36.dc5 Rc8 37.g4 Rc5 38.h4 (38.g5 c3 39.Kf2 c2 40.Kf3 c1Q 41.Ke4 Qc3 42.h4 Qe5 43.Kf3 Rc3 44.Kg4 g6 45.h5 Qe4) 38...c3 39.Kf1 (39.Kg2 c2 40.Kf3 c1Q 41.g5 Rc4 42.g6 Qa3 43.Kf2 Rc2 44.Kf1 Qc1) 39...c2 40.g5 (40.Ke2 Rc3 41.Kf2 c1Q 42.Kg2 Qd2 43.Kf1 Rc1) 40...c1Q 41.Kf2 (41.Ke2 Rc3 42.Kf2 Qd2 43.Kf1 Rc1) 41...Qf4 (41...Rc3 42.Kg2 Qd2 43.Kf1 Rc1) 42.Ke2 Rd5 43.g6 (43.Ke1 Rd2 44.h5 Qf2) 43...Rd2 44.Ke1 Qf2 0–1. workchess (2210) – mgilbert (2540), net–chess.com, 2015.

5.Bb2 Nd7 6.d4 e4 7.c4 Ngf6 8.Ne2 Bb4 9.Nec3 0-0 10.Qb3 Nb6 11.Nd2 Bg4 12.h3 Bh5 13.g4 Bg6 14.Be2 Qc7 15.Rc1 Rad8 16.Na2 h5 17.Nb4 ab4 18.Qb4 hg4 19.hg4 Qd7 20.a5 Nc4 21.Nc4 dc4 22.bc6 bc6 23.Rg1 Rb8 24.Qa3 Nd5 25.Bc4 Nf6 26.Be2 Qb7 27.Rc2 Qb4 28.Qb4 Rb4 29.Kd2 Rfb8 30.Rb1 Nd5 31.a6 Ra8 0–1. karoo54 – doncorleone7, kurnik, 2012.

5.Bb2 e4 6.c4 Qg5 7.cd5 cd5 8.g3 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 Nd7 11.Nh3 Qh6 12.Nf4 Ngf6 13.Nc3 Ne5 14.Ncd5 Nf3 15.Kd1 Nd5 16.Nd5 Rc8 17.b6 Rc5 (< 17...Nh2 18.Qb5 Kd8 19.Nc7+–) 18.Nc7 Kd8 19.Bd4 Qb6 20.Nb5 (20.Bc5 Qb3 (< 20...Bc5 21.Nb5+=) 21.Kc1 Bc5–+ (21...Kc7 22.Ra3 Qd5 23.Bf8 Rf8 24.Rc3 Kd7 25.d4+/-)) 20...Qe6 21.Rb1?? (better is 21.Bc5 Qb3 22.Kc1 Bc5 23.Qd1+=) 21...Qa2–+ 22.Nc3 (22.Na3 Rc2! 23.Rb2 Rb2 24.Bb2 Qb2 25.d4 Qa1 26.Kc2 Qh1 27.Nb5 Qh2 28.Kb2–+) 22...Rc3! 23.Bb6 (23.Bc3 Qb1) 23...Kc8 (24.Qc4 Rc4 25.Ke2 Qd2 26.Kf1 Rc2 27.Kg2 Qf2 28.Kh3 f5 29.Rbg1 Qh2 30.Rh2 Rh2) 0–1. Morgan,Wilf – Smart,Michael (1960), BCF–chT3a, 2000.

5.Bb2 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 c6 5.a4 a5).

5.c4 d4 6.Bb2 Bb4 7.Nf3 Bg4 (7...de3 8.fe3 f6 9.Qc2=) 8.h3 Bf3 9.Qf3 (worse 9.gf3 de3 10.fe3 Qh4 11.Ke2 Qc4 12.d3 Qe6-/+) 9...Nf6 (9...Bc5 10.Be2=) 10.Bd3 (10.Qg3 0-0 11.Qe5 de3 12.fe3 Re8+=) 10...0-0= 11.0-0 Qd6 12.ed4 ed4 13.Ba3 (13.g4 Re8=+) 13...Nbd7=+ 14.Bb4 ab4 15.Bf5 g6 (15...Nb6 16.Rc1 Na4 17.g3-/+) 16.Bd7=+ Nd7 17.d3 Ne5 18.Qg3 Qc5 (18...f5 19.f4 Nd7 20.Re1=+) 19.Nd2 f5 20.Nb3 Qd6 21.Rfe1 (21.f4!? Nd7 22.Qf2=) 21...f4=+ 22.Qh4 Rf5 (worse 22...Nd3 23.Re7 h6 24.Rb7+/-) 23.Re4 (23.a5 Raf8 (worse 23...Nd3 24.Red1+=) 24.bc6 A) 24...Nd3 25.Qe7 (worse 25.cb7 Ne1 26.Re1 d3=+) 25...Qe7 26.Re7 bc6 27.Nd4+/-; B) 24...bc6-/+) 23...c5-/+ (23...Nd3? 24.Rd4 Qe6 25.Rd8 Rd8 26.Qd8 Rf8 27.Qd3+-) 24.f3 (better 24.Rae1!?-/+) 24...Nd3-+ 25.a5 Nb2 (25...Re5 26.Rd1 Re4 27.fe4-/+) 26.Rc1 (26.Re7 Rh5 27.Qe1 Nc4-/+) 26...d3 27.Qe1 Rd8 28.Qd2 (28.Ra1 Nc4 29.Rc4 d2 30.Nd2 Qd2 31.Qe6 Kh8=+) 28...Na4 29.Rce1 Nc3 (29...Kf7 30.Qf2 g5 31.Kh2-+) 30.Re6 Qc7 (30...Qf8-/+) 31.b6 (31.Re7 Rd7 32.b6 Qc6 33.Re8 Kf7=+) 31...Qd7 (better 31...Qf7-+) 32.Nc5?? (better 32.Re7 Qc6 33.Rc7=) 32...Qd4 (32...Rc5 33.Kh2-+) 33.Qf2 (33.Kh2 Rc5 34.a6-+) 33...Ne2 (better 33...Qc5 34.Re8 Re8 35.Re8 Kf7 36.Qc5 Rc5-+) 34.R1e2 (better 34.R6e2 Qc5 35.Re8 Re8 36.Re8 Kf7 37.a6+=) 34...Qa1?? (34...Qc5 35.Re8 Re8 36.Re8 Kf7+=) 35.Re1+- Qa5 (35...Qc3 36.Nb7 Rb8 37.Re7+-) 36.Re8 (36.Nb7 d2 37.Na5 Ra5 38.Re8 Re8 39.Re8 Kf7 40.Qd2 Ra1 41.Kh2 Ra5 42.Qd7 Kf6 43.Qe7 Kf5 44.Rf8) 36...Rf8 (36...Re8 37.Re8 Kf7 38.Nb7 Qa1 39.Qe1 Qe1 40.Re1+-) 37.Rf8 (better 37.Nb7 Rde8 38.Na5 Rd8+-) 37...Rf8 38.Qd4 (better 38.Ne6 b3 39.Nf8 Kf8 40.Qh4 Qb6 41.Kh2+-) 38...b3 (38...d2 39.Qd5 Kh8 40.Qe5 Kg8+-) 39.Ne6 White prepares c5 (39.Re7 Rf7 40.Re8 Rf8 41.Qd5 Kg7 42.Ne6 Kh6 43.Qa5 Rf5 44.Qc3 Kh5 45.Rh8 h6 46.Rh6 Kh6 47.Qh8) 39...Qe1-+ 40.Kh2 Qe6 41.Qd3 Qb6 (41...b2 42.Qb3 Re8 43.Qb2-+) 42.c5 Qc5 (42...Qb4 43.Qd5 Rf7 44.Qd1-+) 43.Qb3 Rf7 44.h4 (44.Qa2 b5-+) 44…Kg7 0-1. zembelek (2065) - dedek (2095), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.c4 Nf6 6.Bb2 Bd6 7.Nf3 Qe7 8.d4 e4 9.Nfd2 Nbd7 (9...dc4 10.Nc4 Bb4 11.Bc3=) 10.Be2 0-0 11.0-0 Re8 12.Ba3 Ba3 13.Na3 Nf8 (13...c5 14.Qb3=) 14.Qb3 (14.c5 Bd7+=) 14...h5 (14...Bg4 15.Bg4 Ng4 16.h3=) 15.Rfc1 h4 (15...Bg4 16.Bg4 Ng4 17.h3+=) 16.h3 Be6 17.bc6 bc6 18.cd5 cd5 19.Nb5 Rec8 20.Qb2 g5 (20...N8d7 21.Nb3+=) 21.Nb3+/- Qb4 22.Rc3 (22.Qa2 Rc1 23.Rc1 N8d7+/-) 22...N6d7 (22...Rc3 23.Nc3 Rc8 24.Nb5=) 23.Rac1 (23.Rc8!? Rc8 24.Qa2+/-) 23...Rc3 24.Nc3 (worse 24.Rc3 Nb6 25.Rc1 Na4=+ (25...Qa4 26.Nc5 Qb4 27.Qa2+/-); 24.Qc3?! Qc3 25.Nc3 Nb6+=) 24...f5 25.Bb5 g4 26.hg4 fg4 27.Na2 Qe7 28.Nc5 (28.Qd2 g3+/-) 28...Nc5+= 29.Rc5 g3 30.fg3 (30.Nc3!? Qd8 31.Bc6+=) 30...hg3= 31.Nc3? (better 31.Kf1=) 31...Qh4-+ 32.Ne2?? (32.Qa2-+) 32...Bg4 (better 32...Qh2 33.Kf1 Qh1 34.Ng1 Nd7-+) 33.Kf1?? (better 33.Ng3 Qg3 34.Bc6-/+) 33...Ra7 (better 33...Qh1 34.Ng1 Nd7 35.Rc2 Rf8 36.Rf2 Rf2 37.Qf2 gf2 38.Kf2 Qh4 39.Kf1-+) 34.Ng1?? (better 34.Ke1+=) 34...Rf7-+ 35.Ke1 Qh1 36.Rd5 Qg1 37.Kd2 Rf2 (37...Rf2 38.Kc3 Qe1 39.Kc4 Be6-+) 0-1. jhonores (2255) - ElAnomaly (2275), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.c4 Nf6 6.Bb2 Bg4 7.Be2 Bf5 (7...Be2 8.Ne2 dc4 9.Be5 cb5 10.ab5=) 8.g4 (better 8.Be5 Nbd7 9.Bc3+=) 8...Be4 9.f3 Bg6 (9...Ng4 10.h4 Be7 11.Qb3 Bh4 12.Kf1–+) 10.g5 (10.Be5 dc4 11.Bc4=) 10...Nh5 (10...Nfd7 11.h4=+) 11.h4?? (better 11.f4 ef4 12.Bh5 Qg5 13.Bg6 Qh4 14.Kf1 hg6 15.Qe2 fe3 16.Qe3 Kd8 17.cd5 Qc4 18.Ke1 Qd5 19.Nf3+–) 11...Nf4?? (better 11...Ng3 12.Rh3 Ne2 13.Qe2 dc4 14.Qc4 Bd3-/+) 12.ef4+– ef4 13.Nc3 (13.Nh3 h6 14.bc6 bc6 15.cd5 hg5 16.dc6 Rh4+–) 13...Bc5 (13...h6 14.cd5 hg5 15.dc6 bc6 16.h5+–) 14.Nh3 (14.cd5 cd5 15.d4 Bb4+–) 14...h6? (14...dc4 15.h5 Bf5 16.Bc4+–) 15.Nf4 (15.d4 Be7 16.Nf4 hg5 17.Ng6 fg6 18.bc6 bc6 19.cd5 Rh4 20.Rh4 gh4 21.dc6 h3+–) 15...hg5 (15...Qc7 16.d4 Qf4 17.dc5 hg5 18.cd5 Qg3 19.Kf1+–) 16.Ng6 fg6 17.Na2 (17.bc6!? bc6 18.cd5 Rh4 19.Rh4 gh4+–) 17...gh4 (17...Rh4 18.Rh4 gh4 19.Qc2+–) 18.Bg7 (18.Qc2 Qd6+–) 18...Rh7 (18...Qc7 19.d4 Qg7 20.dc5 dc4 21.Rc1+– (21.Bc4?! Nd7+–)) 19.Be5 (19.d4 Bd6 20.Be5 Be5 21.de5 Qg5+–) 19...g5 (19...dc4 20.Qc2 Qg5 21.Bb8+–) 20.Qc2 Re7? (20...Qe7 21.Qg6 Rf7 22.Bb8 Rb8 23.bc6 dc4+–) 21.Qg6 Kd7 (21...Rf7 22.f4 g4 23.Bg4 dc4 24.Bh5+–) 22.Bf6 (22.Qf5!? Ke8 23.f4 Re5 24.fe5 Qe7 25.Qc8 Qd8 26.Bh5 Ke7 27.Qb7 Nd7+–) 22...Re6 23.Qf7 (23.Bd8 Rg6 24.Bg5 Rg5 25.cd5 Rg1 26.Rg1 Bg1+–) 23...Re7 (23...Be7 24.Bg5 Qh8 25.Nc3+–) 24.Be7 Qe7 25.Qe7 (25.bc6 Nc6 26.Qd5 Kc7+–) 25...Ke7 (25...Be7 26.Nc3 dc4 27.Bc4+–) 26.Nc3 (26.f4 cb5 27.fg5 bc4+–) 26...Nd7 (26...dc4 27.f4 Nd7 28.fg5+–) 27.bc6 bc6 28.cd5 cd5 29.Nd5 Kd6 30.Bc4 (better 30.Ne3+–) 30...Ne5 31.d4 (better 31.Ba2 Bd4 32.Rb1 Nf3 33.Ke2+–) 31...Nc4+– 32.dc5 Kd5 33.0-0-0 Kc5 34.f4 (better 34.Rdg1 Kb4 35.Rg5+–) 34...gf4= 35.Rh4 Kb4?? (better 35...Rf8=) 36.Rf4+– Rc8 37.Rdd4 (better 37.Kc2!? Kc5 38.Rf5 Kb4 39.Rd4+–) 37...Kb3+– 38.Rf3 Ka4 39.Kd1 (39.Kc2 Kb5+=) 39...Kb4 (39...Kb5 40.Rff4=) 40.Ke2 (40.Kc2 a4=) 40...Kc5 (better 40...Rc6=) 41.Kd3?? (better 41.Rff4 Re8 42.Kd3 Re3 43.Kc2+=) 41...Ne5–+ 42.Ke3 (42.Ke4 Nf3 43.Rd5 Kb4 44.Kf3–+) 42...Nf3 43.Ra4 (43.Re4 Rf8–+) 43...Kb5 44.Ra3 Ne5 (44...Kb4 45.Ra1 Rc3 46.Ke4–+) 45.Rb3 Ka6 (better 45...Kc5–+) 46.Ra3 (46.Kd4 Nc6 47.Kc5 Nb4 48.Kd4–+) 46...Nc4 47.Kd4 Na3 48.Kd5 Nc2 49.Ke4 Rh8 50.Kd3 Nb4 51.Kc4 Kb6 52.Kb3 Rh4 (52...Kc5 53.Kb2 Rh2 54.Kc3 Rc2 55.Kb3 Kb5 56.Ka3 Kc4 57.Ka4 Ra2) 53.Ka4 Na6 (53...Kc5 54.Kb3 Rh2 55.Kc3 Rc2 56.Kb3 Kb5 57.Ka3 Kc4 58.Ka4 Ra2) 54.Ka3 Kb5 55.Kb3 Rh3 56.Kc2 Kc4 57.Kb2 (57.Kd2 Rd3 58.Ke2 a4 59.Kf2 a3 60.Kg2 a2 61.Kf2 a1Q 62.Ke2 Qd1 63.Kf2 Qc2 64.Ke1 Rd1) 57...Nc5 (57...Rh2 58.Kb1 Kc3 59.Ka1 Nb4 60.Kb1 Rh1) 58.Ka2 (58.Kc2 Rd3 59.Kb2 Rd2 60.Kc1 Kc3 61.Kb1 Rb2 62.Kc1 Nd3 63.Kd1 Rd2) 58...Kb4 (58...Rh2 59.Kb1 Nd3 60.Ka1 Kb3 61.Kb1 Rh1) 59.Kb2 Rh2 60.Kc1 Kc3 61.Kb1 (61.Kd1 Rf2 62.Ke1 Nd3 63.Kd1 Rd2) 61...Na4 62.Ka1 Kb3 63.Kb1 Rh1 0–1. afsharian – ikl3, lichess.org, 2018.

5.d4 Bd6 6.c4 Bb4 7.Bd2 ed4 8.Bb4 ab4 9.Qd4 dc4 10.Qd8 Kd8 11.Bc4 Bd7 (11...Bd7 12.Bf7 Ke7=). pushtiu (2330) – pcmvr (2830), net–chess.com, 2011.

5.d4 e4 6.c4 Nf6 7.Nd2 Bb4 8.Bb2 0-0 9.cd5 Nd5 10.Rc1 (10.Ba3 Re8+=) 10...Nd7 (10...cb5 11.Bb5 Bd7 12.Bc4-/+) 11.bc6+= bc6 12.Rc6 N5b6 (12...N7b6 13.Rc1-/+) 13.Ne2 Bb7 (13...Nf6 14.Rc1+=) 14.Rc1= Rc8 (14...Nf6 15.Ng3=) 15.Ng3 (15.Bc3 Qe7+=) 15...Nf6 16.Be2 (16.Bb5 Rc1 17.Bc1 Qd5=) 16...Qd7 The isolani on a4 becomes a target 17.Bb5 Bc6 18.Rc6 Rc6 19.Bc6 Qc6 20.0-0 Na4 21.Ba1 Nb6 22.Qc1?? (better is 22.f3+=) 22...Qc1–+ 23.Rc1 Bd2 24.Rc6 Nbd5 0–1. thecurator – Szkodnikow_i_ofiar, ChessWorld.net, 2015.

5.Nf3 Bd6 6.Bb2 Nd7 7.c4 Ngf6 8.g4 (8.d4 e4 9.Ne5 Qc7=+) 8...0-0 (8...dc4 9.g5 Nd5 10.bc6 bc6 11.Bc4-/+) 9.g5 Ne8 10.cd5 (10.Nc3 Nc7=+) 10...cd5-/+ 11.Qb3 (11.d3 Qe7-/+) 11...Nc5 12.Qc2 (12.Qd1 e4 13.d4 Bg4 (13...ef3?! 14.dc5 Bc5 15.Rg1=+) 14.dc5 Bf3–+) 12...e4 13.Nd4 Qg5 14.h4 (14.d3 Nd3 15.Bd3 Qg2–+ (< 15...ed3 16.Qd3 Bh3 17.Nd2-/+)) 14...Qe7 (14...Qh5 15.Bc3–+) 15.Nc3 Be6 16.h5 Rc8 17.h6 g6 18.Ne6 (18.Rc1 Nf6–+) 18...fe6 19.f4? (better is 19.d4 Nd7 20.Rc1–+) 19...ef3 20.0-0-0 Ne4 21.Bd3 N8f6 22.Kb1 Nf2 23.Rdg1 Nh1 24.Bg6 hg6 25.Qg6 Kh8 26.Rh1 Qh7 (27.Qh7 Kh7–+) 0–1. Accardo,Francesco (2095) – Vignato,Giovanni (2130), Ischia op, 2000.

5.Nf3 Bd6 6.c4 Nf6 7.cd5 cd5 (7...e4 8.Nd4 c5 9.Nb3=) 8.Bb2 Bg4 9.h3 Bf3 10.Qf3 Nbd7 11.Be2?? (11.Nc3 e4 12.Qd1 Rc8=) 11...0-0 (better 11...e4 12.Qf5 g6 13.Qd5 Nd5 14.Bh8 f6–+) 12.0-0 Rc8 13.Nc3 Nb6 14.Rfc1 Nc4 (better 14...Qd7 15.e4 d4=+) 15.Bc4+– Rc4 (15...dc4 16.Qb7 Re8 17.Rab1+–) 16.Nd5 Rc1 17.Rc1 e4? (better 17...Nd7!?+–) 18.Nf6 (18.Bf6?! ef3 19.Bd8 Rd8+–) 18...gf6 (18...Qf6 19.Qf6 (19.Bf6?! ef3 20.Bc3 Rc8+–) 19...gf6 20.Bf6+–) 19.Qe4 (better 19.Qg4 Kh8 20.Rc8 Bh2 21.Kh1 Be5 22.Rd8 Rd8 23.Be5 fe5 24.Qe4 Rd2 25.Qb7 Kg7+–) 19...Kh8 (19...Qd7 20.Qd4 Qe6 21.Qf6 Qf6 22.Bf6+–) 20.Qf5 (better 20.Qb7 Be5 21.d4+–) 20...Be5 (20...Be7 21.Bd4 Qd6 22.Rc8 Rc8 23.Qc8 Kg7 24.Qb7+–) 21.Be5 (better 21.d4 Re8 22.de5+–) 21...fe5 22.Qe5 f6 23.Qc3 (23.Qf4!? Qd2 24.Rc7 Qd1 25.Kh2 Qh5 26.Rb7 Qe5+–) 23...Rg8 24.d4 Qf8 (24...Qd5 25.g3 Qf3 26.Qc4+– (26.Qa5?! Rg3 27.fg3 Qe3 28.Kf1 Qc1 29.Ke2 Qc4 30.Ke3 Qc1 31.Ke4 Qh1 32.Kf5 Qd5 33.Kf6 Qd6 34.Kf7 Qd7 35.Kf8 Qd4+–)) 25.Qa5 Qg7 (25...Qa3 26.Qc7 b6 27.Rf1 Qa4 28.Qb6+–) 26.g3 Qd7 (26...h5 27.Rc7 Qg6 28.Qb6 Qb1 29.Kg2 Qe4 30.Kf1 Qd3 31.Ke1+–) 27.Qc7 (27.Qb6 Rg7 28.Qf6 Kg8+–) 27...Qh3 (27...Qe6 28.a5+–) 28.Qf4 Qe6 29.Rc7 Rb8 (29...Rg6 30.Rb7 Qb3 31.Rb8 Kg7 32.Qf5 Qd1 33.Kg2+–) 30.Rh7! Kh7 31.Qb8 Qg4 (31...Qd5+–) 32.Qb7 Kg6 33.Kg2 f5 34.Qc6 Kg5 35.b6 (35.f3 Qf3 36.Kf3 f4 37.ef4 Kh5 38.g4 Kh4 39.Qh6) 35...f4 36.ef4 Kh5 37.Qf3 Kh6 (37...Qf3 38.Kf3 Kg6 39.d5 Kf7 40.b7 Kg7 41.b8Q Kf6 42.Qf8 Kg6 43.Qg8 Kf6 44.d6 Kf5 45.Qf7) 38.Qg4 Kh7 39.b7 Kh6 40.b8Q Kh7 41.Qe5 Kh6 42.Qeh5 (42.Qgh5) 1–0. Abdullaevich (1945) – orangepig111 (1960), lichess.org, 2020.

5.Nf3 e4 6.Nd4 Qf6 7.Be2 (7.Nc3 c5 8.Nde2 Qg5=) 7...c5=+ 8.Nb3 Nd7 (8...Bd6 9.d3 Qg6 10.g3=+) 9.0-0 (9.d3 Qg6 10.0-0 Ne5=) 9...Bd6 10.g3 (10.f4 Ne7=) 10...Be5 (10...Qe6 11.f3=+) 11.c3 (11.Nc3 Bc3 12.dc3 Ne7= (worse 12...Qc3 13.Rb1 Qe5 14.Bb2+–)) 11...Ne7 12.f3 Qg6 (better 12...Qe6!?=+) 13.fe4+= Bg3 14.Bh5 Qg5 15.Bf7 (15.hg3 Qg3 16.Kh1 Nf6 17.ed5 Qh3 18.Kg1 Nh5-/+ (worse 18...Qh5 19.Qh5 Nh5 20.c4+=)) 15...Kd8 16.Qh5 Qh5 17.Bh5 Be5 (17...Bd6!? 18.ed5 Nf6+–) 18.d4+– c4 (18...cd4 19.ed4 Bc7 20.e5+–) 19.N3d2 (19.de5?! cb3 20.ed5 Nd5+–) 19...Bf6 (19...Bb8 20.ed5 Nf6 21.Bf3 Ned5 22.Nc4+–) 20.ed5 Nd5 21.Nc4 N7b6 (21...Rf8 22.e4 N5b6 23.Nb6 Nb6 24.Ba3+–) 22.Nd6 Ke7 (22...Rf8 23.c4 (worse 23.Nc8 Rc8 24.Kh1 Be7 25.Rf8 Bf8+–) 23...Nb4 24.Bf3+–) 23.Ba3 (23.Ba3 Kd7 24.Nf7+– (worse 24.Nc8 Kc8 25.e4 Ne3+–)) 1–0. DEFFM – proshare, freechess.org, 2018.

5.Nf3 Bg4 6.h3 Bf3 7.Qf3 =.

5.Bb2 Bd6

6.c4 Qe7 7.Qb3 (7.d4 dc4 8.Bc4 e4=) 7...Be6 8.Nf3 Nd7 9.d4 e4 (9...dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4=) 10.Nfd2= f5 (10...Bb4 11.c5=) 11.Nc3 (11.c5!? Bc7 12.bc6 bc6 13.Qb7+=) 11...Ngf6 12.h3 (12.c5 Bc5 13.bc6 bc6 14.dc5 d4=) 12...Bb4 (12...f4 13.ef4 Bf4 14.Ba3=) 13.c5 (13.Ba3 Ra7=) 13...0-0 (13...Nc5!? 14.dc5 d4-/+) 14.Be2 (14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Qf7=) 14...g5 (14...Qf7 15.0-0=) 15.b6 f4 16.0-0-0 (16.Ba3 Ba3 17.Qa3 fe3 18.fe3 Ne8=) 16...g4 (16...fe3 17.fe3 Rae8 18.Na2=) 17.hg4 (17.ef4!? Rae8 18.hg4 Ng4 19.Na2+/-) 17...Ng4= 18.Bg4 Bg4 19.Rde1 fe3 (19...Bc5 20.f3 ef3 (worse 20...Bb6 21.fg4 fe3 22.Re3+=) 21.ef4 Qg7 22.Nd5 Qf7 23.dc5 cd5 24.gf3 Rfc8+-) 20.fe3 (20.Re3 Rf2 21.Nce4 Rg2 22.Rg3 Rg3 23.Qg3=+ (23.Ng3?? Bd2 24.Kd2 Rf8-+)) 20...Rf2 (better 20...Bc5 21.Nd5 cd5 22.dc5 Qc5 23.Kb1 Rf2=+) 21.Nce4+/- Bd2 (21...Rg2!? 22.Reg1 Rg1 23.Rg1 h5+=) 22.Nd2 Nf6 (22...Rg2 23.Reg1 Rg1 24.Rg1+/-) 23.e4+- Rd2 24.Kd2 Ne4 25.Kc1 Qg5 26.Kb1?? (better 26.Qe3 Qe3 27.Re3+/-) 26...Nd2-+ 27.Ka2 Nb3 28.Kb3 Rf8 29.Re5 (29.Bc1 Qg6 30.Be3 Qd3 31.Ka2 Be2-+) 29...Rf5 (29...Qd2 30.Bc3 Bd1 31.Rd1 Qd1 32.Kb2 Rf2 33.Re2 Qe2 34.Bd2 Qd2 35.Kb3 Qe3) 30.Rhe1 (30.Re8 Kf7 31.Rh8 Qe3 32.Bc3 h5 33.Rh7 Kg6 34.R7h5 Bh5 35.Rb1 Be2 36.Kc2 Rf2 37.Rb4 Bg4 38.Kb3 Bd1 39.Ka3 Qc3 40.Rb3 Qb3) 30...h5 (better 30...Re5 31.Re5 Qd2 32.Ka2-+) 31.Bc1 (31.Re8 Rf8 32.Rf8 Kf8-+) 31...Qh4 (better 31...Re5!? 32.Bg5 Re1 33.g3-+) 32.Re8 Kf7 33.Bh6 (33.R8e3 Qf2 34.Re7 Kg6-+) 33...Qg3 34.R1e3 (34.R8e3 Qg2 35.Rd3 Rf1 36.Rf1 Qf1-+) 34...Qg2 35.R3e7 (35.R8e7 Kg6 36.R7e6 Rf6 37.Rf6 Kf6-+) 35...Kg6 36.Re6 (36.Rh8 Rf1 37.Rg7 Kf5 38.Rf8 Ke4 39.Rf1 Qf1 40.Re7 Kd3 41.Re3 Kd4-+) 36...Rf6 37.Rg8 (37.Rf6 Kf6 38.Kc3 Bd1-+) 37...Kf7 38.Rf6 Kf6 39.Bg5 Kf5 40.Rf8 Ke4 (40...Kg5 41.Ka3 Qd2 42.Re8 Qb4 43.Ka2 Qc4 44.Kb2 Qd4 45.Ka2 Qa4 46.Kb2 Qb4 47.Ka2 a4 48.Re3 Qd2 49.Kb1 Bf5 50.Ka1 Qe3 51.Ka2 Qb3 52.Ka1 Qa3) 41.Re8 (41.Kc3 Qg3 42.Kb2 Kd4-+) 41...Kd4 42.Be3 Kd3 43.Bf4 Qc2 44.Ka3 Qc3 45.Ka2 Qc4 (45...Kc2 46.Re2 Be2 47.Be5 Bc4) 46.Kb2 (46.Ka1 Kc2 47.Re2 Be2 48.Bc1 Qa4 49.Ba3 Qa3) 46...Qb4 47.Kc1 (47.Ka2 Kc2 48.Re2 Be2 49.Bc1 Bc4 50.Ka1 Qb1) 47...Qa3 48.Kb1 Qb3 (48...Bf5 49.Re4 Be4 50.Be5 Ke3) 49.Ka1 Qa4 (49...Kc2 50.Re2 Be2 51.Be5 Qa4) 50.Kb2 Qf4 (50...Qb4 51.Kc1 Qa3 52.Kb1 Bf5 53.Re4 Be4 54.Be5 Ke3) 51.Re7 (51.Re5 Qe5 52.Kb1 h4 53.Ka2 Kc2 54.Ka3 Qa1) 51...Bf5 (51...Qb4 52.Ka2 Kc2 53.Re2 Be2 54.Ka1 Qa4) 52.Rb7 (52.Re1 Qd2 53.Ka3 Kc4 54.Re7 Qd3 55.Kb2 Qc2 56.Ka3 Qb3) 52...Qb4 53.Ka2 Kc2 54.Ra7 (54.Re7 Qa4) 54...h4 (54...Qa4) 55.Ra5 Qb2 (55...Qa5) 0-1. zembelek (2005) - merbit (2015), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.c4 f5 7.Nf3 Qc7 (7...Nd7 8.c5 Bc7 9.Be2+=) 8.c5+= Bc5 9.Be5 Qe7 10.Qc2 Nf6 11.Nc3 0-0 12.Rc1 Nbd7 13.Bf6 (better 13.Bf4+=) 13...Nf6 (better 13...Rf6 14.Be2 Ba3=) 14.Nd5!+/- Nd5 (14...cd5 15.Qc5 Discovered attack; 14...Nd5 15.Qc5 Discovered attack) 15.Qc5 Qc5 16.Rc5 Nb4 (better 16...Nb6!? 17.bc6 Na4+/-) 17.bc6+- bc6 18.Bc4 Kh8 19.Ng5 (19.Ne5!? Ba6+-) 19...h6 20.Nf7?? (20.Nf3 Be6+-) 20...Kh7?? (better 20...Rf7 21.d4 Re7-/+) 21.Nd6 (21.Ke2 f4+-) 21...Ba6 22.Ba6 (22.Ra5?! Rfd8 23.Ra6 Na6 24.Nf5 Nc5+/-) 22...Ra6 (22...Na6 23.Ra5 Nb4 24.Ra8 Ra8 25.Nf5 Ra4+-) 23.Nf5?? (better 23.Ke2+-) 23...Nd3-+ 24.Ke2 Nc5 25.g4 Na4 26.Rb1 (26.Ra1 Nb6 27.d4-+) 26...Rf5! 27.gf5 Nb6 28.e4 (28.d4 a4-+) 28...a4 29.Kd3 a3 30.Ra1 a2 31.Kc3 Na4 (31...Ra3 32.Kc2-+) 32.Kb4 (32.Kc2 Nc5 33.e5 Ra3-+) 32...Nb2 33.d4 Nd3 34.Kc3 (34.Kb3 Nf2 35.e5 Nd3-+) 34...Nf2 35.e5 Ne4 (35...Ng4 36.Kb2-+) 36.Kb4 (36.Kb2 Ra4 37.Ra2 Rd4-+) 36...g6 (better 36...Ng5!? 37.Kc3-+) 37.f6 Kg8 38.Kc4 (38.Kb3 c5 39.Ra2 Ra2 40.Ka2 cd4-+) 38...Kf7 39.Kd3 (39.Kb3 c5 40.d5 Nd2 41.Kc3 Nf3 42.e6 Kf6-+) 39...Ng5 40.h4 (40.Kc4 Nf3 41.h3 Ra4 42.Kc3 Nd4-+) 40...Ne6 (40...Nf3!? 41.Kc3-+) 41.Kc4 (41.Kc3 g5 42.hg5 hg5-+) 41...Nc7 (41...g5 42.hg5 hg5 43.Kc3-+) 42.Kc5 Nd5 43.Kd6 (43.Kc4 Ne3 44.Kd3 Ra3 45.Kd2 Nf5-+) 43...Nb4 (43...g5 44.hg5 hg5 45.Kd7-+) 44.Kd7 (44.e6 Kf8 45.Kd7 Ra7 46.Kd8 Ra8 47.Kd7 Nd5-+) 44...Nc2 (better 44...Ra7 45.Kd6 Nc2 46.e6 Kf8-+) 45.Ra2 (45.e6 Kf6 46.e7 Ra7 47.Kd6 Re7 48.Rf1 Kg7 49.Ke7-+) 45...Ra2 46.e6 (46.Kc6 Nd4 47.Kd5 Nf3-+) 46...Kf6 47.e7 Ra7 48.Kc6 Re7 49.d5 Re4 50.d6 Rh4 51.d7 Rd4 52.Kc7 Rd7! 53.Kd7 h5 (53...h5 54.Kd6 h4 55.Kc5 h3 56.Kc4 h2 57.Kc3 g5 58.Kc2 g4 59.Kd3 g3 60.Kc2 g2 61.Kb3 g1Q 62.Kb4 Qd4 63.Ka5 h1Q 64.Ka6 Qc6 65.Ka5 Qdc3) 0-1. zembelek (2165) - amayak (2190), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

6.c4 Bf5 7.Be2 Ne7 8.Nf3 f6 (8...e4 A) 9.Bg7? Rg8 (9...ef3?! 10.Bh8 fe2 11.Qe2=+) 10.Bd4 ef3 11.gf3 dc4-+; B) 9.Nd4=) 9.0-0 0-0 10.Nh4 (10.d4 e4 11.Nfd2 Qc7=) 10...Be6=+ 11.Qc2 Nd7 12.d4 White intends c5 12...e4 (12...ed4 13.Bd4 Rc8 14.cd5 Nd5 15.Rd1=) 13.g3 Rc8 (13...Bb4 14.Bc3=) 14.c5 Bb8 (14...cb5 15.Qd1 Bc5 16.dc5 b4=) 15.Qb3 (15.b6!?+=) 15...g5 (15...b6 16.cb6 Nb6 17.Ba3=+) 16.Ng2= Bh3 (16...b6!? 17.cb6 Qb6=) 17.Nd2+= Ng6 (better 17...f5!?+=) 18.Ne4+- Kg7 19.Nd2 h5 Black plans g4 (19...f5 20.Bc3+-) 20.f4 (20.Bc3 Bg4 21.f3 Bh3+-) 20...g4 (20...h4 21.fg5 hg3 22.hg3+-) 21.Rf2 (21.f5 Ne7+-) 21...Bg2 22.Kg2 h4 (22...Re8 23.Re1+-) 23.Nf1 (23.Bg4 hg3 24.hg3 f5+-) 23...f5 24.Kg1 (24.Bc3 hg3 25.hg3 Bc7+-) 24...Nf6 25.Bd3 Qd7 (25...Ne4 26.Be4 fe4 27.Qd1+-) 26.Qc2 (26.Bc3 Ne4 27.bc6 bc6 28.Be4 de4 29.Ba5 hg3 30.hg3 Ba7+-) 26...Ne7 (26...Ne4 27.Be4 fe4 28.Bc3+/-) 27.Qd2 (27.gh4 Ne4 28.Rg2 Kf7+-) 27...Rh8 (27...Ne4 28.Be4 (28.Qa5?! Nf2 29.Kf2 Kf7+=) 28...fe4 29.Qa5 hg3 30.Ng3+-) 28.Qa5 Rh5 29.Rg2 Rch8 30.gh4 Rh4 31.Qd2 (31.Ng3 Qe6 32.Qd2 Kf8+-) 31...Ne4 (31...Kf7 32.a5+-) 32.Be4 de4?? (better 32...fe4 33.Qe2 Ng8+-) 33.d5 Kg6 (33...Kf7 34.dc6 Qd2 35.Rd2 bc6 36.Bh8 Rh8 37.b6+-) 34.Bh8 Rh8 35.d6 (35.dc6!? Qd2 36.Rd2 bc6+-) 35...Nd5 36.Qd4 cb5 (36...Nf6+-) 37.Qd5 1-0. zembelek (2105) - vielsalmov (2055), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.bc6 Nc6 7.Bb5 =+.

6.Nf3 Nd7 =.

6.Nf3 Qe7 7.c4 Nf6 8.Nc3 (8.c5 Bc5 9.Be5 0-0=+) 8...0-0 (8...d4 9.Ne2 (9.ed4? ed4 10.Qe2 dc3 11.Bc3 0-0–+) 9...c5 10.Rb1=+) 9.d4 e4 10.Nd2 Bb4 (10...Bg4 11.Qb3 dc4 12.Bc4=) 11.Be2 (11.bc6 bc6 12.Be2 Nbd7=) 11...Bf5 (11...dc4 12.Bc4 Be6 13.0-0=+) 12.h3 (12.0-0 Qe6=) 12...Nbd7 (12...dc4 13.Bc4 Be6 14.0-0=+) 13.c5= Bc3 14.Bc3 g5 (14...Qe6 15.g4 Bg6 16.h4 cb5 17.ab5+–) 15.b6 (15.Nb3 cb5 16.Bb5 b6+/-) 15...Bg6 (15...Rfe8!?+/-) 16.Nb3+– Ne8 (16...Bf5 17.Na5 Rfb8 18.Nb3+–) 17.Na5 Nb8 18.Nb3 f5 19.a5 f4 20.Kd2 (20.0-0!? Na6+–) 20...Ng7 21.Bg4 h5 22.Be2+/- h4 23.Bg4 Qf6 24.Rf1+/- Bf5 25.Qe2 f3 26.gf3+/- Bg4 27.fg4 Qf3 28.Rh1 Qf2 29.Raf1 Qe2 30.Ke2 Nd7 31.Rf8 Kf8 32.Rf1 Ke7 33.Be1 Ne6 34.Bf2 Nb8 35.Bg1 Na6 36.Bh2+– Nb4 37.Bd6 Ke8 38.Rf6 Kd7 39.Rf7 Kc8 40.Re7 1–0. Fredek (2090) – Szvaccs, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

6.Nf3 f6 7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 9.c4 Bb4 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 Be6 12.c5 0-0 13.Be2 Nd7 14.0-0 f5 15.Qc2 Kh8 16.bc6 Nc6 17.Rfb1 Nb4 18.Qb3 Nf6 (better 18...b6!? 19.cb6 Rb8=) 19.Na2+/- Na2 20.Ra2 Rb8 21.Rab2 f4 22.ef4 Bg4 (22...Bf5!?+/-) 23.Bg4+- Ng4 24.h3 Nf2? (better 24...Nh6+-) 25.Kf2 Rf4 26.Kg1 Qh4 (26...Rf8 27.Rf1 Qg5 28.c6+-) 27.g3 Qg5 28.Nf1 (better 28.Qe3 Rf5 29.Qg5 Rg5 30.Rb7 Rf8+-) 28...Rbf8 (28...Rf3 29.Qa2+-) 29.Nh2 Rf3?? (better 29...e3 30.Qb7 h6+-) 30.Nf3 Qg3 (30...Rf3 31.Qb7 h5 32.Qc7+-) 31.Rg2 Qf3 32.Qf3 ef3 (32...Rf3 33.c6 Rf8 34.cb7+-) 33.Rf2 Rf4 (33...g5+-) 34.Rb7 (better 34.c6 Rf8 35.c7 h6 36.Rb7 Kh7+-) 34...g5 35.Rd7 Rd4 (35...Rf6+-) 36.Rf3 (36.Rf3 Kg8 37.c6 Rb4 38.c7 Rb1 39.Rf1 Rc1 40.Rc1 Kf8 41.c8Q; 36.Rb2 f2 37.Kf1 Rd1 38.Kf2 Rd2 39.Rd2 g4 40.Re2 g3 41.Kg3 Kg8 42.Re8) 1-0. muhammadaudii (2125) - mohamad19680000 (2120), lichess.org, 2020.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Bf3 8.Bf3 Nf6 9.Be2 Nbd7 10.c4 Nc5 (10...0-0 11.d4=+) 11.cd5 cd5 12.0-0 e4 13.Nc3 Bc7 14.Qc2 Qd6 15.g3 h5 16.Kg2 (16.Rac1 h4 17.Nd5 Nd5 18.Qc5 hg3 19.fg3 Qh6+=) 16...Ng4 (16...h4 17.f4=+) 17.h3 (better is 17.Ba3 Rd8 18.Ne4 de4 19.Bc5+/- (19.Qc5?! Qc5 20.Bc5 Rd2=)) 17...Nh2?? (better is 17...Nf2 18.Rf2 Qg3 19.Kf1 Qh3 20.Rg2 Rc8=+) 18.Rh1 (better is 18.Kh2!? h4 19.Rg1+–) 18...Nf3+/- 19.Qd1 (better is 19.d3!? ed3 20.Bd3+/-) 19...h4 20.g4 Ne5 21.d4 ed3 22.Bf1?? (better is 22.Bf3 Nc4 23.Rb1-/+) 22...Nc4–+ 23.Ba3 (23.Bc1 Qe5 24.Qe1–+) 23...Bb6 (better is 23...Ne3 24.Kg1 Nd1 25.Rd1 Qe5 26.Bc5 Qc3–+) 24.Bd3? (24.Qd3 Rd8 (< 24...Na3 25.Qd5 Rh6 26.Ra3+=) 25.Bc5 Bc5=+) 24...Qe5?? (24...Na3 25.Be2 Ne6 26.Qd5 Qd5 27.Nd5 Bc5-/+) 25.Bc4+= dc4 26.Bc1?? (26.Qd5 Qc3 27.Bc5 Bc5 28.Qc5+/-) 26...Qc3–+ 27.Ra3 Qe5 28.Qc2 Qd5 29.Kf1 (29.e4 Qe6 30.Be3–+) 29...Qh1 30.Ke2 Qh3 31.Qc4 0-0 32.e4 Qg4 33.f3 Qg2 34.Ke3 Qg1 35.Ke2–+ Qg2 (better is 35...Qh2 36.Kd1 Rad8 37.Qd5 Qh1 38.Kc2 Qg2 39.Kb1 Rd5–+) 36.Kd1?? (36...Rfd8 37.Qd5 Rd5 38.ed5 Rd8 39.Bf4 Rd5 40.Kc1 Qg1 41.Kb2 Qd4 42.Kc2 Qd1 43.Kc3 Rd3 44.Kb2 Na4 45.Ra4 Rb3 46.Ka2 Qb1#; 36.Ke3 Na4 37.Qd4 Qg1 38.Ke2 Qd4 39.Be3 Qb2 40.Bd2 Rfd8 41.Rd3 Rd3 42.Kd3 Rd8 43.Ke2 Qd2 44.Kf1 Qf2#) 0–1. OPA – NightClub, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.c4 Nf6=+

7.d4 Bb4 8.Bc3 ed4 9.ed4 (better is 9.Bb4!? ab4 10.Qd4=) 9...0-0-/+ 10.cd5 (10.Bd3 Bg4 11.Ne2 Be2 12.Be2 dc4 13.Bc4 Re8 14.Kf1 Ne4 15.Bb4 ab4-/+) 10...Re8 11.Be2 Nd5 12.Qc2 (better is 12.Bb4 ab4 13.Kf1-/+) 12...Qg5 13.g3 (13.Kf1 Nf4 14.g4 Ne2 15.Ne2 Bg4 16.Ng3–+) 13...Nc3 14.Nc3 Qd5 (15.f3 Re3–+) 0–1. Istvanny – pcmvr (1960), internet, 2007.

7.d4 ed4 8.Qd4 dc4 9.Bc4 0-0 =.

7.d4 ed4 8.Qd4 c5 =.

7.Nf3 e4 8.Nd4 0-0 9.Qb3 c5 10.Nc2 d4 (10...Be6!?=+) 11.ed4= Re8 12.d5 Bg4 (12...Ng4 13.h3 Ne5 14.Be2=) 13.Ne3+= Nbd7 14.Nc3 (14.d3 Bc7+=) 14...Ne5 15.Be2 (15.h3 Bh5=) 15...Be2=+ 16.Ne2 Nd3 17.Kf1 Qd7 (better 17...Nd7=+) 18.Nc1?? (better 18.Bf6 gf6 19.Ng3+–) 18...Nf2?? (better 18...Nb2 19.Qb2 Be5-/+) 19.Kf2+– Ng4 20.Ng4 (20.Kg1 Ne5+–) 20...Qg4 21.Ne2 f5 (21...Bf4 22.h3 (worse 22.Nf4 Qf4 23.Kg1 Qd2+–) 22...Qf5 23.Nf4 Qf4 24.Ke2+–) 22.Qh3 (22.g3 Rad8+–) 22...Qg5 (22...Qh3 23.gh3 f4 24.Rae1+–) 23.Bc3 f4 24.Ke1 (24.Rae1 Be5 25.Be5 Re5+–) 24...e3 25.d3 Qg6 (25...b6 26.Rf1+–) 26.Rd1 Kh8 (26...b6 27.Rf1 Rf8 28.Rf3+–) 27.Rf1 Rf8 28.Qh4 (better 28.d4+–) 28...Be7?? (28...Qg2 29.Rg1 Be7 30.Qh7 Kh7 31.Rg2 Bh4 32.Kf1 g5+–) 29.Qe7 Qg2 (29...Rf7 30.Qe6 f3 31.Rf3 Rf3 32.Qg6 hg6 33.gf3+–) 30.Bg7! Qg7 31.Qg7 Kg7 32.Rf4 (32.Nf4 Rae8+–) 32...Kh8 (32...Rae8 33.d4 cd4 34.Rf8 Kf8 35.c5+–) 33.Rf8 Rf8 34.Nc3 Rf2 (34...Rg8 35.d6 Kg7 36.d4 cd4 37.Rd4+–) 35.d6 Rh2 (35...Rf7+–) 36.d7 e2 37.d8Q Kg7 38.Ne2 Re2 39.Ke2 h5 (39...h6 40.Qe7 Kg6 41.Qe6 Kh7 42.Rg1 h5 43.Qd7 Kh6 44.Qg7) 40.Rg1 (40.Qe7 Kg6 41.Rg1 Kf5 42.Rg5 Kf4 43.Qf6) 40...Kf7 41.Qc7 Ke6 (41...Kf6 42.Qg7 Kf5 43.Rg6 h4 44.Qf6) 42.Rg6 Kf5 43.Qf7 (43.Qf7 Ke5 44.Qf6) 1–0. afsharian – knightdropatc7, lichess.org, 2019.

7.Nf3 Qe7 8.Qb3 0-0 9.Be2 e4 10.Nd4 c5 11.Nc2 Be6 (11...dc4 12.Qc4 Nbd7 13.d4-/+) 12.Nc3 (12.Bf6!? Qf6 13.cd5=) 12...dc4-/+ 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 Nbd7 15.0-0 (15.d4 cd4 16.ed4 Rac8-/+) 15...Ne5 16.Qe2 Nd3 17.Ba3 b6 (17...Qe5 18.f4 ef3 19.gf3-/+) 18.f3 c4 (better 18...Rad8!?-/+) 19.Bd6 Qd6 20.fe4 Rae8 21.Nd4 (21.Na3 Rc8=) 21...Ne4=+ 22.Ne4 Re4 23.Qh5?? (better 23.Qf3 Qg6 24.Ra3=+) 23...Rd4-+ 24.ed4 (24.Rf5-+) 24...Qd4 25.Kh1 (25.Rf2 Qa1 26.Qd1 Qd1 27.Rf1 Qd2 28.g4 Qe2 29.h4 Qg4 30.Kh1 Qh3 31.Kg1 Re8 32.h5 Re2 33.Rf2 Qg3 34.Kf1 Qf2) 25...Nf2 26.Rf2 (26.Kg1 Nh3 27.Kh1 Qg1 28.Rg1 Nf2) 26…Qa1 (26...Qa1 27.Qd1 Qd1 28.Rf1 Qf1; 26...Qf2?! 27.Qd5-/+) 0-1. jhonores (2110) - luxaflex (2225), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2020.

7.Qb3 0-0-/+

8.Nc3 d4 9.Nd1 -/+.

8.Nf3 e4 9.bc6 bc6 -/+ (9...ef3?! 10.cb7 Bb7 11.Qb7+=).

8.Nf3 e4 9.Ne5 Re8 -/+.

8.Nc3 Be6

9.Nf3 Nbd7

10.Ng5 Bf5 11.cd5 Nc5 -/+.

10.Be2 dc4-/+

11.Qa2 Nc5 12.bc6 bc6 13.Ng5 -/+.

11.Qa2 Nc5 12.Ng5 Bd5 13.bc6 bc6 14.0-0 -/+.

11.Qa2 Nd5 12.Qb1 Nc5 13.Nd5 Bd5 14.bc6 bc6 15.Ne5 Nb3 16.Nc4 Bb4 -/+ (16...Bg2? 17.Rg1+–).

11.Qa2 Nd5 12.bc6 Nb4 13.Qb1 Nc5 14.cb7 Nbd3 15.Bd3 (15.Kf1 Rb8 16.Qc2 e4 17.Ne4 Ne4 18.Bd3 cd3 19.Qd3 Nc5–+) 15...Nd3 16.Ke2 Rb8 17.Ba3 Ba3 18.Ra3 Qe7 19.Ra1 Rb7 20.Qa2 Rfb8 21.Rhb1 Nb4 22.Qa3 Bg4 23.h3 Qd7 24.hg4 Qd3 25.Kd1 Qf1 26.Ne1 Nd3 27.Rb5 Qe1 28.Kc2 Qf2 29.Qd6 Rb5 30.ab5 Nb4 31.Kb2 Re8 32.b6 Qg2 33.e4 Qg3 34.Qd7 Rf8–+ 35.Qd6 Qf2 36.b7 Nd3 37.Kc2 Qa7 38.Nd5 h6 39.Rb1 Nb4 40.Nb4 ab4 41.Rb4 Rb8 42.Qc7 f6 43.Qc4 Kh7 44.Qc7 Qa2 45.Kd1 Qa3 46.Rb6 Qf3 47.Kc1 Qg4 48.Rf6 Qg1 49.Kc2 Qd4 50.Qb8 Qc4= 51.Kd1 Qa4 52.Ke2 Qe4 53.Kf2 Qh4 54.Ke3 Qd4?? 55.Kf3+– Qd3 56.Kg2 gf6 57.Qc7 Kg6 58.b8Q Qd2 59.Kf3 ½–½. Bonetti,Shane – Van Rooijen,Peter, email: casual, 2002.

11.Qa2 Nd5 12.bc6 Nb4 13.Qb1 bc6 14.0-0 Rb8 (14...Nc5 15.Qd1–+) 15.Qc1 (better is 15.Ne4!? Qe7 16.Neg5-/+) 15...Nc5–+ 16.Rb1 (16.Qd1 Qf6–+) 16...e4 (better is 16...Bf5!? 17.Bc4 Nbd3 18.Bd3 Bd3–+ (18...Nd3?! 19.Qc2-/+)) 17.Nd4 Ncd3 18.Bd3 Nd3 19.Ne6 (better is 19.Qc2–+) 19...fe6 20.Qc2 (20.Qd1 Nb2 21.Qg4–+) 20...Bh2! (20...Rb2?! 21.Rb2 Nb2 22.Qb2-/+; 20...Nb2?! 21.Rb2 Rb2 22.Qb2-/+) 21.Kh2 Decoy to h2 (21.Kh1 Qh4 22.Nd1 Be5 23.Kg1 Qh2) 21...Qh4 22.Kg1 Nf2 (22...Nf2 23.Rf2 Qf2 24.Kh2 Rf6 25.Kh3 Rh6 26.Kg4 Qh4; 22...Rf2?! 23.Ba3 Rb3 24.Bd6=) 0–1. Junge,Wolfgang – Grille,Walter, corr DDR–ch M615, 1978.

11.Qa2 Nd5 12.bc6 Nb4 13.cb7 (13.Qb1!? Nc5 14.0-0 bc6 15.Qd1–+) 13...Na2 14.ba8Q Qa8 15.Ra2 Rb8 (15...Nc5 16.0-0–+) 16.0-0 f6 17.Ba1 Bb4 18.Bb2 (18.Nb5 Nc5–+) 18...Nc5 19.Rc1 Qc6 20.Rca1 Nb3 21.Rd1 Rd8 22.Ba1 Bf5 23.Nb5 Bd3 24.Bd3 Rd3 25.Rc2 Qe4 26.Nc3 Rc3 27.Rc3 Bc3 28.Bc3 Qc2 29.Re1 Qa2 30.Rd1 Qa4 31.Ne1 Kf7 32.f3 Qc6 33.Kf2 Ke6 34.Nc2 a4 35.h3 Nc5 36.Rb1 Nd3 37.Ke2 h5 38.Kd1 h4 39.Ke2 g5 40.Ba5 Qc5 41.Bc3 a3 42.Rb8 a2 43.Ra8 Qb6 44.Ne1 Nc1 45.Kf2 Qb3 46.Ra6 Kf7 47.Ra7 Kg6 48.Ra2 (48.Ra8 Qd1 49.d3 Qe2 50.Kg1 Qe3 51.Kf1 Ne2 52.Rg8 Kh7 53.Rg7 Kg7 54.g3 hg3 55.Bd4 ed4 56.dc4 Qf2#) 0–1. Bonetti,Shane – Van Rooijen,Peter, email: casual, 2002.

11.Qc2 Nc5 12.bc6 bc6 -/+.

11.Qc2 Rc8 -/+.

4.e3 Bf5

5.Bb2 Nf6 6.Nf3 e6 7.c4 (7.Nd4 Bg4 8.f3 Bf5+=) 7...Be7 (7...dc4 8.bc6 Nc6 9.Bc4=+) 8.Be2 dc4=+ 9.Bc4 0-0 10.0-0 c5 11.Qb3 Nbd7 12.d4 cd4 13.Nd4 Nc5 14.Qd1 Bg6 15.Nc3 Rc8 16.Rc1 Qb6 17.Ba3 Rfd8 18.Qe2 Bd6 19.Kh1 Nce4 20.Bd6 Qd6 21.Ne4 Ne4 22.f3 Nf6 23.Rfd1 Qe7 24.Qa2 e5=+ 25.Ne2 h6 26.Rd8 Rd8 27.e4 Rd7 28.Qb2 Kh7 29.h3 Qd8 30.Qe5+/- Rd1 31.Rd1 Qd1= 32.Kh2 Qa4 33.Qc3 Nd7 34.Nf4 Qb4 35.Qd4 Nf8 36.Ng6 Ng6= 37.e5 Ne5!-/+ 38.Qe4 Ng6 39.Bf7= Qe4 40.fe4 Ne5 41.Bd5 b6 42.Kg3 g5 43.Kf2 Kg6 44.Ke3 Kf6 45.Kd4 Ng6 46.g4 Nf4=+ 47.e5 Ke7 48.Bc4 Kd7 49.Ke4 Nh3=+ 50.e6 Kd6 51.Kf5 Ke7 52.Ke5 Nf4 53.Kf5 a4 54.Ke5 a3 55.Kf5 Ng2 56.Ke4 Kd6 57.Ba2 Nf4 58.Bb3 Ne6 (59.Ba2 Nf4–+) 0–1. Heyer,Thomas – Wiltink,J, Giessen op, 1995.

5.c4 Nf6 6.d4 e6 7.Nc3 (7.Ba3 Ba3 8.Na3 0-0=) 7...Bb4=+ 8.Qb3 (8.Bd2!?=+) 8...Ne4-/+ 9.Bb2 (9.Nge2 dc4 10.Qc4 cb5-+) 9...0-0 (better 9...Qh4!? 10.g3 Ng3 11.fg3 Qe4-+) 10.Nf3=+ Nd7 11.Be2 Ndf6 (11...cb5 12.ab5 dc4 13.Bc4 Rc8-+) 12.0-0=+ Bc3 13.Bc3 cb5 14.ab5 b6 (14...dc4 A) worse 15.Qc4 Rc8 (15...Nc3?! 16.Qc3 Nd5 17.Qa3=) 16.Ba5 b6 17.Bb6 Qb6-/+; B) 15.Bc4 a4 16.Qb4=) 15.Ne5 (15.Rfc1 dc4 16.Bc4 Nc3 17.Rc3 Ne4+=) 15...Nd7 (15...dc4 16.Bc4 a4 17.Qa3 Nc3 18.Qc3=) 16.Nc6+= Qg5 17.Bb2?? (better 17.Rfc1!?+=) 17...Bh3 (17...Nd2 18.Qd1 Be4 19.f3 Nf1 20.Kf1-/+) 18.Bf3 Nd2 19.Qd1 Nf1 20.Kf1 Bf5 (worse 20...dc4 21.gh3 Kh8 22.Qa4+/-) 21.Ba3 Rfe8 22.cd5 ed5 23.Bd5 Bd3 (23...Be4 24.Be4 Re4 25.Qd3=+) 24.Kg1 (better 24.Qd3!? Qd5 25.Ne7 Re7 26.Be7=) 24...Qd5 25.Qd3 Qg5 26.g3 (26.e4 a4=) 26...Nf6 27.Rc1 Ng4 28.h3 Nh6 (28...Ne3 29.Be7 Re7 30.Ne7 Qe7 31.fe3=+) 29.h4 (29.d5 Qh5 30.Kg2 g5+/-) 29...Qf5 (29...Qg4 30.Ne7 Kh8 31.Rc6=+) 30.Qe2 (better 30.Qf5!? Nf5 31.d5+=) 30...Qe6 31.d5 Qd5 32.Rd1? (better 32.Ne7!? Re7 33.Be7=) 32...Qb3 33.Ne7 (better 33.Be7-+) 33...Re7 (better 33...Kh8 34.Qd3 Qe6-+) 34.Be7= Kh8 (34...Nf5 35.Rd8 Rd8 36.Bd8 Qb1 37.Kh2 h6 38.Bb6 a4+/-) 35.Bg5 (35.Bg5 Ng8 36.Rd8+/-) 1-0. ClayPigeons (2145) - victortorao (2170), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.e3 Nf6

5.Ba3 Bf5 6.Nf3 Bg4 7.h3 (7.d4 cb5 8.Bb5 Nc6 9.0-0 Rc8 10.h3 Bh5 11.Ra2 g5= 0.22) 7...Bh5 (7...Bf3 8.Qf3 Nbd7 9.Be2 e5 10.Bf8 Nf8 11.0-0 Ne6= –0.06) 8.d4 Nbd7 9.c4 Nb6 (9...Rc8 10.bc6 bc6 11.Nc3 e6= 0.25) 10.Nbd2 (10.c5 Nc4 11.Bc4 dc4+= 0.69) 10...Ne4 11.Qc2 (11.bc6 bc6+= 0.37) 11...Bg6 (11...Nd2= 0.19) 12.Bd3 Nd2 13.Nd2 Bd3 14.Qd3 g6 15.0-0 Bg7 16.Qb3 0-0 17.bc6 bc6 18.Be7 Qe7 19.Qb6 Rfd8 20.Qc6 Rdc8?? (better is 20...Qb4 21.Nf3 Rac8+–) 21.Qd5+– Qb4 22.Nf3 (22.Ra2 Rab8+–) 22...Rd8?! (22...Qc4 23.Qc4 Rc4+–) 23.Qb5 Qe7 24.c5 Rdb8 25.Qc4 Rb4 26.Qc2 Rab8 27.Rfb1 Qb7 28.Nd2 Rb2 1–0. Vila Vila,Ricard (1860) – Barcelo Llobet,Lluis (1740), Vic ESP, 2011.

5.Bb2 Bf5 6.Nf3 Nbd7 (6...e6!?=) 7.Nd4+= Bg4 8.f3 e5 (8...c5!? 9.fg4 cd4 10.ed4 Qc7+=) 9.bc6+/- Bf3?? (better 9...ed4 10.cd7 Bd7 11.Bd4 Rc8+/-) 10.cd7+- Nd7 11.Nf3 Rc8 (11...Bd6 12.Bb5 e4 13.Ne5 Be5 14.Be5+-) 12.Bb5 Bd6 13.Be5 (13.Be5 Qc7 14.Bd4+-) 1-0. onur604 (2320) - alamtoba (2325), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.Bb2 Bg4 6.Nf3 Nbd7 7.d4 e6 8.Nbd2 Bd6 9.Be2 Qe7 (9...0-0=) 10.Kf1 (10.c4 Bb4=) 10...0-0 (10...cb5 11.Bb5 Ne4 12.Rc1=+) 11.h3 (11.c4 c5=+) 11...Bh5 (11...Bf3 12.Nf3 cb5 13.Bb5=+) 12.g4 Bg6 13.c4 e5 14.g5 Ne4 15.cd5 cd5 16.de5 Ne5 (16...Be5?! 17.Ne5 Ne5 18.Ne4 de4 19.Qd4=) 17.Be5 Be5 18.Ne5 Qe5 19.Nf3 Qe7 (19...Qf5 20.Ke1-/+) 20.h4 (20.Qd5 Rfe8=+) 20...Rfd8 (20...Nc3 21.Qd4 Ne2 22.Ke2=+) 21.Qd4 (21.h5 Bf5=+) 21...Rac8 (21...Bh5 22.Kg2-/+) 22.Rd1 (22.h5 Bf5 23.h6 gh6 24.gh6 Nf6+=) 22...Qb4 (22...Bh5 23.Rh3 Qd7-+) 23.Qb4 ab4 24.Rd4 (24.h5!? Bf5 25.Nd4+=) 24...b3=+ 25.Rb4 Rc3 (25...Rc2 26.Nd4 (26.Rb3? Bh5-+) 26...Nd2 27.Kg1=+) 26.Nd4 Nc5 27.Bd1 Rc1 (27...Be4!? 28.Rh2 Bc2-/+) 28.Kg2= Bc2 (better 28...Rc4 29.Rb3 Nb3 30.Bb3 Rc3=) 29.Bf3?? (better 29.Bc2 Rh1 30.Nb3 (30.Kh1?! bc2 31.Nc2 Nd3+=) 30...Nb3 31.Kh1+- (31.Bb3?! Rb1=)) 29...Rh1-+ 30.Kh1 b6 (30...Nd3 31.Rb3 Bb3 32.Nb3 Nf2 33.Kh2-/+) 31.Kg2 (31.Kg1!?=+) 31...Nd3-/+ 32.Rb3 Bb3 33.Nb3 Ne1 34.Kg3 Nf3 35.Kf3 Ra8 36.Nd4 Ra4 37.Kf4 Ra2 38.f3 Kf8 39.Ke5 Ke7 (better 39...Ra3!?-/+) 40.Kd5=+ Rh2 (40...Kd7!?=+) 41.Kc6+= Rh4?? (41...Kd8 42.Kb6 Rh4 43.Ka7+=) 42.Kb6 (better 42.Nf5 Kd8 43.Nh4+-) 42...Rh3?? (better 42...Kd7=) 43.Kc7+- Rh1 44.b6 Rc1 45.Nc6 Ke6 46.b7 Rb1 47.b8Q (47.e4 f6 48.f4 fg5 49.fg5 h5 50.gh6 gh6 51.Nd4 Kf6+-) 47...Rb8 48.Nb8 h5 49.gh6! gh6 50.Nc6 h5 51.Nd4 Ke5 (51...Kf6 52.Ne2+-) 52.Ne2 h4 53.Kc6 (better 53.Nf4!? Kf5+-) 53...h3 54.Kc5 (54.Ng3 Kf6+-) 54...Kf5 (54...f5 55.Nc1+-) 55.Kd4 (55.Ng3 Kg5 56.Nf1 Kh5+-) 55...Kg5 56.Ng3 Kh4? (56...h2 57.Nh1 Kh4+-) 57.Nh1 (57.Nf1 Kg5+-) 57...h2 58.Ke4 (better 58.e4 Kh3 59.Ke3+-) 58...Kh3+/- 59.Kf4 Kg2 60.Ng3 f5?? (better 60...Kh3+/-) 61.e4+- fe4 62.fe4 Kf2 (62...h1Q 63.Nh1 Kh1 64.e5+-) 63.e5 Kg2 64.e6 Kh3 (64...h1Q 65.Nh1 Kg1 66.e7 Kh2 67.Ng3 Kg1 68.e8Q Kg2 69.Qe1 Kh3 70.Qh1) 65.e7 Kg2 (65...h1Q 66.Nh1 Kh2 67.Ng3 Kg1 68.e8Q Kg2 69.Qe2 Kg1 70.Qf1 Kh2 71.Qh1) 66.e8Q Kh3 (66...h1Q 67.Qe4 Kf2 68.Qe2 Kg1 69.Qf1 Kh2 70.Qh1) 67.Qe1 Kg2 (67...Kh4 68.Nf5 Kh3 69.Qg3) 68.Qe2 (68.Qf1) 68...Kh3 69.Qf1 (69.Qf1 Kh4 70.Qf3 h1Q 71.Qh1; 69.Nh1 Kh4 70.Qh2) 1-0. zembelek (2055) - Bagirow (2055), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.Bb2 Bg4 6.Nf3 Nbd7 7.Be2 Bf3 8.Bf3 e5 9.0-0 e4 (9...Bd6 10.Nc3=) 10.Bg4 (10.Be2 Qc7=) 10...Bd6 11.c4 (11.Bd7!? Qd7 12.Bf6 gf6 13.d3=) 11...Ne5=+ 12.Be2 h5 (better 12...Nc4 13.Bc4 dc4 14.bc6 bc6=+) 13.c5+= Bb8 14.Bd4 Nfg4 15.h3 Qh4 16.bc6 (16.hg4?? Nf3 17.Bf3 Qh2) 16...bc6 17.Nc3 (17.hg4?? Nf3 18.Bf3 Qh2) 17...Rh6 (17...Bc7 18.Rb1 (18.hg4 Nf3 19.Bf3 Qh2) 18...Nf3 19.Bf3 ef3 20.Qf3= (20.Bg7? Rg8 21.Qf3 Rg7 22.Nd5 cd5 23.Qd5 Rd8 24.Qc6 Rd7 25.Qa8 Ke7–+; 20.gf3?? Qh3 21.Be5 Be5 22.Rb8 Rb8 23.Re1 Qh2 24.Kf1 Qf2)) 18.Rb1+= (18.hg4?? Nf3 19.Bf3 Qh2) 18...Rf6?? f2 seems the pivot of the position (better 18...Nd7+=) 19.Bg4+– Ng4 20.Bf6 Nf6 (20...Bh2 21.Kh1 gf6 22.f3+– (22.hg4?? Be5 23.Kg1 Qh2)) 21.Qb3 (21.Qb3 Be5 22.Qb7+–) 1–0. onur604 (2320) – CretaChess67 (2130), lichess.org, 2020.

5.c4 Bf5 6.Nf3 e6 7.Nc3 Bb4 8.Qb3 Nbd7 9.d4 0-0 10.Be2 Ne4 11.Bb2 Ndf6 12.0-0 Bd6 13.Rac1 h5 (13...dc4 14.Qc4 Rc8 15.Qb3=) 14.Rfd1 (14.Ne4 Ne4 15.cd5 cd5+=) 14...h4 (14...dc4 15.Bc4 Ng4 16.Ne4 Be4+=) 15.Nh4 (15.c5 Bc7 16.b6+= (worse 16.Nh4 Bh2 17.Kh2 Ng4 18.Bg4 Qh4 19.Bh3 Bh3 20.Ne4 Bg4 21.Kg1 Bd1 22.Qd1 Qe4-/+)) 15...Bh7?? (15...Bh2 16.Kh2 Ng4 17.Bg4 Qh4 18.Bh3 Bh3-+) 16.Nf3 (16.c5 Bh2 17.Kh2 Ng4 18.Bg4 Qh4 19.Bh3 Nf2 20.Rd2=) 16...g6 (16...dc4!? 17.Bc4 Ng4+/-) 17.h3 Kg7 18.cd5 (18.Ne4 Ne4 19.Bd3 g5+-) 18...ed5 (18...cd5 19.Ba3+-) 19.Ne4 Ne4 20.Nd2 (20.bc6 bc6 21.Rc6 Rb8+-) 20...g5 (20...Nd2 21.Rd2 Qf6 22.bc6 bc6 23.Qb7+-) 21.Ne4 Be4 22.f3 Bg6 23.e4 (23.bc6!? bc6 24.Rc6 Rb8+-) 23...Bf4 24.Rc2 de4 (better 24...Re8!?+-) 25.d5 Kh7 (25...f6 26.dc6 (26.bc6?! ef3 27.Bd3 bc6 28.Bg6 Kg6+/-) 26...Qe8 27.cb7+-) 26.fe4 (26.dc6 Qb8+-) 26...Be4 (26...cd5 27.Bf3 Qb6 28.Bd4 Qe6+/-) 27.Bd3?? (27.dc6 Qe8 28.Rc4 Bg6 29.cb7 Rb8+-) 27...Bd3? (better 27...Qd5 28.Qc3 Rg8+=) 28.Qd3 (28.Rd3?! cb5 29.Qb5 Qe8 30.Qe8 Rae8+/-) 28...Kh6 29.Rf1?? (better 29.dc6 Qd3 30.Rd3+-) 29...Qd5= 30.Qc3 Rg8 (30...f6 31.bc6 Rac8=) 31.Rcf2 (31.g3 Rg6 32.bc6 Bd6+-) 31...Rg6 (better 31...cb5 32.h4 Qc4 (worse 32...ba4 33.hg5 Qg5 34.Qh3 Qh5 35.Qh5 Kh5 36.Rf4+/-) 33.hg5 Bg5 34.Qh3 Qh4=) 32.Rf4?? (better 32.g3 cb5 33.gf4 gf4 34.Kh2=) 32...gf4-+ 33.Bc1?? (33.Rf2 Rag8 34.Qc2 f3 35.Bc1 Kh5 36.g4 Kh4-+) 33...Re8 (33...Qg2) 34.Bf4 (34.g3 Kh7 35.Rf4 Re4-+ (35...cb5?? 36.Rh4 Qh5 37.Rh5 Rh6 38.Rh6 Kg8 39.Rh8)) 34...Kh7 35.Bd2?? (35.Qd2 Qc5 36.Rf2 Re4-+) 35...Re4 (35...Qg2) 36.Qc2?? (36.Qf3 Ra4 37.Qd5 cd5 38.Rf7 Rg7 39.Rf5-+) 36...Qe6 (36...Rc4!? 37.Bc3 Rc3 38.Rf7 Qf7 39.Qc3-+) 37.Bc3?? (better 37.Rf7 Qf7 38.Qe4 cb5 39.Qh4 Kg7 40.Ba5 ba4 41.Bc3 Kf8 42.Qa4=+) 37...Re2-+ 38.Qd3 (38.Rf7 Kg8 39.Qg6 Qg6 40.Rg7 Qg7 41.Bg7 Kg7 42.Kf1-+) 38…Reg2 (38...Reg2 39.Kh1 R2g3 40.Rf7 Qf7 41.Qe3 Qf1 42.Kh2 Qh3) 0-1. ClayPigeons (2135) - mtnmcallister (2215), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.c4 Bg4 6.Qc2 (6.f3 Bf5=) 6...e6 7.Bb2 Nbd7 8.d4 Bd6 (8...cb5 9.ab5 Bf5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 dc4 12.Qc4=+) 9.f3 (9.c5 Bb8=) 9...Bf5=+ 10.Bd3 (10.Qd2 c5=+) 10...Bd3-/+ 11.Qd3 dc4 12.Qc4 cb5 13.Qb5 Qb6 (13...Nd5!? 14.e4 Qh4 15.Ke2 Qg5-/+) 14.Nc3= Bb4 15.Nge2 (15.Kf2 Rc8 16.Nge2 0-0=) 15...Nd5 (better 15...Qb5 16.ab5 Nb6=+) 16.Rc1?? (better 16.Kf2 Rc8 17.Rhc1 Qb5 18.Nb5=) 16...Qb5-+ 17.ab5 Ne3 18.Kf2 Nc4 19.Ba1 Ndb6 20.Ne4 (20.Na4 Bd6-+) 20...0-0 21.Nc5 Bc5?? (better 21...Bd2 22.Rc2 Be3 23.Kg3 Nd6-+) 22.dc5+/- Rac8 23.Rc4?? (better 23.cb6 Nb6 24.Rhd1+/-) 23...Nc4-+ 24.Bd4 Rfd8 (24...e5!? 25.Rc1 ed4 26.Rc4-+) 25.Rc1 Na3 26.b6 Nb5 27.Be3 e5 28.Ra1 Ra8 29.Rc1 (29.Rb1 Na3 30.Rc1 Rac8-+) 29...Rdc8 30.Rb1 Na3 31.Rb3 (31.Rc1 a4 32.Nc3 Kf8-+) 31...Nc4 32.Rc3 Ne3 33.Ke3 a4 34.Nc1 f5 35.Na2 (35.Nd3 a3 36.Rc1 a2-+) 35...Kf7 36.g4 (36.c6 Rc6 37.Rc6 bc6-+) 36...g6 (36...fg4 37.fg4 Ke6 38.Kd3-+) 37.h4 (37.gf5 gf5 38.c6 Rc6 39.Rc6 bc6-+) 37...Ke6 38.c6 (38.Kd3 fg4 39.fg4 a3-+) 38...Rc6 (worse 38...bc6 39.b7 Kd6 40.bc8R Rc8 41.gf5 gf5 42.Ra3+=) 39.Rc6 bc6 40.Nb4 c5 (better 40...Rb8 41.Kd2-+) 41.b7 Rb8 (better 41...Rf8 42.gf5 gf5-+) 42.Na6 a3 (better 42...Rd8 43.gf5 Kf5 44.Nc5 a3-+) 43.Nb8= a2 44.Na6 (44.gf5 Kf5 45.Nc6-/+) 44...a1Q-/+ 45.b8Q (45.gf5 Kf5 46.b8Q Qa3 47.Kf2 Qa6 48.Qf8 Ke6 49.Qc5 Qd6 50.Qc4 Kf6-/+) 45...Qa6 (45...Qe1 46.Kd3 Qf1 47.Kd2 Qa6 48.Qg8 Kd6 49.gf5 gf5 50.Qf8 Kc6 51.Qf5 Qa2 52.Ke3-/+) 46.Qg8-/+ Kf6?? (better 46...Kd6!? 47.Qf8 Kd5 48.Qg8 Qe6 49.Qa8 Kd6 50.Qa6 Kd7 51.Qa7 Ke8 52.Qc5 h6-/+) 47.Qh8?? (better 47.Qf8 Ke6 48.gf5 Kd7 49.Qf7 Kd8 50.Qg8 Ke7 51.Qh7 Kf8 52.fg6+-) 47...Ke7 (47...Ke6 48.Qg8 Kd6 49.Qf8 Kd5 50.Qg8 Qe6 51.Qa8 Qc6 52.Qg8 Kd6 53.Qh7 f4 54.Kf2-/+) 48.Qh7+= Kd8 49.Qg8 Kc7 50.gf5 (50.Qf7 Kd8 51.Qd5 Ke7 52.gf5 gf5 53.Qe5 Qe6 54.Qe6 Ke6=) 50...Qa3= 51.Ke4? (better 51.Kf2!? Qb2 52.Kg3 gf5 53.Qf7 Kd6 54.Qf6 Kd5 55.Qf5=) 51...Qb4-/+ 52.Ke5?? (better 52.Kd3 Qb1 53.Kc3 Qc1 54.Kd3 Qd1 55.Ke3 Qd4 56.Ke2 Qb2 57.Kd3 e4 58.fe4 Qd4 59.Kc2 Qe4 60.Kc3 Qe5 61.Kd2 Qf5 62.Qh8-/+) 52...Qd4-+ 53.Ke6 Qc4 54.Kf6 (54.Ke5 Qg8 55.fg6 Qg6-+) 54...Qg8 55.fg6 Qf8 (55...Qf8 56.Ke5 Qe7 57.Kf4 Qf6 58.Ke3 Qh4-+) 0-1. zembelek (2105) - Bagirow (2055), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

4.Nf3 cb5

5.ab5 b6 6.e3 Nf6 7.Bb2 e6 8.Bd3 Bd6 9.Ne5 Qc7 10.f4 Bb7 (10...Nbd7 11.Nd7 Bd7 12.Qf3=) 11.0-0+= 0-0 12.g4 (better 12.Nc3!?+=) 12...Nbd7 13.g5 Ne4 (13...Be5 14.Be5 Ne5 15.gf6 Nd3=+) 14.Ng4 (14.Nd7 Qd7 15.Nc3 Nc5=+) 14...Ndc5 (14...a4 15.Qe2-/+) 15.Rf3 (15.Nc3 a4 16.Be4 de4=+ (16...Ne4?! 17.Na4 Ra5 18.Bd4 Rb5 19.d3+=)) 15...f5 (15...Nd3 16.cd3 Nc5=+) 16.gf6=+ Nd3 (16...Nf6 17.Nf6 gf6 18.Nc3=+) 17.cd3= Nf6 18.Nf6 (18.Rg3!? Be7 19.Nc3=) 18...gf6=+ (worse 18...Rf6 19.Bf6 gf6 20.Nc3+–) 19.Rg3 Kh8 20.Qg4 e5 21.Nc3 Rg8 (better 21...ef4 22.ef4 Bf4 23.Nd5 Bd5=) 22.Qe6+= Qe7 (better 22...Rg3 23.hg3 Qg7+–) 23.f5?? (better 23.Qe7 Be7 24.fe5 Rg3 25.hg3+–) 23...Qe6–+ 24.fe6 Rae8 25.Rf1 (25.Ba3 Ba3 26.Ra3 Rg3 27.hg3 Re6–+) 25...Re6 26.Na4 Rg3 27.hg3 Bc7 28.Kh2 Kg7 29.Kh3 (29.d4 Kg6–+) 29...Bc8 30.g4 Re8?? (30...Bb8 31.Rf2–+) 31.Kh4? (31.Rc1 Bd6=+) 31...Kg6?? (31...Be6 32.d4 Rc8 33.d3–+) 32.Ba3?? (32.Rc1!? Bd6 33.Nb6=) 32...Rg8?? (better 32...Bd8 33.Kg3 Kg5–+) 33.Rg1?? White prepares the advance g5 (better 33.Be7 Kf7 34.Bf6=+) 33...Kf7 (33...Bd8 34.Rc1 Bd7 35.Kg3–+) 34.Nc3? (34.Rc1 Rg4 35.Kh5 Rg5 (35...Ra4?! 36.Rc7 Ke6 37.Rc6 Kd7 38.Bf8=+) 36.Kh4 Bf5 37.Rc7 Kg6–+) 34...Ke6 (34...Bd8 35.Kh3–+) 35.Kh5 (35.Rh1 Bd7–+) 35...Bd7 36.g5 (36.d4 ed4 37.ed4 Kf7–+) 36...fg5 (36...Bd8 37.g6 Rg6 38.Rg6–+) 37.Rg5 (37.Kh6 d4 38.Ne4 Bb5 39.Kh7–+) 37...Rg5 38.Kg5 d4 (38...d4 39.ed4 Bd8 40.Kh6 ed4–+) 0–1. yodamo – L C, ChessWorld.net, 2009. (=1.Nf3 d5 2.b4 a5 3.b5 c6 4.a4 cb5)

5.ab5 Bd7 6.e3 Qb6 7.Nc3 g6? (7...Nf6 8.Na4 Qc7 9.Bb2+=) 8.Ba3?? (better is 8.Nd5 Qd6 9.Bc4+–) 8...e6 9.Bf8 Kf8 10.Be2 Ne7 11.0-0 Kg7 12.d4 Rc8 13.Qd3 Nf5 14.Na4 Qc7 15.Nc5 Be8 16.Rfc1 b6 17.Na4 Nd6 18.Rab1 Nd7 19.h3 f6 20.Qb3 Rab8 21.Nd2 f5 22.f3 Nf6 23.Nb2 Nh5 24.Kf2 Nc4 (better is 24...f4 25.e4 de4 26.Ne4 e5=) 25.Ndc4 Qg3 26.Kf1 dc4 27.Bc4 e5 28.d5 e4 29.Be2 Rc5 30.c4 Qh2 31.Kf2 Qg3 32.Kg1 1–0. medisaid – typ48, kurnik, 2012. (=1.Nf3 d5 2.b4 a5 3.b5 c6 4.a4)

5.ab5 Nf6 =.

3.a4 e5

4.Ba3 Ba3=+ 5.Na3 d5 6.e3 Nf6 7.d4 Qd6 (7...e4 8.Ne2=+) 8.c3 (8.de5 Qe5 9.Qd4 Qe7=+) 8...ed4-/+ 9.ed4 (9.Qd4 c5 10.Qh4 Bf5-/+) 9...Qe7 (9...Ne4 10.Bd3 Nc3 11.Qd2-/+) 10.Be2 0-0 11.Nf3 Re8 12.Ra2 Bg4 13.0-0 Nbd7 14.h3 Bh5 15.Re1 (better 15.c4!?-/+) 15...Bf3–+ 16.gf3 Nh5 17.Kh1?? (better 17.Qd2–+) 17...Nf4 18.Kh2 (18.Qb1–+) 18...Qe6 19.c4 (19.Bf1 Qe1 20.Qa1–+) 19…Qh3 (19...Qh3 20.Kg1 Qg2) 0–1. postalpeet (1975) – pvanr (2250), gameknot.com, 2015.

4.Bb2 cb5 5.ab5 (5.Be5 ba4 6.e3 d6=) 5...d6 6.e3 (6.e4 Nf6 7.Nc3 Be7=) 6...e4 (6...Nf6 7.Nf3=) 7.c4 d5 8.cd5 Qd5 9.Bc3 (9.Ra4 Bf5+=) 9...Bd7 Exerts pressure on the isolated pawn (9...b6 10.Bd4=) 10.Na3 (10.Ba5 Nf6 11.Nc3+–) 10...Ba3? (10...Qe6 11.Qa4=) 11.Ra3 (11.Bg7!? Bb2 12.Bb2+–) 11...f6 (11...Ne7 12.f3+=) 12.Qb1 (worse 12.Ba5 Bb5 13.Bb5 Qb5=+) 12...b6 (12...Bf5 13.Ra5 Ra5 14.Ba5+–) 13.Bd4+– Qd6?? (13...Ra7 14.Ne2 (worse 14.Bb6 Rb7+=) 14...Ne7 15.Ng3+–) 14.Rc3 (better 14.Qe4 Ne7 15.Qa8 Qa3 16.Qb8 Nc8 17.Ne2+– (17.Bb6?! Qc1 18.Ke2 Bb5 19.Kf3 Bf1+–)) 14...Ne7 (14...Bf5 15.Ne2 Ne7 16.g4+–) 15.Ne2 0-0 (15...a4 16.Ng3 f5+–) 16.Ng3 (16.Qe4 Bb5 17.Qa8 Nbc6+–) 16...Be8? (better 16...f5!?+=) 17.Ne4 Bg6?? (17...Qd8 18.Bc4 Kh8 19.0-0+–) 18.Bd3 (better 18.Qa2 Qd5 19.Nf6 gf6 20.Bc4+–) 18...Be4? (better 18...Qe6+–) 19.Be4+– Ra7 20.0-0 (20.Bh7 Kf7+–) 20...Nd7 (better 20...f5 21.Bf3 Nd7+–) 21.Bh7 Kh8 22.Be4 1–0. AleksandrNekhoroshik (1740) – nikito1115975 (1665), lichess.org, 2020.

4.Bb2 Bd6 5.e4 Ne7 (5...Nf6 6.Qf3=) 6.Nf3 Ng6 7.d4 ed4 (7...Qf6 8.Nbd2+/-) 8.Qd4 Bf8 (8...Bb4 9.Nbd2 f6 10.Bc4+/-) 9.Bc4 d5 (9...d6 10.0-0+/-) 10.ed5 c5 (better is 10...Qe7!? 11.Kd1 c5+–) 11.Qe3+– Qe7 12.Qe7 Ke7 13.0-0 f6 14.Re1 Kd8 15.Nbd2 Be7 (15...Nd7 16.Rad1+–) 16.Ne4 Re8 17.d6 Bf8 18.Bf7 Re4 19.Re4 Bd6 20.Rd1 Kc7 21.b6! Kd7 22.Be8 Kd8 23.Rd6 Nd7 24.Bg6 hg6 25.Nh4 g5 26.Nf5 Ra6 27.Ng7 Rb6 28.Ne6 Ke7 29.Rb6 Nb6 30.Nc5 Kf7 31.g4 Nc4 32.Rc4 b5 33.ab5 a4 34.b6 a3 35.Ba3 Kg6 36.b7 Bb7 37.Nb7 f5 38.f3 fg4 39.fg4 Kg7 40.Rc6 Kf7 41.Nd8 Ke8 42.Ne6 Kd7 43.Ra6 Kc8 44.c4 Kb7 45.Rd6 Kc8 46.c5 Kb7 47.c6 Kc8 48.Rd8# 1–0. Fredek (2090) – Recurrence, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

4.Bb2 Qe7 5.e3 d6 6.Nf3 Nd7 7.Be2 h6 8.Nc3 Ngf6 9.0-0 c5 10.d3 (10.d4 e4 11.Ne1 d5+=) 10...b6 (10...d5 11.d4 cd4 12.ed4=) 11.Nd2 Bb7 (11...d5 12.d4=) 12.Bf3 (12.e4 0-0-0+=) 12...Bf3 (12...d5!?=) 13.Qf3+/- (worse 13.gf3 d5=+; 13.Nf3?! d5=) 13...Rc8 14.Nc4 Rh7 (14...Qe6 15.e4+=) 15.Rfe1 g6 16.Nd5 Nd5 17.Qd5 Qe6 18.Qb7 Rd8? (better 18...Rb8 19.Qc6 Kd8+/-) 19.Nb6+- Nb6 (19...Rb8 20.Qd7 Qd7 21.Nd7 Kd7 22.Bc3+-) 20.Qb6 Qd7 (20...d5 21.Qa5 f6 22.e4+-) 21.Qa5 Be7 (21...Qb7 22.Reb1+-) 22.b6 (22.c4 f6+-) 22...Rb8 23.Qa6 Qb7 24.Qb7 Rb7 25.a5 Rh8 26.f4 Kd7 (26...Bf6 27.fe5 de5 28.Ba3+-) 27.fe5 de5 28.Be5 f6 29.Bc3 Rhb8 30.e4 Kc6 31.Rf1 Rf8 32.Rf3 f5 (32...Rd7 33.Raf1 h5 34.Bf6 Rf6 35.Rf6 Bf6 36.Rf6 Kb5 37.Rg6 Ka5 38.Kf2+-) 33.Rg3 g5 34.Rh3 fe4 (34...Kb5 35.a6 Rb6 36.Ra5 Kc6 37.Rh6 Bd6 38.e5+-) 35.Rh6 Kb5 (35...Kd5 36.de4 Kc4+-) 36.a6 Rb6 37.Ra5 1-0. DEFFM – GuestJZHQ, freechess.org, 2021.

4.Bb2 Qf6 5.e3 Bc5 6.f4 d6 7.Nf3 Ne7 (7...Nd7!?+=) 8.fe5+– de5 9.Be5 Qg6 (9...Qh6 10.Bc4+–) 10.Bd3 Qg2? (10...f5!?+–) 11.Rg1+– Qh3 12.Rg3 (12.Rg7?! Ng6 13.Bc3 Be7+–) 12...Qh5 (12...Qe6 13.Bg7 Rg8+–) 13.Rg7?? (better 13.Rg5 Qh3 14.Bb8 Rb8 15.Bf1+–) 13...Bg4?? (better 13...Ng6 14.Bf6 Bg4+=) 14.Rg4!+– Qg4 15.Bh8 Nd7 (15...Ng6 16.Bg6 hg6 17.Qe2+–) 16.Qe2 (better 16.Bb2!? Bd6 17.Qe2 h5+–) 16...f6 17.Nc3 (better 17.Nd4 Qg1 18.Qf1 Qf1 19.Kf1 Bd4 20.ed4+–) 17...Qg8 18.Bf6! Nf6 19.bc6 Nc6 20.Bb5 0-0-0 (20...Bb4 21.Na2+–) 21.0-0-0 (21.Bc6 bc6 22.Qa6 Kd7+–) 21...Nb4 (21...Ne4 22.Bc6 (22.Ne4?? Qa2 23.d4 Bb4 24.Nd6 Rd6 25.c4 Ba3 26.Qb2 Qb2) 22...Ba3 23.Kb1 Nc3 24.dc3 Rd1 25.Qd1 bc6 26.Qd4+–) 22.Rg1 (22.Qc4 Qc4 23.Bc4 Re8+–) 22...Qf8 23.Ne5 Qe7 24.Rg5 (better 24.Nc4+–) 24...Rd5? (better 24...Kb8 25.Qc4 Rf8+–) 25.Nd5 Nfd5 (25...Nbd5 26.Qf3 Kb8 27.Rf5 Be3 28.de3 Qa3 29.Kd2 Qc3 30.Ke2 Qc2 31.Ke1 Qh2 32.Nc4 Qg1 33.Kd2 Qh2 34.Kd3 Nb4 35.Kd4 Nc2 36.Kc3+–) 26.Rg8 (26.Qc4!? Qg5 27.Qc5 Nc6 28.Nc6 bc6 29.Qc6 Kb8 30.Qe8 Kb7 31.Bc6 Kb6 32.Bd5 Qd5 33.Qb5 Qb5 34.ab5 Kb5+–) 26...Kc7 27.Qg4 (27.Re8 Qh4 28.Qc4 Qc4 29.Nc4 Nf6+–) 27...Na2 (27...Qe5 28.Qc8 Kb6 29.Qc5 Kc5 30.d4 Qd4 31.Rc8 Nc6 32.ed4 Kd4 33.Bc6 bc6 34.Rc6 h5+–) 28.Kb1 Qe5 29.Ka2 Nb4 (29...Be7 30.Qd7 Kb6 31.Re8+–) 30.Kb3 (30.Kb3 Kb6 31.Qg5 Qh2 32.Qd8 Qc7 33.Qc7 Kc7 34.Rg7 Kb6 35.d4+–) 1–0. e4_e5_f4 (1705) – Shaman_T (1720), lichess.org, 2020.

4.c4 Bb4 5.Ba3 Nf6 6.Bb4 ab4 7.g3 (7.Qb3 Qe7=+) 7...d5-/+ 8.Qb3 Qd6 9.Bg2? (better 9.cd5 cb5 10.Bg2-/+) 9...dc4–+ 10.Qc4 (10.Qb2 0-0–+) 10...Be6 11.Qc1 Qd4 12.Ra2 (12.Nc3 bc3 13.dc3–+) 12...Ba2 0–1. rayfranke (2515) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

4.c4 cb5 5.cb5 d6 6.e4 Nf6 7.d3 (7.Nc3 d5 8.ed5 Bb4=) 7...Be7 (7...d5 8.ed5 Bb4 9.Bd2 Nd5 10.Nf3-/+) 8.Nf3= 0-0 (8...d5 9.Nbd2=) 9.h3 (9.Be2 Be6=) 9...Be6 10.Nc3 (10.Nbd2 Nbd7=+) 10...Nbd7 (10...d5 11.Ng5=+) 11.Ba3 (11.d4 d5=+) 11...Nc5 (11...Rc8 12.Qd2-/+) 12.Bc5 dc5 13.Ne5?? (better 13.Ng5 Qd4 14.Qc2-/+) 13...c4 (better 13...Qd4 14.Ne2 Qe5 15.f4–+) 14.d4?? (14.Rc1=) 14...Nd7 (better 14...Bb4 15.Ke2 Bc3–+) 15.Nc4 (better 15.Nd7 Bb4 16.Nf8 Bc3 17.Ke2 Kf8 18.d5+–) 15...Bc4 16.Bc4 Rc8 17.Qb3 (better 17.Qd3 Nb6 18.Bf7 Rf7 19.0-0-/+) 17...Nf6?? (better 17...Nb6 18.Bf7 Rf7-/+) 18.0-0+– Bb4 (18...Qd4 19.Nd5 Qe4 20.Rac1+–) 19.Rac1 Qd4 20.Nd5 Nd5 (20...Ne4 21.Nb4 Nc5 22.Qb1 ab4 23.Qb4+–) 21.ed5 (21.Bd5 Rc1 22.Rc1 Bc5+–) 21...Rfd8 22.Rfd1 Qe5 23.d6 (better 23.Qg3 Qf6 24.Qg4+–) 23...Rd6?? (better 23...Bd6 24.Bf7 Kh8 25.Rc8 Rc8+–) 24.Bf7 Kf8 (24...Kh8 25.Rc8 Rd8 26.Rcd8 Qe8 27.Re8 Bf8 28.Rf8) 25.Rc8 Ke7 (25...Rd8 26.Rdd8 Ke7 27.Re8 Kf6 28.Qf3 Qf5 29.Re6 Kg5 30.Qg3 Qg4 31.Qg4) 26.Re8 Kf6 (26...Kd7 27.Re5 g6 28.Rd6 Bd6 29.Qe6 Kc7 30.b6 Kc6 31.Rb5 h6 32.Be8) 27.Re5 (27.Qf3 Qf5 28.Rd6 Bd6 29.Re6 Kf7 30.Qf5 Kg8 31.Re8 Bf8 32.Qf8) 27...Rd1 28.Qd1 Ke5 (28...g6 29.Re6 Kg7 30.Qd4 Kh6 31.Qh4 Kg7 32.Qf6 Kh6 33.Re4 Bd6 34.Rh4) 1–0. afsharian – eme2010, lichess.org, 2018.

4.c4 d5 5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qd8 7.e4 Qf6 8.Bb2 Bc5 9.Nf3 Bg4 10.Be2 Bf3 11.Bf3 (< 11.gf3 Qh4 12.0-0 Qg5 13.Kh1 Nf6=+) 11...Ne7 12.0-0 Ng6 13.Qc2 Nh4 14.Be2 Qg6 (14...0-0!?=) 15.g3+/- f5? (better is 15...Qg5+/-) 16.Kh1+– f4 (16...0-0 17.gh4 cb5 18.Nb5+–) 17.gh4 Rf8 18.h5 Qg5 19.Bf3 Qh4 (19...Bd4 20.Rg1 Qf6 21.Raf1+–) 20.Nd1 (better is 20.Nd5 cd5 21.Qc5+–) 20...Rf6 21.Qc5 Nd7 22.Qc2 Rh6 23.Rg1 g6 24.bc6 Nf6 25.Be5 Nh5 26.Bh5 Rh5 27.Bf4 Qf4 28.Rg2 0-0-0 29.cb7 Kb7 30.d4 Rc8 31.Qb2 Ka8 32.Qe2 g5 33.Rb1 (33...Rh6 34.Qb5+–; better is 33.Qh5 Qe4 34.f3 Qd4+–) 1–0. Lugnut – xmaj, caissa.com, 2007.

4.e4 d5 5.Nc3 (5.ed5 cd5 6.d4 e4=) 5...Nf6 6.ed5 cd5 7.d4 Qc7 8.Bb2 Bb4 9.Qd3 Bf5 10.b6 (10.Qf5 Bc3 Double attack (10...Bc3 Deflection)) 10...Qc8 (worse 10...Bd3 11.bc7 Nc6 12.de5= (worse 12.Bd3 ed4 13.Nge2 dc3 14.Bc3 Rc8=+)) 11.Qe3 0-0 12.de5 Ne4 13.Nge2 d4! 14.Qd4 (14.Nd4 Bc3 Double attack (14...Bc3 Deflection; 14...Qc5 Decoy); 14.Qd4 Bc3 Double attack (14...Bc3 Decoy)) 14...Rd8 15.Qe3 Bc5 (15...Bc5 16.Qe4 Bf2 17.Kf2 Be4–+) 0–1. higarra (2525) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

4.Bb2 d6

5.c4 Nd7 6.e3 Ngf6 7.Nf3 Be7 8.d4 ed4 (8...e4 9.Nh4=+) 9.Nd4 c5 (9...Ne5!?=) 10.Nf5+/- 0-0 11.Be2 (11.Nd6 Bd6 12.Qd6 Ne4+/-) 11...Nb6 12.Ne7 Qe7 13.Qc2 Be6 14.Nd2 d5 15.Rc1 Nbd7 (15...Rfd8!?=) 16.0-0 b6 17.Rfd1 Rad8 18.Nf3 dc4 19.Bc4 Bg4 20.Be2 Qe6 21.Rd2 Ne4 22.Rdd1 (22.Bc4 Qe7 23.Rd5 Bf3 24.gf3 Nef6=) 22...Ndf6 (22...Nef6 23.Qc3+=) 23.Ne5 (better is 23.Bc4 Qe7 24.Rd8 Rd8 25.Ne5+=) 23...Qf5?? (better is 23...Be2 24.Qe2 Rd1 25.Rd1 Rc8=) 24.Ng4 Ng4 25.Bg4 Qg4 26.f3 Qg5 27.Qe4 Rde8 28.Qf4 Qg6 29.Rd6 Qh5 30.Rb6 Qd5 31.e4 Qb3 32.Qd2 Rd8 33.Qc3 Qa4 34.Qg7# 1–0. Vahl,Laurens – Hilbers,Pim, NED–ch U16 op, 2000.

5.d4 e4 =.

5.e3 Be6 6.c4 f6 7.Nf3 Ne7 8.d4 Nd7 9.Bd3 Nb6 10.Nbd2 Ng6 11.Qc2 Bf7 12.h4 Be7 (12...ed4 13.Bd4 c5 14.h5+/-) 13.h5+/- Nf8 14.Nh4 g6 15.g4 (15.Nhf3!?+/-) 15...f5+= 16.de5 de5 17.Be5 Bf6 (17...Rg8!? 18.bc6 bc6 19.hg6 hg6+/-) 18.Qc3+– Nbd7 19.Bf6 Qf6 20.Qf6 Nf6 21.gf5 gf5 (21...Nh5 22.fg6 hg6+–) 22.Nf5 0-0-0 23.Nd4 (23.Ne4!? Ne4 24.Be4 Kc7+–) 23...c5 24.Bf5 N8d7 (24...Kc7 25.N4b3 b6 26.h6+–) 25.N4b3 b6 26.0-0-0 Bh5 27.Rdg1 h6 28.Bg6 Bg4 29.Ne4 Ne4+/- 30.Be4 Nf6? 31.Bc2 Rdg8 32.Nd2 Be6 33.Rg8 Bg8 34.Rh4 Be6 35.f4 Kc7 36.e4 Nd7 37.Bd3 Kd6 38.e5 Ke7 39.Nf3 Bg8 40.f5 h5 41.Rf4 Rh6 42.f6 Nf6 43.Rf6 Rf6 44.ef6 Kf6 45.Kd2 Be6 46.Ke3 Bf5 47.Be4 Bg4 48.Kf4 Bf3 49.Bf3 h4 50.Bg2 (50.Bg2 Ke7 51.Kg4+–) 1–0. Johansen,Henning – Nielsen,Poul Steen, Copenhagen, 1983.

5.e3 Be7 6.Nf3 Nf6 7.c4 e4 8.Nd4 Bg4 (8...0-0 9.d3=) 9.Be2 (9.f3 ef3 10.gf3 Bd7=) 9...Be2 10.Ne2 (10.Qe2 d5=) 10...Nbd7 11.Nbc3 (11.d3!? Ne5 12.Nc1=) 11...Ne5-/+ 12.Qb3 (12.Rb1 Nd3 13.Kf1 d5 14.cd5 cd5-/+) 12...d5 13.cd5 Nd3 14.Kf1 cd5 15.Nd4 (15.Nc1 Nc5 16.Qc2 d4 17.ed4 Qd4-/+) 15...0-0 16.Nf5 Bb4 (16...Bc5 17.Ne2-/+) 17.Nd5? (better 17.Na2-/+) 17...Qd5 (17...Qd5 18.Qd5 Nd5 19.Bg7 Rfd8–+) 0–1. samyaksamadhi – pcmvr, net–chess.com, 2017.

5.e3 f5 6.d4+– e4 7.Nh3 Nf6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.c4 d5 11.Nc3 Be6 12.Ng5 Bd7 (12...Qd7!? 13.c5 h6 14.Ne6 Qe6+–) 13.Qb3+– Bc8 (13...Kh8 14.h4 h6 15.Nh3 dc4 16.Bc4+–) 14.bc6 (14.Rac1 Kh8+–) 14...bc6 15.cd5 cd5? (better 15...Nd5 16.Bc4 Kh8 17.Nd5 Bg5+–) 16.Nd5! Nd5 (16...Qd5 17.Bc4 Pinning (17.Bc4 Decoy); 16...Nd5 17.Bc4 Pinning (17.Bc4 Decoy)) 17.Bc4 Bg5 (17...Kh8 18.Bd5 Ra6 19.Nf7 (19.Qb8?! Qd5 20.Ba3 Bd7+–) 19...Rf7 20.Bf7+– (20.Qb8 Rf8-/+)) 18.Bd5 Kh8 19.Ba8 Na6 20.Bb7 Bb7 (20...Nb4 21.Bc8 Qc8 22.Ba3+–) 21.Qb7 Nb4 (21...Qa8 22.Qb5 Nb4 23.Ba3+–) 22.Rac1 Nd3 (22...f4 23.d5 (23.Qe4?! Re8 24.Qf3 fe3+–) 23...Bh6 24.Rc7 Qd5 25.Rg7 Qb7 26.Rb7 Kg8 27.ef4+–) 23.Rc7 Bf6 (23...Rg8 24.Bc3 f4 25.d5+–) 24.Ba3 Rg8 (24...Re8 25.Rb1 Rg8 26.Be7 Be7 27.Re7+–) 25.Be7 Be7 26.Re7 h6 (26...Qd6 27.Qd7 Qd7 28.Rd7+–) 27.Rb1 (27.Rb1 Nb4 28.Rf7+–) 1–0. pcmvr – blackfox, net–chess.com, 2019.

5.e3 f5 6.Nf3 Nf6 7.Be2 e4 8.Nd4 c5 9.Nb3 Be6 10.d4 Nbd7 11.0-0 Be7 12.c4 d5 13.dc5 Nc5 14.Nd4 Qd7 15.Ne6 Qe6 (15...Ne6 16.cd5 Nd5 17.Bh5 Kf8 18.Nc3+=) 16.cd5+/- Nd5 17.Bc4 (17.Bc4 Rd8 18.Bg7+/-) 1-0. DEFFM – GuestHVXW, freechess.org, 2021.

5.e3 Bf5 6.Nf3 f6 (6...Be7 7.Bc4=) 7.Be2+= Nd7 (7...d5 8.d4 e4 9.Nfd2+=) 8.0-0 Ne7 (8...Rc8 9.Nc3+=) 9.Nh4 (9.d4 e4 10.Nfd2 d5+=) 9...Be6= 10.f4 (10.Nc3 Nb6=) 10...ef4 (better 10...Qb6=) 11.Bh5 (11.ef4 Qb6 12.d4 g6+=) 11...Bf7 (better 11...g6!? 12.Be2 fe3 13.de3 Nd5-/+) 12.Rf4 (12.Bf7 Kf7 13.Rf4+=) 12...g5 (better 12...g6!? 13.Be2 Ne5+=) 13.Bf7+– Kf7 14.Qh5 Kg7 (14...Ng6 15.Ng6 hg6 16.Qh8 gf4 17.ef4 Qb6 18.Kf1 cb5+=) 15.Qg5+– Ng6 16.Qg3 (16.Nf5 Kf7 17.Qh5 d5+–) 16...Be7 (16...d5 17.Nc3+–) 17.Rg4 (17.Nf5 Kf7+–) 17...Ndf8 (17...d5 18.c4+–) 18.bc6 (18.Nf5 Kf7+–) 18...bc6 19.Nf5 Kf7 20.Re4 (20.Re4 Ne6 21.Nh6 Kg7 22.Re6 Kh6 23.Qf3+–) 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

5.e3 Nf6

6.c4 Be7 7.d4 0-0 (7...e4 8.Nc3=) 8.de5 de5 9.Qd8 Rd8 10.Be5 Be6 11.Bd4 (11.Nf3 cb5 12.cb5 Ne4+=) 11...Ne4 (11...Nbd7 12.bc6 bc6 13.Bd3=) 12.Bd3 Bb4 13.Ke2 f5 (13...Nd6 14.c5 Nc4 15.Nh3=) 14.Nh3 (14.f3 Nd6 15.c5 Nf7=) 14...c5 15.Nf4 Bf7 16.Bb2 Nd7 (16...Nd6 17.Rc1+/-) 17.g4 (17.Nd5!?+/-) 17...Nd6+= 18.gf5 Nc4 19.Bc4 Bc4 20.Kf3 Rf8 21.e4 Rf7 22.Rg1 (22.Rc1 Nb6 23.Na3=) 22...Bb3 23.Nh5+/- g6 24.Nf4 Raf8+/- 25.h4 Re7 26.Na3 Ne5 27.Ke3 Rfe8 28.fg6 Ng6+= 29.f3 Kf7 30.Ng6 hg6 31.Rgc1 Rd8 32.Nc4 Ke6 33.Ba3 Bc4 34.Rc4 Red7 35.Bb4 cb4 36.Rc2 Rd3 37.Ke2 b3 38.Rb2 Rc3 39.Rg1 Kf7 40.b6 Rdd3 41.Rg3 Rd4 42.Rg5 Ra4 43.h5 Ra1 44.hg6= Kg7 45.Rd2 Rc2= (46.f4 Rd2 47.Kd2 b2–+) 0–1. mrkt – Juliette2103, myChess.de, 2005.

6.c4 Bf5 7.Nc3 Nbd7 8.Be2 Be7 9.Nf3 0-0 10.0-0 Qc7 11.d4 h6 12.Rc1 Bg6 13.Qd2 Rfe8 14.Rfd1 Rad8 15.d5 (better is 15.h3!?=) 15...Nc5-/+ 16.dc6 Nb3 (16...Nb3 17.Nd5 Nd5 18.Qd5 bc6 19.bc6 Nc1 20.Rc1 Rb8-/+) 0–1. cristero (2460) – pcmvr, net–chess.com, 2015.

6.Nf3 e4 7.Nd4 d5 =.

6.Nf3 Be7

7.c4 0-0 8.Be2 Be6 (8...e4 9.Nd4=+) 9.Nc3 Nbd7 10.Qc2 Nb6 11.Qb3 cb5 12.ab5 d5 13.Ne5 dc4 14.Bc4?? (better 14.Nc4 Qc7 15.d3=) 14...Nc4–+ 15.Nc4 Rc8 16.Ra5 Bc4 17.Qb4 (17.Qa4 Nd5 18.Ba3 Nc3 19.dc3–+) 17…Bb4 (17...Bb4 18.f3 Qd3–+) 0–1. AhmedSultanov (1650) – DrFliese (1665), lichess.org, 2019.

7.d4 e4 8.Nfd2 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 d5 11.0-0 Nbd7 (11...0-0 12.c4=) 12.c4 Bb4 (12...Rc8 13.Ba3=) 13.c5 (13.Ba3 Nb6=) 13...Nf8 (13...Rc8 14.Nb3+=) 14.Na3 (14.Bc3 Qd7+=) 14...Ng6 (14...Qd7 15.Nc2=) 15.Bc1 (15.Nc2 Bd2 16.Qd2 0-0=) 15...0-0 16.Nc2 Ra7 (16...Qd7 17.Rb1=) 17.Rb1 Qa8 18.Qd1 Bd2 19.Bd2 Qc8 20.Qe2 Nh4 21.Rb2 Qf5 22.Rfb1 h6 23.bc6 bc6 24.Bc3 Rfa8 25.Rb8 Rb8 26.Rb8 Kh7 27.Rb6 Qe6 28.Ne1 (28.Ra6 Nf3 29.Kh1 Ra6 30.Qa6 Ng4 31.gf3 Nf2 32.Kg1 Nh3 33.Kf1 Qg6 34.fe4 Qe4+=) 28...Qc8= 29.Qd1 Nd7 30.Rb2 Qc7 31.Qh5 Ng6 32.Nc2 Rb7 33.Qd1 Rb2 34.Bb2 Qb7 35.Qa1 f5 ½–½. forsetinn (2460) – pvanr (2305), gameknot.com, 2016.

7.Be2 0-0 8.0-0 Nbd7 9.d4 e4 10.Nfd2 d5 11.c4 Ne8 (11...cb5 12.cb5 Nb6 13.Nc3=) 12.cd5 (12.Nc3 Ndf6+=) 12...cd5 13.Nc3 (13.f3 Nd6+=) 13...Nb6= 14.Qb3 f5 (14...Be6 15.Ba3=) 15.f3+= Kh8 16.fe4 fe4 17.Rf8 Bf8 18.Rf1 Nf6 19.Ba3 Ba3 20.Qa3 Bg4 21.Bg4 Ng4 22.Nd1 (22.Ne2 Rc8=) 22...Rc8 (22...Nf6 23.Qb3=+) 23.h3 (23.Rf7 Kg8 24.Rb7 Nc4 25.Nc4 Qh4-/+) 23...Nf6=+ 24.Nb3 Nc4 25.Qa2 Ne3?? (better 25...Qd6=+) 26.Ne3+– b6 27.Rc1 Rc1 28.Nc1 Qc7? (28...Qd6+–) 29.Ne2 Qd6 30.Qc2 (30.Nc3 g6+–) 30...h6 31.Qc8 Kh7 32.Qf5 (32.Nf5 Qb4 33.Qb7 Ne8+–) 32...Kg8 (32...Kh8 33.Nf4 Qb4 34.Ng6 Kg8 35.Qc8 Kh7 36.Nf8 Kh8 37.Ne6 Kh7 38.Qc7+–) 33.Nf4 Qb4 34.Qe6 Kh8 (34...Kh7 35.Ned5 Qd4 36.Kh2 Nd5 37.Qd5 Qa4 38.Qf5 Kg8 39.Qe6 Kh7 40.Qg6 Kg8+–) 35.Ng6 (better 35.Nf5 Qb2 36.Ng6 Kh7 37.Qf7+–) 35...Kh7 36.Nf8! Kh8 (36...Qf8 37.Qf5 Double attack) 37.Ng6 (37.Qc8 Qe1 38.Nf1 e3 39.Ne6 Kh7+–) 37...Kh7 38.Qf5 (better 38.Qf7 Qd4 39.Nf8 Kh8 40.Ne6 Qa1 41.Kh2 Qe5 42.g3+–) 38...Qe1? (better 38...Qd4!? 39.Ne7 Kh8+–) 39.Nf1+– e3 40.Nf4 Kh8 41.Qc8 (41.Nd5?! Nd5 42.Qd5 Qf2 43.Kh2 e2 44.Qa8 Kh7 45.Qe4 Kg8 46.Qe6 Kh7 47.Qe4 Kg8 48.Qe8 Kh7 49.Qe4=) 41...Kh7 42.Qf5 (42.Qc2 Kh8+–) 42...Kh8 43.Ng6 (43.Nd5?! Nd5 44.Qd5 Qf2 45.Kh2 e2 46.Qa8 Kh7 47.Qe4 Kg8 48.Qe6 Kh7 49.Qe4 Kg8 50.Qe8 Kh7 51.Qe4=) 43...Kh7 44.Ne7 Kh8 45.Ng6?? (better 45.Qc8!? Kh7 46.Qc2 Kh8 47.Ng6 Kg8 48.Nf4+–) 45...Kh7 46.Ne7 Kh8 47.Ng6?? (better 47.Qc8!? Kh7 48.Qc2 Kh8 49.Ng6 Kg8+–) 47...Kh7 48.Ne7?? (better 48.Ne5 Kg8 49.Nd3+–) 48...Kh8 49.Ng6?? (better 49.Qc8 Kh7 50.Qc2 Kh8 51.Ng6 Kg8 52.Nf4+–) 49...Kh7 50.Ne7?? (better 50.Ne5 Kg8 51.Nd3+–) 50...Kh8 51.Ng6?? (51.Qc8 Kh7 52.Qc2 Kh8 53.Ng6 Kg8+–) 51...Kg8?? (better 51...Kh7=) 52.Qe6 (52.Qc8 Kh7 53.Nf8 Kh8 54.Ne6 Kh7+–) 52...Kh7 53.Nf8 Kh8 54.Ng6 (better 54.Qe3 Qd1 55.Ne6 Qa4 56.Qg3+–) 54...Kh7= 55.Nf8 (55.Qb6?? Kg6 56.Qd6 Qf2 57.Kh2 e2–+; 55.Qe3?! Qe3 56.Ne3 Kg6=) 55...Kh8 56.Ng6 (better 56.Qe3 Qd1 57.Ne6 Qa4 58.Qg3+–) 56...Kh7= 57.Nf8 (57.Qb6?? Kg6 58.Qd6 Qf2 59.Kh2 e2–+; 57.Qe3?! Qe3 58.Ne3 Kg6=) 57...Kh8 58.Qe3 (58.Qe3 Qd1 59.Ne6 Qa4 60.Qg3+–) 1–0. GuestCFXB – GuestTMSQ, freechess.org, 2019.

7.Be2 0-0 8.0-0 Re8 9.d4 e4 10.Nfd2 d5 11.c4 Be6 (11...dc4 12.Nc3=) 12.Nc3 Bb4 (12...dc4 13.Nc4 cb5 14.ab5=) 13.Qb3 (13.c5 b6=) 13...Bc3 (13...dc4 14.Bc4 cb5 15.ab5=) 14.Bc3 Nbd7 (14...Bg4 15.Bd1=) 15.Rac1 (15.Rfc1 Bg4 16.Bf1 Be6+=) 15...c5 (15...Qc7 16.bc6 Qc6 17.Ba1+=) 16.Qb2 (16.Rfd1 Rc8+=) 16...b6 (16...Rc8 17.Rfd1+=) 17.f3 (17.Rfd1 Qe7+=) 17...Rc8 (17...cd4 18.Bd4 ef3 19.Bf3+=) 18.fe4+– Ne4? (better 18...cd4!? 19.Bd4 de4+=) 19.Ne4+– de4 (19...cd4 20.ed4 de4 21.d5+–) 20.d5 Bd5 (20...Qg5 21.de6 Re6 22.Rf4+–) 21.cd5 Nf8 (21...Qg5 22.Rf4 Ne5 23.Rcf1+–) 22.Bg7 (22.Bg7 Qg5 23.Bf8 Rf8 24.Rf4+–) 1–0. onur604 (2320) – Nightkraken (2040), lichess.org, 2020.

7.Be2 Nd5 8.d4 e4 9.Nfd2 f5 10.c4 Nb4 11.0-0 0-0 12.Nc3 Bf6 13.Nb3 Nd7 14.bc6 (14.Qd2 Qc7+=) 14...bc6= 15.Rb1 Rb8 16.Qd2 Qb6 17.Ba3 Be7 18.Na2 c5 19.Rfd1 Kh8 20.Nc3 Nf6 21.Nb5 Be6 22.Qb2 (22.h3 Kg8=) 22...Nd7 23.Rd2 Rfd8 24.Rbd1 Rbc8 25.h3 Kg8 26.Qb1 h6 27.Bb4 (27.dc5 dc5 28.Bb2 Nf6+=) 27...cb4 (27...ab4 28.a5 Qa6 29.dc5 Nc5 30.N3d4 Qa5 31.Ra2+=) 28.d5 Bf7 29.N5d4 Re8 30.Nf5 Bf6 31.Ng3 Bg6 32.Bg4 Rc7 33.Rc1 (33.Nd4 Nc5 34.Ne6 Na4 35.Ne4 Rf7=) 33...Nc5 (33...Bc3 34.Rdd1 Ne5 35.Be6 Kh8 36.c5 dc5 37.Ne2=) 34.Nc5+= Qc5 35.Ne2 Be5 (35...Bf7 36.Bf5+–) 36.Nd4+– Bd4 37.ed4 Qb6 38.Qc2 Bf7 39.c5 Qb8 40.Qc4 Qd8 41.Qb5 Qg5 42.Rcd1 Qd5 43.Qa5 Rb7 44.Qa6 b3 45.Qd6 (45.cd6?! Rd8 46.d7 h5=) 45...Ra8 46.Qe5 (46.f3 b2 47.Qd5 Bd5+=) 46...Ra4+= 47.Bf5 Qe5 (47...b2 48.Qe4 Ra1 49.Qd5 Bd5 50.Bb1+=) 48.de5+– Be8 49.Be6 Kf8 50.Bd5 Rb5 51.c6 Raa5 52.Kh2 (52.c7 Rc5+=) 52...Rb6+= 53.Be4 (53.c7 Rc5+=) 53...Re5 (53...Bc6 54.Rd8 Ke7 55.Bc6 Rc6 56.Rb8=) 54.Rd8 Re4 55.c7 Rc4 56.c8Q Rc8 57.Rc8 Ke7 58.Re1 Kf7 59.f3 Bc6 60.Rb1 Bd5 61.Kg3 Be6 62.Rc7 Kf6 63.Kf2 g5 64.Rb2 Ke5 65.Ke3 Bf5 66.Rc5 Kf6 67.Kf2 Rb8 68.Rc6 Kg7 69.Rc4 Bc2 70.h4 (70.Ke3 h5+–) 70...Rd8+= 71.h5 Rd2 72.Kg3 Kf7 73.Kh2 Kf6 74.Rb4 Rd3 75.Rb6 Kg7 76.Rb7 Kg8 77.Rc7 Rd2 78.Rc3 Rd4 79.g4 Kg7 80.Rc7 Kf6 81.Rc6 Kg7 82.Kg3 Ra4 83.Rbc2 bc2 84.Rc2 Ra6 85.Rc3 Kf6 86.f4 gf4 87.Kf4 Ra4 88.Kg3 Ra6 89.Rc7 Ra1 90.Rc6 Kg7 91.Rg6 Kh7 92.Kf4 Ra4 93.Kf3 ½–½. forsetinn (2400) – pvanr (2245), gameknot.com, 2015.

4.Bb2 f6

5.c4 Bb4 6.e3 (6.e4 Ne7=) 6...Nh6 7.Qh5 Nf7 8.Bd3 (8.Nc3 d5=) 8...d6 (8...g6 9.Qf3=+) 9.Nc3= g6 10.Qe2 Be6 11.Nf3 Nd7 12.Bc2 d5 13.cd5 cd5 14.0-0 Rc8 15.Rac1 Nd6 16.Bb3 Nc4 17.Bc4 dc4 18.Rc2 0-0 19.Rfc1 Nc5-/+ 20.Na2 Na4 21.Nb4 ab4 22.Ba1 Qb6 23.d4 c3 24.de5 Bc4 25.Qe1 Nc5 26.Rc3? bc3–+ 27.Qc3 Ne4 28.Qa3 Ra8 29.Qb4 Qb5 30.Qe7 Rf7 (31.ef6 Re7 32.fe7 Ra2–+) 0–1. Pohl,M – Rist,Joachim, Oberschwaben–chB, 1995.

5.c4 d5 6.cd5 cd5 7.d4 Bb4 8.Nd2 =.

5.e3 d5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 c6 5.a4 a5).

5.e4 d5 6.ed5 (6.Bd3 de4 7.Be4 f5+=) 6...cd5= 7.c4 (7.Nf3 Nh6=) 7...d4 8.Bd3 Ne7 (8...Nh6 9.Qc2 Nd7 10.Bh7=+) 9.Qh5 (better 9.Qc2!?=) 9...g6-/+ 10.Qe2 h5 (10...Nd7!? 11.Ba3 Qb6=+) 11.Nf3 (11.f4 Bg4 (11...ef4? 12.Bg6 Kd7 13.Be4+–) 12.Nf3 Nd7+= (12...ef4? 13.Bg6 Kd7 14.Be4+–)) 11...Bf5 (11...Kf7 12.0-0=) 12.0-0 (12.Nh4!?+=) 12...Bd3= 13.Qd3 g5 (better 13...Nd7!?=) 14.Ba3+– Rg8? (better 14...Nd7!? 15.Qe4 Qb6+=) 15.Qh7+– Rg7 16.Qh5 Ng6 17.h4 Ba3 (17...g4 18.Nh2 (18.Qg4 Nf4 19.Qf5 Rg2 20.Kh1 Qd7 21.Qd7 Nd7–+) 18...Nd7 19.Ng4+–) 18.Na3 (better 18.Ra3 g4 19.Nh2+–) 18...Qd7? (18...Nd7 19.hg5 Kf8+–) 19.hg5 fg5 (19...Qf7 20.gf6 Qf6 21.Ne5 Qh4 22.Qh4 Nh4+–) 20.Ne5 (20.Ne5 Qf5 21.Rae1+–) 1–0. DEFFM – GuestJBKH, freechess.org, 2018.

4.e3 d5

(--> 3.a4 d5 4.e3 e5).

5.Bb2 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 c6 5.a4 a5).

3.a4 e6

4.Bb2 Qb6 5.e3 Nh6 6.Nf3 d5 7.Bd3 Nd7 8.0-0 Nc5 9.Be2 Rg8 (9...Nf5+–) 10.Ng5 (10.Nc3 Nf5+–) 10...f6 (better 10...Be7!? 11.Nh3 Nf5+=) 11.Nh7+– Bd6 12.Bh5 Kd8 13.Ba3 (13.Nc3+–) 13...g6? (better 13...cb5!? 14.ab5 Bd7+=) 14.Nf6+– gh5 15.Ng8 Ng8 16.Qh5 Bd7 (worse 16...cb5 17.Bc5 Qc5 18.Qh8 ba4 19.Qg8 Kd7 20.Nc3+–) 17.Nc3 (better 17.bc6 Qc6 18.Nc3+–) 17...Kc7?? (17...cb5 18.ab5 Be8 19.Qg5 Ne7 20.Rfc1+–) 18.d3 (better 18.d4 cb5 19.dc5 Bc5 20.Nb5 Bb5 21.ab5 Ba3 22.Ra3+–) 18...Nf6+– 19.Qh4 Kb8?? (better 19...Rf8+–) 20.Qf6+– Ka7 (20...cb5 21.ab5 Qc7 22.d4+–) 21.bc6 Qc6 (21...Bc6 22.d4 Ne4 23.Ne4 Ba3 24.Ra3 de4 25.Qe6+–) 22.Nb5 Ka6 23.Qc3 Na4 24.Qc6 Bc6 (24...bc6?? 25.Nd6 c5 26.f4+–) 25.Nd6 d4 (25...b5 26.g4+–) 26.ed4 Rg8 27.f3 (27.g3 Rg4+–) 27...Nc3 (27...b5 28.Bc1+–) 28.Bb4 Ne2 (28...Na4 29.Bd2 Rd8 30.Nc4+–) 29.Kf2 Nf4 30.Ra5 Kb6 31.Nc4 Kc7 32.Bd6 Kd7 33.Bf4 1–0. DEFFM – GuestFNKF, freechess.org, 2018.

4.Bb2 Nf6 5.e3 Be7 6.Nf3 0-0 7.Be2 Nd5 (7...d5 8.Nc3=) 8.0-0+= Bf6 (8...d6 9.c4 Nb6 10.d4+=) 9.d4 c5 (9...d6 10.c4 Nb4 11.Qd2+=) 10.Qd2 cd4 (10...Nb6 11.c4 d6 12.dc5 dc5 13.Qd8 Bd8 14.Nbd2+/-) 11.e4 Nb4 (11...d3 12.Bf6 Qf6 13.e5+/-) 12.Bd4+/- Bd4 (12...e5!? 13.Bc5 d6 14.Bd6 Nc2 15.Bf8 Na1 16.Qd8 Bd8+–) 13.Nd4+– (13.Qd4? Nc2 14.Qc3 Na1 15.Qa1 Qb6–+) 13...Qf6 (13...e5 14.Nb3+–) 14.c3 (14.f4 e5 15.fe5 Qe5+–) 14...e5 15.Nb3 (15.cb4 ed4 16.Bf3 ab4 17.Qb4 d5 18.ed5 Bf5+/-) 15...d5 (15...N4c6 16.bc6 dc6 17.Qe3+–) 16.ed5 Nd5 17.Qd5 Rd8 18.Qf3 (better is 18.Qe4 Qd6+–) 18...Be6 (18...Qg6 19.N1d2+–) 19.Qf6 (better is 19.Nc5!? Qe7 20.Qb7 Nd7 21.Nd7 Qd7 22.Qd7 Rd7+–) 19...gf6 20.Nc5 Bd5 (20...b6 21.Ne6 fe6+–) 21.Rd1 b6 22.Ne4! (22.Ne4 Kg7 23.Bc4+–) 1–0. DEFFM – GuestZBCL, freechess.org, 2018.

4.c4 Bb4 5.Bb2 Nf6 6.e3 0-0 (6...d6 7.Nf3=) 7.Nf3 Ne4 (7...d6 8.Be2=) 8.Be2 d5 9.0-0 Nd7 (9...dc4 10.Bc4 cb5 11.ab5=) 10.d3 Ng5 11.Ng5 Qg5 12.Nd2 Ne5?? (12...Qg6 13.Nf3=) 13.Nf3 (13.f4 Qh6 14.Be5+– (worse 14.fe5 Qe3 15.Rf2 Qd2 16.Qd2 Bd2=+)) 13...Nf3= 14.Bf3 f5 (14...Rd8 15.cd5 ed5=) 15.e4 (better 15.Be5!?+=) 15...fe4=+ 16.de4 Bd6 (better 16...dc4 17.bc6 c3-/+) 17.cd5+= (17.ed5 Qf4 18.Re1 Qh2 19.Kf1 ed5-/+) 17...Qh4? (better 17...cd5 18.g3 de4 19.Be4 Rd8+–) 18.g3 (better 18.e5 Bb4 19.dc6 bc6 20.Bc6+–) 18...Qf6?? (better 18...Qg5 19.dc6 Be5 20.Be5 Qe5 21.cb7 Bb7+–) 19.Bg2 (better 19.Bf6 Rf6 20.dc6+–) 19...Qb2-/+ 20.dc6 Rd8 (20...Bc5 21.Rb1 Bf2 22.Kh1–+) 21.Qg4? (better 21.e5!? Bc7 22.Qc1 Qc1 23.Rfc1 bc6 24.f4=+) 21...e5 (21...bc6 22.Qg5 Bb7 23.e5 Be5 24.Qe7-/+) 22.Qg5-/+ Rf8 (22...Be6 23.Rfb1 Qd4 24.cb7-/+) 23.Rad1 Bc5 24.Qd2 (better 24.cb7 Bb7 25.Rd7-/+) 24...Qd4?? (24...Qd2 25.Rd2 bc6 26.Rc2–+) 25.Qd4?? (better 25.Qa2 Kh8 26.Rd4 Bd4 27.cb7 Bb7 28.Kh1+–) 25...Bd4-/+ 26.Kh1 (26.Rc1-/+) 26...Rf6 (better 26...bc6 27.bc6 Ba6–+) 27.f4-/+ bc6 28.bc6?? (better 28.fe5 Be5 29.Rf6 Bf6 30.bc6-/+) 28...Rc6–+ 29.fe5 (29.Rd4 ed4 30.e5–+) 29...Ba6 (29...Rc4!? 30.e6 Be6 31.e5–+) 30.Rf3?? (better 30.Rd4 Bf1 31.Bf1=) 30...Be5 31.Rf5 (31.Rf2 Bc4–+) 31...Re8 32.Rd5 (32.Bf3 Bc8 33.Rg5 Rc4–+) 32...Ba1 (better 32...Rc1 33.Bf1 Bf1 34.Rf1 Rf1 35.Kg2 Ra1 36.Ra5 Bf6–+) 33.h4 Bc4 (better 33...Bc3!? 34.Kh2–+) 34.Ra5 Bc3 (34...Bc3 35.Rac5 Rec8 36.Rc6 Rc6–+) 0–1. KLINGON09 (1780) – Gudubruk (1740), lichess.org, 2020.

4.c4 Qf6 5.Ra2 Bc5 (5...d5 6.cd5 ed5 7.Nf3=) 6.e3 d5 7.Bd3 (7.d4 Bb4 8.Bd2 Ne7+=) 7...Ne7 (7...dc4 8.Bb2 e5 9.Bc4=) 8.Nf3 Nd7 9.g3 (9.Rc2 e5 10.Bb2 Bd6 11.cd5 cd5=) 9...b6 (9...e5 10.cd5 Nd5 11.Be4=+) 10.Bb2 e5 11.Qe2 (11.bc6 Nc6 12.cd5 Nb4=+) 11...cb5 12.cd5 Nd5 (12...ba4 13.Nc3 Bd6 14.Ne4=) 13.Bb5 Bd6 14.0-0 Nb4 15.Ra1 0-0 16.Bd7? (16.d4!? e4 17.Nfd2=) 16...Bd7-/+ 17.Nc3 (17.d4 e4 18.Nfd2 Qg6-/+) 17...Qe7 (17...Bf5 18.Ne1-/+) 18.d4 (18.Ne4 Bb8-/+) 18...ed4 (18...Bg4!? 19.Ne4 ed4 20.Nd6 d3-/+) 19.Nd4=+ Rac8 20.Qd3?? (better is 20.Rac1!?=+) 20...Bh3 (better is 20...Nd3 21.Nd5 Qd8–+) 21.Rfd1?? (better is 21.Qe4 Bf1 22.Qe7 Be7 23.Kf1–+) 21...Nd3 (22.Rd3 Rfd8–+) 0–1. blackmardiemerdarultakzim (2220) – jjjooojjjoojjoj (2040), net–chess.com, 2006.

4.Nf3 Nf6 5.e3 d5 6.Be2 Qb6 7.0-0 Bd7 8.Na3 c5 9.Bb2 Be7 10.Rc1 0-0 11.c4 Ne4 12.Qb3 Rd8 (better is 12...Nf6!?+/-) 13.cd5+– ed5 14.Qd5 Bb5? (better is 14...Nf6 15.Qg5 Qe6+–) 15.Qb3 (15.Qe4?! Be2 16.Qe7 Nc6+/-) 15...Be2 (15...Nd2 16.Nd2 (16.Qb5?! Qb5 17.Nb5 Nf1 18.Kf1 Nc6+–) 16...Rd2 17.Bb5+– (17.Qb5?! Qb5 18.Bb5 Rb2+/-; 17.Nb5?! Re2 18.Ba1 Bh4+–)) 16.Qb6 1–0. COMP – NN, 2003.

3.a4 Nf6

4.Ba3 b6 5.c4 (5.e3 d5=) 5...c5 6.Bb2 e6 7.e3 Be7 8.Nf3 0-0 9.Be2 d5 10.cd5 Nd5 11.0-0 Bb7 12.e4 (12.d4 Nd7=) 12...Nb4 (12...Nf4 13.Nc3=+) 13.d3 Nd7 14.Nc3 (14.Nbd2 Bf6 15.e5 Be7=) 14...Nf6 15.Na2 Rc8 16.Nb4 cb4 17.Be5 (17.Rc1 Rc1 18.Qc1 Nd7=) 17...Ng4 18.Bf4 White prepares the advance e5 18...Bf6 (18...Bd6 19.Qd2 e5=) 19.e5 (better 19.Rc1!?=) 19...Bf3-/+ 20.ef6 Be2 21.Qe2 Nf6 22.Qf3 (22.Be5 Nd7-/+) 22...Nd5 23.Be5 f6 24.Bg3 (24.Bb2 Rc2 25.Rab1 Qd6-/+) 24...Rc3 (24...Nc3 25.Qe3 e5 26.f4–+) 25.Rad1 Ra3 26.Qe4 (26.Ra1 Ra1 27.Ra1 Nc3–+) 26...Re8 27.Ra1 Nc3 28.Qc6 Ne2 29.Kh1 Rc3 (29...Ng3 30.fg3 Rd3 31.Rac1–+) 30.Qe4 (30.Bc7 Qe7 31.Qe4 Qc7 32.Qe2 Qf4–+) 30...Qd3 (30...Ng3 31.fg3 Rd3 32.Qg4–+) 31.Qd3 Rd3 32.Bc7 Rc8 (32...Nc3 33.Bb6 Ra8 34.Bc7–+) 33.Bb6 Nc3 (better 33...Ra3!? 34.Ra3 ba3 35.Ba5 Nd4–+) 34.Ba5= Rc4 (34...Nd5 35.b6=) 35.b6 b3?? (better 35...Rd7=) 36.Bc3 (better 36.b7 Rd8 37.Bd8+–) 36...Rdc3-/+ (36...Rcc3 37.b7 Rd8 38.Rac1 Rc1 39.Rc1+–) 37.Rfb1?? (better 37.Kg1!?-/+) 37...Rb4 (better 37...b2 38.h4 Rc1 39.Rc1 Rc1 (39...bc1B?! 40.g3=+; 39...bc1N?! 40.g3=) 40.Rc1 bc1Q (worse 40...bc1N 41.b7+–; worse 40...bc1B 41.a5+–) 41.Kh2 Qf4 42.Kg1 Qh4–+) 38.a5 (38.Rd1–+) 38...Rc2?? Black intends b2 (better 38...b2 39.g3 Rc8–+ (39...ba1B 40.Rb4 Rc1 41.Kg2+–; 39...ba1N?? 40.Rb4 Nc2 41.b7 Nb4 42.b8Q Kf7 43.Qb4+–; 39...ba1Q 40.Ra1 Rc8 41.Re1–+; worse 39...ba1R 40.Ra1 Rc8 41.Re1–+)) 39.h3 b2 (39...Rf2? 40.a6 Rd2 41.a7+–) 40.Ra2?? (better 40.a6 ba1R 41.Ra1 Rb6 42.a7-/+) 40...Rc1–+ 41.Rc1 bc1Q (41...bc1N?? 42.a6 Na2 43.a7+–; 41...bc1B?? 42.a6 Rb1 43.Kh2 Bf4 44.g3 Rb6 45.a7+– (45.gf4?! Rb8+–)) 42.Kh2 Qf4 43.g3 Qf2 (43...Qf3 44.Rc2 Rb1 45.Rc8 Kf7 46.Rc7 Kg6 47.Rg7 Kg7 48.a6 Qf2) 44.Rf2+– Ra4 (44...e5 45.Ra2 Kf7 46.a6 Rb6 47.a7+–) 45.Rb2 Ra5 46.b7 (46.b7 Kf7 47.b8Q+–) 1–0. AleksandrNekhoroshik (1675) – FlorinCosmin (1615), lichess.org, 2021.

4.Bb2 Qb6 5.e3 cb5 6.ab5 (6.Bb5 Nc6+=) 6...d6 7.Nf3 Bd7 8.c4 g6 (8...e5 9.Nc3+=) 9.Nc3 Bg7 10.Rb1 (better 10.Nd5!? Qd8 11.Bf6 Bf6 12.Nf6 ef6 13.d4+–) 10...0-0= 11.Be2 Be6 12.d3 Nbd7 13.0-0 Nc5 Black prepares the advance a4 14.Re1 Rac8 15.Qd2 a4 16.Qc2 Ra8 17.Ra1 Qa5 18.Ba3 (18.Nd2!?+=) 18...Nfd7= 19.Bb2 b6?? (19...Nf6 20.Nd2+=) 20.Na2?? (better 20.Nd4 Rfc8 21.Nc6 Rc6 22.bc6+–) 20...Bb2+= 21.Qb2 a3 22.Qc2 Qa4 23.Qa4 Ra4 24.Rab1 (24.Nd2!? Nf6 25.Nc3+=) 24...Rfa8 (24...Bg4 25.Bd1 Raa8 26.Be2=+) 25.d4 Ne4 26.Bd3 (26.Rec1 Rc8=+) 26...Bf5 (26...Bc4 27.Be4 Ba2 28.Ra1=+) 27.Be4 (better 27.Rbc1!? Ndf6 28.Nh4=+) 27...Be4-/+ 28.Rbc1 (28.Rb4 Bf3 29.gf3 e5-/+) 28...d5 (better 28...Bf3!? 29.gf3 Rc8–+) 29.cd5=+ Bd5 (better 29...R4a5 30.Nd2 Bd5=+) 30.Nd2?? (better 30.Nc3 Bc4 31.Na4 Ra4 32.Nd2+–) 30...Ba2–+ 31.Rc7 R8a7 32.Rc8 (32.Ra7 Ra7 33.Ra1 Be6–+) 32...Kg7 33.Nf3 (33.Ra1 Be6–+) 33...Bd5 34.Nd2 a2 35.Ra1 Rb4 36.Rcc1 Rb2 37.h3 (37.Rd1–+) 37...Rd2 38.g3 (38.Kf1 Rb2 39.h4 Be4–+) 38...Rb2 39.Kh2 Ra3 (better 39...Rf2!? 40.Kg1 Rg2 41.Kf1 Rg3 42.Kf2 Rf3 43.Ke2 Rh3 44.Kf2–+) 40.Kg1 Rab3 41.Ra2 Rb1 (better 41...Ra2 42.Rf1 Nf6–+) 42.Ra1 Rc1 43.Rc1 Rb2 44.Kf1 (44.g4 Nf6 45.Rc7 Bf3–+) 44…Ba2 0–1. alessandrocarvalhaes (1955) – totaldramaqueen (2035), lichess.org, 2020.

4.c4 e6 5.Ba3 Be7 6.Qb3 (6.d4 0-0=) 6...0-0 (6...d6 7.d4+=) 7.Nc3 (7.Be7 Qe7 8.Nf3 d6+=) 7...d5 (7...e5 8.e4+=) 8.Be7 Qe7 9.d4 (9.e3 dc4 10.Bc4 Rd8=) 9...Nbd7 (9...Qb4 10.Rb1 Qb3 11.Rb3 dc4 12.Rb1+=) 10.Nf3 (10.cd5 ed5 11.e3 Qb4=) 10...Re8 (better is 10...Qb4!? 11.Rb1 Qb3 12.Rb3 dc4+=) 11.e3= e5 (11...Qb4 12.Rb1 c5 13.Qc2+/- (13.cd5?! Nd5 14.Qb4 ab4 15.Nd5 ed5=)) 12.de5 (12.cd5 ed4 13.Nd4 cd5+=) 12...Ne5= 13.Ne5 (13.cd5!? Nf3 14.gf3 cd5 15.Nd5 Nd5 16.Qd5=) 13...Qe5-/+ 14.Rc1 (14.Ra2 d4 15.Nd1 Bg4-/+) 14...d4 15.Nd1 (15.Ne2 de3 16.Qe3 Qe3 17.fe3 Re3–+) 15...Be6 (15...Bg4 16.Be2-/+) 16.Be2 cb5 (16...Rad8!?-/+) 17.Qb5= Qc7 (17...Qb5 18.cb5 Rad8 19.Rc7+=) 18.c5 (18.ed4 Bd7 19.Qb2 Ba4=) 18...Bd7 19.Qc4 (19.Qb3 Rad8+=) 19...de3-/+ 20.Ne3 Re4 21.Qd3 Rae8 22.0-0 Ba4 23.Bf3 R4e7 24.Qc3 Bc6 25.Bc6 bc6 White creates threats along the open b–file 26.Ra1 Ra8 27.Nf5 Re5-/+ 28.Nd6 Rh5 29.Rfb1= Nd5 30.Qf3 Nf6? 31.Rb7+/- Qd8 32.Qc6 Ng4 33.Qd7?? Qd7+= 34.Rd7 Rc5 35.Nf7 Rf5 36.Nd6? Rd5–+ 37.Re1 Nf6 38.Rc7 Rd6 39.h3 a4 40.Ree7 g6 41.Ra7 Ra6 42.Ra6 Ra6 43.Re2 a3 44.Ra2 Nd5 45.Kf1 Nc3 46.Ra1 a2 47.Ke1 Rb6 48.Kd2 Rb1 (48...Rb1 49.Kc3 Ra1–+) 0–1. Hartlaub,Marianne – Scheuerlein,Gerhard (1695), 17sen.BayEM2005 Schney op, 2005. 4.c4 e6 5.Bb2 d5 6.cd5 cd5 (6...ed5 7.e3=+) 7.e3 Nbd7 8.Nf3 Bb4 9.Nc3 b6 10.Be2 0-0 11.0-0 Bb7 12.Na2 Nc5 (12...Bd6!?=) 13.Nb4 ab4 14.Bd4 Nce4 (14...Qe7 15.Qb1 Na4 16.Qb3+=) 15.d3 (15.Qb3 Qd6 16.Rab1 Rfc8+–) 15...Nc3+= 16.Qc2 Ne2 (16...Rc8 17.Qb2+=) 17.Qe2 Re8 (17...Nd7!?+=) 18.Qb2+– Rc8 (18...b3 19.Rfc1+–) 19.Qb4 Nd7 20.Qd6 Nc5 (better 20...f6+–) 21.Qe5 (better 21.Qd8 Red8 22.Rfb1+–) 21...f6= 22.Qg3 Rf8? (better 22...Nd3!? 23.Rfd1 Nb4=) 23.Qh3 (better 23.Bc5 Rc5 24.Rac1+–) 23...Nd3?? (better 23...Qd6+–) 24.Qe6+– Kh8 25.Rfd1 (better 25.Bb6 Re8 26.Bd8 Re6 27.Nd4+–) 25...Nc5 26.Bc5 Rc5 27.Nd4?? (27.Qh3 Qe7+–) 27...Re8?? (better 27...Bc8 28.Qc6 Rc6 29.bc6 f5–+) 28.Qf7 Re7 29.Qh5 Re5 30.Qh3 Bc8 31.g4 (better 31.Qf3 Bd7 32.Rdc1+–) 31...Re4 32.f3 Re3 33.Nf5? (33.Qg3 Rc4=) 33...Re2 (33...Bf5!? 34.gf5 Qc7-/+) 34.Qf1 (34.Nd4 Re8 35.Qg3=) 34...Rcc2 (better 34...Rb2 35.Nd4 f5=+) 35.Nh4?? (better 35.Nd4 Rh2 36.Nc2 Rc2 37.Qd3+–) 35...Rh2 (35...Qe7 36.Qh3 Qe3 37.Kh1 Bg4–+) 36.Qd3?? (better 36.Rac1–+) 36...g5 (36...Qc7 37.Qc2 Rc2 38.Ng6 hg6 39.Ra3 Qg3 40.Kf1 Qf2) 37.Qd5 Qd5 38.Rd5 gh4 (38...Rh4?! 39.Rd6 Rh3 40.Rf1 Rg3 41.Kh1–+) 39.Rd8 Kg7 40.Rf1 (40.Re8 Rcg2 41.Kf1 h3 42.Re7 Kg6 43.Rg7 Kg7 44.a5 Rh1) 40…Rcg2 0–1. AleksandrNekhoroshik (1715) – jarlev75 (1730), lichess.org, 2020.

4.c4 g6 5.Bb2 Bg7 6.e3 0-0 7.Nf3 d5 8.d4 Ne4 9.Bd3 f5 (9...Nc5 10.Be2=) 10.0-0 e6 (10...Be6 11.Na3+=) 11.Nbd2 Nd7 12.Ba3 Rf7 13.Rc1 g5 14.h3 h5 15.Nh2 g4 16.Be4 (16.cd5!? cd5 17.hg4 hg4 18.Ne4 fe4 19.Be2+/-) 16...de4= 17.hg4 hg4 18.Ng4 (18.Qb3 e5 19.Bb2 cb5 20.cb5 Nb6=) 18...Qh4 (18...fg4 19.Qg4 cb5 20.cb5 Nb6 21.Ne4 e5+=) 19.bc6 (19.Nh2 e5+=) 19...bc6= 20.Nh2 Bd4 (20...e5 21.d5 Bf8-/+) 21.Re1 (better is 21.Nhf3!? ef3 22.Nf3+=) 21...Rh7 (21...Bf6 22.Bd6-/+) 22.Ndf1 (22.Bd6 Be5 23.Ndf1 Bg7+=) 22...Bc5 Black gets the initiative 23.Bb2 (23.Ra1!?+=) 23...Bb4 24.Re2 Ba6 25.Ba1 Rd8 26.g3 (26.Qc2 Nb6 27.Qa2 Qh5-/+) 26...Qe7–+ 27.Qc2 Nb6 28.Qa2 Rd3 29.Bb2 c5 (29...c5 30.Rec2 Bb7–+) 0–1. Trokenheim,Marek – Sulmad,Martti, corr SSKK 1–431, 1990.

4.d4 d5 5.Nf3 =.

4.d4 g6 5.Nc3 Bg7 6.e4 0-0 7.Be3 d5 8.f3 Nbd7 (8...de4 9.Ne4 Nd5 10.Bf2=+) 9.Bd3 e5 10.bc6 bc6 11.Nge2 Re8 12.0-0 Ba6 13.Ba6 Ra6 14.f4 (14.Qd3 Ra8=) 14...Ne4 (14...ed4 15.Qd3 Nc5 16.Qd4 Nfe4 17.Qc5 Nc5 18.Bc5–+) 15.de5=+ Nc3 16.Nc3 Nf8 (16...f6!?=+) 17.Rf3 (17.Qd3 Qc8+/-) 17...Ne6 (17...f6 18.Qe2 Qc8 19.ef6 Bf6=) 18.Rh3 (18.Qd3 Qc8+=) 18...Qd7 (18...d4 19.Qd3 Rb6–+) 19.Qe1 d4 20.f5 (20.Rd1 Qa7 21.f5 de3–+) 20...gf5-/+ (< 20...dc3 21.Rd1 Qe7 22.fe6 Qe6 23.Qh4=+) 21.Rd1 Qa7 22.Bf2 Rd8 23.Rg3 c5 24.Nb5 Qd7 25.c3 Kh8 26.cd4+= cd4 27.Rgd3 Rc6 28.Nd4 Nc5 29.Nc6 Nd3 30.Nd8 Qd8 31.Qc3 Be5 32.Qd3 Qf6 33.Qb5 Bc3 34.Qb8 Kg7 35.Qg3 Kf8 36.Bc5 Ke8 37.Qg8 1–0. tonycally – boa, ChessWorld.net, 2004.

4.e3 d6 5.Nf3 g6 6.Bb2 Bg7 7.Be2 0-0 8.c4 cb5 9.ab5 Nbd7 10.Nc3 d5 11.Nd5 Nd5 12.Bg7 Kg7 13.cd5 Nf6 14.0-0 Nd5 15.Ra4 f6 16.Qa1 Bd7 17.d4 b6 18.Rb1 Qe8 19.e4 Nb4 20.d5 e6 21.de6 Be6 22.Qd4 Rb8 23.Qe3 Bd7 24.Nd4 Rc8 25.Rd1 Rf7 26.f3 Re7 27.Qf4 Re5 28.Qd2 Rec5 29.Ra3 R8c7 30.Bf1 Qe7 31.Raa1 Nc2 32.Nc2 Rc2 33.Qd6 Qd6 34.Rd6 Rb7 35.Rad1 Be8 36.Re6 Bf7 37.Rc6 Rb2 38.Rd8 h5 39.Ra8 Rd7 40.h4 Rb1 41.Kf2 f5 42.e5 f4 43.e6 Rd2 44.Be2 Rbb2 45.ef7 Re2 46.Kf1 Kf7 47.Rb6 Rf2 48.Ke1 ½–½. Milde,Lars – Kruimer,Wim, Tigerschachclub, 2002.

4.e3 e6 5.Bb2 d5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 c6 4.a4 d5 5.e3 a5).

4.e4 e5 5.Nc3 (5.Bb2 Bc5 6.Be5 d6=+) 5...Bc5 6.Be2 (6.Qf3 d5=+) 6...d5 (6...Qb6 7.Rb1 Bf2 8.Kf1-/+) 7.d3 (7.bc6 bc6 8.ed5 cd5=+) 7...0-0 (7...Qb6!? 8.bc6 Bf2 9.Kf1 bc6 10.ed5 Nd5–+) 8.Nf3 Re8 9.0-0 Nbd7 (9...d4 10.Nb1-/+) 10.Kh1 (10.ed5 cd5 11.d4 Bb4=+) 10...Nb6 (10...Bb4 11.Bb2-/+) 11.Nd2 (11.bc6 bc6 12.ed5 Bb4=+) 11...d4 12.Ncb1 Be6 (12...cb5 13.ab5 a4 14.f4-/+) 13.f4 ef4 14.Rf4 Qd6 15.Nf3 Ng4 16.Qf1 Ne3 (16...Qd8-/+) 17.e5 (17.Be3 de3 18.Ng5 cb5 19.ab5 Qd7=+) 17...Qd5 (better 17...Nf1 18.ed6 Ne3 19.bc6 Nc2–+) 18.Be3= de3 19.Nc3 (19.d4 Be7=) 19...Qd7 (19...Qd8=+) 20.Rd1 (20.Ne4 Be7 21.bc6 bc6 22.c4=) 20...Nd5?? (better 20...Bb4 21.bc6 bc6-/+) 21.Rh4?? (better 21.bc6 bc6 22.Nd5 Bd5 23.d4+=) 21...Nc3–+ 22.Rd2 (22.bc6 Qc6 23.Ra1 Be7–+) 22...Ne2 (better 22...ed2 23.bc6 bc6 24.Nd2 Be7–+) 23.Re2 Qd5 (23...cb5 24.Rf4–+) 24.Ng5 (24.Qb1 Rad8–+) 24...h6 (24...cb5 25.ab5 Qe5 26.Ne6 Re6 27.Kg1–+) 25.Nf3 Bf5 (better 25...cb5!? 26.ab5 Bb6 27.Qb1–+) 26.Rf4 Bg6 27.Nh4 (27.bc6 Qc6 28.Qa1 Rac8–+) 27...Re6 (27...Bh5 28.Nf3 Bf3 29.Qf3 Qe5 30.g3–+) 28.h3 (28.bc6 bc6 (worse 28...Qc6 29.d4–+; worse 28...Re5 29.Ng6 fg6 30.cb7 Qb7 31.c3–+) 29.Nf3 Rb8–+) 28...Rae8 (28...Bh5!? 29.Nf3 cb5 30.g4–+) 29.Nf3 Qa2 (29...Bh5 30.g4 Bg6 31.bc6 Re5 32.cb7–+) 30.g4 (30.Qe1 Bb6–+) 30...Qa4 (better 30...Qd5–+) 31.Ra4+– 1–0. Akrapovik (1640) – mbfxg (1630), lichess.org, 2020.

4.Nf3 g6 5.Bb2 Bg7 6.e3 d6 7.d4 d5 8.Nbd2 Nbd7 (8...Bf5 9.Bd3=) 9.c4+= cb5 10.ab5 dc4 11.Nc4 0-0 12.Bd3 b6 13.0-0 Bb7 14.Qb3 h6 (14...Ne4 15.Rfd1+=) 15.Rfc1+– g5 (15...Nd5 16.h4+–) 16.Qc2 (16.Nfe5 Ne5 17.de5 Nd7+–) 16...g4 (16...Rc8 17.Qe2+–) 17.Nh4 Nh5? (better 17...Nd5!? 18.Qe2 e6 19.Qg4 Qg5 20.Qg5 hg5+–) 18.Nf5+– e6 (18...Bd5 19.Ba3 Re8 20.Qd1 Bc4 21.Rc4+–) 19.Ng7 Ng7 20.Nd6 Rc8 (20...Rb8 21.Ba3+–) 21.Nc8 (21.Nb7?! Rc2 22.Nd8 Rb2=) 21...Bc8 22.d5! Bb7 (22...ed5 23.Qc6 Double attack (23.Qc6 Decoy)) 23.de6 fe6 (23...Nc5 24.ef7 Rf7 25.Bc4+–) 24.Bh7 Kh8 1–0. DEFFM (2085) – PommedereinetteetJT, lichess.org, 2020.

4.Bb2 d5

5.e3 Bf5 6.Nf3 e6 7.c4 c5 8.cd5 (8.Nc3 Nbd7 9.h3 Bd6 10.Nh4 d4 11.Nf5 ef5 12.Nd5 0-0) 8...ed5 9.d3 (9.Bf6 Qf6 10.Nc3 Be6 11.Bd3 Bd6 12.e4 c4) 9...Bd6 10.Nbd2 (10.Nc3 0-0 11.Be2 Nbd7 12.0-0 h6) 10...0-0 11.Be2 Re8 (11...Nbd7 12.0-0 Qc7) 12.0-0 (12.Nh4 Be6) 12...Nbd7 13.Re1 Ne5 (13...Qc7!?=) 14.Ne5 Be5 15.Be5 Re5 16.d4 cd4 17.Nf3 Re8 18.Nd4 Bd7 19.Rc1 Qb6 20.Bf3 Rac8 21.Qd2 Be6 22.Nb3 Ra8 23.Rc3 Ne4 24.Be4 de4 25.Nd4 Qd6 26.Rec1 g6 27.Qc2 Bd5 28.h3 Rad8 29.Rc7 b6 30.Qc3 h5 31.h4 Qf6 32.Nc6+/- Qc3 33.Rc3 Bc6 34.R7c6 Rd1 35.Kh2 Rd2 36.Kg3 Re5 37.Rb6+– g5 38.Rbc6 gh4 39.Kf4 Re8 40.Rc2 Rd1 41.Rb2 1–0. Lapshun,Yury (2475) – Oms Fuentes,Lluis (2335), IX Sants Open, Barcelona ESP, 2007.

5.e3 Bf5 6.Nf3 e6 7.Be2 Bd6 8.Nh4 Nbd7 9.Nf5 ef5 10.c4 cb5 11.ab5 0-0 12.0-0 Qc7 (12...dc4 13.Qc2=+ (13.Bc4? Bh2 14.Kh2 Ng4 15.Kh3 Qc7–+)) 13.f4 (13.cd5 Nd5 14.g3 Rfc8=) 13...Bb4 14.cd5 Nd5 15.Qb3 N7f6 16.Be5 Qe7 17.Bf3 Rad8 18.Nc3 Bc3 19.dc3 Ne3 20.Rfe1 Nfg4 21.Bd4 (21.Ra5?? Qh4 22.Qf7 Rf7 23.Re3 Qf2 24.Kh1 Qf1) 21...Qh4 22.h3 (22.Be3?? Qh2 23.Kf1 Ne3 24.Re3 Qh1 25.Kf2 Qa1–+) 22...Qf2 23.Kh1 Qg3 24.hg4 Ng2 25.Bg2 Rd4 26.Re2 (26.Bb7 Rd2 27.Qf7 Kf7 28.Bd5 Kg6 29.Re6 Rf6 30.Re2 Re2 31.gf5 Kh6 32.Ra5 Rh2; 26.gf5?? Rd2 27.Qd5 Rd5 28.Bd5 b6–+) 26...Rf4 27.gf5 Rf5 28.b6 h6 29.Qc2 Rh5 30.Kg1 Qh2 31.Kf1 Qf4 32.Rf2 Qc4 33.Kg1 Rg5 34.Rb1 Qe6 35.Qb3 Qg6 36.Re1 Qd3 37.Ree2 Kh8 38.Re7 Increases the pressure on f7 38...f6 39.Rfe2 (39.Rb7?? Re8 40.Rb8 Rb8–+) 39...f5 (39...Rb8 40.Qc2 Qb5 41.Kh2+–) 40.Qc2 (40.Kf2 Rg6+=) 40...Qd6= 41.R2e6 Qc5 42.Qf2 (42.Kf1 Qc4 43.Qe2 Qc3 44.Rb7 Qc1 45.Kf2 Qc5 46.Kf1 Qc1 47.Qe1 Qc4 48.Qe2 Qc1=) 42...Qc3= 43.Kh2 Rh5 44.Kg1 Rg5 45.Kh2 ½–½. forsetinn (2405) – pman3660 (2245), gameknot.com, 2015.

5.e3 Bf5 6.Nf3 e6 7.Be2 h6 8.0-0 Bd6 9.c4 0-0 10.cd5 cd5 11.d3 Nbd7 12.Nbd2 Qe7 13.Rc1 e5 14.Nb3 Nb6 15.Nbd2 Rfc8 16.Qb3 Nfd7 17.Nb1 (better 17.Qa2!?=+) 17...Nc5-/+ 18.Qa2 (18.Rc5!? Rc5 19.Be5 Be5 20.Ne5–+) 18...Nd3 (worse 18...Nba4 19.d4 ed4 20.Bd4-/+) 19.Bd3 Bd3 20.Nbd2? (better 20.Rfd1 Be2 21.Rd2 Rc1 22.Bc1 Bf3 23.gf3–+) 20...Bf1 (20...Bf1 21.Rf1 Rc2–+) 0–1. jlbaf (2455) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

4.Bb2 d6

5.e3 e5 6.Nf3 Be7 7.c4 0-0 8.Be2 e4 9.Nd4 c5 10.Nb3 b6 (10...d5 11.Bf6 Bf6 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Bc3 14.dc3=) 11.Nc3 d5 12.cd5 Nd5 13.Ne4 Bf5 14.Bf3 Nb4 15.d4 cd4 (better 15...c4!? 16.Nc1 Nd7+=) 16.Nd4+– Be4 (16...Bg6+–) 17.Be4 Ra7 18.Qb1 (18.Nf5 f6+–) 18...h6 19.0-0 Nd7 20.Nc6 Nc6 21.Bd5?? (better 21.bc6 Nc5 22.Rd1+–) 21...Nb4–+ (21...Nb4 22.Rd1 Bf6–+) 0–1. GuestXLGG – GuestGDYW, freechess.org, 2017.

5.e3 e5 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Be7 8.h3 Bh5 (8...Bf5 9.0-0=) 9.g4 (9.0-0 0-0=) 9...Bg6 10.0-0 (10.Nc3 0-0=) 10...0-0 (10...Nbd7 11.Nh4=+) 11.d4 (11.Nh4 Ne4 12.Ng6 fg6=) 11...Nbd7 (11...e4!? 12.Nh4 d5=+) 12.de5= de5 13.Ne5 (13.bc6 bc6 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Qc8+=) 13...Be4 (13...Ne5!? 14.Be5 Qc8=) 14.Nd7+= Nd7 15.Nd2 Bd5 16.c4 Be6 17.Ne4 Qc7 18.Qd4 Nf6 19.Ng5 (19.b6 Qb8+–) 19...Rfd8 (19...Rad8 20.Qe5 Qe5 21.Be5+–) 20.Ne6 fe6 21.Qe5 Bd6? (better 21...Qe5!? 22.Be5 cb5 23.cb5 Rd5+–) 22.Qe6+– Kh8?! (22...Qf7 23.Qf7 Kf7 24.Rad1+–) 23.Bf6 gf6 (23...Re8 24.Qf5 gf6 25.Qf6 Kg8 26.c5 Bh2 27.Kg2 cb5 28.ab5+–) 24.Qf6 Qg7 25.Qg7 Kg7 26.Bf3 Rf8 (26...cb5 27.ab5 (worse 27.Bb7 Rab8+–) 27...Be5 28.Rad1 Rd1 29.Rd1+– (29.Bd1?! a4+–)) 27.Rad1 (27.bc6?! Rf3 28.cb7 Rb8+–) 27...Be5 (27...Rf3 28.Rd6 cb5 29.cb5+–) 28.Rd7 Kh6 (28...Rf7 29.bc6 bc6 30.Rf7 Kf7 31.Bc6 Rc8+–) 29.Be4 cb5 (29...Rh8 30.Rb7 Rab8 31.Rb8 Rb8 32.Bc6+–) 30.Rh7 Kg5 31.f4 Bf4 (31...Kf6 32.g5 Ke6 33.ab5+–) 32.ef4 Rf4 (32...Kf6 33.g5 Ke6 34.cb5+–) 33.Rh5 Kf6 34.Rf4 Ke6 35.Bd5 Kd6 36.c5! Kd7 (36...Kc5 37.Bb7 Double attack (37.Bb7 Zwischenzug)) 37.Rf7 Ke8 38.Rh8 1–0. GuestCQWF – archjos, freechess.org, 2019.

5.Nf3 =.

5.Bf6 ef6 6.g3 d5 7.Bg2 Bb4 8.c3 Bd6 9.d4 0-0 10.Nf3 cb5 11.ab5 Nd7 12.Qd3 Nb6 13.Nbd2 Be6 14.0-0 Qc7 15.Nh4 a4 16.Rfe1 Rfc8 17.Nb1 (17.e4!?+=) 17...a3-/+ 18.Ra2 Ra5 19.e4?? (better is 19.Nf5-/+) 19...de4–+ 20.Be4 (20.Qc2 Ba2 21.Qa2 Qc4–+) 20...Ba2 21.Bh7 Kf8 22.Ng6 (22.Bf5 Bc4 23.Qf3–+) 22...fg6 23.Bg6 Bc4 24.Qf3 (24.Qe4 Qe7 25.Nd2 Bd5 26.Qe7 Be7–+) 24...a2 25.Qe4 Qe7 0–1. thecurator – PeterRs, ChessWorld.net, 2015.

4.Bb2 e6

5.d4 Be7 (5...d5 A) 6.e3= Bd7 (6...Ne4 7.Ba3 Bb4 8.Bb4 ab4 9.Nf3 0-0 10.Nfd2 Nd6 11.c3 cb5=; 6...Bb4 7.c3 Bd6 8.Ba3 0-0 9.Nf3 Ba3 10.Na3 Bd7 11.c4 dc4=; 6...cb5 7.Bb5 Bd7 8.Ba3 Ba3 9.Na3 0-0 10.Nf3 Ne4 11.c4 Bb5=) 7.Bd3 cb5 8.ab5 Qb6 9.Nc3 Bb4 10.Ra4 Na6 11.Nf3 Nc7-/+; B) 6.Ba3 Ba3 (6...cb5 7.Bf8 Rf8 8.ab5 a4 9.e3 Bd7 10.Qd3 Qa5 11.Nd2 Ne4=) 7.Ra3 0-0 8.e3 Nbd7 9.Nf3 Re8 10.Be2 e5 11.0-0 c5=; 5...cb5 6.ab5 Ne4 (6...d5 7.e3 Bb4 8.c3 Bd6 9.Ba3 Bc7 10.Nf3 Nbd7 11.Be2 e5=; 6...Qc7 7.e3 d5 8.Ba3 Ba3 9.Ra3 b6 10.Bd3 0-0 11.Nf3 Nbd7=; 6...Be7 7.e3 d5 8.Ba3 0-0 9.Nf3 Ba3 10.Ra3 Nbd7 11.Bd3 Nb6=) 7.Ba3 a4 8.Bf8 Qa5 9.Nd2 Kf8 10.e3 d6 11.Bd3 Nd2=) 6.c4 (6.e3 0-0= (6...d5 7.Ba3 Ba3 8.Ra3 0-0 9.Nf3 Nbd7 10.Bd3 c5 11.0-0 c4=; 6...b6 7.Bd3 d5 8.Nf3 0-0 9.0-0 Ne4 10.c4 Bb7 11.Nbd2 Nd2=; 6...Bb4 7.c3 Be7 8.Nf3 0-0 9.Bd3 cb5 10.ab5 b6 11.0-0 d5+=) 7.Nf3 d5 8.Ba3 Nbd7 9.Be2 cb5 10.Bb5 Nb6 11.Be7 Qe7=; 6.Nf3 cb5 7.ab5 0-0 8.c4 b6 9.e3 Bb7 10.Ra4 Ne4 11.Ba3 Ba3=; 6.Ba3 0-0 (6...d6 7.Qd3 cb5 8.ab5 Qc7 9.e4 b6 10.c4 Bb7 11.Nc3 Nbd7=; 6...cb5 7.ab5 d6 8.Qd3 Nbd7 9.e4 0-0 10.Nf3 b6 11.Nbd2 Bb7=) 7.Be7 Qe7 8.e3 d6 9.Nf3 e5 10.Be2 Bg4 11.0-0 Rc8=) 6...0-0 (6...b6 7.e3 0-0 8.Nf3 d5 9.Ba3 c5 10.dc5 bc5 11.Nc3 Bb7=; 6...d5 7.e3 0-0 8.Ba3 cb5 9.ab5 b6 10.Nf3 dc4 11.Bc4 Bb7=) 7.Nf3 (7.e3 b6 8.Nf3 d5 9.Ba3 c5 10.dc5 bc5 11.Nc3 Bb7=) 7...d5 8.c5 (8.e3 b6= 9.Ba3 c5 10.dc5 bc5 11.Nc3 Bb7=) 8...b6+= (8...Ne4 9.Nfd2 f5 10.e3 e5 11.Be2 ed4=) 9.cb6 (9.Qc2 bc5 10.dc5 Ne4 11.Bd4 cb5-/+) 9...cb5 (9...Qb6 10.e3+= (10.Ba3 Bb4 11.Bb4 ab4+=) 10...Bb4 11.Bc3 Bd6+=) 10.b7 (10.ab5 Nbd7= 11.Ba3 Nb6+=) 10...Bb7+= 11.ab5 Bb4 (11...Qb6+=) 12.Bc3 Qe7 13.Qb3 Bc3 (13...Rc8 14.Bb4 ab4 15.Ra8 Ba8 16.Qd1+=) 14.Nc3= Nbd7 15.e3 Qb4 (15...Ne4 16.Bd3=) 16.Nd2 (16.Rb1 Qd6=) 16...Rfc8 17.Na2 (17.Na4 Ne4 18.Qa2 Nd2 19.Qd2 Rc2 20.Qb4 ab4–+) 17...Qb3 18.Nb3 a4 19.Nd2 Rc2 (19...e5 20.de5 Ne5 21.Be2+=) 20.Nb4 (20.Bd3 Rb2 21.Ke2 e5=) 20...Rb2+= 21.Rb1 (21.Na6 Rc8+=) 21...a3 (21...a3 22.Rb2 ab2=). Langschmidt,Dirk (2100) – Gottwald,Bernhard (1925), RSS7E basic–22, 2010.

5.e3 d5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 c6 4.a4 d5 5.e3 a5).

5.e3 Be7 A) 6.Be2 0-0 (6...d5 7.Nf3 0-0 8.0-0 Nbd7 9.d4 cb5 10.Bb5 Nb6 11.Ne5 Nfd7=; 6...b6 7.Nf3 0-0 8.0-0 d5 9.Na3 c5 10.d4 c4 11.Ne5 Bb7=; 6...d6 7.Nf3 0-0 8.0-0 e5 9.Nc3 Nbd7 10.Rb1 d5 11.Re1 c5=) 7.Nf3 d6 8.0-0 e5 9.Nc3 Nbd7 10.Rb1 d5 11.Re1 c5=; B) 6.Nf3 d5 (6...0-0 7.Be2 d6 8.0-0 e5 9.Nc3 Nbd7 10.Rb1 d5 11.Re1 c5=; 6...b6 7.Be2 0-0 8.0-0 d5 9.Nc3 c5 10.Rc1 Nbd7 11.d4 Qc7=; 6...d6 7.Be2 0-0 8.0-0 e5 9.Nc3 Nbd7 10.Rb1 d5 11.bc6 bc6=) 7.Be2 0-0 8.0-0 cb5 9.ab5 Nbd7 10.Re1 a4 11.Ra2 Bd6=; C) 6.Bd3 d6 (6...0-0 7.Nf3 d6 8.0-0 e5 9.Nc3 Nbd7 10.Rb1 d5 11.Bf5 Qc7=; 6...d5 7.Nf3 cb5 8.ab5 Nbd7 9.0-0 0-0 10.Be2 a4 11.Ba3 e5=; 6...cb5 7.Bb5 0-0 8.Nf3 d5 9.0-0 Bd7 10.Be2 Nc6 11.Na3 Rc8=) 7.Ne2 e5 8.0-0 e4 9.Bc4 d5 10.Bb3 0-0 11.d3 Nbd7=.

4.Bb2 g6

5.e3 Bg7 6.c4 0-0 7.d4 cb5 8.Nf3 (better 8.ab5!? d6 9.Nf3=) 8...bc4-/+ 9.Bc4 Nc6 (9...d5 10.Be2-/+) 10.Qb3 (10.d5 Nb4=+) 10...d5-/+ 11.Bb5 Nb4 (11...Bf5 12.0-0-/+) 12.Ba3=+ Bd7 (12...Qd6 13.0-0=+) 13.Bb4 Bb5 (13...ab4 14.Qb4 Bb5 15.Qb5 Qa5 16.Qa5 Ra5 17.Ra3=+) 14.ab5= ab4 15.Ra8 Qa8 16.Qb4 Ne4 (16...Rc8 17.0-0 Bf8 18.Qb2=) 17.0-0 (17.Qe7? Qa5 18.Nfd2 Nd2-+) 17...Rc8 (better 17...e6!?=) 18.Qe7+/- Bf8 19.Qd7 Rd8 20.Qc7 Rc8 21.Qd7 Rd8 22.Qc7 Bd6 (22...Rc8 23.Qf4 Bd6+=) 23.Qc2+/- Rc8 24.Qb2 (better 24.Qb3 Rc4 25.Ne5 Be5 26.de5+=) 24...Ba3?? (better 24...Qa4 25.Ne1 Qc4=) 25.Qb3 (better 25.Na3 Qa5 26.Ne5+-) 25...Bd6 (25...Bf8 26.Qd5 Nd6 27.Nbd2+-) 26.Qd5 Bf8?? (26...Re8+-) 27.Qe4 Re8 28.Qd5 Qc8 29.Ne5 Rd8 (29...Qc7 30.b6! Qe7 31.Rc1+-) 30.Qf7 Kh8 31.Qf6 Bg7 (31...Kg8 32.f4+-) 32.Qf3 (better 32.Nf7 Kg8 33.Qd8 (33.Nd8?! Bf6 34.Nb7 Qb7+=) 33...Qd8 34.Nd8+-) 32...Rf8 (32...Be5 33.de5 Qc7 34.Qf6 Kg8 35.b6+-) 33.Qd5 h6 (33...Qc7+-) 34.Ng6 Kh7 35.Nf8 Qf8 36.Qe4 (36.Qb7 Kh8+-) 36...Kh8 37.Nc3 (37.Qb7 Kh7+-) 37...Qb8 38.Nd5 Qf8 39.g3 (better 39.Rc1 h5 40.Nf4 Qd8+-) 39...Qd6 40.Nf4 Qd8 41.Ng6 Kg8 42.Qf5 (better 42.Rc1 Bf6 43.Qb7+-) 42...Qf8 43.Qe6 (43.Nf8 h5 44.Ne6 Bd4 45.Qg6 Kh8 46.ed4 h4 47.Qg7) 43...Qf7+- 44.Qc8 Kh7 45.Ne5 Qe6 46.Qe6 Bf6 (46...Be5 47.de5 h5 48.Rd1 Kh8 49.Qe7 Kg8 50.Rd8) 47.Qf5 Kg7 (47...Kg8 48.Qg6 Bg7 49.Rc1 Kh8 50.Rc8 Bf8 51.Rf8) 48.Qg6 Kf8 49.Qf6 (49.Qf7) 49...Ke8 50.Qf7 Kd8 51.Qd7 1-0. ClayPigeons (2145) - kh_xyz (2165), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.e3 Bg7 6.Nf3 0-0 7.Be2 d5 8.0-0 Nbd7 9.c4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bb3 Bf5 (11...cb5 12.ab5 Bf5 13.Bf6 Bf6 14.d4=) 12.d4 (12.bc6 bc6 13.d4 Rc8=) 12...cb5 13.ab5 Ne4 14.Nbd2 (14.Nc3 Nc3 15.Bc3 a4=) 14...a4 (14...Nd2 15.Qd2 a4=) 15.Ba2 (15.Ba4 Nd2 16.Nd2 Na4 17.Ra4 Bd3+=) 15...a3 (15...Nd6 16.Qe2=+) 16.Bc1 (16.Ba3!? Nd2 17.Nd2=) 16...Nc3=+ 17.Qb3 Na2 18.Qa2 Be6 19.Qc2 a2 20.Ng5 Bd5 21.e4 (better 21.Nge4!?-/+) 21...Bd4-+ 22.ed5?? (better 22.Bb2 Rc8 23.Qc8 Nc8 24.Bd4 Be4 25.Nge4 Qd4 26.Ra2-+) 22...Ba1 23.Nde4 (23.Bb2 Bb2 24.Qb2 Qd5-+) 23...Be5 (23...Qd5!? 24.Bb2 Rfc8 25.Qe2 Bb2 26.Qb2-+) 24.Bb2 Qd5 25.Rd1 (25.Nc3 Qc4 26.Nf3 Bc3 27.Qc3 Qc3 28.Bc3-+) 25...Bb2 26.Rd5 a1Q (better 26...Nd5 27.g3 a1Q 28.Kg2 Qc1-+) 27.Rd1 Qa2 (27...Rfc8 28.Qb3 e6 29.Rf1-+) 28.h4 (28.Re1 f5 29.Ng3 Bf6-+) 28...Be5 (28...Rfd8 29.Rd8 Rd8 30.Ng3-+) 29.Qc5 (29.Qa2 Ra2 30.Nf3 Bc7-+) 29...Qa1! 30.Rf1 (30.Ra1 Ra1 Mate attack) 30...Qd4 (30...Rfd8 31.Nf3 Nd5 32.Qc4-+) 31.Qc2 (31.h5 Qc5 32.Nc5 Rfc8-+) 31...h6 (31...Ra1 32.Nf3 Rf1 33.Kf1 Qa1 34.Ke2-+) 32.Nf3 Qd5 33.g3 (33.Qc5 Qc5 34.Nc5 Rfc8 35.Nb7 Bc3-+) 33...Rfc8 34.Qe2 Bg7 35.Kg2 (35.Rd1 Ra2 36.Qd3 Qd3 37.Rd3 Rb2-+) 35...Ra2 36.Qe3 (36.Ned2 Nc4 37.Rd1 e6-+) 36...Qb5 (better 36...Nc4!? 37.Qe1 f5 38.Nc3 Ne3 39.Kh3 Rc3 40.fe3-+) 37.Rd1 Nd5 (37...Re2 38.Rb1 Nd5 39.Rb5 Ne3 40.Kh3-+) 38.Qd3 Qd3 39.Rd3 Nf6 (39...f5 40.Ned2 e6 41.Nb3-+) 40.Ned2 (40.Nf6 Bf6 41.Rd2 Rd2 42.Nd2 Rc2-+) 40...Rcc2 41.Rd8 (41.Kf1 e6-+) 41...Kh7 42.Rb8 (42.Kf1 e6-+) 42...Rab2 (42...e5!? 43.Rb7 e4 44.Kh3 ef3 45.Rb3-+) 43.Kh3 Rd2 44.Nd2 Rd2 45.Rb7 Rf2 (45...Ne4 46.Re7 Nf2 47.Kg2 Ng4 48.Kf1 Rf2 49.Ke1 Bc3 50.Kd1-+) 46.Re7 Rf5 (46...h5 47.Re1 g5 48.hg5 Ng4 49.g6 Kg6 50.Re2 Re2 51.Kh4 Rh2) 47.Rf7 h5 48.Re7 Ng4 49.Re2 Rf2 50.Rf2 Nf2 51.Kg2 Ng4 52.Kf3 Be5 53.Ke4 (53.Kg2 Ne3 54.Kf3 Nf5-+) 53…Bg3 (53...Bg3 54.Kf3 Bh4-+) 0-1. mecker (2220) - pacal56 (2145), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.e3 Bg7 6.Nf3 0-0 7.Be2 d5 8.0-0 Bg4 9.Nc3 Nbd7 10.d4 Bf3 11.Bf3 e5 12.de5 Ne5 13.Be2 Qc7 14.Qd2 Rad8 15.Rfd1 (15.Rad1 Rfe8=) 15...Rfe8 (15...Neg4 16.Bg4 Ng4 17.g3-/+) 16.Qc1 Nc4 17.Bc4 dc4 18.Rd8 Rd8 19.Qf1 (19.bc6!? Qc6 20.Ne2+=) 19...Ng4+= 20.g3 Ne5 21.Rd1 Rd1 22.Qd1 h5 23.Kg2 Ng4 24.Qf3 Ne5 25.Qe4 f5 26.Qf4 cb5 27.Nb5 Qc6 28.Kf1 Nf3 29.Bg7+= Nh2 30.Ke2 Kg7 31.Qe5 Kg8 32.Qb8 Kh7 33.Qe5?? Qf3–+ 34.Kd2 Qf2 35.Kc3 Nf1 36.Qe7 Kh6 37.Qb7 Qd2 38.Kc4 Qc2 39.Nc3 Ne3 40.Kd4 Qd2 41.Ke5 Qc3 42.Ke6 Qc4 43.Kf6 Ng4 44.Ke7 Qa4 45.Kf8 Qb4 46.Qb4 ab4 (46...ab4 47.Kf7 b3–+) 0–1. Neumann,Frank – Lauer,Frederic, OP–2012–0-02026, 2012.

5.e3 Bg7= 6.Nf3 d6 7.d4 0-0 8.Nbd2 (8.Bd3 Bd7+=) 8...Nbd7 (8...Bf5 9.Be2=) 9.Be2 Nh5 (9...cb5 10.Bb5 Nb6 11.c4+=) 10.Ne4 (10.0-0 c5+=) 10...f5 (10...d5 11.Nc3=) 11.Ng3 (11.Neg5 Nb6+=) 11...Nhf6 (11...Ng3 12.hg3 h6 13.Rb1+=) 12.h4 (12.0-0 Ne4+=) 12...Ne4= 13.h5 (13.Ne4 fe4 14.Nd2 d5=) 13...Ng3 14.fg3 Nf6 (14...gh5 15.Rb1=) 15.hg6 hg6 16.Ng5 (16.Qd3 cb5 17.Qb5 Ne4=) 16...Ne4 (16...Nd5 17.Qd2=) 17.Ne4 fe4 18.Rh4 (18.Rb1 e6 19.Ba3 c5=) 18...e5 (18...d5 19.c4=) 19.Qd2 (19.bc6 bc6 20.de5 Qg5=+) 19...Qg5 20.0-0-0 (20.Re4 Bf5 21.Bd3 Be4 22.bc6 Qg3 23.Kd1 Bd3 24.Qd3 Qg2–+) 20...Qg3 21.Rdh1 (21.Re4? Bf5 22.Re5 de5 (22...Be5 23.de5 de5 24.Bc4 Kh7 25.e4 cb5 26.Rh1 Kg7 27.Bd5=) 23.Bc4 Rf7–+) 21...Rf2 22.de5 d5 23.e6 Bb2 24.Kb2 Qe5 25.Qc3 Qc3+= 26.Kc3 Be6 27.Rh8 Kg7 28.R1h7 Kf6 29.Ra8 Re2 30.Rb7 cb5 31.ab5 Re3 32.Kd4 Ra3 33.Rf8 Kg5 34.Re7 Ra4 35.Kc5 Rc4 36.Kd6 Bc8 37.Rc7 e3? 38.Rc4+– dc4?? 39.Rc8 (39...Kf4 40.Rc4 Kf5 41.Rc5 Kf6 42.b6+–) 1–0. Deutsch,Ludwig (2240) – Dohr,Alexander (2190), Graz–ch, 1992.

5.e4 Bg7 =.

4.c4 d5

5.c5 e5-/+ 6.Qc2 (6.Ba3-/+) 6...Bg4 (6...Ne4!?-/+) 7.Bb2=+ Nbd7 8.h3 (8.d4 ed4 9.Bd4 Rc8-/+) 8...Bh5 9.d4 (9.Nf3 Bf3 10.bc6 bc6 11.gf3 Nh5-/+) 9...ed4 (9...Bg6 10.Qc1 ed4 11.Bd4-/+) 10.Bd4 Bg6 11.Qc3 Ne4 12.Qb2 Bc5 (12...f6 13.Nc3 Ndc5 14.e3–+) 13.e3 (better 13.Bc5 Ndc5 14.Qg7-/+) 13...Bb4–+ 14.Nc3 (14.Kd1 f6–+) 14...Ndf6 (14...c5 15.Bg7 d4 16.Qb4 ab4 (worse 16...cb4 17.Ne4 Rg8 18.Nd6 Ke7 19.Nb7–+; 16...Nc3?! 17.Qc4 Rg8 18.Bh6-/+; 16...dc3 17.Qb3 c4 18.Qa3+–) 17.Ne4 Rg8 18.Nd6 Ke7 19.Nb7 Qc7–+ (19...Rg7?! 20.Nd8 Kd8 21.Kd2=)) 15.Bd3?? (better 15.bc6 bc6 16.Ke2–+) 15...c5 16.Bf6 (16.Be4 cd4 17.ed4 Ne4 18.Nge2–+) 16...Qf6 (16...gf6?! 17.Be4 Be4 18.Kf1 Bd3 19.Nge2-/+; 16...Nf6?! 17.0-0-0 Bd3 18.Rd3–+) 17.Qc2 (17.0-0-0 Bc3 18.Qc2–+) 17...Bc3 18.Kf1 Ba1 (18...Ng3!) 19.Nf3–+ c4 20.Be4 Be4 (20...Be4 21.Qc1 Bb2–+) 0–1. petrobbo (2010) – aprazma (2100), ChessWorld.net, 2012.

5.e3 e5 6.Bb2 d4 7.ed4 ed4 8.d3 Bb4 9.Nd2 Qe7 10.Qe2 Bd2 11.Kd2 c5 12.g3 b6 13.Qe7 Ke7 14.Bg2 Ra7 15.Re1 Kd6 16.Ne2 Bb7 17.Bb7 Rb7 18.Nf4 Nbd7 19.Bc1 Nf8 20.h3 Re7 21.Re7 Ke7 22.Re1 Kd7 23.Ke2 g5 24.Ng2 Ne6 25.Kf3 h5 26.Ke2 Ne8 27.Kf1 f5 28.h4 gh4 29.Nh4 N8g7 30.Ng6 Rg8 31.Nf4 Nf4 32.Bf4 Ne6 33.Bd2 h4 (better is 33...Kd6!?=) 34.gh4+/- Rg4 35.Re5 Rh4 36.Rf5 Rh1 37.Ke2 Ra1 38.Rf7 Kc8? (38...Kd6 39.Rb7 Ke5 40.Rb6 Ra4 41.Rb7+/-) 39.f4?? Ra4 40.f5 Nc7 41.Bf4 Ra2 42.Kd1 Ne8+/- 43.Re7 Nf6 44.Rc7 Kd8 45.Rc6 Nd7?? 46.f6 Rf2 47.Bc7 Ke8 48.Re6 Kf8 49.Bd6 Kf7 50.Re7 Kf6 51.Rd7 Ke6 52.Rb7?? Kd6+= 53.Rb6 Kd7 54.Ra6 Ra2 55.Kc1 a4 56.Rc6 a3 57.Rc5 Rh2? 58.Rd5 Ke6 59.Kb1 Rb2 60.Ka1 Rb4 61.Ka2 (61...Ra4 62.Rd4+–) 1–0. hal1958 – The_Simple, playchess.de, 2003.

5.e3 Bf5 6.d4 Nbd7 7.c5 e5 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 ed4 (9...Rc8 10.Bd2+=) 10.ed4= Ne4 11.Ne2 Qf6 12.0-0 (12.Qe3!? Be7 13.Ra2=) 12...Ndc5+= 13.Qe3 (13.dc5 Qa1 Pinning) 13...Ne6 14.Nbc3 (14.Nd2!? Qg6 15.bc6 bc6 16.Ba3-/+) 14...Nc3-/+ 15.Qc3 Bb4 16.Qd3 0-0 (16...c5 17.Be3 c4 18.Qd1–+) 17.Ba3-/+ Ba3 18.Ra3 Rac8 19.Rc1 (19.bc6!? Rc6 20.Rc3-/+) 19...cb5–+ 20.Rc8 Rc8 21.ab5?? (21.Rc3 Rc3 22.Qc3 b4–+) 21...Nd4! 22.g3 (22.Qd4 Qd4 Combination; 22.Nd4 Rc1 Decoy) 22...Ne2 23.Qe2 b6 24.Rf3 Qe6 25.Re3 Qd7 26.Re7 Qd8 27.Rb7 h6 28.Qf3-/+ f6 29.Qf5 Rb8 30.Qe6 Kh8-/+ 31.Rb8 Qb8–+ 32.Qd5 a4 33.Qd4 a3 34.Qa4 Qd6 35.Qa8 Kh7 36.Kg2 Qb4 37.Qa6? Qe4 38.Kh3 Qe6 39.g4 Qb3 40.Kg2 a2 0–1. Witkowski,Jerzy (2000) – Grabowski,Marek (2000), Torun–Bydgoszcz m, 2005.

4.c4 e5

5.Bb2 =.

5.e3 Bb4 6.Bb2 d6 7.Nf3 0-0 8.Be2 e4 9.Nd4 c5 10.Nc2 Nbd7 11.0-0 Ne5 12.Ne1 b6 13.f3 Bb7 14.Nc3 Qe7 15.Qc2 Ng6 16.Rd1 Rad8 17.Rf2 ef3 18.Bf3 d5 19.Nd5 Nd5 20.cd5 Bd5 21.Rc1 Qe6 22.Bd5 Qd5 23.Nf3 (23.e4 Qd6 24.Nf3 Qd3=) 23...Rfe8=+ 24.g3 f6 25.Qc4 Re4 26.Qd5 Rd5 27.Rc2 Rd3 28.Rf1 Ne7 29.Ra1 Nf5 30.Kf2 h5 31.Bc1 c4 32.Bb2 c3 33.Bc3 Ne3 34.Re1 Ng4 35.Kg2 Rc4 36.Re8 Kf7 37.Rb8 Bc5 38.Rb7 Kg8 39.h3 Nh6 40.Rc1 (better 40.Ne1!? Rd6 41.d4 Bd4 42.Bd2=+) 40...Nf5 41.Re1 Ne3 42.de3 (42.de3 Re4 Double attack (42...Rcc3 Deflection; 42...Re4 Decoy); 42.Re3 Be3 Combination) 42...Rdc3 43.Re2 Re3 44.Re3 Be3 45.Nh4 Bc5 46.Nf5 g5 47.Ne7 Kf7 (47...Be7 48.Re7 h4 49.gh4 Rh4 50.Re6-/+) 48.Nd5 Ke6 49.Nb6 Rc2 50.Kf1 Rf2 51.Ke1 (51.Kg1 Ra2 52.Kf1 g4 53.hg4 hg4-/+) 51...Rg2 52.Rc7 Bb4 (52...Bb6!? 53.Rc6 Ke5 54.Rb6 Rg3-+) 53.Kf1=+ Rg3 54.Rc6 Kf5 55.Nc4 Rh3 56.b6 Rh1 57.Kg2 Rb1 58.b7 Bd2 59.Rc5 Attacks the isolani on a5 59...Ke6 60.Nd2 Rb7 61.Nf3 (61.Ra5? Rb2-+) 61...Rb4 62.Ra5 h4 63.Kf2 Rb2 64.Kg1 h3 65.Ng5 fg5 66.Rg5 Ra2 67.Rh5 ½-½. marekt (2165) - pman3660 (2250), gameknot.com, 2015.

4.c4 e6

5.Ba3 Be7 6.Qb3 (6.d4 0-0=) 6...0-0 (6...d6 7.d4+=) 7.Nc3 (7.Be7 Qe7 8.Nf3 d6+=) 7...d5 (7...e5 8.e4+=) 8.Be7 Qe7 9.d4 (9.e3 dc4 10.Bc4 Rd8=) 9...Nbd7 (9...Qb4 10.Rb1 Qb3 11.Rb3 dc4 12.Rb1+=) 10.Nf3 (10.cd5 ed5 11.e3 Qb4=) 10...Re8 (better is 10...Qb4!? 11.Rb1 Qb3 12.Rb3 dc4+=) 11.e3= e5 (11...Qb4 12.Rb1 c5 13.Qc2+/- (13.cd5?! Nd5 14.Qb4 ab4 15.Nd5 ed5=)) 12.de5 (12.cd5 ed4 13.Nd4 cd5+=) 12...Ne5= 13.Ne5 (13.cd5!? Nf3 14.gf3 cd5 15.Nd5 Nd5 16.Qd5=) 13...Qe5-/+ 14.Rc1 (14.Ra2 d4 15.Nd1 Bg4-/+) 14...d4 15.Nd1 (15.Ne2 de3 16.Qe3 Qe3 17.fe3 Re3–+) 15...Be6 (15...Bg4 16.Be2-/+) 16.Be2 cb5 (16...Rad8!?-/+) 17.Qb5= Qc7 (17...Qb5 18.cb5 Rad8 19.Rc7+=) 18.c5 (18.ed4 Bd7 19.Qb2 Ba4=) 18...Bd7 19.Qc4 (19.Qb3 Rad8+=) 19...de3-/+ 20.Ne3 Re4 21.Qd3 Rae8 22.0-0 Ba4 23.Bf3 R4e7 24.Qc3 Bc6 25.Bc6 bc6 White creates threats along the open b–file 26.Ra1 Ra8 27.Nf5 Re5-/+ 28.Nd6 Rh5 29.Rfb1= Nd5 30.Qf3 Nf6? 31.Rb7+/- Qd8 32.Qc6 Ng4 33.Qd7?? Qd7+= 34.Rd7 Rc5 35.Nf7 Rf5 36.Nd6? Rd5–+ 37.Re1 Nf6 38.Rc7 Rd6 39.h3 a4 40.Ree7 g6 41.Ra7 Ra6 42.Ra6 Ra6 43.Re2 a3 44.Ra2 Nd5 45.Kf1 Nc3 46.Ra1 a2 47.Ke1 Rb6 48.Kd2 Rb1 (48...Rb1 49.Kc3 Ra1–+) 0–1. Hartlaub,Marianne – Scheuerlein,Gerhard (1695), 17sen.BayEM2005 Schney op, 2005.

5.Bb2 d5 6.cd5 cd5 (6...ed5 7.e3=+) 7.e3 Nbd7 8.Nf3 Bb4 9.Nc3 b6 10.Be2 0-0 11.0-0 Bb7 12.Na2 Nc5 (12...Bd6!?=) 13.Nb4 ab4 14.Bd4 Nce4 (14...Qe7 15.Qb1 Na4 16.Qb3+=) 15.d3 (15.Qb3 Qd6 16.Rab1 Rfc8+–) 15...Nc3+= 16.Qc2 Ne2 (16...Rc8 17.Qb2+=) 17.Qe2 Re8 (17...Nd7!?+=) 18.Qb2+– Rc8 (18...b3 19.Rfc1+–) 19.Qb4 Nd7 20.Qd6 Nc5 (better 20...f6+–) 21.Qe5 (better 21.Qd8 Red8 22.Rfb1+–) 21...f6= 22.Qg3 Rf8? (better 22...Nd3!? 23.Rfd1 Nb4=) 23.Qh3 (better 23.Bc5 Rc5 24.Rac1+–) 23...Nd3?? (better 23...Qd6+–) 24.Qe6+– Kh8 25.Rfd1 (better 25.Bb6 Re8 26.Bd8 Re6 27.Nd4+–) 25...Nc5 26.Bc5 Rc5 27.Nd4?? (27.Qh3 Qe7+–) 27...Re8?? (better 27...Bc8 28.Qc6 Rc6 29.bc6 f5–+) 28.Qf7 Re7 29.Qh5 Re5 30.Qh3 Bc8 31.g4 (better 31.Qf3 Bd7 32.Rdc1+–) 31...Re4 32.f3 Re3 33.Nf5? (33.Qg3 Rc4=) 33...Re2 (33...Bf5!? 34.gf5 Qc7-/+) 34.Qf1 (34.Nd4 Re8 35.Qg3=) 34...Rcc2 (better 34...Rb2 35.Nd4 f5=+) 35.Nh4?? (better 35.Nd4 Rh2 36.Nc2 Rc2 37.Qd3+–) 35...Rh2 (35...Qe7 36.Qh3 Qe3 37.Kh1 Bg4–+) 36.Qd3?? (better 36.Rac1–+) 36...g5 (36...Qc7 37.Qc2 Rc2 38.Ng6 hg6 39.Ra3 Qg3 40.Kf1 Qf2) 37.Qd5 Qd5 38.Rd5 gh4 (38...Rh4?! 39.Rd6 Rh3 40.Rf1 Rg3 41.Kh1–+) 39.Rd8 Kg7 40.Rf1 (40.Re8 Rcg2 41.Kf1 h3 42.Re7 Kg6 43.Rg7 Kg7 44.a5 Rh1) 40…Rcg2 0–1. AleksandrNekhoroshik (1715) – jarlev75 (1730), lichess.org, 2020.'

4.e3 d5

5.Bb2 Nbd7 6.Nf3 e6 7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 9.d4 cb5 (9...Qc7 10.c4=) 10.Bb5 (10.ab5 Qc7=) 10...Nb6 11.Ne5 Qc7 (11...Bd7 12.Nd7 Nbd7 13.Ba3=) 12.Ba3 Bd7 13.Bd6 Qd6 14.c4 dc4 15.Bc4 Nc4 16.Nc4 Qc7 17.Nba3 b5 18.ab5 Bb5 19.Nb5 Qc4 20.Qa4 Qa4 21.Ra4 Rfb8 22.Nd6 Rb4 23.Rfa1 Nd5 (23...Ra4 24.Ra4 Nd7 25.f4=) 24.Rb4 (24.Ra5?? Ra5 25.Rc1 Kf8–+) 24...Nb4 25.Ra4 Kf8 26.Kf1 Ke7 (26...Nc6 27.e4=) 27.Nc4 Nc6 28.Ke2 g5 29.g4 Ra7 (29...Kf6 30.Kd3=) 30.Kd3+= Rd7 31.Na5 Ne5 32.Ke2 Ng4 33.Nc6 Kf8 34.h3 Nf6 35.Kf3 Rc7 36.Rc4 h6 37.e4 Nh5 38.Rc5 Rb7 (38...Nf4 39.Ne5 Rb7 40.h4=+) 39.Na5 Rb4 40.h4 Rd4 41.Ke3 (41.hg5 hg5 42.Rg5 Nf6=) 41...Ra4 42.hg5 ½–½. Rosner,Dirk – Nittschalk,Karl, DESC, 2000.

5.Bb2 Bg4 6.Nf3 e6 7.h3 Bh5 8.g4 Bg6 9.Ne5 Bd6 10.Ng6 hg6 11.Qe2 b6 12.Bg2 0-0 13.c4 Bb4 14.0-0 Ne4 15.d3 Nf6 16.Na3 cb5 17.Bf6 gf6 18.Nb5 Nc6 19.cd5 ed5 20.Rac1 Ne5 21.Nc7 Rc8 22.Nd5 Re8 23.Rc8 Qc8 24.Nf6 Kg7 25.Ne8 Qe8 26.d4 Nd7 27.Qb5 Qe7 28.Bc6 Nf8 29.Qb6 Nh7 30.Bg2 Ng5 31.d5 Ne4 32.Qd4 1–0. Machete99 – guest1428, ICC, 2002.

5.c4 e6 6.Nf3 Nbd7 7.cd5 Nd5 (7...cd5 8.d4=) 8.Bb2+= N7f6 9.bc6 bc6 10.Be2 (10.Na3 Bb4+=) 10...Be7 (10...Ba6 11.Nc3=) 11.Na3+= 0-0 12.0-0 Ng4 (better 12...Rb8!? 13.Nc4 Ba6=) 13.Nd4+– f5 (13...Ne5!?+–) 14.Bg4+– fg4 15.Nc6 Qb6 (15...Qd6 16.Ne7 (worse 16.Qg4 Bf6 17.Nd4 Qb4+–) 16...Qe7 17.Qg4+–) 16.Ne7 Ne7 17.Nc4 Qb4 (17...Qd8 18.Qg4 Ng6 19.Qd4 Qd4 20.Bd4+– (20.ed4?! Ba6 21.d3 Nf4+–)) 18.Qg4 Ba6 (18...e5 19.Qe4 Ba6 20.Qe5 Nf5+–) 19.Qg7 1–0. DEFFM – GuestPVKN, freechess.org, 2018.

3.a4 g6

4.Bb2 f6 5.c4 (5.e4 d5+=) 5...Bg7 (5...d5 6.e3=) 6.Nf3 Kf7 (6...d5 7.c5=) 7.d4+– e6 8.d5 (8.e4 d5 9.Bd3 dc4 10.Bc4 Ne7+–) 8...cd5 9.cd5 b6 (9...d6 10.de6 Be6 11.Nd4+–) 10.e4 (10.de6 Ke7+–) 10...e5 (10...Nh6!?+–) 11.d6+– Nh6?? (11...Bb7 12.Bc4 Kf8 13.Nc3+–) 12.Qb3 (better 12.Qd5 Ke8 13.Qa8+–) 12...Kf8 13.Bc4 Bb7 14.Nbd2 Qe8 (14...Ke8 15.0-0+–) 15.0-0 Nc6? (15...Qd8+–) 16.bc6 Bc6 17.Rad1 (17.Rfc1 Rb8+–) 17...Nf7 18.Nb1 (18.Ba3 Bh6+–) 18...Bh6 (18...Be4 19.Rfe1 (19.Qb6?! Rb8 20.Qa5 Bf3+=) 19...Bb7 20.Nd4+– (20.Qb6?! Bf3 21.Bf7 Qb8 22.Qb8 Rb8 23.gf3 Kf7+–)) 19.Nc3 Kg7 20.Nb5 (20.Nd5 Bd5 21.Bd5 Rb8+–) 20...Be4 (20...Qf8 21.Bd5 Bd5 22.Rd5+– (22.ed5?! Bf4+–)) 21.Nc7 Qd8 (21...Qf8 22.Na8 Ba8+–) 22.Bf7 Bf3 23.Qf3 Kf7 24.Qd5 (better 24.Na8 Qa8 25.Qh3 Qc6 26.Qh6 Qc2+–) 24...Kg7 25.Rd3 (better 25.Rfe1!? Rc8 26.Re5 Rf8 27.Re7 Kh8+–) 25...Rc8 26.Rc3 (26.Re1!? Rf8+–) 26...Rf8 27.g3 (27.Bc1 Bc1 28.Rfc1 Kh8+–) 27...Rf7 28.Kg2 f5 (28...Qg8+–) 29.f4 (29.Qe5 Kg8 30.Ne6 Bg7 31.Ng7 Rc3+–) 29...ef4 (29...Kg8 30.fe5 Bf8 31.e6 de6 32.Ne6+–) 30.gf4 (better 30.Ne6 Kg8 31.Nd8 Rd8 32.gf4+–) 30...Kg8 31.Re3 g5 (31...Bg7 32.Bg7 Kg7 33.Re8 Qe8 34.Qd4 Rf6 35.Ne8 Re8 36.Qb6+–) 32.Ref3 (32.fg5 Qg5 33.Rg3 Qg3 34.Kg3 f4 35.Kf3+–) 32...gf4 (32...g4 33.Re3 b5+–) 33.Rf4 (better 33.Kh1 Kf8 34.Rg1+–) 33...Bf4+– 34.Rf4 (better 34.Qd4 Qf6 35.Rf4 (35.Qf6?! Rf6 36.Bf6 Bd6+=) 35...Qd4 36.Bd4+– (36.Rd4?! Rf6+–)) 34...Kf8?? (better 34...Qg5 35.Kf3 Qh5 36.Ke3 Qh2 37.Rf5 Qg1 38.Kd2 Qh2 39.Kd1 Qg1 40.Kc2 Qg6 41.Qf7 Qf7 42.Rf7 Kf7=) 35.Rf5 Rc7 (35...Qe8 36.Ne8 Rc2 37.Kg3 Rg2 38.Kg2 Rf5 39.Bg7 Ke8 40.Qg8 Rf8 41.Qf8) 36.Qf7 1–0. e4_e5_f4 (1685) – Furkhan60 (1650), lichess.org, 2020.

4.bc6 bc6 5.Bb2 Nf6 6.g4 (6.Nf3 Bg7=) 6...Bg7 (6...h6 7.Nf3=+) 7.g5 Nh5 8.Bg7 Ng7 9.h4 (9.Nc3 d5=) 9...Qb6 (9...h6 10.gh6 Rh6 11.d4=+) 10.Nc3= d6 11.Bg2 Be6 12.Rb1 Qc7 13.Nf3 Nd7 (13...0-0 14.Nd4+=) 14.Nd4 d5 15.Ne6 (15.e4!? de4 16.Be4+= (worse 16.Ne4 Bd5=; worse 16.Ne6 Ne6 17.Be4 Rd8=)) 15...Ne6= 16.e3 Ne5 (16...h6 17.gh6 Nf6 18.Bf3=) 17.d4 Nc4 18.e4 (18.Bh3 Ng7=) 18...Nf4 (18...de4 19.Be4 Rd8 20.Ne2=+) 19.Bf3 Ne6?? (better 19...Rd8=) 20.ed5+– cd5 21.Nd5 Qd8 22.Qd3 Nd6 23.c4 (23.h5!? Ng5 24.Nc7 Qc7 25.Ba8 gh5+–) 23...0-0+– 24.h5 Ng5 25.hg6 (25.Bg2!? Nf5 26.f4+–) 25...fg6 26.Bg4 (26.Bg2!? e6 27.Nb6+=) 26...e6= 27.Ne3 Qf6 28.0-0 (28.Rf1 Rad8 29.f4 Nge4=) 28...Nge4 (better 28...Qf4=) 29.Qe2?? (29.c5 Nf2 30.Qe2 Nde4+–) 29...Qg5?? (better 29...Nc3!? 30.Qc2 Nb1 31.Rb1 Rad8–+) 30.c5 (30.Ng2 Rae8 31.c5=) 30...Nf5 (better 30...Nc3 31.Qd3 Nb1 32.cd6 Rf4=+) 31.f3?? (31.Ng2 Nc3 32.Qe6 Rf7+=) 31...Nf6 (better 31...Ne3!? 32.Rbe1 Nf1 33.Rf1–+) 32.Nc4?? (better 32.f4 Qh6 33.Bf5 gf5 34.Nc4+=) 32...h5?? (better 32...Nd4 33.Qg2 Qc5–+ (33...Ng4?! 34.fg4 Qc5 35.Nb2–+)) 33.Qe6-/+ Kg7 (33...Kh8 34.Ne5 hg4 35.Nf7 Rf7–+) 34.Ne5=+ hg4 35.Rb7 Kh6 36.Kf2?? (36.Nf7 Rf7! 37.f4–+) 36...g3 (36...Ne4! 37.Kg2 gf3 38.Kf3 Qe3 39.Kg2 Nh4 40.Kh1 Rf1 41.Kh2 Qg3) 37.Ke2–+ Qe3 (better 37...g2 38.Qf5 gf1Q 39.Kf1 Qf5 40.Rb6–+) 38.Kd1 Nd4 (38...g2 39.Re1 Qd4 40.Kc2 Rae8 41.Qe8 Re8 42.Nf7 Kh5 43.Re8 Qa4 44.Kb2 Qe8–+) 39.Rh1 Kg5 40.Qg4 (40.Nf7 Rf7 41.Qe3 Kf5 42.Rf7 Nf3 43.Qf3 Ke5 44.Qf6 Kd5 45.Rd7 Kc4 46.Rh4 Kb3 47.Rb7 Ka3 48.Qb2) 40...Ng4–+ 41.fg4 Qe5 (41...Qe5 42.Rh2 gh2 43.Kd2 Qe2 44.Kc3 Rf3 45.Kd4 Rd8 46.Rd7 Rd7; 41...Qe2 42.Kc1 Qc2) 0–1. Kabatana_Michael (1775) – Buryat_mongol (1730), lichess.org, 2018.

4.Bb2 Nf6

5.c4 Bg7 6.e3 0-0 7.d4 d5 8.Nf3 cb5 9.ab5 dc4 (9...Nbd7 10.Nc3=) 10.Bc4 Nbd7 11.Nc3 Nb6 12.Bd3 Bg4 13.0-0 Nfd5 14.Na4 (14.h3 Be6+=) 14...Na4= 15.Ra4 Nb4 (15...Nb6 16.Ra1=) 16.Be2+= Qd7 17.Qb3 Bf3 (17...Rfc8 18.Bc3+=) 18.gf3 (18.Bf3 Qb5 19.Ba3 Ra6+/-) 18...e6 (18...Nd5 19.Rfa1 b6 20.f4=) 19.Ba3 (19.Rfa1 Qd8+=) 19...Rfc8+= 20.Bb4 ab4 21.Ra8 Ra8 22.Qb4 Bf8 23.Qb1 Qd5 24.Qe4 (24.f4 Ba3+/-) 24...Qg5 (24...Ra2 25.Bd3+=) 25.Kh1 Bd6 (25...Qe7 26.f4+/-) 26.f4 (26.Qb7!? Ra2 27.f4 Qf5+-) 26...Qe7+/- 27.Bf3 Rb8 (27...Ra5 28.Rb1 b6 29.Qc6+/-) 28.Rc1 b6 29.Rc6 Rd8 (29...Qd8 30.Kg2+/-) 30.Qb1 (30.Rb6!? Qh4 31.Kg2 h6+-) 30...Rb8 31.Qa2 Bb4 32.Qa6 (32.Qc4 Be1+/-) 32...Ba5 33.Rc8 Rc8 34.Qc8 Kg7 35.Bc6?? (35.d5 Bb4+/-) 35...Qb4?? (better 35...Qh4 36.h3 Qf2-+ (36...Qh3?! 37.Kg1=)) 36.Kg2+/- Qe1 37.Bf3 Qd2 38.Qd7 (better 38.Qc7 Qb2 39.d5+/-) 38...Qc3?? (better 38...Qb2!? 39.Qe7 Be1=) 39.d5 (better 39.f5 Qb3 40.fe6 Qe6 41.Qc6+-) 39...Qb2?? (better 39...Qf6+/-) 40.de6+- Be1 (40...Bb4 41.Qf7 Kh6+-) 41.Qf7 Kh6 42.Qf8 Qg7 43.e7 Qf8 44.ef8Q (44.ef8B?!=) 1-0. ClayPigeons (2095) - dongo (2090), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.c4 Bg7 6.e3 d5 7.Nf3 0-0 8.d4 dc4 9.Bc4 c5 (9...cb5!? 10.ab5 Nbd7=) 10.dc5+/- Qd1 11.Kd1 Nbd7 (11...Ne4!? 12.Bg7 Kg7+=) 12.c6+- bc6 13.bc6 Nc5 (13...Nb6 14.Bd3+-) 14.Bb5 (14.Nbd2 Bf5+-) 14...Be6 (14...Rb8!? 15.Bd4 Nb3+/-) 15.Nbd2+- Nb3 (15...Rfc8 16.Rc1 Nce4 17.Ke2+-) 16.Nb3 Bb3 17.Ke2 Nd5 (17...Rfc8+-) 18.Bg7 Kg7 19.Rhc1 (19.Nd4 Ba2 20.Rhc1 Nb4+-) 19...Nb4 (19...Nc7 20.e4+-) 20.Nd4 (better 20.c7!? Be6 21.Nd4 Bd5+-) 20...Bd5 21.f3 (21.c7 Bg2 22.Bd7 Bb7+-) 21...e5 22.Nc2 (22.e4 Be4 23.Ne6 fe6 24.fe4 Rf7+/-) 22...Nc6? (22...Bc6 23.Nb4 Bb5 24.ab5 ab4 25.Ra8 Ra8+-) 23.e4+- Be4 24.fe4 Nd4 (24...Nd8 25.Bc4 Rc8 26.Bd5+-) 25.Nd4 ed4 26.Kd3 Rad8 (26...Rfd8 27.e5 Ra7 28.Rc6+-) 27.Rc7 Kh6 28.Rf1 f5 (28...f6 29.Ra7+-) 29.ef5 (better 29.e5 Rc8 30.Rfc1 Rb8+-) 29...gf5 30.Rf4 Kg5 31.g3 h5 32.Rg7 Kh6 33.Ra7 Kg5 (33...Ra8 34.Ra8 Ra8 35.Rf5+-) 34.Ra5 Rf6 35.Rd4 (35.Bc4 Rb8+-) 35...Rc8 (35...Rd4 36.Kd4 Rd6 37.Ke3+-) 36.Bd7 Rc7 (36...Rb8 37.Rb5 Rb5 38.ab5+-) 37.Rdd5 Kg6 (37...h4 38.Bf5 hg3 39.hg3+-) 38.Bf5 Kh6 (38...Kf7 39.Be4 h4 40.gh4+-) 39.Be4 Re7 (39...Kg7 40.Rh5 Kf8 41.Ra8 Ke7 42.Bd5+-) 40.Rg5 (better 40.Rh5 Kg7 41.Rh7 Kf8 42.Ra8 Re8 43.Rh8 Kg7 44.Rae8 Rd6 45.Kc4 Kf6 46.Rhf8 Kg7+-) 40...Rd6 41.Ke3 Rde6 42.Rh5 Kg7 43.Rh7 Kf6 (43...Kg8 44.Re7 Re7 45.Ra8 Kf7 46.a5+-) 44.Rf5 Kg6 45.Re7 Re7 46.Re5 Kf6 47.Re7 Ke7 48.a5 Kd6 49.a6 Kc7 50.a7 Kb6 51.a8Q Kc5 (51...Kc7 52.Qc6 Kd8 53.Qd6 Kc8 54.Bd3 Kb7 55.Ba6 Ka7 56.Qc6 Kb8 57.Qb7) 52.Qa4 (52.Qd5 Kb6 53.Qc6 Ka5 54.Qc5 Ka6 55.Bf5 Kb7 56.Bc8 Kb8 57.Qc6 Ka7 58.Qb7) 52...Kb6 53.Qc4 Ka5 54.Qb3 Ka6 55.Bc6 Ka5 56.Qb5 1-0. jhonores (2180) - clictus (2090), Rated Blitz game, 2020.

5.e4 Bg7 6.f3 d5 7.e5 Nfd7 8.d4 c5 9.c3 0-0 10.f4 f6 (10...c4 11.Nf3=) 11.Nf3 (11.e6 Nb6 12.dc5 Nc4 13.Bc4 dc4+=) 11...fe5 12.fe5 Nb6? (12...cd4 13.cd4 Nb6 14.Be2=) 13.Nbd2 (better is 13.dc5!? Nc4 14.Bc4 dc4 15.Qd8 Rd8 16.Na3+/-) 13...Bg4 14.Qc2 e6 (14...N8d7 15.Be2+=) 15.h3 Bf5 16.Bd3 N8d7 17.0-0 Rc8 18.g4 Bd3 19.Qd3 cd4 20.cd4 Nc4 21.Bc3 Ndb6 22.Rac1 Qe7 23.Ba1 Qb4 24.Qb3?? Nd2–+ 25.Qb4 Nf3 26.Kg2 Nh4 27.Kg3 ab4 28.Rc8 Nc8 29.Kh4 Rf1 (29...Rf1 30.Bb2 Rb1–+) 0–1. lendzior (1710) – fastifurious (1725), kurnik, 2012.

5.e3 Bg7

6.c4 0-0 7.d4 d5 8.cd5 Nd5 9.Nf3 Nd7 10.Be2 Qe8 (10...cb5 11.ab5 N7b6 12.0-0=) 11.0-0+= e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Nd2 (15.Na3 Rd8=) 15...Nc3 16.Nf3 Qf6 17.Qd2 Rd8 (better 17...Bg4=+) 18.Qc2?? (better 18.Nd4 Ne2 19.Qe2=) 18...Bf5-+ (18...Ne2?! 19.Qe2 Bg4 20.Rab1=+) 19.Qb2 cb5?? (19...Ne2 20.Qe2 Bd3 21.Qa2 Bf1 22.Rf1 cb5 23.ab5-+) 20.ab5?? (better 20.Bb5 Rac8 21.Nd4=) 20...Ne2-+ 21.Qe2 Bd3 22.Qe1 (22.Qa2 Bf1 23.Rf1 a4-+) 22...Bf1 (22...Bb5 23.Ra5 Ra5 24.Qa5 Bf1 25.Kf1 Qa6 26.Qa6 ba6 27.Ke2-+) 23.Qf1 a4 24.Ra3 (24.Nd4 Qd6-+) 24...Qb2 (better 24...Qd6 25.Rc3 Rac8 26.Rc8 Rc8-+) 25.Qa1?? (25.Ra1-+) 25...Qa1 (better 25...Rac8 26.g4 Rc1 27.Qc1 Qc1 28.Kg2 Qa3-+) 26.Ra1 a3 27.h3 (27.Nd4 a2 28.Kf1 Kg7-+) 27...a2 (27...Rd3 28.Kh2-+) 28.Nd4 Rdc8 29.Nb3 (29.Kh2 Rc4 30.Nb3 Ra3-+) 29...Rc3 (29...Rc2!? 30.Kh2 Ra3 31.Nc1-+) 30.Nd4 Rc4 31.Ne2 (31.Kf1 Rb4 32.Ke2 Rb2 33.Kf3 Rb1-+) 31...Rb4 32.Nd4 (32.Nc3 Ra3 33.Ra2 Rc3 34.Kf1-+) 32...Rb1 33.Kh2 Ra1 34.Nb3 Rb1 35.g3 Rb3 36.Kg2 a1Q 37.f3 (37.Kf3 Qh1 38.Kf4 Rb4 39.Kg5 Qd5 40.Kf6 Qf5 41.Ke7 Qe6) 37...Qb2 (37...Ra2) 38.Kf1 Ra1 0-1. frate_ali_1580 (1800) - MrCAPTAN (2065), Rated Bullet tournament, lichess.org, 2014. (=1.a4 (A00: Irregular Openings) 1...c6 2.b4 a5 3.b5)

6.d4 0-0 7.Nf3 d5 8.c4 Bg4 9.Be2 Nbd7 10.Nbd2 e6 11.0-0 c5 12.h3 Bf3 13.Bf3 (worse 13.gf3 Rc8=+) 13...cd4 14.Bd4 b6 (14...e5!? 15.Bb2 e4+=) 15.cd5+/- ed5 16.Qb3 Nc5 17.Bc5 (17.Qa2 Qd6+/-) 17...bc5+= 18.Rac1 c4 19.Qc2 Rb8 20.e4 (20.Rfd1 Qe7+/-) 20...de4 21.Ne4 Ne4 22.Qe4 Qd3? (better 22...c3!?+=) 23.Qc4 Qc4 24.Rc4 Rfc8 25.Rfc1 (25.Rc8 Rc8 26.b6 Be5+-) 25...Re8 (25...Rc4 26.Rc4 Be5 27.Rc5+-) 26.Bc6 Re2 27.Re4 Ra2 28.Rd1 Bf6 (28...Ra1 29.Ra1 Ba1 30.Re7+-) 29.Rd7 Rf8 30.b6 Rb2 31.b7 Rb6 32.Bb5?? (better 32.Rc7 Kg7 33.Bd5+-) 32...Rb8+= 33.Bc4 R6b7 34.Bf7 Kg7 35.Rb7 Rb7 36.Be6 Re7 37.Kf1 Bc3 38.Ke2 Kf6 39.Kd3 Bb4 40.Bd5 Re4 41.Ke4 Be1 42.f4 Bb4 43.g4 h6 44.Bc4 Bc3 45.Kf3 Bb4 46.h4 White prepares g5 46...Be1 47.g5 hg5 48.hg5 Kg7 49.Bd3 Bb4 50.Ke4 Bc3 51.Kf3 Bb4 52.Kg4 Bc3 53.f5 gf5 54.Kf5 Bb4 55.Kg4 Bc3 56.Kh5 Bb4 57.Kg4 Bc3 58.Kf5 Bb4 59.Ke6 Bc3 60.Kd5 Bd2 61.g6 Bb4 62.Kc4 Be1 63.Kb5 Bb4 64.Be4 Bd2 65.Bd3 Bb4 66.Be4 Bd2 67.Bd3 (better 67.Kc5!?+/-) 67...Bb4= 68.Be4 ½-½. muhammadaudii (2150) - Ahmadkassem (1800), lichess.org, 2020.

6.Nf3 0-0 7.d4 cb5 8.ab5 d5 9.Nbd2 b6 10.c4 Bb7 11.cd5 Nd5 12.Be2 Nd7 13.0-0 Re8 14.Qb3 e6 15.Ba3 (15.Rfc1 N5f6+=) 15...N7f6 (15...e5 16.Ne4 a4 17.Qc2=) 16.Qb1 (16.Rfc1 h6+=) 16...Qd7 (16...Nc3!? 17.Qd3 Ne2 18.Qe2 Qd5=) 17.Qd3 Rac8 18.Rfb1?? (18.Ne5!? Qc7 19.Rfc1+–) 18...Nc3 (better 18...Rc3–+) 19.Re1 (19.Ne5 Qd8 20.Rc1 Ne2 21.Qe2 Qd5=) 19...Ne2=+ 20.Re2 (20.Qe2 Rc2 21.Qf1 Ne4 22.Ne4 Be4=+) 20...Nd5 (20...e5 21.e4-/+) 21.Ree1 (21.Ne5!? Be5 22.de5=+) 21...Nc3-/+ 22.Nc4 Nb5?? (better 22...Qb5 23.Nfd2 Qd5-/+) 23.Nb6+– Qc6 24.Nc8 Rc8 25.Rec1 Qa6 26.Rc8 Bc8 27.Ne5 Be5 (27...f6 28.Ng4+–) 28.de5 Na3 29.Qa6 Ba6 30.Ra3 Be2 31.Ra5 f6 (31...Kg7 32.f4+–) 32.f4 (better 32.Ra8 Kg7 33.Ra7 Kf8 34.ef6 h6+–) 32...fe5 33.Re5 Kf7 34.g3 Bc4 35.h4 Kf6 36.Kf2 h5 37.Ke1 Bd5 38.Kd2 Bf3 39.Kc3 Bg4 40.Kd4 Bf5 41.e4 Bg4 42.Ra5 Bh3 (42...Ke7 43.Ke5 Bf3 44.Ra7 Kf8 45.Rc7+–) 43.e5 (better 43.Ra7 e5 44.fe5 Ke6+–) 43...Kf5 44.Ke3 Kg4 45.Kf2 Kf5 46.Ra7 Bg4 (46...Ke4 47.Ra4 Kd3 48.Ra3 Ke4 49.Rb3+–) 47.Rf7 (47.Ke3!? Bd1+–) 47...Ke4 48.Rf6 Bf5 49.Rf8 Kd5 50.Rd8 Ke4 51.Rd6 Bg4 52.Kg2 Bf5 53.Kh2 Bg4 54.Rd7 Bf5 55.Rf7 Kf3 56.Rf6 Kg4 57.Kg2 g5 (57...Be4 58.Kf2 Bf5+–) 58.hg5 (better 58.fg5 Be4 59.Kh2 Bf5+–) 58...h4 (58...Be4 59.Kf2+–) 59.gh4 Kh4 (59...Be4 60.Kf2 Kh4 61.Ke3+–) 60.g6 (60.Rf5!? ef5 61.e6 Kg4+–) 60...Be4 61.Kf2 Bg6 62.Rg6 Kh5 63.Rg1 Kh4 64.Ke3 (64.f5 ef5 65.e6 f4 66.e7 f3 67.e8Q Kh3 68.Qh5) 64...Kh5 65.Ke4 (65.f5 ef5 66.e6 f4 67.Kf4 Kh6 68.e7 Kh7 69.e8Q Kh6 70.Qg6) 65...Kh6 66.f5 (66.f5 ef5 67.Kf5 Kh7 68.e6 Kh6 69.e7 Kh7 70.e8Q Kh6 71.Qg6) 1–0. alessandrocarvalhaes (1880) – GranFaraonI (1820), lichess.org, 2019.

6.Nf3 0-0 7.d4 Ne4 8.c4 f5 (8...d5 9.Nbd2=) 9.Qc2 c5 (9...d5 10.Nbd2+=) 10.Bd3 d5 (10...cd4 11.ed4 Nf6 12.0-0+/-) 11.cd5+/- Nd7 (11...Qd5?? 12.Bc4 Be6 13.Bd5 Bd5 14.dc5 Bb2 15.Qb2 Nc5 16.Qd4 Bf3 17.Qc5 Bg2 18.Rg1+-) 12.0-0 (12.Be4 fe4 13.Ng5 Nf6 14.Qc5 Nd5 15.Ne4 Bf5+-) 12...cd4 (12...Nb6 13.Rd1+/-) 13.Bd4 Bd4 (13...Ndf6 14.Rd1+/-) 14.Nd4+- Ndc5 15.Bc4 Kg7 (15...Qd6 16.Nc3+-) 16.Qb2 Rf6 17.Rd1 Bd7 18.Nc3 Nc3 19.Qc3 Ne4 20.Qb2 Rc8 21.Rac1 1-0. ClayPigeons (2120) - dyrusIsLove (2160), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

6.Nf3 0-0 7.Be2 d6 8.d4 Nbd7 9.c4 e6 (9...cb5 10.ab5 Nb6 11.0-0=) 10.0-0 Qc7 11.Nbd2 c5 12.Qc2 b6 13.Rac1 Bb7 14.Rfd1 h6 (14...cd4 15.ed4 Rfe8 16.h3=+) 15.h3 Kh7 16.Bd3 Rac8 17.Ne4 (17.Re1 Rfe8=) 17...Ne4 18.Be4 Rfd8 (18...d5 19.cd5 ed5 20.Bd3=) 19.Bb7 Qb7 20.d5 e5 21.e4 Rf8 22.Re1 Qc7 23.g4 (23.Re2 Nf6+=) 23...Qd8 24.Nh2 (24.Bc3 Bf6+=) 24...h5 25.Qe2 hg4 26.hg4 Bh6 27.Rc3 Bf4 28.Bc1 (28.Rh3 Kg7 29.Kg2 Qg5=+) 28...Qg5 29.Qf3 (29.Qb2 Kg7 30.Rg3 Rh8-/+) 29...Kg7-/+ 30.Qg2 (30.Bf4 ef4 31.Qg2 Rh8-/+) 30...Bc1 31.Rec1 Rh8 32.R1c2 Rh7 33.Nf1 (33.f3-+) 33...Rch8 34.Rg3 (34.f3 Qf4-+) 34...Nf6 35.f3 Kf8 (better 35...Qf4-+) 36.Kf2 Qf4 37.Ke2 Rh1 38.Qf2 Nh7 39.Rg1 Rh3 (39...Ng5 40.Rh1 Rh1 41.Rc3-+) 40.Qe3 (40.Ng3!? Ng5 41.Rg2 Kg7-/+) 40...Ng5 41.Qf4 ef4 42.Nd2 (42.Rc3 Ne4! 43.Rd3 Ng5-+) 42...Rh2 43.Kd3 (43.Kd1 Rf2-+) 43...R8h3 (43...Rf2!? 44.Rf1 Rf1 45.Nf1 Nf3 46.Rf2 Ne5 47.Ke2 f3 48.Rf3 Nf3 49.Kf3-+) 44.Rf1 Rg2 45.Rc3? (45.Rcc1 Rhh2 46.Rcd1-+) 45...Rhh2 46.Rc2 Re2 47.Kc3 Ke7 48.Rb2 (48.Rfc1-+) 48...Re3 49.Kc2 Nf3 50.Kc1 Ne5 51.Rc2 f3 52.Kb2 (52.g5 Rhe2 53.Nf3 Rc2 54.Kc2 Nf3-+) 52...Nd3 (52...Rhe2 53.Nf3 Nf3 54.Re2 Re2 55.Kc3 Re3 56.Kc2-+) 53.Ka1 (53.Kb3 Ree2 54.g5 Rd2 55.Rd2 Rd2 56.Rf3 Ne5-+) 53...Ree2 54.Rd1 (54.Kb1 Rd2 55.Rd2 Rd2 56.Rf3 Ne5-+) 54...Nf2 55.Rf1 Ne4 56.Rf3 (56.Ne4 Rc2 57.Ng3 Rc4 58.Re1 Kf8-+) 56...Nd2 57.Rfc3 Nb3! 58.Kb2 (58.Rb3 Rc2 Discovered attack (58...Rc2 Deflection)) 58…Rc2 (58...Rc2 59.Rc2 Rc2 60.Kc2 Kf6-+) 0-1. Mitrovic,Zivadin (2185) - Kovacevic,Dragan (2235), Stari Banovci SER, Vojvodina Ch Div2, 2013.

6.g4 0-0 7.g5 Ne4 8.Bg7 Kg7 9.h4 d5 10.d3 Nc5 11.Bg2 (11.h5 cb5 12.ab5 d4=) 11...Qc7 (11...cb5 12.ab5 a4 13.Qd2=) 12.Nc3 (12.d4 Ne6=) 12...e5= 13.Nce2 (13.h5 Qd8 14.d4 Ne6=) 13...Bg4 14.Nh3 (14.d4 Ne6=) 14...e4 (14...d4 15.Qd2=+) 15.d4 (15.de4!? Ne4 16.bc6 bc6 17.Qd4 Kg8 18.Be4 de4 19.Qe4+=) 15...Ne6=+ 16.c4 Nd7 (16...f5 17.bc6 dc4 18.d5 Bh3 19.Bh3+–) 17.Rc1= Qb6 (17...Qd6 18.Qd2=) 18.Qc2 Rac8 19.Nhf4 (19.Nef4=) 19...Nf4 (19...Be2!? 20.Ne6 fe6 21.Qe2 c5=) 20.Nf4+= h5 (20...Bf5 21.bc6 (worse 21.cd5 cb5 22.Qc8 Rc8 23.Rc8 ba4=+) 21...bc6 22.Qc3+=) 21.gh6+– Kh6 22.h5 (22.cd5?! cb5 23.Qd2 Rc1 24.Qc1 ba4=+) 22...g5 23.f3 (better 23.c5!? Qd8 24.Ne2+–) 23...ef3=+ 24.Kf2?? (better 24.Bh3 Bh3 25.Nh3=+) 24...fg2–+ 25.Ng2 f5 (25...dc4 26.Rb1–+) 26.Rh2 (26.c5 Qd8–+) 26...Nf6 (better 26...dc4 27.Rb1–+) 27.Rg1 (27.c5 Ne4 28.Kg1–+) 27...Ne4 28.Ke1 (28.Kf1 cb5 29.c5 ba4 30.Ne1–+ (30.cb6 Rc2 31.Rgh1 Ng3 32.Kg1 Rc1 33.Ne1 Re1 34.Kf2 Rh1 35.Kg3 Rh2 36.Kh2 Rc8 37.Kg2 a3 38.Kh2 a2 39.Kg2 Rc2 40.Kg3 a1Q 41.e4 Qc3)) 28...f4 (better 28...cb5 29.c5 ba4–+) 29.ef4?? (29.Nf4 Bf5 (29...gf4?! 30.Rg4 Kh7 31.c5–+) 30.c5 Qd8–+) 29...gf4 (29...Qd4 30.Qe4 Qe4 31.Kd2 Qd4 32.Kc1 Qa1 33.Kc2 Bf5 34.Kd2 Qd4 35.Ke2 Bg4 36.Kf1 Qc4 37.Kf2 Qe2 38.Kg3 Qf3) 30.Rh4 (30.Ne3 fe3 31.c5 Qc7 32.Rg4 Rf2 33.Rf2 ef2 34.Ke2 Re8 35.Qc1 Kh5–+) 30...Bf5 (30...Qd4 31.Ne3 Qe3 32.Kf1 Qf3 33.Ke1 Rfe8 34.Qe4 Re4 35.Kd2 Re2 36.Kd1 Qd3 37.Kc1 Qc2) 31.Rf4 (31.c5 cb5 32.Qc1–+ (32.cb6 Rc2 33.Nf4 Rc1 34.Ke2 Rg1 35.Nd5 Rg2 36.Ke1 Ng3 37.Nf4 Re8 38.Kd1 Rg1 39.Kd2 Nf1 40.Kd1 Nh2 41.Kd2 Nf3 42.Kc3 Rc8 43.Kb2 Rc2 44.Kb3 Nd4 45.Ka3 b4)) 31...Nd6 (31...cb5 32.Qb2 Rc4 33.Ne3–+) 32.Qd2?? (32.Qc1 Kh7 33.c5 cb5 34.Qd2 (34.cb6?? Rc1 35.Ke2 Rg1–+) 34...Rfe8 35.Ne3 Rc5 36.dc5 Qc5 37.Kf2–+) 32...Ne4 (better 32...Nc4 33.Qf2 cb5 34.Rf5 Qe6 35.Ne3 A) worse 35...Ne3 36.Rg6 Kh7 A1) 37.Rf8? Rc1 38.Kd2 Rc2 39.Ke1 Rf2 40.Re6 Rf8 (40...ba4 41.Rf2 Nc4 42.Rf7 Kg8 43.Rb7 Kf8 44.Rf6 Kg8 45.h6 a3 46.h7 Kh8 47.Rf8) 41.Re3 ba4–+; A2) 37.Re6 Nf5 38.Re5+–; B) 35...Qe3 36.Qe3 Ne3 37.Rg6 Kh7 38.Rf8 Rf8 39.ab5 Nc2 40.Kd2 Nd4–+) 33.Rf5 (33.Re4 Kh7 34.Re7 Rf7 35.Rf7 Kg8 36.Qg5 Kf7 37.Qf5 Ke7 38.Qg5 Kd7 39.Qg7 Kd6 40.Ne3 Qd4 41.Nf5 Ke6 42.Nd4 Kd6 43.Nf5 Kc5 44.Qd4 Kb4 45.cd5 Kb3 46.Qd3 Kb4 47.Rg4 Kc5 48.Qd4) 33...Kh7 (better 33...Nd2 34.c5 Qc7–+) 34.Qf4-/+ Rf5?? (better 34...Qd4 35.Ne3 cb5-/+) 35.Qf5 Kh8 36.Nh4 (36.Qc8 Kg7 37.Nf4 Ng5 38.Rg5 Kf6 39.Rg8 dc4 40.Qf8) 36...Qc7 (36...Qd8 37.Ng6 Kg7 38.Ne7 Kh8 39.Qe5 Nf6 40.Qf6 Kh7 41.Qg7) 37.Qg5 (37.Ng6 Kh7 38.Ne7 Kh8 39.Qe6 Qe7 40.Qc8 Qe8 41.Qe8 Kh7 42.Qf7 Kh6 43.Qg6) 37...Qh7 (better 37...Ng5 38.Ng6 Kh7 39.Rg5 cb5–+) 38.Ng6 (38.Qe5 Nf6 39.Qf6 Qg7 40.Qg7) 38...Kg8 39.Qh6 (39.Qf5 Kg7 40.Ne5 Ng5 41.Rg5 Qg6 42.Qg6 Kh8 43.Qg7) 39...Qh6–+ 40.Ne7 Kh8 (40...Kh7 41.Rg5 Qg5 42.Ke2 Qg2 43.Ke1 Qf2 44.Kd1 Qd2) 41.Rf1 Re8 (41...Qd2) 42.Rf8 Qf8 (42...Rf8 43.Ng6 Kg8 44.Ne7 Kh7 45.Nf5 Qd2 46.Kf1 Qf2) 43.Ng6–+ Kg8 (43...Kg7 44.Nf8 Kf8 45.bc6 bc6 46.cd5 cd5 47.h6–+) 44.Nf8 Rf8 45.h6 (45.bc6 bc6 46.cd5 cd5–+) 45...Re8 (45...dc4 46.bc6 bc6 47.Ke2 Rf2 48.Ke3–+) 46.h7 (46.bc6 bc6 47.Kd1 dc4–+) 46...Kh7 47.c5 (47.bc6 bc6 48.cd5 cd5–+) 47…Nf6 (47...Nf6 48.Kd2 Re4–+) 0–1. Agiant – jjzate2000, lichess.org, 2019.

3.Nc3 Nf6

4.Bb2 d5 5.Nf3 =.

4.Bb2 e5 5.e4 (5.Nf3 e4 6.Ng5 d5=+) 5...Bb4 (5...d5 6.Nf3=) 6.bc6 (6.a3 Bc3 7.Bc3 d6=) 6...bc6 7.d4 (7.a3 Bc3 8.Bc3 d6=) 7...0-0 (better is 7...Ne4 8.Qd3 d5 9.de5 Qb6-/+) 8.Bd3?? (better is 8.de5 Ne4 9.Qd4-/+) 8...ed4–+ 9.Nge2 dc3 10.Bc3 Re8 11.a3 Ne4 12.ab4?? Nc3 13.Qd2 Ne2 14.Be2 Ba6 15.Ra5 Re2 16.Qe2 Be2 17.Ra8 Ba6 18.Kd2 Qb6 19.Re1 Qf2 20.Kd1 Qd4 21.Kc1 Qf4 22.Kd1 Kf8 23.c3 Qh2 24.Re3 d5 25.b5 Bb5 (26.Re1 Qg3–+) 0–1. IroniteNC – pcmvr (1820), internet, 2005.

4.e4 d5 5.ed5 cd5 =.

4.Nf3 d5 5.e3 e6 6.Be2 Bd6 7.0-0 (7.d4 0-0=) 7...e5 8.bc6 (8.a4 e4 9.Ne1 Qc7=+) 8...bc6=+ 9.Rb1 0-0 10.h3 (10.d3 Nbd7=+) 10...Be6 (10...Nbd7 11.d3=+) 11.Ng5 (11.Bb2 a4=+) 11...Qe7 12.Ne6 (12.d4 Bf5=+) 12...Qe6 13.Na4 (13.d4 Nbd7=+) 13...Nbd7 14.c4 e4 (14...Rfb8 15.Bb2=+) 15.Bb2= Rab8 (15...Bc7 16.Qc2=) 16.cd5 cd5 17.Bd4 Bc7 (17...Rb1 18.Qb1 Bc7 19.d3=+) 18.Rb8 Rb8 19.Qc2 (19.f4 Bd6=+) 19...Rc8 20.Qb2 Qd6 (20...Qc6 21.f4=+) 21.g3= Bd8 22.Rc1 Rb8 23.Qc3 Qe6 24.Kg2 h5 25.Qc6 Be7 26.Qe6 fe6 27.Rc7 Bd6 28.Ra7 Bb4 29.Bh5 Rd8 30.Be2 Bd2+= 31.g4 Bb4 32.g5 Nh7 33.h4 Nhf8 34.Bg4 Kh7 35.Bh3 Kg6 36.Nb6+– e5 37.Nd7 ed4 38.Ne5 Kh7 39.ed4 Re8 40.h5 Kg8 41.Bd7 Nd7 42.Rd7 Be7 43.g6 (43...Bb4 44.Rd5+–) 1–0. MerchantParkPro (1980) – pcmvr (1960), internet, 2006.

4.Nf3 d6 5.e3 e5 6.Bd3 cb5 7.Bb5 (7.Nb5? e4–+) 7...Nc6 8.d4 e4 9.d5 Bd7 (< 9...ef3 10.dc6 bc6 11.Bc6 Bd7 12.Ba8 Qa8 13.gf3+–) 10.Nd2 Nb4 11.Bd7 Qd7 12.0-0 Rc8 13.Bb2 Qf5 14.a3 Nbd5 15.Nd5 Nd5 (< 15...Qd5 16.Bf6 gf6 17.c4+/-) 16.c4 Ne7 17.Rb1 f6 (better is 17...d5!?=) 18.Bc3 Ng6 (18...Rc7!?+/-) 19.Rb7+– Be7 20.Qa4 Kf7 21.Rfb1 h5 22.R1b5 Qe6 23.h3 h4 24.Qa5 Ne5 25.Be5 fe5 26.Ne4 Kg6 27.c5 Qd5 28.Re7 Qe4 29.cd6 Rhf8 30.Rbe5 Qb1 31.Kh2 Rf2 32.Rg5 Kh7 33.Rgg7 Kh6 34.Qg5# 1–0. jaskier (2105) – jolaw, internet, 2007.

3.c4 a4

4.a3 cb5 5.cb5 Nf6 6.Nc3 d5 7.Na4 (7.Nf3 Nbd7=) 7...e5 8.e3 d4 9.Qc2 Nbd7 10.Bb2 (better 10.ed4!? ed4 11.Nb2=) 10...Qa5-/+ 11.Rc1 Qa4?? (better 11...Kd8 12.Nf3 Bd6=+ (12...Qa4?! 13.Qa4 Ra4 14.Ng5=)) 12.Qa4+– Ra4 13.Rc8 Ke7 14.ed4 ed4 15.Nf3 1–0. GuestSKYR – GuestSKNM, freechess.org, 2017.

4.a3 e5 5.Bb2 d6 6.g3 (6.d4 Nd7=) 6...Qb6 (6...Be6 7.e3+=) 7.e3 cb5 8.Bg2?? (better is 8.cb5 Be6 9.d4=) 8...bc4–+ 9.Ne2?? (better is 9.Bc3–+) 9...Qb2 10.Nbc3 Bd7 (10...Nf6 11.Na4 Qb5 12.Nac3–+) 11.0-0 (11.Rb1 Qa3 12.Rb7 Ne7–+) 11...Ra7 (11...Nf6 12.Rb1 Qa3 13.Rb7–+) 12.Rb1 (12.d3 Qb3–+) 12...Qa3 13.Rb7 (13.Bb7 Qc5–+) 13...Rb7 14.Bb7 Nf6 15.Ne4 Be7 16.Nf6 Bf6 17.Nc3 0-0 18.Nd5 Bd8 19.Qc2 Qb3 20.Qb1 g6 21.Qb3 cb3 22.Nc3 a3 23.Bd5 b2 24.Ba2 Na6 25.Bb1 Be6 26.Na2 Be7 27.d3 Rc8 28.Kg2 Ba2 29.Ba2 Rc1 30.h4 Nb4 (30...Nb4 31.Bb1 Rf1 32.Kf1 a2 33.Ba2 Na2–+) 0–1. Salvatore – SIRMO, ChessWorld.net, 2006.

4.Nc3 cb5 5.cb5 e6 (5...d5 6.Na4 e5 7.Nf3=) 6.a3 (6.Na4 Nf6+=) 6...Qf6 (6...d5 7.Bb2+=) 7.Bb2+– e5 (7...Qd8 8.Na4 d5 9.Nf3+=) 8.Na4 (better 8.Nd5 Qd6 9.e4+–) 8...d6?? (better 8...d5+=) 9.Nb6+– Ra5 10.Nc8 Rb5 1–0. DEFFM – GuestDSTC, freechess.org, 2016.

4.e3 Nf6 5.Nf3 d5 6.a3 Bg4 7.h3 Bh5 8.g4 Bg6 9.Nc3 Qa5 10.bc6 bc6 11.cd5 Nd5 12.Bb2 e6 13.Be2 Nd7 14.0-0 Nc5 15.Nd4 Nb3 (better 15...Nd3 16.Bd3 Bd3=+) 16.Nb3+/- (worse 16.Nc6 Qb6 17.Nd5 ed5=) 16...ab3 17.Qb3 Bd6 (17...Ne7 18.Qb7 Rd8 19.d4+/-) 18.Nd5 ed5 19.Bg7 Rg8 20.Bc3 Qc7 21.Rfc1 Bh2 22.Kh1 h5 23.Bd4 (23.f4 Bg3 24.Be5 Qd7+-) 23...Be4? (23...hg4 24.Bg4 Be4 25.f3 Rg4 26.fe4 Qg3 27.Rg1 Bg1 28.Qb8 Rb8 29.hg4 Qh2) 24.f3+- Qg3 25.fe4?? (25.Qc3 Rg6 A) 26.fe4? Qh3 27.Bf1 Qh4-+ (27...Qg4 28.Qc6 Rc6 29.Kh2 Rg6 30.Bb5 Kf8 31.Bc5 Kg8 32.Bf1 Qg3 33.Kh1 Qg1); B) 26.Bf6 Bf3 27.Bf3 Qf3 28.Kh2 Qf2 29.Kh1 Qf3 30.Kg1 Qg3 31.Kf1 Qh3 32.Ke1 Qg3 33.Ke2 Qg4 34.Ke1 Qg1 35.Ke2 Qg4 36.Ke1 Qg1 37.Ke2 Qg4=) 25...Qh3 26.Bf1 (26.Bd3 Rg4 27.ed5 Bd6) 26...Qh4 (26...Qg4 27.Qb8 Bb8 28.Bg7 Rg7 29.ed5 Qg1) 27.Bf6 Qg4 28.Bh3 (28.Qb8 Rb8 29.Bh3 Qf3 30.Kh2 Qg3 31.Kh1 Qh3) 28...Qf3 29.Kh2 Qg3 30.Kh1 Qh3 0-1. jhonores (2210) - Circularity (2200), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

4.Nc3 a3

5.Qb3 e6 6.d4 d5 7.c5 b6 8.Ba3 Ra3? (better 8...Nf6 9.e3 bc5 10.Bc5 Bc5 11.dc5 Qa5+=) 9.Qa3+– bc5 10.dc5 Nf6 11.bc6 Nc6 12.e3 (12.Rc1 Nd7 13.Nb5 Nc5 14.Rc5 Qb6 15.Rc6 Qc6+–) 12...Be7 (12...Nd7!?+–) 13.Bb5 Bd7 14.Qa6 (better 14.Rc1+–) 14...Qc8?? (better 14...Nb4 15.Bd7 Nd7+=) 15.Qc8+– Bc8 16.Bc6 (16.Bc6 Bd7 17.Bb7 Bc5 18.Rb1+–) 1–0. aravind555 (1700) – MicNic (1715), lichess.org, 2020.

5.Nf3 cb5 6.e4 (6.Nb5!? e6 7.Rb1+=) 6...bc4= 7.Bc4 e6 8.0-0 Bd6 (8...Nf6 9.Bb5=) 9.d4+= Qc7? (better 9...Bb4 10.Nb5 Nf6+–) 10.Nb5+– Qb6 11.d5 (better 11.Rb1 Kf8 12.Qd3+–) 11...ed5?? (better 11...Bc5+–) 12.Qd5+– (12.ed5 Nf6 13.Re1 Kd8 14.Nd6 Qd6+–; 12.Nd6?! Qd6 13.Bd5 Qe7+–) 12...Kd8 (12...Be7 13.Be3 Qf6 14.Nc7 Kd8 15.Na8 Nc6+–) 13.Nd6 Nf6 (13...Ne7 14.Nf7 Ke8 15.Nd6 Kd8 16.Bg5+–) 14.Bg5 (better 14.Nf7 Ke8 15.Qe5 Kf8 16.Nh8 d6+–) 14...Ra5 15.Bf6 (better 15.Qd2!? Rf8 16.e5 h6 17.Bf6 gf6 18.Qh6 Rg8 19.Bf7 Re5+–) 15...gf6 16.Qd2 Qc5 (16...Ke7+–) 17.Nf7 Kc7 (17...Ke7 18.Nh8 Nc6 19.Rac1+–) 18.Qf4 Kb6 19.Qb8 Qc4 20.Rfb1 Ka6 21.Qa8 1–0. DEFFM – GuestQRRN, freechess.org, 2018.

3.c4 cb5

4.cb5 d5 (--> 3.c4 d5 4.cd5 cd5).

4.cb5 a4

5.a3 b6 6.Bb2 (6.Nc3 d5+=) 6...Nh6 (6...d5 7.Nc3+=) 7.Nf3 Nf5 (7...d5 8.Nc3+–) 8.e3 (8.e4 Nd6 9.Nc3 Bb7+–) 8...e6 9.Nc3 Bc5 (9...Bb7!?+–) 10.Na4+– Bd6 (10...Bb7 11.Nc5 bc5 12.a4+–) 11.h3 (better 11.e4 Ne7 12.Bg7+–) 11...0-0 (11...Bb7 12.Bd3 0-0 13.Qc2+–) 12.Be2 (12.e4 Ne7+–) 12...f6 (12...Bb7 13.0-0+–) 13.Nd4 (13.0-0 Bb7+–) 13...Nh4 (13...Nd4 14.Bd4 Bc7 15.0-0+–) 14.0-0 Bb7 15.Nf3 (15.g3 Ng6+–) 15...Bf3 (15...Nf3 16.Bf3 Bf3 17.gf3+=) 16.Bf3 (16.gf3 Qe8 17.Kh1 Qh5=) 16...Ra5 (16...Nf3!? 17.gf3 Ra5=) 17.Nc3 (17.Be2 Qc7+–) 17...Be5 (17...f5 18.Kh1+–) 18.d4 Bd6 (18...Nf3 19.Qf3 Bc7 20.a4+–) 19.Ne4 (19.Bh5 f5+–) 19...Be7 (19...Rb5 20.Nd6 Nf3 21.gf3 Rb2 22.Qc1+–) 20.a4 (20.Be2 d5 21.Nc3 f5+–) 20...d5 21.Nd2 Bb4 (21...Nf3 22.Qf3 (worse 22.gf3 Bd6+=) 22...Bb4 23.Nb3+–) 22.Nb3 Ra7 23.Bg4 (23.Be2 f5+–) 23...f5 24.Bh5 (24.Be2 Nd7+–) 24...g6 (24...Qg5 25.g3+=) 25.Bf3 (25.Be2!? f4 26.ef4+–) 25...Nf3+= 26.Qf3 Bd6 (26...Nd7 27.Rfc1+–) 27.Nc1 (27.Rfc1 Qe7+–) 27...Nd7 (27...Qh4 28.Nd3+=) 28.Nd3 (28.Ne2 Qa8+–) 28...Qe7+= 29.Rfc1 e5?? (better 29...Rfa8+–) 30.Qd5+– Kg7 (30...Kh8 31.de5 Bc7 32.Ba3+–) 31.de5 (worse 31.Ne5 Nb8+–) 31...Be5 (31...Bb8 32.Ba3 Qe8+–) 32.Ne5 Ne5 33.f4 (33.Be5 Kh6 34.Bf4 Kg7 35.Qd4 Kf7+–) 33...Rd7 (33...Kh6 34.Be5 Qb4 35.Rc6+–) 34.Qe5 Qe5 35.Be5 Kh6 36.Rc6 Rd3 (36...Rfd8 37.Rb6 Kh5 38.Kf2+–) 37.Bd4 Kh5 38.Bb6 (38.Rb6 Rd2+–) 38...h6 (38...Rb8 39.Kf2+–) 39.Kf2 g5 40.g4! fg4 41.hg4 Kg4 42.Rg1 Kf5 43.Kf3 (43.fg5 hg5 44.Ke2 Rfd8 45.Bd8 Rd8+–) 43...Rg8 (43...gf4 44.Rh1 Rg8 45.Rc5 Kf6 46.Kf4+–) 44.Rc5 (better 44.Rh6!? g4 45.Rg4 Rg4 46.Rh5 Kg6 47.Kg4 Rd1 48.f5 Kf6 49.Bd4 Ke7+–) 44...Kf6 45.Ke4 Ra3 (45...Rd2 46.Rc6 Kf7 47.Rc7 Kf6 48.Bd4 Rd4 49.ed4 Re8 50.Kf3 gf4 51.a5+–) 46.Rc6 Kg7 (46...Kf7 47.Rc7 Ke8 48.Rd1 gf4 49.Ke5 Re3 50.Be3 fe3 51.Rc8 Ke7 52.Rg8 e2 53.Rdg1 e1Q 54.Re1 Kd7 55.a5 Kc7 56.Reg1 Kb7 57.R1g7) 47.a5 (better 47.Bd4 Kf7 48.Rc7 Ke8+–) 47...Re8 48.Kd5 Rd3 (48...Rf8 49.Bd4 Kh7 50.Rh1 Rd8 51.Ke5 Re8 52.Kf6 Rae3 53.Be3 Rf8 54.Ke7 Kg7 55.Bd4 Rf6 56.Rf6 h5 57.Rd6 Kg8 58.Rh6 gf4 59.Rh8) 49.Bd4 Kg8 (49...Kf8 50.Rh6 Ree3 51.fg5+–) 50.Kc4 (50.Rh6 Kf8 51.Rg5 Rd4 52.ed4 Kf7+–) 50...Rd2 51.fg5 (51.Rh6 Kf7 52.Rg5 Rc8 53.Kb4 Rd4 54.ed4 Re8+–) 51...h5 (51...Rc2 52.Kd5 Rc6 53.gh6 Kh7 54.Kc6 Kh6 55.b6 Rc8 56.Kd7+–) 52.Rc7 (better 52.Rh6 Kf7+–) 52...Rc2 53.Kd3 (53.Bc3 Rf2 54.g6 Re3 55.Rg7 Kf8 56.Rh7 Re4 57.Kc5+–) 53...Rc7 54.a6 1–0. DEFFM – skbbks, freechess.org, 2016.

5.a3 Qb6 6.e3 Nf6 7.Nf3 d6 8.Bb2 Bd7 9.Nc3 e6 10.d4 Be7 11.Be2 0-0 12.0-0 Qa5 13.e4 d5 14.ed5 Nd5 15.Nd5 ed5 16.Qd3 Be6 17.Rac1 Nd7 18.Ne5 ½–½. Loulou – kali, playchess.de, 2003.

5.a3 d5 6.Nf3 =.

5.a3 d6 6.Nf3 Nd7 (6...Be6 7.e4 (7.d4 Qa5 8.Bd2 Qb5 9.e4=; 7.e3 Bb3 8.Qe2 Nd7 9.Nd4=) 7...Bb3 8.Qe2 d5 9.Nd4=; 6...Nf6 7.Nc3 (7.Bb2 Be6 8.d4 Qa5 9.Nc3=; 7.e3 e5 8.Nc3 Bg4 9.Be2=) 7...e5 8.Na4 Be7 9.Nc3+=; 6...Bd7 7.Nc3 (7.e4 Nf6 8.Nc3 e6 9.Bb2+=; 7.e3 e5 8.Nc3 Nf6 9.Na4+=) 7...Nf6 8.Bb2 d5 9.e3+=; 6...e5 7.Nc3 (7.e4 Nf6 8.Nc3 Qa5 9.Bc4+=; 7.Bb2 Nd7 8.Nc3 Nb6 9.e4+=) 7...Nf6 8.Na4 e4 9.Nd4+=) 7.d4 (7.Nc3 Nb6 8.d4 d5 9.e4+=; 7.Bb2 Ngf6 8.Nc3 Nb6 9.e4+=) 7...Qa5 8.Bd2 Qb5 9.Nc3 Qb3 10.Qc1 Qc4 11.e4 Qc7 12.Qb2 f6 (better is 12...e6!?+/-) 13.Nd5 Qd8? (better is 13...Qb8 14.Rc1 Kd8+–) 14.Rc1 Kf7 15.Nc7 Ra7 (15...Nc5 16.Na8 Ne4+–) 16.Qa2 Kg6 (16...d5 17.Qd5 e6 18.Qe6 Kg6 19.Qf5 Kf7 20.Bc4 Ke7 21.Qe6) 17.Nh4 Kh5 18.Be2 Kh4 19.h3 (19.h3 Qc7 20.g3) 1–0. marekt – Raymondovski, internet, 2013.

5.a3 e5 6.Bb2 f6 7.e3 d5 8.Nc3 Ne7 9.Rc1 h5 10.Be2 Bg4 11.Bg4 hg4 12.Qg4 f5 13.Qg3 e4 14.Nge2 g6 15.Ne4 Rh6 16.Nd6 Kd7 17.Nf7 Qa5 18.Qd6 Ke8 19.Nh6 Nec6 20.Qg6 Kd8 21.bc6 bc6 22.Bf6 Kc7 23.Be5 Kb6 24.Rb1 Ka6 25.Qe8 Ba3 26.Qc8 1–0. Machete99 – guest1183, ICC, 2002.

5.a3 Nf6 6.Nc3 Qa5 (6...d5 7.Nf3=) 7.e3 e5 8.Nf3 d6 9.Bb2 Bg4 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Nc5 12.d4 Nb3 13.de5 de5 (13...Na1? 14.ef6 Nb3 15.Ne4+-) 14.Ne5 Be2 15.Qe2 Na1?? (better 15...Qc7 16.b6 Qb6+/-) 16.Qc4+- (16.Ra1?! Bd6 17.Nc4 Qc7+=) 16...Be7 (16...Qb6 A) 17.Ra1?! Qe6 18.Rd1 Be7 (18...Qe5? 19.Nd5 Qd5 20.Rd5 Nd5 21.Qd5+-) 19.Qe6 fe6=; B) 17.Qf7 Kd8 18.Nd5+-) 17.Qf7 (17.Ra1?! 0-0=; 17.Ba1 0-0 18.Bb2 Bd6=+) 17...Kd8 18.Rd1 (worse 18.Ra1 Qc7 19.Rd1 Kc8 20.Qe6 Kb8+-) 18...Kc8 19.Qe7 (better 19.Qe6 Kb8 20.Qe7 Nc2 21.Qg7 Rd8 22.Rd8 Qd8 23.Qf6 Qf6 24.Nd7 Kc7 25.Nf6 h6+-) 19...Nb3 (19...Rd8 20.Ra1 Qc7 21.Qe6 Kb8 22.Rd1+-) 20.Qg7 (better 20.Nf7 Kb8 21.Nh8+-) 20...Re8 (20...Rd8 21.Rb1 Qb6+-) 21.Qf6 Qc7 22.Rd7 (better 22.Qf5 Kb8 23.Nd7 Ka7 24.b6 Qb6 25.Nb6+-) 22...Qe5 23.Qf7 (better 23.Rd8 Rd8 24.Qe5+-) 23...Ra7 (23...Qe6 24.Rc7 Kd8 25.Qh7 Re7 26.Re7 Qe7 27.Qh8 Qe8 28.Qf6 Qe7+-) 24.Nd5 Qe6 (24...Nd4 25.Bd4 Re6 26.Be5 Raa6 27.Rc7 Kb8 28.Rb7 Kc8 29.Qd7) 25.Nb6! Kb8 (25...Qb6 26.Qe8 Mate attack) 26.Qf4 (26.Qf4 Qe5 27.Be5 Re5 28.Qe5) 1-0. jhonores (2155) - TK_Highlander (2155), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.a3 g6 6.Bb2+= Nf6 7.Nc3 Bg7 8.Na4 d5 9.Nc5 (9.Rc1 Nbd7+=) 9...Qa5 (9...Nbd7 10.Nd7 Bd7 11.e3+=) 10.e3 0-0 11.Bd3 e5 (11...b6 12.Nb3 Qa4 13.Ne2+=) 12.Ne2 (12.Be5 Nbd7 13.Nb3 Ne5 14.Na5 Nd3 15.Ke2-/+) 12...e4 13.Bc2 (13.Nb3!? Qc7 14.Bc2+=) 13...Qb5=+ 14.Nb3 Bg4 15.h3 Be2 16.Qe2 Qe2 17.Ke2 Nc6 (17...Nfd7 18.Bg7 Kg7 19.Rhb1=) 18.Nc5 (18.d3 Rfc8+=) 18...Rab8 (18...Rfc8 19.Rhb1 Na5 20.Bd4=) 19.a4 (19.Bf6 Bf6 20.Rab1 Ne5+=) 19...Rfc8 20.a5?? (better is 20.Rab1 b6 21.Bf6 bc5 22.Bg7 Kg7 23.Rhc1=) 20...Nb4–+ 21.Nb7? (21.Be4 Rc5 22.Bf3 Ne4 23.Bg7 Kg7–+) 21...Rb7 (21...Rc2!? 22.Bc3 Rb7 23.Rhb1–+) 22.a6 (22.Ba4–+) 22...Ra7 (22...Nc2 23.ab7 Rf8 24.Rac1+–) 23.Bc3 (23.Bb3 Rc6–+ (23...Na6?! 24.Bd4 Raa8 25.Bf6 Bf6 26.Bd5 Ba1 27.Ba8 Ra8 28.Ra1–+; 23...Ra6?! 24.Ra6 Na6 25.Bf6 Bf6 26.Bd5–+)) 23...Nc2 24.Rhc1 (24.Ra2 h6–+) 24...Rc6 (better is 24...Na1 25.Ra1 Rc6–+) 25.Rc2 Rca6 26.Rb1 Ra2 (better is 26...Nd7–+) 27.Rb8 Bf8 28.Ra2 Ra2 29.Bf6 Ra6? (better is 29...Ra7+/-) 30.Be7+– Kg7 (30...f6 31.Rf8 Kg7 32.Rd8+–) 31.Bf8 Kf6 32.g4 h5 33.Rb7 Ke6 34.g5 Ra8 (34...f6 35.gf6 Kf6 36.f4 ef3 37.Kf3+–) 35.Bg7 (35.Re7!? Kf5 36.Rf7 Kg5 37.Be7 Kh6+–) 35...Re8 36.Rb6 Kd7 37.f4 Re6 (37...Rc8 38.Be5 Ke7 39.Rb7 Ke6 40.Bf6+–) 38.Rb7 Kc6 (38...Ke8 39.Bf6+–) 39.Rf7 Kb5 40.Rc7 (40.Bf6 Rc6 41.Rb7 Ka4+–) 40...Kb6 41.Rc2 (41.Rc8 Kb5+–) 41...Kb5 42.Bd4 Ka6 (42...Rd6 43.Rc5 Ka4 44.Be5+–) 43.Rc5 Kb7 44.Rd5 Rc6 (44...Kc6 45.Rd8+–) 45.Bc5 (45.Re5 Kc7+–) 45...Kc7 (45...Re6 46.f5 gf5 47.Rf5+–) 46.Bb4 (46.d3 ed3 47.Kd3 Ra6+–) 46...Kb7 (46...Rb6 47.Ba5 Kc6 48.Rd4+–) 47.Rc5 Ra6 (47...Re6 48.f5 gf5 49.Rf5+–) 48.Ra5 (48.Re5 Kc6+–) 48...Rc6 (48...Re6 49.Bc5+–) 49.Rb5 Ka6 (49...Kc7 50.Bc3 Rc4+–) 50.Rd5 (50.Re5!? Kb7+–) 50...Re6?? (50...Kb7 51.Rd4 Re6+–) 51.Rd6 Rd6 52.Bd6 Kb5 53.d4 (better is 53.f5 Kc6 54.fg6 Kd6+–) 53...Kc6 (53...ed3 54.Kd3 Kc6+–) 54.Bc5 Kd5 55.Kd2 (better is 55.f5 gf5 56.g6 Ke6+–) 55...Kc4 (55...Ke6+–) 56.Kc2 (better is 56.f5 Kd5 57.fg6 Ke6+–) 56...Kd5 57.Kc3 Ke6 58.Kc4 Kf5 59.d5 (better is 59.h4 Kg4+–) 59...h4 60.Kb5 (60.d6 Ke6 61.Kb5 Kd7+–) +–. MasterofDisaster – destoyer1, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Na3 Nf6 (5...d5 6.Nf3=+) 6.Qc2 (6.Bb2 d5=) 6...e6 (6...d5 7.Nf3=+) 7.Nf3 (7.e4=) 7...Ba3 (7...d5!?=) 8.Ba3+= Qb6?? (better 8...d5+=) 9.Rb1 (better 9.Qc8 Qd8 10.Qb7 Na6 11.ba6 Nd5+–) 9...Ra5 (9...Qd8 10.Rc1 Nc6 11.bc6 bc6 12.Rb1+–) 10.e3 (10.Qc8!? Qd8 11.Qd8 Kd8+–) 10...Nd5 (10...Qd8 11.Bd6 Ra8+–) 11.Qc8 Qd8 12.Qb7 d6 13.b6 Nd7 (13...0-0 14.Nd4 Nf6 15.Nc6 Nc6 16.Qc6+–) 14.Bb5 Rb5 15.Rb5 N5b6 (15...N7b6 16.e4 0-0 17.ed5 Nd5 18.Qc6+–) 16.Bd6 Nc8 (16...Nd5 17.Qc6 N5b6+–) 17.Bc7 Nd6 18.Bd8 (better 18.Qc6 Nb5 19.Bd8 Na7+–) 18...Nb7 19.Rb7 Kd8 20.Ne5! Nf8 (20...Ne5 21.Rb8 Double attack) 21.Nf7 Ke8 22.Nh8 Nd7 23.Rd7! Kd7 24.Nf7 Ke7 25.Ne5 g6 26.0-0 (26.d4 Ke8+–) 26...Kf6 27.Nc4 (27.d4 h5+–) 27...Ke7 28.Rb1 Kf6 29.Rb4 a3 30.Na3 h5 31.h4 g5 32.g3 (32.hg5 Kg5 33.Nc4 Kf5+–) 32...gh4 33.gh4 e5 34.Nc4 (34.e4 Ke7+–) 34...Kf5 35.Nd6 (35.Rb5!? Ke4 36.Ne5 Kf5+–) 35...Ke6 36.Ne4 Kf5 37.Ng3 (better 37.a4 Kg4 38.Kg2 Kf5+–) 37...Kg6 38.Rb6 (better 38.a4 Kf7 39.a5 Ke6+–) 38...Kf7 39.Nh5 e4 40.Nf4 Kg7 41.Re6 Kh7 (41...Kf8 42.h5 Kf7 43.a4 Kf8 44.h6 Kf7 45.h7 Kg7 46.Rh6 Kh6 47.h8Q Kg5 48.Qg7 Kf5 49.Qg6 Ke5 50.Qe6) 42.Re4 (42.Rg6 Kh8 43.h5 Kh7 44.Nd5 Kh8 45.a4 Kh7 46.Nf6 Kh8 47.Rg8) 42...Kh6 43.Ne6 (43.Re6 Kg7 44.d4 Kf7 45.d5 Kg8 46.d6 Kg7 47.d7 Kf7 48.d8Q Kg7 49.Qd7 Kf8 50.Re8) 43...Kh5 44.a4 Kg6 45.a5 Kf5 46.Nc5 Kf6 47.a6 Kf5 (47...Kg7 48.d4 Kf7 49.a7 Kg6 50.a8Q Kg7 51.Rg4 Kf7 52.Rg8 Ke7 53.Qf8) 48.a7 (48.a7 Kg6 49.Re6 Kf7 50.a8Q Kg7 51.Qg2 Kf7 52.Qg6 Kf8 53.Re8) 1–0. afsharian – jpizo45, lichess.org, 2018.

5.Bb2 a3 6.Na3+– e6 7.Nc2 d5 8.e3 Nf6 9.Nf3 h6 (9...Nbd7 10.Be2+=) 10.Ne5 Bd6 11.d4 (11.Bd3 0-0+–) 11...Be5 (11...Ne4 12.Bd3+=) 12.de5+– Nfd7 (12...Ne4 13.a3+–) 13.Bd3 (13.Be2 b6+–) 13...0-0 14.0-0 Ra4 (14...Nc5 15.Bd4 Nbd7 16.Nb4+–) 15.Nd4 (15.Ba3 Re8 16.Bd6 Ra8+–) 15...Nc5 16.f4 (16.Bc2 Ra8+–) 16...Ra8 17.f5 (17.Bc2 Nbd7+–) 17...Nd3 18.Qd3 Qg5 (18...ef5!? 19.Nf5 Bf5 20.Rf5 Qc8+–) 19.fe6+– Be6 20.Ne6 fe6 21.Rf8 Kf8 22.Rf1 (22.e4!? de4 23.Qe4 Kg8+–) 22...Kg8+– 23.e4 Nd7 Exerts pressure on the isolated pawn (better 23...Qg6!?+–) 24.ed5+– Nc5 25.Qd4 (25.Qf3 Ra2 26.Bd4 Nb3+–) 25...b6 (25...Ra2 26.d6 b6+–) 26.de6 Ra4 (26...Qe7 27.Qd6 Qe6 28.Bd4+–) 27.Qd6 (better 27.Qf2 Kh7 28.Qf7+–) 27...Rh4?? (27...Qe3 28.Kh1 Rf4+–) 28.e7 (28.Bc1 Qh5 29.Qf8 Kh7+–) 28...Qe3 29.Kh1 Rh2 (29...Kh7 30.Qd1 Qg3 31.Qc2 Nd3+–) 30.Kh2 Qf4 (30...Qg5 31.e8Q Kh7 32.Qdf8 Qh4 33.Kg1 Qf2 34.Rf2 Ne6 35.Qg8) 31.Kh1 (31.Rf4 Kh7 32.e8Q Ne6 33.Qd3 g6 34.Qdg6) 31...Qh4?? (better 31...Qf1 32.Kh2 Qf4 33.Kg1 Qe3 34.Kf1 Qf4 35.Ke2 Qg4 36.Ke1 Qg3 37.Kd1 Qg4 38.Kc1 Qc4 39.Kb1 Qe4 40.Kc1 Qc4 41.Kd1 Qg4 42.Kc2 Qa4 43.Kc1 Qc4=) 32.Kg1 Kh7 (32...Qg4 33.e8Q Kh7 34.Qdf8 Qg2 35.Kg2 Ne6 36.Qg8) 33.e8Q Ne4 (33...Qe4 34.Qdf8 Qe3 35.Kh1 Qh3 36.gh3 Ne6 37.Qg8) 34.Qd3 (34.Qd3 Qh1 35.Kh1 h5 36.Qe4 g6 37.Q4g6; 34.Qdg6) 1–0. alt20 – Paradox77, lichess.org, 2016.

5.Bb2 Nf6 6.Nf3 d6 (6...e6 7.a3=) 7.Nc3 (7.Bf6 ef6 8.Nc3 Nd7+=) 7...Qa5 (7...a3 8.Bc1=) 8.e3 (8.Rc1 Bf5+=) 8...Bg4 (8...a3 9.Bc1=) 9.Qc2 (9.Rc1 e5+=) 9...a3= 10.Bc1 g6 (10...e5 11.Bc4 Be7 12.Rb1=) 11.Nd4 (11.Rb1 Bf3 12.gf3 Nbd7+=) 11...Bg7 (11...e5 12.Nb3 Qc7 13.d4=) 12.Bd3 (12.h3 Bd7=) 12...0-0 13.0-0 (13.h3 Bd7=) 13...Nbd7 (13...e5!? 14.Nb3 Qb4=+) 14.f3+= Be6 15.Rb1 (15.Ne6 fe6 16.Rb1 Nc5=) 15...Nc5 (15...Bd5 16.Nd5 Nd5 17.Be4=) 16.f4 (16.Ne6 fe6 17.Bc4 d5+=) 16...Nd3 (16...Bg4 17.f5=) 17.Qd3+= Rac8 (better is 17...Bd7+=) 18.Ne4?? (better is 18.Ne6 fe6 19.Rb3+/-) 18...Bc4 (18...Ba2 19.Nf6 Bf6 20.Ra1–+) 19.Qa3 Qa3 20.Nf6 Bf6 21.Ba3 Bf1 22.Rf1 Bd4 23.ed4 Rc2 24.Bb4 Ra2 25.Rb1 Rc8 26.Bc3 Kf8 27.d5 Rc5 28.b6 Rd5 29.Rc1 Rc5 30.d4 Rc6 31.d5 Rc5 32.h3 f6 33.g4 Rd5 34.Be1 Rc5 35.Rb1 Rcc2 36.Bh4 Kf7 37.Re1 Rab2 38.g5 Rb6 39.gf6 ef6 40.Kf1 Rbc6 41.Kg1 Rc1 42.Kf1 b5 43.Kf2 R6c2 44.Re2 Re2 (better is 44...b4 45.f5 b3 46.fg6 hg6 47.Bg3–+). Pepito_Grillo – Sopermi, flyordie.com, 2005.

5.e3 d5 6.Nf3 Bg4 7.Be2 e6 8.a3 Nd7 9.Bb2 Ngf6 10.0-0 Nc5 11.Nc3 Qa5 12.d4 Nb3 13.Rb1 Ne4 14.Ne4 de4 15.Ne5 Be2 16.Qe2 Nd2 17.Nc4 Nc4 18.Qc4 Qd8 19.Rfc1 Bd6 20.d5 ed5 21.Qd4 f6 22.g3 Be5 23.Qc5 Bb2 24.Rb2 Kf7 25.Qc7 Qc7 26.Rc7 Kg6 27.Rb7 Rhc8 28.b6 Rc3 29.Ra7 Rb3 30.Rd2 Rb8 31.Ra4 R8b6 32.Rd5 Rd3 33.Rdd4 Rbb3 34.Re4 Ra3 35.Ra3 Ra3 36.Kg2 Ra2 37.h4 h5 38.g4 hg4 39.Rg4 Kf7 40.Kg3 Ra3 41.h5 Ra5 42.Rh4 Ra3 43.h6 gh6 44.Rh6 Kg7 45.Rh4 Kg6 46.Re4 Kf5 47.f3 Ra1 48.Rd4 Rg1 49.Kf2 Ra1 50.Rd5 Ke6 51.e4 Ra2 52.Kg3 Ra1 53.f4 Rg1 54.Kf2 Ra1 55.f5 Ke7 56.Rb5 Ra3 57.Rb6 Rh3 58.Kg2 Ra3 59.Kf2 Rh3 60.Re6 Kf7 61.Rd6 Ke7 62.Rd5 Ra3 63.Ke2 Rh3 64.Rd3 Rh1 65.Ke3 Rc1 66.Ra3 Rd1 67.Ra7 Ke8 68.Ra6 Ke7 69.Re6 Kf7 70.Kf4 Rf1 71.Ke3 Rd1 72.Ke2 Rd4 73.Ke3 ½–½. hal1958 – ffwat, playchess.de, 2002.

5.e3 e5 6.Bb2 d6 7.d4 e4 8.Ne2 (8.d5 Nf6=) 8...d5 9.Ba3 (9.a3 Nd7=) 9...Qa5 (9...Ba3 10.Na3 Qa5 11.Qd2 Qd2 12.Kd2=) 10.Qd2 Qd2 (10...Qb5 11.Bf8 Kf8 12.Nbc3+=) 11.Kd2 Ba3 12.Na3 b6 (12...Nf6 13.Rc1 Nbd7 14.f3=) 13.Nf4 (13.Nc3 Nf6+=) 13...Bb7 (13...Nf6 14.Rc1 0-0 15.Be2+=) 14.Rc1+= Nd7 (14...Kd8 15.Rc3+=) 15.Rc7 Rb8 16.Be2 f5? (better 16...Ngf6!?+–) 17.Rhc1+– Ngf6? (better 17...Ne7+–) 18.Rb7! Rb7 19.Rc8 Kf7 20.Rh8 Nf8 21.Nb1 g6 (21...g5 22.Nd5! Nd5 23.Bc4+–) 22.Nd5! Rb8 (22...Nd5 23.Nc3 Double attack (23.Nc3 Decoy)) 23.Nf6 Kf6 24.Bc4 1–0. GuestYFZJ – GuestMYMC, freechess.org, 2018.

4.cb5 b6

5.Bb2 e6 6.a4 Nh6 7.e4 (better 7.e3=) 7...Bb4 (better 7...Bb7!? 8.Qe2 d5=) 8.Bg7+– Rg8 9.Bh6 Qh4?? (better 9...Qf6 10.Qc2 Kd8+–) 10.Be3 Qe4 11.Nf3 Bb7 (11...Bc5 12.Nc3 Qf5 13.Bc5 Qc5 14.Rc1+–) 12.Nc3 Bc3 13.dc3 Qd5 14.Qd5 Bd5 15.c4 Bf3 16.gf3 d6 17.Bb6 Nd7 (17...Ke7 18.c5 Nd7 19.cd6 Kd6 20.Rd1 Ke7 21.Bc7+–) 18.Be3 (18.Bc7!? Nc5 19.Bd6 Rc8+–) 18...Ne5 (18...Nc5 19.Bc5 dc5 20.Bd3+–) 19.Be2 Ke7 20.Kd2 Rac8 21.Rac1 f5 (21...Nd7 22.Rhg1+–) 22.Bf4 (22.c5!? dc5 23.Bc5 Kf6+–) 22...Ng6 (22...Nd7 23.Rcg1+–) 23.Bg5 Kd7 24.h4 Ne5 25.f4 Nf7 26.Rhg1 h6 (26...Nd8 27.Bf3 Nf7 28.Kd3+–) 27.Bf6 e5 28.Rg8 Rg8 29.c5 (29.fe5 Ke6 30.h5 Ne5 31.Be5 de5+–) 29...Ke6 30.Be5 (better 30.c6!? Kf6 31.c7 Ra8+–) 30...de5 31.fe5 Ne5 32.f4 Nd7 (32...Rd8 33.Ke3 Ng4 34.Bg4 fg4+–) 33.Bc4 Kf6 34.Bg8 Kg6 35.c6 (35.b6 Nf6+–) 35...Nb6 36.c7 Kh5 37.c8Q Nc8 38.Rc8 (38.Rc8 Kh4 39.b6 Kg4 40.b7 Kg3 41.Rc3 Kh2 42.b8Q Kh1 43.Qb1 Kh2 44.Bd5 h5 45.Qh1) 1–0. retiponziani (1805) – hiker, ChessWorld.net, 2011.

5.d4 Bb7 6.d5 e6 7.e4?? (better is 7.de6!? Bb4 8.Nd2 de6 9.Bb2=) 7...ed5 (7...Qf6 8.Qc2 Bb4 9.Kd1 ed5-/+) 8.ed5-/+ Nf6 (8...Bb4 9.Nd2 Qf6 10.Rb1=+) 9.Nc3 (9.d6 Ne4 10.Qd4 Qf6 11.Qf6 Nf6=+) 9...d6 (9...Bb4 10.Qe2 Qe7 11.Qe7 Ke7 12.d6 Kd6 13.Bb2-/+) 10.Be2 Nbd7 11.Nf3 Qc7 12.Bb2 Rc8 13.0-0 Nc5 14.Rc1 Qd7 15.Na4 Na4 16.Qa4 Rc1 17.Rc1 Bd5 (17...Be7 18.Qd4 0-0+=) 18.h3 (better is 18.Bf6 gf6 19.Qd4 Ba2 20.Qb6+–) 18...Be7= 19.a3 0-0 20.Nd4 Qb7 (20...Ne4!?=+) 21.Nc6 Bc6 22.bc6 Qc7 23.Qb5 Rc8 (23...d5 24.a4=) 24.Bd4 Ne8? (better is 24...d5 25.Bb6 Qf4+=) 25.Bb6+– (25.Qb6?! Rb8 26.Qc7 Nc7+–) 25...Qb8 (25...Rb8 26.Bc7 Rb5 27.Bb5 Nc7 28.Bd3+–) 26.Qa5 Nc7 27.Ba6 (better is 27.Bg4!? Na8 28.Bc8 Qc8+–) 27...Na6 28.Qa6 Qa8 29.Qa8 Ra8 30.c7 (30.a4 Kf8+–) 30...Rc8 31.a4 Kf8 32.a5 d5 (32...Ke8+–) 33.a6 Bd6 (33...Ke8 34.Ba7 Bf6 35.Bb8+–) 34.a7 Ke7 35.a8Q! Ra8 36.c8Q Rc8 37.Rc8 Kd7 (37...Be5 38.Kf1+–) 38.Rd8 (38.Rh8 Be5+–) 38...Kc6 (38...Ke7 39.Rh8+–) 39.Ba5 (better is 39.Bd4 f6 40.Rg8+–) 39...Bc7 (39...d4+–) 40.Rf8 (better is 40.Rc8 Kb5 41.Bc7+–) 40...Ba5 41.Rf7 Kc5? (41...Bc3+–) 42.Rg7 d4 (42...h6 43.Rh7+–) 43.Rh7 d3 (43...Kd6+–) 44.Rh5 Kb4 45.Rd5 Kc3 (45...Bc7 46.Rd3 Kc4+–) 46.Ra5 d2 (46...Kd4 47.Ra8 Ke4+–) 47.Rc5 (better is 47.Rd5!? Kc2+–) 47...Kd3?? (better is 47...Kd4 48.Rf5 d1Q 49.Kh2 Ke4-/+) 48.Rd5+– Ke2 (48...Ke4 49.Rd2 Kf5 50.g4 Ke5 51.h4+–) 49.Rd2! Kd2 –+. MasterofDisaster – sharky7, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.e3 Nf6 6.Bb2 e6 7.Be2 Bb7 8.Bf3 Bf3 9.Qf3 Ra7 10.Bf6 Qf6 11.Qf6 gf6 12.Nc3 Bg7 13.Nge2 0-0 14.0-0 d5 15.Nd4 f5 16.Nce2 Rc8 17.Rac1 Rac7 18.Rc3 Bd4 19.ed4 Rc3 20.dc3 (worse is 20.Nc3 Rc4-/+) 20...Nd7 21.f4 Nf6 22.Rf3? (better is 22.g3!?+=) 22...Ne4–+ 23.Rd3 Rc4 24.Rd1 Nc3 25.Nc3 Rc3 26.Rd2 Rc4 27.a3 Rc3 (27...Rc3 28.Ra2 Kg7–+) 0–1. Schroeder,Ralf (1670) – Fock,Amina (1620), Lichtenberger Sommer, 2015.

5.Nf3 Bb7 6.e3 d6 7.Bb2 Nd7 8.d4 Rc8 9.Be2 g6 (9...Ngf6 10.0-0=) 10.0-0 Bg7 11.Nbd2 Ngf6 12.Qb3 0-0 13.Rac1 Rc1 14.Rc1 Qb8 15.h3 Ne4 (15...Rc8 16.Rc8 Qc8 17.Bc4+=) 16.Ne4 Be4 17.Ng5 Bb7 (17...Nf6!?+/-) 18.Bc4+– d5 19.Bd5 Bd5 20.Qd5 Nf6 21.Qc4 h6 22.Nf3 e6 23.Ne5 1–0. Fournier,Frederic (2410) – Elstrongbobby (2360), echecsemail.com (team), 2008.

5.Nf3 Bb7 6.e3 d6 7.Bb2 e5 8.Be2 Nf6 9.Nc3 (9.0-0 Nbd7=) 9...Be7 10.0-0 0-0 11.Rc1 Nbd7 12.d4 Rc8 13.Ba3 Re8 14.Na4 (14.Qd2 e4 15.Ng5 Bf8=) 14...Rc1 15.Qc1 Qb8 16.Qb2 Bf8 (16...Ne4 17.Rc1=) 17.Rc1 ed4 (17...e4!? 18.Nd2 Rc8+=) 18.Nd4+= Nc5 (18...Be4 19.Nc3+=) 19.Nb6+– Bg2 20.Kg2 Qb6 21.Nc6 Nfe4 22.Qd4 Re6 23.f3 (23.Bc4 Rg6 24.Kf1 a4+–) 23...Rg6+= 24.Kf1 Ng5 25.Qd2?? The isolani on a5 becomes a target (better 25.Qh4 Nce4 26.Nd4 Nd2 27.Kf2+=) 25...Nh3–+ 26.Ke1 (26.Bc4 Rg1 27.Ke2 Rg2 28.Ke1 Rd2 29.Bc5 dc5 (29...Qc5?! 30.Bf7 Kf7 31.Rc5 Ra2 32.Rh5–+) 30.Kd2 Qc7–+) 26...Rg1 27.Bf1 Qb5 28.Qe2 Qc6 29.f4 (29.Rc4 d5 30.Rc2 Qa4 31.Bc5 Bc5–+) 29...Qe4 30.Bc5 dc5 31.Kd2 (31.Rd1 Rh1 32.Rd8 c4–+) 31...Qd5 32.Kc3 g6 (better 32...g5 33.Qc4 Bg7 34.Kb3 Qf3–+) 33.e4 (33.Kb2–+) 33...Bg7 34.e5 Nf4 (34...Nf4 35.Qc4 Be5 36.Kb3 Qb7 37.Ka4 Ne2–+) 0–1. Taus,Martin (2135) – Rodshtein,Tereza (2290), Czech Championship, 2015.

5.Nf3 Bb7 6.e3 d6 7.d4 Nd7 8.Bd3 Ngf6 9.0-0 (9.Nbd2 e5 10.e4 ed4 11.Nd4 Ne5=) 9...g6 (9...e5!? 10.de5 de5=) 10.Nc3 Rc8 11.Bd2 Bg7 12.Rc1 0-0 13.Ng5 (13.e4 Rc7+=) 13...Nd5 (13...e5 14.Nge4 Qe7 15.Nf6 Qf6 16.d5=) 14.Qb3 (14.Nd5 Rc1 15.Bc1 Bd5 16.Nh7 Re8+/-) 14...Nc3 15.Bc3 e5 16.f4 ed4 17.ed4 Qf6 18.Kh1 h6 19.Ne4 Qf5 (better is 19...Qe7!? 20.Rce1 Qe6 21.Qe6 fe6=) 20.Nd6+/- Qd3 21.Nb7 Nf6 22.Nd6 Rcd8 23.Rf3 Qf3 24.gf3 Rd6 25.f5! g5 26.h4! Nd5 27.Bd2 Bf6 28.hg5+– hg5 29.Rg1 Kg7? 30.Bg5 Bg5 31.Rg5 Kf6 32.Rg4 Rh8 33.Kg1 Rh5 34.Qa3 Rd7?? 35.Qf8 Rf5 36.Qh8 Ke6 37.Re4 Kd6 38.Re5 Re5 39.Qe5 1–0. Fournier,Frederic (2125) – ananasjka(C) (2305), Active (5/0), 2005.

5.Nf3 Bb7 6.e3 Nf6 7.d4 e6 8.Bd3 Be4 9.Be4 Ne4 10.0-0 Bb4 (10...d5 11.Ba3=) 11.Qb3 0-0 12.a3 Bd6 13.Nbd2 a4 14.Qc2 Nd2 15.Bd2 Qc7 16.Qd3 Be7 17.Rfc1 Qb7 18.e4 White plans d5 18...d6 19.d5 ed5 20.ed5 Nd7 21.Bb4 (21.Rc6 Nb8 22.Rc4 Nd7+/-) 21...Nc5+= 22.Qf5 (better 22.Bc5!? dc5 23.Re1+=) 22...g6 23.Qh3 (23.Qb1=+) 23...Nd3 (better 23...Nb3-/+) 24.Rc6= Attacks the isolani on d6 24...Nb4 25.ab4 a3 (better 25...Bf6 26.Ra3 Rfe8=) 26.Nd4 (better 26.Nd2+=) 26...Bf6-/+ 27.Qg4 a2 28.Rd6 Be7?? (better 28...Qe7 29.Rf6 Qf6-+) 29.Rc6= Bb4 30.d6 Rfe8 31.Nc2 (31.Nb3!? Ba3 32.d7+=) 31...Bc5= 32.Qc4 Qd7 33.Ra2?? (better 33.Ne3=) 33...Ra2-+ 34.Qa2 Bd6?? (better 34...Qf5 35.Ne3 Re3 36.Qa8 Kg7 37.Qa1 Re5 38.Rc5 bc5-+) 35.g3 (35.Rb6?? Bc5 36.Ne3 Qd1 37.Nf1 Bb6-+) 35...Bc5 36.Qc4 (36.Rf6 A) 36...Qb5? 37.Rf7 (worse 37.Qf7 Kh8=+) 37...Bf2 38.Rf2 (worse 38.Kf2 Re2 39.Kg1 Rc2 40.Qc2 Kf7=+) 38...Kh8 39.Nd4+-; B) 36...Qb7 37.Qc4 Qc7=+) 36...Qf5 (better 36...Qd1 37.Kg2 Re2 38.Rc8 Kg7 39.Rc5 bc5-+) 37.Nd4?? (better 37.Ne3 Be3 38.fe3-/+) 37...Re1-+ 38.Kg2 Qe4 (38...Qe4 39.f3 Qd4 40.Qd4 Bd4-+) 0-1. drink1966 – raymac, ChessWorld.net, 2022.

5.Nf3 Nf6 6.d4 e6 7.Nc3 d5 8.e3 Nbd7 9.Bd3 Bd6 10.Bb2 Bb7 11.0-0 Ne4 12.Qb3 Qe7 13.Be4 (13.Rfc1 0-0=) 13...de4= 14.Nd2 f5 (14...Qh4 15.g3 Qg4 16.Ba3=) 15.Nc4 Bb4 16.Rac1 0-0 17.a3 Bc3 18.Rc3 a4 19.Qc2 Bd5 20.Rc1 Rfd8 21.g3 (21.Qe2 Qg5+=) 21...h5 22.Qe2 h4 23.Qh5 hg3 24.hg3 Nf6 25.Qg6 Bc4 26.Rc4 Qe8 27.Qe8 Re8 28.Bc3 Nd5 29.Kg2 Kf7 30.Bb4 Red8 31.Bd2 g5 32.Kf1 Rh8 33.Ke2 Rh2 34.Rc6 Rah8 35.Rd6 Ke7 36.Rcc6 R8h6 37.Rb6 Nb6 38.Rb6 Rh1 39.Bb4 Kd7 40.Ra6 Rb1 41.d5 (worse 41.Ra4 Rb2 42.Bd2 Rb5-/+) 41...Rb2 42.Kf1 f4 43.gf4 (43.Ra4 f3 44.de6 Kc7 45.Ra7 Kb8 46.Rh7 Rb1 47.Be1 Rh7 48.e7 Rh1) 43...gf4 44.de6 (44.ef4 Rh1 45.Kg2 Rbb1 46.de6 Kc8 47.Ra8 Kb7 48.Rb8 Kb8 49.f3 e3 50.Be1 Rbe1 51.f5 Reg1) 44...Re6 45.Ra7 Kc8 46.ef4 e3 47.fe3 Rh6 48.Kg1 Rhh2 49.Ra6 Rhc2 50.Be1 Re2 51.Kf1 Re3 52.Bb4 Rf3 53.Kg1 Rd3 54.Rc6 (54.Kf1 Rd1 55.Be1 Rbb1-+ (55...Rb5?! 56.Ra4 Rbb1 57.Re4=)) 54...Kb7 55.Rc1 Rg3 56.Kh1 Kb6 57.Bd6 Kb5 58.Rc5 Kb6 59.Rc1 Rg4 60.f5 Rb5 61.Rf1 Kc6 62.Be7 Rg7 63.Bb4 Rb8 64.Rc1 Kd5 65.Rc5 Ke4 66.Rc4 Kf5 67.Rc5 Ke4 68.Rc4 Ke3 69.Rc3 Kd4 70.Rh3 Rg4 71.Be7 Kc4 72.Rh5 Re4 73.Rc5 (73.Bd6 Rb2 74.Rc5 Kd4-+) 73...Kb3 74.Rh5 (74.Bd6 Rd8 75.Rb5 Ka2 76.Bb4-+) 74…Re7 0-1. housemd (1990) - marekt (2175), gameknot.com, 2015.

5.a4 Bb7

6.Bb2 d5 7.d4 Nd7 8.e3 Rc8 9.Nd2 e6 10.Rc1 Bb4 11.Bd3 Ngf6 12.Ngf3 0-0 13.0-0 Rc7 14.Rc7 Qc7 15.Qb1 Rc8 16.Rc1 Qb8 17.Rc8 Qc8 18.Nf1 h6 19.Ng3 Qc7 20.e4 (20.Bc2 Bc8=) 20...de4+= 21.Ne4 Nd5 22.Qc2 Qb8 23.Nc3 (23.Ne5 Ne5 24.de5 Nf4+=) 23...N7f6 (23...Nc3 24.Bc3 Bf3 25.Bb4 ab4 26.gf3+=) 24.Nd5= Nd5 25.Ne5 Qd6 26.Nc6 Kh8 27.Be4 (worse is 27.Nb4 Nb4 (worse is 27...Qb4 28.Bf1+=; 27...ab4?! 28.Be4+=) 28.Qe2 Nd3 29.Qd3 Qb4–+) 27...f5 28.Bf3 (28.Nb4?? Nb4 (28...fe4?! 29.Nd5 Bd5 30.Bc1=) 29.Qc3 Be4–+) 28...Nf4 (28...Kg8!?+=) 29.Ne5+/- (29.Nb4 Qb4 30.Bc3 Qc4-/+) 29...Qb8 30.Bb7 Qb7 31.Qc6 Qc6 32.Nc6 Nd5 33.Nd8 Nc7 34.Kf1 Kg8 35.Ke2 Kf8 36.Nc6 Bd6 37.g3 Ke8 38.Kd3 Nd5 39.Bc3 g5 40.Bd2 Kf7 41.Na7 Bc7 42.Nc6 Kf6 43.f3 h5 44.h4 f4 45.hg5 Kg5 46.gf4 Bf4-/+ 47.Bf4 Nf4 48.Ke3 h4 49.Ne5 Nd5–+ 50.Ke4 Nc3 51.Kd3 Nd5 52.Ke4 h3 53.f4 Kh4 54.f5? Nc3 55.Kd3 0–1. Ryszkowski,Radoslaw – Ossowski,Boleslaw (1865), Indywidualne Mistrzostwa Tczewa Poland, 2007.

6.Bb2 d6 7.e3 Nd7 (7...e5 8.Nf3=) 8.d4 (8.Nf3 Rc8=) 8...Ngf6 9.Nf3 g6 (9...Rc8 10.Nbd2=) 10.Be2 (10.Nc3 Rc8+=) 10...Bg7= 11.0-0 Rc8 12.Nbd2 (12.Nc3 0-0+=) 12...0-0= 13.Qb3 (13.Bd3 e5 14.e4 ed4 15.Bd4 d5=) 13...Nd5 (13...e5 14.Rac1=) 14.Rac1+= N7f6 15.Rc8 Qc8 16.Rc1 Qa8 (16...Qg4 17.h3 Qd7 18.Bc4+=) 17.Ba3 (17.Bc4 e6+=) 17...h6 (17...Qd8 18.Bc4+=) 18.Bd3 (18.Bc4 Nd7+=) 18...Rc8+– 19.Bc4 Kh7 20.e4 Nf4 21.d5 (21.Qe3 Ne6 22.d5+=) 21...Ng4 (better 21...e6!? 22.de6 Ne4 23.Ne4 Be4=) 22.h3+– Ne5 (22...Nf6 23.Qe3 g5 24.h4+– (24.Qb6 Ne4 25.Qe3 Nd2 26.Qd2 Bd5 27.Bd5 Rc1 28.Bc1 Nd5=)) 23.Qe3 Nf3 (23...g5 24.Ne5 Be5 25.Qb6+–) 24.Nf3+– (24.Qf3?! Be5 25.Qe3 f5+–) 24...g5 25.h4 Bf6 26.hg5 hg5 27.Qb6 Ne2?? (better 27...Kg8+–) 28.Be2 Rc1 (28...Kg7 29.Nd4+–) 29.Bc1 g4 30.Nd4 1–0. DEFFM – Sluggy, freechess.org, 2018.

6.e3 d5 7.Bb2 Nd7 8.Nf3 Qc7 9.Be2 (9.d4 e6+=) 9...e5= 10.0-0 Bd6 11.h3 Ngf6 12.Nh4 0-0 13.d4 e4 14.Nf5 Bc8? (better 14...Rfc8+=) 15.Nd6+– Qd6 16.Ba3 Qc7 17.Bf8 Nf8 18.Nd2 Ne6 19.Rc1 Qd6 20.Rc6 Qb4 (20...Qd8 21.Qc2+–) 21.Qc2 (21.Rb6 Nd8 22.Qc2 Nd7+–) 21...Bd7 (21...Bb7 22.Rb1 Qe7 23.Rc3+–) 22.Rc3 (22.Rb6 Qf8+–) 22...g6 (22...Re8 23.Rc1+–) 23.Rc1 Rf8 24.Nf1 Ng5 25.Nh2 h5 26.Rc7 (26.Nf1 Ne6+–) 26...Qd6 (26...Ne6 27.Rb7 Rc8+–) 27.f4 (better 27.Nf1+–) 27...ef3+– 28.Nf3 (28.Bf3 Qg3 29.Kh1 Nf3 30.gf3 Qh3+–) 28...Nh3+= 29.gh3 (better 29.Kf1 Qg3 30.Bd3+=) 29...Qg3-/+ 30.Kh1 Bh3?? (better 30...Ne4 31.Bc4 Be6 32.Bd5 Nf2 33.Qf2 Qf2–+) 31.Rg1+– Qf2 32.Rg6 (better 32.Bd1!? Ne4 33.Qf2 Nf2 34.Kh2 Bg4+–) 32...Kh8 33.Rg1 Ne4? (better 33...Bg4 34.Rg4! hg4+–) 34.Bd3 (34.Qc6 Ng3 35.Rg3 Qg3 36.Qf6 Kg8 37.Qg5 Qg5 38.Ng5 Bg4 39.Bg4 hg4+–) 34...Ng3?? (34...Qf3 35.Kh2 Bg4-/+ (35...Qe3 36.Qc1 Qc1 37.Rcc1+=)) 35.Rg3!+– Qg3 36.Qe2?? (better 36.Ne5 Be6 37.Bf1 Qe3 38.Qe2 Qe4 39.Qe4 de4 40.Bc4 Bc4 41.Nc4+–) 36...Bg4–+ (36...Qc7?! 37.Ne5 Bg4 38.Qf2–+) 37.Qg2 Bf3 (37...Bf3 38.Rc2 Qh3 39.Kg1 Bg2 40.Rg2 Qe3 41.Kh2 Qd3 42.Rg5 Qd2 43.Rg2 Qf4 44.Kg1 Rc8 45.Rb2 Qg3 46.Kf1 Rc1 47.Ke2 Re1 48.Kd2 Qe3 49.Kc2 Rc1; 37...Qf3?! 38.Qf3 Bf3 39.Kg1=+) 0–1. Abdullaevich (1870) – vereciano (1845), lichess.org, 2020.

6.e3 e6 7.Bb2 Nf6 8.Nf3 Be7 9.Bd3 0-0 10.0-0 Bf3 (10...d6 11.Nc3=) 11.Qf3+= d5 12.Qh3 h6 13.f4 Nbd7 14.Ba3 (14.Nc3 Nc5 15.Bc2 d4 16.ed4 Qd4 17.Qe3 Rad8=) 14...Ba3 15.Na3 Nc5 16.Bc2 Nfe4 (16...d4 17.Rac1=+) 17.Nb1 (17.d4 Nd7+=) 17...f5 (17...d4 18.Be4 Ne4 19.Ra3=+) 18.d3 (18.d4 Qf6+=) 18...Qf6 19.Na3 (19.Ra2!? Nd6 20.d4=) 19...Nc3-/+ 20.Rf3?? (better 20.d4 N5a4 21.Ba4 Na4 22.Nc4=+) 20...Ne2–+ 21.Kf2 Qa1 22.Ke2 Qa3 23.Rg3 Qc3 24.Qh6 Qc2 25.Kf3 (25.Ke1 Nd3 26.Kf1 Qf2) 25...Qd1 (25...Qd1 26.Kf2 Nd3) 0–1. GuestKKQL – GuestLMDP, freechess.org, 2018.

6.e3 e6 7.Bb2 Qg5 8.Nf3+= Bf3 9.Qf3 Ra7 (9...d5 10.Nc3+=) 10.Be2 (10.Bd4 Qd8+–) 10...Rc7 (10...d5 11.Na3+=) 11.Qa8 Rc8 (better 11...Qd8!?+=) 12.Qb7+– Ne7 (better 12...Qd8 13.Bd4 Rc7 14.Qb6 Rc1 15.Bd1 Qb6 16.Bb6 Bb4+–) 13.Qb6?? (better 13.0-0+–) 13...Qg2+= 14.Rf1 Qh2 15.Bf3 (15.Qa5 Nd5+=) 15...h5 (15...d5 16.Qa5 Nd7 17.d4=) 16.Qb7 (16.Rh1 Qc7 17.Qc7 Rc7+–) 16...Rc2 (16...Qh3 17.Ke2 d5 18.Bc3=+) 17.Bc3 (17.Rh1 Qd6 18.Ba3 Qc7 19.Qc7 Rc7 20.Rh5 Rh5 21.Bh5 Nd5+=) 17...Rc1= 18.Ke2 Rf1 19.Kf1 Rh6?? (better 19...Ng6+–) 20.Ba5+– Rg6 (20...f6 21.Bc7 Qh3 22.Ke2+–) 21.Bc7 Qg1 (21...Qh3 22.Ke2 f6 23.Qb8 (23.Bb8?! Rg1 24.Kd3 d5+–) 23...Kf7 24.Nc3+–) 22.Ke2 Nd5 (22...f5 23.Qb8 Kf7 24.Bh5 Qg5 25.Bg6 Ng6+–) 23.Qb8 Ke7 24.Qd8 1–0. GuestJJTB – latinsoul, freechess.org, 2018.

6.e3 Nf6 7.Bb2 e6 8.Nf3 Be7 9.Be2 0-0 10.0-0 d5 11.Nc3 Nbd7 12.Qc2 Nc5 13.Ne5 Rc8 14.Qd1 (14.d4 Nce4 15.Qd3 Nc3 16.Bc3 Ne4=) 14...Nce4 (14...d4 15.ed4 Qd4 16.Nc4=+) 15.Ne4= Ne4 16.Bd3 (16.f3 Nf6=) 16...f6 17.Nf3 Bb4 18.Be4 (18.Bc2!?=+) 18...de4-/+ 19.Nd4 e5?? (19...Qd7 20.Bc3 Bd6 21.f4-/+) 20.Nf5?? (20.Ne6 Qd2 21.Nf8 Kf8+=) 20...Qd2 (better 20...Qd7 21.Qg4 Rcd8-/+) 21.Ne7+– Kh8 (21...Kf7 22.Qd2 Bd2 23.Nc8 Bc8 24.Rfd1+–) 22.Qd2 (22.Nc8 Qd1 23.Rfd1 Rc8+–) 22...Bd2 23.Nc8 Rc8 24.Rfd1 Rc2?? (24...Bb4 25.Rd7 Ba8 26.Rad1+–) 25.Ba3 (better 25.Bc1 Rc3 26.Rd2+–) 25...h6+– 26.Rac1?? (better 26.Be7+–) 26...Bc1–+ 27.Rc1 Ra2 (27...Rc1 28.Bc1 Bd5 29.f4–+) 28.Rc3? (28.Be7 Ra4 29.g4 Bd5–+) 28...Bd5?? (better 28...Ra1!? 29.Bc1–+) 29.g3 (29.h3 Kh7-/+) 29...Ra1 (29...Be6!? 30.Kg2 Bg4 31.Be7–+) 30.Kg2-/+ Rb1 31.Rc8 Bg8 (31...Kh7 32.Bf8 Bb3 33.Rc7-/+) 32.Rb8 Rb3 (32...Kh7!? 33.Rb6 Bb3-/+) 33.Bd6 Rd3 34.Bc7 Ra3 35.Rb6 Ra4 36.Ra6 Bc4 37.Ra8 Kh7 38.b6 Bd5 (38...Ra1 39.g4 Bd5 40.Ra7=) 39.Ra7+= f5?? (better 39...Ra1!?+=) 40.b7 (better 40.Be5 Kg8 41.Rg7 Kf8 42.b7 Bb7 43.Rb7+–) 40...Bb7 41.Rb7 f4 (41...Rb4 42.Ra7 Rb5 43.h3+–) 42.Ra7 (42.Be5 f3 43.Kh3 Kg8+–) 42...Kg6 (42...f3 43.Kh3 h5 44.Be5+– (44.Ba5?! Ra2+–; 44.Ra5 Ra5 45.Ba5 g5+–)) 43.Ra5 (43.Be5 f3 44.Kh3 Kf5 45.Bg7 Ke6+–) 43...f3 44.Kh3 Rc4 (44...Ra5 45.Ba5 Kf5 46.Bd8+–) 45.Be5 (45.Re5?! Rc7 46.Re4 Rc2+=) 45...Kh5 (45...Rc2 46.g4 Rf2 47.Ra7+–) 46.Bf4 (46.Ra6 Rc2 47.g4 Kg5 48.Bf4) 46...g5+– 47.g4 Kg6 48.Ra6 (48.Be5 Rc2+–) 48...Kf7 49.Bg3 Rc6 (49...Rc6 50.Rc6 Kg7+–). KLINGON09 (1780) – widald_behringer (1800), lichess.org, 2019.

5.Bb2 Bb7

6.e3 d5 7.Nf3 Nd7 8.d4 Ngf6 9.Bd3 Qc7 (9...Rc8 10.0-0+=) 10.0-0 e6 11.Nc3 Rc8 12.Rc1 Qd8 13.Re1 Bb4 14.Re2 0-0 15.e4?? (better 15.Rec2!?+=) 15...de4?? (better 15...Bc3 16.e5 Ne4–+) 16.Ne4=+ Rc1 17.Qc1 Be4 18.Be4 Ne4 19.Re4 Nf6 20.Rh4 Nd5 21.a3 Be7 22.Re4 Nf6 23.Re2 Bd6 24.a4 Qd7 25.d5 (25.Ne5!? Qe7 26.h3=) 25...Nd5=+ 26.Qg5 f6 27.Qg4 f5 (27...Re8 28.Nd4-/+) 28.Qd4=+ Re8 29.Ne5 Bc5?? (better 29...Qc7=+) 30.Nd7+– Bd4 31.Bd4 Rd8 32.Nb6?? (better 32.Ne5 Nf4 33.Rc2 Ne2 34.Re2 Rd4 35.h3 Ra4 36.Rc2+–) 32...Nb6=+ 33.Rd2?? (33.Bc3 Na4 34.Ba5=+) 33...e5 (better 33...Nc4 34.Rd1 e5–+) 34.Bc3?? (34.Be3 Rc8 35.f4 Nc4+=) 34...Rd2?? (better 34...Rc8 35.Bb2 Na4–+) 35.Bd2+= Na4 36.Ba5 Nc5 37.f3 Kf7 38.Kf2 Ke6 39.g3 Kd5 40.Ke3 Kc4 41.Bc7 Kb5 42.Be5 g6 43.g4 fg4 44.fg4 Kc6 45.h4 Kd5 46.Bf6 Nd7 47.Ba1 Nf8 48.g5 Ke6 49.Kf4 (49.Ke4 Nd7+=) 49...Kd5= 50.Kg4 Ke4 51.h5 Ne6 52.Bb2 gh5 53.Kh5 Ng5 54.Kg5 Kd5 55.Kh6 Ke4 56.Kh7 ½–½. yidna – pions (1690), gameknot.com, 2018.

6.e3 d5 7.f4 Nd7 8.Nf3 e6 (8...Ngf6 9.Bf6 Nf6 10.Be2=) 9.Be2 Ngf6 10.Nc3 (10.0-0 Rc8=) 10...Be7 (10...Rc8 11.0-0=) 11.Nd4 (11.0-0 0-0=) 11...Rc8 12.0-0 0-0 13.Rc1 Nc5 14.d3 Nfd7 15.Nc6 White is in command 15...Bc6 16.bc6 Rc6 (16...Nb8 17.d4 Nca6 18.Qa4=) 17.d4+= Ne4 18.Nd5 Rc1 (18...ed5 19.Rc6) 19.Ne7 Qe7 20.Qc1 Ndf6 (20...Rb8 21.Bd3 Ndf6 22.Qc6+=) 21.Ba3+– Qe8? (better 21...Nd6+–) 22.Bf3 (22.Bd3 Qa8 23.Bf8 Kf8+–) 22...Qc8 (22...b5 23.Bf8 Qf8 24.Be4 Ne4 25.f5+–) 23.Be4 Ne4 24.Bf8 Qf8 25.Qc6 Nf6 26.Qb6 Qa8 (26...Nd5 27.Qa6 h6 28.e4+–) 27.Rb1 g6 (27...h6 28.Qb8 Qb8 29.Rb8 Kh7+–) 28.Qd6 Kg7 29.Rb8 Qe4 (29...Ne8 30.Qe5 f6 31.Ra8 fe5 32.Re8 ed4 33.ed4 Kf6+–) 30.Qf8 1–0. Pereira – Paliester, internet, 2021.

6.e3 d6 7.Nf3 Nd7 8.d4 e6 9.Bd3 Ngf6 10.0-0 Be4 11.Be4 Ne4 12.d5 e5 13.Nbd2 Nec5 14.Nc4 Be7 15.Qc2 0-0 16.e4 Nf6 17.Rfe1 Rc8 18.Rac1 Qc7 19.Re3 Qb7 20.Ba3 Nfd7 21.Rc3 f5 (21...g6!?+=) 22.ef5+– Qd5 (22...e4 23.Nd4 Qd5 24.Nc6+–) 23.Rd1+– Qe4 24.Nd6 Qc2 25.Rc2 Bd6 26.Rd6 Rf6?? (better 26...Rb8 27.Rcd2 Rb7+–) 27.Rd7! 1–0. Janek – Nievoa, free chess online, 2018.

6.e3 e6 7.Nf3 Nf6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.Nc3 d5 11.Rc1 Nbd7 12.Na4 Nc5 13.Ne5 Rc8 14.Bd4 (14.Nc5 Rc5 15.Qa4 Bd6+=) 14...Na4 (14...Qd6 15.Nc5 bc5 16.Ba1=) 15.Qa4+= Qd6 16.d3 Rfd8 (16...Rc7 17.Nc6 Bc6 18.Rc6 Rc6 19.bc6+=) 17.Nc6 Bc6 18.bc6 Qc7 19.Rc2 (19.Qb5!? Rb8 20.Rb1+/-) 19...e5= 20.Ba1 Bc5 21.Rfc1 (21.Be5 Qe5 22.d4 Qe4=+) 21...d4=+ 22.ed4 ed4 (22...Bd4 23.Qb5=+) 23.Bf3= Nd5 24.h3 (24.Rc4 Nf4 25.Qc2 Ng6=+) 24...h6 (24...Nb4 25.Rd2-/+) 25.Rc5 (25.Rc4 Nb4 26.Be4 Qb8=) 25...bc5=+ 26.Rc5 Nf4 27.Be4 Rb8 28.Qc2 Rdc8 (better 28...Ne6 29.Rc4 Rb4=+) 29.Bd4+/- Ne6 (29...Ne2 30.Qe2 Rb1 31.Qf1 Rf1 32.Kf1 Re8+=) 30.Rc4 (better 30.Be5 Qa7 31.Rc4+/-) 30...Qf4? (better 30...Nd4 31.Rd4 Qe5=) 31.Ba7+- Ra8 (31...Qf6 32.Bb8 Rb8 33.c7+-) 32.Bh7! Kh7 33.Rf4 Ra7 (33...Nf4 34.Be3 Nd5 35.d4 Kg8+-) 34.d4 Kg8 35.Re4 1-0. carlos78 (2290) - Chakti (2090), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

6.e3 e6 7.Nf3 Nf6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.Nc3 d5 11.d4 Nbd7 12.Qb3 Bb4 13.Rac1 Rc8 14.Nd2 Bc3 15.Rc3 Rc3 16.Qc3 Qc8 17.Rc1 Qc3 18.Rc3 Rc8 19.Rc8 Bc8 20.f3 Bb7 21.Bd3 Ne8 22.e4 de4 23.fe4 g6 24.Kf2 f6 25.Ba3 Kf7 (25...f5 26.Be7+=) 26.g4+/- g5 27.Nc4 Ba8 28.Ke3 Kg6 (better is 28...Bb7+/-) 29.Be7+– h5 30.h3 h4 (30...hg4 31.hg4 Nc7 32.a4+–) 31.Bd8 Ng7 (31...a4 32.Bb6 e5 33.d5+–) 32.Nb6 Nb6 33.Bb6 a4 34.Bc7 f5 35.d5! f4 (35...ed5 36.ef5 Deflection (36.ef5 Passed pawn)) 36.Kd4 ed5 37.ed5 Kh6 (37...Kf7 38.Bd8 f3 39.Bg5+–) 38.Be4 (better is 38.Ke5 Ne8 39.d6 Nd6 40.Bd6+–) 38...Ne6 (38...Ne8 39.Be5 f3 40.Bf3 Kg6+–) 39.de6 Be4 40.Ke4 Kg6 (40...f3 41.Kf3 Kg7 42.Be5 Kf8 43.Bd6 Kg8 44.b6 Kh7 45.e7 Kg6 46.e8Q Kg7 47.Be5 Kh7 48.Qd7 Kg6 49.Qg7) 1–0. Fournier,Frederic (1855) – Lamarre,Bruno, FRA Ch (Team) Picardie 2B, 2013.

6.e3 Nf6 7.Nf3 e6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.Nc3 d6 11.Na4 Nbd7 12.Rc1 Rc8 13.Rc8 Qc8 14.Qa1 (14.Qb1 Qa8=) 14...Qa8 15.Rc1 Rc8 16.Rc8 Qc8 17.Bd4 Bd8 18.h3 (18.Qd1 e5 19.Bb2 Qc7=) 18...Nc5 (18...Qc2 19.Bd1 Qc4 20.Qb1=+) 19.Nc5= dc5 20.Bc3 Qd7 21.d4 cd4 22.Bd4 Qd5 23.a4 Ne8 24.Qc3 f6 25.Bc4 Qd7 26.Qb3 Kf7 27.Nd2 Bd5 (27...Nd6 28.Qc2+=) 28.Qc2+/- e5 29.Bc3 (29.e4 Bc4 30.Qc4 Kf8+/-) 29...Bc4+= 30.Nc4 g6? (30...Qd5 31.Qb3 Qe6 32.f4 ef4 33.ef4+=) 31.Nd2?? (better 31.Be5 Qe6 32.Bf4+-) 31...Nc7 32.e4 Ne6 33.Qb3 (33.Nc4!? Bc7 34.Ne3+=) 33...Kg7= 34.Nf3 (34.Nc4 Nc5 35.Qc2 Qd3 36.Qd3 Nd3=) 34...Be7 (34...Nc5 35.Qc2 Qd3 36.Qd3 Nd3 37.Nd2-/+) 35.Bd2 (35.Qc2 Qc8 36.Ne1 Qc4=+) 35...Bc5 (better 35...Nc5!? 36.Qc2 Qd3 37.Qd3 Nd3-/+) 36.Qc2 Nd4 37.Qc1?? (better 37.Nd4 Qd4 38.Bc1=) 37…Ne2-+ (37...Ne2 38.Kh2 Nc1 39.Bc1 Bf2-+) 0-1. carlos78 (2215) - kekss5 (2280), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

6.e3 Nf6 7.Nf3 e6 8.Be2 Be7 9.d3 0-0 10.0-0 d6 11.Nbd2 Nbd7 12.Rc1 Rc8 13.Nc4 d5 14.Nce5 Ne5 15.Ne5 Qd6 (15...Rc1 16.Qc1 Qb8 17.Qa1=) 16.Qa4+= Nd7 17.Nc6 (better 17.Nd7 Qd7 18.Qg4=) 17...Nc5 (better 17...Bc6!? 18.Rc6 Rc6 19.bc6 Nb8=) 18.Qg4+– (18.Ne7?! Qe7 19.Qg4 e5+=) 18...f6 19.d4 (worse 19.Ne7 Qe7 20.Ba3 f5+=) 19...Ne4 20.Ba3! (20.Ne7?! Qe7 21.Bd3 Nd2+=) 20...Qa3 21.Qe6 Rf7 (21...Kh8 22.Qe7 Qa2 23.Qb7 Qe2 24.Qb6+–) 22.Ne7 Qe7 23.Rc8 Bc8 24.Qc8 Rf8 25.Qc6 Qd6 (25...Qd8 26.Rc1+–) 26.f3 Qc6 27.bc6 Nc3 (27...Nd6 28.Rb1 Nc8 29.e4+–) 28.Ba6 Rf7 (28...Na2 29.c7 Kf7+–) 29.Rc1 Na2 30.c7 (30.c7 Rc7 31.Rc7+–) 1–0. Janek – Ccvmep, internet, 2019.

5.e3 Bb7

6.Nf3 d6 7.Bb2 Nd7 8.d4 Ngf6 9.Nbd2 g6 (9...e6 10.Bd3+=) 10.Be2 (10.Bd3 Bg7+=) 10...Bg7 11.Rc1 (11.0-0 0-0+=) 11...0-0 (11...Bd5 12.Qa4+=) 12.a4 (12.0-0 Bd5+=) 12...Rc8 13.0-0 Rc1 14.Qc1 Qb8 (14...Qa8 15.Qa1=) 15.Qb1+= e5 (15...Rc8 16.e4+=) 16.de5 (16.Rc1 e4 17.Ng5 d5+=) 16...de5 17.Nc4 (17.Rd1 e4 18.Nd4 Qc7+=) 17...e4 (17...Re8 18.Qa1 Bf3 19.Bf3+=) 18.Nd4 (18.Nfe5 Bd5+=) 18...Ba8 (18...Rc8 19.Rc1=) 19.Ba3 (19.Nc6 Qc7 20.Ba3 Bc6 21.Bf8 Bf8 22.bc6 Qc6+–) 19...Re8 (19...Rc8 20.Bd6 Qa7 21.Rc1+=) 20.Nd6 (20.Nc6 Qc7 21.Bd6+–) 20...Rf8 (20...Rd8 21.Nc6 Bc6 22.bc6+–) 21.Rc1 (21.Nc6 Qc7 22.Ne4 Ne4 23.Qe4 Rd8+–) 21...Nc5+– 22.Nf7?? (better 22.Nc4 Nfd7 23.Nc6+–) 22...Rf7=+ 23.Bc4 (23.Nc6 Bc6 24.bc6 Qc7=+ (24...Na4 25.Bc4 Bf8 26.Bf7 Kf7 27.c7+–)) 23...Bd5-/+ (23...Na4? 24.Nc6 Qc7 25.Bf7 Qf7 26.Ne7 Kh8 27.Rc8 Ne8 28.Ra8+–) 24.Nc6 (24.Bd5 Nd5 25.Bc5 bc5 26.Rc5 Bd4 27.Rd5 Be5=) 24...Qf8 (24...Qd6 25.Bd5 Qd5 26.Bc5 bc5 27.Rd1-/+) 25.Qa2 (25.Bd5 Nd5 26.Bc5 bc5 27.Qe4 Nc3-/+) 25...Bc4 26.Qc4 Kh8 (26...Nfd7 27.Rd1 Ne5-/+) 27.Rd1? (better 27.Bc5 bc5 28.Qc5=) 27...Rd7–+ 28.Nd4 (28.Rd4 Ng4 29.Qe2 Bd4 30.Qg4 Bg7 31.Qd7 Nd7 32.Bf8 Bf8–+ (32...Nf8?! 33.Ne7–+)) 28...Qd8 (better 28...Qg8!? 29.Qe2 Nd3–+) 29.Bc5-/+ bc5 30.Qc5 Qc7 (30...Rd5 31.Qc2-/+) 31.Rc1 (31.Qc7 Rc7 32.Nc6 Rd7=) 31...Qc5=+ 32.Rc5 Bf8 (32...h6 33.Rc8 Ng8 34.Rc4=+) 33.Rc8 Kg8 (33...Kg7 34.b6=+) 34.h3 (34.Kf1!? Kf7 35.Nc6=) 34...Kf7=+ 35.b6 (better 35.Rc4=+) 35...Bd6?? (35...Nd5 36.Rb8 Bd6 37.Ra8–+) 36.Nb5 (better 36.Nc6!?+=) 36...Ne8 (36...Be5 37.Kf1-/+) 37.Nd6 (37.Kf1 Be7=+) 37...Nd6-/+ (37...Rd6? 38.b7 Rd1 39.Kh2+–) 38.Rc6 (38.Rc5 Rb7-/+) 38...Ke7 (38...Ke6 39.Rc5 Nb7 40.Rc4–+) 39.Rc5 Rb7 40.Ra5 Rb6 41.Ra7 Nb7 (41...Kf6 42.g4-/+) 42.a5=+ Rb1 43.Kh2 Kf6 44.a6 Nc5 45.Rh7? (better 45.Rc7 Ne6 46.Rb7=) 45...Na6–+ 0–1. DEFFM – GuestWGDT, freechess.org, 2016.

6.Nf3 e6 7.Bb2 Nf6 8.Be2 d5 9.0-0 Bd6 10.h3 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qd6+=) 10...0-0 11.a4 Nbd7 12.Ba3 Ba3 13.Na3 Nc5 14.d4 Nce4 15.Rc1 Qd6 16.Qd3 Rac8 17.Ne5 Nd7 18.Nd7 Qd7 19.f3 (19.Bf3 Qe7 20.Nb1 Rfd8=) 19...Ng3=+ 20.Rfd1 (20.Rfe1 Qe7 21.Rc8 Rc8=+) 20...Qd6 21.Nb1 (21.Nc2 Rc4 22.Ra1 Rfc8=+) 21...Qb4-/+ (21...Ne2?! 22.Qe2 e5 23.Qd2=) 22.Rc8 (22.Kf2!? Ne2 23.Qe2 Qa4 24.Qb2 Rc1 25.Rc1-/+) 22...Rc8–+ 23.Kf2 Ne2 24.Qe2 Qa4 25.Nd2 (25.Qd3 Qb4–+) 25...Rc2 26.f4 (26.Kg1 Bc8–+) 26...Qa2 (26...Bc8 27.Kg1–+) 27.Qd3 (27.Ke1 a4–+) 27...Qc4 28.Qc4 (28.Ke2 Rb2–+) 28...dc4 (worse 28...Rc4 29.Nc4 dc4 30.Rc1+–) 29.Kf1 (29.Kg3–+) 29...c3 30.Nf3 (30.Nc4 Bg2 31.Kg1 Bd5 32.Nb6 Rd2–+) 30...Bf3 31.gf3 Rb2 (better 31...Rh2 32.Rd3 c2–+ (32...Rh3?! 33.Rc3 Kf8 34.Rc6=+)) 32.Rc1 c2 33.Ke2 a4 34.Kd2 a3 (34...Rb5!? 35.Rc2 Kf8–+) 35.Kc3-/+ Rb1 (35...Rb5 36.Rc2 Kf8 37.Ra2-/+) 36.Rc2=+ Rb5 37.Ra2 Ra5 (37...Rh5 38.Ra3 f5 39.Ra7=+) 38.Kb3 (38.Kb4 Rh5=+) 38...g6 39.Ra3 Ra3 (better 39...Rh5-/+) 40.Ka3+– Kf8 41.Kb4 Ke7 42.Kb5 Kd6 43.Kb6 Kd5 44.Kb5 (44.Kc7 Kc4 45.Kd6 Kd3+–) 44...f5 (better 44...h6+–) 45.h4+– h6 (45...Kd6 46.Kb6 Kd7 47.Kb7+–) 46.Kb4 (46.Kb6 Kd6 47.e4 fe4 48.fe4 Kd7+–) 46...h5?? (46...Kd6+–) 47.Kb5 Kd6 48.Kc4 Kc6 49.e4 Kd6 (49...fe4 50.fe4 Kb6 51.d5+–) 50.d5 fe4 51.fe4 ed5 52.ed5 Kd7 53.Kc5 Kc7 54.d6 Kd7 55.Kd5 1–0. Abdullaevich (1835) – karimpour (1835), lichess.org, 2020.

6.Nf3 g6 7.Bb2 Nf6 8.d4 Bg7 9.Nc3 0-0 10.Qb3 d6 (10...Bf3 11.gf3 d5 12.Rc1=) 11.Bd3 (11.Be2 Nbd7+=) 11...Nbd7 (11...Bf3 12.gf3 Nbd7 13.Rc1=) 12.0-0 Bf3 13.gf3 e5 14.Ba3 (14.de5 de5 15.Ba3 Nc5 16.Bc5 bc5=) 14...ed4=+ 15.ed4 d5 (15...Ne8!? 16.Qd5 Rc8=+) 16.Bf8+= Bf8 (16...Nf8 17.Be2+=) 17.Ne2 (17.Nd5!? Nd5 18.Qd5+-) 17...Bd6 18.Ng3 h5 19.h4 (better 19.Rfc1+/-) 19...Nh7? (19...Nf8 20.Rfe1+=) 20.Kg2 (better 20.Bg6 Nhf6 21.Bf5+-) 20...Qh4?? (better 20...Nhf6+/-) 21.Rh1 (better 21.Qd5 Rd8 22.Bg6+-) 21...Qd4=+ 22.Rad1 Qe5 (22...Bc5 23.Qc2 Qg7 24.Bc4=) 23.Qc2 (23.Bg6!? Nhf6 24.Bf5+/-) 23...Kg7 (23...Nhf6!? 24.Bg6 Qg5=) 24.Nh5+= gh5 25.Bh7 Nf6 26.Bf5 Rg8 27.Kf1 d4 (27...Re8 28.Rh4=) 28.Re1 (28.Qd3 Bb4+=) 28...Qb5= 29.Bd3 Qc5 30.Qd1 (30.Qd2 Rh8=) 30...Bf4 31.Qe2 (31.a4 Qc3=+) 31...Re8-/+ 32.Qd1 (32.Be4 b5-/+) 32...Re1 33.Qe1 Qc3 (33...Qc1 34.Rh4 Qe1 35.Ke1=+) 34.Qe2 Qc1 35.Kg2 Qd2 36.Rg1? (better 36.Rd1 Qc3 37.Rb1=+) 36...Qe2-+ 37.Be2 Kh6 (37...Nd5 38.Kf1 Kf6 39.Rh1-+) 38.Kh3 (38.Rd1=+) 38...d3?? (better 38...Bd6-/+) 39.Bd3= Nd5? (better 39...Nd7!?=) 40.Rg2 (40.Rg2 Be5 41.Bc4 Nf4 42.Kh2 Ng2 43.Kg2-+). ClayPigeons (2115) - incheckito (2165), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

6.Nf3 Nf6

7.Bb2 d5 8.a4 Nbd7 9.Be2 e6 10.0-0 Bd6 11.d4 0-0 12.Nbd2 Rc8 13.Qb3 Qe7 14.Rac1 Ne4 15.Ne4 de4 16.Nd2 Nf6 (16...Bd5 17.Bc4 Nf6 18.Rc2=+) 17.Rc8 Rc8 18.Rc1 (18.Nc4!? Bd5 19.Rc1=) 18...Rc1-/+ 19.Bc1 Bd5 (19...Qc7!? 20.Qc4 Bh2 21.Kf1 Nd5=+) 20.Qc2 Qb7 21.h3 g6 (21...Nd7 22.f3 Nf6 23.fe4 Ne4 24.Ne4 Be4 25.Bd3 Bd3 26.Qd3=) 22.g4 (22.Bb2 Qc7 23.Qc7 Bc7=) 22...Kg7 (22...h6 23.Nc4 Qc7 24.Bb2=+) 23.Bf1 Bb4 24.Bg2 e4 draws heavy fire 24...Bd2 25.Bd2 Ne8 26.h4 Nd6 27.Bf1 (better 27.Qd1=) 27...Bc4?? (better 27...Qc8 28.Qc8 Nc8=+) 28.Bc4+- f5 (28...Qc8 29.Bb3 Qd8 30.Qc6 Qh4 31.Qd6 Qg4 32.Qg3+-) 29.Be2 (29.Be6 fg4 30.d5 Kh6+-) 29...Qd5 (29...Qe7 30.Qc6 Qd8 31.Bc3+-) 30.g5 (30.Qc7 Nf7 31.Qb6 h6+-) 30...f4 (30...Nf7 31.Kg2 Qd8 32.Qc6+-) 31.ef4 Qf5 (31...Kf8 32.Qc7 Nf5 33.Bc4+-) 32.Qc3 (32.Qc7 Nf7+-) 32...Qd5 33.Be3 Nf5 (33...Kh8+-) 34.Bc4 Qd6 (34...Qd8 35.Be6 h6 36.d5 Kh7 37.Bf5 gf5 38.Qc6 hg5 39.fg5+-) 35.Be6! Qe6 (35...Qe6 36.d5 Double attack (36.d5 Decoy; 36.d5 Passed pawn)) 36.d5 Kf7 37.de6 Ke6 38.Qc6 (38.Qc6 Ke7 39.Bb6 e3 40.fe3 h5 41.Bc5 Kf7 42.Qf6 Kg8 43.Qg6 Kh8 44.e4 Ng7 45.Bd4 Kg8 46.Qg7) 1-0. zembelek (2015) - babken (2155), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.Bb2 e6 8.Nc3 Be7 9.Be2 0-0 10.0-0 d5 11.d4 Bb4 12.a3 Bd6 13.a4 Nbd7 14.Qb3 Re8 15.Ba3 Ba3 16.Qa3 Rc8 17.Rfc1 Qe7 (17...Ne4 18.Ra2+=) 18.Qe7 Re7 19.Na2 (19.Rc2 Nb8 20.Rac1 Rec7+=) 19...Rc1 (19...Ree8 20.Rc8 Rc8 21.Bd3+=) 20.Rc1 Nf8 21.Bd3 g6 22.Ne5 h5 23.Nc3 Rc7+= 24.Ne2 Rc1 25.Nc1 N8d7 26.Nd7 Nd7 27.Ne2 Kf8 28.Nc3 Ke7 29.f4 Nf6 30.h3 Kd6 31.Kf2 Ne4 32.Ne4 de4= 33.Bc4 f5 34.g4 Bd5 35.Bd5?? Kd5-+ 36.gh5 gh5 37.Ke2 Kc4 38.Kd2 Kb4 39.Kc2 Ka4 40.Kb2 Kb5 41.Ka3 Kc4 (41...Kc4-+) 0-1. Fournier,Frederic (1960) - Skoblar (1985), Active ajedrez21.com, 2004.

7.d4 g6 8.Be2 Bg7 9.0-0 0-0 10.Bb2 d5 11.Nc3 Ne4 12.Na4 f6 13.Rc1 Nd7 14.Qb3 Kh8 15.Rc2 e5 16.Rfc1 f5? (better 16...Rf7!?+/-) 17.de5 (better 17.Ne5 Ne5 18.de5+-) 17...Qe7? (better 17...Ndc5 18.Qa3 Re8+-) 18.Rc7 Rab8 19.Ba3 (19.Nb6 Rfd8+-) 19...Nec5 20.Nc5 bc5 21.Bc5 Nc5 22.R1c5 (22.Re7!? Nb3 23.Rcc7 Rg8 24.ab3 Bc8+-) 22...Qe6 23.a4 Be5 24.Qd1?? (better 24.Ne5 Qe5 25.Bf3+-) 24...Bc7+/- 25.Rc7 Rf7?? (better 25...Qf6+/-) 26.Ng5+- Rc7 27.Ne6 Rc3 (27...Re7 28.Nc5 Ba8+-) 28.Qd4 (28.Qd4 Kg8 29.Qg7) 1-0. jhonores (2205) - Hotel_Ke (2225), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

7.Be2 g6 8.Bb2 Bg7 9.0-0 0-0 10.Nc3 d6 11.Qb3 Nbd7 12.d4 Rc8 13.Nb1 Ne4 14.Nbd2 e6 15.Bd3 (15.Rfc1 Qe7=) 15...Bd5 (15...Ndc5!? 16.Qc2 Nd2 17.Qd2 Bf3 18.gf3 Nd3 19.Qd3 Qg5 20.Kh1 Qd5=+) 16.Qa3= Nef6 (better 16...f5=) 17.Qd6 Re8 18.e4 Bf8 (18...e5 19.Qa3 (worse 19.ed5 Bf8 20.Qc6 e4=) 19...Bb7 20.Rae1+– (20.Ne5 Ne5 21.de5 Bf8=+)) 19.Qg3 (19.Qf4 Bb7+–) 19...Nh5+– 20.Qg5 (20.Qg4 Be7 21.g3 f5+=) 20...f6 (20...Qg5!? 21.Ng5 Nf4+=) 21.Qe3+– Bb7 22.Be2 Rc2 (22...f5 23.Rac1+–) 23.Qb3 (better 23.Rab1+–) 23...Qc7? (better 23...Be4 24.Ne4 Re2+–) 24.Nc4?? (better 24.Bd3 Rb2 25.Qb2+–) 24...Re2–+ 25.Qd3 (25.Ncd2 Be4 26.Ne4 Re4–+) 25...Re4 (25...Nf4 26.Qb3 Be4 27.Rac1–+) 26.Rfe1 (26.Ne3 Qd6–+) 26...Rg4 27.Rac1 (27.Bc1 Bf3 28.Qf3 Rh4–+ (28...Qc4?! 29.Qg4 Qb5 30.Qe4–+)) 27...Nf4 28.Ne3 Nd3 (better 28...Qc1! 29.Qb3 (29.Bc1?? Nd3 30.Ng4 Bf3–+) 29...a4 30.Bc1 ab3 31.Ng4–+) 29.Rc7 Bf3 (29...Nb2 30.Rb7 Re4 31.Rd7+=) 30.Rd7 (30.Ng4 Bg4 (worse 30...Ne1 31.gf3 f5 32.Ne3–+; 30...Nb2?! 31.gf3 h5 32.Rd7 hg4 33.d5=+) 31.Rb1 Rd8–+ (worse 31...Nb2 32.Rb2 Rd8 33.f3–+)) 30...Ne1 31.Kf1 (31.Ng4 Bg4 32.f3 Bf5–+) 31...Nd3 (better 31...Rg2 32.Ng2 Ng2 33.Rc7–+) 32.gf3 Rh4 (better 32...Rg5 33.Ng4 Bg7 34.Ba3 Rb5 35.Ke2–+) 33.Nc4 (33.Bc3 Re7 34.Rd6 Rc7–+) 33...Rh2 34.Ke2 Nf2 (better 34...Nf4 35.Ke3 Nd5 36.Kd3 Rf2 37.f4–+) 35.Ke3 (35.Bc1 Nh3 36.Kd3 Ra2 37.Be3–+) 35...Nd1 36.Kd3 Nb2 37.Nb2 Rb2 38.Rb7 Rb5 39.a4 Rb3 40.Kc4 Rf3 (40...Rb4!? 41.Kd3 Rd8 42.Ke2–+) 41.Rb6 Ra8 (41...h5 42.d5 Rf4 43.Kb5 ed5 44.Ka5–+) 42.Kb5 Bb4 (better 42...Rb3 43.Kc6 Rb6 44.Kb6–+) 43.Re6 Rf5 (better 43...Rd8 44.Kc4 Kf7–+) 44.Kc6 Kf7 (44...Ra6 45.Kc7 Re6 46.d5 Rd5 47.Kb7 Rd7 48.Kc8 Rf7 49.Kd8 h5 50.Kc8 Re8) 45.Rd6 Ra6 46.Kb7 Rd6 47.d5 Rfd5 (47...Re5 48.Kc7 Re7 49.Kc8 h5 50.Kb8 Rd8) 48.Kc7 Rc5 (48...Re5 49.Kb7 Re7 50.Kc8 h5 51.Kb8 Rd8) 49.Kb7 (49.Kd6 h5 50.Kd7 h4 51.Kd6 h3 52.Kd7 h2 53.Kd6 h1Q 54.Kd7 Qd5) 49...Re5 50.Kb8 (50.Kc7 Re7 51.Kc8 h5 52.Kb8 Rd8) 50...Rd7 (50...Re7 51.Kc8 h5 52.Kb8 Rd8) 51.Kc8 Ree7 52.Kb8 Re8 0–1. aravind555 (1750) – Iman13 (1760), lichess.org, 2020.

7.Be2 g6 8.Bb2 Bg7 9.Nc3 0-0 10.Qc2 d6 11.0-0 Nbd7 12.d4 Rc8 13.a4 (13.Qb3 e5=) 13...Qc7 (13...Nd5 14.Rfc1=+) 14.Qb3 Ne4 (14...e5 15.Rfc1=) 15.Ne4 (15.Rac1!? Nef6 16.Bd3+=) 15...Be4 16.Rac1 Qb7 17.Rfd1 (17.Rc8 Rc8 18.Rc1 Nf6=) 17...Nf6 18.Ne1 Rc1 (18...Bd5 19.Qa3=+) 19.Rc1= Rc8 20.Rc8 Qc8 21.Bf3 Qb7 22.Be4 Ne4 (22...Qe4 23.Qc2=) 23.Qc2+= d5 24.Ba3 (better 24.Qc6 Qc6 25.bc6=) 24...e6? (24...Qd7 25.f3 Nd6 26.Qc6=) 25.Nf3 (better 25.f3 Nf6 26.Qc6 Qc6 27.bc6+–) 25...Bf8= 26.Bf8 Kf8 27.Ne5 f6 28.Nc6 Qc7 29.Qc1 Nd6 30.Qa3 Ke8 31.h3 Nc4 32.Qa2 Qd6 33.e4 Qa3 34.Qc2?? (better 34.Qa3 Na3 35.ed5 ed5 36.Kf1=) 34...Qa1–+ 35.Kh2 Qb2 36.Qd3? (36.Qd1 Qf2 37.ed5–+) 36...Qf2 37.ed5 (37.Qf3 Qf3 38.gf3–+) 37...ed5 (37...ed5 38.Qg3 Qg3 39.Kg3 Nb2–+) 0–1. GuestQVBQ – Bersal, freechess.org, 2017.

4.cb5 Qb6

5.a4 d5!? =.

5.a4 d6 6.e3 Nd7 (6...e5 7.d4=) 7.Bb2 Nc5 (7...Ngf6 8.d4=) 8.Nf3 e5 (8...d5 9.Bd4+=) 9.d4+/- Ne4 10.de5 de5 11.Be5 Ngf6 12.Bd3 (12.Bd4 Bb4 13.Nfd2 Qd6+/-) 12...Bf5?? (12...Bb4 13.Ke2 Nf2 14.Bd4 (14.Kf2? Ng4 15.Kg3 Ne5–+) 14...Qd4 15.ed4 Nd1 16.Rd1=) 13.Qc2 (better is 13.0-0+/-) 13...Bb4= 14.Nbd2 Nd2 15.Nd2 Bd3 (15...Rd8!? 16.Bf5 Rd2 17.Qd2 Bd2 18.Kd2 Qc5+=) 16.Qd3+= Rd8 17.Qc2?? Rd2–+ (17...Rd2 18.Qd2 Bd2 19.Kd2 Ne4 20.Ke2 Qe6–+; 17...Bd2?! 18.Ke2 Bb4 19.Rhd1 Rd1 20.Rd1–+) 0–1. Fournier,Frederic – am444, Active, 2005.

5.a4 d6 6.Nf3 Bg4 7.e3 e5 8.Be2 Nf6 9.0-0 Be7 10.Ba3 0-0 (10...Nbd7 11.d3=) 11.Nc3 (11.Ne5!? Be2 12.Qe2 de5 13.Be7+–) 11...Nbd7= 12.h3 Bh5 (12...Bf5 13.d4 Rfe8 14.g4=) 13.d4 (13.Ne5 de5 14.Be7 Be2 15.Qe2 Rfe8 16.Bf6 Nf6+–) 13...e4 (13...Qd8 14.Rc1+=) 14.Nd2+= Be2 (14...Bg6!?+=) 15.Qe2+– Rae8 16.Nde4 Ne4 17.Ne4 d5 18.Nc3 (18.Be7 Re7 19.Ng3 Qe6+–) 18...Ba3 19.Ra3 Nf6 (19...Qd6 20.Ra2+–) 20.Qf3 Qd6 21.Raa1 Ne4 (21...Rc8 22.Rfc1+–) 22.Rac1 Nd2 (better 22...f5!?+–) 23.Qd5+– Qd5 24.Nd5 Nf1 25.Kf1 Rc8?? (better 25...f5+–) 26.Ne7 Kh8 27.Rc8 Rc8 28.Nc8 Kg8 29.Nd6 Kf8 30.Nb7 Ke7 31.Na5 Kd7 1–0. alaindubleu – Kaspachov (1765), lichess.org, 2016.

5.a4 e5 6.Bb2 Bc5 7.e3 =.

5.a4 e5 6.Bb2 d6 =.

5.a4 e5= 6.Qc2 Bc5 7.e3 d5 8.Ba3 (better is 8.Nf3 Nd7 9.d4=) 8...Ne7?? (8...Nd7 9.Bc5 Nc5 10.Nc3=) 9.Nc3 (better is 9.Bc5 Qf6 10.d4+–) 9...Nd7 (9...Bf5 10.Bc5 Qc5 11.Bd3+=) 10.Nf3 (10.Bc5 Nc5 11.Rc1 Ne6=) 10...0-0 (10...e4 11.Bc5 Nc5 12.Nd4=) 11.Bc5 Qc5 12.d4 ed4 13.Nd4 Nf6 14.Rc1 Qd6 15.Be2 Bd7 16.0-0 Rac8 17.Qb2 Nf5 18.Rfd1 Nd4 19.Rd4 Be6 20.Bf3+= Increasing the pressure on the isolated pawn on d5 20...Rc5 21.Rdd1 Rfc8= 22.Ne2 Ng4 23.Bg4 Bg4 24.f3 Be6 25.Qd4 Rc4?? 26.Rc4+– Rc4 27.Qc4!! Qa3 28.Qd4 h6 29.Kf2 Qd6 30.g3 Qe7 31.Nf4 (31.Nf4 Kh8 32.Qb6+–) 1–0. Magnin,Segolene (1900) – Labatut,Tifany, Calvi FRA, Youth Ch, 2005.

5.a4 e6 6.Bb2 d5 7.e3 Nd7 8.d4 Bb4 (8...Ngf6 9.Bd3=) 9.Nd2 Ngf6 (9...Ndf6 10.Bd3+=) 10.Ngf3+= Ne4 11.Bd3 Ndf6 (11...Nd2 12.Nd2 Qd6 13.0-0+=) 12.Rc1 (12.0-0 Nd2 13.Nd2 0-0+=) 12...Nd2 (12...e5 13.0-0 Nd2 14.Nd2=) 13.Nd2+= Bd7 14.0-0 0-0 15.Nb3 Rfc8 (15...Rac8 16.Nc5+=) 16.Qf3 (16.Nc5 Rc7+=) 16...Qd6 17.Nc5 b6 18.Nd7 Nd7 (18...Qd7 19.Rfd1=) 19.e4+= de4 (19...Bd2 20.Rb1+=) 20.Be4 Rab8 (20...Rc1 21.Bc1 Rc8 22.Bf4+=) 21.Bc6 (21.d5 Rc1 22.Rc1 Nc5 23.de6 fe6+–) 21...Nf6+= 22.Rfe1?? (better 22.Rc4+=) 22...Rd8 (22...Rd8 23.Re2 Rbc8+=) 0–1. GuestDLRG – Bersal, freechess.org, 2016.

5.a4 e6 6.Qc2 Ne7 7.Bb2 d5 8.e3 Nd7 9.Nf3 Nc5 (9...Ng6 10.Bd3+=) 10.Be2 (10.d4 Ne4+=) 10...Bd7 11.Ne5 Ng6 (11...Rc8 12.0-0+=) 12.Nd7 Nd7 13.0-0 Nf6 14.Rc1 Bb4 (14...Bd6 15.Bf6 gf6 16.Ra2+=) 15.Bd4 Qd8 16.Qc7 Qc7 (16...Rb8 17.Ra2+=) 17.Rc7+– Rb8 (17...e5 18.Bb6+–) 18.Ba7 Rc8 1–0. onur604 (2320) – Hobuseraud (2015), lichess.org, 2020.

5.a4 Qf6 6.Nc3+= e6 7.Bb2 Bc5 (7...Qd8 8.Nf3+=) 8.e3 Bb6?? (8...Qg6!?+=) 9.Qc2 (9.Nd5 ed5 10.Bf6 Nf6+–) 9...Qe7?? (better is 9...Qg6 10.Ne4 Kd8+/-) 10.Nd5!! ed5 11.Qc8 Qd8 12.Qb7 (better is 12.Qd8!? Bd8 13.Bg7 Bf6 14.Bh8 Bh8+–) 12...Ra7 13.Qd5 Ne7 14.Qg5 Rg8 15.Nf3 (15.Bg7!? d6+–) 15...h6 16.Qh4 d5 17.Bd3 Qd6 (17...Rb7 18.Rc1+–) 18.Be5 Qe6 (18...Qd8+–) 19.Bb8 (19...Rb7 20.Be5+–) 1–0. Fredek (2090) – Vojto (1895), Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

5.a4 Nf6 6.Qc2 Qd8 =.

5.a4 Nf6 6.e3 e5 7.Nf3 (7.Bb2 d6=) 7...e4 8.Nd4 g6 (8...d5 9.d3=) 9.Be2 (9.Qc2 Qd8+=) 9...Qc7 (9...d5 10.Ba3+=) 10.Bb2 b6 (10...d5 11.Nc3+–) 11.Nc3+– d5 12.h3 (12.Nb3 Rg8+–) 12...Be7 (12...Bg7 13.Rc1 Qb7 14.0-0+–) 13.Qb3 (13.Rc1 Qd7+–) 13...Be6 (13...Qb7 14.d3+–) 14.Ne6 (14.Rc1 Qd7+–) 14...fe6+= 15.0-0 (15.Rc1 Qd7+=) 15...Nbd7 16.d4 (16.f3 Nc5 17.Qa2 0-0=) 16...Bd6 (16...ed3!? 17.Bd3 Nc5=) 17.Rac1+= Qd8 (17...Qb8 18.Rc2+=) 18.f3+– ef3 19.Bf3 (19.gf3?! Nh5 20.f4 Ng3=) 19...Qe7 (19...0-0 20.e4+–) 20.e4 Bf4 (20...de4 21.Ne4 Ne4 22.Be4+–) 21.Rce1 (better 21.Ba3 Bd6 22.Bd6 Qd6 23.e5+–) 21...0-0? (21...Qb4 22.Qb4 ab4 23.ed5 bc3 24.de6 Ra4 25.Bc3 Kd8+–) 22.ed5+– Qd6 (22...Qb4 23.Qb4 ab4 24.de6 bc3 25.Bc3+–) 23.Re6 (better 23.Ba3 Nc5 24.dc5 bc5 25.Re6 Bh2 26.Kh1 Qf4+–) 23...Qc7?? (better 23...Qb4 24.Qb4 ab4+–) 24.d6 Nc5 (24...Qb8 25.Ba8 Kh8 26.Rf4 Qa8 27.Ne4+–) 25.Qa2 Qg7 (25...Qf7 26.dc5 Ra7 27.Bc6+–) 26.Rf6 (better 26.dc5 Qf7 27.Ba8 Nh5+–) 26...Kh8 27.Rf8 (27.Rf4 Nd3 28.Rf8 Rf8+–) 27...Rf8 28.Nd5 (better 28.dc5 Be3 29.Rf2 Bd4+–) 28...Ne6 (28...Nd7+–) 29.Nf4 Rf4 30.d5 (30.Qe6 h6 31.d7 Rf8+–) 30...Nd4 31.Kh1 (31.Qa1 Kg8 32.Bd4 Rd4+–) 31...Qd7 (31...h6 32.Qa1 Kg8 33.Bd4+–) 32.Bd4 Rd4 33.Qb2 Qg7 34.d7! Qd7 (34...Qd7 35.Qd4 Double attack (35.Qd4 Deflection)) 35.Qd4 (35.Qd4 Qg7 36.Qg7 Kg7 37.d6 Kf6 38.Bc6 Ke5 39.d7 Kd4 40.d8Q Kc3 41.Rc1 Kb2 42.Qd2 Kb3 43.Qc3 Ka4 44.Ra1) 1–0. DEFFM – GuestJBQV, freechess.org, 2016.

5.a4 Nf6 6.Nf3 Ng4 (6...e5!?=) 7.e3+= e6 (7...d5 8.Bb2+=) 8.Bc4 (8.Qc2 Qc5 9.Nc3 Nf6+/-) 8...Bb4 9.Bb2 0-0 10.0-0 d5 11.Ba2 (11.Bd3 f5+=) 11...Re8 (11...Bd6 12.Qc2=) 12.h3 Nh6 13.Nc3 Nf5 (13...Qd6 14.Rc1+=) 14.Rc1 d4 (14...Rd8 15.Qc2+=) 15.Ne4 de3 16.de3 Ne3? (better is 16...Nd7+=) 17.fe3+– Qe3 18.Nf2 e5? (18...Be7+–) 19.Rc7 Rf8 (19...Bd7 20.Be5 Re5 21.Ne5 Qe5+–) 20.Rf7! Bh3 (20...Rf7 Theme: Deflection from d8 21.Qd8 Theme: Double Attack) 21.Rf8 Kf8 22.Qd8# 1–0. Bonetti,Shane – stalingrad, ICC, 2003.

5.a4 Nf6 6.g3 d6 (6...e5 7.Nf3=+) 7.Bg2 d5 8.Qc2 (8.Nf3 e5=) 8...Nbd7 9.Ba3 (9.Nc3 e6=) 9...e6 (9...e5 10.Bf8 Nf8 11.Nf3=+) 10.Nf3 Ba3 11.Ra3 0-0 12.0-0 (12.d4 Ne4=) 12...Nc5 (12...e5 13.d3=) 13.d3+= Bd7? (13...Ncd7 14.Rc3+=) 14.Ne5 (14.Rc1 Rac8 15.Rc3 Nce4 16.de4 Ne4 17.Rc8 Qf2 18.Kh1 Bc8 19.Qc8 Qe2+–) 14...Rac8 (14...Qd6 15.d4 Rfc8 16.Qb2+– (16.dc5?! Qe5 17.Rc3 Rc7=)) 15.Rc3+= Rfd8? (15...d4 16.Rc4 Qd6 17.Nd7 Nfd7 18.Bb7 Nb6 19.Bc8 Rc8+/-) 16.Rc1 (16...Qd6 A) 17.Rc5?! Rc5 (17...Qe5?? 18.Rc8 Bc8 19.Qc8+–) 18.Qc5 Qe5+=; B) 17.d4+–) 1–0. algernon (2135) – rbeckett (2060), net–chess.com, 2003.

5.Qc2 Qb5?? 6.Qc8 1–0. DEFFM – GuestJTTY, freechess.org, 2019.

5.Qc2 Kd8 6.e3 Nf6 (6...d5 7.Nf3+=) 7.Nf3 d6 (7...d5 8.Ng5 Be6 9.Bb2+=) 8.Ng5+– Bd7?? (better 8...Be6+–) 9.Nf7+– Ke8 10.Nh8 g6 11.Nc3 (11.Bb2 Bg7 12.Ng6 hg6 13.Qg6 Kf8 14.Bf6 ef6+–) 11...Bg7 12.Ng6! hg6 13.Qg6 Kf8 14.Bc4 (14.Bb2 Qc5+–) 14...e6 (14...d5 15.Be2+–) 15.Ba3 Qc7 16.Qd3 (16.Bb3 Ne8 17.Rc1 a4 18.Be6 Be6 19.Qe6 Bc3 20.Rc3 Qd7 21.Qh6 Ke7 22.Qh4 Ke6+–) 16...Ne8 (16...Ke7 17.Rc1 Ne8 18.Qe4+–) 17.Rc1 e5 (17...Ke7+–) 18.Qd5 Nf6 (18...Bc6 19.Qg8 Ke7 20.bc6 bc6+–) 19.Qf7 1–0. DEFFM – GuestCZPP, freechess.org, 2018.

5.Qc2 Qd8 6.Nc3 Nf6 7.e4+=.

5.Nc3 Nf6 6.Nf3 (6.Qc2 Qc7+=) 6...d5= 7.e3 Bg4 8.h3 Bf3 9.Qf3 e5 (better 9...e6!?=) 10.Nd5+– Nd5 11.Qd5 Bd6 12.Bb2 Nd7 13.d4 (13.Bc4 0-0+–) 13...Nf6 14.Qb3 (14.Qc4 e4+–) 14...e4 (14...Bb4 15.Kd1 Rc8 16.Bd3+= (16.de5 Ne4 17.Bd4 Qg6–+)) 15.a3 a4 16.Qd1 Nd5 (16...Qc7 17.Be2+=) 17.Qg4 Qa5 18.Kd1 Nc3 (better 18...0-0!? 19.Rc1 f5+=) 19.Bc3+– Qc3 20.Qe4 Be7 (20...Kf8 21.Rc1 Qb3 22.Kd2 Ba3 23.Rc7+–) 21.Rc1 Qa3 22.Bd3 Qb3? (better 22...g6!? 23.Ke2 0-0+–) 23.Ke2+– a3 24.Rc7 Qb4 (24...Qa2 25.Kf3 Qe6 26.Qb7 Qf6 27.Ke2+–) 25.Rb7 a2 (25...Rd8+–) 26.Re7! Qe7 27.Qa8 Qd8 28.Qa2 (28.Qd8!? Kd8 29.Ra1 Kc7 30.Ra2 Kb7+–) 28...0-0 29.Rd1 (29.Rb1 Qb6+–) 29...Re8 (29...Qb8 30.Rb1 Rc8 31.b6+–) 30.Kf1 Qd6 31.Bc4 Re7 (31...Qf6+–) 32.Qa8 (32.Qa8 Re8 33.Qe8 Qf8 34.Bf7 Kh8 35.Qf8) 1–0. Pisarsky,Georgy (2050) – Letyagin,Boris (1865), Sukharev Memorial Seniors Open, 2011.

5.e3 d6 6.Nc3 Nf6 7.Nf3 Nbd7 8.d4 e6 9.Be2 h5 (9...d5 10.0-0+=) 10.h3 Be7 11.0-0 Ng8 (11...0-0 12.e4+/-) 12.a4 (12.e4 Ngf6+/-) 12...g5+= 13.e4 g4 14.Ng5 f6?? (better is 14...gh3 15.Nh3 h4+=) 15.Ne6+– gh3 (15...Rb8+–) 16.gh3 (16.Bh5 Rh5 17.Qh5) 16...Nf8+– 17.Bh5 (better is 17.Nd5 Qa7 18.b6 Be6 19.Nc7 Kd7 20.Bb5 Kc8 21.Qc2+–) 17...Rh5 (17...Kd7 18.Nd5 Qa7+–) 18.Qh5 Kd7 19.Nf8 (better is 19.Nd5 Qd8 20.Nd8 Kd8+–) 19...Kc7 (19...Bf8 20.Nd5 Qd8 21.Qg4 Ke8 22.Qg8 Bh3+–) 20.Nd5 (20.Nd5 Kd8 21.Nb6+–) 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

5.e3 e5 6.Bb2 d6 7.Nc3 Be6 8.a4 Nf6 9.Nf3 Nbd7 10.d4 e4 11.Nd2 d5 12.Qb3 Bb4 13.h3 Rc8 14.Be2 Qd6 15.0-0 0-0 16.Rfc1 Nb6 17.Rc2 Rc7 18.Rac1 Rfc8 19.Nf1 Qd7 20.Nd1 Nc4 21.Bc3 Bd6 22.Be1 Bh3 23.gh3 Qh3 24.Bc4 dc4 25.Rc4 Qg4 26.Ng3 Bg3 27.fg3 Rc4 28.Rc4 Re8 29.Qc2 Nh5 Attacks the isolani on g3 30.Kh2 h6 31.Rc5 Re6 32.Bf2 Rg6 33.Kg2 Ng3 34.Bg3 Qg3 35.Kf1 Qg1 36.Ke2 Rg2 (36...Rg2) 0-1. zembelek (2055) - mateurdu75 (2055), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.e3 Nf6

6.a4 g6 7.Bb2 Bg7 8.Nf3 0-0 9.d4 d5 10.Nbd2 Nbd7 (10...Bf5 11.Ba3 Qd8 12.Be2=) 11.Bd3+= Ng4 12.h3 Nh6 13.0-0 Nf6 14.Qb3 Bf5 15.Rfc1 (15.Bf5 gf5 16.Ba3+/-) 15...Be4 (15...Bd3 16.Qd3 Rfc8 17.Nb3+=) 16.Ne5 (16.Be4 de4 17.Ng5 Nf5+-) 16...Rad8 (16...Bd3 17.Qd3 Rfc8 18.Ba3=) 17.Ba3 (17.Ne4 Ne4 18.Be4 de4 19.Rc5+/-) 17...Rfe8? (better 17...Bd3 18.Qd3 Rfe8+/-) 18.Bc5+- Qe6 19.b6 (19.Ne4 Ne4 20.Be4 Be5 21.de5 de4 22.Qe6 fe6+-) 19...Qf5? (19...Bd3 20.Nd3 Qd7+/-) 20.f3?? (better 20.Bb5 Qg5 21.Ne4 de4 22.Rab1+-) 20...Bd3= 21.Nd3 Nd7 22.g4 Qg5 (22...Qf6 23.Qd5 Nb6 24.Qb7+=) 23.f4+/- Qh4 24.Kg2 Ng4 25.hg4 Qg4 26.Kf2 Qh4 27.Ke2 Nf6 28.Nf2 Qh5 29.Nf3 (better 29.Ke1+/-) 29...Nd7? (better 29...Ne4!? 30.Qd1 Rc8+/-) 30.Rh1 (30.Qb5 e5 31.fe5 Be5+-) 30...Qf5 31.Rac1 f6 (31...Nf6 32.Ne5+-) 32.Nh4 Qh5 (better 32...Qe6+-) 33.Nf3 (33.Ke1 e6+-) 33...Qf5 34.Rh2 (34.e4 Qe6+-) 34...Nc5 (better 34...Rc8+-) 35.Rc5 e5 36.de5 fe5 37.Rd5 (37.fe5 Be5 38.Rd5 Rd5 39.Qd5 Qe6 40.Qe6 Re6 41.Ne5 Re5+-) 37...Rd5 38.Qd5 Kh8? (38...Qe6 39.Qe6 (39.Qb7 ef4 40.e4 Qc4 41.Ke1 Rd8=; 39.Qa5?! Qc4 40.Ke1 ef4=) 39...Re6 40.fe5 Rb6 41.Nd3+-) 39.fe5 (better 39.Ng5!? Qc2 40.Kf3 h5 41.Nf7 Kh7+-) 39...Qc2 40.Kf1 Qa4 (40...Qb1 41.Qd1 Qd1 42.Nd1 Be5 43.Ne5 Re5 44.Rc2+-) 41.e6 (41.Ng5 h5 42.Qd3 Kg8 43.Qg6 Qc4 44.Nd3 Rf8 45.Rf2 Rf2 46.Kf2 Qh4 47.Ke2 Qh2 48.Nf2 Qe5 49.Qf7 Kh8+-) 41...Qa1 (41...Re7 42.Ng5 h5 43.Qd3 Qa1 44.Kg2+-) 42.Kg2 Qb2 (42...Qf6+-) 43.Ng5 (43.Qd7 Rg8 44.e7 Qf6+-) 43...h6 (43...h5 44.Rh5! gh5+-) 44.Nf7 Kh7 45.Qe4 (better 45.Qd7 Qf6 46.Qe8+-) 45...Qf6 (45...Rf8 46.Qb7 h5 47.Qe4+-) 46.Ng4 (better 46.Nh6 Bh6 47.Ng4 Qb2 48.Kg3 Qh2 49.Kh2+-) 46...Qe7 (46...Qf5 47.Rh6 Bh6 48.Qf5 gf5 49.Nf6 Kg6 50.Ne8 Bf8+-) 47.Ngh6 Qe6 (47...Qe6 48.Ng5 Kh8 49.Ne6 Rc8 50.Qg6 Rc2 51.Kf3 Rf2 52.Kf2 Bh6 53.Rh6). zembelek (2035) - karadeniz (2125), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

6.Bb2 d5 7.d4 (7.Nf3 Bf5=) 7...e6 (7...Bg4 8.f3 Bf5 9.Nc3=) 8.Nf3 Bd7 9.Qd3 (9.Nc3 Bb4 10.a3 Bc3 11.Bc3 0-0+= (11...Bb5? 12.Rb1+–)) 9...Bb4 10.Nbd2 a4 (10...0-0 11.a3 Bd6 12.Rc1=) 11.a3 (11.Ba3 Bd6+=) 11...Bd6 (11...Ba5 12.Rc1 0-0 13.Be2=) 12.Ne5 0-0 13.Nd7 (13.Be2 Ne8=) 13...Nbd7 14.Be2 Rfc8 15.0-0 Qd8 16.Rac1 Nb6 17.g3 Rc1 18.Rc1 Rc8 19.Rc8 Qc8 20.Bd1 Nc4 (20...Qd7 21.Bc2=) 21.Qc3 (better is 21.Qc2+/-) 21...Qa8? (better is 21...Qc7+=) 22.Nc4+– dc4 23.Qc4 Nd5 (23...Qa5 24.Ba4 Qe1 25.Kg2+–) 24.Qa4 (24.Ba4? Nb6 25.Qc2 Qa4 26.Qa4 Na4–+) 24...Qa4 25.Ba4 Nb6 (25...f5 26.Bb3+–) 26.Bb3 Kf8 27.e4 Ke8 (27...g6 28.f4+–) 28.d5 (28.a4 Bb4+–) 28...ed5 29.ed5 f6 30.a4 (30.Kg2 Ke7+–) 30...Bb4 31.f4 Kd7 (31...Ke7 32.Bd4 Nd7 33.Kg2+–) 32.Bd4 Nc8 33.Kf2 Kd6 34.Kf3 Ne7 (34...Bc5 35.Ke4+–) 35.Ke4 f5 36.Kd3 g6 37.Kc4 (37.Be5 Kd7+–) 37...Ba5?! (37...Nd5 38.b6 Bd2+–) 38.Bc5 Kd7 39.Kd4 (better is 39.b6!? Ng8+–) 39...b6 40.Ba3 Be1 (40...Nc8 41.d6 Nd6 42.Bg8+–) 41.d6 Nc8 42.Bg8 h6 (42...Nd6 43.Bh7 Ke6 44.Bg6 Bf2 45.Kd3 Nb7+–) 43.Kd5 Bf2 (43...Kd8 44.Bh7 h5+–) 44.Bh7 (44…Bc5 45.Bc5 bc5 46.Kc5 Nd6 47.Bg6 Ne4 48.Kd4+–; better is 44.Be6 Kd8 45.Bc8 Kc8 46.Kc6+–) 1–0. Machete99 – guest1608, ICC, 2002.

6.Bb2 e6 7.Be2 d5= 8.Nf3 Nbd7 9.0-0 Bd6 10.Nc3 (10.d4 Ne4+=) 10...a4 (10...e5!?=) 11.Na4+– Qa5 12.Nc3 0-0 (12...e5 13.d4 e4 14.Nd2+–) 13.d4 Nb6 14.Qb3 Bd7 15.Ne5 Be8 (15...Rfc8 16.Rfc1+=) 16.f4 (16.Rfc1 Nfd7+–) 16...Ne4 (16...Bd7 17.Bd3+–) 17.Ne4 de4 18.a4 (18.Rf2 Qa4+–) 18...f6?? (better 18...Qb4 19.Bd1 Be7+–) 19.Qe6 (19.Qe6 Bf7 20.Nf7 Rf7 21.Qd6+–) 1–0. DEFFM – kirovabad, freechess.org, 2018.

6.Nc3 d5 7.Nf3 =.

6.Nc3 e6 7.Bb2 (better is 7.Qc2=) 7...Ne4?? (better is 7...d5=) 8.Ne4+– Be7 9.Bg7 Rg8 10.Bd4 Qc7 11.Bf6 d5 12.Rc1 Qd7 13.Be7 de4 14.Bh4 b6 15.a4 Qd6 16.Rc8 Kd7 17.Rg8 Ra7 18.Bg3 e5 19.Qg4 Ke7 20.Bh4 f6 21.Qg7 (21...Ke6 22.Bc4 Qd5 23.Qf6 Kd7 24.Qe7) 1–0. Lekarka – sailoro9, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.Nf3 d5 +=.

4.cb5 d6

5.Bb2 Nd7 6.Nc3 Ngf6 7.e4 g6 (7...e5 8.d4+=) 8.d4+= Bg7 9.Rc1 Nb6 10.Bd3 0-0 11.Nge2 Bd7 12.0-0 Bh6 13.f4 Rc8 14.Qe1 Nc4 15.Bc4 Rc4 16.Qh4 Kg7 17.e5 (17.a4 Re8+=) 17...Ng8 (17...de5 18.de5 Qb6 19.Qf2 Qf2 20.Rf2+=) 18.Rfd1 (18.g4 Kh8+=) 18...Qb6= 19.a4 Be6 20.ed6 ed6 21.Kh1 f6 22.Rd3 (22.Re1 Rfc8=) 22...Ne7= 23.g4 g5 24.Qg3 Nd5 (24...gf4 25.Nf4 Bf7 26.Ne4=) 25.f5 Bf7 26.Ba3 Nf4 27.Nf4 gf4 28.Qf3 Re8 29.d5 (29.Rcd1 Re3 30.Nd5 Bd5 (worse is 30...Rf3 31.Nb6 Re3 32.Bd6+/-) 31.Qd5 Ra4 32.Bd6 Rd3 33.Rd3 Ra1 34.Kg2 f3 35.Rf3 Rd1+–) 29...Re3 30.Qf2 Bg5 31.Rdd1 (31.Qf1 Rd4 32.Re3 fe3 33.Rd1-/+) 31...Qc7–+ 32.b6 Qb6 33.Rb1 Qd8 34.Nb5 Qe7 (34...Qg8!? 35.Kg1 Bd5 36.Nd6 Ra3 37.Nc4 Bc4 38.Rb7 Kh8–+) 35.Nd6-/+ Ra3 36.Nc4 Qe4 37.Kg1 Qc4 38.Rd4 Qc3 (38...Qc3 39.Rdd1 Qh3–+) 0–1. Blankenburg,Bruno – Kruimer,Wim, corr, 2001.

5.Bb2 e5 6.a4 Nf6 7.e3 Be7 8.Nf3 0-0 9.Be2 Nbd7 10.d4 e4 11.Nfd2 d5 12.0-0 Re8 13.Nc3 Bd6 14.Qb3 Nb6 15.Ba3 Bb8 (15...Ba3 16.Qa3 Bg4 17.Rfc1=) 16.Rac1 Bg4 17.Bc5 Qc7 18.g3 Be2 19.Ne2 Nc8 20.f3 ef3 21.Rf3 Qd7 (21...Qd8 22.Rf6 Qf6 23.Qd5+=) 22.Rf6 (22.Nc3 Re6+=) 22...gf6= 23.Nc3 Qh3? (better 23...Rd8!? 24.e4 de4 25.Nce4 Kg7+=) 24.Nd5 Bg3 (better 24...Qh6!?+–) 25.hg3+– (25.Nf6?! Kh8 26.Nf1 Bf2 27.Kf2 Qh4 28.Ng3 Qf6 29.Kg2 b6+=) 25...Qg3 26.Kf1 Qf3?? (26...Kh8+–) 27.Nf3 (27.Nf3 Kg7 28.Nc7+–) 1–0. onur604 (2315) – tirumpu (2185), lichess.org, 2020.

5.Nc3 d5 6.d4 =.

5.Nc3 Nf6 6.d4 (6.e4 e6=) 6...g6 (6...Bf5 7.Bg5=) 7.e4+= Bg7 8.Bg5 (8.Nf3 0-0+=) 8...0-0 9.Rc1 Nbd7 (9...h6 10.Bf4+=) 10.Nf3 Nb6 11.Bd3 Be6 12.d5 Bd7 13.0-0 Rc8 14.Qd2 Bg4 15.Nd4 (15.Qf4 Nbd7+=) 15...Nc4 16.Bc4 Rc4 17.Qd3 Rc8 (17...Rc5 18.f3 Bd7 19.Be3+=) 18.f3 Bd7 19.a4 (19.Rf2 h6 20.Be3 e6+=) 19...h6 (19...e6 20.Rfe1+=) 20.Be3 Kh7 (20...Ne8 21.Qd2 Kh7 22.Nb3+=) 21.Nce2 e6 22.de6 fe6 23.Nb3 (23.Nf4 Qe8 24.Nb3 Rc1 25.Rc1 e5+/-) 23...Rc1 24.Rc1 Ne8 25.Qd2 b6 26.Ned4 (26.Ng3 d5+/-) 26...Qa8 (26...Qb8 27.Nc6 Qb7 28.Qf2+/-) 27.Nc6 Qb7 28.Bf2 Bf6 29.Rc2 e5 30.Qe3 Bc6 (30...Be6 31.Nd2+–) 31.bc6 (31.bc6 Qf7 32.Qb6+–; 31.Rc6?! Bd8+–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Kruimer,Wim, TT–01 TSC, 2002.

5.Nc3 g6 6.e4+= Bg7 7.d4 Nf6 8.Bg5 0-0 9.Rc1 Nbd7 10.Bd3 Nb6 11.Nge2 Bd7 12.Na4 Na4 13.Qa4 d5 14.f3 de4 15.fe4 (worse is 15.Be4 Qb6=) 15...Bg4 16.Ng3 h6 17.Bf4 Nd7 (17...Rc8 18.Rc8 Bc8 19.Be5+=) 18.Be3 (18.Bc7!? Qc8 19.h3+/-) 18...e5 19.d5 f5 20.ef5 gf5 21.h3 Nb6 22.Qa3 f4 23.hg4 fe3 24.d6 Rf7 25.Bf5 Qg5 (better is 25...Kh8+–) 26.Ne4 Qf4 27.Rf1 Rf5 28.Rf4 (28.gf5?! Qe4 29.g3 Nd5=) 28...Rf4 29.Qd3 Raf8 (29...Rd8 30.g5 h5 31.Rc7+– (worse is 31.Qe3 Nd7+–)) 30.Rc7 (30.Rc7 Rd8 31.Rb7+– (31.Qe3?! Nd5 32.Qe2 Nc7 33.dc7 Rc8+–); 30.Qe3?! Rg4 31.g3 a4+–) 1–0. Rosner,Dirk – Kruimer,Wim, CiF, 2000.

5.e3 Nf6 6.d4 g6 (6...Bf5 7.Nf3=) 7.Bd3 Bg7 8.Ne2 0-0 9.0-0 Be6 (9...e5 10.Nbc3+=) 10.e4 Nbd7 11.Bb2 Nb6 12.Nd2 Rc8 13.Rc1 Rc1 14.Qc1 Qb8 15.d5 Rc8 16.Qd1 (worse is 16.de6 Rc1 17.ef7 Kf7 18.Rc1 Nfd7-/+) 16...Bg4 17.f3 Bd7 18.Bd4 Qc7 19.Qb3 Qd8 20.Qa3 Nh5 21.Be3 Na8 22.Rb1 b6 23.Nc4 f5 24.Nd4 f4 25.Bf2 Bd4 26.Bd4 Qc7 27.Qb2 e5 28.de6 Be6 29.Rc1 d5 30.ed5 Bd5 31.a4 Bf7 32.Rc2 Qd8 33.Ne5 Rc2 34.Bc2 Bd5 35.Qc3 Kf8 36.Be4 Be4 37.fe4 Qe8 38.Qc4 (38.Qa3 Qe7 39.Nd7 Ke8 40.Qe7 Ke7 41.Nb6 Nb6 42.Bb6 Nf6 43.Ba5 Ne4+–) 38...Ng7 (38...Nf6!?+–) 39.Bb2 (39.Bb2 Ne6 40.Qc3+–) 1–0. Poschmann,Hans – Kruimer,Wim, Tigerschachclub, 2002.

4.cb5 e5

5.a4 Nf6 6.Bb2 d6 7.e3 Bf5 8.Nc3 Be7 9.Nf3 0-0 10.Be2 Nbd7 11.0-0 b6 12.d3 Rc8 13.e4 Be6 14.Ng5 (14.d4 ed4 15.Qd4 Nc5+=) 14...h6 (14...Nc5 15.Ne6 fe6 16.Rc1=) 15.Ne6+= fe6 16.Bg4 (16.d4 ed4 17.Qd4 Qe8+=) 16...Ng4= 17.Qg4 Nf6? (17...Nc5 18.Rad1=) 18.Qe2 (18.Qe6!? Kh7 19.Rac1+–) 18...d5 (18...Qe8!?=) 19.ed5+/- Nd5 (19...ed5 20.Qe5 Re8 21.Qe6 Kh8 22.Qf7+/-) 20.Nd5 Qd5 21.Qe5 (21.Be5 Rf5 22.Bd4 Qd6+/-) 21…Qe5 ½–½. Hasler,Ueli (1710) – Mangold,Wagner (1795), CiF, 2006.

5.Bb2 d6 6.a4 Nf6 7.g3 Be7 8.Bg2 Qb6 9.Nf3 Bf5 10.0-0 Nbd7 11.Nc3 Rc8 12.Rc1 0-0 13.d4 Rfd8 14.Nh4 Be6 15.Nf3 Rc4 16.e3 Bg4 17.Qd2 e4 18.Ne1 d5? 19.Nd5!+– Nd5 20.Rc4 Bb4 21.Qc2 N5f6 22.Rc8 Nd5 23.Rd8 Qd8 24.Ba1 f5 25.Qa2 N7f6 26.Nc2 (26...Bd2 27.Qc4+–) 1–0. algernon (2110) – eweram (2105), net–chess.com, 2005.

5.d4 e4 6.Nc3 d5 7.Qb3 Bb4 8.a3 Bc3 9.Qc3 Ne7 10.Bf4 0-0 11.e3 Be6 12.Bc7 Qc8 13.Ba5 Nd7 14.Be2 Qc3 15.Bc3 Rfc8 16.Bb4 Ng6 17.Bd1 Nb6 18.Ne2 Nc4 19.0-0 b6 20.Ra2 Rc7 21.Bb3 Rac8 22.Rc2 f5 23.Rfc1 Kf7 24.h3 Ne7 25.Nf4 g5 26.Ne6 Ke6 27.f3 Ng6 28.fe4 fe4 29.Be1 Kd7 30.Bg3 Nd6 31.Rc7 Rc7 32.Rc7 Kc7 33.Bd5 1–0. marus1 – Wichtel2, internet, 2001.

4.cb5 e6

5.a4 d5 6.Bb2 Bb4?? (better 6...Nf6=) 7.Bg7+– Qg5 (7...h6 8.Bh8 Nf6 9.Bg7+–) 8.Bh8 Nf6 9.Bf6 (9.Nf3!? Qg6+–) 9...Qf6 10.Ra2 Bc5 (10...e5 11.Nc3 Be6 12.Rc2+–) 11.e3 Nd7 12.Nf3 b6 (12...e5 13.Rc2+–) 13.Be2 (13.d4 Bb4 14.Nbd2 h6+–) 13...Bb7 (13...e5 14.0-0 e4 15.Ne1+–) 14.d4 Bb4 15.Nbd2 0-0-0 (15...Qg6 16.0-0+–) 16.0-0 (16.Qc2 Kb8 17.Qh7 Rc8+–) 16...Rg8 (16...Qg7 17.Rc2 Kb8 18.Kh1+–) 17.Qc2 Kb8 18.Rc1 (18.Qh7 Rh8 19.Qc2 Bd6+–) 18...Bd6 (18...Qg7 19.Qc7 Ka7 20.Qg3+–) 19.Qh7 Rg6 (19...Rh8 20.Qd3+–) 20.Rac2 Rh6 21.Qg8 Ka7 22.Rc8! Bc8 23.Rc8 (23.Qc8 Nb8 24.Rc7 Bc7 25.Qc7 Ka8+–) 23...Nb8 (23...Kb7 24.e4 Rg6 25.Qe8+–) 24.e4 Rg6 25.Qe8 Qg7 26.e5 Rg2 27.Kf1 Qg8 28.Qg8 Rg8 29.Rg8 Bb4 30.Rf8 (better 30.Rg7 Kb7+–) 30...Nd7 (30...Bf8 31.Ng5 Bh6+–) 31.Rf7 Kb8 32.Rd7 Kc8 33.Rd5 (better 33.Rg7 Ba3+–) 33...ed5 34.Ng5 (34.Bd1 Kd7+–) 34...Kd7 (34...Bd2 35.Bg4 Kb8 36.Ne6+–) 35.Nc4 (better 35.Bg4 Ke8 36.Ndf3 Be7+–) 35...Ke7 (35...dc4 36.Bc4 Bc3+–) 36.Nb6 Bc3 37.Nd5 Ke8 (37...Ke8 38.e6 Bb4+–). aravind555 (1735) – Mauricio29X (1700), lichess.org, 2020.

5.Bb2 d5 6.e3 Nf6 7.Qc2 b6 8.Be5 (better is 8.Bf6 gf6 9.Nf3=) 8...Bd6?? (better is 8...Bb7=) 9.Bd6+– Qd6 10.Qc8 Qd8 11.Qd8 Kd8 12.Nc3 Nbd7 13.d4 Rc8 14.Kd2 Rc3 15.Kc3 Ne4 16.Kb2 Nf2 17.Rc1 Nh1 18.Nh3 g5 19.Ng5 Rg8 20.Nh3 Nf6 21.Rc2?? Ne4 22.Bd3+= Nhf2?? 23.Nf2+– Rg2 24.Be4 de4 25.Ne4 Rc2 26.Kc2 f5 27.Ng5 h6 28.Ne6 (28.Ne6 Ke7 29.Nc7+–) 1–0. Huelle,Gunter (1840) – Amarell,Harry, Leipzig VfB op, 2007.

5.Bb2 Nf6 6.e3 d5 7.Nf3=.

5.Bb2 Nf6 6.e3 Be7 7.Nf3 0-0 8.Be2 d5 9.Qc2 (9.0-0 a4=) 9...Nbd7 10.d4 (10.0-0 a4=) 10...Bb4 11.Nc3 Ne4 (11...Nb6 12.Rc1=) 12.0-0+= Nc3 (12...Ndf6 13.Rac1+=) 13.Bc3 Bc3 (13...Bd6 14.Rac1+=) 14.Qc3+– b6 (14...a4 15.Rac1+–) 15.Rac1 Bb7 (15...Nf6 16.Qc7+–) 16.Qc7 Rb8 17.Bd3 Qe7? (better 17...Qe8+–) 18.Ne5+– Rfd8 19.Nd7 Qd7 20.Qb6 e5 (20...Rdc8 21.Qa5 Ra8 22.Qd2+–) 21.Rc7 (worse 21.Qa5 e4 22.Be2 Ra8+–) 21...Qd6 (21...Qe6 22.Qe6 (22.Rb7?! Qb6 23.Rb6 Rb6+–) 22...fe6 23.de5+–) 22.Qd6 (22.Rb7?! Qb6 23.Rb6 Rb6 24.de5 Kf8+–) 22...Rd6 23.de5 Re6 24.Rfc1 g6 (24...Kf8 25.f4+–) 25.Rd7 Rc6 1–0. DEFFM – GuestYZVS, freechess.org, 2018.

5.Bb2 Nf6 6.e3 g6 7.Nf3+= Bg7 8.Be2 0-0 9.0-0 d5 10.Nc3 Bd7 11.a4 Be8? (better is 11...Qb6+=) 12.Ba3+– Nbd7 13.Bf8 Nf8 14.Qb3 Rc8 15.Rac1 N8d7 16.d4 Nb6 17.Ne5 Qe7 18.Na2 Ne4 19.Rc8 Nc8 20.Nc3?? Nd2+= 21.Qb2 Nf1 22.Bf1 Nb6 23.Nf3 Qc7 24.Nd2 e5 25.Qb3 ed4 26.Nd5 Nd5 27.Qd5 de3 28.fe3 Qc3? 29.Qd3 Qb4 30.Qc2 Qe7 31.Qd3 Bh6 32.e4 Qg5 33.Nf3 Qc1 34.g3 Qe3 35.Qe3 Be3 36.Kg2 Bd7 37.Bc4 Kg7 38.Ne5+/- The backward pawn on f7 becomes a target 38...Be6 39.Be6 fe6 40.Nc4 Bc5 41.Na5 b6 42.Nc4 Kf6 43.Kf3 e5 44.h3 h6 45.Nb2 Ke6 46.Nd3 Bd4 47.g4 Kd6 48.h4 Bc3 49.h5 gh5 50.gh5 Bd2 51.Kg4 Ke6 52.Nb2 Bc3 53.Nc4 Bd4 54.a5 ba5 55.Na5 Kd6 56.Kf5 Kc5 57.b6! Kb6 58.Nc4 Kc5 59.Ne5 Be3 60.Nf7 Kd4 61.e5 Kd5 62.e6 Kc6 63.Kg6 Kc7 64.Nh6 Kd6 65.Nf5 Ke6 66.Ne3 (66.Ne3 Kd7 67.h6 Kc6 68.h7 Kd6 69.h8Q Kc5 70.Qe5 Kb6 71.Qd4 Kc7 72.Qc5 Kb7 73.Nd5 Ka8 74.Qc6 Kb8 75.Qc7 Ka8 76.Nb6) 1–0. Fournier,Frederic (2000) – eu1ler (2130), Echecs21, 2003.

5.e4 Qb6 6.Bb2 Bc5 7.d4 Bb4 8.Nc3 Nf6 9.e5 Ne4 10.Qd3 Nc3 11.Bc3 Bc3 12.Qc3 0-0 13.Nf3 d6 14.ed6 Qd6 15.Ne5 Nd7 16.Rd1 Qb4 17.Qb4 ab4 18.Nd7 Bd7 19.Bc4 Rfc8 20.Rc1 Ra2 21.0-0 Raa8 22.f4 b6 23.g4 g6 24.h4 Kg7 25.h5 Ra5 26.f5 ef5 27.gf5 Bf5 28.d5 Rd8 29.Rf2 Ra3 30.Rg2 Re3 31.Ra2 Rg3 32.Kf2 Rg5 33.Ra7 Rh5 34.d6 Rd6 35.Bf7 Kh6 36.Bb3 Rd2 37.Ke1 Rb2 38.Bc4 Rh1 39.Bf1 Bh3 40.Rf7 Rf1 41.Rf1 Bf1 42.Kf1 Rh2 43.Kg1 Rh5 44.Rb1 Rb5 45.Kf2 1–0. arti000 – narime, kurnik, 2012.

4.cb5 Nf6

5.a4 b6 6.Nf3 Bb7 7.g3 (7.Bb2 e6=) 7...d6 (7...Bf3 8.ef3 e6 9.Bg2=) 8.Bg2 Nbd7 9.0-0 Nc5 (9...e5 10.d4=) 10.d4 Ncd7 11.Nc3 g6 12.Bb2 Bg7 13.d5 (13.Rc1 0-0+=) 13...Nc5 (better 13...Nd5!? 14.Nd4 Nc3 15.Bc3 Bg2 16.Kg2 Qc7=+) 14.Nd4+= 0-0 15.Nc6 Bc6 (15...Qc7 16.Rc1+=) 16.dc6 Qc7 17.Nd5 (17.Rc1 Rac8+=) 17...Nd5 18.Bg7 Kg7 19.Bd5 e6 20.Bf3 Rfd8 21.Qc2 d5 22.Qc3 Kg8 23.Qf6 Nb3 24.h4 (better 24.Rad1+=) 24...Na1-/+ 25.h5? (better 25.Ra1!? Rac8 26.h5 gh5 27.Qg5 Kf8 28.Qh5=+) 25...Nb3–+ 26.h6? (26.h6 Kf8 27.Rd1–+; 26.hg6 fg6 27.Qe6 Kh8 28.Bd5–+). aravind555 (1805) – Demid16 (1790), lichess.org, 2020.

5.a4 d5 6.Bb2 e6 7.e3 Nbd7 8.d4 Bb4 9.Bc3 Qe7 10.Qb3 Bc3 11.Nc3 0-0 12.Nf3 Ne4 (12...Re8 13.Be2+=) 13.Ne4 (13.Bd3 f5+=) 13...de4= 14.Nd2 Nf6 (14...e5 15.Qa3 Qe6 16.Qc3 ed4 17.Qd4=) 15.Be2 (15.Qc2 e5 16.Qc5 Re8+=) 15...b6 (15...e5 16.Qa3 Qa3 17.Ra3 ed4 18.ed4+=) 16.0-0 Bb7 17.Rfc1 Bd5 18.Qa3 Qa3 19.Ra3 Rfc8 20.Rac3 Bb7? (20...Rc3 21.Rc3 Rd8 22.f3+=) 21.Rc7 Rc7+/- 22.Rc7 Bd5 23.Bc4 h6 24.Bd5 Nd5 25.Rc6+– f5 26.Re6 Nc3 27.Rb6 Na4 28.Ra6 Rc8 29.Ra5 Rc1 30.Nf1 Nc3 31.g3 Rb1 32.Kg2 Rb5+/- 33.Rb5 Nb5 34.Nd2 Nd6 35.f3 Kf7 36.fe4 fe4 37.g4 g6 38.Kg3 g5 39.h4 Kf6 40.hg5 hg5 41.Nb3 Ke6 42.Nc5 Kd5 43.Kf2 Kc4 44.Ke2 Kc3 45.Ne6 Nf7 46.d5 Kc4= 47.d6 Kd5 48.Ng5?? Ng5–+ 49.d7 Ne6 50.g5 Kd6 51.d8Q Nd8 52.Kf2 Ke6 53.Kg3 Kf5 54.g6 Kg6 55.Kf4= Ne6 56.Ke4 Kf6 57.Kd5 Ng5 58.Kd4 Kf5 59.Kd5 Ne4 60.Kd4 Nf2 61.Kd5 Kg4 62.e4 Ne4 ½–½. popovicigelu – pasquale1951, kurnik, 2011.

5.Bb2 d5 6.Nf3 Bf5 7.e3 (7.Nc3 Nbd7=) 7...Nbd7 8.Be2 Nc5 (8...Rc8 9.0-0=) 9.d3 (9.0-0 Rc8=) 9...a4 (9...e6 10.Nc3=) 10.0-0+= Qb6 11.Na3 Nfd7 (11...Bd7 12.d4 Nce4 13.Rc1+=) 12.Rc1 f6 (12...e6 13.Nh4+/-) 13.Nd4 (13.Nh4!? Be6 14.Bd4+/-) 13...Bg6= 14.Bh5 e5 15.Bg6 (15.Ndc2 Bh5 16.Qh5 g6=) 15...hg6 16.Qg4?? (16.Ne2 Bd6 17.e4 de4+=) 16...Kf7?? (better is 16...f5 17.Qe2 ed4 18.Bd4 g5–+) 17.Ndc2 f5 18.Qe2 e4 19.de4 Ne4 20.Qd3 Qd6+= 21.f4 Be7 22.Rcd1 Nb6 23.Be5 Qe6 24.Nd4+= Qd7 25.Nf3 Bc5 26.Bd4+= Bd4 27.Qd4 Qd6 28.Ne5 Ke7? 29.Nc2 g5? 30.fg5 Nd7? 31.Rf5 Ke6= 32.Qe4 de4+– 33.Rd6 Kf5?? 34.Nd7 Rac8 35.Nd4 Kg4 36.Ne5 Kh5 37.g4 Kh4 38.Ng6 Kh3 39.Nh8 a3 40.Ng6 b6 41.Rc6 (41...Rc6 42.bc6 Kg4 43.c7 Kg5 44.Nf4 Kf6 45.c8Q g6 46.Qd8 Kg7 47.Nfe6 Kh7 48.Qe7 Kh6 49.Qh4; 41.Nf4 Kg4 42.h3 Kh4 43.Nf5 Kg5 44.Ng7 Rc1 45.Kf2 Kh4 46.Rh6 Kg5 47.Rg6 Kh4 48.Nf5) 1–0. Cerny,Thorsten – Loebel,Carsten, Germany op, 1992.

5.Bb2 d5 6.Nf3 Bg4 7.e3 Nbd7 8.Be2 e6 9.0-0 Bd6 10.Nc3 0-0 11.Rc1 Qe7 12.h3 Bh5 13.d3 Rfc8 14.Qb3 Nc5 15.Qd1 h6 16.Na4 Nfd7 17.Nc5 Bc5 18.Rc2 Bd6 19.Rc8 Rc8 20.Qa1 e5 21.a4 Rc7 (21...e4 22.de4 de4 23.Nd4=+) 22.Rc1= Rc1 23.Qc1 Nb6 24.Qc2 e4 25.de4 de4 26.Nd4 Qe5 The mate threat is Qh2 27.g3 Be2 28.Ne2 Qh5 29.Nc3 f5 30.Ne2 Qf7 (worse 30...Qh3 31.Bd4 f4 32.Qa2 (32.Bb6 f3 33.Nf4 Bf4 34.Qc4 Kh8=+) 32...Kf8 33.Bb6+–) 31.Qd1 Qd5 32.Bd4 Nc4 33.Kg2 Kh7 34.h4 g6 35.Qa1 Bc7 36.Nf4 Bf4 37.gf4 Qd6 38.Qc1 Qd5 39.Qc3 Qe6 40.Ba7 b6 41.Qd4 g5 42.hg5 hg5 43.Bb8 gf4 44.Bf4 Kg8 45.Qd8 Kf7 46.Qc7 Kg8 47.Bg3 Kf8 48.Qh7 Nd2 49.Qh8 Kf7 50.Qe5 Nc4 51.Qd4 Kg6 52.Qh8 Kf7 53.Qh7 Kf8 54.Qc7 Kg8 55.Kg1 Qd5 56.Qb8 Kf7 ½–½. marekt – pcmvr, net–chess.com, 2020.

5.Bb2 d6 6.Nc3 Bf5 =.

5.Bb2 d6 6.Bf6 ef6 7.d4 Be7 8.e3 0-0 9.a4 Nd7 10.Bd3 Nb6 11.Nf3 Bg4 12.0-0 Rc8 13.h3 (13.Nbd2 Be6+=) 13...Bf3 (13...Be6!?=) 14.Qf3+= (< 14.gf3 Qd7 15.Kg2 d5=) 14...Rc7 15.Nd2 Qc8 (15...d5 16.Ra2+=) 16.Bf5 Qb8 17.Qh5 (17.Rfc1!?+/-) 17...g6+= 18.Qg4 Nc4 (better is 18...Kh8 19.Bd3 Rfc8+=) 19.Ne4?? (19.Nc4 Rc4 20.Rfc1 d5 21.Rc4 dc4+/-) 19...b6 (better is 19...Kh8-/+) 20.Ng3+= Kh8 21.Qf4 gf5=+ 22.Nf5 Qd8 23.e4 Re8 24.Nh6 Bf8-/+ 25.Rfc1? Bh6–+ 26.Qh6 Re4 27.Ra2 d5 28.f3 Re8 29.Qf4 Rce7?? 30.Qf6= Kg8 31.Qg5 Kf8 32.Qh6 Kg8 33.Qg5 ½–½. Mengs – boa, ChessWorld.net, 2004.

5.Bb2 d6 6.Bf6 ef6 7.e4 =.

5.Bb2 d6 6.Bf6 gf6 7.Nc3 d5 8.e3 Bf5 9.Nf3 e6 10.Nh4 (10.Be2 Rg8=) 10...Bg6 (10...Be4 11.Ne4 de4 12.d4=) 11.Ng6 hg6 12.Be2 Nd7 13.0-0 Bd6 14.h3 Rc8 15.Rc1 f5 16.Qa4 Bb4 17.Qb3 Nb6 (17...Nc5 18.Qd1=) 18.a3 (18.d4 Qc7 19.Nd5 Qc1 20.Nb6 Qd2 21.Nc8 Qe2+–) 18...Bd6 19.Na4 Rh3?? (better is 19...Nd7!?=) 20.gh3?? (better is 20.Rc8 Nc8 21.gh3 Qg5 22.Kh1+–) 20...Qg5+/- 21.Kh1 Qh4 The mate threat is Qxh3 22.Kg2?? (better is 22.Rc8 Nc8 23.Kg2+–) ½–½. Milde,Lars (2040) – Kruimer,Wim, TSC, 2002.

5.Bb2 e6 6.Nf3 d5 7.e3 Be7 (7...Nbd7 8.d4=) 8.Be2 Nbd7 9.0-0 a4 10.a3 Nc5 11.Nc3 Bd7 12.d4 (12.Rc1 0-0+=) 12...Nb3 13.Rb1 Qa5 14.Qd3 Rc8 15.Na2? (better is 15.Ne5=) 15...Ne4–+ 16.Bc1 (16.h3–+) 16...0-0 17.Ne5 Be8 18.Rd1 (18.Bb2 Nbd2 19.f3 Nf1 20.Bf1 Nd6–+) 18...f6 19.Nf3 Nc3 20.Bd2 Bg6 21.Bc3 Bd3 22.Ba5 Be2 23.Bb4 Bb4 24.Nb4 Bd1 25.Rd1 Rc1 26.Rc1 Nc1 27.Kf1 Rc8 28.Ke1 Nb3 29.Ke2 Na5 30.Ne1 Nc4 31.Ned3 b6 32.f3 Na3 33.e4 Nb5 34.ed5 Nd4 35.Ke3 Nf5 36.Kf4 Rc4 0–1. Achtmann,Armin (1980) – Hoelss,Manuel, Bad Homburg GER, Rhein–Main Open–B, 2014.

5.Bb2 g6 6.Bf6 ef6 7.Nc3 d5= 8.e3 Be6 (8...Bb4 9.Nf3+=) 9.Nf3+= Nd7 10.Nd4 (10.Be2 Bd6+=) 10...Rc8 11.Be2 Bc5 12.Nb3 Ba3 13.0-0 0-0 14.Na4 (14.Nd4 Re8=) 14...Re8 15.Nd4 (15.d4 Qc7=) 15...Nb6 (15...Ne5 16.Rb1=) 16.Qb3 Bb4 17.Rfd1 (17.a3 Bd6=) 17...Na4 18.Qa4 Qc7 19.Rab1 Bd7 (19...b6 20.Nc6+=) 20.Bf3 Qd6 (20...Qe5 21.d3=) 21.Nc2 Bf5 22.Rb2 Bc5 23.Qa5+= Bd3 24.Ne1 b6 25.Qa4 Bf5 26.Nc2 d4 27.Nd4 Bd4 28.Qd4 Qd4 29.ed4 Rc4 30.Bc6 Rd8 31.d5 ½–½. Benassi,Aspasio – Kruimer,Wim, SES, 2001.

5.Bb2 g6 6.Bf6 ef6 7.e3 Qb6 (7...d5 8.Nf3+=) 8.Nc3+/- Bg7 9.a4 f5 10.Qb3 (10.Rc1 0-0+/-) 10...Qc5 (10...0-0 11.Rc1 Bc3 12.Qc3+/-) 11.Nf3 b6 (11...Qb4 12.Rb1 Qb3 13.Rb3+/-) 12.Be2 (12.d4 Qd6+/-) 12...Bb7 13.0-0 0-0 14.Rac1 Qe7 15.d4 d6 16.Bc4 (16.Nd5 Bd5 17.Qd5 Ra7+/-) 16...Nd7 17.Nd5 Qd8 18.h4 (18.Rc2 Rc8+/-) 18...h6 (18...Rc8 19.h5+/-) 19.Rc2 Nf6 20.Nf6 Bf6 21.h5 Bf3+= 22.gf3 gh5 23.Bd5 Rc8 24.Kh2 Kh7 25.f4 Qe7 26.Rc8 Rc8 27.Bf7 h4 28.Rg1 Rf8 29.Bg6 Kh8 30.Bf5 Bg7 31.Qe6 Qf6 32.Qf6 Rf6 33.Bd7 Rf7 34.Bc6 Rc7 35.Kh3 Bf6 36.Rg6 Bg7 37.Kh4 Kh7 38.Kh5 Rf7 39.Rd6 1–0. orangutandu – lyvyuralea, kurnik, 2012.

5.Nc3 d5 6.Ba3 A) 6...Bf5 7.Nf3 (7.Rc1 e5 8.Bf8 Kf8 9.Nf3 Qd6 10.d4 e4 11.Nd2 Nbd7 12.e3) 7...Nbd7 8.Rc1 e5 9.Bf8 Kf8 10.e3 Rc8 11.Be2 g6 12.0-0; B) 6...e5 7.Bf8 Kf8 8.d4 Nbd7 9.Rc1 e4 10.e3 Nb6 11.Nge2 g6 12.Nf4; C) 6...Nbd7 7.Nf3 (7.Rc1 e5 8.Bf8 Nf8 9.Nf3 e4 10.Nd4 Ne6 11.Qa4 Qb6 12.e3; 7.d4 Nb6 8.e3 g6 9.Nf3 Bg7 10.Bd3 Nc4 11.Qb3 Na3 12.Qa3) 7...e5 8.Bf8 Kf8 9.d4 e4 10.Nd2 Nb6 11.e3 Bg4 12.Be2; D) 6...d4 7.Na4 e5 8.Bf8 Kf8 9.Qc2 g6 10.Nf3 Kg7 11.Rc1 Qd6 12.e4.

5.Nc3 d5 6.d4 Bf5 (6...e6 7.Nf3 (7.Qd3 Nbd7 8.Nf3 Bb4 9.a3 Bc3 10.Qc3 Ne4 11.Qd3 0-0 12.h4; 7.Bd2 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.g3 0-0 10.Bg2 Nb6 11.Rc1 Nc4 12.Bf4; 7.g3 Bb4 8.Bd2 0-0 9.Bg2 Bd7 10.a4 Qe7 11.Nf3 Rc8 12.Rc1) 7...Bb4 8.Qd3 Nbd7 9.Bd2 0-0 10.g3 Nb6 11.Rc1 Nc4 12.Bg2; 6...Ne4 7.Ne4 de4 8.Qc2 Bf5 9.g4 Bg6 10.Bg2 Nd7 11.Be4 Rc8 12.Qd3; 6...Nbd7 7.Nf3 (7.Qb3 Nb6 8.Nf3 Bf5 9.a4 Rc8 10.Ne5 Nc4 11.e3 Ne5 12.de5; 7.Qc2 e5 8.Nf3 Bd6 9.g3 e4 10.Nd2 0-0 11.Bg2 Nb6 12.Nb3) 7...e6 8.Qb3 Nb6 9.e3 a4 10.Qc2 Bd6 11.Bd3 Bd7 12.0-0) 7.e3 (7.Nf3 e6 8.Bd2 Ne4 9.g3 Be7 10.Bg2 0-0 11.0-0 Nd7 12.a4; 7.Bd2 e6 8.Nf3 Ne4 9.g3 Be7 10.Ne4 de4 11.Nh4 Qd4 12.Nf5; 7.Qb3 e6 8.Nf3 Ne4 9.Ba3 a4 10.Qb2 Qa5 11.Bf8 Rf8 12.Rc1) 7...e6 (7...Nbd7 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 e5 10.Nge2 Bd6 11.0-0 0-0 12.a4) 8.Nf3 (8.Bd3 Nbd7 9.Bf5 ef5 10.Nge2 Bd6 11.Qd3 g6 12.Nf4) 8...Bb4 9.Bd2 Nbd7 10.a4 (10.a3 Bd6+= 11.Nh4 Bg4 12.Qc2) 10...Rc8 11.Rc1 (better is 11.Qb3!?+= 0-0 12.Qb2) 11...Ba3–+ 12.Ra1 (12.Be2 Bc1 13.Qc1 Nb6–+) 12...Bb2 13.Ra2? (13.Rc1–+) 13...Bc3 (13...Rc3?! 14.Rb2 Rc8 15.b6=) 14.Bc3 Rc3 15.Be2 Qc7 16.0-0 0-0 17.Nh4 Bc2 18.Qd2 Rc8 19.h3 Ne4 20.Qe1 Qd6 21.Nf3 h6 22.Bd1 Bd1 23.Qd1 Qb4 24.Qa1 Rb3 25.Rc1 Rc1 26.Qc1 Rb1 27.Qb1 Qb1 28.Kh2 Qa2 29.Kg1 Qf2 30.Kh2 Ng3 31.Ng1 (31.e4 de4 32.h4 Nf1 33.Kh1 ef3 34.gf3 Ng3) 31...Nf1 32.Kh1 Ne3 (32...Ne3 33.Nf3 Qg2#) 0–1. Tortoza,Carlos (1685) – Valverde,Mario (1995), CiF, 2010.

5.Nc3 d5 6.Nf3 A) 6...Bf5 7.Nd4 (7.g3 Nbd7 8.Bg2 e5 9.0-0 Rc8 10.Nh4 Be6 11.Bb2 Bd6 12.Rc1; 7.Nh4 Be6 8.Nf3 Bf5 9.Nh4 Be6 10.Nf3 Bf5 11.Nh4 Be6 12.Nf3) 7...Bg6 8.f4 Nbd7 9.f5 Bh5 10.Bb2 Rc8 11.Qc2 Nc5 12.e3; B) 6...Nbd7 7.Ba3 (7.d4 e6 8.e3 Bd6 9.a4 Ne4 10.Ne4 de4 11.Nd2 Nf6 12.Qc2; 7.g3 e5 8.Bb2 a4 9.Na4 Bd6 10.Rc1 0-0 11.d4 e4 12.Nd2; 7.Bb2 e5 8.e3 Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 e4 11.Nd4 Ne5 12.Rc1; 7.e3 e6 8.Be2 Bd6 9.0-0 0-0 10.Qc2 Qc7 11.Bb2 Nb6 12.Rac1) 7...e5 8.Bf8 Kf8 9.Rc1 g6 10.e3 Kg7 11.d4 e4 12.Nd2; C) 6...e6 7.g3 Nbd7 8.Bg2 Bd6 9.d4 0-0 10.0-0 b6 11.Qd3 Bb7 12.Bb2; D) 6...Bg4 7.e3 (7.Qa4 Bf3 8.ef3 Nbd7 9.Bb2 e5 10.Bd3 Bb4 11.0-0 0-0 12.Rac1; 7.h3 Bf3 8.ef3 Nbd7 9.Be2 e6 10.0-0 Rc8 11.Bb2 Bd6 12.Rc1; 7.Bb2 Nbd7 8.Rc1 e6 9.e3 Bd6 10.Be2 0-0 11.0-0 Bf3 12.Bf3) 7...Nbd7 8.h3 Bf3 9.Qf3 e6 10.Bb2 a4 11.Rc1 a3 12.Ba1.

5.Nc3 d6 A) 6.Nf3 A1) 6...Nbd7 7.d4 (7.g3 Nc5 8.Bg2 Qb6 9.d4 Nce4 10.Ne4 Ne4 11.Qd3 d5 12.Ng5) 7...Nb6 8.e4 Bg4 9.h3 Bh5 10.Be2 Rc8 11.Bd2 d5 12.ed5; A2) 6...Bf5 7.Bb2 (7.g3 Nbd7 8.Bg2 Qb6 9.0-0 Rc8 10.Bb2 e5 11.d4 Be7 12.Nh4; 7.Nd4 Bg6 8.g3 Qb6 9.e3 e5 10.Na4 Qd8 11.Nf3 Nbd7 12.Bb2; 7.d4 Nbd7 8.Nh4 Be6 9.d5 Bg4 10.h3 Rc8 11.Bd2 Bh5 12.Rc1) 7...Nbd7 8.g3 Nb6 9.d3 a4 10.Bg2 d5 11.0-0 a3 12.Bc1; B) 6.g3 B1) 6...Qb6 7.Bg2 (7.Nf3 Bg4 8.Bg2 Nbd7 9.d3 g6 10.Be3 Nc5 11.h3 Bd7 12.Rb1; 7.Bb2 Bg4 8.Nf3 Nbd7 9.Bg2 a4 10.0-0 a3 11.Bc1 g6 12.h3; 7.d4 Bg4 8.Nf3 Nbd7 9.Bg2 g6 10.Be3 Rc8 11.Rc1 Bg7 12.Nh4; 7.d3 Ng4 8.e3 h5 9.Bg2 e6 10.h3 Ne5 11.Nge2 h4 12.f4) 7...Bg4 8.d3 Nbd7 9.Be3 Nc5 10.d4 Ne6 11.Nf3 g6 12.0-0; B2) 6...Bg4 7.Bg2 Qc7 8.Bb2 Nbd7 9.Rc1 Qb6 10.Nf3 Ne5 11.Ne5 de5 12.Na4; B3) 6...Bf5 7.Bg2 Qb6 8.e4 Be6 9.Nge2 Nbd7 10.d3 Nc5 11.d4 Ncd7 12.0-0.

5.d4 d5 6.Nf3 Bg4 (6...Bf5 7.Bf4=) 7.e3 e6 (7...Qc7 8.Ba3=) 8.Nc3 (8.Bd3 Bb4 9.Bd2 Bd6=) 8...Bd6 (8...Ne4 9.Bd2+=) 9.Bd2 (9.Bd3 Nbd7=) 9...Nbd7 10.h3 (10.Bd3 e5 11.de5 Ne5=) 10...Bh5 (10...Bf5 11.Be2+=) 11.Be2 (11.Bd3 Rc8=) 11...Rc8 12.0-0 0-0 13.g4 (13.Rc1 Ba3 14.Rb1 Ne4+=) 13...Bg6 14.Nh4 Bb8 (14...Nb6 15.Ng6 fg6 16.g5+=) 15.Ng6= fg6 16.f4 Nb6 17.g5 (17.Na4 Na4 18.Qa4 b6=) 17...Ne8 (17...Nfd7 18.Rc1=) 18.Rc1 (18.Na4 Na4 19.Qa4 b6=) 18...Nd6 19.h4 (19.Na4!? Rc1 20.Bc1= (20.Qc1? Na4 21.Qc2 Ne4–+)) 19...Nf5-/+ 20.Qe1 Nc4 21.Bc4 (21.Nd1 b6-/+) 21...Rc4 22.Kg2 (22.Ne2 Rc1 23.Nc1 b6-/+) 22...b6 (22...Bd6 23.Ne2 Rc1 24.Bc1–+) 23.Rh1 Qe7 (23...Bd6 24.h5 Qe8 25.hg6 Qg6 26.Ne2-/+) 24.h5 (24.Qe2 Bd6+=) 24...gh5 Black is in command 25.Rh5 Qf7 26.Qh1 (26.Qe2 Qg6+=) 26...Qg6-/+ 27.Kf2 (27.Rh3 Bd6-/+) 27...Nd6 (27...Bd6!?-/+) 28.Ke2+= Rfc8 29.Rh2 Nf5 30.Qf3 Rd4! 31.Rch1?? Rf4!!–+ 32.Qg2 Rfc4 33.Rh7 Ng3 (33...Ng3 34.Kd1 Rc3 35.Bc3 Qb1 (worse is 35...Rc3 36.Rh8 Kf7 37.Qf2 Qf5 38.Qf5 ef5 39.Rg1–+) 36.Kd2 Qa2 37.Ke1 Qb1 (37...Qg2?? 38.Rg7 Kf8 39.Rh8) 38.Kd2 Nh1 (38...Qh7 39.Rh7 Ne4 40.Qe4 de4 41.Rg7 Kf8 42.Rh7 Rd8 43.Kc2+/-) 39.Rg7 Kf8 40.Qf3 Qf5 41.Qh1 Qf2 42.Kd1 Bh2-/+; 33...Rc3?! 34.Bc3 Rc3 35.Rh8 Kf7 36.Qf1–+) 0–1. Nerad – Ptacek,Miroslav (2085), CZE–ch qual 3rd, 1996.

5.e3 d6 6.Nf3 e6 (6...Nbd7 7.Nc3=) 7.Ba3 Be7 8.d4 0-0 9.Bd3 d5 (9...Nbd7 10.0-0+=) 10.Be7+= Qe7 11.Ng5 (11.0-0 Nbd7+=) 11...Bd7 (better 11...e5!? 12.Be2 e4=+) 12.Nd2+= h6 13.Nh3 (13.Ngf3 Rc8+=) 13...e5= 14.de5 Qe5 15.0-0 (15.Nf4 Bg4 16.Ne2 Nbd7=) 15...Bh3=+ 16.gh3 Nbd7 17.Nf3 Qe7 18.Nd4 Ne5 19.Bf5 Ne4 20.Be4 (20.Qc2!?=+) 20...de4-/+ 21.Nf5 (21.Qh5 Rad8-/+) 21...Qg5 (21...Qe6 22.Ng3 Qh3 23.Qh5 Qh5 24.Nh5–+) 22.Ng3-/+ Nf3 23.Kg2 (23.Kh1 Rfd8 24.Qa4 Nd2-/+) 23...f5 (23...Rfe8!?-/+) 24.Qd5 Kh7 25.h4 (better 25.Qb7!? Rab8 26.Qc6-/+) 25...Nh4–+ 26.Kg1 (26.Kh1 Nf3 27.h3–+) 26...Qg4 Threatening mate... how? 27.Kh1 (27.f3 Nf3 28.Rf3 Qf3 29.Qd4–+) 27...Qf3 28.Kg1 Qg2 0–1. sirgeshdb – xjensx01 (2215), lichess.org, 2020.

5.e3 Ne4 6.Bb2 d6 (6...d5 7.Be2=) 7.Nf3+= e5 8.Qc2 (8.d4 d5 9.a3 ed4 10.Bd4 Bf5+=) 8...Bd7?? (better 8...Nf6+=) 9.Qe4+– (9.Qe4 Qc8 10.Nc3+–) 1–0. DEFFM – GuestPHZK, freechess.org, 2018.

5.e3 g6 6.d4 Bg7 7.Nf3 0-0 8.a4 b6 9.Bd3 Bb7 10.Nbd2 d6 11.Qe2 Nbd7 12.e4 Rc8 13.Bb2 Nh5 14.g3 e5 15.Rd1 Qe7 16.0-0 f5 (better is 16...ed4!? 17.Nd4 Nc5=) 17.de5 de5 18.Nc4 (18.ef5 gf5 19.Nd4+/-) 18...f4?? (better is 18...fe4 19.Be4 Be4 20.Qe4 Nhf6=) 19.g4 Nhf6 20.Nce5 Ne5+= 21.Ne5 Ng4? 22.Ng4 Bb2? 23.Qb2 f3 24.Nh6 1–0. Mayor – Redmike, playchess.de, 2003.

5.Nf3 d5 =.

5.Nf3 d6 6.d4 g6 (6...Bg4 7.h3 Bf5 8.Nc3=) 7.Nc3+= Bg7 8.e4 0-0 9.Bd3 Nbd7 (9...Qb6 10.Na4 Qc7 11.b6+=) 10.Bd2 Nb6 11.0-0 e5 (11...Be6 12.Rc1+=) 12.de5 (12.Be3 ed4 13.Nd4 Ng4+=) 12...de5 13.Qe2 (worse is 13.Ne5 Qd4-/+) 13...Be6 14.Rac1 Nh5 15.Rfd1 ½–½. Rosner,Dirk (1700) – Kruimer,Wim (1700), TSC, 2002.

4.cb5 g6

5.Bb2 Nf6 6.a4 Bg7 7.e3 0-0 8.Nf3 d5 9.Be2 Nbd7 10.d4 Nb6 11.0-0 Ne4 12.Nfd2 Bf5 13.Ne4 Be4 14.Nd2 Bf5 15.Nb3 Rc8 16.Na5= Qd7 (16...Nd7!? 17.g4 Qa5 18.gf5 gf5+=) 17.Ba3+= Bc2 (17...Nc4 18.Nc4 dc4 19.Rc1+=) 18.Qd2+/- Ba4 (18...Na4? 19.Bb4 Nb6 20.Bc5+-) 19.Bc5 Rc5? (better 19...Nc4!? 20.Nc4 dc4 21.Ra4 Rc5 22.Bc4 e5+/-) 20.dc5+- Ba1 21.Ra1 Bb5 22.cb6 Be2 23.Qe2 Qd6? (23...Ra8+-) 24.Qb5 Ra8 25.Rb1 Ra6 (25...Rb8+-) 26.Nb7 (26.Nb7 Qa3 27.Nd8 Rb6 28.Qb6+-) 1-0. Adlai – Kinsor, internet, 2021.

5.Bb2 Nf6 6.Nf3 Bg7 7.e3 0-0 8.Be2 b6 9.0-0 Bb7 10.Nc3 d6 11.Na4 Nbd7 12.Rc1 Rc8 13.d4 Ne4 14.Qb3 h6 15.h3 (15.Rc8 Qc8 16.Rc1 Qa8+=) 15...e6 16.Ba3 (16.Rc8 Qc8 17.Rc1 Qb8=) 16...Bd5 17.Qb2 Rc1 18.Rc1 Qb8 (18...e5=) 19.Rc6 (19.Nd2 Rd8+=) 19...Ndc5 (19...Bc6 20.bc6 Ndc5 21.Bc5 dc5 22.Qb6 (22.Nb6? Rc8-+) 22...cd4 23.c7= (worse 23.Nd4 Nc3 24.Qa5 Ne2 25.Ne2 Qb1 26.Kh2 Qf1-/+)) 20.Nb6 (20.Rb6!? Na4 21.Rb8 Nb2 22.Rf8 Kf8 23.Bb2 Ba2 24.b6+/-) 20...Bc6=+ 21.bc6 Qc7 22.Qb5? (better 22.Nc4 Qc6 23.Na5=+) 22...Nc3-+ 23.Qa5 Ne2 24.Kf1 Ng3! (24...Qc6?! 25.dc5 Nc3 26.cd6-/+) 25.fg3 Nd3?? (better 25...Ne4!? 26.d5 ed5-+) 26.Ke2 (26.d5 ed5 27.Qb5 Qb8=) 26...Qc6 (26...Nc1 27.Bc1 Qc6 28.Bd2-/+) 27.Kd3 Rb8 28.Nc4 d5?? (better 28...Ra8 29.Qb4 d5-+) 29.Nce5+= Qb7 30.Bc5 Qb1 31.Kc3?? (better 31.Ke2 Rb2 32.Nd2 Be5 33.de5+=) 31...Qe1?? (better 31...Be5 32.Qa3 Bg3-+) 32.Ne1+- Rb1 33.Qc7 (better 33.Kc2 Ra1 34.N5f3+-) 33...Re1 (33...Be5 34.Qd8 Kh7+-) 34.Qf7 Kh7 35.Qg6 (35.Bf8 Rc1 36.Kd2 Rd1 37.Kd1 Kh8 38.Qg7) 35...Kg8+- 36.Bf8! Re3 (36...Kf8 37.Qf7 Mate attack) 37.Kd2 Rg3 38.Qg3 Kf8 39.Qg6 (39.Qf3 Kg8 40.Qf7 Kh8 41.Ng6 Kh7 42.Ne7 h5 43.Qg6 Kh8 44.Qh5 Bh6 45.Qh6) 39...Be5+- 40.de5 Ke7 41.Qf6 (41.Qg7 Ke8 42.a4 h5 43.a5 h4 44.a6 d4 45.a7 Kd8 46.a8Q) 41...Kd7+- 42.Qf7 Kc6 43.Qe6 Kc5 44.Qh6 (44.Kc3 d4 45.Kb3 d3 46.Qd6 Kb5 47.a4 Ka5 48.Qc6 d2 49.Qb5) 44...Kc4 (44...d4 45.Qd6 Kb5 46.e6 Kc4 47.e7 Kb5 48.e8Q Ka5 49.Qc5 Ka6 50.Qec6) 45.Qd6 d4 46.Qd4! Kd4 47.e6 Kc5 48.e7 Kb4 49.e8Q Ka3 50.Qb8 (50.Kc3 Ka2 51.Qe2 Ka3 52.Qa6) 50...Ka4 (50...Ka2 51.Kc3 Ka3 52.Qb3) 51.Kc3 (51.Qb6 Ka3 52.Qb3) 51…Ka5 ½-½. jhonores (2205) - Panamaster (2050), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

3.c4 b6

4.a4 Bb7 5.Nf3 h6 (5...e6 6.e3=) 6.Nc3 e6 7.e3 Nf6 8.Qc2 (8.Bb2 Bb4=) 8...Bb4 9.Bb2 0-0 10.Ne4 Ne4 11.Qe4 Be7 (11...f6 12.Bd3 f5 13.Qd4=) 12.Bd3 (12.Be2 d5 13.cd5 ed5+=) 12...Bf6?? (better 12...f5 13.Qf4 d6=) 13.Qh7 1–0. Janek – Mrx, internet, 2018.

4.a4 d5 5.Bb2 Nf6 6.e3 e6 7.f4 cb5= 8.ab5 Bb7 9.Nf3 Bd6 10.Nc3 dc4 (10...Nbd7 11.cd5 ed5 12.Be2=) 11.Bc4 0-0 12.0-0 Bb4 (12...Nbd7 13.d4=) 13.Rc1 (13.Qe2 Nbd7=) 13...Nbd7= 14.d4 (14.Nd4 Rc8 15.Qe2 Qe7=) 14...Rc8 15.Qd3 Bc3 (15...h6 16.Na2=) 16.Rc3 Be4 17.Qe2 Rc7 (17...Bd5 18.Rfc1+=) 18.Nd2+– Qc8 (18...Qa8!?+–) 19.Ba3+– Re8 20.Bd6 Ra7 21.g4 (21.Ne4? Ne4 22.Rfc1 Nd6 23.Be6 Qb7–+ (23...fe6?! 24.Rc8 Nc8 25.Rc6=)) 21...Bd5 22.e4 Bc4 23.Rc4 (worse 23.Qc4 Qc4 24.Rc4 Ng4=+) 23...Qd8 24.Rfc1 Nf8 25.Rc6 Qd7?? (better 25...Ng6 26.g5 Nd7+–) 26.g5 Rd8 (26...Nd5 27.ed5 ed5+–) 27.gf6 Ng6 (27...gf6 28.e5 Qe8 29.Ne4+–) 28.Nc4 gf6 (28...a4 29.Nb6 Qe8 30.Qg2 gf6 31.f5+–) 29.Nb6 Qe8 30.d5 ed5 (30...a4 31.Bc7 Rc7 32.Rc7 a3+–) 31.Nd5 Kg7 32.Nf6 Qe6 33.Bc5 Qb3 34.Nh5 Kg8 35.Ba7 Ne7 36.Rc8! Nc8 (36...Rc8 37.Rc8 Mate attack; 36...Nc8 37.Qg4 Mate attack) 37.Rc8! Rc8 (37...Rc8 38.Qg4 Mate attack) 38.Qg4 Kf8 39.Qc8 Ke7 40.Bc5 1–0. Pierre – Chessy, internet, 2020.

4.Bb2 Bb7 5.Nc3 cb5 6.Nb5 Nf6 7.Nf3 Nc6 8.g3 Nb4 9.Bg2 Rc8 10.a3 Na6 11.0-0 (11.d3 Nc7+=) 11...g6 (11...Rc4!? 12.Qb3 d5=) 12.e4 Be4? (12...Rc4 13.Ne5 Re4 14.Be4 Ne4 15.Nf7 Kf7 16.Bh8 Bh6+-) 13.Bf6+- Bf3?? (13...ef6 14.Re1 d5 15.cd5 Qd5+-) 14.Qf3 ef6 15.Rae1 (15.Rae1 Be7 16.Qf6+-) 1-0. PeterRs – raymac, ChessWorld.net, 2022.

4.Bb2 c5 5.e3 Bb7 6.Nf3 e6 7.Be2 Nf6 8.0-0 Be7 9.d4 d5 (9...0-0 10.Nc3+=) 10.Nbd2 (10.Nc3 Nbd7+–) 10...a4 (10...Nbd7 11.cd5 Bd5 12.Ne5=) 11.dc5 bc5 12.Ne5 (12.cd5 ed5 13.Ne5 0-0+=) 12...0-0 (12...a3 13.Bc1=) 13.a3 Nbd7 14.f4 Ne5 15.Be5 (15.fe5 Nd7+=) 15...Nd7 (15...Qb6 16.Qc2=) 16.Bb2+= Bf6 17.Qc2 Bb2 18.Qb2 Nf6 19.Rf3 dc4 (19...d4!? 20.ed4 Bf3 (20...Qd4? 21.Qd4 cd4 22.Rd3+–) 21.Bf3 Rc8 22.dc5 Rc5+=) 20.Rg3 Qd5?? (better 20...g6+–) 21.Qf6+– g6 22.Nc4 Rad8 (22...Qd8 23.Qc3 Qc7+–) 23.Ne5 Qd2 24.Ng4 h5 25.Nh6 Kh7 26.Nf7 Be4 27.Bh5! Qc2 (27...gh5 28.Rg7 Mate attack) 28.Bg6! Bg6 (28...Bg6 29.Rh3 Mate attack) 29.Rh3 (29.Rh3 Bh5 30.Rh5 Kg8 31.Rh8) 1–0. DEFFM – Idiotwind, freechess.org, 2019.

4.e3 cb5 5.cb5 d5 6.Nf3=.

4.e3 d5 5.a4 (5.bc6 Nc6 6.cd5 Qd5=) 5...dc4 6.Bc4 c5?? (better 6...Nf6=) 7.Qf3+- Ra7 8.Qf7 (better 8.Bf7 Kd7 9.Bg8 e6 10.Qf7 Qe7+-) 8...Kd7 9.Bb2 Qe8 (9...Nh6 10.Qd5 Ke8 11.Qh5 g6 12.Qe5+-) 10.Be6 (10.Qd5 Kc7 11.Be5) 10...Kd8+- 11.Qe8 (11.Qe8 Ke8 12.Bc8+-) 1-0. zembelek (2070) - zh3000 (2000), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

4.a4 c5

5.Bb2 Bb7 6.e3 d5 7.cd5 Bd5 8.Nc3 Bb7 9.f4 e6= 10.Nf3 Nf6 (10...Be7 11.Bc4=) 11.Bc4+= Be7 12.0-0 0-0 13.Ne5 (13.Qe2 Nd5+=) 13...Nbd7 (13...Qc7 14.Rc1=) 14.Nc6+= Bc6 15.bc6 Nb8 16.Qf3 Nd5?? (better 16...Qc7 17.f5 ef5+=) 17.Bd5+– (17.Nd5?! ed5 18.Bd5 Na6+–) 17...ed5 18.c7 (18.Qd5?! Qc8+–) 18...Qc7 (18...Qd7 19.cb8B Rab8 20.Nd5+–) 19.Nd5 (19.Nd5 Qa7 20.Ne7 Kh8 21.f5+–; 19.Qd5?! Na6=) 1–0. Janek – zaquz, internet, 2017.

5.Bb2 Bb7 6.e3 d5 7.f4 dc4 8.Nf3 Nf6 9.Bc4 Bd5 (9...e6 10.0-0=) 10.Bd5+= Qd5 11.Nc3 Qb7 12.0-0 Nd5 (12...e6 13.d3+=) 13.Ne5+– Nc3 14.dc3 (14.Bc3 Nd7+–) 14...e6 15.c4 Be7 16.Qg4 0-0? (better 16...Bf6+–) 17.Nd7!+– Nd7?? (17...Qd7 18.Qg7; 17...Nd7 18.Qg7) 18.Qg7 1–0. Janek – Nicolas, internet, 2016.

3.c4 Qb6

4.a4 e5 5.Bb2 f6 6.e3 (6.Nf3 Bb4 7.Nc3 Ne7+=) 6...Bb4 7.Nc3 (7.Qh5 g6 8.Qh4 d6=) 7...Ne7 8.Nf3 d5 9.d4 Bg4 (9...0-0 10.Be2+=) 10.c5+= Qc7 11.h3 Bh5 12.Be2 e4 13.Nd2 Be2 14.Ne2 0-0 15.0-0 Nd7 16.Nf4 g5? (better 16...Rf7=) 17.Ne6+– Qc8 18.Nf8 Nf8 (18...Kf8 19.Ba3+–) 19.Ba3 Bc3 20.Rc1 Bd2 21.Qd2 cb5 (21...Nfg6 22.bc6 bc6 23.Qe2+–) 22.ab5 Qf5 (22...Nfg6+–) 23.c6 bc6 24.Be7 cb5 (24...Ng6 25.Bf6! Qf6 26.Rc6+–) 25.Bf8 Kf8 26.Rc5 b4 (26...Qd7 27.Rb1 a4 28.Rbb5+–) 27.Ra5! Ra5 (27...Rb8 28.Rb1 Kg7 29.Rb4+–) 28.Qb4 Kg7 29.Qa5 g4 (29...Qe6 30.Rb1 Qg8 31.Qc7 Kg6 32.Rb8+–) 30.hg4 Qg4 31.Qd5 h5 (31...Qg5 32.Qd7 Kh6+–) 32.Rb1 h4 33.Rb8 Kh7 34.Qf7 Kh6 (34...Qg7 35.Qh5 Qh6 36.Rb7 Kg8 37.Qh6 h3 38.Qg7) 35.Qf6 Qg6 (35...Kh5 36.Rh8) 36.Rh8 1–0. Pierre – Chessy, internet, 2020.

4.Qc2 d6 5.e3 e6 6.Bb2 Nd7 7.Nf3 Ngf6 8.d4 Be7 9.Be2 0-0 10.0-0 Rd8 11.Nc3 Nf8 12.Rab1 Bd7 13.Ba3 (13.bc6 Qc6 14.Rfd1 Rac8+=) 13...Be8 (13...c5 14.Rbd1+=) 14.Nd2 (14.c5 dc5 15.Na4 Qc7+/-) 14...Qc7 (14...c5 15.d5+=) 15.Bf3 b6 16.bc6 Bc6 17.Bc6 Qc6 18.Rb5 Rdc8 19.Qb3 Rab8 20.Na4 Exerts pressure on the backward pawn 20...Bd8 21.Rb1 N6d7 22.Qd3 Ng6 23.Nc3 Nf6 24.Nce4 Ne4 25.Qe4 Qe4 26.Ne4 Rc4 27.Nd6 Ra4 28.R5b3 Nf8 29.Rc1 b5 30.Nb5 Rb5+/- 31.Bf8 Rd5 32.Ra3 Rad4+/- 33.ed4 Kf8 34.Rd3 e5 35.Rcd1+– e4 36.Re3 f5 37.Rc3 Bb6 38.Rc4 g6 39.Kf1 Kg7 40.Ke2 Kh6 41.f3 ef3 42.Kf3 Kh5 43.Rc6 ½–½. Ehrlich,Hans Georg (1910) – Huesmann,Stephan, Muensterland Verbandsliga, 2004.

4.bc6 Nc6 5.Nf3 e5 =.

4.d4 cb5= 5.c5 Qd8 6.e4 b4 7.Bb5 (7.Nf3 b6 8.a3 bc5 9.dc5 Bb7+=) 7...e6 (7...Nf6!?+=) 8.a3 ba3 (8...Nf6 9.Nd2 b6 10.ab4 Bb7+=) 9.Ba3 Be7 10.Nf3 Nf6 11.Qd3 0-0 12.h3 Ne8 13.0-0 d5 14.Be8 Re8 15.Nc3 de4 16.Ne4 Nc6 17.Rfd1 Bd7 18.d5 ed5 19.Qd5 Be6 20.Qd8 (20.Qh5!? Qc7 21.Nd6+=) 20...Rad8 (worse is 20...Nd8 21.Rab1+=) 21.Rd8 (21.Nd6!? Bd6 22.cd6-/+) 21...Rd8–+ (21...Nd8?! 22.Nd4 Bd7 23.Bb2-/+; 21...Bd8?! 22.Nd6 Bf6 23.Rb1-/+) 22.g4? (22.Nd6 b6! 23.Rc1 bc5–+) 22...Bd5 (better is 22...Rd3 23.Ne1 Rb3–+) 23.Nfd2 Be4 24.Ne4 Rd4 25.f3 Ra4 26.Nc3?? (26.Kg2 g6 27.Bb2 Rc4–+) 26...Rc4 (better is 26...Ra3 27.Ra3 Bc5 28.Kf1 Ba3–+) 27.Nb5 (better is 27.Ne4!?–+) 27...Bc5 28.Bc5 Rc5 29.Re1 Re5 30.Re5 Ne5 31.Kf2 Kf8 32.Nd6 (32.Ke3 Ke7–+) 32...b6 (32...a4!? 33.Nb5–+) 33.Ke3 Nd7 (33...f6!? 34.f4 a4 35.Nb5 (35.fe5?? a3–+) 35...Nc4 36.Kd3–+) 34.Kd4 Ke7 35.Nc4 Ke6 36.f4 g6 37.h4 a4 38.Kc3 Kd5 0–1. arthyl – rosaxl (1745), gameknot.com, 2010.

4.e3 d5 5.a4 (5.d4 dc4 6.Bc4 cb5=) 5...Bf5 6.cd5 cd5 7.Nf3 e6 (7...Nf6 8.Bb2=) 8.Bb2 Nf6 9.Be2 Be7 10.0-0 0-0 11.d4 (11.Bd4 Qd6=) 11...Nbd7 (11...Rc8 12.Ba3 Bc2 13.Qe1 Ba3 14.Ra3=) 12.Nbd2 (12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Rac8=) 12...Rac8=+ 13.Rc1 Ne4 14.Ne5 (14.Ne4 Rc1 15.Bc1 Be4=) 14...Ne5 15.de5 Bb4 (15...Rc1 16.Qc1 Nc5 17.Qd1=+) 16.Ne4= Be4 17.Qb3 (17.Bd4 Rc1 18.Bb6 Rd1 19.Rd1 Rc8=+) 17...Rfd8 (17...Bc5 18.Bd3=+) 18.Bd4= Bc5 19.Qc3 g6?? (better is 19...Bd4 20.Qd4 Qd4 21.ed4 f6=) 20.Bc5+– (20...Qc7 21.Qd4+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Wartig,Wolfgang, corr SOK–92–88, 1992.

4.e3 Nf6 5.Nf3 g6 (5...cb5 6.cb5 d5 7.Bb2+=) 6.Bb2 (6.d4 cb5 7.cb5 d5+=) 6...Bg7 7.d4 (7.Bd4 c5 8.Bc3 0-0=) 7...cb5+= 8.cb5 d6 (8...d5 9.Bd3=) 9.Nc3 (9.Bd3 0-0+=) 9...0-0 10.Be2 Nbd7 (10...d5 11.0-0=) 11.0-0 Qd8 (11...d5 12.Rc1+=) 12.Nd2 (12.Rc1 d5+=) 12...Nb6 (12...d5 13.Rc1+=) 13.a4 (13.Nde4 Ne4 14.Ne4 d5+=) 13...e5 14.de5 de5 15.h3 (better is 15.Rc1+=) 15...Qe7+– 16.Ba3 Qe8 (16...Qe6 17.Bf8 Bf8 18.Rc1+–) 17.Bf8 Bf8 18.Nde4 Ne4 19.Ne4 Kg7 20.Bf3 Bb4 21.Rc1 Qe7 22.Rc2 Na4 23.Qa1 Nb6+/- 24.Rfc1 h6 25.Rc7 Qe8 26.Be2 Rb8 27.f4 Bf5+/- 28.fe5 Be4= 29.e6 (29...Kh7 30.Rf7 Qf7 31.ef7+–) 1–0. Van De Vijver,Odile – Vereecken,Peter (1715), Open VPTD, 2003.

4.Nc3 e6

5.Na4 Qc7 6.c5 (better 6.Nf3+–) 6...Qe5?? (better 6...cb5 7.Nb6 Ra6=) 7.d4+– Qf6 8.Nb6 (better 8.Nf3 Qd8 9.Nb6+–) 8...Ra7 (8...Bc5 9.dc5 Qa1+–) 9.Nc8 Bc5 (9...Ra8 10.Nb6 Ra7 11.Rb1+–) 10.dc5 Qa1 11.Na7 Qa2 (11...Qc3 12.Qd2 Qc5+–) 12.Qd6 Ne7 13.Qb8 Nc8 14.Qc8 Ke7 15.Qh8 cb5 (15...Kf6 16.Qd8 Kf5 17.Qg5 Ke4 18.Nf3 Qb2 19.Bb2 f5 20.Qg7 cb5 21.Qe5) 16.Bg5 (16.Bg5 f6 17.Qg7 Ke8 18.Qg8 Ke7 19.Nc8) 1–0. DEFFM – GuestXLBT, freechess.org, 2019.

5.e3 Bb4 6.Na4 Qc7 7.Bb2 cb5? (better 7...e5+–) 8.Bg7+– ba4 9.Bh8 a3 10.Nf3 f6 (10...d6 11.Bd3+–) 11.Bd3 (11.Nd4 d6+–) 11...Nc6 (11...d6 12.Nd4 f5 13.e4+–) 12.Bh7 Kf8 (12...Nce7 13.Rc1+–) 13.Bg8 Kg8 14.Bf6 d5 15.Ng5 (better 15.cd5 ed5 16.Nd4+–) 15...dc4 (15...Be7 16.Nh7! Bd6 17.Qg4 Kh7 18.Qh5 Kg8+–) 16.Qh5 b5 (16...Bd2 17.Kd1 Qg7 18.Qe8 Qf8 19.Qg6 Qg7 20.Qg7) 17.Qh7 (17.Qh8) 17...Qh7-/+ 18.Nh7 Kh7 19.Bc3 (19.Ke2 e5 20.d4 ed4 21.Bd4 Nd4 22.ed4 Bf5–+) 19...Bd7 (19...Bd6 20.Rb1 Rb8 21.h4–+) 20.Rd1 Rg8 21.0-0 (21.Kf1 e5-/+) 21...e5 22.Kh1 Bf5 23.f3 (better 23.f4–+) 23...Bd3 24.Rfe1 (24.Rf2 Bd6 25.f4 b4–+) 24...Bc3 (better 24...Bd6!? 25.f4–+) 25.dc3 b4 26.cb4 (26.e4 Rd8 27.cb4 ab4–+) 26...ab4 27.Kg1 (27.Ra1–+) 27...b3 (better 27...e4 28.fe4 Ne5–+) 28.ab3-/+ Bc2?? (better 28...e4 29.bc4 Ne5–+) 29.Rd7+= Rg7 30.Rg7 Kg7 31.bc4 Bb3 32.c5 Kf7 (32...Nb4 33.Rc1 a2 34.g4-/+) 33.f4 (33.Kf2 Nb4 34.Rb1 a2 35.Rb3 a1Q 36.Rb4 Ke6=+) 33...e4 (33...a2 34.fe5 Ke6 35.Rc1=+) 34.Kf2 (34.g4 Nb4=) 34...a2 (34...Nb4 35.Rg1=+) 35.g4 Nb4 36.Rh1 Nc2 37.h4 a1Q 38.Ra1 Na1 39.c6 Be6 (39...Nc2 40.f5 Ba4 41.c7–+) 40.f5= Bc8 41.Kg3 Nc2 42.Kf4 Nb4 43.h5 Nc6 44.h6 Ne7 (44...Nb4 45.g5 Nd5 46.Ke4 Ne7–+) 45.h7+– (worse 45.Ke4 Ng8=+) 45...Kg7 (45...Nd5!? 46.Ke5 Kg7 47.Kd5 Bb7 48.Ke6 Kh7+–) 46.f6+– Kh7 47.fe7 Bd7 48.Ke4 Kg7 49.g5 Kf7 50.Ke5 Ke7 51.e4 Be8 52.Kf5 Kd6?? (better 52...Bd7!? 53.Kf4 Ba4=) 53.Kf6+– Bh5 54.e5 Kd7 55.e6 Ke8 56.g6 Bg6 57.Kg6 Ke7 58.Kf5 1–0. GuestNFTH – GuestTKTN, freechess.org, 2017.

5.e3 cb5 6.cb5 (6.Nb5 d6+=) 6...Qc7 (6...d5 7.Bb2=) 7.Nf3 b6 (7...Nf6 8.Bb2 d5 9.Rc1+=) 8.Bb2+/- White fights for the Initiative 8...f6 (better is 8...Bb7!?+/-) 9.Rc1+– Qd8 (9...Bc5 10.Na4+–) 10.Na4 Bb7 11.Bd4 Bc5 (11...Bd6 12.Bb6 Qe7 13.Be2+–) 12.Bc5 bc5 13.Nc5 Ra7 (13...Qb6 14.d4+–) 14.Nd4 (14.Ne5 Ne7 15.Nc4 Bd5+–) 14...Bd5 (14...Ne7 15.Qh5 g6 16.Qh4+–) 15.Bc4 (15.e4 Ba2 16.Qa4 Nh6 17.Qa2 Qb6+–) 15...Bc4 16.Rc4 e5 17.Nf5 g6 18.Nb7 Rb7 19.Nd6 Ke7 20.Nb7 Qb6 21.Nc5 Qb5 22.Qb3 Qb3 23.Nb3 Nc6 24.Ra4 Nh6 25.Na5 Na5 26.Ra5 Rb8 27.0-0 Rb2 28.Rd1 Nf5 29.g3 Nd6 30.d3 Nb7 31.Ra7 Nd6 32.Rc1 Rd2 33.Rcc7 Rd3 34.Rd7 Ke6 35.Rh7 Rd2 36.g4 f5 37.g5 Kd5 38.Ra5 Ke4 Black prepares the advance f4 39.Kg2 f4 40.ef4 ef4 41.Re7 (41.Re7 Kd4 42.Re6+–) 1–0. De Visser,Arno – Keesman,Leo, Haarlem AKN op, 2000.

5.e3 Nf6 6.Bb2+=.

4.Nc3 Nf6

5.Nf3 d5 6.e3 e6 7.Na4 Qd8 8.Bb2 Bd7 9.c5 (9.Ne5!?+–) 9...cb5= 10.Nb6 Ra6 (10...Ra7!? 11.Nd7 Nbd7=) 11.Nd7+– Qd7? (better 11...Nbd7!? 12.Bb5 Ra8 13.Bf6 gf6+–) 12.Ne5+– (12.Ne5 Qc7 13.Bb5 Rc6 14.d4+–) 1–0. DEFFM – negfakir, freechess.org, 2019.

5.Nf3 e6 6.Na4 Qd8 7.Bb2 (7.Rb1 c5+=) 7...Be7 (7...d5!?=) 8.Bd4+– c5 9.Nc5 (9.Bc5 Bc5 10.Nc5 d6+=) 9...e5 10.Be3 d6 11.Na4 Nbd7 12.d4 0-0 13.h3 (13.Nc3 Qc7+=) 13...b6 (13...Re8 14.d5+=) 14.Qc2 Bb7 15.Nd2 Rc8 16.Qd3 (16.Qf5 ed4 17.Bd4 d5=) 16...Qc7 (16...d5 17.Nb2=+) 17.f3 (17.Qa3 Ne4 18.Ne4 Be4=) 17...d5 18.Rc1 Nh5 (18...Bb4 19.Nb2=+) 19.Rg1 (19.Bf2 ed4 20.Qd4 Ng3 21.Bg3 Qg3 22.Kd1 Bf6-/+) 19...Bh4 20.Kd1 Bg3 (20...Bf6 21.Rc3 ed4 22.Bd4=+) 21.Rc3 ed4 (21...Nf4 22.Qf5 dc4 23.Rc4=+ (23.Nc4?? Nd5 24.Bd2 Nc3 25.Nc3 ed4–+)) 22.Bd4+= Nf4 23.Qc2 dc4 24.e3 (worse 24.Nc4 Nd5 25.e4 Nc3 26.Qc3 Qd8-/+) 24...Ne6 25.Rc4 Nd4 26.Rc7 (worse 26.ed4 Qf4 27.Nc3 Rc4 28.Bc4 Qd4-/+) 26...Nc2 27.Rb7 Ne3 28.Ke2 Rfe8 29.Ne4 (29.Nb6? Nd5 30.Ne4 N7b6–+) 29...Bh2 30.Rh1 (30.Rd7? Bg1 31.Nac3 Ng2–+) 30...Nf1 31.Rf1 Rc2 (31...Nc5 32.Nac5 Rc5 33.Rh1 Rc2 34.Kd3 Rg2 35.Rb6 Ra2 36.Ra6-/+) 32.Kd3= Ra2 33.Rd7 Ra4 34.g3 Ra3 35.Kd4 Ra2 (35...Rf8 36.Rh1 Ra2 37.Rd1-/+) 36.Re1 (36.Kd5 Rf8 37.g4 Rc2=+) 36...Rf8-/+ 37.Kc4 (37.Rd1 f5 38.Ng5 Re2–+ (38...Bg3?! 39.Ne6 Bf2 40.Kd5-/+)) 37...Rb2 38.Rh1 (38.Re3 Rb4 39.Kd3 Rb3 40.Nc3 Bg3–+) 38...f5–+ (38...f5 39.Nd6 Rf2–+) 0–1. DEFFM – GuestDDYX, freechess.org, 2018.

4.e3 cb5

5.cb5 d5 6.Bb2 =.

5.cb5 d5 6.Nf3 Bg4 7.Bb2 Nd7 8.Nc3 e6 9.Be2 Ngf6 10.0-0 Bd6 11.Rc1 0-0 12.d4 Rfc8 13.Qb3 (13.h3 Bf3 14.Bf3 a4=) 13...Qd8 14.h3 Bf3 15.gf3 (15.Bf3 Nb6+=) 15...Nb6-/+ 16.Na4 Na4 17.Qa4 Nd7 18.Rc8 Rc8 19.Rc1 Rc1 20.Bc1 Qc7 21.Bd2 b6 22.Bd3 f5 23.Qc2 Qc2 24.Bc2 Nf6 25.f4 Ne4 26.Be4 fe4 27.f3 ef3 28.Kf2 Kf7 29.Kf3 Kg6 30.e4 Ba3 31.Bc3 Kf6 32.Be1 Bb2 33.Bh4 Kf7 34.Ke3 Bc1 35.Kf3 Bb2 36.Ke3 Bc1 37.Kf3 Bb2 38.Bf2 g6 39.a4 Ke7 40.Bh4+= Kf7 41.Ke3 Bc1 42.Kd3 Ke8 43.Bg5 Kd7 44.Bh6 ½–½. Melich,Jindrich (2160) – Zapletal,Milan, Tatry op Tatranska Lomnica, 1999.

5.cb5 Qf6 6.Nc3 e6 7.Bb2 h5 8.Nd5 Qb2 9.Nc7 Ke7 10.Na8 b6 11.Nb6 Bb7 12.Nc4 Qb5 13.Rb1 Qd5 14.Na5 Qa5 15.Rb7 Qe5 16.Qb1 Nc6 17.Bb5 Na5 18.Rd7 Ke8 19.Rd5 Ke7 20.Re5 Kd6 21.Nf3 Nc6 22.Qd3 Kc7 23.Bc6 Kc6 24.0-0 Bd6 25.Rc1 Kd7 26.Qb5 Ke7 27.Qb7 Kf6 28.d4 Ne7 29.Nh4 Rb8 30.Qf3 Nf5 31.Rf5 ef5 32.Qf5 Ke7 33.Qd5 Ba3 34.Rc7 Ke8 35.Qf7 Kd8 36.Qd7# 1–0. Trkn – arisfire, itsyourturn.com, 2000.

3.c4 d5

4.a4 (--> 3.a4 d5 4.c4).

4.d3 Bf5 5.Bb2 (5.bc6 bc6 6.Nd2 e5=) 5...e5 (5...dc4!? 6.e4 Bg6=+) 6.Be5 Qg5? (better 6...dc4!? 7.dc4 Qd1 8.Kd1 Nd7=) 7.Nf3+– Qh5 (7...Qd8 8.Nbd2+–) 8.e3 (better 8.bc6 Nc6 9.cd5 Ne5 10.Ne5 Bb4 11.Nd2+–) 8...g5?? (better 8...dc4 9.dc4 Bg4+–) 9.Bh8+– g4 10.Ng1 (10.Nd4 Bd7+–) 10...Bd6 (10...dc4 11.dc4 Bb1 12.Qb1 Bb4 13.Ke2+–) 11.f4 (better 11.cd5 cd5 12.Nc3+–) 11...g3 (11...Qh4 12.Ke2+–) 12.h3 (better 12.Qh5 Ne7 13.hg3 dc4 14.dc4+–) 12...Qh6 (12...Qd1 13.Kd1 Ne7+–) 13.Be5 (13.cd5!? cb5 14.Ne2 Ne7 15.Ng3 Qg6+–) 13...Bb4 (13...Be5 14.d4 Bd6+–) 14.Bc3 d4 15.Bb4 de3 (15...ab4 16.Ne2 de3 17.Qc1+–) 16.Bd6 (16.Bc3 Qf4 17.Nf3 f6+–) 16...Nd7 (16...Qd6 17.Ne2+–) 17.Nc3 (17.c5 Qf6 18.d4 Ne7+–) 17...0-0-0 (17...Qd6 18.Qf3 Kf8+–) 18.c5 Ngf6 (18...Nb8 19.Qf3 Qf6 20.Rc1+–) 19.Qf3 (better 19.bc6!? Nc5 20.Bc5 bc6 21.Be3 Nd5 22.Nd5 Rd5+–) 19...Bg4 20.hg4 (20.Qg3 Rg8 21.bc6 bc6 22.Qe3 Re8+–) 20...Qh1 21.Nge2 (better 21.bc6 Nc5 22.cb7 Kd7 23.Qe3 Kd6 24.Qd4 Ke7 25.Qc5 Kd7+–) 21...Re8 (21...Nb8 22.Be7 Qh4 23.Ne4 Qg4 24.Nf6 Qf3 25.gf3 cb5 26.Ng3+–) 22.Qg3 (22.bc6 Nb8 23.cb7 Kd7 24.Bb8 Rb8 25.c6 Kd6 26.Nb5 Ke7+–) 22...h5 (22...Nd5 23.bc6 bc6 24.Nd5 cd5 25.c6+–) 23.bc6 bc6 24.Qh3 (24.Qf3 Nb8 25.Bb8 Nd5 26.Nd5 Qh4 27.g3 hg4 28.Nb6 Kb7 29.Qc6 Kc6 30.Bg2 Re4 31.Be4 Kb5 32.Rb1 Ka6 33.gh4 f6 34.Na4 g3 35.Rb6) 24...Qf1 (24...Qh3 25.gh3 hg4 26.hg4 Ng4+–) 25.Kf1 Ng4 26.Qh5 Ndf6 27.Qf5 (27.Qf7 Nh2 28.Ke1 Nf3 29.gf3 Re7 30.Qe7 Ne8 31.Qe8 Kb7 32.Qb8 Ka6 33.Qb6) 27...Re6 28.Nd4 (28.Rb1 Nh2 29.Kg1 Nd7 30.Qf7 Nf3 31.gf3 Kd8 32.Qe6 a4 33.Qe7 Kc8 34.Qe8) 28...Nh2 29.Kg1 Nfg4 30.Ne6 (30.Rb1 Nf6 31.Rb8 Kd7 32.Na4 Nd5 33.Qf7 Re7 34.Nb6 Nb6 35.Qe7) 30...fe6 (30...Nf6 31.Nf8 Kb7 32.Rb1 Ka7 33.Qc8 Nf3 34.gf3 e2 35.Qb7) 31.Qe6 (31.Qf8 Kd7 32.Qe7 Kc8 33.Qc7) 31...Kb7 32.Qd7 Ka6 33.Qc8 (33.Qc6 Ka7 34.Nb5) 33...Ka7 34.Qc7 Ka8 (34...Ka6 35.Qb6) 35.Qb8 1–0. aravind555 (1725) – Grambito (1690), lichess.org, 2020.

4.d3 Nf6 5.cd5 Nd5 6.Bb2 Bg4 7.bc6 Nc6 8.Nf3 (8.h3 Bd7=+) 8...Qb6 9.Qc2 Ndb4 (better 9...Bf3 10.gf3 Ndb4=+) 10.Qc4? (10.Qd2!?=+) 10...Be6 (10...Nd3 11.Qd3 Qb2 12.Qc3 Qc3 13.Nc3–+) 11.Qc3-/+ Nd5 (11...Na2 12.Qd2-/+) 12.Qb3 (12.Qd2!?=) 12...Ncb4 (better 12...Qb3 13.ab3 Ndb4-/+) 13.a3?? (better 13.Ne5=+) 13...Ne3!–+ 14.fe3 (14.Qa4 Bd7 15.ab4 Ba4 16.fe3 Qb4 17.Bc3 Qb6–+) 14...Bb3 Annihilates a defender: b3 15.ab4 Qb4 16.Bc3 Qc5 Black plans a4 (16...Qb6 17.Bd4 Qc7 18.Nbd2–+) 17.Kf2 (17.Nd4 Qb6–+) 17...a4 18.g3 a3 (18...f6 19.Bg2–+) 19.Bg2 f6 (19...e6 20.Bd4 Qc7 21.Nbd2–+) 20.Bd4 (20.Rc1 a2–+) 20...Qc2 (better 20...Qd6 21.Rc1 e5–+) 21.Na3 Qb2?? (better 21...Qc8 22.Rhb1 Bd5–+) 22.Bb2+– e5 (22...Rb8 23.Nb5 e5 24.Ne5 fe5 25.Be5+–) 23.Rhc1 (23.Nb5 Rb8+–) 23...Rd8 (23...Bd5 24.Nb5 Ra1 25.Ra1+–) 24.Nc4 (24.Nb5!? Bb4+–) 24...b5 25.Ncd2 Be6 26.Nh4 (26.Rc7 b4+–) 26...Bb4 27.Ne4 0-0 28.Ra6 Ra8 (28...Rfe8+–) 29.Re6 Ra2 30.Bc3 Ba3 31.Nf5 (31.Rb1 Rc2 32.Ra6 f5 33.Nf6 gf6 34.Ra3 Rc8+–) 31...Kf7 (31...Bc1 32.Nf6! Kh8 33.Re5+–) 32.Re7 (better 32.Ra6 Kg6 33.Nh4 Kh6 34.Rb1+–) 32...Kg6 (32...Be7 33.Ne7 Ke7 34.Bb4 Kf7 35.Rc7 Kg8+–) 33.Rg7 Kh5 (33...Kf5 34.Bh3) 34.g4 1–0. aravind555 (1650) – slyvos, lichess.org, 2020.

4.cd5 Nf6 5.dc6+= bc6 6.e3 cb5 (6...Bd7 7.Qf3+=) 7.Bb5 Bd7 8.Bc4 e6 9.Nc3 (9.Bb2 Bd6+=) 9...Bb4 (9...Bd6 10.d4+=) 10.Bb2 (10.a3 Bd6+/-) 10...0-0 (10...Bc6 11.Nf3+=) 11.Nf3 Bc6 12.0-0 Nbd7 13.Nd4 Bb7 14.f4 (14.Rb1 Ne5 15.d3 Nc4 16.dc4 e5+=) 14...Nb6+= 15.Bb5 Bc3 (15...Rc8!?+=) 16.Bc3+/- Qd5 17.Qe2 Ne4 18.Bb2 Nc5 (18...Nd6 19.Bd3+/-) 19.d3+– e5 (better is 19...Rfc8!?+–) 20.Nf5 (20...Qe6 21.Qg4+–) 1–0. Pommerel,Wim – Husmann, CiF, 1992.

4.Bb2 Qb6

5.cd5 cb5 6.Nc3 +=.

5.cd5 Qb5 6.Bd4 Qd5 =+.

5.cd5 cd5 6.e3 +=.

5.e3 Nf6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 (7.h3 Bf5=) 7...dc4 (7...Bf3!? 8.Bf3 dc4 9.Bf6 ef6 10.bc6 Nc6=+) 8.Bc4= e6 9.Nc3 (9.Bf6 gf6 10.h3 Bf5=) 9...Bb4 10.bc6 Nc6 (10...Qc6 11.Bb5 0-0 12.Bc6 Nc6 13.a3+–) 11.d4 (11.a3 Bc3 12.Bc3 Rc8=) 11...0-0 (11...Rc8 12.a3 Be7 13.Qe2=+) 12.0-0 (12.a3 Bc3 13.Bc3 Rfc8=) 12...Ne7 (12...Rac8 13.d5 Rfd8 14.Na4=+) 13.Bd3 Bf5 (13...Rfc8 14.Rc1=) 14.Ne5 (14.Rc1 Bd3 15.Qd3 Rfc8=) 14...Bd3 15.Qd3 Bd6 16.Nc4 Qa6 17.Na5?? Qa5 (18.Nb5 Qa6–+; better is 17...Qd3 18.Nb7 Nf5–+) 0–1. Waibel,Ulrich – Prange,Ecki, compuserve, 1996.

4.Bb2 dc4!?

5.a4 cb5 6.ab5 b6 (6...Be6!?=+) 7.e3= Bb7 8.Nf3 e6 9.Bc4 Nf6 10.Qb3 (10.d3 Bb4 11.Nc3 Nd5 12.Bd5 Qd5=) 10...Be7 (10...Bb4=+) 11.Ng5 (11.Nc3 Bd6=) 11...Bd5 (better 11...Bg2!? 12.Rg1 Bb7-/+) 12.0-0= 0-0 13.Rc1 h6 14.Nf3 Bf3 15.gf3 Nbd7 16.d4 Rc8 17.Nc3 Qc7 (better 17...Bb4!?=) 18.Be6!+/- fe6 (18...Qb7!? 19.Nd5 Rc1 20.Rc1 Bd8 21.Bd7 Qd7 22.Nf6 Bf6+/-) 19.Qe6+- Rf7? (better 19...Kh7!? 20.Qe7 Qc4+-) 20.Nd5 Qd8 1-0. onur604 (2320) - Gataca2 (2215), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.a4 e5 6.e3 Be6 7.Qc2 cb5 8.ab5 Qc7 9.Nf3 f6 10.Be2 Nd7 11.0-0 Bd6 12.Na3 Pawn c4, live or die! 12...Nb6 13.Rfc1 Ne7 (13...a4 14.d4 cd3 15.Qd3-/+) 14.Nc4= Nc4 15.Bc4 Qc4 16.Qc4 Bc4 17.Rc4 Kd7 18.d4 ed4 19.Nd4 Rhc8 20.Rca4 Bb4 21.Ba3 Ba3 22.R4a3 Rc4 23.Rd3 (23.Ra5?? Ra5 24.Rd1 Nd5-+) 23...Ke8 24.Ne6 Kf7 (24...g6!?+=) 25.Nd8+/- Kf8 26.Nb7 Rb8 27.Nd6 Rb4 28.Kf1 a4 29.Rd4 Rd4 30.ed4 Rb6 31.Ne4 Rb5 32.Ra4 Nf5 (32...Nc6 33.Rc4 Ne7 34.Ke2+/-) 33.g4+- Nh6 (33...Rb1 34.Ke2 Nh6 35.h3+-) 34.Ra8 Ke7 35.Ra7 Kf8 36.Nc5 Rb1 37.Kg2 Re1 38.d5 Ng4 (38...Re7 39.Ra4+-) 39.Ne6 Ke8 40.Ng7 Kd8 41.Ne6 Kc8 42.Rh7 Rd1 43.Rc7 Kb8 44.Rc4 Ne5 45.Rc5 (45.Rd4 Rd4 46.Nd4 Kc7+-) 45...Rd2 46.Rb5 Kc8 47.h4 Nd3 48.Kf3 Nf2 49.h5 Nd3 (49...Nh1+-) 50.Ke3 Rh2 51.Kd3 Rh5 52.Kd4 Kd7 (52...Rh1 53.Kc5 Ra1 54.Kd6+-) 53.Nc5 Kc7 54.Rb7 Kc8 55.Rf7 (55.Rf7 Rh1 56.Rf6 Rd1 57.Ke5+-) 1-0. onur604 (2320) - Rise_Fall (2135), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.a4 Be6 6.e4=+.

5.a4 Nf6 6.e3 (6.Na3 e5=+) 6...Be6 7.Na3 Nbd7 (7...Bd5 8.Nf3=+) 8.Nc4 (8.bc6 bc6 9.Nc4 Bd5=) 8...cb5 (8...Rc8 9.bc6 Rc6 10.Ne5 Ne5 11.Be5=) 9.ab5 b6 (9...Bc4 10.Bc4 e6 11.Nf3=) 10.Nf3 Rc8 11.Nce5 (11.Rc1 Bd5=) 11...Ne5 12.Ne5 Bd5 13.Nc6 Qc7 (13...Qd7 14.Bd4 Qb7 15.Qa4=) 14.Qc2 (14.Rc1 Qb7+=) 14...e6 15.f3 (15.Rc1 Be7=) 15...Bc5 16.Be5 (16.Bf6 gf6 17.Qb2 Rg8=) 16...Qa7 1–0. GuestNGVP – GuestQTSJ, freechess.org, 2016.

5.Qa4 Qd7 6.Qc4 cb5 =+.

5.bc6 Nc6 6.e3 e5 (6...Qb6 7.Qc1=+) 7.Bc4= Nf6 8.Nf3 Bd6 9.0-0 0-0 10.Nc3 Bf5 (10...e4 11.Ng5 Bh2 12.Kh2 Ng4 13.Kg1 Qg5 14.Be2-/+) 11.d4= Qe7 (11...e4 12.Qb1=) 12.Nd5 (12.Nb5 e4 13.Qb1 Rfd8=) 12...Nd5=+ 13.Bd5 Rad8 14.Bc6 bc6 15.Qa4 Be4 16.Ne5 (16.de5 Bf3 17.gf3 Be5 18.Be5 Qe5 19.Qc6 Rd6=) 16...Be5 (16...Qg5!? 17.g3 Be5 18.de5 Qg4=+) 17.de5+= Bd5? (better 17...Qb4!? 18.Qb4 ab4+=) 18.Ba3 (18.e4 Qh4 19.f4 Be6 20.Qa5 Qg4+-) 18...Qg5 (18...c5!?+/-) 19.e4+- Be6 20.Bf8 (better 20.f4 Qg4 21.Bf8+-) 20...Rf8? (better 20...Bh3 21.g3 Bf1 22.Rf1 Rf8 23.Qa5 Qg6+-) 21.f4 (21.Qa5?! Bh3 22.g3 Qh5+-) 21...Qg6 (21...Qd8+-) 22.f5 Qg4 (22...Qh6 23.fe6 Qe6 24.Qa5+-) 23.fe6 Qe4 (23...Qe6 24.Qa5 Rc8+-) 24.Qe4 (24.Qe4 f5 25.ef6 Rf6 26.e7 g6 27.e8Q Kg7 28.Qd7 Rf7 29.Qf7 Kh8 30.Qee8) 1-0. carlos78 (2360) - pacalmisu (2145), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

4.Bb2 Nf6

5.e3 cb5 6.cb5 Bg4 7.Be2 Be2 8.Ne2=.

5.e3 Nbd7 6.Nf3 e6 7.d3 (7.bc6 bc6 8.Nc3 Rb8=) 7...Nb6 (7...Bb4 8.Bc3=) 8.Nbd2 (8.Nc3 Bb4=) 8...dc4 (8...cb5 9.cb5 Bd7 10.a4=) 9.dc4 Be7 (9...cb5 10.cb5 Bd6 11.e4+=) 10.a4 (10.bc6 bc6 11.Ne5 Bb7=) 10...0-0 (10...cb5 11.cb5 0-0 12.Be2=) 11.Qc2 (11.Rc1 c5=) 11...Nfd7 (11...cb5 12.cb5 Bd7 13.Rd1=) 12.Ne4 (12.Rd1 cb5 13.cb5 Bf6+=) 12...f5 (12...Bb4 13.Bc3=) 13.Nc3 (13.Qc3 Bb4 14.Rd1 fe4 15.Qb4 ab4–+) 13...Bf6 (13...cb5 14.Nb5 Bb4 15.Bc3 Bc3 16.Qc3=+) 14.Nd4 (14.Rd1 cb5 15.cb5 Qc7=) 14...Ne5 15.Rd1 Qe7 16.Qb3 (16.bc6 bc6 17.Be2 c5-/+) 16...Qb4 (better is 16...c5 17.Nc2 Rd8=+) 17.Ba3?? (better is 17.bc6!? Qb3 18.Nb3 Nc6 19.Ra1=+) 17...Qb3-/+ 18.Nb3 Nec4 19.Bf8 (19.Nb1 Na3 20.Na3 Na4 21.bc6 Bc3 22.Nd2 bc6–+) 19...Bc3 20.Ke2 Kf8 21.Rc1 Bf6 22.bc6 bc6 23.Ke1 Nb2 24.Rc6 N2a4 25.Bb5 Bd7 26.Ba4 Na4 27.Rc7 Ke8 28.Ke2 Nc3 29.Kf3 Be5 30.Rc5 a4 31.Ra1 Rc8 32.Rc8 Bc8 33.Nc5 Ke7 34.e4 Ne4 35.Rc1 Nc5 36.Rc5 Bb7 37.Ke2 Bd6 38.Ra5 Bc6 39.g3 a3 40.Ra7 Kf6 (41.h4 e5–+) 0–1. Forman,Miroslav – Koubek,Vaclav Sr, Svetla nad Sazavou op, 1995.

5.e3 Bf5 6.a4 e6 7.Nf3 Nbd7 (7...Bd6 8.cd5 ed5 9.Be2=) 8.Be2 Bb4 (8...dc4 9.Bc4 Bd6 10.Nd4=+) 9.Nh4 (9.bc6!? bc6 10.Nd4 Bb1 11.Rb1=) 9...Bb1 10.bc6 bc6 11.Rb1 Ne4 (11...Bd2 12.Qd2 Ne4 13.Qc2 Qh4 14.0-0=+) 12.Nf3= 0-0 13.0-0 Ndf6 14.Qc2 Qe7 15.d3 Nc5 16.Be5 Rfd8 17.Rfc1 Na6 (17...dc4!? 18.Bf6 Qf6+=) 18.Nd4+/- Rac8 (18...Qc5!?+/-) 19.cd5+- cd5 (better 19...Nd5 20.Nc6 Qe8+-) 20.Qc8 Rc8 21.Rc8 Ne8 22.Ra8 Nac7 (22...f6 23.Ra6 fe5 24.Re6 Qc7+-) 23.Bc7 Qc7 (23...h6 24.Ba5 Ba5 25.Ra5+-) 24.Re8 Bf8 25.Rbb8 Qc5 26.Nb3 Qa3 27.Rf8 Qf8 28.Rf8 Kf8 29.Na5 Ke7 30.d4 (30.Nc6 Kd6 31.Nd8 f6+-) 30...Kd6 31.Bb5 Kc7 32.Nc6 Kb6 (32...h6 33.a5+-) 33.Nd8 f6 34.Ne6 g5 35.Nf8 (better 35.e4 de4 36.d5 Ka5+-) 35…h6 (35...h6 36.Nd7 Ka5 37.Nf6 g4+-). DEFFM – GuestBYNG, freechess.org, 2021.

4.bc6 bc6

5.Bb2 Nd7 6.d4 Rb8 7.Bc3 Ngf6 8.Nd2 e6 9.e3 Bb4 10.Qc2 0-0 11.Ngf3 Qe7 12.Bd3 c5 13.0-0 cd4 14.Nd4 (14.Bd4? e5–+) 14...Bb7 15.a3 Bc3 16.Qc3 Rfc8 17.Qa5 Ne5 18.Be2 (18.Bc2 Ra8 19.Qc3 Nc4 20.Nc4 Rc4=) 18...Nc4=+ 19.Nc4 dc4 20.Qc3 Be4 21.a4 (21.Rfd1 Nd5 22.Qc1 e5=+) 21...Nd5-/+ 22.Qa3 Qg5 23.Bf3 Bd3 24.Rfe1 Nb4 25.Rac1? (better is 25.a5 c3 26.Rec1-/+) 25...e5–+ 26.Nb5 Nc2 27.Rc2 Bc2 28.Rc1 (28.Nd6 Rc7–+) 28...e4 29.Bd1 Bd3 30.Nd4 Qa5 31.Bg4 0–1. carrafurca (2275) – pcmvr (2760), net–chess.com, 2006.

5.cd5 Qd5 =.

5.Nf3 e6 6.d4 Bb4 (6...dc4 7.e3=) 7.Bd2 Nf6 (7...dc4 8.e3=) 8.Qa4 Be7 9.Bf4 (9.Ne5 Qb6 10.e3 0-0+=) 9...dc4 10.Qc4 0-0 (10...Nd5 11.Bd2=) 11.Nbd2 Na6 (11...Nd5 12.Be5=) 12.Be5 (12.Qc6 Bd7 13.Qc4 Nd5=) 12...c5= 13.Rb1 cd4 14.Nd4 (14.Bd4 Bb4=) 14...Nd7 15.Bg3 (15.Bf4 Bb4 16.Qc6 Ra7=+) 15...Nb6 16.Qb3 Qd4 17.Qb6 Qd7 (17...Nc5 18.e3 Qc3 19.Bd6–+) 18.Qb2 (18.Qa5 Rd8 19.Qc3 Nc5=) 18...Rd8=+ 19.Rd1 Bb7 (20.a3 Bd5=+). Mario Cruz (1865) – pcmvr (1840), internet, 2005.

5.cd5 cd5

6.d4 Nf6 =.

6.e3 e5 7.Bb5 (7.d4 ed4 8.Qd4 Nc6=) 7...Bd7+= 8.Qa4 Nf6 9.Nf3 Bd6 (9...e4 10.Nd4+=) 10.Bb2 (10.Ba3 Bb5 11.Qb5 Qd7 12.Qd7 Kd7 (12...Nfd7?? 13.Bd6 e4 14.Nd4+–) 13.Bd6 Kd6+=) 10...Bb5+= 11.Qb5 Qd7 12.Qd7 (12.Qe2 Nc6+=) 12...Nbd7-/+ (12...Nfd7?! 13.Nc3=) 13.Nc3 Rb8 14.Rb1 0-0 15.0-0 Rb4 16.a3 Rb3 17.d4 (17.a4 e4 18.Nd4 Rb4+=) 17...Rfb8-/+ (17...Ba3?! 18.Ba3 Ra3 19.Nb5=) 18.Ba1 Ne4 (better is 18...e4!? 19.Rb3 Rb3+=) 19.Rb3= Rb3 20.Ne4 de4 21.Nd2 Rd3 22.Ne4 Ba3 23.de5 Nc5 24.Nc5 Bc5 25.Rc1 Kf8 26.g3 Bb4 27.Kf1 Rd2 28.Bc3 Bc3 29.Rc3 Ra2 30.Rc8 Ke7 31.Ra8 a4 32.Kg2 a3 33.Kf3 Ke6 34.Ke4 Rf2 35.h4 a2-/+ 36.Ra6 Ke7 37.Ra7 Ke6 38.Ra6 Kd7 39.Ra7 Kc6 40.Ra6 Kb5–+ 41.Ra8 Kc4 42.Rc8? Kb3 43.Rb8 Kc3 44.Rc8 Kb2 45.Rb8 Kc1 46.Rc8 Rc2 (46...Rc2 47.Ra8 Kb1–+) 0–1. Fournier,Frederic (1830) – Brazoenalto (1970), Active, 2007.

6.Nf3 e6 7.e3 Bd6 8.Bb2 Nf6 9.Bb5 Bd7=+ 10.Nc3 0-0 11.a4 Bb5 12.Nb5 Nc6 13.0-0 Re8 14.Rc1 Nb4 15.Ne5 Ne4 16.d3 f6 17.Nc6 Nc6= 18.Rc6 Qd7 19.Qc2 Rac8 20.Rc1 Bc5? (better is 20...Qc6 21.Qc6 Rc6 22.Rc6 Bh2 23.Kh2 Nf2+/-) 1–0. Nguyen Thai Binh (2305) – Nguyen Duc Hoa, ch–VIE Dong Thap VIE, 2003.

6.Nf3 Bf5 7.Nd4 Bg6 8.Nc3 e5 9.Qa4 Qd7 10.Qd7 Nd7 11.Nd5 ed4 12.Nc7 Kd8 13.Na8 Bc5?? (Better is 13...Be4=) 14.d3+– Ngf6 15.g3 Re8 16.Kd2 (16.Bd2 Bb4 17.Bb4 ab4+–) 16...Bh5 17.f3 Ke7 18.Nc7 Rb8 19.Na6 Rc8 20.Nc5 Nc5 21.g4 Bg6 22.h4 h5 23.g5 Nd5 24.Bb2 Nc3 25.Bc3 dc3 26.Kc3 Nd3 27.Kd2 Nb4 28.a3 Nc2 29.Rc1 Rd8 30.Kc3 Na3 31.e4 Rc8?? 32.Kb2 Rc1 33.Kc1 f5 34.Kb2 fe4 35.Ka3 ef3 36.Ka4 Kd6 37.Rh2 Ke5 38.Rb2 Bf5 39.Ka5 Kf4 40.Rb3 Kg3 41.Rb4 Bg4 42.Ba6 f2 43.Kb6 Kg2? 44.Kc5 f1Q 45.Bf1 Kf1 46.Rb2 g6?! 47.Kd6 Bf5 48.Ke7 Kg1 49.Kf6 Be4 50.Kg7 Bf5 51.Kh6 Be4 52.Kh7 Bf5= 53.Rb6 Kg2 54.Rg6 Kh3 55.Kh6 Kh4 56.Rb6 Bc2 57.Rb4 Kg3 58.Kh5 Kf3 59.g6 Bg6 60.Kg6 Ke3 61.Kf5 Kd3 62.Kf4 Kc3 63.Re4 Kd3 64.Kf3 Kc3 65.Ke2 Kb3 66.Kd3 Kb2 67.Kc4 Ka3 68.Re2 1–0. tycho – golddim, HCL–B2378 playchess.de, 2004.

6.Nf3 Nf6 7.Bb2 e6 8.e3 (8.Nc3 Bd6=) 8...Nbd7 (8...Bd6 9.Bb5 Bd7 10.Bd7 Nbd7 11.Bf6 Qf6 12.Nc3=+) 9.Nc3 Bb7 10.Be2 Bb4 11.a3 Bd6 12.0-0 0-0 13.d4 Rb8 14.Nb5 Be7 15.Rc1 Qb6 16.a4 Rfc8 17.Qd3 Qd8 18.Ba3 Ba3 19.Qa3 Ne4 20.Na7 Rc7 21.Bd3 Ndf6 22.Ne5 (22...Qe7 23.Qe7 Re7 24.Nb5+=). Woschkat,Karl_Heinz – Behrmann,Klaus, compuserve, 1996.

6.Nf3 Nf6 7.e3 e6 8.Bb2 Nbd7 9.Nc3 Bc5 10.Na4 Bd6 11.Nd4 0-0 12.Rc1 Ne4 (12...Bb7 13.Be2=) 13.Bb5 Qh4 14.g3 Qh3 15.Rc8 Rfc8 16.Bd7 Rc7 17.Bb5 Qg2 18.Rf1 Rb8 19.Qe2 Qh2 20.Nc3 Nc3 21.dc3 (21.Bc3 Bb4=) 21...e5 22.Nf5 Bf8 23.e4 d4 ½–½. Fels,Bernhard (2160) – Walther,Joachim (2235), EU/WS/M/015 ICCF, 2009.

6.Nf3 Nf6 7.e3 Bg4 8.Ba3 (8.Bb2 Nbd7=) 8...e6 (8...e5 9.Bf8 Rf8 10.h3 Bf3 11.Qf3=) 9.Qa4 Nbd7 10.Ne5 Bf5 11.Bb5 Ba3 12.Na3 Qc7 13.Nd7 Nd7 14.0-0 Rd8 15.Rfc1 Qa7 16.Bd7 Qd7 17.Nb5 0-0 18.Rc7 (18.Qa5?! Ra8 19.Qb4 Rfb8+=) 18...Qe8 19.Qa5 Rb8 (19...Ra8!? 20.Qb4 Bd3+/-) 20.Nd6+– Ra8 (20...Qd8 21.Nf5 ef5 22.Qc3+–) 21.Qc5 Qb8 22.Rb7 Qd8 23.a4 (23.Nf5 ef5 24.d4 f4 25.ef4 Re8+–) 23...Qf6 (23...Qg5 24.f4 Qg6 25.Nf5 Qf5 26.a5+/-) 24.Rc1 Ra4?? (better is 24...Qg5 25.Nf5 Qf5+/-) 25.Nf5+– (25.Nf5 Raa8 26.Ne7 Kh8 27.Nc8+–) 1–0. Fournier,Frederic (2230) – Bock,Francis (2010), chess.com, 2009.

4.bc6 Nc6

5.Qa4 dc4=+ 6.Qc4 e5 7.Qb5 (7.Nf3 Bd6=+) 7...Nf6-/+ 8.Nc3 (8.Na3 Ne4 9.Nf3 Bc5=+) 8...Bd6 9.e3 (9.Bb2 0-0-/+) 9...0-0 10.e4 (10.Bb2 Nb4 11.Rc1 Bd7-/+) 10...Nb4-+ 11.Bd3?? (better is 11.Rb1-+) 11...Bd7 (11...Nd3?! 12.Qd3 b6 13.Bb2-/+) 12.Qc4 Rc8 (12...Nd3?! 13.Qd3 Bc5 14.Nf3-/+) 13.Qb3 (13.Kf1 Rc4 14.Bc4 Bc6-+) 13...Nd3 14.Kf1 Bb4 15.Qd5 (15.Nge2 Qb6 16.Nd1-+) 15...Nd5 16.Nd5 Qh4 17.g3 Qe4 18.f3 Qe1 (19.Kg2 Qf2) 0-1. LAME WOLF - pcmvr, internet, 2005.

5.cd5 Qd5 6.Bb2 Nf6 (6...e5 7.Nc3 Qd8 8.Nf3=) 7.e3 (7.Nc3 Qd8=) 7...Nb4 (7...e5 8.Nc3 Qd8 9.Nf3+=) 8.Nc3 Nd3 9.Bd3 Qd3 10.Qe2 Bf5 11.Qd3 (11.f3 Rd8=) 11...Bd3 12.Nge2 e6 (12...Rd8+=) 13.0-0? (13.Nf4!? Ba6 14.Nce2=) 13...Bb4 (13...Rd8 14.Rfe1-/+) 14.Rfe1 0-0 15.Nf4 Bc4 16.d3= Ba6 17.d4 Rac8+= 18.Rac1 Ne4?? 19.Ne4+= Be1 20.Re1 Rc2 21.Ba3 Rfc8 22.Bc5 Ra2= 23.Nd6 Rc6 24.Nd3?? Bd3-+ (24...Bd3 25.Nb7 a4-+) 0-1. Fournier,Frederic (1960) - Vaugeois (2065), Active (5/0), 2005.

5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qd8 7.Bb2 Nf6 8.Nf3 e5 9.d3 (9.Nb5 e4 10.Ne5 Be7=) 9...Be7 10.g3 0-0 11.Bg2 Be6 12.0-0 h6 13.a4 Nd7 14.Nb5 Rc8 15.d4 e4 16.Nd2 f5 17.Ne4 fe4 18.d5 Bf7 19.dc6 bc6 20.Nd4 (20.Nd6 Rb8 21.Nf7 Rf7+=) 20...Bf6 21.Qc1 Exerts pressure on the isolated pawn (21.Bh3 Kh8=) 21...Qb6 22.e3 (22.Rd1 Nc5 23.Bc3 Rb8=+) 22...Nc5 (22...Bd5 23.Rb1 c5 24.Nb5=) 23.Qc2 Nd3 24.Bc3 (24.Ba3 c5 25.Rab1 Qd8=+) 24...Bd5 25.Rab1 Qc5 26.Qd2 (26.f3 Bg5 27.f4 Bf6=+) 26...Ra8 (26...Qc4 27.Ba5 Bd4 28.ed4 Qd4 29.Rb4-/+) 27.Ne2 Ne5 (27...Qc4 28.f3=+) 28.Bd4 (28.Be5 Be5 29.Rfc1 Qe7=) 28...Qa3 (28...Nc4 29.Qc3 Qe7 30.Nf4=) 29.Ra1 (29.Nc3!? Rad8 30.Nd5 cd5 31.Be5 Be5 32.Qa5+/-) 29...Qb4=+ 30.Bc3 Qe7 (30...Qc4 31.Rfc1 Qd3 32.Qe1=+) 31.Nf4= (31.Ba5? Nc4 32.Bb4 Nd2 33.Be7 Be7-+) 31...Bc4 (31...Qf7 32.Nd5 Qd5 33.Qd5 cd5 34.Rad1+=) 32.Rfb1 (32.Rfc1 g5 33.Nh5 Bd5 34.Nf6 Qf6=) 32...Rfd8 33.Qb2 Bd3 34.Nd3 ed3 35.Qb7 (35.Qb3 Kf8=) 35...Qe6 (35...Qe8 36.Qb3 Qf7 37.Qf7 Nf7 38.Bf6 gf6 39.Rd1+=) 36.Rb6 c6 becomes the focus of attention (36.Qb3 Kf7=) 36...Rab8 (36...Rac8 37.Be5 (worse 37.Ba5 Nc4 38.Rc6 Na5 39.Qc8 Qc8 40.Rc8 Rc8 41.Bd5 Kf8-/+) 37...Be5 38.Rd1=) 37.Qb8 Rb8 38.Rb8 Kf7 39.Rd1 (39.Rb7 Kg8 40.Be5 Be5+=) 39...Qg4 40.Rd2 (40.Rbb1 Qa4 41.Be5 Be5 42.Rd3 Qc2+=) 40...Qc4= 41.Bb2 (41.Ba5? Qc1 42.Bf1 Nf3 43.Kg2 Nd2 44.Bd3 Qc5 45.Rb7 Ke6 46.Bd2 Qd5 47.Kf1 Qd3 48.Ke1 Bc3 49.Bc3 Qc3 50.Kf1 Qc4 51.Kg2 Qe4 52.f3 Qe3 53.Rg7 Qe2 54.Kh3 Qf3 55.Rg6 Kf5-+) 41...Nd7 42.Rb7 Bb2?? (42...Ke8 43.Bf1 Nc5 44.Bf6 gf6 45.Rb1=) 43.Rbb2?? (43.Rd7 Kf8 44.Rd8 (44.Rb2 Qc1 45.Bf1 Qb2 46.Rd3 c5=+; 44.R7d3?! Bf6+/-; 44.R2d3?! Qa4 45.Rd8 Kf7+-) 44...Kf7 45.R2d3+- (worse 45.Rb2 Qc1 46.Bf1 Qb2 47.Rd3 c5=+; 45.R8d3?! Qa4 46.Rd7 Kg8+/-)) 43...Nc5 (43...Qc1 44.Bf1 Ne5 45.Kg2-/+) 44.Bf1 (better 44.Bc6 Qc1 45.Kg2+=) 44...Qc1=+ 45.Ra2 Qc4 Attacks the isolani on a4 46.Rab2 Na4?? (better 46...g5=+) 47.Bd3?? (better 47.Rb7 Ke6 48.Rd3+-) 47...Qc1-+ 48.Bf1 (48.Kg2 Nb2 49.Rc2 Nd3 50.Rc1 Nc1-+) 48...Nb2 49.Rd7 Kf6 50.Kg2 (50.Rd6 Ke7 51.Rg6 Qc3-+) 50...a4 (better 50...Qc2 51.e4-+) 51.Ra7 (51.Rd6 Ke7 52.Rg6 Qc3-+) 51...Qc5 (better 51...Qc2 52.Ra8-+) 52.Be2 (52.Ra6-+) 52…Qa7 0-1. Valenta,Vit jr (2090) - Cerveny,M (2380), 31st Czech Rapid G1, 2020.

4.d3 cb5

5.cb5 e6 6.Bb2 Nf6 7.Qb3 Be7 8.Nf3 0-0 9.g3 Nbd7 10.a4 b6 11.d4 Bb7 12.Bh3 Rc8 13.0-0 Ne4 14.Rc1 Rc1 15.Bc1 Qc7 16.Nbd2 Rc8 17.Qb2 Nd2 18.Bd2 Qc2 19.Qc2 Rc2 20.Rc1 Rc1 21.Bc1 Bd6 22.Bg5 h6 23.Bd2 Nf6 24.Ne1 Ne4 25.Nf3 Bb4 26.Bb4 ab4 27.Ne1 b3 28.Nd3 Nc3 29.Nb2 Ne2 30.Kf1 Nd4 31.Bg4 Kf8 32.Bd1 Ke7 33.f4 Kd6 34.Nd3 f6 35.Ke1 e5 36.Kd2 e4 37.Kc3 Nb5 38.Kb3 Nc7 39.Nb2 Kc5 40.Kc3 d4 0–1. Suess – Berres, 1985.

5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qd7 7.Nf3 e6 (7...b4 8.Ne4=+) 8.e4 Nf6 9.Bb2 a4 10.a3 (better is 10.Rc1!?=) 10...b4-/+ 11.ab4 Bb4 12.Ne5? (better is 12.Qc1-/+) 12...Qc7–+ 13.Nc4 a3! 14.Ba3 (14.Na3 Bc3) 14...Bc3 15.Ke2 (15.Nd2 Qa5 16.Ra2 e5–+) 15...Ba1 16.Qa1 b5 17.Ne3 (17.Nd6 Qd6! 18.Bd6 Ra1 19.Bb8 Ng4–+) 17...b4! 18.Bb2 (18.Bb4 Ra1) 18...Ra1 19.Ba1 0-0 (better is 19...Qc1 20.Be5 Nc6 21.f4–+) 20.h4 Qc1 (21.Bf6 gf6–+) 0–1. aliwood – pcmvr, internet, 2005.

4.d3 e5

5.Bb2 Bb4 6.Nd2 Qe7 (6...d4 7.a3 Bd6 8.Ngf3=) 7.Ngf3 Nf6 (7...d4 8.e3=) 8.Ne5+= 0-0 9.bc6 Nc6 10.Nc6 bc6 11.cd5 Nd5 (better 11...cd5 12.e3 Bg4+=) 12.e3?? (12.a3 Bd6+=) 12...Re8?? (12...Ne3 13.fe3 Qe3 14.Be2-/+) 13.Be2 Ne3! 14.fe3 Qe3 A pinning theme. 15.Rf1?? (better 15.a3 Bd2 16.Qd2-/+) 15...Bg4 16.Rf2 Re7 (better 16...Be2 17.Qe2 Qd2 18.Kf1 Re2 19.Re2 Qd3–+) 17.Kf1+– Be2 (17...Bd2 18.Bg4 Qd3 19.Re2+–) 18.Re2 (18.Qe2 Qe2 19.Re2 Re2 20.Ke2 Re8 21.Kd1 Re3+–) 18...Qd3 19.Rc1?? (better 19.Nf3!? Qa6 20.Kf2+–) 19...Rae8 (better 19...Rd8 20.a3 Bd2 21.Qd2 Qf5 22.Rf2 Qb5 (22...Rd2?! 23.Rf5 Rb2 24.Rc6-/+) 23.Kg1 Rd2 24.Rd2 f6–+) 20.Kg1?? (better 20.Ne4! Qd1 21.Rd1 Re4 22.Re4 Re4 23.Rd8 Bf8 24.Ba3=+) 20...Re2–+ 21.Rc2 (21.Nf3 Qd1 22.Rd1 Rb2 23.Kh1–+) 21...Rd2 (21...Re1 22.Qe1 Re1 23.Kf2 Qe3) 22.Rd2–+ Qd2 (22...Bd2 23.Kh1 Re1 24.Qe1 Be1 25.h4 Bg3 26.Bd4 Qd4 27.h5 Qd1) 23.Qd2 Bd2 24.Kf1 (24.Bd4 Be3 25.Be3 Re3–+) 24...Bb4 (24...Re1 25.Kf2–+) 25.a3 (25.h4 Rd8 26.Be5 a4–+) 25...Bc5 (25...Re1 26.Kf2 Rb1 27.Bd4 Ba3 28.Kf3–+) 26.Bc3 (26.h3 Rb8 27.Be5 Rb1 28.Ke2 Ba3–+) 26...Rb8 (better 26...a4 27.Bb2–+) 27.Ba5 Ra8 28.Bb4 Bb4 29.ab4 Rb8 30.Ke2 Rb4 31.g3 (31.h3 Rb2 32.Kf3 c5–+) 31...Rd4 32.h4 (32.Ke3 c5 33.h3–+) 32...c5 33.Ke3 Rd8 34.g4 c4 35.h5 (35.Kf2 c3 36.Kg2 c2 37.Kg3 c1Q 38.Kg2 Rd3 39.g5 Qc2 40.Kf1 Rd1) 35...c3 36.g5 (36.h6 c2 37.Kf3 c1Q 38.hg7 Rd3 39.Ke4 Qe3 40.Kf5 Rd5 41.Kf6 Qe6) 36...c2 37.g6 (37.Kf4 c1Q 38.Kg4 Qc3 39.Kf4 Rd4 40.Kf5 Qc5) 37...hg6 (37...c1Q 38.Ke4 Qc4 39.Ke3 Rd3 40.Kf2 Qc2 41.Ke1 Rd1) 38.hg6 (38.Ke4 c1Q 39.hg6 Qc4 40.Ke3 Qc3 41.Kf4 Rd4 42.Kf5 Qc5) 38...fg6 (38...c1Q 39.Ke4 Qc4 40.Ke3 Qc3 41.Kf4 Rd4 42.Kf5 Qc5) 39.Ke2 (39.Kf3 c1Q 40.Kg2 Qd2 41.Kf3 Rd3 42.Kg4 Qb4 43.Kg5 Rg3) 39...c1Q 40.Kf3 Qc4 (40...Qc3 41.Kf4 Rd4 42.Kg5 Qg3) 41.Ke3 (41.Kf2 Rd3 42.Ke1 Qc2 43.Kf1 Rd1) 41...Rd3 42.Ke2 (42.Kf2 Qc2 43.Ke1 Rd1) 42...Qc2 43.Ke1 Rd1 0–1. aravind555 – Hedsch (1985), lichess.org, 2020.

5.Bb2 dc4 6.dc4 Qd1 7.Kd1 f6 8.e3 Bb4 9.Nc3 Ne7 10.Nge2 (10.a3 Bc5=) 10...Nd7 (10...Be6 11.a3 Bc5 12.Nc1=+) 11.Ng3 Nc5 12.Be2 Be6 13.Kc2 Nd7 (13...cb5 14.Nb5 Na6 15.Bc3=) 14.a3= Bc5 15.Nce4 (15.Nge4 Rc8=) 15...0-0-0 (15...cb5 16.cb5 Rc8 17.Kd2= (worse 17.Nc5 Nc5 18.Kd1 Na4-/+)) 16.Nc5 (16.Rhd1 b6=) 16...Nc5 17.b6 (17.bc6 Nc6 18.Rhd1 Na4=) 17...Na4 (17...Nf5 18.Bc3 Ng3 19.hg3 Bf5 20.Kb2 Bd3 21.Bg4 Kb8=+) 18.Bc1?? (better 18.Bc3=) 18...Nb6-/+ 19.Bd2 Nc4 20.Bc4 Bc4 21.Ba5 g6?? (21...Rd5 22.Bb4 Ng6 23.e4–+) 22.Bb6?? (better 22.Bd8 Rd8 23.Rhd1+=) 22...Rd3 (22...Bd3 23.Kb2 Rd7 24.Rhd1-/+) 23.e4 h5 24.Rhd1 Rd1 25.Rd1 h4 26.Ne2?? (better 26.Nf1-/+) 26...Be2–+ 27.Rd2 Bb5 28.Rd6 f5 (28...Bf1 29.Rf6 Bg2 30.Kd3–+) 29.Rf6 (29.Re6 Kd7 30.ef5 Nd5–+) 29...f4 (better 29...fe4!? 30.Bc5 Nf5 31.Rg6–+) 30.Rf7 (30.Bc5 Rh7–+) 30...Re8 31.Rh7 g5 (31...Bf1 32.g4–+) 32.Rg7 Kd7 33.Rg5 Kd6 (33...Nc8 34.Rg7 Re7 35.Re7 Ke7 36.Bc7–+) 34.Rh5 Ng6 35.Rh6 Re6 36.Rh7 Ba6 (36...c5 37.g3 hg3 38.hg3 fg3 39.fg3–+) 37.Kb3 (37.a4 c5–+) 37...c5 38.a4 Kc6 (38...Bd3 39.Rb7 Be4 40.Rc7–+) 39.a5 Kb5 (39...Bd3 40.Rc7 Kd6 41.f3 c4 42.Kc3–+) 40.Rd7 (40.Rc7 Rc6 (40...Rb6?! 41.ab6 h3 42.g3-/+) 41.Rd7 c4 (41...Rb6?! 42.ab6 h3 43.g3-/+) 42.Kc3 Rf6–+ (42...Rb6?! 43.ab6 Kc6 44.Rf7-/+)) 40...Rc6 Black prepares the advance c4 (40...Ne7 41.Rd2–+) 41.Rd2 c4 42.Kc3 Rb6?? (better 42...Rf6–+) 43.Rb2?? (better 43.Rd5 Ka4 44.ab6-/+) 43...Ka5–+ 44.Rb6 (44.Ra2 Kb5 45.Rb2 Kc5 46.Rb6 Kb6–+) 44...Kb6 45.g3 (45.Kb4 Kc6 46.Kc3 Kc5–+) 45...hg3 46.hg3 fg3 47.fg3 Kc5 48.g4 b5 49.g5 b4 50.Kb2 Kd4 (50...c3 51.Kb3 Be2 52.Kc2 Kc4 53.Kc1 b3 54.Kb1 Bd3 55.Ka1 b2 56.Ka2 b1Q 57.Ka3 Qb3) 51.Kc2 (51.Ka1 c3 52.Ka2 Bc4 53.Ka1 b3 54.Kb1 Bd3 55.Ka1 b2 56.Ka2 b1Q 57.Ka3 Kc4 58.Ka4 Qb4) 51...Ke4 (51...c3 52.Kb3 Bc4 53.Kc2 b3 54.Kd1 b2 55.Kc2 Bd3 56.Kb3 b1Q 57.Ka4 Kc4 58.Ka3 Qb3) 52.Kd2–+ Kf4 53.Kc2 Kg5 54.Kd2 Kf4 (54...c3 55.Ke3 b3 56.Kf3 c2 57.Ke3 c1Q 58.Kf3 Nh4 59.Ke4 Bc4 60.Ke5 Qf4) 55.Ke2 b3 (55...c3 56.Kf2 c2 57.Kg2 Nh4 58.Kf2 b3 59.Kg1 Kg3 60.Kh1 c1Q) 56.Kd2 Kf3 (56...b2 57.Kc2 c3 58.Kb1 Bd3 59.Ka2 b1Q 60.Ka3 Qb2 61.Ka4 c2 62.Ka5 Qb5) 57.Kc3–+ e4 58.Kd2 (58.Kd4 b2 59.Kd5 Nf4 60.Kd6 b1Q 61.Ke7 Qa1 62.Kf7 e3 63.Ke7 Qe5 64.Kf7 Qe6 65.Kf8 Qf6 66.Kg8 Ne6 67.Kh7 Qg7) 58...Kf2 (58...e3 59.Kc3 e2 60.Kb4 e1Q 61.Kc5 b2 62.Kb6 b1Q 63.Ka6 Qe3 64.Ka5 Qa7) 59.Kd1 e3 60.Kc1 e2 (60...c3 61.Kb1 e2 62.Kc1 e1Q) 61.Kb2 e1Q 62.Ka3 Qa5 (62...Ne5 63.Ka4 Qa1 64.Kb4 Nd3) 63.Kb2 Qa2 (63...Ke1 64.Kb1 Qa2 65.Kc1 Qc2) 64.Kc3 Qc2 (64...b2 65.Kb4 b1Q 66.Kc5 Qa5 67.Kd6 Qd3 68.Ke6 Qaf5) 65.Kb4 b2 66.Kc5 b1Q 67.Kd6 (67.Kd5 Qb7 68.Kd4 Qd3 69.Kc5 Qb5) 67...Qb6 68.Kd7 (68.Kd5 Bb7) 68...Qd3 (68...Qa4) 69.Ke8 Qe4 (69...Qe6) 70.Kf7 Qf5 (70...Qbb7 71.Kf6 Qbe7) 71.Kg7 (71.Kg8 Ne7 72.Kg7 Qbf6) 71...Qff6 (71...Qd4 72.Kh6 Qh8) 72.Kh6 (72.Kg8 Qbe6 73.Kh7 Nf8) 72...Nf4 (72...Qe3 73.Kh5 Qf5) 73.Kh7 Qg6 74.Kh8 Qd8 (74...Qd4) 0–1. aravind555 (1735) – Cirius (1735), lichess.org, 2020.

4.cd5 cb5

5.e4+= b4 6.d4+=.

5.e4 b4 6.Nf3 Nf6 7.Bb5 Bd7 8.Qe2 Bb5 9.Qb5 Qd7 10.Qc4 (better 10.Qe2!?=) 10...Na6=+ 11.0-0 Rc8 12.Qe2 e6 (better 12...Nc5!? 13.Ng5 h6=+) 13.d4+= Be7 14.d6 Bd8 15.Bg5 h6 (15...Qd6? 16.e5 Qd5 17.ef6 gf6 18.Bh6+-) 16.Bf6 gf6 17.e5 Bb6 (17...f5!?+/-) 18.Nbd2+- Qc6? (better 18...f5+-) 19.Ne4 fe5 (19...f5 20.Nf6 Kf8+-) 20.Ne5 (20.Ne5 Bd4 21.Nc6 Rc6 22.Rad1+-) 1-0. onur604 (2320) - Ladajs (2300), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.e4 b4 6.Nf3 Nf6 7.Qc2 Bg4 8.Bb5 Nbd7 9.0-0 (9.Ne5 Rc8 10.Qb2 Rc5 11.Bd7 Bd7+=) 9...Bf3 10.gf3 e5 11.de6 fe6 12.d4 Rc8 13.Qb3 Qb6 14.a4 Qd4 15.Qe6 Kd8 16.Be3 Qe5? (better 16...Qd6 17.Qh3 Ke7=) 17.Bb6+- Rc7 18.Qe5 Ne5 19.Rc1 (19.Rd1!? Kc8 20.Ba5 Nf3 21.Kg2 Nh4 22.Kf1+-) 19...Bd6+/- 20.Nd2 Nfd7 21.Bc7 (21.Ba5?! b6 22.Rc7 Kc7 23.Rc1 Kb8=) 21...Bc7 22.f4 Ng4 (22...Nc6 23.Bc6 bc6 24.Rc6 Bf4 25.Nc4+-) 23.Nf3 Ndf6? (better 23...Nf8 24.h3 Nh6+-) 24.e5 Ne4 (24...Rg8 25.Ra2 (worse 25.ef6 gf6 26.Bc4 Rg6+-) 25...Bb6 26.Rd2 Ke7 27.ef6 gf6 28.Rd7 Ke6 29.Rb7 Bf2 30.Kg2+-) 25.Rd1 Kc8 26.Bd7 (26.Bd7 Kb8 27.Bg4+-) 1-0. onur604 (2320) - Cheor (2305), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.e4+= e6 6.Bb5+/- Bd7 7.de6 fe6 8.Qh5 g6 9.Qe5 Qf6 10.Bb2 (10.Qb2 Bg7 11.Nc3 Nc6+/-) 10...Bg7 11.Qf6 Nf6 12.Na3 0-0 13.f3 Bb5 14.Nb5 Nc6? (better is 14...Na6!?+/-) 15.Nc7+– Rac8 16.Ne6 Nb4 (16...Rfe8 17.Ng7 Kg7 18.Rb1+–) 17.Ke2 (17.Nf8!? Nc2 18.Ke2 Na1 19.Ng6 hg6 20.Ba1 b5+–) 17...Rfe8 18.Ng7 Kg7 19.a3 Nc2 20.Rc1 (20.Ra2 Red8+–) 20...Nd4 21.Kd1 Rc1 22.Kc1 Rc8 23.Kd1 Nb3 24.Ne2 b5 25.Nc3 Nd4 26.Nd5 Nd5 27.Bd4 Nf6 28.Ke2 Rc4 29.Bb2 Kf7 30.Rc1 Rc1 31.Bc1 Ke6 32.d4 Nd7 33.Bd2 a4 34.Ba5 Nb8 35.Kd3 Kd6 36.d5 Nd7 37.Kd4 Ke7 38.f4 Nf6 39.e5 Ne8 40.Kc5 Ng7 41.g4 h5 42.h3 g5 43.f5 Nf5 44.gf5 g4 45.d6 Ke8 46.e6 gh3 47.d7 Kf8 48.d8Q Kg7 49.Qe7 (49...Kg8 50.Qf7 Kh8 51.Bc3) 1–0. Johansson,Jan_Goesta – Auvinen,Esa, Tammisaari We op, 1996.

4.cd5 cd5

5.a4 e6 6.Bb2 (6.Nf3 Bd6=) 6...Nf6=+ 7.e3 Be7 (7...Bd6 8.Nf3=+) 8.Nf3 Nbd7 9.g3 (9.Be2 0-0=) 9...b6 10.Bg2 Bb7 11.0-0 0-0 12.d4 Rc8 13.Ba3 Re8 14.Be7 Re7 15.Nbd2 Nf8 16.Ne5 (16.Rc1 Rec7 17.Rc7 Qc7=) 16...Ng6 (16...Rec7 17.Nb3=) 17.Ndf3 (17.Ng6 hg6 18.Rc1 Rec7 19.Rc7 Qc7=) 17...Rec7 (17...Ne5 18.Ne5 Rec7 19.Qf3=+) 18.Qd2 (18.Ng6!? hg6 19.Ne5=) 18...Ne4=+ 19.Qb2 (19.Qd3 Ne5 20.Ne5 f6=+) 19...Rc2 20.Qb1 Ne5 21.de5 R2c4 22.Re1 R8c7 23.Qd3 Rc3 24.Qf1 Qc8 25.Nd4 Nd2 26.Qe2 Nb3 27.Nb3 Rb3 28.Qa2 Rbc3 29.Qe2 Rc2 30.Qd1 R7c5 31.Rb1 Qc7 32.f4 R5c3 33.Ra1 Qc5 34.Qd4 Kf8 35.Rad1 Rc4 36.Qa1 R2c3 37.Kf2 Rc2 38.Re2?? R4c3–+ 39.Rd4 Re2 40.Ke2 Rc2 41.Kf3=+ f6 42.Qf1 fe5-/+ 43.fe5 Qe7 44.Qd3+= Rc4 45.Ke2 (45.Qh7 Qg5+=) ½–½. Sellmer,Dirk – Schaefer,Ruediger, Schleswig Holstein–ch, 1991.

5.a4 Nf6 6.Bb2 (6.d4 Bf5=) 6...e6 7.Ba3 (7.Be5 Nbd7 8.Nf3 Ne5 9.Ne5 Bd6-/+) 7...Ba3 8.Ra3 Nbd7 (8...0-0 9.Nf3=+) 9.d4 Nb6 (9...0-0 10.Nf3=+) 10.e3= Ne4 (10...0-0 11.Rc3=) 11.Nd2 Qe7 12.Rb3 (better is 12.Ra1!?=) 12...Nd2-/+ 13.Qd2 Bd7 (13...Na4 14.Bd3=+) 14.Qa2= 0-0 (14...Rc8 15.Qd2=+) 15.Be2 (15.Qa3!? Qf6 16.Qd6=) 15...Rfc8=+ 16.Qa1 Rc7 17.Nf3 Rac8 18.0-0 Kh8 19.Ne5= f6 20.Nf3 Be8 21.Rb2 Rc3 22.Qb1 Bg6 23.Qa1 R8c7 24.Nh4 Bd3 25.Bd3= Rd3 26.Nf3 Rdc3 27.Nd2 Nc4 28.Nc4 R7c4 29.g3 Kg8 30.Kg2 Qc7 31.Rbb1 Rc2 32.Kg1 R4c3 33.Rb2=+ Rc1 34.Qa2 Rf1 35.Kf1 Qc4 36.Kg2 Qa2 37.Ra2 b6 38.Kf3 Kf7 39.h4 h5 40.Ke2 g5 41.Kd2 Rc4 42.Kd3 Kg6 43.f3 e5 44.Ra1 ed4 45.e4 Rc3-/+ 46.Kd4 Rf3 47.hg5 de4 48.gf6 Kf6 49.Ke4 Rg3 50.Kd5 Rg6 51.Kc6 Kg7 52.Kc7 h4 53.Ra3 Rg3=+ 54.Ra2? h3?? 55.Rh2 Kg6 56.Kb6+/- Kg5 57.Ka7 Kg4 58.b6+= Rb3 59.b7 Kg3 60.Rh3 Kh3= 61.b8Q Rb8 62.Kb8 Kg4 63.Kb7 Kf5 64.Kb6 Ke6 65.Ka5 Kd7 66.Kb6 Kc8 67.Ka7 Kc7 68.a5 Kc8 69.Ka8 Kc7 70.Ka7 Kc8 71.a6 Kc7 72.Ka8 Kb6 ½–½. Motley,G – Horn,K, Detroit–ch MI clsC, 1994.

5.a4 Nf6 6.e3 e6 7.g3 Bd6 8.Bg2 0-0 9.Nh3 Nbd7 10.0-0 b6 11.Nc3 Bb7 12.Ne2 Rc8 13.Bb2 Be5 14.d4 Bd6 15.Qb3 Re8 16.Rac1 Qe7 17.Nhf4 h6 18.Rc3 Rc3 19.Bc3 Ne4 20.Be4 (20.Rc1 Rc8=) 20...de4-/+ 21.Rc1 g5 22.Ng2 e5 23.Bb2 ed4 24.Nd4 Be5 25.Nf5 Qf6 26.Be5 Ne5 (26...Re5 27.Nh6 Qh6 28.Rc7-/+) 27.Nd4 Rc8 28.Rc8 Bc8 29.Qd5 Nf3 30.Nf3 ef3 31.Ne1 Be6 32.Qd1 (32.Qf3? Qa1 33.Qe2 Qa4–+) 32...g4 33.Nd3? (better is 33.h3 gh3 34.Nd3+=) 33...Bb3–+ 34.Qc1 Ba4 35.Nf4 Bb5 (better is 35...Qf5–+) 36.Qc8= Kh7 37.Qc2 Kg8 ½–½. Holdaway,Stewart A – De Farias,Ivan, NZCCA HT corr New Zealand, 2005.

5.Bb2 a4 6.a3 Nf6 7.Nf3 e6 8.e3 Be7 9.d4 Nbd7 10.Bd3 0-0 11.0-0 Nb6 12.Nbd2 Bd7 13.Ne5 Bd6 14.f4 Qe7 15.g4 Rac8 16.g5 Ne4 17.Ne4 de4 18.Be4 (18.Nd7!? Qd7 19.Be4 Qb5 20.Rb1+=) 18...Be5 19.de5 Bb5 20.Rf2 Rfd8 21.Bd4 Nc4 22.Qb1 Na3 (better is 22...Bc6!? 23.Bh7 Kf8+/-) 23.Qb2+/- Bc4 24.Qa3 Qa3 25.Ra3 b5 26.Rb2 Rd7 27.Rc3 Rdc7 28.Bb6 Rd7 29.Bd4 Rdc7 30.Bb6 Rd7 31.Bd4 Rdc7= ½–½. Boysan,Ferit – Shipov,Sergei (2585), Internet Section, 2004.

5.Bb2 b6 6.e3 Nd7 7.d4 Bb7 8.Nf3 e6 9.Bd3 Bd6 10.0-0 Ngf6 11.Nbd2 0-0 12.Rc1 Rc8 13.Rc8 Qc8 14.Qb3 Qb8 15.Rc1 Ne4 16.Qd1 Rc8 17.h3 Nd2 18.Qd2 Bb4 19.Qd1 Qd6? (better 19...Bd6=) 20.Rc8+– Bc8 21.Qc2 Bb7? (better 21...Qb8 22.Bh7 Kf8+–) 22.Bh7 Kf8 (22...Kh8 23.a3! Ba3 24.Ng5+–) 23.a3! Ba3 24.Ba3 Qa3 25.Qc7 Qc1 (25...Qe7 26.Qb7 g6+–) 26.Qc1 1–0. DEFFM – GuestGSVX, freechess.org, 2019.

5.Bb2 d4 6.Nf3+= e5 7.e3 de3= 8.fe3 f6 9.Bc4 Nh6 10.0-0 Qb6 11.Nc3 Bb4 (better is 11...Be6 12.Qb3 Nd7+/-) 12.Nd5+– Qc5 13.Rc1 Nf5?? (13...Qd6 14.Ne5! Rf8+–) 14.Bb3 Ne3 (14...Kd8 15.Rc5 Bc5 16.d4 ed4 17.ed4+–) 15.de3 (15.de3 a4 16.Nc7 Ke7 17.Nd5 Ke8 18.Ba4+–) 1–0. Kuehnemund,Lutz (1920) – Kleine,Peter (1900), Berlin Lichtenberger op 7th, 2008.

5.Bb2 d4 6.Nf3+= e5 7.Ne5!? Bc5 8.Qa4+/-.

5.Bb2 d4 6.Nf3 e5 7.Ne5 Nf6 8.e3 (8.Nf3 d3+/-) 8...de3 9.fe3 Bd6 10.Bc4 0-0 11.Nf7 (11.0-0 Qc7 12.b6 Qe7+/-) 11...Rf7+= 12.Bf7 Kf7 13.0-0 Be6 (13...Nbd7 14.Na3+=) 14.Bf6+/- gf6 15.Qf3 Nd7 16.Qb7 Rb8 17.Qe4 Kg7?? (better 17...Rb5 18.Qh7 Ke8+/-) 18.Qe6+- Ne5 (18...Qc7 19.Qg4 Kh8 20.Qh5+-) 19.d4 Ng6 20.Nc3 (20.a4 Rb6 21.Qf5 Qe7+-) 20...Bb4 21.Ne4 Rb6 (21...Rb5 22.Rf6 Qe7 23.Qg4+-) 22.Qf5 Be7 (22...Qe8 23.a3 Be7 24.a4+-) 23.Rac1 1-0. onur604 (2320) - Samklein52 (2345), Casual Rapid game, lichess.org, 2021. (=1.b4 c6 2.c4 a5 3.b5 cb5 4.cb5 d5)

5.Bb2 Bd7 6.e3 Bf5=.

5.Bb2 Bd7 6.e3 f6 7.a4 e5 (7...Bf5 8.Nf3=) 8.Qh5 (8.f4!?+=) 8...g6= 9.Qf3 (9.Qd1 Bf5=) 9...Be6 10.Nh3 (10.Nc3 Nd7=+) 10...Nh6 11.Bd3 (11.Nc3!?=+) 11...Nd7-/+ 12.0-0 (12.e4 Nc5 13.0-0 Nf7-/+ (13...Ne4?! 14.Be4 de4 15.Qe4=+)) 12...e4 13.Be4 de4 14.Qe4 Nc5 15.Qd4 (15.Qh4 Bg7 16.Nf4 Bg4-/+) 15...Qd4 (15...Be7 16.Nf4 Bf7 17.Qd8 Rd8 18.Bc3–+) 16.Bd4 Nb3 (16...Be7 17.Nf4 Bf7 18.Bc5 Bc5 19.Rc1-/+) 17.Bf6 Na1 (17...Rg8 18.Ra2 Nc5 19.Ra1-/+) 18.Bh8=+ Nb3 (18...Nc2 19.Ng5 Bb3 20.Nc3=+) 19.Nf4 Bf5 (19...Bf7 20.d4=+) 20.e4 Bd7 (20...Bd6!? 21.ef5 Bf4 22.fg6 hg6 23.Re1 Kf7-/+) 21.Nd5+= Kf7 22.Bc3 Be6 23.Nf6 Be7 24.Nh7 Bc4 (24...Nc5 25.Bd4 Na4 26.Rc1-/+) 25.Re1 g5 26.f4 (better 26.d4!?=+) 26...gf4-/+ 27.e5 Nf5 (27...Nc5 28.Nf6–+) 28.Re4 (28.g3 fg3 29.hg3 Nc5–+) 28...Bd3–+ 29.Rf4 Bb1 (29...Ke6 30.g4 Nh4–+ (30...Bb1?! 31.gf5 Bf5 32.Nf6-/+)) 30.g4-/+ Kg6 (30...Nc1 31.Kf1 Ke6 32.gf5 Bf5 33.Nf6-/+) 31.gf5=+ Kh7 32.f6 Bc5 (32...Bf8!? 33.e6 Re8=+) 33.d4= Bb6 34.e6 Rg8 (34...Kg8 35.Rg4 Kh7 36.f7+=) 35.Kf2 Rc8 36.f7 Nd4 (36...Bg6 37.Ke1+–) 37.Bd4 (37.Rd4? Ba2 38.Kg2 Bd4–+) 37...Bd4 38.Rd4 Ba2 39.Rf4 (better 39.Rd7!? Kg7 40.Rb7 Be6 41.Ra7+–) 39...Kg7+= 40.Rg4 Kh7 41.Rf4 Kg7 42.Rg4 Kh7 43.e7 (43.Re4 Kg7 44.Re2=) 43...Bf7= 44.Rd4 Rc7 45.Re4 Be8 46.h4 Kg7 47.b6 Rc5 (47...Rc6 48.Re5 Rb6 49.Ra5–+) 48.Ke2 (48.Ke3 Kf7–+) 48...Kf7 49.Kd3 Bc6 50.Rf4 (50.e8Q Be8 51.Rf4 Ke6–+) 50...Ke7 51.h5? (51.Kd2–+) 51...Rh5 0–1. DEFFM – GuestLWQV, freechess.org, 2018.

5.Bb2 Bd7 6.e3 f6? 7.Qh5+– g6 8.Qd5 Qc7 9.Bc4 e6 10.Qd4 (10.Qe4 e5 11.Qd5 Bg4+–) 10...Bc5 (better is 10...Bd6 11.Nf3 e5+–) 11.Qf6?? (better is 11.Qe4+–) 11...Nf6–+ 12.Bf6 0-0 13.Bh4 (13.Bc3 Be3 14.Be6 Be6 15.de3–+) 13...Be3! 14.Na3 (14.fe3 Qc4) 14...Bc5 (14...Bf2!? 15.Kd1 Bh4 16.Rc1–+) 15.Bg3 (15.Rc1 Qe5 16.Ne2 Ba3–+) 15...Qc8 (better is 15...Bf2 16.Kd1 Bg3 17.hg3–+) 16.Nc2 Bf2! 17.Bf2 Qc4 18.Ne3 Qb5 19.Nf3 (19.Ne2 Nc6 20.Nc3 Qd3–+) 19...Na6 (19...Bc6 20.a4 Qd3 21.Ne5–+) 20.a4 Qb2 (better is 20...Qd3 21.Bg3–+) 21.Rd1 (21.0-0 Qb4 22.Nc2 Qe7–+) 21...Nc5 (better is 21...Ba4 22.0-0 Bd1 23.Nd1–+) 22.Nc4 (22.0-0 Ba4 23.Rb1 Qg7–+) 22...Qb3 (better is 22...Nd3 23.Kf1 Qb3 24.Ne3–+) 23.Nce5 (23.Bc5 Qc4 24.Bf8 Rf8–+) 23...Nd3 24.Ke2 (24.Nd3 Qd3 25.Be3 Ba4–+) 24...Ne5 (better is 24...Nf4 25.Ke1 Ba4 26.Rc1–+) 25.Ne5 Rf2 (better is 25...Ba4 26.Nf3–+) 26.Kf2 Ba4 (26...Rf8 27.Nf3–+) 27.Rde1 (27.Ra1 Rf8 28.Nf3 Bc6–+) 27...Qd5 28.Kg3 (28.Nf3 Rf8 29.h4 Qd2 30.Re2 Qd4 31.Re3 e5–+) 28...Rf8 (28...Qd2 29.Nf3 Qd6 30.Kf2–+) 29.Nf3 Bc6 30.Rhf1 (30.Re3 Qd6 31.Kh3 Qf4–+) 30...Qd3 31.Rf2 Bf3 (better is 31...Qf5!? 32.Ree2 Qf4 33.Kh3–+) 32.gf3 Qd6 33.f4 (33.Kg2 a4 34.Rfe2 a3–+) 33...Qd3 (better is 33...g5!? 34.Kg2 Rf4 35.Rf4 Qd2 36.Kf1 Qf4 37.Kg1–+) 34.Re3 Qf5 35.h4 b6 36.Re5 (36.d4 a4 37.Ref3 h5–+) 36...Qd3 (better is 36...Qe5 37.fe5 Rf2 38.Kf2 a4–+) 37.Kg4 (37.Re3 Qd6–+) 37...Qd4 38.Rfe2 Qf4 39.Kh3–+ Qf3 40.Kh2 Rf4 41.Kg1 Rg4 (42.Kh2 Rh4 43.Kg1 Rh1#) 0–1. MasterofDisaster – sad, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Bb2 Nd7 6.e3 Ngf6 7.Nf3 g6 8.d4 Bg7 9.Bd3 0-0 10.Nbd2 Nb6 11.a4 Bf5 12.Bf5 gf5 13.0-0 Rc8 14.Ba3 Nc4 (14...Ne4 15.Ne4 fe4 16.Nh4=) 15.Nc4+= dc4 16.Nh4 Qd7 17.Qf3 Qd5? (better 17...f4+=) 18.Nf5+- Qf3 19.Ne7 Kh8 20.gf3 Rcd8 (20...Rc7+-) 21.Rfc1 Rfe8 22.Rc4 Nd5 (22...h5 23.Nf5 Rg8 24.Kf1+-) 23.Nd5 Rd5 24.Rc7 Rf5 (24...b6 25.Rf7 Rg5 26.Kh1+-) 25.Rb7 Rf3 26.Ra7 h5 (26...Bh6 27.Re1+-) 27.b6 Rg8 28.Kf1 Bh6 29.Ke2 Rf6 30.Rb1 Rg2 (30...Rb8 31.b7 Re6 32.d5+-) 31.Ra8 Kh7 32.b7 Rff2 33.Kd3 Rd2 34.Kc4 Rc2 35.Kb5 Rg5 36.Bc5 (36.Bc5 Rg1 37.Rb3+-) 1-0. onur604 (2320) - vjakov (2200), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.Bb2 f6 6.e3 e5 7.d4 e4 8.f3 Bb4 9.Nc3 Qc7 10.Rc1 Nh6 11.a3 Bc3 12.Rc3 Qd7 13.fe4 de4 14.Qc2 0-0 15.Bc4 Kh8 16.Qe4 Re8 17.Qf4 Nf5 18.Be2 1–0. Machete99 – guest1038, ICC, 2002.

5.Bb2 f6 6.e3 e5 7.Qh5 g6 8.Qh4 Be6 9.f4 Nd7 10.fe5 fe5 11.Qd8 Rd8 12.d4 e4 13.Ne2 Bd6 14.Nec3 Nb6 15.a4 Nf6 16.Be2 Ke7 17.0-0 Rhf8 18.Nd2 Rc8 19.Bd1 Ng4 20.Bg4 Bg4 21.Rf8 Kf8 22.Rf1 Ke7 23.h3 Be6 24.Kf2 Bb4 25.Ndb1 Nc4 26.Ba1 Rf8 27.Ke2 Rf1 28.Kf1 Ne3 29.Kf2 Nc4 30.Ke2 Kf6 31.Nd2 Nd2 32.Kd2 Kg5 33.Ke3 Kh4 34.Ne2 g5 35.Bc3 Bc3 36.Nc3 Kg3 37.Ne4 de4 38.Ke4 Kg2 39.d5 Bd5 40.Kd5 Kh3 41.b6 g4 42.Kd6 g3 43.Kc7 g2 44.Kb7 g1Q 45.Ka6 Qb1 46.b7 h5 47.Ka7 h4 48.b8Q Qb8 49.Kb8 Kg4 50.Kb7 h3 51.Kb6 h2 52.Ka5 h1Q 53.Kb6 Qa8 54.a5 Kf5 55.a6 Ke6 56.a7 Kd6 0–1. Trkn – epiglotis, itsyourturn.com, 2000.

5.d4 Bf5 6.Nc3 e6 7.a3 Nf6 8.e3 Bd6 9.Bb2 0-0 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Nbd7 12.Nf3 Nb6 13.e4 de4 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 Qe7 16.0-0 Nc4 17.Qe2 Rfc8 (worse is 17...Na3 18.Qd3 Nb5 19.Qb5+/-; 17...Nb2?! 18.Qb2 Rfd8 19.Rfe1+=) 18.a4 Rc7 19.Ne5 Rac8 20.Nc4 Rc4 21.Rfc1 Rc1 22.Bc1 Qh4 23.f4 Bf4 24.Bf4 Qf4 25.Rd1 h6 26.g3 Qf5 27.Rf1 Qd5 28.Qf2 Rc7 29.b6 Rd7 30.Rc1 Qd4 31.Rc8 Kh7 32.Qd4 Rd4 33.Rc7 Kg6 34.Rb7 Ra4 35.Ra7 Rb4 36.b7 a4 37.Kf2 a3! 38.h4 a2! 39.Ra2 Rb7 40.Kf3 Rb3 41.Kf4 Rb4 42.Ke5 Rb3 43.Kf4 h5 44.Ra5? f6 0–1. Juscamayta Zuegel,Tupac Amaru (2135) – Dieckmann,Daniel (1980), Baden Wuerttemberg–chB, 2005.

5.d4 Bf5 6.Nf3 e6 7.a4 Nd7 8.Ba3 Ba3 9.Ra3 Qe7 10.Rb3 Ngf6 11.e3 Nb6 12.Rb2 (12.Nc3 Rc8=+) 12...Rc8 13.Bd3?? (better 13.Ne5=+) 13...Bd3–+ 14.Qd3 (14.Ne5 Bb1 15.Rb1 Ne4–+) 14...Rc1 (14...Rc1 15.Ke2 Rh1–+) 0–1. wvmaniac (2665) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

5.d4 Nf6 =.

5.e3 b6 6.a4 Bb7 7.Nf3 Nd7 8.Bb2 e6 9.d4 Bd6 10.Nbd2 (10.Bd3 Bb4 11.Nbd2 Ngf6+=) 10...Rc8 11.Bd3 Qc7 (11...Qe7 12.0-0=) 12.0-0 Ne7 13.h3 (13.Rc1 Qb8+=) 13...f5 (13...0-0 14.Rc1 Qb8 15.Qe2=) 14.Qe2 0-0 15.Rfc1 Qb8 16.Nf1 (16.Ng5 e5 17.de5 Be5 18.Be5 Qe5+=) 16...Nf6 17.Ng5 Ne4 (17...Rc1 18.Rc1 Bc8 19.Nd2+=) 18.Ne6+= Rfe8 (18...Rf6 19.Rc8 Bc8 20.Nf4+/-) 19.Be4 (19.Qh5 Nf6 20.Qd1 Ne4+/-) 19...fe4 (19...de4 20.Rc8 Rc8 21.Qh5+=) 20.Qg4+/- Ng6 21.Ng5 Rc1 22.Rc1 Bc8?? (better 22...Nh8+/-) 23.Qh5+- h6 (23...Bf5 24.Qh7 Kf8+-) 24.Qg6 hg5 (24...Bf5 25.Qf5 hg5 26.Qd5 Kh8+-) 25.Qg5 (better 25.Qe8 Kh7 26.Rc8 Qc8 27.Qc8+-) 25...Be6 26.Rc6 Rf8 (26...Bf7 27.Ng3 Bg3 28.Qg3 Qg3 29.fg3+-) 27.Ng3 Bg3 28.Qg3 (28.Re6 Bf2 29.Kh1 Be3 30.Qe3 Rf1 31.Qg1 A) 31...Rg1 32.Kg1 Qg3 33.Rc6-+ (33.Rb6?? Qb3 34.Rb8 Kf7 35.Rb7 Kf6 36.Rb6 Kf5-+); B) 31...Qf8-+; 28.fg3?! Re8+-) 28...Bd7 (28...Qg3 29.fg3 Kf7 30.Ba3+-) 29.Qb8 Rb8 30.Rd6 Be8 31.Rd5 Bf7 32.Re5 Bb3 33.Re4 Ba4 34.Re5 Bb3 (34...Rc8 35.d5+-) 35.Ba3 (35.Re7!? Bf7+-) 35...Bc4 36.f4 Kf7 (36...Rd8 37.Kf2+-) 37.g4 (37.Re7 Kf6+-) 37...Rc8 (37...Re8 38.Rf5 Kg8 39.Kf2+-) 38.h4 (38.Re7 Kg8 39.Bd6 g6+-) 38...Be2 (38...Re8 39.Rf5 Kg8 40.Kf2+-) 39.g5 Rc3 40.Bd6 Rb3 41.Kf2 Bb5 42.h5 Rb2 43.Kg3 Be2 (43...Kg8 44.g6 Rb3+-) 44.Re7 (44.g6 Kf6 45.Be7) 44...Kg8 45.h6 (45.g6 Bb5 46.Rf7 Rg2 47.Kg2 Bc6 48.Kg3 a4 49.Rf8) 45...Rb3 (45...gh6 46.gh6 Bd3 47.e4 Be4 48.Re4+-) 46.Rg7 Kh8 47.Re7 (47.g6 Re3 48.Kf2 Rf3 49.Ke2 Rh3 50.Re7 Rh2 51.Kd3 Rh3 52.Ke4 Re3 53.Ke3 b5 54.Re8) 47...Bc4 (47...Bd3 48.Kg4 Rb5+-) 48.Be5 (48.g6 Re3 49.Re3 Bf7 50.gf7 Kh7 51.f8Q Kg6 52.Re6 Kh7 53.Qg7) 48...Kg8 49.h7 Kf8 50.Bf6 (50.Bf6 Re3 51.Re3 Kf7 52.h8Q Kg6 53.Qg7 Kf5 54.Re5) 1-0. zembelek (2060) - kundera (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2014. (=1.b4 a5 2.b5 c6 3.c4 cb5 4.cb5 d5)

5.e3 b6 6.Bb2 Bd7 7.Nf3 Nf6 8.Nc3 e6 9.Qb3 Bc5 10.a3 0-0 11.d4 Bd6 12.Bd3 Bc8 13.0-0 Bb7 14.Rac1 Nbd7 15.Rfd1 Qe7 16.Qc2 (16.Rd2 Rfc8=) 16...Ne4 (16...Ba3 17.Ba3 Qa3 18.Ne5=+) 17.Ra1 (17.Ne4!? de4 18.Be4 Be4 19.Qe4 Ba3 20.Ba3 Qa3 21.Rc7+=) 17...Ndf6 (17...Rac8=) 18.Qb1 (18.Na4 Rac8 19.Qe2 Nd7=) 18...Rac8 (18...Nc3 19.Bc3 Ba3 20.Qb3-/+) 19.Ne2 Rc7 (better 19...Ng4 20.Rf1 Rc7=+) 20.Rc1? (20.Ne5 Nd7=) 20...Rfc8 (better 20...Rc1!? 21.Bc1 Ng4-+) 21.Rc7=+ Rc7 22.Ne5 Rc8 (22...Nd2 23.Qa2=+) 23.Ng3 (23.Qd1 Ne8=) 23...Qc7 (23...Ng3 24.hg3 Ne4 25.Ra2=+) 24.Qd1 Be5 (24...Ng3!? 25.Rc1 Qe7 26.Rc8 Bc8 27.hg3 Bb7=) 25.de5+= Nd7 26.f3 (better 26.Rc1 Qd8 27.Rc8 Qc8 28.Nh5+=) 26...Ng3-/+ 27.hg3 (27.Rc1 Qb8 28.Rc8 Bc8 29.hg3 Ne5-/+) 27...Ne5 28.f4 Nd3 29.Qd3 Qc4 (29...Qd6-/+) 30.Qd2? (30.Qd4 f6 31.Qb6 Qe4=+) 30...Qc2 (30...Qb5 31.Bd4-+) 31.Qd4 (31.Qc2 Rc2 32.Bd4 a4=+) 31...f6 (better 31...e5 32.fe5 Qe2-+) 32.f5?? (better 32.Rc1 Qe4 33.Rd1=+) 32...e5-+ (32...ef5 33.Rc1 Qe4 34.Rc8 Bc8 35.a4-/+; 32...Qf5 33.g4 Qc2 34.Rc1 Qc1 35.Bc1 Rc1 36.Kh2=) 33.Rc1 (33.Qb6 Qb2 34.Rf1-+) 33...ed4 (better 33...Qc1 34.Bc1 Rc1 35.Kh2 ed4 36.ed4 Rd1-+) 34.Rc2 Rc2 35.Bd4 Rc1 36.Kh2 (36.Kf2-+) 36...Ra1 (36...a4 37.g4-+) 37.Bb6?? (better 37.Ba1 Bc8 38.g4=+) 37...Ra3-+ 38.Bd4 a4 39.Kh3 Rb3 40.Kg4 (40.g4 Rd3 41.Ba1 d4-+) 40...Rb5 (better 40...Rb4 41.Kf3 Rd4 42.ed4-+) 41.Kf4 (41.Kf3 Rb4 42.Ba1 a3-+) 41...a3 (41...Rb4 42.g4-+) 42.g4 a2 (42...Rb4 43.Kg3 Rd4 44.ed4-+) 43.g5 (43.Kf3 Rb4 44.Ba1 d4 45.e4 Ba6-+) 43...fg5 (43...Rb4 44.gf6 a1Q 45.fg7 Rd4 46.ed4 Qd4 47.Kg3 Qe5 48.Kf3 d4 49.Kg4 Be4 50.g3 Qf5 51.Kh4 h5 52.g4 Qg4) 44.Kg5 Rb1 (44...Rb4 45.Bc3-+) 45.g4 a1Q 46.f6 (46.Ba1 Ra1 47.Kf4-+) 46...Qa6 47.Kf5 (47.Be5 gf6 48.Bf6 h6 49.Kg6 Rh1 50.e4 Qe6 51.e5 Qg4 52.Bg5 Qg5) 47...gf6 (47...Rf1 48.Kg5 Qd6 49.f7 Rf7 50.Kh4 Qh2 51.Kg5 Qh6) 48.g5 (48.Kf4 Rf1 49.Kg3 Rg1 50.Kh4 Qe2 51.Kh3 Qg4 52.Kh2 Qg3) 48…Rf1 (48...Rf1 49.Kg4 Qe2 50.Kh4 Qh2 51.Kg4 Bc8) 0-1. ClayPigeons (2215) - DanielJarlskov (2205), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.e3 b6 6.Nf3 Bf5 7.Bb2 Nf6 8.Nc3 e6 9.d4 Bd6 10.Bd3 Bg6 11.0-0 Nbd7 12.h3 Qe7 13.a4 Rc8 14.Rc1 0-0 15.Bg6 hg6 16.Qd2 Rc4 17.Rc2 Rfc8 18.Rfc1 Bb4 19.Qd3 Bc3 20.Rc3 Qb4 21.Rc4 dc4 22.Qa3 Ne4 23.Qb4?? (Better is 23.Qa2=) 23...ab4–+ (24.Ba1 c3–+) 0–1. rondino – Mayor, playchess.de, 2003.

5.e3 d4 6.Bb2 de3 7.fe3 e6 8.Nf3 Nf6 9.Be2 Be7 10.0-0 0-0 11.Qc2 h6 12.Nc3 Nbd7 13.Rac1 Nb6 14.Ne4 Nbd5 15.a3 Ng4 16.Qd3 f5 17.Nc3 f4 (17...Bf6 18.Qb1+/-) 18.Nd5 (18.Qg6 Ndf6 19.h3 fe3 20.hg4 ed2+–) 18...ed5 19.Nd4 Bg5 20.h3 Ne5 21.Qc3 fe3 22.Rf8 Qf8 23.Rf1 Qe8 (23...Qe7 24.Nc2 Ng6 25.de3+=) 24.de3 (24.Nf3 Nf3 25.Bf3 d4 26.Bd5 Kh7 27.Qd3 Kh8 28.Qd4 Qe7+–) 24...Qg6+= 25.Nf3 Nf3 (better is 25...Bh3 26.gh3 Nf3 27.Kh1 Bf6+/-) 26.Rf3 (26.Bf3 Bf6 27.Bd5 Kh8 28.Qc7 (28.Rf6?! Qf6 29.Qf6 gf6+–) 28...Bh3 29.Qb7+–) 26...Bf6= 27.Qd2 Qb1 28.Bc1 Be6 29.Bd3 Qa1 (29...Qb3 30.Bf1 Rc8 31.e4-/+) 30.Rf1= Rc8 31.Kh2 Qe5 32.Kg1 d4 33.e4 (33.ed4 Qd4 34.Kh1 Rc3=) 33...Bh3 (33...Bg5 34.Qb2 Qg3 35.Bg5 Qd3 36.Rf3 Qe4 37.Bd2–+) 34.Rf6 (better is 34.gh3!? Qg3 35.Qg2 Qd3 36.Bh6-/+) 34...gf6–+ 35.gh3 Qg3 36.Kf1? (36.Kh1 Qh3 37.Kg1 Qg3 38.Kh1 Qf3 39.Kg1 Rc1 40.Qc1 Qg3 41.Kh1 Qh3 42.Kg1 Qd3 43.Qc8 Kf7 44.Qd7 Kf8 45.Qd8 Kg7 46.Qd7 Kh8 47.Qc8 Kh7 48.Qf5 Kg7 49.Qd7 Kg6 50.Qf5 Kf7 51.Qd7 Kg6 52.Qf5 Kf7 53.Qd7=) 36...Qh3 (36...Rc3 37.Ke2 Qh2 38.Ke1 Qg1 39.Ke2 Rc1–+) 37.Ke1?? (37.Kg1 Qg3 38.Kh1 Qf3 39.Kg1 Rc1 40.Qc1 Qg3 41.Kh1 Qh3 42.Kg1 Qd3 43.Qc8 Kf7 44.Qd7 Kf8 45.Qd8 Kg7 46.Qd7 Kh8 47.Qc8 Kh7 48.Qf5 Kg7 49.Qd7 Kg6 50.Qf5 Kf7 51.Qd7 Kg6 52.Qf5 Kf7 53.Qd7=) 37...Qh1 38.Bf1 Qe4 39.Kd1 Qf3 40.Ke1 Re8 41.Be2 (41.Qe2 Re2 42.Be2 Qc3 43.Bd2 Qa3 44.Bc4 Kg7 45.Ke2–+) 41...Qh1 (41...d3 42.Qa2 Kh8 43.Kd1 Re2 44.Qg8 Kg8 45.Bd2 Qf1 46.Be1 Qe1#) 42.Kf2 Qh4 (better is 42...Qh2 43.Kf1 Re2 44.Qe2 Qh1 45.Kf2 Qc1 46.Qg4 Kf7 47.Qd7 Kg6 48.Qb7 Qe3 (48...Qa3 49.Qg2 Kf7 50.Qd5 Ke7 51.Qe4 Kd6 52.Qd4 Ke7 53.Qe4 Kf8 54.Qa8 Kf7 55.Qd5 Kg7 56.Qg2 Kh7 57.Qb7 Kg6 58.Qg2 Kf5 59.Qd5 Kg4 60.Qe4 Kh5 61.Qf5 Kh4 62.Qe4 Kh5 63.Qf5 Kh4 64.Qe4 Kh5=) 49.Kf1 Qd3 50.Ke1 Qc3 51.Kd1 d3 52.Qe4 Kf7 53.Qb7 Ke6 54.Qb6 Ke5 55.Qe3 Kd5 56.Qf3 Kd6 57.Qg3 Kd7 58.Qg4 Kc7 59.Qf4 Kb7–+) 43.Kf1 Qh3 ½–½. Otte,Marco – Ten Thije,Hens, Wag.Intcomp, 2002.

5.e3 Bd7 6.a4 e6 7.Bb2 Nf6 8.Be2 h6 9.Nf3 Bd6 10.h3 b6 11.0-0 0-0 12.Be5 Be5 13.Ne5 Qc7 14.f4 (14.d4 Qd6+=) 14...Ne4= 15.Bf3 f6 16.Ng6 Rf7 (16...Rd8!?=) 17.Be4+/- de4 18.Nc3 f5 19.Rc1 Qd6 20.Ne5 Rf6 21.Ne2 g5 (21...Qd5 22.d3 ed3 23.Qd3 Qd3 24.Nd3+–) 22.g3 (22.d4 ed3 23.Rc3 Be8+–) 22...Qe7 (22...gf4 23.Nc4 Qc7 24.Nf4+/-) 23.Rc7 Qg7? (better is 23...Qd8!? 24.Qc2 Rf8+–) 24.Kh2 (24.d3 Kf8+–) 24...g4 (24...Qe7 25.Qa1 Rf8 26.Ng6+–) 25.h4 (25.d3 ed3 26.Qd3 gh3 27.Nd7 Nd7 28.Rd7 Qf8+–) 25...Rf7 (25...Qe7 26.Qa1 Rf8+–) 26.Nf7 Qf7 27.Qc2 Qe8 28.Rc1 h5 (28...e5 29.d3 ed3 30.Qd3+–) 29.Qc3 Qd8 (29...Qf8 30.Qd4 Kf7 31.Qb6+–) 30.Qe5 (30.Qd4 Qf8 31.Qb6 Qb4 32.Rd7 Nd7 33.Qe6 Kf8 34.Qd7 Qe7 35.Rc8 Rc8 36.Qc8 Qe8 37.Qf5 Kg8 38.Qd5 Kg7+–) 30...Kf7 31.Nd4 Qf6 32.Qd6 Qe7 (32...Kg6 33.Qb6 e5 34.Nc6+–) 33.Qb6 Kf6 (33...e5 34.fe5 f4 35.ef4+–) 34.Qb7 Qb4 35.R1c2 e5 36.Nc6 Qa4 37.Nb8 Qb5 (37...Ra6 38.Nd7 Ke7 39.Nc5 Ke8 40.Qc8) 38.R2c6! (38.Qa8?! Qe2 39.Kg1 Qe1 40.Kg2 Qe2 41.Kh1 Qf1 42.Kh2 Qf2 43.Kh1 Qf1 44.Kh2 Qf2 45.Kh1 Qf1=; 38.Rd7?! Qe2 39.Kg1 Qe1 40.Kg2 Qe2 41.Kh1 Qf1 42.Kh2 Qf2 43.Kh1 Qf1 44.Kh2 Qf2 45.Kh1 Qf1=) 38...Bc6 (38...Kg7 39.Rd7 Kg8 40.Rc8) 39.Rc6 1–0. mikebaldini (1715) – saig23 (1745), gameknot.com, 2016.

5.e3 Bd7 6.Nf3 f6 (6...Nf6!?+=) 7.Bd3 e5 (7...Nh6 8.Qc2+/-) 8.Ne5!+- fe5?? (better 8...Nh6 9.Nf3 Bf5 10.Bf5 Nf5+-) 9.Qh5 Ke7 10.Ba3 (10.Ba3 Kf6 11.Qf3 Kg5 12.Bf8+- (12.Qf8?! Qf8 13.Bf8 Kh6+-); 10.Qe5 Be6 11.Bf5 Qb6 12.Ba3 Kd8 13.Bf8 Bf5 14.Qf5 Nd7 15.Bg7 Ne7+-) 1-0. DEFFM – GuestHMJM, freechess.org, 2021.

5.e3 e6 6.Nf3 Nd7 7.d4 Nb6 8.Bb2 (8.Ba3 Ba3 9.Na3 Qd6+=) 8...Nf6= 9.Bd3 Bd7 10.Nbd2 Bd6 11.a4 Qe7 12.0-0 0-0 13.Ne5 Rfc8 14.Qb3 Bb4 15.Ndf3 (15.Ba3 Ba3 16.Qa3 Qa3 17.Ra3 Rc7+=) 15...Ne8 (15...Ne4 16.Rac1=) 16.Nd7 Nd7 17.Ba3 Nb6 18.Ne5 f6 19.Nf3 Nc4 (19...Ba3!? 20.Ra3 Rc7=) 20.Bb4+= Qb4 21.Qb4 ab4 22.Rfb1 Ned6 23.Rb4 Ra5 24.Kf1 Rca8 25.Bc4 dc4? (better is 25...Nc4!? 26.Ne1 Nb6+=) 26.Nd2+– Rb5 27.Rb5 (worse is 27.ab5 Ra1 28.Rb1 Ra2-/+) 27...Nb5 28.Nc4 Nc3 29.a5 b5 30.Nd6 b4 31.Nc4 Kf8 32.Ke1 Ke8 33.Kd2 Kd7?? (better is 33...Ne4 34.Kc2 Nf2+–) 34.Nb6+– (34.Nb6 Ke7 35.Na8 Ne4 36.Ke1+–) 1–0. Fournier,Frederic (1795) – Henk_Karssen (1800), rated blitz game (5/12), 2002.

5.e3 Bf5 6.Bb2 e6 7.Nf3 Nd7 8.Be2 h6 9.Nc3 Rc8 10.0-0 Ngf6 11.Rc1 Bd6 12.d3 0-0 13.Qb3 Nc5 14.Qd1 Bh7 (14...Qe7 15.h3=) 15.Na4 Nfd7 16.Nc5 Nc5 17.a4 Qe7 18.Rc3 (18.Bc3 Rfe8=) 18...Rfe8 (18...Bg6 19.g3=) 19.Qa1= e5 20.d4 ed4 21.Nd4 Be5 22.Bg4 Rcd8 23.h3 Nd3 24.Ba3 Nb4 (24...Qf6 25.Rb3=) 25.Qd1 Be4 26.Qd2 (26.f3 Bg6 27.f4 Bd6=) 26...Bb8 (26...f5 27.Bd1 (27.Nf5? Bf5 28.Bf5 Qf6 29.Bb4 ab4–+) 27...Qf6 28.f4 Bd4 29.ed4=) 27.Qe2 (27.Rfc1 Qd6 28.g3 Qg6=) 27...g6 (27...Be5 28.Rd1=) 28.Qd2 (28.Rfc1 Bd6 29.Qd2 Qe5=) 28...h5= 29.Bd1 Qd6 (29...Rc8 30.Rc8 Rc8 31.g3+=) 30.f4 Ba7 31.Bb2 Bb6 32.Be2 Na2 33.Rb3 Rc8 34.Kh2 f6 35.Kg1 Nb4 36.Rc1 Rc1 37.Qc1 Bc5 38.Qd2 Kh7 39.Bd1 b6 40.Kh2 Rg8 41.Bf3 Rc8 42.Ne2 Bf3 (42...Bc2 43.Ra3+=) 43.gf3= Qe7 44.Kg2 Bd6 45.Rc3 Rg8 46.Rc1 g5 47.f5 h4 48.Bd4 Bc5 49.Kf1 (49.Qc3 Na2 50.Bc5 Qf7=) 49...Qd6 50.Kg1 Kg7 51.f4 (51.Kg2 Kf7=) 51...Kf7 52.Kh2 Re8 53.Rg1 Qc7 54.Rg4 (54.Rc1 Qe7=) 54...Qe7 (54...Re4 55.Kg1=) 55.fg5 fg5 56.Qc3 Bd4 57.Nd4 Qe3 58.Qc7 Re7 59.Qb6 Qf2 60.Rg2 Qf4 61.Kh1 Re1 62.Rg1 Rg1 63.Kg1 Qg3 64.Kf1 Qh3 65.Kg1 Qg3 66.Kh1 Qe1 67.Kg2 Qe4 68.Kh3 Ke7 69.Qc5 Kf7 70.Qc7 Ke8 71.Qc8 Ke7 72.Qc5 Kd7 73.b6 Na6 74.Qc3 Ke7 75.b7 Kf7 ½–½. yzerman123 (2330) – bla_ner (1990), gameknot.com, 2015.

5.e3 Bf5 6.Bb2 e6 7.Nf3 Nf6 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Bd6 10.d4 0-0 11.Nbd2 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bg6 14.f4 f5 (14...Rc8!?+=) 15.Rc1 Rc8 16.Nf3 Rc1 17.Qc1 Qb8 18.Qd2 Rc8 19.Rc1 (worse is 19.Qa5 Rc2 20.Ba3 Ba3+= (20...Re2 21.Bd6 Qd6 22.Qd8 Be8 23.Qe8 Nf8 24.Ng5 Ra2 25.Rc1+–)) 19...Rc1 20.Qc1 Qc7 21.Qc7 Bc7 22.Ba3 Be8 23.Ng5 Bf7 24.Kf2 h6 25.Nf3 Be8 26.Bc5 b6 27.Ba3 Nf6 28.Ne5 (28.Ke1!?=) 28...Ne4+= 29.Ke1 Nc3 30.Nc6 Na2 31.Ne7 Kh7 32.Kd2 Nb4 33.Bb4 ab4 34.Nc6 Bc6 35.bc6 Kg8 36.Kc2 Kf8 37.Kb3 g5 38.Kb4 gf4 39.ef4 Bf4 40.g3 Bc7 41.Kb5 Ke7 42.Ka6 Kd8 43.Kb7 f4 44.gf4 Bf4 45.h3 Bc7 46.Bg4 e5 ½–½. Plock,Joerg (1695) – Meier,Klaus (1750), Mecklenburg VP LL, 2004.

5.e3 Nf6 6.Bb2 e6 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.a4 Ne4 11.Nc3 f5 (11...Nd6 12.d3+=) 12.Nd4 (12.Rc1 Nc3 13.Bc3 f4+=) 12...Ndc5 (12...Qb6 13.Qc2+=) 13.f4 Nc3 14.Bc3 Ne4 15.Bb2 Bb4 16.Nf3 Bd7 17.Ra2 (17.Rc1 Rc8+=) 17...Rc8 18.Bd4 Bc5 19.Be5 (19.Bc5 Rc5 20.Rc2 Qe7+=) 19...Qe7 20.Qb3 Bb4 21.Ba1 Rc7 22.Be5 Bd6 23.Bd4 Rfc8 (23...Nc5 24.Qd1+=) 24.Bb6+= Rc1 25.Ba5 g5 (25...Nc5 26.Qb2 Rf1 27.Bf1+=) 26.fg5 Ng5 27.Ra1 (27.Ng5 Qg5 28.Bb4 Bb8+/-) 27...Nf3 (27...Nh3! 28.Kh1 Nf2 29.Kg1 Nh3 30.Kh1 Nf2 31.Kg1 Nh3=) 28.Bf3+= Ra1 29.Ra1 Kf7 30.Bh5 Kg7 31.Bc3+/- Kh6 32.Bf3 Rg8 33.Qd1+= f4? 34.Qe2 Qg5 35.e4+– e5 36.ed5 Bc5 37.Kf1 Bh3 38.a5 Re8? 39.d3 (39...Bd7 40.a6+–; 39.d4 e4 40.Be4+–) 1–0. Margraf,A – Schindler, Schwabenliga, 1992.

5.e3 Nf6 6.Nf3 g6 7.d4 Bg7 (7...Bf5 8.Be2=) 8.Bd3 0-0 9.0-0 Nbd7 10.Nbd2 Nb6 11.Ba3 Bf5 (11...Bg4 12.Rc1+=) 12.Bf5+/- gf5 13.Nh4 Qd7 (13...f4!?+/-) 14.Qf3+- e6 15.Bf8 Bf8 (15...Rf8 16.Qe2+-) 16.Qe2 a4 17.Nhf3 Ne4 18.Ne4 de4 19.Ne5 Qd5 (19...Qe8 20.Rfc1 Nd5+-) 20.Qh5 Bg7 (20...f6 21.Qf7 Kh8 22.Rfc1+-) 21.Qf7 Kh8 22.Rac1 Rf8 23.Qe7 Nc8 24.Nf7 Kg8 25.Qg5 Qb5 (25...Qd7 26.Ne5 Qd8 27.Qd8 Rd8+-) 26.Nh6 Kh8 27.Rc7 (27.Rc7 Qd7 28.Rd7+-) 1-0. onur604 (2320) - epiphany90 (2555), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.Nf3 Bd7 =.

5.Nf3 Nd7 6.Nc3 Ngf6 7.Ba3 g6 (7...Nb6 8.Rc1=) 8.Rc1 Bg7 9.Qb3 (9.d3 0-0=) 9...Nb6 10.e3 0-0 11.Be2 (11.d4 Bf5=) 11...Re8 12.0-0 e5 13.d4 ed4 14.Nd4 Ne4 15.Rfd1 Nc3 (15...Bd7 16.Ne4 (16.Nd5? a4 17.Qd3 Nd5–+) 16...de4 17.Qc3=) 16.Qc3+= Bd7 17.Qd2 Qg5 (17...Rc8 18.Nb3+=) 18.Nf3 Qe7?? (better is 18...Qd8+/-) 19.Be7+– (19...Re7 20.Rc7+–) 1–0. Trokenheim,Marek – guest772, ICC, 2004.

5.Nf3 Nd7 6.d4 Ngf6 7.Nc3 e6 8.a3 b6 9.e3 Bd6 10.Bd3 Bb7 11.Bb2 0-0 12.0-0 Qc7 13.Rc1 Qd8 14.Qc2 Re8 0-1. DarkKnightsPawn (2145) - pfmcm (2150), ChessWorld.net, 2012.

5.Nf3 Bf5 6.Bb2 e6 7.Nc3 Nf6 8.Rc1 Bd6 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.h3 Nbd7 12.e3 Rc8 13.d4 Nb6 14.Bd3 Nc4 15.Bc4 Rc4 16.Rc2 Qc7 17.Qd3 Be7 18.Ke2 Rh5 19.Rcc1 Qd7 20.a3 Rh4 21.a4 b6 22.Qc2 Ne4 23.Qb3 Rb4 24.Qa2 Bd6 25.Ne4 Re4 26.g3 Be5 27.Rhd1 Bg3 28.fg3 e5 29.g4 ed4 30.Bd4 Qd6 31.Kf1 Qg3 32.Rc8 Ke7 33.Qg2 Qg2 34.Kg2 Ra4 35.Bb6 Ra2 36.Kg3 a4 37.Rd5 Ke6 38.Rd3 f5 39.Bc5 Rc2 40.b6 Rb2 41.Rd6 Kf7 42.Rdd8 fg4 43.Rc6 Re3 44.Be3 gh3 45.Bc5 Rb3 46.Kg4 Rg3 47.Kg3 g5 48.Rf8 1–0. mtrc – Caissa, internet, 2002.

5.Nf3 Bf5 6.Nc3 e6 7.e3 Nf6 8.Be2 Bd6 9.Nd4 Bg6 10.f4 Nbd7 11.0-0 0-0 12.Bb2 Nc5 13.d3 Qd7 14.Na4 Na4 15.Qa4 Bc5 16.Ba3 Bd4 17.Qd4 Rfc8 18.Qa4 b6 19.Rac1 Ra7 20.Qd4 Rac7 21.Qb6 Rc2 22.Rc2 Rc2 23.Rf2 Ra2 24.Qa5 h6 25.b6 Qc6 26.Qa7 Ra1 27.Rf1 Ra3 28.Qa3 Qb6 29.d4 Be4 30.Rc1 h5 31.Rc8 Kh7 32.Bd3 h4 33.Ra8 Qc6 34.Ra6 Qc7 35.Ra7 Qc6 36.Rf7 Bd3 37.Qd3 Kh6 38.Qd2 Qa4 39.Qe1 Kg6 40.Re7 Kf5 41.Rg7 Qb3 42.Rg5 Ke4 43.Re5 Kd3 44.Re6 Ne4 45.f5 h3 46.gh3 Ng5 47.Qf1 1–0. marekt – BjarneT, GameColony.com, 2002.

5.Nf3 Bf5 6.d3 Nf6 7.Bf4 e6 8.e3 Bb4 9.Nbd2 0-0 (9...Nbd7 10.a3 Bc3 11.Rc1-/+) 10.a3 Be7 (10...Bc3 11.Ra2=+) 11.Be2 Nbd7 12.Nh4 Bg6 13.Ng6 hg6 14.0-0 e5 15.Bg3 a4 (15...Qb6 16.a4=) 16.Nf3+= Qb6 (16...e4 17.de4 de4 18.Nd2+=) 17.Ne5+/- Qb5 18.d4 Qa5 19.Nd7 Nd7 20.Rb1 Nf6 (20...b6 21.Qd3+/-) 21.Rb7+– Ba3? (better is 21...Qd8+–) 22.Qd3 Bb2 23.Rb2 Ne4 24.Rb5 Qa7 (24...Qd2 25.Rd5 Qd3 26.Bd3 Ng3 27.hg3+–) 25.Rd5 Nf6 (25...Ng3 26.fg3 a3 27.Ra1+–) 26.Rb5 a3 (26...Qe7 27.Bf3 Ra7 28.Bb8+–) 27.Bf3 1–0. marre (2075) – SDR84 (1960), GameColony.com, 2003.

5.Nf3 Bg4 6.Ne5 h5 7.Ng4 hg4 8.Bb2 Nd7 9.e3 f5 10.d4 e6 11.Nd2 Kf7 (11...Bd6 12.h3=) 12.Rc1 Ngf6 13.h4 g5 14.g3 Bd6 15.Bd3 gh4 16.gh4 a4 17.Be2 Rh5 18.Bd3 Qh8 19.Qe2 (19.Rc3 Rh4 20.Rh4 Qh4-/+) 19...Nb6 20.Qf1 a3 21.Ba1 Rh4 22.Rh4 Qh4 23.Qg2 (23.Nb3 g3 24.Nc5 gf2 25.Ke2 Rc8 26.Qf2 Qf2 27.Kf2 Na4–+) 23...Rh8–+ Black intends g3 24.Bc3 Na4 25.Ba1 g3 26.fg3 Bg3 27.Kd1 Nb2 (27...Qh1!? 28.Qh1 Rh1 29.Nf1 Bd6–+) 28.Bb2-/+ ab2 29.Rb1 Ng4 30.Qf3 (better 30.Qe2!?-/+) 30...Nf2–+ 31.Kc2?! (31.Ke2 Ne4 32.Kd1 Nc3 33.Kc2 Nb1 34.Kb1–+) 31...Rc8 32.Bc4 Ne4 (32...dc4?! 33.Qb7 Rc7 34.Qf3–+; 32...Rc4?! 33.Nc4 dc4 34.Qb7 Kf6 35.Qa8=+ (35.Rb2 Ne4 36.Qe4 Qe4 37.Kd1 c3 38.Kc1 Qe3 39.Kb1 Qe1 40.Kc2 Qd2 41.Kb3 cb2 42.Kc4 b1Q 43.Kc5 Qbc2 44.Kb6 Qc7 45.Ka6 Qa2; 35.Kb2?? Nd3 36.Kc3 Qh2–+)) 33.Ne4 Qe4 (33...Qe4 34.Qe4 Rc4 (34...de4?! 35.Kb3-/+) 35.Kb2 fe4–+) 0–1. pierred (2825) – jessamine, net–chess.com, 2016.

5.Nf3 Bg4 6.Ne5 Bh5 7.g4 Bg6 8.Ng6 hg6 9.Bg2 e6 10.a4 Bd6 11.h3 Nd7 12.Nc3 Ngf6 13.Bb2 Qb6 14.Rc1 Rc8 (14...Rd8 15.g5 Nh7 16.h4=) 15.e3 (15.Nd5!? Rc1 16.Nf6 Nf6 17.Qc1+/-) 15...0-0 16.0-0 Bb8 17.Ne2 Rc1 18.Qc1 Re8 19.Ba3 Ne5 20.f4 Nc4 21.Bb2 Nd7 22.Bd4 Qd6 23.Qc3 f6? (23...Ndb6 24.Ra1 (24.Bg7?! Na4 25.Qd4 Qb4=+) 24...Rc8 25.g5=) 24.Qc2 (24.d3!? Ncb6 25.Qa5 Bc7+–) 24...Kf7 25.Rc1 e5 26.Bb2 Ba7? (better is 26...Nb2!? 27.Qb2 Kg8+=) 27.Bd5!+/- Kf8?? 28.Bc4 ef4 29.Qg6 Re7 30.Qh5 Re6 31.Be6 Qe6 32.Ba3 (32...Bc5 33.Bc5 Nc5 34.Qc5 Kg8 35.Qc8 Qc8 36.Rc8 Kf7 37.Rc7 Ke8 38.Nf4+–; 32.Rc8 Ke7 33.Re8 Kd6 34.Ba3 Bc5 35.Re6 Ke6 36.Nf4 Kd6 37.Qd5 Ke7 38.Bc5 Nc5 39.Qc5 Kd7 40.Qd5 Ke8 41.Qg8 Kd7 42.Qg7 Kd6 43.Qb7 f5 44.Qb6 Kd7 45.gf5 Ke7 46.f6 Ke8 47.Qc7 Kf8 48.Ne6 Ke8 49.f7) 1–0. Weigel,Hans_Juergen (1955) – Ahlberg,Guenter (2175), 4sen.Nds. Bevensen op, 2001.

5.a4 e5

6.Ba3 Ba3 7.Na3 Nf6 8.e3 0-0 9.Nf3 (9.d4 e4=+) 9...Re8 (9...Bg4 10.d4 Bf3 11.gf3=+ (worse 11.Qf3 Qc7 12.Qd1 Qc3 13.Ke2 Qb2 14.Kf3 Ne4-+)) 10.Be2 b6 (10...d4 11.d3=+) 11.d4= Nbd7 12.de5 Ne5 13.Ne5 Re5 14.0-0 Bb7 (14...Bf5 15.Nc2=) 15.Nc2 Ne4 16.Bd3 Rc8 17.Nd4 Nc5 0-1. foytik (2000) - Snipy (2200), Rated Blitz game, lichess.org, 2015. (=1.b4 c6 2.c4 a5 3.b5 cb5 4.cb5 d5)

6.Bb2 Bd6 7.d4 e4 =+.

6.Bb2 Bd6 7.Nf3 Qe7 8.Nc3 Nf6 9.Rc1 0-0 10.g3 (10.e3 Nbd7=+) 10...Nbd7 11.Bg2 d4 12.Nb1 Nc5 13.d3 Be6 14.Nbd2 Nfd7 15.0-0 Nb6 (16.Rc5 Bc5 17.Ne5 Rad8-/+) =. Grund,Karl – Meyer,F, 1970.

6.Bb2 Bd6 7.g3 Nf6 8.Bg2 0-0 9.Nf3 d4 10.0-0 Nbd7 (10...Be6 11.Qc2=+) 11.d3 Nc5 12.Na3 (12.e3 de3 13.fe3 Re8=) 12...Be6=+ 13.Nd2 (13.Nc4 Bc4 14.dc4 Qc7=+) 13...Nd5 (13...Bd5 14.f4=+) 14.Nac4=+ f5 (14...Rc8 15.Nd6 Qd6 16.Rc1=) 15.Nd6 (15.Rc1 Rc8=) 15...Qd6 16.Nc4 Qc7 17.Rc1 b6 (17...Nb6!? 18.Nb6 Qb6=) 18.e3+/- de3 19.fe3 (19.Be5 ef2 20.Rf2 Qd8+/-) 19...e4+= 20.de4 fe4 21.Rf8 Rf8 22.Qd4 Nb3 (22...Na4 23.Nb6 Ndc3 24.Rc3 Nc3 25.Qc3 Qc3 26.Bc3 Bb3 27.Be4 a4+–) 23.Qe4+/- Re8 (23...Nc5 24.Be5 Qf7 25.Qc2+/-) 24.Rf1 (24.Rd1 Nf6 25.Bf6 gf6+–) 24...Nf6 (24...Nc5 25.Qd4 Rd8 26.Ne5+/-) 25.Bf6 gf6 26.Rf4 (26.Qc6 Qc6 27.Bc6 Bc4 28.Be8 Bf1 29.Kf1 Nc5=) 26...Qc4 27.Qc4 Bc4 28.Rc4 Nc5 29.Kf2 Kg7 30.Kf3 Rd8 31.Ke2 Rd6 32.Bh3 Rd5 33.Bg4 Re5 34.Bf3 Re7 ½–½. Martine,Jean_Christophe – Olej,Emil, corr ICCF EU–M–GT–282, 1991.

6.Nf3 Bd6 7.d4 =+.

6.Nf3 e4=+ 7.Nd4 Nf6 (7...Bd6 8.Ba3=+) 8.e3 (8.Ba3 Ba3 9.Ra3 Bg4=) 8...Bc5= 9.Bb2 0-0 (9...Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2=) 10.Be2 Nbd7 (10...Qc7 11.d3=) 11.0-0 (11.d3 Qe7=) 11...Nb6 (11...Bd6 12.d3=) 12.Qc2 (12.d3 Bd6=) 12...Bb4 (12...Bd6 13.d3=) 13.d3 Be6 (13...Bd7 14.Nc3=) 14.Ne6 (14.Nc3 Rc8=) 14...fe6 15.Be5 (15.Nc3 Rc8 16.Rac1 d4 17.ed4 Bc3 18.Bc3 Nfd5=) 15...Rc8=+ 16.Qb2 ed3 17.Bd3 Nc4 (17...Ng4 18.Bg3=+ (18.Bg7?? Qc7 19.g3 Qg7 20.Qg7 Kg7–+)) 18.Bc4 Rc4 19.Na3 Rc5 (19...Re4 20.Bd4=+) 20.Nc2= Rc4 21.Nb4 Rb4 22.Qe2 Qd7 (22...Ne4 23.Rac1 Rf5 24.Bc7=) 23.Rfc1 Rc8 24.Rc8 Qc8 25.Bf6 gf6 26.Qd1 Rc4 27.h3 Qc5 (27...Qc7 28.Rb1=) 28.g3 (28.Qh5 Kg7=) 28...e5 (28...Qc7 29.Rb1=) 29.Qf3+= Kg7 30.Rd1 Rc1 31.Qg4 Kh8 (31...Kh6 32.Rc1 Qc1 33.Kg2+=) 32.Rc1 Qc1 33.Kg2 Qc7 34.h4 Qe7 (34...Qd8 35.h5 h6 36.Qg6+–) 35.h5 (better 35.Qc8 Kg7 36.b6+–) 35...Qf7? (better 35...h6+=) 36.h6+– f5 37.Qg5 Qf8 38.g4 f4 (38...e4+–) 39.Qe5 Kg8 40.Qd5 Kh8 41.Qe5 Kg8 42.Qg5 Kh8 (42...Kf7 43.Qf4 Kg8 44.Qf8 Kf8+–) 43.ef4 Qe8 (43...Qh6 44.Qh6 Kg8 45.Qe6 Kf8 46.f5 Kg7 47.Qe7 Kg8 48.f6 h5 49.Qg7) 44.Qg7 1–0. DEFFM – MosesG, freechess.org, 2018.

5.a4 Bf5

6.Bb2 Nd7 7.e3 e6 8.Nf3 Ngf6 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.d3 Rc8 12.Nbd2 b6 13.Nd4 Bg6 14.Nc6 Qe8 15.Nf3 Nc5 16.Bf6 gf6 17.h3 Kh8 18.Nh4 Rg8 19.Ng6 Rg6 20.d4 Ne4 21.Bd3 Qd7 22.Be4 de4 23.d5 (23.Qh5 Rcg8 24.g3 Qc7=) 23...e5 (better is 23...ed5!? 24.Qh5 Rg5-/+) 24.Kh2+= Rcg8 25.Rg1 f5 26.Qd2 f4 (better is 26...f6!?=) 27.ef4+/- ef4 28.Qd4 f6?? (28...R8g7 29.Qe4 f3 30.g3 Rh6–+) 29.Qe4+– Rh6 30.Qf3?? (better is 30.Qe6 f3 31.g3+–) 30...Rg3!-/+ 31.fg3 (31.Qg3 fg3) 31...fg3 32.Qg3 Bg3 33.Kg3 Rg6 34.Kf4 Qd5 35.Rad1 Qb3 36.Rd8 Kg7 37.Rd4?? (better is 37.Rd7 Kh6 38.g4–+) 37...Qg3 38.Ke4 f5 39.Kd5 Qd6 40.Kc4 Qc5 41.Kd3 Rg3 42.Ke2 Qc2 43.Kf1 Ra3 44.Rd7 Kh6 45.Rd6 Kg5 46.h4 Kf4 47.g3 Ke4 48.Re6 Kd5 49.Re5 Kc4 50.Re4 (50.Rg2 Ra1 51.Re1 Re1 52.Ke1 Qg2 53.g4–+) 0–1. hal1958 – golddim, playchess.de, 2003.

6.Bb2 e6 7.Nf3 Nf6 8.e3 Bd6 (8...Nbd7 9.Be2=+) 9.Nd4 (9.Be2!?=) 9...Bg6=+ 10.Be2 0-0 11.Nc3 Ne4 12.Ne4 Be4 (better is 12...de4 13.h4 h6=+) 13.d3?? (13.0-0 Qg5 14.f3 Qh6=) 13...Bg6?? (better is 13...Bg2 14.Bf3 Bh1 15.Bh1 Nd7–+) 14.Bh5 (14.h4 h6=) 14...e5 (14...Qg5!? 15.Bg6 Qg6=) 15.Bg6+= hg6 (15...fg6? 16.Ne6 Bb4 17.Kf1+–) 16.Nf3 e4 (16...Nd7 17.0-0=) 17.Nd4 (17.de4!? de4 18.Qd4 Bb4 19.Nd2 Qd4 20.Bd4+=) 17...Bb4 18.Ke2 (18.Kf1 Nd7=) 18...Qg5 (18...Nd7 19.de4 de4 20.Nb3=+) 19.g3 (better is 19.Kf1!?=) 19...Nd7-/+ 20.de4 de4 21.Qb3? (21.f4 Qh6-/+) 21...Ne5 (better is 21...Nc5 22.Qc2 Qh5 23.Kf1 Nd3–+) 22.Ne6?? (22.Qd5 Qg4 23.Kf1–+) 22...Qg4–+ 23.Kf1 Nd3 (23...Qh3 24.Ke2 fe6 25.Be5 Qg2 26.Qe6 Kh7–+) 24.Bg7 (24.Nd4 Qh3 25.Ke2–+) fe6 25.Bf8 Rf8 26.h3 Rf2 27.Kg1 Qg3 0–1. Scirocco – forteress, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.e3 e6 7.Nf3 Bb4 (7...Nf6 8.Bb2=+) 8.Bb2= Nf6 9.Nh4 (9.Be2 0-0=) 9...Bb1 10.Rb1 (< 10.Qb1 Bd2 11.Kd2 Ne4 12.Ke1 Qh4-/+) 10...0-0 11.Be2 Ne4 12.Nf3 Nd7 13.0-0 Rc8 14.d3 (14.Bd4 Nb6=) 14...Nc3=+ 15.Bc3 Rc3 16.d4 Nb6 17.Ra1 (17.Rb3 Rc8=+) 17...Qc7 (17...Qf6 18.Bd3=+) 18.Ne5 (18.Bd3 Rc8=+) 18...Rc8 (18...Bd6 19.Nf3-/+) 19.Nd3 (19.Bd3 f6 20.Nf3 Bd6=+) 19...Bd6-/+ 20.f4 Nc4 21.Rf3 Na3 22.Ra2 Qc4 23.Rb2=+ Rc2 24.Rc2 Qc2 25.Qc2 Rc2 26.Rf2 Nc4-/+ 27.Bf1 Ne3 28.Rc2 Nc2 29.Nc5 b6 30.Nb3 Bf4 31.g3 Be3 32.Kg2 Nd4 33.Nd4 Bd4 34.Bd3 Bc5 35.Kf3 g6 36.g4 f5 37.gf5 ef5 38.h4 Kg7 39.h5 Kh6 40.hg6 hg6 41.Bb1 Kg5 42.Bd3 Kf6 43.Bc2 g5 44.Bd3 Ke5 45.Bc2 g4 46.Kg2 f4 47.Bg6 Be3 48.Bh5 g3 49.Kf3 Kd4 50.Bf7 Kc5 51.Bg6 Kb4 52.Bc2 Kc3 53.Bb1 d4 54.Be4 d3 (55.Bd3 Kd3–+) 0–1. Rush,Bradley – Valdir,Jorge, IECG CUP95, 1995.

6.Nf3 Nf6 =+.

5.Bb2 Bf5

6.e3 e6 7.Be2 Nf6 8.Nc3 Nbd7 9.Nf3 Bd6 10.Nh4 Bg6 11.Na4 Nb6 (11...Rc8!? 12.d3 Bb4 13.Kf1 Qe7=+) 12.Rc1+= 0-0 13.Ng6 hg6 14.Nb6 Qb6 15.h4 (15.Qc2 Qd8+=) 15...Bb4 (15...Ne4 16.a3=) 16.a3+= Be7 17.Bd3 Rac8 18.Rc8 Rc8 19.h5 gh5 (worse 19...Nh5 20.Rh5 gh5 21.Qh5+–) 20.Rh5 Qc7 21.Rh1 e5 (21...Bd6!? 22.f4 d4+=) 22.Bf5 Rd8 23.Qf3 g6?? (better 23...Bd6+–) 24.Qh3+– Nh5 25.Bg6! fg6 26.Qe6 Kf8 27.Qg6 Bf6 28.Rh5 (28.Rh5 Qf7 29.Qf7 Kf7 30.Rh7 Ke6 31.Rb7+–; 28.Qh5?! Qc2 29.Bc3 b6+–) 1–0. Silent Move (2115) – Nimzovitch (1810), redhotpawn.com, 2019.

6.e3 e6 7.Nf3 Nd7 8.d4 Bb1 (8...Rc8 9.Nc3+=) 9.Rb1= Bb4 10.Nd2 Qe7 11.Bd3 Ngf6 12.0-0 0-0 13.Nb3 b6 (13...a4 14.Nd2=) 14.a4 Rac8 15.Qe2 Bc3 16.Rfc1 Qb4 17.Bc3 Rc3 18.Rc3 Qc3 19.Qc2 Qc2 20.Bc2 Rc8 21.Rc1 Kf8 ½–½. Fournier,Frederic – Godebert,Florian, Train France (FRA), 1999.

6.e3 e6 7.Nf3 Nf6 8.Nc3 Nbd7 9.d4 Nb6 10.Ne5 Bd6 11.f4 (11.Rc1 Rc8=) 11...Nfd7 (11...Bb4 12.Rc1-/+) 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Be5 14.fe5 Nc4 15.Bc1 Qh4 (15...f6!?=+) 16.g3= Qh3 17.Qf1 (17.e4 Ndb6=) 17...Qg4 18.Qf4 Qg6 19.0-0 0-0 20.e4 Ndb6 (20...f6 21.ef6 Nf6 22.Qg5 Qg5 23.Bg5 Ne4 24.Ne4 de4 25.Rac1=+) 21.ed5 ed5 22.Qf3 Rad8 23.Bf4 h6 24.Rac1 a4 25.Nd5 Rd5 26.Rc4 Nc4 (better 26...Rb5!? 27.Rc5 Rc5 28.dc5 Nd7 29.Qb7 Nc5=) 27.Qd5+/- Qd3 28.e6?? (better 28.Re1!?+/-) 28...fe6?? (better 28...Qf1! 29.Kf1 Ne3 30.Be3 fe6 31.Ke2 ed5-+) 29.Qe6= Kh8 30.d5 Qd4 31.Kg2 Rf6 32.Qc8 (better 32.Qe8!? Kh7 33.Re1=) 32...Kh7-/+ 33.Qb7 Qe4 34.Kg1?? (better 34.Kf2 Ne3 35.Qd7 Nf1 36.Kf1-+) 34...Qd4 (better 34...Ne3 35.d6 Qb7 36.Be3 Rf1 37.Kf1 Qb5 38.Kf2 Qb2 39.Kf3 Qa2-+) 35.Kg2-/+ Qe4 36.Kg1 Qd4 (better 36...Ne3 37.d6 Qb7 38.Be3 Rf1 39.Kf1 Qb5 40.Kf2 Qb2 41.Kf3 Qa2-+) 37.Kg2= ½-½. jhonores (2245) - christianscho (2255), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 e6 7.e3 Nd7 8.Be2 Ngf6 9.0-0 (9.Nh4 Bb1 10.Rb1 Rc8=) 9...Bd6 (9...Rc8 10.Nc3=) 10.Nd4 Bg6 11.f4 0-0 12.d3 (12.Nc3 Nb6=) 12...e5 (12...Qe7 13.Qd2=) 13.fe5 (13.f5 ed4 14.Bd4 Qc7+=) 13...Be5 14.Nd2 (14.h3 Re8+=) 14...Re8+= 15.Rf2 Nc5 (15...a4 16.Rc1+=) 16.Nf1 Qd7 17.Rb1 Ne6 (17...a4 18.Nc2 Bb2 19.Rb2+=) 18.Ne6 (18.Qa4 Nd4 19.Bd4 Bd4 20.Qd4 Rac8=) 18...Qe6+= 19.Bf3 Bb2 20.Rbb2 Rac8 21.Rbc2 h6 (21...Rc2 22.Qc2 b6 23.Qb3+=) 22.a4= Qd6 (22...Qe5 23.Rc8 Rc8 24.Rc2 Rc2 25.Qc2=) 23.Rc8 Rc8 24.Rc2 Re8 (24...Rc2 25.Qc2 Qa3 26.Be2=) 25.Rc1 Qa3 26.Be2 Re7 27.Rc8 Kh7 28.Qc2 b6 (28...Qb4 29.Rc3=) 29.Rc6 Re6 30.Rc7 Qb4 ½–½. Pommerel,Wim – De Ruiter,Ton (2125), corr NED, 1998.

6.e3 Nd7

7.Nc3 e6 8.Be2 Rc8 9.Rc1 Ngf6 10.Nf3 Bd6 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 hg6 13.Rc2 Ne5 14.Na4 Nc4 15.Qc1 Rh2 16.Rh2 Bh2 17.g3 Bg3 18.d3 Bf2 19.Kf2 Ne4 20.de4 Qh4 ½–½. Thoma,Theo – Kruimer,Wim, corr TKM/A008, 1999.

7.d4 e6 8.Bd3 (8.Ba3 Ne7=+) 8...Bd3 9.Qd3 Bb4 10.Bc3 Bd6 11.Nf3 Ngf6 12.Ne5 (12.0-0 Rc8=) 12...Be5=+ 13.de5 Ne4 14.0-0 Nc3 (14...Qc7 15.Qd4=+) 15.Qc3 Rc8 16.Qb2 Qc7 17.Na3 (17.f4 0-0=+) 17...0-0 (< 17...Ne5 18.Rfc1 Nc4 19.Qg7+=; 17...Qe5?! 18.Qd2-/+) 18.Rfc1 Qe5 19.Qe5 Ne5 20.Rc8 Rc8 21.Rd1 Nd3 22.g3 Nb4 23.e4 Na2 24.ed5 Nc3 25.Rd2 ed5 26.Nc2 Rc5 27.Nd4 a4 28.Rd3 a3 29.Nb3 a2 30.Na1 Nb5 31.Rd1 Nc3 32.Rd2 Rb5 33.Rd3 Rb1 34.Kg2 Ra1 35.Rc3 Rg1! 36.Kf3 Kf8 (37.Ra3 a1Q 38.Ra1 Ra1–+) 0–1. Panke,Wolfgang – Kruse,Hartwig, corr, 1991.

7.d4 Ngf6 8.Nf3 h6 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 e6 11.0-0 Bd6 12.Nbd2 0-0 13.a4 Qe7 14.Rfc1 Rfc8 15.Rc8 (15.Bc3 Rc7=) 15...Rc8+= 16.Rc1 Rc1 17.Bc1 Nb6 18.Nb3 (18.Qb3!?=) 18...Bb4-/+ 19.Qc2 Ne4 20.Ne5 Nc3 (20...Na4 21.Qc8 Kh7-/+) 21.Ba3? (better is 21.Nc5!?+=) 21...Nba4–+ (21...Ba3?! 22.Qc3 Qb4 23.Qb4 Bb4 24.Nc5 Bc5 25.dc5=; 21...Nca4?! 22.Bc1-/+) 22.Bb4 Qb4 23.Nd3 (23.f3 Qb5 24.Nc5 Qb2 (24...Nc5?! 25.Qc3 f6 26.dc5 fe5 27.Qe5 Qc5 28.Qe6 Kh7 29.Qf5 Kh8 30.Qe5–+) 25.Qb2 Nb2 26.Nb7 a4–+) 23...Qb5 24.Ndc5?? (24.Ndc1 b6–+) 24...b6 (better is 24...Ne2 25.Kh1 Nd4–+) 25.Na4 Na4 0–1. Fournier,Frederic – Molet,Asher, Open Paris FRA, 2000.

7.Nf3 Qc7 8.Be2 (8.Nc3 Qd6+=) 8...Ngf6 9.Nh4 Bc2 10.Qc1 Rc8 11.Nc3 Bg6 12.Qd1 Ne5 (12...Nb6 13.Rc1 Qd6 14.d3=) 13.Ng6 hg6 (13...Ng6!? 14.Rc1 Qd7+=) 14.Rc1+/- Qd7 15.Nd5! Nd3 (15...Qd5 16.Rc8 Discovered attack (16.Rc8 Deflection; 16.Rc8 Overloading); 15...Nd5 16.Be5 Discovered attack (16.Rc8 Decoy)) 16.Bd3 Rc1 (better 16...Nd5!? 17.Rc8 Qc8+-) 17.Nf6 (17.Bc1?! Qd5 18.Qc2 e6+/-; 17.Qc1?! Nd5 18.Bc4 e6+/-) 17...ef6 18.Qc1 (18.Bc1?! Qd3 19.Qg4 Kd8+= (19...Qb5?? 20.Qc8 Ke7 21.Ba3 Qb4 22.Bb4 ab4 23.Qb7 Ke6 24.d4+-)) 18...Qd3 19.Qc8 Qd8 20.Qb7 Bd6 21.Qc6 Ke7 22.b6 Rh5 23.Bd4 Qb8 24.b7 Rg5 (24...a4 25.g4 Rh8+-) 25.f4 Rh5 26.Bb6 (26.0-0 Rh8+-) 26...a4 (26...g5 27.fg5 fg5 28.Ba5+-) 27.Qe4 Kf8 28.Qc6 Ke7 29.g4 (29.0-0 Qe8 30.Rc1 Qc6 31.Rc6 Bb8+-) 29...Rh8 30.Bc5 (30.Qa4?! Qb7 31.Qa7 Qa7 32.Ba7 g5 33.fg5 fg5+-) 30...Rd8 (30...Bc5 31.Qc5 Kd7 32.Qd4 Ke7 33.Qe4 Kd8 34.Ke2+-) 31.Ke2 Rd7 (31...Bc5 32.Qc5 Qd6+-) 32.Bd6 Rd6 33.Qc8 (33.Qa4?! Qb7 34.Rg1 g5+-) 33...Rd8 34.Rc1 g5 (34...Rc8 35.bc8Q (35.bc8B? Qb5 36.Ke1 Qb2-+; worse 35.bc8N Kf8=+) 35...Qc8 36.Rc8+-) 35.Rc7 Ke8 36.Qb8 Rb8 37.Rc8 (37.Rc8 Kd7 38.Rb8+-) 1-0. onur604 (2320) - barquero (2120), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

7.Nf3 Rc8 =.

7.Nf3 f6 8.Be2 (8.Nh4 Be6+=) 8...e5= 9.Nh4 Be6 10.0-0 Ne7 11.f4 e4 12.Bh5 (12.Bd4 Rc8+=) 12...g6= 13.Bg4 Bg4 14.Qg4 Bg7 15.Nc3 f5 16.Qe2 0-0 17.d4 (17.Na4 Bb2 18.Nb2 Nc8=+) 17...Nb6 18.a4 Nc4 19.Ba3 Na3 20.Ra3 Nc8 21.g3 Nb6 22.Rc1 Nc4 23.Ra2 Rc8 24.Nd1 Qb6 (24...Rf7 25.Rac2 Rfc7 26.Ra1-/+) 25.Rac2=+ Rc7 (better 25...Qe6!?=+) 26.Nb2+= Rfc8 27.Nc4 dc4 28.Rc4 Rc4 29.Rc4 Rd8 30.Qc2 Bd4? (better 30...Qe6!?+/-) 31.ed4+- Rd4 32.Kg2 e3? (32...Rd8+-) 33.Rc8 Kg7 34.Rc7 Kh6 (34...Kh8 35.Nf3 e2+-) 35.Nf5! gf5 36.Qf5 Rd2 37.Kh3 Qg6 (37...Rh2 38.Kh2 Qg6 39.Qf8 Kh5 40.Qe7 Kg4 41.Kg2 e2 42.Qe2 Kf5 43.Rf7 Qf6 44.Qd3 Kg4 45.Rf6 h5 46.Qf5) 38.Qf8 Kh5 39.Rc5 Qg5 (39...Rd5 40.Rd5 Qf5 41.Qf5 Kh6 42.Qf6) 40.Rg5 1-0. onur604 (2320) - Metternich1845 (2325), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

6.Nf3 Nd7

7.Nc3 e6 8.Rc1 Rc8 9.e3 Ngf6 10.Be2 e5 11.d4 e4 =.

7.Nc3 Ngf6 8.Nh4 Be6 9.e3 Rc8 10.Rc1 Bg4 11.f3 Be6 =.

7.Nc3 Ngf6 8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.e3 e5 11.d4 e4 12.Qb3 Nb6 13.Rc1 Rc8 14.h3 Nc4 15.Nd5 Nb2 16.Nf6 gf6 17.Qb2 Bb4 18.Ke2 0-0 19.Rc8 Qc8 20.a3 Be7 21.Ke1 b6 22.Be2 Qc7 23.a4 Bb4 24.Kf1 Rc8 25.g3 f5 26.Kg2 Bd6 27.Bd1 g5 28.Qe2 Kg7 29.Bb3 Kg6 30.h4 g4 31.Bd5 Kh5 32.Qa2 Rf8 33.Rc1 Qc1 34.Bf7 Kh6 35.Qe6 Kg7 36.Qg6 1–0. mtrc – Wichtel02, internet, 2002.

7.d3 Qb6 8.Nbd2 Ngf6 9.Nh4 Bg4 10.h3 Bh5 11.g4 Bg6 =.

7.d3 Rc8 8.e3 e6 9.Be2 Qb6 10.Nc3 Bb4 11.Rc1 Ne7 =.

7.d3 e6 8.Nbd2 Ngf6 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.Rc1 Ng4 =.

7.d3 Ngf6 8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.e3 e5 11.Nd2 Bb4 =.

7.e3 Rc8 8.d3 e6 9.Be2 Qb6 10.Nc3 Bb4 11.Rc1 Ne7 =.

7.e3 e6 8.Be2 h6 9.0-0 Ngf6 10.Nd4 Bh7 11.Nc3 Rc8 12.f4 Bd6 13.Rc1 0-0 14.Na4 Qe7 15.b6 Rc1 16.Qc1 Ne4 17.Nb3 Ra8 18.Bb5 (18.d3 Nef6=) 18...Ndc5 (18...e5 19.d3 Nef6 20.Bc3=) 19.Nac5= Nc5 20.Bd4 Nb3 21.ab3 f6 22.h3 Be4 23.Qa1 e5 24.fe5 fe5 25.Bb2 (25.Bc3 Qg5 26.Rf2 Rf8 27.Rf8 Bf8=) 25...Rc8 (25...Qg5 26.Rf2 Kh7=) 26.Rf2= (26.Qa5?? Bb4 27.Qa1 Bd2–+) 26...Rc2 27.d3 Rf2 28.Kf2 Bg6 29.Qa5 Bb4 30.Qa8 (30.Qa4 Qf8 31.Kg1 Bd2–+) 30...Kh7+= 31.Qc8 (31.Qb8 Bd6 32.Qc8 Qh4 33.Ke2 Bb4+=) 31...Qh4 Black intends d4 32.g3 Qf6 33.Ke2 Qg5 34.g4 (34.Qb7 Qg3 35.Qg7 Kg7 36.Kd1 Qe3 37.Kc2 Qc5 38.Kb1 Qb5 39.Bc3 Qd3 40.Kb2 Qb1) 34...d4 35.Qc1 e4 36.Bc4 h5 37.Qg1 (37.ed4 Qh4 38.de4 hg4–+) 37...hg4 38.hg4? (38.de4 g3 39.Bd4 Be4 40.Kd1–+) 38...Bh5!–+ 39.Be6? (39.gh5 Qh6 Double attack (39...Qg1 Pinning; 39...Qg1 Deflection; 39...Qh6 Decoy)) 39...Qg6 40.de4 Qe6 41.gh5 d3! 42.Kd3 Qb3 43.Ke2 Qb2 44.Kf3 Qf6 45.Ke2 Qb6 46.Qg5 (46.Qg4 Bc5–+) 46...Qa6 47.Kf3 (47.Kf2 Qf6 48.Qf4–+) 47...Qf1 48.Kg4 Qg2 49.Kf5 Qg5 50.Kg5 b5 51.e5 (51.Kf4–+) 51...Bc5 52.Kf4 Kg8 53.e6 (53.Ke4–+) 53...b4 54.Ke4 b3 55.Kd3 Bb4 56.e4 Kf8 0–1. housemd (1980) – pman3660 (2255), gameknot.com, 2015.

7.e3 e6 8.Be2 h6 9.Nc3 Rc8 10.d3 Ngf6 11.0-0 Bd6 12.Rc1 0-0 13.Na4 Qe7 (13...Rc1 14.Qc1 Qb8 15.Qd2=) 14.Nd4 Bg6 (14...Rfe8 15.Qb3=) 15.b6 Rc1 (15...Ba3 16.Qb3 Bb2 17.Qb2+=) 16.Qc1 Nc5 17.Qc2 Nfd7 18.Rc1 Na4 19.Qa4 Ra8 (worse is 19...Nb6 20.Qa5 Nc8 21.a4+/-) 20.Nb5 (20.Qb5 Bc5=) 20...Bb4 (20...Nb6?? 21.Qd4 f6 22.Qb6+–) 21.Qd1 (21.a3 Bc5=) 21...Nb6 22.a3 Bc5 23.Qb3 Nd7 24.Qc3 Qf8 25.Nc7 Rd8 26.Qa5 Rc8 27.Nb5 Be7 28.Rc8 Qc8 29.Qc3 Qc3 30.Bc3 Nc5 31.Bb4 Kf8 32.d4 Nb3 33.Be7 Ke7 34.Kf1 Nc1 35.Nc3 Kd6 36.Bf3 Kc6 37.h4 Nb3 38.Ke1 Na5 39.Be2 Bc2 40.Bb5 Kd6 41.Kd2 Bb3 42.e4 Bc4 43.ed5 Bb5 44.Nb5 Kd5 45.Kd3 Kc6 46.a4 g6 47.Nc3 f5 48.g3 Kd6 49.Nb5 ½–½. yzerman123 (2315) – pman3660 (2255), gameknot.com, 2015.

7.e3 Ngf6 8.Be2 Rc8 9.0-0 e6 10.Nc3 e5 11.d4 e4 =.

6.Nf3 e6

7.a3 Nf6 8.e3 Nbd7 9.Be2 Bd6 10.0-0 e5 11.d4 e4 =+.

7.Nc3 Nf6 8.Rc1 Bc5 9.e3 0-0 10.h3 Bd6 11.Nh4 d4 =.

7.Nd4 Bg6 8.e3 Nd7 9.Be2 Ngf6 10.0-0 Rc8 11.Nc3 e5 =.

7.e3 Nd7 8.Be2 Rc8 9.Nc3 Bd6 10.0-0 Ne7 11.Rc1 0-0 =.

7.e3 Nd7 8.Be2 Ngf6 9.0-0 (9.Nh4 Bb1 10.Rb1 Rc8=) 9...Bd6 (9...Rc8 10.Nc3=) 10.Nd4 Bg6 11.f4 0-0 12.d3 (12.Nc3 Nb6=) 12...e5 (12...Qe7 13.Qd2=) 13.fe5 (13.f5 ed4 14.Bd4 Qc7=+) 13...Be5 14.Nd2 (14.h3 Re8=+) 14...Re8=+ 15.Rf2 Nc5 (15...a4 16.Rc1=+) 16.Nf1 Qd7 17.Rb1 Ne6 (17...a4 18.Nc2 Bb2 19.Rb2=+) 18.Ne6 (18.Qa4 Nd4 19.Bd4 Bd4 20.Qd4 Rac8=) 18...Qe6=+ 19.Bf3 Bb2 20.Rbb2 Rac8 21.Rbc2 h6 (21...Rc2 22.Qc2 b6 23.Qb3=+) 22.a4= Qd6 (22...Qe5 23.Rc8 Rc8 24.Rc2 Rc2 25.Qc2=) 23.Rc8 Rc8 24.Rc2 Re8 (24...Rc2 25.Qc2 Qa3 26.Be2=) 25.Rc1 Qa3 26.Be2 Re7 27.Rc8 Kh7 28.Qc2 b6 (28...Qb4 29.Rc3=) 29.Rc6 Re6 30.Rc7 Qb4 ½-½. Pommerel,Wim - De Ruiter,Ton (2125), corr NED, 1998.

7.e3 Nf6 8.d4 Nbd7 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Bb4 11.Bc3 Bd6 12.Nbd2 Nb6 13.a4 0-0 14.0-0 Qe7 15.Nb3 Nc4 16.Nfd2 Nd2 17.Nd2 b6 18.e4 de4 19.Ne4 Nd5 20.Nd6 Qd6 21.Bd2 Rac8 22.Rfc1 Qd7 23.Rc8 Rc8 24.Rc1 Rc1 25.Bc1 Qc7 26.Bd2 h6 27.Qg3?? Qc2 28.Qb8 Kh7 29.Be1 Qa4 30.Qe8 Qd1 31.Kf1 Nf4 32.f3 Qe2 33.Kg1 Qe1# 0–1. Trkn – broekhuijsep, itsyourturn.com, 2001.

7.e3 Nf6 8.Be2 Bd6 9.0-0 0-0 10.Nd4 Bg6 11.f4 Bc5 =.

7.e3 Nf6 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Rc8 10.Nc3 Bd6 11.d3 (11.Nd4 Bg6=) 11...e5 12.e4 d4 13.Na4 Be6 14.Ng5 Qe7 15.f4 h6 16.Ne6 Qe6 17.fe5 Qe5 18.g3 Qb5 19.Rb1 (19.Bd4 Be5 20.Be5 Qe5= (20...Ne5? 21.Rf5+-)) 19...Be5=+ 20.Ba3 Qa6 21.Rf5 b5 (21...Qe6 22.Rb7 g6 23.Rf2 Qa2 24.Bb2=+) 22.Nc5= Qb6 (22...Nc5 23.Re5) 23.Nd7 Nd7 24.Qb3 Qe6 25.Qb5 g6 26.Rff1 Bd6? (26...Qa2 27.Bg4 f5 28.ef5 Rb8+- (28...Qa3 29.fg6 Qd6 30.Bd7 Kd8 31.Bc8 Bg3 32.g7 Bf2 33.Rf2 Qg6 34.Kh1 Qg7 35.Qd5 Kc8 36.Qa8 Kd7 37.Qa7 Kd6 38.Rb6 Kd5 39.Qa5)) 27.Bd6+- Qd6 28.Bg4 Rh7 29.Rfc1 Rd8 30.e5! Qe7 (30...Qe5 31.Bd7) 31.Rc7 (31…f5 32.ef6+-) 1-0. Buss,Michael - van Rooijen,Peter, corr or02-023, 2002.

6.Nf3 Nf6

7.Nc3 Qd6 8.Rc1 e5 9.d4 e4 10.Nd2 a4 11.e3 Qb4 =.

7.Nc3 Nbd7 8.Nh4 Be6 9.e3 Nb6 10.Rc1 Bg4 11.Be2 Be2 =.

7.Nc3 e6 8.Rc1 Bd6 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.g3 Nbd7 =.

7.e3 Nbd7 8.Be2 Rc8 9.0-0 e6 10.d3 Bd6 11.Nd4 Bg6 =.

7.e3 e6 8.Be2 Bd6 9.Nh4 Bb1 10.Rb1 0-0 11.0-0 Nbd7 =.

7.Nh4 Bb1 8.Rb1 e6 9.e3 Bd6 10.Be2 0-0 11.0-0 Nbd7 =.

7.Nh4 Bc8 8.Bf6 gf6 9.d4 e5 10.Nc3 Be6 11.e3 Bb4 =.

7.Nh4 Bd7 8.e3 Bg4 9.f3 Bd7 10.f4 e6 11.Nf3 Bb4 =.

7.Nh4 Be6 8.e3 Bg4 9.f3 Bd7 10.f4 e6 11.Be2 Bb4 =.

7.Nh4 Bg4 8.h3 Bd7 9.e3 e6 10.Nf3 Bb4 11.Be2 0-0 =.

5.Bb2 Nf6

6.e3 e6 7.Nf3 Bd6 8.a4 Bb4 9.Be2 0-0 10.0-0 Nbd7 11.d4 Ne4 12.Nfd2 Ndf6 13.Ne4 Ne4 14.f3 Nd6 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Bd7 17.Rc3 Rc8 18.Qb3 b6 19.Rfc1 Rc3 20.Rc3 h6 21.Nd2 Nf5 22.f4 Qb8 23.Nf3 f6 24.Qc2 Rc8 25.Kf2 Rc3 26.Qc3 Qc8 27.Qc8 Bc8 28.Bd3 Nd6 29.Nd2 f5 30.h3 g6 31.g4 Kg7 32.Kg3 Bd7 33.Nf3 Nf7 34.gf5 (34.g5!?+/-) 34...gf5 35.Kh4 ½–½. Osmak,Yulia – Boiko,Elena, UKR–ch U10 Girls, 2008.

6.e3 Bf5 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 e6 9.0-0 Bd6 10.d4 0-0 11.Nbd2 (11.Ba3 Nb6=) 11...Rc8=+ 12.Rc1 Rc1 13.Qc1 Qb8 (13...Qa8 14.Qa1=+) 14.Ba3= Nb6 (14...a4 15.Bd6 Qd6 16.Qc3=) 15.Qb2 (15.Bd6 Qd6 16.Qc5 Qd8+=) 15...Rc8= 16.Rc1 (16.Bd6 Qd6 17.Rc1 Rc7=) 16...Rc1 (16...Na4 17.Qb3 Rc1 18.Bc1=+) 17.Qc1= Qc7 18.Qc7 Bc7 19.Bb2 (19.Be7 a4=) 19...Na4 20.Ba1 Ne4 (20...Bd6 21.Ne5=) 21.Ne4 Be4 (< 21...de4 22.Nh4+=) 22.Ne1 (22.Nd2!? Bc2 23.Nf3=) 22...Bb1=+ 23.Bd1 Nb6 24.a4 Kf8 25.Kf1 Ke7 (25...Bh2 26.g3 Be4 27.Bc3=+) 26.g3 Bd6 27.Bc3 Nc4 28.Ke2 f6 (28...Bf5 29.f3=+) 29.Bb3 b6 30.Nd3 g6 31.f3 Kd7 (31...g5 32.e4=) ½–½. Neumann,Andreas – Goessling,Guido, OWL–ch U20 Enger, 1992.

6.e3 Bg4 7.Nf3 e6 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Be7 10.a4 0-0 11.d4 Bf3 12.Bf3 Nb6 13.Bc3 Nc4 14.Nd2 Rc8 15.Nc4 Rc4 (worse is 15...dc4 16.Bb7 Rb8 17.Bc6+–) 16.Qd2 b6 17.Rfc1 Qd7 18.Qb2 Rfc8 19.Be2 R4c7 20.Bd3 ½–½. Grossmann,Philipp (1905) – Gradl,Winfried (1990), Regionalliga NO, 2003.

6.Nf3 Bf5 7.e3 Nbd7 8.d4 (8.Be2 Rc8=) 8...Rc8=+ 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 e6 11.0-0 Nb6 12.a4 (12.Rc1 Rc1 13.Bc1 Nc4=) 12...Bb4 13.Bc3 Qd6 14.Bb4 Qb4 15.Qd2 Qd2 16.Nbd2 Rc3 (16...Nc4!?=+) 17.Rfc1+= Na4 18.Rf1 (18.Rc3 Nc3 19.Ra5 Rf8=) 18...Nb6= ½–½. Kilpatrick,Robert – Dyer, corr Scotland, 1990.

6.Nf3 Bf5 7.e3 e6 8.Be2 Bd6 9.Nh4 Bg6 10.0-0 Nbd7 11.d4 Ne4 12.g3 (12.Ng6?? Bh2! (12...fg6?! 13.Bd3=; 12...hg6?! 13.h3=+) 13.Kh1 hg6-+) 12...b6 13.Ng6 hg6 14.Nd2 Qg5 (14...Nd2 15.Qd2 Qg5 16.f4=) 15.Ne4 de4 16.Qc2 f5 17.Qc6 (17.f4 ef3 18.Rf3 Qh6+=) 17...Ke7= 18.h4 (18.f4 Qh6 19.Rf2 Rac8=+) 18...Qh6=+ 19.Rfc1 (better 19.Rac1=+) 19...Bg3?? (better 19...g5 20.h5 g4=+) 20.Ba3+- (20.fg3?! Qe3 21.Kf1 Qg3=) 20...Kf6 21.Qd7 (21.fg3?! Qe3 22.Kf1 Qg3 23.Qd7 Qa3+=) 21...Rhe8?? (21...Rae8 22.h5 (worse 22.fg3 Qe3 23.Kf1 Qa3+-) 22...Qg5 23.Kf1+- (23.fg3?! Qe3 24.Kf1 Qa3+-)) 22.h5 (better 22.Rc3 Qh4 23.fg3 Qg3 24.Kf1 Qh3 25.Ke1 Qh1 26.Bf1 Qh4 27.Kd2+-) 22...Qg5 23.Kf1 (23.fg3?! Qe3 24.Kf1 Qa3+-) 23...Rad8 (23...Bh2 24.Bc4 Qg1 25.Ke2 Qg4 26.Kd2 Qg2+-) 24.Be7! Re7 25.Qd8 Bf2 (25...Bh2 26.Ke1 gh5+-) 26.Qf8 (better 26.Kf2 Qh4 27.Kg2 Qg5 28.Kf1 Qe3 29.hg6 Qf4 30.Ke1 Qg3 31.Kd2 Qg5 32.Kc2 Qg6 33.Kb1+-) 26...Rf7= 27.Qd8 Re7 28.Kf2 Qh4 29.Kg2 Qg5 30.Kf1 Qg3 (30...Qe3 31.hg6 Qf4 32.Ke1 Qg3 33.Kd2 Qg5 34.Kc2 Qg6 35.Qb6+-) 31.Qf8 (better 31.hg6 Qh4 32.Bc4 Kg6 33.Qb6 a4+-) 31...Rf7 32.Qd8 Re7 33.hg6 f4 (33...Qh4 34.Bc4 Kg6 35.Qb6 a4+-) 34.Qf8 Kg5 35.Qe7 Kh6 36.Rc8 fe3 (36...Qh3 37.Ke1 Qh2 38.Rh8 Kg6 39.Qe6 Kg5 40.Rh2 f3 41.Kd2 fe2 42.Rg1) 37.Rh8 Kg6 38.Bh5 Kf5 39.Rf8 1-0. onur604 (2320) - Tenakel (2135), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

6.Nf3 Bf5 7.e3 e6 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Be7 (9...Rc8 10.d3=) 10.Nc3 Nc5 11.d4 (11.d3 Bg4=) 11...Nce4 12.Ne4 Be4 13.Ne5 0-0 14.f3 Bg6 (14...Bf5 15.Rc1=) 15.Rc1 Qb6 16.a4 Rfd8 17.Qb3 Bb4 18.Bd3 (18.Ng6!? fg6 19.Ba3+=) 18...Bd3= 19.Qd3 (worse is 19.Nd3 Bd2 20.Nc5 Bc1 21.Rc1 Rac8–+) 19...Nd7 20.Rc2 f6 (20...Ne5 21.de5 Rdc8 22.Bd4=) 21.Nd7+= Rd7 22.Rfc1 Rad8 23.f4 Bd6 (23...Re8 24.Qe2+=) 24.Qb3 (24.Ba3 Ba3 25.Qa3 e5 26.fe5 fe5 27.de5 Qe6+=) 24...f5 (24...Re8 25.Ba3=) 25.Ba3+/- Bf4 (better is 25...Ba3!? 26.Qa3 Kf7+/-) 26.Bc5+– Be3?? (better is 26...Bh2 27.Kh2 Qc7 28.Kg1 Rf7+–) 27.Qe3 Qc7 28.Qe5 (better is 28.Qe6 Kh8 29.Bb6+–) 28...Qe5 29.de5 Rc8 30.Bd6 (30.Bd6 Rc2 31.Rc2+–) 1–0. Krause,Dieter – Klaschus,R, Dortmund, 1987.

5.e3 e5

6.Bb2 Bd6 7.a4 Ne7 8.d4 e4 9.Qb3 b6 10.Nc3 Bb4 (10...Ra7 11.Ba3= (11.Nd5? Nd5 12.Bc4 Be6-+)) 11.g3 (11.Ba3 Bc3 12.Qc3 Be6=) 11...0-0 12.Bg2 Nd7 13.Nge2 Nf6 14.0-0 Bg4 15.Nf4 d5 draws heavy fire 15...g5 16.Rac1?? (better 16.Nfe2=) 16...gf4-+ 17.gf4 Bf3 (better 17...Kh8!? 18.h3 Be6 19.Kh2-+) 18.Bf3 ef3 19.Qd1 Bc3 20.Rc3 Ne4 21.Rc2 Kh8 22.Qf3 Nf5 (22...Rc8 23.Rfc1-+) 23.Kh1 Qh4 24.Rg1 (better 24.Rfc1-+) 24...Rg8 25.Rc7 (25.Ba3 Rg1 26.Kg1 Rg8 27.Kh1 Ne3 28.Be7 Qe7 29.Re2-+) 25...Rg1 (25...Nf2 26.Qf2 Qf2 27.Rg8 Rg8 28.Rf7 Rg1) 26.Kg1-+ Rg8 27.Kf1 Qh2 (better 27...Nd2 28.Ke2 Nf3-+) 28.Rf7 Rg2!! 29.Qg2 (29.Qg2 Nd2 Deflection (29...Nd2 Decoy)) 29...Nd2 30.Ke2 Qg2 31.Kd2 (31.Rf5 Qg4 32.Kd2 Qf5 33.Ba3-+) 31...Qf2 32.Kc1 (32.Kd3 Qb2 33.Rf8 Kg7 34.Rf5 Qb1 35.Ke2 Qf5 36.Kf3 Qe4 37.Ke2 Qc2 38.Kf3-+) 32...Ne3 33.Rc7 (33.Rf8 Kg7 34.Rf7 Kf7 35.Kb1 Qc2 36.Ka1 Nc4 37.Ba3 Na3 38.f5 Qb1) 33...h5 (33...Qe1) 34.Kb1 (34.Rc8 Kg7 35.Kb1 Nc4 36.Rc7 Kg6-+) 34...h4 35.Rc3 (35.Rc8 Kg7 36.Rc7 Kf6 37.Rc6 Kf5-+) 35...h3 36.Bc1 (36.Rc8 Kg7 37.Rc7 Kg6 38.Rc6 Kf5 39.Rc8-+) 36...h2 37.Be3 Qe1 (37...h1Q 38.Rc1 Qe4 39.Ka1 Qee3 40.Rc8 Kg7 41.Rc7 Kh6 42.Rc6 Kh5 43.Rh6 Kh6 44.f5 Qee1) 38.Kb2 h1Q 39.Bc1 Qc3! 40.Kc3 Qc1 41.Kd3 Qf4 (41...Qf4 42.Kc3 Qe4 43.Kd2 Qd4 44.Kc2 Qa4 45.Kd3 Qe4 46.Kd2 d4 47.Kc1 Qd3 48.Kb2 Qc3 49.Kb1 a4 50.Ka2 a3 51.Kb1 Qb2) 0-1. zembelek (2105) - amayak (2070), Rated Blitz game, lichess.org, 2013. (=1.b4 a5 2.b5 c6 3.c4 cb5 4.cb5 d5)

6.Bb2 Bd6 7.Be2 Be6 8.f4 ef4?? (better 8...Nd7 9.Nf3 Qb8= 10.Qc2 Ne7 11.fe5 Ne5; 8...f6 9.Nh3 Bh3 10.gh3 ef4 11.Nc3 Ne7) 9.Bg7+– Qh4 (9...Qg5 10.Bh8 Qg2 11.Bf3+–) 10.Kf1 fe3 11.de3 Nh6 12.Nf3 Qe4 (12...Ng4 13.Nh4 Ne3 14.Ke1 Nd1 15.Bh8+– (15.Kd1?! Rg8 16.Bd4 Nd7+–; 15.Bd1?! Rg8 16.Bd4 Nd7+–)) 13.Nc3 (worse 13.Bh8 Nf5 14.Bd4 Ne3 15.Be3 Qe3+–; worse 13.Bh6 Rg8 14.Bf4 Bf4 15.ef4 Qf4+–) 13...Qe3 14.Bh8 Ng4 (14...Bc5 15.Bd4 Nf5 16.Bc5 Qc5 17.Na4+–) 15.Bd4 1–0. Pierre – De Mus, internet, 2019.

6.Bb2 Nf6 7.Be5+/- Bd6 8.Bd6 Qd6 9.Nf3 0-0 10.Nc3 Bg4 11.Be2 Nc6?? (better 11...Rc8+/-) 12.bc6+- bc6 13.0-0 c5 14.Nb5 Qd7 15.a4 d4 (15...Qe7 16.Rb1+-) 16.Ne5 Be2 17.Qe2 Qe6 (17...Qd8 18.ed4 cd4 19.Qf3+-) 18.ed4 cd4 (18...Rac8 19.dc5 Nd7 20.Rfe1 Rc5 21.d4+-) 19.Nd4 (19.Nc7 d3 20.Qe1 Qd6 21.Na8 Re8+-) 19...Nd7 (19...Qd5 20.Ndc6 Rae8+-) 20.Ne6 (20.Ne6 fe6 21.Nd7+-) 1-0. ClayPigeons (2130) - shakuni1 (2150), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.d4 Bd6 =.

6.d4 e4 7.Ne2 Nf6 8.Nf4 g5 9.Nh5 Nh5 10.Qh5 Be6 11.Qd1 Bb4 12.Bd2 Bd6 13.Be2 0-0 14.Nc3 Nd7 15.0-0 Nb6 16.Na4 Na4 17.Qa4 f5 18.Qd1 Qf6 19.f3 Qh6 20.f4 gf4 21.ef4 Qg7 22.Be3 Rfc8 23.Rc1 Ba3 24.Rc8 Rc8 25.Kf2 Rc3 26.Qd2 Bb4 27.g3 Qh6 28.Rh1 Rc7 29.Qb2 Bc3 30.Qb3 Bb4 31.Qb2 Bc3 32.Qb3 Qg7 33.b6 Rc8 34.Rc1+= a4 35.Qa4 Qf8 36.Qa7 Bd4= 37.Bd4 Rc1 38.Qb7 Rh1 39.Kg2 Re1 40.Bh5 Rc1 41.Qa7 Rc2 42.Kh3 Rc8 43.b7 Rb8 44.Be5 Rb7 45.Qb7 e3 46.Qc7 (46.Qc7 e2 47.Be2+–) 1–0. Ermolaev,Andrey (1850) – Van Rooijen,Peter (1690), IECG, 2004.

6.Nf3 Bd6 7.Bb2 (7.Ba3 Bg4=) 7...Bg4 8.h3 Bf3 9.Qf3 Ne7 (9...Nf6 10.Nc3 e4 11.Qf5-/+) 10.Nc3 e4 11.Qg4 Be5 12.Rc1 (12.d4 f5 13.Qg5 h6+=) 12...0-0 (12...h5 13.Qd1+=) 13.Ba3 (13.d4 f5 14.Qh5 Bd6=) 13...Bd6 14.Bb2 Be5 (14...f5 15.Qg5 Rf6 16.d4=) 15.Be2 (15.d4 Bd6=) 15...f5 16.Qh4 Qd6 (16...Bf6 17.Qg3=) 17.Na4 (17.d4 Qf6 18.Qh5 Bd6+=) 17...Bb2= 18.Nb2 f4 (18...Ng6 19.Qg5=+) 19.ef4 (19.Nd1 Ng6 20.Qg5 Nd7=) 19...Rf4 20.Qg3 (20.Qg5 Nd7=+) 20...Nd7 21.Bg4 Raf8 22.Bd7 Qd7 23.a4 Rf2 24.Rc7?? (better is 24.Qf2 Rf2 25.Kf2-/+) 24...Qf5+/- 25.Re7 Rf1 26.Ke2 Qh5 27.Ke3 Qh6 28.Ke2 R8f2! 29.Qf2 Rf2 30.Kf2 Qf6 31.Ke2 Qe7 32.Rc1 Qb4 33.Rc8 Kf7 34.Rc7 Kf6 35.Nd1 Qa4 36.Nc3 Qd4 37.Rb7 e3! 38.Rb6 Kg5 39.Rc6 Qd2 (40.Kf3 Qf2#) 0–1. Moehring,Norbert – Koops,Randolf, Alpenpokal, 2003.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 e4 8.Nd4 Be2 9.Qe2=.

5.Nf3 Nf6

6.Bb2 Bf5 7.e3 e6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.Ne5 (10.Nc3!?=) 10...Nbd7=+ 11.f4 h6 (11...Rc8 12.Nc3=+) 12.g4 Bh7 13.g5? (better 13.Nc3=+) 13...hg5–+ 14.fg5 Ne5 15.Be5 Ne4 16.h4 (16.Nc3 Ng5 17.h4 Ne4–+) 16...Bg5! 17.Bg7 (17.hg5 Qg5 Double attack (17...f6 Decoy)) 17...Kg7 18.hg5 (18.Bd3 Bh4 19.Rf4 Rg8–+) 18...Qg5 19.Bg4 f5 20.Rf4 (20.Nc3 fg4 21.Rf4 Rf4 22.ef4 Qf4–+) 20…e5 (20...e5 21.Nc3 ef4 22.Ne4 fe4–+) 0–1. De Moraes,Maurino Anastacio (1735) – Zonta,JA (1950), 58th Catarinense Absoluto – SF3, 2012.

6.e3 e6 7.d4 Bb4 8.Bd2 Bd6 9.Bd3 0-0 10.Nc3 Nbd7 11.g3 (11.Rc1 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5=) 11...e5=+ 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Rc1 d4 (14...Bh3 15.Ne2=+) 15.Ne4= Qd5 (15...Re8 16.Nf6 Qf6 17.0-0=) 16.Rc5 Qe6 17.Ng5 (17.f4 Bd6 18.Nd6 Qd6=) 17...Qe7 18.Qc2 h7 becomes the focus of attention 18...de3 (18...b6 19.Rc4 h6 A) 20.ed4? Bd6 (20...hg5?! 21.de5 Qe5 22.Be3=) 21.Kd1 hg5–+; B) 20.Nh7=) 19.Be3 Bd4 (19...Ng4!? 20.Be2 g6 21.Bg4 Bg4=) 20.Rc7+= Bd7 21.Nh7 Be3 22.Nf6 (worse 22.fe3 Qe3 23.Be2 Nh7 24.Rd7 Rac8-/+) 22...Qf6 23.fe3 (worse 23.Rd7 Rac8 24.Bh7 Kh8-/+) 23...Rac8 24.Rf1 (24.Rd7?? Rc2 25.Bc2 Qc3 26.Ke2 Qc2 27.Rd2 Qc4 28.Kf2 Qb5–+) 24...Rc7 (24...Qe5 25.Rc8 Rc8 26.Qd2=+) 25.Qc7= Qa1 26.Kf2 Qa2 27.Kg1 Bh3 Threatening mate... how? 28.Rf2 Qd5 29.Bc4 Qe4 30.b6 (30.b6 a4 31.Qc5=+). marekt – Evstahij, ChessWorld.net, 2002.

6.e3 Bg4 7.d4 e6 8.Bd3 Nbd7 9.0-0 Rc8 10.Nbd2 g5 (10...Bd6 11.Qb3=) 11.h3 (11.Bb2 Bh5+=) 11...Bh5= 12.Bb2 g4 13.hg4 Bg4 14.Qb3 (14.Rc1 Rc1 15.Qc1 Rg8=) 14...Rg8 (14...h5 15.Rac1=+) 15.Rfc1= Bh3 16.Ne1 Bb4 17.Rc8 Qc8 18.Rc1 Qd8 (18...Qa8 19.Ndf3+=) 19.Bc3 Bd6 20.b6 h5 21.Kf1 Bg4 22.f3 Bf5 23.Ba5 (better 23.e4 de4 24.fe4+–) 23...Bd3+= 24.Nd3 h4 25.Qa4 Kf8 (25...Qa8 26.Nc5+=) 26.Nc5 Bc5 27.dc5 h3 (27...Qa8!? 28.c6 bc6+–) 28.gh3+– Ne5 29.Bc3 Nfd7 30.Be5 Ne5 31.Qf4 Nd3 32.Qh6 Ke8 33.Rc3 Ne5 34.Qf4 Nc6 35.Ra3 e5 36.Qh6 Qe7 37.Ra8 (37.Ra8 Nd8 38.Nb3+–) 1–0. Grott,Peter (2060) – Seidel,Michael (2220), DESC, 2002.

6.e3 Bg4 7.d4 e6 8.Bd3 Nbd7 9.0-0 Ne4 10.Qe1 (10.h3 Bh5=) 10...Bb4 (10...Bf3 11.gf3 Qg5 12.Kh1=+) 11.Nfd2= Bf5 12.Qe2 (12.Be4 Be4 13.a3 Bd2 14.Qd2 Rc8=) 12...Qg5 (12...Nd2 13.Bd2 Bd3 14.Qd3=) 13.Be4 de4 14.f3 Qh5 15.Bb2 (15.Ba3 0-0=) 15...Rc8 16.Nc3 ef3 17.Qf3 (17.Nf3 Nf6 (< 17...Bc3 18.Rac1=; 17...Rc3? 18.Bc3 Bd6 19.Rae1+–) 18.Rfc1 0-0=+) 17...Qf3 18.Rf3 Rc3 19.Bc3 Bc3 20.Rc1 Bd2 21.Rc8 Ke7 22.Rh8 g5 23.Rf5 (23.Kf2 Bd3-/+) 23...ef5 24.Kf2 Nf8 25.Ke2 Bb4 26.Rg8 Kf6 27.g3 (27.h3 h5-/+) 27...Be7 28.Kd3 Ke6 29.Kc4 a4 30.b6 a3 31.Kb5 h5 32.Ka5 Nd7 33.Kb5 Nf6 34.Rb8 Ne4 35.Ka4 Nd6–+ 36.Ka3 g4 37.Rg8 Kd5 38.Kb4 h4 39.Kc3 hg3 40.hg3 Ne4 41.Kd3 Bd6 42.Rg7 Ke6 43.Rg8 Bg3 44.a4 Be1 45.Ke2 Ba5 46.Ra8 Bb6 47.a5 Bc7 48.Ra7 Nc3 49.Kf1 Nd5 50.Kf2 f4 51.ef4 f5 52.Kg1 Kd6 53.Rb7 Ba5 54.Rf7 Ke6 (55.Ra7 Bb6–+; 54...Nf4?! 55.Rf5 Bd2 56.Kf2–+) 0–1. pierre (2010) – pcmvr (1905), internet, 2006.

6.e3 Bg4 7.Be2 Nbd7 8.0-0 e6 9.Bb2 Bd6 10.d3 0-0 11.Nbd2 a4 12.e4 e5 13.ed5 Nd5 14.d4 ed4 15.Bd4 Nf4 16.Re1 Nf6 17.Bf6 gf6 18.Qc2 Re8 19.Bf1 f5 20.h3 Bf3 21.Nf3 Qf6 22.Re8 Re8 23.Rd1 Kh8 24.Qa4 Rg8 25.Qd4?? (better is 25.g3 Ng6 26.Qa7+–) 25...Nh3-/+ 26.Kh1 Qd4 (27.Rd4 Nf2 28.Kg1 Ne4-/+) 0–1. Schmidbauer,Josef – Popp,Michael, Niederbayern–chB, 1998.

6.e3 Bg4 7.Be2 e6 8.Bb2 a4 9.a3 Nbd7 10.0-0 Bd6 11.Nc3 Nc5 12.d4 Nce4 13.Na4 0-0 14.Nc5 Nc5 15.dc5 Bc5 16.a4 Re8 17.Bf6 (17.Bd3 e5 18.h3 Bf3 19.Qf3 d4=) 17...Qf6=+ 18.a5 h5 (18...Rec8 19.Ra4 Bf3 20.Bf3=+) 19.Ra4 g6 20.Qd2 Rec8 21.Rc1 Bf3 22.Bf3 Rc7 23.Qd3 Rac8 24.g3 (24.a6!?=) 24...Qf3=+ 25.Rf4 Be3 26.Rf3 Rc1 27.Kg2 R8c3 28.Qe2 R1c2 29.Qd1 Rc1 30.Qa4 Rc4 31.Qa3 Bc5 32.Qb2 Bd4 33.Qd2 R1c2? (better 33...f5=) 34.Qf4+- (34.Qf4 f5 35.Qb8 Kf7 36.Qb7 Rc7 37.Qb8+-) 1-0. marekt – steveberkley, ChessWorld.net, 2021.

4.cd5 Qd5

5.Nc3 Qc5 6.a4 (6.e3 Bf5+–) 6...e5 (6...Nf6 7.Nf3+–) 7.Nf3 f6 (7...Nf6 8.Ba3 Qb6 9.Bf8 (9.Ne5?! Ba3 10.Nc4 Qc5 11.Na3 0-0+=) 9...Kf8 10.Ne5+–) 8.e3+– Qe7 (8...Be6 9.Bd3+–) 9.Be2 (9.Bd3 Qf7+–) 9...Be6 10.0-0 (10.d4 Nd7+–) 10...Qf7 (10...Qc7 11.d4 Bb4 12.Bd2+–) 11.d4 Nd7 12.bc6 (12.Ne4 c5+–) 12...bc6 13.Qc2 (13.Bb2 Rb8 14.Rb1 Be7+–) 13...Bb4 14.de5 fe5 (14...Ne5 15.Ne5 fe5 16.Ne4+–) 15.Ng5 (15.Ne4 Bb3 16.Qc6 Bd5 17.Nd6 Bd6 18.Qd6 Qe6 19.Qe6 Be6+–) 15...Qe7 16.Ne6 Qe6 17.Ne4 Ngf6? (better 17...Ne7+–) 18.Ng5 Qe7 19.Qc6 0-0 20.Bc4 Kh8 21.Nf7! Rf7 22.Qa8 Rf8 23.Qb7 1–0. DEFFM – GuestYKXT, freechess.org, 2018.

5.Nc3 Qd8 6.Bb2 cb5 7.Nb5 Bd7 8.e3 Nc6 9.Nf3 e6? (9...Nf6 10.Rc1+–) 10.Ne5?? (better 10.Nd6! Bd6 11.Bg7+–) 10...Nf6+= 11.Nc4 (11.Bd3 Be7+=) 11...Be7 12.Nbd6 Kf8 (12...Bd6 13.Nd6 Ke7 14.Nc4+=) 13.Rb1 (worse 13.Nb7 Qc7 14.Rb1 Ra7 15.Nba5 Na5-/+ (worse 15...Ra5 16.Na5 Qa5 17.Be2=+)) 13...Rb8 14.a4 Nb4 15.Be5 Bc6 16.f3 (16.d4!?+–) 16...Nd7= 17.Bg3 Nc5 The isolani on a4 becomes a target 18.Nb5 Rc8 (18...Bb5 19.ab5 Nbd3 20.Bd3 Nd3 21.Ke2=) 19.d4+= Bb5 20.ab5 (worse 20.dc5 Qd1 21.Rd1 Ba4=+) 20...Nd7 21.Be2 (21.Nd6 Rc7 22.Rc1 Bh4+=) 21...Nd5 (21...h5 22.h4+=) 22.Qb3 (22.Qd2 h5+=) 22...Bb4 (22...N7b6 23.Rc1 a4-/+) 23.Kf2+= N7b6 24.Rhc1 Ke7 (24...g6 25.Nb6 Rc1 26.Rc1 Qb6 27.Bc4+–) 25.Ra1 (25.Rc2 h5 26.Rbc1 h4+=) 25...Nc4 26.Bc4 (26.Rc4 Qd7 27.Rb4 Nb4 28.Ra5+–) 26...Qd7 (26...Bd2 27.Bd5 Qd5 28.Qa3 Kd7 29.Rc5 Rc5 30.dc5=) 27.Bd5 (better 27.Qd3!?+–) 27...ed5= 28.b6 Rc6 29.Bc7 (29.Qd3 Rhc8 30.Bc7 Rg6=) 29...Rc1 (29...Re8 30.Qd3 g6 31.e4=+) 30.Rc1+= Ra8? (30...Rc8 31.Qd3 f5 32.e4=) 31.Qd3?? (better 31.Bf4!? Rc8 32.Rc7 Rc7 33.bc7+= (worse 33.Bc7 Qc6-/+)) 31...g6+– 32.e4 (better 32.Bf4 Rc8 33.Rc7 Rc7 34.bc7= (34.Bc7? Qc6–+)) 32...de4? (better 32...Rc8+=) 33.Qe4+– (33.fe4?! Kf8+–) 33...Kf8 34.Qf4?? (better 34.Be5 Bd6 35.Qd5+–) 34...Qe6= 35.Be5 (better 35.Bb8=) 35...Kg8?? (better 35...Qa2 36.Kg3 Bd2=) 36.Rc7+– Qa2 (36...Re8 37.Rb7 Be7 38.Qg4+–) 37.Kg3 Qe6 38.h4 Bf8?? (38...f6 39.Bf6 Bd6+–) 39.Rb7 a4 (39...Re8 40.Ra7 f6 41.Qf6 Qf6 42.Bf6 Rb8+–) 40.d5! Qf5 (40...Qd5 41.Qf6 Combination) 41.Qf5 gf5 42.Ra7 Re8 43.b7 a3 44.Ra8 f6 (44...Rb8 45.Rb8 f4 46.Kh3 f6 47.Re8 Kg7 48.b8Q a2 49.Rf8 a1Q 50.Rg8 Kh6 51.Bf4 Kh5 52.Qe8) 45.Re8 (45.Re8 f4 46.Bf4 Kg7 47.b8Q h5 48.Rf8 Kh7 49.Rf6 a2 50.Qf8 a1Q 51.Rh6) 1–0. Beisheev,Kanat (1900) – Sheraliev,A, Memorial Yurtaeva, 2013.

5.Nc3 Qd8 6.e3 e5 7.Nf3 =.

5.Nc3 Qd8 6.e3 e6 7.Nf3 Nf6 8.Bc4 Be7 (8...Bb4 9.0-0=) 9.0-0 0-0 10.Bb2 Bd7 11.Rc1 Nd5 12.bc6 Bc6 13.Nd4 Nc3 14.Bc3 Bf6 (14...Bd5 15.Qg4 Bf6 16.Bd5 Qd5 17.a3+=) 15.Nc6 Nc6 16.Bf6 (16.d4 Rc8+=) 16...Qf6 17.Qb3 Qe7 (17...Rab8 18.d4+=) 18.d4 Rfd8 19.a4 Nb4 (19...Rac8 20.Rc3+=) 20.f4 g6 (20...Qf6 21.Bd3=) 21.Kh1 (21.Rc3 Rac8+=) 21...Rd6 (21...Rac8 22.Rc3+=) 22.Bb5 Rb8 (22...Rdd8 23.Rc3+=) 23.Rc5+/- Rd5 24.Rc4 Rdd8 25.Rfc1 Qh4 26.Rc5 (26.Kg1 Nd5+/-) 26...b6 (26...Qf2 27.Bc4 b6 28.Rb5+=) 27.Rc7+/- Nd5 28.R7c2 Nb4 29.Rc4 (29.g3 Qf6 30.Rc7 Nd5+=) 29...Qf2+= ½–½. Buss,Michael – Hansen,Bjarne G, corr ICCF TT–4–90–SF, 1995.

5.Nc3 Qd8 6.e3 g6 7.Nf3 Bg7 8.Bb2 cb5 (8...Nf6 9.bc6 Nc6 10.d4=) 9.Bb5 Bd7 10.Bd7 (10.Qb3 Bb5 11.Qb5 Qd7+/-) 10...Qd7 11.0-0 e6 (11...Nc6 12.Rc1+=) 12.a4 (12.d4 Nc6+=) 12...Ne7 13.Qb3 0-0 14.Ne4 (14.d4 Nd5+=) 14...Bb2 (14...Qd5 15.Qd5 Nd5 16.Bg7 Kg7 17.Rab1+=) 15.Qb2+= Nd5 16.Nc5 Qe7 (16...Qc6 17.Rfc1+/-) 17.Qb7 (< 17.Nb7 Nb4-/+) 17...Qb7 18.Nb7 Na6 (18...Rc8 19.Rac1 Rc1 20.Rc1+/-) 19.Na5 (19.d4 Nab4+/-) 19...Nc5+– 20.Nc4 (20.d4 Ra5 21.dc5 Rc5+/-) 20...Ra4 21.Ra4 Na4 22.d4 Rc8 23.Nd6 Rc6 24.Ne4 Nac3 25.Ne5 Ne2 26.Kh1 Rc2 27.h3 Kg7 28.Kh2 f6 29.Nd3 f5 30.Ng5 Nc7 31.Nf3 Nc3 32.Rc1 Rc1 33.Nc1 Kf6 34.Nd3 h6 35.Nfe5 h5 36.Nf4 N7d5 37.Nfg6 Ne2 38.g3 Nec3 39.Kg2 Nd1 40.Nf4 Nf4 41.gf4 Nc3 42.Nd3 Ne4 43.f3 Nd2 44.Kg3 Nf1 45.Kf2 Nd2 46.Ke2 Nb1 47.Nc5 Nc3 48.Kd2 Nd5 49.Nd3 Ne7 50.e4 Ng6 51.Ke3 Ne7 52.Nb4 Nc8 53.d5 ed5 54.Nd5 Ke6 55.Kd4 Nd6 56.Nc7 Kd7 57.e5?? Nc8?? 58.Nd5+– Na7 59.Nf6 (59...Ke6 60.Nh5 Nc6 61.Kc5+–) 1–0. Skopintseva,Yulia – Bragin,Sergey S (2175), Tula–ch op, 2001.

5.Nc3 Qd8 6.Nf3 Nf6 =.

5.Nc3 Qh5 6.g3 b6 7.Bg2 Ra7 8.Bb2 Bb7 9.Nf3 Nf6 10.d4 e6 11.0-0 c5 12.dc5 Bc5 13.Na4 Nbd7 14.Nc5 Qc5 15.a4 0-0 16.Ba3 Qc4 17.Bf8 Kf8 18.Qd6 Ke8 19.Ne5 Ne5 20.Qb8 1–0. Feilmayr – Wartig, corr SOK–96–114 1996.

4.e3

4.e3 (--> 1.b4 c6 2.e3 a5 3.b5 d5 4.c4).

4.e3 Nf6 5.Bb2 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 a5).

4.e3 Nf6 5.Bb2 e6 6.a3 Be7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6 6.c4 Be7).

4.e3 Nf6 5.Bb2 e6 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 a5 6.Nf3).

3.c4 d6

4.a4 cb5 5.cb5 Nd7 6.Nf3 h6 7.Bb2 e5 8.e3 Be7 9.Be2 Nc5 (9...Ngf6 10.0-0=) 10.0-0 Bf6 (10...e4 11.Nd4+= (worse 11.Bg7 Rh7 12.Bb2 ef3 13.Bf3 Bf5=+)) 11.Nc3 b6 (11...e4 12.Nd4+=) 12.d4+– White gets the initiative 12...ed4 13.ed4 Nd7 (13...Ne6 14.Bc4+–) 14.Nd5 (14.Re1!?+–) 14...Bb7 15.Nf6 Ndf6 16.Re1 Ng4?? (better 16...Ne7+=) 17.d5 (17.Nd2!? Nf2 18.Bc4 Ne7 19.Kf2 0-0+–) 17...N8f6 (17...N4f6 18.Nd4+–) 18.Bc4 Kf8 19.h3 Ne5 20.Ne5 de5 21.Re5 Nd7 (21...Rc8 22.Qd4 Kg8 23.d6 Rc4 24.Qc4 Qd6 25.Rae1+–) 22.Ba3 Kg8 23.Re7 Bc8 (23...Rc8 24.Rc1 g6 25.d6+–) 24.Qf3 (24.d6 Ne5 25.Qh5 Be6 26.Be6 Qf8 27.Rf7 Nf7+–) 24...Nf6 25.d6 Rb8 (25...Be6 26.Re6 fe6 27.Be6 Kh7 28.Bf5 g6 29.Qb7 Nd7 30.Bd7 Rb8+–) 26.Rf7 Kh7 27.Qd3 Ne4 28.Qe4 (28.Qe4 Bf5 29.Qf5 Kg8 30.Re7) 1–0. retiponziani (1950) – chytros, ChessWorld.net, 2015.

4.Bb2 Qb6 5.Nf3 =.

4.Bb2 Nd7 5.d4 (5.bc6 bc6 6.Nf3 e5=) 5...Ngf6 6.e3 (6.Nc3 e5=) 6...g6 (6...cb5 7.cb5 e5 8.Nd2=) 7.a4 (7.Nf3 Bg7+=) 7...Bg7 (7...cb5 8.cb5 Bg7 9.Nf3=) 8.Nf3 0-0 9.Be2 Nb6 10.0-0 Bf5 11.Nc3 Rc8 12.Nd2 Be6 13.e4 cb5= 14.d5 b4 15.de6 bc3 16.ef7 Rf7 17.Bc3 Nbd7 18.Qb3 Nc5 19.Qb5 Nfe4 20.Ne4 Ne4 21.Bg7 Kg7=+ 22.Qb7 Nc5 23.Qb2 Kg8 24.Rfd1 Ra8 25.Qa3 Qb6 26.Bf3 Qb4?? 27.Qa2 Rff8?? 28.h3?? (better is 28.Bd5 Kg7 29.Ba8 Ra8 30.Qc2+–) 0–1. Borek,W – Turek,M, Poland–ch sf U18, 1997.

4.Bb2 e5 5.e3 Nf6 (---> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 e5 5.c4 c6).

4.Bb2 Nf6 5.e3 e5 (---> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 e5 5.c4 c6).

4.d4 Nf6 =.

4.e3 Nd7 5.Bb2 Ngf6 6.Nf3 g6 (6...cb5 7.cb5 e5 8.d4=) 7.d4+= Bg7 8.Nbd2 (8.Bd3 cb5 9.cb5 0-0+=) 8...0-0 (8...a4 9.Bd3+=) 9.Qc2 (9.Bd3 c5=) 9...Qc7 (9...c5 10.Bd3=) 10.bc6 bc6 11.Be2 Ne8 (11...c5 12.0-0=) 12.Ng5 (12.0-0 Rb8+=) 12...h6 (12...Rb8 13.0-0=) 13.Ngf3 Ba6 (13...c5 14.Qe4 Rb8 15.Rb1 cd4 16.ed4=) 14.Nh4 (14.Rb1 Rb8+=) 14...e5 (14...Rb8 15.Rb1=) 15.0-0 d5 16.Rae1 (16.Rfb1 Rb8=) 16...Bf6 17.g3 Bh4 18.gh4 ed4 19.Bd4 f5 20.f4 Nef6 21.h5+= Ne4 22.Ne4+– de4 23.Kh1 Rae8 24.Rg1+– Re6 25.Rg2 Kh7 26.Rg6 Rg6 27.hg6 Kg6 28.Bh5!! 1–0. Tomisek,Petr – Jedlicka, corr, 1971.

4.Nf3 Nf6 =.

4.a4 c5

5.Nf3 e5 6.e3 (6.Nc3 Nf6=) 6...e4 7.Ng1 Nf6 (7...Be7 8.d3 Bf6 9.Ra3=) 8.Nc3 b6 (8...Be7 9.d3=) 9.Bb2 Bb7 10.Nge2 Nbd7 11.Ng3 Rg8 12.Qc2 Qe7 13.Be2 g6 14.0-0 h5 15.f3 ef3 16.Bf3 Bf3 17.Rf3 Ne5 18.Rf6 Qf6+/- 19.Nd5 Qd8 20.Qe4 f5 21.Nf6+/- Kf7 22.Qd5 Kf6 23.Qg8 Be7 24.Qd5 Qg8 25.Be5 de5 26.Qc6 Kg5 27.Rf1 h4 28.Ne2 Rd8+= 29.Qb6 Qc4 30.Qc7 Bf6=+ 31.Qa5?? Qe2–+ (32.Qc7 Rd2–+) 0–1. Zylla,Johannes – Donner, BSF–VM A–Turnier, 1995.

5.h3 Nf6 6.Qc2 b6 7.Bb2 Nbd7 8.d4 cd4 9.Bd4 Bb7 10.f3 (10.Nf3!?=+) 10...e5-/+ 11.Bf2 d5 12.e3 (12.cd5 Bb4 13.Nd2 Rc8-/+) 12...Bb4–+ 13.Nd2 Rc8 14.Rd1 0-0 15.Bd3 (15.Qa2 Nc5–+) 15...e4 16.Be2 Qe7 17.fe4 (better is 17.Qb3–+) 17...dc4 18.Ngf3 (18.Kf1 c3 19.Nc4 Be4 20.Qa2–+) 18...Be4 19.Qa2 (19.Qc1 c3 20.Ne4 c2 (20...Ne4?! 21.Qc2–+; 20...Qe4?! 21.0-0–+) 21.Ned2 Ba3–+ (21...cd1R?! 22.Qd1 Nd5 23.0-0–+; 21...cd1Q?! 22.Qd1 Nd5 23.0-0–+; 21...cd1N?! 22.Qd1 Nd5 23.0-0–+; 21...cd1B?! 22.Qd1 Nd5 23.0-0–+)) 19...c3 (19...Bf3 20.gf3 c3 21.0-0 cd2 22.Bc4–+) 20.0-0 (20.Ne4 c2 21.Ned2–+) 20...cd2 21.Nd2 (21.Qa1–+) 21...Rc2 22.Qb3 Nc5 23.Ne4 Nb3 24.Nf6 (24.Bd3 Rf2! 25.Nf2 Qe3–+) 24...Qf6 25.Bg3 (25.Bd3 Ra2 26.Bc4 Qc3–+) 25...Qe6 26.Bf3 (26.Bg4 Qe3 27.Kh2 Nd2–+) 26...Qe3 27.Kh1 Nd4 28.Bc6 Nc6 29.bc6 Qg3 (30.Rg1 Bd6 31.Rd6 Qd6 32.c7 Qc7 33.Rb1 Rc1 34.Rc1 Qc1 35.Kh2 Qf4 36.Kh1 Re8 37.g4 Re2 38.g5 Qc1) 0–1. Mengs – marekt, ChessWorld.net, 2004.

3.c4 e5

4.a4 d5 5.e3 Be6 6.cd5 Bd5 7.Nf3 f6 (7...e4 8.Ne5+=) 8.Bb2 Bb4 9.Nc3 Be6 10.bc6 Nc6 11.Be2 Nge7 12.0-0 0-0 13.d4 ed4 14.Nd4 Nd4 15.Qd4 Qc7 (15...Rc8 16.Rac1=) 16.Rac1 Rad8 17.Qe4 Bf5 18.Qf3 Qb8 19.Rfd1 Be6 20.Rd8 Rd8 21.Rd1 (21.Ne4 f5 22.Ng5 Bd5+=) 21...Rd1= 22.Bd1 Qd6 23.Qe2 b6 24.Ne4 Qd5 25.Ng3 Qc4 26.Qc2 Qc2 27.Bc2 Nd5 28.h3 Bc3 29.Bc3 Nc3+= 30.Ne4 Bd7?? 31.Nc3+– Kf7 32.Bd3 Be6 33.Bb5 Ke7 34.Ne4 g6 35.Kf1 h6 36.Ke1 f5 37.Nc3 Kd6 38.Kd2 Kc5 39.Kd3 Bb3 40.f3 Be6 41.e4 Bc8 42.ef5 Bf5 43.Kd2 Kb4 44.g4 Be6 45.f4 Bb3 46.Kd3 Be6 47.Ne4 h5 48.gh5 gh5 49.h4 Bb3 50.Nc3 1–0. Fournier,Frederic – rudkov (1825), Active, 2012.

4.a4 Nf6 5.Bb2 d6 6.Nf3 e4 7.Nd4 Be7 8.e3 Bg4 (8...0-0 9.d3=) 9.Be2 Be2 10.Ne2 (10.Qe2 d5=) 10...0-0 11.0-0 d5 12.cd5 Qd5 13.Nbc3 Qc4 14.Nd4 Qd3 (14...Bc5 15.Nce2=) 15.Qe2 (15.f3 ef3 16.Rf3 Rd8=) 15...Rd8 (15...Qe2 16.Nce2 cb5 17.Nb5=) 16.Qd3= ed3 17.f3 Bb4 18.Rfd1 Bc5 19.Nb3 Bd6 20.Nd4 (20.Rdc1 Re8=) 20...Bc5 (20...Be5 21.bc6 bc6 22.Nf5+=) 21.Nb3 Bd6 22.Nd4 ½–½. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Thematique, 2000.

4.Bb2 Qc7 5.e3 d5 6.Nf3 Bd6 7.Be2 Nf6 8.Ba3 c5 9.h3 0-0 10.cd5 Nd5 11.Bb2 Be6 12.Nc3 f6 13.Ne4 Nd7 14.0-0 b6 15.Nd6 Qd6 16.d4 e4 17.Nd2 f5 18.Nc4 Qc7 19.a4 f4 20.ef4 Nf4 21.Qc2 Bf5 22.Ne3 Bg6 23.Bc4 Kh8 24.Nd5 Nd5 25.Bd5 Rae8 26.Bc4? e3 27.Qe2 ef2 0–1. Trkn – Cederblad, itsyourturn.com, 2001.

4.Bb2 e4 5.Nc3 d5 (5...Nf6 6.a3=) 6.Qa4 (6.bc6 dc4 7.cb7 Bb7+=) 6...f5 (6...Be6!?=) 7.bc6+= bc6 8.cd5 Ne7 9.dc6 Nbc6 10.e3 Bd7 11.Qb3 Rb8 12.Nb5 Do you see the mate threat? 12...Nc8 13.a4 Qe7 14.Ne2 Be6 15.Qc3 Nb4 16.Nf4 Nd5?? (better 16...Bd7+–) 17.Qc6 (17.Nd5 Bd5 18.Nc7 Kf7 19.Nd5 Qb7+–) 17...Kf7 18.Nd5 (18.Ne6?! Qe6 19.Qe6 Ke6+–; 18.Qe6?! Qe6 19.Ne6 Ke6+–) 18...Bd5 (18...Qb7 19.Qb7 Rb7 20.Ndc7+–) 19.Qd5 Qe6 20.Qd8 Bb4 (20...Qe7 21.Qa5 Kg6+–) 21.Qh8 (21.Qh8 Bf8 22.Rc1+–) 1–0. onur604 (2320) – barquero (2180), lichess.org, 2020.

4.Bb2 Qe7 5.Nc3 (5.e4 Nf6+=) 5...e4 (5...Qb4!? 6.Na4 A) 6...Qc4? 7.e3 Qb4 A1) 8.Be5?! d6 (8...cb5? 9.Nb6 Ra6 10.Nc8+–) 9.Bd4 Be6+– (9...cb5 10.Nb6 Ra6 11.Rb1 Qd4 12.Bb5 Kd8 13.ed4 Rb6 14.Bc4+–); A2) 8.Bc3+–; B) 6...cb5 7.cb5 Qb5+=) 6.Na4 Ra7 (better is 6...e3!? 7.fe3 Qd8+/-) 7.Bd4+– Ra8? (better is 7...b6+–) 8.Nb6 Qd8 (8...Qd6 9.Be3+– (9.Na8?! Qd4 10.Rb1 Bb4+–)) 9.Qc2 (better is 9.Na8 c5 10.Be3 d6+–) 9...Ra7 (9...c5 10.Na8 cd4 11.Qe4 Be7 12.Qd4 d6+–) 10.Nc8 Ra8 (10...Qc8 11.Qe4 Ne7 12.Ba7+–) 11.Qe4 Be7 12.Nb6 Ra7 13.Bg7 f6 (13...Qb6 14.Bh8 d5 15.cd5 cd5 16.Qd5+–) 14.Bh8 Qb6 (14...f5 15.Qf5 Qb6 16.Qh7 cb5 17.Qg8 Bf8 18.cb5+–) 15.Qh7 Kf8 16.Qg7 Ke8 17.Qg8 Bf8 18.Bf6 a4 (18...Qf2 19.Kf2 d5 20.Qe6 Be7 21.Qe7#) 19.Qg6# 1–0. marekt – sirrad, ChessWorld.net, 2005.

4.e3 cb5 5.cb5 d5 6.Bb2 e4 7.d4 (7.Nc3 Nf6=) 7...Bb4 8.Nc3 Ne7 (8...Nf6 9.a3 Bd6 10.Rc1=+) 9.Nge2 (9.Qb3 Be6=+) 9...Bg4 (9...0-0 10.Rc1=+) 10.Qb3 Nd7 11.Ng3 (11.Rc1 Nf6=) 11...Rc8 12.Be2 (12.Rc1 0-0=) 12...Be2=+ 13.Nge2 Nb6 14.0-0 Nc4 15.Rfc1 (15...Qc7 16.b6=+). Borrmann,Fritz – Hansen,K, corr 3GMM–52, 1995.

4.e3 d5 5.a4 d4 6.Qc2 Bb4 7.Nf3 de3 8.fe3 f6 9.Bd3 Ne7 10.0-0 Be6 11.Bh7 f5 12.Ng5 Qd6 13.Bf5 Bf5 14.Rf5 Qg6 15.g4 Nd7 16.d4 Nf5 17.Qf5 Qf5 18.gf5 0-0 19.e4 ed4 20.Ne6 Rfe8 21.Ra2 Nf8 22.Ng5 Nh7 23.Ne6 Re6? 24.fe6 Re8 25.bc6 bc6 26.Bd2 Bd2 27.Nd2 Re6 28.Nb3 Re4 29.Na5 d3 30.Nb3 Rc4?! 31.a5 Nf8 32.a6 Ne6 33.a7 Nc7 34.a8Q Na8 35.Ra8 Kf7 36.Ra2 c5 37.Kf2 Rc3 38.Nd2 c4 39.Ke3 Rc2 40.Ra7 Kg6 41.Nc4 Rc4 42.Kd3 Rf4? 43.Ke3 Rf8 44.Ra2 Kh5 45.Rf2 Ra8 46.Kf3 Kh4 ½–½. Gajda – J Ewert, corr 2. AMM PL 1992–94.

4.Bb2 cb5

5.cb5 f6 6.d4 e4 7.d5 +=.

5.cb5 e4

6.Nc3 d5 7.e3 Nf6 8.d3 Bb4 9.a3 Bd6 10.de4 de4 11.Nge2 0-0 12.Na4 Bg4 13.h3 Be6 14.Nd4 Re8 15.Ne6 Re6 16.Nc5 Re7 17.Bf6 gf6 18.Qg4 Kh8 19.Ne4 Be5 20.Rd1 Qc7 21.Bd3 Nd7 22.Qh5 f5 23.Qf5 Rg8 24.0-0 f6 25.Rc1 Reg7 26.g3 Qb6 27.a4 Bg3 28.Ng3 1–0. Coltharp – Roos, email 4AMM–07 1997.

6.d3 ed3 7.e3+= Nf6 (7...d5 8.Bd3 Qg5 9.Nf3 Bb4 10.Nbd2 Qg2 11.Rg1 Bd2 12.Qd2 (12.Kd2?! Qf2 13.Qe2 Qe2 14.Ke2 Nf6+=) 12...Qf3 13.Bg7+–) 8.Bd3 Be7 (8...d5 9.Nf3+=) 9.Nd2 (9.Nf3 d5+/-) 9...0-0 10.Ne2 a4 (10...d5 11.Bd4+=) 11.Qc2+/- Kh8 (11...d5 12.0-0+/-) 12.0-0 d6 13.Rac1 unclear. Landgraf – Green, corr ICCF WC, 1996.

6.d3 e3 7.Nc3 =.

6.d3 e3 7.Nf3 ef2 8.Kf2 Qb6 9.Bd4 Qb5 =.

6.d3 Nf6 7.Nc3 d5 8.e3 Bb4 9.de4 (9.Nge2 0-0=) 9...Ne4= 10.Qd4 0-0 11.a3 (11.Nf3 Be6 12.a3 Bc3 13.Bc3 Nc3 14.Qc3 Nd7=) 11...Bc3 12.Bc3 Nc3 13.Qc3 Be6 14.Nf3 Nd7 15.Bd3 Rc8 16.Qd2 (16.Qd4 Nc5 17.Bc2 Qd7=) 16...Nc5+= 17.Rd1 d4 (17...Qf6 18.Nd4+= (18.Qa5?? Nd3 19.Rd3 Rc1 20.Rd1 Rd1 21.Kd1 Qa1 22.Ke2 Qh1–+)) 18.Nd4= Nd3 19.Qd3 Bc4 20.Qe4 Re8 21.Qg4 (21.Qf4 Qd5 22.f3 Bb5=) 21...Qe7 (21...h5 22.Qh5 a4 23.Nc6-/+) 22.Nc6= bc6 23.Qc4 Qg5 (23...cb5 24.Qb5 Qa3 25.0-0=) 24.0-0 (24.b6 Qg2 25.Rf1 Rcd8=) 24...Qb5 (24...cb5 25.Qb3=) 25.Qc2 (25.Rd4 h6+=) 25...Red8 (25...c5 26.Rd5=) 26.a4+= Qb6 27.Rb1 Qc7 ½–½. Welti – Myrberg,Johnny, email 4AMM–04, 1997.

6.e3 d5

7.Nc3 Nf6 8.Nge2 Nbd7 (8...Bd6 9.Nd4=) 9.d3 a4 10.Rc1 a3 11.Ba1 Nc5 (11...Bb4 12.Nf4=) 12.de4 Nce4 (12...de4 13.Qd8 Kd8 14.Nd4+=) 13.Nf4+= Bb4 14.Bd3 (14.Be2 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.Rc3 Qa5=) 14...Nc3 (14...d4!? 15.ed4 Qd4 16.Be4 Qe4 17.Qe2 Qe2 18.Ke2 0-0=) 15.Bc3+= Bc3 16.Rc3 d4 17.ed4 Qd4 18.Qd2 Qe5 19.Qe2 Qe2 20.Be2 0-0 21.0-0 (21.Rc7 g5 22.Nd3 Nd5=) 21...g5 22.Nd3 Re8 23.Re1 Bd7 24.Rc5 (24.b6 Nd5 25.Rc5 Bc6=) 24...Ne4 25.Re5 Re5 26.Ne5 Be6 27.Bc4 (27.Bf3 Nd6 28.Ra1 Ra5-/+) 27...Nc3 28.Be6 fe6 29.Ra1 Nb5 30.Rb1 Nc3 31.Rb7 Na2 32.Ng4 Nc3 (33.Nf6 Kf8 34.Nh7 Ke8 35.Nf6 Kd8–+) 0–1. Schwertel,Gottfried – Myrberg,Johnny, corr 3GMM–39, 1996.

7.d3 Nd7 =.

7.d4 Bb4 8.Nc3 Ne7 9.Nge2 Bg4 10.Qc2 Nd7 11.Ng3 Nf5 12.Nf5 Bf5 13.Be2 Qg5 14.g3 Bh3 15.a3 Bc3 16.Qc3 0-0 17.f4 ef3 18.Bf3 Rfe8 19.Kd2 Rac8 0–1 (20.Qb3 a4 21.Qd3 Bf5 22.Qe2 Rc2). Nicklich – Hahn, corr DDR 1980.

7.Ne2 Nf6 8.Ng3 Be7 9.Be2 0-0 10.0-0 Be6 11.d4 Nbd7 12.Nd2 Rc8 13.f3 ef3 14.Bf3 Nb6 15.e4 de4 16.Nge4 Ne4 17.Be4 Qd7 18.Bd3 Rfd8 19.Ne4 Nc4 20.Bc4 Bc4 21.Rf4 Qb5 22.Bc3 b6 23.d5 Bd5 24.Qg4 Rc3 25.Nc3 Qc5 0–1. Coccomo – Roos, email 4AMM–07 1997.

4.Bb2 d6

5.a4 Nf6 6.e3 Be7 7.d3 0-0 8.Be2 Qc7 9.Nc3 d5 10.cd5 cd5 11.Nf3 Nbd7 12.Rc1 Qd6 13.0-0 b6 14.Nb1 Bb7? (better 14...Qb8+=) 15.Ba3+– Qe6 16.Ng5 Qf5 17.Be7 Qg5 18.Rc7 Bc8 19.Nc3 Re8 20.Nd5! Qg6 (20...Nd5 21.Bg5 Pinning (21.Bg5 Deflection)) 21.Qb3 Rb8 22.Bf6 Nf6 23.Ne7 Re7 24.Re7 Bh3 25.Bf3 Be6 (25...Bf5 26.Rc1+–) 26.Qc3 Qg5 27.Qc6 g6 (27...Qh4 28.Qd6 Rf8 29.Qb6 (worse 29.Qe5 Ng4 30.Bg4 Qe7+–) 29...Qa4 30.Re6 fe6 31.Qe6 Kh8 32.Qe5+–) 28.Qd6 Rf8 29.Ra7 (29.Qb6?! Nd5 30.Bd5 Bd5+–) 1–0. pierred (2825) – amenhotob (2625), net–chess.com, 2016.

5.d4 Qb6 6.e3 cb5 7.cb5 Nd7 8.Nd2 Ngf6 9.Nc4 (9.Qc2 Nd5+=) 9...Qd8 10.a4 (10.Ba3 Ne4+=) 10...Be7 (10...e4 11.Ba3 Nb6 12.Nb6 Qb6 13.Bc4=) 11.Ba3 Ne4 12.de5 de5 13.Qd5 Ndf6 (13...Nef6 14.Be7 Qe7 (worse is 14...Nd5 15.Bd8 Kd8 16.Ne5+/-) 15.Nd6 Kf8=) 14.Qd8+/- Kd8 15.f3 Nc5 16.Ne5 Be6 17.Ne2 Nd5 18.Nd4 Ne3 19.Ke2 Nd5 20.Ne6 fe6 21.Nf7 Kc7 22.Bc5 Bc5 23.Nh8 Rh8 24.Rc1 b6 25.Ke1 Re8 26.Bd3 g6 27.g3 Ne3 28.Ke2 Nf5 29.Bf5 ef5 30.Kd2 Kb7 31.Rc4 Re3?? 32.Rc5! Rf3 33.Rc6 Ra3 34.Rhc1 Ra2 35.Kd1 (35.Kd1 Rc2 36.R1c2 h6 37.Rc8 f4 38.R2c7) 1–0. Fournier,Frederic (2255) – tizoc (1925), Active, 2002.

5.d4 e4 6.Nc3 f5 7.e3 Nf6 8.Be2 Be7 9.Nh3 0-0 10.0-0 Ne8 11.Nf4 Nc7 12.d5 cb5 13.cb5 b6 14.Qb3 Nd7 15.Na4 g5 16.Nh5 Bf6 17.Bf6 Rf6 18.Nf6 Qf6 19.Qc3 Qc3 20.Nc3 Nc5 21.Rac1 Bd7 22.Rfd1 Ne8 23.Rd4 Nc7 24.Rcd1 Re8 25.g3 Kg7 26.Kg2 Kf6 27.h3 Re7 28.a4 Ne8 29.g4 Ng7 30.f3 ef3 31.Kf3 Re5 32.Bd3 fg4 33.hg4 h5 34.gh5 Nh5 35.Ne4 Ke7 36.Nc5 dc5 37.Re4 g4 38.Kf2 g3 39.Kg2 Re4 40.Be4 Nf6 41.Bf3 Bf5 42.e4 1–0. Kuhlmann – Haas, corr 1986.

5.d4 e4 6.d5 =.

5.d4 Qf6 6.Nd2 Bf5 (6...Nd7 7.Ngf3+=) 7.e4+/- Bd7 8.Ngf3 ed4 9.Bd4 (< 9.Nd4 c5-/+) 9...Qg6 10.Bd3 Qg2 (10...cb5 11.cb5 Be7 12.0-0+/-) 11.Rg1 Qh3 12.Rg7 f6 13.Rg3 Qe6 14.Ng5! fg5 15.Qh5 Kd8 16.Bh8 Nf6 (16...h6 17.Bd4+–) 17.Qg5 Be7 18.Qe3 cb5 19.cb5 Nh5 (19...d5 20.ed5 Qe3 21.fe3 Nd5 22.Rg8 Be8+–) 20.Bc4 Qc4 21.Nc4 Ng3 22.Qb6 Ke8 23.Qb7 (23...d5 24.Qa8 Bb4 25.Kd1 Ne4 26.Qb8 Ke7 27.Qe5 Be6 28.Nb6 Nc3 29.Kc2 Nb5 30.Nd5 Kd7 31.Nf6 Kc6 32.Qe6 Kb7 33.Qd5 Kb6 34.Nd7 Kc7 35.Qb5+–) 1–0. b4_player (2210) – lobo_de_La_Plata (1765), GameColony.com, 2003.

5.e3 Nd7 6.d4 Ngf6= 7.Nf3 e4 (7...cb5 8.cb5 e4 9.Nfd2=) 8.Nfd2+= d5 (8...cb5 9.Nc3 bc4 10.Bc4= (worse 10.Nce4 Ne4 11.Ne4 d5-/+; worse 10.Nc4 d5 11.Nd2 Nb6=+; worse 10.Nde4 Ne4 11.Ne4 d5–+)) 9.Be2 (9.Nc3 a4 10.a3 Bd6+–) 9...Bd6 (9...cb5!? 10.c5 b4=) 10.Nc3+– 0-0 11.c5 Bb8 12.Qa4 cb5 13.Nb5 h6 (13...Bc7 14.0-0+–) 14.0-0 Nh7 (14...Re8 15.Rfc1+–) 15.Rac1 (15.Qb3 Ndf6+–) 15...Qh4 (15...Ng5 16.Nd6+–) 16.Nd6 Bd6 (16...Nhf6 17.Qb3+–) 17.cd6 b5 (17...Ndf6 18.f3+–) 18.Bb5 (18.Qb5?! Rb8 19.Rc8 Rfc8 20.Qd7 Nf6=) 18...Nb6 19.Qd1 (19.Qa3 Bd7 20.Be2 Nf6+–) 19...Nf6 Black prepares the advance a4 (19...Rd8 20.Ba3+–) 20.f3 (20.Qe2 Bd7+–) 20...Qg5 21.f4 (21.Qe1 Bd7 22.Bd7 Nbd7+–) 21...Qh4 22.Qe1 (22.Qe2 Bg4 23.Qe1 Qe1 24.Rfe1 Rfd8+–) 22...Qh5 23.Nb3 (23.Ba3 Ba6 24.Ba6 Ra6+–) 23...a4 24.Nc5 a3 25.Bc3 1–0. DEFFM – MosesG, freechess.org, 2020.

5.e4 Nf6 6.Nc3 Nbd7 (6...a4 7.Nf3=) 7.Nf3 (7.d4 ed4 8.Qd4 Qe7=) 7...Nc5 8.d3 (8.d4 Nce4 9.Ne4 Ne4=) 8...Be7 9.a4 (9.Be2 0-0=) 9...Ne6 (9...Qb6 10.Be2=) 10.Be2 (10.d4 ed4 11.Nd4 Qc7=) 10...Nf4 11.0-0 0-0 (11...Bg4 12.Bc1 Ne2 13.Qe2=) 12.g3 (12.d4 Bg4=) 12...Ne2=+ 13.Qe2 Bh3 (13...Bg4 14.Qe3=+) 14.Rfe1 (14.Rfd1 c5=) 14...Nd7 15.d4 (15.Qe3 f5=+) 15...Bg4 16.Qe3 (16.Nb1 ed4 17.Bd4 Ne5 18.Be5 de5=+) 16...ed4 (16...Bf3 17.Qf3 ed4 18.Ne2-/+) 17.Nd4=+ Ne5 18.f3 (18.bc6 bc6 19.f4 Nc4 20.Nc6 Ne3 21.Nd8–+) 18...c5 (better 18...Nc4 19.Qe2 Nb2 20.Qb2 Bf6-/+) 19.Nb3? (better 19.Nc6 bc6 20.fg4 Nc4 21.Qe2 cb5 22.ab5 Nb2 23.Qb2–+) 19...Nf3–+ 20.Kg2 Bg5 (20...Ne1 21.Re1 Bf6 22.Qd2–+) 21.Qd3 (21.Qf2 Ne1 22.Re1 f5–+) 21...Qf6 22.Rf1 Ne5 23.Qc2 (23.Rf6 Nd3 24.Rf2–+) 23...Bf3 24.Kg1 Be3 25.Rf2 Nd3! (25...Nd3 26.Nd5 A) 26...Qb2?! 27.Ne3 Qc2 28.Rc2-/+ (28.Nc2?? Nf2 29.Kf2 Be4–+); B) 26...Bf2 27.Qf2 Qb2 (27...Nf2?! 28.Nf6 gf6 29.Kf2 Be4 30.Bc3–+) 28.Qf3 Qb3–+) 0–1. bluewolf – pcmvr, net–chess.com, 2017.

4.Bb2 f6

5.e3 d5 6.Nf3 Bd6 (6...e4 7.Nd4 (7.Ng1 Be6 8.cd5 cd5 9.Ne2 Bg4 10.Nbc3 Nd7 11.Qc2 Rc8 12.Nd4= –0.03) 7...c5 8.Nc2 dc4 9.Bc4 Bf5 10.Nc3 Nd7 11.d4 Nb6 12.Be2= 0.25) 7.d4 e4 (7...Bb4 8.Bc3 e4 9.Nfd2 Ne7 10.Bb4 ab4 11.cd5 Qd5 12.Bc4+= 0.53) 8.Nfd2 f5 (8...Be6 9.c5 Be7 10.Nc3 Nh6 11.Be2 b6 12.Rc1+= 0.59) 9.cd5 (9.Nc3!? Nf6 10.Be2+/- (10.c5 Be7 11.Be2 0-0 12.b6+= 0.34) 10...dc4 11.Bc4 Ng4 12.bc6+= 0.38) 9...cd5= 10.Nc3 (10.Ba3 Nf6 11.Be2 0-0 12.Qa4= 0.03) 10...Nf6 11.Qb3 Be6 12.Be2 (12.Ba3= 0.06) 12...b6 (12...0-0 13.a4=) 13.h3 0-0 14.0-0-0 (better is 14.0-0!?=) 14...Nbd7 15.a4 (15.Kb1 Qe7-/+) 15...Qe7 16.Kb1 Rac8 17.Rc1 ½–½. Nugent,Arthur P – Kalra,Agastya (1780), Bedford Rating GpA, 2011.

5.e4 Bc5 6.Nc3 Ne7 7.Qh5 g6 8.Qh6 (8.Qf3 f5=) 8...Kf7 (8...cb5!? 9.Qg7 Rf8 10.Nb5 Qb6=) 9.Na4+= d6 10.Nc5 dc5 11.f4 Qd6 (11...ef4!? 12.Qf4 Nd7+=) 12.fe5+/- fe5 13.Nf3 Nd7 14.Be2 Ng8 (14...cb5!? 15.0-0 Ke8+/-) 15.Qg5+– h6 (15...Ke8 16.bc6 (16.Be5?! Ne5 17.Qe5 Qe5 18.Ne5 cb5+/-) 16...Qc6 17.Ne5+–) 16.Ne5 Ne5 17.Be5 hg5 18.Bd6 Ke6 (18...cb5 19.0-0 Ke6 20.Bc5+–) 19.Bc5 Nf6 20.Bd4 (20.0-0 Rd8 21.d4 b6 22.Bb6 Re8 23.d5 cd5 24.cd5 Nd5 25.ed5 Ke7 26.d6 Kd7 27.Rf7 Kd6 28.Rd1 Ke6 29.Bc4 Ke5 30.Bc7 Ke4 31.Bd5 Ke3 32.Bb6 Ke2 33.Bf3) 20...Rh4 (20...Rd8 21.Bb6 Re8 22.d3+–) 21.d3 Bd7 22.g3 Rh3 (22...Rh7+–) 23.0-0 Rf8 (23...Ne8 24.Bg4 Ke7 25.Bh3 Bh3 26.Rf2+–) 24.Bf6 (24.e5 cb5 25.ef6 bc4 26.Bg4 Kd5 27.Bd7 Rh7 28.Be6 Ke6 29.dc4 Kf7+–) 24...Rf6 25.Bg4 (25…Ke7 26.Bh3 Bh3 27.Rf6 Kf6 28.d4+–) 1–0. Labahn,Wolfgang – Barz,M, Paderborn GER, 1988.

5.e4 Bc5 6.Qh5 g6 7.Qf3 d6 8.Nc3 (8.Ne2 Be6 9.d4 Bb4 10.Kd1 d5 (worse is 10...Bc4 11.a3+/-) 11.ed5 cd5=) 8...a4 9.Rb1 h5 (9...Nh6 10.Be2=) 10.Be2 g5 11.Qd3 Be6 12.bc6 White fights for the Initiative 12...Nc6 (12...bc6 13.Nf3=) 13.Nd5 Bd5 (13...Qd7 14.Nf3+=) 14.ed5 Nce7 15.Ba3 Ba3 16.Qa3 b6 (16...Qd7 17.Qb4+=) 17.Bd1 f5 (17...Qc8!? 18.Ba4 Kf7+/-) 18.Ba4+– Kf8 19.Ne2 Nf6 20.d4 e4 (20...h4 21.Qb4+–) 21.h4 g4 22.Nf4 Kf7 23.Rb4 Ng6 24.Ne6 Qc8 25.Qb3 Ne7 26.Rb6 Nfd5 27.Rd6 Rb8 28.Qc2 Nb4+= 29.Ng5 Kg7 30.Qc3 Na2 31.Qa3 Qc4? 32.Rd7+– Threatening mate... how? 32...Rb4? 33.Re7 Kf6 34.Re6 Kg7 35.Re7 Kf6 36.Re6?? Kg7= ½–½. Fischer,Detlev – Buhlmann,Werner, corr FRG–ch I3567, 1986.

4.e3 Nf6

5.Bb2 d5 6.Nf3 (6.Be5 Nbd7 7.Nf3 Ne5 8.Ne5 cb5 9.cb5 Bd6=) 6...Bg4 (6...e4 7.Ne5=+) 7.Be2 (7.Be5!? cb5 8.cb5+/-) 7...Bf3 (7...e4 8.Ne5 Be2 9.Qe2=) 8.Bf3= e4 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Be7 11.a4 0-0 12.d3 Qc7 13.h3 Rad8 14.Nd2 ed3 15.Bd3 Ne5 16.Be5 Qe5 17.Nf3 Qc7 18.Qc2 dc4 19.Qc4+= c5 20.Rac1 g6 21.Rfd1 b6 22.Be2 Nd5?? 23.Rd5+– Rd5 24.Qd5 Rd8 25.Qc4 Bf6 26.Rd1 Re8 27.Rd5 h6 28.Qd3 Kg7 29.Rd7 Qc8 30.Qd5 Rf8 31.Bc4 Qe8 32.e4 Be7 33.Qe5 f6 34.Re7 (34…Rf7 35.Bf7 fe5 36.Be8 Kf6 37.Rb7+–) 1–0. Rongen – van der Hoeven, Dieren, 1995.

5.Bb2 d6 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 e5 5.c4 c6).

5.Bb2 e4 6.d3 =.

3.bc6 bc6

4.Bb2 Ba6 5.Nf3 Nf6 6.Nc3 g6 7.Ne4 Bg7 8.Nf6 Bf6 9.Bf6 ef6 10.h4 Kf8 11.h5 f5 12.Rb1 d5 13.d3 Qd6 14.Qd2 Nd7 15.Qc3 f6? (better is 15...Qf6 16.Qa5 Ke7 17.hg6 fg6+/-) 16.hg6+– Ne5 17.Ne5 (17.gh7 Nf3 18.gf3 Bb5+–) 17...fe5 18.gh7 Ra7 19.Qa5 Rhh7 (19...Kg7 20.d4! Rh7 21.Rh7 Kh7+–) 20.Rh7 (20.Rh7 Rh7 21.Qa6+–) 1–0. usingprogram (2070) – otechumoru, kurnik, 2012.

4.Bb2 Qb6 5.Qc1 Nf6 6.Nf3 d6 7.Nc3 e5 8.e4 Be7 9.Rb1 Qc7 10.Na4 (10.d4 0-0=) 10...Ba6 (10...Ne4 11.d4=+) 11.d3 0-0 12.Be2 Nbd7 13.0-0 (13.c4 Rfb8=) 13...Rfe8 (13...Ne4 14.Re1 Bb5 15.Nc3 Nc3 16.Bc3-/+) 14.Re1 (14.c4 Rab8=) 14...Bf8 (14...d5 15.c4 Bb4 16.Rd1 de4 17.de4 Ne4 18.Qe3=+) 15.Nc3 (15.c4 Rab8=) 15...h6 16.a4 Nh7 (16...d5 17.ed5 cd5 18.Nb5 Bb5 19.ab5=+) 17.h4 (17.Qe3 Nhf6=) 17...d5 (better 17...Nhf6=) 18.g4?? (better 18.ed5 Bb4 19.d6 Qd6 20.Ne4=) 18...d4-/+ 19.Nd1 Rab8 20.Nh2 Rb7 21.g5 h5 (better 21...hg5!? 22.hg5 Nc5-/+) 22.Bh5=+ g6 23.Be2 Reb8 24.Ng4 Ba3 25.Kg2 (better 25.h5!?=+) 25...Rb2 (better 25...Nc5 26.Nf6 Nf6 27.gf6 Qd8 (27...Na4 28.Ba3 Kh7 29.Rb7 Bb7 30.Qg5+–) 28.Ba3 Rb1+–) 26.Nb2= 1–0. alessandrocarvalhaes (1700) – zajazi (1745), lichess.org, 2018.

4.Bb2 d5 5.e3 Nf6 6.Nf3 Bf5 7.Nc3 e6 8.Rb1 (8.Be2 Bd6=) 8...Nbd7 (8...Bd6 9.Nd4=) 9.Be2 (9.Nd4 Bg4 10.f3 c5 11.fg4 cd4 12.ed4 Rb8+=) 9...Bd6 (9...e5 10.h3=) 10.Nd4 Qc7 11.Nf5 ef5 12.f4 0-0 13.0-0 Rfe8 14.Qe1 d4 (14...Qa7 15.Bd3=) 15.ed4 Bf4 16.g3 Bd6 (16...Bh6 17.Rf5 Qd6 18.Kg2=) 17.Rf5+= Rab8 18.Qf1 Re7 19.Kh1 Rbe8 20.Bd3 Bg3 21.hg3+– Qg3 22.Rf3 Qg5 23.Ba3 c5 24.Qf2 Ng4 25.Qg3 Qh5 26.Kg2 f5 27.Bf5 (27.Bf5 Nh6 28.Bd7 Rd7 29.Rh1+– (29.Bc5?! Nf5 30.Qh3 Nh4 31.Kf2 Qf3 32.Qf3 Nf3 33.Kf3 h5+–); worse is 27.dc5 Qh6 28.Qf4 Qg6 29.Bc4 Kh8+–; worse is 27.Bc5 Nc5 28.dc5 Qg5+–) 1–0. Fournier,Frederic – guest3009, Active (5/0), 2005.

4.Bb2 e6 5.e3 Nf6 6.Nf3 d5 7.d4 c5 8.c3 cd4 9.cd4 Bb4 10.Bc3 Qb6 11.Bd3 Ne4 (11...Ba6 12.0-0=) 12.Be4 de4 13.Ne5 Ba6 (better 13...0-0=) 14.Qh5?? (better 14.a3 Be7 15.Qg4+=) 14...0-0 (better 14...Bc3 15.Nc3 Qb2 16.Qf7 Kd8–+) 15.f3?? (better 15.Bb4 Qb4 16.Nd2-/+) 15...Bc3–+ 16.Nc3 Qb2 17.Rd1 (17.Rb1 Qc3 18.Kf2 f6–+) 17...Qc3 18.Kf2 ef3 (18...f6 19.Ng4–+) 19.Qf3 (19.Nf3 Nd7 20.Rhe1 Bc4–+) 19...Qc2 (better 19...f6!? 20.Nd3 Bd3 21.Rd3 Qd3 22.Qa8 Qd2 23.Kf3 Qa2 24.Rc1–+) 20.Kg3 Be2 21.Qa8 Bd1 22.Qb7 (22.Qa5 f6 23.Rf1 Be2–+ (worse 23...fe5 24.Rf8 Kf8 25.Qb4 Kf7 26.Qb7 Kg6 27.Qb8–+)) 22...Bh5 (better 22...f6 23.Nf3–+) 23.Rf1 (23.Qb1 Qd2 24.Nc4 Qe2–+) 23...Qd2 (better 23...Qe2!? 24.Rb1 Qe3 25.Nf3 Bf3 26.gf3 Qg5 27.Kf2 Qd2 28.Kg3–+) 24.Qe4 (24.Qb3 a4! 25.Qa3 Rc8–+) 24...f6 (24...Qa2!? 25.Rf2 Qb3 26.Kh4–+) 25.Rf2 Qe1 (25...Qb4 26.Kh4 fe5 27.Rf8 Kf8 28.Kh5 ed4 29.Qe6 Qc5 30.Kg4 de3 31.Kf3–+) 26.Nf3 Bf3 27.Qf3 (27.Qe6 Kh8 28.Kf3–+) 27...Nd7 28.Kh3 e5 29.Re2 Qb1 (29...Qc3 30.Qf5 Rf7 31.Qc2 ed4 32.Qc3 dc3 33.Rc2–+) 30.Qd5 Rf7 31.de5 (31.Qa5 Qe4 32.Kg3 f5–+ (worse 32...ed4 33.Qd8 Nf8 34.Qd4–+)) 31...Qf5 (31...fe5?! 32.Rf2 Nf6 33.Qe5–+) 32.Kg3 (32.g4 Qe5 33.Qe5 Ne5–+) 32...Qe5 (better 32...Qg6 33.Kf2 fe5 34.Qf3 Nc5 35.Qf7 Qf7 36.Kg1 Qc4–+) 33.Qe5 Ne5 34.Rc2 Ra7 35.Rc5 Kf7 36.Kf4 (36.a4 Nd3 37.Rb5 Re7–+) 36...Ke6 (better 36...Nd3 37.Ke4 Nc5 38.Kd5 Nd3–+) 37.Rb5 Kd6 (37...g5 38.Kg3–+) 38.e4 Kc6 39.Rd5 Nd7 40.h4 Nc5 41.g4 Re7 42.Rh5 (42.Kf3 a4–+ (worse 42...Ne4 43.Ra5 Nd2 44.Kf4–+)) 42...Re4 43.Kf3 h6 (better 43...Ra4 44.Rh7 Ne6 45.Rh8–+) 44.Rf5?? (better 44.Rc5 Kc5 45.Ke4-/+) 44...Re5 (better 44...Ra4!? 45.Ke3–+) 45.Rf4 Rd5 46.Rc4 (46.Ke2 Rd3 47.Rf3 Rf3 48.Kf3 Kb5–+) 46...Kb5 (46...Rd3 47.Ke2 Ra3 48.Rc2–+) 47.Rf4 (47.Rc2 g6–+) 47...Nd3 (47...Rd3 48.Kg2 Rd2 49.Rf2 Rf2 50.Kf2–+) 48.Re4 Ne5 49.Kf4 (49.Ke2 Kc5–+) 49...Rd3 50.Kf5 Rf3 51.Ke6 Rg3 52.Kf5 g5 (52...Ng4!? 53.Kf4 Rg1 54.Rd4–+) 53.hg5 hg5 54.Kf6 Rg4 (better 54...Ng4 55.Kg6 Ne3–+) 55.Re5 Kb4 56.Kf5 (56.Re2 Rg1–+) 56...Rg2 57.Re4 (57.a3 Ka4–+ (57...Ka3?! 58.Ra5 Kb4 59.Ra7=)) 57...Ka3 58.Re5 a4 (58...Ka2?! 59.Ra5 Kb3 60.Ra7=) 59.Re4 g4 60.Kf4 g3 61.Kf3 Rg1 (61...Ra2 62.Kg3 Rc2 63.Re8–+) 62.Re2 g2! 63.Kf2 (63.Rg2 Rg2 Combination) 63...Ra1 64.Re3 Ka2 65.Kg2 a3 (65...Rb1 66.Re4 a3 67.Kf3–+) 66.Kf2 (66.Re2 Kb3 67.Re3 Kc2 68.Rf3–+) 66...Rb1 67.Ke2 (67.Re8–+) 67...Rb3 68.Re8 Kb2 69.Ra8 a2 70.Kd2 a1Q 71.Ra1 Ka1 72.Kc2 (72.Ke2 Kb2 73.Kd2 Rc3 74.Ke1 Rc2 75.Kd1 Kc3 76.Ke1 Kd3 77.Kf1 Ke3 78.Kg1 Kf3 79.Kh1 Kg3 80.Kg1 Rc1) 72...Ka2 (72...Ra3 73.Kd1 Kb1 74.Kd2 Rb3 75.Ke1 Kc2 76.Ke2 Rc3 77.Ke1 Kd3 78.Kf2 Kd2 79.Kf1 Ke3 80.Kg2 Ke2 81.Kg1 Kf3 82.Kh2 Rc1 83.Kh3 Rh1) 73.Kd2 (73.Kc1 Rb2 74.Kd1 Kb1 75.Ke1 Kc1 76.Kf1 Kd1 77.Kg1 Ke1 78.Kh1 Kf2 79.Kh2 Rb3 80.Kh1 Rh3) 73...Kb2 74.Ke2 (74.Kd1 Rd3 75.Ke1 Kc2 76.Ke2 Ra3 77.Kf1 Kd2 78.Kf2 Re3 79.Kf1 Re2 80.Kg1 Ke1 81.Kh1 Kf2 82.Kh2 Re3 83.Kh1 Rh3) 74...Kc2 75.Kf2 (75.Ke1 Re3 76.Kf1 Kd2 77.Kf2 Rc3 78.Kg1 Ke2 79.Kg2 Rb3 80.Kg1 Kf3 81.Kh2 Rb1 82.Kh3 Rh1) 75...Kd2 76.Kg2 (76.Kf1 Ke3 77.Kg2 Ke2 78.Kg1 Kf3 79.Kh2 Rb1 80.Kh3 Rh1) 76...Ke2 77.Kh2 (77.Kg1 Kf3 78.Kh2 Rb1 79.Kh3 Rh1) 77...Kf2 78.Kh1 Rh3 0–1. alessandrocarvalhaes (1820) – unasul (1915), lichess.org, 2017.

4.Bb2 Nf6 5.e3 e6 6.Nf3 Be7 7.Be2 0-0 8.0-0 d5 9.c4 Qb6 10.Bd4 c5 11.Be5 Nc6 12.Bg3 (12.Nc3 Qd8 13.Qc2 Ba6+=) 12...Ne4 13.d3? (better is 13.cd5 Ng3 14.hg3 ed5 15.Nc3+=) 13...Ng3–+ 14.fg3 (14.hg3 Bf6 15.Nbd2 Ba1 16.Qa1 Bd7–+) 14...dc4 (14...Bf6 15.Nbd2 Ba1 16.Qa1–+) 15.dc4 (15.Nbd2!? cd3 16.Bd3-/+) 15...Bf6–+ 16.Nc3?? (better is 16.Nbd2 Ba1 17.Qa1–+) 16...Bc3 17.Rb1 Qc7 18.Qc2 (18.Qb3 Bf6 19.Qb6 Qb6 20.Rb6 Nb4–+) 18...Bf6 19.Bd3 (19.Qe4 Ba6–+) 19...h6 (19...Nb4 20.Qe2 Bb7 21.a3 Nd3 22.Qd3–+) 20.a4 (20.Bh7 Kh8 21.Be4 Bd7–+) 20...Nb4 21.Qd2 Rd8 22.Ne1 Nd3 23.Nd3 Qd6 24.Rfd1 Ba6 25.Rbc1 Rab8 26.Rc3 Bc3 27.Qc3 Qb6 28.Kf2 Qb3 29.Qb3 Rb3 30.Ke2 Bc4 31.Kf3 (31.Kf3 Rdd3 32.Re1–+). Neumann,Frank – Jokmin,Alex, SN–2012–0-00439, 2012.

4.c4 c5 5.e3 Bb7 6.Nf3 d6 7.Be2 e6 8.0-0 Nf6 9.Nc3 Nbd7 10.d4 Be7 11.Rb1 Rb8 12.Qa4 0-0 13.Rb5 Attacks the isolani on a5 13...Bc6 14.Qa5 Bb5 15.Qd8 Rfd8 16.cb5 cd4 (better 16...c4!?=) 17.Nd4+= (17.ed4?! d5 18.Bd2 Ne4=+) 17...Rbc8 18.Nc6 Re8 19.a4 Bf8 (19...Ne5 20.Ne7 Re7 21.Bd2+=) 20.Bb2+/- Nc5 (20...Ne5!?+/-) 21.Ra1 Nfe4 (21...d5 22.a5+/-) 22.Ne4 Ne4 23.a5 Nc5 24.a6 d5 25.a7 Ra8 (25...g5 26.b6 Rc6 27.Bb5+-) 26.b6 Rec8 27.Na5 Rd8 (27...Re8+-) 28.Bb5 Nd7 (28...Rd6 29.Bc6 Rc6 30.Nc6+-) 29.Bd7 Rd7 30.b7 Rb7 31.Nb7 Bc5 (31...f6 32.Kf1+-) 32.Bd4 (better 32.Nc5 h5 33.Nd7+-) 32...Ra7 (32...Bd4 33.ed4 Kf8 34.Ra6+-) 33.Ra7 Ba7 34.Ba7 1-0. jhonores (2130) - bandusa (2260), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

4.e3 Ba6 5.Ba6 Ra6 6.Nf3 Rb6 7.Nc3 g6 (7...e6 8.Rb1=) 8.0-0 Bg7 9.d4 c5 10.Rb1 (10.Na4 Rc6+=) 10...Rb1= 11.Nb1 cd4 12.ed4 Qb6 (12...Nf6 13.c4+=) 13.Be3 (13.Bf4 Nf6+=) 13...Qb2 14.c4 (14.a3 Nf6+=) 14...Nf6 (14...Qa2 15.Nbd2=) 15.Qb3 (15.a3 0-0+=) 15...Qb3= 16.ab3 Ng4 17.h3 Ne3 18.fe3 0-0 19.Nc3 Nc6 20.Na4 (20.g4 f5 21.gf5 gf5+=) 20...Rb8= 21.Rb1 Nb4 22.Nc5 d6+= 23.Ne4 f5 24.Ned2+= Nc2 25.Kf2 a4 26.ba4+/- Rb1 27.Nb1 e5 28.de5 de5 29.a5 e4 30.Ne1 Nb4 31.Na3 1–0. Fournier,Frederic (1900) – aterrador, Active, 2008.

4.e3 d5 5.d4 Bf5 6.Nc3 e6 7.h3 Nf6 8.Nf3 Be7 9.Nh4 0-0 10.Nf5 ef5 11.Bd3 g6 12.0-0 Nbd7 13.Nb1 (13.Rb1 Rb8=) 13...Ne4 14.Be4 fe4 15.Ba3 Ba3 16.Na3 Qe7 17.Nb1 f5 (17...Rfb8 18.Qc1+=) 18.Nc3 Nb6 19.a4 f4 20.Rb1 Nc4 21.f3?? (better is 21.ef4 Rf4 22.Qe2-/+) 21...Ne3–+ 22.Qd2 (22.Qe1 Nf1 23.Kf1 Qf6–+) 22...Nf1 23.Rf1 e3 24.Qd3 Rab8 25.Ne2 Qb4 26.Qc3 (26.g3 fg3 27.Qe3 Qa4 28.Ng3 Qc2 29.Qe6 Rf7–+) 26...Qc3 27.Nc3 Rb2 28.Rc1 (28.Ne2 Rc2 29.Re1 Rc4–+) 28...Rfb8 29.Ne2 (29.Kh2 R2b4 30.Rd1 g5–+) 29...g5 (better is 29...Rb1 30.Kh2 Rc1 31.Nc1–+) 30.g3 (30.g4 Rb1 31.Kg2 Rc1 32.Nc1 Rb2–+) 30...Rb1 31.gf4 (31.Kg2 Rc1 32.Nc1–+) 31...Rc1 32.Nc1 Rb1 33.Kf1 Rc1 34.Ke2 gf4 35.Kd3 Rd1 36.Ke2 Rd2 0–1. mike5052 – wwgia (1665), gameknot.com, 2013.

4.e3 e5 5.Bb2 e4 6.c4 (6.Nc3 d5=) 6...Na6 7.a3 (7.Nc3 Rb8 8.Rb1 Nf6=) 7...Nc5 8.Qc2 (8.Bd4 Ba6=) 8...Nf6 9.d4 ed3 10.Bd3 Nd3 11.Qd3 Rb8 12.Qc2 Qb6 (12...d5 13.Nf3=+) 13.Bd4 (13.Bf6 gf6 14.Qe4 Be7+=) 13...c5 14.Bc3 (14.Be5 Rb7=) 14...d5 (14...Bb7!? 15.f3 Qe6=+) 15.Nf3= Ba6 (15...dc4 16.Nbd2 Qa6 17.0-0+=) 16.Nbd2+/- d4 (16...Qc6!?+/-) 17.ed4+- Qe6 18.Kd1 Bc4?? (better 18...Qg4+-) 19.Re1 (19.Nc4?! Qc4 20.Re1 Be7 21.Ba5 Qc2 22.Kc2 Kf8+-) 19...Be7 20.Re6 Be6 21.Rb1 (21.dc5 Rc8 22.Bf6 Bf6+-) 21...0-0 (21...Rc8 22.dc5 Bc5 23.Bf6 gf6 24.Ne4+-) 22.Ng5 (22.Rb8!? Rb8 23.dc5 Rc8+-) 22...Bg4 (22...cd4 23.Rb8 Rb8 24.Bd4+-) 23.f3 Bh5 (23...Rb1 24.Qb1 h6 25.dc5 hg5 26.fg4 Ng4 27.Bd4+-) 24.Nde4 (better 24.Rb8!? Rb8 25.dc5 Bg6+-) 24...Bg6 (24...Ne4 25.Ne4 (25.Qe4?! Bg6 26.Qe7 Rb1 27.Kd2 cd4 28.Bd4 Rfb8+-) 25...cd4 26.Rb8 Rb8 27.Ba5 Ba3 28.Qa4+-) 25.Rb8 (worse 25.dc5 Nd5 26.Bd2 Rb1 27.Qb1 Bg5+-) 25...Rb8 26.dc5 Bc5 (26...Ne4 27.Ne4 (worse 27.fe4 Bg5 28.c6 Bd8+-) 27...Bc5 28.Qa4 Be4 29.fe4+-) 27.Bf6 gf6 28.Qc5 (28.Nf6 Kg7 29.Qc3 Rb1 30.Ke2 Rb7+-) 28...fg5 29.Qg5 a4 30.Qh6 (30.Nf6 Kg7+-) 30...Rb6 (30...Rd8 31.Ke2 Re8 32.Qe3+-) 31.g4 (31.Qd2 Rb1 32.Ke2 h5+-) 31...Rc6 (31...Rb1 32.Kd2 Be4 33.fe4 Rb2 34.Kc3 Rb3 35.Kd4+-) 32.Qg5 h6 33.Qf4 (33.Qd8 Kh7+-) 33...Re6 (33...Be4 34.Qe4 Rd6 35.Kc2+-) 34.Kd2 (34.Nc5 Rc6 35.Qe5 Kh7+-) 34...Kg7 (34...Be4 35.fe4 Rb6 36.Qe5+-) 35.h4 (better 35.Nc5 Rc6+-) 35...Rb6 (35...Be4 36.fe4 Kg8 37.g5+-) 36.h5 (36.Qe5 Kh7 37.Nf6 Rf6 38.Qf6 h5+-) 36...Bh7 (36...Be4 37.Qe5 Kg8 38.fe4+-) 37.Qe5 Kf8 (37...Kg8 38.Nf6 Rf6 39.Qf6+-) 38.Ke1 (better 38.Qc5 Kg7 39.Qb6 Be4+-) 38...Re6 (38...Rb1 39.Kf2 Be4 40.Qe4 Rb2 41.Kg3+-) 39.Qc5 (better 39.Qh8 Bg8+-) 39...Kg8 40.Qd4 Be4 41.fe4 Kf8 42.Kf2 Ke7 43.Kf3 Ke8 (43...f6 44.Qa4 Re5 45.Qb4 Kf7 46.Qc4 Kf8 47.a4+-) 44.Ke3 Ke7 (44...Ra6 45.Qb4 Re6 46.Qa4 Kf8 47.Qd7+-) 45.Qg7 (45.Qb4 Ke8+-) 45...Ke8 (45...Rb6 46.Qe5 Re6 47.Qc5 Ke8 48.Qb5 Kf8 49.Qa4+-) 46.g5 Ke7 (46...hg5 47.Qg8 Kd7 48.Qf7 Re7 49.Qd5 Kc7 50.Qg5 Re8+-) 47.gh6 Rf6 48.h7 Rb6 (48...Rg6 49.hg6 Kd7 50.Qd4 Kc6 51.gf7 Kb5 52.Qb4 Kc6 53.f8Q Kc7 54.Qfd6 Kc8 55.h8Q) 49.Qg5 (49.Qe5 Kd8 50.h8Q Kd7 51.Qhe8) 49...Ke6 50.h8Q Rb3 51.Kf4 Rf3 52.Kf3 f6 (52...f5 53.Qe8 Kd6 54.Qge7) 53.Qhf6 (53.Qgf6 Kd7 54.Qhd8) 53...Kd7 54.Qgg7 Kc8 (54...Ke8 55.Qge7) 55.Qff8 1-0. cipiripi (2255) - NevSky (2315), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

4.e3 Nf6 5.Nf3 g6 6.d4 Bg7 7.Bb2 0-0 8.Nbd2 Ba6 9.Ba6 (9.c4 c5+=) 9...Na6= 10.0-0 d5 11.c4 e6 (11...c5 12.Rb1=) 12.Ba3 Re8 13.Rb1 c5 (13...Nb4 14.Bb4 ab4 15.Rb4 Ra2 16.Ra4+=) 14.Qa4 (14.Bc5!? Nc5 15.dc5+=) 14...cd4= 15.Nd4 Ne4 (15...Nb4!?=) 16.Ne4+= de4 17.Rfd1 Qc7 18.Nb5 Qc6 19.Rd6 Qc8 20.Rbd1 (20.Rb6!? Be5 21.Nd6 Bd6 22.Bd6+/-) 20...Nc5 21.Bc5 Qc5 22.Rd7 Rec8 23.Nd6 Qc6?? (23...Rc7 24.Rc1+/- (24.Ne4?! Qc4 25.Qc4 Rc4=)) 24.Qc6 (better 24.Rd8! Bf8 25.Qc6 Rd8 26.c5+-) 24...Rc6+/- 25.Ne4 (better 25.Nf7!? Rc4 26.Ng5+/-) 25...Rc4= 26.Rd8 Rd8 27.Rd8 Bf8 28.f3 Rc1 29.Kf2 Rc2 30.Kg3 (30.Rd2 Rd2 31.Nd2 a4=) 30...Ra2=+ 31.Nf6 Kg7 32.Ng4? (32.Ne8!? Kh6 33.Rd7=+) 32...Bc5 (32...Bb4!? 33.Ne5 Bc3 34.f4-+) 33.Rd7-/+ a4 34.e4 Kf8 35.e5 Be7 (35...a3 36.Nf6 Rc2 37.Rd8 Kg7 38.Rg8 Kh6 39.f4-+) 36.Nf6 h5 37.Ra7 Bf6 38.ef6 Kg8 39.h4 a3 40.Kh3 Ra1 41.Kh2 a2 42.g4 (better 42.Kg3!?=+) 42...hg4-+ 43.fg4 g5 (43...e5 44.Ra8 Kh7-+) 44.h5?? (44.hg5 e5 45.g6 fg6 46.g5=) 44...e5-+ 45.Kg2 (45.Ra8 Kh7 46.Ra7 e4 47.Rf7 Kg8 48.Rg7 Kf8-+) 45...e4 46.h6 (46.Ra8 Kh7 47.Ra7-+) 46...e3 47.h7 (47.Kf3 Rf1 48.Ke3 a1Q 49.Ra1 Ra1-+) 47...Kh7 48.Rf7 (48.Kf3-+) 48...Kg6 49.Re7 (49.Re7 Rd1 50.Rg7 Kf6 51.Ra7-+). cipiripi (2415) - zumpili (2325), Rated Blitz game, lichess.org, 2018.

4.Nf3 Ba6 5.g3 Nf6 6.Bg2 d5 7.0-0 e6 8.d3 Bd6 9.Bb2 0-0 10.Nbd2 Nbd7 11.c4 Rb8 12.Rb1 Qc7 13.Qc2 Rb7 14.Bc3 Rfb8 15.Rb7 Rb7 16.Rb1 dc4 17.Nc4 Bc4 18.dc4 Rb1 19.Qb1 Qb6 (19...Bb4!? 20.Ba1 Qd6+=) 20.Qb6+/- Nb6 21.Nd2 a4 (better is 21...Bb4!? 22.Bb4 ab4 23.Bc6 Kf8+/-) 22.Bc6+– Kf8 23.Bd4 Bc7 24.c5 Nbd5 25.Ba4 Ke7 26.Bb5 e5 27.Bb2 Nd7 (27...Ba5 28.Nc4 Bc3 29.Ba3+–) 28.e4 (28.e4 Nb4 29.c6+–) 1–0. Popper,T (2030) – Krajicek,Filip (1660), Brno Chess Open, 2015.

4.Nf3 Nf6 5.e3 d5 6.d4 Bf5 7.Bd3 e6 8.Bf5 ef5 9.0-0 Bd6 10.Nbd2 (10.Ba3 0-0=) 10...0-0= 11.c4 c5 (11...Re8 12.c5 Bc7 13.Rb1=) 12.Ne5 (12.Bb2 Nbd7+=) 12...Nbd7 (12...Ne4 13.Qh5 g6 14.Qd1=) 13.f4 (13.Nd7 Nd7 14.cd5 cd4 15.ed4 Nb6=) 13...Qc7 (13...Rc8 14.Ba3=) 14.Ba3 Nb6 (14...Rfe8 15.cd5 Nd5 16.Ndc4 Be5 17.fe5 cd4 18.Qd4 Ne5 19.Nd6+/-) 15.Rc1+= cd4? (15...Rfd8!?+=) 16.Bd6 (16.c5 de3 A) 17.cb6 Qb6 18.Ndc4 e2 19.Nb6 A1) 19...ed1R? 20.Bd6 (worse 20.Rcd1 Ba3 21.Na8 Ra8=+) 20...Rd2 21.Bf8 Rf8 22.Rf2 Rf2 23.Kf2+-; A2) 19...ef1Q?? 20.Kf1 Ba3 21.Rc3+-; A3) 19...ed1Q 20.Rcd1 Ba3 21.Na8 Ra8=+; B) 17.cd6+-) 16...Qd6+/- 17.c5 Qe6? (better 17...Qd8!? 18.ed4 Nc8+/-) 18.cb6+- de3 19.Rc6 Qe7 20.Ndf3 d4? (better 20...Rfc8+-) 21.Qd4 (21.Nd4!? g6+-) 21...Ng4 22.Rc7 Qa3 (22...Qe6 23.Nd7 Rfe8 24.b7+-) 23.h3 (23.b7 e2 24.Re1 Rad8+-) 23...Rad8 (23...Ne5 24.fe5 e2 25.Re1 Qa2 26.b7+-) 24.Qc4 (24.Rd7 e2 25.Re1 Ne5 26.Rd8 h6 27.Ne5 f6+-) 24...Qb2 (24...e2 25.Qe2 Ne3+-) 25.Nf7 Qf2 (25...Rd5 26.Nh6! Kh8 27.hg4+-) 26.Kh1 Qf1 27.Qf1 Nf2 (27...Rd1 28.Ne1 Nf6+-) 28.Kh2 Rd1 29.Qc4 (29.Nh6 gh6 30.Qc4 Kh8 31.Qc3 Rd4 32.Qd4 Rf6 33.Qf6 Kg8 34.Qd8) 29...Rh1 30.Kg3 Ne4 31.Kh4 g5 (31...Nd6 32.Nd6 Kh8 33.Qc3 Rh3 34.Kh3 Rf7 35.Rc8 Rf8 36.Rf8) 32.N3g5 (32.N7g5 Rf7 33.Qf7 Kh8 34.Qh7) 32...Kg7 (32...Nf6 33.Nh6 Kh8 34.Qd4 Rh3 35.gh3 Rf7 36.Qf6 Rf6 37.Rh7) 33.Ne6 (33.Ne5 Rf7 34.Qf7 Kh6 35.Qh7) 33...Kf6 (33...Kg8 34.Nh6 Kh8 35.Qd4 Nf6 36.Qf6 Rf6 37.Rc8 Rf8 38.Rf8) 34.Neg5 (34.Qd4 Ke6 35.Qe5) 34...e2?? (34...Kg7 35.Ne5 Rf7 36.Qf7 Kh6 37.Qh7) 35.Qe6 Kg7 36.Qh6 Kg8 37.Qh7 1-0. cipiripi (2260) - NevSky (2315), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

4.Nf3 Nf6 5.g3 d5 6.d4 e6 7.Bg2 Nbd7 8.0-0 Ba6 9.c3 Be7 10.Ba3 0-0 11.Be7 Qe7 12.Ne5 (better is 12.Re1=+) 12...Rab8?? (12...Ne5 13.de5 Nd7 14.f4-/+) 13.f4?? (better is 13.Nc6 Qd6 14.Nb8 Rb8 15.Re1+–) 13...Rb2 14.Nd2 c5 15.dc5? (better is 15.Nc6 Qd6 16.Na5=+) 15...Qc5–+ 16.Kh1 Qc3 17.Nb3 Be2 18.Qd4 Qd4 19.Nd4 Bf1 20.Bf1 Ne5 21.fe5 Ng4 22.Nf3 f6 23.ef6 Rf6 24.h3 Nf2 25.Kg2 Ne4 26.Kg1 Rf3 27.g4 Rg3 28.Kh1 Nd2 29.Bg2 Rg2! 30.Kg2 Nb3 31.Kf3 Na1 32.Ke3 Rb4 33.Kf2 Nc2 34.Ke2 e5 35.Kd2 Na3 36.Kc3 e4 37.Kd2 d4 38.Ke2 Rb2 39.Kd1 d3 40.Ke1 e3 41.Kf1 Rf2 42.Kg1 d2 43.Kh1 (43.h4 d1Q#) 0–1. arok – jolaw (1620), internet, 2007.

4.c4 Nf6

5.Bb2 e6 6.Nf3 d5 7.e3 Nbd7 8.d4 Bb4 9.Nc3 Ne4 10.Rc1 (10.Qc2 Rb8=) 10...Ba6 11.Be2 dc4 (11...Nb6 12.Ne5=) 12.0-0= Nc3 13.Bc3 (worse 13.Rc3 Bc3 14.Bc3 0-0-/+) 13...0-0 14.Nd2 Attacks the isolani on c4 14...Nb6 15.Ne4 (15.Bb4 ab4 16.Nc4 Bc4 17.Bc4 Nd5=) 15...Nd5=+ 16.Bb4 ab4 (worse 16...Nb4 17.a3 Nd3 18.Bd3 cd3 A) 19.Rc6? Bb7 20.Rd6 Qc7–+ (20...Be4 21.Rd8 Rfd8 22.f3+–); B) 19.Re1=) 17.Bc4 Bc4 18.Rc4 Ra2 19.Qb3 (19.Qb1 Ra6=+) 19...Qa5 (19...Qa8 20.Rc6 f5 21.Ng5 Rf2 22.Re6 Rf1 23.Kf1=) 20.h3 (20.Rc6 Qa4 21.Qa4 Ra4=+) 20...Qa3-/+ 21.Qd1 (21.Qb1 Rb2 22.Qc1 f5-/+) 21...Qb2 (21...b3 22.Qb1-/+) 22.Qg4?? (better 22.Qf3-/+) 22...f5–+ (22...f5 23.Qf3 fe4 24.Qe4 Rf2 25.Qe6 Kf8 26.Qc8 Kf7 27.Qd7 Ne7–+) 0–1. Trigance,Emile – Metcalfe,Allister (1800), FICGS, 2008.

5.e3 g6 6.Nf3 Bg7 7.Be2 0-0 8.0-0 d5 9.d4 Ne4 10.Bd3 f5 11.Ba3 Re8 12.Nbd2 e6 13.Qc2 Nd7 14.Rab1 (worse 14.Ne4 fe4 15.Be4 de4 16.Qe4 Qc7-/+; 14.Be4 fe4 15.Ne1 Ba6-/+) 14...h6 15.h3 (15.cd5 cd5 16.Qc6 Ra7+=) 15...a4 (15...Ba6 16.Rfd1+= (16.Ne4? fe4 17.Be4 de4-/+)) 16.Rb2 (16.cd5 cd5 17.Qc6 Ra7+/-) 16...Kh7 (16...Ba6 17.cd5 (worse 17.Ne4 fe4 18.Be4 de4 19.Qe4 Bc4-/+) 17...Bd3 18.Qd3 ed5 19.Rb7=) 17.Rfb1 (17.cd5 cd5 18.Qc6 Ra7+/-) 17...Ba6+= 18.c5 (18.cd5 Bd3 19.Qd3 cd5+=) 18...Bd3= 19.Qd3 e5 20.Rb7 Nd2 21.Qd2 e4 22.Ne1 Kh8 23.Qe2 Rb8 (23...Kg8 24.R1b4+=) 24.Qa6 Rb7 (24...Qc8 25.Rb8 Qa6 26.Re8 Kh7 27.Re7+=) 25.Rb7+/- Nb8 (25...Qc8 26.Qa7 Re7 27.Nc2+/-) 26.Qa4 f4 27.Bc1 f3? (27...fe3 28.Be3 Re7+-) 28.Qd1?? (better 28.Qa7 Rg8 29.gf3 ef3 30.Nf3+-) 28...fg2+= 29.Ng2 Rf8 30.Bd2 Rf3? (30...Qf6 31.Be1 g5 32.Qb3+/-) 31.Be1 (better 31.Qa4!? Nd7 32.Qc6+-) 31...Nd7 (31...Qc8 32.Qb1 Nd7+=) 32.a4 (32.Qa4 Qc8 33.Qa7 Rf7+-) 32...Nf6 (32...Nf8 33.Qb1 Rh3 34.Qb6+=) 33.a5 Qc8? (better 33...Nh7+=) 34.a6+- Qh3?? (better 34...Ng8+-) 35.a7 Ng4 36.a8Q Kh7 (36...Rf8 37.Qa7 Qh2 38.Kf1 Qh1 39.Ke2 Qg2+-) 37.Qb8 (37.Qa7 h5 38.Rg7 Kh6 39.Rh7 Kg5 40.Qe7 Rf6 41.f4 ef3 42.Bh4 Qh4 43.Nh4 Kh4 44.Qf3 g5 45.Rh5 Kh5 46.Qh7 Rh6 47.Qh3) 37...h5 38.Re7 (better 38.Qc7 Qh2 39.Qh2 Nh2 40.Kh2 Rf6+-) 38...Kh6 39.Qc7 Bf6 (39...Bf8 40.Rh7 Kg5 41.Qa4+-) 40.Rh7 Kg5 41.Rf7 (41.Qa4 Be5 42.de5 Qh2 43.Kf1 Qe5 44.Qac6 Qc7 45.Qc7 Nf6 46.Qe5 Kg4 47.Rh6 g5 48.Qe6 Rf5 49.Rf6 Kh3 50.Qf5 Kh2 51.Qg5 d4 52.Qh5) 41...Rf5 42.Qg3 (42.Nh4! Qh4 43.f4 ef3 44.Bh4 Kh4+-) 42...Qg3 43.fg3 Kh6 44.Qa4 Bg5 45.Qc6 (better 45.Rf5 gf5 46.Qc6 Nf6 47.Qe6+-) 45...Rf7 46.Qd5 Re7 47.Qd6 (47.Nf4!? Nf6 48.Qd6 Rg7+-) 47...Ne3 48.Bd2 Nf5 49.Bg5 Kg5 50.Qf4 (50.Qd8 Kh6 51.c6 Ra7+-) 50...Kf6 51.d5 (better 51.Ne3 Ra7+-) 51...e3 (51...g5 52.Qb8 Kf7 53.c6+-) 52.d6 Re5 53.d7 e2 54.d8Q Re7 55.Qfd4! Nd4 56.Qd4 Kf7 57.c6 e1Q 58.Ne1 Re1 59.Kf2 Re7 60.Qd6 Re6 61.Qd7 Re7 62.Qd5 Kf6 63.Qd6 Re6 64.Qf8 Ke5 65.c7 Rf6 66.Qf6! Kf6. jhonores (2280) - BonoSatanico (2225), I INTERCLUBES LIGA DE PRIMERA Team Batt, lichess.org, 2020.

3.bc6 dc6

4.Bb2 b5 5.g3 h5 (5...Nf6 6.Bg2=) 6.Bg2 (6.Nf3 Nf6+=) 6...h4= 7.Nf3 hg3 8.fg3 (8.hg3 Rh1 9.Bh1 Bb7+=) 8...f6 (8...Bh3 9.0-0 Bg2 10.Kg2=) 9.0-0 e5 10.d4 Qb6 11.e3 ed4 (11...Be6 12.a4=) 12.Bd4 (12.ed4 Ne7+=) 12...Bc5 (12...c5 13.Bb2=) 13.Qe2 (13.Nc3 Na6+=) 13...Bg4 14.Nbd2 Ne7 15.Ne4 (15.Rad1 Nd7=) 15...Bd4 16.ed4 Qd4?? (better 16...Bf3 17.Bf3 Qd4 18.Kg2 Qe5=) 17.Nd4+– Be2 18.Ne2 Kf7 (18...Ra7 19.Nd6 Kf8 20.Rad1+–) 19.Nd6 Kg6 (19...Kg8 20.Nb5! Nd7 21.Nd6+–) 20.Nf4 (better 20.Be4 f5 21.Nf5 Nf5 22.Rf5+–) 20...Kg5 (20...Kh7 21.Nb5! Nd7 22.Rae1+–) 21.Ne6 (21.Nf7 Kg4 22.Bf3 Kf5 23.g4 Kf4 24.Rae1 Rh2 25.Kh2 f5 26.Bd1) 21...Kg6 (21...Kh6 22.Nf7 Kh7 23.Nh8 Kh8 24.Rad1+–) 22.Be4 f5 23.Nf5 Nf5 (23...Kf6 24.Nfg7 Ke5 25.Rad1+–) 24.Bf5 (24.Rf5 Rh3 25.Rf8 Kh5 26.Rh8 Kg4 27.Rf1 Rg3 28.Kh1 Rf3 29.Rg1 Rg3 30.Rg3) 24...Kf6+– 25.Bg4 Kg6 26.Nc7 (better 26.Rf5 Re8 27.Nf8 Rf8 28.Rf8 Ra6+–) 26...Ra7 27.Ne6 Na6?? (27...Ra8 28.Rf5 Re8 29.Nf8 Rf8 30.Rf8 Kh7+–) 28.Nd4 (28.Bf5 Kh6 29.Rae1 Rf7+–) 28...c5 (28...Nb8 29.Bf5 Kh6 30.Rae1+–) 29.Nb5 (29.Nb5 Raa8 30.Nd6+–) 1–0. JUANKARODA (1750) – Jamal_Malaeb (1695), lichess.org, 2020.

4.Bb2 Qb6 5.Bc3 (5.Qc1 Nf6=) 5...Nf6 6.Bf6 (6.Nf3 Bg4=) 6...ef6=+ 7.e3 c5 (7...Bb4 8.Nf3=+) 8.Nc3= Bd7 (8...Qe6 9.Bb5 Nd7 10.d3=) 9.Rb1+= Qd6 (9...Qc7!?+=) 10.Rb7+/- Be7 11.g3 (11.Qf3!? 0-0 12.Bb5+–) 11...0-0 12.Bg2 Bc6 13.Bc6 Nc6 14.Qf3 (14.d3 Rab8 15.Rb3 Rfd8+=) 14...Rab8= 15.Ne4 (better is 15.Rb3!?=) 15...Qd5?? (better is 15...Qe6 16.Rb8 Rb8-/+) 16.Nf6!!+– (16...Bf6 17.Qd5 Rb7 18.Qc6+–) 1–0. Quilpo – fly, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.Bb2 f6 5.Qc1 (5.d4!?+=) 5...e5+= 6.e3 Ne7 7.Nc3 Ng6 8.Nf3 a4 9.a3 Bg4 10.Bc4 Qd7 11.h3 (11.Be2 b5=) 11...Bf3+= 12.gf3 Nh4 13.Ke2 (13.Qd1!?+=) 13...b5 14.Bd3 Na6 15.Qg1 Nc5 16.Qg3 (better is 16.Qg4!? Nd3 17.Qd7 Kd7 18.cd3-/+) 16...Nd3 17.cd3 Nf5 18.Qg4 Bc5 (better is 18...Rd8!? 19.d4 ed4–+) 19.Ne4-/+ Be7 20.Ng3 Ng3 21.fg3 Qg4 22.hg4 0-0 23.f4 Bd6 24.f5 c5 25.e4 b4–+ 26.ab4? cb4 27.Rhc1 a3 28.Bd4 ed4 29.Rcb1 Rfc8 30.g5 Rc2 31.gf6 gf6 32.g4 Rb8 33.Rb3 Re8 34.Kd1 Rc7 35.Ke2 Rg7 36.Kf3 h5! 37.gh5 Rg3 38.Kf2 Rg5 39.h6 Kh7 40.Rbb1 Kh6 41.Rh1 Kg7 42.Rhb1 Rh8 43.Rg1 Rh2 44.Kf1 b3 45.Rg5 fg5 46.Ke1 b2 47.Rb1 a2 48.Rb2 a1Q 49.Rb1 Qb1# 0–1. dtpwaldi – blezg (1745), kurnik, 2012.

4.Nc3 e5 5.e4 (5.Nf3 Nd7=) 5...Nf6=+ 6.h3 (6.Nf3 Bd6=+) 6...b5 7.a3 (7.Bb2 Bd6=+) 7...Bc5-/+ 8.Bb2 0-0 9.Nf3 Qd6 10.d3 Nbd7 11.g4 Nb6 12.Qe2 Be6 13.Bg2 Nfd7 14.Nd1 Na4 15.Bc1 b4 16.0-0 ba3 (better is 16...Rfb8-/+) 17.Nh4? (better is 17.Ng5!?-/+) 17...Qd4–+ 18.Nf5?? (better is 18.c3 Nc3 19.Nc3 Qc3 20.Bd2–+) 18...Qa1 19.Bd2 a2 20.Nde3 Qb1! 21.c4 a1Q 22.Rb1 Qb1 23.Kh2 Nb2 24.Bf1 Bf5 25.gf5 Be3 26.Be3 a4 27.Bc5 Nc5 28.h4 a3 29.h5 a2 30.Kg2 Ncd3 31.h6 Nf4 32.Kf3 Ne2 33.Be2 Ra3 (34.Kg2 Qe4 35.Kg1 a1Q 36.Bd1 Qd1 37.Kh2 Qeh1) 0–1. valerypavlovich (2120) – pcmvr (2110), net–chess.com, 2006.

4.c4 Nf6 5.Bb2 Bf5 6.Nf3 (6.f3 e6=) 6...e6=+ 7.e3 Nbd7 8.a3 Qc7 9.d4 Bg6 10.Bd3 Bd6 (10...Rd8 11.Nc3=) 11.0-0 (11.Bg6 hg6 12.c5 Bh2+=) 11...0-0 (better 11...b6=) 12.Nbd2?? (12.Bg6 hg6 13.c5 Be7+=) 12...Rab8 (better 12...Bd3 13.Re1 Ng4-+) 13.Qe2 (better 13.Bg6!? hg6 14.c5+/-) 13...Bh5 14.h3 Rfe8 (14...b6 15.Rfd1=) 15.Rfd1 c5 16.g4 Bg6 17.Bg6 hg6 18.Rac1 b5? (better 18...Red8!?=) 19.cb5 Qb7 20.a4 cd4 21.Nd4 Bb4 (21...Be5 22.Nc4 Bd4 23.Rd4+- (23.ed4?! Qa8+/-)) 22.Nc6 Rbc8 23.Nb4 (23.Nc4 Nb6+-) 23...ab4 24.Bf6 (24.Nc4 Qa7+-) 24...gf6 (24...Nf6 25.Nc4 Qe7 26.e4+-) 25.Rc8 Rc8 26.Rb1 Rc2 (better 26...Nb6 27.Qf3 Qf3 28.Nf3 Na4 29.Rb4 Nb6+-) 27.Rb4?? (better 27.Qd1 Ra2 28.Rb4+-) 27...Ne5= 28.Rd4?? (better 28.Rf4 Qd5 29.Ne4 Qe4 30.Re4 Re2 31.b6=) 28...Kg7?? (better 28...Rc1 29.Qf1 Rf1 30.Kf1 Qh1 31.Ke2 Qh3-+) 29.f4?? (better 29.Qd1 Qc7 30.Kg2+-) 29...Rc1+/- 30.Kf2 Rh1 (better 30...Qh1 31.fe5 fe5+=) 31.Nf1+- Nd7? (31...Nf3 32.Rd7! Qa8 33.Rd8 Rf1 34.Kf1 Qd8 35.Qf3 Qd3 36.Kf2 Qc2 37.Qe2 Qa4 38.Qb2+-) 32.a5 (better 32.Qc2!? Nb8 33.Rd8 Rh3+-) 32...Nc5 (32...Rh3 33.Qc4 Qf3 34.Ke1+-) 33.a6 Ne4?? (33...Qa8 34.Qc2 Rh3+/-) 34.Ke1 Qa7 (34...Qa7 35.Re4 Rh3+-). jhonores (2200) - juliozet (2250), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

4.e3 b5 5.c4 Bb7 (5...bc4!? 6.Bc4 Ba6 7.Ba6 Na6=) 6.cb5+= c5 (6...Nd7 7.Nf3+/-) 7.Nf3+/- Nd7 8.a4 (8.d3 Ngf6+/-) 8...e5 (8...Ngf6 9.Bb2+/-) 9.Bb2 (9.d3 Bd6+/-) 9...Bd6 (9...e4 10.Ne5+/-) 10.d3 Ne7 11.Qb3 (11.Nbd2 Nd5+/-) 11...0-0 (11...Bd5 12.Qc2+/-) 12.Nbd2 Bd5 13.Nc4 Bc4 (13...Rb8 14.Qc2 Bf3 15.gf3+/-) 14.Qc4+- Nb6 15.Qb3 Ned5 (15...Nd7 16.Rb1+-) 16.Be2 (16.Ne5 Be5 17.Be5 Re8+-) 16...Nb4 (16...Qe7 17.0-0+/-) 17.Be5 (17.Ne5!? Be5 18.Be5 Qg5+-) 17...Be5 18.Ne5 Qe7 (18...Qf6 19.f4+-) 19.Nf3 (19.Nc4 Qf6 20.0-0 Rfd8+-) 19...Rfd8 20.0-0 N6d5 21.Rfd1 Qf6 (21...Nf4 22.Bf1 Nfd5 23.Rac1+-) 22.Rac1 Rac8 23.Nd2 Re8 (23...Nb6 24.Nc4 Nc4 25.Rc4+-) 24.Nc4 Qg6 (24...Qd8 25.Bf3+-) 25.Na5 Nf4 (25...Qb6 26.Nc4 Qd8 27.Bf3+-) 26.Bf3 (26.ef4 Re2 27.Qb4 Qg4 (27...cb4?? 28.Rc8 Re8 29.Re8) 28.Rc5 Rce8+-) 26...Nh5?? (26...Nfd3 27.Rb1 Ne5+-) 27.Nc6 (better 27.Nb7 Nf4 28.Nc5 Nbd3 29.Nd3 Nh3 30.Kf1 Rc1 31.Nc1 Ng5+-) 27...Nc6 28.Bc6 Re5 29.Be4 (29.Qc3 Qd6+-) 29...Qf6 (29...Qd6 30.Bf3 Rb8 31.d4 cd4 32.ed4+-) 30.b6 (30.Qc2 Rd8+-) 30...Rg5 (30...Rb8 31.f4 Ree8 32.a5+-) 31.b7 Rb8 32.Qc3 (better 32.f4 Nf4 33.ef4 Qd4 34.Kh1 Rh5+-) 32...Qe5 (32...Re5+-) 33.Qe5 Re5 34.Rc4 (better 34.a5 Nf6+-) 34...Re7 (34...Kf8 35.Bf3 Nf6 36.a5+-) 35.Rb1 (better 35.Rc5 Ree8 36.Rh5 h6+-) 35...Nf6 36.Rc5 Ne4 (36...Ree8 37.a5 Ne4 38.de4+-) 37.de4 (better 37.Rc8 Re8 38.Re8 Re8 39.de4 g5+-) 37...Ree8 38.Rc8! Rec8 (38...Rbc8 39.bc8R Combination; 38...Rec8 39.bc8R Combination) 39.bc8Q Rc8 40.a5 Ra8 41.Ra1 Kf8 42.a6 Ke7 43.e5 Ke6 44.Kf1 (better 44.f4 Ra7+-) 44...Ke5 45.f3 (45.h4 Kd5+-) 45...Kd6 46.Ke2 Kc6 47.Kd3 Kb6 48.e4 Ra6 49.Kd4?? (better 49.Ra6 Ka6 50.f4+-) 49...Ra1-+ 50.Ke5 Ra5 (50...Ra2!? 51.g3-+) 51.Kf4 Ra2 52.g4 (52.Kg3 Kc5-+) 52...Rh2 53.Kg3 Rd2 54.Kf4 Rb2 55.g5 (55.Kg3 g5 56.e5 Re2-+) 55...Rb4 (55...Kc5 56.Ke5-+) 56.Kg4 (56.Kg3-+) 56...Re4! 57.Kg3?? (57.fe4 Kc5 Combination) 57...Re5 58.f4 Rg5! 59.fg5 (59.fg5 Kc5 60.Kf4-+). ClayPigeons (2205) - Polish (2195), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.e3 Nf6 5.c4 (5.Nf3 Bg4=) 5...e6 (5...e5 6.Bb2=+) 6.Ba3 (6.Nf3!?=) 6...Ba3 7.Na3 Qe7 8.Qb3 (8.Nc2 e5=+) 8...0-0 (8...e5 9.Ne2=+) 9.Rb1 (9.d4 e5 10.de5 Qe5=+) 9...Na6 (9...e5 10.Nc2-/+) 10.d4 Nb4 (10...e5 11.de5 Qe5 12.Nf3=+) 11.Nf3= Ne4 (11...c5 12.Nb5=) 12.Bd3 f5 (12...Ng5 13.Ne5 f6 14.h4 Nd3 15.Nd3=) 13.Be4 fe4 14.Ne5 Qh4 (14...c5 15.Nb5+=) 15.0-0+/- Rf5 (15...c5 16.Nb5+/- (16.dc5?! Qg5 17.Qc3 Na2=)) 16.g3 (16.c5!?+/-) 16...Qh3+= 17.Nc2?? (better is 17.f3 ef3 18.Nf3+=) 17...Rh5–+ 18.Rfe1 (18.Ng4 e5! 19.f4 Bg4 20.Rf2–+) 18...Qh2 19.Kf1 Rf5 20.Ng4 Qg3 (21.Nb4 Qh3 22.Ke2 Qg4 23.Kd2 Rf2 24.Kc1 ab4–+; 20...Qh3!? 21.Ke2 Qg4 22.f3 ef3 23.Kd2 Qg3 24.Rf1–+) 0–1. HMBCHESS2 – biffum, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.Bb2 Nd7

5.e4 e5 6.d3 (6.Nf3 Ngf6 7.Ne5 Ne5 8.Be5 Ne4+=) 6...Bc5=+ 7.d4 (7.Qe2!?=+) 7...Qb6-/+ 8.dc5 Qb2 9.Nd2 Ngf6 10.Nc4? (better is 10.Bc4-/+) 10...Qc3–+ 11.Nd2 Ne4 12.Ne2 Qd2 13.Qd2 Nd2 14.Kd2 Nc5 15.f3 Be6 16.Ng3 0-0-0 17.Kc1 Rd4 18.Ne2 Rd7 19.Nc3 Rhd8 20.Kb2 Rd2 21.Ne4 Na4 22.Ka3 Rc2 23.Ka4 Rd1!! 24.Bc4 Rc4 25.Ka5 (25.Ka3 Rh1 26.Rh1–+) 0–1. tomy (2260) – pcmvr (2110), net–chess.com, 2006.

5.Nf3 Ngf6 6.e3 e5 (6...e6!?=) 7.Ne5+= Ne5 8.Be5 Bd6 9.Bd6 Qd6 10.d4 0-0 11.Nd2 c5 (11...Re8 12.Nc4 Qc7 13.c3+=) 12.Nb3+/- a4 (12...cd4 13.Qd4 (< 13.Nd4 Qb4 14.Ke2 Rd8=) 13...Qc7 14.Qc5+/-) 13.Nc5 b6 14.Nd3 Ba6 (14...Qc7 15.Rc1+/-) 15.Be2 Ne4 (15...Rac8 16.0-0+/-) 16.0-0 (16.Bf3 Nc3 17.Qd2 Rac8+/-) 16...Rac8 17.Bf3 Nc3 18.Qd2 a3 19.Bg4 f5 20.Be2 Ne4 21.Qd1 Nc3 22.Qe1 (22...Rf7 23.Kh1+=). JurgBehrmann (1850) – pcmvr (1980), internet, 2006.

4.Bb2 Nf6

5.e3 Nbd7 6.Nf3 e6 7.c4 a4 8.a3 Nc5 9.Nc3 Nd3 10.Bd3 Qd3 11.Na4 (11.Ne5 Qd8+=) 11...Nd7= (11...Qc4? 12.Nb6 Qb5 13.Bd4+/-) 12.Nc3 Nc5 (12...Qc4 13.d3 Qg4 14.0-0=) 13.Qe2?? (better 13.Ne5!? Qf5 14.d4+/-) 13...f6 (13...Qc2 14.Rb1 Nd3 15.Kf1 Nb2 16.Nd4=+) 14.0-0 (14.Kd1 e5 15.Ne1 Qd8=+) 14...e5=+ 15.Rfb1 (15.Ne1 Qe2 16.Ne2 Be6-/+) 15...Be6 (15...Bf5 16.Rd1-/+) 16.Qd3=+ Nd3 17.c5 (17.a4 Bc4 18.a5 Rg8-/+) 17...Bc5 18.Bc1 (18.a4!?-/+) 18...b5-+ 19.a4 b4 20.Ne4 Be7 21.a5 c5 (21...Kd7 22.Bb2-+) 22.a6 (better 22.Bb2-+) 22...Kf7 23.a7 Rhc8 24.Ra6 (24.Bb2 Rc7-+) 24...Bc4 25.Ra5 Rc7 26.Rba1 Bd5 27.Ng3 g6 28.Ne2 (28.e4 Be6-+) 28...Rb7 (28...e4 29.Nfd4 Bc4 30.Nc2-+) 29.Kf1 Bd8 30.R5a4 Bb6 (30...Bf3 31.gf3 Bb6 32.f4-+) 31.Ne1 Bc4 (31...Ne1 32.Ke1 Bg2 33.d3-+) 32.Nd3 Bd3 33.Ke1 Rba7 34.Ra7 Ra7 35.Ra7 Ba7 36.Bb2 c4 37.Nc1 Bc2 38.Ke2 Ke6 39.f3 Kd5 (39...h5 40.d3 c3 41.Bc3 bc3 42.Na2-+) 40.Na2 (40.d3 c3 41.Bc3 bc3-+) 40...Bc5 41.f4 (41.Nc1 f5-+) 41...ef4 42.ef4 f5 43.g3 Ke4 44.Be5 Bd3 45.Ke1 (45.Kd1 Kf3-+) 45...Kf3 46.Nc1 Bf2 (46...Bg1 47.h3-+) 47.Kd1 b3 48.Nd3 cd3 49.Kc1 Bg1 50.Kb2 (50.h3 Bh2 51.g4 Bf4-+) 50...Bh2 51.Kb3 Bg3 52.Kc3 h5 53.Kd3 (53.Bf6 Ke2 54.Bg5 Be1-+) 53...h4 54.Bd4 Bf2 55.Bf2 Kf2 56.Kc4 h3 57.d4 h2 58.d5 h1Q 59.Kc5 Qc1 60.Kd6 Kf3 61.Kd7 Kf4 62.d6 g5 63.Ke8 Qe3 64.Kf7 Qd4 65.Ke7 g4 (65...Ke5 66.d7 Qd6 67.Kf7 Qd7 68.Kg6 f4 69.Kg5 Qg7 70.Kh4 Kf5 71.Kh3 Qg3) 66.d7-+ g3 (66...Qe5!? 67.Kf8 Qd6 68.Ke8 Qe6 69.Kd8-+) 67.d8Q Qd8 68.Kd8 g2 69.Ke7 Ke5 (69...Ke5 70.Kd8 g1Q 71.Kc7 Qc5 72.Kb7 Qb5 73.Kc7 f4 74.Kd8 Kd6 75.Kc8 f3 76.Kd8 Qd7) 0-1. carlos78 (2240) - UpToMasterChess (2175), Rated Blitz game, lichess.org, 2015. (=1.b4 a5 2.b5 c5 3.bc6)

5.e3 g6 6.c4 Bg7 7.Nf3 0-0 8.Be2 Bf5 9.Nc3 Nbd7 (9...c5 10.d4=) 10.d4 (10.Nd4 Ne4+=) 10...e5 (10...c5 11.Nh4+=) 11.de5 (11.Ne5 Ne5 12.de5 Nd7+=) 11...Ng4 (11...Ne4!?=) 12.Nd4+/- Nde5 13.Nf5 gf5 14.h3 Nf6 15.Qc2 Qc8 16.0-0 (16.Na4 Qe6+/-) 16...Qe6 17.Na4 Ne4 18.Bd3 (18.Rab1!?+/-) 18...Nd3= 19.Bg7 Kg7 20.Qd3 Rfd8 21.Qb3 b5 22.Qb2 (worse 22.cb5 Qb3 23.ab3 cb5-+) 22...Qf6 23.cb5 Qb2 24.Nb2 cb5 25.Rfd1 Kf6 26.Nd3? (26.Rd3 Rd3 27.Nd3 Rd8-/+) 26...Rac8 (better 26...Nc3!? 27.Kf1 Rd7-+) 27.Nf4 (27.Ne1 Rd1 28.Rd1 Rc4=+) 27...Ke5 (27...Rd1 28.Rd1 Rc2 29.f3-/+) 28.Rac1 Rc1 29.Rc1 Rd2 30.f3 Ra2 31.fe4 Ke4 32.Rc5 (32.Rd1 b4= (32...Ke3?? 33.Nd5 Ke4 34.Nc3 Ke3 35.Na2+-)) 32...b4=+ 33.Nd5 Ra1 (33...f4 34.ef4 Kd4 35.Rb5=+) 34.Kf2 b3 35.Nc3 (better 35.Rb5 Ra2 36.Kg3=+) 35...Kd3-+ 36.Ne2 b2 37.Rc3? (better 37.Nf4 Kd2 38.Rd5 Kc2 39.Rc5 Kb3 40.Rb5 Ka3 41.Nd3-+) 37...Kd2 38.Rb3 b1Q 39.Rb1 Rb1 40.e4 (40.Nd4 a4 41.Nf3 Kd1-+) 40...fe4 (40...a4 41.ef5 a3 42.Nd4-+) 41.Ng3 e3 (41...a4 42.Ne4 Kc2 43.Nd6-+) 42.Kf3 a4 43.Ne4 Kd3 (better 43...Kc2 44.Ke3 a3 45.Ng5-+) 44.Nc5 Kc4 (44...Kc3 45.Na4 Kd2 46.Nc3 Rf1 47.Ke4-+) 45.Na4 Ra1 (better 45...Kd4 46.Ke2 Rb4-+) 46.Nb6 (46.Ke3 Ra4 47.Ke4 h5-+) 46...Kc5 (better 46...Kd3 47.Nd5 Rf1 48.Kg3 e2 49.Nf4 Rf4 50.Kf4 e1Q 51.h4 Qh4 52.Kf3 Qe4 53.Kf2 Qe3 54.Kf1 Ke4 55.g4 Kf3 56.g5 Qf2) 47.Nd7 Kd4 48.Nf6 (48.g4-+) 48...Rf1 49.Kg4 Rf6 50.Kg5 (50.Kh4 e2 51.Kg5 Rg6 52.Kh5 e1Q 53.g4 Qe5 54.g5 Qg5) 50...Rg6 51.Kh5 (51.Kf5 e2 52.g4 e1Q 53.g5 Qe4) 51...Kd3 (51...e2 52.g4 e1Q 53.g5 Qg3 54.h4 Qf3) 52.h4 (52.Kh4 e2 53.Kh5 e1Q 54.g4 Qe5 55.g5 Qg5) 52...e2 53.g4 (53.g3 e1Q 54.g4 Qe5 55.g5 Qe2) 53...Rg4! 54.Kg4 (54.Kg4 e1Q Combination) 54...e1Q 55.Kg5 Qf1 56.Kh6 Qg2 57.h5 Qf3 (57...f5 58.Kh7 f4 59.Kh8 f3 60.h6 f2 61.h7 Qb7 62.Kg8 f1Q 63.h8N Qf6 64.Nf7 Qbf7) 58.Kh7 Qf6 (58...Qf6 59.Kg8 Qf5 60.Kg7 Qh5 61.Kf8 f5 62.Kg7 f4 63.Kf6 f3 64.Ke6 Qg6 65.Kd7 f2 66.Ke7 f1Q 67.Kd8 Qc6 68.Ke7 Qff6) 0-1. carlos78 (2215) - jlindner (2170), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.Nf3 e6 6.e3 Bd6 7.c4 0-0 8.d4 Re8 9.Bd3 Ng4 10.0-0 e5? (better is 10...b6!?+=) 11.de5+– Be5? (11...Bc7 12.h3 Nh6+– (12...Be5?? 13.Ne5 Ne5 14.Be5+–)) 12.Be5 Ne5 13.Ne5 Re5?? (13...Qf6 14.f4 Nd7 15.Nd7 Bd7+–) 14.Bh7! (14.Bh7 Kh7 15.Qd8+–) 1–0. Wall,Bill – Tarheel, internet, 2003.

5.Nf3 Bf5 6.e3 e6 7.Be2 Nbd7 8.Nc3 (8.Nh4 Be4=) 8...Bd6 (8...e5 9.d3=) 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.h3 a4 12.a3 Qc7 13.0-0 g5 14.Re1. Kern,Ma – Olej,Emil(+), corr 3GMM–57, 1995.

5.g3 e6 6.Bg2 g6 (6...Bc5 7.d4 Qb6 8.Bc3= (worse 8.dc5 Qb2 9.Nd2 Nbd7-/+)) 7.Nf3 Bg7 8.0-0 0-0 9.c3 Nd5 (9...Nbd7 10.c4=) 10.Qc2 Na6 11.c4 Nab4 12.Qb3?? (better 12.Qc1 Nf6 13.a3+=) 12...a4–+ 13.Qa3 Nc2 14.Qd3 Ndb4 (better 14...Bb2!? 15.Qc2 Ba1 16.cd5 ed5 17.Nc3–+) 15.Qd8 Rd8 16.Bg7 Kg7 (16...Na1 17.Ba1 Na2 18.Bf6+–) 17.Nc3 Na1 18.Ra1 Nc2 19.Rb1 Ra5 (19...e5 20.Ne5 Rd2 21.Nf3–+) 20.Rb2-/+ Na3 21.Rb4 b5 22.cb5 cb5 23.d3 Bb7 (23...Bd7 24.Nb1 Nb1 25.Rb1 Rc8–+) 24.Ne5 (better 24.Nd4!? Bg2 25.Kg2–+) 24...Bg2–+ 25.Kg2 Rc8 26.Ne4 (26.Nd1–+) 26...Rc2 27.Kf3 Ra2 (27...f5 28.Nd6–+) 28.Nc6 Ra8 29.Nc3 (29.Nd4–+) 29...Rc2 30.Nb5 Nb5 31.Ne5 (31.Rb5 Rc6 32.Rb2 a3–+) 31...Nc3 (better 31...a3 32.Rb1 a2 33.Ra1 Nd4 34.Kg2 Re2 35.Nc4–+) 32.Rb7 (32.Rc4 a3 33.Nc6 a2–+) 32...Rf8 (better 32...a3 33.Rf7 Kg8 34.Rd7–+) 33.Ra7 (33.Nd7 Rd8 34.e3 Nd1–+) 33...Re2 34.Nc4 (34.d4 Ra2–+) 34...Ra2 (better 34...Rd8!? 35.d4 Rd4 36.Rc7–+) 35.d4 Nb5 36.Ra5 (36.Rd7 a3 37.Nd6 Nd4 38.Ke4 Nb3–+) 36...Nd4 37.Kg2 Nc2 (37...Rc8 38.Ne3–+) 38.Nd2 (38.Ne5 Rd8 39.Ra7 Ne3 40.Kf3 Nd1 41.Rf7 Kg8–+) 38...Ne1 39.Kf1 Rd2 40.Ra4 (40.Ke1 Ra2 41.g4 Rb8–+) 40...Nc2 (40...Nd3 41.Kg2–+) 41.Rh4 (41.Re4 Rb8 42.g4 Rb2–+) 41...Rb8 42.Kg2 Rb2 (better 42...Ne1 43.Kg1–+) 43.Re4 Nb4 (43...f5 44.Rf4 Ne3 45.Kf3 Nd5 46.Kg2 Nf4 47.gf4 Rf2 48.Kh3 Rb3 49.Kh4 Rf4 50.Kg5 Rg4) 44.Rf4 f5 45.h4 e5 (45...Nd3 46.Rf3 Nf2 47.Rf5 Ng4 48.Rf2 Rf2 49.Kh3 Ne3 50.g4 Rf3) 46.Rf3 e4 47.Rc3 Rf2 48.Kg1 Rfc2 (48...Nd3 49.Rc7 Kh6 50.Rc1 Ne5 51.Rc3 Rfd2 52.Rc1 Nf3 53.Kf1 Rf2) 49.Re3 (49.Rc2 Rc2 50.Kf1 e3 51.g4 e2 52.Kf2 Nd3 53.Kf3 e1Q 54.gf5 Qe2 55.Kg3 Qg2) 49…Rb1 (49...Rb1 50.Re1 Re1; 49...Rc1 50.Re1 Re1) 0–1. JUANKARODA (1820) – mang_udin (1850), lichess.org, 2020.

4.e3 e5

5.Bb2 Bd6 6.Nf3 f6 7.c4 Ne7 8.d4 ed4 9.ed4 0-0 10.Bd3 Bg4 11.Nbd2 Nd7 (11...Bb4 12.0-0 Bd2 13.Qd2 Bf3 14.gf3=) 12.Qc2 h6 13.h3 Bh5 14.0-0 b5 (14...Re8 15.Rfe1+=) 15.a3 (15.cb5 cb5 16.Bb5 Bg6+/-) 15...bc4+= 16.Nc4 Bc7 17.Nh4 Nd5 (17...Re8 18.Rfe1+=) 18.Rfe1 Rc8 (18...Re8 19.Nf5+=) 19.Bf5 (19.Bh7 Kh8 20.Bg6 f5+-) 19...Bf7 20.Ne3 (20.Bh7 Kh8+/-) 20...Bb8 (better 20...Re8!?+=) 21.Nd5+/- Bd5 (21...cd5 22.Qa4 Nb6 23.Qa5+/-) 22.Bc3 (better 22.Bh7!? Kh8 23.Ng6 Kh7 24.Nf8 Kg8 25.Ne6+-) 22...Qc7+/- 23.g3 Rce8?? (better 23...Rfe8+/-) 24.Bh7+- Kh8 25.Ng6 Kh7 26.Nf8 Kg8 27.Re8 (better 27.Qh7 Kf8 28.Qh8 Bg8 29.Re8 Ke8 30.Qg8 Ke7 31.Re1 Ne5 32.de5 fe5 33.Qg7 Ke6 34.Qh6 Kd5 35.Qd2 Ke6 36.Be5 Qe5 37.f4 Qe1 38.Qe1 Kd7 39.Qa5+-) 27...Nf8 28.Rb1 Ba7 29.Qe2 Qd7 30.Qe7 (30.Ba5? Qh3 31.Re4 f5-+) 30...Qh3 31.Rf8 (better 31.Qf8 Kh7 32.Qh8 Kg6 33.Re4+-) 31...Kh7-+ 32.f3 (32.Rh8 Kh8 33.Qd8 Kh7 34.Qd5 cd5 35.Rb5-+) 32...Qg3 33.Kf1 Qf3 34.Ke1 Qc3 35.Kd1 Qd3 (35...Bf3 36.Qe2 Qd3 37.Kc1 Be2 38.Rh8 Kh8 39.Rb6 Qd1 40.Kb2 Qd2 41.Kb1 Bb6 42.Ka1 Bd4 43.Kb1 Bd3) 36.Kc1 Bd4 (36...Bd4 37.Rb2 Be3 38.Qe3 Qe3 39.Kd1 Qg1 40.Kd2 Qd4 41.Kc1 Qc3 42.Rc2 Qa3 43.Kd2 Qf8-+) 0-1. cipiripi (2285) - strelka12 (2275), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

5.c4 Bf5 6.Bb2 Nd7 7.Nf3 Qc7 8.d4 e4 (8...ed4 9.Nd4 Bg6 10.Be2=) 9.Nfd2 Bg6 (9...Ngf6 10.Qc2=) 10.Be2 f5 11.g3 (11.c5 Ngf6+=) 11...Ngf6= 12.Nc3 Bd6 13.Rb1 Bf7 14.a4 (14.c5 Be7+=) 14...Bb4 15.Qb3 0-0 16.Ba3 c5 17.0-0 b6 (17...Qc6 18.Rfd1+=) 18.Rfd1 Rae8 19.Bf1 (19.Nb5 Qb8+=) 19...g5 Black plans f4 (19...Bh5!? 20.Be2 Be2 21.Ne2 Ba3 22.Qa3 cd4 23.ed4 Ng4=) 20.Bb4 ab4 21.Nb5 Qb8 22.Ra1 f4 23.a5 ba5 24.Ra5 fe3 (24...Qb6 25.Rda1=) 25.fe3 (25.Qe3 h6 26.Be2 Qd8+/-) 25...Bh5 (25...Qb6!? 26.Rda1 cd4 27.Nd4 Nc5+=) 26.Rda1+/- Bf3 27.Ra7 (27.Nf3?! ef3 28.Ra7 Re7=) 27...Ng4?? (better 27...g4+=) 28.Rd7+- Re6 (28...Nf6 29.Rc7 Rc8+-) 29.Raa7 (better 29.Rd5 Kh8 A) 30.Rc5 Rh6 31.Nf3 Nh2-+ (31...ef3 32.Ra2 Rh2 33.Rc7 Ra2 34.Qa2 f2 35.Kg2 Ne3 36.Kh1-+); B) 30.dc5 Rh6 31.Qb2 Rff6+-; C) 30.Nf3 ef3 31.Rg5 f2 32.Kg2 Ne3 33.Kh1 cd4=; D) 30.Rg5 Nh2 31.d5+- (31.Kh2 Rh6 32.Bh3 Qc8+=)) 29...Rh6= 30.Rg7 Kh8 31.Rgc7? (31.Rh7 Rh7 32.Rh7 Kh7 A) 33.Nf3? Rf3 (33...ef3?! 34.Qb1 Kh8 35.Qe4 f2 36.Kg2-/+) 34.Qb1 Re3-+; B) 33.dc5=) 31...Rh2-+ 32.dc5?? (32.Nf3 ef3 33.Ra2 Ra2 34.Qa2 f2 35.Qf2 Rf2 36.Bh3-+) 32…Rh1 0-1. jhonores (2245) - dronkiraly (2235), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.d4=.

5.Nf3 e4 6.Ne5=+.

5.Nf3 f6 6.Bb2 Bd6 7.c4 (7.d4 Qb6 8.Bc3 ed4 9.Nd4 Ne7+=) 7...Qe7 (7...Ne7 8.d4 ed4 9.Nd4=) 8.d4 Nd7 9.Be2 e4 10.Nfd2 f5 11.Nc3 Ngf6 12.g3 (12.c5 Bc7+=) 12...0-0 13.Qb3 Bc7 14.d5 (14.0-0 Rf7=) 14...cd5 (14...Nc5 15.Qc2=+) 15.Nd5= Nd5 16.cd5 Bd6 17.Nc4 Kh8 (17...a4!? 18.Qb5 Bb4 19.Kf1 Bc5=) 18.Nd6+= Qd6 19.Ba3 Nc5 20.Qb5 b6 21.Rc1 (21.Bc5!? bc5 22.Qc6 Qc6 23.dc6+=) 21...Qd5=+ 22.Bc5 bc5 23.Qc5 Qd8 (23...Qc5 24.Rc5 Be6 25.a3=+) 24.0-0= f4 (better 24...Be6!? 25.Rfd1 Qf6=) 25.ef4+/- Bh3 26.Rfd1 Qf6 27.Bf1 (27.Qe5 Rfe8 28.Qf6 gf6+/-) 27...Bf1+= 28.Rf1 Rac8?? (better 28...Qe6+=) 29.Qc8+- e3 (29...h6 30.Qc5+-) 30.fe3 1-0. ClayPigeons (2135) - zakmate1300r (2120), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.Nf3 e5

5.Nc3 Nd7 6.e3 (6.e4 Ngf6=+) 6...Ngf6=+ 7.Be2 b5 8.0-0 (8.d4 Bb4 9.Bd2 e4=+) 8...b4 9.Na4 Bd6 10.Bb2 0-0 11.a3 (11.Nh4 Nb8=+) 11...Qc7 12.Re1 (better is 12.d3!?=+) 12...e4–+ 13.Nh4 Bh2 14.Kf1 (14.Kh1 Be5–+) 14...Be5 15.Be5 (15.d4 Bd4 16.ed4 Qh2–+) 15...Ne5 (15...Qe5 16.f4 Qe6 17.Kg1–+) 16.d4 Neg4 17.g3 (17.Nc5–+) 17...Ne3! 18.fe3 Qg3 19.Nf3 (19.Ng2 Bh3 20.Bf3 ef3 21.Re2 Ng4 22.c4 Bg2 23.Rg2 Qg2 24.Ke1 Qf2) 19…Bh3 0–1. the yid – pcmvr (1780), internet, 2005.

5.e4 Bc5 =.

5.Ne5? Qd4–+ 6.Nf7 Qa1 7.Nh8 Qb1 (7...Qa2 8.Nc3 Qe6 9.Bb2+=) 8.e4 Be6 9.Bd3 (9.h4 Qa2 10.f4 Qa1–+) 9...g6 (< 9...Qa2 10.Qh5 Kd8 11.Qh7–+; 9...Ba2?! 10.0-0 Kd8 11.e5–+) 10.0-0 (10.e5 Ne7 11.Ba3 Qa2 12.Be7 Ke7 13.Bg6 Bg7 14.Bh7 Bh8–+) 10...Bg7 (10...Ba2?! 11.Qg4 Nd7 12.Ba3–+) 11.Qf3 (11.Ng6 hg6 12.a3 Nd7–+) 11…Nd7 (12.Ng6 hg6–+; 11...Qa2 12.Ng6 hg6 13.Qg3–+) 0–1. Tanuki – pcmvr, internet, 2005.

3.bc6 Nc6

4.a4 d5 5.Bb2 Nf6 6.Nf3 e5 (6...Bg4!?=) 7.Ne5+= Ne5 8.Be5 Bd6 9.Bb2 0-0 10.d3 Ng4 11.h3? (11.e3 Nh2 12.Ba3 Qf6=) 11...Ne5?? (better 11...Nf2 12.Kf2 Qh4 13.Kg1 Bg3–+) 12.Nd2 Be6 13.d4 Nc6 14.Nf3 (14.e3 Re8+=) 14...Bb4 (14...Qb6!? 15.Rb1 Bf5=) 15.c3+= Qe7?? (15...Bd6 16.Ba3+=) 16.e3?? (better 16.cb4 Nb4 17.Ba3+–) 16...Bd6+= 17.Bd3 Qf6 (17...Rac8 18.Qb3+=) 18.Qe2 (18.Qb1 h6+–) 18...Bf5 19.Bb5 (19.Ba3 Bd3 20.Qd3 Rac8+–) 19...Rac8 20.c4 (20.Ba3!?+=) 20...Nb4= 21.0-0 (better 21.Rd1!?=) 21...Bd3-/+ 22.Qd2 Bf1 23.Rf1 dc4 24.e4 (24.Rc1 Qe6-/+) 24...Bf4 (better 24...Qe6 25.e5 Be7–+) 25.Qe1? (better 25.Qc3-/+) 25...Nc2?? (better 25...c3 26.e5 Qh6 27.Bc3 Nc2–+) 26.Qa1?? (26.Qc3 Nb4 27.Qe1–+) 26...Rfd8 (better 26...Na1 27.e5 Qh6 28.Ra1 c3–+) 27.d5?? (better 27.Qb1 Nb4 28.Bc3-/+) 27...Na1 (better 27...c3!? 28.Bc3 Rc3 29.Qb2–+) 28.Bf6 gf6 29.Ra1 c3 30.Nd4 c2 31.Nc2 Rc2 32.g3 Bd6 33.Re1 (33.g4 Rdc8 34.Rd1 Ra2–+) 33...Rdc8 (better 33...f5!? 34.ef5 Bc5 35.Re2 Re2 36.Be2 Rd5 37.Kg2–+) 34.Kg2 R8c3 35.Kg1 (35.Re2 Re2 36.Be2 Rc2–+) 35...Kg7 (35...Bc5 36.Re2 Rg3 37.Kh2 Re2 38.Be2–+) 36.h4 (36.Re2 f5! 37.ef5 Re2 38.Be2 Rc5–+) 36...Kg6 (36...Bc5 37.Re2 Rg3 38.Kh1 Re2 39.Be2 Bf2 40.d6–+) 37.Bd7 (37.Kf1 Ra3–+) 37...Ra3 (37...Bc5 38.Rf1 Rg3 39.Kh2–+) 38.Rb1 (38.Bf5 Kg7 39.e5–+) 38...Rc7 (38...Bc5!? 39.Rf1 Rg3 40.Kh2–+) 39.Bb5 f5 40.ef5 Kf5 41.Re1 (41.Rd1 Ke4 42.Rd2 f5–+) 41...Rc5 42.Kg2 Rd5 43.Re8 (43.Re2 Rc3–+) 43...b6 (43...Rd2 44.Rg8–+) 44.Rd8 (44.Re2 Rc3–+) 44...Ke5 (44...Rd2 45.Kf1–+) 45.Rd7 (45.Re8 Kf6 46.Re2 Rc3–+) 45...Bc5 (45...Ke6!? 46.Rb7 Rd2 47.Bc4 Ke5 48.Bb5–+) 46.Rf7 Ra2 (better 46...Rd2–+) 47.Kf3 (47.Bc4 Rdd2 48.Ba2 Ra2 49.Rh7 Rf2 50.Kh3–+) 47...Rf2 48.Kg4 Rd4 (better 48...Rf7 49.Kh3–+) 49.Kh5 (49.Rf4 Rdf4 50.gf4 Rf4 51.Kh3–+) 49...Rf7 50.g4 Rg7 51.g5 Be7 52.Be8 (52.Ba6 Kf4 53.Bc4 Kg3 54.Kh6 Bf8 55.g6 Rg6 56.Kh7 Rg7 57.Kh8 Rh4) 52...Rd5 (52...Kf4 53.Kh6 Bf8 54.Bc6 Rg5 55.Kh7 Rg7 56.Kh8 Rd6 57.Be4 Rh6 58.Bh7 Rhh7) 53.Bb5 Kd4 (53...Kf4 54.Bc6 Rd6 55.Bd7 Bg5 56.Be6 Re6 57.hg5 Rg5 58.Kh4 Rh6) 54.Kh6 Bg5! 55.Kg7 (55.hg5 Rg6 Double attack (55...Rg6 Decoy)) 55...Bh4 (55...Rb5 56.hg5 Rg5 57.Kh6 Rd5 58.Kh7 b5 59.ab5 Rb5 60.Kg6 a4 61.Kf7 a3 62.Ke7 a2 63.Kd7 a1Q 64.Ke7 Qa6 65.Kf8 Rb7 66.Ke8 Qa8) 56.Kh7 (56.Bc6 Rc5 57.Be8–+) 56...Rb5! 57.ab5 a4 58.Kg6 a3 59.Kh5 a2 60.Kh4 (60.Kg6 a1Q 61.Kg7 Kd3 62.Kh7 Qg1 63.Kh6 Bf6 64.Kh5 Qg5) 60...a1Q 61.Kg4 (61.Kg5 Ke5 62.Kg6 Qg1 63.Kf7 Qg3 64.Ke7 Qg7 65.Ke8 Ke6 66.Kd8 Qd7) 61...Qb2 (61...Ke4 62.Kg3 Qg1 63.Kh4 Kf4 64.Kh5 Qg5) 62.Kf5 Qb5 (62...Kd5 63.Kg4 Ke4 64.Kg3 Qb5 65.Kf2 Qb2 66.Kg3 b5 67.Kg4 Qg7 68.Kh5 Kf5 69.Kh4 Qg4) 63.Kf6 (63.Kf4 Qe5 64.Kf3 Qf6 65.Kg3 Ke3 66.Kg2 Qg6 67.Kf1 b5 68.Ke1 Qb1) 63...Qc5 (63...Qe5 64.Kf7 Qf5 65.Kg8 Qg4 66.Kf7 Ke5 67.Ke7 Qg7 68.Ke8 Ke6 69.Kd8 Qd7) 64.Ke6 b5 65.Kf6 (65.Kf7 b4 66.Kf6 b3 67.Ke6 b2 68.Kd7 b1Q 69.Ke8 Qbf5 70.Kd8 Qfc8) 65...b4 66.Ke6 (66.Kg6 b3 67.Kf7 b2 68.Kg7 b1Q 69.Kh6 Qbf5 70.Kg7 Qcf8) 66...b3 67.Kf6 (67.Kf7 b2 68.Kg6 b1Q 69.Kh6 Qbf5 70.Kg7 Qcf8) 67...b2 68.Ke6 (68.Kf7 b1Q 69.Ke8 Qbf5 70.Kd8 Qfc8) 68...b1R (68...b1Q 69.Kd7 Qbf5 70.Kd8 Qfc8) 69.Kf6 (69.Kf7 Qf5 70.Ke8 Qh7 71.Kd8 Rb8) 69...Re1 (69...Rb6 70.Kf7 Qc7 71.Ke8 Rb8) 70.Kg6 Qf8 71.Kg5 (71.Kh7 Re7 72.Kg6 Rg7 73.Kh5 Qh8) 71...Rg1 72.Kh4 (72.Kh5 Qh8) 72…Qh6 0–1. alessandrocarvalhaes (1710) – AhmetMorgan9 (1615), lichess.org, 2019.

4.Bb2 a4 5.a3 Nf6 6.Bf6 gf6 7.e4 f5 8.Nc3 (8.ef5 Qa5 9.Nf3 Qf5=) 8...fe4=+ 9.Ne4 Bg7 10.Rb1 Ra5 (10...d5 11.Ng3=+) 11.Nf3 (11.Ng3 d5=+) 11...0-0 12.Bd3 d5 13.Ng3 Bg4?? (13...e5 14.Bf5=+) 14.0-0?? (better 14.Bh7!? Kh8 15.Bf5 Bf5 16.Nf5+–) 14...Bf3 (14...Ne5!? 15.Be2 Bf3 16.Bf3 Nc4= (worse 16...Nf3 17.Qf3 b5 18.Nh5+–)) 15.Qf3+= Nd4? (better 15...Ne5 16.Qf5 Nd3 17.Qd3 Qc7+=) 16.Qh5+– Threatening mate: Qxh7 16...e6?? (better 16...h6 17.Nf5 e5 18.Ng7 Kg7 19.Qe5 Qf6 20.Qg3 Qg5+–) 17.Qh7 1–0. Lunnaris01 – Twitch_tv_KugelBuch, lichess.org, 2020.

4.Bb2 d5 5.Nf3 Bf5 6.Nd4 Nd4 7.Bd4 e6 8.e3 Ne7 9.Bb5 Nc6 10.0-0 Bd6 11.Bc6 bc6 12.f4 0-0 13.d3 f6 14.Nd2 e5 15.Bc3 Qc7 16.e4 Bd7 17.f5 Qb6 18.Kh1 Bb4 19.Rb1 Qc5 20.Bb4 ab4 21.Nb3 Qc3 22.Nc1 de4 23.de4 Rfd8 24.Rb3 Qc4 25.Qd3 Be6 26.Qf3 Bf7 27.Nd3 c5 (27...Ra2?! 28.Nb4 Rc2 29.Rbb1-/+) 28.Rd1 Rd4 29.Nb2?? (29.c3 bc3 30.Nc1 Rd1 31.Qd1–+) 29…Qc2 0–1. Kozakow,Mikolaj – Nowicki,Bartosz (1685), Poland–sf u11 boys (MA+WM), 2007.

4.Bb2 e6 5.Nf3 Nf6 6.e3 d5 7.Be2 Bd6 8.0-0 0-0 9.Re1 e5 10.d3 Bf5 11.Nbd2 Re8 12.Qc1 (12.c4 e4 13.de4 de4=+) 12...Qe7 13.a4 Nb4 14.c3? (better 14.Qb1=+) 14...Nd3–+ 15.Bd3 Bd3 16.Ba3 Ba3 17.Qa3 Qa3 18.Ra3 Rac8 19.Rb3 Ba6 20.Rb6 (20.e4 de4 21.Ne4 Ne4 22.Re4 f6–+) 20...Nd7 (better 20...Rc3 21.Nb3 Re6 22.Re6 fe6–+) 21.Rd6-/+ Nc5 22.Rd5 Na4 (22...e4 23.Nd4 Na4 24.c4-/+) 23.Ra5=+ Nc3 24.Raa1? (24.Ne5!? Ne2 25.Kh1=+) 24...e4 25.Nd4 Bd3 26.N2b3 h6 27.Na5 (better 27.Ra7 b5 28.Rea1-/+) 27...Ra8?? (better 27...Rc7–+) 28.Nb7= Ra1 29.Ra1 Rb8 30.Nc5 Rb1 31.Rb1 Nb1 32.h3 f5? (32...Nc3 33.f3=) 33.Nce6?? (better 33.Nf5 Nd2 34.Ne6+–) 33...g6 34.Nf4 Kg7 35.g3 Kf6 36.Kh2 g5 (better 36...Nd2!?=+) 37.Nd5+= Ke5 38.Nb4 (better 38.Ne7!? Nd2 39.Nef5 Nf3 40.Nf3 Kf5 41.Nd4 Ke5 42.Kg2+–) 38...Nc3 39.h4 Nd1 (39...g4 40.Nbc6 Kf6 41.Nb8-/+) 40.hg5 hg5 41.Kg2 (41.f4 Kf6 42.Nd5 Kf7 43.fg5 Bc4=+) 41...f4 (41...Nc3 42.Nbc6 Kf6 43.Nb8=+) 42.gf4 gf4 43.Nbc6 Kd5 44.ef4 Nc3 (44...e3 45.fe3 Be4 46.Kg3 Ne3 47.Kf2=) 45.f3 (45.f5 Kc5+=) 45...ef3 46.Kf3 Nb5 (better 46...Kc5!?=) 47.Nb5 Bb5 48.Ne7 Ke6 49.Ng6 Kf5 50.Nh4 Kf6 51.f5 (better 51.Ke3!?+–) 51...Bc6 52.Kf4 Bd7 Exerts pressure on the isolated pawn 0–1. alessandrocarvalhaes (1970) – ggwpty (2195), lichess.org, 2020.

4.Bb2 Nf6 5.Nf3 d5 6.e3 Bg4 7.h3 Bh5 8.Bb5 e6 9.d4 (9.g4 Bg6=) 9...Be7 10.Qd3 0-0 11.0-0 Ne4 12.Nbd2 Nb4 13.Qb3 a4 14.Ba4 Qa5 15.Bd7 Rfd8 16.a3 Nc2 (worse is 16...Rd7 17.ab4 Qd8 18.Ne4 de4 19.Ra8 Qa8 20.Ne5+/-) 17.Qc2 Rd7 (17...Nd2 18.Qd2 Qd2 19.Nd2 Rd7 20.Rfc1+=) 18.Ne4= de4 (18...Bg6 19.Nfd2=) 19.Qe4 Bg6 20.Qf4 f6 (20...Qb5 21.Bc1=) 21.Nh4 Bf7 22.Rfc1 Bd6 23.Qe4 Qb5 24.Rc2 g5 25.Nf3?? Re7?? 26.Rd2?? Bg6–+ 27.Qg4 h5 28.a4 Ra4 29.Ra4 Qa4 30.Qe6 Re6 31.d5 Re8 32.Bf6 Rc8 33.g3 g4 34.hg4 hg4 35.Nh4 Be4 36.Nf5 Rc1 37.Kh2 Rh1 0–1. erisonpassos – sarasati, kurnik, 2011.

4.Nc3 d5+= 5.Nf3 Nf6 6.d4 Bf5 Black gets the initiative 7.Rb1 Nb4 Exerts pressure on the backward pawn 8.Rb2 e6 9.e3 Bd6 (9...Rc8!? 10.Bd2 Nd7=) 10.a3+= Nc6 11.Rb7 0-0 12.Bb5 (12.Nh4!? Bg4 13.f3=) 12...Nb4 (12...Qc8 13.Rb6 Nd4 14.Qd4+=) 13.ab4+= Bb4 14.Bd2 Qc8 15.Nd5 (better is 15.Rb6 Bc3 16.Ba4+=) 15...Nd5–+ 16.Rd7 Bc2 (better is 16...Bd2 17.Kd2 Nc3–+) 17.Qe2? (17.Qc1 Rb8 18.Rd5 ed5–+) 17...Bd3! 18.Qd3 Qc1 Theme: Double Attack 19.Ke2 Qh1 20.g3 Rfc8 21.Ng5 Qh2 22.Nf3 Qh1 23.Ba6 Rc3! 24.Ne5 Rd3 25.Bd3 a4 26.Bb4 Nb4 27.Nf7 Nd3 28.Kd3 a3 29.Nd8 Qb1 30.Kd2 a2 31.Rb7 If White now only could play d5... 31...a1Q (31...a1Q 32.Rb1 Qa2 33.Kc1 Rc8 34.Nc6 Rc6 35.Kd1 Qb1 36.Ke2 Qe4 37.Kf1 Qf3 38.Ke1 Rc1 39.Kd2 Qd1) 0–1. Ziolkowski,T (1800) – Jackowski,B, corr, 1996.

4.c4 d5 5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qd8 7.e3 e5 8.Bb5 Bd7 (8...Nf6 9.Nf3 Bd6 10.d4 ed4 11.Nd4=) 9.Nf3= Bd6 10.0-0 Nf6 11.d4 ed4 12.Nd4 (12.ed4 0-0=) 12...Nd4 (12...0-0!?=+) 13.Qd4= Be7 14.Rd1 Rc8 15.Rb1 0-0 (better 15...Bb5!? 16.Qd8 Bd8 17.Nb5 Be7+/-) 16.Bd7+/- Nd7 17.Nd5 (17.Rb7 Bf6 18.Qg4 Rc3 19.Rbd7 Qc8+/-) 17...Bc5 18.Qg4 b6?? (better 18...Nf6 19.Nf6 Qf6 20.Rb7 Rfd8+/-) 19.Bb2+- f6 20.Nf6! Nf6 (20...Nf6 21.Rd8 Pinning (21.Rd8 Deflection; 21.Rd8 Clearance); 20...Rf6 21.Bf6 Double attack (21.Rd7 Discovered attack)) 21.Qe6 Rf7 22.Rd8 Rd8 23.Bf6 gf6 24.g4 Rd6 25.Qf5 Kg7 26.h4 Re7 27.Kg2 (27.h5 Red7+-) 27...Re5 (27...Rd2 28.g5 Rf7+-) 28.Qf4 Re7 29.Qf3 (29.a4 Red7+-) 29...Rd2 30.Rd1 (better 30.h5!? Re3 31.h6 Kf7+-) 30...Ra2+/- 31.Rd8 Be3 32.Qa8?? (32.Qd5 Rf2 33.Kg3+-) 32...Rf2= 33.Kg3 Rd2 (33...Re2 34.Rg8 Kf7 35.Qf8 Ke6+-) 34.Rg8 (34.Rh8 Bf2 35.Kf4 Bg3 36.Kg3 Rd3 37.Kf4 Rd4 38.Kf3 Rd3 39.Kf2 Rd2 40.Kf1 Rd1 41.Kg2 Rd2 42.Kf3 Rd3 43.Kf4 Rd4 44.Kf3 Rd3=) 34...Kf7+= 35.Qf8 (35.Rh8 Ke6 36.Qc6 Rd6 37.Qc4 Ke5 38.Kf3+-) 35...Ke6= 36.Qc8 Rdd7 37.Rd8 (37.Qc6!? Ke5 38.Re8 Re8 39.Qd7+=) 37...Bc5-/+ 38.Qb8?? (38.Kf3 Kd6 39.Rd7 Rd7 40.Qb8 Kd5 41.Qg8 Ke5 42.Qc4=+) 38...Kf7 (better 38...Bd6 39.Kf3 Bb8 40.Rb8 Rd3 41.Kf4 Red7 42.Re8 Kf7-+) 39.Rf8= Ke6 40.Qf4 Exerts pressure on the isolated pawn (40.Rd8 Bd6 41.Kf3 Bb8 42.Rb8 Rd3 43.Kf4 Red7 44.Re8 Kf7-+) 40...Rd3 41.Kg2 Rd4 (better 41...Re3!? 42.Qf5 Kd6 43.Rf6 Kc7=+) 42.Qf6 (better 42.Qf5!? Kd6 43.Rd8 Kc6 44.Qf6 Rd6 45.Qe7 Rd2 46.Rd2 Be7 47.Rc2 Kd7 48.Rb2=) 42…Kd7=+ (42...Kd7 43.Qf5 Kc6 44.Rf6 Rd6=). jhonores (2215) - Mars3000 (2245), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

4.e3 Nf6 5.Bb2 e5 6.Nf3 (6.Bb5 e4=) 6...e4 7.Nd4 Bc5 (7...d5 8.Bb5 Bd7 9.0-0=+) 8.c3 (8.Nb5 0-0=) 8...0-0=+ 9.Be2 a4 (9...d5 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Nd4 12.ed4=+) 10.a3 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Nd4 12.ed4 Nd5=+) 10...Ne5 (10...d5 11.d3=+) 11.c4 d5 12.Nc3 (better is 12.cd5!? Nd3 13.Bd3 ed3 14.0-0=+) 12...Bd4–+ 13.ed4 Nc4 14.Bc4 (14.Rb1 Qc7–+) 14...dc4 15.h3 (15.Qc2 Bd7–+) 15...Qd4 (15...b5 16.Rb1 Rb8 17.0-0–+) 16.0-0 Qd7 17.Re1 Re8 18.d3? ed3 19.Na2 Ra6 20.Rc1 Re1 21.Qe1 d2 (22.Qf1 dc1R 23.Qc1 Rd6–+) 0–1. aliwood – pcmvr, internet, 2005.

4.e4 Nf6 5.Nc3 d5 6.ed5 Nd5 7.Nd5 Qd5 8.Nf3 e5 9.d3 (9.Bb2 Bf5-/+) 9...Bb4-/+ 10.Bd2 Bd2 11.Qd2 0-0 12.Be2 Rd8 13.c4 Qc5 14.0-0 e4! 15.Ne1 (15.de4 Rd2 Pinning (15...Rd2 Deflection)) 15...Be6 16.Rc1 Rac8 17.Qf4 (better is 17.Qe3!? Nd4 18.Bd1-/+ (18.Qe4?? Bf5 19.Qe3 Re8 20.Qe8 Re8–+)) 17...Nd4–+ 18.Qe4?? (18.Bd1 Qa3 19.Qd2 ed3 20.Nd3 Rc4 21.Qg5–+) 18...Bf5 19.Qe3 Re8 20.Qd2 (20.Rc2 Re3 21.fe3 Nc2 22.Nc2 Qe5–+) 20...Ne2 (20...Ne2 21.Kh1 Nc1 22.Qc1 Re2–+) 0–1. smoothoperator (2255) – pcmvr, net–chess.com, 2015.

4.Nf3 d5 5.g3 e5 6.d3 (6.d4 e4 7.Ne5 Ne5 8.de5 Ne7+=) 6...Nf6 7.Bg2 Bc5 (7...Bd6 8.0-0+=) 8.0-0 Qe7 9.Nc3 (9.c3 e4 10.Nd4 0-0 11.de4 de4+=) 9...e4 10.Nd2 Bd4 11.Nb5 (better is 11.Bb2!? Qb4 12.Nb3 Bc3 13.a3 Qb3 14.cb3 Bb2 15.Ra2+=) 11...Ba1–+ 12.Ba3 Nb4 13.Qa1 0-0 (13...e3 14.Nf3-/+) 14.Nd4 (14.c3 ed3 15.Nd4 de2+=) 14...e3 15.N2f3 (15.N2f3 ef2 16.Kh1-/+). Hajtun – Feldman, Budapest, 1945.

4.Nf3 e6 5.d4 d5 6.e3 Nf6 7.c4 Be7 8.Nc3 0-0 9.Bd3 Nb4 10.Ne5 Nd3 11.Qd3 Bb4 12.a3 Bc3 13.Qc3 Ne4 14.Qc2 f6 15.Nd3 b6 (15...dc4 16.Qc4 Ra6 17.Nf4=) 16.f3 (16.cd5 ed5 17.Qc6 Ba6=+) 16...Ng5 17.h4 Nf7 18.cd5 Qd5 (18...ed5 19.Nf4=) 19.Nf4= Qd7 20.Qe4 (20.Rb1 Rb8=+) 20...Ba6 (20...Rb8!?=+) 21.Qe6+= (worse 21.Ne6 Rfe8 22.d5 Nd8=+) 21...Qb5? (21...Qc7 22.Rb1 Rfe8 23.Qf5=) 22.Qd5 (22.a4 Qb4 23.Bd2 Qb2+–) 22...Qc4? (better 22...Qa4+=) 23.Qc4+– Bc4 24.Kf2 a4 (24...b5 25.Rb1+–) 25.Bd2 (25.e4 Rfe8+–) 25...Rfc8 (25...Rad8 26.Rac1 b5 27.Bb4+–) 26.Rhc1 Bb3 27.Rc8 (27.e4 b5+–) 27...Rc8 28.Rc1 Rd8 (28...Rc1 29.Bc1 f5 30.e4+–) 29.Bb4 b5 (29...h6 30.Rc7+–) 30.Rc5 (30.Be7 Re8 31.Rc7 f5+–) 30...Bc4 31.Ne2 (31.Rc7 Nd6+–) 31...g6 (31...Nd6 32.e4+–) 32.Nc3 Rb8 (32...Nd6 33.Rc6 Ne8 34.Rb6+–) 33.Ne4 (better 33.Na4 Nd8 34.Nc3+–) 33...Rb7?? (33...Kg7+–) 34.Nf6 (better 34.Rc8 Nd8 35.Rd8 Kg7 36.Bf8 Kf7 37.Nd6 Ke6 38.Nb7+–) 34...Kg7 35.Ne4 (35.Ne8 Kh8 36.Rc8 Rd7 37.Nd6 Kg7 38.Nc4 bc4 39.Rc4 Ra7+–) 35...Nd8 (35...Rd7 36.Nd2 Nd6 37.Nc4 Nc4 38.Rb5+–) 36.Nd6 Bb3 1–0. Moncunill Calvet,Pol – Castillo Garrido,Alex, 18th Obert Internacional Foment Martine, 2016.

4.Bb2 e5

5.a4 Nf6 6.e3 (6.Nf3 Bc5 7.e3 e4=+) 6...d5 7.Bb5 Bd6 8.Ne2 0-0 9.Ng3 (9.0-0 Na7=+) 9...Bg4 10.f3 Be6 11.0-0 (11.Nc3 d4 12.Nce4 Ne4 13.Ne4 Be7=+) 11...Rc8 (11...d4 12.Qe2-/+) 12.d3 (12.Ne2 d4 13.Bc6 Rc6 14.ed4 Qb6=+) 12...Qb6 (better 12...d4-/+) 13.Nd2? (better 13.Re1-/+) 13...Nb4–+ 14.Kh1 (14.Rc1 Qe3 15.Kh1 Na2–+) 14...Nc2 (14...Qe3?! 15.Re1 Qh6 16.Be5 Be5 17.Re5–+; 14...Rc2?! 15.Ba3 Rc3 16.e4–+) 15.Qe2 (15.Nc4 Rc4 16.dc4 Ne3–+ (16...Na1?! 17.Qa1 dc4 18.Be5-/+)) 15...Na1 16.Ba1 Rc2 17.e4 (17.Qd1 Ra2 18.d4 e4 19.fe4 Bg3 20.hg3 Ng4–+) 17...Rfc8 (better 17...de4 18.Nge4 Ne4 19.fe4–+) 18.Nf5 (18.Qd1 R2c7 19.ed5 Nd5 20.Nc4 Rc4 21.Bc4–+) 18...Bb4 19.Rd1 Bf5 20.ef5 Bd2 21.Rd2 (21.Be5 Bf4! 22.Qc2 Rc2 23.Bf4–+) 21...Rc1 22.Rd1 Qe3! 23.Qf1 (23.Qe3 Rd1 Decoy) 23...Qd2! (23...Qd2 24.Rc1 Rc1–+) 0–1. tche – pcmvr, net–chess.com, 2017.

5.e3 d5 =.

5.e3 Nf6 6.Nf3 (6.Bb5 e4=) 6...e4 7.Nd4 Bc5 8.Bc4 (8.Nf5 0-0 9.d3 ed3 10.Bd3 d5=) 8...Bd4=+ 9.ed4 (9.Bd4!? Nd4 10.ed4=+) 9...Qb6 10.Bc3 d5 (< 10...Nd4 11.d3 d5 12.de4 dc4 13.Bd4=+) 11.Be2 0-0 (11...Nd4 12.Na3-/+) 12.d3 (12.Na3!?-/+) 12...Nd4–+ 13.de4 (13.Bd4 Qd4 14.c3 Qb6–+) 13...Ne2 14.Qe2 d4 15.Bd2 Qb2 16.0-0 Qa1 17.Na3 Qa2 18.Nc4 Qc2 19.Rc1 Qe4 20.Qd1 Be6 21.Nd6 Qd5 22.Bf4 Rfd8 23.Nb7 Qb7 24.Bc7 Rdc8 25.Be5 Qe4 26.Rc8 Rc8 27.Bd4 Qd4!? (28.Qf1 Qd2–+) 0–1. renegade – pcmvr, internet, 2005.

5.e4 Bc5 6.Nc3 Qb6=+.

5.e4 Nf6 6.a3? Qb6 7.Bc1 (7.Nc3 Bc5 8.Na4 Bf2 9.Ke2 Qa7–+) 7...Bc5 8.Qe2 Nd4 9.Qd1 (9.Qd3 Nc2! 10.Qc2 Bf2 11.Kd1 Bg1–+) 9...Ne4 10.d3 (10.Nh3 Nb3!! 11.cb3 Bf2 12.Ke2–+) 10...Nf2! 11.Kf2 Nc2 12.Ke2 (12.Kg3 Na1 13.d4 Qg6 14.Kf2 Bd4 15.Be3 Be3 16.Ke3 Nc2 17.Kd2 Na3 18.Na3 Qd6 19.Bd3 Qa3–+) 12...Na1 13.Nd2 Bg1 14.Rg1 Qg1 15.Bb2 Qh2 16.Qa1 (16.Nf3 Qh6–+) 16...d6 17.Nf3 Bg4 18.Qd1 (18.Qb1 Bf3 19.Kf3 0-0–+) 18...Bf3 19.Kf3 Qf4 (19...Qh5 20.g4 Qh1 21.Ke3 Qh6 22.Kf2 Qh4 23.Ke3–+) 20.Ke2 Rc8 21.Ke1 Qh4 22.Ke2 0-0 23.Qb3 Rfe8 Black prepares e4 (better 23...e4 24.Bd4 Rc1 25.de4 Qe1 26.Kf3 Qf1 27.Kg3–+) 24.Kd1 e4 25.Be2 Qh1 26.Kd2 (26.Bf1 Qf1 27.Kd2 e3) 26...e3 0–1. lopesqwf – pcmvr, net–chess.com, 2018.

5.e4 Nf6 6.Nc3= Bc5 (6...Bb4 7.Nd5 Bc5 8.Nf6 Qf6=+) 7.Na4 (better is 7.Rb1!?=) 7...Ne4-/+ 8.Nh3 (better is 8.Nc5!? Nc5 9.Nf3-/+) 8...Bf2 9.Nf2 Nf2 10.Kf2 Qh4 11.g3 Qa4 12.Bg2 (12.d4 Nd4 13.Bd4 ed4–+) 12...0-0 (12...d6 13.Re1–+) 13.Re1 (13.Bc6 Qc6 (13...dc6?! 14.c4 Qc4 15.Be5–+) 14.Be5 b5–+) 13...d6 14.c3 Qb5 15.Ba3 Rd8 16.Rb1 Qc4 17.Qb3 (17.Rb2 Ra7–+) 17...Qg4 18.Kg1 Bf5 19.Rbd1 (19.Rb2 Rd7–+) 19...Rab8 20.d3 Qg6 21.Be4 Be4 22.de4 h5 23.Rd3 b5 24.Qd1 b4 25.cb4 ab4 26.Bb2 Ra8 27.a3 Rab8 28.Qa4 Rdc8 29.Rb3 Ra8 30.Qb5 ba3 31.Ra3 Ra3 32.Ba3 Nd4 33.Qd3 Rc2 34.Bc1 d5! 35.Ba3 Qg4 36.Rf1 de4 37.Qd1 Qd1 38.Rd1 Nf3 39.Kf1 e3 (40.Rd8 Kh7 41.Rh8 Kh8 42.Bd6 Rf2) 0–1. jiikoo – pcmvr, internet, 2005.

4.c4 Nf6

5.e3 d5 6.cd5 Nd5 7.Nf3 Ndb4 8.d4 Bf5 9.Na3 e6 10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.Bc4 Bf6 (12...Rc8 13.Qb3+=) 13.Bb2= Qe7 14.Qe2 Rfd8 15.Rac1 Bg4 16.Nb5 (16.Rfd1 Rac8=) 16...e5 17.h3 (17.de5 Ne5 18.Be5 Be5=) 17...Bf3+= 18.Qf3 ed4 19.a3 Na6 (19...Ne5 20.Qg3 d3-/+ (20...Nc4?! 21.Rc4 Be5 22.f4=)) 20.ed4+= Nc7 21.Rfe1 Qd7 Increasing the pressure on the isolated pawn on d4 22.Nc7 (22.Rcd1 Nb5 23.Bb5 Qc7+=) 22...Qc7 23.Bd3 Bd4 (23...Qd6 24.Qf5 g6=) 24.Qe4 (24.Bh7 Kh7 25.Qe4 Kg8 26.Bd4+=) 24...g6 (better is 24...f5 25.Qe6 Qf7+=) 25.Bd4+/- Qd6 26.Bb6 (26.Rc6 bc6 27.Qh4 Qd4 28.Re8 Kg7 29.Qd4 Rd4 30.Ra8 Rd3 31.Ra5 h6+=) ½–½. Sviridov,Valentin – Sliwinski,Henryk, Havirov, 1968.

5.e3 d5 6.Nf3 Bg4 7.h3 Bh5 (7...Bf3 8.gf3 e5 9.Rg1=+) 8.Be2 (8.cd5 Nd5 9.Bb5 Qb6=) 8...e6 (8...dc4 9.Bc4 e5 10.Qb3=+) 9.0-0 (9.cd5 Nd5 10.Qb3 Qc7=) 9...Bd6 10.Ba3 0-0 11.Bd6 Qd6 12.Nc3 (12.cd5 Nd5 13.Nc3=) 12...d4 (better 12...Bf3 13.Bf3 dc4-/+) 13.Nb5+= Qd8 (13...Qd7 14.Nbd4 (14.ed4?! Bf3 15.Bf3 Nd4=; worse 14.Nfd4 Be2 15.Qe2 Rad8+/-) 14...Nd4 15.Nd4 (15.ed4?! Bf3 16.Bf3 Qd4=) 15...Be2 16.Qe2+/-) 14.Nfd4+/- (14.ed4?! Bf3 15.Bf3 Nd4 16.Nd4 Qd4=; 14.Nbd4?! Rb8+/-) 14...Be2 15.Qe2 (worse 15.Ne2 Qd3=) 15...Ne5 (15...e5 16.Nf5+/-) 16.f4 Nc6 17.Nc6 bc6 18.Nd4 c5 19.Nb5 Qd7 20.a4 Rfd8 21.Rfd1 Qd3 22.Qd3 Rd3 23.Kf1 Ne4 24.Ke2 Rad8 25.Nd4 cd4 26.Kd3 Nf2 27.Ke2 Nd1 28.Rd1 (28.Kd1?! de3 29.Ke2 Rd2 30.Ke3 Rg2=) 28...Kf8 (28...d3 29.Kf3 Rb8 30.Ke4+-) 29.d3+- f6 (29...Rb8 30.ed4 Ke7 31.Ra1+-) 30.Rb1 de3 31.Rb7 e5 (31...Re8 32.Ke3 e5 33.Ra7+-) 32.fe5 fe5 33.Ke3 Rd4 34.g3 (34.Rb5!? Rd6+-) 34...Rd6 35.Rb5 Rg6 36.g4 (36.Re5?! Rg3 37.Kd4 Rh3 38.Ra5 Rh4 39.Kc3 h5+-) 36...h5 (36...Rh6 37.Re5 Rh3 38.Kd2 Rh2 39.Kc3+-) 37.Re5 hg4 38.hg4 Rg4 39.d4 (39.Ra5 Ke7+-) 39...Rg3 40.Ke4 Rc3 41.c5 Ra3 (41...g5+-) 42.c6 Ra4 (42...Rc3 43.Kd5 Kf7+-) 43.c7 Rc4 44.Rc5 Rc5 45.dc5 a4 (45...Kf7 46.Kf5 g6 47.Kg5 Ke7 48.c8Q a4 49.Qc7 Ke6 50.Qd6 Kf7 51.Qd7 Kf8 52.Kg6 a3 53.Qd8) 46.c8Q Kf7 (46...Ke7 47.c6 Kd6 48.c7 a3 49.Qd8 Kc5 50.c8Q Kb4 51.Qb6 Ka4 52.Qcc6) 1-0. jhonores (2205) - Atreeisaplant (2110), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.e3 e6 6.Nf3 d5 7.Bb2 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 Qc7 10.d4 Re8 11.Nbd2 Bf8 12.Rc1 Bd7 13.h3 Qd6 14.Bd3 Nb4 15.Bb1 Rac8 16.Ne5 Nc6 17.Nd7 (17.e4 de4 18.Ne4 Ne4 19.Be4 Ne5 20.de5 Qc7=) 17...Nd7 (17...Qd7 18.e4 dc4 19.d5 ed5 20.Bf6 gf6 21.Nc4+/-) 18.Qh5 g6 19.Qh4 Qe7 20.Qg4 Nf6 21.Qf3 dc4 (21...Bg7 22.a3+=) 22.Nc4+/- Nd5 (22...Nd7!?+/-) 23.e4+- Nf6 (better 23...Ndb4!? 24.d5 ed5 25.ed5 b5+-) 24.d5 ed5 25.Bf6 (25.Qf6?! Qf6 26.Bf6 dc4 27.Rc4 b5=) 25...de4 26.Be7 ef3 27.Bf8 fg2 (27...Rf8 28.Nd6 Rc7 29.Be4 fg2 30.Kg2+-) 28.Kg2 Kf8 (28...Rf8 29.Nd6 Rc7 30.Be4+-) 29.Nd6 Rcd8 30.Ne8 Re8 31.Rfe1 Rd8 (31...Re1 32.Re1 f5 33.Rd1+-) 32.Rcd1 Nd4 33.Re4 (33.Re4 Nc6 34.Rd8 Nd8 35.Re5+-) 1-0. jhonores (2190) - EnZo1111 (2135), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.e3 g6 6.Bb2 Bg7 7.Nf3 0-0 8.Be2 d5 9.cd5 Nd5 10.Bg7 Kg7 11.0-0 Bg4 12.h3 Bf3 13.Bf3 Ne5 14.Be2 Nb4 (14...Qb6 15.Na3=) 15.d4 Nd7 16.Bf3 Rb8 17.Qb3 Nf6 18.a3 Nbd5 19.Nd2 Qd7 20.Nc4 a4 21.Qb2 b5 22.Ne5 Qd6 Black intends b4 23.Rfc1 b4 (23...Rb6 24.Rc5+/-) 24.Rc6 ba3 25.Qa3 (better 25.Qc1!? Qd8 26.Ra3+/-) 25...Qa3 26.Ra3 Rb1 27.Kh2 Rb2 (27...Nb6 28.Rc7 Ne8 29.Re7+/-) 28.Kg3 Rfb8 29.Ra4 Rd2 (29...Nb6 30.Ra5 Nc8+-) 30.Ra7 Rbb2 31.Nc4 (31.Rc5 Rf2 32.Bd5 Nd5 33.Rd5 Rg2 34.Kf4 Rbf2 35.Ke4 f5 36.Kd3 Rd2 37.Kc4 Rc2 38.Kb4 Rb2 39.Kc5 Rbc2 40.Nc4 Kf6+-) 31...Rf2? (better 31...Ra2 32.Nd2 Ra7+-) 32.Nb2 Rb2 33.e4 Ne3 34.Re7 g5 35.Kh2 Nf1 36.Kg1 Rb1 (36...Nd2 37.Rcc7 Kg6 38.Rf7 Rb1 39.Kf2 Nde4 40.Be4 Ne4 41.Ke3+-) 37.Rcc7 Nd2 38.Kf2 Nf3 39.gf3 (worse 39.Kf3 Rb3 40.Ke2 Kg6+-) 39...Rb2 40.Ke3 Rb3 41.Ke2 Nh5 42.Rf7 Kg6 43.Rf8 (43.Rfd7!? Nf4 44.Kd2 h6 45.Rd6 Kh5+-) 43...Nf4 44.Kd2 h6 (44...Rd3 45.Kc2 Rd4 46.h4+-) 45.Rc6 Kh5 (45...Kg7 46.Ra8 Rb2 47.Kc3+-) 46.Rh8 Ng6 47.d5 (47.Rd8!? Nf4 48.Rdd6 Rd3 49.Kc2 Kh4 50.Rh6 Kg3+-) 47...Rf3?? (47...Nh8!? 48.d6 Rb8= (worse 48...Rf3 49.d7 Nf7 50.Rc8+/-)) 48.d6 (better 48.Rb8 Nf4 49.Rbb6 Nh3 50.Rh6 Kg4 51.d6+-) 48...Rh3?? (48...Nh8 49.d7 Nf7+/-) 49.d7+- Rh2 50.Kc3 Rh3 51.Kb4 Rd3 52.d8Q Rd8 (52...Rd8 53.Rd8 Ne5+-). jhonores (2210) - equisetum (2130), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

4.Nf3 e5

5.e3 e4 6.Nd4 Nd4 7.ed4 Nf6 8.c3 d5 9.d3 Bd7 10.Bf4 Qb6 11.Nd2 Rc8 12.Rb1 Qe6 13.de4 Ne4 14.Ne4 Rc3 15.Be5 (15.Kd2!? Qe4 16.Kc3 Bb4 17.Kb2 Qf4 18.a3=+) 15...de4=+ 16.Be2 Bb4 (16...Qd5 17.Rb6-/+) 17.0-0? (17.Rb4 ab4 18.Bg7-/+) 17...0-0–+ 18.Ra1 Rfc8 19.f3 Rc2 20.fe4 Rd2 (20...Ra2?! 21.Ra2 Qa2 22.Bg4=+) 21.Qe1 f6 22.Bg3 (22.Bf4 Ra2 23.Qd1 Ra1 24.Qa1 Bc3–+) 22...Ra2 23.Qf2 Rcc2 (23...Rcc2 24.d5 Qe4 (24...Re2?! 25.de6 Rf2 26.Bf2 Be6 27.Bb6=+) 25.Ra2 Ra2–+) 0–1. mgilbert (2115) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

5.e4 f5 6.d3 (6.ef5 e4 7.Ng1 Qf6=) 6...Nf6= 7.ef5 d5 8.Bg5 Bf5 9.Be2 Bc5 10.0-0 0-0 11.Nbd2 h6 12.Bh4 e4 13.de4 de4 14.Ne1 Qe7 15.Nb3 Rad8 16.Bc4 Kh7 17.Bf6 Qf6 (worse 17...gf6 18.Qh5 Qe5 19.Nc5 Qc5 20.Rb1+=) 18.Qh5 (18.Qe2 a4 19.Nc5 Qa1 20.Nb7 Rb8-/+) 18...Ba7 19.Kh1? (better 19.Rb1-/+) 19...a4–+ 20.Rc1 (20.Rd1 Bg6 21.Qe2 Rd1 22.Qd1 ab3 23.cb3 Bf2–+) 20...ab3 21.cb3 Rd2 22.f3 (22.Rc2 g6 23.Qf5 Qf5 24.Rd2–+) 22...g6 23.Qf5 (23.fe4 gh5 24.ef5 Ra2–+) 23...Qf5 0–1. tche (2390) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

5.e4 Nf6 6.Nc3=.

5.e4 Nf6 6.d3 Be7 7.Be2 d6 (7...d5 8.ed5 Nd5 9.0-0=+) 8.0-0 h6 (8...d5!? 9.ed5 Nd5=) 9.c4+= Bg4 10.a3 Bf3 11.Bf3 Nd4 12.Bb2 Qb6 13.Bd4 Qd4 14.Ra2 0-0 15.Be2 Rfc8 16.Nd2 a4 17.Nf3 Qa7 18.g3 Bd8 19.Nh4 g6 20.Kg2 Nh7 21.f4 (21.Nf3 Bb6=) 21...Bh4 22.gh4 Qd4 23.fe5 de5 24.Bg4 Rc7 25.h5 Kg7 (25...g5 26.Raf2=+) 26.hg6= fg6 27.Be2 (27.Be6 Nf6=) 27...Rf8 (27...Ng5 28.Qa1=+) 28.Rf8 (28.Qa4 Rcf7 29.Qd1 Rf2 30.Kh1 Ng5=+) 28...Kf8 (28...Nf8!? 29.Kh1 Ne6 30.Qa4 Nf4=+) 29.Qa4+= Qe3 30.Qb4 Kg7 31.a4 (31.Qb2 Qg5 32.Kh1+=) 31...Ng5 (31...Qg5 32.Kh1 Qc1 33.Kg2 Qg5 34.Kh1 Qc1 35.Kg2 Qg5=) 32.Qd2?? (better 32.Qd6 Qc5 33.Qc5 Rc5 34.Rb2+–) 32...Qh3=+ 33.Kh1?? (better 33.Kg1=+) 33...Rd7 (33...Nf3 34.Qh6 Kh6 35.Bf3 Qf1) 34.a5?? (better 34.Qe1+=) 34...Ne4 (34...Nf3 35.Qh6 Kh6 36.Bf3 Qf1) 35.Qb2 (35.Qb2 Nf2 36.Kg1-/+). alessandrocarvalhaes (1695) – oncapintada (1650), lichess.org, 2019.

3.e4 cb5

4.Bb5 e6 5.Nf3 Bc5 (5...Na6 6.0-0+/-) 6.d4+/- Bb6 7.c4 Ne7 8.c5 Ba7 9.Bf4 0-0 10.0-0 Na6 11.Ba6 ba6 12.Nc3 Bb8 13.Bd6 Bd6 14.cd6 Ng6 15.Rb1 f5 (15...Ra7 16.Qe2+–) 16.Ne5 (16.e5 Ra7+–) 16...Qf6 (16...Nf4 17.g3 Nh3 18.Kg2+/-) 17.f4 (17.Ng6 Qg6 18.e5 Ra7+–) 17...Ra7 (better is 17...fe4!? 18.Ne4 Qf5+/-) 18.Rb8 Qd8 19.Qb1 fe4 20.Ng6 hg6 21.Ne4 (21.Qe4?! Qf6+–) 21...a4 22.Ng5 (better is 22.Rc1!? Qe8+–) 22...Qa5 23.Qd3 Qf5 24.Qg3 Rb7 25.Rb7 Bb7 (25...Qd5 26.Qh4 Qd4 27.Kh1 Qg1 28.Kg1 Rf5 29.Qh7 Kf8 30.Qh8) 26.Qh4 +–. pierre_d – OldWelshBloke, chessmaniac.com, 2006.

4.Bb5 Nf6 5.Bd3 (5.e5 Nd5+=) 5...d5 6.e5 Nfd7 7.Nf3 Nc6 8.e6 fe6 9.0-0 (9.Ng5!? Nf6 10.Bh7=) 9...e5=+ 10.Bb5 (10.Ng5 e4 11.Ne6 Qb6=+) 10...e4-/+ 11.Bc6 (11.Ne1 e5-/+) 11...bc6 (11...ef3?! 12.Bd7 Qd7 13.Qf3=) 12.Nd4 Qb6 13.Ne6 Nf6 14.Nf8 Rf8 15.Nc3 Kf7 (15...Ng4 16.Qe2–+) 16.Rb1-/+ Qc7 17.Ba3 (17.f3 ef3 18.Qf3 Qa7 19.Kh1 Qc5-/+) 17...Re8 (17...Ng4!? 18.g3 Kg8–+) 18.d3 ed3 19.cd3 e5 Black prepares e4 20.d4 (20.Qc2 Bf5=+) 20...e4 (20...ed4 21.Qd4 Qe5 22.Qd2–+) 21.Qd2 Kg8 (21...Ng4 22.g3-/+) 22.h3 Bf5 23.Nd1? (23.Qg5 Be6=+) 23...Re6 (better 23...e3 24.Ne3 Bb1 25.Rb1 Qf4–+) 24.Ne3=+ Bg6 25.Bc5 Nh5 26.Qb2 (26.Rb6 Nf4=+) 26...Nf4-/+ 27.Qb7 Rc8 (27...Qb7 28.Rb7 Nd3 29.Rd1-/+) 28.Qc7= Rc7 29.Rb8 (29.Rb6 Re8=) 29...Re8=+ 30.Ra8?? (better 30.Re8 Be8 31.Rb1=+) 30...Ra8–+ 31.Bd6 Rf7 32.Ng4 (32.Bf4 Rf4 33.Rb1 Rff8–+) 32...Nd3 (better 32...Ne2!? 33.Kh2 Nd4 34.Ne5–+) 33.Rb1 h5 34.Ne5 Ne5 35.Be5 Re7 (35...e3 36.Rb2–+) 36.Rc1 (36.Rb6 Be8–+) 36...Rc8 (36...Ra6 37.Kf1–+) 37.Bd6 (37.Rc5 a4 38.Ra5 c5–+) 37...Rd7 38.Bc5 Kf7 39.Kf1 Ke6 40.Ke2 Kf5 41.Ke3 h4 (41...Rb7 42.Ba3–+) 42.g3 (42.Rb1 Rcc7 43.Rc1 Rb7–+) 42...Bh5 (42...hg3!? 43.fg3 Rb7 44.Rc2–+) 43.g4 Bg4 44.hg4 Kg4 45.Rg1 Kh3 (45...Kf5 46.Rh1 Rh8 47.Rf1–+) 46.f3 (46.Rh1 Kg2 47.Rh4 Rf7–+) 46...ef3 47.Kf3 Do you see the mate threat? 47...Rf7 48.Ke3 (48.Ke2 Rb8 49.Ba3 Re8 50.Kd1 Rf2 51.Rg7 Ree2–+) 48...g5 (better 48...Re8 49.Kd3 Rf3 50.Kc2 Re2 51.Kb1–+) 49.Rg5 Re8 (49...Rb8 50.Ba3–+) 50.Kd3 (50.Re5 Rg8 51.Kd3 Rg3 52.Ke2 Kg2–+) 50...Re4 (better 50...Rf3 51.Kd2 Rf2 52.Kd3–+) 51.Bd6 (51.a3 Rf3 52.Kd2 Rf2 53.Kd3 Ref4–+) 51...Rg4 (51...Rf3!? 52.Kd2 Rd4 53.Ke2–+) 52.Rh5 (52.Re5 Rg3 53.Re3 Re3 54.Ke3 Kg2–+) 52...Rf3 53.Ke2 Rg2 (better 53...Rf6 54.Be5 Rg2 55.Ke3 Rf7–+) 54.Kf3+– Ra2 (better 54...Rg1!?+–) 55.Be7+– The mate threat is Rxh4 55...Ra3?? (55...Kh2 56.Rh4 (56.Bh4?! Ra3 57.Kf4 Rh3+–) 56...Kg1 57.Rh6+–) 56.Kf4 (56.Ba3 c5 57.Bc1 c4 58.Bg5 Kh2 59.Rh4 Kg1 60.Be3 Kf1 61.Rh1) 56...Kg2? (56...Rg3 57.Rh4 Kg2 58.Rh8+–) 57.Rh4 (better 57.Ba3 h3 58.Rg5 Kf2 59.Ke5+–) 57...Kf1?? (57...Rf3 58.Kg5 Rg3 59.Kf5+–) 58.Rg4 (better 58.Ba3 Kg2 59.Rh6+–) 58...Ra2 59.Ke5 (better 59.Bc5 Rg2 60.Rh4+–) 59...Ke2?? (59...Re2 60.Kd6 a4 61.Rg8+–) 60.Rf4 (better 60.Rg2 Kd3 61.Ra2 a4+–) 60...Ra3?? (better 60...Kd3 61.Bc5 Kc4+–) 61.Rf6 (better 61.Ba3 Kd3 62.Rf6+–) 61...Re3= 62.Kd6 Rd3 (better 62...Re4=) 63.Re6 Kd2? (better 63...Re3+–) 64.Re5?? (better 64.Kc5 Rc3 65.Kb6+–) 64...Kc3 65.Bf6 Rd4?? (better 65...Kd4 66.Re1 Kc4=+) 66.Re6 (66.Re6 Kd3 67.Bd4 Kd4 68.Kc6+–; 66.Rg5 Kd3 67.Bd4 Kd4 68.Rg4 Kc3+–) 1–0. BeepBeepImAJeep (2630) – LionMind (2395), lichess.org, 2016.

4.Bb5 b6

5.a4 Bb7 6.d3 e6 7.Bb2 Nf6 8.h3 Be7 9.Nf3 0-0 10.Nbd2 d5 11.Bf6 Bf6 12.Rb1 de4 13.de4 Bc3 14.Bd3? (14.Qe2 Qc7=) 14...Ba6 (better 14...Nd7!?-/+) 15.0-0 Bd3 16.cd3 Nc6 17.Nc4 Attacking the backward pawn on b6 17...Rb8 18.Rb5 Nd4 19.Rb1 Nf3 20.Qf3 Qf6 (20...Bb4 21.Qe3=) 21.Nb6 (21.Qf6!? Bf6 22.Nb6+–) 21...Qf3= 22.gf3 Rfc8?? (better 22...Rfd8+=) 23.Nc8+– Rc8 24.Rfc1 f5 25.Kg2 (better 25.Rb3 Rc7+–) 25...fe4 (25...Rc5 26.Rb5 Rb5 27.ab5+– (27.Rc3?! Rb4+–)) 26.fe4 g5 (26...Rc5 27.Rb5 Rb5 28.ab5+– (28.Rc3?! Rb4+–)) 27.f3 (27.Rb3 Kf7+–) 27...h5 (27...Rc5+–) 28.Rb3 g4 (28...Kg7 29.Rcc3 Rd8 30.Rb5+–) 29.Rbc3 gf3 30.Kf3 Rf8 31.Kg3 1–0. alessandrocarvalhaes (1835) – elham1 (1695), lichess.org, 2017.

5.Nf3 Ba6 6.Nc3 e6 7.a3 Nf6 8.Qe2 Bb5 9.Qb5 Be7 10.e5 Ng4 11.d4 Qc7 12.Qd3 h5 13.h3 Nh6 14.0-0 Na6 (14...d5 15.ed6 Bd6 16.Nb5+/-) 15.Rb1 Nf5 16.Na4 b5 17.Rb5 Rc8 18.Rb6 Qc4 19.Qc4 Rc4 20.Ra6 Ra4 21.Ra8 Bd8 22.Bg5 Ne7 23.Rb1 Nc6 24.Bd8 Nd8 25.Rd8! Kd8 26.Rb8 Ke7 27.Rh8 Ra3 28.Ng5 Rc3 29.Ne4 f6 30.Nd6 (30...fe5 31.de5 Rc8 32.Rc8 a4 33.Re8) 1–0. Taulien,Hans_Juergen – Hoeffer,David, remoteschach.de, 2002.

4.Bb5 Qb6

5.a4 e5 6.Nf3 Bc5 7.0-0 (< 7.Ne5 Bd4 8.Nf7 Qf6=+) 7...Nc6 8.c3 (8.Bb2 Nf6+=) 8...Nge7 (8...Nf6 9.d3+=) 9.Bb2 0-0 10.d4 ed4 11.cd4 (11.Nd4?! d5=) 11...Bb4 12.Bc4 (12.Qb3 d5 13.ed5 Na7+=) 12...d6 13.h3 h6 (13...Bd7 14.d5 Bc5 15.dc6 Qb2 16.Ra2+/-) 14.Qb3+/- Qd8 15.Nc3 Bd7 16.Nb5 (16.Na2 Qb6+/-) 16...Na7 17.Na7 Ra7 18.e5 (18.Rfc1 Qe8+/-) 18...Nc8 19.d5 Nb6 20.ed6 (20.Bd3 de5 21.Ne5 Bc8+=) 20...Nc4= 21.Qc4 Ra6 (21...Bd6? 22.Qd4 Qf6 23.Qa7 Qb2 24.Qa5+–) 22.Rfd1 Rd6 (22...Re8 23.Qc7=) 23.Be5 Rg6 (23...Ra6 24.Qc7+=) 24.Bg3 (24.Bc7 Qf6 25.Ne5 Bh3 26.Ng6 Qg6+=) 24...Bd6 (24...Re8 25.Qb3=) 25.Bd6+= Rd6 26.Rab1 (26.Qc2!?=) 26...Bc6=+ 27.Qc5 (27.Qc6 bc6) 27...Rd5 28.Rd5 Qd5 (28...Bd5? 29.Rd1+–) 29.Qd5 Bd5 30.Rb5 ½–½. Labahn,Wolfgang – Heuermann,HB, Regionalliga, 1990.

5.a4 e6 6.Nf3 Bc5 7.d4+– Bb4 8.c3 Be7 9.0-0 Nf6 10.e5 Nd5 11.c4 Nc7 12.Ba3 Ba3 (12...Nb5 13.Be7 Nd4 14.Nd4 Ke7+/-) 13.Na3 0-0 14.c5 Qa7 15.Nc4 Nb5? (15...Nc6+–) 16.ab5 b6 (16...d6 17.Ra5 Qa5 18.Na5 Ra5 19.ed6+–) 17.Nb6 Qb7 18.Na8 Qa8 19.Qd2 Bb7 (19...Qe4 20.Ra5 Bb7 21.Ra7+–) 20.Ra5 Qa5 (20...Na6+–) 21.Qa5 Bf3 22.gf3 (22...Rc8 23.Qb6+–) 1–0. orane (2165) – OPAS, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.a4 e6 6.Nf3 Nc6 7.Nc3 Bb4 8.Bb2 Nge7 9.Ne2 0-0 10.c3 Bc5 11.d4 Nd4? (better is 11...Bd6+/-) 12.cd4+– (12.Nfd4?! e5 13.Nf5 Nf5 14.ef5 Bf2 15.Kf1 Bc5+/-) 12...Bb4 13.Bc3 d5 14.e5 Nf5 15.Bb4 ab4 16.Qd2 Qb5 17.ab5 Ra1 18.Nc1 Bd7 19.0-0 Bb5 20.Re1 Rc8 21.Qb2 Ra4 22.Na2 Rc4 23.Rb1 h6 24.g4 Ne7 25.Nd2 Ra2 26.Qa2 Rd4 27.Qa8 Kh7 28.Qb7 Rd2 (28...Ng6 29.Qb5 Rd2 30.Qb8+–) 29.Qe7 (29...Bd3 30.Rb4+–) 1–0. pierred – doktorb5, Yahoo, 2005.

5.Nc3 Qg6 +=.

4.Bb5 Nc6

5.Bb2 e5 6.Nf3 Nf6 7.0-0 d6 8.d4 Bd7 9.de5 (9.Qd3 ed4 10.Nd4 Qe7+/-) 9...de5+= 10.Nc3 Bc5 11.Bc6 Bc6 12.Ne5 Rc8 13.Nc6 Qd1 14.Rad1 Rc6 15.e5 Nd7 16.Ne4 Be7 17.Rfe1 (17...b5 18.Nd6 Bd6 19.ed6 (19.Rd6?! Rc2 20.e6 Rb2 21.ed7 Kd8+=) 19...Kd8 20.Rd2+/-) 1–0. Taulien,Hans_Juergen – Moeller,Reinhold, remoteschach.de, 2002.

5.Nc3 Nf6 6.Rb1 +=.

5.Nc3 g6 6.Nd5 (6.Nf3 Nf6+/-) 6...Bg7 7.c3 e6 8.Qb3?? (better is 8.Ne3+=) 8...ed5 9.Qd5? (better is 9.ed5 Qe7 10.Ne2–+) 9...Nf6 (9...Nb4 10.Qb3 Qg5 11.Bf1 Nd3 12.Ke2 Nc1 13.Rc1–+) 10.Qd6 (10.Qd3 0-0–+) 10...Ne4 11.Qf4 Nc3 12.dc3?? Bc3 13.Bd2 Ba1 14.Bc4 0-0 15.Nf3 Re8 16.Be3 Bc3 17.Ke2 d5 18.Bd3 Nb4 19.Ng5 Qe7 20.Qf7 Qf7 21.Nf7 Kf7 22.Rc1 d4 23.Bc4 Be6 24.Rc3 dc3 (25.Bb5 Bg4 26.Kf1 Re3–+) 0–1. solidsteelpipe – Wichtel04, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.d3 Nf6 6.Bb2 e5 (6...d5 7.Nd2=) 7.Bc6+= dc6 8.Be5 Bd6 9.Bb2 (9.Bd6 Qd6 10.Nf3 Bg4+–) 9...0-0+= 10.e5 (10.Nf3 Re8 11.0-0+=) 10...Bb4 (better 10...Qb6 11.Bc3 Re8=) 11.c3+– Be7? (better 11...Nd5!? 12.cb4 Nb4+–) 12.ef6+– Bf6 13.Nd2 (13.Ne2 Re8 14.0-0 Bg4+–) 13...Qe8? (better 13...Qd3 14.Qe2 Qg6+=) 14.Ne2+– Bg5 (14...Bf5 15.d4+–) 15.0-0 Ra6 16.f4 (16.Ba3 Be7 17.Be7 Qe7+–) 16...Bh4 17.c4 (17.Ne4 Bg4 18.f5 Qd8+–) 17...Rb6?! (17...Qe3 18.Kh1 Qd3 19.Nf3 Qd1 20.Rad1+–) 18.Bc3 (18.Bd4 Ra6+–) 18...a4 (18...Qe3 19.Kh1 Qd3 20.Nf3 Qd1 21.Rad1+–) 19.g3 (19.Ne4 Bg4 20.f5 f6+–) 19...Bf6 (19...Bg4 20.Rf2 Bd8+–) 20.Bf6 gf6 21.Nd4 (21.Ne4 Qd8+–) 21...a3?? (better 21...Qe3 22.Rf2 Qd4+=) 22.Ne4 f5 (22...Qd8 23.Nb3 Rb4+–) 23.Nf6 (23.Nf6 Kg7 24.Ne8 Re8 25.Re1+–) 1–0. alt20 – edyx, lichess.org, 2015.

5.Nf3 d5 6.ed5 Qd5 7.Nc3 Qe6 8.Ne2+=.

5.Nf3 d6 6.0-0 Bd7 7.d4 g6 8.Be3 Bg7 9.Nbd2 Nf6 10.h3 0-0 11.Rb1 d5 12.e5 Ne8 13.c3 (13.Bc6 Bc6 14.Nb3 a4=) 13...Nc7 14.Bd3 Rb8 15.Qc2 (15.Nb3 b6+=) 15...b5 16.Bf4 Ne6 17.Be3 Nc7 18.a3 (18.a4 ba4 19.Rb8 Qb8=) 18...Qc8 (18...f6 19.ef6 Rf6 20.Bg5=) 19.Nb3 Na6 (19...f6 20.ef6 Rf6 21.Ne5=) 20.Qe2 a4 21.Nbd2 The pressure on the backward pawn b5 grows (21.Na1 Nc7=) 21...Na7 (21...Nc7 22.Rb2+=) 22.Rfc1+= Nc7 23.Nh4 (23.Bg5 f6 24.Bf4 Ne6+=) 23...Qd8 (23...Nc6 A) 24.Bb5? Nb5 (24...Rb5?! 25.Rb5 Nd4 26.cd4 Bb5 27.Qf3=) 25.Rb5 Nd4 26.Bd4 Rb5-+; B) 24.Re1=) 24.f4 (24.Re1 Ne6+=) 24...f5 (24...e6 25.Ndf3=) 25.Qf2 e6 26.Kh2 (26.Nhf3 Qe7 27.Ra1 Nc6=) 26...Rf7 (26...Qe7 27.Ra1=) 27.Rg1 (27.Nhf3 Bf8 28.Ra1 Nc6+=) 27...Bf8= 28.Ra1 Be7 29.Ndf3 Rg7 30.g4 Rb7 (30...Nc6 31.gf5 ef5 32.Qg3=) 31.gf5 ef5 32.Ng5 (32.Qg3 Qf8=) 32...Rb6 (32...Nc6 33.Nhf3=) 33.Ngf3 (33.Ng2 h6 34.Nf3 Re6=) 33...Qf8 Attacks the isolani on a3 (33...Rc6 34.Qe1=+) 34.Qb2= Rb8 35.Ng2 Nc6 36.Nge1 (36.Nd2 Be6=) 36...Na5=+ Black gets in control 37.Nd2 (37.Nc2!?=+) 37...Nc4-/+ 38.Bc4 bc4 39.Qc1 Ne6 (39...Nb5 40.Nb1-/+) 40.Nc2=+ g5 41.fg5? (better 41.Nb4 gf4 42.Bf2=+) 41...f4-+ (41...Ng5?! 42.Bf4=+; 41...Bg5?! 42.Bg5 Ng5 43.Ne3=) 42.Bf2 Ng5 (42...Bg5?! 43.Nb4 Qf5 44.Qf1=+ (44.Nd5? Nc7 45.Nf6 Bf6-+); 42...Rg5?! 43.Nb4 Bb4 44.cb4=+) 43.Nb4 (43.Rg2 Qf5 44.Kh1 Qh3 45.Rh2 Qc3 46.Qd1-+) 43...Qf5 (better 43...Nh3 44.Rg7 Qg7 45.Nd5 Nf2 46.Ne7 Kf7-+ (worse 46...Qe7 47.Qg1 Ng4 48.Kg2-+)) 44.Qf1 Bb4 45.ab4 (better 45.cb4 c3 46.h4 Qh3 47.Qh3 Nh3 48.Rg7 Kg7 49.Be1 cd2 50.Bd2-+) 45...Rb6 (45...Qc2 46.h4 Qd2 47.Rg5 Rg5 48.hg5 Qc3 49.Qg2-+) 46.Bh4?? (better 46.h4 Rh6 47.Ra2-/+) 46...Rh6-+ (46...Qh3?! 47.Qh3 Nh3 48.Rg7 Kg7 49.Nf3-/+) 47.Rg4 Qc2 48.Bg5 Qd2 49.Rg2 (49.Qg2 Qg2 50.Kg2 Rh3 51.Kh3 Rg5 52.Ra4 Rg4 53.Ra7 Rg3 54.Kh4-+) 49...Rh3 50.Kg1 Qe3 (better 50...Qc3 51.Raa2 Qd4 52.Raf2-+) 51.Qf2 Rg3 (51...Rg3 52.Rg3 Qf2 (52...Qg3?! 53.Qg3 fg3 54.Bd8-+) 53.Kf2 fg3 54.Kg3 Rg5 55.Kf4 Rf5 56.Ke3 Kf7-+; better 51...Qc3 52.Rf1 f3 53.Rg3-+) 0-1. Levermann,Johannes - Paus,Franz, Oberliga NRW, 1985.

4.Bb5 e5

5.Nf3 Qb6 6.a4 Nf6 7.Nc3 (7.Ne5 Qd4 (worse is 7...Ne4 8.Qf3 Ng5 9.Qf4+/-) 8.Nc4 Ne4= (8...Qa1? 9.Bb2 Qb2 10.Nb2+–)) 7...Bc5 8.0-0 (worse is 8.Ne5 Bf2 9.Kf1 Bd4=) 8...0-0 9.Bb2 (9.Ne5 Bd4 10.Nc4 Qe6+–) 9...d6= 10.Nd5 Nd5 11.ed5 Bg4 12.Ba3 (better is 12.h3!? Bh5 13.d3=) 12...e4 13.Bc5 (better is 13.h3!? Bh5 14.g4+=) 13...dc5 14.Be2 ef3 15.Bf3 Bf3 16.Qf3 Nd7 17.Rfb1 Qd6 18.Rb7 Ne5 19.Qg3 Qd5 20.d3? Qb7 21.Qe5 Rab8 22.g3 Qb2 23.Rf1 Qe5 24.h4 Qe2 (24...Qe2 25.Ra1 Qc2 26.Kg2 Rb2 27.Rf1 Qd3 28.h5 Qe4 29.Kh2 Re8 30.Rd1 Rf2 31.Kh3 f5 32.Rd7 Qg4#) 0–1. Neumann,Frank (1650) – Kirwald,Franz (2315), RSX16D – Goldener Oktober–1, 2007.

5.Nf3 Qb6 6.Nc3 Nc6 (6...Nf6!?+=) 7.Nd5+/- Qd8 8.d4 (8.Bb2 f6+/-) 8...ed4 9.Bf4 d6 (9...Bb4 10.Kf1 Kf8 11.Bc7+/-) 10.Nd4+- Bd7 11.Be3 (11.Nf5 Nf6 12.Bg5 Bf5 13.Bf6 gf6 14.ef5 Bh6+-) 11...Nd4 (11...Nf6 12.Nc6 bc6 13.Bb6+/-) 12.Bd7+- Qd7 13.Bd4 Be7?? (better 13...Qc6+-) 14.Bg7 Qg4 (14...Qa4 15.Nc7 Kd7 16.Na8 Qe4 17.Kf1 Bf6 18.Bh8 Bh8+-) 15.Qg4 (15.Qg4 h5 16.Qe2+-) 1-0. themonkey – NN, GameColony.com, 2002.

5.Nf3 Bc5 6.0-0+= (worse 6.Ne5 Bd4 7.Nf7 Qf6=).

3.e4 d5

4.a4 de4-/+ 5.Nc3 Nf6 6.Bb2 e5 7.Bc4 Bb4 0–1. anjintrader (2160) – pcmvr (2850), net–chess.com, 2011.

4.bc6 bc6 5.Qf3 (5.e5 e6=) 5...de4 6.Qe4 Nf6 7.Qd3 Qb6 (7...Qd3 8.Bd3 (worse 8.cd3 Na6-/+) 8...e5 9.Nc3=+) 8.Qb3 Nbd7 9.Qb6 Nb6 10.Nf3 Bf5 11.Na3 e6 12.Rb1 Nbd5 13.Nd4 Bc5 14.Nc6 0-0 15.Bb5 (15.Rb5 Bb4 16.Nd4= (16.Nb4? ab4 17.c4 Rfc8–+)) 15...Nb4 16.d4 Bd6 (16...Nc2? 17.Nc2 Bc2 18.Rb2 (18.dc5 Bb1 19.a4 Nd5=+) 18...Bb4 19.Nb4 ab4 20.Rc2+–) 17.0-0 Nc6 (17...Rfc8 18.Nb4 Bb4 19.c4 Bb1 20.Nb1=+) 18.Bc6= Rac8 19.Rb6 Rfd8 20.Nb5 Bc2 (20...Be7!?=) 21.Bb7+= (worse 21.Nd6 Rd6 22.Bb7 Rb6 23.Bc8 Bd3–+) 21...Bc7 22.Rc6 Bd3? (better 22...Be4 23.Rc7 Rc7 24.Be4 Rc1 25.Bh7 Kh7 26.Rc1 Nd5+=) 23.Nc7+– (23.Rc7? Rc7 24.Nc7 Bf1 25.Kf1 Rb8–+) 23...Bf1 (23...Rb8 24.Na6 Rb7 25.Nc5+–) 24.Bc8 (24.Kf1?! Rb8 25.Ba6 Rd4+–) 24...Rc8 (24...Bd3 25.Ne6! Re8 26.f3+–) 25.Kf1 Nd5 (25...a4+–) 26.Nd5 ed5 (26...Rc6 27.Ne7 Kf8 28.Nc6 a4+–) 27.Rc8 1–0. Maestro – TanyaS, internet, 2020.

4.ed5 Qd5 5.Nc3 Qd8 6.Nf3 Bg4 7.h3 Bh5 8.Rb1 b6 (better 8...e6!?+=) 9.bc6 Bf3? (better 9...Nf6+-) 10.Qf3 (10.gf3?! Nc6 11.Bb5 Rc8+=) 10...Qc7 (10...Qc8+-) 11.Nd5 Qe5 12.Kd1 e6 (12...Ra7 13.Rb6 Nc6 14.Rc6 f5+-) 13.c7 Nd7 14.Nf6! Ngf6 Blocks the square `8 (14...Qf6 Theme: Blockade 15.Qa8 A classical mating theme) 1-0. guest128 – Dunga, ICC, 1999.

4.Qe2 de4 5.Qe4 Nf6 6.Qa4 e5 7.Be2 (7.Nf3 e4 8.Ne5 Qc7=) 7...Nd5 (7...Bd6 8.Nc3=+) 8.bc6 Nc6 9.d3 (9.Bf3 Qd7=) 9...Bb4-/+ 10.Kd1?? (better is 10.Bd2-/+) 10...Bc3–+ 11.Nc3 (11.Qb5 Ba1 12.Bf3–+) 11...Nc3 12.Kd2 Na4 13.Ba3 Qd4 14.Rf1 Qc3 (15.Ke3 Qa3–+) 0–1. scmorgan – pcmvr (2110), net–chess.com, 2006.

4.e5 Qb6 5.Nc3 =.

4.e5 g6 5.Nf3 Bg7 6.Bb2 Nh6 7.d4 Bg4 8.Be2 0-0 9.Nbd2 cb5 10.Bb5 Nc6 11.a4 e6 12.h3 Bf3 13.Nf3 (< 13.gf3 Qb6=+) 13...Nf5 14.Ba3 Re8 15.0-0 Qc7 16.c3 (16.c4 dc4 17.Rc1 Rac8+=) 16...Rec8 17.g4 Nh6 18.Rb1 Kh8 (18...Na7!?=) 19.Bd6+= Qd7 20.Bc5 Ng8 21.Re1 Nge7 22.Qb3 f6 23.ef6 Bf6 24.Re3 Re8 25.Rbe1 Nc8 26.c4 N8e7 (26...dc4 27.Qc4 Nd6 28.Bd6 Qd6+–) 27.Re6+– Kg7 (27...dc4 28.Qc4 (< 28.Bc4 Ng8+–) 28...Ng8 29.d5 Re6 30.Re6+– (30.de6?! Qc7+–)) 28.cd5 (28...Nd5 29.Re8 Re8 30.Re8 Qe8 31.Qd5+–) 1–0. Tiedemann,Joern (1810) – Silies,Martin, RSS7E adv–28, 2006.

4.f3 e5 5.Bb2 =+.

4.f3 e6 5.Bb2 (5.Nc3 d4 6.Nb1 Bd6=+) 5...de4 6.fe4 (6.Nc3!? ef3 7.Nf3=+) 6...Qh4-/+ 7.g3?? (better is 7.Ke2 Qe4 8.Kf2-/+) 7...Qe4–+ 8.Ne2 (8.Qe2 Qh1 9.Bd4 Bd7–+) 8...Qh1 9.bc6 Qh2 10.cb7 Bb7 11.c4 Nf6 12.Qa4 Bc6 13.Qb3 Bc5 14.Bd4 Bd4 15.Nd4 Ng4 16.Nc6 Qf2 17.Kd1 Qf1 18.Kc2 Nc6 (19.Qa4 Qf5 20.Kc1 Nge5–+) 0–1. moover – pcmvr, internet, 2005.

4.bc6 Nc6

5.ed5 Qd5 6.Nc3 Qe5 7.Be2 Nf6 (7...Nd4 8.Bb2 Qg5 9.Bf3=) 8.Nf3+= e6?? (better 8...Qf5+=) 9.Ne5+– Ne5 10.Nb5 b6 (10...Kd8+–) 11.Nc7 Kd8 12.Na8 Ned7 13.Bf3 g6 14.Bb2 Bg7 15.Bc6 Ba6 16.Qf3 Ke7 17.Qa3 Nc5 18.Nb6 Rb8 1–0. Ultima.X – Manawydan, ChessWorld.net, 2020.

5.ed5 Qd5 6.Nc3 Qe5 7.Nge2 Nd4 8.f4 Qe6 9.Bb2 (9.Ba3 b6=) 9...Nf6 10.Na4 (10.Rb1 Bd7=) 10...Nf5 (10...Ne2 11.Qe2 Qc6 12.Nc3=) 11.Rb1 (11.Nc5 Qc6 12.Nd3 Be6=) 11...b5 (11...Qa2 12.c4 Qc4 13.Nb6+–) 12.Nc5 (12.Bf6 ef6 (worse is 12...gf6 13.Rb5 Bd7 14.Nc5+/-) 13.Rb5 Bd6=) 12...Qd5 (12...Qa2?? 13.Nc3 Qb1 14.Bb5 (worse is 14.Nb1 Rb8+–) 14...Bd7 15.Qb1+– (15.Nb1?! Bb5 16.Bf6 ef6+/-)) 13.d4 (13.Nb3 b4=) 13...b4+= (13...Qa2?? 14.Nc3 Ne3 15.Bb5 (worse is 15.Na2 Nd1 16.Bb5 Kd8 17.Kd1 e6+–) 15...Bd7 16.Qf3 (worse is 16.Na2 Nd1 17.Nd7 Nd7 18.Kd1 e6+–) 16...Qb1 17.Nb1+–) 14.c4 Qc6 (14...Qc4 15.Qa4 Bd7 16.Nd7 Nd7 17.Rc1-/+) 15.Qa4 Qa4 16.Na4 Ne3 17.Rc1 Bb7 18.d5 e6 19.Bd4 (19.Bf6 A) 19...Nf1? 20.Bd4+– (20.Rf1?! gf6 21.Nd4 Rg8=); B) 19...gf6 20.Nd4 Bd6=) 19...Nf1 20.Kf1 (20.Rf1 Rd8=) 20...Rd8 (20...ed5 21.Nb6 Ra6 22.c5=) 21.Bb6 Rc8 (21...Rd7 22.de6 Rd2 23.Ra1+=) ½–½. Sijses,W – Van Rooijen,Peter, IECG, 2004.

5.ed5 Qd5 6.Nc3 Qe6 7.Nge2 Qd7 =.

5.ed5 Qd5 6.Nc3 Qf5 7.Nf3 =.

5.ed5 Qd5 6.Nf3 Bg4=+ 7.Nc3 Qd8 (7...Qe6!? 8.Qe2 Qf5=+) 8.Bb5 (8.Rb1 Rb8+=) 8...Nf6 9.0-0 (9.Rb1 e6+=) 9...e6= 10.d4 (10.h3 Bh5=) 10...Nd5 (10...Rc8 11.Rb1=+) 11.Nd5= ed5 (11...Qd5 12.Be2=) 12.h3 (12.Re1 Be7+=) 12...Bd7 (12...Be6 13.Ng5+=) 13.c4 (13.Re1 Be7+/-) 13...Ke7?? (better is 13...Be7+=) 14.cd5+– (14…Qc7 15.dc6 Bc6 16.Bc6 bc6 17.d5+–) 1–0. Wall,Bill – NewYork1000, internet, 2002.

4.bc6 de4

5.cb7 Bb7 6.Ba3 Nc6 7.Nc3 e5 (7...Nf6!?=) 8.Bf8+= (8...Kf8 9.Rb1+=). ironhorse (2200) – pcmvr (2245), net–chess.com, 2006.

5.cb7 Bb7 6.Bb5 Nd7 7.Ne2 (7.Nc3 Rb8=) 7...e6 (7...Ngf6 8.Nbc3=) 8.0-0 (8.Nbc3 Bd6=) 8...Ngf6 9.d4 ed3 10.Qd3 Be4 (10...Qc7 11.Qc3 Nd5 12.Qc7 Nc7 13.Ba4=) 11.Qg3 (11.Qd1 Qc7 12.Nbc3 Bd6 13.Ne4 Ne4=) 11...Qb8 (11...Bc2 12.Nd4 Bg6 13.Rd1=+) 12.c4= Bd6 13.Bd7 (13.f4 Bc5 14.Be3 Qb6=) 13...Nd7 (13...Kd7 14.Bf4 Nh5 15.Qe3 Nf4 16.Qe4 Ne2 17.Qe2 Bh2 18.Kh1-/+) 14.Bf4 Bf4 15.Nf4 (< 15.Qf4 Bd3 16.Qd2 Qe5=+) 15...0-0 16.Nc3 Bf5 17.Rfd1 Rd8 18.Rd2 Nf8 19.Rd8 Qd8 20.Rd1 Qc8 21.Rd4 Qc5 22.Nfe2 Rc8 23.h4 Qb4 24.h5 h6 25.Qf4 Bh7 26.Qg4 Rc5 27.Qh4 f6 28.Rd8 Rc4 29.Qg3 Bf5 30.Rb8 Qe7 31.Ra8 Qc5 32.Qb8 Bg4 33.Qe8 a4 34.Rd8 Bh5 35.Qe6 Bf7 36.Qh3 Qe7 ½–½. Baer,Werner – Borrmann,Fritz, TT–17 ETC, 2005.

5.cb7 Bb7 6.Nc3 Nd7 7.Rb1 Rb8 8.Bb5 e6 9.Nge2 Ngf6 10.0-0 Bd6 11.Ng3 Qc7 12.Bd7 Qd7 13.Re1 Bg3 14.fg3 0-0 15.Ba3 Rfc8 16.Kh1 Qc6 17.Re3 Nd5 18.Nd5 Qd5 19.Bb2 f6 20.Bc3 Bc6 21.Qc1 Qa2 22.Ra1 Qc4 23.Ba5 Ra8 24.Rea3 Bd5 25.Rc3 Qb5 26.h3 Rc3 27.Bc3 Ra1 28.Qa1 Qc6 29.Kh2 e3 30.de3 Bg2 31.Qe1 Be4 32.Qd2 Qb5 33.Qf2 Qc4 34.Bb2 Qc2 35.Qc2 (35…Bc2 36.h4-/+) -/+. JanP (2515) – pcmvr (2150), ChessWorld.net, 2003.

4.ed5 cd5

5.a4 e6 6.Nf3 Nd7 7.Bb2 (better 7.d4=) 7...Bd6?? (better 7...Ngf6=) 8.Bg7+– Be5 (8...Ngf6 9.Bh8 Kf8 10.c3+–) 9.Ne5 Ne5 10.Bh8 Qc7 (10...Ng6 11.Bb2+–) 11.Be2 (11.b6 Qd6 12.Qh5 Nd7+–) 11...b6 12.0-0 Ng4 (12...Ng6 13.Bb2 Nf4+–) 13.Bg4 f5 (13...Qf4 14.Qf3 Qf3 15.Bf3+–) 14.Bh5 Ke7 15.d4 Nf6 16.Qd2 Nh5 17.Qg5 Kf7 18.Qh5 Ke7 19.Qh7 Kd6 20.Be5 1–0. BeepBeepImAJeep – waloup, lichess.org, 2016.

5.Bb2 e6 6.Nf3 Nd7 7.a4 Ngf6 8.d4 Bd6 (8...Bb4 9.Nbd2=+) 9.Ne5 (better is 9.Bd3!?=) 9...Qc7-/+ 10.Nd7 Bd7 11.Bd3 Bh2 (better is 11...0-0!?-/+) 12.g3= Bg3 13.fg3 Qg3 14.Kd2 Qf4 15.Ke1 Ne4 16.Be4 Qe4 17.Kd2 Qf4 18.Ke1 e5 (18...Rc8 19.Na3=+) 19.de5 (19.Qe2!? Rc8 20.Nc3 Qd4 21.Rd1=) 19...Rc8-/+ 20.Qd5?? (20.Qe2 Bg4 21.Rh4-/+) 20...Qe3–+ 21.Kd1 (21.Kf1 Rc2 22.Qg2 Rg2 23.Kg2 Qe2 24.Kg3–+) 21...Bg4 (22.Qf3 Bf3#) 0–1. Grimshaw – pcmvr, internet, 2005.

5.Bb2 Bf5 6.Nf3 e6 7.Be2 Nd7 8.0-0 Rc8 9.d3 h6 10.Nbd2 Ngf6 11.Rc1 Nc5 12.c3? (better 12.Be5=) 12...Nd3–+ (12...Bd3?! 13.c4=+) 13.Bd3 Bd3 14.Re1 Bb5 15.Nd4 Ba6 16.N2f3 Bc5 17.Ne5 (17.Ba3 0-0 18.Bc5 Rc5–+) 17...0-0 18.Re3 (18.Qb3 Ne4–+) 18...Ne4 (18...Qc7 19.Rb1–+) 19.f3 (19.c4 Qd6 20.Qh5 f5–+) 19...Qg5 20.Qe1 Qe5 21.fe4 b6 22.Kh1 Rfd8 23.a3 Bb7 24.ed5 Qd5 25.Re2 Qh5 26.Nb5 Rd3 27.Qf1 (27.c4–+) 27...Rh3 28.Qf4 (28.Nd4 Rh2 29.Kg1 Qh4 30.Qf7 Kh8 31.Qg7 Kg7 32.g3 Qg3 33.Rg2 Qg2) 28...Qe2 (28...Qe2 29.Qe4 Be4 30.Rg1 Bg1 31.Kg1 Qg2) 0–1. residencialfil (2510) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

5.d4 Bf5 6.Bd3 Bd3 7.Qd3 (worse is 7.cd3 e6+=) 7...e6 8.Ne2 Bb4 9.Nd2 Nd7 10.a3 Bd2 11.Bd2 Ngf6 12.Qg3 0-0 13.Bh6 Nh5 14.Qf3 Qh4 15.g3 Qh3 16.Bd2 Nhf6 17.Ng1 Qf5 18.Qf5 ef5 19.Ne2 Rfe8 20.Bf4 (20.f3!?=) 20...Rac8 21.Ra2 Re6 22.f3 Rce8 23.c3 Nb6 24.Kf2 Nh5 25.Rb1 Nc4 (worse is 25...Nf4 26.Nf4 Re3 27.Re2 Re2 28.Ne2=) 26.b6 Nb6 (better is 26...Na3!? 27.Ra3 Re2 28.Kg1 Nf4 29.gf4 a4=) 27.Rb5= R8e7 28.Ra5 h6 (worse is 28...Nf4 29.Nf4 Rd6 30.Rb5+/-) 29.a4 Kh7 (worse is 29...Nf4 30.Nf4 Rd6 31.Rb5+–) 30.h4 f6 (worse is 30...Nf4 31.Nf4 Rd6 32.Rb5+/-) 31.Bb8 g5 32.c4 Rd7 33.Rc5 Re8 34.a5 Nc4 35.Bc7 gh4 36.gh4= Rg7 37.Bb6 Ree7 38.Bd8 Rd7 39.Bb6 f4 40.Rc4 dc4 41.Rc2 Rd5 42.Rc4= Rb5 43.Rc2 Rb1 44.d5 Rd1 45.Nd4 Rgg1 46.Ne6 Rdf1 47.Ke2 Ng3 48.Kd3 Rf3 49.Kc4 Rd1 50.h5 Nh5–+ 51.Nd4 Ra3 52.Nb5 Rad3 53.Nc3 R1d2 54.Ne4 Rc2 55.Kd3 Rg2 56.d6 f5 57.Nc5 f3 58.Nb7 Nf4 59.Kc4 Ne6 60.a6 f2 61.Bf2 Rf2 62.d7 Ra2 63.Nc5 Nd8 64.Nb7 f4 65.Nd8 f3 66.Nc6 f2 67.d8Q f1Q 68.Kc5 Qf2 69.Kb5 Qe2 70.Kc5 Ra6 71.Qc7 Kg6 72.Qd6 Kh5 73.Qd5 Kg4 74.Qd7 Kh4 75.Qd8 Kh3 76.Qd7 Kg2 77.Qg7 Kf1 78.Qh6 Qf2 79.Kd6 Qg3 ½–½. Martins,Karin – Van Rooijen,Peter (1690), IECG, 2004.

5.d4 Nf6 6.Bd3 g6 7.Nd2 (7.Nf3 Bg7+=) 7...Bg7= 8.Ngf3 0-0 9.0-0 Nbd7 10.Re1 Re8 11.h3 (11.Rb1 Nh5=) 11...Qc7 (11...Nh5 12.Ne5=) 12.c4+= b6 13.Ba3 e6 (13...e5 14.cd5 ed4 A) 15.Nd4? Re1 16.Qe1 Qc3-+ (16...Nd5 17.Rc1 Qf4 18.Nc6+=); B) 15.Re8 Ne8 16.Rc1+=) 14.Rc1+/- dc4 (14...Qb8 15.Ne5+/-) 15.Nc4 Qf4 16.Nd6 Rd8 17.Rc6 Bf8 18.Bc1 (18.Bc1 Qd6 19.Rd6 Bd6 20.Ne5+/-; 18.Nc8?! Ba3 19.Nb6 Nb6 20.Rb6 Rac8+=) 1-0. arcandor (2165) - dbtsafi1 (2015), gameknot.com, 2021.

5.Nf3 Bf5 6.d4 e6= 7.Bd3 Bg6 8.0-0 Nd7 9.h3 (9.Bf4 Ngf6=) 9...Rc8 10.Bf4 Ngf6 11.Qe2 Nh5 12.Bh2 Nb6 (12...Qb6 13.Nbd2 Bd6 14.Bd6 Qd6 15.Rfc1+=) 13.Ne5 (13.Nbd2 Bb4=) 13...Bd6 14.Nd2 0-0 15.Rac1 Ba3 16.Ng6 (16.Rb1 Bb4=) 16...hg6 17.Rb1 Bb4 18.Qe3 Qe7 19.Nf3 (19.Be5 Nf6=) 19...Nc4+= 20.Qe2 Nf6 21.Bf4 Na3 Attacking the backward pawn on c2 22.Rbd1 Ne4 23.Be4 de4 24.Qe4 Nb5 25.Bd2 Bd2 26.Rd2 (26.Nd2? Nc3 27.Qd3 Nd1 28.Rd1 Qb4–+) 26...Rfd8 27.Re1 Nc3 28.Qe3 (28.Qg4 Qb4=) 28...b5+= 29.Ne5 b4 30.Qf3 Nd5 31.g3 (31.Qg4 Rc3-/+) 31...Rc3-/+ 32.Qe2 Qc7 33.h4 (33.Ra1 Rc8 34.Qa6 Ne7-/+) 33...Ra3 34.h5 (34.Ra1 Rc8-/+) 34...g5 (better is 34...gh5!? 35.Qh5 Ra2–+) 35.Ra1-/+ Rc8 36.Kg2 Nf6 37.Qa6 Qd8 (37...Nh5 38.Re2 Nf6 39.Rh1–+) 38.Rd3 (38.Kg1 Rac3 39.Qa7 R3c7 40.Qa5 Ne4-/+) 38...Rc2 39.Ra3 Qd4 40.Rf3 Qe5 (40...Qa1 A) 41.Qa5 A1) 41...Nh5?? 42.Qd8 (42.Nf7?! g4 43.Qa8 Kh7 44.Qe4 g6 45.Ng5 Kh6 46.Qg4 Rc1+/-) 42...Kh7 43.Qg5+–; A2) 41...Qa2?? 42.Qd8 (42.Qb4 Qa8+=) 42...Kh7 43.Nf7 Rf2 44.Rf2 Qd5 45.Qd5 ed5 46.Ng5 Kh6 47.Ne6+–; A3) 41...Rc8+=; B) 41.Qa8 Kh7 42.Nf7 Nh5 43.Qe4 g6 44.Ng5 Kh6 45.Qc2+–) 41.Qd3 g4 (41...Qa1?! 42.Qc2 Qe5 43.Re3=) 42.Qd8 (42.Rf4!? Qb2 43.Qd8 Kh7 44.Qd3 Kh6 45.Rd1-/+) 42...Kh7–+ 43.Qd3 Kh6 44.Rf4 Rf2! (44...Qa1?! 45.Qc2 Qe5 46.Rc4=; 44...Nh5?! 45.Rf7 Rc3 46.Qd2 Kg6 47.Re7+=) 45.Rf2 (45.Rf2 Qd5 Decoy (45...Qa1 Zwischenzug); 45.Kf2 Qb2 Double attack (45...Qa1 Zwischenzug)) 0–1. guerrer (2070) – pman3660 (2275), gameknot.com, 2015.

5.Nf3 Bg4 6.h3 Bh5 7.Be2 Nd7 8.0-0 e6 9.Bb2 Ngf6 10.d3 Bd6 11.Nbd2 0-0 12.a4 Rc8 13.c4 Bb4 14.Rc1 Re8 15.d4 Bd2 16.Nd2 Be2 17.Qe2 Nb6 18.c5 Na4 19.Ba1 b6 20.Qd1 Nc5 21.dc5 Rc5 22.Rc5 bc5 23.Qa4 Qb6 24.Bc3 Ra8 25.Ra1 Rb8 26.Qa5 Qa5 27.Ra5 Nd7 28.Ra7! Nb6 29.Be5 Ra8 30.Ra8 Na8 31.Bd6 c4 32.Bc5 Nc7 33.b6 Na6 34.Bd6 f6 35.b7 Kf7 36.Kf1 c3 37.Nb3 Ke8 38.Ke2 Kd7 39.Nc5 Kc6 40.Na6 Kb7 41.Nb4 d4 42.Kd3 e5 1–0. Malmstroem,Jan – Kruimer,Wim, corr TKM/A008, 1999.

5.Bb2 Nf6

6.Nf3 Nbd7 7.c4 e5 8.Ne5 Ne5 9.Be5 Bd6 10.Bd6 Qd6 11.cd5 0-0 12.Nc3 Bg4 (13.f3 Rfe8 14.Be2 Bf5=) =. Binder,Klaus – Seidel,Michael (2210), SE051 DESC, 2002.

6.Nf3 e6 7.Be2 Bd6 8.0-0 Nbd7 9.d4 0-0 10.Re1 Re8 11.Bd3 b6 12.Ba3 Bf4 13.Bc1 Bc7 14.Ne5 Ne5 15.de5 Ne4 16.Bb2 Qh4 17.Bd4 Bb7 18.Nd2 Qf4 19.Nf3 Rac8 20.Qc1 Qc1 21.Rac1 Nc5 22.Bc5 bc5 23.c4 d4 24.Nd2 f5 25.ef6 gf6 26.Rcd1 f5 27.g3 a4 28.f4 Kf7 29.Kf2 Kf6 30.Re2 e5 31.fe5 Re5 32.Re5 Ke5 33.Rf1 h6 34.Ke2 Rf8 35.Rf4 Ke6 36.Rh4 Rf6 37.Rh5 Ba5 38.Nf3 a3 39.Nh4 Be4 1–0. Hemzo,Miguel Angelo – van Rooijen,Peter (1700), Orang Utan Invitational, 2000.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 e6 8.c4 Bd6 9.d3 dc4 10.dc4 0-0 11.0-0 Qc7 12.h3 Bf3 13.Bf3 Rd8 14.Qe2 Nbd7 15.Rd1 Bh2 16.Kh1 Be5 17.b6 Qb8 18.Nc3 a4 19.Na4 Bb2 20.Nb2 Rc8 21.Qe3 Ra6 22.Nd3 Nb6 23.Nb4 Nc4-/+ 24.Na6 Ne3 25.Nb8 Nd1 26.Rd1 Rb8 27.Bb7 Kf8 28.Rb1 Nd5 29.Rb3 Nc3 30.Rc3 Rb7 31.Ra3 g5 32.Kh2 f5 33.Ra6 Ke7 34.a4 Rb2 35.f3 Kf6 36.Kg3 h5 37.a5 Ra2 38.Kh2 Ke5 39.Ra7 Kf4 40.a6 h4 41.Ra8 e5 42.Ra7 e4 43.fe4 fe4 44.Rf7 Ke3 45.a7 Kd4 46.Rd7 Ke3 47.Rf7 Kd4 48.Rd7 Ke5 49.Kg1 Kf4 50.Rc7 Ke3 51.Rb7 Ra6 52.Re7 Ra1 ½–½. Tiedemann,Joern (1810) – Gunkel,Wolfgang (2240), RSS7E adv–18, 2005.

6.Nf3 Bg4 7.h3 Bh5 8.Be2 e6 9.0-0 Bd6 10.Re1 0-0 11.Bd3 Nbd7 12.g4 Bg6 13.Bg6 hg6 14.d3 a4 15.c4 Qc7 16.Nbd2 a3 17.Bc3 e5 18.b6 Qb8 19.Rb1 Re8 20.Rb5 d4 21.Ba5 Nc5 22.Ne5 Re5 23.Re5 Be5 24.Rc5 Bh2 25.Kg2 Nd7 26.Rd5 Ne5 27.Nf3 Nc6 28.Bd2 Be5 29.Ne5 Ne5 30.Bf4 f6 31.Be5 fe5 32.Qe2 Ra6 33.Re5 Qd6 34.Re8 Kh7 35.c5 Qc5 36.Qe6 Qc6 37.Qc6 bc6 38.b7 Rb6 1–0. aspasio – lutin, ICC, 1999.

5.Nf3 Nf6

6.d4 e6 =.

6.d4 Bg4 =.

6.Be2 e6

7.0-0 Bc5 8.d4+= Bb6 9.Ba3 Nbd7 10.Nbd2 Nf8 11.c4 dc4 12.Nc4 (12.Bc4?! Bd4 13.Nd4 Qd4=) 12...Nd5?? (better is 12...Bc7+/-) 13.Nd6+– Kd7 (13...Qd6 14.Bd6 Nc3 15.Qe1+–) 1–0. marekt (2250) – benhawkes (1835), ICC, 2003.

7.0-0 Bd6 8.a4 0-0 9.d3 (9.Ba3 d4=) 9...Nbd7 10.c4 (10.Ba3 Ba3 11.Ra3 e5=) 10...b6 (10...dc4 11.dc4 Qc7 12.Re1=) 11.Nc3 (11.Ba3 Ba3 12.Ra3 dc4 13.dc4 Nc5=) 11...Bb7 12.Bg5 (12.cd5 Nd5 13.Ne4 Bb4=+) 12...Qc7 (12...dc4 13.dc4 Qc7 14.Re1=+) 13.Rc1 (13.Qb3 Rac8 14.Rac1 dc4 15.Qc4 Qc4 16.dc4 Ne5=+) 13...d4 (13...dc4 14.Ne4 Ne4 15.de4 Be4 16.Rc4-/+) 14.Nb1 (14.Nd4 Bh2 15.Kh1 Rad8=+) 14...Rac8 (14...h6 15.Bd2=+) 15.Nbd2=+ e5 16.h3 (16.Re1 h6 17.Bh4 Ba3=+) 16...h6 17.Bh4 Kh8 (17...Rfe8 18.Re1=+) 18.Bg3 (18.Re1 Rfe8=+) 18...Nc5 19.Re1 (19.Nb3 Nfd7=+) 19...Rce8 (19...Rfe8 20.Nb3-/+) 20.Nb3 (20.Bh4 Re6=+) 20...Nfd7 21.Nh4 g6 22.Bf3 Nb3-/+ 23.Qb3 Bb4 24.Re2=+ g5 25.Nf5 Bf3 26.gf3 Qb7 27.Kg2 Kh7 28.Bh2 Kg6 29.Ng3 f5 30.Qd1 h5 31.Ra2 h4 32.Ne2-/+ g4 33.Ng1 Kh7 34.Kf1 gh3 35.Re2? Rg8 36.Re4 fe4 37.fe4 Nf6 38.Qf3 Qg7 (39.Ke2 Qg5–+) 0–1. Blaszczak,Jan – Mus,Roman, corr 2. AMM Poland, 1994.

7.0-0 Bd6 8.d4 =.

7.0-0 Bd6 8.Re1 0-0 =.

7.Bb2 Bd6 8.a4 (8.0-0 0-0=) 8...0-0 9.0-0 Nbd7 10.d4 Qc7 (10...Re8 11.Re1=) 11.Nbd2 (11.Ba3 Re8=) 11...Ng4 (11...Ne4 12.Re1=) 12.g3 (12.h3 Nh2 13.Re1 Nf3 14.Nf3 Re8=) 12...b6 (12...Ngf6 13.Ba3=) 13.c3 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Bb7=) 13...Bb7 (13...Ngf6 14.Ba3=) 14.Rc1 (14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Rac8=) 14...Rac8=+ 15.c4 Qb8 16.Bd3 Ngf6 17.Qe2 Bb4 (17...Rfd8 18.Rfe1=+) 18.cd5 (18.Rc2 Qd6=+) 18...Bd5=+ 19.Ne5 Qb7 20.f4 (20.Ndc4 Bg2 21.Rfd1 Ne5 22.Ne5 Bd5=+) 20...Rc1 21.Rc1 Rc8 22.Rc8 Qc8 23.Ndc4 Bc4 (23...Qc7 24.Ne3=) 24.Bc4 (24.Nc4 Nd5=) 24...Ne5 25.fe5 Nd5 26.h4 (26.Bd3!?+=) 26...Nc3= 27.Bc3 Bc3 28.Qd3 (28.Qe4 Qd8 29.d5 ed5 30.Bd5 Qe7=) 28...Bb2 29.Kf2 (29.Kh2 Qd8 30.d5 Be5 31.de6 Qd3 32.ef7 Kf8 33.Bd3 Kf7+=) 29…Qd7 (29...h5 30.Kg2=+) ½–½. Schulz,Hans_Juergen – Van Rooijen,Peter, TT–04.45 TSC, 2002.

4.e5 cb5

5.Bb5 Bd7 6.Qe2 Bb5 (6...Nc6 7.Nf3=) 7.Qb5 Qd7 8.Nc3 Qb5 9.Nb5 Na6 10.Rb1 Rc8 11.c3 (11.Nd4!?=) 11...Nc5=+ 12.d4 Ne6 (12...Ne4 13.Ne2 e6 14.f3+–) 13.Nf3+= g6 14.0-0 Rc6 (14...Bh6 15.a3=) 15.Na7 Rc7 (15...Rc3 16.Rb7 Rc2 17.a3+=) 16.Rb6 (16.Nb5 Rc6=) 16...Nd8 (16...Bh6 17.Nb5 Rd7 18.Bh6 Nh6 19.Rb1+=) 17.Bd2 (17.Nb5 Rc6 18.Rc6 bc6 19.Nc7 Kd7+=) 17...h6 (17...Bh6 18.Nb5 Rc6 19.Rc6 bc6 20.Nc7 Kd7 21.Na6+=) 18.Rfb1+/- e6 19.R1b5 Ne7 20.Ra5 Rc4 21.a4 Kd7 22.Ne1 Kc7 23.Rb3 Nf5 24.Nc2 Kd7 25.Nb5 Nc6+= 26.Ra8 Bg7 27.Rh8 Bh8 28.Nba3 Na5 29.Rb4 Rb4+= 30.Nb4 Bg7 31.Nd3 Nb3 32.Bc1 Kc6 33.Nb5 h5 34.Bg5+/- Na5 35.Nb2 Bf8 36.f3 Kd7 37.Kf2 h4 38.g4 hg3 39.hg3 Be7 40.Be7 Ke7 41.g4 Ng7 42.f4 Ne8 43.Kg3 f6+/- 44.Kh4 f5 45.gf5 gf5+/- 46.Kg5 Kd7 47.Kg6 Nc6 48.c4 dc4 49.Nc4 Ne7 50.Kf7 Nd5+/- 51.Na5 Nf4 52.Nb7 Nd3 53.Nc5+– (53…Nc5 54.dc5+–) 1–0. Osthus,Reinhard – Schulz,Hans_Juergen, TT–04 TSC, 2003.

5.Bb5 Bd7 6.Be2 =.

4.e5 Qc7

5.d4 cb5 6.Bb5 Bd7 7.Bd3 Nc6 8.c3 0-0-0 9.Nf3 f6 10.Na3 fe5 11.Nb5 Qb8 12.de5 Ne5 13.Rb1 Nd3 14.Qd3 Nf6 15.Be3 b6 16.0-0 (16.Na3 e5 17.Bb6 Qa8+=) 16...Ng4 17.Nd6 ed6 18.Rb6 Qa8 19.Bd4 (19.Rfb1 Ne3 20.Rb8 Qb8 21.Qa6 Kc7 22.Qa5 Kc8 23.Rb8 Kb8 24.Qd8 Bc8 25.Ng5+–) 19...Nh6+= 20.Rfb1 Bc6? (20...Bf5 21.Rb8 Kc7 22.R1b7 Qb7 23.Rb7 Kb7 24.Qb5 Kc8+–) 21.Ra6 Qb7 22.Rbb6 Kc7 23.Rb7 (23.Rb7 Bb7 24.Rb6+–; 23.Rc6?! Qc6 24.Rc6 Kc6+–) 1–0. Schaar,Joerg (2100) – Valverde,Mario (2080), CiF–11er/0033, 2011.

5.d4 Bf5 6.Nf3 (6.c4 e6+=) 6...cb5 7.Bb5 Nd7 8.c4 (8.c3 Rc8=) 8...dc4=+ 9.Nbd2 (9.Nc3 e6=) 9...c3 10.Nc4 c2 (10...Rc8 11.Nh4 Be4 12.Qe2+/-) 11.Qe2= e6 12.0-0 h6 (12...Bb4 13.a3 Bc3 14.Ra2+/-) 13.d5 Bc5 (13...ed5 14.Nd6) 14.Nh4 (14.d6 Qd8+=) 14...Bh7 15.Be3 (better is 15.Qg4 Kf8 16.de6 Ne5 17.Qg3=) 15...g5?? (15...ed5 16.Bc5 Qc5 17.Nd6 Ke7 18.Bd7 Kd7 19.Nf7 Qd4+–) 16.de6 (16.Bc5 Qc5 17.Nd6 Ke7 18.Bd7 ed5+–) 16...fe6+= 17.Qh5 (17.Bc5 Qc5 18.Nd6 Ke7 19.Bd7 Kd7+=) 17...Kd8 (17...Ke7 18.Ng6 Bg6 19.Qg6 Ne5 20.Ne5 Be3 21.Qf7 Kd6 22.Nc4 Qc4 23.Bc4+–) 18.Ng6 (18.Bc5!? Qc5 19.Nd6+/-) 18...Bg6= 19.Qg6 Ne7 (19...Be3 20.fe3 Ne7 21.Qe6+–) 20.Qe6+/- Be3 21.fe3 (21...Rf8 22.Qd7 Qd7 23.Rf8 Kc7 24.Bd7 Rf8 25.e6+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Van Rooijen,Peter, TT–04 TSC, 2002.

4.e5 e6

5.d4 Bd7= 6.a4 cb5 7.ab5 Qb6 8.Qd3=.

5.d4 Bd7 6.a4 Qb6 7.Na3 Bb4-/+ 8.Bd2 (8.Ke2!? Bc3 9.Rb1 Qd4 10.Qd4 Bd4 11.Nf3-/+) 8...Qd4–+ 9.Nf3 Bd2 10.Nd2 cb5 11.Nb5 Qe5 12.Be2 Bb5 13.ab5 Nf6 14.0-0 Qc3 15.Nf3 0-0 16.Bd3 Nbd7 17.Re1 a4 18.Re3 Qc5 19.Rc1 a3 20.Ra1 a2 21.Qd2 Rfc8 22.h3 g6 23.Ree1 Ra4 24.Rec1 e5 25.Be2 Ne4 26.Qd3 (26.Qe1–+) 26...Nf2 (26...Nf2 27.Qb3 Nd3 28.Kh2 Nc1 29.Qa4 Ne2 30.Qa2 e4–+) 0–1. amenhotob (2625) – pierred (2825), net–chess.com, 2016.

5.d4 Bd7= 6.a4 Qc7 7.Nf3 Ne7 (7...cb5 8.ab5 Qb6 9.Qd3+=) 8.Bd3 Nf5 (8...cb5 9.ab5 a4 10.0-0+=) 9.0-0 cb5 10.g4 (10.ab5 Qb6 11.Bf5 ef5+=) 10...Nh6 (10...Ne7!?=) 11.Bh6+= gh6 12.ab5 Rg8 13.Kh1 (13.h3!?+=) 13...Rg4=+ 14.Rg1 Rg1 15.Qg1 a4 16.Qg8 a3 (better is 16...h5=) 17.Na3?? (better is 17.Ra3 Ra3 18.Na3+/-) 17...Qc3–+ 18.Rg1 (18.Ra2 Ra3 19.Ra3 Qa3–+) 18...Qa3 (18...Ra3 19.Rg7 Ra1 20.Kg2+–) 19.Rg7 Qe7 20.Rh7 Ra3 21.Rh6-/+ Rd3 22.cd3–+ Bb5 23.Ng5 Nc6 24.Ne6? Bd3?? 25.Rf6?? Be4 26.Kg1? fe6=+ 27.Re6 Nd4 28.Re7 Ke7 29.Qh8 Ke8 30.e6 Ne6-/+ 31.Qh5 Ke7 32.f3= Bd3 33.Qd5 Ba6 34.f4 Bg7= 35.f5 Nd4 36.h4 Bb5 37.Qe4 Kd8 38.h5 Bc6+= 39.Qg4 Bf6 40.h6 (40...Ke7 41.h7+=). Osthus,Reinhard (1700) – van Rooijen,Peter (1700), TT–04 TSC, 2003.

5.Nf3 cb5 6.Bb5 Bd7 +=.

5.Nf3 Qb6 6.Nc3 Ne7 7.Rb1 Qc7 8.Ba3 Ng6 (9.Bf8 Rf8+/-). pcmvr (2245) – ironhorse (2200), net–chess.com, 2006.

5.Nf3 Qb6 6.bc6 Nc6 7.Nc3 Nh6 (7...Bc5 8.Rb1 Qc7 9.Nb5+–) 8.Rb1+= Qd8 9.Nb5 Nf5 (9...d4 10.Qe2+=) 10.d4+– Be7 11.g4 Nh6 12.Bh6 gh6 13.Qd2 Rg8 (13...h5!? 14.g5 Rg8+–) 14.Qh6+– Rg4 15.Qh7 Kd7 (15...Bf8 16.h4+–) 16.Rg1 (better 16.Qf7!? Qh8 17.h3+–) 16...Rg1+– 17.Ng1 Qf8 18.Nf3 Kd8 19.h4 f6 20.ef6 Qf6 21.Rb3 (21.Qg8 Kd7 22.Qg3 Kd8+–) 21...Bb4 22.c3 Be7 23.Ng5 a4 24.Rb1 Ra5? (better 24...Kd7+–) 25.Bh3 Rb5 26.Rb5 Kc7 27.Kf1 Kb8 28.Rb1 1–0. jessamine – pierred (2825), net–chess.com, 2016.

5.Nf3 c5 6.a4 Nd7 7.Bb2 Ne7 8.d4 cd4 9.Bd3 Ng6 10.Bd4 Nf4 11.0-0 Bc5 12.c3 0-0 13.Qd2 (13.Bc2 Qc7=) 13...Nd3 14.Qd3 b6 15.Nbd2 Bb7 16.Rae1 Rc8 17.h4 (17.Bc5 Nc5 18.Qd4 Qc7=) 17...Be7=+ 18.Re3 (18.h5 Nc5 19.Bc5 Bc5=+) 18...Nc5 (18...Bh4 19.Nh4 Qh4 20.Rh3+–) 19.Bc5 bc5 (19...Rc5 20.h5=+) 20.Ng5 Bg5 21.hg5 Qg5 22.Rh3 Qg6 (22...h6 23.Nf3 c4 24.Qd4=) 23.Qe3?? (better is 23.Qg6 fg6 24.Nb3+/-) 23...d4 24.Qg3 Qg3 25.Rg3 c4 26.Rc1 Rfd8 27.Nf1 h5 (27...d3 28.Nd2-/+) 28.Rd1 (28.Rh3 d3-/+) 28...Be4-/+ 29.Rd2 Bd3 30.cd4 0–1. Grehl,Siegfried – Apel, corr SOK–91–70, 1991.

5.Nf3 Bd7

6.a4 Qb6 7.Na3 Nh6 8.Be2 (8.bc6 Qc6 9.Bb5 Qc7+=) 8...Nf5 9.c3 Be7 10.0-0 0-0 11.d4 (11.Rb1 Rc8+=) 11...Rc8 (11...cb5 12.Nb5 Bb5 13.Bb5=) 12.Rb1 (12.c4 Ba3 13.Ba3 dc4+/-) 12...c5 (12...Ba3 13.Ba3 cb5 14.ab5 Rc3 15.Bc5 Rc5 16.dc5 Qc5 17.Qa4+/-) 13.Nc2+= cd4 14.Ncd4 Nd4 (14...Rc3 15.Nf5 ef5 16.Qd5+=) 15.cd4 Be8 16.Be3 Nd7 17.Rc1 Rc1 18.Qc1 Qd8 19.Bd3 Nb6 20.Qd1 (20.Qc2 Rc8 21.Qb1 Kh8+=) 20...Rc8 21.Qb3 f6 22.ef6 gf6 23.Bd2 Nc4 24.Re1 Nd2 25.Nd2 Bf7 26.Qd1 Kh8 27.Qf3 Rc3 28.Qh3 Bg8 (29.Nb1 Rb3+=). MarcosRamos (1610) – pcmvr (1960), internet, 2007.

6.a4 Be7 7.Ba3 +=.

6.a4 Ne7 7.Ba3 Ng6 8.Bf8 Rf8 9.d4 cb5 10.ab5 a4 11.Qd2 Qa5 (11...Nh4 12.Nh4 Qh4 13.Be2+=) 12.Qa5 (12.Nc3 Qb4+=) 12...Ra5 13.Nc3 a3 14.Nd2 f6 15.ef6 Rf6 16.Nb3 Ra7 17.Nb1 e5 18.Ra3 Ra3 19.Na3 e4 (19...Bf5 20.de5 Re6 21.Nd4 Re5 22.Kd2+/-) 20.Nc5 Bc8 21.c4 b6 22.Na4 (< 22.cd5 bc5 23.dc5 Nd7=) 22...Nf4 (22...dc4 23.Nc4 Nd7 24.Nc3+/-) 23.g3 (23.Nc3 dc4 24.Ne4 Re6+–) 23...Nh3 24.Bh3 Bh3 25.cd5 Nd7 26.Nc4 Ke7 (26...Rf3 27.Rg1+/-) 27.Nc3 Bg2 (27...Rf8 28.d6 (28.Ne4 Bg2=+) 28...Ke6 29.Ne4+–) 28.Rg1 Bf3 29.Kd2 Rf8 (29...g5 30.d6 Ke6 31.Re1+–) 30.Ra1 (30.Re1 Kd8+–) 30...Rc8 (30...Bg2 31.d6 Ke6 32.d5 Kf7 33.Ra7+–) 31.Ne5 Kd6 32.Nd7 Kd7 33.Ra7 Rc7 34.Rc7 Kc7 35.Ke3 (35...Bg2 36.Ne4+–) 1–0. Migliorini,Roberto – Van Rooijen,Peter, corr or02–026, 2003.

6.a4 Ne7 7.Be2 +=.

6.a4 Nh6 7.d4 Nf5 8.Bd3 cb5 (8...Qb6 9.c3+=) 9.ab5 Qb6 10.c3 Be7 (10...Bb5? 11.Qb3+–) 11.Ba3 Ba3 12.Na3 0-0 13.0-0 Qd8 (13...a4 14.Qc2+=) 14.Qc2+/- Qe7 15.c4 dc4 16.Be4 (< 16.Nc4 Bb5 17.Na5 Bd3 18.Qd3 Rd8+=) 16...b6?? (better is 16...c3+/-) 17.Ba8+– (17...Rc8 18.Rfb1+–) 1–0. Apocalypse – pcmvr, internet, 2005.

6.Nc3 Bb4 7.bc6 (7.Bb2 Ne7+=) 7...Nc6= 8.Nb5 Na7 (8...Nh6 9.a3 Be7 10.d4+=) 9.Na7+= Ra7 10.a3 Bf8 (10...Be7 11.d4+=) 11.d4 Ne7 12.Rb1 (12.Bd3 Qc7+/-) 12...Nc6 13.Bd3 Be7 14.Qd2 0-0 15.Qf4 (15.Qc3 Qc7+=) 15...f6 16.Qg3 (16.Qe3 fe5 17.Ne5 Ne5 18.Qe5 Bf6+=) 16...fe5 17.de5 Qc7 (17...Bc5 18.0-0=) 18.0-0 (18.Be3 Raa8 19.Bb6 Qc8+=) 18...b6 (18...Bc5 19.c4+=) 19.Bb2 (19.c4 dc4 20.Bh6 Rf7 21.Bc4 a4=) 19...Bc8 (19...Rb7 20.Qh3 h6 21.c4+=) 20.Rfc1 Bc5 21.c4 Qe7 22.Qg4 Rc7 23.Rc2 g6 24.cd5 ed5= 25.Qg3 Bf5 26.Rd2 Be6 27.Bc2 Ba3=+ 28.Ba3 Qa3 29.Ng5 Qg3-/+ 30.hg3 Bf5 31.Bf5 Rf5 32.Ne6 Re7–+ 33.Nf4 Ne5 34.Nd5-/+ Rd7 35.Rb6 Ng4 36.f3 Rfd5–+ 37.Rd5 Rd5 38.fg4 Kg7 39.Rb7-/+ Kh6 40.Kf1 a4 41.Ra7 Rd4 42.g5 Kg5 43.Rh7 a3 44.Ra7 Rd3 45.Kf2 Rb3 46.Ra5 Kg4 47.Ra4 Kh5 48.Rh4 Kg5 49.Ra4 Rb2 50.Kf3 a2 51.Ra5 Kf6 52.g4 Ke6 53.g3 Kd6 54.g5 Kc6 55.Ke3 Kb6 56.Ra6?? Ka6 (57.Kd4 a1Q–+) 0–1. Luzuriaga,Norberto Horacio – Van Rooijen,Peter, Orang–Utan Invitational, 2002.

6.bc6 Nc6 7.d4 Qc7 8.c3 (8.Be2 b5=) 8...f6 (8...Rc8 9.Bd3=) 9.Bf4 Nge7 10.Bg3 (10.Bd3 Ng6 11.Bg3 f5+=) 10...f5 11.Bd3 (11.Na3 Ne5 12.Nb5 Qb6 13.Be5 Bb5+–) 11...Ng6 1–0. Baer,Werner (1830) – Van Rooijen,Peter (1780), TT–08.43 TSC, 2003.

4.e5 Bf5

5.Ba3 Qc7 A) 6.Nf3 A1) 6...e6 7.Bf8 (7.Be2 Nd7 8.bc6 bc6 9.Bf8 Kf8 10.d4 f6 11.ef6 Ngf6 12.Nc3; 7.Bd3 Bd3 8.cd3 Bb4 9.0-0 Ne7 10.Bb2 Ng6 11.d4 0-0 12.a3) 7...Kf8 8.Nc3 Ne7 9.Rb1 Bg4 10.b6 Qd8 11.Be2 Bf3 12.Bf3; A2) 6...Nd7 7.bc6 bc6 8.d4 e6 9.Bf8 Kf8 10.Bd3 Bd3 11.cd3 c5 12.Na3; B) 6.f4 g5 7.Qh5 Bc2 8.Qg5 f6 9.Qh4 fe5 10.Qh5 Bg6 11.Qe5 Qe5 12.fe5.

5.Ba3 Nd7 6.bc6 bc6 7.Nf3 (7.d4 e6 8.Bf8 Kf8 9.Nf3 Ne7 10.Nc3 Bg4 11.Rb1 c5 12.dc5) 7...e6 8.Bf8 Kf8 9.d4 Ne7 10.Nc3 Bg4 11.Be2 c5 12.dc5.

5.Ba3 Nd7 6.d4 c5 (6...Qc7 7.Bd3 (7.Nf3 Nh6 8.bc6 Qc6 9.Bd3 e6 10.Bf8 Nf8 11.a4 Bd3 12.cd3; 7.bc6 Qc6 8.Bd3 Nh6 9.Nf3 Rc8 10.0-0 Qa4 11.Qd2 e6 12.Bf8) 7...e6 8.Bf8 Kf8 9.Bf5 ef5 10.Nc3 Ne7 11.Nge2 Rc8 12.0-0; 6...Rc8 7.Nf3 e6 8.Bf8 Kf8 9.bc6 Rc6 10.Bd3 Bd3 11.cd3 Ne7 12.0-0) 7.c3 (7.Nf3 e6 8.Be2 Nh6 9.0-0 cd4 10.Qd4 Bc2 11.Bf8 Kf8 12.Qb2; 7.Be2 Nh6 8.Nf3 e6 9.0-0 Rc8 10.c4 dc4 11.d5 Nb6 12.d6; 7.Nc3 e6 8.Nf3 Be7 9.Bb2 Qc7 10.Bd3 Nh6 11.0-0 0-0 12.Na4) 7...e6 8.Bd3 (8.Nf3 Ne7 9.Be2 Ng6 10.0-0 Be7 11.Nbd2 0-0 12.Nb3) 8...Bd3 (8...Nh6 9.Nf3 Be7 10.0-0 0-0 11.c4 Bd3 12.Qd3) 9.Qd3 g6 (9...Qg5 10.g3+= (10.Qg3 Qh6 11.Nf3 Ne7 12.0-0) 10...cd4 11.f4 Qg6 12.Qg6; 9...Nh6 10.Nf3 Be7 11.0-0 Nf5 12.Nbd2) 10.Nf3 c4 (10...Nh6 11.0-0 Nf5 12.Bb2) 11.Qe2 (11.Qd2 Bh6 12.Qc2) 11...Bh6 (11...Ba3 12.Na3) 12.Nbd2 (12.0-0+= 0.30) 12...Qb6 13.Rb1 a4 14.0-0 Ra5 15.Nc4 (15.Qd1 Ne7+=) 15...dc4 = 16.Qc4 Qd8 17.d5 Nb6 18.Qc5 Nd5 19.Rfd1 Qb8 (better is 19...Ra8 and Black has air to breath 20.c4 Rc8=) 20.c4+/- Nde7 21.Rd3 b6 22.Qd6 Qd6 23.ed6 Nf5 24.d7 = 24...Kd8 25.Ne5 Nf6 26.Nf7 Kc7 27.d8Q Rd8 28.Rd8 Bf4 29.g3 Be5 30.Rbd1 Bc3 31.R8d3 Ne4 32.Rd7 Kc8N 33.Rd8 Kc7 34.R1d7# 1–0. Tomasi,Stephane (1750) – Anton,Jose (1850), Provence–ch Principal, 1995.

5.Ba3 Nd7 6.Nf3 A) 6...Qc7 7.bc6 bc6 8.d4 f6 9.Bd3 Bd3 10.cd3 fe5 11.0-0 ed4 12.Nd4; B) 6...Bg4 7.bc6 (7.d4 e6 8.bc6 bc6 9.Bf8 Bf3 10.Qf3 Kf8 11.Nd2 c5 12.c3) 7...bc6 8.d4 e6 9.Bf8 Kf8 10.Nbd2 Nh6 11.h3 Bf3 12.Nf3; C) 6...e6 7.Bf8 (7.bc6 bc6 8.Bf8 Kf8 9.Nc3 Bg4 10.d4 Ne7 11.Rb1 c5 12.dc5) 7...Kf8 8.bc6 bc6 9.Nc3 Ne7 10.Be2 Be4 11.d4 c5 12.dc5.

5.Bb2 Nd7 6.Nf3 e6 7.Be2 Bc5 8.0-0 Ne7 9.d4 Bb6 10.Nbd2 0-0 11.c4 dc4 12.Nc4 cb5 Opening the c–file gets White a lot of play 13.Nd6 Bc7 (13...b4 14.Nh4+=) 14.Nb5 (14.Nf5 Nf5 15.Bb5 Rc8+–) 14...Nd5 15.Rc1 N7b6 (15...Rc8 16.Ba3 Re8 17.Qb3+=) 16.Ba3+– White begins to deal mighty blows 16...Re8 17.Bd6 Rc8 (17...Bb8 18.Bb8 Rb8 19.Nd6+–) 18.Qd2 (18.Bc7 Nc7 19.Nd6 Ncd5 20.Nc8 Nc8+–) 18...Bd6 19.Nd6 (19.ed6?! a4=) 19...Rc1 20.Rc1 (20.Qc1?! Re7+–) 20...Re7 21.Qa5 Rc7 22.Rc5 Nf4?? (better 22...Bg4+–) 23.Qb6 (23.Nf5?! Rc5 24.Qc5 Ne2 25.Kf1 ef5 26.Ke2 Nd5+–) 23...Ne2 24.Kf1 (24.Kf1 Rd7 25.Qd8 Rd8 26.Ke2+–) 1–0. BeepBeepImAJeep – Simba7 (1940), lichess.org, 2017.

5.Bb2 e6 6.d4 (6.Nf3 Nd7=) 6...a4 7.a3 (7.Nf3 Qb6=) 7...Qb6=+ 8.h3 (8.Nf3 cb5 9.Nh4 Ne7=+) 8...cb5 9.Nc3 b4 (9...Ra5-/+) 10.ab4? (better is 10.Bb5!? Nc6 11.ab4 Bb4 12.Ra4 Ra4 13.Ba4-/+) 10...Bb4–+ 11.Bd3 (better is 11.Nge2–+) 11...a3 12.Bb5 (12.Nge2 Bd3 13.cd3–+) 12...Qb5 13.Qe2 (13.Nge2 Qc4 14.g4–+) 13...Qc6 14.g4 ab2 15.Ra8 b1Q (16.Qd1 Qc3 17.Kf1 Qd1 18.Kg2 Be4 19.Kh2 Qdd4 20.Rb8 Kd7 21.Rb7 Kc8 22.Rf7 Qf2 23.Rf2 Qe5 24.Rf4 Qf4) 0–1. presort – pcmvr (1700), net–chess.com, 2006.

5.d4 c5 6.a4 e6 7.c3 cd4 8.cd4 Nd7 9.Ba3 Ba3 10.Ra3 Qe7 11.Rb3 Nh6 12.Nf3 Nb6 13.Nbd2 (13.Nc3 Rc8=+) 13...0-0 (13...Na4?! 14.b6 0-0 15.Qa1+=) 14.Qa1 Rfc8 15.Bd3 (15.Be2 Bc2 16.Rb2 Rc3=+) 15...Na4!-/+ 16.Bf5 (16.Qa4 Rc1 Double attack) 16...Nf5 17.b6 (better 17.0-0!? Nb6 18.Ra3-/+) 17...Rc6–+ 18.Qb1 Rac8 (18...Ra6!? 19.0-0–+) 19.0-0 Nc3 20.Qa1 a4 21.Ra3 (better 21.Rb2–+) 21...Ne2 22.Kh1 Rc1 (22...Rb6?! 23.Ra4 Rbc6 24.Ra8-/+) 23.Rc1 Rc1 (23...Nc1?! 24.Ra4 Qd8 25.Ng1=+) 24.Qc1 Nc1 25.Rc3 h6 26.Rc1 Qb4 27.Rb1 Qc3 28.h3 (28.Rg1 Nd4 29.Nb1 Qb2 30.Nd4 Qd4–+) 28...a3 0–1. mpenga (2585) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

5.d4 c5 6.dc5 e6 7.Be3 Nd7=.

5.d4 c5 6.Bd3 Bd3 7.Qd3 cd4 8.Bb2 e6 9.Bd4 (9.Nf3 Nd7=) 9...Qg5 10.Nf3 (10.g3 Nd7 11.f4 Qh5=) 10...Qg2=+ 11.Rg1 Qh3 12.c4 dc4 (12...Nd7 13.Rg3 dc4 14.Qc4=+ (worse 14.Rh3 cd3 15.Nfd2 Rd8–+)) 13.Qe4 (13.Qc4 Nd7 14.Nbd2 Bb4=) 13...Nd7=+ 14.Nbd2 Ne7 15.Nc4 (15.Rg3 Qh5 16.Rg5=+) 15...Nd5 (better 15...Nf5!? 16.Ke2 a4=+) 16.Rc1 g6 17.Ne3 (17.Nd6 Bd6 18.ed6 0-0=) 17...Bh6=+ 18.Ng5 Bg5 19.Rg5 0-0 (19...Ne3 20.Be3 h6 21.Rg6 Qh2= (21...fg6? 22.Qg6 Kd8 23.Bb6 Nb6 24.Qf6 Ke8 25.Qh8 Kd7 26.Qg7 Kd8 27.Qb7+–)) 20.Nd5= ed5 21.Qd5 Rad8 22.Be3 (22.Qe4 Qh2 23.e6 f5 24.Qb7 Qd6 25.ed7 Qd4-/+) 22...Rfe8 23.Rd1 (23.Qb7? Ne5 (23...Re5?! 24.Rg3 Qh2 25.Qc7-/+) 24.Re5 Re5–+) 23...Nf8 (23...Qh2!? 24.Ke2 Qh3=+) 24.Qd8+= (24.Qb7 Rd1 25.Kd1 Qf1 26.Kc2 Qc4 27.Kb1 h6–+) 24...Rd8 25.Rd8 Kg7 26.Rg3 (26.a4 Qh2 27.Ra8 Ne6–+) 26...Qf5 (26...Qh2 27.Bg5 Qh1 28.Kd2=) 27.Kf1 (27.Rd5 Qb1 28.Rd1 Qa2=+) 27...Ne6=+ (27...Qe5?? 28.Bd4 Qd4 29.Rd4+–) 28.Rd2 Qe5 29.b6 f5 30.f4 Qe4 (30...Nf4?? 31.Bd4 Qf6 32.Rc3+–) 31.Rf2 g5 32.Kg1 g4 33.h3 h5 34.hg4 fg4 35.Bd2 (35.f5 Nd4 36.Bd4 Qd4–+) 35...Qb1 36.Kg2 Qb6 37.Rb3 (37.f5 Nc5 38.Rf4 Qc6 39.Kh2 Qd5–+) 37...Qc6 38.Kg1 h4 39.f5 Nc5 40.Rc3 Qd5 41.Be3 (41.f6 Kf7 42.Be3 Ne6–+) 41...Ne4 42.f6 Nf6 43.Rd2 (43.Rc7 Kg6 44.Rc5 Qe4 45.Rg5 Kh7–+) 43...Qe5 44.Rb3 Kg6 45.Bf2 g3 46.Bg3 hg3 47.Rg3 Qg3 48.Rg2 Qg2! 49.Kg2 b5 (49...b5 50.Kf3 Nd5–+) 0–1. andytop10 (2100) – pvanr (2340), gameknot.com, 2016.

5.d4 e6 6.Nf3 c5 7.c3 Qc7 8.a4 (8.Bg5 Nd7=) 8...cd4=+ 9.cd4 Bc2 10.Qe2 Bb4 11.Nbd2?? (better 11.Bd2=+) 11...Qc3–+ 12.Ra2 Bb3 (12...Bb3 13.Bb2 Qc2–+) 0–1. amenhotob (2625) – pcmvr, net–chess.com, 2016.

5.Nf3 e6

6.bc6 bc6 7.Be2 Nd7 (7...Bc5 8.d4 Bb4 9.c3+=) 8.0-0+= f6 (8...Rb8 9.d4=) 9.d4 (9.ef6 Qf6 10.d4 Qg6+=) 9...fe5 10.de5 Bc5 11.c4 (11.Bg5 Qc7=) 11...Ne7 12.Nc3 (12.cd5 Nd5 13.Bg5 Qc7=+) 12...0-0 13.Na4 Ba7 14.cd5 (14.Bg5 h6 15.Bh4 dc4 16.Bc4 Rb8=) 14...Nd5 15.Ba3 (15.Bg5 Qc7=) 15...Rf7 (15...c5 16.Bc4 Be4 17.Nd2 Ne5 18.Ne4 Nc4 19.Bc5=) 16.Rc1 Nf4 (16...Bb8 17.Bd6 Bd6 18.ed6=) 17.Bd6 (17.Rc6 Be4 18.Rd6 Ne2 19.Qe2 Bf3 20.gf3 Qg5 21.Kh1 Qe5 22.Re6 Qe2 23.Re2 Rf4=) 17...Be4 18.Bc4 (better is 18.Rc3!?=) 18...Nh3-/+ 19.Kh1 (better is 19.gh3 Bf3 20.Qd2-/+) 19...Nf8?? (19...Nf2 20.Rf2 Bf2 21.Be6 Bd5 22.Bf7 Kf7+/-) 20.Rc2 (20.Nd2 Ng5 21.f4+– (21.Ne4 Ne4 22.Kg1 Rf2–+)) 20...Bf3 (20...Rf4!? 21.Nb2 Bc2 22.Qc2 Qe8=+) 21.gf3= Qh4 22.Qe2 Rf4 23.Nb2 Re8 24.Bd3 Ng5 25.Rc4 Bd4 26.Rd4? Rd4–+ 27.Rg1 Qh5 28.Rg5? Qg5 29.Qe3 Rf4 30.Be4 Qh4 31.Kg1? Ng6 32.Nd3 Rf7 33.Qb6 Qg5 34.Kf1 Qh6 35.Bc6 Qd2 36.Ne1? Rc8 37.Qa6 Rd8 38.Qc4 Nf4 39.Be4 Rfd7 40.Bc2 Rd6 41.ed6 Rd6 42.Qe4 Kf7 43.Qe3 Kf6 44.a3 g6 45.Bb3 e5 46.Bc2 Qd4 47.a4 Rc6 48.Qe4 Rc3 49.h4 Qd7 50.Kg1 Qh3 51.Bd3 Rd3 (52.Qc6 Kf7 53.Qc7 Ke6 54.Qc6 Rd6 55.Qe8 Kd5 56.Qb5 Kd4 57.Qb2 Kc4 58.Qb5 Kc3 59.Qa5 Kc4 60.Qe5 Rd4–+; < 51...Qh4 52.Bb5–+) 0–1. Baumann,Heinz – Borrmann,Fritz, TT–17.33 ECT, 2005.

6.bc6 Nc6 7.Bb5 Qc7 8.0-0 f6 (8...Nh6 9.h3=) 9.d4 (9.Bb2 fe5 10.Be5 Bd6=) 9...fe5 10.Ne5 Nf6 11.g4 Bg6 12.f4 (12.Qe2 Bd6 13.Bc6 bc6+=) 12...Bd6= 13.c4 (13.Qe2 0-0 14.Bc6 bc6=+) 13...dc4=+ 14.Na3 (14.Bc4? A) 14...Be5 15.fe5 (15.de5 Rd8 16.Qe1 Ng4 17.Be6 Qb6 18.Kg2 h5-/+) 15...Ne5 16.de5 Qc5 17.Kg2 Be4 18.Kh3 Ng4 19.Nc3 (19.Qg4?! Qc4 20.Nd2 Qf1 21.Nf1 Bf5+=; 19.Be6?! Ne5 20.Qb3 Ra6+–) 19...Qc4 20.Ne4 Qe4 21.Qg4 Qg4 22.Kg4+–; B) 14...Ne5 15.fe5 Qc4 16.ed6 0-0–+; 14.Ng6? hg6 15.g5 Nd5–+) 14...c3 (worse 14...Be5 15.fe5 Nd5 16.Nc4+=) 15.Ba4 0-0 16.Nb5 Qe7 17.Ng6 hg6 18.f5 (18.Nc3 Nd4 19.Be3 Nc6-/+) 18...Nd5 (18...gf5 19.gf5 Nd5 20.Bb3-/+) 19.Bb3 (19.fg6 Bh2 20.Kh2 Qh4 21.Kg1 Ncb4–+) 19...a4-/+ 20.Bc4 gf5 (20...gf5 21.gf5 Be5-/+) 0–1. gluv51 (2020) – pvanr (2235), gameknot.com, 2015.

6.bc6 Nc6 7.Bb5 Nge7 8.0-0 Nc8 9.Nd4 N8a7 10.Bc6 (worse 10.Nf5 Nb5 11.Qe2 Nba7-/+ (11...ef5?! 12.Qb5 Qd7 13.a3=)) 10...Nc6 11.Nf5 ef5 12.e6 (better 12.Re1!?+=) 12...fe6-/+ 13.Nc3 Bd6 14.Nb5 0-0 15.Rb1 Bb8 16.d4 Qd7 17.Re1 Rc8 18.Qe2 Nd8 19.Rb2 Rc4 20.Bd2 e5! 21.de5 Re4 22.Qd1 Be5 23.c3 Bf6 24.f3 Re1 25.Be1 Nf7 26.a4 Ne5 27.Bf2 Nc4 28.Rb1 g6 29.Nd4 b6 30.Rb5 Rd8 31.Qc1 Be7 32.Nb3 Qe6 33.Qd1 Bg5 34.Nd4 Qd6 35.Qd3 Bf6 36.h4 Rd7 37.h5 Qa3 38.Qd1 Qa2 39.f4 Qa3 40.Nc2 (40.hg6 hg6 41.Ne2 Qd6-/+ (worse 41...Bc3 42.Rb3 Qa4 43.Nc3+=)) 40...Qd6 (40...Qa4 41.Rd5 Rd5 42.Qd5 Kg7 43.hg6 hg6–+) 41.Ne3=+ Increasing the pressure on the isolated pawn on d5 41...Qe6 (41...Ne3!? 42.Be3 Qe6=+) 42.Nd5= The pressure on the backward pawn b6 grows 42...Bd8 43.Qf3 gh5 44.Qh5? (better 44.Qg3 Kf7 45.Qf3=) 44...Rd5–+ 45.Rd5 Qd5 46.Qe8 Kg7 47.Bd4 Kh6 48.Kh2 Qd6 49.Qg8? (better 49.Qf7 Qf4 50.g3-/+) 49...Qf4 50.g3 Qd6 (better 50...Qc7–+) 51.Qc4-/+ Bf6 52.Qf7 Bd4 ½–½. jessamine – pcmvr, net–chess.com, 2016.

6.d4 Bb4 7.Bd2 b6 =.

6.d4 Qb6 7.a4 c5 8.Bb2 (8.Bd3 Bd3 9.cd3 cd4+=) 8...cd4 9.Nd4 (9.Nbd2 Nd7 10.Bd4 Bc5=) 9...Bg6 (9...Bc5 10.Be2 Ne7 11.0-0=) 10.Nd2 (10.Be2 Nd7 11.0-0 Rc8=) 10...Nd7+= 11.N4b3 f6 12.Bd4 Qd8 (12...Qc7 13.f4+=) 13.f4 fe5 14.fe5 Qg5 15.Nf3 Bb4 16.Kf2 (16.c3 Bc3 17.Ke2 Qg4 18.Bc3 Qc4 19.Kd2 Qf4 20.Ke2 Qc4 21.Kd2 Qf4 22.Ke2 Qc4=) 16...Qh5 17.c3 Be7 18.b6 (18.c4 Be4 19.c5 Nh6=) 18...Nh6+= 19.Bb5 Be4 20.Bd7 (20.Qe2!?=) 20...Kd7+= 21.Nbd2 Rhf8 22.Kg1 (22.Qe2 Bf3 23.Qb5 Kd8 24.Nf3 Nf5-/+) 22...Bf3 (22...Bd3 23.Nb3 Qg6 24.Rc1-/+) 23.Nf3+= Nf5 24.h3 (24.Qd3!?+=) 24...Ng3-/+ 25.Rh2 Rac8 26.h4 Rc4 27.Rh3 Qg4 28.Qd3 h5 29.Re1 Nf5 30.Nh2 Qg6 31.Nf3 Kc8 32.Ra1 (32.Qd1 Qe8-/+) 32...Qg4 33.Bf2 (33.Kh2 Kb8-/+ (33...Nh4?! 34.Nh4 Bh4 35.Rf1+=)) 33...Ra4–+ 34.Qd1 Ra1 35.Qa1 a4 36.Nd4 a3 (36...Bh4?! 37.Rf3 Bf2 38.Rf2=) 37.Ne6 Rf7 38.Ng5 Qe2 39.c4 (39.Nf7?? Qb2 40.Qe1 a2–+) 39...Nh4 40.Qd4 (40.Nf7 Bc5 41.Qf1 Qf1 42.Kf1 a2–+) 40...Rf2 (40...Nf5 41.Qc3 Qd1 42.Kh2 Bg5 43.Qa3-/+) 41.Qf2 Qe5 42.Nf7 (42.Qh4 a2 (42...Bg5?! 43.Qf2+=; 42...Qg5?! 43.Qg5 Bg5 44.Ra3=) 43.Ra3 Ba3 (43...Bg5?! 44.Qh3 Kd8 45.Ra2=; 43...Qg5 44.Qg5 Bg5 45.cd5+/-) 44.Qh3 Kb8 45.Qa3 a1Q 46.Qa1 A) 46...Qg5 47.Qa7 Kc8 48.Qa8 Kd7 49.Qb7 Kd6 50.Qc7 Ke6 51.b7 Qc1 52.Kh2 Qc4 53.Qc8 Qc8 54.bc8Q (54.bc8N?! d4 55.Nb6 d3=; 54.bc8B?! Ke5+=) 54...Kd6 55.Qf8 Kc6 56.Qg7+–; B) 46...Qa1 47.Kf2 Qd4 48.Ke1 Qg1 49.Kd2 Qg2 50.Ke1 dc4 51.Nh3 Qh3 52.Kd2 Qd3 53.Ke1 Qe3 54.Kf1 c3 55.Kg2 c2 56.Kh2 c1Q 57.Kg2 Qcg1) 42...Qb2 43.Qb2 (43.cd5?? Qc1 44.Kh2 Bc5–+) 43...ab2 44.Rb3 Bf6 45.cd5 Nf5 46.Kf2 (46.Ng5 Bg5 47.Rb2 Kd7–+) 46...Kd7 0–1. calabuig (2030) – bla_ner (2015), gameknot.com, 2015.

6.d4 Qb6 7.a4 Nd7 8.Be3 (8.c4 dc4 9.Bc4 Rc8=) 8...Rc8 9.Nh4 Ne7 10.Nd2 (10.c4 dc4 11.Bc4 Bb1=) 10...cb5=+ 11.Nf5 Nf5 (< 11...ef5 12.Bb5 (< 12.ab5 f4 13.Bf4 Qd4=+) 12...Qe6 13.Nb3+/-) 12.Bb5 (< 12.ab5 Nd4 (12...Ne3?! 13.fe3 Bb4 14.Bd3=) 13.c4 Ne5 14.cd5 ed5–+) 12...Bb4 (12...Nd4 13.c4 Bc5 14.Bd7 Kd7 15.cd5 Nc2 16.Qc2 Be3 17.Qd3 Bf2 18.Ke2=) 13.c4 (13.0-0 Qc7= (13...Nd4? 14.Nb3+–)) 13...dc4=+ 14.0-0 (14.Rc1 Ne3 15.fe3 c3=+) 14...c3 15.Nc4 (15.Rc1 0-0 (15...Nd4? 16.Nb3+–) 16.Bd7 Rc7 17.Be6 Qe6=+) 15...Qc7 (15...Qd8 16.Qc2=+) 16.Rc1 0-0 (16...h6 17.Qh5=+) 17.Bd7= Qc4 18.Bc8 Rc8 19.Qc2 Nd4 20.Bd4 Qd4 21.Rfe1 Qf4 (21...Rc7 22.Rcd1 Qd2 23.Qb3= (23.Rd2?? cd2 24.Qd2 Bd2–+)) 22.Re3 (22.Rcd1 Bc5=) 22...h6 23.Rd1 Qf5 24.Rdd3 (24.Red3 Qe5 25.Rd7 Qf5-/+) 24...Rc4 25.Re2 Bc5 26.Rc3 Ra4 27.g3 Qc2-/+ 28.Rcc2 b6 29.Kf1 Kf8 30.Red2=+ Ke7 31.h3 f6 32.ef6 gf6 33.Ke2 e5 34.Rb2 Re4 35.Kd1 a4 36.Kc2 f5 37.Kd1 f4 (38.g4 a3-/+) 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Tschoepe,Frank, TT–09 ETC, 2003.

6.d4 c5 7.Bd3 Bd3 8.Qd3 cd4 9.Nd4 Nd7 10.f4 Nc5 11.Qe2 Ne4 12.Be3 (12.0-0 Bc5 13.Be3 Qb6=+) 12...Bb4=+ 13.Kf1 Rc8 14.a3 (14.Nd2 Bd2 15.Bd2 Ne7=+) 14...Bc5-/+ 15.Nd2 Ne7 (15...Bd4 16.Bd4 Rc2 17.Ne4 Re2 18.Nd6 Kd7 19.Ke2-/+) 16.N2f3 Bd4 17.Nd4 Nf5 18.Nf5 ef5 19.g3 (19.Kg1 d4 20.Bf2 Qb6-/+) 19...d4-/+ 20.Bf2 Qd5 21.Rg1 Rc3 22.a4?? (better 22.Rg2-/+) 22...Rf3!!–+ 23.Rg2 (23.Qf3 Nd2 Double attack (23...Nd2 Decoy)) 23...Rf2 24.Rf2 (24.Qf2 Nf2 25.Kf2–+) 24…Ng3 (24...Ng3 25.Ke1 Ne2–+; 24...Nf2?! 25.Kf2 0-0 26.Qd3=) 0–1. rona81 (1900) – pvanr (2255), gameknot.com, 2015.

6.d4 c5 7.Be2 Nd7 8.c3 cd4 9.cd4 Bb4 (9...Rc8 10.0-0=) 10.Bd2+= Ne7 11.0-0 Ng6 12.Bg5 (12.Bb4 ab4 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 0-0=) 12...Be7 13.Be7 Qe7 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 0-0 16.Nbd2 a4 17.g3 (17.Rac1 Rac8=) 17...Rfc8 18.Rfc1 Nb6 19.Kg2 Rc7 20.Rc3 (20.Rc7 Qc7 21.a3 Rc8=+) 20...Rc3=+ 21.Qc3 Rc8 22.Qa5 Qc7 23.Re1 Nf8 24.Qb4 Qc3 25.Qd6 Qa5 26.Rb1 Rc2 27.a3 Nfd7 28.Qe7 Qa8 29.Rb4 Qf8 30.Qf8 Kf8 31.Nb1 Ke7 32.Ne1 Rc1 33.Nd3 (33.Kf1!?=+) 33...Rd1-/+ 34.Nc5 Nc5 35.dc5 Nd7 36.Nc3 Rc1 37.Na4 Ne5 38.c6 bc6 39.b6 Nd7 40.b7 Nb8 41.Nb6 c5 Black prepares c4 42.Nc8 (42.Rb5 Kd6 43.Nc8 Kc7-+) 42...Kd7-+ 43.Rb5 Rc3 44.a4 c4 45.a5 (45.Na7 Rb3-+) 45…Rb3 (45...Rb3 46.Nb6 Kc6 47.Rb3 cb3-+) 0-1. rona81 (2225) - ahn89 (2335), gameknot.com, 2021.

3.e4 d6

4.a4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ba3 (6.d4 d5 7.de5 Bb4=) 6...Be7 7.Nf3 0-0 8.Be2 (8.d4 ed4 9.Qd4 d5=) 8...Bg4 (8...d5 A) 9.Ne5? Ba3 (9...Ne4?! 10.Ne4 Ba3 11.Ra3 de4 12.bc6=) 10.Ra3 Qd6–+ (10...Ne4?! 11.Ne4 de4 12.Qa1=; 10...de4?! 11.Nc4=); B) 9.bc6 Nc6 10.ed5 Nd5 11.Be7 Nce7 12.Ne5 Nc3 13.dc3=+) 9.h3 (9.0-0 Nbd7=) 9...Be6 (9...Bf3 10.Bf3 d5 11.Be7 Qe7 12.bc6 bc6 13.ed5=+) 10.d4= ed4 (10...Nbd7 11.0-0=) 11.Nd4 (11.Qd4 d5 12.Be7 Qe7=) 11...d5= 12.ed5 Bd5 13.0-0 Bb4 14.Qd3 Re8 15.Rfd1 (15.Nd5 Nd5 16.Qf3 Ba3 17.Ra3 Nd7=) 15...Nbd7 (15...Bc3 16.Qc3 c5 A) worse 17.Qc5 Ne4 18.Ne6 fe6=+ (18...Nc5? 19.Nd8 Na4 20.Rd5 Re2 21.Nb7+–); B) 17.Bc5+=) 16.Nd5+= cd5 (16...Nd5 17.bc6 Ne5 18.Qb3 bc6 19.Nc6 Nc6 20.Bf3+–) 17.Bb4 ab4 18.Qd2 Qe7 19.Rdb1 Ne4 20.Qb4 Qh4 21.Rf1 White plans a5 21...Qf4 (better 21...b6+=) 22.Nf3?? (22.a5 Ne5+–) 22...Ndc5?? (better 22...Ng3 23.Qf4 Ne2 24.Kh2 Nf4–+) 23.Bd3 (23.a5 Ng3 24.Qc5 Ne2 25.Kh1 Qf5+–) 23...b6 24.a5 ba5 25.Ra5 Rab8 26.b6 Rec8 (26...Nd7 27.Rd5 Rb6 28.Qa4+–) 27.Ra7 (27.Rb5 Qf6+–) 27...Qd6 (27...Rc6 28.Rb1+–) 28.Rb1 g6 (28...Qf4 29.Rc7!+–) 29.Be4+– Ne4 (29...de4!? 30.Nd4 Qf4+–) 30.Qd6 Nd6 31.b7 Rd8 (31...Kg7 32.Rb6 Rd8 33.Ne5+–) 32.Nd4 (32.Ne5 Kg7+–) 32...Kg7 (32...Nc8 33.Ra8 Ne7 34.Rba1+–) 33.Nc6 Rb7 34.Rbb7 (34.Nd8?! Rb1 35.Kh2 h6=; worse 34.Rab7 Nb7 35.Rb7 Rc8+–) 34...Nb7 35.Rb7 Rd6 (35...Rc8 36.Ne5 Kf6 37.f4+–) 36.Ne5 Rf6 (36...Re6 37.Nf7 (37.Rf7?! Kg8+–) 37...Kf6 38.Nh6+–) 37.Rd7 Rf5 (37...Rf4 38.g3 Re4 39.Rd5+–) 38.Nd3 (38.Rd5 Kf6 39.Nd7 Ke6+–) 38...h5 39.Nb4 Rf4 (39...Kf6 40.Rd6 Ke7 41.Rd5 Rd5 42.Nd5 Kd6 43.Ne3+–) 40.Nd5 Rd4 41.c3 Rd1 42.Kh2 Rd2 (42...h4 43.c4+–) 43.f3 g5 44.c4 g4 (44...Rc2 45.Rc7+–) 45.hg4 (45.fg4 hg4 46.h4 Rd4+–) 45...hg4 46.fg4 Rd4 47.Nb6 Rg4 48.c5 Rb4 (48...Rg6 49.Rd6 Rd6 50.cd6+–) 49.Rb7 Rb5 (49...Rh4 50.Kg3 Rh6+–) 50.c6 Rh5 (50...Kg6 51.c7 Rh5 52.Kg3+–) 51.Kg1 Rc5 52.c7 Rc1 53.Kh2 1–0. Mesquita,Guilherme – Bonfim,R (1765), 1st AXPG Brazil Open (3), 2017. (=1.e4 c6 2.b4 a5 3.b5 d6)

4.Nc3 Bd7 5.Nf3 cb5 (5...Nf6 6.Rb1+=) 6.Bb5 e5 (6...Bb5 7.Nb5 Nf6 8.d3+=) 7.d4 (7.Bd7 Nd7 8.Rb1 Ngf6+/-) 7...Nf6 8.0-0 (better is 8.Rb1+/-) 8...Ne4?? (8...Bb5 9.Nb5 Ne4 10.de5 d5+/-) 9.Bd7+– (9.Ne4 Bb5 10.Bg5 f6 11.de5 fg5-/+ (11...Bf1?! 12.ef6 Qd7 13.Qe1=)) 9...Nd7 10.Ne4 h6 (10...Qc7 11.d5+–) 11.de5 (11.d5 Be7+–) 11...de5 12.Qd5 Be7 (12...Qc7 13.Bb2+–) 13.Rb1 Qc7 (13...Rc8+–) 14.Rb7 Qd8 (14...Qc8 15.Rd1 f5 16.Qd7 Qd7 17.Rdd7+–) 15.Rd7! Qd7 16.Qa8 Qd8 17.Qd8 (17.Qc6 Qd7 18.Qa8 Qd8 19.Qd8 Kd8 20.Ne5 Ke8+–) 17...Bd8 (17...Kd8 18.Rd1 Ke8 19.Ne5+–) 18.Nd6 Ke7 19.Ne5 Kf6 (19...Bc7 20.Re1 Rg8 21.Nef7 Kd7 22.Nf5+–) 20.Bb2 Ke6 21.Nef7 Rf8 (21...Rh7 22.Nd8 Kd6 23.Rd1 Ke7 24.Nc6 Ke6 25.Na5+–) 22.Re1 (22...Kd7 23.Bg7+–) 1–0. albatroz (1880) – super knight, Chesshere.com, 2005.

4.Nc3 Nf6 5.Nf3 +=.

4.d4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Nf3 Bg7 7.Be2 0-0 8.0-0 c5 9.Be3 cd4 10.Bd4 (worse 10.Qd4 Ne4 11.Qe4 Bc3=) 10...Nbd7 11.a3 b6 12.e5 (12.Bc4 Bb7 13.Bd5 Bd5 14.ed5 e5 15.de6 fe6+=) 12...Ne5 13.Ne5 de5 14.Be5 Bb7 15.Qd8 Rfd8 16.Bc7 (better 16.Rad1!? Rac8 17.Na4 Rd1 18.Rd1 Rc2 19.Bd3+=) 16...Rd2-/+ 17.Bf3? (better 17.Bf4 Rc2 18.Rac1 Rc1 19.Rc1=+) 17...Bf3–+ 18.gf3 Ne8 19.Bf4 Rc2 20.Nd5 Ba1 21.Ra1 e5 22.Be3 a4 23.Rd1 (23.f4 e4 24.Nb6 Ra5–+) 23...Nc7 24.Nb6 Ra5 25.Bh6 The mate threat is Rd8 25...Ne6 26.Rd5 Rc5 27.Rc5 Nc5 28.Nc4 Rb5 29.Ne5 Rb3 30.Be3 Ne6 (30...Ne6 31.Nc4 Rc3–+) 0–1. Kagel,Fred – Kruimer,Wim, Tiger SC, 2000.

4.Nf3 Qc7 5.d4 g6 6.bc6 bc6 7.c4 Bg7 8.Nc3 Ba6 (8...Nf6 9.Rb1+=) 9.Be3 Nd7 10.Bd3 Ngf6 11.0-0 0-0 12.Qe2 h6 13.Qd2 (13.h3 c5+=) 13...Kh7 14.Kh1 Ng4 15.Rac1 (15.Rab1 Ne3 16.fe3 Rab8=) 15...Ne3 16.Qe3 Qa7 17.d5 (17.Rfd1 e5 18.Be2 Rfe8=) 17...c5 (better 17...Qe3!? 18.fe3 Nc5-/+) 18.a4 (18.Nb5!? Qb6 19.Rb1+=) 18...Nb6=+ 19.Rb1?? (19.Qe2 Qd7=+) 19...Qc7 (better 19...Bc3 20.Qc1 Bg7–+ (20...Na4?! 21.Qa3–+)) 20.Nb5 Bb5 21.ab5 Na4 (21...a4 22.Qe2=) 22.Qd2 (22.e5 Nb6+=) 22...Bf6 (22...Nb6 23.Rb3=) 23.Rfc1 Nb6 24.Rc2 Ra7 25.Ra2 The isolani on a5 becomes a target 25...Rfa8 26.Qc2 Nd7 27.Nd2 Ne5?? (27...Nb6 28.f4+=) 28.f4 (better 28.b6 Qd7 29.ba7 Nd3 30.Qd3 Ra7 31.Rb3+–) 28...Nd3 (28...Nd7 29.Ra3+=) 29.Qd3+– Bg7?? (29...Rb8 30.Ra4+–) 30.Nb3 (better 30.b6 Qd7 31.ba7 Ra7 32.f5+–) 30...a4+– 31.Nd2 Qb6 32.g4 White intends f5 (32.Ra3 Kg8+=) 32...e6 (32...Ra5 33.Ra3+=) 33.f5 (33.de6 fe6 34.f5 gf5 35.ef5 ef5 36.Qf5 Kh8+=) 33...ed5 34.ed5 Re8 (34...Be5 35.Nf3+=) 35.Ne4 (35.Nf3 Bh8+=) 35...Qd8 (35...Bd4 36.g5+=) 36.g5+= hg5 (better 36...gf5 37.Nf6 Bf6 38.Qf5 Kh8 39.gf6 Rg8+–) 37.Ng5?? (better 37.fg6 fg6 38.b6+=) 37...Qg5–+ 38.fg6 fg6 39.Qh3 Kg8 40.Rg1 Qf4 41.Rag2 (41.Qg4 g5!–+) 41...Qe4 (better 41...Qc4 42.Qg3 Qd5 43.Qg6–+) 42.Qg3 a3 (42...Qc4 43.Qg6 Qb5 44.Qf6–+) 43.Qg6 (43.b6 Rb7 44.Qg6 Qg6 45.Rg6 Ra8–+) 43...Qg6 44.Rg6 a2 45.Ra1 (45.b6 a1Q 46.Rg7 Qg7 (worse 46...Rg7 47.Ra1 Rb8 48.Rb1–+) 47.ba7 Ra8 48.Rg7 Kg7–+) 45...Ree7 (45...Kh7 46.Rg7 Rg7 47.b6–+) 46.Rg2 (46.b6 Ra4 47.Rg2 Rc4 48.Raa2–+) 46...Reb7 (better 46...Kh8 47.Rga2 Ba1 48.Ra7 Ra7–+) 47.Raa2= Ra2 48.Ra2 Kf7 49.Kg2 Be5 50.Kf3 (50.h3 Kf6 51.Ra3 Kf5-/+) 50...Ke7 (50...Kf6 51.Kg2-/+) 51.h4 Rb8 52.Ra6 (better 52.Kg4=) 52...Kd8?? (better 52...Rf8!? 53.Ke2 Rh8-/+) 53.Ke4 (better 53.Ra7+–) 53...Ke7 54.Ra7 (54.Kf5!? Rf8 55.Kg6 Rg8 56.Kf5 Rf8 57.Kg6 Rg8 58.Kf5 Rf8=) 54...Kf6=+ 55.Rh7? (better 55.Ra3!?=+) 55...Kg6–+ 56.Rd7 (better 56.Ra7–+) 56...Kh5?? (better 56...Rh8 57.b6 Rh4 58.Kd3 Rd4 59.Kc3 Rd5 60.Kb3 Rd2–+) 57.Rh7= Kg4 58.h5 (58.Kd3 Ra8 59.b6 Ra3 60.Ke2 Kf5-/+) 58...Kg5 (58...Rf8 59.b6 Rf4 60.Kd3 Rd4 61.Kc3 Rd5 62.Kb3=+) 59.Re7 (59.Ke3 Bd4 60.Kd2 Kf5=) 59...Kh5 (better 59...Rf8!? 60.b6 Rf4 61.Kd3 Rd4 62.Kc3 Rd5 (62...Kh5?? 63.Re5 de5 64.b7+–) 63.Kb3 Rd1-/+) 60.Re5+= de5 61.Ke5 Kg6 62.Kd6 Kf6 (better 62...Kf7+–) 63.Kc5 (63.Kc7 Re8 64.b6 Re7 65.Kc6+–) 63...Ke5 64.Kc6 Rc8 65.Kb7?? (better 65.Kd7 Rc4 66.b6=) 65...Rc4–+ 66.b6 Kd5 67.Ka7 Kc6 68.b7 Ra4 69.Kb8 Rb4 70.Ka8 (70.Kc8 Rb7 71.Kd8 Rd7 72.Ke8 Kd6 73.Kf8 Ke6 74.Ke8 Rd5 75.Kf8 Rg5 76.Ke8 Rg8) 70...Kc7 71.b8Q Rb8 (71...Rb8 72.Ka7 Rb6 73.Ka8 Ra6) 0–1. alddhsfd (1785) – FrenchAttack (1765), lichess.org, 2019.

4.Nf3 Nf6 5.Nc3 Bg4 6.Be2 e6 7.0-0 Be7 8.bc6 Nc6 9.a3 0-0 10.Bb2 Rc8 11.h3 Bh5 12.d4 d5 13.ed5 ed5 14.Ne5 Bg6 (14...Be2!? 15.Ne2 Re8+=) 15.Ng6= fg6 16.Na4 Ne4 17.c4 Bh4 Will f2 fall? 18.Bg4 (better is 18.g3 Bf6 19.cd5=) 18...Bf2-/+ 19.Rf2 Nf2 (19...Rf2?! 20.cd5 Ne7 21.Qd3=) 20.Qe2? (better is 20.Be6 Kh8 21.Qe2-/+) 20...Ng4–+ 21.Qg4 Qf6 22.Nb6?? Qf2 23.Kh2 Rce8 24.Rb1 Re4 25.Qd7 Re2 26.Qd5 Kh8 27.Ba1 Rf3 28.Rg1 Qg3 (28...Qg3 29.Kh1 Qh3 30.gh3 Rh3#) 0–1. Neumann,Frank (1650) – Gottwald,Bernhard (1910), RSS5E NoEngine–59, 2008.

3.e4 e5

4.Bb2 Qe7 5.Nf3 Nf6 6.Qe2 d6 7.Nc3 a4 8.Rd1 a3 9.Ba1 Nbd7 (9...Be6 10.Ng5=) 10.d4+= ed4 11.Nd4 Nb8 (11...Ne5 12.Qe3+=) 12.bc6 (12.Rd2 Bg4 13.f3 Bd7+=) 12...bc6 13.Rb1 Qc7 14.Qc4 Be6? (better is 14...Be7+=) 15.Ne6+– fe6 16.Qe6 Kd8 17.Nb5 (17.Be2 Nbd7+–) 17...Qe7 18.Nd4 Qe6 19.Ne6 Kd7 (19...Ke7 20.Bf6 (< 20.Nf8 Rf8 21.Bd3 Nbd7+/-) 20...Ke6 21.Bd4+–) 20.Bc4 d5 21.Nf8 (21.ed5 cd5 22.Nf8 Rf8 23.Bf6 dc4 24.Bg7 Rf5+–) 21...Rf8 22.ed5 (22.Bf6 gf6 23.ed5 Kd6+–) 22...Re8 23.Kd1 (23.Kd2 Ne4 24.Kc1 Nf2+–) 23...cd5 24.Bf6 dc4 25.Bg7 Nc6 (25...Ra5 26.Kd2+–) 26.Re1 Kc7 27.Re8 Re8 28.g3 (28...Re7 29.Bh8+–) 1–0. Baer,Werner – Schulz,Hans_Juergen, TT–04 TSC, 2002.

4.Nc3 Qe7 5.Nf3 Qe6 (5...Nf6 6.Qe2=) 6.d4 (6.Bb2 Nf6+=) 6...Bb4= 7.Bd2 (better is 7.Bb2=) 7...a4 (7...ed4 8.Nd4 Qf6 9.Nce2=) 8.a3 (8.Ne5 Nf6+/-) 8...Ba5 (8...ed4 9.Nd4 Qf6 10.Nde2=) 9.d5 (better is 9.Ne5 Nf6 10.Bd3+/-) 9...b6?? (9...Qd6 10.Bc4=) 10.Bc4 (better is 10.de6 de6 11.Ne5+–) 10...Qg4 (10...Qd6 11.0-0=) 11.Rg1 (11.dc6 Bc3 12.Bc3 Qe4 13.Qe2 Qe2 14.Be2 dc6 15.Ne5+/-) 11...g5?? (better is 11...Bc3 12.Bc3 Qe4 13.Qe2 Qe2 14.Be2 f6 (< 14...cd5 15.Be5 Nf6 16.Bd4+=) 15.bc6 dc6=+) 12.Ng5 (12.h3!? Qh5 13.dc6 dc6 14.Ne5 Qd1 15.Rd1 Ra7+–) 12...Qh4 13.Qf3 Qh2?? (13...f6 14.g3 Qh2+–) 14.Ne2 (14.Qf7 Kd8 15.Ne6 de6 16.Bg5 Nf6 17.Bf6) 14...h5?? (better is 14...f6 15.Ba5 A) 15...Ra5 16.d6 Qh4 17.Nf7 cb5 18.g3+– (18.Nh8?! bc4 19.Rb1 b5+–); B) 15...cb5 16.Bb6 bc4+/-) 15.d6 (15.Qf7 Kd8 16.d6 Qg1 17.Ng1 Bd2 18.Kd2 cb5 19.Qf8#) 15...Rh6 (15...f6 16.Ba5 Qh4+–) 16.Qf7 Kd8 17.Qf8# (17.Qg8#) 1–0. easydigital – sirrad, ChessWorld.net, 2005.

4.Nc3 Nf6 5.Nf3 =.

4.f3 g6 5.Bb2 Bg7 6.d4 ed4 7.Bd4 Bd4 8.Qd4 Qf6 9.e5 Qe6 10.f4 Ne7 11.Nc3 Nf5 12.Qa4 0-0 13.Ne4 Ne3 14.Nf6 Kg7 15.Nf3 Nf1 16.Rf1 d6 17.Nh7 Rh8 18.Nhg5 Qf5 19.ed6 Bd7 20.Qd4 f6 21.0-0-0 cb5 22.g3 Nc6 23.Qb2 b4 24.Nh4 Qc5 25.Qf6 Kf6 26.Ne4 1–0. guest154 – guest429, ICC, 1999.

4.Nf3 c5 5.Ne5 (better is 5.Nc3+/-) 5...g6? (better is 5...Qe7 6.Nc4 Qe4 7.Ne3 d5+=) 6.Bb2 f6 7.Nc4 d5 (7...Be7 8.Nc3+–) 8.ed5 a4 (8...Kf7 9.Qf3+–) 9.Qe2 (9.Bd3 Nh6+–) 9...Qe7?! (9...Kf7+–) 10.Nd6 Kd8 (10...Kd7 11.Qe7 Be7+–) 11.Qe7 Ke7 12.Nc8 Kd8 13.Nb6 Ra7 14.Na3 Nd7 15.Nd7 Kd7 16.g3 Ne7 17.Bf6 Rg8 18.Be7 Be7 19.b6 Raa8 20.Nc4 Bf6 21.Bh3 Kd8 22.0-0-0 a3 23.Rhe1 Bb2 24.Kb1 Bd4 25.Nd6 Ra6 26.Nf7# (26.Nb7#) 1–0. grimstad – IrishBouncer, ChessWorld.net, 2005.

4.Nf3 Bd6 5.Nc3 Ne7 6.d4 Bb4 7.Bd2 ed4 8.Nd4 cb5 9.Ndb5 0-0 10.Bd3 b6 11.0-0 Ba6 12.a3 Bc3 13.Bc3 Bb5 14.Bb5 Nbc6 15.Qg4 Do you see the mate threat? 15...Ng6 16.Rad1 Qh4 (better 16...Nce5!? 17.Qg3 Qe7+–) 17.Qh4+– Nh4 18.Rd7 Nd8 (18...Rfc8 19.Rfd1 Ng6 20.Bb2+–) 19.f4 (19.Bd4 Ne6 20.Bb6 Rab8+–) 19...Rc8 20.Bd4 Rc2 (20...Ne6 21.Bf2 Nc5 22.Bc5 Rc5 23.c4+–) 21.Rf2 (better 21.g3 Ng6 22.f5+–) 21...Rc1+– 22.Bf1 Ng6 (22...Rd1 23.Rd5 Rb1 24.f5+–) 23.Bb6 Nc6 24.Rc7 Nge7 (24...Rb8 25.Be3 Rc3+–) 25.Ba5 Rd1 26.Bb4 Rc8 27.Rc8 (27.Be7?! Rc7 28.Bc5 Ne5=; 27.Re7?! Ne7 28.Be7 Re8+–) 27...Nc8 28.Rc2 N8a7 29.h3 h6 30.Rd2 Ra1 31.Kf2 Rc1 32.Be2 Rb1 33.Bd6 g5 34.g3 gf4 35.gf4 Rh1 (35...Nb5 36.Bd3 Rb3 37.Bc4+–) 36.Kg3 (better 36.Bf1 Rh2 37.Bg2 Na5+–) 36...Rg1 37.Kh2 Rc1 (37...Re1 38.e5 Nc8 39.Bf3+–) 38.e5 (38.Bh5 Kg7+–) 38...Kg7 (38...Nc8 39.Bg4 N8e7 40.Be7 Ne7 41.Rd8 Kg7 42.f5+–) 39.Bf3 Rf1 40.Kg2 (40.Rg2!? Kh8 41.Bd5 Rf4+–) 40...Rb1 41.Be4 Re1 42.Kf3 Rf1 43.Rf2 Rf2 44.Kf2 Nd8 (44...Na5 45.a4+–) 45.f5 Nac6 46.a4 f6 (46...Na5+–) 47.e6 Nb7 48.Bc6 Nd6 49.e7 (49.e7 Kf7 50.e8Q Ne8 51.Be8 Ke7 52.Kf3+–) 1–0. wvmaniac – bgnagy, net–chess.com, 2020.

4.Qh5 d6 5.Qd1 (5.Bc4 Qe7=) 5...Nf6=+ 6.d3 (6.bc6 Nc6 7.Nc3 d5 8.ed5 Nd5=+) 6...Be7 (6...cb5 7.Nf3-/+) 7.a4 Bd7 8.c4 0-0 9.Be2 (9.Nf3 Be6=) 9...d5 10.ed5 cd5 11.cd5 (11.Nf3 Qc7=+) 11...Nd5 12.Nf3 Nb4 (12...Bb4 13.Bd2 Bd2 14.Qd2=+) 13.0-0 (13.Ne5 Bb5 14.ab5 Qd4+=) 13...Bf6 (better 13...Bf5=+) 14.Nc3? (better 14.Bb2=) 14...e4!–+ 15.Ne4 (15.Ne4 Ba1 Pinning (15...Ba1 Deflection; 15...Ba1 Clearance); 15.de4 Bc3 Discovered attack) 15...Ba1 16.d4 (16.Bg5 Bf6 17.Nf6 gf6–+) 16...Bf5 17.Ng3 (17.Bg5 Qd5 18.Ng3–+) 17...Bg6 (better 17...Bc2 18.Qd2 Qc8–+ (18...Ba4?! 19.Ba3–+)) 18.Bg5-/+ f6 19.Bc4? (better 19.Bf4!? Nd5 20.Bc4-/+) 19...Bf7 (19...Kh8 20.Bf4 Qc8 21.Bd6–+) 20.Bf7 Rf7 21.Be3 (21.Bd2 Bd4 22.Bb4 Bf2 (22...ab4?! 23.Nd4 b3 24.Nb3 Qd1 25.Rd1–+) 23.Kf2 Qd1 24.Rd1 ab4–+) 21...Bc3 22.Ne4 (22.Qb3 Nd5–+) 22...Nd5 23.Nc3 Nc3 24.Qb3 Ne4 (24...Nd5 25.Rc1–+) 25.d5 (25.Rc1 Nd7–+) 25...Kh8 (25...Nd7 26.Rd1–+) 26.Qc4 Nd6 (26...Re7 27.Nd4 Rc7 28.Qb3–+) 27.Qg4 (27.Qf4 Kg8–+) 27...Nd7 28.Rd1 Ne5 29.Ne5 fe5 30.Bc5 (30.Qe6 e4–+) 30...b6 31.Ba3 Rd7 32.Qe6 (32.Bc1 Rc8 33.Bg5 Qc7–+) 32...Nc4 33.Bc1 Qe8 (33...Rd6 34.Qf7–+) 34.Qg4 Nd6 (34...Rc8 35.Be3–+) 35.Re1 (35.Be3 Rc7 36.Bb6 Rc4–+) 35...Rc8 36.Qg3 (36.Be3 Nc4 37.Rd1 Ne3 38.fe3 e4–+) 36...Ne4 (36...Nc4 37.f4 Rd5 38.Qh4–+) 37.Qg4 Nf6 38.Qf3 Rd5 39.Bg5 Qg6 (better 39...e4 40.Qf4 Qg6 41.Bf6 Qf6–+) 40.Bf6 gf6?? (better 40...Rdc5 41.Bh4 Rc1–+) 41.Qd5+= Qc2 (better 41...Qg8!? 42.Qd7 Qd8=) 42.Qe4?? (better 42.Qd6 Kg7 43.Qb6+–) 42...Qe4–+ (42...Qe4 43.Rd1 Qa4–+) 0–1. Zaichenko,Andrey – Hess,Volker, FICGS, 2008.

4.a4 Nf6

5.c4 Ne4 6.Qe2 d5 7.d3 (7.f3 Nd6 8.Qe5 Be6 9.cd5 cd5-/+) 7...Bb4 8.Bd2 (8.Nd2!? Nd2 9.Qe5 Be6 10.Bd2 Bd2 11.Kd2-/+) 8...Nd2–+ 9.Nd2 (9.Qe5 Kf8 10.Nd2 dc4–+) 9...0-0 10.0-0-0 (10.Ngf3 Re8 11.cd5 cb5 12.ab5 Qd5–+) 10...Re8 11.Nb3 (11.Ngf3 Bf5–+) 11...Bf5 12.g4 (12.Kb2 Nd7 13.Qf3 Be6–+) 12...dc4 13.dc4 (13.gf5 cb3 14.Kb1–+) 13...Ba3 (13...Ba3 14.Qb2 Bb2 15.Kb2 Qd1–+) 0–1. croach – pcmvr, net–chess.com, 2017.

5.d3 d5 6.ed5 cd5 7.Bg5 Bc5 8.h3 0-0 9.Qf3 Be6 (9...Nbd7 10.Be2-/+) 10.Bf6 gf6 11.Ne2 Nd7 12.Ng3 f5 13.Nf5 Qf6 14.Qg3 Kh8 15.Ne3 e4 (15...Rg8!? 16.Ng4 Qg5-/+) 16.c3= Rg8 17.Qh2 (17.Ng4 Qg5 18.Nd2 A) 18...Bg4?! 19.hg4 (worse is 19.Qg4 Bf2 20.Kd1 Qg4 21.hg4 e3-/+) 19...e3 20.fe3=; B) 18...f5-/+) 17...ed3 18.Bd3 Ne5 19.Be2 Bd6 (19...Rae8 20.g3-/+) 20.g3= Rac8 21.Ng4 (better is 21.0-0=) 21...Nf3–+ 22.Bf3 Qf3 23.0-0 h5 24.Ne3 Bg3! 25.fg3 Qe3 26.Kg2 d4 27.h4 Bd5 28.Kh3 Qe6 29.g4 Qg4# 0–1. Maletzki,Heinz – Kohlschmidt,Christoph (1790), Ruhrgebiet–ch Seniors, 2003.

4.Bb2 d6

5.Nc3 Be6 6.d4 ed4 7.Qd4 Nd7 8.Nf3 Qc7 9.Ng5 Ngf6 10.f4 h6 11.Ne6 fe6 12.0-0-0 Rd8 13.Qe3 Be7 14.Na4 (14.f5 e5 15.Kb1 0-0=) 14...cb5= 15.Bb5 Rc8 16.Qb3 0-0 (16...e5!?+=) 17.Qe6+/- Kh8 (better is 17...Rf7!? 18.Qb3 Nf8+/-) 18.c4+– Nc5? (18...Rfe8 19.Bf6 Nf6 20.Be8 Re8+/-) 19.Nc5 dc5 (19...d5 20.Nd7 Qf4 21.Kb1 Qe4 22.Qe4 de4 23.Nf8 Rf8+–) 20.Be5 (20...Bd6 21.Rd6+–) 1–0. Taulien,Hans_Juergen – Rahn,Stefan, remoteschach.de, 2004.

5.d4 ed4 6.Qd4 Nf6 7.Nc3 Be7 (7...Qe7 8.Be2=) 8.Nf3+= 0-0 9.Be2 cb5 10.Bb5 Nc6 11.Qd3 Ne5 12.Ne5 de5 13.Nd5 Nd5 14.ed5 (14.Qd5 Qb6 15.Be5 Be6=) 14...Bb4 15.c3 Bd6 16.0-0 Qh4 17.Qc2 (17.Qe3 e4 18.h3 Bf4=) 17...f5 Black plans e4 (17...Qh5 18.c4=) 18.f4 (18.c4 e4 19.h3 b6+=) 18...e4=+ 19.g3 Qd8 20.Qa4 Rf7 21.c4 Bd7 22.Bd4 Rc8 23.Rfc1 Bc5 24.Bc5 Rc5 25.Rab1 Qc7 26.Qa3 b6 27.Qe3 a4 28.Bd7 (28.Qa3 Bb5 29.cb5 Rc4=) 28...Rd7=+ 29.Qd4 Rdd5 30.cd5 Rc1 31.Rc1 Qc1 32.Kg2 Kf7 (32...Kf8 33.Qe5 Qc2 34.Kh3=+) 33.Qa4=+ Qd2 34.Kh3 Qd5 35.Qa7 Kf6 36.Qb6 Qe6 37.Qd8 ½–½. abiodun – pcmvr, net–chess.com, 2018.

4.Bb2 Nf6

5.Be5 Ne4 6.Qe2 d6 7.Bd4 Qe7 8.Nc3 (8.f3 Nf6=) 8...d5 9.Ne4 de4 10.Qe3 Nd7 (10...Bd7 11.b6=) 11.Ne2 cb5 (11...c5!? 12.Bc3 Nb6=) 12.Nc3+/- b4 13.Ne4 b6 (better is 13...Kd8+/-) 14.Bc4+– Ba6? (14...Ne5 15.Be5 Qe5+–) 15.Nd6 Kd8 16.Nf7 Kc8 (16...Kc7 17.Qe7 Be7 18.Ba6 Rhf8+–) 17.Ba6 Ra6 18.Nh8 (18...Nf6 19.0-0 Qe3 20.fe3+–) 1–0. pcmvr (2560) – jasperp (2120), net–chess.com, 2006.

5.Be5 Ne4 6.Qe2 Qe7 7.Qe4 f6 8.Nc3 d5 9.Bf6 Qe4 (worse is 9...de4 10.Be7 Be7 11.Nge2+/-) 10.Ne4 gf6 11.Nf6 Kf7 +=.

5.Be5 Ne4 6.Qe2 Qe7 7.Qe4 f6 8.Nf3 d5 9.Qe3 fe5 10.Ne5 Nd7 11.Nf3 g6 (11...Qe3 12.fe3 Bd6 13.Nc3+=) 12.Nc3 Bh6 13.Qe7 Ke7 14.h4 Nc5 15.d4 Ne6 16.Na4 Kd6 17.h5 Re8 18.Kd1 Bg7 19.c3 c5 20.hg6 hg6 21.Nb6 Rb8 22.Rh4 Rh8 23.Rc1 Rh4 24.Nh4 cd4 25.cd4 Bd7 26.Nd7 Kd7 27.Ng6 Bd4 28.Rc2 Bf6 29.f4 Nd4 30.Rd2 Rg8 31.Bd3 Kd6 32.g4 Nb5 33.g5 Nc3 34.Kc2 Bd4 35.Nh4 Bh8 (35...Na2? 36.Nf5 Kc5 37.Nd4+–) 36.a3 (36.Nf5 Kc5 37.a3 b5+=) 36...Rc8= 37.Kb3 Kc5 38.Rh2 a4 39.Kc2 Nb5 40.Bb5 Kb5 41.Kb1 Kc4 (41...Bc3 42.g6 Rf8 43.Kc2=) 42.f5 Rg8 (42...Rf8 43.Ng6 Rf5 44.Nh8 Rg5 45.Nf7=) 43.Rg2 Re8 44.f6 Re1 45.Kc2 (45.Kc2 Rf1 46.Kd2 Bf6 47.Rg4 Kb3 48.Ke2 (48.gf6?! Rf6 49.Rg3 Ka2=+) 48...Bg5 49.Kf1 (worse 49.Rg5 Rf6=+) 49...Bh4 50.Rh4 Ka3 51.Ke2+–) 1–0. manijer_wmp3 (2160) – marekt (2120), gameknot.com, 2015.

5.Be5 Ne4 6.Qe2 Qe7 7.Qe4 f6 8.f4 d5 9.Qd4 (9.Qe2 fe5 10.Qe5 Nd7=) 9...g6 10.Ne2 (10.Nf3 Bg7 11.Nc3 fe5 12.fe5 Nd7-/+) 10...fe5=+ 11.Qe5 (worse 11.fe5 Nd7–+) 11...Bg7 12.Qe7 Ke7 13.Nbc3 Kd6 (13...d4 14.Ne4=+) 14.0-0-0 Re8 15.d4 (15.Ng3 Rf8=+) 15...Nd7 16.h3 (16.Ng3 Nf8=+) 16...Nb6-/+ 17.g4 Bd7 18.bc6 bc6 19.Ng3 (19.Bg2 Nc4-/+) 19...Re7 (19...Re3 20.Nge2-/+) 20.Rh2 Re3 21.Nge2 Rae8 22.Rf2 Bf6 23.Rd3 Nc4 24.Nd1 R3e7 25.Rdf3 Bh4 26.Rh2 c5 27.dc5 Kc5 28.Rd3 a4 29.Ndc3 (29.Nec3 Nb6 30.Ne2 Bb5 31.Rc3 Nc4-/+) 29...Bc6–+ 30.Nd1 Rf7 31.g5 (better 31.a3–+) 31...Be1 32.Nd4 (32.Nec3 Rf4 33.Bg2 Re5–+) 32...Rf4 33.Nf3 Bb4 34.c3 (34.Re2 Rfe4 35.Rf2 Ba3 36.Kb1 R4e7–+) 34...Ba3 35.Kc2 Bd7 36.Re2 (36.Be2 Bf5 37.Nd4 Bd3 38.Bd3 Kb6–+) 36...Re2 37.Be2 Bf5 38.Nd4 Bd3 39.Bd3 Kb6 40.Be2 (40.Bc4 dc4 41.Ne3 Rf2 42.Kb1 Kc5–+) 40...Bc5 41.Nf3 a3 42.Nd2 (42.Nh2 Rf5 43.Bg4 Ne3 (43...Rg5?! 44.Nf3 Rg4 45.hg4–+) 44.Ne3 Rf2 (44...Be3?! 45.Bf5 gf5 46.Nf3+=) 45.Kb3 Rb2 (45...Rh2?! 46.Nd5 Ka5 47.Nb4–+) 46.Ka4 Be3–+ (46...Rh2?! 47.Nd5 Kc6 48.Nb4 Bb4 49.Kb4–+)) 42...Nd2 43.Kd2 Be7 44.Kc2 Bg5 45.Kb3 Be7 46.Ne3 Kc5 47.Nc2 (47.Nd1 Kc6–+) 47...Bf6 48.Nb4 (48.Na3 Re4 49.Bg4 Re3–+) 48...Re4 49.Nd3 (49.Nd5 Kd5 50.Bf3 Be7–+) 49...Kd6 50.Bf1 (50.Bg4 Rc4 51.Kc2 Bc3–+) 50...Re3 51.Ka3 (51.h4 Bh4 52.Ka3 Bf6–+) 51...Rf3 52.Be2 Rh3 53.Kb4 (53.Kb3 Re3 54.Bf1 h5–+) 53...Re3 54.Bf1 Re4 55.Kb3 (55.Kb5 Bc3 56.a3 Re3–+) 55...Rc4 56.a4 (56.Kc2 Rc3 57.Kd2 Ra3–+) 56...Rc3 57.Kb4 g5 58.a5 g4 59.a6 (59.Kb5 h5 60.a6 Bd4–+) 59...Bd4 60.Ne1 (60.Be2 g3 61.Nf4 Rc2–+) 60...Rg3 61.Be2 (61.Ka4–+) 61…h5 0–1. cachisss (1910) – marekt (2135), gameknot.com, 2015.

3.e4 Nf6

4.e5 Ne4 5.d3 Nc5 6.d4 Ne6 7.Be3 (7.Nf3 d6+=) 7...d6 8.Nf3 Bd7 (8...Nd7 9.bc6 bc6 10.Nc3+=) 9.bc6+/- bc6 10.Nc3 (10.Bc4 Na6+/-) 10...g6 11.Be2 (11.Rb1 Bg7+=) 11...Bg7+= 12.0-0 (12.Rb1 0-0+=) 12...0-0 (12...de5 13.Ne5 c5 14.Bc4+=) 13.Rb1 (13...de5 14.de5+=). Kelish (1965) – Garfield85 (1735), internet, 2006.

4.Nf3 Ne4+= 5.Nc3 (5.d3 Nf6+= (5...Nd6 6.c4 b6 7.d4 cb5 8.cb5 Bb7 9.Bd3) 6.d4 d5 7.Bf4 Bg4 8.Nbd2 e6 9.h3; 5.Bb2 Qb6 6.Bd4 c5 7.Bb2 d5 8.c4 Bg4 9.h3) 5...d5 (5...Nc3 6.dc3 d5 7.c4 e6 8.Bd3 dc4 9.Bc4) 6.b6? (6.Bb2 Bg4+= 7.h3 Bh5 8.Bd3 Nc3 9.Bc3) 6...g6 (6...Nc3 7.dc3 Qb6 8.c4–+) 7.Nd4? (better is 7.Ne4 de4 8.Bb2-/+) 7...Bg7 (better is 7...Nc3 8.dc3 Qb6–+) 8.d3?? (8.Ne4 Bd4 9.c3 Bb6 10.Ng3–+) 8...Nc3 9.Qd2 Bd4 10.Ba3 Qb6 11.Qf4 Nd7 12.Be2 Ne2 13.Ke2 Nf6 14.Rhd1 0-0 15.Be7 Re8 16.Kf1 Re7 17.Re1 Be6 18.Rab1 Qc5 19.Re2 Rae8 20.Rbe1 Kg7 21.h4 Nh5 22.Qg5 f6 23.Re6 fg5 24.Re7 Re7 25.Rd1 Bf2 26.d4 Bd4 27.Re1 Qc4 28.Re2 Qe2# 0–1. interloper – kehrsam, ChessWorld.net, 2009.

4.e5 Nd5

5.c4 Nb6 6.Nc3 (6.c5 Nd5+=) 6...d6= 7.Nf3 Bg4 8.h3 (8.d4 cb5 9.Nb5 de5 10.de5 Nc6 11.Qd8 Rd8=) 8...Bf3=+ 9.Qf3 de5 10.Bb2 f6 (10...e6 11.Bd3=+) 11.Bd3 e6 12.0-0 Bc5 13.Qh5 Ke7 14.Qf3 Qd4?? (better 14...Bd4=) 15.Nd5!+– cd5 (15...Nd5 16.Bd4 Discovered attack; 15...cd5 16.Bd4 Discovered attack; 15...ed5 16.Bd4 Discovered attack) 16.Bd4 Bd4 17.Rac1 dc4 (17...N8d7 18.cd5 ed5 19.Rc7+–) 18.Bc4 N8d7 19.Qg4 Nc4 20.Qg7 Kd6 21.Rc4 Rhg8 (21...Rag8 22.Qf7+–) 22.Qh7 Rh8 23.Qe4 Rab8 24.Rfc1 Nc5 (24...Ke7+–) 25.Rd4 ed4 (25...Ke7 26.Rc5 ed4+–) 26.Qd4 Ke7 27.Qc5 Kf7 28.Qc7 Kg6 (28...Kg8 29.Qg3 Kf7 30.Rc7 Ke8 31.Qg7 Rh3 32.Qe7) 29.Qg3 Kf5 (29...Kf7 30.Rc7 Ke8 31.Qg7 Rh3 32.Qe7) 30.Rc5 e5 31.Qg4 1–0. usingprogram (2010) – odessit, kurnik, 2013.

5.Nf3 d6 6.c4 Nb6 7.d4 de5 8.Ne5 N8d7 9.Nd7 Qd7 10.Be3 cb5 11.c5 Nc4 12.Nc3 b6 13.Rc1 Bb7 14.Nb5 Ne3 (14...Qb5 15.Bc4) 15.fe3 bc5 16.Rc5 Rc8 17.Nc7?? (better is 17.Qa4 Bc6 18.Qa5+=) 17...Rc7-/+ 18.Bb5 Rc6? (18...Bc6 19.Qc2 Bb5 20.Rc7 Qd6-/+) 19.Qa4+/- e6 20.Rc6 (better is 20.Bc6 Bc6 21.Rc6 (21.Qc6 Bc5 22.Qa8 Qd8 23.Qd8 Kd8 24.dc5 Kc7=) 21...Bb4 22.Kf2+–) 20...Ke7?? (20...Bb4 21.Kf2 Bc6 22.Bc6 Qc6 23.Qc6 Ke7 24.Qc7 Kf6+–) 21.Rc5 Qd6 (21...Qd8 22.Qc2 Kd6 23.0-0+–) 22.Qa5 (better is 22.0-0!? Qd8+–) 22...Bg2 23.Rg1 Be4 24.Bd3 f5?? (better is 24...Bc6 25.Qd2 f5+–) 25.Be4 Qh2 26.Kf1 (26...fe4 27.Rc7 Qc7 28.Qc7 Kf6 29.Qd8 Kf7 30.Kg2+–) 1–0. Taulien,Hans_Juergen (2225) – Silies,Martin, RSL4, 2005.

5.Nf3 d6 6.d4 +=.

5.Nf3 e6 6.d4 Bb4 7.Bd2 0-0 8.c4 Bd2 9.Nbd2 Ne7 10.c5 cb5 11.Bb5 b6 12.cb6 Qb6 13.Rb1 Nbc6 14.Bd3 Nb4 15.Be4 Bb7 16.a3 Be4 17.Ne4 Qc6 18.Nc5 (18.ab4? Qe4 19.Kf1 Nd5–+) 18...Nbd5 19.Qa4 Rab8 20.Kd2 Qa4 21.Na4 Nf4 22.Nc5 Rbd8 (22...Ng2 23.Nd7 Rb1 24.Rb1+=) 23.g3 Nfd5 24.Rb7 d6 25.ed6 Rd6 26.Rhb1 h6 (26...Nc6 27.Kd3+=) 27.Ne5 Nf5 28.Ne4 Rdd8 29.Nc6 Rc8 30.Na5 (better is 30.Rc1!?+/-) 30...Nd4= 31.Nd6 Ra8 (31...Nf3 32.Ke2 Rc3 33.Nac4=) 32.Nac4 Nf3 33.Ke2 Nh2 34.R1b3 Ng4 (34...Ra6 35.f3 g5 36.Rb8=) 35.f3+= Ngf6 36.Ne5 Ra4 (36...Nh5!? 37.f4 f6=) 37.Nef7 Rd4 38.Nb5 Ra4 39.Ne5 Ra5 (39...Ne4 40.Nd7+/- (40.fe4?! Re4 41.Kd3 Re5=+)) 40.Nc4 Ra4 41.Nbd6 Nh5 42.Kf2 Ndf6 (42...Nhf6!?+/-) 43.Re7+– Ne4 44.Ne4 Rc4 45.Re6 Rc2 46.Ke3 Rc1 (46...Rg2 47.Rg6+–) 47.Re7 Re1 48.Kf2 Ra1 49.Ra7 Ra2 50.Ke3 Ra1 51.g4 Nf6 (51...Nf4 52.Rbb7 Kh8 53.Rd7+–) 52.Rbb7 Ne8 (52...Kh8 53.Rg7 Ra3 54.Ra3 Kg7 55.Ra7 Kg8 56.Nf6 Rf6 57.Ke4+–) 53.Ng3 Re1 54.Kf2 Ra1 (54...Re6 55.Nh5 g5 56.Ng7+–) 55.Nf5 Ra2 (55...h5 56.Kg2+– (56.Ng7?! hg4 57.Kg3 gf3 58.Ne8 Rg1 59.Kf2 Rg2 60.Kf1 Re8+/-)) 56.Kg3 Re2 (56...h5 57.Re7 hg4 58.fg4+– (58.Kg4?! Rg2 59.Ng3 Kh7+–; 58.Ng7?! Nd6+/-)) 57.a4 (57.Ng7 Nd6 58.Ne6 Nb7 59.Nf8 Nd6+–) 57…Re1 (58.a5 h5+–; 57...h5 58.Nd6 hg4 59.Ne8 Rfe8 60.Rg7 Kh8 61.fg4 R8e3 62.Kh4 Rh2 63.Kg5+–) 0–1. lucya (2100) – Archirey (2005), GameColony.com, 2002.

3.Nf3 cb5

4.a3 Nf6 5.Nc3 g6 6.Nb5 (6.e4 Bg7 7.e5 Ng4+=) 6...Bg7= 7.Bb2 (7.d4 0-0=) 7...0-0 8.e3 Nc6 (8...d6 9.Be2=) 9.c4 d6 10.Be2 b6 (10...Bf5 11.0-0=) 11.0-0 Bb7 (11...Na7 12.Na7 Ra7 13.Rb1+=) 12.Rb1 e5 (12...e6 13.d4+=) 13.d4+/- ed4 (13...e4 14.Nd2+/-) 14.Nfd4 Nd4 (14...Ne7 15.Qd2+/-) 15.Bd4 d5 (16.c5 bc5 17.Bc5 Bc8 18.Bf8 Qf8+–; better is 15...Be4!? 16.Rb3 Rb8+/-) 1–0. alishsan – GmLencioni, internet, 2006.

4.a3 Nc6

5.Nc3 b4 6.ab4 Nb4 7.e4 g6 8.Ba3 Nc6 9.Nd5 Bg7?? (better is 9...e6 10.Bb2 f6=) 10.Bc5+– d6 11.Bb6 Qd7 12.Nc7 Kf8 13.Na8 Ba1 14.Qa1 e5 15.d4 Nf6 16.de5 (16…de5 17.Bd3+– (17.Ba5?! Qg4+–)) 1–0. kamret (2200) – dlf (1935), GameColony.com, 2003.

5.e4 d6 6.Bb5 Bd7 7.d4 Nf6 8.Nc3 g6 9.Rb1 Bg7 10.d5 Nb8 11.0-0 0-0 12.Qd3 Ra7 13.Be3 b6 14.Na4 Bb5 15.Rb5 Nbd7 16.Nb6 Rb7 17.Rfb1 Nb6 18.Bb6 Qd7 19.e5 (< 19.Ba5 Rb5 20.Qb5 Qb5 21.Rb5 Ne4+/-) 19...Ng4 20.ed6 Qd6 21.c4 Ne5 22.Ne5 Be5 23.c5 (23.Ba5?! Rb5 24.cb5 Bh2 25.Kh1 Be5+–) 23...Bh2 24.Kh1 (24…Qe5 25.g3 (25.Ra5?! Bf4+–; 25.Ba5?! Rb5 26.Rb5 Qh5+–) 25...Bg3 26.fg3+– (26.Qg3?! Qd5 27.Kg1 a4+–)) 1–0. marre (2125) – Puskas (1920), GameColony.com, 2003.

4.a3 e6

5.Bb2 Nf6 6.c3 d5 7.e3 Bd7 8.Nd4 Qb6 9.Nb5 a4 10.c4 dc4 11.Bf6 Bb5 12.Nc3 Bc6 13.Bd4 Qa5 14.e4 e5 15.Be3 b5 16.Be2 Ba3 17.Nb5 Qb5 18.Ra3 Be4 19.0-0 0-0 20.Qa1 Nd7 21.Rc1 Rfc8 0–1. Bernardo,Angelo – Plock,Joerg, corr TKM/A001, 1999.

5.e4 b4 6.Bb5 b6 7.d4 Nf6 8.e5 Ne4 9.d5 Ba6 10.Bd3 ed5 11.Ba6 Na6 12.Qd5 Nec5 13.Ng5 Ne6 14.Qf3 Ng5 15.Bg5 Qc8 16.0-0 Qc6 17.Qf5 b5 18.ab4 Nb4 19.Rc1 h6 20.Bd2 Bc5 21.Nc3 Bd4 22.Ne4+= Ba1 23.Nd6 Kd8 24.Nf7 Kc7 25.Nh8 Bb2 26.Rb1 Ba3 27.Bb4 Bb4 28.Ng6 Ra6 29.Nf4 g5 30.Nd3 Be7 31.Qf7+/- Kd8 32.Qg8 Kc7 33.Qg7 Kd8 34.Qh8 Kc7 35.c4 Ra8 36.Qh7 bc4 37.Qe7 cd3 38.Qa3 d2 39.Rd1 a4 40.Rd2 Ra5 41.Re2 Qc5 42.Qa1 a3 43.e6+/- de6 44.Re6 Kd7 45.Re2 Qd6 46.Qg7 Kc6 47.Qc3 Rc5 48.Qa1 Rd5 49.Re1 Rd2 50.Qc3 Kd7 51.Qb3 a2 52.Qb7 Kd8 53.Qa8 Kc7 54.Qa7 Kc6 55.Qa6 ½–½. guest6372 – guest1864, ICC, 2006.

5.e4 Qb6 6.Nc3 b4 7.ab4 Bb4 8.Na4 Qc6 9.Bb2 Nf6 10.e5 Ne4 11.Nd4 Qc7 12.Nb5 Qd8 13.Qg4 Bd2 14.Ke2 0-0 15.Qe4 Bb4 16.f4 Na6 17.Bd4 d5 18.ed6 Bd7 19.Kf2 Bb5 20.Qe5 f6 21.Qe6 Kh8 22.Bb5 Bd6 23.Bb6 Nc7 24.Qf5 g6 25.Qe4 Qc8 26.Bc4 Qg4 27.g3 Rae8 28.Qf3 Qc8 29.Bd3 Na8 30.Ba5 b5 31.Qd5 Bf4 32.gf4 ba4 33.h4 1–0. Baer,Werner – Bonetti,Shane, TT–12 ETC, 2004.

4.e4 b4

5.a3 Na6 6.ab4 ab4 7.d4 =.

5.a3 e6 6.ab4 Bb4 7.Na3 Ne7 (better is 7...Nc6!?+=) 8.c3+= Ba3 9.Ba3 0-0 10.d4 d5 11.Bd3 Nbc6 12.0-0 Re8 13.Re1 Ng6 14.Rb1 e5 (better is 14...a4!?+=) 15.ed5+/- Qd5 16.Be4 Qc4 (better is 16...Qd7!? 17.d5 Nce7+/-) 17.d5+– Nd8 18.Ng5 Qc3?? (18...Bd7 19.Qh5 h6 20.Nf7 Nf7 21.Bg6 A) 21...Qd5?? 22.Red1 Qe6 23.Bf7 Qf7 24.Qf7 Kf7 25.Rd7 Ke6 26.Rg7+– (worse is 26.Rbb7 Rad8 27.Rd8 Rd8+–); B) 21...Ng5+–) 19.Re3 Qc7 20.Qh5 Nf8 (20...h6 21.Nf7! Qf7 22.Bg6 Qd5 23.Be8 Be6+–) 21.Bh7 Kh8 22.Bf5 Kg8 23.Rh3 (23.Rh3 Qc1 24.Rc1 Bf5 25.Qh8) 1–0. gioco1b4 – diceyreilly, ChessWorld.net, 2012.

5.a3 Nf6 6.e5+= Nd5 7.ab4 Nb4 8.c3 N4c6 (8...Nd5 9.Ng5 f6 10.ef6 Nf6 11.d4=) 9.d4+= d5 10.ed6 e6 (10...Qd6 11.Nbd2=) 11.Na3 Bd6 12.Nb5 Be7 13.Bf4 0-0 14.Bd3 Nd7 (14...Na6 15.Qe2+=) 15.Bc7+/- Qe8 16.0-0 Nf6 17.Ne5 Ne5 18.de5 Nd5 19.c4 Nf4 20.Be4 (20.Ba5? Qc6 (20...Nd3 21.Qd3 Qd7 22.Nd6+/-) 21.Bh7 Kh7–+; < 20.Ra5 Ra5 21.Ba5 Qc6-/+) 20...Ra6 (20...f5 21.ef6 Rf6 22.Bf4 Rf4 23.Nc7+–) 21.Qc2 h6 22.Ba5 f5 23.Bf3 Qf7 (23...Qg6 24.Kh1 Qg5 25.Bd2+–) 24.Rfd1 (24.Bc7 Qg6+/-) 24...b6 25.Bc3 Bc5 26.Qd2 Ng6 27.Bh5 Kh7 28.Nd6 Qc7+/- 29.Bg6 Kg6 30.Ra6 Ba6+/- 31.Bb4 Rd8 32.Bc5 Qc5 33.Qe1 Rd7 34.Rc1 Rc7 35.Qc3 Kh7 36.Qa1 Qa5 37.Qa5 ba5 38.f4 a4 39.Kf2 Bb7 40.Ra1 Bc6 41.g3 g5 42.Ke3 Kg6 43.Kd4 gf4 44.gf4 Kh5 45.Nb5 Bb5 46.cb5 Kg4 47.Ra4 Kf4 48.b6 Rb7 49.Kc5 Ke5 50.Kc6 (50…Rb8 51.b7+/-) 1–0. GIM1961 – nordlicht, mySchach.de, 2004.

5.Bb5 Qb6 6.a4 g6 7.Bb2+= Nf6 8.0-0 Qd6?? (better is 8...Bg7+=) 9.e5+– Qb6 10.ef6 ef6 11.Qe2 Be7 12.Ng5 h6 13.Ne4 Qd4 (13...0-0+–) 14.Bd4 f5 15.Nf6 Kd8 16.Bb6# 1–0. Tiedemann,Joern – Reichelt,Ben, remoteschach.de, 2002.

5.Bb5 Qb6 6.Qe2 Qc7 7.c4 bc3 8.Nc3 Nf6 =.

5.Bb5 Qb6 6.Qe2 Nf6 =.

5.c4 bc3 6.Nc3 g6 (6...Nc6 7.d4=) 7.Bc4+= Bg7 8.d4 Nc6 9.0-0 d6 10.Be3 (10.Rb1 Nf6=) 10...Nf6 11.d5 Ne5 (11...Nb4 12.a3 Na6 13.Qa4 Bd7 14.Qb3=) 12.Ne5+= de5 13.Bb5 Bd7 14.Bd7 Qd7 15.Na4 Qd8 (15...Qd6 16.Nb6 Rd8 17.Qa4 Kf8 18.Rab1+=) 16.Nb6+/- Ra6? (better is 16...Rb8!? 17.Qa4 Kf8+/-) 17.Qa4+– Nd7 (17...Kf8 18.Rab1 Kg8+/-) 18.Rfc1 0-0 (18...Ra8 19.Na8 Qa8+–) 19.Nd7 Re8 20.Bb6! Qa8 (20...Qb6 21.Nb6 Discovered attack) 21.Rab1 Bh6 22.Rc4 Rc8 23.Nc5 (23.Nc5 Bg7 24.Na6 Rc4 25.Qc4 ba6 26.Qc5+–) 1–0. Malmstroem,Jan (1915) – Lielmezs,Girts, TE.2004.P.01711, 2004.

5.c4 e6 6.Bd3 (6.d4 Nh6=) 6...Nc6 7.0-0?? (better is 7.Bc2+=) 7...Qf6–+ 8.Qb3 (8.Nc3 bc3 9.Rb1–+) 8...Qa1 9.Bb2 (9.a4 Qf6–+) 9...a4 (9...a4 10.Qa4 Ra4 11.Ba1 Ra2–+) 0–1. heaterhog (2040) – forsetinn (2440), gameknot.com, 2015.

5.d4 d5 6.ed5 Nf6 7.Bc4 Nd5 8.0-0 Nc6 9.Nbd2? (better is 9.a3!? ba3 10.Na3=+) 9...Nc3–+ 10.Qe1 Nd4 11.Ne5 (11.Bd3 Bf5 12.Nd4 Bd3–+) 11...e6 12.Ne4?? (12...Nc2 13.Nf7 Kf7 14.Ng5 Ke8 15.Ne6 Ne1 16.Nd8–+; better is 12.Bd3–+). kiloracer (2225) – coffeehouse (2445), net–chess.com, 2006.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!