CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTC800 Release 2023-12-04
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6

(...)

5.a3 a5 =.

5.b5 a5 6.Be2 c5 7.c4 (7.Nh4 Bg6+=) 7...dc4 8.Bc4 Bd3 9.Ne5 Bc4 10.Nc4 Qd5 11.Nb6 Qg2 12.Rf1 Ra7 13.Nc8 Ra8 14.Nb6 Ra7 15.Bf6 gf6 16.Nc3 (16.Nc8 Ra8 17.Nb6 Ra7=) 16...Be7 (16...a4 17.Nc4=+) 17.Nc8= Ra8 18.Nb6 Ra7 19.Qh5 Qg6 20.Qf3 0-0 (better 20...Kd8!?=) 21.Nc4+/- Nd7 (21...b6 22.Nb6 Rd8 23.Nc4+/-) 22.Ke2 Kh8 23.b6 Raa8 24.Rg1 Qc2 (24...Qh6!? 25.Qb7 Rfd8+/-) 25.Qb7+- Rfd8 26.Qg2 Rg8 27.b7 Rad8 (27...Rab8 28.Qf3 Rg5 29.Rg5 fg5 30.Qf7+-) 28.Qe4 Qe4 29.Ne4 Rb8 30.Rg8 Kg8 31.Na5 Ne5? (31...f5 32.Ng3 Ne5+-) 32.Rc1 Bd8 (32...c4 33.f4 Nd7 34.Nc6 Rb7 35.Ne7 Kf8 36.Nd6+-) 33.Rc5 Ba5 (33...Nd7 34.Rc8 Kg7 35.Nc6 Rb7 36.Nd8+-) 34.Rc8 Kg7 1-0. onur604 (2320) - Soapycloud (2225), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.b5 Qd7 6.Nh4 Be7= 7.Nf5 ef5 8.Be2 (8.c4 0-0=) 8...0-0 (8...a6 9.a4=) 9.0-0 c6 (9...a6 10.a4=) 10.a4 cb5 (10...Qe6 11.d4=) 11.ab5+= Ne4 (11...Qe6 12.d3+=) 12.f3 (12.Nc3 Bf6+–) 12...Nd6+= 13.Qe1 (13.Nc3!? Qe6 14.Ra2+=) 13...Nb5= 14.Qg3 (14.c4 Nc7=) 14...f6 15.c4 Nc7 16.cd5 (16.Rc1 Nc6 17.cd5 Nd5=+) 16...Nd5 17.Bc4 (17.Nc3 Nb6 18.d4 Rc8=) 17...Kh8=+ 18.Rc1 (18.Qe1 Rc8 19.Bb3 Nb4–/+) 18...Nc6 19.Qf2 Ne5 20.Be5 fe5 21.Bd5 Qd5 22.Nc3 (22.Rc7 Rf7 23.Qe2 Bd6=+) 22...Qd7–/+ Black prepares f4 23.Ra5 Bf6 (23...e4 24.Rb1–/+) 24.Rd5 (24.Qe2 Rfc8=+) 24...Qe6–/+ 25.Rb5 b6 26.e4 f4 (26...Rac8 27.ef5 Qf5 28.Qe1–/+) 27.Nd5 Rac8 28.Ra1 Rf7 29.Rbb1 h6 (29...Be7 A) 30.Ra7?? Bc5 31.Qc5 bc5–+ (31...Ra7?! 32.Qb4–/+); B) 30.Ne7 Re7 31.d4=+) 30.Ra6 (30.Rc1 Rc1 31.Rc1 Be7–/+) 30...Qc6 (30...Be7 A) 31.Ra7?? Bc5 32.Qc5 bc5–+ (32...Ra7?! 33.Qf2–+); B) 31.d4–/+) 31.h3 (31.Rba1=+) 31...Qc5 (better 31...Be7!? 32.Ne7 Re7–/+) 32.Qc5 Rc5 33.Rba1 (33.Kf1 Ra5 34.Ra5 ba5=) 33...Rc2=+ 34.d3 (34.Ra7 Ra7 35.Ra7 Bh4=+) 34...Rd2 (34...Bh4 35.Kf1=+ (35.Ra7 Ra7 36.Rb1 Raa2 37.g3 Rg2 38.Kh1 Rh2 39.Kg1 Rag2 40.Kf1 Rg3 41.Ne3 fe3 42.Rb2 Rb2 43.d4 Rg5 44.de5 e2)) 35.Ra7 Ra7 36.Ra7 Rd3 (36...Bh4 37.Kf1=+) 37.Nb6 Bh4 (37...Rd1 38.Kf2=) 38.Ra1 Bg3 (38...Kh7 39.Nc4=) 39.Nc4+= g5 (39...Kh7 40.Kf1+=) 40.Kf1+– Rd4 (40...Kg7 41.Ra7 Kf6 42.Rf7 Kf7 43.Ne5 Ke6 44.Nd3+–) 41.Ne5 Kg7 (41...Rd2 42.Ng4+–) 42.Ra7 Kf6 (42...Kf8!? 43.Ke2 Rb4+–) 43.Ng4+– Kg6 (43...Ke6 44.Ra6 Rd6 45.Rd6 Kd6 46.Nh6+–) 44.Ra6 Kg7 45.Nh6 (45.Ke2 h5 46.Nh6 Rb4 47.Nf5 Kh7 48.Rh6 Kg8 49.Ng3 Rb2 50.Kd3 fg3 51.Rh5 g4 52.Rg5 Kf7 53.Rg4 Rg2+–) 45...Rd1 (better 45...Rd2+–) 46.Ke2 Rg1 47.Kd3 (47.Nf5 Kf7+–) 47...Rg2 (47...Re1 48.Nf5 Kf7 49.Kd4+– (49.Ng3?! fg3 50.Ra2 Kf6+–)) 48.Nf5 Kf7 (48...Kg8+–) 49.e5 Rf2 (49...Be1 50.e6 Kg8 51.Ra8 Kh7+–) 50.e6 Ke8 (50...Kg8 51.Ra8 Kh7 52.e7 Rf3 53.Kc4 Rc3 54.Kc3 Be1 55.Kb2 Kg6 56.Rf8 f3 57.e8Q Kh7 58.Qf7) 51.Ra8 1–0. GuestFVNG – Kamerc, freechess.org, 2020.

5.c3 c5 6.bc5 Bc5 7.c4 (7.Ba3 Bb6=+) 7...0-0–/+ 8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 Bd3 (10...Nc6 11.d4 Bd6 12.Qb3=+) 11.Bd3 Qd3 12.Qa4 (12.Qe2 Rd8=+) 12...Nc6 13.Qg4 (13…g6 14.Rc1=+). Kaminski,Roman – Law, corr 3GMM–11, 1995.

5.Bc3 Ne4 6.Bb5 c6 7.Bd3 Nc3 8.dc3 Bd3 9.cd3 a5 10.ba5 Ra5 11.0-0 Bd6 12.Nbd2 Qf6 13.d4 0-0 14.e4 e5 15.Nb3 Rb5 16.ed5 cd5 (better is 16...e4 17.Ne5 cd5=) 17.Qe2+/– (worse is 17.de5 Be5 18.Qe2 Rb3 19.ab3 Bc3+/–) 17...e4 (better is 17...Rb6!? 18.de5 Re8+/–) 18.Qb5+– ef3 19.Qd5 (19.Qb7 Bh2 20.Kh2 Qh4 21.Kg1 Qg4 22.g3 Qh3 23.Qf7 Kf7 24.c4 Qg2) 19...fg2 20.Kg2 Qf4 21.Qh5 f5 22.Rae1 Rf6 (22...b5+–) 23.d5?? (better is 23.Re8 Bf8 24.Qe2+–) 23...Rg6+/– 24.Kh1 Rh6 25.Qe8?? (better is 25.Re8 Bf8 26.Rf8 Kf8 27.Nd4 Qe4 28.Qf3 Qf3 29.Nf3+/–) 25...Bf8–+ 26.Kg2?? Rg6 27.Qg6 hg6 28.f3 Bd6 29.Re8 Kh7 30.Rh1 Nd7 31.Ra8 Ne5 32.Rf1 Nc4 33.Rf2–+ Ne3 34.Kg1 Nd5 35.c4 Nb6 36.Ra7 Nc4 37.Rb7 Ne5 38.Rb6 Bc7 39.Rb7 Nd3 40.Rd2 Qe3 0–1. Yannick – Ippuli, playchess.de, 2005.

5.d3 Bb4 6.Nbd2 0-0 7.Be2 Qe7 8.Ne5 (8.a3 Bd6–/+) 8...Nbd7 9.0-0 Ne5 10.Be5 Bd6 11.Nf3 c5 12.Bd6 Qd6 13.Nh4 Bg6 14.Ng6 hg6 (14...fg6 15.d4–/+) 15.f4 (15.Rb1 Rab8=+) 15...e5 16.f5 (16.Rb1 b6–/+) 16...g5 (16...gf5 17.Rf5 d4 18.e4–/+) 17.Qe1 e4 18.g4 (better 18.de4!? Ne4 19.c4–/+) 18...Rfe8 19.d4 cd4 20.Rd1? (20.ed4 Rac8 21.Qc1–+) 20...de3 21.h4 Nh7 (21...gh4 22.g5 Nd7 23.f6–+) 22.Kg2 (22.Rd4 gh4 23.Qh4 Qc5–+) 22...d4 23.Rh1 (23.hg5 Ng5 24.Qh4 Nf3 25.Bf3 ef3 26.Rf3 Rac8–+) 23...Rac8 24.hg5 (24.c4 d3–+) 24...Rc2 (worse 24...Ng5 25.Qh4 f6 26.Rb1–+) 25.Kg1 (25.Rc1 Rec8 26.Rc2 Rc2 27.Rh7 Kh7–+) 25...Ng5 (better 25...Re2!? 26.Qh4 Kf8 27.Rb1–+) 26.Qh4 f6 27.Rb1 Nf3 (27...Re2?! 28.Qh8 Kf7 29.Rb7 Re7 30.Qh5 Kg8 31.Qh8 Kf7 32.Qh5 Kf8 33.Qh8 Kf7=) 28.Bf3 ef3 29.Qh7 Kf8 30.Qh8 Kf7 31.Rb7 Rc7 32.Qh5 Ke7 33.Rc7 Qc7 34.g5 Qg3 (34...Qg3 35.Kf1 Qf2) 0–1. Mohandoussaid,Malik (1840) – Ivanov,Hristo (2185), FICGS, 2009. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6)

5.d4? b6 6.a3= Bd6 7.Be2 c6 8.0-0. Omar,Gonzalo Martin – Chiappe,Guillermo, CAPA III–10, 1991.

5.Nd4 Be4 6.a3= Nbd7 (6...a5 7.Nc3=) 7.Nc3 Bg6 8.f4 (8.Be2 c5 9.bc5 Bc5=) 8...c5 9.bc5 Bc5 10.Na4 (10.Nb3 Be7=) 10...Bd6 11.Be2 0-0 (11...a6 12.0-0=) 12.0-0 a6 13.Nc3 Qc7 14.Rb1 (14.h4 Bc5=) 14...e5 (14...b5 15.h4 Rfc8 16.h5+=) 15.fe5 Be5 16.Nf3 Bd6 17.Qe1 (17.g3 Be4 18.Qe1 Rae8=) 17...Ne5 (better is 17...d4 18.ed4 Rfe8=) 18.Nd5?? (better is 18.Qh4=) 18...Nd5–+ 19.Ne5 Be5 20.Be5 Qe5 21.Rb7 Bc2 22.Bc4 Qe4 23.Be2 Nf6 24.Rb6 Qa4 25.Qc1 Rfb8 26.Rb2 Rb2 27.Qb2 Bg6 28.Rf4 Qe8 29.Rb4 a5 30.Rb5 Be4 31.Qe5 Bc6 32.Qe8 Be8 33.Rb2 Kf8 34.Kf2 Rc8 35.Bf3 Bc6 36.Rc2 Bb7 37.Rc8 Bc8 38.e4 Ng4 39.Kg3 Ne5 40.Be2 f5 41.ef5 Bf5 42.Kf4 Bd3 43.Ke5 Be2 44.Kd6 Bd3 45.Kc5 a4 46.Kd4 Bc2 47.Kd5 Ke7 48.Ke5 h5 49.g3 Kd7 50.Kd5 Bb3 51.Ke5 Kc6 52.Kd4 Kd6 53.Ke4 Kc5 54.d3 Bc4 55.d4 Kd6 56.Kf4 Kd5 57.Ke3 g5 (58.h4 g4–+) 0–1. Luzuriaga,Norberto Horacio (2240) – Pommerel,Wim (2400), corr, 2000.

5.Nd4 Bg6 6.a3 =+.

5.Be2 Nc6 6.a3 Bd6 7.d4 0-0 8.c4 dc4 9.Bc4 a6 10.Nc3 b5 11.Bd3 Ne4?? (better is 11...Bd3 12.Qd3 Qd7=) 12.Ne4+– Be4 (12...a5 13.Qc2 Ne7 14.0-0+–) 13.Be4 Qd7 (13...Ne7 14.Ba8 Qa8 15.0-0+–) 14.Rc1 Nb4 (14...Ne7 15.Ba8 Ra8 16.Ne5+–) 15.Ba8 Na2 (15...Ra8 16.ab4 Bb4 17.Bc3 Ba3+–) 16.Bc6 Qe7 17.Rc2 (17.Ra1 Ba3 18.Ra2 Bb2 19.Rb2 Qa3+–) 17...Bb4 (17...Ba3 18.Ba3 Qa3 19.0-0+–) 18.Ke2 (18.ab4 Nb4 19.Rc1 Nc6 20.Rc6 Ra8+–) 18...Ba5 (18...Bd6 19.Qa1 b4 20.Qa2 ba3 21.Bc3+–) 19.Ba1 (19.Qa1 e5 20.Qa2 e4+–) 19...Qd6 (19...Qa3 20.Qb1 Nb4 21.Rc3+–) 20.Be4 (better is 20.Qb1 Nb4 21.ab4 Bb4+–) 20...f5 21.Bd3 Nb4 (21...Qa3 22.Qb1 Nb4+–) 22.ab4 Bb4 23.Bc3 Bc3 24.Rc3 b4 25.Rc4 a5 26.Qa4 Ra8 27.Ne5 (27.Rhc1 f4+–) 27...g5 28.Rc6 Qd5 29.Rb1 (better is 29.Bc4 Qd8 30.Be6 Kg7 31.Bf5 Qe7+–) 29...Qg2 30.Rb4! Qh2 (30...ab4 31.Qa8) 31.Rc7 Qh5 32.Kd2 Qh2 33.Ke2 f4?? (33...Qh5 34.f3 Qh2 35.Kd1 Qh1 36.Kc2 Qh2 37.Kb3 Qh6+–) 34.Qd7 f3 35.Ke1 Qg1 36.Bf1 Qh2 37.Qg7 1–0. slavisa10 – amaj7, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Be2 Nbd7 6.b5 Bd6 (--> 5.b5 Bd6 6.Be2 Nbd7).

5.Ne5 Bb4 6.c4 0-0 7.Qb3 Bd6 (7...Na6!? 8.cd5 Nd5 9.Ba6 ba6–/+) 8.Qb7= Nbd7 9.Nd7? (9.Nc6 Qe8 10.d4 (10.Na7?? Rb8 11.Qc6 Rb2–+) 10...dc4 11.Nd2= (11.Bc4? Be4 12.Qa6 Nb8 13.Nb8 Qb8–+)) 9...Nd7 10.Bd4 (10.Ba3 Rb8 11.Qa7 Ra8–+) 10...Rb8 11.Qa7 Rb1 (11...Bb1 12.c5 Be5 13.Be5 Ne5 14.d4–+) 12.Rb1 Bb1 13.c5 Be5 14.Be5 Ne5 15.d4 Nd3 16.Bd3 Bd3 17.a4 (17.h3 e5! 18.Kd2 Bc4 19.de5 Qh4–+) 17...Qb8 (better 17...Qg5 18.Rg1 Qg4–+) 18.Qb8 Rb8 19.Kd2 Ba6 (better 19...Bc4!? 20.Kc2 Bb3 21.Kd2 Ba4 22.Ra1–+) 20.Kc3 f6 21.f4? (21.Ra1 Kf7–+) 21...Kf7 (21...Bc4 22.Kc2 Bb3 23.Kd2 Ba4 24.Ra1–+) 22.h4? (22.Ra1 e5!–+) 22...h5 (22...Bc4 23.Kc2 Bb3 24.Kd2 Ba4 25.Ra1–+) 23.Rg1? (better 23.Ra1–+) 23...Bc4 24.Kd2 (24.Kc2 Bb3 25.Kd2 Ba4–+) 24...f5 (24...Rb2 25.Kc3 Rb3 26.Kc2 Re3 27.Rb1–+) 25.Ke1 (25.Kc2 Rb3 26.Rb1 Re3–+) 25...Rb1 (better 25...Rb2 26.a5–+) 26.Kf2 Rg1 (26...Rb2 27.Kg3 Re2 28.Kf3–+) 27.Kg1 Ke7 28.Kf2 Kd7 29.Kf3 Kc6 30.g3 Bb3 0–1. Longhurst,Brent – Jordan,Pan, NZCCA Handicap NZL, 1988.

5.Bf6 Qf6+= 6.c3 a5 7.Qa4 Nd7 8.ba5 0-0-0?? (better is 8...Be4+=) 9.a6+– Kb8 (9...Nb6 10.ab7 Kb7 11.Qa6 Kb8 12.d4+–) 10.ab7 Kb7?? (10...Nb6 11.Qa6 d4 12.cd4 Be4+–) 11.Ba6 Kb8 (11...Ka7 12.Bb5 Kb8 13.Bc6 Nb6 14.Qa6 Bb1 15.Qb7) 12.Qb5 Nb6 13.Qc6 1–0. Janek – Kevin, internet free game, 2016.

5.Nh4 Bb4 6.Nf5= ef5 7.Qf3 g6 8.g4 0-0 9.gf5 Ne4 10.Bg2 Nc6 11.Qh3 Re8 12.0-0 a6 (12...Nd2? 13.fg6 fg6 14.Nd2+–; < 12...Bd2 13.Be4 de4 14.Qh6+–) 13.d3 Nd2 (better is 13...Nf6!?+=) 14.Nd2+– Bd2 15.fg6 fg6 16.c4 d4 17.Bd5 Kh8 18.Bc6 bc6 19.Bd4 Kg8 20.Rfd1 Ba5 21.Qg2 Re6 22.Rab1 Bb6 23.c5 Ba5 24.f4 Qd5 25.Rb7 Ree8 26.a3 Rab8 27.Ra7 (27.Rdb1 Rb7 28.Rb7 Qf5+–) 27...Ra8 (27...Qb3!? 28.Qg4 Qc2 29.Ra6 Bc3 30.Bc3 Qc3+/–) 28.Ra8 Ra8 29.Rb1 Kf7 30.Qh3 h5 31.Qh4 Qd8 32.Qd8 Rd8 33.Rb7 Ke6 34.Ra7 Rd4 35.ed4 Bc3 36.Rc7 Bd4 37.Kg2 Kd5 38.Ra7 Bc5 39.Ra6 (39…Be3 40.Kf3+–) 1–0. f2 – f2, 1994.

5.Nh4 Bg4 6.Be2 Be2 7.Qe2 a6 (7...Bb4 8.Qb5 Nc6 9.Qb7=+) 8.a3 Nbd7 9.0-0 Nb6 (9...Bd6 10.Nf3=) 10.d3 (10.Nf3 c5=) 10...Be7 (10...c5 11.bc5 Bc5 12.Nf3=) 11.Nd2 (11.Nf3 0-0=) 11...0-0 (11...a5 12.b5=) 12.g3 (12.Nhf3!?=) 12...Na4 (12...a5 13.b5=+) 13.Bd4 Nd7 (13...Rc8 14.Rfb1=+) 14.Ndf3 (14.Nhf3 c5 15.bc5 Bc5=+) 14...b6 (14...Bh4 15.gh4 f6 16.Rab1–/+) 15.c4=+ c5 16.bc5 (16.Qc2 cd4 17.Qa4 Bh4 18.Nh4 de3 19.fe3 Ne5=+) 16...bc5–/+ (< 16...Bc5 17.Rfc1=; 16...Nac5?! 17.cd5 ed5 18.Nf5=) 17.Bb2 (17.Qc2!? cd4 18.Qa4–/+) 17...Nb2–+ 18.Qb2 Bf6 19.d4 cd4 (19...dc4 20.Rac1 cd4 21.ed4–+) 20.ed4 dc4 21.Qe2 (21.Rac1 Rc8–+) 21...Nb6 22.Qe3 (22.Ng2 Qd6–+) 22...Nd5 (22...Qd6 23.Ng2–+) 23.Qd2 (23.Qe2 c3–+) 23...c3 24.Qd3 Qa5 (24...Bh4 25.Nh4 Qd6 26.Ng2–+) 25.Ne5 (25.Ng2 Rfc8–+) 25...Bh4 26.gh4 Rfc8 27.Qf3 f6 28.Nd3 c2 29.Nc5 Rc5 30.dc5–/+ Qc5 31.Qe4 f5?? 32.Qf3?? Rb8 33.Rfc1? Rb2 34.a4 Qb4 35.Qe2? Qe4 36.Qa6?? Nf4 37.Qc8 Kf7 38.Qd7 Kg6 39.h5 Kh5 40.f3 Qe3 (41.Kh1 Qf3 42.Kg1 Qg2#) 0–1. yulio – jammboy, ChessWorld.net, 2006.

5.b5 b6

6.c4 dc4 7.Bc4 Be7 (7...a6 8.Nd4 Be4 9.f3=) 8.0-0 (8.Nd4 Be4+=) 8...a6 (8...Bd3 9.Bd3 Qd3 10.Nc3+=) 9.a4 (9.Nd4 Bg6+=) 9...ab5= 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 (11...0-0 12.Nd4 Bg6 13.d3=) 12.d4 (12.d3 Bg4+=) 12...Qa8 13.Nbd2 0-0 14.Nh4 Bg4 15.f3 (15.Qb3 c5=) 15...Nd5 16.Qe2 (16.fg4? Ne3 17.Qb1 Nf1 (17...Bh4?! 18.Rf3 Nc4 19.Nc4–/+; 17...Nc4?! 18.Nc4 Bh4 19.Qd3–/+) 18.Bf1 Bh4–+) 16...Bh5 17.g4 Bg4 18.fg4 Bh4 19.e4 Nf4 20.Qf3 Ng6 21.Bc3 Nf6 22.Bb4 (22.Ra1 Qb7=+) 22...Rd8 23.d5? (better is 23.e5!? Qf3 24.Nf3 Ng4 25.Bd2=+) 23...Ne5–/+ 24.Qf4 Nc4 25.Nc4 ed5 26.Ne5 h6 27.Nf3 Bg5 28.Ng5 hg5 29.Qc7 de4–+ 30.Qb6 Qc8 31.h3 Rd3 32.Kg2?? Ng4! (33.Be1 Ne3 34.Kg1 Qh3 35.Qb8 Kh7–+) 0–1. pumpkin (2105) – michaelmicro (2170), net–chess.com, 2002.

6.Be2 Be7 7.c4 dc4 8.Bc4 0-0 9.0-0 Nbd7 (9...a6!?=) 10.Nd4+= Bg6 (10...Be4 11.d3 Bb7 12.Be6 fe6 13.Ne6=) 11.Nc6+/– Qe8 12.Ne7 Qe7 13.Nc3?? (better is 13.Ba3!? Qe8 14.Bf8 Nf8 15.d4+–) 13...Nc5 (13...Ne5 14.Be2 Rfd8 15.d4=) 14.d4+= Rfd8 15.Qe2 Bh5 16.Qc2 (better is 16.f3 Ncd7 17.Rad1+/–) 16...Rac8?? (16...Bg6 17.Qd2+=) 17.Ne2?? (17.dc5 Qc5 18.Na4 Qe7+–) 17...Nfe4?? (better is 17...Bg6 18.Qc1 Nd3=) 18.f3 (18.Nf4 Qg5+–) 18...Ng5? 19.Nf4 Bg6 20.Qc3 h6?? 21.dc5 Qc5 22.Qg7 1–0. Valpa – Peter_Richard, playchess.de, 2005.

5.b5 g6

6.Nd4 Bg7 7.Nf5 ef5 8.Bf6 Bf6 9.c3 Nd7 10.Be2 Nc5 11.0-0 0-0 12.d4 Ne4 13.Bf3 Nd6? (better 13...a6 14.Qb3 Qd7=) 14.Bd5+– Nb5 15.Bc4 (better 15.Bb7!? Rb8 16.Qf3+–) 15...Nd6+= 16.Bb3 Qe7 17.Nd2 Rfd8 18.Nc4 Ne4 19.Qc2 a5 20.f3 (20.a4 c6+=) 20...Ng5 (20...Nd6 21.Qd3=) 21.Qd3 (21.a4 c6+=) 21...a4 (21...b5 22.Nd2=+) 22.Bc2 b5 23.Nd2 b4 24.c4 (better 24.cb4!? f4 25.Rae1=) 24...c5 25.h4? (better 25.Rae1 cd4 26.e4 fe4 27.Ne4 Ne4 28.Re4–/+) 25...Ne6–+ 26.Rae1 (26.d5 Nf4!! (26...Ba1?! 27.Ra1 Qh4 28.Qf1–+) 27.ef4 Bd4 28.Rf2 Ba1–+) 26...cd4 27.e4 Bh4 (better 27...Nc5 28.ef5 Qa7 29.fg6 Nd3 30.gh7 Kh7 31.Bd3 Kh8 32.h5–+) 28.ef5 Be1 29.Re1 gf5 (29...Qh4!? 30.Qf1 d3 31.Bd1 gf5 32.f4–+) 30.Qf5 Qa7?? (better 30...d3 31.Bd3 Qc5 32.Qc5 Nc5–+) 31.Bd3 Qc5 (better 31...Nf8 32.Ne4 Ng6 33.Nf6 Kh8–/+) 32.Ne4?? (better 32.Qh7 Kf8 33.Re6 fe6 34.Qh8 Kf7 35.Qh7 Kf8 36.Qh8 Kf7 37.Qh7 Kf8=) 32...Qf5–+ 33.Nc5 Qc5 34.g3 b3 (better 34...Qg5 35.Kf1 Qg3 36.Be4–+) 35.f4 b2 (35...ba2 36.Be4–+) 36.Re5 Qc4! 37.Bc4 b1Q 38.Kg2 d3 39.Be6 fe6 40.Rg5 Kh8 41.Kh3 d2 (41...Qh1 42.Kg4 Rd5 43.Rd5 Rg8 44.Rg5 h5) 42.Re5 (42.Kg2 d1Q 43.Rg8 Rg8 44.a3 Qf1 45.Kh2 Qc2) 42...d1Q (42...Qh1 43.Kg4 Rg8 44.Rg5 d1Q) 43.Re6 (43.Re2 Qh1 44.Rh2 Qf5 45.g4 Rd3 46.Kh4 Qh2) 43...Qh5 44.Kg2 Qd5 (44...Qd5 45.Kf2 Qbh1 46.Re8 Re8 47.a3 Qdg2; 44...Qbh1 45.Kf2 Q5f3) 0–1. Atotheking (1705) – Formatt (1665), lichess.org, 2020.

6.Be2 Bg7 7.0-0 0-0 8.d3 Bg4 9.h3 Bf3 10.Bf3 c6 11.a4 Qc7 12.Nd2 Ng4 13.Bg4 Bb2 14.Rb1 Bg7 (14...Bc3!?+=) 15.c4= dc4 16.Nc4 cb5 17.ab5 Nd7 18.Qe2 Ne5 19.Rfc1 Ng4 20.Qg4 Qd7 21.d4 Rac8 22.Qe2 Qd5 23.Na5 Qd7 24.Nb3 Rc1 25.Rc1 Rc8 26.Nc5 Qd6 (26...Qd5 27.f4=) 27.Ra1 Qb8 28.Ra4 b6 29.Na6?? (better is 29.Nd3+=) 29...Rc1–+ 30.Qf1 Rf1 31.Kf1 Qc8 32.Nb4 (32.Ra1 e5–+) 32...Qc1 (32...Qc4 33.Kg1–+) 33.Ke2 Qc4 34.Ke1 (34.Kf3 Qb5 35.Ra7 Qb4–+) 34...Qb5 (better is 34...Bf8 35.f4 Bb4 36.Rb4 Qb4 37.Kf2 Qb2 38.Kf3 Qb5 39.Kf2–+) 35.Ra7 Qb4 (35...Qb4 36.Ke2 Qc4 37.Kf3 b5–+) 0–1. Kuchkin,Maksim – Moroz,Yuri, UKR–ch U14 sf, 2004.

5.Bb5 c6+=

6.Ba4 Bb4–/+ 7.Bc3 (7.0-0 0-0 8.Nd4 Na6–/+) 7...Be7 (7...Bd6 8.Nd4–+) 8.0-0 0-0 9.h3 (9.Nd4 Bg6–+) 9...b5 10.Bb3 c5 11.a3 a5 12.d3 (12.g4 Bg6 13.Ne5 Qb6–+) 12...c4 13.dc4 dc4 14.Qd8 (14.Ba2 Qd1 15.Rd1 Nc6–+) 14...Rd8 (14...Bd8?! 15.Ba2 Bc2 16.Rc1–+) 15.Ba2 Bc2 16.Nbd2 (16.Rc1 Ba4–+) 16...Bd3 (16...Ba3?! 17.Bb1 Bb1 18.Rfb1–+) 17.Rfd1 Nd5 (17...Ba3?! 18.Bf6 gf6 19.Nc4–/+) 18.Bd4 (18.Bb2 Nd7 19.Bb1 c3 20.Bc3 Nc3 21.Bd3 Nf6–+) 18...Nc6 (18...Ba3?! 19.Bc4 bc4 20.Ra3–+) 19.Ne5 (19.a4 Nd4 20.Nd4 Nc3–+) 19...Nd4 20.Nd3 (20.ed4 Nc3 21.Re1 Ne2 22.Kf1 Nd4 23.Nd3–+) 20...Ne2 21.Kf1 cd3 (21...cd3 22.Bd5 Rd5–+) 0–1. Maly,Guenther (1735) – Liewer,Markus (2375), remoteschach.de, 2011.

6.Bd3 Bd3 7.cd3 Bb4 –/+.

6.Be2 Bb4 7.0-0 0-0 8.Ne5 (8.Nh4 Be4–/+) 8...Nbd7 9.Nd7 Qd7 10.Bf6 gf6 11.Bg4 Bg6 12.Nc3 Qd6 13.Rb1 Rab8 14.f4 Bc3 15.dc3 Qa3 16.f5 ef5 (< 16...Qc3 17.Rb3 Qe5 18.fg6 hg6 19.Be2+/–) 17.Bf5 Qc3 18.Bg6? (better is 18.Qd4!? Qd4 19.ed4–/+) 18...fg6 (18...Qe3 19.Kh1 fg6 20.Rb3–+) 19.Rb3 Qe5 20.Qg4 Rf7 21.a4 a5 22.Rfb1 Re7 23.Qf3 f5 24.Rb6 Qc3 25.Qe2 d4 26.R6b3 Qc5 27.Rc1 Rbe8 28.Kf2 de3 29.Re3 Re3 30.Qe3 Qe3 (31.Kf1 Qc1 32.Kf2 Qe3 33.Kf1 Qe1) 0–1. Dazzer – Germanicus, ChessWorld.net, 2005.

5.c3 Bd6

6.Bb5 Nbd7 =+.

6.d4 0-0 7.Bd3 (7.Be2 Re8=+) 7...Re8 (7...Be4 8.0-0=+) 8.0-0 Nbd7 9.Bf5 ef5 10.Qd3 f4 (10...Ne4 11.Nbd2=+) 11.ef4 (11.Bc1 a5=+) 11...Bf4 12.Nbd2 (12.Qf5 Bd6=+) 12...c6 (12...Bd2 13.Nd2 a5 14.b5=+) 13.Rfe1 Qc7 14.c4 (14.Qf5 Re1 15.Re1 a5=+) 14...Bd2 (14...dc4 15.Nc4 Nd5 16.a3=+) 15.Nd2 dc4 16.Nc4 Nd5 (16...Rad8 17.Re8 Re8 18.Ne5=+) 17.a3 N7b6 18.Re5 Nc4 19.Qc4 Re7 (19...Qd7 20.Rae1=) 20.Rc1 Qd7 21.b5 Rc8?? (better is 21...Re5 22.bc6 Re1 23.Re1 bc6=) 22.Rd5!+– Qd5 (22...cd5 23.Qc8) 23.Qd5 Rce8 (23...Re1 24.Re1 cd5 25.b6 ab6 26.Re5+–) 24.Qe5 (24.Qc4 Re1 25.Qf1 Rf1 26.Kf1 cb5+–) 24...f6 25.Qe7 Re7 26.bc6 bc6 27.Kf1 Rb7 28.Bc3 Rb3 (28...Kf7 29.Bb4 Rb6 30.d5 cd5 31.Rc7 Kg6 32.Ra7+–) 29.Bb4 Rd3 (29...a5 30.Ba5 Ra3 31.Bb6+–) 30.Bc3 (30...Kf7 31.Ke2 Rc3 32.Rc3+–) 1–0. Ventimiglia,Charles – Carless,David, IECC, 1998.

6.d4 Nbd7 7.Be2 =+.

6.Be2 =+.

5.d4? Bb4

6.c3 Bd6 –/+.

6.c3 Be7 7.Bd3 Bd3 8.Qd3 Nc6 9.Nbd2 0-0 10.0-0 Rb8 11.Ne5 Ne5 12.de5 Ng4 13.Nf3 Qd7 14.h3 Nh6 15.Bc1 Nf5 (15...f5 16.ef6 Bf6 17.e4–/+) 16.e4 Nh6 (16...Nh4!?–/+) 17.ed5 (17.Bh6 gh6 18.c4 Rfd8+=) 17...Qd5 18.Qd5 ed5 19.Nd4 (19.Rd1!? c6 20.Bh6 gh6 21.a3=) 19...c5–/+ 20.Bh6 (20.Nf3 Nf5–/+) 20...cd4 (20...gh6?! 21.Nf5 Rfe8 22.Rad1=) 21.Bd2 dc3 22.Bc3 Bc5 23.Rab1 (23.Rfd1 Rfd8–/+) 23...d4 24.Bd2 Rfd8 25.Rb5 Ba3 (25...b6 26.Rb3–+) 26.Bg5 (better is 26.Ra5 Be7 27.Ra7–/+) 26...d3?? (better is 26...Rdc8–/+) 27.Rd1 Rd4 28.e6 fe6 29.Be3 Ra4 30.Re5? Bd6 31.Re6 Bb4 32.Bd2? Bd2 33.Rd2 Rd4 34.Kh2 Rc8 35.f4 Rcd8 36.f5 Kf7 37.g4 Kf8 38.g5 R8d5 39.f6 Rg5 40.fg7 Rg7 41.Rf2 Rf7 42.Rd2 Rfd7 43.Re3 Kf7 44.Kg2? Kf6 45.Rf3 Ke5 46.Kf2 Rd8 47.Re3 Kf5 48.Rf3 Kg5 49.Rg3 Kf6 50.Rf3 Ke6 51.Re3 Kd5 52.Kf3?? Kc4–+ 53.Rd1 Kc3 54.Ree1 d2 55.Re3 Kb2 56.Ke2 Ka2 57.Rc3 Kb2 58.Rc7 Re8 59.Kf2 Rf8 60.Ke2 Re4 61.Kd3 Rb4 62.Rd2 Ka3 63.Rh7 Rd8 64.Ke2 (White gets strong initiative) 64...Rd2 65.Kd2 Kb3 66.h4 Kc4 67.h5=+ Kd4 68.h6 Rb2 69.Ke1 Kd5?? 70.Rg7?? Ke4 71.h7 Rb1 72.Kf2 Rb2?? 73.Kg3+– Rb3 74.Kg4 Rh3 75.Re7. Nautiluschess – rusalka, ICS blitz, 2001.

6.Bc3 Bd6 7.Bd3 Ne4 8.0-0 0-0 9.h3 Nd7 10.Bd2 Bg6 (10...c5 11.Nc3–+) 11.Qe2 f5 (11...Bh5 12.Ba5–+) 12.Nc3 (12.c4 Bh5 13.Ba5 Qf6–/+) 12...c5 (12...Bh5 13.Rfb1 Bf3 14.gf3 Qg5 15.Kf1 Nd2 16.Qd2–+) 13.Be4 (13.Nb5 Bh5–+) 13...fe4 14.Nh2 c4 (14...a6 15.a4–+) 15.f3 (15.Rfb1 Qc7 16.Nf1 a6–+) 15...Qc7 (15...ef3 16.Rf3 Bc2 17.Rf8 Nf8 18.Nf3–+) 16.Ng4 (16.f4–+) 16...Nf6?? (better is 16...ef3 17.Rf3 Bc2–+) 17.Nf6=+ gf6 (17...Rf6 18.fe4 Rf1 19.Rf1=+) 18.Nb5 (better is 18.fe4!? de4 19.Nb5 Bh2 20.Kh1=) 18...Qc6–/+ (Black fights for the Initiative) 19.Nd6 Qd6 20.a3 a5 21.fe4 Be4 22.c3 f5 23.Qh5 Rf7 24.Rf4 Rg7 25.g4 Kh8 26.Be1 Rag8 27.Bh4 e5 28.Rf2? Rg6 29.Kf1 Bd3 30.Kg1 f4 31.ef4?? ef4–/+ 32.Re1? Be4 33.Ree2?? f3–+ 34.Rb2 (34.Re4 de4 35.Kf1 Rf8–+). Bull_Dog_Baz – willow27, ChessWorld.net, 2007.

6.Nc3?? Ne4–+ 7.Bd3 Nc3 8.Qd2 Na2! 9.c3 (9.Ra2 Bd2 Discovered attack) 9...Bc3! 10.Bc3 Nc3 11.Bf5 ef5 (11...Ne4 12.Be4 de4 13.Ne5–+) 12.Qc3 0-0 13.0-0 c6 14.Rfb1 b5 15.Qc5 (15.Ra5 Qf6–+) 15...a5 16.Ne5 Qc8 17.Rc1 Ra6 18.h3 f6 19.Nd3 Nd7 (19...Re8!? 20.Qc3 Qc7 21.Qc2–+) 20.Qd6 Qb7 Black plans b4 21.Qe6 Kh8 22.Qf5 b4 (better is 22...Rfa8!?–+) 23.Nb4+= ab4 (23...Rb6!? 24.Na2 Ra8=) 24.Ra6+= Qa6 25.Qd7 Rc8 26.Rb1 h6 27.Rb4 Rg8 28.Rb7 Qe2 29.g3 Qd3 ½–½. Yannick – Josef1901, playchess.de, 2004.

6.Nbd2 Nbd7 7.Bb5 (7.c4 0-0–/+) 7...c6 8.Ba4 (8.Be2 Ne4–/+) 8...Qb6 9.c3 Ba5 (better is 9...Be7 10.Qc1 Qa6–+) 10.0-0?? (better is 10.Nb3–+) 10...Qb2 11.Ne5 (11.Rc1 Bc3 12.Bc2 Bg4–+) 11...Qc3 (better is 11...Bc3!? 12.Nd7 Nd7 13.Nf3 Qa1 14.Qa1 Ba1 15.Ra1–+) 12.Nb3 (12.Ndf3 Ne5 13.Ne5 0-0–+) 12...b5 (better is 12...Bc7!? 13.Nd7 Nd7 14.Nd2–+) 13.Na5 (13.Rc1 Qb4 (< 13...ba4 14.Rc3 Bc3 15.Nd7 Nd7 16.Nc1–+) 14.Nc6 Qa4 (14...ba4?! 15.Nb4 Bb4 16.Nc5=+) 15.Nba5 Qd1 16.Rfd1 Nb6–+) 13...Qa5 (< 13...ba4 14.Qa4 Nb6 15.Qc6 Qc6 16.Nac6–+) 14.Bb3 (14.Bc2 Ne5 15.de5 Ne4–+) 14...Ne5 15.de5 Nd7 16.Qd4 (16.f4 0-0–+) 16…c5 (17.Qf4 c4–+) 0–1. gtate (1930) – wstanevans (1960), net–chess.com, 2005.

5.Nd4 Bb4

6.Nf5= ef5 7.Qf3 Qd7 8.Bf6+= gf6 9.Bd3 Nc6 (9...f4 10.a3 Bc5 11.Nc3+=) 10.Bf5+/– Qd6 11.c3 Qe5 12.Bh3 Bd6 13.d4 Qg5 14.0-0 Ne7 15.c4 f5? (better is 15...c6+/–) 16.c5+– (16.cd5?! h5+–) 16...Bh2 17.Kh2 0-0-0 18.Nc3 Kb8 (18...Rhg8 19.Rab1+–) 19.Rab1 c6 20.Rb4 Rhg8 21.Rfb1 Rd7 22.Qe2 (22.Qe2 Rc8 23.a4+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Strohhaeusel, 2009.

6.Nf5= ef5 7.Qf3 Nbd7!? =.

6.Nf5 ef5 7.Qf3 g6 8.g4 (better is 8.a3 Bc5 9.Be2=) 8...Nbd7?? (better is 8...Rf8 9.gf5 Nbd7=) 9.g5+– (< 9.gf5 Bd6=+) 9...0-0 (9...Qe7 10.gf6 Qe4 11.Qe4 fe4 12.Bg2+–) 10.gf6 Nf6 11.Rg1 Ne4 12.Qf5 c6 13.Bd3 Nc5 (13...Re8 14.Be4 de4 15.Bf6+–) 14.Be2 Ne4 15.Bf3 (15.Qe5 f6 16.Qe6 Rf7+–) 15...Nc5 (15...Re8 16.Be4 de4 17.Bf6+–) 16.Qf4 Ba5 (16...Na6+–) 17.Qd4 f6 18.Qc5 Bb6 19.Qb4 Kg7 20.h4 Re8 (20...c5 21.Qb3 c4 22.Qb5+–) 21.h5 Ba5 (21...Rh8 22.Qg4 Qc8 23.Qg5+–) 22.Qg4 (22...Qc8 23.Qf4+–) 1–0. Netsurferdude – shirehorse, ChessWorld.net, 2005.

5.h3 Bb4

6.a3 Bd6 7.a4 c5 8.a5 Nc6 9.Bb5 0-0 10.Bc6 bc6 11.d3 h6 12.Nbd2 Qc7 13.Bf6 gf6 14.Nh4 Bg6 15.Qg4 Kh7 16.Qd1 (16.Ra4 Rab8–/+) 16...f5 17.f4 e5 Black prepares the advance d4 18.g3 (18.g4 Qe7 19.Nf5 Bf5 20.gf5 ef4–/+) 18...d4 (18...ef4 19.gf4 Bf4 20.ef4 Qe7 21.Qe2 Qh4 22.Qf2 Rae8 23.Kf1–+) 19.ed4? (better 19.e4!? Qd7 20.Nc4 ef4 21.ef5 Bf5 22.Nd6 Qd6 23.Nf5 Qe6 24.Kd2 Qf5 25.Qf3–/+) 19...cd4 (19...ed4?! 20.0-0=+) 20.Ng2 (20.0-0 ef4 21.gf4 Bf4–+) 20...Rae8 (better 20...ef4!? 21.g4 Rfe8 22.Kf2 fg4 23.hg4–+) 21.0-0–/+ e4 (21...f6 22.Ra4–/+) 22.Nc4? (22.de4 f6 23.ef5 Bf5=+) 22...f6 (22...Bc5!? 23.Rb1–+) 23.Nh4 (23.de4 Re4 24.Nd6 Qd6–/+) 23...e3–/+ 24.Re1 Rg8 25.Qf3 (25.Nd6 Qd6 26.Qe2 Bf7–+) 25...Bf7 26.Nd6 Qd6 27.Nf5? (better 27.Kh2–+) 27...Qe6 (better 27...Qd7 28.Kh2 Qf5–+) 28.Nd4?? (28.Qe4 Qd7 29.Ne7 Kg7 30.Qd4 Qe7 31.Re2–+) 28...Qh3 29.Ne2 (29.Re3 Re3 30.Qe3 Rg3 31.Qg3 Qg3 32.Kf1 Qf4 33.Ke1 Qd4 34.Rb1 Qg1 35.Kd2 Qb1 36.a6 Qb4 37.Kd1 Bh5 38.Kc1 f5 39.c3 Qc3 40.Kb1 Qd3 41.Kb2 Qd2 42.Kb3 Bf7 43.Ka4 Qa2 44.Kb4 Qc4 45.Ka3 Qb3) 29...Bd5 30.Qf1 (30.Rab1 Bf3 31.Rb7 Rg7 32.Rg7 Kg7 33.g4 Qg2) 30...Rg3 (30...Qh1) 31.Ng3 Qg3 (31...Qg3 32.Qg2 Qg2) 0–1. alessandrocarvalhaes (1850) – Toniraj (1945), lichess.org, 2017.

6.g4 (6.Nh4 Bg6=+) 6...Bg6–/+ 7.a3 (7.g5 Nh5–/+) 7...Be7 (7...Bd6 8.g5 Nh5 9.Rg1–/+) 8.Nc3 (8.h4 Ng4 9.h5 Be4–/+) 8...Nbd7 (8...Nc6 9.Nh4–/+) 9.g5 (9.Nh4 c6–/+) 9...Nh5 (9...Ne4 10.Ne4 de4 11.Ne5 Ne5 12.Be5–/+) 10.h4 (10.Be2 Bd6–/+) 10...0-0 11.Bg2 (11.Be2 c5–/+) 11...f6 (11...c6 12.Ne2–+) 12.0-0 (12.Nd4 Nc5–/+) 12...fg5 (12...c5 13.d3–+) 13.hg5 Bg5 14.e4?? (better is 14.Bh3 Qe7 15.Nd4–+) 14...de4 (14...Nf4 15.Qe1 Ng2 16.Kg2–+) 15.Ng5 (15.Ne1 Nc5 16.Ne4 Ne4 (< 16...Be4 17.Qh5 Qd2 18.Rd1–+) 17.Be4 Be4 18.Qh5 Bf6–+ (18...Qd2?! 19.Rd1 Bg6 20.Qg4–+)) 15...Qg5 16.Nb5 (16.Ne2–+) 16...Nf4 (17.Qg4 Qg4 18.Bg7 Qg2#) 0–1. dale4 – we1, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.b5 a6

6.a4 Bc5 7.Be2= 0-0 8.0-0 a5 (8...Bd6 9.Nh4=) 9.Nh4+= Bg6 10.Ng6 fg6 11.c4 c6 12.d4 Be7 13.Nd2 cb5 14.ab5 b6 15.cd5 ed5 16.Qb3 Kh8 17.Nf3 Ne4 18.Bd3 Rf3 (18...Ra7!?+=) 19.Be4+/- (19.gf3?! Nd2 20.Qa4 Qd7=) 19...de4 20.gf3 ef3 21.Qf7 Qd7 (21...Qf8!? 22.Qf8 Bf8+-) 22.Qf3 Bf6?? (22...Ra7 23.Qf7 Qg4 24.Kh1 Nd7+-) 23.Qa8 (23.Qa8 Qg4 24.Kh1+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.a4 c6 7.c4 Bd6 8.d4 ab5 9.c5 Be7 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bb1 12.Qb1 Qa5 13.Nd2? (better 13.Ke2 cb5 14.Nd2-/+) 13...Ne4-+ 14.Qc1 Nd2 15.Bc3 Nb3 16.Qb2 Qa4 17.Be2 Na5 (17...b6 18.Bd1 bc5 19.Qb3 Qb3 20.Bb3 cb5 21.dc5-+) 18.bc6 (better 18.Bd1!? Qb5 19.Qb5 cb5 20.Ba5=+) 18...Nbc6-+ 19.0-0 Nc4 20.Qb7 0-0 21.Ra1 Qc2 22.Qc6 Qc3 23.Ra8? (23.Qa4-+) 23...Ne3! 24.Rf8 (24.fe3 Qd2 Double attack (24...Qe1 Deflection; 24...Qd2 Decoy)) 24...Bf8 25.fe3 Qe3 (25...Qe1!? 26.Bf1 Qe3 27.Kh1 Qd4 28.Qa6 Bc5 29.Qa8 Bf8 30.g3-+) 26.Kf1 Qc1 (worse 26...Qd4 27.Qa8 Qc5 28.Qb8-+) 27.Kf2 Qf4 28.Ke1 Qd4 0-1. Mely (2250) - the_tiger (2845), ChessWorld.net, 2016.

6.c4 Bc5 7.a4 (7.Qa4 dc4 8.Bc4 c6=) 7...ab5 8.cb5 Nbd7 9.Nc3 0-0 10.Be2 Ne4 (10...Bd6 11.0-0=) 11.0-0 Nef6 (11...Bb4 12.Ne4 de4 13.Nd4=) 12.Nh4+= Bb4 (12...Be4!?+=) 13.Nf5+– ef5 14.Bd3 (14.Qb3 Bc3 15.Qc3+–) 14...Ne4? (14...g6 15.Be2 Qe7 16.Qb3+=) 15.Qc2 (15.Nd5 Bd6 16.Be4 fe4+–) 15...Qh4 (15...Nb6 A) worse 16.Ne4 de4 (worse 16...fe4 17.Be2=) 17.Qb3 Qd3 (worse 17...ed3 18.Qb4 Qd5 19.Rfc1+–; 17...Bd2?! 18.Be2 Qg5 19.Rfd1=+) 18.Qb4 Nd5=+; B) 16.f3 Nc3 17.Bc3 Bc3 18.dc3=) 16.Ba3 (better 16.Nd5!? Bd6 17.g3+–) 16...Ba3 17.Ra3 Ndf6 18.Ne2 (18.f3 Nd6+=) 18...Ng4 f2 becomes the focus of attention 19.h3 (19.Qc7?? A) 19...Nd2?! 20.Qg3 Qg3 21.Ng3 (21.fg3? Nf1 22.Kf1 Rfe8–+) 21...Nf1 22.Bf1–/+; B) 19...Rac8 20.Qf4 g5 21.Qg4 fg4–+ (21...Qg4?! 22.f3 Qh5 23.fe4 fe4 24.Ng3–+)) 19...Ngf2 20.Be4 (20.Qc7!? Rfc8 21.Qe5+=) 20...Ne4= (20...Qe4? 21.Qb3 Nh3 22.gh3+–) 21.Rf5?? (better 21.Rd3=) 21...Qe1–+ 22.Kh2 Qe2 23.Rd5 Nf6 24.Rf5 (24.Rd4 Rfc8–+) 24...Rad8 25.d4?? (25.Ra2–+) 25...c5 (better 25...Qc2 26.Rc5 Qg6–+) 26.Qc5 (better 26.Qe2 cd4 27.ed4+–) 26...Rc8–+ 27.Qb6? (better 27.Qe7–+) 27...Rc2 (better 27...Qb2 28.Rd3 Qb1 29.Rf6 Qd3–+ (29...gf6?! 30.Rd2–+)) 28.Qb7=+ Rfc8 (28...Rc1 29.a5–/+) 29.Qf3 Qf3 (29...Qe1 30.a5=) 30.Rf3+= R2c3? (30...Rb2!? 31.Kg3 Ra8=) 31.Rc3+– Rc3 32.e4 Rf3? (better 32...Rc4!? 33.b6 Rb4+–) 33.gf3+– Nd7 34.a5 Kf8 35.f4 White prepares the advance e5 35...Ke7 36.e5 (36.Kg2 Kd6+–) 36...Kd8? (better 36...Ke6+–) 37.d5 (37.Kg3 g6+–) 37...Kc7 38.Kg3 Nc5 39.Kf3 (39.d6!? Kb8+–) 39...Nb3 40.d6 Kd7 41.b6?? (better 41.a6 Nd4 42.Ke4 Nb5 43.Kd5+–) 41...Na5–/+ 42.Ke4 Nb7 (42...Kc6!?–/+) 43.Kd5= f6 (better 43...g6=) 44.e6+– Ke8 45.d7 (45.Kc6 Nd8 46.Kb5+–) 45...Kd8?? (better 45...Ke7 46.Kc6 Nd8 47.Kc7 Ne6 48.Kc8 Nd8–+) 46.f5 Ke7 (46...g6+–) 47.Kc6 Kd8 (47...Nd8 48.Kc7 g6 49.b7 Nb7 50.Kb7 gf5 51.Kc7 Ke6 52.d8Q+–) 48.h4 (48.Kb7 g6 49.Kc6 Ke7 50.b7 Kf8 51.d8Q Kg7 52.b8Q Kh6 53.Qf4 Kg7 54.Qe7 Kg8 55.Qb8) 48...h5 (48...Na5 49.Kb5 Nb7+–) 49.Kb7 Ke7 (49...g6 50.Kc6 Ke7 51.b7 Kf8 52.d8Q Kg7 53.b8Q gf5 54.Qg8 Kh6 55.Qf4) 50.Kc7 Kf8 (50...g5 51.d8Q) 51.d8Q 1–0. Abdullaevich (1885) – iggymistrz (1750), lichess.org, 2020.

6.Nd4 Bg4 7.f3 Bh5 8.Be2 (8.ba6 Na6 9.Bb5 Nd7 10.0-0 e5 11.Nb3 c6 12.Be2 Bd6 13.f4 Be2=+) 8...ab5 (8...e5 9.Nb3 Bd6 10.f4 Be2 11.Qe2 Nbd7 12.fe5 Ne5 13.ba6 ba6=+) 9.0-0 (9.Nb5 A) 9...c6 10.Nd4 (10.g4 Bg6 11.h4 h5 12.g5 Nfd7 13.Nd4 Qc7–/+) 10...Bd6 (10...e5=+ 11.Nf5 Bg6 12.Nh4 Nbd7 13.Ng6 hg6=+) 11.Nc3 Qc7 12.g4 Bg6 13.f4 e5=+; B) 9...Nbd7 10.N1c3 c6 11.Nd4 e5 12.Nb3 Bd6 13.0-0 0-0=+; 9.g4 Bg6 10.h4 h5 11.g5 Nfd7 12.Nb5 c6 13.Nd4 Qc7–/+) 9...c6 (9...b4 10.a3 Nbd7 11.f4 Be2 12.Qe2 c5 13.Nb5 Qb6–/+) 10.Qe1 (10.g4 Bg6–/+ 11.f4 Ne4 12.d3 Nd6 13.Nd2 h5–/+) 10...Bd6 11.f4 (11.Qh4 0-0 12.Bd3 b6 13.g4 Bg6–/+) 11...Be2 12.Ne2 (12.Qe2 0-0 13.d3 b4–/+) 12...Nbd7 (12...0-0 13.Be5 Qe7–/+) 13.d3 0-0 14.Qh4 e5 (14...Qe7 15.Nd2–+) 15.Ng3 Ne8 16.Qd8 Rd8 17.fe5 Be5 18.Be5 Ne5 19.a4 Ra8 20.a5 Nd6 21.Nd2 f5 22.h3 g5 23.Nb3 Ng6 24.Nh5 f4 25.ef4 gf4 26.Nd4 Nf5 27.Nf5 Rf5–/+ 28.g4 Rf7 29.Rfe1 Rff8 30.Re6 Kf7 31.Rf6 Ke7 32.Re1 Kd7 33.Rfe6 Rf7 34.Nf6 Kc7 35.Ne8 Kb8 36.Nd6 Rc7 37.Re8=+ Ka7 38.Kf2 Re8 39.Re8 b6 40.ab6 Kb6=+ 41.Kf3 c5 42.Nf5 c4 43.h4 cd3 44.cd3 b4 45.h5 b3 46.hg6 hg6 47.Nd6? Kc5–+ 48.Rb8 Kd6 49.Rb3 Ke5 50.Rb8–/+ Kd4 51.Rd8 g5 52.Rg8 Kd3 53.Rg5 Rd7 54.Rf5 ½–½. Trokenheim,Marek (1800) – Fioravanti,Diego, FICGS, 2008.

6.a4 ab5

7.ab5 c6?? 8.Ra8+– 1–0. DEFFM – SYEDASHRAFI, freechess.org, 2019.

7.ab5 Nbd7 8.c4 (8.Ra8 Qa8 9.Nd4 Qa2=) 8...dc4 (8...Ra1 9.Ba1 Nb6 10.cd5 Nbd5 11.Nd4=+) 9.Bc4 (9.Ra8 Qa8 10.Bc4 Nb6=) 9...Nb6 (9...Ra1 10.Ba1 Nb6 11.Bf6 Qf6 12.d3=+) 10.Be2 (10.Ra8 Qa8 11.d3 Nc4 12.dc4 Be7=) 10...h6 (10...Ra1 11.Ba1 Bd6 12.Bf6 Qf6 13.d4–/+) 11.0-0 (11.Ra8 Qa8 12.Bf6 gf6=) 11...Be7 (11...Ra1 12.Ba1 Bd6 13.Bd4=) 12.Nc3 (12.Ra8 Qa8 13.Be5 Qd8=) 12...0-0 (12...Ra1 13.Ba1 Bd3 14.Nd4 Be2 15.Qe2=) 13.d4 (13.Ra8 Qa8 14.Nd4 Bg6=) 13...Bb4 (13...Qd6 14.Bd3=) 14.Na4 (14.Ra8 Qa8 15.Qb3 Nfd5=) 14...Ba5 (14...Na4 15.Ra4 Qd6 16.Qb3 Ra4 17.Qa4=) 15.Nc5 (15.Nb6 Bb6 16.Ra8 Qa8+=) 15...Qd5= 16.Ne5 (16.Na6 ba6 17.Ra5 ab5 18.Rb5 Qd6=) 16...Ne4 17.Ne4 (17.Bf3 Bb4=) 17...Be4 (< 17...Qe4 18.Bf3 Qh4 19.Bb7+–) 18.f3 Bh7 (18...Bf5!?=) 19.e4+= Qd8 20.Qb3 Nd7 (20...Qg5 21.Rfc1 Rfc8 22.Rc5+=) 21.Nc4+/– Bb6 22.Ra8 Qa8 23.Ra1 Qc8 24.Kf1 c5 25.Nb6 Nb6 26.dc5 Qc5 27.Ba3 Qe5+= 28.Rd1 Rc8 29.Bd6 Qf6 30.Qe3 Nd7 31.Qa7 Be4=+ 32.b6 Bd5–/+ 33.Bc7 Qc3 34.Qa4 Rc7 35.bc7=+ Qc7 36.g3 Nf6 37.Kg2 Qc3 38.h3 g6 39.Qd4 Qd4=+ 40.Rd4 Kf8 41.Bc4 Bc6 42.Kf2 Ke7 43.Rd1 Nd5 44.Bd5= Bd5 45.Ke3 b5 46.f4 b4 47.Kd2 b3 48.Kc3 h5 49.h4 Kf6 50.Re1 Kf5 51.Re3 Kg4 52.Kb2 Bf3 53.Rb3 Kg3 54.Rc3 Kh4?? 55.Rf3+= Kg4 56.Rf1 h4 57.Kc3 h3 58.Kd4 h2+= 59.Ke5 Kg3 60.Kf6 Kg2= 61.Ra1 h1Q 62.Rh1 Kh1 63.Kf7 e5?? 64.fe5+– g5 65.e6 g4 66.e7 g3 67.e8Q g2 68.Qe4 Kh2 69.Qh4 Kg1 70.Kg6 Kf1 71.Qh3 Kf2 72.Qh2 Kf1 73.Qf4 Ke2 74.Qg3 Kf1 75.Qf3 1–0. Rongen – van Kessel, Dieren, 1994.

7.ab5 Ra1

8.Ba1 Bb4 9.c4 c6 10.h3 Qa5 11.Nc3 Nbd7 (11...0-0 12.Bb2+=) 12.Be2 (12.Nd4 dc4 13.Nf5 ef5 14.bc6 bc6 15.Bc4 Ne5=) 12...0-0 13.0-0 (13.Nd4 dc4 14.Nf5 ef5 15.Bc4 Nb6+=) 13...Ne4 (13...e5 14.Qb3 Nc5 15.Qd1=) 14.Ne4 de4 15.Nd4 Qd8 (15...cb5 16.cb5 Bg6 17.Nb3=) 16.Nb3 (better is 16.bc6 bc6 17.Nc6+/–) 16...e5 17.Bg4 Bg4 18.hg4 (18.Qg4 f5 19.Qe2 Qe7=) 18...cb5 19.Nc5?? (better is 19.cb5 Qb6 20.Qc2+=) 19...b6 (better is 19...Nc5 20.cb5 Nd3–+) 20.Nd7–/+ (20.Nd7 Qd7 21.Qb1–/+). Hal1958 – Jeff_Foster, playchess.de, 2002.

8.Ba1 c5 9.c4 Qa5 10.Bc3 (10.Bf6!? gf6 11.cd5 ed5 12.Nc3+=) 10...Qa2 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Qa3 (better 12...Qb2!? 13.Qa4 dc4=) 13.cd5+– e5 14.Nh4 Bd7 15.g3 Be7 16.Bd3 c4 (16...Qb4 17.Qa1 c4 18.Qa7 cd3 19.Qb8 Bd8 20.Qb7+–) 17.Bc4+– f5 18.Be2 Bh4 19.gh4 Qe7 (19...Rg8 20.Qa4 Qd6 21.Qa7+–) 20.Qa1 Qh4 (20...Bc8+–) 21.Qa7 Ke7?? (21...Qd8+–) 22.Qc5 (22.Qb7?! Qf6+–) 22...Kf6 (22...Kd8 23.d6 Be6 24.Qc7 Ke8 25.Qb8 Qd8 26.Qb7 Qd6+–) 23.Qd6 Be6 24.de6 fe6 25.Nd5 Kf7 26.Bh5 Kg7 27.Rg1 Kh6 (27...Qg4 28.Rg4 fg4 29.Qe5 Kh6 30.Qf6 Kh5 31.Nf4) 28.Qe6 Kh5 29.Nf6 Kh6 (29...Qf6 30.Qf6 h6 31.Qf5 Kh4 32.Qg4) 30.Ng8 Kh5 31.Qf7 1–0. Elce4 – Ajdp12, internet, 2019.

8.Ba1 c5 9.c4 b6 10.Nh4+= Bg6 11.Ng6 fg6 (11...hg6 12.cd5 ed5 13.Bf6 gf6 14.g3+=) 12.cd5+– ed5 (12...Qd5 13.Nc3 Qf5 14.Be2+–) 13.Be2 (13.Bf6 gf6 14.Qf3 d4+–) 13...Be7 (13...Nbd7 14.Nc3 Bd6 15.0-0+=) 14.0-0 0-0 (14...Qd6 15.Bf6 Bf6 16.Nc3+=) 15.Nc3 (15.Bf6 Bf6 16.Nc3 d4 17.Qb3 Kh8+=) 15...d4 (better 15...Qd6!?+=) 16.Na4+– d3 (16...Qd6!?+–) 17.Qb3+– Kh8 18.Bd3 Qd6 19.f4 Rd8 20.Bc2 (20.Bc4 Nbd7+–) 20...Qd2? (better 20...Nbd7 21.Qc3 Qe6+–) 21.Nb6 Ng4 (21...Qb4 22.Nc4 Nbd7 23.Be5+–) 22.Nc4 Qe2 (22...Qb4+–) 23.Bd1 Rd1 24.Qd1 Qd1 25.Rd1 Bf6 (25...Nf6+–) 26.Bf6 gf6 27.Rd8 (27.Rd8 Kg7 28.Rb8+–) 1–0. DEFFM – GuestXBWH, freechess.org, 2018.

8.Ba1 c5 9.c4 Nbd7 10.Be2 Bd6 11.Nh4 (11.d3 dc4 12.e4 Bg4 13.dc4 Qc7=+) 11...Bb1=+ 12.Qb1 0-0 13.Nf3 b6 14.0-0 Qc7 15.d4 (15.cd5 ed5 16.Qf5 Ra8=) 15...Ra8 (15...cd4 16.ed4 Ra8 17.Rc1=) 16.dc5 Bc5 (16...bc5 17.Rd1=) 17.cd5 Nd5 18.Rd1 Be7 19.Rc1 Qa7 20.Bd4 Bc5 21.Bb2 (21.Bd3 N7f6+=) 21...Qa2 22.Qc2 f6? (better 22...N7f6+=) 23.Bc4+- Qa4 24.Qe4 Nc7?? (better 24...Nf8+-) 25.Be6 Kf8 26.Qa4 Ra4 27.Bd7 Ke7 28.Bc6 Ra2 29.Bc3 Ne6 30.Bd5 Nc7 (30...Ra4+-) 31.Ba2 (31.Ba2 Nb5 32.Bd4 Nd4 33.ed4+-) 1-0. DEFFM – GuestKHHN, freechess.org, 2021.

8.Ba1 Bc5 9.c4 c6 (9...0-0 10.d4 Be7 11.Nbd2=+) 10.Nc3 (10.Nd4 Bg6=) 10...h6 (10...0-0 11.Qa4=+) 11.Be2 (11.bc6 bc6 12.Be2 Bd6=) 11...0-0 (11...dc4 12.Bc4 0-0 13.d4=) 12.0-0 (12.d4 Be7=) 12...Nbd7 (12...dc4 13.Bc4 Bd3 14.Bd3 Qd3 15.Qb1=) 13.d4 Be7 14.Qb3 (14.c5 cb5 15.Nb5 Qc8=) 14...Qa5 (14...cb5 15.cd5 b4 16.de6 Be6 17.d5=) 15.c5+= cb5 16.Nb5 (16.Bb2 b4 17.Ra1 Qc7=) 16...Ra8= 17.Bc3 (17.Rc1 Ne4 18.Bc3 Qa4=) 17...Qa2 18.Qd1 Ne4 19.Ba1 (19.Bd3 Qa4=) 19...Bd8 (19...Bf6 20.Ne5 Be5 21.de5–/+) 20.Bd3 (20.Bc3 Bf6 21.Bd2 Rc8=) 20...Ra5 (20...Nf2 21.Rf2 Qa1 22.Qa1 Ra1 23.Rf1 Rf1 24.Bf1–/+) 21.Nc3 (21.Be4 de4 22.Nc3 Qc4=) 21...Nc3 (21...Nf2!? 22.Rf2 Qa1–/+) 22.Bc3= Ra3 23.Bf5 Rc3 24.Bb1 (24.Bd3 b6 25.Bb5 Nf6=) 24...Qa3 (24...Qa5 25.Qd2=) 25.h3 (25.e4 de4 26.Be4 b6=) 25...b6 26.cb6 Nb6 27.Ne5 (27.Qe2 Bc7=) 27...Nc4 (27...Bc7=) 28.Qh5 (28.Nc4 Rc4 29.Qd2 Bc7=) 28...Nd6 (28...Ne5!? 29.de5 Bc7–/+) 29.Kh1 (29.Rd1 Bc7=) 29...Rc1 30.Kg1?? (better 30.Bd3=) 30...Rf1–+ 31.Kf1 Qc1 (31...Qc1 32.Ke2 Qb2 (worse 32...Qb1 33.Nf7 Qc2 34.Kf1 Qc1 35.Ke2 Qc4 36.Kf3 Nf7 37.Qg4–+) 33.Kf3 Qb1–+) 0–1. GuestXRYJ – GuestGYVW, freechess.org, 2018.

8.Ba1 h6 9.c4 dc4 (9...Bd6 10.Be5=+) 10.Bc4= Nbd7 11.0-0 Nb6 12.Be2 Be7 (12...Bd6 13.d3 Bg4 14.Bd4=) 13.Nc3 (13.Bd4 Qd6=) 13...0-0 14.d4 (14.d3 Bb4=) 14...Nbd5 (14...Qd6 15.Ne5=) 15.h3 (15.Qb3 Qd6=+) 15...Qd6=+ 16.Nd5 ed5 (16...Nd5 17.Nd2 Qb4 18.e4=) 17.Ne5 (17.Qa4 Ne4=) 17...Ra8=+ 18.Bd3 Bd3 19.Nd3 (19.Qd3 Ne4=+) 19...Ne4 (19...Ra5 20.Qb3–/+) 20.Qe2 (20.Qg4 Qe6=+) 20...Qa3 (20...Qd7 21.b6=+) 21.Nf4 (21.Bb2 Qb3 22.Nc1 Qb4–/+) 21...c6 (21...Bd6 22.Rb1–/+) 22.bc6=+ bc6 23.Bb2 Qb3 24.Nd3 Ra2 25.Qd1 (better is 25.Rc1!? Ba3 26.Rc2=) 25...Rb2–/+ 26.Nb2 Qb2 27.Qg4 (27.Qa4 Qb5 28.Qa8 Kh7–/+) 27...Qb7 28.h4 (28.Qf5 c5–/+) 28...Bd6 (28...c5 29.dc5 Bc5 30.Qf5–+) 29.Qd1 (29.h5 Nd2 30.Ra1 Nc4–+) 29...Bb8 (better is 29...Qe7 30.Qg4 Qf6–+) 30.g4? (better is 30.Qc2–+) 30...Qc7 (better is 30...Qe7 31.g5 hg5–+) 31.Kg2 (31.f4–+) 31...Qh2 32.Kf3 Qh3 (33.Ke2 Nc3 34.Kd3 Nd1 35.Rd1 Qg4–+) 0–1. Schuchardt,E – Bittner,Friedrich, Bruchkoebel Seniors, 1993.

8.Ba1 h6 9.c4 Nbd7 10.Nc3 Bd6 11.d4 Bb4 12.Qa4 Bc3 13.Bc3 Nb6 14.Qb3 dc4=+ 15.Bc4 0-0 16.Ne5 Ne4 17.Bb4 Nc4 18.Qc4 Nd6 19.Qe2 f6 20.Nc4 Qd7 21.Nd6 cd6 22.e4 Ra8 23.0-0 Bg6 24.Rc1 Ra4 25.Bc3 Be8 26.b6 Qc6 27.Bb2 Qb5 28.Qb5= Bb5 29.Rc8 Kh7 30.f3 Bc6 31.Rc7 d5 32.Bc3 Rc4 33.ed5 Bd5 34.Rc4 Bc4 35.h4 Kg8 36.Kf2 g6 37.Bd2 g5 38.h5 Bd3 39.Bb4 ½–½. pcmvr – angelov, net–chess.com, 2009.

8.Ba1 h6 9.Be2 Bd6 =.

8.Ba1 c6

9.Nc3 Qa5 10.Be2 Bc2!–/+ 11.Qc1 Bg6 12.0-0 Ba3 13.Qd1 c5 14.Nh4 Nbd7 15.f4 d4 16.Ng6 hg6 17.Qa4 Bb4 18.Qa5 Ba5 19.Nb1 de3 20.de3 0-0 21.Na3 Nd5 22.Nc4 Bc7 23.Bb2 Ra8 24.Ra1 Ra1 25.Ba1 N7b6 26.Kf2 Nc4 27.Bc4 Bd8 28.Be5 Nb6 29.Be2 Nc8 30.g4 f6 31.Bb8= Kf7 32.g5 b6 33.h4 Be7 34.gf6 gf6–/+ 35.Bc7 Ke8 36.Bf3 Bd6 37.Bc6 Ke7 38.Bb7 Bc7 39.Bc8 e5 40.f5= Kf7 41.fg6 Kg6 42.Bg4 f5 43.Be2 e4 44.Kg2 Bd8 45.Kh3 Bf6 46.Kg3 Be5 47.Kg2 f4 48.Kf2 Kf5 49.Bf1 fe3–+ 50.Ke3 Bf4 51.Ke2 Ke5 52.Bg2 Kd4 53.h5 c4 54.Kd1 e3 55.Bf3 Kc5 56.Bc6 c3 57.Bf3 Kb5 58.Kc2 Kb4 59.Bd1 Be5 60.Kd3 Bf4?? 61.Bc2?? Ka3–+ (61...Ka3 62.h6 Bh6–+) 0–1. Jedrzejek,Czeslaw – Danner,Georg, EU–ch U20 Niemeyer 4th, 1965.

9.c4 Qa5 10.Nc3 Bb4 11.cd5 ed5 (11...cd5 12.Bb2=) 12.Be2 0-0 13.0-0 Ne4 14.Nd4 Bd7 (14...Bg6 15.Qc1+=) 15.Qc2 f5 (15...Bc3 16.Bc3 Nc3 17.dc3+=) 16.Bb2+– c5? (better 16...Qb6+–) 17.Nd5+– cd4 18.Ra1 Qb6?? (18...de3 19.de3 Qd8 20.Nb4 Be6+–) 19.Nb6 Bd2 20.Qc4 Kh8 21.Qd4 (21.Qd4 Bc3 22.Bc3 Nc3 23.Qc3+–) 1–0. DEFFM – SYEDASHRAFI, freechess.org, 2019.

9.c4 Bb4 10.Nd4 0-0 (10...Bg6 11.bc6 bc6 12.cd5 ed5 13.Qa4=) 11.cd5 (11.Nf5 ef5 12.Qb3 Be7=) 11...cd5 (11...Qd5!? 12.Nc3 Bc3 13.Bc3 cb5=) 12.Nf5+= ef5 13.Be2 (13.Qb3 Be7+=) 13...Ne4 (13...Qe7 14.0-0+=) 14.Qb3 (14.0-0 Re8+=) 14...Ba5 (14...Qd6 15.0-0 Nd7 16.d3+=) 15.Qb2 (15.0-0 Qd6+=) 15...f6 16.f3 (16.0-0 Bc7+=) 16...Nc5 (16...Ng5 17.Qd4+=) 17.Qa2 (17.Qc2 Qc8+=) 17...b6 (17...Re8 18.0-0+=) 18.0-0 (18.Bc3 Rf7+–) 18...Qd6 (18...Re8 19.f4+=) 19.d4 (19.Bc3 Nb7+–) 19...Ne6+= Black prepares f4 20.Nc3 Exerts pressure on the isolated pawn 20...Bc3 21.Bc3 Nd7? (better 21...Rc8 22.Qd2 f4+–) 22.Qb3+– f4 (22...Re8 23.Bb4 Nec5 24.dc5 bc5 25.Ba3+–) 23.Bb4 Ndc5 24.dc5 bc5 25.Ba3 fe3 (25...Qe5 26.e4! Nd4 27.Qd1+–) 26.Qe3 Nd4?? (26...Qe5 27.Qe5 fe5+–) 27.Qd4! cd4 (27...Rc8 28.Rc1+–) 28.Bd6 Re8 1–0. GuestCFMD – GuestHQBX, freechess.org, 2018.

9.c4 Bb4 10.Be2 Bg4 (10...dc4 11.Bc4 0-0 12.0-0=) 11.cd5 (11.Qa4 Be7 12.cd5 Bf3 13.Bf3 cd5 14.0-0=) 11...Nd5 (11...cd5!? 12.Qa4 Bf3 13.Bf3 Bd6=) 12.Bg7+– Rg8 13.Bb2 Bf3 (13...Bf5 14.Nd4 Be4 15.Bf3 Bf3 16.Qf3+–) 14.Bf3 (14.gf3?! Qh4 15.Qb3 Rg2=) 14...cb5 15.0-0 Nd7 (15...Qh4 16.Qe2 Nc6 17.Qd3+–) 16.Bd5 (16.Qe2 Qh4+–) 16...ed5 17.Nc3 (17.Qf3 Rg5+–) 17...Qg5 (17...Bc3 18.Bc3 Qe7 19.d3+–) 18.g3 (18.Qf3 Bc3 19.Bc3 Nb6+–) 18...h5 (18...Bc3 19.Bc3 Rg6 20.Qb3+–) 19.f4 (19.Nb5 Nb6 20.Qb3+–) 19...Qg6 (19...Qf5!? 20.Qb3 Bc3 21.Qc3 f6+–) 20.Nd5+– h4? (20...Be7 21.f5 Qg4 22.Qb1+–) 21.Qf3 (21.Nb4 hg3 22.h3 Qd6+–) 21...hg3 (better 21...Bd2 22.Ra1 f5+–) 22.Qg3?? (better 22.Nb4 gh2 23.Kh2 Qh6 24.Qh3+–) 22…Qh7= (22...Qh7 23.Ra1 Rg3 24.hg3 f5 25.Nb4 Qh3=; worse 22...Qg3 23.hg3 Bd2 24.Ra1+–). GuestWJMH – GuestBNTT, freechess.org, 2017.

9.c4 Qc7 10.Nc3 (10.Bf6 gf6 11.Nc3 Nd7=) 10...Bb4 (10...Bd6 11.bc6 bc6 12.Be2=) 11.Qb3 (11.Nh4 Be4=) 11...Bc3 (11...Bd6 12.Nd4 Bg6 13.f4=+) 12.Qc3 Nbd7 (12...Be4 13.Ng5=) 13.Be2 (13.cd5 ed5 14.bc6 bc6+–) 13...e5? (better 13...dc4!? 14.Qc4 0-0=) 14.Ne5+– Ne4 (14...0-0 15.bc6 bc6 16.cd5 Nd5 17.Qd4 Ne5 18.Qe5 Qe5 19.Be5+–) 15.Qd4 (15.Qa3 dc4 16.Qa8 Nb8+–) 15...Ndf6 (better 15...c5 16.Qb2 Qe5 17.Qe5 Ne5 18.Be5 f6+–) 16.d3?? (16.f3 Nd6+–) 16...Ng5?? (better 16...Qa5 17.Kf1 Nd2 18.Kg1 Nb3–/+) 17.0-0 (17.bc6 bc6 18.cd5 cd5 19.Qa4 Bd7 20.Nd7 Qd7 21.Qa8 Qd8 22.Qd8 Kd8 23.Bf6 gf6+–) 17...Ne6 18.Qa7 (better 18.Qh4 cb5 19.Nf3 bc4 20.Bf6 cd3 21.Bd1+–) 18...Nd8? (better 18...cb5 19.g4 Bg6+–) 19.bc6 0-0 (19...Nc6 20.Nc6 Qc6 21.cd5+–) 20.cd5 (20.Rb1 Nc6 21.Rb7 Qc8 (21...Na7?? 22.Rc7 Nc8 23.g4+–) 22.Nc6 Qc6+–) 20...Bc8? (20...Nd5 21.cb7 Nb7+–) 21.e4 (better 21.Bf3 Re8 22.Nc4 Ng4 23.Bg4 Bg4+–) 21...Qd6 (21...Ne8 22.Rc1+–) 22.Nc4 Nc6 23.dc6 (23.dc6 Qc6 24.Rb1+–) 1–0. GuestTJHC – SevillaEs, freechess.org, 2016.

9.c4 Nbd7 10.Be2 Qa5 (10...dc4 11.Bc4 Bd6 12.bc6 bc6 13.d3=) 11.Bc3= Bb4 12.bc6 bc6 13.Nd4 Bb1 (better 13...Bc3!? 14.Nc3 dc4 15.Bc4 Ne5=) 14.Nc6+– (14.Nc6 Qb6 A) 15.Qb1?! Bc3 (worse 15...Qc6 16.Qb4 dc4 17.Qc4+–) 16.Qb6 Nb6 17.dc3 Nc4+=; B) 15.Nb4+–) 1–0. onur604 (2320) – Guzinsson (2305), lichess.org, 2020.

9.bc6 bc6 10.d4 Qa5 11.Nbd2 (11.Bc3 Bb4 12.Bb4 Qb4 13.Nbd2 Qc3+=) 11...Bb4 12.Bb2 Ne4 13.h3 Nd7 14.Bd3 Ndf6 15.Ke2 0-0 16.Nb3 Qb6 17.Ne5 Ra8 18.g4 Bg6 19.Ng6 fg6 20.Be4 (better is 20.Qb1!?+=) 20...Ne4–+ 21.Qd3 Rf8 22.Rf1 (22.Rh2 Qd8 23.Qa6 Qf6–+) 22...Qc7 23.c3 Be7 24.Nd2 Nd2 25.Kd2 Qh2 26.e4 Rf2 27.Rf2 Qf2 28.Qe2 Qf4 29.Kd3 Kf7 30.e5? (30.ed5 ed5 31.Kc2 Qe4 32.Qe4 de4–/+) 30...Bg5 (better is 30...Qg3!? 31.Qe3 Qg2–+) 31.Kc2–/+ h5 32.Bc1 0–1. Griffiths,Hywel (1690) – Szymanski,Mark (2015), BCF–chT4, 2008.

9.Nh4 Qa5 10.Bf6 gf6 11.Nf5 ef5 12.Bd3 f4 13.ef4 Bd6 14.Qg4 Nd7 (14...Kd8 15.0-0+-) 15.Bf5+- Nf8 (15...Qc7 16.Qg7 Rf8 17.0-0+-) 16.0-0 (16.Qg7 Qb4 17.c3 Qf4+-) 16...Ng6 17.Bg6 hg6 18.Qc8 Qd8 19.Re1 Be7 20.Qb7 cb5 21.Qc6 (21.Nc3!? Kf8+-) 21...Kf8 22.Nc3 b4 23.Nd5 Bd6 24.g3 Kg7 25.Ra1 g5 (25...Re8 26.Ra7 Qb8 27.Ra6 Re1 28.Kg2+-) 26.Ra6 (better 26.Ra7 gf4 27.Qd7 Qe8 28.Qg4 Kf8 29.Nf6 Qe1 30.Kg2 Rh2 31.Kh2 fg3 32.fg3 Qf2 33.Kh3 Qf1 34.Kh4 Qf6 35.Qg5 Bg3 36.Kg4 Qd4 37.Kg3 Qa7 38.Qh6 Kg8=) 26...Be7 (26...Bf8+-) 27.Ra7 (27.Ne7?! Qe7 28.fg5 fg5+-) 27...Bd6 28.Rd7 Qb8 (28...Qe8 29.Qd6 Qe1 30.Kg2 Rh2 31.Kh2 Qf2 32.Kh3 Qf1 33.Kg4 Qd1 34.Kf5 Qc2 35.d3 Qd3 36.Kg4 Qd1 37.Kh3 Qh1 38.Kg4 Qd1 39.Kf5 Qd3 40.Kg4 Qd1=) 29.Rd6 gf4 (29...Qe8 30.Qe8 Re8 31.Nb4+-) 30.Rf6 fg3 (30...Qe8 31.Qe8 Re8 32.Rf4 Rd8+-) 31.Rf7! Kf7 (31...Kf7 32.Qf6 Mate attack) 32.Qf6 (32.hg3?! Qe5 33.Qd7 Kg6 34.Nf4 Kg5+-; 32.fg3?! Qe5 33.Qb7 Ke8+-) 32...Kg8 33.Ne7 Kh7 34.Qg6 1-0. onur604 (2320) - timeches (2050), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.c4 dc4 12.Bc4 Bc5 (12...Ne4 13.Qa4+=) 13.Qb3 (13.Nc3 Nbd7+=) 13...0-0 (13...Nbd7 14.bc6 bc6 15.Nc3=) 14.0-0 (14.Bf6 Qf6 15.Nc3 Nd7+=) 14...Ne4 (14...Nbd7!?+=) 15.Be6!+– Nd2 (15...fe6 16.Qe6 Double attack (16.Qc4 Decoy)) 16.Qc3 Nf1?? (better 16...Bd4 17.ed4 Nf1+–) 17.Qg7 1–0. GuestVWCT – GuestBJQZ, freechess.org, 2019.

8.Ba1 Bd6

9.c4 0-0 10.Be2 10...c6 11.0-0 cb5 (11...dc4 12.Bc4 cb5 13.Bb5=) 12.cd5 (12.Bf6 A) worse 12...gf6 13.cd5 (13.cb5?! Qc7=) 13...Be4 14.de6+/-; B) 12...Qf6 13.cd5 e5=) 12...Nd5=+ 13.Bb5 (13.Nd4 Qh4 14.f4 Bg6=) 13...Qa5-/+ 14.Qa4 Qa4 15.Ba4 Na6 16.Nc3 Nab4 (16...Bd3 17.Rd1=+) 17.Nd5 (better 17.e4 Nc3 18.dc3 Be4 19.cb4+=) 17...Nd5=+ 18.Bb3 Nb4 19.Nd4 Bg6 20.Bc4 (20.Nb5 Bh2 21.Kh2 Bd3=+) 20...Nd3 21.Bd3 (21.f4 Rc8 22.Bb5 Be4=+) 21...Bd3 22.Rc1 Ra8 23.Nf3 h6 (23...f6 24.Ne1 Be2 25.f4-/+) 24.Bc3 (24.Be5 Bf8=+) 24...Rb8 (24...b5!?-/+) 25.Be5=+ Be5 (25...Rd8 26.Bd6 Rd6 27.Rc8 Kh7 28.Rc7=) 26.Ne5= Bf5 (26...Rd8 27.Rc7 f6 28.Nd3 Rd3 29.Rb7 Rd2 30.g4=) 27.d4 (27.g4 Bg6+=) 27...b5 28.Nd7 Rb7 (28...Rd8 29.Nc5=) 29.Nc5 (29.Rc8 Kh7 30.Nf8 Kg8 31.Ne6 Kh7 32.Nf8 Kg8=) 29...Rb8 30.f3 b4 31.e4 Bg6 32.Rb1 (32.Kf2+=) 32...Kh7 (better 32...f5!?=) 33.Na6+/- Rb6 34.Nb4 f6 35.Rb2 f5 36.e5 f4 37.Kf2 Be8 38.Ke2 Bb5 39.Kd2 Bf1 40.Kc3 Kg6 (40...Rb7+/-) 41.d5 (better 41.Rb1!? Ba6 42.Ra1+-) 41...ed5+= 42.Nd5 Rb2 43.Kb2 Kf5 44.e6 Ke6 45.Nf4 Kf5 (45...Kf7!?=) 46.g3+/- g5 47.Nd5 Bg2?? (better 47...Be2 48.f4 Bf3 49.Ne3 Ke4 50.fg5 hg5+=) 48.Ne3+- (48.Ne3 Ke5 49.Ng2+-) 1-0. Ollecram (1680) - nroyero (1645), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

9.c4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.0-0 Nb6 12.Be2 0-0 13.d3 Bg6 14.e4 Be7 15.Qc2 Qb8 (15...Nh5!?=) 16.Rc1 Rc8 17.Bb2 Nbd7 18.Ne5 Ne5 19.Be5 Ne8 (19...Qa7!?+=) 20.b6+/– Bd8 21.Na3 f6 22.Bc7?? (better is 22.Bg3!? Qa8 23.Qc5+/–) 22...Bc7 23.Kh1 Bd6?? (better is 23...Qa8 24.Nb5 Qa6=) 24.Qc8+– Qc8 25.Rc8 Ba3 26.Rb8 Bd6 (26...Bc5 27.Rb7 Bf2 28.Rb8 Bb6 29.Rb6+–) 27.Rb7 e5 (27...f5 28.ef5 Bf5 29.g4+–) 28.Rd7 Bf7 29.b7 Bb8 1–0. Schroeder,Ralf (1670) – Bartoszewski_Reiski,Olaf, Lichtenberger Sommer, 2015. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.b5 a6 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Bd6)

9.Be2= Bg4 10.h3 Bf3 11.Bf3 =.

9.Nh4 Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2 =+.

9.Be2 0-0

10.0-0 Nbd7 11.d3 (11.Nh4 Be4=) 11...c6 (11...e5 12.Bb2=+) 12.bc6 (12.Nh4 Qc7=) 12...bc6 13.Nh4 Bg6 (13...Qc7 14.Nf5 ef5 15.g3=) 14.Ng6 hg6 (14...fg6 15.c4=) 15.Nd2 e5 (15...Qc7 16.Nf3=) 16.g3 (16.c4 Qc7=) 16...g5 (16...Qe7 17.c4=) 17.Kg2 (17.d4 ed4 18.Bd4 c5 19.Bf6 Nf6=) 17...Nh7 (17...Qe7 18.d4=) 18.Rh1 (18.c4 Nhf6+=) 18...f6 (18...Qf6 19.c4=) 19.h4 (19.c4 Bb4+=) 19...gh4 (19...f5 20.c4=) 20.Rh4+= g6 (20...Ng5 21.c4+=) 21.Qh1 Rf7 22.d4 e4 23.c4 f5 24.Rh6 Rg7 25.cd5 cd5+= 26.Nc4?? Be7?? 27.Ne5+/– Ndf8 28.Nc6 Qd6+= 29.Ne7 Qe7 30.Qb1 Qg5 31.Rh1 Qd8 32.Rc1 Nf6 33.Qb5 g5 34.Bc3 Qc8 35.Bb2 Rc7 36.Rc7+= Qc7 37.Ba3 g4 38.Bf8 Kf8= 39.Bd1 Qh7 40.Bb3 Qf7 41.Qb8 Kg7 42.Qe5 Qd7 43.Qb8 Kf7 44.Qb4 Qe7 45.Qe7 Ke7 46.Ba4 Kd6 47.Kf1 Kc7 48.Ke2 Kb6 49.Kd2 Ka5 50.Bc6 Kb4 51.Bb7+/– Kb3 52.Bc8 f4 53.ef4+/– Kc4 54.Ke3 Kc3 55.Be6 Kc4 56.Bc8 Kc3 57.Be6 Kc4= ½–½. Bothe,Erhard – Graffenberger,Marianne, GER–ch Seniors, 2001.

10.0-0 Ne4 =.

10.0-0 Bg4 11.h3 Bf3 12.Bf3 =.

10.Nh4 Be4 11.d3 Bg6 12.0-0 c6 13.c4 cb5 14.cb5 Qa5 15.Ng6 hg6 16.Nc3 Rc8 17.Qb3 Nbd7 (17...Bb4 18.Na4=+) 18.Rc1= Bb4 (18...Kh7 19.Bb2=) 19.Bb2 Nc5 (19...Bd6 20.Ra1 Qc7 21.h3=) 20.Qd1 e5? (better 20...Ra8!?=) 21.d4 ed4 22.ed4 Ne6 (22...Ncd7 23.Nd5! Rc1 24.Nf6 Nf6 25.Qc1+–) 23.Nd5! Rc1 (23...Nd5 24.Rc8 Discovered attack) 24.Nf6 gf6 25.Qc1 Qb6 (25...Qd8 26.Qc4 Qe7 27.d5+–) 26.Qc4 Bd6 27.d5 Nf4 28.Bf1 (worse 28.Bf6 Ne2 29.Qe2 Qc5+–) 28...Be5 29.Bc1 Nh5 (29...g5 30.g3 Ng6 31.Bd3+–) 30.Qc8 Kg7 31.Ba3 Bd6 (31...Bd4 32.Qf8 Kh7 33.Qf7 Ng7 34.Bf8+–) 32.Bd6 Qd6 33.Qb7 Nf4 34.Qa6 Qd5 (34...Qe5 35.b6 Nd5 36.b7+–) 35.b6 (35.b6 Ne6 36.b7+–) 1–0. GuestWXSH – GuestXCQF, freechess.org, 2019.

10.Nh4 Bg6 11.0-0 c5 12.Ng6 hg6 13.c4 Nbd7 14.Qb3 (14.d4 Qc7 15.cd5 Nd5=) 14...dc4 15.Bc4 Ne5 (better 15...Qc7!? 16.h3 Ra8=) 16.Be6+– Qc7 Black intends c4 (16...Re8 17.Bc4 Nc4 18.Qc4+–) 17.f4 c4 (17...Ned7 18.Bc4+–) 18.b6 (18.Qc2 fe6 19.fe5 Be5 20.Be5 Qe5 21.Qc4 Rd8+–) 18...Qc6+– (18...cb3? 19.bc7 Ned7 20.Bf6 fe6 21.Bd8+–) 19.Qc2 Ned7 20.Bc4 Nb6 21.Rc1 (21.Bf6 Qc4 22.Qc4 Nc4+–) 21...Rc8 (21...Nc4!? 22.Qc4 Qc4 23.Rc4 b5+–) 22.Bb3 Qb5 23.Nc3 Qb4 (23...Qf5 24.Qb1 Rc6 25.Bd1 Qb1 26.Rb1+– (26.Nb1?? Rc1 27.Nc3 Ra1–+)) 24.Qa2 (24.Rb1 Nc4 25.Qd3 b5+–) 24...Rc7 (24...Rf8+–) 25.Rb1 (25.Rb1 Qa3 26.Bf7 Rf7 27.Qa3 Ba3 28.Rb6+–) 1–0. onur604 (2320) – jooran123 (2090), lichess.org, 2020.

10.Nh4 Bg6 11.Ng6= fg6 12.Bd4=.

10.Nh4 Bg6 11.Ng6= hg6 12.f4 c5 (12...Ne4 13.0-0=) 13.0-0+= Nbd7 14.g4 (14.Nc3 d4 15.Nb1 Qb6+=) 14...Nh7 15.Qe1 e5 16.Qf2 g5 (16...ef4 17.ef4 Re8 18.Nc3=) 17.fe5 Ne5 18.Qg2 (18.Nc3 Nf6 19.Qf5 d4 20.ed4 cd4+/–) 18...Bb8 (18...Nf6 19.Nc3 Bc7 20.Rf5+=) 19.d4 (19.Nc3 Nf6+=) 19...cd4 (19...Qa5 20.Bc3 (20.de5?! Qa1 21.Qd5 Qe5 22.Qe5 Be5=) 20...Qa4 21.de5 Qc2 22.Bf3+–) 20.Bd4 Ng6 (20...Re8!?+=) 21.Nc3+/– Qd6 (21...Qc7!?+/–) 22.Nd5+– Nh4 23.Qh1 Rd8 24.c4 Re8 25.c5 (25.Bd3 Qe6 26.h3 Bd6+–) 25...Qe6 26.h3 Be5 27.Bc4 Bd4 28.Nf6 Qf6?? (28...gf6 29.Be6) 29.Rf6+– Bf6 30.Qb7 The passed pawn on b5 quickly leads to threats 30...Re7 31.Qd5 Nf8 32.b6 (32.c6 Ne6+–) 32...Rd7 33.c6?? (better is 33.Qa8+–) 33...Rd5–+ 34.Bd5 Be5 35.c7 (35...Nf3 36.Bf3+–) 1–0. Franco Raymundo,Eduardo – Carnicero,JR, Albacete–ch, 1991.

8.Ba1 Nbd7

9.c4 Qa8 10.Nc3 Nc5 11.d4 Nce4 12.c5 Be7 (12...Qa3!? 13.Ne4 Ne4–/+ (worse 13...Be4 14.Be2=+; worse 13...de4 14.Nd2=+)) 13.Be2 Qa3 14.Ne4 Ne4 15.0-0 0-0 16.Ne5 Ra8 17.g4 Bg6 18.Ng6 hg6 19.Qc2? (better 19.Bd3–/+) 19...Bh4–+ 20.Bb2?! (20.Kg2 Bf2 21.c6 b6–+) 20...Bf2 21.Rf2 (21.Kg2 Qe3 22.Bd1–+) 21...Qe3 22.Bf3 (22.Bf1 Nf2 23.Qf2 Qf2 24.Kf2 Ra2–+) 22...Qf2 23.Qf2 Nf2 24.Kf2 (24.Bc1 Ne4 25.Be4 Ra1–+) 24…Ra2 0–1. Miquel Jaureguibeitia,Xavier (2075) – Pomes Marcet,Juan (2340), 17. ch–Euro Seniors, 2017.

9.c4 Qa8 10.Bd4 Bd6 11.cd5? (11.Nh4 Bg4 12.f3=) 11...e5–+ 12.Bc3 Nd5 (12...Qa2 13.d3 Nd5 14.Qc1–+) 13.Be2 Qa2 14.0-0 0-0 15.d3 Ra8 16.Nfd2 Be6 17.Nc4 N5b6 (17...N7b6!?–/+) 18.Nd6+= cd6 19.Bf3 d5 20.Be2 Na4 21.d4 Rc8 (worse is 21...Nc3 22.Nc3 Qa3 23.Qc1+=) 22.Bb4 e4 23.Qd2 Qd2 24.Bd2 Ndb6 25.Rc1 Rc1 26.Bc1 Bd7 27.f3 f5 28.h3 h5 29.fe4 fe4 30.Na3 Nc3 Exerts pressure on the isolated pawn 31.Bh5 Nb5 32.Nb5 Bb5 33.Kf2 Ba4 34.Ba3 Nc4 35.Bb4 Nb2 36.Be2 Kf7 37.Kg3 Nd3 38.Bd3 ed3 39.Kf4 Ke6 40.g4 Bd1 41.h4 Kf6 42.Bc3 Kg6 43.e4 de4 44.d5 Bg4?? (better is 44...Kf7=) 45.Kg4+– e3 46.Kf3 d2 (46...e2+–) 47.Ke2 Kf7 48.h5 g5 (48...b6 49.d6 Kf8+–) 49.h6 Kg6 50.d6 1–0. Chirpii,Alexandru (1875) – Beltz,Robert (2160), TCh–EUR Senior, 2015.

9.c4 Bb4 10.Be2 (10.cd5 ed5 11.Nd4 Be4=+) 10...0-0 11.0-0 0–1. DEFFM – GuestQFYC, freechess.org, 2018.

9.c4! Nb6 10.cd5 Nbd5 11.Be2 =+.

9.c4! dc4 10.Bc4 Nb6 (10...Bd6 11.d3=+) 11.Be2 Be7 12.0-0 0-0 13.Nc3 (13.Bd4 Qd6=) 13...Nfd5 (13...Bd3 14.Ne5 Be2 15.Qe2=) 14.Nd5 (14.d3 Bf6 15.Nd5 Nd5=) 14...Qd5 15.Qc1 Qd8 (15...Qd7 16.Be5 Nd5 17.Nd4=) 16.Be5 (16.d3 Bd6= (16...Bd3? 17.Qc3 Bf6 18.Qd3+–)) 16...Bd6 17.d4 f6 18.Bd6 cd6 19.Nd2 Qd7 20.Qa3 (20.e4 Bg6=) 20...Ra8 21.Qb3 Rc8 (21...d5 22.Rc1=) 22.e4+= Bg6 23.f3 d5= 24.Rd1 Qc7 25.Kf2 Qc3 26.Qc3= Rc3 27.Ra1 Rc2 28.Ke1+= Kf8 29.Ra7 Rc7 30.Bd3 Ke7 31.Nb3 de4 32.fe4 Nc8 33.Ra3 Nd6= 34.Nc5 b6=+ 35.e5 bc5 36.b6= Rb7 37.Ra7+= Kd8 38.Bg6 (38…fe5 39.dc5 hg6 40.h4+/–; 38.ed6 Rb6 39.dc5 Rc6 40.Ra8 Rc8 41.Rc8 Kc8 42.Bg6 hg6+–) 1–0. Iosif,Daniela – Schulze,Birgit, GER–chT Federal Cup (Women), 1996.

9.c4 Nc5 10.d4 Qa8 11.Nc3 Nd3 12.Bd3 Bd3 13.c5 Ne4 14.Qd3 Qa1=+ 15.Nd1 Qa5 16.Ke2 b6 17.cb6 Qa2 18.Kf1 cb6 19.Ne1 Bd6 20.Nc2? Kd7 21.f3? Rc8–+ 22.Ne1 Nd2 23.Ke2 Nb3 24.Kf1 Nc1 (24...Nc1 25.Nc3 Qb3–+) 0–1. Kesmaecker,Philippe (2335) – Gaudineau,Eric (2240), FRA–chT3, 1999.

9.c4 Bd6 10.cd5 ed5 11.Nd4 =+.

9.c4 Qe7 10.cd5= Nd5 11.Be2 Nb4 12.0-0 Qd8 13.d4 Bd6 14.Nc3 Nd5 15.Qb3 N7f6 16.Nd5 ed5 17.Bb2 0-0 18.Ne5 Qe7 19.Ra1 Rb8 20.Ra7 Qe6 21.h3 Ne4 22.g4 Be5 23.de5 Qh6 24.Bf1 Be6 25.Qa2 Rc8 26.f4 Qh4 27.Bd4= c5 28.bc6+= bc6 29.f5 c5 30.fe6 fe6 31.Bc5 ½–½. Wolf,Wolfgang (2400) – Kuna,Heiko (2330), BdF MS–047 remoteschach.de, 2007.

9.Bd3 Bd3–/+ 10.cd3 Bd6 11.d4 0-0 12.0-0 Ne4 13.d3 Ng5 14.Nfd2 f6 15.Bb2 Nb6 16.Nc3 Qe7 17.Qc2 Ra8 18.Nb3 Nf7 19.Rb1 Nc8 20.e4 de4 21.de4 Nb6 22.h3 e5 23.Ne2 Qe6 24.Nd2 Bb4 25.Nf3 ed4 (25...Bd6 26.d5 Qd7 27.Bc1=) 26.Bd4+= Bd6 27.Bb6 cb6 28.Nfd4 Qa2 29.Qd3 Bc5 30.Rd1 Ra3 31.Nc3 Ne5 32.Qe2 (worse is 32.Na2 Nd3 33.Ne6 Bf2 (33...Ra2?! 34.Rd3 Bf2 35.Kh2=) 34.Kf1 Be3–/+ (34...Ra2?! 35.Rd3 Kf7 36.Nd8 Ke7 37.Nb7=)) 32...Qc4 33.Qc4 Nc4 34.Nde2 Nd6 35.h4 Rb3 Attacking the isolated pawn on b5 36.Kh2 Bb4 37.Rd4 (37.f4 Kf8=) 37...Nf7 (37...Rc3 38.Rb4 Rc2=) 38.Rc4 Bc5 39.Ra4 h5 40.f3 Bd6 41.Kh3 Kh7 42.Ra1 Be5 43.Rc1 g5 (43...Nd6 44.g3=) 44.g4 Kg6 45.gh5 Kh5 46.hg5 fg5 47.Ng3 Kg6 48.Nge2 Rb2 49.Re1 Bc3 50.Nc3 Rb3 51.Re3 Ne5 ½–½. pumpkin (2770) – aspasio (2875), net–chess.com, 2014. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.b5 a6 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Nbd7)

9.Be2?! Qa8 10.0-0 Qa1 11.Nc3 Qd1 12.Rd1 Bc2 13.Ra1 Ne4 14.Ne4 de4 (< 14...Be4 15.Ra7–+) 15.Nd4 Bd3 16.Bd3 ed3 17.Rc1 (17.Nb3 c6 18.bc6 bc6–+) 17...Bd6 18.Rc3 Nc5 19.g3 Ke7 20.Rc1 (20.Nb3 Nb3 21.Rb3 Ra8 22.Rd3 Ra2–+) 20...Ra8 21.Kg2 Ra2 22.Rd1 Rb2 23.Kg1 Ne4 (24.Kg2 Bc5–+) 0–1. valpa – Grazyna, HCL–B2294 playchess.de, 2003.

9.Be2 Qa8 10.Bb2 Qa4 11.Nd4 Bg6 (11...Qb4 12.Ba3 (< 12.Nf5 Qb2 13.Nd4 Bc5=) 12...Qa5 13.Nf5 ef5 14.Bb2+=) 12.0-0 (12.Nc3 Qb4 13.Qa1 e5 14.Qa8 Ke7+–) 12...e5 13.Nb3 Bd6 14.d4 ed4 (14...0-0 15.Nc3 Qa7 16.de5 Be5 17.Ba1=) 15.Nd4 Nb6 16.Nd2 0-0 17.Bd3 Qb4 18.Ba1 Ra8 19.c3 (19.Bg6 fg6 20.N2f3 Nc4=+) 19...Qa3 (19...Bh2 20.Kh1 Qd6 21.Bg6 fg6=) 20.Bg6= hg6 21.Qc2 Qa4 (21...Ng4 22.h3 Ne5 23.e4=) 22.N2b3 (22.Qd3 Nc4 23.Nc4 Qc4 24.Qc4 dc4=+) 22...Qc4 (22...Nc4 23.Rd1=+) 23.g3 (23.Nd2 Qc5=) 23...Ne4 24.f3 Nc5 25.Bb2 (25.Nd2 Qd3 26.Qd3 Nd3=+) 25...Ra2 26.Nc1 Ra5 27.Nce2 (27.e4 Be5 28.Rf2 Ra7=+) 27...Qd3 28.Qd3 Nd3 29.Ra1 Ra1 30.Ba1 Nc4 31.Nc2 Ba3 32.Nf4 Nf4–/+ 33.gf4 Bc5 34.Kf2 Nd6 35.Nd4 Bd4 36.cd4 Nb5 37.Ke2 Kf8 38.Kd3 Ke7 39.Bb2 Kd6 40.Bc1 b6 41.Bb2 Ke6 42.e4 f5 43.e5 c6 44.Bc1 Kd7 45.Be3=+ Nc7 46.Kc3 Ne6 47.Kb4 Kc7 48.h4 Kb7 49.Ka4 Ka7 50.Kb4=+ Ka6 51.Ka4 c5 52.dc5 bc5 53.Bd2 Kb6 54.Be3 Kc6 55.Kb3 Kb5 56.Kc2 d4 (Black gets in control) 57.Bc1 c4 58.Kb2 c3 59.Kb3 Nc5 60.Kc2 Kc4 61.Ba3 d3 62.Kd1 c2 63.Ke1 Nb3 64.Bc1 Nc1 65.e6 Ne2 (66.Kf2 c1Q 67.Kg2 Qg1 68.Kh3 Nf4) 0–1. Sundin,Tommy – Alexandria,Nana (2375), Skelleftea op, 1989.

9.Be2 Qa8 10.Bb2 Be7 11.0-0 0-0 12.Nh4+= Bg6 13.Ng6 hg6 14.c4 Nb6 15.cd5 ed5 16.Qc2+/– Bd6 17.f4 Qa4 18.Rc1 Ne4 19.Nc3 Qc2+= 20.Rc2 Ra8 21.Ne4 de4 22.Be5 Be5 23.fe5+/– Rd8 24.Rc7 Rd2 25.Kf2 Na4? 26.Ke1+– Rb2 27.Bc4 Rg2 28.Rf7 Kh7?? 29.e6 Rg5 30.Rb7 Nc5 31.e7 Re5 32.Rc7 Nd3 33.Kd2 Nb4 34.Kc3 (34.Kc3 Nd3 35.b6+–) 1–0. Kublashvili,Etery (2045) – Minina,Veronika (2080), RUS–ch (Women) 1st League, 2005.

9.Be2 Qa8 10.Nc3 (better is 10.Bf6!? Nf6 11.0-0=) 10...Bc2!–/+ 11.Qc1 (11.Qc2 Qa1 Deflection (11...Qa1 Overloading)) 11...Bg6 12.0-0 h6 13.Nh4 Bh7 14.f4 Be7 15.f5 0-0 16.fe6 fe6 17.Nf3 Bd6 18.d3 Nc5 19.Nd4? (better is 19.d4 Nb3 20.Qb2–/+) 19...e5–+ 20.Nf3 Nd3 21.Bd3 Bd3 22.Re1 (22.Rd1 e4 23.Ne1 Ba3–+) 22...e4 23.Nd4 Ng4 24.g3 Qe8 (24...Qe8 25.Qb2 Rf2 26.Qf2 Nf2 27.Kf2 c5 28.bc6 bc6–+) 0–1. cristero (2485) – fluors, net–chess.com, 2014.

9.Be2 Bc5 10.0-0 0-0 11.Nh4 Be4 (11...Qe7 12.d4 Ra8 13.Bb2=+) 12.d3= Bg6 13.Nd2 h6 (13...Qe7!?=) 14.Ng6+= fg6 15.Qb1 (15.d4 Bd6+=) 15...Bb6 (15...Qe7 16.d4 Bd6 17.Qa2+=) 16.c4 dc4 (16...Ba5 17.Nb3 Bb6 18.d4 dc4 19.Bc4+–) 17.Nc4 Bc5 (17...Nd5!?+–) 18.d4+– Be7 19.Qg6 Qe8 20.Qg3 (20.Qc2 Nd5+–) 20...Nd5 21.Bd3 Qc8 (21...N7f6 22.Bb2+–) 22.Qg6 (better 22.Bb2+–) 22...N7b6?? (better 22...N7f6+–) 23.Qh7 Kf7 24.Ne5 Ke8 1–0. GuestMLSN – GuestJSZP, freechess.org, 2020.

9.Be2 e5 10.Ne5+/– Ne5 11.Be5 Bd6 12.Bd6 Qd6 13.0-0 0-0 14.f4 Qc5 15.Nc3 Ne4 16.Na4 Qb4 17.c3 Qe7 18.g4 Bd7 19.Nb2 Qh4 20.Nd3 (20.f5 Ra8=) 20...Ng3 (20...Bb5 21.Nb4 Be2 22.Qe2+=) 21.Qe1 (better is 21.hg3!? Qg3 22.Kh1 Qh3 23.Kg1 Qg3 24.Kh1 Qh3 25.Kg1 Qg3=) 21...Ne2–/+ 22.Qe2 Bb5 23.g5 Qh3 24.Rb1 c6 25.Nf2 Be2 26.Nh3 Ba6 27.Kf2 f6 28.Kg3 fg5 29.Ng5 Rf6 30.h4 b5 31.Ra1 Bc8 32.Ra8 Rf8 33.h5 h6 34.Nf3 Bf5 35.Ra7 Rf7 36.Rf7 Kf7 37.Ne5 Ke6 38.Nc6 Bd3 39.Nd4 Kf6 40.Kg4 g6 41.hg6 Kg6 42.f5 Kf6+/– 43.Kh5 Bf5? 44.Nb5+– Kg7 45.Nd4 Bg6+/– 46.Kg4 Kf6 47.Ne2 Be4 48.Nf4 Kg7 49.d3 Bh1? 50.Kf5 1–0. finnforce – Sim1, ChessWorld.net, 2012.

9.Be2 Bg4 =.

9.Be2 h6 10.0-0 Bb4 11.Nd4 Bh7 12.Bc3 Qe7 13.Bb4 Qb4 14.f4 0-0 15.d3 Ra8 16.Qd2 Qc5 17.Qc3 Ne8 18.Qc5 Nc5 19.Kf2 Nd6 20.Nc3 Ra3 21.Nb1 Ra5 22.Nc3 g5 23.g3 Ra3 24.Nb1 Ra8 25.Nc3 gf4 26.ef4 Ra3 27.Nb1 Ra4 28.Ke3 Rb4 29.Nc3 f6 30.Rb1 Rb1=+ 31.Nb1 e5 32.fe5 fe5 33.Nf3 Nd7 34.Na3 d4 35.Kd2 Kf7 36.c3 dc3 37.Kc3 Ke6 38.Kb4 Nf6 39.Kc5 Nd5 40.Bf1 Nc3 41.Bh3 Kf6 42.Ne1 Bf5 43.Bf5 Kf5 44.Nec2 Kg4 45.Nc4 Ncb5 46.Ne5= Kh3 47.Ne3 Kh2–/+ 48.g4 Kg3 49.Nd5 c6 50.Nb6 Kf4 51.Nbd7 Nc8 52.Nf7 Nc7 53.Nh6 Ne6 54.Kb4 Nd8 55.d4 Kg5–/+ 56.Ng8 Ne6 57.Nc5 Nc5 58.Kc5 b5 59.d5= cd5 ½–½. henryk88 – graphoto, IECG, 2010.

9.Be2 h6 10.0-0 Bd6 11.d4 0-0 12.Nbd2 Nb6 13.c4 dc4 14.Nc4 Nc4 15.Bc4 Qa8 16.d5 ed5 (< 16...Nd5 17.Bd5 Rd8 18.Qd4+–) 17.Bd5 Nd5 18.Qd5 Be6 19.Qd4 f6 20.b6 Rd8 21.Qe4 Bf7 22.Qg4 Qc8 23.bc7 Bc7 (23...Qg4?? 24.cd8Q (24.cd8R?! Bf8+–) 24...Bf8 25.Bd4+–) 24.Qh4 Rd5 25.Qb4 Qd7 26.Bb2 Ba5 (26...Rd1 27.Re1=+) 27.Qa3= Bc7 28.Bd4 Rh5 29.Qd3 b5 30.Rd1 Qg4 31.Rc1 (31.Bb2 Bc4 32.Qd2 Bd5=+) 31...Bd5–/+ 32.Rc7? (better is 32.Kf1 Bh2 33.Qb5–/+) 32...Bf3–+ 33.Qf1 (33.Qb3 Kh8 34.Kf1 Qg2 35.Ke1 Qg1 36.Kd2 Qf2 37.Kc1 Qe1 38.Kb2 Rh2 39.Rc2–+) 33…Bg2! (34.Rg7 Qg7 35.Qg2 Rg5–+) 0–1. Van Bockel – Perrenet,Jacob, Rotterdam–Utrecht, 1971.

9.Be2 h6 10.Bc3 Bd6 11.d3 0-0 12.Nbd2 Qe7 13.0-0 Ra8 14.Nb3 e5 15.Qd2 Nb6 16.Ra1 Ra4 Black prepares the advance e4 17.Qe1 e4 18.Nfd4 Bc8 19.g3 h5 20.Ra4 Na4 21.Bd2 h4 22.Qa1 Nb6 23.Qa7 Qd7 24.Ba5 hg3 25.hg3 Qh3 26.Bf1 Qh5 27.Be2 Ng4 28.Bg4 Qg4 29.Be1?? ed3–+ 30.cd3 Qd1 Threatening Qa1 31.Qa1 Qd3 32.Qa2 c5 33.bc6+= bc6 34.Qe2 Qe2 35.Ne2 c5 36.f3 Ba6 37.Nc3 f6 38.g4 Kf7 39.Kg2 Bf8 40.Bg3 Nd7 41.Na4 Bd3 42.Nc3 Ke6 43.Bc7 Bc2 44.Na1 Bh7 45.Nb3 g5 46.Kf2 Bd3 47.Ke1 Bd6 48.Bd6 Kd6 49.Kf2 Bc4 50.Nd2 Ba6 51.Kg3 Ne5 52.f4 Nc4 53.Nf3 Ne3 54.fg5 fg5 55.Ng5 d4 56.Nge4 Kc6 57.Na2 Kd5 (57...Kd5 58.Nd2 Bc4–+) 0–1. Rooijen Van,Peter – Dehaybe,Andre (2050), RC–2011–0-00073, 2011.

9.Be2 h6 10.Bc3 Bd6 11.d3 0-0 12.Nbd2 Qe7 13.0-0 Ra8 14.Nb3 e5 15.Qd2 c5 16.bc6 bc6 17.Ra1 Ra1 18.Ba1 Bc7 19.Bb2 c5 20.Qd1 Qd6 21.Nfd2 e4 22.g3 ed3 23.cd3 Qe6 24.Qa1 Qb6 25.Qa8 Kh7 26.Qa4 Kg8 27.Kg2 Be6 28.e4 g5 29.f3 Kh7 30.ed5 Bd5 31.d4 g4 32.dc5 Nc5 33.Qd4 Nb3 34.Qd3 Kg8 35.Nb3 Bd8 ½–½. pcmvr – norpsa, net–chess.com, 2009.

9.d4 Qa8

10.Bc3 Ne4 11.Bb2 Qa5 12.Nfd2 Bb4 13.f3 Nd2 14.Nd2 Nb6 15.Qc1 Na4 16.Ba1 Kd7 17.Kd1 Nc3 (17...Bc3 18.Bc3 Qc3 19.Nb3–/+) 18.Bc3= Bc3 19.Nb3 Qb4 20.g4 Bg6 21.h4 h6 22.h5 Bh7 23.Qb1 (better is 23.Nc5!? Ke7 24.Nd3–/+ (24.Nb7?? Ra8–+)) 23...Ra8–/+ 24.Nc5 Kc8 25.Qb4 Bb4 26.Nb3 Ra2 27.Rh2 Rb2 28.Nc1 Rb1 29.Bd3 Bd3 30.cd3 Ba3 31.Rc2 Kb8 32.e4? (better is 32.Ra2 Bc1 33.Kc2 Rb2 34.Rb2 Bb2 35.Kb2–/+) 32...Rc1 33.Rc1 Bc1 34.Kc1 Ka7 35.f4 Kb6 36.f5 ef5 (36...Kb5 37.f6 gf6 38.e5+–) 37.ef5 (37.gf5 Kb5 38.Kd2 Kc6–+) 37...f6 (37...Kb5 38.g5 f6 39.g6–+) 38.Kb2 Kb5 39.Kb3 Ka5 40.Ka3 b5 41.Kb3 b4 42.Ka2 Ka4 43.Kb2 b3 44.Ka1 Kb4 45.Kb2 c6 (45...c6 46.Kb1 Kc3–+) 0–1. Fritzinger,Dennis – Browne,Walter S, USA op Aspen, 1968.

10.Nbd2 Bc2!–/+ 11.Qc2 Qa1 12.Qb1 Qb1 13.Nb1 Bb4 14.Nbd2 Ne4 15.Bd3 Ndf6 16.Ke2 Nc3 (Black fights for the Initiative) 17.Kf1 Ke7 18.g3 Ra8 19.Kg2 Ra2 20.Nb3 Rb2 21.Nc5?! Ng4 22.Rf1 Ne3 (23.Kg1 Nf1 24.Kf1 Bc5 25.dc5 Kf6–+) 0–1. Lien,E – Browne,Walter S, San Francisco, 1972.

9.Be2 Bd6

10.0-0 0-0 11.d4 Ne4 12.c4 dc4 13.Bc4 (13.Nbd2 Nb6=+) 13...Nb6 14.Be2 (14.Bd3 Nd5=+) 14...Qa8 (14...Qf6!?=+) 15.Nbd2 Qa3 16.Ne4 Be4 17.Ng5 (17.Nd2 Bg6=) 17...Bg6=+ 18.Bf3 h6 (18...Nc4 19.Qc1 (worse 19.Bb7 Ne3 20.fe3 Qe3 21.Rf2 Qg5–/+) 19...Qb3 20.Bb7 Qb5 21.Bf3 Ne3 22.Qe3 Bh2 23.Kh2 Qf1 24.Bc3=) 19.Ne4= Nd5 20.Nd6 cd6 21.Qc1 Qa5 (21...Ra8 22.Qa3 Ra3 23.Bd5 ed5 24.Rc1=+) 22.Be2 (22.Qc4 Ra8 23.h3 Nb6=) 22...Qa8 (22...Ra8 23.f3=) 23.Qd2 Rc8 24.Rc1 Rc1 25.Qc1 Qa2 26.Bf1 (26.Bc4 Qa4=) 26...Qc2 (26...Nb4 27.Bc3 Nd3 28.Bd3 Bd3 29.Bb4=) 27.Bb2 Kf8 28.Ba3 Ke7 29.f3 Qc1 30.Bc1 Bc2 (30...f5 31.Bc4=) 31.Bd2 (31.e4 Nc7+=) 31...b6 (31...f5 32.Kf2=+) 32.e4 Nc7 33.Bb4 (33.e5 Kd7=) 33...Kd7 34.e5 de5 35.de5 Ba4 The isolani on b5 becomes a target 36.Bf8 (36.Bd6 Nb5 37.Bf8 g6=) 36...g6 37.Bh6 Nb5 (37...Bb5 38.g4=) 38.Be3+= Kc6 39.h4 Nc7 (39...Nc3 40.g4+=) 40.Bd3 (40.g4 Nd5 41.Kf2 Bc2+–) 40...Nd5 41.Bc1 (41.g4 Ne3 42.h5 gh5 43.gh5 Nc4+–) 41...Kc5= 42.Bb2 (42.Be4 Kc4 43.Kf2 Kc3=) 42...Nf4 43.Bb1 Bb5 (43...Kc4 44.g3 Nd3 45.Bd3 Kd3 46.g4=) 44.Kf2+= Nd3 (44...Bc4 45.g3 Nd3 46.Bd3 Bd3 47.g4+=) 45.Bd3 Bd3 46.Ke3 Bf1 (46...Kc4 47.g4+=) 47.g4 Kc4 (47...b5 48.h5 gh5 49.Bd4 Kc4 50.gh5+=) 48.Kf4 Be2 (48...b5 49.h5 gh5 50.gh5+=) 49.h5 gh5 50.gh5 b5 51.h6 Bd3 52.Kg5 1–0. Fernandez,Daniel Howard (2380) – Hill,Alistair (2095), 5. Classic Open, 2013.

10.0-0 e5 11.c4 h5 (11...dc4 12.Bc4 0-0 13.d3+=) 12.c5 (12.cd5 Nd5 13.d3 N5f6+=) 12...Bc5 (12...Nc5 13.Be5 0-0 14.Bf6 Qf6 15.Nc3=) 13.Ne5= Bd6 14.f4 Qe7 (14...h4 15.Nd7 Bd7 16.Bd4=) 15.Nd7+= Bd7 16.Bf6 Qf6 17.Nc3 c6 18.Qa1 (18.Bh5 Qh4 19.Bf3 Qh2 20.Kf2 g5+=) 18...Qd8 (18...0-0 19.Qa7 Bf5 20.Bh5=) 19.Qa7+/– Qb8 20.Ra1 (20.Qd4 0-0+/–) 20...g6 21.Qd4 0-0 22.Na4 (22.Ra7 Bc8+=) 22...Bf5= 23.Bd3 Bd3 24.Qd3 Qa7 25.Ra2 Ra8 26.g3 Qb8 27.Qb3 Ra5 28.Nc3 Qa8 29.bc6 Ra2 30.Na2 bc6 31.Kf2 Qa5 32.Qb2 c5 (32...Qa7 33.Nc1=) 33.Nc3 d4 (33...Qb4 34.Qa2 d4 35.Nd5=) 34.ed4 cd4 35.Ne4 Qb4 (35...Bc5 36.Qb8 Bf8 37.Qe8+=) 36.Qb4 Bb4 37.Ke2 Ba5 (37...h4 38.gh4 f5 39.Ng3+=) 38.Kd3+/– Bb6 39.Nf6 Kg7 40.Nd7 Ba7 41.Ne5 Bb6 42.Nf3 f6 43.Nd4 g5 (43...Kf7 44.Ke4+/–) 44.Ke4 Kg6 45.h3 White prepares the advance f5 45...Ba5 46.d3 Be1? (better is 46...gf4 47.gf4 Be1+–) 47.f5+– Kf7 48.g4 h4 (48...hg4 49.hg4 Ke8+–) 49.Kd5 Ke7 50.Kc6 Bd2 51.Nb5 Bb4 52.d4 Be1 53.d5 Bf2 54.d6 Kd8 55.Nc7 Be1 (55...Bb6 56.Kb6 Kd7 57.Kc5 Kc8 58.Kc6 Kd8 59.Ne6 Ke8 60.d7 Kf7 61.Kd5 Kg8 62.d8Q Kh7 63.Qf6 Kg8 64.Qg7) 56.Ne6 Ke8 (56...Kc8 57.d7 Kb8 58.d8Q Ka7 59.Qb6 Ka8 60.Qb7) 57.d7 1–0. Osmak,Iulija (2340) – Ozbay,Ece (1895), European YOUTH TEAM Chess Championship, 2016.

10.0-0 h6 11.d4 0-0 12.Ne5 Be7 (12...c5 13.bc6 bc6 14.c4–/+) 13.Nd2 (13.c4 dc4 14.Nc4 Nb6=) 13...Ne5 (13...Qa8 14.Bd3 Bd3 15.cd3=+) 14.de5= Ne4 (14...Nd7 15.Nb3=+) 15.Ne4 Be4 16.Bd3 Bd3 (16...c6 17.bc6 bc6 18.Bc3=) 17.Qd3 c5 (17...Qd7 18.c4=) 18.bc6 bc6 19.e4 (19.Bc3 Qc7=) 19...de4 (19...Bc5 20.Rd1=+) 20.Qe4 Qd5 21.Qd5 cd5 (21...ed5 22.Rb1 Ra8=) 22.Rd1 (22.Bd4!?=+) 22...Rc8–/+ 23.Rd2 (23.c3 Kh7–/+) 23...Bb4 24.Re2 (24.c3–/+) 24...Bc3 (better 24...Ra8!? 25.Bd4 Bc5–/+) 25.Bc3=+ Rc3 26.Kf1 Kh7 (26...Rc4 27.Ke1=+) 27.Ke1 Kg6 28.Kd2 Rc4 29.g3 (29.Kd3 Kf5=+) 29...Kf5 (29...Rd4 30.Kc3 Rd1 31.f4=+) 30.f4 (30.Kd3 Ra4=+) 30...Rd4 (30...h5 31.Re3=+) 31.Ke3 (31.Kc3 Rd1=+) 31...Re4 32.Kd3?? (better 32.Kf3 Rc4 33.g4 Kg6 34.h3=+) 32...Re2–+ 33.Ke2 Kg4 34.Kf2 Kh3 35.Kg1 h5 36.c3 g6 (36...h4 37.Kf2 g6 38.Kf3 Kh2 39.gh4–+) 37.Kh1 (37.Kf1–+) 37…h4 (37...h4 38.gh4 Kg4–+) 0–1. Molano Lafuente,Ismael (1940) – Fernandez Aguilar,F (2110), 18th Obert Internacional Sant Marti Gro, 2016.

10.Nh4 0-0 11.0-0 Nb6 12.d3 Qe7 13.Nd2 Ra8 14.Nb3 Bg6 15.f4 Na4 16.Bf3 Nc5 17.Nd4 Qd7 18.g4 e5 19.Ndf5 ef4 20.Bf6 (worse is 20.Ng6 hg6 21.Nd6 Qd6+= (worse is 21...cd6 22.Bf6 gf6 23.Bd5+=)) 20...gf6 21.Bd5 (worse is 21.Ng6 hg6 (21...fg6?! 22.Bd5 Kh8 23.Nd6 Qd6 24.Qf3=) 22.Nd6 Qd6+= (worse is 22...cd6 23.Bd5 Ne6 24.Be6 Qe6 25.ef4+=)) 21...Bf8 (21...fe3!? 22.d4 Ne6+=) 22.Qf3+/– (worse is 22.Ng6 hg6 23.e4 c6 24.bc6 bc6–/+) 22...Qb5 23.Bc4 (worse is 23.Qf4 Nd3 24.cd3 Qd5 25.Qc7 Bf5 26.Nf5 Ra2+=) 23...Qd7 24.ef4 Re8 25.Ne3 White intends f5 (25.Ng6?! hg6 26.Ne3 b5=) 25...Qd4 26.Nhg2 h6 27.f5+– Bh7 28.Qd5 Qd5 29.Nd5 Nd7 30.Nc7 Re2 31.Bb3 h5 32.Nf4 Rd2 33.Nh5 Bd6 34.Ne8 Bh2 35.Kh1 Be5 36.Ba4 Nc5 37.Bb5 Rc2 38.d4 Bd4 39.Rd1 Be5 40.Rd8 Kf8 41.Nef6 Ke7 42.Re8 Kd6 43.Nh7 Ne4 44.Bd3 Nf2 45.Kg1 Rb2 46.Ng5 Bd4 47.Nf7 Kc7 48.Kg2 Nd3 49.Kf3 Nf2 50.Re7 Kb8 51.g5 Rb3 52.Kf4 Nh3 53.Ke4 (53.Ke4 Re3 54.Kd4 Re7 55.g6 Rd7 56.Ke5 Re7 57.Kf6+–) 1–0. Nemec,Zdenek (2030) – Morcin,Tom (1900), RB–2010-0-00104, 2011.

10.Nh4 Be4 11.d3= Bg6 12.0-0 c6 13.c4 (13.bc6 bc6 14.c4=) 13...Ng4 (13...cb5!? 14.Nc3 Qb8 15.cd5 Bh2 16.Kh1 b4 17.de6 fe6=) 14.Bg4+= (14.Ng6?? Bh2 15.Kh1 Nf2 16.Rf2 hg6–+) 14...Qh4 15.g3 Qh6 16.Nc3 (16.e4 Nc5 17.Bd4 f5 (17...de4?? 18.Be3 Qe3 19.fe3 Nd3 20.Bh5 Bh5 21.Qh5+–) 18.ef5 ef5+– (18...Bf5? 19.Bf5 ef5 20.Re1 Kd7 21.cd5 cd5 22.Qf3+–)) 16...0-0= 17.bc6 bc6 18.cd5 cd5 19.Nb5 Be5 (19...Bc5 20.Qe2=) 20.Qc2+= Ba1 21.Ra1 Ne5 22.Be2 Bh5 23.f4 (23.Nd6 f6+=) 23...Be2 24.Qe2 Nd7 (24...Nc6 25.Qc2 Qf6 26.Rb1=) 25.Ra7 Nf6 26.Kg2 Qg6 (26...g5 27.Nd4+=) 27.h3 (27.Nd4 Qg4 28.Nf3 Qh5+–) 27...h5 28.Nd4 Rc8 (better 28...h4!? 29.g4 Rc8+–) 29.Nf3+– h4 (29...Qh6 30.Ne5+–) 30.Nh4 Qh5 31.Nf3 Rc1?? (better 31...d4 32.Nd4 Qd5 33.Kh2 g6+–) 32.g4 Ng4 33.Ng5 (better 33.Ra8 Kh7 34.hg4 Qg4 35.Kf2+–) 33...Qg5 34.fg5 (34.hg4?? Qh4 35.Ra8 Kh7–+) 34...Rc2 35.Kf1 (better 35.Qc2!? Ne3 36.Kg3 Nc2 37.Rc7+–) 35...Rc1+– 36.Qe1 Re1 37.Ke1 Ne3 38.Ke2 Nf5 39.Kf3 f6 (better 39...Kh7!?+–) 40.Kg4+– fg5 41.Kg5 Kh7? (41...Kf8+–) 42.Ra6 Nd4 43.Kf4 Ne2 44.Ke3 Ng3 (44...Ng1 45.Ra1 d4 46.Ke4 Ne2+–) 45.Kf4 (better 45.Re6!? Nh5+–) 45...Ne2 46.Ke3 Ng3 47.Re6 Nf5 (47...g5 48.Kf3 Nh5 49.d4+–) 48.Kf4 g6 (48...Nd4 49.Re5 Kg6+–) 49.Kg5 Nd4 (49...d4+–) 50.Re7 Kg8 51.Kg6 Kf8 52.Rd7 (52.Rf7 Ke8 53.h4+–) 52...Ne6 (52...Ne2 53.Rf7 Ke8+–) 53.Kf6 Ke8 (53...Nc7 54.Rc7 Ke8 55.Ke6 Kf8 56.Rd7 Kg8 57.Kf6 d4 58.Rd8 Kh7 59.h4 Kh6 60.Rh8) 54.Ke6 d4 (54...Kf8 55.Kf6 Kg8 56.Rd8 Kh7 57.d4 Kh6 58.Rh8) 55.Rd4 Kf8 56.Ra4 (56.Rg4 Ke8 57.Rg8) 56...Kg8 (56...Kg7 57.Rg4 Kh6 58.Kf7 Kh5 59.Kf6 Kh6 60.Rh4) 57.Ra7 (57.Kf6 Kh7 58.Ra8 Kh6 59.Rh8) 57...Kh8 (57...Kf8 58.h4 Kg8 59.Kf6 Kh8 60.Kg6 Kg8 61.Ra8) 58.h4 (58.Kf7 Kh7 59.Ra6 Kh8 60.Rh6) 58...Kg8 59.Kf6 Kh8 60.Kg6 Kg8 61.Ra8 1–0. Massudy (2540) – AlMaghreb03 (2310), lichess.org, 2020.

10.Nh4 Bg6 11.0-0 (11.Nc3 0-0=) 11...Qe7 (11...Ne4 A) 12.Ng6?? Bh2 (12...hg6?! 13.h3=) 13.Kh2 hg6 14.Bh5 Qh4 (14...gh5?! 15.d3 Nd6 16.Rh1–/+) 15.Kg1 Rh5 (15...Qh5?! 16.Qh5 Rh5 17.Bb2–/+; 15...gh5?! 16.d3 Nd6 17.Qd2–/+) 16.Qh5 gh5–+; B) 12.g3 Ndf6 13.Nc3=) 12.Ng6 (12.f4 Be4=) 12...hg6 13.g3 (13.h3 e5=) 13...e5=+ 14.c4 (14.f4!?=+) 14...Qe6–/+ 15.h4 g5 16.cd5 Qh3 17.Bf3 gh4 18.Bg2 Qf5 19.gh4 (19.Nc3 Qh7 20.gh4 Qh4–/+) 19...Rh4 20.Nc3 (20.f4 ef4 21.Qa4 Rg4 22.Bf6 Nf6 23.b6 Ke7–+) 20...Qg5 21.f3 Nc5 Black prepares the advance e4 22.Rf2 (22.b6 cb6 23.Nb5 Kd7–/+) 22...Nd3 23.Re2 e4 (23...Qg3 24.Kf1–+) 24.f4 Qg3 25.b6 Ng4 26.Qa4 Kf8 27.Qa8 Ke7 (27...Ke7 28.Qd8 Kd8 29.bc7 Bc7 30.Kf1 Nh2 31.Kg1 Nf3 32.Kf1 Rh1 33.Bh1 Qg1) 0–1. DEFFM – GuestMTGV, freechess.org, 2018.

8.Ba1 Be7

9.c4 0-0=+ 10.Be2 (10.Nc3 Nbd7=+) 10...dc4 11.Bc4 Bd3 (11...Nbd7 12.Nd4 Bg6 13.0-0–/+) 12.Qb3 Bc4 (12...Be4 13.d3 Bf3 14.gf3=+) 13.Qc4= c6 (13...Bd6 14.e4 Bf4 15.e5=) 14.Nc3 (14.d3 Nd5 15.0-0 Qa5=) 14...c5 (14...Qd6 15.0-0=) 15.0-0 b6 (15...Nbd7 16.Na4=) 16.d4+= Nbd7 17.Rd1 (17.e4 cd4 18.Nd4 Ne5=) 17...Qc7 (17...cd4 18.Nd4 Ne5 19.Qe2=) 18.e4 (18.d5 Ne5 19.Ne5 Qe5=) 18...Qf4 19.e5 (19.d5 ed5 20.Nd5 Nd5 21.Qd5 Nf6 22.Bf6 Qf6+=) 19...Ng4 (19...Ne4=) 20.Ne2 (20.Qa4 Rd8 21.dc5 Qa4 22.Na4 Nc5 23.Rd8 Bd8 24.Nc5 bc5+/–) 20...Qe4 (20...Nde5 21.Nf4 Nc4=+) 21.h3 Nge5!–/+ 22.Ne5 Ne5 23.Qa2 Ra8 24.Ng3 Qb7 25.Qe2 Ng6 26.dc5 Bc5 27.Nh5 Bf8 28.Qe3 Bc5 29.Qb3 e5–/+ 30.Qg3 Qe4–+ 31.Qg5 Qe2 32.Rc1 Qf2 33.Kh1 (33.Kh2 Be3 34.Qg4 Bc1 35.Be5 Be3–+) 0–1. De Cat,Ben – Farrell,John F, NATO–ch, 2001.

9.c4 c5 10.Be2 0-0 11.0-0 Nbd7 12.Nh4 Bg6 (12...Bb1 13.Qb1 Nb6 14.d3=) 13.Ng6+= hg6 14.d3 Qc7 15.Nd2 Bd6 16.f4 Ra8 17.g3 e5 18.cd5 (The passed pawn on d5 will quickly become a dangerous weapon) 18...ef4 19.gf4 Nd5 20.Nc4 N7b6 21.Qb3 (21.Qd2 Qe7 22.Qb2 Ra1 23.Qa1 Nc4 24.Qa8 Kh7+/–) 21...Be7 (21...Qe7 22.Be5 Be5 23.fe5 Nc4 24.dc4 Qg5 25.Kf2 Nb4–/+) 22.Bf3 Nb4? (22...Nc4 23.Bd5 Ne3 24.Bf7 Kf8 25.Qe6=) 23.Ne5 (23.Be5 Qd8 24.Bb7 Nc4 25.dc4 Ra2+–) 23...Bf6 (23...Bd6 24.Be4 Be5 25.fe5+=) 24.Rc1 (better is 24.d4 Be5 25.fe5+– (25.de5?! Qe7=)) 24...Qe7= 25.d4 Be5 26.de5 Ra2 27.Bb2? (better is 27.e6!? fe6 28.Be4=) 27...c4–/+ 28.Qc3 Na4 (better is 28...Nd3 29.Rc2 g5=+) 29.Qc4+/– Rb2? (29...Qh4 30.e6 fe6 31.Qe6 Kh7=) 30.Qc8+– Qf8 31.Qb7?? (better is 31.e6 Nb6 32.ef7 Kf7 33.Qb7 Kg8 34.Qb6+–) 31...Nc5–/+ 32.Qb6 (32.Qc7 Nb3 33.e6 fe6 34.Qe5 Rg2 35.Kg2 (35.Bg2?! Nc1 36.Qe6 Kh7+/–) 35...Nc1 36.Qe6 Kh7 37.Be4+–) 32...Qe7–+ 33.Qc5?? (33.Bg2 Nbd3 34.Rf1–+) 33...Qh4 34.e4 (34.Qc8 Kh7 35.Rc2 Rc2 36.Qc2 Nc2 37.Bb7 Ne3 38.h3 Qg3 39.Kh1 Nf1 40.e6 Qh2) 34...Qh2 35.Kf1 Qh3 (36.Kg1 Qg3 37.Kf1 Qf3 38.Ke1 Nd3) 0–1. Stulik,Vlastimil – Trmal,Jaroslav, Bratislava, 1967.

9.c4 c6 10.Be2 0-0 11.0-0 Nbd7 (11...dc4!? 12.Bc4 Bd3 13.Bd3 Qd3+=) 12.bc6+= bc6 13.Nd4 Qc7 14.Nf5 ef5 15.Nc3 Nb6 16.cd5 cd5 17.Nb5 Qd7 18.Nd4 Nc8 (18...Nc4 19.Qc2+=) 19.Bb5+/– (19.Bb5 Qb7 20.Qf3+/–) 1–0. pumpkin (2685) – jvanmechelen (2350), net–chess.com, 2013.

9.Be2 0-0 10.0-0 Nbd7 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 hg6 13.f4 Kh7 14.Rf3 Rh8 15.Rh3 Kg8 16.Rh8 Kh8 17.d3 Qa8 18.Nd2 Bc5 19.d4 Bb4 20.c3 Be7 21.Qb1 Nb6 22.g4 Ne8 23.e4 Nd6 24.e5 Ndc4 25.Nc4 Nc4 26.Bd3 Qa7 27.f5 Ne5 (better 27...ef5 28.gf5 gf5 29.Bf5 Qb6=) 28.Bc2?? (better 28.b6 cb6 29.de5+=) 28...Ng4 29.fe6 f5 30.Bb3 c6 31.bc6 bc6 32.Bd1 Nf6 33.Bb2 (33.c4!?–/+) 33...Qb8 34.Qc1 Ne4 35.Ba3? (35.Qc2 Qd6–+) 35...Qf8 (better 35...Ba3 36.Qa3 Qf4–+) 36.Be7 Qe7 37.Qb1?? (37.Bf3–+) 37...Qg5 38.Kf1 Nd2 (38...Nd2 39.Kf2 Qf4 40.Kg2 Nb1–+) 0–1. Barra,Horacio – Ferreira,Marino, POR–ch sf Faro, 1998. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.b5 a6 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1)

9.Be2 0-0 10.0-0 h6 11.d3 c6 12.c4 Qb6 13.Nc3 Nbd7 (13...dc4 14.dc4 Rd8 15.Qb3=) 14.Bb2 (14.e4 Bg4= (14...de4? 15.de4 Bg4 16.e5+–)) 14...Ra8 15.d4 dc4 16.Bc4 cb5 17.Nb5 Be4 18.Nd2 (18.Qe2!?=) 18...Bd5=+ 19.Qb3 (19.Qe2!?=+) 19...Ra5–/+ 20.Bc3 Bc4 21.Ba5 Qb5 22.Qb5 (22.Qc4 Qa5 23.Qc8 Kh7–/+) 22...Bb5–+ 23.Rc1 (23.Rb1 Bc6–+) 23...Bc6 (23...b6 24.Bc3–+) 24.f3 e5 25.Kf2 ed4 26.ed4 Nd5 27.g3 (27.Nb3 Ba4 28.Rc8 Kh7–+) 27...f5 (27...Bf6 28.Nb3 Ba4 29.Rb1–+) 28.Nc4 (28.Rc4–+) 28...Bf6 29.Rd1 Ba4 (29...Ba4 30.Rb1 Bd4 31.Kg2 b5–+) 0–1. Steiner,Peter Markus – Bayer,Wolfgang, Baden–ch JS Eppingen, 2004.

9.Be2 0-0 10.Nh4 Be4 =.

9.Be2 Bg4 10.0-0 =.

9.Be2 h6 10.0-0 0-0 11.c4 c6 (11...dc4 12.Bc4 Nbd7 13.h3=+) 12.Nc3 Nbd7 (better 12...c5!? 13.d3 Qd6=+) 13.bc6+= bc6 14.Nd4 Nb8 (14...Qc7 15.cd5 cd5 16.Nf5 ef5 17.Nb5+–) 15.Nf5+– ef5 16.d4 Qd6 17.cd5 (17.Qc2!?+–) 17...cd5+= 18.Bf3 (18.Qa4 Nbd7+=) 18...Nbd7 19.Qb3 Increasing the pressure on the isolated pawn on d5 19...Nb6 20.Rb1 Ra8 21.g3 Bd8 22.Bb2 Bc7 23.Nb5 Qd7 24.Nc7 Qc7 25.Rc1 Qd6 26.Rc5 (26.Be2!?+=) 26...Ne4= 27.Be4 ½–½. Tsoukkerman,Boris – Hanewinkel,Winfried (1840), Muensterland Verbandsklasse–A, 2009.

6.a4 c5

7.c4 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 h6 10.d4= Nbd7 11.Ne5 ab5 12.Nd7 Qd7=+ 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Ra8 15.Nc3 dc4 16.dc5 Qd1 17.Rd1= Bc5 18.Bc4 Bb4 19.Na2= Be7 20.Bb2 Ne4 21.Rd7 Bc5 22.Bd4 Nd2=+ 23.Bc5 Nc4 24.Nc3 Ra1 25.Rd1 Rd1 26.Nd1 Bd3 (26...Bc2 27.Nc3=+) ½–½. Gesswein,Viktor (2075) – Philipp,Guenther (1710), Gmuend op, 1999.

7.d3 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Qa5 10.Nbd2 Qb5 11.Be2 Be7 12.0-0 0-0 13.Ne5 Nc6–/+ 14.d4 c4 15.Ndf3 Qa4–+ 16.Nc6 Qc6 17.Qb1 Ne4 18.Rd1 Rb8 19.Ne5–/+ Qc7 20.g4 Bg6 21.f4 b5 22.Ng6 hg6 23.c3 Qa5 24.Rc1? Nd2 25.Qc2 Nb3 26.Bb2 Nc1 27.Bc1 b4 28.cb4 Qb4 29.Kf2 Bh4 30.Kg2 Qb3 31.Bd1 Qc2 32.Bc2 f5 33.g5 Be1 34.Kf1 Bd2 35.Bf5 gf5 36.Bd2 Rb2 37.Ba5 Rh2 38.Ke1 Kh7 39.Kd1 Kg6 40.Bd2 Kh5 41.Kc2 Kg4 42.Kc3 Rd2 43.Kd2 Kf3 44.g6 Ke4 (45.Kc3 Ke3–+) 0–1. Starr,Albert Martin – Jones,Ian (1750), Winter TNM San Francisco, 2006.

7.Be2 Bd6 =.

6.a4 Bd6

7.Nc3 =+.

7.c4 0-0 8.Nc3. GuestKVNF – GuestQVVB, freechess.org, 2016.

7.c4 0-0 8.Be2 ab5 (8...dc4 9.Bc4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1=+) 9.ab5 Ra1 10.Ba1 h6 (10...dc4 11.Bc4 Nbd7 12.0-0=+) 11.0-0 Nbd7 (11...dc4 12.Bc4 Nbd7 13.d3=) 12.d4 (12.cd5 ed5 13.Bd4 c5 14.bc6 bc6=+) 12...c5 (12...dc4 13.Nbd2=) 13.Nbd2= Qe7 (13...Nb6 14.dc5 Bc5 15.Nb3+=) 14.Bb2 (14.cd5 ed5 (14...Nd5? 15.e4+–) 15.dc5 Nc5=) 14...cd4 15.ed4 (15.Nd4 Bg6=) 15...dc4=+ 16.Nc4 Nd5 17.Bd3 (17.Nd6 Qd6 18.Qb3 Nf4=+) 17...Bd3=+ 18.Qd3 Ra8 19.Qb3 (19.Nfe5 Be5 20.Ne5 Qb4=+) 19...N7b6 20.Nb6 Nb6 21.Ne5 Ra4 22.Nd3 (22.Qd3 Ra2 23.Qb3 Ra5=+) 22...Ra5–/+ 23.Ra1 Ra1 24.Ba1 Qh4 (24...Qc7 25.h3–/+) 25.g3 Qe4 26.Bb2 Qe2 (26...Nd5 27.b6–/+) 27.Nc1 (27.h3 Nd5 28.Bc1 b6–/+) 27...Qe1 28.Kg2 Nd5 29.Nd3 Qe2 30.Kg1 h5 31.Ba3 Ba3 32.Qa3 h4! 33.Qa8 (33.gh4 Qg4 Double attack (33...Qe4 Decoy)) 33...Kh7 34.Qa3?? (34.Ne5 f6 35.Nd7 Qd1 36.Kg2 h3 37.Kh3 Nf4 38.gf4 Qf3 39.Kh4 Qf4 40.Kh3 Qf3 41.Kh4 g5) 34...h3–+ 35.Qb3 Qf3 (better 35...Qd2 36.Qc4 Qd1 37.Ne1 Qe1 38.Qf1 Qf1 39.Kf1 Kg6–+) 36.Kf1 Ne3 37.Ke1 Qh1 (37...Ng4 38.Qc4 Nh2 39.Ne5 Qh1 40.Kd2 Nf1 41.Kc3–+) 38.Kd2 (38.Ke2 Ng4 39.Nc5 A) 39...Qh2?! 40.Qf3 Nh6 41.Kf1= (41.Nb7?? Qg1–+; 41.Qb7 Qg2 42.Qc6 Nf5–+); B) 39...Nh2 40.Qd3 Kg8–+) 38...Nf1 39.Kc3 Nh2 (39...Qh2?! 40.d5=) 40.Nf4 (40.Qc2 Nf3 41.Nf4 Kh6 42.Nh3 Qh3–+) 40...Ng4 41.Qc2 g6 42.Kb2 h2 43.Qe2 Qg1 44.Nh3 Qg2 45.Qg4 h1Q 46.Ng5 (46.Qf4 Qhh3 47.Qf7 Kh6 48.Qf8 Kh5 49.Qh8 Kg4–+) 46...Kg7 47.Qf4 Qd5 48.Qf7 Kh6 49.Qf8 Kh5 (49...Kh5 50.Qc5 Kg5 51.Qd5 ed5–+) 0–1. DEFFM – GuestYLTL, freechess.org, 2018.

7.c4 ab5 8.ab5 Nbd7 (8...Ra1 9.Ba1 0-0 10.Nh4 Bb1 11.Qb1=+) 9.Be2 (9.Ra8 Qa8 10.Nh4 Bb1 11.Qb1 0-0=) 9...Ra1 10.Ba1 Qe7 1–0. GuestGCSY – GuestGBXW, freechess.org, 2018.

7.Be2 0-0 8.0-0 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.c4 dc4 12.Bc4 Qe7 13.Be2 Ra8 14.Nc3 e5 15.h3 h6 16.d3 Nb6 17.Nd2 Ra7 18.Nc4 Bc5 19.Nb6 Bb6 20.Na4 Ba5 21.d4 ed4 22.Bd4 b6 23.Qa1 Ne8 24.Rd1 Bb4 25.Bd3 Bd3=+ 26.Rd3 Qg5 27.Be5 Bd6 28.Bd6 Nd6 29.Qd1 Qb5 30.Nc3 Qb2 31.Qf3 Ra1 32.Kh2 Qc2 33.e4 Re1 34.Nb5 Qc6 35.Nd6 cd6 36.Qg3 Re4 37.Rd6 Qc7 38.Rd3 Qg3 39.Kg3 Kf8 40.Rb3 Re6 41.f4 Ke7 42.Kf3 Kd7 43.f5 Rd6 44.Ke4 Kc7 45.h4 f6 46.g4 Rd7 47.g5 hg5 48.hg5 fg5 49.Rg3 b5 50.Rg5 Kc6 51.Ke5 b4 52.Ke6 Rb7 53.Rg2 b3 54.Rb2 Kc5 55.Ke5 Re7 56.Kf4 Kc4 57.Rg2? Kc3 58.Rg3 Kc2 59.Rg2 Kb1 0–1. Jovanovic,Momir (1900) – Rybak,Leonid (1995), Munich–ch VM1, 2003.

7.Be2 0-0 8.Nh4 Bg6 9.0-0 Nbd7 10.c4 (10.Ng6 fg6 11.f4 e5=) 10...dc4 (10...Bb1 11.Qb1 dc4 12.ba6 Ra6 13.Bc4=) 11.Ng6= hg6 12.Bc4 Ne5 (12...Nb6 13.d3=) 13.Be2 Nd5 (13...ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1+=) 14.f4 Nd7 15.Nc3 N7f6 16.Bf3 ab5 17.ab5 Ra1 18.Qa1 Nb4 (18...c6!?+=) 19.Bb7+/- Qb8 20.Bf3 Qb6 21.Ne4 Bf4?? (better 21...Ne4 22.Be4 Qb5 23.Bg7 Rb8+-) 22.Bf6 Nc2 23.Qb2 Be3 (23...Ne3 24.de3 Rb8 25.Kh1 Qb5 26.Qb5 Rb5 27.ef4 gf6 28.Nf6 Kf8 29.Rc1+-) 24.de3 Ne3 (24...Qe3 25.Kh1 gf6 26.Nf6 Kh8 27.Qc2+-) 25.Bd4 (25.Bd4 Nc4 26.Bb6 Nb2 27.Bc7+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

7.Be2 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 h6 (9...0-0 10.0-0=+) 10.0-0= Nbd7 (10...0-0 11.Bd4=) 11.Nd4 Bh7 12.f4 Qe7 13.Nf3 0-0 14.Bd4 Ra8 15.d3 (15.Nc3 Bf5=) 15...Bc5 (15...c5 16.bc6 bc6 17.Ne5=) 16.Nc3 Bd4 (16...Bf5 17.Qd2=) 17.Nd4 Qb4 (17...Ra3 18.Qd2=) 18.Qe1 (18.Qd2 Ra3 19.Ne4 Qd2 20.Nd2 e5 21.fe5 Ne5=) 18...Ne8 (18...Ra3 19.Nb3=) 19.Bg4 Nb6 20.Nce2 Qe1 21.Re1 Nd6 22.Kf2 Kf8 23.Kf3 (23.Bf3 Bf5=) 23...Ke7 24.g3 (24.Ng3 Bg6=) 24...Ra3 (24...Bg6 25.h3=) 25.Rb1 (25.h4 Ra5=) 25...Bg6 26.h4 h5 27.Bh3 Ke8 28.g4 Na4 29.g5 Kf8 30.Re1 Ra2 31.Rf1 Nc5 32.Rb1 b6 33.Nc1 Ra3 34.Rb2 Ra1 35.Ncb3 Ra4 36.Nd2 Ra3 37.Nb1 Ra1 38.Nc3 Rc1 39.Nce2 Rh1 40.Kg2 Re1 41.Rb4 Bh7 42.Kf3 Rh1 43.Kg3 Ke8 44.Rb2 Ra1 45.Kg2 Kf8 46.Ng3 Bg6 47.Kf3 Ke8 48.Bg2 Ra3 49.Rb1 Na4 50.Nge2 Bf5 51.Kf2 Kf8 52.Bf3 Bg6 53.Ke1 Kg8 54.Kd2 Nc5 55.Rb2 Kh7 56.Ng3 Bd3 57.cd3 Rd3 58.Kc1 Re3=+ 59.Kb1 Nc4 60.Rf2 Rd3 61.Nge2 Rd1 62.Ka2 Rd2 63.Ka1 Nd3 64.Bh5 Nb4 65.Nc1 Rf2 66.g6 fg6 67.Be2 Rf4 68.Ne6 Rh4 (69.Nc7 g5–+) 0–1. Pierred (2170) – Comp Fritz (2515), Rated game, 2005.

6.a4 Nbd7

7.ba6 ba6 (worse is 7...Ra6 8.Ba6 ba6 9.Nc3+/–) 8.Nc3 Nc5=.

7.c4 Nc5 (7...ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1+=) 8.ba6 Na6 9.Nd4 Bg6 10.Be2 Nb4 11.0-0 Be7 (11...dc4 12.Bc4 Bc5 13.Qb3–/+) 12.cd5 Nfd5 13.Qb3 c5 14.Nf3 Bc2 15.Qc4 0-0 (15...Ra4?? 16.Qb5 Nc6 17.Ra4 Ba4 18.Qa4+–; worse is 15...Ba4 16.Ra4! Ra4 17.Qb5 Qd7 18.Ne5 Qb5 19.Bb5 Kf8 20.Nd7 Kg8 21.Ba4+–) 16.Nc3 Nb6 Increasing the pressure on the isolated pawn on a4 17.Qb5 Nc8 18.Ne5 (18.Qb7?? Nd6 19.Qa8 Qa8–+) 18...Qc7 19.d4 cd4 20.ed4 Nc6 (20...Ra5 21.Qc4 Qd8 22.Bf3+=) 21.Rac1 Nd4 22.Nd5 Nb5 23.Nc7 Nc7 24.Rc2 Nd5 25.Ra1 Nd6 26.a5 Rac8 27.Rc8 Rc8 28.a6 ba6 29.Ra6 g6 30.Nd7 Ne8 31.Bf1 Rc2 32.Ba1 Nec7 33.Ra7 f6 34.g3 Kf7 35.Bd3 Rc1 36.Kg2 Ke8 37.Nb8 Bc5 38.Ra5 Bb6 39.Ra4 Rd1 40.Be2 Rd2 41.Kf1 Rc2 42.Rc4 (42.Na6 Na6 43.Ra6 Ke7–/+) 42...Ra2 43.Bd4 Bd4 44.Rd4 Ke7 45.Rc4 Ra8 46.Nc6 Kd6 47.Bf3 Ra3 48.Nd4 Ne7 49.Kg2 Ra2 50.Kf1 e5 51.Nc6 Nf5 52.Rc1 Ne6 53.Rd1 Nfd4 54.Bd5 Ra6 55.Be6 Kc6 56.Bg8 Ra7 57.f4 Rg7 58.fe5 Rg8 59.Rd4+= fe5 60.Rd2 Rg7 61.g4 Rd7 62.Rb2 Rd4 63.h3 h5 64.gh5 gh5 65.Kf2 Rh4 66.Rb8? Rh3–+ 67.Rb4 ½–½. Braak,Jelle van den (1965) – Sherwood,Russell, NED–WLS ICCF, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.b5 a6)

7.Nd4 Bg6=+ 8.c4 (8.ba6 ba6 9.Nc6 Qc8=+) 8...ab5–/+ 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nc5 11.cd5 Nd5 12.Bc4 Nd3 13.Kf1 (13.Bd3 Bd3 14.Qb3 Nb4–/+) 13...Nb6 14.Bd3 Bd3 15.Kg1 e5 16.Nf3 e4 (16...f6 17.Nc3–/+) 17.Nd4 (17.Ne5 Nc4–/+ (17...Bb5?! 18.Qh5 Qf6 19.Nf7 Qf7 20.Qb5 Qd7 21.Qh5 Kd8 22.Bd4=)) 17...Qd7 18.Nc3 Bd6 19.f3 ef3 (19...f5 20.Na4 Nc4 21.Nb2 Nb2 22.Bb2–/+) 20.Qf3 f5 (better 20...Be5!?–/+) 21.Qb7= 0-0 22.Qf3 f4 23.e4 Bc4 24.Nce2 Bc5 25.d3 Ra8 (25...Bb5?! 26.Kf2=) 26.Bc3 Ra3 (26...Bb5 27.h3 Ra3 28.Kh2 Rc3 29.Nc3 Bd4 30.Nb5 Qb5 31.Rf1–+) 27.dc4 Na4 28.Qh5 Nc3 29.Qc5 Ra1 30.Kf2 Ne4 31.Kf3 Nc5 (31...Nd2 32.Kf4 Rh1 33.Ke3 Nf1 34.Kd3 Nh2 35.Qd5 Qd5 36.cd5–/+) 32.Ra1 Qe7 33.Ra8? (33.Kf4 Qe4 34.Kg3 Qe3 35.Kh4–+) 33...Kf7–+ 34.Ra3 (34.Ra2 Qe4 35.Kf2 Nd3 36.Kg1 Qe3 37.Kh1 Nf2 38.Kg1 Ng4 39.Kh1 Qf2–+) 34...Qe4 35.Kf2 Nd3 36.Rd3 Qd3 37.c5 g5 38.h3 Qa3 (38...Kf6 39.c6–+) 39.c6 Qe3 40.Kf1 Qd3 41.Kf2 Ke7 (41...h6 42.Kf1–+) 42.Kf1 h5 43.Kf2 g4 44.hg4 hg4 45.Ke1 f3 0–1. DEFFM – GuestTVGZ, freechess.org, 2018.

7.Be2 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Qa8 10.Bb2 Qa2 11.Qc1 Qa4 12.Nc3 Qa5 (12...Qb4 13.0-0=) 13.0-0 Bb4 14.Qa1 0-0 15.Qa5 Ba5 16.d3 h6 (16...Ra8 17.Ra1=) 17.Ra1+= Bc3 (17...Ra8 18.Nd4 Bg6 19.Nb3+=) 18.Bc3+/- Bg4 19.Ra7 Rb8 20.Kf1 (20.Ba5 b6 21.Bc3 Rc8+/-) 20...Bf3 21.Bf3 c6 22.bc6 (22.Bb4 cb5 23.c3 Kh7+=) 22...bc6= 23.Rc7 Rb6 24.Rc8 (24.Ke2 e5+=) 24...Kh7 25.Ke2 (25.d4 g6=) 25...e5 26.g3 c5 Black prepares d4 27.Rd8 d4 28.Bd2 g6 29.c3 Kg7 30.cd4 cd4 31.ed4 ed4 32.Rc8 Re6 33.Kd1 (33.Be4 Nb6 (worse 33...Re4 34.de4 Ne4 35.Bc1+-) 34.Rd8 Ne4 35.de4 Re4 36.Kd3 Re7+=) 33...Ne5 34.Be2 Ra6 (34...Nfg4 35.Bg4 Ng4 36.Rc4=+) 35.Rd8 Ned7 36.h4 Ra2 (36...Ra1 37.Kc2 Ra2 38.Kd1=+) 37.g4 Nc5 38.Bh6 Kh6 39.g5 Kg7 40.gf6 Kf6 41.Rd4 Ra1 42.Kc2 Ra2 43.Kd1 Ra1 44.Kc2 ½-½. Mely (2250) - jilatitil (2370), ChessWorld.net, 2016.

7.Be2 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Qa8 10.Bb2 h6 11.0-0 Bd6 12.Nd4 Bh7 13.f4 0-0 14.Nc3 (14.d3 c5 15.Nf3 Qa5=) 14...c5 15.bc6 (15.Nf3 d4 16.Nb1 Qa4=+) 15...bc6=+ 16.d3 (16.Qa1 Qb7=+) 16...Qb7 17.Bc1 (17.Ba1 Ra8=+) 17...Qb6 (17...Rb8 18.Qd2=+) 18.Na4 Qa5 19.Nb2 (19.c4 Ra8 20.Nb2 Qc7=+) 19...c5 20.Nb3 Qb6 21.Na4 Qb4 22.Nb2 Ra8 23.Bd2 Qb8 24.Qc1 (24.Bc3 e5 25.fe5 Be5 26.Be5 Qe5=+) 24...e5–/+ 25.Bc3 (25.Nd1 Bd3 26.Bd3 c4–/+) 25...Ra2 (25...e4 26.Bd1–/+) 26.Qb1=+ Ra3 27.fe5 Ne5 28.Qd1 Ned7 (28...Qc7 29.Kh1=+) 29.h3 Bh2 (29...Qe8 30.Qc1=+) 30.Kh1 Bc7 (30...Be5 31.Qd2=+) 31.Qe1 (31.Qd2 Qb6 32.Bf3 c4–/+) 31...Qb6 32.Bf3 (32.Kg1 Qd6 33.g3 Qe6–/+) 32...Qe6 (32...Qd6 33.g3–/+) 33.Rg1 (33.Kg1 c4 34.Nd4 Qe5–/+) 33...h5 (33...Bf5 34.g4 Bg6 35.Qd2–/+) 34.Nd1 (34.Qh4!?=+) 34...Bd3–/+ 35.cd3 Rb3 36.Qf2 Ne5 37.Be2 c4 38.Qf4 d4 (38...Qe7 39.Qg5 cd3 40.Bh5–+) 39.Bd4 (39.ed4 Nd5 40.Qd2 Nd3 41.Bd3–+) 39...cd3 40.Bf1 Bd6 41.g4 (41.g3 d2–+) 41...Rb1 (41...hg4 42.hg4 Nfg4 43.Bh3–+) 42.Nc3 hg4 (42...d2 43.Bg2 Nc6 44.Qf3 Nd4 45.ed4 Rg1 46.Kg1–+) 43.hg4? (43.Nb1 Nf3 44.Be5 Be5 45.Qa4 Ng1 46.Qa8 Ne8 47.Kg1–+) 43...d2–+ 44.Be2 Neg4 (better 44...Nd5!? 45.Qe4 Nf3 46.Kg2 Rg1 47.Kf3–+) 45.Qf3 Re1 (45...Re1 46.Kg2 Ne5–+) 0–1. Domingo,Jordi (2015) – Wilson,Norman (2075), FICGS, 2013.

7.Be2 Bd6 8.Nd4=.

7.Be2 h6 8.0-0 Bd6 9.d4 (9.Nd4 Bg6=) 9...ab5=+ 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qa8 (11...0-0 12.Nbd2=+) 12.Nbd2= Qa2 13.c4 Bc2 14.Qe1 Bb4 15.c5 Be4 16.Qd1 0-0 17.Qb3 (17.Ne4 Ne4 18.c6 bc6 19.bc6 Ndf6=+) 17...Qb3=+ 18.Nb3 Ra8 19.Rc1 (19.Nfd2 Bc2 20.Rc1 Ra2-/+) 19...Ra2-/+ 20.Kf1 Bc2 21.Nbd2 g5 22.h3 Kg7 23.Kg1 (23.Ne1 Ba4 (23...Bd2?! 24.Rc2 Ra1 25.Rd2=) 24.Ndf3 Ne4-/+) 23...Bg6 (23...Ba4 24.c6 bc6 25.bc6-+) 24.Bc3 Bc3 25.Rc3 Ne4 26.Rd3 Rc2 27.Bd1 Rc1 28.Nb3 Rb1 29.Kf1 (29.c6 bc6 30.bc6-+) 29…Nf2! (29...Nf2 30.Kf2 Bd3-+) 0-1. Mely (2320) - Buford (2840), ChessWorld.net, 2016.

6.a4 Be7

7.Be2 0-0 8.0-0 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 11.c4 (11.Nh4 Be4=) 11...Qb6 12.Nc3 Nbd7 (12...dc4 13.Bc4 Bg4 14.d3=) 13.d4 (13.bc6 bc6 14.Nh4 Bg6+=) 13...Ra8 (13...dc4 14.Bc4 Ra8 15.Qe2=) 14.c5 Qc7 (14...Qd8 15.Nh4=) 15.b6 (15.Nh4 Ne4 16.Nf5 ef5+=) 15...Qb8 (15...Qd8!?=) 16.Nh4+= Ne4 17.Nf5 ef5 18.Ne4 fe4 19.Qc2 f5 20.g3 Bf6 21.Bc3 g6 22.Ra1 Kf7 23.Qb2 Ke6 24.Ra3 Be7 25.Ra8 Qa8 26.Qa1?? (better is 26.Qc2+=) 26...Qa1–+ 27.Ba1 Bf6 28.Bc3 (better is 28.g4–+) 28...Nc5! 29.dc5 Bc3 30.Kg2 Kd7 31.g4 Bb4 32.gf5 gf5 33.Kg3 Bc5 34.Kh4 Ke6 35.Kh5 Bb6 36.Kh6 Bd8 37.Kh7 Bh4 38.f3 b5 39.Kg6 Bf2 40.Bd1 Be3 41.h4 b4 42.h5 c5 43.h6 ef3 44.Bf3 b3 45.Bd1 b2 46.Bc2 f4 47.Kg7 f3 48.h7 Bd4 49.Kg6 c4 50.Bf5 Kd6 51.Kf7 f2 (51...f2 52.Bg4 f1Q 53.Bf3 Qf3 54.Kg8 Qg4 55.Kf7 Qg7 56.Ke8 Qe7) 0–1. Ebert,Lutz (1780) – Oelke,Bernd (1855), Mecklenburg VP LL2, 2005. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.b5 Nf6 5.e3 a6)

7.Be2= Nfd7 8.0-0 (8.Nc3 0-0=) 8...0-0 9.c4 (9.Nc3 Bf6=) 9...ab5 (9...dc4 10.Na3+=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c6 (11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.Be2=) 12.Nc3 (12.d3 dc4 13.dc4 Qc7=) 12...dc4 13.Bc4 Nb6 14.Be2 cb5 (14...Bd3 15.Bd3 Qd3 16.Qb1 Qb1 17.Rb1=) 15.Nb5 Qd5 16.Nfd4 Bg6 17.Nc3 (17.f4 Rc8=) 17...Qa5 (17...Qd6 18.f4=) 18.Bf3 Bd3 19.Nce2 (19.Be2 Be2 20.Qe2 Rc8=) 19...Qa6+= 20.Re1 (20.Nb3 Rc8 21.Bc3 Nd5+=) 20...e5 21.Nc2 (21.Nb3!? e4 22.Bg4+=) 21...Qa2 (21...Qa4 22.Qb1 Nc4 23.Rc1–+) 22.Qb1 (22.Ncd4!?–/+) 22...Qb1–+ (22...Qc2?! 23.Qb6 e4 24.Nf4+=) 23.Rb1 N8d7 (23...Bc2 24.Rb6 e4 25.Rb7+/–) 24.Rc1 (24.Rb6 Nb6 25.Ne1 Be2 26.Be2 Bd6–+) 24...e4 25.Ne1 (25.Be4 Be4 (25...Be2?! 26.Bb7 Nc5 27.Nd4–/+) 26.f3 Bd5–+) 25...ef3 26.Nd3 fe2 27.Rc7?? (27.f4–+) 27...Nc5! 28.Ne1 Bd6 (28...Bd6 29.Rc5 Bc5–+) 0–1. Otto,Norbert (2075) – Schroeder,Hans_joerg (2000), remoteschach.de, 2007.

7.Be2= Bg4 8.0-0 =.

6.ba6 Na6

7.Nd4 Bg6 =.

7.Be2 Bg4 =+.

6.c4 ab5

7.cd5 ed5 8.Bb5=+ c6 9.Be2 Be7 10.0-0 0-0 11.Nc3 h6 12.d4 Nbd7 13.a4 Bb4 (13...Qc7 14.Qb3=+) 14.Qb3= Qa5 15.Rfc1 Ra7 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 (17.Qa3 b5 18.Qd6 b4=+) 17...Rfa8 (17...b5 18.Nh4 Bh7 19.Na2=+) 18.Ra2= Ne4 19.Ne4 Be4 20.Nd2 Bf5 21.f3 Re8 22.Kf2 (22.e4 Qb6 23.Qb6 Nb6=) 22...Qd8 23.g3 Qe7 (23...h5 24.Bd3 Bh3 25.Qb4=+) 24.a5 Nf6 (24...c5 25.Qc3=+) 25.g4 (25.a6 ba6 26.Ra6 Ra6 27.Ba6 Bd7=) 25...Bg6=+ 26.h4 Ng4 (26...Qc7 27.Nf1 Qd6= (worse 27...Ra5 28.Ra5 Qa5 29.Qb7+/-)) 27.fg4+= Qh4 28.Kf1?? (better 28.Kg2+=) 28...Qh1-+ 29.Kf2 Qc1 30.Nf3 (30.Qb6 Raa8 31.Nf1 Be4-+) 30...f6 (better 30...Be4 31.Qd1 Qd1 32.Bd1-+) 31.Rd2 (31.Qa3 Qb1 32.Nh4-+) 31...Qh1 (better 31...Ra5 32.Qb2 Qb2 33.Rb2 b5-+) 32.Qb6 Ra6! 33.Qb7?? (33.Ba6 ba6 Combination) 33...Ra5-+ 34.Qc6 Ra1 (better 34...Qh3!? 35.Rb2 Qg4 36.Rb7-+) 35.Qd5 Bf7 (35...Kh7!? 36.Qb5-+) 36.Qf5 (36.Qd7 Raa8 37.Qf5 Be6-+) 36...Ra3 (36...h5 37.gh5 Bh5 38.Qd7-+) 37.e4? White prepares d5 (better 37.Bd3!?-/+) 37...Be6-+ 38.Qf4? (38.Qh5 Qh5 39.gh5-+) 38...Qc1 39.d5 Bd7 (better 39...Bf7 40.Nd4 Rc3-+) 40.e5 (40.Kg2-+) 40...fe5 41.Ne5 (41.Qe4 Rf3! 42.Bf3 Qd2 43.Kg1 Rb8-+) 41...Re5! 42.Qe5 (42.Qe5 Qc3 Double attack (42...Qd2 Deflection; 42...Qc3 Decoy; 42...Qd2 Overloading)) 42...Qd2 43.Qe7 (43.Qb8 Kf7 44.Qe5-+) 43...Qd4 (43...Qf4 44.Ke1 Qg3 45.Kd1 Ba4 46.Kc1 Qc3 47.Kb1 Qc2) 44.Kf1 (44.Kg2 Qd5 45.Kg1 Qd4 46.Kf1 Ra1 47.Bd1 Qd1 48.Kf2 Ra2 49.Ke3 Re2 50.Kf3 Qf1 51.Kg3 Qg1 52.Kh4 Qg4) 44...Ra1 45.Kg2 (45.Bd1 Qd1 46.Kf2 Ra2 47.Ke3 Re2 48.Kf3 Qf1 49.Kg3 Qg1 50.Kh4 Qg4) 45...Rg1 46.Kh3 Qc3 (46...Bg4 47.Bg4 Qg4 48.Kh2 Qg3) 47.Kh2 (47.Qe3 Qe3 48.Bf3 Qf4 49.Bg2 Qg4 50.Kh2 Qg2) 47…Qg3 0-1. zembelek (2110) - kabalist (2360), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.cd5 ed5 8.Bb5 Nbd7 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.h3 Re8 12.a4 c6 13.d3 Qc7 14.Qb3 Nc5 15.Qc2 Nfd7 16.Rc1 Ra7 (16...Qa5 17.Nh4 Be6 18.Bc3=) 17.Bd4 b6 18.Ne1 (18.Qc3!?=) 18...Rea8-/+ The pressure on the isolated pawn grows 19.Nc3 f6 (19...Ne6 20.Nf3-/+) 20.e4 de4 21.de4 Bg6 22.Bc4 Kh8 23.Bb3 (23.Nf3!?=) 23...Re8-/+ e4 draws heavy fire 24.f3 h5 (24...f5 25.ef5 Nb3 26.Qb3=) 25.Ne2 (25.Rab1 Bh2 26.Kh1 A) worse 26...Nb3 27.Qb3 (27.Rb3?! Bf7=) 27...Qg3 28.Bb6+-; B) 26...Be5=) 25...h4 (25...f5!?-/+) 26.Nd3= Nd3 27.Qd3 Nc5 28.Qc3 White prepares a5 28...Qe7 (28...Nb3 29.Qb3 c5 30.Bf2=) 29.a5 (29.Bc2 Bf7=) 29...Nb3 (29...Rea8 30.Bc2 Ra5 31.Ra5 Ra5 32.Qe1=) 30.Qb3= Ra5 31.Ra5 (worse 31.Bb6 Ra1 32.Ra1 f5 33.ef5 Bf5-/+ (33...Qe2?! 34.Qd1 Qb5 35.Bd4 Qf5 36.Bg7 Kg7 37.Qd6-+); 31.Qb6?! Ra1 32.Ra1 Rc8+=) 31...ba5 32.Rc6 Rb8 33.Qa2 Bf7 (better 33...a4!?=) 34.Qa5+/- Rb1 35.Kf2 Bb4 (35...Qd7 36.Qc3+=) 36.Qa8 (better 36.Qf5!? Be1 37.Ke3+/-) 36...Kh7+= 37.Qc8 (37.Rc1 Rc1 38.Nc1 Qc7=) 37...Be1= 38.Ke3 Qa3 39.Rc3 (better 39.Bc3!?=) 39...Bc3-/+ 40.Qc3?? (better 40.Bc3 Qa7 41.Bd4-/+) 40...Rb3-+ 41.Qb3 Qb3 42.Nc3 (42.Kd2 Qa2 43.Ke3 Qc2-+) 42...Bc4 43.Kf4 (43.Kd2 Qb2 44.Kd1 Qg2-+) 43...Qc2 44.Nd5 Qg2 (44...Qd2 45.Kf5 Qd4 46.Kg4 Bd5 47.f4 Qe4 48.g3 Be6 49.Kh4 g5 50.Kh5 Qg6) 45.Bf6 Qg3 46.Ke3 Bd5 47.Bh4 Qh4 48.ed5 Qh3 49.Ke4 Kg6 50.f4 (50.Ke3 Kf5 51.d6 Qh6 52.Ke2 Qd6 53.Ke3 Qf4 54.Kd3 Qf3 55.Kc4 g5 56.Kc5 g4 57.Kb4 g3 58.Kb5 g2 59.Kb6 g1Q 60.Kb5 Qd5 61.Ka6 Qa1 62.Kb6 Qaa5) 50...Kf6 51.Kd4 Qf5 52.Kc5 Ke7 53.Kc6 Qf4 (53...Qf4 54.Kb5 Kd6 55.Kb6 Qb4 56.Ka7 Kc7 57.d6 Qd6 58.Ka8 Qa3) 0-1. dale70 (2090) - GRIGORICH (2190), Rated Classical game, lichess.org, 2015.

6.Nd4 Bg6

7.ba6 Na6 8.Bb5 c6 9.Nc6= bc6 10.Bc6 Nd7 11.Ba8 Qa8 12.0-0 Qb8 13.Bc3 f6 14.f4 Bd6 15.Qg4 Nac5 16.d3 0-0 17.Nd2 Re8 18.Nf3 Qa7 19.Nh4 Bf7 20.Nf3 Nd3 21.cd3 Qe3 22.Kh1 Qd3 23.Bd2 Nc5 24.Bb4 f5 25.Qh4+/– Be7 26.Qe1 ½–½. Angermann,Immo – Grupp,Berthold, DESC, 1999.

7.ba6 Na6 8.Bb5 c6 9.Nc6 bc6 10.Bc6 Nd7 11.Ba8 Qa8 12.0-0 Bd6 13.Bg7 Rg8 14.Bd4 Nb4 15.d3 Qc6 16.Nc3 (better is 16.Na3!?=) 16...e5–/+ 17.Qd2 ed4 18.ed4 Bf5 19.a3 Na6 20.Rfe1 Be6 21.Ne2 Qc7 22.c4 (22.h3 Kd8 23.Kh1 Nf6–/+) 22...Bh2 23.Kh1 Bd6 (worse is 23...dc4 24.d5 Bd5 25.Nf4 Be6 26.Kh2–/+) 24.c5 Be7 25.Nf4 Nf8 26.Qe3 Bg5 (better is 26...Rg4 27.g3 Kd8–+) 27.Nd5+= Be3 (27...Qb8!? 28.Qf3 Rg6+=) 28.Nc7= Nc7 29.fe3 (29.Re3 Kd7 30.a4 Bd5–+) 29...Kd7 30.a4 Nd5 31.a5 Kc6 (31...Nb4!? 32.Re2 Nd3=) 32.a6+/– Nc7 (32...Nd7!? 33.a7 Ra8+/–) 33.a7 Nd7 34.e4 Bg4 (34...Ra8 35.Ra5+–) 35.Rec1 Ra8 (35...Na8 36.d5 Kc7 37.d6 Kc6 38.d4+–) 36.d5 Kb5 (36...Nd5 37.ed5 Kd5+–) 37.Ra2 f6 (37...Na6 38.Rb2 Nb4+–) 38.Rb2 1–0. Pcmvr – Josef1901, playchess.de, 2004.

7.ba6 Na6 8.Bb5 Nd7 9.0-0 Be7 10.Nf3 0-0 11.Bd7 Qd7 12.Ne5 Qa4 13.Ng6 hg6 14.Nc3 Qh4 15.f4 Qh5 16.a3 Rfd8 17.Qh5 gh5 18.Ne2 Nc5 19.f5 ef5 20.Rf5 g6 21.Rf3 f5 22.Nf4 Ra6 23.Be5 Rd7 24.d3 Kh7 25.Bc3 Ne6 26.Ne6 Re6 27.Rb1 b6 28.a4 Bg5 29.Bd2 d4 30.Kf2 Rc6 31.Rc1 de3 32.Be3 Be7 33.Ke1 Rc3 34.Kd2 Bb4 35.Kd1 Ra3 36.Rf4 Ra4 37.Rb1 Re7 38.Rfb4 Rb4–/+ 39.Rb4 Re3 40.Kd2 Re7 41.Rc4 g5 42.g3 c5 43.c3 Kh6 44.Ra4 h4! 45.gh4 g4 46.Ra8 f4 47.Rg8 Kh5 48.Rh8 Kg6 49.Rg8 Rg7 50.h5 Kh7 51.Rg7 Kg7 52.d4 g3 ½–½. Skerlik,Stanislav (2280) – Peschardt,Soeren (2150), ICCF Jubilee Officials/IM–A, 2001.

7.c4 dc4 8.Bc4 ab5 9.Bb5 c6 10.Be2 Bd6 11.d3 Bb4 12.Nd2 c5 13.Nc2 Nc6 14.e4 Ba5 15.0-0 Bd2 16.Qd2 Be4 17.Qc3 Bd5 18.Qc5 Ra5 19.Qc3 0-0 20.a3 Qb6 21.Rfb1 e5 22.Bc1 Rc5 23.Rb6 Rc3 24.Ne3 Nd4 25.Bf1 Bc6 26.Bb2 Rc5 27.f4 Rd8 28.Rb4 Nc2 29.Nc2 Rc2 30.Be5 Nd5 31.Rc4 Ne3 32.Rc2 Nc2 33.Bc7 Ra8 34.Ra2 Nb4 35.Rb2 Nd5 36.Bd6 Rd8 37.Bc5 Nf4 38.d4 Ne6 39.Bb6 Rd7 (39...Rd4? 40.Bd4 Nd4 41.Ba6+–) ½–½. Bonetti,Shane – Heinisch,Uwe, T8–09 ETC, 2004.

7.Be2 ab5 8.Bb5 c6 =+.

7.Nf3 ab5 8.Bb5 c6 9.Be2 Na6 (9...Nbd7 10.d3=+) 10.0-0 Bd6 11.d3 0-0 12.Nbd2 b5 13.a4 (13.Ne5 Nc5=) 13...b4 (13...Qc7 14.ab5 cb5 15.Nd4=) 14.a5 (14.Ne5 Nc5 15.Ng6 fg6=) 14...c5 (14...Nc5 15.Be5=) 15.c4 (15.Ne5 Be5 16.Be5 Nb8=) 15...bc3=+ 16.Bc3 Nb4 17.Nb3 Qc7 18.Qd2 Rfb8–/+ 19.Rfd1 Nd7 20.Bb4 Rb4–/+ 21.Qc3 Ne5 22.Ne5= Be5 23.d4 Bh2 24.Kh1 Bd6 25.Nc5 Bc5 26.Qc5= Qc5 27.dc5 Rb2 28.Re1 Kf8 29.a6 Ke7 30.Ra5 Rc2 31.Kg1 Kd7 32.a7 Kc7 33.Bf1 f6 34.Rea1 Rc3 35.Be2 Bd3 36.Bd3+/– Rd3 37.Rb5 Rc3+= 38.Kh2 e5 39.c6 Rc6 40.Rd5 Rc2 41.Kg3 Rc6 42.Kf3 Rb6 43.Rd2 Rb7?? 44.Rc1+– Kb6 45.Ra2 Rba7 46.Rb2 (46...Ka5 47.Ra1#) 1–0. Trokenheim,Marek – guest986, ICC, 2004.

5.b5 Bb4

6.a3 Be7 7.c4 0-0 8.Be2 dc4 9.Bc4 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bd3 13.Bd3 Qd3 14.Nc3 Nbd7 15.Qe2 Nc5 16.0-0 Rd8 17.Rb1 Qe2 18.Ne2 Nfe4 19.d4 Nd3 20.Rf1 Ra8 21.Bc3? Ra2–+ 22.Rd1 Ndf2 23.Re1 Ng4 24.Nc1 Rc2 25.Ba5 b6 26.h3 ba5 27.hg4 Bb4 28.Rf1 Ng3 29.Nd3 Nf1 30.Kf1 Bc3 0–1. Bonetti,Shane – MacChess 4.0, 2000.

6.c4 Qe7 7.Qa4 Nbd7 8.cd5 Nc5 9.Qd1 ed5 10.Be2 (10.a3 Ba5+=) 10...Nd3 11.Bd3 Bd3 12.Qa4 Qe4 13.Bd4 Bd6 (worse is 13...Bb1 14.Qb4 Bd3 15.Qc5+=) 14.Nc3 Qg6 15.Ne5 (15.Rg1!? Bc2 16.Qa5+=) 15...Be5 16.Be5 0-0 (16...Qg2 17.0-0-0 Qf2+=) 17.Qd4+= (worse is 17.Bc7 Qg2 18.0-0-0 Qf2–/+) 17...c5 (worse is 17...Qg2 18.0-0-0 Bg6 19.Rhg1+/–) 18.bc6 bc6 (18...Qg2? 19.0-0-0 Bg6 20.cb7+– (worse is 20.Bf6 gf6 21.Rdg1 Qf3+–)) 19.Bf6 gf6 20.Ne2 Bc4 (20...Be2 21.Ke2 A) 21...Qg2?? 22.Rag1 (22.Qf6?! Qg4 23.Qf3 Qe6+=) 22...Qg6 23.Qf6+–; B) 21...Rfb8+=) 21.Nf4+/– Qf5 22.d3 Ba6 23.0-0 Qe5 24.Qc5 Rfc8 25.Rfc1 Qf5 26.Qa3 Bb5 27.Rab1 Rab8 28.Qc3 a5 29.h3 a4 30.g4 Qe5 31.Nh5 Qc3 32.Rc3 d4 33.Nf6+– Kg7 34.Nh5 Kf8 35.ed4 Rd8 36.Ng3 Rd4 37.Nf5 Rdd8 38.Rb4 Rb7 39.Nd4 Rd5 40.a3 Rbd7 41.Nb5 cb5 42.Rc8 Kg7= 43.Ra8 Rd3 44.Rb5 Ra3 45.Rg5 Kf6 46.Ra6. Moehring,Norbert (2155) – Huettemann,Ralf (1845), Saarlouis op 7th, 2004.

6.Be2 0-0 =.

6.Be2 a6 7.ba6 Na6 8.a3 =.

6.Nh4 0-0 7.Nf5 ef5 8.Be2 (better 8.a3 Ba5 9.Bd3=) 8...Qe8?? (better 8...a6=+) 9.Bf6+– gf6 10.Bd3 Qe5? (better 10...Nd7!? 11.Bf5 Ne5+–) 11.c3+– Bd6 (11...Re8 12.0-0 Bf8 13.Qh5+–) 12.Qh5 Re8? (12...Kg7 13.0-0 Rh8 14.Bf5+–) 13.Bf5 Kf8 (13...h6 14.d4 Qf4 15.h4+–) 14.Qh7 (14.0-0!? Rd8 15.d4 Qh2 16.Qh2 Bh2 17.Kh2 a6 18.ba6 Ra6 19.Bh7 Nd7+–) 14...Ke7 (14...Rd8 15.0-0 Qe8+–) 15.f4 (15.f4 Qf5 16.Qf5+–) 1–0. GuestLQYB – Jazavac, freechess.org, 2019.

6.Be2 Nbd7

7.0-0 0-0 (7...Bg4 8.h3 Bh5 9.c4=) 8.d3 (8.Nh4 Bg6=) 8...Bd6 (8...a6 9.ba6 Ra6 10.Nh4=) 9.Nbd2 (9.Nh4 Bg6=) 9...b6 (9...e5 10.c4 c6 11.d4=) 10.c4 Nc5 11.Nb1 (11.Qc2 a6=) 11...Qd7 (11...dc4 12.dc4 Nfe4 13.Nc3=) 12.Ne5 (12.Bf6 gf6 13.cd5 Qb5+/–) 12...Be5 13.Be5 Qe7 (13...dc4 14.Bf6 cd3 15.Bf3 gf6 16.Bc6=) 14.Nc3 (14.cd5 ed5 15.d4 a6+=) 14...Rac8 (14...dc4 15.d4 Ncd7 16.Bf6 Nf6=) 15.a4 (15.cd5 Nd5 16.Rc1 f6 17.Nd5 ed5+=) 15...Ncd7 (15...dc4 16.dc4 Rfd8 17.Bd4=) 16.Bg3= c5 (16...dc4 17.dc4 Nc5 18.Qc1=) 17.cd5 (17.a5 dc4 18.dc4 e5+=) 17...ed5= 18.e4 (18.Bf3!? Qe6 19.e4 de4 20.Re1=) 18...de4=+ 19.de4 (better is 19.Re1 e3 20.Bf3 ef2 21.Kf2=+) 19...Be4 (19...Ne4 20.Ne4 Qe4 21.Bf3=+) 20.Ne4 (better is 20.Bd6 Qe6 21.Bf8 Rf8 22.Re1+/–) 20...Ne4–/+ 21.Bf4?? Rfe8 22.Bd3 Nef6 23.Bg5 h6 24.Bh4=+ c4 25.Bf5 Qc5?? 26.Bh3?? Rc7–/+ 27.Qf3 c3 28.Rfc1 c2 29.Bf5 Ne5 30.Qg3 Qd4?? 31.Bf6+/– Qa1?? 32.Qg7 (32.Ra1?? c1Q 33.Rc1 Rc1) 1–0. Gegonz – Colin, internet, 2007.

7.Nh4 Bg6 8.0-0 Bd6 9.a4 c6 (9...Ng4 10.Nf3 Be4=) 10.d4 (better 10.f4!?=) 10...Qc7 (better 10...cb5!? 11.Ng6 hg6–/+) 11.Nf3 (11.Nf3 cb5 12.Nc3 ba4 13.Nb5–/+; 11.h3!?=). onur604 (2320) – JaxChess01 (2135), lichess.org, 2020.

5.b5 c5

6.a4 a5 7.c4 b6 8.cd5 ed5 9.Be2 Be7 10.0-0 0-0 11.d3 Nbd7 12.h3 Bd6 13.Nbd2 Re8 14.Nb3 Ne5 (better is 14...Qe7!?+=) 15.Ne5 Be5 16.Be5 Re5 17.d4 cd4 18.Nd4 Bd7 19.Rc1 Rc8 20.Qd2 Ne4 21.Qb2 Nc5? (better is 21...Rg5 22.Rc8 Bc8+=) 22.Nc6+– Bc6 23.Qe5 (23.bc6?! Re4 24.Bb5 Na4 25.Ba4 Ra4=) 23...Bb7 24.Rfd1 Na4 25.Qd4 (better is 25.Rc8!? Qc8 26.Bg4+–) 25...Rc1+/– 26.Rc1 Nc5 27.Bf3?? (better is 27.Qf4+/–) 27...Nb3+= 28.Qb2 Nc1 29.Qc1 g6 30.Qd1 Qd7 31.Qd3 Qd6 32.Kf1 (better is 32.e4!?=) 32...a4–/+ 33.Qc2 a3 34.Qb3 Qc5 35.Qb1?? (better is 35.Ke1–+) 35...Qc4 36.Be2 (36.Kg1 a2 37.Qb2 Qa4–+) 36...a2 37.Qb2 Qa4 38.Qa1 Qb3 (38...Qb3 39.Qa2 Qa2–+) 0–1. Hal1958 – MimiSiku, playchess.de, 2005.

6.a4 Bd6 7.c4 Nbd7 8.d3 0-0 9.Nh4 Bg4 10.f3 Bh5 11.g4? (better is 11.Qc2–/+) 11...Bg6?? (better is 11...Ng4 12.fg4 Qh4 13.Kd2 Bg4–+) 12.Ng6 fg6 13.h4 (13.g5 Ne8=+) 13...Nb6 (13...d4 14.f4–/+) 14.Nd2? (better is 14.f4=) 14...Bg3 15.Ke2 d4 16.e4? (16.Rh3!? de3 17.Rg3 ed2 18.Kf2–/+) 16...Qd6 (16...Ng4 17.Qc2 (17.fg4?? Rf2 18.Ke1 Rh2) 17...Qf6 18.Bh3–+ (18.fg4 Qf2 19.Kd1 Qe1)) 17.Bc1? (better is 17.Qc2–+) 17...Ng4!! 18.Bh3 (18.fg4 Rf2) 18...Ne3 (better is 18...Nf2 19.Qf1 Nh1 20.Qh1–+) 19.Qg1 Bh4 (19...Bf4!? 20.Nb3–+) 20.Nf1 Qf4?? (better is 20...Nf1 21.Qf1 Bg3–+) 21.Be6+/– Kh8 22.Be3?? (better is 22.Qg4! Qg4 23.Bg4 (< 23.fg4 Rf2 24.Ke1 Rh2 25.Ng3 Bg3) 23...Ng4 24.Rh4= (< 24.fg4 Rf2 25.Kd1 Nd7–/+)) 22...Qf3–+ (22...de3?! 23.Qg4 Qg4 24.Bg4= (24.fg4? Rf2 25.Ke3 Raf8–+)) 23.Kd2 de3 24.Ne3 Qf2 (24...Bf2 25.Qg5 Be3 26.Qe3 Qg2 27.Kc3 Na4 28.Ra4 Qh1 29.Bd5–+) 25.Kc3?? (25.Qf2 Rf2 (25...Bf2?? 26.Rh7 Kh7 27.Rh1 Bh4 28.Rh4) 26.Kd1 Bf6=+) 25...Qg1 (25...Bf6 26.d4 cd4 27.Kd3 Qg1 (27...de3?? 28.Qf2 Rad8 29.Kc2+–; 27...Qe3?? 28.Qe3 h5 29.Qg3+–) 28.Rag1 h6–+ (28...de3 29.Rh7 Kh7 30.Rh1 Bh4 31.Rh4)) 26.Rhg1? (better is 26.Rag1 g5 27.Nf5 Na4 28.Kb3=) 26...Bf2 27.Rg6? (better is 27.Kd2 Bg1 28.Rg1–+) 27...Be3 28.Rh1 Bd4 29.Kb3 Rf3 30.Rg2 (30.Rd1 Rf2 31.Rdg1 Rb2 32.Ka3–+) 30...Rd3 31.Kc2 Rc3 32.Kd1 Ra3 (better is 32...Nc4 33.Rgh2 h6 34.Bc4 Rc4 35.Ra2–+) 33.Rf1 (33.Rh5–+) 33...Ra1 34.Ke2 Rf1 (better is 34...Ra2 35.Kf3 Rf8 36.Bf5 Ra3 37.Kg4–+) 35.Kf1 Rf8 36.Ke2 Na4 37.Bd5 Nc3 38.Kd3 Rf3 39.Kc2 h6 (39...a6 40.Bb7 ab5 41.cb5 Nb5 42.Bc6 Na3 43.Kd1–+) 40.e5 (40.Bb7 g5–+) 40...Nd5 41.cd5 Be5 42.Rd2 Bd4 (42...c4 43.d6 Rc3 44.Kb1 Rb3 45.Ka2 Rb5 46.d7 Ra5 47.Kb1 Ra1 48.Kc2 Ra2 49.Kd1 Rd2 50.Kd2–+) 43.Rd3 (43.Re2 Rc3 44.Kd1 Rd3 45.Kc2 c4–+) 43...Rf5 44.Kb3 (44.d6 Rd5 45.Ra3 c4–+) 44...Rd5 45.Kc4 Rd6 (45...Rd6 46.Rf3 g5–+) 0–1. Leonella – febble, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Nc3 Bd6=+ 7.a4 0-0 8.d4 c4 9.Be2 Qc7 10.0-0 Ng4 11.g3 Nd7 12.Nh4 Ndf6 13.Nf5+= ef5 14.Bf3 Qd7 15.Nd5 Nd5= 16.Bd5 Bg3 17.Bf7 Qf7 18.hg3 Qh5 19.Kg2 Qh2 20.Kf3 Rad8 21.Bc3 f4 22.Kg4?? h5 (23.Kf3 fg3 24.Ke4 Qh3 25.f4 Qg2 26.Rf3 Rfe8 27.Kf5 Rd5 28.Kg6 Re6#) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Frenzel,Lothar, corr SOK–87–16, 1988.

6.c4 a5 7.Be2 b6 (7...dc4 8.Na3=) 8.0-0 Nbd7 9.d3 (9.Na3 dc4 10.Nc4 Be7+=) 9...Bd6 (9...dc4 10.dc4 Qc7 11.Nh4=) 10.Nbd2 (10.Nh4 Qc7 11.Nf5 ef5+=) 10...Bg6 (10...Qc7 11.Kh1=) 11.cd5 (11.Nh4 Qc7 12.h3 a4=) 11...ed5= 12.Nh4 0-0 13.Ng6 hg6 (13...fg6 14.Nf3=) 14.Bf3 (14.Rc1 a4+=) 14...Ne5= Black intends c4 15.d4 (15.Qc2 Nf3 16.Nf3 Re8=) 15...Nf3 16.Qf3 c4 17.e4 de4 18.Ne4 Ne4 19.Qe4 Rc8 20.a3 (20.Rac1 Re8 21.Qg4 Qe7=) 20...Qd7 21.Bc3 Rfe8 22.Qf3 Qb5 23.Rfb1 Qa6 24.Qd5 Red8 25.Qg5 Qa7 26.Rb5 Qc7 27.h3 Be7 (27...Re8 28.Qd2–/+) 28.Qg4 Bf6 Exerts pressure on the isolated pawn 29.Rab1 (29.Rd1 Qd6 30.a4 Rc5 31.Rc5 bc5 32.Ba5 Ra8 (worse 32...cd4 33.Bd8 Qd8 34.Qe4+=) 33.dc5 Qc5–/+) 29...Rb8 (29...Qd6 30.Rb6 Qa3 31.Bb2–/+) 30.h4 (30.a4!?=+) 30...Qd6–/+ 31.Rd1 (better 31.Qe2!?–/+) 31...Qa3–+ 32.Be1? (32.Qh3–+) 32…Qa4 (32...Qa4 33.Rbb1 Rd5–+) 0–1. GuestWBYF – GuestLNPH, freechess.org, 2017.

6.c4 Bg4 7.Be2 Nbd7 8.0-0 (8.h3 Bh5+=) 8...Bd6= 9.d4 cd4 10.cd5 ed5 (10...Nd5 11.Bd4 0-0 12.Nc3=) 11.Nd4 (11.Bd4 0-0+=) 11...Be2= 12.Qe2 0-0 13.Nd2 Nb6 (13...g6!?=) 14.Nf5+– Bc7 (14...Re8 15.Qf3+–) 15.Rac1 g6? (better 15...Nbd7+–) 16.Nh6+– Kg7 17.Ng4 (17.Ng4 Nbd7 18.Ne4 de4 19.Rfd1+–) 1–0. DEFFM – GuestMTNN, freechess.org, 2019.

6.d3 a6 7.a4 Nbd7 8.Nbd2 Bd6 9.Nh4 Bg4 10.Nhf3 h6 11.Be2=+ 0-0 12.0-0 ab5 13.ab5 Qc7 14.c4 Ra1=+ 15.Qa1 Bh2!–/+ 16.Nh2 Be2–+ 17.Rc1 Bd3 18.f4 Bf5 19.Kf2 d4 20.Qa3 d3 21.Rg1 Rd8 22.g4 Ne4 23.Ne4 Be4 24.Nf3 Nf8 25.g5 Bf3 26.Kf3 hg5 27.Rg5 Ng6 28.Qc3 f6 29.Rg1 b6 30.Qd2 Kf7 31.Bc3 Qb7 32.e4 f5 33.Qe3 Qa8 34.Qe1 e5 35.fe5 d2! 36.e6 Kg8 37.Bd2 Ne5 38.Kg3 Rd3 39.Kf4 Rf3 40.Ke5 Qb8 41.Kd5 Rd3 42.Kc6 Rd6# 0–1. Coope,D – Taylor,JB, BCCC, 1993.

6.d3 Be7 7.Be2 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Nbd2 Qc7 10.Re1 Rfe8 11.e4 (Better is 11.Nh4!?=) 11...de4–/+ 12.de4 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Qd2 Rad8 ½–½. Reusch,Julian – Ventaka Ramani,Varun, Niedersachsen–chT U12, 1999.

6.Bd3 Bd3 7.cd3 Bd6 8.0-0 =+.

6.Bd3 Ne4 7.0-0= Nd7 8.Be4 de4=+ 9.Ne5 Ne5 10.Be5 Qd5 11.Bb2 0-0-0 12.Qh5 f6 13.a4 g6 14.Qe2 e5 15.h3 h5 16.Rd1 g5 17.Nc3 Qg8 18.d3 ed3 19.cd3 g4 20.h4 g3 21.f3 Qb3 22.Ra3 Qf7 23.Ne4+= Rg8 24.Qc2 Be4+= 25.de4 (Black gets strong play along the open d–file) 25...Rd1 26.Qd1 Be7 27.Qc2 Rd8 28.a5 Qe8 29.Qb3 Qd7–/+ 30.Ra1 Qd3 31.Qd3 Rd3 32.Rc1 Rb3 33.Bc3 Rb5 34.Be1 Kd7 35.Ra1 Rb3 36.Bg3 Re3 37.Ra2 Rd3 38.Kf1 Kc6 (39.Bf2 b5 40.ab6 ab6–/+). COMP, 4', 1990.

6.Be2 Qa5 7.0-0 Be7 8.a4 Nbd7 9.Bc3 Qc7 10.Nh4 Bg6 11.f4 d4 12.Bb2 de3 13.de3 Be4 14.Nd2 Rd8 15.a5 0-0 16.c4 h6 17.Ne4 Ne4 18.Nf3 Bf6 19.Qb3 Bb2 20.Qb2 Ndf6 21.Qc2 Nd6 22.Bd3 Ng4 23.Rfe1 f5 24.a6 b6 25.Rad1 Nf6 26.Ne5 Rfe8 27.Nc6 Rd7 28.Be2 Nf7 29.Bf3 Rd1 30.Rd1 g6 31.Qf2 e5 32.Bd5 ef4 33.Qf4 Nd5 34.Rd5 Qf4 35.ef4 1–0. Reuter,Alfred (1715) – Schneider,Thomas (1630), KO–012 VCC, 2001.

6.Be2 c4 7.0-0 Nbd7 8.Nc3 Be7 9.Nd4 Bg6 10.f4 0-0 11.f5 e5 12.fg6+= ed4 13.gh7 Kh7 14.ed4 Bd6 15.Rf5 g6 16.Rf3 Kg7 17.d3+/– Rh8 18.h3 cd3 19.Qd3 Rc8 20.Raf1 Qe7 21.Nd5 Nd5+= 22.Rf7 Qf7 23.Rf7 Kf7 24.Qb3 N7f6 25.c4?? Nf4? 26.c5+– Kg7 27.Bf3 Bb8 28.Bb7 Rce8 29.Bf3 Ne2 30.Be2+– Re2 31.d5 Bf4?? 32.Bf6 Kf6 33.Qf3 Ra2?? 34.Qf4+– Kg7 35.Qe5 Kh7 36.Qe7 Kh6 37.d6 Rh7 38.Qh7! Kh7 39.c6 Rc2 40.b6! Rc6 41.b7 Rb6 42.d7 Rb7 43.d8Q Rf7 44.Qe8 Kg7 45.Qe5 Kg8 46.g4 1–0. Brozhik,Vasilij (2140) – Gordienko,Alexandr, Kurass mem 5th, 2004.

6.a4 Nbd7

7.c4 Bd6 8.Be2 0-0 9.0-0 a6 10.Nc3 dc4 11.Bc4 h6 12.ba6 ba6 13.Qe2 Qc7 14.h3 (14.Ba6 Rfb8 15.Nb5 Bh2 16.Nh2=) 14...Rfb8= 15.Ra2 Qc6 16.a5 Nd5 17.d3 Nb4 18.Ra3 Bg6 19.Ba1? (19.Rb1 Rb7=) 19...Nf6 (19...Bd3 20.Bd3 Nd3=+) 20.Nh4?? (20.Na4 Nd7+=) 20...Bh7?? (20...Bd3 21.Bd3 Nd3 22.Ne4 (22.Qd3? c4 23.Qc2 Ba3-+) 22...Qe4 23.Rd3-+) 21.f4?? (better 21.Na4=) 21...Bd3!-+ 22.Bd3 Nd3 23.Ra2 (worse 23.Qd3 c4 24.Qe2 Ba3-+) 23...c4 24.f5? (24.Na4 Nd5 25.Bd4-+) 24...e5 25.e4 Bc5 26.Kh2 Bd4 27.g4 (27.Rc2-+) 27...Bc3 28.Bc3 Ne4 (28...Ne4 29.Qg2 Nf4 (29...Nc3 30.Qc6 Na2 31.f6+-) 30.Rf4 ef4-+) 0-1. Schack_Baddare (2145) - Jogadore (2395), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

7.d3 h5 8.Nbd2 h4 (8...Bd6 9.Be2+= 0-0 10.0-0 Qc7 11.Nb3 a6 12.Qd2 Ra7 13.h3 ab5; 8...Qa5 9.Be2 Bd6 10.0-0 Qc7 11.h3 0-0 12.Ng5 a6 13.Bh5 Nh5; 8...Qc7 9.Nh4 Bh7 10.Be2 Bd6 11.g3 g5 12.Nhf3 g4 13.Ng5 Be5; 8...Be7 9.Be2 0-0 10.Nh4 Bh7 11.0-0 a6 12.Nhf3 Qb6 13.c4 ab5) 9.h3= (9.Bc3 Qc7 10.Be2 h3 11.gh3 Rh3 12.Rg1 g6 13.a5 Bd6) 9...a5 (9...Bd6 10.Be2= Kf8 11.0-0 Kg8 12.c4 Rh6 13.Qc2 Qc7; 9...Qa5 10.Be2 Qb4 11.Qc1 Bd6 12.c4 Qa5 13.0-0 0-0-0) 10.c4 (10.Be2 Bd6 11.0-0 Kf8 12.Ng5 Qc7 13.e4 Bg6) 10...Bg6 (10...Bd6 11.Be2 Kf8 12.Qc2 Rh5 13.0-0 Bg6) 11.Be2 Qc7 (11...Bd6 12.0-0= Kf8 13.d4 Rh5) 12.Rc1 (12.0-0 Bd6 13.Rc1 Kf8) 12...Be7 (12...Bd6 13.0-0 Kf8) 13.0-0 Kf8 14.Qb3 Bh5 (14...Kg8 15.cd5 ed5 16.Rfe1+=) 15.Rfe1 Qd6 (15...Kg8 16.d4+=) 16.Rcd1 (16.cd5 Nd5 17.Ne4 Qb6+/–) 16...Ne8 (16...Kg8 17.cd5 Nd5 18.Qa2+=) 17.d4 (17.cd5 ed5 18.e4 d4+/–) 17...cd4 (17...Nef6!?+/–) 18.ed4 g5? (18...Qb4!? 19.c5 b6 20.c6 Qb3 21.Nb3+/–) 19.c5 (19.cd5 ed5 20.Ra1 Nb6+–) 19...Qc7 (19...Qf4 20.Bc1+–) 20.b6 Qf4 21.Bb5 Nb8 22.Bc1 Qf6 23.Re3 g4 24.hg4 Bg4 25.Rde1 Qg7 26.Ne5+– Rg8 27.Ng4?? Qg4= 28.Bf1 Qd4 29.Nf3 Qb4 30.Qc2 Nc6 31.Rb3 Qg4 32.Bh6 Ng7 33.Ne5 Ne5 34.Re5 Qa4? 35.Re6+– Qd7 36.Re5 Rh8 37.Bb5 Qd8? 38.Qd2 d4 39.Rf3 Rc8 40.Bc4 f6 41.Qg5 Rc5 42.Qg7 Ke8 43.Qf7 Kd7 44.Qe6 Ke8 45.Rc5 Rh6 46.Qf7 Kd7 47.Bb5 Kd6 48.Rd5# 1–0. Taksrud,V (2070) – Percivaldi,Martin (1835), Copenhagen DEN, Politiken Cup, 2011. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.b5 c5)

6.c4 a6

7.a4 b6 8.Nc3 (8.ba6 Na6 9.cd5 ed5 10.Bb5 Bd7=) 8...a5 (8...d4 9.ed4 cd4 10.Ne2=) 9.cd5 (9.d4 Nbd7+=) 9...Nd5 (9...ed5 10.Rc1=) 10.Nd5 Qd5 (10...ed5 11.Rc1=) 11.d3 Bg4 12.e4 (12.Be2 Nd7+=) 12...Qb7 (12...Bf3 A) 13.Qf3? Qb3 14.Rb1 Qb4 15.Kd1 Qa4 16.Kc1 Nd7–/+ (16...Qb5?! 17.Bg7 Qb1 18.Kb1 Bg7 19.d4=); B) 13.gf3 Qg5 14.Qd2 Qd2 15.Kd2=) 13.Be2+= Nd7 14.h3 Bh5 15.0-0 e5? (better 15...Rd8!?+=) 16.Ne5+– Be2 17.Qe2 Ne5 18.Be5 f6 19.Bb2 0-0-0 (19...Bd6 20.e5 fe5 21.Be5+–) 20.Rac1 Kb8 21.Qg4 (21.Rc4 Bd6+–) 21...Qd7 22.Qg3 Bd6 23.e5 (23.f4 Rhe8 24.e5 Bc7 25.ef6 gf6 26.Bf6 Qd3 27.Qd3 Rd3+–) 23...Be5 24.Be5 fe5 25.Qe5 Qd6 26.Qg7 Rhg8 (26...Qd3!? 27.Rfe1 Rhe8+–) 27.Qh7+– Qd3 (27...Rg6 28.Rfd1 Qf6 29.Re1+–) 28.Rce1?? (better 28.Qd3 Rd3 29.g3+–) 28…Qh7–+ (28...Qh7 29.Re3 Rd3 30.Rd3 Qd3–+) 0–1. GuestRTFM – avataras, freechess.org, 2018.

7.a4 Bd6=+ 8.Na3 0-0 9.Be2 h6 (9...Nbd7 10.0-0=+) 10.0-0= Nbd7 11.d4 a5 (11...Be4 12.cd5 Nd5 13.Nc4=) 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Be7 14.Qd2 Nb4 (14...cd4 15.Nd4 Bb4 16.Qd1=) 15.Bc3 cd4 16.Nd4 Bh7 17.Na5+/– Nd5 18.Nab3 Rc8 19.Ba5 b6 20.Nc6 Rc6 21.bc6 ba5 22.cd7 Bb4 23.Qa2 Nc3 24.Qb2 Qd7 25.Bf3 Rd8 26.Rac1 Na4? 27.Qa1+– Nb6 28.Na5 Qb5 29.Nc6 Re8 30.Qb2 Bd3 31.Qb4 Bf1 32.Rf1 1–0. Lauermann,Answarth – Langer,Wolfgang, Werther Schloss op 2nd, 1996.

7.a4 Bd6 8.cd5 ed5 9.ba6 ba6 10.Be2 =+.

7.a4 Bd6 8.cd5 ed5 9.Be2 =+.

7.Qa4 Nbd7 =+.

7.Qa4 Nfd7 =.

7.a4 ab5

8.cd5 ba4 9.Ra4 Ra4 10.Qa4 Nbd7 11.de6 Bb1? 12.Bf6 (12.ed7?! Nd7 13.Qa1 Be4+=) 12...gf6 13.ed7 (13.Qd7?! Qd7 14.ed7 Kd7+=) 13...Ke7 14.Qb5 +–.

8.cd5 ba4 9.Ra4 Ra4 10.Qa4 Nbd7 11.de6 fe6 =.

8.cd5 ba4 9.Ra4 Ra4 10.Qa4 Nbd7 11.de6 Be6 12.Bf6 Qf6 13.Qa8 Qd8 14.Qb7 =.

8.ab5 Ra1

9.Ba1 Bd6 10.d4=+.

9.Ba1 Nbd7 10.Be2 Bd6 11.0-0 0-0 12.d4= b6 13.Nbd2 Ng4 14.h3 Nh6 15.Bc3 Bb8 16.Qa1 f6 17.Qa2 cd4 18.ed4 Be4 19.cd5 Bd5 20.Bc4 Bc4 21.Qc4 Re8 22.Re1 Qe7 23.Bb4 Qf7 24.Qe2 e5 25.de5 Ne5 26.Kf1 Nf5 27.Ne5 Re5 28.Qd3 Re1 29.Ke1 Qe8 30.Kf1+= g6 31.Nf3 (31.Qd5 Kh8+/–) ½–½. Berner,Stephan – Varbelow,Richard, GER–ch U12 Ueberlingen, 2000.

9.Ba1 Qa5

10.Bc3 Qa2 11.Bf6 Bb1 12.Bc3 Nd7 13.d3 Nb6 14.Nd2 Bc2= 15.Qa1 Qa1 16.Ba1 f6 17.Be2 Bd6 18.0-0 Kf7 19.Rc1= Ra8 20.Bb2 Ba4 21.d4 dc4 22.Bc4 Rc8 23.Ne4 Be7 24.Nc5 Bc5 25.dc5 Nc4 26.Rc4 Bb5 27.Rc1 Rd8 28.Bc3 Rd5 29.Be1 Bc6 30.e4 Rd3 31.f3 g5 32.h3 h5 33.Kf2 g4 34.hg4 hg4 35.Rc3 Rd1 36.Re3 Kg6 37.Kg3 Kg5 38.Bf2 gf3 39.gf3 e5 40.Re1 Rd3 41.Re3 Rd8 42.Re1 f5 43.ef5 Kf5 44.Be3 Rg8 45.Kf2 Rf8 46.Rg1 Ke6 47.Rg3 e4 48.Rg6 Kd5 49.f4 Ra8 50.Rd6+= Kc4 51.f5 Ra3 52.f6+/– Bd5 53.Rd7 Ra6+= 54.Rd6 Ra3 55.Rd7 Ra6= ½–½. Kleiser,Gregor (2095) – Abdel Fatah,RF, Vienna op–C, 1996.

10.Bc3 Qa2 11.Bf6 Bc2 12.Nc3 Bd1 13.Na2 Bf3 14.gf3 gf6 15.cd5+=.

10.Bc3 Qa2 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Qa3 (12...Qb2 13.Qa4 (worse 13.cd5 Bc2 14.Qe2 Qc1 15.Nd1 ed5–/+) 13...dc4 14.Qa8 (14.Qc4?! Nd7=) 14...Qc1 15.Nd1+–) 13.cd5+– e5? (better 13...ed5 14.Nd5 Qb2+–) 14.Be2+– Nd7 15.Nh4 Bg6 16.0-0 Bd6 (16...Be7 17.Qa1 Qa1 18.Ra1+–) 17.Bg4 Bd3 18.Qa1 c4 (18...Qa1 19.Ra1 Bb8 20.Bf5+–) 19.Qa3 Ba3 20.Ra1 Bc5 (20...Be7 21.Nf5 Nc5+–) 21.Ra8 (21.Ra8 Ke7 22.Rh8+–) 1–0. GuestWXSH – ExodusudoxE, freechess.org, 2019.

10.Bc3 Qa2 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Qc2 13.cd5+/- Bh6 (13...Nd7!?+/-) 14.Qc2+- Bc2 15.de6 fe6 16.Bc4 Ke7 (16...Rg8+-) 17.d3 Nd7 18.Kd2 Bd3 19.Bd3 Ra8 (19...Rd8 20.Kc2+- (20.Bh7?! Nf8 21.Bd3 c4+-)) 20.Be4 1-0. onur604 (2320) - abd2017 (2125), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

10.Bc3 Qd8 11.d4=.

10.Bf6 gf6 11.cd5 ed5+=.

6.c4 Bb1

7.Qb1 dc4 8.Bc4+= Nbd7 9.0-0 g6 (9...Nb6 10.Rc1+=) 10.Rd1 Bg7 (10...Nb6 11.Qc2+=) 11.d4+/– cd4 12.Bd4 0-0 13.a4 (13.Qc2 Qa5+/–) 13...Qc7 14.Be2 e5+= 15.Rc1 Qd6 16.Bb2 Rfc8 17.Ba3 Qd5 18.Rd1 Qe6 19.Ng5 Qe8 20.Ne4 Ne4 21.Qe4 b6 22.Rac1 Nf6 23.Qb1 Bf8 24.Bf8 Kf8 25.Qb2 Qe6 26.Qb4 Qe7 27.Qb2 (27.Qe1!?+=) ½–½. Kolb,Wolfgang – Wolshofer,Norbert, Augsburg op 2nd, 1995.

7.Qb1 Bd6 8.cd5 ed5 9.Bd3 =.

7.Qb1 Nbd7 8.a4 b6 9.Be2 Rc8 10.0-0 h6 11.a5 Bd6 12.ab6 ab6 13.Ra7 Bb8 14.Ra6 Qc7 15.Qa2 dc4 16.Bc4 Ng4? (Now all is on h2) 17.g3?? 0-0 18.Be6!+/– Ngf6 19.Bh3 Qd8? 20.d4 Bd6 21.Rc1 Rb8 22.Nd2 (22.Ne5 Qc7 23.Nc6 Rb7+–) ½–½. Huelle – Liedmann, Leipzig, 1999.

6.c4 b6

7.d3 Nbd7 8.Be2 Qc7 9.0-0 Be7 10.Nbd2 0-0 11.Nh4 Rfe8 12.Nf5 ef5 13.Bf3 Qd6 14.Re1 Rab8 15.Qb3 Ne5 16.Be2 Red8 17.Nf3 Nf3+= 18.Bf3 dc4 19.dc4 Ne4 20.Be4 fe4= 21.Qd1 Qd1 22.Red1 f5 23.Be5 Rbc8 24.Kf1 Kf7 25.Ke2 Bf6 26.Bf6 Kf6 27.a4 Rd1 28.Rd1 Ke7 29.Rd5 g6 30.f3 ef3 31.Kf3 Rd8 32.e4 fe4= 33.Ke4 Rf8 34.Rd2 Ke6 35.Ra2 g5 36.g3 Rd8=+ 37.a5 Rd4 38.Ke3 Rc4 39.ab6 ab6 40.Ra6 Rc2 41.Rb6= Kd5 42.Rh6 Rb2 43.Rh7 Rb5 44.Rh5 Rb2?? 45.h4 Rb3+= 46.Kf2 c4 47.Rg5 Ke6 48.Rc5 c3 49.g4 Rb2 50.Ke3 c2 51.Kd2 Kf6?? 52.Kc1 Rb1? 53.Kc2 Rg1 54.g5 Kg6 55.Kd3 Kh5 56.Rc4 Re1 57.Re4 Ra1 58.Kd4 Ra5 59.Ke3 Rf5 60.Rf4 Rd5 61.Ke4 Ra5 62.Kf3 Ra3 63.Kg2 Rb3 64.Rf3?? Rb4= 65.Rg3 Kh4 66.g6?? Rb8 67.g7+= Rg8 68.Kf3 Kh5 69.Kf4 Kh6 70.Kf5 Kh7 71.Kf6 Rf8 72.gf8R (72.gf8R Kh6 73.Rh3#; 72.gf8Q?!=) 1–0. Trkn – El Ganador, itsyourturn.com, 2000.

7.cd5 ed5 8.Nh4 (8.Bf6 Qf6 9.Nc3 Be6=) 8...Be6=+ 9.Bd3 Bd6 (9...c4 10.Bc2=+) 10.Nf5= Bf5 11.Bf5 0-0 12.0-0 Nbd7 (12...a6 13.Nc3=) 13.f4 Re8 (13...a6 14.Nc3=) 14.Qf3+= Rc8 (14...a6!?+=) 15.Bf6+– Nf6 16.Bc8 Qc8 17.Qg3 (17.a4 c4+–) 17...Ne4 18.Qf3 f5 (18...Nf6 19.a4 Qf5+–) 19.d3+– Nf6 20.Nd2 Qd7 21.Rab1 Qf7 22.Rfe1 h6 (22...c4 23.dc4 dc4 24.Rbc1+–) 23.h3 (23.Rbc1 c4+–) 23...Kh7 24.Rbd1 Qd7 (24...Qe6 25.Rc1+–) 25.a4 (25.e4 Qb5 26.e5 Qb2+–) 25...g6 (25...c4!?+–) 26.e4+– Bf8 27.e5 Nh5 28.Nf1 Ng7 29.Ne3 d4 30.Nc4 Re6 31.Rd2 Ne8 32.g4 (32.Rc2 Qf7+–) 32...Ng7 33.Rf1 Be7 34.Qa8 Qc7 35.Qd5 Bf8 (35...Qc8 36.Rg2+–) 36.gf5 gf5 37.Rg2 Qf7 38.a5 Nh5? (38...Qe8+–) 39.ab6 ab6 40.Nb6! Qe7 (40...Rb6 41.Qf7 Double attack (41.Qf7 Pinning; 41.Qf7 Deflection)) 41.Kh2 Rb6 (41...Qe8 42.Na8 Qf7+–) 42.Qg8 1–0. DEFFM – WitneyCarson, freechess.org, 2017.

6.c4 dc4

7.Bc4 Bd3 8.Qb3 Bc4 9.Qc4 Be7 10.0-0 0-0 11.Nc3 b6 (11...Nbd7 12.Rfd1=) 12.d4+= cd4 (12...a6 13.Rfd1+=) 13.Rfd1 Nbd7 (13...a6 14.Nd4 ab5 15.Qb5+=) 14.Nd4 Qc8 (14...Qe8 15.Nc6+=) 15.Nc6+– Bc5 (15...Qe8!?+–) 16.Na4+– Nb8 (better 16...Kh8+–) 17.Bf6 Nc6? (17...gf6 18.Nc5 Nc6+–) 18.Qg4 (18.bc6?! gf6 19.Nc5 bc5 20.Qc5 Qa6+–; 18.Nc5?! gf6 19.Nd7 Ne5 20.Nf6 Kg7 21.Nh5 Kh6 22.Qf4 Kh5 23.Qe5 Kg6+–) 18...g6 19.Nc5 (worse 19.bc6 Qc6 20.Rac1 Rfc8+–) 19...bc5 20.Qf4 (20.Qf4 Ne7 21.Be7+–; worse 20.bc6 Qc6 21.Qf4 e5 22.Be5 Rad8+–) 1–0. DEFFM – GuestMKVS, freechess.org, 2018.

7.Bc4 Bd3 8.Bd3 Qd3 9.Qe2 Qe2 10.Ke2 Nbd7 11.d3 Rd8 12.Nbd2 Nb6 13.a4 Nbd5 14.Nc4 Be7 15.Na5 Rd7 16.Rac1 0-0 17.Nb3 Rc8 18.Ne5 Rdc7 19.Nc4 Nd7 20.a5 Bf6 21.Bf6+= N7f6 22.b6 ab6 23.ab6 Rd7 24.Ne5 Re7 25.Rc5 Rc5 1–0. Alimova,Ekaterina – Samokhina,Evgenia, RUS–ch U12 Girls, 2004.

7.Bc4 Be7 8.0-0 Bd3 (8...0-0 9.d3=) 9.Bd3+= Qd3 10.a4 (10.Qb3 Qb3 11.ab3 Nbd7+=) 10...Nbd7= 11.Ne1 Qg6 12.Qf3 0-0 (12...Rb8!?=) 13.Qb7+= Rfd8 (13...a6 14.Nc3+= (worse is 14.ba6 Rab8 15.a5 Rfe8–/+)) 14.Nf3+/– Nd5 15.Ne5 (15.Nc3 Nb4+/–) 15...Qc2 (15...Ne5 16.Be5 Qe4 17.Bc7+=) 16.Nd7 Qb2 17.Na3 Qb4 (17...Qd2!? 18.Nc4 Qe2+=) 18.d3+/– Bf6 (18...Rac8!? 19.Ne5 Rc7+/–) 19.Nf6+– Nf6 20.Nc4 Rdb8 21.Qf3 Qc3 22.Rfd1 Rd8 23.Qe2 Nd5 24.Qb2 (24.Rdc1 Qf6+–) 24...Qb4 (24...a6 25.ba6 Qb2 26.Nb2 Ra6 27.a5+/–) 25.Qb4 (25.Qc2 Qc3 26.Rac1 Qc2 27.Rc2 Nb4+/–) 25...Nb4 (25...cb4!? 26.Rdb1 a5+/–) 26.Ra3+– Rac8 (26...g5 27.Rb3+–) 27.Kf1 f6 28.Ke2 Kf7 29.Rc3 (29.f4 Nd5+–) 29...Na2 (29...e5!? 30.Na5+–) 30.Rb3 Nb4 (30...e5 31.a5+–) 31.Na5 (31.Rc1 Na2 32.Rcb1 e5+–) 31...e5 (31...Rd7 32.Rc1 Rdc7 33.Nc4+–) 32.Rc1 Rd7?? (32...Re8+–) 33.Rb4! 1–0. Sebesta,Petr (1610) – Szymanski,Wojciech, Orlova Czech Republic, Open, 2015.

7.Bc4 Nbd7

8.0-0 b6 9.d4 Rc8 10.Nbd2 Bg4 11.Qa4 Qc7 12.Rac1 Be7 (12...Bd6 13.h3 Bh5 14.Be2+=) 13.Ne5 Ne5 14.de5 Nd7 15.f4 (15.Bd3 Bh5+=) 15...0-0+= 16.h3 Bh5 17.g4 Bg6 18.e4 White intends f5 18...h6 19.f5 (19.Qc2 Bh7+=) 19...Bh7 (better 19...Ne5!? 20.fg6 Nc4 21.gf7 Rf7 22.Nc4 Qg3 23.Kh1 Rcf8 (23...Qh3?! 24.Kg1=) 24.Rf7 Qh3 25.Kg1 Qg3 26.Kh1 Rf7-+) 20.Nf3+/- f6 (better 20...Kh8!?+/-) 21.Be6+- Kh8 22.Bd7 Qd7 23.Rcd1 Qc7 24.Kg2 Rfd8 (24...c4 25.ef6 Bf6 26.Bf6 gf6 27.Rd4+/-) 25.ef6 Bf6 26.e5 Be7 27.Qf4 (27.e6!? c4 28.Be5 Qc5+-) 27...Rd1 28.Rd1 Rd8 (28...c4 29.Bc3+-) 29.Rd2 (29.Rd8 Bd8 30.Qd2 h5+-) 29...Rd2 (better 29...Rc8+-) 30.Qd2 (30.Nd2?! Bg8+/-) 30...Bg8 (30...Kg8 31.Qd5 Kf8 32.e6+-) 31.f6 (better 31.e6 Kh7 32.g5 Be6 33.g6 Kg8 34.fe6 Qb8+-) 31...Bf8 (31...Be6 32.fe7 Qe7+-) 32.h4 White plans g5 (better 32.e6 Be6 33.fg7 Bg7 34.Qh6 Kg8 35.Bg7+-) 32...Qc8+= (32...Ba2?? 33.e6! Be6 34.fg7 Bg7 35.Qh6 Kg8 36.Bg7 Qg7 37.Qe6 Qf7 38.Qf7 Kf7 39.Kg3+-) 33.Qf4 Qd7 34.g5 (better 34.a4+=) 34...Bd5?? (better 34...Qb5!? 35.Bc3 hg5 (35...Ba2 36.e6 Qe8 37.gh6 Qg6 38.Ng5 Qc2 39.Bd2 Bd5 40.Kf2 gh6 41.e7 Be6 42.ef8Q Bg8 43.Qg7) 36.hg5 Qe8+=) 35.Kg3 (better 35.e6 Be6 36.Qb8+-) 35...Qb5?? (35...hg5 36.Ng5 Bb7 37.fg7 Bg7+-) 36.Bc3 (better 36.fg7 Bg7 37.gh6 Qb2 38.hg7 Kg7 39.Qf6 Kg8 40.Qd8 Kg7 41.Qd5+-) 36...Qd3 (better 36...hg5 37.hg5 Qe8= (37...Ba2 38.Qh4 Kg8 39.g6 Bd6 40.fg7 Kg7 41.ed6 Kg6 42.Qf6 Kh5 43.Qg5)) 37.Bd2?? (37.fg7 Bg7 38.gh6 Qg6 39.Ng5 Qd3 40.Kg4 Qe2 41.Kf5 Qd3 42.Ne4 Be4 43.Qe4 Qh3 44.Qg4 Qd3 45.Ke6 Bh6 46.Qh5+-) 37...Bf3 (37...gf6 38.Be3 f5 39.gh6-/+) 38.Qf3 (38.fg7!? Kg7 39.gh6 Kg8 40.h7 Kh7 41.Qf3 Qd2 42.Qf8 Qe3 43.Kg2 Qe5 44.Qf2-+) 38...Qd2-+ 39.fg7 (39.fg7 Bg7 40.Qa8 Kh7 41.Qe4 Kg8 42.gh6 Qh6 43.e6-+). dale70 (2000) - Yubochka (2080), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

8.0-0 Nb6 9.Be2 Bd3 10.Ne5 Be2 11.Qe2 Na4 12.Ba3 Qd5 13.f4 Be7 14.Nc3 Nc3 15.dc3 Qe4 16.c4 0-0 17.Qd3 Rfd8 18.Qe4 Ne4 19.Rfd1 Bf6 20.Bb2 Rd2 21.Rd2 Nd2 22.Rc1 Rd8 23.Kf2 Be5 24.fe5 Nc4 25.Rc4= Rd2 26.Kf3 Rb2 27.Rc5 g5 28.a4 Rb4 29.Rc7 Ra4 30.Rb7 h5 ½–½. Krebbers,Wilfried (2160) – Gorissen,Hubert (2025), Goch op, 2005.

8.0-0 Be7 9.d4 Nb6 10.Be2 c4 11.a4 Rc8 12.Nc3 Nbd5 (12...Bb4 13.Rc1=) 13.Rc1 h6 (13...Qa5!?=) 14.Ne5+/- Nc3 15.Rc3 Bb4 (15...0-0 16.Rc4 Rc4 17.Bc4+/-) 16.Rc4 Rc4 17.Bc4 0-0 18.Qb3 Qe7 19.f3 Rd8 20.e4 Bh7 21.Rd1 Ba5 (21...Nd7 22.Nd7 Rd7 23.Qe3+/-) 22.Ba3+- Qe8 23.Bc5 Ra8 (23...Nd7 24.Nd7 Qd7 25.d5+- (25.Ba7 b6=+)) 24.h3 (24.Qe3 Nd7 25.Bd6 Rd8+-) 24...Bc7 25.Qa3 Rd8 26.Bb3 b6 (26...a6 27.ba6 ba6 28.Be7+-) 27.Bb4 (27.Be7 Rc8 28.Nc6 Nh5+-) 27...Nd7 (better 27...Be5!? 28.de5 Rd1 29.Bd1 Qd8+/-) 28.Nc6+- Ra8 29.d5 e5 (29...ed5 30.Bd5 Kh8 31.Bc3+-) 30.d6 Bd8 31.Bd5 a5 32.Bc3 Rc8 33.Qb2 (worse 33.Nd8 Qd8 34.Qb2 Qg5+-) 33...Bf6 34.Be1 (better 34.f4!? Bg6+-) 34...Nc5 (34...Bg6 35.Bf2+-) 35.Qa2 Bg6 36.Bf2 Nd7 37.Qa3 (37.Na7 Rb8+-) 37...h5 (37...Kh7 38.Be3+-) 38.Rc1 Kh7 39.Na7 Rc1 40.Qc1 Qb8 (40...Qd8 41.Qc7+-) 41.Qc7 Qd8 42.Nc6 Qe8 43.Bb6 Nb6 (43...Bg5 44.Ba5 f5 45.Ne7 Be7 46.Bc6+-) 44.Qb6 Bg5 45.Na5 (worse 45.Qa5 f5 46.Qa7 Qf8+-) 45...Bd2 (45...Qf8 46.Nb7+-) 46.Nc6 Qd7 (46...Bf4+-) 47.Qc7 Qe8 48.d7 Be3 (48...Qf8 49.d8Q Qc5 50.Kf1 Qc1 51.Ke2 Qe1 52.Kd3 Qe3 53.Kc2 Qc3 54.Kd1 Qc1 55.Ke2 Qe1 56.Kd3 Qe3 57.Kc2 Qc3 58.Kd1 Qc1 59.Ke2=) 49.Kf1 Qa8 50.a5 1-0. Osmak,Iulija (2425) - Sviridova,Vlada (2140), Titled Tuesday, 2021.

8.0-0 Be7 9.Nh4 Be4 10.Nc3 Bg6 (10...Nb6!? 11.Be2 Bd3=) 11.Ng6 hg6 12.Na4 (12.f4 Nb6 13.Be2 Qd7+=) 12...Qc7 13.f4 Rd8 (13...g5 14.g3 gf4 15.ef4= (worse 15.Rf4 Bd6=)) 14.Qb3 Nb6 15.Be5 Bd6 16.Bf6 gf6 17.Nb6 ab6 18.Qc3 Be7 19.a4 Qd6 20.d3 Rh5 21.a5 ba5 22.Ra5 b6 (22...g5 23.g3+=) 23.Ra7 Kf8 24.g3 g5 (24...Rd7!? 25.Rfa1 Kg7+=) 25.fg5 Rg5 26.Rf6 Bf6?? (better 26...Rd7 27.Rd7 Qd7+–) 27.Qf6+– Rg3 (27...Rg7 28.Be6! Qe6 29.Qd8 Qe8 30.Qe8 Ke8+–) 28.hg3 Qg3 29.Kf1 Qh3 30.Ke2 Qh2 (30...Qh5 31.Kd2 Re8 32.Be6 Re6 33.Ra8 Re8 34.Qd6 Kg7 35.Re8+–) 31.Ke1 Qh1 32.Kd2 Qh7 1–0. DEFFM – GuestWYQM, freechess.org, 2019.

8.a4 Nb6 9.Be2 Be7 (9...h6 10.Nc3=) 10.0-0 0-0 11.d4 (11.d3 Qc7+=) 11...cd4 12.Nd4 Bg6 13.Bf3 (13.Nc3 Rc8=) 13...Ne4 (13...e5 14.Bb7 ed4 15.Ba8 Qa8 16.Bd4+=) 14.Qe2 (14.Be4 Be4 15.Qg4 Bg6+=) 14...Rc8 (14...Nc5 15.Rd1 Nba4 16.Nc6+=) 15.Rd1= Qc7 16.Nd2 (16.Be4 Be4 17.Nd2 Bg6=) 16...Nd2+= 17.Rd2 Bb4 (17...e5 18.a5 Nc4+= (worse is 18...ed4 19.ab6 Qb6 20.Bd4+=)) 18.Rdd1= Qe7 19.e4 Nc4 20.Bc1 (better is 20.Nc6! bc6 21.Qc4 cb5 22.Qb5+=) 20...Rfd8–/+ 21.Be3 Ne3 22.fe3 Qc7 23.Rac1?? (better is 23.Qf2–/+) 23...Qc1–+ 24.Rc1 Rc1 25.Kf2 Be1 26.Qe1 Re1 27.Ke1 e5 28.Nc2 (28.Nf5 Rd3–+) 28...Rc8 29.Kd2 Rc4 30.a5 Ra4 31.Kc3 f6 (31...Be4!? 32.Be4 Re4 33.Kb3–+) 32.Kb3 Ra5 33.Kb4 (33.Na3 Kf7–+) 33...Ra2 34.Kc3 Bf7 35.Be2 (35.h4 Ra4–+) 35...Kf8 36.Bd3 (36.Bg4 Ra4–+) 36...Ke7 37.Be2 (37.Kb4 Rb2 38.Kc3 Rb3 39.Kd2 Kd6–+) 37...Kd6 38.Bf1 (38.h3 Kc5–+) 38...Kc5 39.Bd3 (39.Be2 Bc4! 40.Bf3 Kb5–+) 39...Bc4! 40.Bc4 (40.Ne1 Ra3 41.Kb2 Rb3 42.Kc2 Rd3 43.Nd3 Bd3 44.Kb3 Kb5–+) 40...Rc2! 41.Kc2 Kc4 42.b6 a6 43.h3 Kc5 0–1. Jonsson,Pall G (1830) – Valtysson,T (1970), Reykjavik Open, 2015.

8.Nh4 Bb1 9.Qb1 Be7 10.a4 Nb6 11.Bb3 (11.Be2 0-0=) 11...Nbd5 (11...c4 12.Bc2=) 12.0-0 0-0 13.f4 (13.Nf3 Qa5=) 13...Nb4 (13...Rc8 14.Bc2=+) 14.Bc3 Nfd5 15.Nf3 Nc3 (15...Bf6 16.Bf6 Nf6 17.f5=) 16.dc3 Nd5 17.Rd1 c4 18.Bc4 Qc7 (better 18...Qb6!? 19.Bd5 Qe3 20.Kh1 ed5=) 19.Bd5+/- ed5 20.Rd5 Qc3 21.Qe1 Qc7 (21...Qc4 22.e4+/-) 22.Rc1 Qb6 23.Nd4 Bf6?? (better 23...Rac8+/-) 24.a5+- (24.a5 Bh4 25.ab6 Be1 26.Re1 ab6 27.Rd7+-) 1-0. wgr069 (2310) - passingshot (2205), Casual Blitz game, lichess.org, 2021.

8.Nh4 Bg4 9.Qc2=+.

6.c4 Bd6

7.d4 =.

7.cd5 ed5 8.Be2 =+.

7.Be2 0-0 8.0-0 a6 9.Nh4 Bb1 10.Qb1 dc4 11.ba6 b5 12.Bf6 Qf6 13.Nf3 e5 14.Rc1 Ra6 15.Qb5 e4 16.Ne1 c3 17.dc3 Bh2 18.Kh2 Qf2 19.Bg4 Rh6 20.Bh3 g5 21.Kh1 g4 22.Rc2 Qe3 23.Re2 Qc3 24.Qb1 f5 25.Rc2 Qd4 26.Qc1 gh3 27.Rc5 hg2 28.Kg2 Rg6 0–1. Bonetti,Shane – Ravana (2390), ICC, 2002.

7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.Nh4 Bb1=+ 12.Qb1 Ne4 (12...dc4 13.Bc4 0-0 14.Nf3=) 13.Nf3= (13.Bg7? Rg8 (13...Qh4?! 14.Bh8 Qf2 15.Kd1=+) 14.g3 Rg7 15.cd5 ed5–+) 13...f5 (13...Nef6 14.0-0=) 14.Qa2 0-0 (14...Nef6 15.Bf6 Nf6 16.Ng5+=) 15.cd5+= e5 (15...Qa8 16.Qb2 e5 17.0-0+=) 16.0-0+– Nef6 (16...Ng5 17.Ng5 Qg5 18.Qa7+–) 17.Ng5 Re8 18.f3 (18.Ne6 Qe7+–) 18...e4 (18...Nf8 19.Qc2 f4 20.Bc4+–) 19.Ne6 Qb8 20.fe4 (20.f4 Qa8 21.Qc2 b6+–) 20...Bh2 21.Kh1 Ne4 22.d6 (22.Bg7 Ng3 23.Kh2 Ne2 24.Kh1 Ng3 25.Kg1 Nf1 26.Kf1 Qd6=+) 22...Bd6?? (22...Ng3 23.Kh2 Nf1 24.Kg1 Qa8+–) 23.Ng5 c4 24.Qc4 Re6 25.Qe6 (25.Qe6 Kh8 26.Bg7 Kg7 27.Qf7 Kh6 28.Qh7 Kg5 29.Rf5) 1–0. DEFFM – derrotador, freechess.org, 2018.

7.Be2 dc4 8.Na3 0-0 9.0-0 Be7 10.Nc4 a6 11.b6 Nd5 12.d3 Nb6 13.Nce5 N6d7 14.e4 Bg6 15.Ng6 hg6 16.Rb1 b5 17.Qc2 Nc6 18.Rfd1 Bd6 19.Rdc1 Bf4 20.Rd1 a5 21.Qc3 e5 22.g3 Bh6 23.Qb3 Rb8 24.Qd5 Nd4 25.Nd4 ed4 26.f4 g5 27.f5 Qc7 28.Rdc1 Qa7 29.Ba3 b4 30.Bb2 a4 31.Ba1 Rbe8 32.Qd6 Rd8 33.Qc6 g4 34.Rc4 Be3 35.Kf1 Rc8 36.Qd6 Rfd8 37.Qe7 Re8 38.Qh4 Ne5 39.Rc2 c4 40.Bg4 b3 41.Re2 cd3 42.Reb2 d2 43.Rd1 Nc4 44.Rbb1 ba2 45.Rb5 Re4 46.Qh5 Qd7 47.Rb4 Ne5 48.h3 Ng4 49.hg4 Rc1 50.g5 Rd1 51.Qd1 Qf5 52.Kg2 Qg4 53.g6 fg6 54.Qg4 Rg4 55.Rb8 Kh7 0–1. Bonetti,Shane – Ravana (2165), ICC, 2002.

7.Be2 dc4 8.Bc4 0-0 9.0-0 a6 10.ba6 Na6 11.d4 Nd5 12.dc5 Nc5 13.Qd4 Nf6 14.Nc3 Qb6 15.Nb5 Be7 16.Rad1 Ra5 17.Nh4 Rb5 18.Bb5 Qb5 19.Nf5 ef5 20.Qe5 Re8 21.Bd4 g6 22.Rb1 Qc6 23.Rbc1 b6 24.Rfd1 Qa4 25.Qc7 Ne6 26.Qb6 Nd4 27.ed4 Qa2 28.Qc6 Qd5 29.f4 Qe4 30.g3 Ba3 31.Rc3 Bb4 32.Qe4 fe4 33.Rc4 Nd5 34.Rdc1 e3 35.Rc8 Rc8 36.Rc8 Kg7 37.Kf1 h5 38.Ke2 Kf6 39.Kd3 Ke6 40.h3 Be7 41.h4 f6 42.Rg8 Kf5 43.Ra8 Kg4 44.f5 Kf5 45.Ra5 Ke6 46.Ke2 Bb4 47.Ra8 Kf5 48.Re8 Bc3 49.Kd3 Bd2 50.Rd8 Nb4 51.Ke2 Ke4 0–1. Machete99 (2195) – Ravana (2110), ICC, 2002.

7.Be2 dc4 8.Bc4 0-0 9.0-0 a6 10.ba6 Na6 11.Nh4 Ng4 12.Nf5 Bh2 13.Kh1 ef5 14.g3 Qb6 15.Qb3 Qb3 16.Bb3 Nb4 17.Bd1 Ra6 18.Bg4 fg4 19.Kh2 Nc2 20.Nc3 Na1 21.Ba1 Rd8 22.Rd1 c4 23.Rb1 Rd2 24.Rb7 Ra8 25.Kg2 Rc2 26.a4 h6 27.Rb5 Re8 28.Nd5 Ra2 29.Bd4 Ra4 30.Rc5 Rd8 31.Nb6 Rb4 32.Nc4 Rb7 33.Ne5 f5 34.Nd3 Rf7 35.Nf4 Rdd7 36.Ne6 Kh7 37.Bc3 g5 38.Rc8 Rd3 39.Nf8 Rf8 40.Rf8 Rc3 41.Rf5 Rc4 42.Rb5 Kg6 43.Rb6 Kh7 44.Rb7 Kg6 45.Rb1 h5 46.Rh1 Rc2 47.Re1 h4 48.Kg1 hg3 49.fg3 Kf5 50.Kf1 Ke4 51.Re2 Rc7 52.Kg2 Kd3 53.Re1 Rc2 54.Kf1 Ke4 55.Re2 Rc6 56.Re1 Ra6 57.Kg2 Ra2 58.Kf1 Ra6 59.Kg2 Ra2 60.Kf1 Kf3 61.e4 Kg3 62.Kg1 Ra6 63.e5 Re6 64.Re2 Kf4 65.Kg2 Re5 66.Rf2 Ke3 67.Kg3 Rc5 68.Rf1 Ke2 69.Rh1 Kd3 70.Kg4 Kd4 71.Rh5 Rc1 72.Rg5 Ke4 73.Kh3 Kf4 74.Rg3 Rh1 75.Kg2 Rg1 76.Kg1 Kg3 ½–½. Bonetti,Shane – Ravana (2255), ICC, 2002.

7.Be2 Qc7 8.Nh4 Nbd7 (8...Bb1 9.Bf6 gf6 10.Rb1= (worse 10.Qb1 Be5=+)) 9.Nf5 ef5 10.cd5 0-0 11.Nc3 Rfe8 (11...Nb6 12.Rc1+=) 12.Qc2+– Ne4 (12...Be5!?+–) 13.f4 Ndf6 (13...Be7 14.0-0+–) 14.0-0 Rad8 (14...Nc3 15.Qc3 (worse 15.dc3 Nd5 16.Bc1 c4–+; 15.Bc3 Nd5 16.Bb2 Qd7+=) 15...Qd7 16.Bc4+–) 15.Rf3 (15.Ne4!? Ne4 16.d3 Nf6 17.Bf6 gf6+–) 15...c4+– 16.Ne4 Ne4 17.Bd4 (17.Rc1!? Qa5 18.Bc4 (18.Qc4?! Nd2 19.Qd4 Nf3 20.gf3 f6=+) 18...Qd2 19.Bd3 Qc2 20.Rc2+–) 17...Qa5 18.Rd1 (18.Qc4?! Nd2 19.Qd3 Nf3 20.Bf3 g6=; 18.Bc4?! Qd2 19.Qd1 Rc8+–) 18...Rc8 (18...Bb4 19.Bc4 (19.Qc4?! Nd2 20.Qc2 Nf3 21.Bf3 g6=) 19...Bd2 20.Be5+–) 19.Bc4 Bb4 (19...Nd2!? 20.Rd2 Rc4 21.Qc4 Qd2+–) 20.d3+– Nd2?? (better 20...Nc3 21.Bc3 Bc3+–) 21.Rg3 g6 22.a3! Nc4 (22...Qa3 23.Ra1 Decoy; 22...Ba3 23.Qc3 Double attack (23.Qd2 Deflection; 23.Qc3 Decoy)) 23.ab4 (23.dc4 Bc5 24.d6 Red8 25.Qf5 Bd4 26.ed4 Qa4+–) 23...Qb4 (23...Ne3 A) 24.ba5?! Nc2 (24...Rc2?? 25.Re1+–) 25.Bf6 Nb4+–; B) 24.Re3 Qb4 25.Qc4+–) 24.dc4 Rc4 25.Qd3 Rec8 (25...Re4 26.Rb1 Rcd4 27.ed4+– (27.Rb4 Rd3 28.Rb2 Rd5–+)) 26.Qf5 Rc1 (26...Qb3 27.Qb1 Qb1 28.Rb1+–) 27.Kf2 R8c2 (27...R1c2 28.Kf3 Qb5 29.Re1+–) 28.Kf3 Rd1 29.Qc2 Qe1 (29...Rd4 30.ed4 Qb5+–) 30.Qc8 1–0. DEFFM – GuestKYRN, freechess.org, 2019.

7.Be2 Nbd7

8.0-0 0-0 9.a4 Qc7 10.d3 h6 11.Nbd2 Rad8 12.h3 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Nf3 Qc7 16.cd5 Nd5 17.e4 Nc3 18.Qc2 Ne2 19.Qe2 Bh7 20.Rfc1 Qd6 21.Rc3 Rd7 22.Rac1 b6 23.Ne1 Rfd8 Qd4–/+ 25.Kf1 Qa4 26.Rb1 f5 27.Rc4 Qa3 28.Qd1 Rd3 29.Nd3= Rd3 30.Qc2 fe4 31.fe4 Re3 32.Ra4 Qd3 33.Qd3 Rd3 34.Ra7 Be4 35.Re1 Bd5 36.Ra6 Rd2 37.Rb6 Bg2 38.Kg1 Bh3 39.Rc6 Rc2 40.b6 Kf7?? 41.Rb1+/– Rg2 42.Kh1 Rc2 43.Rc7 Kf6= 44.b7 Bg2 45.Kg1 Bb7 46.Rcb7 e5? 47.Rf1 Kg6 48.Re7 Re2 49.Rc1 Kf6 50.Rc7 h5 51.R1c5 h4?? 52.R5c6+– Kf5 53.Rg7 e4 54.Rh6 Kf4 55.Rh4 Ke3 56.Rg3 Kd4 57.Rf4 Ke5 58.Rf2 Re1 59.Kg2 e3 60.Rf8 e2 61.Re8 Kd4 62.Kf2 Ra1 63.Ke2 Ra2 64.Kf3 Kd5 65.Kf4 Ra1 66.Re5 Kd4 67.Re4 Kd5 68.Rg5 Kd6 69.Rb4 Rf1 70.Ke3 Re1 71.Kd2 Rh1 72.Rb6 1–0. hal1958 – pkchess, HCL–E747 playchess.de, 2003.

8.0-0 0-0 9.d3 Qc7 10.a4 Ne5 11.Ne5 Be5 12.Be5 Qe5 13.d4 cd4 14.ed4 Qf4 15.c5 e5 16.de5= Qe5 17.Nd2 Rac8 18.Nf3 Qe7 19.c6 bc6–/+ 20.bc6 Rfe8 21.Nd4= Bg6 22.Rc1+= ½–½. Voelschow,Toni Eleonore – Henneberg,Olga, GER–ch U14 Girls, 2002.

8.0-0 0-0 9.d3 e5 10.cd5 Nd5 11.e4 +–.

8.0-0 0-0 9.d4 Rc8 10.Nbd2 cd4 11.Nd4 Bg6 12.cd5 Nd5 13.Nc4 N7b6 14.Nd6 Qd6 15.Qb3 Rfd8 16.Rac1 Qb4 17.a3 Qb3 18.Nb3 Na4 19.Bd4 (19.Rc8 Rc8 20.Rc1 Rc1 21.Bc1 Ndc3=) 19...Nac3+= 20.Rfe1 Ne2 21.Re2 Bd3 (21...Rc1 22.Nc1 Nc7 23.b6 ab6 24.Re1–/+) 22.Ree1 Bb5 23.Ba7 Ra8 24.Nd4 Bd3 25.Rc3?? (better is 25.Red1=) 25...Nc3–+ (25...Ra7?! 26.Rd3 Rda8 27.Nb5=) 26.Bc5 Ne2! 27.Ne2 (27.Ne2 Be2 Combination; 27.Re2 Be2 Combination) 27...Be2 28.Bb4 Rd1 (28...Rd1 29.Rd1 Bd1–+) 0–1. Osmak,Yulia – Dzemliuk,Elena, Kiev–ch (Women), 2009.

8.0-0 dc4 9.Na3 =+.

8.d3 0-0 (8...dc4 9.dc4 Qc7 10.Nc3=+) 9.Nh4= Bg6 (9...Re8 10.Nf5 ef5 11.cd5 Nd5 12.Bf3=) 10.Ng6 (10.0-0 a6=) 10...hg6 (10...fg6 11.Nd2=) 11.0-0 (11.Nd2 Qc7=) 11...a6 (11...Qc7 12.g3=) 12.a4 (12.ba6 ba6 13.Qc2 dc4 14.dc4 Qc7=) 12...ab5 (12...Qc7 13.cd5 Nd5 14.e4 Bh2 15.Kh1–/+) 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qb8 (14...Qc7 15.h3=) 15.h3 Nb6 (15...Qc7 16.cd5 ed5 17.Nc3=) 16.Nd2 dc4 (16...Qc7 17.Qc2+=) 17.dc4 Rd8 18.Qc2 Be5 (18...Qc7 19.Nf3+–) 19.Nf3 (19.Bf3 Bd6+=) 19...Ba1 20.Ra1 Qc7 21.Rd1 Rd1 22.Qd1 Ne4 (22...Nbd7 23.Qa1+=) 23.Nd2 (23.Bd3 Nd6 24.Qa1 Qd8+–) 23...Nc3 24.Qe1 Qe5 (24...e5 25.Bd3+=) 25.Bf1 (better 25.Bf3 Qf5 26.Nb3+=) 25...Ne4? (25...Qf6 26.Nb3 Nba4 27.Qd2+=) 26.Nb3 (26.Ne4 Qe4 27.Qa5 Nd7+–) 26...Nd6 (26...Qb2!? 27.Na5 Nd2 28.Nb7 A) worse 28...Ndc4 29.Qd1 (29.Nc5?! Qb5 30.Ne4 Qd5+=) 29...Qb4 30.Qd8 Kh7 31.Qh4 Kg8 32.Qe7+–; B) 28...Qb4=) 27.Na5 (27.Qd2!? Nbc8 28.f4+–) 27…Ndc4 1–0. DEFFM – PamelaLew, freechess.org, 2016.

8.cd5 ed5 9.0-0 0-0 =+.

8.Nh4 Bg6 9.0-0 Qc7 10.f4 d4 11.a4 b6 (11...0-0 12.g3=) 12.Bf3 (better 12.g3+=) 12...Be4 (better 12...Rc8!?=) 13.Be4+– Ne4 14.Qf3 f5? (better 14...Qb7 15.a5 ba5+–) 15.d3+– Qb7 16.a5 (16.de4 Qe4 17.ed4 cd4 18.Qe4 fe4 19.Bd4 0-0+–) 16...ba5 (16...g5 17.a6 Qb8 18.de4 gh4 19.ef5 ef5 20.Qh5 Kd8 21.ed4 cd4 22.Bd4 Re8 23.Qh4 Kc7+–) 17.de4 fe4 (17...Qe4 18.ed4 cd4 19.Qe4 fe4 20.Bd4+–) 18.Qh5 g6 (18...Kf8 19.f5 e5 20.Ng6 Kg8 21.Nh8 Kh8 22.Ra5+–) 19.Ng6! Nf6 (19...hg6 20.f5 Double attack (20.Qh8 Pinning; 20.Qh8 Deflection; 20.f5 Decoy)) 20.Qh3 hg6 21.Qh8 Kf7 22.Qh4 Be7 23.ed4 cd4 24.Bd4 Rd8 25.Bc3 Qb6 26.Kh1 Nh5 27.Qg4 Rh8 (27...Nf6 28.Qe2 Bb4+–) 28.Bh8 1–0. GuestPQBY – avataras, freechess.org, 2019.

6.c4 Nbd7

7.a4 a6 8.d3 Be7 9.Be2 Qc7 10.h3 (10.Nh4 Bg6=) 10...h6 (10...dc4 11.dc4 0-0 12.0-0=+) 11.Qb3 Bh7 (11...ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1=) 12.Nbd2 Bd6 13.Bc3 ab5 14.cb5 b6 15.Qa2 (15.0-0 0-0=) 15...0-0 16.0-0 ½–½. Formanek,J – Filipi,Stepan, Czech–ch U16, 2000.

7.a4 Nb6 8.cd5 ed5 9.Be2 Nc4 10.Bc4 dc4 11.0-0 Be7 12.Qc1 Bd3 13.Re1 0-0 14.Ne5 Bb1 (better is 14...Re8!?=) 15.Rb1+/– Ne4 16.Nc4 (worse is 16.Qc4 Nd2 17.Qg4 h5 (17...Nb1?? 18.Nc6 Bf6 19.Nd8 Bb2 20.Rb1+–) 18.Qh5 Nb1 19.Rb1 Qd5+=) 16...Bf6 17.Qc2 Qe7 18.d3 Nd6 (18...Bb2!? 19.Nb2 Nf6+/–) 19.Nd6+– Qd6 20.Bf6 Qf6 21.Qc5 Rfc8 22.Qb4 Qc3 23.Qc3 Rc3 24.d4 Rac8 25.a5 b6 26.ab6 ab6 27.g3 g6 28.h4 f5 29.Kg2 Kf7 30.Kf3 h6 31.Kf4 Kf6 32.g4 fg4 33.Kg4 Rc2 34.Kg3 g5 35.hg5 Kg5 36.f4 Kf6 37.Rh1 Rg8 (37...Kg7 38.Kf3 R2c3 39.Ra1+–) 38.Kf3 Rg6 39.Rh5 (39.Rbc1 Rcg2 40.Rc7 Rg1+–) 39...Rcg2 40.Rh3 (40.Rbh1 Kg7+–) 40...Ke6 41.Ke4 Rf6 42.Rbh1 Rgg6 43.f5! Rf5 44.Rh6 Rff6 45.Rg6 Rg6 46.d5 Kd6 47.Kd4 Rf6 48.e4 Rg6 49.Rh4 Rg2 50.Rh6 Kc7 51.d6 Kd7 52.Kd5 Rg5 53.e5 Rf5 54.Rh7 Ke8 55.Ke6 Rf8 56.d7 Kd8 57.Kd6 Rg8 58.e6 1–0. Hal1958 – Bolluyt, playchess.de, 2004.

7.a4 h6 8.Na3 (8.Be2 Bd6=) 8...Be7 (8...Bd6 9.Be2=+) 9.Be2= 0-0 10.0-0 Ne4 (10...Qc7 11.cd5 ed5 12.d3=) 11.d3 Nd6 12.Ne5 (12.Qb3 Bf6=) 12...Ne5 13.Be5 Bf6 14.Bf6 (14.d4 Ne4=) 14...Qf6 15.Qb3 dc4 (15...d4 16.e4 Bg6 17.a5=+) 16.Nc4 Nc4 (16...e5 17.Qc3 Nc4 18.Qc4=) 17.Qc4 b6 (17...Rac8 18.a5=) 18.a5 =. Hecht,HJ – Mohr,S (2455), ch D Jugend, 1956.

7.Qb3 Be7 8.Be2 Qc7 9.a4 h6 10.h3 Qd6 11.d4 Ne4 12.Nbd2 Nd2 13.Nd2 Bf6 14.Rc1 b6 (14...0-0!?=) 15.Bf3+= cd4 16.ed4 Rc8 17.0-0 dc4? (better is 17...Qf4 18.Qe3 Qe3 19.fe3 Bg5+/–) 18.Nc4+– (18.Rc4?! Rc4 19.Nc4 Qf4+/–) 18...Qf4 19.Nd6!! Qd6 20.Rc8 Bd8 21.Qc3 Qf4 22.Ba3 Qg5 (22...h5 23.Bc6 e5+–) 23.Bc6 e5 24.Re1 f6 25.de5 fe5 (25...Kf7 26.Bc1 Qh4 27.Bd5 Kg6+–) 26.Re5 Kf7 27.Bd7 Bf6 28.Qc4 Kg6 29.Bf5 1–0. Mittelstaedt,Joel – Volz,Alexander (1625), GER–chT U12 Leipzig, 2008.

7.Nc3 Be7 8.Be2 0-0 9.Nh4 Bg6 (9...Bg4 10.cd5 (worse 10.Bg4 Ng4 11.cd5 Nde5–+) 10...Ne5 11.0-0=+) 10.Ng6 fg6 11.cd5 ed5 12.Qb3 Nb6 13.Bf3 The pressure on d5 grows 13...Kh8 (better 13...a6=) 14.Nd5?? (better 14.d3=) 14...Nfd5–+ 15.0-0 Bd6 16.a4? (16.d3 Rf3! 17.gf3 Qh4–+) 16...Qh4 (16...Rf3 17.gf3 Qg5 18.Kh1 Qh5–+) 17.g3 Qg5 18.Bg2 Nf6 (18...c4 19.Qc2 Rac8 20.a5–/+) 19.Qc3 (better 19.Bb7 Rab8 20.f4–/+) 19...h5 (19...Rf7!?–+) 20.e4 (20.f4 Qh6=) 20...Be7 (20...c4 21.h4 Qh6 22.e5=) 21.d3 (21.a5 Nbd7 22.e5 Ne8=) 21...h4 (21...Rad8 22.a5 Na8 23.f4–/+) 22.Bf3 (better 22.a5 Nbd7 23.a6 hg3 24.fg3 ba6 25.Ra6 Qe3 26.Kh1–/+) 22...Rad8?? (better 22...Nh5 23.Bg2 Qg4–/+) 23.Bc1+– Nfd5? (23...Ne4 24.Bg5 Nc3 25.Be7 Rf3 26.Bd8 Nba4 27.Bh4 Rd3 28.Rfe1+–) 24.ed5?? (better 24.Bg5 Nc3 25.Be7 Rf3 26.Bd8 Nba4 27.Ba5+–) 24...Qf6 25.Qf6 Bf6 26.Ra2 (26.Ra3 Nd5 27.gh4 Bb2 28.Bb2 Rf3=) 26...Bd4 (26...Nd5!? 27.Bd2 Nb4 28.Bb4 cb4=) 27.Be4 hg3 28.hg3 Nd5 29.Bg6 (29.Rc2 Rd6+=) 29...Nc3= 30.Ra3 (30.Rc2 Na4 31.Ra2 Nc3 32.Ra7 Rd6=) 30...Rf6 (30...Ne2 31.Kg2 Nc1 32.Rh1 Kg8 33.Bh7 Kf7 34.Rc1 g6–+) 31.Be4 (31.Bg5 Rg6 32.Bd8 Rg3 33.Kh1 Rh3 34.Kg2 Rd3+=) 31...Ne2 32.Kg2 Nc1 33.Rc1 Rf2 34.Kh3 Rdf8 (34...Rd7 35.Rh1=) 35.Kg4 (better 35.Rh1 g6 36.Kg4 (worse 36.Bg6 Kg7 37.Be4 Kf6=+) 36...Kg7 37.Bb7+=) 35...b6?? (35...R8f6 36.Rh1 Kg8 37.Bd5 Kf8 38.Rh8 Ke7 39.Be4=) 36.Bd5?? (better 36.Rh1 Kg8 37.Bd5 R2f7 38.a5+–) 36...g6= 37.Rh1 Kg7 38.Raa1?? (38.a5 R8f5 39.ab6 ab6=) 38...Kf6?? (better 38...Ba1 39.Ra1 Rd8–+) 39.Rae1= Be5 0–1. AhmedSultanov (1715) – abubakar1026 (1680), lichess.org, 2019.

7.d3 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 Ne8 10.cd5 ed5 11.e4 de4 12.de4 Be4 13.Nc3 Bf5 14.Nd5 Bf6 15.Nf6 Ndf6 16.Qb3 Be6 17.Qc3 Qc7 18.Ng5 Bf5 19.Rfe1 Nd6 20.Qg3 Nde8 21.Be5 Qb6 22.a4 Ne4 23.Ne4 Be4 24.Bc4 Bg6 25.h4 Nf6 26.Bc7+/– Nh5 27.Qe5 Qf6 28.Qc5 Rac8 29.b6?? ab6–+ 30.Qe7 Qc6 31.Rac1 Rc7 32.Qc7?? Qc7 0–1. Holtzmann,Sonny – Larsen,Bror Johannes (1750), Politiken Cup, Copenhagen DEN, 2010.

7.d3 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 h6 10.a4 b6 11.Nbd2 Qc7 12.Nb3 dc4 13.dc4 Rad8 14.Qe1 Ng4 15.h3 Nge5 16.Nbd2 Bf6 17.Be5 Ne5 18.Ne5 Be5 19.Ra2 Bc3 20.Qc1 Bb4 21.Rd1 Rd7 22.Bf3 Rfd8 23.Bc6 Rd3 24.Bf3? Qd6 25.e4 Bd2 26.Rad2 Rd2 27.Rd2 Qd2 28.Qd2 Rd2 29.ef5 Rc2 30.fe6 fe6 31.Bg4 Kf7 32.Kf1 Rc4 0–1. hal1958 – Duffy, HCL–A1509 playchess.de, 2003.

7.d3 Be7 8.Be2 h6 9.0-0 0-0 10.Nc3 Qc7 11.Qb3 dc4 12.dc4 e5 13.Nd2 e4 14.Nd5 Nd5 15.cd5 Bf6 16.Nc4 Bb2 17.d6 Qd8 18.Qb2 Qg5 19.f4 ef3 20.Rf3 Be6 21.Raf1 (21.Rd1!?+=) 21...Bc4= 22.Bc4 Ne5 23.Rg3 Nc4 24.Qc3 Qe5 The backward pawn on e3 becomes a target 25.Qc4 Qd6 26.Qg4 Qe5 27.Rf5 Qc3 28.h4 Rad8 29.Kh2 b6 30.Qf4 Qe1 31.Rf6 Rd5 32.e4 Re8 33.Rf7 (33.Rf7 Qg3 34.Kg3+–) 1–0. Osmak,Iulija (2170) – Mona,Khaled (2120), Athens GRE, World Youth Ch U20 (g), 2012.

7.d4 Nb6 8.Nbd2 (8.cd5 ed5 9.dc5 Bc5=) 8...Nc4 (8...Bd6!?=+) 9.Nc4= dc4 10.Bc4 cd4 11.Bd4 (11.Nd4 Bb4 12.Kf1 Bg4=) 11...Bb4=+ 12.Ke2 0-0 13.Qb3 (13.a3 Be7=+) 13...Qe7 (13...Bd6 14.Rhd1=+) 14.Rhd1 (14.Bf6 gf6 15.a3 Bd6=) 14...Ne4 15.a3 Ba5 (15...Bd6 16.Kf1=) 16.Qb2 (16.Kf1 Rfd8=) 16...f6 (16...Rfc8 17.Rac1 Nd6 18.Ba2 Rc1 19.Rc1=) 17.Nh4 (17.Kf1=) 17...Kh8 (better is 17...Bg4 18.Nf3 Nd6=) 18.Nf5+/– ef5 19.f3 (19.Kf1 Qc7 20.Bd5 Qh2 21.Bb7 Qh1 22.Ke2 Qg2 23.Ba8 Qf2 24.Kd3 Qb2 (24...Ra8?! 25.Rdb1=+) 25.Bb2 Nf2 (< 25...Ra8 26.Ke2=+) 26.Ke2 Nd1 27.Rd1 Ra8–/+) 19...Ng5 (19...Rfc8!? 20.Rac1 Nd6+=) 20.Kf1+/– Qc7 21.Bd5 (21.Qc2 Qh2 22.Qf5 Rad8+/–) 21...Qh2 22.Qf2 (22.Bb7 Rad8+=) 22...Rad8 (22...Rfb8 23.Rac1=) 23.Bb7+= Bb6 ½–½. Fichte,Wolfgang (1815) – Dec,Paul (2090), Baunatal op 7th, 2001.

7.d4 Bd6 8.cd5 ed5 9.dc5 Nc5 10.Nd4 =.

7.d4 Be7 8.Nbd2 0-0 9.Be2 Re8 10.0-0 Qc7 11.a4 a5 12.Qb3 (12.cd5 ed5 (12...Nd5? 13.e4+–) 13.dc5 Nc5+=) 12...Rad8 13.Rac1 b6 14.h3 Ne4 (14...cd4 15.Nd4 Nc5 16.Qd1=) 15.Ne4 (15.cd5 ed5 16.Qd5 Nd2 17.Nd2+/– (17.Qf5?! Nf1 18.Bf1 g6=)) 15...Be4 16.Rfd1 Bf6 17.Nd2 dc4 18.Bc4 Bb7 19.Bd3 Bd5 20.Qc2 g6 21.Ne4 Be4 22.Be4 Re7 23.Ba3 Rc8 24.Bc6 cd4 (24...Nb8!? 25.Bf3 Ree8+–) 25.Be7+– Be7 26.ed4 Nf6 27.Be4 Qc2 28.Rc2 (worse is 28.Bc2 Ba3 29.Kf1 Bc1 30.Rc1 Rc4–/+) 28…Rd8 1–0. Filippov,Vladimir (1990) – Nartov,Albert (1860), Voronezh Region–ch Seniors, 2008.

7.cd5 ed5 8.Be2 Bd6 =+.

7.Be2 Nb6 8.Na3 Bd6 9.0-0 0-0 10.d4 dc4 11.Nc4 Nc4 12.Bc4 Rc8 13.dc5 Bc5 14.Qb3 Qe7 15.Rfd1 Rfd8 16.a4 Rd1 17.Rd1 Rd8 18.Nd4 (18.Rd8 Qd8 19.Be2 Ne4=) 18...Bg4 19.f3 Bh5 20.Kf1 (20.Bd3 Nd5 21.Bb1 Qg5=) 20...e5 (20...Qd6 21.g4 Bg6 22.f4–/+) 21.Nf5= Rd1 22.Qd1 Qd7 (22...Qc7!?=) 23.Qd7+= Nd7 24.e4 Bg6 25.Nh4 Nb6 (25...Bd4 26.Bc1+=) 26.Bb3+/– (26.Ng6? Nc4 27.Be5 hg6–+) 26...Bd6 (26...Nd7 27.a5+/–) 27.Ng6 hg6 28.Ke2 Kf8 29.Kd3 (29.a5 Na8+/–) 29...f5 (29...Nd7 30.a5+=) 30.Bc1 Ke8 31.Be3 Bc7 32.Kc3 Ke7 33.Bc5 Kf6 34.Kb4 Nc8 35.a5 b6 36.ab6 Bb6 37.Bf8 Ne7 38.g4 fe4? 39.g5!+– (39...Kg5 40.Be7 Kf4 41.fe4 Ke4 42.Bf8+–) 1–0. pumpkin (2450) – sgbrito (2340), net–chess.com, 2004.

7.Be2 Nb6 8.Na3 Be7 9.0-0 0-0 10.d3 Nfd7 11.cd5 ed5 (11...Nd5? 12.e4+–) 12.Nd2 Bf6 13.d4 Qe7 14.Nc2 Na4 15.Qc1 (15.Rb1 Rfe8 16.Bg4 Nb2 17.Rb2 Bd3–/+) 15...Nb2 (better is 15...Bc2!? 16.Qc2 Nb2 17.Qb2 cd4–+) 16.Qb2–/+ Rac8 17.Nf3 Bc2 18.Rac1? (better is 18.Qc2 cd4 19.Qf5 de3 20.Rad1–+) 18...Be4 19.Qa3 c4 20.Qa7 Ra8 21.Qb7 Rfb8 22.Qc7 Ra2 (< 22...Rb5 23.Nd2 Bf5 24.Qc6–+) 23.Rfe1 Rb5 24.Ne5 (24.Ra1 Rbb2 25.Ra2 Ra2 26.Qc8 Qd8 27.Qc6–+) 24...Ne5 25.Qe7 Be7 26.de5 Rbb2 27.Kf1 (27.Bc4 dc4 28.Rc4 Rf2 29.Re4 Rg2 30.Kh1 Rh2 31.Kg1 Rag2 32.Kf1 h5–+) 27...Bb4 28.Red1 Re2 0–1. Korsvold,Jon Egil – Rafnung,Skjalg, Narvik CC, 1999.

7.Be2 Be7 8.Nh4 Bb1 9.Rb1 Nb6 (9...dc4 10.Bc4 0-0 11.Qc2=) 10.cd5 (10.d3 Bd6=) 10...ed5 (10...Qd5 11.Bf3 Qd7=+ (worse 11...Qa2 12.Bb7 Rd8 13.Bc6 Nfd7 14.Nf3+=)) 11.0-0+= 0-0 12.Nf5 c4 13.Qc2 Re8 (13...Rc8 14.a4+=) 14.Bf3 (14.d3 cd3 15.Qd3 Bd6+–) 14...Rc8 15.a4 Nbd7 16.Ng7 (better 16.d3!?+=) 16...Kg7=+ 17.Bd5 Kg8?? (better 17...Qc7=+) 18.Bb7+– (worse 18.Bc4 Nb6 19.d3 Qd6=+) 18...Rc7 19.Bc6 Qb8 (19...Bd6!?+–) 20.Qc4 Rc6? (better 20...Bd6 21.Qh4 Re6+–) 21.bc6 (21.Qc6?! Rc8 22.Qf3 Rc4+–) 21...Nf8 (21...Qc7 22.Rfc1 Nb6+–) 22.Bf6 Qd6 23.Be7 (23.Bc3 Ng6 24.Rb7 Rc8+–) 23...Re7 24.d4 Ng6 25.d5 Ne5 (25...Rc7 26.Rfc1 Kg7 27.Qc5 Qc5 28.Rc5+–) 26.Qb4 Qd8 (26...Qb4 27.Rb4 Rc7 28.Rb7+–) 27.Qb8 (27.Qb8 Qb8 28.Rb8 Kg7 29.d6 Nc6 30.de7 Ne7 31.Rc1+–) 1–0. DEFFM – GuestMLKR, freechess.org, 2018.

7.Nh4 Bb1 8.Rb1 dc4 9.Bc4 Bd6 10.a3 Qc7 11.Nf3 Ne5 12.Be5 Be5 13.Qc2 0-0 14.0-0 Rac8 15.Rbc1 Rfd8 16.Rfd1 Bd6 17.Ng5 Qe7 (17...Bh2!? 18.Kh1 Re8–/+) 18.Ne4 Ne4 ½–½. Garet,Jacques – De Bonnieres,Philippe, Le Touquet op, 1992. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.b5 Nf6 5.e3 c5 6.c4 Nbd7)

7.a4 Bd6

8.d3 0-0 9.Nc3 (9.cd5 ed5 (< 9...Nd5 10.e4+/–) 10.Be2 Re8=+) 9...Qe7 (9...Qa5 10.Qd2=+) 10.Be2 (10.cd5 ed5 11.Be2 Rfe8=+) 10...Rad8 (10...dc4 11.dc4 Rad8 12.Nh4=+) 11.0-0 (11.cd5 Nd5 12.Qc1 Nb4=+) 11...Rfe8 (11...dc4 12.dc4 Ne5 13.Qb3=+) 12.Qb3 (12.Nh4 dc4 13.dc4 Be5=) 12...d4 13.ed4 cd4 14.Nd4 Nc5 15.Nf5 (better is 15.Qc2!? Bh2 16.Kh2 Rd4 17.Ne4 Nfe4 18.Bd4 Qd6 19.Kg1 Qd4 20.de4 Be4 21.Qa2=) 15...Bh2–/+ (< 15...Nb3 16.Ne7 Re7 17.Ra2+=) 16.Kh1 (16.Kh2 Qc7) 16...ef5 (16...Nb3? 17.Ne7 Re7 18.Kh2 Na1 19.Ra1+–) 17.Qc2 (17.Qa3 Bd6 18.d4–+) 17...Bc7 (17...Be5 18.d4 Rd4 19.f4 Bf4 20.Qf5–+) 18.Rad1 (18.g3!?=+) 18...Nfe4! 19.g3 (19.Ne4 Qh4) 19...Bg3! 20.de4?? (20.fg3 Ng3) 20...Qh4–+ 21.Kg2 Qh2 22.Kf3 Bf2!! 23.Rf2 (23.Rg1 Bg1 24.Rg1 Qg1 25.Qc1–+) 23...Qh3 24.Kf4 Ne6 25.Ke5 f6 0–1. Wullieumier – Robert, 1968.

8.cd5 ed5 9.Be2 =+.

8.Be2 0-0

9.0-0 Qc7

10.Na3 Be4 11.h3 h6 (11...Rad8 12.d3 Bf3 13.Bf3=) 12.d4 (12.d3 Bf5=) 12...Rac8 (12...cd4 13.Nd4 e5 14.Nf3=+) 13.dc5 Bc5 14.cd5 ed5 (14...Bd5 15.Rc1=+) 15.Rc1 Qa5 16.Nd2 Bf5 (16...Rfd8 17.Ne4 de4 18.Nc4=) 17.Nb3 Qa4 18.Nc5 Nc5 19.Qa4 Na4 20.Bf6 (20.Bd4 Ne4=) 20...gf6=+ 21.Nb1 Rc1 22.Rc1 Bb1 23.Rb1 (23.Bd1 Nb6 24.Rb1 f5=) 23...Nc3 24.Rb2 Ne2 25.Re2 Rc8 26.Ra2 Rc1 27.Kh2 Rb1 28.Ra7 Rb5 29.Ra8 Kg7=+ 30.Kg3 Rc5 31.Rb8 b5 32.Kf3 Kg6 33.Rb6 Kf5 34.g3 Ke5 35.h4 d4 36.ed4 Kd4 37.g4 Kc3 38.Rf6 b4 39.Rf7 Rb5 40.Rc7 Kd2 41.Rd7 Kc2 42.Rc7 Kb1 43.Ke4 b3–/+ 44.f4 b2 45.g5 Ka2 46.Rc2 hg5 47.hg5 (The passed pawn on g5 will quickly become a dangerous weapon) 47...Rb4 48.Kf5 Kb3 49.Rb2=+ Kb2 50.g6 Rb5 51.Kf6 Kc3 52.f5 (52...Rb1 53.g7=). Hind,Alan – Salter,David, corr 2nd Scottish Op, 1992.

10.Na3 e5 11.cd5 e4 12.Nh4 =.

10.Nc3 dc4 11.Bc4 Ng4 12.e4 =+.

10.Nc3 Rad8 11.cd5 ed5 12.d4 Rfe8 (12...c4 13.Ba3=) 13.Rc1 b6 14.Bd3 (14.dc5 Nc5 15.Na2 Ng4=) 14...Be4 15.g3 (15.h3 Qb7=) 15...Qb7 16.Be4 (16.dc5 Bf3 17.Qf3 Ne5=) 16...de4 17.Ng5 (17.Nd2 cd4 18.ed4 Bb4=+) 17...cd4 18.Qd4 (18.ed4 h6 19.Nh3 Nd5=+) 18...Nc5 19.Qc4 Nd3 (19...Re5 20.f4 ef3 21.Nf3 Re3 22.Ne1–/+) 20.Rc2 Nb2 21.Rb2 Re5 22.h4 (22.Nf7 Qf7 23.Qf7 Kf7–+) 22...h6 (22...Rc5 23.Qf7 Qf7 24.Nf7 Kf7 25.Ne2–+) 23.Nh3 (23.Nf7 Qf7 24.Qf7 Kf7–+) 23...Rc5 24.Qb3 Qc8 (25.Rd2 Rc3–+) 0–1. Wartig,Wolfgang – Sternik,Ryszard, corr SOK–92–88, 1993.

10.cd5 ed5 11.a5 Rae8 =+.

7.d3 Nb6

8.Qb3 Bd6 9.Nbd2 0-0 10.Be2 Nfd7 11.a4 dc4 12.Nc4 Nc4 13.Qc4 e5 14.0-0 Qc7 15.a5 Rae8 16.e4 Be6 17.Qc2 Qd8 18.Nd2 f5 19.ef5 Bf5 20.Bf3 b6 21.Nc4 Bb8 22.Bc6 Re7 23.f3 Nf6 Attacking the isolated pawn on d3 24.Be4 Bd7 25.ab6 ab6 26.Qb3 Be6 27.Rfb1 Bf7 28.Qc2 Nd5 29.Bc3 Rfe8 30.Bd2 Rd7 31.Qc1 h6 32.Ra6 Bc7 33.Ra7 Qf6 34.Rba1 Red8 35.Ra8 Qe6 36.Ne3 Ne7 (36...Nf4 37.Qb1 Bg6 38.Rd8 Rd8 39.Ra7 Be4 40.de4 Rd2 41.Rc7–+) 37.Nc4 Bg6 (37...Nd5!?=) 38.Rd8+= Rd8 39.Ra8?? (better is 39.Ra7 Rd7 40.Qc2+=) 39...Ra8–/+ 40.Ba8 Bd3 41.Na3 Qd7 0–1. Fischbach,Rainer (1870) – Nowak,Thomas (2060), Leipzig VfB op, 2009.

8.Nbd2 a6 A) 9.e4 Bg4 (9...de4 10.Bf6 Qf6 11.de4 Bg4 12.e5 Qf4 13.Qb3 Bf3 14.Nf3 Nd7= ; 9...Bg6 10.ed5 ed5 11.Qe2 Be7 12.Bf6 gf6 13.ba6 Ra6 14.Qd1 Bd6=) 10.ed5 ab5 11.h3 Bf3 12.Qf3 ed5 13.Qe3 Kd7 14.Qf3 Bd6+=; B) 9.Be2 ab5 10.cb5 Na4 11.Be5 Ng4 12.Bf4 Nc3 13.Qb3 Ne2 14.Ke2 c4–/+; C) 9.a4 Be7 (9...dc4 10.dc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Be7 13.Be2 0-0 14.0-0 Qd7=; 9...Nbd7 10.Be2 Bd6 11.Nh4 Bg6 12.ba6 ba6 13.Rb1 Rb8 14.cd5 ed5=; 9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 dc4 12.dc4 Nbd7 13.Be2 Bd6 14.Qa7 b6=) 10.a5 Nbd7 11.Qa4 0-0 12.Be2 b6 13.Nh4 Bg4 14.Bg4 Ng4+=; D) 9.ba6 Ra6 10.Be2 dc4 11.dc4 Be7 12.0-0 0-0 13.Qb3 Qd7 14.Rfd1 Qa4=.

8.Nbd2 dc4 9.dc4 Be7 (9...a6 10.ba6 Ra6 11.Be2 Be7 12.0-0 0-0 13.Qb3 Qd7 14.Rfd1 Qa4=; 9...Qe7 10.Qe2 Na4 11.Be5 Nd7 12.e4 Bg4 13.Bg3 Rd8 14.Qe3 Ndb6=; 9...h6 10.Be2 Bd6 11.a4 0-0 12.0-0 Nbd7 13.a5 Qc7 14.a6 b6=) 10.Be2 0-0 11.0-0 a6 12.a4 ab5 13.cb5 (13.ab5 Ra1 14.Qa1 Bd3=) 13...Nbd5 14.Nc4 (14.Nh4 Be4=) 14...Nb4 (14...Ne4=) 15.a5 Nd3 16.Be5 Ne5 17.Nfe5 Nd5 18.Bf3 f6 19.e4 Nc3? (better is 19...fe5 20.ef5 Rf5+=) 20.Qd8+– Rad8 21.ef5 fe5 22.Bb7 Nb5 23.fe6 Rf6 24.a6 Na7 25.Rad1 Rd4 26.Ne5 Re6 27.Bd5 Rd5 28.Rd5 Ra6 29.g3 Nc6 30.Re1 Bf6 31.Nd7 Nd4 32.Kg2 c4 33.Nf6 Rf6 34.Rd4 1–0. Osmak,Iulija (1975) – Batrak,A (1890), EYCC Girls U12, 2010.

8.Nbd2 Bd6 A) 9.cd5 ed5 10.e4 de4 11.de4 Ne4 12.Qe2 0-0 13.Ne4 Re8 14.Nfd2 Be4–/+; B) 9.Rc1 h6 (9...0-0 10.Nh4 Bg6 11.Ng6 fg6 12.d4 Rc8 13.cd5 Nfd5 14.dc5 Rc5=; 9...Bg4 10.h3 Bh5 11.d4 cd4 12.Bd4 Ba3 13.Rb1 Rc8 14.cd5 Qd5=; 9...dc4 10.e4 Bg6 11.e5 cd3 12.Qb3 Be7 13.ef6 gf6 14.Nh4 Qd5+/–) 10.cd5 ed5 11.e4 de4 12.de4 Ne4 13.Qe2 0-0 14.Ne4 Re8=; C) 9.Be2 dc4 (9...a6 10.ba6 Ra6 11.cd5 ed5 12.e4 Bd7 13.e5 Na4 14.Rb1 Nb2+–; 9...Bg4 10.h3 Bh5 11.a4 a5 12.0-0 0-0 13.Rc1 Qe7 14.Qc2 Rfe8=; 9...Qe7 10.Nh4 Bg6 11.Rc1 a6 12.ba6 Ra6 13.d4 cd4 14.Ng6 hg6+=) 10.dc4 Qc7 11.Bf6 gf6 12.a4 a5 13.ba6 Ra6 14.e4 Bg6=.

8.Nbd2 Be7 A) 9.e4 de4 (9...Bg6 10.Be2 a6 11.ba6 Ra6 12.0-0 d4 13.Qb3 0-0 14.a4 Qc7=; 9...Bg4 10.Be2 a6 11.ba6 Ra6 12.0-0 0-0 13.h3 Bh5 14.Re1 de4=) 10.de4 Ne4 11.Ne4 Be4 12.Qe2 Bf6 13.Rd1 Qe7 14.Bf6 Bf3+=; B) 9.a4 a6 (9...0-0 10.a5 Nc8 11.a6 b6 12.Ne5 dc4 13.Ndc4 Nd6 14.Nc6 Qc7+=; 9...dc4 10.dc4 Nbd7 11.Ra3 a6 12.Bd3 ab5 13.Bf5 b4 14.Rd3 ef5=; 9...a5 10.Be2 dc4 11.dc4 0-0 12.0-0 Re8 13.Qb3 Bd6 14.Rad1 Qe7=) 10.e4 de4 11.de4 Ne4 12.a5 Nd2 13.Nd2 Nd7 14.g4 Bg6=; C) 9.Ne5 d4 (9...0-0 10.g4 Bg6 11.Bg2 Nfd7 12.Ng6 fg6 13.Qb3 Bh4 14.0-0 Nf6+=; 9...Nbd7 10.g4 Ne5 11.gf5 Qd6 12.Rg1 dc4 13.Nc4 Nc4 14.dc4 Qh2=; 9...Bd6 10.Be2 0-0 11.g4 Bg6 12.h4 Be5 13.Be5 dc4 14.dc4 Re8=) 10.g4 Qd6 11.ed4 cd4 12.f4 Ng4 13.Ng4 Qf4 14.Nf2 Qe3+=; D) 9.Be2 dc4 (9...0-0 10.Nh4 Bg6 11.Ng6 fg6 12.a4 a6 13.a5 Nbd7 14.b6 Bd6+=; 9...a6 10.ba6 Ra6 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 hg6 13.Qb3 Qc7 14.d4 cd4+=) 10.dc4 0-0 11.a4 a6 12.0-0 ab5 13.ab5 Qd7 14.Qb3 Ra1=.

7.d3 Bd6

8.Nc3 A) 8...0-0 A1) 9.Be2 Qc7 (9...Qb6 10.cd5 Nd5 11.Qb3 Nc3 12.Bc3 e5 13.0-0 Be6 14.Qb2 f6=; 9...dc4 10.dc4 Nb6 11.Nh4 Qe7 12.Nf5 ef5 13.a4 a5 14.ba6 ba6+=; 9...Qe7 10.0-0 dc4 11.dc4 e5 12.Nh4 Be6 13.Qd3 e4 14.Ne4 Ne4+=) 10.cd5 ed5 11.0-0 Rfe8 12.h3 Rad8 13.Qc2 c4 14.Nd4 Bg6+=; A2) 9.d4 Nb6 (9...Rc8 10.cd5 ed5 11.dc5 Nc5 12.Rc1 Nce4 13.Ne4 de4 14.Rc8 Bc8+=; 9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Qe7 12.0-0 Rac8 13.Nh4 Rfd8 14.Nf5 ef5=; 9...Qa5 10.cd5 cd4 11.Qd4 Nd5 12.Bc4 N5b6 13.Be2 Bc5 14.Qd2 Rfd8+=) 10.cd5 Nbd5 11.Nd5 Nd5 12.Be2 Rc8 13.dc5 Rc5 14.Qd4 Qa5+=; A3) 9.cd5 Nd5 (9...ed5 10.Be2 Re8 11.0-0 Ne5 12.Na4 Ng6 13.Rc1 Rc8 14.Re1 Be6=) 10.Be2 Nc3 11.Bc3 Qb6 12.Rb1 c4 13.e4 cd3 14.Bd3 Bg4+=; B) 8...Qa5 B1) 9.cd5 Nd5 (9...ed5 10.Be2 0-0 11.0-0 Rfe8 12.Qb3 Nb6 13.Qc2 a6 14.Rfb1 Rac8+=) 10.Qd2 0-0 11.d4 Nc3 12.Bc3 Qc7 13.Qb2 cd4 14.Nd4 Be4+=; B2) 9.Be2 Rd8 (9...dc4 10.dc4 Bc7 11.0-0 Rd8 12.Qb3 0-0 13.Rfd1 Qb4 14.Nh4 Bg4=; 9...Ne5 10.cd5 Nd5 11.Qd2 Nc3 12.Bc3 Nf3 13.Bf3 Qb5 14.e4 Bg6=; 9...e5 10.cd5 Nd5 11.Qd2 Nc3 12.Bc3 Qd8 13.Qb2 Qf6 14.d4 ed4=) 10.cd5 Nd5 11.Qb3 N5f6 12.0-0 Qc7 13.Rad1 0-0 14.Qa4 Nb6=; B3) 9.Qd2 dc4 (9...Ne5 10.e4 Bg4 11.Ne5 Be5 12.f4 Bf4 13.Qf4 d4 14.e5 dc3+/–; 9...Rd8 10.e4 de4 11.de4 Bg6 12.Qd6 Ne4 13.Qd1 Nc3 14.Qd2 Ne5+/–; 9...Bg4 10.cd5 ed5 11.Be2 Qb6 12.a4 a5 13.h3 Be6 14.0-0 0-0=) 10.dc4 Bc7 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 hg6 13.f4 0-0-0 14.0-0-0 Nb6+=; B4) 9.Rc1 a6 (9...0-0 10.Be2 dc4 11.dc4 Ne4 12.Bd3 Nc3 13.Bc3 Qc7 14.Bf5 ef5+=; 9...dc4 10.dc4 Bc7 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Qb4 13.Rb1 Nb6 14.Nd2 Qa5=; 9...Ne5 10.Ne5 Be5 11.cd5 ed5 12.Be2 Qb4 13.Qd2 d4 14.Ne4 Ne4=) 10.d4 Qb4 11.Qb3 a5 12.Nh4 Bg4 13.f3 Bh5 14.cd5 cd4=; C) 8...Qe7 C1) 9.Nh4 d4 (9...Bg4 10.f3 Bh5 11.cd5 Nd5 12.Nf5 ef5 13.Nd5 Qh4 14.Ke2 f6+=; 9...Bg6 10.Be2 d4 11.ed4 cd4 12.Nb1 e5 13.0-0 0-0-0 14.Nd2 Rde8=) 10.ed4 cd4 11.Nb1 Bb4 12.Nd2 Nc5 13.Bd4 Rd8 14.Nhf3 Bg4–/+; C2) 9.Be2 0-0 (9...dc4 10.dc4 0-0-0 11.0-0 Nb6 12.Qb3 e5 13.Rfd1 e4 14.Nd2 Qc7=) 10.0-0 dc4 11.dc4 e5 12.Nh4 Be6 13.Qd3 e4 14.Ne4 Ne4+=; C3) 9.cd5 ed5 10.Be2 0-0 11.0-0 Rfe8 12.a4 Rac8 13.a5 Ne5 14.a6 b6+=; C4) 9.d4 dc4 10.Bc4 0-0 11.0-0 Rac8 12.Be2 Nb6 13.Nh4 Rfd8 14.Nf5 ef5=; D) 8...dc4 9.dc4 Ne5 (9...Qe7 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 0-0-0 12.Qe2 Ne5 13.Ne5 Be5 14.0-0 Rd6=; 9...Nb6 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Qe7 12.Qe2 0-0-0 13.e4 Nh5 14.e5 Bc7=; 9...Qc7 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 0-0-0 12.Ne2 Be5 13.Bc3 Ng4 14.Qc2 h5=) 10.Be2 Qe7 11.Ne5 Be5 12.f4 Bc3 13.Bc3 Ne4 14.Bg7 Rg8–+.

8.Nbd2 A) 8...a6 A1) 9.Qb3 Qa5 (9...0-0 10.Be2 ab5 11.Qb5 Ra6 12.Qb3 e5 13.cd5 Rb6 14.Qc2 e4+=; 9...ab5 10.Qb5 Qc7 11.Be2 0-0 12.0-0 Ra5 13.Qb3 Rfa8 14.Rfb1 R8a7+=; 9...Qc7 10.Nh4 Bg6 11.ba6 Ra6 12.Ng6 hg6 13.cd5 ed5 14.Nf3 Qa5=) 10.Nh4 dc4 11.dc4 Ne4 12.Rd1 Bg4 13.f3 Be7 14.fg4 Bh4+=; A2) 9.e4 de4 (9...Bg4 10.Be2 Bf3 11.Bf3 d4 12.0-0 ab5 13.cb5 Qc7 14.h3 0-0+=) 10.de4 Be4 11.Ne4 Ne4 12.Bg7 Qa5 13.Ke2 Be5 14.Be5 Ne5–/+; A3) 9.d4 0-0 10.cd5 ed5 11.dc5 Nc5 12.ba6 ba6 13.Rc1 Rc8 14.Nd4 Bg4+=; A4) 9.ba6 ba6 (9...Ra6 10.Be2 0-0 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 fg6 13.Qb3 Qc7 14.Nf3 Ne5=) 10.Be2 Rb8 11.Bc3 e5 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Qf6 14.Bb2 N5b6=; B) 8...Qa5 B1) 9.Nh4 dc4 (9...Bg6 10.Ng6 hg6 11.cd5 ed5 12.Qb3 Rh2 13.Rh2 Bh2 14.Bc3 Qb6+=) 10.Nf5 ef5 11.dc4 Be5 12.Qb3 0-0-0 13.Rd1 Rhe8 14.Be5 Ne5+=; B2) 9.d4 0-0 (9...Be4 10.dc5 Nc5 11.Be2 dc4 12.Bc4 Bd3 13.Qc1 Nfe4 14.a4 0-0–/+; 9...Qb4 10.dc5 Bc5 11.Qc1 Rc8 12.cd5 ed5 13.Nd4 Bg4 14.N4b3 0-0=) 10.dc5 Bc5 11.Nh4 Bg4 12.Nhf3 Rfd8 13.Bd3 dc4 14.Bc4 Nb6–+; B3) 9.Qb3 a6 (9...0-0 10.Bc3 Qc7 11.Be2 a6 12.Nh4 ab5 13.Qb5 Be5 14.Be5 Qe5=; 9...dc4 10.dc4 Rd8 11.Rd1 e5 12.Be2 e4 13.Nh4 Be6 14.Qc2 Be5=; 9...Rd8 10.Bc3 Qc7 11.Be2 0-0 12.Nh4 dc4 13.Nc4 Bg4 14.Nd6 Qd6=) 10.Nh4 dc4 11.dc4 Ne4 12.Rd1 Bg4 13.f3 Be7 14.fg4 Bh4+=; B4) 9.Be2 dc4 (9...a6 10.ba6 Ra6 11.0-0 Qc7 12.d4 Rb6 13.Bc3 Rc6 14.dc5 Rc5+=; 9...0-0 10.Nh4 dc4 11.Nf5 ef5 12.dc4 Be5 13.Qc2 Ne4 14.Be5 Ne5=; 9...Qb4 10.Rb1 Qa5 11.Nh4 dc4 12.Nf5 ef5 13.dc4 0-0-0 14.Qc2 f4=) 10.dc4 Rd8 11.Nh4 Be4 12.0-0 Be5 13.Ne4 Ne4 14.Be5 Ne5=; C) 8...Bg6 9.Be2 Qc7 (9...0-0 10.0-0 a6 11.a4 Qc7 12.Qb3 ab5 13.ab5 Rfd8 14.Rfb1 Bh5=; 9...a6 10.ba6 Ra6 11.d4 Rb6 12.Bc3 Qe7 13.dc5 Nc5 14.cd5 ed5=; 9...Qa5 10.0-0 0-0 11.Nh4 a6 12.Ng6 fg6 13.ba6 Qa6 14.f4 dc4=) 10.0-0 0-0 11.Qc2 a6 12.a4 Rfd8 13.Rfc1 b6 14.Rcb1 Bf5=; D) 8...0-0 9.Be2 a6 (9...Bg4 10.0-0 a6 11.ba6 Ra6 12.h3 Bh5 13.d4 Rb6 14.dc5 Bc5=; 9...Bg6 10.0-0 a6 11.a4 Qc7 12.Qc2 Rfd8 13.cd5 ed5 14.Rfc1 ab5=; 9...h6 10.0-0 a6 11.a4 Qc7 12.Qb3 ab5 13.ab5 Rfd8 14.Rfc1 Ng4=) 10.ba6 ba6 11.Nh4 Rb8 12.Nf5 ef5 13.Qc2 f4 14.cd5 fe3+=.

8.cd5 ed5 A) 9.Nc3 a6 (9...0-0 10.Be2 Re8 11.0-0 Ne5 12.Na4 Ng6 13.Rc1 Rc8 14.Re1 Be6=; 9...Qb6 10.Be2 0-0 11.0-0 Rfe8 12.a4 Ne5 13.d4 Nf3 14.Bf3 c4+=; 9...Qe7 10.Be2 0-0 11.0-0 Rfe8 12.a4 Rac8 13.a5 Ne5 14.a6 b6+=) 10.Qb3 Be6 11.Ng5 0-0 12.Ne6 fe6 13.Rc1 Ng4 14.Ne4 c4–/+; B) 9.a4 0-0 (9...a6 10.Nc3 Qa5 11.Qd2 0-0 12.e4 Be6 13.ed5 Nd5 14.Nd5 Qd2+=; 9...Qb6 10.Be2 0-0 11.0-0 Rae8 12.Nc3 a5 13.Rc1 Be6 14.Ng5 Qc7=; 9...Qa5 10.Qd2 Qb6 11.Be2 0-0 12.0-0 Rfe8 13.Na3 Bc7 14.Rfc1 Qd6=) 10.Be2 Qe7 11.a5 Rfe8 12.Nc3 Ne5 13.d4 Nf3 14.Bf3 cd4–/+; C) 9.Qa4 d4 (9...Qe7 10.Be2 0-0 11.Nc3 Nb6 12.Qh4 Rfe8 13.0-0 Rac8 14.a4 a5=; 9...a6 10.Nc3 0-0 11.Be2 Re8 12.0-0 Ne5 13.Qd1 Nf3 14.Bf3 Be5+=; 9...0-0 10.Be2 Re8 11.0-0 d4 12.e4 Be6 13.Ng5 Bg4 14.Qd1 Be2+=) 10.ed4 0-0 11.Qc2 Re8 12.Be2 Nd5 13.Kd1 Rc8 14.Qb3 Nf4–+; D) 9.Be2 a6 (9...Qb6 10.Nc3 0-0 11.0-0 Rfe8 12.a4 Ne5 13.d4 Nf3 14.Bf3 c4+=; 9...0-0 10.0-0 Re8 11.Nc3 Ne5 12.Na4 Ng6 13.Rc1 Rc8 14.Re1 Be6=; 9...Qe7 10.0-0 0-0 11.Nc3 Rfe8 12.a4 Rac8 13.a5 Ne5 14.a6 b6+=) 10.Nc3 ab5 11.Nb5 Qa5 12.Nc3 Qb4 13.Qd2 0-0 14.0-0 Rfe8+=.

8.Be2 0-0 9.0-0 (9.Nh4 Bg6 (9...Be5 10.Be5 Ne5 11.Nf5 ef5 12.0-0 d4 13.Na3 Re8 14.Nc2 Qd6=; 9...Re8 10.Nf5 ef5 11.cd5 Nd5 12.Qb3 N7f6 13.0-0 Be5 14.Be5 Re5=; 9...Qc7 10.cd5 Be5 11.Qb3 Qa5 12.Nd2 Rfd8 13.Rc1 Bb2 14.Qb2 a6+=) 10.0-0 a6 11.Ng6 fg6 12.Qb3 Qc7 13.f4 ab5 14.cb5 g5+=; 9.Nbd2 a6 (9...Bg4 10.0-0 a6 11.ba6 Ra6 12.h3 Bh5 13.d4 Rb6 14.dc5 Bc5=; 9...h6 10.0-0 a6 11.a4 Qc7 12.Qc2 b6 13.Rfb1 Rfd8 14.Bc3 e5=; 9...Bg6 10.0-0 a6 11.ba6 Ra6 12.d4 Rb6 13.Bc3 Qa8 14.Ne5 Bf5=) 10.ba6 ba6 11.Nh4 Rb8 12.Nf5 ef5 13.Qc2 f4 14.cd5 fe3+=) 9...Qc7 (9...dc4 10.dc4 Qc7 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Ng4 13.g3 Nde5 14.Qe2 Rfd8+=; 9...Re8 10.Nh4 Qc7 11.h3 dc4 12.Nf5 ef5 13.dc4 f4 14.ef4 Bf4+=; 9...Qb8 10.Nbd2 a6 11.a4 Qc7 12.Qc2 b6 13.h3 Rfe8 14.ba6 Ra6=) 10.Nbd2 a6 11.a4 a5 (11...Rfd8 12.Qc2 b6 13.Rfb1 ab5 14.ab5 Bg4=) 12.Qb3 (12.Rc1 Rac8 13.d4 b6 14.dc5 bc5=) 12...b6 (12...Rad8 13.Rac1 Rfe8 14.Qc2 Bg4=) 13.Rac1 (13.h3 h6 14.Rfc1 Rae8=) 13...dc4 (13...Rfe8 14.h3 Rad8=) 14.Nc4 e5 15.Nd6 Qd6 16.Ba1 e4 17.de4 Be4 18.Rfd1 Qc7 19.Qb2 Rad8 20.Ng5 Rfe8 21.Bc4 Bg6 22.Qb3 Re7 23.f3 h6 24.Nh3 Ne5 25.Nf4 Rd1 26.Rd1 Nc4? 27.Qc4+– Kh7 28.Bf6 gf6 29.Nd5 Qd6 30.Qc3 Re5 31.e4 Kg7 32.Ne3 Qc7 33.Nc4 Re6 34.Rd5 Kh7 35.Qd2 Kg7 36.Rd7 Qb8 37.Qd5 Qf4 38.Qe6 Qc1 39.Kf2 Qc2 40.Kg3 Qa4 41.Nd6 (41.Nd6 Qc2 42.Nf5 Kg8 43.Qf6 Qg2 44.Kg2 Bf5 45.Qf7 Kh8 46.Qe8) 1–0. Zahn,R (2070) – Multhaup,Alexander, Recklinghaeuser Open, 2011.

8.Be2 Qa5 A) 9.Qd2 Qb6 (9...Qc7 10.cd5 ed5 11.Nc3 0-0 12.0-0 Rfe8 13.Rac1 Rad8 14.d4 Ne4=; 9...Qd2 10.Nbd2 Rd8 11.Nh4 Bg6 12.cd5 ed5 13.Ng6 hg6 14.Nf3 Rc8=) 10.Nh4 Bg6 11.Na3 d4 12.ed4 cd4 13.Ng6 hg6 14.Nc2 e5=; B) 9.Nbd2 a6 (9...dc4 10.dc4 0-0-0 11.0-0 e5 12.e4 Be4 13.Ne4 Ne4 14.Qd5 f5=; 9...0-0 10.Nh4 dc4 11.Nf5 ef5 12.dc4 Be5 13.Qc2 Ne4 14.Be5 Ne5=; 9...Qb4 10.Rb1 Qa5 11.Nh4 dc4 12.Nf5 ef5 13.dc4 0-0-0 14.Qc2 f4=) 10.ba6 Ra6 11.0-0 Qb6 12.Qc2 0-0 13.Rfb1 Qc7 14.Qb3 Rfa8+=; C) 9.Bc3 Qc7 (9...Qb6 10.Nh4 d4 11.Nf5 ef5 12.Bb2 de3 13.fe3 Qc7 14.g3 0-0-0+=; 9...Qd8 10.Nh4 Bg6 11.Nd2 0-0 12.Ng6 fg6 13.0-0 Qc7 14.Kh1 Rf7=) 10.Nh4 dc4 11.Nf5 ef5 12.dc4 0-0-0 13.Qa4 Kb8 14.g3 Be5+=; D) 9.Nc3 Rd8 (9...dc4 10.dc4 Qc7 11.Nh4 Bg6 12.f4 Nb6 13.a4 0-0-0 14.a5 Bf4=; 9...e5 10.cd5 Nd5 11.Qd2 Nc3 12.Bc3 Qd8 13.Qb2 Qf6 14.d4 ed4=; 9...Ne5 10.cd5 Nd5 11.Qd2 Nc3 12.Bc3 Nf3 13.Bf3 Qb5 14.e4 Bg6=) 10.cd5 Nd5 11.Qb3 N5f6 12.0-0 Qc7 13.Rad1 0-0 14.Qa4 Nb6=.

8.Be2 dc4 9.dc4 (9.e4 Bg4 10.dc4 Ne4 11.h3 Qa5 12.Nbd2 Bf5 13.g4 Bg6 14.Bg7 Rg8–/+) 9...Qb6 (9...Qc7 10.0-0 e5 11.Nh4 Be6 12.Nc3 e4 13.h3 0-0 14.Qc2 Bh2+=; 9...Qa5 10.Nbd2 Rd8 11.Nh4 Be4 12.0-0 Be5 13.Ne4 Ne4 14.Be5 Ne5=; 9...Qe7 10.Nc3 0-0-0 11.0-0 Nb6 12.Qb3 Qc7 13.a4 Nbd7 14.a5 Qb8+=) 10.0-0 Rd8 11.a4 a5 12.Bd3 Bg4 13.h3 Bh5 14.Nbd2 Ne5 +=.

7.Be2 dc4

8.Na3 a6 9.ba6 ba6 10.Nc4 Be7 11.0-0 0-0 12.d3 Nb6 13.Nfe5 Nc4 14.Nc4 Rb8 15.e4 Bg6 16.Qc2 Qd7 17.Be5 Rb5 18.a4 Rb4 19.Rfb1 a5 (better 19...Rd8!?+=) 20.Na5+/- Bd6 21.Bc3 Rb1 22.Rb1 e5 (better 22...Ra8!?+-) 23.Nc4 Re8 24.a5 (24.f4!? ef4 25.e5 f3 26.gf3 Be5 27.Ne5 Qd6 28.Ng6 fg6+-) 24...Ne4? (24...Qe7+-) 25.de4 (25.de4 Bc7 26.f3+-) 1-0. onur604 (2320) - LVJJvl (2200), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

8.Bc4 Nb6 9.Be2 c4 10.a4 Rc8 11.Nd4 Bg6 12.a5 Nbd5 13.0-0 Be7 (better is 13...Nb4!?+=) 14.a6+= Qb6 15.ab7 Qb7 16.Qa4 0-0 17.Nc6 (better is 17.Qa7!? Qa7 18.Ra7+/–) 17...Rc6= 18.Bf6 Rc7 19.Be5 (19.Be7 Nb6 20.Qb4 Re7 21.Bc4 Nc4 22.Qc4 Rc8+=) 19...Nb6 20.Qa2 Rc5 21.Bf3 Be4 22.Be4 Qe4 23.Bd4 Rc7 (23...Rb5? 24.Nc3 Qc6 25.Nb5 Qb5 26.Rfb1+–) 24.Nc3 Qf5 25.e4 Qg6 26.f4 Rd8 27.Be3 Bb4 28.f5 Qf6 29.fe6 Qe6 30.Bb6 (better is 30.Qb1!? Bc3 31.dc3=) 30...Qb6–/+ (30...ab6 31.Nd5 Qe5 32.Nc7 Bc5 33.d4 cd3 34.Kh1 Qc7 35.Rad1+=) 31.Kh1 Bc3 32.dc3 Qb5 33.Rf5 Qb3 34.Qa5 Rcd7 35.Raf1 Re8 36.R5f4 Qb7 37.h3 f6 38.Qf5 Rde7 39.Rh4 h6 40.Qg6 Kf8 41.e5 Re5+= 42.Rh6 Qf7 43.Rf6 gf6 44.Rh8 Ke7 45.Rh7 Rf8 46.Rf7 Rf7 47.Qg4 Rc5 48.Qe4 Kf8 49.Qe6 Rcc7 50.Kg1 Kg7 51.g4 Rfe7+= 52.Qf5 Re5 53.Qf2 a5 54.h4 Rce7 55.Qf4 Re4 56.Qf5–/+ R7e5 57.Qd7 Re7 58.Qf5 R7e5 59.Qd7 Kg6 60.Qc8 Re1 ½–½. Nemeth,Laszlo1 (1985) – Bognar,Bence (2015), HUN–chT2 Erkel, 2008.

8.Bc4 Nb6 9.Be2 Bd3 10.Ne5 Be2 11.Ke2 (11.Qe2 Na4 12.Bc3 Bd6=) 11...Qd5 12.a4 Qg2 13.a5 Nbd5 14.Nf3 Ne4 15.Rf1 Ndf6 16.Nc3 Ng5 17.Ng5 Qg5 18.f3 Qh4 19.Rf2 Bd6 20.Qc2 Nh5 (better is 20...c4!?–/+) 21.Ne4+= Qe7 (21...Bh2? 22.Rh1 Ng3 23.Ng3 Qg3 24.Rhh2+–) 22.Rg2 f5 23.Nd6 Qd6 24.f4 0-0-0 (better is 24...Rg8=) 25.Rc1+/– (25.Bg7?! Ng7 26.Rg7 Kb8+=) 25...Qd5? (25...b6 26.Rg5 Nf6 27.ab6 ab6 28.Rg7 Nd7+–) 26.Qc5+– Qc5 27.Rc5 Kd7 28.Rg5 (28.Bg7 Rhg8–+) 28...Kd6 29.Rc1 (29.Rh5 Kc5 30.Bg7 Rhg8 (worse is 30...Kb5 31.Bh8 Rh8 32.Rh6+/–) 31.Rh7 Kb5+=) 29...Nf6 (29...g6 30.Be5 Kd5 31.Bh8 Rh8+–) 30.Rg7 (better is 30.Ba3 Kd7 31.Rg7 Ke8 32.Re7 Kf8 33.Rcc7+–) 30...Nd7 (30...Rc8 31.Rc8 Rc8 32.Bf6 b6 33.Rh7 Kc5 34.Ra7 Kb5+–) 31.Ba3 Kd5 32.Rc7 (32.Rd7 Rd7 33.Rc5 Kd6 34.Rc4 Kd5 35.Rd4) 32...Nf6 (32...e5 33.d3 ef4 34.Rgd7 Rd7 35.Rd7 Ke6 36.Re7 Kf6 37.Rb7 Re8 38.Bb2 Kg5 39.Ra7 Re3 40.Kd2 h6+–) 33.Rc5 1–0. Krafzik,Joachim (1885) – Margraf,Joachim (1840), Bad Griesbach Seniors op 5th, 2002.

8.Bc4 Nb6 9.Be2 Bd6 10.0-0 =+.

8.Bc4 Nb6 9.Be2 Be7 10.0-0 0-0 11.a4 (11.d3 a6 12.Qb3 ab5 13.Qb5 Qd6=+) 11...Nbd5 (11...Bd6 12.d3=+) 12.Na3 (12.Nh4 Bb1 13.Rb1 Qd6=+) 12...Nb4 (12...Qd7 13.d3 Nb4 14.Ne5=) 13.Ne5 h6 (13...Nd3 14.Nd3 Bd3 15.Nc4=+) 14.Bf3 Qc7 (14...Ne4 15.d3 Nd6 16.Rc1=) 15.Qb3 (15.d4 Rac8=) 15...Rad8 16.d4 Nd7 (16...Be4 17.Rac1 Bf3 18.Nf3=) 17.Nd7 Rd7 (17...Qd7 18.dc5 Nd3 19.c6 bc6 20.Bc6+=) 18.e4 Bg6 19.Rac1 b6 (19...Rc8=) 20.Nc4 (20.Rfd1+=) 20...cd4+/– 21.Ba3 Qc5 22.Nd2+– Qd6 23.e5! Qe5 24.Bb4 Bb4 25.Qb4 d3 26.Rfe1 Rd4?? 27.Re5 Rb4+/– 28.Be4 Ra4 29.Bg6+/– fg6 30.Re6 Ra2 31.Ne4 d2 32.Rd1 Rc8? 33.Kf1 Rb2 34.Ke2 Rcc2 35.Re5 Ra2 36.Rd2 Rd2 37.Nd2 a5 38.Re6 a4 39.Rb6 Rb2 40.Rg6 Rb5 41.Ra6 Rh5 42.Nf3 Rb5 43.Ra4 Rb2 44.Nd2 Kf7 45.Ke3 Kf6 46.Ra6 Kf5 47.f3 h5 48.Ra5 Ke6 49.Rh5 1–0. Tuchtenhagen,Harald – Baier,Karsten, Landesliga Ost MVP, 1996.

7.Be2 Qc7

8.0-0 Bd6 9.d3 Bg4 10.Nbd2 h5 11.h3+= Rh6? 12.d4?? Ne4?? 13.cd5 ed5 14.dc5 Ndc5 15.Nb3?? Rg6?? 16.Nc5?? Bc5?? 17.Qd5 Bh3? 18.Qe4 Be7 19.Nh4 Re6 20.Qc4 Qc4 21.Bc4 Bh4 22.gh3 Rg6 23.Kh1 Rc8 24.Bd3 Rd6 25.Bd4 g6 26.Be4 f5 27.Bb7 Rc2 28.Kg2 f4 29.Bc6 Kf7 30.Be4 Re2 31.Bf3 Rc2 1–0. Kreuzer,Uwe – Thum,O, Germany, 1989.

8.Na3 Bd6 9.Nh4 =.

8.Na3 Rd8 9.Qb3 Bd6 10.h3 h6 11.Rc1 0-0 12.0-0 Rfe8 13.Rfd1 b6 14.Nc2 Qb7 15.d3 Bb8 16.a4 Bg6 17.Nce1 Bh5 18.Qa2 e5 19.cd5 Nd5 20.Qc4 N7f6 21.e4 Nf4 22.Bf1 Qd7 23.Kh2 g5 24.Rd2 g4 25.Nh4 Kh7 26.Rcc2 Rg8 27.Nf5 Bg6 28.Ne3 gh3 29.gh3 Bh5 30.Nf5=+ Rg5 31.Ng2 Rf5 32.ef5–/+ Qf5 33.Nf4 e4 34.f3 Qf4 35.Kh1 Bf3 36.Kg1 Qe3 (37.Rf2 Rg8 38.Bg2 Rg2 39.Kf1 Rg1 40.Kg1 Qe1 41.Rf1 Qg3 42.Rg2 Qg2; 36...Rg8 37.Bg2 Qh2 38.Kf1 Bg2 39.Rg2 Qh1 40.Rg1 Qg1 41.Ke2 Rg2) 0–1. Hort,Vlastimil – Kovacs,Laszlo, Sinaia, 1965.

8.Nh4 Bb1 9.Rb1 dc4 10.Bc4 Bd6 =.

7.Be2 Bd6

8.0-0= 0-0 9.d4 dc4 10.dc5 Nc5 11.Nbd2 =.

8.0-0= 0-0 9.d4 Rc8 10.Nbd2= Bb8 (10...Bg6 11.cd5 Nd5 12.Nc4=) 11.a4 (11.cd5 ed5 (11...Nd5? 12.e4+–) 12.dc5 Nc5+= (< 12...Rc5 13.Ba3+/–)) 11...Bg6 (11...cd4 12.Nd4 Bg6 13.Rc1=) 12.a5 cd4 13.Nd4 (13.Bd4!? e5 14.Bb2=) 13...dc4=+ 14.Nc4 Rc4 15.Bc4 (better is 15.Ne6!? Bh2 16.Kh1 fe6 17.Bc4=+) 15...Qc7–+ 16.Re1? (better is 16.f4!? Qc4 17.a6–+) 16...Qh2 (16...Qc4?! 17.Qe2 Qc7 18.f4–+) 17.Kf1 Bh5 18.f3 Bg3 19.Ne2 (19.Qc2 Ne5 20.Ba2–+) 19...Bf3! (19...Be1?! 20.Qe1 Ne5 21.Be5 Qe5 22.Nf4–/+) 20.gf3 Qf2 0–1. Keeley,R – Cohen,Lewis, New York, 1974.

8.0-0 0-0 9.Nh4 Bb1 10.Rb1= dc4 11.Bc4 Ne5 (11...Qe7 12.Nf3=) 12.Be2 Ne4 (better is 12...Nfd7 13.g3 Nb6=) 13.Nf3?? (13.f4 Ng4 14.Bg4 Qh4 15.Bf3+/–) 13...Nf3–+ 14.Bf3 Nd2! 15.Re1 (15.Qd2 Bh2) 15...Nb1–+ 16.Qb1 Qc7 17.g3 Rab8 (17...a6 18.ba6 Ra6 19.Bc3–+) 18.Qc2 Be5 (18...Rfd8 19.Rd1–+) 19.Be5 Qe5 20.Qa4 (20.Rd1 Rfc8–+) 20...Qc3 (20...a6 21.ba6 ba6 22.Qa6–+) 21.Rd1 Qb4 22.Qb4 cb4 23.Rb1 a5 24.a3 ba3 25.Ra1 b6 26.Ra3 Rfd8 27.Bc6 Kf8 28.Ra4 Rd6 29.Kg2 Rc8 30.Kf3 Ke7 31.h4 Rdc6 32.bc6 Rc6 33.Ke4 Rc2 34.f4 Rg2 35.Kf3 Rb2 36.Ra3 Rb4 37.g4 a4 38.g5 g6 39.Rd3 Rb3 40.Rd2 a3 0–1. Larsen,Andreas – Saele,Arne, Tromsoe op–B, 1997.

8.0-0 0-0 9.Nh4 Be4 10.d3 Ne8 11.de4 Qh4 12.g3 +/–.

8.Nh4 Bg6 9.0-0 Ne4 10.g3 (10.Ng6?? Bh2 (worse 10...fg6 11.cd5 0-0 12.Bg4+=) 11.Kh2 hg6 12.Bh5 Qh4 (12...gh5?! 13.cd5 Ndf6 14.Kg1–/+) 13.Kg1 Rh5 (13...Qh5?! 14.Qh5 Rh5 15.g4–/+; 13...gh5?! 14.cd5 Ndf6 15.Qf3–/+) 14.Qh5 Qh5 15.cd5 ed5–+) 10...Qc7 (10...dc4!? 11.Ng6 hg6+=) 11.cd5+– (worse 11.Bg7 Rg8 12.Bc3 Bg3 13.fg3 Ng3=) 11...ed5 12.Bg7 (12.f4 c4+–) 12...Rg8+= 13.Bh6 (13.Bc3!?+=) 13...Ng3 14.fg3 (14.hg3!? Bg3 15.Ng2 (worse 15.fg3 Qg3 16.Ng2 Bc2–+) 15...Bh2 16.Kh1–+) 14...Bg3–/+ 15.Kh1 (15.Nc3 Bh4 16.Kh1 d4–/+) 15...Bh4 16.Bf4 Be4 (16...Qb6 17.Nc3 Nf6 18.Rc1–/+) 17.Bf3 Qb6 18.Nc3 Bf3 (better 18...Nf6–/+) 19.Qf3+= Qg6?? (better 19...0-0-0+=) 20.Rg1+– (20.Qd5?! 0-0-0=; 20.Nd5?! 0-0-0+–) 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.g3 Qc7 (10...dc4 11.Na3=) 11.0-0 (11.cd5 ed5 12.Nc3 Nb6=) 11...b6 (11...dc4 12.Na3=) 12.Bf3 (12.cd5 ed5 13.Nc3 Be7+=) 12...Rh7 (12...Rc8 13.cd5 ed5 14.Nc3+=) 13.cd5+= ed5 14.Nc3 Be5 (better 14...Qb7!? 15.d4 Rd8+–) 15.d4+– (15.Bd5?! Nd5 16.Nd5 Qd6+=) 15...cd4 (better 15...Bd6+–) 16.ed4 Bd6 17.Nd5 Nd5 18.Bd5 Rd8 (18...Rb8 19.Qb3 Nf6 20.Rfc1 Nd5 21.Rc7 (21.Qd5?! Rh5 22.Qh5 Qc1 23.Rc1 gh5+–) 21...Nc7 22.Ba3 Ba3 23.Qa3+–) 19.Rc1 Qb8 20.Qb3 (20.Qb3 Kf8 21.Bf7+–) 1–0. DEFFM – OoxxOO, freechess.org, 2018.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.h3 dc4 11.Bc4 Ne5 12.Be2 g5 13.Nc3 b6 14.d4 cd4 15.ed4 Ng6 16.Bf3 Nf4 17.Bc6 (worse is 17.Ba8 Qa8 18.f3 Ng2 19.Kf2 Nf4–/+) 17...Kf8 18.Kf1 (better is 18.g3!? N4d5 19.Nd5 Nd5 20.Ba8 Qa8 21.Qf3+/–) 18...Rc8= 19.a4 (19.g3 Nh3 20.d5 e5=) 19...g4+= 20.Ba3 (20.Ne2!?+=) 20...Ba3–/+ 21.Ra3 Qd6 22.Ra2? (better is 22.Rb3 gh3 23.gh3–/+) 22...Rc6–+ 23.bc6 Qc6 (23...gh3?! 24.Kg1 h2 25.Kf1 Qc6 26.Qf3 Qc4 27.Re2 Ne2 28.Ne2 Qa4 29.g3–+) 24.f3 Qc4 25.Ne2 gf3 26.gf3 Qa2 27.Nf4 Qc4 28.Qd3?? (28.Kf2 Rh4 29.Ne2 Kg8–+) 28...Qd3 (better is 28...Qc1 29.Kg2 Qf4–+) 29.Nd3 Rh4 0–1. Krafzik,Joachim (1835) – Jugow,Alexander (2065), GER–ch Seniors–A, 2008.

6.c4 Be7

7.a4 0-0 8.Be2 a6 9.0-0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nh4 Bg6 (12...Bb1 13.Qb1 Nb6 14.d3=) 13.Ng6+= hg6 14.d4 Nb6 15.Nd2 Qc7 16.Qb3 Ra8 17.Rc1 Qd7 18.dc5 dc4 19.Nc4 Bc5 20.Rd1 Qe7 21.Bf3 Nc4 22.Qc4 Ra7 23.Be5 b6 24.Bb8 Rd7 25.Ra1 Bd6 26.Bd6 Qd6 27.g3 Nd5 28.Qh4 Rd8 29.Rd1 Qc7 30.Qd4 Rd7 31.Ra1 Rd8 32.Rd1 Rd7 33.Ra1 Rd8 34.Qh4 Qe7 (better is 34...Qd6!?=) 35.Qe7+/– Ne7 36.Ra7 Nc8 (36...Nd5 37.Rb7 Rd6 38.e4+/–) 37.Rb7 (37.Ra8 Kh7+–) 37...f6 38.Rb8 Kh7 (38...Kf7 39.Bb7 Rd1 40.Kg2+–) 39.Kg2 Re8 40.Bc6 Rg8 (40...Rh8 41.Bd7 Ne7 42.Rb6+–) 41.h4 (better is 41.Bd7!? Nd6 42.Rb6 Ne4 43.Be6 Rd8+–) 41...e5 42.g4 Kh6 (42...Rh8 43.Bd7 Nd6 44.Rb6+–) 43.f4 (better is 43.Bd5 Re8 44.Bf7+–) 43...ef4 44.ef4 g5 45.hg5 fg5 46.f5 Kh7 47.Kf3 Rd8?! (47...Nd6 48.Rb6 Nc4 49.Ra6+–) 48.Ke3 Kh6 49.Be4 Re8 50.Kf3 Rd8 51.f6! Rf8 52.Bf5 Rf6 53.Rc8 g6 54.Rc6 Kg7 55.Rf6 Kf6 56.Bd3 Ke5 57.Bg6 Kd4 58.Be4 Kc4 59.Bc6 Kd4 60.Kf2 Kd3 61.Kf3 Kd4 62.Be8 Kd3 63.Bg6 Kd4 64.Bb1 Ke5 65.Ke3 Kd5 66.Ba2 Ke5 1–0. Bigalke,Andre (2070) – Koehnke,Torben (1870), Norderstedt op 5th, 2005. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.b5 c5 6.c4 Be7)

7.d3 0-0 8.Be2 dc4 9.dc4 Qd1 10.Bd1 Nbd7 11.Nbd2 Ne4 (11...Rfd8!?+=) 12.Ne4= Be4 13.Nd2 Bg6 14.Bf3 Rab8 15.Be2 Bf6 16.Bf6 Nf6 17.0-0 Rfd8 18.Nf3 Bh5 19.h3 Ne4 20.g4 Nc3 21.Rfe1 Ne2 22.Re2 Bg6 23.Ne5 Bd3 (23...Rd6 24.Rae1=) 24.Rd2+= (worse is 24.Nd3 Rd3 25.f4 Rc3–/+) 24...Bg6 (24...Be4!? 25.Rad1 Rd2 26.Rd2 f6+=) 25.Rad1 Rd2 26.Rd2 b6 ½–½. Hasse,Peter – Neumann,Markus, Mecklenburg VP LL2, 2007.

7.d4 0-0 8.Be2 a6 9.a4 dc4 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.0-0 Nb6 14.Be2 h6 15.Nbd2 cd4 16.Nd4 Bg6 17.Bf3 Qc7 18.Qb3 Bd6=+ 19.g3 Be5?? 20.Bg2?? Bd4 21.Bd4+= Nfd5 22.Qb2 f6 23.Rc1 Qd6? 24.Bc5+– Qd7 25.Bf8 Kf8 26.Bd5 Nd5 27.Nc4 Kg8 28.Qa3 Qb5+/– 29.Nd6 Qd7 30.Qc5 b6 31.Qc8 Qc8 32.Nc8 b5+= 33.f3 Ne3= 34.Ne7 Kh7 35.Ng6 Kg6 36.Rb1 e5 37.Rb5+= Nf5 38.Kf2 Nd4 39.Rb2 Nf5 40.g4 Nd4 41.Kg3 f5 42.Rb6 Kh7 43.gf5+– Nf5 44.Kf2 Nd4 45.Ra6 Nf5 46.Ra5 Nd4 47.Re5 Nc6 48.Rc5 Ne7 49.Ra5 Ng6 50.Kg3 Ne7 51.h4 Nc6 52.Ra1 Ne5 53.f4 Ng6 54.Kg4 Ne7 55.h5 Nd5 56.Kf5 Ne3? 57.Ke6+– Ng4 58.f5 Nf6 59.Rh1 Ng4 60.Kf7 Nf6 61.Rg1 Nh5 62.Rg4 Kh8 63.Kg6 Nf6 64.Ra4 h5 65.Ra8 Ng8 66.Kh5 Kh7 67.Ra7 Nf6 68.Kg5 Ng8 69.Ra2 Nf6 70.Rh2 Kg8 71.Kg6 Kf8 72.Rh8 Ke7 73.Kg7 Ne4 74.Kg6 Kd6 75.Rd8 Ke7 76.Rd3 Kf8 77.f6 Ke8 78.Re3 (78.Re3 Kd7 79.Re4 Kd6 80.f7 Kc5 81.f8Q Kc6 82.Rc4 Kd5 83.Qc5 Ke6 84.Re4 Kd7 85.Re7 Kd8 86.Qc7#; 78.f7 Ke7 79.Kg7 Ke6 80.f8Q Ke5 81.Kg6 Ng3 82.Qd6 Ke4 83.Qd4#) 1–0. Felicione,Anthony (2100) – Martsenko,Vitaly, Internet Section, 2004.

7.d4 0-0=+ 8.Be2 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.0-0 Rc8 11.Nbd2 Nb6 12.Be2 c4 13.Rc1 Bb4 14.Nc4+/– Nc4 15.Bc4 Qa5 16.Qb3 Ne4 17.Bd3 Bd6 18.Rfd1 Rfd8 19.a4 Bg6 20.Rc8 Rc8 21.Bc4 Qc7 22.Be6 fe6 23.Qe6–/+ Kh8 24.h3 (24.Ba1!?–/+) ½–½. Schirmer,Michael – Feldmann,HJ, Bezirkseinzelmeister, 1992.

7.d4 cd4 8.Nd4 Bb1=+ 9.Qb1 Bb4 10.Kd1 dc4–+ 11.Bc4 e5 12.Ke2 ed4 13.Rd1 Qe7 14.Rd4 0-0 15.Qd3 Nbd7–+ 16.Rd1 Ne5 17.Qb3 Nc4 18.Rc4 Ba5 19.Ba3–/+ Qe6 20.Bf8=+ Rf8 21.Rdd4 Bb6 22.Rf4 Rd8 23.Qc2 Nd5 24.Rfe4–/+ Qd7 25.a3 Qb5 26.Re5? Qd7 27.Rce4? Qb5 28.Kf3?? h6 29.Rb4?? Nb4 30.Rb5 –+. mtr – GMR1967, internet, 2001.

7.cd5 ed5 8.Be2 0-0 =+.

7.Be2 dc4 8.Na3 =+.

7.Be2 dc4 8.Bc4 0-0 9.0-0 Nbd7 10.d4 Qc7 11.Nbd2 Rfd8 12.Qb3 Nb6 13.Rac1 Nc4 14.Rc4 ½–½. Lippmann,Ulrich (1940) – Felser,Franz (1980), Rhoen/Bad Bocklet Seniors op–A 5th, 2004.

7.Be2 dc4 8.Bc4 0-0 9.d4 =+.

7.Be2 dc4 8.Bc4 Bd3 9.Na3 0-0 10.Bd3 Qd3 11.Ne5 Qd5 12.f3 Nbd7 13.e4 Qd6 14.Nac4 Qc7 15.0-0 Rfd8 16.Qb3 Bd6 17.Nd6 Qd6 18.Nc4 Qc7 19.Rac1 e5 20.f4+= ef4 21.e5 Ng4 22.Rf4 Nde5 23.Ne5 Ne5 24.Be5 Qe5 25.Qf7 Kh8 26.Rcf1 h6 27.Qb7 Qb8 28.Qc6 Qb6 29.Rf7 Rab8 30.a4+– Rd6? 31.Rf8 Kh7 32.Qe4 Rg6 33.Rb8 Qb8 34.h4 (34.h4 h5 35.Rf5+–) 1–0. Dopper,Johan – Borrmann,Fritz, corr 3GMM½–02, 1997.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 0-0 9.a4 Qc7 10.d4 Rfc8 11.cd5 ed5 12.dc5 Bc5 (12...Qc5?? 13.Ba3 Bc2 14.Qe1+– (14.Bc5?! Bd1 15.Rd1 Nc5=)) 13.Nbd2 Ne4 (13...Bd6 14.Bd4=) 14.Rc1 Qb6 15.Ne4 de4 16.Nd4 Bd4 17.Bd4 Qg6 18.Rc8 Rc8 19.g3 (worse is 19.Ba7 Bh3 20.g3 Ra8–/+ (20...Bf1? 21.Qd7 Bh3 22.Qh3+–)) 19...Bh3 20.Re1 b6 21.Qb1 h5 22.Rc1 Nc5 23.Bc5 bc5 24.Rc4 f5 (better is 24...Be6!? 25.Rc3 h4=) 25.Qc1+/– h4 (25...Bg4 26.Bg4 Qg4 27.Qd2+/– (27.Rc5?! Rc5 28.Qc5 Qd1 29.Kg2 Qf3 30.Kh3 Qg4 31.Kg2 Qf3 32.Kf1 Qd1 33.Kg2 Qf3=)) 26.Rc5 Rf8 (26...Rc5 27.Qc5 Qf6 28.Qd4 Qd4 29.ed4+–) 27.Rc8 Rc8 28.Qc8 Kh7 29.Qc7 (better is 29.Qd8 Qh6 30.a5+– (30.gh4?! Qe6+/–)) 29...Qf6+/– 30.Qc1 hg3 (30...Qe5!?+/–) 31.hg3+– Qd6 (31...Qe5 32.a5+–) 32.Qd1 (32.Qc6 Qe7+–) 32...Qb4 33.Kh2 Bg4 34.Bg4 fg4 35.Qd4 Qe1? (35...Qe7+–) 36.Kg2 Qa5 37.Qe4 Kg8 38.Qg4 Qb6 39.Qd4 Qb7 40.e4 Kf8 (40...Qc7 41.f4+–) 41.Qd8 Kf7 42.Qd5 (42.Qd5 Qd5 43.ed5+–) 1–0. Hal1958 – Pkchess, playchess.de, 2002.

7.Nh4 Bg4 8.Be2 Be2 9.Qe2 dc4 10.Qc4 Nbd7 11.0-0 0-0 12.Nf3 Nb6 13.Qc2 c4 14.a4 Rc8 15.Na3 Nfd5 (better 15...Qd3!?=) 16.a5+/- Nb4? (better 16...c3 17.dc3 Nd7+/-) 17.Qc3+- Bf6 (17...f6 18.ab6 Qb6 19.Nc4 Qb5 20.d3 Nd3 21.Qd3 Qc4 22.Qc4 Rc4 23.Ra7+-) 18.Qb4 Nd5 19.Bf6 Qf6 20.Qd6 (20.Qa4 c3+-) 20...Rfd8 21.Qg3 c3 22.dc3 (22.d4 Qe7+-) 22...Nc3 23.Qg4 g6 (23...a6 24.Qb4+-) 24.Nd4 (24.Kh1 Qe7+-) 24...e5 25.Qf3 (25.Nf3 Rc5+-) 25...Qe7 Black prepares e4 (25...Kg7 26.Qf6 Kf6 27.Ndc2+-) 26.Ndc2 Rd2 27.Rfe1 e4 (27...f5 28.e4! Ne4 29.Rad1+-) 28.Qh3 f5 29.Nd4 Rc5 (29...Qb4 30.Qh4+-) 30.Nb1 (30.Nb3!? Re2 31.Nc5 Re1 32.Re1 Qc5+-) 30...Ne2 31.Kf1 Nd4 32.Nd2 (32.ed4?! Rd4 33.b6 a6+-) 32...Nc2 33.Nb3 Rc3 34.Rac1 Qb4 35.Red1 Qb3 36.Rd8 Kg7 37.Rd7 Kf6 (37...Kf8 38.Kg1 Nd4+-) 38.Qh4 (38.Qh7 Ne3 39.fe3 Rc1 40.Kf2 Rc2 41.Rd2 Rd2 42.Kg3 Qe3 43.Kh4 Qf4 44.Kh3 Qg4) 38...g5 39.Qh6 Ke5 40.Qd6 1-0. wgr069 (2375) - AndreyKhokhlov (2375), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

7.Be2 0-0

8.0-0 h6 9.d4= dc4 10.a4 Nbd7 11.Na3 c3 12.Bc3 Rc8 13.Nc4 Ne4 14.Bb2 Ndf6 15.Nfe5 Nd5 16.Qb3 cd4 17.Bd4 Nc5 18.Bc5 Bc5 19.Rfd1 Qe7 20.Bd3 Bd3= 21.Rd3 Rfd8 22.Rad1 Nf6 23.g3 Rd5 24.Nf3 Qc7 25.Rd5 ed5 26.Nce5 Bd6 27.Nd3 Qc4 28.Nd2 Qg4=+ 29.f3 Qe6 30.Kf2 Qh3 31.Nf1 h5 32.Rc1 Rc1 33.Nc1 h4 34.Ne2 Qf5 35.Nd4= Qh3 36.Qc2 g6 37.Ne2 Qd7 38.gh4 Qh3 39.Neg3 Qh4=+ 40.Qc8 Kg7 41.Qb7 Qa4 42.Ne2 Bc5 43.Qc6 Bb6 44.Nf4?? Qf4–+ 0–1. Huelle,Gunter (1830) – Schuetze,Norman (2300), Dresden ZMD op, 2007.

8.d3 dc4 9.dc4 Qd1 10.Bd1 Ne4 11.Nbd2 Bf6 12.Bf6 Nf6 13.Ne5 a6 14.Bf3 ab5 15.cb5 (15.Bb7?! Ra7 16.Bf3 b4=) 15...Ra7 16.b6 Ra6 17.Nec4 (17.Bb7?! Rb6 18.Bf3 Nbd7 19.Nd7 Nd7+=) 17...Nc6 18.Bc6 bc6 19.0-0 Nd7 20.e4 Bg6 21.b7 Rb8 22.Nd6 Nf6 23.f3 Ne8 (23...Kf8 24.N2c4+–) 24.Ne8 Re8 25.Nb3 c4 26.Nc5 Rb6 (26...Ra7+–) 27.Rfb1 Rb5 28.a4 Rb1 29.Rb1 Rb8 30.Nd7 (30.Nd7 Rb7 31.Rb7+–) 1–0. VELEROFONTIS – Fencer, playchess.de, 2002.

8.Nh4 Bb1 9.Rb1 a6 10.ba6 Na6 =.

8.0-0 a6

9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qa5 12.Nc3= Nbd7 13.Qb3 (13.Nh4!? d4 14.Nf5 ef5 15.Nd5 Nd5 16.cd5=+) 13...dc4=+ 14.Bc4 (14.Qc4 Ra8–/+) 14...Nb6 (14...Qb4 15.Qa2–/+) 15.Be2 Qb4 16.Qb4 (16.Qb2 Ra8=+) 16...cb4–/+ 17.Nd1 Ra8 18.Bd4 Nfd5 19.Nb2. Mensch – Mensch, Chess Game, 2019.

9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nh4 Bb1 13.Qb1 Ne4 (13...Nb6 14.d3=) 14.Nf3 Nb6 15.d3 Nd6 16.Qc2 Bf6 17.d4 Nbc4 18.dc5 Ba1 (18...Nb5 19.Qb3 Ba1 20.Ra1=) 19.cd6 (worse 19.Ra1 Qf6 20.Ra2 Nb5 21.Bc4 dc4 22.Qc4 Rd8+=) 19...Bf6 20.Bc4 dc4 21.Rd1 c3 22.e4 1-0. onur604 (2320) - ViktorK14 (2245), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 h6 12.d4=+.

9.a4 dc4 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bd3 13.Bd3 Qd3 14.Ne5 Qb5–/+ 15.Nc3 Qa6 16.Qb3 Nc6 17.Nb5 Ne5 18.Be5 Qc6 19.Rb1 c4 20.Qb2 Qd5 21.Bd4 Qh5 22.h3 Qf5 23.f3 Qd3 24.e4 Rd8 25.Re1 (better is 25.Rc1–/+) 25...c3?? (better is 25...Rd4 26.Qd4 Qd4 27.Nd4 Bc5–+) 26.dc3= Qc4 27.Na3 Qa6 28.Ra1 Nh5 29.Nb5 Qc6 30.Na7 Qd7 31.Qb5 Nf4+= 32.Kf1 Bf6 33.Qd7+= Rd7 34.Nb5 h6 35.e5 Bh4 36.Nd6+= Be7 37.c4 Bd6 38.ed6+/– f6 39.c5 e5 40.Bf2 Kf7 41.Rd1 Ke6 42.Be1 Nd5 43.Bf2 Nf4 44.h4 Nd5 45.g3 Nb4 46.Ke2 Nc6 47.Kd3 h5 48.Kc4 g6 49.Ra1 Kf5 50.Ra8 e4 51.f4 g5? 52.fg5 Ne5 53.Kd5 fg5 54.hg5 Ng4 55.Bd4 e3 56.Re8 Kg5 57.Be3 Kf6 58.Bd4 Kf7 59.Rh8 Kg6 60.Ke6 1–0. Kleinke,Uwe – Niemann,Silvio (1725), Mecklenburg VP LL2, 2007.

9.a4 Nbd7 10.Nh4 Bb1 11.Qb1 Ne4 12.Nf3 Bf6 13.d3 Nd6 14.cd5 ed5 15.d4 c4 16.ba6 Ra6 17.Qc2 Re8 18.Nd2 Bg5 19.Rab1 Qc7 20.h3 Qc6 The isolani on a4 becomes a target 21.Ra1 Rea8 22.Bd1 Nb6 23.Nf3 f6 24.a5 Ra5 25.Ra5 Ra5 26.Bc3 Ra6 27.Ng5 fg5 28.Bb4 Nd7 29.Be2 Ne4 30.Rb1 Ndf6 31.Be1 b5 32.f3 Nd6 33.Bb4 Qd7 34.Qb2 Nf5 35.Bd2 Qe8 36.Kf2 Rb6 37.Qc2 Qe6 38.Ra1 Rb8 39.g4 Nh4 40.Bb4 Qf7 41.Ke1 Ng2 42.Kf2 Ne3! 43.Ke3 Ne4!! 44.Bf1 Qf4 45.Ke2 Re8 46.Re1 c3 47.Kd1 Qf3 48.Be2 Qe3 49.Bb5 Qd4 50.Kc1 Rc8 51.Bd7 Qd2 52.Qd2 cd2 53.Kb2 de1Q 54.Be6 Kh8 55.Be1 Re8 56.Bd7 Rb8 57.Kc2 Rb6 58.h4 Nc5 59.Bf5 g6 60.Bd3 Rb2! 61.Kb2 Nd3 62.Kc3 Ne1 63.hg5 Nf3 64.Kd3 Ng5 65.Kd4 Kg7 66.Kd5 h5 67.gh5 gh5 68.Ke5 Kg6 69.Kf4 h4 70.Kg4 h3 71.Kg3 Kf5 72.Kf2 Kf4 (72...Kf4 73.Kf1 Kg3 74.Ke1 h2 75.Kd2 h1Q 76.Kc3 Qc6 77.Kb3 Qc5 78.Kb2 Ne4 79.Kb3 Qc3 80.Ka4 Qc4 81.Ka5 Nc3 82.Kb6 Nd5 83.Ka5 Qc5 84.Ka4 Qb4) 0–1. Fournier,Frederic (2360) – Vicerey(C) (2325), Active, 2008.

9.a4 Nbd7 10.Nh4= Bb1 11.Qb1 Ne4 12.Nf3 Bf6 13.d4 cd4 14.ed4 Be7 15.c5 Qa5 16.Qc2 Rac8 17.Bd3 f5 18.Qb3 Qc7 19.g3 Nb8 20.Bc1+/– Qd8 21.Ne5 Bf6 22.f4 Qa5 23.Be4 fe4+= 24.Be3 Be5 25.de5 Nd7 26.Rfc1 Nb8 27.Ra2 Qd8 28.Bd4 g5 29.Rf1+= Nd7 30.Qe3 Qa5 31.f5+/– h6 32.h4 ef5 33.hg5 Kh7? 34.Rh2+– f4 35.gf4 Nc5 36.Qh3 Qb6 37.f5 Rg8? 38.g6 Rg6 39.fg6 Qg6 40.Rg2 Qe6 41.Qh5 Nd3 42.Qf7 (42...Qf7 43.Rf7 Kh8 44.e6 Ne5 45.Be5#) 1–0. Jung,Werner – Kreutter,Bernhard, St Ingbert op, 1989.

8.0-0 dc4

9.Na3 =+.

9.Bc4 Bd3

10.Bd3 Qd3

11.a4 c4 12.Ne5 Qb3 13.Ba3 Nd5 14.Be7 Ne7 15.Qf3 Nd5 16.Nc3 Nc3 17.dc3 Qc3 18.Qb7 Qe5 19.Qa8 Qc7 20.Rfc1 c3 21.Ra2 f6 22.Qe4 e5 23.Rac2 Rd8 24.Qb4 Qd7 25.Qc4 Qf7 26.Rc3 Qc4 27.Rc4 Kf8 28.Rc8 Ke7 29.R1c7 Kd6 30.Rd8 Kc7 31.Rh8 g5 32.Rh7 Nd7 33.a5 Kd6 34.a6 Nb6 35.Ra7 Kc5 36.Rb7 f5 37.Rb6 Kb6 38.h3 f4 39.ef4 gf4 40.h4 e4 41.h5 e3 42.f3 Ka7 43.h6 Kb6 44.h7 e2 45.Kf2 Kc7 46.Ke2 Kb6 47.h8Q Kb5 48.a7 Kb6 49.a8Q Kc5 50.Qc3 Kd6 51.Qac6 Ke7 52.Q3f6# 1–0. Bonetti,Shane – Ravana (1985), ICC, 2002.

11.a4 Rd8 12.Ne5 Qd5 13.d4 Nbd7 14.Nc3 Qd6 15.Nd7 Rd7 16.dc5 Qc5 17.Qe2 Rad8 18.Rfd1 Rd1 19.Rd1 Rd1 20.Qd1 Qb4 21.Qa1 h5 22.h3 Nd7 23.Ne2 Bf6 24.Bf6 Nf6 25.Kh2 (25.Nd4!?=) 25...Qd2+= 26.Qf1 Qc2 27.Nd4 Qa4 28.Qc1 Qa2 29.Qc8 Kh7 30.Qb7 Qf2 31.Qf3 Qf3 32.gf3 (worse is 32.Nf3 Ne4–/+) 32...Nd5 33.Nc6 Ne3 34.Na7 Nc4 35.Nc8 Na5 36.Nd6 Kg8 37.b6 Nc6 38.Ne4 h4 39.f4 f6 40.Kg2 Kf7 41.Nc5 Nb8 42.Kf3 f5 43.Ke3 Ke7 44.Kd4 Kd6 45.Kc4 (better is 45.Nb7!? Kc6 46.Nd8 Kd7 47.Nf7=) 45...e5–/+ 46.Nd3 (46.fe5!? Ke5 47.Kb5+=) 46...ef4–+ 47.Nf4 g5 48.Nd3 (48.Nd5 Ke5 49.Ne3 Ke4–+) 48...g4 49.Kd4 gh3 50.Nf2 h2 51.Ke3 Ke5 52.Nd3 Kf6 53.Nf2 Kg5 (better is 53...Nd7!? 54.b7 Ke5–+) 54.Kf3–/+ Nc6 55.Nh3 Kf6 56.Kg2 Ke5 57.Kh2 Kd6 58.Ng5 (58.Nf4 Ne5=) 58...Ne5 59.Kh3 Kc6 60.b7 Kb7 61.Kh4 Kc6 62.Kg3 Ng6 63.Kf3 (63.Ne6 Kd6 64.Nd4 f4 65.Kg4 Kd5=) 63...Kd5+= 64.Nf7 Ke6 65.Ng5 Kf6 66.Nh3 (66.Ne4!? Ke5 67.Ng3=) 66...Ne5+= 67.Kf4 Nd3 68.Ke3 Nc5 69.Kf4 (69.Nf4!?+=) 69...Ne6–/+ 70.Kf3 Ke5 71.Ke3 f4 (71...Nd4!?+=) 72.Nf4= ½–½. Danek,Vaclav (1990) – Houdek,Pavel (2000), CZE–chT2a, 2006.

11.a4 Nbd7

12.Ra3 Qg6 13.a5 a6 14.b6 c4 15.Ra4 Qd3 16.Na3 Rac8 17.Qc2 Qc2 18.Nc2 Ne4 19.Ncd4 Nd6 20.Ba3 Nc5 21.Bc5 Rc5 22.Rc1 e5 23.Ne2 e4 24.Nfd4 Re5 25.Nc3 Rd8 26.Nde2 Bg5 27.Raa1 Nf5 28.Rc2 Be7 29.Ra4 Rc8 30.Nd4 Nd6 31.Rc1 Rg5 32.Nde2 Rcc5 33.Rca1 Bf6 34.R4a2 Be5 35.g3 Bf6 36.Ra4 Rh5 37.Nf4 Rhe5 38.R1a2 Be7 39.Kg2 Nf5 40.Nfe2 Bd6 41.Nd1 Be7 42.Nd4 Nd6 43.Nc3 Rc8 44.Nde2 Rd8 45.Rc2 Rg5 46.Nf4 Rf5 47.Nfd5 Re5 48.Ne7 Re7 49.Nd1 Re5 50.Nb2 f5 51.Nc4 Nc4 52.Rac4 Ra5 53.Rc7 Rb8 54.Rc8 Rc8 55.Rc8 Kf7 56.Rc7 Kf6 57.Rb7 Rb5 58.Rb8 Rb2 59.b7 Kg5 60.Ra8 Rb7 61.Ra6 Rb2 62.Rd6 Rb3 63.h4 Kh5 64.f3 Rb2 65.fe4 fe4 66.Kh3 g6 67.g4 Kh6 68.Kg3 Rb3 69.Kf4 Rd3 70.Rd3 ed3 71.g5 Kg7 72.Ke5 h6 73.gh6 Kh6 74.Kf6 Kh5 75.e4 Kh4 76.e5 Kg3 77.e6 Kf2 78.e7 Ke1 79.e8Q Kd2 80.Ke5 g5 81.Kd4 Kc1 82.Kc3 d2 83.Qe3 Kb1 84.Qd2 Ka1 85.Qb2 1–0. Bonetti,Shane – Ravana (2005), ICC, 2002.

12.Ra3 Qg6 13.a5 a6 14.b6 c4 15.Ra4 Qd3 16.Nc3 Rfd8 17.Ne1 Qf5 18.Qf3 Qf3 19.Nf3 Rac8 20.Rc1 Rc6 21.Ne2 Nd5 22.Ned4 Rcc8 23.Rac4 Rc4 24.Rc4 Nc5 25.Ba3 Ne4 26.Nc6 bc6 27.Be7 Ne7 28.Re4 Rd5 29.Rd4 c5 30.Rd5 ed5 31.Ne5 f6 32.b7 fe5 33.b8Q Kf7 34.Qe5 c4 35.Qd6 Ke8 36.Qa6 Kf7 37.Qb7 Ke6 38.a6 Nf5 39.Qc6 Ke7 40.a7 Kf7 41.a8Q g6 42.Qh8 Ng7 43.Qd5 Ne6 44.Qd7# 1–0. Bonetti,Shane – Ravana (2005), ICC, 2002.

12.Ra3 Qg6 13.a5 a6 14.b6 c4 15.Ra4 Qd3 16.Nc3 Rfd8 17.Ne1 Qf5 18.Qf3 Qf3 19.Nf3 Rac8 20.Rc1 Ne8 21.Nb1 Nd6 22.Bd4 f6 23.Nc3 Nc5 24.Bc5 Rc5 25.Nd4 Kf7 26.Ra2 e5 27.Nf3 Kg8 28.Raa1 e4 29.Nd4 Re5 30.Nce2 Rc8 31.Ra2 Rcc5 32.Rca1 Nb5 33.Nb5 Rb5 34.Nd4 Rbc5 35.Ra4 Bd6 36.Ne2 Rc8 37.Nc3 f5 38.R1a2 Rcc5 39.g3 Be7 40.Ra1 Re6 41.R4a2 Ree5 42.Kf1 Rc6 43.Ra4 Rec5 44.Rc1 Rh6 45.Ne2 Rh2 46.Rac4 Ra5 47.Rc7 Rh1 48.Ng1 Ba3 49.Rc8 Bf8 50.Rb8 Rh6 51.Rcc8 Ra1 52.Kg2 Rf6 53.Rb7 Ra2 54.Ra8 Rd2 55.Ra6 Rd8 56.Ra5 Bb4 57.Rb5 Bd6 58.Ra7 Bb8 59.Ra4 Rff8 60.Ne2 Rd2 61.Nd4 (time, 1–0). Machete99 (2110) – Ravana (2095), ICC, 2002.

12.Ra3 Qg6 13.a5 a6 14.b6 c4 15.Ra4 Qd3 16.Nc3 Rfd8 17.Ne1 Qf5 18.Qf3 Qf3 19.Nf3 Rac8 20.Rc1 Ne8 21.Nb1 Nd6 22.Bd4 f6 23.Nc3 Nc5 24.Bc5 Rc5 25.Nd4 Kf7 26.Ra2 e5 27.Nf3 Kg8 28.Raa1 e4 29.Nd4 Re5 30.Nce2 Rc8 31.Ra2 Rcc5 32.Rca1 Nb5 33.Nf4 Rc8 34.Nc2 Bd6 35.Rc1 Rf5 36.Ne2 Rh5 37.g3 Rd5 38.Ncd4 Bb4 39.Nb5 Rb5 40.Rca1 Re5 41.Nc3 Rcc5 42.Ra4 Ra5 43.Ra5 Ra5 44.Ra5 Ba5 45.Ne4 Bb6 46.Nd6 Bc5 47.Nc4 b5 48.Na5 Bb4 49.Nb3 Kf7 50.h4 Ke6 51.g4 f5 52.f3 g6 53.e4 Ke5 54.d4 Kf4 55.gf5 gf5 56.e5 Kf3 57.e6 Be7 58.Na5 b4 59.d5 Ke4 60.h5 0–1. Bonetti,Shane – Ravana (1945), ICC, 2002.

12.Nc3 Rfd8 13.Ne2 Nd5 14.Ra3 Qg6 15.Ra1 Rac8 16.Ng3 h5 17.h4 Qg4 18.d4 g6 19.dc5 Nc5 20.Qd4=+ Qd4 21.Bd4 Nb3 22.Rad1 Nd4 23.Rd4 Bf6 24.Rd3 Nc3 25.Rd8 Rd8 26.Rc1 Rd7 27.Rc2 b6 28.Kh2=+ Na4 29.Ne4 Kg7 30.Kh3 Be7 31.Ne5= Rb7 32.Ra2 Nc5=+ 33.Nc5 bc5–/+ 34.Nc6 c4 35.Na7 Bc5 36.Nc6=+ Rb5 37.Rc2 Rb6 38.Ne5 Rb1 39.g3 Rb7 ½–½. Labahn,Wolfgang – Buchholz, ABCD–Pokal, 1982.

8.0-0 Nbd7

9.a4 dc4 10.Na3 Nb6 11.Nc4 Nc4 12.Bc4 Bd3 13.Bd3 Qd3 14.Ne5 Qd6 15.Nc4 (15.d3 a6=) 15...Qd3 16.Ne5 Qd6 17.d3 Rfd8 (17...a6 18.Nc4 Qd8 19.b6=) 18.Ra3 Nd5 19.Qh5 g6 20.Qh6 Bf6 21.Nf7 Kf7 22.Qh7 Ke8?? (better 22...Kf8 23.Bf6 Nf6 24.Qg6 Nd5=) 23.Qg6+– Kd7 24.Bf6 Nf6 25.Qf6 Rh8 26.Qf7 Qe7 27.Qe7 Ke7 28.Rc1 1–0. guest562 – PaleFire, chessclub.com, 2018.

9.d4 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qc7 13.Nbd2 cd4 14.Nd4 Bg6 15.Bb2 Ra8=+ 16.N4f3 Ra2 17.Qb3 Qa5 18.Rc1 Nc5 19.Qc3=+ Qc3 20.Bc3 Bd3 21.Bd3 Nd3 22.Ra1 Ra1 23.Ba1 dc4 24.Bf6= Bf6 25.Nc4 Bc3 26.Nd6 Nc5 27.Ng5 f6 28.Nge4 Ne4 29.Ne4 Bb4 30.Kf1 Kf7 31.Ke2 Ke7 32.Kd3 f5 33.Ng5 h6 34.Nf3 Kd6 35.Kc4 Ba5 36.Nd4 Be1 37.f3 Bf2 38.Nc2 g5 39.h3 h5 40.g4 hg4 41.hg4 Bg1 42.Kd3 Kd5 43.Nd4 f4 44.e4 Kd6 45.Ne2 Be3 46.Kc4 e5 47.Nc3 Bd4 48.Nd5 Ke6 49.Nc7 Kd7 50.Nd5 Ke6 51.b6 Kd6 52.Kb5 Ke6 53.Nb4+/– Kd6 54.Nd3 Be3 55.Nb2 Bd4 56.Nc4+– Kd7 57.Na5 Kc8 58.Nb3 Be3 59.Nc5 Bf2 60.Ne6 Bh4? 61.Kc4 Kd7 62.Kd5 Bf2 63.Ng5 Bb6 64.Nf7 Bc7 65.Ne5 Ke7 66.Nd3 Kf6 67.e5 (67.e5 Kg5 68.Ke4+–) 1–0. Kreuzer,U – Baur, 1982.

9.d4 Nb6 10.Nbd2 cd4 11.Nd4 Bg6 12.a4 dc4 13.Nc4 Nc4 14.Bc4 Nd5 15.Qb3 Rc8 16.Rfd1 Qb6 17.Bd5+/– ed5 18.Rac1 a6 19.Rc8 Rc8 20.Rc1 Rc1= 21.Bc1 Qc7 22.Ba3 Ba3 23.Qa3+= Qa5 24.h3 h6 25.ba6 ba6 26.Qa2 Bd3 27.Nc6 Qc5 28.Qd5!+/– Qc1 29.Kh2 Qc2?? 30.Nb4 Qc7+/– 31.g3 Be2 32.a5 h5 33.Nc6 h4 34.Qd8 Qd8= 35.Nd8 (White gets the initiative) 35...g5?? 36.gh4+/– gh4 37.Nc6 Bf3? 38.Nd4 Be4+/– 39.f3 Bb7 40.Kg2 Bc8 41.f4 (41...Bb7 42.Kf2+–) 1–0. Trkn – ase, itsyourturn.com, 2000.

9.d4 Rc8 10.Nbd2 Nb6 11.Rc1 h6 12.dc5 Bc5 13.Bf6 Qf6=+ 14.cd5 ed5 15.Nb3 Bd6 16.Qd4= Qe7 17.a4 Bc2 18.Bd1 Rc4 19.Qd2 Bd1 20.Rfd1 Ra4 21.Nbd4 Qe4 22.Ra1 Nc4–/+ 23.Qc3 Bb4 24.Qb3 Ra1 25.Ra1 Bc5 26.h3 Re8 27.Qc3 Bb6 28.Ra4 Qb1 29.Kh2 Bc7 30.g3 Qf1 31.Ra2 Bb6 32.Nf5 f6 33.Nh6? Kh7 34.Ng4–/+ Ne3 35.Ne3 Be3 36.Qc2 Kg8 37.Qe2 Qc1 38.fe3 Re3 39.Qf2 Rc3? 40.Nd4 Rd3 41.Rc2 Qa1 42.Rc8 Kf7 43.Qe2 (43...Qg1 44.Kg1 Rg3 45.Kf2+–) 1–0. Botta,Giancarlo – Barbagallo, Imperia op, 1989.

9.d4 Rc8 10.Nbd2 Bg6 11.Rc1 cd4 12.ed4 dc4 13.Nc4 Nd5 14.Nfe5 N7b6 15.Ng6 hg6= 16.Qb3 Nc4 17.Rc4 Qd7 18.Rfc1 Nb6 19.Rc8 Rc8 20.Rc8 Qc8 21.Bf3 Bf6 22.h3 Qd7 23.Qb4 Be7 24.Qb3 Nd5 25.Qc4 Kh7 26.Kf1 Qd8 27.Bc1+= Bf6 28.Bb2 Qd6 29.Ke2 Nb6 30.Qc5 Qd7 31.Qb4 Be7 32.Qb3 Nd5 33.Qc4 Qd6 34.a4 a6 35.ba6 ba6 36.Bd5 ed5 37.Qb3 Bf6 38.a5 Qc6 39.Kd3 Bd8 40.Bc3= Qe6 41.f3 Bc7 42.Qb7?? Qf5–+ (42...Qf5 43.Ke2 Qc2 44.Bd2 Ba5–+) 0–1. Labahn,Thomas (1925) – Kluth,Carsten (2180), Wichern op 5th, 1999.

9.Ne5 Ne5+= 10.Be5 Nd7 11.Bb2 Bf6 12.Bf6 Qf6 13.Na3 Qg6 14.g3 Bh3 15.Re1 Ne5 16.d4?? (better is 16.d3–/+) 16…Qe4–+ (16...Qe4 17.f3 Qe3 18.Kh1 cd4–+ (18...Qa3?! 19.de5 Rfd8 20.cd5 ed5 21.Qc1–+; 18...Qd4?! 19.Qd4 cd4 20.Rad1–+)) 0–1. Valpa – Ogeid, playchess.de, 2002.

6.bc6 bc6

7.c4 Bd6 8.Be5 =+.

7.c4 Nbd7 8.Nd4= Qb6 9.Qb3 Bg6 10.Qb6 Nb6 11.Nc6 Nc4=+ 12.Bc4 dc4 13.Ne5 Bd3 14.Na3= Ba3 15.Ba3 Ne4 16.Rc1 f6 17.Nd3 cd3 18.f3 Ng5 19.Rc3 Rd8+= 20.Kf2 Kf7? 21.h4+– (21...Nf3 22.Rc7 Kg6 23.gf3+–) 1–0. Zylla,Johannes – Schmidt Podlech, BSF–VM, 1992.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 Bd6 9.d4 Ne4 10.c4 0-0 11.Nc3 Nc3 12.Bc3= Nf6 13.Bd3 Ne4 14.Be4 Be4=+ 15.Nd2 Bf5 16.Qe2 Qh4 17.g3 Qf6 18.f3 Bg6 19.e4 e5 20.Qe3 ed4 21.Bd4 Be5 22.Be5 Qe5 23.f4 Qb2 24.f5+= Bh5 25.h3 d4= 26.Qd3 Qc3 27.Qc3 dc3 28.Nf3 f6 29.Rac1 Rfd8 30.Rc3 Rac8 31.g4+/– Bf7 32.e5 fe5 33.Ne5 Rd2 34.Rf2 Rd1+/– 35.Kg2 c5 36.Nf7 Kf7+/– 37.Kf3 Rd4 38.Re2 Rc7 39.Re4 Rcd7 40.Re5 Rc7+/– 41.Ke3 Kf6? 42.Re6 Kf7 43.Re4 Rcd7 44.Re5 Rd1? 45.Rc5+– Re1 46.Kf2 Ra1 47.Rc2 a6 48.Rd5 Rc7 49.c5 a5 50.c6 a4 51.Rd7 Rd7 52.cd7 Ke7 53.Rd2 Kd8 54.g5 Rb1 55.Kg3 Rb6 56.Kf4 a3 57.Ke5 Rb2 58.Rd3 Ra2 59.f6?? Re2?? 60.Kd6+– gf6 61.gf6?? a2= 62.Ra3 Rd2 63.Ke6 Re2 64.Kf7 Kd7 65.Kg7 Rg2+= 66.Kf8 Ke6 67.f7 Rf2?? 68.Ra6 Kd7+/– 69.Kg7 Ke7?? 70.Ra7+– Ke6 71.f8Q Rf8 72.Kf8 h5 73.Ra2 Kf6 74.Rg2 Kf5 75.Kg7 Kf4 76.Kh6 Kf3 77.Rg7 h4 78.Kh5 Kf4 79.Kh4 Kf5 80.Rf7 Ke5 81.Rf1 Ke6 82.Kg5 Ke5 83.Re1 (better is 83.h4 Kd4+–) 83…Kd4 ½–½. Fredek (2090) – Guest840718, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

7.Be2 Be7 =.

6.bc6 Nc6

7.Bb5 a6 8.Bc6 bc6 9.Nd4 Qb6 10.Bc3 Bg6 11.0-0 Bd6 12.Nb3 a5 (12...e5 13.Kh1=+) 13.Bf6 gf6 14.Nc3 a4 15.Nd4 0-0 (15...e5 16.Rb1 Qc5 17.Re1=+) 16.Qf3 (16.Rb1!? Qc7 17.f4=) 16...c5=+ 17.Nde2 Be5 Black intends d4 (17...Bc2 18.Qf6 Qd8 19.Qh6–/+) 18.Qg4 Attacks the isolani on a4 18...Kh8 19.Rfc1 Rg8 20.Rab1 (20.Na4?? Qc6 21.d4 Ra4–+) 20...Qc6 21.Qh4 d4 22.ed4 cd4 23.Nd4 Bd4 24.Qd4 Bf5?? (better 24...Bc2 25.Qf6 Rg7 26.Qg7 Kg7 27.Rc2 Qd6=+) 25.Qf6+– Rg7 26.f3 Rag8 (26...Qc5!? 27.Kh1 Qf2+–) 27.Rb5 (better 27.Kh1+–) 27...Qf3?? (27...Qd6 28.d3 Qf4+–) 28.g3 (better 28.Qg7! Kg7 29.gf3+–) 28...h6 (better 28...Qf4 29.Nb1 h5+–) 29.Qh6?? (better 29.Rf1 Qh5 30.Na4+–) 29...Bh7–/+ 30.Qe3?? (better 30.Qh4 Rg3! 31.hg3 Rg3 32.Qg3 Qg3 33.Kh1–+) 30…Rg3! (30...Rg3 31.hg3 Rg3 32.Kh2 Qg2) 0–1. Williams,Barry – McElwee,I, NZCCA Handicap NZL, 1990.

7.Bb5 Bd6 8.Nd4= Rc8 9.Nf5 ef5 10.Qf3 0-0 11.Bc6 Rc6= 12.Qf5 Ne4 13.Qg4 f6 14.Bc3 Nc3 15.Nc3= Bb4?? 16.0-0 Bc3= 17.dc3 Rc3 18.Qe6 Kh8 19.Rfd1+= Rc2 20.Rd5 Qc8 21.Qd6 Rc6 22.Qa3+= Ra6 23.Qe7 Rc6 24.Rad1 Rc7 25.Qa3 b6 26.h3 h6 27.Kh2 Kh7 28.Qd3 g6 29.h4 Kg7 (29...Kg7 30.h5 gh5 31.Rh5 Rc2+=). Szakats,Stefan – Eibl,Maximilian, Miercurea Ciuc–B 7th, 2004.

7.Bb5 Be7 8.Nd4= Qb6 9.Nc3 Bg6=+ 10.Rb1 Rc8 11.Qe2 0-0 12.Na4 Qc7 13.Bd3 Nd4 14.Bd4 e5 15.Bg6 hg6 16.Ba1 Qc2 17.Qb5 Ne4 18.0-0 Qa2?? 19.Nc3 Qd2 20.Ne4= de4 21.Qb7 Bf6–/+ 22.Qa7 Rc2 23.Qa4 Qd3 24.Rbd1 Qc4 25.Qc4 Rc4 26.Rd5 Re8 ½–½. Koerner,Helmut (1985) – Hesselbarth,Karlheinz (1905), Berlin Lichtenberger op, 2007.

7.Nd4 Nd4 8.Bd4 a6 =+.

7.Be2 Bd6 8.0-0 (8.Nc3 a6+=) 8...h6 9.c4 0-0 10.cd5 Nd5 (10...ed5 11.Nc3+=) 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Rc8 13.Qb3 Qe7 14.Nd4 (14.Rac1 a6=) 14...Nd4 15.Bd4 Bc2 16.Qb5 (16.Qb2 Ba3 17.Qb5 a6+=) 16...a6 17.Qh5 Bg6 (17...Rfd8 18.Bc3+=) 18.Qf3 (18.Qg4 Rc2+=) 18…e5–/+ ½–½. Schlechter,Carl – Tarrasch,Siegbert, Nurnberg, 1896.

7.Be2 h6 8.Nc3 +=.

6.d3 Qa5

7.Nc3 Nbd7 8.Qd2 e5 9.e4 de4 10.de4 Qb4 11.ef5 Qb2 12.Rb1 Qa3 13.Bc4 Be7 14.0-0 Qa5 15.Qe3 Qc7 16.Rfe1 0-0 17.Ne5 (better is 17.Nd5!? Nd5 18.Bd5+=) 17...Ne5+= 18.Qe5 Bd6 19.Qe2 Bh2 20.Kh1 Rfe8 21.Qf3 Be5 22.Ne4 ½–½. Olcum,Ahmet – Kursuz,G (1940), 23rd ECC Men, Kemer TUR, 2007.

7.Nc3 Be7 8.Be2= Nbd7 9.0-0 0-0 10.a4 Rac8 11.Nh4 Bg6 12.Nb1 Qb4 13.Ng6= fg6 14.Bc3 Qh4 15.f4 d4 16.ed4+= Nd5 17.g3 Qf6=+ 18.Qd2 cd4–/+ 19.Bb2 Bb4 20.Qc1 Ne3 21.c3?? Nf1–+ 22.Qf1 dc3 23.Ba3 Qd4 24.Qf2 Qf2 25.Kf2 c2 26.Bc1 cb1Q 27.Rb1 Bc5 28.Kg2 g5! 29.Bg4 Rce8 30.Bd2 gf4 31.Bf4 Rf7 32.Rf1 e5 33.Bd2 Rf1 34.Kf1 Rf8 35.Ke1 Bf2 36.Kd1 Nc5 37.Bb4 Rd8 38.Ke2 Bd4 39.a5 Rf8 40.h4 Rf2 41.Kd1 Nd3 42.Ba3 Bc3 43.Be6 Kh8 44.Bd5 Rd2# 0–1. Drob,E – Kaminska,Paulina (1800), Poland–chT2 U18 Girls, 1996.

7.Nc3 Bg4 8.Qd2 =+.

7.Qd2 Qb5 8.Bf6 gf6 9.Be2 Qb2 10.Qc3 Qc3 11.Nc3 Bg6 12.Rb1 b6 13.h4 h6 14.Nd2 Nc6 15.Nb5 Kd7 16.c4 Nb4 17.e4 de4 18.Ne4 a6 19.Nbc3 f5 20.h5 Bh7 21.Nf6–/+ Kc7 22.Nh7 Rh7 23.g4 fg4 24.a3 Nc2 25.Kd2 Nd4 26.Bg4 Rg7 27.Bh3 Be7 28.f4 Rd8 29.Ne4 f5 30.Nc3 Rg3 31.Bf1 Bd6 32.Rh4 Nf3 (32...Nf3 33.Kc2 Nh4–+) 0–1. Grabmeier,Johannes (1965) – Lipok,Erik (2000), Niederbayernliga, 2007.

7.Nbd2 =+.

6.Be2 Bd6

7.0-0 0-0 8.Nh4 Nbd7 9.d3 Ne5 10.Nf5 ef5 11.Nd2 Nfg4 12.h3+= Qh4? 13.Be5?? Be5 14.Nf3+/– Qh6 15.hg4 Ba1+= 16.g5 Qd6 17.Qa1 f6 18.gf6+– Rf6 19.Qe5 Qd7 20.c4 Rd6 21.Nh4 g5? 22.Nf5 Re6 23.Qd5 Qd5 24.cd5 Re5 25.g4 h5 26.Rc1 b6 27.d4 cd4 28.Nd4 Kf8 29.gh5 Rd5 30.Bf3 (30.Bf3 Rad8 31.Bd5 Rd5 32.h6+–) 1–0. Argitis,S – Geroukalis,Athanasios (2140), Attica–ch op, 2003.

7.0-0 Nbd7 8.c4 0-0 9.d3 h6 10.Nbd2 Qc7 11.h3 Rad8 12.Qb3 Rfe8 13.Rfe1 Bh7 14.Rac1 Qb8 15.Bf1 b6 16.a4 Bc7 17.e4 de4 18.Ne4 Ne4 19.de4 e5 20.Bd3 Nf8 21.Bc2 f6 22.Qe3 Ne6 23.g3 (23.Bd3 Nf4 24.Rcd1 Qc8=) 23...Qc8 24.Kg2 Nd4 25.Nd4 cd4 26.Qb3 Kh8 27.Bd3 Bg8 28.Ba3 Bd6 29.Bd6 Rd6 30.Qb4 Qc5 31.Qc5 bc5 32.a5 Be6 33.g4 g5 34.f3 ½–½. Danek,Vaclav (1990) – Toulec,Stanislav (2140), CZE–chT2a, 2007.

7.0-0 h6 8.d3 0-0 9.Nbd2 Bh7 10.c4 Nbd7 11.Qb3 Rc8 12.a4 Qe7 13.Rfc1 Rfd8 14.h3 dc4 15.Nc4 Bb8 16.d4 Nd5 17.Ne1 Rc7 18.Qd1 cd4 19.Qd4 N7f6 20.Rd1 Rdc8 21.Bf3?? Qd8 22.h4 0–1. Koper,Konrad (1660) – Magnucka,Milena (2060), Szachowe Lato Poznan Poland, 2010.

7.0-0 h6 8.d3 Nbd7 9.c4 Rc8 10.cd5+= ed5 11.e4 de4 12.de4 Ne4 13.Qd5 Bg6 14.Bg7 Nb6 15.Qb7+= Rc7 16.Qa6 Rg8 17.Bb2 Bh5 18.Qa3 Nd5 19.Qd3?? Rg2!!–+ 20.Kh1 Bf3 21.Qf3 Rh2 22.Kg1 Ng5 23.Re1 Nf3 24.Bf3 Ne7 25.Nc3 Kf8 26.Rad1 Rh4 27.Ne4 Bh2 28.Kf1 Rd7 29.Nc5 Rhd4 30.Rd4 Rd4 31.a4 Nf5 32.Nb7 Qh4 33.Nc5 Rd2 (33...Rd2 34.Nd7 Rd7–+) 0–1. Slomak,W – Borchardt,A, Czestochowa Poland–ch sf, 1955.

7.c4 0-0 8.0-0 Nbd7 9.d4 dc4 10.Nbd2 Nb6 11.Nc4 Nc4 12.Bc4 Rc8 13.Rc1 Qe7 14.dc5 Rc5 15.Bd4 Rcc8 16.Ba7 Ba3 17.Nd4?? (17.Qe2 Bc1 18.Rc1 Qa3–+) 17...Bc1–/+ 18.Qc1?? (18.Nf5 ef5 19.Qc1–+) 18...Bd3!! 19.Nc6 (19.Bd3 Rc1) 19...bc6 20.Bd3 Qa7 0–1. Del Corral Abancens,Alfonso – Sanz Arilla,Luis (2120), Aragon–ch, 1998.

7.Nh4 0-0 8.0-0 a6 9.Nf5 ef5 10.a4 Nbd7 11.d4 Qc7 12.g3 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 c4 15.Nc3 Qa5 16.Qb1 Bb4 17.Nd5 Nd5 18.Bc4 N5f6 19.Qa2 Qa2 20.Ba2 Ra8 21.Bb3 Ra5 22.c3 Be7 23.Rb1 Ne4 24.Bd5 Nd2 25.Rd1 Nb6 26.Bb7 Nb3 27.c4 Na1 28.c5 Nc4 29.Rc1 Ra4 30.Bd5 Nd2 31.c6 Ra8 32.b6 Nab3 33.b7 Rf8 34.c7 Nc1 35.b8Q Ne2 36.Kg2 Nc3 37.Bf3 Nf3 38.Kf3 Ne4 39.c8Q g6 40.Qf8 Bf8 41.d5 Kg7 42.Qb2 f6 43.h4 Be7 44.Qb7 Kf7 45.Kg2 h5 46.Qc6 Nd6 47.Qd7 Kf8 48.Qe6 Nf7 49.f4 Nd6 50.Qd7 Ne4 51.Qc8 Kf7 52.g4 hg4 53.h5 gh5 54.Qf5 Nc5 55.Qh5 Kf8 56.Qg4 Kf7 57.e4 Bd6 58.e5 fe5 59.Qh5 Kg7 60.fe5 Be7 61.Qg4 Kh7 62.Qc8 Ne4 63.Qf5 Kh6 64.Qe4 Kg5 65.d6 Bf8 66.Qf3 Bg7 67.d7 Kh6 68.d8Q Be5 69.Qf5 Bd4 70.Qdg5# 1–0. Machete99 – Ravana, ICC, 2002.

7.Nh4 0-0 8.0-0 Qc7 9.Nf5 ef5 10.Bf6 gf6 11.g3 Re8 12.Bd3 Be5 13.c3 Bd6 14.Bf5 h6 15.Qf3 a6 16.ba6 Ra6 17.Qd5 b5 18.d4 Ra5 19.Qf3 Qa7 20.Bd3 (time, 1–0). Machete99 (2145) – Ravana (2090), ICC, 2002.

7.Nh4 0-0 8.Nf5 ef5 9.g3 Nbd7 10.0-0 Re8 11.Bf3 Qb6 12.a4 a6 13.Nc3 ab5 14.Nb5 Bf8 15.d4 c4= 16.c3 Ne4=+ 17.Be4 fe4–/+ 18.Ba3 Ba3 19.Ra3 Nf6 20.Qb1 h5 21.Qb4= Rad8 22.Rfa1 Qe6 23.Qb1 Qf5 24.a5 Ng4 25.Qf1 Qd7 26.Rb1 Re6 27.h3 Nf6 28.Kg2 Ra6 29.Raa1 Rda8–+ 30.Na3 Nh7 31.Qe2 g6 32.h4 Ra5 33.Nc2 Ra1 34.Ra1 Ra1 35.Na1 Qa4 36.Nc2 Nf6 37.Nb4 Qd7 38.Qd1 Qf5 39.Qe2 Ng4 40.Na2 g5 41.hg5 Qg5 42.Kf1 h4 43.gh4 Nh2 44.Ke1 Qg1 45.Kd2 Qb1 46.Nc1 Nf3 47.Kd1–/+ Qa1 48.Qc2 b5 49.h5 Kg7 50.Ke2 Kh6 51.Kf1 Kh5 52.Ke2 Kg4 53.Kf1?? Kh3 54.Ke2 Kg2 55.Kd1 f5 56.Ke2 f4! 57.Kd1 fe3 58.fe3 Kg3 59.Ke2 Kg4 60.Kf1 Kf5 61.Ke2 Qa3 62.Kf2?? Qd6 63.Kf1 Qh6 64.Qg2 Qe3 65.Qh3 Kg5?? 66.Qg3= Kh6 67.Qh3 ½–½. Lanca,I – Antoshik,Alois (2250), Konik op, 1996.

7.Nh4 Be4 8.d3 Bg6 9.0-0 =.

7.Nh4 Bg6 8.Ng6 hg6 9.h3 Nbd7 10.c4 Nb6 11.cd5 Nbd5 12.0-0 Qc7 13.a4 b6 14.Nc3 Be5 15.Rc1 Rd8 16.Nd5 Nd5 17.d4 Bf6 18.Qc2 Nb4 19.Qc4 Nd5 20.Ba3 1–0. Machete99 – Baraka, ICC, 2002.

6.Be2 Nbd7

7.0-0 Qa5 8.c4 Rc8 9.d3 Bd6 10.cd5 Qb5 11.Na3 Qb4?? (better is 11...Qa6 12.Nh4 0-0+=) 12.Nc4+– Bb8 13.Rb1 ed5 14.Bf6 Qb1 15.Qb1 Nf6 16.Nce5 b6 17.Qb5 Bd7 18.Nd7 Nd7 19.Ng5 Rd8 (19...Rc7 20.Bf3+–) 20.Bg4 h6 21.Nf7! Kf7 22.Bd7 Rhf8 23.Qc6 Kg8 24.Be6 Kh8 25.Bd5 Rd6 26.Qb7 Rfd8 27.Bc4 Rf6 28.f4 Rg6 29.Qe7 Rgd6 30.f5 R6d7 31.f6 (31.f6 g6 32.Qe4+–) 1–0. Woschkat,Karl Heinz – Becker,Tim, desc–online.de, 1999.

7.0-0 Bd6 8.c4 0-0 9.d3 h6 10.Nbd2 Bh7 11.h3 e5 12.cd5 Nd5 13.Qb3 N5f6 14.e4 Qe7 15.Nc4 Bc7 16.Rfd1 g5 17.Bc1 Kg7 18.Nh2 Bg6 19.Be3 Ne8 20.h4 f6 21.h5 Bf7 22.Qc3 Kh7 23.g4 Ng7 24.Nf1 Ne6 25.Ng3 Nd4 26.Qd2 Be6 27.Bd4 ed4 28.Nf5 Bf5 29.ef5 Ne5 30.Rf1 Nc4 31.dc4 Qe5 32.f4 gf4 33.Bf3 Qe3 34.Qe3? fe3–+ 35.Bb7 Rae8 36.Rac1? d3 37.Bd5? e2 0–1. Koper,Konrad (1660) – Kaczmarek,Piotr (1880), Poznan Poland, 2010.

7.0-0 Bd6 8.d3 Qc7=+ 9.h3 0-0-0 10.Na3 Rhg8 11.b6 Qb6=+ 12.Rb1 Qa5 13.Ng5 Bg6 14.f4 h6 15.Nf3=+ Nh5 16.c4 Ng3 17.Nb5? Bb8 18.Bc3 Qa6 19.cd5 ed5 20.Re1 Rde8–+ 21.Bf1 Nf1 22.Kf1 Qc6 23.Be5=+ Ne5 24.Ne5 Qa6 25.Ng6 Qg6 26.Qb3 Qc6 27.Nd4= Qd7? 28.Rec1+– b6 29.Rc5! Bc7?? 30.Rd5 Qe7 31.Nf5 Qe6 32.Rc1 Kb8 33.g3?? g6–/+ 34.Rc7 Kc7 35.Nd4 Qe3?? 36.Qc3+– Kb8 37.Rd7 Ka8 (37...Qe1 38.Qe1 Re1 39.Ke1 Kc8 40.Ra7 Rd8 41.Ra8 Kd7 42.Rd8 Kd8 43.Nc6 Kd7 44.Ne5 Ke6+–) 1–0. Antognini,Francesco – Gavrilova,Anastasia, SUI, 2006.

7.a4 Bd6 8.d4 cd4=+ 9.Nd4 Bg6 10.Nd2 Qc7 11.Rc1 Ne5 12.N4f3 Nf3 13.Bf3 Rd8 14.h3 Qe7 15.0-0 0-0 16.Qe2 e5 17.e4 de4 18.Ne4= Ne4 19.Be4 f5 20.Bd5 Kh8 21.c4 e4 22.Qe3 b6 23.Qh6 f4=+ 24.Rfe1 Be5 25.Be5= Qe5 26.Qh4 Rd6 27.g4? e3–/+ 28.f3 Bd3–+ 29.Red1 Bg6 30.Qe1 Rfd8 31.Qe2 h6 32.Re1 Qe7 33.Qh2–/+ Qf6 34.h4 Bf7 35.Be4? Rd2–+ 36.Qh3 Be6 37.g5?? hg5 38.hg5 Bh3 39.gf6 gf6 40.c5 Rg8 41.Kh1 Bg2 (41...Bg2 42.Kh2 Bf3 43.Re2 Re2 44.Kh3 Rg3 45.Kh4 Rh2#) 0–1. Zepeda,Rafael – Guevara,Martin (2335), Central America–ch, 1997.

7.Nh4?! Bg6 8.0-0 Ne4 9.Ng6?! hg6 10.h3 Qh4 11.d3? (11.a4) 11...Ng5 12.Re1 Bd6?! (12...Qb4) 13.Bf1 Nf6 14.Bf6 gf6 15.Nd2 f5 16.c4 0-0-0 17.cd5 ed5 18.Nf3 Nf3 19.Qf3 Qg4 20.hg4 Bh2 21.Kh1 Bg3 22.Kg1 Bh2 ½–½. Kellermann – Velker, corr ICCF 1996–97 (Kellermann).

6.Be2 Be7

7.0-0 0-0 8.d3 Qb6 9.c4 dc4 10.dc4 Rd8 11.Qb3 Nbd7 12.Nc3 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Nd2 Bg6 15.e4 Bf6 16.Bf6 Nf6 (worse is 16...gf6 17.Qg3+=) 17.Qe3 e5 18.Rfd1 Nd7 19.Nb3 Qc7 20.Rd5 The pressure on c5 grows 20...b6 21.Rad1 Nf8 (21...Nf6 22.Rd8 Rd8 23.Rd8 Qd8 24.f3=) 22.f3 Ne6 23.g3 f6 24.Rf1 Rd5 (24...Bf7 25.f4+=) 25.ed5 Nd4 26.Bd3 Bd3 27.Qd3 Re8 ½–½. Djurisic,Dusan (1990) – Markovic,Aleksandar (1660), Belgrade–ch, 2009.

7.0-0 0-0 8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.d3 Nbd7 11.Nd2 Qc7 12.f4 Rac8 13.c4+= Rfd8 14.Qc2 e5 15.f5 gf5= 16.Rf5 g6 17.Rf2+= d4 18.e4 Kg7 19.Raf1 Rh8 20.Bc1 Nf8 21.Qd1 Ne6 22.Nb3 Rcf8 23.Bg4 Ng4 24.Qg4 Rh4 25.Qg3 Rh5 26.Rf5 Rf5 27.ef5+/– Nf4 28.Bf4 ef4 29.Qf4 Qf4 30.Rf4 Bg5 31.f6 Kh6 32.Re4+– Bf6? 33.Nc5 Bg5 34.Nb7 Be3 35.Kf1 f5 36.Re7 f4 37.Ke2 Kg5 38.Kf3 Kf6 39.Re4 g5 40.Nc5 Rh8 41.h3 g4 42.hg4 Rh1 43.Re6 Kf7 44.Ra6 Rf1 45.Ke4 Rf2 46.Ra7 Kg6 47.b6 Rg2 48.b7 Rb2 49.Nb3 f3 50.b8Q f2 51.Qg8 (51.Qg8 Kf6 52.Rf7 Ke6 53.Qg6#) 1–0. De Cat,Ben – Kermeen,Robert J, Aalborg, 1987.

7.Nh4 0-0 8.Nf5 ef5 9.0-0 Qb6 10.Nc3 Nbd7 11.a4 a6 12.a5 Qd6 13.d4 c4 14.Ba3 Qe6 15.Be7 Qe7 16.Qd2 ab5 17.Bf3 Qd6 18.Rfb1 b4 19.Nb5 Qc6 20.Qb4 (20.Rb4?! Ne4 21.Qe1 Ra6=) 20...Ne4 21.Be4 fe4 22.Nc3 Rab8 (22...Rfb8!?+/–) 23.Qb5+– Qb5 24.Rb5 Nf6 25.Nd5 Nd5 26.Rd5 f5 27.Rb1 g6 28.Rc5 1–0. FortKnox – Hal1958, playchess.de, 2004.

7.Nh4 Bg6 8.0-0 Nbd7 9.c4 dc4 0–1. Staubtor – UncleBulgaria, ChessWorld.net, 2014.

6.Be2 h6

7.0-0 Bd6 8.Ne5 Qc7 9.f4 0-0 10.c4 Nbd7 11.Nd7 Nd7 12.a4 d4 13.g3 Bh3 14.Rf2 Nf6 15.ed4 Ne4 16.Rf3 cd4 17.Bd4 Rad8 18.Bb2 (18.Ba7? b6 19.d4 Qa7–+) 18...Bc5 19.d4 e5 (better is 19...Rd4! 20.Bd4 Rd8–/+) 20.fe5= Qe5 21.Rd3 Qf6 (21...Rd4 22.Bd4 Rd8–+) 22.Bf3+= (22.dc5?? Qf2 23.Kh1 Bg2 mate) 22...Bg4 23.Ra2 (23.Bg4?? Qf2 24.Kh1 Qb2–+; 23.dc5 Qb2 24.Bg4 Rd3 25.Qd3 Re8–+) 23...Bf3 24.Qf3 Qf3 25.Rf3 Bd4 26.Bd4 Rd4 27.Rc2 b6 28.Kg2 Rfd8 29.a5 Kf8 30.Ra3 Rd1 31.ab6 ab6 32.Nc3 R1d2 33.Rd2 Nd2 34.Ra4 Rc8 The backward pawn on c4 becomes a target 35.Nd5 Nc4 36.Ra6 Rb8 37.Kf2 ½–½. Naumenko,O (2120) – Skvortsov,Sergey, Chigorin Mem Classic Open, 2010.

7.c4 Be7 8.0-0 0-0 9.a4 dc4 10.Bc4 Bd3 11.Bd3 Qd3 12.Ra3 Qd8 13.Qc2 Nd5 14.Rb3 Nd7 15.d4 (15.e4 Nb4 16.Qc3 Bf6=) 15...Rc8+= 16.Bc3 cd4 17.Nd4 Nc5 18.Rb2 Nc3 19.Nc3 Bf6 20.Qd1 (20.Rb4 e5 21.Nf5 Nd3=) 20...Qa5+= 21.Rc2 (21.Qd2!?+=) 21...Rfd8–/+ 22.Rc1? (22.Qc1!?–/+) 22...e5–+ 23.Nb3? (better is 23.Qg4 ed4 24.Nd5–+) 23...Nb3 (23...Rd1?! 24.Na5 Rc1 25.Rc1–+) 24.Qb3 Rd3 25.Qb1 Rdc3 26.Rc3 Qc3 27.Qe4 b6 28.Qb7 Rc7 29.Qa8 Kh7 30.Qe4 g6 31.h4 Qc4 (31...Qc4 32.Qc4 Rc4–+) 0–1. Schroeder,Ralf (1635) – Satre,Roger (1875), Berlin GER, Fruehling Open–B, 2014.

6.Nh4 Bg4

7.Be2 Be2 8.Qe2 Bd6 =+.

7.f3 Bh5 8.h3?? (8...Ne4 9.Nf5 ef5 10.h4–+; better is 8.Be2=+). McFadden – Law, corr 3GMM–12, 1995.

7.Nf3 Bd6 8.h3 Bf5 9.Nc3 =+.

7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Qb6 9.a4 Bd6 10.c4 0-0 11.Qb3 Qc7 12.h3 Bh5 13.d4 cd4–/+ 14.g4 Bg6 15.ed4 dc4 16.Bc4 Be4 17.Nbd2 Rac8 18.Rc1 Bg6 19.Nh4= Bf4 20.Ng6 hg6 21.Qd3 Qb8 22.a5 Rfe8 23.0-0 e5 24.de5 Ne5= 25.Be5 Qe5 26.Nf3 Qe4 27.Qe4 Ne4 28.Rc2 Nd6 29.Bb3 Rc2 30.Bc2 Nb5 31.Ba4 a6 32.Bb5 ab5 33.Rb1 Re7 34.Rb5 Rd7 35.Ne5 Rc7 36.Nd3 Bd2? 37.Nc5+/– Kh7 38.Nb7 Bc3 39.Nc5 Bd4 40.Nb3 Ba7 41.Nd2 Rc2 42.Rd5 Ra2 43.g5 Bb8 44.Nf3 Bc7 45.Rd7 Ba5 (Black fights for the Initiative) 46.Rf7 Bb6 47.Nh2 Ra5 48.Nf3 Kg8?? 49.Re7 Ra2+/– 50.Ne5 Rf2 51.Rb7 Bd4–/+ 52.Rb4 Rf4 53.Rd4 Rd4 54.Ng6 Rd2 55.Ne7 Kf7–+ 56.Nc6 Re2 57.Kf1 Rh2 58.Ne5 Ke6 59.Nd3 Ra2 60.h4 Kf5 (61.h5 Kg5–+) 0–1. Hoelldorfer,August – Gerdes,Hans (1880), 5sen.BayEM Schney, 1993.

5.b5 Bc5

6.a4 0-0 7.Be2= Be4 (7...a6 8.0-0=) 8.0-0 Nbd7 9.d3 Bf3 10.Bf3 e5 11.Nd2 e4? (better is 11...Re8=) 12.de4+– de4 (12...c6 13.ed5 cd5 14.e4+–) 13.Ne4 Ne4 14.Be4 Qh4 15.Bb7 Rab8? 16.Bf3 Bd6 17.g3 Qh6 18.Bg2 Be5 19.Bd4 Bd4 20.Qd4 Nf6 21.Rad1 g6 22.Qf6 1–0. Fredek (2090) – Guest137170, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

6.a4 a6 7.c4 dc4 (7...0-0 8.d4 Bb4 9.Bc3=+) 8.Bc4= 0-0 9.0-0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c6 12.Nc3 Ne4 13.Ne4 Be4 14.d3 Bg6 (14...Bd5 15.Bd5 Qd5 16.Qb1=) 15.Ne5 Qg5 16.bc6 (16.Qc1 Bd6 17.f4 Qh5+–) 16...bc6 (better 16...Nc6 17.Ng6 Qg6+=) 17.f4?? (17.Qf3 Bd6 18.Nc6 Qc5 19.Nb8 Rb8+–) 17...Qh5?? (better 17...Be3 18.Kh1 Bf4 19.Ng6 hg6–/+ (19...fg6?! 20.Be6 Kh8 21.Qd2=)) 18.d4+– Bd6 19.Qh5 Bh5 20.Rb1 c5 21.dc5 Bc5 22.Kf2 Rd8? (better 22...Bd6!?+–) 23.g4+– Bg6 24.Ng6 (better 24.Rb7!? Be4 25.Rf7+–) 24...hg6+– 25.Rb3 Rd2 26.Kg3 Nc6 27.h4 (27.Bc3 Rc2 28.Bd3 Rc1+–) 27...Rd1 28.Bb2 Na5 29.Rb8 Kh7 30.Be2 Rd2 31.Bc3?? (better 31.Kf3 Rc2 32.h5+–) 31...Re2–+ 32.Ba5 Re3 (32...Be3?! 33.Kf3 Ra2 34.Ke3 Ra5 35.Re8=+) 33.Kg2 Re2 (33...Bd6 34.Rb7 Bf4 35.Rf7 Rg3 36.Kf2 g5–+ (36...Rg4 37.Kf3 Rh4 38.Rf4 Rf4 39.Kf4=)) 34.Kf3 (better 34.Kg3!?–/+) 34...Rf2–+ 35.Kg3 Ra2 (35...Rf4! 36.Kf4 Bd6 37.Kf3 Bb8 38.Bb6–+) 36.Bc7 (36.Bd8!?–/+) 36...Bf2 37.Kh3 Ra3 38.Kg2 Bh4 39.g5 Ra2 (39...Rg3 40.Kh2–+) 40.Kh3 Be1 41.Rf8 Rc2?? (41...Bb4 42.Rf7 Ra7 43.Kg4–/+) 42.Be5 (42.Rf7 Bc3+=) 42...f6 (better 42...Bc3–/+) 43.gf6+= gf6 44.Rf6 Rc6 45.Kg4 Kh6?? (better 45...Bc3+=) 46.Rf7 (46.Rf8 g5 47.fg5 Kg6 48.Rf6 Kh7 49.Rh6 Kg8 50.g6 Rc4 51.Kh3 Rh4 52.Rh4 Bh4 53.Kh4+–) 46...Bc3= 47.Bc3 Rc3 48.Rf6 (48.Rd7 Rc4 49.Re7 Rc6=) 48...Rc6 (better 48...Re3–/+) 49.Kh4?? (better 49.Rf7=) 49...Kg7–+ 50.Kg5 Rc5 51.f5 ef5 (better 51...Rf5 52.Rf5 gf5–+) 52.Rg6= Kf7 53.Rf6 Ke7 54.Rf5 Rc1 55.Re5 Kd6 56.Re2 Kc6 57.Kf4 Kd5 58.Rd2 Ke6 59.Ke4 Kf6 60.Kd3 Kg5 61.Re2 Kf4 62.Re4 Kf3 63.Re3 Kf2 64.Re2 Kg1 0–1. Abdullaevich (1950) – JackCash (1950), lichess.org, 2020.

6.Be2 a6 7.a4 (7.Nh4 Bg6=) 7...ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 0-0 10.0-0 Nbd7 (10...Bg4 11.h3 Bf3 12.Bf3=) 11.Nh4 Bg6 (11...Qe7 12.Nf5 ef5 13.c4=) 12.d4 (12.Ng6 fg6 13.d4 Bd6=) 12...Bd6= 13.Ng6 hg6 (13...fg6 14.c4=) 14.c4+= dc4 15.Bc4 (15.Nd2 c3 16.Bc3 Nd5+=) 15...Kh7 (15...Nb6 16.Bd3+=) 16.Qf3 Rh8 (16...Nb6!? 17.Bd3 Nfd5+–) 17.Qb7+– Kg8 (17...Nb6 18.Bd3+–) 18.h3 Nb6 19.Be2 Nfd5 (19...Nfd7 20.Nc3+–) 20.Nc3 Qg5 (20...Nc3 21.Bc3 Nd5 22.Bd2+–) 21.Ne4 Qd8 22.Nd6 cd6 23.Rc1 g5 (23...f5 24.Bf3 Kh7 25.Rc6+–) 24.Bf3 (24.e4 Nf4 25.Bf1 d5+–) 24...Nf6 (24...Qe7 25.Qe7 Ne7 26.Rc7+–) 25.Rc6 (25.Rc6 g4 26.Bg4 (26.Qb6?! Qb6 27.Rb6 gf3+–) 26...Ng4 27.Qb6 (27.hg4?! Qh4 28.Qb8 Kh7 29.Qd6 Kg6+–) 27...Qb6 28.Rb6+–) 1–0. DEFFM – GuestGFQG, freechess.org, 2018.

6.Be2 c6 7.a4 cb5 8.ab5 b6 9.Nh4+= Bg6 10.0-0 0-0 11.Ng6 hg6 (11...fg6 12.Nc3+=) 12.c4+– dc4 13.Bc4 Qc7 14.Qb3 (14.Qf3 Nbd7+–) 14...Nbd7 15.f4 Ne4 (15...Bd6 16.Rc1+–) 16.Be6! Nd2 (16...fe6 17.Qe6 Double attack (17.Qc4 Decoy)) 17.Nd2+– fe6 (17...Rae8 18.Bf7! Rf7 19.Bd4+–) 18.Qe6 Kh7?! (18...Rf7+–) 19.Rf3 Rf7 (19...Nf6 20.Ne4 Nh5+–) 20.Qf7 Be3 21.Re3 (21.Re3 Nf6 22.Rh3 Nh5 23.Qc7 Rg8 24.Qf7 Kh6 25.Qg8 a6 26.Qg7) 1–0. GuestFQTS – GuestNMWB, freechess.org, 2018.

6.Nh4 Be4 7.d3= Bg6 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Qe7 10.Nd2 e5 11.c4 0-0-0 12.a4 dc4 (12...d4!? 13.ed4 Bd4 14.Bd4 ed4=) 13.Nc4+= Nd5 14.Ng6 hg6 15.h3 Qg5 16.Bf3 N7f6? (better 16...Nb4 17.Kh1 Rh4+=) 17.Ne5+- (17.Ne5 Rdf8 18.d4 Rh3 19.dc5+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.c4 0-0

7.Nc3 c6 (7...Nbd7 8.cd5 ed5 9.d4=+) 8.a4 (8.Nh4 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 a6=+) 8...cb5 (8...Nbd7!?=+) 9.ab5= (worse 9.Nb5 Nc6=+) 9...a6 (9...a5 10.Nh4 Bg4 11.Qc2=) 10.Be2 ab5?? (better 10...dc4 11.Bc4 a5=) 11.Ra8+– bc4 12.0-0 Qd7 13.d3 b5 (13...cd3 14.Bd3 Bd3 15.Qd3+–) 14.Ne5 Qb7 15.Ra1 (15.Ra5 Bd6 16.Rb5 Qc7+–) 15...b4 (15...Nc6 16.d4 Bd6+–) 16.Na4 c3 (16...Bd6 17.dc4 b3 18.c5 Be5 19.Be5+–) 17.Nc5 (better 17.Bc3 Bd6 18.Bb2 h6+–) 17...Qb6 (17...Qc7 18.Bc3! bc3 19.d4+–) 18.Bc3! bc3 19.Na4 Qb4 (19...Qc7 20.Nf3+–) 20.Qc2 Rc8 (20...Nfd7 21.Rfb1 Qd6 22.Nf3+–) 21.Rfb1 Qa5 (21...Qd6 22.Nb6 Rc5 23.f4+–) 22.Rb7 (better 22.Nb6 Qc5 23.Nc8 Qc7+–) 22...Ne4 (22...d4 23.ed4 Qd5+–) 23.de4 Be4 24.Bd3 (better 24.Qc3! Qd8 (24...Rc3?? 25.Rb8 Rc8 26.Rc8 Qd8 27.Rd8) 25.Qd4 Rc7+–) 24...Bd3 25.Nd3 Na6 (25...d4 26.ed4 Nc6 27.Qc3 Qc3 28.Nc3+–) 26.Rab1 (better 26.Rbb1!? Nb4 27.Rb4 f5+–) 26...f6 (26...Qd8 27.R1b6 Rb8 28.Qc3+–) 27.R1b5 (better 27.Nf4 Re8+–) 27...Qd8 28.Nc3 d4 (28...Rc4 29.Ra7 Nc7 30.Rbb7+–) 29.ed4 Qd4 30.Qb3 (30.Qa2!? Qc3 31.Qe6 Kh8+–) 30...Nc5 (30...Rc6 31.Rb8! Kf7+–) 31.Nc5 (31.Nc5 Re8 32.Ne6 Qf2 33.Kf2 Kh8 34.Rb8 h6 35.Re8 Kh7 36.Nf4 f5 37.Qg8) 1–0. GuestMFCS – GuestFGNY, freechess.org, 2019.

7.Be2 c6 8.0-0 Qd7 (8...dc4!? 9.Bc4 a6 10.bc6 Nc6=+) 9.a4 cb5 10.cb5 Qd6 11.Bf6 gf6 12.d4 Bb6 13.Nbd2 Kh8 14.Nh4 Bg6 15.Ndf3 (15.a5 Bc7 16.f4 Nd7+=) 15...Rg8 (15...Be4 16.a5 Bc7 17.Bd3=) 16.Bd3 (16.Ng6 fg6 17.a5 Bc7+/–) 16...Nd7 17.Ng6 fg6 18.Nh4 (18.a5 Bc7+/–) 18...g5 (18...Bc7 19.f4=) 19.Nf3 (19.Qh5 f5 20.Nf3 Bc7+=) 19...Nf8 (19...Bc7!? 20.g3 g4=) 20.Qc2 Bc7 21.g3 (21.h3 g4 22.hg4 Rg4+/–) 21...h5 (21...g4 22.Nd2=) 22.Nd2 h4 23.Nf3 hg3 24.fg3 Qe7 (24...g4 25.Nd2 Nd7 26.Nb3+=) 25.Nd2 Qg7 26.e4 (26.a5 g4+/–) 26...f5 (better is 26...de4!? 27.Be4 Bb6=) 27.ef5+/– ef5 28.Bf5 Qh6?? (better is 28...Qd4!? 29.Kh1 Rg7+/–) 29.Nf3 (better is 29.Qc7 Rg7 30.Qe5+–) 29...g4 30.Ne5 (better is 30.Qc7!? Qe3 31.Kh1 gf3 32.Qb7 Qe2+–) 30...Be5 31.de5 Qe3 32.Qf2 d4 (better is 32...Qf2 33.Rf2 Re8+/–) 33.Qe3 de3 34.Rae1 Rg5 35.Bd3?? (35.Re3 Ng6+–) 35...Nh7?? (better is 35...Re5 36.Rf7 Ne6+/–) 36.Re3+– Rf8 (36...Rg7+–) 37.Rf8 Nf8 38.e6 Ne6 39.Re6 (39…Kg8 40.Be2+–) 1–0. stoker – Charliechess1, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.c4 dc4

7.Bc4 0-0 8.0-0 c6 9.a4 cb5 10.ab5 Nbd7 11.d4 Bb6 12.Qb3 Bc7 13.Nbd2 (13.Nc3 Nb6+=) 13...Nb6 14.Bd3 Bg4 (14...Qd5!? 15.Bf5 ef5+=) 15.h3 (15.Ba3 Re8+–) 15...Bh5 (15...Bf3 16.Nf3 (16.gf3?! Nfd5 17.Rfc1 Qg5 18.Kf1 f5=) 16...Qd5 17.Nd2+–) 16.Qc2 (16.e4!? Qd7+–) 16...Rc8+– 17.Qb3 (17.Ra7? Bb8 18.Qc8 Qc8–+) 17...Nbd5?? (better 17...Ra8=) 18.Ra7+– Re8 (18...Ra8 19.Ra8 (worse 19.Rb7 Qc8 20.Rc7 Qc7+–) 19...Qa8 20.g3+–) 19.Rb7 Rb8 (19...Ra8 20.Rc1 Re7 21.e4+–) 20.Rb8 Bb8 (20...Qb8 21.Rc1+–) 21.Ra1 h6 (21...Bg6+–) 22.Ra8 (better 22.Ne5 Nd7 23.Nc6+–) 22...Bh2 23.Kh2 Qa8 24.Ne5 Qb8 (24...Qa5 25.Ndc4 Qb4 26.Qc2+–) 25.g3 Qb7 26.e4 (26.Ndc4 Rb8 27.Nd6 Qc7+–) 26...Ne7 (26...Nb6 27.Ba3+–) 27.Ba3 Nd7 28.Nd7 Qd7 29.Qa4 (29.Bc5 Rb8+–) 29...e5 (29...f5!?+–) 30.d5+– Qb7 (30...Rb8 31.Qa6 Nd5 32.ed5 Qd5 33.Qd6+–) 31.Qb4 (31.Qa6 Qd7+–) 31...Qb6 (31...Bg6 32.Qb3+–) 32.Nc4?? (better 32.Qc5 Qf6 33.b6+–) 32…Qf2 (32...Qf2 33.Kh1 Bf3) 0–1. GuestMFCS – GuestFGNY, freechess.org, 2019.

7.Bc4 0-0 8.0-0 c6 9.d4 Bb6 10.Re1 Re8 11.Nbd2 Bg4 12.a4 Bc7 13.h3 Bh5 14.Be2 Qd6 15.g3 Nbd7 16.Ng5 Be2 17.Qe2 Qe7 18.bc6 bc6 19.Qf3 Nd5 20.h4 N7f6 21.Nde4 Ne4 22.Qe4 f5 23.Qc2 Qd6 24.Nf3 Rab8 25.Reb1 Ne3 26.fe3+/– Qg3 27.Qg2 Qh4?? 28.Nh4+– Rb3 29.Qc6 Re7 30.Nf5! Rf7 31.Qe8 Rf8 32.Qe6 Kh8+– 33.Qb3 h5 34.Qd5 h4 35.Rf1 Kh7 36.Qg2 Rf7 37.Nh4 Rf1 38.Rf1 g5 39.Qg5 Bh2 40.Kh2 a5 41.Rf7 Kh8 42.Qd8 1–0. valpa – Turk, HCL–B2052 playchess.de, 2003.

6.Be2 0-0

7.0-0 a6 8.a4 c6 (8...Bg4 9.h3 Bh5 10.d3=) 9.c4 (9.Nh4 Be4=) 9...dc4=+ 10.d4?? (10.Bc4 Ne4=) 10...Bd6 (better 10...cd3 11.Bd4 de2 12.Qe2 Bd4 13.Nd4 ab5 14.Nf5 ef5–+) 11.Nbd2? (11.Bc4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 cb5 14.Bb5 Qa5=+) 11...cb5?? (better 11...ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 cb5–+) 12.ab5= Bd3 (12...c3 13.Bc3 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2+=) 13.Bd3 (13.Nc4 Bc4 14.Bc4 Qd7+=) 13...cd3= 14.e4 Qb6 (better 14...Bf4!?=) 15.e5+– Ne8 (15...Qb5 16.Rb1 Nd5 17.ed6+–) 16.ed6 Nd6 (16...Qb5!? 17.Ba3 Nd7+–) 17.Ba3+– Rd8 (17...ab5 18.Qb3 Na6 19.Bd6 Qd6 20.Qb5+–) 18.Bd6 Rd6? (18...Qd6 19.Ne4 Qd5 20.Qd3 Nd7+–) 19.Nc4 Qc7 20.Nd6 Qd6 21.Qd3 Nd7 22.ba6 ba6 23.Rfc1 h6 24.Qe4 Nf6 (24...Nb6+–) 25.Qa8 Qd8 1–0. GuestNPKG – GuestVZ, freechess.org, 2019.

7.0-0 c6 8.a4 cb5 9.ab5 b6 10.d3 h6 11.Nbd2 Bg4 12.h3 Bh5 13.Ne5 Be2 14.Qe2 Bd6 15.Ndf3 Qe8 16.c4 dc4? (16...a5 17.ba6 Na6 18.Rfb1+=) 17.dc4 (17.Nc4!? Bc7 18.Bf6 gf6 19.Nd4+–) 17...Nbd7 (17...a5 18.Rfd1 Qe7 19.Rd6 Qd6 20.Ba3+=) 18.Nc6 Nc5 (better 18...a5!?+=) 19.Bf6+– gf6 20.Ra7 Ra7 21.Na7 Qd7 22.Nc6 f5 (22...Ra8 23.Rd1+–) 23.Qb2 (23.Ra1 Rc8+–) 23...f6 (23...Ra8 24.Ra1 Ra1 25.Qa1+–) 24.Ra1 Nd3? (24...Qe8 25.Qd4 Nb3 26.Qd6 Na1 27.Nfd4+–) 25.Qc3 (25.Qd4!? Nc5 26.Ra7 Nb7+–) 25...Be5 (better 25...Nc5+–) 26.Nfe5 Ne5 27.Ne5 fe5 28.Qe5 Rf7 (28...Rd8 29.Ra6+–) 29.Ra8 Kh7 (29...Rf8 30.Ra6 Rc8 31.Rb6 Kf7+–) 30.Qh8 (30.Rh8 Kg6 31.Qg3 Kf6 32.Qh4 Ke5 33.Qf4 Kf6 34.Qh6 Ke7 35.Qg5 Kd6+–) 30...Kg6 31.g3 (31.Rg8 Rg7 32.Rg7 Qg7 33.Qg7 Kg7+–) 31...Rh7 (31...Rg7 32.Rd8 Qe7 33.Rc8+–) 32.Qe5 (better 32.Rg8 Rg7 33.Rg7 Qg7 34.Qg7 Kg7 35.c5 bc5 36.b6+–) 32...Qd1 (32...h5 33.Rf8 Rg7 34.Rf6 Kh7 35.Re6+–) 33.Kg2 Qd7 34.Rb8 Rf7 (34...Rg7 35.Rb6 Re7 36.c5+–) 35.Rb6 (better 35.Rg8 Rg7 36.Rg7 Qg7 37.Qg7 Kg7+–) 35...Rf6 (35...Re7 36.c5+–) 36.Rc6 (36.e4!? Qf7 37.ef5 Rf5 38.Qe6 Qe6 39.Re6 Kg7+–) 36...h5 37.c5 Kg5 (37...Qe8 38.h4 Qf7 39.Rc7+–) 38.Rd6 (better 38.e4 Qd3 39.Re6 Qe4 40.Qe4 fe4 41.Rf6 Kf6+–) 38...Qe7 (38...Qf7 39.c6 Kg6 40.Rd8+–) 39.Qf4 (39.e4 Kh6 40.ef5 Kh7 41.Re6 Re6 42.Qe6 Qe6 43.fe6 Kg6+–) 39...Kg6 40.b6 Qb7 (40...Rf7 41.c6 Qe8 42.b7+–) 41.Kh2 (better 41.c6 Qb6 42.h4 Qc7+–) 41...Qe7 42.h4 (better 42.c6 e5 43.Rf6 Qf6 44.Qc4+–) 42...e5 (42...Kh7+–) 43.Qg5 Kf7 44.Qh5 Kf8 45.Qh8 (better 45.Rf6 Qf6 46.b7 Qd8+–) 45...Kf7 46.Qh7 (better 46.Rf6 Qf6 47.Qf6 Kf6+–) 46...Kf8 47.Qh8 (47.Rf6 Qf6 48.b7 Qd8 49.Qf5 Ke8 50.Qe5 Kd7 51.Qd6 Ke8 52.Qd8 Kd8 53.b8Q Ke7 54.Qe5 Kd7 55.Qd6 Ke8 56.Qe6 Kf8 57.h5 Kg7 58.Qe7 Kg8 59.h6 Kh8 60.Qg7) 47...Kf7 48.Rf6 Qf6 49.Qf6 Kf6 50.c6 Ke7 51.h5 Kd8 52.h6 Ke7 53.h7 Kd6 If Black now would get h8Q in, he might survive 54.c7 Kc6 (54...f4 55.h8Q Kc5 56.c8Q Kb5 57.Qe5 Kb4 58.Qcc3 Ka4 59.Qe8) 55.c8Q Kb6 (55...Kb5 56.b7 Ka5 57.Qc7 Ka6 58.b8Q e4 59.Qbb6) 56.h8Q (56.h8Q Kb5 57.Qe5 Kb4 58.Qcc3 Ka4 59.Qe8) 1–0. GuestJVTB – GuestBCDQ, freechess.org, 2017.

7.0-0 c6 8.a4 Nfd7 9.c4 dc4 10.Bc4 Bg4 11.h3 Bh5 12.Be2 Qe7 13.Ne5 Be2 14.Qe2 Qg5 15.Nd7 Nd7 16.Nc3 Be7 17.Ne4 Qg6 18.bc6 bc6 19.d3 Rab8 20.Ba3 Ba3 21.Ra3 Ne5 22.d4?? Nd7 23.Rc3?? Qe4–+ 24.f3 Qd5 25.Qd3 c5 26.dc5 Qd3 27.Rd3 Nc5 28.Rd4 Rbd8 29.Rc4 Nb7 30.Rb1 Rd7 31.Rcb4 Nc5 32.a5 h6 33.Rb5 Rc8 34.e4 f6 35.Rc1 Rdc7 36.Kf1 Kf7 37.Ke2 e5 38.g3 Ke6 39.Ke3 g5 40.Rd1 Rd7 41.Rd7 Kd7 42.f4 Ke6 43.fe5 fe5 44.g4 Kd6 45.Kf3 Rf8 46.Ke3 Rc8 47.Kf3 Kc6 48.Rb2 Rd8 49.Ke3 Kc7 50.Rb5 Kc6 51.Rb2 Kc7 52.Rd2?? Rd2–+ 53.Kd2 Ne4 54.Ke3 Nf6 55.Kd3 Kc6 56.Kc4 a6 57.Kb4 Kd5 58.Kc3 e4 59.Kd2 Kd4 60.Ke2 Nd5 61.Kd2 e3 62.Ke2 Nc3 63.Ke1 Kd3 0–1. valpa – Turk, HCL–B2070 playchess.de, 2003.

7.Nh4 c6 (7...a6 8.Nc3=+) 8.Nf5 ef5 9.a4 Bd6 10.0-0 Ne4 (10...Nbd7 11.Nc3=) 11.f4 Qh4 (11...Nd7 12.Nc3=) 12.d3 (12.Nc3 Nd7+=) 12...Nf6= 13.Be5 Ng4 14.Bg4 Be5 15.fe5 fg4 16.Rf4 g5? (better 16...a6 17.Nc3 ab5 18.ab5 Ra1 19.Qa1 Qe7=) 17.Rg4+– Qh5 18.h4 h6?? (18...Kh8 19.Qf3 f5 20.Rg5 Qh4+–) 19.Rg5!! (19.Rg5 Qg5 20.hg5+–) 1–0. DEFFM – GuestKJMH, freechess.org, 2019.

7.Nh4 Be4 8.0-0 c6 9.d3 Bg6 10.a4 Bd6 11.Nd2 Ng4?? (better 11...a6=) 12.Ng6+– (12.Bg4?! Qh4 13.h3 Nd7=) 12...Nh2 (12...Bh2 13.Kh1 hg6 14.Bg4+–) 13.Nf8 Qh4 (13...Nf1 14.Ne6! (14.Nf1?! Qf8 15.c4 Nd7+–; 14.Kf1?! Qf8 15.c4 Qe7+–; 14.Bf1?! Qf8 15.c4 Nd7+–; 14.Qf1?! Kf8 15.c4 Kg8+–) 14...fe6 15.Bf1+–) 14.Re1 (better 14.Ne6 fe6 15.Re1+–) 14...Ng4 (14...Kf8 15.g3 Bg3 16.Ba3 Ke8+=) 15.Bg4 Qh2 16.Kf1 Kf8 (16...Bf8 17.Bh3+–) 17.Bh3 Nd7 (17...Bb4 18.Qg4 Qd6 19.Qg7 Ke8 20.Ke2+–) 18.Qg4 (better 18.Nf3 Qh1 19.Ke2 Qe1 20.Qe1 Rc8+–) 18...Ne5 19.Qg5 (19.Qh5 Kg8+–) 19...h6 20.Qh5 cb5 (20...Bb8 21.f4 Ng6 22.Qg4+–) 21.Ke2 (21.Ke2 Ng6 22.Rh1 Nf4 23.ef4 Qf4 24.ab5+–) 1–0. onur604 (2320) – MIMARTINEZ (2200), lichess.org, 2020.

5.b5 c6

6.a4 Qa5 7.Be2 cb5 (7...Bc5 8.Bf6 gf6 9.Nc3=) 8.ab5+= Qc7 9.0-0 Be7 (9...Bc2? 10.Qc1 Nbd7 11.Na3+-; worse 9...Qc2 10.Qc2 Bc2 11.b6+/-) 10.Be5 Bd6 (10...Qc2? 11.Qc2 Bc2 12.Rc1+-) 11.Bd6 Qd6 12.c4 Nbd7 13.d4 Rc8? (better 13...dc4 14.Bc4 0-0+=) 14.c5+- Qb8 15.Qa4 0-0 (15...Ne4 16.Nfd2+-) 16.Qa7 Qa7 (16...Ne4 17.Rc1+-) 17.Ra7 Ra8? (17...Rb8+-) 18.Rb7 Ra1 (18...Ra2 19.c6 Re2 20.cd7 Rb2+-) 19.Nc3 Rfa8 (19...Ra3 20.Rc1 Ne4 21.Ne4 de4 22.Nh4+-) 20.c6 R1a7 (20...Nf8 21.b6 R1a3 22.Nb5+-) 21.Ra7 (21.cd7?! Rb7 22.Nh4 Rd7 23.Nf5 ef5=+) 21...Ra7 22.cd7 Nd7 23.Ne5 Nb6 (23...Ne5 24.de5 Rb7 25.Rc1+-) 24.Rc1 f6 25.Nc6 Rc7 26.Kf1 e5 (26...Bg6 27.Na2+-) 27.de5 fe5 28.Ne5 Na4 (28...Kf8 29.g4 Be6 30.f4+-) 29.Nc6 Nc3 30.Rc3 Bd7 (30...g6 31.b6 Rb7 32.Rb3+-) 31.Bf3 (better 31.Ne7 Kf7 32.Rc7 Ke7+-) 31...Bc6 (31...Kf8+-) 32.Rc6 Ra7 33.Bd5 Kf8 34.b6 Ra1 35.Ke2 Rb1 36.b7! Ke7 (36...Rb7 37.Rc8 Double attack (37.Rc8 Decoy)) 37.Rc8 Kd6 38.b8Q (better 38.e4 Rb7 39.Bb7 Ke5+-) 38...Rb8 39.Rb8 Kd5 40.Rb7 1-0. Lance5500 (2505) – JoTheWolf, lichess.org, 2018.

6.a4 Qb6 7.Nh4 (7.a5 Qc7=) 7...Bg6 (7...Be4 8.f3 Bg6 9.a5=) 8.a5 Qc7 9.Be2 cb5 10.Bb5 Nc6 11.Ng6 hg6 12.a6 b6 13.f4 (13.Qf3 Be7+=) 13...g5 (13...0-0-0 14.Qe2=) 14.0-0 (better 14.fg5!? Ne4 15.g6+=) 14...gf4=+ 15.ef4 0-0-0 16.d3 Bc5 17.d4 Bd6 18.g3 Rh6 19.Nd2 Rdh8 20.Rf2 Nh5 (20...Rh5 21.c4 dc4 22.Bc4=) 21.Qf3 (better 21.c4 Ng3 22.cd5 Bf4 23.d6 (23.dc6? Rg6 24.Nf3 Be3–+) 23...Qd6 24.Bc6–/+) 21...Ng3?? (better 21...Rg6=+) 22.hg3+– (22.Qg3? Rg6 23.Qg6 fg6–+) 22...Rh1? (better 22...g5!? 23.fg5 Rh3+–) 23.Qh1+– Rh1 24.Kh1 Ne7 (24...Be7 25.c4 Nb4 26.Rh2+–) 25.Rh2 (25.c4 Kd8+–) 25...Ng6 (25...Qd8 26.c4 Nf5 27.Nf1+–) 26.Bd3 f5 (26...Nf8 27.c4 Kd8 28.cd5 ed5 29.Nf3+–) 27.Re1 Qf7 28.Nf3 Kd7 (28...Nf8+–) 29.Ng5 Qe7 (29...Qg8 30.Re6 Nf8 31.Bb5 Kc7+–) 30.Bb5 (30.Bb5 Kc7 31.Re6+–) 1–0. GuestLTFJ – GuestKVHL, freechess.org, 2019.

6.a4 h6 7.Be2 Bd6 8.Nd4 (8.Nc3 0-0=+) 8...Bh7=+ 9.0-0 0-0 10.f4 c5 11.Nf3 Nbd7 12.c4 Re8 (12...Qc7 13.Qb3=+) 13.Ne5 (13.a5 e5 14.fe5 Be5 15.Ne5 Ne5 (worse 15...Re5 16.Be5 Ne5 17.a6+–) 16.cd5 Nd5=) 13...Qc7=+ 14.Nd7 Qd7 (better 14...Nd7!? 15.Na3 d4=+) 15.Bf6+= gf6 16.Qe1 (16.cd5!? ed5 17.Nc3+=) 16...e5 (better 16...d4!?=+) 17.Qg3 (17.Qg3 Kh8 18.Qh4 (worse 18.cd5 ef4 19.Qh4 Be5=) 18...ef4 19.Nc3+=) 1–0. DEFFM – GuestXKCC, freechess.org, 2019.

6.Nc3 a6 7.a4 Bb4 8.Bd3 Bd3 9.cd3 Bc3 10.Bc3 Qb6 11.bc6 Nc6 (worse is 11...Qc6 12.Rc1 Qd7 13.Ne5+/–) 12.Rb1 Qc7 13.Qc1 e5?? (better is 13...Nd7=) 14.Be5!+– Qe7 (14...Ne5 15.Qc3 Double attack (15.Qc7 Pinning; 15.Qc7 Deflection; 15.Qc3 Decoy; 15.Qc7 Clearance)) 15.Bf6 Qf6 16.Qc5 Ne7 17.Rb7 0-0 18.0-0 (18.Qe7 Qa1 19.Ke2 Qh1=) 18...Rfe8 19.Rfb1 h6 20.h3 Rac8 21.Qa7 Nf5 (21...Rc6 22.Nd4 Nc8 23.Qa8+–) 22.R7b6 Re6 23.Qa6 Rb6 (23...Ne7+–) 24.Qc8 (24.Rb6 Rc1 25.Kh2 Qa1=) 24...Kh7 25.Rb6 Qb6 26.Qf5 Kg8 27.Qd5 Qe6 (27...Qb1 28.Kh2 Qb8 29.Ne5 Kh7+–) 28.Qe6 fe6 29.a5 Kf8 30.a6 Ke8 31.a7 Kd7 32.a8Q Kc7 (32...e5 33.Ne5 Ke7 34.Qa7 Ke6 35.d4 g5 36.Qd7 Kf6 37.Qf7) 33.Qa6 (33.Qa5 Kd7 34.Ne5 Kc8 35.Qa7 g6 36.Qd7 Kb8 37.Nc6 Ka8 38.Qc8) 33...Kb8 (33...Kd7 34.Ne5 Kc7 35.Qc6 Kb8 36.Nd7 Ka7 37.Qc7 Ka6 38.Qb6) 34.Ne5 Kc7 (34...g5 35.Qc6 Ka7 36.Qb5 Ka8 37.Nc6 g4 38.Qa6) 35.Qc6 Kd8 (35...Kb8 36.Nd7 Ka7 37.Qc7 Ka6 38.Qb6) 36.Qd7 1–0. BlackDemon (2645) – manofmanu (1735), FICS rated standard game, 2013.

6.Nc3 Bd6 =.

6.Be2 Bd6 =.

6.Be2 Be7 7.0-0 0-0 8.c4 (8.Nh4!?=) 8...dc4+= 9.Bc4 cb5 10.Bb5 Qb6 11.a4 (11.Ba3 Ba3 12.Na3 Be4=) 11...a6+= 12.Bd4 Qc7 13.Be2 Nc6 14.Bc3 Ne4 15.d3 Rfd8 16.Ne1 Nb4 (16...Bd6!? 17.h3 Rac8–/+) 17.Bb4= Bb4 18.f3 (better is 18.Qb3!? Nc3 19.Bf3=) 18...Nc3 19.Nc3 Bc3 20.Rc1 Rac8 21.Kh1 e5 22.f4 ef4 (22...e4!? 23.d4 Qd7–/+) 23.Rf4+= Be6 24.d4 Qe7 25.Bf3 Be1 (25...g5!? 26.Re4 Qd6+=) 26.Qe1= Rc1 27.Qc1 Rc8 28.Qg1 g5 29.d5? (29.Re4 Qa3 30.d5–+) 29...gf4–+ 30.de6 Qe6 31.ef4 Qb3 32.h3 Qa4 33.Qe1?? Qf4 0–1. Grushin,Stanislav (2000) – Pischurina,Ekaterina (1900), RUS–chT Clubs U18, 2008.

6.a4 a6

7.c4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Qa5 (9...Bd6 10.Nh4 Bb1 11.Qb1=) 10.Bc3 Qa2 11.Bf6 gf6 (11...Bb1 12.Bc3=) 12.Nc3+= Qa5 13.Nd4 Bg6 14.bc6 bc6 15.cd5 cd5 16.Bb5 Kd8 17.0-0 (17.Qf3 Be7+=) 17...Bb4 (17...Bd6 18.Qg4=) 18.Qb3 Bc3 (18...Rg8!?+=) 19.dc3+– (19.Qc3?! Qc3 20.dc3 Ke7=) 19...Qc7 (19...Ke7 20.c4 e5 21.Nf3+–) 20.c4 (20.Ra1!? Qb7+–) 20...dc4+– 21.Bc4 Ke7 22.Be6! fe6 23.Qe6 Kd8?? (23...Kf8 24.Qf6 Kg8+–) 24.Qf6+– (24.Qf6 Ke8 25.Nb5+–) 1–0. GuestZSNL – ExodusudoxE, freechess.org, 2019.

7.Be2 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Be7 10.Nh4 Bg6 (10...0-0 11.0-0=) 11.0-0 Nbd7 12.c4 Bb1 13.Qb1 0-0 14.Nf3 Qa5 15.Bc3 Qa7 16.Qc2 Ne4 17.Ra1 Qb6 18.Ba5 Qc5 (18...Qa7 19.d3 Nd6 20.bc6 bc6 21.h3+/-) 19.d3 Ng5 20.Ng5 Bg5 21.d4 Qa7 22.Bd3 f5? (better 22...g6+/-) 23.bc6+- bc6 24.cd5 cd5 25.Qc6 Kf7 (25...f4 26.Bc3 Nb8 27.Qe6 Qf7+-) 26.Bc3 Qb8 (26...Qa1 27.Ba1 Nf6 28.Qb7 Kg8 29.Bc3+-) 27.Qd7 Kg6 (27...Kg8 28.Qe6 Kh8 29.Qd5+-) 28.Qe6 (better 28.Ra7 Qa7 29.Qa7 Rf7+-) 28...Rf6 29.Bf5 Kh6 30.Qd5 g6 31.Be4 Rb6 (31...Rf8 32.Ra6+-) 32.f4 Be7 33.g4 Qc7 34.Qf7 Bd6 (34...Qc8 35.g5 Bg5 36.fg5 Kh5 37.Bf3 Qg4 38.Bg4 Kg4 39.Qf4 Kh5 40.Be1 Rb2 41.Qh4) 35.g5 Kh5 36.Bf3 Kh4 37.Be1 Kh3 38.Qe6 1-0. DEFFM – KayKatz, freechess.org, 2021.

7.Ne5 ab5 (7...Bd6 8.Bd3–/+) 8.ab5 (8.g4 Be4 9.f3 Nfd7=+) 8...Ra1 9.Ba1 Bd6 10.f4 Be5 (10...Ne4 11.Nf3 0-0 12.Nc3=+) 11.Be5=+ 0-0 12.Be2 (12.Nc3 cb5 13.Bb5 Nc6 14.Bc6 bc6=) 12...Nfd7 (12...cb5 13.Bb5 Nc6 14.Bc6 bc6 15.0-0=+) 13.Bd6 Re8 14.0-0 c5 15.g4 Bg6 16.Rf2 h6 17.f5 Bh7 18.Bd3 c4 19.fe6 Re6 20.Bh7 Kh7 21.Bb8 Qb8 22.Rf7 Nf6 23.Qf3 Qe8 (23...Kg6 24.Rf6 Rf6 (24...gf6?? 25.Qf5 Kg7 26.Qe6+–) 25.Qd5 Qc7=) 24.Rb7 (24.Qf5 Kg8 25.Rb7 Re5+=) 24...Ng4 (24...d4 25.Qf5 Kh8+=) 25.h3?? (25.Qf7 Qf7 26.Rf7 Rg6+–) 25...Nf6?? (25...Ne5 26.Qf5 Rg6 27.Kh1 Kh8–+) 26.Nc3+– d4 27.Qf5 Kg8 (27...Kh8 28.ed4 Re1 29.Kh2+–) 28.ed4 Re1 29.Kg2 Re2 (29...Rc1 30.d5 Kf8+–) 30.Ne2 Qe2 31.Kg1 Qe1 (31...Qd1 32.Qf1 Qc2 33.Qg2+–) 32.Qf1 Qg3 (32...Qe6 33.b6 g6 34.Qg2+–) 33.Qg2 Qe1 34.Kh2 g5 (34...Ne8 35.Rd7 c3 36.b6+–) 35.Rc7 Ne4 (35...c3 36.dc3 Qe3 37.Qa8 Ne8 38.Qd5 Kh8+–) 36.Re7 (better 36.b6 Nf6+–) 36...g4 37.Qg4 (37.Qg4 Kf8 38.Qg7; 37.Qe4?? g3 38.Kg2 Qf2 39.Kh1 Qf1) 1–0. DEFFM – GuestWMPG, freechess.org, 2019.

6.a4 Bb4

7.Be2 0-0 8.0-0 cb5 (8...a6 9.Nh4=) 9.ab5 a6 (9...Qc8 10.d3=) 10.Nh4 Bg6 11.Ng6 fg6 12.c4 Nbd7 (12...dc4 13.Bc4 Qd6 14.Qb3+=) 13.cd5+– Nd5 14.ba6 ba6 15.Ra6 Ra6 16.Ba6 Qb6 (16...N7f6 17.Bc4+–) 17.Qe2 (17.Bc4 Qd6+–) 17...Nc5 (17...Bd6 18.d4+–) 18.Bc4 Qd6 19.f4 Nb6 (19...Nd7 20.Nc3+–) 20.Be5 Qd7 (20...Qe7 21.Ba2+–) 21.d4+– Ne4 22.Bd3 Nf6 (22...Nd6 23.Nd2+–) 23.Rc1 (23.e4 Qe7+–) 23...Bd6 (23...Rc8!? 24.Rd1+–) 24.Bb5 Qe7 25.Bd6 (25.Bd6 Qd6 26.Rc6+–) 1–0. GuestVMZB – GuestLCLM, freechess.org, 2018.

7.Nh4 0-0 (7...Be4!?=) 8.Nf5+= ef5 9.Bd3 (9.Qf3 g6+=) 9...Ne4 10.Qh5 Qg5 (10...g6!? 11.Qh6 f6+=) 11.Qg5+– Ng5 12.Bf5 g6 (12...Ne4 13.c3 Be7 14.d4+–) 13.f4 (13.Bd3 Nd7+–) 13...gf5 (13...Ne4 14.Be4 de4 15.Nc3+–) 14.fg5+– cb5 (14...Be7 15.Rf1+–) 15.ab5 Be7 (15...f4 16.ef4 Re8 17.Kd1+–) 16.0-0 (16.Nc3 Rd8 17.Rf1 f4 18.Rf4 Bd6+–) 16...Bg5 (16...Rc8 17.Nc3 d4 18.Nd5+– (18.ed4?! Bg5 19.Rad1 f4+–)) 17.Rf5 h6 18.Bd4 Rd8 (18...a5 19.Nc3+–) 19.Nc3 (19.Ra7 Ra7 20.Ba7 Nd7+–) 19...Nd7 (19...a6 20.Nd5 Nd7 21.Raf1+–) 20.Nd5 f6 (20...a6+–) 21.g3 (worse 21.Ra7 Ra7 22.Ba7 Kf7+–; worse 21.Ba7 Kf7+–) 21...Ne5 22.Nf6 (22.Nf6 Bf6 23.Rf6+– (23.Be5?! Be5 24.Re5 Rd2+–; 23.Re5?! Be5 24.Be5 Rd2=)) 1–0. DEFFM – GuestRFTZ, freechess.org, 2018.

6.a4 cb5

7.ab5 b6 8.Be2 Qc7 9.d3 (9.Bc3 Bd6+=) 9...Nbd7 (9...a5 10.ba6 Ra6 11.Ra6 Na6 12.e4 Bb4 13.c3 de4 14.de4 Ne4 15.cb4 (15.Ba6?! Nc3 16.Qd4 Nd5 17.Nbd2 f6+/–) 15...Nb4 16.Qa4 Nc6 17.Bb5+–) 10.Nd4 Bg6 11.f4 Bc5 12.0-0 0-0 13.Nd2 (13.h4 e5=+) 13...Rac8 (13...e5 14.f5 ed4 15.Bd4 Bd4 16.ed4–/+) 14.N2b3 Bd4 (14...Bd6!?+=) 15.Nd4+/– Nb8 16.Ba3 (16.Ra3 Qe7+/–) 16...Rfe8+= 17.Rc1 (17.Bb4 Qb7+/–) 17...Qc3 (17...e5!? 18.Nb3 ef4 19.ef4 Bf5=) 18.Bd6+= Nfd7? (better is 18...a5+=) 19.Ra1+– e5 (19...Nc5 20.Ra7 f6 21.Bg4+–) 20.fe5 Ne5 21.Ra7 Rcd8 22.Bc7 Rd7 23.Bb6 Ra7 24.Ba7 Nbd7 25.Qa1 Qa1? 26.Ra1 Nf6 27.b6 Nfd7 28.b7 Ra8 29.ba8Q (29...Nf8 30.Kf2+–) 1–0. Fredek (2090) – Uwe H (1610), Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

7.ab5 Qb6 8.Nh4 Nbd7 (8...Bg6 9.Ng6 hg6 10.Bd4=) 9.Nf5+= ef5 10.Qf3 (better 10.Nc3+=) 10...0-0-0? (better 10...Qe6!?+=) 11.Qf5+– a6 (11...Bc5 12.Be2+–) 12.Be2 (12.Bd4 Qe6 13.Qd3 Nb8+–) 12...g6 (12...Bc5 13.0-0+–) 13.Qh3 Kb8 (13...Be7 14.g4+–) 14.0-0 ab5 (14...Bc5 15.Bf6 Qf6 16.d4+–) 15.Nc3 Bg7 (15...Qe6 16.Qh4 b4+–) 16.Qg3 (better 16.Nb5 Ne4 17.Bg7 Rhe8+–) 16...Kc8 (16...Ne5 17.Qe5 Qd6 18.Nb5 Qe5 19.Be5 Kc8 20.Rfb1+–) 17.Ra8 Nb8 18.Rb8 Kd7 19.Bb5 Ke7 (19...Ke6 20.Qh3 Ke7 21.Ba3 Rd6 22.Rh8 Bh8+–) 20.Qe5 Qe6 21.Ba3 (21.Ba3 Rd6 22.Bd6) 1–0. GuestLQXW – KHALDOUNi, freechess.org, 2018.

7.ab5 Bd6 8.c4 (8.Be2 a6=) 8...dc4 9.Bc4 0-0 10.0-0 Nbd7 11.d4 Nb6 12.Bd3 Bg4 13.Nbd2 Rc8 (better is 13...Re8!?=) 14.Ra7+/– Nbd5 (14...Qd7 15.Qb3+/–) 15.Rb7+– Nc3 (15...Ra8 16.Nc4 Bb4 17.b6+–) 16.Qb3 Ncd5 17.e4 Nf4 18.e5 (better is 18.Bc4+–) 18...Bf3? (18...Nd3 19.Qd3 Bf5+–) 19.Nf3 Be5 20.Ne5 Nd3 21.Qd3 Nd5 22.Nc6 Qe8 23.Ba3 Rc6 24.bc6 Qc6 25.Bf8 Qb7 26.Rb1 Qc7 27.Bc5 f6 28.Qb5 Qf4 29.Qe8 1–0. pumpkin (2405) – wmalone (2075), net–chess.com, 2004.

7.ab5 Be7 8.Be2 Nbd7 9.Nh4 Be4 10.d3 Bg6 11.0-0 (11.Nd2 Bd6=) 11...Qb6 (11...Qc7 12.Nd2=) 12.c4 0-0 (12...dc4 13.dc4 a6 14.Bd4+=) 13.Ng6+= hg6 (13...fg6 14.d4+=) 14.d4 (14.Bd4 Qc7+=) 14...dc4 15.Bc4 Rfc8 16.Qb3 (16.Qe2 Rc7+=) 16...Ne4 (16...Qd8 17.Be2+=) 17.f3 Nd6 Attacks the isolani on b5 (17...Nef6!?+=) 18.Be6!+– Nf6? (18...fe6 19.Qe6 Double attack) 19.Bc8+– Rc8 20.Ba3 Bf8 (20...a6 21.Nc3+–) 21.Bd6 (21.Nc3 Nc4 22.Bf8 Kf8+–) 21...Bd6 22.Nd2 Bb8 23.Rfc1 Rd8 24.Rc5 (24.Nc4 Qe6+–) 24...Qd6 25.g3 b6 (25...Qe7 26.Rac1+–) 26.Rc6 Qe7 (26...Qd7 27.Ne4 Nd5 28.Rac1+–) 27.Rac1 Nd5 (27...Ne8 28.Ne4+–) 28.Rc8 (28.e4 Nf4 29.Qe3 Nd5+–) 28...Kh7 (28...Nc7 29.Rd8 Qd8 30.Rc6+–) 29.Rd8 Qd8 30.Ne4 f5 (30...f6 31.Nf2 Qd7 32.Rc6+–) 31.Nf2 Qg5 (31...Qd7+–) 32.Qd5 (32.Qd5 Bg3 33.hg3 Qg3 34.Kf1 Qh2 35.Rc8 Qc7 36.Qg8 Kh6 37.Qh8 Kg5 38.Nh3 Kf6 39.Qf8 Ke6 40.Ng5 Kd5 41.Rc7 a6 42.Qd8) 1–0. GuestTWBS – didiboy, freechess.org, 2020.

6.a4 c5

7.c4 b6 8.Nh4 Bg4 9.Qb3 dc4 10.Bc4 Be7 11.h3 Bh5 12.g4 Bg6 13.Ng6 hg6 (13...fg6? 14.Be6 a5 15.0-0+-) 14.g5 Ne4 15.Be6 (better 15.f4!?+=) 15...fe6=+ 16.Qe6 Ng5 Attacking the backward pawn on h3 17.Qg6 Kd7 (17...Nf7 18.Bg7 Rh4 19.Qe6=) 18.f4 Ne6 19.f5 Nc7 (19...Ng5 20.Bg7 Qc7 21.Bh8 Qg3 22.Kd1 Qf3 23.Kc2 Qe4 24.Kb2 Qh1 25.f6 Qh3 26.Qg5 Qh8 27.Qd5 Kc8 28.Nc3 Bf6 29.Rg1+-) 20.Bg7+= Rg8 (better 20...Re8!?+=) 21.f6+- Bf6 (better 21...Bd6 22.f7 Rf8+-) 22.Qf5 Ke8 23.Bf6 Qd5?? (23...Qd7 24.Qe5 Qe6 25.Qc7 Qf6 26.Qc8 Kf7 27.Qb7 Ke6+-) 24.Qc8 Kf7 25.Qc7 Kf6 (25...Nd7 26.Rf1 Rg2 27.Bd4 Ke6 28.Nc3+-) 26.Rf1 Kg6 27.Rg1 Kh6 (27...Kf6 28.Qf4 Ke7 29.Rg8 Qg8 30.Qe4 Kd6 31.Qa8 Qg1 32.Ke2+-) 28.Qf4 Rg5 (28...Kh5 29.Rg8 Qg8 30.Qf3 Kh6 31.Qa8 Qg7+-) 29.h4 Nd7 30.Rg5 (30.Rg5 Rf8 31.Rf5 Kh7 32.Rd5 Rf4 33.Rd7 Kg6 34.ef4+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

7.Be2 Be7 8.0-0 0-0 9.Ne5 Nbd7 10.f4 c4 11.g4 Be4 12.d3 Bc5 13.Bd4?? (better is 13.de4 Ne5 14.Be5 Be3 15.Kg2 Ne4 16.Bf3+/–) 13...Bd4 14.ed4 Qb6?? (14...cd3 15.cd3 Bg6+=) 15.de4+– Ne5 16.fe5 Ne4 17.Bf3 Ng5 18.Bg2 Rad8 19.c3 a6 20.Ra2 ab5 21.Rb2 f5?! (21...Ra8 22.Rb5 Qc6 23.h4+–) 22.gf5 ef5 23.Qh5 Ne6 24.Rb5 (24.Rb5 Qc6 25.Rf5+–; 24.Rf5 Nd4 25.Rf8 Rf8 26.Bd5 Ne6 27.Kg2 Kh8 28.Be6 Qe6+/–) 1–0. Knudsen,Ragnar – Stavik,Bjornar, Molde–A, 1991.

6.a4 Bd6

7.c4 Nbd7 8.Be2 0-0 9.Nh4 Bb1 10.Rb1 Ne4 11.g3 Bb4 12.Nf3 Qa5 13.0-0 Bd2 14.Nd4 c5 (better is 14...Qc7!?+=) 15.Nb3= Qb4 16.cd5 ed5 17.Bd3 Bc3? (better is 17...Ng5=) 18.Be4+– Bb2 19.Bd5 Qc3 20.Qe2 Ba3 21.Qa2 Bb4 22.Bb7 Rad8 23.Rbc1 Qe5 24.Nd2 Nf6 25.Rfd1 Rd3 26.Nc4 Rd1 27.Rd1 Qh5 28.f3 Rb8 29.Bc6 h6 30.a5 Nh7 31.Rd7 Ng5 32.Qe2 (32.Ra7?! Nf3 33.Bf3 Qf3+/–) 32...Nh3 33.Kg2 Ng5 34.h4 Ne6 35.Ra7 g5 36.hg5 Ng5 37.Bd7 Rd8 38.Bf5 Ne6 (38...Rd5 39.Ra8 Kg7+–) 39.g4 Qg5 40.Be6 fe6 41.Qc2 Kf8 (41...Qg7 42.Rg7 Kg7+–) 42.Qh7 Qf6 43.a6 (43.Ne5 Rd2 44.Kh3 Qf3 45.Nf3 Rh2 46.Kh2 Ba5 47.Qf7) 43...h5 (43...Bc3+–) 44.Qh5 Bd2 45.g5 1–0. Clay56 – Snicks, ChessWorld.net, 2013.

7.Be2 0-0 8.0-0 Qc7 9.Ba3 Nbd7 10.Bd6 Qd6 11.d4 Rac8 12.Na3 c5 13.c4 Nb6 14.dc5 Qc5 15.cd5 Nbd5 (worse is 15...ed5 16.a5 Nc4 17.Nd4=) 16.Qd4 Nc3 17.Rfe1 Nfd5 18.Bf1 Rfd8 19.Nc4 f6 (19...Be4 20.Qc5 Rc5 21.Nd4+=) 20.Qc5= Rc5 21.Nd4 Ne7 (21...Kf7 22.Nf5 ef5 23.Rec1+=) 22.Ra3 (better is 22.Rec1!? Ned5 23.h3+= (23.Nf5?! ef5 24.Ra3 Ne4=)) 22...Ne4= 23.g4 Bg4 24.f3 e5 25.Nb3 Bf3 26.Nc5 Nc5 27.Kf2 ½–½. Mallmann,Bernd (1970) – Klein,Maximilian (1725), SVR–ch MAT–I, 2006.

7.Be2 0-0 8.0-0 h6 9.c4 Ne4 10.d3 (10.Nc3=) 10...Ng5 (10...Nf6 11.Nbd2=) 11.Nbd2 (better 11.Nd4 dc4 12.f4 cd3 13.Bd3 Bd3 14.Qd3=) 11...Qe7? (better 11...Nf3 12.Nf3 Nd7=) 12.Nd4+– Be5 (12...Nh7 13.e4 de4 14.Ne4 Be4 15.de4+=) 13.f4 Bd4 14.Bd4 (14.ed4!? dc4 15.Nc4 Nh7+–) 14...Nh7 15.cd5 ed5 16.Rc1 a6 (16...Nf6 17.g4 Bd7 18.Rf2+–) 17.Bc5 Qe6 (17...Qd8 18.e4 Bd7 19.Bf8 Nf8 20.bc6 Bc6 21.Kh1+–) 18.g4 Nd7 (18...Qg6 19.e4 Bd7 20.bc6 Bc6 21.Bf8 Nf8+–) 19.gf5 Qf5 20.Bf8 Ndf8 (20...Qg6 21.Kf2 Nhf8 22.bc6 bc6 23.d4+–) 21.bc6 bc6 22.Rc6 Ne6 (22...Nf6 23.Nb3 Qd7 24.Nd4+–) 23.d4 Qh3 (23...Nf6 24.a5+–) 24.Rf3 Qh4 (24...Qf5 25.Ba6 Qg4 26.Kh1+–) 25.Ba6 (better 25.Rg3+–) 25...f5 (25...Qg4 26.Kh1 Nf6+–) 26.Re6 Qg4 27.Kh1 Nf6 28.Rf6! gf6 29.Rg3 Ra6 30.Rg4 fg4 (30...Kf7 31.Rg1 Ra5 32.Qh5 Kf8 33.Qf5 Ra7 34.Qf6 Ke8 35.Rg8 Kd7 36.Qf7 Kd6 37.Rg6) 31.Qg4 Kf7 32.Qd7 Kg6 (32...Kf8 33.Qc8 Ke7 34.Qa6 f5 35.Nf3 Kf8 36.Ne5 Ke7 37.Qb7 Ke6 38.Qd7 Kf6 39.Qf7) 33.f5 Kg5 (33...Kh5 34.Qf7 Kg5 35.Qg6 Kh4 36.Kg2 Ra4 37.Nf3) 34.Qh7 Ra4 (34...Kh4 35.Qg6 Rc6 36.Nf3 Kh3 37.Qg3) 35.Qg6 Kh4 36.Nf3 (36.Nf3 Kh3 37.Qg3) 1–0. DEFFM – guet, freechess.org, 2018.

7.Be2 0-0 8.Nh4 Nbd7 9.0-0 Qc7 10.f4 Rac8 11.Nf5 ef5 12.c4 dc4 13.Bc4 cb5 14.Bb5 a6 15.Bd3 Ne4 16.Nc3 Ndf6 17.Ne4 Ne4 18.Qh5 Qd7 (18...Nd2? 19.Qf5 (19.Bf5?! h6 20.Qg4 f6+–) 19...Rfd8 20.Qh7 Kf8 21.Rfc1+– (worse 21.Qg7 Ke7 22.Rf2 Nb3+–)) 19.Rf3 g6?? (19...Qe6 20.Be4 A) 20...Qe4?? 21.Bg7 Qe6 22.Rg3+– (worse 22.Bf8 Bf8 23.Rb1 Qe4 24.Rg3 Bg7+–); B) 20...fe4+–) 20.Qh7!! (20.Qh7 Kh7 21.Rh3 Kg8 22.Rh8) 1–0. onur604 (2320) – belalalhariri (2100), lichess.org, 2020.

7.Be2 0-0 8.Nh4 Bg6 9.0-0 Qc7 10.f4 Ne4 11.Ng6 fg6 12.c4 cb5 13.cd5 ed5 14.ab5 Nd7 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Nc5 17.Bf3 Ne4 (17...Qf7 18.Bd4+/-) 18.Bd4+/- Qd7 (18...Qe7 19.Ra7 Ra7 20.Ba7+/-) 19.d3+- (worse 19.Ba7 Qb5 20.Qb1 Qb1 21.Rfb1 g5 22.fg5 Rf5 23.Rb7 Nd2+/-; 19.Ra7?! Ra7 20.Ba7 Qb5+/-) 19...Nf6 20.Qb3 Kh8 21.Bd5 Bf4? (better 21...Nd5 22.Qd5 Qe7+-) 22.Be6 (22.Rf4?! Nd5 23.Rf8 Rf8+=; 22.ef4?! Nd5 23.Ra4 Rf4 24.Rf4 Nf4 25.Bg7 Qg7 26.Rf4 Qa1 27.Rf1 Qd4 28.Kh1 Rd8=) 22...Bh2 23.Kh2 Qd6 24.Kg1 Rae8 25.Bh3 Nd5 (25...Ra8 26.Qe6 Qe6 27.Be6+-) 26.Rf8 Rf8 27.Ra7 Nf4 28.Bg4 h5 (28...Nd5+-) 29.Rb7 hg4 (29...Rg8 30.Qf7 Qf8 31.Qf4 Qf4 32.ef4 hg4 33.Rg7 Rg7+-) 30.Bg7 (30.Bg7 Kh7 31.Bf8 Kh8 32.Qc3 Qd4 33.Qd4 Kg8 34.Qg7; 30.ef4 Qd4 31.Kh2 Qf4 32.Kh1 g3 33.Qg8 Rg8 34.Rf7 Qc1 35.Rf1 Qf1) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

7.Be2 Nbd7 8.Nd4 Bg6 9.bc6 bc6 10.Nc6 Qb6 11.Bf6 Nf6 12.Nc3 0-0 13.Nd4 Be5 14.Rb1 Qc5 15.Nb3 Qc8 16.Nd4 Bd4 17.ed4 Rb8 18.0-0 Qc7 19.Rb5 Rfc8 20.g3 Rb5 21.ab5 Qb6 22.Na4 Qd4 23.c3 Qe5 24.d4 Qc7 25.Qb3 Ne4 26.Ra1 Rb8 27.Qb4 a5 28.Qb2 h6 29.f3 Nd6 30.Nc5 Qa7 31.Ra4 Rb6 32.Kf2 Nb7 33.Qa3 Bc2 34.Rb4 Rd6?? 35.Rb2+– Bg6 36.Nb7 (36.Nb7 Rb6 37.Na5+–) 1–0. Mory,Eric (2110) – Ferrari,Louis (1655), Marseille FRA, 4th Open, 2011.

7.Be2 Nbd7 8.Nh4 Bg6 9.0-0 (9.Nc3 Qa5=) 9...e5 (9...cb5!? 10.f4 ba4 11.Ra4 Be4-/+) 10.a5 e4 11.a6 ba6 12.bc6 Ne5 (12...Nb8 13.f4 Nc6 14.Ra6+=) 13.Ra6+/- (worse 13.Ng6 hg6 14.h3 Nc6 15.Ra6 Nb4=) 13...Qc7 14.Nc3 Nc6? (better 14...Nc4 15.Nd5! Nd5 16.Bc4 Nb4+=) 15.Rc6! Bh2 (15...Qc6 16.Bb5 Pinning (16.Bb5 Decoy)) 16.Kh1 Qb8 17.Ba3 Kd7 (17...Be5 A) 18.Ng6?? hg6 19.Bh5 Rh5 (19...gh5?! 20.d4 ed3 21.cd3 Bc3 22.Rc3=+; worse 19...Nh5 20.Kg1 Bh2 21.Kh1-+) 20.Kg1 Bh2 21.Kh1 Kd7 22.Rf6 gf6 23.Qg4 f5 24.Qh5 gh5-+; B) 18.d4 ed3 19.cd3+-) 18.Bb5 (18.Bb5 Kd8 19.g3 Bg3 20.fg3 Qg3 21.Rf4+-) 1-0. onur604 (2320) - mrknopp (2255), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

6.a4 Nbd7

7.c4 cb5 8.ab5 dc4 9.Bc4 =.

7.c4 Rc8 8.d3 (8.Nd4 Bg6=+) 8...Bb4 9.Nc3 (9.Bc3!? Bc3 10.Nc3 dc4 11.dc4=+) 9...Qa5 10.Qc2? (better is 10.Rc1–/+) 10...dc4–+ 11.Nd4 (11.bc6 cd3 12.cd7 Nd7–+) 11...Bd3 12.Bd3 cd3 13.Qd3 Nd5 (better is 13...cb5 14.Nde2 Nc5–+) 14.Kd2?? (14.Nde2 Nc5 15.Qc2 Nc3 16.Bc3 cb5 17.0-0 Na4 18.Bb4 Rc2 19.Ba5 Re2 20.Rfc1–+) 14...Nc5 (14...Nc3 15.bc6 bc6 16.Qc2 Na4 17.Ke2 Qh5 18.f3 Nb2 19.Qb2–+) 15.Qc2 Nc3 16.Bc3 (16.bc6 bc6 17.Ke1 Rd8–+) 16...Bc3 17.Qc3 Ne4 (18.Kd3 Nc3 19.bc6 bc6–+) 0–1. Voelschow,Toni (1925) – Opaska,Ines, Willingen GER Ch U16 (girls), 2005.

7.d4 Qc7 8.Bd3=+ Ne4 9.0-0 Bd6 10.Nbd2 Ndf6 11.Ne5 Nd2 12.Qd2 Ne4 13.Be4 Be4 14.f3 Bg6 15.Ba3 f6 16.Bd6 Qd6 17.Ng6 hg6 18.g3 Rh6 (18...Kf7 19.e4=) 19.Rac1 Kf7 20.c4 (20.Qa5 Rh3 21.f4 Kg8=) 20...Rah8=+ 21.cd5 ed5 22.bc6 bc6 23.Rc3 Qb4 (better 23...f5=+) 24.Rf2+= Qa4 (24...Qd6 25.Rg2+=) 25.Qc1+– Rc8 (25...a5!?+–) 26.Ra3+– Qb4 27.Ra7 Kg8 28.Rb2 Qd6 29.Rbb7 Rh7 30.Re7 (30.Qb1 f5+–) 30...f5 31.Rad7 Qf6 (31...Qb4 32.Rb7 Qa5 33.Qb2+–) 32.Rc7 (32.f4 Qf8+–) 32...Rb8 (32...Ra8 33.Re5 (33.Qc6?! Ra1 34.Kg2 Ra2 35.Kg1 Ra1 36.Kg2 Ra2 37.Kg1 Ra1=) 33...g5 34.Qb2+–) 33.Re5 (better 33.f4 g5 34.fg5 (34.Qc6?! Rb1 35.Kg2 Rb2 36.Kg1 Rb1 37.Kg2 Rb2 38.Kg1 Rb1=) 34...Qg5 35.Qb2+–) 33...Qg5? (better 33...g5 34.Qc2 g4+–) 34.Rc6+– Rh6?? (34...Rh8 35.Kg2 Kh7+–) 35.Rc8 (35.Rd5?! Rb1 36.Qb1 Qe3 37.Kh1 Qf3 38.Kg1 Qe3 39.Kh1 Qf3 40.Kg1 Qe3 41.Kh1 Qf3=) 35...Rc8 (35...Qd8 36.Rd8 Rd8 37.Rd5 Rd5+–) 36.Qc8 Kh7 37.Re8 Qe3 38.Re3 (38.Re3 Rh3 39.Re8 Rg3 40.hg3 Kh6 41.Rh8 Kg5 42.Qd8) 1–0. GuestXBDR – GuestKRXC, freechess.org, 2019.

7.Nd4 Bd6 +=.

7.Nd4 Bg4 8.f3 Bh5 9.bc6 bc6 10.Ne2 (better is 10.Nc6!? Qc7 11.Nd4+=) 10...Bd6 11.Ba3 c5 12.Nbc3 a6 13.Ng3 Bg6 14.Bd3 Qc7 15.Nce2 Ne5 16.Bg6 hg6 17.Bb2?? (17.0-0 Nc4–/+) 17...g5 (better is 17...Nc4 18.Bf6 Bg3 (18...gf6?! 19.0-0–/+) 19.Ng3 Qg3 (19...gf6?! 20.0-0+=) 20.hg3 Rh1 21.Ke2 Rd1 22.Rd1 gf6–+) 18.d3 Ned7 19.a5?? (19.0-0!?–/+) 19...Rh2! 20.Kf2 (20.Rh2 Bg3 Double attack (20...Bg3 Decoy)) 20...Rh1 21.Qh1 Ke7 22.Bc3 Ne5 23.Bd2 Ng6 24.Rb1 Rh8 25.Qg1 Nd7 26.Rb2 (26.e4 g4!–+) 26...f5 27.c4? (better is 27.Nf1–+) 27...f4 28.ef4 gf4 29.Nh1 Nde5 30.Rb3 dc4 31.dc4 Nc4 32.Bc3 Na5 33.Ba5 Qa5 34.Qb1 (34.Rb7 Kf8 35.Qd1–+) 34...c4 35.Rb7 Kf6 36.Qb2 Be5 37.Qb4 Qa1 38.Qb1 (38.Qd2 Rh1 39.Nc1 Bd4 40.Ke2 Rc1 41.Rd7–+) 38...Bd4 39.Nd4 Qd4 (39...Qd4 40.Ke2 Qe3 41.Kd1 Rd8 42.Rd7 Rd7 43.Qd3 Rd3 44.Kc2 Rd2 45.Kb1 Qe1) 0–1. Shutov,V – Emeljanova,M, Moscow Region–ch op, 2004. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.b5 c6 6.a4 Nbd7)

7.Nd4 Bg6 =.

7.Be2 cb5 8.ab5 Rc8 =.

7.Be2 Qc7 8.d4 (better is 8.Nh4=) 8...cb5–/+ 9.ab5 Qc2 (9...Bc2 10.Qc1–/+) 10.Qc2 Bc2 11.0-0 Bd6 12.Rc1 Be4 13.Nbd2 Bf5 14.Ba3 Ke7 15.h3 Ne4 16.Ne4 Be4 17.Rc7 (17.Ne5 Ne5 18.de5 Ba3 19.Ra3 Rhb8=) 17...Bf3 18.Bf3 Ba3 19.Ra3 Rhb8 20.Rc1 (20.Be2 h6=+) 20...a5–/+ 21.ba6 (21.Kf1 Kd6–/+) 21...Ra6 22.Ra6 ba6 23.Ra1 Ra8 (23...Rb6 24.Be2 Nb8 25.Bd3–/+) 24.Ra5 Kd6 25.Be2 Nb8 26.Kf1 Kc6 27.Ke1 Kb6 28.Ra4 a5 29.Kd2 Nc6 30.f3 Nb4 31.e4 Rc8 32.Ke3 Rc2 33.g4 Ra2 34.Ra2–/+ Na2 35.Kd2 a4 36.Kc2 Ka5 37.Kb2 Nb4 (Black fights for the Initiative) 38.Bd1 Nc6 39.ed5 ed5 40.Ka3 Nd4 41.Ba4 Kb6 42.Be8 f6 43.f4 Kc5 44.Bf7 Ne2 45.f5 Kc4 46.Kb2 Nf4 47.h4 Kd3 48.g5 d4 49.Be8 Kd2 50.Bb5 d3 51.Ba4 Ng2 52.h5 h6 53.gh6 (53.gf6 gf6 54.Bc6 Ne3–+) 0–1. Neuwald,Volker – Klingel,Markus, Baden–ch HT2, 2003.

7.Be2 Bd6 8.Nh4 0-0 9.0-0 Be5 10.Be5 Ne5 11.Nf5 ef5 12.d4 Ng6 13.Qd3 Ne4 14.f3 Nd6 15.bc6 bc6 16.Qa6 White prepares the advance a5 (16.Nd2 Re8=) 16...Qb6 (16...f4 17.Qd3+=) 17.a5 Qa6 18.Ba6 f4 19.ef4 Nf4 20.Nd2 Rfe8 21.Rfe1 Re1 22.Re1 f6 (22...Ne6 23.Nb3=) 23.Re6?? (better is 23.g3 Ng6 24.Bd3+=) 23…Ne6–+ 0–1. madik – simak, gameknot.com, 2008.

6.a4 Be7

7.c4 0-0=+ 8.Nc3 a6 9.Nd4 Bg6 10.Qb3 ab5 11.cb5 c5 12.Nf3 Nbd7 13.d3 Qa5 (13...d4 14.Nb1–/+) 14.Be2=+ d4 15.ed4 cd4 16.Nd4 Nc5 17.Qc2 Nd5 18.0-0 Nb4 19.Qd2 Nbd3 20.Ba3? (20.Bd3!? Bd3 21.Nde2–/+) 20...Bf6 (20...Rfd8 21.Bc5 Bc5 22.Nb3 Nf2 23.Qe1 Nd3 24.Kh1 Ne1 25.Na5 Ra5 26.Rfe1–+) 21.Bd3 Bd4?? (21...Nd3 22.Bf8 Bd4 23.Bg7 Kg7 24.Ra3–+) 22.Bc5?? (22.Bg6 Bc3 23.Qe3 Ba1 24.Ra1 hg6 25.Bc5–+) 22...Bc3–+ (22...Bc5?! 23.Bg6 hg6 24.Rfc1=; < 22...Qc3 23.Qc3 Bc3 24.Bg6 (< 24.Bf8 Bd3 25.Bd6 Bf1 26.Rf1 Bb2–/+) 24...Ba1 A) < 25.Ra1 Rfc8–/+ (< 25...fg6 26.Bf8 Kf8 27.a5+/–); B) 25.Bf8+=) 23.Qe3 Bd3 24.Bb6 Qb4 25.Bc5 Qe4 (26.Qe4 Be4–+; better is 25...Qc4!? 26.Bf8 Ba1 27.Ra1 Kf8 28.b6–+) 0–1. Zylla,Johannes – Schulz, Betriebssport Brett, 1988.

7.c4 0-0 8.Nc3 a6 9.Be2 ab5 10.cd5? ed5 (better 10...b4!? 11.Nb1 Nd5-/+) 11.ab5= cb5?? (better 11...Ra1 12.Qa1 c5=) 12.Ra8+- 1-0. upep (1740) - alex1311 (1695), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

7.c4 0-0 8.Nc3 Qc7 9.Rc1 Qa5 10.Be2 Nbd7 11.Nd4 dc4 12.Nf5 ef5 13.Bc4 Ne5 14.Be2 Rfd8 15.d4 Ng6 16.0-0 f4 17.Bf3 fe3 18.fe3 Nd5 19.Re1 Rac8 20.Qb3 Nc3 21.Bc3 Qb6 22.Bd2 a6 23.Rb1 ab5 24.ab5 c5 25.Bd5 Rf8 26.Rf1 Bf6 27.dc5 Qc5 28.Bb4 Qb5 29.Bf8 Qb3 30.Rb3 Nf8 31.Rb7 Ne6 32.Be6 fe6 33.Rb6 e5 34.g3 Rc3 35.Kf2 Rc2 36.Kg1 Rc3 37.Re1 Bg5 38.Kf2 Rc2 39.Re2 Rc3 40.h4 Bf6 41.Kf3 Rc4 42.Rb7 Ra4 43.h5 h6 44.g4 Kh7 45.Rf7 Bg5 46.Rf5 Bf6 47.Rc2 Ra1 48.Rc7 Kg8 49.Rc2 Ra4 50.Ke2 Ra3 51.Rf1 Ra4 52.Rg1 Ra3 53.Rd2 Bg5 54.Rd3 Bf6 55.Ra3 1-0. zembelek (2080) - yarik2803 (2025), Rated Classical tournament, lichess.org.

7.Nh4 Bg4 8.Be2 Be2 9.Qe2 (worse 9.Ke2 Qa5 10.Bc3 Qc7–/+) 9...0-0 10.0-0 a6 11.Nc3 ab5 (11...Nbd7 12.f4=) 12.ab5 Ra1 13.Ba1 (13.Ra1 Nbd7=) 13...d4 (13...Nbd7 14.Bb2=+) 14.ed4= Qd4 15.Nf3 Qb6 16.Rb1 Qc7 17.Ne4 Ne4 (17...cb5 18.Nf6 Bf6 19.Bf6 Qc2 20.Rb5 gf6 21.Rb7=) 18.Qe4+= Nd7 19.Be5 (19.bc6 Qc6 20.Qc6 bc6+=) 19...Ne5= 20.Ne5 Bd6 21.Nf3 h6 22.b6 (22.bc6 Qc6 23.Qc6 bc6=) 22...Qe7 23.Qa4 e5 24.d3 Re8 25.Nd2 Qg5 26.Ne4 Qg6 (better 26...Qd8!?=) 27.Qa7+– Rb8 28.Nc5 (28.c4 f5 29.Nd6 Qd6+–) 28...f5 29.Nd7 (29.h4!?+=) 29...Rd8=+ 30.Qb7 Qf7 31.Qc6 Qd7 (worse 31...Rd7 32.b7+–) 32.Qd7 (32.Qd5 Qf7 33.Qc6 Qa2=+) 32...Rd7 33.b7 (33.c4 Kf7–/+) 33...Bb8–/+ 34.Kf1 (34.g3 Kf7 35.Kg2 Ke6–+) 34...Kf7–+ 35.Ke2 Ke7 36.Rb6 (36.Ke3 Kd6–+) 36...Kd8–+ 37.Rb5 Rc7 (37...Re7 38.Kd2–+) 38.c4 (38.Rd5 Ke7 39.Re5 Kd6 40.Rf5 Rc2 (40...Rb7?! 41.d4=) 41.Ke3 Rc7–/+) 38...e4 (38...Re7 39.d4 ed4 40.Kd3–+) 39.c5 (39.g3 ed3 40.Kd3 Rd7 41.Kc3 Kc7 42.Rf5 Kc6–/+) 39...Kd7 (39...ed3 40.Kd3 Rd7 41.Kc4–/+) 40.d4 Kc6 41.Rb6 Kd5 42.Rb4 f4 43.g3 (43.h4!?–/+) 43...g5–+ 44.Kd2 (44.Kd1 h5–+) 44...h5–/+ 45.gf4 (45.Ke2 Rf7–+) 45...gf4–+ 46.Ke2 (46.Kc2 h4 47.h3 Re7–+) 46...h4 47.Kd2?! (47.h3 Rg7–+) 47...h3 48.Kc3 e3 49.fe3 fe3 50.Kd3 (50.Rb2–+) 50...Re7 51.Ke2?? (51.Rb2 Bf4 52.c6 Kc6 53.Re2 Kb7 54.Rb2 Kc6 55.d5 Kc5 56.Ke2 Bh2 57.Rb1–+) 51...Bh2 52.b8Q (52.Rb1 Bb8 53.Rc1 Kd4–+) 52...Bb8 53.Rb8 h2 (better 53...Rh7 54.Rd8 Ke4 55.Re8 Kd4 56.Rd8 Kc5 57.Rc8 Kd5 58.Rd8 Ke4 59.Re8 Kf5 60.Rf8 Kg6 61.Rg8 Kf6 62.Rf8 Ke6 63.Re8 Kf7–+) 54.Rh8= Kd4 55.Rh2 1–0. DEFFM – GuestZCZN, freechess.org, 2019.

7.Be2 0-0

8.0-0 cb5 9.ab5 Qb6 10.Bd4 Qc7 (10...Bc5 11.Bf6 gf6 12.d4+=) 11.b6 (11.Ba7?! Bc2 12.Qc1 Nbd7=) 11...Qc2 12.Qc2 Bc2 13.Ra7 Ra7 14.ba7 Nc6 15.Nc3 Nd4 (15...Ra8 16.Ra1+=) 16.Nd4+– Be4 (better 16...Bg6!?+–) 17.d3+– Bf5? (17...Bg6 18.Rb1 Bd6 19.Rb7 Bc5+–) 18.Nf5 ef5 19.Rb1 Bc5 20.Rb7 Ra8 (20...f4 21.d4 Ba7 22.Ra7 h6+–) 21.Rb8 Rb8 22.ab8Q Bf8 1–0. GuestWHFK – GuestFGTJ, freechess.org, 2018.

8.0-0 c5 9.c4 Nbd7 (9...h6 10.Nh4 Bh7 11.Nf3=) 10.Nh4 Bg6 (10...Bb1 11.Rb1 Ne4 12.Nf3=) 11.Ng6+= hg6 12.a5 b6 (12...g5 13.cd5 ed5 14.a6+=) 13.ab6 ab6 14.Ra6 dc4 15.Bc4 Qc7 (15...Ne4 16.Qc2 Ndf6 17.Bd3+–) 16.f4+– Qb7 (16...Nd5 17.Qf3+–) 17.Nc3 Nd5 (better 17...Ne8!?+–) 18.Nd5+– ed5 19.Qf3 Nf6?? (19...Rae8 20.Bd5 Qc7+–) 20.Bf6 (20.Bf6 Ra6 21.ba6+–) 1–0. DEFFM – GuestHYRX, freechess.org, 2018.

8.Nh4 Be4 9.d3 Bg6 10.0-0 cb5 (10...Nbd7 11.Nc3=) 11.ab5+= Nbd7 12.Nd2 e5 (12...Qb6 13.c4+=) 13.Ng6+/- fg6 (13...hg6 14.c4+/-) 14.c4 dc4 (better 14...Qb6!?+/-) 15.Nc4+- b6 (15...Kh8 16.Bf3 Qc7 17.Rc1+-) 16.Qb3 Kh8 17.Ne5 Ne5 18.Be5 Bc5? (18...Nd7 19.Bd4 Qc7+-) 19.Bf3 Rc8 20.Bb7 Ng4 21.Bc8 Ne5 22.d4 Qc8 23.de5 Re8 24.Qd5 Qf5 (24...Re7 25.Qe4+-) 25.Ra7 Rf8 (25...h5 26.Ra8 Ra8 27.Qa8 Kh7 28.Qe8+-) 26.Ra8 1-0. DEFFM – GuestDNLD, freechess.org, 2021.

8.Nh4 Be4 9.d3 Bg6 10.0-0 Nbd7 11.Ng6 fg6 12.c4 a6 13.Nd2 ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1 cb5 16.cb5 Qb6 17.d4 Rc8 18.Rc1 Rc7 19.Qa8 Kf7 20.Rc7 Qc7 21.Nf3 h6 22.Bd3 Ne4 23.Qa2 g5 24.h3 Nd6 25.Qb1 Nc4 26.Qc2 Bd6 27.Bc1 Nf6 28.g3 Nb6 29.Bg6 Ke7 30.Qc7 Bc7 31.Kg2 Bd6 32.Bd3 Nc4 33.Nd2 Ba3 34.Nc4 (34.Bc4?! Bc1 35.Nb3 dc4 36.Nc1 Kd6=+) 34...Bc1 35.Na5 b6 36.Nc6 Kd6 37.Kf3 Bb2 38.Bg6 Nd7 39.Be8 Nf6 40.Bg6 Bc3 (40...Nd7!?=) 41.Ke2+= Ba5 42.Kd3 (better 42.f3!?+/-) 42...Be1= 43.Ke2 Ba5 44.f3 Bc3 45.e4 de4 46.fe4 (worse 46.Be4 e5 47.de5 Be5=) 46...e5 47.d5 Kc5 48.g4 Kb5 49.Kd3 Ba1 50.Nd8 Bd4 51.Ne6 Bc5 52.Ng7 Kb4 53.Be8 b5 54.Bc6 Bf8 55.Ne6 Be7 56.Nc7 The isolani on b5 becomes a target 56...h5 57.gh5 Nh5 58.Bd7 (worse 58.Bb5 Nf4 59.Kd2 Bd8=+) 58...Bd8 (58...Nf4 59.Ke3+=) 59.Nb5 Nf6 (59...Nf4 60.Kc2+/-) 60.Na7+- Bc7 61.Nc6 Kc5 62.Bg4 Kd6 63.Bf3 Kc5 64.Ne7 Bd6 65.Nc6 Bc7 66.Ne7 Kb4?? (66...Bd6 67.Nf5 Bf8+-) 67.Ng6 Nd7 68.Nh8 Nc5 69.Ke3 Bb6 (69...Bd8+-) 70.Nf7 Kc3 71.Ke2 Nb3 72.Bg2 (72.Ne5?! Nd4 73.Ke1 Bc7+=) 72...Nd4 73.Kf1 Nb5 (73...Nc2 74.Bh1+- (74.Ng5?! Ne3 75.Kf2 Nd5 76.Kg3 Ne3+/-; 74.Ne5?! Ne3 75.Ke2 Ng2+/-)) 74.d6 Nd6 (74...Nd4 75.Ne5 Ne6 76.Nc6+-) 75.Nd6 Kd3 76.Nf7 Ke3 77.Ne5 Bc7 78.Nc6 (78.Ng6!? Kd4+-) 78...Kf4 79.Ke2 Bd6 80.Kd3 Bf8 81.e5 Bc5 82.e6 Kg3 83.Bf1 Ba3 84.e7 Be7 85.Ne7 g4 86.hg4 Kg4 87.Ke4 Kh5 88.Kf5 Kh6 89.Kf6 Kh7 90.Ng6 Kg8 91.Bd3 Kh7 92.Ne7 Kh8 93.Nc6 (93.Bc4 Kh7+-) 93...Kg8 94.Ne5 Kh8 95.Nd7 Kg8 96.Kg6 Kh8 97.Bf1 Kg8 98.Bb5 Kh8 99.Bc6 Kg8 100.Bb5 Kh8 101.Be2 Kg8 102.Bd3 Kh8 103.Be2 Kg8 104.Bd3 ½-½. onur604 (2320) - Denis_1979 (2215), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

8.Nh4 Bg6 9.0-0 a6 10.d4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 cb5 13.Ng6 hg6 14.Bb5 Qa5 15.Nc3 Bb4 16.Qd3 Nc6 17.Bb2 Qb6 18.Ra1 Rc8 19.Ne2 Na5 (19...Bd6 20.Bc3=) 20.c3+= Bd6 21.Ra2 (21.Ba3 Nb3 22.Rb1 Ba3 23.Rb3 Bd6=) 21...Kf8 (21...Nc4 22.Bc4 Rc4 23.Ra8 Kh7 24.Bc1=+) 22.g3 Nc4 23.Bc4 dc4 24.Qb1 Nd5 (24...Kg8 25.Qc2=) 25.e4+= Nc7 26.Kg2 Be7 27.h4 Na6 28.Ra1 Qb3 (28...Kg8 29.Bc1 Qc6 30.Ra5+=) 29.Ba3+/- Qb1 30.Be7 (worse 30.Rb1 Ba3 31.Rb7 Nc7-/+) 30...Ke7 31.Rb1 Rc7 32.Nf4 White intends d5 32...Kd7 33.Rb6 Nb8 (33...Kd8 34.Rb5+/-) 34.Kf3 (34.d5 e5 35.d6 Rc6 36.Rb7 Kd6 37.Ng6 fg6 38.Rb8 Ra6+-) 34...Nc6 (34...Kc8 35.Ke3+/-) 35.d5+- Nd8 36.de6 Ne6 (36...fe6 37.Ng6 Rc5+-) 37.Nd5 Rc6 38.Rb7 Ke8 39.Rb8 Nd8 40.Ke3 f6 41.Ra8 Rd6 42.Kd4 Kf7 (42...Rc6 43.Nf4+-) 43.Ra7 Kf8 44.Ra8 Kf7 45.Kc4 Ne6 46.Ra7 Kf8 (46...Ke8 47.f4 Rd7 48.Rd7 Kd7 49.e5 fe5 50.fe5+-) 47.f4 Rc6 48.Kb4 g5 (48...Rc8 49.Ne7 Rc7 50.Ng6 Kf7 51.Rc7 Nc7 52.h5+-) 49.Ra8 Kf7 50.Ra7 Kg8?? (50...Kf8 51.hg5 fg5 52.Ra8 Kf7+-) 51.Ne7+- (51.Ne7 Kh7 52.Nc6 gf4 53.gf4 Nf4 54.Nd4+-) 1-0. onur604 (2320) - bukitpuchong (2175), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.b5 Bd6

6.Nc3 0-0 7.Be2 c6 (7...e5 8.0-0=+) 8.Nh4= Re8 (8...Be4 9.d3 Qa5 10.bc6 (10.de4 Ne4 11.Kf1 Be7 12.Ne4 de4+=) 10...Nc6 11.Qd2= (< 11.de4 Ne4 12.Bd3 Be5–/+)) 9.Nf5 ef5 10.0-0 Qc7 11.h3 (11.bc6 bc6 (11...Qc6? 12.Bb5 Qc8 13.Be8 Qe8 14.Rb1+–) 12.f4 d4=) 11...Ne4 12.bc6 bc6 (12...Nc3 13.Bc3 Nc6 14.Rb1=) 13.d3 (13.Rb1 Nd7=) 13...Ng5 14.Rb1 Nd7 15.Qd2 f4 16.Nd1 (16.a3 f3 17.gf3 Nh3 18.Kg2 Ng5=) 16...f3 (16...Rab8 17.Qc3 Nf6 18.Qd2=+) 17.Bf3 Nf3 18.gf3 Re6 (18...Rab8 19.Kg2=) 19.f4 Rae8 (19...Rb8 20.Kh2=) 20.f5 (20.Kh1 Rb8=) 20...Rh6 21.f4 Qd8 (21...Nf6 22.Nf2=) 22.Qg2 g6 23.Kh2 (better is 23.Bc3+=) 23...g5 (better is 23...Qa5!?+=) 24.Kh1+/– f6 25.fg5 (White gets in control) 25...fg5 26.Bc3 (26.Bd4 c5 27.Bc3 Nb6+/–) 26...Be5 27.Be5 Ne5 28.Nf2 Qe7 (28...Rf8 29.e4 de4 30.de4+/–) 29.e4 d4 30.Rg1 Nf7 (30...Rh5 31.Ng4 Ng4 32.Qg4+–) 31.Ng4 Rh5 (31...Rh4!?+–) 32.e5 Ne5 33.Rbe1 Qd6 (33...Qf7 34.Ne5 Qf5 35.Ng4 Re1 36.Re1+–) 34.Qg3 Qd5 35.Rg2 Ng4 (35...Rf8 36.Re5 Qa2+–) 36.Re8 Kf7 37.Qg4 (37...Rh3 38.Qh3 Ke8 39.Qh5 Kd8 40.Qh7+–) 1–0. Frysiak,Adam – Piszcz,Kazimierz, corr 2. AMM Poland, 1993.

6.c4 b6 7.cd5 ed5 8.Nd4 0-0?? (better 8...Bg6=) 9.Nf5+– 1–0. DEFFM – GuestFVMD, freechess.org, 2017.

6.c4 d4 7.Nd4 Bg4 (7...Bg6 8.Be2+=) 8.Be2+– Be2 9.Qe2 0-0 10.0-0 Ne4 11.Qg4 Nf6 12.Qf3 c5 (better 12...c6!?+–) 13.Qb7+– Nbd7 14.Nc6 Qe8 (14...Qb6 15.Qb6 ab6 16.a4+–) 15.Bf6 Nf6 16.Nc3 a5 (16...Qc8 17.Qc8 Rfc8 18.f4+–) 17.h3 (better 17.d4+–) 17...Nh5 (17...e5+–) 18.Ne4 Rb8 (18...Rd8 19.Nd8 Qd8 20.Qc6+–) 19.Nb8 Bb8 20.Nc5 Qd8 21.Nd7 Re8 (21...Qe7 22.c5 Nf6 23.Nf6 Qf6 24.d4+–) 22.c5 (22.Nb8 Qb8 23.Qb8 Rb8+–) 22...Nf6 (22...Bc7 23.c6 Bd6 24.Rfc1+–) 23.c6 (better 23.Nb8 Qb8 24.Qb8 Rb8+–) 23...Nd7 24.cd7 Re7 (24...Rf8 25.Rac1 Qe7+–) 25.Rfc1 (25.Rfc1 Rd7 26.Rc8+–) 1–0. DEFFM – RaajAbhi, freechess.org, 2017.

6.d3 Nbd7 7.Nbd2 Qe7 8.Be2 e5 9.Nh4 Be6 10.e4 de4 11.de4 0-0-0 12.Nhf3 Bc5 13.0-0 Ng4 14.Qc1 h5 15.Bc4?? (better is 15.Nb3=) 15...Nf2–+ 16.Rf2 Bf2 17.Kf2 Qc5 18.Kg3 Bc4 19.Nc4 Qc4 20.Be5 (20.Ne5 Qe4 21.Nf3 h4 22.Kf2 h3–+) 20...h4! (20...Qb5?! 21.Bd4–+) 21.Kh3 (21.Nh4 Ne5) 21...Qe6 22.g4 hg3 23.Kg3 Ne5 24.Qf4 Rh3 25.Kg2 Rf3 (26.Kh1 Rf4 27.Re1 Qh3 28.Rg1 Qf3 29.Rg2 Rd1) 0–1. Mauron,Regis (1620) – Le Ray,Olivier (1900), Yvelines–ch Fontenay le Fleury, 2003.

6.d4 c6 7.c4 Bb1 8.Rb1 (8.Qb1 Qa5 9.Nd2 dc4 10.Bc4 cb5=+) 8...Bb4–/+ 9.Nd2 (9.Ke2 dc4 10.Qa4 Qa5 11.Qa5 Ba5=+) 9...Ne4 10.Bc1 Nc3 11.Qb3 Nb1 12.Qb4 Nd2 13.Bd2 Qe7 (13...Qd7 14.Bd3–/+) 14.Qe7 Ke7 15.Bb4 Kf6 16.Bd6 dc4 17.Bc4 cb5 18.Bb5 a6 19.Be5 Ke7 20.Bd3 f6 21.Bf4 (21.Bg3 Nc6–/+) 21...Nc6 22.Ke2 b5 23.Be4 (23.Rb1 e5 24.Be4 Rac8 25.de5 Ne5–/+) 23...Rac8–+ 24.Bg3 Nb4 25.a3 Nd5 26.Kd2 g5 27.h3 f5 28.Bf3 Rc4 29.Rc1 Rc1 30.Kc1 f4 31.ef4 Rc8 32.Kb2 gf4 33.Bh4 Kd7 34.Be2 h6 35.Bd3 Rc6 36.Be2 Rc7 37.Bd3 Kd6 38.Bd8 Rc8 39.Ba5 h5 40.h4 Rg8 41.Be4 Rg4 42.Bd8 Ne7 43.Bb6 Kd7 44.Kb3 Nd5 45.Ba7 Rh4 46.Bb8 Rh2 47.Be5 h4 48.a4 (48.Bb8 a5 49.Be5 h3 50.gh3 a4 51.Kc2 Rf2 52.Kc1 b4 53.Bd5 ed5 54.ab4 f3–+) 48...ba4 49.Ka3 Rh1 50.g3 Ra1 51.Kb2 Re1 (better 51...Rf1!? 52.gh4 Rf2 53.Ka3–+) 52.Bd5 hg3 (52...Re2!? 53.Ka3 ed5 54.gh4 Rf2 55.Ka4–+) 53.fg3 Re5 (better 53...fg3 54.Bb7 g2 55.Bg2 Re2 56.Ka3 Rg2 57.Ka4 Kc6–+) 54.de5 ed5 (54...fg3 55.Bg2 Kc7 56.Ka3–+) 55.gf4 d4 56.Kc1 a3 57.f5 d3 0–1. Pierred (2145) – Attakiewicz (2500), Rated game, 3m + 0s, 2005.

6.d4 Nbd7 7.Nbd2 (7.Ba3 Ba3 8.Na3 0-0=+) 7...0-0 8.c4 dc4 9.Bc4 Qe7 (9...Nb6 10.0-0=+) 10.a4 (10.0-0 Nb6=) 10...Rac8 11.0-0 Rfd8 12.Qb3 Nb6 13.Bd3 c5 (13...Bd3 14.Qd3 c5 15.a5=+) 14.bc6 (14.Bf5!? ef5 15.dc5 Rc5 16.Bd4+=) 14...bc6 (better is 14...Bd3!? 15.Qd3 Rc6=+) 15.e4+= (15...Rb8 16.ef5+–) 1–0. Junghaenel,Dieter – Hohner,Karl Heinz, Nuernberg op, 1989.

6.Nd4 Bg6 7.f4 0-0 8.Be2 c5 9.Nf3 h6 10.0-0 Nbd7 11.c4 Qe7 12.Nc3 Nb6 13.cd5 ed5 14.a4? (14.Ne5 Be5 15.fe5 Nfd7+=) 14...Ne4?? (better is 14...d4–+) 15.Qc1 Nc3 16.Qc3 d4 17.Qc1 d3 (17...Rfe8 18.a5 Nd7 19.Bc4=) 18.Bd1 (18.Bd3!? Bd3 19.Qc3+/–) 18...Rac8 19.Qc3 f6 20.Nh4 Bh7 21.Bh5 (21.a5 Nd5 22.Qc4+/–) 21...f5 (21...Nd5 22.Qc4 Qe4 23.Qc1=) 22.Bg6 (22.a5 Nd5 23.Qd3 Qe4 24.Qe4 fe4+/–) 22...Qf6?? (better is 22...c4 23.a5 Bb4 24.Bh7 Kh7+=) 23.Qf6+/– gf6 24.Bf5 Rcd8 25.Rf3 (25.a5 Nc8+–) 25...Bf5+/– 26.Nf5 Kh7 27.Rh3 (worse is 27.Nd6 Rd6 28.e4 Re8+/–) 27...Kg6 28.Nh4 Kf7 29.a5 Nd5 30.f5 (30.Nf5!? Rh8+–) 30...Rh8 31.Ng6 Rh7 32.Ra4 Nb4 33.Rh4 Nd5 34.Rae4 c4 (better is 34...Bc7!? 35.b6! ab6 36.ab6 Bb6+/–) 35.Rc4+– Ne3? (35...Nc7 36.b6 ab6 37.ab6 Nd5+–) 36.de3 d2 37.Rcd4 d1Q (37...Bc7 38.Rd8 Bd8 39.Rd4 Ba5 40.Kf2+–) 38.Rd1 Bh2 39.Kh2 (worse is 39.Rh2 Rd1 40.Kf2 Rd2 41.Kf3 Rb2–/+) 39...Rd1 40.Bd4 White prepares b6 40...Rb1 41.b6 (41.Ba7?! Rb5 42.Bb6 Rf5+–) 41...a6 (41...ab6 42.Bb6 Rf1+–) 42.Re4 Rb5 43.g4 (43.Re7 Kg8 44.Re8 Kg7+–) 43...Ra5 (43...h5 44.Re7 Kg8 45.Re8 Kg7 46.Nf8+–) 44.Re7 Kg8 45.Re8 Kf7 (45...Kg7 46.Rf8 Re5+–) 46.Rf8 Kg7 47.Bf6 1–0. mikebaldini (1675) – bernhard5 (1660), gameknot.com, 2014.

6.Ne5 Nbd7 7.d4 0-0 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 Ne8 (better 9...a6!?–/+) 10.0-0=+ Be5 11.de5 Nc5 (11...f6 12.ef6 Ndf6 13.Nd2=) 12.Qe2 (12.Qd4 b6 13.Nc3 a6+=) 12...c6 (12...f6 13.c4=) 13.a4 (13.bc6 bc6 14.Ba3 Qb6+–) 13...Nc7 (13...f6!?=) 14.Ba3+= Qe7 15.Rd1 Rad8 (better 15...cb5!? 16.ab5 a6+=) 16.Nd2+– cb5 17.Nb3 (17.ab5 Rb8+–) 17...b6? (better 17...b4!? 18.Bb4 N7a6=) 18.ab5+– Ra8 19.Nd4 Rfc8 20.Nc6 (better 20.h3!?+–) 20…Qe8+= (20...Qe8 21.c4 dc4 22.Bc5 bc5 23.Qc4 Nb5 24.Qc5 Rc6 (24...Qc6? 25.Rd8 Rd8 26.Qc6+–) 25.Qb5 h6=) 0–1. Darkseid (1920) – Witty Witt (2070), ChessWorld.net, 2018. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.b5 Bd6)

6.h3 0-0 7.Nh4 Bg6 (7...Be4 8.d3 Bg6 9.Ng6 fg6 10.Be2=+) 8.Ng6 fg6 9.Be2 c5 10.c4 Nbd7 (10...a6 11.d4=+) 11.d3 (11.0-0 a6=) 11...Rc8 (11...a6 12.ba6 ba6 13.Nd2=) 12.Nd2 Be5 13.Qc2 Bb2 14.Qb2 Rf7 15.0-0 Qe7 (15...Qc7 16.Rac1=) 16.Rac1 b6 (16...Rff8 17.d4+=) 17.Nf3+= h6 (17...Qd6 18.d4+=) 18.Rfd1 Nh7 (18...g5 19.d4+=) 19.d4+– Ng5 (19...Qf6 20.Qd2+–) 20.Qa3 (20.dc5!? Rc5 21.cd5 ed5 22.Rc5 bc5 23.Rd5 Nf3 24.Bf3+–) 20...Nf3 21.Bf3 (21.gf3?! Qg5 22.Kh2 Qh4=+) 21...Nf6 (21...Qg5 22.Kh1 (22.Qa7 Ne5 23.Qb6 Nf3 24.Kh1 Nh4–/+) 22...dc4 23.Rc4+=) 22.cd5 ed5 23.dc5 Kh7 (23...Rc5 24.Rc5 bc5 25.Rd5 Nd5 26.Bd5+–) 24.Qb3 (24.Bd5 Nd5 25.Rd5 Rf5+–) 24...Rc5+– 25.Rc5 (worse 25.Bd5 Nd5 26.Rc5 Ne3+=) 25...Qc5 (25...bc5 26.Bd5 Nd5 27.Qd5+–) 26.Bd5 Nd5 27.Qd5 Qc7 28.e4 Qf4 29.f3 (better 29.Qd4!?+–) 29...Qe3= 30.Kh1 (30.Kh2 Rf3 31.Qd2 Qd2 32.Rd2 Ra3+=) 30...Rf3 31.Qd4?? (better 31.gf3 Qf3 32.Kg1 Qg3 33.Kf1 Qf3 34.Ke1 Qe3 35.Kf1 Qf3 36.Ke1 Qe3 37.Kf1 Qf3=) 31…Rf1!!–+ (31...Rf1 32.Rf1 Qd4–+) 0–1. Dzieniszewski,Andrzej – Matraszek, Jelenia Gora Poland, 1978.

6.h3 c6 7.a4 0-0 8.Nh4 Be4 9.d3 Nfd7 10.de4 Qh4 11.Be2 (11.bc6!? bc6 12.ed5 cd5 13.g3 Qb4 14.Bc3=+) 11...Qe4–/+ 12.Bf3 Qb4 13.Bc3 Qh4 14.Nd2 Nc5 15.g3 Qh6 16.Qb1 (16.Nc4!? Be7 17.Ne5–/+) 16...Bg3!–+ 17.Rg1?? (17.fg3 Qe3) 17...Qe3 18.Kd1 0–1. Sternik,Ryszard – Mephisto Exclusiv, Olsztyn, 1994.

6.h3 h6 7.c4 Nbd7 8.d4 c6 9.Qb3 0-0 10.Nbd2 Ne4 11.Ba3 Nd2 12.Nd2 dc4 13.Bc4 Ba3 14.Qa3 Nb6 15.Be2 (15.bc6!? bc6 16.Be2+=) 15...cb5+= 16.Bb5 Qd5 17.Be2 Qg2 (17...e5!? 18.de5 Qe5=) 18.Bf3+= Qg6 19.e4 (better is 19.Rc1+=) 19...Bh3?? (better is 19...Qg5 20.ef5 Qd2 21.Kd2 Nc4 22.Kd3 Na3 23.Bb7 Rad8=) 20.Rh3+– Rfd8 21.Qe3 (better is 21.Qb4!?+–) 21...Nc4+/– 22.Qd3 (22.Nc4 Qg1 23.Ke2 Qa1–+) 22...Ne5 23.Qe3 Nc4 24.Qd3 (24.Nc4 Qg1 25.Ke2 Qa1–+) 24...Ne5 25.Qc3 Qg1? (25...Rac8 26.Qe3 Nc4 27.Qb3 Nd2 28.Kd2 Rd4 29.Ke2=) 26.Nf1 (26.Ke2 Nf3 27.Nf3 Qg6+–) 26...Nf3 (better is 26...Rac8!? 27.Qe3 Nc4+/–) 27.Rf3 Rac8 ½–½. Krafzik,Joachim (1835) – Hottes,Dieter (2050), GER–ch Seniors–A, 2008.

6.Nh4 Be4 7.d3 Bg6 8.Be2 a6 (8...c6 9.c4=) 9.a4 c6 10.0-0 (10.Nc3 Qc7=) 10...ab5=+ 11.ab5 Ra1 12.Ba1 cb5 13.Nc3 b4 (13...Qd7 14.Nb1=+) 14.Nb5= (14.Ng6 hg6 (14...fg6?! 15.Nb5=) 15.Nb5 Bh2 (15...Rh2 16.e4 Kd7 17.g3=) 16.Kh1 Ne4–+) 14...Be7 15.Ng6 hg6 16.Be5 Nc6 17.Bc7 Qd7 18.d4 Ne4 19.Bb6 Nd6 (19...Nc3 20.Nc3 bc3 21.Qa1=+) 20.Bd3 (20.Qa1 Qc8=) 20...Nb5 21.Bb5 Bd6 22.f4 Qe7 23.Qa1 (23.Qg4 Qf6=) 23...0-0=+ 24.Qa4 Rc8 25.Rb1 g5 26.g3 gf4 27.ef4 Qf6 28.Bd3 Nd4 (28...Be7!?–/+) 29.Qd7=+ Rc6 30.Bd8 Nf3?? (better 30...Qh6 31.Qe8 Bf8=+) 31.Kg2+– Qd4?? (better 31...Qc3 32.Kf3 g6+–) 32.Qe8 (32.Kf3?! Rc2 33.Qe8 Bf8 34.Bc2 Qc3 35.Kg4 Qc2+–) 32...Bf8 33.Be7 (33.Kf3?! Rc2 34.Bc2 Qc3 35.Kg4 Qc2+–) 33...Rc2 (33...Nh4 34.gh4 (34.Bh4?! Qc3+–) 34...Rc2 35.Bc2 Qd2 36.Kh1 Qc2 37.Qf8 Kh7 38.Re1+– (38.Rb4?! Qd1 39.Kg2 Qe2 40.Kg3 Qe3 41.Kg2 Qe2 42.Kg1 Qe1 43.Kg2 Qe2=)) 34.Bc2 Qd2 35.Kf3 Qc3 36.Kg4 f5 (36...Qc2 37.Qf8 Kh7 38.Rb4 f6+–) 37.Kg5 (37.Kg5 Qc2 38.Kg6 Qc8 39.Qc8 e5 40.Qf8) 1–0. GuestSBKR – GuestBLHW, freechess.org, 2018.

6.a4 0-0

7.Ba3 Ba3 8.Na3 Nbd7 9.c4 Qe7 10.Nd4 (10.Be2 c5=+) 10...Bg6 (10...Be4 11.f3 e5 12.Nb3–/+) 11.Be2 e5 12.Nf3 e4 (12...Nc5 13.0-0–/+) 13.Nh4 (13.Nd4 Nc5=+) 13...Ne5 (13...Nc5 14.0-0–/+) 14.Ng6 (14.0-0 Rad8=+) 14...Ng6 (14...hg6 15.cd5 Rfd8 16.0-0=+) 15.0-0=+ Ne5 16.h3 (16.cd5 Rad8=+) 16...Rad8 17.Qb3 dc4 (17...d4 18.ed4 Rd4 19.Qc3–/+) 18.Nc4 Nc4 19.Bc4 Rd2 20.Rad1 Rfd8 21.Rd2 Rd2 22.Rb1 Nd7 23.Bf1? (23.Qc3 Qd6–/+) 23...Ne5 (better 23...Qf6 24.Qc4 Qf2 25.Kh1 Qe3 26.Qc7 Qb6 27.Qc8 Nf8–+) 24.a5?? (better 24.Qc3 Qd6 25.Rc1–/+) 24...Nd3 (better 24...Qf6 25.Be2 Re2–+) 25.Bd3 (25.Qc3!? Ra2 26.a6=) 25...Rd3=+ (worse 25...ed3 26.a6 b6 27.Qc3=) 26.Qc4 Kf8 (26...Rd6 27.a6 ba6 28.ba6=+) 27.g3 (27.a6!? ba6 28.ba6=) 27...f5 28.Rc1 Rd7 29.Kg2 Qf7?? (better 29...Qd6=+) 30.Qc5+– Qe7 31.Qf5 (better 31.Qa7 c6 32.bc6 bc6 33.Qb6+–) 31...Ke8? (better 31...Kg8+–) 32.Qh7+– g5 (32...Kf8 33.Rc4 g5 34.Qf5 Qf7 35.Qc5 (worse 35.Qe4 Rd2 36.Qf3 Qf3 37.Kf3 Rd5+–) 35...Rd6 36.Rc1+–) 33.Qg6 (33.Qg8!? Qf8 34.Qg6 Kd8 35.Qg5 Kc8+–) 33...Kf8 34.Qf5 Ke8 (34...Qf7 35.Qc5 Ke8 36.Qg5 Rd5+–) 35.Rc4 Qf7 (35...Kd8 36.Re4 Qf7 37.Qg5 Kc8 38.Rd4 Rd4 39.ed4+–) 36.Re4 Kf8 (36...Kd8 37.Qg5 Kc8+–) 37.Qg5 Rd2 (37...Qd5 38.Qf6 Kg8+–) 38.Rf4 (38.Qh6 Qg7 39.Rf4 Kg8 40.Qe6 Kh8 41.Rh4 Qh7 42.Qe8 Kg7 43.Qe7 Kg8 44.Rg4 Qg6 45.Rg6 Kh8 46.Qg7) 1–0. invictus31 (2090) – Galactic177 (1900), 11th Barreau Cup Team Battle, 2020.

7.Na3 Nbd7 8.c4 c6 9.d4 Ne4 10.c5 Qa5 11.Nd2 Nd2 12.Qd2= Qd2 13.Kd2 Bc7 14.Be2 e5=+ 15.bc6 bc6 16.g4 Be4 17.f3 Bg6 18.f4? ef4–+ 19.ef4 Bf4 20.Kd1 Rab8 21.Bc1 Bc7 22.Be3 Rfe8 23.Ke1 Re3 24.Kf2 Rbe8 25.Rhe1 Bh2 26.Nc2 Bg3 27.Kf1 Bc2 28.Kg2 Be1 (28...Be1 29.Re1 Re2 30.Re2 Re2 31.Kf1 Re4–+) 0–1. chessleon (2145) – kmeyer (2225), net–chess.com, 2007.

7.c4 c6 8.Be2 Re8 9.0-0 e5 10.d4 e4 11.Nfd2 Nbd7 12.Nc3 Nf8 13.Qb3 Ng6 14.Ba3 Bc7 15.Rac1 Bg4 16.Qd1 h5 17.bc6 bc6 18.cd5 cd5 19.Nb5 (19.Bg4 Ng4 20.h3 Nf6+=) 19...Bb8 (better 19...Be2!? 20.Qe2 Bh2 21.Kh2 Ng4 22.Kg1 Nf4 23.ef4 Qh4 24.Qg4 Qg4=+) 20.Bg4= Ng4 21.h3 Nf6 22.Qc2 Qa5 23.Rfd1 a6 24.Nd6 Bd6 25.Bd6 Kh7 (25...Rec8 26.Qa2=) 26.Qc7 (26.Bc7!? Qb4 27.Rb1+=) 26...Qa4= 27.Qf7 Rac8 28.Qb7 Rc2 29.Nb3 Rec8 30.Nc5 Attacking the isolated pawn on a6 30...Rc1 31.Rc1 (31.Na4?? Rd1 32.Kh2 Rcc1-+) 31...Qc6 32.Rb1 Ne8 33.Bg3 a5 (33...Qb7 34.Rb7 h4 35.Bh2+=) 34.Qf7 Rd8? (34...h4!? 35.Bb8 a4+/-) 35.Be5 (35.Qf5!? Nf6 36.Ne6 Re8 37.Ng5 Kh6 38.Nf7 Kh7+-) 35...Ne5 36.Qh5 Kg8 37.Qe5 Nf6 (37...Qf6 38.Qh5 Nc7 39.Rb7+-) 38.Ra1 (better 38.Rb7!? Qd6+-) 38...Re8 (38...Ra8 39.Qe7 a4 40.Rb1+-) 39.Qf5 Qb6 40.Nd7 Nd7 41.Qd7 Rd8 42.Qa4 Ra8 43.Qa2 Qc6 Black prepares the advance a4 44.Rb1 a4 45.Qa3 Qd7 46.Rb4 (46.Rc1 Rb8+/-) 46...Qc6+= 47.Rb1 Qd7 48.Rc1 Qb5 (48...Rb8 49.Ra1+/-) 49.Rc5 (49.Qd6 Ra6 50.Qe5 Rf6+-) 49...Qb3 (49...Qb1!? 50.Kh2 Qb8 51.Kh1 Qb1 52.Rc1 Qb6+/-) 50.Qb3+/- ab3 51.Rb5 (51.Rd5?? Rb8-+) 51...Ra1 52.Kh2 Rb1 53.Kg3 (53.Rd5 Rb2 54.Rb5 Kf7+-) 53...b2 54.h4 (54.Rd5 Ra1 55.Rb5 b1Q 56.Rb1 Rb1-/+) 54...Kf7 55.Kf4 (55.Rd5 Ra1 56.Rb5 b1Q 57.Rb1 Rb1-/+) 55...Ke7? (55...Rg1 56.Rb2 Rg2 57.Ke5+-) 56.f3?? (56.Ke5 Kd8+-) 56...Kd7? (better 56...Kd6 57.Rb6 Kc7+/-) 57.Ke5 Kc6 58.Rc5 Kb6 59.Rc8 (better 59.Rc2 Kb5 60.fe4+/- (worse 60.Kd5 ef3 61.gf3 Kb4+=)) 59...Kb7?? (59...ef3!? 60.Rc2 Ka5 61.gf3 Kb4 62.Kd5 Kb3=) 60.Rc3?? (60.Rc2 Kb6 61.Kd5 Kb5 62.fe4 Kb4+/-) 60...Kb6 (60...ef3 61.Rc2 fg2 62.Rg2+/-) 61.Rb3 Ka5 62.fe4 Ka4 63.Rb8 (63.Rb7 de4 64.Ke4+/-) 63...Ka3? (63...de4 64.Rb7+=) 64.Ra8 (64.ed5 Rf1 65.d6+-) 64...Kb3+/- 65.Rb8 Kc3 (65...Ka3!?=) 66.ed5+= Re1 67.Rc8?? (67.Rb2 Kb2 68.Ke4=) 67...Kd3=+ 68.Rb8 Re3 (68...Re3 69.Kf4 Re4 70.Kf5 g6 71.Kg6 Kc3=) 0-1. BeepBeepImAJeep - MichelangeIo (2795), lichess.org, 2016.

7.d3 Nbd7 8.Nbd2 Bg4 9.h3 Bh5 10.Be2 e5 11.0-0 e4 (11...a6 12.c4=) 12.Nh2 (12.de4 de4 13.Nd4 Be2 14.Qe2 Qe7=) 12...Be2=+ 13.Qe2 ed3 14.cd3 Re8 15.Ndf3 (15.Ng4 Ng4 16.Qg4 Be5=) 15...Be5 (15...c5!?=) 16.Ne5+= Ne5 17.Rfc1 c6 (better 17...Qd6!?=) 18.Be5+– Re5 19.bc6 bc6 20.Rc6 Qa5 (20...Re6 21.Rac1+–) 21.d4 (21.Ng4 Ng4 22.Qg4 Ree8+–) 21...Re7 22.Ra6 (22.Ng4 Ne4+–) 22...Qc3 23.Rb1 Ne4 24.Ng4 h5 (24...Rc8!?+–) 25.Ne5+– g6?? (25...Qd2 26.Qd2 Nd2 27.Rb5+–) 26.Qb2 (better 26.Ng6 Rc7 27.Qh5+–) 26...Qb2 27.Rb2 Rc7 (27...Rc8 28.Ra5 Nc3 29.Nd3+–) 28.f3 (better 28.Rc6 Rac8 29.Rbc2 Rc6 30.Rc6+–) 28...Rc1? (better 28...Nc3+–) 29.Kh2+– Nc3 (29...Ng5 30.Ng6! Nf3 31.gf3 fg6 32.Rg6 Kf7 33.Rh6+–) 30.Rb7 Nd1 (30...Rb1 31.Rf7 Rb6 32.Raa7 Ra7 33.Ra7 Nd1+–) 31.Rf7 (31.Raa7?! Ra7 32.Ra7 Ne3 33.Nf7 Rc4+–; worse 31.Nf7 Ne3 32.Rg6 Kh7 33.Ne5 Kh8 34.Rh6 Kg8+–; 31.Rba7?! Ra7 32.Ra7 Ne3 33.Nf7 Rc4+–) 31...Ne3 32.Ng6 (better 32.Rg6 Kh8 33.Rgg7 Nf1 34.Kg1 Ng3 35.Kf2 Nh1 36.Ke3+–) 32...Rc2?? (better 32...Kf7!? 33.Ne5 Kf8–+) 33.Raa7?? (better 33.Rb7 Rg2 34.Kh1+–) 33...Rg2–/+ 34.Kh1 Rg6 (34...Ra7 35.Ra7 Rg6 36.f4–+) 35.Ra8 Kf7 0–1. Abdullaevich (1860) – more02 (1855), lichess.org, 2020.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 h6 9.d4 Ne4 10.c4 c6 11.Nc3 Bh7 (11...dc4 12.bc6 bc6 13.Bc4=) 12.Ne4 de4 (12...Be4 13.Nd2+=) 13.Ne5+= f6 (13...Ne5 14.de5 Bc7 15.Qd4+=) 14.Nd7 Qd7 15.d5 (15.c5!? Bc7 16.Bc4+/-) 15...cd5 16.cd5 e5 17.Rc1 f5 18.Qb3 f4 19.Rc6?? (better 19.f3=) 19...bc6?? (better 19...f3 20.Rc4 fe2-+) 20.dc6+- Qf7 21.Bc4 f3 (21...Bc7+-) 22.Bf7 (better 22.Rd1 Be7 23.Rd7 Rae8+-) 22...Rf7 23.g3 (23.Rd1 Be7+-) 23...Raf8 (23...Bf5+-) 24.Rd1 Bc7 (24...Bc5 25.Be5 Bb6 26.g4+-) 25.Ba3 1-0. BeepBeepImAJeep (2530) - papattack (2430), lichess.org, 2019.

7.Be2 Nbd7 8.d4 Ne4 (8...a6 9.Nbd2=+) 9.0-0 (9.Ba3 Rc8=+) 9...Ndf6 (9...a6 10.ba6 ba6 11.Nbd2=+) 10.Ne5 Nd7 11.Nd2 f6 (11...Ne5 12.de5 Bb4 13.Ne4 Be4 14.Bd3=) 12.Nd7 Qd7 13.Ne4 Be4 14.c4 b6 (14...dc4 15.Bc4 c6 16.bc6 Bc6 17.Qb3=) 15.Qb3 (15.Rc1 c6+=) 15...Qf7 (15...c6 16.Ba3 Rac8 17.f3 dc4 18.Bc4+–) 16.Bd3 (16.Ba3 Ba3 17.Ra3 a6+=) 16...Qh5= 17.f4 Qf5 18.Be4 Qe4 19.Rf3 (19.Rfc1 a6 20.Ba3 Rfc8=) 19...g5 (19...a6 20.Ba3=+) 20.cd5 (20.c5 Be7+=) 20...ed5 21.Raf1 (21.Ba3 Ba3 22.Qa3 a6 23.fg5 ab5 24.gf6 ba4+= (24...Ra4?? 25.Rg3 Kf7 26.Rg7 Ke8 27.Re7 Kd8 28.Re4 Ra3 29.Ra3 Rf6 30.Rf4 Rf4 31.ef4+–)) 21...Kh8 (21...a6!?=) 22.Ba3 Ba3 23.Qa3 Rg8 (23...g4 24.Rg3+=) 24.Qc3 (24.fg5 Rg5 25.g3 a6 26.ba6 f5+–) 24...Rac8 (better 24...g4!? 25.R3f2 g3+=) 25.Qc6+– Qg6 (25...Rg6!? 26.f5 Rh6+–) 26.fg5+– Rcf8? (better 26...Qg5 27.Rg3 Qh6 28.Rf6 Qh5+–) 27.Qd5 Rd8 28.Qc6 Rdf8 (28...fg5 29.Qc7 Qe6+–) 29.Rf6 Qg5 (29...Rf6 30.Qf6 Rg7 31.Qd8 Rg8+–) 30.Rf8 Qe3 31.Kh1 Rf8 (31...Qe7 32.Qh6 Qd6 33.Rg8 Kg8 34.Qg5 Qg6 35.Qd8 Qe8 36.Qe8 Kg7 37.Rf7 Kh6 38.Qg8 c5 39.Rh7) 32.Rf8 Kg7 33.Qf6 1–0. Osmak,Yulia – Chorba,Inna, UKR–ch U10 Girls, 2007.

7.Be2 Re8 8.0-0 e5 9.d3 c5 10.Nbd2 h6 11.h3 a5 12.c4 e4 13.Ne1 Be5 14.Be5 Re5 15.d4 Re8 16.dc5 Nbd7 17.Nb3 Qc8 (17...Be6 18.Rc1+/–) 18.c6 (18.cd5 Nc5 19.Rc1 b6+/–) 18...bc6 19.bc6 Nb6 (19...Qc6? 20.Nd4 Qc7 21.Nf5+–) 20.c5 Nc4 21.Nd4 Re5 22.g4 Be6 23.Ng2 h5 24.Nf4 (worse is 24.gh5 Bh3 25.f4 ef3 26.Bf3 Bg2 27.Bg2 Ne3–+ (worse is 27...Nh5 28.Qf3 Nf6 29.Nf5–/+; 27...Re3?! 28.h6=); 24.Ne6?! A) worse is 24...Re6 25.g5+– (worse is 25.gh5 Rc6 26.Qd4 Qf8+=); B) 24...Qe6 25.Nf4 Qc6=) 24...hg4 25.Nde6 fe6 26.Ng6 (better is 26.Bc4!? dc4 27.Ng6+/–) 26...Qe8 27.Ne5 Ne5 28.Qd4 (better is 28.hg4 Qg6 29.Kg2 Nfg4 30.Bg4 Ng4 31.Kh3=) 28...Qh5 29.Rfb1 Nc6 (better is 29...Nf3!? 30.Bf3 gf3–+) 30.Qd1 Qh3 31.Qf1 Qh4 32.Qg2 Ne5 33.Qh2 Qg5 34.Kf1 Nfd7 35.c6 Nc6 (35...g3!? 36.Qg3 Qg3 37.fg3 Nc6=) 36.Qd6+/– Qh6 37.Bg4 Nde5 38.Qe6 (38.Be6 Kh8 39.Qd5 Qh1 40.Ke2 Qf3 41.Kf1 Rf8–+) 38...Kh8?? (better is 38...Kf8!?+=) 39.Ke2 (better is 39.Kg2 Ng4 40.Rh1+– (40.Qg4?! Kg8+/–)) 39...Ng4 40.Rh1 Nh2 41.Qh6 gh6 42.Rh2 Nb4 43.Rh6 Kg7 44.Rhh1 Nd3 45.Rab1 Rc8+/– 46.Kd2 Rc4 47.Rhg1 Kf7 48.Rb7 Kf6 49.Rb6 Kf7 50.Rgb1 Ra4 51.R1b5 Nb4 52.Rh6 Kg7 53.Rd6 Ra2 54.Kd1 Rf2 55.Rb7 Rf7+= 56.Rdd7 Rd7 57.Rd7 Kf6 58.Ra7 Ke6 59.Ra5 Kd6 60.Kd2 Nc6 61.Rb5 Na7 62.Ra5 Nc6 63.Rb5 Na7 64.Rb4 Nc6 65.Ra4 Kc5 66.Kc3 Kb5 67.Ra1 Kc5 68.Rd1 Na5 69.Rh1 Nc4 70.Rh3 Na5 71.Rh8+= Nc6 72.Rc8 Kb5 73.Ra8 Kc5 74.Ra1 Kb5 75.Rb1 Kc5 76.Rd1 Na5 77.Rc1 Nc4 ½–½. Olcum,Ahmet (1870) – Buker,Muhittin (2165), TUR–ch op Antalya, 2008.

6.c4 0-0

7.a4 a6 8.Nc3 c6 9.cd5 cd5 10.d4 (10.Be2 b6=) 10...Qa5–/+ 11.Nd2 Bb4 12.Qb3 Rc8 13.Rc1 Nbd7 14.Be2 Rc7 15.0-0 Rac8 16.Ndb1 Bf8 17.Na3 Nb6 18.ba6 ba6 19.Rfd1 h6 20.h3 Ne4 21.Ne4 Be4 (21...de4?! 22.Nc4 Nc4 23.Bc4+=) 22.Rc7 Rc7 23.Ra1 Rc6 24.Nb5 (24.f3 Bg6–+) 24...Bc2 25.Bc3–/+ Bb3 26.Ba5 ab5 27.Bb5 Rd6 28.Bb4 Rd8 29.Bc5 Na8 30.a5–/+ Rb8 31.Bc6+= Rc8 32.Bb7 Rb8 33.a6 Bc4+= 34.Bc6 ½–½. Frosinos,I (1830) – Middelhoven,H (1980), 34th Aegean Open, 2011.

7.Nc3 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 (9...Nbd7 10.Ra8 Qa8 11.Nh4 dc4 12.Nf5 ef5 13.Bc4 Ba3=) 10.Qa1 (10.Ba1 Nbd7 11.cd5 ed5 12.Be2 Qe7 13.Nd4 Bg6+=) 10...Nbd7 (10...dc4 11.Bc4 Nbd7 12.Qa7 Nc5 13.d4 Nce4=) 11.cd5 (11.Qa7 Qc8 12.d4 c5 13.bc6 bc6=) 11...ed5 12.Be2 Nc5 13.0-0 Bd3 (13...Re8+=) 14.Bd3 Nd3 15.Ba3 Ne4 16.Bd6 Qd6 (worse is 16...Nd6 17.Qb1 (17.Nd5?! Nb5 18.Nc3 Nc3 19.Qc3 c5=) 17...Nc5 18.Nd5+/–) 17.Qa7 b6 18.Qa2 Rd8 19.Qc2 Nec5 ½–½. poesimannen (2035) – duke1968 (2075), gameknot.com, 2013.

7.Nc3 a6 8.a4 ab5 9.cb5 A) 9...c5 10.bc6 (10.Be2 e5 11.d4 cd4 12.ed4 e4 13.Ne5 Nbd7+=) 10...Nc6 11.Nb5 Be7 12.Be2 Rc8 13.0-0 Bg4=; B) 9...Nbd7 10.d3 (10.a5 Nc5 11.a6 ba6 12.d4 Nce4 13.ba6 Bb4+=; 10.Be2 e5 11.a5 c5 12.bc6 bc6 13.a6 Qb6+=) 10...Ne5 11.Nd4 Bg4 12.Be2 Be2 13.Qe2 Neg4+=; C) 9...e5 10.Be2 (10.a5 c5 11.bc6 Nc6 12.Nb5 Bb8 13.Bc3 Ne4–/+; 10.d4 e4 11.Qc2 Qe7 12.a5 Bb4 13.a6 ba6–/+) 10...c5 11.bc6 Nc6 12.Nb5 Re8 13.0-0 Bg4+=.

7.Nc3 a6 8.a4 ab5 9.Nb5 A) 9...Nc6 10.Nd6 (10.Nh4 Bg4 11.f3 Bh5 12.Nd6 cd6 13.g3 e5+=) 10...cd6 11.Rc1 Be4 12.cd5 Nd5 13.Bb5 Ncb4+=; B) 9...Be4 10.Nd6 (10.Rc1 Nbd7 11.Nd6 cd6 12.Be2 Qa5 13.cd5 Nd5+=; 10.Be2 Be7 11.d3 Bf3 12.Bf3 c6 13.Nc3 dc4+=) 10...cd6 11.Be2 Nc6 12.d3 Bf3 13.Bf3 Ne5=; C) 9...Be7 10.cd5 (10.Nbd4 Be4 11.Bc3 Nbd7 12.d3 Bg6 13.Nh4 Bh5–/+; 10.Be5 Na6 11.cd5 Nd5 12.Nbd4 Bg6 13.Bc4 Nab4–/+) 10...Nd5 11.Nbd4 Be4 12.Bc4 Nb6 13.Be2 c5+=.

7.Nc3 a6 8.a4 c6 9.Be2 Nbd7 (9...dc4 10.Bc4 Bg4 11.d3=+) 10.0-0 (10.Nh4 dc4 11.Nf5 ef5 12.bc6 bc6 13.Bc4 Ne4=) 10...Nc5 (10...dc4 11.bc6 bc6 12.Bc4=) 11.d4= Nce4 12.c5 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Bb2 (< 14.cd6 Nc3 15.Qd2 Ne2 16.Qe2 cb5 17.ab5 Qd6=+) 14...Be7 15.Ne5 f6 16.Nf3 Qc7 (16...e5 17.Bd3=) 17.Qb3 (17.Nh4 ab5 18.f3 Ng5 19.Nf5 ef5 20.ab5 b6 21.cb6 Qb6+=) 17...Bg4 (17...ab5 18.ab5 b6 19.cb6 Qb6 20.Rfc1=) 18.Rfd1 (18.b6 Qc8 19.Qc2 e5=) 18...Kh8 (18...ab5!? 19.ab5 b6 20.bc6 A) < 20...bc5 21.Qb7 Rac8 22.h3 Bf3 23.gf3+= (< 23.Bf3 Qc6 24.Qc6 Rc6=+); B) 20...Rab8=+) 19.h3+= Bf3 20.Bf3 f5 21.Be4 (21.b6!? Qd7 22.a5=) 21...fe4= 22.Rf1 Rf5 23.ba6 Ra6 24.Bc3 Rf7 25.a5 Bh4 (25...e5 26.de5 Bc5 27.Rfb1=) 26.Rab1 (The backward pawn on b7 becomes a target) 26...h6 27.Rb2 Ra8 28.Qb6 Bd8 29.Qc7+= Bc7 30.Rb7 Bh2= 31.Kh2 Rb7 32.Ra1 Rb3 33.Be1 Ra6=+ 34.Kg3 Kg8 35.Kf4 Kf7 36.Ra2 Kf6=+ 37.Bd2 g5 38.Kg3 h5 39.f3 Kf5 40.fe4 Ke4–/+ 41.Kf2 Rb7 42.Ke2 Ra8 43.Ra1 Kf5 44.Rf1= Kg6 45.Ra1 Rf8 46.a6? Ra7–/+ (47.e4 de4–/+) 0–1. Gross – Sturm, 1989.

7.Nc3 c5 8.d4= ½–½. Schiefelbusch,Dirk (2155) – Anibar,Ahmed (2080), Dortmund op–A, 2004.

7.Nc3 c6 8.a4 Nbd7 9.d4 Bb4 10.Qb3 Qa5 11.Be2 Ne4 12.Rc1 dc4 (12...cb5!? 13.ab5 Nb6–/+) 13.Bc4+= (13.Qc4?? Nb6 14.Qb3 Na4–+) 13...Nb6 14.0-0 Nc3 15.Bc3 Bc3 (15...Nc4?? 16.Bb4 (16.Qb4?! Qb4 17.Bb4 cb5+/–; 16.Qc4?! Bc3 17.Rc3 cb5 18.ab5 a6=) 16...Qb6 17.Qc4+– (17.Bf8?! Na5 18.Qb4 Rf8+–)) 16.Rc3 Qa4 17.bc6 Qc6 18.Ne5 Qd6 19.Be2 Be4 20.Nd3 Rac8 21.Nc5 Bc6 22.Ra1 Nd5 23.Rcc1 b6 24.Nd3 a5 25.Bf3 Ba8 26.g3 (26.Ne5!?+=) 26...Nc3–/+ 27.Kg2? (better is 27.Rc3 Bf3 28.Rac1 Rc3 29.Rc3–/+) 27...Bf3–+ 28.Kf3 a4 29.Qc3 Rc3 30.Rc3 b5 31.Rc5 Rb8 32.Nb4 h6 33.Ra3 e5! 34.Nc6 (34.Re5 Qb4 Pinning (34...Qb4 Deflection); 34.de5 Qc5 Double attack (34...Qc5 Deflection; 34...Qc5 Decoy)) 34...ed4 35.ed4 Rb6 36.Rac3 b4 37.R3c4 b3 (37...b3 38.Ne5 b2 39.Rc8 Kh7 40.Rh8 Kh8 41.Nf7 Kh7 42.Nd6 b1Q–+) 0–1. Khakimzianov,Rinat – Zhitnikov,Sergey (2240), Ufa Cup, 2007.

7.Nc3 c6 8.a4 Nbd7 9.Nd4 Bg4 Black is in command 10.Qc2 c5 11.Nde2 (11.Nf3 Re8–/+) 11...Ne5 (better 11...Bf5!? 12.d3 dc4–/+) 12.cd5=+ ed5 13.Nf4 (13.d4 cd4 14.Nd4 Rc8=+) 13...d4 14.Ne4 (14.Nce2 Rc8=+) 14...Bf5–/+ 15.Nf6 Qf6 16.e4 (better 16.Qd1!?–/+) 16...Rfe8–+ 17.Nd5 (17.d3 Be4! 18.de4 Qf4–+) 17...Qg6 (17...Qh4 18.d3 c4 19.Kd1 Nd3 20.Bd3 cd3 21.Qd3 Be4 22.Qd4–+) 18.d3 c4 (18...Nd3 19.Bd3 Be4 20.0-0-0 Qh6 21.Ne3 Bd3 22.Qd3–+) 19.f3 (better 19.0-0-0 Nd3 20.Bd3 cd3 21.ef5 dc2 22.fg6 cd1R 23.Rd1 Rac8 24.Kb1–+) 19...cd3 20.ef5 (20.Qb3 Nf3!! 21.gf3 Be4 22.fe4 Qe4 23.Kf2 Qh1 24.Qd3 Qd5 25.Bg2–+) 20...Qf5 (worse 20...dc2 21.fg6 Nc4 22.Kf2 Nb2 23.f4–+) 21.Bd3 Qd3 (21...Nd3 22.Kf1 Rac8 23.Qd2–+) 22.Qd1 (22.Qd3 Nd3 23.Kd2 Nb2 24.Ra2 Nc4 25.Kd3–+) 22…Ng4 (22...Ng4 23.Ne7 Re7 24.Qe2 Qe2) 0–1. Mroz,Antoni – Marcinek,Michal, corr Poland, 1985.

7.Nc3 Re8 8.d4 =+.

7.d4 Bb1 8.Qb1 Bb4 9.Kd1 a6 10.Qc1 ab5 11.a3 Ne4 12.Qc2 bc4 13.ab4 Nc6 14.b5 Nb4 15.Qe2 Ra1 16.Ba1 Qa8 0–1. Bonetti,Shane – Chezzz (2520), ICC, 2002.

7.d4 Bb1 8.Qb1 Bb4 9.Kd1 Nbd7 =+.

7.d4 Bb1 8.Rb1 Bb4–/+ 9.Nd2 Ne4 10.Bc1 Nc3 11.Qb3 Nb1 12.Qb4 Nd2 13.Bd2 Nd7 14.c5 (14.Bd3 Nf6–/+) 14...a6 15.ba6 ba6 16.Bd3 Nf6 17.f3 Qd7 18.Qa5 Rfb8 19.Bc3 c6 (19...Qc6 20.0-0–/+) 20.Kd2 (better is 20.0-0–/+) 20...Qd8 (better is 20...Qe7!?–+) 21.Qd8=+ Rd8 22.Ba5 (better is 22.Rb1!?=) 22...Rdb8–/+ 23.Kc2 Nd7 24.Rb1 Rb1 25.Kb1 e5 26.Bf5 Rb8 27.Kc2 Rb7 28.Bd7 (28.Bd3 Ra7–/+) 28...Rd7 29.de5 f6 (29...Rb7 30.a3–/+) 30.ef6 gf6 31.Bc3 Kf7 32.Kb3 (32.g4 Ke6–/+) 32...Rb7 33.Kc2 Rb5 34.Bd4 a5 (34...f5 35.a3–/+) 35.Kc1 (35.e4 Rb4 36.Kd3 de4 37.Ke4 Ra4–+) 35...f5 36.h3 Rb4 37.g3 h5 38.g4 (better is 38.Kc2!?–/+) 38...hg4 39.fg4 fg4 40.hg4 Kg6 41.Kc2 Kg5 (42.a3 Rb7–+) 0–1. Grau – Ruben, Ast.I.1, 1991.

7.d4 Bb1 8.Rb1 Bb4 9.Ke2 dc4 10.Qa4 Qe7 11.a3 c3 (11...Bd6!?+=) 12.Qb4= Qb4 13.ab4 cb2 14.Rb2 a5 (14...Nbd7 15.Rc2=) 15.ba5+= Ra5 16.Nd2 Nbd7 (16...Nd5 17.Kf3+=) 17.Nc4 (17.g3 Rfa8+=) 17...Ra1 (17...Ra4 18.Kf3=) 18.g3+= Rfa8 19.Bg2 Rh1 20.Bh1 Ra4 (20...Nd5 21.Rc2+=) 21.Nd2 (21.Rc2 b6+/–) 21...b6 22.Ne4 Kf8 23.Nf6 Nf6 24.Bc6 Ke7 25.Kd3 (25.Rc2 Kd6+=) 25...Nd5 26.Bb7 (26.Kc2 g5+=) 26...h5 (26...Ra7 27.Bd5 ed5 28.h3=) 27.Ke4 (27.e4 Ra3 28.Kd2 Nf6+=) 27...Kd6 28.Rc2 (28.h4 f5 29.Kd3 Ra3 30.Kd2 e5=) 28...Ra1 (28...Rb4 29.Rc6 Ke7 30.Ba6=) 29.Rb2 (29.h3 Ra3 30.Rb2 f5 31.Kf3 g5=) 29...g5 30.Kf3 f5 31.Kg2 g4 32.h4 Ne7 33.Kh2 Ra7 34.Bg2 Nd5 35.Kg1 Ra1 36.Kh2 Nc3 (36...Ra5 37.Bf1=) 37.Bc6 Ke7 38.Kg2 Ra3 39.Kf1 Ra1 40.Kg2 Ra3 41.Kf1 Ra1 42.Kg2 ½–½. Gerold,Guenter – Will,Albert, corr DDR–ch M525, 1968.

7.d4 dc4 8.Bc4 a6 =+.

7.d4 dc4 8.Bc4 c6 9.0-0 =+.

7.cd5 ed5 8.d4 c6 9.a4 a6 10.Be2 Qd7 11.0-0 cb5 12.ab5 a5 13.Nc3 Bb4 (13...Rc8 14.Qb3=) 14.Ne5 Qd6 15.Bd3 Bd3 16.Qd3 Nbd7 17.Ne2 Nb6 18.Ng3 g6 (18...Rfc8 19.Rfc1=) 19.e4 (19.Rfc1 Rfc8+=) 19...Rac8 20.Nf5?? (better 20.Rfc1=) 20...gf5-+ 21.Qg3 (21.ed5 Ne4 22.f3 Nc3-+) 21...Kh8 22.ef5 Ne4 23.Qg4 Rc2 (better 23...f6 24.Nd3 Nc4-+) 24.f3 (24.Bc1-+) 24...Nd2 (24...Nf6 25.Qh4 Rb2 26.Nd3-+) 25.Rfe1 (25.Bc1 Nf1 26.Kf1 Bc3-+) 25...Qf6 (better 25...Rb2 26.Nd3 Rb3 27.Nc5-+) 26.Ba3 Ba3 27.Ra3 Nbc4 (27...Ndc4 28.Rd3 Rg8 29.Qh3 Rcg2 30.Qg2 Qf5 31.Rdd1 Ne5 32.Qg8 Kg8 33.Re5-+) 28.Nd7 (28.Rd3 Rg8 29.Qh3 Nd6-+) 28...Qg7 (better 28...Qd8 29.Nf8 Na3 30.f6 Qf6 31.Re8 Rc1 32.Kf2 Ne4 33.Qe4 Rc2 34.Ke1 Rc1 35.Ke2 Rc2 36.Qc2 Qe7 37.Re7 Nc2 38.Kd3 Nb4 39.Kd2+-) 29.Qg7 Kg7 30.Nf8? (30.f6 Kh6 31.Nf8 Na3 32.Re7 Nb5 33.Rf7-+) 30...Na3 (30...Kf8?! 31.Rd3 Kg7 32.Ra1-+) 31.Ne6 (31.Nd7 Nb5 32.Re5 Nd4 33.Rd5 Ne2 34.Kf2 Nc3-+) 31...Kf6 (better 31...fe6 32.fe6 Kf8 33.Re5-+) 32.g4 0-1. Xaver (1690) - rsydor (1640), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

7.Be2 a6 8.a4 (8.Nd4 Bg6=+) 8...ab5 (8...dc4 9.Bc4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1=+) 9.ab5 (9.cb5 c5=+) 9...Nbd7 (9...Ra1 10.Ba1 dc4 11.Bc4=+) 10.0-0 (10.Ra8 Qa8 11.cd5 Nd5=) 10...c6 (10...Ra1 11.Ba1 dc4 12.Bc4=+) 11.d4 (11.Ra8 Qa8 12.cd5 ed5=) 11...dc4 12.Bc4 (12.Ra8 Qa8 13.bc6 bc6=) 12...Nb6 (12...Ra1 13.Ba1 Qc7 14.Nc3=+) 13.Be2 (13.Ra8 Qa8 14.Bd3 Qa2=) 13...cb5 14.Bb5 Nbd5 (14...Ra1 15.Ba1 Qc7 16.Ne5=+) 15.Nbd2 Qb6 16.Qb3 Nc7 (16...Bb4 17.Be2=) 17.Bc4 (17.Be2 Qb3 18.Nb3 b5=) 17...Qb3 18.Bb3 (18.Nb3 Rfb8=+) 18...b5=+ 19.Rfc1 Ra1 (19...Ncd5 20.Ne5=+) 20.Ra1 Ra8 (20...Rb8 21.h3=+) 21.Rc1 (21.Ra8!? Na8 22.d5=) 21...Kf8 22.Ne5 Ne4 23.Ne4 Be4 24.f3 Bd5 25.Bd5 Nd5 26.e4 Nf4 27.Ra1 (27.Rc2 Ra2–/+) 27...Ra1 28.Ba1 Be5 29.de5 b4 30.Kf2 b3 31.Ke3 Ng2 32.Kd2 g5 33.Bd4 (33.Bb2 Nh4 34.Ke2 Ke7–+) 33...Kg7 (33...Nh4!? 34.Ke2 h5–+) 34.Bf2–/+ Kg6 35.Kc3 Nh4 (better is 35...Kh5!? 36.Bg3 Nh4–/+) 36.Bh4= gh4 37.f4 h3 38.Kb3 Kh5 39.f5 Kg4 (39...Kg4 40.Kc4 Kf3–+) 0–1. Grodecki,Justina (1775) – Funk,Natali (1870), BL2 South, 2001.

7.Be2 dc4 8.Na3 Ba3 9.Ba3 Re8 10.Bc4 (White gets in control) 10...Bd3 11.Bd3= Qd3 12.Qb3 Rd8 13.Qd3 Rd3 14.Bb2 Ne4 15.Rc1+= c5 16.Ke2+– Rd5 17.d3 Nd6 18.e4 Rh5 19.g4 Rh6 20.Rc5 Nd7 21.Rc7 Nb6 22.Be5 Nb5 23.Rb7 f6 24.g5 Rg6 25.gf6 gf6 26.Rb1 Na3 27.Rb3 Nc2 28.Bb2 Rc8 29.Ra7 Nd5 30.ed5 ed5 31.Rbb7 Rh6 32.Rg7 Kh8 33.Ng5 d4 34.Rh7 Rh7 35.Nh7 Rc6 36.Kd2 Kg8 37.a4 f5 38.Ng5 f4 39.Rb7 Rc8 40.Ne6 f3 41.Ng5 Ne3 42.fe3 f2 43.Ke2 Rc2 44.Kf1 Rd2 45.Bd4 Rd1 46.Kf2 Kf8 47.Nh7 Ke8 48.Nf6 Kd8 49.Bb6 Kc8 50.Rc7 Kd8 51.Rb7 Kc8 52.Rc7 Kd8 53.Rc1 Ke7 54.Rd1 Kd6 55.a5 Kc6 56.d4 Kb7 57.d5 Ka6 58.d6 Kb5 59.e4 Kc6 60.e5 Kb5 61.e6 Kb4 62.d7 Kb3 63.a6 Kb2 64.a7 Kc3 65.d8Q Kb2 66.Qd3 Ka2 67.Qc2 Ka3 68.Bc5# 1–0. Registration (2435) – Ravana (2165), ICC, 2003.

7.Be2 dc4 8.Na3 Be7 9.Nc4 a6 10.Qa4 =+.

7.Be2 dc4 8.Bc4 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.0-0 Nb6 13.Be2 Re8 14.d3 e5 15.e4 Bg4 16.Qc2 Qd7 17.Nbd2 Qb5 18.d4? Qe2–+ 19.de5? Bf3 20.Nf3 Qc2 21.ef6 gf6 22.Bf6 Re4 23.Ng5 Rf4 24.Bd8 Rf2! 25.Rf2 Qb1 26.Rf1 Bc5 0–1. GULP – don't, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.Be2 dc4 8.Bc4 Nbd7 9.0-0 =+.

7.Be2 c5 8.0-0 b6 9.a4 Ne4 10.d3 Ng5 11.Nbd2 a5 12.Ng5 Qg5 13.Nf3 Qe7 14.Qb3 Rd8 15.g3 dc4 16.Qc4 Nd7 17.Qh4 Qh4 18.Nh4 Bh3 19.Rfd1 Be7 20.Bf3 Bh4 21.Ba8+/– Be7 22.Bg2 Bf5 23.e4 Bg6 24.Rac1 e5 25.Bh3 f6 26.Be6 Bf7 27.Bf7 Kf7 28.Kg2 Nf8 29.Rc2 Ne6 30.f3 Nd4 31.Bd4 ed4 32.f4 Kg6 33.Kf3 h5 34.h3 Bd6 35.Rh1 Rh8 36.Rch2 Rh6 37.g4 Rh8 38.gh5 Kh5 39.Rg2 g5 40.fg5 fg5 41.Rg4 Bf4 42.h4 Kg6? 43.Rhg1+– Be3 44.R1g2 Rf8 45.Ke2 Kh5? 46.hg5 Kg6 47.R4g3 Re8 48.Rf3 Re6 49.Re3 de3 50.Ke3 Re8 51.Kf4 Rf8 52.Ke5 Rd8 53.Rg3 Rd4 54.Ke6 Ra4 55.Kd6 Rd4 56.Kc6 a4 57.Kb6 a3 58.Kc5 a2 59.Rg1 Rd3 60.b6 Ra3 61.Ra1 Kg5 62.b7 Rb3 63.Kc6 Rc3 64.Kd6 Rb3 65.Ra2 Rb7 66.e5 Kf5 67.Rf2 Kg6 68.e6 Rb6 69.Kd7 Rb7 70.Kc6 Ra7 71.Re2?? (Better is 71.Rf4+–) ½–½. hal1958 – MimiSiku, HCL–A1278 playchess.de, 2003.

7.Be2 c6 8.0-0 dc4 9.bc6 (9.Bc4 a6=+) 9...Nc6–/+ 10.Na3 Ng4 (10...c3 11.dc3 Rc8 12.c4=+) 11.Nc4= Bc7 (11...Be4 12.h3 Bf3 13.Bf3+= (worse 13.Nd6 Qd6 14.hg4 Be2 15.Qe2 Rac8=+)) 12.h3 Nf6 13.d4 (13.d3 b5 14.Na3 a6=) 13...Nd5 (13...Qd5 14.Qb3=) 14.Ba3 (14.Qb3 Rb8=) 14...Re8 (14...Nc3 15.Qd2 Ne2 16.Qe2=) 15.Qb3 Rb8 16.Ncd2 (16.Nce5 Na5 17.Qb2 f6=) 16...a6 (16...Na5 17.Qb2 b5 18.Bc5=) 17.Rac1 Bd6 (17...Qf6 18.Qd1 Bg6 19.e4=) 18.Bc5 (18.Bd6 Qd6 19.Rfe1 Nf6+=) 18...Bc5= 19.Rc5 Qf6 (19...Bg6 20.Nc4+=) 20.a3 Qg6 (better 20...Rec8!?+=) 21.Nh4+– Qg5 (21...Qf6 22.Nf5 Qf5 23.Rb1+–) 22.Nf5 ef5?? (better 22...Qf5 23.Rb1 Nce7+–) 23.Rd5+– 1–0. GuestMSQW – daniroonn, freechess.org, 2018.

7.Be2 c6 8.a4 Ne4 9.d3 Nc5 (9...Qa5 10.Kf1 Nc5 11.Nh4=+) 10.0-0 f6 (10...dc4 11.dc4 Qe7 12.Nd4=) 11.Nd4 (11.d4 Ncd7+=) 11...Bg6 12.Ba3 cb5?? (12...Qd7 13.Nc3=) 13.Nb5?? (13.Bc5 Bc5 14.Ne6 Qa5 15.Nf8 Bf8 16.cb5 a6+–) 13...Nc6? (better 13...Be7!?+=) 14.d4 (better 14.Nd6 Qd6 15.d4+–) 14...a6?? (better 14...Ne4 15.Nd6 Nd6 16.cd5 ed5+–) 15.Nd6+– (15.dc5?! ab5 16.cd6 bc4+–; 15.Bc5?! ab5 16.cd5 Ne7+–) 15...Ne4 (15...Qd6 16.Bc5 (worse 16.dc5 Qe5 17.Nd2 Rad8+–) 16...Qd7 17.Bf8 Rf8 18.cd5 Qd5 19.Nc3+–) 16.Ne4 Be4 17.Bf8 Qf8 18.Nc3 Qb4 19.Ne4 de4 20.Qb1 (20.c5!? Ra7+–) 20...Rc8 (20...Qb1 21.Rab1 Na5 22.Rb6+–) 21.c5 1–0. Zaichenko,Andrey – Orden,Jorge, FICGS, 2008.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 dc4 9.Na3 A) 9...Nb6 10.Nc4 Nc4 11.Bc4 Nd5 12.Nd4 Qh4 13.g3 Qh3=; B) 9...Be7 10.Nc4 (10.Nd4 c3 11.dc3 Bg6 12.Nc4 Qe8 13.f4 Ne4=; 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Bd3 12.Nc2 a6 13.Bd4 Be2=) 10...a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nc5=; C) 9...c3 10.dc3 Nb6 11.Nd4 Bg6 12.Nc4 Nc4 13.Bc4 Qe7+=.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 dc4 9.Bc4 Nd5 (9...Nb6 10.Be2 Re8 11.a4 a6 12.ba6 ba6 13.Nd4 Be4=; 9...Rc8 10.Be2 (10.d3 Nb6 11.Nbd2 Nc4 12.dc4 c6 13.Re1 Bc5=; 10.Nd4 Bg6 11.d3 e5 12.Nf3 c6 13.bc6 Rc6+=) 10...e5 11.Na3 Nd5 12.Nc4 Qf6 13.Qb3 N5b6=; 9...Re8 10.d4 (10.d3 Nb6 11.Be5 a6 12.Nc3 Be5 13.Ne5 Qd6+=; 10.Nd4 Bg6 11.d3 Ne5 12.Ba3 Nc4 13.dc4 e5+=) 10...Nb6 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 a6 13.Nc3 ab5=) 10.a3 (10.d3 N5b6 (10...N7b6 11.Nbd2 Nb4 12.e4 Bg4 13.h3 Nc4) 11.Nbd2 Nc5 12.e4 Bg4 13.Qc2 Nc4=; 10.Nd4 Bg6 11.f4 N7b6 12.Be2 Re8 (12...Nf4 13.Rf4 e5=) 13.Rf2 (13.a4 Nf4) 13...Nf6+=; 10.Qe2 N5b6 11.d3 Nc4 12.dc4 Nc5 13.Rd1 Bd3+=) 10...N5b6 (10...N7b6 11.d3 Nf6 12.Be5 Be5 (12...Bg4 13.Bd6 Qd6) 13.Ne5 Nc4+=; 10...Nc5 11.d4 Ne4 12.Nbd2 Nd2 13.Nd2 Qg5=) 11.Be2 Nc5 (11...e5 12.d3 (12.Nc3 Re8 13.d3 Nf6=) 12...a6 (12...Be6 13.Nbd2 f5) 13.ba6 ba6=) 12.d4 (12.Bd4 Nbd7 13.Nc3 (13.d3 a6) 13...a6=) 12...Nca4 13.Qb3 Qf6 (13...Bb1+=; 13...Be4=) 14.Ne5 Nb2 15.Qb2 Qh6 16.f4 Nd5 17.Qd2 Be5 18.de5 Rfd8 19.Qc1 Rac8 20.Bf3 (20.Qc5 b6 21.Qc1 f6+=) 20...c6 (20...Bd3 21.Rd1 Bb5 22.Nc3–/+) 21.Bd5 cb5 22.Qb2 Rd5 23.Rc1 (better is 23.e4!? Be4 24.Nc3+=) 23...Rc2–+ 24.Rc2?? (better is 24.h3 Qg6 25.Rc2 Bc2 26.Qc3–+) 24...Rd1 25.Kf2 Qh4 26.g3 Qh2 27.Kf3 Rf1 28.Rf2 Qh5 0–1. mr5reasons1 (1665) – dany59 (1790), gameknot.com, 2011.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 c5 9.d3 Qc7 10.Nbd2 a5 11.a4 b6 12.Qb3 Rfe8 13.Rac1 Ng4 (13...Rad8 14.cd5 ed5 15.Kh1=) 14.g3 (14.h3!? Nh2 15.Rfe1 Nf3 16.Bf3 dc4 17.Qc3+=) 14...Ngf6= 15.d4 cd4 16.Nd4 Bh3 17.Rfe1 Nc5 18.Qc2 Nce4 (better is 18...Rac8=) 19.Qd3 (19.Red1!?+=) 19...Qd7 (19...Nd2!? 20.cd5 Qb7 21.Qd2 Bb4–/+) 20.cd5 Nd2 21.Qd2 (21.de6 fe6 22.Qd2 Bb4=) 21...Bb4=+ (21...Nd5 22.Nc6 Bc5 23.e4+–) 22.de6 Qd5 (22...Be6 23.Qd1 Be1 24.Qe1=+) 23.e4= Bd2 24.ed5 Bc1 (better is 24...Be1!? 25.Re1 Nd5 26.ef7 Kf7=) 25.Rc1+/– (< 25.Bc1 Nd5 26.ef7 Kf7=+) 25...Nd5 26.ef7 Kf7 27.Bh5 g6 28.Bf3 Rad8 29.Nc6 Rd6 ½–½. Bonetti,Shane – COMP, Scotland, 2000.

7.Be2 Re8 8.0-0 dc4 9.Bc4 a6 10.d3 =+.

7.Be2 Re8 8.0-0 Nbd7 9.d4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 Bg4 (11...Bd3 12.Qd3 a6 13.Nc3=+) 12.h3= Bh5 13.e4 (13.Ba3 Rc8=) 13...Bf3 (13...a6!?=) 14.Qf3+= e5 (14...a6 15.e5 ab5 16.ef6 Qf6 17.Qf6 gf6 18.Bb5+–) 15.d5 (15.de5 Be5 16.Be5 Re5=) 15...Qd7 16.a4 Nc8 (16...Rad8 17.a5 Nc8 18.a6 ba6 19.Ra6+/–) 17.Nd2 Ne7 18.Nc4 Ng6 19.Rfe1 (19.Nd6 Qd6 20.a5 Nf4+/–) 19...Nf4+= 20.Bf1 h5 (20...Qe7 21.g3 Ng6 22.a5+/–) 21.Kh2 (21.Nd6 Qd6 22.a5 Rad8+/–) 21...h4 22.Ne3 (22.Nd6!? Qd6 23.Ba3+/–) 22...N4d5= 23.Nf5 Nf4 24.Red1 Ne6 (better is 24...Qe6!?=) 25.Nd6+/– (< 25.Nh4 Ng5 26.Qf5 Nge4=+) 25...cd6 26.Be5 Ng5 27.Qf4 Re5 28.Qh4 Ne6 29.f3 Qc7 30.Rac1 Rc5 31.Rc5 dc5 32.Kh1 Qf4 33.Qe1 Nd4 34.a5 Nh5 35.Qf2 Re8 36.Re1 Ng3 37.Kg1 Nf1 38.Rf1 b6 39.Qb2 Qe3 40.Kh2 Ne2 41.Re1 Qf4 42.Kh1 Ng3 43.Kg1 Rd8 44.ab6 ab6 45.e5 Rd2 46.Qb3 Ne2 47.Kh1 Qe5 (48.f4 Qf4–+) 0–1. Aygun,Hurriyet – Efe,Murat, European GP Izmir TUR, 2003.

7.Be2 h6 8.0-0 Ng4 9.h3 Nf6 10.Nc3 c6 11.a4 Nbd7 12.d4 Nh7 13.bc6 bc6 14.cd5 cd5 15.Nb5 Bb8 16.Ba3 Re8 17.Nh4?? (better is 17.Nd6 Bd6 18.Bd6+=) 17...Qh4–+ 18.Qc1 Bh3! 19.Nd6?? (19.gh3 Ng5 Decoy) 19...Bg2! 20.Kg2 (20.Kg2 Nhf6 Combination) 20...Qg5 21.Kh1 Qh4 22.Kg1?? (22.Kg2 Nb6 23.Rh1 Qg5 24.Kf1–+) 22...Ndf6 23.Rd1?? (23.Qc6–+) 23...Ne4 24.Ne8 (24.Rf1–+) 24...Qh2 25.Kf1 Qf2 0–1. mr5reasons1 (1675) – woolfighter (1630), gameknot.com, 2012.

7.Nh4 Bg4–/+ 8.Be2 Be2 9.Qe2 Nbd7 (9...dc4 10.Qc4 c6 11.Nf3=+) 10.d4 (10.0-0 dc4 11.Qc4 a6=+) 10...Bb4 (better is 10...dc4 11.Qc4 Nb6–/+) 11.Nd2?? (11.Bc3 Be7=+) 11...Ne4 (better is 11...Bd2 12.Qd2 Ne4–+ (12...dc4?! 13.Qc2–/+)) 12.Nhf3–/+ c6 (12...Nd2 13.Nd2 Bd2 14.Kd2–/+) 13.0-0 (13.bc6 bc6 14.0-0 Nd2 15.Nd2 Bd2 16.Qd2 Nb6 17.cd5 Nc4= (< 17...Nd5 18.Ba3+=)) 13...Nd2 (13...cb5 14.cb5 Nd2 15.Nd2=+) 14.Nd2 Nf6 15.c5 Qa5 16.Nf3 Qb5=+ 17.Qc2 Ne4–/+ 18.a3 Ba5 19.Rab1 Qa6 20.Bc1 Nc3 21.Rb3?? Ne2–+ 22.Kh1 Nc1 23.Rc1=+ f6 24.Rcb1 Rf7 25.g3 Rc8 26.Kg2 b5 27.Ng1 f5 28.Ne2 Qb7 29.Ng1 Bc7 30.a4 a6 31.ab5 ab5 (Opening the a–file gets Black a lot of play) 32.Nf3 h6 33.Ra1 Ra8 34.Rba3 Rff8 35.h4 Ra3–/+ 36.Ra3 Ra8 37.Qa2 Ra3 38.Qa3 b4 39.Qb3 Qb5 40.Ne1 Ba5 41.Nd3 Kf8 42.Kf3 Ke7 43.Kg2 Qc4–/+ 44.Qa4 Qd3 45.Qa5 b3 46.Qc7 Kf8 47.Qc8 Kf7 48.Qc6? b2?? 49.Qb7+– Kf6 50.Qb2 Qc4 51.Qb6 (51...f4 52.Qd8 Kf7 53.Qc7 Kg8 54.Qb8 Kh7 55.Qf4+–; better is 51.Qb8!? Qc2 52.Qf8 Kg6 53.Qe8 Kh7 54.Qe6 Qb1+–) 1–0. AbstractPoetic (1645) – ambra90 (1655), internet, 2007.

7.Nc3 Nbd7

8.d4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 =+.

8.d4 c5 9.Be2 (9.dc5 Nc5 10.cd5 Nd5 11.Nd5 ed5=) 9...dc4=+ 10.Bc4 Bg4 (10...Nb6 11.Bd3=+) 11.dc5 Bc5 (11...Nc5 12.Rc1=+) 12.0-0 (12.Be2 Qc7=) 12...Nb6 (12...Qc7 13.Rc1=+) 13.Be2= Qc7 (13...Rc8 14.Qb3=) 14.Rc1 Rfd8 15.Qc2 (15.Qb3 e5=) 15...Rac8 (15...Bf3 16.Bf3 Bd6 17.Ne4 Bh2 18.Kh1 Qc2 19.Nf6 gf6 20.Rc2+=) 16.Na4+= Bd6 (16...Na4 17.Qa4 Bf3 A) < 18.gf3 Rd2 19.Bf6 gf6=+ (< 19...Re2 20.Qc4+=); B) 18.Bf3+=) 17.Qc7 Rc7 18.Nb6 ab6 19.h3 Bf5 20.Rc7 Bc7 21.Bf6 gf6 22.Rc1 Bd6 23.Nd4 Be4 24.f3 Bd5+= 25.a4 Bc5 26.Kf2+/– e5 27.Nf5 Bb3 28.a5 Be6 29.g4 h5 30.a6+/– ba6 31.ba6 Ra8 32.Ra1 hg4 33.fg4+– Bf5 34.gf5 Kh7 35.Bc4 Kh6 36.Bf7 Kg5 37.Kf3 Kh4 38.Bd5 Ra7 39.Bb7 b5 40.Rg1 b4 41.Rg8 b3 42.Rh8 (42…Kg5 43.Be4 Rh7 44.Rh7 Be3 45.h4#) 1–0. Kern – Fleischmann, Hessen clubgame, 1997.

8.d4 c6 9.c5 Be7 10.Qa4 (10.bc6 bc6 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 e5 13.Ne5 Ne5 14.de5 Nd7=+) 10...Qc7 (10...cb5 11.Bb5 a6 12.Bd7 Nd7 13.0-0=+) 11.Be2 Bg6 (11...Rfb8 12.Nh4=) 12.Nd2 (12.0-0 cb5 13.Nb5 Qc6=) 12...e5 13.Nb3 ed4 14.ed4 Rfe8 (14...cb5 15.Nb5 Qc6 16.0-0=) 15.0-0 Ne4 16.Ne4 Be4 17.Qa5 (17.Rfe1 Bf6=) 17...Qf4 (17...b6 18.Qc3=+) 18.Bc1= Qf6 (18...Qb8!?=) 19.Qc7+= Nf8 (19...Qg6 20.f3 Bc2 21.Qd7 Bf6=+) 20.Qf4 (better 20.Qb7 cb5 21.Bb5+–) 20...Ne6=+ 21.Qf6 (21.Qd2 Qg6 22.f3 Bc2 23.bc6 bc6–/+) 21...Bf6 22.Be3 Bc2 23.bc6 bc6 24.Bg4 a5 25.Rfc1? (25.Be6 fe6 26.f4 Reb8=+) 25...Bg6 (better 25...a4 26.Nd2 Nd4 (worse 26...Bd4 27.Be6 Ba1 28.Bd7=) 27.Bd4 Bd4–+) 26.a4=+ h5 27.Bh3 Ra7 (27...h4 28.Ra3=+) 28.Be6= Re6 29.h3 Re8 30.Bd2 Attacks the isolani on a5 30...Bd8 31.Re1 Re6 32.Re6 fe6 33.Re1 (33.g4 Bc2 34.Ra3 Bd1 35.gh5 Bh5=) 33...Kf7 34.f4 (better 34.Rc1!?=) 34...Bc2–/+ 35.Re3 Bc7 (35...Bf6!? 36.Kf2 Bb3 37.Rb3 Bd4 38.Be3 Bf6=+) 36.Rc3 Be4 37.Rc1 (37.g3 Rb7 38.Re3 h4=) 37...Kg6 (37...h4 38.Rf1=+) 38.g3= h4 39.g4 (better 39.gh4!? Kf5 40.h5=) 39...Rb7–/+ 40.Rc3 (better 40.Na5!? Rb2 41.Bc3 Rg2 42.Kf1–/+) 40…Rb4–+ 0–1. Rode,Dominik (1960) – Karst,Elmar (2230), Hassloch op–A, 1999.

8.Nd4 Bg6 9.cd5 ed5 10.Be2 +=.

8.Be2 dc4 9.Bc4 e5 (9...Nb6 10.Be2 (10.Bf1 e5 11.Be2 Qe7 12.d3 Rfd8 13.0-0 Rac8+=) 10...e5 11.0-0 Qe7 12.a4 e4 13.Nd4 Bc8=; 9...Rc8 10.0-0 (10.d3 Nb6 11.Bb3 Bb4 12.e4 Bg4 13.a3 Bc3+=; 10.Nd4 Ne5 11.d3 Nc4 12.dc4 Bg6 13.0-0 e5+=) 10...Nb6 11.Be2 e5 12.d4 e4 13.Ne5 Qe7=) 10.d3 (10.0-0 Nb6 11.Be2 Qe7 12.a4 e4 13.Nd4 Bc8=; 10.Nh4 Bg4 11.f3 Nb6 12.Bf7 Rf7 13.fg4 Nc4+=) 10...e4 (10...Nb6!?+= 11.Bb3 a6 12.0-0 Bg4 13.a4 ab5=) 11.de4= Ne4 12.0-0 (12.Qd5 Qf6 13.Nd4 Ne5+=) 12...Ndc5 (12...Nb6 13.Ne4 Be4 14.Be2=) 13.a4 (better is 13.Ne4!? Be4 14.Qd4+/–) 13...Re8= 14.Ne2 Qe7 15.Ned4 Bd7 16.Qc2 g5 17.Ne1 g4 18.g3 Be5 19.Nd3 Nd3 20.Bd3 Ng5 21.Ba3 (21.Ba3 Qf6 22.Be2+=) black timed out 1–0. algernon (2555) – sbeaulieu (2500), net–chess.com, 2014.

6.c4 dc4

7.Bc4 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 dc4 6.Bc4 Nbd7 7.b5 Bd6).

7.Bc4 0-0

8.0-0 c6 9.a4 a6 10.Nc3 e5 (10...Nbd7 11.bc6 bc6 12.Qe2=) 11.Qb3 (11.Qe2 Nbd7+=) 11...Qc7 12.b6 (12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Nbd7+=) 12...Qd8 (12...Qe7 13.Ba3=) 13.Nh4 Qd7 14.Nf5 Qf5 15.f3 a5 (better 15...Nbd7!?+=) 16.Ne4!+– Ne4? (better 16...Bb4 17.Qd3 Kh8+–) 17.fe4 Qg6 (17...Qe4 18.Rf7 Kh8+–) 18.Rf7! Rf7 19.Rf1 Kh8 20.Bf7 (better 20.Rf7 Na6 21.Ba6 (21.Rb7 Nc5 22.Ra7 Rf8+–) 21...ba6 22.b7+–) 20...Qh6 (20...Qg5 21.Be8 Na6+–) 21.Be8 Na6 (21...Nd7 22.Bd7 Qg6+–) 22.Qf7 g5 23.Rf5 Qg7 24.Re5! Be5 (24...Be5 25.Be5) 25.Be5 Qe5 26.Qf8 1–0. DEFFM – GuestMTWZ, freechess.org, 2019.

8.0-0 c6 9.a4 Qb6 10.d3 (10.Bf6 gf6 11.Nh4 Bg6+=) 10...cb5 (10...Nbd7 11.Nbd2=) 11.ab5 Be7 (11...Nbd7 12.Qc2=) 12.h3 (12.Bd4 Qd6+=) 12...Rd8 (12...Rc8 13.Nh4 Be4 14.Bd4+=) 13.Qb3 (13.Bd4 Bc5+=) 13...Nbd7 14.Bd4 Nc5 15.Bc5 (15.Qc2 Nfd7+=) 15...Qc5 16.Nbd2 (better 16.Nh4 Qe5 17.Nd2=) 16...Nh5?? (better 16...Bg6=) 17.g3?? (17.g4 Ng3 18.Rfe1+– (18.gf5?! Nf1 19.Nf1 Qf5+=)) 17...Ng3 (better 17...Bh3 18.d4 Qb6–/+) 18.Kg2?? (18.fg3 Qe3 19.Kg2 Qe2 (19...Bd3? 20.Rfe1 Bf1 21.Kf1+–) 20.Rf2 Bh3 21.Kg1 Qe3=) 18...Ne2 (better 18...Nf1 19.Nf1 Qd6–+) 19.Be6?? (better 19.Rfe1 Bf6 20.d4 Nd4 21.ed4 Bd4 22.Rac1=) 19...fe6 (better 19...Be6 20.Qd1 Qh5 21.Rh1–+) 20.Qe6 (20.Qe6 Be6 21.d4–+). DEFFM – GuestYSSM, freechess.org, 2016.

8.0-0 c6 9.a4 Qc7 10.Bf6+= gf6 11.h3 (11.Nc3+=) 11...e5 (better 11...a6 12.bc6 Nc6=+) 12.Nh4+– Be6 (12...Bg6!?+–) 13.Bd3+– Kh8? (better 13...Kg7+–) 14.Qh5 e4 (14...f5 15.Bf5 Bf5 16.Nf5+– (16.Qf5?! Qe7 17.Nf3 Qe6 18.Qe6 fe6+–)) 15.Be4 f5 16.Nf5 Rg8 (16...Bh2 17.Kh1 Nd7+–) 17.Nd6 f6 (17...f5 18.Nf5 Qf7 19.Qf7 Bf7 20.Nc3+–) 18.Ne8 Qe7 (18...Qf7 19.Qf7 Bf7 20.Nc7+–) 19.Nf6 Rg7 (19...Bd5 20.Bd5 Rf8 21.Ng8+–) 20.Qe8 (better 20.Bh7 Rh7 21.Nh7 Qh7 22.Qe5 Qg7 23.Qe6 Nd7+–) 20...Qe8 21.Ne8 Rg5 (21...Re7 22.Nd6 Nd7+–) 22.Nc7 Bh3 23.Na8 Rg4 24.Bf3 (24.Nc3 Rg7+–) 24...Rg5 25.Nc3 Nd7 26.Ne4 Rg7 27.Ng3 Ne5 28.gh3 (28.Be4 Be6+–) 28...Nf3 29.Kg2 Nh4 30.Kh1 Rg6 31.Nc7 (31.bc6 bc6 32.Rfb1 Nf3+–) 31...Rh6 32.f4 (32.f4 Rd6 33.f5+–) 1–0. Salazar Gould,Melanie – Rodriguez Patino,Isabela, Festival Panamericano de la Juventud Fe, 2015.

8.0-0 c6 9.a4 Nbd7 10.d3=.

8.0-0 c6 9.Nd4 Bg6=.

8.0-0 Nbd7 9.a4 Nc5 10.d4 Nce4 11.Nh4?? (better 11.a5=) 11...Bg6 (better 11...Bh2 12.Kh2 Ng4 13.Qg4 Bg4–+) 12.Ng6+– hg6 13.Be2 (13.Bd3 Ng5+–) 13...c6 14.Qd3 Rc8 15.Bf3 (15.f3 Ng5+–) 15...Ng5+= 16.Be2 Bb8 (better 16...Nge4!?=) 17.Nd2 Qc7 18.g3 (18.f4 Ngh7+–) 18...cb5 19.ab5 Qc2 20.Ba3 Rfe8 (20...Rc3 21.Rfc1 Qd3 22.Bd3 Rd3 23.Bf8 Kf8 24.Rc8 Ke7 25.Rb8 Rd2 26.Rb7 Kd6 27.Raa7 Nh3 28.Kf1 Rf2 29.Ke1+–) 21.Rfc1+– Qd3 22.Bd3 b6 (22...e5 23.Bb2+–) 23.Kg2 (23.f4 Ngh7+–) 23...Nd5 (23...e5 24.f4 ef4 25.gf4+– (worse 25.ef4 Ne6=)) 24.Ne4 (24.h4 Nh7+–) 24...Ne4+– 25.Be4 Nc3? (better 25...Rcd8+–) 26.Bc6 Ne2 (26...Nd5 27.e4 Nc7 28.f4+–) 27.Rc2 (27.Be8?! Nc1 28.Bf7 Kf7 29.Rc1 Rc1 30.Bc1 Bd6+–) 27...Nd4 28.ed4 Red8 29.Rd1 Be5 30.Bb2 Rd6 (30...Bf6 31.Rc4+–) 31.Rcd2 (31.Ra1!? Bd4 32.Bd4 Rd4 33.Ra7 Rcd8+–) 31...Bf6 32.Ra1 (32.d5 Bb2 33.Rb2 ed5 34.Bd5 Kf8+–) 32...Rc7 (32...a5 33.Kf3+–) 33.Bc3 (better 33.Ra4+–) 33...Kf8?? (33...a5 34.Kf3+–) 34.h4 (34.Bb4!? Be7 35.Bd6 Bd6+–) 34...Ke7 (34...Rd8 35.Ra6+–) 35.Kf3 (better 35.Bb4 g5 36.Ra6 gh4 37.Rda2 Bd4 38.Ra7 Ra7 39.Ra7 Kf6 40.Bd6 hg3 41.Kg3+–) 35...Kd8 36.Raa2 Kc8 (36...a5 37.Ra4+–) 37.Ke3 (37.Bb4 Rd8 38.d5 ed5 39.Rd5 Rd5 40.Bd5 Be7+–) 37...Kb8 (37...a5 38.f4+–) 38.Bb4 Rd8 39.Ke2 1–0. AhmedSultanov (1695) – mussa065 (1755), lichess.org, 2019.

8.0-0 Qe7 9.d3= Nbd7 10.e4 (10.Nd4 Bg6=) 10...Bg6?? (better 10...Bg4=) 11.e5+– 1–0. DEFFM – GuestNWHJ, freechess.org, 2018.

6.c4 c5

7.a4 a6 8.Be2 0-0 9.0-0 Qc7 (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1=) 10.h3 (10.Bf6!? gf6 11.cd5 ab5 12.Bb5+=) 10...e5 11.cd5 Nd5 12.Qb3 Nb4 13.Rc1 Nd7 14.d4 a5 15.Nbd2 Nb6? (15...Be6!? 16.Bc4 Bc4 17.Rc4 ed4 18.ed4 Rfc8+=) 16.de5 (better is 16.dc5!? Bc5 17.Be5+–) 16...Be7+/– 17.Nd4 Qe5 18.Nc6 (worse is 18.Nf5 Qf5 19.Nc4 Qe6+=) 18...Qd6 19.Ne7 Qe7 20.Qc3 f6 21.Qc5 Qc5 22.Rc5 Bd3 23.Bd3 (23.Bf3!?+–) 23...Nd3+/– 24.Rc2 Rac8 25.Rc8 Rc8 26.Bd4 Nd7 27.Nb3 b6 28.Rd1 N3c5 29.Nc5 Nc5 30.Rc1 Kf7 31.Bc5 bc5 32.Kf1 Ke6 33.Ke2 c4 34.Kd2 Kd5 (34...Rd8 35.Kc3+–) 35.Kc3 Kc5 36.Rd1 Rc7 37.Rd4 (37.Rd4 Kb6 38.Rc4+–) 1–0. Hanscombe,Richard (1800) – Probert,Malcolm, Tom Weston Major op, 2008.

7.Be2 0-0 8.0-0 h6 (8...dc4 9.Bc4 Nbd7 10.d3=+) 9.d4 b6 (9...Nbd7 10.dc5 Nc5 11.cd5 Nd5 12.Qd4=) 10.Nc3 dc4 11.Bc4 cd4 (11...Qc7 12.d5 Rd8 13.Qb3=) 12.Qd4+= Qc7 (12...Qe7 13.Qh4+=) 13.Be2 (13.Rfd1 Rd8 14.Qh4 Nbd7+=) 13...Rd8 14.Qh4 Be7 (14...a6+=) 15.Qg3 (better is 15.Rac1!?+=) 15...Qg3= 16.hg3 Nbd7 (16...Bg4!?=) 17.Nd4+= Bg4 18.Nc6 (18.f3 Bf5+=) 18...Re8 (18...Be2 19.Ne2 Re8 20.a4=) 19.Bf3 (19.Ne7!? Re7 20.f3+=) 19...Bf3= 20.gf3 Nc5 21.Ba3 (21.Rfd1 Kf8=) 21...Bf8 (21...Kf8 22.Rfd1=) 22.Bc5 Bc5 23.Ne4 (23.Na4 Bd6=) 23…Ne4 ½–½. Voelschow,Andreas (1850) – Jeske,Holger (1870), Landesliga Ost2, 2002.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 Qc7 9.d3 0-0 10.h3 a6 11.Nc3 h6 12.Qb3 Ne5 13.Rfd1 (worse is 13.cd5 Nd3 14.Ba3 Rfd8 15.ba6 ba6 (worse is 15...Ra6 16.Nb5 Qa5 17.Bd3 Bd3 18.Qd3+=) 16.de6 Be6–/+) 13...dc4 14.dc4 Rfd8 15.a4 a5 (15...Nf3 16.Bf3 Rab8 17.Rac1+=) 16.Kf1 (16.b6 Qe7+=) 16...b6 17.Ne5 Be5 18.f4 Bc3 19.Qc3 Be4 20.Bf3 Qb7 21.Ke2 Kf8 22.Rd2 Ke7 23.Rad1 Ne8 24.Rd8 Rd8 25.Rd8 Kd8 26.Qe5 Bf3 27.gf3 Qc7 28.Qe4 Nd6 (better is 28...Ke7=) 29.Qa8+– Qc8 30.Qc8 Kc8 31.Bg7 h5 32.Kd3 Kd7 33.Be5 Nc8 34.Bf6 Nd6 35.e4 Ke8? (better is 35...Kc8!?+–) 36.Be5 Nc8 37.Ke3 (37.f5!? ef5 38.ef5 Kd7+–) 37...f5 38.Kf2 Kf7 39.Kg3 Kg6 40.Bc7 Kh6 41.Kf2 Kg6 42.Kg3 Kh6 43.Kh4 Kg6 44.e5 Kh6 45.Bd8 Kg6 46.Bg5 Na7 47.Bd8 Nc8 48.Bg5 Na7 49.Bd8 ½–½. Bao Quang (2220) – Nguyen,Thai Duong (1760), VIE Team Men, 2015.

6.c4 c6

7.a4 0-0 8.c5 Bc5 9.bc6 (9.Be2 Nbd7–/+) 9...Nc6–+ 10.h3 d4 11.g4 (11.Qb3–+) 11...Be4 12.g5 Nh5 (Better is 12...Nd7 13.Rg1–+) 13.h4? (13.Ba3 Nb4 14.Bb4 Bb4 15.Rg1–+) 13...de3 14.fe3 Qb6 15.Ra2?? Be3! 16.Qe2 Ng3 17.Qe3 Qe3 18.de3 Nh1 19.Bg2 Ng3 20.Kf2 Nf5 21.Ne5 Ne5 22.Be5 Bb1 23.Rb2 Bd3 24.Rb7 Rac8 25.Ra7 Rc2 26.Kf3 Nh4 27.Kg3 Ng2 28.Rd7 Bf5 29.a5 Ne3 30.a6 Nf1 31.Kf4 h6 32.g6 fg6 33.Rg7= Kh8 34.Rf7 Kg8 35.Rg7 Kh8 36.Rg6 Rf6?? 37.Rh6 Kg7–+ 38.Rf6 Rf2 0–1. Galaxy1 – white, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.a4 0-0 8.d3 Nbd7 9.Be2 ½–½. Diederich,Hauke (2310) – Woelfer,Wiebke (2620), Husum, 2002.

7.a4 0-0 8.d4 Bb1 9.Qb1 Bb4 10.Kd1 Ne4 11.Qc2 Ba5 12.Bd3 f5 13.c5 Bc7 14.Ba3 Nd7 15.g3 Rf7 16.Ng1 Nf8 17.Bb2 Ng6 18.f3 Nf6 19.Nh3 Nd7 20.Ke2 Qf6 21.f4 Qe7 22.Ng5 Rf6 23.h3 h6 24.Nf3 Nh8 25.g4 g6 26.Rag1 Kf8 27.Ke1 Rf7 28.Qg2 Rg7 29.Bc3 Qf7 30.Qf2 Ke7 31.Rg2 Rag8 32.Rhg1 Kd8 33.Qb2 cb5 34.ab5 h5 35.g5 Bb8 36.Rc2 Nf8 37.Ba5 b6 38.cb6 ab6 39.Bb6 Ke7 40.Ne5 1–0. Husarik,B – Kastner,K, Frymburk, 2000.

7.a4 0-0 8.Be2 a6 9.0-0 ab5 10.cb5 cb5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.Nd4 Bg6 14.f4 Qc7 15.Nc3 Nc5 16.d3 Ra8 17.Bb2 h6 18.h3 Bh7 19.f5 e5=+ 20.Nb3 Qb6 21.d4 Nb3 22.Qb3 Rd8 23.Na4 Qc7 24.b6 Qe7 25.de5 Be5 26.Be5 Qe5 27.Qc3 Qc3 28.Nc3=+ Re8 29.Rf3 Rc8=+ 30.Nb5 Rc6–/+ 31.Rf4 Rb6 32.g4 Ne4 33.Rf1? g6 34.Kg2 gf5 35.gf5 Ra6 36.Nd4 Ra2 37.Rf4 Nc3 38.Rf2 Ne2–+ 39.Ne2 Bf5! 40.Nd4? Bh3 41.Kg3 Rf2 42.Kf2 0–1. Otte,Marco – Karssenbert,Arend, Wag.Ext.4vsToren2, 2001.

7.a4 a5 8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 10.d3 e5 11.d4 e4 12.Nh4 Be6 13.c5 Bc7 14.g3 Qe7 15.b6 Bb8 16.Nd2 h6 17.Nb3 Nh7 18.Bc3 Ndf6 19.Na5 Ng5 20.Ng2 Qd7 21.Nf4 Bg4 22.Bg4 Ng4 23.h4 Nf3 24.Kg2 g5 25.hg5 hg5 26.Nh3 f5 27.Ng5 Ng5 28.Rh1 Qg7 29.Rh5 Bg3 0–1. Sternik – Guziec, corr AMM Poland 1990–91.

7.a4 a5 8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 10.d4 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2 cb5 13.Bb5 Nfd5 14.Nbd2 Nb4 15.e4 Bg4 16.h3 Bh5 17.e5 Be7 18.Ne4 Rc8 19.Rc1 Rc1 20.Bc1 N6d5 21.Qb3 Qc7 22.Nfd2 Nf4 23.Bb2 Be2 24.Rc1 Qd8 25.Bc4 Nbd3! 26.Bd3 Nd3 27.Rc2 Nb2 28.Qb2 Bb4 29.Nb3 Bd3 30.Nec5 Bc2 31.Qc2 Qc7 32.Qe4 b6 33.Nd3 Qc2! 0–1. Kusmierek – Piszcz, corr 2. AMM Poland 1992–94.

7.a4 a6 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 e5 10.d4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 e4 13.Nd2 0-0 14.bc6 bc6 15.cd5 cd5 16.Nb5 Bb8 17.Ba3 Re8 18.h3 Re6 19.0-0 Ne8 20.Rc1 Rg6 21.Kf1 Nb6 22.Bc5 Qh4 23.Bg4 Bg4 24.hg4 Rf6 25.f4 ef3 26.gf3 Nc4 27.Nc4 Rf3 28.Ke2 Qf2 29.Kd3 dc4 30.Kc4 Qe3 31.Rc3 Qe6 32.Kb4 Rc3 33.Kc3 Qg4 34.Qa8 Qc8 35.Kb2 Qd8 36.Ba7 Nc7 37.Qb8 Qb8 38.Bb8 Nb5 39.d5 Kf8 40.Kb3 Ke7 41.Kc4 Nd6 42.Kc5 Ne4 43.Kc6 Nf6 44.d6 Ke8 45.Ba7 h5 46.Bd4 Kd8 47.d7 Nd7 48.Bg7 h4 49.Bh6 h3 50.Bf4 Nf6 51.Kb7 0–1. Waechtler,F – Schubert,D, NWL–II, 1990.

7.a4 Nbd7 8.Nc3 0-0 9.Be2 Qc7 10.h3 Nc5 11.d4 Ncd7 12.0-0 h6 13.Qb3 Rab8!? 14.Rfc1 dc4 15.Bc4 c5 16.a5 b6! 17.Na4!? ba5? 18.dc5 Bc5 19.Nc5 Nc5 20.Qa3 Rbc8 21.Be5 Qb6 22.Bd4 Nfe4 23.Ne5 Qd6 24.Nc6 Kh7? 25.f3 Nf6 26.Bc5 Qc5?? 27.Qc5 1–0. Kreuzer – Bakkers, corr SOK–91–76 (P Zimmer).

7.a4 Nbd7 8.Nd4 Bg4 9.f3 Bh5 10.bc6 bc6 11.Nc6 Qb6 12.Bf6 Nf6 13.Nd4 Be5 14.a5 Qb4 15.Nc6 Qb2 16.Ra3 Bd6 17.Rb3 Qa1 18.d4 0-0 19.c5 Rac8 20.Bb5 Rc6 21.Bc6 Qa5 22.Nc3 Rc8 23.cd6 Rc6 24.Rb8 1–0. Kern – Bell, 1997.

7.a4 h6 8.Na3 0-0 9.d4 Bb4 10.Nd2 Ne4 11.Nab1 Nd7 12.Be2 Qa5 13.Bc1 dc4 14.0-0 Nd2 15.Nd2 Bd2 16.Bd2 c3 17.Be1 cb5 18.ab5 Qc7 19.g4 c2 20.Qd2 Bg6 21.Rc1 Nf6 22.h3 Rfc8 23.f4 Ne4 24.Qb4 Nc3 25.Bc3 Qc3 26.Qc3 Rc3 27.Kf2 a6 28.ba6 ba6 29.h4 a5 30.h5 Be4 31.Bf3 Bf3 32.Kf3 a4 33.Ra1 a3 34.Rfc1 Rb8 35.Ke2 Rbb3 36.Kd2 Re3 37.Rc2 Rbd3 38.Kc1 Re1 0–1. Wall,Bill – Russell,Bob, San Antonio, 1970.

7.Nc3 0-0 8.Be2 dc4 9.Bc4 cb5 10.Nb5 Be7 11.Nbd4 Bg6 12.Qb3 Nbd7 13.Ba3 e5 14.Nb5 a6 15.Be7 Qe7 16.Nc3 Nc5 17.Qd1 Nd3 18.Bd3 Bd3 19.Qb3 Rfd8 20.Ne2 b5 21.Qb2 e4 22.Nfd4 Qe5 23.Rc1 Rac8 24.Qa3 Bc4 25.Qa6 Ra8 26.Qb7 Rdb8 27.f4 Qh5 28.Qc7 Nd5 29.Qe5 Qe5 30.fe5 Ra2 31.Ng3 Nb4 32.Rb1 Nd3 33.Kd1 Nf2 34.Ke1 Nh1 35.Nh1 Bd3 36.Rc1 Rba8 37.Nf2 Ra1 38.Nd3 ed3 39.Kd1 Rc1 40.Kc1 Ra1 41.Kb2 Rg1 42.Nb5 Rg2 43.Kc3 Rh2 44.Kd3 Rh5 45.Ke4 Rh4 46.Kf5 g6 47.Kg5 Rh5 48.Kf4 Rf5 49.Ke4 h5 50.d4 h4 51.Nd6 Rf1 0–1. Demoulin,Joachim – Gervais,Victor, Glorney, 1995.

7.Nc3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Nc5 10.d4 Nce4 11.Ne4 Be4 12.c5 Bc7 13.a4 Ng4 14.g3 f5 15.Nd2 Nh2 16.Kh2 Qh4 0–1. Jeschke,Holger (1920) – Bohner,Joerg (1815), Eckernfoerde, 2001.

6.c4 Nbd7

7.a4 c5 8.d4 cd4 9.Bd4 e5 10.Bb2 Bb1 11.Rb1 Qa5?! (11...Bb4! 12.Nd2 Ne4) 12.Nd2 Ne4 13.Qc2 Nd2 14.Qd2?? Bb4 0–1. Gross – Merten, 1987.

7.Nc3 0-0 8.Be2 c6 9.a4 e5 10.d4 e4 11.Nd2 Bb4 12.Qb3 Qa5 13.0-0 Rac8 14.Rfc1 Be6 15.Qc2 Qc7 16.Qb3 Qa5 17.c5 Rfe8 18.Qd1 Bc3 19.Bc3 Qd8 20.Rcb1 White prepares a5 20...Nf8 (20...Qc7 21.bc6 Qc6 22.a5+=) 21.a5 cb5 22.Bb5 Bd7 23.Qa4 (23.Be2 Qc7+/–) 23...Bc6 (23...Qc7!?=) 24.Bc6+/– bc6 25.Rb7 Re7 26.Rab1 Rec7 (better is 26...Rb7!? 27.Rb7 Rc7=) 27.a6+/– N8d7?? (better is 27...Rd7+/–) 28.Ba5+– Ne8 (28...Rb7 29.ab7 (worse is 29.Bd8 Rb1 30.Nb1 Rd8 31.Qc6 Rb8+–; 29.Rb7?! Qe8+–) 29...Rc7 30.Bc7 Qc7 31.Qa7+–) 29.Rc7 (better is 29.Ra7! Ra7 30.Bd8 Rd8 31.Qc6 Nb8+–) 29...Nc7 30.Rb7 Nb8 (30...Nf6+–) 31.Ra7 Qd7 (31...Nba6 32.Qc6 h6+–) 32.Rc7 Rc7 33.Bc7 Qc7 (33...Na6 34.Qa6 h6 35.Qa8 Kh7+–) 34.a7 1–0. Matveenko,Yury (2145) – Butneva,Larisa (1880), Voronezh op–B, 2008.

7.Nc3 0-0 8.Be2 Rc8 9.0-0 Qe7 (9...dc4 10.Bc4 c6 11.bc6 Rc6 12.d3+=) 10.a4 c5 11.h3 Nb6 12.cd5 ed5 13.d4 c4 14.a5 Nbd7 15.a6 b6 16.Nh4 Be4 17.Ne4 Ne4 (worse is 17...de4 18.Nf5 Qe6 19.Nd6 Qd6 20.Ba3+–) 18.Nf5 Qf6 19.Nd6 Qd6 (better is 19...Nd6 20.Ba3 Rfe8=) 20.Ba3+/– Ndc5 (better is 20...Qg6!? 21.Bf8 Nf8+/–) 21.dc5+– Nc5?! (21...bc5 22.Qc2 Qe6+–) 22.Bc4! Rfd8 (22...dc4 23.Qd4 Double attack (23.Qd6 Pinning; 23.Qd6 Deflection; 23.Qd4 Decoy)) 23.Ba2 Qd7 24.Bc5 (24.Qe2 Ne4 25.Rfc1 Nc3+–) 24...Rc5 25.Rc1 Rb5 26.Qe2 Ra5 27.Rfd1 Rb8 28.e4 d4 29.e5 Re8 30.Qc4 Rd8?? 31.Rd4! Qe7 32.Rd8 Qd8 33.Qc8 (33.Qc8 Qf8 34.e6 h5 35.ef7 Kh7 36.Bb1 g6 37.Qf8 Rf5 38.Rc8 Rf7 39.Qh8#; 33.Qf7 Kh8 34.Rc7 Qd1 35.Kh2 Qh1 36.Kh1 Ra2 37.Qg7#) 1–0. Bertram,Joe – Fritsch,Kevin, Blankenburg op–B, 2005.

7.Nc3 c6 8.a4 0-0 9.Be2 e5 10.d4 dc4 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Bc4 Qa5 14.Qb3 Ne4 15.Rc1 Rad8 16.f3? (better is 16.Be2–/+) 16...Nd2–+ 17.Qa2 Bb1 (17...Nc4?! 18.Qc4 Rfe8 19.e4–+) 18.Nb1 Nb1 (18...Nc4?! 19.Bc3 Bc3 20.Nc3 Ne3 21.Kf2–+) 19.Kf1 Nd2 20.Kg1 (20.Kf2 Nc4 21.Bc3 Bc3 22.Qc4 Rd2 23.Kg3 Bb2–+) 20...Nc4 21.Be5 Ne5 22.bc6 (22.h3–+) 22...Rd2 23.Qb3 Nf3 24.Kf1 Qf5 25.Qb5 Ne5 (25...Ne5 26.Kg1 Qf2) 0–1. Florea,Do (1900) – Bulmaga,I (2300), Brasov ROM, Superliga (w), 2011.

7.d4 0-0 8.c5 Be7 9.Be2 Ne4 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 c6 12.a4 e5 13.0-0 Qc7 14.Qb3 e4 15.Nd2 Nf6 16.Rfb1 Bg4 17.Bg4 Ng4 18.g3 (18.Nf1 Rfb8=) 18...h5 (18...Qc8 19.bc6 bc6 20.h3=) 19.b6 (19.bc6 bc6 20.Qb7 Rfc8+=) 19...Qb8 20.ba7 Ra7 21.h3 (21.a5 h4 22.a6 hg3 23.hg3+/–) 21...Ne3–/+ 22.a5 f5?? (better is 22...Nf5 23.Qd1 Bf6 24.Qh5 Nd4–/+) 23.a6+– f4 24.ab7 Bg5?? 25.Ra7 fg3 26.Ra8 gf2 27.Kh1 Qg3 28.Rf8 Kh7 29.Rf2 Qf2 30.Rg1 Bf4 (31.Rg7 Kg7 32.b8Q Qg2) 0–1. Sander,C – Parr,David, corr, 1988.

7.d4 Bb1 8.Qb1 Bb4 9.Kd1 c5 10.Bd3 (10.bc6 bc6 11.Qc2 Rb8=) 10...dc4=+ 11.Bc4 Nb6 12.Bd3 cd4 (12...Nfd5!? 13.a4 Nc3 14.Bc3 Bc3–/+) 13.Bd4= Nbd5 14.Qb3 0-0 15.Ke2 Bd6 16.Rac1 Qa5 (16...Qe7 17.Ne5=) 17.Bc5 (17.Rhd1!?+=) 17...Rfd8 18.Rhd1 Bc5 19.Rc5 Nb4 20.Bb1 Rd1 21.Kd1 Rd8 22.Ke2 Nbd5 23.g3 (23.Kf1 a6=) 23...Qb6 24.Rc4 Nc7 25.a4 a5 26.h3 Ncd5 27.e4 Nb4 28.e5 Ne8 (28...Nfd5 29.Kf1=) 29.Qc3 g6 30.Ng5 (30.Qe3 Qe3 31.fe3 Nd5+=) 30...Nd5= 31.Qf3 f5 32.h4 Ng7 33.Bc2 ½–½. Kjaerstad,Eivind J – Giusti,Angelo, corr Norway–Italy, 1970.

7.d4 Bb1 8.Rb1 Bb4 9.Ke2 dc4 10.Ba1 Qe7 11.Qc2 a6 12.b6 (better is 12.ba6!? Ra6 13.Qc4=+) 12...Nb6–+ 13.Ne5 c5 (13...0-0 14.Kf3–+) 14.Nc4 (better is 14.a3!? Ba5 15.Nc4 Nc4 16.Qc4=) 14...Nc4–/+ 15.Qc4 b5 16.Qb3 Rd8 17.Rd1 (17.a4!?–/+) 17...c4–+ 18.Qc2 0-0 19.g3 Ba5 20.e4 Rb8 21.Bb2 Rfc8 22.Bg2 Qa7 (22...b4 23.Kf1–+) 23.e5 (23.d5!? c3 24.Bc1 ed5 25.ed5 Bb6–+) 23...Nd5 24.Bd5 (24.Be4 h6–+) 24...ed5 25.Bc1 b4 26.Qf5 Bb6 27.Qg4 Rc6 28.Qf3 (28.Kf3 Qe7–+) 28...Qd7 (28...Bd4 29.Qd5 Qc7 30.Qd4+=) 29.h4 a5 30.h5 a4 31.h6 g6 32.Bf4 c3 33.Be3 b3 34.Rd3 (34.ab3 ab3 35.Rb1–+) 34...Bd8 (35.ab3 ab3–+; 34...b2!? 35.Rb1 Ba5 36.Kf1–+) 0–1. Kuehn – Poehlmann,Eckehard, corr DDR–ch M663, 1981.

7.d4 Bb1 8.Rb1 Bb4 9.Ke2 dc4 10.Qa4 Nd5 11.Qc2 a6 12.e4 ab5 (12...N5b6 13.d5 ed5 14.ba6 Ra6 15.Bg7 Rg8 16.Rb4 Rg7–+) 13.ed5= ed5 14.Ra1 (14.Bc1!?=) 14...0-0 15.Kd1 Qe7 16.g3 Ba3 17.Bg2 Bb2 18.Qb2 Ra3 19.Re1 (< 19.Qb5 Rd3 20.Kc1 Rf3 21.Bf3 Qa3 22.Qb2 Qf3–+) 19...Rd3 20.Kc1 Qf6 21.Qe2 Qh6 22.Kb2 Ra8 23.Red1 Rda3 24.Nh4 Qa6 25.Kc1 Rc3 26.Kd2 Qa5 27.Qe7 Nf6 28.Re1 Rd3 29.Ke2 Re8 (29...Rd4?! 30.Kf1–/+) 30.Qe8 Ne8 31.Bd5 c6 32.Kf1 Nf6 33.Bg2 Qc3 (33...Rd4 34.Nf5 Rd2 35.a3–+) 34.Nf5 (34.a4 b4–+ (34...Qd4?! 35.ab5 g6 36.Nf3–+; 34...Rd4?! 35.ab5 Qd3 36.Kg1–+)) 34...g6 (35.Rac1 Qa5–+ (35...gf5?! 36.Rc3 Rc3 37.Re7–+)) 0–1. Franke – Hessmer,Dietrich, corr DDR, 1988.

7.d4 dc4 8.Bc4 0-0 9.0-0 Nb6 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Qe7 12.e4 Bb4 13.a3 Ba5 14.Nc3 Nbd7 15.e5 Nd5 16.Nd5 ed5 17.a4 Rac8 (better is 17...Rfe8!?+=) 18.Ba3+/– Bb4 19.Bb4 Qb4 20.Ng5 g6?? (better is 20...f5+/–) 21.Qh3+– (21.Qh3 h5 22.Qd7 Qd4 23.Nf7+–) 1–0. Fontenrose,Robert – Merrell,William S, NOST SJ–89 corr, 1990.

7.d4 dc4 8.Bc4 0-0 9.0-0 Qe7 10.Nbd2 Nb6 11.Be2 Rac8 12.Ne5 Rfd8 13.Ndf3 Ng4 14.Ng4 Bg4 15.h3 Bf5 16.Qb3 c6 17.a4 c5 18.dc5 Bc5 19.Rac1 Nd5 20.Bd4 Bd4 21.Nd4 Bg6 22.Bf3 Nf6 23.Qb2 Be4 24.Rc8 Rc8 ½–½. Kukel,Imre (1960) – Gulbis,Adrian (2060), Nove Zamky op, 2008.

7.d4 dc4 8.Bc4 0-0 9.0-0 Qe7 10.Nbd2 Rfc8 11.Qe2 Nb6 12.Bb3 =.

7.d4 dc4 8.Bc4 0-0 9.0-0 Qe7 10.Nbd2 e5 11.de5= Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.Nf3 Qe7 15.Nd4. Shcherbitskiy – Begun, Minsk, Soviet Union, 1961.

7.cd5 ed5 8.Nd4 Be4 (8...Bg6 9.Be2=+) 9.d3 Bg6 10.Be2 c5 (10...0-0!?=) 11.bc6+= bc6 12.Nc6 Qc7 (12...Qb6 13.Bf6 Nf6 14.Qa4+=) 13.Nd4 0-0 (13...Rb8 14.Qd2+=) 14.Nc3 (14.Nd2 Qb6 15.N4b3 Qa6+=) 14...Rae8 (14...Rab8 15.Qd2+=) 15.Ncb5 (15.Ndb5 Qb6 16.Nd6 Qd6+–) 15...Qb8 (15...Bb4!? 16.Kf1 Qa5+=) 16.Nd6+– Qd6 17.0-0 Ng4?? (better 17...Rb8 18.Qd2 Nc5+–) 18.Bg4+– Ne5 19.Be2 f5 (19...Rb8 20.Rb1+–) 20.Qa4 f4 (20...Qb6 21.Rab1 Rb8 22.Nf3 Nf3 23.Bf3+–) 21.Ba3 Qf6 22.Bf8 Rf8 23.Qa7 Bd3 (23...Nd3 24.Qb7 Qd6 25.Rad1+–) 24.Bd3 (24.ef4 Qf4 25.Bd3 Nd3+–) 24...Nd3 25.Rab1 h6 26.Qb7 Rd8 (26...Qd6 27.Rb6 Qe5 28.Re6+–) 27.Rb6 Qg5 (27...Qf8 28.Ne6 Nc5 29.Nf8 Nb7 30.Ne6+–) 28.Ne6 (28.Ne6 Nc5 29.Nc5+–) 1–0. DEFFM – GuestKPSK, freechess.org, 2018.

7.Be2 0-0 8.0-0 dc4 9.Bc4 Rc8 10.d4 c6 11.bc6 Rc6 12.Nbd2 Qb8 13.Qe2 Rfc8 14.h3 Ne4 15.Bb5 Rc2 16.Bd7 R8c7 17.Rab1 Rd7 18.Rfd1 Bb4 19.Qb5 Bd2 0–1. Kern – Berlinger, Hessen, 1997.

7.Nh4 Bg4!? 8.Qc2 0-0 +=.

7.Nh4 Bg6 8.Ng6 hg6 9.d4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3 Qe7 12.h3 g5 13.Be2 0-0-0 14.a4 e5 15.0-0 g6 16.a5 Nbd7 17.b6 ab6 18.a6 Kb8 19.ab7 Kb7 20.Ba6 Kb8 21.Qa4 c5 (21...c6 22.Bb5! Ba3 23.Ba3 Nc5 24.Bc5 Qb7 25.Bc6 b5 26.Bb5 Nd5 27.Ba7 Kc7 28.Qa5 Kd6 29.Bc5 Ke6 30.Qa6 Qa6 31.Ra6 Rd6 32.Rd6 Ke7 33.Rb6 Kd8 34.Rb8 Kc7 35.Rh8 Kb7+–) 22.Qc6 Nf8 23.Qb6 1–0. Shapiro,David – Koltunovsky,Evgeny (1765), Samara op, 2008.

6.d3 0-0

7.Nbd2 c5 8.Be2=+ Qb6 (8...a6 9.a4=+) 9.Bf6= gf6 10.e4 Bg6 11.h4 h6 (11...Qb5? 12.h5 Qc6 13.hg6 fg6 14.c4 dc4 15.Nc4+–) 12.h5 Bh7 13.c4 d4 14.Nb3 Nd7 15.Qd2 Kg7 16.0-0 f5 17.ef5 Bf5 18.Kh1 Be7 (18...Qd8 19.Na5 Rb8 20.g3=+) 19.g4= Bg4 20.Rg1 f5 21.Nh2 Kh7 22.Ng4 fg4 23.Bg4 Bg5 24.Qe2 Attacks the backward pawn on e6 24...Rf6 (24...Rae8 25.Nd2=) 25.Rae1+= Re8 26.Nd2 Nf8? (better 26...Bd2!? 27.Qd2 Qd6+=) 27.Ne4+– Rf4 28.Ng5 hg5 29.Qe5 Qd8 (29...Rf2 30.Ref1 Re7 31.Rf2 Nd7 32.Bf5 Kg8 33.Rg5 Kf7 34.Qh8 ef5 35.Qg8 Kf6 36.Rgf5) 30.Qc5 b6 31.Qc6 Rf2 (31...Re7 32.Be6 Rf2 33.Bd5+–) 32.Ref1 Ra2?? (better 32...Rf1 33.Rf1 Kg7+–) 33.Qe4 Kh8 (33...Kg8 34.Rf8! Kf8 35.Rf1 Kg8 36.Qg6 Kh8 37.Rf7 Qa8 38.Bf3 Ra1 39.Kg2 Ra2 40.Kg3 Qb8 41.Kg4 Rg2 42.Bg2 Qf4 43.Rf4 gf4 44.Qe8 Kg7 45.h6 Kh6 46.Qf8 Kg6 47.Be4) 34.Qe5 Kh7 (34...Kg8 35.h6 Rh2 36.Qh2 Nd7+–) 35.Rf7 Kh6 (35...Kg8 36.Qg7) 36.Qg7 1–0. Pierre – Contrador, internet, 2019.

7.Nbd2 Qe7 8.a4 e5 9.Be2 Nbd7 10.h3 Bg6 11.g4 e4 12.Nh4 Ne5 13.d4 Ned7 14.g5 Ne8=+ 15.Rg1 c5 16.bc6 bc6=+ 17.Nb3 Nc7–/+ 18.c4 Bb4 19.Kf1 Ne6 20.Ng6 hg6 21.cd5 cd5 22.Bb5 Rad8 23.Qg4=+ Nb6 24.h4 Nc4 25.Bc1 Nc7 26.h5 a6 27.Bc4–/+ dc4 28.Nc5 Rfe8 29.Ba3=+ a5 30.Qe2 c3 31.hg6+= fg6 32.Rg4 Bc5= 33.Bc5 Nd5?? 34.Be7+– (34.Be7 Re7 35.Qb5+–) 1–0. Poley,Vladimir (2405) – Lukasiewicz,Grzegorz (2270), 19eme open d'Avoine, 2004.

6.Bd3 Bd3

7.cd3 a6 =+.

7.cd3 Nbd7 8.Nc3 0-0 9.0-0 Re8 10.Qb3 Nc5 11.Qc2 Rc8 12.Rab1 e5 13.d4 ed4 14.Nd4 Bh2?? 15.Kh2+– Ng4 16.Kh3 Re5 17.Kg4 Qg5 18.Kf3 Qh5 19.g4 Qh3 20.Ke2 Qg4 21.f3 Qg3 22.Ba3 Ne6 23.Ne6 fe6 24.Qa4 h5 25.Qa7 (25.Qa7 b6 26.Qb7+–) 1–0. Straka,Jozef – Stuart,Philip J, WS/O/284 ICCF, 2009.

6.d4 0-0

7.Ba3 =+.

7.Nbd2 c6 8.a4 cb5 9.ab5 Qc7 10.c4 Nbd7 11.c5 Be7 12.h3 Bg6 13.Be2 Qc8 14.0-0 Ne4 15.Qb3 Ndf6 16.Rad1 Bh5 17.Rfe1 Nd2 18.Rd2 Ne4 19.Rdd1 Bf6 20.Nd2 Bg6 21.Bf3 Ng5 22.Bg4 a5 23.h4 Ne4 24.h5 Nd2 25.Rd2 Be4 26.f3 a4 27.Qa2 Qc7 28.fe4 Qg3 29.Rf2?? Bh4–/+ 30.Rff1 Qg4–+ 31.Rf4 Qh5 32.Ref1 Bg3 (33.Ra1 Qh2 34.Kf1 Qh1 35.Ke2 Qg2 36.Kd1 Bf4 37.ef4 Qf3 38.Kd2 Qf4 39.Ke2 Qe4 40.Kd2 a3–+) 0–1. Sternik,Ryszard – Mephisto Exclusiv, Olsztyn, 1993.

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 c6 9.a4 cb5 10.ab5= Nbd7 11.Nbd2 Nb6 12.0-0 Qd7 13.c4?? dc4–+ 14.Nc4 Qb5 15.Nfd2 Bb4 16.Qb3 a5 17.Ba3 Nc4 18.Nc4 Nd5 19.Rfc1 Rfc8 20.Nd6 Rc1 21.Rc1 Qd7 22.Ne4 Ba3 23.Qa3 Rc8 24.Rc8 Qc8 25.Qc5? Qc5–+ 26.dc5 a4 27.Nd2 Nc3 28.f3 a3 29.Nb3 a2 30.Kf1 Na4 31.Ke2 Nc5! 32.Na1 b5 33.Kd2 b4 34.Kc2 b3! 35.Kc3 Kf8 36.h4 Ke7 37.g4 Kd6 38.Kb2 Kc6 39.Nb3 Nb3 40.Ka2 Nd2 0–1. Fournier,Frederic – Silvert Alexandre (1700), FRA Ch (Team) N4 Noyon–Senlis, 1998.

7.Be2 Bb4 8.Nbd2 –/+.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 Re8 9.Nbd2 c5 10.bc6 bc6 11.c4 Rb8 12.Bc3 c5 13.dc5 Nc5 14.cd5 Nd5 15.Bd4 e5 16.Bc5 Nc3?? 17.Qe1?? Ne2=+ 18.Qe2 Bc5 19.Rfd1 Bd3–/+ 20.Qe1 a5 21.e4 Rb2 22.Kh1 Qb6 (Black gets the initiative) 23.Nb3 Bb4 24.Qe3? Qe3–+ 25.fe3 Be4 26.Nbd2 Bf3 27.Nf3 Re2 28.a3 Bc3 29.Rac1 Re3 30.a4 e4 31.Nd2 Bb4 32.Kg1 Rd3 (33.Nf1 Ra3–+) 0–1. Sapierzynski,Tadeusz – Szczepaniak,Alicja, corr 1. AMM Poland, 1991.

6.Be2 0-0

7.0-0 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 11.Nc3 c5 (11...Qc7 12.h3=+) 12.Na4 (12.Nh4 Bg6=) 12...b6 (12...Qa5 13.c4=+) 13.c4 Nbd7 14.h3 (14.Nh4 dc4 15.Nf5 ef5+=) 14...Qc7 15.Nh4 Bg6 16.Ng6 hg6 17.d3 (17.cd5 Nd5 18.Nc3 Nc3 19.Bc3 Bh2 20.Kh1 Be5=) 17...Be5 18.f4 (18.Nb2 d4=) 18...Ba1=+ 19.Qa1 Ra8 20.Qd1 dc4 (20...d4 21.e4=) 21.dc4= Ne4 22.Bf3 Ndf6 23.Qc2 Ng3?? (better is 23...Ra5+=) 24.Ba8+– Nf1 25.Kf1 Nh5 26.Bf3 Ng3 27.Kf2 Nf5 28.g4 Nh4 29.Kg3 g5 30.Qe4 Nf3 31.Qf3 gf4 32.Qf4 e5 33.Qf3 e4 34.Qf4 Qd7 35.Qe4 Qd1 36.Qf3 Qg1?? (37.Kh4 Qe1 38.Kg5 Qb1+–; better is 36...Qa4 37.Qd5 Qa3+/–). KermitTheFrog – arhi, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.0-0 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 11.Nh4 cb5 (11...Be4!?=) 12.Nf5+= ef5 13.Bb5 Nc6 14.c4 Ng4 (14...dc4 15.Bc4 Qe7 16.Qc2=) 15.f4 (15.h3 Be5 16.d4 Bh2 17.Kh1 Bc7+=) 15...Nb4 (15...dc4 16.Bc4 Qh4 17.h3+=) 16.Nc3 (16.Bc3 dc4 17.Bc4 Qe7+=) 16...Qh4 (16...dc4 17.Bc4 Qh4 18.h3+=) 17.h3+– Nf6 18.Nd5 Nfd5 19.cd5 Nd5 20.Qb3 Nf6 21.Bd3 1–0. GuestYFLT – GuestPZRN, freechess.org, 2019.

7.0-0 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.d4 (11.Nh4 Qe7=) 11...Ne4+= 12.Nbd2 Qe7 13.Ne4 Be4 14.Bd3 Qf6 15.h3 Ra8 (15...Bd3 16.Qd3 Ra8 17.e4+=) 16.Be4= de4 17.Nd2 Qg6 18.c4 Bb4 19.Qc2 Bd2 20.Qd2 Nb6 21.Qb4 f5 22.c5 (22.Bc3!?+=) 22...Nd5= 23.Qd2 Qe8 24.Rb1 Ra4 25.Bc3 Qa8 26.Rb3 Ra2 (worse is 26...Nc3 27.Qc3 Ra1 28.Kh2+=) 27.Rb2 Ra1 (worse is 27...Nc3 28.Qc3 Ra1 29.Kh2+=) 28.Kh2 Ra3 (28...Qa3!? 29.Bb4 Qa4+=) 29.Bb4= Ra4 30.Kg1 (30.Bc3 b6=) 30...h5 (30...Ra1 31.Kh2 Qa4+= (worse is 31...Nb4 32.Qb4 Qd8 33.b6+=)) 31.g3? (better is 31.Kh2=) 31...Ra1–/+ (31...Nb4?! 32.Rb4 Qa5 33.Rb2=) 32.Kh2 Qa4 (worse is 32...Nb4 33.Qb4 Qa3 34.Qa3 Ra3 35.g4=) 33.g4 (33.Qe2 Nb4 34.Qh5=) 33...hg4 (worse is 33...Qb5 34.Ra2 Ra2 35.Qa2 Qb4 36.gf5–+) 34.hg4 (34.b6 cb6 (34...Nb4 35.Rb4 Qa6 36.Kg3 gh3 37.f3 Rg1 38.Kf4 ef3 39.Ke5 cb6 40.Qf2 bc5 41.dc5–+) 35.hg4 Qb5–+) 34...Rd1 (34...Qb5 35.Ra2 Rb1 36.Rb2 Rb2 37.Qb2 Qb4 38.Qa2–+) 35.Ra2 Rd2 (35...Nb4?! 36.Ra4 Rd2 37.Rb4 Rf2 38.Kg1–/+) 36.Ra4 Rf2 37.Kg3 Rb2 38.Ra8 Kf7 39.Ra7 (39.Ba3 Rb5 40.Bc1–+) 39...Rb4 (39...Nb4?! 40.Rb7 Kf6 41.b6–+) 40.Rb7 (40.b6 Kf6 41.bc7 Nc7 42.gf5 ef5–+) 40...Kg6 41.gf5 ef5 42.Kf2 Rb2 43.Ke1 (43.Kg1 Ne3 44.b6 Rg2 45.Kh1 cb6 46.Rb6 Kg5–+) 43...Kf6 (43...f4 44.ef4 Nf4 45.Kf1 e3 46.Kg1 Rg2 47.Kf1 Rf2 48.Kg1 Nh3 49.Kh1 e2 50.Rb6 cb6 51.d5 e1Q) 44.Rb8 Nc3 (better is 44...g5–+) 45.b6 c6 46.Rc8 f4! 47.ef4?? (better is 47.Rf8 Ke6 48.Rf4–+) 47...e3 48.Rf8 Ke7 0–1. Ebert,Lutz (1765) – Wittig,Harry (1970), Mecklenburg VP LL1, 2007. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.b5 Bd6 6.Be2 0-0)

7.0-0 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Nbd7 10.d3 (10.Ra8 Qa8 11.Nh4 Qa2 12.Nf5 Qb2 13.Nd6 cd6=) 10...c6 (10...Ra1 11.Ba1 e5 12.Nbd2+=) 11.c4 (11.Ra8 Qa8 12.Nh4 cb5 13.Nf5 ef5=) 11...Ra1+= 12.Ba1 cb5 (12...Qc7 13.cd5 cd5 14.Qd2+=) 13.cb5 (13.cd5!? ed5 14.Nd4=) 13...Qa5+= 14.Bf6 Nf6 15.d4 Ne4 16.Nfd2 (16.Nh4 Qc7 17.Kh1 Bh2–/+) 16...Rc8–/+ 17.Ne4 Be4 18.Bd3 Bd3 19.Qd3 h6 20.Nd2 Rc3 21.Qb1 Ra3 22.e4?? (22.Rd1 g6+=) 22...Bb4 (better is 22...Qd2 23.ed5 ed5–+) 23.Nf3–/+ de4 24.Qe4 Qb5 25.Rb1 Qd5 26.Qd5 ed5 27.h3 Bd6 28.Ne1 Ra7 29.Nc2 Kf8 30.Ne3+= g6 31.Nd5 Ra4 32.Rd1 b5 33.Nc3 Rb4 34.Rb1 Rd4 35.Nb5 ½–½. Hal1958 – Josef, playchess.de, 2003.

7.0-0 b6 8.c4 dc4 9.Bc4 c6 10.a4 cb5 (10...a6 11.d3=+) 11.ab5 Nbd7 12.Nd4 (12.d3 Bg4=) 12...Bg6 (12...Bh2 13.Kh2 Qc7 14.Kg1 Qc4 15.Nf5 ef5 16.Nc3=+) 13.Nc6 (13.f4!?=) 13...Qc7=+ 14.Be2 (14.f4 Be4=) 14...Bh2–/+ 15.Kh1 Bd6 16.Nc3 Ne5 (16...a6 17.Bf3 Bd3 18.ba6–/+) 17.Bf3 (17.Ne5 Be5 18.d4 Rfd8–/+) 17...Nc6 (17...Nc4 18.Na4 a6 19.Bf6 gf6 20.Nd4=) 18.Bc6 Rab8 19.d4 Nd7 (19...Rbc8 20.e4 Bb4 21.Rc1–/+) 20.d5 e5 21.Qg4 Nc5–/+ 22.Na4 Na4 23.Ra4=+ e4 24.Rfa1= f5 25.Qg5 Be7 26.Qg3 Qg3 27.fg3 Bc5 28.Ra7 Rf7 29.Kh2 h6 30.Rf7 Bf7 31.Ra7 Be3 32.Be5 Re8 33.Be8+/– Be8 34.Rg7 Kf8 35.Rh7 35...Bb5+= 36.Rb7 Bc5 37.d6 Ke8= 38.d7?? Bd7–+ 39.Bf6 (39...e3 40.Rb8 Kf7 41.Bc3–+; better is 39.Rb8 Kf7 40.Bf4–+). TIROLOCO – port, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.0-0 b6 8.Nh4 a6 +=.

7.0-0 c5 8.c4 Nbd7 9.d4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Qc7 12.Nbd2 Nbd5 13.Rc1 b6 14.Nc4 Qd7 15.Nd6 Qd6 16.dc5 bc5 17.Bf6 gf6 18.Qa4 Nb6 19.Qh4 e5 20.Rfd1 Qe6 Black plans e4 (20...Qe7 21.e4 Bg6 22.Kh1+/–) 21.a4 (21.e4!? Bg6+/–) 21...e4+/– 22.Nd2 (22.Qg3 Kh8 23.Nh4+=) 22...Na4+= 23.Nc4 Rfd8 24.Qf4 Rd1 25.Bd1 Nb6 26.Nd6 Bg6 27.Rc5?? (better is 27.Bg4 Qe5 28.Qe5 fe5 29.Rc5+=) 27...Rd8–+ 28.Rc6 Nd5 29.Qg3 Nb4 30.Bg4 Qb3?? (better is 30...f5 31.Nb7 Nc6 32.Nd8 Nd8–+) 31.Rc1= Nd3 32.Rd1 (32.Ra1 Qb2 33.Rf1+=) 32...Ne5 33.h4 h5= 34.Bh5 Kf8 35.Bg4 Qb4 36.Rd4+/– Qe1 37.Kh2 Ng4? 38.Qg4+– Qf2 39.Ne4 Rd4 40.Nf2 Rg4+/– 41.Ng4 Kg7 42.Nf2 Bc2 43.Kg3 ½–½. CountFromHolland – Hal1958, playchess.de, 2002.

7.0-0 c5 8.c4 Nbd7 9.d4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Rc8 12.Nbd2 cd4 13.Nd4 Bg6 14.Rc1 Qd7 15.Qb3 Rfd8 16.Nc4 Nc4 17.Rc4 Rc4 18.Bc4 (worse is 18.Qc4 Rc8 19.Qa4 e5–/+) 18...Ne4 19.Ne6 Re8 (better is 19...fe6 20.Be6 Bf7 21.Bd7 Bb3–/+) 20.Ng7+/– Nd2?? (20...Rc8 21.f4 Nd2=) 21.Ne8+– Be5 (21...Qe8 22.Qc3 Qe5 23.Qe5 Be5 24.Be5 Nc4 25.Bf6+–) 22.Be5 (22.Rd1!? Bb2 23.Qb2 Nf3 24.gf3 Qd1 25.Kg2 Kf8 26.Qh8 Ke7 27.Qe5 Kf8+–) 22...Qe8 23.Qc3 Nc4 24.Bf4 Qe6 (24...Nb6 25.Rd1 Qe7 26.Be5+–) 25.Rd1 (better is 25.Bh6 f6 26.Qb4 Nd6+–) 25...f6 26.Rd8 Kg7 27.Qd4 (27.Qb4 Be8 28.Re8 Qe8 29.Qc4 Qf7 30.Qf7 Kf7+–) 27...Bf7 (27...Nb6 28.Bg5 Qf5 29.Bf6 Kf7 30.h3 Qf6 31.Rf8 Kf8 32.Qf6 Ke8 33.Qf3+–) 28.h4 (better is 28.Qc5!? Be8 29.Re8 Qe8 30.Qc4 Qf7 31.Qf7 Kf7+–) 28...Nb6 (28...Qf5 29.a4 a6 30.Rd7 ab5 31.Rb7 Qb1 32.Kh2+–) 29.Rd6 (29.Rd6 Qe7 30.Rf6 Qf6 31.Be5+–) 1–0. Danek,Vaclav (1990) – Petera,Lubomir (2040), CZE–chT2a, 2006.

7.0-0 c5 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 e5 (9...Qc7!?+=) 10.c4 d4 11.e4 Bg4 (11...Bg6 12.Nh4=) 12.Nd4 ed4 (12...cd4!? 13.Bg4 Ng4 14.Qg4 Nc5=) 13.Bg4+/– Ng4 14.Qg4 Ne5 15.Qh3?? (15.Qe2 Ng6 16.g3+/–) 15...Qa5?? (better is 15...Qc8 16.Qc8 Rfc8–/+) 16.Nb3+/– Qc7 17.f4 Ng6 18.e5 Be7 19.Rae1 Rae8 (19...f5 20.Qf3+/–) 20.Bc1 (20.g3 f5+–) 20...Bd8 ½–½. Steiner,Peter Markus (1735) – Wirfs,Joachim (1920), 8th Pfalz–Open, 2017.

7.0-0 c5 8.Nh4 Bg6 9.Ng6 fg6 10.c4 Ne4 (10...a6 11.d4=) 11.f4+= Nd7 (11...Be7 12.Nc3 Bf6 13.cd5 ed5 14.Ne4 Bb2 15.Rb1 de4 16.Rb2+=) 12.Qc2 (12.Bf3 Nef6+=) 12...Qh4 13.cd5 ed5 14.Nc3 (better 14.Bf3 Qe7 15.Nc3 Nc3 16.Qc3+–) 14...Ndf6? (better 14...Nc3 15.Qc3 Rf7+=) 15.Nd5!+– Ng4?? (15...Nd5 16.Qd3 Double attack (16.Qe4 Deflection; 16.Qd3 Decoy; 16.Qe4 Remove defender; 16.Qe4 Overloading)) 16.Bg4 (16.Bg4 Qg4 17.Qe4+–) 1–0. DEFFM – loseit, freechess.org, 2018.

7.0-0 Bg4 8.Nc3 =.

7.c4 dc4 8.Bc4 a6 9.d3 –/+.

7.c4 c6 8.a4 (8.Nd4 Be4 9.f3 Bg6=+) 8...a6 (8...dc4 9.Na3–/+) 9.0-0 (9.Nd4 Be4 10.f3 Bg6=+) 9...ab5 (9...dc4 10.Bc4 cb5 11.ab5=+) 10.ab5 Nbd7 (10...Ra1 11.Ba1 dc4 12.Bc4 cb5 13.Bb5=+) 11.bc6 (11.Ra8 Qa8 12.Nd4 Qb8=) 11...bc6 12.Nd4 (12.d4=+) 12...Bb1 (better is 12...Bh2!? 13.Kh2 Qb8 14.Kg1 Qb2–/+) 13.Qb1 (13.Ra8 Qa8 14.Qb1 Rb8=+) 13...Qb6 (13...dc4 14.Bc4 Ra1 15.Qa1=) 14.Qc1 (14.Qc2 c5 15.Nb5 Rfb8=) 14...Be5 (14...Rfb8 15.Ra8 Ra8 16.Qc2=) 15.Rb1 (15.f4 Bd4 16.Bd4 c5=) 15...Rfb8 (15...c5 16.f4 Bd4 17.Bd4=) 16.f4 Bd6 (16...Bd4 17.Bd4 (< 17.ed4 dc4 18.Qc4 Nd5=+) 17...Qd8 18.Rb8 Rb8 19.Bf3+=) 17.Bc3 (better is 17.cd5!? Nd5 18.Qc6 (< 18.Nc6 Rc8–/+) 18...Qc6 19.Nc6+=) 17...Qc7= 18.Rb8 Rb8 (< 18...Qb8 19.Nc6 Qc7 20.cd5 Nd5 21.Bd4+/–) 19.Nf3 (19.d3 dc4 20.dc4 Ne4=) 19...Ne4=+ 20.Ba1 (20.cd5 Nc3 21.Qc3 ed5=) 20...Ra8 (20...Bc5 21.cd5 cd5 22.Bd4=) 21.Qc2 Ra5 (21...Bc5 22.cd5 cd5 23.Bd4=) 22.Rc1 (22.d3 Nef6=) 22...c5 (22...Ba3 23.Rb1=) 23.cd5 ed5 24.d3 Nef6 25.Bc3 Ra3 26.Qb2 (26.Ra1 Ra1 27.Ba1 Ng4=) ½–½. Weiss,Peter – Waesch,Timo, Baden opC Leimen, 2001.

7.c4 Nbd7 8.d4 dc4 9.0-0 a6 10.Bc4 ab5 11.Bb5 c6 12.Be2 Qb6 13.Qc1 Ra7 14.Nbd2 Rfa8 15.Nc4 Qc7 16.Nd6 Qd6 17.a3 Ne4 (17...Ra4 18.Ne5=) 18.Ne1 Bg6 19.f3 Nef6 20.e4 e5 (20...Ne8!?+=) 21.de5+/- Ne5 22.f4 Be4?? (better 22...Neg4 23.e5 Qd8 24.ef6 Qb6 25.Kh1 Nf2 26.Rf2 Qf2+/-) 23.fe5+- (23.Be5?! Qe7+-) 23...Qd5 24.ef6 1-0. PEREIRA – Shivoy, internet, 2022.

7.Nh4 a6 8.Nc3 ab5 9.Nb5 Ne4 10.Nf5 ef5 11.0-0 Nc6 12.d3 Nc5 13.c4 dc4 14.dc4 0–1. Rooijen Van,Peter (1655) – Nin,Nacho (1710), BI–2009–F–00007, 2010.

7.Nh4 a6 8.Nf5 ef5=+ 9.a4 Nbd7 10.0-0 c6 (10...ab5 11.ab5 Qe7 12.Nc3=+) 11.c4 Qc7 12.f4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 cb5 15.cb5 Re8 (15...Ra8 16.Bb2=) 16.Qb3 Bc5 17.Qd3 Ne4 18.Nc3 Ndf6 19.Ne4 (worse 19.Nd5 Nd5 20.Qd5 Nd2–/+) 19...Ne4 20.Be5 (worse 20.Qd5 Nd2 21.Be5 Be3 22.Kh1 Qb6–/+) 20...Qa5 21.Rd1 (21.Qd5?? Rd8 22.Qc4 Qd2–+) 21...Rd8 22.Qc2 (22.g3 d4 23.Bd4 Bd4 24.ed4 h6=) 22...d4 23.ed4 (23.g3 de3 24.de3 Be3 25.Kg2 Bc5=) 23...Bb6=+ 24.Qc4 (24.Rc1!?=+) 24...Nd2–/+ 25.Qc2 Ne4 26.Bc4 Kf8 27.Ba2 (better 27.Qb3!?–/+) 27…Nc3–+ (27...Nc3 28.h3 Nd1–+ (28...Na2?! 29.Qf5 h6 30.Qg4–/+; 28...Qa2?! 29.Qc3 Qa4 30.Ra1 Qb5 31.Qa3 Kg8 32.Qg3–/+)) 0–1. DEFFM – GuestHBWS, freechess.org, 2019.

7.Nh4 c5 8.Nf5 ef5 9.c4 Nbd7 10.0-0 a6 11.a4 (11.ba6 ba6 12.Qc2 dc4+=) 11...ab5= 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Ne5 (13...dc4!? 14.Na3 Qc7=) 14.cd5 Nd5 15.d4 cd4 (15...Nd7!?+=) 16.Qd4+/- (16.ed4?! Nd7=) 16...Bc7? (better 16...Nf6!?+/-) 17.Rd1+- Re8? (17...Qa8 18.Rc1 Re8+-) 18.Qd5 Qh4 (18...Qb8 19.f4 Rd8 20.Qc5 (20.Be5?! Rd5 21.Rd5 Be5 22.Re5 Kf8+-; 20.fe5?! Rd5 21.Rd5 Qc8+-) 20...Rd1 21.Bd1+-) 19.g3 Qh6 (19...Qe4+-) 20.Be5 (20.Be5 Be5 21.Qe5+-) 1-0. onur604 (2320) - masspawnattack (2330), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

7.Nh4 Nbd7 8.0-0 (8...Be4 9.d3=). Taulien,Hans_Juergen – Alanyali,Aydin, remoteschach.de, 2003.

7.Nh4 Nbd7 8.Nf5 ef5 9.0-0 c5 10.c4 Be5 11.d4 Bd6 (11...cd4 12.ed4 Bc7 13.cd5+=) 12.Nd2 b6 (12...Qc7 13.g3+=) 13.Bf3 (13.cd5 Qc7 14.Nf3 f4 15.dc5 bc5 16.ef4 Bf4+/-) 13...Rc8 (13...a6 14.ba6 Qc7 15.h3+/-) 14.cd5+/- Re8 15.Nc4 Qc7 16.g3 Ne4 (16...cd4 17.Rc1+/-) 17.Rc1+- (17.Nd6?! Qd6 18.dc5 bc5+=) 17...Ndf6 (17...Ng5 18.Bg2+-) 18.dc5 Qc5 (18...Bc5 19.Bf6 Nf6 20.d6+-) 19.Ba3 (19.Nd6?! Qd6 20.Rc6 Qd5 21.Bf6 Qd1 22.Rd1 Nf6+/-) 19...Qc7?? (19...Qc4 20.Rc4 Rc4 21.Be4 Ne4 22.Bd6 Nd6+-) 20.Nd6 (20.Nd6 Qc1 21.Bc1 Nd6 22.Bb2+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

7.Nh4 Be4 8.d3= Bg6 9.Ng6 hg6 10.0-0 (10.Nc3 Qe7=) 10...c5 (10...a6 11.Nc3=) 11.Nd2 Nbd7 12.c4 Be5 (12...Qc7 13.g3=) 13.d4 cd4 (13...Bd6 14.Rc1+=) 14.ed4+= Bf4 15.c5 e5 (15...Ne4 16.Ne4 de4 17.g3+=) 16.g3+– Bd2 17.Qd2 Ne4 18.Qe3 Rc8 19.Rfc1 White prepares c6 (19.Rac1 ed4 20.Qd4 Ndf6+–) 19...Re8 20.c6 bc6 21.bc6 Nb8 22.de5 Nc6 23.Bb5 (23.f3 Nd6 24.Ba6 Nf5+–) 23...Re6+= 24.Bc6 (24.f4 Qa5 25.a4 a6+=) 24...Rec6 25.Rc6 Rc6 26.Qa7 Rc2 (26...Rc7 27.Qa4=) 27.Bd4 Nc3 (27...Qc8 28.Rb1 Qh3=) 28.e6! Qe8? (28...fe6 29.Qg7 Mate attack) 29.ef7 (better 29.Bc3 Rc3 30.e7+–) 29...Qf7+– 30.Qf7 Kf7 31.Bc3 Rc3 32.a4 Rc6 (32...d4!?+–) 33.Kf1 (33.a5 Ra6+–) 33...Ke6 (33...g5 34.Ke2+–) 34.a5 Ra6 35.Ke2 (35.f4 Kd7+–) 35...Kd6 (35...g5 36.h3+–) 36.Kd3 (36.f4 Kc7+–) 36...Kc5 (better 36...g5!?+–) 37.f4 Kc6 (37...d4 38.h4+–) 38.Kd4 Kd6 39.h4 Kc6?! (39...Ra7+–) 40.Rc1 Kd6 41.Rc5 Ke6 (41...Kd7 42.Kd5 Ra7 43.Kc4+–) 42.Rd5 Kf6 (42...Rc6 43.Rc5 Ra6 44.Kc4+–) 43.Rb5 Ra7 (43...Ke7 44.Kc4 Kd8 45.Rb8 Kc7 46.Rg8 Ra5 47.Rg7 Kd8 48.Rg6+–) 44.Rb6 Kf5 45.a6 Rd7 (45...Ra8 46.Ke3 g5 47.Rb5 Ke6 48.Rg5+–) 46.Ke3 (better 46.Kc5 Re7+–) 46...Ra7 (46...Rc7+–) 47.Kf3 (47.Kf3 Ra6 48.g4) 1–0. Wehmeier,Sven (1715) – Blum,Michael (1830), NRW–ch U20 Hiddenhausen, 1998.

7.0-0 c6

8.a4 a6 9.c4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 cb5 12.cb5 Re8 13.Nh4 Bb1 14.Qb1 e5 15.Nf5 e4 16.Nd6 Qd6 17.Rc1 Nbd7 18.Bd4 White prepares b6 18...Ne5 19.b6 (19.Qc2 Qd7+/-) 19...Neg4 20.g3 Ne5 21.Kg2 (21.Rc7 Rb8+=) 21...Nfg4 (21...Nc6!?=) 22.Rc7+/- Qh6 (better 22...Rb8+/-) 23.h3+- Nf3 24.Bf3?? (better 24.Qb5 Qe6 25.hg4 Nd4 26.ed4+-) 24...ef3=+ 25.Kf3 Qh3 26.Rb7?? (26.Ke2 Nh2 27.Qa1=+ (27.Rb7?? Qg4 28.Ke1 Nf3 29.Kd1 Nd4 30.Kc1 Ne2 31.Kb2 Rf8-+)) 26...f6 (better 26...Nh2 27.Ke2 Qg4 28.Ke1 Nf3 29.Kd1 Nd4 30.Kc1 Ne2 31.Kb2 Qe6-+) 27.Ke2-/+ Nh2 (27...Qh5 28.f3 Qh2 29.Kd1 Qh1 30.Kc2 Qf3 31.Qb5+=) 28.Qh1 Qg4 29.Kd3 Qf5 (29...Nf3 30.Rc7 Qf5 31.Kc3=) 30.Kc3 Nf3 31.Rc7 Ne5?? (better 31...h6=) 32.Qd5+- Kh8 33.Be5 (33.Qb5 Rc8+-) 33...fe5 34.Qf7 Qf7 35.Rf7 Rb8 36.b7 Kg8 (36...h5 37.Kc4 Kh7+-) 37.Rc7 (37.Rc7 Rb7 38.Rb7+-) 1-0. kasperoff (1860) - Cedur216 (1840), Monthly Classical Arena, lichess.org, 2020.

8.a4 a6 9.c4 dc4 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c5 13.d4 Nbd7 14.dc5 Bc5 15.Nd4 Bg6 16.Nd2 Ne5 17.Ne6!+/– fe6 18.Be5 Ng4?? 19.Be6 Kh8 20.Bg4 Bf5 21.Bf5 Rf5 22.Nf3 (22...Rf8 23.Qd8 Rd8 24.Rc1+–) 1–0. Kreuzer – Bartsch, 1981.

8.a4 Qc7 9.Bf6 gf6 10.Nc3 =.

8.a4 Nbd7 9.d4 Qc7 10.Nc3 A) 10...h6 11.Ba3 (11.Qd2 Rfc8 12.Ba3 c5 13.g3 Be4 14.Qd1 Bf3 15.Bf3 cd4 16.ed4; 11.bc6 bc6 12.Ba3 Rab8 13.Bd6 Qd6 14.Bd3 Bg4 15.h3 Bh5 16.g4) 11...Ba3 12.Ra3 Qd6 13.Ra2 c5 14.Qd2 Rac8 15.a5 Qc7 16.b6; B) 10...Rfc8 11.bc6 (11.Ba3 c5 12.g3 h6 13.Qd2 Be4 14.Ne4 Ne4 15.Qd3 c4 16.Qd1) 11...Qc6 12.Bb5 Qb6 13.a5 Qc7 14.a6 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Ba3; C) 10...c5 11.h3 (11.Kh1 Bg6 12.h3 cd4 13.Qd4 Nc5 14.Rfc1 b6 15.Nh4 Be5 16.Qb4; 11.a5 b6 12.ab6 ab6 13.Ra6 cd4 14.Nd4 Bg6 15.Qa1 Qb7 16.Ba3) 11...cd4 12.Nd4 Bg6 13.Bd3 e5 14.Nb3 Nb6 15.a5 Nc4 16.Bc4; D) 10...Rfe8 11.Ba3 (11.Qd2 Rac8 12.Ba3 c5 13.g3 Be7 14.b6 ab6 15.Nb5 Qd8 16.Qd1; 11.h3 Bb4 12.bc6 Qc6 13.Ne5 Qc8 14.Nd7 Nd7 15.Nb5 a6 16.Na3; 11.Bd3 h6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qd6 14.Ra2 c5 15.Bf5 ef5 16.Qd2) 11...Ba3 12.Ra3 c5 13.Qd2 Qd6 14.Rfa1 e5 15.Nh4 Be4 16.de5; E) 10...Rac8 11.bc6 (11.h3 h6 12.Bd3 Ne4 13.Be4 de4 14.Nh4 Bh7 15.bc6 bc6 16.g3; 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Qd6 13.Ra2 c5 14.Nh4 Bg6 15.Qd2 cd4 16.ed4) 11...Qc6 12.Bb5 Qb6 13.a5 Qc7 14.Bd3 Bd3 15.cd3 Bb4 16.Nb5.

8.a4 Nbd7 9.d4 Qc7 10.c4 cb5 (10...dc4 11.Bc4 (11.Na3 c3 12.Bc3 Ne4 13.Bb2 Nb6 14.Bd3 f6 15.Rc1 Nd5 16.bc6) 11...cb5 (11...Ng4 12.g3 Nb6 13.Nbd2 Nc4 14.Nc4 cb5 15.Nd6 Qd6 16.Qe2) 12.Bb5=+ a6 13.Bd7 Qd7 14.Ne5 Be5 15.de5 Rfd8 16.Na3) 11.cb5 (11.c5 Be7 12.ab5 Ne4= 13.Nbd2 Ndf6 14.h3 h6 15.Re1 Rfc8 16.Ra4) 11...a6 (11...Rfc8 12.Nc3 Nb6 13.g3 Nc4 14.Bc4 dc4 15.Ba3 Nd5 16.Qd2) 12.Nc3 Nb6 13.a5 (13.ba6 ba6 14.Ba3 Rfc8 15.Bd6 Qd6 16.Qd2) 13...Nc4 14.b6 Qc8 (14...Qe7 15.Bc4 dc4 16.Ne5) 15.Qb3 (15.Bc4 dc4 16.Ba3) 15...Nb2 (15...Qc6 16.Ne5) 16.Qb2 Qd7 17.Rfc1 Rac8 18.Nd2 Rfd8 19.Nb3 Qe7 20.Na4 Nd7 21.Rc8 Rc8 22.Rc1 Rd8 23.Nac5 Nb8 24.f3 Nc6 25.Qd2 Bg6 (25...Rc8!?=) 26.Na6+– Ba3 27.Rc3 Rc8 28.Nbc5 Bc5 29.Rc5 f6 (29...Qd7+–) 30.Nb4 Qd7 31.Bb5 Qd6 32.a6 Be8 (32...Rd8 33.Bc6 (worse 33.Nc6 bc6 34.Qa5 Qf8+–) 33...ba6 34.b7+–) 33.ab7 (33.ab7 Rb8 34.Bc6+–) 1–0. Zerebecki,Dawid (1695) – Marko,Adam, Copernicus Poland, 2010.

8.a4 Nbd7 9.d4 Rc8 A) 10.Nh4 Qc7 (10...cb5 11.Nf5 ef5 12.ab5 Qc7 13.Nc3 Bb4 14.Na4 Ne4 15.c3 Bd6 16.g3) 11.Nf5 (11.bc6 bc6 12.Nd2 Bh2 13.Kh1 Rb8 14.Rb1 Be4 15.f3 Bf5 16.Nf5) 11...ef5 12.bc6 Bh2 13.Kh1 bc6 14.Nd2 Rb8 15.Rb1 Bd6 16.c4; B) 10.Nc3 cb5 11.Nb5 Bc2 12.Qe1 Bb8 13.Rc1 h6 14.g3 a6 15.Nc3 Bf5 16.Ba3; C) 10.Bd3 Qc7 (10...cb5 11.ab5 Qb6 12.Nc3 a5 13.Bf5 ef5 14.Qd3 g6 15.h3 Rfe8 16.Rfb1) 11.Nbd2 (11.h3 h6 12.Nc3 Ne4 13.Be4 de4 14.Nd2 Nf6 15.bc6 bc6 16.Ba3; 11.g3 h6 12.Nc3 Bh3 13.Re1 Bb4 14.bc6 bc6 15.e4 de4 16.Be4; 11.bc6 Qc6 12.Nc3 a6 13.Ba3 Ng4 14.Bf5 ef5 15.h3 Ngf6 16.Ra2) 11...cb5 12.ab5 Ng4 13.h3 Ngf6 14.Ra7 Qb6 15.Ra1 Bd3 16.cd3.

8.a4 Nbd7 9.Nd4 Bg6 10.f4 c5 11.Nf3 Bh5 (11...a6 12.Nh4=) 12.Ne5 Be2 13.Qe2 Qc7 14.Nd7 Nd7 15.Qh5 (15.a5 Rad8=) 15...f5 (15...Be7 16.a5=) 16.Nc3 (16.a5 Nf6 17.Qf3 Qd7 18.Bf6 Rf6=) 16...Nf6 17.Qf3 Ne4 18.Ne4 de4 19.Qe2 c4 20.Kh1 Be7 21.Be5 Qc5 22.d3 cd3 23.cd3 ed3 24.Qd3 Rfd8 25.Qb3 Qd5 26.Qb2 Rac8 (26...Bf8 27.Bd4=) 27.Bg7+= Kf7 (better 27...Qd2!? 28.Qd2 Rd2+=) 28.Bd4+– Rg8 (28...Bc5 29.Rfd1+–) 29.Rf3 (29.Ba7 Qd3 30.Rf2 Rgd8+–) 29...h5 (29...Bc5 30.Bc5 Rc5 31.Rh3+–) 30.Qe2 (30.Ba7 Qe4 31.Rf2 h4+–) 30...Qe4 (30...Qc4 31.Qd1+–) 31.Rf2+– (31.Ba7?! Rc2 32.Qf1 Bf6=) 31...Kg6 32.Rg1 (32.Rd1 Rgd8+–) 32...Bh4 33.Rff1 Rc2 34.Qf3 Kh6 35.Qe4 fe4 36.g3 Be7 37.Rg2 (37.Rc1 Rgc8 38.Rc2 Rc2 39.Ba7 Ra2+–) 37...Rgc8 (37...Rc4!?+–) 38.Rc2 Rc2 39.Ba7 Ra2 40.Bd4 (40.Rc1 Ra4 41.Rc7 Ra7 42.Re7 Kg6+–) 40...Ra4 41.f5 ef5 42.Rf5 h4 (42...Kg6 43.Re5 Bf8 44.Re6 Kf7 45.Rb6+–) 43.gh4 (43.Rf7 Bd8 44.Rd7 Ba5+–) 43...Bh4 44.Rf4 Kh5 45.Re4 Bf6 46.Rf4 (46.Kg2 Rb4+–) 46...Bd4 47.Rd4 Ra1 (47...Ra5!?+–) 48.Kg2 Rb1 49.h3 (better 49.Rd5!? Kg4 50.h3 Kh4 51.e4+–) 49...Rb5+– 50.Rg4 (50.Kg3 Rb1+–) 50...Rf5 (50...Rb2 51.Kf3+–) 51.Rf4 (51.Kg3 b5+–) 51...Rb5 (51...Rf4 52.ef4 b5 53.Kf3+–) 52.Kf3 Rb3 53.Ke4 Kg5 (53...b5 54.Rf8+–) 54.Rf8 (54.h4 Kg6+–) 54...b5+– 55.Kd4 b4 56.e4 (better 56.Rb8!?+–) 56...Rh3= 57.e5 b3 58.Rf2 Rh6 59.Ke4 Rh4 60.Kd5 Rb4 61.Rb2 ½–½. Kordonowski,Frank (2050) – Werschmoeller,Thomas (1920), Ruhrgebiet VK1, 2004.

8.a4 Nbd7 9.Nh4 Ng4 (9...Be4 10.f3 Ng4 11.fe4 Bh2 (11...Qh4?! 12.h3 Nh2 13.Re1–/+) 12.Kh1 Nf2 (12...Qh4?! 13.Bg4 Be5 14.Bh3 Bb2 15.Ra2–+) 13.Rf2 Qh4–+) 10.Nf5+= ef5 11.Bg4 fg4 12.Qg4 Ne5 13.Qg3 Ng6 14.f4 Qd7 15.Na3 Rae8 16.c4 Qf5 17.bc6 bc6 18.cd5 cd5 (18...Qd5 19.Bd4+/–) 19.Nb5+/– Bb8 (19...Bb4 20.Nd4 Qd3 21.f5 Bd2 22.fg6 fg6 23.Nf3 Be3 24.Kh1+/–) 20.Nd4 Qd7 21.h4 h5 (21...f6 22.h5 Ne7 23.h6+/–) 22.Qg5+– Qg4 23.Qg4 (< 23.Qd5 Nh4 24.Rfc1 Rd8+/–) 23...hg4 24.Ba3 Ne7 (24...Nh4 25.Rab1 Ng6 26.Rb7+–) 25.Rab1 Bc7 26.Rb7 (26...Bd8 27.Ra7+–) 1–0. Cottarelli,Franco – Krolik,Z, tt corr, 1990.

8.Nh4 Be4 =+.

7.0-0 Nbd7

8.c4 c6 9.a4 Qc7 10.d4 Qb8 (10...dc4 11.Na3 c3 12.Bc3+=) 11.cd5 (11.Nc3 Ne4=) 11...cd5+= 12.Ba3 Rc8 13.Bd6 Qd6 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 Ne4 (15...Rc7 16.Nbd2–/+) 16.Nbd2+= Ndf6 17.Rfc1 (17.Ne5 Rc3 18.Qe2 Nd2 19.Qd2 Ne4+=) 17...Rc7 (17...Qb4 18.Qb3 Qb3 19.Nb3+=) 18.Qb3 (18.Rc2 Rac8 19.Rac1 g6=) 18...Rac8+= 19.Qb2 h6 (19...Nc3 20.Nb3+=) 20.h3 (20.Ne5 Rc1 21.Rc1 Rc1 22.Qc1 Nd2 23.Qd2 Ne4+=) 20...Rc1 (20...Nc3!? 21.Kf1 Qf8+=) 21.Rc1= Rc1 22.Qc1 Kh7 23.Qc2 (23.Ne4 Ne4 (worse is 23...de4 24.Ne5+/–) 24.Ne5 f6=) 23...g6 (23...Qb4!?+=) 24.Nb3 Nd7 (24...Kg7 25.Ne5=) 25.Nfd2 (better is 25.Qc8!? b6 26.Qb7+/–) 25...Nd2 26.Nd2 Qb4 (26...Qb8 27.g3=) 27.Nf3+= Qc4 28.Qc4 dc4 29.Nd2 (29.Kf1 Nf6+=) 29...c3 30.Nb3 Nb6 31.a5 (31.Kf1 Na4 32.Ke2 b6=) 31...Nd5 (better is 31...Nc4!?–/+) 32.Kf1= c2 (32...b6 33.ab6 ab6 34.Ke2=) 33.Ke2+= Nc3 34.Kd2 c1Q 35.Nc1 Nb5 36.Kc2 Nd6 37.Kb3 Ne4 38.Nd3 b6 (38...Kg7 39.Kb4+=) 39.Ka4 (39.ab6 ab6 40.Kb4 h5+/–) 39...ba5 (39...Nd6 40.Ne5+=) 40.Ka5+/– g5 41.Ka6 1–0. Portnoy,Yuriy – Pirogov,Vladislav, Zavolje, 2007.

8.c4 c6 9.a4 Bg4 10.Nd4 Be2 11.Qe2 Rc8 12.d3 Bb8 13.Nc3 (13.Nd2 c5 14.N4f3 Bc7=) 13...Re8 (13...cb5 14.Ncb5 dc4 15.dc4+=) 14.Qd1 (14.bc6 bc6 15.Rfb1 Bd6=) 14...Qc7 (14...cb5 15.cd5 b4 16.Ne4 Nd5 17.Qh5–/+) 15.g3 Rcd8 (15...dc4 16.bc6 Ne5 17.Ncb5–/+) 16.Qb1 (16.cd5!? ed5 17.bc6 bc6 18.Rb1=) 16...dc4+= 17.dc4 Ne5 18.Qa2 c5 19.Nde2 b6 20.e4 (20.f4 Nd3+=) 20...Rd2 21.Qb3 Nc4! 22.Bc1 (22.Qc4 Rb2 Deflection (22...Rb2 Overloading)) 22...Na5 23.Qb1 Rd7 24.Bg5 Ng4 25.h3 Ne5 26.Bf4 Qd8 27.Rd1 Nf3 28.Kg2 Bf4 29.Nf4 Nd4 30.Rd3 Qa8 31.f3 Red8 32.Ra2 Qb7 33.Qd1? (33.Nce2 Nc4–/+) 33...Nc4 (33...c4 34.Rdd2 Nab3 35.Rdb2 Nb5 36.Qe1–+) 34.Nce2? (better is 34.Qc1–+) 34...Ne5 (better is 34...Nf3 35.Rd7 Rd7 36.Qc1 Qe4 37.Nc3–+) 35.Rc3 (35.Nd4 Nd3 36.Qd3 Rd4 37.Qc2–+) 35...Ndf3 36.Qf1 (36.Qb1 Nd2 37.Rd2 Rd2–+) 36...Nd2 37.Qg1 (37.Rd2 Qe4 38.Kf2 Rd2–+) 37...Qe4 (better is 37...Ne4 38.Rf3 Nf3 39.Qe3–+) 38.Kf2 Qb7 39.Re3 (39.Qg2 Ne4 40.Kg1 Nc3 41.Qb7 Ne2 42.Re2 Rb7 43.Re5 Rd4–+) 39...Ndc4 (better is 39...Ne4 40.Re4 Qe4–+) 40.Qe1 (40.Rc3 Nd6 41.Qg2 Ne4 42.Kg1 Nc3 43.Qb7 Ne2 44.Re2 Rb7 45.Re5–+) 40...Ne3 41.Ng1 N5c4 (better is 41...Nd3 42.Ke3 Ne1 43.Re2–+) 42.Re2 Rd1 43.Qc3 Rf1 0–1. Osmak,Yulia – Docenko,Feodosij (2085), Stepichev Memorial, 2006.

8.d3 e5 9.Nbd2 Qe7 10.c4 c6 11.a4 Rfd8 12.g3 (12.d4 c5=) 12...h6 13.Re1 Bh7 14.Bf1 Rac8 15.Nb3 e4 16.de4 de4 17.Nfd2 Ne5 18.Rc1 c5 19.Qe2? (19.Qc2 Qe6+=) 19...Bf5 (19...Nd3 20.Bf6 Qf6 21.Bg2–+) 20.h3? (better is 20.Bg2!?–/+) 20...Nd3–+ 21.Nb1 Nd7 22.Na5 (22.Red1 Nc1 23.Nc1 Qe6–+) 22...N7e5 23.Bg2 Ne1 24.Re1 Nd3 25.Rd1 Bc7 (25...Nb2 26.Qb2 Bc7 27.Rd8 Rd8 28.Nb3–+) 26.Bc3 (26.Nb7 Rd7 27.Bc3 Bg3 28.fg3 Rb7 29.Rd3 ed3–/+) 26...Bb8 27.Nd2 Bg6 28.Qg4 h5 29.Qe2 h4 30.Qg4 hg3 31.fg3 Be5 32.Be5 Qe5 (32...Ne5 33.Qe2–+) 33.Nb7? (33.Ne4 Bh5 34.Nf6 Qf6 35.Qh5 Qf2 36.Kh1 Qg3 37.Rf1 Nf2 38.Kg1–+) 33...Bh5–+ 34.Qe4?! Qe4 (34...Qe4 35.Ne4 Bd1–+) 0–1. Starr,Albert Martin – Perepelitsky,Philipp (2130), San Francisco MI McLain mem g/45, 2005.

8.d4 c6 9.bc6 bc6 10.Nbd2 Rb8 11.Bc3 c5 12.Bd3 c4 13.Bf5 ef5 14.Rb1 Qc7 15.h3 Rfe8 16.Re1 Ne4 17.Ne4 fe4 (17...Re4?! 18.Rb8 Nb8 19.Ng5=) 18.Nd2 Rb1 19.Qb1 Rb8 (19...Qc6 20.Rc1–/+) 20.Qa1 Rb5 21.a4 Rb7 22.Rb1 a6 23.Qa2 Nb8 24.Rb2 Nc6 25.Qb1 Rb2 26.Qb2 Qb8 27.f3 Qb2 28.Bb2 f5 29.fe4 fe4 30.Nb1 Kf7 31.Kf2 Ke6 32.g4 Nb4 33.Na3 g6 34.Bc3 Nc6 35.Nb1 h5 36.Kg2 Kf6 37.Be1 Kg5 38.Bg3 Bg3 39.Kg3 hg4 40.hg4 Nb4 41.Na3 Nc6 42.Nb1 Nb4 43.Na3 Nc6 (43...Na2 44.Nb1+=) 44.c3 (better is 44.Nb1=) 44...Ne7–+ 45.Nc2 Nc6 (better is 45...a5!? 46.Na3 Nc8–+) 46.Na3–/+ Ne7 47.Nc2 Nc6?? (better is 47...a5 48.Na3 Nc8–+) 48.Na3= Ne7 ½–½. Abdelrazeh,Ahmed (1690) – Kaulich,Philipp Theodor, GER–ch U12 Willingen, 2007.

8.d4 Ne4 9.Nfd2 Qh4 10.g3 Qh3 11.Bf3 (11.c4 Ndf6=+) 11...Ndf6 12.Bg2 Qh6 13.Ne4 Be4 14.Nd2 (14.Ba3 Rfc8=+) 14...Bg2-/+ 15.Kg2 a6 16.a4 ab5 17.ab5 Qg6 18.c4 Ra1 19.Qa1 Qd3 20.Rd1 (20.Qc1 Ra8-/+) 20...Bb4 21.Qc1 Qe2 22.Bc3?? (better 22.h3-+) 22...Bc3 (22...Bc3 23.Nb1 Ne4-+) 0-1. Mely (2315) - amjay (2660), ChessWorld.net, 2016.

8.Nh4 Bg6 9.f4 Ne4 (9...Nc5 10.Ng6 hg6 11.c4=) 10.Ng6 fg6 11.c4 c6 (11...Qe7 12.Bf3+=) 12.Nc3+= g5 13.Bg4 gf4 (better 13...Qe7!? 14.bc6 bc6 15.cd5 Nc3 16.Bc3 cd5 17.fg5 Nc5+=) 14.Be6+– Kh8 15.Ne4 (better 15.bc6!? bc6 16.cd5 cd5 17.Bd5 Nc3 18.Bc3+– (worse 18.dc3 Rb8 19.Qe2 Qb6=+)) 15...de4= 16.bc6 bc6 17.Qg4 (17.Qh5 Nf6 18.Qh4 Bc5=) 17...Ne5 18.Qh5 Qf6 (18...Qe8 19.Qe8 Rae8 20.c5=+ (20.ef4? Nd3–+)) 19.Bd7 (19.ef4 Nf3 20.Qf3 Qb2 21.Qe4 Rf4 22.Qe3= (22.Rf4 Qa1 23.Kf2 Qa2–+; 22.Qc6?? Qd4 23.Kh1 Raf8–+)) 19...Qe7=+ 20.c5 Bc7 (better 20...Qd7 21.cd6 Nc4=) 21.Bf5+– g6?? (better 21...Rf5 22.Qf5 Nd3+–) 22.Bg6+– f3 23.Be4 fg2 (23...Rab8 24.Bc3 Rf6 25.Bf3+–) 24.Kg2 Rg8 (24...Rab8 25.Kh1 a6+–) 25.Kh1 Rg5 (25...Rg7 26.Rf5 Qe8 27.Re5 Be5 28.Qe5 Qe5 29.Be5+–) 26.Rf7 (26.Rf7 Rh5 27.Re7+–) 1–0. GuestCSGX – GuestBSVD, freechess.org, 2019.

7.Nh4 Bg6

8.0-0 a6 9.Nc3=.

8.0-0 c6 9.a4 (9.Nc3 a6 10.a4 Nbd7=) 9...c5 (9...Nbd7 10.Nc3=) 10.c4 Nbd7 11.Ng6 (11.f4 Qc7=) 11...hg6 12.f4 dc4 (12...Re8!?=) 13.Na3+= Nb6 14.Nc4 Ne4 (better 14...Nc4!? 15.Bc4 Be7+=) 15.Nb6+– Qb6 (15...ab6 16.Bf3 Nf6 17.Bb7+–) 16.a5 Qc7 17.Bf3 Nf6 18.Bf6 gf6 19.a6 Rab8 (19...b6 20.Ba8 Ra8 21.Rf3+–) 20.ab7 Rb7 21.Bb7 Qb7 22.Ra6 Be7? (22...Rd8+–) 23.Qa4 Rb8 (23...Qd5 24.Ra7 Bd8+–) 24.Ra7 (24.Ra7 Qb5 25.Qb5 Rb5 26.Re7+–) 1–0. Massudy (2345) – pkavisamrat (2150), lichess.org, 2020.

8.0-0 Nbd7 9.c4 (9.f4 Be4=) 9...dc4 (9...Bb1 10.Rb1 dc4 11.Bc4=) 10.Ng6 hg6 (10...fg6 11.Bc4 Qe7 12.Qb3=) 11.Bc4 (11.Na3 c3 12.dc3 Nb6+=) 11...Ne5 (11...Nb6 12.Be2+=) 12.Be2 (12.Be5 Be5 13.d4 Bd6+=) 12...c6 (12...c5 13.Na3+=) 13.f4 Ned7 14.a4 (14.bc6 bc6 15.Nc3 Qc7+=) 14...cb5 15.ab5 Nb6 (15...Qc7 16.Na3+=) 16.Qb3 (16.Bd4 Qc7+=) 16...Bc5 (16...Qe7 17.Bf3+=) 17.d4 (17.Bf3 Nbd5+–) 17...Be7 (17...Bd6 18.Nd2+=) 18.Nd2+– Nfd5 (18...Qd7 19.Ba3+–) 19.e4 Nc7 20.Rfc1 (20.Nf3 Bd6+–) 20...Qd7 (20...Bd6 21.Qf3+–) 21.Nf3 f6 (better 21...Rfc8!?+–) 22.Nh4+– Kf7 23.f5 gf5? (23...Rfc8 24.Ng6 Bd6+–) 24.Bh5 Kg8 25.Rc7! Qc7 26.Qe6 Kh7 (26...Kh8 27.Ng6 Kh7 28.Ne7 g6 29.Ng6 Rf7+–) 27.Bg6 (27.Nf5?! Bb4 28.Qb3 g6 29.Bg6 Kg6 30.Qb4 Rh8+–) 27...Kh8 28.Qf5 (28.Qf5 Qh2 29.Kh2 Bd6 30.e5 Be5 31.de5 Kg8 32.Qh5 Rfe8 33.Qh7 Kf8 34.Ba3 Re7 35.Qh8; 28.ef5?! Qc2 29.Qe1 Qb2=) 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

8.0-0 Ne4 9.Ng6 hg6 (9...fg6 10.f4=) 10.d3 (10.c4 Qh4 11.g3 Qe7+=) 10...Nc5 11.a4 (11.d4 Na4 12.Ba3 Ba3 13.Na3 c5+=) 11...c6 (11...a6 12.Nd2+=) 12.Nd2+= a6 (12...Qc7 13.h3+=) 13.d4 Ne4 (13...Ncd7 14.c4+=) 14.Ne4+– de4 15.c4 ab5 (15...Qc7 16.g3+=) 16.ab5 Ra1 17.Ba1 (17.Qa1 cb5 18.c5 Bc7+–) 17...cb5 18.cb5 (18.c5 Bc7+–) 18...Nd7 (18...Qc7 19.h3+=) 19.d5 (19.Qb1 Nf6+=) 19...ed5 (19...Qh4 20.g3 Qe7 21.f3+=) 20.Qd5+– Nf6 (better 20...Qc7!?+–) 21.Qb7+– Qb8 (21...Qc8 22.Qc8 Rc8 23.Rd1+–) 22.Qb8 Rb8 23.Rb1 (23.Bd4 Kf8+–) 23...Nd5 (23...Bc7 24.Rc1 Bd6 25.Rc6+–) 24.Bd4 White prepares the advance b6 24...Nb4 25.b6 (25.h3 Nc2+–) 25...Nc2 26.b7 Nd4 27.ed4 Kf8 28.Bc4 Ke7 29.Bd5 f5 30.g3 (30.h4 Bc7+–) 30...g5 31.h3 Kd7 (31...g6 32.Kf1+–) 32.Kf1 Be7 (32...Bc7 33.Ke2+–) 33.Ke2 (better 33.Bf7+–) 33...g4? (33...Kd6 34.Rb5 Kc7+–) 34.hg4 fg4 (34...Kd6 35.Rb5 g6 36.gf5 gf5 37.f3 ef3 38.Bf3+–) 35.Rc1 (better 35.Ke3+–) 35...Bf6 (35...Kd8+–) 36.Rc8 Rc8 (36...Rb7 37.Bb7 Bd4+–) 37.Be6!! (37.Be6 Ke6 38.bc8Q (38.bc8R?! Bd4 39.Rc6 Ke5+–; worse 38.bc8B Kd5=+) 38...Kd6 39.Ke3+–; 37.bc8R?! Kc8 38.Ke3 Kd7+–; 37.bc8Q?! Kc8 38.Ke3 Kd7+–; 37.bc8B?! Kc8 38.Ke3 Kd7+–; 37.bc8N?! Kc8 38.Ke3 Kd7+–) 1–0. GuestWMPY – Laowlao, freechess.org, 2020.

8.a4 Nbd7 (8...Ne4 9.Ng6 fg6 10.Bf3=+) 9.0-0 Re8 (9...e5 10.Ng6 fg6 11.c4=) 10.f4 (10.Ng6 fg6 11.Nc3 e5=) 10...Qe7 (10...Be4 11.Nc3=) 11.Ng6+= hg6 12.c4 c6 13.Qc2 Rac8 14.Nc3 Ne4? (better 14...dc4 15.Bc4 cb5 16.Bb5 e5=) 15.Ne4+– de4 16.Qe4 Nf6 17.Qc2 Red8 (17...e5 18.fe5 Be5 19.Rab1+–) 18.bc6 bc6 19.Rab1 Rb8 20.Bf3 c5 21.Bc3 Bc7 22.Rb5 a6 23.Rb8 Rb8 24.Rb1 Rb1 25.Qb1 Qd6 (25...Qd8 26.Qc2+–) 26.Qb7+– Qb6 (26...g5 27.Qc8 Kh7 28.fg5 Qh2 29.Kf1 Bg3+–) 27.Qb6 Bb6 28.a5 Bc7 29.Bb7 Kf8 (29...g5 30.g3 (30.Ba6?! gf4 31.Bb5 fe3+–) 30...gf4 31.ef4+–) 30.Kf2 (30.h3 Ke7+–) 30...Ke7 (30...g5 31.Kf3+–) 31.Kf3 Kd7 (31...g5 32.fg5 (32.Ba6?! g4 33.Ke2 Ne4 34.Bg7 Ba5+–) 32...Nd7 33.Ba6 Ne5 34.Kf2 Nd3 35.Kg1+–) 32.Ba6 Kc6 (32...Kd8 33.Bb5+–) 33.Bb5 Kb7 34.a6 Ka7 35.g4 1–0. onur604 (2285) – Belonzo (2020), lichess.org, 2020.

8.Ng6 fg6 9.a4 Ne4 10.Bf3 Ng5 (10...Qh4 11.Qe2+=) 11.Be2 Nd7 12.h4 (12.0-0!?=) 12...Ne4+= 13.Bf3 Ne5 (13...Nef6!?+=) 14.Be5= Be5 15.d4 Bd6 16.c4 Bb4 17.Ke2 Nf6 18.c5 (18.Qb3 Be7=) 18...Qd7 19.Qb3 Ba5 20.Nd2 Nh5 21.Bh5 gh5 22.Nf3 Qf7 23.Qd3 Rae8 24.Raf1 Qe7 25.Ne5 Rf5 26.f3 Ref8 27.e4 de4 28.Qe4 Bc3 29.Rd1 White prepares the advance c6 (29.Qb7 Bd4 30.Nc6 Qf6–/+ (30...Qc5?! 31.Rc1 Qa3 32.Nd4 Qb2 33.Nc2–/+)) 29...Rb8 (29...b6 30.Rd3 Rf4 31.Qe3+/–) 30.Rd3 Bb4 (better is 30...Ba5!?+/–) 31.Rb1 Ba5 32.Re3 Rf6 33.c6 b6 34.Nd7 Rbf8 (34...Re8 35.Nf6 Qf6 36.d5+–) 35.Nf8 Qf8 36.d5 Qd6 (36...ed5 37.Qd5 Rf7 38.Rd1+–) 37.de6 Qh2 (37...Rg6 38.Qd3 Qd3 39.Kd3 Kf8+–) 38.f4! Rf8 (38...Rf4 39.Qe5 Double attack (39.Qe5 Decoy); 38...Qf4 39.Qf4 Combination) 39.e7 Re8 40.Rd1 Qh4 41.Rd8! Qg4 (41...Rd8 42.e8Q Mate attack) 42.Kf1 Kf7 43.Qd5 Kf6 44.Re8 Qf4 45.Rf3 Kg6 46.Rf4 (46.Rf4 Bc3 47.Rh8 Be5 48.e8Q Kh6 49.Rh7 Kh7 50.Qh5) 1–0. Player27 – Hun, playchess.de, 2001.

6.Be2 a6

7.a4 0-0 8.0-0 ab5 9.ab5 Nbd7 (9...Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.Nh4=) 10.Ra8 (10.Nh4 Ra1 11.Ba1 Be4=) 10...Qa8 11.Nh4 Qa2 12.Qc1 Bg4 13.f3 Bh5 14.g4 Bg6 15.f4 (15.Ng6 fg6 16.g5 Ne8=) 15...Ra8 (15...Qa4 16.g5 Ne4 17.Ng6 fg6 18.Bg4=) 16.g5 Ne4 17.c4 (17.d3 Nec5+=) 17...c6 (17...Qb3 18.cd5 Qd5 19.Bc4+=) 18.Ng6+= hg6 19.bc6 bc6 20.cd5 cd5 21.Nc3 Qa7 (21...Qb3 22.Ne4 de4 23.Qc6+/–) 22.Ne4 de4 23.Qc6 Rb8 24.Bg7 (24.Bc3 Qc7 25.Qe4 Rd8+/–) 24...Kg7 (24...Rb6 25.Qc3 Bb4 26.Qd4+/–) 25.Qd6+/– Rb3 26.Bc4 Rb7 27.f5! gf5 (27...ef5 28.Rf5) 28.Be6! fe6 29.Qe7 Kg8 30.Qe6 (30...Kh8 31.Rf5 Qa1 32.Kg2+–) 1–0. Mehlhorn,Uwe – Mergel,H, BFO–071, 2000.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 0-0 10.0-0 c6 11.bc6 bc6 12.c4 Ne4 13.d3 Ng5 14.cd5 cd5 15.Nbd2 (15.Nd4 Bg6 16.h4 e5+/–) 15...Nf3 16.Nf3 Nc6 17.Qa4 Ne7 (17...Qa8 18.Qd1=) 18.Nd4 Bg6 19.Nc6 Nc6 20.Qc6 Bb8 21.Qc3 f6 22.Rb1 Qc7 23.Qc7 Bc7 24.g3 e5 25.Rc1 Bb8 26.h4 Bf7 27.Bf3 f5 28.Kg2 e4 29.de4 de4 30.Be2 g6 31.Bc4 Bc4 32.Rc4 Rd8 33.Rb4 Bc7 34.Rb7 Rc8 35.Bd4 Kf8 36.Bc5 Ke8 37.Bb6 Kd7 38.Bc7 ½–½. mr5reasons1 (1625) – wokkels, gameknot.com, 2012.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.0-0 (10.Nh4 Bg6=) 10...0-0 (10...e5 11.Nc3=+) 11.Nh4= Bg6 12.Ng6 fg6 13.c4 c6 14.bc6 bc6 15.g3 (15.f4 Qc7=) 15...Qe7 16.Qa4 Nb8 (16...c5 17.f4=) 17.Nc3 Qf7 (17...g5 18.d4=) 18.cd5 cd5 19.Nb5 Be7 20.Bf6 Qf6 21.d4 h6 (21...Qf5 22.f3=) 22.Qc2 Qf7 (22...Na6 23.Bg4 Nb4 24.Qc7+=) 23.Bd3 g5 24.Bh7 (24.f4 Qe8+=) 24...Kh8= 25.Qg6 Qg6 (25...Qf6 26.h3=) 26.Bg6 Rf6 27.Bb1 Nc6 (27...g4 28.Rc1 Bf8 29.e4 de4 30.Be4+=) 28.Rc1+– e5 (28...Nd8 29.h3+–) 29.de5 Ne5 30.Rc8 Bf8 31.Nc7 d4 (31...g4 32.Nd5 Rf7 33.Kg2+–) 32.ed4 (32.Ne6! g6 33.Nf8 Kg7 34.ed4 Nf3 35.Kg2 Nd2 36.Bg6 Rf8 37.Rf8 Kf8+–) 32...Nf3 33.Kg2 Nd4 34.Nd5 Rf7 35.Bg6 Rf3 36.Rc4 (36.Rc4 Nb3 37.Re4+– (37.Kf3?! Nd2 38.Ke3 Nc4 39.Kd4 Na5+=)) 1–0. Fernandez,Dan (2345) – Malhotra,Tarun (1995), Ascot ENG, e2e4 Open July, 2013. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.b5 Bd6 6.Be2 a6)

7.a4 c6 8.Nh4 Be4 9.f3 (9.d3 Bg6=) 9...Bg6 (9...Ng4 10.g3 (10.fe4?? Qh4 11.g3 Bg3 12.hg3 Qg3 13.Kf1 Qf2) 10...Qg5 11.Kf1 Nh2 12.Rh2 Bg3 13.Rh3 Bh4 14.fe4 de4 15.Nc3=) 10.0-0 (10.Ng6 hg6 11.f4 Ne4=+) 10...0-0 (10...cb5!? 11.f4 ba4=+) 11.Ng6 fg6 12.f4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qb6 15.c4 Bc5 16.d4 Be7 17.c5 Qc7 (17...Qa7 18.Nc3+=) 18.b6+– Qd7 19.Nd2 h6 (19...Qd8 20.Bc3+–) 20.Qc2 Kh7 (20...Qe8 21.Bd3+–) 21.Rf3 Nh5 (21...Qe8 22.Bd3+–) 22.Rh3+– Nf6 23.Bd3 Ne4? (better 23...Qe8+–) 24.Ne4 de4 25.Be4 Rf5 26.g4 Rf6 27.g5 Rf5 28.Bf5 ef5 29.d5! Qd5 (29...cd5 30.Qc3 Combination; 29...Qd5 30.Qb2 Combination) 30.gh6?? (better 30.Qc3 Qg8 31.e4+–) 30...gh6+= 31.Bd4 Na6 Pawn c5, live or die! 32.Qc3 Bc5?? (better 32...Bf8+=) 33.Bc5+– Qc5 (33...Qd8 34.Qd4 Qe8+–) 34.Rh6!! Kg8 (34...Kh6 35.Qh8) 35.Rg6 Kf7 (35...Kf8 36.Qf6 Ke8 37.Rg8 Qf8 38.Rf8 Kd7 39.Rd8) 36.Qf6 Ke8 37.Rg8 Kd7 (37...Qf8 38.Rf8 Kd7 39.Rd8) 38.Rd8 1–0. DEFFM – GuestKFYW, freechess.org, 2018.

7.Nc3 c5 8.a4 0-0 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 fg6 11.Bg4 Ng4 12.Qg4 Qf6 13.0-0-0 (13.f4 Qf7=) 13...Qf5 (better is 13...Qe7!?–/+) 14.Qf5= gf5 15.f3 ½–½. Penndorf,Dietrich (1645) – Lichtenberg,Friedrich (1655), Bad Wildungen Seniors op 3rd, 2006. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 Nf6 4.e3 e6 5.b5 Bd6 6.Be2 a6)

7.Nh4 ab5 (7...Be4 A) 8.d3 Bg6 9.Nc3 Qe7 10.ba6 Na6 11.Nb5 Bh2 12.Rh2 Qb4 13.Bc3 Qb5 14.Be5+=; B) 8.ba6 Na6 9.Nc3 (9.d3 Bg6 10.Nc3 0-0 11.Ng6 fg6 12.Nb5 Bb4 13.c3 Be7 14.0-0=) 9...h6 10.0-0 0-0 11.d3 Bh7 12.Nb5 Be7 13.Nf3 c6 14.Nbd4=; C) 8.Nc3 Nfd7 9.Nf3 (9.Ne4 de4 10.ba6 Na6 11.Ba6 Ra6 12.Qg4 Be7 13.Qg7 Rf8 14.g3=) 9...0-0 10.a4 Bf3 11.Bf3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Qg5 14.0-0=; 7...Bg6 8.Nc3 A) 8...0-0 9.a4 (9.0-0 e5 10.ba6 Na6 11.Nb5 Nb4 12.Ng6 fg6 13.Nd6 Qd6 14.Qb1=; 9.Ng6 fg6 10.0-0 e5 11.a4 c6 12.Rb1 cb5 13.ab5 Qc7 14.ba6=; 9.ba6 Na6 10.Ng6 fg6 11.0-0 Nc5 12.Nb5 Na4 13.Bf6 Rf6 14.f4=) 9...e5 10.0-0 d4 11.ed4 ed4 12.Nb1 d3 13.cd3 ab5 14.Ng6=; B) 8...e5 9.Ng6 hg6 10.ba6 Na6 11.Nb5 Nc5 12.a4 e4 13.Nd6 Qd6 14.h3=; C) 8...c6 9.a4 e5 10.Ng6 hg6 11.h3 Rh4 12.bc6 Nc6 13.0-0 Qc7 14.Bf3=) 8.Nf5 (8.Bb5 A) 8...Nbd7 9.Bd7 (9.Nf5 ef5 10.Bd7 Kd7 11.Qf3 Ke6 12.0-0 c6 13.h3 Qe7 14.a4=) 9...Kd7 10.Nf5 ef5 11.Qf3 Ke6 12.0-0 c6 13.h3 Re8 14.Nc3=; B) 8...c6 9.Nf5 ef5 10.Bd3 Ne4 11.0-0 Qh4 12.g3 Qg5 13.Be2 0-0 14.d3=) 8...ef5 9.Bb5 c6 10.Bd3 g6 (10...Ne4 11.Qh5 g6 12.Qh6 Bf8 13.Qh3 f6 14.0-0=) 11.0-0 Nbd7 (11...0-0 12.Nc3 Ne4 13.Be2 Qc7 14.g3=) 12.Nc3 0-0 13.Be2 b5 (13...Re8 14.a4=) 14.a4 b4 15.Nb1 Ne4 16.c3 1–0. Hasidume,Shuji (1875) – Siebert,Willie (2175), 11th AfroAsia Zonal Champs Semi–Final G, 2009.

6.Be2 c5

7.0-0 0-0 8.c4 Nbd7 9.Nc3 dc4+= 10.Bc4 White gets the initiative 10...Ne5 (10...Qc7 11.Rc1+=) 11.Be2 (11.Ne5 Be5 12.f4 Bc3 13.Bc3 Ne4=) 11...Qc7 (11...Nd3!? 12.Ba3 Qa5+=) 12.Ne5= Be5 13.f4 Bc3 14.Bc3 (worse is 14.dc3 Rfd8 15.Qe1 c4–/+) 14...Rad8 (14...Nd5 15.Rc1=) 15.Rc1 Nd5 16.Bd4 Nf4?? (better is 16...b6 17.Qa4 f6=) 17.Rf4+– Qa5? (17...b6+–) 18.Bc5 Rd2 19.Qf1 (19.Qf1 Rfd8 20.Be7+–; 19.Qe1 Qa2 20.Bf8 Re2+–) 1–0. Hadj Sassi,Nabil – Uckar,Klaudijo, GER OB–chT Germany, 1998.

7.0-0 0-0 8.c4 Nbd7 9.d3 Qc7 10.a4 b6 11.g3 e5 12.Nfd2 d4 13.ed4 ed4 14.Bf3 (better is 14.a5!?–/+) 14...Bd3–+ 15.Re1 Rae8 16.Bc6 Re1 17.Qe1 Ne5 18.Bg2 Bc4 19.Nc4 Nc4 20.Bc1 Ne5 21.Bf4 Re8 22.Be5 Be5 23.Na3? (23.Qc1–+) 23...Bg3! (24.Qf1 Bh2 25.Kh1 Qf4–+) 0–1. hal1958 – pirco, playchess.de, 2003.

7.0-0 0-0 8.c4 Nbd7 9.d4 dc4 10.Nbd2 c3 11.Bc3 a6 =.

7.0-0 0-0 8.Nh4 Be4 =.

7.c4 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Nc3 Nb6 10.cd5 Nbd5 11.d3 Bg4 12.Ne4 Bc7 13.h3 (13.Rc1 b6+=) 13...Ne4= 14.de4 Bf3 15.Bf3 Qd6 (15...Nb4!?=) 16.g3+/– Nb4? (better is 16...Nb6!?+/–) 17.Qd6+– Bd6 18.Rfd1 Rfd8 19.a3 c4 (better is 19...Nc2 20.Rac1 Ne3 21.fe3 Bg3+–) 20.ab4 Bb4 21.Rd8 Rd8 22.Ra4 Bd6 (22...c3 23.Rb4 cb2 24.Rb2+–) 23.Rc4 Kf8 (23...e5+–) 24.e5 Be7 25.Bb7 Rd7 (25...Rb8 26.Ba6+–) 26.Rc8 Bd8 (26...Rd8 27.Rc7 Rb8+–) 27.Ba3 Kg8 28.Bc6 (better is 28.Bd6!? h5 29.Bc6 Kh7 30.Bd7 Ba5+–) 28...Rd1 29.Kg2 1–0. Mehlhorn,Uwe (2165) – Wenger,Carsten, Oberliga Ost–A, 2000.

6.Be2 c6

7.a4 0-0 8.0-0 Qe7 9.c4 (9.Nh4 Be4=) 9...Nbd7 10.d4 e5 (10...c5 11.Nbd2=) 11.c5 Bc7 12.de5 Ne5 (12...Ne4 13.Nd4 Qe5 14.f4=) 13.Nd4 (13.Be5 Be5 14.Ne5 Qe5=) 13...Bd7 (13...Bg6 14.Nd2=) 14.Qc2 Rfe8 15.Nd2 Ng6 (15...Rac8 16.Rfd1=) 16.Rfc1 Be5 17.N2f3 Bc7 18.Nf5 Bf5 19.Qf5 Qe6 (19...Ne4 20.Nd4 Qe5 21.Qh3+=) 20.Qc2 Ne4 21.Bd3 Ne5 (21...Qg4 22.a5+=) 22.Nd4 (22.Be4 de4 23.Qe4 Rad8+/-) 22...Qg4 (22...Qh6 23.Nf5 Qh5 24.Be4 de4 25.Ng3=) 23.f3+/- Qg5 (23...Qh5 24.fe4 Nd3 25.Qd3 Qh2 26.Kf1 de4 27.Qc3+=) 24.f4 (24.fe4? Qe3 25.Kh1 Nd3-+ (25...Qd3?! 26.bc6 Qc2 27.Rc2 Nc6 28.Nc6=+)) 24...Qg4? (24...Qh6 25.Nf5 Qh5 26.Be4 de4+-) 25.Be4 de4 26.fe5 Be5 27.Qe2?? (better 27.bc6 Bd4 28.Bd4 bc6 29.Rf1+-) 27...Qe2-+ 28.Ne2 Bb2 29.Nf4 (29.Nd4 Ba1 30.Ra1 Re5-+) 29...Rac8 30.Rab1 Bc1 31.Rc1 Re5 (31...cb5 32.ab5 Re5 33.c6 Rb5 34.c7-+) 32.b6 ab6 33.cb6 Ra5 34.Rc4 f5 35.Kf2 (35.Rd4 g6-+) 35...Kf7 (35...Rca8 36.Rd4 R5a6 37.a5 Ra5 38.Rd7-+) 36.Ke2 (36.g4 g6 37.gf5 gf5-+) 36...Rd8 (36...Rca8 37.Rd4 Ke7 38.g4-+) 37.h4 (37.g4 Rda8 38.Rd4 Ra4 39.Rd7 Kf6-+) 37...Ra6 38.Rb4 (38.g4 Rb6 39.Kf2 Rd2 40.Kg3 Rb3 41.gf5 Re3 42.Kg4 Kf6-+) 38...Re8 (38...Rda8 39.Rd4 Rb6 40.Kd2-+) 39.Kd2 Re5 40.Kc3 Rea5 41.Kb3 Rc5 (41...Ke7!? 42.g4 fg4 43.Re4 Kf6 44.Nd3 Rb6 45.Kc3-+) 42.Ne2 Kf6 (42...Rd5 43.Nd4-+) 43.Nd4 (43.g4 fg4 44.Ng3 Re5-+) 43...Ke5 44.g3 Ra8 45.Ne2 (45.Kb2 Rca5 46.Kb3 Rd8-+) 45...Rd8 (45...Rd5 46.Nf4 Rda5 47.Ne2-+) 46.Nf4 (46.Rd4 Rdd5-+) 46...Rd1 47.Kb2 Rd2 48.Kb3 h6 (48...Rdc2 49.Ka3-+) 49.h5 Rd3! 50.Nd3 ed3 51.Rd4 Rd5 52.Kc3 Rd4 (52...d2 53.Rd2 Rd2 54.Kd2-+) 53.ed4 Ke4 54.Kd2?? (better 54.a5 Ke3 55.a6 ba6 56.b7-/+) 54...c5 (better 54...Kd4 55.a5 Kc5-+) 55.a5+- Kd5 (55...c4 56.a6! c3 57.Kc3 Ke3 58.ab7 d2+-) 56.a6 (56.a6 ba6 57.b7 Kd4 58.b8Q+-) 1-0. benachamohcine (2025) - pierig (2010), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.a4 Qa5 8.Nh4 Bg6 9.0-0 Nbd7 (9...cb5 10.Bb5 Nc6 11.f4=) 10.c4 (better 10.f4=) 10...Qb4?? (better 10...dc4 11.bc6 bc6=) 11.Ba3+– (11.Ng6 hg6 (11...Qb2?! 12.Nh8 Qa1 13.bc6 bc6 14.d4=+; 11...fg6? 12.Ba3 Bh2 13.Kh2+–) 12.Ba3 Bh2 13.Kh1 Qa5–+) 11...Qa5? (11...Bh2 12.Kh2 Qa5 13.cd5 cd5+–) 12.Bd6 cb5 (12...Ne4 13.Ba3+–) 13.Ng6 (13.ab5 Qa1 14.Ng6 hg6–/+; 13.cb5 Bb1 14.Qb1 Qd2+–) 13...hg6 14.cd5 Nd5 15.Bb5 0-0-0 (15...a6 16.Bd7 Kd7+–) 16.Qc2 Nc7 17.Rc1 (17.Rc1 Nc5 18.Qc5 Rd6 19.Bd7 Rd7 20.Qa5+–) 1–0. DEFFM – EJFMilner, freechess.org, 2018.

7.c4 dc4=+ 8.Bc4 Be4 (8...a6!?=+) 9.Nc3 Bd5 (9...Bg6 10.d3=) 10.Nd5 cd5 11.Be2 0-0 12.0-0 Nbd7 13.a4 Ne4 (13...e5 14.Rc1=) 14.d3 Ng5 (14...Nec5 15.a5=) 15.Ba3 (15.Nd4!? e5 16.Nf5+=) 15...Nf3= 16.Bf3 Ba3 17.Ra3 Qe7 18.Qa1 Ne5 (18...Rfc8 19.d4=) 19.Be2 Rac8 (19...a6 20.Rb3 Qd6 21.Rc1+=) 20.Rc3+= Ng6 21.Rfc1 Qd7 22.d4 Ne7 ½–½. algernon (2390) – stejam (2320), net–chess.com, 2013.

6.Be2 Nbd7

(--> 5.b5 Nbd7 6.Be2 Bd6).

7.0-0 0-0 (--> 5.b5 Nbd7 6.Be2 Bd6 7.0-0 0-0).

7.0-0 Qe7 (--> 5.b5 Nbd7 6.Be2 Bd6 7.0-0 Qe7).

7.Nh4 Bg6 (--> 5.b5 Nbd7 6.Be2 Bd6 7.Nh4 Bg6).

6.Be2 Qe7

7.Ne5 Nfd7 8.Nd7 Nd7 9.0-0 0-0 10.f4 Bg6 11.c4 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Be2 f6 14.a4 e5 15.a5 Nd7 16.f5 Bf7 17.d3 a6 18.Nc3 (18.Bf3 Nc5 19.Nc3 ab5 20.Nb5 Nb3 21.Bb7 Na1 22.Ba8 Ra8 23.Nd6 Qd6 24.Ba1 Ra5+=) 18...Bb4 19.Bf3 ab5 20.Nd5 (20.Nb5? A) 20...Ra5?! 21.Ra5 Ba5 22.Ba3+= (22.Bb7? Qc5 23.Ba3 Qb5 24.Bf8 Qb7–+); B) 20...Ba5 21.Bb7 Rab8 22.Bc6+=; C) 20...Qc5 21.Na3 Qe3 22.Kh1 Ra5–+ (22...Ba5?! 23.Nc4 Bc4 24.dc4–/+); worse is 20.Bb7 Ra5 21.Nd5 Qd6 22.Nb4 Qb4 23.Ra5 Qa5+=) 20...Bd5 21.Bd5 Kh8 22.Bb7 Ra5 23.Bc6 Ra1 24.Ba1 Rb8 25.Qb3 Bd6 26.d4 Rb6 27.Rc1 ed4 28.Bd4 Rb8 29.Bb5 c5–/+ 30.Bb2 Ne5 31.Qa4 Nd3! 32.Bd3 Qe3 33.Kh1 Rb2 34.Qa8?? Rb8 35.Qa3 c4! (35...c4 36.Qc3 Qf4–+) 0–1. Djukic,St (2225) – Ratkovic,Miloj (2135), TCh–Central Serbia, 2011.

7.Nh4 Bg6 8.f4 Nbd7 9.0-0 Ne4 10.Bg7 Qh4 (better is 10...Rg8 11.Ng6 hg6+=) 11.Bh8+– 0-0-0 12.Bb2 Rg8 13.Qe1 Qh6 14.d3 Nef6 (14...Bc5 15.Rf3 Nd6 16.Nd2+–) 15.Rf3 Bc5 16.Nd2 (16.Rg3 Bf5+–) 16...Bf5 17.Rg3 Bg4 18.Nb3 Be7 (18...Bb6 19.Bd4+–) 19.Bg4 Rg4 20.Rg4 Ng4 21.h3 Ngf6 22.Bd4 Kb8 23.a4 Bd6 24.a5 e5 25.fe5 Ne5 26.Qf2 Neg4 (26...Qg5+–) 27.hg4 Ng4 (27...Qh2 28.Kf1 Be5 29.g5 Bd4 30.ed4 Qh1 31.Qg1 Qg1 32.Kg1+–) 28.Qf7 Qh2 29.Kf1 Qh1 30.Ke2 Qg2 31.Kd1 Nf2 (31...Qg1 32.Kd2 Qf2 33.Qf2 Nf2 34.Rg1+–) 32.Kd2 Bb4 (32...Nh3 33.Kc3 Qg6 34.Qd7+–) 33.c3 Ne4 34.Kc1 Qg1 35.Kc2 Qg2 36.Kb1 Qg1 (36...Nd6 37.Qf8 Nc8 38.cb4 Qg1 39.Kc2 Qh2 40.Kc3+–) 37.Nc1 Nd6 (37...Qg6 38.Qd5 Be7+–) 38.Qf8 Nc8 39.Ba7! Ka7 40.Qc8 Bc3 41.a6 (41...Kb6 42.ab7 Qg7 43.b8Q Kc5 44.Qa7 Kd6 45.Ra6 c6 46.Rc6 Ke5 47.Qg7#) 1–0. marekt – SWAT_TEAM, ChessWorld.net, 2004.

6.Be2 h6

7.0-0 a6 8.d3 (8.Nd4 Bh7=) 8...ab5=+ 9.c4 (9.Nd4!?=+) 9...bc4–/+ 10.dc4 dc4 (better is 10...0-0–/+) 11.e4? (better is 11.Nbd2!?–/+) 11...Be4 (11...Ne4 12.Bc4 0-0 13.Nc3–+) 12.Nbd2 Bd5 13.Nc4 Bc4 (13...Bc5 14.Qc2–+) 14.Bc4–/+ Nc6 (14...Nbd7 15.Qc2–/+) 15.Qb3 (15.Bb5 0-0–/+) 15...Rb8 (15...Na5 16.Qa4 Qd7 17.Bb5–/+) 16.a4 (16.Rfd1 0-0–/+) 16...0-0 (better is 16...Na5 17.Qd3 Nc4 18.Qc4 0-0–+) 17.Nd4? (better is 17.a5–/+) 17...Nd4–+ 18.Bd4 b6 19.Bb5? Qe7 20.Qb2 Rfd8 21.Bc6? Bc5 22.Qc3?? Bd4 23.Qf3 Ba1 24.Ra1 Qd6 25.g3 Nd5 26.Rd1 Qc6 27.Qb3 Qc3 28.Qa2 Nb4 29.Qe2 Rd1 30.Qd1 Qd3 31.Qg4 Nd5 32.f4 Ra8 33.a5 Ra5 34.f5 Qf5 35.Qc4 Ne3 36.Qe2 Qf1 37.Qf1–+ Nf1 38.Kf1 Rd5 (39.g4 Rd4–+) 0–1. TONDA – fateddy, Live Game Caissa's Web, 2006.

7.a4 0-0 8.0-0 Nbd7 9.d4 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 11.c4 Bh7 12.c5 Be7 13.Nb3 Ne8 14.Ne5 f5 (better is 14...f6!? 15.Nd3 Qd7+=) 15.f3+– N4f6 16.Bd3 (16.Na5 Nd6+–) 16...g5 (16...Nd7 17.f4+/–) 17.Qc2 Ng7 18.a5 Qe8 19.a6 b6 20.Ba3 bc5 21.dc5 (21.Nc6!? Nd7+–) 21...Nd7+/– 22.Nc6 Bf6 23.Nbd4 Rf7 24.g4 (24.Bb2!? Bg6+–) 24...Kh8 25.Rae1 Nf8 26.e4 de4 27.fe4 Bd4 28.Nd4 fg4 29.Rf7 Qf7 30.Rf1 Qd7 31.Nc6 Nh5? (better is 31...Ng6+–) 32.Bb2 Kg8 33.Ne5 Qe8 (33...Qe7 34.Ng4 Bg6 35.Nh6 Kh7 36.Ng4+–) 34.Ng4 Bg6 35.Qc3 e5 36.Ne5 Kh7 37.Ng6 Ng6 38.Be2 Ngf4 39.Rf4! gf4 (39...gf4 40.Qe5 Double attack (40.Qe5 Decoy); 39...Nf4 40.Qg7 Mate attack) 40.Bh5 Qe7 41.Qe5 Rg8 42.Kf1 Qe5 43.Be5 Rg5 44.b6 cb6 45.cb6 (45.Bf4?! Rh5 46.c6 Rc5=) 45...ab6 46.a7 Re5 47.a8Q Rh5 48.Qb7 Kg8 49.Qb8 Kg7 50.Qc7 Kh8 51.e5 Rh2 52.e6 Rh1 53.Kg2 1–0. Belotelov,Denis (2245) – Nguyen Thi Thuan Hoa (2115), Budapest FS11 IM–A, 1998. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.b5 h6 6.Be2 Bd6)

7.a4 0-0 8.0-0 Nbd7 9.d4 Ne4 10.Nbd2 g5 11.Ne4= de4 (11...Be4 12.Ne5=) 12.Nd2+= Nf6 13.Nc4 Nd5 (13...Be7!?+=) 14.Nd6+– cd6 (14...Qd6? 15.Ba3 Qd7 16.Bf8 Rf8 17.c4+–) 15.Qd2 (15.c4 Ne7+–) 15...Rc8+= 16.c4 Nb6 (16...Nf6!?+=) 17.Rfc1+– Qe7 18.Ba3 White intends c5 18...Rc7 (better 18...Rfd8!?+–) 19.c5 dc5 (19...Nc8 20.a5 Rd7 21.Rab1+–) 20.dc5 Nd5 (20...Na4?? 21.c6 Qd8 22.Qb4 bc6 23.Qf8 Qf8 24.Bf8 Kf8 25.Ra4 cb5 26.Rc7 ba4 27.Bh5+–) 21.c6 Rfc8?? (21...Qf6 22.Bf8 Kf8+–) 22.Be7 (22.Be7 Re7 23.cb7+–) 1–0. DEFFM – GuestWLSX, freechess.org, 2019.

7.c4 0-0 8.cd5 Nd5 9.Nc3 =.

7.c4 dc4 8.Bc4 a6 9.Nd4 =.

7.d3 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Nd4 Bh7 10.Nb3 e5 11.Qc1 c6 12.bc6 bc6 13.c4 Qb8 14.Ba3 Ba3 15.Qa3 a5 16.Rc1 a4 17.N3d2 d4 18.Bf3 (18.e4 c5+=) 18...Ra6 (18...Qc7 19.Nf1–/+) 19.e4 c5 20.Bd1 Attacks the isolani on a4 20...Ne8 (20...Qb7 21.Nf3=) 21.Rc2 (21.Nf3!?=) 21...Nd6–/+ 22.Qc1 f5 23.f3 fe4 (23...Qd8 24.Na3–/+) 24.fe4 Rf4 (24...Rb6!?–/+) 25.Na3= Qf8 26.Be2 Nc8 (26...Rb6 27.Rb1=) 27.Rb1 Rg6 28.Qe1 Rgf6 (28...Ne7 29.Nb5=) 29.Nb5+= Qd8 (29...Rb6 30.Nc7 Rb1 31.Qb1+/–) 30.Nf1 (30.g3!? Rg6 31.Bh5+–) 30...Bg6 31.Na3 (31.g3!? Rf2 32.Nd2+=) 31...Rf8 32.Rcb2 Nd6 33.Nd2 Qf6 34.Nb5 Nc8 (34...Nb5 35.cb5 Nb6 36.Rc2+=) 35.Na3 (35.Nc7!? Bf7 36.g3+/–) 35...Nd6= 36.Nb5 Ne8 (36...Nc8 37.Nc7 Bf7 38.g3+/–) 37.Na3 (37.Nf3 Qd8+=) 37...Nd6 38.Nb5 Ne8 (38...Nc8 39.Nc7 Bf7 40.g3+/–) 39.Na3 (39.Nf3 Qd8+=) 39...Nd6 40.Nb5 Ne8 (40...Nc8 41.Nc7 Bf7 42.g3+/–) 41.Na3 ½–½. Guzik,Jolanta (2135) – Krokay,Urszula (1865), Druzynowe Mistrzostwa Polski w szachach Poland, 2012.

7.d3 a6 8.Nc3 =.

7.d3 Nbd7 8.0-0 e5 =.

7.d3 Nbd7 8.Nbd2 0-0 9.a4 e5 10.c4 Re8 (10...dc4!? 11.Nc4 Bb4 12.Nfd2 e4=+) 11.cd5+= Bd3 (11...Bg4!?+=) 12.Bd3+/– e4 13.Bc4 (better is 13.Ne4!? Ne4 14.0-0+/–) 13...ef3= 14.Qf3 Be5 15.Rb1 Bb2 16.Rb2 Ne5 17.Qd1 (17.Qf5 g6 18.Qc2 Nc4 19.Nc4 Qd5=) 17...Nd5 (17...Qe7 18.0-0=) 18.0-0 Nc4 19.Nc4 Qg5 (19...Nc3 20.Qc2 Ne4 21.Rd1+=) 20.Rb3 (20.Qf3 Rad8+=) 20...Rad8= 21.Qc2 (21.Qf3 Qh4 22.Rc1 Re6=) 21...Qg4 (21...Qf6 22.a5=) 22.f3 (22.Na5 Qc8+=) 22...Qh4 (22...Qg5 23.Rd1=) 23.e4+= Nf6 (23...Nf4 24.Na5+=) 24.Ne3 (24.Na5!? b6 25.Nc6+/–) 24...Qf4= 25.g3 Qe5 26.Rd1 Rd1 27.Qd1 Qc5 28.Kg2 Qe5 29.Nc4 Qe6 (Black gets in control) 30.Rc3 Qe7 31.Na5 Qb4–/+ 32.Rc7 Qa5 33.Rb7 Rc8 34.e5=+ Rd8 35.Qb3? Nd5–+ 36.f4? Qd2 37.Kh3 Nf4! 38.Kg4 h5 39.Kf5–+ g6 (40.Kf6 Nd5 41.Qd5 Qd5 42.Rb6 Re8 43.Kg5 Qd2 44.Kh4 Qh2 45.Kg5 Qg3 46.Kf6 Qe5#) 0–1. Poschmann,Hans – Lagier,Terry, Labor Day Festival op, 1993.

7.Be5 0-0–/+ 8.0-0 a6 9.Bd6 Qd6 10.d4 (10.Nc3 ab5 11.Bb5 c6–/+) 10...ab5 11.Bb5 Qb4 (11...Ne4 12.Bd3–/+) 12.Bd3 Ne4 13.Nh4 (better is 13.Be4!? de4 14.Nh4–/+) 13...Qb2–+ 14.Nf5 ef5 (better is 14...Qa1!? 15.Ne7 Kh8–+) 15.Nd2+= b6 16.Nf3 Nc6 17.Nh4 (17.c4 Nb4 18.Rb1 Qa3 19.Be4 fe4+=) 17...g6–/+ 18.f3 (18.Qb1 Qa3 19.Nf3 Kg7–/+) 18...Nd6 (18...Nc3 19.Qe1 f4 20.g3–+) 19.g4 (19.Qe1!?–/+) 19...f4–+ 20.Bg6? (better is 20.Rb1 Qa3 21.ef4 Nd4 22.Rf2–+) 20...fe3 21.Qd3 (21.Bd3 Rfe8–+) 21...Qd4 (21...e2 22.Rfe1 Ra3 (22...fg6?! 23.Qg6 Kh8 24.Qh6 Kg8 25.Qg6 Kh8 26.Qh6 Kg8 27.Qg6 Kh8 28.Qh6=; 22...Nd4?! 23.Rab1 Qa2 24.Qd4+=) 23.Bf7 Kh8–+ (23...Kf7 24.Qh7 Ke8 25.Qc7 Qd4 26.Kh1–/+; 23...Rf7?! 24.Qg6 Kf8 25.Qh6 Ke7 26.Re2 Kd7 27.Rf1 Nd4 28.Ref2–+; worse is 23...Nf7 24.Qg6 Kh8 25.Nf5 Qd4 26.Nd4 Nd4 27.Qf6 Kh7 28.c3 Rc3 29.Qd4 Rf3 30.Re2+–)) 22.Bf7 (22.Qd4 Nd4 23.Bd3–+) 22...Rf7 (22...Nf7?! 23.Qg6 Kh8 24.Rad1–+) 23.Qg6 Qg7 24.Qe6 (24.Qg7 Kg7 25.a4 Nb4–+) 24...Re8 (24...Nd4!? 25.Qe3 Nc2 26.Qc1 Qd4 27.Kh1 Na1 28.Qa1–+) 25.Qd5 e2 26.Rfe1 (26.Qc6 Qd4 27.Kh1 ef1Q 28.Rf1 Re2–+) 26...Qd4 (better is 26...Nd4!? 27.c3 Nc2 28.Ng2 Na1 29.Qd3–+) 27.Qd4 Nd4 28.Rac1 Nf3 29.Nf3 Rf3 30.Kg2 Ra3 (30...Rff8 31.a4–+) 31.c4 (31.Kf2 Re4 32.Re2 Rf4 33.Kg1 Rg4 34.Kh1 Ra2–+) 31...Ra2 32.c5 (32.Rc3 c5–+) 32...bc5 (better is 32...Nb5!? 33.cb6 cb6 34.Rc6–+) 33.Rc5 Re7 34.Rh5 (34.h4 Kg7 35.Rd5 Nc4–+) 34...Kg7 (better is 34...Nc4 35.Rh3 Ne3 36.Kf2 Ng4 37.Kg2–+) 35.Rc5 (35.Rd5 Nc4 36.Rd3 c5–+) 35...Rd2 36.g5 (36.Rcc1 Nb5–+) 36...Rd1 37.gh6 Kh6 0–1. Uher,Lubomir (1730) – Galvanek,Ladislav (2060), Zilina SVK, City Ch, 2014.

7.h3 Qd7 8.c4 (8.0-0 c6=) 8...c6 (8...dc4 9.Bc4 a6 10.Bf6 gf6 11.Nc3 ab5 12.Nb5=) 9.a4 (9.bc6 Nc6 (9...Qc6? 10.Bf6 gf6 11.Nd4+–) 10.Bf6 gf6 11.cd5 ed5+=) 9...Qe7 (9...dc4 10.Bc4 a6 11.Nh4=) 10.0-0= Nbd7 (10...0-0 11.Nc3=) 11.d4 (11.bc6 bc6 12.Nd4 dc4 13.Nf5 ef5+=) 11...0-0 12.c5 Bc7 13.Nbd2 (13.Nc3 Ne4=) 13...e5 (13...Rfc8 14.Rc1=) 14.de5+= Be5 (14...Ne5 15.Be5 Be5 16.Ne5 Qe5 17.Nf3=) 15.Nd4 (15.Ne5 Ne5 16.Bd4 Rfe8+=) 15...Bg6 (15...Qc5? 16.Ba3 Bd4 17.Bc5 Bc5 18.Nb3+–) 16.bc6 Nc5 (16...Bd4 17.ed4 bc6 18.Re1+=) 17.cb7 (17.Rc1 Rac8 18.N2f3 Bb8+=) 17...Qb7 (17...Nb7?? 18.Nc6 Bh2 19.Kh2 Qc7 20.Ne5+–) 18.Ba3 (18.N2f3 Bb8 19.Rc1 Qb2 20.Rc5 Be4+=) 18...Rfc8= 19.N2f3 Bd6 20.Nb5 (20.Nh4 Be4=) 20...Qe7 (20...Be7 21.Rc1=) 21.Nd6 (21.Rc1 Nce4 22.Nd6 Nd6+=) 21...Qd6 22.Qd4 (better 22.Rc1+=) 22...Qc7? (better 22...Qb6 23.Bc5 Rc5=) 23.Rfc1 Nfe4 24.Ne5 Qa5 (24...Kh7 25.Ng6 fg6 26.Bc5 Nc5+–) 25.Ng6 fg6 (25...Nb3 26.Rc8 Rc8 27.Ne7 Kh8 28.Qb2 (28.Nc8 Nd4 29.ed4 Qa4–+) 28...Na1 29.Nc8 (29.Qa1?! Re8+–) 29...Qe1 30.Bf1+–) 26.Qd5 Kh7 27.Bf3 Ng5 (27...Rd8 28.Qc4 (28.Be4?! Rd5 29.Bd5 Rc8+–) 28...Nd2 29.Qc5 Nf3 30.gf3 Qa4 31.Bb2+–) 28.Rc5 (28.Bc5 Nf3 29.Qf3 Rab8+–) 28...Nf3 (28...Rc5 29.Qa8 Rf5 30.Bg4+–) 29.gf3 (29.Qf3 Qa4 30.Rc8 Rc8+–) 29...Qa4 (29...Rc5 30.Qc5 (30.Qa8?! Rg5 31.Kh2 Qd2+–) 30...Qa4 31.Qd5+–) 30.Rc8 Rc8 31.Bb2 Qc2 32.Qd4 Qc7 (32...Rc7 33.Rc1 Qc1 34.Bc1 Rc1 35.Kg2+–) 33.Rc1 (better 33.Ra7 Qa7 34.Qa7+–) 33...Qc1 34.Bc1 Rc1 35.Kg2 a5 (35...Rc7 36.Qd6 Rf7 37.e4+–) 36.Qa4 (36.e4 Rc2+–) 36...Rc5 37.f4 g5 (37...Rf5 38.e4 Rf4 39.Kg3+–) 38.Qe4 Kh8 39.Kf3 (better 39.f5!? Rc8+–) 39...gf4 40.Kf4 Rg5 41.Qe8 (41.h4 Rc5+–) 41...Kh7 42.Qe4 Kh8 43.h4 Rg1 (43...Rc5 44.Kg3+–) 44.Qa4 (better 44.Qa8 Kh7+–) 44...h5 (44...g5 45.hg5 Rg5 46.Ke4+–) 45.f3 (45.Qe8!? Kh7 46.Qh5 Kg8 47.Qa5 Kf7+–) 45...Kh7 (45...Rh1 46.Qa5 Rc1 47.Qh5 Kg8 48.Qe8 Kh7 49.h5+–) 46.Qa5 Rh1 (46...Kh6 47.Qd8+–) 47.Qf5 (47.Qf5 Kg8 48.Qh5+–) 1–0. GuestBTJT – GuestQFKJ, freechess.org, 2016.

7.h3 Nbd7=+ 8.d4 (8.Nc3 e5=+) 8...Qe7 9.0-0 g5 (9...a6 10.c4 dc4 11.ba6 Ra6 12.Bc4=+) 10.Nbd2 (10.c4 dc4 11.Ne5 Nb6=) 10...Ne4 (10...g4 11.hg4 Ng4 12.c4=) 11.c4 (11.Ne4 de4 12.Nd2 0-0-0=) 11...dc4 (11...Qf6 12.cd5 ed5 13.Qb3 Nd2 14.Nd2=) 12.Nc4 (12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bd3 14.Nc4 Bc4 15.Bc4 h5+=) 12...Nb6 (12...g4 13.Nd6 cd6 14.hg4 Bg4 15.Rc1=) 13.Nd6 (13.d5 Rh7 14.Nd4 Nc4 15.Bc4 Qf6+=) 13...cd6 14.Nd2 (14.Bd3 Rc8+=) 14...0-0-0 (14...Rc8 15.Rc1 Rc1 16.Qc1+=) 15.a4 (15.Ne4 Be4 16.f3 Bg6+/–) 15...Rdg8 (15...Kb8!?+/–) 16.a5 Nd5 (16...Nd2 17.Qd2 Nd5 18.Rac1 Kd8 19.f3+–) 17.Qc2 (17.Ne4!? Be4 18.f3 Bg6+/–) 17...Qc7+/– 18.Qc7 Kc7 19.Ne4 Be4 20.Rfc1 Kd7 21.f3 (21.b6 Bg6+/–) 21...Bg6 22.e4 (22.b6 f5 23.a6 ab6 24.Bb5 Ke7+/–) 22...Nf4+= 23.Bf1 Rc8 24.g3 (24.b6 a6+/–) 24...Nh5 25.Kf2 Rc1 (25...f5 26.ef5 ef5 27.d5+/–) 26.Rc1 Rc8 27.Rc8 Kc8 28.Bc4 (28.Ba3 Kd7+/–) 28...Kd7 29.Ba3 (29.d5 e5+/–) 29...f6 (29...b6 30.Bb4+/–) 30.d5 (30.b6 a6+/–) ½–½. Spasic,Dejan – Borsavolgyi,Tamas (2285), Debrecen–A, 1993.

7.Nh4 Bh7 8.0-0 0-0 9.f4 Ne4 10.Nf3 Nd7 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Be7 13.a4 Bf6 14.Ne5 Be7 15.a5 f6 16.Nf3 Bd6 17.Nd4 Qe7 18.a6 b6 19.Bh5 g6 20.Bg4 f5 21.Nc6 Qe8 22.Be2 Nb8 23.Ne5 Nd7 ½–½. weBNimzo (2095) – ReyFeroz (2010), ChessWorld.net, 2003.

7.Nh4 Bh7 8.f4 0-0 9.0-0 Ne4 10.Nf3 Nd7 11.Nc3 c5 12.Ne4 (12.bc6 bc6 13.Rb1 Qa5=) 12...Be4 (12...de4 13.Ne5=) 13.a4 (13.d3 Bf5=) 13...b6 (13...a6 14.d3 Bf5 15.Qe1=) 14.d3 Bh7 15.Qe1 Qe7 (15...a6 16.Qg3 f6 17.c4=) 16.Qg3 (16.a5 e5 17.fe5 Ne5 18.Be5 Be5 19.Ne5 Qe5+=) 16...f6= 17.Nd2 e5 (17...a6 18.e4+=) 18.Bf3 e4 19.de4 de4 20.Be2 Kh8 (20...Bf5 21.a5+=) 21.Rad1 (21.Qh4 Bg8+–) 21...Rad8 22.Bc4 (22.Qh4 Bf5+=) 22...Rfe8 (22...Bf5 23.Bd5+=) 23.Bd5 Nf8 (23...Nb8!? 24.c4 Bg8+=) 24.Bc6+– Nd7 25.Nc4 Bb8 26.Qg4 f5 27.Qh5 Nf6? (better 27...Qe6+–) 28.Bf6+– Qf6 (28...gf6 29.Be8 Re8 30.Qh6 Qe6+–) 29.Be8 Rd1 30.Rd1 g6 (30...Bg8 31.Nd2 Be6+–) 31.Qh6 Qg7 32.Qh4 g5 33.fg5 Kg8 34.Rd7 (34.Rd7 Qd7 35.Bd7 Bg6 36.Be6 Bf7 37.Qh6 Be6 38.Qe6 Kf8 39.g6 Kg7 40.Qf7 Kh6 41.Qh7 Kg5 42.h4 Kg4 43.g7 Bh2 44.Kh2 a6 45.g8Q) 1–0. GuestJLXB – GuestGNWS, freechess.org, 2020.

7.0-0 0-0

8.a4 a6 9.c4 (9.Nc3 c6+=) 9...ab5+= 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 (11...dc4 12.Bc4 Nbd7 13.d3+=) 12.cd5 ed5 13.Nc3 Nc5 14.Nd4 Bh7 15.Bf3 (15.Na4 Nfd7+=) 15...Be5 16.Nb3 Nd3 17.Na5 (17.Be2 Qd7+=) 17...Qa8 (17...Qd7 18.Nb7 Ra8 19.Be2–/+) 18.Nb3 Nb4 (18...c6 19.Be2–/+) 19.Nd5 (19.Ne2 Bc2 20.Qc1 Ba1 21.Na1 Be4 22.Qc7 Rc8+=) 19...Nfd5+= 20.Be5 Bc2 21.Qc1 Bb3 22.Qb2 (22.Bg7 Kg7 23.Qb2 Nf6 24.Qb3 Qa5+=) 22...Qa2–/+ 23.Qd4? (23.Bg7 Qb2 24.Bb2 Bc4–/+) 23...f6 (23...c5 24.Qa1–+) 24.Bg3? (24.Bc7!? Nc7 25.Qb4–/+) 24...Nc2 (24...Ra8 25.h3–+) 25.Qe4 Kh8?? (better is 25...Rd8–+) 26.Qf5+= Ne7 27.Qc5 Qa3 (27...Rf7 28.Qc7 Bc4 29.Rd1+=) 28.Qc7= Rc8?? (28...Nf5 29.Be4 Ng3 30.hg3=) 29.Qb7 (better is 29.Qd7 Bc4 30.Rd1+–) 29...Bc4+= 30.Rd1 Qb4? Attacks the isolani on b5 (better is 30...Bb3!? 31.Qa6 Rd8+=) 31.b6+– Rg8? (better is 31...Bb3 32.Rb1 Na3 33.Qc8 Nc8+–) 32.Qa7?? (better is 32.Qd7 Qb6 33.Qe7+–) 32...Bd5?? (better is 32...Nc8 33.Qd7 Qb6=) 33.Bd5+– Nd5 34.b7 Qg4 (34...Kh7 35.b8Q Rb8 36.Qb8+–) 35.f3 Qg6 (35...Qc4 36.b8Q Rb8 37.Qb8 (worse is 37.Bb8 Qe2 38.Rf1 Nce3 39.de3 Ne3 40.Qe3 Qe3 41.Kh1 Kh7–+) 37...Kh7 38.Qe8+–) 36.b8Q Rb8 37.Qb8 Kh7 38.Qb7 (better is 38.Qb3 Ndb4+–) 38...Qd3 39.Qc8 (better is 39.Qb1 Ndb4 40.Bc7+–) 39...Nce3? (better is 39...Nde3 40.Rb1 Qd2=) 40.Re1+– (40.de3 Qd1 41.Kf2 Qd2 42.Kg1 Ne3 43.Qf5 Nf5 44.h3 Ng3 45.h4 Qe1 46.Kh2 Ne2 47.g4 Qg3 48.Kh1 Qg1) 40...Qd2 41.Bf2 f5? (better is 41...Nc3 42.Qa6 Ned1+–) 42.Qc1 Qc1 43.Rc1 f4 (43...Kg6 44.g3+–) 44.Be3 Ne3 45.Kf2 Nf5 46.Rc7 Kg6 (46...h5 47.g3 fg3 48.hg3+–) 47.g3 fg3 48.hg3 Kf6 49.g4 (49.Rc6 Kf7+–) 49...Nd4 (49...Ne7 50.Rc5+–) 50.f4 Ne6 51.Rc6 Kf7 (51...Ke7 52.Ke3 Kf7 53.Ke4+–) 52.Ke3 Nf8 53.Ke4 Nh7 (53...Ng6+–) 54.Ke5 Nf6 55.g5 hg5 (55...Ng4 56.Kf5 Ne3 57.Ke4 Ng4+–) 56.fg5 Nd7 (56...Ng4 57.Kf4 Nf2 58.g6 Ke7 59.Kf5+–) 57.Kf4 (57.Kf5 Nf8+–) 57...Nf8 58.Kf5 g6 (58...Nd7 59.Rc7 g6 60.Ke4 Ke8+–) 59.Ke4 (better is 59.Ke5 Nd7 60.Kd6+–) 59...Ne6 60.Ke5 Ng5 61.Rc7 Ke8 62.Kf6 Ne4 63.Kg6 Kd8 64.Ra7 Kc8 65.Kf5 (65.Re7 Nc3+/–) 65...Nd6 66.Ke6 Nb7 67.Ke7 (67.Ra2 Nd8 68.Kd5 Kc7+/–) 67...Kc7+= 68.Ra1 Nc5 69.Rc1 Kc6 70.Rc2 Kd5 71.Rh2 Ne4 72.Rh5 Kd4 73.Ke6 Nc5 74.Kf5 Kd5 75.Rh1 Ne6 ½–½. Zampier,Alexandre – Okamura,Milton Kasuo (1995), Brazil Telecom Sesc Open, 2016.

8.a4 Be4 9.d3 Bg6 10.c4 c6 11.Nbd2 Nbd7 12.d4 Ne4 13.c5 Bc7 14.Ne4 Be4 15.Nd2 (better 15.Qb3=) 15...Qh4 (better 15...Bf5!?=) 16.g3+– Qg5 17.Ne4 (17.a5 cb5 18.Bb5 Nf6+–) 17...de4+= 18.a5 Rad8? (better 18...cb5 19.Qc2 Nf6 20.Bb5 a6+=) 19.a6+– Nc5 (19...b6 20.cb6 Bb6 21.bc6+–) 20.Ba3 b6 (20...Bd6 21.ab7 (21.dc5?! Bg3 22.hg3 Rd1 23.Rfd1 Qe7+–) 21...Nb7 22.bc6 Ba3 23.cb7+–) 21.Qc2 h5 (21...Nd7 22.Qc6 Bb8 23.Bf8 Kf8 24.Qe4 Nf6+–) 22.dc5 (22.Bc5?! bc5 23.bc6 cd4 24.Qe4 Bb6+=) 22...h4 (22...bc5 23.Bc5 h4 24.Bf8 hg3 25.hg3 Bg3 26.Be7+– (26.fg3?! Qg3 27.Kh1 Qh3 28.Kg1 Qg3 29.Kh1 Qh3 30.Kg1 Qg3=)) 23.cb6 Bb6 24.Bf8 hg3 (24...Kf8 25.Rad1 hg3 26.hg3 cb5 27.Rd8 Qd8 28.Qe4+–) 25.hg3 Kf8 (25...Rf8 26.Qe4 Qd5 27.Qc2 cb5 28.Rab1+–) 26.Qe4 cb5 27.Rfd1 Re8 (27...g6 28.Rd8 Qd8 29.Rd1+–) 28.Rab1 g6 29.Bb5 Rc8 30.Rd7 Kg7 (30...Rd8+–) 31.Qe6 (31.Qe6 Qf5 32.Rf7 Qf7 33.Qc8+–) 1–0. DEFFM – GuestD, freechess.org, 2019.

8.c4 dc4 9.Na3 =.

8.c4 dc4 9.Bc4 c5 10.bc6 Nc6=+ 11.d4 Rc8 12.Nc3 Na5 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Nc4 15.Bc1 Qa5 16.e4 Nd7 17.Rb1= ½–½. Shilov,Boris – Krayev,Alexei, RUS–ch sf Pskov, 1998.

8.c4 c6 9.a4 a6 10.Nc3 e5 (10...Nbd7 11.d4=) 11.cd5 (11.d4 e4 12.Nd2 Qc7=) 11...cd5= 12.d4 e4 13.Nh4 Bh7 14.g3 Nbd7 15.Qb3 ab5 (15...Nb6!?=) 16.Nb5+/– Be7 17.Rfc1 g5 18.Ng2 Qb6 19.Ba3 Ba3 20.Qa3 Rfc8 21.Rc8 Rc8 22.a5 Qe6 23.Rc1 (23.Nd6 Rc2 24.Bd1 Rc7+=) 23...Nb8 (23...Rc1 24.Qc1 Qa6 25.Qc7=) 24.Na7 (24.Rc8 Qc8 25.Qe7 Qc1 26.Bf1+–) 24...Rc1+= 25.Qc1 Ne8 26.Qc8 Qc8 27.Nc8 Kf8 28.Nb6 (28.f4 Nc6=) 28...Nc7+= 29.Ne1 (29.Bd1 Ke7+=) 29...Nc6–/+ 30.Nc2 Bf5 31.Kf1 Ke7 32.Ke1 Na5 33.Nb4 Kd6 34.Kd2 Nc6 35.Kc3 Be6 36.Kb3 f5 37.Nc6 Kc6 38.Na4 Bc8 39.Kb4 b6 40.Nc3 Be6 41.Ka4 Bd7 42.Kb4 Kd6 43.f4 g4 44.Bf1 Bc6 45.Be2 Ne6 46.Ba6 Ng7 47.Bc8 Kc7 48.Ba6 Ne8 49.Be2 Nd6 50.Ba6 Nf7 51.Bf1 Nd6 52.Ba6 Kb8 53.Be2 Kb7 54.Na2 b5 55.Kc5 Kc7 56.Nc3 Nc4 57.Bc4 (57.Nd5 Bd5 58.Kd5 Ne3 59.Kc5 Nc2 60.Bb5 Ne1–/+) 57...dc4 (57...bc4!? 58.Na2 h5–/+) 58.Nb5?? Bb5–+ (58...Bb5 59.Kb4 h5–+) 0–1. Sieber,Martin (2015) – Hrtanek,Jiri (2195), Orlova op, 2006.

8.d4 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c6 12.c4 Nbd7 (12...dc4!? 13.Nc3 Qc7=) 13.c5= Be7 14.Nbd2 cb5 15.Bb5 Qa5 16.Qb3 Ne4? (better 16...Qc7!?=) 17.Ne4+/- de4 18.Bd7 ef3 19.Qb7 fg2 20.Kg2 Bf6 21.Bc6 Qd2 22.Be4 Bh7 (22...Be4!? 23.Qe4 Rc8+/-) 23.Bh7+- Kh7 24.c6 Qc2 25.c7 Bg5 26.Kg1 h5 (26...Bh4 27.Qb1 Qb1 28.Rb1+-) 27.Bb2 Be3?? (27...Bh4+-) 28.fe3 h4 29.Rc1 Qg6 30.Kf2 Qf6 (30...Qf5 31.Ke2 Qh3 32.c8R Qh2 33.Kd3 Rc8 34.Rc8+-) 31.Ke2 Qe7 (31...Qg6 32.c8Q Rc8 33.Rc8 Qh5 34.Qf3 Qb5 35.Ke1 Qg5+-) 32.c8Q Rc8 33.Qe7 Rc1 34.Qh4 Kg8 35.Bc1 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

8.Nd4 Bg6 =.

8.h3 Nbd7 9.d4 Re8 10.Ne5 Ne4 11.Nd2 Ndf6 12.Ne4 Ne4 13.Bd3 Bh7 (13...Qg5 14.Nf3 Qf6 15.Ne5=) 14.f3= Be5 15.de5 Ng3 16.Bh7 Kh7 17.Qd3 Kg8 18.Rfe1 Nf5 19.e4 Ne7 (19...de4 20.fe4 Ne7 21.Rf1=) 20.Rad1 c6 21.Ba3 (21.ed5 cd5 22.Bd4 Qa5=) 21...Ng6 22.ed5 ed5 23.Bd6 Qa5 24.e6 Nf8 (24...Kh7 25.e7+=) 25.ef7 (25.e7 Ne6 26.bc6 bc6+=) 25...Kf7 26.Re8 Re8 27.Qf5 Kg8 28.Bf8 (28.bc6 bc6 29.Rb1 Qa6=) 28...Rf8 29.Qe6 Kh8 30.Qe7 Qb6 31.Kh1 Rg8 32.bc6 bc6 33.Re1 Qa5 34.a3 Qc3 35.Qe3 (35.Re2 Qc4=) 35...Qc2=+ 36.Qa7 Qc3 37.Qe3 (37.Re6 c5=+) 37...Qe3 38.Re3 c5 39.Kg1 Kh7 (39...c4 40.Re5 d4 41.Rd5–/+) 40.Kf2 Kg6 (40...d4 41.Re6=+) 41.Re5 Rd8 42.Ke3 Kf6 Black plans d4 (42...Kf7 43.Kd2=) 43.f4= c4 (43...g6 44.a4=) 44.Kd2 (44.Kd4 Rc8=) 44...d4 (44...Ra8 45.Rd5 Ra3 46.Rc5=) 45.Rc5= c3 46.Kd3 Ke6 47.a4 (47.f5 Kf6=) 47...Rd5=+ 48.Rc4 Kf5 49.g3 h5 50.a5 h4 51.a6 (51.gh4!? Ra5 52.Kd4=) 51...hg3=+ 52.a7 Ra5?? (better 52...Rd8 53.Rd4 Ra8–/+) 53.Rc5!+– Kf4 (53...Rc5 54.a8Q Combination) 54.Ra5 c2 55.a8Q c1Q 56.Qe4 1–0. Makhanov,Amirkhan – Verma,Aditya, Maribor SLO, World Youth Ch U08 (b), 2012.

8.c4 Nbd7

9.d4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Nbd5 12.Nc3 (12.Ba3 Rc8=) 12...a5 (12...Nc3 13.Bc3 Nd5 14.Qb3=) 13.Nd2 (13.Bd3 Bd3 14.Qd3 Qd7=) 13...Nc3=+ 14.Bc3 Nd5 15.Bb2 Qg5 (15...a4 16.Rc1 a3 17.Bc3=+) 16.Nf3 (16.Nc4 Bb4=) 16...Qe7 (16...Qf6 17.Bd3 Bd3 18.Qd3=) 17.a3 Rfc8 (17...Rfd8 18.Bd3 Bd3 19.Qd3=) 18.Bd3 Bg4 (18...Bd3 19.Qd3 Qf6 20.Rac1=) 19.e4+= Nf4 20.e5 Be5 (20...Nd3? 21.Qd3 Qd7 22.ed6 Bf3 23.Qf3 Qb5 24.Bc1 cd6 25.Qg3+–) 21.de5 Rd8 22.Qa4 Nd3 23.Qg4 Nb2 24.Rfb1 Nd3 25.Rb3? Qc5–+ 26.Rf1 a4 27.Rbb1 Rd5 28.Qg3 Qa3 29.Rfd1 Qc5 30.h3 a3 (31.Ra1 Ne5–+) 0–1. Johansson,Jan Gosta – Rehn,Ralf, Tammisaari We op, 1996.

9.d4 dc4 10.Bc4 c5 11.Nc3 (11.dc5 Nc5 12.Bf6 gf6=) 11...Qc7 12.Be2 cd4 (12...c4 13.Rc1 Bg4 14.Nd2 Be2 15.Ne2=) 13.Qd4 e5 (13...Ne5 14.Qh4=+) 14.Qc4 (14.Qh4 Be7=+) 14...Nc5 Black prepares the advance e4 (14...Rfc8 15.Nd2=+) 15.Na4 (15.Ba3!?= should be considered) 15...Be6 16.Qc2 Na4 (16...e4 17.Nd2 Bh2 18.Kh1 Na4 19.Qa4–/+) 17.Qa4 e4 Black threatens to win material: e4xf3 18.Rac1 (18.Nd4 Bh2 19.Kh1 Bg4–/+) 18...ef3!–/+ securing the lead 19.Rc7 (19.Bf3 Qe7 Combination; 19.gf3 Qd8 Combination) 19...fe2 White wins the queen 20.Rb7?? strolling merrily down the path to disaster (20.Rb1 Bc7 21.Bf6 gf6–/+) 20...ef1Q (better 20...Bh2 and Black wins 21.Kh2 ef1Q (21...ef1N? 22.Kg1+–) 22.Bf6 gf6–+) 21.Kf1= White has a cramped position 21...Ng4 (21...Bh2 22.g3 Rfd8 23.Bf6 gf6 24.Ra7 Bh3 25.Ke1 Ra7 26.Qa7+=) 22.h3 Ne5 23.f4 White threatens to win material: f4xe5 23...Nc4 Black threatens to win material: Nc4xb2 24.Bd4 Increases the pressure on a7. White threatens to win material: Bd4xa7 24...Nb6 25.Qa5 (25.Bb6 ab6 26.Ra7 Bc4 27.Kf2 Bb5 28.Ra8 Ba4 29.Ra4 Rc8–+) 25...Nc4 Black threatens to win material: Nc4xa5 26.Qc3 Nb6 (26...Rfc8 27.Ra7 (27.Ba7?? Bd5 28.Rd7 Nb6–+) 27...Ra7 28.Ba7=) 27.Bg7 (better 27.Bb6 ab6 28.Rb6=) 27...Nd5?? (27...Rfc8 28.Qb2 Nc4 29.Qc3=+) 28.Qb2 (better 28.Qd4 and White wins 28...Rfe8 29.Kg1+–) 28...Ne3= 29.Ke2 White threatens to win material: Ke2xe3 (29.Kg1 Rfe8 30.Bh6 Nf5=) 29...Ng2 (better 29...Rfe8 is a viable option 30.Ke3 Bd5 31.Kf2 Bc5 (31...Bb7?! 32.Bh6 Bc5 33.Kf1=) 32.Kg3 Bb7 33.Bh6 Re3 34.Kg4 Bf8–/+) 30.Bh6+– Nf4 31.Kd2 White has a mate threat (31.Kd1 Be5 32.Qe5 Rfd8 33.Kc2 Rac8 34.Rc7 Rc7 35.Qc7 Rc8 36.Qc8 Bc8 37.Bf4 Bh3+–) 31...Nh5 (better 31...Bb4! and Black can hope to survive 32.Ke3 Bc3=) 32.Bf8+– Bf8 33.Qe5 (33.Qd4 Rc8 34.Kd1 Bc5+=) 33...Rd8 34.Kc2 (34.Kc1 Bh6 35.Kc2=) 34...Rc8? (34...Rd5 35.Qb8 Bf5 36.Kb2 Nf6+=) 35.Kd2?? what a pity, victory was in sight (better 35.Rc7 and White has reached his goal 35...Rc7 36.Qc7 Ba2 37.Qa7+–) 35...Bh6= 36.Ke1 Nf4 Black threatens to win material: Nf4xh3 37.Qd6?? (better 37.Qd4= saving the game) 37...Rc1–+ 38.Kf2 Nh3 39.Kg2 Rc2 (better 39...Nf4 40.Kf2 Rc2 41.Ke1 Ng2 42.Kf1 Ne3 43.Ke1 Rc1 44.Kf2 Rf1 45.Kg3 Nf5 46.Kg2 Nd6 47.Rb8 Kh7 48.Kf1 Be3–+) 40.Kf3?? the pressure is too much, White crumbles (40.Kh1 Rd2 41.Qd2 Bd2 42.Ra7 Bd5 43.Kh2–+) 40...Rf2 (better 40...Ng5 keeps an even firmer grip 41.Ke3 Rc3 42.Ke2 Bg4 43.Kf1 Rc1 44.Kg2 Bf3 45.Kf2 Ne4 46.Kf3 Nd6 47.Ra7 Rc3 48.Kg4–+) 41.Ke4 (41.Kg3 is one last hope 41...Bf4 42.Qf4 Rf4 43.Ra7–+) 41...Bf5 42.Kd4 Rd2 43.Kc5 (43.Ke5 praying for a miracle 43...Bf4 44.Kf5 Bd6 45.Ke4 Nf2 46.Ke3 Ra2 47.Kd4–+) 43...Be3 44.Kc6 Be4 (44...Be4 45.Kc7 Rd6 46.Rb8 Kg7 47.Kd6 Bf4 48.Kc5 Bb8–+) 0–1. Montagard,Guillaume (2195) – Milliet,Sophie (2165), FRA–ch U20 Hyeres, 2002. (=1.Nf3 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.b5 Bd6 6.Be2 h6 7.0-0 0-0 8.c4 Nbd7)

9.d4 dc4 10.Nbd2 a6 (10...Nb6 11.Nc4 Nc4 12.Bc4=) 11.Nc4 ab5 12.Nd6 cd6 13.Qb3 Qb6 14.Rfc1 Be4 15.Qb5 Bc6 16.Qb6 Nb6 17.Nd2 Rfc8 18.h3 (18.Bd3 Nfd5=) 18...Bd5 19.Rc8 (19.a3 Na4 20.Rc8 Rc8=) 19...Rc8 20.Ba3 Rc2 (20...Rc6 21.Nb3=) 21.Bb4 Ra2 (21...Rb2 22.a3=) 22.Ra2+= Ba2 23.Bd6 Nfd5 24.Bd3 Na4 25.e4 Ndc3 26.Ba3 f6 27.Kf1 Kf7 28.f3 h5 29.g4 hg4 30.hg4 g5 31.Ke1 b5 32.Kf1 Ke8 33.Kg2 Kf7 34.Kg3 Kg7 35.Bf1 Kg6 36.Bb4 Kf7 37.f4 gf4 38.Kf4 Kg6 39.Ba5 Kf7 40.Bb4 Kg6 41.Ba5 ½–½. Nemec,Zdenek (2030) – Potapov,Evgeniy (1690), 29. LSS No Engine Cup Preliminary, 2010.

9.cd5 ed5 10.Nc3 Re8 11.d4 Qe7 12.Nh4 Bh7 13.Nf3 Qe6 14.Rc1 Kh8 15.Qb3 a6 16.Kh1 g5 (16...Reb8 17.g3+=) 17.Nd2 Bg6 18.Nf3 a5 19.h3 Bh7 20.Ba3 Re7 21.Na4 Be4 22.Nc5 a4 23.Qd1 (23.Ne6?? ab3 24.Bd6 cd6 25.ab3 fe6–+; worse is 23.Na4 Ba3 24.Rc7 Bd6–+) 23...Qf5 (23...Bc5 24.dc5 c6 25.Bb2=) 24.Ne4+= de4 25.Bd6 cd6 26.Nd2 Nb6 27.Nc4 Nc4 28.Rc4 a3 (28...Qb5?? 29.Rc8!? Rc8 30.Bb5+–) 29.Qb3 g4 30.hg4 Ng4 31.Kg1 Nf6 32.Rfc1 Qe6 33.Bd1 Nd5 34.Ra4 Rg8 35.Be2 (35.Qa3 Qh3 36.g3 Kh7–/+) 35...Qh3 36.Bf1 Nb6 37.Ra3 Qf5 38.Qb4 Rd7 39.Ra7 (39.Qa5 Nd5+–) 39...f6+/– 40.Qa5 (better is 40.Qd2!?+/–) 40...Rdg7+= 41.g3 (41.Qb6?? Qh3 42.g3 Rg3 43.fg3 Qg3 44.Bg2 Qg2#) 41...Nc8 (41...Nd5 42.Ra8+=) 42.Ra8 (better is 42.b6 Qf3 43.Rc2+/–) 42...Ne7?? (better is 42...Rg3 43.fg3 Rg3 44.Bg2 Rg2 45.Kg2 Qf3 46.Kg1 Qe3 47.Kf1 Qc1 48.Qe1 Qc2=) 43.Rc7+– Ra8 (43...Nc8 44.Rg7 Rg7+–) 44.Qa8 Ng8 (44...Kh7 45.Qb7 Qe6+–) 45.Rg7 Kg7 46.Qb7 Kh8 47.b6 1–0. ossekop (2060) – sabyyavin (1605), gameknot.com, 2013.

9.cd5 Nd5 10.d3 Bg4 =.

7.0-0 Nbd7

8.d3 0-0 9.c4 dc4 10.dc4 Qe7 11.h3 (11.Nd4 Bg6=) 11...Rad8 12.Nd4 Bg6 13.Bf3 (13.Nc3 Nc5=+) 13...e5 14.Nb3 e4 15.Be2 Nc5 16.Nd4 (16.N1d2!?=+) 16...Qe5–/+ 17.g3 Nd3 18.Bd3 ed3 19.Bc3 (19.Nd2 Ne4 20.Ne4 Be4–/+) 19...Qg5 (19...Ne4 20.Re1–+) 20.h4 (20.Nf3 Qf5–/+) 20...Qc5 21.Nd2 Be5 (21...Ne4 22.Rc1–/+) 22.Qb3 (22.a3 Ne4 23.Bb4 Qb6+=) 22...Qe7 (22...Rfe8 23.Bb4 Bd4 24.Bc5 Bc5 25.a4+–) 23.Rac1 (23.Bb4 Bd6 24.Bd6 Qd6–/+) 23...Qd7 (23...Ne4 24.Qa4 Nc3 25.Rc3 Bg3 26.h5–+) 24.Kh2 (24.Qa3 Ne4–/+ (24...Bd4?! 25.Bd4 Ne4 26.Rcd1=)) 24...Qg4 (24...Rfe8 25.N4f3 Ng4 26.Kg1–/+) 25.N4f3 Bc3 26.Qc3 Bf5 (26...Be4 27.Ne5 Qh5 28.f3–/+) 27.Ng1 (27.Qa5!?=+) 27...Rfe8–/+ 28.f3 Qh5 29.e4 Bc8 30.Kg2 (30.Qa3 a6–/+) 30...Qg6 (better is 30...c6–/+) 31.Nh3? (better is 31.Qa5–/+) 31...Nh5–+ 32.g4 Bg4! 33.Rg1 (33.fg4 Qg4) 33...Bh3 34.Kh3 Qe6 35.Kh2 Qd6 36.Kh1 (36.Kg2–+) 36...Ng3 37.Kg2 Ne2 38.Qb2 (38.e5 Qg6 39.Kf2 Qg1 40.Rg1 Nc3 41.f4–+) 0–1. Sternik,Ryszard – Babiak,Jozef, Poland, 1991.

8.d4 0-0 9.Ba3 Ba3 10.Na3 Qe7 (10...Ne4 11.c4 a6 12.Qb3 dc4 13.Qc4 Qe7 14.Qc1 ab5=; 10...Be4 11.c4 a6 12.ba6 Ra6 13.Nb1 Ra7 14.Nbd2 Qa8=) 11.Qc1 e5 12.c4 Bg4 13.Bd1 e4 14.Nd2= Bd1=.

8.d4 0-0 9.Ba3 Rc8 10.Bd3 Ne4 (10...Be4 11.Be4 de4 12.Nfd2 Ba3 13.Na3 c5 14.bc6 Rc6=) 11.Bd6 Nd6 (11...cd6 12.a4 Qf6 13.a5 e5 14.a6= b6=) 12.a3 Qf6 13.Bf5 Qf5 14.a4 c5=+.

8.d4 0-0 9.Ba3 Be4 A) 10.Bd6 cd6 11.Nbd2 Rc8 (11...Qc7 12.Ne4 de4 13.Nd2 Qc3 14.Nc4 d5=) A1) 12.Ne4 Ne4 13.a4 (13.Qc1 Nc3 14.Re1 Qa5=+) 13...Qa5 14.Bd3=+ Nc3=+; A2) 12.Rc1 Qa5 13.c4 a6 14.ba6 ba6=; B) 10.c4 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 a6 14.Bd6 Qd6=; C) 10.Nfd2 Nb6 11.Bd6 Qd6 12.Ne4 (12.a4 a5 13.ba6 ba6 14.a5= Nbd7=) 12...Ne4 13.Bd3 e5 14.a4 ed4=.

8.d4 0-0 9.Ba3 e5 A) 10.Bd6 cd6 11.Nc3 Be6 12.Qd2 Qc7 A1) 13.Nd1 Ne4 (13...Rac8 14.Rc1 Bg4=+) 14.Qd3=+ Rfc8=+; A2) 13.Rfc1 Rac8 14.Nd1 Rfe8=; B) 10.de5 Ne5 11.Bd6 Nf3 12.Bf3 Qd6 13.c4 Qe5 14.Nd2 Rad8=; C) 10.c4 C1) 10...e4 11.Nfd2 dc4 12.Nc4 Ba3 13.Nba3 Qe7 (13...Nd5 14.Qb3= Be6=) 14.Qc2 Be6=; C2) 10...Ba3 11.Na3 e4 12.Nd2 Qe7 13.Qb3 a5 14.Nc2 dc4=; C3) 10...dc4 11.Bc4 e4 12.Nfd2 Nb6 13.f3 Rc8 14.Bc5 Nc4=+; D) 10.Ne5 Ne5 11.de5 Be5 12.Bf8 Ba1 13.Bc5 a6 14.ba6 ba6=.

8.d4 0-0 9.c4 c5 10.bc6 bc6 11.c5 Be7 12.Qa4 Qc7 13.Bc3 a5 14.Nbd2 Rfb8 15.h3 Ne4 16.Ne4 Be4 17.Nd2 Bg6 18.Nb3 Increasing the pressure on the isolated pawn on a5 18...Bd8 19.Na5 The passed pawn on a2 will become decisive later 19...Ra5 20.Ba5 Qa5 21.Qc6 The passed pawn on c5 will become decisive later 21...Nf6 22.Qa6 Qd2 23.Bb5 Ne4 24.a4 Bh4 The pressure on f2 grows 25.Be2 Qb2 26.Rfb1 Bf2 27.Kh2 Bg3 28.Kg1 Qb1 29.Rb1 Rb1 30.Bf1 Nd2 31.a5 Nf1 32.Qf1 White launches an attack 32...Kf8 33.Qb1+/– Bb1 34.a6 Bb8 35.c6 Bd3 36.c7! Do you see the mate threat? 36...Bc7 Deflection from a7 37.a7 Be4 38.a8Q Ke7 39.Qa7 Kd7+/– 40.Qc5 Bd6 41.Qa7 Bc7 42.Kf2 h5+/– 43.h4 Kc6? 44.Qa4 Kd6 45.Qe8 Bg6 46.Qf8 Kd7 47.Qg7 Bd8 48.g3 Ke8 49.Qe5 Kd7 50.Qb8 Bd3 51.Qa7 Bc7 52.Qa4 Kd8 53.Qa3 Bg6 54.Qa4?? Bd6?? 55.Qa8 Kd7 56.Qa4?? Kd8 57.Qd1 Be7 58.Qe2 Bf6 59.Qb5 (59.Kf1 Ke7+–) ½–½. Osovsky,B – Nielsen,J, 2003.

8.d4 a6 9.Ba3 0-0 (9...Ba3 10.Na3 ab5 11.Nb5 Ne4 12.Nd2 0-0 13.Ne4 Be4 14.c4=; 9...ab5 10.Bd6 cd6 11.c3 0-0 12.Qb3 Qc7 13.Na3 Rfc8 14.Nb5=) 10.Bd6 (10.ba6 ba6 11.Bd6 cd6 12.Nbd2 Qa5 13.Nb3 Qc3 14.Bd3=; 10.c4 dc4 11.Bd6 cd6 12.Bc4 Qc7 13.Nbd2 Nb6 14.Be2=+) 10...cd6 11.ba6 ba6 12.Nbd2 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd2=.

8.d4 c5 9.c4 (9.bc6 bc6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qa5 12.Qc1 0-0 13.c4 Rab8 14.Rd1=) 9...0-0 10.Nbd2 cd4 (10...b6 11.cd5 ed5 12.dc5 bc5 13.Nc4 Bc7 14.Ncd2=) 11.Nd4 Bg6 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Be7 (13...Bc7 14.Rc1=) 14.Bd3 (14.Bf3 a6=) 14...Bd3 15.Qd3 Nc5 16.Qc2 Rc8 17.Rfd1 Qc7 18.Rac1 Rfd8 19.h3 Nb4 20.Qb1 Ncd3 (better 20...Rd7=) 21.Rc3?? (better 21.Rd3 Nd3 22.Qd3+=) 21...Nb2–+ 22.Qb2 e5 23.Rcc1 ed4 24.e4 (24.ed4 Qf4–+) 24...Bg5 (better 24...a6–+) 25.Ne3 (25.Qb4 Bc1 26.Rc1–+) 25...de3 26.Rc7 (26.Rd8 Qd8 27.Rc8 Qc8 28.fe3 Be3 29.Kh2 Nd3–+) 26...Rd1 27.Kh2 Rc7 28.fe3 Be3 (28...Bf6 29.e5 Rc2 30.Qd4 Rd4 31.ed4–+) 29.Qe5 (29.Kg3 Rd3 30.Kg4 Rc2 31.Qc2 Nc2–+) 29...Nd3 (better 29...Bg1 30.Kg3 Rd3 31.Kg4–+) 30.Qe8 Kh7 31.h4 Bf4 32.g3 Rc2 33.Kh3 0–1. Madanasri,G (1995) – Himanshu,Sh (2405), Parsvnath ch–Commonwealth, 2007.

8.d4 c6 A) 9.bc6 bc6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qe7 (11...Qa5 12.Qc1 Rb8 13.c4 0-0 14.Rd1=+ Rfd8=) 12.Nb1 0-0 13.c4 Rfb8 14.Nc3 dc4=; B) 9.c4 cb5 10.c5 Be7 (10...Bb8 11.Bb5 0-0 12.Ba3 Bg4 13.g3 Qc7 14.Bd7 Qd7=; 10...Bc7 11.Bb5 0-0 12.Nc3 Qe7 13.Qb3 Rfc8 14.Ba3= Qd8=) 11.Bb5 0-0 12.Nc3 Qc7 13.Rc1 Rfc8 14.Ne2 a6=.

8.d4 Rc8 9.Ba3 A) 9...0-0 10.Bd3 Ne4 (10...Be4 11.Be4 de4 12.Nfd2 Ba3 13.Na3 c5 14.bc6 Rc6=) 11.Bd6 cd6 12.a4 Qf6 13.a5 Ndc5 14.a6 b6=; B) 9...Nb6 B1) 10.Bd3 Bd3 (10...Ne4 11.Bd6 cd6 12.a4 Nc4 13.a5 Na5 14.Nh4 Bh7=+) 11.Qd3 Nc4 12.Bd6 cd6 13.Nbd2 Qa5 14.a4 Nd2=+; B2) 10.Bd6 cd6 11.Bd3 Be4 12.a4 Nc4 13.Qe2 0-0 14.Nfd2 Bd3=; C) 9...Ne4 10.Bd6 cd6 11.a4 Ng5 12.Ng5 Qg5 13.Bd3 0-0 14.Qe2 Rc7=; D) 9...Ba3 10.Na3 Qe7 11.Qc1 0-0 12.Qb2 c6 13.c4 cb5 14.Nb5 a6=; E) 9...Qe7 10.Bd6 cd6 11.Bd3 Be4 12.Nbd2 e5 13.Be4 de4 14.Nh4 Qe6=.

8.d4 Rc8 9.c4 dc4 10.Nbd2 Nb6 11.a4 (11.Nc4 Nc4 12.Bc4 0-0=) 11...0-0 12.a5 White gets in control 12...c3 13.Bc3 Nbd5 14.Bb2 c6 15.bc6 Rc6 16.Nc4 Bb4 Attacks the isolani on a5 17.Nfe5 Rc8 (17...Rc7 18.Ba3=) 18.Qb3 Qe7 (18...Ne4 19.Rfc1=) 19.f3+= Rfd8 (19...Ne8!?+=) 20.e4+/– Nf4 21.Bd3 Bh7 22.g3 N4h5 (22...Ng6!? 23.Ng6 Bg6+–) 23.Ra4 Bd6 24.Nd6 Qd6 25.Rb4 (25.Qb7 Nd7 26.Nc4 Qb8+–) 25...Rb8 (25...Nd7 26.Nc4 Qc6 27.Rb7+–) 26.Rb7 Nd7 27.Nc4 Qe7 28.a6 Ra8 29.Qb5 Qg5 30.Qg5 hg5 31.Na5 Nc5 32.dc5 Rd3 33.Nc6 g4 34.Ne5 Rd2 35.Ng4 Rc8 36.Rc1 f5 37.ef5 Bf5 38.c6 Bd3 39.c7 Ba6 40.Rb8 Kh7 41.Be5 (41.Be5 Nf6 42.Bf6 gf6 43.Nf6 Kg6 44.Ne4+–; 41.Rc6 Rd1 42.Kg2 Rb1+–) 1–0. Bach,Matthias (2300) – Hoiberg,Erling (2150), Esbjerg DEN, 2007.

8.d4 Rc8 9.c4 dc4 10.Nbd2 c3 11.Bc3 Nb6 (11...0-0 12.Qa4 Ra8 13.Bb4 Nb6 14.Qb3 a6=) 12.Ba5 Nbd5 13.Nc4 0-0 (13...Be7 14.Bd3 Be4+=) 14.Nd6= Qd6=.

8.d4 Rc8 9.c4 dc4 10.Nfd2 Nb6 11.Nc4 Nc4 12.Bc4 c5 13.dc5 Rc5 14.Na3= Ne4=.

8.d4 Rc8 9.Nbd2 c6 10.c4 cb5 (10...0-0 11.c5 Bb8 12.bc6 Rc6 13.Qb3 Rc7 14.Rfc1 Ne4=) 11.c5 Bb8 12.Bb5 0-0 13.Rc1 a6 14.Be2= Rc6=.

8.Nd4 Bh7 9.f4 0-0 (9...Qe7 10.a4=) 10.Nc3 Rc8 (10...a6 11.ba6 ba6 12.Nc6=) 11.a4 c5 12.bc6 bc6 13.Ba6 Rc7 14.Rb1 (14.Be2 Rb7 15.Ba3 Qc7=) 14...Nc5 15.Be2 Qa8 (15...Qd7 16.Ba1=) 16.f5 (16.Ba3!?=) 16...e5=+ 17.Nb3 Nb3 18.cb3 d4 19.Na2 c5 20.Rc1 Rfc8 (20...Qc8 21.g4=+) 21.Bc4 (21.Rc4 Qb7=+) 21...Rd8 (21...Qe4 22.Qc2=+) 22.Qe1 Re7 23.Kh1 (23.Qh4 Qe4 24.Qe4 Ne4=+) 23...Qb7 24.Bb5 Qe4 25.h3 Qd5 (worse 25...Bf5 26.d3 Qe3 27.Qe3 (27.Rf5?! Qe1 28.Re1 e4+=) 27...de3 28.Rf5+–) 26.Bc4 Qb7 27.Rc2 Bb8 28.Ba3 e4 Black prepares d3 (28...Rc8 29.Nc1=+) 29.Bc5= Qc7 Threatening mate... how? 30.g3 Ree8 Black threatens.... what? 31.Kh2 Nh5 g3 becomes the focus of attention 32.Rg1 (32.Bd4 Ng3 33.Rf2 Nf5 34.Kh1 Qg3–+ (34...Nd4?! 35.ed4 Kh8 36.Rc3–/+)) 32...d3 33.Rc1 Re5 34.Bb4 Rf5 (34...Bf5?! 35.Bd3 Qb7 36.Bc4=) 35.Bb5 (35.Be6 Qg3! 36.Rg3 fe6–/+) 35...Qe5 36.Bc3 Qe6 37.Ba5 Rc8 38.Bc4 Qd7 39.Bb5 (39.Rc3 Ng3 (worse 39...Ra5 40.Bb5 Rb5 41.Rc8 Qc8 42.ab5–+) 40.Rg3 Rf3–+ (40...Ra5?! 41.Bb5 Qb7 42.b4 Rb5 43.ab5–+; 40...Bg3?! 41.Qg3 Ra5 42.Bb5 Rb5 43.ab5–+)) 39...Rc1 (39...Rb5?! 40.ab5 Bf5 41.Rc8 Qc8 42.Qc1 Bh3 43.Qc8 Bc8 44.Nb4=) 40.Nc1 (40.Bd7?? Re1 41.Re1 Bg3 42.Kg2 Be1 43.Bf5 Bf5–+) 40...Qc8 (40...Rb5?! 41.ab5 Bf5 42.Qf1–/+) 41.Nd3 (41.Bc3 Rf3–+) 41...ed3 42.Bd3 Rg5 43.Bh7 Kh7 44.Qb1 (44.Bc3 Ng3 45.Rg3–+) 44...Kh8 45.h4 (45.Kg2 Qa6 46.Kf2 Ng3 47.Rg3 Bg3 48.Kf3–+) 45...Rg3 46.Rg3 Bg3 (46...Qg4! 47.Qg6 Bg3 48.Kg1 fg6 49.d4 Qd1 50.Be1 Qe1 51.Kg2 Qf2 52.Kh3 Qf1 53.Kg4 Qf5) 47.Kg2–+ Qg4 48.Qf1 Bd6 49.Kf2 Ng3 50.Qe1 Plans d3 50...Ne4 (50...Be7 51.Bd8 Bd8 52.Qb1 Bh4 53.Qh7 Kh7 54.Kg2 Ne4 55.Kh2 Qg3 56.Kh1 Nf2) 51.Kf1 Bh2 (51...Bh2 52.Qf2 Nf2 53.Kf2 Bg3 54.Kg2 Bh4 55.Kh2 Qe2 56.Kh3 Qf3 57.Kh2 Bg3 58.Kg1 Qf2 59.Kh1 Qf1) 0–1. Rosner,Dirk (2180) – Vasquez,Georges (2190), corr ICCF EM/M/GT/A015, 1998.

8.h3 0-0 9.d3 (9.Nc3 e5=+) 9...Kh8 (9...a6 10.ba6 Ra6 11.Nc3=+) 10.Nbd2 Rg8 (10...e5 11.c4 c6 12.d4=) 11.c4 c6 (11...a6 12.a4=) 12.a4 (better 12.bc6 bc6 13.Nd4+=) 12...g5? (better 12...Rc8=) 13.cd5 (13.e4 g4 14.hg4 Bg4 15.e5+–) 13...cd5+– 14.e4 de4 (better 14...g4!? 15.ef5 gf3 16.Nf3 e5+–) 15.de4+– Bh3 (15...g4 16.ef5 gf3 17.Bf3+–) 16.e5 (16.gh3 Bf4+–) 16...Ne5? (better 16...g4 17.Ng5 Ne5 18.Be5 hg5 19.Bf6 Qf6+–) 17.Ne5 (17.gh3?! Ned7+–; 17.Be5?! g4 18.Ng5 hg5 19.Bf6 Qf6+–) 17...Rg7 (17...Be5 18.Be5 Bf5+–) 18.gh3 Be5 (18...Be7 19.Bf3 Rb8 20.Ne4+–) 19.Be5 1–0. GuestJKKR – GuestYGLP, freechess.org, 2017.

7.c4 c6

8.0-0= 0-0 9.d4 (9.d3 cb5 10.cb5 Nbd7=) 9...cb5 (9...dc4 10.Bc4 a6 11.a4=) 10.cb5 (10.c5 Bc7=) 10...Nbd7 (10...Qa5 11.Qb3=) 11.Nbd2 (11.Ba3 Nb6=) 11...Rc8 (11...Qa5 12.a4=+) 12.Rc1 (12.Qa4 Rc2 13.Ba3 Ba3 14.Qa3 Ne4=+) 12...Rc1 13.Qc1 Qc8 (13...Qa8 14.Ba3 Rc8 15.Qb2–/+) 14.Nb3 (14.Nh4 Bh7=) 14...Qb8 (14...Bg4 15.h3 Bf5 16.Qa1=) 15.Ba3= Rc8 (better is 15...Be4!?=) 16.Bd6+/– Rc1 17.Bb8 Rf1 18.Kf1 Nb8 19.Na5 b6 20.Nc6 Nc6 21.bc6 Ne8 22.Ne5 Kf8 (22...Nc7 23.a3+/–) 23.Ke1 (23.Bh5 g6 24.Bg4 Bg4 25.Ng4 h5+=) 23...Nc7 (23...f6 24.Nd7 Ke7 25.g4=) 24.Kd2 (24.g4 Bb1 25.a3 f6 26.Nd7 Ke7=) 24...Ke7 25.a4 (25.Bd3 Bd3 26.Kd3 f6 27.Ng6 Kd6–/+) 25...f6= (Black gets the initiative) 26.Nd7 Kd6 27.Nb8 Bg6 28.Kc3 (28.Bb5 e5=) 28...Be8 29.Bb5 Ke7 30.f3 (30.Kb4!?=) 30...Kd8=+ 31.Kb3 (31.Kb4 Kc8 32.Nd7 a5 33.Kb3 Nb5 34.Nb6 Kc7 35.Nd5 ed5 (35...Kc6?! 36.Ne7 Kd6 37.ab5=+) 36.ab5 Kb6–+) 31...Kc8–/+ 32.Na6 Na6 33.Ba6 Kc7 34.a5 (34.Bd3 Bc6 35.h4 g5 36.hg5 hg5–/+) 34...Bc6 (34...ba5 35.Bd3–+) 35.ab6 (35.Kb4 e5–/+) 35...Kb6 36.Bc8 e5 37.Bf5 (37.f4 Kc7 38.Ba6 e4–/+) 0–1. Mazur,Julian J – Gill,Geoffrey, Auckland op, 1996.

8.0-0 0-0 9.d4 cb5 10.c5 Bc7 11.Bb5 Nc6 12.Nc3 Rc8 13.Qa4 (13.Qe2 Qe7=) 13...Bb8 14.Rfe1 (14.Nh4 Bh7=) 14...Qc7=+ 15.Be2 Be4 (15...Ne4 16.Nb5 Qe7 17.Nc3=+) 16.g3 (16.Ne4 Ne4 17.Qb5 Rfd8=) 16...Rcd8 (16...Bf5 17.a3=) 17.Ne4= Ne4 18.Red1 g5 (18...Qe7 19.Nd2=) 19.Nd2+= f5 20.Rab1 Qf7 21.Ne4 (21.Bb5 Rc8+=) 21...fe4 22.Rf1 h5 23.Bc3 (23.f4 ef3 24.Rf3 Qg6+=) 23...g4= 24.Qd1 (24.Qb3 Rd7=) 24...Qg7 25.a4 Rf6 26.Qb3 Rd7 (26...Rf7 27.a5 e5 28.Qa4 ed4 29.ed4+=) 27.Bb5 h4?? (better 27...Rf8+=) 28.Bc6+– Rdf7 (28...bc6 29.Qb8 Rf8 30.Qb2+–) 29.Be8 (29.Bb7 hg3 30.Bc6 gh2 31.Kh1 Bc7–/+) 29...Re7 30.Bb5 Rh6 (30...Qh6 31.Be1+–) 31.Rb2 Rf7 32.Ba6! hg3 (32...ba6 33.Qb8 Pinning (33.Qb8 Deflection; 33.Qb8 Clearance)) 33.fg3 Rf1 (33...Rhf6 34.c6 Bg3 35.cb7+–) 34.Bf1 (34.Bf1 Rh7 35.Qb5+–) 1–0. marekt – thecurator, ChessWorld.net, 2015.

8.0-0= dc4 9.Bc4 a6 10.a4 =.

8.a4 a6 9.0-0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 0-0 12.Nc3 Nbd7 (12...c5 13.cd5 ed5 14.Qb3=) 13.Nd4= Bh7 14.bc6 bc6 15.Nc6 Qc7 16.cd5 Nd5 (16...ed5 17.Nd4 Bh2 18.Kh1=) 17.Nd5+= ed5 18.Qa4 Bh2 (18...Be4 19.Rc1 Nc5 20.Qd4+=) 19.Kh1+– Nb6 20.Qb5 Nc4 (20...Bd6!?+–) 21.Qd5 Nd2?? (better 21...Nb6 22.Qd4 f6+–) 22.Qd2 Qc6 23.Qd4 f6 24.Kh2 Be4 (24...Qc7 25.g3+–) 25.Qc4 Bd5 (25...Qc4 26.Bc4 Kh8 27.Rd1+–) 26.Qc6 Bc6 27.Bc4 Kh8 28.Rc1 Ra8 29.f3 Ra2 1–0. DEFFM – GuestZDNX, freechess.org, 2019.

8.a4 Nbd7+= 9.0-0 e5 (9...0-0 10.Nc3+=) 10.d4 e4 11.Nfd2 0-0 12.Ba3 (12.c5 Bc7=) 12...Ba3+= 13.Na3 Nh7 (13...Rb8 14.Qc2=) 14.Nb3 (14.bc6 bc6 15.cd5 cd5 16.Nb5+=) 14...Qh4 (14...Qg5 15.Re1 Rab8 16.cd5 cd5 17.Rc1=) 15.Nc2 (15.Na5!? Qg5 16.Kh1 (worse is 16.bc6 Bh3 17.g3 bc6+=) 16...cb5 17.ab5+/–) 15...Ndf6 (15...dc4 16.Bc4 cb5 17.Bb5=) 16.bc6 bc6 17.Qe1 (17.Nb4 Rfc8+=) 17...dc4 18.Bc4 Ng4 (18...Rab8 19.Nc5=) 19.h3+= Ng5 20.f4 (20.hg4 Nf3 21.gf3 ef3 22.Qb4 Qg4 23.Kh2 Qg2) 20...Nh3 21.gh3 Qh3 22.Qe2 Rfd8 23.Rfe1?? (better is 23.Qg2 Qh5 24.Nc1=) 23...Rd6–+ 24.Qg2 Qh5 (better is 24...Qh4!? 25.Nc5–+) 25.Qh1 Nh2 26.Qh2?? (better is 26.Re2 Nf3 27.Kf2–+) 26...Rg6 27.Qg2 Bh3 (27...Bh3 28.Re2 Rg2 29.Rg2 Bg2 30.Kg2 Qf3 31.Kg1 Rb8–+) 0–1. Jamieson,Ian (1980) – Pein,Jonathan (1785), Glasgow SCO, Commonwealth Ch, 2014.

8.Nc3!? =.

6.Nh4 Bg4

7.Be2 c6 8.a4 cb5 (8...0-0 9.Ng6 fg6 10.Nc3=) 9.ab5 Qc7 (9...Nbd7 10.f4=) 10.Ng6 hg6 Will h2 fall? 11.f4 e5 12.g3 Nbd7 13.0-0 ef4 14.ef4 Bc5 (14...g5!? 15.Ba3 gf4 16.Bd6 Qd6 17.Rf4 Ne4=+) 15.d4+= Bb6 16.c4 dc4 17.Ra4 Nd5 18.Re1 c3 (18...0-0 19.Rc4 Qd8 20.Bf3+=) 19.Bc4 Kd8 20.Bd5 cb2 21.Bf7 Qc1? (better 21...Rc8 22.Qe2 Nc5 23.dc5 Bc5 24.Kf1 Qf7 25.Rd1 Kc7 26.Qe5 Kb6+–) 22.Qc1+– bc1Q Threatening mate: Qxe1 23.Rc1 Rc8 (23...g5 24.fg5 a6 25.Bd5+–) 24.Rc8 Kc8 25.Bg6 (25.Nc3 g5 26.fg5 Rf8+–) 25...Nf6? (better 25...Rh6!? 26.f5 Ne5+–) 26.Nc3 Rd8 27.Ne2 Nd5 28.Kg2 Ne3 (28...Kd7 29.Kf3+–) 29.Kf3 Nc2 (29...Nd5+–) 30.Bc2 (30.Bc2 Rd5 31.Bd3+–) 1–0. DEFFM – GuestGHMP, freechess.org, 2020.

7.Be2 Be2 8.Qe2 0-0 9.0-0 Nbd7 10.Nf3 a6 11.a4 c5 12.bc6 bc6 13.Nc3 Qa5 (13...Qc7 14.Rfb1=+) 14.Nd4 (14.Rfb1 Rfb8=+) 14...c5–/+ 15.Nb3 Qb6 (15...Qc7 16.f4=+) 16.a5 (16.Rab1 Qc7 17.f4 c4=+) 16...Qb8 17.Rab1 (17.f4 c4 18.Nd4 e5=+ (worse 18...Qb2 19.Rfb1 Rab8 20.Rb2 Rb2 21.Na4+=)) 17...Bh2–/+ 18.Kh1 Be5 19.f4 (19.d4 cd4 20.ed4 Bd6–+) 19...Bc3 20.Bc3 Ne4 21.Qg4 Nc3 22.dc3 Nf6 23.Qh4 Qc7 24.Rf3 (24.c4 dc4 25.Na1 Qa5–+) 24...Ne4 (24...c4!? 25.Nd2 Qa5 26.Rg3–+) 25.Rh3 h6 26.Rf1 (26.Ra1 Rab8–+) 26...c4 27.g4 (27.Nd4–+) 27...cb3 28.g5 (28.cb3 f6–+) 28...bc2 29.gh6 g5 (29...Qa5 30.hg7 Nf2 31.Kg2 f6 32.Qh7 Kf7 33.g8N Ke8 34.Qe7) 30.h7 (30.Rg3 Qc3 31.Rgg1 Rac8 32.fg5 Qd2–+) 30...Kh8 31.fg5 Qc3 32.Qf4 c1Q 33.Rc1 Qc1 34.Kh2 Rab8 (better 34...Qd2 35.Kg1 Rac8 36.Qf1–+) 35.Qe5 f6 36.gf6 (36.Qc3 Rb2 37.Qb2 Qb2 38.Kg1 Qf2 39.Kh1 Rc8 40.gf6 Rc1) 36...Qc2 37.Kg1 0–1. revbodio1 – beat, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.Nf3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.d4 (9.0-0 c5=+) 9...c6–/+ 10.Nbd2 (10.bc6 bc6 11.c4 Rb8–/+) 10...cb5 (10...Bf3 11.gf3 cb5 12.e4 de4 13.fe4=+) 11.h3 (11.Bb5!? Rc8 12.Bd3–/+) 11...Bf3 12.Nf3 Ne4 13.0-0 a6 14.Nd2 Ndf6 15.Ne4 (15.Bd3 Rc8–/+) 15...Ne4 16.Bd3 f5 (16...Qh4 17.Qe1–/+) 17.Be4 (17.Qh5 Rc8–/+) 17...fe4–+ 18.Qg4 Rf6 19.f4 ef3! 20.Rf3 (20.Rf3 Rf3 Combination; 20.gf3 Rg6 Combination) 20...Rg6 (20...Rc8 21.c3 Rf3 22.gf3–+) 21.Qh5 Rc8 22.c3 (better 22.Rf2!?–+) 22...b4 23.cb4? (23.Rc1 Qa5 24.Rf2 Qa2 25.Qd1 bc3 26.Rfc2–+) 23...Rc2 (23...Bb4?! 24.Rf2–/+) 24.Rf2 (24.g4 Qc7 25.Rb1 Rb2 26.Rb2 Qc1 27.Kg2 Qb2 28.Rf2 Qb4–+) 24...Bh2!! 25.Kh2 Rf2 26.Ba3 (26.Rg1 Qd6 27.Kh1–+) 26...Rgg2 27.Kh1 Qf8 (27...Qf8 28.Qh7 Kh7 29.Rf1 Rf1 30.Kg2 Qf2; 27...Rh2 28.Kg1 Rfg2 29.Kf1 Qf6 30.Qf5 Qf5 31.Ke1 Rh1) 0–1. mic (2250) – bigart (2625), net–chess.com, 2008.

5.b5 Nbd7

6.c4 a6 7.a4 (7.ba6!? ba6 8.Nd4=) 7...ab5+= 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Qa8 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2 Bd6 13.0-0 0-0 (13...e5 14.d4 e4 15.Nh4+=) 14.Nh4+= Be4 15.Ne4 (15.d3 Bg6+=) 15...Ne4= 16.Bd3 Nc5 (16...Qd8!? 17.Qg4 Nf6=) 17.Qg4+= f6 18.Bb1 (18.Bd4 Nd3 19.Qe6 Kh8 20.Bb6 Be5+=) 18...Qe8 19.d4 Ncd7? (19...f5 20.Bf5 ef5 21.Nf5 Rf5 22.dc5 Bh2 23.Kh1 g6 24.Kh2 Rc5+/–) 20.Ba2+/– Kf7 (20...Nd5 21.Nf5! g6 22.e4 ef5 23.Bd5 Kg7 24.ef5+/–) 21.f4+– Rh8 22.f5 Nf8 23.fe6 Ne6 24.Nf3 (better is 24.Nf5 Bf8 25.d5 Nd5 26.Bd5 h5+–) 24...h6 25.Nh4 Rg8 26.e4 Nd7 (26...c6+–) 27.e5 Bf8 (27...Ba3+–) 28.d5 (28.d5 Bc5 29.Kh1+–) 1–0. De Kruif,Kees (2035) – Heath,Jeffrey (1925), Guernsey op, 2008.

6.c4 Bc5 7.cd5 ed5 8.Be2 0-0 9.0-0 Re8 (9...Qe7 10.Nc3=) 10.d4 (10.Nd4 Bg6=) 10...Bb6 (10...Be7 11.Ba3=) 11.Nbd2 (11.a4 Ba5=) 11...Ne4 12.Qb3 (12.Rc1 Qf6=) 12...Ndf6 (12...Nd2 13.Nd2 Nf6 14.a4=) 13.Rac1 (13.Ne4 Ne4 (worse 13...Re4 14.Bd3+–) 14.Bd3 Qd6=) 13...Qd6 (13...Nd2 14.Nd2 Ne4 15.Nf3=) 14.Ne4 Ne4 (worse 14...Re4 15.Bd3+–) 15.Ba3 Qg6 (better 15...Qe6=) 16.Qd5+– Rad8 (16...Nd6 17.Bd6 Be4 18.Qg5 cd6 19.Qg6 Bg6 20.Nh4+–) 17.Qb7+– Bh3 18.Nh4 Qg5 19.g3 (better 19.Qa6!?+–) 19...Bf1= 20.Rf1 (better 20.Nf3 Be2 21.Ng5 Ng5 22.Qa6=+) 20...Re6 (better 20...Nc3 21.Bc4 Nb5=) 21.Bc4+– Rh6?? (better 21...Ree8+–) 22.Qe4+– 1–0. GuestXCXP – GuestPJFZ, freechess.org, 2018.

6.c4 c6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.b5 Nbd7).

6.c4 Bg6 7.Be2 Nb6 8.cd5 Nbd5 9.0-0 Be7 10.Nc3 0-0 11.Nd5 Nd5 12.Bc4 Bh5 13.a4 Nb6 (13...Rc8 14.Be2=) 14.Be2 Bf6 15.Bf6 Qf6 16.Nd4 (16.Rc1 Rfc8+=) 16...Be2= 17.Ne2 Rfd8 18.d4 Nd5 19.Qc2 Qe7 20.Rac1 Rdc8 21.Qc5 Qc5 (21...a6 22.e4 Qc5 23.Rc5=) 22.Rc5+= b6 23.Rc4 Kf8 24.Rfc1 Ke7 (better 24...a6!?+=) 25.e4+– Nf6 26.Rc7 Rc7 27.Rc7 Nd7 28.e5 (28.f4 a6+–) 28...Kd8 29.Rc1 Rb8 (29...a6 30.ba6 Ra6 31.Nc3+–) 30.f4 g6 31.g4 h6 32.h4 Rb7 (32...a6 33.f5 ab5 34.ab5 gf5 35.gf5+–) 33.Kf2 Rc7 (33...a6 34.f5 ab5 35.ab5 gf5 36.gf5+–) 34.Rc7 Kc7 35.Ng3 White intends h5 35...Nf8 (35...f6 36.f5 gf5 37.gf5 fe5 38.fe6+–) 36.h5 (36.Ne4 Nd7+–) 36...Kd7 (36...gh5 37.Nh5 Ng6 38.Ke3+–) 37.Ke3 Ke7 38.Ke4 White prepares f5 (38.Ne4 gh5 39.gh5 Nd7+–) 38...Nd7 (38...Kd7 39.hg6 Ng6 40.f5+–) 39.f5 (39.hg6 fg6 40.f5 Kf7+–) 39...gf5 40.gf5 Nf8 (40...Nb8 41.Nf1+–) 41.f6 Ke8 42.d5 (better 42.Nf1!? Nh7+–) 42...Nd7 43.de6 (43.Kd4 ed5 44.Nf5 Nc5+–) 43...fe6 (43...Nc5 44.Kd4 fe6 45.Ne4+–) 44.Kd4 Kf7 (44...Nc5 45.Ne4 Nd7 46.Nd6 Kf8 47.Nc8+–) 45.Ne4 Nf8 (45...Kg8 46.Nd2+–) 46.Nd6 Kg8 47.Nc8 1–0. hal1958 – Wareagle, playchess.de, 2002.

6.c4 h6 7.Be2 Be7 8.0-0 0-0 9.d4 Ne4 10.c5 Ndf6 11.Ne1 Nh7 12.Nd2 Nd2 13.Qd2 Bg6 14.Bd3 (14.Nf3 Nf6+=) 14...f5 (better is 14...Bd3!? 15.Nd3 a6=) 15.Nf3+/– Be8 16.Ne5 Nf6 17.a4 Ne4 18.Be4 (better is 18.Qc2!?+/–) 18...fe4+= 19.Ba3 c6 20.Qb2 Bf6 21.b6 Be5 22.de5 a6 23.a5 Qg5 24.Qc3? (better is 24.Bb4!?+=) 24...Bh5–+ 25.Kh1 Be2 26.Bb2 Qh4 27.Kg1 Bf1 28.Rf1 Rf5 29.Qd4 Rh5 30.h3 Rg5 (30...Rf8!? 31.f4 ef3 32.Qh4 Rh4 33.gf3 Rh3 34.Kg2–+) 31.f4 Rg6 32.Kh1 Rf8 33.Qd2 Rf5 34.Qf2 Qe7 (34...Qf2!? 35.Rf2 Rg3 36.Bc1–+) 35.Bd4–/+ h5 36.h4 Rg4 37.g3 g5! 38.hg5 (38.fg5 Rf2 Pinning (38...Rf2 Deflection); 38.hg5 Qf7 Combination) 38...Rgg5! 39.fg5 (39.Kg2 h4 40.fg5 Rf2 41.Kf2 h3–+) 39...Rf2 40.Rf2 Qg5 41.Kh2 Qg4 42.Rf6 Kg7 43.Rf4 Qe2 44.Kh3 Qe1 45.Kh4 Qh1 46.Kg5 Qh3 47.g4 hg4 48.Rf6 g3 (48...g3 49.Re6 Qe6 50.Bc3 g2 51.Be1 g1Q 52.Bg3 Qg3 53.Kh5 Qee5) 0–1. Mallmann,Bernd (1970) – Betancourt,Jose Raoul (1840), SVR–ch MAT–II, 2007.

6.d3 Bb4 7.Nbd2 0-0 8.h3 a6 9.ba6 Ra6 10.Nh4 c5 (10...Qe7 11.c3 Ba3 12.Qc2=+) 11.Nf5 ef5 12.Be2 Qc7 13.0-0 f4 14.e4 c4 (14...Bd2 15.Qd2 de4 16.Rfd1=+) 15.dc4 (15.c3 Ba3 16.Ba3 Ra3 17.ed5 cd3 18.Bd3 Qc3 19.Bf5=) 15...dc4 (better 15...de4 16.c5 Re6–/+) 16.Bc4+= Rc6 17.Bb3 (17.Bd3 Re8+–) 17...Bd2 18.Qd2 Ne4 19.Qd4 Nef6 (19...Ndf6 20.Rfe1 Nc3 21.Qe5+=) 20.Rad1 Nc5 21.Qb4 (21.Qe5 Qe5 22.Be5 f3+=) 21...Nb3 22.cb3 Rc8 (22...f3 23.Rfe1 fg2 24.Be5=) 23.Rc1 (better 23.Rfe1+–) 23...Rc1? (better 23...Nd5!? 24.Qd4 Nf6+–) 24.Rc1+– (24.Bc1?! Nd5 25.Qd2 Rd8=) 24...Qd8 25.Rc8 Qc8 26.Bf6 gf6 27.Qf4 Qe6 (27...Kg7 28.a4+–) 28.Qg3 Kf8 29.Qb8 Kg7 30.Qb7 Qe1 31.Kh2 Qf2 32.Qf3 (better 32.a4!? Qf4 33.g3+–) 32...Qa2+– 33.b4 Qa6 34.h4 (34.Qd5 Qf1 35.b5 Qf4 36.Kg1 f5+–) 34...Kf8 35.h5 (35.Qd5!?+–) 35...Qd6= 36.g3 Qb4 37.Qf6 Qd2 (37...Qe4 38.h6=) 38.Kh3+= Qd3 39.h6 Qg6?? (better 39...Qe3+=) 40.Qd8 1–0. Abdullaevich (1795) – aa_tsk_r (1870), lichess.org, 2019.

6.d3 Be7 7.Be2 0-0 8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.0-0 c5 11.Nd2 Qc7 12.c4 Rfd8 13.d4 cd4 14.Bd4 Bd6 (14...e5 15.Bb2=) 15.g3 (15.cd5 Bh2 16.Kh1 Be5 17.de6 Bd4 18.ed4 fe6+/–) 15...Be5 16.Be5 Ne5 17.cd5 Rd5 18.Rc1 Qd7 19.Rc2 Rd8 20.f4 (better is 20.Qa1!?+=) 20...Rd2–/+ 21.Qd2 Qd2 22.Rd2 Rd2 23.fe5 Re2 (23...Ra2?! 24.Bc4 Ra4 25.Be6+=) 24.ef6 Ra2 25.fg7 Rb2 26.Ra1 Rb5 27.Ra7 Kg7 28.h4 Rb2 29.g4 Rb4 0–1. Huelle,Gunter (1760) – Reer,Erdmann (2060), Halle GER, 2011.

6.d4 Nb6 7.Bd3 Bg4 (7...Bd3 8.Qd3 Bd6 9.Ba3=+) 8.a4 Bb4 9.c3 Ba5 (9...Bd6 10.Ba3=) 10.Ba3 (10.Nbd2 c6=) 10...Ne4 11.Qc2 Qf6 (11...Bf3 12.gf3 Nd6 13.Nd2=) 12.Be4+= de4 13.Nfd2 0-0-0 (13...Qg5!?+=) 14.Nb3+- (worse 14.Ne4 Bf5=) 14...Nc4 15.Na5 Na5 16.Nd2 h5 (better 16...Bf5!?+/-) 17.Bb4+- (17.Ne4?! Bf5 18.Nf6 Bc2+=; 17.Qe4?! Bf5 18.Qf3 Qg6+-) 17...b6 18.Ba5 ba5 19.Qe4 Bf5 (19...Rd5 20.c4 Bf5 21.Qf3+- (21.cd5 Be4 22.Ne4 Qg6=+)) 20.Qa8 Kd7 21.Qc6 Kc8 22.Nc4 Bd3 (22...e5 23.Ne5 Qc6 24.Nc6 Rde8+-) 23.b6 ab6 (23...Qe7 24.ba7 Qb4 25.a8Q Qb8 26.Nb6) 24.Nb6 Kb8 25.Qa8 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.d4 c6 7.a4 Rc8 8.Bd3 Ne4 (8...Bd3 9.Qd3 Bb4 10.Nbd2+=) 9.0-0= c5 10.c4 (10.dc5 Ndc5 (worse is 10...Rc5 11.Bd4+=) 11.Bd4 Qa5=) 10...Ndf6 (10...cd4 11.cd5 de3 12.Be4 Be4 13.de6 ef2 14.Rf2 fe6 15.Bd4+=) 11.Qb3 cd4 12.Bd4 (12.Nd4?? Nc5 13.Qc3 Bd3–+ (13...Nd3?! 14.Nf5 Nb2 15.Qb2–+)) 12...Bc5 13.Rd1 Bd4 14.ed4 (14.Nd4? Nc5 15.Qc2 Bd3 (15...Nd3?! 16.Nf5 Ne5 17.Ng7 Kf8 18.Qc3+=) 16.Rd3 Nd3 17.Qd3 dc4–+) 14...Qc7 15.Nbd2? (better is 15.c5!?=) 15...Nd2–/+ 16.Nd2 Bd3 17.Qd3 dc4 18.Qa3 Nd5 19.Rac1 c3 20.g3? c2–+ 21.Re1 Qa5 22.Ne4–/+ Nb4?? 23.Nd6+– Kd7 24.Nc8 Rc8+= 25.Re2 Rc4 26.Qb3 Qc7 27.a5 Kd6 28.b6 ab6 29.ab6 Qc6 0–1. Fournier,Frederic – Brogniet,Magali, Coupe Federation, 1997.

6.d4 Be7 7.a3 0-0 8.c4 c6 9.c5 (9.Nc3 Ne4–/+) 9...Bb1 (better 9...a6!?–+) 10.Rb1=+ cb5 11.Bb5?? (better 11.Bd3=+) 11...Qa5–+ 12.Bc3 Qc3 (12...Qc3 13.Ke2 Qa5–+) 0–1. Salazar Gould,Melanie – Sucari Quispe,Narayana, Festival Panamericano de la Juventud Fe, 2015.

6.Be2 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bd6 10.Nh4 Bg6 11.0-0 (11.Nc3 c5=) 11...0-0 (11...Ng4 12.Nf3 (12.Ng6?? Bh2 13.Kh1 Nf2 14.Rf2 hg6–+) 12...0-0 13.d3=) 12.Ng6= hg6 (12...fg6 13.f4=) 13.f4 e5 (13...Qe7 14.Nc3=) 14.f5 (14.fe5 Be5 15.Be5 Ne5+=) 14...gf5= 15.Rf5 Re8 (15...Qe7 16.Bb2=) 16.Bb2 e4 (16...Qe7 17.Qf1=) 17.Nc3 (17.Qe1 Ne5=) 17...Be5 18.Qa1 d4 (18...Qe7!?=) 19.Nd1+= g6 20.Rf1 (20.Rf2 d3 21.cd3 ed3+=) 20...de3 21.Ne3 Bb2 22.Qb2 Nh7 (22...Qe7 23.Bc4=) 23.Bc4+– Ne5 (better 23...Ndf6!?+–) 24.Ng4!+– Nc4?? (24...Ng4 25.Bf7 Double attack (25.Rf4 Decoy)) 25.Nh6 Kf8 26.Rf7 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

6.Be2 Nb6 7.Nh4 Bg6 8.a4 Nc4 9.Bc4 dc4 10.Ng6 hg6 11.0-0 Bd6 12.g3 Qe7 (12...Bb4 13.Qf3 Qd5 14.Qd5 ed5 15.Bd4=) 13.Qe2= 0-0-0 14.a5 Rh3 15.Qc4 Rdh8 16.a6 Rh2 17.b6 (better 17.ab7 Kb7 18.Qc6 Kb8 19.Bd4 Rh1 20.Qh1 Rh1 21.Kh1+=) 17...Bc5?? (17...Rh1 18.Kg2 R1h2 19.Kf3 Kd7 20.ba7 b6 21.Qb5 c6 22.Qb6 Nd5 23.Qb7 Nc7 24.Bg7 Ra8+-) 18.ab7+- Kb8 19.ba7 Ba7 20.Bd4 c5 (20...Qd6 21.Ba7 Kb7+-) 21.Ra7! cd4 (21...Ka7 22.Qc5 Double attack) 22.Ra8 Kb7 23.Qa6 Kc7 24.Ra7 Kd8 25.Qb6 Ke8 26.Ra8 Kd7 27.Qb5 Kd6 (27...Kc7 28.Ra7 Kd6 29.Ra6 Kc7 30.Qc6 Kd8 31.Ra8) 28.Ra6 Kc7 29.Qc6 (29.Qc6 Kd8 30.Ra8) 1-0. DEFFM – GuestKYFG, freechess.org, 2021.

6.Be2 Bc5 7.0-0 0-0 8.Nh4 a5 9.d4 Bb6 10.Nf5 ef5 11.c4 c5 12.cd5 Nd5 13.Bf3 N7f6 14.dc5 Bc5 1–0. van Rooijen,Peter – Molenaar,Hank, C–2001–559 (FCV), 2001.

6.Be2 Nc5 7.0-0 Be7 (7...Bd6 8.Nh4=) 8.Nh4 (8.Bd4 Bd6=) 8...0-0 (8...Bg6 9.a4=) 9.Nf5+= ef5 10.d3 (10.c4 Re8+=) 10...Bd6 (10...Qd7 11.a4=) 11.Nd2 c6 12.a4 (12.bc6 bc6 13.Rb1 Re8+=) 12...Bc7 (12...Re8 13.c4=) 13.Ba3 Bd6 14.Bb2 (14.c4 Rc8+=) 14...a6 (14...Bc7 15.Nf3+=) 15.c4+= ab5 (15...f4 16.d4 Ne6 17.c5 fe3 18.fe3+=) 16.ab5 Qe7 17.Nf3 (17.d4 Nce4+=) 17...dc4= 18.dc4 cb5 (18...Nfe4 19.Nd4 Qg5 20.bc6 bc6 21.Nc6 Ra1 22.Qa1+=) 19.cb5+= f4 20.ef4 Bf4 21.Re1 Qe4 (21...Rad8 22.Qc2 Nfe4 23.Bc4+=) 22.Bf1 (22.Bf6 gf6 23.Ra8 Ra8+–) 22...Qf5 (22...Qg6 23.Ra8 Ra8 24.Bc4+–) 23.Ra8 Ra8 24.Qd4 (24.Bc4 Nfe4+=) 24...b6 (24...Rc8 25.Bc4+=) 25.Qc3 (25.Bc4 Rc8+=) 25...Bd6 26.Qe3 (26.Bc4 Rd8+=) 26...Ra4 (26...Re8 27.Qd4 Re1 28.Ne1=) 27.Be5 (27.Bf6 Qf6 28.Qe8 Bf8+=) 27...Qe6 (27...Ng4 28.Qd2 Ne5 29.Re5=) 28.Qc3 (28.Bf6 Qe3 29.Re3 gf6 30.Re8 Kg7+=) 28...Be5 (28...Nfe4 A) 29.Bg7? Qg6 (29...Nc3?! 30.Re6 Ne6 31.Bc3–/+) 30.Re4 Ne4–+ (30...Qe4?! 31.Bh8 Qg6 32.Ne5=; 30...Re4?! 31.Bd4=); B) 29.Qb2 f6 30.Bd6 Qd6 31.Qc2+=) 29.Re5 (29.Qe5 Qe5 30.Ne5 Kf8=) 29...Qa2 (29...Qd6 30.Nd2 Qd4 31.Qd4 Rd4 32.Nc4=) 30.Rd5?? (better 30.Re7=) 30…Qd5–+. GuestBYBV – ferson, freechess.org, 2016.

6.Be2 c6 7.Nd4 c5 (7...Bd6 8.Nf5 ef5 9.0-0=) 8.Nf5 ef5 9.c4 b6 (better 9...dc4!? 10.Na3 a6+=) 10.cd5+– Nd5 11.Qc2 f4 (11...Ne7!?+–) 12.Qe4 (12.Bf3 Ne7+–) 12...Ne7 13.Qf4 Rc8 14.Bc4 f6 15.Qe4 Qc7 16.0-0 (16.f4 Qd6+–) 16...Kd8 (16...Ne5 17.Be2+–) 17.Na3 (17.Nc3 Qe5+–) 17...Ng6 18.f4 Bd6 19.Bf7 Rf8 (19...Nb8 20.Nc4 Qe7 21.Qd5+– (worse 21.Nd6 Qd6 22.f5 Ne5+–)) 20.Bg6 hg6 21.Nc4 (21.Qg6 c4+–) 21...f5? (21...g5+–) 22.Qe6 Be7 23.Bg7 Re8 24.Qg6 Nf8 (24...a6 25.ba6 Qa7 26.Ne5 Ne5 27.Be5 Qa6 28.Rfb1+– (worse 28.Qf5 Rc6+–)) 25.Qf5 Qd7 (25...Qb7 26.Rad1 Nd7 27.d4+–) 26.Qf7 (26.Qd7 Nd7 27.e4 Ra8+–) 26...Ne6 (26...Qb5 27.f5 Qd7 28.Ne5+–) 27.Ne5 Qd5 (27...Qd6 28.Bf6 Bf6 29.Qf6 Kc7 30.f5+–) 28.f5 Nf4 (28...Nc7 29.f6 Qf7 30.Nf7 Kd7 31.fe7 Re7 32.a4+–) 29.Rf4 Qf7 30.Nf7 Kc7 (30...Kd7 31.Ne5 Kc7 32.d4+–) 31.Be5 (31.e4 Bf8 32.Bc3 Re7+–) 31...Kb7 (31...Kd7 32.f6 Bf8 33.Bc3+–) 32.f6 Bf8 33.Nd6 (better 33.g4 c4+–) 33...Bd6 34.Bd6 Re6 35.f7 (better 35.Be7 Rh8+–) 35...Rd6 36.f8Q Rf8 37.Rf8 Rd2 38.Rf7 Kb8 39.Raf1 a6 (39...Rd8+–) 40.Rg7 Rd8 41.ba6 b5 (41...Ka8 42.Rff7 Rd1 43.Kf2 Rd2 44.Kf3 Rd8 45.Ra7 Kb8 46.Rgb7 Kc8 47.Ra8) 42.Rff7 Re8 (42...Rd1 43.Kf2 Rd2 44.Kf3 Rd8 45.Rb7 Ka8 46.Ra7 Kb8 47.Rgb7 Kc8 48.Ra8) 43.Ra7 b4 (43...Re7 44.Rae7 c4 45.Rg8) 44.Rgb7 (44.Rgb7 Kc8 45.Ra8) 1–0. DEFFM – GuestDCYZ, freechess.org, 2018.

6.Be2 Bg4 7.0-0 Bd6 8.d3 0-0 9.Nbd2 c6 10.a4 a6 11.c4 (11.h3 Bf3 12.Nf3 cb5 13.ab5 ab5 14.Ra8 Qa8=) 11...ab5+= 12.ab5 Qc7 13.Re1 (13.bc6 bc6 14.h3 Ra1 15.Qa1 Bh5=) 13...dc4 14.dc4 Rfc8 15.g3 cb5 16.cb5 Qc5 17.Qb3 Qh5 18.Qd3 (18.Ra8 Ra8 19.Ra1 Rc8=) 18...Ra1 19.Ra1 Bb4 20.Kg2 Nc5 21.Rc1 (21.Qd4 Bd2 22.Qd2 Nfe4+=) 21...Nd3 (21...e5 22.Qd6 Ne8 23.Qe7+=) 22.Rc8+= Bf8 23.Bd3?? (better is 23.Ba3! Nd7 24.Bd3+=) 23...e5–+ 24.Rd8? (24.Rf8 Kf8 25.Be5 Bh3 26.Kg1–+) 24...e4 25.Be2 ef3 26.Nf3 Nd7 27.Nd4 Be2 28.Rd7 Bg4 (28...Bg4 29.h4 Bd7–+) 0–1. Cebollero,Daniel – Mahroug,Farid, FRA AJEC030 corr, 1999. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 Nf6 4.e3 e6 5.b5 Nbd7)

6.Nh4 Bg6 7.Be2 Bd6 8.0-0 Qe7 (8...Ng4 9.Nf3= (9.Ng6?? Bh2 10.Kh1 Nf2 11.Rf2 hg6–+)) 9.f4 Nb6 10.f5 ef5 11.Nf5 Bf5 12.Rf5 Ne4 13.d3 (13.Nc3 Qh4 14.Ne4 Qh2 15.Kf1 Qh1 16.Kf2 Qh4 17.Kg1 A) worse 17...Qe4 18.Bd3 Qh4 19.Qf3+– (19.Bg7?? Qh2 20.Kf1 Rg8–+); B) 17...Qh2 18.Kf1 Qh1 19.Kf2 Qh4 20.Kg1 B1) worse 20...Qe4 21.Bd3 Qh4 22.Qf3+= (22.Bg7 Qh2 23.Kf1 Rg8–+); B2) 20...Qh2=) 13...Ng5 (13...Nc5 14.Bg7 Qe3 15.Kh1 Rg8=) 14.e4 (better 14.Bg7!? Qe3 15.Kh1=) 14...de4–/+ 15.Bg7 Rg8 16.Bf6 Qe6 17.Rg5 Rg5 18.Bg5 f6 (better 18...Qe5 19.Nc3 Qc3–/+) 19.Bh5+– Ke7 20.Be3 Nd5 (20...Rg8 21.Bb6 ab6+=) 21.Bd4 Rd8? (21...Nf4 22.de4 Nh5 23.Qh5 Qe4=) 22.de4 Nf4 23.Nc3 Nh5 (23...Be5 24.Bc5 Bd6 25.Bd6 Rd6+–) 24.Nd5 (24.Qh5 Kd7+–) 24...Kd7 25.Qh5 Kc8 26.Qh7 f5 (26...Rd7 27.Qh4 f5 28.Re1 fe4 29.c4+–) 27.Re1 f4 (27...c6 28.bc6 bc6 29.Qa7 cd5 30.Re3+–) 28.c4 1–0. GuestQGRQ – prologman, freechess.org, 2019.

6.a4 Bd6

7.a5 0-0 8.h3 (8.Nd4 Bg6=) 8...c5 (8...a6 9.Nh4=+) 9.g4 (9.Nh4 Be4=) 9...Bg6 10.d3 d4 (10...a6 11.b6=+) 11.e4 (better 11.ed4!? cd4 12.Bd4=) 11...Ne5 12.Nbd2 Nfd7 13.Ne5 Be5 14.Nc4 f5 15.ef5 ef5 16.Bg2 fg4 17.Qg4 (worse 17.Ne5 Ne5 18.Bb7 Rb8-+) 17...Bf4 (17...Rb8 18.Bd5 Bf7 19.Qg2=+) 18.0-0 (18.Bd5 Bf7 19.Bb7 Rb8=) 18...Rf5 19.Rae1 (19.a6 ba6 20.Ra6 Rb8=+) 19...Nf6 (19...Qf6 20.h4=+ (20.Bb7?? Rg5 21.Bd5 Kh8-+)) 20.Qe2=+ Rg5 21.Kh1 Bh5 22.Qe6 Bf7 23.Qe7 Qc8 (23...Bc4!? 24.Qd8 Rd8 25.dc4 Rd7=) 24.Qb7+= Qb7 25.Bb7 Rb8 26.a6 Bd5 (26...Rh5!?=) 27.Bd5+= Nd5 28.Re4 (28.Ba3 Rb5 29.Re8 Kf7+=) 28...Rb5 (28...Rf5=) 29.Ba3 (29.Re8 Kf7 30.Ra8 Rh5+=) 29...h5 (29...Rf5=+) 30.Bc1?? (better 30.Re8 Kh7 31.Ra8+=) 30...Rb1-/+ 31.Ree1 Bc1 32.Rc1 Rc1 33.Rc1 Nf4 34.Rb1 Nh3 35.f3 (35.Rb8!? Kh7 36.Rb7 Nf2 37.Kh2-/+) 35...Rg6 36.Kh2 Nf4 37.Rb5 (37.Rb8 Kh7 38.Rf8 Ne2-+) 37...Ra6 (better 37...Rg2!? 38.Kh1 Rc2 39.Ne5-+) 38.Rc5 Ra2 39.Nd6 Nd3 40.Rc7 (40.Rc8 Kh7 41.Nf5 Nf4 42.Nd4 g5-+) 40...Nb4 41.Kg3 Rc2 (41...Nc2!? 42.Nf5 g6 43.Rg7 Kf8 44.Rg6-+) 42.Ra7 Nc6 43.Rd7 Ne5 (better 43...Rc5 44.Ne8 Rg5 45.Kh3 Rf5-+) 44.Re7? (44.Rd8 Kh7 45.Nf5-+) 44...Ng6 (better 44...h4 45.Kh3 Nf3 46.Kg4-+) 45.Re8 Kh7 46.Ne4 h4 47.Kh3 (47.Kg4 Kh6 48.f4 Rg2 49.Kf3 h3-+) 47...Nf4 (better 47...d3!?-+) 48.Kg4-/+ Nd5 49.Kf5 (49.Rd8 Ne3 50.Kh5 g6 51.Kg5 Kg7 52.Rd7 Kf8=) 49...g6 (49...Ne3!? 50.Ke5-+) 50.Ke5-/+ Ne3 (50...d3 51.Kd5 d2 52.Nf2-+) 51.Kd4 (better 51.Nf6 Kh6 52.Rh8 Kg7 53.Rh7 Kf8 54.Rd7=) 51...Nf5-+ 52.Ke5 Ra2 53.Nf6 (53.Ng5 Kg7 54.Rc8-/+) 53...Kh6?? (better 53...Kg7 54.Ne4 h3-+) 54.Rh8=+ Kg5?? (better 54...Kg7 55.Rh7 Kf8 56.Nd7 Ke8 57.Nf6 Kd8 58.Rh8 Kc7 59.Nd5 Kd7 60.Rh7 Kc8 61.Rh8 Kb7 62.Rh7 Kb8 63.Rh8 Ka7 64.Rh7 Ka8 65.Rh8 Kb7 66.Rh7 Kc8 67.Rh8 Kd7 68.Rh7 Kd8 69.Rh8 Kd7=) 55.Ne4 1-0. Sychev,K (2555) - Pert,R (2415), Titled Tuesday 6th July, 2021.

7.a5 a6 =.

7.a5 Nc5 +=.

7.Nc3 0-0 8.g4? (better is 8.cd5 Nd5 9.Nd5 ed5 10.Be2+=) 8...Bg4–+ 9.cd5 ed5 (9...Ne5 10.Be2 Bf3 11.Bf3 Nd3 12.Ke2 Nb2 13.Qb3 ed5 14.Qb2–+) 10.Be2 Re8 11.Rg1 Bf3 12.Bf3 c6 13.Qc2 Ne5 14.Be2 d4! 15.Nd1 (15.ed4 Nf3 Double attack) 15...d3! 16.Bd3 Nf3 17.Kf1 Ng1 18.Kg1 Be5 19.Nc3 Ng4 (19...Qd6!? 20.bc6 Rad8 21.f4 Bc3 22.Bc3 Qd3 23.Qd3 Rd3 24.cb7–+) 20.h3 Nh6 (better is 20...Nf6!?–/+) 21.bc6+= bc6 22.Bh7 Kh8 23.d4 (23.Be4!? Qg5 24.Kf1 Bc3 25.Bc3=) 23...Qg5 24.Kf1 Bc7 (better is 24...f5!? 25.de5 Kh7–/+) 25.Be4= Re6 26.d5 Rf6 27.Ne2 (27.dc6 Nf5 28.Ke2=) 27...Be5+= 28.f4? (better is 28.Be5!? Qe5 29.Rd1–/+) 28...Bb2–+ 29.Qb2 cd5 30.Bg2 Re8 31.Rd1? (better is 31.Nc3!? Qe5 32.Rd1–+) 31...Qh4–+ 32.Rd5 Nf5 33.Qb5 Ne3 34.Kg1 Qe1 35.Kh2 Rfe6 36.Rh5 Kg8 37.Qd3 (37.Ng1–+) 37...Rg6 38.Be4 (38.Rg5 Rg5 39.fg5–+) 38...Qf2 39.Kh1 Nf1 (39...Nf1 40.Rh8 Kh8 41.Qg3 Rg3 42.Ng3 Ng3; 39...Qf1 40.Kh2 Rg2 41.Bg2 Qg2) 0–1. Steffens,Olaf – Hansen,Mads, Odense DEN, Open, 2013.

7.c4 0-0 8.Nd4 Be5 9.f4 Bd4 10.Bd4 =.

7.c4 0-0 8.Be2 Rc8 (8...dc4 9.Na3=+) 9.0-0 h6 (9...c6 10.Na3=+) 10.h3 (10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 e5=) 10...e5 11.d4 e4 12.Ne5 Re8 13.cd5 (13.Nd7 Qd7 14.c5 Be7+=) 13...Ne5 (13...Nd5 14.Nd7 Bd7 15.Bc4=+) 14.de5= Be5 15.Be5 Re5 16.Nc3 (16.Qd4 Rd5 17.Qa7=) 16...Qd7 (16...Nd5 17.Qd4 Nc3 18.Qc3–/+) 17.f4?? (better 17.Qd4 Qd6 18.Rfd1+=) 17...ef3–/+ 18.Rf3 Ne4 (18...Nd5 19.Qd4 Nc3 20.Qc3–/+) 19.Ne4 (19.Qc2!?=+) 19...Be4–/+ (worse 19...Re4 20.Bd3+=) 20.Rg3 (20.Rf4 Rce8–/+ (20...Bd5?! 21.Bg4 f5 22.Rf5 Rf5 23.e4+=)) 20...Rd5 21.Qb3 Qd6 22.Rf1?? (better 22.Rg4 Re5 23.Bc4–/+) 22...Qg3–+ 23.Bf3 Bf3 24.Rf3 Qe5 25.e4 (25.Qc4 Rd1 26.Kf2 Qe7–+) 25...Rd7 (25...Qe4 26.Re3 Rd1 27.Qd1 Qe3 28.Kh1–+) 26.Kf2 (26.Re3–+) 26...Rcd8 27.Re3 Qf4 (27...Qf4 28.Ke1 Rd2 29.Qf7 Kf7 30.Rf3 Rd1 31.Ke2 R8d2) 0–1. KLINGON09 (1775) – jit007 (1810), lichess.org, 2020.

7.c4 c6 8.bc6 bc6 9.Nd4 Bg6 =.

7.c4 c6 8.cd5 cd5=+ 9.Be2 Qe7 (9...0-0 10.Nd4=+) 10.0-0 0-0 (10...e5 11.d4=) 11.d3 (11.Nh4 Bb1 12.Rb1 Rac8=) 11...Nc5 (11...e5 12.Nc3=+) 12.a5 (12.Nh4 Bg6=) 12...Rfc8 (12...Bg4 13.Nd4 Be2 14.Qe2=) 13.Be5 (13.Nh4 Bg6+=) 13...Ncd7 (13...Be5 14.Ne5 Nfd7 15.Nd7 Qd7 16.d4=) 14.Bd6 Qd6 15.Nbd2 (15.Nh4 Qe5 16.Nd2 d4=) 15...Nc5 (15...e5 16.d4=) 16.Nb3 (16.d4 Nce4=) 16...Nb3 (16...a6 17.d4 Nb3 18.Qb3=) 17.Qb3 e5 (17...Rc7 18.Nd4=) 18.Rac1 (18.d4 e4 19.Ne5 Rc7=) 18...h6 (18...Bg4 19.Rfe1=) 19.d4+= e4 20.Nd2 (20.Ne5 Rc7+=) 20...Rc7 (20...Ng4 21.f4=) 21.f3 Rac8 22.Rc7 Rc7 23.f4 (23.b6 ab6 24.fe4 Be4 25.Ne4 A) 25...de4?! 26.ab6 (26.Qb6 Qb6 27.ab6 Rc2=) 26...Rd7 27.Bc4+=; B) 25...Ne4 26.Qb6 Qb6 27.ab6 Rc6–/+) 23...Rc8 24.Rb1 Qd8 25.b6 a6 26.Qb2 Bg4 27.Bf1 Bf5 28.Rc1=+ Ng4 29.Rc8 Qc8 30.Nb3 Ne3–/+ 31.Ba6? ba6–+ 32.Nc5 Nc4 33.Qb4 Nd6 34.b7 Nb7 35.Qb7 Qb7 36.Nb7 Kf8 37.Nc5–/+ Bc8 38.Na4 Ke7 39.Nc3 Bb7 40.Kf2–/+ f5 41.Ke3 Kf6 42.Kd2 g5 43.g3 h5 44.h4 g4 45.Nd1 Bc8 46.Kc3 Ke6 47.Kb4 Kd6 48.Ne3–/+ Kc6 49.Nc2 Bd7 (49...Be6 50.Ne3–/+) ½–½. Pignataro,Louis (1840) – Saez,Nicolas (1630), Hautes Alpes op 3rd, 2002.

7.c4 c6 8.cd5 ed5?! 9.Nd4 Be6 10.bc6 bc6 11.Nc6 =.

7.c4 c6 8.cd5 ed5 9.Nd4 Bg4 10.f3 =.

7.d3 e5 8.Nbd2 0-0 9.h3 (9.Be2 Re8+=) 9...c6 (9...a6 10.Be2+=) 10.Be2 Qe7 (10...Qb6 11.c4 cb5 12.a5+=) 11.g4 (11.0-0 a6+=) 11...Be6 12.c4 (12.Ng5 Nc5+=) 12...dc4–/+ 13.Nc4 (13.dc4 Rad8+=) 13...Bc4 14.dc4 Bb4 (14...Rfd8 15.0-0+=) 15.Kf1 Rad8 (15...Rfd8 16.bc6 bc6 17.Qc2+=) 16.Qc2+= g6 (16...e4 17.Nd4 c5 18.Nf5=) 17.Kg2 e4 18.Nd2 Nc5 (18...Rfe8!?=) 19.Bf6+= Qf6 20.Ne4 Ne4 21.Qe4 Rd2 22.Bf3 (22.Qf3!? Qe6 23.Rab1+/–) 22...Qh4= 23.Rhf1?? (better is 23.Raf1=) 23...Bd6–+ (23...Bd6 24.Be2 Re2–+) 0–1. Gruender,M (1995) – Scerbin,D (2365), ch–Chess Disabled, 2015. (=1.Nf3 d5 2.b4 Bf5 3.Bb2 e6 4.e3 Nf6 5.b5 Nbd7 6.a4 Bd6)

7.d3 Bg4 8.Be2 +=.

7.d4 0-0 8.Nbd2 Qe7 9.c4 c5 10.cd5 ed5 11.dc5 Nc5 12.Nb3 (12.Be2!?=+) 12...Nce4-/+ 13.Nbd4 Bb4 14.Ke2 Bg6 15.Qb3 (15.Nh4 Nh5 16.Nhf5 Nf4 17.Kf3 Bh5 18.g4 Bg4 19.Kg4 h5 20.Kf3 Nd2 21.Qd2 Qe4 (21...Bd2?? 22.Ne7 Kh7 23.Kf4+-) 22.Kg3 h4 (22...Bd2?! 23.f3 Qe5 24.ef4 Bf4 25.Kh3-+) 23.Kh4 Bd2-+) 15...Ng4 16.Qd5?? (16.Ba3 Ba3 17.Qa3-+) 16...Nef2 17.Nc2 (17.Qb3 Rae8 18.Bc1 Bd3 19.Qd3 Nd3 20.Kd3-+) 17...Rad8 18.Qc4 Bc2 (18...Bc2 19.Bd4 Rc8 20.h3 Rc4 21.Ne5 Rd4 22.Rc1 Bd3 23.Kf3 Qf6 24.Kg3 Nh1) 0-1. dale70 (2120) - killercars (2145), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

7.d4 a6 8.ba6 ba6 9.Nh4 (9.Bd3 0-0=+) 9...Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2 Rb8 12.Ba3 Ne4 13.Bd6 cd6 (< 13...Nd6 14.Nf3=+; 13...Qh4?! 14.Bc7 Rb7 15.Ba5=) 14.Nf3 Rb1! 15.Rb1 Nc3 16.Qa6 Nb1 17.Qb5? (better is 17.0-0 Nc3 18.Qc6–+) 17...Na3 (18.Qb3 Qa5 19.Ke2 Nc4–+) 0–1. Tanto_Tip – theilluminati, ChessWorld.net, 2002.

7.Be2 0-0 8.0-0 Qe7 9.d3 h6 10.Nbd2 Rad8 11.c4 Bh7 12.d4 c5 13.Qb3 Nb6 14.Rac1 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Be4 17.Be2 Bd5 18.Qc2 Rc8 19.Qb1 c4 20.Rfd1 Rc7 21.Nd2 Rfc8 22.e4 c3 23.Bc3 Rc3 24.Rc3 Rc3 25.ed5 ed5 26.Bf3 Qc7 27.g3 Ba3 28.Nb3 Rf3 29.Re1 Qc3 30.Na1 Qb2 0–1. Bigalke,Andre – Jaegerflod,Kent, Hamburg, 1999.

7.Be2 e5 =+.

6.c4 Bb4

7.a3 Ba5 8.Qa4 Bb6 9.d4 Bb1 (9...a6!?=+) 10.Rb1= dc4 (better 10...a6!? 11.Bd3 ab5 12.Qb5 c6=) 11.Bc4+/- (11.Qc4?! Ba5 12.Bc3 Bc3 13.Qc3 0-0+=) 11...0-0 12.0-0 Ne4 13.Qc2 Nd6 14.Bd3 h6 15.a4 a5 (15...Ba5 16.e4+-) 16.Qc3 (16.ba6 ba6 17.Rfd1 a5+-) 16...Qf6 (16...Nf6!?+/-) 17.e4+- Qf4 (better 17...Qg6 18.e5 Nf5+-) 18.d5?? (better 18.Rfe1 Qg4 19.h3+-) 18...e5+= 19.Ne5 Nf6?? e4 becomes the focus of attention (better 19...Ne5 20.Qe5 Qe5 21.Be5 Rfe8 22.Bd6 cd6+=) 20.Nd7+- Nde4 (20...Bf2 21.Kh1 Nde8+-) 21.Be4 Qe4 (21...Bf2 22.Kh1 Rfe8 23.Nf6 gf6+-) 22.Nf6 gf6 23.Qf6 Qh7 24.Rbe1 (better 24.Rbd1 Rfe8 25.Rd3+-) 24...Rfe8 25.g3 Rac8 (25...Re1 26.Re1 Bc5 27.b6 Bb6 28.Re4+-) 26.Kg2 (better 26.Re8!? Re8 27.Rc1 Ra8+-) 26...Bc5 27.Bc3 (27.Re8 Re8 28.Rc1 b6+-) 27...b6 (27...Bb4 28.Re8 Re8 29.Bb2+-) 28.h4 Bb4 29.Bb4 ab4 30.Re8 (better 30.Qf3!?+-) 30...Re8+/- 31.Qc6 Qe4 32.f3 Qe5 33.Qc4 (33.d6 cd6 34.Qb6 b3+/-) 33...Rd8 Attacks the isolani on d5 (better 33...Qe2!? 34.Qe2 Re2 35.Kh3 Ra2=) 34.Rd1 Qe3 35.Rd4 b3 36.Rg4 (36.Qc7 Qd4 37.Qd8 Kg7-+) 36...Kh8 37.Qb4 (37.Re4 Qd2 38.Re2 Qd1+/-) 37...Rg8 (better 37...Qe2 38.Kh3 Qf3-/+) 38.Re4+/- Qd3 39.h5 (better 39.Qc4!? Qc4 40.Rc4+/-) 39...Qc2= 40.Kh3 b2 41.Re1 Qf5 42.Kg2 Qc2 43.Kh3 Qf2 (better 43...Rd8!?=) 44.Qc3+= Kh7 45.Qd3 (45.g4!?+=) 45...Kh8= 46.Qc3 Rg7?? (46...Kh7 47.g4+/-) 47.f4 (47.Re8 Kh7 48.Qd3 Rg6 49.hg6 Kg7 50.Qf5 Qf1 51.Kg4 Qc4 52.Kh5 Qd5 53.Qd5 fg6 54.Kg4 h5 55.Kg5 b1Q 56.Qd7) 47...Kh7+= 48.Qd3 f5?? (better 48...Kh8 49.Rb1 f6+=) 49.Qf5 Kh8 50.Re8 Rg8 51.Qf6 Kh7 52.Re7 (52.Re7 Rg7 53.Qg7) 1-0. dale70 (2100) - osorio13 (2055), Rated Classical game, lichess.org, 2015.

7.Qa4 Qe7 8.a3 (8.b6 c6 9.ba7 Nc5 10.Qd1 Ra7 11.a3 Ba5 12.Bd4 0-0 13.Nc3 Nfe4) 8...Bd6 9.d4 (9.cd5 ed5 10.Nd4 Bg6 11.Nc3 Nc5 12.Qd1 0-0 13.Qf3 Qe5) 9...e5?? (better is 9...Nb6 10.Qb3 dc4 (10...Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qc4 0-0 13.Nc3 a6) 11.Bc4 Nc4 12.Qc4 a6+= 13.Nc3 0-0) 10.c5+/– Bc5 11.dc5 Nc5 12.Qb4 d4 (better is 12...Nfd7+/–) 13.Bc4 (better is 13.Ne5!? de3 14.fe3+–) 13...Bd3 (13...Nd5 14.Qd2 Nb6 15.Be2=) 14.Nbd2+= Nfe4? (14...Rd8 15.Nb3 Bc4 16.Qc4 Nb3 17.Qb3+/–) 15.Nb3?? (better is 15.Ne4 Be4 16.Ne5 Bg2 17.Rg1 Qe5 18.Rg2+–) 15...Rd8 16.Rd1 de3 17.fe3 Bc4? 18.Rd8 Qd8 19.Nc5 Nc5 20.Qc5 Qd3 21.Qe5 Kd8 22.Qd4 Qd4 23.Nd4 f6 24.Kf2 Kc8 25.Rc1 Bd5 26.Nf5 1–0. Chirpii,Alexandru (1975) – Stakh,Alexey, Sun Pawn Open, Ilichevsk UKR, 2007.

7.cd5 ed5 8.Be2 0-0 9.0-0 Qe7 10.Nc3 Rae8 11.a4 c5 12.bc6 bc6 13.Nd4 Bc3 14.Bc3 Be4 15.Nc6 Qc5 16.Bb5 Rc8 17.Bb4 Qb6 18.Ne7 Kh8 19.d3 Bg6 20.Bd7 Nd7 21.Nd5 Qe6 22.Nf4 Qf5 23.Bf8 Nf8 24.d4 Rc2 25.d5 Kg8 26.d6 Nd7 27.Rb1 a5 28.Rb7 Kh8 29.g4 Qg5 30.Rd7 Be4 31.Re7 f5 32.Re8 1–0. Bonetti,Shane – Socket, ICC, 2002.

6.c4 Nb6

7.Qb3 dc4 8.Bc4 Nc4 9.Qc4 Bd3 10.Qb3 Be7 11.Ne5= Be4 12.Nc3 0-0 13.0-0 Qd6 14.d4 Qb4 15.Ne4+= Ne4 16.Qc2 Qb5 17.Rab1 Qd5=+ 18.f3 Nf6 19.Qc7 Bd6 20.Qc2 Rfc8 21.Qb3 Qb3=+ ½–½. Fichte,Wolfgang – Gerloff,Bernd, Baunatal, 2000.

7.Qb3 Be7 8.d4 dc4 9.Bc4 0-0 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Rc8 12.0-0 c5 13.bc6 bc6 14.Qa6 Rc7 15.Nfd2 Qd5 16.Ba3 Ba3 ½–½. Silva,JR Da (1790) – Alsselbrinque,Paulo Henrique (1915), Curitiba BRA, Open, 2014.

7.d3 dc4–/+ 8.e4 Bg4 (8...Bg6 9.Nc3 Bb4–/+) 9.Be2 (9.Nc3 Bb4 10.a3 Ba5–/+) 9...cd3 (9...Bf3 10.gf3 cd3 11.Qd3 Bb4 12.Bc3 Qd3 13.Bd3–/+) 10.Qd3 (10.Bd3 Bb4 11.Bc3 Qd6–/+) 10...Qd3 11.Bd3 0-0-0 12.Be2 (12.Ne5 Ne4 13.Bc2 Bb4 14.Kf1 Nd2 15.Nd2 Rd2 16.Ng4 Rc2 17.Bg7 Rg8–+) 12...Bb4 (better 12...Ne4!? 13.h3 Bf5–+) 13.Bc3–/+ Bc3 14.Nc3 Bf3 15.gf3 (15.Bf3 Rd3 16.Rc1 Rhd8–/+) 15…Nh5 0–1. GuestMFXZ – GuestKRPL, freechess.org, 2018.

7.cd5 Nfd5 8.Be2 (8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Nd5=) 8...Nb4+= 9.Nd4 (9.0-0 Nc2 10.e4 Be4+= (worse is 10...Na1 11.ef5 Qd5 12.f6 gf6 13.Bf6+/–)) 9...Nd3–/+ 10.Bd3 Bd3 11.Qb3 Bc4 12.Qc2 e5 (12...Qg5 13.Rg1–/+) 13.Nf3 (13.d3 Bb4 14.Kf1 ed4 15.dc4 de3 16.Bg7 Rg8+=) 13...Bd3–/+ 14.Qc3 f6 15.a4 (15.Ba3 a6–/+) 15...a5 (15...a6 16.Nd4 Bc4 17.Nf3 ab5 18.ab5 Ra1 19.Ba1–+) 16.Qb3 Bc4 17.Qc2 Bd3 (17...Qd3 18.Qd3 Bd3 19.Nc3–/+) 18.Qb3 Qd5 19.Qd5 Nd5 20.Na3 (20.Nc3 Nb4 21.Kd1 Rd8–/+) 20...Ba3 (better is 20...Nb6!?–+) 21.Ra3–/+ Nb4 22.Kd1 Be4 (22...Rd8 23.Rc3 Rd7 24.Ne1+=) 23.Ne1 (23.d4 0-0-0 24.Nd2 Bg6+= (worse is 24...Bg2 25.Rg1 Bd5 26.de5+=)) 23...0-0 ½–½. Winterfeldt,Steffen (1760) – Classen,Anton (1700), Mittelfrankenliga–B2b, 2007.

7.cd5 Nbd5

8.a3 Bd6 9.d3!? Qd7 10.e4 Qb5 11.Qc2 +=.

8.a3 Bd6 9.d4 0-0+= 10.Be2 Qd7 11.Nbd2 Rac8 12.Rc1 Bg6 13.0-0 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bg6 16.e4 Nb6 17.f3 (17.f4!?=) 17...Bf4+= 18.Kh1 Rfd8 19.Rc2 Nd5 20.ed5 Bc2 21.Qc2 Qd5 22.Ne4 c6 23.bc6 Rc6 24.Qd3 Rdc8 25.g3 Bd6 26.Nd6 Qd6 27.Bd1 a6 28.Rf2 b5 29.Bc2 g6 30.Re2 Qc7 31.Bb3 Qb6 (31...Rd6 32.d5 ed5 33.Qd4+/– (33.Bd5? Qc5–+)) 32.Re5 White intends d5 (better is 32.d5!? Rc1 33.Bc1 Rc1 34.Kg2 ed5 35.Bd5 (worse is 35.Qd5 Rg1 36.Kh3 Qf6+–) 35...Qg1 36.Kh3+–) 32...Rd6 Exerts pressure on the isolated pawn 33.d5 (better is 33.Qe2!? b4 34.Qe3+=) 33...Qf2+= 34.Qe2 ½–½. Voelschow,Toni Eleonore (1665) – Lauhoff,Mira, GER–chT U20 Girls, 2005.

8.a3 Bd6 9.Be2 =+.

8.a3 Be7 9.Be2 0-0 10.0-0 Rc8 11.d3 Bg4 12.Nbd2 Nd7 13.Nc4 Bh5 14.g3 Bf6= 15.d4 c6 16.Nd6= Rc7 17.e4 Nb8 18.a4? Qd6–/+ 19.Ba3 Qd8 20.ed5 Be7 21.de6 fe6 22.Ne5 Be2 23.Qe2 Ba3–/+ 24.Ra3 Qd4 25.Rd1 Qc5 26.Ra2 Qe7 27.Rad2= c5 28.Rd6 Rcc8 29.Nc4 Rce8 30.Qe3 Rf5 31.Ne5 Qf6 32.Ng4 Qg5 33.Qe4 h534.Re6 Ref8= 35.Ne5 Rf2 36.Ng6 Qg4 37.Nf8 Rf8 38.Qg4+– hg4 39.Re7 Rc8 40.Rb7 a6 41.Rc1 c4 42.Rc3 ab5 43.ab5 Kf8 44.Kf2 (44...Ke8 45.Rg7+–) 1–0. Bulcourf,Carlos (2260) – Franchi,Gustavo (2185), Buenos Aires Intercoop, 2002.

8.Nc3 Nb4 9.Rc1 Nd3 10.Bd3 Qd3 =.

8.d3 Bg4 +=.

8.Nd4 Bg6 9.Bc4 +=.

6.c4 dc4

7.Bc4 Be7 8.0-0 0-0 9.a4 Nb6 10.Be2 a5 11.d3 h6 12.Nc3 Nbd5 13.Nd5 ed5 (worse 13...Qd5 14.e4 Ne4 15.de4 Be4 16.Qc1+-) 14.Rc1 b6 (better 14...Re8!?+=) 15.Nd4 Bd7 16.Bf3 Rc8 (16...Bc5 17.Qb3+-) 17.Qb3 Be6 (17...Bc5 18.Bd5 Nd5 19.Qd5+/-) 18.Nc6 (18.Ne6?! fe6 19.Rc6 Qd7+/-) 18...Qd6 (18...d4 19.Qc2 Qd7 20.Bd4+-) 19.Ne7 Qe7 20.Ba3 Qd7 21.Bf8 Kf8 22.Qc3 Kg8 23.Rfe1 Qd6 24.d4 Qe7 25.e4 (25.Qc2 Qa3+-) 25...de4 26.Be4 Ne4 27.Re4 Qg5 (27...Qd6 28.Qe3+-) 28.g3 (28.Re5!? Qf4 29.Rce1 Qf6+-) 28...Qg6 (28...Qd5 29.Re5 Qb3 30.Qa1+-) 29.Qe3 Kh7 30.Rc6 Qf5 (30...Qh5 31.Qd3 Bf5 32.Qe2 Qe2 33.Re2+-) 31.Re5 (31.Ree6?! fe6 32.Qe6 Qe6 33.Re6 Rd8+-; 31.Rce6?! fe6 32.Re6 Rd8+-) 31...Qb1 32.Qe1 (better 32.Rc1!? Qb3 33.Qe4 Kg8+-) 32...Qd3 33.Qe4 White plans d5 (better 33.Qa1!?+-) 33...Qe4+= 34.Re4 Bd5 35.Re7 Attacking the backward pawn on c7 35...Bc6 36.bc6 f6 (36...Kg6 37.d5+/-) 37.d5 Kg8 38.f4 Kf8 39.Rd7 g6 40.Kf2 f5 (40...Ke8 41.g4+-) 41.Kf3 (41.Ke3 h5+-) 41...h5 42.h3 (better 42.Ke3+-) 42...Kg8?? (42...Ke8!?+/-) 43.g4 (better 43.d6 cd6 44.c7+-) 43...hg4 44.hg4 fg4 (44...Kf8 45.gf5 gf5+-) 45.Kg4 Kf8 46.Kg5 Ke8 (46...b5 47.Kg6 b4+-) 47.Kg6 Rd8 48.Rd8 Kd8 49.Kf7 b5 50.f5 b4 51.f6 b3 (51...Kc8 52.Ke6 Kb8 53.f7 Ka8 54.f8Q Ka7 55.Qc5 Kb8 56.Qb5 Kc8 57.Qb7 Kd8 58.Qa8) 52.Kg7 b2 (52...Kc8 53.f7 Kb8 54.f8Q Ka7 55.Qc5 Kb8 56.Qa5 b2 57.Qb4 Ka7 58.Qb7) 53.f7 b1Q 54.f8Q 1-0. iamdudum - ostap (1680), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

7.Bc4 Be7 8.h3 Nb6 (8...0-0 9.0-0=+) 9.Bb3 (9.Be2 0-0=) 9...Bd3 (9...a6 10.Bd4=+) 10.a4 (10.Nc3 Nbd5=+) 10...0-0 (10...Nbd5 11.Ne5 Nb4 12.Na3=+) 11.Nc3 (11.Ne5 a6 12.a5 Nc8 13.Nd3 Qd3 14.ba6 Ra6=) 11...Bd6 (11...Nbd5 12.Nd5 Nd5 13.Ne5 Ne3 14.Qf3 Nc2 15.Bc2 Bc2 16.Qc3=) 12.Ne2 (12.a5 Nbd7=+) 12...Ne4 (12...Nbd5 13.Ne5 Be5 14.Be5=+) 13.Ne5 (13.Bc2 Bc2 14.Qc2 Ng5=+) 13...Nc5 (13...Be5 14.Be5 Nd7 15.Bf4–/+) 14.Nf4=+ Be5 15.Be5 Nb3 (15...Nbd7 16.Bc3 e5–/+ (16...Nb3?! 17.Qb3 Bf5 18.d4=)) 16.Qb3+= Bc4 (16...Bf5 17.Qc3 Nd5 18.Nd5 Qd5 19.0-0+= (19.Bg7 Qg2 20.Bf8 Qh1 21.Ke2 Qg2=)) 17.Qc3 (better is 17.Qc2+=) 17...a6? (17...f6 18.Bd4 Bd5 19.a5=) 18.e4?? (better is 18.Bg7 Re8 19.Bf6+–) 18...f6+= 19.Bd4 ab5 20.Bb6 cb6 21.Rd1? e5 22.d3 Bf7–+ 23.ab5 ef4 24.0-0 Qd7 25.Rb1 Rfc8 26.Qd2 Ra2 27.Qf4 Qd3 28.Rfd1 Qc4 29.Qd6 Qe4 30.Qb6 Bd5 31.f3 Qe2 (32.Qe6 Be6 33.Rb2 Qd1 34.Kh2 Qd6 35.Kg1 Rc1 36.Kf2 Rb2 37.Ke3 Re1; 31...Rg2 32.Kh1 Qf3 33.Qd8 Rd8 34.Rd3 Qd3 35.Rd1 Qd1) 0–1. blackmardiemerdarultakzim (2220) – stormer (2150), net–chess.com, 2006.

6.c4 Nc5

7.cd5 Nd5 8.d4 Nb4 9.dc5 Nc2 10.Ke2 Na1 11.Nc3 (11.Nd4 Qg5 12.Nd2 Bg4 13.f3 A) 13...Bc5? 14.h4 (14.Ba1?! Bf5+=; 14.Qa1?! Bh5+/–; 14.fg4?! e5+=) 14...Qg6 A1) 15.Ba1?! e5 16.N4b3 Bd6+/–; A2) 15.fg4?! Bd4 (15...Qg4? 16.N4f3+–) 16.ed4 Nc2= (worse is 16...Qg4 17.Nf3+/–); A3) 15.Qa1+–; B) 13...e5 14.fg4 Bc5+=) 11...Nc2 (better is 11...Qd1!? 12.Kd1 Rd8 13.Kc1 Nb3 14.ab3 Bc5=) 12.e4+= Bg4 13.Qc2 Bc5 14.Na4 Bd4 15.Bd4 (15.Nc5 Bf3 16.gf3 Bb2 17.Qb2 Qg5=) 15...Qd4 16.h3 Bf3 17.Kf3 0-0 18.g3 (18.Bd3 Rac8=) 18...c6 19.Qc4 Qd1 20.Kg2 cb5 21.Qb5 Qd4 22.Bd3 (22.Be2 a6 23.Qb3 b5=) 22...a6 23.Qb3 Rac8 (23...b5 24.Nb2=) 24.Bb1 Rfd8 25.Nb2 Qc3 (25...b5 26.Rd1 Qf6 27.Rd8 Rd8 28.Nd3+=) 26.Qc3 (26.Qb6 Rd2 27.Nd1 Qc6 28.Qc6 Rc6=) 26...Rc3 27.Na4 Rc4 28.Nb2 ½–½. Borrmann,Fritz – Schulz,Hans_Juergen, TT–19.37 ETC, 2005.

7.Ne5 dc4 8.Bc4+= Nd3 (8...Nd5 9.Nc3 f6 10.g4 Nc3 11.Bc3+=) 9.Nd3 Bd3 10.Qb3 Bc4 11.Qc4 Qd5 12.Qd5 (worse is 12.Qc7 Bd6 13.Qc1 Qg2–+) 12...Nd5 13.Ke2 0-0-0 14.Rc1 Rg8 15.Nc3 Bb4 16.a4 Ba5 17.d4 Nc3 (17...Bc3 18.Bc3 Rge8 19.Bb2=) 18.Bc3+= Bc3 19.Rc3 Rd7 20.Rac1 Rgd8 21.Rc4 Re7 22.e4 Rd6 23.R1c3 Red7 24.Ke3 Kb8 25.g4 a6 26.e5 Rb6 27.Rc5 f6 28.f4 Rf7 29.Ke4 g5? (29...fe5 30.de5 g6 31.Rd3+=) 30.f5 (30.ef6 Rf6 31.Rg5 ab5 32.ab5 Rf8+–) 30...h5? (30...ef5 31.gf5 h5 32.e6+/–) 31.h3?? (better is 31.fe6 Re6 32.Kf5+–) 31...h4?? (better is 31...hg4 32.fe6 Re6+/–) 32.fe6+– Re6 33.Kf5 Rb6 34.e6 Re7 35.d5 ab5 36.ab5 c6 37.d6 1–0. Matveenko,Yury (2060) – Tverdokhleb,Aleksandr (1810), Voronezh RUS, 2014.

7.Ne5 Bd6!? –/+.

7.Nh4 Bd3 8.Nf3 (8.cd5 Nd5 9.Nf3 Nb4–/+) 8...Bd6 (8...dc4 9.Ne5–/+) 9.Be2 (9.cd5 ed5 10.Be2 a6=+) 9...0-0 (9...Bc4!? 10.0-0 Nd3 11.Ba3–/+) 10.0-0 c6 (10...a6 11.cd5 Nd5 12.ba6 Ra6 13.Nc3–/+) 11.Ne5 (11.cd5!? cb5 12.de6 fe6 13.Bd4=) 11...Be5–/+ 12.Be5 dc4 13.bc6 Qd5 (better 13...bc6!? 14.Na3 Nfe4–/+) 14.Bf6+= gf6 15.Bf3 (15.Bd3!? cd3 16.cb7 Nb7 17.Nc3=) 15...Qg5= 16.cb7 Rab8 17.Re1 Kh8 18.Nc3 Nb7 19.Bb7 (19.Qa4!? Qa5 20.Qd7=) 19...Rb7=+ 20.Qf3 Rb2 21.Ne4 Be4 (21...Qf5 22.Qf5 ef5 23.Nc3=+) 22.Qe4= Qd5 (22...Rg8 23.Rec1=) 23.Qh4 Rg8 (23...Rd2!? 24.Qf6 Kg8=) 24.Qf6+= Rg7 25.e4 (25.g3 Rd2 26.Rab1 Qd8+–) 25...Qg5= (25...Qd2?? 26.Red1 Qf2 27.Qf2 Rf2 28.Rd8 Rg8 29.Rg8 Kg8 30.Kf2+–) 26.Qg5 Rg5 27.Rec1 Rgb5 (27...Ra5 28.Kf1 Rd2 29.Rc4 Raa2 30.Ra2 Ra2 31.Rd4=) 28.a4 (28.Rc4!? Rd2 29.a3+=) 28...R5b4= 29.Rd1 Rc2 30.Kf1 Rbb2 (30...c3 31.Ke2=) 31.Ra3 (31.Rac1 a5+=) 31...Rb3 (better 31...Rd2!? 32.Rd2 Rd2=) 32.Rb3+– cb3 33.Rb1 b2 (33...Rd2 34.Rb3 Rd1 35.Ke2+=) 34.Ke2+– Rc4 35.d3 (35.Kd3 Ra4 36.Rb2 Kg7+–) 35...Ra4 (35...Rc2!? 36.Ke3 f5+=) 36.Rb2+– Kg7 37.Rb8 a5 38.Ra8 Ra2 39.Ke3 Kf6 (39...a4 40.g4+–) 40.h4 a4 41.g4 Ra1 (41...a3 42.g5 Kg6 43.f4+–) 42.d4 a3 43.Kf4 h6 44.Ra6 Kg7 45.h5 a2 46.d5 (46.f3 Rd1 47.Ra2 Rd4+–) 46...ed5 47.ed5 Rd1 48.Ra2 Rd5 49.f3 Rb5 50.Re2 Rb6 51.Re4 Rf6 52.Kg3 Rb6 53.Re2 Rb3 54.Rf2 Kf6 55.Kh4 Ke5 56.f4 Ke4 57.g5 hg5? (better 57...Kf5 58.gh6 Rb6+–) 58.fg5+– Ke5 (58...Rb1 59.h6 (59.Rf7?! Rh1 60.Kg3 Rg1 61.Kf2 Rg5+–) 59...Rh1 60.Kg3 Rg1 61.Rg2+–) 59.h6 Ke6 60.h7 Rb8 61.Rf6 Ke7 62.Rh6 (better 62.Kh5 Rb3 63.Kh6+–) 62...Rh8+= 63.Kg4 Kf8 64.Kf5 Kg7 65.Rh2 Rh7 66.Rh7 (66.Rf2 Rh1+=) 66…Kh7= ½–½. Fernandez Gilbert,Mario (1825) – Cordero Facundez,JJ (1700), 1st Obert Primavera La Lira, 2008.

7.Nh4 Nd3 8.Bd3 Bd3 9.cd5 Nd5 10.Nf3–+.

7.d4 Nce4

8.a3? Ng4–+ 9.Qa4 (9.Qb3 Ngf2 10.Rg1 Bd6–+) 9...Nef2 (9...Ngf2 10.Rg1 Ng4 11.Qb3–+) 10.Rg1 (10.h3 Nh1 11.hg4 Bg4–+) 10...Nd3 (better 10...Ne4!? 11.cd5 ed5 12.h3 Ne3 13.Qb3 Nf1 14.Kf1–+) 11.Bd3 Bd3 12.cd5 Ne3 (12...ed5!? 13.Kd2 Bf5 14.Nc3–+) 13.de6 (13.b6!? c6 14.dc6–/+) 13...fe6 14.Qb3 Nc2 15.Kd2 (15.Kf2 Be4 16.Nbd2 Bf3 17.Qe6 Qe7 18.Qe7 Be7–+) 15...Bf5 16.Ra2 Be7 (better 16...Bd6 17.Bc3 Bh2–+) 17.Bc1?? (17.Bc3 Nd4! 18.Bd4=+ (18.Nd4? Bc5 19.Kc1 Bd4–+)) 17...Nd4–+ 18.Nd4 Qd4 19.Ke2 Bg4 20.Kf1 Rf8 21.Qf3 (21.Ke1 0-0-0 22.Qd3 Qd3 23.Bf4 Rf4 24.Nc3 Qc3 25.Rd2 Qd2) 21...Bf3 22.gf3 (22.Bf4 Rf4 23.Nc3 Bh5 24.Ke1 Qc3 25.Rd2 Rd8 26.g4 Qd2) 22...Rf3 (22...Qd1 23.Kf2 Bh4 24.Rg3 Rf3 25.Kg2 Qf1) 23.Kg2 Qd5 24.Rd2 (24.Nd2 Rf4 25.Kh3 Qf5 26.Kg2 Rf2 27.Kh1 Qd5 28.Ne4 Qe4 29.Rg2 Qg2) 24…Rd3 (24...Rd3 25.Kf1 Qf3 26.Ke1 Re3 27.Re2 Qe2) 0–1. Meckel,Helmut (1810) – Roesch,David (1805), 6th Arber Open, 2017.

8.c5 Ng4 9.Qa4 Ngf2 10.Rg1 Ng4 11.Qb3 Be7 12.h3 Ngf6 (12...Bh4 13.g3 Bg3 14.Rg3 Ng3 15.hg4 Bg4 16.Bg2-+) 13.a4 (13.g4 Bg6-/+) 13...0-0 (13...Ng3 14.Nc3-+) 14.Nbd2 (14.g4 Bg6-/+) 14...Nd2 15.Nd2 a6 16.Bd3 ab5 17.ab5 Ra1 18.Ba1 Qa8 (18...Bd3 19.Qd3 b6 20.Rf1-+) 19.Bb2 Bd3 20.Qd3 Qa5 (20...Qa2 21.Qb3 Qb3 22.Nb3-+) 21.Ke2 Qa8 (21...c6 22.b6 Qa8 23.Ra1-/+) 22.Ra1 (22.Ke1!? Qa2 23.Qb3 Qb3 24.Nb3-+) 22...Qb8 23.Nf3 (23.Kf2 c6-/+) 23...Ne4 24.Ne5 White prepares c6 24...Rd8 25.c6 f6 (25...Bd6 26.Nd7 Qc8 27.Ra7-/+) 26.Nd7 Qc8 27.Ra7 bc6 28.bc6 Rd7 29.cd7 Qd7 30.Qa6 Bd6 31.Qa4 Qa4 32.Ra4 Kf7 33.Ra8 h5 34.Ba3 h4 35.Bd6 Nd6 (35...cd6 36.Ra7 Kg6 37.Ra8=+) 36.Ra7 (36.Rh8 g5=) 36...Ne8 37.Kf3 e5 38.de5 fe5 39.Kg4 Ke6 40.Kh4 d4 (40...c5 41.Kg3=) 41.ed4 ed4 42.Kg5 c5 43.Kf4 Kd5 (43...c4 44.h4=) 44.Rd7 (44.Re7 Nf6 45.g4 c4 46.Rg7 c3+=) 44...Kc4 (better 44...Ke6!? 45.Ra7 c4=) 45.g4+/- Kc3 46.g5 (46.Rd8 Nc7 47.Rc8 Nd5 48.Ke5=) 46...d3= 47.Ke3 c4 48.h4 Kc2?? (better 48...g6=) 49.h5+- Nc7 (49...c3 50.Rd3 Kb2+-) 50.Rc7 c3 Black prepares d2 51.Rd7 (51.Rg7?? d2 52.h6 d1Q-+) 51...d2 52.Ke2 Kb1 53.Rd2! (53.Rg7? c2 54.Rd7 c1Q 55.Rd2 Qc4 56.Ke3 Qc3 57.Ke2 Qe5 58.Kf1 Qf4 59.Ke2 Qg5-+). Mely (2240) - badenbaden (2320), ChessWorld.net, 2016.

8.Nfd2 Bb4 9.f3 (9.Qa4 Nd2 10.Nd2 Bd2 11.Kd2 Ne4 12.Ke1 Qf6 13.b6 c6 14.cd5 ed5–+) 9...Nd2 10.Nd2 dc4 (10...0-0 11.Qa4 Qe7 12.c5 Bd2 13.Kd2+=) 11.Bc4 Nd5 12.Bd5 (12.Qe2 Qg5 13.f4 Qg6+=) 12...ed5–/+ (worse is 12...Qd5 13.e4 Be4 14.fe4 Qe4 15.Kf2 Qf5 16.Nf3 Qb5 17.Qb3+=) 13.0-0 Qg5 (13...Bd3 14.Rf2 Qe7 15.Qb3 Bb5 16.Qd5=) 14.Qe2+= 0-0 15.a3 Bd6 16.e4 Bf4 (16...Rfe8 17.Bc1+=) 17.Bc3 Rfe8 18.Rae1 h5 (18...a6 19.ba6 ba6 20.Qf2+=) 19.Qf2 (19.Qd3!?=) 19...Bd7+= 20.a4 a6 21.g3 (21.Nb3 b6 22.ba6 Ba4 23.Qc2–/+) 21...h4 22.Qg2? (better is 22.Kg2–+) 22...hg3 23.hg3 Bg3 (better is 23...Be3 24.Rf2 ab5–+) 24.ed5? (24.Re2 ab5 25.Rb1 Ra4–+) 24...f5 (better is 24...Re1 25.Re1 Bh3 (25...ab5 26.Ne4 Qh4 27.Qg3 Qg3 28.Ng3 ba4 29.Re7+/–) 26.Qh3 Be1 27.Qg2 Qe3 28.Kf1 Re8 29.ba6 ba6–+) 25.f4 (25.Nb3 ab5 26.Nc5 Qh4–+) 25...Bf4–+ 26.Qg5 Bg5 27.Nf3 Be3 28.Kg2 f4 29.Ne5 Bc8 (29...ab5?! 30.Nd7 ba4 31.Nc5–/+) 30.Rh1 (30.b6 cb6 31.d6 Be6–+) 30...Bf5 31.Kf3 ab5 32.Rh5 (32.Re3 fe3 33.ab5 Ra3–+) 32...g6 33.Rh6 (33.Rg5 ba4 34.Ng6 Be4 35.Kg4 Bg6 36.Rg6 Kf7–+) 33...Kg7 (33...Kg7 34.Reh1 g5–+ (34...ba4?! 35.Rh7 Kf6 36.Rf7 Kg5 37.Rh2+=)) 0–1. Koerner,Helmut (1870) – Stark,Ingo (2180), Lichtenberger Sommer, 2016.

8.Qb3 Ng4 9.Bd3 (9.Be2 a5 10.Nc3 Nef2–/+) 9...Nef2 10.Bf5 ef5 11.0-0 dc4 12.Qc4 Ne4 (worse is 12...Ne3 13.Qe2 Nfg4 14.h3+=) 13.Qb3 Bd6 14.Nc3 Ng5 (14...Qe7 15.Ne4 Qe4 16.Ng5 Qe3 17.Qe3 Ne3 18.Rae1–/+) 15.h3+= Ne3 16.Rae1 f4 17.Nd1 (17.Bc1 0-0 18.Be3 fe3 19.Ng5 Qg5+=) 17...Nf3–/+ 18.Rf3 0-0 19.Ne3 fe3 20.Ree3 Qd7 21.Re1 (21.Bc3 Rad8–/+) 21...Rae8 22.Ref1 Re2 23.a4 Qe7 24.Bc1 (24.Bc3 Qe4–/+) 24...Re1 (24...Qe4 25.Be3–+) 25.Qd5 Rf1 (25...Qe4 26.Qc4–/+) 26.Rf1 Qh4 (26...b6 27.Bd2–/+) 27.Be3 (27.Bd2 b6–/+) 27...Qg3 28.Bc1 (28.Qf3 Qf3 29.Rf3 Re8–/+) 28...b6 (28...Qh2 29.Kf2–/+) 29.Qe4 (29.Qf3 Qh2 30.Kf2 Re8–/+) 29...Qg6 (29...Qh2 30.Kf2–/+) 30.Qe2 (30.Qg6 hg6 31.Bf4 Rd8–/+) 30...h6–/+ 31.Bf4 Rd8 (31...Qe6 32.Qd3–/+) 32.Qe3 Qe6 33.Qc3 Bf4 34.Rf4 Rd7 35.Kh1 (35.Qf3 Re7–/+) 35...Re7 36.Rf1 Qe2 37.Rg1 Qf2 38.Qb4 Re3 (38...Re4 39.a5–+) 39.d5 (better is 39.Qc4!? Qg3 40.Rf1–/+) 39...Qf5–+ 40.Qd2 (40.Re1 Re1 41.Qe1 Qd5 42.Qe8 Kh7–+) 40...Rd3 41.Qe2 (41.Qa2 Qe4 42.Kh2 Qe5 43.Kh1 Rd5–+) 41...Qd5 42.Qe8 (42.Kh2 Rd4–+) 42...Kh7 43.Kh2 Rd4 44.Qe2 f5 45.Qc2 Rc4 46.Qb3 Qe4 (46...c5 47.Rf1–+) 47.Rf1 f4 (better is 47...Rb4 48.Qf7 Qe5 49.Kh1 f4–+) 48.Ra1?? (48.Re1 Qe1 49.Qc4–+) 48...Rc2 49.Rg1 f3 0–1. Prigorodov,Aleksandr – Novoselov,Roman (2160), UrFR_, 2010.

8.c5? Ng4–+ 9.Qa4 Ngf2 10.Rg1 b6 11.c6 Bd6 12.h3 (better is 12.Qb3–+) 12...Bg3 13.Ke2 Nd6 14.Qb3 Nc4 15.Ne1 Qg5 16.Na3 (16.Nf3 Qg6 17.e4 Be4 18.Ne5 Ne5 19.de5 Bb1 20.Rb1 Qe4 21.Qe3 Qc2 22.Kf3 Qb1 23.Kg3 Ne4 24.Kf4 Qb2 25.Bd3–+) 16...Bd3!! (17.Qd3 Nd3 (17...Nb2?! 18.Qc2 Qf6 19.Nf3–+) 18.Nc4 dc4 19.Nd3 cd3 20.Kf3 Bh4–+) 0–1. hal1958 – guigao, HCL–E926 playchess.de, 2003.

6.c4 Bd6

7.a4 0-0 8.d4 dc4 9.Bc4 Bb1 10.Qb1 Bb4 11.Ke2 Nb6 12.Bd3 Nbd5 13.Rc1 Ba5 14.Ne5 Nd7 (better is 14...Rc8!?+=) 15.Nd7 Qd7 16.Bh7 Kh8 17.Be4 Qd8 18.g3 f5 19.Bd5 Qd5 20.Qa2 Qd7 21.Qc4 Rac8 (21...a6 22.Ba3 ab5 23.ab5+/–) 22.Bc3+– Bc3 23.Rc3 g5 (23...Rfd8!?+/–) 24.Qc5+– g4 25.Qe5 (25.h3 Kg8 26.hg4 fg4+–) 25...Qg7 (25...Kg8+–) 26.Qe6 Rce8 27.Qd5 1–0. Hanscombe,Richard (1800) – Dodington,Russell (1820), Tom Weston Major op, 2008.

7.a4 c5 8.d4 cd4 9.Bd4 e5 10.Bb2 Bb1 11.Rb1 Qa5?! (11...Bb4! 12.Nd2 Ne4) 12.Nd2 Ne4 13.Qc2 Nd2 14.Qd2?? Bb4 0–1. Gross – Merten, xiv/15 87–03–21 (Gross).

7.Nc3 0-0=+ 8.Be2 (8.cd5 ed5 9.Be2 Nb6=+) 8...dc4 9.Bc4 e5 (9...Nb6 10.Be2=+) 10.d4 (10.0-0 Nb6 11.Be2 Qe7=+) 10...e4 11.Qc2 Nb6 12.Bb3 Qe7 (12...Bb4 13.Ne5=) 13.a4 (13.0-0 Ng4 14.h3 Nf6=) 13...Be6 (13...a6!?=+) 14.Be6= Qe6 15.Ng5 Qc4 16.Qe2 (16.Nge4!? Ne4 17.Qe4=+) 16...Rfe8 17.0-0 h6 (17...Qe2 18.Ne2 Nc4 19.Bc3=+) 18.Nh3 Qe2 19.Ne2 Nc4 20.Bc3 Nd5 (20...Ng4 21.Ng3=+) 21.Rfc1 a6 22.Be1 ab5–+ 23.ab5 Na3 24.Nhf4 Nf4 25.Nf4 Nb5 26.Nd5 b6 27.Rcb1 Na3 28.Rb2 Nc4–+ 29.Rba2 Na3?? 30.Nb4 c5= 31.Ra3 Ra3–/+ 32.Ra3 cb4 33.Rb3 Ra8 34.Kf1 Ra4 35.h3 f5 36.f3 Kf7 37.fe4 fe4 38.Ke2 Ke6 39.Rb2 Kd5 40.Kd2 Ra3–+ 41.Bf2 Rd3 42.Kc2?? Kc4 43.Kb1 b3 44.Re2 Rd1 45.Kb2 Bb4 (46.Rc2 bc2 47.Kc2 Rd2 48.Kc1 Rf2 49.g4 Bd2 50.Kc2 Be3 51.Kd1 Kd3 52.Ke1 Rg2 53.d5 Rg1#) 0–1. Stejskal,Drahoslav – Kohout,Vratislav, CZE–chT1b, 1997.

7.d4 0-0 8.c5 Be7 9.Bd3 =+.

7.d4 0-0 8.c5= Be7 9.Be2 Ne4 (9...a6 10.ba6 ba6 11.0-0=) 10.Nc3 (10.Nbd2 a6=) 10...Nc3 (10...a6 11.ba6 ba6 12.Ne4 Be4 13.0-0=) 11.Bc3 c6 12.a4 (12.0-0 Qc7=) 12...e5 (12...Rc8 13.0-0=) 13.0-0 Qc7 14.Qb3 e4 15.Nd2 Nf6 16.Rfb1 Bg4 17.Bg4 Ng4 18.g3 (18.Nf1 Rfb8=) 18...h5 (18...Rfb8 19.a5+=) 19.b6 (19.bc6 bc6 20.Qb7 Rfc8+=) 19...Qb8 (19...Qd7 20.h3 Nh6 21.Kg2=) 20.ba7 Ra7 21.h3 (21.a5 h4 22.a6 hg3 23.hg3+/–) 21...Ne3–/+ 22.a5 f5?? (better is 22...Nf5 23.Qd1 Bf6 24.Qh5 Nd4–/+) 23.a6+– f4 24.ab7 Bg5?? 25.Ra7 fg3 Do you see the mate threat? 26.Ra8 White threatens strongly f4 26...gf2 27.Kh1 Qg3 The mate threat is Qxh3 28.Rf8 Kh7 29.Rf2 Qf2 30.Rg1 Bf4 (30...Bf4 31.Rg7 Kg7 32.b8Q Qg2#) 0–1. Sander – Farr, corr FD'88/01/020, 1987.

7.d4 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Bd3 +=.

7.cd5 ed5 8.Nd4 Bg6 =+.

7.Be2 0-0 8.0-0 Nb6 9.d3 Bg4 10.Nbd2 a6 11.a4 a5 12.Qc2 Bb4 13.c5 Nbd7 14.Nb3 b6 15.Bd4 Rc8 16.c6 Nb8 17.Rfc1 Qe7 18.Ne5 Be2 19.Qe2 Rcd8 20.Rc2 Bd6 21.Qf3 h5 22.h3 Nh7 23.Qh5 g6 24.Ng6 Qg5 25.Qg5 Ng5 26.Nf8 Rf8 27.f4 Nh7 28.Rf1 f5 29.Rf3 Rf7 30.Rg3 Kf8 31.Rg6 Ke7 32.Rg7 Nf6 33.Rf7 Kf7 34.Bf6 Kf6 35.g4 fg4 36.hg4 e5 37.fe5 Ke5 38.Rh2 Kf6 39.Rh8 Nc6 40.bc6 Kg5 41.Rh5 Kg4 42.Rd5 Kf3 43.Rd6 1–0. Holz auf der Heide – Besecke, 1997.

7.Be2 e5 8.d4 e4 9.Nfd2 dc4 10.Nc4 Bb4 ½–½. Schwichtenberg,Juergen – Ladstetter,Josef, Dresden, 2001.

7.d4 Bb1

8.Qb1 Bb4 9.Kd1 Ne4 10.Qc2= Ndf6 11.Ne5 0-0 12.Bd3 Be7 13.c5 Nd7 14.Nd7 Qd7 15.f3 Nf6 16.Ke2 c6 17.a4 h5 18.Kf2+= Rfc8 19.Rhb1 b6= 20.Ba3 cb5 21.Bb5 Qc7 22.Ba6 Rcb8 23.c6 Ba3 24.Ra3 Re8 25.Kg1 e5 26.Bb7 Rab8 27.a5?? Rb7–+ (28.de5 Nh7–+). Piron,Jean Marie – Gronvold,J, BEL–NOR, 1993.

8.Rb1 Bb4

9.Ke2 dc4

10.Ba1 Qe7 11.Qc2 a6 12.b6 Nb6–+ 13.Ne5 c5 14.Nc4 Nc4–/+ 15.Qc4 b5 16.Qb3 Rd8 17.Rd1 c4–+ 18.Qc2 0-0 19.g3 Ba5 20.e4 Rb8 21.Bb2 Rfc8 22.Bg2 Qa7 23.e5 Nd5 24.Bd5 ed5 25.Bc1 b4 26.Qf5 Bb6 27.Qg4 Rc6 28.Qf3 Qd7 29.h4 a5 30.h5 a4 31.h6 g6 32.Bf4 c3 33.Be3 b3 34.Rd3 Bd8 (35.ab3 ab3–+; 34...b2!? 35.Rb1 Ba5 36.Kf1–+) 0–1. Kuehn,Peter – Poehlmann,Eckehard, corr DDR–ch M663, 1984.

10.Qa4 Nd5 11.Qc2 a6 12.e4 ab5 13.ed5= ed5 14.Ra1 0-0 15.Kd1 Qe7 16.g3 Ba3 17.Bg2 Bb2 18.Qb2 Ra3 19.Re1 Rd3 20.Kc1 Qf6 21.Qe2 Qh6 22.Kb2 Ra8 23.Red1 Rda3 24.Nh4 Qa6 25.Kc1 Rc3 26.Kd2 Qa5 27.Qe7 Nf6 28.Re1 Rd3 29.Ke2 Re8 30.Qe8 Ne8 31.Bd5 c6 32.Kf1 Nf6 33.Bg2 Qc3 34.Nf5 g6 (35.Rac1 Qa5–+ (35...gf5?! 36.Rc3 Rc3 37.Re7–+); 34...Rd2 35.Ne3–+) 0–1. Franke – Hessmer, corr FD'88/02/071, 1987.

6.c4 Be7

7.a4 0-0 8.d4 c5 9.Nbd2 cd4 10.Bd4 Bc5 (10...Rc8 11.cd5 (11.Ba7 dc4 12.Rc1 c3-+) 11...Bc2 12.Qc1 Nd5 13.Qb2=+) 11.Be2 (11.cd5 Nd5 12.Bc4 Bg4=) 11...Bd4 12.Nd4 Bg6 13.N2f3 (13.0-0 Rc8=) 13...Ne4 (13...dc4 14.Bc4 Rc8 15.Nd2=+) 14.0-0 (14.cd5 Qa5 15.Nd2 ed5=+) 14...Rc8 (14...e5 15.Nc2 Nc3 16.Qd2 Ne2 17.Qe2 dc4 18.e4-/+ (18.Qc4? Rc8 19.Qd5 Bc2-+)) 15.Qb3 (15.cd5 Nc3 16.Qd2 Nd5=) 15...Nb6 (15...Qa5!? 16.Rfc1 e5-/+) 16.cd5= Qd5 17.Qd5 Nd5 18.Rfc1 e5?? (better 18...Bh5=) 19.Ne5+- Ndc3 20.Bf1 Nd2 21.Ng6 hg6 (better 21...fg6 22.a5 Nf1 23.Kf1 a6+-) 22.Ne2?? (22.Rc2 Ncb1 23.Rb2 Rc1 24.Rd2 Rf1 25.Kf1 Nd2 26.Ke2 Nc4+-) 22...Ne2?? (better 22...Nb3 23.Rc3 Na1=) 23.Be2+- Nb3 24.Rc8 Rc8 25.Re1 Rc2 26.Bd1 Rc1 27.Kf1 Nc5 28.Bf3 Re1 (28...Rc4 29.Ra1+/-) 29.Ke1+- Na4 (29...b6 30.Bd1+-) 30.Bb7 Kf8 31.Kd2 Ke7 32.Bd5 f6 33.Kd3 Kd6 34.Bf7 (34.Kd4 g5+-) 34...g5 (34...Kc5 35.Bg6 Nb2 36.Kc2+/-) 35.Kc4 Nb2 (35...Nc5 36.h3+-) 36.Kd4 Nd1 37.f4 (37.f3 Nf2+-) 37...Nf2 (37...gf4 38.ef4 f5 39.Bh5+-) 38.h3 (38.fg5!? fg5 39.h3 g4+-) 38...gf4 39.ef4 Nh1 40.Bd5 Ng3 41.Be4 (41.Bf3 Nf5 42.Kc4 Ne3 43.Kb4 Nc2 44.Ka5 Kc5+/-) 41...f5?? (better 41...Ne4 42.Ke4 Kc5=) 42.Bf3+- Nf1 43.h4 (43.g4 Ng3+-) 43...Nd2 44.Bc6 (44.Bd5!?+-) 44...Nb3+/- 45.Kc4 (better 45.Kd3+/-) 45...Nc5?? (better 45...Na5 46.Kd4 Nc6 47.bc6 Kc6-/+) 46.g3 (46.Bf3 Nd7+-) 46...Ne6 (46...a6 47.ba6 Na6 48.Bg2+/-) 47.Bf3+- Nc5 48.Kd4 (48.Bd5!? Nd3+-) 48...Ne6 49.Kc4 Nc5 50.Bd5 Nd7 51.Kd4 Nf6 52.Bb7 (better 52.Bf3!?+/-) 52...Nh5+= 53.Bc8 (53.Bf3 Ng3 54.h5 Nf1+=) 53...Ng3= 54.Ke3 Kc5 55.Kf3 Ne4 (55...Nh5!?=) 56.Bf5+= Nc3 (56...Nd2 57.Ke2 Nb3 58.Bd7+/-) 57.Bd3+/- Kd4 58.Bf1 Nd5 59.f5 Ke5 60.Kg4?? (60.Bd3 Kd4 61.Be2 Ke5+=) 60...Kf6?? (better 60...Ne3 61.Kf3 Nf1-+) 61.Bd3+= Ne3 Attacking the isolated pawn on f5 62.Kf4 Nd5 (62...Ng2 63.Kg3 Ne3 64.Kf3 Nf5 65.Kg4 Ne3 66.Kf4 Ng2 67.Kg3=) 63.Ke4 Ne7 64.Kd4 Nf5 65.Bf5 Kf5 66.Kc5 Kg4 67.Kc6 Kh4 68.Kb7 g5 69.Ka7 g4 (69...g4 70.b6 g3=). zembelek (2025) - shaf (2265), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.Nc3 0-0 8.cd5 Nd5 9.Nd5 ed5 10.Be2 =.

7.Nc3 0-0 8.Be2 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 Bd3 11.Ne5 Be2 12.Qe2 Nfd7 13.Nd7 Qd7 14.0-0 a6 15.a4 ab5 16.ab5 Bf6 17.d4 Be7 18.Rfc1 Rfc8 19.Ne4 Na4 20.Ba3+= Ba3 21.Ra3 Qe7 22.Raa1 e5 23.Qg4 Rf8 24.Ng3+/– Nb6 25.Ra8 Ra8 26.Qe4 Re8 27.de5 Qe5+/– 28.Qb7 Nd5 29.Qc6 Re6 30.Qa8 Re8 31.Qa3 h6 32.Qc5 Qb2 33.Rf1 Nc3 34.Qc7 Nb5 35.Qc1 Qe5 36.Qc4 h5 37.Ne2 Nd6 38.Qf4 Qe7 39.Nd4 g6 40.Rd1 Qe5 41.Qe5 Re5 42.Kf1 Nf5 43.Nf3 Re7 44.Ke2 Kg7 45.Rd3 Kf6 46.Nd2 Ng7 47.f4 Ne6 48.Kf3 Ra7 49.e4 Ra4 50.g3 Nd4 51.Ke3 Nc2 52.Kf2 Nd4 53.h3 Rb4 54.Ra3 Rb2 55.Ra6 Kg7 56.Ke3 Nc2 57.Ke2 Nd4 58.Kd3 Nb3+= 59.Nc4 Rg2 60.Ra7 Rg3= 61.Kc2 Nd4=+ 62.Kd1 Rf3 63.Rd7=+ Rf1 64.Kd2 Ne6 65.f5 Nc5 66.Rc7 Ne4–+ 67.Ke3 gf5 68.Ne5 Ng5 69.Ra7 Re1 70.Kf4 Nh3 71.Kf5 Rf1 72.Ke4 Ng5 73.Ke3 Re1 74.Kd4 h4 75.Ra2 h3 76.Nd3 Nf3 77.Kc3 Re3 78.Ra1 h2 79.Rh1 Ne5 80.Kd4 Rd3 81.Ke5 Rh3 82.Kf4 Kg6 83.Kg4 Rh8 84.Kf4 Rh4 85.Kg3 Kg5 86.Kf3 Rh3 87.Kf2 Kg4 88.Kg2 Rg3 89.Kf2 Kh3 90.Rd1 Rg2 (91.Ke3 Rg1–+) 0–1. Baecklin – Kucera,Petr, Taeby, 1990.

7.Nc3 dc4 8.Bc4 0-0 9.0-0 Bg4 10.Be2 Bd6 11.h3 Bh5 12.d4 Qe7 13.a4 e5 14.de5 Ne5 (worse 14...Be5 15.Ne5 Qe5 16.Bh5 Qh5 17.Qh5 Nh5 18.Nd5+–) 15.Nd5 Nd5 16.Qd5 Bf3 17.Bf3 Nf3 (17...c6 18.Qd1=) 18.Qf3+= b6 (18...Rfb8 19.Rfd1+=) 19.Rac1 (19.a5 Rad8+=) 19...a6= 20.Bd4 ab5 21.ab5 Qd7 (21...Ra5 22.Qc6=) 22.Rc6+= Ra5 23.Qe2 Qf5 24.Bb6 cb6 25.Rd6 Qb5 26.Qb5 Rb5 27.Rdd1 (27.Rc1 Rb2+=) 27...Rc5 28.Rc1 (28.Rd7 g5+=) 28...Rfc8 29.Rc5 Rc5 (29...bc5 30.Rc1=) 30.Rb1= b5 31.Kf1 (31.g4 h5=) 31...Kf8 (31...f5 32.Ke2=) 32.Rb2 (32.e4 f5=) 32...Ke7 33.Ke2 Kd7 34.Kd3 Kd6 35.f4 Rd5 36.Kc3 (36.Ke2 Kc5=) 36...Kc5=+ 37.e4 Rd1 38.Rc2 Rd7 (38...Rd4 39.Kb3 Rc4 40.Re2=+) 39.Kb3= Kb6 40.Rc3 Rd4 41.Re3 Ka5 (41...Kc5 42.Rg3 Rb4 43.Kc3 Re4 44.Rg5 f5 45.Rf5 Kc6 46.g4=) 42.g4 Kb6 (42...Rb4 43.Ka2=) 43.h4 (43.f5 f6=) 43...Kc6 44.h5 Kd7 (44...Kc5 45.Rc3 Kd6 46.Re3=) 45.Kc3 Rc4 46.Kb3 (46.Kd3 Rc1=) 46...Kd6 47.Re1 ½–½. Jonsson,Gauti Pall – Traustason,Ingi Tandri (1840), Reykjavik Open, 2013.

7.d4 0-0 8.Nc3 a5 9.ba6 Ra6 10.cd5 Rb6 11.Bc1 ed5 12.Bd2 Bb4 13.a4 Bc3 14.Bc3 Rc6 15.Qb3 Rb6 16.Qa2 (16.Bb4 Qa8=) 16...Be4 17.a5 Rc6 18.Bb4 (18.Qb3 Bf3 19.gf3 Qa8+=) 18...Rc2 19.Qb3 c5 (19...Re8 20.Nd2 Bg6 21.Be2=) 20.Nd2 cb4 (20...Bg6!? 21.Bd3 Rd2 22.Bg6 Rf2 23.Kf2 fg6 24.dc5 Ne4 25.Kg1 Qf6=) 21.Ne4+/– Qc7 22.Nc5 Rc5 23.dc5 Qc5 24.Be2 d4 (24...Ra8 25.0-0+=) 25.ed4+/– Qd4 26.0-0 Nc5 27.Qc4 Qc4 28.Bc4 Nfe4 29.Rfb1 Rd8 30.Rb4 Kf8 31.f3 Nc3 32.Rc1 N5a4?? (32...Nd3 33.Bd3 Na2 34.Rb7 Nc1+–) 33.Rb7 f6 (33...Kg8 34.a6 Nc5 35.Rf7 Ne2 36.Kf2 Nd3 37.Ke3+–) 34.Rf7 (34.Rf7 Kg8 35.Rd7 Kf8 36.Rd8 Ke7 37.Rd4+–) 1–0. Marinc,D (2040) – Priwitzer,Viliam (1675), 10th Sunny Beach Open, 2011.

7.d4 0-0 8.Nc3 c5 9.cd5 ed5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 c4 12.Qc2 Qc7 13.0-0 a6 14.a4 Rfc8 15.Qf5 1–0. Jostov,Keylah – Zaunerciks,Ilmars, SC–2009–0-00025, 2009.

7.cd5 ed5 8.Be2 0-0 9.0-0 Nb6 10.Nd4 Bb1 (10...Bg6 11.f4 Bb1 12.Rb1+=) 11.Rb1+= Nc4 (11...Bd6!?+=) 12.Bc4+– dc4 13.Qf3 Qd5 14.Nf5 Bd8 (14...Rfe8 15.Qd5 Nd5 16.Bg7+–) 15.Qd5+– Nd5 16.Bg7 Re8 17.Bd4 Bf6 18.Rfc1 Bd4 19.Nd4 Nb6 20.d3! cd3 21.Rc7 Rac8 22.Rb7 d2 (22...Na4 23.Nb3+– (23.Ra7?! d2 24.Nc6 Nc3=)) 23.Nc6 Na4 24.Rd1 (better 24.Rd7 Nc3 25.Rf1 (25.Na7 Nb1 26.Nc8 Rc8–+) 25...Nb5 26.Na7=) 24...Red8?? (better 24...Rcd8 25.h3 Rd6+=) 25.Ne7+– (25.Nd8?? Rc1 26.g3 Rd1 27.Kg2 Rg1 28.Kg1 d1Q 29.Kg2 Qd8 30.Ra7 Qd5 31.Kh3 Qb5–+; 25.Na7?? Rc1 26.h3 Rd1 27.Kh2 Ra1–+; 25.Ra7?! Nc3 26.Nd8 Rd8 27.Rd2 Rd2=) 25...Kf8 26.Nc8 Rc8 27.Kf1 (27.Ra7?? Rc1 28.Ra8 Kg7–+) 27...Rc1 (27...Rd8 28.Rc7 Nb2+–) 28.Ke2 Nc3 29.Kd2 Rd1 30.Kc3 Rh1 (30...Rb1 31.a4 Kg7 32.Ra7+–) 31.Ra7 Rh2 (31...Rb1 32.a4 Kg7+–) 32.b6 Rh6 33.b7 (33.b7 Rc6 34.Kd4+–) 1–0. DEFFM – kafilov, freechess.org, 2018.

7.cd5 ed5 8.Be2 h6 9.0-0 0-0 10.Nc3 c6?? (10...Nc5 11.h3=) 11.a4?? (better 11.Nd4 Bg6 12.bc6 bc6 13.Nc6+–) 11...c5=+ 12.a5 b6 (12...Bd6 13.h3=+) 13.ab6= ab6 14.d3 (14.Ra6 Bd6=) 14...Re8 (14...Qc8 15.Ra8 Qa8 16.Qd2=) 15.Qb3 Nf8 Black intends d4 (15...Be6 16.Qc2=) 16.Ra8+= Qa8 17.Ne5 Ne6 (17...Be6 18.Ra1 Qc8 19.Qa4+=) 18.Nc6 (18.Bf3 Nc7 19.Ra1 Qd8+–) 18...d4 (18...Nc7 19.Bf3+–) 19.Nd5 Nd5?? (better 19...Bd8 20.e4 Nf8+–) 20.Qd5+– Nc7 (20...Nf4 21.Ne7 Kf8 22.Qa8 A) 22...Ra8?? 23.Bf3 (worse 23.Nf5 Ne2 24.Kh1 Ra2+–; 23.ef4?! Ke7 24.Re1 Ra2+–) 23...Ne2 24.Be2 Ke7 25.Ra1 Ra1 26.Ba1+–; B) 22...Ne2 23.Kh1 Ra8 24.Nf5 Ra5+–) 21.Qf5 Qa2 22.Bh5 (22.Ne7?! Re7 23.Qc8 Ne8+–) 22...g6 (22...Qe6 23.Qe6 Ne6 24.Ne5+– (worse 24.ed4 Bf6+–)) 23.Bg6! fg6 (23...Bf8 24.Bh7 Kg7+–) 24.Qg6 Kf8 25.Qh6 Kg8 26.Qg6 Kf8 (26...Kh8 27.Qh5 Kg8 28.Qg4 Kh8 29.Qh3 Kg7 30.Qg3 Kf8 31.Qc7+–) 27.ed4 Qb2 (27...Qe6 28.Qh7 Bf6 29.Qc7 Qa2+–) 28.Ne5 Qb3 (28...Qf2 29.Rf2 Bf6 30.Qf7) 29.Nd7 1–0. onur604 (2320) – kostic123 (2150), lichess.org, 2020.

7.Be2 0-0 8.0-0 Re8 9.d4 h6 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2 a5 13.a4 Bb4 14.Qb3 Qe7 15.Nd2 Bg4 16.Bd3 Rad8 17.Ba3 (better is 17.Qc2!?=) 17...e5–/+ 18.Bb4 ab4 19.Nce4 Be6 20.Qb2 ed4 21.ed4 Nbd5 22.Nc5 b6 23.Ne6 Qe6 (worse is 23...fe6 24.Nf3+=) 24.Rfc1 Qg4 25.h3 Qf4 26.Nf3 Ne4 27.Be4 Re4 28.Re1 f5 29.Qb3 Kh7 30.g3 Qd6 31.Ne5 Qf6 (worse is 31...Rd4 32.Nf7 Qf6 33.Nd8 Qd8 34.Rad1+–) 32.f3 (better is 32.Re4!? fe4 33.Re1+=) 32...Rd4–/+ 33.Nc6 Rd2 34.Ra2 Nc3 35.Rd2 Rd2 36.Qb4 Ra2 37.Ne5?? Ne2–+ 38.Re2 Re2 39.f4 Qd6 40.Qd6+= cd6 41.Nc4 d5 42.Nb6 Ra2 43.Nd5+= Ra4 44.b6 Ra5 45.Nc7 Ra1 46.Kf2 Rb1 47.Nd5 Kg8 48.Ke3 Kf7 49.Kd4 Ke6 50.Kc5?? Rc1–+ 51.Kd4 Rd1 52.Kc4 Rd5 53.b7 Rd8 54.Kc5 Kd7 55.Kb6 Rb8 56.g4 fg4 57.hg4 Ke6 58.f5 Kf6 59.Kc7 Rf8 60.b8Q Rb8 61.Kb8 Kg5 62.Kc7 Kg4 63.Kd6 Kf5 (63...Kf5 64.Kd5 g5–+) 0–1. Figiel,Rafal – Kubicz,Piotr, VI SMPD Lodz – Lagiewniki Poland, 2007.

7.Be2 0-0 8.0-0 h6 9.a4 a5 10.Nc3 b6 (10...dc4 11.Bc4 Rc8 12.Rc1=) 11.d4 Bb4 12.Rc1 Qe7 13.Qb3 Ne4 (13...dc4!? 14.Qc4 Rfc8+=) 14.cd5+/- Bc3 15.Bc3 (15.Rc3?! Nc3 16.Qc3 A) worse 16...ed5 A1) 17.Qc7 Qb4 18.Nh4 Be6-/+ (worse 18...Qb2 19.Nf5 Qe2 20.Qd7+=); A2) 17.Ba3 Qd8 18.Bf8 Nf8 19.Ne5+/-; B) 16...Qb4 17.de6 fe6=) 1-0. BeepBeepImAJeep - Sjakkmat (2330), lichess.org, 2018.

7.Be2 0-0 8.0-0 h6 9.d4 Rc8 10.c5= c6 11.a4 (11.Nc3 Qc7=) 11...Ne4 (11...b6 12.cb6 Qb6 13.Nc3=+) 12.Nbd2= Ndf6 (12...Qc7 13.Ne4 de4 14.Nd2=) 13.Ne5 Re8 (13...Nd7 14.Ne4 Be4 15.Nd3=) 14.f4 (better 14.Ne4!? de4 15.a5+=) 14...Nd2= 15.Qd2 Ne4 16.Qe1 Bf6 17.Bh5 Be5 18.fe5 Qg5 19.Qe2 Rf8 (19...a6 20.b6=) 20.Bf3= Ra8 21.Be4 Be4 22.Rf4 Qg6 23.Qg4 (23.Rg4 Bd3 24.Qf3 Qh7=+) 23...Qh7 (23...Qg4 24.Rg4 cb5 25.ab5=+) 24.h4 (24.Qg3 Bd3=+) 24...Bd3=+ 25.b6 (25.Qf3 h5=+) 25...ab6 26.cb6 Bc2 27.a5 Qd3 28.Bc1 (28.Kh2 Qc4=+) 28...Qc3 29.Ra3 Bb3 30.Rf1 Ra5 31.Ra5 Qa5 32.e4 Kh7 (32...Qb4!? 33.Qg3 Kh7–/+ (33...de4 34.Bh6 g6 35.Rf6+–)) 33.Qh5=+ Qb6 (33...de4 34.Bh6 Bd1 35.Qd1 Kh6 36.Qe2=+) 34.Bh6= Qd4?? (better 34...Bd1! 35.Rd1 gh6=) 35.Be3+– (35.Be3 Kg8 36.Bd4+–) 1–0. Denisov,Anatoly – Seyfutdinov,Rustam (1695), Zavolje, 2009.

7.Be2 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 0-0 10.0-0 h6 11.a4 Nbd5 12.d3 Bh7 13.Qb3 Nd7 14.d4 (14.Bd4 c5=) 0–1. Enkhtuul,A (2090) – Sachdev,T (2395), 3rd Asian Indoor Team Rapid Prelim, 2009.

6.d4 Bb4

7.c3 Ba5 8.Be2 0-0 9.0-0 Ne4 10.Qb3 Bb6 11.Nbd2 Nd6 12.a4 c6 13.bc6 bc6 14.Ba3 c5 15.c4 Nc4 16.Nc4 dc4 17.Bc4 a6 18.Rac1 Qc7 19.Nh4 Bg4 20.h3 Bh5= 21.f4 Rfb8 22.f5 Qg3 23.Nf3 ef5 24.Qd3 cd4 25.a5 Bc5 26.Bc5 Nc5=+ 27.Qd4 Nb3 28.Bb3= Rb3 29.Qd5 Qb8 30.Qf5 Bg6 31.Qc5 Qb5 32.Qc8 Qe8=+ 33.Qe8 Re8 34.Rfe1 Rb5–/+ 35.Ra1 Be4 36.Nd4 Rb2 37.Re2 Reb8 38.Rc1 Kf8 39.Rb2 Rb2–/+ 40.Nf3 Ra2 41.Rc5 f5 42.Nh4 g6 43.g4 fg4 44.hg4=+ Kf7 45.Rc4 Bd3 (46.Rd4 Bb5–/+; 45...Bd5 46.Rf4 Ke6 47.Nf3 Bf3 48.Rf3 Ra5 49.e4–+) 0–1. Bardyn,K – Nerad,J, corr Radom–ch, 1993.

7.Bc3 Bd6 8.Bd3 =+.

6.d4 c5

7.c4 Bd6 (7...Rc8 8.Nbd2=+) 8.Nbd2 0-0 9.Be2 Ne4 (9...cd4 10.Nd4 Bg6 11.0-0=) 10.0-0 Ndf6 (10...Rc8 11.cd5 ed5 12.dc5 Ndc5 13.Nb3=) 11.cd5 White gets deadly initiative 11...ed5 12.dc5 Nc5 13.Nb3 Nb3 14.Qb3 Ne4 15.Rac1 Bg4 16.a4 (16.Qd5?? Bh2 17.Nh2 Qd5 18.Bg4 f5–+) 16...Bf3 17.Bf3 (17.gf3?? Qg5 18.Kh1 Qh5–+) 17...Nd2 18.Qd5 Nf1 19.Kf1 Rb8 (19...Re8!?+–) 20.Qd4+– Do you see the mate threat? 20...f6? (better 20...Qf6 21.Qf6 gf6 22.Bf6 Rfe8+–) 21.Rd1 (21.Rd1 Qc7 22.Qd6 Qc4 23.Qd3 Qa4 24.Be4+–; 21.Qa7?! Be5 22.Bd4 Kh8+–) 1–0. onur604 (2320) – niki_lr (2080), lichess.org, 2020.

7.bc6 bc6 8.Nbd2 c5 9.Be2 c4 10.Nh4 Qa5 11.Nf5 ef5 12.0-0 Rb8 13.Bc1 Bb4 14.a3 Bd6 15.Nb1 c3 16.Qe1 Bb4 17.f3 0-0 18.Bd3 g6 19.Qh4 Rfe8 20.Qg5 Kh8 21.g4 fg4=+ 22.fg4 Kg7 23.e4 de4 24.Qh6 Kg8 25.Bc4 Bf8 26.Qh4? Re7?? 27.Bg5? Bg7 28.Bf6= Nf6 29.Rf6 Bf6 30.Qf6 Rbe8 31.a4= e3 32.Na3 e2 33.Re1 Qa4 34.Re2 Qa3 35.Bf7 Rf7 36.Re8 Rf8 37.Qe6?? Kg7?? 38.Re7+– Kh6 39.Qe3 g5 40.Qe6 (40...Rf6 41.Qf6#) 1–0. Pahlavan – Gieseker, 1965.

6.d4 Bd6

7.c4 Bb1 8.Rb1 Bb4 9.Nd2 Ne4 10.Bc1 Nc3 11.Qb3 Nb1 12.Qb1 (12.Qb4 Nd2 13.Bd2 Nb6–/+) 12...Bd2 13.Bd2 0-0 14.c5 (14.Bd3 dc4 15.Bh7 Kh8=+) 14...Qg5 15.e4 Qg6 16.c6 bc6 17.bc6 Rfb8 18.Qc2 Nf6 19.Bf4 Qe4 20.Qe4–/+ de4 21.Bc7 Rb1 22.Kd2 Rb2 23.Kc3 Rf2 24.Kb3 Rc8 25.Bg3 Rd2 26.c7 Nd5 27.Ba6 Rc7 28.Bc7 Nc7 29.Rc1 Ne8 30.Rc8 Kf8 31.Bb5 Ke7 32.Re8 Kf6 33.Ra8 e3 34.a4 e2–/+ 35.Be2 Re2 36.Ra7 Rg2 37.a5 Rh2–+ 38.a6 Rh6 39.Rc7 Rh3 40.Kb4 Rh2 41.Rc5 Ra2 42.Ra5–/+ Rb2 43.Kc5 Rb8 44.a7 Ra8 45.Kb6 g5+/– 46.Kb7 Ra7 47.Ka7 h5 48.Ra6 h4 49.d5 Ke7 50.d6 Kd7 51.Kb7 h3 0–1. Angermann,Immo_Frank – Breite,Wilhelm, CiF GM–95–0049A, 1995.

7.c4 Bb4 8.Bc3 Bd6 9.Bb2 =.

7.Be2 c6 8.a4 Qe7 9.Nbd2 Rc8 10.c4 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Qb3 c5 13.Rc1 0-0 14.0-0 Ne4 15.g3 cd4 16.Bd4 Nc5 17.Bc5 Bc5 18.Nh4 Bh3 19.Ng2 Ba3 20.Rc2 Rfd8 21.a5 Nc4 22.Nc4 Bc5 23.Rd2 Rd2 24.Nd2 b6 25.a6 Qd7 26.Rc1 Bg2 27.Kg2 Qd6 28.Ne4 Qe7 29.Qc4 Qd8 30.h4 Qf8 31.Ng5 h6 32.Nf3 Qd8 33.Ne5 Qd2 34.Rc2 Qd8 35.Nc6 Qc7 36.h5 Qd7 37.Qh4 Qd1 38.Ne7 Be7 39.Rc8 Kh7 40.Qe4 f5 41.Qe6 1–0. Luettig – Hackbarth, 1999.

6.d4 h6

7.c4 Bb1 8.Qb1 Bb4 9.Kd1 Ng4=.

7.Bd3 Bd3 8.Qd3 Ne4 (8...c6 9.c4=+) 9.Nbd2 (9.Ba3 Qf6=) 9...Ndf6 10.0-0 a6 11.h3 (11.Rfb1 Nd2 12.Nd2 Qd7=) 11...Be7=+ 12.Ne5 (12.Rfb1 0-0=) 12...0-0 (12...Nd2!? 13.Qd2 ab5–/+) 13.ba6 Ra6=+ 14.f3 Nd2–/+ 15.Qd2 Bd6 16.f4 Ne4–/+ 17.Qd3 Qe7 18.c4 c6 19.c5 Be5–/+ 20.fe5 Rfa8 21.a3 b6 22.cb6 Rb6 23.Bc1 c5 24.dc5 Qc5 25.Kh2 Qc3 26.Qc3–/+ Nc3 27.Bd2 Rb3 28.Bc3 Rc3 29.a4 Re3–+ 30.a5 Re5 31.a6 d4 32.a7 Rd5 33.Rfb1 Rdd8 34.Ra2 e5–+ 35.Rd1 Rd7 36.Re1 f6 37.Rea1 d3 38.Kg3 d2 39.Rd1 Raa7 40.Ra7 Ra7 41.Rd2 g6 42.Kf2 Kf7 43.g3 Ke6 44.h4 f5 0–1. mic (2115) – birdmove (2130), net–chess.com, 2008.

7.Bd3 Ne4 8.0-0 Bd6 9.c4 0-0 (9...dc4 10.Bc4 0-0 11.Bd3=) 10.c5 Be7 11.Qc2 Rc8 (11...a6 12.ba6 ba6 13.Nc3+=) 12.Nc3+= Ndf6 13.Ne5 b6 (better 13...Nc3!? 14.Qc3 Bd3 15.Qd3 Nd7=) 14.Nc6+– Qe8 15.Na7 Ra8 16.Nc6 bc5 17.dc5 Bc5 (17...Nc3 18.Qc3 Bd3 19.Qd3+–) 18.Ne4 de4 (18...Be4 19.Bf6 Bd3 20.Qd3 gf6+–) 19.Qc5 ed3 20.Ne7 Kh8 21.Bf6 gf6 22.Nf5 ef5 23.Qf5 Qe6 (23...Ra3 24.Qc5 Ra8 25.Rfd1+–) 24.Qd3 Rfd8 (24...Ra2 25.Ra2 Qa2 26.Qd4+–) 25.Qc2 Qb6 26.a4 Kg7 27.Qc4 f5 (27...Ra7 28.Qg4 Kh7 29.Rfc1+–) 28.a5! Ra5 (28...Qd6+–) 29.Qc3 Kg6 (29...Qf6 30.Qa5 Qe5 31.Qb4+–) 30.Ra5 Rd6 31.Rc1 f6 (31...Kh7 32.Rca1+– (32.Qc7? Qc7 33.Raa1 Qd7–+)) 32.h4 (32.Qc7? Qc7 33.Raa1 Qd7–+) 32...h5 33.Qc7 Rd1 34.Kh2 Rh1 (34...Qd6 35.f4 Qc7 36.Rc7 Rd6 37.Raa7 Rd7 38.Rd7 Kh6 39.Rh7 Kg6 40.Rag7) 35.Kh1 Qe6 (35...f4 36.Qb6 f3 37.Ra6 fg2 38.Kg2 Kf5 39.Qf6 Ke4 40.Qc6 Ke5 41.Qe6) 36.Ra7 Qe4 (36...Qg8 37.Qg3 Kh6 38.Qg8 f4 39.Qg7) 37.Qg7 1–0. GuestCQWF – GuestDNNN, freechess.org, 2019.

6.Be2 c5

7.0-0 Bd6 8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.h3 Rc8 11.c4 Bb8 12.cd5 ed5 13.d3 Qe7 14.Nd2 Ne5 15.Re1 Qd6 16.Nf1 0-0 17.a4 Rfe8 18.d4 cd4 19.Bd4 Nc4 20.Bc4 Rc4 21.Rc1 Rec8 22.Rc4 Rc4 23.Qa1 Kf8 24.Rc1 Ke7 25.Rc4 dc4 26.Qc3 Qc7 27.Qb4 Ke6 (better is 27...Ke8!?+/–) 28.Qf8+– Kd5? (28...b6 29.Qg7 Nd7 30.Qh8+–) 29.Ng3 (better is 29.f4 Ne4 30.Be5+–) 29...Ne4 30.Ne4 (30.Qg7?! Ng3 31.fg3 Ke4+=) 30...Ke4 31.g3 Kd3 32.Qa3 (32.Qg7 c3 33.Bc3 Qc3 34.Qf7 Qa1 35.Kg2 Qa4 36.Qd7 Ke2 37.Qb7 Qa1 38.Qf3 Ke1=; 32.Bg7?! c3 33.Qa3 f5+/–) 32...c3 33.Kf1 Kd2 34.Qa1?? (better is 34.Qb4+=) 34...Qc4–+ 35.Kg1 c2 (35...c2 36.Bb2 c1Q 37.Qc1 Qc1 38.Bc1 Kc1–+) 0–1. Fischbach,Rainer (1885) – Barshevich,Viktor (1680), Leipzig VfB op, 2008.

7.0-0 h6 8.d3 Qc7 (8...Bd6 9.a4=) 9.c4 (9.Nbd2 Bd6=) 9...dc4 10.dc4 Bd6 11.Bd3 Be4 (better 11...Bg4!? 12.h3 Bf3 13.Qf3 Ne5=+) 12.Be4+= Ne4 13.Nbd2 (13.Bg7 Rg8 14.Bb2 Ne5=) 13...Nef6= 14.Qe2 (14.Qc2 Ng4 15.h3 Ngf6+=) 14...0-0 15.Rfd1 Rfd8 16.Nf1 (16.a4 a5=) 16...Ne5 17.Be5 Be5 18.Rd8 (18.Ne5 Qe5 19.Ng3 Ne4=) 18...Rd8 19.Rd1 Bc3 20.Rd8 Qd8 21.Qc2 Qa5 22.h3 Qb4 (22...a6 23.ba6 ba6 24.N1d2 Bd2 25.Nd2=) 23.N1d2 Bd2 24.Nd2 Nd7 (24...a6 25.ba6 ba6 26.Nf3=) 25.Kf1 (25.Ne4 a6 26.Nd6 ab5 27.cb5 Nb6=) 25...Nb6 26.Ke2 Na4 (26...a6 27.ba6 ba6 28.Kf1=) 27.Kd3 (27.Ne4 a6 28.Qb3 Qa5=) 27...Nb2 (27...Qa5 28.Ne4=+) 28.Ke2 a5 (28...e5 29.Qb3+=) 29.ba6 (29.Qb3 b6=) 29...ba6 30.Qb3 a5 31.a3 Qb3 32.Nb3 Nc4 33.a4 Kf8 ½–½. Mc Cartney,Patrick (2065) – Langer,Michael (2190), 115. US Open, 2014.

7.a4 Bd6=+ 8.0-0 0-0 =+.

7.a4 Bd6=+ 8.c4 dc4 9.Na3 –/+.

7.a4 Bd6=+ 8.c4 e5 9.cd5 Nd5 10.Na3 Qe7 11.d3 Be6 12.Nc4= f6 13.Nfd2 Bc7 14.Ne4 0-0 15.Nc3 N7b6 16.0-0 Nc4 17.dc4 Nb4 18.Nd5 Qf7 19.e4 Bd5 20.cd5+= a5 21.Rc1 Bd6 22.Bg4 ½–½. Archontakis,Sofocle – De Lauretis,P, ITA op Italy, 1988.

7.a4 h6 8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 Nbd5 11.0-0 Bd6 12.d3 Bg4 (12...Ng4 13.e4 Qc7 14.ef5 Nh2+–) 13.e4+– (13...Nf4 14.e5+–) 1–0. Bonetti,Shane – Baraka (1750), ICC, 2002.

7.bc6 bc6 8.Nc3 Rb8 =.

7.Nh4 Bg6 8.c4 Nb6 (8...Bb1 9.Rb1 dc4 10.Nf3=) 9.cd5 ed5 10.a4 Bb1 (10...Bd6 11.Ng6 hg6 12.a5=) 11.Qb1+= Be7 Black prepares the advance c4 12.a5 Nbd7 13.Nf5 0-0 14.a6 b6 15.g4 c4 16.h4 Nc5 17.g5 Ne8 18.d3 Nb3 19.Ra4 Nc5 20.Ra2 Nb3 (better 20...cd3!? 21.Bd3 Nd3 22.Qd3 Bb4 23.Ke2 Qd7+=) 21.Bc3+- (worse 21.dc4 Bb4 22.Kd1 dc4 23.Bd4 Qd5=+ (worse 23...Nd4 24.Nd4 Bc3 25.Bc4+=)) 21...Rc8 22.dc4 (22.Ne7?! Qe7 23.g6 fg6 (worse 23...hg6 24.dc4 dc4 25.h5+=) 24.dc4 dc4=+) 22...dc4 23.0-0 Rc5 24.Rd1 Qc7 25.Qe4 Bd8 (better 25...Bd6+-) 26.Ra4 Rb5 27.Rc4 (27.Bc4 Nc5 28.Qe5 Na4 29.Nh6 Kh8 30.Nf7 Qf7 31.Bf7 Re5 32.Be5 Rf7 33.Rd8 Re7=+; 27.Qc4?! Rc5 28.Qb3 Rc3+/-) 27...Nc5 28.Qd5 Be7 (28...Qc8 29.Qd8 Qf5+-) 29.Nh6! gh6 30.gh6 Bf6 (30...Ng7 31.Qg2 Bg5 32.Bg7 f6+-) 31.Bf6 (31.Bf6 Ne4 32.Qe4 (32.Rc7?! Rd5 33.Rd5 Nc7+-) 32...Qh2 33.Kh2 Ng7 34.Qg4 Rg5 35.Qg5 Rd8 36.Rd8) 1-0. Mely (2850) - NURD46 (2235), ChessWorld.net, 2011.

6.Be2 Bd6

7.0-0 a6 8.a4 (8.ba6 ba6 9.Nd4 Bg6=) 8...a5 (8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1=+) 9.Nh4= Bg6 10.d4 (10.f4 Qe7=) 10...b6 (10...Ne4 A) 11.Ng6?? Bh2 (11...hg6?! 12.h3=+; worse 11...fg6 12.Nd2+=) 12.Kh1 hg6–+; B) 11.Nf3=) 11.Nd2 (11.Ba3 Rc8=) 11...Ne4 12.Ng6?? (12.g3 Nd2 13.Qd2 Qg5=) 12...hg6 (better 12...Bh2 13.Kh1 hg6–+) 13.f4 (13.h3 Nd2 14.Qd2 Qg5+=) 13...Nd2 (13...Qh4 14.Nf3 Qh6 15.h3=+) 14.Qd2 Nf6 (14...Qh4 15.h3=) 15.Bf3 1–0. GuestDNDP – GuestDTZW, freechess.org, 2018.

7.0-0 Qb8 8.h3 c5 9.c4 0-0 10.d4 Be4 11.Nbd2 b6 12.a4 Bc7 13.Ne4 Ne4 (13...de4 14.Nd2+=) 14.Nd2 (14.cd5 ed5 15.dc5 Ndc5 16.Qd5 Rd8+–) 14...f5 (14...Rd8 15.Ne4 de4 16.Qc2+=) 15.Ne4 de4 16.f3 Nf6 17.dc5 Be5 18.Be5 Qe5 19.c6 Rad8 20.f4 Qc7 21.Qc2 e5 22.g3 Qd6 23.Rfd1 Qc5 24.Qb3 g6 25.Kg2 Kg7 26.Qa3 Qa3 27.Ra3 ef4 28.gf4 Rc8 29.a5 ba5 30.Ra5 Rc7 31.Rda1 Rff7 32.Kf2 Rfe7 33.Ra7! Ra7 34.Ra7 Ra7 35.b6 Ne8 36.b7 (36…Kf7 37.b8Q+–) 1–0. Mogstad,Ola P – Pantic,Miroslav (2090), Varturnering, 1999.

7.0-0 c5 8.c4 0-0 9.Nh4 Bg6 (9...Bb1 10.Rb1 dc4 11.Bc4=) 10.Ng6 hg6 11.f4 a6 12.a4 (12.ba6 ba6 13.Qc2 Qe7+=) 12...ab5= 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qa5 15.Bc3 Qa2 (15...Qc7 16.h3=) 16.Qc1 (16.d3 e5+=) 16...Ne4 (16...Ra8!?=) 17.Bb2+= Ndf6? (better 17...Be7+=) 18.d3+– dc4 (18...Qb3+–) 19.de4 Ne4 (19...Be7 20.Bc4 Qa4 21.Bf6 Bf6 22.e5+–) 20.Nc3 (worse 20.Bc4 Qa4+–) 20...Nc3 21.Qc3 f6 (21...e5+–) 22.Bc4 (22.Bc4 Qa8 23.Be6 Rf7 24.Rd1+–) 1–0. DEFFM – GuestCZLG, freechess.org, 2018.

7.0-0 c5 8.d3 0-0 9.c4 Qe7 10.a4 Rad8 11.Nbd2 Bb8 12.a5 Bg6 13.Nh4 e5 (13...a6 14.b6+=) 14.Ng6+/– (14.Ng6 hg6 15.Qc2+/–) 1–0. Slupski,Mark – Nixon,Rod, BCCA/2011/CanF (ENG), 2011.

7.0-0 Nc5 8.Nc3 (8.Nh4 0-0 9.Nc3 Re8 10.Nf5 ef5 11.g3 Qd7 12.Bf3 Nce4 13.Rb1) 8...0-0 9.Nh4 Re8 10.f3 h6 11.d4 Ncd7 12.Nf5 ef5 13.Qd2.

7.0-0 Rc8 8.c4 dc4=+ 9.Bc4 Nb6 10.Be2 0-0 11.d3 Bg4 12.Nbd2 c5 13.a4 Re8 14.Nc4 Nc4 15.dc4 (White gets the initiative) 15...Qc7 16.h3 Rcd8? 17.hg4+– Bh2 18.Nh2 Rd1 19.Rfd1 Ne4 20.Bd3 Nf2 21.Kf2 f5?? 22.g3 fg4 23.Ng4 e5 24.Be4 Qf7 25.Kg2 Qh5 26.Bf3 Qg6 27.Rd2 e4 28.Be2 h5 29.Rd7 hg4 30.Rg7 Qg7 31.Bg7 Kg7 32.Rd1 Re7 33.Bg4 Kg6 34.Rd7 Re8 35.Rb7 Rd8 36.Rd7 Rb8 37.a5 Kg5 38.Be2 (38...Ra8 39.Rc7+–; 38.Rg7!? Kf6 39.Ra7 Rd8+–) 1–0. Grau – Alba, Ast.I.1, 1991.

7.0-0 Ng4 8.c4 0-0 9.cd5 ed5 10.d3 Re8 11.e4 de4–/+ 12.de4 Be4 13.Nbd2 Bd5 14.Bc4 Ndf6 15.Bf6 Nf6 16.Bd5 Nd5 17.Qc2 Qd7 18.Nc4 Nf4 19.Ne3 Qb5 20.Rfe1 Qd3 21.Qb1 Qb1 22.Rab1 b6 23.Kf1 Bc5 24.Ng4 f6 25.g3 Nd5 26.Re8 Re8 27.Re1 Re1 28.Ke1 Nc3 29.Nd2 a5 30.Nc4 Na2 31.Kd2 b5 32.Na5 Bb4 33.Kd1 Ba5 34.Ne3 c5 35.Nf5 Bc7 36.f4 Nb4 37.h3 Kf7 38.Ne3 g5 39.fg5 fg5 40.Nf5 Ke6 41.Ng7 Kd5 42.Ne8 Be5 43.Ng7 Bg7 44.h4 gh4 (45.gh4 c4–+) 0–1. Pierred (2180) – Auryn (2220), Rated game, 3m + 0s, 2005.

7.0-0 h5 8.a4 h4 9.h3 g5 10.Ng5 Rg8 11.f4 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Bf3 Nf6 14.Qe1 (14.d3 Bf5 15.Kh1 Qe7+/–) 14...Bf3 (14...Bc2!? 15.Qh4 Be7=) 15.Rf3+/– Ne4 16.Nc3 Qf6 17.Ne4 Qb2 18.Nd6 cd6 19.c3 0-0-0 20.Qc1 Qb3 (20...Qc1 21.Rc1 f5 22.Kf2+/–) 21.Qb1 (21.d3!? d4 22.Ra3+–) 21...Qc4+/– 22.Qc2?? (22.Rf2 f5+=) 22...Rg7 (22...Rg2! 23.Kg2 Qe2 24.Kg1 Rg8 25.Qg6 Rg6 26.Rg3 Rg3 27.Kh1 Qg2) 23.d3+/– Qc7 24.Rc1 Rdg8 25.Rf2 Rg3 26.Re2 Rh3 27.Kf2 (27.c4!? d4 28.ed4=) 27...Rhg3–/+ 28.Rg1 (28.Ke1 Kb8–/+) 28...e5 (28...h3!? 29.Kf1–+) 29.Kf1–/+ Qd7 (29...h3 30.fe5 de5 31.c4–/+) 30.c4 h3 31.cd5 Kb8 32.Qc4 Rc8 33.Qe4? Rc1 34.Re1 Re1 35.Ke1 Qg4 36.Kf2?? f5 37.Qb4?? Rg2–+ 38.Rg2 Qg2 39.Ke1 Qd5 40.Qd2 Qh1 (40...Qh1 41.Ke2 h2–+) 0–1. Hal1958 – Peb, playchess.de, 2002.

7.0-0 h6 8.d3 0-0 9.Nbd2 c6 10.c4 cb5 11.cb5 Qb6 12.a4 a6 13.Bd4 Bc5 14.Nb3 Bd4 15.Nfd4 Bh7 16.a5 Qd6 17.b6 Rac8 18.Rc1 Nc5 19.Nc5 Rc5 20.Qa4 Rfc8 21.Rc5 Qc5 22.g3 Qc3 23.Qa1 Bd3 24.Bd3 Qd3–/+ 25.Rc1 Rc4 26.Nf3 Nd7 27.Ne1 Qb3 28.Rc4 Qc4 29.Ng2 Nb8 30.Nf4 Nc6 31.Nh5 e5 32.f4? Qe2 33.Ng7 Kg7 34.fe5 Qe3 35.Kg2 Qe4 36.Kh3 Qe5 (37.Qe5 Ne5–+) 0–1. Starr,Albert Martin – Goins,Demetrius (1945), San Francisco Konig mem g/45, 2006.

7.0-0 h6 8.d4 0-0 9.c4 c6 10.a4 Qc7 11.Nc3 Ne4 (11...dc4 12.Bc4 c5 13.dc5 Nc5 14.Qe2+=) 12.h3 (12.c5 Be7=) 12...Ndf6 (12...Nc3!? 13.Bc3 cb5+=) 13.Ne4 Ne4 14.Nd2 Rac8 15.Ne4 Be4 16.Rc1 Qe7 17.Bd3 Bd3 18.Qd3 Rfd8 19.e4 de4 20.Qe4 c5 (20...Ba3 21.Qe2+=) 21.Rfd1 cd4 22.Bd4 Ba3 23.Rc3 e5 24.Qf3? (better is 24.Ra3 Qa3 25.Qe5+=) 24...Bb2–+ (24...ed4?! 25.Ra3 Rc4 26.Qd3–/+; 24...Rd4?! 25.Rd4 ed4 26.Ra3 Rc4 27.Ra1–/+) 25.Rc2? (25.Be5 Rd1 26.Qd1 Qe5 27.Re3–+) 25...Bd4 26.Re1 Qb4 27.Rec1 b6 28.g4 Rc7 29.h4 Rdc8 30.Qd3 Qe7 31.Qg3 White intends g5 31...Qe6 32.g5 hg5 33.Qg5 Rc4 34.Rc4 Rc4 35.Rc4 Qc4 36.Qd8 Kh7 37.Qd7 Qe6 38.Qa7 Qg4 39.Kf1 Qf3 40.Ke1 Qf2 41.Kd1–+ Bc3 42.Qd7 Qd4 43.Qd4 Bd4 44.Kc2 e4 45.Kb3 e3 46.Kc2 f5 47.Kd3 f4 0–1. Osmak,Iulija – Kisteneva,Liza, EYg10, Herceg Novi MNE, 2008.

7.0-0 h6 8.Nd4 Bg6 9.f4 0-0 10.Nc3 e5 11.fe5 Ne5 12.Nf5 Qd7 13.Nd6.

7.a4 0-0 8.0-0 Qe7 9.d3 h6 10.Nbd2 Rad8 11.c4 Bh7 12.d4 c5 13.Qb3 Nb6 14.Rac1 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Be4 17.Be2 Bd5 18.Qc2 Rc8 19.Qb1 c4 20.Rfd1 Rc7 21.Nd2 Rfc8 22.e4 c3 23.Bc3 Rc3 24.Rc3 Rc3 25.ed5 ed5 26.Bf3 Qc7 27.g3 Ba3 28.Nb3?? Rf3–+ 29.Re1 Qc3 30.Na1 Qb2 (31.Qb2 Bb2–+; Better is 30...Qd4 31.Re2–+) 0–1. Bigalke,Andre (1965) – Jaegerflod,Kent (1835), Wichern op 5th, 1999.

7.a4 0-0 8.0-0 h6 9.d4 c5 10.c4 Rc8 11.Nbd2 dc4 (11...Re8 12.Rc1+=) 12.Nc4= Bb8 13.Rc1 cd4 14.Nd4 Bh7 15.Bf3 (15.Ba3 Re8=) 15...Be4 (15...Nc5 16.Ba3 Re8 17.g3=) 16.Be4+= Ne4 17.Qf3 Rc4 18.Rc4 (18.Qe4 Qc7 19.g3 Nc5=) 18...Nd2 19.Qg4?? (19.Qe2 Nf1 20.Kf1 Nb6+=) 19...Nf6 (better is 19...Ne5 20.Ne6 Ng4 (worse is 20...fe6 21.Qe6 Kh8 22.Rd4=) 21.Rg4 fe6 22.Rg7 Kh8 23.Rd7 e5 24.Rd8 Rd8–+) 20.Qe2= Nc4 21.Qc4 Qd7 22.Rc1 Rd8 23.g3 Bd6 24.Nf3 Qe7 25.e4 Ba3= 26.Bf6 Qf6 27.Rc3 Bb2 28.Re3 Rd1 29.Kg2 Qd8 30.Qc2 Ba1 31.Re1 Re1 32.Ne1 Bf6 33.Nf3 Qd7 34.Qc4 Kf8? 35.h4 Ke8 36.Qc5 b6 37.Qc4 Kd8 38.e5 Be7 39.Qe4 Bc5 40.h5 Qd5= 41.Qd5 ed5 42.Nh4 Kd7 43.f4 Ke6 44.Kf3 Be7 45.Ng2 f6 46.ef6 Bf6 47.g4 Kd6 48.Ke3 Kc5 49.Kd3 d4 50.Ne1+= Kb4 51.Nc2 Ka4= 52.Nd4 Kb4 53.Nc6 Kb5 54.Na7 Kc5 55.Ke4 b5 56.Nb5= Kb5 57.Kf5 ½–½. Matveenko,Yury (2185) – Testova,Victoria (1800), Voronezh Championship Final, 2010.

7.a4 c5 8.c4 0-0 9.Na3 Rc8 10.d3 h6 11.Qb3 Qc7 12.h3 a5 13.Bc3 b6 14.Qb2 Rfd8 15.Rc1 Be7 16.0-0 Re8 17.Ne5 Ne5 18.Be5= Qd7 19.Rfd1 Red8 20.Bf3 Qe8 21.Qe2 Bg6 22.g4 Nh7 23.Bg3 Bd6 24.Bd6 Rd6 25.e4 de4 26.de4 (Black gets strong play along the open d–file) 26...Rcd8 27.Rd6 Rd6 28.h4 Nf8 29.h5=+ Bh7 30.Rd1 Qd8 31.Rd6 Qd6 32.Nc2 Nd7 33.Bg2 Ne5 34.f4 Qd3 35.Qd3 Nd3 36.f5 Nb2 37.Ne3 Na4 38.Nd1 g6 39.hg6 fg6 40.fe6 g5 41.e5 Kf8=+ 42.Bd5 Bg6 43.Ne3 (43...Nc3 44.Bc6=). Dzieniszewski,Andrzej – Bozek, Jelenia Gora, 1976.

7.a4 c6 8.0-0 Rc8 9.d3 0-0 10.Nbd2 Qe7 11.Nh4 Rfe8 12.Nf5 ef5 13.h3 f4 14.e4 de4 15.de4 Bc5 16.Bd3 Ne5 17.Re1 Nfd7 18.Nb3 Bb4 19.Rf1 c5 20.Be2 Red8 21.c3 Nf6 22.Qb1 c4 23.cb4 cb3 24.Be5 Qe5 25.Qb3 Ne4 26.Rfe1 Rc3 27.Qb1? Qd4–+ 28.Rf1 Nd2 29.Qb2 Nf1 30.Bf1 Qd2 31.Qb1 Rc2 32.f3 Rdc8 33.Qe1 Qe3 34.Kh1 Rc1 (34...Rc1 35.Qe3 fe3–+) 0–1. Kochukova,G – Kol,Natalia (2100), Angarsk (Women) op, 2007.

7.a4 Rc8 8.Nd4 Bg6 9.c4 c5 10.Nf3 dc4 11.Bc4 e5 12.Qb3 0-0 13.0-0 Qc7 14.Nh4= e4 15.g3 Bh5–/+ 16.Nc3 Ne5 17.f4 ef3 18.Nf5 Nfg4 19.Ne4 f2 20.Kg2 Ne3 21.Qe3= Nc4 22.Qg5+– Bg6 23.Bg7 f6 24.Bf6 Kf7 25.Nfd6 Nd6 26.Qd5 Ke8 27.Qe6 (27...Qe7 28.Qe7#) 1–0. Nilsen,Ingvald – Selnes,Odd Kjetil, Vadsosjakken op, 1993.

7.a4 Rc8 8.Nh4 Be4 =.

7.a4 e5 8.0-0 =+.

7.a4 e5 8.d3 Bb4 9.Nbd2 e4 10.de4 Ne4 11.Bg7 =+.

7.a4 e5 8.d3 c5 9.c4 d4 (9...0-0 10.0-0=+) 10.e4 Be6 11.Ng5 0-0 12.Ne6= fe6 13.0-0 Qe8 14.Nd2 a5 15.h3 Rf7 16.Nf3 h6 17.Bc1 b6 18.Nh2 Nf8 19.Ng4+= Ng4 20.Bg4 Be7 21.f4 ef4 22.Bf4 Ra7 23.Be5 Bg5 24.Qe2 g6 25.Rf7 Rf7 26.Rf1 h5 27.Rf7+= Qf7 28.Bf3 Be3 29.Kh1 Bf4 30.Bf4 Qf4 31.Kg1 Kg7 32.Kf2 h4 33.Kg1 Kf6 34.Bg4 g5 35.Qf3 Ng6 36.Kf2 Ne5 37.Qf4 gf4 38.Be2 Kg6 39.Bf1 Kg5–/+ 40.Be2 f3 41.gf3+= Kf4 42.Bf1 Nf3 43.Be2 Nd2 44.Bd1 Nb1 45.Bc2 Nc3 46.Bb3 e5 47.Bc2 Na2 48.Bd1 Nb4 49.Be2 Nc2 50.Bd1 Ne3 51.Be2 Nc4 52.dc4=+ Ke4 53.Bf1 d3= 54.Bg2 Kd4=+ 55.Bf3? Kc4 56.Ke3 Kc3 57.Bd1? c4–+ 58.Ke4 Kd2 59.Bf3 c3 60.Kd5 c2 61.Kc6 c1Q 62.Kb6 Qc3 63.Ka7 Ke3 64.Ba8 d2 65.b6 d1Q 0–1. Meyer,Frank (2255) – Paust,Wolf Dieter (2115), Berliner Sommer, 1996.

7.a4 Qe7 8.Nd4 Bg6 9.f4 e5 10.fe5 Ne5 11.0-0 Ne4 12.Nf5 Bf5 13.Rf5 g6 14.Rf1 Qh4 15.Rf4 Qh6 16.d3 (better is 16.Ba3!?=) 16...g5–/+ 17.Rf5?? (better is 17.de4 gf4 18.ef4 Qf4 19.ed5–/+) 17...Qh2!! 18.Kh2 (18.Kh2 Nf3 Mate attack) 18...Nf3 19.Kh3 (19.Kh1 Nf2) 19…Nf2 0–1. Grabmeier,Johannes (1930) – Mozny,Milos (2330), Deggendorf op, 2006.

7.Nc3 e5 8.h3 (8.0-0 0-0 9.d3 Nc5 10.g3 Qd7 11.d4 ed4 12.ed4 Nce4 13.Ne5; 8.Rb1 0-0 9.0-0 h6 10.h3 Qe7 11.Na4 Rfe8 12.Nh4 Bh7 13.Nf3) 8...0-0 9.0-0 Qe7 10.Re1 h6 11.Nh4 Be6 12.Nf3 Rfd8 13.a4.

7.c4 dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2 =+.

7.c4 c6 8.0-0 0-0 9.Nc3 (9.Nd4 Qc7 10.f4 Bg6=) 9...e5 (9...dc4 10.bc6 bc6 11.Bc4=+) 10.a4 (10.d4 e4 11.Nd2 Qc7=) 10...Rc8 11.d4 e4 12.Nh4 Be6 13.c5 Bb8 14.g3 Ne8 15.bc6 bc6 16.Na2 f5 17.Nb4 g5 18.Ng2= f4 19.ef4 gf4 20.Bg4 Qe7 21.Be6 Qe6=+ 22.Qh5 Ng7 23.Qh4 Rf6 24.gf4 Kh8 25.f3 Rh6 26.Qf2 Qh3 27.Qg3+= Qh5 28.fe4+/– Rg8? 29.Qf3?? Qh2= 30.Kf2 Rh3 31.Rh1?? Rf3–+ 32.Kf3 de4 33.Kf2 e3 34.Kf3 Bf4 35.Rh2 Bh2 36.Ne3?? Rb8 37.Bc3+= Rc8 38.Rh1 Bb8 39.Rg1 h5 40.d5+– Ne5? 41.Ke4 Re8+/– 42.d6 Ng4+= 43.Kf4 Rf8 44.Ke4 Nf2 45.Kd4+/– Rf4 46.Ke5 Re4 47.Kf6 Re3 48.Nc6?? Ne4–+ 49.Kg6 Rc3 50.Nb8 Rc5 51.d7 Rd5 52.Re1 Rd6 53.Kf7 Nf6 54.Re6?? Ne6–+ 55.Ke7 (55.Kf6 Nc5 56.Ke5–+) 0–1. Kutschenreuter,Michael – Dervisevic,Ramiz, Afro op Germany, 1994.

7.c4 c6 8.a4 a6 (8...cb5 9.cd5 Nd5 10.ab5=+) 9.Nd4 ab5 10.Nf5 ef5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qa5 13.Nc3 0-0 14.cd5 cd5 15.0-0 Ne4 (15...Qc7 16.g3+=) 16.Qc2 (16.Nd5!? Rc8 17.Nc3+–) 16...Rc8+= 17.Rc1 (17.Qd3!? Qc7 18.h3+=) 17...Be5 18.d4 Bb8 (18...Bd6 19.f3 Nc3 20.Bc3 Bb4 21.Qf5 Rc3 22.Rc3 Qa1 23.Bf1 Qc3 24.Qd7 Qe3 25.Kh1 Qf2 (25...Qd4?! 26.Qb7 g6 27.Qa8 Bf8 28.Qe8=+) 26.Qe8 Bf8–/+) 19.Qb2 (19.f3 Nc3 20.Bc3 Qa3+=) 19...Qc7 20.f3?? (better 20.g3=) 20...Qh2 21.Kf1 Qh1 0–1. GuestNQKQ – GuestTMDK, freechess.org, 2017.

7.c4 c6 8.Nd4 Bb1 9.Rb1 c5 10.Nf3 Nb6 11.Qc2 0-0 12.Ng5 g6 13.e4 Bf4 14.h4 Bg5 15.e5 (Better is 15.hg5!? Ne4 16.d3=+) 15...Bf4–/+ 16.ef6 d4 17.Qe4 Qc7 18.g3 Be5 19.h5 Rfd8?? (Better is 19...Bf6 20.hg6 hg6=+) 20.hg6+– fg6 21.Qf3?? (Better is 21.f7 Kg7 22.Bd3+–) 21...Qf7 22.Ba3= Rac8 23.Rh6 Bf6 24.Qh1? Rc7 25.d3 Bg5 26.Rh2 Na4 27.Rb2? Nb2–+ 28.Bb2 Rf8 29.f4 Bf6 30.Bf3 e5?? 31.Bd5+– Qd5 32.Qd5 Rff7 33.fe5 Be5 34.Qd8 Rf8 35.Qg5 Re8 36.Re2 Rce7 37.Kd1 Kg7 38.Rh2 h5 39.Bc1 Kf7 40.Rf2 Ke6 41.Qg6 Kd7 42.Qh5 Bg3 43.Qg4 Kd8 44.Qg3 Re1 45.Kd2 Kc8 46.Qh3 Kc7 47.Rf7 Kb6 48.Qh6 Ka5 49.Kc2 Kb4 50.Bd2 Ka3 51.Be1 Re1 52.Qd2 Re2 53.Qe2 Ka2 54.Kc1 (54...Kb3 55.Rb7 a5 56.ba6 Ka3 57.Qb2 Ka4 58.Qa1#) 1–0. Goutioudi,Eirini – Polizou,Dionisia (1840), Girls–12 Niforeika, 2000.

7.c4 c6 8.Nd4 Ne5 9.Nf5 ef5 10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Be5 Be5 13.Qa4 Ke7 +=.

7.c4 e5 8.d4= e4 9.Nfd2 dc4 10.Nc4 Bb4 ½–½. Schwichtenberg,Juergen – Ladstetter,Josef, GER–ch Seniors, 2001.

7.d3 e5=+ (7...a6 8.Nc3 0-0 9.0-0 Re8 10.Nd4 Bg6 11.f4 e5 12.fe5 Ne5 13.Nf5; 7...0-0 8.0-0 (8.Nc3 c6 9.Nd4 Bg6 10.0-0 e5 11.Nb3 Qb6 12.a4 Rae8 13.a5) 8...c6 9.Nc3 Qc7 10.Qd2 Nc5 11.h3 e5 12.Ba3 Qe7 13.Bc5; 7...Nc5 8.Nc3 (8.0-0 0-0 9.Nc3 e5 10.g3 Qd7 11.d4 ed4 12.Nd4 Rfe8 13.Bf3; 8.Nh4 Na4 9.Bd4 0-0 10.Nf5 ef5 11.c4 Nc5 12.Nc3 dc4 13.dc4) 8...0-0 9.0-0 Qd7 10.h3 h6 11.d4 Nce4 12.Ne5 Qe7 13.Bd3) 8.Nbd2 (8.0-0 0-0 9.c4 dc4 10.dc4 Qe7 11.Nc3 Nc5 12.Nd5 Nd5 13.cd5; 8.Nc3 0-0 9.0-0 Qe7 10.Nd5 Nd5 11.e4 Be6 12.ed5 Bd5 13.c4) 8...0-0 9.0-0 Bg4 (9...a6 10.ba6 (10.c4 Nc5 11.Ne5 ab5 12.cb5 Be5 13.Be5) 10...ba6 (10...Ra6 11.d4 Rb6 12.de5 Rb2 13.ed6) 11.Rb1= Rb8 12.c4 c6 13.Qc2; 9...Qe7 10.Nb3 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Bb4 13.c3) 10.c4= (10.h3 Be6 11.Ng5 Qe8 12.c4 a6 13.Qc2) 10...c6 (10...a6 11.h3 Be6 12.d4 ed4 13.Nd4) 11.a4 (11.c5 Nc5 12.bc6 Bf3 (12...bc6 13.Be5) 13.Nf3 e4 14.cb7 Rb8 15.de4 de4=; 11.h3 Be6 12.cd5 cd5 13.Rc1) 11...Qe7 (11...h6 12.Qc2 Rc8 13.h3) 12.Nb3 (12.Rc1 a6= (12...Rac8 13.h3) 13.cd5; 12.h3 Bh5 13.Rb1) 12...cb5 (12...dc4 13.dc4 Rfd8 14.bc6 bc6 15.Na5=+) 13.ab5 Bf3 (13...dc4 14.dc4 Rfd8 15.Nfd2=+) 14.Bf3= e4 15.Be2 dc4 16.dc4 Nc5 (16...a6 17.Nd4 Qe5 18.g3=) 17.Nc5+= Bc5 18.Qc2 Rfe8 19.Rfd1 (19.Bd4 Rad8 20.Rfd1 Rc8+=) 19...a5 (19...a6 20.ba6 Ra6 21.Ra6 ba6 22.Bc3+=) 20.ba6 ba6 (20...Ra6 21.Bc3 Ra1 22.Ba1+=) 21.Bc3 (21.Ra5 Bb4 22.Re5 Qb7+=) 21…Nd7 ½–½. Mortola,Alberto – Luciani,Valerio, 7th Arco Christmas Open, 2016.

7.d4 a6 8.a4 (8.ba6 ba6 (worse 8...Ra6 9.Ba6 ba6 10.0-0+=) 9.Nbd2 h6=+) 8...ab5–/+ 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Qa8 11.Bb2 Qa5 12.Nfd2 (12.Qd2 Qd2 13.Nbd2 Bc2–/+) 12...Ne4 (12...0-0!?–/+) 13.0-0=+ 0-0 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bg6 (15...Bf5 16.c3=+) 16.c4 c6 (16...Bb4 17.Nf3 Qa2 18.Qc1=+) 17.c5= Bb8 (17...Be7!?=) 18.Nf3+= Qc7 19.b6 Qd8 20.g3 Qf6 (20...Bh5 21.Qc2+=) 21.Nh4+– Qg5 22.Ng6 hg6 23.f4 Qh6 (23...Qf6 24.Bc1+–) 24.h4 f5 25.Bf3 (25.Kg2 Nf6+–) 25...Nf6 26.Kg2 Nh7 (26...Ne4!?+–) 27.Qa1+– g5 (better 27...Nf6+–) 28.hg5 Ng5 (28...Qg6 29.Rh1 Qf7 30.Bc3+–) 29.Rh1 Qg6 30.fg5 Qg5 31.Qe1 Kf7 (31...Rf6 32.Bc1+–) 32.Rh5 Qg6 33.Bc3 f4 34.ef4 Bf4 35.Kh3 Bb8 (35...Bg5 36.Qe2+–) 36.Bd2 (36.Bg4 Re8+–) 36...Ke7 (36...Qd3 37.Bg4 Qe4 38.Qe4 de4 39.Be3+–) 37.Bg5 (37.Bg4 Qe4 38.Qe4 de4+–) 37...Kd7 (37...Kf7 38.Bg4 Re8 39.Qe2+–) 38.Bg4 Rf7 (38...Re8+–) 39.Rh8 Qg5 (39...Re7 40.Be7 Ke7 41.Rb8 Qh7 42.Kg2 Qc2 43.Kg1 Qg6 44.Rb7 Kf8 45.Be6 Qf6 46.Rb8 Ke7 47.Bd5 Qe5 48.Qe5 Kd7 49.Qg7) 40.Qe6 1–0. GuestBGTK – GuestXQJL, freechess.org, 2019.

7.d4 Ne4 8.0-0 Ndf6 9.Ne5 Nd7 10.f3 Nef6 11.Nd2 0-0 12.c4 c5 (12...a6 13.c5 Be7 14.c6 bc6 15.Nc6+/–) 13.bc6 bc6 14.c5 Be5 15.de5 Ne8 16.Bd4 f6 17.ef6 Nef6 18.g4 e5 19.gf5 (19.Be5 Ne5 20.gf5 Qe7=) 19...ed4=+ 20.ed4 Qe7 21.Rf2 (21.Nb3 Qe3 22.Kh1 Qf4=+) 21...Rae8 22.Nf1 Nh5–/+ 23.Qd2 Rf5 24.Ng3=+ Ng3 25.hg3 Rh5 26.Rb1 Qe6 27.g4 Rh6 28.Bd3 Qe7 29.Re2 Qf8 30.Bf5+= Nb8 31.Re8 Qe8+/– 32.Qf4 Na6 33.g5 Rh5 34.Kf2 Qd8+– 35.Be6 Kh8 36.Re1?? Nc7?? 37.Bd7! h6 38.g6 Qf6 39.Qf6 gf6 40.Re7 Rg5 41.Bc6 Na6 42.Rh7 Kg8 43.Be8 Kf8 44.Bf7 Nb4 45.Rh6 Nc6 46.f4 Rg4 47.Bd5 Nd4 48.Rh8 Kg7 49.Rg8 Kh6 50.c6 Nb5 51.Be4 f5 52.Bd3 Nc7 53.Rh8 Kg6 54.Rg8 Kh5 (54...Kf7 55.Rg4 fg4+–) 1–0. Benderac (2135) – Popovic, Kopaonik, 1995.

7.d4 Qe7 8.0-0 Ng4 (8...0-0 9.c4 dc4 10.Nbd2=) 9.h3 (9.c4 dc4 10.Nbd2 0-0=) 9...h5 (better 9...Ngf6=) 10.hg4?? (better 10.Nbd2+=) 10...hg4–+ 11.Ne5?? (better 11.g3 gf3 12.Bf3–+) 11...Qh4 12.f4 g3 (12...g3 13.Nd7 Qh2) 0–1. GuestGMXF – GuestJNWB, freechess.org, 2016.

7.d4 h6 8.0-0= 0-0 9.Ba3 Rc8 =.

7.d4 h6 8.0-0= 0-0 9.c4 dc4 10.Nbd2 =.

7.d4 h6 8.0-0= 0-0 9.c4 c5 10.bc6 bc6 11.c5 Be7 12.Qa4 Qc7 13.Bc3 a5 14.Nbd2+= Rfb8 15.h3 Ne4 16.Ne4 Be4 17.Nd2 Bg6 18.Nb3 Bd8 19.Na5 Ra5 20.Ba5+= Qa5 21.Qc6 Nf6 22.Qa6 Qd2 23.Bb5 Ne4 24.a4?? Bh4–+ 25.Be2 Qb2?? 26.Rfb1?? Bf2–+ 27.Kh2 Bg3 28.Kg1 Qb1 29.Rb1 Rb1 30.Bf1 Nd2 31.a5 Nf1 32.Qf1 Kf8 33.Qb1+/– Bb1 34.a6 Bb8 35.c6 Bd3 36.c7! Bc7 37.a7 Be4 38.a8Q Ke7 39.Qa7 Kd7 40.Qc5 Bd6 41.Qa7 Bc7 42.Kf2 h5 43.h4 Kc6? 44.Qa4 Kd6 45.Qe8 Bg6 46.Qf8 Kd7 47.Qg7 Bd8 48.g3 Ke8 49.Qe5 Kd7 50.Qb8 Bd3 51.Qa7 Bc7 52.Qa4 Kd8 53.Qa3 Bg6 54.Qa4?? Bd6?? 55.Qa8 Kd7 56.Qa4?? Kd8 57.Qd1 Be7 58.Qe2 Bf6 59.Qb5 (59.Kf1 Ke7+–) ½–½. Osovsky,B – Nielsen,J, 2003.

7.d4 h6 8.0-0= 0-0 9.Nbd2 c6 10.a4 Rc8 11.c4 Bb8 12.Rc1 Qe7 13.Qb3 Rfe8 14.cd5 cd5 15.Rc8 Rc8 16.Rc1 Rc1 17.Bc1 Qd6 18.g3 Qc7 19.Bb2 Ne4 20.Bd3 Ndf6 21.Kg2 g5 22.Be4 Ne4 23.Kg1 g4 24.Ne4=+ Be4 25.Nd2 Qc2–+ 26.Qc2 Bc2 27.a5 Bd6 28.Bc3–/+ b6 29.f3 gf3–+ 30.Kf2 Bd3 31.Kf3 Bb5 32.e4 de4 33.Ke4 Bc6 34.Ke3 Bd5 35.ab6 ab6 36.Ne4 Be4 37.Ke4 f5 38.Kf3 Kf7 39.h4 h5 40.Bb2 Ke7 41.Bc3 Kd7 42.Bd2 b5 43.Bc1 Kc6 44.Bb2 Kd5 (45.Kf2 b4–+) 0–1. Schwichtenberg,Juergen (1635) – Frankenberger,Ralf (1845), 31. Alpenpokal Oberstdorf op, 2005.

7.Nd4 0-0 8.0-0 (8.Nc3 Nc5 9.0-0 Qd7 10.f4 h6 11.Nf5 ef5 12.Rf3 Rfe8 13.Rg3; 8.Nf5 ef5 9.Nc3 Nc5 10.0-0 Qd7 11.g3 h6 12.Bf3 c6 13.a4) 8...Bg6 9.f4 h6 10.Nc3 Nc5 11.Qe1 e5 12.fe5 Be5 13.Nf3.

7.Nd4 Nc5 8.Nc3 (8.0-0 Bg6 9.Nc3 0-0 10.f4 h6 11.Qe1 e5 12.fe5 Be5 13.Nf3; 8.Nf5 ef5 9.Nc3 0-0 10.0-0 Re8 11.g3 Qd7 12.Bf3 Nce4 13.Rb1) 8...0-0 9.0-0 Qd7 10.f4 h6 11.Nf5 ef5 12.Bf3 Be7 13.Qe2.

7.Nd4 Bg6 8.f4 0-0 9.Nc3 e5 10.fe5 Ne5 11.0-0 h6 12.Nf5 Qd7 13.Nd6.

7.Nh4 Nc5 8.Nc3 (8.0-0 0-0 9.Nc3 Re8 10.f3 h5 11.d4 Ncd7 12.Nf5 ef5 13.Qd3) 8...0-0 9.0-0 h6 10.d4 Nce4 11.Nf5 ef5 12.Ne4 Ne4 13.c4.

7.Nh4 Be4= 8.d3 Bg6 9.0-0 c6 10.Nc3 Nc5 11.Qd2 0-0 12.f4 Qd7 13.Rab1.

7.Nh4 Be4 8.d3 Bg6 9.0-0 Qe7 10.Nd2 0-0-0 (10...a6 11.a4= (worse 11.Ng6 hg6 12.h3 ab5–/+)) 11.f4 (11.a4 Nc5+=) 11...Kb8 (11...Bc5 12.d4 Ba3 13.Qc1 Bb2 A) 14.Ng6?? Qa3 (14...hg6?! 15.Qb2 Ne4 16.c4=; worse 14...fg6 15.Qb2 Ne4 16.Ne4 de4 17.c4+–) 15.Qb2 Qb2 16.Nh8 Qc2 17.Nf7 Qd2 18.Nd8 Qe3 19.Kh1 Kd8–+; B) 14.Qb2+=) 12.a4+= Rc8 (12...h5 13.Ng6 fg6 14.d4+=) 13.a5 Bc5 (13...c6 14.bc6 Rc6 15.Nb3+–) 14.d4+– Bd6 15.c4 (15.a6 b6 16.c3+–) 15...Ne4 (better 15...Bb4!?+–) 16.Ng6+– hg6 17.c5 Bc5? (17...Nd2 18.Qd2 (18.cd6?! Qh4 19.dc7 Rc7 20.Qd2 Qh2 21.Kf2 Qh4 22.g3 Qh2 23.Ke1 Qg3 24.Kd1 Nf6+–) 18...Qh4 19.h3+– (19.cd6?! Qh2 20.Kf2 Qh4 21.g3 Qh2 22.Ke1 cd6+–)) 18.Ne4 (better 18.dc5!? Nd2 19.Qd2 Nc5+–) 18...de4 19.dc5 Nc5? (19...Qh4 20.h3 Qg3+–) 20.Bg7 Rh7 (20...Rhd8 21.Bd4+–) 21.Bd4 Rd8 (21...Qh4 22.Bc5 Qh2 23.Kf2 Qh4 24.g3 Qh2 25.Ke1 Qg3 26.Kd2+–) 22.b6! cb6 (22...ab6 23.ab6 Combination; 22...cb6 23.ab6 Combination) 23.ab6 a6 (23...Nd3 24.Ra7 Qh4 25.h3 Rd4 26.Qa1 Qf2 27.Rf2 Kc8 28.Qd4 Nf2 29.Ra8) 24.Bc5 Rd1 25.Be7 Rf1 1–0. GuestWVXR – GuestCVHQ, freechess.org, 2020.

7.0-0 0-0

8.c3 c5=+ 9.c4 dc4 (9...a6 10.Na3=+) 10.Bc4 (10.Na3 c3 11.Bc3 Nd5=) 10...b6 (10...Nb6 11.Be2=+) 11.h3 (11.d3 Bg4=) 11...h6 (11...Be4 12.d3 Bb7 13.Nc3=) 12.Nc3 (12.d3 Qc7=) 12...Qc7 (12...Ne5 13.Ne5 Be5 14.d3=) 13.Be2 (13.d3 Bg6=) 13...Ne5 (13...e5 14.Bc4=) 14.d3 (14.Ne5 Be5 15.f4 Bc3 16.Bc3 Ne4=) 14...Nf3=+ 15.Bf3 Rad8 16.e4 Bg6 17.Qe2 (17.Qc2 Bh2 18.Kh1 Be5=+) 17...Be5 (17...Bh2 18.Kh1 Be5 19.Kg1=+) 18.a4 (18.Rfd1 Rd7=+) 18...Rd7 19.Rac1 (19.Nd1 Rfd8 20.Be5 Qe5=+) 19...Rfd8 20.Rfd1 Bd4 (20...Bh2 21.Kh1 Bf4=+) 21.g4 (21.a5!?=+) 21...Qf4–/+ 22.Rc2 (22.a5 Be5–/+) 22...Be5–+ 23.Bg2 (23.Rcd2 Qh2 24.Kf1 Qh3 25.Bg2 Qg4–+) 23...h5 (23...c4 24.d4 Rd4 25.Rd4 Rd4 26.f3–/+) 24.Bc1 Qh2 25.Kf1 hg4 26.hg4 Bf4 (26...Ng4!? 27.Qg4 Bh5–+) 27.Bf4 (27.Qf3 Bc1 28.Rcc1 Qh4–/+) 27...Qf4 28.f3?? (better 28.Bf3–/+) 28…Ng4–+ 0–1. GuestDMXJ – GuestZYKW, freechess.org, 2016.

8.Nc3 e5 9.d3 Nc5 10.g3 Qd7 11.d4 ed4 12.ed4 Nce4 13.Ne5.

8.c4 dc4 9.Na3 =+.

8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 h6 11.a4 Rc8 12.Nc3 c6 13.Nd4 Bh7 14.bc6 bc6 15.a5 Nbd7 16.Ba6 Rc7 17.Qe2 Nc5 18.Bc4 Rb7 19.Nc6 Qd7 20.d4 Nce4 21.Ne5 Be5 22.de5 Nc3 23.Bc3 Ne8 24.Bd4 Nc7 25.a6 Rb4 26.Bc5 (time, 1–0). Bonetti,Shane – MadRook, ICC, 2002.

8.c4 c5 9.d3 Qe7 (9...e5 10.cd5 Nd5 11.e4+–) 10.Nbd2 (10.Nh4 Bg6=) 10...h6 11.Qb3 Rad8 12.Rac1 b6 13.a4 Bb8 14.a5 Rc8 15.ab6 ab6 16.Ra1 Rfd8 17.Ra6 Qd6 18.Qa2 Qc7 19.Qa1 Bg6 (19...e5 20.cd5 Nd5 21.Nc4=+) ½–½. Akobian,Varuzhan – Raceanu,Valentin, EU–ch U12 Herculane, 1994.

8.c4 h6 9.d4 c6 10.c5 Bc7 11.Qa4 cb5 12.Qb5 a6 13.Qb3 b5 14.a4 ba4 15.Qa4 a5 16.Nc3+= e5 17.de5+/– Ne5 18.Nd4 Bd3+= 19.Ncb5 Be2 20.Ne2 (White gets strong initiative) 20...Nc4 21.Bf6+– gf6 22.Nec3 Be5 23.Rad1 Nb2 24.Qg4 Kh8 25.Rd5 Qc8 26.Qh4 Kh7 27.Rb1 Rb8 28.Rb2 Bc3 29.Rh5 f5 30.Rh6 Kg8 31.Nc3 f6 32.Qh5 Kg7 33.Qg6# 1–0. Machete (2295) – Taran (1810), ICC, 2003.

8.d3 a6.

8.d3 e5=+ 9.c4 c6 10.Nc3 Re8 11.e4 Be6 12.a4 d4=+ 13.Nb1 c5 14.Nbd2 Nf8 15.Re1 Ng6 16.Nf1 Nf4 17.Bc1 Ne2 18.Qe2 Bg4 19.h3= Bh5 20.Ng3 Bg6 21.Nh4 Qc7 22.Nhf5 Bf8 23.Bg5 Qb6 24.Qf3 h6 25.Nh6! gh6 26.Bf6 Re6 27.Bh4 Bg7 28.Nf5 Bf5 29.ef5+– Rd6 30.Re4 f6 31.Rg4 Kh8 32.a5+– Qc7 33.a6 Rb8 34.ab7 Qb7 35.Qb7 Rb7 36.Re4 h5 37.Re2 Kg8 38.f3 Kf7 39.Rea2 Rdd7 40.Ra6 Rdc7 41.Rd6 Rd7 42.Raa6 Rd6 43.Rd6 Rc7 44.Be1 Ke7 45.Re6 (White gets in control) 45...Kf7 46.Ba5 Rd7 47.Rc6 Bf8 48.Rc7 Ke8 49.h4 Be7 50.g4 Bd6 51.Rd7 Kd7 52.g5 fg5 53.hg5 Ke7 54.Kg2 Kf7 55.Kh3 (55...Bf8 56.Bc7+–) 1–0. Sternik,Ryszard – Ritchie,J, Brisbane op, 1992.

8.d3 Re8 9.Nbd2 e5 10.Nh4 Be6 11.Nhf3 Qe7 12.c4 Rad8 13.cd5 Nd5 14.Nc4 The pressure on e5 grows 14...f5 (14...f6!?=) 15.Nfe5+= Ne5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Bd7 18.d4 Kh8 19.Bc4 Nc3 20.Qd3 Ne4 21.Bc7 Rc8 22.Bf4 Rc4 23.Qc4 Nd2 24.Qd3 Nf1 25.Rf1 Qb4 26.Rb1 Qa4 27.Qb3 Qa5 (27...Qb3 28.Rb3 Rc8 29.h3+–) 28.Qf7 Bb5 29.Be5 Rg8 30.Qf5 Bc6 (30...a6 31.Rc1 Qa4+–) 31.Bg7! Rg7 (31...Rg7 32.Qa5 Discovered attack; 31...Kg7 32.Qe5 Double attack (32.Qa5 Discovered attack)) 32.Qa5 Rg2 (32...b6 33.Qe5 Bg2 34.f3+–) 33.Kf1 Rh2 34.Qe5 Kg8 35.Qh2 a6 36.Ke2 Bb5 37.Kd2 Kf7 (37...Kg7 38.Rg1 Kf8 39.Qf4 Ke8 40.Rg7 Bd7 41.Qf7 Kd8 42.Qd7) 38.Rg1 1–0. Pcmvr – Nlyda2, playchess.de, 2004.

8.Nd4! c5 9.Nf5 ef5 10.d4 c4 11.Nc3 Qa5=+.

8.Nd4 Be4 9.Nc3 Bg6 =.

8.Nd4 Be4 9.d3 Bf5 10.Nf5 ef5 11.Nd2 Qe7 12.Bf3 Ne5 13.g3 c6 14.a4 Rab8 15.Bg2 Ng6 16.Nf3 Ng4 17.Nd4 Qd7 18.h3 Nf6 19.Nf3 Qe7 20.Bf6 Qf6= 21.d4 Rfd8 22.Qd3 Nf8 23.c4 dc4+= 24.Qc4 Rbc8 25.Qb3 c5 26.Rac1 b6 27.Rc2 Rd7 28.Rd1 Rcd8 29.Rcd2 Qe7 30.Nh4 g6 31.Bc6+/– c4 32.Qc4+– Rc7 33.Qb3 Ne6 34.Nf3 h5 35.h4 Kg7 36.Kg2 Rcc8 37.Rc2 Rc7 38.Rc4 Kg8 39.Rdc1 Kg7 40.R1c2 Rcc8 41.Qc3 Kg8 42.Ng1 Bb8 43.Nh3 Qd6 44.Nf4 Kh7 45.Nd3 f6 46.d5 Nc7 47.Nf4 Kh6 48.Kh2 g5? 49.Ng2 Kg6 50.Bb7 Kh6 51.Bc8 Rc8 52.Rc6 Nd5 53.Qd4 Rc6 54.Rc6 Qe5 55.hg5 (55...Kg7 56.Qh4+–) 1–0. Liepert,Luise – Schulz,Tina, BL9798 (Women), 1998.

8.Nd4 Be4 9.d3 Bg6 10.Nc3 Qe7 11.a4 h6 12.Re1 Nc5 13.Nf3 Ng4 14.h3 Ne5?? (Better is 14...Nf6=) 15.Ne5+– Be5 16.d4 Na4 17.Ra4 Bd6 18.Bd3 Qf6 19.Qa1 Bd3 20.cd3 Qg6 21.Ra7 Ra7 22.Qa7 Qd3 23.Qb7 Qf5 24.Rc1 Rd8 25.Ba1 Rd7 (25...Qd3+–) 26.Qc8 Kh7 27.Qd7 Kg6 (27...Bb4 28.Qc7 Qf6 29.b6+–) 28.b6! e5 (28...cb6 29.Qd6) 29.Qc6 Qc8 30.de5 d4 31.ed6 dc3 32.d7 Kf5 (32...f6 33.dc8Q h5 34.Qe4 Kg5 35.Qef5 Kh6 36.Qh8) 33.dc8Q Kg5 1–0. Bonetti,Shane – Socket, ICC, 2002.

8.Nd4 Be4 9.d3 Bg6 10.f4 =+.

8.Nd4 Bg6 9.f4 e5 10.fe5 Ne5 11.Nc3 h6 12.Nf5 Qd7 13.Nd6.

8.Nh4 c5 9.d3 Qc7 10.h3 Bh2 11.Kh1 Be5 12.Be5 Qe5 13.Nd2 Rae8 14.c4 Nb6 15.Ndf3 Qb2 16.Rb1 Qa2 17.Ra1 Qb2 18.Ra7 Re7 19.Qd2 Qd2 20.Nd2 Ra8 21.Rfa1 Ra7 22.Ra7 dc4 23.Nf5 ef5 24.Nc4 Nc4 25.dc4 g5 26.g3 (26.Bf3!? Ne4 27.Kg1+=) ½–½. Schirmer,M – Landin,W, BdF, 1990.

8.Nh4 c5 9.Nf5 ef5 10.c4 dc4 11.Na3 c3 12.Bc3 Ne4 13.Nc4 Nb6 (14.Ba5 Bc7=) =. pcmvr – byron_de (2105), ChessWorld.net, 2003.

8.Nh4 Be4 9.d3 Bg6 =.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.d3 c5 (10...a6 11.Nc3=+) 11.c4= Qc7 12.g3 dc4 13.dc4 Rad8 14.Nd2 Be5 15.Qc2 Bb2 16.Qb2 Ne5 17.Rfd1 b6 (17...g5 18.h3=) 18.Nf3 Neg4 (18...Nf3 19.Bf3 g5 20.h3=) 19.Ne1 (19.Ng5 e5+=) 19...Nh6 (19...Ne5 20.Nf3 Neg4 21.Ng5+=) 20.Nd3 Nd7 (20...Nhg4 21.a4=) 21.Bf3 Nf5 22.Qc3 Ne7 (22...e5 23.Bc6 Rfe8 24.a4=) 23.a4 f6 (23...Nf5 24.a5+–) 24.Nf4 (24.a5!?+–) 24...Kf7 25.Bg2 (25.Bg4 Nf5+=) 25...Ne5= 26.h4 Nf5 27.Bh3 (27.Be4 Rd1 28.Rd1 Nd6=) 27...Rfe8 (27...Nf3 28.Kf1 Qe5 29.Qc2=) 28.Rd8 Rd8 29.h5 (29.a5 Nf3 30.Kf1 Nd2 31.Kg1 Qe5 32.Qe5 fe5 33.Bf5 ef4=+ (worse 33...ef5 34.ab6 ab6 35.Ra7 Kg8 36.Ng6+–)) 29...g5 (29...gh5 30.a5–/+) 30.Ne6 (30.Bf5 ef5 31.Nd5 Qd6=+) 30...Ke6=+ 31.e4 g4 (31...Qf7!? 32.ef5 Ke7=+) 32.ef5+= Kf5 33.Bg2 Rd4 (better 33...Kg5–/+) 34.Rc1? (better 34.Qc2 Kg5 35.Qh7=) 34...Rc4–+ 35.Qd2 Rd4?? (better 35...Rc1 36.Qc1 Qd6–+) 36.Qc2 (better 36.Qd4! Qd7 37.Qd7 Nd7 38.f4+–) 36…Rd3 (36...Rd3 37.Re1 Qf7 38.Re5 Ke5 39.Qd3 f5+–). Kevlishvili,Nika (1785) – Coca,Cristi_Iulian (1925), European Youth Chess Championship U12, 2016.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.f4 c6 11.Nc3 Rb8 12.Qe1 Qb6 13.a4 d4 14.a5 Qc7 15.ed4 Bf4 16.g3 Bd6 17.Qf2 cb5 18.Bb5 (18.Nb5 Qc2 19.Bc3 Be7) 18...a6 19.Bd7 Qd7 20.Qe2 Qc7 21.Ba3 Ba3 22.Ra3 Rfd8 23.Ra4 Nd5 24.Qf3 Nc3 25.dc3 Rd7 26.Re1 Rd5 27.Rea1 Rc8 28.R1a3 Rb5 29.Kg2 (29.c4 Rb1 30.Kg2 Qd7 31.Qf4 Rd1; 29.Rb3 Rb3 30.cb3 Qc3 31.Qc3 Rc3 32.Rb4 Rc1) 29...Rb2 (29...Rf5 30.Qe4 e5 31.Kg1) 30.Qd3 Qc6 31.Kh3 Kf8 32.c4 Ke7 33.Kg4 (33.d5 ed5 34.Qd5 Qd5 35.cd5 Rcc2–+) 33...f5 34.Kf4 e5 35.de5 Rd8 36.Qe3 g5! 0–1. Schirmer – Ganesan, email 4AMM–F 1998 (Ganesan).

8.Nh4 h6 9.Nf5 ef5 10.Nc3 Qe8 11.f4 Nc5 12.Rf3 Qe6 13.Rg3.

8.c4 c6

9.a4 cb5 10.cb5 Qa5 11.Nh4 =.

9.a4 Rc8 10.d3 Qe7 11.Nh4 Rfd8 12.Nf5 ef5 13.Nd2 Ne5 14.h3 dc4=+ 15.d4 Nd3 16.Bd3 cd3 17.Qb3 c5 18.Qd3 Ne4 19.Ne4 fe4=+ 20.Qe2 cd4 21.Bd4 Be5 22.Be5 Qe5 23.Rac1 h6 24.Rfd1 Kh7 25.g3 Rc1 26.Rc1 Rd3 27.Kg2 Ra3 28.Rc4= f5 29.Rd4 Qe6 30.Qc4 Qc4 31.Rc4 ½–½. Buczinski,Henryk – Kawczynski,Leslaw, Siemianowice Slaskie, 1991.

9.a4 Qe7 10.Nc3 Rac8 11.d3 dc4 12.dc4 Rfd8 13.Nd4 Ne5 14.Nf5 ef5 15.Qb1 Neg4 16.Rd1 (16.Qf5 Bh2 17.Kh1 Nh6+=) 16...g6 (16...Bh2!? 17.Kf1 Rd1 18.Bd1 Qe6–/+) 17.h3 (17.g3 Qe6+=) 17...Ne3 18.fe3+/– Qe3 19.Kh1 Qe2?? 20.Ne2+– Nh5 21.Nd4 1–0. stoker – mount, Live Game Caissa's Web, 2004.

9.Nc3 Qc7 10.h3 h6 11.d4 c5 (11...dc4!? 12.Bc4 Rac8=) 12.cd5+= b6 (12...ed5!? 13.dc5 Qc5+=) 13.de6+/– fe6 14.dc5 Nc5 15.Nd4 Bg6 16.Na4 Bf7 17.Nc5 Bc5 18.Nc6 Be8 19.Bf3 Bc6 20.Bc6 Rad8 21.Qb3 Qe7 22.Rfd1 Kf7 23.Rd8 Rd8 24.Rd1 Rd1 25.Qd1 e5 26.Qb3 Kf8 27.Qc3 Bd6 28.a4 g6 (28...e4+–) 29.f4! Nh5 (29...ef4 30.Qf6 Double attack (30.Qf6 Pinning; 30.Qf6 Deflection; 30.Qf6 Decoy)) 30.fe5 Bc5 31.Qd2 Qg5 (31...Nf4 32.Bd4 Ne6 33.Bd5+–) 32.Bd4 Be7 (32...Bd4 33.Qf2 Ke7 34.ed4+–) 33.Qf2 (33.g4 Kg7 34.Qf2 Nf6+–) 33...Kg7 (33...Qf5 34.Be4 Qf2 35.Kf2+–) 34.Bd5 (better is 34.g4 Nf6 35.Kf1 Nh7 36.e6 Nf6+–) 34...Qf5 35.g4 Qf2 36.Kf2 Bh4 37.Kf3 (37.Kg2!? Ng3+–) 37...Ng3 38.e6 Kf8 39.a5! Nf1 (39...ba5 40.Bc5 Double attack (40.Ba7 Pinning; 40.Ba7 Deflection)) 40.ab6 ab6 41.Bb6 Nd2 42.Ke2 Nb1 43.Kd3 Be7 44.Bd4 Na3 (44...Nc3 45.Bc3 Bd6+–) 45.b6 Nb5 46.b7 Bd6 47.Bc5! 1–0. Osmak,Yulia – Chistiakov,Anatolij (1905), Kiev Independence Cup–A 9th, 2009.

9.bc6 bc6 10.Nd4 Qb6 11.Ba3= Ba3 12.Na3 Bg6 13.Qa4 Rfc8 14.d3 e5 15.Rab1 Qc7 16.Nf3 Nc5–/+ 17.Qc2 Qa5 18.Qb2 Nd3 19.Qd2? Qa3 20.Rb3 Qe7 21.Bd3 e4 22.Nh4 ed3 23.Ng6 hg6 24.cd5 cd5 25.Rfb1 Rc2 26.Qa5 Qc7 27.Qe1 d2 (28.Qf1 Rc1–+) 0–1. Zak,Pawel (1815) – Nowacki,Krzysztof (1675), Polanica Zdroj op–C, 2007.

9.d4 cb5 10.c5 Bb8 11.Bb5 a6 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Ne4 14.Qb3 Qc7 15.g3 (15.Rc1 b6 16.cb6 Qb6=) 15...b6+= 16.cb6 Qb6 17.Nbd2 Nd2 18.Nd2 Qb3 19.Nb3 Bd6 ½–½. Torok,Laszlo (2095) – Csondor,Gergo, HUN–chT2 Charousek, 2005.

9.d4 dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5 a6 12.Bd3 Qb6 13.Ba3= Bg4 14.Bd6 Qd6 15.Nbd2 h6 16.Qb3 b6 17.Rfc1 a5 18.Rc2 Rac8 19.Rac1 Rc2 20.Rc2 Nd5 21.a3 Qb8 22.Qb5 Qb7 23.Qc6 Rb8 24.Bb5 Qc6+= 25.Rc6 Bf3 26.gf3 (White gets the initiative) 26...Kf8 27.e4 N5f6 28.Rc7+/– Rd8 29.e5 Ne5 30.de5 Rd2 31.ef6 gf6 32.Rc6 a4 33.Rc8 Kg7 34.Ra8 Rb2 35.Ba4 b5 36.Rb8 Ra2 37.Bb5 Ra3 38.Rb7 Kf8 39.Kg2 Rc3 40.Rd7 Rc5 41.Bd3 Rg5 42.Kh1 f5 43.h3 Rg6 44.Kh2 Rg5 45.Rd8 Kg7 46.Be2 Kf6 47.f4 Rg7 48.Rh8 Kg6 49.Bf3 f6 50.Re8 e5 51.fe5 fe5 52.Re6 Kg5 53.Re5 Kf6 54.Rb5 Rg5 55.h4 (55...Rg6 56.Rb6 Kg7 57.Rb7 Kf6 58.Bh5+–) 1–0. Hauck,Bjoern – Berkes,Achim, RH–chD Bingen, 1990.

9.Nd4 Bg6 =.

7.0-0 e5

8.Ba3 =+.

8.c4 dc4 9.Bc4 Bg4 10.h3 Bf3 11.Qf3 =.

8.c4 Qe7 9.a4 0-0 10.Nc3 c6 11.cd5 cd5 12.d3 Rac8 13.Nd5 Nd5–/+ 14.e4 Be4 15.de4= Nc3 16.Qd3 Ne2 17.Qe2 Rc7 18.Rac1 Rfc8 19.Rc7 Rc7 20.Rc1 Rc1 21.Bc1 Nc5 22.Qc4 Qe6 23.Qe6 Ne6 24.Ng5 Ng5 25.Bg5= f6 26.Be3 a6 27.Kf1 Kf7 28.Ke2 Ke6 29.Kd3 ab5 30.ab5 Ba3 31.Kc4 Kd6 32.Ba7 Kc7 33.Bc5+= (White gets the initiative) 33...Bc5 34.Kc5 b6 35.Kd5+– Kd7 36.h4 g6 37.g3 h6 38.g4 Kd8 39.Ke6 Kc7 40.Kf6 Kd6 41.Kg6 Kc5 42.g5 hg5 43.h5 Kb5 44.Kg5 Kc4 45.h6 b5 46.h7 b4 47.h8Q b3 48.Qe5 (48...Kd3 49.Qb2 Ke4 50.f4+–) 1–0. Trebing,Wolfgang – Schmidt,Michael, Saarland–chC, 1992.

8.d3 0-0 9.Nbd2 a6 10.ba6 ba6 11.c4 =+.

8.d3 0-0 9.Nbd2 c5 10.c4 d4 11.e4 Be6 12.Ng5 Qe7 13.Ne6 Qe6 14.Nf3 h6 15.h3 Kh7 16.Nh2 g6 17.Qd2 Ng8 18.g4 Be7 19.Nf3 f5 20.gf5 gf5 21.Kh2 fe4 22.de4 Ngf6 23.Nh4 Ne4 (23...a6 24.ba6 ba6 25.Bc1+=) 24.Qc2 (24.Qd3!? Rf4 25.Ng2+=) 24...Rf4= 25.Ng2 Kh8?? (25...Qf5 26.Bd3 Ndf6 A) worse is 27.Nf4 Qf4 28.Kh1 Kh8 29.Be4 Ne4–+ (29...Qe4?! 30.Qe4 Ne4 31.Rae1–/+); B) 27.f3 Rf3 28.Rf3 Qf3 29.Rf1 Qg3 30.Kg1 Qh3 31.Be4 Kg7 32.Rf3+/–) 26.Nf4+/– ef4 27.Bg4 Qe5 28.f3 (28.Bd7 f3 29.Kh1 Bd6 30.Bd4 cd4 31.Qe4 Qh2) 28...Ndf6? (28...Nef6 29.Rae1 Ng4 30.fg4+/–) 29.Rae1?? (better is 29.fe4 Ng4 30.hg4+–) 29...h5+/– 30.Bh5 (better is 30.Bd7! Nd7 31.Re4+/– (31.fe4? f3 32.Kh1 Qg3–+)) 30...Qh5+= 31.Re4 Ne4 32.Qe4 Qh4 33.Rg1 Rg8 34.Rg8 Kg8 35.Qg6 Kf8 36.Qg1 Kf7 37.Bc1 Bd6 38.Bd2 Qg3 39.Qg3 fg3 40.Kg2 Kf6 41.h4 d3 42.f4+= Kf5 43.Kg3 Be7 ½–½. Grabmeier,Johannes (1965) – Wist,Dieter (1840), Niederbayernliga, 2006.

8.d3 0-0 9.Nbd2 e4 10.Nd4 Bg6 11.de4 de4 12.c4 Qe7 13.N2b3 Qe5 14.g3 c5 15.bc6+/– bc6 16.Rb1 c5?? 17.Nb5+– Qe6 18.Qd6 Qd6 19.Nd6 Ne5 20.Be5 1–0. Fischbach,Rainer (1670) – Bessert,Maximilian, Leipzig VfB op, 2007.

8.d3 0-0 9.Nbd2 e4 10.de4= de4 (10...Ne4 11.c4 Nb6 12.cd5 Nd5 13.Ne4 Be4 14.Nd2 Ne3 15.fe3=) 11.Nd4 Bg6 12.a4 (12.Nc4 Bc5=) 12...Ne5 (12...Qe7 13.Nc4=) 13.h3 (13.a5 c5 14.N4b3 Qc7=) 13...Qe7 14.Qc1 Nfd7 (14...Rfd8 15.Rd1=+) 15.Nc4 (15.Rd1 Rad8=) 15...Nc4=+ 16.Bc4 Qe5 17.Nf3 Qh5 18.Nh2 (18.Nd4 Rfd8=) 18...Bf5 (18...Ne5 19.Bb3=+) 19.Qd1 (19.a5 Qg6 20.Kh1 Ne5=+) 19...Qg6–/+ 20.Kh1 Rad8 (20...Nb6 21.Bb3=+) 21.Qe2 Ne5 22.Bb3 Qh6 23.Bd5 c6–/+ 24.f4 Nf3 25.Bb3 Be5 26.Be5?? Rd2–+ 27.Qc4?? Qh3!! 28.gh3 (28.Qf7 Rf7 29.Bf7 Kf7 30.gh3 Rh2#) 0–1. Genne – Stenz, SEM Silvaplana HT2, 1997.

8.d4 e4 9.Nfd2 0-0 =.

8.d4 e4 9.Nfd2 Nb6 10.c4 dc4 11.Nc4?? Nc4–+ 12.Bc4 Ng4?? 13.g3 Qg5=+ 14.h4 Qg6 15.Qe1 0-0 16.Ba3 Nf6 17.Bd6 cd6 18.Kh2 Bg4 19.Be2 Rac8 20.Bg4 Ng4 21.Kg2 Rc2 22.Na3 Rb2 23.Qc1? Re2–+ 24.Qd1 Ne3 (25.Kh2 Nd1 26.Rad1 Qf5–+) 0–1. Skjonberg,Sverre – Buchholz,Karl Heinz, Wch Seniors Rowy, 2000.

8.d4 e4 9.Ne5 =+.

8.d4 e4 9.Nh4 =+.

7.0-0 Qe7

8.a4 0-0 9.d4 Ne4 10.Nbd2 Qf6 11.c4 c6 12.Ne4 Be4 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Rac8 15.bc6 Rc6 16.cd5 Bd5 17.Qb1 Qe7 18.Ra1 Nf6 19.Rc1 Rfc8 20.Qb2 Qc7 21.Rc6 Qc6 22.Ne5 Qc2 23.Qc2 Rc2 24.Bd3 Rc3 25.a5 Ne8 26.Be2 Nd6 27.Bf3 Ne4 28.Be4 Be4 29.Kf1 f6 30.Nd7 Bd5 31.h4 Kf7 32.Nc5 e5 33.Na4? Rc2 34.de5 fe5 35.f3 Bc6 36.e4 Kg6 37.Ra3 Kh5 38.g3 h6 39.Nc3 g5 40.hg5 Kg5 41.Ke1 h5 42.Nd5 Rb2 43.Ne3 ½–½. Dudek,J – Holub,Milan, CZE–chTV, 2000.

8.c4 dc4 9.Bc4 Ng4 10.Nc3 Nh2!–/+ 11.e4?? Nf3–+ 12.Qf3 Ne5 13.Qe2 Bg4 14.f3 Bc5 15.Rf2 Bf2 16.Kf2 0–1. Hummel,Erik Jan – Vinck,Martin, Netherlands, 2000.

8.c4 c6 9.Nc3 h6 (9...0-0 10.Nd4 Rfc8 11.bc6 bc6 12.Nf5 ef5 13.Rb1=) 10.d4 (10.Nd4 0-0+=) 10...0-0 (10...dc4 11.Nd2 cb5 12.Nb5+=) 11.h3 (11.c5 Bc7+=) 11...Rac8 (11...dc4 12.bc6 bc6 13.Nd2=) 12.bc6 (12.c5 Bc7 13.bc6 bc6 14.Qa4=) 12...Rc6 (12...bc6 13.c5 Bc7=) 13.cd5 (better 13.c5!? Bc7 14.Bb5+–) 13...ed5 (13...Nd5 14.Rc1=+) 14.Bd3 (14.Rc1 a6=+) 14...Be4 (14...Bd3 15.Qd3 Nb6 16.Nb5=+) 15.Nb5= a6 (15...Rb6 16.Qe2=) 16.Nd6 Qd6 (16...Rd6? 17.Ba3+–) 17.Ne5 Rc7 18.f3 (18.Rc1 Rfc8 19.Rc7 Rc7=) 18...Bd3 19.Qd3 Rfc8 20.Nd7 (20.a4 Nb6=) 20...Nd7 (20...Qd7 21.Rac1=+) 21.Rac1= Nb6 (21...Rc4 22.e4=) 22.Rc7 Rc7 (22...Qc7 23.e4=) 23.Ba3 Qe6 24.Ra1 (24.Re1 Nc4=) 24...Nc4 25.Rc1 f5 26.Kf2 (26.Re1 Rc8=+) 26...b5 27.Rc2 a5 (27...h5 28.Bb4=+) 28.Bc1 (28.Bc5 Qg6=+) 28...Rb7 (28...g6 29.Kg1=+) 29.Bd2 (29.a3 g6–/+) 29...b4–/+ 30.Qb3 (30.g4 g6 31.Rc1 a4–/+) 30...Qc6 (better 30...Qd7–/+) 31.e4?? (better 31.Qb1–/+) 31...fe4–+ 32.fe4 (32.Bf4 a4 33.Qb1 Qg6 34.fe4 Qe4–+) 32...Qf6 33.Kg3 Qg6 (33...Nd2!? 34.Qd5 Rf7 35.Rc8 Kh7 36.Qf5 Qf5 37.ef5 Rf5 38.Kg4–+) 34.Kh2 Qe4 35.Qf3 (35.Bc1 Rf7 36.Rc4 dc4 37.Qc4–+) 35…Qc2 (35...Qc2 36.Qd5 Rf7–+) 0–1. Silva,Janderson Rossi Da (1810) – Cantero,Carlos (1930), 3rd Floripa Chess Open, 2017.

8.d4 0-0 9.Nbd2 c6 10.c4 cb5 11.c5 Bc7 12.Bb5 a6 13.Ba4 e5 14.h3 e4= 15.Nh2 Qe6 16.Re1 Bh3?? 17.gh3+= Qh3 18.Ndf1 h5 19.Bd7 Nd7 20.f4 f5 21.Re2+/– Nf6 22.Qe1 h4 23.Qf2 g5 24.Qg2 Qg2= 25.Rg2 g4 26.Nd2 Kf7=+ 27.Nhf1 g3 28.Re2 Nh5 29.Bc3 Rg8 30.Rb1 Rab8 31.Nb3 h3 32.Be1 Bf4–+ 33.ef4 Nf4 34.Reb2 h2 35.Nh2 gh2?? 36.Kh2?? Rg4 37.Kh1–/+ Rbg8 38.Na5 b5 39.Nc6 Nd3 40.Ne5 Ne5 41.de5 Rg1 42.Kh2 R1g6 43.Kh1 d4 44.a4 e3 45.Rd1 Ke6 46.Rd4 Rg1 47.Kh2 Re1 48.ab5 e2 49.Rd6 Ke5 (50.Re2 Re2 51.Kh1 ab5 52.Rd7 Ke4 53.Rf7 f4 54.Rf6 f3 55.Re6 Kd5 56.Rd6 Ke5 57.Rd5 Kd5 58.c6 f2 59.Kh2 f1Q#) 0–1. Schiffler – Weidauer, corr, 1948.

7.c4 0-0

8.0-0=+ Nb6 9.d3 Bg4 (9...dc4 10.dc4 Qe7 11.Nd4=) 10.Nbd2 a6 11.a4 a5 (11...dc4 12.Nc4 Nc4 13.dc4=) 12.Qc2 Bb4 13.c5 Nbd7 14.Nb3 b6 15.Bd4= Rc8 16.c6+= Nb8 17.Rfc1 Qe7 18.Ne5 Be2 19.Qe2 Rcd8 20.Rc2 Bd6 21.Qf3+/– h5 22.h3 Nh7 23.Qh5+– g6?? 24.Ng6! Qg5 25.Qg5 Ng5 26.Nf8 Rf8 27.f4 Nh7 28.Rf1 f5 29.Rf3 Rf7 30.Rg3 Kf8 31.Rg6 Ke7 32.Rg7 Nf6 33.Rf7 Kf7 34.Bf6 Kf6 35.g4 fg4 36.hg4 e5 37.fe5 Ke5 38.Rh2 Kf6 39.Rh8 Nc6 40.bc6 Kg5 41.Rh5 Kg4 42.Rd5 Kf3 43.Rd6! 1–0. Holz auf der Heide,Gerhard – Besecke,Enrico, Leipzig VfB op 4th, 1997.

8.0-0 dc4 9.Na3 c3 10.dc3 Ne4 =.

8.0-0 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 =+.

8.0-0 dc4 9.Bc4 Rc8 10.d4 (10.d3 Nb6=+) 10...c6 11.bc6 (11.Nc3 cb5 12.Bb5 Nb6=+) 11...Rc6 12.Nbd2 Qb8 (12...Qb6 13.Qb3=+) 13.Qe2 (13.Bb5 Rb6 14.a4 a6–/+) 13...Rfc8 14.h3 (14.Rfc1 Ne4=+) 14...Ne4 (14...Nb6 15.Bb3 Ne4 16.Ne4 Be4 17.Ng5=+) 15.Bb5 Rc2 16.Bd7 R8c7 17.Rab1 Rd7 18.Rfd1 Bb4 (18...Rdc7 19.Qf1–/+) 19.Qb5 Bd2 (20.Qd7 Be3 21.fe3 Rg2 22.Kf1 Bh3–+; 19...Rd2 20.Nd2 (20.Qd7?! Nf2 21.Rd2 Nh3 22.gh3 Bd2+/–) 20...Qd6 21.Rbc1 Bd2 22.Ba3+–; 19...Nd2?! 20.Nd2 Qd6 21.Nf3–/+) 0–1. Kern – Berlinger, Hessen clubgame, 1997.

8.Nc3 dc4 9.Bc4 Rc8 10.0-0 =+.

8.Nc3 Nc5 9.d4 Nce4 10.Ne4 Ne4 11.c5 Be7 12.Nd2 b6 13.c6? (better is 13.Rc1=) 13...Bb4–+ 14.Bc1 Bc3 15.Rb1 Nd2 16.Bd2 Bd2 17.Kd2 Bb1 18.Qb1 Qh4 19.g3 Qe4 (19...Qf6 20.f4–/+) 20.Bd3 (20.f4!?+=) 20...Qf3 21.Rf1 g6 22.h4 h5 23.Bg6 fg6 24.Qg6 ½–½. sofiapernik – copmanis (1845), gameknot.com, 2013.

8.Nc3 Bg4 9.cd5= ed5 10.d4 c6 11.a4 Qe7 12.h3 Be6 13.0-0= Ne4 14.Qb3 f5 15.Ba3 f4 16.Bd6 Nd6 17.Qa3 fe3 18.fe3 Rae8 19.Nd1 Ne4=+ 20.Qe7 Re7 21.Bd3 c5 22.Rc1 b6 23.Be4= de4 24.Nd2 Rf1 25.Kf1 cd4 26.ed4 Nf6 27.Ke2 Nd5=+ 28.Ne3 Nf4 29.Kd1 Rd7 30.Rc6 Rd4–/+ 31.Nec4 e3 32.Ne3–/+ Bb3 33.Ke1 Ba4 34.Nf5?? Ng2–+ 35.Kf2 Rd2 (36.Kg3 Bb5–+) 0–1. Toth,Tamas (2020) – Foldi,Istvan (2325), Gyongyos Matra Cup, 2003.

8.cd5 ed5 9.Nc3 Bg6 10.Nh4 Ne5 11.Ng6 hg6 (11...Ng6 12.0-0=) 12.0-0 c6 13.f4 Ned7 14.a4 Qc7 15.Rc1 Qd8 16.Bf3 Re8 17.bc6 bc6 18.Ne2 Rc8 19.Nd4 c5 20.Nb5 Bb8 21.Qc2 Nb6 (21...a6 22.Nc3 Nb6 23.a5+/-) 22.a5 (22.Bf6 gf6 23.a5 Nc4+/-) 22...Nc4 (22...Nbd7!? 23.Ra1 Qe7+=) 23.Bf6+/- gf6 24.Nc3 Na5 25.Nd5 Re6 26.f5 Re5 27.fg6 Rd5 28.gf7 Kg7 29.Bd5 Qd5 30.Qa4 c4 (30...Qh5 31.h3 (31.Qa5?! Qh2 32.Kf2 Qg3 33.Ke2 Qg2 34.Rf2 Qg4 35.Kf1 Qh3 36.Rg2 Kf7+/-) 31...c4 32.Qd7+-) 31.Qe8 Qd6?? (31...Bh2 32.Kh1 Qc5 33.f8Q Qf8 34.Qd7 Kg8 35.Kh2 Rc5+-) 32.Rf4 (32.Rf4 f5 33.Qc8+-) 1-0. DEFFM – GuestMKKK, freechess.org, 2021.

7.d4 0-0

8.0-0 c5 9.c4 dc4 10.Bc4 (10.dc5 Nc5 11.Nbd2 Nd3 12.Nc4 Nb2 13.Qd6 Nc4 14.Qd8 Rfd8 15.Bc4 Be4=) 10...Rc8 11.Nbd2 Bg4 (11...Nb6 12.Rc1=) 12.h3 Bh5 (12...Bf5 13.Rc1=) 13.Be2 Qe7 (13...Bg6 14.Nc4 Bb8 15.Rc1=) 14.Nc4 Bb8 15.Rc1 Rfd8 16.Nfd2 (16.Qa4 cd4 17.Bd4 Nc5=) 16...Be2 17.Qe2 cd4 18.Bd4 Nc5 (18...Qb4 19.Rb1 Qa4 20.b6=) 19.Nf3 Nfe4 20.Rfd1 f6 21.Bc5 Rc5 22.Rd4 Nd6 23.Rcd1 Rcc8 24.Qd3 Nf7 25.Qb3 Rd4 26.ed4 Nd6 27.Ne3 Kf7 28.Re1 Qd7= 29.d5 e5 30.Ng4 Qb5–/+ 31.Qd1 a6 32.h4 Ba7 33.a4 Qb2 34.h5 Ne4 35.Nfe5 fe5–+ 36.Qf3 Nf6 37.Ne5 Kg8 38.h6 Rc1 (39.Nd3 Re1 40.Ne1 Ng4 41.Qg4 Qf2 42.Kh2 Qg1 43.Kg3 Qe1 44.Kh3 Qe3 45.g3 Qh6 46.Qh4 Qh4 47.gh4 Kf7–+) 0–1. Brenner,Sabine – Boehnke,Martin, Ruhrgebiet VL1, 1996.

8.0-0 c6 9.Ba3 c5 10.Nh4 =.

8.0-0 c6 9.c4 cb5 10.cb5 (10.c5 Bc7+=) 10...h6 (10...Qc7 11.Nc3+=) 11.Bd3 (11.Nc3 Rc8+=) 11...Bg4 (11...Rc8 12.Bf5 ef5 13.Qb3+=) 12.h3+= Bh5 13.g4 (better is 13.Nbd2=) 13...Ng4 (better is 13...Bg6+=) 14.hg4+= Bg4 15.Nbd2 Qf6 16.Kg2 Rac8 17.Rc1 (17.Rg1 Nb6+=) 17...Bb4 (better is 17...Bf5!? 18.Bf5 Qf5=) 18.Rc8+/– Rc8 19.Qb3 (19.Qb1 Bf5 20.Bf5 Qf5 21.Qf5 ef5+/–) 19...Bd2+= 20.Nd2 Qg5 (better is 20...Bf5!? 21.Bf5 Qf5+=) 21.f4+/– Qd8 22.Kg3 (22.Nf3 Nf6+/–) 22...f5 (22...Nf6 23.Rc1+/–) 23.Qa3 (23.Rc1!?+–) 23...Nf6+/– 24.Rh1 (24.Qa7 Nh5 25.Kg2 Qh4 26.Qb7 Qh3 27.Kg1 Rf8–+) 24...Nh5 25.Kf2 Nf6? (25...g5 26.Nf3 (26.Qa7 gf4 27.ef4 Qd6–+) 26...gf4 27.Rg1+/– (27.Qa7 Bf3 28.Kf3 Qg5–+)) 26.Qb3 (26.Qa7!? Ne4 27.Ne4 fe4+–) 26...h5 (better is 26...Qa5 27.Nb1 Ne4 28.Be4 fe4+/–) 27.Nf3 (better is 27.Ba3!?+–) 27...Ne4+= 28.Be4 fe4 29.Ne5?? (better is 29.Nd2+=) 29...Qa5–/+ 30.Kg3 Qd2 31.Ng4 hg4 32.Rh2?? (32.b6 a5 33.Ba1–/+) 32...Qe1–+ 33.Rf2 Qh1 34.Rg2 Qh3 35.Kf2 Qf3 36.Kg1 g3 37.Ba3 Rc4 (37...Kf7 38.Qc2 Qe3 39.Kf1 Rc2 40.Rc2 Qd3 41.Ke1 Qc2 42.Bc1 Qc1 43.Ke2 Qb2 44.Ke1 g2 45.a3 g1Q) 38.b6?? (38.Rd2 Kf7–+) 38...a6 (better is 38...Rc3! 39.Qb1 (39.ba7 Rb3 40.a8Q Kh7 41.Qg8 Kg8 42.Rg3 Rb1 43.Bc1 Rc1 44.Kh2 Rh1) 39...Rd3 40.Qe1–+) 39.Bb2 (39.Rd2 a5–+) 39...Rb4! 40.Kh1?? (40.Qb4 Qd1 Mate attack) 40...Rb3 (40...Qf1 41.Rg1 Qh3) 41.ab3 Qe3 (41...Qf1 42.Rg1 Qh3) 42.Rc2 Qf3 43.Kg1 Qd1 0–1. Menezes,Jeferson De Mello (1885) – Ibanez,Jorge Llivi (1710), 3rd Florianopolis Brazil, Floripa Open, 2017.

8.0-0 Rc8 9.c4 dc4 10.Nbd2 Nb6 11.Nc4 h6 (11...Nc4 12.Bc4 c6 13.bc6 Rc6 14.Rc1=+) 12.a4 Be4 (12...Nc4 13.Bc4 c6 14.Qe2=) 13.Nfd2 Bd5 14.a5 Nc4 15.Nc4 Bc4 (15...Be7 16.a6 ba6 17.Ra6=) 16.Bc4 c6 17.Qb3 Qc7 (17...cb5 18.Bb5 (worse 18.Qb5 Bh2 19.Kh2 Qc7 20.Kh3 Qc4 21.Qc4 Rc4-/+) 18...Nd5 19.e4=) 18.h3 (18.b6 ab6 19.ab6 Qd8+=) 18...Ne4 (18...cb5 19.Bb5 Qc2 20.Qc2 Rc2 21.Ba3 Ba3 22.Ra3=) 19.Qd3 (19.b6 ab6 20.ab6 Qe7+=) 19...cb5= 20.Bb5 Nf6 (20...Qc2 21.Ba3 Ba3 22.Ra3=) 21.Rfc1+= Qe7 22.e4 Bb4 23.a6 b6 (23...Rc1 24.Bc1 ba6 25.Ra6+=) 24.Bc6 Ne8 (24...Rfd8 25.Qf3+/-) 25.Bb7 Rc1 26.Rc1 Nd6 27.Qb3 Ba5? (better 27...Nb7!? 28.ab7 Bd2+/-) 28.Ba3+- Qd7 (28...Qg5 29.Rc6 Qb5 30.Qb5 Nb5 31.Bf8 Kf8 32.Rc8 Ke7 33.d5+-) 29.e5 (better 29.Bc6 Qd8 30.Qg3+-) 29...Nb7+/- 30.Bf8 (worse 30.ab7 Rb8=+) 30...Kf8 31.ab7 Qb7 32.Qa3 Kg8 33.Qd6 b5 34.f4 (better 34.Rc6!? Kh7 35.d5 ed5 36.e6+- (worse 36.Qd5 Kg8+-)) 34...Bb6 (34...Qe4 35.Kh1 Qf4 36.Rd1=) 35.f5 (35.Re1 Qc8=) 35...Qe4=+ Attacking the backward pawn on d4 36.fe6?? (better 36.Kh1 Qf5 37.Qd7=+) 36...Qe3-+ 37.Kh2 (37.Kf1 Qc1 38.Kf2 Qf4 39.Ke2 Qe4 (39...Qd4?? 40.Qd4 Bd4 41.e7+-) 40.Kd1 fe6 (40...Qd4?? 41.Qd4 Bd4 42.e7+-) 41.Qe6 Kh7-+) 37...Qf4 (37...Qc1 38.e7 Qc8 39.d5=) 38.Kh1 Qc1 39.Kh2 Qf4 40.Kh1 fe6 (40...Qd4?? 41.Qd4 Bd4 42.e7+-) 41.Qe6 Kh7 42.d5 (42.Qc8-+) 42…Bd4 (42...Bd4 43.Qc6 Qf1 44.Kh2 Be5 45.g3 Qf2 46.Kh1 Qf3 47.Kg1 Bd4 48.Kh2 Qf2 49.Kh1 Qg1; 42...Qf1 43.Kh2 Bg1 44.Kg3 Qf2 45.Kg4 Qg2 46.Kf4 g5 47.Kf5 Qf3) 0-1. Mely (2260) - MadMonch (2110), ChessWorld.net, 2016.

8.0-0 Rc8 9.c4 dc4 10.Nbd2 c3 11.Bc3 Ne4 (11...Nb6 12.Ba5=) 12.Ne4 Be4 13.Bd3 Nf6 14.Ng5 (14.Rc1 c6 15.Be4 Ne4=) 14...Bd3=+ 15.Qd3 Bh2! 16.Kh2 Ng4 17.Kg3 Qg5 18.f4 Qf5 19.Qf5 ef5 20.e4? (20.Rfe1–/+) 20...Nh6?? (better is 20...Nf6 21.Rac1 fe4–+) 21.e5=+ Rcd8 22.Rfd1 Rd5 23.a4 Re8 24.Rac1 Rc8 25.Bb4 Ng4 26.Kf3 h6 27.Bc5 a6 28.ba6 ba6 29.Ba7 g5 30.g3 gf4 31.gf4 Kg7 32.Rc6 a5 33.Rdc1 Rd7 34.R1c4 Ra8=+ 35.Bc5 Rb8 36.Rc3 h5 37.Kg3+= Rb1 38.Kh4 Rh1 39.Kg5+= h4 40.Kf5 Nh6+= 41.Ke4 Re1= 42.Kf3 h3?? 43.Kg3 Rh1 44.Rf6+/– h2 45.Kg2+– Rg1 46.Kh2 Rg4 47.Kh3 Rd8?? 48.Rh6! Rf4 49.Rh4 (49...Rh4 50.Kh4+–; 49.Ra6 Rd5+–) 1–0. Lorenc,Tomas – Houdek,D, CZE–chTV, 2000.

8.0-0 Ne4 9.c4 c6 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bd3=+) 10.a4 (10.c5 Bb8=) 10...Qf6=+ 11.c5 (11.Nbd2!?=+) 11...Bc5 12.Nbd2 (12.bc6 bc6 13.Qc1 Rab8–/+) 12...Bd6 13.Ne4 de4 14.Ne5 (14.Nd2 Qh6 15.h3 cb5 16.Bb5 Bh3 17.gh3 Qh3–/+) 14...Ne5–+ 15.de5 Be5 16.Be5 Qe5 17.bc6 (17.Qd7 cb5 18.ab5 Rfb8–/+) 17...bc6 18.Qd7 Qd5 19.Qe7 (19.Rfd1 Qd7 20.Rd7 e5–/+) 19...Rfe8–+ 20.Qb4 Rab8 21.Qc3 e5 22.Rfd1 Qe6 23.Qc5 Qe7 24.Qc6 Black creates threats along the open c–file (24.Rac1 Qc5 25.Rc5 Kf8–/+) 24...Rec8 (24...Rb2 25.Kf1–/+) 25.Qd6 Qd6 26.Rd6 Rc2 27.Rad1 (27.Bb5 Kf8–/+) 27...f6 (27...Kf8 28.Bb5–/+) 28.Bb5 Rbc8 29.h3 Rc1 30.Rd8 (30.Rc1 Rc1 31.Kh2 Kf7=+) 30...Rd8 31.Rc1 Rc8 32.Rd1 Kf8 33.Kf1 (33.g4 Be6–/+) 33...Ke7 34.Ke1 Be6 35.Rd2 Rc1 36.Rd1 Rd1 37.Kd1 Kd6 38.Kd2 Kc5 39.Kc3 f5 40.h4 h6 (40...f4 41.Be2–/+) 41.g3 (41.h5 f4 42.Be2 a5–/+) 41...g5 Black intends f4 42.hg5 hg5 43.Be8 f4 44.Bb5 Bd5 45.Be2 a5 46.Bd1 Kd6 (46...f3 47.Bb3–/+) 47.Bg4 (47.gf4 gf4 48.ef4 ef4–/+) 47...Ke7 48.Bd1 Ke6 49.g4 (49.gf4 gf4 50.ef4 ef4–/+) 49...Kd6–+ 50.Bb3 Bc6 (50...Bb7 51.Bd1–/+) 51.Kc4–/+ Bd7 52.Bc2?? (better 52.Bd1!?–/+) 52...Bg4 (52...fe3 53.fe3 Bg4 54.Kc3–+) 53.Be4? (53.ef4 ef4 54.Be4 Be2 55.Kb3 Bd1 56.Ka3–+) 53...fe3 54.fe3 Bd7 (54...Be2 55.Kc3 Bd1 56.Kd2 Ba4 57.Bf3–+) 55.Bc2 g4 56.Kd3 g3 (56...Kc5!? 57.Bb3–+) 57.Ke2 Bg4 58.Kf1 (58.Ke1 Kc5–+) 58...Bf3 59.Bf5 Kc5 60.Bd7 Bc6 61.Bc6 (61.Bf5–+) 61...Kc6 62.Kg2 Kc5 63.Kg3 Kb4 64.Kf3 Ka4 65.Ke4 Kb4 66.Ke5 a4 67.Kf5 a3 68.e4 a2 69.e5 a1Q 70.e6 Qh8 71.Kg6 Qf8 (71...Qf8 72.e7 Qe7–+) 0–1. Litvinov,V – Petrik,F, UKR–ch sf U16 Kyiv, 2000.

8.0-0 Re8 9.Ne5 h6 10.Nd2 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nb6 14.c4= dc4 15.Ndc4 Nc4 16.Nc4 Be7 17.f3 Qa8 18.e4+= Bh7 19.Qb3 Rd8 20.Bc3 Qc8 21.Ra1 Nd7 22.Qb2 Bf6 23.Ne3 Bg5 24.Nc4 Bf6 25.g3 b6 26.Ne3 Be7 27.Bf1 Bg5 28.Nc4 Bf6 29.Bg2 Qb7 30.Ne3 Ra8 31.Ng4 Be7 32.d5 f6 33.de6 Nc5 34.Bh3 Rd8 35.Ne3 Nd3 36.Qe2 Nc5 37.Nd5 Re8 38.Nf4 Bd6 39.Qc4+– Be7 40.Qd5 Qc8 41.Qh5 Rf8?? 42.Nd5 Qd8 43.Ra7 Bd6 44.Bd2 Nd3 45.Bf4 Nf4 46.gf4 Bc5 47.Kg2 Bd6 48.Qh4 Qb8+/– 49.Ra2 Re8 50.Qe1 Qb7 51.Kh1 Qc8? 52.Qg3+– Kh8 53.Rg2 Rg8 54.e7 Qe8 55.Be6 Bc5 56.Bg8 Qg8 57.e8Q! (57...g5 58.Nf6 Qe8 59.Ne8+–) 1–0. Reverby,M (2190) – Harmon,Luke, New England Masters, 2008.

8.Nbd2 c5 9.c4= Nb6 10.0-0 Rc8 11.Rc1 Bg6 12.Qb3 dc4 13.Nc4 Nc4 14.Rc4 Qe7 15.Rfc1 Rfd8 16.a4 b6 17.Ba3 Be4=+ 18.dc5 bc5 19.Qb2 Bd5 20.Rh4 e5 21.Bc4 e4 22.Nd2 Bb7 23.Qa2 Rc7 24.Qb1 Rcd7 25.Nb3= Ne8 26.Rg4 h5 27.Rg3 Bg3–/+ 28.hg3 Qf6 29.Nc5= Rd2 30.Rf1 Ba8 31.Ne4 Be4 32.Qe4 Nd6 33.Bd6 Qd6 34.Qf5 Qc7= 35.Qf4 Qf4 36.gf4 Rc2 37.Bb3 Rb2 38.Bc4 Rb4 39.Be2 Ra4 40.Bh5 Rb4 41.Be2 Rd2 42.Re1 Rbb2 43.Kf1 Kf8 44.f5 Ke7 45.g4 Kf6 46.f4= Rb3 47.Kf2 (better is 47.Ra1!? g5 A) 48.Ra7? A1) 48...Re3?! 49.Bc4 gf4 50.b6=+ (50.Rf7 Kg5 51.Rc7 Kg4–+); A2) 48...Rbb2–+; B) 48.fg6 Kg6 49.Ke1= (49.Ra7? Rbb2–+)) ½–½. Zageris – Panzel, MOTCF, 1979.

8.Nbd2 c6 9.Nh4 =+.

7.d4 c5

8.0-0 c4 (8...0-0 9.Nc3 h6 10.h3 Qc7 11.a4 cd4; 8...Qc7 9.Nc3 0-0 10.h3 h6 11.a4 cd4) 9.Nh4 Be4 10.f3? (better 10.Nc3=+ h6 11.g3 0-0) 10...Ng4–+ 11.Qe1 (11.fe4 Qh4 12.h3 Qg3 13.hg4 Qh2 14.Kf2 Qh4 15.Kg1 Bh2 16.Kh1 Bg3 17.Kg1 Qh2) 11...Bh2 12.Kh1 Qc7 13.fe4 (13.fg4?? Bg3 14.Rf2 Bh4–+) 13...Bg3 14.Qc3 (14.Qc1 h5 15.Nf3 de4 16.Nc3 ef3 17.gf3–+) 14...Be1! 15.Bg4 (15.Qe1 Qh2 Mate attack; 15.Re1 Qh2 Mate attack) 15...Bc3 16.Nc3 Qg3 17.Nf5 ef5 18.Bf5 Nf6 19.e5 (19.ed5 Ng4 (19...Qe3? 20.Rfe1 Qe1 21.Re1 Kd8 22.Bc1+–) 20.Bg4 Qg4–+) 19...Ng4 20.Bg4 Qg4 21.Nd5 0-0 (21...0-0-0 22.Ne7 Kd7 23.Nf5–+) 22.Ba3 (22.Ne7 Kh8 23.Nf5 f6–+) 22...Qh4 23.Kg1 Qe4 24.Bf8 (24.Ne7 Kh8 25.Nf5 g6 26.Bf8 Rf8–+ (worse 26...gf5 27.Bh6–+)) 24...Kf8 (24...Qd5?! 25.Bb4–+) 25.Nf4 Qe3 26.Rf2 (26.Kh2 Kg8 (26...Qd4 27.Ne6 Ke8 28.Nd4+–) 27.Rad1 Qc3–+) 26...g5 (26...Qd4?? 27.Ne6 Kg8 28.Nd4+–) 27.Ne2 a6 28.c3 (28.b6–+) 28...ab5 29.Kf1 0–1. Marekt – Cenerentola, internet, 2019.

8.Nc3 0-0 9.0-0 Qc7 10.h3 h6 11.a4 cd4.

8.Nc3 h6 9.h3 0-0 10.0-0 Qc7 11.a4 cd4.

8.dc5 Bc5 9.0-0+= Rc8 10.Nbd2 0-0 11.Nh4 Be4 12.Ne4 (12.c4 dc4 13.g3 c3 14.Bc3 Bd5+=) 12...Ne4–/+ 13.Nf3 Ndf6 14.Bd4 (14.Bd3 Bd6+=) 14...Qa5 15.Bd3 Bd4 16.ed4 Nd6 (16...Nc3 17.Qc1–/+) 17.Qe2 (17.a4 Nfe4+=) 17...Nc4 (17...Qa4 18.Rfb1–/+) 18.Ne5 Nb2 19.a4 Nd3 (19...Na4? 20.c4 dc4 21.Bc2+–) 20.cd3 (worse is 20.Nd3 Rc4 21.Nc5 Rc8–+) 20...Qb4 21.Qe3 Rc2 22.g4 Rfc8 23.g5 (23.Qf4 Qd2 24.Qd2 Rd2=) 23...Ne8–/+ 24.Rfe1 (24.Rac1 Qa4 25.Qf4 Nd6–/+) 24...Nd6–+ 25.Rab1 Qa5 26.g6? (better is 26.Qf4–/+) 26...hg6–+ 27.Ng6 (27.Qf4 Nf5 28.Nf3–+) 27...Nf5 (27...fg6?! 28.Qe6 Nf7 29.Re3–+) 28.Qe5 Qd2 (worse is 28...fg6 29.Qe6 Kh7 30.Qd5–+) 29.Qf4 fg6 (29...fg6 30.Qd2 Rd2–+) 0–1. Sieber,M (2070) – Dvorak,M (2225), TCh–CZE, 2015.

8.dc5 Nc5 9.Nbd2 Na4 10.Bd4 Qa5 11.0-0 Nc3=+ 12.Nb3 Qc7 13.Bc3 Qc3 14.Nbd4 Be4 15.Ng5 Bg6 16.Bd3 Rc8 17.f4 Bc5–/+ 18.Ngf3 Bh5 19.Qb1? Bf3 20.Rf3 Bd4 21.ed4 Ne4 22.Be4 Qd4 23.Kh1 de4 24.Rf1 Qd2 25.b6 a6 26.Qb3 0-0 27.Rac1 0–1. Gross – Haverkamp, tt, 1989.

8.dc5 Nc5 9.Nd4 –/+.

8.bc6 bc6–/+ 9.0-0 Rb8 10.Qc1 0-0 11.Nbd2 c5 12.Ba3 (12.Bd3 Ne4–/+) 12...Qc7 13.c4 cd4 (13...h6 14.cd5 ed5 15.dc5 Nc5 16.Nd4+=) 14.Bd6 (14.ed4 dc4 15.Nc4 Bb4=) 14...Qd6 15.Nd4 Bg6 16.cd5 Rfc8 (worse is 16...Qd5 17.Nc6 Rbe8 18.Rd1+=) 17.Qd1 Nd5 18.Nc4 Qe7 (18...Qc7 19.Rc1+=) 19.Rc1= Nc5 20.Ne5 Qd6 21.Ng6 hg6 22.Nb5 Qb6 23.Qd4 a5 (23...a6 24.Nc3 Nb3 25.ab3 Qd4 26.ed4 Nc3 27.Ba6=) 24.Rfd1+= Nd7 25.Qb6 N7b6 (25...Rb6?? 26.Rc8 Kh7 27.Ra8+–; worse is 25...N5b6 26.Nd4 Rc1 27.Rc1+=) 26.e4 Nf4 27.Bf1 e5 28.g3 Rc1 (28...Ne6 29.Nd6 Rd8 30.Kg2=) 29.Rc1+= Ne6 30.Rc6 Ng5 31.Nc3 (31.Nd6 Ne6+=) 31...Nf3 32.Kg2 Nd4 33.Rc5 Rc8 34.Na4 Rc5 35.Nc5 Kf8 36.f4 f6 37.fe5 fe5 38.Kh3 a4 39.Kg4 Kf7 40.Ba6 a3 41.Bb7 (41.Nd3 Kf6+=) 41...Ke7 (41...Kf6 42.Bd5=) 42.Kg5 Kf7 43.h3 Nf3 44.Kg4 Nd2 45.h4 Kf6 46.Ba6 (46.Nd3 Nbc4=) 46...Nb1+= 47.Nb3 Nc3 48.Nc1 (48.Na1 Na2 49.Nc2 Nc3 50.Na3 Ne4+=) 48...Ne4 49.Kf3 (49.Nb3 Nd5 50.Bc4 Ndc3–/+) 49...Nc5–/+ 50.Bb5 Nd5 51.Bc4 (51.Bd3 g5 52.hg5 Kg5–/+) 51...e4–+ 52.Ke2 Ke5 53.Bd5 Kd5 54.Ke3 Na4 (better is 54...Kc4!? 55.Ne2 Nd3–+) 55.Ne2–/+ Ke5 56.g4? (better is 56.Nd4–/+) 56...Nb6–+ 57.Kd2 Nd5 58.Kc2 (58.g5–+) 58...e3 59.Kb3 Ke4 60.Ka3 Kd3 61.Ng1 e2 62.Nf3 (62.Ne2 Ke2 63.Kb3–+) 62...Kc3 63.Ne1 (63.Ka4 Ne3 64.h5 g5–+) 63...Nb4 64.h5 (64.Ng2 Nc2 65.Ka4 Kd2–+) 64...Nc2 (64...Nc2 65.Nc2 Kc2–+) 0–1. Onna Amargant,Josep (1980) – Lopez Agustench,Eduard (2230), Championship CAT Division Hon, 2013.

7.d4 c6

8.0-0 cb5–/+ 9.Bb5 Rc8 10.c3 0-0 11.Nbd2 Ne4 12.Bd7 Qd7 13.Ne4 Be4 14.Qe2 Qa4 15.Rfc1 Bf3 16.gf3 Rc4–+ 17.Qd1 Qd1 18.Rd1–/+ b5 19.a4 b4 20.cb4=+ Bb4 21.Ba3 Ba3 22.Ra3 Rb8 23.a5 Rb2 24.Raa1 g6 25.Rdb1 Rb1 26.Rb1 Ra4 27.Rb5 a6 28.Rc5 Kf8 29.Kf1 Ke7 30.Rc7 Ke8 31.Rc5 Kd7 32.Ke2 Kd6 33.f4 Rc4 34.Rc4 dc4 35.e4 Kc6 36.Kd2 Kb5 37.Kc3 Ka5 (38.Kc4 Kb6=+). Straesser,Alfred – Fuchs,Reinhart, Zwickau DDR–ch, 1955.

8.a4 0-0 9.0-0 Qc7 10.c4 dc4 11.Na3 Be4 12.h3 Nb6 13.Rc1 a6 14.Nc4 (14.a5 cb5 15.ab6 Qb6+=) 14...Nc4 (14...Na4 15.Nd6 Nb2 16.Qb3 Qd6 17.bc6–/+) 15.Bc4+= ab5 16.ab5 Qb6 17.Nd2 ½–½. Abreu Suarez,Isauro (1995) – Nortes Hernandez,Pedro (2040), Tenerife ESP, Liga Por Equipos, 2014.

8.a4 Rc8 9.Bd3 =+.

8.a4 Qe7 9.Nbd2 Rc8 10.c4 dc4=+ 11.Bc4 Nb6 12.Qb3 c5 13.Rc1 0-0 14.0-0 Ne4 15.g3 cd4=+ 16.Bd4 Nc5 17.Bc5 Bc5 18.Nh4 Bh3 19.Ng2 Ba3 20.Rc2=+ Rfd8 21.a5 Nc4 22.Nc4 Bc5 23.Rd2 Rd2–+ 24.Nd2 b6 25.a6 Qd7 26.Rc1?? Bg2 27.Kg2 Qd6?? 28.Ne4= Qe7 29.Qc4 Qd8 30.h4 Qf8 31.Ng5 h6 32.Nf3 Qd8 33.Ne5+= Qd2 34.Rc2 Qd8 35.Nc6 Qc7 36.h5 Qd7 37.Qh4 Qd1?? 38.Ne7 Be7?? 39.Rc8+– Kh7 40.Qe4 f5 41.Qe6 (41...Bd8 42.Qg6 Kh8 43.Qe8 Kh7 44.Rd8 Qd8 45.Qd8 f4 46.gf4 g5 47.Qe7 Kh8 48.fg5 hg5 49.h6 g4 50.Qg7#) 1–0. Luettig,Hendrik – Hackbarth,Bjoern, Pinneberg Winter–B, 1999.

8.c4 Bb1 9.bc6 Qa5 10.Nd2 bc6 11.Rb1 Qa2? 12.Bc3 +–.

8.c4 Bb1 9.bc6 Qa5 10.Nd2 bc6 11.Rb1 Ne4 =.

8.c4 cb5 9.c5 Be7 =+.

8.bc6 bc6 9.0-0 =+.

7.Nh4 0-0

8.0-0 a6 9.a4 (9.Nf5 ef5 10.ba6 ba6=) 9...ab5 10.ab5 Qe7 11.d3 Ra1 12.Ba1 Ra8 13.Nc3 Bb4 14.Nf5 ef5 15.d4 (15.Bb2 Ra5=) 15...f4+= 16.ef4 Ra1 17.Qa1 Bc3 18.Qc3 Qe2 19.Qc7 Qb5 20.Ra1 g6 21.Qc3 (21.f5 Qb2 (worse is 21...gf5 22.Qg3 Kf8 23.Ra8 Ke7 24.Qa3 Ke6 25.Qe3 Kd6 26.Qg3 Ke7 27.Qa3 Ke6 28.Qe3 Kd6 29.Qg3 Ke7=) 22.Rd1 gf5+=) 21...Ne4–/+ 22.Qe3 (22.Qb3!? Qe2 23.Qd5 Qf2 24.Kh1–/+) 22...Qb2–+ 23.Qc1 (23.Re1 Qc2 24.f3 Nd6–+) 23...Qd4 24.Ra8 Kg7 25.Qa1 (25.Qe1 b5–+) 25...Nc3 26.g3 (26.Qe1 b5–+) 26...Qd2 27.Qb2 (27.Rd8 Nc5–+) 27...Nc5 28.Kg2 N5e4 (better is 28...Nd3 29.Qb6 Ne1 30.Kg1 Nc2–+) 29.Ra1 (29.Qb4 Qf2 30.Kh3–+) 29...Qf2 30.Kh3 0–1. Bonetti,Shane – Viking (2700), ICC, 2002.

8.0-0 c6 9.Nf5 ef5 10.c4 Qc7 11.f4 dc4 12.Bc4 cb5 13.Bb5 a6 14.Bd3 g6 15.Na3 (15.Nc3 Bb4+=) 15...b5= 16.Nc2 Rfe8 17.Nd4 (17.a4 ba4 18.Ra4 Nc5=) 17...Qb7 (17...Ne4!?=) 18.Be2+= Rac8 19.Bf3 Qb6 20.Nb3 (20.a4 ba4 21.Rb1 Ne4 22.Qa4 Ndc5+=) 20...Bf8 21.Rc1 Bg7 22.Rc8 Rc8 23.Qa1 Rc4 24.Bd4 Qc7 25.d3 Rc2 26.a4 Qd6 27.ab5 ab5 28.Qa5 b4 29.e4 fe4 30.de4 Qe6 31.Rb1 Bf8 32.Qa8 Nb6 33.Qa6 Nfd7 34.Qd3 Qc4 35.Qf1 (35.Qe3 Qe6+=) 35...Qf1= 36.Kf1 Na4 (36...Bh6 37.g3=) 37.Bd1 Rc4 38.Be2 Rc2 39.e5 (39.Rd1 Ndc5 40.Na1 Ra2=) 39...Ndc5 (39...Nc3 40.Re1 Nd5 41.Bd3=) 40.Nc5 (40.Na1 Ne4 41.Nc2 Nd2 42.Kf2 Nb1+=) 40...Nc5= 41.g3 (41.Ke1 Ra2=) 41...Rd2 (41...Ne4 42.Rb2 Rb2 43.Bb2=) 42.Be3+= (worse 42.Rb4 Ne6 43.Bc3 Bb4 44.Bb4 Rb2–/+) 42...Ne4 43.Rc1 b3 (better 43...Ra2=) 44.Bd2+– Nd2 45.Ke1 b2 46.Kd2 bc1Q ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Napierala,Dieter (2190), RST–BL–2006–1, 2006.

8.0-0 Be4 9.d3 Ne8 10.g3 =.

8.0-0 Ne4 9.Nf5 ef5 10.d3 Nec5 (10...Nef6 11.c4=) 11.a4 (11.Nc3 c6=) 11...Qh4 (11...f4 12.Bf3 fe3 13.fe3=) 12.g3+= Qh6 13.Nd2 Rfe8 14.c4 c6 15.d4 Ne4 16.Ne4 (16.c5 Be7+=) 16...fe4 (worse 16...Re4 17.c5 Bc7 18.Bd3+–) 17.a5 cb5 (17...Nf6 18.c5 Be7 19.a6=) 18.c5+= (worse 18.cd5 a6–/+) 18...Bc7 19.Bb5 Re7 (19...Red8 20.a6 b6 21.Qg4+=) 20.a6 ba6 (20...Rb8 21.Qe2 Nf6 22.ab7 Rb7 23.Rfb1+=) 21.Ra6+= Qh3 (21...Nf6 22.Qe2+=) 22.Re1 (22.f4 Nb8 23.Ra2 Re6+–) 22...Nf6 (22...Nb8 23.Ra1+=) 23.Bf1+= Qh6 (23...Qf5 24.Qa1+=) 24.Be2 (24.Qa4 Qh5 25.Qc6 Rc8+=) 24...Re6 (24...Qh3 25.Qb3+=) 25.Re6 fe6 26.Qa4 Qh3 27.Qc6 Rc8 28.Qb7 e5 (better 28...Rb8 29.Qc7 Rb2+–) 29.de5 (29.Qa7?! ed4 30.Bd4 Ng4 31.Bg4 Qg4+–) 29...Ne8 (29...Qd7 30.Bb5 Rb8 31.Qb8 Bb8 32.Bd7 Nd7+–) 30.Qd5 Kh8 (30...Kf8 31.c6 g5 32.e6+–) 31.Bc4 Nf6 32.ef6 gf6 (32...Qf1 33.Kf1 Be5 34.Qe5 h6 35.fg7 Kh7 36.Qe4) 33.Bf6 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

8.0-0 Qe7 9.Nc3 h6 10.Nf5 ef5 11.f4 Bc5 12.Bd3 d4 13.ed4.

8.0-0 Re8 9.Nc3 c5 10.Nf5 ef5 11.d4 (11.Re1 Qc7 12.h3 Bh2 13.Kf1 d4 14.ed4 cd4+=) 11...cd4 (11...Qc7 12.h3+=) 12.ed4 (12.Qd4 Be5 13.Qd3 Rc8+=) 12...Qc7 13.h3 Nb6 14.Bd3 Ne4 15.Ne2 Re7 16.a4 (16.f3 Na4 17.Qc1 Rae8–/+) 16...Nc4 17.Bc1 Rae8 18.c3 g6 (18...a5 19.Rb1–/+) 19.Qc2 Kg7 20.Ra2 Kh8 (20...a5 21.Qb3+=) 21.f3 (21.g3 Na5+=) 21...Bh2 22.Kh1 Ng3 23.Ng3 Bg3 24.Bg5 Re6 25.Bf5? (better is 25.Qb3–/+) 25...gf5–+ 26.Qf5 Kg7 27.Qg4 Rg6 28.Qf5 Qd6 29.Bd2 Qe6 30.Qb1 (30.Qc2 Bb8 31.Qd3 Rg3–+) 30...a6 31.Qd3 Kg8 (31...Kh8 32.ba6 ba6 33.Bc1–+) 32.ba6 (32.Bc1 f5–+) 32...ba6 33.Qb1 (33.Bc1 f5–+) 33...Qe7 34.Qc2 (34.Qa1 Bc7 35.Be1 Ne3–+) 34...Qe2 35.Rfa1 (35.Rg1 Qf2 36.Qd1–+) 35...Qf2 36.Qd1 Rge6 37.Qg1 Qg1 38.Rg1 Re2 39.Bf4 Bf4 40.Re2 Re2 41.Rb1 0–1. Bonetti,Shane – kismet (2740), ICC, 2002.

8.Nc3 Nc5 9.0-0 Qd7 10.f3 Qe7 11.d4 Ncd7 12.Qd2 h6 13.Nf5.

8.Nf5 ef5 9.0-0 c6 10.Nc3 Bb4 (10...Nc5 11.f4=) 11.a3 Bc3 12.Bc3 Nc5? (better 12...Ne4!?=) 13.Bb4 (13.bc6 bc6 14.Bb4 Nfe4+–) 13...b6 (13...Qb6!? 14.d4 Nce4 15.Bf8 Rf8+–) 14.d4+– a5 (14...Nce4 15.Bf8 Kf8 16.bc6+–) 15.ba6 (15.dc5?! ab4 16.ab4 bc5 17.bc5 cb5 18.Bb5 Ra1 19.Qa1 Qc7+–) 15...Nce4 (15...Na6 16.Bf8 Qf8 17.Qd3+–) 16.Bf8 Qf8 17.Qd3 Qc8 18.Qb3 (18.f3 Nd6 19.Qc3 h6+–) 18...Nd2? (better 18...b5 19.Qb4 Ra6+–) 19.Qb6 Nd7 (19...Nf1 20.Bf1 Rb8 21.Qa5+–) 20.Qb4 (20.Qb7!? Nf1 21.Qc8 Rc8 22.Kf1 Kf8+–) 20...Nf1 21.Bf1 Ra7 (21...Rb8 22.Qd6 Rb6 23.Bd3+–) 22.Rb1 Qc7 23.a4 h6 24.Bd3 g6 25.g3 (25.Qe7 Kg7+–) 25...Kg7 (25...c5 26.dc5 Nc5 27.Qb6+–) 26.Kg2 Kf6 (26...c5 27.dc5 Nc5 28.Qd4 Kg8 29.Qd5 Na6 30.Ba6 Ra6 31.Rb7+–) 27.Qd2 (27.a5 h5+–) 27...Kg7 (27...Nb8 28.c4 Na6 29.Qb2+–) 28.f3 (28.a5 Kg8+–) 28...f6 (28...Nb8 29.Qe2+–) 29.Qe2 (29.c4 Ra6 30.cd5 Rb6+–) 29...Nb6 (29...c5 30.Bb5 Nb8 31.dc5 Qc5 32.Qd3+–) 30.a5 Nc4 (30...Nd7 31.e4 fe4 32.fe4 Qa5+–) 31.Bc4 dc4 (31...Qa5 32.Rb7 Rb7 33.ab7+–) 32.Qc4 Qa5 (32...f4 33.ef4 h5+–) 33.Rb7 Rb7 34.ab7 Qd2 35.Kh3 Qe3 (35...g5 36.b8Q g4 37.fg4 fg4 38.Kg4 f5 39.Kh3 Qh2 40.Kh2 Kf6 41.Qbg8 f4 42.Qce6) 36.f4 (36.b8Q h5 37.Qcg8 Kh6 38.Qh8 Kg5 39.Qbf8 Qd4 40.Qhh6) 36...g5 37.d5 (37.b8Q g4 38.Kh4 Qg3 39.hg3 h5 40.Kh5 c5 41.Qbg8) 37...Kg6?? (better 37...Qf2 38.fg5 hg5=) 38.Qd3 (38.dc6 Qe8 39.c7 g4 40.Kh4 Kg7 41.c8Q Qh5 42.Kh5 Kh7 43.Q8g8) 38...Qf2 39.fg5 (39.g4 Qh4 40.Kg2 Qg4 41.Kh1 Qf4+–) 39...fg5 (39...hg5 40.g4 Qh4 41.Kg2 Qg4 42.Kh1 Qb4 43.dc6 Kh6 44.Qf5 Qe1 45.Kg2 Qe2 46.Kg1 Qd1 47.Kf2 Qd2 48.Kf3 Qc3 49.Ke2 Qc4 50.Kd2 Qd4 51.Qd3 Qe5+–) 40.g4 Qh4 41.Kg2 Qg4 42.Qg3 (better 42.Kh1 Qb4 43.d6+–) 42...Qe4 Black intends g4 (better 42...Qe2 43.Kg1 Qd1 44.Kg2 Qe2 45.Kg1 Qd1 46.Kg2 Qe2=) 43.Kh3?? (better 43.Kf1 Qc4 44.Qd3 Qf4 45.Ke2 Qh2 46.Kd1 Qg1 47.Kd2 Qf2 48.Kc1 Qe1 49.Kb2 Qb4 50.Qb3 Qd4 51.c3 Qf2 52.Ka3 Qa7 53.Qa4 Qb7 54.Qc6 Qc6 55.dc6+–) 43...g4 44.Kh4 Qe7 0–1. Bulon,Jan – Jurky,Marian, Open Oravska Priehrada, 2016.

7.Nh4 Bg6

8.0-0 0-0 9.a4 Ne5 (9...Qe7 10.Nc3=) 10.f4+= Ned7 11.Ng6 fg6 12.c4 c6 13.Nc3 Nc5 (13...Nb6 14.bc6 bc6 15.cd5 ed5 16.a5+=) 14.Qc2+– Nfe4 (14...Qd7 15.d4 Nce4 16.Ne4 Ne4 17.Bd3+–) 15.Bf3 Nc3 16.Qc3 (worse 16.dc3 dc4 17.Be2 Nd3 18.Bd3 cd3 19.Qd3 Bc5=+; 16.Bc3?! dc4 17.bc6 bc6+–) 16...Qe7 17.d4 Nd7 18.c5 Bc7 19.Ba3 g5 20.g3 gf4 (20...Nf6 21.fg5 Ne4 22.Be4 de4 23.b6 ab6 24.Rf8 Qf8 25.Rf1+–) 21.ef4 Qf6 22.Rae1 Rae8 (22...Qg6 23.Bg2 Qf5 24.Rf2+–) 23.Bh5 g6 24.Bg4 h5 25.Bh3 Kh7 (25...h4 26.Re2 Rf7 27.Bg4+–) 26.Qe3 (better 26.Rf2+–) 26...b6? (better 26...h4+–) 27.bc6 (27.Kg2 bc5 28.bc6 Nb6 (28...cd4 29.Qd3 Nb6 30.Bf8 Qf8 31.f5 ef5 32.Bf5 Re1 33.Bg6 Kg7 34.Rf8 Kf8 35.a5+–) 29.Bc5 Nc4+–) 27...Nb8 28.Qc1 Qd4 29.Kh1 Rf6 (29...Rf5 30.cb6 Qb6 31.Bf5 gf5+–) 30.Bb2 (30.Bb2 Qc5 31.Bf6 Qc1 32.Rc1+–) 1–0. GuestDSDT – jsutour, freechess.org, 2019.

8.0-0 0-0 9.Ng6 hg6 10.c4 c6 11.a4 e5 (11...dc4 12.Bc4 Qc7 13.h3=) 12.d4+= e4 13.c5 Bc7 14.Nd2 Re8 15.Nb3 White plans a5 15...Nf8 16.a5 a6 17.b6 Bb8 18.Bc3 g5 19.Nd2 (19.Rc1 Qd7+=) 19...Qd7 Black prepares the advance g4 20.Rb1 g4 21.Re1 g6 (21...Qf5 22.Bb4+=) 22.Nf1 Kg7 23.Ng3 (23.Qc2 Ne6+=) 23...N8h7 24.Nf1 Ng5 (24...Nf8 25.Qd2+=) 25.Ng3 (better 25.Bd2!?+=) 25...Rh8 26.Rb2 (26.Bd2 Rh7 27.Rf1 Nf3 28.gf3 gf3 29.Bf3 Qh3–+) 26...Rh6–/+ 27.Rf1 Qc8 (better 27...Nf3 28.gf3 gf3 29.Bf3 Qh3–+) 28.Be1? (better 28.Rb3–/+) 28...Qh8–+ 29.f3 (29.Bg4 Rh2 30.f3 ef3 31.Rf3 Bg3 32.Rg3 Rh1 33.Kf2 Nge4 34.Ke2 Ng3 35.Kd3–+) 29...ef3 (29...Rh2?! 30.f4 Nh3 31.Kh2 Nf2 32.Kg1 Nd1 33.Bd1–+) 30.gf3 Rh2 31.f4 Nge4 32.Qb3 (32.Qc1 Rh3 33.Rc2 Ng3 34.Bg3 Rg3 35.Kf2 Qh3–+) 32…Rg2!! (32...Rg2 33.Kg2 Qh3 34.Kg1 Ng3–+) 0–1. onur604 (2320) – straxxx (2440), lichess.org, 2020.

8.0-0 c5 9.c4 0-0 10.f4 dc4 11.Ng6 hg6 12.Na3 Nb6 13.Nc4 Nc4 14.Bc4 Qc7 (14...Be7 15.Rc1+=) 15.Qf3 b6 (15...Rfe8 16.e4 e5 17.f5+–) 16.e4 e5 17.f5 gf5 (17...g5!?+–) 18.Qf5+– Qd7 (18...Qb7 19.Rae1 a6 20.Qh3+– (worse 20.ba6 Ra6 21.Re3 b5+–)) 19.Qg6 Qg4 1–0. DEFFM – olma, freechess.org, 2019.

8.0-0 Nc5 9.Ng6 hg6 (worse 9...fg6 10.c4+–) 10.f4 (better 10.h3=) 10...Rg8 (better 10...g5!? 11.g3 gf4 12.ef4 Qe7=+) 11.c4+= c6 12.d4 (12.Nc3 Qa5+–) 12...Nce4+= 13.c5 Bc7 14.Qa4 Kf8 15.bc6 b6? (better 15...bc6!? 16.Nc3 Rb8 17.Ne4 Ne4=) 16.cb6 (16.Nc3 bc5 17.Ne4 Ne4+–) 16...ab6 17.Ba3 Ke8 18.Qb3 Nd6 (better 18...g5!?+–) 19.Bd6+– Qd6 20.Nc3 Ra3? (20...Rh8+–) 21.Nb5 Rb3 22.Nd6 Bd6 (22...Ke7 23.ab3 Kd6+–) 23.ab3 Bc7 24.Ra7 Kd8 25.Rfa1 Bb8 (25...Ne8 26.Ra8 Ke7+–) 26.Rf7 (26.Rf7 Ke8 27.Rb7 Bc7 28.Rc7 Kf8 29.Ra8 Ne8 30.Rb7 g5 31.c7 Kf7 32.c8Q Kg6 33.Qe6 Nf6 34.Bd3 Kh6 35.Qf6 gf6 36.Rh7) 1–0. GuestMQWN – GuestCWRN, freechess.org, 2019.

8.0-0 Rc8 9.c4 (9.f4 c5=) 9...c6 10.Nc3 (10.Ba3 Bb8=+) 10...Ne4 (10...dc4 11.Bc4 Ne5 12.Be2-/+) 11.Ne4 (11.g3 Nc3 12.Bc3 dc4 13.Bc4 Be5=) 11...Bh2 (11...Be4 12.g3 dc4 13.Bc4=+) 12.Kh2= Qh4 13.Kg1 Be4 (13...de4 14.Qa4=+) 14.d3 (14.Bg7? Bg2 15.Kg2 Rg8-+) 14...Bf5 15.g4 (15.bc6!? Rc6 16.Bf3=+) 15...Bg6-/+ 16.bc6 bc6 17.cd5 cd5 18.Kg2 h5 (18...0-0 19.Qa4-/+) 19.Rh1=+ Qg5 20.f4 Qe7 (20...Qh6!?=) 21.gh5+= Bf5 22.Bg7 Rg8 23.h6 e5 (better 23...Qb4!?+/-) 24.Rc1 Rb8 25.Bg4 Rb2?? (better 25...Bh7+-) 26.Kf1 Nc5 (26...Nb6 27.Bf5 f6+-) 27.Bf5 ef4 1-0. onur604 (2320) - mynewchessid (2200), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

8.0-0 Ne4 9.g3 0-0 10.c4 dc4 (10...Nb6 11.cd5 ed5 12.f4=) 11.Bc4 (11.Ng6 hg6 12.Bc4 Nb6=) 11...Ne5 (11...Qg5 12.f4 Qh6 13.f5=) 12.Ng6 hg6 13.Be2 Nd7 (13...Nf6 14.Be5 Be5 15.d4+=) 14.Bf3+/- Nef6 (14...f5 15.Qc2 a6 16.d3+/-) 15.Bb7 Rb8 16.Bc6 Ne5 (16...Nd5!?+/-) 17.Be5+- Be5 18.d4 Bd6 19.Qa4 e5 (19...Nd5 20.Rc1+-) 20.Qa7 ed4 21.Qd4 Qe7 22.Nc3 Be5 23.Qc4 Qa3 24.Rac1 Rfd8 25.Ne4 Ne4 26.Be4 Rb6 27.Rfd1 Rd1 (27...Rbd6 28.Rd6 Qd6 29.a4+-) 28.Rd1 Rf6 (28...Qf8+-) 29.Rd8 Kh7 30.Qe2 Bd6 (30...Qc1 31.Kg2 Rf2 32.Kf2 Qb2+-) 31.Qh5 1-0. onur604 (2320) - Rakeshh (2330), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

8.0-0 Ne4 9.g3 a6 10.a4 (10.ba6 ba6 11.Bg7 Rg8=) 10...ab5= 11.ab5 (worse 11.Bg7 Rg8 12.Bb2 ba4 13.Ng6 Rg6=+; 11.Ng6 hg6 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Qg5-/+) 11...Ra1 12.Ba1 Be5 13.Ng6 hg6 14.d4 Bd6 15.Nd2 Nd2 16.Qd2 Qg5 17.f4 Qh6 18.Bf3 Nf6 19.h4 Ne4 20.Be4 de4 21.Qg2 f5 22.b6 (22.c4 Kf7+=) 22...c6 (22...cb6 23.Rb1 Bc7 24.c4=) 23.Bc3 (23.c4 Bb8+=) 23...Qh5 24.Ra1 Kd7 25.Ra7 (25.Bb2 Bb4+=) 25...Kc8 (25...Rb8 26.Qf2=) 26.Qf1 Qg4 27.Ra8 Kd7? (27...Bb8 28.Qg2 Qd1 29.Kh2 Kd7=) 28.Rh8+- Qg3 29.Kh1 Qe3 30.Be1 Qd4 31.Rh7 Ke8 (31...Ke7 32.Qg1 Qg1 33.Kg1 Bc5 34.Kf1+-) 32.Qg1 Kf7?? (better 32...Qf6+-) 33.Qd4 (33.Qd4 e3 34.Qg7 Ke8 35.Qd7 Kf8 36.Qd8) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

8.0-0 e5 9.c4 0-0 (better 9...dc4!? 10.Bc4 Nb6=) 10.Ng6+/- fg6 11.cd5 Nd5 (better 11...Rf7!?+/-) 12.Bc4+- N7f6 (better 12...N7b6 13.Bd5 Nd5+-) 13.e4 Kh8 (13...Ne4 14.Nc3 Double attack (14.Bd5 Deflection; 14.Nc3 Decoy)) 14.ed5 e4 15.Qe2 Qe7 16.Nc3 Rae8 17.d4 Qd7 18.h3 Ng8 (18...Qf5+-) 19.Ne4 Nh6 (19...Rf4 20.f3+-) 20.Qd3 Nf5 21.Nc5 Qe7 (21...Qc8 22.Rae1+-) 22.Ne6 (22.Nb7!? Nh4+-) 22...Qg5 (22...Rf7+-) 23.Ng5 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

8.0-0 e5 9.f4+= ef4 10.ef4 (worse 10.Ng6 hg6 11.ef4 g5=+) 10...h6 11.Ng6 fg6 12.Bd3 (12.Nc3 0-0+=) 12...Kf7= 13.Qf3 c6 (13...Re8 14.Nc3 c6 15.bc6 bc6 16.Ne2=) 14.a4 (14.Qg3 Qb6 15.Kh1 g5+=) 14...Nc5 (14...Re8 15.Nc3=) 15.Bd4+= Nd3 16.Qd3 Qc7 17.Nc3 (17.g3 cb5 18.f5 g5 19.ab5 Bc5+=) 17...Bf4 18.g3 Be5 19.Be5 Qe5 20.a5 (20.Rae1 Qd6=) 20...Rad8 Black intends d4 (20...a6!? 21.bc6 bc6=) 21.a6+– d4 (21...Qc7 22.ab7 Qb7 23.bc6 Qc6 24.Ra7 Kg8 25.Qe3+–) 22.Ne2 (22.Ne4! b6 23.bc6+–) 22...Qb5+= 23.ab7 Qb7 (better 23...Qd3!? 24.cd3 Rd7+=) 24.Nf4+– (24.Nd4 Rhe8 25.Qc4 Kf8 26.Ne6 Re6 27.Qe6 Qb6 28.Kh1 A) 28...Rd2?? 29.Rf6 gf6 30.Qf6 Ke8 31.Qh8 (31.Qg6?! Kd8+=) 31...Kd7 A1) 32.Qh6?! Qf2 (32...Rc2?? 33.Ra7 Qa7 34.Qg7 Kd8 35.Qa7+–) 33.Ra7 Kc8 34.Qh8 Rd8 35.Qh3 Kb8=; A2) 32.Ra7 Qa7 33.Qh7 Kc8 34.Qa7+–; B) 28...c5 29.Qb6 ab6+–) 24...g5? (better 24...Rhe8 25.Qc4 Rd5+–) 25.Qg6 Kg8 26.Ne6 Qf7 27.Rf6 Qg6 (27...Qf6 28.Qf6 gf6 29.Nd8+–) 28.Rg6 Rd7 29.Nc5 Re7 (29...Rc7 30.Rd6+–) 30.Rc6 Kh7 31.d3 Rd8 32.Ne6 Rd5 33.Ra4 (33.Rca6 g4+–) 33...Red7 (33...g4+–) 34.Nf8 (34.Nf8 Kg8 35.Nd7 Rd7 36.Rcc4+–) 1–0. GuestBJXT – olma, freechess.org, 2020.

8.0-0 Qe7 9.d4 0-0 (9...0-0-0 10.c4 dc4 11.Bc4=) 10.Nd2 (10.Ng6 fg6 11.c4 dc4 12.Nd2=) 10...Ne4 (better 10...Be4!?=) 11.Ng6+– hg6 12.Ne4 de4 13.c4 Qh4 14.g3 Qh6 (14...Qg5 15.c5 Be7 16.Qb3+–) 15.c5 Be7 16.Qc2 (better 16.Bc1+–) 16...f5? (16...Nf6 17.c6 Rab8 18.cb7 Rb7 19.Bc1+–) 17.Bc4 (better 17.c6!? bc6 18.Qc6+–) 17...Kf7 (better 17...g5+–) 18.Qb3 (18.c6 Rh8 19.h4 Bh4 20.Be6 Ke6 21.Qc4 Kf6 22.d5 Ke7 23.Ba3 Kd8–+) 18...Nf6?? (better 18...Rh8 19.Be6 Kf8=) 19.Be6+– Ke8 20.b6 c6? (better 20...Rh8 21.Qa4 Kf8+–) 21.ba7+– Ra7 22.Qb6 Ng4 (22...Qh3 23.f3 (23.Qa7 Ng4 24.Qa8 Bd8 25.Bd7 Ke7 26.Qd8 Kd8 27.Rfb1 Qh2 28.Kf1 Qf2) 23...ef3 24.Rf2+– (24.Rf3 Ng4 25.Rf2 Rf6 26.Qa7 Re6+–)) 23.h4 Bh4 (23...Rf6 24.d5 Re6 25.de6 Nf2 26.Qa7 Qe3 27.Qb8 Bd8 28.Rf2 Qd3+–) 24.Qa7 (better 24.Qc7 Nf6 25.d5 Bg3 26.Qc8 Ke7 27.Bf6 Kf6 28.Qf8 Kg5 29.fg3+–) 24...Bg3 (24...Bd8 25.Bf7 Rf7 26.Rfb1 Qh2 27.Kf1 Qf2) 25.Qa8–+ Ke7 26.Qb7 Kf6 (26...Ke6 27.d5 cd5 28.Qc6 Ke7 29.Qb7 Kd8 30.Qa8 Kd7 31.Qa4 Ke7 32.Qa7 Ke6 33.Qa6 Kf7 34.Qa7 Kg8 35.Qg7 Qg7 36.Bg7 Bh2 37.Kg2 Kg7 38.Rad1–+) 27.d5 Kg5 28.Qe7 (28.f4 ef3! 29.Bf6 Rf6 30.Qb2 Bh2 31.Kh1 Bf4 32.Kg1 Be3 33.Rf2 Qh2 34.Kf1 Qh1) 28...Rf6! 29.f4 (29.Bf6 gf6 Mate attack) 29...ef3! 30.Rf3 (30.Rf3 Qh2 Mate attack) 30...Qh2 31.Kf1 Ne3! (31...Ne3 32.Re3 Qf2) 0–1. GuestNVBF – GuestWTLH, freechess.org, 2020.

8.0-0 Qe7 9.f4 Ne4 (9...0-0-0!?=) 10.Bg7+= Qh4? (better 10...Rg8 11.Ng6 hg6+=) 11.Bh8+– f6 12.d3 Nec5 (12...0-0-0 13.de4 Be4+–) 13.Bg7 Kf7 (13...Bf5 14.Nd2 0-0-0+–) 14.g3 Qh3 15.Bg4 Qf1 (15...Bh5 16.Bh5 Kg7 17.Bg4+–) 16.Qf1 Kg7 17.d4 Ne4 18.Be6 Nb6 19.a4 (19.Qh3 a6 20.ba6 Ra6+–) 19...a5 20.Qe2 f5 21.g4 Rf8 (21...fg4 22.Qg4 Nf6 23.Qh4 Bc2 24.Qg5 Bg6 25.f5+–) 22.gf5 (22.gf5 Bf5 23.Bf5 Rf5 24.Nd2 Nd2 25.Qd2+–) 1–0. onur604 (2320) – Avslugin80 (2250), lichess.org, 2020.

8.0-0 Ng4 9.Nf3= (9.Ng6?? Bh2 10.Kh1 Nf2 11.Rf2 hg6–+).

8.a4 c5 9.0-0 e5 10.a5 Qe7 11.d3 0-0 12.c4 Rad8 13.cd5 Nd5 14.Ng6 hg6 15.Nd2 Bb8 16.Qb3 N7f6 17.Rfd1 Kh7 18.Qc4 Rh8 19.g4 (19.Bf3 Nb4+/–) 19...Kg8 20.g5 Ne8 21.h4 Qe6 22.Bf3 (22.Qc5 Rh4 23.Bf3 Qh3–+) 22...b6 (better is 22...Bc7!?+=) 23.ab6+– ab6 24.Bd5 Qd5 25.Qd5 Rd5 26.Ra8 Rd8 27.Be5! Nc7 (27...Be5 28.Nc4 Double attack (28.Rd8 Pinning; 28.Rd8 Deflection; 28.Nc4 Decoy)) 28.Rb8! Rb8 29.Bc7 Rb7 (29...Rb7 30.Bg3 Kh7+–) 0–1. Walker,John T (1930) – Nixon,Rod, BCCA/C1/Tr10 (ENG), 2011.

8.Nc3 Qe7 9.a4 c5 10.bc6 bc6 11.Rb1 e5 12.0-0 Rb8 13.Ng6 hg6 14.Ba1 e4 15.Rb8 Bb8 16.g3 Qe6 17.f4 ef3 18.Bf3 (18.Rf3? Qh3 19.Rf2 Bg3–+) 18...Qh3 19.Qe2 Ne5 20.Rf2 Nfg4 21.Bg4 Ng4 22.Rg2 Nh2 23.Rh2 Qg3 24.Rg2 Qh4 25.Kf1 Bg3 26.Qf3 Qh1 27.Ke2 Rh2 28.Rh2 Qh2 29.Kd3 Qh4 30.e4 Be5 31.ed5 Qd4 32.Ke2 cd5 33.Qg2 Qc4 34.Kd1 a6 35.Kc1 f6 36.Qg6 Kf8 37.Qg2 g5 38.Bb2 Kg7 39.Nd5 Bb2 40.Kb2 Qa4 41.Qf3 Qd4 42.Kb3 Qe5 43.c4 Kg6 44.c5 f5 45.c6 g4 46.Qd3 Qb8 47.Kc2 Kg5?? 48.c7 Qc8 49.Qe3 Kh4 50.Qe7 Kg3 51.Qe5 f4 52.Qf4 Kh3 53.Nb6 1–0. Junior – CSTal, Auto98, 1998.

8.f4 0-0 9.0-0 Ne8 10.Ng6 hg6 11.c4 c6 12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 14.Nc3 Nb6 (14...g5!?=) 15.Nb5+= Be7 16.Nd4 Nc4 17.Bc3 Qd7 18.Bd3 Ned6 19.Qe2 Rab8 20.Rab1 Rb1 21.Rb1 Rc8 22.Qd1 Ne3!–/+ 23.Qb3 Nec4 24.Re1 Bf6 25.Qd1 Rb8 26.Qg4 Nd2!–+ 27.Ne6?? Bc3 28.Re3 N6e4 29.f5 gf5 30.Qf5 fe6 31.Qf4 Rf8 32.Qh4 0–1. Otte,Marco (1735) – Kersdorp,N (1950), Gent, 2002.

8.g3 e5 9.0-0 e4 10.d4 0-0 11.Nd2 Qe7 12.c4 Qe6 13.c5 Be7= 14.Ng2 Qh3 15.Nf4 Qh6 16.Qb3 c6 17.bc6 bc6 18.Ng6 hg6 19.Qa4+= Rac8 20.Kg2 g5 21.Bc3 g4 22.Rfb1 Qh3 23.Kg1 Nh7 24.Rb7+– Rfd8? 25.Ba5 Ng5 26.Bd8 Rd8 27.Qc6 Nf3 28.Nf3 gf3 29.Bf1 Qf5 30.Qc7 Bg5 31.h4 Bf6 32.c6 Nf8 33.Qf7 Kh8 34.c7 Rc8 35.Rb8 Kh7 36.Rc8 Qc8 37.Qh5 Kg8 38.Qd5 Kh8 39.Bc4 Nd7 40.Qh5# 1–0. pcmvr – pdek (2430), net–chess.com, 2009.

8.Ng6 fg6 9.0-0= 0-0 10.c4 Ne4 11.g3 h5 12.d3 Nef6 13.Nd2 c6 14.a4 a5 15.Nf3 e5 16.Nh4 Qe7?? 17.Bf3?? Kh7+= 18.Rc1 Qe6 19.bc6 bc6= 20.cd5 cd5 21.Be2 Rab8 22.Nf3 Kg8 23.Bc3 Bb4 24.Kg2 Nh7 25.Rc2 g5 26.Qa1 (26...g4 27.Ng1=+; 26.h3 Rfc8 27.Ba1 Rc2 28.Qc2 Rf8=). Grund,Karl – Fiori,Bruno, BdF, 1986.

8.Ng6 hg6

9.Nc3 Nc5 =.

9.Nc3 Bh2 10.g3 +=.

9.c4 dc4=+ 10.Bc4 Qe7 (10...Ne4 11.d3 Ne5 12.de4 Nc4 13.Bg7=+) 11.h3 (11.Be2 Nc5= (worse 11...Rh2 12.Rh2 Bh2 13.g3=)) 11...0-0-0 (11...Ne4 12.0-0 Qh4 13.Qe2=) 12.Be2= Ne4 (12...Rh4 13.Qc2=) 13.Nc3 (13.0-0 Qg5 14.f4 Rh3–+) 13...Ndc5 14.d3 (better 14.Qc2 Qh4 15.Rf1 Nf2 16.Rf2–/+) 14...Bg3?? (14...Qf6!? 15.Ne4 Qb2 16.Nc5 Bc5=+) 15.fg3 (15.Ne4 Ne4 16.0-0=) 15...Ng3= 16.Kd2 Rh4 (16...Qg5 17.Kc2 Nh1 18.Qh1 Qe3 19.Rf1=) 17.Kc2= Qg5 (worse 17...Nh1 18.Qh1 Na4 19.g3+–) 18.Re1 Nf5 19.Bc1 Qg2 (19...Ne3 20.Be3 Qe3 21.Qc1+=) 20.Bd2 Qg5 21.Bf1 (21.Qc1 Ng3 22.Rg1 Ne2 23.Rg5 Nc1=) 21...Ng3 (21...Qf6 22.Qc1 e5 23.Qa3+=) 22.e4 (22.d4 Qf5 23.Kb2 A) 23...Nf1? 24.Rf1 Qd3 25.Rf7+– (25.dc5?! Qd2 26.Qd2 Rd2 27.Kb3 f6+–); B) 23...Nd3 24.Bd3 Qd3+=) 22...Qf6 (22...Qe5 23.Re3+=) 23.Rb1 (23.Re3 Nf1 24.Qf1 Rf4+=) 23...g5 (23...Kb8!?=) 24.Re3+= Nf1 25.Qf1 Rf4 26.Qg1 Rf2 (26...Qd4 27.Qg5 e5 28.a3 Nd3 29.Qd8 (29.Qg7?! Nf2 30.Bc1 Nd1 31.Nd1 Qd1 32.Kc3 f5=) 29...Qd8 30.Rd3+–) 27.Rb4 Kb8 (27...Rf1 28.Qg3+–) 28.Rc4 b6 29.d4! e5 (29...Rd4 30.Rd4 Combination) 30.d5 (30.dc5?! Rdd2 (30...Rfd2? 31.Kb3+–) 31.Kb3 c6=+) 30...Rh8 31.Nd1 Rf3 32.Qg2 (32.Bb4 Re3 33.Ne3 Rh3 34.Bc5 bc5+–) 32...Rhh3 33.Rf3 (worse 33.Qh3 Rh3 34.Rh3 Qf1 35.Rh8 Kb7–/+) 33...Qf3 34.Qf3 Rf3 35.Bg5 f6 36.Be3 (36.Bd2 Rg3+–) 36...Nb7 37.Kd3 (37.Rb4 Nd6+–) 37...Nd6 38.Rb4 Rh3 39.Ke2 (39.Nf2 Rg3+–) 39...Kb7 40.Nf2 (40.a3 g6+–) 40...Rg3 41.Rb3 (41.a3 g6+–) 41...g6 (41...g5 42.Rb4+–) 42.Rb4 (42.Rb1 f5+=) 42...g5 43.Bd2 (43.a4 Kc8+–) 43...Kc8 (43...g4 44.Kf1+–) 44.Nd1 Rg2 45.Kd3 Rh2 46.Ne3 Rh3 47.Ke2 (47.Be1 Rf3+–) 47...Rh2+= 48.Ke1 Rh4 49.Nf5 Nf5 (49...Re4 50.Re4 Ne4 51.Bb4+=) 50.ef5 Rh1 51.Ke2 Rh2 52.Kd3 (52.Ke3 Rh3 53.Ke4 Rh2+=) 52...Rf2 53.Rc4 Kd7 54.Be3 (54.Ra4 Rf5 55.a3 Rf3 56.Ke4 g4 57.Ra7 Rf1+=) 54...Ra2 (54...Rf5 55.Ke4 Rf1+–) 55.Rc6+– Ke7 56.Bd2 Rb2 57.Bc3 Rb5 58.Kc4 Rc5 59.Rc5 bc5 60.Kc5 Kd7 61.Bb4 (61.Be1 g4+=) 61...g4 62.Be1 a6 63.Bh4 1–0. Domingo,Jordi (1965) – Cesbron,Guy (1985), FICGS, 2011.

9.g3 Qe7+= 10.d3 (10.0-0 0-0-0+=) 10...e5 (10...a6 11.a4+=) 11.a4 Rd8 (11...Qe6 12.Nd2+=) 12.Nd2 e4 13.d4 Nh5 (13...Qe6 14.a5+=) 14.Rg1 (14.Qb1 Nhf6=) 14...Qf6 (14...c5 15.bc6 bc6 16.c4+=) 15.Nf1 (15.c4 Bb4+=) 15...Qe7 (15...Qe6 16.g4 Nhf6 17.g5+=) 16.c3 (16.Nd2 c5=) 16...f5 (16...Nhf6 17.Rg2+=) 17.Qb3 c6 (17...Nhf6 18.h4+=) 18.a5 Nhf6 19.a6 Rb8 20.c4 (20.ab7 Rb7 21.c4 Bb4 22.Kd1 dc4 23.Qc4 c5+=) 20...cb5 (20...dc4!? 21.Bc4 Kf8+=) 21.c5+= Bc7?? (better is 21...Bc5 22.dc5 ba6 23.Bf6 Qf6=) 22.ab7+– Nc5 (22...Rb7 23.c6 Rb8 24.cd7 Qd7 25.Ra7+–) 23.dc5 (23.Bb5?! Ncd7 24.Ra7 Qe6+–; 23.Qb5?! Ncd7+–) 23...Rb7 24.Bb5 Kf7 25.Bf6 Kf6? 26.h4 Qc5–+ 27.Ra6 Kf7 28.Be8= Re8 29.Qb7 Qc1 30.Ke2= Qc4 31.Kd1 Rb8 32.Nd2 Rb7 33.Nc4 dc4 34.Kc2+= Be5 35.Rb1+/– Rd7 36.Rb5 Bf6 37.Rba5 Kg8 38.Ra7 Ra7? 39.Ra7+– Kh7 40.Rc7 c3 41.Kd1 Kh6+/– 42.Ke2 g5 43.hg5 Kg5 44.f3 ef3+= 45.Kf3 Be5 46.Rc6 g6 47.Rc5 Kf6 48.g4 Ke6 49.e4 fe4 50.Ke4+/– Bg7 51.Rc6 Kf7? 52.g5 Bh8 53.Kd5 Bg7 54.Rc8 Ke7 55.Rc7 Kf8 56.Ke6 Bd4 57.Rc4 Be3 58.Kf6 Ke8 59.Kg6 Bd2 60.Kf6 Kd7 61.g6 1–0. Olcum,Ahmet (1935) – Sen,Sezgin (1830), Konya TUR, Team Ch, 2014.

9.h3 Rc8 10.c4 dc4 11.Bc4 c5 12.a4 Ne5=+ 13.Be2 Nd5 14.f4 Nf4 15.ef4+= Qh4 16.Kf1 Qf4 17.Ke1 Qg4?? 18.Kf2 Qf4= 19.Ke1 (19.Kg1 c4 20.Bf3 Bc5 (< 20...Nf3 21.Qf3 Qf3 22.gf3+=) 21.Kf1 Nd3 (21...Nf3 22.Qf3 Qf3 23.gf3+=) 22.Bg7 Nf2–+) ½–½. Kuhlmann,Antonius Egidius J – Pagni,Carlo Alberto, corr ICCF TT–4–90–12, 1990.

9.h3 e5 10.d3 Qe7 11.a3 a6 12.ba6 Ra6 13.d4 Rb6 14.Ra2 ed4 15.ed4 Qe4 16.0-0 Qf4 17.g3 Qf5 18.h4 Qh3 19.Re1 Rh4 20.Bg4 Ne4 21.Bh3 Rh3 22.Nc3 Ndf6 23.Nd5 Kf8 24.Nb6 cb6 25.Kg2 1–0. Machete99 – guest984, ICC, 2002.

9.h3 Qe7 10.c4 =.

6.Be2 Be7

7.0-0 Rc8 8.d4 c5 9.Bd3 Bg6 10.Nc3 c4 11.Bg6 hg6 12.Ng5 Qc7 13.f4 Nf8 14.e4 de4 15.Nce4 Nd5 16.h3? (16.Qf3 c3 17.Bc1 Qc4 18.Qf2 Qb5) 16...Ne3 17.Qf3 Nf1 18.Rf1 f6 19.d5 ed5 20.Nc3 Qc5 21.Kh1 Rd8 22.f5 Rh5 23.g4 Rh6 24.Ne6 Ne6 25.fe6 g5 26.Rd1 d4 27.Ne4 Qe5 28.Kg2 c3 29.Bc3? Rc8?? 30.Rd4 Qe6 31.Qd3 Rc7 32.Nd6 Kf8 33.Bb4 Kg8 34.Re4 Qd7 35.Nf5!! Qd3 36.Ne7?? Re7! 37.cd3 Re4 38.de4 Kf7 39.Bc5 a6 40.b6 Rh8 41.Kg3 Rc8 42.Be3 Rc3 43.Kf3 Ra3 44.e5 Ra2 45.Ke4 Ke6 46.ef6 gf6 47.Bg1 Rg2 48.Be3 Rg3 0–1. Plock,Joerg (1700) – Zibell,W (1800), Eintracht, 2002.

7.0-0 Bg4 8.h3 Bf3 9.Bf3 =.

7.0-0 h6 8.c4 0-0 9.a4 g5 10.cd5 Nd5 11.d3 Bh7 12.Na3 Bf6 13.d4 Bg7 14.Nc4 h5 15.Nfd2 g4 16.Ba3 Nc3 17.Qe1 Re8 18.Bb2 Ne2 19.Qe2 e5 20.Nb3 ½–½. Roos,T – Elsen, Manderscheid, 1989.

7.a4 0-0 8.0-0 Bd6 9.Nh4 Be4 10.d3 Bg6 11.Nd2 e5 12.c4 dc4 (12...a6 13.Ng6 fg6 14.cd5 ab5 15.ab5 Ra1 16.Qa1+–) 13.Ng6 hg6 (13...fg6 14.Nc4 Qe7 15.Bf3+–) 14.Nc4+– Re8 15.Bf3 e4 (15...Rb8 16.a5+–) 16.de4 Ne4 17.Nd6 Nd6 18.Qc2 Ne5 19.Bd5 (19.Be2 Rc8+–) 19...Kh7 (19...Rc8!?+–) 20.Rfd1+– Qe7 (20...c6 21.Be5 cd5 22.Rd5+–) 21.Qc3 (21.Ba3 Rab8+–) 21...f6 (21...Qf6 22.Rac1+– (22.Qc7?! Rac8 23.Qa5 Rc2=)) 22.Ba3 Rh8 (22...Rab8 23.Rd4 g5 24.Rc1+–) 23.Bb7! Rad8 (23...Nb7 24.Be7 Pinning (24.Be7 Deflection)) 24.Bd5 Qd7 25.Qd4 g5 (25...Qf5 26.Qa7 Ne4 27.Be4 Qe4 28.Rd4 (28.Qc7?! Rd1 29.Rd1 Qa4+–) 28...Rd4 29.Qd4+– (29.ed4?! Nd3 30.Qc7 Nf4+–)) 26.Qa7 Kg6 (26...Qf5 27.Qc7 Ndc4 28.Be7+–) 27.b6 (better 27.Bd6 cd6 28.Qd7 Nd7+–) 27...Qg4 (27...Qf5 28.bc7 Rd7 29.Bd6 Rd6+–) 28.bc7 Rd7 29.Bd6 Rd6 30.Qd4 (30.Qd4 Qf5 31.Be4 Rd4 32.Bf5 Kf5 33.ed4+–) 1–0. DEFFM – GuestJBNT, freechess.org, 2018.

7.Nh4 Be4 8.f3 Bg6 9.0-0 c6 (9...Bh5 10.g3=) 10.a4 0-0 11.Ng6 hg6 12.c4 Qc7 13.f4 Ne4 14.d3 (14.Nc3 Bf6=) 14...Nec5 (14...Nd6!?=+) 15.Nd2+= Bf6? (better 15...Nf6+=) 16.d4+– b6 (16...a6 17.Qc2 Ne4 18.Ne4 de4 19.c5+–) 17.Qc2 (17.dc5?! Bb2 18.cb6 Qb6=) 17...Nb7 (better 17...Ne4 18.Ne4 de4 19.Qe4 c5+–) 18.cd5 ed5 1–0. onur604 (2320) – fastcat17 (2215), lichess.org, 2020.

7.Nh4 Bg6 8.0-0 Nb6 9.f4 Ne4 (9...0-0 10.Bd4=) 10.Ng6+= hg6 11.Bg7 Rh7 12.Bb2 (12.Be5 Bc5 13.Qe1 Qh4 14.Qh4 Rh4+=) 12...f5 (12...Bf6 13.Bf6 Qf6 14.d4=) 13.a4 (13.Nc3 Nd6+=) 13...Nc4 14.Bc4 dc4 15.d3 cd3 16.cd3 Nc5 (16...Bc5 17.d4 (17.de4?? Be3 18.Kh1 Rh2 19.Kh2 Qh4) 17...Bb4 18.Qb3+=) 17.Ra3 (17.Bd4+–) 17...Bf6? (better 17...g5+=) 18.Bf6+– Qf6 19.Qc2 Qh4 (19...Nd7 20.Rc3 Rc8 21.Rc7 Rc7 22.Qc7 Qh4 23.Qb7 Qh2 24.Kf2 g5+–) 20.h3 (better 20.g3 Qh5 21.Ra2+–) 20...b6?? (better 20...Qg3 21.Qc5 Rh3+–) 21.d4+– 0-0-0 (21...Nd7 22.Qc6 Rc8 23.Qe6 Kf8 24.Qg6 Qh5+–) 22.dc5 bc5 23.Qc5 Rd5 (23...Kb8+–) 24.Qa7 (24.Qa7 Kd8 25.Qb8 Ke7 26.a5+–) 1–0. DEFFM – GuestMLXX, freechess.org, 2019.

7.Nh4 Bg6 8.0-0 Ne4 9.Bg7 Rg8 10.Ng6 Rg7 11.Ne7 Qe7 12.d4 0-0-0 13.Bf3 (13.c4 dc4 14.Qc2 Nd6+=) 13...Rdg8 14.Be4 (14.c4 Ng5 15.cd5 Nf3 16.Qf3 Rg2 17.Qg2 Rg2 18.Kg2 Qg5 19.Kh1 Qd5 20.Kg1 Qg5 21.Kh1 Qb5–/+) 14...de4= 15.g3 h5 (15...e5!?=) 16.Qh5+– Nf6 (16...f5 17.Qe2+–) 17.Qh3 (17.Qc5!? Qc5 18.dc5+–) 17...Rh7+= 18.Qg2 Ng4 (18...Qb4 19.a4+=) 19.h3 Nh6 (better 19...Nf6!?+=) 20.Qe4+– Nf5 21.Qg2 (21.Kg2!?+–) 21...Rgh8+– 22.h4 (22.Kh2 e5 23.b6 cb6+–) 22...f6 (22...Nh4!? 23.Qe4 Qg5=) 23.Nd2 (23.Qh3 Qe8 24.b6 cb6+–) 23...Rg7 (23...Nh4!? 24.Qe4 f5+=) 24.Ne4 Rh4 (24...Nh4 25.Qh1 (worse 25.gh4 Rg2 26.Kg2 Rh4=+) 25...Ng6 26.Qf3+=) 25.Nc5 (25.gh4?! Nh4 26.Qg7 Qg7 27.Ng3 Qg4=) 25...Rhg4?? (better 25...Nd6 26.gh4 e5+–) 26.Qb7 Kd8 27.Qa8 (27.Qb8) 1–0. DEFFM – Hrek, freechess.org, 2019.

7.Nh4 Bg6 8.0-0 Nf8 9.f4+= h6 10.a4 Be4 11.f5 N6d7 12.fe6+= Ne6 13.Nf5 Bc5 14.Nc3 Bf5 15.Rf5 d4 16.Ne4+/– de3 17.Nc5 Ndc5 18.d4 Ne4 19.d5 N6c5 20.Re5 Kd7 21.Bg4 Kd6 22.Re4! Ne4 23.Qd4 Re8 24.Qb4 (24.Qb4 Nc5 25.Qf4 Ke7 26.Qe5 Ne6 27.de6+–) 1–0. Walker,John T (1965) – Bonatti,Aldo (2020), corr ICCF WSTT/3/06/4, 2006.

7.0-0 0-0

8.c4 Nb6 9.d3 dc4 10.dc4 Qd1 11.Rd1 Na4 12.Bd4 Ne4 13.Nfd2 Nec5 14.Nc3 Nb2 15.Rf1 Rfd8 16.Nd5 ed5=+ 17.Bb2 dc4 18.Nc4= Bd3 19.Bd3 Nd3 20.Bd4 Rd5 21.a4 Nf4 22.Rfd1 Rad8 23.Na5 Ne2 24.Kf1 Nd4 25.ed4 Rb8 26.Rab1 a6 27.Nc4 ab5 28.Ne3 Rh5 29.Rb5 Rh2 30.Kg1 Rh4 31.Nf5 Re4 32.Rdb1 Bf8=+ 33.Rb7 Rb7 34.Rb7 g6 35.Ng3 Rd4–/+ 36.Rc7 Ra4 37.Rc8 Kg7 38.Rc2 h5 39.Nf1 Ra1 40.g3 Bd6 41.Kg2 Be5 42.Re2 f6 43.Rc2 g5 44.Nd2 Kf7 45.Nf3 Bd6 46.Re2 Kg6 47.Rd2 Bb4 48.Rb2 Bc3 49.Rc2 Ra3 50.Ng1 Kf5 51.Re2 g4 52.Re3 Bb4 53.Ra3 Ba3 54.f3 Bc5–+ 55.Ne2 Be3 56.Nc3 Ke5 57.Nb5 f5 58.Nc7 Bd4 59.Nb5 Bb6 60.Nc3 Ba5 61.Nd1 Kd4 62.Kf2 Kd3 63.Nb2 Kc3 64.fg4 hg4 65.Na4 Kd4 66.Nb2 Bb6 67.Na4 Ba7 68.Kg2?? Kd3 69.Nb2 Kc3 70.Nd1 Kc2 (71.Nf2 Bf2 72.Kf2 Kd3–+) 0–1. Verstraeten,Jan – Krantz,Kjell, Orebro Stud olm fB, SWE, 1966.

8.c4 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 Rc8 11.Nc3 Nbd5 12.d4 c5 13.Qb3 Bg4 14.Nd5 Nd5 15.Rfd1 Qb6 16.h3 Bf3 17.dc5 Rc5 18.gf3 Bf6 19.Bd4 Bd4–/+ 20.Rd4 Rfc8 21.Bd3 g6 22.Qb2 Qd8 23.Be4 Qg5 24.Kh2 Qe5 25.f4 Nf4 26.ef4+= Qf4 27.Kh1 Rc3 28.Rd8?? Rd8–+ 29.Qc3 Qe4 30.Kg1 Qd4 (31.Qd4 Rd4–+; 30...Rd3!? 31.Re1 Qd5 32.Qe5–+) 0–1. Sass,Andreas – Koch,Soren, Schleswig Holstein–ch cand, 1991.

8.c4 dc4 9.Bc4 Rc8 10.Be2 =.

8.c4 h6 9.Nc3 c6 10.a4 Qc7 11.cd5 cd5 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 b6 14.Nd4 Bg6 15.Qa1 Ne5 16.Rc1 Neg4 17.g3 Qd6 18.a5 Rac8 19.ab6 ab6= 20.Ra6 e5 21.Nc6+/– d4 22.Na4 de3 23.de3 Qd2? 24.Qb2+– Qd6 25.Nb6 Rc7 26.Nc4 Qe6 27.N6e5 Qf5 28.Bd3 Qh5+= 29.h4?? Rc4 30.Nc4 Bd3 31.Rd6 Qf5 32.Rd4 Be4 33.Nd6 Qf3–/+ 34.Ne4 Ne4 35.Rf1?? Ng3 36.fg3=+ Qg3 37.Kh1 Qh3 38.Kg1= Qe3 39.Kh1 Qh3=+ 40.Kg1 Qg3 41.Kh1 Qh3 42.Kg1 Qg3 43.Kh1= Qh3 (43...Qh4!? 44.Kg1 Qg3 45.Kh1 Ne3–/+) ½–½. "Morozevich,A" – gahan, ICC, 2000.

8.d3 h6 9.Nbd2 Rc8 10.c4 Nc5 11.Nb3 Na4 12.Bd4 c5 13.bc6 bc6 14.Nbd2 Qa5 15.Nb3 Qa6 (15...Qd8 16.c5+= (worse is 16.Ba7 Nc3 17.Qc2 Ne2 18.Qe2 dc4 19.dc4 Bd3+=)) 16.Qd2 (16.c5!?+=) 16...dc4= 17.dc4 c5 18.Be5 Rfd8 19.Qa5 Qa5 20.Na5 Nd7 21.Nb7 (21.Rae1!?+=) 21...Ne5–/+ 22.Ne5 Rd2 23.Bf3 Bf6 24.Nc6 Rc7 (24...Ba1?! 25.Ne7 Kh7 26.Nc8 Ra2 27.e4–/+) 25.Rad1 Rd1 (worse is 25...Ra2 26.Na7 Bg4 27.Bg4 Rb7 28.Nb5–/+) 26.Rd1? (better is 26.Bd1 Nb2 27.Nca5–+) 26...Rb7 27.Ne5 Rb1 (27...Rb1 28.Nd7 Nb2 29.Rb1 Bb1 30.Nc5 Ba2–+ (worse is 30...Nc4 31.a4–+); 27...Be5?! 28.Bb7 Nb6 29.Ba6–+) 0–1. Genne,Rene (1770) – Ranaivoharisoa,Alain (2155), Saint Denis REU, Reunion Open, 2013.

8.d4 c5 9.c4 dc4=+ 10.Bc4 Nb6 11.Nbd2 cd4 12.Bd4 Nc4 13.Nc4 Ne4 14.Qb3 Nc5 15.Bc5 Bc5 16.Rfd1 Qc7 17.Rac1 b6 18.a4 Rad8 19.Nce5 Rd1 20.Rd1 Bd6 21.Nc4 Rd8 22.g3 Be4 23.Nfd2 Bd5 24.Rc1 Bc4 25.Qc4 Qc4 26.Rc4 f5 27.Rc6 Kf7 28.Nf3 Kf6 29.h4 h6 30.Rc4 Bc5 31.g4 Rd5 32.g5 hg5 33.Ng5 Rd1=+ 34.Kg2 Rd2 35.Nf3 Rd5 36.Kg3 e5 37.Ng5 e4 38.Nh3 Bd6 39.f4 Bc5 40.Rc3–/+ Rd6 41.a5 Rd2 ½–½. Rohde,Angela – Adler,C, BL2 Mitte, 1991.

8.d4 Ne4 9.Nbd2 =+.

8.Nd4. Krantz.

8.Nh4 Be4 =.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 10.c4 Nh7 (10...dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2+=) 11.Nc3 (11.cd5 ed5 12.Qc2 Nhf6+/–) 11...Bf6 (11...dc4 12.Bc4 Ne5 13.Be2+=) 12.Qc2 d4 13.Ne4 de3 14.Nf6 Nhf6 15.de3 Nc5 16.a4 Qe7 17.Bf3 Rab8 18.Rfd1 Nfd7 19.a5 Rfd8 20.a6 ba6 21.ba6 f6 22.Bc3 Qf7 23.Rdb1 e5 24.Bd5+– Ne6 25.Rb8 Rb8 26.Rb1 Nb6? 27.Qb3?? c5 28.Ba5 Qd7 29.Bb6 Rb6+/– 30.Qa2 Rb1 31.Qb1+/– Kh7 32.Qb7 Qa4 33.g3 Qd1 34.Kg2 Ng5 35.Qa7 Qg4?? 36.Qc5?? e4= 37.Be4 1–0. TIROLOCO – port, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Be2 h6

7.0-0 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nb6 11.Nd4 Bh7 12.d3 Bc5 13.f4 Bd4 (13...Qd7!?=) 14.Bd4+= Nbd7 15.Nd2 0-0 16.Qa1 c5 17.bc6 bc6 18.Nb3 Qc7 19.Nc5 Ne8 (19...Nc5!? 20.Bc5 Rc8+=) 20.Rb1+– Nd6? (better 20...Nc5!? 21.Bc5 Nd6+–) 21.Nd7+– Qd7 22.Bg7 Rc8 23.Bh6 (23.Qe5!? Nf5 24.Bf6 Qa7+–) 23...Nf5 24.Bg5 Ne3 25.Qe5 (25.Qd4 Nf5 26.Qc5 Kg7+–) 25...Nc2 (25...Qa7 26.Kh1+–) 26.Bh6+– f6 27.Qf6 Rf8?? (better 27...Qa7 28.Kh1 Qf7+–) 28.Qf8 1–0. GuestSBKR – GuestBBLM, freechess.org, 2018.

7.0-0 c5 8.c4 dc4 9.a4 (9.Na3 c3 10.dc3 Qc7=) 9...Be7 10.Na3 c3 11.Bc3 0-0 12.Nc4 Ne4 13.Bb2 Nd6 14.Nd6 Bd6 15.Qb3 b6 (15...e5 16.Bd3 Bg4 17.Be4=) 16.d3 e5 17.Nd2 Be6 18.Nc4 Bd5 19.Qd1 (19.e4 Be6+=) 19...Qe7 (19...Qc7 20.e4 Be6 21.Bg4 Bg4 A) 22.Nd6?? Bd1 (22...Qd6?! 23.Qg4 Qd3 24.Rad1+=) 23.Rad1 Qd6–+; B) 22.Qg4+=) 20.Bf3 Qe6 21.Bg4 (21.a5 Rfd8+=) 21...f5 22.e4 fg4 23.ed5 Qd5 24.Qg4 Bc7 25.Qg6 Rf6 26.Qe4 Increasing the pressure on the isolated pawn on e5 26...Qe4 27.de4 Kf7 28.Rfd1 Ke6 29.Rd2 Rd8 30.Rad1 Rff8 31.Rd5 g5 32.Nd6 White gets the initiative 32...Bd6 33.Rd6 Ke7 34.f3 h5 35.R6d5 g4 36.Be5+– Ne5 37.Re5 Kf6 38.Rd8 Rd8 39.Rh5 gf3 40.gf3 The passed pawn on f3 will quickly become a dangerous weapon 40...Rd1 41.Kf2 Ra1 42.e5 Ke6 43.f4 Ra4 44.Rh6 Kd5 45.Kf3 c4 46.Rd6 Kc5 47.f5 (47.f5 Ra3 48.Ke4+–) 1–0. Gomez,Gustavo Daniel (2530) – Tong Soen,Kwik (2200), W–ch27 sf02 email, 2003.

7.0-0 c6 8.c4 Be7 9.Qb3 0-0 (9...Nc5 10.Qc3=+) 10.d4= a6 11.Nc3? (better 11.bc6!? bc6 12.Ba3=) 11...dc4-/+ 12.Bc4 ab5 13.Be2 Nd5 (better 13...b4 14.Nb1 Be4-/+) 14.e4? (better 14.a4 Nc3 15.Bc3-/+) 14...Nc3-+ 15.Qc3 Be4 16.Ne5 Ne5 (16...Nf6 17.Bc1-+) 17.de5 Bd5 18.f4 (18.Rfd1 Ra4-+) 18...Qa5 19.Qg3?? (19.Qc1 Qb6 20.Kh1 Ba2-+) 19...Qb6 (better 19...Qd2 20.Bd3 Qb2-+) 20.Kh1 Ra4 (20...Ba2 21.Bc1 Qd4 22.Be3-+) 21.Bd3 White prepares f5 21...Rfa8 22.f5 ef5 23.e6?? (23.Bf5 Ba3 24.Bc3-+) 23...Rg4 24.ef7 Kf8 (24...Bf7?! 25.Qe5 Bd5 26.Rf3-+) 25.Bg7 (25.Qh3 Bg2 26.Qg2 Rg2 27.Kg2-+) 25...Kg7 26.Qe5 (26.Qf2 Bg2 27.Qg2 Rg2 28.Kg2 Qd4-+) 26…Bf6 (26...Bf6 27.Qd5 cd5 28.Bf5 Ba1 29.Bg4 Bf6-+) 0-1. yasminoah (2015) - montignien (2050), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.0-0 Bd6 8.d4 0-0 9.c4 c5 (9...dc4 10.Nbd2=) 10.bc6 (10.cd5 Nd5 11.Nbd2 cd4 12.Nd4 Bg6=) 10...bc6 11.c5 Be7 12.Qa4 (12.Nbd2 Qc7=) 12...Qc7 13.Bc3 a5 14.Nbd2 Rfb8 15.h3 (15.Nb3 Ne4 16.Be1 Bf6=) 15...Ne4 (15...e5 16.Nb3=) 16.Ne4 Be4 17.Nd2 Bg6 18.Nb3 Bd8 19.Na5 (19.Rfc1 Nf6=) 19...Ra5 (19...Qc8!? 20.Qc6 Ba5 21.Qc8 Rc8 22.Ba5 Ra5=+) 20.Ba5+= (worse 20.Qa5 Qa5 21.Ba5 Ba5–/+) 20...Qa5 21.Qc6 Nf6 22.Qa6 Qd2 23.Bb5 (23.a4 Ne4+=) 23...Ne4 24.a4?? (better 24.Rad1 Qa5 25.a4+=) 24...Bh4–+ 25.Be2 Qb2?? (better 25...Bf2 26.Rf2 Qe3–+) 26.Rfb1?? (26.g3 Nc3 27.Rfe1 Bg3 28.fg3–+) 26...Bf2–+ 27.Kh2 Bg3 28.Kg1 Qb1 29.Rb1 Rb1 30.Bf1 Nd2 (30...Bf2 31.Kh2 Ng3 32.a5 Nf1 33.Qf1 Rf1 34.a6 Rg1 35.a7 Be4 36.a8R Kh7 37.h4 Rg2 38.Kh3 Rg1 39.Rh8 Kh8 40.h5 Rh1 41.Kg4 Rh4) 31.a5 (31.c6 Nf1 32.Qf1 Bh2 33.Kf2 Rb2 34.Ke1 Bg3 35.Kd1 Rb1 36.Ke2 Bh5 37.Qf3 Bf3 38.Kf3 Bc7–+) 31...Nf1 (31...Nc4 32.Qc8 Kh7 33.e4 Be4 34.Qc6 Bd3 35.Qe6 Rf1) 32.Qf1 Kf8 (better 32...Bh2! 33.Kf2 Rb2 34.Ke1 Bg3 35.Kd1 Rb1 36.Ke2 Bd3 37.Kd3 Rf1–+) 33.Qb1+– Bb1 34.a6 Bb8 35.c6 Bd3 36.c7 Bc7 37.a7 Be4 (37...Ke7 38.a8Q Be4 39.Qa7+–) 38.a8Q+– Ke7 39.Qa7 Kd7 40.Qc5 Bd6 41.Qa7 Bc7 42.Kf2 h5 43.h4 Kc6? (better 43...Bf5!?+–) 44.Qa4 Kd6 45.Qe8 Bg6 46.Qf8 Kd7 47.Qg7 Bd8 48.g3 Ke8 (48...Be7 49.Qh8+–) 49.Qe5 (49.g4!? Kd7 50.gh5 Bh5+–) 49...Kd7 50.Qb8 Bd3 (50...Bf5 51.Qb5 Ke7 52.Qe2+–) 51.Qa7 Bc7 52.Qa4 Kd8 53.Qa3 (better 53.Qd1!? Bg6 54.g4 Bh7+–) 53...Bg6 54.Qa4 Bd6?? (54...Bd3 55.Qd1 Bg6+–) 55.Qa8 Kd7 56.Qa4 Kd8 57.Qd1 Be7 58.Qe2 Bf6 (58...Kd7 59.Kf1+–) 59.Qb5 ½–½. Osovsky,Boris – Nielsen,Jan2 (2130), Mislata op–B, 2003.

7.0-0 Bd6 8.d4 0-0 9.Nbd2 c5 10.c4 cd4 11.Nd4 Bh7 12.Rc1 Nc5 13.N2f3 dc4 14.Bc4 Qe7 15.Ba3 Rfd8 16.Qe2 e5 17.Bc5 Bc5 18.Nb3 Bd6 19.Rfd1 e4 20.Nfd4 Bg6 21.Qe1 Ng4 22.g3 Ne5 23.Be2 Ba3 24.Rb1 Nf3 25.Nf3 (25.Nf3 ef3 Combination; 25.Bf3 ef3 Combination) 25...ef3 26.Bf3 Bb1 27.Rb1 Bb4 28.Qe2 Rac8 29.a4 Bc3 30.a5 Bf6 31.a6 ba6 32.ba6 Qb4 33.Qf1 Qa3 34.Bb7 Rc3 35.Qb5 g6 36.Kg2 Re3! 37.fe3 Qa2 38.Nd2 Rd2 39.Kf3?? (better 39.Kg1–/+) 39...Rf2–+ 40.Ke4 Qc2 41.Qd3 Qa4 42.Kd5 Rd2!! 43.Qd2 (43.Qd2 Qd7 Double attack (43...Qd7 Decoy)) 43...Qd7 44.Kc4 Qd2 (44...Qd2 45.Rb4 Qh2–+) 0–1. Petrochenko,Maria (2050) – Bhambure,S (2240), Chigorin Memorial (8), 2018.

7.0-0 Bd6 8.d4 c5 9.c4 0-0 10.Nbd2 Re8 (10...b6 11.dc5 bc5 12.Rc1=) 11.a4 (11.cd5 ed5 (11...Nd5? 12.e4+–) 12.dc5 Nc5=) 11...a6 (11...b6 12.dc5 bc5 13.Rc1=) 12.Qb3 (12.cd5 ed5 (12...Nd5? 13.e4+–) 13.dc5 Nc5=) 12...ab5 13.ab5 Qc7 14.Rfe1 (better 14.cd5 ed5 15.dc5 Nc5 16.Qc3=) 14...e5 (better 14...Rec8=) 15.b6+– Nb6 (15...Qd8!? 16.Ra8 Qa8 17.de5 Ne5 18.cd5 Nf3 19.Bf3 Qd8+–) 16.de5 dc4? (better 16...Be5 17.Ra8 Na8 18.Be5 Re5 19.Ne5 Qe5 20.Qb7 Nc7+–) 17.ed6 Qd6 (17...cb3 18.dc7 Bc2 19.Nc4 Nc4 20.Bc4+–) 18.Nc4 Nc4 19.Ra8 Ra8 1–0. DEFFM – GuestNZBP, freechess.org, 2018.

7.0-0 Bd6 8.Nh4 Bh7 9.f4 (9.Nc3 0-0=+) 9...0-0 (9...g5 10.Nf3–/+) 10.Nf3 c5 11.c4 Re8 (11...Qc7 12.Qb3=+) 12.Ne5 (12.Nc3 Qa5=+) 12...Qc7 13.d4 (better 13.Nd7 Nd7 14.cd5 ed5 15.a4=+) 13...Be5 (better 13...cd4 14.ed4 dc4–/+) 14.de5+= Ne4 15.cd5 ed5 16.Qd5 Rad8 17.Qb3 Nb6 18.Bc4 (18.Qa3!?+=) 18...Nc4 19.Qc4 b6 20.e6 (better 20.Re1!?=) 20...Re6–/+ 21.Be5 (21.f5 Ree8 22.Nc3 Rd2 23.Ne4 Rb2–/+) 21...Nd6 (21...Qd7 22.Re1–+) 22.Qe2 Qb7 (better 22...f6!? 23.Bd6 Red6–+) 23.Nc3 Ne4 (23...f6 24.Bd6 Red6 25.Rac1–/+) 24.Ne4 (24.Rfd1 Rc8 25.Nd5 f6=+) 24...Qe4 25.Rf3 (25.Rad1 Ree8–/+) 25...Qf5 (better 25...Qd3!? 26.Qd3 Rd3–+) 26.Rg3=+ Bg6 27.h4 (27.e4 Re5 28.fe5 Qe5=+) 27...h5 (27...Re5 28.fe5 Qe5 29.Qe1–/+) 28.a4 (28.Rf1 Rd5 29.e4 Qe4 30.Qe4 Be4 31.Bg7 Rg6 32.Rg6 fg6=+) 28...Rd3 (28...f6 29.Bc3–/+) 29.a5 Qe4 The backward pawn on e3 becomes a target 30.ab6 ab6 31.Re1. Mensch – Mensch, Chess Game, 2019.

7.0-0 Be7 8.c4 0-0 9.Nc3 dc4 10.Bc4 c6 11.a4 (11.Be2 c5=) 11...Qc7 (11...Rc8 12.bc6 bc6 13.Nd4=) 12.d4 (12.Nd4 Bg6 13.f4 e5=) 12...Nb6 (12...c5 13.Rc1=+) 13.Bd3= Bd3 14.Qd3 Rad8 (14...cb5 15.Nb5 Qd8 16.a5=) 15.Rfc1+= c5 16.a5 Nbd5 (16...Nbd7 17.Na4+=) 17.Na4+= b6 18.ab6 ab6 19.dc5 bc5 20.Be5 Qa5? (better 20...Qc8+=) 21.Nc5+– Bc5?? (better 21...Qb6 22.Ra6 Nb4 23.Rb6 Nd3 24.Nd3 Rd3+–) 22.Ra5 (22.Ra5 Ne3 23.Qb1+–; 22.Rc5?! Qb6 23.Rc6 Nb4 24.Rb6 Nd3 25.Bf6 gf6+–) 1–0. GuestJVKF – quiquevas, freechess.org, 2020.

7.0-0 Be7 8.d4 0-0 9.c4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bb3 (11.Be2 Nbd5=) 11...a6 12.a4 (12.ba6 Ra6 13.Bc2 Bg4=) 12...ab5=+ 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qd7 15.Qe2 Bg4 16.Nbd2 Ra8 17.Rc1 Ra5 The isolani on b5 becomes a target (17...Ba3 18.Rb1=+) 18.h3 Bf5 (18...Bf3 19.Qf3 Ra7 20.Qe2=+) 19.e4 (19.Ne5 Qe8=) 19...Bh7 20.Bc3 Rb5 21.Bc2 Bb4 (21...Rh5!?=+) 22.Bd3 Bc3 23.Bb5 c6 (better 23...Bd2!? 24.Bd7 Bc1 25.Be6 fe6+=) 24.Rc3+– cb5 25.Rb3 (25.Rc1 Kh8+–) 25...Nc4 26.e5 (26.Nc4?! bc4 27.Qc4 Be4+=) 26...Nd2 27.Nd2 Nd5 28.Qb5 (28.Rb5?? Nc3 29.Qc4 Nb5–+) 28...Qb5 29.Rb5 b6 30.Nc4 Bd3 31.Rd5! Bc4 (31...ed5 32.Nb6 Decoy) 32.Rd8 Kh7 33.Rb8 b5 34.Rb7 Kg8 35.Rb8 Kh7 36.Rb7 Kg8 37.f3 g6 (37...g5 38.Kf2+–) 38.Kf2 (38.h4 Kg7+–) 38...Kg7 39.d5! Bd5 (39...Bd5 40.Rb5 Deflection; 39...ed5 40.e6 Combination) 40.Rb5 Bc4 (40...f6 41.ef6 Kf6 42.Rb8+–) 41.Rc5 Bd5 42.h4 g5 43.h5 Bb7 (43...f5 44.Rc7 Kg8 45.g3+–) 44.Ke3 Ba6 45.g4 Bf1 46.Rc7 Bb5 47.f4 gf4 (47...Ba4 48.fg5 hg5 49.Ke2+–) 48.Kf4 Be2 49.Ra7 Bd1 50.Kg3 Be2 51.Kh4 Bd1 (51...Bd3 52.g5+–) 52.g5 hg5 53.Kg5 Bf3 (53...Bc2+–) 54.h6 Kg8 55.Kf6 (55.h7 Kg7 56.Rf7 Kf7 57.h8Q Be2 58.Qh7 Kf8 59.Kf6 Bf3 60.Qf7) 55...Bh5 (55...Kh7 56.Rf7 Kh6 57.Rf8+–) 56.Rf7!! Bf7 (56...Kh8 57.Ke6 Bf7 58.Kf7+–) 57.h7! Kh7 58.Kf7 Kh8 59.Ke6 Kg7 60.Kd7 (60.Kd7 Kg6 61.e6 Kf5 62.Kd6 Kf6 63.e7 Kf7 64.Kd7 Kf6 65.e8Q Kg5 66.Qe4 Kh5 67.Ke6 Kg5 68.Ke5 Kh5 69.Qc6 Kg5 70.Qg2 Kh5 71.Kf5 Kh4 72.Qg4) 1–0. onur604 (2320) – kostic123 (2110), lichess.org, 2020.

7.a4 Bd6 8.d4 (8.0-0 0-0=) 8...0-0 (8...c5 9.0-0=+) 9.0-0 (9.Ba3 Rc8=) 9...Ne4 (9...c5 10.dc5 Nc5 11.Nbd2=) 10.h3 (10.Ba3 Rc8=) 10...Qf6 (10...a6 11.Nc3=+) 11.Nbd2 (11.Ba3 Rac8=) 11...h5 (11...a6 12.Ne4 Be4 13.Nd2=+) 12.c4 (12.a5 a6=) 12...c6 (12...h4 13.Ne4 de4 14.Nd2=) 13.a5 (13.Ne4 de4 14.Nd2 Qg5+=) 13...g5 (better is 13...cb5!? 14.cb5 Rfc8=) 14.Ne4+/– de4 15.Nh2 (15.Nd2 g4 16.c5 Bc7+/–) 15...g4 (15...cb5 16.cb5 h4 17.a6+/–) 16.hg4 hg4 17.g3 (17.Ng4 Bg4 18.Bg4 cb5 19.cb5 Rac8+/–) 17...Qg5 (17...cb5 18.cb5 Rfd8 19.Bg4+=) 18.Bg4 (18.a6 Rab8+/–) 18...Nf6 (18...cb5!? 19.cb5 Nf6 20.Bf5 Qf5+/–) 19.Bf5+/– ef5 (better is 19...Qf5 20.a6 Rfb8 21.ab7 Rb7+–) 20.Kg2 (20.a6!? Rfb8 21.ab7 Rb7+–) 20...Nh5 (20...cb5 21.c5 Be7 22.Qb3+=) 21.Rg1 f4 22.ef4 Nf4= 23.Kf1 Nd3 24.Ba3 Ba3=+ 25.Ra3 f5 26.a6 ba6 27.bc6+= Rab8 28.f4 Qh6= 29.Rg2 Rb4 30.Kg1 Rfb8 31.Nf1 Rc4=+ 32.Rh2 Qd6 33.Qh5+= Qd4 34.Kh1 Qg7 35.Qf5 Rc1 36.Rd3 Rf1 37.Kg2+/– ed3 38.Qd5 Kf8 39.Qd6 Kf7 40.Qb8 Re1 41.Qb3 Kf8 42.Qb4 Qe7 43.Qb8 Kg7 44.Qh8 Kg6 45.Qh5 Kg7 46.Qg4 (46...Qg5 47.Qg5 Kf7 48.Rh7 Ke6 49.Rh6 Kf7 50.Qf6 Ke8 51.Rh8) 1–0. Danek,Vaclav – Smejc,J (1855), Open A Klatovy, 2005.

7.c4 c6 8.a4 dc4 9.Bc4 Rc8 10.bc6 Rc6 11.d3=.

7.c4 c6 8.a4 Nc5 9.cd5 (9.d4 Bb1 10.dc5 Be4 11.cd5 cd5=) 9...cd5 10.0-0 Be7 11.d4 Nce4 12.Nbd2 0-0 13.Ne4 Ne4 14.Nd2 Rc8 15.Ne4 Be4 16.f3 Bg6 17.Bd3 Qa5 (17...Bd3 18.Qd3 Bd6 19.e4=) 18.Bg6 fg6 19.Qd3 Kf7 20.e4 Rc4 21.ed5 ed5 22.Rfe1 Bf6 (worse 22...Ra4 23.Qe2 Re8 24.Bc3 Qc3 25.Qe6 Kf8 26.Ra4+-) 23.g3 (23.Kh1!?=) 23...Rfc8 (23...Ra4 24.Qb3 Re8 25.Qd5 Kf8 26.Re8 Ke8 27.Qe6 Kf8 28.Rc1 Rd4 29.Bd4 Bd4 30.Kh1+-) 24.Re2 Ra4 25.Ra4 Qa4 26.Qe3 Rd8 27.Qe6 Kf8 28.Kg2 Qb4 29.Kh3 Qd6?? (better 29...Qe7-/+) 30.Qd6+- (30.Qd6 Rd6 31.Ba3+-) 1-0. onur604 (2320) - teoeo (2415), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

7.c4 c6 8.a4 Be7 9.0-0 0-0 (9...dc4 10.Bc4 cb5 11.ab5=) 10.d4 (10.Nd4 cb5 11.Nf5 ef5 12.cb5 Rc8+=) 10...Qc7 11.Nbd2 Ne4 12.Qb3 Ndf6 13.Ne4 Be4 14.Ne5 Rab8 15.Rfc1 Qd6 (15...Rfc8!?+=) 16.Ba3+/- Qd8 17.Be7 Qe7 18.f3 Bh7 19.bc6 bc6 20.Nc6 Rb3 21.Ne7 Kh8 22.c5 Re3 23.Kf2 Rb3 24.c6 Ne8? (better 24...Rb2 25.Ke3 Rb3 26.Kd2 Rb2 27.Kd1 Ng8 28.Ng8 Rc8+-) 25.c7 Nd6 (25...Nc7 26.Rc7 a5 27.Ra7+-) 26.Rc6 Nc8 (26...Rb6 27.Rac1 Bf5 28.a5 Rc6 29.Rc6+-) 27.Nc8 Rc8 28.Ba6 Rb2 29.Kg3 Rc7 30.Rc7 g5 (30...Bg6 31.Ra7 Rb4 32.a5+-) 31.Ra7 (31.Ra7 Kg7 32.Rb7+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

7.c4 c6 8.Nd4 Be4 9.f3 Bb1 10.bc6 Bg6 11.cd7 Qd7 (worse 11...Kd7 12.cd5 Qb6 13.de6 fe6 14.Bc3+-) 12.cd5 Qd5 (12...Nd5?? 13.Bb5+-; 12...ed5?? 13.Bb5+-) 13.Qa4 Kd8+=.

6.Nh4 Bg4

7.Be2 Be2 8.Qe2 Bd6 9.0-0 0-0 10.a4 Ne4 (10...c5 11.a5=+) 11.Nf3= e5 12.d3 Nef6 13.e4 c6 14.ed5 cd5 15.Ne5 Ne5 16.Be5 Re8 17.d4 Nd7 (17...Be5 18.de5 Ne4 19.f4=) 18.f4+= f6 19.Qf3 fe5 (19...Ne5 20.fe5 fe5 21.Qd5 Kh8 22.Qb7 ed4=) 20.Qd5+– Kh8 21.Qd6 ed4 22.Qd4 Nf6 23.Qd8 Rad8 24.Na3 Rd2 25.Rad1 Ree2 Do you see the mate threat? 26.Rd2 Rd2 27.Re1 (27.Re1 Kg8 28.a5+–) 1–0. DEFFM – GuestHCLM, freechess.org, 2020.

7.Be2 Be2 8.Qe2 Be7 (8...a6 9.a4=+) 9.a4 0-0 10.0-0 Ne4 11.Nf3 Rc8 (11...Bf6 12.d4=) 12.d3= Nd6 13.e4 de4 14.de4 c6 15.Rd1 Qc7 16.Ba3 cb5 17.ab5 Nc5 18.Nc3 Rfd8 (18...a6 19.ba6 ba6 20.Rd4=) 19.Bb4+– h6 (19...Qb8!?+–) 20.Ra7 Re8 21.e5 Nf5 22.Ba5 (22.g4 Nh4 23.Nh4 Bh4+–) 22...Qb8+– 23.b6 Red8 24.Rd8 Rd8 25.Qc4 (25.Nb5 h5+–) 25...Na6+– 26.h3 Rc8 27.Qe4 (27.Qa4 Nc5 28.Qb5 Na6+–) 27...Nc5 28.Qe2 Nd7 29.Na4 Rc6 30.Qb5 Qc8 31.c3 Bd8 32.Nd2 h5 33.Nf3 g6 34.g3 Kg7 35.g4 (35.Kg2!?+–) 35...hg4= 36.hg4 Nh4 37.Nd4 Rc5?? (better 37...Rc4=) 38.Nc5+– Nc5 39.Qc4 (better 39.Bb4!? Nd7 40.Ra8 Qa8 41.Qd7 Qa1 42.Kh2 Qa2+–) 39...g5 40.Qb5 (40.Kf1 Ng6 41.Qe2 Qd7+–) 40...Nd7 41.Kh2 (41.Qe2 Ng6+–) 41...Ng6 42.Nf3 Nf4 43.Kg1 Be7 44.Nd2?? (better 44.c4 Nh3 45.Kf1+–) 44...Qh8=+ 45.Rb7? (better 45.Bb4=+) 45...Qh4–+ 46.Qf1 (46.Rd7?? Qg4 47.Kh2 Qg2; 46.Qd7?? Qh3 47.Qe7 Qg2) 46...Qg4 47.Kh1 Qh4 48.Kg1 Bc5 49.Rd7 Qg3 50.Kh1 Bf2 51.Rd3 Nd3 52.Qg2 Qh4 (52...Qe5?! 53.Ne4 Be3 54.b7–+) 53.Qh2 Qg4 54.Nf1 Bc5 55.Qg3 Qe4 (better 55...Qh5 56.Qh2 Qf3 57.Qg2 Nf2 58.Kg1 Qh5–+) 56.Qg2 Qh4 57.Qh2 Nf2 58.Kg1 Ne4 (58...Ng4 59.Kg2 Qf2 60.Kh3 Qf3 61.Ng3 Nf2 62.Qf2 Bf2 63.Kh2 Qg3 64.Kh1 Qh3) 59.Kh1–+ Nf2 60.Kg1 Ng4 61.Kg2 Qf2 62.Kh3 Qf3 63.Ng3 Nf2 (63...Nf2 64.Qf2 Bf2 65.Kh2 Qg3 66.Kh1 Qh3) 0–1. DEFFM – GuestYZDP, freechess.org, 2019.

5.b5 Be7

6.a4 c5 7.Be2 0-0 8.c4 a6 9.Nc3 (9.0-0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 h6=+) 9...d4=+ 10.Na2 d3 11.Bf1 h6 (11...Qd6 12.Be5 Qd7 13.Nc1=) 12.h3 (12.Nc1 Qd6=) 12...Nbd7 (12...Qc7 13.Nc1 ab5 14.ab5+=) 13.g4 (better 13.Nc1!?=) 13...Be4–/+ 14.g5? (better 14.Nc3!? Bf3 15.Qf3–/+) 14...hg5–+ 15.Rg1 Nh7 (15...Ne8!? 16.Nc1 Bf6 17.Bf6 Qf6 18.Ng5 Qa1 19.Ne4 ab5 20.Nd3 Qd1 21.Kd1 ba4 22.Kc2–+) 16.Nc3–/+ Bg6 17.e4?? (17.Qb1 Bh5 18.Bd3 Bf3 19.Bh7 Kh8–/+) 17...Nb6 (better 17...Bh5–+) 18.Ne5 (better 18.Qb3 ab5 19.Nb5 Be4 20.Ne5–+) 18...Qc7 (better 18...Bf6 19.Ng6 fg6–+) 19.Ng6=+ fg6 20.Bd3 Qh2 (20...Nf6 21.Bf1=+) 21.Ke2?? (better 21.Qg4 ab5 22.Qe6 Rf7 23.0-0-0 Nc4 24.Nb5 Nb2 25.Kb2+=) 21…Qf2 0–1. Gostev,Yuri – Lebedev,Viktor (1795), Dimitrovgrad Championship Open, 2009.

6.Nc3 h6 7.Bd3 (7.Be2 a6=) 7...Bd3=+ 8.cd3 Nbd7 9.0-0 0-0 10.Qc2 Rc8 11.Nd4 Nb8 12.Nce2 (12.Qa4 a6=+) 12...c5 13.bc6 Nc6 14.Qb3 Qd7 15.a4 Nd4 16.Bd4 a6 (16...b6 17.a5=+) 17.Rab1= Rc7 18.f4 Rb8 (18...Ne8 19.f5=) 19.f5 b5 20.fe6 fe6 21.Be5 Bd6 22.Bf6 gf6 23.Rf6 Qg7? (better 23...Kg7 24.Rff1 Rcb7+=) 24.Re6+– Qg5?? (24...Rd7 25.Nc3 Qg4 26.Rh6 Kg7+–) 25.Rd6 Rg7 (25...Kh7 26.Ra6 b4 27.Nf4+–) 26.g3 (26.Nf4 Kh7+–) 26...Rf8 (26...Kh7 27.Ra6 b4 28.Nf4+–) 27.ab5 Rgf7 (27...Qf5 28.Nf4 ab5 29.Rd5+– (29.Nd5?! Qf2 30.Kh1 Qf3 31.Kg1 Qf2 32.Kh1 Qf3 33.Kg1 Qf2=)) 28.ba6 Rf2 (28...Rd8 29.Rd8 Qd8+–) 29.Rd5 Qd5 30.Qd5 Kh7 31.Rb7 Kh8 (31...Kg6 32.Qe6 Kh5 33.Rb5 R8f5 34.Rf5 Kg4 35.Rf2 Kg5 36.Qf5) 32.Nf4 Rg8 (32...R8f4 33.gf4 Rf1 34.Kf1 h5 35.Qd8) 33.Qe5 Rg7 34.Qg7 1–0. pcmvr (2765) – lovecraft (2180), net–chess.com, 2014.

6.c4 a5 7.a4 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Nc5 10.d4 Nb3?? (better is 10...Ncd7=) 11.Qb3+– c5 12.cd5 Nd5 13.Nbd2 b6 14.e4 Nf4 15.ef5 (better is 15.Bc4!? Bg4+–) 15...Ne2 16.Kh1 Nd4 17.Bd4 cd4 18.fe6 f6 (18...Bf6 19.ef7 Kh8 20.Rad1+–) 19.Rac1 Rc8 20.Rc8 Qc8 21.Nd4 Kh8 22.Nc6 Bc5 (22...Re8 23.Re1 Bc5 24.Kg1+–) 23.Ne4 Re8 24.Nc5 bc5 25.e7 1–0. Hal1958 – Eltel2k, playchess.de, 2003.

6.d3 0-0 7.Nbd2 c6 8.a4 Qb6 9.c4 cb5 10.ab5 a5 11.Be2 Nbd7 12.0-0 dc4 13.Nc4 Qb5 14.Rb1 Qa6 15.e4 Bg6 16.Nfe5 b5 17.Na3 Ne5 18.Be5 Ba3 19.Bf6 gf6 20.d4 Be4 21.Rb5 Qc6 22.f3 Bd5 23.Qa4 Bd6 24.Ra1 Kh8 25.Ra5 Qa4 26.R1a4 Ra5 27.Ra5 Ra8 28.Ra8 Ba8 29.Kf2 Kg7 30.g3 e5 31.Ke3 Kg6 32.Bd3 f5 33.de5 Be5 34.g4 h6 35.h4 Bg3 36.Bf5 Kf6 37.h5 Ke5 38.Bd7 Bf4 39.Ke2 Kd4 40.Be8 f6 41.Bg6 Bd5 42.Bd3 Bc4 43.Bc4 Kc4 0-1. bjoernsen (2280) - djbychkov (2205), Rated Blitz game, lichess.org.

6.d4 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 0-0 10.Nbd2 Nbd7 11.Be2 Bd6 12.0-0 Ne4 13.c4 dc4 14.Nc4 Bb4 15.d5 Nc3 16.Bc3 Bc3 17.de6 Be6 18.Qc2 Qf6 (18...Qf6 19.Rc1 Bb4=). Lisboa Lima,Paulo Sergio LC – Lahud,Tarcisio Jose, Barbosa Coitinho mem 1st, 1999.

6.Be2 Bg4 7.0-0 0-0 8.h3 Bh5 9.d4 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.Nbd2 Nb6 14.c4 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Ne4 17.Bd3 Ng5 18.Be2 Qd5 19.Ng5 Be2 20.Qe2 Bg5 21.f4 Be7 22.e4 Qb3 23.Bb2 Ra8 24.Rf3 Qa2 25.Qc2 Ba3 26.Rb3 h6 27.Kh2 Ra4 28.Qc3 Bb2 29.Rb2 Qc4 30.Rc2 Qd4 31.Qd4 Rd4 32.Rc7 Re4 33.Kg3 Re3 34.Kf2 Rb3 35.Rb7 g6 36.b6 Kg7 37.Rb8 Kf6 38.b7 h5 39.g4 hg4 40.hg4 Rb4 41.Ke3 Rb3 42.Kd4 Rb1 43.Kc5 Rc1 44.Kd6 Rd1 45.Kc7 Rc1 46.Kd7 Rd1 47.Ke8 Rb1 48.Kf8 Rb6?? 49.g5+– Kf5 50.Kf7 Kg4 51.Kg6 e5 52.Kh7 ef4 53.g6 Rb5 54.g7 Rh5 55.Kg6 Rg5 56.Kf6 f3 57.g8Q Rg8 58.Rg8 Kf4 59.b8Q Ke3 60.Qg3 Ke2 61.Re8 1–0. Huelle,Gunter – Blaser,Frank, Chemnitz op, 1998.

6.Nh4 Nbd7 7.Nf5+= ef5 8.Be2 (8.Qf3 0-0 (8...f4 9.Qf4 Bd6 10.Qf5 g6 11.Qh3 Qe7 12.c4 Ne5 13.f4 Ned7+/–; 8...g6 9.Be2 Nb6 10.a4 a6 11.a5 Nbd7 12.ba6 ba6 13.0-0 c5+/–; 8...Bd6 9.Qf5 Qe7 10.c4 g6 11.Qh3 Ne5 12.f4 Ned7 13.Qf3 Nb6+–) 9.Qf5 g6 10.Qf3 Bd6 11.Be2 Qe7 12.0-0 Qe6 13.d4 Ne4+/–) 8...0-0 9.0-0 c5 (9...Re8 10.Re1 Bd6 11.Nc3 Nc5 12.a4 Nfe4 13.Rf1 a6=) 10.c4 (10.a4 Qa5 11.c4 Rae8 12.cd5 Nd5 13.Bf3 N7f6+=) 10...Nb6 (10...dc4 11.Na3 Qa5 12.Qc2 Ne4 13.Nc4 Qb5+=) 11.d3 Qc7 (11...Qd7 12.a4 a5 13.Nd2 Qe6+=) 12.Qc2 (12.a4 dc4 13.dc4 Nbd7+=) 12...Ng4 (12...a6 13.ba6 Ra6+=) 13.g3 (13.Bg4 fg4+=) 13...Rad8 (13...Bf6=) 14.h3?? (better is 14.cd5 Nd5 15.Rc1=) 14...Ne3!–+ 15.fe3 Qg3 16.Kh1 Qh3 17.Kg1 Qe3 18.Kh1 d4 (better is 18...Rd6 19.Bh5 Qh3 20.Kg1 Qh5–+) 19.Bf3–/+ Qh6 20.Qh2 Qh2 21.Kh2 Bd6 22.Kg2 Rd7 23.a4 Nc8 24.Nd2 g6 25.Rae1 Kg7 26.Bc1 Ne7 27.Nb3 b6 28.a5 h5 29.a6 h4 30.Bg5+= f6 31.Bh4 g5 32.Bg3 f4 33.Bf2 Ng6 34.Bc6 Re7 35.Re7 Ne7 36.Bb7 Nf5 37.Rh1 Ne3 38.Kg1 f5 39.Nd2 g4 40.Bh4 Kg6 41.Be1 Nc2 42.Kf2 Nb4 43.Ke2 Re8 44.Ne4 fe4 45.Be4 Re4! 46.de4 f3 47.Kf1 Nd3 48.Rh8 Ne1 49.Ke1 Bg3 50.Kf1–/+ Kg5?? 51.Ra8= Kf4?? 52.Ra7+– Ke3 53.e5! d3 54.Rd7 Bh2–+ 55.Rd3 Kd3 56.Kf2 Bg1! 57.Kg1 Ke2 58.a7 f2 59.Kh2 f1Q 60.a8Q Qf4 61.Kg1 Qe3 62.Kh2 Qf4 63.Kg1 Qe3 64.Kh2 Qe5 65.Kg1 Qg3 66.Kh1 Qf3 (66...Qf3 67.Qf3 gf3 68.Kg1 f2 69.Kg2 f1Q 70.Kg3 Qf5 71.Kh4 Qg6 72.Kh3 Kf3 73.Kh4 Qg4 mate) 0–1. De Kruif,K (2010) – Casiot,D (2130), Guernsey Open, 2010.

6.Nh4 Be4 7.d3 Bg6 8.Ng6 hg6 9.Nd2 c5 10.bc6 Nc6 11.a4 Bd6 12.h3 Rc8 13.Ba3 Nb4 (better 13...Ba3 14.Ra3 g5=+) 14.c3? (better 14.c4=) 14...Rc3–/+ 15.Bb4 Bb4 16.Be2 Qc7 17.0-0 0-0 18.Nf3 Rc8 19.d4 Ne4 20.Bd3 Nd6 21.Ne5 a5 (21...Nf5 22.Rb1 Bd6 23.Rb3–/+) 22.Qe2 Qe7 23.g3 Qg5 24.h4 Qh6 25.Kg2 Nf5 26.Qg4? (26.Rab1 R8c7–/+) 26...Bd6 (better 26...f6 27.Bb5 fe5–+) 27.Nd7?? (better 27.Qe2–/+) 27…Rd3–+ (27...Rd3 28.Qg5 Bb4–+) 0–1. Abdullaevich (1945) – Elhuasteco (2090), lichess.org, 2020.

6.Nh4 Bg6 7.Ng6= hg6 8.a4 Nbd7 9.d4 c6 10.Be2 cb5 11.ab5 Ne4 12.0-0 Rc8 13.Ra7+= Qc7 14.c3?? Qh2# 0–1. mic (2120) – stormer (2135), net–chess.com, 2008.

6.a4 0-0

7.c4 Bb4 8.Qb3 Ba5 9.Nc3 dc4 10.Qc4 Nbd7 11.Nd4 (11.Be2 Nb6 12.Qh4 Bd3=) 11...Nb6 (11...Ne5 12.Qb3 Nd3 13.Bd3 Bd3 14.Nd1–/+) 12.Qb3 Bg6 13.Be2 Nbd5 (13...Nfd7 14.Ba3 e5 15.Nf3=+) 14.Rc1 (14.Nd5 Nd5 15.Nf3 Nf6=) 14...Qd7 (14...Nf4 15.0-0=+) 15.0-0 Ne4 (better is 15...Nf4!=) 16.Ne4+/– Be4 17.d3 Bg6 18.Ba3 Rfd8 19.Rfd1 Bb6 20.Nf3 f6 21.d4 Ne7 (21...a6 22.ba6 ba6 23.Qc4+=) 22.Bc4 (22.Bb4 c6+/–) 22...Bf7 (22...Nd5 23.Nd2+=) 23.e4 Ng6 24.e5 Nf4 25.ef6 gf6 26.Re1 Kh8 (26...a6 27.ba6 ba6 28.Bb4+/–) 27.Bb2 Rg8= 28.g3 e5? 29.Ne5 Bc4= 30.Nc4 Qd5 31.f3 Bd4 32.Bd4 Qd4 33.Qe3 Qe3 34.Re3 Nd5 35.Rd3 Nb6 36.Nb2 Rac8 37.a5 Na8 38.Rd7 Rg7 39.Rcd1 Rgg8 40.Rf7 Rgf8 41.Rdd7 Rf7 42.Rf7 Re8 43.Kf2 Rd8 44.Ke3 c5?? 45.Rb7 Rc8 46.Nc4 Re8 47.Kd2 Rd8 48.Kc3 (48...a6 49.ba6+–) 1–0. Dumontelle,Joe – Wright,K, 1978.

7.c4 c6 8.Nc3 Ne4 (8...Bd6 9.Rc1=+) 9.Ne4 (9.d3 Nc3 10.Bc3 dc4 11.dc4 Qc7=) 9...Be4 (9...de4 10.Nd4=+) 10.d3 (10.Rc1 a6=+) 10...Bg6 (10...Bf3 11.gf3 Qa5 12.Ke2=+) 11.cd5 (11.Qd2 a6=) 11...cd5 (11...Qd5 12.Qd2=+) 12.Qd2= a6 13.Be2 (13.Ne5 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Qb6 16.Ng6 fg6=) 13...ab5=+ 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Qb6 16.d4 (16.Nd4 Bf6=+) 16...Nd7 (16...Rc8 17.Bc3=+) 17.Kf1 (17.0-0!?=+) 17...Nf6 (17...Rc8 18.Bc3–/+) 18.Ne5=+ Ra8 (18...Bd6 19.f3=+) 19.Qb2?? (better 19.Bb2=+) 19…Qa5–+. DEFFM – UNMANKAMABOV, freechess.org, 2016.

7.d3 c6 8.Nbd2 cb5 9.ab5 Nbd7 10.Be2 a6 11.ba6 Ra6 12.Nh4 Bg6 13.Ng6 hg6 14.0-0 Qb6 15.Bd4 Qc7 16.Nb3 (16.c4 Rfa8+=) 16...e5 17.Bb2 Nc5 Black prepares e4 (17...Rfa8 18.Qd2=) 18.d4 Nb3 (18...Ra1 19.Qa1 Nb3 20.cb3+=) 19.cb3 (better 19.Ra6 Nd4 20.ed4 ba6 21.de5+=) 19...e4?? (19...Ra1 20.Qa1 e4 21.Rc1+=) 20.Ra6?? (better 20.Ba6 ba6 21.Ra6+–) 20...ba6= 21.Ba6 Qb6 22.Be2 Rb8 23.Bc3 Qb3 24.Qb3 Rb3 25.Ba5 Rb2 26.Re1 Bb4 (26...Ra2 27.Bc3=+) 27.Bb4= Rb4 28.h3 Rb2 29.Ba6 Kf8 30.g4 Ke7 31.Kg2 Nd7 (31...g5 32.Ra1=) 32.Rc1 Rb6 (32...g5 33.Rc8=) 33.Bc8 Kd6 34.h4 Rb8 35.Kg3 Nf8 (35...Nf6 36.g5 Nh5 37.Kg2=) 36.Rc5 (36.g5 Ne6+=) 36...Nh7 37.Ba6 Rb6 38.Bc8 Rb8 39.f4 White prepares the advance g5 39...f5 (39...Rb3 40.Kf2=) 40.g5 (40.gf5!? gf5 41.Bf5+–) 40...Nf8 41.h5 (41.Rc3 Rb1=) 41...gh5 42.Bf5 g6 (42...g6 43.Rc8 Rc8 44.Bc8 Ne6=) 0–1. Abdullaevich (1905) – mininis (1850), lichess.org, 2020.

7.d4 Nbd7 8.Bd3 Be4 9.Nc3 Bg6 (9...Bd3 10.cd3 Rc8 11.0-0=) 10.Bg6= hg6 11.Ne5 Bb4 12.Ke2 (12.0-0 a6=) 12...a5 13.Qd3 Bd6 14.Nd7 Qd7 15.h4 (15.e4 de4 16.Ne4 Nd5=) 15...e5=+ 16.de5 Be5 17.Rab1 Qf5?? (better 17...Rfe8=+) 18.Qf5+/- gf5 19.f4?? (better 19.Nd5!? Bb2 20.Ne7 Kh7 21.Rb2+/-) 19...Bd6 (19...Bc3 20.Bc3 Ne4 21.Be1=+) 20.Nd1 (20.Rbd1!? c6 21.bc6 bc6 22.Nb5=) 20...Ne4=+ 21.Kf3?? (better 21.Rg1 Rfe8 22.g4 fg4 23.Rg4=) 21...Nd2-+ 22.Kf2 Nb1 23.Nc3 Nc3 24.Bc3 f6 25.Rd1 Bb4 26.Bb4 ab4 27.Rd5 Ra4 28.Rd4 (28.Rc5 Rf7-+) 28...Ra2 29.Rc4 (29.Rb4 Rc2 30.Kf3-+) 29...b3 30.Kf3 Rc2 31.Rb4 b2 32.b6 c6 33.g3 Rd8 34.h5 Rdd2 35.g4 Rf2 36.Kg3 Rg2 37.Kh3 (37.Kh4 Rg1 38.Rb2 Rb2 39.Kh3 fg4 40.Kh4 Rh2) 37...fg4 38.Kh4 Rc1 39.Rb2 Rh1 0-1. LooseR13 (1705) - James667 (1890), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 h6 9.Na3 Rc8 10.c4 c5 11.bc6 bc6 12.Nd4 Bh7 13.f4 Qb6 14.Ra2 Nc5 15.d3 Rb8 16.Bc3 Na6 17.Kh1 Qc7 18.Nf3 Ng4 19.Qd2 Rb3 20.Ba5 Qb7=+ 21.Nc2 Nb4 22.Bb4= Bb4 23.Nb4 Rb4 24.h3 Nf6 25.Ne5 Rb8 26.cd5 cd5 27.Rc1 Rb1 28.Rac2 Nd7 29.Rb1 Qb1 30.Rc1 Qb7 31.Nd7 Qd7= 32.Qa5 Rb7 33.Kh2 Bg6 34.Bf1 Kh7 35.d4 Qe7 36.Qc3 Qb4 37.Qc8 Rb8 38.Qc7=+ Rb7 39.Qc8= Rb8 (39...Qa3 40.f5 Bf5 41.Qb7 Qc1–+) ½–½. Martin,Andrew D (2445) – Dunlop,Chris, London sim, 2000.

6.Nc3 0-0

7.Be2 Nbd7 8.Nd4 Bg6 9.0-0 Nc5 10.d3 Qd7 11.a4 Rac8 12.Bf3 e5 13.Nb3 c6 14.Nc5 Bc5 15.d4 ed4 16.ed4 Bd6 17.Be2 (17.Ba3 Rfe8 18.Bd6 Qd6–/+) 17...Rfe8 (17...cb5 18.Nb5 Bc2 19.Qd2–+) 18.Re1 (18.bc6 A) 18...Qc6?! 19.Bb5 Qb6 20.a5+= (20.Be8? Qb2 21.Bf7 Kf7–/+); B) 18...bc6 19.Ba3 Rb8+=) 18...Ne4 (18...cb5 19.Nb5 Bc2 20.Qd2–+) 19.Bf3 (better is 19.Ne4!? Re4 20.Ba3–/+) 19...Nc3–+ 20.Re8 Qe8 21.Bc3 cb5 22.Bd2 (22.Qd2 ba4 23.Bd5 Qb5–+) 22...ba4 (22...Bc2!? 23.Qf1 ba4 24.Bd5–+) 23.Bd5 Bc2 24.Qf3 (24.Qg4!?–/+) 24...b5–+ 25.Re1 Qf8 26.Qg4 Bg6 27.Qd7 a6 28.Qa7 Rd8 29.Qa6 (29.Qb7 Bb4 30.Bb4 Qb4–+) 29...Bh2! 30.Kh2 Rd5 31.Be3 (better is 31.Qc6 Rh5 32.Kg1–+) 31...h6 32.Rb1 (32.Qb7 Rh5 33.Kg1–+) 32...Bb1 33.Qc6 Qd6 (33...Qd6 34.Qd6 Rd6–+) 0–1. smoothoperator (2050) – cmarcolino (2275), net–chess.com, 2013.

7.Be2 Nbd7 8.Nh4= Re8 9.0-0 Ne4? 10.Nf5+/– ef5 11.Nd5 Ndf6 12.Ne7 Qe7 13.d3 Nd6 14.c4 b6 15.Bf3 Rad8 16.Qa4 Nd7 17.Qa7 Nc5 18.Qa3 Qg5 19.Bc6 Re7 20.f4 Qg4 21.Rf3 Re6 22.Bd4 Nd7 23.Rg3 Qh5 24.Rg7 Kf8 25.Bd5 Re7 26.Qb2 Qh6 27.Rg5 Ke8 28.Rg8 (28.Rg8 Qf8 29.Rf8 Nf8 30.Bc6 Rdd7 31.Qa3+–) 1–0. pcmvr – mirco (2275), net–chess.com, 2010.

6.Nc3 Nbd7

7.Bd3 Bd3 8.cd3 a6 9.a4 Nc5 10.Qc2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qd6 13.0-0 0-0 14.Ne2 Nfd7 15.d4 Ne4 16.d3 Nef6 0–1. Rooijen Van,Peter (1655) – Nucci,Luciano (2015), 8. LSS No Engine Cup Final, 2010.

7.Be2 0-0 8.Nd4 Bg6 9.0-0 e5 10.Nf3 c6 11.Nh4 Bd6 12.Rb1 Nc5 13.Ng6 fg6 14.d4 ed4 15.Qd4 Qc7 16.g3 Rae8 17.Ba3 Qe7 18.Bb4 Nfd7 19.Qd2 Nb6 20.a3 Ncd7 21.Bd6 Qd6 22.a4 Ne5 23.bc6 bc6 24.Qd4 c5 25.Nb5 Qe7 26.Qc3 Na4 27.Qa1 a6 28.Qa4 ab5 29.Rb5 Kh8 30.Qa3 Rc8 31.Rfb1 g5 32.f4 gf4 33.ef4 Nf7 34.Re1 d4 35.Rbb1 Qd6 36.Bc4 Nh6 37.Re6 Qd8 38.Rb5 Qc7 39.Qf3 Qa7 40.Rb7 Qa1 41.Kg2 Nf5 42.Kh3 Rcd8 43.Rc6 Qa5 44.Bd3 c4 45.Rc4 Rd6 46.Rc6 Rc6 47.Qc6 Ne3 48.g4 Qd5 49.Qd5 Nd5 50.f5 Rd8 51.Kg3 h6 52.Kf3 Rc8 53.Rd7 Ne3 54.Rd4 Nc2 55.Rc4 Rc4 56.Bc4 Nb4 57.Ke4 Kh7 58.Ke5 Nc2 59.f6 gf6 60.Kf6 Ne3 61.Bd3 Kg8 62.h3 Nd5 63.Ke5 Nc3 64.Bc2 Kf7 65.Kf5 Kg7 66.Bb3 Ne2 67.Bd5 Ng1 68.Bg2 Kf7 69.Ke5 Kg6 70.h4 Kf7 71.Ke4 Ne2 72.Kf5 Ng3 73.Ke5 ½–½. Rooijen Van,Peter – Pott,Brian (1750), RC–2011–0-00080, 2011.

6.c4 0-0

7.Qb3 c6 8.a4 Nbd7 9.d4 (9.bc6 bc6 10.Nd4 Rb8=+) 9...dc4 10.Bc4 cb5 11.ab5 Nb6 12.Be2 Nbd5 (12...Qd5 13.Qd5 Nbd5 14.Nh4=+) 13.Nbd2 Ne4 (13...Nb4 14.0-0=+) 14.0-0 h5 (14...Nd2 15.Nd2 Bb4 16.Nf3=) 15.h3 Bd6 16.Ne5?? (16.Ne4 Be4 17.Ba3 Nf6+=) 16...Be5 (16...Nd2 17.Qd1 Nf1 18.Bf1-+) 17.de5?? (better 17.Ne4 Be4 18.de5=) 17...Nd2-+ 18.Qd1 Nf1 19.Kf1 Qh4 (19...Qg5 20.Bh5 Rfd8 21.Bd4-+) 20.Bf3 (20.Ra4 Bg4! 21.Bg4 hg4 22.Rg4 Qh6-+) 20...Rfd8 21.Ra4 (21.Bd4-+) 21...Ne3! 22.Ke2 (22.fe3 Rd1 Double attack (22...Rd1 Discovered attack; 22...Rd3 Decoy)) 22...Nd1 23.Rh4 Nb2 24.Bb7 Rab8 25.Bc6 Bd3 26.Ke3 (26.Kf3 Bb5 27.Bb5 Rb5 28.Rh5 a5-+) 26...Bb5 27.Bb5 Rb5 28.Rh5 Nc4 (better 28...Nd1 29.Kf4-+) 29.Ke4 Re5! 30.Re5 Ne5 31.Ke5 a5 32.f4 a4 33.g4 White prepares f5 33...a3 34.f5 ef5 35.gf5 (35.Kf4 a2 36.Kf3 a1Q 37.Kf4 Qc1 38.Kg3 Rd3 39.Kg2 Qc2 40.Kf1 Rd1) 35...a2 36.h4 (36.f6 a1Q 37.Kf4 Qd4 38.Kg3 Qe3 39.Kg4 Rd4 40.Kf5 g6) 36…a1Q (36...a1Q 37.Ke4 Rd4 38.Ke3 Qc3 39.Kf2 Rd2 40.Kf1 Qc1) 0-1. upep (1830) - pvn (2040), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

7.Nc3 a6 8.a4 ab5 9.cb5 Nbd7 10.Be2 Bb4 11.0-0 Qe7 12.d4 Ne4 13.Qb3 Bg4 14.Rfd1 Bc3 15.Bc3= Nc3 16.Qc3 Rfc8 17.Rdc1 c5 18.bc6 Rc6 19.Qb2 Rc1 20.Qc1 Bf3 21.gf3 Qd6 22.a5 g6 23.Qc3 Kg7 24.Rb1 Ra7 25.Rb5 Nb8 26.Rb6 Qe7 27.Qc8 Nc6 28.a6 Na5 29.Qc3+= Nc4 30.Bc4 dc4 31.d5 e5 32.d6 Qg5= 33.Kf1 ba6 34.f4 Qf5 35.Qe5+/– Qe5 36.fe5 a5 37.Rc6 a4 38.e6 a3= 39.e7 a2 40.e8Q a1Q 41.Kg2 Qf6 42.Rc8 Qg5 43.Kf3 Qf5 44.Kg3 Qg5 45.Kf3 Qf5 46.Kg3 Kh6 47.Rc4+/– Qg5?? 48.Rg4+– Qf6 49.Qf8 Kh5 50.f4 Ra5 51.h4 h6 52.d7 Rd5?? 53.d8Q?? Rd8= 54.Rg6?? Qg6 55.Kf3 Rf8 56.e4 Qg4 (57.Kf2 Rd8 58.Ke3 Qg2 59.e5 Kg4 60.e6 Qf3) 0–1. “Morozevich,A” (?) – “Dlugy” (?), ICC, 2000.

7.Nc3 a6 8.a4 c6 9.Qb3 Nbd7 (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1=+) 10.d4 dc4 (10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1=+) 11.Bc4= ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 c5 (13...Nb6 14.bc6 bc6 15.Be2=) 14.0-0 cd4 15.Nd4 Bg6 16.Rd1 Qc7 17.Na4 Rc8 18.Rc1 Nb6 (better is 18...Qb8=) 19.Ne6 (better is 19.Nb6 Qb6 20.Nf3=) 19...Qc4–+ 20.Rc4 Rc4 21.Bc3? (better is 21.Nc3 fe6 22.Bb2–+) 21...Ra4–+ 22.Bd4 (22.Ng7 Kg7 23.f3–+) 22…Rb4 (23.Qb4 Bb4–+; 22...fe6?! 23.Qe6 Kf8 24.Qb6=) 0–1. Werk,Manfred – Welz,Thomas (2235), Verbandsliga Nord, 1997.

7.Nc3 a6 8.Nd4 A) 8...Be4 9.cd5 ed5 10.Qa4 (10.Ne4 de4 11.Qa4+=) 10...Bg6 11.Be2+=; B) 8...Bg6 9.cd5 ed5 10.Qf3 ab5 11.Bb5+=.

7.Nc3 dc4 8.Bc4 a6 =+.

7.Nc3 c6 8.a4 a6 9.cd5 Nd5 10.Nd4 =+.

7.Nc3 c6 8.a4 c5 9.Be2 (9.d4 dc4 10.Bc4 Nbd7=) 9...b6 (better is 9...d4 10.Nb1 d3+=) 10.Nh4+= Bg6 11.Ng6 hg6 12.Bf3 a6 13.cd5 ed5 14.0-0 Ra7 15.ba6 Ra6 16.Be2 Ra5 17.Nb5 Nc6 18.Bc3 Ra8 19.Qb3 Ne4 20.Qb2 Nc3 (20...Bf6 21.Bf6 Qf6 22.Qf6 Nf6 23.Rfb1=) 21.Nc3 Bf6 22.Bf3 Nb4 23.Qb3 Will d5 fall? 23...Rb8 24.Ra3 d4 25.Na2 Na2 26.Ra2 Qc7 27.Qc4 Be5 28.g3 Rfd8 29.Ra3 Qe7 30.Rb1 Bc7 31.Ra2 Qf6 32.Bg2 Be5 33.Qa6 Attacking the backward pawn on b6 33...de3 34.de3 Qe6 35.Rc2 Qf5 36.Qe2 Rd6 (36...Qe6 37.h3=) 37.Rd1 (37.a5!?+/–) 37...Rbd8= 38.Rd6 Rd6 39.a5 ba5 40.Rc5 Qb1 41.Bf1 Qa1 ½–½. Kuttruf,Andrei – Becker,Johannes (1805), Wuerttemberg–ch U18, 2003.

7.Nc3 c6 8.cd5 ed5 9.bc6 bc6 10.d4 h6 (10...Qb6 11.Na4 Qb4 12.Bc3=) 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Nbd7 13.0-0 Bd6 14.Rfc1 Nb6 15.Ne2 (15.Nb1 Nc4 16.Ba3 Na3 17.Na3 Qe7=) 15...Rc8 (15...Nc4 16.Rab1+=) 16.Nd2 Re8 17.g3 (17.Ba3 Bb8=) 17...Qd7 (17...Ne4 18.Ne4 de4 19.Qb3+=) 18.a4 Qh3 19.Nf1 (19.Ba3 Bc7 20.Bc5= (20.Rc6? Bg3 21.Ng3 Rc6–+)) 19...Nc4–/+ 20.Rc4 dc4 21.Qc4 h5 22.Ba3 Ba3 23.Ra3 Qe6 24.Qe6 Re6 25.Nf4 Rd6 26.Nd3 Rb8 27.Ra1 Nd7 28.Nd2 f5 29.Kg2 c5 30.Nc4 Rc6 (30...Rh6!?=) 31.dc5+= Nc5 32.Nce5 Nd3 33.Nc6 Rb7 (33...Rb2 34.Rf1+/–) 34.Ra2 Rc7 35.Nd4 g6 36.Kf3 a5 37.Nb3 Nc1 38.Nc1 Rc1 39.h4 (39.Rd2 Ra1 40.Rd4 Kf7+/–) 39...Kf7 (39...Rc4 40.Ke2+=) 40.Ke2 (40.Rd2!? Ra1 41.Rd4+/–) 40...Rc4+= 41.Kd3 Rb4 42.Kc3 ½–½. rayfranke (2485) – mpenga (2670), net–chess.com, 2016.

7.Nc3 c6 8.Be2 Nbd7 9.Nh4 dc4 10.Nf5 ef5 11.bc6 bc6 12.Na4 Nb6 13.Bd4 Ne4 14.f3 c5 15.Be5 Na4 16.Qa4? (better is 16.fe4 Nb6 17.ef5=+) 16...Qd2–+ 17.Kf1 Bf6 18.Bf6 Nf6 19.Kf2 Nd5 20.Qa3 f4 21.e4 Qd4 0–1. 45 GALLON FISH (2150) – Ivansneck (2210), ChessWorld.net, 2003.

7.d4 a6 8.Nbd2 c6 9.a4 cb5 (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 cb5 12.cb5=+) 10.ab5= Nbd7 11.cd5 ed5 (worse 11...Nd5 12.e4 (12.ba6?! Qb6=) 12...Be4 13.Ne4+/-) 12.ba6 ba6 13.Be2 (13.Ra6? Ra6 14.Ba6 Qb6-+; 13.Ba6? Qb6 14.Nh4 Bg4-+) 13...a5 14.0-0 Bb4 15.Qb3 Qb6 16.Rfc1 Rfb8 17.Bc3 Ne4 (17...Bc3 18.Qc3 Ne4 19.Ne4 de4 20.Nd2=) 18.Bb4 Nd2 19.Nd2 Qb4 20.Qb4 (20.Qa2 Nf6=) 20...ab4 21.Nb3 (21.Ra8 Ra8 22.g4 Be6=) 21...Nf6 (21...Ra3 22.g4 Be4 23.Rc7=+) 22.Ra8= Ra8 23.Bd1 g5 24.f3 (24.Nc5 Ra3=) 24...Bd3 (24...Ra2 25.g4 Bg6 26.Rc8 Kg7 27.Rb8=+) 25.Ra1 (25.Nc5 Ra3=) 25...Ra1 26.Na1 Bc4 27.Bc2 Nd7 (27...h5 28.Nb3=+) 28.e4 Nb6 29.Kf2 Kf8 30.Ke3 Ke7 31.g3 f6 32.h4 h6 33.hg5 hg5 34.Bb3 Kd6 35.Bd1 (35.f4 de4 36.Ke4 Bd5 37.Bd5 Nd5=) 35...Kc6 (better 35...Ba2 36.Bb3 Nc4 37.Ke2 Bb3 38.Nb3 g4=+) 36.Be2? (36.Nb3 Na4=) 36...Kb5 (36...b3 37.Nb3 Bb3 38.Bd3-+) 37.ed5? (better 37.Bd1=+) 37...Nd5-+ 38.Kd2 b3?? (better 38...Be2 39.Ke2 Kc4-+) 39.Nb3= Be2 40.Ke2 Kb4 41.Nd2 Kc3 42.Ne4 Kd4 43.g4 Ke5 44.Kf2 Nf4 45.Ke3 Nh3 46.Nf6?? (better 46.Ng3=) 46...Kf6-+ 47.Ke4 Ke6 48.Kd4 Kd6 49.Ke4 Ke6 (49...Ke6 50.Kd4 Nf4-+) 0-1. zembelek (2035) - jerem27 (2080), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.d4 a6 8.cd5 Bb4 9.Bc3 Nd5 10.Bb4 Nb4 11.Na3 ab5 12.Qb3 –+.

7.d4 c5 8.Nbd2 dc4 (8...Nbd7 9.cd5 ed5 10.dc5 Nc5 11.Nd4=+) 9.Bc4 Nbd7 10.a4 Nb6 11.Be2 cd4 12.Nd4 Bg6 13.Qb3 (13.a5 Nbd5=) 13...Nbd5 (13...Rc8 14.a5 Nbd7 15.0-0=+) 14.0-0= Rc8 15.Rfc1 Qd7 16.N2f3 (16.Nc4 Qc7=) 16...Bd6 17.Ba3 (17.Nh4 Bh5=) 17...Rc1 (17...e5 18.Bd6 Qd6 19.Nc2=+) 18.Rc1= (worse 18.Bc1 e5 19.Nc2 Qc7-/+) 18...Ba3 (18...e5!? 19.Nc2 Rc8 20.Bd6 Qd6=) 19.Qa3+= Rc8 20.Ne5 Qd8 21.Ng6 hg6 22.h3 Rc7 23.Bf3 Qc8 24.Rc7 Qc7 25.a5 Qc4 (25...e5 26.Bd5 ed4 27.Bf3+=) 26.Be2 (26.Qd6!? Qc8 27.Qg3+/-) 26...Qc7+= 27.f3 (27.Nf3 e5+=) 27...Nc3 (better 27...e5!? 28.Nb3 Qc3-/+) 28.Bf1= Nfd5 29.e4 Nf4 30.b6 ab6 31.ab6 Qc8?? (better 31...Qb6 32.Qc3 e5=+) 32.Qd6+- Nh5? (better 32...e5 33.Qc7 Qf8 34.Qc3 ed4 35.Qd4 Ne6+-) 33.Qc7 Qa8 (33...Qf8 34.Qc3 Qd6 35.Qe3 Qb6 36.e5+-) 34.Qc3 Nf4 (34...Qd8 35.Qc5+-) 35.g3 (35.Qc7 g5+-) 35...Nh5 36.Kf2 (36.Qc7 g5+-) 36...Qa2 (36...Qd8 37.Qc5+-) 37.Be2 (37.Ne2!? Qa8+-) 37...e5 38.Nc2 Qb1 39.Nb4 (better 39.Ne3!? Qb6 40.Qe5 Kh7+-) 39...Ng3 40.Kg3?? (better 40.Qc5 Qh1 41.Kg3 Qe1 42.Kg2 Qe2 43.Qf2+-) 40...Qg1 41.Kh4 g5 42.Kh5 Kh7 43.Qe5 (43.Qc6 g6 44.Qg6 fg6) 43…g6 0-1. upep (2070) - avv (2020), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.Nd4 Bg6 8.Ba3 Nbd7 9.Qc1 (9.Nf3 e5=+) 9...Ne5 (9...e5 10.Nb3–/+) 10.c5 a6 11.c6 (11.ba6 Rb8 12.ab7 Rb7 13.f4+–) 11...Ba3=+ 12.Na3 b6 13.f4 Nd3 14.Bd3 Bd3 15.Qc3 Bb5 16.Nab5 ab5 17.0-0 Ra5 18.d3 Ng4 19.Qd2 Qe8 (19...Qd6 20.Rfb1–/+) 20.Qe2=+ Nh6 21.Rab1 Nf5 22.Nb3 Ra4 (22...Qc6?! 23.Rfc1 Qd7 24.Na5 ba5 25.Rc5=) 23.Rbc1 e5 24.fe5 Qe5 25.Rce1 Rg4?? (better is 25...Rfa8–/+) 26.Qg4+– Nd4 (26...Ne3 27.Qf4 Qf4 28.Rf4 Nc2+–) 27.ed4 h5 (27...Qd6 28.Qd7 h6 29.Re7+–) 28.Re5 hg4 29.Rd5 f6 30.Rd7 Rc8 31.d5 Kf8 32.Nd4 (32...Re8 33.Ne6 Kg8 34.Rg7 Kh8 35.Rg4 Ra8 36.Rf5 Ra2 37.Rh5#) 1–0. Mosley,Gene – Oppelender,Jakob, 2006.

7.Nd4 Bg6 8.cd5 Nd5 9.Bc4 =+.

7.Nd4 Bg6 8.cd5 Nd5 9.Qf3 Bf6 10.Bc4 Nd7 11.Qg3 –/+.

7.cd5 ed5 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 c5 (better is 9...Nc5!?=) 10.bc6+/– bc6 11.Nd4 Bg6 12.Nc6 Qe8 13.Nb5 Rc8? (better is 13...Bc5+/–) 14.Ne7+– Qe7 15.Ba3 Qe6 16.Bf8 Bc2? (16...Rf8 17.0-0 Qb6+–) 17.Nd4 (17...Bd1 18.Ne6 fe6 19.Bg7 Be2 20.Bf6+– (20.Ke2?! Kg7 21.Rhc1 Rg8+=); 17.Qc1!? Nf8 18.Nd4 Qe4+–) 1–0. Lais,Klaus Joerg – Wolf,G, St Ingbert op, 1998.

7.cd5 Nd5 8.Nd4 Bg6 9.f4 (9.Qf3 Bf6=+) 9...a6 10.a4 (10.Qb3 ab5 11.Bb5 Na6–/+) 10...Qd7 (10...Bf6 11.ba6 Na6 12.Ba6 Ra6 13.Bc3–+) 11.Be2 Bh4 12.g3 Bf6 13.0-0 c5 14.bc6 Nc6 15.Nc6 Bb2 16.Ra2 Bf6 17.Ne5 Qd6 (17...Be5!? 18.fe5 Qc7–/+) 18.Ng6= hg6 19.Bf3 b5 (19...Rfc8!?=) 20.ab5+= ab5 21.Ra8 Ra8 22.e4 Bd4 23.Kg2 Ne7 (23...Nf4!? 24.gf4 Qf4+=) 24.e5+/– Qa6 25.Ba8 Qa8 26.Qf3 Qa5 (26...Nd5 27.Rc1+/–) 27.Qa3 (27.Qb7 Qb4 28.Nc3 Bc3 29.dc3 Qc5+–) 27...Qd8 28.Qd6 Qa8 29.Kh3 Nd5 30.Nc3 Bc3 31.dc3 Nc3 32.Rc1 (better is 32.Qc5!? Nd5 33.Qb5+–) 32...Qf3+= 33.Qd8 Kh7 34.Qh4 Kg8 35.Qg4 Qe3 36.Ra1 Qe4 37.Qg5 Kh7 38.Qh4 Kg8 39.Qd8 Kh7 40.Ra8 g5 41.Qh8 Kg6 42.Rg8 Qf5 43.Kg2 Qe4 44.Kh3 ½–½. Dzieniszewski,Andrzej – Carbol, Ploski, 1980.

7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 h6 11.0-0 dc4 12.Bc4 Bd3 13.Bd3 Qd3 14.Nc3 Nbd7 15.Ne1 Qf5 16.f3 Ra8 17.e4 Qh5 18.Nd3 Bd6 19.Re1? (better is 19.g3+=) 19...Qh2–+ 20.Kf1 Ne5 21.Ne5 Be5 (21...Qe5?! 22.d4 Qh2 23.e5+=) 22.Qc1 (22.Ke2–+) 22...Nh5 23.Ne2 Ra1 (23...Ra1 24.Qc5 Qh1 25.Qg1 Qg1 26.Ng1 Ng3 27.Kf2 Bd4 28.Kg3 Re1–+) 0–1. Hasler,Ulrich (1680) – Nobel,Corniel (1975), corr WS/O/003 ICCF, 2004.

7.Be2 a6 8.a4 dc4 9.Bc4 Bd3 10.Qb3 Bc4 11.Qc4 Nbd7 12.0-0 Nb6 Black threatens to win material: Nb6xc4 13.Qe2 Nfd5 14.Nc3 Bf6 15.d4 Nc3 16.Bc3 Qd7 17.h3 ab5 18.Bb4 ba4 19.Bf8 Kf8 20.Qc2 g6 21.Rfc1 c6 22.Qc5 1–0. Stecyk,Jozef (2015) – Kusina,Aleksander, Rudnik op, 2000.

7.Be2 c6 8.a4 Nbd7 9.0-0 Nb6 10.Qb3 (10.cd5 cd5 11.d3 Nc8=) 10...Bg4 (10...dc4!? 11.Qd1 cb5 12.ab5 Qd7–/+) 11.Re1 (11.d3!?=) 11...Bf3–/+ 12.Bf3 (12.gf3 dc4 13.Bc4 Nc4 14.Qc4 Rc8–/+) 12...Nc4 13.Bc3 White prepares a5 13...Nd7 14.d3 Nd6 15.Na3 Nc5 16.Qb1 (16.Qc2 cb5 17.Nb5 a6 18.Nd6 Bd6=+) 16...Qb6 (better 16...Na4!? 17.Be5 f6 18.Bd6 Qd6–+) 17.a5=+ Qd8 18.Bd4 (18.bc6 bc6 19.Qc2 Nb5 20.Nb5 cb5–/+) 18...Nf5–/+ 19.Bc5 Bc5 20.Nc2 Qd7 (20...Bd6 21.bc6 bc6 22.Qd1–/+) 21.e4 (21.bc6 bc6 22.d4 Rfb8–/+) 21...de4 (21...Nd4 22.Nd4 Bd4 23.Ra2–/+) 22.Be4 cb5 23.Bf5 ef5 24.Re5 (24.d4 Bd6–/+ (24...Bd4?! 25.Rd1=)) 24...b6 (24...Rac8 25.d4 Bd6 26.Re2–+) 25.Ne3 (better 25.d4!? Bd4 26.Nd4 Qd4 27.Rb5–+) 25...f4 26.Nf5 (26.Nd5 Rfe8 27.Qb2 Re5 28.Qe5–+) 26...g6?? (better 26...Rae8 27.Qb2 Bd4 28.Nd4 Re5 29.ab6 ab6–+) 27.d4–/+ Bd4 28.Nd4 (28.Rd5!? Qe6 29.Nh6 Kg7 30.Rd4–/+) 28...Qd4–+ 29.Rb5 Rab8 30.Rb4 Qd6 31.Raa4 (31.ab6 Rb6 32.Rb6 ab6 33.Qe4–+) 31...ba5 32.Rd4?? (32.Rb8 Rb8 33.Qf1–+) 32…Rb1 (32...Rb1 33.Rd1 Rd1) 0–1. Mersie,Monique – Jacobs,Saroja, Belgian women's championship, 1999.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 c5 (10...Rc8 11.d3=) 11.bc6 bc6 12.Nd4 Be4 13.d3 (13.Nc3 c5 14.Ne4 Ne4+/–) 13...Bd5= 14.e4 (14.Nc3 Qd7=) 14...c5 15.ed5 (15.Nf3 Bc6=) 15...cd4=+ 16.de6 ½–½. Koester,Roman – Heuser,Philip, NRW–chT, 1993.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 h6 9.d4 c6 10.a4 Ne4 11.Nbd2 Bd6 12.Ne4 de4 13.Ne1 Qg5 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Rad8 16.f4 ef3 17.Nf3 Qe7 18.Qa1 c5 19.Nd2 Nf6 20.Nb3 Ne4 21.Bf3 cd4 ½–½. De Cat,Ben (1895) – Balmaceda,Enrico (2050), 26th NATO Chess, 2015.

7.Be2 Nbd7 8.d4 Nb6 (8...dc4 9.Bc4 Rc8 10.0-0=+) 9.Nbd2 (9.c5 Nc4 10.Bc4 dc4 11.Ne5=) 9...Qd7 (better 9...dc4!? 10.Nc4 Nc4 11.Bc4 Bb4 12.Kf1 Nd5=+) 10.c5+= Nc8 11.Ne5 (11.Nh4 Be4+=) 11...Qd8 (11...Qe8 12.g4 Bg6 13.h4+–) 12.0-0 a6 (12...h6 13.Rc1+=) 13.a4 (13.ba6 ba6 14.Qa4 Qe8+–) 13...ab5+= 14.ab5 Ra1 15.Qa1 Ne4 (15...Nd7 16.g4 Bc2 17.Rc1 Ne5 18.Rc2+=) 16.Ne4+– Be4 17.Qa8 Bf6 (better 17...b6!? 18.f3 Bg6 19.Ng6 hg6+–) 18.Qb7 Be5 19.de5 Ne7 (19...Qg5 20.g3 Qd8 21.Ra1+–) 20.Ra1 Ng6 (20...Re8 21.Bc3 Ng6 22.Ra7+–) 21.Ra7 Qg5 22.g3 Nh4? (22...Qf5 23.g4 Qg5+–) 23.Ra8 (23.Qc7 Qf5 24.gh4 Bd3=) 23...Nf3 (23...Ng6 24.c6 Qf5+–) 24.Bf3 Bf3 (24...g6 25.Rf8 Kf8 26.Be4 Qh5+–) 25.Rf8 Kf8 26.Qb8 (26.Qc8 Ke7 27.c6 Qe5 28.Be5 f6 29.Qd7 Kf8 30.Bd6 cd6 31.c7 Bh5 32.c8Q Be8 33.Qce8) 26...Ke7+– 27.c6 f6 (27...Qe5 28.Be5 Be4 29.Qc7 Ke8 30.Qd7 Kf8 31.Qd8) 28.Qc7 Kf8 (28...Ke8 29.Qd7 Kf8 30.Ba3 Kg8 31.Qe8) 29.Ba3 (29.Qd7 h6 30.Qe6 g6 31.ef6 Qf6 32.Qf6 Ke8 33.Ba3 d4 34.Qe7) 29...Kg8+– 30.Qb8 (better 30.Qe7!? h5 31.c7 Kh7+–) 30...Kf7 31.c7 Qf5 32.c8Q Qb1 33.Bc1 Kg6 34.ef6 gf6 35.Qe8 Kf5 (35...Kh6 36.Qf4 Kg7 37.Qe7 Kg6 38.Qff6 Kh5 39.Qg5) 36.Qf4 1–0. DEFFM – GuestZYZB, freechess.org, 2018.

7.Be2 h6 8.0-0 c6 9.a4 Nbd7 (9...dc4 10.Bc4 cb5 11.ab5=) 10.h3 (10.Nd4 Bd6+=) 10...Nc5 (10...dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2=) 11.cd5 (11.bc6 Nd3 12.cb7 Rb8 13.Bf6 Bf6=) 11...cd5 12.d3 b6 (12...Rc8 13.a5=) 13.Ne5 (13.Nd4 Bg6+=) 13...Bd6= 14.Nc6 Qc7 15.g4 (15.Bf6 gf6 16.Nc3 Rfc8+=) 15...Bh7 (better 15...Bg6=) 16.Qc1? (16.Bf6 gf6 17.Nc3 Rfc8=) 16...Ne8?? (better 16...Nb3 17.Qc2 Na1 18.Ba1 a6–+) 17.Qc3 White prepares the advance a5 (17.Qc2 f5=+) 17...f6 (17...f5 18.f4=+) 18.Nd2 e5 (18...Rc8 19.a5=) 19.Nf3 (19.d4 ed4 20.Qd4 Qf7+=) 19...Kh8 (19...a5 20.Nd2=) 20.a5 e4 21.ab6 (21.de4 de4 22.Nfd4 Bg8+=) 21...Qb6 22.de4 de4 23.Nfd4 Nd3 (23...Nc7!?+=) 24.Bd3 ed3 25.Ra6 Qb7 26.Rfa1 Be5 (26...Nc7 27.Ra7 Qb6 28.Qa5 Ra7 29.Qa7 (29.Qb6?? Ra1 30.Ba1 d2–+; 29.Na7?! Bc5 30.Qb6 Bb6+=) 29...Qa7 30.Ra7=) 27.Ra7 (27.b6 Be4 28.Ra7 Ra7 29.ba7 Nc7 30.Ne5 fe5+–) 27...Ra7 (27...Bd4 A) 28.Rb7?! A1) 28...Bc3 29.Ra8 (29.Bc3?! Nd6 30.Rba7 Ra7 31.Na7 Rb8+=) 29...Bb2 30.Rbb8+=; A2) 28...Ra1 29.Ba1 Bc3 30.Bc3 Nd6+=; B) 28.ed4?! Ra7 29.Ra7 Qb5+–; C) 28.Qd4 Ra7 29.Ra7 (29.Na7?! Nc7+=) 29...Qb5 30.Ba3 Qc6 31.Bf8+–) 28.Ra7 (28.Na7?! Bd4 29.Qd4 Qf3+=) 28...Qb6 29.Ra6 (29.Ne5?! Qa7 30.Nd3 Rf7+=) 29...Bd4 (29...Qb7 30.Ba3 Nd6 31.Ne5 fe5 32.Rd6 ed4 33.Rd4+–) 30.Nd4 (30.Rb6 Bc3 31.Bc3 Nd6+–) 30...Qb7 31.Ne6 (31.Qc5 Rf7 32.Qc6 Qe7+–) 31...Rg8 (better 31...Qf3 32.Ra4 Qd1 33.Kg2 Qa4 34.Nf8 Qb5=+) 32.Nd4 Nd6 Attacks the isolani on b5 (32...Nd6 33.Rd6 Be4+–). GuestHYVZ – GuestJSPP, freechess.org, 2016.

7.Be2 h6 8.0-0 c6 9.d4 cb5 10.cb5 Nbd7 11.a4 Nb6 12.Nc3 Nc4 (12...Rc8 13.Ne5=) 13.Bc4 dc4 14.Ne5 Bd3 (better 14...Rc8!?=) 15.Nd3+/- cd3 16.Qd3 e5 17.Rac1 ed4 18.Qd4 Qd4 19.ed4 Rfd8 20.Rfe1 Bb4 21.Red1 Rac8 22.f3 Bc3 23.Bc3 (23.Rc3 Rc3 24.Bc3 Nd5+/-) 23...Nd5 (23...Rc4!?+=) 24.Ba1 Rc1 25.Rc1 Ne3 26.Rc7 Nc2?? (26...Rb8 27.a5+/-) 27.Bc3 (better 27.Rc2 Rd7 28.Rc8 Kh7 29.Kf2+-) 27...Nd4 28.Rb7?? (better 28.Kf2 b6 29.Ra7+-) 28...Ne2=+ 29.Kf2 Nc3 30.Ra7 Na4?? (better 30...Rd2 31.Kg3 Rb2=+) 31.Ra4+- Rd2 32.Kg3 Rb2 33.Ra8 Kh7 34.Rb8 Kg6 35.b6 Kf6 36.h4 Ke7 37.b7 Kd7?? (better 37...g6+-) 38.Rf8 Ke7 (38...Kc7 39.Rf7 Kd6 40.Rg7+-) 39.b8Q Rb8 40.Rb8 Kf6 41.Rb7 g6 42.Kg4 h5 (42...Kg7+-) 43.Kf4 Kg7 44.Kg5 Kf8 45.Kf6 (45.Kf6 Ke8 46.Rf7 Kd8 47.Kg6 Kc8 48.g4 hg4 49.fg4 Kd8 50.h5 Kc8 51.h6 Kd8 52.h7 Ke8 53.h8Q) 1-0. BeepBeepImAJeep (2560) - zrosp (1815), lichess.org, 2016.

7.Be2 h6 8.0-0 c6 9.d3 cb5 10.cb5 Nbd7=.

7.Be2 h6 8.d4 Nbd7 9.Nbd2 Nb6 10.0-0 Ne4 11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bf5 13.a4 a5 14.c5 Nd7 15.c6 bc6 16.bc6 Nb6 17.Bc3 Bb4 18.Bb4 ab4 19.a5 Nc8 20.Qa4 Qd6 21.Rfc1 Na7 22.Rc5 Rfb8 23.Ba6 Nc8 24.Bb7 Ra7 25.Qb4 Ne7 (25...Qf8 26.Qc3+–) 26.Qc3 g5 27.Nb1 (better is 27.Rb5+–) 27...Bb1+/– 28.Rb1 f6? (better is 28...Nc6 29.a6 Nd8+=) 29.Rcb5+– h5 30.Qd3 Kg7 31.Rc5 Kh6 32.e4 (32.a6 Kg7+–) 32...h4 (32...de4 33.Qe4 Nf5 34.h4+/–) 33.Re1 Ng6 (33...de4 34.Re4 Rd8 35.Qb5+–) 34.ed5 Nf4 35.Qe4 ed5 (35...f5 36.Qe3 ed5 37.g3+–) 36.Qe7 Nd3 37.Qd6?? (better is 37.Rd5! Qe7 38.Re7+–) 37...cd6+/– 38.c7?? Rab7+= 39.cb8Q Rb8 40.Rcc1 Ne1?? 41.Re1+/– Ra8 42.Ra1 Ra6 43.Kf1 Kg6 44.Ke2 Kf5 45.Kd3 Kf4 46.Kc3 g4 47.Kb4+– h3 48.gh3 gh3 49.Ra3 Ke4 50.Rh3 Kd4 51.Kb5 Ra8 52.a6 Rb8 53.Kc6 Rb1 54.Ra3 (54.Ra3 Rb8 55.a7+–) 1–0. Raue,Thorsten (1820) – Muhmann,Reinhard, Muensterland Verbandsklasse–B, 2009.

7.Ne5 Nbd7 8.d4 (8.cd5 Nd5 9.Bd3 Bd3 10.Nd3 a6=+) 8...Ne5–/+ 9.de5 Nd7 (9...Ne4 10.Qa4–/+) 10.f4 (10.cd5!? Bb4 11.Bc3 Bc3 12.Nc3 Ne5 13.f4=) 10...c6 11.a4 Bb4 12.Nd2 (12.Bc3 Bc5 13.Bd4 Qh4 14.g3 Qe7–/+) 12...Qa5 (12...Nc5 13.Bc1–+) 13.Be2 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Nc5–/+) 13...Nc5 (better 13...Be4–/+) 14.Bc1? (14.Ba3 dc4 15.Bb4 Qb4 16.bc6 c3–+) 14...Bd3 (better 14...dc4 15.Bc4 cb5 16.Bb5 Rfd8–+) 15.0-0–/+ Bf5 (15...Be2 16.Qe2 Na4 17.Nb3–/+) 16.h3 (16.Nb3 Nb3 17.Qb3 a6=+) 16...h6 (16...cb5 17.cd5 Bc3 18.Ra2 ed5 19.Bb5–/+) 17.g4 Bh7 18.f5 (18.Ba3 Ba3 19.Ra3 cb5 20.cb5 Rfc8–/+) 18...Rad8 (better 18...Bc3 19.Rb1 ef5 20.gf5 Qa4 21.Qa4 Na4 22.cd5 cd5–+) 19.f6? (better 19.Ba3–/+) 19...dc4–+ 20.Bc4?! (20.Nc4 Rd1 21.Na5 Rf1 22.Bf1 Ba5 23.Ba3–+) 20...Bd2 (worse 20...Rd2 21.Bd2 Bd2 22.fg7 Kg7 23.Ra3–+) 21.Bd2 Rd2 22.Qf3 (22.Qe1–+) 22...Be4 (22...Na4 23.fg7 Kg7 24.Qf6 Kg8 25.Be6=) 23.Qg3 g6 (better 23...Qc3 24.Ra2 Rfd8 25.bc6 bc6 26.g5 Qc4 27.gh6–+) 24.Rf2 (24.Rfd1 Rg2 25.Qg2 Bg2 26.Kg2 Qc3–+) 24...Rfd8 (better 24...Rf2 25.Qf2 Qc3 26.Rf1 Qc4 27.Qh4–+) 25.h4 (25.Qh4 Qc3 26.Re1 Rf2 27.Kf2 Qe5 28.Qg3 Rd2 29.Re2 Qf6 30.Kg1 Qa1 31.Kf2–+) 25...Qc3 26.Bf1 (26.Raf1 Qc4 27.g5 Rf2 28.Qf2 hg5 29.hg5 Qa4–+) 26...Qa1 27.Qf4 Rf2 (27...Qa4?? 28.Qh6 Rf2 29.Qg7) 28.Kf2 Rd2 29.Kg1 (29.Kg3 Nd3 30.g5 Qe1 31.Kg4 h5 32.Kh3 Nf4 33.ef4 Qe3) 29…Bg2 (29...Bg2 30.bc6 bc6 31.h5 g5 32.Qc4 Qe1 33.Qa2 Qf2 34.Kh2 Bf1 35.Kh1 Qg2; 29...Rg2 30.Kh1 Rf2 31.Qe4 Qf1) 0–1. afsharian (1665) – MXD (1665), lichess.org, 2019.

7.Nc3 c5

8.Qb3 h6 (8...Qd6 9.d4+= Nbd7 10.cd5 ed5 11.dc5+=; 8...Re8 9.d4 Bg4 10.dc5 Bf3 11.gf3=) 9.Be2 (9.d4 A) 9...Bg4 10.dc5 Bf3 (10...Bc5= 11.cd5=) 11.gf3=; B) 9...Qa5 10.cd5 Nd5 11.Bc4=) 9...dc4 (9...d4 10.Nb1 d3 11.Bd1+= (11.Bf1+=)) 10.Bc4= Nbd7 11.d4 cd4 12.Nd4 Nc5 13.Qd1 Bg4 (13...Bg6 14.0-0+=) 14.f3 Bh5 15.Nb3 (15.0-0 Bg6=) 15...Qb6 16.Qe2 Rac8 17.Kf2 (17.0-0 Rfd8+=) 17...Nce4 18.Kf1 Nc5 (18...Nc3 19.Bc3 Qc7 20.Nd2+=) 19.g4 (19.Kf2!?=) 19...Bg6+= 20.e4 Nfd7 21.Rc1 Bg5 22.Rc2 Kh8 23.h4 Bf4 24.Bc1 (24.Nc5 Nc5 (worse is 24...Rc5 25.Na4 Qd6 26.Nc5 Nc5 27.g5+/–) 25.g5 h5+=) 24...Bc1–/+ 25.Rc1 (25.Nc1 Ne5 26.Bb3 Rfd8–/+) 25...Ne5 26.Nd2 h5 (26...Rfd8 27.h5 Ncd3 28.Bd3 Nd3 29.Rc2–/+) 27.g5 (27.gh5 Bh5 (27...Nc4? 28.Nc4 Qd8 29.Rd1 Bh5 30.Rd8 Rfd8 31.Nb2+–) 28.Rg1 Ncd7+= (28...Nc4?! 29.Nc4 Qc7 30.Rg5=)) 27...f5 28.f4? fe4–+ 29.Kg2 Ncd3 30.Bd3 Nd3 31.Kg3 Nf4 32.Qh2 Qe3 (32...Qe3 33.Nf3 Qf3#) 0–1. Buck,Klaus Michael (1790) – Cardili,Mariano (2100), Open A Arco di Trento ITA, 2007.

8.d3 d4+= 9.ed4 cd4 10.Nb1 Bb4 11.Nfd2 (11.Nbd2 e5–/+) 11...e5 12.Be2 e4 13.0-0 ed3 14.Bf3 Qb6 15.a4 Nbd7 16.Nb3 Ne5 17.Bd4 Nf3 18.Qf3 Qe6 19.N1d2 Ne4 20.Be3 Nd2 21.Nd2 b6 22.Rfc1 Bg4 23.Qg3 Bd6 (23...Rfe8 24.Rab1 Bd6 25.Qh4+=) 24.Bf4= Bf4 25.Qf4 Rac8 26.h3 Be2 27.Qe3 (27.a5 Rfe8=) 27...Rfe8 Attacks the backward pawn on c4 28.Qe6 Re6 29.Rc3 g5 30.f3 Kg7 31.Rac1 Re5 32.Kf2 f5 33.Ra3 Rc7 34.Ra2 Kg6 35.Nb3 Kh5 36.Rd2 f4 37.Nd4 Rec5 38.Ne2 de2 39.Rdc2 Kh4 40.Ke2 Kg3 41.Kd3 Re7 42.a5 Rce5 43.ab6 ab6 44.c5?? Rd7–+ (44...Rd7 45.Kc4 Rc5 46.Kb4 Rd4 47.Ka3 Rb5–+) 0–1. Schulze,Harald (2130) – Bildt,Thomas (2015), Regionalliga NO, 2004.

8.d4 dc4 9.Bc4 Nbd7 (9...Qc7= 10.d5 Rd8 11.Qb3=) 10.0-0 Rc8 11.Rc1 =.

8.d4 Nbd7 9.a4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Rc8 12.0-0 Bg4 13.Qb3 c4 14.Qa2 Nbd5 15.Rfd1 Nc3 16.Bc3 Ne4 17.Be1 c3 18.Rac1 Qa5 19.Ne5 Be2 20.Qe2 Qa4 21.Ra1 Qb3 22.Rdb1 Qd5 23.Ra7 c2 24.Rc1 Nd6 25.b6 Nb5 26.Ra2 Qa2 27.Nd7 Ba3 28.Bd2 Bc1 29.Bc1 Qb1 30.Qd2 Nc3 31.Nf8 Na2 32.Nd7 Nc1 33.h4 Ne2 34.Kh2 Qg1 35.Kh3 Qh1 36.Kg4 Qg2 37.Kh5 Qg6 Normal 0-1. husref (2000) - kathi92 (2040), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

8.Be2 d4–/+ 9.ed4 cd4 10.Na4 d3 11.Bf1 a6 12.Qb3 ab5 13.Qb5 Ra5 14.Qb3 Nc6 15.a3 Qc7 (15...Be4 16.Bc3 Rf5 17.Nb2–+) 16.h3 (16.Bc3 Ra6 17.Nb2 Rb6–+) 16...Rb8 (16...Be4 17.Nd4–+) 17.Bc3? (better 17.Nc3!?–/+) 17…b5–+ 0–1. DEFFM – GuestZCPW, freechess.org, 2018.

8.Nh4 Bg6 (8...Bg4 9.Qc2 d4 10.Na4=) 9.Ng6 hg6 10.Be2 (10.cd5 ed5 11.Qf3 a6=) 10...d4 11.Nb1 e5 (11...Qb6 12.Na3=) 12.d3= Nbd7 (12...a6 13.Na3=) 13.Bf3 (13.0-0 a6=) 13...Qc7 (13...Qa5 14.Nd2 Nb6 15.0-0+=) 14.Nd2 Rad8 (14...a6 15.0-0+=) 15.a4 (15.0-0 Nh7+=) 15...Rfe8 (15...Ne8=) 16.a5 (16.0-0 Nf8+=) 16...Bd6 (16...e4 A) worse 17.Be4 Ne4 18.de4 de3 19.fe3 Bh4 20.Ke2 Ne5 21.Be5 Qe5–+ (21...Re5?! 22.Qc2=+); B) 17.Ne4 Ne4 18.Be4= (worse 18.de4 de3 19.Qe2 ef2 20.Kf2 Bf6–/+)) 17.h4 (17.e4=) 17...Nf8 (better 17...e4!? 18.Ne4 Ne4 19.Be4 Nf6=+) 18.Qb3 de3 (18...Qe7 19.0-0+=) 19.fe3 e4 (19...Qe7 20.Kf2+=) 20.Ne4+– Ne4 21.Be4 Bg3 22.Ke2 (22.Kf1+–) 22...Re4 (better 22...Qe7!?+=) 23.de4+– Qd7? (better 23...Ne6+–) 24.Qc3?? (better 24.Kf3 Bd6 25.Rhd1+–) 24...Qg4–+ 25.Kf1 Rd1 26.Rd1 Qd1 27.Qe1 Qe1 0–1. Novikov,Sergey D – Pantev,Veselin, Chess Week Plovdiv B, 2017.

7.d4 c6

8.a4 Nbd7 9.Nbd2 Qc7 (9...Rc8 10.bc6 bc6 11.Be2=+) 10.Rc1 Qa5 (10...a6 11.c5=+) 11.Be2 Bb4 (11...Ne4 12.0-0=) 12.0-0 Bd2 (12...cb5 13.ab5 (worse 13.cb5 Rfc8-/+) 13...dc4 14.Bc4=) 13.Nd2+= Ne4 14.Ne4 Be4 15.Qb3 (15.Bc3!? Qd8 16.f3+=) 15...dc4 16.Bc4 cb5 (16...Nb6!? 17.Be6 Qa4=) 17.Bb5+= Nf6 18.f3 Bd5 19.Qc3 Qc3 20.Rc3 a6 21.Bd3 b5 (21...Bc6!? 22.Ra3 Nd5+=) 22.ab5+/- ab5 23.Bb5 Rfb8 24.Rc5 (24.Ra1 Ra1 25.Ba1 Kf8+/-) 24...Ra2 (24...Nd7 25.Bd7 Rb2 26.Rfc1+/-) 25.Bc3 h5 26.e4 (26.Rc1!?+-) 26...Bc4?? (better 26...Be4 27.fe4 Ne4+/-) 27.Bc4+- (27.Bc4 Ra4 28.d5 ed5 29.ed5+-; 27.Rc4?! Rb5 28.Rd1 Rc2+/-) 1-0. zembelek (2075) - shaxMSTAtist (2005), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

8.Qb3 Bb1 9.Rb1= Ne4 10.Bd3 Qa5 11.Ke2 dc4 (11...Bb4 12.a3 Bd6 13.bc6 Nc6 14.c5+/– (14.Qb7 Rab8 15.Qc6 Rfc8 16.cd5 Rc6 17.dc6 Nf6+/–)) 12.Bc4 (12.Qc4 Nd6 13.Qc2 h6+=) 12...Nd6 13.Ba3 cb5 14.Be6 b4 (14...fe6 15.Qe6) 15.Bb4+/– Qa6 16.Ke1 Nc6 17.Bd6 Na5 (17...Bd6!? 18.Bc4 Qa5 19.Ke2 Qc7+/–) 18.Qb5+– Qd6 19.Qa5 Qe6 20.Rb7 Bd8 (20...Rfb8 21.Rb8 Rb8 22.Nd2–/+) 21.Qa4 Bb6 22.Ne5 (22.Ke2 Qe4 23.Rd7 Qg4+/–) 22...Qd5 (better is 22...Rac8!? 23.Ke2 Qf5+=) 23.Rd7+– Qg2 (23...Qe4 24.Ke2 Rac8+–) 24.Qc6 Ba5 25.Ke2 Qh3 26.Rf7! Qh5 27.f3 Bb4 28.Rf8 Rf8 29.Qc4 Kh8 30.Qb4 Rc8 31.Qb3 g6 32.h4 Rf8 33.Qe6 1–0. Kaszynski,B – Skurzak,L, Ustrzyki Dolne op Poland, 1996.

8.Qb3 dc4!? 9.Bc4 a6=+.

8.Nc3 a6 9.a4 Bb4 10.Bd3 (10.Qb3 Qa5 11.bc6 Nc6+=) 10...Ne4 11.Be4 Be4 12.Qb3 a5 13.Ba3 Bc3 14.Qc3 Re8 15.Ke2 Qf6 16.Bd6 Qg6 17.Rhg1 f6 18.h3 Nd7 19.Nd2 dc4 (worse is 19...Bg2 20.f3 cb5 21.ab5 dc4 22.Kf2+/–) 20.Ne4 (worse is 20.Nc4 cb5 21.ab5 Rec8–/+) 20...Qe4 21.Qc4 c5 22.f3 Qd5? (better is 22...Qh4!?+=) 23.Qd5+– ed5 24.Bc5 Nc5 25.dc5 Re5 26.Rgd1 Rc8 27.Rac1 White prepares the advance c6 27...Rce8 28.Rd3 f5 29.f4 R5e6 30.c6 bc6 31.bc6 d4 32.c7 Rc8 33.Rd4 Re7 34.Rd8 (34.Rd8 Re8 35.Re8 Re8 36.Rd1+–) 1–0. Fournier,Frederic – Fortier,Joel, FRA Ch (Team) R1 Senlis–Abbeville, 1995.

8.Nbd2 dc4 9.Bc4 cb5 10.Bb5 a6 11.Be2 Nc6 12.0-0 Rc8 13.a3 Ne4 (13...Qb6 14.Qb3 Qb3 15.Nb3=+) 14.Qb3 (14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bg6=) 14...b5 (14...Na5 15.Qa2=+) 15.Rfc1= Bg4?? (15...Qd6 16.a4 Na5 17.Qd1=) 16.Nf1 (better 16.Ne4 Na5 17.Qa2+-) 16...Nf6 (16...Na5 17.Qa2=+) 17.h3 (17.a4 Na5 18.Qa2 Rc1 19.Bc1 Qd5 20.ab5 Nb3=) 17...Bh5 (17...Na5 18.Rc8 Nb3 19.Rd8 Rd8 20.hg4 Na1 21.Ba1=+) 18.a4 Na5 19.Qa2 Bf3 20.Bf3 b4 21.Rc8 Qc8 22.Rc1 Qd7 23.e4 (23.Nd2 Rb8=) 23...Rc8 (23...b3!? 24.Qb1 Qa4=+) 24.Rc8= Qc8 25.e5 (25.Ne3 b3 26.Qb1 Nd7+=) 25...Nd5 (25...b3!? 26.Qb1 Nd5=) 26.Bd5+= ed5 27.Qd5 (better 27.Ne3!?+=) 27...Nc4=+ 28.Bc1 (28.Ba1!? b3 29.Ne3-/+) 28...b3-/+ 29.f4 b2 30.Bb2 Nb2 31.a5 (31.Qb3 Nc4-/+) 31...Nc4-+ 32.g4 g6 33.Kf2 (33.f5 Bb4-+) 33...Qc7 (33...Bb4 34.Qe4-+) 34.f5 (34.Qa8 Bf8 35.Qa6 Na5-/+) 34...Bh4 (34...Bd8 35.Ne3 Na5 36.e6-+) 35.Kf3-/+ gf5 36.gf5 Na5 37.e6 (37.Qa8 Bd8 38.Ne3 Nb3-/+) 37...fe6 (37...Nc6!? 38.ef7 Kg7-+) 38.Qe6 Qf7 39.d5 (39.Ne3 Nb3 40.Qc8 Kg7-+) 39...Qe6 (39...Nb3 40.Qc8 Qf8 41.Qf8 Kf8 42.d6-+) 40.fe6 Be7 41.Ne3 Nb7 42.Nf5 (42.Nc4 a5 43.Nb6 Kf8-+) 42…Kf8-+ 0-1. zembelek (2075) - avv (2055), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.Be2 dc4

8.Bc4 a6 9.ba6 Na6 10.d3 =+.

8.Bc4 c6 9.a4 a6 10.Nc3 Qc7 11.Qe2 Rc8 12.ba6 Na6 13.0-0 h6 14.Nd4 Bh7 15.f4 Bc5 (15...Nc5 16.d3+=) 16.Nb3 Bd6 17.d4 (17.a5 Nb4=) 17...Nb4+= 18.Nd2 (18.e4 Nfd5 19.Qf3 Re8+= (worse is 19...Nf4 20.e5 Be5 21.de5+=)) 18...Nbd5 (18...Nc2 19.Rad1–/+) 19.Nf3 (19.Bd3 Bf5+=) 19...Ne4 (19...Qa5 20.Rfc1–/+) 20.Ne4+= Be4 21.g3 (21.Bd3 Bd3 22.Qd3 c5 23.dc5 Bc5+=) 21...b5 (21...Qb6 22.Ne5+=) 22.Nd2 (22.ab5 cb5 23.Bb5 Ra1 24.Ba1 Ra8+=) 22...Bh7 (22...bc4 23.Ne4 Rcb8 24.Rfc1+=) 23.ab5= cb5 24.Bd5? (better is 24.Ra8!? Ra8 25.Bb3= (25.Bb5? Qc2–+)) 24...ed5–/+ 25.Ra8 (25.Qb5? Rab8 26.Qd5 Rb2–+) 25...Ra8 26.Rc1 Qe7 27.Kf2 b4 28.Nb3 g5 (better is 28...Bf5–/+) 29.h4? (better is 29.Qd2–/+) 29...gh4–+ 30.Qg4 Kh8 (30...Bg6 31.Nc5 Ra2 32.Rc2–+) 31.gh4 Re8 32.Qg3 Rg8 33.Qh3 ½–½. Sokac,Marko (2200) – Saric,Luka (2040), Vinkovci Croatia, ChampionshipU19, 2016.

8.Bc4 Nbd7 9.0-0 Nb6 10.Be2 Bd3 11.Bd3 (11.Bd4!? Be2 12.Qe2=) 11...Qd3+= 12.a4 Rad8 13.Ne5 Qf5 14.d4 Bd6 15.Nf3 Ng4 16.h3 Nf6 17.Qb3 Nbd5 18.Nbd2 h5 (18...Rc8!?=) 19.Ba3+= g5 20.Bd6 cd6 21.Qb1 Qb1 22.Rfb1 g4 23.Ng5 gh3 24.gh3 Kg7 25.h4 Rfe8 26.Rc1 Re7 27.Kf1 Ng4 28.Ke2 Ndf6 (28...e5 29.Ngf3=) 29.Rg1 Kf8 30.f3 Nh6 31.e4 Nd7? (better is 31...e5!? 32.d5 Rc8+/–) 32.Nh7+– Ke8 33.Nc4 Nf8 (33...Nb6 34.Nf6 Kf8 35.Nb6 ab6+–) 34.Nf6 1–0. algernon (2330) – sgp (2400), net–chess.com, 2014.

8.Bc4 Nbd7 9.d4 Bb4 10.Nbd2 Nb6 11.Be2 Ne4 12.0-0 Nd5 13.Ne4 Be4 14.Rc1 f5 15.Nd2 Qg5 16.Ne4 fe4 17.Bc4 Bd6 18.Bd5 (better is 18.Qc2!? Qh4 19.h3+=) 18...ed5+= 19.Qb3 Rf6 20.g3 Qh5 21.Ba3 Ba3 22.Qa3 Qh3 23.Rc2 (23.Rc7? Rh6 24.Re1 Qh2 25.Kf1 Rf6–+) 23...Raf8 (23...Qd7!?+=) 24.Qc5 (24.Rc7?? Rh6 25.Qf8 Kf8–+) 24...c6 25.bc6 (25.Qa7!? Rh6 26.f3 ef3 27.Rcf2 cb5 28.Qb7+=) 25...bc6+= 26.Qa7 Rh6 27.f4 ef3 28.Rff2 Qe6 29.Rc3 Rg6 30.Qc7 The backward pawn on c6 becomes a target 30...h5 31.Rb3 h4 32.a4?? (32.Rb8 Rgf6 33.Rf8 Rf8 34.Qe5–+) 32...hg3–+ 33.hg3 Qh3 34.Rf3 (34.Rbb2–+) 34...Rf3 35.Rb8 (35.Qf7 Kf7 36.Rb7 Ke6 37.Re7 Ke7 38.e4 Rgg3) 35...Kh7 36.Rh8 Kh8 37.Qc8 (37.Qd8 Kh7 38.Qh8 Kh8 39.e4 Rgg3) 37...Qc8 38.Kg2 (38.Kh2 Rgg3 39.e4 Qh3) 38...Rgg3 39.Kh2 Qh3 0–1. Opara,Vladimir – Borisiuk,Dmitry, Stepichev Memorial, 2007.

8.Bc4 Bg4 9.0-0 Nbd7 10.a4 Nb6 11.Be2= Nbd5 12.d4 c6 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 cb5 15.ab5 Ne4 16.Bb2 Bf6 17.Rc1 Nd6 18.h3 Bh5 19.Ba3 Rb8 20.Rc5 Be7?? 21.Rh5+– Ne4 22.Be7 Qe7 23.Bd3 Nf6 24.Rc5 b6 25.Rc6 Nd5 26.Qb1 Nb4 27.Ne5 Nc6 28.Nc6 Qb7 29.Nb8 Qb8 30.Bh7 Kh8 31.Be4 g6 32.Rc1 f5 33.Bf3 Rd8 34.Rc6 Re8 35.Qa2 Kg7 36.Re6 Re6 37.Qe6 Qc7 38.Qe5 Qe5 39.de5 Kf7 40.Bd5 Ke7 41.g4 fg4 42.hg4 g5 43.f4 gf4 44.ef4 (44...Kf8 45.f5 Kg7 46.g5 Kh7 47.e6 Kg8 48.e7 Kg7 49.e8Q a5 50.Qg8) 1–0. pumpkin (2405) – wmalone (2075), net–chess.com, 2004.

6.c4 dc4

7.Bc4 0-0 8.0-0 c6 9.d4 (9.Nd4 Bg6=) 9...Be4 (9...a6 10.a4=) 10.Nbd2 (10.Nc3 cb5 11.Bb5 Bc6=) 10...cb5 11.Bb5 a6 (11...Bc6 12.Bd3=) 12.Ba4 (12.Ne4 Ne4 13.Bd3 Nf6+=) 12...b5 (12...Bf5 13.Rc1=) 13.Bc2 (13.Ne4 Ne4 14.Bc2 Qd5+=) 13...Bc2= 14.Qc2 Nbd7 15.Rac1 Nb6 16.Qc7 (16.Qb3 Qd6=) 16...Nbd5 17.Qd8 Bd8 18.Nb3 Ne4 (18...Be7 19.Nc5=) 19.Nc5+= Nc5 20.dc5 Bc7 (20...Nb4 21.Ba3 Nc6 22.Nd4 Nd4 23.ed4=) 21.c6 a5 22.Nd4 b4 23.a3 ba3 24.Ba3+= Rfb8 25.Rb1 Rb1 26.Rb1+= Nc3 27.Rb7 Nd5?? 28.Nb5 Be5 29.f4 Bf6 30.c7 Ne3?? 31.Rb8 Rb8 32.cb8Q Bd8 33.Qd8 1–0. gtate (1655) – wmalone (1760), net–chess.com, 2001.

7.Bc4 0-0 8.d3 =.

7.Bc4 c6 8.a4 0-0 9.Ba3 Ba3 10.Ra3 Qe7 11.Rb3 Qc5 12.d3 Rd8 13.0-0 Nbd7 14.bc6 Qc6 15.Bb5 Qc7 16.Rc3 Qa5 17.Qb3 a6 18.Bd7 Rd7 19.Rfc1 h6 20.Rc5 Qd8 21.Ne5+/– Re7 22.h3 Nd7= 23.Nd7 Rd7 24.d4 Kh7 25.Nd2 Kg8 26.Nf3 Be4 27.Ne5 Re7 28.Qd1 Re8 29.Qh5 Qe7? 30.Rc7+– Bg6 31.Ng6 fg6 32.Qg6 Qf8 33.Rb7 Re7 34.Qe4 Rb7 35.Qb7 Qb8 36.Qe4 Qd8 37.Qe6 Kh8 38.Rc6 a5 39.Qf7 Qf8 40.Qf8 Rf8 41.d5 Rd8 42.e4 Kg8 43.Rc7 Kf8 44.f4 Re8 45.e5 g5 46.d6 Rd8 47.f5 h5 48.d7 g4 49.Rc8 Ke7 50.Rd8 Kd8 51.e6 gh3 52.f6 hg2 53.f7 (53.f7 Ke7 54.f8Q Kf8 55.d8Q Kg7 56.e7 Kg6 57.e8Q Kf5 58.Qa5 Kg4 59.Qah5 Kg3 60.Qee5#) 1–0. Peter,Falco – Adas,Alexander, Karl Mala mem op, 2006.

7.Bc4 Bd3 8.Qb3= Bc4 9.Qc4 0-0 10.0-0 Nbd7 11.Rc1 Nd5 (11...Bd6 12.d3=) 12.e4 N7b6 (12...Nf4 13.e5 Nd5 14.Nc3=) 13.Qc2 (13.Qd3 Nf4 14.Qd8 Bd8=) 13...Nf4 14.d4 Rc8 15.g3 (15.Ba3 Bd6=) 15...Ng6 16.Qb3 (16.Ba3 c6 17.Qb3 cb5 18.Rc8 Nc8 19.Qb5 Ba3 20.Na3 Nd6=) 16...Qd7 17.Rd1 c6 (17...Rcd8 18.Nc3=) 18.a4 cb5 (18...Rfd8 19.Nc3=) 19.ab5 Nc4 (19...Ra8!?=) 20.Ra7+= Nb2 21.Qb2 Rc7 22.b6 (22.Rd3 Rfc8+/–) 22...Rc6 (22...Rc4 23.Qa1+=) 23.Nc3+/– Rfc8 24.Ne5 (24...Ne5 25.de5+/–) 1–0. Machete (2230) – khelon1 (1845), ICC, 2003.

7.Bc4 Bd3 8.Qb3 Bc4 9.Qc4 Nbd7 10.0-0 0-0 11.d4 a6 12.Nc3 Nb6 13.Qe2 ab5 14.Nb5 Na4 15.Nc3 (15.Rfb1 Ra5=) 15...c6 (15...Nc3 16.Bc3 Ne4 17.Qc2=+) 16.Ne5 Nd7 17.f4 Nb2 18.Qb2 f6 (18...Ne5 19.fe5 b5 20.a4=+) 19.Nd3 Qc7 20.Qb3 Qd6 21.a4 (21.Qb7? Rfb8 22.Ne4 Rb7 23.Nd6 Bd6-+) 21...Ra5 (better 21...f5!?+=) 22.f5+/- (22.Qb7? Rb8 23.Ne4 Rb7 24.Nd6 Bd6-+) 22...Kf7? (better 22...Rfa8+/-) 23.Nf4+- (23.Qb7? Rb8 24.fe6 Ke6-+) 23...Ke8 (23...Kg8 24.Ne4 Qc7 25.Ne6+-) 24.Ne6 Rf7 25.Qb7 Bd8 26.Ne4 Qd5 27.Rf4 (27.Rf4 Re7 28.Qb4+-) 1-0. cyril78 (2015) - theskandinavien (2135), gameknot.com, 2022.

7.Bc4 Bd3 8.Qb3 Bc4 9.Qc4 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Qc2 0-0 12.Rc1 Rc8 13.Nd4 Qd5 14.Nc3 Qh5 15.Ne4 Qh4 16.f4 Rfd8 17.Rf1 Ng4 18.h3 Nf6 19.Ng5 h6 (better is 19...Nbd5!?=) 20.Ndf3+/– Qh5? (20...Qg3 21.Bf6 Bf6 22.Qh7 Kf8 23.Ne4+/–) 21.g4 (better is 21.Bf6!? Bf6 22.Qh7 Kf8 23.g4+–) 21...Qg6 22.Qg6 fg6 23.Ne6 Rd3 24.Rac1 Ne4 25.Rc2 (25.Bg7 Bb4 26.Bh6 Nd2 27.Nd2 Bd2 28.Rc7 Rc7 29.Nc7 Be3 30.Kh1 Kf7+/–) 25...Nd5 26.Bg7 (26.Ng7?! Nb4 27.Rcc1 Nd2 28.Nd2 Rd2=) 26...Nd2?? (better is 26...Bb4+–) 27.Rd2 (27.Nd2?! Re3 28.f5 gf5 29.gf5 Rg3 30.Kf2 Rg7 31.Ng7 Kg7+–) 27...Rd2 28.Nd2 Kf7 29.e4 Ne3 30.Rc1 (30.Rf3!? Ke6 31.Re3 Bc5+–) 30...Ke6 31.Nb3 (31.Bh6 Ba3 32.Rc3 Bb4 33.f5 Kf7+–) 31...h5 (31...Ba3 32.Re1 Nc4 33.f5 Kf7 34.Bh6+–) 32.Bd4 Ba3 33.Rc3 Nd1 34.Rc2 c5 35.bc6 Rc6 36.Rc6 bc6 37.gh5 gh5 38.Ba7 Nc3 39.f5 Kf7 40.Bc5 Bb2 41.Nd2 (41.e5 Na2 42.e6 Ke8+–) 41...Na2 (41...Bc1!? 42.Nc4 Ne4+/–) 42.Kf2 Kf6 43.Nc4 Ba1 (43...Bc3 44.Kg3+–) 44.Kf3 (44.Na5!? Nc1 45.Ke3 Bc3 46.Nc6 Bd2 47.Kd2 Nb3 48.Ke3 Nc5+–) 44...Nc1 45.Bf2 (45.Ke3 Nb3 46.Bd6 Bc3+–) 45...Nd3 46.Bh4 Kf7 47.Ke3 Nb4 (47...Ne5 48.Nd6 Kf8 49.Kf4+–) 48.e5 Nd5 49.Ke4 Bc3 50.e6 Kf8 51.Ne5 Nb4 (51...Ke8+–) 52.f6 Be5 53.Ke5 c5 54.Bg5 Nc6 55.Kd6 Nd4 (55...Kg8 56.f7 Kh7 57.f8Q Kg6 58.Qf6 Kh7 59.Qf7 Kh8 60.Bf6) 56.Bh6 (56...Kg8 57.f7 Kh7 58.f8Q Nf5 59.Qf5 Kh6 60.e7 c4 61.e8Q c3 62.Qeg6) 1–0. Buczinski,Henryk – Ziminski, Siemianowice Slaskie, 1982.

7.Bc4 Bd3 8.Qb3 Be4 9.0-0 Bf3 10.gf3 h5 11.d3 Bd6 12.Nd2 Rh6 13.f4 Ng4 14.Nf3 (14.Bg7? Rg6 15.Nf3 Ne3 (15...Rg7?! 16.Kh1–+) 16.Kh1 Nf1–+ (16...Rg7?! 17.fe3 Nd7 18.Rg1+=; 16...Nc4?! 17.Rg1 Rg1 18.Rg1–+)) 14...Rg6 15.Kh1 Nd7 16.h3 Nh6 17.Rg1 Rg1 18.Rg1 g6 19.Ng5 Nc5 20.Qc2 a6 (20...Qe7 21.Qc3 c6 22.Qh8 Qf8 23.Qh7+/–) 21.a4 (better is 21.d4 ab5 22.dc5 bc4 23.cd6 Qd6 24.Rd1+–) 21...ab5= 22.ab5 Na4 23.Bd4 Nf5 24.Bc3 Nc3 25.Qc3 Ke7 26.Ne6 fe6 27.Rg6 Qf8 28.Re6 Kd7?? (better is 28...Kd8=) 29.Rf6+– Qe8 30.Rf5 Ra3 31.Qg7 Kc8 32.Qg5 (32.Bf7!? Qd8 33.Rh5 Bf8+–) 32...Ra1 33.Kg2 Rc1 34.Qg8 (better is 34.Qh5!? Kd7+–) 34...Qg8 35.Bg8 h4 36.Bc4 Be7 37.Rh5 Kd7 38.f5 c6 39.bc6 Kc6 40.Rh6 Kd7 41.f6 Bd8 42.Rh7 Kd6 43.f7 Be7 44.Rh8 b5 45.Bb5 Rc5 46.f8Q (better is 46.Rd8! Ke6 47.Bc4 Kf6 48.f8Q Bf8 49.Rf8 Kg7 50.Rg8 Kf6+–) 46...Bf8 47.Rf8 Rb5 48.Rf4 Rh5 49.Kf3 Ke5 50.d4 (50.d4 Kd5 51.Kg4+–) 1–0. mr5reasons1 (1745) – jazzas (1685), gameknot.com, 2013.

6.c4 c5

7.a4 0-0 8.Be2 =+.

7.a4 Nbd7 8.Qb3 a5 9.Be2 Nb6 10.Na3 h6 11.0-0 0-0 12.Rac1 Nfd7 13.d4 cd4 14.ed4 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Nb6 17.Ne5 Be4 18.Rfd1 Nc4=+ 19.Nc4 Rc8 20.Ne3 Qd6 21.Nc4 Qd8 22.Ne3 Bf6 23.Ba3 Rc1=+ 24.Rc1 Re8 25.f3 Bg6 26.d5 ed5 27.Nd5 Bd4 28.Kh1 Qh4 29.g3=+ Qh3 30.Ne7 Kh7 31.Qd1 Bh5 32.Qd3 g6 33.Rd1 Bf6 34.Nd5= Be5 35.Rg1?? Rd8 36.Bc1? Qe6 37.Rd1?? Rd5! 38.Qe2 g5 39.g4 Bg6 40.Re1 f6 41.f4 gf4 42.Bf4 Qd6 (43.Bc1 Qb4–+) 0–1. Kamuf,Herbert – Kohl,Hartmut, Verbandsliga Nord Baden, 1993.

7.cd5 ed5 8.Be2 0-0 =+.

7.Be2 0-0 8.0-0 (8.Nh4 Bb1 9.Rb1 dc4=) 8...dc4=+ 9.Bc4 Nbd7 10.d4 Nb6 11.Be2 c4 12.Nc3 Qc7 (12...Rc8 13.Ne5=+) 13.a4 Nbd5 14.Nd2 Bd6 15.g3 Nc3=+ 16.Bc3 Nd5 17.Qc1 Bd3 18.Bd3 cd3–/+ 19.Ne4 Nc3 20.Qc3=+ Qc3 21.Nc3 Rac8 22.Ne4 Be7 23.Rfd1 f5 24.Nc5 Bc5 25.dc5 Rfd8 26.Ra3 Rc5 27.Rad3 Rcd5 28.Rd5 ed5 29.Rc1+= Rd7 30.a5 ½–½. Pal – Kjaerstad, corr 3GMM–04, 1996.

6.c4 c6

7.a4 0-0 8.Qc2?? Nbd7 (better 8...Bc2 9.Nc3 a6-+) 9.Qc3 (9.Qd1 Nc5-/+) 9...cb5 10.Ng5?? (10.ab5 Nc5-/+) 10...Rb8 (better 10...b4 11.Qc1 Nc5-+) 11.Qe5?? (better 11.ab5 dc4 12.Na3-/+) 11...Bg6 (better 11...Ne5 12.Be5 b4 13.Bb8 Qb8 14.Nf3-+) 12.Ra2 (12.Qc3 b4 13.Qc1 Nc5-+) 12...Qa5 (12...Ne5 13.Be5 Bb1 14.Rb2-+) 13.cd5 (13.Qc3 b4 14.Qc1-+) 13...Ne8 (better 13...Ne5 14.Be5 Nd5 15.Bb8 Rb8 16.Bb5-+) 14.Bc3?? (14.Qg3 Bb1 15.Ra1 Bf5 16.ab5 Qd8 17.de6 fe6-+ (17...Bg5?! 18.ed7 Bd7 19.Ba3-+)) 14...Rc8 (14...b4 15.Qd4 bc3 16.Nc3 Bg5 17.de6-+) 15.Qf6 (15.Qd4 e5 16.Qg4-+) 15...Bd6 (better 15...Bf6 16.Ba5 Bb1 17.Ra3 Rc1 18.Ke2 Bg5 19.Bb4-+) 16.g4?? (better 16.Qg6! hg6 17.Ba5 Rc1 18.Ke2 Rb1 19.de6 fe6 20.ab5+= (20.Ne6 Rf6=)) 16...Bb4 (better 16...b4 17.Qf3 Bb1 18.de6 fe6 19.Qb7 Nb6 20.Bg7 Qg5 21.Qc8 Nc8-+) 17.Bb4 (17.Qd4 Bc3 18.dc3 (18.Nc3?? e5 19.ab5 Qa2 20.Na2 ed4-+) 18...Bb1 19.de6 Ba2 20.ed7 Rc3 21.Kd1 Bb3 22.Ke2-+) 17...Ndf6 (17...Rc1 18.Ke2 A) 18...gf6?! 19.Ba5 Bb1 A1) 20.de6? fe6 21.Rb2 Nc5 (21...fg5?! 22.Bg2 Rh1 23.Bh1-+) 22.Ne6 Bd3 (22...Ne6?! 23.Bg2 Rh1 24.Bh1=+) 23.Kf3 Ne6 (23...Rf1?! 24.Nc5 Be2 25.Ke2 Rh1 26.Ne4=; 23...Bf1?! 24.Nc5 b6 25.Ne6=) 24.Bd3 Rh1-+; A2) 20.Rb2-+; B) 18...Nef6?! 19.Ba5 Bb1 20.Ra3-/+; C) 18...Qb4-+) 18.d3?? (better 18.Ba5 Bb1 19.Rb2 Rc1 20.Ke2 Ng4 21.d4+=) 18...b6 (18...Qb4 19.Nd2 Rc1 20.Ke2 Nd5 21.Nge4-+) 19.d4?? (better 19.Ba5 ba5 20.de6 fe6 21.Na3 Ng4 22.Nb5 Rc1 23.Kd2 Rf2 24.Kc1 Ra2 25.e4-/+) 19...Nd7 (better 19...Qb4 20.Nd2 Bb1 21.Bb5 Ba2 22.Ke2-+) 20.ab5?? (better 20.Ba5 ba5 21.Nd2=) 20...Qa2-+ Kd2 Qxd5 21.Nc3!? Qd6 Na4 Qc5 Kc3 (21.Bd6 Nd6 Combination; 21.Bc5 Nxc5 bxc5 Decoy 21...bc5 Decoy) 21...f6 dxc5 bxc5 Passed pawn dxc5 Ra8 22.Bd3?? Bf7 23.Be4?? (better 23.Bh7 Kh8 24.Nf7 Kh7) 0-1. zembelek (2055) - pepan (2045), Rated Standard game, lichess.org, 2015.

7.a4 0-0 8.cd5 cd5 9.Be2 a6 10.Nc3 ab5 11.Nb5 Nc6 12.0-0 h6 13.Re1 Qd7 14.d3 Rfc8 15.Nfd4 Nd4 16.Bd4 Bb4 17.Rf1 Qe7 18.Bf3 Bc5 19.Be5 Nd7 20.Bb2 b6 (20...Bg6 21.e4 de4 22.Be4 Be4 23.de4=) 21.Re1 (21.e4 de4 22.de4 Bg6+=) 21...Rab8 (21...Qh4 22.g3 Qg5 23.e4=) 22.e4= de4 23.de4 Bg6 24.Rc1 Bb4 25.Re2 Ne5?? (better 25...Rc1 26.Qc1 Rd8=) 26.Rc8 Rc8 27.Be5 Qc5 28.Bd6 (28.Bc7!? Qc6+-) 28…Qc1 (28...Qc1 29.Re3 Qd1 30.Bd1 Rc1 31.Bb4 Rd1 32.Re1 Re1 33.Be1 Be4+-). brucepeng (2020) - Chesspla (2000), lichess.org, 2020.

7.d4 0-0 8.Nbd2 dc4 (8...cb5 9.cb5 Qa5 10.Be2=+) 9.Bc4 cb5 10.Bb5 a6 11.Be2 Qb6 12.Qb3 Qb3 13.ab3 Nc6 (13...Rc8 14.Nh4 Bg4 15.Rc1 Rc1 16.Bc1=+) 14.0-0 Rac8 15.Rfc1 Nb4 16.Nc4 Nfd5 17.Nfd2 Bg6 18.g3 h6 (18...Nc2 19.Rab1=) 19.e4 Nf6 20.f3 Rfd8 21.Ne5 Nc2 22.Ra4 (22.Ng6 Bb4 23.Ra4 Bd2 24.Ne7 Kh7 25.Nc8 Bc1 26.Bc1=) 22...Nb4 (better 22...Nd4 23.Rc8 Ne2 24.Kf2 Rc8 25.Ng6 fg6 26.Ke2 g5=+) 23.Rc8+= Rc8 24.Ba3 (24.Ng6 fg6 25.Ba3+/-) 24...b5? (24...Nc6 25.Be7 (worse 25.Ng6 Ba3 26.Ra3 fg6=+) 25...Ne7 26.Rc4+=) 25.Rb4 (better 25.Bb4 ba4 26.Be7+/-) 25...Bb4?? (better 25...Rc2 26.Rb5 ab5 27.Be7 Rd2 28.Bb5 Rd4+=) 26.Bb4+- Rc2 27.Bd3 Rc1 28.Kf2 Ne8 29.Ng6 fg6 30.d5 ed5 31.ed5 Kf7 32.f4 g5 (32...Nf6 33.d6+-) 33.fg5 hg5 34.h4 (better 34.Nf3!? Kg8+-) 34...gh4 35.gh4 Rh1 36.Kg3 (36.Nf3!? Nf6+-) 36...Nf6 (36...Rg1 37.Kf3 Nf6 38.Be4+-) 37.d6 (37.Be2 Rg1 38.Kf2 Rh1+/-) 37...Ke6 (37...Rg1 38.Kf3 Rh1 39.Bf5 Rh4 40.Ne4 Ne4 41.Be4+/-) 38.Ne4 (38.Nf3 Rd1 39.Bc2 Rd5+-) 38...Nd7? (38...Rg1 39.Kf3 Rh1 40.Nf6 Rh3 41.Ke2 Rh2 42.Kd1 gf6 43.Bf5 Kf5+-) 39.Ng5 Kd5 (39...Ke5+-) 40.Be4 Kd4 41.Bh1 a5 (41...Ke5 42.Bc6 Nb8 43.Nf3 Ke6 44.Nd4 Kf7 45.d7 Nd7 46.Bd7+-) 42.Ba5 Nf6 (42...Kc5 43.Ne4 Kd5 44.Bb4+-) 43.Bc7 (43.Kf4 Kc5 44.Ne4 Kc6 45.Nf6 Kd6 46.Ne8 Ke7 47.Ng7 Kf7+-) 43...b4 44.Kf4 Kc3 45.Kf5 (45.Ne4 Kb3 46.Nf6 Ka3 47.d7 b3 48.d8Q g6 49.Qd6 Ka2 50.Qd2 b2 51.Bd5 Ka1 52.Qe1 b1Q 53.Be5) 45...Kb3 46.h5! Kc3 (46...Nh5 47.d7 Passed pawn) 47.h6! b3 (47...gh6 48.Ne4 Double attack (48.Kf6 Deflection; 48.Kg6 Decoy)) 48.hg7 b2 49.Kf6 b1Q 50.d7 Qh1 51.d8Q Qf1 52.Kg6 Qb1 53.Kf7 Qh1 54.Be5 Kc4 55.Qc7 Kd3 56.Qd6 (56.g8Q Qd5 57.Ne6 Qc4 58.Qd6 Kc2 59.Qg2 Qe2 60.Qe2 Kb3 61.Qed3 Ka4 62.Q6a3) 56...Kc2 57.Qc5 (57.g8Q Qd5 58.Qd5 Kb1 59.Qb8 Kc2 60.Qb2) 57...Kb3 58.Qc3 (58.g8Q Qh8 59.Qb5 Kc2 60.Qg6 Kd2 61.Qd6 Ke3 62.Qd4) 58...Ka4+- 59.Nf3 (59.g8Q Qd5 60.Ne6 Qd7 61.Kf6 Qe7 62.Ke7 Kb5 63.Qb8 Ka4 64.Qbb3) 59...Qh5 60.Kf8 Qf5 61.Bf6 Qd7 62.g8Q Qd6 63.Kg7 Qd7 64.Qf7 (64.Qf7 Qf7 65.Kf7 Kb5 66.Nd4 Kb6 67.Qc6 Ka7 68.Nb5 Kb8 69.Be5; 64.Kg6 Qg4 65.Ng5 Qg5 66.Kg5 Kb5 67.Qd5 Kb6 68.Qca5) 1-0. zembelek (2050) - avv (2070), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.c4 Nbd7

7.d4 Bb1 8.Qb1 Bb4 9.Nd2? (better is 9.Kd1=+) 9...Ne4–+ 10.Bc1 Bc3 11.f3? (better is 11.cd5 ed5 12.Bd3–+) 11…Qh4 (12.g3 Ng3–+; 11...Ba1?! 12.fe4 Bc3 13.ed5 ed5 14.cd5–+) 0–1. Hoelldorfer,August – Behmel,Fred, 7sen.BayEM Schney, 1995.

7.d4 Bb4 8.Nbd2 c5 9.Be2 0-0 (9...cd4 10.Bd4 e5 11.Bb2= (11.Ne5? Ne5 12.0-0 Bd2–+; 11.Be5? Ne5 12.Ne5 Ne4–+)) 10.0-0= Rc8 11.dc5 (11.Rc1!?=) 11...Nc5+= 12.a3 Ba5 13.Nd4? (better is 13.Nb3!?+=) 13…Bd2–+ ½–½. Basanko,Viktor – Dementiev,Aleksandr, Pyatigorsk RUS, Stavropol Open, 2012.

7.cd5 ed5 8.Nc3 0-0 9.Be2 =+.

7.cd5 ed5 8.Nc3 c5 9.d3 (better is 9.bc6!? bc6 10.Nd4+=) 9...0-0 10.Be2 Bd6 11.Qb3 Be6 12.Ng5 Qe7 13.0-0 Rac8 (13...d4 14.Ne6 fe6 15.Ne4 de3 16.Nf6 Nf6 17.fe3=) 14.Rac1 h6 (14...d4 15.Ne6 fe6 16.Ne4 Ne4 17.de4 de3 18.f3= (< 18.Qe3 Bf4 19.Qc3 Bc1 20.Rc1 Qf7–/+)) 15.Ne6 fe6 16.f4 Kh8 17.Rf3 d4 18.ed4 cd4 19.Ne4 Rc1 20.Bc1 Nd5 21.g3 Bc5 22.a4 b6 (22...Nc3 23.Nc3 dc3 24.Kg2=) 23.Bb2 (23.f5 Nc3 24.Nc3 dc3 25.Kf1 Ne5=+ (< 25...Rf5 26.Rf5 ef5 27.Qc3+=)) 23...Ne3 24.Nc5. Gross – Haverkamp, Einzel–M, 1988.

7.cd5 ed5 8.Nd4 Bg6 =+.

7.cd5 ed5 8.Be2 0-0 =.

7.Be2 Nb6 8.Na3 (8.cd5 Nfd5 9.0-0 0-0=) 8...dc4 (8...Ba3!? 9.Ba3 dc4–/+) 9.Nc4= Nc4 10.Bc4 Bd3 11.Qb3 Bc4 12.Qc4 0-0 13.0-0 Qd7 14.d4 (14.d3 a6 15.Rfc1 Rfc8+=) 14...Rfc8 15.Ne5 Qd5 16.Rfc1 a6 17.a4 Bd6 18.h3 Kf8 (18...Qe4 19.Qc2=) 19.Rab1 (19.ba6 Ra6 20.Ba3 Qc4 21.Rc4 Ba3 22.Ra3 b5=) 19...Ke7 20.Bc3 (20.Qe2 ab5 21.ab5 Kf8=) 20...Be5=+ 21.Qd5 Nd5 22.de5 Nc3 (22...ab5 23.ab5 Ra2 24.Bd4=) 23.Rc3 ab5 24.ab5 Ra5 ½–½. Kreuzer,Uwe – Rech, Vergl.kampf Lasker M, 1992.

7.Be2 dc4 8.Bc4 0-0 9.0-0 =+.

6.d4 0-0

7.c4 c5 8.Nbd2= a6 9.a4 Nbd7 10.Be2 h6 (10...Qa5 11.0-0 ab5 12.ab5=) 11.0-0 Qc7 (11...dc4 12.Nc4 Rc8 13.Rc1=) 12.h3 (12.cd5 ed5 (12...Nd5? 13.e4+-) 13.dc5 Nc5+=) 12...Rfd8 (12...ab5 13.ab5 dc4 14.Nc4=) 13.Rc1 (13.cd5 ed5 14.dc5 Nc5 15.Be5+=) 13...Rac8 (13...ab5 14.ab5 Be4 15.cd5 Bd5 16.Qc2=) 14.g4 (14.cd5!? ab5 15.de6 Be6 16.ab5+/-) 14...Bh7 15.Nh2 (15.ba6!? ba6 16.cd5 Nd5 17.Ba6+=) 15...Qb8 16.f4 Ne4 17.Kg2 (17.cd5 ed5 18.Ne4 Be4 19.dc5 Nc5=+) 17...Nd2 18.Qd2 Be4 19.Bf3 Nf6 (19...Bf3 20.Nf3 dc4 21.Ba3-/+) 20.Be4 Ne4 (20...de4?! 21.g5 hg5 22.fg5=) 21.Qd3 (21.Qe2 Qc7-/+) 21...cd4 (better 21...ab5 22.ab5 Nd6-/+) 22.Qd4?? (better 22.Bd4 Nc5 23.Qd1=+) 22...Bf6-+ 23.Qb6 Bb2 24.Rc2 Bf6 (better 24...Rd6 25.Qa5 Ba3-+) 25.f5 (25.ba6 ba6 26.Qb8 Rb8 27.Rfc1-+) 25...Qg3 (better 25...Rc4!? 26.Ra2 Rdc8 27.Kg1 Ra4 28.Rg2-+) 26.Kh1 Be5 (better 26...Qh3 27.Rf3 Ng3 28.Rg3 Qg3 29.Rg2-+) 27.fe6 fe6 (27...Qh3 28.ef7 Kf8 29.Kg1 dc4 30.ba6 ba6 31.Qb4 Bd6 32.Qe1-+) 28.Qe6 (28.Rg2 Qh3 29.Qe6 Kh8 30.Qe5 Qe3 31.Rf5 dc4 32.Nf3-+) 28...Kh8 29.Rg2 Re8 (better 29...Qe3 30.Rf3 Qd4 31.Rf5 Rc4 32.Qe5 Rc1 33.Nf1 Rf1 34.Kh2-+) 30.Qd5? (30.Rf8 Rf8 31.Rg3 Ng3 32.Kg2-+) 30...Qh3 31.Qe4 Bh2 32.Qf3 Qf3 (32...Bg3 33.Kg1 Re3 34.Qb7 Rc4 35.g5 hg5 36.Qa8 Kh7 37.Qf8-+) 33.Rf3 Be5 34.Rf7 (34.Rc2 Bf6-+) 34...Rc4 35.Rb7 Rc1 (better 35...Ra4 36.ba6 Ra6 37.Rd2-+) 36.Rg1 Rg1 37.Kg1 ab5 38.Rb5 Bf6 (38...Bd6!? 39.Rd5 Bb4 40.Kf2-+) 39.Kf2 Ra8 40.a5 (better 40.Rb4-+) 40...Bc3 41.Kf3 Ra5 42.Rb8 Kh7 43.e4 Bf6 44.Kf4 (44.Rb3 Kg6 45.Rd3 Be5-+) 44...Bg5 (better 44...Be5 45.Ke3 Ra3 46.Kd2 Bb8-+) 45.Kf3 Ra3 46.Ke2 (46.Kf2 Kg6-+) 46...Re3 47.Kf2 Re4 48.Rb7 (48.Kf3 Re3 49.Kf2 Kg6 50.Rb6 Kf7-+) 48...Rg4 49.Kf3 Rf4 50.Kg3 Kg6 51.Kg2 h5 52.Rb6 (52.Rd7 Bf6-+) 52...Kf5 53.Rb5 Kg4 54.Rb3 g6 55.Rg3 Kf5 56.Rb3 Rg4 57.Kh3 (57.Kf3 Bf6-+) 57...Re4 (better 57...Bf4 58.Rb5 Be5 59.Rb3-+) 58.Rb5 Re5 59.Rb6 Re3 60.Kg2 Kg4 (60...h4 61.Kg1-+) 61.Rb4 (61.Rg6 h4 62.Kg1 Re1 63.Kh2 Re2 64.Kg1 h3-+) 61...Bf4 62.Rc4 (62.Kf2 g5 63.Rb1 h4-+) 62...Rg3 63.Kf2 g5 64.Kf1 Rf3 65.Kg2 (65.Ke2 h4 66.Rb4-+) 65...h4 66.Kh1 (66.Rc6 h3 67.Kg1 Kg3 68.Rc1 Bc1 69.Kh1 Rf1) 66...Rg3 (66...Kg3 67.Rf4 Rf4 68.Kg1 g4 69.Kh1 Rf1) 67.Kh2 (67.Ra4 Kf3 68.Kh2 g4 69.Ra3 Be3 70.Re3 Ke3 71.Kh1 Kf2 72.Kh2 Rh3) 67...Rc3 68.Kh1 (68.Kg2 Rc4 69.Kf2 Rc2 70.Kg1 Kf3 71.Kh1 Rc1) 68...Rc4 69.Kg2 Rc2 70.Kh1 Kg3 71.Kg1 Rc1 0-1. kasperoff (1850) - Hugo10S (2420), Hourly SuperBlitz Arena, lichess.org, 2020.

7.Bd3 Bg6 (7...a6 8.ba6 Na6 9.Bf5 ef5 10.Qe2+=) 8.0-0 Nbd7 9.a4 c5 10.c4 cd4 11.Bd4 (11.Bg6!? fg6 12.cd5 ed5 13.Bd4+=) 11...Bd3+= 12.Qd3 Nc5 (12...Qb8 13.Bb2=) 13.Bc5 Bc5 14.Nbd2 dc4 15.Qc4 Rc8 16.Qh4 (16.Rfc1 h6=) 16...Qd3 17.Rfd1 Rfd8 18.Qc4 Be7 19.Qd3 Rd3 20.Kf1 Rcd8 21.Ke2 R3d7 22.Rac1 Bb4 23.Rc4 White threatens to win material: Rc4xb4 23...Ba5 24.Rd4 Rd4 25.Nd4 Nd5 ½–½. Fichte,Wolfgang – Wendehals,Thomas, Sauerland Stern Hotel op 1st (6), 2001. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 Bf5 4.e3 e6 5.b5 Be7)

6.Be2 0-0

7.0-0 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 (10...Nbd7 11.Nh4+=) 11.Ne5 (11.Nh4 Nbd7=) 11...Qa5+= 12.Nc3 Nfd7 (12...Nbd7 13.g4 Ne5 14.gf5+=) 13.Nd7 (13.Nf3!?=) 13...Nd7+= 14.g4 (14.Qb1 Rb8–/+) 14...Bg6–/+ 15.f4 f6 16.h4 e5 (16...Ra8 17.h5 Be8 18.Qe1–/+) 17.h5 Bf7 18.bc6 (18.fe5 fe5 19.Qe1 c5–/+) 18...bc6 19.Qe1 (19.fe5 fe5 20.Qe1 Be6–/+) 19...h6 (19...ef4 20.Rf4 Rb8 21.Ra4–/+) 20.Qg3 Qa3 (20...d4 21.ed4 ed4 22.Ne4+=) 21.Bd3 (21.fe5 fe5 22.Rb1 Qc5–/+) 21...Bd6 (21...e4 22.Be2–/+) 22.Bf5 Nc5 23.Ne2 ef4 24.Nf4 Ne6 (24...Ne4 25.Qg2–/+) 25.Be6+= Be6 26.Qf3 Bf4 27.Qf4 Qe7 28.Qg3 Ra8 29.Bc3 Ra4 30.Rf4 Ra2 31.Rb4+= Ra8 32.Kg2 c5 33.Rb6 Ra4 34.Qb8= Kh7 35.Rb7?? Rg4–+ 36.Kf1 Bd7 37.Qa7 Bb5!! 38.Kf2 Qd6 39.Qb8 Qb8 40.Rb8–/+ Ba4 0–1. Thesing,Michael (1915) – Jacob,Helmut (2000), Muensterland Verbandsklasse–B, 2007.

7.0-0 a6 8.a4 c6 9.Nh4 Bg6 10.Ng6 hg6 11.c4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nbd7 14.f4 (14.Qc2 Qc7 15.cd5 Nd5+=) 14...c5 (14...Qc7 15.bc6 bc6 16.Qc2=) 15.d3+= Nb6 16.Nd2 Nfd7 17.Qc2 Bf6 18.Bf3 Qe7 (18...Ba1 19.Ra1 g5 20.g3=) 19.Nb3 (19.Bf6 Nf6 20.Ra1 Rd8+=) 19...Rc8 (19...Ba1 20.Ra1 g5 21.Ra7+=) 20.Bf6 Nf6 21.Ra1 e5 22.cd5 The passed pawn on d5 quickly leads to threats 22...ef4 23.e4 c4 24.dc4 Rc4 (24...Nc4 25.Qd3+=) 25.Qd3 (25.Qf2!? Nbd7 26.Nd2+=) 25...Ne4 26.Re1 f5 27.d6 Qd7 28.Nd2+= Nd2 29.Qd2 Qb5? 30.d7!+– Do you see the mate threat? 30...Qc5 31.Kh1 Rd4 32.d8Q Rd8 33.Qd8 Kh7 34.Re8 Qc1 35.Qd1 Qc5 36.Qb3 Qf2 37.Qg8 Kh6 Threatening mate: Qf1 38.Qh8 Kg5 39.h4 Kf6 40.Qf8# 1–0. Buczinski,Henryk – Gizynski,Tomasz, Turawa, 1977.

7.0-0 a6 8.a4 Qd7 9.Ne5 Qe8 10.c4 (10.g4 Bg6=) 10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.Nd7 (13.g4 Ne5 14.Be5 Bg6=) 13...Qd7=+ 14.Nc3 (14.Bd4 Ra8=+) 14...dc4 15.Bc4 Bd3 16.Bd3 Qd3 17.Qe2 Rd8 18.Qd3 Rd3 19.Rd1 Nd5 (19...h6 20.Bb2=+) 20.Kf1= Bb4?? (better 20...Nb4=) 21.Ke2+- Nc3 22.Bc3 (22.dc3?! Rd1 23.Kd1 Bd6=) 22...Rd5 23.Bb4 Rb5 24.Ra1 f6 25.Bc3 Kf7 26.h4 c5 (26...e5+-) 27.Kd3 1-0. Lance5500 (2610) - cheddarman1 (1935), lichess.org, 2016.

7.0-0 a6 8.a4 Nbd7 9.d3 (9.Nh4 Be4=) 9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qa8 12.Nbd2 Qa4 13.Nd4 (13.c4 Ra8=) 13...Bg6 14.c4 (14.f4 Ra8=) 14...Ra8+= 15.N4b3 Bb4 (15...Qb4 16.Qc1+=) 16.Nf3= Qa2 17.Ne5 (17.cd5 Nd5 18.Nh4 Nf8=) 17...Ne5 (17...dc4 A) 18.dc4?? Bc2 19.Qd4 Ne5–+ (19...Bb3 20.Nd7 Ne8 21.Bb2+/–); B) 18.Nd7 Nd7 19.dc4+=) 18.Be5= dc4 19.Nc1 (19.dc4? Bc2 20.Nc1 Bd1 21.Na2 Be2 (21...Ra2?! 22.Bd1 Ne4 23.Bf3=) 22.Nb4 Bf1 23.Kf1 Ra4–+) 19...Qa3 20.dc4 (worse is 20.Bc7 c3 21.Bf3 Qb2–/+) 20...Ne4 21.Bh5 (better is 21.Nb3!?+=) 21...Nd2–/+ 22.Bg6 hg6 (22...hg6 23.Qe2 Nf1–+; 22...Nf1 23.Bh7 Kh7 24.Qf1–/+) 0–1. Stevanovich,Steve – Wozney,Tom, Ohio Congress, 1981.

7.0-0 a6 8.a4 Bg4 9.Nc3 =.

7.0-0 c5 8.c4 Nbd7 9.d4 Rc8 10.cd5= ed5 (10...Nd5 11.Nbd2=) 11.dc5 Nc5 12.Nc3 Re8 (12...Be4 13.Rc1=) 13.a4 (13.Rc1 Be4=) 13...Be6 14.Rc1 ½–½. Kronenburg,Thorsten – Kuhn,Luis (1755), Frankfurt–ch, 2008.

7.0-0 c5 8.bc6 Nc6=+ 9.Nh4 Bg6 (9...Qb6 10.Nf5 ef5 11.Bf6 Bf6 12.Nc3=) 10.Ng6 (10.Nc3 Qa5=+) 10...hg6=+ 11.a4 (11.Nc3 a6=+) 11...Rc8 (11...Qb6 12.Ra2=+) 12.Ba3 (12.Nc3 a6=+) 12...a6 (12...e5 13.Bg4 Ng4 14.Qg4=+) 13.c3 Na5 (13...e5 14.Qb3 Na5 15.Qb2=+) 14.Be7 (14.Qc2 Re8=+) 14...Qe7 15.Na3 Ne4 (15...Rfd8 16.Qb1=+) 16.Ra2 (16.f3 Nf6=+) 16...Rc7 (16...Rfd8 17.f3 Nd6 18.Qb1=+) 17.Nc2 (17.f3 Nc5=+) 17...Rfc8 (17...Rd8 18.f3 Nd6 19.f4=+) 18.f3 Nd6 (18...Nf6 19.f4=+) 19.Qb1 Nac4 (19...Ndc4 20.Nb4=+) 20.Rd1 (20.Na3 g5=+) 20...Qg5 (20...Rc6 21.Nd4 Rb6 22.Qc1=+) 21.f4 Qf6 22.Nd4 Qe7 (22...e5 23.fe5 Qe5 24.Bc4 dc4 25.a5=+) 23.Rf1 (23.Bc4 dc4 24.Nf3 Rc5=) 23...Nf5 (23...e5 24.fe5 Qe5 25.Nf3=) 24.Bc4 (24.Rf3 Nfd6=) 24...Rc4 (24...dc4 25.a5=) 25.Nf3 (25.a5 Nd6=) 25...Nd6 (25...R4c5 26.Qb6=) 26.Qb3 (26.Ne5 R4c5=) 26...Ne4 (26...R4c5 27.Rb1=) 27.Rb1 R4c7 (27...R8c7 28.Qb2 R4c5 29.Qb6=) 28.Ne5 (28.Qb4 Qd7=) 29…Nf6 ½–½. Onna Amargant,Josep (1950) – Grau Garsaball,Jaume (2080), Championship CAT, 2014.

7.0-0 c5 8.Nh4 Bg6 9.Ng6 hg6 (9...fg6 10.Nc3=) 10.c4+= Nbd7 11.f4 (11.cd5 Nd5 12.Nc3 Bd6+=) 11...Nb6 (11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.Be2=) 12.d3+= dc4 13.dc4 Ne4 (13...Qd1 14.Rd1 Rfd8 15.Na3=) 14.Qc2 Bf6 15.Bf6 (15.a4 Nd6 16.Nd2 Bb2 17.Qb2 a5+=) 15...Qf6 16.Nd2 Nd2 17.Qd2 Rfd8 18.Qc2 Rd7 19.Rad1 Rad8 20.Rd7 Rd7 21.Rd1 (21.Bf3 g5 22.Be4 gf4 23.Rf4 Qe5=+) 21...Qd8 (21...Rd1!? 22.Bd1 e5=) 22.Rd7+= Qd7 23.a4 Nc8 24.Bf3 Ne7 25.Qd1 (25.a5 Nf5 26.Qe2 Qe7+=) 25...Qd1 26.Bd1 Nf5 27.Kf2 Nd6 28.Be2 b6 (28...g5 29.Bd3+=) 29.Bd3 Kf8 ½–½. Wadstensvik,Petter Andreas (1655) – Bjornes,L (1865), Politiken Cup, 2015.

7.0-0 h6 8.a4 Nbd7 (8...a6 9.Qc1=) 9.d3 Prevents intrusion on e4 (9.a5 c5=) 9...Rc8 (9...a6 10.Kh1=) 10.Nbd2 c6 11.c4 Qc7 12.Rc1 Qb8 (12...Bh7 13.cd5 ed5 14.Nb1=) 13.Re1 (13.bc6 Rc6 14.cd5 ed5=) 13...e5 14.Nh4 (14.bc6 A) worse is 14...Rc6 15.cd5 Rc1 16.Qc1+/– (16.Bc1?! Nd5 17.Bb2 Nb4=); B) 14...bc6 15.Bc3 Kh8=) 14...Be6 15.g3 (15.Nhf3 Bb4+=) 15...Ne8 (15...dc4 16.Nc4 Rfd8 17.Nf3–/+) 16.Ng2 (16.cd5 cd5 (16...Bd5 17.Bg4 Rd8 18.e4+/–) 17.Ndf3 Nef6+=) 16...f5 (16...dc4 17.dc4 Bb4 18.Rf1+=) 17.f4 (17.d4 g5+=) 17...e4 Black wins space 18.d4 (18.bc6 bc6 19.cd5 cd5 20.de4 Rc1 21.Qc1 fe4=) 18...Nef6 (18...Bf7 19.Rf1=) 19.c5 White gets more space 19...Bf7 (19...Qc7 20.Rc2=) 20.Bc3 (20.Nh4 g6=) 20...Qc7 (20...Qa8 21.bc6 Rc6 22.Nh4=) 21.Rb1 (21.Nh4 Be6=) 21...Rb8 22.Rb3 g5 23.Qc2 Bh5 24.Nf1 Be2 25.Qe2 g4 Black gains space 26.Reb1 Kf7 27.Nh4 White threatens to win material: Nh4xf5 27...Ke6 28.Bb4 Rg8 29.Qd2 Bd8 30.Bc3 Nh5 31.Ng2+= b6 32.bc6 Qc6= 33.cb6 Bb6 Black has a very active position 34.a5 White threatens to win material: a5xb6. . 34...Bc7 35.Bb4 White's piece can't move: f1 Qa4?? 36.Ra3 White threatens to win material: Ra3xa4 Qb5+= White's piece can't move: f1 37.Rab3 Qa4 38.Nh4 Ba5+= 39.Ra3?? Qa3!!–+ 40.Qc2 Bb4 41.Qc6 Bd6 42.Rb8 Rb8 43.Nf5 Nhf6 44.Ng7 Kf7 45.Nf5 Bf8 (45...Bf8 46.Nh4 Rb1–+) 0–1. Kirchhuebel,Steffen (1915) – Maurer,Christian (2040), Nittenau–ch 2nd, 2002.

7.a4 c5 8.c4 (8.Nh4 Bg6=) 8...b6 (8...dc4 9.Bc4 Nbd7 10.a5=) 9.d3 (9.0-0 dc4 10.Bc4 a6=) 9...a6 (9...dc4 10.dc4 a6 11.0-0=) 10.Nbd2 (10.Nh4 Bg6=) 10...ab5 (10...Bg4 11.0-0=) 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Nbd7 (12...dc4 13.dc4 Nbd7 14.e4 Ne4 15.Bg7=) 13.h3 (13.0-0 Qc7=) 13...h6 (13...Bg6 14.0-0=) 14.0-0 (better 14.e4 Bg6 15.0-0=) 14...d4 (better 14...Qc7!?=) 15.ed4+– cd4 (15...Qc7 16.Ne5+–) 16.Nd4+– Bh7? (better 16...Re8!?+–) 17.Nc6 Qe8 18.Ne7 Qe7 19.Ba3 Nc5 (19...Qd8 20.Bf8 Qf8 21.Qc3+–) 20.d4 Ra8 (20...Qd8 21.Rd1 (21.Bc5?! bc5 22.Nb3 cd4+–) 21...Bc2 22.dc5 Bd1 23.Qd1+– (23.Bd1?! Qd2 24.Bf3 bc5=)) 21.Qb2 (better 21.Bc5 Qb7 22.Ba3+–) 21...Nd3 22.Be7 Nb2 23.c5 (23.Bf6 gf6 24.c5+–) 23...bc5? (better 23...Nd5 24.Bd6 Nc3+–) 24.dc5 Nd5 (24...Bd3 25.Bd3 Nd3 26.Bf6 gf6 27.c6+–) 25.Bd6 Bd3 (25...Ra4 26.b6 Rb4+–) 26.Bd3 Nd3 27.b6 N3b4 (27...Nc5 28.Bc5 Rb8+–) 28.b7 Re8 29.b8Q (better 29.Ra1!? Nc6 30.Ra8 Nf6+–) 29...Rb8 30.Bb8 Nc6 (30...f6 31.Ra1+–) 31.Bd6 (31.Rb1 g5+–) 31...Nc3 (31...g5 32.Ra1+–) 32.Ra1 Ne2 (32...Kh7 33.Ra6 Ne2 34.Kf1+–) 33.Kf1 Nc3 (33...Ned4 34.Ra6+–) 34.Ra8 (34.Ra6!? Nb4 35.Ra8 Kh7+–) 34...Kh7 35.Ra6 Nb4 36.Rb6 (better 36.Ra7!? Kg6 37.Nc4 Nc6+–) 36...Ncd5 37.Rb7 g5 (37...Kg8 38.Nc4 Nc6 39.Rb6 Nb6 40.cb6+–) 38.Rf7 Kg6 39.Rf8 Nc6 40.Nc4 Nf6 (40...Kg7 41.Rf3+–) 41.Ne5 Ne5 42.Be5 Nd7 (42...Nd5 43.c6+–) 43.Rg8 (43.Rg8 Kf5 44.c6+–) 1–0. DEFFM – UNMANKAMABOV, freechess.org, 2016.

7.a4 Bg4 8.0-0=.

7.Nh4 a6 8.Nf5 ef5 9.a4 Ne4 (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1+=) 10.0-0 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nd7 13.d3 Nd6 14.Nc3 c6 15.bc6 bc6 16.Qd2 Nc5 17.f3 Ne6 18.Nd1 Qb6 Black prepares d4 19.Nf2 Ra8 20.c4 d4 21.e4 Bg5 22.Qc2 Be3 23.Rb1 Qc5 24.g3 (better is 24.ef5!? Nf5 25.Bf1–/+) 24...fe4–+ 25.fe4 f5 (25...Ne4 26.de4 Bf2 A) 27.Kf2?? d3 28.Kg2 dc2–+ (28...de2?! 29.Qe2 Qg5 30.Rf1+=); B) 27.Kh1–+) 26.Bf3 (26.Kg2 Bf2 27.Kf2 fe4–+) 26...Ng5 27.Bg2 fe4 28.de4?? (better is 28.Kh1–+) 28...Rf8 29.Rf1 Qc4 30.Qb1 Qe2 31.e5 (31.Kh1 Rf2 32.Rf2 Bf2–+) 31...Bf2 32.Kh1 Nf5 33.Qb3 (33.g4 Ne3 34.Bd4 Nf1 (34...Ng2?! 35.Qb3 Nf7 36.Rf2–+) 35.Bf1 Qg4 (35...Bd4 36.Be2 Be5 37.Qb7+–) 36.Qa2 Kh8 37.Bf2 Qd1–+) 33...Kh8 34.h4 (34.Qd1 d3 35.Bc3–+) 34...Nh4! 35.gh4 Qf1 (better is 35...d3 36.Qc4 Nf3–+) 36.Bf1+– Bg3 (36...Bg3 37.hg5 Bh4+–). Letzelter,Jean_Claude – Giffard,Nicolas, Saint–Quentin France, ChampionshipVeter, 2015.

7.Nh4 Be4 8.f3 Nfd7 9.0-0 Bc2 10.Qc2 Bh4 11.Rc1 =+.

7.Nh4 h6 8.Nf5 ef5 9.0-0 Qd6 (9...a6 10.Nc3=) 10.c4 Bd8? (better 10...a6=) 11.Ba3+– c5 12.bc6! Qe5?? (12...bc6 13.Bd6 Combination; 12...Nc6 13.Bd6 Combination; 12...Qc6 13.Bf8 Pinning (13.Bf8 Deflection)) 13.cb7 Bc7 14.f4 Qa1 15.ba8Q Bb6 16.Bf8 Kf8 17.Qb8 Ke7 18.Qb3 (18.Qa4 Qd4 19.ed4 dc4 20.Qb4 Bc5 21.Qc5 Kd7 22.Qbc8) 18...Bc5 19.Q3b7 Ke6 (19...Nd7 20.Q8c7 Be3 21.de3 Qf6 22.Qd7 Kf8 23.Qdc8 Qd8 24.Qd8) 20.Q8c8 Nd7 21.Qcd7 Kf6 22.Qf7 1–0. Silva,Janderson Rossi Da (1850) – Schafranski,Yasmin, Brazil Telecom Sesc Open, 2017.

7.0-0 c6

8.a4 a6 9.Na3 Qc7 10.c4 (10.Nh4 Be4=) 10...ab5 11.ab5 Nbd7 (11...dc4 12.Bc4 cb5 13.Bb5=) 12.d4 (12.Nh4 Bd6 13.Nf5 ef5= (worse is 13...Bh2 14.Kh1+/–)) 12...c5 13.Bd3 (13.dc5 Nc5 14.Be5 Qd7=) 13...Bd3+= 14.Qd3 Nb6 (14...cd4 15.Qd4 Ra4 16.Rfc1 Ba3 17.Ra3 Rc4 18.Rc4 dc4 19.Qc3–/+) 15.dc5 Qc5 16.Bd4 Qc7 (16...Qa3 17.Ra3 Ra3 18.Qc2 Nc4 19.Ne5=) 17.cd5 Nbd5 18.Nc4 Nd7 19.Nce5 Ne5 20.Be5 Bd6? (better is 20...Qc5+=) 21.Bd6+– Qd6 22.e4 1–0. Ehrlich,Hans Georg (1920) – Willermann,Norbert (1775), Muensterland Verbandsklasse–B, 2004.

8.a4 a6 9.Nh4 Be4 10.d3 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bg6 13.Ng6 hg6 14.c4 cb5 15.cb5 Qa5 16.Nc3 Bb4 17.Qb3 Rc8 18.Na2 Bd6 19.Bc3 Qa3 20.Qa3 Ba3 21.Rb1 Nbd7 22.Kf1 Nb6 23.Bd1 Kf8 24.Ke2 Ke7 25.h3 Bd6 26.Kd2 Ra8 27.Nc1 Ne8 28.Nb3 Ra2 29.Bc2 Na4 30.Nc1 Nc3 31.Kc3 Ra8 32.d4 b6 33.Bd3 Nc7 34.Rb3 Ra5 35.Kb2 e5 36.de5 Be5 37.Kc2 Ne6 38.Be2 Nc5 39.Rb1 Ne4 40.Nd3 Ra2 41.Kc1 Nc3 42.Bf3 Nb1 43.Ne5 Nc3 44.Nd3 Kd6 0–1. Kania,Andreas – Blosze,Erik, Bayern, 1999.

8.a4 Nbd7 9.c4 (9.Nd4!? Qc7 10.Nf5 ef5 11.a5=) 9...Rc8 10.Nd4 Bg6 11.bc6 bc6 12.f4 Qb6 13.Bc3 White prepares a5 13...Bb4 (13...c5 14.f5 cd4 15.Bd4=) 14.a5 Qb8 15.Qa4 Bc3 16.Nc3 (worse is 16.dc3 c5 17.Nc2 Rce8+=) 16...Qd6 17.cd5 Nd5 18.Nd5 Qd5 (18...ed5? 19.f5+–) 19.f5 Bf5 20.Bf3 Be4 21.Nc6 Qc6 (21...Rc6? 22.Be4 (22.Qe4?! Qe4 23.Be4 Rcc8=) 22...Rc4 23.Bd5 Ra4 24.Ra4 ed5 25.Rb4+–) 22.Qe4 Qe4 23.Be4 Nc5 24.Bc2 Rfd8 25.d4 Na6 26.Be4 Rc3 27.Kf2 f5 28.Bb7 Nb4 29.Rab1 Nc6 30.a6 Na5 31.Rfc1+/– Rc1 32.Rc1 Kf7 33.Rc7+– Kf6 34.Bf3 Rb8 35.Ra7 Rb6 36.Be2 Nc6 37.Rc7 Nb4 38.a7 Na6 39.a8Q Nc7 40.Qd8 Kg6 41.Qc7 Rb2 42.Qe7 h6 43.Qe6 Kh7 44.Qf5 Kg8 45.d5 g5 46.Qg6 Kf8 47.Qf6 Kg8 48.Qb2 g4 49.Qf6 h5 50.d6 h4 51.d7 g3 52.Ke1 gh2 53.d8Q Kh7 54.Qdh8# (54.Bd3#) 1–0. Behle,Burkhard (1960) – Mrochen,Markus (1635), Bergisch Gladbach–ch, 1995.

8.c4 a6 9.bc6 Nc6 10.Ne5 Qb6 11.Ba3?? (better is 11.Nc6 bc6 12.Qc1+=) 11...Ba3–+ (11...Ne5?! 12.Be7 dc4 13.Bf8 Rf8 14.Na3+=) 12.Na3 (12.Nc6 Bb1 (12...Qc6?! 13.Na3 Qc5 14.Qc1+=) 13.Qb3 Qc6 14.Rab1 Qd6 15.cd5 ed5–+) 12...Ne5 13.cd5 Nd5 14.Rb1 (14.Nc4 Nc4 15.Bc4–+) 14...Bb1 15.Nb1 Rac8 16.d4 Nc4 17.Bc4 Rc4 18.Nd2 Rcc8 19.g3 (19.Ne4 Qb2–+) 19...Qb2 20.Re1 Rc2 (20...Rc2 21.Ne4 f5–+) 0–1. Valpa – Leenhouts, playchess.de, 2003.

8.c4 Nbd7 9.d4 Rc8 10.Qb3 (10.cd5!? cd5 11.Nc3=+) 10...dc4-/+ 11.Bc4 Nb6 (11...Bc2 12.Qc2 cb5 13.Nc3 bc4 14.e4-/+) 12.Nbd2 (12.Bd3 Bd3 13.Qd3 cb5 14.Qb5 a6=+) 12...Nc4 13.Nc4 Be4 (13...cb5!? 14.Qb5 a6-/+) 14.bc6=+ Rc6 15.Nfe5 Rc7 16.Qa4 (16.Ba3 Bd5 17.Rac1 Ne4 18.Be7 Qe7=+ (worse 18...Re7 19.Qb4=)) 16...a6=+ 17.Nb6 (17.f3 Bd5 18.Nb6=+) 17...Rc2 (better 17...Nd5 18.Nd5 Qd5-/+ (worse 18...ed5 19.Rfc1=+; worse 18...Bd5 19.Rac1=+)) 18.Nec4?? (better 18.Qb3 Nd5 19.Nbd7=+) 18...Rb2! 19.Nb2 Qb6 20.Nc4 Qc6 (20...Qc7 21.Ne5-+) 21.Qc6 Bc6 22.Na5 Bd5 23.Rfc1 Bd8 (23...Ba3 24.Rc7-+) 24.Nc4 b5 25.Ne5 Ne4 26.f3 Nd6 27.e4 Bc4 28.a4 (better 28.Nd7 Re8 29.Kf2-+) 28...Bg5 29.Rcb1 (29.Nc4 Nc4 30.Rd1 Be3 31.Kf1 Nb2-+) 29...Be3 30.Kh1 Bd4 31.Nc4 Ne4 (better 31...bc4 32.Ra2 c3-+) 32.fe4 Ba1 33.ab5 ab5 34.Rb5 Rc8 35.g3 h6 36.Nd6 Rd8 37.Rb6 Rd7 38.Kg2 g6 39.Kf3 Kg7 40.h4 (40.Ra6 Be5 41.Nc4 Rd3 42.Ke2 Rd4-/+) 40...Bd4 (40...Be5!? 41.Nc4 Rd3 42.Ke2-+) 41.Rc6-/+ h5 42.Kf4 f6 43.Nc4 Kf7 44.Rd6? (44.Kf3 Ke7-/+) 44...Rd6 (better 44...e5!? 45.Kf3 Rc7 46.Nd2 Rc3 47.Ke2-+) 45.Nd6 Ke7 46.Nc4 Kd7 47.Nd2 Be5 48.Kf3 Kc6 49.Nc4 Bd4 50.Kf4 (50.Na5 Kd6-+) 50...Kc5 51.Nd2 Be5 52.Kf3 Kd4 53.Nb3 Kc4 54.Nd2? (54.Na5 Kb5 55.Nb3 f5-+) 54...Kd3 (better 54...Kc3!? 55.Nf1 g5 56.g4 hg4 57.Kg4 gh4 58.Kh4-+) 55.Nb3 Bd6 56.Nc1 Kc3 57.Ne2 Kd3 58.Nc1 Kc4 59.Ne2 e5 (59...g5 60.hg5 fg5 61.g4-+) 60.g4-/+ hg4 61.Kg4 Kd3 62.Ng3 Ke3 63.h5 gh5 64.Nh5 Be7 (better 64...Ke4!? 65.Nf6 Kd3-/+) 65.Kf5= Kf3 66.Ng7 Bd8 67.Ne8 Be7 68.Nc7 Bd8 69.Nd5 Ke2 (better 69...Kg3!?=) 70.Nf6+/- Bc7 71.Ne8 Bb8 72.Ke6 (72.Ng7!?+/-) 72...Kd3 73.Nf6 Ke3 74.Kd5 Kf4 75.Nh5 (75.Nd7 Bd6 76.Nb6 Bc5=) 75...Kg5= 76.Ng3 Kf6 77.Nf5 Kf7 78.Ne3 Kf6 79.Nc2 Ba7 80.Kd6 Bg1 81.Nb4 Bh2 82.Nd5 Kf7 83.Kc6 Ke6 84.Nc7 Ke7 85.Kd5 Bg3 86.Nb5 Bh2 87.Nd6 Bg3?? (better 87...Bf4=) 88.Nf5+- Kf6 89.Ng3 (89.Ng3 Kg5 90.Ke5+-) 1-0. kasperoff (1820) - Boll (1950), Classical Shield Arena, lichess.org, 2019.

8.Nd4 Bg6 9.c4 Qb6 10.d3 Nfd7 11.Nc3 Bf6 12.cd5 cd5 (12...Bd4 13.ed4 cd5 14.Ba3=) 13.Na4= Qd8 14.Rb1 a6 15.Ba3 Re8 16.b6 (16.Nf3 e5=) 16...Bd4+= 17.ed4 Nc6 18.Nc5 Nb6 19.Nb7 Qc7 20.Bc5 Qb7 21.Rb6 Qc7 22.Qa4 Rec8 23.Ra6 Ra6 24.Qa6 Ne5 The isolani on d3 becomes a target (24...Nb8!? 25.Qa4 Nd7=) 25.Bd6+/– Qc6 26.Qc6 Nc6 27.Rc1 f6 28.Rc3 Be8 29.Bc5 Nb8 30.f4 Kf7 31.Kf2 g6 32.Bd1 Bd7 33.a4 Na6 34.a5 Ke8 35.Bf3 Bb5 36.Ke3 Kd7 37.h3 h6 38.g3 g5 39.fg5 fg5 40.Rc1 e5?? (better is 40...Ra8 41.Bg4 h5 42.Bh5 Nc5 43.dc5 Ra5+/–) 41.Bg4 (41.Bg4 Kd8 42.Bb6 Rc7 43.de5+–) 1–0. Pcmvr – Hal1958, playchess.de, 2005.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 fg6 10.a4 Bd6 (10...a6 11.Nc3=) 11.c4 (11.f4 a6=) 11...Ne4 (11...cb5 12.ab5 Qc7 13.f4=) 12.f4 Nd7 (12...Bc5 13.Qc2+=) 13.Bg4 (13.d3 Nef6+=) 13...Qe7= 14.d3 Nef6 15.Bf3 e5 16.Qd2 (16.bc6 bc6 17.cd5 Nd5 18.Bd5 cd5=) 16...Rad8 (16...e4 17.de4 de4 18.Be2=) 17.cd5 Nd5 18.bc6 bc6 19.fe5 (19.Nc3!? Nc3 20.Qc3 ef4 21.ef4 Bf4 22.Bc6=) 19...Ne5=+ 20.Bd5 cd5 21.Rf8 Rf8 22.Nc3 (22.h3 Ng4! 23.Na3 Rf2–+ (23...Ne3?! 24.Re1 Ba3 25.Ba3 Qa3 26.Qe3–/+; 23...Qe3?! 24.Qe3 Ne3 25.Bd4–/+)) 22...Qg5 (better is 22...Ng4 23.g3 Nh2–+ (23...Ne3 24.Re1 Bc5 25.d4–+; 23...Qe3?! 24.Qe3 Ne3 25.Nb5–/+)) 23.Qe2? (better is 23.Rf1 Rf1 24.Kf1–+) 23...Nf3–+ 24.Kh1 Nh2 25.e4 (25.Ba3 Ba3 26.Nd5–+) 25...Qh4 26.g3 Bg3 27.ed5 (27.Nd1 Nf3 28.Kg2 Qh2 29.Kf1 Qg1) 27...Nf3 28.Kg2 0–1. Gapp,Wolfgang (1855) – Ender,Klaus (1645), AUT–chT3, 1998.

7.0-0 Nbd7

8.Nc3 c5 9.Bd3 (9.Nh4!?=) 9...Bg4 10.h3 Bh5 11.Be2 Bg6 12.Nh4 Rc8 13.Ng6 fg6 14.Bg4 Ng4 15.Qg4 Qb6 (better is 15...Kf7!?=) 16.Nd5!+/– Qd6 (16...ed5 17.Qd7 Double attack (17.Qd7 Pinning; 17.Qd7 Deflection; 17.Qd7 Decoy)) 17.f4?? (better is 17.Ne7 Qe7 18.d3+/–) 17...Rf6?? (better is 17...ed5 18.Rab1 Nf6–+) 18.Nf6 Nf6 1–0. Tarasov,Ilia – Kopovaya,Aleksandra, Borisoglebsk RUS, City Ch, 2012.

8.c4 dc4!? 9.Bc4 Nb6 =+.

8.c4 c6 9.Nd4= Bb1 10.Qb1 (10.Rb1 cb5 11.cd5 e5+=) 10...cb5 11.cb5 (11.cd5 e5 12.Nb5 Nd5=) 11...Ne4 (11...e5 12.Nf3 e4 13.Nd4=) 12.Nf3 (12.d3 Nd2 13.Qd1 Nf1 14.Qf1 Rc8–+) 12...Rc8 13.Rc1 Qa5 (13...Bh4 14.g3 (< 14.Nh4 Qh4 15.g3 Qg5=) 14...Bf6 15.Rc8 Qc8 16.d4=) 14.Rc8 Rc8 15.a4 (15.Qd3!?=) 15...Nd2–/+ 16.Nd2 Qd2 17.Bd3 h6 18.Ra2 Bf6 19.Ba3 Qa5 20.Bb4 Qd8 21.Qd1 (21.Rc2 Ne5–/+) 21...Bc3 (21...Ne5 22.Rc2–/+) 22.Ba3 (22.Bc3!? Rc3 23.Rc2=+) 22...Ne5–/+ 23.Bb1 d4 24.ed4 Qd4 25.Qd4 Bd4 26.Re2 Rc3 27.Rd2 Ra3 28.Rd4 Kf8 29.Kf1 Ra1–+ 30.Rb4? Nd3 31.Rb3 Nc5 32.Rb4 Na4 0–1. Schwetlick,Thomas – Prosch,Carsten, L MVP–ch Burg Stargard, 1994.

8.c4 Ne4 9.Nd4 Bg6 10.cd5 ½–½. Mittelbachert,Ulrich – Banik,Thorsten, Dortmund, 2000.

8.Bd4 c5 9.bc6 bc6 =+.

8.Nh4 Bg6 9.d4 Ne4 (9...Be4 10.Nd2=) 10.Ng6+= fg6 11.Nd2 Nb6 (better 11...Nd2!? 12.Qd2 Nf6+=) 12.Ne4+– de4 13.c4 c6 14.bc6 bc6 15.Qc2 White prepares c5 15...c5 (better 15...e5+–) 16.Qe4 cd4 17.Qe6 Kh8 18.Bd4 (worse 18.ed4 Na4 19.Bc1 Qd4+–) 18...Bf6 19.c5 Bd4 20.ed4 (20.cb6 Ba1 21.Ra1 ab6=+) 20...Nd5 21.Bf3 Nc7 22.Qc4 (22.Qg4 Rb8 23.Rab1 Rb1 24.Rb1 Nd5+–) 22...Rb8 (22...Rf3 23.gf3 Qg5 24.Kh1+–) 23.Rab1 Rb1 24.Rb1 Rf3 (24...Qh4 25.a4+–) 25.gf3 (25.gf3 h6 26.Qf7+–) 1–0. GuestZQXY – GuestNLZC, freechess.org, 2018.

8.Nh4 Bg6 9.Ng6 fg6 10.d4 c5 11.c4 Nb6 12.Nd2 Qc7 13.Rc1 Bd6 (13...Rac8 14.cd5 Nbd5 15.Nb3+/–) 14.dc5 Bh2 15.Kh1 Nc4 16.Nc4 Ne4 17.Nd6 Bd6 18.cd6 Qd6 19.Qd4 The mate threat is Qxg7 19...Qe7 20.Kg1 Rf7 21.Bd3 Nf6 22.a4 b6 23.Rc6 Raf8 24.Qh4 e5 25.Qg5 e4 26.Bb1 Rd8 27.Rfc1 Rff8 (27...Qb4 28.Bf6 gf6 29.Rf6+–) 28.Rc7 Rd7 (28...Qb4 29.Qe5 Rde8+–) 29.Bf6 Rf6 30.Ba2 Kf8 (30...Qd6 31.Rd7 Qd7 32.Qd5 Qd5 33.Bd5 Kf8+–) 31.Rc8 Rd8 32.Qd5 (32.Qd5 Ke8 33.R1c4 Rfd6 34.Qg8 Qf8 35.Re4 Kd7 36.Be6 Ke7 37.Rc7 Kf6 38.Rf7 Kg5 39.Rg4 Kh6 40.Rh4 Kg5 41.f4 Kh4 42.Qh7 Kg3 43.Qh3#) 1–0. Fritz,Harry – Frenzel,Lothar, corr, 2000.

7.Nh4 Bg6

8.0-0 c5 9.c4 d4 10.Ng6 hg6 11.a4 e5 12.d3 Nbd7 (12...Qc7 13.a5+=) 13.Bf3 Rb8 14.a5 Re8 (14...a6 15.Nd2+/-) 15.Nd2 (15.a6 b6+/-) 15...Nf8 16.ed4 (16.a6 ba6 17.Ra6 de3 18.fe3 Qd3+/-) 16...ed4 17.a6 b6 18.Bc6 N8d7 19.Nf3 Bd6 20.Qd2 Qc7 21.Rfe1 (21.Rae1 Bf4 22.Qd1 g5+=) 21...Ng4 (21...Bf4 22.Qc2+=) 22.g3 Nge5 23.Ne5 Re5 (23...Ne5 24.Be4+=) 24.f4+/- Re7 25.Re7 Be7 26.Re1 Nf6 27.Qg2 Ng4 28.Bc1 Bf6 29.Kh1 Qd6 30.Qf3 Ne3 31.Be3 de3 32.Qe3 Rd8 33.Bd5 Qd7 34.Kg2 Qf5 35.h3 Rd5 (35...Qd7!? 36.Qe4+/-) 36.cd5+- Qd5 37.Qe4 Qa2 38.Re2 Qb3 39.Qc4 (39.h4!? Kh7 40.f5 g5 41.hg5 Bg5 42.f6 Kh6 43.fg7 Kg7+-) 39...Qd1 40.Qc2 Qa1 41.Re8 Kh7 42.g4 Bd4 43.Re7 Qg1 44.Kf3 Qh1 (44...f6 45.Qd2 (45.Ra7 Qf1 46.Kg3 Be3 47.Rb7 Bf4 48.Kh4 g5 49.Kh5 Qh3) 45...Qf1 46.Kg3 Qg1 47.Qg2+/-) 45.Qg2 Qd1 (45...Qb1 46.Qe2+/-) 46.Qe2+- Qh1 47.Kg3 Qg1 48.Qg2 Qd1 49.Qe2 Qg1 50.Qg2 Qd1 51.Kh2 (51.Rf7 Qd3 52.Qf3 Qb5 53.Ra7+-) 51...Qd3+= 52.Rf7 Qb5 (better 52...Be3!?+=) 53.Ra7+- c4?? (better 53...Qc4+-) 54.Rg7!! Bg7 (54...Bg7 55.a7 Passed pawn; 54...Kg7 55.a7 Passed pawn) 55.a7 c3 56.a8Q Qb2 (56...Qd3 57.Qad5 Qe3 58.f5+-) 57.Kg3 c2 (57...Qc1 58.Qf2 Qb2+-) 58.Qgd5 Qc3 59.Kg2 c1Q 60.Qag8 Kh6 61.Qg5 1-0. wgr069 (2350) - cukalovina (2305), Daily Slow Rapid Swiss, lichess.org, 2021.

8.0-0 c6 9.a4 Qc7 10.Ng6 fg6 11.f4 Nbd7 12.c4 cb5 13.ab5 (13.cd5 Nd5 14.ab5 Bf6=) 13...dc4 14.Qc2 Nb6 15.Bd4 Nfd5 16.Bg4 Kf7 (16...Qd7 17.Na3 Rfc8 18.Qe4=+) 17.Nc3= Nf6 18.Bh3 Bd6 (18...Rfd8!?=) 19.Ne4+= Ne4 20.Qe4 Attacks the isolani on e6 20...Rfe8 21.Bb6 Qb6 22.Qc4 Qc7 23.Qb3 a5 24.f5 (24.d4 Qe7+/-) 24...Bh2+= 25.Kh1 Kg8 (better 25...gf5!? 26.Bf5 Kg8 27.Be6 Kh8+=) 26.fg6+/- Qe5 (26...Qd6 27.gh7 Kh8 28.Qb1+-) 27.gh7+- Kh7 28.d4 Qd6 29.Rf7 b6?? (better 29...Bg3+/-) 30.Qc2+- Kh6 31.Raf1 Rh8 (31...Qg3+-) 32.R1f6!! gf6 (32...gf6 33.Rf6 Mate attack) 33.Rf6 (33.Rf6 Kg5 34.Qg6 Kh4 35.Qg4) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

8.0-0 Nbd7 9.d4 (9.Ng6 fg6 10.c4 c6=) 9...Ne4 (9...Be4 10.Nd2=) 10.Ng6 hg6 (10...fg6 11.Nd2 Ndf6 12.c4+=) 11.c4+= c6 12.Nd2 Nd2 13.Qd2 Nf6 14.a4 Qd7 15.c5 Ne4 16.Qc2 Rfc8 17.Bd3 f5 (17...b6 18.Be4 de4 19.Qe4 cb5 20.ab5 Qb5 21.Ba3 bc5 22.Rfc1+=) 18.f3 Nf6 19.Qf2 Qc7 (19...b6 20.bc6 Qc6 21.Ba6+=) 20.a5 (20.bc6 Qc6 21.Qg3 Kh7+–) 20...Qd8 (20...cb5 21.Bb5 g5 22.e4+–) 21.Qg3 Kf7 22.Rfe1 (22.b6 Nh5 23.Qf2 Ke8+–) 22...Nh5 (22...cb5!? 23.Bb5 Qc7+–) 23.Qf2+– Bh4 24.g3 Be7 25.e4 Nf6 26.ef5 ef5 27.g4 (27.Qe2 b6 28.ab6 ab6 29.Qe6 Kf8 30.cb6 Ra1 31.Ra1 Rb8+–) 27...Qd7 28.gf5 (28.bc6 bc6 29.Qc2 Rh8+–) 28...gf5 29.a6 ba6 30.Ra6 (30.bc6 Rc6 31.Re5+–) 30...g6 (30...cb5 31.Qe2 Rab8 32.Rea1+=) 31.Re5 (31.Qe2 Bf8 32.bc6 Qc7+–) 31...Qb7 (better 31...cb5!? 32.Qe1 Rab8+=) 32.Qe2+– Ng8 (32...cb5!? 33.Ree6 Rf8+–) 33.bc6+– Rc6 34.Rc6 Qc6 35.Rd5! a5 (35...Qd5 36.Bc4 Pinning (36.Bc4 Decoy)) 36.Bc4 Kf8 37.Re5 Rb8 (37...Bf6 38.Bd5 Qc8 39.Ba8 Be5 40.Qe5 Qa8+–) 38.Bg8 Rb2 (38...Qb7 39.Qc4 Bg5+–) 39.Qb2 Qf3 (39...Qc7 40.Qb6 Qb6 41.cb6+–) 40.Qb8 Kg7 41.Re7 Kh6 42.Rh7 (better 42.Qg3 Qg3 43.hg3 Kh5+–) 42…Kg5 1–0. onur604 (2285) – Sergio_fox (2100), lichess.org, 2020.

8.Ng6 fg6 9.0-0 Nbd7 (9...a6 10.a4=) 10.c4 c5 11.d3 (11.Qc2 Nb6=) 11...Qc7 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.Bf3=) 12.Nd2 (12.Qc2 Qd6=) 12...Rad8 (12...Bd6 13.f4=) 13.g3 (13.f4 a6=) 13...Rfe8 (13...Nb6 14.cd5 Nbd5 15.Bf3=) 14.Qc2 (14.f4 Rf8=) 14...Qb6 (14...Rf8 15.cd5 ed5 16.Rac1=) 15.a4 Qc7 (15...a6 16.a5 Qd6 17.f4+=) 16.f4 Bd6 17.e4 (17.Bf3 e5+=) 17...e5 18.f5 gf5 (18...de4 19.Ne4 Ne4 20.de4 gf5 21.Rf5=) 19.cd5= f4 20.Kg2 (20.gf4 ef4 21.Nf3 Ng4=) 20...h6 (20...fg3 21.hg3 Rf8 22.Rf2+=) 21.h3 (21.gf4 ef4 22.Nc4 g5+=) 21...Kh7 (21...fg3 22.Kg3 Rf8=) 22.Bg4 (22.gf4!? ef4 23.Nf3+=) 22...Ng4=+ 23.hg4 Nf6 24.gf4 Ng4 25.Kf3? (25.Nc4 Qd7 26.Kf3=) 25...Nh2–+ 26.Kg2 Nf1 27.Rf1 ef4 28.Nf3 b6 29.e5 Bf8 30.d6 Bd6 31.ed6 Qd6 32.d4 Qg6?? 33.Ng5!+– hg5 34.Rh1 Kg8 35.Qg6 Re2 36.Kf3 Re3 37.Kg4 Rg3 38.Kf5 Rf8 39.Ke4 Re3 40.Kd5 Rd8 41.Kc4 (41...cd4 42.Qg5+–) 1–0. Trevelyan,C – Fish,Andrew, WLS–ch Cardiff, 1994.

8.Ng6= hg6 9.0-0+= Nbd7 10.c4 (10.Nc3 Ne5+=) 10...Nb6 11.d3 c6 12.Nd2 dc4 (12...cb5 13.cb5 Qd7 14.Qb3+=) 13.dc4 cb5 14.cb5 Bb4 15.Nf3 Qe7 16.Qb3 Rfd8 17.Rfd1 Rac8 18.Rd8 Rd8 19.Rc1 Ne4 20.Rd1 (20.Bd3 Nd2 21.Nd2 Bd2+/–) 20...Rc8 (20...Rd1 21.Qd1 Nc3 22.Bc3 Bc3 23.e4+=) 21.Bd3 Nc3 22.Rc1 Nbd5 23.g3 (23.a3 Ba5+/–) 23...Qd6+= 24.Ng5 (better is 24.e4 Nb6 25.Bf1+=) 24...Nf4?? (24...a6=) 25.ef4?? (25.gf4 Qd3 26.Kg2=) 25...Qd3=+ 26.Bc3 Rc3 27.Rc3 Qc3 28.Qc3 Bc3 29.Ne4 Bb4 30.a4 Kf8 31.Kf1 Ke7 32.Ke2 f5 (32...Kd7 33.h3=) 33.Nd2 Bd2 (33...a6 34.b6=) 34.Kd2+= Kd6 35.Kd3 Kc5 36.Kc3 (36.h3 Kb4 37.f3 Ka4–+) 36...a6+= 37.ba6 ba6 38.f3 a5 (38...Kd5 39.h4+=) 39.h3 Kd5 40.Kd3 Kc5. Karger,E – Moffat,L, EU–ch U18 Girls, 1989.

8.Ng6 hg6 9.a4 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.a5 Nbd7 (11...Nc4 12.Bc4 dc4 13.Qe2+=) 12.c4 b6 (12...dc4 13.Bc4 c6 14.a6+=) 13.cd5+– Nd5 14.Bf3 (14.Nc3 N7f6+–) 14...Rb8 (14...ba5!? 15.Ra5 c6+=) 15.ab6+– ab6 16.d4 Ra8 17.Ra8 Qa8 18.Qb3 N7f6 19.Nd2 (19.e4 Nb4 20.Nc3+–) 19...Qd8 (19...Qa5!? 20.Ne4 Ra8+=) 20.Ra1 Qd7 21.Ra7 Rc8 (21...g5 22.Nc4+–) 22.Nc4 (better 22.e4 Nf4 23.Nc4+–) 22...Bd6?? (better 22...Qe8+–) 23.e4 Ne4 24.Be4 f5 (24...Qe7 25.g3+–) 25.Bd5 (better 25.Bf3+–) 25...Bh2 (25...ed5 26.Ne3 Qf7+–) 26.Kh2 Qd5 27.Qb4 Kf7 (27...f4 28.Ne5 Qd6+–) 28.Ne5 (better 28.Nd6 Kg8 29.Nc8+–) 28...Kf6 29.Rc7! Rh8 (29...Rc7 30.Qf8 Double attack) 30.Kg1 Qa2 (30...Qd8 31.Rf7 Kg5 32.Bc1 Kh5 33.Qc3 Qd4 34.Qd4 Rd8 35.Qd8 f4 36.Bf4 g5 37.Qg5) 31.Qe7 1–0. DEFFM – GuestNZDJ, freechess.org, 2019.

8.Ng6 hg6 9.c4 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.d3 a6 12.a4 dc4 13.dc4 Qd1 14.Rd1 (worse is 14.Bd1 Nc4 15.Bd4 ab5 16.ab5 Ra1 17.Ba1 Ra8–/+) 14...ab5 15.ab5 Ne4 (15...Bb4 16.Nc3+=) 16.Nd2 Nc5 17.Bd4 Nbd7 18.Ra8 (18.Bf3 f5+=) 18...Ra8= 19.Ra1 Rd8 (19...Ra1 20.Ba1 f5 21.f4=) 20.Bf3 (20.Ra7 e5 21.Bc3 e4+=) 20...f5 21.e4 (better is 21.Ra7 e5 22.Bd5 Kh7 23.Bc5 Bc5 24.Nf3+=) 21...Bg5 22.Be3 Be3 23.fe3 Nf6 24.e5 (24.Ra2 fe4 25.Be2 Kf7–/+) 24...Nfd7 (24...Rd2?! 25.ef6 gf6 26.Ra7+=) 25.Be2 Ne5 26.Nf3 Nf7 27.Kf1 Kf8 28.Ke1 Ke7 29.Ra3 (29.Ra7 e5–+) 29...g5 30.h3 Kf6 31.Nd4 Ne5 32.Rc3 (32.Nf3 Ned7–+) 32...Ra8 33.Nf3?? (33.Nc2–+) 33...Ra1 34.Bd1 Ne4 35.Rc2 (35.Rb3 Nc4 36.Nd4 Nc5–+) 35...Nd3 36.Ke2 Ndf2 (36...Ndf2 37.Nd2 Nd1 (37...Rd1?! 38.Ne4 fe4 39.Kf2+=) 38.Ne4 fe4–+) 0–1. Dorweiler,Roger Paul – Grabarczyk,Miroslaw, VMCG Schachfestival Open A, 2016.

6.Be2 a6

7.a4 0-0 8.Nh4 Be4 (8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1=+) 9.d3= Bg6 10.0-0 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c6 13.Ng6 hg6 14.c4 Qa5 (14...cb5 15.cb5 Qa5 16.Nc3=) 15.Nc3 Bb4 (15...dc4 16.dc4 Nbd7 17.Qb1+=) 16.Qc2+= dc4 17.dc4 cb5 18.Nb5 Nc6 (18...Rd8 19.Nd4+=) 19.Bb2 Qd8 20.Rd1 Qe7 21.Bf3 Ra8 22.Ra1 (22.g3 Nd7+=) 22...Rd8 (22...Ra1 23.Ba1 g5 24.h3+=) 23.Qa4 (23.h3 e5+=) 23...Qc5 (23...Rd2!? 24.Bc1 Rd8+=) 24.Bc6+– bc6 25.Nd4 (25.Nd4 Rc8 26.Qa6+–) 1–0. GuestRDWY – GuestCFQJ, freechess.org, 2020.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 0-0 10.0-0 Nbd7 11.d4 (11.Nh4 Bg6=) 11...Nb6 12.Nbd2 Ne4 13.c4 Nd2 14.Nd2 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 b6 (16...Bd6 17.Qf3=) 17.f3 h6 (17...Bd6!?=) 18.e4+= Bg6 19.Bc3 Qa8 20.Qb3 Qa3 21.Qa3 Ba3 22.Ra1 Be7 23.Ra7 Rc8 24.d5 ed5 25.Bd5 Bd8 (25...Bd6!?+/-) 26.Be5+- Kf8 27.Bc6 f6 28.Bc3 (better 28.Bd7!? Rb8 29.Bc7 Bc7 30.Rc7+-) 28...Be8+/- 29.Bb4 (29.Bb7!? Rb8 30.Ba6+/-) 29...Be7+= 30.Bc3 Bc6 31.bc6 Bd6 32.g3 Re8 33.Kf2 Kf7 34.Ke3 Re7 35.f4 g6 36.Kd4 g5 37.Kd5 White prepares e5 (better 37.Ke3+=) 37...Kg6?? (better 37...gf4 38.gf4 Bf4-/+) 38.e5+/- fe5 39.fe5 (worse 39.Be5 Be5 40.fe5 Kf5+=) 39...Re5?? (better 39...Bc5+/-) 40.Be5+- (40.Be5 Kf5 41.Bd6+-) 1-0. patriss (1765) - baneob (1740), Rated Classical game, lichess.org, 2013.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.0-0 Qa8 11.Nc3 0-0 12.Nh4 Bg6 13.Ng6 hg6 14.d4 Nb6 15.Bf3 (15.Qd3 Qa5=) 15...Bb4 (15...Qa3 16.Qd3+=) 16.Qb1 (16.Qd3!?=) 16...Qa5+= 17.Na2 Bd6 18.Bc3 Qa3 19.Bb2 Qa7 20.Nc3 Ra8 21.Qa1 Qb8 22.Qd1 (22.Qc1 Nc4–/+) 22...Nc4–/+ 23.Ba1 Bb4 24.Be2 Nb6 (24...Qd8 25.Bc4 dc4 26.Qb1–/+) 25.Qb1+= Qf8 26.f3 Ra3 27.Nd1 Bd6 28.Bb2 Ra7 29.Nf2 Qa8 30.e4 Bf4 31.Bc1 Ra1 32.Qb2 Bc1 33.Rc1 Rc1 34.Qc1 Qa2 35.e5 Nfd7 36.Bd3 Nc4 37.h3 Ndb6 38.Qg5+= Qa1 39.Kh2 Qd4?? 40.Ng4 Nd7= e5 seems the pivot of the position 41.Qd8 Nf8 42.Qc7 Qf4 43.Kg1 b6 44.Bc4= Qd4 45.Kh1 dc4= 46.Qc6 c3 47.Qe4 Qe4 48.fe4+= Nd7 49.Kg1 Nc5 50.Nf2 Kf8 51.Kf1 Ke7 52.Ke2 f5? 53.Ke3+– g5 54.Kd4 Na4 55.Kc4 g6 56.Kb4 Nc5 ½–½. Zelanti,Markus – Kretzschmar,J (1835), Berlin GER, 2012.

7.Nh4 =.

6.Be2 c5

7.0-0 0-0 8.d3 a6 9.c4 ab5 10.cb5 Nbd7 11.Nbd2 h6 12.Re1 Bg6 13.Bf1 Qb6 14.a4 Rfc8 15.Ra2 Qd8 16.Qa1 Ne8 17.e4 Bf6 18.e5 (18.Bf6 Ndf6 19.a5 Ra7=) 18...Be7+= 19.g3 (19.Be2 Nc7+=) 19...h5 (19...Ra7 20.Qd1+=) 20.Qd1 h4 21.Ra1 Bh5 22.Be2 Nb6 23.a5 Nd7 24.Qa4 Nc7 25.Nb1 c4 26.d4 Bg6 ½–½. Metodiev,Veselin (1835) – Petrova,Boryana (1805), Varna BUL, Youth Open U16, 2013.

7.0-0 Nbd7 8.c4 Nb6 (8...dc4 9.Na3=) 9.Ne5 (9.d3 dc4 10.dc4 Qd1 11.Rd1 0-0=) 9...d4 (9...Nc4 10.Nc4 dc4 11.Na3=+) 10.d3 Qd6 11.ed4 cd4 12.Nf3 e5 13.Nbd2 (13.Nh4 Be6=) 13...Nfd7 14.a4 Nc5 15.Ba3 Qg6 (better 15...Nbd7=+) 16.Bc5 Bh3 (better 16...Bc5!? 17.Ne5 Qf6+/-) 17.Ne1+- Bc5 18.Ne4 Be7 19.Ng3?? (better 19.Bh5 Qh6 20.gh3+-) 19...Be6= 20.Nf3 f5?? (better 20...Nd7=) 21.Nd4! ed4?? (better 21...Qf7 22.Ne6 Qe6+-) 22.Bh5 1-0. Mely (2230) - lozzie1964 (2080), ChessWorld.net, 2016.

7.0-0 Nbd7 8.d3 Qc7 9.Nfd2 h5 10.c4 Ng4 (10...Ne5 11.Qb3=) 11.Nf3 dc4 12.e4 cd3 13.Bd3 Bg6 14.Bg7 Rg8 15.Bc3 Rd8 16.Qe2 Bf6 17.Bf6 Ndf6 18.Nbd2 (18.Nc3 h4=) 18...h4 (better is 18...Nh2!? 19.Rfd1 Nf3 20.Qf3 Rd4–/+) 19.h3 Ne5 20.Ne5 (20.b6!? ab6 21.Bb5 Kf8 22.Nh4 Be4 23.Ne4 Ne4 24.Qe4+=) 20...Qe5+= Will e4 fall? 21.Rab1? (better is 21.Rfd1+=) 21...Nh5–+ 22.Nf3 Qf6?? 23.Ne1 Nf4 24.Qe3 Qg5 25.Rb3 Bh5 26.Kh2 Nd3 27.Rd3 Qe3 28.Re3 Rd2 29.Ra3 Be2 30.Rg1 a6 31.Nf3 Bf3 32.ba6 Be4–+ 33.f3 Bf3 34.Rf3 ba6 35.Ra3 Kd7 36.Ra4 Rc8 37.Rc1 a5 38.Rh4? Ra2 39.Rg4 a4 40.Rg7 Rf2 41.Kg1 Rf6 42.Rg4 Ra8 43.Rc5 a3 44.Rd4 Ke7 45.Rc7 Kf8 46.Rc1 a2 47.Ra1 Rf5 48.Rd2 Rfa5 49.Kf2 Kg7 (49...Kg7 50.Ke1 f5–+) 0–1. Serebriskij,X – Corinthios,M, corr ICCF EU–M–GT–043 (year?).

6.Be2 c6

7.a4 0-0 8.0-0 cb5 9.ab5 Qc7 10.d3 (10.Nd4 Bg6=) 10...a6 (10...Rc8 11.Nbd2=) 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 fg6 13.c4 dc4 14.dc4 Ne4 (14...Rd8 15.Qb3=) 15.Qb3 (15.Qd4 Nf6+=) 15...Nc5= 16.Qc2 (16.Qc3 Rf7=) 16...Nbd7 (16...Bd6 17.h3=) 17.Nc3 (17.ba6 ba6 18.Nc3 Rab8=) 17...Bf6 (17...Bd6 18.ba6 ba6 19.h3=) 18.Bf3 (18.Rfd1 Rad8=) 18...Bc3 (18...Be5 19.h3=) 19.Qc3+= e5 (19...Nb6 20.ba6 Ra6 21.Ra6 ba6 22.Ba3+=) 20.Bd5+– Kh8 21.f4 (better 21.ba6 Ra6 22.Ra6 ba6 23.Ra1+=) 21...Nf6? (better 21...Rae8+=) 22.fe5+– Nd5 (22...Nfe4 23.Qc2 Rf1 24.Rf1+–) 23.cd5 Rf1 24.Rf1 Rc8 (24...ab5 25.e6 b4+–) 25.e6 Ne4 (25...Ne6 26.Qc7 Nc7+– (26...Rc7?? 27.de6 Kg8 28.b6+–)) 26.Qc7 Rc7 (26...Nf6 27.Qc8 Ng8 28.Qf8 ab5 29.Bg7) 27.Rf8 1–0. GuestVXDG – Maal, freechess.org, 2018.

7.a4 Qa5 8.0-0 Qc7 9.d3 Bg6 10.Nh4 (10.Be5 Bd6 11.Bd6 Qd6=) 10...0-0 (10...Bd6 11.h3=) 11.Ng6 fg6 12.Nd2 Bd6 13.h3 Nbd7 14.d4 cb5 15.ab5 Nh5 (15...Nb6 16.Ba3+=) 16.Bh5 (16.c4!?+–) 16...gh5= 17.Qh5 (17.Ba3 Ba3 18.Ra3 a6=) 17...Rf5 (better 17...Qc2 18.Bc1 Qd3–/+) 18.Qd1+= Raf8 (18...Bb4 19.c3 Bd6 20.Ba3+–) 19.f4 (better 19.Ba3+–) 19...Rh5?? (better 19...Ra8+=) 20.Qh5+– Rf5 (20...Qc2 21.Qg4 Rf5+–) 21.Qe8 Nf8 22.c4 (22.c3 b6+–) 22...dc4 (22...Bb4 23.Nf3 Qc4 24.Ra7+–) 23.Rac1 (better 23.Rfc1 Qb8 24.Qb8 Bb8+–) 23...Qa5 (23...Qe7 24.Qe7 Be7 25.b6+–) 24.Nc4 Qa3 1–0. GuestPXSS – GuestLQXC, freechess.org, 2017.

7.c4 0-0 8.0-0 dc4 9.Bc4 cb5 10.Bb5 Qb6 (10...a6 11.Be2+=) 11.Qb3 a6 12.Bc4 Qb3 13.Bb3 Nc6 14.Nd4 (14.d4 Rac8+=) 14...Nd4–/+ 15.Bd4 Bd3 16.Rc1 Rac8 17.Rc8 Rc8 18.Nc3 Nd7 19.Nd1 Bb4 20.Bc3 Bc3 21.Nc3 Nc5 22.Bd1 (22.Rc1 Nb3 23.ab3 e5+=) 22...b5–/+ 23.Be2 b4 (better is 23...Be2 24.Ne2 Nd3–/+) 24.Rc1?? (better is 24.Na4! Be2 25.Rc1+=) 24...bc3–+ 25.Rc3 (25.Kf1 cd2 26.Rd1 Be2 27.Ke2 Ne4 28.Rd2 Nd2 29.Kd2 Rc4–+) 25...Be2 26.f3 (26.d4 Rb8 27.h3 Ne4–+) 26...Bd3 27.Kf2 Bb5 (27...e5 28.h3–+) 28.Ke1 Nd3 (28...Nd3 29.Kd1 Ba4 30.Ke2 Nc1 31.Ke1 Rc3 32.dc3 Bb5–+) 0–1. Alexandr,Petr (1665) – Balon,Rene (1755), Ostrava CZE, Ostravsky Konik, 2014.

7.Nh4 Be4=.

7.Nh4 Bg6 8.a4 cb5 (8...a6 9.0-0=) 9.ab5 b6 (9...Nbd7 10.Ng6 hg6 11.h3=) 10.0-0+= Nbd7 11.c4 (11.f4 Qc7 12.Nc3 Bd6+=) 11...Qc7 (11...dc4 12.Bc4 Qc7 13.d3= (13.Ng6? hg6 14.f4 Qc4–+)) 12.cd5+= Nd5 (12...Bc2 13.Qc1 Nd5 14.Bg7+=) 13.Ng6 (13.Bg7 Bc2 14.Qc1 Rg8+–) 13...hg6 14.g3 (14.h3 Bf6 15.d4 Be7+–) 14...Rh7 15.d4 0-0-0 (better 15...N7f6!?+=) 16.Qa4+– Kb8 17.Rc1 Qb7 18.e4 N5f6 19.Bf3 g5 (19...Rdh8 20.Ba3 Ba3 21.Qa3+– (21.Ra3?! Rh2 22.Nd2 g5+=)) 20.e5+– Nd5 21.Nc3 g4?? (better 21...Nf8+–) 22.Nd5 gf3 (22...Ne5 23.de5 ed5 24.Qg4 Bc5+–) 23.Ne7 Rdh8 (23...Ne5 24.d5 Nd3 25.Nc6 Kc8 26.Na5 Nc1 27.Rc1 Kb8 28.Nb7 Rh6 29.Nd8 a5 30.Qf4 e5 31.Qf7 Rh2 32.Qb7) 24.Nc6 Ka8 (24...Kc8 25.Na5 Nc5 26.Nb7 Rh2 27.Nd6 Kd8 28.Nf7 Ke8 29.Nh8 Rg2 30.Kh1 a6 31.Rc5 Rh2 32.Kh2 Kd7 33.Qa6 bc5 34.Qb7 Kd8 35.Ra8) 25.Qa7 Qa7 26.Ra7 1–0. GuestFJPK – GuestPTTK, freechess.org, 2019.

6.Be2 Nbd7

7.0-0 0-0 8.d4 h6 9.c4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bb3 a6 12.a4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Bg4 15.Nbd2 Qe8 16.Qc2 Nfd5 17.Bd5 Nd5 18.e4 Nf4 19.Qc7 Ne2 20.Kh1 Bf3 21.Nf3 Qb5 22.Re1 Bb4 23.Rd1 Qa4 24.Rb1 Qa2 25.Rf1 b5 26.Ne5 Qd2 27.Qd7 Bc3 28.Qb5 Ba1 29.Ra1 Qd4 30.Re1 Nc3 31.Qc4 Qe5 32.f4 0–1. Ferreiro Montoya,Ji – Uriarte,G, San Sebastian, 1996.

7.0-0 0-0 8.Nd4 Bg6 9.c4 (9.f4 Bc5=) 9...Nc5 (9...e5 10.Nf3 dc4 11.Bc4=+) 10.d3 (10.cd5 Nd5 11.Nc3 e5=+) 10...Qd7 (10...dc4 11.dc4 e5 12.Nf3=) 11.Nb3 (11.cd5 e5 12.Nf3 Qb5 13.Be5 A) 13...Nd5? 14.e4+–; B) 13...Nd3? 14.Nc3 (14.Bc7?! Qd5 15.Ne5 Rac8=) 14...Qc4 15.e4+–; C) 13...Bd3=) 11...dc4 (11...Na4 12.Bd4 a6 13.cd5 Nd5 14.e4=+) 12.Nc5 Bc5 13.dc4 (13.Bf6 gf6 14.d4 Bd6 15.Bc4 a6 16.ba6 b5=) 13...Qe7=+ 14.Qb3 (14.Qa4 Rfd8=+) 14...Rfd8 15.Bf3 Rd3 16.Nc3 Rad8 (16...Be4 17.Qc2 (17.Ne4?! Rb3 18.Nf6 gf6 19.ab3 Rb8=; 17.Be4?! Ne4 18.Nd5 Rb3 19.Ne7 Be7 20.ab3 Nd2+/–) 17...Bg6 18.Ne4+/–) 17.Rfd1 (17.Bb7 Be4 18.Ne4 Rb3 19.Nf6 gf6 20.ab3 Rd2+=) 17...Be4= 18.Rd3 Rd3 19.Be4 (19.Qc2 Bf5 20.e4 Rf3 21.gf3 Bh3+/–) 19...Ne4= 20.Nd5 (20.Qc2 Qh4 21.g3 Rc3 22.Bc3+– (22.gh4?? Rc2 23.Bd4 Bd4 24.ed4 Rf2–+)) 20...Qh4–+ 21.Qd3 Qf2 22.Kh1 Qb2 (22...ed5 23.Be5 Qe1 24.Re1 Nf2 25.Kg1 Nd3 26.Kf1 dc4 27.Bd4 Ne1 28.Ke1 Bb4 29.Kd1–+) 23.Rf1 Nf2 (23...ed5 24.Qd5 Nf2 25.Kg1+/–) 24.Rf2 Qf2 25.Qd1 (25.h3 ed5 26.Qd1 Be3 27.cd5 Qa2–+) 25...ed5 26.h3 (26.cd5 Qe3 27.a4 Bd6–+) 26...Qe3 (26...Be3!? 27.cd5 Qa2 28.Qe1–+) 27.cd5 Kf8 28.a4 Qg1 (better is 28...Ke7–+) 29.Qg1 Bg1 30.Kg1 0–1. Heyer,Thomas – Schlitter,Achim (2025), Giessen op, 1995.

7.Nh4 Bg6 8.0-0 0-0 9.a4 Ne4 (9...Bh5 10.Bh5 Nh5 11.Nf5=) 10.Ng6+= fg6 11.Bg4 e5 (better 11...Kf7!?+=) 12.Be6+/- Kh8 13.Bd5 Nef6? (better 13...Nd6!?+/-) 14.Bb7+- Rb8 15.Bc6 Bd6 16.d4 e4 (16...ed4 17.Bd4 (17.Qd4?! Ne5+-) 17...Qe7 18.f4+- (18.Ba7?! Qe5 19.f4 Qa1=)) 17.c4 Nb6 (17...Bb4 18.a5 Re8 19.c5+-) 18.c5 Nc4 (18...Bh2 19.Kh2 Nbd5 20.Bd5 Qd5 21.Kg1+-) 19.Bc3 (worse 19.cd6 Nb2 20.dc7 Qc7+-) 19...Nh5 (19...Qe7 20.cd6 cd6 21.Qb3+-) 20.cd6 Nd6 21.Bb4 Rf5 (21...Qc8 22.Nc3 Nf6 23.Bc5+-) 22.g4 Rg5 (22...Qg5 23.Kh1 Nf4 24.Bd2+-) 23.h4 Rf5 24.gf5 (24.gh5?! Qh4 25.Bd6 cd6=) 24...Qh4 25.fg6 (25.Re1 gf5 26.Bc5 f4+-) 25...Qg5 (25...Ng3 26.Kg2 Nf1 27.Qf1 Qg4 28.Kh1 Qh4 29.Kg1 Qg4 30.Qg2 Qd1 31.Kh2 Rf8 32.Be4 Qh5 33.Kg1 Qd1 34.Qf1 Qg4 35.Bg2 Qg6+-) 26.Kh2+= Qh4?? (better 26...Nf4 27.ef4 Qh6 28.Kg2 Qg6 29.Kh3 Qh6 30.Kg3 Nf5 31.Kg4 Qg6 32.Kh3 Qh6 33.Kg2 Nh4 34.Kg3 Nf5 35.Kg2 Nh4 36.Kg3 Nf5=) 27.Kg2+- Qg5 (27...Rf8 28.Bd7 Nf5 29.Be7 (29.Bf8?! Qg5 30.Kh1 Qh4 31.Kg1 Qg5 32.Qg4 Qg4 33.Kh2 Qh4 34.Kg2 Qg4 35.Kh2 Qh4 36.Kg1 Qg4 37.Kh2=) 29...Ne7 30.Qg4 Qg4 31.Bg4+-) 28.Kh3 Nf4 29.ef4 Qh6 30.Kg2 Qg6 31.Kh3 Qh6 32.Kg3 Nf5 33.Kg2 Nh4 34.Kg3 Nf5 35.Kg4 Qh4?? (better 35...Qg6 36.Kh3 Qh6 37.Kg2 Nh4 38.Kg3 Nf5=) 36.Kf5+- e3 37.fe3 Qf6 38.Ke4 Qg6 39.f5 Qg2 40.Kd3 Qg5 41.f6! gf6 42.Be7 Qg6 43.Be4 Qf7 44.Bf6 (44.Bf6 Qg7 45.Qh5 Kg8 46.Bg7 Kg7 47.Qh7) 1-0. DEFFM – GuestDKWQ, freechess.org, 2021.

6.Be2 h6

7.0-0 a6 8.Nd4 (8.ba6 Na6 9.Nd4 Bg6=) 8...Bh7 (8...Bg6 9.f4=) 9.ba6 Na6 10.Bb5 c6 (10...Nd7 11.Qg4 Bf6 12.Nc3=) 11.Nc6+= bc6 12.Bc6 Kf8 13.Ba8 Qa8 14.a3 (14.Nc3 Kg8=) 14...Qb8 (14...Kg8 15.d3=) 15.Ra2 Qb6 (15...Qc7 16.Nc3=) 16.Bd4 (16.Nc3 Ke8=) 16...Qc7= 17.f4 (17.Qe2 Nb8=) 17...Nb8 (17...Bf5 18.Nc3=) 18.Rb2 (18.Be5 Qa7+=) 18...Nc6= 19.Bc3 (19.Bb6 Qd6=) 19...Ne4 (19...Bf5 20.Qf3=) 20.Bb4 ½–½. Schalkwijk,Peter – Mayer,Tobias, IECG, 2002.

7.0-0 Nbd7 8.c4 0-0 9.d4 (9.cd5 Nd5 10.d3 Bf6=) 9...Ne4 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2=) 10.Nbd2 (10.Nc3 dc4 11.Ne4 Be4=) 10...Nd2 (10...a6 11.ba6 ba6 12.Ne4 Be4 13.c5=) 11.Nd2 Nf6 (11...a6 12.ba6 ba6 13.Qc1=) 12.Qb3 (12.cd5 ed5 (12...Nd5? 13.e4+–) 13.Nb3 Rb8=) 12...Ne4 (12...a6 13.a4=) 13.Ne4 Be4 14.Bd3 (14.Rfc1 a6=) 14...Bd3 15.Qd3 c6 (15...a6 16.a4=) 16.bc6 bc6 17.cd5 cd5 18.Ba3 Qd7 19.Rfc1 (19.Be7 Qe7 20.Rab1 Rfc8=) 19...Rfc8 (19...Ba3 20.Qa3 Rab8 21.Rab1=) 20.Qa6 (20.Be7 Qe7 21.Rab1 Rc1 22.Rc1 Rb8=) 20...Ba3 21.Qa3 Rc4 (21...Rc1 22.Rc1 Rc8 23.Rc5=) 22.Rc4 dc4 23.Rc1 Rc8 24.h3 Qb5 25.Rc3 a5 26.Kf1 e5=+ 27.de5 Qe5 28.Qc1 Qd5 29.f3 h5 30.Ke2 g6 31.Qd2 Qg5 32.Kf2 Qb5 33.Ke2 Kh7 34.Qc2 Rc5 35.Kf2 Qc6 36.Ke2 Qc7 37.Kf1 Qd6 38.Kf2 Rd5–/+ 39.Ke1 Qh2 40.Kf1 Qh1 41.Kf2 Rd1 42.Kg3 Qe1 43.Kf4 Qh4 44.g4–/+ Qf6 45.Kg3?? h4–+ 46.Kf2 Qd6 47.Ke2 Rg1 (48.Rc4 Rg2 49.Ke1 Qg3 50.Kd1 Qf3 51.Kc1 Qe3 52.Kb1 Rc2 53.Kc2 Qh3–+) 0–1. Labahn,Wolfgang (2225) – Korneev,Oleg (2475), Wichern op 2nd, 1993.

7.0-0 Nbd7 8.d4 0-0 9.c4 Ne4 10.Nbd2 Ndf6 11.a4 c6 12.Ne4 Ne4 13.bc6 bc6 14.Ne5 Qc7 15.f3 Nf6 16.cd5 Nd5 17.Qc1 f6 18.Nc4 Rab8 19.Rd1 Bg6 20.e4 Nf4 21.Bf1 Rb3 22.Bc3 Bb4 23.Bb4 Rb4 24.e5 Nd5 25.ef6 Rf6 26.Ne5 Be8 27.a5 Qd6 28.Qc5 Qc5 29.dc5 Rf5 30.Re1 Rb3 31.g4 Rf4 32.h4 h5 33.Rab1 Rbb4 34.Bd3 hg4 35.fg4 Kf8 36.h5 Nf6 37.Rb4 Rb4 38.Rb1 Rb1 39.Bb1 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz (1695) – Von Wersch,Oliver (2065), IECG, 2000.

7.0-0 Nbd7 8.Nd4 Bg6 =.

7.a4 0-0 8.0-0 c5 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.c4 Bh7 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Bf6 14.Bf6 N7f6 15.Qb3 Rfd8 16.Rac1 Rac8 17.Nce5 Qd6 18.a5 Nb4 19.Nc4 Qe7 20.e4 Qd7 21.Rfd1 Qb5 22.e5 Ne8 23.d4 Qc6 24.Ne3 b6 25.dc5 Rd1 26.Qd1 bc5 27.Nd4 Qe4 28.Nb5 Nd5 29.Nd5+= ed5 30.Na7 Rc7 31.Nb5 Rc8 32.Bf3 Qe5 33.Bd5 Nc7? 34.Rc5+– Rd8 35.Rc7 Bd3? 36.Bf7 Kh8 37.Bc4 Rd4 38.Bd3 Rd3 39.Qd3 (39.Qd3 Qe6 40.Kf1+–) 1–0. Piron,J (1810) – Maleki,N (2115), Avoine FRA, 2012.

7.a4 a6 8.c4 (8.0-0 0-0=) 8...ab5 (8...dc4 9.Bc4 0-0 10.d3=+) 9.ab5 (9.cb5 0-0=+) 9...Ra1=+ 10.Ba1 dc4 11.Bc4 0-0 12.0-0 (12.Bf6 Bf6 13.d4 Nd7=+) 12...Nbd7 (12...Bd3 13.Bd3 Qd3 14.Be5=+) 13.d4 Ne4 (13...Nb6 14.Bd3=+) 14.Nc3= Ndf6 15.Nd2 (15.Ne5 Qd6=) 15...Nd6 (15...Nd2 16.Qd2 Qd6 17.f3=) 16.Be2 Qd7 17.f3 (17.Nb3 Ra8=) 17...Bg6 (17...Nd5 18.Nd5 ed5 19.b6=+) 18.e4= Nfe8 (18...Nde8 19.Nc4+=) 19.Nb3+= b6 20.e5 (20.Bb2 Kh8+=) 20...Nf5= 21.Qd2 Bb4 22.Rd1 c6 23.bc6+= Qc6 24.d5 ed5 25.Qd5 Qc8 26.Qd7 Nc7 27.Nb5 Ne6 28.Qc8 Rc8 29.Nd6 Nd6+= 30.ed6 Rd8 31.Be5? Bc2–+ 32.Nd4 Bd1 33.Ne6 fe6 34.Bd1 Bd6 35.Bd6 Rd6 0–1. Meyer,Frank (1680) – Bordet,Matthieu (1960), Berliner Sommer, 1995.

7.Nc3 0-0 8.0-0 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 c5 12.bc6 bc6 13.Qa4 c5 14.Ra1 Nbd7 15.Nb5 Qb8 16.d3 Rc8 17.c4 dc4 18.Qc4 Nb6 19.Qb3 Nfd7 20.Nd2 e5 21.e4 Be6= 22.Nc4 Nc4 23.dc4 f6 24.Ra7 Bd8 25.Ra6 Nb6 26.Qa2 Kh7 27.Bc1 Bg8 28.Be3 Bf7 29.g3 h5 30.Ra7+/– Bg6 31.Qd2 Rc6 32.Qd1 Be4?? 33.Bd3+– Bd3 34.Qh5 Kg8 35.Qf7 (35.Qf7 Kh7 36.Qg7#) 1–0. pcmvr (2870) – mpenga (2420), net–chess.com, 2009.

7.c4 0-0 8.cd5 Nd5 9.Nc3 =.

7.c4 c6 8.a4 0-0 9.0-0 a6 10.Nc3 dc4 11.Bc4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 cb5 14.Nb5 Bd3 15.Bd3 Qd3= 16.Nc3 Nc6 17.Rd1 Rb8 18.Ne1 Qd7 19.Ne2 b5 20.Nd4 Nd4 21.Bd4 b4 22.Nf3 Qd5 23.Qb2 Ra8 24.Ra1 Ra3 25.Kf1 Ne8 26.Qc1 f6–/+ 27.Bb2 Ra1 28.Qa1 Nd6 29.Ke2 Qb3 30.d3 Qc2 31.Nd2 Nb5 32.Qc1?? Nc3–+ 33.Ke1 Qd3 (33...Qd3 34.Bc3 bc3–+ (34...Qc3?! 35.Qc3 bc3 36.Ne4=)) 0–1. Svitek,Volker – Lobach,Pavel V (2270), Prague Cedok op, 1996.

7.d4 0-0 8.Nbd2 c5 (8...a6 9.c4=+) 9.0-0 (9.dc5 Bc5 10.0-0 a6=) 9...Nbd7 (9...c4!?=+) 10.c4= b6 11.Qb3 Bh7 12.a4 Qc7 13.Rac1 Qb7 14.Rfd1 Rfd8 15.Ne5 Ne5 16.de5 dc4 (better 16...Ne4!?=) 17.Nc4+– Nd5 18.Bf3 Qc7 19.Nd6! Bd6 20.ed6 Qd7 21.Bd5 ed5 22.Qd5 Re8 23.Rc4 Bf5 24.Rf4 Bc2 25.Rd2 Bg6 26.e4 Rad8 27.f3 Re6 28.e5 Ree8 29.Rg4 Qf5 30.d7?? (better 30.Rc4+–) 30...Re7=+ 31.Qc6 (31.Qb3!?=+) 31...Red7–/+ 32.Rd7 Qd7 (better 32...Rd7!? 33.h3 h5–/+) 33.Qd7= Rd7 34.e6 fe6 35.Rg6 Rd1 36.Kf2 Rd2 37.Kg3 Rb2 38.Re6 Rb4 39.Re4 Re4 (better 39...c4!?–/+) 40.fe4= Kf7 41.Kf4 Ke6 42.e5 g5 43.Ke4 g4 44.Kf4 h5 45.g3?? (better 45.Ke4=) 45...c4–+ 46.Ke4 c3 47.Kd3 Ke5 48.Kc3 Ke4 49.Kc4 Kf3 50.Kd5 Kg2 51.Kc6 Kh2 52.Kb7 Kg3 53.Ka7 Kf3 54.a5 g3 55.ab6 (55.Kb6 g2 56.Ka6 g1Q–+) 55...g2 56.b7 g1Q 57.Ka6 Qa1 58.Kb6 Qd4 59.Ka6 Qd6 60.Ka7 Qd7 61.Kb6 Qe8 (61...Qe8 62.Ka7 Qb5–+) 0–1. Graf,M (1830) – Ganglberger,R (2050), 27th Feffernitz Open (2), 2018.

7.0-0 0-0

8.a4 a6 9.d4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nbd2 Qa8 13.c4 c6 14.Bb2 cb5 15.cd5 ed5 (15...Nd5? 16.e4 (16.Bb5?! N7f6=) 16...Qa2 17.Qa1 (17.Bb5 Qb2 18.Bd7 Nc3–/+) 17...Qa1 18.Ra1 Be4 19.Ne4+–) 16.Bb5 Qa2 17.Qb3 Qb3 18.Nb3 Ra8 19.Ra1 Ra1 20.Ba1 Bb4 21.Nbd2 (21.Ne5 Kf8=) 21...Ne8=+ 22.Bb2 (22.Nf1 Nd6 23.Ng3 Bg4=+) 22...Nd6–/+ 23.Be2 Kf8 24.Bc1 b5 25.Kf1 f6 26.h3 Nb6 27.g4 Bh7 28.Nb3 Ndc4 29.Nc5 Ke7 30.Nd3 Bc3 31.Nc5 Nd7 32.Nb3 Bc2 (32...Be4 33.h4–/+) 33.Nfd2 (33.Bd2 Nd2 34.Nfd2 b4=+) 33...Ndb6–/+ 34.Kg2 (34.h4!?–/+) 34...Kd6 35.Kf3 b4 36.e4 (36.Bc4 dc4 37.Nc5 Kd5–+) 36...Nd2 37.Nd2 b3 (37...Bd4 38.Ba6–+) 38.Ba3 (38.Ke3 b2 39.Bb2 Bb2–+) 38...Ke6 39.Bc5 (39.Ke3 de4 40.Ne4 Nd5 41.Kf3 Bd4 42.Ba6–+) 39…Bd2 (39...Bd2 40.ed5 Kd5–+) 0–1. Andrade,Leo Pasqualini De – Dias,Anderson Tatsch (2195), Circuito Catarinense Aberto 2h K, 2009.

8.a4 c6 9.d3 a6 10.c4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 cb5 13.cb5 Nbd7 14.Nc3 Qc7 15.Qd2 Rc8 16.Rc1 Bb4 17.Bb2 Qa5 18.Nd4 Bg6 19.Nb3 Qd8 20.Qd1 Bd6 21.Nd4 Nb6 22.Nf3 ½–½. Schirmer,Michael – Preuss,Guenter, corr 3GMM–F 2000-01.

8.a4 Bd6 =.

8.Nc3 c5 =.

8.c4 a6 9.a4 dc4 10.Bc4 Bd3 11.Bd3= Qd3 12.Ne5 Qd8 13.d4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Nbd7 16.Nd7 Qd7 17.Nc3 Nd5 18.Qb3 Ra8 19.Bb2 Nc3 20.Bc3 Qd5 21.Qd5 ed5 22.Ra1 Ra1 23.Ba1 Bb4 24.Kf1 f5 25.Ke2 g5 26.f3 Kf7 27.Kd3 Ke6 28.h3 h5 29.g4 hg4 30.hg4 c6 31.bc6 bc6 32.Bb2 c5 33.dc5 Bc5 34.Bc3 ½–½. Sass,Andreas – Magdorf,Peter, Schleswig Holstein–ch cand, 1991.

8.c4 dc4=+ 9.Bc4 Bd3 10.Bd3 Qd3 11.Nc3 Nbd7 12.Ne1 Qf5 13.d4 a6=+ 14.a4 Nb6 15.Qb3 ab5=+ 16.ab5 Ra1 17.Ba1 Ra8 18.Bb2 Ne4 19.Nf3 Nc3 20.Qc3 Qb5 21.Qc7 Nd5 22.Qc1 Ra2 23.Bc3 Ba3 24.Qe1 Qd3 25.Bd2 b5 26.Qb1 Qb1 27.Rb1 b4 28.g3 Bb2 29.Ne1 Ba3?? 30.e4?? Rd2–+ 31.ed5 ed5 32.Nf3 Rd3 33.Kg2 b3 34.Ne1 Rc3 35.Nf3 Bc1 36.Ng1 Ba3?? 37.Ne2?? Rd3–+ (38.Nf4 Rd4 39.Rb3 Bd6–/+) 0–1. Schwichtenberg,Juergen – Shabanov,Yuri, Wch Seniors, 2003.

8.c4 c6 9.a4 Nbd7 10.Nd4 Bb1 (10...Qc7 11.Nf5 ef5 12.Qc2+=) 11.Qb1 (11.bc6 Bf5 12.cd7 Bh7+=) 11...c5+= 12.Nf3 dc4 13.a5 Nd5 14.Bc4 Bf6 15.d4 b6 (15...cd4 16.Bd5 ed5 17.Bd4 Bd4 18.Nd4+=) 16.e4+– Nb4 17.ab6 (17.dc5 Bb2 18.Qb2 bc5+–) 17...ab6 18.Ba3 (18.h3 cd4 19.Ra8 Qa8 20.Bd4 Qa4+=) 18...Qc7+= 19.Qb3 Rfc8 (19...Be7 20.dc5 Nc5 21.Qb1+=) 20.e5 (20.h3 Be7+= (worse 20...cd4 21.Rac1+–; 20...Bd4? 21.Nd4 cd4 22.Rfc1+–)) 20...Be7 21.Rfc1 Qb7 (21...Rd8 22.Be6 fe6 23.Qe6 Kf8 24.d5+=) 22.Be6+– fe6 23.Qe6 (23.Qe6 Kf8 24.Qg6+–) 1–0. Massudy (2405) – Yudhishtira (2215), lichess.org, 2020.

8.c4 Nbd7 9.a4 c6 10.cd5 ed5 (better is 10...cd5!? 11.a5 Rc8=) 11.bc6+/– bc6 12.Nd4 Bh7? (better is 12...Be4!? 13.Nc6 Qe8+/–) 13.Nc6+– Qe8 14.Ne7 Qe7 15.Nc3 (15.Ba3 Qe6 16.Bf8 Rf8+–) 15...Ne4? (better is 15...Rfc8!?+/–) 16.Ne4 Be4 17.f3 Bh7 18.Rc1 (better is 18.Ba3 Qe5 19.f4+–) 18...Nc5 19.Ba3 Nd3 1–0. valpa – Minstrel, playchess.de, 2003.

8.d3 a6 9.a4 +=.

8.d3 Nbd7 9.Nbd2 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Nc5 12.Ne5 (12.Ra8 Qa8 13.Qa1 Na4=) 12...Nfd7 (12...Qd6!?+=) 13.Ra8= Qa8 14.Nd7 Nd7 15.e4 (15.Qa1 f6=) 15...Bh7 (15...Bg6 16.ed5 ed5 17.Qa1=) 16.ed5 ed5 17.Bf3 (17.Qa1 Bf6=) 17...Bf6 (17...Qa5 18.Bd5 Qb5 19.Bb3=) 18.Bf6 Nf6 19.Qa1 Qa1 (19...Qe8 20.Rb1=) 20.Ra1 Bf5 21.Nb3 Bd7 22.Ra7 Rb8 23.c4 Bf5 24.cd5 (24.Be2!?+=) 24...Bd3= 25.Nd4 Be4 26.Be4 Ne4 27.Ne2 (27.g3 Nc3+=) 27...Kf8 28.f3 Nd6 (28...Nf6 29.d6 cd6 30.Kf2+=) 29.Nc3= Ke7 30.Kf2 Kd7 31.Ke3 Re8 32.Kd3 Re5 33.Ra2 Re1 34.Kd2 (34.g3 g5=) 34...Re5 (34...Rh1 35.h3+=) 35.Kd3= b6 36.Rd2 Kc8 37.Rb2 Rh5 38.g4 (38.g3 Re5=) 38...Re5 (38...Rh3 39.Rf2+=) 39.Rb1 Kd7 40.Kd4 Re8 41.Ra1 (41.Rg1 Ra8=) 41...h5 (41...f5 42.Ra2+=) 42.h3= hg4 43.fg4 (43.hg4 f5=) 43...Rh8+= 44.Rh1 g5 (44...f5 45.gf5 Rh4 46.Kd3 Nf5 47.Kc2+=) 45.Ke5 Re8 46.Kf6 Re3 47.Nd1 Rd3 48.Kg5 Rd5 49.Kf6 Ke8 50.Ne3?? (better is 50.Kg7+=) 50...Ne4–+ 51.Kg7 Rg5 (51...Rb5?! 52.Nf5 Re5 53.Re1=) 52.Kh6 Rg6 (52...Rb5?! 53.h4+=) 53.Kh5 Ng3 54.Kh4 Nh1 0–1. Olcum,Ahmet (1935) – Bacak,Mumammed Kaan (2000), Konya TUR, Team Ch, 2014.

8.d3 Nbd7 9.Nbd2 Bh7 10.c4 Nc5 (10...a6 11.a4=) 11.Ne5 (11.Bf6 Bf6 12.d4 Ne4=) 11...Nfd7 12.Ndf3 Ne5 13.Ne5 (13.Be5 f6 14.Bg3 dc4 15.dc4 e5=) 13...dc4 14.d4 Nd3 15.Nd3 cd3 (15...Bd3 16.Bd3 cd3 17.Qd3=) 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 a6 18.a4 Qd7 19.Qb3 (19.Rfc1 ab5 20.ab5 Rfc8=) 19...ab5 20.ab5 Qd5 21.Qd3 c6 (21...Qh5 22.e4=) 22.bc6 bc6 (22...Qc6 23.e4=) 23.Qc3 (23.e4 Qd6+=) 23...c5 (23...Rfb8 24.Ra8 Ra8 25.Rb1=) 24.dc5 Bf6 25.Qc2 Bb2 26.Qb2 Qc5 27.Rac1 (27.Qb7 Ra1 28.Ra1 Rd8=) 27…Qa3 (27...Qh5 28.Rfd1=) ½–½. Kerzdoerfer,Harry (2060) – Pierer,Christian (1965), Regionalliga SO, 1998.

8.d4 c6 9.a4 Qc7 10.c4 dc4 11.Bc4 Bg4 12.Nbd2 Nbd7 13.h3 Bf5 14.Qb3 Rac8 15.Rac1 Nb6 (15...Qd6 16.Rfe1 cb5 17.ab5+=) 16.Be2 Qb8 (16...Qd6 17.bc6 bc6 18.Ne5+=) 17.bc6 bc6 18.Ne5 (18.Ba3 Ba3 19.Qa3 Nbd7+/-) 18...Ne4 (18...Na4!? 19.Qb8 Rb8 20.Nc6 Rb2 21.Ne7 Kh7 22.Nf5 Rd2+=) 19.Ne4+= Be4 20.Ba6 (20.a5 Na8 21.Qb8 Rb8+/-) 20...Rc7 (20...Nd5 21.Qb8 Rb8 22.Ba1=) 21.a5 (21.Ba3 Qe8+=) 21...Na4 (better 21...Nd7!? 22.Qb8 Rb8 23.Nd7 Rd7=) 22.Qa4+= Increasing the pressure on the isolated pawn on c6 22...Qb2 23.Nc6 (23.Bd3!? Bd5 24.Rb1+/-) 23...Bd6= 24.f3 Bf3 25.Rc2 Bc6 26.Rc6 (26.Rb2?? Ba4 27.Rfb1 Bc2-+) 26...Rc6 27.Qc6 Bg3 (27...Qa3 28.Rf3=) 28.Qf3 (28.Qe4 Qc3+=) 28...Bh4 (28...Bc7!?=) 29.Bd3 Bd8 (29...Qb3 30.Qe4 f5 31.Bc2+=) 30.Qe4+/- g6 31.a6 (31.Bc4 Qc3 32.Be6 Kg7+=) 31...Qc3 32.d5 (32.g3 Qd2 33.Rf2 Qc1 34.Kg2 Bg5+=) 32...ed5= 33.Qd5 Kg7 ½-½. Mely (2275) - MiserableBoris (2150), ChessWorld.net, 2016.

8.d4 c6 9.c4 dc4 10.bc6 Nc6 11.Bc4 Rc8 12.Qe2 Qb6 13.Ba3 Ba3 14.Na3 Qb4 15.Nb5 a6 16.a3 Qe7 17.Nc3? (better is 17.a4 ab5 18.ab5–+) 17...Na5 18.Ne5 Nc4 19.Nc4 Qc7 20.e4 Bg4 21.f3 Qc4 (21...Qc4 22.Qc4 Rc4–+) 0–1. Vilasek,Antonin (1915) – Kaminsky,Rudolf (2140), CZE–chT2f, 2007.

6.Nh4 Bg4

7.Be2 Be2 8.Qe2 Ne4 9.Nf3 (9.Bg7? Rg8 10.Bd4 Bh4–+) 9...Bf6 10.d4 0-0 11.0-0 Nd7 12.Nbd2 Nd6 13.e4 de4 14.Ne4 Nb6 15.Nf6 Qf6 16.Ne5 Rfd8 17.a4 Nf5 18.Rfd1 a6 19.c4 ab5 20.c5 (better 20.ab5!? Na4 21.d5 Nb2 22.Ra8 Ra8 23.Qb2 ed5 24.Rd5=) 20...Na4–/+ 21.Qb5 Nb2 22.Ra8 Ra8 23.Qb2 Ra7?? (23...Rd8 24.Rd3–/+) 24.h3?? (better 24.Nc6! Ra4 25.Qb3+– (25.Qb7?! g6+=)) 24...Qd8–/+ 25.c6 b6 26.g4 (26.Nd7 Ne7 27.Qc3 Ra5–+) 26...Nh4 27.Nd7 (27.Qc3 Qd5 28.Qg3 g5–+) 27...Qg5 (27...Qa8 28.Qc1–+) 28.Qb4 Ra8 29.Nb6?? (better 29.Qb3–/+) 29...cb6–+ 30.c7 (30.Qb3 h5 31.Qg3–+) 30...Qd5 31.Qe7 Qg2 0–1. Garceran Nieuwenburg,David – Qian,Kun Arthas (2010), Hong Kong–ch, 2012.

7.Nf3 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 c5 10.c4 Nb6 11.cd5 Nbd5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Rc1 Nc3 15.Rc3 Qa5 16.a4 Rfd8 17.h3 Bf5 18.Qb3 Qb4 19.Rfc1 Be4 20.d3 Bd5 21.Qc2 e5 (better is 21...b6!?=) 22.Rb1+/– Qa5 23.Ne5 Bf6 24.Rc5 Be5 25.b6 Bb3 26.Rb3 Qa4 27.d4 (worse is 27.Re5 Qa1 28.Bf1 Qe5+=) 27...Bd6 28.Rc4 Qa5 29.g3 ab6 30.Rcc3 Qd5 31.Rb6 Ra1 32.Rb1 Rb1 33.Qb1 h5 34.Qb5 (34.Qb6 Ra8 35.Rc1 Bf8+–) 34...Qa2 (34...Qb5!? 35.Bb5 Kf8+/–) 35.Kg2 Qd2 36.Qd3 (36.Qa5 Be7 37.Qc7 Rf8+–) 36...Qe1 (better is 36...Qd3 37.Bd3 Kf8+–) 37.Bh5 b5 38.Rc2 (38.Rc6!? Qb4+–) 38...Qa5 39.Qb3 Qa8 40.Bf3 Qb8 41.Bd5 Rd7 42.Bc6 Rc7 43.Qd5 Bf8 44.Be8! Ra7?! 45.Qb5 Rb7 46.Qd5 Ra7 47.Bd7 Qb6 48.Rc8 Qb4 49.Bg4 g6 50.Qc5 Qc5 51.dc5 Ra5 52.c6 Rc5 53.Bd7 1–0. Danchenkova,Julia (2030) – Ivanova,Anna (2180), RUS–ch (Women) 1st League, 2007.

5.b5 Bg4

6.c4 c6 7.a4 Bb4 8.Be2 Bf3 9.Bf3 0-0 10.Qb3 Be7 11.0-0 Nbd7 12.d4 cb5 13.ab5 (< 13.cd5 ba4 (< 13...Nd5 14.ab5 N7b6 15.Nc3+=) 14.Ra4 ed5=+) 13...Nb6 14.Nd2 Qc7 15.c5 Nbd7 16.Ra2 (16.Ra7 Ra7 17.b6 Qb8 18.ba7 Qa7+/–) 16...b6+= 17.c6 (The passed pawn on c6 quickly leads to threats) 17...Nb8 18.Rfa1 Bd6 19.g3 Re8 (19...a5 20.Ra4+/–) 20.Ba3 (20.e4 de4 21.Ne4 Be7+/–) 20...Re7 21.Bd6 Qd6 22.Qc2 (22.e4 de4 23.Ne4 Ne4 24.Be4 Qc7+/– (24...Qd4?? 25.Rd1 Nc6 26.Rd4 Nd4 27.Qb4+–)) 22...a5 23.Rc1 Rc7 24.Nb1 Nbd7 25.Nc3 Nf8 26.Na4 Rb8 27.Qc3 Ng6 28.Qa3 Ne8 (28...Qd8 29.Qd3+=) 29.Be2 Qa3 (29...Qd8 30.Nc3+/–) 30.Ra3 Nd6 31.f3 h6 32.Bd3 Ne7 33.Kf2 f5 34.Ra2 Kf7 35.Re2 Ng8 36.Nc3 g6 37.h3 h5 38.Ree1 Nf6 39.Rg1 Rg8 40.g4 hg4 41.hg4 Rg7 42.gf5 gf5 43.Rg7 Kg7 44.Rg1 Kf7 45.Na4 Nc8 46.Rh1 Kg7 47.Kg3 Kg8 48.Kf4 Rg7 49.Ke5 Kf7? 50.Rc1 Rg3 51.Be2 Rg2 52.Rc2 Nh5 53.Bd1 Rc2 54.Bc2+= Nf6 55.e4 fe4 56.fe4 Ne4 57.Be4 de4 58.Ke4 Kf6 59.Nc3 Ke7 60.Ke5 Nd6 61.d5 ed5?? 62.Nd5+– (62...Ke8 63.Kd6 Kf8 64.c7 Kg8 65.c8Q Kg7 66.Qg4 Kh6 67.Ne7 Kh7 68.Qg6 Kh8 69.Qg8) 1–0. Kreuzer,U – Kirsch, tt Mannheim, 1980.

6.Be2 0-0 7.0-0 h6 8.c4 dc4 9.h3 Bh5 10.Nc3 Nbd7 11.Bc4 c6 (11...Qe7 12.d4=) 12.Be2 Bc5 (12...c5 13.Rc1=) 13.bc6 bc6 14.Rc1 Rb8 (14...Rc8 15.d4 Bb4 16.a3+=) 15.Na4+– Be7 (15...Bd6 16.Rc6 Qe7 17.Nd4 Be2 18.Qe2+–) 16.Nd4 c5? (better 16...Be2 17.Qe2 Ne5+–) 17.Nc6+– (17.Bh5?! cd4 18.Bd4 e5+=) 17...Qe8 (17...Be2 18.Qe2 Qe8 19.Nb8 Qb8 20.Bf6 Nf6 21.Nc5 Qb2+–) 18.Bh5 Nh5 19.Qh5 Bf6 (19...Rc8 20.Qf3 f5+–) 20.Nb8 Bb2 (20...Qb8 21.Nc5 Qb5 22.Bf6 Nf6 23.Qe5+–) 21.Nd7 Qd7 (21...Bc1 22.Nf8 Bd2 23.Rd1 Qa4 24.Rd2 Kf8 25.Qc5 Kg8 26.Qe7+–) 22.Nb2 Qd2 (22...Rc8 23.Qe5+–) 23.Qe5 Rc8 24.Rfd1 Qe2 25.Nc4 (25.Nc4 Qa2 26.Rd7+–) 1–0. pcmvr – tche, net–chess.com, 2019.

6.Be2 Bd6 7.h3 Bh5 (7...Bf3 8.gf3 0-0 9.c4=) 8.g4 Bg6 9.Nh4 (9.g5 Ne4=) 9...Bf8 (9...0-0 10.Nc3=+) 10.c4 Ne4 (10...Nbd7!?=) 11.Ng6+– hg6 12.Qc2 (12.cd5 ed5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Nd7+–) 12...Nd7+= 13.cd5 ed5 14.Nc3 Nc3 15.Qc3 (15.Bc3 Nc5 16.Be5+=) 15...Nf6 (15...Nc5!?+=) 16.Rc1 (16.g5 Nd7+–) 16...Bd6 17.g5 Ne4 (17...Nh5 18.h4 Qd7 19.Qd4+–) 18.Qg7+– Rh4 (18...Rf8 19.Rg1 Ng5 20.Bf6+–) 19.Bg4 (better 19.Qg8 Ke7 20.Qg7+–) 19...Qg5?? (better 19...Qe7+–) 20.Qg8 Bf8 (20...Ke7 21.Qa8 f5+–) 21.Rc7 Rd8 (21...Nd6 22.Bg7 Qe7+–) 22.Qf7 1–0. GuestRDWY – GuestMFMH, freechess.org, 2020.

6.Be2 Qd7 7.Ne5 Be2 8.Qe2 Qd6 9.0-0 Qb4 (9...Nbd7!? 10.Nd3 Be7+=) 10.Bd4 Bc5?? (better 10...Be7+–) 11.Nd3+– Qb5 12.Bc5 b6 13.Bb4 c5 14.a4 Qc6 15.Ne5 Qb7 16.Bc3 Nbd7 (16...0-0 17.a5+–) 17.Nd7 Qd7 18.Bf6 gf6 19.Nc3 f5 Black prepares d4 20.a5 d4 (20...Ke7 21.ab6 ab6 22.Qh5+–) 21.ed4 cd4 22.Nb5 ba5 23.Ra5 a6 (23...0-0 24.Qd3+–) 24.Qe5 Rg8 (24...0-0 25.Nd4 Rfd8 26.Qg3 Kh8+–) 25.Nc7 Ke7 26.Na8 Qb7 (26...Ra8 27.Re1 Rg8 28.Qf5+–) 27.Qc5 Kf6 28.Qd4 Ke7 29.Qh4 (better 29.Qc5 Kf6 30.Qe5 Ke7 31.Qc7 Qc7 32.Nc7 Rc8 33.Na6 Rc2+–) 29...Kf8 (29...Kd7 30.g3 Qa8 31.Re1+–) 30.Qd8 Kg7 31.Qg5 (better 31.Qd4 Kh6 32.Qe3 Rg5+–) 31...Kh8 (31...Kf8 32.Qh6 Rg7+–) 32.Qf6 Rg7 33.g3 Qa8 34.Rfa1 Qe4 (34...Qb8 35.Ra6 Qd8 36.Qd8 Rg8 37.Qf6 Rg7 38.Ra8) 35.Ra6 h6 (35...Qh1 36.Kh1 h5 37.Qh6 Kg8 38.Ra8) 36.Qh6 Rh7 (36...Kg8 37.Ra8 Qa8 38.Ra8) 37.Qf8 1–0. DEFFM – GuestBFTF, freechess.org, 2019.

6.Be2 Nbd7 7.0-0 Bd6 8.d4 0-0 9.Nbd2 c6 10.a4 Qc7 11.c4 Bf3 12.Nf3 dc4 13.Bc4 Rfd8 14.Qb3 Re8 15.Rac1 c5 16.h3 Rac8 17.Rfd1 b6 18.dc5 Nc5 19.Qa2 Nfd7 20.Nd4 Be5 21.Ba1 Qb7 22.Nc6 Ba1 23.Qa1 a6 24.Rd4 Nf6 25.Rcd1 ab5 26.ab5 Ra8 27.Qb1 Qc7 28.g3 h6 29.Kg2 Nce4 30.Qb2 Nc5 31.Qd2 e5 32.Rd8 Nce4 33.Re8 Re8 34.Qb4 Nc5 35.Qa3 Nb7 36.f3 e4 37.f4 Na5 38.Qa2 Nc4 39.Qc4 Kh8 40.Rd2. VELEROFONTIS – Rustaveli, playchess.de, 2001.

6.Be2 Bf3 7.Bf3 c6 8.a4 a6 9.Na3 Be7 10.0-0 0-0 11.c4 Nbd7 (11...ab5 12.ab5 dc4 13.bc6 Nc6 14.Nc4 Ra1 15.Qa1=) 12.d3 ab5 13.ab5 Qb6 14.cd5 (14.Qd2 Bd6=) 14...cd5= 15.e4 (15.Qb3 Ra5=) 15...d4 (15...Ra5!?+=) 16.Nc4+= Qb5 17.Bd4 Ra1 18.Qa1 Bc5 19.Bc3 Rb8 20.Rb1 Qa6 21.Qa6 ba6 22.Rb8 Nb8 23.d4 Ba7 24.Kf1 Kf8 25.Ke2+/– Ke7 26.Kd3 Ne8 27.Bd1 Nc7 28.Bb4 Kd8 29.Nd6 f6 30.Ba4 Nd7 31.f3 Nb6 32.Bb3 Nc8 33.Nb7 Kd7+/– 34.g4 Ne7 35.h4 h6 36.h5 Nc6 37.Bf8 Nd4 38.Ba4 Ncb5 39.f4 e5 40.fe5 Ne6? 41.ef6+– gf6 42.Bh6 Ke7 43.Kc4 Nd6 44.Nd6 Kd6 45.Bg7! Ke7 46.Kd5?? Kf7?? 47.Bh6 Bb8 48.Bd2 Nf4 49.Kc6 Nd3 50.Bd1 Nf2 51.Bf3 Nh3 52.Be2 Nf2 53.Bf3 Nh3 54.Kb7 Be5 55.Ka6 Ng5 56.Bg2 Ke6 57.Kb5 Bd4 58.Bf4 Be5 59.Be3 Bb2 60.Kc4 Ke5 61.Kd3 Ba1 62.Bc1 Bd4 63.Ba3 Ba1 64.Bc1 Bd4 65.h6 Ba1 66.Bd2 Ke6 67.Be3 Kf7 68.Bc5 Kg6+/– 69.Bf8 Ne6 70.Bd6 Kh6 71.Kc4 Kg5 72.Bf3 Nf4 73.Kc5 Bb2 74.Kc6 Ng6 ½–½. Cox,Tristan (2060) – Tomboline,David (1790), BCF–chT4, 2004.

6.h3 Bf5 7.Nc3 =+.

6.h3 Bh5 7.Be2= Be7 8.c4 (8.g4 Bg6=) 8...0-0 9.0-0 Nbd7 (9...dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Be2=) 10.d4 (10.d3 Qb6=) 10...Rc8 11.g4 (11.Nbd2 Bg6=) 11...Bg6=+ 12.Nbd2 cd4 (12...Qc7 13.g5 Ne4 14.cd5 ed5 15.dc5 Ndc5 16.Rc1=+) 13.Nd4 (13.Bd4 Bc5=+) 13...Nb6 14.Qb3 (14.Rc1 Bb4 15.N4f3 Ne4=+) 14...dc4 (14...Ne4 15.Ne4 Be4 16.cd5 Bd5 17.Qd3–/+) 15.Nc4=+ Ne4 16.Nb6 Qb6 17.Rfc1 Bh4 18.f3 Ng5 (18...Qd6 19.f4–/+) 19.Kg2 Qd6 20.f4 Be4 (20...Ne4 21.Qa3=+) 21.Kh2 Bd5 22.Qa3 Qb8 23.Rc3 Ne4–/+ 24.Rc8 Rc8 25.Nf3 Bf6 26.Bf6 gf6 27.Rc1 ½–½. Zylla – Meryk, BS–MK Kreisliga, 1994.

5.b5 h6

6.a4 c5 7.Be2 Nbd7 8.0-0 Be7 9.d3 0-0 10.Nbd2 Bg6 11.c4 Re8 12.Qb3 a5 13.cd5 ed5 14.Rac1 b6 15.Rfe1 Qc7 16.Bf1 Bd6 17.h3 Ne5 18.Qa2 Rad8 19.Nd4 (better 19.Ne5 Be5 20.Be5 Re5 21.d4=) 19...Nd3-/+ (worse 19...Bd3 20.f4 Bc4 21.Bc4 Nc4 22.Nc4 dc4 23.Nc6+=) 20.Bd3 Bd3 21.Nc6 Rc8?? (better 21...Rd7-/+) 22.Bf6+/- gf6 23.Qd5 Bg6 24.Qf3 Kg7 25.Nc4 h5? (better 25...Re6+=) 26.Red1+- Bf8 27.Rd2 Be4 28.Qh5 Bc6 29.bc6 Qc6 30.Rcd1 Qe4 31.Nb6 Re5 32.Qf3 (32.Qe2 Rce8+-) 32...Rce8 33.Qe4 (better 33.Qe2!?+-) 33...Re4+/- 34.Rc2 Rb4 35.Nd5 Ra4 36.Nf4 Re5 37.Rd7 c4 38.g4 Bb4?? (38...Rb4 39.Nd5 Rb1 40.Kg2+=) 39.Kg2?? (39.Rc4 Re7 40.Rd8+-) 39...Ra3? Black prepares c3 (39...c3 40.h4+=) 40.Rc7 (better 40.Rc4!? Rc3 41.Rc3 Bc3 42.Rc7+-) 40...c3+= 41.Kf3 Rb3 42.Ke2 (42.Nh5!? Kg6 43.Rc6+=) 42...Rb2= 43.Kd3 Re8 44.Rb2 (44.Rd7 Rh8=) 44...cb2 (better 44...Rd8!? 45.Kc2 Rd2 46.Kb1 Rb2 (worse 46...cb2 47.Rc2+=) 47.Kc1 Rf2-/+) 45.Kc2= Bd6 46.Rc4 Be5 47.Nd3 Rb8 48.Kb1 Rb3 49.Ne5 fe5 50.Ra4 Rb5 51.f4 e4 (51...ef4 52.ef4 f5 53.Ra2=) 52.f5 Rb3 53.Re4 Kf6 54.Ra4 (54.h4+=) 54...Rb5 (54...Kg5 55.Ra5 Re3 56.Kb2 Rh3 57.Ra7=) 55.e4 (better 55.h4 Ke5 56.Ra2+/-) 55...Ke7? (better 55...Kg5=) 56.h4+- Kd6?? (better 56...Kf8+-) 57.g5 Ke7 (57...Ke5 58.h5 Rb3 59.Ra5 Ke4 60.g6 fg6 61.fg6+-) 58.h5 Kf8 59.h6 Kg8 60.f6 (better 60.Rd4 Rb8 61.Rd7+-) 60...Kh7 61.e5 Kg6 62.e6 Rc5?? (62...fe6 63.Rg4 Combination) 63.h7 (better 63.e7 Re5 64.Rh4 Kg5+-) 63...Rc8 (63...Kh7 64.e7 Re5 65.Ra5 Re2+-) 64.Kb2 (64.Rh4 Rh8 65.e7 Kg5 66.Rd4 Kf6 67.Rd8 Rh7 68.e8Q Rh1 69.Kb2 Rh2 70.Kc3 Rh3 71.Kc2 Rh2 72.Kd3 Rh3 73.Ke2 Rh2 74.Kf3 Rh1 75.Rd6 Kg7 76.Qe5 Kh7 77.Rd8 Rf1 78.Ke2 Re1 79.Ke1 Kg6 80.Rg8 Kh6 81.Qh2) 64...fe6 65.f7?? (better 65.Ra5 Rh8 66.Ra7 Kg5 67.f7+-) 65…Rb8 (65...Rb8 66.Kc3 Kh7=). Mettigel (2285) - norba94 (2165), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

6.a4 c6 7.Be2 c5 8.c4 dc4 9.Na3 b6 (9...Be7 10.Nc4 a6 11.0-0=) 10.Nc4+= Be7 11.Nfe5 Bd6? (better 11...0-0+=) 12.Bf3+– Be4 13.Nf7! Kf7 14.Be4 (14.Nd6?! Qd6 15.Be4 Ne4 16.Qf3 Kg8 17.Qe4 Qd5+–) 14...Ne4 15.Qf3 Nf6 (15...Ke7 16.Qe4 (16.Nd6?! Qd6 17.Qe4 Qd5+–) 16...Nd7 17.Bg7+–) 16.Qa8 (16.Qa8 Bc7 17.Qa7+–; worse 16.Nd6 Qd6 17.Qa8 Rd8+–) 1–0. DEFFM – GuestJL, freechess.org, 2018.

6.Nc3 Bc5 7.d4 (7.Be2 Nbd7=) 7...Bb6 (7...Bd6 8.Bd3=+) 8.Na4 (8.Bd3 a6=) 8...Ba5=+ 9.c3 c6 (9...Nbd7 10.Be2=+) 10.Ne5 0-0 11.Be2 (11.Nc5 Qb6=) 11...cb5=+ 12.Bb5 a6 13.Be2 b5 14.Nc5 Ra7 (14...Ne4 15.Ne4 Be4 16.0-0=+) 15.0-0= Bc7 (15...Ne4 16.Ne4 Be4 17.Bd3=) 16.Ba3 (16.a4 ba4 17.Ra4 Qc8=) 16...Re8 17.Bg4 (17.Bb4 Nfd7 18.a4 Ne5 19.de5 ba4=+) 17...Bg4 (17...Be5 18.Bf5 Bh2 19.Kh2 ef5 20.Qf3–/+) 18.Ng4=+ Ng4 19.Qg4 Bd6 20.f4 (20.e4 de4 21.Qe4 Qc7=+) 20...Bc5 (20...Nd7!?–/+) 21.Bc5= Rc7 (better is 21...Ra8!?=) 22.Bb6+/– Qd7 23.Bc7 Qc7 24.f5 (24.Rfc1 Nd7+/–) 24...ef5 (24...Qc3 25.Rae1 Nd7 26.Qf3+=) 25.Qf5+/– (25.Rf5?! Qc3 26.Raf1 Qe3 27.Kh1 Qe4=) 25...Re7 (25...Re3 26.Qd5 Rc3 27.Rae1+/–) 26.Rae1 (26.Qd5 Re3 27.a4 ba4+–) 26...Qd8 (26...Qc6 27.Qf3+/–) 27.Rf4 (27.e4 de4 28.Re4 Nd7+–) 27...Nc6 (27...Qd7 28.Re2+/–) 28.Ref1 f6 (28...Na5 29.Qh5 Qd7+/–) 29.Rg4 (better is 29.e4!?+–) 29...Qf8?? (better is 29...Re3 30.Qg6 Qd7+/–) 30.Qd5+– (30…Qf7 31.Qc6+–) 1–0. 30qaz – joeadd, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Nc3 Nbd7 7.Ne2 Bd6 8.Ng3 Bh7 9.Be2 0-0 10.a4 c5 11.0-0 e5 12.d3 Rc8 13.Nh4 Bb8 d4 14.f4 ef4 15.ef4 d4 16.Bc1 Nd5 17.Nhf5 Nc3 18.Qe1? (18.Qd2 Nf6 19.Bf3=) 18...Re8–+ 19.Nh6 gh6 20.Nh5?? (20.Bd2–+) 20...Ne2 21.Kh1 Bg6 (21...c4 22.Qf2–+) 22.g4 (22.Ng3 Nc1 23.Qc1 Re3–+) 22...Bh5 (22...c4!? 23.Bd2–+) 23.gh5 Kh7 24.Qf2 Nf6 25.Qf3 Nc1 26.Rac1 Qd5 0–1. Gyenes,Istvan – Kovacs,Bence (1835), Komarom HUN, County Team Ch, 2013.

6.c4 c5 7.bc6 Nc6 8.Qb3 Nb4 (8...Nd7 9.Bc3 (worse is 9.Qb7 Nb4 10.Na3 Rb8 11.Qa7 Nc6–/+) 9...Nc5 10.Qb2 dc4 11.Bg7=) 9.Nd4= Bb1 (9...Be4!?=) 10.Rb1+= Be7 (10...e5 11.a3 ed4 12.ab4 de3 13.de3+/–) 11.Bc3 a5 12.cd5 Qd5 (12...Nfd5!? 13.Bb5 Kf8+/–) 13.Qa4 (13.Bb4?! ab4 14.Rb2 0-0=) 13...b5 14.Bb5 Kf8 15.Bc6 (15.Bb4?! ab4 16.Qc2 Qg2=) 15...Nc6 16.Qc6 Bb4 17.Bb4 ab4 18.Rb4 Qa2 19.0-0 Kg8 20.Rb7 Ra7 21.Ra7 Qa7 22.Qc2 g6 23.Rc1 Kg7 24.Qc7 (24.Nf3!?+/–) 24...Qc7 25.Rc7 Ra8 26.Kf1 Nd5 27.Rb7 Kf6 28.f4 Rc8 29.Nb5 Re8 30.g3 Re7 31.Rb8 Nc7 32.Nd6 Rd7 33.Ne4 Kf5 34.Rb4 Nd5 35.Ra4 Nb6= 36.Rb4 Nd5 37.Rc4 Nb6= 38.Rb4 ½–½. Taus,M (2130) – Bombek,P (2200), Chance Cup Open, 2011.

6.d3 a6 7.ba6 Na6 8.Be2=+.

6.d3 Nbd7 7.Nbd2 (7.Be2 Bd6=) 7...c6 (7...Bd6 8.Be2=) 8.a4 (8.bc6 bc6 9.Nd4 Bg4=) 8...c5 9.Be2 Bd6 10.h3 (10.0-0 0-0=) 10...0-0 (10...a6 11.0-0=) 11.c4 (11.0-0 a6=) 11...Qa5 (11...a6 12.0-0=) 12.0-0 Rad8 (12...Rfe8 13.d4=) 13.Qc2 Be7 (13...e5 14.e4 de4 15.de4+=) 14.e4 de4 15.de4 Bg6 16.Bc3 Qc7 17.Bd3 (17.a5 Nh5+=) 17...Qf4 Can e4 get defended? (17...Nh5 18.e5 Nf4 19.Bg6 Ng6 20.Qe4+=) 18.g3 (18.a5 Qd6+=) 18...Qc7 (18...Qd6 19.Rfd1=) 19.Rad1 (19.Rfd1 a5=) 19...Nb8 (19...e5 20.a5=) 20.Be5 (20.Ne5 Bh7+=) 20...Qc8 21.Nh4 Bh7 22.Qb2?? (better 22.Ng2=) 22...Rd3–+ 23.Bf6 (23.Nhf3 Rfd8 (worse 23...Ne4 24.Ne4 Rd1 25.Rd1 Be4 26.Nd2–+; 23...Be4?! 24.Ne4 Rf3 25.Kg2–+) 24.Ne1 R3d7–+) 23…Bf6 (23...Bf6 24.Qc2 Rc3–+; worse 23...gf6 24.Ng2–+) 0–1. GuestKPFK – GuestVSGL, freechess.org, 2016.

6.Bd3 Bd3 7.cd3 Be7 (7...Nbd7 8.0-0=) 8.0-0 0-0 9.a4 a6 (9...Nbd7 10.Bf6 Bf6 11.Nc3=) 10.Nc3 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Nbd7 13.Ne2 Qa8 14.Bf6 Bf6 15.d4 Nb6 (15...Rc8 16.g3=) 16.Qc3+= Nc4 17.d3 (17.Ra1 Qd8+=) 17...Nd6 18.Ra1 Qe8 (18...Qd8 19.Qb4+=) 19.Qc7+= Nb5 (19...Qb8 20.Qc5+=) 20.Qb7+– Qb8 21.Qa6 Rc8?? (better 21...Nd6+–) 22.Rb1+– g6 (22...Nd4 23.Rb8 Rb8 24.Kf1 Nf3 25.gf3+–) 23.Rb5 Qc7 (23...Qa8 24.Qb7 Re8+–) 24.Rc5 (24.Rc5 Qc5 25.dc5 Rc5 26.g4+–) 1–0. GuestNTFH – GuestPQRM, freechess.org, 2020.

6.d4 Bb4 7.c3 Bd6 8.Bd3 (8.c4 0-0=+) 8...Ne4 (8...a6 9.ba6 Na6 10.Bf5 ef5 11.Nbd2=+) 9.0-0 0-0 10.Qc2 Qf6 (10...a6!? 11.ba6 Na6=+) 11.c4= c5?? (better 11...c6 12.Ne5 Be5 13.de5 Qg6=) 12.dc5+– (12.dc5 Nc5 13.Bf6 Bd3 14.Qd1 gf6 15.cd5+–) 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

6.Nd4 Bg6 7.Bd3 Ne4 (7...Bd3 8.cd3 a6 9.0-0=+) 8.Ne2 Qg5 (8...Bd6 9.0-0 Nd7 10.f3=) 9.Nf4+= Bh7 10.0-0 Nd7 11.Nh3 Qh4 12.f3 Nef6 13.Bh7 Nh7 14.Nf4 c6 (14...Nhf6!?=) 15.bc6 (15.Qe2 Nhf6+=) 15...bc6 16.g3 Qg5 17.Qe1 (17.Nc3 Bd6=) 17...e5 (17...Rb8!? 18.Nd3 Bd6=+) 18.Nd3= Rb8 (18...Bd6!? 19.f4 Qh5=) 19.f4+– Qf5 (19...Qd8 20.Be5 Ne5 21.Ne5+–) 20.Be5 Ne5 21.fe5 Qh3 1–0. DEFFM – GuestNSZL, freechess.org, 2019.

6.Nd4 Bh7 7.Bd3 Bd6 8.Bh7= Nh7 (8...Rh7 9.0-0=) 9.Ne6 (9.0-0 Nf6=) 9...fe6=+ 10.Bg7 Kd7 (10...Rg8!? 11.Qh5 Kd7 12.Qf7 Be7 13.Bh6 Nf6–/+) 11.Bh8= (11.Bh6?? Qf6 12.d4 Qh6–+) 11...Qh8 12.Nc3 (12.d4 Qg7 13.0-0 a6+=) 12...a6 (12...Nf6 13.a4=) 13.a4 (13.0-0 Qf6+=) 13...ab5 (13...Nf6 14.0-0+=) 14.ab5 Ra1 15.Qa1 Be5 (15...Nf6 16.Qa7 Qc8 17.0-0+=) 16.d4+– Bd4? (better 16...Bd6+–) 17.ed4+– Qd4 18.0-0 Ng5 (18...Nf6 19.Rd1 Qb4 20.Ne2+–) 19.Rd1 Qg4 (19...Qc4 20.Nd5! ed5 21.Qg7 Ke8 22.Re1 Ne4 23.f3 Qc5 24.Kh1+–) 20.Nd5! ed5 (20...ed5 21.Qd4 Double attack (21.Qd4 Decoy)) 21.Rd5 (better 21.Qg7 Kd6 22.Qf8 Ke6 23.Re1 Ne4 24.Qh6 Kd7 25.f3+–) 21...Ke7?? (21...Ke8 22.Qh8 Kf7 23.Qb8 Nh3 24.Kf1 Qc4 25.Rd3 Nf4+–) 22.Qg7 Ke6 (22...Ke8 23.Re5 Qe6 24.Qg8 Kd7 25.Re6 Ne6 26.Qb8 Nd8+–) 23.Re5 Kd6 24.Qe7 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

6.Be2 a5 7.a4 (7.0-0 Bd6=) 7...c5 (7...Bd6 8.0-0=) 8.c4 b6 (8...dc4 9.0-0=) 9.0-0 Nbd7 10.d4 Bb1 (10...dc4 11.Nbd2+=) 11.Rb1+– Be7 (11...dc4 12.Rc1+–) 12.cd5 ed5 13.Ne5 (13.dc5 Nc5 14.Nd4 0-0+–) 13...Ne5+= 14.de5 Ne4 15.e6 (15.Qc2 Qd7+–) 15...0-0+= 16.ef7 Rf7 17.Bh5 (17.f3 Nf6+=) 17...Rf8= 18.f3 (18.Bg6 Bf6=) 18...Nf6 (18...Ng5 19.e4 de4 20.Qb3 Kh8 21.f4=) 19.Bg6 Qd6 20.Bf5 Nd7 21.e4 (21.Bc2=) 21...d4 (21...Rad8!?=) 22.Qb3 Kh8 23.f4 Rad8 24.e5 Qc7 25.Qe6 (25.Bd3 Rc8 26.Rbc1 Qb7+–) 25...Rfe8 26.Qc6 Qa7 27.Bg6 Rf8 (better 27...Rc8 28.Qd5 Red8+–) 28.Qe6+– Nb8 (28...Nf6 29.Bd3+–) 29.Bd3 (29.Bd3 Bf6 30.ef6 Rf6 31.Qe4+–) 1–0. DEFFM – destat, freechess.org, 2018.

6.Be2 c6 7.a4 Qb6 8.Nd4 Bg6 9.c4 (9.0-0 Bb4=) 9...c5 (9...dc4 10.Bc4 a6 11.0-0=) 10.a5 Qc7 11.Nf3. GuestYCWV – GuestJLV, freechess.org, 2018.

6.a4 Bd6

7.Bd3 Bd3 8.cd3=+.

7.h3 Nbd7 8.d4 Ne4 9.Nbd2 Bb4 10.Be2 0-0 (10...Qf6 11.0-0=+) 11.0-0= Ndf6 12.Ba3 (12.Ne4 Ne4 13.c4 dc4 14.Bc4 Rc8=) 12...Nc3=+ 13.Qe1 Ne2 14.Qe2 Ba3 15.Ra3 Qd6 16.Nb1 (16.Rc3 Rfc8=) 16...a6=+ 17.Rc1 Rfc8 18.Ra1 c5 19.Nbd2 (19.bc6!? bc6 20.c4=) 19...c4–/+ 20.c3 ab5 21.ab5 Ra3 (21...Qb6!?–/+) 22.Ne5=+ Rca8 23.Ra3 (better is 23.Qe1!? Qe7 24.f3=+) 23...Qa3–/+ (< 23...Ra3 24.Ndc4 dc4 25.Nc4+=) 24.Qe1 Qb2 25.f3 (25.Ndf3 Ne4 26.Nh4 Ra2–+ (26...Qb5?! 27.Rb1 Qa5 28.Rb7–/+)) 25...Ra2 (25...Qb5?! 26.e4 Bh7 27.Rb1–/+) 26.Rd1? (better is 26.e4 Bh7 27.Rd1–+) 26...Bc2 (26...Qb5?! 27.Ra1 Ra1 28.Qa1–/+; < 26...Qc3 27.Ndc4 Qe1 28.Re1 dc4 29.Nc4–+) 27.Rc1 Bb3 (28.b6 Kf8–+) 0–1. Ruhle,Ernst Albrecht – Eschle,Hubert, Pizol op, 1998.

6.a4 Be7

7.Bd3!?=.

7.d4 0-0 8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 c5 10.c4 cd4 11.Nd4 Bh7 12.0-0 dc4 (12...Rc8!?=+) 13.Nc4= Nc5 14.a5 Nd5 15.a6 b6 (15...ba6!? 16.Nc6 Qe8=) 16.Nc6+– Qc7 17.Be5 Qd7 18.Ne7 (better 18.Ra3!?+–) 18...Qe7= 19.Bd6 Qf6 20.Bf8 Rf8 21.Rc1 Nc3 22.Qd2 Ne2 23.Qe2 Nd3?? (better 23...Bd3 24.Qf3 Qf3 25.gf3 Bf1 26.Kf1 Rd8+=) 24.Rcd1 (24.Rc2 Bg6+–) 24...Qc3+– 25.Nd6 Rd8 26.Qf3 Bg6 27.Qb7 Qc5 28.Rd3 Bd3 29.Qf7 Kh8 (29...Kh7 30.Nb7 Qd5 31.e4 (worse 31.Nd8 Bf1 32.f3 Qd1–+) 31...Qe4 32.Nd8 Bf1 33.Kf1 Qb1 34.Ke2 Qe4 35.Kd2 Qd4 36.Kc2 Qc4 37.Kd1 Qd4 38.Ke1 Qe4 39.Kf1 Qb1 40.Ke2 Qe4 41.Kf1=) 30.Nb7 Rf8?? (better 30...Qd5 31.e4 Qd4 32.Nd8 Bf1 33.Ne6 Qa1 34.Qg7 Qg7 35.Ng7 Bb5+–) 31.Nc5+– Rf7 32.Nd3 Rd7 (32...Rf5 33.Rb1 Kg8 34.e4+–) 33.Nf4 (better 33.Ne5 Rd5 34.Nc6 Rd7+–) 33...e5 (33...Rd6+–) 34.Ng6 Kh7 1–0. DEFFM – GuestHXJZ, freechess.org, 2019.

7.Be2 0-0 8.0-0 c6 9.c4 Nbd7 10.d4 Ne4 11.Nbd2 Ndf6 12.c5 (12.Ne4 de4 13.Ne5 Qc7=) 12...cb5 (12...Qc7!?=+) 13.ab5= a6 (13...Qc7 14.Ne4 Ne4 15.Ne5+=) 14.Ne5 (14.ba6 Nd2 15.Qd2 ba6+–) 14...ab5 (14...Nd2 15.Qd2 Ne4 16.Qb4+–) 15.Ra8+– Qa8 16.Ne4 (16.Bb5 Qa5 17.Ne4 Qb5 (17...Ne4?! 18.Qe2=; worse 17...Be4 18.Qe2+–) 18.Nf6 gf6–/+) 16...Be4 (16...Ne4 17.f3 Ng5 18.h4+–) 17.Qb3 (17.Qd2!?+–) 17...Qa4+= 18.Qb5 Qb5 19.Bb5 Ra8 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 Bd8 22.f3 Bf5 23.Kf2 Bc7 24.Bc3 Kf8 (24...g5 25.g4 Bc2 26.h3+=) 25.Bb4+– Kg8 26.h4 g5 27.g4 Bc2 28.hg5 hg5 29.Ke1 Kg7 30.Kd2 Bb1 31.Kc3 b6? (better 31...Bh7!?+=) 32.c6+– Bg6 (32...Ne8!?+–) 33.Ng6 Kg6 (33...fg6 34.Kb3+–) 34.Bd3 Kg7 35.Be7 Ne8 (35...Ng8 36.Bg5 f6 37.Bf4+–) 36.Bg5 Bg3 37.Bd8 (37.Bd8 Bc7 38.Bh4+–) 1–0. DEFFM – GuestPKSB, freechess.org, 2019.

6.c4 dc4

7.Bc4= a6 8.Nd4 ab5 9.Bb5 c6 10.Nf5 ef5 11.Bc4 +=.

7.Bc4= Nbd7 8.0-0 =.

7.Bc4 Be7

8.0-0 Bd3 9.Bd3 Qd3 10.a4 Nbd7 11.Ne5 Ne5 12.Be5 Bd6 13.Bf6 gf6 14.Qf3 (14.f4 Rg8=) 14...0-0-0 (better is 14...Bh2 15.Kh2 Qf1 16.Qb7 0-0–/+) 15.Qf6?? (15.Rc1=) 15...Rdf8?? (15...Bh2 16.Kh2 Qf1–+) 16.Qc3?? (16.Rc1 Kb8+/–) 16...Qf5?? (better is 16...Bh2 17.Kh2 Qf1–+) 17.Na3 Rhg8 18.Nc4?? (better is 18.Rfc1+/–) 18…Rg2!! (18...Rg2 19.Kg2 Rg8 20.Qg7 Rg7 21.Kh1 Qf3) 0–1. Griffiths,Hywel (1690) – Cooke,Charlie (1845), BCF–chT4, 2007.

8.0-0 Bd3 9.Bd3 Qd3 10.Nc3 =.

8.d3 0-0 =.

8.Nd4 Be4 =.

8.0-0 0-0

9.a4 a6 10.d3 =.

9.a4 Nbd7 10.Nc3 Nb6 (10...Rc8 11.d3=) 11.Bb3 (11.Be2 Bb4=) 11...Bd3=+ 12.Ne2 (12.Re1 a6=+) 12...a6 13.ba6 Ra6 (13...ba6?! 14.Ne5=) 14.Ne5 Bh7 (14...Ra5 15.Nd3 Qd3 16.Nf4=) 15.d4 (15.a5 Nbd5=) 15...Nfd5 (15...Nfd7 16.a5 Nd5 17.Bc4=) 16.Nc3 (16.Ng3 Bd6=) 16...Nc3 17.Bc3 Bd6 (17...Nd5 18.Bc2=) 18.Nc4 (18.Qf3 c6+=) 18...Nc4= 19.Bc4 Ra8 (19...Rc6 20.Qe2=) 20.f4 Be4 21.Qg4 Qe7 (21...Qf6 22.a5=) 22.Be2 (22.d5 f5 23.Qd1 Rfd8 24.de6 Bf4=+) 22...Bb4 (22...Qf6 23.a5=) 23.Bb2 (23.Rfc1 Bd6=) 23...Bd2 24.Ba3 (24.Qg3 Qf6=) 24...Bb4 (24...Be3 25.Kh1 c5 26.Bc5+=) 25.Bb2 (25.Bb4 Qb4 26.Rac1 Qd2=+) 25...Bd2 (25...Qf6 26.Rac1=) 26.Qg3 (26.Ba3 Be3 27.Kh1 Qf6 28.Bf8 Rf8=+) 26...Qf6 (26...Rfd8 27.d5 f6 28.de6 Qe6 29.Bd4=+) 27.Bg4 (27.Rf2 Bb4=) 27...Qg6=+ 28.Qh3 (28.Rf2 Bb4=+) 28...Bf5 (28...f5 29.Bh5 Be3 30.Kh1 Bg2 31.Qg2 Qh5+=) 29.Bf5=+ ef5 (29...Qf5 30.Qg3=+) 30.Rf3 (30.Rfd1 Bb4=) 30...Qb6=+ 31.Ba3 (31.Bc1!? Bc3 32.Ra3=+) 31...Ra4–/+ 32.Qf5 (better is 32.Rd1 Ra3 33.Rd2 Qb1 34.Rf1–/+) 32...Rfa8?? (better is 32...Qb3 33.Qc5 Bb4 34.Bb4 Ra1 35.Kf2 Re8–+) 33.Rb1=+ Qa6 34.Qc2 Be3 35.Re3= Ra3 36.Ra3 Qa3 37.Qc7 Qe3 38.Kh1 Qd4 39.Qb7 Ra1 40.Qc8= Kh7 41.Qf5 Kg8 42.Qc8 ½–½. Marchon,Kristoff – Surchat,Denise, St Jean op, 2002.

9.d3 a6 =.

9.d3 c6 10.a4 a6 11.e4 Bh7 (11...ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1=) 12.Qb3 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 cb5 15.Bb5 Nc6 16.Bc6 bc6 17.Nbd2 Qc7 18.Nc4 Rb8 19.Qa4 c5? (better 19...Nd7+=) 20.Be5+– Qb7 21.Bb8 Qb8 22.Nfe5 Qb4 (22...g6+–) 23.Qa7 Bf8 1–0. DEFFM – GuestCYJD, freechess.org, 2018.

9.d4 a6 10.Ba3 =.

9.d4 c6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 a6 =.

9.d4 c6 10.a4 a6 11.ba6 Na6 12.Qb3 Qc7 (12...Nb4 13.Rc1=) 13.Rc1 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 b6=) 13...Be4 (13...Nb4 14.Ne5=) 14.Nbd2+= Bd5 15.Ba3 Ba3 16.Qa3 (16.Ra3 Qd6+=) 16...Bc4= 17.Rc4 Rfd8 (17...Ra7 18.Rb1=) 18.Ne5 (18.a5 Ne8+=) 18...Qd6 (18...Nd5 19.a5+=) 19.Qd6+= Rd6 20.Rb1 Ra7 21.Rc2 Nc7 (21...Nd5 22.Ne4 Rd8 23.Rcb2+=) 22.Rcb2 (better is 22.Ndc4!? Rd8 23.Rcb2+/–) 22...b5= 23.ab5 (23.Ra1 c5 (< 23...ba4 24.Ndc4 Rd5 25.Nc6+–) 24.dc5 Rda6=) 23...cb5 24.Rc2 Nfe8 (24...Rda6 25.Kf1=) 25.Nc6 (25.Rbc1 Rb6+=) 25...Ra6 (25...Ra8 26.Ne4 Rd7 27.Kf1+=) 26.Rbc1+/– Kf8 (better is 26...Ra3!?+/–) 27.Ne4+– Rd5 28.Nb4 (28...Ra3 29.Nd5 (29.Rc7 Nc7 30.Nd5 Nd5=+) 29...Nd5 30.Rc8+–) 1–0. Simon,Martin – Liebsch,Ulrich, Leverkusen–ch op, 2002.

9.d4 c6 10.a4 a6 11.Nc3 cb5 12.ab5 Qc7 =.

9.Nd4 Bg6 =.

6.c4 c6

7.a4 dc4 8.Bc4 Be7 9.d4 0-0 10.0-0 c5 11.Nbd2 cd4 (11...Nbd7!?=) 12.Nd4+= Bg4 13.f3 Bh5 14.Be6 (14.a5 Bg6+=) 14...fe6= 15.Ne6 Qb6 16.Nf8 Qe3 17.Kh1 Kf8 18.Re1 Qb6?? (18...Qd3 19.Bf6 Bf6 20.Rc1+=) 19.Qc2?? (better 19.Nc4 Qc7 20.Re7 Ke7 21.Rc1+–) 19...Nbd7=+ 20.Qf5 (20.Rad1 Bf7=) 20...Qc5–/+ 21.Qd3 Bf7?? (better 21...Qd5 22.Qd5 Nd5–/+) 22.Ba3+– (22.Ba3 Ne5 23.Qf5+–) 1–0. GuestRCLM – thesaltydog, freechess.org, 2019.

7.a4 Bd6 8.Nc3 0-0 9.Be2 Ne4 (9...dc4 10.Bc4 Nbd7 11.0-0=) 10.0-0 Nd7 11.d4 dc4 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bd3 14.Nc4 Be2 (14...Bc4 15.Bc4 Rc8 16.Bd3+=) 15.Qe2+= Bc7 16.Ba3 Re8 17.bc6 Nb6? (better 17...bc6!? 18.f4 Nb6+=) 18.cb7+– Rb8 19.Na5 Qd5 20.Bc5 (20.Qa6!? Qd7+–) 20...Nd7 21.e4 Qg5 22.Nc6 Rb7 23.Qa6 Nc5 24.dc5 Rb2 25.Qa7 Bb8 (25...Bf4 26.a5+–) 26.Qd7 Rf8 27.Rab1 Rb1 28.Rb1 Qf4? (28...Be5+–) 29.g3 (worse 29.Nb8 Rb8 30.Rb8 Qb8+–) 29...Qe4 30.Qb7 (30.Rb8?! Rb8 31.Nb8 Qb1 32.Kg2 Qe4 33.f3 Qc2 34.Kf1 Qb1 35.Ke2 Qb8+–) 30…Bg3 1–0. GuestZQXY – GuestXXJT, freechess.org, 2018.

7.a4 Be7 8.Be2 0-0 9.d3 dc4 10.dc4 Qd1 11.Bd1 Rc8 12.0-0? (12.Be2 cb5 13.ab5 a5=+) 12...Nbd7 (12...Bd3!?-/+) 13.Nbd2 (13.Be2 Nc5=) 13...Nc5 14.Be2 Bd3 15.Bd3 Nd3 16.Ba3 Kf8 17.Nd4 Ba3 (17...c5 18.N4b3=+) 18.Ra3= Nb4 19.Rc1 c5 20.Nc2 (20.N4f3 Rd8=+) 20...Rd8-/+ 21.Nf1 Nc2 (21...Nd3 22.Rd1 Nb2 23.Rd8 Rd8 24.Rb3 Nc4 25.Rc3-/+) 22.Rc2=+ Rd1 23.f3 Rad8 24.Kf2 Nd7 (24...R8d7 25.Ke2=) 25.Ke2= Ne5 26.h3 (26.f4 Ng4=) 26...g5 27.f4 gf4 28.ef4 Ng6 29.g3 h5 30.Raa2 (30.Ne3!? R1d4 31.a5=) 30...h4-/+ 31.f5 (31.Rd2 R8d2 32.Rd2 Rd2 33.Kd2 hg3 34.Ng3 Nf4-/+) 31...hg3 32.Ng3 Nf4 33.Ke3 e5 34.h4 (34.Rh2 R8d3 35.Kf2 Rc1-+) 34...R1d3 35.Kf2 Kg7 (better 35...R8d4!? 36.Nf1 Rh3-+) 36.Ne4-/+ b6 37.Rd2 (37.a5 Rh3-/+) 37...R8d4 (37...Rd2 38.Nd2 Kf6 39.a5-+) 38.Rd3 Nd3 39.Ke3 Nf4 40.Rc2 Rd3 41.Kf2 Rh3 42.f6 (better 42.Rc3!? Rh4 43.Rg3 Kf8 44.Ke3-/+) 42...Kg6-+ 43.Rd2 Rh4 44.Rd6? (44.Rd7 Nd3! 45.Ke3 Nb2 46.Ra7 Nc4 47.Kd3 Nb2 48.Kc2 Re4 49.Kb2 Rd4-+ (49...Kf6?! 50.Ra6-+)) 44...Kf5 (44...Nh5 45.Ke3 Kf5 46.Nd2-+) 45.Nd2 (better 45.Ng3 Kg4 46.Nf1-+) 45...Rh2 46.Ke3?? (46.Kg1 Rh3 47.Nf1-+) 46...Ng2 (46...Kg4 47.Rb6 Re2) 47.Kd3? (better 47.Kf2 Nh4 48.Kg3-/+) 47...Nf4 48.Ke3 Rh3 (48...Kg4 49.Rb6 Re2) 49.Kf2-+ Rd3 (49...e4!? 50.Nf1-+) 50.Rd3 Nd3 51.Ke3 Nb2 52.Nf3 (52.Ke2 Kf6 53.Ne4 Ke7-+) 52...Kf6 (52...Nc4 53.Ke2-+) 53.Ke4 Nc4 54.Ne5 (54.Kd5 Ne3 55.Ke4-+) 54...Ne5 55.Kd5 c4 56.Kd4 Ke6 57.Kc3 Kd5 (better 57...f5 58.Kd2-+) 58.Kb2 Kd4 59.Ka3 f5 60.Kb2 f4 61.Kc2 (61.a5 f3 62.a6 f2 63.Kc1 f1Q 64.Kd2 Nd3 65.Kc2 Qc1) 61...f3 62.Kd2 (62.Kb2 Nd3 63.Kb1 f2 64.Ka1 f1Q 65.Ka2 Qe2 66.Kb1 Qb2) 62...Ke4 (62...c3 63.Kc2 f2 64.a5 f1Q 65.ab6 Qe2 66.Kb3 Qb5 67.Kc2 Qb2 68.Kd1 Qd2) 63.Ke1 (63.a5 c3! 64.Kc2 f2 65.Kb3 f1Q 66.Kc3 Qd3 67.Kb4 ba5 68.Ka4 Qc3 69.b6 Qb4) 63...Ng4 (63...Nd3 64.Kd2 c3 65.Kd1 f2 66.Kc2 f1Q 67.Kb3 Qb1 68.Kc3 Qb2 69.Kc4 Qc2) 64.Kf1 (64.Kd2 f2 65.Kc2 f1Q 66.Kb2 Qe2 67.Kb1 c3 68.Kc1 Qd2 69.Kb1 Qb2) 64...Kd3 65.Kg1 (65.Ke1 c3 66.Kf1 c2 67.a5 c1Q) 65...c3 66.Kf1 c2 67.Ke1 (67.a5 c1Q) 67…c1Q 0-1. Antares_Sco (1810) - a_gay_pianist (2325), Hourly Blitz Arena, lichess.org, 2017.

7.a4 Be7 8.Be2 dc4 9.Bc4 Bd3 10.Qb3 Bc4 11.Qc4 Qd5 12.Qc2 0-0 13.Nc3 Qd7 14.0-0 Rd8 15.d4 a6 (15...Bb4 16.Ne5 Qe7 17.Rfc1=) 16.Ne5 (16.b6 a5 17.Ne5 Qe8=) 16...Qc7= 17.Ne4 Qb6 (17...Ne4 18.Qe4 Bd6 19.bc6 Be5 20.de5 Nc6 21.Rfd1=) 18.Nc3 (18.Ba3 Ba3 19.Nc4+– (19.Ra3?! ab5 20.Nf6 gf6=)) 18...cb5= 19.ab5 Nbd7 20.Rfb1 (better 20.ba6 Ra6 21.Ra6 ba6 22.Na4+=) 20...Rac8?? (better 20...ab5 21.Nd7 Nd7=+) 21.ba6+– ba6?? (better 21...Qc7 22.ab7 Rb8+–) 22.Ba3 Qb1 23.Rb1 (better 23.Qb1 Ba3 24.Ra3 Ne5 25.de5+–) 23...Ba3+– 24.Qa4?? (better 24.Nd7 Rd7 25.Qd3+–) 24...Rc3–/+ 25.Qa6 (25.Nd7 Nd7 26.g3 Kf8–/+) 25...Ne5–+ 26.de5 Rdc8 27.g3 Ng4 (27...Ne4 28.Kg2–/+) 28.h3? (better 28.Rb5!? h5 29.h3–/+) 28…Ne5–+ 0–1. GuestXKFT – destat, freechess.org, 2018.

7.a4 Be7 8.Be2 Nbd7 9.0-0 0-0 10.d4 Ne4 11.Nbd2 Ndf6 12.Nh4 Bh7 13.f4?? Nd2–+ 14.Qd2 Ne4 (14...Ne4 15.Qd1 Bh4–+) 0–1. pumpkin (2340) – birdmove (2215), net–chess.com, 2010.

7.Nd4 Bb1 8.bc6+= Nc6 9.Nc6 bc6 10.Rb1 Qa5 (10...Rb8 11.Bf6 Rb1 12.Qb1 (12.Bd8?! Rd1 13.Kd1 Kd8=) 12...gf6 13.cd5 ed5 14.Kd1+/-) 11.cd5 cd5 12.Bc3 (12.Bc3 Qc7 13.Bb5 Nd7 14.Rc1+/-) 1-0. onur604 (2320) - killer81 (2190), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

7.Be2 dc4 8.Bc4 a6 9.a4=.

7.Be2 Be7 8.Nd4 (8.cd5 Nd5 9.Bg7 Rg8=+) 8...Bh7 (8...Bg6 9.cd5 Nd5 10.bc6 bc6 11.0-0=) 9.0-0 (9.bc6 Nc6 10.cd5 Qd5=) 9...0-0 10.a4 a5 (10...c5 11.Nf3=) 11.Qb3 c5 (11...Be4 12.d3 dc4 13.dc4 cb5 14.Qb5=) 12.Nf3 b6 (12...dc4 13.Bc4 Nbd7 14.d4=) 13.Ne5 (13.d3 Bf5=) 13...Qc7 (13...Qd6 14.d3=) 14.f4 Rd8 15.d3 dc4 (15...Ra7 16.Na3+=) 16.Nc4+= Nbd7 (16...Bf5 17.Qc2+=) 17.Bf3 (17.Nc3 Rac8+=) 17...Rac8 18.Nbd2 Nd5 (18...Nf8 19.Be2+=) 19.f5 Nb4 (19...Bf6 20.Rab1+=) 20.fe6 fe6 21.Bg4 Nf8 The pressure on d3 grows (21...Nd3?? 22.Be6 Kh8 23.Bg7 Kg7 24.Rf7 Kh8 25.Re7+–) 22.Nb6 Qb6 23.Qc3 e5 24.Nc4 Rd3?? (better 24...Qc7 25.Bc8 Rc8 26.Ne5 Ne6+–) 25.Nb6+– (25.Nb6 Rc3 26.Nc8+– (26.Bc8?! Re3 27.Nc4 Re2+–); 25.Bc8 Rc3 26.Nb6 Re3+–) 1–0. DEFFM – lemonjuicer, freechess.org, 2018.

7.a4 Nbd7

8.Qb3 Bd6 9.Be2 Qe7 10.Nc3 0-0 11.0-0 Rab8 12.d4 Rbc8 13.Rfc1 Rfe8 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 dc4 16.Bc4 cb5 17.Nb5 a6 18.Na7 Rc7 19.Raa1 Ne4 20.Bf1 Ndf6 21.Ne5 Ra8 22.f3 Nd6 23.Rc7 Qc7 24.Qb2 Ra7 25.Rc1 Qd8 26.e4 Bh7 27.Rd1 Ra8 28.g4 Nd7 29.h4 Ne8 30.Nd3 Ndf6 31.d5 ed5 32.e5 Nd7 33.Nf4 Nc5 34.Nd5 Qa5 35.Qd4 Ne6 36.Qe3 Qc5 37.Qc5 Nc5 38.Ne7 Kh8 39.Nd5 Ne6 40.f4 Nf4 41.Nf4 Nf6 42.Nd5 Ng4 43.e6 Ne3 44.e7 Nd1 45.Bb5 Re8 46.Be8 Ne3 47.Bf7 Ng4 48.e8Q Bg8 49.Qg8 Normal 1-0. ZibbitVideos (2340) - bicyclethief (2070), Rated Bullet game, lichess.org, 2015.

8.d4 Bb4 9.Nbd2 (9.Bc3 Bd6=) 9...Qa5 (9...Ne4 10.Be2=+) 10.bc6 bc6 11.Ba3 (11.cd5 cd5 12.Bb5 a6 13.Bd7 Nd7=+) 11...Rb8 (11...Bc3!? 12.cd5 Ba1 13.dc6 Rb8–/+) 12.Bb4=+ Rb4 Attacking the isolated pawn on a4 13.cd5 cd5 14.Bb5 0-0 15.0-0 a6 16.Be2 (16.Bc6 Rfb8=+) 16...Rfb8 17.h3 (17.Ra2 Ne4 18.Ne4 Be4=+) 17...Rb2–/+ 18.Rc1 R8b4 (18...Nb6 19.Rc5 Qa4 20.Qa4 Na4 21.Ra5–/+) 19.Rc8 Kh7 20.Ra8 Ra4 (better 20...Nb8–/+) 21.Ra6+= (worse 21.Ba6 Raa2 22.Qc1 Rc2–+) 21...Qa6 22.Ba6 Ra6 23.Ne5 (23.Qe2 Raa2 24.Rd1 Bc2=) 23...Ne5 (23...Raa2 24.Nd7 Nd7 25.Nf3=+) 24.de5= Nd7 (24...Raa2 25.ef6 Rd2 26.Qh5=) 25.e4 de4 (25...Raa2 26.ef5 Rd2 27.Qh5+=) 26.Nc4+= Rb7 27.Nd6 Bg6?? (better 27...Rba7 28.Nf7 Kg6+=) 28.Nb7+– (28.Nb7 Ne5 29.Nc5+–) 1–0. GuestCFMD – GuestJLV, freechess.org, 2018.

8.Nd4 Bb1 9.Qb1 (9.bc6 Bg6 10.cd7 Qd7+– (10...Kd7? 11.cd5 Nd5 12.Bb5 Kc8 13.Rc1 Kb8 14.Qb3+–)) 9...c5 10.Nf3 Be7 (10...Bd6 11.Be2+=) 11.Be2 0-0 12.0-0 Qc7 13.a5 b6 (13...Ne4 14.d3 Nd6 15.a6+=) 14.Qa2+– Bd6 15.ab6 ab6? (better 15...Nb6 16.Bf6 gf6 17.cd5 Nd5+–) 16.Qa8+– Ra8 17.Ra8 Kh7 (17...Bf8 18.Rfa1 Qd6 19.Rd8+–) 18.Bd3 (18.Rfa1 Be7 19.R1a7 Qd6 20.Bd3 g6+–) 18...g6 (18...Ne4 19.Rfa1 Ne5 20.Be5 Be5 21.Ne5 Qe5 22.f3+–) 19.Rfa1 Ne5 (19...Be7 20.R1a7 Qd6+–) 20.Be5 Be5 21.R1a7 (21.R1a7 Kg7 22.Rc7 Bc7 23.Rc8+–) 1–0. Massudy (2550) – killer81 (2185), lichess.org, 2020.

8.Nd4 Bg6 9.bc6 e5?? (better 9...bc6 10.Nc6 Qc7 11.cd5 Nd5=+) 10.cd7+– (10.cd7 Nd7 11.Nf3+–; worse 10.cb7 ed4 11.ba8R Qa8 12.Bd4 dc4+–) 1–0. GuestWVGP – GuestG, freechess.org, 2019.

6.c4 Bd6

7.cd5 ed5 8.Nd4 Bg6 9.Nc3 0-0 10.Qb3 Be5 (10...Re8!?+=) 11.Nf3= Nbd7 12.d4 Bd6 13.Nd5 Nd5 14.Qd5 Bb4 15.Kd1 c6 16.bc6 bc6 17.Qc4 c5 (17...Rb8 18.Bd3 (18.Qc6 Nc5 19.Rc1 Be4 20.Rc5 Bc6 21.Rc6 Qd5–+) 18...Bd3 19.Qd3=) 18.a3 (18.Bd3 Nb6 19.Qb3 Bd3 20.Qd3 Na4–/+) 18...Ba5 19.dc5?? (better is 19.Bd3 Rb8 20.Bg6 Rb2 21.Bc2=) 19...Nc5–+ 20.Bd4 Rc8 21.Qb5 (21.Rc1 Ne4 22.Qa2 Nc3 23.Rc3 Bc3 24.h3–+) 21...Ne4 22.Bd3 (22.Rc1 Nf2 23.Ke2 Nh1 24.Rc8 Qc8 25.Qa5 Qc2 26.Qd2 Bd3 27.Ke1 Qb1 28.Qd1 Qd1 29.Kd1 Bf1 30.g3–+) 22...Nf2 23.Ke2 Bd3 (23...Bd3 24.Qd3 Nd3–+) 0–1. Leon Manas,Jose Francisco (1695) – Diaz Perez,Jose Juan, Liga Insular de Ajedrez por Eq, 2011.

7.cd5 ed5 8.Be2 =+.

6.c4 Nbd7

7.d4 dc4 8.Bc4 Bb4 9.Nbd2 Nb6 10.Be2 0-0 11.0-0 Qe7 12.Qb3 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Rac1 Bd5 15.Qc2+/– Ba2 16.Qc7 Rfc8= 17.Qe7 Be7 18.Rc8 Rc8 19.Ra1 Rc2 20.Ra2 Re2 21.Kf1 Rc2 22.Ne1 Rd2 23.Nf3 Rc2 24.Ne1 Rd2 25.Nf3 Rd3 26.Ra7+= Nc4 27.Ba1 Ra3 28.Ra3 Na3 29.Ke2 Nb5 30.Kd3 Kf8 31.Nd2 Ke8 32.d5 f6 33.de6 Nc7 34.Nb3 Ne6 35.Kc4 Kd7 36.Bc3 Kc6 37.Na5 Kb6 38.Nb3 Kc6 39.Na5 Kb6 40.Nb3 ½–½. Raue,Thorsten (1840) – Koetting,Hans Erich (1875), Muensterland Verbandsklasse–B, 2004.

7.cd5 ed5 8.Be2 Bd6 9.0-0 0-0 10.a4 Re8 11.d3 Qe7 12.Nbd2 Bg6 13.Nb3 Rab8 14.Nbd4 Rec8 15.Nh4 Qe5 16.Nhf3 Qe7 17.Nh4 Qe5 18.Nhf3 Qe7 ½–½. De Kruif,K (2010) – Taylor,Mark (2125), Guernsey Open, 2010.

7.cd5 Nd5 8.Be2 (8.Nd4 Bg6 9.Be2 Nb4=+) 8...N7f6 (8...Nc5 9.0-0=) 9.0-0= Be7 10.d3 Bh7 11.Be5 0-0 12.e4 Nb6 13.Nbd2 Qd7 (better 13...Nfd7!? 14.Bd4 Bf6+=) 14.Qb3 Rfd8 (14...Bc5 15.h3+–) 15.a4 Ng4 16.a5 Nc8 (16...Ne5 17.Ne5 Qd6 18.ab6 Qe5 19.ba7+–) 17.Bb2 Nd6 (17...a6 18.ba6 ba6 19.Qc3+–) 18.h3 Nf6 19.e5 Nb5 (better 19...Qb5 20.ef6 Bf6 21.Bf6 Qb3 22.Nb3 gf6+–) 20.ef6 Bf6 21.Bf6 gf6 22.Ne4 Kg7 23.Qb2 Be4 24.de4 Nd4 (24...a6 25.Rfc1+–) 25.Nd4 Qd4 26.Qb7 Rab8 (26...Qe5 27.Rfc1+–) 27.Qc7 Qe4 (27...Rbc8 28.Qg3 Kf8 29.Rad1+–) 28.Bf3 Qd4 (28...Qb4 29.Qa7 e5 30.a6+–) 29.Rfd1 Qb2 (29...Qe5 30.Qa7 Rb3 31.a6+–) 30.Qa7 Rd1 (30...Qe5 31.a6 Rh8 32.Qd4+–) 31.Rd1 Rc8 (31...Rb5 32.a6 Qa3+–) 32.a6 Rc2 (32...Qc2 33.Qd4 Rc4 34.Qc4 Qc4+–) 33.Bh5 (33.Bh5 Rc1 34.Qf7 Kh8 35.Qe8 Kg7 36.Qg6 Kh8 37.Qh6 Kg8 38.Rc1 Qc1 39.Qc1 Kg7 40.a7 e5 41.a8Q Kh7 42.Bf7 Kg7 43.Qg8) 1–0. DEFFM – GuestFPRY, freechess.org, 2019.

7.Be2 Bb4 8.0-0 0-0 9.d4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Rc8 12.Nc3 Qe7 13.a4 Nbd5 14.Qb3 Bd6 15.Ne5 Nc3 16.Bc3 Ne4 17.Bf3 Qh4 18.g3 Qg5 19.Bg2 Be7 (better is 19...Be5 20.de5 c6=) 20.f4+– Qh5? (better is 20...Qf6 21.Nd7 Qg6 22.Nf8 Bf8+–) 21.Bf3?? (better is 21.g4 Bg4 22.Be4+–) 21...Qh3+/– 22.Bg2 Qh5 23.Bf3 ½–½. Ristesund,Odd – Tari,Aryan, Oslo ASKO Pinseturnering, 2008.

6.c4 Be7

7.Nc3 0-0 8.d4 Nbd7 9.c5 Rc8 10.a4 c6 11.Be2 Ne4 12.0-0 Nc3 13.Bc3 Nf6 14.Ne5 Nd7 15.f4 Ne5 16.fe5 f6 17.ef6 Bf6 18.Bg4 Bg5 19.Bd2 Qc7 20.Bf5 ef5 21.Qf3 g6 22.Rab1 Kg7 23.g3 Rce8 24.b6 ab6 25.cb6 (25.Rb6!? Re4 26.Rfb1=) 25...Qe7+= 26.a5 Be3 27.Be3 Qe3 28.Qe3 Re3 29.a6 ba6 30.b7 Rb8 31.Rb6 a5 32.Ra1 Re7 33.Ra5 Rc7?? (better is 33...Rbb7 34.Rc6 Re2–/+) 34.Ra7= Kf7 35.Kf2 Ke7 36.Ke3 g5 37.h4 Kd6 38.hg5 Re7?? (better is 38...hg5 39.Kd3 Rh7–/+) 39.Kf4+= hg5 40.Kf5 Re4 41.Ra8 (41.Kg5 Rd4 42.Kf5 Rd3+=) 41...Kc7= 42.Rb8 (42.Raa6 Rd4 43.Rc6 Kb7 44.Rcb6 Kc7=) 42...Kb8 (42...Kb6 43.g4+=) 43.Rc6 Kb7 44.Rd6 Rd4 45.Kg5 Kc7 46.Re6 Kd7 47.Kf5 Rg4 48.Re3 Rg8 49.Ke5 Re8 50.Kd4 Re3 ½–½. cristero (2490) – mpenga (2485), net–chess.com, 2013.

7.Be2 0-0 8.0-0 c6 9.a4 Nbd7 10.d3 Rc8 11.Nc3 Bg6 12.a5 cb5 13.cb5 Bb4=+ 14.Qb3 Ba5 15.Rfc1 Bb6 16.Na4 Nc5 17.Nc5 Rc5 18.Ne5 Bh7 19.Bd4 Rc1–/+ (19...Rc1 20.Rc1 Bd4 21.ed4 Qb6–/+) 0–1. spblex (2550) – zvujovic (2625), net–chess.com, 2009.

6.Be2 a6

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.0-0 Bd6 11.d4 0-0 12.c4 dc4 13.Bc4 c5 (13...Qe7 14.Nc3+=) 14.Nbd2 Qe7 15.dc5 Bc5 16.Nd4 Bg6 17.Qb3 Ra8 18.N2f3 Nb6 19.Ne5 Be4 (worse is 19...Nc4 20.Ng6 (worse is 20.Qc4 Be4+=) 20...fg6 21.Qc4 Bd4 22.Bd4+=) 20.Rc1 Nc4 21.Qc4 Bd5 22.Qc3 Ba3 23.Rd1 Bd6 24.Nc4? (better is 24.Nd3!?+=) 24...Rc8 25.Nf5 (better is 25.Nc6 bc6 26.Nd6 Qd6 27.e4–/+) 25...ef5 26.Rd5 Qe4 27.Qd2 (27.Rd1 Rc4 28.Qa5–+) 27...Nd5 (27...Qc4?! 28.Rd6 Ne4 29.Rd8 Rd8 30.Qd8 Kh7 31.Qd1 Qb5 32.Bd4–/+) 28.Qb2 Be5 29.Ne5 Qe5 (better is 29...Rc2 30.Qb1 Ne3 31.Nf3 Rf2 32.Kf2 Qb1 33.Ke3 Qc1 34.Kf2 Qa1 35.Kg3–+) 30.Qe5 0–1. CountFromHolland – Wpcarvalho, playchess.de, 2002.

7.a4 Be7 8.0-0 0-0 9.c4 (9.Nc3 c5=) 9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 dc4 12.Nc3 c6 13.Bc4 cb5 14.Nb5 Bd3 15.Bd3 Qd3 16.Qa4 (16.Qb1 Qb1 17.Rb1 Nbd7=) 16...Nc6 17.Bc3 Ne4 Attacking the backward pawn on d2 18.Ra1 Nc3 19.dc3 Bf6 (19...Rd8 20.Ne1 Qe2 21.Nf3=+) 20.Rd1 Qf5 21.Nd6 Qa5 22.Qa5 Na5 23.Ne4 Rc8 24.Kf1 Bc3? (better 24...Be7=) 25.Rc1+- b5 26.Rc3 (worse 26.Nc3 Nb3 27.Rb1 Rc3=+) 26...Rc3 27.Nc3 b4 28.Na4 b3 (better 28...Kf8+-) 29.Ke2 Nc4 30.Kd3 b2 31.Kc2 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.Be2 c5

7.0-0 Nbd7 8.a4 Be7 9.c4 0-0 10.d3?! (10.Na3!) 10...dc4 11.dc4 Ng4? (11...Ne4 =) 12.h3 Bf6? 13.hg4! Bb2 14.Ra2 Bb1 15.Rb2 Be4 16.Rd2! 1–0. Grob – Ottomann, 1946.

7.c4 dc4 8.Bc4 (8.Na3 Be7=) 8...Nbd7 9.0-0 Nb6 10.Be2 Rc8 (10...Bd6 11.d4=) 11.d3 Be7 12.e4 (12.a4 c4 13.dc4 Nc4 14.Qd8 Bd8+=) 12...Bh7 (12...Bg4 13.Nc3=) 13.Bf6 (13.a4!?=) 13...Bf6=+ 14.e5 Be7 15.Nc3 Rc7 (15...0-0 16.a4=+) 16.Na4 (16.a4 Nd5 17.Nd5 Qd5=+) 16...c4=+ 17.Nb2? (better is 17.d4!?=+) 17...c3–+ 18.Nc4 c2 (better is 18...Nc4!? 19.dc4 Qd1 20.Rad1 c2–+) 19.Qc1–/+ Nc4 20.dc4 0-0 21.Ne1 Bb4 (21...Qd4!? 22.Nc2 Qe5–/+) 22.Nc2=+ Bc3 23.Rb1 (23.Qe3!? Ba1 24.Na1=+) 23...Be5–/+ 24.Rd1 Qh4 25.g3 Qf6 26.Rb3 Rfc8 (26...Be4 27.Ne3 Qg5 28.Qa3=+) 27.Ne3=+ Bd4 28.Ng4 Qd8 29.Ne5 Qf6 (29...Qd6 30.Nf3 e5 31.Nd4 ed4 32.b6 ab6 33.Qb2=) 30.Rd4= Qe5 31.Qd1 (31.Qe3 Qf6=) 31...Bf5 32.Re3 (32.Rd8 Kh7 33.Re3 Qc5=) 32...Qc5 33.Kg2 (33.Bf3 Qe7 34.a3 Rc4–/+) 33...g5 (33...Qe7 34.Bd3 Bd3 35.Red3=) 34.Qd2 ½–½. Grehl,Siegfried – Gross,Wilhelm, corr SOK–93–95, 1993.

7.c4 Be7 8.0-0 0-0 (8...dc4 9.Na3=) 9.d4 Nbd7 (9...Qc7 10.cd5 Nd5 11.Nbd2+=) 10.Nbd2 Bh7 (10...dc4 11.Nc4 a6 12.ba6 Ra6 13.Qb3=) 11.a4 (11.cd5 Nd5 12.Rc1 cd4 13.Nd4 Nc5=) 11...Qc7 (11...Rc8 12.a5=) 12.Qb3 (12.cd5 Nd5 13.Rc1 Rac8=) 12...b6 (12...cd4 13.Bd4 Nc5 14.Qc3=) 13.Rfc1 Rfc8 14.cd5 (14.Qc3 Ne4 15.Ne4 de4=) 14...ed5 15.dc5 bc5 16.Nd4 (16.a5 c4 17.Qc3 Nc5=) 16...c4 (16...Bd6 17.N2f3=) 17.Qc3 (17.Qd1 Bd6 18.N2f3 Be4=) 17...Nc5 18.f3 (18.h3 Nfe4 19.Ne4 Ne4=) 18...Bd6=+ 19.h3 (19.g3 Nd3 20.Bd3 Bd3=+ (< 20...cd3 21.Qc7 Rc7 22.Rc7 Bc7 23.Nc6+=)) 19...Be5 (19...Nd3 20.Bd3 Bd3 21.Nc6–/+) 20.Qa3 (20.e4 Re8=+) 20...Bd3–/+ (Black gets in control) 21.Bd1 Re8 22.Nf1 Bf1 23.Kf1 Nd3 24.Bc2 (24.Qd3 cd3 25.Rc7 Bc7 26.Ra3 Re3 27.Nf5=+) 24...Bd6–+ 25.Qc3 Bb4 26.Bd3 Bc3 27.Rc3 g6 28.Bc2 Nd7 29.e4 Nf6 30.Nc6 Qf4 31.Bc1 Qh2 32.Be3 de4 33.Bg1 Qc7 34.Rc4 ef3 35.gf3 Qg3 36.Be4 Ne4 37.Re4 Qf3 (38.Bf2 Qh3 39.Kg1 Re4 40.Ne7 Kh7–+) 0–1. Neuwald,Volker – Rosner,Jonas, Baden–ch HT2, 2003.

6.Be2 Bd6

7.0-0 (--> 5.b5 Bd6 6.Be2 h6 7.0-0).

7.c4 dc4 8.Bc4 a6 9.Nd4 =.

7.c4 c6 8.0-0= 0-0 (8...dc4 9.Bc4 a6 10.a4=) 9.d4 (9.d3 cb5 10.cb5 Nbd7=) 9...cb5 (9...dc4 10.Bc4 a6 11.a4=) 10.cb5 (10.c5 Bc7=) 10...Nbd7 (10...Qa5 11.Qb3=) 11.Nbd2 (11.Ba3 Nb6=) 11...Rc8 (11...Qa5 12.a4=+) 12.Rc1 (12.Qa4 Rc2 13.Ba3 Ba3 14.Qa3 Ne4=+) 12...Rc1 13.Qc1 Qc8 (13...Qa8 14.Ba3 Rc8 15.Qb2–/+) 14.Nb3 (14.Nh4 Bh7=) 14...Qb8 (14...Bg4 15.h3 Bf5 16.Qa1=) 15.Ba3= Rc8 (better is 15...Be4!?=) 16.Bd6+/– Rc1 17.Bb8 Rf1 18.Kf1 Nb8 19.Na5 b6 20.Nc6 Nc6 21.bc6 Ne8 22.Ne5 Kf8 23.Ke1 Nc7 24.Kd2 Ke7 25.a4 f6= 26.Nd7 Kd6 27.Nb8 Bg6 28.Kc3 Be8 29.Bb5 Ke7 30.f3 Kd8=+ 31.Kb3 Kc8–/+ 32.Na6 Na6 33.Ba6 Kc7 34.a5 Bc6 35.ab6 Kb6 36.Bc8 e5 37.Bf5 (37.f4 Kc7 38.Ba6 e4–/+) 0–1. Mazur,Julian J – Gill,Geoffrey, Auckland op, 1996.

7.d3 Nbd7 8.Nbd2 0-0 9.a4 e5 10.c4 Re8 11.cd5 Bd3 12.Bd3 e4 13.Bc4 ef3 14.Qf3 Be5 15.Rb1 Bb2 16.Rb2 Ne5 17.Qd1 Nd5 18.0-0 Nc4 19.Nc4 Qg5 20.Rb3 Rad8 21.Qc2 Qg4 22.f3 Qh4 23.e4 Nf6 24.Ne3 Qf4 25.g3 Qe5 26.Rd1 Rd1 27.Qd1 Qc5 28.Kg2 Qe5 29.Nc4 Qe6 30.Rc3 Qe7 31.Na5 Qb4 32.Rc7 Qa5 33.Rb7 Rc8 34.e5 Rd8 35.Qb3 Nd5 36.f4 Qd2 37.Kh3 Nf4 38.Kg4 h5 39.Kf5 g6 0–1. Poschmann – Lagier, 1993.

7.h3 Nbd7 8.d4 Qe7 9.0-0 g5 10.Nbd2 Ne4 11.c4 dc4 12.Nc4 Nb6 13.Nd6 cd6 14.Nd2 0-0-0 15.a4 Rdg8 16.a5 Nd5 17.Qc2 Qc7 18.Qc7 Kc7 19.Ne4 Be4 20.Rfc1 Kd7 21.f3 Bg6 22.e4 Nf4 23.Bf1 Rc8 24.g3 Nh5 25.Kf2 Rc1 26.Rc1 Rc8 27.Rc8 Kc8 28.Bc4 Kd7 29.Ba3 f6 30.d5 ½–½. Spasic – Borsavolgyi, 1993.

6.Be2 Nbd7

7.0-0 c5 8.c4. DEFFM – GuestGr, freechess.org, 2019.

7.0-0 c6 8.Nd4 c5 (8...Bd6!?=) 9.Nf5+= ef5 10.c4 b6? (better 10...Nb6+–) 11.cd5+– Nd5 12.Bf3 N7f6 13.Bf6 gf6 (13...Nf6 14.Bc6 Nd7+–) 14.Qb3 Rb8 (14...Ne7 15.Ba8 Qa8+–) 15.Bd5 Bg7 (15...Qe7 16.Bc6 Kd8 17.Nc3+–) 16.Bf7 Kf8 17.Nc3 Qd3 (17...h5 18.d4! Qe7 19.Bg6+–) 18.Bg6 (18.Bc4 Qd6 19.Nd5 h5+–) 18...Rd8 (18...Rb7+–) 19.Qf7 1–0. DEFFM – GuestMXVK, freechess.org, 2019.

7.0-0 Bd6 8.c4 0-0 9.d4 c5 10.bc6 bc6 11.Qa4 (11.c5 Rb8 12.Bc3 Be7=) 11...Nb6=+ 12.Qa6 dc4 13.Bc4 Nc4 14.Qc4 Qb6 (14...Rb8!? 15.Qc1 Bd3=+) 15.Ba3= Ba3 16.Na3 Qa5 17.Qc1 Rac8 18.Nc4 Qd5 19.Ncd2 c5 20.Qa3 Ne4 21.Nb1 c4 22.Rc1 Rc7 23.Nc3 Nc3 24.Rc3 Be4 25.Ne1 Bg6 26.Rac1 Rfc8 27.Nf3 Be4 28.Ne1 h5 29.h3 h4 30.Qb2 Qh5 31.f3 Ba8 32.Qe2 Attacks the isolani on c4 (32.Nd3 Qg5 33.Qf2 Bd5+=) 32...Qb5 (32...Qg5 33.Qf2=) 33.Kf2 (33.Qf2 Qg5+=) 33...Bb7= 34.Nc2 Ba6 35.a3 e5 36.de5 Qe5 37.Nd4 Rd8 38.f4 Qf6 39.Kg1 Re8 40.Qf2 Rce7 41.Nf3 Qb6 42.Re1 Qa5 43.Rec1 Qb6 44.Re1 (worse 44.Qh4 Re3 45.Qf2 Rc3 46.Rc3 Re2 47.Qb6 ab6=+) 44...Qf6 45.Rec1 Qb6 46.Nd4 Qf6 47.Nf3 Qb6 48.Re1 (worse 48.Nh4 Re3 49.Nf3 Rc3 50.Rc3 Re2 51.Qb6 ab6=+) 48...Qa5 49.Rec1 ½–½. Bulatovic,M (1930) – Vidic,M SLO (2125), TCh–SLO Div (1), 2018.

7.0-0 Bd6 8.c4 (8.Nd4 Bg6=) 8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 0-0 11.Nd4 (11.d3 Bg4=) 11...Bg6 12.a4 Nbd5 13.f4 Qd7 14.Nc3 (14.a5 a6=) 14...Rad8 (better is 14...Nf4!? 15.d3 Be5–/+) 15.Nd5= Nd5 16.Bh5 (16.Qc1 e5 17.fe5 Be5=) 16...Bd3 (16...Be4 17.Bf3 Bd3 18.Be2 Be2 19.Qe2=) 17.Be2= Be2 (17...Nb4 18.Bc3=) 18.Qe2 e5 (18...Rfe8 19.a5=) 19.fe5 Be5 20.Qh5 Bf6 (20...Rfe8 21.Rab1=) 21.Rac1 Rfe8 22.Rf6 (22.Qf3!?=) 22...Nf6=+ 23.Qf3 (23.Qc5 Ne4 24.Qa7 Nd6=+) 23...Ne4–/+ 24.d3 Nd6 25.Qg3 f6 26.e4 Qf7 27.Ne2 Ne4 28.de4=+ Rd2?? 29.Rc7+/– Re7 30.Rc8 Kh7 31.Qb8 31...Qb3? 32.Rh8+– Kg6 33.Nf4 Kg5 34.Nh3?? (better is 34.Bf6 Kf6 35.Rf8 Rf7 36.Nd5 Rd5 A) 37.ed5?! Qd1 38.Kf2 Qd4 39.Kf3 Qd5 40.Kg3 Qd3 41.Kg4 Qe2 42.Kh3 Qe6 43.g4 Qe3 44.Kg2 Qd2 45.Kf1 Qd1 46.Kf2 Qc2 (46...Qa4?? 47.Qd6 Kg5 48.Rf7 Qc2 49.Kg3 Qc3 50.Rf3 Qe1 51.Kh3+–) 47.Kg3 Qc3 48.Kg2 Qb2 49.Kf1 Qb1 50.Ke2 Qc2 51.Ke1 Qc1 52.Ke2 Qc4 53.Kf3 Qb3 54.Kg2 Qa2 55.Kg1 Qb1 56.Kg2 Qe4 57.Kg3 Qe1 58.Kg2 Qe2 59.Kg3 Qd3 60.Kg2 Qd5 61.Kg3 Qd3 62.Kg2 Qe2 63.Kg3 Qe3 64.Kg2 Qe2=; B) 37.Qf4 Rf5 38.Qf5 Ke7 39.Qc5 Kf6 40.Qf2 Kg6 41.Rf7 Qf7 42.Qf7 Kf7 43.Kf2+–) 34...Kh5 35.Nf4 Kg5 36.Nh3?? (better is 36.Bf6 Kf6 37.Rf8 Rf7 38.Nd5 Rd5 39.Qf4 (39.ed5?! Qe3 40.Kf1 Qc1 41.Ke2 Qc4 42.Kf3 Qd5 43.Kg3 Qd3 44.Kf2 Qd4 45.Ke2 Qc4 46.Kf3 Kg5 47.Rf7 Qf7 48.Ke3 Qb3 49.Kd2 Qd5 50.Kc3 Qg2=) 39...Rf5 40.Qf5 Ke7 41.Qc5 Kf6 42.Qf2 Kg6 43.Rf7 Qf7 44.Qf7 Kf7 45.Kf2+–). Wong,Ray – Ranby,Hans, corr 3GMM–23, 1996.

7.a4 Bd6 8.Na3 0-0 9.c4 Re8 10.0-0 Bg4 11.d4 c6 12.h3 Bf3 13.Bf3 Nf8 14.bc6 bc6 15.cd5 cd5 16.Nb5 Bb8 17.a5 (17.Rb1 a6 18.Nc3 Qd6=) 17...a6 18.Nc3 Ng6 19.g3 Ne7 20.Na4 (20.Qa4 Bc7=) 20...Bc7 (20...Qa5 21.Nc5 Qb6 22.Qd3=) 21.Nc5 Nf5 (21...Ba5 22.Qa4 Bb6 23.Na6=) 22.Qd3 Exerts pressure on the isolated pawn 22...Nd6 (22...Ba5? 23.Nb7 (23.Na6?! Ne4=) 23...Qd7 24.Na5+-) 23.Bc3 Nc4 The isolani on a5 becomes a target 24.Rfb1 Nd7 (worse 24...Ba5 25.Nb7 Bc3 26.Nd8 Ba1 27.Ne6 (27.Ra1?! Red8 28.Qc2 Rac8=) 27...fe6 28.Ra1+/-; 24...Na5? 25.Ba5 Ba5 26.Nb7+- (26.Na6?! Re7=)) 25.Nb7 Qf6 26.Bg2 Rac8 27.e4 de4 (27...Qg6!?+=) 28.Be4+/- Bb8 29.Ra4 Nd6 30.Nd6 Bd6 31.Ba1 (31.Bb7!? Rc7 32.Ba6+/-) 31...Qg5 32.h4 (worse 32.Qa6 Bg3 33.Qe2 Rc1 34.Rc1 Bd6 35.Kf1 Qc1 36.Qe1 Qg5=) 32...Qg4 33.Bf3 Qh3 34.Bg2 (34.Qa6?! Bg3 35.fg3 Rc2=+) 34...Qg4 35.Bf3 Qh3 36.Bg2 (36.Qa6?! Bg3 37.fg3 Rc2=+) 36...Qg4 37.Bf3 ½-½. Michna,Marta (2340) - Voicu,C (2245), German Masters Women, 2021.

7.a4 Bd6 8.a5 a6 9.ba6 ba6+=.

7.a4 Bd6 8.c4 e5 9.Nc3 c6 10.d4 e4 11.Nd2 h5 (11...0-0 12.bc6 bc6 13.Rb1=) 12.Qb3 Be6 13.c5 Bc7 14.h3 h4 15.Ba3 Rb8 16.0-0-0 (16.0-0 g5 17.Qd1 Rg8+=) 16...Rh6 17.Rhe1 (17.Rdg1 Rg6+=) 17...Ng8 18.Bb4 Rg6 19.Bf1 Ne7 20.Qa3 White prepares a5 20...f5 21.Ne2 Nf6 22.b6 Bh2 23.ba7 Ra8 24.a5 Ra7 25.Kc2 Nh5 Black prepares f4 26.Qc3 f4 27.ef4 Nf4 28.Nf4 Bf4 29.Nb3 Kf7 30.Kb2 (30.Rb1 Kg8+=) 30...Kg8 31.Ra1 Qf8 32.Qc2 Rf6 33.Re2 Bh6 (33...Bf7 34.Qc3–+) 34.Ra2 (34.Bd2 Bd2 35.Qd2 Ng6–/+) 34...Ng6–+ 35.Ka1 e3! 36.Qb2 (36.fe3 Rf1 Pinning (36...Rf1 Deflection)) 36...Ra8 37.Bc3 Qf7 38.Nc1 Rf2 (38...Bf5 39.Be1–+) 39.Rf2–/+ ef2 40.Nd3 Rf8 41.Qf2 Qc7 42.Qe1 Bf5 43.Nb4 Bf4 44.Bd3 Bg3 45.Qb1 Bd3 46.Nd3 Qe7 47.Qd1 Rf5 48.Qe2 Qf7 49.Rb2 Nf4 50.Nf4 Rf4 (50...Bf4?! 51.Qg4 Qf6 52.Rb7=) 51.Qd3 Re4 52.Ka2 Qe7 (52...Qe8 53.Qd1 (53.Rb7? Re3 54.Qd1 Rc3–+) 53...Re3 54.Bd2–/+) 53.Qb1+= Re2 54.Re2 Qe2 55.Qb2 Qd3 56.Qd2 Qd2 (56...Qc4!? 57.Ka3 Kh7+=) 57.Bd2= Bf2 58.Bc3 Kf7 59.Kb3 Ke6 60.Ka4 Kf5 61.a6 ba6 62.Ka5 Ke4 63.Ka6 Bd4–/+ 64.Bd4 Kd4 65.Kb6 Ke3 66.Kc6 d4 67.Kb6 d3 68.c6 d2 69.c7 d1Q 70.c8Q Qb1 71.Ka7 Qa2 72.Kb8 Qb2 73.Ka7 Qd4 74.Ka6 Kf2 75.Qc2 Kg1 76.Kb7 Qd5 77.Kc8? Qg2 78.Qf5 Kh2 79.Kd8 Qh3 80.Qf2 Kh1 81.Qe1 Kg2 82.Qe2 Kg1 83.Qd1 Kh2 84.Qe2 Qg2 85.Qe5 Qg3 86.Qe2 Kg1 87.Qd1 Kf2 88.Qd2 Kf3 0–1. Evelev,Vladimir M – Zakharov,Alexander V (2375), Moscow–ch op, 1995.

7.c4 c6 8.a4 (8.Nd4 Be4 9.f3 Bb1 10.bc6 Bg6 11.cd7 Qd7 (worse 11...Kd7 12.cd5 Qb6 13.de6 fe6 14.Bc3+–) 12.cd5 Qd5 (12...Nd5?? 13.Bb5+–; 12...ed5?? 13.Bb5+–) 13.Qa4 Kd8+=) 8...Bd6 (8...dc4 9.Bc4 cb5 10.ab5=) 9.0-0 0-0 10.d4 dc4 11.Nbd2 Nb6 12.bc6 bc6 13.a5 Nbd5 (13...c3 14.Bc3 Nbd5 15.Bb2=) 14.Nc4+= Bb4 Exerts pressure on the isolated pawn 15.Rc1 (15.Bd3 Nc3 16.Bc3 Bc3+=) 15...Ne4 16.Bd3 c5 (16...Ba5 17.Nfe5 Rc8 18.Be4 Be4 19.f3+=) 17.Qc2+= Ndf6 (17...Ng5 18.Bf5 Nf3 19.gf3 Qg5 20.Bg4+–) 18.Nfe5 (better 18.dc5 Bc5 19.Bf6 Nf6 20.Bf5 ef5 21.Qf5+–) 18...cd4?? (better 18...Rc8+–) 19.Nc6+– (19.Bd4?! A) 19...Ba5?? 20.Nc6 (20.Na5?! Qa5 21.f3 Ng5+–) 20...Qc7 21.N4a5+–; B) 19...Rc8+=; 19.ed4?! A) 19...Ba5? 20.Nc6 (20.Na5?! Qa5 21.Nc6 Qd2=) 20...Qc7 21.N4a5+–; B) 19...Rc8=) 19...Qc7 20.Nb4 Rfc8 (20...de3 21.fe3 Ng4 22.g3+–) 21.Bd4 1–0. DEFFM – GuestWXTS, freechess.org, 2018.

7.d4 Bd6 8.Nbd2 0-0 9.0-0 c6 10.a4 Rc8 11.c4 cb5 12.c5 Bb8 13.ab5 Qc7 14.Qb3 Bg4 15.h3 Bf3 16.Nf3 Ne4 17.Qc2 Ng5 18.Rfc1 Nf3 19.Bf3 Qh2 20.Kf1 Qc7 (20...Nb6 21.Qd1 Nc4 22.Rc4 dc4 23.Bb7+/-) 21.g3 Nf6 22.Kg2 Nh7 23.h4 (23.Be2 Nf6+/-) 23...g5 (23...Nf6 24.c6+=) 24.Rh1+/- f5 (24...Kg7 25.Rh2+/-) 25.hg5 hg5 26.Rh6 Rf6 27.Rah1 Rh6 28.Rh6 Qf7 29.Bh5 Qe7 30.g4 Rf8 (30...Nf8!? 31.gf5 Qg7 32.Re6 Ne6 33.fe6 Qf6 34.Qg6 Qg6 35.Bg6 Kg7+-) 31.gf5 ef5 32.Bg6 Qg7?? (32...Nf6 33.Qf5 g4+-) 33.Bh7 Kh8 34.Rh5 Rf6 35.Bf5 Kg8 36.e4 Rh6 (36...Rf5 37.ef5 Qf6 38.Qe2+-) 37.Qb3 Rh5 38.Qd5 Kh8 39.Qd8 Qg8 40.d5 (40.d5 Be5 41.Be5) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.Nh4 Bh7

7.c4 Bd6 8.Nf3 0-0 9.h3 (9.d4 Bb1 10.Qb1 Bb4 11.Kd1 dc4 12.Bc4 a6=+) 9...Nbd7 10.Nc3 a6 11.a4 (11.cd5 Nd5 12.Nd5 ed5 13.ba6 ba6=+) 11...c6 (11...ab5 12.Nb5 Be7 13.d4=+) 12.Be2 ab5 13.ab5 Qc7 14.0-0 Ne5 (14...Ra1 15.Ba1 dc4 16.Bc4 cb5 17.Bb5 Ra8=) 15.d4 (better 15.Ne5 Be5 16.d4 Bh2 17.Kh1+=) 15...Nc4–/+ 16.Bc4 (16.Qb3 Nb2 17.b6 Qe7 18.Qb2 Ra3–/+) 16...dc4 17.Qe2? (better 17.bc6!? Bd3 18.Re1 Qc6 19.Ne5 Ra1 20.Qa1 Be5 21.de5–+) 17...Bd3–+ 18.Qd2 (18.Qd1 Bf1 19.Ra8 Ra8 20.Qf1 Ba3 21.Ba3 Ra3–+) 18...Bf1 19.Rf1 Nd5 20.bc6 bc6 (20...Qc6 21.Re1–+) 21.Qe2 Nc3 (21...Rfb8 22.Rc1–+) 22.Bc3 Ra4 23.e4 c5 (23...Rfa8 24.Nd2–+) 24.e5 (24.d5 ed5 25.ed5 Qd7–+) 24...Be7 25.dc5 Qc5 26.Bd4 Qc6 27.Nd2 (27.Rc1 Rfa8–+) 27...c3 28.Nf3 c2 29.Rc1 (29.Bb2 Re4 30.Qd2 Rd8–+) 29…Rc8 (29...Rc8 30.Ne1 Rd4 31.Rc2 Rc4 32.Rc4 Qc4 33.Qc4 Rc4–+) 0–1. AhmedSultanov – pokertilt101, lichess.org, 2019.

7.Be2 Be7 8.0-0 0-0 (8...a6 9.a4=+) 9.d3 (9.Nc3 a6=+) 9...c6 (9...a6 10.Nc3–/+) 10.a4 Nbd7 11.Qd2 a6 12.c4? (better 12.Nc3=+) 12...dc4–+ 13.bc6 cd3 (13...bc6 14.Na3 Nb6 15.Rfd1 cd3 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Qd3 18.Rd3 Na4 19.Bd4–+) 14.Bd3–/+ bc6 (14...Bd3 15.Qd3 bc6 16.Qc2–/+) 15.Bh7=+ Nh7 16.Nf3 Bf6 17.Rd1 Bb2 18.Qb2 Qc7 19.Nbd2 Rab8 20.Qc2 Nb6 (better 20...Nhf6!?–/+) 21.Ne4= Nd5 22.Nc5 Qa7 (22...Nb4 23.Qc4 Nf6 24.a5=) 23.Ne5 Nhf6 24.Nc6 (24.Nc6 Nb4 25.Nb4 Rb4 26.Nd3=). DEFFM – GuestGMKJ, freechess.org, 2019.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!