CLICK!

GET MY 1.b4 DATABASE
1.b4 database contains much more games and lines than can be presented here.

Click here for more info!

Flag Counter

TESTH120 Release 2016-06-25
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5

(...)

4.Nc3 a5 5.ba5 d4 6.Ne4 Bf5 7.Ng3 Bg6 8.e3 Bc5 9.ed4 ed4 10.c3 d3 11.Qf3 Qe7 12.Kd1 Nc6 13.Bd3 Bf7 14.Nf5 Qf8? 15.Qe4 Nge7+= 16.Nh3 Bb3 17.Kc1 Bd5=+ 18.Qg4 Ne5 19.Ng7? Kf7 20.Qe2 Qg7 21.Nf4 Ra5 22.Qh5 Kg8 23.Bf5 Bf7 24.Qh3 Qg5 (25.Bh7 Rh7–+; 24...Bf2?! 25.Ne6 Be6 26.Be6 Kf8 27.Rf1–+; 24...Nf5?! 25.Qf5 Bf2 26.Rf1–+) 0–1. Guest2911 – Wall,Bill, Internet, 2003.

4.c4 a5 5.cd5= ab4 6.e4 ba3 7.Na3 Bc5 8.Nf3 Nh6 9.Bb5 Bd7 10.Bc4 Nf7 11.Nb5 Ra1 12.Qa1 Nd6 13.Nd6 cd6 14.0–0+= 0–0 15.d4 Bb6 16.Qa3 Bg4 17.Rb1 Bf3 18.Qf3+= ed4 19.Qg4 Bc5 20.Bc1 b6 21.Bb5 f5 22.ef5+= Qf6 23.Bd3 Nd7 24.Bg5 Ne5 25.Qh4 Qf7 26.Be4 d3 27.f6 gf6= 28.Bh6 Ra8 29.Bf5 Kh8 30.Bf4 Ra2 31.Bg3 d2 32.h3 Qg7 33.Kh2 h6=+ 34.Qh5 Ra8 35.Rd1 Qg5 36.Qg5 hg5 37.Rd2 b5 38.f4 Ra1 39.Bf2 Nc4=+ 40.Re2 gf4–/+ 41.Bc5 dc5 42.Re8 Kg7 43.Rc8? Ne3–+ 44.Be4 Nf1 45.Kg1 Ng3 46.Kf2 Rf1# 0–1. Cottarelli,Franco (1970) – Gromovs,Sergejs (2315), Open Salsomaggiore ITA, 2006.

4.d3 c6 5.Nf3 Be6 6.g3 Bd6 7.Bg2 Nd7 8.0–0 Ne7 9.Nbd2 Qc7 10.c4 dc4 11.Nc4 Ng6 12.Rc1 0–0 13.Nd6 Qd6 14.Nd2 Qc7 15.Qc2 Kh8 16.Nc4 a6 17.a4 Nb6 18.Nb6 Qb6 19.Ba3 Rfd8 20.Qc5 Qc5 21.Rc5 Bb3 22.a5 Ba4 23.Rfc1 Bb5 24.Be4 Ne7 25.Bb2 g6? 26.g4 Kg7 27.g5! fg5 28.Be5 Kf7 29.f4 gf4 30.Bf4 Nd5 31.Bh6 Ke6 32.Bd2 Rf8 33.Rf1 Rf1 34.Kf1 Rf8 35.Kg2 Nf4 36.Bf4 Rf4 37.Kg3 Rf8 38.h4 Kf6 39.Bf3 h6 40.d4 Rd8 41.d5 cd5 42.Bd5 h5?? 43.Bb7+– Rd4 44.e4 Rb4 45.Bd5 Rd4 46.Kf4 Ra4?? 47.Ke3 Ra5=+ 48.e5? Ke5–+ 49.Bf7? Kd6 50.Rd5–/+ Kc6 51.Rd2 Ra3 52.Kd4 Ra4 53.Kc3 Rh4 54.Bg6 Rh3 (54...Rh3 55.Kd4 h4–+) 0–1. bratek55 (1690) – bali63 (1755), internet, 2011.

4.d3 d4 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 d4 4.d3 f6).

4.d4 a6 5.de5 Nc6 6.Nf3+/– Bg4 7.ef6 Nf6 8.Nbd2 Bd6 9.e3 0–0 10.Be2 Qd7 11.c4+/– dc4 12.Nc4 Rad8 13.Nd6 Qd6 14.Qd6 Rd6 15.Rc1 Bf5 16.Ne5 Bd7 17.Bc4 (17…Be6 18.Be6 Re6 19.Nc6 bc6 20.Bf6 Ref6 21.f3+–) 1–0. mrkt – Doctor X, ChessWorld.net, 2004.

4.e3 Be7 5.Nf3 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Ba4 d4 8.ed4 Bg4? 9.h3 Bf3 10.Qf3 b5?? 11.Bb5 ed4 12.Bc6 Kf7 13.Ba8 Nh6 14.Bd5 Kf8 15.Bd4 Qd7 16.c3 Nf5 17.Bc6 Qe6 18.Qe4 Nd4 19.cd4 Qd6 20.0–0 g5 21.Nc3 Rg8 22.Bb7 Kg7 23.Nd5 f5 24.Qe7 Qe7 25.Ne7 (25.Ne7 Re8 26.Nf5 Kf6 27.Ne3+–) 1–0. willi_weizenkeim – laz, playchess.de, 2002.

4.e3 Bg4 5.Be2 Be2 6.Ne2 a5 7.b5 a4 8.0–0 c6 9.bc6 Nc6 10.Ng3 Nge7 11.d3 Ra5 12.f4 d4 13.f5 b5 14.Ne4 de3 15.Qh5 g6? 16.Nf6+– Kf7 17.fg6 Ng6 18.Nd5 Ke6?? 19.Ne3 Bc5 20.Qg4 Kd6 21.Rf6?? Qf6–+ (21...Qf6 22.d4 Nd4–+) 0–1. Trkn – Pete, itsyourturn.com, 2001.

4.e4 Ne7 5.ed5 Nd5 6.d4 ed4 7.Qd4 c5 8.Qe4 Qe7 9.Bd3 cb4–/+ 10.Ne2 Qe4 11.Be4 Nc7 12.0–0 Bc5 13.ab4 Bb4 14.Ba3 Nba6 15.Bb4 Nb4 16.Na3 0–0 17.Rfb1 Nc6 18.Nc4 Rd8 19.h4 g6 20.c3 Kg7 21.Nf4 f5 22.Bf3 Rd7 23.g3 Kf8 24.Rb2 Rd8 25.Kg2 a6 26.Rab1 Ra7 27.Bc6=+ bc6 28.Ne5 Ra8 29.Nc6 Re8 30.Ra1 Bd7 31.Rb6 Rac8 32.Nb4 Bb5 33.Rb7 Re7 34.Ra5 Re4 35.Ra7 Rc4 36.Rc7 R8c7 37.Ne6 Kf7 38.Nc7 Rc7 39.Na6 Ba6 40.Ra6 Rc3 ½–½. Schuster,Peter (2340) – Gierth,Karlheinz (2215), BdF T, 2004.

4.Nf3 a5 5.ba5 Nc6 6.e3= Ra5 7.d4 Bg4 8.de5 fe5 9.Be2 Bf3 10.Bf3 Nf6 11.Nd2 Be7 12.c4+= e4 13.Bh5 Nh5 14.Qh5+/– g6 15.Qh3 0–0 16.Qe6 Rf7 17.Bc3 Bf6 18.Bf6+/– Qf6 19.Qf6 Rf6 20.cd5 Rd5 21.Ne4 Rf8 22.Ke2 Re5 23.f3 Rh5 24.h4 Ra5 25.Rhb1 Nd8 26.Rb3 b6 27.Rc1 Ne6 28.Rd3 Rf7 29.Rc6 Re7+/– 30.g3 Re5 31.Nf6+– Kf7 32.Nd5 Rd7 33.e4 Rdd5 34.Rd5 Rd5 35.ed5 Nd4 36.Kd3?? Nc6+= 37.dc6 Ke6 38.Kc4 Ke5 39.Kb5+/– Kd5 40.g4 Kd6 41.f4 Kd5 42.f5 gf5 43.gf5 Ke5 44.Ka6 Kd6 45.Kb7 b5 46.f6. Fritz 9 – NN, 2006.

4.Nf3 c6 5.e3 Be6 6.d3 Bd6 7.Be2 Nd7 8.0–0 Ne7 9.Nbd2 Qc7 10.c4 e4? 11.de4+– 0–0–0? 12.ed5 cd5 13.c5 Be5 14.Ne5 Ne5 15.Rc1 h5 16.Nf3 Nf3 17.Bf3 Rdf8 18.g3 g5 19.b5 Kb8 20.a4 h4 21.g4 h3 22.b6! Qc8 23.ba7 Ka8 24.a5 Rh4 25.a6! Bg4 26.ab7 Kb7 27.c6! Ka8 28.c7 Qf5?? 29.Bg4 Rg4 30.Kh1 Rg2 31.f4?? g4?? 32.Ba3 Qe4–+ 33.Qd4 Rh2!! 34.Kh2 Qg2 0–1. bratek55 (1700) – bali63 (1740), internet, 2011.

4.Nf3 Bf5 5.e3 (--> 4.e3 Bf5 5.Nf3).

4.Nf3 Nh6 5.e3 c5 6.Bb5 Nc6 7.d4 cb4 8.ab4 Bb4 9.Bc3 Bd6 10.0–0?? Bg4 11.h3= Bd7 12.Nbd2 e4–/+ 13.Nh2 Qc8 14.Qh5–/+ (14.Qh5 Kd8 15.Rfb1–/+). supertimchan (2075) – malaysianisme, net–chess.com, 2004.

4.g3 a5 5.b5 A) 5...Nd7 6.d4 (6.e3 Nb6 7.d4 e4 8.Nd2 Na4 9.Qc1+=; 6.Bg2 Nb6 7.d4 e4 8.Bc1 Bf5 9.f3+=) 6...Ne7 7.Bg2 c6 8.de5 Ne5 9.Nf3+=; B) 5...Bd7 6.d4 (6.e3 Be6 7.f4 Nd7 8.Bh3 Qe7 9.Be6+=) 6...ed4 7.Qd3 Bc5 8.Nf3 Ne7 9.Bd4=; C) 5...a4 6.e3 (6.d4 e4 7.Nd2 Be6 8.Rb1 Ne7 9.Bg2+=; 6.Nf3 Be6 7.e3 Bd6 8.Bg2 Ne7 9.Nc3+=) 6...Be6 7.f4 ef4 8.gf4 Bc5 9.c4=; D) 5...Bf5 6.d4 (6.Bg2 c6 7.bc6 Nc6 8.Nc3 d4 9.Nd5+=) 6...e4 7.e3 Be6 8.c4 dc4 9.Nd2=; E) 5...Bd6 6.c4 (6.Bg2 Ne7 7.Nc3 c6 8.bc6 bc6 9.Rb1+=; 6.d4 Ne7 7.c4 dc4 8.e4 ed4 9.Qd4+=) 6...dc4 7.e4 Be6 8.Qc2 Nd7 9.Bc4+=.

4.g3 b6 5.Bg2 Bb7 6.e3 c5 7.c3 Qc7 8.d4 cd4 9.cd4 ed4 10.Bd4 Ne7 11.Ne2 Nd7 12.0–0 Ne5 13.Nbc3 Nc4 14.Nb5 Qd7 15.a4 a6 16.Nbc3 Nf5 17.Nf4 Nfe3? 18.fe3+– Ne3 19.Be3 Bb4 20.Ncd5 Bd5 21.Bd5 Rd8 22.Qh5 g6 23.Ng6! Rg8 (23...hg6 24.Qg6) 1–0. audrey – tfjv, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.g3 c5 A) 5.Bg2 cb4 6.ab4 (6.Nf3 ba3 7.Ba3 Ba3 8.Ra3 Nc6 9.0–0–/+; 6.e4 ba3 7.Ba3 Ba3 8.Na3 de4 9.Be4–/+) 6...Bb4 7.c4 Bc5 8.d4 Qb6 9.dc5–/+; B) 5.c3 B1) 5...Be6 6.Bg2 (6.e3 Nc6 7.d4 c4 8.de5 fe5 9.Bg2–/+; 6.Bh3 Bh3 7.Nh3 Qd7 8.Ng1 Nc6 9.d3+=) 6...Nc6 7.Nf3 e4 8.Ng1 Bd6 9.d3+=; B2) 5...Qb6 6.d3 (6.e3 Nc6 7.d4 Be6 8.Bh3 Bh3 9.Qh5+=; 6.Ra2 Nc6 7.Bg2 Be6 8.Bh3 Bh3 9.Nh3–/+; 6.d4 ed4 7.Bg2 Ne7 8.cd4 cb4 9.Nf3+=; 6.Bg2 Be6 7.Nf3 a5 8.0–0 ab4 9.cb4–/+) 6...Bd6 7.Bg2 Ne7 8.Nd2 Be6 9.Qb3+=; B3) 5...Bd6 6.d4 (6.Bg2 Ne7 7.d4 ed4 8.bc5 dc3 9.Nc3+=; 6.bc5 Bc5 7.d4 Bb6 8.e3 Nc6 9.Bb5+=) 6...cb4 7.cb4 Ne7 8.Bg2 e4 9.f3+=; B4) 5...a5 6.bc5 Bc5 7.d4 Ba7 8.e3 Nc6 9.Bb5=; B5) 5...Nc6 6.Bg2 (6.d3 Bd6 7.Bg2 Be6 8.Nf3 Nge7 9.0–0+=; 6.b5 Na5 7.Bg2 Bf5 8.d3 c4 9.a4–/+; 6.Bc1 Bd6 7.Bg2 Nge7 8.d3 0–0 9.Nf3+=) 6...Be6 7.d3 Bd6 8.Nf3 Nge7 9.0–0+=.

4.g3 Qd6 5.Bg2 h5 6.d3 h4 7.c4 c6 8.Nc3 dc4 9.dc4 Be6 10.c5 Qd1 11.Rd1 Ne7 12.e3 Na6 13.Ne4 Nd5 14.Ne2 Nac7 15.N2c3 0–0–0 16.0–0 Be7 17.Nd5 Nd5 18.Nc3 Nc3 19.Bc3 g5 20.Bf3 g4 21.Be2 Rdf8 22.Rd2 hg3 23.fg3 Rh6 24.e4 Rfh8 25.Bd3 Kc7 26.Rfd1 a5 27.Bf1 ab4 28.ab4 Ra8 29.Rb2 Ra3 30.Be1 Rh8 31.Rd3 Ra1 32.Re3 Rha8 33.Kf2 R8a3 34.Ra3 Ra3 35.Be2 Bf8 36.Bd2 Ra4 37.Ke3 Bh6 38.Kd3 Bd2 39.Kd2 b6 40.cb6 Kb6 41.Kc3 Ra1 42.Bd3 Rc1 43.Kd2 Rh1 44.Kc3 Rg1 45.Rf2 Kc7 46.Rf6 Kd6 47.Rf2 Rc1 48.Bc2 Ra1 49.Rf6 Ra3 50.Kb2 Rf3 51.Rh6 Rf2 52.Rh4 Ke7 53.Rh7 Kd6 54.Rh6 Ke7 55.Kc3 Rf3 56.Bd3 Rf2 57.b5 cb5 58.Bb5 Rf3 59.Bd3 Kd6 60.Rh8 Bd7 61.Rh6 ½–½. toffie62 (1800) – onny555 (1815), gameknot.com, 2014.

4.g3 Bg4 5.Bg2 c6 6.Nf3 Bd6 7.0–0 Nd7 8.d3 a5 9.c3 Ne7 10.Nbd2 0–0 11.h3 Be6 12.e4 Qb6 13.Qc2 Rfc8 14.d4 Bf7 15.c4 Bc7 16.Rfb1 ab4 17.ab4 dc4 18.de5 Ne5 19.Ne5 fe5 20.Nc4 Qb4 21.Ne5 Bb3 22.Qc3 Qc3 23.Bc3 Ra1 24.Ba1 Rd8 25.Bc3 Rd1 26.Rd1 Bd1 27.f4 Bc2 28.Kf2 c5 29.Nd7 b6 30.Ke3 Ba4 ½–½. Paul – de Groot, 1985.

4.h3 c5 5.c3 Bd6 6.g4 (better is 6.bc5!? Bc5 7.d4=+) 6...Ne7 7.Bg2 Be6 8.d4 c4 9.e4 ed4 10.cd4 0–0 11.ed5 Bd5 12.Nf3 Ng6 13.0–0 Nf4 14.Nh4 (14.Nc3 Bf7–/+ (14...Ng2?! 15.Nd5 Nf4 16.Nf4 Bf4 17.Qe2=)) 14...Bg2 15.Ng2 Nh3 16.Kh1 Qc7 (better is 16...f5!? 17.f4 Qc7–/+) 17.Qf3=+ Ng5 18.Qf5 Nd7 19.f4 Nf7 20.Rf3 Qc6 21.d5 Qa4 22.Rh3? (better is 22.Nc3!? g6 23.Qg6 hg6 24.Na4=+) 22...Qd1 23.Kh2 Nh6 (23...Ng5 24.Re3 Nb6–/+) 24.Qd7?? (24.Rh6 gh6 25.Qe6 (25.Qd7? Bf4 26.Nf4 Qc2 27.Nd2 Qd2 28.Kg1 Qb2–+) 25...Rf7 26.Qd6–+) 24...Ng4 25.Kg3= Nh6 26.Nc3 Qd3 27.Kh2 Qc2 28.Ra2 Bf4= 29.Kh1 Rfe8 (30.Qa4 Qf5–+) 0–1. Pawn – papaya, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c4 dc4

5.e3 c6 6.Bc4= a5 7.Bb5?? (7.ba5 Qa5 8.Qb3=) 7...Bc5 (better is 7...cb5 8.f4 ef4 9.ef4 ab4 10.Qh5 g6 11.Qb5 Bd7 12.Qe2 Qe7–+) 8.Bc6 Nc6 9.Nf3?? (9.bc5 Qd5 10.d4 Qg2+=) 9...Qe7 (better is 9...ab4 10.d4 Bd6–+) 10.0–0?? (better is 10.bc5 Qc5 11.Nc3=) 10…Be6 (10...Be6 11.bc5 Qc5=) 0–1. Fournier,Frederic (2110) – JBconLimon (1945), Active (1/0), 2005.

5.e4 Be6 6.Nf3 c5 7.Nc3 cb4 8.ab4 Bb4 9.Qa4 Nc6 10.Be2 Nge7 11.0–0 0–0 12.Rfd1 Bc5 13.Bc4–/+ Qd6 14.Nb5= Qd7 15.Be6 Qe6 16.Nc7 (16.Nc7 Qf7 17.Na8 Ra8 18.Qb5+–) 1–0. wlittle (2100) – pornstars (2125), net–chess.com, 2005.

5.e4 Be6 6.Nf3 Nd7 7.d4 ed4 8.Nd4= Bf7 9.Nd2 Ne5 10.f4 Nd3 11.Bd3 cd3 12.0–0 c5 13.Nf5 c4 14.Rc1=+ b5 15.e5 Qb6 16.Bd4 Qa6 17.Ne4 Bd5 18.ef6 Nf6 19.Nf6 gf6 20.Qh5 Kd7 21.Ne3 Be4 22.a4 d2+/– 23.ab5?? dc1Q–+ 24.ba6 Qa3 25.Qf7 Be7 26.Rd1 Bd3 27.Qd5 Bd6 28.Qb7 Bc7 29.Nc4! Bc4 30.Bc5 Ke6 31.Qe4 Be5 32.Rd6 Kf7 33.Rd7 Ke6 34.Re7 1–0. cgits (2680) – huimre (2515), net–chess.com, 2005.

4.c4 d4

5.e3 c5 6.bc5 Bc5 (--> 4.e3 c5 5.bc5 Bc5 6.c4 d4).

5.g3 b6 6.Bg2= c6 7.d3 Ne7 8.Nd2 Nf5 9.Ngf3. coloplayah (2180) – blammey, net–chess.com, 2006.

5.g3 c5 6.bc5 Bc5 7.Bg2 Ne7 8.d3 0–0 9.Nd2 Nbc6 10.Ne4 Bb6 11.Nf3 Bf5 12.Nfd2 Bg6 13.0–0 Nc8 14.c5 Bc7 15.Nc4 f5 16.Ned2 N8e7 17.Qb3+= Bf7 18.Qb7 Rb8 19.Qa6 Bd5 20.Bd5 Qd5= 21.Rab1 Qc5 22.Rfc1 Qd5=+ 23.e4 de3 (23...de3 24.Ne3 Qd6=+). wlittle (1730) – artfuldodger (1740), net–chess.com, 2001.

4.c4 Be6

5.cd5 Bd5 6.Nc3 c5 7.Qa4 Bc6 8.b5 Bd7 9.Nf3 Bd6 10.Ne4 Be7 11.e3 Nh6 12.Bc4 Nf7 13.Bf7+= Kf7 14.Qc4 Be6 15.Neg5!+– fg5 16.Ne5 Kf6? 17.Nc6 Kg6 18.Qe6 (18.Qe6 Kh5 19.Qf7 g6 20.Nd8 Bd8 21.Bh8 g4 22.Qb7 Bh4 23.Qa8 a5 24.Qb8 c4 25.Qe5 g5 26.g3 c3 27.dc3 Kg6 28.Qg7 Kf5 29.Qh7 Ke6 30.Rd1 Bg3 31.Qd7) 1–0. cgits (2560) – pornstars (2125), net–chess.com, 2005.

5.cd5= Bd5 6.Nc3 Be6 7.e3 Nh6 8.Nf3 Nf7 9.d4+= Nd7 10.d5 Bg4 11.Qa4 Nd6 12.Nd2 Be7 13.Bd3 0–0 14.Qc2 f5 15.h3 Bh5= 16.g4 e4 17.Be2 fg4 18.Bg4 Bg6 19.Nde4 Bh4 20.Be6 Kh8 21.Rg1 Nf6?? 22.Rg2 Nfe4=+ 23.Ne4 Be4?? 24.Qe4! Ne8 25.0–0–0 Bf6 26.f4 Bb2 27.Kb2 Qf6 28.Qd4 Nd6 29.Kb3 Qe7+/– 30.Rdg1 Ne8 31.f5 b6 32.e4 Rd8 33.e5 c5 34.Qg4 Rd5? 35.Bd5 Qe5 36.Be6 Qe3 37.Ka2 cb4 38.Qb4 (38.Qb4 Qc5 39.Qc5 bc5 40.Rc1+–) 1–0. Zuccotti,Eduardo – Sosa,Leonardo, Grand Prix II Buenos Aires, 1992.

5.e3 (--> 4.e3 Be6 5.c4).

4.d3 a5

5.c3 Bf5 6.e3 ab4 7.cb4 c5 8.b5 Nd7 9.a4 Be7 10.Ne2 Nh6 11.Ng3 0–0 12.Nc3 Be6–/+ 13.Be2 Nf7 14.0–0 f5 15.e4 fe4–/+ 16.de4 Nf6 17.f4 d4–/+ 18.fe5 Ne5 19.Nb1 Bd6 20.Nd2 Bc7 21.Nf5–/+ Ne4 22.Ng7 Rf1 23.Bf1 Bg4 24.Qb3 Kg7 25.Ne4 Bb6 26.Bc4 Ng6 27.Rf1 Ne5 28.Nf6 Nc4? 29.Qc4+– Bd7?? 30.Qd3 Bf5 31.Qf5 Qe7 32.Qh7 Kf8 33.Qg8# 1–0. NN – SuperConstellation4, 1988.

5.Nf3 ab4–/+ 6.ab4 Bb4 7.c3 Ra1 8.Ba1 Ba5 9.g3 Ne7 10.Bg2 0–0 11.0–0 Nbc6 12.Nbd2 Bg4 13.Qb3 Bb6 14.c4 Kh8 15.cd5 Qd5 16.Qd5 Nd5 17.Nc4 Bc5 18.h3 (18.h3 Be6 19.Rb1–+; 18.Rb1!? Ndb4 19.h3–/+). calu_mishu – Hartur, internet, 2006.

4.d3 c5

5.c3 cb4 6.ab4= a5 7.Ra5 (7.ba5 Ra5 (7...Nc6 8.e4 Ra5 9.Ra5 Qa5 10.ed5 Qd5; 7...Ne7 8.Nf3 Ra5 9.Ra5 Qa5 10.e3 Nec6) 8.Ra5 Qa5 9.e4 d4 10.Be2 dc3; 7.Nf3 b6 (7...Nc6 8.ba5 Ra5 9.Ra5 Qa5 10.Qb3 Bc5) 8.Nbd2 Bd6 9.e4 Ne7 10.d4 0–0) 7...Ra5 8.ba5 Qa5 9.Qb3 (9.e4 de4 10.de4 Bc5=; 9.e3 Nc6 10.Be2 Qa2) 9...d4 (9...Nd7 10.Nf3+= (10.e4 Nc5) 10...Nc5) 10.Nd2 (10.Nf3 Bc5) 10...Nc6 (10...dc3=) 11.Ngf3 Bd6 (11...Bc5!?=) 12.cd4 ed4 13.Nd4 (13.Bd4? Nd4 14.Nd4 Qa1 15.Qb1 Qd4–+) 13...Nd4 14.Bd4 Bb4 15.Qc2 (15.Qd1 Be6+=) 15...Qa1?? (better is 15...Ne7+=) 16.Ba1+– (16.Ba1 Ne7 17.d4+–) 1–0. Wall,Bill – Robin Jackie, internet, 2000.

5.c3 Be6 6.e4 de4 7.de4 Qd1 8.Kd1 Nc6 9.Nd2 Rd8 10.Ngf3 Nge7 11.Kc2 Nc8 12.Be2 Nb6 13.b5 Na5 14.Rhf1 Be7 15.h3 0–0 16.Rad1 Nac4 17.Nc4 Nc4 18.Nd2 Nd2 19.Rd2 Bb3 20.Kc1 Rd2 21.Kd2 Rd8 22.Ke3 c4 23.Bc1 Kf7 24.Kf3 a5 25.g3 Ke8 26.Kg2 Ba4 27.b6 (withdraw, 0–1). Chatterjee – Woelfelschneider, email 4AMM–F 1998.

4.d3 Bd6

5.e3 Ne7 6.Nf3 Be6 7.Be2 0–0 8.0–0 Nd7 9.e4 c5=+ 10.bc5 Nc5 11.Nc3 Qa5 12.Re1 d4–/+ 13.Nb1 Rac8 14.Nh4? b5 15.Nd2 Na4–+ 16.Qb1?? Qd2 17.Bh5 Nb2 18.Qb2 Rc2 (18...Rc2 19.Qb5 Qf2 20.Kh1 Qh4–+) 0–1. pieeater – elcid10, ChessWorld.net, 2009.

5.Nf3 Bf5 6.e3 Nc6 7.b5 Nce7 8.Be2 c6 9.a4 Qa5 10.Bc3 Bb4 11.Bb4 Qb4 12.Qd2 Qd2 13.Nbd2 e4 14.Nd4 ed3 15.cd3 Bg6 16.0–0 Nf5 17.N2f3 Nge7 18.bc6 bc6 19.Rfc1 0–0 20.Nc6+/– Nc6 21.Rc6 Rfd8 22.Rac1 d4 23.e4 Nh6 24.R6c4 Bf7 25.Rd4 Rdc8 26.h3?? Rc1–+ 27.Kh2 Ra1 28.e5 fe5 29.Ne5 Be8 30.Bf3 Rb8 31.Bd5 Kh8 32.g4 Ra4 33.Ra4 Ba4 34.f4 g6 35.Kg3 Ng8 36.g5 Ne7 37.Bc4 Bb5 38.Nf7 Kg7 39.Nd6 Bc4 40.Nc4 Nf5 41.Kf2 Rb3 0–1. bratek55 – michalv4 (1630), internet, 2011.

4.d3 Be6

5.Nd2 a5 6.b5 Nd7 7.e3 Bd6 8.e4 c6 9.a4 Ne7 10.Ngf3 0–0 11.Be2 Ng6 (11...cb5!? 12.ab5 a4 13.c4 dc4 14.Ra4 Ra4 15.Qa4–+) 12.g3 f5 13.0–0 f4 14.Kg2 d4 15.c4 h6 16.Ng1 Nf6 17.f3? (better is 17.Qc2!?–/+) 17...Qd7 18.Rf2 Rf7 19.Qc2 Raf8 20.Raf1 Bb4 21.Bc1 h5 22.Nb1 Nh7 23.Rd1 fg3 24.hg3 h4 (better is 24...Nf6 25.f4 ef4 26.bc6 Qc6 27.gf4 Ng4 28.Bg4 Bg4–+ (28...hg4?! 29.Ne2–+)) 25.Bd2? (25.gh4 Nh4 26.Kh1–+) 25...Be7 (25...Nf6 26.bc6 bc6 27.f4 hg3 28.Kg3 ef4 29.Kg2–+) 26.Bc1 (26.bc6 bc6 27.Rdf1 hg3 28.Kg3 Bh4 29.Kh2 Nf4 30.Bf4 ef4–+) 26...hg3 27.Rff1 (27.Kg3 Bh4 28.Kg2–+) 27...Nf4 28.Kg3 (28.Bf4 ef4 29.Rd2 Ng5 30.bc6 Bh3 31.Kh1 bc6–+) 28...Bh4 29.Kh2 Rf6 30.Bf4 ef4 31.Rd2 (31.bc6 bc6 32.Nh3 Bh3 33.Rh1–+) 31...Rh6 0–1. Macedo,A Soares De (1845) – Macedo,M Iack (2305), Final do Championship Potiguar Absoluto, 2016.

5.Nd2 c5 6.c3 a6 7.g3 Nc6 8.Bg2 Rc8 9.Ngf3 Bd6 10.e4 d4 11.cd4 cd4 12.Nh4 Nge7–/+ 13.Qh5 g6 14.Qh6 Kf7 15.Nc4 Bc7 16.0–0 b5 17.Na5 Na5–+ 18.ba5 Ba5 19.Rac1 Ng8 20.Rc8 Qc8 21.Qc1 Qc1 22.Rc1 Ne7 23.f4 Rc8 24.Rf1 Kg7 25.Nf3 Rc2 26.fe5 fe5 27.Bc1 Bc7 28.Ng5 Bg8 29.Bh3 Rc6 30.Bd2 Rf6 31.Rc1 Bd6 32.Bg2? Ba3 33.Rc7 Rc6 34.Rb7 Bd6 35.Ba5 h6 36.Nf3 Kf6 37.Bd8 Be6 38.h4? Bc8 39.Ra7 b4 40.Ne5 Rc1 41.Kh2 0–1. Schuettig,Ruediger – Lewicki,Boguslaw, Myslenice, 1988.

5.Nd2 Bd6 6.e3 Ne7 7.Ngf3 Nd7 8.Be2 0–0 9.0–0 a5 10.c3 Qe8 11.b5 c6 12.c4 cb5 13.cb5 Rc8 14.e4 d4 15.a4 Bb4 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 b6 18.Nh4 Ng6 19.Bh5? (better is 19.Ng6!? Qg6 20.f4+=) 19...Qe7–+ 20.Ra1? (better is 20.Bg6 Qa3 21.Bf5 Bf5 22.Nf5–+) 20...Nh4 0–1. jboger (2210) – peacenotwar (2235), net–chess.com, 2013.

5.Nd2 Bd6 6.g3 Ne7 7.Bg2 c6 8.c4 Nd7 9.Ngf3 0–0 10.0–0 Qe8 11.Qc2 Qh5 12.Rfb1 Rac8 13.c5 Bb8 14.a4 f5 15.Nb3 f4=+ 16.Na5 Rc7 17.Ra3 d4 18.Nc4 Nd5 19.Rb3 Rf6 20.Nd6 fg3 21.hg3 Rh6 22.Bc1 Rg6 23.Bd2 N7f6 24.b5 Ne3? 25.fe3+– Rg3 26.Kf2 Rg2? 27.Kg2= Qh3 28.Kg1 Qg3 29.Kh1 Qh3 30.Kg1 Qg3 31.Kh1 Ng4 32.Rf1 Qh3 33.Kg1 Qg3 34.Kh1 Bd5 35.e4 Qh3 36.Kg1 Qg3 37.Kh1 Qh3 38.Kg1 Qg3 39.Kh1 Qh3 40.Kg1 Qg3 41.Kh1 Qh3 ½–½. Drljevic,Ljilja (2185) – Besheva,Svetla (2150), Bucharest (Women), 2004.

5.Nf3 Bd6 6.e4 Ne7 7.ed5 Nd5 8.g3 0–0 9.Nc3?? Nc3 10.Bc3 (10.Bc3 Nc6 11.Bg2–/+). Kunk – rampantpawn, ChessWorld.net, 2005.

5.Nf3 Nd7 6.g3 c5 7.bc5 Bc5 8.Bg2? Qb6–+ 9.Bc3 Bf2 10.Kf1 d4 11.Bb4 Be3 12.Be1 Ne7 13.Nbd2 Rc8 14.Rb1 Qc7 15.Rb2 0–0 16.Qb1 b6 17.Ne4 Nd5 18.Bb4 Nb4 19.ab4 Kh8 20.h4 f5 21.Neg5 Bg8 22.Qe1 Rce8 23.Nd2 Qc3 24.Nc4 Bc4 25.dc4 Qb2 (25...Qb2 26.Bd5 Bg5 27.hg5 Qc2–+) 0–1. Denisov,Evgeny – Anpilogov,Vadim, RUS–ch U14 Dagomys, 2004.

4.d4 a5

5.b5 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 a5 4.b5 d5 5.d4).

5.de5 ab4 6.e3 Nc6 7.Bd3 Be6 8.ef6 Nf6 9.Nf3 Bd6 10.0–0 0–0 11.Ng5 Bh2=+ 12.Kh1 Ne4 13.Be4 Qg5 14.Bh7 Kh7 15.Kh2 Ne5 16.f4?? Qh4 17.Kg1 Ng4 18.Rf3 Qh2 19.Kf1 Ne3!! 20.Re3 Qh1 21.Ke2 Bg4 22.Rf3 Qg2 23.Ke3 Rae8 24.Kd4 0–1. Paz01 – mucho, 2002.

4.d4 Qd6

5.de5+= fe5 6.e4 d4 7.c3 +=.

5.de5 fe5 6.e4 d4 7.Nf3 Be7 8.c3 dc3 9.Nc3 c6 10.Ne2 Nd7 11.Ng3 Nh6 12.Bc4 Qd1 13.Rd1 Bf6 14.Rd6 Nb6 15.Bb3 Ke7 16.Rd3 Nd7 17.0–0 g6 18.Rfd1 Re8 19.Bc1 Ng8 20.Rd6 Nb8 21.Be3 b6 22.Ng5 h6 23.Ne6 Na6 24.Nd8 Bg7 25.Rg6 1–0. Rook,I – Edwards,MB, P478, 1999.

5.de5+= fe5 6.e4 Nf6 7.ed5+/– c6 8.Qe2 Nbd7 9.dc6 bc6 10.Nf3 e4 11.Nc3 Qe7 12.Ng5 e3 13.Qe3 Qe3 14.fe3 Nb6 15.Bd3 h6 16.Bg6 Kd8 17.Nf7 (17…Kc7 18.Nh8+–) 1–0. b4_player (2215) – lisarik (1905), GameColony.com, 2003.

4.d4 Nd7

5.Nc3 Ne7 6.e4 ed4 7.Nd5 Nd5 8.Qh5 g6 9.Qd5 (9…c5 10.Nf3+/–) 1–0. kamret (2200) – umamsaang (1830), GameColony.com, 2003.

4.e3 b5

5.Bb5+/– c6 6.Be2 Ba6 7.Ba6 Na6 8.Qe2 Qc8 (8...Nc7 9.f4 e4 10.Nh3+/–) 9.c4 Qb7 10.Nc3 Rb8 11.cd5 Nb4? (better is 11...c5 12.b5 Nc7+/–) 12.ab4+– Qb4 (12...cd5 13.b5+–) 13.Rb1 (13.Ba3 Qa5 14.Qg4 cd5+–) 13...a5 (13...cd5 14.Bc1 (14.Nd5?! Qe4 15.Nc3 Qg2+–) 14...Qd6 15.Rb8 Qb8 16.Nd5+–) 14.dc6 Kd8 (14...Qd6 15.Qc4 Rb4 16.Qd5+–) 15.Nf3 (better is 15.c7 Ke8 16.Qa6 Ne7 17.cb8R Qb8 18.Qa5 Qd8 19.Qd8 Kd8+–) 15...Kc7 (15...Rc8+–) 16.0–0 (better is 16.Nd5 Kc6 17.Nb4 Bb4 18.Qa6 Kd5+–) 16...Ne7 17.Rfc1 Nc6 (17...Rb6+–) 18.Nd5 Kd6 19.Nb4 Nb4 20.Ba3 (20.Be5 Ke6 21.Qc4 Ke7 22.Bb8 h6 23.Nd4 Kd8 24.Qc8 Ke7 25.Qe6 Kd8 26.Rc8) 20...Ke6 21.Bb4 (21.Qc4 Kd7 22.Qc7 Ke8 23.Qb8 Kf7+–) 21...ab4 22.Rc6 (22.Qc4 Kd7 23.Qd5 Bd6 24.Rc6 Rb5 25.Qd6 Ke8 26.Qe6 Kd8 27.Rc8) 22...Kf5 23.g4! Kg4 (23...Kg4 24.Ne5 Mate attack) 24.Ne5 Kf5 25.d4 (25.Qg4 Ke5 26.Qe6) 25...g5 (25...fe5 26.Qh5 Ke4 27.Qe5 Kd3 28.Qf5 Kd2 29.Rc2#) 26.Qg4# (26.Qf3) 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

5.Bb5+/– Bd7 6.Bd7 Nd7 7.d3 Nb6 8.Nf3 Na4 9.Qc1 Nb2 10.Qb2 a5 11.b5 a4 12.Nbd2 Ne7 13.0–0 Ng6 14.Rfd1 Bd6 15.c4 d4 (15...Be7+–) 16.ed4 ed4 17.Qd4 Be5 18.Qd8 (better is 18.Qe4!? 0–0 19.d4 f5+–) 18...Rd8 19.Ne5 Ne5 20.Nf3 Nf3 21.gf3 0–0 22.Rd2 Rd4 23.Rad1 Rf4 (23...Rfd8!?+/–) 24.Kg2+– h5 25.h3 g5 26.d4 Kh7 (26...Rd8 27.c5+–) 27.c5 Rg8 28.d5 Rg7? 29.d6 cd6 30.cd6 g4 31.fg4 hg4 32.hg4 Rfg4 33.Kf1 Rg1 34.Ke2 R1g2 35.d7 Re7 36.Kf3 Rg5 37.Rh1 Kg7 38.d8Q Rf5 39.Kg2 Rg5 40.Kf1 Rf7 41.Rg1 Rg1+– 42.Kg1 Kh6 43.Qh8 Rh7 44.Qf6 Kh5 45.Kg2 (45.Kg2 Rb7 46.Rd5 Kg4 47.f3; 45.Rd5 Kg4 46.Rd4 Kh5 47.Rh4) 1–0. Fournier,Frederic (1920) – ULISESGRIEGO, Active, 2009.

4.e3 b6

5.c4 Bb7 6.cd5 Bd5 7.Nf3 c5 8.bc5 bc5 9.Nc3 Nc6 10.Bb5 Rc8 11.Qa4 Qd7 (11...Bf3 12.gf3 Qd7 13.Ne4+/–) 12.0–0 (12.Nd5 Qd5 13.e4 Qe6+–) 12...Nge7 (better is 12...Bf3 13.gf3 Nge7+=) 13.d4?? (13.Nd5 Qd5 14.d3 Qd7+/–) 13...ed4?? (13...Bf3!? 14.gf3 cd4+=) 14.ed4 (better is 14.Nd5 Nd5 15.ed4+/–) 14...c4?? (better is 14...Bf3 15.gf3 cd4=) 15.Nd5+– Nd5 16.Rfe1 Kf7 17.Bc4 Kg6 18.Qb3 Rb8 19.Qa2 Nf4 20.g3 Nh3 21.Kg2 Ng5? 22.Ng5 Kg5 23.h4 Kg6? 24.Bd3 f5?? 25.Qb1 Bd6?? 26.g4 Rhf8?? 27.Bf5 Rf5 28.gf5 Qf5 29.Qf5 Kf5 30.Bc3 Rb3 31.Rec1 Ne7 32.Rab1 Ra3 33.Ra1 Nd5 34.Ra3 Ba3 35.Ra1 Nf4? 36.Kf3 Be7 37.Ra7 Ng6 38.h5 (38.h5 Nh4 39.Ke2+–) 1–0. Fournier,Frederic – kazzykampeon (1615), Active, 2008.

5.c4 c6 6.cd5 cd5 7.Nf3 Nh6 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Qd7 (worse is 9...Kd7 10.Qb3 Ke8 11.Nc3+/–) 10.Nc3 Nc6 11.0–0 Be7 12.Rc1 Rc8 (12...e4 13.Ne1 Rd8 14.f3+=) 13.d3 0–0 (13...d4 14.ed4 Nd4 15.Nd4 ed4 16.Qh5 Nf7 17.Nb5+/–) 14.Re1 (14.Qb3 Bd6+/–) 14...Nf5 (14...Rfd8 15.e4 d4 16.Nd5=) 15.e4 Nfd4 (15...de4!? 16.de4 Qd1 17.Rcd1 Nd6+=) 16.Nd5 Nf3 17.Qf3 Nd4?? (better is 17...b5+/–) 18.Bd4+– (18.Ne7?! Qe7 19.Bd4 ed4+/–) 18...ed4 (18...Bb4 19.ab4 ed4+–) 19.Ne7 (better is 19.Qf5 Rc1 20.Rc1+– (20.Qd7?? Re1#)) 19...Qe7+/– 20.Qf5 Rc3 21.Qd5 Kh8 22.Rc3 dc3 23.Qc4 Qd7 24.Qc3 Rc8 25.Qd2 Rd8 26.Rd1 Qd4 27.g3 h6 28.h4 b5 29.Qe3 Qb2 30.Qc1 Qc1+/– 31.Rc1 Rd3 32.Ra1 Kg8 33.Kg2 Kf7 34.a4 Rd4 35.ab5+– Rb4 36.Ra7 Kg6 37.Ra5 Re4 38.b6 Rb4 39.Ra6 Kf5+/– 40.Kf3 g6 41.Ke3 Ke5 42.f4 Kd5 43.b7! Rb3 44.Kf2 Rb2 45.Kf3 Rb3 46.Kg2 Rb2 47.Kh3 g5 48.Rf6 gh4 49.Kh4 Rb7 50.Rh6 Rb1 51.Kg5 Rb5 52.Rf6 Ke4 53.Kg6 Kf3 54.Rf5 Rb6 55.Rf6 Rb5 56.Rf5 Rb6 57.Rf6?? (better is 57.Kg5+–) 57…Rb5= ½–½. Fournier,Frederic (1770) – rabvik (1735), Active, 2012.

5.Nf3 Bb7 6.d4 Nc6? 7.de5+/– Ne5 8.Be5 fe5 9.Ne5 Qf6 10.f4 Bd6 11.Qd4 Ne7 12.Nf3 Qg6 13.Qd3 Qf6 14.c3 0–0 15.Nbd2 Rab8 16.g3 c5 17.Rc1 Rfd8 18.Bg2 c4 19.Qd4 Qe6 20.Ng5 Qg6 21.Bh3 (better is 21.Nc4!? dc4 22.Qc4 Kf8 23.Bb7 Rb7 24.Ne6 Ke8 25.Nd8+–) 21...Bc8 22.Bc8 Rbc8 23.Nf1 Bb8 24.Qd2 Nf5 25.Kf2 h6 26.Nf3 a5 27.Nd4 Nd4 28.Qd4 (worse is 28.cd4 Qe4 29.Rg1 Bd6+=) 28...Ba7 29.h3 Rd7 30.b5 a4 31.Qd1 Qe4 32.Nd2 Qg6 33.Qa4 Qd3? (better is 33...Bb8!?+/–) 34.Qc2+– Ra8 35.Qd3 cd3 36.Rhd1 Bb8 37.Nb1 Ra6 (37...Ra5+–) 38.ba6 1–0. Otto,Norbert – Stevenson,Walter, OP–2011–0–01862, 2011.

5.Nf3 e4 6.Nd4 c6 7.c4 Ba6 8.Be2 Nh6 9.cd5 Be2 10.Qe2 cd5 11.Qb5 Qd7 12.Qd7 (better is 12.Nc3 Nf7 13.Qd5 Qd5 14.Nd5+–) 12...Nd7= 13.Nc3 Bd6 (13...Ne5 14.0–0 Nd3 15.Rab1=) 14.Nd5 0–0 (14...Ne5 15.Nb5 Nd3 16.Ke2+=) 15.Ne6 Rf7 16.0–0 (16.d4!?+/–) 16...Re8 17.Nec7 Re5? (better is 17...Rd8 18.Rfc1 Nf8+=) 18.Be5+– Be5 19.Rac1 Bb2 (19...Bc7 20.Rc7 Ne5 21.Rfc1+–) 20.Rc2 Ba3 21.Ne6 Ne5 (21...Nf8 22.Rc8 Nf5+–) 22.Rc8 Rf8 23.Rf8 1–0. Fournier,Frederic (1690) – edgar595 (1660), Active (5/0), 2005.

4.e3 Nd7

5.c4 dc4 6.Bc4 b6 7.d3 Bb7 8.Nf3 e4? (8...a6!?+=) 9.de4 Be4 10.Nbd2 Bb7 11.0–0 Ne7 12.Rc1 Ne5? (better is 12...Nf5!?+/–) 13.Ne5 (13.Be5 fe5 14.Ne5 Bd5 15.Qh5 g6 16.Ng6 Ng6 17.Bd5 Rb8+–) 13...fe5 14.Be5 Nc6?? (14...Bc6 15.Qh5 Ng6 16.Bb3+–) 15.Bb2 (better is 15.Bg7!? Qd7 16.Bh8 0–0–0+–) 15...Bd6 (15...Qg5 16.Nf3 Qf5 17.Qd5 Qd5 18.Bd5+–) 16.Nf3 (16.Bg7 Rf8 17.Qh5 Ke7 18.Qh7 Qe8+–) 16...a5? (16...Qd7 17.Ng5 Nd8 18.Qh5 g6 19.Qh4+–) 17.Qd5 (better is 17.Bg7 Rf8 18.Bf8 Kf8 19.Qd5+–) 17...Qf6 (17...Qd7 18.Qe4 Qe7+–) 18.Bf6 gf6 19.Qf7 (19.Qf7 Kd8 20.Qf6 Kc8 21.Qh8 Kd7 22.Qg7 Kc8 23.Bb5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1830) – mate, Active, 2008.

5.c4 c6 6.cd5 cd5 7.Nf3 Bd6 8.d3 Ne7 9.Be2 0–0 10.Nbd2 a6 11.0–0 Ng6 12.Rc1 Qe7 13.Qb3 Qf7 14.e4 (14.Rc2 a5=) 14...d4 15.Qf7 Kf7 16.g3 Nb6 17.Bd1 Be6 18.Bb3 Rac8 19.Be6 Ke6 20.Rc8 Rc8 21.Rc1 Rc1 22.Bc1 Na4 23.Nc4 Bc7 24.Kf1 Nc3 25.Ke1 b5 26.Nb2 Ne7 27.Nd1 Nd1 28.Kd1 h6 29.Nd2 f5 30.f3 Bd6 31.Nb3 Nc8 32.h3 Nb6 33.g4 fe4 34.fe4 Na4 35.Na5 Kd7 36.Nb7 Be7 (36...Bc7 37.g5 Kc6 38.g6–/+) 37.Bd2= Nb2 38.Kc2 Na4 39.Kd1 Nb6 40.Na5 Nc8 41.Nb3 Bd6 42.Nc1 Ne7 43.Ne2 Ng6 44.Ng3 Nh4 45.Nf5 Bf8?? (45...Nf5 46.gf5 Ke7 47.h4=) 46.Ke2 Ke6?? 47.Nh4+– Be7 48.Nf5 Bf6 49.h4 g6 50.Nh6 Bh4 51.g5 Kd6 52.Kf3 Ke7 53.Kg4 Bf2 54.Kf3 Bh4 55.Ng8 Kf7 56.Nf6 Ke6 57.Ne8 Kd7 58.Nf6 Kc6?? 59.Kg4 Bf2 60.Kf3 Bh4 61.Kg4 Bf2 62.Kf3 Bh4= 63.Kg4 ½–½. Fournier,Frederic – estabaganado (1935), Active, 2008.

4.e3 Qe7

5.Nf3 c5 6.bc5 Qc5 7.Be2 e4 8.Nd4 Nc6 9.Nc6 Qc6 10.Nc3 Bc5?? (better is 10...a6=) 11.Bb5+– Qb5 12.Nb5 a6 (12...Kd8+–) 13.Nc7 Kf7 14.Na8 (better is 14.Qh5 g6 15.Qd5 Kg7 16.Qc5 Rb8+–) 14...Bf5 15.Nc7 Ne7 16.0–0 (better is 16.c4 Bd6 17.Nd5 Nd5 18.cd5 Rd8+–) 16...Rc8 17.Nd5! Nd5 18.c4 (18.Qh5 Ke6+–) 18...Ne7 19.Qb3 Rb8 20.Rfd1 Be6 21.Qc3 Bd6 22.d4 b5 23.c5 Bc7 24.Rac1 Nd5 25.Qc2 b4 (25...f5 26.Qe2+–) 26.Qe4 Rd8 (26...ba3 27.Ba1 f5 28.Qd3+–) 27.ab4 Nb4 28.Ba3 (better is 28.Qb7 Nd5 29.e4 Rb8 30.Qa6 Nf4+–) 28...g6 29.Bb4 Bf5 30.Qb7 Kg7 31.Qc7 (31.Qc7 Rd7 32.Qb6+–) 1–0. Fournier,Frederic – aoming(C), Active, 2008.

5.Nf3 Be6 6.h3 Nc6 7.d3 0–0–0 8.Be2 Nh6 9.Nbd2 Nf5 10.c4 g5?? (better is 10...e4 11.de4 de4=) 11.cd5+– Bd5 12.e4 Be4 (12...Kb8 13.ed5 Rd5 14.Rc1+–) 13.de4 Nfd4 14.Nd4 ed4 15.Bg4 Kb8 16.Qf3 Ne5 17.Qf5?? (better is 17.Qg3+–) 17...Nd3–/+ 18.Ke2 Nb2 19.Rac1 d3 20.Ke3 Qd6 21.Qc5?? (better is 21.Bh5–/+) 21…Qf4 0–1. Fournier,Frederic (1795) – linoventura (1705), Active (5/0), 2004.

4.e3 g6

5.c4 dc4 6.Bc4 a6 7.Nf3 b5 8.Bb3 Bd6 9.d3 Nc6 10.Nbd2 g5? (10...a5!?=) 11.h3 (11.Ng5 fg5 12.Qf3 Nf6 13.Qc6 Bd7+–) 11...h5 12.Qc2 (12.Ng5 fg5 13.Qf3 Nf6 14.Qc6 Bd7+–) 12...Bd7 (12...Nge7 13.Ne4 Rf8 14.d4+/–) 13.Rc1 Nge7 14.Ne4 f5?? (better is 14...Rf8+/–) 15.Nf6+– Kf8 16.Nd7 (better is 16.Ng5 Kg7 17.Nf7+–) 16...Qd7 17.Qc6?? (better is 17.Ng5 Rh6 18.Nf7+–) 17...Qc6 (better is 17...Nc6 18.Ng5 Rh6–+) 18.Rc6+/– Nc6 19.0–0 g4= 20.hg4 hg4–/+ 21.Ng5 Ne7 22.Ne6 Kg8?? 23.Rc1 Ra7= 24.Nc7 Kf8 25.Ne6 Kf7?? 26.Nc5?? Kf6= 27.d4 Ng6 28.de5 Ne5 29.Rd1= Rd8? 30.f4 Raa8?? 31.fe5 Be5 32.Be5 Ke5 33.Rd8?? Rd8+/– 34.Kf2 Rd2+= 35.Kg3 Rd6? 36.a4+– ba4 37.Ba4 Rb6?? 38.Nd7 (38.Nd7 Ke4 39.Bc2 Kd5 40.Nb6 Kc6 41.Nc8+–) 1–0. Fournier,Frederic – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

5.d4 Bd6 6.de5 fe5 (6...Be5 7.Be5 fe5 8.c4+=) 7.Nf3 Qe7 (7...Bg4 8.c4 dc4 9.Bc4+/–) 8.Qd5+/– Nc6 9.Bb5 (9.b5 Nf6 10.Qd1 Nd8+/–) 9...Bd7 10.0–0 Nf6 11.Qb3 a6 12.Bd3 0–0–0 13.e4 (13.Nbd2 Rhf8+/–) 13...h5 (13...Nd4 14.Nd4 ed4 15.Nd2+/–) 14.b5 Ng4?? (better is 14...ab5 15.Nbd2 h4+/–) 15.bc6+– Bc6 16.Nc3 h4 17.h3 Nf6 18.Rab1 g5 19.Bc1 g4 20.hg4 Ng4 21.Ba6! ba6 22.Bg5 Qh7? 23.Bd8 Kd8 24.Qe6 Bd7 25.Rb8 Bc8 26.Rc8 1–0. Fournier,Frederic – Peter74, Partie evaluee, 3m + 2s, 2007.

5.d4 e4 6.c4 =.

4.Nf3 b6

5.d3 c5 6.b5 Be6 7.Nbd2 Bd6 8.c4= d4 9.e3 Ne7 10.Be2 h6 11.0–0 g5? 12.ed4+/– ed4 13.Ne4 Bf4 14.Nf6+– Kf7 15.Nh5 Nf5? 16.Nf4 gf4 17.Ne5 Kf6 18.Bf3 Ke5 19.Ba8 Kf6 20.Qf3 Re8 21.Qf4 Rh8 22.Rae1 Qe8 23.Bd5 (23.Bd5 Bd5 24.cd5+–) 1–0. Wall,Bill – Gman, internet, 2001.

5.e3 c5 6.c3 e4 7.Ng1 c4 8.Be2 f5 9.Bh5 g6 10.Be2 Nf6 11.Nh3 Bd6 12.0–0 0–0 13.f3 Qc7 14.fe4 Bh2–+ 15.Kh1 Ne4 16.Nf2? Ng3 17.Kh2 Nf1 18.Kg1 Nh2 19.d3 cd3 20.Nd3 Qg3 21.Nf4 Qe3 22.Kh2? Qf4 23.Kg1 Be6 24.Bf3 Rd8 25.Nd2 Bf7 26.Bc1 Qh4 27.Nb3 Nc6 28.Be3 Ne5 29.Bf2 Nf3 30.Qf3 Qe4 31.Qe4 de4 32.Kf1 Bb3 33.Ke2 f4 34.Rb1 Bc4 35.Ke1 e3 36.Bh4 Rd2 37.Bg5 Re2 38.Kd1 Rg2 39.Bf4 Rd8 40.Kc1 Rg1 41.Kb2 Rd2 42.Ka1 Ra2# 0–1. Neumann,Frank (1650) – Rheindt,Stefan (2015), RSS5E easy–34, 2007.

4.Nf3 Bd6

(--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 f6).

5.e3 Ne7 6.Be2 Be6 (--> 4.e3 Be6 5.Nf3 Bd6 6.Be2 Ne7).

4.Nf3 Be6

5.d3 a5 6.c3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bd6 9.e4 Ne7 10.Be2 0–0 11.0–0 Qe8 12.Nbd2 b5 13.ed5 Nd5=+ 14.Ne4 f5 15.Nd6= cd6 16.Ng5 Nc6 17.Ne6 Qe6= 18.Bf3 g5 19.Re1 g4= 20.Bd5 Qd5 21.c4 bc4= 22.dc4 Qd1 23.Rd1 Ra8 24.Bc3 Rd8? 25.b5+– Na7 26.Be5! Rc8 27.Bd6 Rc4 28.b6 Nc6 29.b7 1–0. carrafurca (2100) – leen (2260), net–chess.com, 2006.

5.e3 (--> 4.e3 Be6 5.Nf3).

5.g3 Nd7 6.Bg2 Bd6 7.0–0 Ne7 8.d3 0–0 9.Nbd2 a5 10.b5 c6 11.c4 cb5 12.cb5 Rc8 13.Rc1 Qb6 14.a4 Rc1 15.Qc1 Rc8 16.Qb1 Bb4 17.Nb3 Nc5 18.Nc5 Rc5 19.Rc1 Qc7 20.Rc5 Qc5 21.Qc1 Qc1 22.Bc1 Kf7 23.Bd2 Bd2 24.Nd2 b6 25.Kf1 Nf5 26.e3 Ke7 27.Ke1 Kd6 28.e4 Ne7 29.ed5 Bd5 30.Bd5 Nd5 31.Ne4 Kd7 32.g4 Nf4 33.Kd2 Ke6 34.h4 Kd5 35.h5 Kd4 36.h6 gh6 37.Nf6 Nd3 38.Nd7 Nf2 39.Nb6 e4 40.Nd7 e3 41.Ke2 Ne4 42.b6 Nd6 43.Nf6 Ke5 44.Nh7 Kf4 45.Nf6 Nb7 46.Nd5 Kg4 47.Ne3 Kf4 48.Kd3 h5 49.Nd5 Kf3 50.Ne3 h4 51.Nf1 h3 52.Kc4 Kg2 53.Ne3 Kf2 54.Ng4 Kg3 55.Ne3 Kf4 56.Nf1 Ke5 57.Kb5 Kd6 58.Ka6 Kc6 59.Nh2 Nc5 60.Ka5 Na4 61.Ka4 Kb6 62.Kb4 Kc6 63.Kc4 Kd6 64.Kd3 Ke5 ½–½. diegodon (2075) – kunde (2010), FICS rated standard game, 2013.

4.Nf3 Bg4

5.Nc3 c6 6.h3 Bf3 7.ef3 a5 8.b5 c5 (8...Bd6 9.Be2=) 9.Be2 b6 (9...Ne7 10.f4=) 10.0–0+= Bd6? (better is 10...Ne7!?+=) 11.Nd5+– Ne7 12.Bc4 Nd7 (12...Nd5 13.Bd5 Ra7 14.Re1+–) 13.f4 ef4 14.Qg4 Ng6 15.Qe6 Be7 16.Nf4!! Nde5 (16...Nf4 17.Qf7) 17.Ng6 hg6 (17...Ng6 18.Rfe1 Qd7 19.Qb6 Kf8+–) 18.Be5 fe5 (18...Qd7 19.Qf7 Kd8 20.Qg7 Rf8+–) 19.Qg6 Kd7 20.Qc6 1–0. b4_player (2005) – leelo (1790), GameColony.com, 2002.

5.e3 Nc6 6.h3 Bh5 7.Be2 a6 8.Ne5 Be2 9.Nc6 Bd1 10.Nd8 Bc2 11.Ne6 Bb1?? (better is 11...Kd7 12.Nd4 Be4=) 12.Nc7+– (12…Kd8 13.Na8+–; 12.Rb1?! Kd7 13.Nc5 Bc5 14.bc5 Ne7+=) 1–0. Klaus Behrmann (2080) – yorugua (2005), ChessWorld.net, 2003.

4.g3 Nd7

5.Ra2 A) 5...d4 6.Bg2 (6.Ra1 a5 7.c3 Nb6 8.Qb3 dc3 9.dc3+=; 6.e4 a5 7.b5 Nc5 8.f3 Be6 9.Ra1–/+; 6.Bh3 a5 7.b5 Nc5 8.c4 Bh3 9.Nh3–/+; 6.e3 Nb6 7.Ra1 Na4 8.Bc1 de3 9.fe3+=) 6...Nb6 7.c3 Be6 8.Ra1 c6 9.cd4=; B) 5...a5 6.b5 (6.Bg2 Nb6 7.b5 d4 8.e3 Be6 9.Ra1+=) 6...d4 7.c4 Ne7 8.e3 Nc5 9.ed4+=; C) 5...c6 6.d4 (6.Bg2 Nb6 7.d4 e4 8.Nh3 Bf5 9.Bc1–/+) 6...a5 7.b5 Bd6 8.e3 Ne7 9.c4+=; D) 5...Nh6 6.d4 (6.Bg2 Nb6 7.Nf3 a5 8.b5 Bd7 9.a4–/+; 6.Nf3 a5 7.b5 Nb6 8.d4 e4 9.Nfd2+=; 6.Bh3 a5 7.b5 Nb6 8.Bg2 Bd6 9.e4+=) 6...e4 7.c4 e3 8.fe3 dc4 9.e4+=; E) 5...Nb6 6.d4 (6.Bg2 Be6 7.d4 Bd6 8.Nd2 Ne7 9.Qa1–/+; 6.e3 a5 7.ba5 Ra5 8.d4 e4 9.f3–/+) 6...e4 7.Nd2 a5 8.b5 Be7 9.Bg2+=.

5.Nc3 A) 5...Nb6 6.e3 (6.Bg2 a5 7.b5 d4 8.Nb1 Qd7 9.a4+=; 6.e4 d4 7.Nb1 a5 8.b5 Be6 9.Bh3+=) 6...a5 7.b5 Bd6 8.f4 Ne7 9.Qh5+=; B) 5...Ne7 6.e3 (6.Nf3 Nb6 7.Bg2 Nc4 8.Bc1 a5 9.b5+=; 6.Bg2 Nb6 7.Nf3 Nc4 8.Bc1 a5 9.b5+=) 6...Nb6 7.f4 Bf5 8.fe5 fe5 9.e4+=; C) 5...c6 6.e4 (6.Nf3 d4 7.Ne4 f5 8.Neg5 Nb6 9.e4+=; 6.e3 Bd6 7.Qh5 g6 8.Qd1 Ne7 9.f4+=; 6.Bg2 Nb6 7.e3 a5 8.b5 Be6 9.d3+=; 6.Bh3 a5 7.ba5 Ra5 8.Nf3 Nb6 9.Bc8+=) 6...d4 7.Na2 Nb6 8.c3 a5 9.b5+=; D) 5...d4 6.Na2 (6.Nb1 a5 7.b5 Nb6 8.e3 Na4 9.Bc1+=) 6...Nb6 7.e4 Be6 8.f4 ef4 9.gf4+=.

5.d3 A) 5...a5 6.b5 (6.Bg2 Nb6 7.c3 Bd6 8.Nf3 Ne7 9.0–0+=) 6...Nb6 7.e3 Bd6 8.Bg2 Ne7 9.Nc3+=; B) 5...c6 6.Bg2 (6.c4 dc4 7.dc4 a5 8.b5 Qb6 9.Nc3+=; 6.e3 a5 7.b5 Bd6 8.c4 Ne7 9.d4+=; 6.Bh3 c5 7.c3 Nb6 8.Bg2 Bd6 9.bc5+=; 6.d4 Nh6 7.e3 b5 8.e4 de4 9.Bg2+=) 6...a5 7.b5 Ne7 8.c4 Nb6 9.cd5=; C) 5...c5 6.c3 (6.Qd2 Qb6 7.c3 Ne7 8.Bg2 a5 9.ba5+=) 6...Bd6 7.e4 d4 8.bc5 dc3 9.Nc3+=; D) 5...Nb6 6.Bg2 (6.c3 Bd6 7.Bg2 Ne7 8.Nf3 a5 9.0–0+=; 6.Nf3 a5 7.c3 Bd6 8.Bg2 Ne7 9.0–0+=) 6...a5 7.c3 Bd6 8.Nf3 Ne7 9.0–0+=.

5.d4 A) 5...Nb6 6.de5 Nc4 7.Ra2 Nb2 8.Rb2 fe5 9.e4=; B) 5...Ne7 6.Bg2 (6.Nd2 a5 7.b5 ed4 8.Ngf3 c5 9.bc6=) 6...e4 7.c4 Nb6 8.Nd2 a5 9.c5=; C) 5...a5 6.b5 (6.Bg2 ab4 7.de5 Nb6 8.ab4 Bb4 9.Nd2+=) 6...Bd6 7.e3 ed4 8.Bd4 Ne7 9.c4=; D) 5...Bd6 6.e3 (6.Bg2 Ne7 7.Nd2 Nb6 8.de5 fe5 9.e4+=; 6.e4 de4 7.Qg4 Qe7 8.Qe4 ed4 9.Qe7+=) 6...a5 7.b5 ed4 8.Bd4 Ne7 9.c4=; E) 5...e4 6.c4 a5 7.b5 Nb6 8.cd5 f5 9.Nc3+=.

5.e3 A) 5...a5 6.b5 Nb6 7.f4 e4 8.d3 Bf5 9.Bd4=; B) 5...c6 6.Nf3 (6.Nc3 Bd6 7.Qh5 g6 8.Qd1 Ne7 9.f4+=; 6.Bd3 Nh6 7.Nc3 Bd6 8.f4 0–0 9.Qh5+=; 6.f4 Bd6 7.Nf3 a5 8.b5 Ne7 9.Be2+=; 6.d4 b5 7.e4 de4 8.Qh5 g6 9.Qh4=) 6...Bd6 7.c4 dc4 8.Bc4 e4 9.Ng5+=; C) 5...Bd6 6.d4 (6.Nc3 c6 7.f4 Nh6 8.Qh5 Nf7 9.Nf3+=) 6...a5 7.b5 ed4 8.Bd4 Ne7 9.c4=.

5.Nf3 A) 5...Nb6 6.e3 (6.d3 a5 7.c3 Bd6 8.Bg2 Ne7 9.0–0+=; 6.Bg2 c5 7.bc5 Nc4 8.Bc1 Bc5 9.d3=; 6.d4 e4 7.Nfd2 Nh6 8.Nb3 e3 9.Bc1–/+) 6...a5 7.b5 Bd6 8.d4 Na4 9.Bc1=; B) 5...e4 6.Nd4 (6.Nh4 Ne5 7.d3 Bd6 8.Nc3 a5 9.b5+=) 6...Ne5 7.Bg2 a5 8.ba5 c5 9.Nb3+=; C) 5...a5 6.c3 (6.b5 Nb6 7.d4 e4 8.Nfd2 Nh6 9.e3+=; 6.ba5 Ra5 7.Bg2 Bd6 8.d4 Ne7 9.de5+=) 6...Nb6 7.d3 Bd6 8.Bg2 Ne7 9.0–0+=.

5.Bg2 Nb6 6.e4 (6.Ra2 Be6 7.d4 Bd6 8.Nd2 Ne7 9.e3–/+; 6.d3 a5 7.c3 Bd6 8.Nf3 Ne7 9.0–0+=; 6.Nc3 a5 7.b5 d4 8.Nb1 Qd7 9.a4+=) 6...Nc4 7.Bc1 a5 8.d3 Nd6 9.ed5 +=.

4.d4 Nc6

5.e3 a6 6.b5 ab5 7.Bb5 Bd6 8.de5+= Be5 9.Bc6 bc6 10.Nc3?? Rb8=+ 11.Rb1?? Rb2!–+ 12.Rb2 Bc3 13.Ke2 Ba6 14.Kf3 Bb2 15.Nh3 Ne7 16.Nf4 Ng6 17.Ne6 Qe7 18.Nc7 Qc7 19.g3 Qe5 20.Kg2 Kf7 21.f4 Qe3 22.Re1 Qd4 23.Qg4 Qd2 24.Kh3 Qe1 25.Qd7 Ne7 26.Kh4 g5! 27.fg5 fg5 28.Kg5 h6 29.Kh5 Qe5 30.Kh4 Qg5 31.Kh3 Bf1 0–1. rabelloenter (2050) – pe (2360), net–chess.com, 2006.

5.e3 Bf5 6.Bb5 Bd6 7.Bc6 bc6=+ 8.Ne2 Rb8 9.0–0 g5? 10.Nd2 e4 11.c4 Nh6 12.Ng3 Bg3 13.fg3 a5?? 14.Qa4 0–0 15.Qc6 Rb6 16.Qa4 (16.Qd5 Qd5 17.cd5 ab4 18.ab4 Rd8+–) 1–0. pauloroberto – Vauban, internet, 2006.

5.de5 Bf5 6.ef6 Nf6 7.Nf3 Be7 8.Nd4 0–0?? 9.Nf5+– Ng4 10.Ne7 Qe7 11.f3 Ne3 12.Qd3 Rae8 13.Bc1 Ne5?? 14.Qe3 Nf3 15.ef3 Qe3 16.Be3 (16.Be3 Re3 17.Kd2+–) 1–0. Mr.Oldenslo – TeaCzar, ChessWorld.net, 2011.

5.e3 Bd6

6.Bb5 e4 =.

6.Ne2 Bg4 7.Qd3 =+.

6.Ne2 Nh6 7.g3 Nf7 8.Bg2= Ne7 9.Nd2 0–0 10.c4= c6 11.0–0 e4 12.cd5 cd5 13.Nc3 Be6 14.f3 f5 15.f4 Nh6 16.h3 Rf6 17.Rf2 Rg6 18.Kh2 Rc8 19.Bf1 Kh8 20.Rg2 Neg8 21.Be2 Nf6 22.Nb3 b6 23.Rc1 Qe7 24.Ba6 Rd8 25.Be2 Rc8 26.Nb5 Rd8 27.Rc6 Bf7 28.Nd6+= Rd6 29.Qc1?? Nfg4! 30.hg4 Rc6 31.Qd2 Ng4 32.Kg1 Nf6 33.b5 Rc8 34.a4 Ne8 35.Bd1 Nd6 36.Ba3 Qd7 37.Qb4 Nc4 38.Bc1 Qd6 39.Qe1 Re6 40.g4 Bg6 41.Qg3 Qe7 42.Qh3 Rf8 43.Rh2 Qb4 44.Nd2 Nd2 45.Bd2 Qb1 46.Qf1 fg4 47.Qe2? Bf5 48.Rh5 Rh6 49.Rg5 Rg6 50.Rh5 g3 51.Rh4 Rff6 52.Kg2 Rh6 53.Rh6 Rh6 54.Kg3 Rh1 55.Be1 Qd3 56.Qd3 ed3 57.Kf2 d2! (58.Bd2 Rd1–+) 0–1. Smit,Manuel – Offringa,Tjaart Jan, Utrecht OKU II op, 2001.

5.de5 Ne5

6.Nc3 c6 7.e4 a5 8.b5 Ne7 9.Nf3+= Bg4 10.Be2 Bf3 11.Bf3 Nc4= 12.Qc1 d4 13.Ne2 c5 14.Ng3 Nc8 15.0–0 N8b6 16.e5 Qc7= 17.ef6 0–0–0=+ 18.fg7 Bg7 19.Ra2 Kb8 20.Ne4 (20.Qd1 Qf7–/+) 0–1. Baroin,Bernard – Johansson,Mats, IECG TE–2004–S–01703, 2006.

6.Nd2 a5 7.b5 Bd6 8.Ngf3 Ne7 9.c4 c6 10.e3 0–0 11.Rc1 Qe8 12.c5 Bc7 13.a4 Bd7 14.Nd4 Nf5 15.N2f3 Nd4 16.Bd4 Qg6 17.Nh4 Qe4 18.Nf3 Nf3 19.Qf3 Qf3 20.gf3 Be5 21.Rb1 Bd4 22.ed4 Bf5 23.Rb2 Rfe8 24.Kd2 Re6 25.Bd3 Bd3 26.Kd3 Rae8 27.bc6 bc6 28.Rd1 f5 29.h4 f4 30.Rb6 Rh6 31.Rh1 Rhe6 32.Rhb1 Rh6 33.Rb8 Kf8 34.Re8 Ke8 35.Rb8 Ke7 36.Ra8 Rh4 37.Ra5 Rh1 38.Ra7 Kf8 39.Ra6 Ra1 40.a5 Ra3 41.Ke2 Ra2 42.Kf1 Ra4 43.Rc6 Rd4 44.Rc7 Ra4 45.Ra7 Ke8 46.Ke2 h5 47.Kd3 g6 48.Rg7 h4 49.Rg6 h3 50.c6 Ke7 51.Rh6+/– Ra5 52.Kd4+– Kd8 53.Rh3 Kc7+/– 54.Rh6 Rb5 55.Rf6 Ra5+– 56.Ke5 Rc5 57.Kf4 Rc6+/– 58.Rc6 Kc6 59.Ke5 Kc5 60.f4 d4 61.f5 d3 62.f6 d2 63.f7 d1Q 64.f8Q Kc4 65.Qf7 Kc5 66.f4 Qd4 67.Kf5 Qd3 68.Kf6 Qc3 69.Ke7 Qe3 70.Kf8 Qd4 71.Kg8 Qd8 72.Kg7 Qd4 73.Qf6 Qd7 74.Kf8 Qd4 75.Ke7 Qf2 76.f5 Qg3 77.Kd7 Qd3 78.Ke8 (78.Ke8 Qb5 79.Kf7 Qb3 80.Qe6+–) 1–0. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Vonhoff,Joerg (2280), RST4–6D–1 remoteschach.de, 2004.

6.e3 c5 (7.Be5 fe5 8.Qh5 Ke7 9.Qe5 Kf7+=). fsakvador – Shakkimestari, internet, 2006.

6.e3 Bg4 7.Be2= Be2 8.Ne2 Qd6 9.Be5 fe5 10.Nbc3 0–0–0 11.Nb5 Qa6 12.Nbc3 Nf6 13.0–0 g5 14.h3 h5 15.f4 Qb6 16.fg5 Qe3–/+ 17.Kh1 Qg5 18.Ng1 Rg8 19.Rf2 Qg3 20.Qf3 Be7 21.Qg3 Rg3 22.Rf3 Rdg8 23.Rg3 Rg3 24.Nge2 Re3 25.Re1 Kd7 26.Kg1 d4 27.Kf2 a6 28.Nb1 Ne4 29.Kf1 c5 30.bc5 Bc5 31.a4 Bb4 32.Rd1 Ke6 (32...Ke6 33.Nc1 h4–+) 0–1. KHW – marekt, ChessWorld.net, 2003.

6.e4 de4=+ 7.Qd8 Kd8 8.Nd2 Bf5 9.Ne2 e3 10.fe3 Bc2 11.Nf4 Bf5 12.Nc4 Ng6 13.Rd1= Kc8 14.Be2 Nf4 15.ef4= Nh6 16.0–0 Nf7 17.Rfe1 Nd6 18.g4 Bd7 19.h3 Nc4 20.Bc4 b5 21.Bd5= c6 22.Be6 Be6 23.Re6 Kc7 24.g5 Rg8 25.Kf2 a5 26.ba5 Bc5 27.Kf3 Ra5 28.gf6 gf6 29.Rf6 Ra4 30.Rf7 Kb6 31.Rdd7 Ba3 32.Be5 h5 33.Rh7 Bc5 34.Rh5 Ra3 35.Ke4 Re3 36.Kf5 b4 37.Rg5 Ra8 38.Kg4 Ra2 39.Rd8 Be7= 40.Bd4 Kc7 41.Re8 Kd7=+ 42.Be3 Ke8 43.Rg8 Kd7 44.Kf3 c5 45.Rg7 Rc2 46.f5 Ke8 47.Rg8 Kd7 48.Rg7= Ke8 (48...Ke8 49.Rg8 Kf7=+). Pintonello,Gilberto – Johansson,Mats, IECG TE–2004–P–01712, 2004.

6.Be5 fe5 7.e4 d4 8.Qh5+/– Ke7 9.Qe5 Be6 10.Nf3 h6? 11.Nd4 Qd6 12.Nf5 (12.Nf5 Kf7 13.Nd6 Bd6 14.Qb5+–; 12.Ne6?? Qe5 13.Nf8 Rf8–+; 12.Qe6?! Qe6 13.Ne6 Ke6+–) 1–0. wesolyPolak (1725) – GopStop, GameColony.com, 2002.

6.Nf3 Nf3 7.ef3 c5 8.Bb5 Kf7 9.0–0 cb4 10.ab4 Bb4 11.Ra4 Be7 12.c4 a6 13.cd5 Nh6 14.d6 Bd6 15.Bc4 (15.Bc4 Kg6 16.f4=+). supertimchan (2075) – malaysianisme, net–chess.com, 2004.

4.d4 ed4

5.Bd4 a6 6.c4 Nd7 7.c5 b5 8.Nf3 c6 9.Nc3 Be7 10.g3 Nh6 11.Bg2 0–0 12.0–0 Nf5 13.e4 Nd4? 14.Qd4 Bb7 15.ed5 cd5 16.Nd5 Nc5? 17.Ne7 Qe7 18.Qc5 Qe2 19.Rfe1 Qd3 20.Nh4 Bg2 21.Ng2 Rac8 22.Qe7 Rfe8 23.Qe8 (23...Re8 24.Re8 Kf7 25.Rc8+–) 1–0. slavisa11 – Mirjana5, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Bd4 Be6 6.e3 Ne7 7.Bd3 Nbc6 8.Ne2 Nf5 9.Bb2 Bd6 10.0–0 0–0?? 11.Bf5+– Bh2 12.Kh2 Bf5 13.Nbc3 Ne7 14.Rh1 Qd6 15.Kg1 c6 16.Nd4 Bg6 17.Nce2 a5 18.b5 c5 19.Nf3 Rfd8 20.Nf4 Be4 21.Nd2 Bf5 22.a4 Rd7 23.Rc1 Rad8 24.Qh5 h6 25.c3 Bh7 26.Ba3 b6 27.Nf3 Bf5 28.Nd4! Qe5 29.Nf5 Qf5 30.Qf5 Nf5 31.Rd1 g5 32.Nh5 Kf7 33.Bc1 Kg6 34.g4 Nh4 35.Ng3 Nf3 36.Kg2 Nh4 ½–½. Winiger,Albert (2150) – Zimmermann,Bernd (1975), remoteschach.de, 2004.

5.Nf3 c5 6.bc5 Bc5 7.Bd4 Bd6 8.Nc3 Ne7 9.e4 de4 10.Ne4 Nbc6 11.Bf6!+– Bb4 12.ab4 Qd1 13.Rd1 gf6 14.b5 Nb4 15.c3 Nbd5 16.Bc4 Be6 17.Rd5! Bd5 18.Nf6 Kf8 19.Nd5 (19...Nf5 20.Bd3+–; 19.Bd5?! Kg7 20.Bb7 Rab8 21.Nh5 Kh6+–) 1–0. kamret (2215) – pucela (1955), GameColony.com, 2003.

5.Bd4 Nc6

6.Bb2 Bf5 7.Nf3 Bd6 8.Nc3 Nge7 9.e3 a6 10.Be2 0–0 11.Nd5+/– Bb4?? 12.ab4 Nd5 13.Bc4 Be6 14.c3 Nf4 15.Qb3 Re8 16.Kf1 Bc4=+ 17.Qc4 Ne6 18.Ke2 Kh8 19.Rad1 Qe7=+ 20.h4 Rad8 21.g4 Rd1 22.Kd1 Qd6 23.Kc1=+ Ne5 24.Ne5 Qe5 25.Qd3 Rd8 26.Qc2 Qd5 27.Rh2? Qc4–+ 28.Rh1 Qg4 29.h5 Qg2 30.Rh4?? Qf1 (30...Qf1 31.Qd1 Qd1#) 0–1. Bo Huynh Nhat,Truong – Nguyen Huynh Trong,Hai, VIE–ch U09 Vung Tau, 2004.

5.Bd4 Bd6

6.e3 Bf5 7.Bd3 Bd3 8.Qd3 Qd7 9.h3 Ne7 10.Nf3 Nbc6 11.Bb2 Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 fe5 14.Nd2 0–0 15.Ne4?? Qf5–+ 16.Nc5 Qf2 17.Kd1 Nf5 18.Re1 d4 19.ed4 ed4 20.Ne4 Qg2 21.Kc1 Ne3 22.Kb2 Rae8 23.Nd2 Rf2 24.Rg1 Rd2 25.Qb3 Qd5 26.Qa4 b5 27.Qa7 Rc2 (27...Rc2 28.Kb1 Qb3#) 0–1. Wagner,Jean Philippe (1680) – Dourerassou,Jonathan (2155), Noisy op, 2003.

6.Nf3 Nc6 7.e3 Be6 8.Bb5 Nge7 9.Nbd2 0–0 10.0–0 a5 11.ba5 Na5 12.Nb3 Nb3 13.cb3 Ra3 14.Qc2 Bf5 15.Qb2 Ra1 16.Ra1 c5 17.Bc3 Qb6 18.Be2 Nc6 19.Rd1 Rd8 20.Bf6? (better is 20.Kh1!? Be6 21.Bd3–/+) 20...gf6–+ 21.Qf6 Ne7 22.Ne5 Rf8 (22...Qb3 23.Nf7 h5 24.Nh6 Kh7 25.Nf5+–) 23.Qg5 Kh8 24.Qg3?! (24.Qh6 Qd8 25.Nc4–+) 24...Be4 25.f3 Bc2 26.Rd2 (26.Nd7 Bg3 27.Nb6 Bd1 28.Bd1 Bc7–+) 26...Qb3 27.Nf7 (27.Kf2 Qc3 28.Rc2 Qc2 29.Nf7 Rf7 30.Qd6–+) 27...Rf7 28.Qd6 Qe3 (28...Qe3 29.Kf1 Qd2 30.Qb8 Ng8 31.Qe5 Nf6–+) 0–1. Clark,Mark – Manheimer,Gunter (1895), RD–2009–0–00027, 2009.

5.Nf3 a5

6.b5 Bd6 7.Qd4 Ne7 8.c4 c5 9.Qd2 d4 10.e3 Qc7 11.ed4 Bg4 12.Be2 Nd7 13.Nc3 0–0 14.0–0 Rad8 15.h3 Bf3 16.Bf3 (worse is 16.gf3 Bh2 17.Kg2 Bf4+=) 16...cd4 17.Nd5 (17.Nd5 Qc4 18.Ne7 Be7 19.Be2=) 1–0. Degterev,Pavel (2275) – Aberbach,Angel (1990), SH–2006–0–00057, 2006.

6.b5 c5

7.bc6 bc6 8.Nd4 Qb6 9.Bc1 Bd6 10.Nc3 Be5 11.e3 Ne7 12.Rb1 Qc7 13.Bd3 0–0 14.f4 Bd6 15.0–0 Na6= 16.Na4 f5 17.c4 Nc5 18.Nc5 Bc5 19.Qc2 Qd6 20.cd5 cd5 21.Bb2 Bd7 22.Qc3 Rac8 23.Qa5+= Ra8 24.Qe1 Rfe8 25.Qg3+/– g6 26.Rf2 Nc6 27.Nb5+/– Qe7 28.Re2 Rec8 29.Rc1 Na5 30.Nd4 Nc6? 31.Nf5+– Bf5 32.Bf5 Rcb8 33.Kf1 d4?? 34.ed4 Qf7 35.Be6 Bd4 36.Bf7 Kf7 37.Bd4 Nd4 38.Rc7 Kg8 39.Qh4 (39.Qh4 Rb1 40.Kf2 Rf1 41.Kf1 h5 42.Qf6 Ne6 43.Qg6 Kf8 44.Qf7#) 1–0. themonkey (2045) – jairna1 (1980), GameColony.com, 2002.

7.bc6 Nc6 8.Nd4 Qb6 9.Ra2 Bg4 10.h3 Bh5 11.Ne6 Bc5 12.Nc5 Qc5 13.Nd2 a4 14.c4 d4 15.Ne4 Qa5 16.Qd2= Qe5 17.Ng3 Bf7 18.e4 Qc5 19.Bc1 b5 20.Nf5 bc4–/+ 21.Qf4 Kf8 22.Qc7 Re8 23.Qd6 Qd6–+ 24.Nd6 c3 25.Ne8 Ba2 26.Bb5 Ke8 27.Bc6 Kf7 28.Ba4 Bc4 29.Kd1 d3 30.Bd2 cd2 31.Kd2 Ne7 32.Rc1 Be6 33.Rc3 f5 34.f3 Ng6 35.Bb5 Nf4 36.Rc7 Kf6–+ 37.ef5 Bf5 38.Rc6 Kg5 39.g3 Nh3 40.Rc5 Kf6 41.Bd3 Bd3 42.Kd3 h5 43.Rc6 Ke5 44.Rc5 Kd6 45.Rc4 Nf2 46.Ke3 Nh1 47.g4 h4 48.Rd4 Kc5 (48...Kc5 49.Rd2 Ng3 50.Rc2 Kd5–+) 0–1. Pierred (2230) – Wph (2405), Rated game, 5m + 0s, 2005.

7.bc6 Nc6 8.Nd4 Qb6 9.Bc3 Bc5 10.e3 Nge7 11.Nb5 0–0 12.Nd2 Bd7 13.Nb3 Ne5 14.Nc5 Bb5 15.Qb1 Qc5 16.Bd4 Qc7 17.Bb5 Nf5 18.c3 Nd6 19.Be2 b5 20.0–0 Qc6 21.Rd1 Nec4 22.Qc2 a4 23.Bd3 f5 24.Qb1 Rac8 25.Qb4 Rf7 26.Rab1 Rb7 27.Bc2 g6 28.Bd3 Ne4 29.Rbc1 ½–½. Martins,Karin – Naasen,Nils (1915), IECG, 2004.

5.Nf3 Nc6

6.Nd4 Nd4 7.Bd4 Bd6 8.Nc3 c6 9.e4 Ne7 10.ed5 (10...Nf5 11.dc6 Qe7 12.Be2 bc6 13.0–0 Nd4 14.Qd4+=). guest2511 – guest1568, ICC, 2003.

6.Nd4 Nge7 7.Nc6 Nc6 8.b5 Ne5 9.e4 de4=+ 10.Qd8 Kd8 11.Nd2 Bf5 12.0–0–0 Bd6–/+ 13.h3 Nd7 14.g4=+ Bg6 15.Bg2 Re8 16.Rhe1 a6 17.Ne4 Bf4 18.Kb1 ab5 19.Nc5 Re1 20.Nb7 Kc8 21.Re1 Ra7 22.h4 h5 23.Re7 Nf8 24.Bc1 Bc1=+ 25.Kc1 Rb7 26.Bb7 Kb7 27.Rg7 Be4 28.Rf7 Nh7 29.f3 Bf3 30.g5 Be4 31.gf6 Nf6 32.Rf6 (32.Rf6 c6 33.Rf4+–) 1–0. Schulz,Hans_Juergen – Hasek,Frantisek, TT–15.19 ETC, 2005.

6.Nd4 Nge7 7.Nc6 Nc6 8.e3 Be6 9.Bd3 a6 10.0–0 Bd6 11.Qh5 Bf7 12.Qg4 g6 13.Qd1 Qe7 14.Re1 0–0–0 15.b5 ab5 16.Bb5 Rhg8 17.Bc6+/– bc6 18.Nd2 f5 19.a4 Qh4 20.Nf3 Qh5 21.a5+– g5 22.Qd3 Be6 23.Ne5 Be5 24.Be5 g4 25.Reb1 Kd7 26.Rb7 Rc8 27.a6 Rg6 28.a7 (28…g3 29.a8Q Qh2 30.Kf1 Qh1 31.Ke2 Qh5 32.Kd2+–) 1–0. kamret (2160) – andrzej (1925), GameColony.com, 2003.

5.Nf3 Bd6

6.Nd4 Ne7

7.c4 a5

8.ba5 0–0 9.cd5 Nd5 10.e3 Ra5 11.Nb3 c6 12.Na5 Qa5 13.Qd2 +/–.

8.ba5 0–0 9.cd5 Nd5 10.e3 c6 11.Nc3 Ra5 12.Nd5 Rd5 13.Bc4 +/–.

8.ba5 0–0 9.cd5 Nd5 10.e3 c6 11.Nc3 Be5 12.Bc4 Kh8 13.Nd5 cd5 14.Bd3 Qa5 15.Kf1 Bd4 16.Bd4 Nc6 17.Qh5 f5 =.

8.ba5 0–0 9.cd5 Nd5 10.e3 Nd7!? =+.

8.cd5 ab4 9.Qb3 ba3 =.

4.d4 Bd6

5.Nc3 ed4=+ 6.Qd4 Be6 7.Rd1 Nc6 8.Qd2 Nge7=+ 9.e4 de4 10.Ne4 Be5 11.Be5 Ne5 12.Nc5 Qd2= 13.Rd2 Bc8 14.f4 Ng4 15.Bb5 c6 16.Bd3 b6 17.Ne4 0–0 18.h3 Ne3 19.Kf2 N3d5 20.Ne2 f5 21.N4c3 Nc3 22.Nc3 Re8 23.Bc4 Kf8 24.Ne2 Ng6 25.g3 b5 26.Bb3 Be6 27.Nd4 Bb3+= 28.cb3 Ne7 29.Re1 Kf7 30.Nf3 Nd5 31.Ne5+/– Kf8 32.Nd7 (32.Nc6 Nf6 33.Re8 Re8+/–) ½–½. Woelfelschneider,Peter – Nittschalk,Karl, KO–008.1V TSC, 2003.

5.Nc3 Ne7 6.e4 Be6 7.ed5 Nd5 8.Nd5 Bd5 9.de5 Be5 10.Be5 fe5 11.Qh5 g6 12.Qe5 Qe7 13.Qe7 Ke7 14.0–0–0 Rd8 15.c4 Be6 16.Rd8 Kd8 17.Nf3 Ke7 18.Bd3 Nc6 19.Kb2 Rd8 20.Kc3 Rd6 21.c5 Rd5 22.Re1 h5 23.Bc4 Kf6 24.h4 b5 25.Re6! Ke6 26.Ng5 Ke5 27.f4! Kf4 28.Bd5 Ne5 29.Ne6 Kg3 30.Nc7 Kh4 31.Nb5 a6 32.Nc7 g5 33.Na6 Ng4 34.Kd4 Nf2 35.b5 Kg3 36.b6 Kf4 37.b7 h4 38.b8Q Kg4 39.Qc8 Kg3 40.Qc7 (40.Qc7 Kg4 41.Bf3 Kf5 42.Qf7) 1–0. marekt – Papa Lazarou II, ChessWorld.net, 2004.

5.c4 a5 6.c5+= Be7 7.Qa4 c6 8.e3 Nh6 9.Nf3 0–0 10.de5+= fe5 11.Be5 Bg4 12.Qc2 Bf6 13.Qb2 Be5 14.Ne5 Qf6 15.Nd3 ab4 16.Qf6= Rf6 17.h3 Be6 18.g4 Nf7 19.a4 d4 20.ed4+= Na6 21.Nd2= Rd8 22.f4 Rd4 23.Kf2 Rd8 24.Be2 Bd5 25.Rhe1 Ng5 26.Rac1 Be4 27.Ne4= Ne4 28.Kg1 Ng3 29.Kg2?? Ne2–+ 30.Re2 Rd3 31.f5 b3 32.Re5 Rd2 (32...Rd2 33.Kg3 Rc2 34.Rc2 bc2–+) 0–1. Schulz,Hans_Jurgen (2230) – Bonetti,Shane (2105), TT–16, ETC, 2005.

5.c4 ed4 6.Nf3 Ne7 7.Nd4 c5 8.bc5 Bc5 9.Nc3 dc4=+ 10.e3 Bd4 11.ed4 Be6 12.Qd2 Nbc6 13.Rd1 Bd5 14.Be2 0–0 15.0–0 a6 16.a4 b5 17.ab5 ab5 18.Nb5 Bg2 19.Kg2 Qd5=+ 20.Kg1 Qb5 21.d5 Nb4 22.d6 Ned5 23.Qd4 Nb6 24.Rb1 Nd3 25.Bf3 Rab8 26.Bc3 Qg5 27.Kh1 Qc5 28.Qc5 Nc5 29.Ba5 Nbd7 30.Bd5 +=. Schulz,Hans_Juergen – Hanison,Bernard, CO1–05 www.b2–b4.com, 2004.

5.Nd2 Be6 6.e4= c6 7.Ngf3 Nd7 8.Bd3 Ne7 9.0–0 0–0 10.ed5 cd5= 11.c4 e4 12.c5?? Bc7 13.Ne4 de4–/+ 14.Be4 Bd5 15.Qc2 f5–/+ 16.Bd5 Nd5 17.Qc4 N7f6 18.Bc1 Qd7 19.Ne5 Be5 20.de5 Ne8 21.Rd1 Nec7 22.Bf4 Qe6 23.Qc1 Nf4 24.Qf4 Rae8 25.Re1 Nd5 26.Qd4 Rd8 27.Qb2 f4–+ 28.Rad1? f3 29.Rd3?? Qg4 (29...Qg4 30.Rf3 Rf3–+) 0–1. alaamattar (2205) – jrichner (2115), net–chess.com, 2005.

5.e3 (--> 4.e3 Bd6 5.d4).

5.e4 de4

6.de5 Be5 7.Qd8 Kd8 8.Be5 fe5 9.Nc3 Nf6 10.Rd1 Ke7 11.Nge2 c6 12.Ng3 Bg4 13.Be2 Be2 14.Ke2 Nbd7 15.Nf5 Kf7 16.Nd6 Ke6 17.Nb7 Rab8 18.Nd6 a5 19.ba5 Rb2 20.Rd2 Nc5 21.Nc4 Rb7 22.Rd6 Kf5?? 23.Rc6 Rd8 24.Rc5 h5 25.Re5 Kg6 26.Ne4 Rc7 27.Ned6 Rcd7 28.Re6 Kh7 29.Rd1 Ng4 30.f3 1–0. orane – Canyonlands, internet live, 2003.

6.de5 Be7 7.Nc3 Nc6 8.Bb5 Bd7 9.Ne4 Ne5 10.Bd7 Qd7 11.Qd7 Nd7 12.Ne2 0–0–0 13.0–0–0 Ne5 14.Rd8 Bd8 15.Nf4 Nc4 16.Ne6 Nb2 17.Kb2 f5 18.Nd8 fe4?? 19.Nf7+– (19...Nf6 20.Nh8+–) 1–0. Marre – matszewski, zagraj.pl, 2003.

5.de5 fe5

6.Nf3+= a5 7.Qd5?? Bb4 8.ab4 Qd5 –+.

6.Nf3+= a5 7.Be5?! Be5 8.Ne5 ab4 =.

6.Nf3+= a5 7.Ne5 Nf6 8.b5 += .

6.Nf3+= d4 7.c3 dc3 8.Nc3 Nf6 9.Nb5 Nc6= 10.e3 Be6 11.Nd6 cd6 12.Ng5 Bf5 13.Rc1 h6 14.Nf3+= 0–0 15.Bc4 Kh8 16.0–0 a6 17.Bb3 Qe7= 18.Qe2 Bg4 19.h3 Bh5 20.e4 Nd7 21.g4 Bf7 22.Bf7 Rf7 23.Rfd1 Nf8 24.Rd3 Ng6=+ 25.Rd2 Nf4 26.Qf1 Raf8 27.Rc3 Ne6 28.Ne1 Ncd4–/+ 29.Re3 Qg5 30.Red3 Nf4 31.Bd4 Nd3 32.Qd3 ed4 33.Qd4 h5 34.f3 Qh4–/+ 35.Qe3 Qh3 (36.Rh2 Qg3 37.Rg2 Qe5 38.gh5 Rf4–/+ (38...Qh5?? 39.Rh2 Qh2 40.Kh2+–)) 0–1. Eulenburg,M – Shoup,K, corr TT/5004 BdF, 1996.

6.Nf3+= d4 7.e3 Bg4 +=.

6.Nf3+= Nd7 7.Qd5+/– Ngf6 8.Qe6 Be7 9.Ne5+– Nb6?? 10.Qf7# 1–0. kamret (2150) – interesting_move (1705), GameColony.com, 2003.

6.Nf3+= e4?? 7.Bg7+– ef3 8.Bh8 fe2 9.Be2 Nc6 10.Bh5 Kf8 11.Qf3 Ke7 12.Qf7# 1–0. fajgo – long, internet, 2002.

6.Nf3 Be6 7.Be5 Be5 8.Ne5 Nd7 9.Nf3 Ngf6 10.Nc3 Ne4 11.Nd5+/– c6 12.Ne3 Qf6 13.Qd4+– Qd4 14.Nd4 Bd5 15.c4 Bf7 16.f3 Nc3 17.Rc1 Na4 18.Nef5 0–0–0 19.Nd6 (19.Nd6 Kb8 20.Nf7+–) 1–0. Ling,A J (2060) – Hanamitsu,Itsurou (1810), corr ICCF WSTT/3/06/3, 2006.

6.Nf3+= Nf6 7.Be5 0–0 8.Bf6+/– Qf6 9.Qd5 Be6 10.Qd4 Qg6 11.Nbd2 a5 12.b5 Nd7 13.e3 Rad8 14.Bd3 Qf6 15.Ne4+– Qd4 16.Nd4 Bd5 17.c4 Be4 18.Be4 Nc5 19.Bd5 Kh8 20.Rd1 Rf6 21.Ke2 Rdf8 22.f4 g5 23.g3 (23.fg5?! Rf2 24.Ke1 Ra2+–) 1–0. Schulz,Hans_Juergen – Michalek,Martin, TT–10.02 ETC, 2003.

5.de5 Be5

6.Nc3 Ne7 7.Nf3 Bc3 8.Bc3+= 0–0 9.e3 Bg4 10.Be2 Nd7 11.0–0 Nb6 12.b5 Ng6 13.h3 Bf3 14.Bf3 Ne5 15.a4 Nf3 16.Qf3 Nc4 17.Rfd1 c6 18.e4 Ne5 19.Qe3 Nc4 20.Qc5+/– cb5 21.ab5 Qb6?? 22.Qd5+– (22.Qd5 Kh8 23.Qc4+–) 1–0. Alissa – IsickboyI, ChessWorld.net, 2005.

6.Be5 fe5

7.e4 c6 8.Qh5+/– Kf8 9.Qe5 Nf6 10.Nc3 Nbd7 11.Qd6 Kf7 12.ed5+– Re8 13.Nge2 cd5 14.Nd5 a5? 15.Nc7 Re6 16.Qe6 (16…Kf8 17.Na8+–) 1–0. market (2265) – leavertarern (1930), GameColony.com, 2002.

7.e4 Nf6

8.ed5 a5 9.b5 0–0 10.c4 Ng4 11.Nh3 Qh4 12.g3 Qf6= 13.Ra2 Bf5 14.Bg2 Nd7 15.0–0 Nc5 16.Nd2 Qh6 17.Nb3 Nb3 18.Qb3+= e4 19.Re2 Ne5 20.Nf4 Nd3 21.Nd3 ed3 22.Re3 Rae8 23.Re8+/– Re8 24.c5 Kh8 25.Qc3 Qh5 26.Qd2 Qe2 27.Qe2 Re2 28.Bf3 Re5 29.g4 Be4+= 30.Be4 Re4 31.f3 Re5 32.d6 cd6 33.cd6 d2 34.d7 Rd5 35.Rd1 Rd7 36.Kf2 Rd3 37.Ke2 Ra3 38.Rd2 h5 39.Rd7 Ra2 40.Ke3 b6 41.Rb7 Rh2 42.gh5+/– Rh5 43.Rb6 Rf5 44.Rb8+/– Kh7 45.Kd4 a4 46.Kc4 g5 47.b6 Rf3 48.Ra8 Rb3= 49.Kc5 g4 50.Ra4+= g3 51.Rg4 Kh6 52.Kc6 Kh5 53.Rg8 ½–½. Winiger,Albert – Bonetti,Shane, TT–09 ETC, 2003.

8.ed5 Qd5 9.Nc3 Qd7 10.Qd7 Bd7 11.Rd1 =.

8.ed5 Qd5 9.Nc3 Qe6 10.Nf3 0–0 11.Be2 Nc6 12.Ng5 Qe7 13.Bc4 Kh8 14.Qd3 e4 15.Nge4 Ne5 16.Qe2 Ne4 17.Ne4 Bg4 18.Qf1 Nf3! 19.gf3 Bf3 20.Bd3 Rad8 21.Rg1 Qe5 22.Kd2 Be4 23.Qe2 Qf4 24.Qe3 Bd3 25.cd3 Qf2 26.Qf2 Rf2 27.Ke3 Rh2 28.Rac1 Rd7 29.Rc3 g6 30.Rgc1 Rh3 31.Ke4 Rh4 32.Ke3 Rhd4 33.Rc7 Rd3 34.Kf4 Rc7 35.Rc7 Ra3 36.Rb7 Kg8 37.Kg5 Rg3 38.Kf4 Rb3 39.Kg5 Rg3 40.Kf4=+ Rb3 41.Kg5 a5! 42.Rb8 Kg7 43.Rb7 Kg8 44.Rb8 ½–½. Doornbos,Erik – Moman,Aaron, IECG, 1999.

8.ed5 Qd5 9.Nc3 Qe6 10.Nf3 e4 11.Ng5 Qe5 12.Qd8 Kd8 13.Nf7 Ke7 14.Ne5 Rd8 15.Rd1 Rd1 16.Kd1 Nbd7 17.Nc4 =+. Karna,Esa – Raynolds,Pete, IECG, 1999.

8.ed5 Qd5 9.Qd5 Nd5 10.c4 Nf6 11.Nc3 0–0 12.Nd5 Na6 13.b5 Nd5 14.cd5 Nc5 15.Rc1 b6 16.Bc4 Kh8 17.Nf3 e4 18.Nd4 Nd3? 19.Bd3+– ed3 20.Rc7 Bg4 21.f3 Rac8 22.d6 Bd7 23.Kd2 Rc7 24.dc7 g5 25.Rc1 g4 26.Kd3 gf3 27.gf3 Bc8 28.Ke4 Kg7 29.f4 Kf6 30.Rc6 Ke7 31.Ke5 Bb7 32.Re6 Kd7 33.Rd6 Kc7 34.Ne6 (34.Ne6 Kc8 35.Nf8+–) 1–0. mtrh – opanak, internet, 2002.

4.d4 e4

5.Bc1 Be6 6.b5 Bd6 7.f3 c6 8.Nc3 f5 9.Rb1? Qh4–+ 10.g3 Bg3! 11.Kd2? Bf4 12.e3 Qf2 13.Be2 Be3# 0–1. Wloka,Frank – Rohde,Marc (1860), remoteschach.de, 2004.

5.c4= e3 6.fe3 f5 7.cd5 Nf6 8.Nc3 Nd5= 9.Qd3 Bb4? 10.ab4+– Nb4 11.Qb5 (11.Qb5 N8c6 12.Rc1+–; 11.Qd2 Be6+–) 1–0. Schulz,Hans_Juergen – Alvarez Villar,Nelson, TT–16.29 ETC, 2005.

5.e3 b6 6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Ne2 Bb7 9.Nec3 Nh6 10.Be2 Be7 11.Bh5 g6 12.Be2 0–0 13.Nd2 Nd7 14.0–0 f5+= 15.h3 Nf6 16.Nb5 a6 17.Nc3 b5 18.a4 ba4= 19.Na4 Rc8?? 20.Nc5+– Qb6 21.Bc3 Rfd8? 22.Ba6 Ba6+/– 23.Ra6 Qb5 24.Qa1 Bc5 25.bc5 Qd3?? 26.Nb3 Rb8?? 27.Na5 Qa6–+ 28.c6 Rdc8 29.Nb7 Qa1 30.Ra1 Rc6 31.Nc5 Rc7 32.Ba5 Rcc8 33.Nd7 Nd7 34.Kh2 Ra8 35.Ra4 Nb6! 36.Rb4 Ra5 37.Rb6 Ra2 38.Kg3 Rcc2 39.Kf4 Rf2 40.Ke5 Nf7 41.Kf6 Ra8 42.Rb7 Rf8 43.Ke6 f4 44.Kd5 fe3 45.Ke4 e2 46.Rb1 Rf1 47.Rf1 0–1. badboy1221 – miingo, caissa.com, 2006.

5.e3 Nc6 6.b5 Na5 7.Bc3 c6 8.Ba5 (8.Qd2 Nc4 9.Bc4 dc4 10.bc6 bc6+=) 8...Qa5=+ 9.Qd2 Qd2 10.Nd2 Bd6 11.c4 Ne7 12.c5 Bc7 13.bc6 bc6 14.a4 (14.Rb1 Rb8=) 14...Rb8=+ 15.Ne2 (15.Rb1!?=+) 15...Ba5–/+ 16.Nc1?? (16.Ng3 Rb2 17.Rd1 Ra2–/+) 16...0–0 (16...Rb2 17.Ncb3 Rb3 18.h3–+) 17.Ncb3?? (better is 17.Kd1=+) 17...Rb4 (17...Rb3 18.Be2–+) 18.Be2?? (18.Na5 Be6+–) 18...Nf5 (better is 18...Rb3 19.Kd1 Rb2–+) 19.0–0 (better is 19.Na5 Ne7 20.Nab3+–) 19...Bc7= 20.a5 Bd7 21.Ba6 Rfb8 22.Rfb1 Ne7 23.Rb2 f5=+ 24.Ra3 f4 25.Nb1 Nf5–+ 26.Nc3? fe3 27.g4 ef2 28.Kf2 Nd4 29.Na2 Rb3 30.Rab3 Rb3 31.Rb3 Nb3 (32.h3 Nc5–+) 0–1. b4_player (1865) – opt (1830), GameColony.com online, 2002.

5.e3 Be6 (--> 4.e3 Be6 5.d4 e4).

5.e3 Ne7 6.c4 c6 7.Nc3 Be6 8.cd5 cd5 9.Bb5 (9.Nge2 Ng6+=) 9...Nbc6+= 10.Nge2 a6 (10...Ng6 11.Ba4+=) 11.Ba4 (11.Nf4 Bf7 12.Be2 Ng6+/–) 11...Ng6+= 12.h4 f5 (better is 12...h5!?+=) 13.h5+/– Nge7 14.Nf4 Bf7 15.Bb3 Rg8 16.g3 (16.Rc1!? g5 17.hg6 hg6+–) 16...g5+/– 17.hg6 hg6 18.Rc1 (18.f3 g5 19.Nh5 Bh5 20.Rh5 Qd6 21.fe4 Qg3 22.Kd2 f4+–) 18...g5 19.Nfe2 Ng6 (19...Bg7 20.Kf1+=) 20.b5 ab5 21.Nb5 Qb6 22.Nec3 Rd8 (22...0–0–0 23.Qe2 Kb8 24.Rh7+/–) 23.Qe2 Rd7 24.Na4 Qd8 25.Nc5 Bc5 26.Rc5 Qe7 27.Nc3 Nge5 28.Nd5 (worse is 28.de5 Qc5 29.Na4 Qa7+=) 28...Nf3 (28...Nd3 29.Qd3! Rd5 30.Qb5 Rc5 31.dc5 Bb3 32.Qb3+–) 29.Qf3! Rd5 (29...ef3 30.Ne7 Combination) 30.Qd1 Qc5 31.dc5 Rd1 32.Bd1 Ke7 33.Rh7 Rc8 (33...g4 34.Bb3 Nd8 35.Bc3+–) 34.Bc3 (34.g4 fg4 35.Bg4 Ra8+–) 34...Nd8 35.Bb3 (better is 35.g4 fg4 36.Bg4+–) 35...Ne6?? (35...b6 36.Bc4+–) 36.Bd5 (better is 36.Bb4 Rc7 37.Rh6+–) 36...b6 37.Bb7 Rc7 38.c6 Kd6 39.Kd2 g4? 40.Bb4+– Kd5?? 41.Kc3 Nc5?? 42.Bc5 Kc5 43.a4 Re7 44.Ba6 Kd6 45.Bb5 Rc7?! 46.Kd4 Re7 47.Rg7 Rc7 48.Rh7 Re7 49.Rh8 Be6 50.Rb8 Rh7 51.Rb6 Bc8 52.Rb8 Kc7 53.Ra8 Rh2 54.Kc5 Rf2 55.Ra7 Kd8 56.Rh7 Rc2 57.Kb6 White plans c7 57...Be6 58.c7 1–0. Lin Naing Oo – May Hsu Lwin (2055), Zaw Win Lay Myanmar Open, 2014.

5.e3 Bf5 6.c4 c6 7.Nc3 Bd6 (7...Ne7 8.Nge2+=) 8.Qb3 Ne7 9.Nge2 (9.Rc1 Qd7=) 9...Be6 (9...dc4!? 10.Qc2 b5=) 10.c5+/– Bc7 11.Ng3 (11.Ne4 0–0+/–) 11...Nd7 (11...f5 12.b5=) 12.Be2 (12.Nce4 0–0+/–) 12...0–0 (12...f5 13.0–0=) 13.b5 (13.Nce4 Ng6+=) 13...Rb8 (13...f5 14.0–0=) 14.a4 (14.Nge4 Ng6+/–) 14...a6 (14...f5!?=) 15.b6 (better is 15.Nge4!? ab5 16.ab5+/–) 15...Bg3+= 16.hg3 Ng6? (16...f5 17.Qc2+=) 17.a5 (better is 17.Ne4!? f5 18.Nd6+–) 17...Re8 18.Bh5 Ndf8 19.0–0–0 Qd7 20.Ne2 Bg4 21.Bg4 Qg4 22.Nf4 Nf4 23.gf4 Ne6 24.Rdg1 f5 25.Bc3 Rf8 26.Bd2 Rf6 27.Qd1 (27...Qd1 28.Kd1=). slavisa3 – drasko5, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.f3 e3 6.Bc1 Qe7 7.Qd3 Nc6 8.Qe3 Qe3 9.Be3 Bf5 10.Ra2 0–0–0 11.g4 Bd7 12.c3 Re8 13.Bh3?? Re3–+ 14.Rc2 Bd6 15.g5 fg5 16.Bd7 Kd7 17.Nh3 h6 18.Kf2 Re8 19.e3 Nf6 20.c4 Ne7 21.c5 g4 22.Nf4?? Nf5 23.fg4?? Ng4 24.Kf3 Nge3 25.Re2 Bf4 26.Kf4 Re4 27.Kf3 Nh4 28.Kg3 Nef5 29.Kf2 Rf4 30.Ke1 Nf3 31.Kd1 Rd4 32.Rd2 Ne3 33.Ke2 Nd2 34.Nd2 Nc2 35.Kd1 Na3 36.Ke2 Rb4 37.Rc1 Re8 38.Kf3 Kc6 39.Rc3 Nb5 40.Rc1 Rf8 41.Kg2 Rb2 42.Rd1 Kc5 43.Kg3 Re8 44.Rc1 Kb6 45.Nf3 d4 46.Ne1 Re3 47.Kf4 Rf2 48.Kg4 Rh2 49.Nf3 Rg2 50.Kh3 Rf2 51.Re1 Ref3 (51...Ref3 52.Kg4 c5–+) 0–1. xCalvin – boldeagle, ChessWorld.net, 2005.

5.f3 f5 6.fe4 fe4 7.e3 Bd6 8.Be2? (better is 8.Nh3!?=+) 8...Qh4–+ 9.g3 (9.Kd2 Ne7–+) 9...Bg3! 10.Kd2 (10.hg3 Qh1) 10...Bd6 (10...Bh2?! 11.Bb5 c6 12.Qe2–/+) 11.Nc3 c6 12.b5 Be6 (12...Bh2?! 13.Bh5 g6 14.Qe2 Qh5 15.Qh5 gh5 16.Rh2–/+) 13.bc6 Nc6 14.Nb5 Bb8 15.Bh5 g6 16.Be2 a6 17.Nc3 Bc7 18.Qf1 (18.Na4 Nge7 (< 18...Bh2 19.Nc5 Bf5 20.c4–+) 19.Nc5 Bc8–+) 18...Nge7 19.Qg2 0–0 20.Bd1 (20.Rf1–+) 20...Rf2 21.Qf2 Qf2 22.Nge2 Bh2 23.Na4 Rf8 24.Nc5 Bc8 25.c4 b6 26.cd5 Nd5 27.Ne4 Qe3 28.Ke1 Bf4 (29.Rg1 Qe4–+; better is 28...Nf4 29.Bb3 Qb3 30.Rh2 Nd3 31.Kd2 Qb2 32.Ke3–+) 0–1. lookingbeyonde4 – procyk, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c4 dc4=+

6.e3 b5? 7.Qh5+– Ke7 8.Qb5 Be6 9.Bc4 Qd6 10.d5 Bd7 11.Qb7 Bc6 12.dc6 Qc6 13.Bd5 Qc2 14.Bd4 Nd7 15.Bc5! Nc5 16.Qc7 Nd7 17.Qc2 (17...Re8 18.Qe4 Kd8 19.Qd4+–) 1–0. kamret (2200) – auto321 (1630), GameColony.com, 2003.

6.e3 b5 7.Qh5+/– g6 8.Qb5 c6 9.Qa4 Bd7 10.Bc4 c5 11.Qb3 Nh6 12.dc5 Nc6 13.Nc3 Bf5 14.Rd1 (14.Rd1 Qc7 15.Nd5+–) 1–0. WALKER – MOLENAAR, ECC3.045, 2003.

6.e3 f5 =.

5.c4 c6

6.Nc3 a5 7.b5+= dc4 8.e3 Bf5 9.Bc4+/– Ne7 10.bc6 bc6 11.Qc2 Nd5 12.Ne4 Bg6 13.Nf3 Qe7 14.Bd3 Nd7 15.Qc6 N5b6 16.Rc1 f5 17.Nc5 Rc8 18.Qb5 f4 19.Bg6 hg6 20.0–0 fe3 21.Nd7 Qd7 22.Qb6 Rc1 23.Bc1 (23…Bd6 24.fe3+–) 1–0. marre (2065) – SDR84 (1970), GameColony.com, 2003.

6.Nc3 f5 7.cd5 cd5 8.Bc1 =.

6.cd5 cd5 7.e3 Bd6 8.Nc3 Be6 9.Bb5 Nc6 10.Rc1 Nge7 11.Nge2 0–0 12.0–0 f5 13.Kh1 g5 14.f3 Ng6 15.fe4+= fe4 16.Rf8 Qf8 17.Bc6 bc6=+ 18.Na4 Qh6 19.h3?? Rc8?? 20.Qf1?? Nh4 21.Nc5? Bf5?? 22.Qf2?? Rf8–+ 23.Rf1? Bh3!! 24.Qg1 Bg2 25.Qg2 Ng2 26.Kg2 Qh2# 0–1. revbodio – procyk, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.e3 a6 7.Nc3 Be6 8.Nge2 Nh6 9.cd5+= cd5 10.Qb3 g5 11.Ne4!+– de4 12.Qe6 Qe7 13.d5 Bg7 14.Qe7 Ke7 15.Ng3 Rd8 16.Rd1 a5 17.Ne4 ab4 18.d6 Kf7 19.ab4 Nc6 20.Bc4 Kg6 21.b5 Ne5 22.Be5 fe5 23.Bd3 (23...Bf8 24.Nc5 Kg7 25.Ne6 (< 25.Nb7 Rd7+–) 25...Kh8 26.Nd8 Rd8 27.Be4+–) 1–0. mrkt (2250) – benhawkes (1840), ICC, 2003.

6.e3 Bd6 7.cd5 cd5 8.Nc3 Be6 9.Nb5 Nc6 10.Nd6 Qd6 11.Qh5 g6 12.Qd1 Nge7 13.Rc1 a6 14.Ne2 Bg4 15.h3 Bd7 16.Nc3 0–0 17.Qb3 b5? 18.Ne4+– Qc7 19.Nc5 f5 20.Be2 Bc8 21.0–0 f4 22.e4 Kh8 23.ed5 Nd8 24.Ne6 Ne6 25.de6 Qd6 26.d5 Kg8 27.Qc3 (27.Qc3 Rf6 28.Qf6 Qe5 29.Qf7 Kh8 30.Be5#) 1–0. kolya – kasxsak, internet, 2002.

6.e3 Bd6 7.cd5 cd5 8.Nc3 Be6 9.Nb5 Be7 10.Ne2 Nh6 11.Nf4 Bf7 12.Rc1 Nc6 13.Nc3 0–0 14.Nfd5! Bd6 15.Bc4 Kh8 16.0–0 f5 17.f4 ef3 18.Qf3 Qh4 19.g3 Qg5 20.Nb5 Bb8 21.Ndc7 Bc4 22.Rc4 Bc7 23.Nc7 Rac8 24.Ne6 Qe7 25.d5 Ne5 26.Be5 Rc4 27.Bg7 Qg7 28.Ng7 Kg7 29.d6 Re4 30.d7 Rd8 31.Qh5 Rg4 32.Qe8 (32.Qe8 Rd7 33.Qd7 Kh8 34.Qe8 Kg7 35.Rd1+–) 1–0. kamret (2185) – tvs (2005), GameColony.com, 2003.

6.e3 f5 7.cd5 cd5 8.Nc3 Nf6 9.Nge2 Bd6 10.Nb5 0–0 11.Rc1 Nc6 12.Nd6 Qd6 13.Qc2 Be6= 14.Nf4 Rac8 15.Qc5+= Qc5 16.dc5+/– Bf7 17.Be2 Nd7 18.Rg1 Nce5 19.Rd1 g5 20.Nd5+– Bd5 21.Rd5 Rfe8 22.f4! ef3 23.gf3 h6 24.f4 Ng4 25.Rd7 Ne3 26.fg5 h5 27.Rb7 Ng4 28.Ra7 f4 29.Kf1 Nh2 30.Kf2 Ng4 31.Bg4 hg4 32.Rh1 Re3 33.Rh8# 1–0. orane3 – jimdand0, internet, 2006.

5.c4 Be6

6.cd5 Bd5 7.Nc3 a5 8.b5 +=.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Bc4 8.Ne4 Qd5 9.Nc3 Qd8 10.g3 Bd6 11.Bg2 c6 12.Nf3 Ne7 13.0–0 0–0 14.Rc1 b5? 15.Re1 Ng6? 16.e3 Nd7? 17.Nd2+– Rc8 18.Nc4 bc4 19.Ne4 Bb8 20.Rc4 f5 21.Nc5 Nc5 22.Rc5 Bd6 23.Rc6 Bc7 24.Re2 f4 25.ef4 Ne7 26.Rce6 Bd6 27.Qb3 Kh8 28.Rc2 Bc7 29.Rc5 Ng6 30.Rd5 Bd6 31.Rdd6 Qc7 32.Bc6 Qf7 33.Qe3 Rc7 34.Be8 Qf5 35.Qe4 Qg4 36.Bg6 hg6 37.Rc6 Rcf7 38.Re8 Qd7 39.Rf8 Rf8 40.Qg6 1–0. wlittle (1640) – rashid (1615), net–chess.com, 2001.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 c6 8.Nd5 cd5 9.e3 Bd6 10.Rc1 Nd7? 11.Qh5+– Kf8 12.Qd5 Nb6 13.Qe4 Ne7 14.Qe6 Nbd5 15.Bc4 Nb6 16.Qf7# 1–0. marre (2135) – redisperanza (1625), GameColony.com, 2003.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Nh6 8.e3+= c6 9.Nh3 Bd6 10.Qc2 Nd7 11.Nd5 cd5+= 12.Qb3 Nb6 13.Bb5 Ke7 14.Rc1 a6 15.Be2 Nf7 16.f3 Re8 17.fe4+/– de4 18.0–0 g6 19.Nf4+/– Bf4 20.Rf4 Kf8 21.Rc5 Kg7 22.d5 Ne5 23.Re4+– Rc8 24.Rd4 Qd6 25.Rc8 Rc8 26.e4 h5 27.a4 Nbc4?? 28.Bc4 Nc4 29.Rc4 Qb6 30.Bd4 Qd8 31.Bf6! Qf6 32.Rc8 Qa1 33.Kf2 Qd4 34.Qe3 Qb2 (35.Kf3 Qa1 36.Rc7 Kg8+–; 34...Qe5 35.Qc3 Qc3 36.Rc3+–). market (1905) – Merlijn (1980), GameColony.com, 2002.

5.e3 a5

6.ba5 Ra5 7.c4 Be6 8.Bc3 Ra7 9.c5 g6 10.Bb5 Bd7 11.Qb3 Bb5 12.Qb5 Qd7 13.Qd7 Nd7 14.Ne2 Ne7 15.0–0 Bh6 16.Nd2 0–0 17.Rfb1 Rfa8 18.Rb3 Nc6 19.Rab1 Nd8 20.Bb2 f5 21.Nc3 c6 22.Ne2 Bg5 23.Bc1 Bf6 24.f3 Ra4 25.fe4 fe4 26.Nc3 Rd4–/+ 27.ed4 Bd4 28.Kh1 Nc5 29.Nce4 de4–+ 30.Rb4 Nde6 31.Nb3 Nb3 32.R4b3 Nc5 33.Rb4 Rd8 34.Bb2 Bf2 35.Bf6 Rd3 36.Be7–/+ b5 37.Bc5 Bc5 38.Re4 Ba3 39.g4 Kg7 40.g5=+ Rd5 41.Re6 Bd6 42.Ra1 (42.Rc1 c5 43.Ra1 Bf8 44.Ra7 Kg8=+) ½–½. Grehl,Siegfried – Kuhlmann,AEJ, corr 3GMM½–06, 1998.

6.ba5 c5 7.Bc3 Nc6 8.Bb5 cd4 9.Qd4 Nge7 10.Qb6 Qb6 11.ab6+= Bd7 12.a4 Ng6 13.a5 Bc5 14.Ne2 Nge5 15.0–0 Ne7 16.Bd7 Nd7 17.Na3 Ba3= 18.Ra3 Kf7 19.Rfa1 Rhc8 20.Nd4 Rab8 21.Bb4 Nc6 22.Bd6 Nd4 23.ed4 Ra8 24.Bc7 Ra6 25.Rb3 Ke6 26.Rb5 f5 27.h4 g6 28.Kf1 Rca8 29.Ke2 h6 30.Ra3 Nf6 31.Bf4 h5 32.Rg3 Kf7 33.Rc5 Rd8 34.Rb3 Ne8 35.Be5 Rd7 36.Rbb5 (36.Rbb5 Ke6 37.c4 dc4 38.Rc4+–) 1–0. Rosner,Dirk – Schirmer,Michael, corr SOK–92–81, 1992.

6.b5 =.

5.e3 a6

6.c4 c6 7.Nc3 Be6 8.cd5 Bd5 9.Be2 Bd6+/– 10.Nh3 Ne7 11.Bh5 g6= 12.Be2 b5 13.Nf4 Bf4+= 14.ef4 Qd6 15.Qd2 Nd7 16.0–0–0 a5 17.Rhg1? Nb6 18.Nd5 Ned5 19.g3? ab4–+ 20.ab4 Qb4 21.Qb4 Nb4 22.Rge1 0–0 23.Bc3 N6d5 24.Bb4–/+ Nb4 25.Kb2 Rfd8 26.g4 f5 27.gf5 gf5–/+ 28.Rg1 Kf7–+ 29.Bh5? Kf6 30.Kb3 Nd5 31.Rc1 Ra6 32.Ra1 Ra1 33.Ra1 0–1. Cocodiabolo – blackcrowman, ChessWorld.net, 2010.

6.c4 Ne7 7.cd5 Nd5= 8.Ne2 Bd6 9.Nec3 Nc3 10.Nc3 Qe7 11.Qh5 g6 12.Qh4 f5 13.Qe7 Be7 14.Nd5+/– Bd6 15.Nf6 Kf7 16.d5 Rd8 17.Nh7 Be7 18.Bc4+– Rd6 19.h4+/– Nd7 20.Ng5+– Ke8 21.Ne6 Nb6 22.Nc7 Kd7 23.Na8 Nc4 24.Bd4 b5 25.Bc5 Bb7 26.Bd6 Bd6 27.h5 gh5 28.Rh5 Ba8 29.Rf5 Na3 30.0–0–0 Nc4 31.Rf7 Kc8 32.Rh1 (32.Rh1 Bc7 33.Rh8 Bd8 34.Rff8+–) 1–0. Hruschka,Walter (1880) – Bechler,Falk (1900), DESC, 2001.

5.e3 c6

6.c4 Bd6 (--> 4.e3 Bd6 5.d4 e4 6.c4 c6).

6.c4 Be6 (--> 4.e3 Be6 5.d4 e4 6.c4 c6).

6.c4 f5 7.Nc3 Nf6 8.cd5 cd5 9.Rc1 Nc6 10.Nh3 Bd6 11.Nf4 Bf4 12.ef4 0–0 13.Be2 Qd6 14.Qd2 Bd7 15.0–0 Nd8 16.g3 Nf7 17.Rc2 Qb6 18.Rfc1 (18.b5 Rfc8=) ½–½. Zbroja,Ted – Schirmer,Michael, corr 3GMM–F, 2001.

5.e3 f5

6.c4 Nf6 7.Nc3 c6 8.Rc1 Be6 9.c5 Ng4 10.Nge2 Qh4 11.g3 Qh6 12.h3 Nf6 13.Nf4 Bf7 14.b5 Be7 15.Qb3 Nbd7 16.Qa4 Nh5 17.Ng2 g5 18.Rb1 (18.Rb1 Qe6 19.bc6 bc6 20.Na2+=). Degterev,Pavel – Hasek,Frantisek, Telechess, 2005.

6.c4 Nf6 7.Nc3 Be6 8.Qb3 Be7 9.Nh3 c6 10.Nf4 Bf7 11.cd5 cd5 12.Bb5 Nc6 13.Bc6 bc6 14.0–0 0–0 15.Rfc1 g5 16.Nfe2 Bd6 17.Na4 f4 18.Rc6 f3 19.Ng3+= Ng4 20.h3 Bg3+= 21.hg4 Qd7 22.fg3 Qc6–+ 23.gf3 Be8?? 24.f4 gf4=+ 25.gf4 Qe6 26.Kf2 Ba4 27.Qa4 Rac8 28.Rh1 Qc6?? 29.Qa7 Rf7–/+ 30.Qa5 Qc2–+ 31.Kg3 Qe2 32.Rh5?? Qe3 33.Kh4 Qf4 34.Qd5 Qh2 35.Kg5 Qb2 36.Rh7 Qc1 (36...Qc1 37.Kh4 Qh1 (37...Kh7?! 38.Qf7 Kh8 39.Qf6 Kg8 40.Qe6 Kf8 41.Qf5 Kg7 42.Qe5 Kf7 43.Qf5 Kg7 44.Qe5 Kf7 45.Qf5 Kg7=) 38.Kg5 Qh7–+ (< 38...Kh7 39.Qf7 Kh8 40.Qf6 Kg8 41.Qe6 Kf8 42.Qc8 Ke7 43.d5+–); 36...Kh7?? 37.Qf7 Kh8 38.Qf6 Kh7 39.Qf5 Kg7 40.Qd7 Kf8 41.Qc8 Ke7 42.Qc7 Ke6 43.Qc6 Ke7 44.Qe4 Kd8 45.Qd5 Kc8 46.b5 Qd2 47.Kg6+–) 0–1. Arraya,Jorge – Ferreira,Oscar, Panamerican–chT, 1971.

6.c4 Nf6 7.Nc3 Be6 8.c5 Be7 9.Nh3 c6 10.Be2 0–0 11.0–0 Re8 12.Nf4 Bf7 13.b5 Qc7 14.a4 b6 15.Ba3 bc5 16.Bc5 Bc5 17.dc5 Nbd7 18.Qd4 g5 19.Nh3 h6 20.bc6 Qc6= 21.Bb5 Qc5 22.Qc5 Nc5 23.Be8 Be8 24.f4 ef3 25.Rf3 Bd7 26.Nf2 a5 27.Rc1 Na4 28.Na4 Ba4 29.Rf5 Kg7 30.Nd3 Bb5 31.Ne5 Ra7 32.Rb1 Be8 33.Rb6 Ne4 34.Rb8 Nd6 35.Rf2 ½–½. Vetter – Alvarez Villar, TT–16 ETC, 2005.

6.c4 Nf6 7.Nh3 c6 8.c5 g6 9.Nf4 Bh6 10.Be2 0–0 11.h4 Na6 12.Ba6 ba6 13.Qa4 Qc7 14.Bc1 a5 15.Qa5 Qa5 16.ba5 Rb8 17.Nc3 Ba6 18.Na2 Rfc8 19.Nb4 Bc4 20.Rb1 Kf7 21.Nh3 Bb5 22.Rb2 Bg7 23.Nf4 h6 24.a6 Nd7 25.Ne2 Bf6 26.h5 g5 27.f3 Ke6 28.fe4 fe4 29.Nc3 Bc4 30.Rc2 Be7 31.Bd2 Bd3 32.Ra2 Bc4 33.Rc2= Bd3 34.Ra2 Bc4 (34...Nf6 35.Ra1=) ½–½. Degterev,Pavel – Oltean,Dorel (2360), Telechess, 2005.

6.c4 c6

7.cd5 cd5 8.Nc3 Nf6 9.Rc1 g5 10.h4 g4 11.Nge2 Bh6 12.Nf4 Ke7 13.Be2 a5?? 14.Ncd5!+– Nd5 15.Rc8 Qc8 16.Nd5 Kd6 17.Nb6 Qd8 18.Na8 Nd7 19.Qa4 Qa8 20.ba5 Ke7 21.Qb4 Ke8 22.Bb5 Rf8 23.0–0 Qb8 24.Rc1 Rf6 25.d5 Rf7 26.a6 g3 27.a7 (27…gf2 28.Kf1+–) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Sheers,Matthew Philip, L2.1999.0.00004, 1999.

7.cd5 cd5 8.Nc3 Nf6 9.Nge2 a5 10.Qa4 Bd7 11.b5 =.

7.cd5 cd5 8.Nc3 Nf6 9.Nge2 b6 10.Nf4+= Ba6?? 11.Ba6+– Na6 12.Qa4 Qd7 13.Qa6 (13...Be7 14.Rc1+–) 1–0. market (2175) – Cerati (1940), GameColony.com, 2002.

7.cd5 cd5 8.Nc3 Nf6 9.Nge2 Bd6!? =.

7.cd5 cd5 8.Nc3 Nf6 9.Nge2 Be7 10.Nf4 g5 11.Bb5 Nc6 12.Nh5 0–0 13.0–0 Be6 14.Na4 Bf7 15.Nf6 Bf6 16.Nc5 Qe7 17.Bc6 bc6 18.Qa4 Rfc8 19.Rae1 Qd6 20.Qc2 Be7 21.f3 Bg6 22.Rc1 a5 23.fe4+/– fe4 24.Nb7 Qd7 25.Na5 Ra6 26.Nc4 dc4?? 27.Qc4 Qd5 28.Qd5 cd5 29.Rc8 Kg7 30.Rc7 Re6 31.Rd7 h5 32.Rd5 g4 33.Rd7 Kh6 34.d5 (34…Rd6 35.Re7 Rd5 36.a4+–) 1–0. market (2170) – gigueret (1885), GameColony.com, 2002.

5.e3 Nh6

6.c4 Be6 7.c5 Be7 8.Nc3 0–0 9.Bb5 c6= 10.Bf1 f5 11.f4 Ng4 12.Qd2 Nd7 13.g3 Rf6 14.b5 Rh6 15.h3 Qe8 16.Bg2 Ngf6 17.Nge2 Qg6 18.Kf2 Nh5 19.h4 Qg4 20.Raf1 Ng3 21.Ng3+= Bh4 22.Nce2 Rg6 23.Rh3+/– Nf6 24.Rfh1 Rh6+/– 25.a4 Kh8 26.Kf1 g5 27.fg5+– Qg5 28.Nf4 Bd7 29.Qe2 Rg8 30.Qd2 cb5 31.ab5+= Bb5 32.Kg1 Ng4 33.Bc1 Bg3= 34.Rg3 Rh1 35.Kh1?? Nf2?? 36.Qf2=+ Qh4 37.Kg1= Rg3 38.Nd5 Rg2 39.Qg2 Qe1= 40.Kh2 Bc4 41.Nf6?? Qh4–/+ 42.Kg1 Qf6 43.d5 Qg6 44.d6–/+ Be6 45.Bb2 Kg8–+ 46.Bd4 Qg2 47.Kg2 Kf7 48.Kg3 a5 49.Kf4 Kg6 50.Ke5 Bd7 51.Kd5 Kf7 52.Ke5 a4 53.Bb2 h5 54.Ba3 h4 55.Kf4 Kg6 56.Bb2 Bc6 57.Ba3 Bd7?? 58.Bb2 Kh5 59.Bf6 a3 60.Be5 a2 61.Bf6 Kg6 62.Bh8 Kf7 63.Bd4 Ke6 64.Bh8 Kd5 65.Bd4 a1Q! 66.Ba1 Kc5 67.Be5 b5 68.Kg5 h3 69.Kh4 b4 70.Kh3 f4 71.Kg2 fe3 72.Kf1 Kd5 73.Bb2 Kd6 74.Ke2 Kd5 75.Ke3 Bb5 76.Bh8 Bd3 77.Bg7 Kc4 78.Kd2 Kb3 79.Bf8 Bf1 80.Ke3 Bg2 81.Kd4 Ka4 82.Kc4?? b3 83.Bg7 Ka3 84.Bc3 Ka2 85.Kd4 b2 86.Bb2 Kb2 87.Ke3 Kc3 88.Ke2 Kd4 89.Kd2 e3 90.Ke2 Ke4 91.Ke1 Kf3 92.Kd1 e2 93.Ke1 Bf1 (93...Bf1 94.Kd2 Kf2 95.Kc3 e1Q 96.Kb3 Bd3 97.Kb2 Qb4 98.Ka2 Bc4 99.Ka1 Qa3 100.Kb1 Bd3#) 0–1. dannyboy238 – jammboy, ChessWorld.net, 2007.

6.Nd2 g6 7.c4+= Bg4 8.Qb3 c6 9.cd5 Qd5 10.Bc4+– Qg5 11.Ne4 Qf5 12.Bd3 b5 13.Nd6!! Bd6 14.Bf5 (14.Bf5 Nf5 15.f3+–) 1–0. hooks – gummi57, ChessWorld.net, 2005.

4.e3 a5

5.b5 b6 6.a4 Bb4 7.Nf3 Bg4 8.Be2 e4 9.Nd4+= Be2 10.Qe2 Qe7 11.0–0 g6 12.c4 dc4 13.Qc4+– Bc5 14.Ne6 Kd7? 15.Qd5 Bd6 16.Ba3 Qe6 17.Qa8+– c5 18.bc6 Kc7?? 19.Qb7 Kd8 20.Bd6 Qd6 21.Qb6 Qc7 22.Qc7 Kc7 23.Nc3 Ne7 24.Rfc1 f5 25.Nb5 Kb6 26.c7 Nbc6 27.Rc3 Nd5 28.Rcc1 Nc7?? 29.Nc7 Kc7 30.Rc5 Kd6 31.Rac1 Nb4 32.Ra5 Rb8 33.Rb5 Rb5 34.ab5 Kd7 35.Kf1 Kd8 36.Ke2 Kd7 37.f3 Nd3 38.Rc3 Kd6 39.fe4 fe4 40.b6 Ne5 41.b7 Nd7 42.d3 ed3 43.Kd3 h5 44.e4 Ne5 45.Kd4 Nd7 46.e5! Ke6 47.Rc6 Kf5 48.Rf6! Kg5 49.Rf7 Nb8 50.Rf8 Nc6 51.Kd5 Ne5 52.Ke5 h4 53.b8Q Kg4 54.Rf4 Kg5 55.Qd8 Kh6 56.Rh4 Kg7 57.Qd7 Kg8 58.Rh7 g5 59.Qg7# (59.Qf7#) 1–0. PruneFace – RuaKnighted, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.Bb5 c6 6.Ba4 ab4 (6...b5 7.Bb3 ab4 8.Qh5 g6 9.Qf3–/+) 7.ab4 b5 8.Bb3 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.Nf3 Ne7 11.0–0 e4 12.Nd4 0–0 (12...Bd6 13.Qh5 Ng6 14.f3–/+) 13.Nc3 Kh8 (13...f5 14.f3–/+) 14.d3 (14.f3 f5=+) 14...f5 (14...Bd6 15.de4 b4 16.Na2 de4 17.c3–/+) 15.Bb2 Na6 16.Na2 (16.f3 ed3 17.cd3 Nc5–/+) 16...Bd6 17.Qa1 Qc7 18.Nb5 (18.f4 Bc5–/+) 18...cb5–+ 19.Bg7 Kg8 20.Bf8 Be5 21.Qe1 (21.Nc3 Bc3 (21...Kf8?! 22.Nb5 Qb8 23.Nd4=+) 22.Qa3 b4–+) 21...Kf8 (21...Bh2 22.Kh1 Kf8 23.g3 Bg3 24.fg3+=) 22.h3 Bh2 23.Kh1 Nc5 24.de4 de4?? 25.Nc3?? Ba6 26.Nd5? Nd5=+ 27.Bd5 b4 28.g3 Qe5 29.Qb4 Qd5=+ 30.Rb1 Bg3 31.fg3 Kg7 32.Qb2 Kg6 33.Qb6 Kg7 34.Qb2 Kg6 35.Qb6 Kf7 36.Qh6 Ke8 37.Rb8+= Kd7 38.Qh7+/– Kc6 39.Rb1 Qd6 40.Qg7 Bc4 41.Qd4 Qg3=+ 42.Qc4 Qh3 43.Kg1 Qg3 44.Kf1 Qh3 45.Ke2 Qg2 46.Ke1 Qg1 47.Qf1 Qe3 48.Kd1 Qd4 49.Ke2 Na4 50.Rb3 Nc3–/+ 51.Rc3 Qc3 52.Qf5 Qc2 53.Ke3?? Qd3 54.Kf4 Qf3 55.Ke5 Qf5 56.Kf5 e3 57.Ke4 e2 58.Kd3 e1Q 59.Kd4 Qe2 60.Kc3 Kc5 61.Kb3 Qc4 62.Kb2 Kb4 63.Kb1 Kb3 64.Ka1 Qf1# 0–1. REXChess – SuperForte, 1994.

5.c3 Bd6 6.Nf3 Ne7 7.b5 a4 8.d4 e4 9.Nfd2 c6 10.c4 Nd7 11.c5 Bc7 12.b6 Bb8 13.Nc3 f5 14.Na4 0–0 15.Nc3 f4 16.ef4 Bf4 17.g3 Bh6 18.Ne2 Nf5 19.Nf4 Bf4 20.gf4 Qh4 21.Qb3?? e3–+ 22.0–0–0 ed2 23.Rd2 Nf6 24.f3 Qf4 25.Kb1 Qd2 26.a4 Nd4 27.Bd4 Qd4 28.Bd3 Ra4 29.Rd1 Qa1 30.Kc2 Ra2 (31.Qa2 Qa2 32.Kc1 Qa3 33.Kc2 Qc5 34.Kb3 Ng4–+) 0–1. maxeem – tampaFL, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c3 Be6 6.d4 Nd7 7.de5 fe5 8.Nf3 Ngf6 9.Nbd2 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Bd6 12.Qa7 Kf8 (better is 12...b6!?+=) 13.Qb7+= Nb6 14.Ba6 Qe8 15.c4 Bc8 16.Qa7 Qa4 17.c5 Qa6 18.Qa6 Ba6 19.cb6 cb6 20.Be5 Bb4 21.Kd1 Ke7 22.Kc2 Rc8 23.Kb3 Ba5 ½–½. pierred (2755) – aspasio (2790), net–chess.com, 2013.

5.c4 ab4–/+ 6.cd5 Qd5 7.Nf3 Nc6 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Nb4 10.d4 Qa2 11.Nc3 Nc2 12.Kd2–/+ Qa1 13.Qa1? Na1–+ 14.Bc4 ed4 15.Nd4 Nh6 16.Ra1= Nf5 17.Nf5 Bf5= 18.Ra7 Kd7 19.Rb7 Bd6 20.Bb5 Ke6 21.f4 Kf7 22.Bc4 Kg6 23.g3 Rd8 24.Ke2 Bg4 ½–½. Scherbeyn – Torkkola,J, corr NLD–FIN, 1994.

5.Nf3 ab4–/+ 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bb4 8.c3 Ba5 9.Qa4 c6 10.c4 dc4 11.Bc4 b5 12.Bb5? cb5–+ 13.Qb5 Bd7 14.Qb7 Ne7 15.Bc3 Bb6 16.Qe4 Bb5 17.Na3 Bd3 18.Qa4 Nbc6 19.Bb4 Qd5 20.Qa8 Kf7 21.Qa4 Nb4 22.Qb4 Rc8 23.Qb2 Bd4! (23...Bd4 24.Nd4 Rc1 25.Qc1 Qg2 26.Qc4 Bc4 27.Nc4 Qh1 28.Ke2 ed4–+) 0–1. Drexhage,Ulrich (1845) – Wuerzebesser,Ray (2240), RSX – FSO1 remoteschach.de, 2005.

5.g3 Nh6 6.c3 ab4 7.cb4 c5 8.bc5= Bc5 9.h3 0–0 10.d4 ed4 11.ed4 Bd6 12.Bg2=+ Be6 13.Nf3 Nc6 14.Nbd2 Qb6 15.Rb1? Qa7 16.Ra1 Nf5 17.Nb3 Rfe8 18.0–0=+ Bc7 19.Re1 Bb6 20.g4 Nd6=+ 21.Re2 Bf7 22.Qd3 Bg6 23.Re8 Re8 24.Re1?? Bd3–+ 25.Re8 Ne8 26.Nc1 (26.Nc1 Bc4 27.Kh2–+). beammeupscotty (2115) – malaysianisme, net–chess.com, 2004.

5.ba5 Ra5

6.d4 ed4 7.ed4 Bd6 8.Qh5 g6 9.Qf3 Nh6 10.Qe2 Qe7 11.Nf3 Kf7 12.Qe7 Be7 13.Be2 Re8 14.0–0 Bf5 15.c4 Ba3 16.Bc3 Ra6–/+ 17.Na3 Re2 18.cd5 Be4 19.Nb5 Ra1 20.Ra1 Bd5 21.Nc7 Bf3 22.gf3 Nf5 23.Rb1 Re7= 24.Rb7 Na6 25.Ne6 Ke6 26.Rb6 Kd5 27.Ra6 Nh4 28.Kf1 Nf3=+ 29.Rf6 Nh2 30.Kg2 Ng4 31.Rf8 h5 32.Bb4 Re6 33.Rd8 Kc4 34.Bc5 Rf6 35.f3 Ne3 36.Kg3 Nf5 37.Kh3 (37.Kf2 Rf7–/+) ½–½. pereira – Srdja, internet, 2006.

6.d4 ed4 7.ed4 Nh6 8.Nd2 Bd6 9.Qe2 Kf7=+ 10.Qh5 Kg8 11.Be2 Qe7 12.Qf3 Bg4 13.Qb3 c6 14.c4 dc4 15.Nc4 Be6 16.Qc3 Rg5 17.Nd6 Qd6 18.g3 Rd5 19.Nf3 Nd7 20.0–0 Nf7 21.Bc4 Rf5 22.Be6 Qe6 23.Rae1 Qd5 24.Nh4 Rh5 25.Re8 Nf8 26.Qb4 c5 27.dc5 Ng5 28.f3 Nge6 29.Re1 Qc5 30.Kh1 Qb4 31.ab4 Nf4 32.gf4 Rh4 33.Bd4 b6 34.Bb6 Kf7 35.R1e7 Kg6 36.Be3 Kf5 37.Rd8 g5 38.Ree8 gf4 39.Bc5 Kg6 40.Bf8 h6 41.Re7 Rg8 1–0. matemastr (2685) – ComputerMan (2530), ICC, 1998.

5.ba5 Nh6

6.c4 d4 7.ed4 ed4 8.Nf3 d3 9.Qb3 Qe7 10.Kd1 Ng4 11.Bd4 Nc6 12.Qd3?? (better is 12.Be3=) 12...Nd4–+ 13.Qd4 c5 (13...Ra5?! 14.d3+=) 14.Qf4 Nf2 15.Kc2 Nh1 16.Nc3 g5 (16...Ra5 17.Re1 Ra3 18.Nb5=) 17.Qe4 Nf2 18.Qe7 Be7 19.Re1 Kf7 (19...Ra5?! 20.Nd5–+) 20.h3 Ra5 21.Nb5 Bf5 22.d3 Rb5! 23.cb5 c4 24.Kc3 (24.Kd2 Nd3 25.Ra1 Ra8–+) 24...cd3 25.Nd4 Rc8 26.Kb3 (26.Kd2 Bd6 27.g3 Bg3 28.Re7 Kf8–+) 26...Be4 (26...Be4 27.Re4 Ne4–+) 0–1. alaamattar (2295) – aspasio (2790), net–chess.com, 2013.

6.Be2 Be6 7.d4 Nc6 (7...Bd6!?+=) 8.Bb5+= Ra5 9.Bc6 bc6 10.h3 (better is 10.de5!? Ng4 11.h3 Ne5 12.Bc3=) 10...Bd6+= 11.Nd2 0–0 12.de5 fe5 13.Ngf3 e4 14.Nd4 Qh4 15.Qe2? (better is 15.Rf1 Bd7 16.c4–/+) 15...Bg4!–+ 16.Qf1 (16.hg4 Qh1 Pinning (16...Qh1 Deflection)) 16...Bd7 17.g3 Bg3! 18.0–0–0? (18.fg3 Qg3 Double attack (18...Rf1 Pinning; 18...Rf1 Deflection; 18...Qg5 Decoy)) 18...Nf5 (better is 18...Rf2 19.Qg1 Ra8–+) 19.Qg2?? (better is 19.Nf5 Bf5 20.fg3+/–) 19...Be5–+ 20.N2b3 Nd4 21.Nd4? (21.Bd4 Rf2 22.Qf2 Qf2 23.Na5 Bd4 24.ed4 c5–+) 21...c5 (21...Qf2?! 22.Qf2 Rf2 23.Nb3 Bb2 24.Kb2–+) 22.Nb3 (22.f4 ef3 23.Qd2 Ra7–+ (23...cd4?! 24.Qa5 Qe4 25.ed4–/+)) 22...Bb2 (better is 22...Rf2!? 23.Qf2 Qf2 24.Be5 Ra3 25.Kb2 Rb3 26.Kb3 Qe3 27.Kb2–+) 23.Kb2 Qf6 24.Ka2 (24.Kb1 Ra3 25.Rhg1–+) 24...Ra3 0–1. alanwsp (2230) – aspasio (2790), net–chess.com, 2013.

5.b5 c5

6.bc6 bc6 7.c4 Qb6 8.Qc2 (8.Ra2 Be6+=) 8...Be6 (8...Bf5 9.d3+=) 9.cd5 cd5 10.Nc3 Nd7 11.Rb1 Rc8 12.Qa4 Bd6 13.Nf3 Ne7 14.Be2 (14.Nb5 Bf5 15.d3 Bc7=) 14...0–0 15.0–0 Nc5 16.Qb5? (better is 16.Qc2!?+=) 16...Qc7 17.Bd1 Rb8 18.Qe2 Bg4 (18...Bf5 19.e4 Ne4 20.Ne4 Be4 21.d3 Bf3 22.Qf3 Ba3 23.Rc1–+) 19.h3? (19.d4 e4 20.dc5 Bh2 21.Kh1 ef3 22.gf3 Bh3–/+) 19...Bh5?? (19...Bf5 20.d4 Bb1 21.dc5 Qc5 22.Nb1–+) 20.g4?? (better is 20.d4 Bf3 21.Qf3–/+) 20...Bg6–+ 21.e4 Ne4 22.Ne4 de4 (22...Be4!? 23.d3 Bf3 24.Qf3 Ba3 25.Rc1–+) 23.Nh4 e3! 24.Ng6 ef2 25.Qf2 Ng6 26.Bf3?? Bc5 27.d4 Rb2! 28.Qb2 Bd4 29.Qd4 ed4 30.Rfd1 Qg3 31.Bg2 Nf4 32.Rd2 Qe3 (32...Qe3 33.Rf2 Ng2 34.Kg2 Qe4 35.Kh2 Qb1–+) 0–1. Fournier,Frederic (1770) – mick51 (2060), 3 min +2s chess16.com, 2008.

6.d4 ed4 7.ed4 c4 8.Nc3 Ne7 9.g3 a4 10.Bg2 Ra5 11.Nh3 Be6 12.Qe2 Bf7 13.Nf4 Kd7 14.0–0 Kc7? 15.Ncd5!!+– Nd5 16.Qc4 Kb6 17.Bd5 Rb5 18.Bf7 Rb2 19.Rfb1 Ba3 20.Rb2 Bb2 21.Qc5 Ka6 22.Ra4 (22.Ra4 Qa5 23.Ra5#) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Aymans, 2009.

6.d4 Nd7 7.de5+/– Ne5 8.Be5 fe5 9.Qh5 Kd7 10.Qe5 Nf6 11.Nc3 Bd6 12.Qg5 Qf8 13.Nd5 Rg8?? 14.Nb6 Ke8 15.Na8 Ng4 16.Nf3 g6 17.Rd1 Rg7 18.Qd5 1–0. Woelfelschneider,Peter – Sparfeld, 2000.

6.c4 d4

7.d3 Be6 8.Qf3 de3 9.fe3 Qd7 10.Nc3 Bg4 11.Qg3 Bd6 12.Ne4 Bf8 13.Nf3 Bf5 14.Nf2 Bg6 15.Be2 Bd6 16.Qh4 Ne7 17.Ne4 Nf5 18.Qf2 0–0 19.0–0 Be7 20.Nc3 Qd8 21.Rad1 Nd7 22.a4 Qe8 23.Nd5+/– Rd8 24.d4 ed4 25.ed4 Nd4 26.Nd4 cd4 27.Bd4 Ba3 28.Rfe1 Bc2 29.Bg4 Qg6 30.Be6 Kh8 31.Rd2 Bb3 32.Qe3 Qg5 33.Rd3 Qe3 34.Ree3 Nc5? 35.Bc5 Bc5 36.Rb3 Rfe8 37.Kf1 Be3 38.Re3 Rd6 39.Bf7 Re3 40.Ne3 b6 41.Nd5 Rd7 42.Be8 Rd8 43.Bc6 Rb8 44.Kf2 Kg8 45.Ke3 Kf7 46.Kd4 Ke6 47.Nc7 Kf7 48.c5 g6 49.cb6 Ke7 50.Na6 Rb6 51.Kc5 Rb8 52.Nb8 Kd8 53.b6 f5 54.Kd6 Kc8 55.Na6 h6 56.b7 Kd8 57.b8R# 1–0. NN – SuperForte 5 Mhz, 1993.

7.ed4 ed4 8.Nf3 Bd6 9.d3 Ne7 10.Nbd2 0–0 11.Be2 b6 12.0–0 Bb7 13.a4 (13.Re1 Re8=) 13...Ng6 14.Ne4 Bc7 15.Nfd2 (15.Qc2 f5 16.Ng3 Nh4=+) 15...f5 (15...Nf4!?–/+) 16.Ng3=+ Nh4 17.Nf3 Nd7 18.Nh4 Qh4 19.Bf3 Ra7 (19...Bf3!? 20.Qf3 Ne5=+) 20.Bb7= Rb7 21.Qf3 Rbb8 22.Qd5 (better is 22.Qc6 Qd8 23.Qd5 Rf7 24.Rae1=) 22...Kh8?? (better is 22...Rf7=) 23.Qd7+– Rbc8 24.Bc1 (24.Rfe1 Bg3 25.hg3 Qh6+–) 24...Bb8 (24...f4 25.Ne4+–) 25.Qd5 (25.Re1!? f4 26.Ne4 f3+–) 25...f4 26.Ne4 f3 27.Ng3 fg2 28.Qg2 Rf6 29.Bd2 Rg6 30.Rae1 Qf6 (31.f4 Qh4+–; 30...Rf8 31.Re4 Qf6 32.f4+–). b4_player (1835) – NN, GameColony.com, 2002.

7.e4 f5 8.d3 Nf6 9.f3 Be6 10.Ne2 (10.Nh3 Be7=+) 10...Nbd7 (10...fe4 11.de4 Bc4 12.Nd2 Bb5 13.Qb3–/+) 11.Nd2 (11.ef5!? Bf5 12.Ng3=) 11...fe4–/+ 12.fe4 Be7 (12...Ng4 13.Bc1–/+) 13.h3 (better is 13.Ng3!?=+) 13...0–0–/+ 14.a4 Nb6 (14...Nh5 15.Nf3–+) 15.Qc2 Nh5 16.0–0–0 Rf2 17.g4 Nf4 18.Nf4 Rf4 19.Bg2 Bg5 20.Rdf1 Qe7 21.Kb1 Raf8 22.Rf4 Bf4 23.Rf1 g5 24.Nf3= h6 25.Bc1 Rf6 26.Kb2 Qf7 27.Bd2 Bc4 28.dc4 Nc4=+ 29.Kc1 Nd2 30.Nd2 Bd2 31.Kd2 Rf1 32.Bf1 Qf1 33.Qc4?? Qc4 34.Kd1 d3 35.Kd2 Qc2 36.Ke3 Qe2 0–1. slavisa99 – laksman5, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.g3 Nd7 8.Bg2 =.

7.g3 Be6 8.Qc2 Qd7 9.d3 Bd6 10.Bg2 f5 (10...Nh6!?=) 11.ed4+/– cd4 12.Nf3 Nf6 (better is 12...Qe7!?+/–) 13.0–0+– 0–0 14.Re1 Qc7 15.Nd4! Bc8 (15...ed4 16.Re6 Pinning (16.Re6 Deflection)) 16.Nf3 Nbd7 17.Nbd2 Ra7? (better is 17...Kh8+–) 18.d4 ed4 19.Nd4 (worse is 19.Bd4 Nc5+–) 19...Ne5 (19...Nc5 20.Nf5 Bf5 21.Qf5+–) 20.b6 (20.Nf5!? Nfg4 21.Bd5 Kh8 22.Nd6 Qd6+–) 20...Qb6 21.Nb5 (21.c5!? Qc5 (21...Bc5?? 22.Re5 Bd4 23.Qc4 Kh8 24.Bd4+–) 22.Qc5 Bc5 23.Re5 b6+–) 21...Neg4 (21...Nfg4 22.Re2 f4 23.Bd4+–) 22.Nb3 Ra8 (22...a4 23.N3d4 Ra6 24.Nd6 Qd6 25.c5+–) 23.Bd4 Qa6 24.h3 Nh6 25.Nd6 (25.Nc5!? Bc5 26.Bc5 Be6+–) 25...Qd6 26.Bc5 Qc7 27.Bf8 Kf8 28.Rad1 Bd7 29.Nd4 (29.Qd2 Nf7+–) 29...Kg8 (29...Rc8+–) 30.c5 (30.c5 Rc8 31.Qb3 Kh8 32.Bb7+–) 1–0. Jimenez Morales,Miguel (1970) – Nuevo Perez,A (2185), 40th Seville Open, 2015. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 f6 4.e3 a5 5.b5 c5)

7.Qh5 g6 8.Qf3 Ne7?? 9.Qf6+– Rg8 10.Qe5 Nd7 11.Qf4 Nf5 12.Nf3 Qe7 13.Bd3 Bh6 14.Qe4 Rg7 15.0–0 Nf6 16.Qe7 Re7 17.ed4 cd4 18.Nd4 Nd4 19.Bd4 Kf7 20.Be3 Bg7 21.Nc3 Bf5 22.Bf5 gf5 23.Rae1 Rae8 24.Rd1 h5 25.h3 h4 26.Bg5 Rc7 27.d3 Nh7 28.Bd2 f4 29.Nd5 Rd7 30.Ba5 Be5 31.Bb4 Rg8 32.Rfe1 Ng5 33.Kf1 f3 34.Re5 fg2 35.Kg2 1–0. Heman,Frans – Van Bun,Marcel, Weijers OHK op, 2004.

7.Qh5 g6 8.Qh4 Bg7 9.f4 de3 10.de3 ef4 11.Qf4 Nd7 12.Nc3 Ne7 13.Rd1 0–0 14.Nf3 Kh8 15.g3 b6 16.Bg2+/– Bb7 17.e4 Qe8 18.0–0 Rd8 19.Rfe1 Rf7 20.Re2 Nf8? 21.Rde1?? Ne6+= 22.Qc1 Nd4 23.Nd4+/– cd4 24.Nd5 d3 25.Re3 Bd5+= 26.ed5 Bh6 =. NN – SuperForte5, 1991.

5.b5 Bc5

6.c4 Bf5 7.Nc3 Ne7 8.Qa4 d4=+ 9.Nce2 de3 10.de3= Bd3 11.Nf3 Nd7 12.Rd1 e4 13.Nd2 0–0 14.Nf4 Nb6 15.Qb3+/– a4 16.Qa2 Bf1 17.Nf1 Qc8 18.Ng3 f5 19.0–0 Rd8 20.Rd4?? Bd4–/+ 21.ed4 Rb8?? 22.c5?? Nbd5–+ 23.Qc4 Ra8 24.Re1 Kh8 25.Nd5–/+ Nd5 26.h3 h6 27.Rd1 Kh7 28.Nf1 f4–/+ 29.Nh2? Qf5 30.Re1 f3 31.g4 Qg6 32.c6 b6 33.Bc1 Kh8 34.Nf1 h5 35.Ng3 hg4 36.h4 Nf6–+ 37.Bf4 Ra7 38.Rd1 Qh7 39.Bg5 Re8 40.d5 Rea8 41.d6–/+ cd6 42.Rd6 Ne8 43.Re6 e3 44.Be3 Qb1 45.Kh2= Nc7?? 46.Re5 g6 47.Bd4 Kg7 48.Re7 Kh6 49.Qf7 Qh1 50.Kh1 Rd8 51.Qg7# 1–0. NN – COMP, 1993.

6.d3 Ne7 7.Nd2 a4 8.Ngf3= 0–0 9.Be2 Nd7 10.0–0 Nb6 11.h3 Ng6 12.Re1 Bd7 13.c4 dc4 14.dc4 Be6 15.Qc2 Rc8 16.Red1 Qe8 17.Ne4+= Be7 18.c5 Bb3=+ 19.Qc3 f5 20.Nf6? Bf6–+ 21.cb6 cb6 22.Qb4? Be7 23.Qe1–/+ Rc2 24.Rd2=+ Rd2 25.Qd2 Qd8 26.Kf1 Qd2 27.Nd2= Bf7 28.Bd1 Rd8 29.Ke1 Nh4 30.g3 Ng6 31.Ba4+= f4 32.ef4 ef4 33.g4 Bc5 34.Bc2 Bf2=+ 35.Ke2 Be3 36.Ne4?? Nh4 37.Rd1–/+ Bc4 38.Bd3 Bd3 39.Rd3= Rc8 40.Rc3 Rc3=+ 41.Bc3 Ng6 42.Nd6 Ne7 43.Nb7 Nd5 44.Bd2?? Bd2 45.Kd2=+ g5 46.Nd6 Kg7 47.Kd3 Kf6 48.Ke4 Ke6 49.Nf5? Nc3–+ 50.Kd4 Nb5 51.Kc4 Na3 52.Kb4 f3?? 53.Ka3=+ f2 54.Ne3 Ke5 55.Kb4 Ke4 56.Nf1 Kf3 57.Kb5 Kg2 58.Ne3 Kh3 59.Kb6 Kg3 60.Kc5 Kf3 61.Nf1?? Kg4 62.Kd4 h5 63.Ke3 Kh3 64.Kf2= g4 65.Kg1 h4 66.Nh2 Kg3 67.Ng4 h3 68.Nh2 Kf4 69.Kf2 Ke5 70.Kg3 Kd4 71.Kh3 ½–½. uno (1890) – knightonranden (1800), ICC, 2003.

6.Nf3 Ne7 7.c4 0–0 8.Be2 d4 9.0–0?? d3–+ 10.e4?! de2 11.Qe2 Ng6 12.g3 Bg4 13.Kg2 f5 14.d3 fe4 15.de4 Bf3 (16.Qf3 Rf3 17.Kf3 Qd3 18.Kg2 Qe4 19.Kg1 Qe2–+) 0–1. maxim – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Nf3 Bf5 7.c4 dc4 8.Bc4 Bg4 9.0–0 e4 10.h3 Bf3 11.gf3 f5 12.f4 Nf6+= 13.Kh2 Nbd7 14.Rg1 Qe7 15.Nc3 Bd6 16.Ne2 a4 17.Qc2 Bc5 18.Rg2 h6 19.Qc3 Bb6 20.Rag1 Rh7 21.Rg6 Ba5 22.Qc2 Bb6?? 23.Ng3+– Qc5 24.d3 ed3 25.Qd3 0–0–0 26.Nf5 Qf8?? 27.Qc2 Nc5 28.Nd4 Rd7 29.Nf3 Ba5 30.Ne5 Rd2 31.Qf5 Kb8?! 32.Bd4 Rf2 33.Kg3 Nce4 34.Kh4= Qe7 35.Rb1 Qa3?? 36.Nc6!+– bc6 37.bc6 Bb6 38.Rf6 Nf6 39.Ba6?? g5 40.Kg3+– Rf4?? 41.Qc8 Ka7 42.Qb7# 1–0. NN – COMP, 1996.

6.c4 d4

7.Ne2 Qe7 8.Ng3 =.

7.Ne2 Kf8 8.h4 Ne7 9.g3 Bg4 10.Bh3 Bh3 11.Rh3 de3 12.fe3 Qd3 13.Qc1 c6 14.a4 Bb4 15.Ba3 b6 16.Ra2 Nd7 17.Qc2 Nc5–/+ 18.Kd1 Qd7 19.Rh2 Nf5 20.Ke1?? Ne3–+ 21.Qb2 Nd3# 0–1. excalibur – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.g3 Ne7=+ 8.f4 de3–/+ 9.fe5 fe5 10.Be5 0–0 11.Bh3?? Qd3–+ 12.Qe2 Qe4 (13.Nf3 Rf3 (13...Qf3?! 14.Qf3 Rf3 15.Bc8 Nc8 16.Bc7–+) 14.Bc8 Nc8–+ (14...Qe5?! 15.Qf3 Nc8 16.Ra2–+)) 0–1. excalibur – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.ed4 Bd4

8.Nc3 Ne7 9.Nf3 0–0 10.Be2 Bf5 11.0–0 c5 12.d3 Nd7 13.Qc2 Ng6 14.g3 Bh3 15.Rfe1= Kh8 16.Nd5 Nb6 17.Bd4 cd4=+ 18.Nb6 Qb6 19.Nd2 Rac8 20.Bf3 Rc7 21.Ne4 Qb5!?–/+ 22.cb5 Rc2 23.Rac1 Rfc8 24.Rc2 Rc2 25.Nd6 b6 26.Nc4 Ra2 27.Bd1 Ra1 28.f3 Bf5–+ 29.Kf2? Bd3 30.Nb6 Ra3 31.Be2 Ra2 32.Nd5 Bb5 (32...Bb5 33.Nb6 d3–+) 0–1. anemone – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2005.

8.Nc3 Ne7 9.Nf3 0–0 10.Be2 Bf5 11.d3 Ng6 12.g3 Re8 13.0–0 Bh3 14.Re1= Ba7 15.a4 Bc5 16.Ne4 Bb4 17.Bc3 f5 18.Bb4? fe4–/+ 19.de4 ab4–+ 20.Qb3 c5 21.Rad1 Qe7 22.Rd5 b6 23.Red1 Rf8 24.Nh4 Nh4 (24...Nh4 25.gh4 Qh4–+) 0–1. companula – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2005.

8.Bd4 ed4 9.Qa4 Qe7 10.Kd1 Nh6 11.f3 0–0–/+ 12.g3 Re8 13.Kc1 Bf5 14.Bh3 Qe1–+ 15.Qd1 Bd3 16.Qe1 Re1 17.Kb2 a4 18.f4? Be4 (19.Be6 Kf8–+; 18...Bc4?! 19.Bg2 Ra5 20.Nf3 Rb5 21.Kc2–+) 0–1. excalibur – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

8.Bd4 ed4 9.c5 Qd5=+ 10.Qe2 Kf8 11.Qc4=+ Qe5 12.Kd1 Be6 13.Qc1?? Bb3–+ (14.Qc2 Bc2 15.Kc2 d3 16.Bd3 Qa1–+) 0–1. excalibur – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

8.Bd4 ed4 9.Bd3 Ne7 =.

8.Bd4 ed4 9.Qe2 Ne7=+ 10.Qd3 0–0 11.Nf3 c5 12.a4 Re8–/+ 13.Be2 Bf5 14.Qb3 Ng6 15.g3?? d3 16.Nh4 Re2 17.Kf1 Qd4 18.Nf5 Qf2# 0–1. excalibur – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.d4 ed4

7.Bd4 Bd4 8.ed4 Ne7 9.Nf3 0–0 10.c4 Re8=+ 11.Nbd2?? Ng6–+ 12.Be2 Nf4 (13.Ng1 Bf5–+ (13...Ng2?! 14.Kf1 Nf4 15.Qb3–+)) 0–1. excalibur – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.Bd4 Bd4 8.ed4 Ne7 9.Qh5 g6 10.Qf3 =.

>b>7.Bd4 Bd4 8.ed4 Bf5 9.Bd3 Ne7 10.Nf3 0–0 11.0–0+= Nd7 12.Re1 Nb6 13.Nc3 Qd6 14.Bf5+= Nf5 15.Qd3 Qd7 16.Nd2 Nd6 17.Nb3 Rfe8 18.Re8 Qe8 19.Nc5 c6 20.bc6 bc6 21.Ne2 Nbc4 22.a4 Nb2 23.Qf3 Ra7 24.Nf4 Re7 25.Qc3 Nbc4 26.Rb1 g5 27.Nfd3 Re2 28.Re1 Nf5 29.Nb3 Qe4 30.Kf1 Nd4+/– 31.Nd4 Nd2 32.Qd2 Rd2 33.Re4 de4 34.Ke1 e3 35.fe3 Rg2 36.h3 Rg3 37.Kf2 Rh3+= 38.Nc6 Rh2 39.Kf3 Rc2 40.Na5 h5 41.Nb4 g4 42.Kg3 Rb2 43.Nd5 Kf7 44.Nc6 f5 45.Ne5 Kg7 46.Nc4 Ra2+= 47.Nd6 Kg6= 48.Ne7 Kg5 ½–½. Rosner,Dirk – Gaut vel Hartman,Sergio, 1.E/GM/V08 CiF, 2001.

7.Bd4 Bd4 8.Qd4 Ne7 9.c4 Be6 10.Nc3 Nf5 11.Qf4 g5 12.Qf3 Nh4 13.Qh5 Bf7 14.Qg4 0–0 15.cd5 Nd7 16.Qg3 Nc5 17.Nf3 Nf3 18.gf3 Re8 19.Be2 Nb3 20.Rd1 Nc5 21.h4 Kh8 22.b6 cb6 23.hg5 fg5 24.Nb5 Rg8 25.e4 Qf6 26.e5 Qe7 27.Nd6 Bg6 28.e6 Qf6 29.Kf1 Rgd8 30.Kg1 Kg8 31.Nc4 b5 32.Nb6 Qb2 33.Bf1 Qc2 34.Re1 1–0. orane – Caissa, internet, 2003.

7.ed4 Bd6

8.Nc3 Ne7 9.Bd3 h5 10.Qf3 Bg4 11.Qe3 0–0 12.h3 Bd7 13.0–0–0 c6 14.Nf3 Re8 15.Nh4? b6?? 16.Qf3+/– Kf8 17.Bf5 Bf5 18.Nf5 cb5 19.Nd6 Qd6= 20.Qh5 b4 21.ab4 ab4 22.Ne2 b3 23.c3 Ra2 24.Qh8 Kf7 25.Qh5 Ng6 26.f4 Rh8 27.Qg4 Rh4 28.Qc8? Nf4–+ 29.Nf4? Qf4 30.Kb1 Qe4 31.Kc1 Qc2# 0–1. slavisa99 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

8.Bd3 Ne7 =.

8.Qe2 Ne7= 9.c4 0–0 10.c5 Re8 11.Qc2 Bf5 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Ng6 14.Kd1 Bf4 15.g3 Bh6 16.f3 Re3 17.Qc2 Qe8–+ 18.Qf2 Rd3 19.Kc2 Qb5 20.Bc3 Nc6 21.a4 Qc4 22.Kb2 Nd4 23.Bd4 Bc1# 0–1. VILLENEUVE – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

8.Qh5 g6 9.Qd5?? Bb4!–+ 10.Nc3 Bc3 11.Bc3 Qd5 (12.h4 Bd7–+) 0–1. slavisa11 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

8.Bd3 Kf8

9.c4 dc4 10.Bc4 h6 11.h3 Qe7 12.Ne2 Be6 13.d5 Bf5 14.0–0 Be4 15.Nbc3 Nd7 16.Re1 Ne5 17.Ba2 Nd3 18.Ng3 Bg3=+ 19.fg3 Ne1 20.Qe1 Qc5 21.Kh2 Bg6 22.Ne4? Qc2–+ 23.d6 Be4 24.Rc1 Qg2# (24...Qb2 25.Qe4 Qa2 26.Qb7=) 0–1. slavisa99 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

9.Nf3 Qe8 10.Qe2 Qe2 11.Be2 Bf5 12.c4 dc4 13.Bc4 Nd7 14.Nc3 Re8 15.Kd2 Bf4 16.Kd1 Nb6 17.Bb3 Ne7 18.Bc2 Nc4 19.Bf5 Nf5 20.Bc1 Bc1 21.Rc1 Na3 22.Re1 Rd8 23.Ke2 Re8?? 24.Kd3 Re1 25.Ne1 Nd6 26.Nd5 Nab5 27.Nc7 Na7 28.Nc2 Kf7 29.Nd5 Nc6 30.Nce3 a4 31.Ra1 b5 32.Nc7 Rd8 33.Ned5? Nf5 34.Re1 Nfd4 35.f4 a3 36.f5 Nf5 37.Kc3 Rd7 38.Kb3 Nfd4 39.Ka3 Nc2 40.Kb3 Ne1 0–1. slavisa99 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

9.Ne2 c5

10.c4 Be6 11.cd5 Bd5 12.0–0 c4+/– 13.Bc2 Ne7 14.Nbc3 Qd7 15.Nd5 Nd5 16.Nc3 Nc3 17.Bc3 Qb5 18.Rb1 Qd7 19.Qf3 Nc6 20.Ba4 Qc7?? 21.Bb5 Na7 22.Ba4 Rb8 23.Bc2 Bh2 24.Kh1 Bd6 25.Qh5 Nc6 26.Rfe1 Qf7 27.Qb5 g5 28.d5 Qh5–/+ 29.Kg1 Qh2 30.Kf1 Qh1 31.Ke2 Qg2 32.dc6 Re8 33.Kd2 Bf4 34.Kd1 Qf3 35.Re2 Qe2# 0–1. slavisa99 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

10.c4 Be6 11.cd5 Bd5 12.0–0 c4+/– 13.Bc2 Ne7 14.Nbc3 Qd7 15.Nd5 Nd5 16.Nc3 Nc3 17.Bc3 Qb5 18.Rb1 Qd7 19.Qf3 Nc6 20.Ba4 Qc7?? 21.Bb5 Na7 22.Ba4 Rb8 23.Qh5 b5 24.Bc2 b4 25.Bd2 Nb5 26.Bh6?? Na3 27.Ba4 Nb1 28.Re1 gh6 29.Qh6 Qg7 30.Qh5 Qg5 31.Re8 Kg7 32.Qg5 fg5 0–1. slavisa99 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

10.c4 Be6 11.cd5+– Bd5 12.0–0 c4+/– 13.Bc2 Ne7 14.Nbc3 Qd7 15.Nd5 Nd5 16.Nc3 Nc3 17.Bc3 Qb5 18.Rb1 Qd7 19.Qf3 Nc6 20.Ba4 Qc7?? 21.Bb5 Na7 22.Ba4 Rb8 23.Qd5 Bh2 24.Kh1 b5 25.Bc2?? Rd8–+ 26.Qh5 Bd6 27.Rfe1 h6 28.Bg6 Ba3 29.Re6 Kg8 30.Rbe1 Bf8?? Ba5!+– Qd7 32.Bd8 b4 33.Re8 f5 34.Rf8! Kf8 35.Re8 Qe8 36.Be8 g6 37.Qg6 f4 38.Qf7# 1–0. slavisa99 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

10.c4 Be6 11.cd5 Bd5 12.0–0 c4+/– 13.Bc2 Ne7 14.Nbc3 Qd7 15.Nd5 Nd5 16.Nc3 Nc3 17.Bc3 Qb5 18.Rb1 Qd7 19.Qf3 Nc6 20.Ba4 Qc7?? 21.Qh5 Ne7 22.Bb5 Ba3 23.Rfe1 Bd6= 24.Re6 Ng6 25.Rbe1 Be7 26.d5 Qc5–+ 27.Re7? Ne7 (28.Rb1 b6–+ (28...Nd5?! 29.Ba4 Qd6 30.Rb7–+); 27...Qb5 28.Rc7 a4 29.Qf5+–) 0–1. slavisa99 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

10.c4 Be6 11.cd5+– Bd5 12.0–0 c4+/– 13.Bc2 Ne7 14.Nbc3 Qd7 15.Nd5 Nd5 16.Nc3 Nc3 17.Bc3 Qb5 18.Rb1 Qd7 19.Qf3 Nc6 20.Rfe1 Qf7 21.Be4 Qc7?? 22.Bd5 Rd8+= 23.Bc4 Nd4 24.Bd4 Bh2 25.Kh1 Rd4 26.Bb5 Be5 27.Rec1 Qb8 28.Bc6 b6 29.Rc5 Rh4 30.Kg1 Bh2 31.Kf1 Be5 32.g3 Rb4 33.Rb4 ab4 34.Rb5 ba3 35.Qb3 Qa7 36.Rb6?? a2–+ 37.Qb4 Qe7 38.Rb8 Bb8 39.Qb8 Kf7 40.Bd5 Kg6 41.Qf4 a1Q 42.Kg2 Qd7 43.Qe4 f5 44.Qc4 Rc8 0–1. slavisa99 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

10.c4 Ne7!? +/–.

10.dc5 Bc5 11.0–0 Ne7 12.c4 dc4 13.Bc4 Qc7 14.Nd2 Nd7 15.Rc1 Ne5 16.Be5 Qe5 17.Nf3 Qd6 18.Qb3 a4 19.Qa2 Bg4 20.Rfd1 Qb6 21.Nfd4 Bd4 22.Rd4?? Be2–+ 23.Qe2 Qd4 24.Re1? Qd6 25.Rd1 Qe5 26.Qf3 Rc8 27.Ba2 Qb5 28.Qe4 Qc6 29.Qb4 h6 30.Re1 Rc7 31.Qd4 Qd7 32.Qe4 Rc5 33.Be6 Qd2 34.Bc4 Re5 35.Qe5 fe5 36.Re5 Qd4 37.Bd5 Qd1 38.Re1 Qe1 (38...Nd5?! 39.Rd1 Nf6 40.Rd8 Ne8 41.Rb8–+; 38...Qd5 39.g3–+) 0–1. slavisa99 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

10.dc5 Bc5 11.0–0 Ne7 12.Bd4 b6 13.Bc5 bc5 14.c4 Bg4 15.f3 Bd7 16.Nf4 Qc7 17.Qc1 Qe5 18.Nc3 dc4 19.Bc4?? Qd4–/+ 20.Kh1 Qc4 21.Re1 Nf5 22.Qd2 Qd4 23.Qc2?? Qf4 24.Rad1 Nd4 25.Qa2 Qf5 26.Nd5 Be6 27.Re6 Qe6 28.b6 Nd7 29.Qc4 Rb8 30.Qc5 Nc5 31.Rd4 Qe1# 0–1. slavisa99 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.b5 c6

6.a4 Bd6 7.c4 Ne7 8.Nf3 0–0 9.Be2 Be6 10.Qc2 Nd7 11.0–0 cb5 12.cb5 Rc8 13.Qb3 Nc5 14.Qa2 Qd7 15.d4 Ne4 16.Nfd2?? (better is 16.de5 d4 17.ed6 Ba2 18.de7–/+) 16...Nd2–+ 17.Nd2 Rc2 18.Rfd1 Bb4 19.Qb3 Rd2 20.Rd2 Bd2 21.b6 (21.Rd1 Bb4 22.de5 fe5 23.Be5 Ng6–+) 21...e4 22.Ba3 Rc8 23.Bb5 Nc6 24.Ra2 Bb4 25.g3 (25.Rc2 Ba3 26.Qa3 Qd8–+) 25...Ba3 26.Qa3 Bg4 27.Rc2 h5 (27...Qe6 28.Qc1 Ne7 29.Rc8 Nc8 30.Qc5–+) 28.Qc3 (28.Qc1 Bf3–+) 28...Qd8 29.Qd2 Qb6 30.h4 Nb4 31.Rc8 Bc8 32.f3 (32.Qc3 Bg4–+) 32...ef3 33.Qc1 Bf5 34.Be8 (34.Qf1 Be4 35.Qc1–+) 34...f2! 35.Kf1 (35.Kf2 Nd3 Double attack) 35...Bh3 36.Kf2 Nd3 0–1. Rush,Bradley – Alvarez Castillo,Hector (1990), OP–2011–0–01562, 2011.

6.Nf3 c5 7.Be2 Bd7 8.0–0 b6 9.c4+= d4 10.d3 Ne7 11.Nh4 g6 12.ed4 cd4 13.Nd2 Bg7 14.f4 0–0 15.fe5 fe5 16.Ndf3 Nf5 17.Nf5 Bf5 18.Qd2 Nd7 19.Ng5 Nc5=+ 20.Rae1 h6 21.Nf3= Qc7 22.Nh4 Rae8 23.g4+= Qe7 24.Nf5+/– gf5 25.gf5 Qg5 26.Qg5 hg5 27.Bc1 Bf6 28.Rf2 Kf7 29.Rg2 Ke7 30.Bg5 Rg8 31.h4+– Rg7 32.Bf6 Kf6+/– 33.Rg7 Kg7 34.h5 Kf6 35.Rf1 Rg8 36.Kh2 Rg5 37.h6+– Rg8 38.Rg1 Rh8 39.Rg6 Kf5 40.Rb6 e4 41.de4 Ne4 42.Bd3 Ke5 43.Be4 Ke4 44.Re6 Kd3 45.c5 Kc4 46.c6 Kb5 47.c7 d3 48.Rd6 Kc5 49.Rd8 Rh6 50.Kg3 Rc6 51.c8Q Rc8 52.Rc8 Kd4 53.Kf3 d2 54.Ke2 1–0. Wall,Bill – MaskedBishop, internet, 2004.

5.b5 Bd6

6.c4 Be6 7.Qc2 Ne7?? 8.c5+– 0–0 9.cd6 cd6 10.Nf3 Nd7 11.d4 Qb6 12.a4 Rac8 13.Nc3 Bf5 14.Qb3 Be6 15.Be2 Qd8 16.0–0 b6 17.e4 Qe8 18.Nd5 Nd5 19.ed5 Bf7 20.de5 de5 21.Bc4 Nc5 22.Qa2 Qd7 23.Rad1 Qd6 24.Ba3 Rc7 25.Nd2 Ra8 26.Ne4! Qd8 27.d6 Rd7 28.Bf7 Rf7 29.Bc5 bc5 30.Nc5 Rc8 31.Qd5 (31.Qd5 Rc5 32.Qc5+–) 1–0. RageofKlugman – jammboy, ChessWorld.net, 2006.

6.c4 Ne7 7.Nf3 e4 8.Nd4 c5 9.bc6 bc6 10.cd5 Qb6 11.Bc3 cd5 12.d3 f5 13.de4 fe4 14.Bb5 Nd7 15.Ne6 Rg8?? 16.Ba4 Kf7 17.Ng5 Kg6 18.Ne4 de4 19.Qg4 Kf7 20.Bd7 Bd7 21.Qd7 Qc5 22.0–0 Rab8 23.Bd4 Qd5 24.Qg4 Qf5 25.f3 Qg4 26.fg4 Ke6 27.Nc3 Rb3 28.Ne4 Ba3 29.Ng5 Kd5 30.Nh7 a4 31.Rf7 Nc6 32.Bg7 Re3 33.Nf6 Ke6 34.Rc7 Rg7 35.Rc6 Bd6 36.Ra4 Kf6 37.Rd6 Ke5 38.Rb6 Rc3 39.h4 Rc5 40.g5 Rh7 41.g6 Rh8 42.Rg4 (42…Rc2 43.Rg5 Kd4 44.h5+–) 1–0. LUPES – ETC_Chess, playchess.de, 2003.

6.c4 Ne7 7.Nf3 e4 8.Nd4 Be5 9.cd5 0–0 10.Qc2 f5 11.Ne6 Be6= 12.de6 Bb2 13.Qb2 c6 14.a4 Qd5= 15.Qa2 Qe5 16.Bc4 Rf6 17.0–0 Rh6 18.h3 Qf6 19.Qa3 Nd5 20.Nc3 Qe6? 21.bc6 bc6 22.Qb3 Nd7 23.Nd5 Nc5 24.Qa2 Kh8 25.Nc7 Qc8 26.Na8 Qa8 27.Qa3 Rf6 28.Qc5 Qd8 29.Rab1 h6 30.Rb7 Rf8 31.Rd7! Qf6 32.Rb1 Rd8 33.Rd8 Qd8 34.Qe5 Kh7 35.Qf5 Kh8 36.Qe4 (36.Qe4 Qf8 37.Bd3 Kg8 38.Rb7 Qf2 39.Kf2 Kf8 40.Qf5 Ke8 41.Qc8#; 36.Qf7 Qc8 37.Rb7 Qf8 38.Qf8 Kh7 39.Qg7#) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Winkler, 2009.

6.c4 Ne7 7.Qh5 g6 8.Qf3 Bf5 9.d3 e4 10.Qd1 ed3 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Be5 13.Nc3 c6 14.Nf3 0–0 15.Ne5 fe5 16.Rd1 d4 17.Ne4 Nf5 18.ed4 ed4 19.0–0 Qe7 20.Bd4 Rd8= 21.Nf6 Kf7 22.Rfe1 Rd4?? 23.Re7+– Ke7 24.Ng8 Kf8 25.Qe2 Kg8?? 26.Qe6+– (26.Qe6 Kg7 27.Rd4 Nd4 28.Qe5 Kh6 29.Qd4+–) 1–0. Schirmer,Michael – Rosner,Dirk, corr SOK–92–81, 1992.

6.Nf3 Ne7 7.c4 e4 8.Nd4 c5 9.bc6 bc6 10.Nc3 Be5 11.f4 Bd4 12.ed4 0–0 13.cd5 cd5 14.d3 Qb6 15.Na4 Qd6 16.g3 e3=+ 17.Nc5 Nd7 18.Nd7 Bd7 19.Bg2 Rab8 20.Bc1=+ Nf5 21.0–0 Qe6 22.Re1 Rfc8 23.g4–/+ Nd4 24.Be3 Nc2= 25.Ba7?? Ne1–+ 26.Bb8?? Ng2 27.Ba7 Nf4 0–1. dockser – Zippy, ICS game, 1994.

6.Nf3 Ne7 7.c4 e4 8.Nd4 c5 9.bc6 bc6 10.cd5 cd5 11.Bb5+= Kf8 12.0–0 Be5 13.d3 Qb6 14.a4 Nbc6 15.de4 de4 16.Nc3 Nd4= 17.ed4 Qd4 18.Qh5 Be6 19.Rad1?? Qb4–+ (20.Qe2 Bc3 21.Bc3 Qc3 22.Qe4 Kf7–+) 0–1. willis – Zippy, ICS game, 1994.

6.Nf3 Ne7=+ 7.c4 Bg4 8.Be2 Nd7 9.d4 e4 10.Ng1 Be2 11.Ne2 c6 12.c5 Bc7 13.b6 Bb8 14.0–0 0–0 15.Nd2 Ng6 16.g3 f5 17.Qc2 Nf6 18.Rad1 Qe7 19.Nc3 h6 20.Nb3 Ra6 21.a4 Rd8 22.f3 Rf8 23.Rf2 Ra8 24.fe4 fe4 25.Rdf1+= Qd7 26.Qd1 Qh3 27.Qe2 Ne7 28.Nb1 Kh7 29.Qd2 Rc8 30.Rf6 gf6= 31.Rf6 Kg7 32.Qf2 Qh5 33.Nc3 Ng8 34.Rf5 Qg6 35.Qf1 Nf6 36.Nd2?? Ng4–+ 37.Nd5 cd5 38.Rd5 Qc6?? 39.Rg5!+/– hg5 40.d5 Qf6 41.Bf6 Nf6 42.Nb3 Nd5 43.Qf5+– Ne7 44.Qg5 Ng6? 45.h4 Re8? 46.h5 Re6 47.hg6 Rg6 48.Qe7 Kh6 49.Qb7 Rg3 50.Kf2 Rf3 51.Ke2 Bf4 52.Qa8 Re3 53.Kd1 Be5 54.Nd2 Kg5 55.c6 Bg3 56.c7 Re1 1–0. NN – GrandMasterChess 80286, 1992.

6.Nf3 Ne7 7.Be2 0–0 =.

6.Nf3 Bf5 7.Be2 Ne7 8.c4 Nd7 9.Qb3 Nc5–/+ 10.Qa2 Bc2 11.Nc3 Bb3 12.Qb1 dc4 13.0–0 0–0 14.Ne4 Qd7 15.d4 cd3 16.Nc5=+ Bc5 17.Bd3 f5 18.Be5 Bd5 19.e4 fe4= 20.Be4 Be4 21.Qe4 Qb5 22.Qg4 Ng6 23.Bc7 Qd3 24.a4 Qe2 25.Rae1 Qc2 26.Be5 Rad8 27.h3 Rd3 28.Re4 Ne5= 29.Re5 b6?? 30.Ne1+– Bf2? 31.Kh2 Qc3? 32.Qe6 Kh8 33.Rf2! Rh3 34.Kg1 Qd4 1–0. NN – GrandMasterChess 80, 1992.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Ne7 8.0–0 Nd7 9.d3 0–0 10.c4 c6 11.a4 cb5 12.cb5 Rc8 13.Nbd2 Bb4 14.Nd4 Be2 15.Ne2 Qc7 16.Rc1 Qd6 17.Nc3 Rc7 18.d4 ed4 19.ed4 Nb6 20.Na2 Rfc8 21.Rc7 Rc7 22.Nf3 Rc4 23.Qb3 Nf5 24.Ra1 Qc7 25.Rc1 Rc1 26.Bc1 Qc4 27.Qc4 dc4 28.Nb4 ab4 29.a5 c3 1–0. Chatterjee – Coltharp,Cameron, email 4AMM–F, 1998.

5.b5 Be6

6.Nc3 Bd6 7.Nf3 (7.Qh5!? g6 8.Qf3+=) 7...Nd7+= 8.d4 (8.g3 Ne7+=) 8...e4–/+ 9.Nd2 c5 (9...Ne7 10.Na4+=) 10.bc6 (10.Nb3!?=) 10...bc6–/+ 11.Na4 Nh6 12.c4 0–0 13.cd5 cd5 (worse is 13...Bd5 14.Nc3 f5 15.Be2=) 14.Nb3 Bg4 (14...Rb8 15.Rc1–/+) 15.Be2+= Be2 16.Qe2 Rb8 17.Nbc5 Nb6 18.Ne6 (18.Rc1!?+=) 18...Qc8–/+ 19.Nb6 (19.Nf8?? Na4 20.Rc1 Qb7–+) 19...Qe6 20.Na4 Rfc8 21.0–0 Rc4 22.Nc3 Qg4 23.Qg4 (23.f3!? ef3 24.Rf3–+) 23...Ng4–+ 24.Nd1 (24.Rfb1 Bh2 25.Kh1 Bd6 26.Nd5 Rc2–+) 24...Bh2 (24...Nh2 25.Re1 Rb3 26.Re2–+) 25.Kh1 Bd6 26.f3 Nh2 (26...Nh2 27.Rf2 g6–+) 0–1. zrenjanin (2040) – marekt (2175), gameknot.com, 2014.

6.Nc3 Nd7 7.g3 +=.

6.d4 ed4 7.Bd4 Bd6 8.Bd3 Nh6 9.Ne2 0–0 10.Bb2 Nd7 11.Nd4 Bf7 12.0–0 c5 13.bc6 bc6 14.Nd2 (14.Nc6? Qb6 15.Ne7 Be7–+) 14...Nc5 15.h3 (< 15.Nc6 Qb6 16.Bf6 Qc6–+) 15...Nd3 16.cd3 c5 17.Nb5 Be5 18.Rb1 Rb8 19.Be5 fe5 20.Qc2 Nf5 21.Nf3 Qe7 22.Rfc1 Rbc8 23.e4 Nd4 24.Nbd4 ed4 25.Nd4 Bg6 26.Nf5 Bf5 27.ef5 Rf5 28.Rb5 c4 29.dc4 Rc4 30.Qf5 Rc1 31.Kh2 Qd6 32.f4 Rc4 33.Rd5 Rf4 34.Qh7! Kh7 35.Rd6 Ra4 36.Rd3 g5 37.g4 Kh6 38.Kg3 Kg6 39.h4 gh4 40.Kh4 Kh6 41.Rf3 Kg6 42.Rc3 Kh6 43.Rd3 Kg6 44.Rc3 Kh6= ½–½. Luzuriaga,Norberto (2240) – Arias Duval,Gonzalo Carlos (2215), Pappier Memorial C, 2000.

6.d4 ed4 7.Bd4 Bd6 8.Nf3 =.

6.d4 ed4 7.Bd4 Nd7 8.Nd2 (8.Bd3 Nc5+=) 8...Bd6= 9.c4 (9.Ngf3 c5 10.bc6 bc6=) 9...Qe7 (9...Ne7 10.cd5 Nd5 11.Ne4=) 10.cd5 Bd5 11.Qh5 Bf7 12.Qg4 Bg6 (12...Bd5 13.Bc4 Ne5 14.Be5 Qe5 15.Ra2=) 13.Qf3 (13.Nc4 Ne5 14.Nd6 Qd6=) 13...0–0–0 (13...Rb8 14.Nc4=) 14.Nc4+= Ne5 (14...Kb8 15.Na5 Be4 16.Qd1+=) 15.Nd6 (15.Qh3 Rd7+=) 15...Qd6 16.Qd1 Nh6 17.Be2 Rhe8 18.Be5 Qe5= 19.Qc1 Bd3 20.a4 Qe4=+ 21.Nf3 Be2 22.Ke2 Qd3 23.Ke1 Re4 24.Qa3 Qc2–/+ 25.Rc1 Qa4 26.Qc5 Qb4 27.Ke2 Rd7 28.b6 c6 29.Rc2 Qc5 30.Rc5 Rb4 31.Nd4 Rb6 32.Ra5 Rb2 33.Kf3 Nf7 34.Ne6 Rdd2 35.Rf1 Kd7 36.Nc5 Ke7 37.Ra7 Rd5 38.Rc1–/+ Rf5 39.Kg3 Nd6 40.Nb7 Rb7 41.Rb7 Nb7 42.Rc6 Rc5 43.Ra6 Ra5 44.Rc6 Nd6 45.Rc7 Kd8 46.Rc2 ½–½. Lustyk,Jaroslaw – Morihama,Nicolau, EM/C/A027 ICCF Email, 1997.

6.d4 e4 7.c4 (7.Qh5 g6 8.Qd1 Bd6=+) 7...c6 (7...dc4 8.Nc3 Qd7 9.Qa4=) 8.Nd2 (8.c5 b6 9.cb6 Qb6+=) 8...Nd7 (8...cb5 9.cb5 Bd6 10.Rc1=) 9.Qb3 (9.c5 Ne7+=) 9...f5 (9...a4 10.Qd1=) 10.Nh3 (10.c5 Ngf6=) 10...Bf7 (10...a4 11.Qd1=) 11.Be2 (11.c5 Ngf6+=) 11...Bd6 (11...a4 12.Qa2=) 12.0–0 Qc7 13.f4 ef3 (13...a4 14.Qa2=) 14.Nf3+= Bh5 (14...dc4 15.Bc4 Bc4 16.Qc4=) 15.Nf4 Bf4 (15...a4 16.Qc2 Bf4 17.ef4 Qf4 18.Bc1+/–) 16.ef4+/– Ne7 17.bc6 bc6 18.Qe3 0–0?? (18...Bf3 19.Rf3 (19.gf3?! 0–0=+) 19...Kf7 20.cd5 Nd5 21.Qd3+=) 19.Rfe1 (19.Qe7 Rae8 20.Qg5 Re2 21.Qh5 Rb2 22.Ne5=) 19...Qd6 (19...Rae8 20.Rab1+=) 20.h3 (20.c5 Qf6+/–) 20...Ng6 (20...Rfe8 21.Rab1+=) 21.c5+/– Qf4 22.Qe6 Kh8? (better is 22...Rf7 23.Qc6 Rb8+/–) 23.Qd7+– Qg3 24.Nh2 Nf4 25.Bf1 Nh3 26.Kh1 Nf2 27.Kg1 Ne4 28.Kh1 (28.Re4 fe4 29.Kh1–/+) 28...Rab8?? (28...Qf2 29.Re4 fe4 30.Rb1–/+) 29.Qc6 (29.Reb1 Qf2 30.Qc7 Ng3 31.Qg3 Qg3 32.Ra2–+) 29...Rb2=+ 30.Qd5 Nf2 31.Kg1 Nh3 32.Kh1 Qf2 33.Qd6 Qg1# 0–1. Bendig,Frank – Weber,A, corr TT/5003 BdF, 1995.

6.Nf3 (--> 4.e3 Be6 5.Nf3 a5 6.b5).

6.d4 Nd7

7.Nd2 ed4 8.ed4 Qe7 9.Be2 a4 10.Ngf3 Qf7 11.Bd3 Bd6 12.c4 dc4 13.Nc4 Bc4 14.Qe2 Qe7 15.Bc4 Qe2 16.Be2 Ne7 17.Nd2 Nb6 18.Nc4 Nc4 19.Bc4 0–0–0 20.0–0 Rhe8 21.Rfe1 Kb8 22.Re4 f5 23.Re2 Nc8 24.Be6 Bf8 25.Kf1 Nd6 26.d5 Nb5 27.Be5 (27.Bf5 Re2 28.Ke2 Nd4 29.Bd4 Rd5 30.Bh7 Rd4+=) 27...Bc5 (27...g6 28.f4+=) 28.Rc1 Bd4 29.Bf4 h6 30.h4 Re7 31.Rec2 Bf6 32.Rc5 Nd6 33.h5 Bg5 34.Bd6 cd6 35.Rc8 Ka7 36.R1c4 Rc8 37.Bc8 b5 38.Rc6 b4 39.ab4 a3 40.Ra6 Kb8 41.Bf5 Bd2 42.f3 Bb4 43.Be4 Bc5 44.Ke2 Kb7 45.Ra4 Kb6 46.Ra8 Kb5 47.Kd2 Bb4 48.Kd1 Rc7 49.Bb1 Kc4 50.Re8 (better is 50.Ba2!? Kc3 51.Rb8–/+) 50...Kd5–+ 51.Re4 Kc5 52.Ba2 Kb5 53.Re3 d5! 54.Re5 (54.Bd5 Rd7 Decoy) 54...Ka4 55.Re3 (better is 55.Rd5!? Re7 56.Bc4–/+) 55...d4–+ 56.Bb3 Kb5 57.Re5 Kb6 58.Re6 Ka7 59.Ba2 Rc3 60.Re2 Kb6 61.Bg8 d3 62.Re6 Kb5 63.Re5 Ka4 64.Re3 Rc2 65.Rd3 a2 66.Ba2 Ra2 0–1. Hoch,Hubertus (2210) – Barnett,Clive (2325), WC15/WS57 ICCF, 2006.

7.Nd2 Ne7 8.c4 g6 9.cd5 Nd5 10.e4 N5b6 11.Ngf3 ed4 12.Nd4 Bf7 13.Be2 h5 14.0–0 Bg7 15.Qc2+/– Qe7 16.Rac1 0–0 17.Qc7+– f5 18.Qb7 Bd4 19.Bd4 Rab8 20.Qc7 Rbc8 21.Qf4 Rc1 22.Rc1 fe4 23.Qh6 Be8 24.Qh8 Kf7 25.Qg7 Ke6 26.Rc6 Kd5 27.Qe7 Kd4 28.Qe4 1–0. MarcosRamos (1615) – babai, internet, 2007.

7.Nf3 Bd6 8.Be2 Ne7 9.0–0 e4 10.Nfd2 f5 11.c4 dc4 12.Nc4 Nd5 13.Nc3 N7f6 14.Nd6 cd6 15.Rc1 0–0 16.Bc4 Qe7 17.Qb3 Qf7 18.a4 Rac8 19.Ba3 (better is 19.Rfe1!?=) 19...Rc4!–/+ 20.Qc4 Ne3! 21.Qe2 (21.fe3 Bc4 Discovered attack) 21...Nf1 22.Qf1 Rd8 23.h3 Bb3 24.Qe2 Qe6 25.f3 e3 26.f4 Rc8 27.g3 b6 28.Kh2 Re8 29.Re1 Ne4 30.Qe3? (30.Ne4 Qe4 31.Bc1–+) 30...Nc3 31.Qe6 Re6 32.Re6 Be6 0–1. Legg,Jerry (1735) – Wlasow,Andrey (2220), IECG, 2004.

7.de5 fe5

8.c4 dc4 9.Nd2 c3 10.Bc3 Ngf6 11.Ngf3 The isolani on e5 becomes a target 11...Nd5 (11...Bd6 12.Ng5 Bg4 13.Qb3=) 12.Bb2+= Bd6 13.Nc4 Increasing the pressure on the isolated pawn on e5 13...0–0 14.e4 (14.Nfe5?! Ne5 15.Ne5 Qf6=; 14.Be5 Ne5 15.Nce5 Be5 16.Ne5 Qf6–+; 14.Nce5?! Ne5 15.Ne5 Qf6=) 14...N5b6 15.Nd6 cd6 16.Qd6 Bd5 17.Rc1 Be4 18.Qe6 (18.Ne5?! Re8 19.Rd1 Qg5=) 18...Rf7 19.Ne5 Ne5 20.Be5 (20.Qe5?? Re7 21.Rc7 Qc7 (21...Rc7?! 22.Qe4 Re7 23.Be5–+) 22.Qc7 Rc7–+) 20...Bd5 21.Qh3 Bf3 (21...Qe8 22.Qe3=) 22.gf3 Qd5 23.Bc7 Re8 24.Be2 Qb5 25.0–0 Re2 26.Bb6 Qb6 27.Rc8 Rf8 28.Rf8 Kf8 29.Qh7 Qc5 30.Qd3 Rb2 31.Qe3 Qe3 32.fe3 Ra2 33.Rb1 Ra3 34.Kf2 a4 35.Rb7 Rb3 36.Ra7 a3 37.h4 Rb2 38.Kg3 a2 39.f4 Re2 (39...Ke8!?+=) 40.e4+/– Rb2 41.f5 1–0. nordlicht (1990) – eliminator_2000 (2070), GK tournament, 2012.

8.c4 Ngf6 9.Nf3 dc4 10.Nbd2 Nc5 11.Be5 Nd3 12.Bd3 cd3 13.0–0 Bd6 14.Bf6 Qf6 15.Ne4 Qg6 16.Qd3 0–0 17.Rfd1 Be7 18.Ng3 1–0. Badkarma – Ole_Jacobsen, playchess.de, 2002.

8.c4 Ngf6 9.Nf3 dc4 10.Nbd2 Nc5 11.Ne5 Nb3 12.Nb3 Qd1 13.Rd1 cb3 14.Bd3 a4 15.0–0 Rd8 16.Rfe1 Bc5 17.h3 0–0 18.Nf3 Bd5 19.e4 Be6 20.Rc1 b6 21.Bc4+= Bc4 22.Rc4 Nh5 23.Bd4 Bd4 24.Nd4 Nf4 25.f3 Nd3 26.Rb1 Nc5 27.Rf1 Rd7 28.Nc6 Rd2 29.Nb4 Rfd8 30.h4 Re2–/+ 31.Nd5 Ra2 32.Rd4 Kf7 33.Rfd1 Ra3 34.R4d2 Rd7 35.g3 h6 36.h5 Rd6 37.Rb2 c6 38.bc6 Rc6 39.Nb4 Rf6 40.Kg2 g5 41.hg6 Rg6 42.e5 b5 43.Rd5 Na6 44.Rb5 Nb4 45.Rb4 Ra6 46.Kh3 Ke6 47.f4 Ra2 48.Rb1 Rc2 49.Kg4 Rc3 50.Rh1 Kd5 51.e6 Ra8 52.e7 Re3 53.Rh5 Kd6 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio – Lo Conte,Victorio, Tigerschachclub, 2000.

8.Nf3 Bd6 9.c4 Ngf6 10.cd5 Nd5 11.Nbd2 Qe7 12.Qc2 0–0 13.Bd3 h6 14.Nc4 Bg4 15.Be4 Qe6 16.Rc1 Bf3 17.gf3 Kh8 18.Rg1 N7f6 19.Rd1 Ne4 20.fe4 Nf6 21.f4 Nd7 22.Rd5 a4 23.Qd2 Rf7 24.Nd6 cd6 25.Rd6 Qe7 26.Rg3 Rc8 27.Qd5 Kh7 28.Re6 Qf8 29.Qd1 Nf6? 30.Re5+/– Rd7 31.Qb1 Qg8 32.Rd5 Nd5 33.ed5 g6 34.e4 Qe8 35.Qd3 Rf7 36.Be5 Rc5 37.b6 Rb5 38.Qc2 Rb6 39.Rc3 Qe7 40.h3 Qh4 41.Kd1 Qh5 42.Kd2 Qh4 43.Rf3 Qd8 44.Qa4 Rb1 45.Re3 Rh1 46.Qb5 Qc8 47.Rc3 Rh2 48.Kd1 Rh1 49.Ke2 Qd8 50.Kd2 Qh4 51.Re3 Qf2 52.Qe2 Qg1 53.Qe1 ½–½. Baer,W – Bohnke,H, OCC–2002–06, 2002.

8.Nf3 Bd6 9.c4 Ngf6 10.Ng5 Bg8 11.cd5 Nd5 12.Ne4 Qh4 13.Nd6 cd6 14.Qe2 Rc8 15.e4 Nf4 16.Qd2 Ne6 17.Nc3 Nd4–/+ 18.Be2 Nc5 19.g3 Qh3–+ 20.f4? Bc4!! 21.Kd1 Ne2 22.Ne2 Qg2 23.Rg1 Qf2 24.Qc2 Bb3 (25.Rc1 Qe3–+) 0–1. kamret (2145) – TreatYourself (1695), GameColony.com, 2003.

8.Nf3 Bd6 9.Nbd2 Qe7 10.e4 c6 11.bc6 bc6 12.Bd3 Nh6 13.0–0 0–0 14.Qe2 Nf7 15.Rae1 Rab8 16.Bc1 Ba3 17.Ba3 Qa3–/+ 18.Ra1 Qc3 19.ed5 cd5–+ 20.Nb3 e4 21.Nfd4–/+ ed3 22.Qe6 Nf6 23.Qe3 =. Wall,Bill – Lai,Raymond, corr, 1993.

8.Nf3 Bd6 9.Nbd2 Ngf6 10.c4 0–0 11.Ng5 Bg4 12.Qc2 d4 13.h3 (13.ed4 ed4 14.f3 Qe7 15.Kd1 Bh5+=) 13...de3 14.fe3 (worse is 14.hg4 ed2 15.Ke2 e4=) 14...Bh5 15.Ne6 e4 16.Nb3 (16.Ne4? Ne4 17.Qe4 Bg3 18.Kd2 Nc5 19.Qd5 Ne6–+) 16...Qe7 17.Nf8 Rf8 18.Be2 (18.g4 Bg6+/–) 18...Bg3 19.Kd2 Be2 20.Ke2 a4 (20...Ng4 21.Raf1 Nf2 22.Rhg1+= (22.Na5? Nh1 23.Qd2 Rf1 24.Kf1 Qf8 25.Kg1 Nf2–+)) 21.Nd4+= Nc5 (21...Nh5!? 22.Rhf1 Bd6+=) 22.Nf5+/– Qe8 23.Ng3 Qg6 24.Be5 Nh5 25.Raf1 Attacks the isolani on e4 25...Ng3 26.Bg3 Qg3 27.Rf8 Kf8 28.Rf1 Kg8 (28...Ke8!? 29.Kd1 Qe3=) 29.Qd2+= Nd3 30.Kd1 Qe5 31.Qa2 Qc5 32.Kd2 h6 33.Kc3 (better is 33.g4=) 33...Qe3–/+ 34.Qd2 Qg3 35.Rg1?? (better is 35.Rb1–/+) 35...Qe5–+ 36.Kc2 Qb2 37.Kd1 Qb1 38.Ke2 Qg1 0–1. Fournier,Frederic (2120) – oberena(C) (2500), Chess21, 2002.

8.Qh5 g6 9.Qf3 Ngf6 10.g3 Bc5 11.Bg2?? Bg4–+ 12.Qg4 Ng4 13.Bd5 Ndf6 14.Bc4 Ne4 15.f3 Nef2 16.Ne2 Qd1# 0–1. Slavisa666 – tv5, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.b5 Ne7

6.d4 e4 7.c4 Be6 8.Ne2 Bg4 9.cd5 Qd5 10.Nbc3+= Qd7 11.Qc2 Be2 12.Be2+/– f5 13.0–0 Qe6 14.g4 Qg6 15.Na4 Nd5= 16.Qb3 Bd6?? 17.Qd5+– Qh6 18.Qb7 Qh2# 0–1. Rosner,Dirk – Kaschuetzke,G, corr, 1995.

6.Nf3 Bf5 7.c4 Be6 8.cd5 Nd5 9.Be2 Nd7 10.0–0 Bd6 11.d3 0–0 12.Nbd2 Nc5 13.d4= ed4 14.Nd4 Bf7 15.Nc4 Ne4 16.Nd6+= Qd6 17.Nf5 Qd7 18.Bg4 Qb5=+ 19.Rb1 Qc6 20.Bf3 Qe6 21.Nd4 Qe5 (22.Nb3 Qf5 23.Be4 Qe4=; 21...Qe8 22.Qc2 Nd6=). dgr – Zippy, ICS game, 1994.

6.Nf3 Bf5 7.d3 Nd7 8.Be2 c6 9.c4 dc4 10.dc4 Qb6 11.0–0 0–0–0 12.Nbd2 Nc5 13.Ne1 g6 14.Qc1 h5 15.Kh1 Rh7 16.f3 Bh6=+ (17.f4 Na4=+). willis – Zippy, ICS game, 1994.

6.Nf3 Bf5 7.d4 e4 8.Nfd2 Nd7 =.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 =+.

6.c4 Be6

7.c5 Nd7 8.d4 Ng6 =.

7.cd5 Nd5 8.e4 Nf4 =+.

7.cd5 Nd5 8.Nf3 c5!? =.

7.cd5 Nd5 8.Nf3 Nd7 9.Be2 Bd6 10.0–0 e4 11.Nd4 Qe7 12.Ne6 Qe6 13.d3 0–0 14.de4+/– Ne7 15.Nd2 Ne5 16.Nf3 Ng4? 17.h3 Nh6 18.Qc2+– Rae8?? 19.Bc4 Qf7 20.Bf7 Nf7 21.Nd4 Rc8 22.Nf5 Nf5 23.ef5 Rcd8 24.Rfd1 Rfe8 25.Qb3 b6 26.Rac1 Kf8 27.Rd6 Nd6 28.Rc7 Re7 29.Re7 Ke7 30.g4 Kd7 31.Qe6 Kc7 32.e4 h6 33.e5 fe5 34.Be5 Rd7 35.Bd6 Rd6 36.Qe5 a4 37.Qg7 Rd7 38.f6 Rg7 39.fg7 h5 40.g8Q hg4 41.Qd5 gh3 42.f4 h2 43.Kh2 Kc8 44.f5 Kc7 45.f6 Kc8 46.f7 Kb8 47.f8Q Kc7 48.Qc6# 1–0. willis – Zippy, ICS game, 1994.

7.cd5 Nd5 8.Nf3 e4 9.Nd4+= Qc8 10.Ne6 Qe6+/– 11.Be2 Bd6+= 12.0–0 0–0= 13.d3 Nd7 14.de4+/– N5b6 15.Nd2 Nc5 16.Qc2 Rfe8 17.Nc4 Qe4 18.Qe4 Ne4 19.Nb6 cb6 20.Rfd1 Rac8 21.Rac1 Kh8? 22.Bf3 Rcd8?? 23.Kf1 Nc5 24.g3 Na4 (25.Bd4 Ba3+/–). willis – Zippy, ICS game, 1994.

5.b5 Bf5

6.c4 Ne7 7.Nc3 d4 8.ed4 ed4 9.Nce2 c5 10.Ng3 Bg6 11.Be2 Nd7 12.d3 Nf5 13.Bh5 Ng3 14.hg3 Ne5 15.Bg6 Ng6 16.Qh5 Be7 17.Nf3 Qc7 18.Bc1 Bd6 19.Nh4 0–0–0 20.Ng6 Rhe8 21.Kf1 hg6 22.Qg6 Qe7 23.Qg4 Kb8 24.Bd2 f5 25.Qf3 Bc7 26.Rh5 g6 27.Bg5 Qf7 28.Bd8 gh5 29.Bc7 Kc7 30.Qf4 Kc8 31.b6 a4 32.Rb1 Re6 33.Rb5 Rc6 34.Qd2 Qe7 35.Qa5 Kd7 36.Rb1 Kd6?? 37.Qa8! Qd7 38.Qf8 Ke6 39.Qb8 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Gross,Gerald, email SOK–99–134, 1999.

6.c4 Ne7 7.Be2 Ng6 8.d4 dc4 9.Bc4 ed4 10.ed4 Bd6 11.Ne2 Nd7 12.0–0 Nb6 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 0–0 15.Nec3 Re8 16.Nd2 a4 17.Rfe1 Re1 18.Re1 Qf8 19.Nc4 Nf4 20.Qf1 Nc4 21.Qc4 Qf7 22.Qf7 Kf7 23.Rd1 Ra5 24.d5 Be5 25.b6 cb6 26.d6 Ke8 27.Bc1 Kd7 28.Bf4 Bc3 29.Kf1 Rb5 30.h3 Rb3 31.Bc1 Be5 32.Ke2 g5 0–1. Bonetti, Shane – HIARCS 7, Blitz, 2001.

6.Be2 Bc5 7.d4 Bd6 8.de5 Be5 9.Nc3 c6 10.Nf3 Qd6 11.Ne5 fe5 12.e4! Be6 13.bc6 bc6 14.ed5 cd5 15.Nb5 Qc6 16.Be5 Nf6 17.Nc7 Kf7 18.Bh5 g6 19.Bf6 Kf6 20.Qd4 (20.Qd4 Ke7 21.Na8+–) 1–0. orane – maxangst, caissa.com, 2007.

6.Nf3 Bd6 7.Nc3 Ne7 8.Be2 0–0 9.0–0 Nd7 10.d4 e4=+ 11.Nh4 Be6 12.f4? g5–+ 13.Bg4 f5 14.Nf5 Nf5 15.Bf5 Rf5 (16.g4 Rf6–+; 15...Bf5?! 16.Nd5 c6 17.Nc3 gf4 18.ef4–+) 0–1. Rapp,R – Eulenburg,M, corr TT/5004 BdF, 1996.

6.Nf3 Bd6 7.c4 Ne7 =.

5.b5 Nh6

6.d4 e4 7.c4 Bg4 8.Qc2 c6 9.c5 Nd7 10.h3 Be6 11.Ne2 Be7 12.Nf4 Bf5 13.Qd1 0–0 (13...g6!?+=) 14.g4 +/–.

6.Be2 Be6 7.Nc3 Be7 8.Nf3 0–0 9.0–0 Bd6 10.Na4 Nd7 11.d4 e4 12.Nd2 c6 13.bc6 bc6 14.f3 Nf5 15.Kf2 Bh2 16.fe4 Qb8 17.ef5 Qg3# 0–1. matro – COMP, internet, 2001.

4.e3 a6

5.c4 dc4 6.Bc4 Be6?? (better is 6...Nc6=) 7.Be6+– 1–0. Fournier,Frederic (1815) – rimassada (1820), Active (5/0), 2005.

5.c4 c5 6.bc5+/– Bc5 7.cd5 Qd5 8.Nf3 Bg4 9.Be2 (9.Nc3 Qd7+=) 9...Ne7 (9...Nc6!?=) 10.Nc3+= Qc6 11.Rc1 0–0 (11...Bb6!?+=) 12.0–0 Nd7 13.Nd4?? (better is 13.d4 Ba7 14.Ne5 Ne5 15.Bg4 Ng4 16.Qg4+–) 13...Be2?? (better is 13...ed4 14.Bg4 dc3 15.Qb3 Kh8 16.Qc3 Ne5 17.Qc5 Qc5 18.Rc5 Ng4–/+) 14.Nde2 Nf5 15.Na4 Qd5? 16.Nc5?? Nc5+/– 17.d4 ed4 18.Nd4?? Nh4 19.f3 Rfe8 20.e4 Qg5 21.Qc2 Nd3 22.Rcd1 Rec8 23.Qd2 Nf4 g2 seems the pivot of the position 24.g3+/– Nh3 25.Kh1 Qh5?? 26.gh4+– Qf3 27.Rf3 1–0. Fournier,Frederic (1795) – Lubgins,Eduards Ottovich, Active (3+2), 2012.

5.c4 d4 6.Nf3 Bg4 7.ed4 ed4 8.Qe2 Ne7 9.Qe4 Bf3 10.Qf3 Nbc6 11.g3 Qd6 12.Bg2 Qe5 13.Qe2 Qe2 14.Ke2 0–0–0 15.d3 Ne5 16.h3 g5 17.Nd2 h5 18.Nf3 N5c6+= 19.b5 ab5 20.cb5 Nb8 21.Bd4+– Bg7 22.Rac1?? b6?? 23.Bb6+– (23.Bb6 Nd5 24.Be3+–) 1–0. Margraf,A – Auaerladscheider, Fugen, 1989.

5.c4 Bf5 6.Nf3 Bb1 7.Rb1+= e4 8.Nh4 f5?? 9.Qh5+– g6 10.Ng6 (10.Ng6 hg6 11.Qg6 Kd7 12.Qf5 Ke8 13.Bh8+–) 1–0. Wall,Bill – Moofph, internet, 2001.

5.d3 b5 6.Nd2 Nh6 7.h3 Nc6 8.Ngf3 Bf5 9.Be2 e4 10.Nd4 Nd4= 11.Bd4 Bd6 12.0–0 0–0 13.c4 bc4 14.dc4 c6 (14...c6 15.cd5 cd5+=). BCC – xzara, ChessWorld.net, 2005.

5.d4 Nc6 6.c4 Nge7 7.Nf3 Bg4 8.b5+= ab5 9.cb5 e4 10.bc6+/– Nc6 11.h3 Bf3? 12.gf3+– f5 13.Nc3 Be7? 14.Qb3 0–0 15.Qb7 Rb8 16.Qc6 Rb2 17.Qd5 Kh8 18.Qd8 Rd8 19.fe4 f4 20.Nd5 fe3 21.fe3 Bh4 22.Kd1 Bg5 23.Rg1 h6 24.Rg3 Rf8 25.Bd3 Bh4 26.Rg4 Bg5 27.Nf4 Rd8 28.Ne6 Be3 29.Nd8 Rd2 30.Ke1 Rd3 31.Ke2 Bd4 32.Kd3 Ba1 33.a4 Bf6 34.Ne6 h5 35.Rg1 c6 36.a5 (36.a5 Bh4 37.Rf1+–) 1–0. hardgamer – Vauban, internet, 2006.

5.Be5 fe5–/+ 6.Qh5 Ke7 7.Nf3 Nc6 8.b5 ab5 9.Bb5 Nf6 10.Qh4 Qd6 11.Bc6 bc6 12.Nc3 Be6 13.0–0 h6 14.d4 e4 15.Ne5 Bf5 16.f4 Ke6 17.g4–/+ Ng4 18.Qh5?? g6!–+ 19.Ng6 Bg6 20.Qg6?? Nf6 21.f5 Kd7 22.Qf7 Be7 23.Ne2 Raf8 24.Qe6 Qe6 25.fe6 Ke6 26.a4 Rhg8 27.Kh1 Bd6 28.a5 Ra8 29.a6 Ra7 30.Rfb1 Rga8 31.Kg2 Ra6 (31...Ra6 32.Ra6 Ra6–+) 0–1. Trkn – Lazar, itsyourturn.com, 2000.

5.Nf3 Nc6 6.c4 dc4 7.Bc4 Nh6 8.0–0 Bg4 9.h3 Bh5 10.Be2 g6 11.Nc3 Qd7 12.Nh2 (12.d4 0–0–0+=) 12...0–0–0? (better is 12...Be2!? 13.Qe2 Be7=) 13.g4+/– (13.Bh5?! gh5 14.Qh5 Qd2+=) 13...Rg8 14.Ne4 (14.b5 ab5 15.Bb5 (15.gh5?! gh5 16.Kh1 Qh3+=) 15...Qd2 16.Qb3+–) 14...Be7+= 15.b5 Nb8 (15...ab5!? 16.Ng3 Qd2+=) 16.ba6+/– ba6 (better is 16...Na6!? 17.Rb1 f5+–) 17.Rc1 f5 18.Nc5 (18.gh5 fe4 19.Be5 Bd6 20.Bd6 Qd6+/–; 18.Be5 fe4 19.Rc7 Qc7 20.Bc7 Kc7 21.Qc2 Kd7 22.Qa4 Nc6+–) 18...Qd2 19.Be5 (better is 19.Na6 Rd6 A) 20.gh5 gh5 (worse is 20...Qb2 21.Rc7 Kd8 22.Qc1 Qe2 23.Rc8 Kd7 24.Nb8 Ke6 25.Rg8 Ng8 26.hg6 hg6 27.Qc8 Kf7 28.Nd7+=) 21.Kh1 Qb2 22.Rc7 Kd8+=; B) 20.Be5 Qd1 21.Rfd1 Rd1 22.Rd1 fg4 23.hg4 Nc6+–; C) 20.Nc7 Qb2 21.Nb5 Rc6 22.Na7 (22.gh5?! Qc1 23.Qc1 gh5 24.Kh1 Rc1 25.Rc1 Kd8+/–) 22...Kc7 23.Nc6 (23.gh5?! Qc1 24.Qc1 gh5 25.Kh1 Rc1 26.Rc1 Kb7+/–) 23...Nc6 24.Qd5+–) 19...Qa5? (19...Qd1 20.Rfd1 (worse is 20.Rcd1 Bc5 21.Rd8 Rd8–/+; 20.Bd1?! Rd5 21.Ne6 Kd7+–) 20...Rd1 21.Bd1+–) 20.Qc2?? (20.Bc7 Kc7 21.Na6 Kb7 22.Qb3 Ka7 23.Rc7 Qc7 24.Nc7 Na6 25.Ba6 Rb8+–) 20...Bd6? (20...Rd2 21.Qc4 Bc5+–) 21.Bd6 Rd6 22.Rfd1 Rc6 23.Bf3 fg4 24.Bc6 gh3 25.Bb7 1–0. Fournier,Frederic – BSPA, Active, 2009.

5.c4 c6

6.cd5 cd5 7.Nf3 Nc6 8.d3 Bd6 9.Be2 Nge7 10.Nbd2 0–0 11.0–0 Be6 12.Rc1 Rc8 13.e4 d4 14.Nb3 Na7 15.Qd2?? (15.Rc8 Qc8 16.Nfd2 Qc7=) 15...Qd7 (better is 15...Bb3 16.Rc8 Nac8–+) 16.Rc8 Rc8 17.Rc1?? (17.Na5 Nac6 18.Nc6 Nc6+=) 17...b5 (better is 17...Bb3 18.Rc8 Nac8–+) 18.Rc8+= Qc8 19.Qc1?? (19.Qd1 Qc7+=) 19...Qc1 20.Bc1?? f5 21.Nfd2 f4 22.f3 Nac6 23.Bd1 g5 24.h3 h5 25.Kf2 Kg7 26.Nc5 Bc8 27.Ndb3–/+ Kg6 28.Bb2 g4 29.hg4 hg4 30.fg4 Kg5 31.Bc1 Ng6 32.Bd2 Nb8 33.Na5 Bg4+= 34.Bg4 Kg4 35.Nab7 Bc7 36.Ne6 Bb6 37.Nbc5 Nh4 38.Bc1 a5 39.Bd2 ab4 40.ab4 Nc6?? 41.Nd7+– Ba7 42.Nf6 1–0. Fournier,Frederic – Johanna2, Partie evaluee, 7m + 0s, 2009.

6.cd5 cd5 7.Nf3 Nc6 8.d3 Nge7 9.Be2 Ng6 10.Nbd2 Be7 11.0–0 0–0 12.Rc1 Bd7 13.Qb3 Be6 14.e4 (14.Ne4!?=) 14...Qd7 15.ed5 Bd5 16.Qc2 Nf4 17.g3?? (better is 17.Ne4–/+) 17...Ne2–+ 18.Kg2 Nc1 19.Qc1 Rfc8 20.Qa1 Nd8 21.Kg1 Nf7 22.d4 e4 23.Nh4 Ng5 24.Ng2 (24.Rc1 Rc1 25.Qc1 Rc8–+) 24...Nf3 (better is 24...Rc2–+) 25.Nf3 ef3 26.Nf4 (26.Ne3 Be4–+) 26...g5 (better is 26...Bc4 27.Rc1 g5 28.Rc4 Rc4 29.Nd3–+) 27.Nd5 Qh3 (better is 27...Qd5 28.Re1 Bd6–+) 28.Ne7?? (better is 28.Ne3 Rc2 29.Re1–+) 28...Kh8 29.Nc8 (29.Ng6 hg6 30.Re1 Qg2) 29…Qg2 0–1. Fournier,Frederic (1900) – Iobel, Active, 2008.

6.Nf3 Be6 7.Qb3 b5 8.c5 a5 9.Be2 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 g5 12.Qa3 Bg7= 13.Qa7 Ne7 14.0–0 0–0 15.d4 e4 16.Nfd2 Ng6 17.Nb3 f5=+ 18.Na5 g4 19.Nd2 f4–/+ 20.Ne4? de4–+ 21.d5 Ba1 22.de6 f3 23.Ra1?? fe2 (23...fe2 24.h3 Qd1 25.Rd1 ed1Q (25...ed1R?! 26.Kh2–+; 25...ed1N? 26.e7 Re8 27.Nb7+–) 26.Kh2 gh3–+) 0–1. mgriffin (1705) – wecenbarger (1795), net–chess.com, 2001.

5.c4 Be6

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Bc6 8.Nf3 Bd6 9.Be2 Nd7 10.0–0 Ne7 11.d3 0–0 12.Qc2 Nb6 13.Qd2 Ned5 14.Nd5 Nd5 15.d4 e4 16.Ne1 f5 17.g3 Qg5 18.Ng2 Rf6 19.f4 Qg6 20.Nh4 Qf7 21.Bc4 b5 22.Ba2 Qe7 23.Qf2 Kh8 24.Rac1 Bb7 25.Rfe1 Rh6?? (better is 25...a5 26.ba5 Ra5–/+) 26.Bd5 (26.Nf5!? Qf6 27.Nh6 Qh6+–) 26...Bd5 27.Nf5 Qf6 28.Nh6 Qh6 29.Re2 Rf8 30.Qg2 Qh5 31.Rce1 Qf5 32.Bc1 Bc4 33.Rf2 Qd5 34.g4 Bd3 35.h3 Rf6 36.g5 Rf8 37.Qg4 Qb3 38.Qd1 Qe6 39.Qg4 Qd5?? 40.f5+– Qb3 41.f6 g6 42.Qd1 Qe6 43.Qg4 Qd5?? 44.h4 Qb3 45.h5 gh5 46.Qh5 Qe6?? 47.g6 (47.g6 Rf7 48.d5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1640) – Vorlonminbari5 (1760), KasparovChess.com, 2002.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Nc6 8.Nd5 Qd5 9.Nf3 0–0–0 10.Qc2 e4 11.Bc4 Qd6? (better is 11...Qf5 12.d4 ed3+/–) 12.Qe4+– Nh6 13.0–0 g5? (13...Qe7 14.Qc2 Ne5 15.Ne5 fe5+–) 14.Qe6 Qe6 15.Be6 Kb8 16.Bf6 Rd6 (16...g4 17.Bg4 (worse is 17.Bd8 Nd8 18.Nd4 Bg7+–) 17...Ng4 18.Bh8 Bb4 19.ab4 Rh8 20.Rfb1+–) 17.Bh8 Re6 18.Ng5 Rg6 19.f4 Bg7 20.Bg7 Rg7 21.Rac1 Nf5 22.Rc5 Nd6 23.Ne6 Rd7 24.d4 Ne7 (24...Kc8 25.Rg5+–) 25.Nf8 Rd8 26.Nh7 b6 27.Re5 Nef5 28.Nf6 Kb7 (28...Nc4 29.Rf5 Ne3 30.Re5 Nf1 31.Kf1 Rd4 32.f5+–) 29.g4 Ng7 30.Re7 Nge8 31.Ne8 Ne8 32.g5 Kc6 33.f5 Kd6 34.Re6 (better is 34.f6!? Nf6 35.gf6 Rf8+–) 34...Kd7 35.Re5 1–0. Bonoldi,Fabio (1880) – Garcia,Sergio, 17. LSS No Engine Cup Preliminary, 2010.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Bf7 8.Nf3+= Bd6 9.Ne4 Ne7 10.d4 ed4 11.Qd4 Nec6 12.Nd6+/– cd6 13.Qg4 0–0 14.Rd1 Qc7 15.Bf6+– Bg6 16.Bb2 Nd7 17.Qe6 Bf7 18.Qd6 Qd6 19.Rd6 Nb6 20.Ne5 Ne5 21.Rb6 Nc4 22.Bc4 Bc4 23.Rb7 a5 24.Rg7 (24.Rg7 Kh8 25.Rg6 Rf6 26.Bf6#) 1–0. pierred – jammboy, ChessWorld.net, 2006.

5.d3 c5

6.bc5 Qa5 7.Bc3+= Qc5 8.d4 ed4 9.Bd4 Qa5 10.Qd2 Qd2= 11.Nd2 Nh6 12.Ngf3 Nc6 13.h3 Bd6 14.Be2 Bf5 15.c3 0–0 16.0–0 Rae8 17.Nh4 Bd7= 18.Rfb1 Nd4 19.cd4. minn (2000) – malaysianisme, net–chess.com, 2004.

6.bc5 Bc5 7.d4 ed4 8.Bd4 Bd4 9.Qd4 Nc6 10.Qd2 Nh6 11.h3 0–0 12.Nf3 Be6 13.Be2 Ne5 14.Ne5 fe5–/+ 15.0–0 Qg5 16.e4 Rf4 17.ed5=+ Bh3 18.g3 (18.g3 Nf5 19.Qc3 Bf1 20.Bf1–+) 0–1. minn (2000) – malaysianisme, net–chess.com, 2004.

6.bc5 Bc5 7.Be2 Be6 8.Nf3 Nc6 9.0–0 Nge7 10.Nbd2 0–0=+ 11.Re1 Ng6 12.h3 h6 13.c3 f5 14.d4= Bd6 15.de5 Nce5 16.Ne5 Be5 17.Bh5 Nh8 18.f4 Bf6 19.Be2? b5 20.Nf3= Rb8 21.Nd4 Qb6 22.Kh1 g6 23.Bf3 Bf7 24.Rb1 Rfe8 25.Qd2 a5 26.Ba1 g5?? 27.Rb5+– Qa6 28.Rb8 Rb8 29.Kh2 g4 30.hg4 fg4 31.Bg4 Ng6 32.Nf5 Kh7 33.Rh1 a4? 34.Kg3 Bg7 35.Ng7 Kg7 36.c4 Kg8 37.Rh6 Qc4 38.Bf5 Rb6 39.Bg6 Rg6 40.Rg6 Bg6 41.Qd4 Qd4 42.Bd4 Be4 43.Kg4 Kf7? 44.g3 Kg6 45.Be5 Bf5 46.Kh4 Bc2 47.g4 Kf7 48.f5 Be4 49.Kg5 Bc2 50.f6 Be4 51.Kh6 Bg6 52.g5 Be4 53.Bd4 Bg6 54.Bc5 Be4 55.Be7 Bg6 56.Bc5?? Be4= ½–½. Queenwomen – michaelanthony, ChessWorld.net, 2005.

6.Nf3 cb4 7.ab4 Bb4 8.Bc3 Bd6 9.Be2 Nh6 10.h3 Nf5 11.Ra5 Be6 12.Nbd2? d4! 13.ed4 ed4 14.Rf5 dc3 15.Rf6 cd2 16.Qd2 Qf6 17.0–0 0–0 18.Rb1 Qg6 19.Rb7 Bf4 20.Qc3 Bh3 21.g3 (21.g3 Bg3! 22.Qg7 Qg7 23.Rg7 Kg7 24.fg3–+) 0–1. minn (2000) – malaysianisme, net–chess.com, 2004.

5.Nf3 Bg4

6.Be2 Bd6 7.0–0 e4 8.Nd4+= Be2 9.Qe2 Nh6 10.Qh5+/– Nf7 11.Ne6+– Qd7 12.Ng7 Kf8 13.Bf6 Nc6? 14.Nf5 Rg8 15.Nd6 Qd6 16.Bb2 Ke7 17.Nc3 Rg5 18.Qh4 Kd7 19.f4 Rg7? 20.Ne4! Qg6 21.Nc5 Kc8 22.Bg7 Qg7 23.Qh3 Kb8 24.Qd7 b6 25.Ne6 (25.Ne6 Nd6 26.Qg7+–) 1–0. tonjan (1645) – Rob, internet, 2007.

6.Be2 h5 7.h3+= Bf5 (7...Be6 8.d4 e4 9.Nfd2+=) 8.0–0 (8.d4 e4 9.Nh4 Be6+/–) 8...Bd6 9.c4 (9.Nh4 Be6+/–) 9...e4? (better is 9...dc4 10.Bc4 b5 11.Bg8 Rg8+=) 10.Nh4+– Nh6 11.Nf5 Nf5 12.Bh5 Ke7 (12...Kf8 13.cd5 c6 14.Bg6+–) 13.cd5 Nd7? (13...Qg8 14.Nc3 Qh7 15.Be2+/–) 14.Bg6 (better is 14.Qg4 Be5 15.Be5 Ne5 16.Qf5 Qd5+–) 14...Ne5 (14...Nh4 15.Be4 f5+–) 15.Bf5 Rh6 (15...a5 16.Be4 ab4 17.Qc2+–) 16.f4 (better is 16.Be4 a5+–) 16...g6 (16...ef3 17.gf3 Nc4+–) 17.fe5 gf5 18.ed6 cd6 (18...Qd6 19.Rf5 Rg8 20.Qc2+–) 19.Rf5 Rh3 (19...Qg8+–) 20.Bf6 (20.Bf6 Kd7 21.Bd8 Rd8 22.Qg4+–) 1–0. Fournier,Frederic (2035) – mingolo (1870), Echecs21 (8/4), 2003.

4.e3 Na6

5.c4 c6 6.cd5+= cd5 7.Nf3 (better is 7.d4 e4 8.Bb5 Kf7 9.Ba6 ba6 10.Nc3=) 7...b5? (better is 7...Nc7=) 8.Bb5+– Bd7?? (better is 8...Kf7+–) 9.Ba6 Qb6 10.Be2 Rc8 (10...Bd6 11.Nc3 Ne7 12.0–0+–) 11.Nc3 Qa6 (11...Qb7+–) 12.Ba6 (12.Ba6 Rc6 13.Bb5+–) 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

5.d4 A) 5...e4+= 6.Ba6 (6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Bb5 Kf7 9.Ba6 ba6+=) 6...ba6 7.c4 dc4 8.Nc3 f5 9.Qh5 g6+=; B) 5...ed4 6.Bd4 Nb8 (6...c6 7.Bd3 Nh6 8.Nf3 Nc7 9.0–0 Bd6+=; 6...Bd6 7.c4 dc4 8.Bc4 Nb8 9.Bg8 Rg8+=; 6...Be6 7.Ba6 ba6 8.Qh5 Bf7 9.Qe2 Bd6+/–; 6...Nh6 7.Ba6 ba6 8.Qh5 g6 9.Qe2 Kf7+=) 7.Bd3 Nh6 8.Nf3 Nc6 9.0–0 Bd6+=.

5.Nf3 Nb8 A) 6.Bb5 Nd7 (6...Bd7 7.Bd7 Qd7 8.Nc3 Nc6 9.d3 0–0–0=; 6...c6 7.Be2 a5 8.b5 e4 9.Ng1 Bd6=; 6...Kf7 7.0–0 a5 8.ba5 Ra5 9.Be2 Nc6=) 7.Nc3 c6 8.Be2 Bd6 9.e4 d4=; B) 6.Be2 Be6 (6...Bd6 7.c4 dc4 8.Bc4 a5 9.b5 Bg4+=; 6...a5 7.b5 Bd6 8.d4 e4 9.Nfd2 f5+=; 6...Bf5 7.0–0 a5 8.b5 Qd6 9.d4 e4+=; 6...Bg4 7.d4 e4 8.Nfd2 Be2 9.Qe2 c6+=) 7.0–0 Bd6 8.d4 e4 9.Nfd2 f5=; C) 6.Nc3 a5 (6...Bf5 7.Be2 a5 8.b5 Nh6 9.0–0 Be6=; 6...Be6 7.Be2 Be7 8.0–0 Nh6 9.d4 e4=; 6...Nc6 7.Bb5 a5 8.ba5 Ra5 9.0–0 Nge7=; 6...Ne7 7.Be2 Bf5 8.0–0 Nd7 9.Nh4 Be6+=) 7.b5 Be6 8.Be2 Bd6 9.0–0 Ne7=; D) 6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.c4 Nf6 9.Nc3 Be6=; E) 6.c4 Ne7 (6...a5 7.b5 Be6 8.cd5 Bd5 9.Nc3 Bf7+=) 7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.Qh5 g6+=.

5.Nf3 Qd6 6.Nh4 (6.Nc3 Ne7 7.Bb5 c6 8.Ba6 ba6 9.Rb1 Rb8=; 6.c4 c5 (6...Ne7 7.Nc3 Nb8 8.Rc1 c6 9.cd5 Nd5+/–) 7.bc5 Nc5 8.d4 ed4 9.Nd4 dc4+=) 6...b5?? (better is 6...Ne7 7.d4 e4+= 8.c4 g5 9.Nc3 gh4–/+) 7.Bb5 (7.Qh5 Kd8 8.Ng6 hg6 9.Qh8 Be6+–) 7...Ke7? (better is 7...Kd8!?+–) 8.Qh5 g6 (8...Bd7 9.Bd7 Kd7+–) 9.Ng6! (9.Ng6 hg6 10.Qh8+–) 1–0. Wall,Bill – MerlinC, internet, 2000.

5.f4 A) 5...e4 A1) 6.Ba6 ba6 7.Nc3 Ne7 8.d3 ed3 9.cd3 a5=; A2) 6.Nc3 Ne7 (6...c6 7.Ba6 ba6 8.Nge2 a5 9.Nd4 ab4=; 6...Be6 7.Ba6 ba6 8.Qh5 Bf7 9.Qe2 Qd6+=; 6...Bf5 7.Ba6 ba6 8.Qh5 g6 9.Qe2 Qd6+=) 7.Ba6 ba6 8.d3 ed3 9.cd3 a5=; A3) 6.c4 c5 (6...Be6 7.cd5 Bd5 8.Nc3 c6 9.Qc2 Nc7+=; 6...Bf5 7.cd5 Qd5 8.g4 Bd7 9.Nc3 Qd6+/–) 7.cd5 cb4 8.Bb5 Kf7 9.Ba6 ba6+=; A4) 6.d3 ed3 (6...Bf5 7.de4 de4 8.Nc3 Qd1 9.Rd1 Rb8+=; 6...Nb8 7.de4 de4 8.Qd8 Kd8 9.Nc3 a5+=) 7.Bd3 Nh6 8.Nf3 c5 9.Ba6 ba6+=; B) 5...ef4 6.Ba6 ba6 7.ef4 a5 8.Nc3 Bf5 9.Qh5 g6=.

4.e3 c5

5.b5 a6 6.Nc3 f5 7.e4 (7.ba6 Na6 8.Bd3 e4 9.Bb5 Kf7=) 7...de4= 8.Nge2 (8.ba6 ba6 9.Bc4 Nc6=) 8...Bg6 (8...Be6 9.Ne4 ab5 10.h4=) 9.h4 ab5 10.Nb5 (better is 10.Ng3!?+=) 10...Nc6+= 11.Ng3 h5 (11...Nh6 12.a4+=) 12.Be2 Qb6 (12...f5 13.Bh5 (13.Nh5? f4–+) 13...Bh5 14.Nh5–/+) 13.c4 (13.Rb1!?=) 13...Nd4+= 14.Bd4 cd4 15.Bh5 Bh5 16.Nh5 g6 17.Ng3 e3 18.fe3 de3 19.d3 (better is 19.de3 Qe3 20.Ne2+=) 19...Ba3?? (better is 19...f5 20.h5 0–0–0–/+) 20.Kf1+/– (20.Ra3?! Ra3 21.Na3 Qb4 22.Ke2 Qa3=) 20...e2? (20...Nh6!? 21.Ra3 Ra3 22.Na3 f5+/–) 21.Ne2 (21.Qe2 Ne7 22.Ra3 Ra3 23.Na3 0–0+–) 21...Nh6 22.Ng3 (worse is 22.Na3 Ng4 23.Qe1 Ne3 24.Kf2 Ra3–/+) 22...Qc5? (22...f5 23.Ra3 Ra3 24.Na3 Ng4+=) 23.Ne4 (23.Ra3?! Ra3 24.Ne4 Qb4 25.Na3 Qa3 26.Nf6 Kf7+=) 23...Qe7 (23...Qb4 24.Nc7 (24.Ra3?! Ra3 25.Na3 Qa3+=; 24.Na3?! Ra3 25.Rb1 Qa4+/–; 24.Nf6?! Kd8 25.Rh3 Nf5+–) 24...Kf7 25.h5+–) 24.Qb3 (24.Ra3?! Ra3 25.Na3 Qa3 26.Nf6 Kf7+=; 24.Na3?! Ra3 25.Ra3 Qa3 26.Nf6 Kf7+=) 24...0–0 25.Ra3 f5 (25...Ra3 26.Na3 Kg7 27.Nb5+–) 26.c5 (26.Ned6 Ra3 27.Na3 Kg7+– (27...Qd6?? 28.c5 Nf7 29.cd6+–)) 26...Kg7 (26...Qf7 27.Nd2+–) 27.Ned6 f4 (27...Ng4 28.Ra8 Ra8 29.Ke2+–) 28.Rh3 (28.Ra8!? Ra8 29.Kf2 Ng4 30.Ke2 Ne3+–) 28...Ng4 29.h5 (better is 29.Kg1+–) 29...gh5 (29...Ne3 30.Kg1 Qg5 31.h6 Kh7+–) 30.Ra8 Ra8 (30...Ne3 31.Re3! fe3 32.Ke2 Qf6 33.Rf8 Kf8+–) 31.Nf5 (31.Nf5 Kf6 32.Ne7 Ne3 33.Ke2+–) 1–0. Matveenko,Yury – Artemov,Nikita, Voronezh Region CC Championship Semifin, 2008.

5.b5 Qb6 6.Nc3 Bd7?? 7.Nd5+/– Qd6 8.Bc4 Be6 9.e4 Ne7 10.Nf6?? gf6–/+ 11.Qe2 Nd7 12.a4 0–0–0 13.0–0–0 Nb6 14.Be6 Qe6 15.a5 Nc4 16.d3 Na5 17.Nf3 a6 18.c4? ab5 19.Qc2 bc4 20.Qc3 Nec6 21.dc4 Bh6 22.Kb1 Nc4 23.Rc1 Bc1 24.Rc1 Nb2 (24...Nb2 25.Qb2 Rhg8–+) 0–1. lapinagile – bgage (2330), net–chess.com, 2008.

5.b5 d4 6.Be2 a6= 7.Nf3 Bd7 8.a4 Bg4?? 9.0–0 Bf3 10.Bf3 ab5 11.ab5 Ra1+/– 12.Ba1 Qa5 13.Bb2 Qb5 14.Qc1 f5 15.ed4 cd4 16.Re1 Nc6 17.Bc6 Qc6 18.Re5 Kf7 19.Bd4 f4? 20.Rf5 Nf6 21.Bf6 Ke6? 22.Bg7! Bg7 23.Rf4 Be5 24.Rh4 Rg8 25.Rh6 Bf6 26.g3 Kf7 27.Rh7 Kf8 28.Qa3 Ke8 29.Qe3 Kd8 30.Qd3 Kc8 31.Na3 Re8 32.f3 Re1 33.Kf2 Qe6 34.Qc4 Qc4 35.Nc4 Re6 36.h4 Bd4 37.Kf1 Rc6 38.d3 Rf6 39.f4 Rg6 40.Kg2 Kb8 41.Kf3 Ka7 42.h5 (42.h5 Rc6 43.h6+–) 1–0. Neumann,Frank (1650) – Korn,Lothar (1700), remoteschach.de, 2008.

5.c3 cb4 6.ab4 Nd7 7.Bb5 Ne7 8.Nf3 Nc6 9.Bc6 bc6 10.0–0 Bd6 11.d3 Bb7 12.Qc2 a5 13.ba5 Ra5 14.Ra5 Qa5 15.Nbd2 0–0 16.Ra1 Qc7 17.e4 Nc5 18.d4 ed4 19.cd4= Ne4 20.Ne4 de4 21.Nd2 c5 22.dc5 Qc6?? 23.Re1 e3 (23...e3 24.Ne4 Qe4 25.Qe4 ef2 (< 25...Be4 26.cd6 Rd8 27.Ba3+=) 26.Kf2 Bc5 27.Qd4 Bd4 28.Bd4 Kf7–/+) 0–1. minn (2000) – supertimchan (2075), net–chess.com, 2003.

5.c3 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 Nd7 8.0–0 Bd6 9.Bb5 Ne7 10.Qa4 a6 11.Bd7 Qd7 12.Qd7 Kd7 13.d3 b5 14.Nbd2 c4 15.dc4 dc4 16.a4 Ke6 17.Rfd1 Rhd8 18.Ne1 f5 19.Nf1 g5 20.ab5 ab5 21.Ra8 Ra8 22.f3 Ra2 23.Ba1 h5 24.Ng3 h4 25.Nh1 Nd5 26.e4 fe4 27.fe4 Ne3 28.Rc1 Be4 29.Nf2 Bc6 30.h3 Kf5 31.Nd1 Ng2 32.Ng2 Rg2 33.Kf1 Rg3 34.Nf2 Bg2 35.Kg1 Bh3 36.Kh2 Bg4 37.Rf1 e4 38.Nh1 Kg6 39.Ng3 Bg3 40.Kg1 h3 41.Bb2 h2 42.Kg2 Bc7 43.Bc1 Bf3 44.Kf2 h1Q 45.Rh1 Bh1 46.Be3 1–0. horacyad2010 – januszmlyn, internet, 2011.

5.c3 Nc6 6.d3 d4 7.cd4 ed4 8.Nd2 de3 9.fe3 cb4 10.ab4 Bb4 11.Ngf3 Bg4 12.Be2 Bf3 13.gf3 Ne5 14.d4 Nc6 15.0–0 Qe7 16.e4 0–0–0 17.d5 Ne5 18.Qa4 Bc5 19.Kh1 Nh6 20.Rfc1 Kb8 21.Ba3 Ba3 22.Ra3 b6 23.Nc4 Rc8 24.Rac3 Nhf7 25.f4 Nc4–/+ 26.Rc4 Rc4 27.Rc4 Nd6 28.Rc6? Qe4–+ 29.Qe4 Ne4 30.Bf3 Nd2 31.Bg2 Rd8 32.d6 f5 33.Rc7 Ne4 34.Rg7 Rd6 35.Rh7?? a5 36.Re7?? b5 37.Be4–/+ fe4 38.Re4 b4 39.Re5 Ra6 40.f5 Kc7 41.h4 b3 42.Kg2 b2 43.Rb5 Rb6 44.Rb2 Rb2 (44...Rb2 45.Kf3 a4–+) 0–1. horacyad2010 – tatrus81 (1670), internet, 2011.

5.c3 Bd6 6.Be2 Ne7=+ 7.Bh5 g6 8.Be2 Be6 9.Bb5 Nbc6 10.d3 0–0 11.Nd2 Rc8 12.Ne2 f5 13.0–0 a6 14.Ba4 b5 15.Bb3 c4 16.dc4 dc4 17.Ba2 a5 18.f4? Qb6 19.Rf3?? ef4?? 20.Nf4?? Bf4–+ 21.Rf4 Qe3 22.Rf2 Ne5 23.Qe2 Qe2 24.Re2=+ N7c6 25.ba5 Kf7 26.Bb1 Rfd8 27.Bc2 Nd3 28.Bd3 cd3–+ 29.Re3 Na5 30.Rae1 Rc6 31.Re5 Nc4 32.Nc4 Bc4 33.Re7 Kg8 34.Rd1 d2 35.Re3 Bb3 (35...Bb3 36.c4 Bd1–+) 0–1. mic (2245) – escape (2320), net–chess.com, 2006.

5.c3 Be6 6.d4 ed4 7.ed4 c4 8.a4 Bd6 9.Ne2 Ne7 10.h3 Nd7 11.Na3 a6 12.Bc1 Qc7 13.b5 (13.g3!?+=) 13...0–0 14.g3 Bf5 (14...Qa5 15.Bg2–/+) 15.Bg2 Be4 16.0–0 f5 17.Bf4 Ng6 18.Bd6 Qd6 19.Nc2 Bg2 20.Kg2 f4 21.Kh2 Nf6 22.f3 (22.ba6!? Ra6 23.Nb4–/+) 22...fg3–+ 23.Ng3 Nh5 24.Rg1 Nh4 25.Ne1? (25.f4 Ng3 26.Rg3 ab5 27.Ne3 Qf4 28.Qg4 Qg4 29.Rg4 Ra4 30.Ra4 Nf3 31.Kg3 ba4 32.Nd5–+) 25…Rae8 0–1. Sapareva,Magdalena (1675) – Anev,A (2070), ch–BUL Seniors, 2011.

5.Bd3 Nh6 6.bc5 Nd7 7.f4 Bc5 8.Nc3 d4 9.ed4 Bd4 10.Qh5 Kf8 11.Nf3 Nc5 12.Be2 Ne6 13.fe5?? Nf4–+ 14.Nd4 Nh5 15.Nb3 fe5 16.0–0 0–1. Comet B50 – Fritz 5.32, 2004.

5.d4 c4?? 6.de5+/– b5 7.Nc3+– fe5 8.Nb5 a6?! 9.Qh5 Kd7 10.Qe5 ab5 11.Qd5 Bd6 12.Qa8 Na6 13.Bg7 Nb4 14.ab4 Bb4 15.c3 Bc3 16.Ke2 Bg7 17.Ra7 Ke8 18.Qe4 Ne7 19.Nf3 Bf5? 20.Re7! Qe7 21.Qf5 Qb4 22.Qc8 Kf7 23.Ng5 Kg6 24.Qe6 Kg5 25.f4 Kh5 26.g4 Kh4+– 27.g5 Qb2 28.Kf3 h6 29.Qg4 1–0. bentengutama – xodinho, net–chess.com, 2002.

5.Be2 cb4 6.Bh5 g6 7.Be2 ba3 8.Ba3 Ba3 9.Na3 Ne7 10.Nf3 Nbc6 11.0–0 0–0 12.d3 Be6 13.c3 Rc8 14.Qb1 b6 15.d4 e4 16.Nd2 f5 17.Ba6 Rb8 18.f3 Bc8 19.Bc8 Rc8 20.fe4 fe4 21.Rf8 Qf8 22.Qb3 Qh6 23.Nc2 Na5 24.Qb4 Qg5 25.Rf1 Nc4 26.Nc4=+ Rc4 27.Qa3 Nf5–/+ 28.Qa7 Rc3 29.Qb8 Kg7 30.Qb7?? Kh6 31.Nb4 Ne3 (31...Ne3 32.Qg7 Kg7 33.g3 Nf1 34.Nd3 ed3 35.Kh1 Qd2 36.Kg1 Qh2 37.Kf1 Rc1#; 31...Nh4 32.Qh7 Kh7 33.Rf7 Kh6 34.Rh7 Kh7 35.Kf2 Qe3 36.Kf1 Rc1#) 0–1. mic (2105) – littlepawn (2245), net–chess.com, 2007.

5.b5 c4

6.d4 e4 7.Nc3 Qa5?? 8.Qh5+– g6 9.Qd5 Bd7 10.Bc4 Qc7 11.Qf7 Kd8 12.Qf8 Be8 13.Bg8 Qe7 14.Qe7 Ke7 15.Nd5 Kd6 16.Nf6 Ke7 17.Nd5 Kf8 18.Be6 Nd7 19.Nc7 Rd8 20.d5 Rc8 21.Ne8 Ke8 22.Bh8 Rc2 23.Bd7 Kd7 24.Nh3 Rc5 25.Rd1 Rb5 26.f4 Ra5 27.d6 Ra3 28.Ng5 Re3 29.Kf2 Rd3 30.Ne4 Ra3 31.Rhe1 Ra2 32.Kg3 Ra3 33.Kh4 Ra5 34.Nf6 Kd8 35.Rc1 h6 36.d7 g5+– 37.Kg4 Ra4 38.Re8 1–0. bentengutama – capelinhos, net–chess.com, 2002.

6.d4 e4 7.Nc3 Ne7 8.Nge2 Bg4 9.h3 Bh5 10.g4 Bg6 11.Nf4 Nd7 (11...Bf7!?=) 12.Ncd5 Nd5 13.Nd5 Bf7 (better is 13...Rc8+=) 14.Bc4?? (14.Nc3 Qe7+/–) 14...a6?? (14...Nb8 15.Nf6 Qf6 16.Bf7 Qf7 17.f3 ef3 18.0–0=) 15.a4?? (better is 15.Bb3+/–) 15...Bd5?? (better is 15...Nb8 16.ba6 ba6 17.Nf6 Qf6 18.Bf7 Qf7+= (worse is 18...Kf7 19.f3=)) 16.Bd5+– Nb6 17.Be4 Nc4 18.Bc3 a5 19.Bb7 Bb4 20.Bb4 ab4 21.Bc6 Ke7 22.Ba8 Qa8 23.0–0 Kd6 24.Qd3 Qd5 25.e4 Qe6 26.d5 Qc8 27.f4 Qc5 28.Kh2 h5 29.g5 f5 30.e5 Kc7 31.d6 Kb6 32.Rf3 g6 33.d7 Kc7 34.Rd1 Rd8 35.e6 Nd6 36.e7 Rd7 37.e8Q! b3 38.Qd7! Kd7 39.Qd6! Qd6 40.Rd6 Kd6 41.Rb3 Kd5 42.b6 Ke4 43.Rb4 Kf3 44.b7 h4 45.b8Q Ke2 46.Rb3 Kd2 47.Qb4 (47.Qb4 Ke2 48.Qd4 Ke1 49.Kg2 Ke2 50.Re3#; 47.Rd3 Kc1 48.c4 Kc2 49.Qb3 Kc1 50.Rd1#) 1–0. Rush,Bradley – Huseby,Juan Carlos, 65. LSS No Engine Cup Preliminary, 2012.

6.d4 e4 7.Ne2 f5 8.c3 Nf6 9.Ng3 Bd6 10.Nd2 f4 11.ef4 Bf4 12.Nc4 dc4 13.Bc4 Qe7 14.0–0 Be6 15.Be6 Qe6 16.Re1 Bg3–+ 17.fg3 0–0 18.Qe2 Nbd7 19.a4 Nb6 20.Ba3 Rfe8 21.Rac1 Nc4 22.Bb4 a5 23.Bc5 b6 24.d5 Nd5 25.Bf2 e3 26.Be3 Qe3 27.Qe3 Re3 28.Re3 Nde3 29.h3 Rd8 30.Kh2 Rd2 31.g4 Rg2 32.Kh1 Nd2 33.Re1 Nf3 34.Re3 Rh2 0–1. slavisa99 – laksman5, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.b5 Bd6

6.c4 d4 7.Bd3 f5 =.

6.c4 d4 7.e4 f5 8.ef5 Bf5 9.d3 Nf6–/+ 10.f3 0–0 11.Nd2 Nbd7 12.Qc2 a6 13.ba6 Ra6 14.g3 Bc7 15.Bh3 Bh3 16.Nh3 Ba5 17.0–0 Bd2 18.Qd2 Qe8 19.Bc1 Qh5 20.Kg2 h6 21.Rb1 b6 22.Qe2 Raa8 23.Nf2=+ Rf7 24.Ra1 Raf8=+ 25.Bd2 g5 26.a4 Qg6 27.h3 h5 28.Ne4 Ne4=+ 29.fe4 g4 30.Rf7 Rf7 31.hg4= Qg4 32.Qg4 hg4 33.Rf1 Rf1 34.Kf1 Kf7 35.Ke2 Ke6 36.Kd1 Kd6 37.Kc2 Kc6 38.Kb3 Nf6 39.Bg5 Nh5 40.Bh4 Kb7 41.Kc2 Ka6 42.Kd2 Kb7 43.Ke2 Kc6 44.Kf2 Kd7 45.Bg5 Ke8 46.Ke1 Kd7 47.Bh4 Kc6 48.Kd2 Kb7 49.Bd8 Kc6 50.Ke1 Ng3–/+ 51.Bf6 Kd6 52.Bd8 Nh5 53.Bb6 Nf4 54.Kf2 Nd3 55.Kg3 Nb2 56.Kg4 d3 0–1. Nebylitsin,Nikolai (2225) – Grif,Sergei, Novosibirsk op, 2001.

6.c4 Ne7 7.cd5 Nd5 8.Qh5 g6 9.Qf3 Be7 10.Bc4 Nb6 11.Ba2 Qd3 12.Nc3 N8d7 13.Nge2 Nc4 14.Bc4 Qc4 15.0–0 Nb6 16.Rfc1 Bg4–/+ 17.Qb7 Be2 18.Qc6 Kf7–+ 19.Ne4? Qb5 20.Nd6 Bd6 21.Qd6 Rad8 (22.Qc5 Qb2–+; 21...Rhd8 22.Qc5 Qb2 23.Rcb1 Qd2 24.h3–+) 0–1. Aubertin,Tim – Berger,Peter (1840), 1.Saarlouis op, 1998.

6.Bd3 Be6 7.c4 dc4 8.Be4 (8.Qh5 Kf8 9.Be4 Qd7+=) 8...Qd7–/+ 9.a4 f5 10.Bf3 Nf6 11.Bh5 g6 (11...Nh5 12.Qh5 Bf7 13.Qg5–+) 12.Be2 0–0 (12...Bd5 13.Nf3 Qe6 14.Qc2–/+) 13.Qc2 Nd5 14.Bc4 (14.Nf3!?+=) 14...Nb4–/+ 15.Qb3 Bc4 16.Qc4 Qf7 17.Qf7 Rf7 18.Ba3?? (better is 18.Ke2–/+) 18...Nc2–+ 19.Ke2 Na1 20.Nf3 Nb3 21.Nc3 (21.d3 Nd7–+) 21...b6 (better is 21...e4!? 22.Ng5 Rd7 23.Nge4 fe4 24.Ne4–+) 22.Ng5 Rd7 23.Rb1 (23.Nd5 Be7 24.Ne7 Re7–+) 23...c4 24.Bb2 Bb4 (24...Be7 25.Nf3 e4 26.Nd4 Nd4 27.ed4–+) 25.Bc1 (25.Rd1 a6 26.Nf3 ab5 27.Ne5 ba4 28.Nc4 Bc3 29.Bc3 Ra6–+) 25...a6 26.Nf3 Bc3 27.dc3 Rd5 (27...ab5 28.ab5 Ra2 29.Ke1–+) 28.a5 (28.e4 fe4 29.Nd2 Nc1 30.Rc1 ab5 31.Ne4 Kg7 32.ab5 Ra2 33.Ke1 Rb5–+) 28...ab5 29.ab6 Nd7 30.b7 Rb8 31.Rb2 Nc1 (31...Nc1 32.Kf1 Rd1 33.Ne1 Rb7–+) 0–1. Pachurka,Roland – Jarchow,Andreas (1765), Schleswig Holstein–ch B, 2007.

6.Be2 Ne7 7.Nf3 Bd7 8.0–0 0–0 9.c4 a6 10.cd5 Nd5?? 11.a4?? ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 1–0. Neumann,Frank (1650) – Schawacht,Max (1845), RSS7E schnell–38, 2008.

5.b5 Be6

6.a4 Nd7 7.d3 Qc7 8.c4 d4 9.e4 a6 10.Nd2 g6 11.Nb3 Nh6 12.h3 f5 13.ef5 gf5 14.Nf3 Be7 15.g3 Bf6 16.Bg2 ab5 17.ab5 Ra1 18.Qa1 Nb6 19.Nfd2 0–0 20.Qc1 Na4 21.Ba3 Nf7 22.h4 Nd6 23.Bh3 (23.Qc2 Ra8+=) 23...Re8–/+ 24.0–0 0–1. Wiszniowski,Eugeniusz (1780) – Galicki,Ryszard (2025), 17OBSen–Rowy Poland, 2008.

6.Nc3 Bd6 7.g3 d4 8.Ne4 Be7 9.Bg2 Qd7 10.ed4 cd4 11.Qe2 a6 12.ba6 Na6 13.Nf3 Rc8 14.d3 Bg4 15.c4 dc3 16.Nc3 Nc5 17.Rd1 Nb3 18.h3 Nd4–+ 19.Qe4 f5 20.Qd5?? Qd5–+ 21.Nd5 Nf3 22.Kf1 Bh5 23.g4 fg4 24.hg4 Bg4 25.Ne3 Nh2 26.Rh2 Bd1 27.Nd1 Nf6 28.Bb7 Rc7 29.Ba6 Rc2 30.Bb5 Kf7 31.a4 Rd2–/+ 32.Bc4 Kf8 33.Ke1 Bb4 34.Bb5 Rd3 35.Ke2 Rd2 36.Ke1 Rc2 (37.Kf1 Rd2=; better is 36...Rb2 37.Kf1 Rd2–+) 0–1. Frenzel,Lothar – Jacewicz,Grzegorz, corr 3GMM–28, 1996.

5.b5 Ne7

6.c4 a6 7.cd5 Nd5 8.d4 cd4 9.ed4= Nc7 10.de5+= Qd1 11.Kd1 Be7 12.ef6 Bf6 13.Bf6 gf6 14.Nc3 ab5 15.Nb5 Nba6 16.Nf3 Nb5 17.Bb5 Kf7 18.Bc4 Kg7 19.Re1 Rd8 20.Kc1 Nc5 21.Ra2 Nd3 22.Bd3 Rd3 23.Re3 Re3 24.fe3 Be6 25.Rb2 Bd5= 26.Rb5 Bc6 27.Rb3+= Kg6 28.Kb2 Rd8 29.Rc3 Bf3 30.gf3 ½–½. Loulou – ama49, playchess.de, 2003.

6.Qh5 g6 7.Qd1 Nd7 8.Nf3 e4 9.Ng5 Bh6 10.Ne6 Qb6 11.Qg4 Ne5 12.Qh4 Be6 (12...Qe6?! 13.Qh6 Nf5 14.Qh3=+) 13.Be5? (13.Qh6 Nf5 14.Qh3–+) 13...Nf5 –+.

5.b5 Nh6

6.Nc3 Bg4 7.Be2 Be2 8.Nge2 d4 9.Ne4 f5 10.N4g3 a6 11.ba6 Na6 12.0–0 Qb6 13.Rb1+= de3 14.Be5+– Qe6 15.Bc3 ef2 16.Rf2 0–0–0 17.Qf1 Re8 18.Rf3 Qa2 19.Rb2+– Qc4 20.Rb6 Rg8 21.Rf4 Qa2? 22.Qf3 Re7 23.Nf5 Nf5 24.Rf5 Qc2 25.Rf8 Rf8 26.Qf8 Kc7 27.Rb7! Kb7 28.Qe7 Nc7 29.Be5 Qb1 30.Kf2 Qb6 31.Qg7 c4 32.Nd4 Qc5 33.Kg1 Kc8 34.Bf6 h5 1–0. GnuChessMac 4.0 – Zzzzzz, 2000.

6.d4 cd4 7.ed4 e4 8.c4 Nf5 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qd4 11.Qh5+/– g6 12.Qh3 e3 13.fe3= Qe3 14.Qe3 Ne3 15.Kd2 Nf1 16.Rf1 Nd7 17.Nd5 Bh6 18.Kc2 0–0 19.Nf3 b6 20.Nc7 Rb8=+ 21.Nd4 Bb7–/+ 22.Re1 Rfc8 23.Nde6 Nc5 24.Kb1 Bg2 25.Rhg1 Nd3 26.Bf6 Ne1 27.Re1 Bh3 28.Be5 Kf7 29.Bd6 Bf5 (29...Bf5 30.Kb2 Be6 31.Re6 Bg5–+; 29...Rb7!? 30.Be5–+) 0–1. BeautyandBrain – SkullCrusher, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.h3 Nf7 7.a4 Be7 8.d3 0–0 9.Be2 a6 10.Nd2 a5 11.c4 Be6 12.e4 de4 13.de4 b6 14.Ngf3 Ra7 15.0–0 Rd7 16.Qc2 Rd6 17.Rad1 Qd7 18.Bc1 Nh8 19.Nb3 Rd8 20.Kh2 Ng6 21.Rd6 Qd6 22.Rd1 Qc7 23.g4 Nd7 24.Be3 Ndf8 25.Qc1 Qc8 26.Rg1 Rd6 27.Nbd2 Qd7 28.Rg2 Bf7 29.Qd1 Ne6 30.Ne1 Nef4 31.Rg3 Ne2 32.Qe2 Nf4 33.Qd1 Bc4!–/+ 34.Qc2 Be6 35.Ndf3 Nd3 36.Nd3 Rd3 37.Nd2 Rd6 38.Rg1 g6 39.f3 Kf7 40.Re1 Bf8 41.Kg3 Kg8 42.Kf2 h6 43.Ke2 Kh7 44.Nc4 Bc4 45.Qc4 h5 46.Rh1 Bh6 47.gh5 gh5 48.Rg1 Qe6 49.Qe6 Re6 50.Bf2 Rd6–/+ 51.Rd1 Rd1 52.Kd1 Kg6 53.h4 f5 54.Kc2 Kf6 55.Kd3 fe4 56.Ke4= Ke6 57.Bg3 Bg7 58.f4 ef4 59.Bf4 Kd7 60.Kd5 Bf6–/+ 61.Bg3 Bd8 62.Be1 c4 63.Kc4+= Ke6 64.Kd4 Kf5 65.Ke3?? Kg4–+ 66.Kf2?? Bh4 67.Kf1 Be1 68.Ke1 h4 69.Kf2 Kf4 70.Kg2 Ke4 71.Kh3 Kd4 72.Kh4 Kc4 73.Kg3 Kb4 74.Kf2 Ka4 75.Ke2 Kb5 76.Kd2 Kb4 77.Kc2 a4 78.Kb2 a3 79.Ka2 b5 80.Ka1 Kb3 81.Kb1 b4 82.Ka1 Kc2 83.Ka2 b3 (83...b3 84.Ka3 Kc3 85.Ka4 b2 86.Kb5 b1Q 87.Kc5 Qd3 88.Kc6 Kd4 89.Kc7 Kc5 90.Kb7 Qd7 91.Ka6 Qe7 92.Ka5 Qa7#) 0–1. Abend,Volker – Koehler Kaess,Jan, GER Seniors Derby 2nd, 2003.

5.Bb5 Nc6

6.bc5 Bc5 7.d4 Qa5 8.Nc3 =.

6.bc5 Bc5 7.Nf3 Bd7 8.0–0 Nge7 9.d4 Bd6 10.Bc6+= Nc6 11.de5 fe5 12.Qd5 Qf6 13.Rd1 Ke7 14.Nc3 Bg4 15.Nb5 Rad8+= 16.Nd6 Rd6 17.Qd6 Qd6 18.Rd6 Kd6 19.Rd1 Ke6+= 20.h3 Bf3 21.gf3 Rd8 22.Rd8+/– Nd8 23.f4 Nc6 24.Be5+– Ne5 25.fe5 Ke5 26.f3 b5 27.Kf2 Kd5 28.Ke2 Kc4 29.Kd2 a5 30.h4 h6 31.h5 Kd5 32.Kd3 Ke5 33.f4 Kf5 34.e4 Kf4 35.Kd4 Kg5 36.e5 Kh5 37.Kd5 Kg6 38.Kd6 Kf7 39.Kd7 h5 40.e6 (40.e6 Kf6 41.e7+–) 1–0. Wall,Bill – Riko, internet, 2005.

6.Bc6 bc6 7.bc5 Bc5 8.Ne2 Nh6 9.d4 Qb6 10.Ra2=+ ed4 11.ed4 Bd6 12.0–0 0–0 13.Re1 c5 14.dc5= (14.dc5 Qc5 15.Nbc3=). supertimchan (2075) – malaysianisme, net–chess.com, 2004.

6.Bc6 bc6 7.d4 cd4 8.ed4=+ e4 9.Ne2 f5 10.Bc1 Nf6 11.h3 Bd6 12.0–0 0–0 13.Bf4 a5 14.Bd6 Qd6–/+ 15.c3 f4 16.f3 g5 17.fe4=+ Ne4 18.Rf3? g4–+ 19.hg4 Bg4 20.Nd2 Nd2 21.Qd2 Bf3 22.gf3 Ra7 23.Kf2 Rg7 24.Rg1 Rg1 25.Ng1 Qh6 26.Kf1 ab4 27.Qg2 Qg7 28.Qg7 Kg7 29.ab4 Re8 30.Kf2 Re3 31.Ne2 Kf6 32.Nf4 Rc3 33.b5 Kf5 34.Ne2 Rc2 35.bc6 Rc6 36.Kg3 Rg6 37.Kf2 h5 38.Nc3 Ke6 39.Ne2 Kd6 40.Nf4? Rg5–+ 41.Ng2 Kc6 42.Nh4 Kb5 43.Ke3 Kc4 44.f4 Rg3 45.Nf3 h4 46.Kf2? Rf3! 47.Kf3 Kd4 48.Kg4 Ke4 49.f5 Ke5 50.Kg5 h3 51.f6 h2 52.f7 h1Q 53.f8Q Qg2 54.Kh5 0–1. gstevenson (2110) – jrichner (1995), net–chess.com, 2005.

6.Bc6 bc6 7.Nf3 cb4 8.0–0 ba3 9.Na3 Nh6 10.d4 e4 11.Nd2 Bd6 12.c4 0–0 13.cd5 cd5 14.Qb3 Kh8 15.Qd5?? Bh2!–+ (15...Bh2 16.Kh2 Qd5–+) 0–1. mwojo (1745) – malaysianisme, net–chess.com, 2003.

6.Ne2 cb4–/+ 7.f4 ba3 8.Na3 Bd6 9.c4 Nge7 10.cd5 Nd5 11.fe5 Be5 12.Be5 fe5 13.0–0 Qg5 14.Nc4+= Rf8 15.Nd6+/– Ke7 16.Rf8 Kf8 17.Qb3 Nce7 18.Rf1 Kg8 19.Bc4 Be6 20.Qb7 Rd8 21.Nc3 Rd6 22.Ne4 Bc8 23.Qb8 Qg6 24.Nd6 (24.Nd6 h6 25.Nc8+–) 1–0. aschellen (1700) – rthurc2 (1700), internet, 2006.

5.Bb5 Bd7

6.Bd7 Kd7 7.bc5 Ke8 8.d4 +/–.

6.Bd7 Qd7 7.bc5 Bc5 8.Ne2 Nc6 9.0–0 d4 10.ed4 ed4 11.Re1 Nge7 12.d3 0–0= 13.Nd2 b6 14.Nb3 Rad8 15.Nf4 Qd6?? 16.Ne6+– Qf4?? 17.Nd8 Bd6?? 18.g3 Qf5 19.Ne6 Rf7 20.Nbd4 Qh3 21.Qf3 Ne5 22.Qa8 Nc8 23.Qc8 Bf8 24.Qa8 Ng4 25.Qg2 Qg2 26.Kg2 Bc5 27.Nc5 bc5 28.Re8 Rf8 29.Rf8 Kf8 30.Ne6 Kf7 31.Nc5 h5 32.Re1 g5 33.h3 Nh6 34.d4 g4 35.d5 gh3 36.Kh3 Nf5 37.Re6 Ne7 38.d6 Nc6 39.d7 Nd8 40.Re8 Nc6 41.d8Q Nd8 42.Rd8 Kg6 43.Kh4 Kf5 44.Kh5 a5 45.Rd5 1–0. carrafurca (2090) – chily, net–chess.com, 2004.

6.Bd7 Nd7 7.Nc3 Nb6 8.b5 d4 9.Ne4 f5 10.Ng3= g6 11.Nf3 Nc4=+ 12.Ra2 e4 13.Ng1 Bg7 14.Ba1 Qd5 15.Qb1 Ne7 16.N1e2=+ 0–0 17.d3 Nd6 18.Nf4 Qf7 19.0–0 Nd5 20.Nd5 Qd5 21.a4 Rae8 22.Rd1 ed3 23.Rd3 f4 24.Ne2? fe3–+ 25.fe3 0–1. Rapp,R – Lange,Wilfried, corr TT/5004 BdF, 1996.

5.c3 c4

6.d3 b5 7.Nf3 Bg4 8.Be2 a5 9.0–0 a4 10.dc4 dc4 11.Nh4 Be2 12.Qe2= Be7?? 13.Qg4?? g6= 14.Rd1 Qc7 15.Nd2 f5? 16.Qf3?? Nh6?? 17.Qa8+– 0–0 18.Qd5 Nf7 19.Qb5 Bh4 20.Nf3 Nd6 21.Qe5 Be7 22.Nd4 Bf6 23.Qg3 Ne4 24.Qc7 Re8 25.Ne6 (25...Re6 26.Qb8 Kf7 27.f3+–; better is 25.Qc4 Kg7+–) 1–0. coachwright – FXRHD, internet, 2003.

6.d3 cd3 7.Bd3 a6 8.Qh5+= Ke7 9.Nd2 e4 10.Bc2 Qd7 11.Bb3 f5 12.Nh3 Kd8 13.Rd1 Nf6 14.Qe2 b5 15.c4! Bb7 16.Bf6 gf6 17.cd5 Bd6 18.0–0 Rg8 19.f4 Qg7 20.Rf2 Nd7 21.Nf1 Qg4 22.Kh1 Rc8 23.Qd2 Ke7 24.Ng3+/– h5 25.Rg1 h4 26.Bd1 Qg7?? 27.Nf5+– 1–0. Jirovec,Peter – Schmall,Wilhelm, Vienna op–B, 2003.

6.d3 cd3 7.Bd3 Ne7 8.Nd2 =.

6.Be2 e4 7.f3 f5 8.fe4 fe4 9.Bg4?? Nc6 10.Bc8=+ Rc8 11.Ne2 Ne5 12.Nf4 Nf6 13.0–0 Bd6 14.Ne6 Qe7 15.Ng5?? h6 16.Nh3 g5 17.a4 0–0 18.b5 Nd3 19.Ba3 Kg7 20.Bd6 Qd6 21.Nf2 Ne5 22.Na3 h5 23.Nc2 Nfg4 24.Nd4 Nf2–+ 25.Rf2 Ng4 26.Nf5 Rf5! 27.Rf5 Qh2 28.Kf1 Qh1 29.Ke2 Qg2 30.Ke1 Nh2 31.Qe2 Nf3 32.Rf3 ef3 33.Qg2 fg2 34.Kf2 Kf6 35.Kg2 Kf5 36.Kf3 h4 37.Rg1 Re8 38.Rg4 Re4 39.Re4 de4 40.Kg2 g4 41.a5 b6 42.ab6 ab6 43.Kh2 Ke5 44.Kg2 Kd5 45.Kh2 Kc5 46.Kg2 Kb5 47.Kh2 Ka4 48.Kg2 Kb3 49.Kf2 Kc2 50.Ke2 h3 51.Kf2 Kd2 52.Kg3 Ke3 53.Kg4 Kd2 54.Kh3 e3 55.Kg3 e2 56.Kf4 e1Q 57.Kf5 Kc3 58.Kf4 Kd3 59.Kf3 c3 60.Kf4 c2 61.Kf5 c1Q (61...c1Q 62.Kg4 Qe4 63.Kh5 Qch1 64.Kg5 Qhh4; 61...Qe4 62.Kf6 c1Q 63.Kg7 Qg5 64.Kf7 Qee7) 0–1. horacyad2010 – przekar, internet, 2011.

5.c3 Bf5

6.Bb5 Nc6 7.h3 Bd6 8.Nf3 Nge7 9.Nh4 Qd7 10.d3 0–0 11.e4 Bg6?? 12.Nd2 a6 13.Bc6 bc6 14.Qf3 cb4 15.ab4 Rab8 16.Ra6 c5 17.Ra2 cb4 18.0–0 bc3 19.Bc3 d4 20.Ba1 f5 21.Ng6= Ng6 22.ef5 Rf5 23.Qd5 Kh8 24.Ne4+/– Rd8 25.Ra6 Ne7?? 26.Qd6+– Qd6 27.Nd6 Rf6 28.Re1 Rfd6 29.Rd6 Rd6 30.Re5 Rd7 31.Bd4! Kg8 32.Bc5 Kf8? 33.Be7 Re7 34.Re7 Ke7 35.Kf1 Ke6 36.Ke2 1–0. PoPer – ThePawnXXXI, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Bb5 Bd7 7.Bd7 Nd7 8.d4 =.

5.bc5 Bc5

6.Bb5 Nc6 7.d4 ed4 8.ed4 Bd6 9.Qh5 g6 10.Qf3 (10.Qd5?? Bb4 11.ab4 Qd5–+) 10...Be6 (10...a6 11.Bd3 Nge7 12.Nc3+=) 11.Ne2 Qb6 12.a4 a6 13.Bc6 Qc6 14.0–0 0–0–0 (14...Ne7 15.Nf4 Bf4 16.Qf4+=) 15.Ba3 Bc7 (15...Qc2?? 16.Rc1 Qc1 17.Nc1+–) 16.Nd2 (16.Nbc3 Nh6=) 16...h5 (16...Nh6 17.Qb3+=) 17.h3 (17.Rfe1!?=) 17...g5+= 18.Qb3 h4 (18...Re8 19.Rac1+=) 19.f3 (19.Rac1 Kb8 20.c4 Nh6=) 19...Re8–/+ 20.Kf2 (20.Rfe1 f5–/+) 20...f5 (20...Nh6 21.Bb4–+) 21.Rfc1 Kb8 (21...Bf7 22.c4 Qe6 23.Qd3–/+) 22.c4–/+ g4 (22...Nf6!?–/+) 23.cd5+= Qd5 (23...Bd5? 24.Rc6 Bb3 25.Rc7 Kc7 26.Nb3+–) 24.Rab1 Nf6 25.Qd5 Bd5 26.Nc4 Bc4 27.Rc4 Nd5 28.Bc1 Re6 29.Rc5 (worse is 29.hg4 fg4 30.Bg5 g3 31.Kf1 h3 32.gh3 Rh3 33.Rc7 Kc7–+ (33...Nc7?! 34.Bf4–/+)) 29...Rhe8 30.Rb2 Nb4 31.Rc3 g3 32.Kf1 (32.Ke1 b6+=) 32...b6 33.Bg5 (33.Rc4 Nd5–/+) 33...Nd5 34.Rc5 Re2 35.Re2 Re2 36.Rd5 Rf2 (36...Rf2 37.Kg1 f4–/+) 0–1. Pischner,Rainer (2355) – Nonnenmacher,Thomas (2070), BdF T, 2004.

6.c4 a6 7.cd5 Qd5 8.Nc3 Qd6?? (8...Qc6 9.Rc1 Nd7 10.d4 ed4 11.Na4+/–) 9.Be2?? (better is 9.Ne4 Qb6 10.Nc5+–) 9...Be6 (9...Bf5 10.Bf3 Nc6 11.Ne4 Be4 12.Be4=) 10.Nf3 Nc6 11.0–0 Nge7 (11...Bf5!?=) 12.d4+= ed4 13.ed4 (13.Ne4!? Qd5 14.Nc5 Qc5 15.Nd4 Nd4 16.Bd4+/–) 13...Nd4= 14.Nd4 Bd4?? (14...Qd4 15.Bh5 Ng6 16.Qf3=) 15.Bf3?? (better is 15.Ne4 Bf2 16.Rf2 (16.Kf2?! Qh2 17.Nd6 Kf8 18.Nb7 Rb8+/–; worse is 16.Nf2 Qd1 17.Rad1 Rc8+–) 16...Qd1 17.Rd1+– (17.Bd1?! 0–0–0+–)) 15...0–0–0 (15...Rd8!? 16.Ne4 Qe5 17.Bd4 Rd4+= (worse is 17...Qd4 18.Qd4 Rd4 19.Rfd1=)) 16.Rc1= Bc3 17.Bc3 (17.Rc3!? Kb8 18.Qc2+=) 17...Qd1+= 18.Rfd1 Rd1 19.Rd1 Bb3 (19...Nc6 20.Be4+=) 20.Rc1 (better is 20.Rb1 Bd5 21.Re1 Bf3 22.Re7+=) 20...Rd8?? (better is 20...Nc6+=) 21.Bf6 Kb8?? (better is 21...Kd7 22.Bg7 Bd5 23.Bg4 Kd6+/–) 22.Be7+– Rd7 23.Bb4 b6 24.Bc3 a5 25.Be5 Ka7 26.Rc7 Rc7 27.Bc7 Be6 28.Bd6 b5 29.Kf1 Kb6 30.Ke2 b4 31.ab4 ab4 (31...a4 32.Be4 g6 33.Kd3+–) 32.Bb4 Kb5 33.Bc3 Bc4 34.Kd2 Kc5 (34...g6 35.Bd4+–) 35.Bg7 Bd5 36.Bd5 Kd5 37.Ke3 Ke6 38.Ke4 Kf7 39.Bb2 Kg6 40.f4 h5 (40...Kf7 41.g4+–) 41.g3 Kh6 42.h3 Kg6 43.g4 hg4 44.hg4 Kf7 45.Kf5 Ke7 46.Kg6 Ke6 47.Kg7 Kd5 48.f5 Ke4 49.f6 Kf4 50.f7 Kg4 (50...Kf3 51.f8Q Ke2 52.g5 Kd3 53.Qf5 Kc4 54.g6 Kb3 55.Qb5 Kc2 56.Kf7 Kd2 57.g7 Ke3 58.g8Q Kf2 59.Qg4 Ke3 60.Qbe2) 51.f8Q Kg3 (51...Kh3 52.Qf2 Kg4 53.Be5 Kg5 54.Qf3 Kh4 55.Bf6) 52.Kg6 (52.Qf1 Kg4 53.Be5 Kh4 54.Qf3 Kg5 55.Bf6) 52...Kg4 (52...Kg2 53.Bd4 Kh3 54.Qf2 Kg4 55.Be5 Kh3 56.Qg3) 53.Qf5 (53.Be5 Kh4 54.Qf4 Kh3 55.Qg3) 53...Kg3 54.Be5 (54.Bd4 Kg2 55.Qf2 Kh3 56.Be5 Kg4 57.Qg3) 54...Kg2 55.Qf4 1–0. Fournier,Frederic – elmamut4, Active, 2008.

6.c4 Qb6 7.Ra2 =.

6.c4 Nc6 7.Nc3 Be6 8.cd5 Bd5 9.f4 (better is 9.Qg4 g6 10.Nd5 Qd5 11.Bc4=) 9...ef4?? (better is 9...Rc8=) 10.Qh5+– g6 11.Qd5 Bd6 (better is 11...fe3 12.Qe6 Qe7 13.Qe7 Nge7 14.de3 Be3+–) 12.Bc4 Qe7 13.Nb5 (13.Bb5!? Kd7 14.Rd1 Rd8+–) 13...Rd8 14.Qf3 fe3 15.de3 (15.Nd6 Rd6 16.de3 Nh6+–) 15...Bc5 (better is 15...Be5!? 16.Qf2 a6 17.Bg8 Bb2 18.Qb2 Qe3 19.Ne2 ab5+–) 16.Nc7?? (better is 16.Ne2+–) 16...Qc7–/+ 0–1. malaysianisme – supertimchan (2075), net–chess.com, 2004.

6.c4 Nc6 7.cd5 Qd5 8.Nc3 Qf7 9.Rc1 Bb6 (9...Be6 10.d4 Rd8 11.Ne4=) 10.Nb5 (10.Na4=) 10...Bc7 (10...Qe7 11.Qf3 Bd7 12.Bc4=) 11.Nc7 (11.Bc4 Qd7+=) 11...Qc7+= 12.Bc4 Nh6 (12...Bf5 13.d4+=) 13.Nf3 (13.d4 Bg4 14.Ne2 Rd8+=) 13...Nf7 (13...Bg4 14.h3 Bh5 15.e4=) 14.0–0 (14.d4 Nd6+=) 14...0–0 (14...Bg4 15.d4 e4 16.Qc2 ef3 17.Qe4 Nfe5 18.de5+=) 15.Ne1 (15.d4 Bg4+=) 15...Kh8 (15...Bf5 16.d4+=) 16.f4 ef4 17.Rf4 The passed pawn on d2 will become decisive later 17...Nfe5 18.Be2 (18.Bb3 Qd6+=) 18...Ng6 (18...Be6 19.Nd3+=) 19.Rf2 Be6 20.Nd3 Qf7 (20...Qe7 21.Nc5+=) 21.Nc5+/– Rac8 22.Ne4 (better is 22.d4 Nce7 23.Bd3+/–) 22...Rfd8? (22...Qe7!?+=) 23.Nf6! Qe7 (23...Qf6 24.Bf6) 24.Nh5 Rg8 (24...Nce5 25.Rc8 Bc8 26.e4+/–) 25.Qf1 (25.Qa4 Rcf8 26.Rf8 Qf8+–) 25...Rcf8 (25...Qd6 26.Ng3+/–) 26.Bd3 (26.d3 Nce5+/–) 26...Rf2 (26...Nce5 27.Bg6 Ng6 28.Rf8 Rf8 29.Bg7 Qg7 30.Ng7 Rf1 31.Kf1 Kg7 32.Rc7 Kh6 33.Rb7 Bc4 34.Kf2+–) 27.Qf2 Qf8? (27...Nge5!? 28.Be4 Qg5+–) 28.Rf1 (28.Qf8!? Nf8 29.Be4 Bf7 30.Bc6 bc6 31.Ng7 Rg7 32.Rc6 Kg8 33.Bg7 Kg7+–) 28...Qf2 29.Rf2 Bg4? (better is 29...Nge5 30.Be2 Bc4+–) 30.Bg6 hg6 31.Ng3 (better is 31.Ng7!? Kh7 32.Rf4 Rd8 33.Rg4 Rd2+–) 31...Be6 32.Ne4 Bf5 (32...Rd8 33.Ng5 Bc4 34.Nf7 Bf7 35.Rf7 Rd2 36.Rb7+–) 33.Rf4 (33.Ng5 Re8+–) 33...Re8 (33...Rd8 34.Bc3+–) 34.Ng5 (34.Nd6 Re7 35.e4 Rd7+–) 34...Kg8 (34...Nd8 35.Rc4 Nc6 36.e4+–) 35.Rh4 (35.e4!? Bc8+–) 35...Rd8 (35...Bd3 36.Kf2+–) 36.d4 White gets strong initiative 36...Ne5 (36...Bb1 37.Rf4+–) 37.e4 (37.de5!? Rd1 38.Kf2 Rd2 39.Kg3 Rb2+–) 37...Nc4 (37...Nd3 38.ef5 gf5 39.Bc3+–) 38.ef5 Nb2 39.fg6 Rc8 (39...Re8 40.Nf7 Kf8 41.Ne5+–) 40.Re4 Nc4 (40...Nd3 41.Kf1+–) 41.a4 (41.Re7 Rb8+–) 41...Nb6 (41...Nd6 42.Re7 Nf5 43.Rd7+–) 42.a5 (42.Re7 Rb8+–) 42...Nc4?! (42...Nd5+–) 43.Re5 (better is 43.Re7+–) 43...Ne5–/+ 44.de5 The passed pawn on e5 will quickly become a dangerous weapon 44...Rc5 45.Nf7 Ra5 46.h4 (46.Kf2 b5–/+) 46...b5–+ 47.h5? (better is 47.Kf2–+) 47...b4 48.h6 gh6 49.e6 Kf8 50.Nd8 (50.Nd6 Re5 51.Kf2–+) 50...b3 51.g7 (51.e7 Ke7 52.Nc6 Kf6 53.Na5–+) 51...Kg7 52.e7 Re5 (52...Re5 53.Kh2 Re7–+) 0–1. Vandenburg,V – Brattin,B, Detroit East op, 1983.

6.c4 Be6 7.cd5 Qd5 8.Nf3 Nc6 9.Nc3 Qd7 10.Bb5 Nge7 11.0–0 0–0 12.d4 ed4 13.Bc6 Nc6 14.ed4 (14.Ne4 Be7 15.Nd4 Nd4 16.Bd4 b6+=) 14...Nd4 15.Nd4 Bd4 16.Re1 Bf7?? (16...Rad8 17.Na4–/+) 17.Rb1?? (better is 17.Ne2 Bf2 18.Kf2+/–) 17...Rad8–/+ 18.Kf1? (18.Ne4!?–/+) 18...Bc4 (18...Qc7!? 19.Qf3 Bc3 20.Qc3 Qh2 21.f4–+) 19.Kg1 Qf5 20.Qf3 Qg6 (20...Qf3 21.gf3 b5 22.Nb5–/+) 21.Qg3 Qf5 (21...Qg3!? 22.hg3 Rfe8 23.Re8 Re8 24.Na4 Bb2 25.Nb2–+) 22.Na4 (better is 22.Qf3!? Qf3 23.gf3–+) 22...Bb2 23.Nb2 Bd5 24.Rbc1 Be4 25.Nc4 Rd3 26.f3 Qc5?? (26...Bc6 27.Ne3 Qb5 28.Qg4–/+) 27.Kh1?? (27.Ne3 Qa3 28.fe4 Qd6+–) 27...Bf3?? (better is 27...Bc6–/+) 28.gf3+/– Qc4?? (better is 28...Qg5 29.Rb1 Rc3+/–) 29.Rc4+– (29.Rc4 Rd5 30.Rc7+–) 1–0. Fournier,Frederic (1835) – dehlia (1760), Active, 2005.

6.c4 Ne7 7.Nc3 d4 8.ed4 ed4 (8...Bd4 9.Nge2+=) 9.Ne4 (better is 9.Qh5 Ng6 10.Qc5+/–) 9...Nd7?? (better is 9...Qb6=) 10.Nc5+– Nc5 11.d3 (better is 11.Qh5 Ng6 12.Qc5+–) 11...0–0 12.Nf3 The isolani on d4 becomes a target 12...Re8 13.Be2 Bg4 14.0–0 (14.Nd4? Be2 15.Ne2 Nd3 16.Kf1 Nb2–+) 14...Ng6 15.Nd4 Be2 16.Ne2 Qc7 (better is 16...Qd3 17.Ng3 Rad8+=) 17.d4 Rad8 18.Qc2 Ne4 19.c5 Rd5 20.Ng3 (20.f3!? Ng5+–) 20...Ng3+/– 21.hg3 Rh5 (21...Qc6!?+=) 22.Rfe1+/– Ne7 23.Re3 Qb8?? (better is 23...Rd5+/–) 24.Rae1+– Qc7 25.Qe2 Kf7 (25...Rd5 26.Re7 Re7 27.Qe7 Qc6+–) 26.Qh5 (26.Qh5 Kf8 27.d5 Qc5 28.Re6+–) 1–0. Fournier,Frederic – JohnnyCanuck, Partie evaluee, 2007.

6.c4 Ne7 7.d4 Qb6 (better is 7...ed4 8.ed4 Qb6=) 8.Qc2? (better is 8.Bc3 ed4 9.ed4 Qe6 10.Be2+=) 8...ed4–/+ 9.ed4 Bd4 10.cd5?? (better is 10.Bd4 Qd4 11.Nc3 Qe5 12.Be2–/+) 10...Bb2–+ (10...Bb2 11.Ra2 Bd4–+; worse is 10...Qb2 11.Qb2 Bb2 12.Ra2–+) 0–1. ncc_1701 – kofti, ChessWorld.net, 2005.

6.d4 Bd6 7.c4 dc4 8.Bc4 Ne7 9.Nf3 Nbc6 10.0–0 Bg4 11.h3 Bh5 12.g4 Bg6=+ 13.de5 fe5 14.Ng5 Qb6 15.Qb3 Qb3=+ 16.Bb3 0–0–0 17.Ne6+= Rd7 18.Ng7 Kb8 19.Ne6 h5 20.g5 Bf5+= 21.Nc3 Bh3 22.Rfd1 Nd8 23.Nd8 Rhd8 24.Nb5 Ng6 25.Nd6 Rd6 26.Rd6 Rd6 27.Bf7 e4 28.Rc1 Bg4 29.Rc4 Bf5 30.Bf6 Rc6 31.Rd4 Rc1 32.Kh2 Rc8 33.Rd5 Rf8 34.Rf5 Rf7 35.Rc5 b6 36.Rc4 Rd7 37.Re4 Rd2 38.Kg3 Rd3? 39.a4 Kc7 40.Re8 Kd7?? 41.Rd8+– (41.Rd8 Ke6 42.Rd3 h4 43.Kg4+–) 1–0. Bender,Wolfgang – Leibfried,Andreas, Saarland–chB, 1993.

6.d4 Bd6 7.de5 fe5 8.Be5 Be5 9.Qh5 Kf8 10.Qe5 Qf6 11.Qf6 Nf6 12.Nf3 Nc6 13.Bd3 Bg4 14.Nbd2 Re8 15.Rb1 d4 16.0–0 de3 17.fe3 Nd8 18.e4 Bc8 19.Nc4 Ke7? 20.e5 Nd5 21.Nd6 Ref8 22.Nc8 (22.Nc8 Ke6 23.Na7+–) 1–0. orane – apostol, caissa.com, 2007.

6.d4 Bd6?! 7.de5 fe5 8.Be5 Be5 9.Qh5 Kf8 10.Qe5 Nf6 11.Nf3 Nc6 12.Qb2 Qa5 13.Nbd2 Ne4 14.c4 Bg4 15.cd5 Bf3 16.gf3 Nd2 17.Qd2 Qd2 18.Kd2 Ne5 19.f4 Nf3? (19...Ng4 20.f3) 20.Ke2 Nh4 21.e4 Ke7 22.Rg1 Kf6 23.e5 Kf7 24.Rc1 Ng6 25.Rc7 1–0. Wall,Bill – Guest1608729, playchess.com, 2012.

6.d4 Bd6 7.de5 fe5 8.Be5 Nf6 9.Bb5 Nc6+= 10.Bd6 Qd6 11.Nd2 0–0 12.Ngf3 Be6 13.0–0 Qc5 14.Bc6 bc6+= 15.Nb3 Qc3? 16.Qd3 Qd3 17.cd3 Rab8 18.Nc5 Bf5 19.Nd4 Nd7 20.Nf5 Nc5 21.Ne7 Kh8 22.Nc6 Rb7 23.Ne5 Rb2 24.Rac1 Nb3 25.Rb1 Rb1 26.Rb1 Rc8 27.f3 Nc1 28.Rb7 a6 29.Ra7 Nb3 30.Ra6 Kg8 31.Rd6 Ra8 32.Rd5 Nc1 33.Rc5 Nd3 34.Nd3 Ra3 35.Ne5 Kf8 36.e4 Ra1 37.Kf2 Ra2 38.Kg3 Ke7 39.f4 Ra7 40.h4 Ke6 41.f5 Kf6 42.Kf4 Ke7 43.g4 h6 44.g5 hg5 45.hg5 Rb7 46.Rc3 Ke8 47.f6 gf6 48.gf6 Kd8 49.Rd3 Kc8 50.f7 Rf7 51.Nf7 Kc7 52.e5 Kb6 53.e6 Kb7 54.Nd6 Kc7 55.e7 Kb6 56.e8Q Kc7 57.Qc8 Kb6 58.Rb3 Ka7 59.Qb7# 1–0. glc209_wb – DrChess, computer chess game, 2000.

6.Be5 fe5–/+ 7.Qh5 Kf8 8.Qe5 Nc6 (8...Nf6 9.Nf3–+) 9.Qc3 (9.Qb2 Nf6–+) 9...Be7 (9...Qe7 10.Be2–+) 10.d4–/+ Qa5 (10...g6 11.Nd2–/+) 11.Nf3 (11.Qa5 Na5 12.Bd3 Nf6–/+) 11...Nf6 (11...Bf5 12.Qa5 Na5 13.Nc3–+) 12.Bd3 Be6 13.0–0 Rc8 14.Rc1 (14.Qb2 Qc7–/+) 14...Ne4 (14...Qc3 15.Nc3 Bg4 16.Ne2–/+) 15.Qa5 (15.Qb2 Nd6–/+) 15...Na5 16.Nbd2 Nc3 (16...Nd2 17.Nd2 Rc3 18.a4–/+) 17.e4 (17.Re1 b5–/+) 17...g6 (17...de4 18.Ne4 Bc4 19.Nc3 Bd3 20.Ne5–+) 18.Kh1 (18.Re1 a6–/+) 18...Kg7 (18...de4 19.Ne4 Bd5 20.Nfd2–+) 19.ed5 (better is 19.Re1 Rhe8 20.e5–/+) 19...Bd5 20.Re1 Bf6 21.Re3 Rhe8 (21...Nc6 22.Ne4 Nd4 23.Nf6 Bf3 24.Nd7–+) 22.Rae1 Red8 23.Rc1 (23.Bf1 Bf7–+) 23...Nc6 24.Ne4 (24.Bc4 Nd4 25.Rc3 Nf3–+) 24...Be4 25.Be4 Ne4 (worse is 25...Bd4 26.Nd4 Nd4 27.Bb7–+) 26.Re4 Nd4 27.Nd4 Rd4 (27...Rd4 28.Rd4 Bd4–+) 0–1. Ackermann,Robert – Stadler,Florian, Mittelfranken–ch U20, 1997.

6.Qf3 Nc6 7.Bb5 Nge7 8.Ne2 0–0 9.c4 (better is 9.Nbc3+=) 9...e4–+ 10.Qh5 g6 11.Qh6 Nf5 12.Qh3 Ne3 (12...Ne3 13.Qg3 Nc2 14.Kd1 Na1 15.Ba1 a6 16.Bc6 bc6–+) 0–1. Valica,Slavo (1650) – Fournier,Frederic (1795), b2–b4.com, 2005.

6.Nf3 a6 7.c4 d4 8.ed4 ed4 9.d3 Nc6 10.Be2 Bg4 11.0–0 Bf3 12.Bf3 (worse is 12.gf3 Bd6+=) 12...Nge7?? (12...Qb6 13.Re1 Nge7 14.Nd2+/–) 13.Nd2 (better is 13.Bc6 Nc6 14.Qh5 g6 15.Qc5 Rc8+–) 13...g5? (better is 13...0–0+=) 14.Ne4+– Rf8?? (14...Qb6 15.Rb1 Qa5 16.Nf6 Kf7+–) 15.Nc5 Qb6 16.Nb3 (better is 16.Bh5!? Ng6 17.Qe2 Nce5 18.Bd4 0–0–0 19.Bg6 hg6+–) 16...0–0–0 17.Rb1 h5 (17...f5 18.h3+–) 18.Bc6 Nc6 19.Nd2 g4 20.g3 (better is 20.Ne4!? Qc7+–) 20...f5 21.Qb3 (21.Re1 f4+–) 21...Qc7 Black plans f4 (21...Qb3 22.Nb3 Rfe8 23.Rfe1+–) 22.a4 Na5 23.Qd1 f4 (23...h4 24.Re1+–) 24.Ne4 fg3 25.fg3 h4 (25...Rf1 26.Qf1 Qe5+–) 26.Qg4 Kb8 27.Rf8 Rf8 28.Bd4 Ka8 29.Bb6 Qc6 (29...Qe5 30.Qh4 Nc6 31.Qh6+–) 30.Ba5 Qa4 31.Qg7 Rb8 32.Bc7 Rc8 33.Bf4 Qc6 34.Qe5 (34.Nd6!? Rb8+–) 34...Rd8 (34...hg3 35.hg3 Re8 36.Qd4+–) 35.Nd6 Qb6 (35...hg3 36.hg3 b6+–) 36.Rb6 1–0. Fournier,Frederic – bobneira, Active, 2008.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 (7.h3 Bf3 8.Qf3 Ne7=) 7...Qb6 (7...Nc6 8.Nc3 f5 9.0–0=) 8.Bc3 (8.Nc3 Ne7=) 8...e4 (8...Nc6!?+=) 9.Nd4= Be2 10.Qe2 Ne7 11.0–0 (11.d3 ed3 12.cd3 0–0=) 11...0–0 12.Qh5 (12.f3 Qa6 13.Qf2 Bd4 14.Bd4 Nbc6=) 12...Nd7 13.Nf5 (13.f3 f5=) 13...Nf5 14.Qf5 Qd6 (14...Qc6 15.d4 Bb6 16.Bb4+=) 15.d4 ed3 16.cd3 d4 17.Bd2 (17.ed4!? Bd4 18.Rd1=) 17...Ne5–/+ 18.Re1 (18.Rd1 Rad8–/+) 18...Rac8 (better is 18...g6 19.Qh3 Nd3–+) 19.f4?? (better is 19.ed4 Qd4 20.Bc3 Qd3 21.Re5 Bf2 22.Qf2 fe5 23.Qe1–+) 19...de3–+ 20.Be3 (20.Bc3 Nd3 21.Re2 Rfe8–+) 20...Be3 21.Re3 Qd4 (21...Qb6 22.Qe4 Rc1 23.Kf2 Ng4 24.Ke2 Ne3 25.Qb4–+) 22.Nc3 Qe3 (22...Qe3 23.Kh1 Rc3–+) 0–1. Neumann,Frank – Behnke,Thomas, Mecklenburg VP LM, 1998.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Nc6 8.Ne5 Be2 9.Nc6 Qb6 10.Qc1 (10.Qe2? Qb2 11.Nb4 Qa1 (11...Bb4?! 12.Qb5 Kf7 13.Qd5 Kf8 14.0–0+=) 12.Qb5 Kd8–+) 10...Qc6 11.Ke2 Ne7 12.d3 1–0. Fournier,Frederic (1780) – Nikel,Bogdan (2090), ETC PCM–2005–G4, 2005.

6.c4 d4

7.ed4 Bd4 8.Bd4 Qd4 9.Nc3 Be6 10.Nf3 Qf4 (10...Qc5 11.Qb3 b6 12.Rd1=) 11.g3 Qg4 (11...Qf5 12.Rb1 Bc8 13.d4 ed4 14.Nd4+/–) 12.h3 (12.Be2 Qf5+/– (12...Bc4? 13.Qa4 Qd7 14.Qd7 Nd7 15.Bc4+–)) 12...Qg6 (12...Qh5 13.Rb1 Qf7 14.Ne4+/–) 13.d4+/– Nc6? (better is 13...Na6!?+/–) 14.d5+– 0–0–0 (14...Nd4 15.Bd3 (15.de6?! Nc2 16.Kd2 0–0–0 17.Nd5 Na1+/–) 15...Nf3 16.Qf3+–) 15.Bd3 (better is 15.Qe2 Bd7 16.dc6 Bc6 17.Nb5 Bf3 18.Qf3+–) 15...Bf5? (15...Qe8+–) 16.Nh4 (16.dc6 Rd3 (worse is 16...Bd3 17.Qa4+/–) 17.Qe2 bc6+=) 16...Qg5 (16...Bd3 17.Ng6 Bg6+–) 17.Nf5 (17.dc6?! Rd3 18.cb7 Kb8=) 17...Nd4 18.h4 Qh6 (18...Qf5 19.Bf5 Nf5+–) 19.Nh6 Nh6 20.c5 Nhf5 21.Qa4 a6 22.c6 Nf3 23.Kd1 Nd6 24.cb7 Nb7 25.Qc6 Kb8 26.Rb1 Rd7 27.Qd7 Rd8 (27...Nh4 28.Qb7) 28.Qb7 1–0. pierre – kvafa, internet, 2010.

7.ed4 Bd4 8.Bd4 Qd4 9.Nc3 Ne7 10.Nf3 (10.Nb5 Qd7 11.c5 Nf5 12.Nf3 e4 13.Qa4 0–0 14.Nfd4 Nd4 15.Qd4 Qd4 16.Nd4 Rd8 17.Nb5 Na6=) 10...Qc5 (10...Qb6 A) 11.Bd3 Nbc6 (11...Nd7 12.0–0 Qc6 13.Be2 0–0 14.d4 Nf5 15.Re1 Kh8 16.d5 Qc7 17.Nb5 Qd8+=) 12.Nb5 Qd8 13.Be4 f5 14.Bc2 e4 15.Ng5 a6 16.Nc3 h6 17.Nh3 Ne5–/+; B) 11.Rb1 Qa5 12.Rb3 Nd7 13.Ne4 0–0 14.c5 Kh8 15.Qc1 f5 16.Nd6 Qc5 17.Qc5 Nc5=; C) 11.d4 Bg4 12.Be2 Nbc6 13.d5 Qa5 14.Nd2 Nd4 15.Bg4 Qc3 16.0–0 f5 17.Bf3 Nf3=) 11.d4 (11.Be2 Nf5 (11...0–0 12.d4 Qa5 13.Qd2 ed4 14.Nb5 Qd2 15.Kd2 Nbc6 16.Nbd4 g5 17.h3 Nd4=) 12.Qb1 Nc6 13.Ne4 Qe7 14.c5 Be6 15.Bd3 Rd8 16.g4 Nfd4 17.Nd4 Nd4+=) 11...ed4 (11...Qa5 12.Qd2 Bg4 13.Nb5 Qd2 14.Nd2 Kd7 15.de5 fe5 16.h3 Bh5 17.Ne4 a6+/–) 12.Nd4 (12.Qd4 Qh5= (12...Qa5 13.Qd2 0–0 14.Nd5 Qd8 15.Be2 Re8 16.Rd1 Nbc6 17.0–0 Qd6+=) 13.Nd5 Nbc6 14.Qf6 Qd5 15.Qe7 Ne7 16.cd5 Nd5 17.Bc4 Nb6+=) 12...0–0 13.Ndb5 a6 (13...Nbc6!?= 14.Qd6 Qh5 15.Be2 Bg4 16.f3 Bc8 17.Nd5 Nf5=; 13...Re8 14.Be2 Na6 15.Qd6 Qg5 16.0–0 Nc6 17.Qd5 Be6+=) 14.Qd6+= Nd7 15.Qe6 (15.Ne4 Qd6 (15...Qh5 16.Be2 Qg6 17.Nc7 Qe4+=) 16.Nbd6 f5+= 17.Rd1 fe4=; 15.Qc5 Nc5 16.Nc7 Rb8 17.Rd1 Bf5=) 15...Kh8 (15...Rf7!? 16.Ne4 Qh5+= 17.Ng3 Qh4+=) 16.Ne4+= Qe5 17.Qe5 Ne5 18.Nbd6 Nf5 (18...f5 19.Nc5+=) 19.Rb1 (19.c5 Nd4 20.Rd1 Ne6+/–) 19...Rb8 (19...Rd8 20.c5 Nd6 21.Nd6+/– (worse is 21.cd6 Bf5 22.f3 b5–/+)) 20.c5 Nd6 21.Nd6 (21.cd6 Bf5 22.f3 Nf7–/+) 21...a5 (better is 21...Be6 22.Rb7 Rb7 23.Nb7 Bd5+=) 22.Ba6 (better is 22.Rb6!?+/–) 22...Nd7= 23.Bc4 (worse is 23.Bb7 Nc5 24.Be4 Ne4 25.Nf7 Rf7 26.Rb8 Rc7–/+; 23.Nb7? Nc5! 24.Ke2 Bb7 (24...Na6?! 25.Na5 Bg4 26.f3 Rfe8 27.Kf2–+) 25.Bb7 Nb7–+; 23.Nc8 Rfc8 24.Bb5 Nc5–/+) 23...Ne5 (better is 23...Nc5!? 24.Ke2 b6=) 24.Bd5 (24.Bb5 Be6+/–) 24...Nd3 25.Kd2 Nc5 26.Rhe1 (26.Rhc1 Na6+/–) 26...Bd7 (26...f5 27.Re7+=) 27.Nf7 (27.Rbc1!? b6 28.Nf7 Rf7 29.Bf7+/–) 27...Kg8+= 28.Ne5 (28.Rb7! Nb7 29.Ne5 Kh8 30.Nd7=) 28...Be6+= 29.Be6 Ne6 30.Nd7 (30.Nd3 Nd4+=) 30...Rfd8–/+ 31.Re6 Rd7 32.Ke2 Rc7 (32...b5 33.Rb3–/+) 33.Reb6 (33.Rb5 Kf7 34.Rd6 Rc2 35.Rd2 Rd2 36.Kd2 b6+=) 33...Rc2–/+ 34.Kf1 Rc3 (34...Ra2 35.R1b3–/+) 35.h4 (35.Ra1 a4–/+) 35...Ra3 36.h5 a4 37.Rb7 Rb7 38.Rb7 Rb3 39.Ra7 a3 40.g4 Rb4 (40...h6 41.Ke1–/+) 41.Ra3 (41.Ra8 Kf7–/+) 41...Rg4 42.Ra8 Kf7 43.Ra7 Ke6 44.h6 g5 (44...gh6 45.Rh7 Rh4 46.Kg2–/+) 45.Rh7 Rh4 46.f3 Kf5 47.Rh8 Kg6 48.Kg2 Rh6 49.Rg8 Kh5 50.Kg3 Rh7 51.f4 Rf7 (51...Rd7 52.fg5 fg5 53.Rh8 Kg6 54.Rg8 Kf6 55.Rf8 Kg7 56.Rf5–/+) 52.fg5 (52.f5!? Kh6 53.Rg6 Kh7 54.Kg4=) 52...fg5–/+ 53.Rh8 Kg6 54.Kg4 Rf4 55.Kg3 Kg7 56.Rh5 Kf6 ½–½. De Visser,Arno – De Bode,C, 10th AKN Weekender, Haarlem NED, 2001.

7.ed4 Bd4 8.Bd4 Qd4 9.Nc3 Ne7 10.Nf3 Qd8 11.Be2 Nbc6 12.0–0 0–0 13.d3 Be6 14.Qc2 Qd7 15.Rfd1 Rfd8 16.Rd2 Nf5 17.Rad1 b6 18.h3 Qe7 19.Ne4 (better is 19.Qb2!?–/+) 19...Qa3–+ 20.Ng3 Ng3 21.fg3 Qe7 (21...Rd7 22.Kh2–+) 22.Kh2 Rd7 (22...Nd4!? 23.Qb1–+) 23.d4 ed4 24.Nd4 Nd4 25.Rd4 Rd4 26.Rd4 Rc8 27.Bd3 g6 28.Rf4 Qg7 29.Qf2 1–0. Fournier,Frederic – Guest3966149, Partie amicale, 1m + 0s, 2008.

7.ed4 Bd4 8.Bd4 Qd4 9.Nc3 Ne7 10.Nf3 Qd8 11.Be2 Nbc6 12.0–0 Bf5 13.Qb3 Qc7 14.d3 0–0 15.Rfd1 (15.c5 Kh8+=) 15...Be6 16.Rab1 b6 17.Nb5 Qd7 18.Qb4?? (18.d4 e4 19.d5 ef3 20.Bf3 Bd5 21.cd5 Na5+/–) 18...a5 (better is 18...Nb4 19.Rb4 Nc6–+) 19.Qd6= Qd6 20.Nd6 Rab8 21.Nb5 Nf5 22.Bf1 Ncd4 (better is 22...Rfd8!?=) 23.Nbd4+= Nd4 24.Nd4 ed4 25.Re1 Bf5 26.Rb5 Rfe8?? (26...Bd7 27.Rd5 Rfe8 28.Rb1+/–) 27.Reb1 (better is 27.Re8 Re8 28.Rf5+–) 27...Bg6 28.g3 (28.Rb6 Rb6 29.Rb6 Re1 30.Rb8 Kf7–+) 28...Re6 29.Kg2 Kf7 30.c5 Re5 31.cb6 Rb5 32.Rb5 Rb7 33.Ra5 (33.Kf3!? Kf8+–) 33...Rb6+/– 34.Ra7 Ke6 35.a4 Rb3 36.Rg7 Bd3 (36...Ra3!?+/–) 37.Bd3+– Rd3 38.Rh7 Ra3 39.Rh4 (39.Ra7 d3 40.Kf3 d2 41.Ke2+–) 39...d3? (better is 39...Ra4!? 40.Kf3 Ke5+=) 40.Rd4 (40.Kf3!? d2 41.Ke2 Rd3+–) 40...Ke5 41.Rd8 Ra4 (41...Ke4 42.Re8 Kd4+=) 42.Rd3+– f5 43.Re3 Kf6 44.h4 Kg6 45.Kh3 Ra2 46.f4 Ra1 47.Re6 Kf7 48.Re5 Rh1? (48...Kf6+–) 49.Kg2 Rb1 50.Rf5 Kg6 51.Rg5 Kh6 52.f5 Rb3 53.f6 Rb7 54.Rf5 Kg6 (54...Rf7 55.g4+–) 55.f7! Rf7 (55...Rf7 56.Rf7 Combination) 56.Rf7 Kf7 57.Kf3 Kf6 58.g4 Kg6 59.Kf4 Kh6 60.Kf5 1–0. Fournier,Frederic (1855) – arzobispo1 (1630), Active, 2011.

7.Nf3 de3 8.de3 Qd1 9.Kd1 Bg4 10.Be2 Ne7 11.Nc3 Nbc6 12.h3 Bh5 (12...Rd8 13.Ke1 Bf5 14.Rd1+=) 13.g4 (13.Ne4 b6=) 13...Bf7 14.Nd5? (better is 14.Ne4!? 0–0–0 15.Ke1=) 14...Nd5–+ 15.cd5 Bd5 16.Kd2 0–0–0 17.Rhd1?? (better is 17.Ke1–+) 17...Bf3 18.Ke1 Be2 19.Ke2 Rd1 20.Rd1 Rd8 21.Rd8 Kd8 22.Kd3 Kd7 23.f3 Kd6 24.e4 (24.h4 b5–+) 24...Nd4 25.Bd4 Bd4 26.Kc4 Kc6 27.a4 a6 28.Kb3 b5 29.ab5 ab5 30.Kb4 Kb6 31.Kb3 (31.h4 Bc5 32.Kb3 Be3–+) 31...Kc5 32.Kc2 Kc4 33.h4 b4 34.g5 b3 35.Kb1 Kd3 36.gf6 gf6 37.h5 Ke3 (37...Kd2 38.h6 Bc3 39.f4 ef4 40.e5 f3 41.e6 f2 42.e7 f1Q) 38.h6 Kf3 (38...Kd2 39.f4 ef4 40.e5 f3 41.e6 f2 42.e7 f1Q) 39.Kc1–+ Ke4 40.Kb1 (40.Kd2 f5 41.Ke1 b2 42.Kd2 b1Q 43.Ke2 Qc2 44.Ke1 f4 45.Kf1 Qf2) 40...Ke3 (40...Kd3 41.Kc1 e4 42.Kb1 e3 43.Kc1 e2 44.Kb1 e1Q) 41.Kc1 Ke2 (41...f5 42.Kd1 f4 43.Ke1 b2 44.Kf1 Kf3 45.Ke1 Bc3 46.Kd1 b1Q) 42.Kb1 f5 43.Kc1 f4 44.Kb1 f3 45.Kc1 f2 46.Kb1 f1Q 0–1. Fournier,Frederic – M.i.x.e.r (2175), Partie amicale, 1m + 0s, 2007.

7.Nf3 de3 8.fe3 Be3?? 9.de3+– Qd1 10.Kd1 Nh6 11.h3 (11.Nc3 Be6+–) 11...Bf5 (11...Nf5!?+/–) 12.Nc3 Be6 13.Be2 (13.Bd3!? Na6 14.Ne4 b6+–) 13...Nf5+/– 14.e4 Ng3 15.Rg1 Ne2 16.Ke2 0–0? (better is 16...Bc4!? 17.Ke3 Nc6+/–) 17.Nd5+– Bd5 (17...Nc6 18.Rad1+–) 18.cd5 Nd7 19.Rgc1 Rac8 20.Rc8 Rc8 21.Rc1 Rc1 22.Bc1 Nc5 23.Bb2 (23.Ke3 Kf7+–) 23...Kf8? (better is 23...Ne4 24.Nd2 Nd2 25.Kd2 h5+–) 24.Nd2 Ke7 25.Bc3 Kd7 26.Bb4 Na6 27.g4 Nb4 28.ab4 b6 (28...a6 29.g5! Ke7 30.gf6 gf6 31.Kf3+–) 29.Kd3 a5 (29...Kc7 30.b5+–) 30.ba5 ba5 31.Nc4 a4 32.Kc3 g6 33.Kb4 h5 34.Ka4 hg4 35.hg4 f5 (35...Kc7+–) 36.gf5 g5 (36...gf5 37.ef5 e4+–) 37.Ne5 Kc7 38.Kb5 (38.Kb5 Kd6 39.Nc6 g4 40.f6 Kc7 41.f7 g3 42.f8Q g2 43.Qd8 Kb7 44.Qb8#) 1–0. Fournier,Frederic – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

7.Nf3 de3 8.fe3 Ne7 9.Be2 (9.d4 Bb6=) 9...0–0 (9...e4 10.Nd4=) 10.0–0 (10.d4 Bb6 11.0–0 ed4 12.ed4+=) 10...Bf5 (better is 10...e4 11.Nd4 Nbc6=) 11.d4+/– ed4 12.ed4 (12.Bd4?! Nd7=; 12.Nd4?! Qb6 13.Bc3 Bg6=) 12...Bd6 13.d5 (better is 13.c5!? Bf4 14.Qb3 Kh8 A) worse is 15.Qb7 Nbc6 16.Qa6 Be3 17.Kh1 Nd4+= (17...Bd4? 18.Nd4 Nd4 19.Rd1+–); B) 15.Nh4 Bb1 16.Rf4+/–) 13...Nd7 14.Nc3 Kh8 15.Bd3 (15.Nd4 Bg6+=) 15...Bd3 (better is 15...Qb6!? 16.Kh1 Qb2 17.Bf5 Qc3 18.Bd7 Qc4+=) 16.Qd3= Ne5 17.Ne5 Be5 18.Rac1 (18.Rab1 Rc8 19.Ne4 Ng6+=) 18...b6 (better is 18...Qb6!? 19.Rf2 Bd4–/+) 19.Na4 Nc6 20.Rfd1 Bb2 21.Nb2 Ne5 22.Qh3 Qc8 Attacking the backward pawn on c4 23.Qh5 (23.Qc8 Rac8 24.Rd4 Rfd8+=) 23...Rd8 (23...Qc5 24.Kh1 Qa3 25.Rc2–/+) 24.Rd4 (24.Kh1!?=) 24...Qc5+= 25.Qd1?? (25.Rcd1 Nc6 26.Na4 Qa3–/+ (worse is 26...Qd4 27.Rd4 Nd4 28.Qg4+=)) 25...Rac8 (better is 25...Nc6–+) 26.Kh1–/+ Qa3 27.Nd3 Nd3 28.Rd3 Qc5 29.h3 Qf2 30.Rd2 Qg3 31.Rd3 Qg6 32.Qf3 Rc5 33.Rdc3 a5 34.Qe3 Rdc8 35.Qe6 f5 36.Qd7 Qg5 37.Qd6 Qf6 38.Qf6 (38.Qf6 gf6 39.Kg1–/+). Fournier,Frederic – Petarda (1795), Active, 2006.

7.Nf3 de3 8.fe3 Bg4 9.Be2 Nc6 10.0–0 Nge7 11.Nc3 0–0 12.Rc1 a6 13.h3 Bf3 14.Bf3 Rc8 15.Ne2 (15.Nd5 Nd5 16.Bd5 Kh8+=) 15...f5 16.d4 e4 17.dc5 Qd1 18.Rcd1 ef3 19.Rf3 g6 20.Nd4 (20.Rd7!? Rb8 21.g4+/–) 20...Rfd8 21.Rff1 Kf7 (21...Na5 22.Ne6 Rd1 23.Rd1 Nc4 24.Rd7+=) 22.Nc6 Nc6 23.Bd4 Ke6 24.Rfe1 Rd7 25.g4 fg4 26.hg4 Rcd8 27.Kg2 Ne5 28.Kg3 Nc4 29.a4 Rf8 30.Rf1 Rdf7 (30...Rf1 31.Rf1 Nd2 32.Rc1=) 31.Rf7 Rf7 32.Kg2 Na5 33.Rf1 (better is 33.Kh2!?=) 33...Rf1–/+ 34.Kf1 Nc6 (34...Nb3 35.Ke2–/+) 35.Kf2 (better is 35.Bg7!?+=) 35...Kd5 36.Bb2 Kc5 37.Kf3 Kd5 (37...Kb4!? 38.Kf4–+) 38.Kf4 Ke6 39.Ke4 b5 40.ab5 ab5 41.g5 Kd6 42.Kd3 Kd5 43.e4 Kc5 44.Bf6 b4 45.Kc2 (45.Bb2 Kd6–/+) 45...Kd6 46.Kb3 Ke6 47.Kc4? (better is 47.Bb2–/+) 47...Ne5 48.Kb4 Nd7 (48...h5 49.gh6 Kf6 50.Kc3–+) 49.e5?? (better is 49.Bb2=) 49...Ne5–+ (49...Nf6?! 50.ef6 h5 51.gh6 Kf6 52.Kc5=) 50.Kc3 Nf3 51.Kd3 Kf5 52.Bd8 Ng5 53.Ke3 Ne6 54.Bh4 h5 55.Be7 g5 56.Kf3 h4 57.Kg2 Kg4 0–1. Fournier,Frederic – enano (1675), Active, 2007.

7.Nf3 Bg4 8.h3 Bh5 9.g4 Bg6 10.Bg2 Nc6 11.0–0 (11.ed4 ed4 12.Qb3 Qb6 13.Qb6 Bb6=) 11...Nge7 (11...Bd3 12.Re1 Qb6 13.Qc1–/+) 12.Qb3 Qb6 13.Qb6 ab6 14.ed4 ed4 15.Re1 0–0 16.Nd4? (better is 16.a4!?=) 16...Nd4–/+ 17.Bb7? (better is 17.Re7 Nc2 18.Rb7 Na1 19.Bd5 Kh8 20.d4–+) 17...Rab8?? (17...Nc2 18.Ba8 Ne1 19.Bb7–+) 18.Bg2?? (18.Re7 Nc2 (18...Be7?! 19.Bd5 Bf7 20.Bd4=) 19.Bd5 Kh8–/+) 18...Bd3?? (better is 18...Nc2!? 19.Re7 Be7 20.Bd5 Kh8 21.Ra2–+) 19.Bd4? (better is 19.Re7 Be7 20.Bd5 Kh8 21.Bd4+=) 19...Bd4–+ 20.Nc3 Bc3 21.dc3 Ng6 22.Bd5 Kh8 23.Re3 Nf4 24.Be4 (24.Rd1!? Bc2 25.Rd4–+) 24...Bc4 25.Rd1 Rfd8 26.Rde1 h5 27.gh5 Nh5 28.Bg6 Nf4 29.Kh2 (29.Be4–+) 29...Ng6 30.Re4 (30.Rg1 Ne5–+) 30...Bf7 31.Rb4 Rdc8 32.Reb1 Rc3 0–1. Fournier,Frederic – bonbon, Active, 2005.

6.d4 Qb6

7.Ra2 ed4 8.ed4 Qe6 9.Qe2 Bb6+= 10.c4 Ne7 11.Qe6 Be6 12.c5 Bc7 13.Bd3 Nbc6 14.Bc3 (14.Nf3 Bf5 15.Kd2 g5+=) 14...Bf5–/+ 15.Bf5 Nf5 16.Nf3 0–0 (16...h5 17.h4–/+) 17.g4+= Nh6 18.h3 f5 (18...Rfe8!? 19.Re2 Nf7+=) 19.g5= Nf7 20.Bd2 b6 21.Rc2 Rfe8 22.Kd1 Ne7 (22...Rab8 23.cb6 Rb6 24.Nc3+=) 23.Nc3+= Rac8 24.Re1 bc5 25.dc5 Rb8 26.a4 a6 27.Re6 Ra8 28.Nd4 Be5 29.Nce2 Bc7 30.a5 (30.Rb2 Nd8 31.Re3 Kf7+=) 30...Nd8 (30...Ne5 31.Bf4 N7g6 32.Re8 Re8 33.Nf5 Ba5 34.c6+=) 31.Rb6 (31.Rd6 Ra7 32.Rd7 Ndc6+/–) 31...Bb6+= 32.ab6 Rc8 33.Ng3 (33.Bf4!?+=) 33...g6= 34.Nge2 Nec6 35.Nc6 Nc6 (worse is 35...Rc6 36.Nd4 Rc8 37.c6+–) 36.Bf4 Re7 37.Bd6 Rd7 38.Nf4 d4 39.Nd5 Kf7 40.Nc7 a5 41.Re2 Rb8 42.Nb5 Re8 ½–½. Smith,Graham – Hanison,Bernard, b2–b4.com, 2004.

7.Ra2 ed4 8.ed4 Qe6 9.Be2 Bd6 10.Nd2 Ne7 11.Ngf3 0–0 12.0–0 b6 13.Re1 Qf7 14.c4 Ba6 15.Qa4 dc4 16.Bc4+= Bc4 17.Qc4 Qd5 18.a4 Rc8= 19.Qd5 Nd5 20.Ne4 Bf8 21.Ba3 Nc6 22.Bf8 Kf8 23.Kf1 Ncb4 24.Rd2 Rc6 25.Ra1 Rac8 26.Ne1 Rc1 27.Rd1 Rd1 28.Rd1=+ Nc2 29.Nd6= Rc6 30.Nf5 g6 31.Ng3 Ne1–/+ 32.Ke1 Rc4 33.a5 ba5 34.Ne2 Rc2 35.Ra1 a4–/+ 36.Kd1 Rb2 37.g3 Ke8 38.h4 h5 39.Ra3 Kd8 40.f3 Kc7 41.Ra4=+ Kb6 42.Ra3 a5 43.Nc3 Nc3 44.Rc3 Rb4 45.Rd3 Kc6 46.Kd2 Kd5 47.Ke3 a4 48.Rd1? a3–+ 49.Ra1 Ra4 50.Ra2 Kc4–+ 0–1. Bulcourf,Carlos (2215) – Asensio,Enrique (2215), Buenos Aires FMDA–chT, 1996.

7.Ra2 Bd6 8.c4 dc4 9.Bc4 Bf5 10.Nf3 Ne7 11.de5+= fe5 12.0–0 Nd7 13.Nh4 Bg6 14.Ng6+/– hg6 15.Nd2 0–0–0 16.Ne4+– Bc7 17.Qc2 Nf6 18.Ng5+– e4 19.g3 Rh5 20.Ne4 Rdh8 21.h4 Qc6 22.Bd3 Qc2 23.Bc2 Ne4 24.Be4 Nf5 25.Rb1 Rd8 26.Ba1 b6 27.Rc2 Kb8 28.Rbc1 (28.Rbc1 Bd6 29.Bb2+–) 1–0. chem1st – kofti, ChessWorld.net, 2005.

7.Bc3 Bd6 8.de5 fe5 9.Be5 Nd7?? 10.Bg7+– Be5 11.Qh5 Qg6 12.Qg6 hg6 13.Bh8 Bh8 14.Ra2 1–0. woschkat (2155) – paulze (2100), net–chess.com, 2001.

7.Bc3 ed4

8.ed4 Qe6

9.Qe2 Bd6 10.Bb4 Bb4 11.ab4 Nc6 12.Qe6 Be6 =.

9.Be2 Bd6

10.Nd2 Ne7 11.Ngf3 Ng6 12.0–0 0–0 13.Re1 Nf4 14.g3 Qg4 15.Bb5 Bd7 16.Bd7 Nd7 17.Bb4 Bb4 18.ab4 Rfe8 19.Re8 Re8 20.Ra7 Re2 21.Ra8 Nf8=+ 22.Qf1 Nh3 23.Kh1 Nf2 24.Kg1 Qe6 25.Ra3 Ng4 26.h3 Nf2 27.h4 Nh3–+ 28.Kh1 Rf2 29.Qb5 Nf4!! 30.Ng1 Rd2 31.gf4 Qe4 32.Nf3 Rf2 33.Qd3 Qf3 34.Qf3+– (34.Qf3 Rf3 35.Rf3+–) 1–0. marekt – slavi, GameColony.com, 2002.

10.Nf3 Nc6 11.0–0 Nge7 12.Re1 0–0 13.Bb2 Qf7 14.Nbd2 Be6 15.Rc1 Na5 16.g3 Rac8 17.c3 Bd7 18.Nh4 Rc7 19.f4 Rfc8 20.Bf3 Nc4 21.Nc4 Rc4 22.Qd3 Ra4 23.Ra1 g6 24.Re3 Ra5 25.Qd2 Nf5?? 26.Nf5+– Bf5 27.c4! b6 28.Qa5! ba5 29.Bd5 Qd5 30.cd5 Rc2 31.Bc3 Bc7 32.Rd1 Bh3 33.d6! Bd6 34.Ba5 Rg2 35.Kh1 Ra2 36.Bb4 Bc7 37.Re8 (37.Re8 Kg7 38.Re7 Kh6 39.Rc7+–) 1–0. Gapp,Wolfgang (1820) – Heilinger,Dietmar (2055), AUT–chT2W, 1995.

10.Nf3 Nc6 11.Bd2 Nge7 12.Nc3 0–0 13.0–0= Qf7 14.Re1 Re8 15.Nb5 Bb8 16.Rb1 Be6 17.Bf1 a6=+ 18.Nc3 Nf5 19.Ne2 b5 20.Bf4 Bd6 21.a4 ba4 22.g4 Qg6 23.h3 h5 24.Bd6= Nd6 25.Nf4 Qf7 26.gh5 Qd7 27.Re6 Re6= 28.Nd5 Rd8 29.c4 Ne4 30.Qd3 a5 31.Bg2= Qf7 32.Qa3 Qa7 33.Rd1 Nb4 34.Ne3 Rde8 35.Nf5 Qd7=+ 36.d5 Nf2 37.Rf1 Rb6 38.N3d4 Nfd3 39.Rf3 Re5 40.Kh2 Nc5 41.h4 Ne4 42.Rf4–/+ Qc7 43.Ng7 Nc2 44.Nc2= Rb3 45.Qc1 Qg7–/+ (45...Qg7 46.Qe1 Rb2–/+) 0–1. pierre – dirklanger, internet, 2006.

10.Nf3 Ne7 11.0–0 Nbc6 12.Re1 0–0 13.Nbd2 Qf7 14.Bb2 Be6 =. Woschkat,Karl_Heinz – Festner,Konrad, remoteschach.de, 2003.

6.d4 ed4

7.ed4 Qe7 8.Ne2 Bb6 9.Nd2 Nh6 10.c4 0–0 11.cd5 Re8 12.Rc1 Na6 13.Nc4 Bc7 14.Qb3 Qf7 15.Ne3 Nf5 16.Ng3 Bd6? 17.Rc8! +–.

7.Bd4 Bd4 8.Bb5 Nc6 9.Bc6 bc6 10.ed4 Rb8 =.

7.Bd4 Bd4 8.ed4 Ne7 9.Bd3 Bf5 10.Ne2 Nbc6 11.0–0 0–0 12.c3 Re8 13.Ng3 Bd3 14.Qd3 Rc8 15.Re1 Ng6 16.Nd2 Qd7 17.Qb5 Re1 18.Re1 Nf8 19.a4 b6 20.Re3 g6 21.Ne2 Kf7 22.Nf4 Ne7 23.Qb3 g5 24.Nh5 Rc6 25.Ne4 Re6= 26.Neg3 Re3 27.fe3 Qe6 28.e4 de4 29.Qe6 Ke6 30.Ne4+= Nd7 31.Kf2 h6 32.c4 Nf5–/+ 33.d5 Ke5 34.Nc3 Kd4 35.Nb5 Kc4 36.Na7 Nd6 37.Nc6 Kd5 38.Ne7 Ke6 39.Nc6 Nc5 40.a5 Kd7 41.Nb8 Kc7 42.ab6 Kb8 43.Nf6 Kb7 44.Kf3 Ne6 45.Kg4 Nf7 46.Ng8 Kb6 47.g3 Kc7 48.Kh5 Kd7 49.Nh6–/+ Nh6 50.Kh6= ½–½. Gimeno Higueras,Roberto (1970) – Ungureanu,Sandu, Open Bali B Benidorm ESP, 2003.

7.Bd4 Bd4 8.Qd4 Nc6 9.Qc5 Qa5 10.Qa5+= Na5 11.Nc3 Ne7 12.0–0–0 Be6 13.Nge2 Bf7 14.h4 Nc4 15.Nb5 0–0 16.Ned4 a6 17.Bc4 dc4 18.Nc7 Rac8 19.Nde6+/– Be6 20.Ne6 Rfe8 21.Rd7 Kf7 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Angermann,Immo, corr E2000, 2000.

7.Bd4 Bd4 8.Qd4 Nc6 9.Qd2 Nge7 10.Nf3 0–0 11.Be2 Bg4 12.0–0 Kh8 13.Rd1 Qc7 14.Nd4 Be2 15.Ne2 Rac8 16.c3 Ne5 17.Qc2 Rfd8 18.Rd4 g6 19.Nf4 The isolani on d5 becomes a target 19...Qb6 20.Qd1 Rd7 21.Nd3 (21.Nd5? Nd5 22.Ra2 Nc3 23.Nc3 Rc3 24.Rd7 Nd7–+) 21...Qe6 22.Ra2 Nf5 (better is 22...Qf7!?=) 23.Nf4+/– Qf7 24.Rd5 Rd5 25.Qd5 Qd5 26.Nd5 Rd8 27.e4 Ne7 (27...Nd6!? 28.f3 f5+=) 28.Rd2+/– Nc4 29.Rd4 Nd5 30.ed5 (30.Rc4? Nf4 31.Rd4 Ne2 32.Kf1 Nd4 33.cd4 Rd4–+) 30...b5 31.a4! a6 (31...ba4 32.Rc4 Deflection) 32.ab5 ab5 33.Kf1 Kg7 34.Ke2 Kf7 35.Kd3 (35.Nd2 Nb6 36.d6 Rd7+/–) 35...Rd7 (35...Nb6 36.Na3 Rd5 37.Rd5 Nd5 38.Nb5 Nf4 39.Ke4 Ng2 40.c4+=) 36.Rc4 (36.Nd2 Nb6 37.d6+=) 36...bc4= 37.Kc4 Rb7 38.Nd2 Rb2 39.Kd3 Ke7 40.c4 f5 41.c5 Ra2 42.f4 Ra3 43.Kd4 Ra2 44.Nc4 Rg2 45.c6 Re2?? 46.Kc5 Rc2 47.d6 Ke6 48.c7 Kd7 49.Kd5 Kc8 50.Na3 Rc1 51.Nb5 Kd7 52.Na7 h6 53.c8Q Rc8 54.Nc8 Kc8 55.Ke6 Kd8 56.Kf6 g5 57.Kf5 Kd7 58.fg5 hg5 59.Kg5 Kd6 60.Kg6 Ke7 61.Kg7 (61.Kg7 Ke6 62.h4+–) 1–0. Miljanovic,Zeljko (1915) – Licardo,Renato (2175), Porec CC–ch, 2009.

7.ed4 Qb6

8.Ra2 Bd6 9.c4 Qc6 10.Qh5 Kd8 11.c5 Bc7 12.Bd3 Ne7 13.Ne2 g6 14.Qf3 +=.

8.Ra2 Bd6 9.c4 Be7 10.cd5 Qa5 11.Nc3 Nd7 12.Nf3 Nb6 (better is 12...Nh6!?+/–) 13.Nd2+– Nd5?? (better is 13...Nd7+–) 14.Qh5 g6 15.Qd5 Qd5 16.Nd5 Be6 17.Nc7 Kd7 18.Na8 (better is 18.Ne6 Ke6 19.Bc4 Kd7+–) 18...Ba2 19.h4 Nh6 20.h5 gh5 21.Bb5 Kd6 (21...Kc8 22.Ne4 Ng8 23.Rh5+–) 22.Ne4 Kd5 23.Nc3 Kd6 24.Bc1 Bf7 (24...Ra8 25.Bf4 Ke6 26.Na2 Nf7 27.Rh5 Ng5+–) 25.Bf4 Ke6 26.Nc7 Kf5 27.Bd3 Kg4 (27...Kf4 28.g3 Kg5 29.f4 Kg4 30.Kf2 Ba3 31.Rh4) 28.Ne2 h4 (28...Bd5 29.Nd5 h4 30.Ne3 Kh5 31.Ng3) 29.f3 Kh5 30.Ng3 1–0. Fournier,Frederic (2290) – Gotham (1645), Active, 2007.

8.Ra2 Qe6 9.Be2 Bd6 10.Nf3 Ne7 11.0–0 0–0 12.c4 dc4 13.Nbd2 (13.d5!? Qd5 14.Qd5 Nd5 15.Bc4=) 13...b5–/+ 14.Re1 Qf7 15.Ne4 Rd8 16.Nd6 Rd6 17.Ra1 Bb7 18.Bc3 Nd5 19.Bd2 Nc6 20.Qb1 a6 21.a4 c3 22.Bc1 b4 23.Bd3 Qh5 24.a5 Rad8 25.Bc4 Kh8 26.h3 Bc8 27.Be2 Re6 28.Ne5 Qe8 29.Nc6 Qc6 (29...Re2?! 30.Re2 Qc6 31.Re1+=) 30.Qb3 Rde8 31.Ra2 Bb7 32.f3 Qd6 33.Kf2 (33.Kf1–+) 33...Ne7 34.Qd1 Nf5 (34...Nf5 35.Kg1 Bf3–+) 0–1. Leon Ayllon,F – Gonzalez Barcina,F_J (2035), VI Campeonato de Espaideaa por Equipos, 2d, 2005.

8.Ra2 Qe6 9.Be2 Bd6 10.Nf3 Ne7 11.0–0 0–0 12.Re1 Qf7 13.Nbd2 Be6 14.Bd3 =.

8.Bc3 Qe6 9.Be2 Bd6 10.Bb4 Nc6 11.Bd6 Qd6 12.Bh5 Kd8 13.Ne2 f5 14.0–0 =.

8.Qh5 g6 9.Qe2 Be7 10.Qb5 Qb5 11.Bb5 Bd7 12.Bd3 Nc6 13.Ne2 Bd6 14.c4 =.

7.ed4 Bb6

8.Bb5 Nc6 9.Ne2 Nge7 10.0–0 0–0 11.Re1 Re8 12.Bd3 Bf5 13.c4 Bd3 14.Qd3 =.

8.Bb5 Nc6 9.Nf3 Qe7 10.Be2 Nh6 11.0–0 0–0 12.c4 Be6 13.Re1 Qd7 14.Nc3 Ne7 15.Qa4 Qa4 16.Na4 Ba5 17.Bc3 Bc3 18.Nc3 Kf7 19.cd5 Nd5 20.Bc4 Nf4 21.Re6! Ne6 22.Re1 Rfe8 23.Nb5 Nf5? 24.Nc7 Nfd4 25.Nd4 Rad8 26.Nde6 (26…Re6 27.Ne6+–; 26.Re6?! Rd4 27.Re1 Rc4 28.Ne8 Rd4+–) 1–0. b4_player (2175) – ceskysachista (2100), GameColony.com, 2002.

8.Bb5 Kf7 9.Nf3 Ba5 10.Bc3 Qb6 11.a4 a6 12.Be2 Bc3 13.Nc3 Ne7 14.0–0 +=.

8.c4 Ba5 9.Bc3 Be6 10.Qa4 Nc6 11.cd5 Qd5 12.Ba5 Qa5 13.Qa5 Na5 14.Bb5 =.

8.c4 Nc6 9.c5 Ba5 10.Nd2 Qe7 11.Be2 Rb8 12.Qb3 Qf7 13.Bc3 Bc7 14.Ngf3 =.

8.c4 Qe7 9.Qe2 Be6 10.c5 Bc7 11.Nc3 Nh6 12.Qh5 Nf7 13.Bb5 Nc6 14.Nge2 +=.

8.c4 Ne7 9.Nf3 0–0 10.Bd3 Ba5 11.Nc3 Bg4 12.0–0 Nbc6 13.Nd5 Nd5 14.cd5 +=.

8.c4 Bf5 9.Nf3 Nc6 10.Nbd2 Nge7 11.Be2 0–0 12.0–0 Rc8 13.Re1 Re8 14.Rc1 =.

8.Nd2 Ba5 9.Ngf3 Ne7 10.Be2 0–0 11.0–0 Nbc6 12.c4 Bg4 13.Rc1 Re8 14.Nb3 =.

8.Nd2 Nc6 9.Bb5 a6 10.Bc6 bc6 11.Ne2 Ne7 12.0–0 0–0 13.Re1 Re8 14.Bc1 =.

8.Nd2 Bc7 9.Bd3 Ne7 10.Ngf3 0–0 11.0–0 Bf5 12.Nb3 Re8 13.Re1 Nbc6 14.Nc5 =.

8.Nd2 Qe7 9.Be2 Nc6 10.Ngf3 g5 11.Nb3 Bc7 12.0–0 Qd6 13.g3 Nge7 14.Re1 +=.

8.Nd2 Ne7 9.Qh5 g6 10.Bb5 Nbc6 11.Qf3 0–0 12.Ne2 a6 13.Ba4 Ba5 14.Bb3 =.

8.Nd2 Bf5 9.c4 Ne7 10.c5 Bc7 11.Bb5 Nbc6 12.Ngf3 0–0 13.0–0 Bf4 14.Re1 =.

8.Bd3 Ba5 9.Bc3 Ne7 10.Ne2 Nbc6 11.0–0 0–0 12.Ba5 Qa5 13.c4 Be6 14.Nd2 =.

8.Bd3 Ne7 9.Nf3 Nbc6 10.0–0 Bg4 11.h3 Bh5 12.c3 0–0 13.Nbd2 Bg6 14.Bg6 =.

8.Be2 Nc6 9.Nf3 Nge7 10.0–0 0–0 11.Re1 Nf5 12.Ra2 Qd6 13.c4 dc4 14.Bc4 +=.

8.Be2 Qc7 9.Nd2 Ba5 10.Rc1 Bc3 11.Bc3 Qc3 12.Bb5 Kd8 13.Ngf3 Nc6 14.0–0 =.

8.Be2 Qd6 9.Nf3 Ne7 10.c4 dc4 11.Nbd2 c3 12.Bc3 Nd5 13.Nc4 Qc6 14.Bb4 +=.

8.Be2 Qd7 9.Nf3 Ba5 10.Nbd2 Ne7 11.0–0 0–0 12.c4 Ng6 13.Nb3 Bc7 14.Nc5 +=.

8.Be2 Nd7 9.Nf3 Ba5 10.Nbd2 Ne7 11.0–0 0–0 12.c4 Ng6 13.cd5 Nf4 14.d6 +=.

8.Be2 Be6 9.Nf3 Ne7 10.0–0 0–0 11.Nc3 Bg4 12.h3 Bf5 13.Na4 Bc7 14.Re1 =.

8.Be2 Ne7 9.Nf3 Nbc6 10.0–0 0–0 11.Re1 Be6 12.Nbd2 Re8 13.c4 dc4 14.Bc4 =.

8.Be2 f5 9.Nf3 Nf6 10.0–0 0–0 11.c4 Nc6 12.Re1 Re8 13.cd5 Ne7 14.Nc3 +=.

8.Be2 Bf5 9.Nd2 Nd7 10.c4 Rc8 11.Rc1 Ba5 12.Ngf3 dc4 13.Rc4 Rc4 14.Bc4 +=.

8.Be2 Nh6 9.Nf3 Nc6 10.0–0 Nf5 11.Qd3 Nd6 12.Re1 0–0 13.Nbd2 Bf5 14.Qb3 =.

8.Qf3 Nc6 9.c3 Nge7 10.Bd3 0–0 11.Nh3 Bc7 12.Bc1 Ng6 13.Bg6 hg6 14.Nf4 =+.

8.Qf3 Ne7 9.Bd3 Nbc6 10.Ne2 Qd7 11.Nd2 Qg4 12.Rc1 Qf3 13.Nf3 Bg4 14.c4 =.

8.Nf3 Ba5 9.Nbd2 Nc6 10.Be2 Nge7 11.0–0 0–0 12.c4 Bg4 13.Rc1 Re8 14.Nb3 =.

8.Nf3 Nc6 9.Be2 Nge7 10.0–0 0–0 11.Re1 Be6 12.Nbd2 Nf5 13.Bd3 Qd6 14.c3 =.

8.Nf3 Ne7 9.Nbd2 Nbc6 10.Bd3 0–0 11.0–0 Bg4 12.c4 Nd4 13.h3 (13.Bd4 Bd4 Combination; 13.Nd4 Bd1 Pinning (13...Bd1 Deflection)) 13...Nf3 14.Nf3 Bh5 15.g4 Bf7 16.Qc2 Ng6 17.c5 Rc8 18.Bd4 Nf4 (better is 18...Bc5!? 19.Bc5 b6 20.Bb6 Qb6–+) 19.Bh7+= Kh8 20.Bf5 Be6 (worse is 20...Nh3 21.Kh2 Nf4 22.Rh1+/–) 21.Kh2 Bf5 22.Qf5 Bc7 23.Kh1 g6 24.Qc2 Kh7 25.Be3 Nh3 26.Kg2 Nf4 27.Bf4 Bf4 28.Rh1 Kg7 29.Nh4 f5 30.gf5 Qg5 31.Kf1 Rh8 32.Qc3 Kg8 (better is 32...Qf6 33.Qf6 Kf6 34.fg6 Bg5–+) 33.Rg1? (better is 33.Qh8 Kh8 34.Nf3 Qh5 35.Ke2–/+) 33...Rh4?? (33...Qh4 34.Rg6 Kf8 35.Qg7 Ke8–/+) 34.Rg5+– Bg5 35.fg6 d4 (35...Rf8 36.Qe5 Bf6 37.Qd5 Kg7 38.Qb7 Kg6+–) 36.Qf3 Rf8 37.Qd5 Kg7 38.Ra2 (better is 38.Qg5 Rh1 39.Kg2 Ra1 40.Qe7 Kg6 41.Qf8+–) 38...Kg6 39.Qb7 Be3 40.Qc6 Rf6 41.Qe8 Kh6 (41...Kg7 42.c6 Bf4 43.Qe7 Kg6 44.c7 Bc7 45.Qc7 Rh1 46.Kg2+–) 42.c6 Rhf4 (42...Bf4 43.c7! Bc7 44.Qh8 Kg5 45.Qg7 Kf5 46.Qc7 Rh1 47.Kg2+–) 43.c7 (43.c7 Rf2 44.Rf2 Rf2 45.Ke1+–) 1–0. latmartinsh (1805) – carlog (1785), gameknot.com, 2012.

8.Nf3 Ne7 9.Be2 0–0 10.0–0 Nbc6 11.Re1 Be6 12.Nbd2 Nf5 13.c3 Qd6 14.Qb1 =.

8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nc6 10.0–0 Nge7 11.Re1 0–0 12.Nbd2 Rc8 13.h3 Bf5 14.c4 dc4 15.Bc4 Kh8 16.Rc1 Nd4?? 17.Nd4+– Bd4 18.Bd4 Qd4 19.Re7 Rfd8 20.Bf1 Rc1 21.Qc1 Rc8 22.Qc8! (22…Bc8 23.Re8#) 1–0. mrkt (2485) – njaddas (1850), ChessWorld.net, 2003.

8.Qh5 g6 9.Qd1 Nc6 10.Nf3 Bg4 11.Be2 Bf3 12.Bf3 Qe7 13.Be2 Qe4 14.0–0 =.

7.ed4 Bd6

8.Bb5 Nc6 9.Nf3 Qa5 10.Nc3 Nge7 11.0–0 a6 12.Bd3 0–0 13.Re1 Bg4 14.h3 =+.

8.Nc3 Be6 9.Nb5 Be7 10.Bd3 Nh6 11.Qh5 Bf7 12.Qf3 Nc6 13.Ne2 a6 14.Qg3 =+.

8.Nc3 Be6 9.Nb5 Be7 10.Nh3 a6 11.Nf4 ab5?? 12.Ne6+– Qa5 13.c3 Kf7 14.Nf4 b4 15.ab4 Qc7 16.Qh5 g6 17.Qd5 Kf8 18.Ne6 Ke8 19.Nc7 Kf8 20.Ra8 Kg7 21.Ne6 Kh6 22.Bc1 g5 23.h4 Nc6 24.hg5 Kg6 25.Bd3 Kf7 26.Nf4 Kg7 27.Nh5 1–0. nimwitzovich – capelinhos, net–chess.com, 2002.

8.Nc3 Qe7 9.Be2 Be6 10.Nf3 a6 11.0–0 Qd7 12.Re1 Ne7 13.Bd3 b5 14.Nb1 =.

8.Nc3 Ne7 9.Qh5 g6 10.Qf3 0–0 11.Nd5+= Nd5 12.Qd5 Kh8 13.Qf3 Nc6 14.Be2 Re8 15.Kf1 Bf5 16.c4 Rc8 17.Rd1 Bc2 18.Rd2 Be4 19.Qc3 Bf4 20.Rd1 Na5 21.c5 b6 22.h4 Qd5 23.Nf3 Rc6 24.h5+/– g5 25.Ne1 Rce6 26.Bb5 Rd8 27.a4 g4 28.Rh4 Qg5 29.g3 Bc7 30.Be2+– Qd5 31.Bg4 Re7 32.Ba3 Ree8 33.Be2 Qf5 34.Bb4 Bb7 35.Bd3 Qe6 36.Bb5 Bc6 37.d5 Bd5 38.Ba5 Be5 39.Qe3 ba5 40.Be8 Re8 41.Nd3 Bc4 42.Kg1 Bb3 43.Re1 Bd5 44.Ne5 Qe5 45.Rd4 Bc6 46.h6 Qe3 47.Re3 Re3 48.fe3 Kg8 49.Rg4 Kf8 50.Rg7 Ba4 51.Rh7 Kg8 52.Rg7 Kh8 53.Ra7 (53.Ra7 f5 54.Ra5+–) 1–0. Hoch,Hubertus (2165) – Gierth,Karlheinz (2215), BdF, 2004.

8.Nc3 Ne7 9.Qh5 g6 10.Qf3 Bf5 11.g4 Qb6 12.Ra2 Bc2 13.Qf6 Rf8 14.Bb5 =+.

8.c4 dc4 9.Bc4 Nd7 10.Nf3 Nb6 11.Qe2 Ne7 12.Bb3 Qd7 13.Nc3 Kd8 14.Rd1 +=.

8.c4 Qe7 9.Qe2 dc4 10.Qe7 Ne7 11.Bc4 a6 12.Nd2 b5 13.Bb3 Bf5 14.a4 =.

8.c4 Ne7 9.c5 Bc7 10.Nf3 Nbc6 11.Bd3 Bf5 12.0–0 0–0 13.Re1 Qd7 14.Nc3 =.

8.c4 Bf5 9.c5 Bc7 10.Qb3 b6 11.Bb5 Kf7 12.Ne2 a6 13.Bd3 Bd3 14.Qd3 =.

8.Nd2 Qb6 9.Ra2 Ne7 10.Qh5 g6 11.Qf3 0–0 12.c4 Qc6 13.Bd3 b6 14.Ne2 =.

8.Nd2 Be6 9.c4 Nc6 10.c5 Bc7 11.Ngf3 Bf5 12.Be2 Nge7 13.0–0 0–0 14.Re1 =.

8.Nd2 Qe7 9.Be2 Bd7 10.c4 dc4 11.Nc4 Bf4 12.Bc1 Bh6 13.Nf3 Bc1 14.Qc1 +=.

8.Nd2 Ne7 9.Ngf3 Bf5 10.c4 0–0 11.Be2 Ng6 12.Qb3 Nf4 13.g3 Ne2 14.Qb7 =+.

8.Nd2 Bf5 9.c4 Ne7 10.c5 Bf4 11.Ne2 Bd2 12.Qd2 0–0 13.Ng3 Nbc6 14.Be2 +=.

8.Bd3 Qb6 9.Qh5 Kd8 10.Bc3 Be6 11.Nd2 Qc7 12.Ne2 Nc6 13.0–0 Bf7 14.Qh4 =.

8.Bd3 Qe7 9.Ne2 Be6 10.0–0 Qc7 11.Nec3 Bh2 12.Kh1 Kd8 13.Qe1 Bf7 14.g3 +–.

8.Bd3 Ne7 9.Nf3 Qb6 10.Ra2 Bg4 11.h3 Bf5 12.Bf5 Nf5 13.0–0 Qa6 14.Re1 =.

8.Bd3 g6 9.Nf3 Qe7 10.Be2 g5 11.Nc3 Be6 12.0–0 Nc6 13.Re1 0–0–0 14.Bd3 +/–.

8.Nf3 Qa5 9.Bc3 Qc7 10.Bb5 Bd7 11.Bd7 Nd7 12.Bb4 Ne7 13.0–0 0–0 14.Qe2 =.

8.Nf3 Qb6 9.Ra2 Qc6 10.a4 a6 11.Bd3 Ne7 12.0–0 0–0 13.Re1 Re8 14.Ba3 +=.

8.Nf3 Nc6 9.Bd3 Qe7 10.Be2 Nh6 11.0–0 Qf7 12.Nbd2 Be6 13.c4 dc4 14.Qa4 =.

8.Nf3 Qc7 9.Nc3 Qb6 10.Bd3 Bd7 11.Nd5 Qa5 12.Nc3 Bg4 13.h3 Bf5 14.0–0 +–.

8.Nf3 Bd7 9.Bd3 Nc6 10.0–0 Nge7 11.Nbd2 0–0 12.c4 Qc7 13.Re1 Kh8 14.Rc1 +=.

8.Nf3 Nd7 9.Bd3 Ne7 10.Nbd2 Nb6 11.c4 dc4 12.Nc4 Nc4 13.Bc4 Bg4 14.Qb3 =.

8.Nf3 Ne7 9.Nc3 0–0 10.Nb5 1–0. Fournier,Frederic (1785) – Bacardi_Breezer (1705), rated blitz game (3/0), 2002.

8.Nf3 Ne7 9.c4 Be6 10.c5 Bc7 11.Bd3+= Nbc6 12.0–0 0–0 13.Nc3 a6 14.Re1 Bf5 15.Bf5 Nf5 16.Ne2 Re8+= 17.Qd3 Nh6 18.Rab1 Qd7 19.Bc1 Nf7 20.Bd2 Re7 21.Nf4 Bf4+= 22.Bf4 Rae8 23.Re7 Re7 24.Re1 Re1 25.Ne1 Qe7 26.Nc2 Na5 27.Ne3 Qe6 28.h3 Nc6 29.Kh2 Qe4 30.Qe4+/– de4 31.d5 Nce5 32.Be5 Ne5+= 33.Nf5 Nd7 34.c6+– bc6 35.dc6 Nb6 36.c7 Nc8 37.Ng3 e3 38.fe3 Kf7 39.Ne4 Ke7+/– 40.Nc5 a5 41.Nb7 a4 42.Nc5 Kd6 43.Na4 Kc7 44.Nc3 Kc6 45.Kg3 Nd6 46.Kf4 Nc4 47.a4 Kc5 48.g4 Kb4 49.Nd5 Ka4 50.Nf6?? gf6–+ 51.Kf5 Ne3 52.Kf6+= Kb5 53.Kg7+– Kc6 54.Kh7 Kd6 55.g5 Ke6 56.g6 ½–½. realxadrez – yer, net–chess.com, 2006.

8.Nf3 Ne7 9.Bd3 Qb6 10.Ra2 Bg4 11.0–0 0–0 12.h3 Bf3 13.Qf3 Nbc6 14.Qe3 =.

8.Nf3 Bf5 9.Be2 Qb6 10.Ra2 Ne7 11.c4 dc4 12.Nbd2 Qa5 13.Bc4 b5 14.Bb3 +=.

8.Nf3 Kf7 9.Bd3 Qe7 10.Be2 Nc6 11.0–0 Be6 12.c4 Qd7 13.cd5 Bd5 14.Nc3 +=.

8.Nf3 Bg4 9.Be2 Ne7 10.Nbd2 0–0 11.c4 Ng6 12.0–0 Nf4 13.cd5 Nd7 14.Re1 =.

8.Nf3 Nh6 9.Be2 Be6 10.0–0 0–0 11.Nbd2 Qc7 12.Re1 Re8 13.Rc1 Nc6 14.c4 =.

8.Qh5 g6 9.Qf3 Nc6 10.Nd2 Be6 11.Rc1 Qb6 12.Rb1 Nd4 13.Qd3 Be5 14.Bd4 =.

6.Nf3 Nc6

7.Bb5 a6 8.Ba4 b5 9.Bb3 d4 10.ed4 Bd4 11.Nd4 Nd4 (worse is 11...ed4 12.0–0 Bf5 13.a4 ba4 14.Ba4+/–) 12.Bd4 Qd4 (worse is 12...ed4 13.0–0 Qd6 14.a4+=) 13.Nc3 Bb7 14.0–0 Ne7 15.Kh1 Nf5 16.Qe2 Nh4 17.f3 Rd8 18.Rad1 a5?? (better is 18...Ng6=) 19.Qb5+– Rd7 20.Ba4 Bc8 (20...Ke7 21.Qd7 Qd7 22.Bd7 Kd7 23.d4+–) 21.Qd5 (better is 21.Qa5!? Kf7 22.Bd7 Bd7+–) 21...Qd5 22.Nd5 0–0 23.Bd7 Bd7 24.Nb6 (24.d4 Ng6+–) 24...Bb5 25.d3 Rb8 26.Nd5 Ba4 27.Rc1 Rb2 28.Rf2 (28.f4!? Ng6 29.fe5 Ne5+–) 28...Ra2 29.Nb6 Bc6 30.Nc4 Bd5 31.Na5 Ra3 32.Nc4 Nf5?? (better is 32...Bc4 33.dc4 Nf5+–) 33.Na3 Ne3 (33...Kf8 34.c3+–) 34.Kg1 h5 (34...g5 35.h4! g4 36.Re2+–) 35.c4 Bb7 36.Rb2 Ba8 (36...Bc6+–) 37.Rb8 Kh7 38.Ra8 h4 39.c5 Nd5 40.c6 Nc7 41.Rb8 (41.Ra7 Nd5+–) 41...Kh6 42.Rb7 Nd5 43.c7 (better is 43.Rc5 Nf4 44.c7 Ng6+–) 43...Nc7 44.Rbc7 g6 45.Ra7 Kg5 46.Rcc7 Kf5 47.g3 hg3 48.hg3 g5 49.Kf2 g4 50.fg4 Kg4 51.Rg7 Kf5 52.Raf7 Ke6+– 53.Ra7 Kf5 54.Nc4 Ke6 55.g4 Kd5 56.Rgd7 Ke6 57.Re7 Kd5 58.Rad7 Kc5 59.Rf7 Kb4 60.Rf6 Kc3 61.g5 Kb3 62.g6 Kb4 63.g7 Kc3 64.g8Q Kc2 65.Rc6 Kc3 66.Ne5 Kd2 67.Qg5 Kd1 68.Qc1 1–0. Fournier,Frederic (1810) – rolofe, Active, 2006.

7.c4 e4 8.Nd4 Nd4 9.ed4 Bb6 10.c5 Ba5 11.Nc3 Be6 12.Bb5 Ke7 13.0–0 a6 14.Be2 b5 15.d3 ed3 16.Bd3 b4 (better is 16...Kd7+–) 17.ab4 Bb4 18.Qe2 Nh6? (18...Kf7+–) 19.Rfe1 (19.Ra6?! Ra6 20.Ba6 Kf7+–) 19...Qc8 (19...Qd7 20.Qe6! Qe6 21.Nd5 Kf7 22.Re6 Ke6 23.Nb4 a5+–) 20.Na4 (better is 20.Ra6 Bc3 21.Re6 Kf7 22.Qh5 Kf8 23.Bc3+–) 20...Be1+/– 21.Re1 (21.Qe1?! Ra7+=) 21...Rb8 22.Nb6 Qc6 23.Ba6 Nf5? (better is 23...Rb6 24.cb6 Qb6 25.Ba3 Kf7+–) 24.Bb5 (24.Bb5 Rb6 25.cb6 Qb6 26.Ba3 Kf7 27.Bc5 Nd4 28.Bd4 (28.Bb6?! Ne2 29.Be2 Rb8+–) 28...Qd4 29.Qe6 Kg6 30.Re3+–) 1–0. Fournier,Frederic – bodyboarder, Active, 2007.

7.d3 d4 8.ed4 Nd4 9.Nd4 Bd4 10.Bd4 Qd4 11.c3 Qc5 12.Be2 Nh6 13.0–0 Ng4?? (better is 13...Be6=) 14.Bg4+– 1–0. Fournier,Frederic – Aami, Partie amicale, 0m + 1s, 2009.

7.d3 Nge7 8.c4 d4 9.ed4 Nd4 (worse is 9...ed4 10.Be2=) 10.Nd4 Bd4 11.Qc2 Qb6 12.Bd4 Qd4 13.Qc3 Qb6 14.Be2 Bf5 15.Nd2 Rd8 16.0–0 0–0 17.Ne4 Be4 (17...Nc6 18.c5 Qa6 19.Nd6–/+) 18.de4= Ng6 19.g3 Ne7 20.Rfd1 f5 (better is 20...Qc7!?=) 21.Rd8+/– Rd8 22.Bf3 (22.Qe5 Nc6 23.Qe6 Kh8 24.ef5 Rf8+–) 22...Rd7? (22...Qd4 23.Qd4 ed4 24.ef5=) 23.Rd1 (better is 23.Qe5 fe4 24.Be4+/–) 23...Rd1= 24.Bd1 Qf6 25.Bc2 g6 26.ef5 Nf5 27.Bf5 (better is 27.Qa5!?+/–) 27...Qf5= (worse is 27...gf5 28.Qa5+/–) 28.c5 e4 29.Qc4 Kg7 30.Qd4 Kf7 31.Qc4 Kg7 32.Qd4 Kf7 33.Qc4 Kg7 ½–½. Fournier,Frederic – leonedilernia (1630), Active, 2008.

7.d4 Qb6 8.Ra2 ed4 9.ed4 Qa5 10.Bc3 Bb4 11.Bb4 Nb4 12.Qd2 Nc6 0–1. WallyVlooi – Ddddale, playchess.de, 2002.

7.d4 ed4 8.Nd4 Nge7 9.Be2 0–0 10.0–0 Bd4 11.Bd4 Be6 12.Nc3 Nf5 13.Re1 Re8 14.Bd3 Qa5 15.Nb5 Nfd4 16.Nd4 (16.ed4 Re7=) 16...Nd4 17.ed4 Bf7 18.Qb1 Bg6 19.Bg6 hg6 20.Qb4 Re1 21.Re1 Qb4 22.ab4 b6 23.Ra1 a5 24.Ra4 Kf7 25.Kf1 Ke6 26.Ke2 g5 27.ba5 ba5 28.h3 Kd6 29.Kd3 Kc6 30.c4 dc4 31.Kc4 Ra7 32.d5 Kd6 33.Kd4 Ra8 34.g3 Ra7 35.h4 g4 36.Ke4 Kc5 37.h5 Ra8 38.Kf5 Kd5 39.Rg4 a4 (39...Ra7 40.Ra4=) 40.Rg7+= a3 41.h6 (41.Rd7 Kc4 42.Rd1 Ra5 43.Kf6 Rh5=) 41...a2 42.Rd7 Kc4 43.Rd1 a1Q 44.Ra1 Ra1 ½–½. Fournier,Frederic (2310) – Toenisson,Priit (2575), Queenalice.com (AUTO–ELITE–892), 2012.

7.Be2 Be6 8.0–0 Nge7 9.d3 Qd7 10.Nbd2 0–0–0 (10...0–0 11.c4+=) 11.Nb3 g5?? (better is 11...Bd6=) 12.Nc5+– Qd6 13.Nb3 h5 14.h3 (better is 14.Nfd2!? h4+–) 14...g4 15.Nh4 Nf5? (better is 15...gh3 16.g3 Rdg8+–) 16.Nf5 Bf5 17.h4 Ne7 18.g3 Ng6 19.d4 ed4 (19...Qc6 20.Rc1+–) 20.Nd4 Be4 (20...Bd7+–) 21.f3 (better is 21.Nb5 Qe7 22.Na7 Kd7 23.Nb5+–) 21...gf3 (better is 21...Qg3 22.Kh1 Nh4–+) 22.Bf3?? (22.Kh2 fe2 23.Qe2 Nh4 24.Nb5+=) 22...Bf3?? (better is 22...Qg3 23.Kh1 Qh4 24.Kg1 Nf4–+) 23.Qf3+– (23.Nf3?! Qg3 24.Kh1 Nh4=) 23...Ne5 24.Qf6 Qf6 25.Rf6 Rhg8 (25...Nc4 26.Rb1+–) 26.Kg2 (26.Ne6 Nc4 27.Nd8 Kd8+–) 26...Rg4 (26...Nc4 27.Bc1 Rdf8 28.Rh6+–) 27.Rf4 (27.Nf5!? Re4+–) 27...Rg6 (27...Nc4 28.Bc1 Rdg8 29.Ne2+–) 28.Nf3 Rdg8 (28...Nf3 29.Rf3 Rc6+–) 29.Ne5 Rg3 30.Kf2 Rg2 31.Ke1 Rc2 32.Kd1 Rg1 (32...Rg1 33.Kc2 Rg2 34.Kb3 Kc7 35.Rf7 Kd6+–). Fournier,Frederic (1805) – janado (1710), Active, 2005.

7.Be2 Nge7 8.0–0 0–0 9.c4 Qd6?? (9...e4!? 10.Nd4 Bd4 11.Bd4 Nd4 12.ed4 dc4+=) 10.cd5 (better is 10.d4 Bb6 11.c5 Bc5 12.dc5 Qc5 13.Nc3+–) 10...Nd5= 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bg4 13.d4 ed4 14.Nd4 Be2 15.Qe2 Nd4 (15...Bd4 16.Qc4 Kh8 17.Bd4=) 16.Bd4 (16.ed4!? Bb6 17.Bb4+/–) 16...Bd4 17.Rfd1 Qe5 18.Rd4 Rad8 19.Rad1 Rd4 20.Rd4 Re8 21.Qc4 Kh8 22.g3 Qa5 23.a4 h6 24.Rd7 b6 (24...Qb6!?+=) 25.Qf7+/– Rg8 26.Ra7 Qb4 27.Qb7 Qb1 28.Kg2 h5 (28...Qd3+–) 29.a5 b5 30.a6 (better is 30.Qd5 g5 31.e4+–) 30...b4?? (30...h4+–) 31.Ra8 Ra8 32.Qa8 Kh7 33.Qb7 b3 (33...h4 34.a7 (34.gh4?! b3+–) 34...Qf5 35.e4 h3 36.Kf1+–) 34.a7 b2 (34...h4 35.a8Q h3 36.Kh3+–) 35.a8Q Qc1 36.Qe4 g6 37.Qab7 Kh6 38.Qf4 1–0. Fournier,Frederic (1955) – Karpitov (1755), Active ajedrez21.com, 2005.

6.Nf3 Ne7

7.c4 Qa5 8.Nc3 0–0 9.cd5 Nd5?? (better is 9...Rd8+=) 10.Nd5 Nc6 11.Nc3 (11.Bc4!? Be6+–) 11...Be6 12.Be2 Rad8 13.0–0 Bf5 (13...Be7 14.Qc2+–) 14.Qa4 (better is 14.Qb3!? Kh8+–) 14...Qb6 (14...Qa4 15.Na4 Bd6+–) 15.Qb5 (15.Qb5 Qb5 16.Bb5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1770) – didy, Active, 2007.

7.c4 Nbc6 8.Be2 d4 9.ed4 Nd4 10.Nd4 Bd4 11.Bd4 Qd4 12.Nc3 Bd7 13.0–0 a6 14.Qc2 0–0 15.d3 Bc6–/+ 16.Na2 a5 17.Rab1 Ng6 18.g3=+ e4 19.Qc3 Qc3 20.Nc3 ed3 21.Bd3 Ne5 22.Be2 Bf3 23.Rfc1 Rac8 24.Bf3 Nf3 25.Kg2 Nd2 26.Rb7 Rc4 27.Ne2 Rc1 28.Nc1 ½–½. hal1958 – marceli, playchess.de, 2003.

7.c4 Be6 8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 0–0 11.Be2 Nc6 12.0–0 Qd7 13.Qc2 b6 14.Rfd1 Qf7 15.Qb2 Rad8 16.d4 ed4 17.Nd4 Nd4 18.Bd4 Bd4 19.Rd4 Qg6 20.Rad1 Rc8 21.Bf3 Qc2 22.Qc2 Rc2 23.Bd5 Bd5 24.Rd5 Rfc8 25.g3 R8c7 26.Rd8 Kf7 27.R8d7 Ke6 28.Rc7 Rc7 29.Rd4 Rc3 30.a4 Rc5 31.Kf1 Rd5 32.Rc4 b5 (32...Kd6!?=) 33.ab5+= Rb5 34.Ra4 (better is 34.Rc7!?+=) 34...a5+= 35.Ke2 Kd6 36.Kd3 Kc6 37.Kc4 Kb6 38.h4 (38.Kc3!?+=) 38...Rb2–/+ 39.f4 Rg2 40.Ra3 Rg3 41.Rb3 Ka6 42.Kc5 a4 43.Rb6 Ka7 44.Rb4 Re3 45.Ra4 Kb7 46.Rd4 Re7 47.Rb4 Kc7 48.Kd5 Kd7 49.Rb7 Ke8 50.Re7 (better is 50.Rb6–/+) 50...Ke7–+ 51.f5 g6 52.fg6 hg6 53.Ke4 Ke6 54.Kf4 Kf7 55.Ke4 Kg7 56.Kf4 Kh6 57.Kg4 f5 (57...f5 58.Kf4 Kh5–+) 0–1. Fournier,Frederic (1670) – EMIRO_D_QARAT, Partie evaluee, 3m + 0s, 2008.

7.c4 Be6 8.cd5 Nd5 9.Be2 0–0 10.0–0 Nc6 11.d4 ed4 12.Nd4 Nd4 13.Bd4 Qb6 14.Bc5 Qc5 15.Nd2 Nc3 16.Qe1 Ne2 17.Qe2 Rac8 18.Rfd1 Qf5 19.Nf3 Qg4 20.Nd4 Qe2 21.Ne2 Bg4 22.f3 Bh5 23.Rac1 Rc1 24.Rc1 Rd8 25.Rc7 Rb8 26.Nd4 Bf7 27.Nb5 Bd5 28.e4 Bc6 29.Nd6 g6 30.Nc8 a5 31.Kf2 Kf8 32.Rh7 b5 33.Ne7 Be8 34.Ng6 (better is 34.Nd5 f5 35.e5+–) 34...Kg8+= 35.Ra7 Bg6 36.Ra5 Bf7 37.h4 Bc4 38.Ra7 Rd8 39.g4 Rd1 (39...Rd2!? 40.Kg3 Be2+=) 40.g5+/– fg5 41.hg5 Rf1 (41...Rd2!? 42.Kg3 Rd3+=) 42.Ke3+/– Re1 43.Kf4 Ra1 (better is 43...Be2!?+/–) 44.Ke5+– b4 45.Rc7 b3? (better is 45...ba3 46.Kf6 Be6+–) 46.Kf6 (46.Rc4?! b2 47.Kf6 Rc1+=) 46...Ra3 (46...Bf7 47.Rf7 Rf1+–) 47.Rc8 Kh7 48.g6 Kh6 49.Rh8 (49.Rc4?! b2 50.Rb4 Rf3 51.Ke5 Rf2+/–) 1–0. Fournier,Frederic (2000) – Minideep (1820), echecsemail.com, 2005.

7.d3 0–0 8.Be2 Kh8 (8...Qb6 9.Ra2+=) 9.Nbd2 Nbc6 10.0–0 Qb6 11.Rb1 Bd7? (better is 11...Qc7!?=) 12.Be5 Qd8 13.Bb2 Nf5 14.Nb3 Bd6 15.h3 Qe7 16.Nbd4 Nfd4 17.Nd4 Nd4 18.Bd4 b6 (18...Bc6!?+=) 19.Bf3+/– Bc6 20.c4 dc4?? (better is 20...Qe6+/–) 21.Bc6+– Rac8 22.Bb7 (better is 22.Be4 f5 23.Bf3+–) 22...Qb7= 23.dc4 Ba3 24.Qb3 Bd6 25.Rfc1 Bc5 26.Bc5 Rc5 27.Rd1 Rg5 28.g3 Re8 29.c5 (better is 29.Rd5=) 29...b5?? (better is 29...Rc5 30.Rd6 b5+=) 30.Qb5+– Qe4 31.Rd4 Qa8 32.Qb7 Qb7 33.Rb7 h6?? (33...Rc5 34.Ra7 h5 35.Rdd7+–) 34.Ra7 (better is 34.c6 Rc5 35.c7+–) 34...Rc5 35.Rdd7 g5? (better is 35...Rg8+–) 36.Rh7 Kg8 37.Rh6 Rd8 (37...Re6 38.Rhh7+–) 38.Rf6 Rd1 39.Kg2 Rc2 (39...Re5 40.Rc6 Rd8 41.Rcc7+–) 40.Rg6 Kf8 41.Rg5 Rdd2 42.Rf5 Ke8 43.h4 Kd8 (43...Rd7 44.Ra8 Ke7+–) 44.Rf8 1–0. Fournier,Frederic – ducky, Active, 2006.

7.d4 ed4 8.ed4 Bb6 9.g3 (9.Bd3 0–0=) 9...0–0 Black castles and improves king safety 10.Bg2 Nf5 (10...Ba5 11.Bc3=) 11.0–0= White castles and improves king safety 11...Re8 12.Nc3 Nc6 Black threatens to win material: Nc6xd4 13.Ne2 Be6 (13...Ba5 14.Nd2=) 14.Nf4 Bf7 15.Qd2 (15.Qd3!? should be considered 15...g6 16.Rab1=) 15...g5 16.g4 (16.Qd3!? must be considered 16...Nh6 17.Ne2+=) 16...Nd6–/+ (16...gf4?! 17.gf5 Qc7 18.Bc3+=) 17.Nh5 (17.Nd3!?–/+) 17...Nc4 18.Qc1 Bh5 19.gh5 Nb2 (better is 19...g4!? 20.Nh4 Bd4 21.Bd4 Nd4+=) 20.Qb2–/+ Qd6 (20...g4 21.Nh4 Nd4 22.Rad1 Ne2 23.Kh1–/+) 21.Rfe1 (21.Qb5 g4 22.Nh4 Nd4 23.Qd5 Qd5 24.Bd5 Kf8 25.Bb7 Rab8+= (worse is 25...Nc2 26.Ba8 Na1 27.Bc6=)) 21...Re7 (better is 21...g4!? 22.Nh4 Nd4–/+) 22.Re7= Ne7 23.Re1 Ba5 (23...Re8 24.Nd2=) 24.c3 (better is 24.Qb7!? Re8 25.Qb5+/–) 24...Rb8 (24...Qd7 25.Nd2=) 25.Qc1 (25.Bh3 Bd8=) 25...Bc7 (25...Rc8 26.Re3 Nf5 27.Bh3+=) 26.Bh3= Kf7 (26...Nc6 27.h6=) 27.Qc2 Rh8 (27...Kg7=) 28.Re6 White threatens to win material: Re6xd6 (better is 28.h6!?+/–) 28...Qf4+= Black threatens to win material: Qf4xf3 29.Qe2 Nc6?? gives the opponent counterplay (29...Re8 30.Kh1+=) 30.Re3? (better is 30.Qe3+= and White hangs on) 30...g4–/+ 31.Bg4? (better is 31.Qb5 Kg7 32.Bg2 gf3 33.Bf3 Qg5 34.Kf1–/+) 31...Qg4–+ 32.Kf1 Rg8 33.Qd3 (33.Qb5 does not solve anything 33...Qh5 34.Qb7 Qh3 35.Ke1 Qd7–+) 33...Qh5 (better is 33...Bf4 makes it even easier for Black 34.Re1 Qh5–+) 34.c4 (34.Qb5 cannot change destiny 34...Rb8 35.Ne1 Bf4–+) 34...Qg6 (better is 34...Bf4 ends the debate 35.Qe2 Nd4 36.Ne5 Qe5 37.Re5 Ne2 (37...Be5 38.Qh5 Ke6 39.cd5 Kd6 40.Qf7+=; 37...fe5?! 38.Qh5 Kf6 39.cd5–+) 38.Re2 dc4–+) 35.Qg6 hg6 36.cd5 (36.c5 is no salvation 36...Rc8–+) 36...Ne7 37.Nd2 Bh2 38.Nc4 (38.Rb3 doesn't get the bull off the ice 38...b6–+) 38...Nd5 39.Re2 (39.Rh3 does not improve anything 39...Bc7–+) 39...Rc8 40.Kg2 (40.Rc2 is not the saving move 40...Nb6 41.Ne3 Rc2 42.Nc2 Bd6–+) 40...Rc4 (better is 40...Nf4 secures the point 41.Kh2 Rh8 42.Kg1 Ne2 43.Kg2–+) 41.Kh2 Rd4 42.Rc2 Ke6 43.Re2 (43.Rb2 is not much help 43...b6–+) 43...Kf5 44.Kg3 (44.Rb2 does not help much 44...b6 45.Rb1 Rd3–+) 44...Rd3 45.f3 Ra3 46.Re4 (46.Rc2 doesn't get the cat off the tree 46...a5 47.Rb2 b6–+) 46...b5 47.Rh4 (47.Rd4 doesn't change the outcome of the game 47...Nc3 48.Rd7 b4–+) 47...b4 48.Rh6 b3 (48...b3 49.Rh1 b2–+) 0–1. Zytkowiak,M – Jaroszonek,L, Lasker Memorial op–B, 2001. (=1.e3 e5 2.a3 d5 3.b4 c5 4.bc5 Bc5 5.Bb2 f6 6.Nf3 Ne7)

7.Be2 0–0 8.0–0 Bg4 9.c4 d4 10.h3 Bh5 11.ed4 ed4 12.Nd4?? (better is 12.d3=) 12...Bd4–+ 13.Bh5 Bb2 14.Ra2 Bd4 15.d3 Nbc6 16.Bf3 Qb6 17.Nd2 Ng6 18.Ne4 (18.Bd5 Kh8–+) 18...Nge5 19.a4 Rad8 20.Rd2 Bc3 (20...Qa5 21.Kh1–+) 21.Rc2?? (21.Nc3!? Nf3 22.Qf3+=) 21...Bd4 (21...Rd3!? 22.Qb1 Nf3 23.gf3–+) 22.Rd2 Bc5 (better is 22...Qa5!? 23.Kh1–+) 23.Nc5 Qc5 24.Be4 Rd6 25.Kh1 Rfd8 26.f3?! (26.Qh5 g6 27.Qe2–+) 26...Nc4! 27.Rc2 (27.dc4 Qb4 Double attack (27...Rd2 Pinning; 27...Rd2 Deflection; 27...Qb4 Decoy)) 27...a6 (better is 27...Qd4 28.Rc1 Kh8 29.Qe2–+) 28.Rc4?? (better is 28.Qc1 N6e5 29.dc4+=) 28...Qc4!!–+ 29.Qe2 (29.dc4 Rd4 Double attack (29...Rd1 Pinning; 29...Rd1 Deflection; 29...Rd4 Decoy)) 29...Qd4 (29...Qa4 30.Qb2–+) 30.Rc1 (30.Qa2 Kh8–+) 30...Qe5 31.Qe3 (31.Qa2 Kh8 32.Qa1 Qa5–+) 31...h6 (31...f5 32.Rc5 Qa1 33.Rc1–+) 32.Rc5 (32.f4 Qd4 33.Qg3 Qa4–+) 32...Qg5 (better is 32...Qa1 33.Kh2 Qa4–+) 33.Qg5 (33.Qg5 hg5 34.Kh2–+). Fournier,Frederic (1855) – jorgsaza (1950), Active, 2005.

5.d4 ed4=+

6.Bb5 Nc6 7.ed4 cb4 8.Qh5 g6 –/+.

6.Bb5 Bd7 7.Bd3 Qe7 8.Qh5 Qf7 =+.

6.Bd3 c4 7.Qh5 Ke7 8.Bh7 Nh6 =+.

6.Bd3 de3 7.Qh5 Ke7 8.Nc3 Be6 =+.

6.ed4 cb4 7.Bd3 Nh6 8.Ne2 Nc6 =+.

6.ed4 Qe7 7.Be2 cb4 8.Nf3 Qc7 =. Akman,Ozgur – Yeung,Chun Keung (1740), corr ICCF WSTT/3/06/1, 2006.

6.Bd4? cd4–+ 7.Qd4 Nc6 8.Qd2 Be6 9.Nf3 Bd6 10.Nc3 Be5 11.Rd1 Nge7 12.Bd3 0–0 13.Ne2 Rc8 14.h3 Qc7 15.c3 Rfe8 16.Qc2 g6 17.0–0 Kg7 18.Rfe1 a6 19.a4 Nf5 20.Rb1 Nd6 21.Red1 b5 22.Nfd4 Bd4 23.cd4 Nc4 24.ab5 ab5 25.Qc3 Qd6 26.Bc4 Ne7 27.Bb5 Rc3 28.Nc3 Rb8 29.Rb3 f5 30.Ra1 f4 31.Ra6 Rb6 32.Bf1?? Ra6 33.Ba6 Qa6 0–1. Hoebel,Hartmut (2420) – Braakhuis,WFR (2310), EM/M/167 ICCF Email, 2001.

4.e3 c6

5.c3 a5 A) 6.Nf3 Nd7 (6...Bd6 7.Be2 Nh6 8.d3 0–0 9.0–0 Be6+=; 6...Nh6 7.Be2 Bd6 8.d3 0–0 9.0–0 ab4+=; 6...ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bd6 9.Be2 Ne7+=; 6...Bg4 7.h3 Bh5 8.Be2 ab4 9.cb4 Bd6+=) 7.Be2 Bd6 8.d3 Ne7 9.0–0 0–0+=; B) 6.Be2 e4 (6...ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bd6 9.Bh5 g6=; 6...Nh6 7.Nf3 Bd6 8.d3 0–0 9.0–0 b5=; 6...Nd7 7.Nf3 Bd6 8.d3 Ne7 9.0–0 b5+=; 6...Bd6 7.Nf3 Ne7 8.d3 0–0 9.0–0 b5+=) 7.d3 f5 8.de4 fe4 9.Bh5 g6+=; C) 6.d3 Bd6 (6...b5 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Ne7 9.0–0 0–0+=; 6...ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bd6 9.Be2 Be6+=; 6...Bf5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ne7 9.Be2 0–0=; 6...Qd7 7.Nd2 Bd6 8.Qh5 Qf7 9.Qf7 Kf7=) 7.Nf3 Ne7 8.Be2 0–0 9.0–0 b5+=; D) 6.d4 Bf5 (6...ed4 7.ed4 Bf5 8.Nf3 Bd6 9.b5 Ne7=; 6...Bd6 7.de5 fe5 8.c4 Nf6 9.c5 Bc7+=; 6...Nh6 7.de5 fe5 8.e4 Be6 9.ed5 cd5=; 6...Nd7 7.b5 Qb6 8.c4 dc4 9.Bc4 cb5=) 7.b5 Nd7 8.c4 Rc8 9.c5 ed4+=; E) 6.b5 Ne7 (6...Be6 7.d4 Nd7 8.Nd2 Ne7 9.de5 Ne5=; 6...Bd6 7.d4 Ne7 8.c4 ed4 9.Bd4 c5=; 6...Bf5 7.d4 Nd7 8.c4 Rc8 9.Nf3 dc4=; 6...Nh6 7.c4 cb5 8.cd5 b4 9.e4 ba3=) 7.d4 Be6 8.de5 fe5 9.Nd2 Ng6=.

5.c3 Bd6 A) 6.d3 a5 (6...Ne7 7.Qh5 g6 8.Qf3 0–0 9.c4 Be6+=; 6...Bf5 7.Be2 Ne7 8.Nf3 0–0 9.0–0 a5=; 6...Be6 7.Nf3 a5 8.Be2 Ne7 9.0–0 Qc7+=; 6...Nd7 7.Be2 Ne7 8.Nf3 a5 9.0–0 b5+=) 7.Nf3 Ne7 8.Be2 0–0 9.0–0 b5+=; B) 6.Qh5 g6 7.Qe2 Ne7 8.c4 Bf5 9.d4 dc4+=; C) 6.Be2 Ne7 (6...Nh6 7.c4 dc4 8.Bc4 b5 9.Qh5 Ke7=; 6...a5 7.Nf3 Nh6 8.d3 0–0 9.0–0 Qc7+=; 6...Bf5 7.Nf3 Ne7 8.d3 0–0 9.0–0 a5=; 6...Be6 7.Nf3 Ne7 8.0–0 0–0 9.d3 a5+=) 7.d3 0–0 8.Nf3 a5 9.0–0 Qc7+=; D) 6.Nf3 Ne7 (6...Bg4 7.d3 Ne7 8.Be2 0–0 9.0–0 a5+=; 6...a5 7.Be2 Ne7 8.d3 0–0 9.0–0 b5+=; 6...Nh6 7.d3 0–0 8.Be2 Be6 9.0–0 a5+=; 6...Nd7 7.c4 Ne7 8.Nc3 a5 9.cd5 Nd5=) 7.Be2 a5 8.d3 0–0 9.0–0 b5+=; E) 6.c4 Be6 (6...Ne7 7.c5 Bc7 8.Be2 Bf5 9.Nf3 Nd7=; 6...Bf5 7.d4 Ne7 8.de5 Be5 9.Be5 fe5=) 7.c5 Bc7 8.Be2 Ne7 9.Nf3 Nd7=.

5.c3 Nd7 6.c4 (6.d3; 6.Be2; 6.d4; 6.Nf3) 6...Bd6 (6...a5 7.b5 cb5 8.cd5 b4 9.d4 ba3=; 6...Ne7 7.d4 dc4 8.Bc4 ed4 9.Qd4 b5=; 6...Nb6 7.c5 Nd7 8.d4 Ne7 9.de5 Ne5=; 6...dc4 7.Bc4 a5 8.b5 Nb6 9.Bg8 Rg8=) 7.cd5 cd5 8.Nc3 Ne7 9.Qg4 Kf7 =.

5.c3 Be6 6.d4 (6.Be2 Bd6 (6...Nd7 7.Nf3 Bd6 8.0–0 Ne7 9.d3 0–0=; 6...Nh6 7.Nf3 Bd6 8.d3 a5 9.0–0 0–0+=; 6...Qc7 7.Nf3 Bd6 8.d3 a5 9.Nbd2 Ne7+=; 6...a5 7.Bh5 g6 8.Be2 Bd6 9.Nf3 Ne7=) 7.Nf3 Ne7 8.d3 0–0 9.0–0 a5+=; 6.d3 a5 (6...Bd6 7.Nf3 Ne7 8.Be2 0–0 9.0–0 a5+=; 6...Nd7 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Ne7 9.c4 Qb6=; 6...Nh6 7.Nf3 Bd6 8.c4 0–0 9.c5 Bc7=; 6...f5 7.c4 Nd7 8.Nf3 Bd6 9.Be2 Ngf6=) 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Ne7 9.0–0 Qc7+=; 6.Nf3 Nh6 (6...Bd6 7.Be2 Ne7 8.d3 Nd7 9.0–0 0–0=; 6...Nd7 7.Be2 Bd6 8.d3 Ne7 9.c4 Qb6=; 6...Qc7 7.Be2 Bd6 8.d3 Ne7 9.c4 b6+=; 6...Be7 7.Be2 Nh6 8.d4 e4 9.Nfd2 0–0=) 7.Be2 Bd6 8.d3 a5 9.0–0 0–0+=; 6.Bd3 Qc7 (6...Nh6 7.Nf3 Bd6 8.Be2 0–0 9.d3 c5+=; 6...Ne7 7.Ne2 Qd6 8.Bc2 Nd7 9.0–0 Nb6+=; 6...f5 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Nd7 9.0–0 Qf6=; 6...e4 7.Bc2 Nd7 8.Ne2 Ne5 9.Nd4 Qd7+=) 7.Nf3 Bd6 8.Bc2 Ne7 9.d3 0–0+=) 6...Nd7 (6...Bd6 7.de5 fe5 8.c4 Nf6 9.Nf3 Nbd7=; 6...e4 7.c4 dc4 8.Nd2 a5 9.b5 f5=) 7.Nd2 Bd6 8.c4 Ne7 9.e4 0–0 +=.

5.c3 Bf5 A) 6.Be2 Bd6 (6...e4 7.d3 Nd7 8.de4 de4 9.c4 a5=; 6...a5 7.Nf3 Bd6 8.0–0 Ne7 9.d3 0–0=; 6...Nh6 7.d4 Nd7 8.c4 dc4 9.Bc4 Bd6=; 6...Nd7 7.d3 Bd6 8.Nf3 Ne7 9.c4 b6=) 7.Nf3 Ne7 8.d3 0–0 9.0–0 a5=; B) 6.Nf3 Nh6 (6...Bd6 7.c4 Ne7 8.c5 Bc7 9.Be2 0–0=; 6...a5 7.b5 c5 8.c4 d4 9.Nh4 Be6=; 6...Nd7 7.c4 a5 8.b5 Rc8 9.d4 dc4=; 6...Be7 7.c4 a5 8.ba5 Ra5 9.d4 e4=) 7.Be2 Bd6 8.d3 0–0 9.Nbd2 a5=; C) 6.c4 dc4 (6...Bd6 7.d4 Ne7 8.de5 Be5 9.Be5 fe5=; 6...a5 7.b5 cb5 8.cd5 b4 9.Bb5 Bd7=; 6...Nd7 7.d4 a5 8.b5 Rc8 9.Nf3 dc4=; 6...Ne7 7.d4 Nd7 8.Nf3 e4 9.Nfd2 a5=) 7.Bc4 b5 8.Bg8 Rg8 9.Qb3 Rh8+=; D) 6.d3 Bd6 (6...a5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ne7 9.Be2 0–0=; 6...Nd7 7.Be2 Bd6 8.Nf3 a5 9.Nbd2 Be6=; 6...Nh6 7.Be2 Bd6 8.Nf3 a5 9.0–0 0–0=; 6...c5 7.Nf3 Nc6 8.Be2 Bd6 9.0–0 Nge7=) 7.Nf3 Ne7 8.Be2 0–0 9.0–0 a5=; E) 6.d4 Bd6 (6...ed4 7.cd4 Bd6 8.Nf3 Ne7 9.Be2 0–0=; 6...a5 7.b5 Nd7 8.c4 Rc8 9.Nf3 dc4=; 6...Nd7 7.c4 a5 8.b5 Rc8 9.Nf3 dc4=; 6...e4 7.c4 Ne7 8.Nc3 Nd7 9.Nge2 a5=) 7.c4 Ne7 8.de5 Be5 9.Be5 fe5=.

5.c3 Nh6 A) 6.Be2 a5 (6...Nf5 7.Nf3 Bd6 8.d3 0–0 9.0–0 a5=; 6...Bd6 7.d3 0–0 8.Nf3 a5 9.0–0 Qc7+=; 6...Be6 7.Nf3 Bd6 8.d3 0–0 9.0–0 a5+=; 6...Bf5 7.d4 Nd7 8.c4 dc4 9.Bc4 Bd6=) 7.Nf3 Bd6 8.d3 Be6 9.0–0 0–0+=; B) 6.Nf3 a5 (6...Nf5 7.d3 Bd6 8.Be2 Be6 9.c4 0–0=; 6...e4 7.Nd4 Bd6 8.d3 Bg4 9.Qc2 Qe7=; 6...Bg4 7.Be2 Bd6 8.0–0 0–0 9.d3 a5=; 6...Bd6 7.Be2 Bg4 8.0–0 0–0 9.d3 a5=) 7.Be2 Bd6 8.d3 0–0 9.0–0 Qc7+=; C) 6.c4 a5 (6...Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 a5 9.b5 dc4=; 6...Bd6 7.cd5 cd5 8.Nc3 Be6 9.Qb3 0–0=; 6...dc4 7.Bc4 a5 8.b5 Nf5 9.d4 Nd6=; 6...Be6 7.cd5 Bd5 8.d4 ed4 9.Bd4 Nf5=) 7.ba5 Qa5 8.Bc3 Qd8 9.d4 dc4+=; D) 6.d3 Bd6 (6...Be6 7.Nf3 Bd6 8.Be2 a5 9.0–0 0–0+=; 6...a5 7.Nf3 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 Qc7+=; 6...Bf5 7.Nf3 Bd6 8.Be2 a5 9.0–0 0–0=; 6...Nd7 7.c4 a5 8.b5 cb5 9.cb5 Bd6=) 7.Qh5 Nf7 8.Nf3 Be6 9.c4 dc4+=; E) 6.d4 a5 (6...Bd6 7.de5 Be5 8.Bd3 Qc7 9.Nf3 Bg4=; 6...Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 Nf7 9.e4 de4=; 6...Be6 7.de5 fe5 8.c4 a5 9.cd5 Qd5=; 6...e4 7.c4 Bg4 8.Qb3 Be6 9.Nc3 Qd7=) 7.de5 fe5 8.e4 Be6 9.ed5 cd5=.

5.c4 Na6 6.cd5 cd5 7.d4 Nb4? (better is 7...e4+=) 8.ab4+– Bb4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 Be6 11.de5 a6 12.Nf3 Rc8 13.Qa4 Bd7 14.Qd4 Bc6 (14...Be6 15.Bd3+–) 15.Bd3 Ne7 (15...fe5 16.Ne5 Nf6+–) 16.ef6 Ng6 (16...gf6 17.Qf6 Rf8+–) 17.Bg6 hg6 18.Qe5 Kf7 19.Ng5 Kg8 20.Qe6 Kf8 21.Qf7 1–0. Fritz 10 – nn, internet, 2007.

5.c4 Be6 (--> 4.e3 Be6 5.c4 c6).

5.Bd3 Be6. piolopakyawan – jupiter (2465), net–chess.com, 2011.

5.Be5?? fe5–+ 6.Qh5 Kd7 7.g3 (7.Qe5 Nf6–+) 7...Bd6 (7...e4 8.d3–+) 8.Nc3 (8.Qg4 Ke8 9.Qg7 Qf6 10.Qf6 Nf6–+) 8...Kc7 9.b5 Nf6 10.Qg5 (10.Qf7 Qd7 11.Qd7 Nbd7 12.bc6 bc6–+) 10...Qe7 11.bc6 bc6 (worse is 11...Nc6 12.Qf6 gf6 13.Nd5 Kd8 14.Ne7 Ke7 15.Bg2–+) 12.Nge2 (12.a4 Kd8–+) 12...Rf8 (12...Kd8 13.a4–+) 13.d4 Ng4 (13...Kd8 14.de5 Be5 15.Ra2–+) 14.Qe7 Be7 15.de5 (15.Nd1 Nd7–+) 15...Ne5 (15...Nf2 16.Rg1–+) 16.f4 (16.Nd4 Nf3 17.Nf3 Rf3–+) 16...Nc4 17.Kf2 Bc5 (17...Na3 18.Nd4–+) 18.Nd4 Re8 (better is 18...Ne3 19.Ke3 Re8 20.Kd3 Ba6 21.Ndb5 Bb5 (worse is 21...cb5 22.Nd5 Kd6 23.Bg2–+) 22.Nb5 cb5–+) 19.Bc4 Bd4 (19...dc4!? 20.Kf3–+) 20.ed4–/+ dc4 21.d5 (better is 21.Rae1!? Re1 22.Re1–+) 21...Bf5–+ 22.Rac1 Nd7 23.Rhd1 Nc5 (23...Kd6 24.dc6 Kc6 25.Rd5–+) 24.Rd4 Ne4 25.Kg1?? (25.Ne4 Re4 26.d6 Kd7 27.Re4 Be4 28.c3–+) 25...Nc3 26.Rc4 Ne2 (26...Ne2 27.Kf2 Nc1 28.Rc6 Kd7–+) 0–1. Horsak,Antonin (1895) – Brozova,Renata (1710), Plzen op–B, 2001.

5.Nf3 b5 A) 6.Be2 a5 7.c3 (7.a4 e4 8.Ng1 ab4 9.ab5 Ra1 10.Ba1+=) 7...Bd6 8.d3 Ne7 9.0–0 Nd7 10.Qd2=; B) 6.Bc3 a5 7.ba5 Bd6 8.d4 e4 9.Nfd2 Na6 10.Bb5=.

5.Nf3 e4 6.Nd4 Bd7 7.c4 b5? (better is 7...a5!?+=) 8.cb5 cb5? (better is 8...Ne7+/–) 9.Qh5+– (9.Nb5?! Bc6+–; 9.Bb5?! Bb5 10.Nb5 Nc6+–) 9...g6 10.Qd5 Nc6 (10...Bc6 11.Qd8 Kd8+–) 11.Nc6 Ne7 12.Ne7 Be7 13.Bb5 Bb5 14.Qb5 Kf8 15.0–0 f5 (15...a5+–) 16.Bh8 Rb8 17.Qe5 Ke8 (17...Kf7 18.Bg7+–) 18.Bf6 Kd7 (18...Qd6 19.f3 ef3 20.Qd6 Bd6 21.Rf3+–) 19.Be7 Qe7 20.Qb8 Ke6 21.Nc3 (better is 21.Rc1 Qd7+–) 21...Kf7 22.Nb5 Kf6 23.Qd6 (23.Rfc1 Kg5 24.Qf4 Kf6 25.Qh4 g5 26.Qh6 Kf7 27.Nd6 Qd6 28.Qd6 Kg8 29.Rc7 h5 30.Qd8) 23...Kf7 24.Qe7 Ke7 25.Na7 (25.Na7 Kd6 26.a4+–) 1–0. Fournier,Frederic – naval3575, Active, 2007.

5.Nf3 Bf5 6.d3 Nd7 7.Be2 Bd6 8.Nbd2 Ne7 9.0–0 0–0 10.c4 a5 11.c5 Bc7 12.Qb3 b6 13.cb6 Bb6 14.ba5 Ba5 15.Bc3 Rb8 16.Qc2 c5 17.Rfb1 c4 18.Ba5 Qa5 19.Qd1 (better is 19.e4 Rb1 20.Rb1 cd3 21.Bd3+=) 19...cd3–+ 20.Bf1 Rfc8 21.Rb8 Rb8 22.Nh4 Rb2 23.Nf5 Nf5 24.Nf3 (better is 24.Nb3!? Qc3 25.Qd3 Qd3 26.Bd3 Ne3 27.fe3 Rb3 28.Bf5–/+) 24...e4–+ 25.Nd4 Nd4 26.ed4 Qc3 27.a4? (27.Rb1–+) 27...Qd4 28.Kh1 Qf2 29.a5 (29.Qh5 Qd4–+) 29...Nb8 (better is 29...Ra2 30.Rc1–+) 30.a6? (30.Qh5 g5 31.Qe8 Kg7 32.Qe7 Kh6 33.Qf8 Kh5 34.Qf7 Kg4 35.Qe6 f5 36.h3 Kh5 37.Qf7 Kh4+=) 30...Na6! 31.Ra6 e3?? (better is 31...h6–+) 32.Ra8+= Kf7 33.Ra7 Kg6?? 34.Bd3 Kh6–+ 35.Bf1 e2 36.Be2 (36.Be2 Re2 37.Qe2 Qe2 38.h3–+). Fournier,Frederic (1745) – elcurraco (1720), Active, 2007.

5.c4 a5

6.b5 cb5!? 7.cb5 Be6 =.

6.b5 dc4 7.Bc4 cb5 8.Bb5 Bd7 9.Bc4 Qb6 10.Qb3 Qb3 11.Bb3 Ra6 12.Bc3 b5 13.Nf3 b4 14.ab4 ab4 15.Bb2 Ra1 16.Ba1 e4 17.Nd4 Nc6 18.f3 Nd4 19.Bd4 ef3 20.gf3 Bb5 21.Kf2 Bd6 22.h4 Ne7 23.e4 Nc6 24.Be3 Bd3 25.Rc1 Kd7 26.Bc2 Bc2 27.Rc2 b3 28.Rc3 Rb8 29.f4 b2 30.Rd3 Rb5 31.Ke2 Rb4 32.Bc5 Re4 33.Kd1 (33.Kf3 Rf4 34.Kg2 Rg4 (worse is 34...Rh4 35.Bd6 Ke6 36.Ba3+=) 35.Kh3 Rc4 36.Rd6 Kc7–/+) 33...Rc4–/+ 34.Rd6 Kc7 35.Rd3 (35.d4 Rc1 36.Kd2 Na5–+) 35...Rc1 36.Ke2 Rc5 (worse is 36...Rb1 37.Rb3–/+) 37.Rc3 Rc3 38.dc3 Ne7 39.Kd2 Ng6 40.Kc2 Nh4 41.Kb2 Ng2 42.f5 h5 0–1. Recio,Luis – Bertel,Michael (1765), IECG, 2004.

6.b5 Bd7 7.cd5+= cd5 8.d4 Bd6 9.de5 fe5 10.Qd5 Qb6? (better is 10...Bc8 11.Nc3 Nf6+/–) 11.Be5 Be5 12.Qe5 Kf8 13.Nd2 Nf6 (13...Bg4 14.h3 Bc8 15.Nc4+–) 14.Nc4 Qb5 15.Qd6 Ke8 16.Qb8!! Rb8 17.Nd6 Ke7 18.Nb5 (18.Bb5?! Kd6 19.Rd1 Ke7 20.Bd7 Nd7+/–) 18...Rhd8 19.Nf3 Rbc8 20.Nfd4 Ne4 21.Bd3 Nf6 22.Ke2 Rc5 23.Rac1 b6 24.Na7 Ke8 (24...Ra8 25.Ndb5+–) 25.Rc5 bc5 26.Ndc6 Bc6 27.Nc6 Ra8 28.Rc1 Nd7 29.Bh7 Ra6 30.Be4 1–0. Fournier,Frederic (2440) – Fbeley (2000), echecsemail.com, 2010.

6.b5 Be6 7.bc6 Nc6 8.cd5 Qd5 9.Nc3 Qd7 10.Bb5 Nge7 11.Nf3 Nf5 12.d4 ed4 13.Nd4 Nfd4 14.ed4 0–0–0 15.Bc6 bc6 16.Qa4 Qb7 17.Rc1 Qa6 (17...Bd6 18.d5 cd5 19.Nb5 Kd7 20.Bd4+/– (worse is 20.Qa5 Bf4+=; 20.Nd6?! Kd6 21.Bc3 Ke7=)) 18.d5+/– Bd7 19.Nd1 c5 20.Qc2 Bb5 (20...Re8 21.Ne3 Kd8 22.a4=) 21.Ne3+= Bd3 Black prepares c4 22.Qa4 (22.Qd1 Rd7+=) 22...Rd7 (22...Qb5!? 23.Qb5 Bb5=) 23.Bc3+/– c4 24.Bd2 Rc7 25.Kd1 (25.Ba5?! Bc5 26.Nc4 Bc4 27.Rc4 Bf2 28.Kf2 Qc4 29.Qc4 Rc4=) 25...Bd6 26.Bb4 (26.Ba5? Rc5 27.Ke1 Ra5 (27...Qa5?! 28.Qa5 Ra5 29.Nc4 Bc4 30.Rc4 Kd7 31.a4–+) 28.Rc4 Kd8–+) 26...Bf4 27.Re1 (worse is 27.Qa5 Qa5 28.Ba5 Be3 29.fe3 Rc5–/+; 27.Ba5? Rc5 28.Qb4 Qa5 29.Qa5 Ra5 30.Nc4 Bc1 31.Na5 Ba3–+) 27...Rd8 28.Qa5 (28.Ba5? Rc5 29.g3 Ra5–+) 28...Qb7 Attacks the isolani on d5 29.Rc3 Be4 The pressure on the isolated pawn grows (29...Bg6 30.Ke2 Be3 A) 31.fe3 Rd5 (31...Qd5?! 32.Qd5 Rd5 33.Kf3+=) 32.Qa4 Rg5–+; B) 31.Ke3?? Rd5 32.Qa4 Re5 33.Kf4 Re1–+; C) 31.Re3 Rd5 32.Qa4=) 30.f3= Bd5 31.Ke2 Qc6 32.Kf2 (32.Nd5?? Rd5 33.Kf1 Be5–+) 32...Be5 (32...Bh2 33.Nc4 Qb7 34.Rec1 Bc4 35.Rc4 Rc4 36.Rc4 Bc7 37.Qf5 Kb8 38.Qh7 Qb6 39.Kf1 Rd1 40.Ke2=) 33.Rc2 (33.Nd5?? Rd5 34.Rc4 Qc4 (34...Ra5?! 35.Rc6 Rc6 36.Ba5+=) 35.Qa8 Kd7 36.Qa4 Qb5 37.Qb5 Rb5–+) 33...Be6 (better is 33...Bd4!? 34.Kf1 Bb6 35.Qa6 Qb7 36.Qb7 Kb7 37.Nd5 Rd5=) 34.Bc3+= Bc3 35.Rc3 Rd3 36.Rec1 (36.Rd3!? cd3 37.Rd1+/–) 36...Rc3+= 37.Rc3 Kd8 38.Kg1 Qc5 39.Qc5 Rc5 40.Kf2 Kc7 41.Ke2 Kb6 42.Nc2 Bf7 43.Kd2 Rh5 44.h3 Rd5 45.Ke3 Kc5 46.g3 Rd1 47.Ke2 (better is 47.h4!?+=) 47...Rh1–/+ 48.h4 Bg6 49.Ke3 Bc2 50.Rc2 Re1 51.Re2 Ra1 52.Kd2 Ra2 53.Kd1 Ra3 54.Re7 Rf3 55.Rg7 h5 56.Kc2 Rf5 (56...c3!? 57.Rg8–+) 57.Kc3–/+ Re5 58.Rc7 Kd6 59.Rh7 Kd5 60.Rd7 Ke4 61.Kc4 Re8 (61...Kf3 62.Rg7 Re1 63.Rg6=) 62.Ra7 (62.Rh7 Rc8 63.Kb5 Rc3=) 62...Rc8 (62...Kf3 63.Rg7 Re4 64.Kd5 Re2=) 63.Kb4 Kf3 64.Rh7 Kg3 65.Rh5 Kg4 66.Rh7 f5 67.h5 Kg5 68.Rf7 Rc6 (68...Kh5?! 69.Rf5 Kg4 70.Rf7=) 1–0. Buedding,Karl_Heinz – Moreira Leite,Denis, corr ICCF EM/H/007 ICCF Email, 1999.

6.cd5 ab4 7.dc6 Nc6 8.a4 =.

5.c4 dc4

6.Bc4 a5 =.

6.Bc4 b5 7.Bb5?? (better is 7.Bg8 Rg8 8.Qh5 g6 9.Qh7=) 7...cb5–+ 8.f4 (8.Qh5 g6 9.Qe2 a5–+) 8...ef4 (8...Nc6 9.fe5 fe5 10.Nf3–+) 9.Qh5 g6 10.Qf3 (10.Qf3 Bd7 11.Qa8–+) 0–1. Trkn – zak, itsyourturn.com, 2001.

6.Bc4 Bf5 7.d3 (7.d4 ed4 8.Bd4 a5=) 7...Nd7 (7...Nh6 8.e4 Bc8 9.d4=) 8.e4 Bg6 9.Nf3 Nh6 (9...Nb6 10.Be6=) 10.0–0+= Bf7 (10...Nb6 11.Nbd2+=) 11.Bb3 (11.Bc1 Bh5+=) 11...Qc7 (11...a5 12.Bf7 Nf7 13.ba5 Ra5 14.d4=) 12.Nbd2 (12.d4 Bd6+=) 12...0–0–0 (12...a5 13.ba5 Ra5 14.d4+=) 13.Rc1+/– Bh5 14.Be6 Qd6 (14...Kb8+/–) 15.Bd5 (15.Qb3 Re8 16.Bd7 Qd7+/–) 15...Kb8+= 16.Bc6 (better is 16.Nc4!? Qc7 17.Be6+=) 16...bc6–/+ 17.Qb3 (17.d4 ed4 18.Bd4 Nb6+=) 17...Ka8 (better is 17...Bf7 18.Qc2 c5+=) 18.a4?? White prepares the advance b5 (better is 18.d4!?+=) 18...Bf7 (18...Qb4 19.Qa2 Nc5 20.d4 Qa4 21.Qb1 Bf3 22.Nf3 ed4 23.Nd4–+) 19.Nc4? (19.Qc2 Nb8 20.b5 cb5 21.ab5 Qd3–+) 19...Qe6 (better is 19...Qb4!? 20.Qc2 Nc5 21.Rfd1–+) 20.Nfd2 (20.Qc3!?–/+) 20...Rb8–+ 21.b5 Nc5 22.Qa2? (22.Qc2–+) 22...Nd3 23.Rb1 (23.Rcd1 Nf4–+) 23...Bb4 (worse is 23...cb5 24.ab5 Bb4 25.Qa4–+) 24.a5 (24.Qa1 Bd2 25.Nd2 Qa2–+) 24...Rb5 (better is 24...Bd2 25.Rfd1 Qc4 26.Qc4 Bc4 27.Rd2 Rb5 28.Rc2–+) 25.a6 (25.Qa1 Nb2 26.Rb2–+) 25...Bd2 26.Rfd1 (26.Be5 Qc4 27.Qd2 Re5–+) 26...Nb2 (better is 26...Qc4 27.Qc4 Bc4 28.Rd2–+) 27.Rb2 Bc3 (27...Qc4 28.Qc4 Bc4 29.Rbd2–+) 28.Rb5 Qc4 (28...Qc4 29.Qc4 Bc4–+) 0–1. alaamattar (2215) – jcekota (2115), net–chess.com, 2008.

5.c4 Bf5

6.d4 Bd6 =.

6.cd5 cd5 7.d4 e4 8.Nc3 Be6 9.f3 ef3 10.Nf3 a5 11.b5 +=.

6.cd5 cd5 7.d4 e4 8.Nc3 Be6 9.f3 f5 10.fe4 de4 11.d5 Bf7 12.Qd4 Nf6 d5 seems the pivot of the position (12...Nd7!?+=) 13.Bb5 (13.Qe5 Qe7 14.Qf5 Nbd7+/–) 13...Nbd7 14.d6 (14.Qe5! Qe7 15.Qf5+/–) 14...a6?? (14...a6 15.Qe5 Be7 16.de7 Qe7 17.Bd7 Nd7 18.Qf5 Bg6+–; better is 14...Qb6 15.Qb6 ab6+=) 1–0. pierred (2760) – jupiter (2425), net–chess.com, 2008.

6.cd5 cd5 7.d4 e4 8.Nc3 Be6 9.f3 f5 10.fe4 fe4 11.Qh5 Bf7 (11...Ke7 12.Rc1+=) 12.Qe5 Ne7? (better is 12...Qe7!?+=) 13.Nb5+– Na6?? (better is 13...Kd7 14.Nd6 Bg6 15.Nb7 Qb6 16.Nc5 Ke8+–) 14.Nd6 Qd6 15.Qd6 Nc6 (15...Rc8 16.Bb5 Nc6 17.Qe5 Kd8 18.Bc6 Rc6 19.Ne2+–) 16.Qg3 0–0–0 (16...Nab4 17.ab4 Bb4 18.Kd1+–) 17.b5 Nd4 (17...Nd4 18.Rc1 Nc6 19.bc6 Bg6+–; 17...Nab8 18.Qg4 Rd7 19.bc6 Nc6 20.Rc1+–) 1–0. pierred (2760) – jupiter (2425), net–chess.com, 2008.

6.cd5 cd5 7.d4 e4 8.Nc3 Be6 9.f3 f5 10.Nh3 ef3 11.Qf3 Nc6 =.

6.cd5 cd5 7.d4 e4 8.Nc3 Be6 9.Nh3 Bd6 +=.

6.cd5 cd5 7.d4 e4 8.Nc3 Ne7 9.Rc1 =.

6.cd5 Qd5 7.d4 =.

5.d4 ed4

6.Qd4 a5 7.b5 =.

6.Qd4 Bd6 7.Nf3 Ne7 (7...a5 8.Bd3=) 8.c4 Nd7 (8...c5 9.bc5 Nbc6 10.Qc3 Bc5 11.Nbd2+=) 9.Nc3 (9.cd5 cd5 10.Nc3 Ne5=) 9...Ne5 10.cd5 Nf3 11.gf3 Be5 12.Qd2 (12.Qc4 Nd5 13.Rg1 g6=) 12...Nd5 13.Nd5 (13.Rg1 Nc3 (worse is 13...Bh2 14.Rg7 Be5 15.Nd5 Qd5 16.Qd5 cd5 17.Be5 fe5 18.Rd1+/–) 14.Bc3 Qe7=) 13...Bb2 (13...Bb2 14.Qb2 Qd5=). Kroll,Ove – From,Sigfred, Denmark, 1980.

6.Bd4 Nh6 7.c4 (7.Bd3 Bg4 8.Nf3 Nf5+=) 7...dc4 (7...Nf5 8.Nf3=) 8.Bc4 (8.Qh5 g6 9.Qh4 Nf5 10.Qf6 Nd4 11.Qd8 Kd8 12.ed4 b5–/+) 8...a5 (8...Nf5 9.Nf3+=) 9.b5 (9.Qh5!? g6 10.Qh4+=) 9...c5= 10.Bc3 Qd1 11.Kd1 Nd7 (11...Bd6 12.Nf3=) 12.Nd2 Nb6 13.Ngf3 Nf7 (13...Bf5 14.Ke2=) 14.a4 (14.Bd3 Be6=) 14...Bd6 (14...Nd6 15.Bd3=) 15.Bb3 Ke7 (15...0–0 16.Nc4 Be6 17.Nfd2+=) 16.Ke2 (16.Rc1 Be6=) 16...Bg4 (16...Be6 17.Be6 Ke6 18.Ne4=) 17.h3 Bh5 (17...Be6 18.Be6 Ke6 19.Nb3=) 18.g4+= Bg6 19.h4 (19.Nh4 Ng5+=) 19...h6 (19...h5 20.g5=) 20.g5 (20.h5 Bh7+=) 20...hg5 21.hg5 Black creates threats along the open h–file 21...Ne5 (21...Ng5 22.Rh8 Rh8 23.Ng5 fg5 24.Ba5+=) 22.gf6 (22.e4 Bh5=) 22...gf6 23.Ne5 Be5 24.Be5 (24.Rh8 Rh8 25.Rg1 Bc3 26.Rg6 Bd2 27.Rg7 Kd6 28.Rb7 Na4 29.Kd2 Rh4+/–) 24...fe5 25.Rag1 Kf6 26.Rg6? (26.e4 Rh1 27.Rh1 Rd8=) 26...Kg6+= 27.Rg1 Kh6 28.Rh1 (28.Nf3 e4 29.Ne5–/+) 28...Kg7–/+ 29.Rg1 Kf8 30.Rg6 Nd7 31.Bd5 (31.Be6 Ke7 32.Bd7 Kd7 33.Rg7 Ke6 34.Rb7 Rh4=) 31...Rb8 (31...Ra7 32.b6 Ra8 33.Bb7–/+) 32.b6 Rh7 (32...Ke8 33.Nc4 Nf8 34.Rg7+=) 33.Nc4 (33.Rg8 Ke7 34.Rb8 Nb8 35.Bb7 Rh6–/+) 33...Rg7 34.Rd6 Ke7 35.Re6 The isolani on e5 becomes a target 35...Kf8 36.e4 (36.Na5 Rg4=) 36...Rh7 (36...Re7!?+=) 37.Ne5 Ne5 38.Re5 Rd8 39.Rg5 (39.Bc4 Rd4 40.Rc5 Re4 41.Kd3 Rf4 42.Rc8 Kg7+=) 39...Rg7 40.Rh5 (better is 40.Rg7 Kg7 41.Kd3=) 40...Ke7 (40...Rd6 41.Bc4=) 41.f4 (41.Bb7 Rb8 42.Re5 Kf6 43.Rf5 Ke7 44.Ba6 Rb6 45.Bb5=) 41...Rd6= 42.f5 Kd7 43.Be6 Kc6 (43...Ke8 44.f6 Rg2 45.Kf3 Re6 46.Kg2 Re4 47.Rc5 Ra4 48.Rc7=) 44.Rh6 Kb6 45.f6 Rc7 (45...Rg2 46.Kf3 Rgd2 47.Bc4=) 46.Bc4 (46.Bb3 c4 47.f7 Rh6+/–) 46...Rc8 47.Ke3 Rd4 48.Bb5 Ka7 (48...Rd1 49.Bc4=) 49.Rg6 (49.e5 Rd5 50.Ke4 Rd4 51.Kf5 c4+=) 49...Rd1= 50.f7 Rf8 51.Rg7 Kb6 52.Kf4 Kc7 53.Kf5 Kd8 (53...Kd6 54.Kf6 Re1 55.Rg8 Rf7 56.Kf7 Re4 57.Rb8+/–) 54.Ke6 Rh1 55.Kd6 Rh6 56.Kc5 Ke7 57.Be8 (57.Bc4 Rh5 58.Kb6 Re5+/–) 57...b6 (57...Rd6 58.e5 Rd1 59.Rg5+=) 58.Kd4 (58.Kd5 Rd6 59.Kc4 Rd1+=) 58...Rd6 59.Ke5 Re6 60.Kd5 Rd6 ½–½. Pommerel,Wim H – Kuhlmann,Antonius Egidius J, CiF, 1993.

5.d4 Nd7

6.c4 Ne7 7.Nd2 (7.cd5 cd5 (7...Nd5 8.de5 fe5 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 Be7+=) 8.Nc3 a5 9.b5 ed4 10.Qd4 Ne5+=; 7.Nc3 dc4 8.Ne4 Nd5 9.Bc4 N7b6 10.Bb3 f5=; 7.Nf3 e4 8.Nfd2 f5 9.Nc3 Nf6 10.Be2 dc4=) 7...Nf5 (7...a5 8.b5 Ng6 9.cd5 cd5 10.Qh5 Qe7+=) 8.de5 (8.cd5 cd5 9.de5 Ne5 10.Ngf3 Bd6+=) 8...Ne5 (worse is 8...fe5 9.cd5 cd5 10.Ndf3+/– d4+/–) 9.Ngf3 Bd6 10.c5 (10.cd5 cd5+=) 10...Bc7 11.Be2 0–0 12.0–0 Re8 13.Qc2 Be6 14.Rfd1 Qb8 15.h3 a5 16.g4 Nh6 17.Nd4 Bf7 18.f4 Ng6 19.Kf2 Nh4 20.Bd3 Bg6 21.Re1 ab4 22.Bg6 (22.ab4? Ra1 23.Ba1 Bf4–+) 22...hg6 23.ab4 Ra1 24.Ra1 (24.Ba1? Bf4 25.Nf1 Nf7–+) 24...Bf4 (better is 24...Nf7!? 25.N2f3 Nf3 26.Nf3 g5 27.fg5 Ng5 28.Ng5 fg5=) 25.ef4+/– Qf4 26.N2f3 Qe3 27.Kg3 Nf3 28.Nf3 g5 29.Qc1 Qe2 30.Qe1 Re3 31.Qe2 Re2 32.Bd4 Kf7 33.Ra7 Re7 34.Bb2 Kg6 35.b5! Ng8 (35...cb5 36.c6) 36.b6 Re2 (36...Nh6+–) 37.Bd4 Re7 38.h4 gh4 39.Nh4 (39.Nh4 Kf7 40.Nf5+–; 39.Kh4?! Nh6+–) 1–0. Ventimiglia,Charles (1745) – Stanton,Tina, IECC, 1998.

6.de5 fe5 7.c4 a5 8.b5 Ngf6 9.Nf3 Bd6 10.Nc3 e4 =.

6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.c4 Ngf6 9.cd5 cd5 10.Nc3 e4 =.

6.de5 fe5 7.Nf3 e4 8.Nd4 Ne5 9.c4 Bg4 10.Qc2 Nf6 =.

6.de5 fe5 7.Nf3 e4 8.Nd4 Ngf6? 9.c4 (9.Ne6 Qb6 10.Nc3+– (10.Nf8?! Nf8 11.Bf6 gf6+=)) 9...b6?? (better is 9...Ne5 10.cd5 cd5+=) 10.cd5 (10.Ne6 Qe7 11.Nc7 Kf7 12.Na8 Bb7+–) 10...cd5? (better is 10...Nd5 11.Qh5 g6 12.Nc6 gh5 13.Nd8 N7f6+–) 11.Nd2 (better is 11.Ne6 Qe7 12.Nc7 Kd8 13.Na8+–) 11...Bd6 12.Ne6 (better is 12.Bb5!? Bb7 13.Nc6 Bc6 14.Bc6+–) 12...Qe7= 13.Nd4 0–0 14.Bb5 Ne5 15.0–0 Bd7 16.Bd7 Qd7 17.Rc1? (better is 17.Qb3 Qg4 18.Rad1=) 17...Nd3–+ 18.Rc2 Rac8 (18...Ng4 19.g3 Ngf2–+) 19.Rc8+= Rc8 20.N2b3?? (better is 20.Qb3+=) 20...Nb2–+ 21.Qb1 Nd3 22.Rd1 1–0. Fournier,Frederic – bellabella(C), Active, 2008.

5.d4 e4

6.c4 a5 7.b5+/– A) 7...Kf7 8.Nc3 (8.cd5 cd5 9.Nh3 Ne7 10.Nc3 g6 11.Nf4 g5 12.Nh5 Be6 13.f3; 8.Nh3 Bh3 9.Qh5 g6 10.Qh3 cb5 11.cd5 Qd5 12.Nc3 Qb3 13.Rb1; 8.bc6 bc6 9.Nc3 Ne7 10.Nh3 g6 11.Nf4 Bh6 12.Be2 Bf4 13.ef4) 8...Ne7 9.Nh3 g6 10.Be2 cb5 11.Nb5 Nbc6 12.Nf4 Kg7 13.0–0; B) 7...Ne7 8.Nc3 Kf7 9.Nh3 g6 10.Nf4 Bh6 11.bc6 bc6 12.Be2 Qc7 13.g3.

6.c4 Ne7 A) 7.Nh3 a5 (7...Na6 8.Nc3 Kf7 9.cd5 cd5 10.Rc1 Nc7 11.Nf4 Bf5 12.g4 Bd7 13.Bg2) 8.b5 Bh3 9.Qh5 g6 10.Qh3 Qd7 11.Qd7 Nd7 12.Nc3 f5 13.Be2; B) 7.Ne2 a5 8.b5 cb5 9.cb5 Kf7 10.Nbc3 Qd6 11.Qb3 Bf5 12.Nf4 Nd7 13.Be2; C) 7.Nc3 C1) 7...Kf7 8.Nh3 g6 9.Qb3 Bh3 10.gh3 Kg7 11.Be2 Qd7 12.b5 dc4 13.Bc4; C2) 7...Na6 8.cd5 (8.Nh3 Kf7 9.cd5 cd5 10.Rc1 Nc7 11.Nf4 a5 12.b5 b6 13.h4; 8.Rc1 Kf7 9.cd5 cd5 10.Nh3 Nc7 11.Nf4 a5 12.b5 b6 13.h4) 8...cd5 9.Nh3 Kf7 10.Rc1 g6 11.Nf4 Nc7 12.Be2 Ne6 13.0–0; C3) 7...Bf5 8.Nge2 (8.Nh3 Kf7 9.g4 Be6 10.g5 Qd7 11.gf6 Bg4 12.fg7 Bg7 13.Ng5) 8...Kf7 9.Ng3 Be6 10.Be2 Nd7 11.0–0 f5 12.f3 ef3 13.Rf3; C4) 7...a5 8.b5 Kf7 9.Nh3 g6 10.cd5 cd5 11.Nf4 Bh6 12.Be2 Qd6 13.Qd2.

6.c4 f5

7.Qb3 Nf6 8.Nc3 a5 9.b5 a4 10.Na4 cb5 11.cb5 Bd6 12.Nh3 0–0 13.Nc3.

7.Nc3 Nf6+/– 8.Nh3 (8.Be2 Be6 9.c5 Ng4 10.Nh3 Qh4 11.Qd2 Kf7 12.Bg4 fg4 13.Nf4) 8...a5 9.b5 Bd6 10.c5 Be7 11.Be2 0–0 12.0–0 cb5 13.Nb5.

7.Nd2 Bd6 8.Nh3 (8.c5 Bc7 9.Nh3 Nf6 10.Be2 0–0 11.0–0 Qe7 12.Qb3 Nbd7 13.b5; 8.Be2 Nf6 9.Nh3 0–0 10.0–0 Na6 11.c5 Bc7 12.Qb3 Qe7 13.Nf4) 8...Nf6 9.c5 Bc7 10.Be2 0–0 11.0–0 Qe7 12.Nf4 Nbd7 13.b5.

7.Nd2 Nf6+= 8.Ne2 (8.Nh3 Be7+= (8...a5 9.b5 Be7 10.Be2 0–0 11.0–0 Qc7 12.Rc1 a4 13.g3) 9.Be2 0–0 10.0–0 Na6 11.Qb3 Nc7 12.f3 Ne6 13.cd5; 8.Be2 a5 9.c5 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Na6 12.Qa4 b5 13.Qb3; 8.c5 a5 9.Nh3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Na6 12.Qa4 b5 13.Qb3) 8...Bd6= 9.Qb3 (9.Nf4 0–0= 10.Be2 Bf4 11.ef4 Be6 12.0–0 Nbd7 13.Qc2; 9.Nc3 0–0 10.Be2 Be6 11.0–0 Qc7 12.g3 Nbd7 13.Qb3) 9...Be6 (9...0–0 10.Nc3 Be6 11.Be2= Nbd7 12.0–0 Qe7 13.b5) 10.Nc3 (10.c5 Bc7= 11.Nf4 Bf4 12.ef4 Qc7 13.g3; 10.Nf4 Bf4 11.ef4 Qc7 12.g3 0–0 13.c5) 10...0–0 11.cd5 (11.Be2 Nbd7= 12.0–0 Qe7 13.Rfe1) 11...cd5 (worse is 11...Nd5 12.Bc4 Bf7 (12...Bc7 13.Rc1) 13.Nd5+= (worse is 13.Bd5 cd5 14.f4 Nc6–/+)) 12.Be2 Nc6 13.0–0 Bf7 (13...a6 14.Rac1=) 14.Rfc1 (14.Rac1 Rc8=) 14...f4+= 15.b5 (15.Nb5 Be7+=) 15...Ne7 16.a4 (16.Nf1 Ng6+=) 16...Nf5 (16...fe3 17.fe3 Nf5 18.Nd1–/+) 17.Nd1 Qb8 18.h3 f3 (18...Be6 19.ef4 Bf4 20.Ne3–/+) 19.gf3= Bh2 20.Kf1 (20.Kh1 Ng3 21.Kg2 Ne2 22.Rc2–+) 20...Ng3!–/+ 21.Ke1 (21.fg3 Qg3) 21...Ne2 (21...Bh5 A) 22.fg3?? Qg3 23.Nf2 Qg1 (23...ef3?! 24.Nf1 Qg1 25.Bd3–+) 24.Nf1 Bg3–+; B) 22.Nc3 Ne2 23.Ke2 ef3 24.Kd1–/+) 22.Ke2 ef3 23.Ke1 (23.Nf3? Bh5 24.Rc5 Kh8–+) 23...Bh5 (23...Ne4 24.Nf3 Be6–+) 24.Ba3? (better is 24.e4 Bf4 25.e5 Bd2 26.Kd2 Ne4 27.Ke1–/+) 24...Re8–+ 25.Nf1 Kh8 (25...Bc7 26.Nc3 Qd8 27.Nd2–+) 26.Nb2 Bg6 (26...Bc7 27.Nd3–+) 27.Nd3 Bd3 28.Qd3 Ne4 29.Ra2 (29.Qd1 Bg1 30.Qf3 Bf2 31.Kd1 Qd8–+) 29...Bg1 30.Rac2 (30.Qd1 Qd8 31.Bb4–+) 30...Qd8 31.Qb3 Qh4 32.Qd5 (32.Qb2–+) 32...Bf2 33.Kd1 Qh3 (33...Qh3 34.Qc4 Qh1 35.Rf2 Nf2 36.Kc2 Rac8–+) 0–1. Jimenez Martinez,Xavier – Marholev,Dimitar (2350), I Fincas Mediterranea, Castelldefels ESP, 2004.

7.cd5 cd5 8.Bb5 (8.Qb3 Nc6 9.Nc3 Nf6 10.Nh3 Bd6 11.Rc1 f4 12.Nf4 Bf4 13.ef4; 8.Nh3 Nf6 9.Nc3 Bd6 10.Be2 Nc6 11.Nf4 Bf4 12.ef4 0–0 13.0–0; 8.Be2 a5 9.b5 Nf6 10.Nh3 Bd6 11.Nc3 0–0 12.0–0 Nbd7 13.Qb3; 8.Nc3 Nf6 9.Be2 a5 10.b5 Bd6 11.Nh3 0–0 12.0–0 Nbd7 13.Rc1) 8...Nc6 9.Nc3 Nf6 10.Nh3 Bd6 11.0–0 0–0 12.Qb3 Be6 13.Ng5.

7.Nh3 A) 7...Nf6 8.Be2 (8.c5 Be7 9.Nc3 0–0 10.Be2 Na6 11.0–0 Nc7 12.Nf4 Ne6 13.b5; 8.Nc3 Bd6 9.Be2 Nbd7 10.cd5 Nd5 11.Nd5 cd5 12.0–0 0–0 13.Nf4) 8...a5 9.ba5 Be7 10.Nc3 Qa5 11.Nf4 Na6 12.cd5 Nd5 13.Nfd5; B) 7...Bd6 8.Nc3 (8.Be2 Nf6 9.Nc3 0–0 10.Qb3 Bc7 11.Rc1 a5 12.b5 Ra7 13.cd5; 8.c5 Bc7 9.Nc3 Nf6 10.Be2 0–0 11.Qd2 Ng4 12.Nf4 g5 13.Bg4; 8.Qb3 Nf6 9.Nc3 a5 10.c5 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bc7 13.Be2) 8...Nf6 9.c5 Bc7 10.Be2 0–0 11.0–0 Qe7 12.Qc2 Nbd7 13.a4.

5.Nf3 Bd6

6.Nc3 a5 7.b5 Ne7 8.Rb1 c5 9.Be2 e4 10.Nh4 =.

6.Nc3 Qc7 7.Be2 (7.e4 d4 8.Nb1 a5 9.c3 dc3 10.dc3 Ne7) 7...Be6 (7...Bf5 8.d3 Be6 9.0–0 Ne7 10.e4 d4; 7...Ne7 8.e4 d4 9.Na2 f5 10.Bc4 c5; 7...f5 8.Ra2 Nf6 9.h3 0–0 10.0–0 b5) 8.e4 d4 9.Nb1 Nd7 10.c3 dc3.

6.Nc3 Be6 7.Be2 (7.Bd3 Ne7 8.0–0 0–0 9.e4 d4 10.Ne2+=) 7...Ne7 8.0–0 0–0 9.e4 d4 10.Nb1 +=.

6.Nc3 Ne7 7.Be2 0–0 8.0–0 Qc7 9.d3 b5 10.e4 d4.

6.Nc3 Ne7 7.Be2 0–0 8.0–0 Qc7 9.h3 Be6 10.Re1 +=.

6.Nc3 Ne7 7.Be2 a5 8.b5 e4 9.Ng1 0–0 10.d3 f5.

6.Nc3 Ne7 7.Be2 e4 8.Nd4 a5 9.ba5 Qa5 10.d3 f5.

6.Nc3 Ne7 7.Be2 Be6 8.0–0 0–0 9.e4 d4 10.Nb1 a5.

6.Nc3 Ne7 7.Be2 Bf5 8.0–0 0–0 9.d3 a5 10.b5 Be6.

6.Nc3 Ne7 7.e4 d4 (7...a5 8.b5 d4 9.Na4 Bd7 10.c4 c5; 7...0–0 8.d4 Be6 9.de5 fe5 10.Ng5 Bf7; 7...Be6 8.d4 0–0 9.de5 Be5 10.Bd3 Bg4) 8.Ne2 Be6 9.c3 dc3 10.Bc3 Nd7.

6.Nc3 f5 7.Be2 Qc7 8.h3 Nf6 9.0–0 0–0 10.d3 +=.

6.Nc3 Bg4 7.Be2 Ne7 8.0–0 0–0 9.e4 d4 10.Nb1 =.

6.Nc3 Nh6 7.Be2 a5 8.b5 e4 9.Nd4 c5 10.Nb3 =.

6.c4 b6 7.d4 ed4 (7...e4!? 8.Nfd2 Ne7=) 8.Nd4+= Be5 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qd6 11.Ne4 Qd5 12.Qc2 Bd4 13.Rd1 Bf5 14.Rd4 Be4 15.Re4 Ne7 16.Bc4 Qg5 17.0–0 Nd7 18.f4 Qh5? (better is 18...Qg6!?+/–) 19.Be2 Qg6 20.Qc6 Rd8 21.f5 Qf7 22.Bc4 Qh5 (22...Kf8 23.Qc7 (23.Bf7?! Nc6 24.Be6 b5+–) 23...Qe8 24.Rd1+–) 23.g4 (better is 23.Qe6 Ne5 24.Be5 fe5 25.f6 gf6 26.Bb5 Rd7 27.Rc4 Kf8 28.Qf6 Ke8 29.Rc8 Nc8 30.Qe6 Ne7 31.Qd7#) 23...Qg5 (23...Qg4 24.Kh1 Qe4 25.Qe4 Rf8+–) 24.Rd1 (24.Re7 Ke7 25.Qe6 Kf8 26.Qf7#) 24...Kf8 (24...Qg4 25.Rg4 Nc6 26.Rg7 Ne7+–) 25.Qe6 (25.Qe6 Qg4 26.Rg4 Nd5 27.Qd5 Ke8 28.Qf7#) 1–0. Seifert,Henryk (2160) – Kaminski,Ludwik (1810), Turniej Szachowy Niepelnosprawnych Poland, 2010.

6.c4 dc4 7.Bc4 Ne7 (7...Bg4 8.Qb3 Nh6 9.e4= b5 10.Bb5 cb5; 7...a5 8.b5 cb5 9.Bb5 Bd7 10.Nc3 Ne7; 7...b5 8.Bg8 Rg8 9.d4 e4 10.Nfd2 Qe7; 7...Nh6 8.d4 e4 9.Nfd2 Bf5 10.Qc2 b5) 8.Nc3 (8.d4 Nd7+= (8...e4 9.Nfd2 b5 10.Ba2 f5) 9.Nbd2 ed4 10.Bd4 Nf5) 8...Ng6 (8...b5!? 9.Ba2 a5+= (9...Bg4 10.d4 Nd7) 10.d4 ed4) 9.Ne4 (9.d4 ed4 10.Qd4 Qe7) 9...f5 (better is 9...Bf5!? 10.Nd6 Qd6+=) 10.Nd6+– Qd6 11.Ng5 Ke7? (better is 11...Rf8 12.Nh7 Rh8+–) 12.Nf7 Qd7 (12...Qf6 13.Nh8 Nh8 14.f4+–) 13.Nh8 Nh8 14.f4 (14.Be5 Kf8+–) 14...ef4 (14...Nf7 15.fe5 Qd8 16.Qh5+–) 15.Qh5 Qe8 (15...Ng6 16.Qh7 fe3+–) 16.Qg5 Kd7 (16...Kd6 17.Qf4 Kd7 18.Qd4 Kc7 19.Qg7 Nd7 20.Qh8 Qh8 21.Bh8+–) 17.Qg7 Kd6 18.Qd4 Ke7 19.Qf6 Kd7 20.Qf5 Kd8 (20...Kd6 21.Qf4 Kd7 22.Qf5 Kd6 23.Qd3 Kc7 24.Qh7 Nd7 25.Bh8 a5+–) 21.Bf6 Kc7 22.Qf4 Kd7 23.Qd4 Kc7 24.Be5 Qe5 25.Qe5 Kd8 26.Qh8 1–0. mtr – AYäRä?AYäRä?, internet, 2009.

6.c4 e4 7.Nd4 =.

6.c4 Be6 7.Nc3 (7.c5 Bc7=) 7...Ne7 (7...dc4 8.Ne4+=) 8.cd5= cd5 9.d3 (9.Nb5 0–0=) 9...a6 10.g3 (10.Be2 0–0=) 10...Nbc6 11.b5 (11.Bg2!?+=) 11...ab5–/+ 12.Nb5? (better is 12.Qb3–/+) 12...Qa5–+ 13.Nc3 d4 14.Qd2 dc3 15.Bc3 Qa4 16.Bg2 0–0 17.0–0 Rfd8 18.Rfb1 Rd7 19.Ne1 Na5 (19...Nd5 20.Bb2–+) 20.Ba5 Qa5 21.Qa5 Ra5 22.Bb7 Ra3 23.Ra3 Ba3 24.Bg2 Bd5 (24...Kf7 25.Kf1–+) 25.e4 (25.Bd5 Nd5 26.Nf3 Kf7–+) 25...Be6 26.Rb8 (26.f4 Nc6–+) 26...Kf7 27.Kf1 Nc6 28.Rb1 Nd4 29.f4 Nb3 30.Ke2 Bg4 31.Bf3 Nd4 32.Ke3 Nf3 33.Nf3 Bc5 34.Ke2 Bf3 35.Kf3 Rd3 36.Ke2 (36.Kg2 Re3–+) 36...Re3 37.Kd2 Re4 (37...Re4 38.Rb7 Kg6 39.fe5 fe5–+) 0–1. Klomp,K – Daamen,Ferry, Valkenswaard, 1992.

6.c4 Be6 7.cd5 Bd5 8.Nc3 Nd7 9.Nd5 cd5 10.Bb5 Ne7 11.0–0 Nc6 12.d3 0–0 13.Qb3 a6? (better is 13...Ne7+=) 14.Qd5+– Kh8 15.Bc6 Nb6 16.Qe4 (16.Qa5 bc6 17.Rfc1 Qc7+–) 16...bc6 (16...f5!? 17.Qh4 Qh4 18.Nh4 bc6+–) 17.Qc6+– Rc8 18.Qe4 Qe7 19.Rac1 Na4 20.Ba1 Qd7 21.d4 ed4 22.Bd4 Rfe8 23.Qb1 a5 24.Rc8 Rc8 25.b5 (better is 25.ba5 Nc3 26.Bc3 Rc3 27.Rc1 Ra3 28.Qb6+–) 25...Ba3?? (better is 25...Rb8+–) 26.Qb3 Nc5 (26...Bb4 27.Qa4 Rb8 28.Rc1+–) 27.Qa3 Qb5 (27...Nb7 28.Rc1 Kg8 29.Rc8 Qc8 30.Qb3 Kh8+–) 28.Rc1 h6 29.Bc5 Rc5 (29...a4 30.Nd4 Qe8 31.Nf5+–) 30.Qc5 (30.Qc5 Qc5 31.Rc5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1635) – leodoc, Active, 2008.

6.c4 Ne7 7.c5 Bc7 8.Be2= Nd7 9.0–0 0–0 10.Nc3 b6.

6.c4 Ne7 7.Be2 dc4 8.Bc4 b5 9.Ba2 a5 10.Qb3 Rf8 11.Nc3 ab4 12.ab4 Bg4 13.0–0 Na6 Attacking the isolated pawn on b4 14.Bb1 Bf3 15.gf3 f5 (15...Nb4? 16.Ra8 Qa8 17.Ne4+– (17.Bh7?! f5+=)) 16.Kh1 Nb4 17.Ra8 Qa8 18.Ba3 c5 19.e4 Qa5 20.Bb4 (better is 20.ef5!? c4 21.Qb2–/+) 20...cb4–+ 21.Nd5 Qa3 22.Qe3 Nd5 23.ed5 g6 24.Bd3 Kf7 25.Rb1 Rc8 26.Kg2 Qa2 27.h4 (27.Qh6 Qd5 28.Qh7 Kf6 29.Qh4 Ke6 30.Bf1 Qd2 31.Bb5–+) 27...Qd5 28.Be2 Kg7 29.Bd1 Qc4 30.h5 f4 (30...gh5?! 31.Qg5 Kf7 32.Qh5 Ke7 33.Bb3=) 31.Qb6 (31.Qe4 Qe4 32.fe4 gh5–+) 31...Qd3 32.Ra1 Qd4 33.Ra6 Qb6 34.Rb6 Rc1 35.Be2 Bc5 36.Rb7 Kf6 37.hg6 hg6 38.Rb5 Rc2 39.Bf1? (39.Kf1 g5–+) 39...g5 (39...Ke6 40.Kh3–+) 40.Kg1 (40.Kh3 Bd6–+) 40...Ke6 41.Bh3 Kd5 (41...Kd5 42.d3 Kc6–+) 0–1. Bury born and bred – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2004.

6.c4 Bg4 A) 7.d3 Nh6 (7...Ne7 8.c5 Bc7 9.h3 Be6 10.Be2 Nd7; 7...a5 8.c5 Be7 9.h3 Be6 10.d4 ab4) 8.Be2 a5 9.c5 Be7 10.0–0 b6; B) 7.h3 Bh5 (7...Be6 8.c5 Bc7 9.d4 Nd7 10.Be2 e4; 7...Bf5 8.cd5 cd5 9.d4 e4 10.Nfd2 Ne7) 8.cd5 cd5 9.Nc3 Ne7 10.Qb3 Bf7; C) 7.cd5 cd5 (7...e4 8.dc6 Nc6 9.h3 Bh5 10.g4 Bf7) 8.Nc3 Ne7 9.Rc1 a5 10.Bb5 Nd7.

6.Be2 A) 6...a5 7.b5 e4 8.Ng1 Ne7 9.d3 0–0 10.de4=; B) 6...Qc7 7.c4 (7.Nc3 Ne7 8.e4 d4 9.Na4 b5 10.c4+=; 7.d3 a5 8.b5 Ne7 9.c4 0–0 10.Nc3=) 7...dc4 8.Bc4 b5 9.Bg8 Rg8 10.Nc3=; C) 6...Ne7 7.Nc3 0–0 8.0–0 Qc7 9.Kh1 Bf5 10.Re1+=.

5.Nf3 Bg4

6.Nc3 e4 7.h3 Bh5 8.g4 Bf7 (8...ef3 9.gh5 a5 10.Na2=) 9.Nd4 Nd7 (9...a5 10.ba5=) 10.d3 Ne5 (10...ed3!? 11.Bd3 Ne5=) 11.de4+= de4 12.Ne4 Be7 13.Nf5 Bf8? (better is 13...Bd5 14.Bg2 g6 15.Ne7 Qe7+/–) 14.Ned6+– Bd6 15.Nd6 Ke7 16.Bd4 (16.Be5!? fe5 17.Nb7 Qc7+–) 16...b6 17.Nf7 Kf7 18.Be5 Qd1 19.Rd1 fe5 20.Rd6 Rc8 (20...Ne7 21.Bc4 Ke8 22.Ke2+–) 21.Bc4 Ke7 22.Re6 Kd7 23.0–0 b5 24.Rd1 Kc7 25.Bb3 Nf6 26.g5 Ne4 27.Re7 (27.Re5?! Rce8 28.Be6 Nd6+–) 27...Kb6 28.Rdd7 (28.Rg7?! Rc7 29.Rc7 Kc7+–; 28.Re5?! Rhe8 29.Re8 Re8+–) 28...Rb8 29.Re5 Rhe8 30.Re8 Re8 31.Rg7 Rf8 (31...Rh8 32.f4 Nd6 33.Rg8 Rg8 34.Bg8+–) 32.f4 (worse is 32.Rh7 Ng5 33.Rh6 Ne4+–) 32...Rd8 33.Rh7 Rd1 (33...a5 34.ba5 Ka5 35.Re7+–) 34.Kg2 Rd2 (34...Re1 35.Kf3 Nd2 36.Kf2+–) 35.Kf3 Nc3 (35...Nd6 36.g6 Ne8 37.g7 Ng7 38.Rg7+–) 36.g6 Rd8 (36...Rd1+–) 37.g7 Nd5 38.Rh8 (38.Rh8 Rh8 39.gh8Q+–) 1–0. pierre – feri, internet, 2008.

6.Be2 a5 7.b5 Bd6 8.0–0 Ne7 9.Nc3 0–0 10.Rb1 =.

6.Be2 b5 7.Bc3 a5 8.ba5 Bd6 9.0–0 Ne7 10.Bb4 =.

6.Be2 Bd6 7.Nc3 (7.h3 Be6 8.d4 e4 9.Nfd2 f5 10.c4=; 7.0–0 Ne7 8.Nc3 0–0 9.h3 Bf5 10.Re1=) 7...Ne7 8.0–0 0–0 9.e4 d4 10.Nb1 =.

6.Be2 Bf3 7.Bf3 Nd7 8.Bh5 g6 9.Be2 Ne7 10.0–0 Bg7 11.c4 h5 12.cd5 Nd5 13.Nc3 White plans b5 13...Nc3 14.Bc3 Qc7 15.b5 0–0–0 16.bc6 Qc6 17.Rc1 Kb8? (17...Nc5 18.Bb4 b6 19.Ba6 Kb8 20.Bc5 bc5 21.Rb1 Kc7+–) 18.Be5! (18.Be5 Ne5 19.Rc6 Nc6 20.d4+–) 1–0. b4_player – story, casual, 2013.

4.e3 Nc6

5.b5 d4?? 6.bc6+– de3 7.de3 (7.fe3!? bc6 8.Nc3 Ne7+–) 7...Qd1 8.Kd1 bc6 9.Bc4 Rb8 10.Ne2?? (better is 10.Ra2+–) 10...Rb2+= 11.Nbc3 Bf5?? 12.e4 Bg6 13.f3 Bf7 14.Bf7 Kf7 15.Kc1 Rb6 16.Rd1 Bd6 17.Ng3 g6 18.Na4 Ra6 19.Nc3 Ne7 20.a4 Nc8 21.Nge2 Nb6 22.a5 Nc4 23.Ra4 Ba3 24.Kb1 Rb8 25.Ka2 Ra5 26.Ra5 Rb2 27.Ka1 Na5 28.Rd7 Ke8 29.Rc7 Rc2 30.Ra7 Nc4 31.Ra4–/+ Bb2 32.Kb1 Na3?? 33.Ra3!+– Ba3 34.Kc2 Bc5 35.Kb3 h5 36.Kc4 Be3 37.h3 Kd7 38.g4 hg4 39.hg4 Bg5 40.Kc5 Be3 41.Kb4 Kd6 42.Na4 c5? 43.Kc4 Kc6 44.Nec3 Bg5 45.Nb5 Be3 46.Na7 Kb7 47.Nb5 Kc6 48.Nbc3 Bd4?? 49.Nd5+– f5 50.gf5 gf5 51.Ne7 Kd6 52.Nf5 (52.Nf5 Kc7 53.Nc5+–) 1–0. Neumann,Frank (1650) – Blohm,Detlev (1990), RSS7E–83 remoteschach.de, 2008.

5.b5 Bd7?? 6.bc6+– Bc6 (6...bc6 7.Nc3+–) 7.c4 (7.d4!? e4+–) 7...dc4 8.Bc4?? (8.Qc2 Qd5+–) 8...Ne7?? (better is 8...Bg2 9.Bg8 Qd3 (9...Bh1?! 10.Qb3 Qe7 11.Ne2+=) 10.Qh5 g6+=) 9.Nf3+– Nf5 (9...b5 10.Bb3+–) 10.0–0 Bf3 11.Qf3 Bc5 12.Qf5 a6 13.Qe6 Qe7 14.Qe7 Be7 15.d4 ed4 16.Bd4 0–0–0 17.Nc3 b5 18.Be6 Kb8 19.Rac1 Rd6 20.Bh3 Rhd8 21.Ne4 R6d7 22.Bd7 Rd7 23.Nc5 Bc5 24.Bc5 Rd2 25.Bb4 Rd7 26.g3 Kb7 27.Rc5 Kb6 28.Rfc1 Rd6 29.Rc7 a5 30.Bd6 b4 31.a4 b3 32.R1c6# 1–0. Rush,Bradley – Dornfelder, 2004.

5.b5 Nce7 6.d4 e4 7.c4 =.

5.c4 a6 6.cd5 Nce7 (6...Qd5 7.Nc3 Qe6 8.Bd3=) 7.Nc3 (7.e4!?+/–) 7...Nd5= 8.Nd5 Qd5 9.Nf3 Ne7 10.Be2 Ng6 11.0–0 Bg4 12.h3 Bf5 13.d3 e4 (13...Be6 14.Rc1+=) 14.de4 (14.Nd4 Bc8+/–) 14...Qd1 15.Rfd1 Be4 16.Rac1 c6 17.Rd4 f5 18.Rcd1 Be7 (better is 18...Bd5!?+/–) 19.Rd7+– 0–0 20.Rb7 Rfd8 (20...c5 21.Rc7 cb4 22.Rdd7+–) 21.Rd8 Rd8 22.Kh2 (22.Bc4 Kh8 23.Ne5 Rd1 24.Bf1 Bf8+–) 22...f4 (better is 22...c5!? 23.Bc4 Kf8+/–) 23.ef4+– (23.Ba6?! Bf3 24.gf3 fe3+/–) 23...Nh8?? (23...c5 24.Ra7 cb4 25.ab4 Ra8+–) 24.Bc4 Kf8 25.Ba6 Bf3 26.gf3 Rd2 27.Be5 Rf2 28.Kg3 Ra2 29.Rb8 Kf7 30.Bc4 Kg6 31.Ba2 Nf7 32.Bf7 Kf7 33.Rb7 1–0. Fournier,Frederic – yessid1a, Active, 2008.

5.c4 Nge7 6.Nf3 Bg4 7.h3 Bh5 8.g4 Bg6 9.Be2 (9.d4 ed4 10.Nd4 Nd4 11.Bd4 a5=) 9...Qd6 10.c5 Qe6 11.Qb3 f5 (11...e4 12.Nh4+=) 12.g5 (12.b5 Na5 13.Qc3 Nc4 14.Ne5 Nb2 15.Qb2 Qf6+/–) 12...Bf7 (12...e4 13.Nd4 Nd4 14.Bd4+=) 13.h4 (13.b5 Na5 14.Qc3+/–) 13...g6?? (13...e4 14.Nd4 Nd4 15.Bd4+=) 14.Ne5?? (better is 14.b5 Na5 15.Qc3+/–) 14...Ne5= 15.f4 Bg7 16.fe5 Be5 17.Nc3 a6 18.Bf3 Will d5 fall? 18...Rb8 (18...0–0–0=) 19.Nd5 (better is 19.Ne2 Rf8 20.0–0+=) 19...Nd5+= 20.Bd5 Qd5 21.Qd5 Bd5?? (better is 21...Bb2 22.Qf3 Ba1+=) 22.Be5+/– Bh1 23.Bh8 b6 24.Bd4 bc5 25.Bc5 Kf7 26.Ke2 Be4 27.d3 Bc6 28.Rc1 Bb5 29.Kd2 Rd8 30.Bd4 Rd7 31.Rf1 Ke6 32.Kc3 Rd8 33.Rf4 Ra8 34.e4 a5 35.ef5 gf5 36.Bc5 ab4+/– 37.Bb4 Rc8 38.d4 Rd8 39.Rf3 Rd7? 40.Re3+– Kf7 41.Re5 c6 42.Rf5 Kg6 43.Re5 Kh5 44.Re7 Re7 45.Be7 Kg6 46.Kb4 Kf7 47.a4 Ba4 48.Ka4 Ke7 49.Kb4 Kd6 50.Kc4 Kc7 51.h5 Kd6 52.g6 hg6 53.h6 1–0. Aybek,Ezgi – Ulusoy,Nisan, TUR–ch (Women), 2008.

5.d4 Bd6 6.c4 Be6 (6...dc4!? 7.d5 Nce7 8.Bc4 a6=) 7.c5 (7.b5 Na5 8.cd5 Bd5 9.de5 fe5 10.Be5 Nf6 11.Bd6 Qd6+=) 7...Be7 8.Bb5 (8.de5 Ne5 9.Be5 fe5 10.Qh5 Kf8=) 8...Qd7 (8...e4!?+=) 9.de5+/– Nh6 (9...a6 10.Qa4+/–) 10.Nf3 (10.ef6 Bf6 11.Bf6 gf6+/–) 10...Nf5 (10...a6 11.Bc6 Qc6 12.ef6 gf6 13.Nd4+/–) 11.Nbd2 (11.Qa4 0–0+/–) 11...a6+/– 12.Ba4 (12.Qa4 0–0 13.Bc6 bc6 14.ef6 gf6+–) 12...0–0–0 (12...0–0 13.ef6 Bf6 14.Bf6 Rf6 15.Ne5+–) 13.Nb3 (13.0–0 Rhe8+–) 13...h5 14.Nbd4 (14.Na5!? Kb8 15.Bc6 bc6 16.Qa4+–) 14...Nfd4+/– 15.Bd4 (15.Nd4 h4+/–) 15...Rh7 (15...f5 16.0–0+/–) 16.Qe2 (16.0–0 f5+/–) 16...Rdh8 (16...Bf5 17.ef6 gf6 18.0–0+/–) 17.b5 Nd4 18.ed4 h4? (18...ab5 19.Bb5 c6 20.Bd3+–) 19.c6 (19.ef6!? Bf6 20.ba6 Qa4 21.Qe6 Kb8+–) 19...bc6 20.ba6 (20.bc6 Qe8 21.Qa6 Kd8 22.Rb1 Ba3 23.Rb8 Ke7 24.Re8 Ke8 25.Qa8 Kf7 26.Qa5+–) 20...Qd8?? (better is 20...h3 21.g3 Bg4+–) 21.Bc6 (21.ef6 Bf6 22.Qe6 Qd7 23.Qc6 Re8 24.Kf1 Qc6 25.Bc6+–) 21...Bg4 (21...Bd7 22.Bb7 Kb8 23.Bd5 Bc8+–) 22.a7 Qd7 (22...Bb4 23.ab4 Bf3 24.a8Q#) 23.a8Q# 1–0. Fournier,Frederic – Vinsot,Serge, Senlis, 1994.

5.d4 e4 6.c4 dc4 7.Bc4 Bd6 8.Bg8 Rg8 9.Qh5 g6 10.Qh7 Be6 11.Nd2 f5+= 12.Ne2 Bf7 13.f3 ef3= 14.Nf3 Qe7 15.Qh6 g5 16.0–0 0–0–0 17.Ng3 Bg3 18.hg3 Rd6 19.Qh7–/+ Qe3 20.Rf2 Be6 21.Re1 Qb3 22.Rfe2 Rd7 23.Qh6 Bd5. wlittle (1645) – mluka (1850), net–chess.com, 2001.

5.d4 Be6 6.Nd2 Nge7 7.c4 dc4 8.Bc4 Bc4–/+ 9.Nc4 ed4 10.b5 Ne5 11.Ne5 fe5 12.Nf3 Ng6 13.ed4 ed4 14.0–0 Be7 15.Re1 0–0 16.Qd4 Bf6 17.Qd8 Rad8 18.Bf6 Rf6 19.Rad1 Rfd6 20.Rd6 Rd6 21.g3 h6 22.Rc1 c6 23.bc6 bc6 24.Kg2 Ne7 25.Ne5+= a5 26.Rc5 Rd5 27.Rd5 cd5 28.Nd3 Nc6 29.Nc5 Kf7 30.Kf3 Ke7 31.Ke3 Kd6 32.Nb7 Kc7 33.Nc5 Kb6 34.Ne6 g5 35.g4?? Kb5 36.Nd4 Nd4 37.Kd4 Ka4 38.Kd5? Ka3–+ 39.Kc4 a4?? 40.f3?? Kb2–+ 41.h4 a3 42.f4 gf4 43.g5 hg5 44.h5 a2 45.h6 a1Q 46.h7 Qa4 47.Kd3 Qe8 48.Kd2 f3 49.h8R Qh8 (50.Ke3 Qc3 51.Ke4 f2 52.Kf5 f1Q 53.Kg6 Qff6 54.Kh5 Qh3#; 49...Qe2#) 0–1. slavisa3 – sachin5, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 Nge7 6.c4 Be6 7.cd5 Bd5 8.Nc3 Be6 9.Bb5 Ng6 (9...a6 10.Ba4=) 10.Bc6 bc6 11.0–0 Bd6 12.Ne4 0–0 13.Nd6 (13.d4 Bc4 14.Re1 Bd5+=) 13...cd6= 14.Rc1 Qd7 15.d4 Bg4 (15...a5 16.ba5 Ra5 17.Qd2+=) 16.h3= Bf3 17.Qf3 Rac8 18.Rfd1 Qe8 19.de5 fe5 20.Qe4 d5 21.Qg4 Qf7 22.Rd2 a6 (22...Qf6 23.h4=) 23.Rdc2 Rc7 (23...a5 24.b5+=) 24.Qg3 (24.Qe2+/–) 24...Rfc8? (better is 24...Qf6!?+=) 25.Be5+– Ne5 26.Qe5 Re7 27.Qg3 Qe6 28.Rc5 Rec7 29.Ra5 Qf6 30.Ra6 Qb2 31.Rc5 h6 32.Qd6 Qa1? 33.Kh2 Qf1 34.Rac6 Rc6 35.Rc6 Rc6 36.Qd5 Kh8 37.Qc6 Qf2 38.Qc5 Kh7 39.a4 g6 40.a5 h5 41.a6 h4 42.Qe5 1–0. Fournier,Frederic – pablo55 (1700), Active, 2007.

5.Nf3 Bf5 6.c4 dc4 7.Bc4 Nge7 8.0–0 Bb1 (8...Bd3!? 9.Qb3 Bc4 10.Qc4 Qd5+=) 9.Rb1 Qd7 10.d4 ed4 11.Nd4 Nd4 12.Qd4 (12.Bd4 Nc6+/–) 12...Qd4 13.Bd4 0–0–0? (better is 13...Nf5!?+/–) 14.Rfd1 (14.Ba7!? Rd6+–) 14...Nc6 15.Be6 (better is 15.Ba7!? Rd6 16.Rd6 Bd6 17.Be6 Kd8 18.Bc5+–) 15...Kb8+= 16.Bb2 Be7 17.b5 Rd6?? (better is 17...Ne5+=) 18.Rd6+– (18.bc6?! Re6 19.cb7 Rb6=) 18...Bd6 19.bc6 bc6 (19...b6+–) 20.Bd7 (20.Bf6 Ka8 21.Bd7 Bb4 22.Rb4 Rb8 23.Bc6 Rb7 24.Bb7 Kb8 25.Be4 Kc8 26.Bf5) 20...Rd8 (20...Bc5 21.Bf6 Bb6 22.Bg7 Rg8+–) 21.Bf6 Ka8 (21...Bb4 22.Rb4 Ka8 23.Bc6) 22.Bc6 1–0. Fournier,Frederic – tomseb (1680), Active, 2007.

5.g3 Bd6 6.Bb5 a6 7.Ba4 b5 8.Bb3 Be6 9.Nc3 Nge7 10.Qh5 g6 11.Qh6 Nf5–/+ 12.Qh3 Qe7?? 13.Bd5 Ne3 14.Be6 Nc2 15.Kd1 Na1 16.Nd5 Qg7 17.Ba1 f5 18.Qh4 h5? 19.Qg5 Nd8 20.Nf6 Kf8 21.Nd7 Ke8 22.Nf6?? Kf8+/– 23.Nd7 Ke8+– 24.Bf5! Rf8 25.Nf8 Kf8 26.Bg6 Nf7 27.Qh5 1–0. willi_weizenkeim – JTM, playchess.de, 2003.

5.h3 Be6 6.Nf3 Bd6 7.Be2 Nge7 8.Qc1 e4 9.Nd4 Nd4 10.Bd4 0–0 11.c4 c6 12.c5 Bc7 13.Bb2 Qd7 14.Nc3 f5 15.Qc2 f4 16.f3 (16.ef4 Bf4 (16...Rf4?! 17.d3=) 17.g3 Be5–/+) 16...ef3 17.gf3 fe3 18.0–0–0? (better is 18.de3 Nf5 19.Qd3–/+) 18...ed2 19.Rd2 (19.Kd2 Bf4 20.Ke1 Qc7–+) 19...Bf4 (19...Bh3?! 20.Bd3 Bf4 21.Bh7 Kh8 22.Nb1–+) 20.Rg1 Bd2 21.Qd2 Ng6 22.h4 Nf4 (22...Rad8 23.h5 Nf4 24.Nb5 Nh5 25.Nd6–+) 23.h5 (23.Ne4 Ne2 (worse is 23...de4 24.Qd7 Ne2 25.Kb1 Ba2 26.Ka1 Rf7 27.Rg7 Kf8 28.Qd6 Ke8 29.Rg8 Rf8 30.Rf8) 24.Qe2 de4 25.Rg7 Qg7 26.Bg7 Kg7 27.Qe4 Rae8–+) 23...Nh5 (23...Ne2?! 24.Ne2 Rf7 25.h6–/+) 24.Qh6 (24.Nd1 Nf6–+) 24...Qf7 (24...Nf4!? 25.Bf1–+) 25.Ne4? (25.Nd5 cd5 26.Qh5–+) 25...de4 26.Qh5 g6 27.Kb1 Qf5 28.Qh6 Rf7 29.fe4 Qe4 30.Ka1 Rd8 31.Bc3 Qc2 32.Bb2 Rd2 33.Rg6 Qg6 34.Qd2 Rd7 35.Qc3 Qg1 36.Bc1 Qd4 37.Kb2 Qc3 38.Kc3 Kf7 39.a4 Bf5 40.b5 Re7 41.Bf3 Be4 42.Bg4 Kg6 43.Bf4 Bf5 44.Bf3 Rf7?? 45.bc6–/+ bc6 46.Bc6 h5 47.Be8= Kf6 48.Bf7+= Kf7 49.c6 Ke7 50.Kb4 Kd8 51.Bb8 Be4 52.Kc5 a6 53.a5 Kc8 54.Bd6 Bd3 ½–½. Lazar,Yaroslav – Makhtienko,Anastasia, Geller Memorial op–B 4th, 2008.

5.Qh5 g6 6.Qd1 Nge7 7.c4 Be6 8.c5 Bh6 9.d4 ed4 10.ed4 0–0 11.Be2 g5 12.h4 Nf5 13.hg5 fg5 14.b5 Na5 15.Nd2 Qf6 16.Qa4 b6 17.g4 Nh4 18.f3 (better is 18.Nh3!?=) 18...Ng2+= 19.Kf2 Nf4 20.Kg3? (better is 20.Ke1+=) 20...Ne2–+ 21.Ne2 Nc4 22.Rh6 Qh6 23.Nc4 dc4 24.Ng1 Qh4 (24...Qh4 25.Kg2 Bd5–+) 0–1. onny555 (1810) – valeriuzaharia (2050), gameknot.com, 2012.

5.b5 Na5=

6.d4 Nc4 7.Bc4+= dc4 8.Qf3 (8.de5 Qd1 9.Kd1 Bd7+=) 8...Bd6 (8...ed4 9.Bd4 Qd7 10.Nc3=) 9.Nd2 (9.de5 fe5 10.Be5 Nf6 11.Bf6 Qf6 12.Qf6 gf6+=) 9...Be6 (9...ed4 10.ed4 Qe7 11.Ne2+=) 10.Ne2 (10.de5 fe5 11.Be5 Nf6+/–) 10...Ne7+= 11.de5 fe5 12.0–0 (12.Rd1 a6 13.Ne4 Qb8+=) 12...c6 (12...a6!?=) 13.Ne4+= Ng6? (better is 13...Bb8 14.Qh5 Bf7+=) 14.Rad1+– (14.Nd6?! Qd6 15.Rad1 Qf8+=) 14...Bd5 15.Nd6 Qd6 16.e4 Rf8 (16...Rd8 17.Nc3 Ne7 18.ed5+– (18.Nd5?! cd5 19.ed5 Rf8+–)) 17.Qe3 (17.Qh5 Rf7+–) 17...0–0–0 (17...Rf7 18.ed5 cd5 19.f4+–) 18.bc6 Qc6 19.ed5 Rd5 20.Rd5 Qd5 21.Qa7 Qd6 (21...Kd7 22.Qe3+–) 22.Bc3 Qa6 (22...Rd8 23.Ng3+–) 23.Qe3 Re8 24.Qh3 Kb8 25.Qh7 Qf6 26.Ng3 Rd8 27.Ne4 Qf7 28.Qh5 b6 29.Rd1 Rd1 30.Qd1 Kc7 31.Qd6 Kb7 32.a4 Qe8 33.Qd5 Kc7 34.a5 Qc6 35.ab6 Kb6 36.Ba5 Kb7 37.Nd6 Kb8 38.Qc6 Ne7 39.Qb7# 1–0. Fiedler,Peter – Ripke,Thomas, Einzel_Juli06, 2006.

6.d4 e4 7.Nd2 f5 8.Bc3 c6 9.Bb4 Nf6 10.Nh3 Bd6 11.c3 Bc7 12.Nf4 =.

5.c4 dc4

6.Bc4 Bd6 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nge7 9.h3 Bh5 (9...Be6 10.d4 ed4 11.b5=) 10.0–0 (10.Ne5 Be2 11.Nc6 Bd1 12.Nd8 Bf3 13.gf3 Rd8+/–) 10...e4 11.Nd4 Be2 12.Qe2 Nd4 13.Bd4 0–0 14.d3 ed3 15.Qd3 Nc6 16.Qc4 Kh8 17.Bb2 Ne5 18.Qc2 Re8 19.Nd2 a5 20.b5 b6 21.Rad1 Qd7 22.a4 Rad8 23.Nc4 Nc4 24.Qc4 Qe6 25.Qe6 Re6 26.g3 Re4 27.Bd4 Rde8 28.Kg2 Be5 (28...R4e6 29.Rd3+=) 29.Be5 (29.f3!? Bd4 30.fe4+– (30.ed4?! Re3+=)) 29...R8e5 30.Rd8 Re8 31.Rfd1 h6 32.Re8 Re8 33.Rd7 Rc8 34.f4 f5 35.Kf3 c6 36.bc6 (36.Rb7!? cb5 37.ab5+–) 36...Rc6 37.Rb7 Kh7 38.g4 Kg6 (better is 38...fg4!? 39.hg4 Rc4+/–) 39.gf5+– Kf5 40.Rg7 Rc4 41.Rb7 Rb4 42.h4 h5 43.Rh7 Kg6 44.Rb7 Kf5 45.Rh7 Kg6 46.Rb7 Kf5= ½–½. Fournier,Frederic (1730) – Sinniv, Active, 2007.

6.Bc4 Nge7 7.Nf3 Nf5 8.0–0 e4 9.Ne1 Qe7 10.d4 a6 11.Nc3 b5? (11...Nd6 12.Bd5+=) 12.Bb3 (12.Bd5 Bb7+–) 12...Qd6? (better is 12...Nd6!?+/–) 13.Rc1 Be7 14.Ne4 Qd7 15.Nf3 Bb7 16.Nc5 Qc8?? (16...Bc5 17.Rc5 Nce7+–) 17.Nb7 Qb7 (17...Bb4 18.e4 Nfe7 19.d5+–) 18.Qc2 (better is 18.Bd5 Bc5 19.Qc2+–) 18...Kd7 (18...Ne3 19.fe3 Nb8+–) 19.Qf5 Kd8 20.Bd5 Rb8 21.Bc6 (21.Bc6 Qc8 22.Qd5 Bd6 23.e4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1900) – guest4770, Active (5/0), 2005.

6.Bc4 Bf5 7.Nf3 Qd7 8.0–0 1–0. Fournier,Frederic (1870) – jorgesp, Active, 2008.

6.Bc4 Nh6 7.h3 Be6?? 8.Qe2 Bd5 9.Nf3 Qd6 10.Bd5+= Qd5 11.Nc3 Qb3 12.Rb1 Bb4? 13.ab4+– Nb4 14.Qb5?? c6+/– 15.Qa4 Nd3 16.Kf1 Qa4= 17.Na4 b5 18.Nc3 0–0 19.Ke2 Nc5?? 20.d4 ed4 21.Nd4 Rac8? 22.Ba3 Na4 23.Na4 ba4 24.Bf8 Kf8 25.Rhc1 c5 26.Ne6 Kf7 27.Nc5 Nf5 28.Na4 Rc1 29.Rc1 Nd6 30.Rc7 Ke6 31.Ra7 h5 32.Rg7 Nf5 33.Rh7 h4 34.Kf3 1–0. rommeltdf (1660) – bar, net–chess.com, 2002.

5.c4 d4

6.b5 Nce7 7.ed4 b6? 8.de5+– Bb7 9.ef6 Nf6 10.Bf6 gf6 11.Nf3 Bg7 12.Nc3 Qd6 13.Qc2 0–0–0 14.Be2 Kb8 15.a4 f5 16.0–0–0 (16.a5!?+/–) 16...Qa3 17.Qb2 Qb2 (better is 17...Qd6!?+=) 18.Kb2+/– h5 (18...c5 19.Rhe1+/–) 19.Ng5 (better is 19.Rhe1+–) 19...Bh6?? (better is 19...Rdg8 20.h4 Bf6+–) 20.Nf7+– Rd2 (20...Bg2 21.Rhg1 Bb7+–) 21.Rd2 Bd2 22.Nh8 Bg2 23.Rg1 Bc3 (23...Bh3 24.Bh5 Bf4 25.Nf7+–) 24.Kc3 Be4 25.h4 f4 (25...Kc8 26.Rg7 Kd8 27.Bh5+–) 26.Bh5 Kb7 (26...Nc8 27.Ng6+–) 27.Re1 Nd5 28.cd5 Bd5 29.Bf7 Bf3 30.Ng6 a6 31.Nf4 ab5 32.ab5 c6 33.Re7 Kc8 34.bc6 Bc6 35.Ne6 Bh1 36.h5 b5 37.h6 Be4 38.Bg8 b4 39.Kb4 Bf5 40.h7 Bh7 41.Bh7 Kb8 42.Kb5 (42.Kb5 Kc8 43.Kc6 Kb8 44.Re8 Ka7 45.f4 Ka6 46.Ra8; 42.Nd4 Kc8 43.Bf5 Kb8 44.Nc6 Ka8 45.Ra7) 1–0. Fournier,Frederic (1915) – morganoxxx (1735), Active, 2011.

6.b5 Nce7 7.ed4 ed4 8.Bd3 Qd6 +=.

6.b5 Nce7 7.ed4 ed4 8.Nf3 c5 9.Bd3 b6 10.0–0 Ng6 11.Be4 Rb8 12.Re1 Be7 13.Bc6 Bd7 14.Bd4?? cd4 15.Nd4=+ Ne5 16.Ne6 Qc8 17.d4 Nc4 18.d5 Bc6 19.Ng7+/– Kf7 20.Ne6 Bb5?? 21.Qh5 1–0. xadrezpg (2290) – polog (2010), net–chess.com, 2010.

6.d3 Bf5 7.e4 Bg6 8.Nf3=+ Qd7 9.Be2= Be7 10.Nbd2 Nh6 11.Nh4 Bf7 12.h3 f5 13.Nf5 Nf5 14.ef5 Qf5 15.Ne4 0–0–0?? 16.Bg4+– (16.Bg4 Be6 17.Bf5 Bf5 18.Qe2+–) 1–0. coloplayah (1930) – antoniowithouthelp (1865), net–chess.com, 2005.

6.ed4 Nd4 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Ne2 9.Qe2 Ne7 10.h3 Bh5 11.0–0 Nc6 (11...Qd6 12.d4 ed4 13.Rd1=) 12.Qe3 Be7 13.Nc3? (13.d4 ed4 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 0–0=) 13...0–0 (better is 13...Nd4!? 14.Rad1 a5–/+) 14.Nd5= Bf7 15.Ne7 Qe7 16.d3 Rad8 17.Rfd1 Rd7 18.Rd2 Rfd8 19.Rad1 Nd4 (better is 19...Bh5!?=) 20.Nd4+/– ed4 21.Qe7 (better is 21.Bd4!? b6 22.Qe7 Re7 23.Be3+/–) 21...Re7= 22.Kf1 Bh5 23.Re1 Re1 24.Ke1 Kf7 25.f3 f5 26.Re2 b6 27.Re5 Kf6 28.Rd5 (better is 28.f4!?+=) 28...Rd5–/+ 29.cd5 Ke5 30.d6 cd6 31.Kf2 g5 32.g3 Bf7 33.h4 gh4 34.f4 Kd5 35.gh4 h5 36.Ke2 a5 37.Kd2 ab4 38.ab4 b5 39.Kc2 Be6 40.Kd2 Bf7 ½–½. Fournier,Frederic (1810) – hierros, Active (5/0), 2006.

6.Nf3 de3 7.de3 Qd1 8.Kd1 Bg4 9.Be2 0–0–0 10.Kc2 e4 11.Nd4?? (better is 11.Ng1 Bf5 12.Nc3+=) 11...Nd4–+ 12.Bd4 Be2 13.Nc3 Bc4 14.Rhd1 (14.Ne4 Bd5 15.f3 Be4 16.fe4 Bd6–+) 14...Bd3 15.Kb2 Ne7 16.f3 f5 17.h3 Nd5 18.g4 g6 19.Nd5+= Rd5 20.fe4?? fe4 21.Rac1?? Bd6 22.Kb3?? Rf8–+ 0–1. Fournier,Frederic (1750) – peon54 (1740), Active (5/0), 2004.

6.Nf3 de3 7.fe3 Be6 8.Be2 Nge7 9.0–0 Nf5 10.d3?? (better is 10.Nc3=) 10...Ne3–+ 11.Qe1 Nf1 12.Qf1 Nd4?? (better is 12...a5–+) 13.Nd4–/+ ed4 14.Nd2 c5 15.b5? b6 16.a4 Bd6 17.Nf3? 0–0 18.h3 Qc7 19.Re1 Bg3 20.Rd1 Qf4 21.Bc1 Qc7 22.Bd2?? Rfe8 23.Be1 Be1 24.Re1 Qg3 25.Qf2 Qf4 26.Bd1 Bf5 27.Bc2 Re1 28.Qe1 Qe3 29.Qe3 de3 30.Kf1 Re8 31.Ke2 Bg6 32.g4 f5 33.gf5 Bf5 34.h4 Bg4 35.Bb1 Rf8 36.Ke3 0–1. Fournier,Frederic (1795) – hierros (1690), Active (5/0), 2005.

5.c4 Be6

6.c5 d4 7.d3 de3 8.fe3 Qd7 9.Nf3 0–0–0 10.Be2 Nh6 11.0–0 a6 12.Nc3 Be7 13.Qa4 Ng4 14.b5 (14.Bc1 Na7+=) 14...ab5 15.Nb5 (better is 15.Qa8!? Nb8 16.Qa7=) 15...Kb8–/+ (15...Bc5?! 16.Qa8 Nb8 17.d4=) 16.d4 e4 17.d5 (better is 17.Nd2!? Ne3 18.Rf2–/+) 17...Bd5–+ (17...ef3 A) 18.de6 Qe6 19.Bf3 Qe3 (19...Ne3?! 20.Rfc1=) 20.Kh1 Nf2 21.Rf2 Qf2 22.Bc6 Bc5=; B) 18.dc6 Qc6 19.Bf3+/–; 17...Qd5 18.Rad1 Qa2 19.Nfd4 Bc5 20.Nc6 bc6 21.Nd4=) 18.Nfd4 Ne3 19.Nc6 Qc6 20.Qa7 Kc8 21.Rfc1 Nf5 (21...Qa6 22.Qa6 ba6 23.Nd4–/+) 22.a4? (22.Bg4 g6 (22...Qb5?? 23.Bf5 Be6 24.Be6 Qd7 25.Qa8) 23.Nd4 Qa6 24.Qa6 ba6+=) 22...h5 (better is 22...Qa6–+) 23.a5?? (23.Nd4 Nd4 24.Bd4+=) 23...e3 (better is 23...Kd7 24.Nd6 cd6 25.cd6 Qd6–+) 24.a6 (24.Na3 Qe6 25.Rd1+/–) 24...Rde8?? (better is 24...g6+=) 25.ab7 (better is 25.Bd3 g6 26.Bf5 gf5 27.Nd4+–) 25...Qb7+/– 26.Nd6 Nd6 27.Ba6 Nb5 28.Bb7 Bb7 29.Qa5 c6 30.Rab1 Rd8 31.Ba3 e2 32.Bb4 f5 33.Be1?? Rd5 34.Rb5 cb5 35.Qb5 Bg5?? 36.Rb1+– Be3 37.Kh1 Rd7 38.c6 Re7 39.cb7 Kb8 40.Qa6 (40.Qa6 Kc7 41.Ba5 Kd7 42.Qd3 Ke6 43.Qe3 Kf7 44.Qd4+–) 1–0. Fournier,Frederic – Mephisto Mondial, Match Thematique, 2000.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Nge7 8.Nd5 Qd5 9.Nf3 Nf5 (9...e4 10.Nd4=) 10.d3 Nd6 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.d4 ed4 14.Nd4 Nd4 15.Qd4 Qd4 16.Bd4 b6 (16...a5 17.Rfc1 c6 18.Rd1+=) 17.Bf3 (17.Rfc1!?+–) 17...Rad8+/– 18.Rfc1 Nf5 (18...Nb5 19.Rc4+=) 19.Bc3 (better is 19.Rc7!? Nd4 20.ed4+– (20.Re7?! Rf7 21.Rf7 Nf3 22.gf3 Kf7+/–)) 19...c5+/– 20.bc5 Bc5 21.Bb4 Bb4 22.ab4 Rc8?? (22...Rf7 23.Bg4 g6 24.Ra6+/–) 23.b5?? (better is 23.Bd5 Kh8 24.Rc8 Rc8 25.Be6+–) 23...h6? (better is 23...Rc1!? 24.Rc1 Rd8+=) 24.Bc6+– Nd6 25.g3 Rc7?? 26.Bd5+– Kh8 27.Rc7 (27.Rc7 Nb5 28.Rcc1+–) 1–0. Fournier,Frederic – albmc, Active, 2008.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Nge7 8.Nd5 Nd5 9.Nf3 Bd6 10.Bc4 Nb6 11.Ba2 Qe7 12.0–0 g5 13.d4 ed4 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 0–0–0 16.Bb6?? (16.Qf3 Be5 17.Bc5 Qg7 18.Bb6 cb6 19.Rac1 Kb8+/–) 16...ab6?? (better is 16...Bh2 17.Kh2 Rd1 18.Rfd1 ab6–+) 17.Qa4+= Qe5 18.g3 h5 19.Qa8 Kd7 20.Qb7 h4 21.Rad1 Ke7 22.Qd5 Qd5 23.Rd5 (23.Bd5 g4+/–) 23...hg3 24.hg3 Rh6 25.Rfd1 Rdh8 26.Kf1 Rh1 27.Ke2 R1h2 28.Kf3 R2h5? 29.Bb1 Ke6 30.Bf5 Ke7 31.Bg4 R5h6 32.R1d4 Ra8 33.Rd3 Kf8 34.Bd7 Ke7 35.Bc6 Rg8 36.R5d4 f5 37.Rd5 g4 38.Ke2 Ke6?? 39.R5d4 Rh2?? 40.Bd5 Kf6 41.Bg8 Bg3 42.Rd2 Rf2 43.Kd3 Rf1 44.Rg2 (44.Rg2 Rd1 45.Kc4 Rc1 46.Kb5+–) 1–0. Fournier,Frederic – Arshida, Partie evaluee, 5m + 0s, 2009.

6.cd5 Bd5 7.Nf3 Nge7 8.Nc3 Be6 9.Be2 Qd7 10.0–0 0–0–0 11.Bb5 (better is 11.Qa4!? b6 12.Rac1+/–) 11...Kb8 12.Qa4 Qd2?? (better is 12...a6 13.Be2 g5=) 13.Nd2+– Rd2 14.Rab1 Ng6 (14...a6 15.Bc6 Nc6 16.b5 ab5 17.Qb5+–) 15.Bc6 bc6 16.Qc6 Bd6 (16...Bd7 17.Qc4 Rd6 18.Rfd1+–) 17.Ne4 Bd5 (17...Rb2 18.Nd6 cd6 19.Rb2+–) 18.Qb5 (18.Nd2?! Bc6 19.Rbc1 Bd5+–) 18...Bb7 19.Nd2 1–0. Fournier,Frederic (1970) – santijack (1900), Active (5/0), 2005.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Bf7 8.Nf3 Bd6 9.Be2 Nge7 10.0–0 0–0 11.d4 (11.Qc2 Qd7+=) 11...ed4= 12.Nd4 Nd4 13.Qd4 Be5 14.Qe4 Bg6 (14...Qd2!? 15.Rab1 Bc3 16.Bc3 Qe2 17.Qe7 Rfe8+=) 15.Qb7 (15.Bc4 Kh8 16.Qb7+=) 15...Qd7? (better is 15...Qd2!? 16.Bc4 Bf7 17.Bf7 Kf7+=) 16.Rfd1 Qe8 (16...Qe6 17.Qa6 Qa6 18.Ba6+–) 17.Bf3 f5? (better is 17...Qf7+–) 18.Qa8 Qf7 (18...Qa8 19.Ba8 Ra8+–) 19.Qa7 f4 20.ef4 (better is 20.e4 Re8+–) 20...Qf4 21.h3 (21.Nd5 Qh2 22.Kf1 Bb2 23.Ne7 Kh8 24.Ng6 hg6+–) 21...Bc2 (21...Qh2 22.Kf1 Re8 23.Qa4+–) 22.Rd7 (22.Qc5!? Bd1 23.Rd1 Qh2 24.Kf1 Ng6 25.Bd5 Kh8+–) 22...Qh2 23.Kf1 Bb3 (23...Rf3 24.Qc5 (24.gf3?! Qh3 25.Ke1 Qd7+–; 24.Re7? Bd3 25.Ke1 Qg1 26.Kd2 Bf4 27.Re3 Qf2 28.Kd3 Re3 29.Qe3 Be3–+) 24...Rf8 25.Re7+–) 24.Qc5 (better is 24.Re7 Bc4 25.Ke1+–) 24...Nf5 (24...Bd6 25.Qb5 Be6+–) 25.Bd5 Bd5 26.Qd5 Kh8 27.Ke2 Re8 28.Rd8 Bf6 29.Re8 1–0. Souza,Kim Garcia De (1765) – Pi Chillida,Nicole, Curitiba BRA, Terzian Mem, 2014.

5.d4 ed4

6.ed4 Qe7 7.Be2 a5 8.b5+= Nd8 9.Nf3 Ne6 10.0–0 Bd7 11.Re1 0–0–0 12.c4 dc4 13.Bc4 g5? 14.d5 Nc5?? 15.Re7 Ne7 16.Nbd2 Bf5 17.Nb3 g4 18.Nfd4 Nd3 19.Bd3 a4 20.Bf5 Nf5 21.Nf5 b6 22.Bf6 Bb4 23.ab4 Rhe8 24.Bd8 Rd8 25.Ra4 Kd7 26.Qg4 h5 27.Qh5 (27…Kc8 28.Qg6 Rd6 29.Qe8 Rd8 30.Ra8 Kb7 31.Qc6; 27.Qg6 Rb8 28.Qe6 Kd8 29.Ra7 h4 30.Qe7 Kc8 31.Rc7) 1–0. Mehlhorn,Uwe – Heinrich,Constanze, remoteschach.de, 2003.

6.ed4 Qe7 7.Be2 Bg4 8.h3 Bh5 9.Kd2 Be2 10.Ne2 =+.

5.Nf3 a6

6.c4 dc4 7.Bc4 Nge7 8.0–0 Nd5 (8...b5 9.Be2+=) 9.Nc3 Be6 (9...Nb6 10.Be2=) 10.Nd5 (10.Qb3 Nce7+/–) 10...Bd5+= 11.Qb3 Bc4 12.Qc4 Qd6 13.Rad1 0–0–0 14.d4 e4 15.Nd2 f5 16.g3 g6 17.Nb3 Bg7 (17...Qd5 18.Nd2+=) 18.Nc5 Rhe8 19.Rd2?? (19.b5 Nb8+=) 19...b5?? (better is 19...Ne5 20.de5 Qd2 21.Na6 Re7–+ (21...ba6?! 22.Qa6 Kd7 23.e6 Re6 24.Qa4 Ke7 25.Bg7+=)) 20.Qc2 a5 21.ba5 Na5 22.Bc3 Nc4 23.Rdd1 Na3? (better is 23...Qf6+/–) 24.Qb3 Nc4 25.Qb5 Nb6 26.Qa6 Kb8 27.Qb7 1–0. Fournier,Frederic (1840) – viduerna (1760), Active, 2007.

6.c4 e4 7.Nd4 Nd4 8.Bd4 dc4 9.Bc4 b5? (9...Bf5 10.d3+=) 10.Be2 (10.Qh5 g6 11.Qd5 Qd5 12.Bd5 Rb8+–) 10...Qd5 (better is 10...Bb7!?+=) 11.Nc3+– Qe6 12.0–0 Nh6 (12...Bb7 13.f3 ef3 14.Bf3 Bf3 15.Qf3+/– (15.gf3?! Nh6=)) 13.Qc2 (better is 13.Ne4!? Bb7 14.Nc5 Bc5 15.Bc5+–) 13...Bb7+/– 14.d3 f5 (14...ed3!? 15.Qd3 Be7+=) 15.de4+/– Be4 (15...fe4 16.a4 Bb4 17.ab5 0–0 18.ba6 Ba6 19.Ra6 Ra6 20.Ba6 c5+–) 16.Ne4+– fe4 17.Qc7 Bd6 (17...Rc8 18.Qb7 Nf7+–) 18.Qc6 (worse is 18.Qg7 Nf7+–) 18...Ke7 (18...Kf7 19.Qb7 Be7 20.Bh5 g6 21.Bh8 Rh8 22.Bd1+–) 19.Rac1 (19.Qb7 Qd7 20.Qe4 Kf7 21.Bh5 g6 22.Qd5 Qe6 23.Qb7 Be7 24.Bh8 Rh8+–) 19...Nf7? (19...Rab8 20.Kh1 Nf5 21.Qa6 Nd4 22.Qa7 Kf6 23.Qd4 Qe5+–) 20.Qb7 Qd7 21.Qd7 (better is 21.Qe4 Qe6 22.Qe6 Ke6 23.Bg7 Rhg8+–) 21...Kd7 22.Bg7 Rhc8?? (22...Rhg8 23.Bd4 Ne5+–) 23.Bg4 (23.Bg4 Kd8 24.Bf6 Be7 25.Rc8 Rc8 26.Be7 Ke7 27.Bc8+–) 1–0. Fournier,Frederic (1625) – lucianorossel, Active, 2007.

5.Nf3 Bg4

6.Be2 Bd6 7.0–0 a6 8.d3 Nge7 9.Nfd2 Be2 10.Qe2 0–0 11.c4 dc4 12.dc4 b6? 13.Nc3 a5 14.Nde4 ab4=+ 15.ab4 Bb4 16.Rfd1 Ra1 17.Ba1 Qa8 18.Qa2 Bc3 19.Qa8 Ra8 20.Nc3 Na5 21.Nb5 c6 22.Na3 Nb3 23.Bb2 Rb8 24.Bc3 Nc5 25.Bb4 Nf5 26.g4 Nh4 27.Rd6 Rc8 28.Bc5 bc5 29.h3 Ra8 30.Nb1 Ra1 31.Rd1 e4 32.Nc3 Rd1 33.Nd1 Nf3 34.Kg2 Nd2 35.Nc3 Kf7 36.Na4 Nc4 37.Nc5 Nd2 38.Kg3 g5 39.h4 h6 40.Na4 Ke6 41.Nc3 c5 42.hg5 hg5 43.Kg2 c4 44.Ne2 Nb1 45.Kf1 Kd5 46.Ke1 c3 47.Kd1 Kc4 48.Kc2 Na3 49.Kc1 Kd3 50.Ng3 Nc4 51.Nh5 Na5 52.Nf6 Nb3 53.Kb1 c2 54.Kb2 c1Q 55.Kb3 Qc2 56.Kb4–+ Qc3 0–1. hal1958 – stone99, playchess.de, 2003.

6.Be2 Nh6 7.0–0 Be7 8.b5 Na5 9.Bc3 c6 10.d3 cb5 11.d4 Nc4 12.de5 0–0 13.ef6 Bf6 14.Bf6 Qf6 (< 14...gf6 15.Nc3+/–) 15.Qd5 Be6 16.Qd4 Qg6 17.a4 a6 18.ab5 ab5 19.Nbd2 Ra1 20.Ra1 Nf5 21.Qc3 Rc8 22.Qb4 Ncd6? (better is 22...Nfd6+/–) 23.e4 +–.

4.e3 d4

5.Nf3 de3= 6.fe3 Bg4 7.Be2 Bf3 (7...Qd6!?=) 8.Bf3+/– c6 9.0–0 Nh6 10.d4 Nd7 11.de5 (11.c4!?+/–) 11...Ne5+= 12.Be2 Qd1 13.Rd1 Nf5 14.e4 (14.Kf2!?=) 14...Ne3+= 15.Rd2 Rd8 (15...N3c4!? 16.Be5 Nd2 17.Bh5 Ke7 18.Bf6 gf6 19.Nd2 a5–/+) 16.Rd8 Kd8 17.Be5 fe5 18.Bd3 Be7 19.Nd2 Rf8 20.Nf3 Bd6 21.Re1 (21.h3 Bc7 22.c4 b5+/–) 21...Ng4= 22.h3 Nh6 (better is 22...Nf6=) 23.g4?? (23.Ng5 Ke7+/–) 23...Ng8?? (better is 23...Rf3 24.Kg2 Rf4–+) 24.Ng5+/– h6? (better is 24...Ke7!? 25.Nh7 Rf4+/–) 25.Ne6+– Ke7 26.Nf8 Kf8 27.Rf1 Ke7 28.c4 Nf6 29.Kg2 Nd7 30.c5 Bc7 31.Bc4 Nf6 32.Bd3 a5?? 33.Kg3 ab4 34.ab4 g6 35.Ra1 b5 36.Ra7 Kd7 37.Kf3 h5 38.Bc2 h4 39.Bb3 g5? 40.Be6! Ke6 41.Rc7 Nd7 42.Rc6 Ke7 43.Rc7 Kd8 44.Rb7 Kc8 45.Rb5 Kc7 46.Ra5 Kc6 47.Ra7 Nb8 48.Ra8 Nd7 49.Rd8 Nf6 50.Rd6 Kb5 51.Rf6 Kb4 52.Rf5 Kc5 53.Re5 Kd6 54.Rg5 Ke6 55.Rf5 Ke7 56.g5 Ke8 57.g6 (57.g6 Kd7 58.g7 Kd6 59.g8Q Kd7 60.Qg7 Kd6 61.Qg6 Kd7 62.Rf7 Kd8 63.Qg8) 1–0. Fournier,Frederic – hugova, Active (5/0), 2004.

5.ed4+/– ed4

6.Qe2 Ne7 7.Nf3 Bg4 8.Qb5 Nbc6 9.Nd4 Qd7 +/–.

6.Nf3 a5 7.Qe2 Ne7 8.Nd4 ab4 9.ab4 Ra1 +/–.

6.Nf3 Nc6 7.b5 Na5 8.Bd4 Bf5 9.d3 Bg4 (better is 9...c6+/–) 10.Be2?? (better is 10.Bc3 Qe7 11.Qe2+/–) 10...Bf3–/+ 11.Bf3? (better is 11.Bc3!? Bg2 12.Rg1+=) 11...Qd4–+ 12.Nd2 Bc5 13.0–0 Nh6 (13...0–0–0 14.Ne4 Bb6 15.Qd2–+) 14.Ne4 0–0 (better is 14...Bb6–+) 15.c3+= Qe5 16.d4 Bd4 17.cd4 Qb5 18.Rb1 Qc4 19.Nc5 Rad8 The isolani on d4 becomes a target 20.Nb7 (worse is 20.Bb7 Rd4 (worse is 20...Qd4 21.Qd4 Rd4 22.Ne6+/–) 21.Qh5 Nb7+=) 20...Nb7 21.Bb7 (21.Rb7 c5+=) 21...Rd4 22.Qf3 Nf5?? (22...Rfd8 23.Rbc1 Qb5 24.Rc7=) 23.Rbd1?? (better is 23.Qf5 Qa4 24.Rbc1 Qa3 25.Be4+–) 23...Rd1 24.Rd1 Qc2?? 25.Bd5 Kh8 26.Be4 Nd6?? 27.Bc2 Nc4 28.Qc3 Ne5+– 29.Bb3 Ng4 30.Qc7 Ne5 31.Qa7 Nc6 32.Qc5 Na5 1–0. Fournier,Frederic – MissSunshine, Active (2+0), 2011.

6.Nf3 Nc6 7.b5 Ne5 8.Nd4 (8.Ne5!? Qe7 9.Bd4 Bf5+–) 8...c5 9.bc6! Nc6 (9...bc6 10.Nf3 Combination; 9...Nc6 10.Bb5 Pinning (10.Bb5 Decoy)) 10.Nc6 bc6 11.Be2 Rb8 12.Qc1 Bd6 13.0–0 Be5 14.Be5 fe5 15.Nc3 Be6 16.Bf3 Bc4? (better is 16...Ne7!?+/–) 17.d3 Bd5 18.Bd5 cd5 19.Re1 Qd6 20.Rb1 (better is 20.Qg5 Nf6 21.Re5 Kf7 22.Nd5+–) 20...Rb1 21.Qb1 d4? (better is 21...Ne7!? 22.Nb5 Qf6+/–) 22.Qb5 (better is 22.Nb5 Qb8 23.Qb3+–) 22...Ke7?? (22...Kf7 23.Ne4 Qe7 24.f4+–) 23.Nb1 (better is 23.Re5 Qe5 24.Qe5 Kf7 25.Ne4+–) 23...a6 24.Re5 (better is 24.Qe5!? Qe5 25.Re5 Kf7+–) 24...Kf6 25.Rf5 Ke6 26.Qc5 Nh6 27.Qd6 Kd6 28.Ra5 Re8 29.Ra6 Kc5 30.Kf1 Ng4 31.Nd2 Nh2 32.Kg1 Ng4 33.Ne4 Kb5 34.Rd6 Rc8 35.a4! Ka4 36.Rd4 Ka3 37.c4 Nf6 38.Nf6 gf6 39.Rd5 Kb3 40.c5 Kc3 41.d4 h5 42.Rd6 f5 43.c6 f4 44.d5 h4 45.Rd7 Kc4 46.c7 h3 47.d6 hg2 48.Kg2 Kd4 49.Kf3 Ke5 50.Rd8 Rd8 51.cd8Q (51.cd8Q Kf5 52.d7 Ke6 53.Qe8 Kd5 54.d8Q Kc5 55.Qc7 Kb4 56.Qeb8 Ka4 57.Qca7) 1–0. Fournier,Frederic (1835) – petrela, Active, 2007.

6.Nf3 Nc6 7.b5 Qe7 8.Be2 d3 9.cd3 +/–.

6.Nf3 Nc6 7.Qe2 Qe7 8.Nd4 Nd4 9.Bd4 Nh6 +/–.

6.Nf3 d3 7.Bd3+– g6 8.0–0 b5? (better is 8...Kf7+–) 9.Bb5 Bd7 10.Re1 Ne7 (10...Be7 11.Bc4 Kf8 12.Ne5+–) 11.Bd7 (11.Bf6!? Rg8 12.Bc4 Rg7+–) 11...Qd7 (11...Nd7 12.Ng5! Bh6 13.Ne6+–) 12.Bf6 Rg8 13.Nc3 (better is 13.Nd4 Qd6 14.Qf3+–) 13...Kf7 (13...Nbc6+–) 14.Be7 (14.Ne5 Kf6 15.Nd7 Nd7 16.Qf3 Nf5 17.Qa8 Kg7+–) 14...Be7 (14...Kg7 15.Bf6! Kf6+–) 15.Qe2 (better is 15.Ne5 Kg7 16.Nd7 Bd6+–) 15...Re8 (15...Bf6 16.d4! Nc6 17.Ne4+–) 16.Qc4 (better is 16.Ne5 Kg7 17.Nd7 Nd7 18.Qe7 Re7 19.Re7 Kh6 20.Rd7+–) 16...Kf8 (16...Kg7 17.Nd5 Bd8 18.Qd4 Kg8 19.Ne5 Re5 20.Re5+–) 17.Nd5 Nc6 18.Ne7 Ne7 19.d4 c6 20.Qd3 Nf5 21.c3 Rad8 22.Ne5 Qe7 23.Ng6! hg6 24.Re7 Re7 25.g4 Nh4 26.h3 Rf7 27.Qg3 Nf3 28.Kg2 Re8 29.Qf3 Rf3 30.Kf3 g5 31.Ra2 c5 32.dc5 Re1 33.c6 Rc1 34.b5 Rc3 35.Ke4 Rh3 36.Rc2 Rh7 37.c7 Re7 38.Kf5 Rf7 39.Kg5 Rg7 40.Kf4 Rf7 41.Kg3 (41.Kg3 Kg7 42.c8Q Re7 43.Rc5 Rf7 44.Rg5 Kf6 45.Qd8 Re7 46.Rf5 Kg6 47.Qg8 Rg7 48.Qe6 Kh7 49.Rh5#) 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

6.Nf3 Qe7 7.Qe2 Nc6 8.Nd4 Nd4 9.Bd4 Nh6 +/–.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Bf3 8.Bf3 (8.gf3?! Ne7+=) 8...c6 9.0–0 Bd6 10.Re1 Ne7 11.g3 Be5 12.c3 dc3 13.dc3 Qd1 14.Rd1 0–0 15.Nd2 Nd7 16.Nc4 Nb6 (16...Rfd8!?+=) 17.Nb6+/– (17.Ne5?! fe5 18.Be4 Rad8=) 17...ab6 18.Rd2 Rad8 19.Rad1 Ng6?? (better is 19...Rd2 20.Rd2 Rc8+/–) 20.Rd8+– 1–0. Fournier,Frederic (1610) – edmundo_flore@chesscube.com, Active chesscube.com, 2011.

6.Qh5 g6 7.Qe2 Be7 8.Nf3 Bg4 (8...a6!? 9.Nd4 Qd6+/– (9...Nh6+/–); 8...c5 9.bc5 Nc6+/–) 9.Qb5+– Bd7 (9...Nd7+–) 10.Qb7 Bc6 (10...Nc6 11.Nd4 Nd4 12.Bd4 a5+–) 11.Bb5 Nd7 (11...Bb5 12.Qa8 Bc6 13.Qa7 Bf3 14.gf3 Nc6+–) 12.Qc6 Nh6 (12...d3 13.Qd5 Bd6 14.Qe6 Ne7 15.Bd3+–) 13.Nd4 0–0 (13...Rb8 14.Ne6 Rb5 15.Nc7 Qc7 16.Qc7+– (16.Qb5?! Qc2 17.0–0 Qb2+–)) 14.Ne6 Ne5 (14...Qc8 15.Qd7 Rf7 16.Qc8 Rc8 17.Bc4+–) 15.Be5 Qc8 16.Nf8 (16.Nf8 Qf8 17.Bc7+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Krahl, Tiger SC, 1999.

4.e3 Bd6

5.d4 c6 6.de5+= fe5 7.Be5 Nf6 (7...Be5 8.Qh5 Double attack (8.Qh5 Decoy)) 8.Nf3 0–0 9.Nbd2 Bg4 10.Be2 a5 11.Bd6 Qd6 12.Nc4 Qe7 (12...dc4 13.Qd4 Double attack (13.Qd6 Pinning; 13.Qd6 Deflection; 13.Qd4 Decoy; 13.Qd6 Clearance)) 13.Na5 (13.Nb6 Ra7 14.Qd4 Qe4+/–) 13...b6+= 14.Nb3 Ra3 (14...Bf3 15.Bf3 Ra3+=) 15.0–0 (15.Ra3 Qb4 16.Nfd2 Be2 17.Qa1+/– (17.Qe2?! Qa3 18.0–0 Nbd7=)) 15...Ra1= 16.Qa1 Qb4 17.h3 Bh5 18.Nbd4 Qe7 19.c4 c5 20.Nf5 Qd7 21.g4 Ng4? (better is 21...Bg6 22.Ne5 Qe8=) 22.hg4+– Bg4 23.Ne5 Qf5 24.Bg4 (24.Ng4 h5 25.Qd1 hg4 26.Bg4 Qg6 27.Qd5 Kh8+/–) 24...Qe4 25.Be6 Kh8 26.Bd5 Qh4 27.Bg2 1–0. Bulcourf,Carlos (2270) – Rey Besada,Fernando (2170), Villa Ballester de Invierno op 4th, 2004.

5.d4 Nc6!? =.

5.d4 Nd7 6.c4 a5 7.de5 Be5 8.Be5 Ne5 9.cd5 ab4 10.f4 =.

5.d4 Qe7 6.de5 Be5 7.Be5 Qe5 8.c3 Bf5 9.Nf3+= Qe7 10.Qd5+/– Bb1 11.Rb1+– Nc6 12.Bb5 Qd6 13.Bc6 bc6 14.Qh5 g6 15.Qa5 Ne7 16.Rd1 Qe6 17.0–0 Nd5 18.Nd4 Qd6 19.c4 Nc3 20.Nb5! Qe5 21.Nc3 Qc3 22.Qc5 Rd8 23.Rd8 Kd8 24.Rd1 Kc8 25.Qa7 Rd8 26.Qa8 1–0. lucya (2155) – acidburn (1730), GameColony.com, 2002.

5.Be2 c6 6.d4 a5 7.de5 fe5 8.Bh5 g6–/+ 9.Be2 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Bb4 12.c3 Bd6 13.Nf3 Nf6 14.h3 0–0 15.Qb3 Kg7 16.0–0 Nbd7 17.Nbd2 Nc5 18.Qb1 b5 19.c4 dc4 20.Rd1 Qe7 21.Nh2 Bf5 22.Qb2 e4 23.Ng4? Nd3?? 24.Bd3= ed3 25.Nf6 Rf6 26.e4 Be4?? 27.Ne4+– Be5 (27...Be5 28.Qe5 Qe5 29.Be5 Kf7 30.Bf6 Ke6+–; 27...Bb4 28.Qf6 Qf6 29.Nf6 Ba3+–). mic (2200) – wstanevans (2230), net–chess.com, 2007.

5.g3 a6 6.Bg2 Ne7 7.Ne2 Nbc6 8.d3 0–0 9.0–0 Be6 10.Nd2 Qd7 11.c4 dc4 12.Nc4 Bh3 13.Qb3 Kh8 14.d4 Bg2 15.Kg2 ed4 16.ed4 Rfe8 17.Rfe1= Nf5 18.Ng1 Nfd4–/+ 19.Re8 Re8 20.Qd3 Nf5 21.Nf3 Re7 22.Rd1 Re6?? 23.Qc2?? Nfe7 24.Rd5?? Nd5–+ (24...Nd5 25.Qf5 Be7–+) 0–1. alaamattar (2155) – dyddulikthat (2145), net–chess.com, 2007.

5.h3 Bf5 6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Bb5 Nc6 9.Qc1 Nge7 10.Nf3 0–0 11.Nh4 Be6 12.0–0 Rc8 13.Qd1 Bb8 14.d4 e4 15.f3 Bg3–+ 16.fe4 Bh4 17.ed5 Nd5 18.Qf3 f5 19.Nd2 Rf6 20.Bc4 Rg6 21.e4 Rg3 22.Qh5? g6–+ 23.Qd1 Rg2! 24.Kg2 Ne3 25.Kh1 Bc4 26.Qc1 Bf1 27.Nf1 f4 28.Ne3 fe3 29.Qe3 Qe7 30.Qb3 Kg7 31.e5 Rf8 32.e6 Nd8 33.d5 Bf6 34.Bf6 Qf6 35.Rc1 Re8 36.Qg3 Ne6 37.de6–/+ Re6 38.Rc7 ½–½. Gross,Siegfried – Sznek,Jorge, CiF, 1991.

5.Nc3 c6

6.Qh5 g6 7.Qh4 Nd7 8.0–0–0 a5 9.b5 Ne7 10.bc6 (10.Nf3!?=+) 10...bc6 –/+.

6.Qh5 g6 7.Qh4 Nd7 8.Nf3 Ne7 =.

5.Nc3 Be6

6.e4 d4 7.Nd5? (better is 7.Nce2+=) 7...c6–+ 8.Bc4 cd5 9.ed5 Bf7 10.Nf3 Ne7 11.0–0 0–0 12.c3 Nd5 13.cd4 e4 14.Ne1 Nd7 15.d3 N7b6 16.Bd5 Bd5 (16...Nd5?! 17.de4 Nb6 18.Nd3–+) 17.de4 Be4 18.Rc1 Qe8 19.Nf3 Qf7 20.Rc3 Rfe8 21.Re3 (21.Re1–+) 21...Nc4 22.Rb3 (22.Re4 Re4 (22...Nb2?! 23.Re8 Re8 24.Qc2–+) 23.Qb3 Rae8–+) 22...Bf3 23.gf3 Qg6 24.Kh1 Qh6 25.f4 Bf4 26.h3 (26.Rg3 Rac8 27.Re1–+) 26...Re3! 27.fe3 (27.Re3 Ne3 Double attack; 27.fe3 Qh3 Mate attack) 27...Qh3 0–1. ccarney (2110) – pierred (2755), net–chess.com, 2013.

6.f4 ef4 7.ef4 Bf4 8.g3 Be5 9.Qe2 a6?? 10.Nf3?? Nc6 11.b5 ab5 12.Ne5 fe5–/+ 13.Nb5 d4 14.Bg2 Nge7 15.0–0 Na5?? 16.Qe5+– Bc4 17.Nc7 (17.Nc7 Kd7 18.Bh3 Kc6 19.Na8 Bf1 20.Rf1+–) 1–0. rabelloenter (2050) – roadrunner (2135), net–chess.com, 2006.

5.c4 dc4

6.Nc4 Nc6 7.Qb3 Nge7 8.Bf7 Kf8 9.Bh5 g6 10.Be2 a6 11.Nf3 Qe8 12.d4 Nf5 13.de5 Be5 14.Ne5+/– Ne5 15.0–0 Be6 16.Qc2 c6 17.Be5 fe5 18.Qc5 Qe7 19.Qe5 Kf7 20.Nc3 Rhe8 21.Ne4 Bd5 22.Qe7 Re7 23.Nc3 Be6 24.Ne4 Rd8 25.Ng5 Kg7 26.Ne6 Re6 27.Bg4 Red6 28.Bf5 gf5+= 29.h3 Kg6 30.Kh2 h5 31.Ra2 Kg5 32.f4 Kf6= 33.Rff2 Rd3 34.Rfe2 R8d5 35.Kg3+= ½–½. Chairboy – MikeMcC, ChessWorld.net, 2004.

6.Bc4 Nc6 7.d3 =.

6.Bc4 Bd7 7.Qb3 Qe7?? (better is 7...Nh6=) 8.Bg8+– Nc6 9.Bc4 0–0–0 10.Ne2 a6 11.a4 (better is 11.Nbc3!? e4+–) 11...Bb4 12.Ba3 a5 13.Nbc3 Kb8 14.0–0 Na7? (14...Bg4 15.d3 Ba3 16.Ra3 Qb4+–) 15.Nd5 Qd6 16.Nb4 Qd2 (16...Qb6+–) 17.Rfd1 (better is 17.Ra2!? Qb4 18.Bb4 ab4 19.Qb4 Nc6+–) 17...Qd1 18.Rd1 Bg4 (18...ab4 19.Bb4 Nc6 20.Bd2+–) 19.Rd8 (19.Na6!? Ka8 20.Rb1 Bc8+–) 19...Rd8 20.Na6 Kc8 21.Be6 Be6 22.Qe6 Rd7 23.Nc5 b6 24.Qd7 Kb8 25.Na6 Kb7 26.Nc7 b5 27.Nb5 Kb6 28.Qa7 Kc6 29.Qc7 Kd5 30.Nec3 Ke6 1–0. Rempe,Torge – Arndt,Rimo, Schleswig Holstein–chB U16, 2001.

6.Bc4 Nd7 7.Nc3 Nh6 8.Nf3 Nb6= 9.Bb3 Bg4 10.h3 Bh5 11.0–0 Qd7 12.e4 0–0–0 13.Qe2 g5 14.Nb5 Kb8 15.d4 g4?? 16.hg4+= Bg4 17.de5 fe5 18.Nd6+= Qd6 19.Qe3 Bf3 20.Qf3 Rhf8 21.Qg3 Nc8? 22.Be5+– Qe7 23.Rac1 Rd7?! 24.Ba4 Rg8 (24...Rg8 25.Bd7 Rg3 26.Rc7 a5 27.Bg3 Nd6+–). wlittle (2125) – bar (1905), net–chess.com, 2004.

6.Bc4 Qe7 7.Qb3 Nh6 8.Nc3 c6 9.b5 cb5 10.Nb5 Nc6 11.a4 (better is 11.Nd6 Qd6 12.d4+=) 11...Nf7?? (better is 11...Bc5=) 12.Bf7+– Kf8 (12...Kd8+–) 13.Nd6 Qd6 (13...a5 14.Ba3 Nb4 15.Bb4 ab4 16.Nc8 Rc8 17.Bc4+–) 14.Ba3 Qa3 15.Ra3 g6 16.Bd5 Kg7 17.Bc6 bc6 18.Qb4 Re8 19.f4 ef4 20.Qf4 g5 (20...Be6 21.Ne2+–) 21.Qc7 Kg6 22.h4 Bg4 23.hg5 Kg5 24.Qf4 (24.Qf4 Kg6 25.Qg4 Kf7 26.Rh7 Kf8 27.Qg7) 1–0. Nikolaev,Dmitriy – Zarodov,Alexandr (1935), Kimry–ch, 2008.

6.Bc4 Qe7 7.Qb3 Nh6 8.Ne2 Nc6 9.0–0 Bd7 10.d4 Qf8 11.Bc3 0–0–0 12.b5 Nb8 13.Rc1 b6 14.a4 a5? 15.ba6 Nc6 16.a5 Bb4 17.ab6 cb6 18.d5 Bc3 19.Rc3 Ne7 20.Qb6 1–0. MrThayer (2210) – GigMaster, ChessWorld.net, 2003.

6.Bc4 Ne7 7.Nc3 Bf5 (7...Nbc6 8.Nf3=) 8.Nf3 (8.e4 Bg6=) 8...Nd7+= 9.Nh4 Bg6 (9...Nb6 10.Nf5 Nf5 11.Be6+=) 10.Ng6 hg6 (10...Ng6 11.0–0+=) 11.Ba2 (11.Qb3 a5+=) 11...a5 (11...Nf5 12.Ne4+=) 12.Qb3 Rf8 13.Ne4 Nb6 (13...ab4 14.ab4 Nb6 15.Nc5 Bc5 16.bc5+/–) 14.0–0 (14.Nc5 a4 15.Qc2 Bc5 16.bc5 Nd7+/–) 14...a4 (14...ab4 15.ab4 Nbd5 16.Nc5+/–) 15.Qc2+/– Nf5 16.d4 (16.Nc5 Bc5 17.bc5 Nd7+/–) 16...ed4 17.Bd4 Rh8 18.h3 Be7 (18...Nc8!?+/–) 19.Nc5 Qb8 (19...Bc5 20.Bc5 (20.Qc5?! Qe7+/–) 20...Nc8 21.Qe4 Nce7 22.Rad1+–) 20.Ne6 Bd6? (20...Kd7+–) 21.Ng7! Kf8 (21...Ng7 22.Qe4 Double attack) 22.Nf5 gf5 23.Qf5 (23.Qf5 Rh6 24.Qg4 Bh2 25.Kh1+–) 1–0. Bjazevic,Pavao (2245) – Yeung,Chun Keung (1640), WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

6.Bc4 Ne7 7.Ne2 Nbc6 8.0–0 Bg4 9.f3 Bh5 10.Nbc3 a6 11.Rc1 Qd7 12.Ne4 Bg6 13.d4 Nf5 14.Qd3 Rd8 15.f4 ed4 16.ed4 Be7 17.d5 Nb8 18.Nd4 c6 19.d6 Nd6 20.Nd6 Qd6 21.Qe3 Nd7? 22.Ne6+– (22.Ne6 Qb8 23.Ng7 Kf8 24.Rfd1+–) 1–0. lasker (2090) – kchm_2000, internet, 2007.

6.Bc4 Ne7 7.Nf3 Bg4 8.h3 Bh5 9.Nc3 Nd7 (9...a5 10.b5=) 10.0–0 Nb6 11.Ba2 Qd7 (11...a5!? 12.b5 f5=) 12.Ne5!+/– Be5 (12...fe5 13.Qh5) 13.Qh5+– g6 14.Qe2 0–0–0 (14...c6 15.d4 Bc7 16.Ne4+–) 15.d4 Bd6 16.Rad1 (16.Qf3 f5+–) 16...Kb8 (16...f5 17.Rc1+–) 17.Ne4 (better is 17.e4 Bf4 18.Qf3+–) 17...Rhf8? (better is 17...Ned5+–) 18.Nc5 (18.Nd6?! Qd6 19.Rc1 f5+–) 18...Bc5 19.dc5 (19.bc5?! Nbd5+–) 19...Qc8 (19...Nbd5+–) 20.cb6 ab6 21.Rd8 Qd8 22.Rd1 Qc8 (22...Qe8 23.Qd3+–) 23.Qd3 (23.Qc4 Nf5+–) 23...Nc6 24.Qd7 Qd7 25.Rd7 h6 26.Rf7 (26.Rf7 Rf7 27.Bf7+–; 26.Rg7!? Rd8 27.Bf6 Rd1 28.Kh2 Rd2+–) 1–0. Naasen,Nils (1915) – Legg,Jerry (1735), IECG, 2004.

6.Bc4 Ne7 7.Qh5 g6 8.Qf3 Nd7 =.

6.Bc4 Nh6 7.Qh5 Kf8 8.Nc3 Nc6 9.Nge2 Qe7 10.0–0 Bg4 11.Qh4 Be6 12.Be6 Qe6 13.Ng3 Ke7 14.Qh5 Qg4 15.Qg4 Ng4 16.h3 Nh6 17.Nge4 Rad8 18.Nd6 Rd6 19.Rfd1 Rhd8 20.Ne4 Rd3 21.Bc3 b6 22.Ng3 (22.b5!? Nb8 23.f4 ef4 24.ef4=) 22...Ke6 23.Kf1 Ne7 24.Ke2 f5 (24...c6 25.Rdc1+=) 25.f3 (25.Nh5!? g6 26.Ng7 Kf7 27.Be5=) 25...g6 26.Nf1 e4 (better is 26...c6+=) 27.fe4+/– fe4 28.Ng3 Kd5 29.Rac1 (29.Nh1!?+/–) 29...Nhf5= 30.Nf5 Nf5 31.Bf6? (31.g4 Nd6=) 31...Rd7 (31...Rf8 32.g4 Ng3 33.Kf2 Rf6 34.Kg3–/+) 32.Bc3 Ke6 33.Kf2 Nd6 34.Bd4 Nb5 35.Bb2? Na3 36.Ba3 Ra3 37.Rc6 Ke5 38.Rc4 Ra2 39.Ke2 Kd5?? 40.Rd4= Kc6?? 41.Re4 Rb2 42.Rc1 Kb5 43.Rd1 Rb4 44.Re5 Ka6 45.Ra1 Kb7 46.d4 a5 47.Kf3 a4 48.g4 b5 49.Rc5 c6 50.Rac1 Rc7 51.d5 Rc4?? 52.R5c4= bc4 53.Rc4 cd5 54.Ra4 Rc4 55.Ra1 Kc6 56.Rd1 Kd6= 57.Rd4 Rd4 58.ed4 g5 59.Ke3? Kc6–+ 60.Kd3 Kb5 61.Kc3 Ka4 62.Kc2 Kb4 63.Kd3 Kb3 64.Ke2 Kc4 65.Ke3 Kc3 66.Ke2 Kd4 67.Kd2 Ke4 68.Ke2 d4 69.Kd2 d3 (69...d3–+) 0–1. Fournier,Frederic (1680) – metdinov (1835), Active, 2008.

5.c4 c6

6.Qb3 Be6 7.Nf3 Nh6 8.c5 Be7 9.d4 e4 10.Nfd2 0–0 11.Ne4+/– Qd7 12.Ng3 f5 13.Ne2 g5 14.h4!+– g4 15.Qa4 Na6 16.Nf4 Nc7 17.Nc3 b5 18.Qb3 Bf7 19.Bd3 Ne8 20.Rc1 Nf6 21.a4 a6 22.Ra1 Ne4 23.Nce2 Kg7 24.f3 gf3 25.gf3 Nf6 26.Ng3 Kh8 27.Qc2 Be6 28.Rg1 Nfg8 29.Qh2 Rfb8 30.Ngh5 ba4? 31.Ra4 Rb7 32.Ra6 Ra6 33.Ba6 Rb4 34.Ng6! hg6 35.Qe5 Bf6 36.Nf6 Qg7 37.Rg6! Qg6 38.Nd5 Kh7 39.Nb4 Qg1 40.Kd2 (40.Kd2 Qf2 41.Be2+–) 1–0. Urgelles Paumier,A – Rodriguez Guerra,L, corr Carlos M de Cespedes, 2004.

6.Qc2 Ne7 7.Be2 Bf5 8.d3 0–0 9.Nf3= Nd7 10.Nbd2 Rc8 11.e4 Bg6 12.c5 Bc7 13.0–0 f5 14.Qb3 fe4 15.de4 Kh8 16.ed5 cd5 17.Rfd1 Qe8 18.Bb5+= e4 19.Qc3 Nf5? 20.g4 d4 21.Nd4 Nd4 22.Qd4 Be5 23.Qd7 Bb2 24.Qe8 Be8 25.Ra2 Bb5 26.Rb2 Bd3 27.Re1 Rfe8 28.Ra2 a5 29.Raa1 g5 30.Re3+– b6 31.Ne4?? Be4 32.cb6 ab4 33.ab4 Bb7=+ 34.Rae1 Re3–/+ 35.fe3 Rc6 36.e4 Rb6–+ 37.e5 Rb4 38.e6 Re4 39.Rb1? Bc6 40.Rb6 Re6 41.Kf2 Kg7 42.Kg3 Re3 43.Kf2 Rc3 44.Rb2 Rf3 45.Ke2 Rh3 46.Ke1 Bd7 47.Rb7 Rd3 48.Ke2 Rd6 49.h3 Kf6 50.Ke3 Ke6 51.Ke4 Bc6 (51...Bc6 52.Ke3 Bb7–+) 0–1. wlittle (2300) – thefrench (2475), net–chess.com, 2004.

6.Nc3 Ne7 7.Nf3 0–0 8.Be2 Be6 9.d3 Nd7 10.Qc2 Rc8 11.c5 Bc7 12.h3 b6=+ 13.d4 bc5 14.dc5= d4 15.ed4+/– ed4 16.Nd4+– Bf7 17.0–0 Nc5 18.Rad1 Nd7 19.Bd3 Bg6? 20.Bg6 hg6 21.Ne6 Qe8 22.Nf8 Kf8 23.Rfe1 Ne5 24.Ne4 Nd5 25.Qc5 Kg8 26.Nd6 Bd6 27.Qd6 Rd8 28.Qc5 Qe6 29.Be5 fe5 30.Re4 Rf8 31.Rde1 Rf5 32.Qa7 g5 33.Qb8 (33.Qb8 Rf8 A) < 34.Re5 Qf7 (34...Rb8?? 35.Re6 Ra8 36.Re8 Re8 37.Re8 Kf7 38.Re5+–) 35.Qd6 Qf2 36.Kh1 Rf6 37.Re8 Kh7+–; B) 34.Qe5+–; 33.Re5 Re5 34.Qb8 Kf7 35.Qe5 Qe5 36.Re5 Kf6 37.Rd5 cd5+–) 1–0. Quast,Michael (2215) – Vonach,Bernhard, Bayern–chI Bank Hofmann 2nd, 1998.

6.Nc3 Ne7 7.Nf3 Be6 8.cd5 cd5 9.d3 0–0 10.Be2 a5 11.b5 Nd7 12.d4 e4=+ 13.Nd2 f5 14.Qb3 Kh8 15.g3 Qe8 16.Na4 b6 17.Nc3 Nf6 18.Rc1 Rc8 19.Bf1 g5 20.h4 g4 21.Be2 Qd7 ½–½. RageofKlugman – touchdown, ChessWorld.net, 2006.

6.Nc3 Ne7 7.Qh5 Kf8 8.cd5 cd5 9.d4 ed4 10.ed4 a5 11.b5 Bf5 12.Be2 Bg6 13.Qf3+= Bc7 14.Bd3 Kg8 15.Nge2 Qd6 16.Bc1 Bd3 17.Qd3 Ng6 18.Qf5 Ne7 19.Qg4 f5 20.Qh5 Qg6? 21.Qg6+/– hg6 22.Bg5 Bd6 23.h3 Nd7 24.Be7 Be7 25.Nd5 Bd6 26.a4 Re8 27.Rc1 Rh5 28.Kd1 Rg5 29.g3 Rh5 30.Rc2 Bb8 31.Rc3 Bd6 32.Nef4 Rg5 33.Re1 Re1 34.Ke1 Kf7 35.h4 Rg4 36.f3 Rg3+/– 37.Kf2 Nf6 38.Rc7! Bc7 39.Nc7 Ne4? 40.fe4 Rg4 41.Kf3 Rh4 42.e5 g5 43.Nfe6 Kg6 44.Nd5 g4 45.Kf4 Rh3 46.Ng5 Rh1 47.Ne7 Kh5 48.Ne6 g6 49.Nd5 Rh3 50.Ng5 Rd3 51.e6?? Rd4–/+ 52.Ke5 Rd1 53.e7?? Kg5–+ 54.Ne3 Re1 55.Kd4 f4 56.e8Q Re3 57.Qd8 Kh5 58.Qc7 Kg5 59.Qb7 Re1 60.Qd5 Kh4 61.Qd8 Kg3 62.Qa5 Rd1 63.Ke4 f3 64.Qc7 Kg2 65.Qc8 Kg3? 66.Qc3 Rb1 67.Ke3 Kh4 68.Kf2 Kh5 69.Qd4 Kh4 70.b6 Rc1 71.Qd8 Kh5 72.b7 g3 73.Kg3 Rg1 74.Kf4 Rg4 75.Kf3 Ra4 76.b8Q Ra3 77.Ke4 Ra4 78.Kd5 g5 79.Qh2 Rh4 80.Qe8 Kg4 81.Qg1 Kf4 82.Qf7# 1–0. Mephisto Mondial – REXChess, 1994.

6.Nc3 Ne7 7.Qh5 g6 8.Qf3 =.

6.d3 Ne7 7.c5 Bc7 8.Qb3 Be6 9.Nc3 Bf7 10.Qc2 0–0 11.Nf3 Nd7 12.Be2 Re8 13.0–0 Nf8 14.Nb1 Ne6 15.Rd1 Qb8 16.Nbd2 a6 17.Bc3 Rd8 18.Bb2 Rd7 19.Nb3 Qa7 20.Rd2 Rad8 21.Rad1 Qb8 22.h3 Kh8 23.Kf1 Qc8 24.Qb1 Qb8 25.Qc2 Re8 26.Qb1 Bd8 ½–½. Koch,Marvin – Warnecke,Werner, BEM–ch U16/18, 1998.

6.d3 Ne7 7.h3 0–0 8.Be2 Be6 9.Nd2 a5 10.cd5 cd5 11.Ngf3 ab4–/+ 12.a4 Nbc6 13.0–0 Qc7 14.Nb3 Na5 15.Rc1 Qb6 16.Nfd2 Rac8 17.Na5 Qa5 18.e4 d4 19.Nc4 Bc4 20.Rc4 Ra8 21.Bg4 Qa4 22.Qf3 Qb3 23.Rb1 Ra2?? 24.Qe2?? Ng6 25.Be6 Kh8 26.g3?? Ne7 27.Rc8= (27.Rc8 Qe6 28.Rf8 Ng8 29.Rd8–/+). wlittle (2155) – leen (2090), net–chess.com, 2005.

6.d4 ed4 7.ed4 dc4 8.Bc4 Qe7 9.Qe2 Qe2 10.Ne2 Bf5 11.0–0 Nd7 12.Re1 0–0–0 13.Nd2 Nb6 14.Bb3 Nh6 15.Ng3 Bg6 16.Nc4 Nc4 17.Bc4 Rhe8 18.Kf1 Bg3 19.fg3 Ng4 20.Be6= Re6 21.Re6 Nh2 22.Kf2 Ng4 23.Kf3 Nh6 24.g4 Nf7 25.Re7 Ng5 26.Kf4 Rd5 27.Rae1 Rd7 28.Rd7 Kd7 29.Bc1 Ne6 30.Ke3 Kd6 31.g3 Kd5 32.Rd1 Ng5 33.Kf4 Ne6 34.Kf3 h5 35.gh5= Bh5 36.g4 Bg6 37.Bf4 Be4 38.Ke3 g5 39.Bb8 a6 40.Rc1 Bg2 41.a4 Bh3 42.Rg1 f5 43.gf5 Bf5 44.Rc1 Bg4 45.Be5+= b6 46.Bf6 Bf5 47.Bg5 Ng5 48.Kf4 Be4 49.Kg5 Kd4 50.Kf4 Bd5 51.Kf5 c5 52.bc5 bc5 53.a5 c4= 54.Kf6 Be4=+ 55.Ke6 Bd3 56.Kd6 c3 57.Kc6 c2 58.Kb6 Kc3 59.Rh1 Kb2 60.Rh3 Bb5 61.Rh2 Kc3 62.Rc2 Kc2 63.Kc5 Kb3 64.Kd5 Ka4 65.Kd4 Ka5 66.Kc3= Ka4 67.Kb2 Bc4 68.Ka1 Kb3 69.Kb1 a5 70.Ka1 a4 71.Kb1 a3 72.Ka1 Ka4 73.Kb1 ½–½. Istvanny – Rob, internet, 2007.

6.d4 Nd7 7.Nc3 Ne7 8.Bd3 e4 9.Be2= 0–0 10.c5 Bc7= 11.Qb3 Kh8 12.Nh3 Ng6 13.0–0–0 f5=+ 14.Bh5 Qf6 15.Ne2 b6 16.Bg6 Qg6 17.Nhf4 Qf7 18.h4 Nf6 19.g3 Ng4 20.Rdf1 a5 21.Qc3 ab4–+ 22.ab4 b5 23.Ng1 Ra4 24.Ngh3 Ba5! 25.ba5 Rc4–+ 26.Qc4 bc4 27.Bc3 Ba6 28.Kd2 h6 29.Rb1 Bb5 30.Bb4 Kg8 31.Rb2 Nf6 32.Ra1 Ra8 33.Kc3 Nh7 34.Ne2 Qh5 35.Nef4 Qg4 36.Rba2? g5 (36...g5 37.hg5 hg5–+) 0–1. sandtheory – IsickboyI, ChessWorld.net, 2005.

6.d4 e4 (--> 5.d4 e4 6.c4 c6).

6.d4 Bf5 7.cd5 cd5 8.de5 Be5 9.Be5 fe5 10.Nf3 e4 11.Nd4 Bg6 12.Ne6+/– Qe7 13.Bb5 Nc6 14.Qd5 Rc8 15.Nd2 Nf6 16.Qe5 Kf7 17.Bc6 Rc6 18.Ng5 Kf8 19.Qb8 Be8 20.Qf4 h6 21.Nge4 Kf7 22.0–0 Rf8 23.Nf6 Rf6 24.Qc4 Kg6 25.Rac1 Bc6 26.b5 Bd7 27.Qd3 Bf5 28.e4 Be6 29.e5 (29.e5 Rf5 30.g4+–) 1–0. marekt – leighcastle, ChessWorld.net, 2003.

6.Be2 Be6 7.Qc2 Nd7 8.Bd1 Rc8 9.Ne2 Ne7 10.c5= Bb8 11.0–0 Nf8 12.f4 Qd7 13.fe5 fe5 14.Ng3 Bg4 15.d4 e4 16.Qf2 Be6 17.Bh5 Nfg6 18.Nd2 Kd8 19.Nde4 de4 20.Ne4 Qd5 21.Nd6?? Bd6 22.e4?? Bh2! 23.Kh2 Qh5 24.Kg1 Bc4 25.Rfc1 Rf8 26.Qg3 Qe2 27.Bc3 Rf4 28.Re1 Qg4 29.Qe3 Nh4 30.Qh3 Nf3 31.Kh1 Qh3 32.gh3 Ne1 33.Re1 Rf3 34.Kg2 Rc3 0–1. KlausMueller – nivla, playchess.de, 2003.

6.Nf3 e4 7.Nd4 Ne7 8.cd5 Nd5 9.d3 +=.

6.Nf3 Be6 7.Qc2 Nd7 8.Be2 Rc8 9.c5 Bb8 10.Nc3 Ne7 11.h3 Ng6 12.h4 h5?? (better is 12...Ne7=) 13.Qg6+– Bf7 14.Qc2 Nf8 15.d4 e4 16.Nd2 Bg6 17.Qb3 Bf7 18.g4 (18.Rb1 f5+–) 18...Ne6 19.gh5 Bh5 20.Bh5 Rh5 21.Nce4! Qe7 (21...de4 22.Qe6 Double attack (22.Qe6 Pinning; 22.Qe6 Deflection; 22.Qe6 Decoy)) 22.Ng3 Bg3 23.fg3 Qc7 24.e4 Ke7 25.Qf3 Rch8 26.0–0–0 R8h6 27.ed5 Rd5 28.Ne4 a5 (28...Qd7 29.Rhe1 Kf8 30.Nd6+–) 29.Nd6 (better is 29.Nc3!? ab4 30.Nd5 cd5 31.Qd5 ba3 32.Ba3 Qg3 33.Qb7 Kf8+–) 29...ab4 30.ab4 Rh8 31.Rhe1 Kd7 (31...Rd6 32.cd6 Qd6+–) 32.Qg4 (better is 32.Re6 Kd8+–) 32...f5 33.Nf5 Rg8 (33...g5 34.Re6! Ke6 35.Rf1+–) 34.Re6! Ke6 35.Qg6 (better is 35.Ne3 Ke7 36.Nd5 cd5 37.Qg5 Kd7 38.Qd5 Kc8 39.Qg8 Qd8 40.Qe6 Qd7+–) 35...Kd7 36.Qf7 Kc8 37.Qg8 Rd8 38.Qe6 Kb8 39.Qe5 1–0. combijack (1745) – surnight (1665), gameknot.com, 2010.

6.Nf3 Be6 7.c5 Bc7 8.Be2 Ne7 9.d4 e4 10.Nfd2 0–0 11.0–0 Nf5 (11...f5 12.b5=) 12.Bg4 (12.Nc3 Nd7=) 12...Qe8 13.Qe2 (13.Nc3 Qg6=) 13...Qg6 14.Bf5 (14.h3 Bf7=) 14...Bf5=+ 15.Nc3 Bg4 (15...Re8 16.Rfb1=+) 16.f3 Qh5 (16...ef3 17.Nf3 Nd7 18.e4=+) 17.h3= ef3 18.Nf3 Bf3 (18...Be6!?=+) 19.Qf3+= Qf3 20.Rf3 (20.gf3 Rd8+=) 20...Re8 21.Re1 Nd7 22.e4 (22.Kf2 Re6=) 22...Re7 23.Kf2 Rae8 24.Rfe3 de4 25.Re4 Re4 26.Re4 Re4 27.Ne4 f5 28.Ng5 Nf6 29.Ne6 Ne8 30.Kf3 Kf7 31.Ng5 Kg6 32.Ne6 h6 33.Nc7 Nc7= 34.Kf4 Nd5 35.Ke5 Ne3 36.Bc1 Ng2–/+ 37.Kd6? f4–+ 38.Bf4 Nf4 39.Kc7 Nh3?? 40.Kb7=+ Nf4 41.Kc6 h5 42.Kd6 h4?? 43.c6= Nd5 44.Kd5 h3 45.c7 h2 46.c8Q h1Q 47.Kd6 Qh2 48.Kc6 Qh1?? 49.Kb5+– Qf1 50.Qc4 Qc4 51.Kc4 Kf5 52.d5 g5 53.d6 Ke6= 54.d7 Kd7 55.Kd4 g4 56.Ke3 Kc6 57.Kf4 Kb5 58.Kg4 Ka4 59.Kf4 Ka3 60.b5 Ka4 61.Ke3 Kb5 62.Kd2 Kb4 63.Kc2 Ka3 64.Kb1 ½–½. Lujan,Maria Carolina – Farhat,Barbara, Pan American–ch, 1996.

6.Nf3 Bg4 7.Qb3 Ne7 8.Nc3 Be6 9.d4 e4 10.Nd2 Kf7 11.Be2 f5 12.f3 ef3 13.Nf3 dc4 14.Bc4 Nd5 15.e4 fe4 16.Ne4 Re8 17.0–0 Kg8 18.Rae1 b5+= 19.Nd6 Qd6 20.Re6?? Qe6 21.Re1 Qe1–/+ 22.Ne1 bc4 23.Qg3 Nd7 24.Nf3 Re6 25.Ng5 Rg6 26.Qh3 Rg5 27.Qd7 Rg6=+ 28.b5? Ne3 29.Bc1–/+ Ng2 30.bc6 Nf4?? 31.Kh1 Ne6?? 32.c7+– Nc7 33.Qc7 Re8 34.Qc4 Kh8 35.Be3 h6 36.Qd3 Rge6 37.Bf4 1–0. Pandurevic,Miro (2280) – Osolin,Bojan (2140), Riviera IM, Opatija CRO (12), 2003.

6.Nf3 Bg4 7.h3 Bh5 8.Be2 Nh6 (better is 8...dc4!? 9.Bc4 b5 10.Bg8 Rg8+=) 9.cd5+= cd5 10.Nc3 0–0 11.Nd5 Bf7 12.Nc3 Nc6 13.0–0 f5 14.Nb5 e4 15.Nfd4 Be5 16.Nc6 bc6 17.Nd4 Qh4 (17...Qd6 18.Rc1 Bd5 19.d3+/–) 18.f4 ef3?? (better is 18...Bf6+/–) 19.Nf3+– (19.Nf3 Bh2 20.Kh2+–; 19.Nc6?? fe2 20.Qe2 Bb2–+; 19.Bf3 Qg3 20.Rc1 Ng4=; 19.Rf3?! Bd5+/–) 1–0. combijack (1810) – kordelero (1760), gameknot.com, 2011.

6.h3 Be6 7.Qc2 Ne7=+ 8.Nf3 Qd7 9.d3 Ng6 10.Nbd2 0–0 11.Be2 Rc8 12.c5 Be7 13.Rc1 Na6 14.g4 Nc7 15.e4 Nf4 16.Bf1 Rd8 17.Rd1 de4 18.de4 Nd3 19.Qd3 Qd3 20.Bd3 Rd3 21.Ke2 Rad8 22.Ne1 R3d7 23.Nef3 Bf7–/+ 24.g5? Ne6 25.Nb1?? Nf4–+ (25...Nf4 26.Kf1 Rd1 27.Ne1 Rb1–+) 0–1. Nilsson,Jonas – Nielsen,JeH (2100), 25th Politiken Cup, Copenhagen DEN (5), 2003.

6.h3 Ne7 7.d4 =+.

6.Nc3 Be6

7.c5 Bc7 8.d4 ed4 9.ed4 Ne7 10.Bd3 0–0 11.Qc2 f5 12.Nf3 =+.

7.c5 Bc7 8.d4 ed4 9.ed4 Ne7 10.Bd3 0–0 11.Qc2 h6 12.Nf3 Bg4 13.Nd2 Re8 14.0–0 Nd7 15.h3 Be6 16.Rae1 Bf7 17.Nf3 Rc8 18.a4 b6 19.Re2 Bh5 20.Bh7 Kh8= 21.g4 Bf7 22.Bd3 Bf4 23.Rfe1+= Rc7 24.a5 Rc8 25.ab6 ab6+= 26.Bc1 Bc1 27.Qc1 Ra8 28.Qc2 Ra7 29.Re3 Ra3 30.Qb2 Ra8 31.R3e2 Ra7 32.Qc2 Ra3 33.Re3 Ra7 34.Kg2 Ra8 35.Nd1 Ra1 36.Qe2+/– Ng8 37.Re8 Qe8 38.Qe8 Be8 39.Re8 Rd1 40.Bf5 Nc5 41.bc5 b5 42.Be6 b4 43.Bg8 g6 44.Bd5 Kg7 45.Bc6 f5 46.Re7 Kf6 47.Rh7 fg4 48.hg4 h5 49.Bd5 Rg1 50.Kg1 b3 51.Ne5 h4 52.Rf7 Kg5 53.f4 Kh6 54.g5 Kh5 55.Bf3# 1–0. Mephisto Mondial – REXChess, 1994.

7.c5 Bc7 8.d4 ed4 9.ed4 Ne7 10.Bd3 0–0 11.Qc2 h6 12.Nf3 Bg4 13.Nd2 Re8 14.0–0 Nd7 15.h3 Bh5 16.Rae1 b6 17.Re6 Bf7 18.Re2 Bh5 19.Re3 Bf4 20.Re6 Bf7 21.Re2 Bh5 22.g4 Bf7 23.Rfe1+= a5 24.Nf3 ab4= 25.ab4 Kh8 26.Bc1+= Bc1 27.Qc1 Ra7 28.Qc2 Ra3 29.Re3 Ra8 30.Na4 Ra7 31.Kg2 Bg8? 32.Bg6+– Ng6 33.Re8 Qc7 34.Qg6 Nf8 35.Rf8 Qd7 36.Ree8 Qe8 37.Qe8 Kh7 38.Rg8 Rf7 39.Qf7 bc5 40.Qg7# 1–0. Mephisto Mondial – REXChess, 1994.

7.c5 Bc7 8.Nf3 Ne7 =.

7.Nf3 Ne7 8.cd5 cd5 9.Bb5 Nd7 10.d3 0–0 11.Qb3 Nb6 12.0–0 a6 13.Ba4 Na4 14.Qa4 b5 15.Qc2 Rc8 16.Qe2 Bb8 17.Nd2 e4 18.de4 Rc3–/+ 19.Bc3 Qc7 20.Nf3? de4–+ 21.Ne5? fe5 22.Rac1? Qb7 23.Rc2? Nd5 ½–½. wlittle (2165) – kennyy (2585), net–chess.com, 2004.

6.d4 Ne7

7.Nc3 Be6 8.c5 Bc7 9.de5 fe5 10.Nf3 0–0 11.Ng5 Bf5 12.e4 h6 13.ef5 hg5 14.g4 Nd7 15.h4 gh4=+ 16.Qd2 Nf5 17.gf5+/– Rf5? 18.0–0–0 Qf6?? 19.Nd5!+– cd5 20.Qd5 Kh8 21.Qd7 Rd8 22.Qc7 Qg5 23.Kc2 Rf2 24.Kb3 Rd1= 25.Qc8 Kh7 26.Qh3 e4 27.Qh4 Qh4–/+ 28.Rh4 Kg6 29.Rg4 Kf5 30.Bh3? Rd3–+ 31.Kc4 Rh3 32.Rg7 Rb2 33.Rb7 Ra3 34.c6 Rc2 35.Kb5 e3 36.c7 e2 37.c8Q Rc8 38.Rf7 Ke4 39.Re7 Kd4 40.Rd7 Ke3 41.Re7 Kf3 42.Rf7 Kg2 43.Rf2 Kg3 44.Rg2 Kf4 45.Rg4 Ke3 46.Re4 Kd3 47.Re2 Kd4 48.Re4 Kc3 49.Rc4= Kd2 50.Rc2 Kd3 51.Rd2?? Ke4–+ 52.Rd4 Ke5 53.Re4 Kd6 54.Re6 Kc7 55.Re7 Kb8 56.Re2 Rac3 57.Re7 R3c7 58.Re8 Kb7 59.Ka5 0–1. Kalanyos,Ferenc (2000) – Miovecz,Janos (2095), HUN–chT2 Asztalos, 2007.

7.de5 fe5 8.cd5 cd5 9.Nf3 Bg4 10.Be2 Nd7 +=.

7.de5 fe5 8.cd5 cd5 9.Nf3 Bg4 10.h3 Bf3!? 11.Qf3 a5 =.

7.de5 fe5 8.cd5 cd5 9.Nf3 Bg4 10.h3 Bh5 11.Qa4+/– Qd7 12.Bb5 Nbc6 13.Ne5 Be5 14.Be5 0–0 15.Bc3 Qf5 16.0–0 Qg5 17.Nd2+/– a6 18.Bd3 b5 19.Qc2 g6 20.a4 Rac8 21.Qb3 ba4 22.Ra4 Ne5 23.f4 Qg3 24.Be5 Qe3 25.Rf2 Rc1 26.Bf1 Qb6 27.g4 Nc6 28.Qd5 Rf7 29.gh5 Ne5 30.Qe5 (30...Rf5 31.Qe4+–; < 30.fe5 Qf2 31.Kh1 Rd1–/+) 1–0. lucya (2105) – lebrad (1850), GameColony.com, 2002.

7.de5 (7...Be5 8.Be5 fe5 9.Qh5 Ng6 10.cd5 cd5 11.Nc3=). woschkat (2165) – eng (2265), net–chess.com, 2001.

6.cd5 cd5

7.Nc3 d4 8.ed4 ed4 9.Ne4 Qe7 10.Bb5 Bd7+= 11.Qe2 f5?? 12.Nd6+– Kd8 13.Qe7 Ne7 14.Nf7 (14…Ke8 15.Nh8 Bb5 16.Bd4+–) 1–0. Wall,Bill – Reno, Internet, 1996.

7.d4 Nc6 8.b5 Nce7 9.Nc3 Be6 10.Be2 Rc8 11.de5 fe5 12.Bg4 Qd7 13.Be6 Qe6 14.Nf3 Nf6 15.Qa4 e4 16.Nd4 Qg4 17.0–0 Qh5 18.h3 Qe5 19.g3 0–0 20.Qa7 Qh5 21.Qb6 Bc5 22.Qe6 Rf7 23.Nce2 Qg5 24.Rac1 Qg6 25.Nc6! bc6 26.Rc5 Nh5 27.Qg6+– hg6 28.bc6 Rc6 29.Rc6 Nc6 30.Rc1 Na5 31.g4 Nf6 32.Nf4 g5 33.Nd5?? Nd5 34.Rc5 Ne3 35.fe3 Rb7 36.Bc3 Nb3 37.Re5 Rc7 38.Bb4 Rc1 39.Kg2 Kf7 40.Re4 Nc5 41.Re5 Ne6 42.Rf5 Kg6 43.Rd5 Rc2 44.Kg3 Re2 45.Rd3 Kf6 46.a4 Ra2 47.a5 Ra4 48.Bc3 Ke7 49.Rd5 Rc4 50.Bb2 Ra4 51.Rb5 Kd6 52.Kf3 Kc6 53.Re5 Kd6 54.e4 Rb4 55.Rd5 Kc6 56.Bc1 Nd4 57.Ke3 Ne6? 58.Bd2 Rb3 59.Rd3 Rd3 60.Kd3 Nf4 61.Bf4 gf4 62.a6 Kb6 63.e5 f3 64.e6 f2 65.Ke2 Kc6 66.Kf2 Kd6 67.a7 Ke6 1–0. Mephisto Mondial – REXChess, 1994.

7.d4 Ne7 8.de5 Be5 9.Be5 fe5 10.Nf3 Bg4 11.Be2 Qc7 12.h3 Bh5 13.Nbd2 Nbc6 14.b5 Nd8 15.Rc1+= Qb8 16.e4 Bf7 17.ed5 Bd5 18.Bc4 Nf7 19.Qb3 Bc4 20.Nc4 Ng6 21.0–0 0–0 22.Rfe1 Kh8 23.Qb2 Re8 24.Rc3 Nf4 25.Nfe5! Re7 26.Rf3 Ne5 27.Ne5 Ne6 28.Nf7 Kg8 29.Qa2 Rf7 30.Rf7 Kf7 31.Qe6 Kf8 32.Re3 (32.Re3 Qf4 33.Rf3 Qf3 34.Qd6 Kg8 35.gf3+–) 1–0. woschkat (2200) – bneuschy (2390), net–chess.com, 2001.

7.Nf3 Qe7 8.Be2 a6 9.Nc3 Bd7 (better is 9...Be6!?+=) 10.Nd5+/– Qe6 11.Nb6 Ra7 12.Nd7 Nd7 13.0–0 g5 (13...Ne7 14.d4+/–) 14.h3 h5 15.d4 (15.Rc1 Nb6 16.Ne1 g4 17.hg4 hg4 18.Bg4 Qf7+–) 15...e4 (15...g4 16.Nh4 f5 17.de5 Be5 18.Be5 Ne5 19.Qd4+–) 16.Nh2 (better is 16.d5!? Qf5 17.Nd4+–) 16...g4+/– 17.g3 f5? (better is 17...gh3 18.Bh5 Kd8+/–) 18.d5+– (18.d5 Qh6 19.Bh8 Qh8 20.hg4 hg4 21.Rc1+–) 1–0. Fournier,Frederic – telegin1, Active, 2012.

7.Nf3 Ne7 8.Nc3 Nbc6 9.Qb3 Be6 10.Qa4 0–0 11.Be2 d4 12.Ne4 de3 13.de3 Qc7 14.0–0 f5 (14...a6!?+=) 15.Nd6+/– Qd6 16.Rfd1 Qc7 (16...Bd5!?+/–) 17.Rac1 Rad8 18.Ne5! Rd1 (18...Ne5 19.Qa5 Double attack (19.Rc7 Pinning; 19.Rc7 Deflection; 19.Qa5 Decoy)) 19.Qd1 Qb6? (19...Rd8 20.Qc2 a6 21.Nf3+–) 20.Nc6 (20.Qd6!? Bb3 21.Nd7 Qd8+–) 20...Nc6 21.Bf3 Rd8 22.Qc2 Qb5 (22...Rd7 23.h3+–) 23.Qc3 (worse is 23.Bc6 Qc6 24.Qc6 bc6+/–) 23...Rd7 24.h3 Kf8 25.Bc6 bc6 26.Qc6 Qc6 27.Rc6 Rd1 (better is 27...Bd5 28.Rc5 Be4+–) 28.Kh2 Rd2 29.Bg7! Kg7 30.Re6 Rf2 31.Kg3 Re2 32.Kf3 Rb2 33.Re7 Kg6 34.Ra7 h6 35.Rb7 Rb3 36.a4 Rc3 37.a5 Kg5 38.g3 h5 39.h4 Kf6 40.a6 Ra3 41.b5 Ke5 42.a7 Kd5 43.b6 Kc6 44.Rb8 Ra6 45.a8Q Ra8 46.Ra8 Kb6 47.Rf8 Kc6 48.Rf5 Kd6 49.Rh5 Ke6 50.Ra5 Kf6 51.h5 Kg7 52.g4 Kh6 53.Kf4 Kg7 54.g5 (54.g5 Kg8 55.Ra7 Kf8 56.g6 Kg8 57.h6 Kf8 58.h7 Ke8 59.h8Q; 54.Kf5 Kf7 55.Ra7 Ke8 56.h6 Kf8 57.h7 Ke8 58.h8Q) 1–0. Fournier,Frederic (1945) – Dubin (1855), Active (5/0), 2005.

7.Nf3 Ne7 8.d3 0–0 9.Be2 Be6 10.Nbd2 a6 11.0–0 Qd7 12.Rc1 Nbc6 13.Qc2 Rac8 14.Qb1 Na7 15.Nb3 b6 16.Rc8 Rc8 17.Rc1 Rc1 18.Qc1 Qc7 19.Qc7 Bc7 20.d4 e4 21.Nfd2 Bc8 22.g3 Kf7 23.Kf1 Ke6 24.h4 f5 25.Ke1 g6 26.Kd1 Kd6 27.h5 Bb7 28.hg6 hg6 29.Kc2 Ke6 30.Nf1 g5 31.Nbd2 f4 32.gf4 gf4 33.Nb3 f3 34.Bd1 Kf5 35.Ng3 (better is 35.Kc1!?+=) 35...Bg3–+ 36.fg3 Kg4 37.Bc3 (37.a4 Kg3 38.Kd2 Nf5–+) 37...Kg3 38.Be1 (38.a4 Nf5 39.Kd2 Kg2–+) 38...f2 39.Bf2 (39.Kd2 Nf5 40.Ke2 fe1B 41.Ke1 Ne3–+) 39...Kf2 40.Kd2 Nb5 0–1. Fournier,Frederic – Galichin_Yurij (2325), Active, 2012.

7.f4 Ne7–/+ 8.Bb5 Nbc6 9.Qh5 (9.Ne2 0–0 10.Nbc3 ef4 11.Nf4 Bf4 12.ef4 Nd4–/+) 9...g6 10.Qf3 0–0 11.Ne2 a5 12.0–0 ab4 13.a4? (better is 13.ab4 Ra1 14.Ba1–/+) 13...Na7–+ 14.fe5 fe5 15.Qf8 Qf8 16.Rf8 Kf8 17.Bd3 Nac6 18.Nc1 (18.Bb5 Na5–+) 18...Na5 19.Bb5 Nc4 20.Nd3 Nc6 21.e4 (21.Bc4 dc4 22.Nf2–+) 21...Nb2 22.Nb2 Bc5 23.Kf1 Bd4 (23...Nd4!? 24.Nd3 Bd6 25.Nb4 Bb4 26.Be2 de4 27.Ra2 Ne2 28.Ke2 Bg4 29.Kf2 Bc5 30.Ke1–+) 24.ed5 (24.Ra2 Be6 25.Nd1 de4–+) 24...Na7 25.Bd3 Bb2 26.Ra2 Bd4 27.Bc4 (27.Rc2 Bg4–+) 27...e4 28.Rc2 (28.a5 Bd7 29.Ke2 Nb5–+) 28...Bf5 29.h3 h5 30.Be2 (30.Bb3 Rc8–+) 30...Rc8 31.Rc8 Nc8 32.Ke1 (32.g4 hg4 33.hg4 Bd7–+) 32...Nb6 33.g4 (33.Bd1 Nd5 34.g4 Bd7–+) 33...hg4 34.hg4 Bd7 35.a5 (35.Bb5 Bg4 36.d6 Kf7–+) 35...Nd5 36.d3 (36.a6 ba6 37.Ba6 Nf4–+) 36...e3 37.Bf3 Bc6 (37...Nc3 38.g5 Nb1 39.a6 ba6 40.Bd1 Nc3 41.Bf3 b3 42.Bd1 Bh3 43.Bg4 b2 44.Bd1 Be5 45.Bg4 Bg3) 38.Be4 Ne7 39.Ke2 Kf7 40.g5 (40.Kf1 Kf6 41.a6 ba6 42.Ke2–+) 40...Ke6 41.Bf3 Kf5 0–1. Bulcourf,Carlos (2145) – Chadwick,Norman (2205), IRT Jose Rubinstein, 2008.

7.f4 ef4 8.Qh5+= Kf8 9.Qd5 (9.ef4 Nc6–/+) 9...Ne7–/+ 10.Qf3 Ng6 11.Bc4 (better is 11.Ne2 fe3 12.de3–/+) 11...Ne5?? (better is 11...Nd7 12.Qe2 Nde5–/+) 12.Be5= (12.Qf4?? Nd3 13.Bd3 Bf4–+) 12...Be5 13.d4 Bc7 14.Ne2 fe3 15.Nbc3 g6 (15...Nc6 16.Qh5 Qe8 17.Qc5 Qe7 18.Nd5 Qc5 19.dc5= (worse is 19.bc5 Ba5 20.Kd1 Bd2–/+)) 16.Nd5 (16.0–0 Kg7+=) 16...Kg7 17.Rc1 (17.0–0 f5+=) 17...Bd6 (17...Nc6 18.Nc7 Qc7 19.0–0=) 18.0–0+= Rf8 19.Qe3 Nd7 20.Ba2 (20.Nef4 Nb6+=) 20...Nb6= 21.Nf6?? (better is 21.Nec3=) 21...Rf6–+ 22.Rf6 (22.Ng3 Bf5–+) 22...Qf6 (worse is 22...Kf6 23.Rf1 Bf5 24.g4+/–) 23.Rf1 Bf5 24.Ng3 (24.Nf4 Bf4 25.Rf4 h5–+) 24...Bg3 25.hg3 h5 26.Qf4 (26.Re1 Bd7 27.Qe7 Qe7 28.Re7 Kf6 29.Rf7 Kg5–+) 26...Rd8 27.Qc7 (27.Rd1 Rd7–+) 27...Rd7 28.Qb8 (28.Qe5 Rd4 29.Qc7 Rd7–+) 28...Qd4 29.Kh2 Nd5 (better is 29...Qd6 30.Qg8 Kh6 31.Qh8 Kg5–+) 30.Re1 (30.Bd5 Qd5 31.Qa7–+) 30...Nf6 31.Be6 (31.Qf4 Qc3 32.Qc1 Ng4 33.Kh3 Qc1 34.Rc1–+) 31...Be6 32.Re6 h4 (32...Ng4 33.Kh3 Qd1 34.Kh4 Qh1 35.Kg5 Rd5 36.Qe5 Ne5 37.Re7 Nf7 38.Kf4 Qf1 39.Ke4 Qd3 40.Kf4 Rf5) 33.Re1 (33.b5 hg3 34.Qg3 Ng4 35.Kh3 Nf2 36.Kh2–+) 33...hg3 34.Qg3 Qd6 (34...Rd5 35.Qc7 Kh6 36.Qc1 Kh5–+) 35.Qd6 Rd6 36.Re7 Kh6 37.Rb7 Ra6 38.b5 (38.Kg3 Ra3 39.Kf4 Nd5 40.Ke4 Ne3–+) 38...Ra3 39.g3 (39.Kg1 Ng4 40.Kf1 Ra2–+) 39...Nd5 (39...Kg5 40.Re7–+) 40.Rd7 (40.Rb8 Kh5 41.Rh8 Kg4 42.Rh4 Kg5–+) 40...Nc3 41.Rb7 Ne4 42.b6 (42.Rb8 Kg5–+) 42...ab6 43.Rb6 (43.g4 Kg5 44.Re7–+) 43...Ng3 44.Kh3 Kh5 45.Rb8 Nf5 46.Kg2 Rd3 (46...g5!? 47.Rb5 Ra2 48.Kf1–+) 47.Rh8 (47.Kf2 g5–+) 47...Kg4 48.Ra8 (48.Kf2–+) 48...Rd2 49.Kg1 g5 (49...Nd4 50.Ra6 g5 51.Ra4 Kg3 52.Ra3 Nf3 53.Rf3 Kf3 54.Kh1 Kg3 55.Kg1 Rd1) 50.Ra4 Rd4 (50...Nd4 51.Kf1 Kg3 52.Rd4 Rd4 53.Ke2 Kf4 54.Kf2 Re4 55.Kg2 Re2 56.Kf1 Kf3 57.Kg1 Rd2 58.Kh1 Kg3 59.Kg1 Rd1) 51.Ra2 Ng3 52.Kg2 Re4 53.Ra3 Re2 54.Kg1 Ne4 55.Kf1 Rc2 (better is 55...Rf2 56.Ke1 Kf4–+) 56.Kg1 (56.Ke1–+) 56...Kf4 57.Ra1 g4 58.Rf1 Kg3 59.Rd1 Ng5 60.Ra1 Nf3 (60...Nf3 61.Kf1 Rf2) 0–1. Ackermann,Robert (1945) – Hein,Manfred (1970), Mittelfranken–ChTB1, 2008.

7.Nc3 Be6

8.Qa4?! Nc6 9.b5 Na5! =+. Gross.

8.Qa4 Nd7 9.Nb5 Qb8 10.Rc1= Ne7 11.Ne2 0–0=+ 12.Nec3 a6 13.Nd6 Qd6 14.Be2 b5 15.Qd1 f5 16.0–0 Nf6 17.d3 Ng6 18.Qd2 f4 19.d4 e4 20.ef4 Nf4 21.Bb5? Ng4 22.g3 Nh2 (22...Nh2 23.Be2 Ne2 24.Kh2 Nc1 25.Rc1 Bg4–+) 0–1. Borrmann,Fritz – Keast,Donald Aiwyn, corr, 1975.

8.Bb5 Nc6 9.Nh3 a5 10.Qh5 g6 11.Qh4 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Qe7 14.f4 Bb4 15.0–0 h6 16.fe5+/– fe5 17.Bc6 bc6= 18.Qf2? Bh3 19.gh3 Bd6 20.Qg3 g5 21.Qg4 Kd8 22.Qa4 Qd7 23.Qa5 Qc7 24.Qa8 Qc8 25.Qa5 Kd7 26.Na4 Ke8 27.Nb6 Qd8 28.Rf5 Ne7–+ 29.Re5 Be5 30.Be5 Rf8 31.Qc5 Rf5 32.Bd6 Rf6 33.Be5 Re6 34.Bg7 Qd6 35.Qc2 c5 36.Na4 Rg6 37.Bb2 g4 38.h4 g3 39.h3 Qe6 40.Kg2 Qf7 41.d4 Rf6 42.Kg3 Nf5 43.Kh2 Ne3 44.Qc5 Rf2 45.Kh1 Qf3 46.Kg1 Qg2 0–1. Comet B50 – Fritz 6, 2004.

8.Bb5 Nc6 9.Qh5 g6 10.Qf3 =+.

8.Rc1 Nc6 9.d4 =.

8.Rc1 Nc6 9.Nf3 Nge7 10.Bb5 0–0 11.h3 e4 12.Nd4 Nd4 13.ed4 f5 14.0–0 Ng6 15.d3 Qg5 16.de4? fe4 17.Kh1 Qf4 18.g3 Qh6 19.h4 Nh4! (19...Nh4 20.Kg1 Nf3 21.Qf3 ef3–+) 0–1. Corluy,H – Van den Brande,Werner (2260), Brasschaat op, 2002.

8.Rc1 Ne7 9.Nb5 0–0 10.Nf3 Nbc6 11.Nd6 Qd6 12.Be2 Kh8 13.0–0 Rfc8 14.Nh4 Nd8 15.Qa4 Bd7 16.Bb5 Ndc6 17.Qd1 a6 18.Ba4 b5 19.Bc2 f5 20.f4 Rf8 21.fe5+= Ne5 22.Nf3 Nc4 23.Bd4 Qh6 24.Ne5 Be8 25.Qe1 Ne5 26.Be5+/– Qe6 27.Qg3 Ng6 28.Bc3 Rf7 29.Rf3 Bd7 30.Rcf1 Raf8 31.Bd4 Ne7 32.h4 Kg8 33.h5 Qh6 34.Rf4 Be6 35.Bc5 Qf6 36.Qf3 g5 37.Qg3 Rg7 38.R4f2 f4+– 39.ef4 Nf5? 40.Bf5 Bf5 41.Bf8 (41…Kf8 42.fg5 Rg5 43.Qg5 Qg5 44.Rf5 Qf5 45.Rf5 Ke7 46.Rd5+–) 1–0. Mohring,Norbert (1815) – Fehres,Werner (2100), Alpenpokal, 2002.

8.d4 Ne7 =.

8.Nf3 Nc6 9.d4 e4 10.Nd2 Nge7 11.Nb3 0–0 12.Nb5 Bb8 13.Nc5 Bc8 14.Nc3 f5 15.Be2 f4 16.Qb3 Kh8=+ 17.Bc1 a6–/+ 18.h3 b6 19.N5a4 Rf6 20.Bg4 Bc7 21.Bh5 Be6 22.b5 Na5 23.Qc2 Nf5–+ 24.Nd1 Nh4 25.Kf1 Ng2! 26.Kg2 f3 27.Kf1 Rh6 28.Bf3 ef3 29.Ke1 Rh3 30.Rh3 Bh3 31.e4 Qe8 32.Qc7 Rc8 33.Qf4 Qb5 34.Nac3 Qd3 (34...Qd3 35.Qg3 Rc3 36.Nc3 Qc3 37.Kd1 Qd4 38.Ke1 Qc3 39.Kd1 Nb3 40.Qb8 Bc8–+) 0–1. Laurent,Claude – Schwertel,Gottfried, corr TKM/A007, 1999.

8.Nf3 h6 9.Bb5 Nc6 10.0–0 Nge7 11.Qc2 0–0 12.Nh4 Qd7 13.Ng6 Ng6 14.Qg6 Bf5 15.Bc6 (15.Qh5!? a6 16.Ba4=) 15...bc6–/+ (15...Bg6? 16.Bd7 Rad8 17.Be6 Bf7 18.Bd5 Bd5 19.Nd5+–) 16.Qh5 Qf7?? (better is 16...a5–/+) 17.Qf5+– 1–0. Fournier,Frederic (1980) – rigolator (1660), Active (5/0), 2005.

8.Nf3 Nh6 9.Qb3 Be7 10.e4 de4 11.Qe6 ef3 12.Bb5 Kf8 13.Ne4 fg2 14.Rg1 a6 15.Ba4 Qd3?? 16.Qc8 Kf7 17.Qb7 Nd7? 18.Bd7 Rab8 19.Nc5 Bc5 20.Be8 Ke8 21.Qb8+/– Kf7 22.Qb7 Be7 23.Qg2 g6 24.Qf1 Qc2 25.Bc3 Rc8? 26.Rg3?? Nf5+/– 27.Qd3 Qa4 28.Qd5 Kf8 29.Rd3 Qc2 30.Ke2 e4 31.Rh3+– h5 32.Qa2 Qa4 33.Rg1+– Qb5 34.Kd1 Kg7 35.Qe6 Re8 36.Kc1 Bd8+/– 37.Qb3 Qe2 38.Qa4 Re7 39.Qc6 Rc7 40.Qe8+– Rf7 41.Qd8 Qf2 42.Rhg3! Ng3 43.Rg3 Qh2 44.Qd6 Qh1 45.Kb2 Qf1 46.Qd5 Qf4 47.Rg1 Qf2? 48.Qg5 e3 49.Qg6 Kf8 50.Qh6 Ke7 51.Qe3 (51.Qe3 Qe3 52.de3+–) 1–0. Margraf,A – Stabenow,Juergen, corr SOK–87–09, 1987.

8.Qh5 g6 9.Qf3 =.

8.Qb3!? Ne7

9.e4 Nbc6! 10.ed5? Nd4. Gross.

9.e4 Bc7 10.ed5 Bd5 11.Qa4 Nd7 12.Nd5 Nd5 13.Qb3 N7b6 14.Bb5 Kf7 15.Ne2 a6 16.Bd3 Qd7 17.Rc1 Rac8 18.Rc5 Ke7 19.Be4 Rhd8 20.g3 f5= 21.Bg2 Qe6 22.0–0 Nf4 23.Qe6 Ne6=+ 24.Rc2 e4 ½–½. Hunstock,J – Schirmer,Michael, corr KGP–Z–04, 1991.

9.e4 Bc7 10.ed5 Nd5 11.Bc4+/– Nc3 12.Be6 Ne4 13.d3 Nd6+= 14.d4 ed4 15.Nf3 Nc6 16.Rd1 a5 17.Nd4 Nd4 18.Rd4 ab4 19.0–0+– Qe7 20.ab4 Bb6 21.Rdd1 Kf8 22.Rfe1 Qc7?? 23.Qf3 (23.Qf3 Qc2 24.Bf6 (< 24.Rd6 Qb2 25.Rb6 Ra1+–) 24...Qf2 25.Qf2 Bf2 26.Kf2 gf6 27.Rd6+–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Vasseur,Olivier, corr XII World Cup, 2001.

9.e4 Bc7 10.ed5 Bf7 11.Bc4 Nd7= 12.Rc1 Nb6 13.Nge2 Nc4 14.Qc4 0–0 15.0–0 Rc8 16.d4 Nd5=+ 17.Qd3 ed4 18.Nd5 Bd5 19.Qd4 Qd6 20.Nf4 Bc6 21.Qc4 Kh8=+ 22.g3 Rfe8 23.Rcd1 Re4 24.Qc3 Qe7 25.Nd5= Qf7 26.Nc7 Rc7 27.Rd8 Re8 28.Rfd1 Rce7=+ 29.Re8 Re8 30.f3 Qe6 31.Rf1 h6 32.Kg2 Qe2 33.Rf2= Qd1 34.Qd4 Re1 35.Qf4?? Rg1–/+ 36.Kh3 Bd7 37.g4 h5 38.Bf6 gf6 39.Qf6= Kg8 40.Qg6 Kh8 41.Qh6 ½–½. De Visser,Arno – Krumboehmer, Dieren, 1982.

9.Nf3 Qd7 10.Bb5 Nbc6=+ 11.d4 a6 12.Bc6 Nc6=+ 13.b5 Na5–/+ 14.Qa2 e4 15.Nd2 ab5 16.Nd5 Qc6?? 17.Nf6+/– Ke7 18.Qe6! Ke6 19.d5 Qd5 20.Nd5 Kd5 21.Rd1 Be7 22.f3 ef3 23.Nf3 Ke4 24.Rd4+/– Kf5 25.Rd5 Ke6 26.Re5 Kd6 27.0–0 Nc4?? 28.Rd1+– Kc6 29.Re6 Bd6 30.Ne5 (30.Ne5 Kc5 31.Nc4 Bh2 32.Kh2 bc4 33.Red6+– (< 33.Bg7 Rhe8 34.Bd4 Kd5+–)) 1–0. marus1 – Dimusik, internet, 2001.

9.Nf3 Nd7 10.e4 Nb6 11.d4 Kf7 12.Qd1 Rf8 13.de5+/– Be5 14.Ne5 fe5 15.ed5 Nbd5 16.Ne4 Ng6 17.Bc4 Rc8+= 18.Nc5 Ndf4 19.Be6 Ne6 20.Qf3 Qf6 21.Qb7 Rc7 22.Qd5 Ngf4 23.Qe4 Nc5= 24.bc5 Rb8 25.Bc1 Rc5 26.0–0 Qg6 27.Qg6 Kg6=+ 28.Ra2 Nd3 29.Be3 Ra5 30.h3 Ra4 31.Rfa1 Rb3 32.Kh2 e4–/+ 33.Kg1 Kf5 34.Rc2 a6 35.Rc7 Kg6 36.Rc6=+ Kf5 (36...Kh5!?–/+) ½–½. Gross,Wilhelm – Labahn,Wolfgang, corr SOK–92–87, 1992.

7.Nc3 Ne7

8.Nb5 0–0= 9.Nf3 (9.d4 a6 10.Nd6 Qd6=) 9...Bg4 10.Be2 (10.h3 Bh5=) 10...Nbc6 (10...a5 11.Nd6 Qd6 12.b5=) 11.Nd6 Qd6 12.b5 Nd8 13.a4 (13.d3 Ne6=) 13...Be6 (13...Ne6 14.Ba3 Qd8 15.d3=) 14.0–0+= Nf7 15.d3 (15.Ba3 Qd7+=) 15...Rfc8= 16.Ba3 (16.d4 Rc7=) 16...Qd7 (16...Qd8 17.d4=) 17.Qd2 (17.d4 Rc7=) 17...Nf5= 18.Rfc1 d4 19.e4 (19.Rc8 Rc8 20.Rc1 Rc1 21.Qc1 de3 22.fe3 b6=) 19...N5d6+= 20.Bd1 b6 21.Qb2 (21.Ne1 a6 22.ba6 Ra6=) 21...Nb7 (21...a6 22.Rc8 Nc8 23.ba6 Ra6 24.Bb4=) 22.Nd2 (22.Bb3 Rab8=) 22...Nfd8 23.f4 ef4 (23...Nc5 24.Bc5 Rc5 25.Rc5 bc5 26.fe5 fe5 27.Bb3+=) 24.Nf3 (24.Nb3 f5+=) 24...Rc3 (24...Nc5 25.Bc2+=) 25.Rc3 dc3 26.Qc3 Rc8 (26...Nc5 27.Bc5 bc5 28.Bb3+=) 27.Qd4 Qd4 (27...Qf7 28.Rc1+/–) 28.Nd4+/– Rc3 (better is 28...Nc5 29.Be2 A) 29...Na4? 30.Bd6 (30.Ne6?! Ne6 31.Bg4 Re8+=) 30...Nc3 31.Ra7+–; B) 29...Nb3 30.Nb3 Bb3+=) 29.Ne2 (29.Be2!?+/–) 29...Rd3= 30.Nf4 Rc3 31.Bb2 Rc4 32.Ne6 Ne6 33.e5 Kf7 34.ef6 gf6 35.Bf3 Nbc5= 36.Rf1 Kg6 37.Bd5 Exerts pressure on the isolated pawn 37...Rf4 38.Re1 Ng5 39.Re8 Nd3 40.Bc3= Ra4 41.g3 Ra3 42.Bd4 Ra5 43.g4? Rb5–+ 44.Bc4 Nf3?? 45.Kg2= Nde1 46.Kh3? Rb4 47.g5?? (better is 47.Rg8 Kh6 48.Bf6 Rc4 49.Kg3=) 47…Rc4 (47...Rc4 48.Bf6 h6 49.Rg8 Kf5–+; better is 47...Ng5 48.Kg3 Rc4 49.h4 Rd4 50.hg5–+) 0–1. Benko,P – Suttles,D, Vancouver, 1971.

8.Nb5 a6 9.Nd6 Qd6 10.Nf3 (10.Qh5 g6 11.Qd1 Nbc6=) 10...0–0 11.Be2 Nbc6 (11...Bg4 12.Rc1=) 12.0–0 (12.Rc1 Bg4=) 12...Ng6 (12...Bg4 13.d3=) 13.Rc1 (13.d4 Bf5=) 13...Bg4 14.g3 (14.h3 Bf5=) 14...Bh3 (14...Rac8 15.d3+=) 15.Re1 e4 (15...Rac8 16.Qb3+=) 16.Nd4= Qd7 (16...Rac8 17.Qb3=) 17.d3 (17.Nc6 bc6 18.d3 ed3 19.Qd3 Ne5+=) 17...Nd4= 18.Bd4 Qf5 (18...Rac8 19.Qb3 Be6 20.Qb1=) 19.de4+= de4 20.Rc5 (20.g4 Qg5+=) 20...Ne5= 21.Bf1 (better is 21.a4!?=) 21...Nf3–/+ 22.Kh1 Qe6?? (better is 22...Qd7 23.Re2 b6–/+) 23.Bc4+– Qc4 24.Rc4 Rfd8 25.Qb1 Ne1 26.Qe1 Bg4 27.Kg1 Rac8 28.Qc3 Rc4 29.Qc4 Kh8 30.Qb3 Bf3 31.Qc4 h5?? 32.Qc7+– Rd5 33.Qb7 Rg5 34.h4 Rf5 35.Qc8 Kh7 36.Qf5 (36.Qf5 Kh8 37.Qc8 Kh7 38.Qa6 Kh6 39.b5 Be2 40.Qa5 Bb5 41.Qb5 g5 42.Qc6 Kh7 43.Qf6 gh4 44.Qg7#) 1–0. Reimer,Karl – Waibel,Dieter, 75 sen. PSB (Pfalz) ch–Senioren, 2006.

8.d3 Be6 9.Nf3 a6 10.Be2 0–0 11.0–0 Nd7 12.Rc1 Rc8 13.Qd2 b5 14.Rc2 Qb6 15.Rfc1 Rc7 16.Nd1 Rfc8 17.Rc7 Rc7 18.Rc7 Qc7 19.Qc3 Qc3 20.Nc3 Kf7 21.h3 Nc6 22.Kf1 h6 23.Ke1 f5 Black plans e4 24.Kd2 e4 25.de4 de4 26.Ne1 Be5 27.Nc2 Nb6 28.Kc1 Nc4 29.Bc4 Bc4 30.g3 Ke6 31.h4 g5 32.hg5 hg5 33.Nd1 Bb2 34.Nb2 Bb3 35.Na1 Bd5 36.Nc2 Bb3 37.Na1 Ba2 38.Nc2 Kd5 39.Kd2 Bb3 40.Na1 Ba2 41.Nc2 Bb3 42.Na1 Bc4 43.Nc2 Bb3 ½–½. Fournier,Frederic – Guest1137494, Partie amicale, 3m + 2s, 2008.

8.Qh5+= Kf8 9.Nb5 a6 10.Nd6 Qd6 11.d4 e4 12.Rc1 Be6 (12...Bd7 13.Nh3+=) 13.Ne2 Nbc6 14.Nf4 g6 15.Ne6 Qe6 16.Qh6 (16.Qd1 Kg7+=) 16...Kf7 17.Be2 Nf5 18.Qf4 (18.Qh3 Rac8+=) 18...Rhc8= 19.0–0 (19.Bg4 Nce7=) 19...b6 (19...h5 20.g4 hg4 21.Qg4+=) 20.Rc3+= Qd7 (20...h5 21.Rfc1+=) 21.Rfc1 (21.f3 Nd6+/–) 21...Nd6 (21...Nce7 22.Qg4+=) 22.Qh4 (22.Qh6 Kg8+=) 22...Kg7+= 23.h3 (23.f3 ef3 24.gf3 b5=) 23...Nf5 (23...b5 24.Qg3=) 24.Qf4+= Nd6 25.f3 (25.h4 b5=) 25...Kf7 (25...b5 26.Rc5 Ne7 27.Bc3+=) 26.Qh4 (26.R3c2 b5+/–) 26...Kg7 27.R3c2 (27.Qg3 ef3 28.Bf3 Ne4 29.Be4 de4+/–) 27...Nf5 (27...Ne7 28.Qf4+=) 28.Qf2 White gets strong initiative 28...ef3 (28...Nd6 29.Qg3+=) 29.Bf3 (29.Qf3 b5+=) 29...Nce7 30.e4 de4 31.Be4 Rc2 32.Rc2 Rc8 (32...Rd8!?+=) 33.Rc8+/– Nc8 (33...Qc8 34.d5 Qc7 35.g4 Qg3 36.Qg3 Ng3 37.Bf3+–) 34.d5+– h5 (34...Ncd6!? 35.Bd3 Qe7+/–) 35.g4 hg4 36.hg4 Qe7 37.Bf5 gf5+/– 38.gf5 Kf8 39.Qd4+– Qe1 40.Kg2 Qe2 41.Kg3 Qe1 42.Kf3 Qh1 43.Kf2+– Qh2 44.Ke3 Qh3 45.Kd2 Qf5 46.Qf6 Qf6 47.Bf6 Kf7 48.Bg5 b5 49.Kd3 Ke8 50.Kd4 Nd6 51.Kc5 Ne4 52.Kb6 Ng5 53.Ka6 Kd7 54.Kb5 Ne4? 55.Kc4 Kd6 56.Kd4 Nf6= Attacks the isolani on d5 57.a4 Nd5 58.b5 Nc7 59.Kc4 Nb5 60.ab5 ½–½. Rosner,Dirk – Greiner,Matthias, DESC, 2000.

8.Qh5 Kf8 9.Nb5 g6 10.Qd1 Kg7 11.Nf3 a5 12.Nd6 Qd6 13.b5 Bg4 14.Be2 e4 15.Nd4 Be2 16.Ne2 Nd7 17.0–0 Ne5 18.Nf4 Nf5 19.a4 Nc4 20.Bc1 Rhd8 21.d3 ed3 22.Qd3 Rac8 23.Qd5 Qd5 24.Nd5 Rd5 25.e4 Re5 26.ef5 Rf5 27.Rd1 Rc7 28.g4 Rfc5 29.Bf4 Ne5 30.Be3 Rc3 31.Kg2 Ng4 32.Bb6 Re7 33.Ba5 Rb3 34.Rab1 Rb1 35.Rb1 h5 36.Bb6 Ne5 37.a5 Nc4 38.Bc5 Rc7 39.Bb4 Kf7 40.a6 ba6 41.ba6 Ra7 42.Ra1 Ke6 43.f4 g5 44.Bc5 Ra8 45.a7 Kd5 (45...gf4? 46.Rb1 Kd5 47.Rb5+–) 46.Bg1 gf4 47.Kf3 Ne5 48.Kf4 Kd6 49.Ra6 Nc6 50.Kf5 Kc7 51.h4 Kb7 (51...Ne5 52.Ra3 Nd7+–) 52.Rb6 Kc7 53.Kf6 Na7 54.Ra6 1–0. Szabo,Almos (2310) – Dumitrica,Sorin, 2nd Romanian Team Championship, 2006.

8.Qh5+= Kf8 9.Nb5 g6 10.Qf3 Kg7 11.Nd6 Qd6 12.d4 =.

8.Qh5 g6

9.Qf3+/– a5 10.ba5 Rf8 11.Nd5 Nd5 12.Qd5 Ra5 13.Qb3 +/–.

9.Qf3+/– 0–0

10.Nd5 Nbc6 11.Bc4 Be6 12.b5 Na5 13.Ba2 =.

10.Nd5 Nbc6 11.Bc4 (worse is 11.Nf6 Kg7 12.Nh5 gh5 13.Qh5 Ng6+=) 11...Kg7 (11...Be6 12.b5 Na5 13.Ba2=) 12.Ne7 (12.Ne2 Be6 13.e4 a5+/–) 12...Qe7+= 13.Bd5 Be6 14.Be6 Qe6 15.Ne2 (better is 15.e4!?+=) 15...e4+= 16.Qh3 Qh3 17.gh3 Be5 (17...Ne5 18.Be5 Be5 19.Rd1+=) 18.Be5 (18.Bc3 Rfe8=) 18...Ne5 (worse is 18...fe5 19.Nc3+/–) 19.Nd4 Kf7 (19...Rae8 20.f3 f5 21.0–0=) 20.Ke2 Rfc8 (20...Rfd8 21.Rhf1=) 21.Rhc1 (21.f3 ef3 22.Nf3 Nf3 23.Kf3 Rc2+=) 21...Ke7 (21...Nd3 22.Rg1 Rc4 23.f3 Nf4 24.ef4 Rd4 25.fe4 Re4 26.Kf3=) 22.Rc3 (22.f3!? f5 23.fe4 fe4 24.Nb5+=) 22...Rc3= 23.dc3 Rc8 24.Rc1 (24.Kd2 Nc4 25.Kc2 f5=) ½–½. Margraf – Unzicker, Simultan, 1987.

10.Nd5 Nbc6 11.Bc4 Kh8 12.Rc1 (worse is 12.Nf6 Kg7 13.Nh5 gh5 14.Qh5 Rf5=) 12...Bd7 (12...Be6 13.Ne7 (13.Nf6 Bc4 14.Rc4 Ng8–/+) 13...Qe7 14.Ne2+/–) 13.Ne2 (13.Nc3 Nf5+/–) 13...Rb8 (13...b5!? 14.Ne7 Ne7+/–) 14.0–0 (14.Ndc3 Nc8+–) 14...Rc8 (14...b5 15.Bb3+/–) 15.d4 (15.d3 Nd5 16.Bd5 Qb6+–) 15...Nd5 (15...ed4 16.ed4 (worse is 16.Nd4 Ne5 17.Qe2 Rc4 18.Rc4 Nd5=; worse is 16.Bd4 Ne5 17.Be5 fe5 18.Ne7 Rf3 19.Nc8 Rf6 20.Nd6 Rd6+=) 16...Nf5 17.Rfd1+–) 16.Bd5 f5 (16...Qb6 17.Qg3+–) 17.de5 Be5 18.Be5 Ne5 19.Qg3 Nf7 (better is 19...Re8+–) 20.Bb7 Rc1 21.Rc1 (21.Nc1?! Bb5 22.Re1 Qd2+/–) 21...Qb6 22.Qc7 Qe6 (22...Rd8 23.Nd4+–) 23.Qc5 Re8 (23...Kg8 24.Qa7 Qa2 25.Nf4+–) 24.Bd5 (24.Qd4 Kg8 25.Bd5 Qe7+–) 24...Qe7 (24...Qf6 25.Qa7 Ne5 26.Rc7+–) 25.Qd4 Kg8 26.Rc7 Rc8 (26...Rd8 27.Ra7 Kf8+–) 27.Bf7 (27.Bf7 Kf7 28.Rd7+– (28.Qd7?! Rc7 29.Qd1 Qd7=)) 1–0. Rosner,Dirk – Reussner,Hans_Dieter, DESC, 2000.

10.Nd5 Nbc6 11.Nf6 Kg7 12.Nh5 gh5 13.Qh5 Ng6 +=.

10.Nd5 Be6 11.Nf6 Kg7 12.Qb7 Rf6 13.Qa8 Qb6 14.Qe4 Bd5 15.Qg4 Nd7 16.Qd7 Bc6 17.Qh3 a5 18.f4 ab4 19.fe5 ba3 20.ef6 Kg8 21.Bc4 Bd5 22.fe7 Be7 23.Bd5 Kf8 24.Qf3 1–0. marus1 – spok, internet, 2001.

6.Nf3 Ne7

7.Nc3 0–0 8.Rc1 Be6 9.Qb3 Nd7 10.Be2 Bf7 11.d3 b5 12.cd5 a6 13.Qc2 cd5 14.g4 Rc8–/+ 15.Qd2 Ng6 16.h4 d4 17.Ne4 de3 18.fe3 Bc7 19.Ng3 Ne7 20.Nf5 Nd5 21.Bd1 Re8 22.Bb3 N7b6 23.Kf2 Be6 24.Rc6 Kh8 25.Qc2 Bf5 26.gf5 Ne7 27.Be6 Nd7?? 28.Rc3= Bb6 (28...Bd6 29.Rc8 Nc8 30.Ke1=) ½–½. Rosikiewicz,Wieslaw(+) – Maciejewski,Roman, corr 1. AMM Poland, 1991.

7.Nc3 Bg4 8.cd5 cd5 9.Be2 Nbc6 10.0–0 Rc8 11.d4 e4 12.Nd2 Be6 13.Rc1 Bb8 14.Nb3 Qd6= 15.g3 Bf7 16.Nc5+= b6 17.Nb5 Qd8 18.Na6 Qd7 19.Bg4 f5 20.Be2 0–0 21.Rc3 g5 22.Kh1 g4 23.Qd2 h5 24.Rc2 h4 25.Rfc1 Bd6 26.Nd6 Qd6 27.b5 Na5+= 28.Rc8 Rc8 29.Rc8 Nc8 30.Qc3 Qd8 31.Qc7 Qc7=+ 32.Nc7 Nc4 33.Bc4 dc4 34.gh4 Kf8 35.Kg2 Ke7 36.Kg3 Nd6 37.a4 Kf6 38.Kf4+/– Nb7 39.Na6 Nd6 40.Nb4 c3 41.Bc3 Bb3 42.d5 Kg6 43.Ke5 Nf7 44.Ke6 Ba4 45.h5! (45.h5 Kh5 46.Kf7 Bb5 47.Nc6+–) 1–0. algernon (2115) – olutayo (2010), net–chess.com, 2004.

7.d4 Bg4 8.Nc3 (8.cd5 cd5 9.de5 Be5=) 8...e4+= 9.h3 Bh5 10.g4 Bf7 (worse is 10...ef3 11.gh5 dc4 12.Bc4+/–) 11.Nd2 Nd7 12.c5 Bc7 13.a4 f5 14.b5 fg4 (14...0–0 15.f4+=) 15.Qg4 Ng6 16.Nb3 0–0 17.a5 Nf6 18.Qg5 h6 19.Qg1 Nh4 20.Be2 Bh5 21.a6 Qc8?? (better is 21...Be2 22.Ke2 Rb8–/+) 22.ab7 Qb7 23.Na5?? (better is 23.Bh5 Nh5 24.Qg4 Nf3 25.Kd1=) 23...Ba5–+ 24.Ra5 Be2 (24...Bf3!?–+) 25.Ke2–/+ Nf3 26.Qa1 Qd7 27.b6 a6 28.Bc1? (28.Ra6 Ra6 29.Qa6 Qf5+=) 28...Qb7 29.Na2 Nd7 30.Nb4 The isolani on a6 becomes a target 30...Nb8 31.Qa4? Rf6 32.Bd2 Nd2 33.Kd2 Rf3 34.Ke2 Qf7 35.Rh2 Qb7 36.Qa1 Kh7 37.Qg1 Qf7 38.Qg4 Rf6 39.Rg2 g5 40.Qc8 Qf8?? 41.b7 Ra7= 42.Qf8 Rf8–/+ 43.h4 gh4–+ 44.Rg1? Rb7 45.Na6 Na6 46.Ra6 Rb2 47.Ke1 Rb1 48.Ke2 Rg1 49.Ra7 Rg7 50.Ra6 h3 51.Ra1 h2 52.Rh1 Rg2 (52...Rg2 53.Kf1 Rff2 54.Ke1 Re2 55.Kd1 Ra2 56.Rh2 Rg1) 0–1. Hechtlinger,John (2155) – Weller,Jean Luc, Dos Hermanas Internet qual–E, 2009. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 f6 4.e3 Bd6 5.c4 c6)

7.cd5 cd5 8.d3 Be6 9.Be2 0–0 10.0–0 a6 11.Nbd2 Nbc6 12.Rc1 Rc8 13.Nb3 b6 14.Qd2 Qd7 15.Rc2 h6 16.Rfc1 f5 17.g3 f4 18.ef4 ef4 19.Nbd4 fg3 20.hg3 Bg4 21.Nc6 Nc6 22.Nd4 Nd4 23.Bd4 b5 24.Bg4 Qg4 25.Rc8 Rc8 26.Rc8 Qc8 27.Qb2 Qc7 28.Kg2 Kh7 29.f4 h5 30.Qe2 g6?? 31.Qe6 Qe7 32.f5 Qe6+= 33.fe6 g5?? 34.Bf6 Kg6= 35.Bd8 g4 36.d4 Kg7 37.Kf2 Kf8 38.Bf6 Be7 39.Be5 h4 40.gh4= Bh4 41.Kg2?? Ke7–+ 42.Bg3 Bg3?? 43.Kg3+– Ke6 44.Kg4 Kf6 45.Kf4 Ke6 46.Kg5 Ke7 47.Kf5 Kd7 48.Ke5 1–0. bratek55 (1650) – bigpikus (1700), internet, 2011.

7.Be2 0–0 8.0–0 Be6 9.d3 Nd7 10.Nbd2 Rc8 11.e4 d4 12.c5 Bc7 13.Rc1 Ng6 14.g3 Bh3 15.Re1 Qe7 16.Bf1 Qe6 17.Bg2 Rf7 18.Bh1 Nf4 19.Nf1 Ng6 20.Re2 h5 21.Ne1 h4 22.Rcc2 hg3 23.fg3 Qg4 24.Bf3= Qe6 25.Rf2 Ndf8 26.Bh5 Rd7 27.Bc1 Ne7 28.Ng2 g6 29.Bf3 Nh7 30.Rb2+= Qf7 31.Nh4 Kg7 32.Bg4 Bg4 33.Qg4 Rcd8 34.h3 Ng8 35.Nh2 Nh6 36.Qd1 Qe6 37.Bh6 Kh6 38.Ng4 Kg7 39.Qc1 g5 40.Nf5 Kg8 41.Qd1+– Rf8 42.Ngh6 Kh8 43.Qf1 a6 44.Kh2 Bd8 45.Qa1 Re8 46.Qa2 Qa2+/– 47.Ra2 Nf8 48.Rf1 Ne6+/– 49.Ng4 Rf8 50.Raf2 Kh7 51.Nfh6 Rg7? 52.Nf5 Rg6?? 53.Nd6+– Rg7 54.Nf6 Bf6 55.Rf6 Rf6 56.Rf6 Re7 57.Nf5 (57.Nf5 Re8 58.Rf7 Kh8 59.Rb7+–) 1–0. algernon (2175) – olutayo (2570), net–chess.com, 2010.

7.Be2 0–0 8.Qb3 Be6 9.d4 e4 10.Nfd2 f5 11.Nc3 a6 12.g3 Nd7 13.cd5 (13.c5!? Bc7 14.0–0=) 13...Nd5+= 14.Qc2 N7b6 15.Na4 (15.0–0 a5 16.Nd5 Bd5+=) 15...Na4–/+ 16.Qa4 Qe7 17.0–0 Nb6 18.Qd1 Qf7 ½–½. Ehrlich,Hans Georg (1865) – Wuestnienhaus,Andreas (1900), Muensterland Verbandsliga, 2006.

5.c4 Be6

6.Qb3 c6 7.d4 (7.Nc3 Ne7=) 7...dc4 (7...Nd7 8.Nd2=) 8.Bc4 Bc4 9.Qc4 ed4 10.Bd4 Nh6 (10...b5 11.Qe6 Qe7 12.Qc8 Kf7 13.Nf3=) 11.Nf3 (11.Qe6 Be7+=) 11...Nd7 (11...Qe7 12.Nc3+=) 12.Nc3 (12.0–0 Qe7+=) 12...Qe7 13.0–0 Nf7 14.Nh4 Nde5 (14...g6 15.Qb3+=) 15.Qb3 Qd7 (15...Nh6 16.Rfd1+=) 16.Ne4 (16.f4 Ng6 17.Ng6 hg6+=) 16...Be7 17.f4 Ng6 18.Ng6 hg6 19.Nc5 (19.Rad1 Qf5 20.Nc5 Nd8+/–) 19...Bc5 20.Bc5 b6 (20...Qd5 21.Qc2 Qf5 22.Qc4+=) 21.Rad1+/– Qg4 22.f5 (better is 22.h3 Qc8 23.Bd6+/–) 22...bc5?? (better is 22...Ng5 23.Rd4 Qh5+=) 23.Qe6+– Kf8 24.Rd7 (24.Rd7 Qc4 25.Rf7 Kg8 26.Qc4 Rh4 27.Qh4 Rd8 28.fg6 cb4 29.Qh7#) 1–0. Dergatscheva_Daus,Anna (2210) – Ankerst,Milka (2120), Bayern–Nordrhein–Westfalen, 2000.

6.Qc2 c6 7.d4 =.

6.Qc2 Nc6 7.c5 Be7 8.Ne2 (8.b5 Nb8=) 8...Nh6 (8...Qd7 9.Ng3=) 9.d3 (9.Ng3 0–0=) 9...0–0+= 10.Nd2 a6 (10...Qd7 11.d4+=) 11.h3 (11.Nf3 Qd7+=) 11...Qd7 12.d4 Rae8 (12...Bf5 13.Qb3+=) 13.Nf3 Nf7 14.Ng3 e4 15.Nd2 a5 (15...f5 16.Be2=) 16.b5 Na7 17.a4 b6 (17...f5 18.Be2=) 18.c6 (18.Be2 f5=) 18...Qd8 19.Nh5 Bb4 (19...f5 20.Nf4 Bd6 21.Ba3=) 20.Be2 (20.Nf4 Bd6=) 20...g6 (20...Bd6 21.0–0=) 21.Nf4+= Qd6 (21...Nc8 22.Ne6 Re6 23.h4+=) 22.Ne6 (22.Bc3 Bc3 23.Qc3 Nc8+=) 22...Qe6 23.Bc3 (23.Ba3 Ba3 24.Ra3 f5=) 23...Bc3 24.Qc3 Nc8 ½–½. Haznedaroglu,Kivanc (2290) – Yeung,Chun Keung (1640), WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

6.c5 Be7 7.Nf3 Nc6 8.Bb5 Nh6 9.0–0 0–0 10.Bc6 bc6 11.d4 e4 12.Nfd2 Qe8 13.a4 Qg6 14.f3 ef3 15.Nf3 Ng4 16.Qe2 Qe4 17.Bc1 Rab8 18.Nc3+/– Qg6 19.b5 Bd7 20.e4 de4 21.bc6?? Bc6–/+ 22.Nh4 Qh5 23.g3 f5 24.Qa2? Kh8–+ 25.Qe6? Bh4 26.gh4 Qh4 27.Ra2 Be8 28.Ne4? Bf7 29.Qd7 Ba2 30.Qc7 fe4 31.Bf4 Rb1 32.Rb1 Bb1 33.Bg3 Qh6 34.Qe7 Qe3 35.Kg2 Qf3 36.Kh3 Nf2 37.Kh4 Qg4 0–1. Mengs – jimmyjf, ChessWorld.net, 2004.

6.c5 Be7 7.Nf3 Nh6 8.h3 Nf7 9.Be2 0–0 10.0–0 b6 11.cb6 ab6 12.Qc2 Bd6 13.d3 Qd7 14.Nbd2 f5 15.Kh1 c5 16.bc5 bc5 17.Rfe1 e4 18.de4 (18.Qc3!? Nd8 19.Ng5=) 18...fe4–/+ (worse is 18...de4 19.Qc3 Nd8 20.Ng5+=) 19.Ng1 Ng5 20.f4 Nf7 21.Qc3 Nh6 22.Bf1 (22.Bb5! Qb7 23.a4–/+) 22...Nf5–+ 23.Ne2 Nc6 (23...Rc8 24.Kg1–+) 24.g3? (better is 24.g4 d4 25.ed4 cd4 26.Qc1–/+) 24...d4 25.ed4 cd4 26.Qc1 d3 27.Nc3? (27.Ne4 de2 28.Re2–+) 27...Ng3 28.Kg1 Bh3 (better is 28...Nf1 29.Nf1 Bf4 30.Qd1–+) 29.Re3 (29.Nce4 Qg4 30.Bg2–+) 29...Bc5 30.Kf2 (30.Kh2 Nf1 31.Nf1 Bf1 32.Rg3–+) 30...Rf4 31.Kg3 Qg4 (31...Qg4 32.Kh2 Rf2 33.Kh1 Bg2 34.Kg1 Bf3 35.Kf2 Qh4 36.Kg1 Be3) 0–1. Hess,Sophie – Sadewasser,Lucie, GER–chT U20 Wismar, 2009.

6.d3 a5 7.c5 Be7 8.d4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 =.

6.d3 Ne7?? 7.Nc3?? (better is 7.c5+–) 7...c6= 8.Be2 0–0 9.Nf3 Nd7 10.0–0 a6 11.Qc2 b5 12.c5 Bc7 13.a4 Rb8 14.Ra3 (better is 14.ab5!? ab5 15.Kh1=) 14...a5+= 15.Na2 ba4 (15...ab4!? 16.Nb4 Ba5+=) 16.Ra4= ab4 17.Rb4 Rb4 18.Nb4 Ba5 19.Ba3 Bb4 20.Bb4 Qb8 21.Rb1 Qa7 22.Qc3 Qa2 23.Nd2 Rb8 (23...d4 24.Qc1 Ra8 25.Bd1=) 24.Qa3 (better is 24.Ra1!? d4 25.Qc1 (25.Ra2?? dc3 26.Bc3 Ba2–+; 25.ed4?! ed4 26.Qc1 Qd5=) 25...Qa1 26.Qa1 Rb4 27.ed4 Rd4 28.Qa8 Nf8 29.Ne4+/–) 24...Qa3+= 25.Ba3 Rb1 26.Nb1 e4 27.d4 Nb8 28.Nc3 g5 29.Na4 g4 30.Nb6 h5 31.Bb4 Kg7 32.g3 Kg6 33.Ba5 Kg5 34.Na8 Ng6 35.Bc7 Nd7 36.Ba6 h4? 37.Bb7+– Ne7 38.Bd6 Nf5 39.Bf4 Kg6 40.Bc6 Nf8 41.Be8 Kg7 42.c6 hg3 43.hg3 Ne7 44.Nb6 f5 45.Bd6 Kf6 46.Nd7 ½–½. Anjos,Diovana Ferreira Do – Bartmeyer,Beatriz (1800), Umuarama BRA, JOJUPS Cup (w), 2013.

6.cd5 Bd5

7.Nc3 Bc6 8.Nf3 Ne7 9.Be2 0–0 10.d4 ed4 11.Qd4 Bf3 12.Bf3 c6?? (12...Nbc6 13.Qc4 Kh8 14.Ne4+=) 13.0–0?? (better is 13.Rd1+–) 13...Nf5 (13...Qc7!? 14.h3 Rd8 15.Qc4 Kh8=) 14.Qc4+/– Kh8 (14...Rf7 15.Bg4 g6 16.Rad1+/–) 15.Rfd1 (15.Qe6!? g6 16.Ne4+/–) 15...Qc7+= 16.h3 Bh2 17.Kf1 Be5 18.Rd2 Nd6 19.Qe2 (19.Qh4 a5 20.Rad1 ab4 21.ab4 Qe7=) 19...Rd8 20.Rad1 Na6 21.Na4 b5 22.Be5 ba4?? (better is 22...fe5 23.Bg4 Nc4+/–) 23.Qa6 (better is 23.Bd6!? Qb6+–) 23...Qe7 (23...fe5 24.Qc6 Qc6 25.Bc6 Nf7 26.Ba8 Ra8+–) 24.Bd6 (24.Bd6 Qe6 25.Qa4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1725) – Papa_Gena, ChessOK.com, 2012.

7.Nc3 Be6 8.Ne4 =.

7.Nc3 Ne7 8.Nd5 Nd5 9.Bc4 Nb6= 10.Bb3 Nc6 11.Ne2 Ne7 12.Ng3 Qd7 13.Qc2 Rc8 14.0–0 Qc6 15.Qc6+/– Nc6 16.Rac1 Ne7 17.Be6 Rd8 18.Nh5 Kf8 19.e4 Nd7 20.Rfd1 c5 21.Bd7 Rd7 22.bc5+/– Bc7 23.Ng3 Nc6 24.Nf5 g6 25.Ne3 Nd4 26.Kf1 Kf7 27.Rc4 Nb3 28.Nd5 Rc8 29.Rb4 Nc5= 30.d4 Ne4 31.de5+= Rcd8?? 32.e6+– Ke6 33.Nc7 Kf5 34.Rb5 Kf4 35.Ne6 1–0. Popkirova,Kalina – Kessler,Katrin, Schleswig Holstein–ch U20 Girls, 1996.

7.Nc3 Ne7 8.Qg4 f5 9.Qg3 f4 10.Qg7 Rg8 11.Qh7 Bf7 +–.

7.Nc3 Ne7 8.Qg4+= g6 9.Nd5 Nd5 10.Qe6 Ne7 (10...Be7!? 11.Bc4 c6+/–) 11.Qf6+– Rf8 12.Qh4 Qd7 (12...a5 13.Nf3+–) 13.Nf3 Nf5 (13...Qf5 14.d3+– (14.Qh7?! e4 15.Nh4 Qf2 16.Kd1 Rf7+=)) 14.Qe4 Qc6 15.Qc6 Nc6 16.h4 0–0–0 17.h5 (17.b5 Na5 18.Ne5 c5+–) 17...Be7 (17...Rde8 18.Ng5 Rh8 19.Bb5+–) 18.hg6 (18.Be5?! Ne5 19.Ne5 Bf6+/–) 18...hg6 19.b5 (19.Ne5 Ne5 20.Be5 Bd6+–) 19...e4 20.bc6 ef3 21.cb7 Kb8 (21...Kb7 22.Rb1 Kc6 23.gf3+–) 22.Rh7 Bf6 23.Bf6 Rf6 24.Rc1 Rfd6 (24...Rb6 25.Rhc7 Rb7 26.Rb7 Kb7 27.gf3+–) 25.g4 R6d7 (25...Ne3 26.de3 c5 27.Rf7+–) 26.Rd7 (26.gf5?! Rh7 27.fg6 Rh6=) 26...Rd7 27.gf5 gf5 28.Rc6 Rd5 (28...Rg7 29.Rf6+–) 29.Ba6 Ra5 (29...Rd6 30.Rd6 cd6 31.d3+–) 30.Rg6 Ra6 31.Ra6 Kb7 32.Rf6 (32.Rf6 Kc8 33.Rf5+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Seelisch, 2009.

7.Nc3 Bf7 8.Ne4 Nd7 9.Nd6 cd6 10.Qg4 g6 11.Rc1 Rc8 12.Rc8 Qc8 13.Qd1 Ne7 14.Ne2 0–0 15.Nc3 a6 16.Be2 Nd5 17.0–0 Qc7 18.Qa1 Rc8 19.Ne4 N7b6 20.Rc1 Qb8 21.Rc8+/– Nc8 22.f4 Ndb6?? 23.Nf6+– Kg7 24.fe5 Nc4 25.Nd7 Qa7 26.e6 Nb2 27.Qb2 (27…Qd4 28.Qd4 Kg8 29.ef7 Kf7 30.Qf6 Ke8 31.Bg4 Ne7 32.Qf8#) 1–0. orane (1930) – Oldie (1835), Live Game Caissa's Web, 2003.

7.Nc3 Bf7 8.Nf3 a6 9.Rc1 Nd7 10.Be2 Ne7 11.d4 ed4 12.Nd4 0–0 13.0–0 Ne5 14.Ne4 N7g6 15.Nf3 Nf3 16.Bf3+/– Ne5 17.Be5 Be5 18.Nc5 Bb2 19.Nb7 Qd1 20.Rcd1 Rab8 21.Nc5+/– Rfd8? 22.Na6+– Rd1 23.Rd1 Rf8 24.Nc7 Ba3 25.b5 Bc5 26.Bd5 1–0. wlittle (2330) – vegardramstad (2075), net–chess.com, 2004.

7.Nc3 Bf7 8.Qg4 Bg6 9.Nf3 Nh6 10.Qe6+= Qe7? 11.Qc8+– Qd8 12.Bb5 c6 13.Qb7 Nd7 14.Bc6 Rb8 15.Qa7 Nf7 16.Nb5 (16.Nb5 Rc8 17.Rc1+–) 1–0. aschellen (1720) – lord_death, internet, 2006.

7.Nf3 Nd7 8.Nc3 Be6 9.Be2 Qe7 10.0–0 Nh6 11.d4 Nf5 (11...0–0 12.Qc2=) 12.de5 Ne5 13.Ne5 (13.e4 Nf3 14.Bf3 Nh4=) 13...Be5= 14.Qc2 Rd8 15.Rad1 Rd1 16.Rd1 c6 17.Bd3 g6 18.Ne4 Kf7 (18...Bb2!? 19.Qb2 0–0+=) 19.Be5+/– fe5 20.Nc5 (better is 20.Bc4 Bc4 21.Qc4 Kg7 22.Nc5+/–) 20...b6? (better is 20...Rd8+=) 21.Ne6+– Ke6 (21...Nd6 22.Bc4 Rc8+–) 22.Qb3 (22.Qc6 Nd6 23.Bc4 Kf6 24.Rd6 Kg5 25.Rd7 Qd7 26.Qd7 Kh6 27.g4 Rf8 28.h4 e4 29.Qe7 Rc8 30.g5 Kh5 31.Be2 Kh4 32.Qe4 Kg5 33.Qf4#) 22...Kf6+/– 23.Bf5 (23.Qc3 Rc8+/–) 23...gf5+= 24.Qd3 e4?? (24...Rg8 25.Qd7 Qd7 26.Rd7+=) 25.Qd6 (better is 25.Qc3 Kg6 26.Qh8+–) 25...Qd6+/– 26.Rd6 Ke5 27.Rc6 Rd8 28.g3 Rd7 29.Kg2 Kd5 30.Rf6 Ke5+= 31.Rc6 Kd5 32.Rc3 Kd6 33.h4 Rc7? 34.Rc7+– Kc7 35.f3 Kd6 36.fe4 fe4 37.Kf2 Kd5? 38.Ke2 Kc4 39.Kd2 Kb3 40.g4 Ka3 41.Kc3 a5 42.ba5 ba5 43.g5 Ka2 44.Kc2 a4 45.h5 Ka3 46.g6 hg6 47.hg6 Kb4 48.g7 1–0. Fournier,Frederic (1790) – Hafizov,Radik Rifatovich, Active (5+0), 2012.

7.Nc3 Be6

8.d4 ed4 9.Qd4 Nc6 (9...Ne7 10.Qe4 Qc8 11.Nb5+=) 10.Qe4 Qe7 11.Nf3 (11.Ba6 Bc8 12.Rc1 Nb4 13.ab4 Qe4 14.Ne4 Bb4 15.Bc3 Bc3 16.Rc3 ba6 17.Rc7 Ne7=) 11...f5 12.Qc2 Ne5 (12...Nf6!?=) 13.Nd4+/– f4 (13...Nf6 14.Ncb5 0–0 15.Ne6 Qe6 16.Nd4+/–) 14.ef4 (14.Ne4 Bd7 15.Nb5 Bc6 16.Ned6 cd6+–) 14...Nc4 (14...Ng6 15.Ne6 Nf4 16.Bb5 c6 17.Ne4 Qe6 18.Bc4+–) 15.Bc4 (15.Qe4 Bd5 16.Qe7 Ne7 17.Nd5 Nb2 18.Ne7 Be7+/–) 15...Bc4 16.Nce2 Be2 17.Qe2 Kf7 18.0–0 (18.Nf5 Qe2 19.Ke2 Ne7 20.Nd6 cd6+/–) 18...Qe2 19.Ne2 Nf6 20.Rad1 Rhe8 21.Rfe1 Rad8 (21...a5 22.b5+=) 22.Kf1 (22.Be5 Rd7 23.Nd4 Rde7+/–) 22...Rd7 23.g3 Rde7 24.Nd4 a6 (24...Re1 25.Re1 c5 26.bc5 Bc5 27.f5+/–) 25.Re7 Be7 26.Nf3 (26.f5 a5 27.b5 Rc8+/–) 26...Kf8 (26...Kg8 27.Bf6 Bf6 28.Ne5+/–) 27.Ng5 Bd6 (27...Kg8 28.f5+/–) 28.f5+– h6 (28...Be5 29.Be5 Re5 30.Ne6 Kg8 31.g4+–) 29.Bf6 gf6 30.Ne6 Kf7 (30...Ke7 31.Rd4+–) 31.Rd4 b6 32.Ke2 h5 33.Kd3 Be5 (33...Ke7 34.Rh4 Rh8 35.Kc4+–) 34.Rh4 (34.Rh4 Rh8 35.Rc4+–; 34.Rc4 Rc8+–) 1–0. Roldan,Antonio Jose – Jimenez Haelter,Walter, IECG, 2000.

8.Ne4 =.

8.Qf3 c6 9.Ne4+= Bc7 10.Nc5 Bc8 11.Bc4 Qe7 12.d4 Nh6 13.Qh5+/– Nf7 14.de5 Be5 15.Be5 fe5 16.Nf3+– 0–0?? 17.Ng5 Bf5 18.Nf7 Bg6 19.Ne5 (19.Ne5 Rf7 20.Ng6 (20.Nf7?! Bh5 21.Nd6 Kh8 22.Ndb7 Qg5+/–) 20...hg6 21.Qg6+–) 1–0. marekt – uoiea, ChessWorld.net, 2001.

8.Nf3 Nh6 9.d4 Nd7 10.Bd3 0–0 11.Nb5 Qe7 12.Qc2 g6 13.0–0 (13.Nc7 Rac8–+) 13...Bg4 14.Rac1 Rad8 (14...Bf3 15.gf3 Kh8 16.Nd6 (16.Nc7 Rac8–/+) 16...cd6 17.Qc7+/–) 15.Nd6 cd6 16.Qc7 Nf7 (16...Bf3 17.gf3 b6 18.Qa7+/–) 17.Nd2 (17.Qb7 Rb8 18.Qc6 Rfc8 19.Qc8 Rc8 20.Rc8 Nf8+=) 17...Qe6 (better is 17...Rb8!?+/–) 18.Qb7+– Qb3?? (18...Rb8 19.Qa7 Ra8+–) 19.Nb3 1–0. Hoch,Hubertus (2210) – Roberts,David, 60yearsBdF–WS18, 2006.

8.Nf3 Ne7

9.Bb5 c6 10.Ba4 b5 11.Bc2 c5 12.bc5+/– Bc5 13.Nb5 0–0 14.0–0 Bc4 15.Bb3+– Bb3 16.Qb3 (16.Qb3 Qd5 17.Qd5 Nd5 18.d4 ed4 19.Bd4 Bd4 20.Nbd4+–) 1–0. wlittle (2330) – arsigen (1965), net–chess.com, 2004.

9.Rc1 Nd7 10.Nb5 Nb6 11.Nd6 Qd6 12.Be2 0–0–0 13.d4 e4 14.Nd2 f5 15.Qc2 Rhg8 16.Nb3 Rdf8 17.Nc5 Bd5 18.0–0 g5 19.Bb5 c6 20.Nb3 Kb8 21.Be2 f4 22.Nc5 f3 23.Bd1 fg2=+ 24.Re1 Nf5 25.Ne4= Qe7 26.Nc5 Nh4 27.e4 Rf4 28.Bh5 Bc4 29.e5?? g4–+ 30.Re3 Rgf8 31.Ne4 Nf3–+ 32.Rf3 gf3 33.Nf6 Be2 34.Qh7 Qh7 35.Nh7 Rh8 36.Bg6 Rh4 0–1. mgriffin – sbrewer, net–chess.com, 2001.

9.d4 0–0 10.de5 fe5 11.Ng5 Qd7 12.Ne6 Qe6 13.Qc2 Nd7 14.Nb5 Qf6 15.Bd3 Ng6 16.0–0 a6 17.Nd6 cd6 18.Qc7 Qe6 19.Qb7 Rfb8 20.Qe4 d5 21.Qf5 Qd6 22.f4 Rf8 23.Qg5 e4 24.Be2 h6 25.Qg3 Rfc8 26.Rfc1 Ndf8 27.Bd4 Kh7 (27...Rd8 28.Bg4+–) 28.Bh5 (28.Rc8 Rc8 29.f5 Qg3 30.hg3 Ne7+–) 28...Nd7 29.Qg4 Rc1 30.Rc1 Ndf8 31.f5 Ne5 32.Qg3 Nfd7 33.Bf7 Rf8 34.Be6 Rf6 35.Rc8 (35.Bd7!? Nd7 36.Bf6 Qf6 37.Qg6 Qg6 38.fg6 Kg6 39.Rc6 Kf5 40.Ra6 Nf8+–) 35...Re6 36.fe6 Qe6 37.Rc7 Ng6 38.a4 1–0. Fournier,Frederic (2000) – Villard,Pierre (2230), echecsemail.com Team, 2005.

9.d4 0–0 10.de5 fe5 11.Ng5 Bf5? 12.e4+– Bg6 13.Bc4 Kh8 14.Ne6 Qe8 15.Nf8 Qf8 16.0–0 Nd7 17.Nb5 Nb6 18.Nd6 cd6 19.Bd3 Nc6 20.Rc1 Rd8 21.Qg4 Nd7 22.f4 Nf6 23.Qe6 (23.Qh4 Re8+–) 23...Re8 24.Qh3 ef4 25.Rf4 Qe7 26.Bf6 gf6 27.Qh4 Rf8 28.Kh1 Ne5 29.Be2 Nf7 30.Qf6 Qf6 31.Rf6 Kg7 (31...Be4 32.Rc7 Kg7 33.Rd6+–) 32.Rf4 Re8 33.Rc7 Rf8 (33...d5 34.Rb7 Re4 35.Re4 de4 36.Ra7+–) 34.Rb7 Kh6 35.Ra7 Rc8 (35...Re8 36.h4 d5 37.h5 Re4 38.Re4 de4 39.hg6 Kg6 40.b5+–) 36.h4 Ne5 37.g4 Rc1 38.Kg2 Rc2 (38...Nf7+–) 39.g5 1–0. Fournier,Frederic (2230) – lnv (1910), Active (5/0), 2006.

9.d4 Nbc6 10.Be2 (10.Bb5 Qd7+=) 10...ed4= 11.Nd4 Nd4 12.Qd4 0–0 (12...Be5 13.Qe4 Qb8 14.0–0+=) 13.Qe4+= Qe8?? (better is 13...Qc8+=) 14.Qe6+– (14.Qe6 Kh8 15.Bf3+–) 1–0. Roldan,Antonio Jose – Barkwell,Michael C (1945), IECG, 1999.

9.d4 Nd7 10.Bd3 =.

5.c4 Ne7??

6.Nc3?? d4 7.ed4 ed4 8.Ne4 Be5 9.d3 0–0 10.Nf3 Bg4 11.Be2 Nbc6 (better is 11...Ng6!?=) 12.Ne5+/– fe5?? (better is 12...Ne5 13.Bg4 Ng4 14.Qg4 f5+/–) 13.Bg4+– Nf5 14.Bf5 Rf5 15.0–0 Qh4 16.Ng3 Raf8 (16...Rf7+–) 17.Nf5 Rf5 18.Bc1 1–0. Fournier,Frederic – PanovX (1660), Active, 2007.

6.c5+– 1–0. Wall,Bill – Vivo M, internet, 1998.

6.c5 a5 7.cd6 Qd6 8.Nc3 ab4 9.Nb5 Qd7 10.ab4 Ra1 11.Ba1 c6 12.Na7 0–0 13.Nf3 Qd6 14.Nc8 Rc8 15.Qb1 Na6 16.Ba6 ba6 17.0–0 Rb8 18.Qa2 Rb6 19.Bc3 e4 20.Nd4 c5 21.bc5 Qc5 22.Ba5 Rd6 23.Rb1 Nc6 24.Bb6 Qc4 25.Qc4 dc4 26.Nc6 Rc6 27.Bd4 Kf7 28.Rb7 Kg6 29.g4 h6 30.Kg2 a5 31.Ra7 Re6 32.Kg3 1–0. Bulcourf,Carlos (2155) – Ferrate,Nicolas Gustavo, XV PRO AM Open, 2008.

6.c5 Bc5 7.bc5 Nbc6 8.Be2 0–0 9.Nf3 Bg4 10.d4 e4 11.Nfd2 Be2 12.Qe2 Nf5 13.0–0 Nh6 14.Nc3 f5 15.f3 Qg5? 16.Nd5 Rad8 17.Nc7 Rf6 18.d5 Rdf8 19.Bf6 Rf6 20.dc6 bc6 21.Rab1 Rg6 22.Rb8 (22.Rb8 Kf7 23.f4 Qg2 24.Qg2 Rg2 25.Kg2+–) 1–0. aschellen (1795) – ReardenSteel, internet, 2006.

6.c5 Bc5 7.bc5 Nd7 8.Qc2 0–0 9.Nf3 b6 10.c6 Nc5 11.d4 Bf5 12.Qc3 Na4+/– 13.Qb4 Nb2 14.Qb2 Nc6 15.Bb5+– Ne7 16.Nbd2 c6 17.Ba4 b5 18.Bb3 a5 19.0–0 a4+/– 20.Ba2 e4 21.Ne1 Kh8 22.Nc2 Qd6 23.Nb4 h6 24.f3 ef3+/– 25.Nf3 Be4 26.Bb1 f5 27.Be4 fe4 28.Ne5 Nf5 29.Qe2 c5 30.Nbc6 Rac8 31.Na7 Rb8 32.dc5?? Qe5= 33.Nc6 Qc7? 34.Nb8+– Qb8 35.Rab1 d4 36.ed4 Nd4 37.Qe4 Nb3 38.Rf8 Qf8 39.c6 Nd2? 40.Qg4 Qc5–+ 41.Kh1 Nb1 42.h3 Qc6 43.Qb4 Nc3 44.Qf8 Kh7 45.Qf5 Kg8 46.Qc2 Qc5 47.Qd3 Qa3 48.Kh2 Qc5 49.Qd8 Qf8 50.Qd4 b4 51.Qc4 Kh8 52.h4 a3 53.Kh3 a2 (53...a2 54.Qd3 a1Q 55.Kh2 Qe1 56.Qg3 Qg3 57.Kg3 Ne2 58.Kh3 Qf4 59.h5 Qg3#) 0–1. coloplayah (2175) – johnb (2160), net–chess.com, 2007.

6.c5 Bc5 7.bc5 Nd7 8.d4 ed4 9.Bd4 b6 10.Qc2 bc5 11.Bc5 Nc5 12.Qc5 c6 13.Nd2 Bf5 14.Ne2 Qb6 15.Rc1 Qc5 16.Rc5 1–0. aspasio – pierred, net–chess.com, 2013.

6.cd5?? Nd5= 7.Nc3 Nc3 8.Bc3 0–0 9.Bc4 Kh8 10.Nf3 Qe7 11.0–0 Nd7 12.Qc2 Nb6 13.Be2 Nd5 14.Bb2 Be6 15.d4 e4 16.Nd2 (better is 16.Qe4!? f5 17.Qc2+/–) 16...f5= 17.Nc4 Rac8 18.Nd6 cd6 19.Qd2 f4 20.ef4 (20.Kh1–/+) 20...Rf4?? (better is 20...Nf4 21.Qd1 Ne2 22.Qe2 Bc4–+) 21.g3 Rf7 22.Rfc1 (22.Rac1 Rc1 23.Bc1 Bh3–/+) 22...Rcf8 23.Rf1 (better is 23.Bc4!?–/+) 23...Bh3–+ 24.Rfc1?? (better is 24.Bc4 Bf1 25.Rf1–+) 24...Rf2 (24...Rf2 25.Rf1 Qf6–+) 0–1. Fournier,Frederic (1705) – fvicous, ChessOK.com, 2013.

6.Nf3 dc4 7.Bc4 Bg4 8.Nc3 Nd7 9.Qb3 Nb6 10.Bf7 1–0. tightfist (2425) – israelflavio (2445), net–chess.com, 2014.

5.d4 e4

6.c4 Bd6 7.Nc3 Ne7 8.f3 ef3 9.Nf3 Be6 10.c5 Bc7 11.Bd3 Bf5 12.0–0 0–0 13.Bf5 Nf5 14.Qd3 Qc8 15.Rae1 a6 16.e4 0–1. Fournier,Frederic (2215) – Pretto Rafael Antonio (2320), corr Match ARG–FRA, 2001.

6.Nd2 b5?? 7.Qh5+– g6 8.Qd5 c6 9.Qe4 Qe7 10.Ngf3 Qe4 11.Ne4 Be7 12.c4 a6 13.Be2 Bf5 14.Ng3 Nd7 15.Nf5 gf5 16.Bd3 Nh6 17.cb5 cb5 18.Nh4 Rg8 19.0–0 Kf7 20.Nf5 Nf5 21.Bf5 Nb6 22.e4 h5 23.d5 Rg7 24.Rad1 Nc4 25.Bc1 Ke8 26.Bf4 Na3 27.d6 Bd8 28.d7 Kf8 29.Bh6 Nc4 30.Bg7 Kg7 31.h3 Ra7 32.g4 hg4 33.hg4 Kf7 34.Kg2 Ne5 35.Rh1 Ke7 36.Rh7 Kf8 37.Rdh1 Rc7 38.Rh8 Ke7 39.Re8 Kd6 40.Rd8 Nd7 41.Bd7 (41.Bd7 Ke7 42.Ra8 Rd7 43.g5+–; better is 41.Rd1 Kc6 42.Rc1 Kb6 43.Rc7 Kc7 44.Rd7 Kb6+–) 1–0. euforia (1740) – mancroft, internet, 2007.

6.c4 c6

7.Nc3 Be6 8.Qb3 Qd7 (8...f5 9.cd5 cd5 10.Nb5 Nf6 11.Nh3 Be7=; 8...dc4 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 Qe7 11.d5 f5+=) 9.Rc1 Ne7 10.cd5 cd5 11.f3 Nbc6 =.

7.Nc3 Be6 8.Rc1 Ne7 (8...a6 9.cd5 cd5 10.Qb3 f5 11.Be2 Nf6=) 9.cd5 cd5 10.Nb5 0–0 11.Ne2 a5 =.

7.Nc3 Be6 8.cd5 cd5 9.Bb5 Nd7 10.Bd7 Qd7+= (worse is 10...Bd7 11.Qh5 Kf8 12.Qd5+/– Bc6 13.Qe6+/–) 11.h3 (11.Qa4 Ne7 12.Qd7 Bd7 13.f3+=; 11.Nge2 Rc8 12.Qa4 Qa4 13.Na4–/+) 11...Ne7 12.Nge2 0–0 13.Qa4 Rfc8 14.Qd7 Bd7 15.0–0 b6 16.Rac1 Rc7 17.Na2 Rac8 18.Rc7 Rc7 19.Rc1 Rc1 20.Nac1 f5 21.g3 g5 22.Kg2 Ng6 23.Ng1 (23.Nc3!? Be6 24.f4 ef3 25.Kf3+=) 23...f4–/+ 24.Bc3 h5 25.Bd2 (better is 25.ef4 gf4 26.h4–+) 25...Bb5?? (better is 25...f3!? 26.Kh1–+) 26.Na2 (26.gf4!? Nh4 27.Kh1 gf4 28.ef4–/+) 26...f3–/+ 27.Kh1? (better is 27.Nf3 ef3 28.Kf3–/+) 27...h4 28.g4?! (28.Be1–+) 28...Bf1 29.Nf3 ef3 (29...ef3 30.Kg1 Bh3–+) 0–1. Pruk,Mateusz – Wojtas,Szymon, Laczna k. Kielc Poland, 2011.

7.Nc3 Be6 8.cd5 cd5 9.Nb5 Ne7 10.Nd6 Qd6 11.Qh5 g6 =.

7.c5 Bc7 8.Nd2 f5 9.h4 Nf6=+ 10.Ne2 0–0 11.f3 ef3 12.Nf3 =. alaamattar (2115) – fcleto (2175), net–chess.com, 2009.

7.c5 Bc7 8.Qh5 g6 9.Qh4 (9.Qd1 Ne7+=) 9...Be6 (better is 9...Kf7!? 10.f3 ef3 11.Nf3 Kg7+=) 10.f3= Nd7 11.fe4 g5 12.Qh5 Bf7 13.Qg4 (13.Qh3 de4 14.Nc3 Bg6+=) 13...h5 14.Qf5 (14.Qf3 de4 15.Qe4 Ne7+=) 14...Ne7 (14...Nh6 15.Qf3 Ng4 16.Nc3 Nh2 17.Qf5–/+) 15.Qf3 (15.Qf2 de4 16.Nc3 0–0=) 15...g4 (15...de4!? 16.Qe4 f5+=) 16.Qf2= de4 17.Nc3 f5 18.d5 Nd5? (better is 18...cd5 19.Ne4 0–0=) 19.Nd5+– Rh6?? (19...Be5 20.Nf4 Qe7 21.Be5 Qe5+–) 20.Nc7 Qc7 21.Qf5 g3 (21...Qd8 22.Ne2 Qe7 23.0–0–0+–) 22.hg3 (better is 22.Ne2 gh2 23.Nf4 Qd8 24.Rh2 Qe7+–) 22...Qg3 23.Qf2 Qg6 (23...Qf2 24.Kf2 a5 25.Be2+–) 24.0–0–0 0–0–0 25.Nh3 (25.Rd6 Be6 26.Nh3 Re8+–) 25...Rf8 (25...Qg8 26.Nf4+–) 26.Qd2 Ne5 (26...Rd8 27.Nf4 Qg3+–) 27.Be5 Qe6 (27...Bd5 28.g3 Qe8 29.Bg7+–) 28.Bf4 Qb3 29.Qd7 1–0. mbarker (2410) – preethan (2135), net–chess.com, 2015.

7.Be2 Be6 8.c5 Bc7 9.Bg4 Qd7 10.Bh5= g6 11.Be2 a5 12.Nd2 ab4= 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Ne7 15.f3 f5 16.f4 0–0 17.Nh3 h6 18.0–0 Kg7 19.Bc3 Ng8 20.Qe1 Bd8 21.Qf2 Bf6 22.Ra1 Qd8 23.Ra7 Bc8 24.Nb3 Rf7 25.b5 cb5+= 26.Bb5 Nc6 27.Ra8+/– Qc7 28.Qa2 b6 29.cb6 Qb7?? 30.Ra6 Nb8? 31.Ra8 Qb6 32.Be2+= Qb7? 33.Nc5+– Qc7 34.Bb4 Nc6+= 35.Ba5 Na5= 36.Qa5 Qa5 37.Ra5 Ne7 38.Bb5 g5 39.g3 Ng6 40.Nf2 Nf8?? 41.Bc6+/– gf4 42.gf4 Rc7 43.Bd5 Re7 44.Ra8 Be6 45.Ne6+– Ne6 46.Be6 Re6+/– 47.Ra5 Bh4? 48.Rf5+– (48.Rf5 Kg6 49.Rb5+–) 1–0. mic (2200) – carrafurca (2300), net–chess.com, 2007.

7.Nc3 Ne7

8.Qa4 0–0 9.Qb3 (9.b5 Nd7 10.cd5 cd5 11.Qb3 Qa5=) 9...a6 (better is 9...f5!?= 10.Nh3 Kh8 11.b5 dc4=) 10.cd5+/– (10.c5 Bc7 11.Ne4 Ng6+/–) 10...cd5 (10...Nd5 11.Ne4 Bc7+/–) 11.Nd5 (11.Ne4 Bc7+/–) 11...Be6 12.Bc4 (better is 12.Ne7 Qe7 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 Kh8 15.Ne2+=) 12...b5?? (better is 12...Nd5 13.f3 Re8 14.Bd5 Bb4 15.Qb4 Bd5–/+) 13.Ne7+– Qe7 14.Be6 Kh8 15.Ne2 Ra7 (15...Nd7 16.Ng3 Rae8 17.d5 Bg3 18.hg3+–) 16.Nc3 Qe8 (16...f5 17.g4 fg4 18.Ne4+–) 17.Ne4 Be7 18.Rc1 f5 19.Nd2 Rf6 (19...a5 20.ba5 Qg6 21.0–0 Ra5 22.Rc2+–) 20.d5 (better is 20.Rc8 Bd8 21.Rb8 Re6 22.Qe6 Qe6 23.Rd8 Qg8 24.Rg8 Kg8+–) 20...Qg6 (20...Rf8+–) 21.Bf6 gf6 22.Rc8 Kg7 23.Rg8 Kh6 24.Rg6 Kg6 25.Qc2 Nd7 26.Qf5 Kg7 27.Ne4 (better is 27.Qg4 Kh6 28.Bd7+–) 27...Rc7 28.0–0 (28.Qg4 Kh6 29.Ng3 Rc1 30.Kd2 Bb4 31.Kc1 Ba3 32.Kc2 a5 33.Nf5) 28...a5 29.d6 (29.d6 Bd6 30.Qg4 Kf8 31.Qg8 Ke7 32.Qf7 Kd8 33.Nd6 Ra7 34.Qe8 Kc7 35.Qd7 Kb6 36.Nc8 Ka6 37.Qa7#; 29.Qg4 Kh6 30.Ng3 ab4 31.Nf5#) 1–0. Rajewski,C – Daguzon,J, Wch Seniors Bad Woerishofen, 1992.

8.Qa4 0–0 9.Qb3 Be6 10.c5+= Bc7 11.Ne4 a5 (11...Ng6 12.Nf3+/–) 12.Nf3 (12.ba5 Ba5 13.Nc3 Nd7+/–) 12...Qd7 13.Nc3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Na6 (15...Bg4 16.Be2+/–) 16.b5+– cb5 17.Bb5 Nc6 18.0–0 Kh8 19.Rb1 g5 (19...Rb8 20.Ba4+–) 20.Ba4 Rb8 21.Qb5 (21.Nb5 g4 22.Nd2 Ba5+–) 21...g4 22.Ne1 (22.Nd2 Qf7+–) 22...h5 (22...Qf7 23.Qe2 Ra8 24.Nd3+–) 23.g3 (23.e4 h4+–) 23...h4 (23...Bf5 24.Nd3+–) 24.gh4 (24.e4 hg3 25.hg3 Qf7 26.ed5 Bd5 27.Nd5 Qd5+–) 24...Qh7 25.Ng2 Bf5 (25...Bd7 26.Qb3 (26.Nd5?! Ncb4 27.Rb4 Bb5 28.Rb5 Qd3+=) 26...Bf5 27.Rb2+– (27.Nd5?! Bb1 28.Nc7 Nc7 29.Bc6 Ra8 30.Qb7 Ra1=)) 26.Rb2 Ne7 27.Qe2 Ng6 28.f4 Ba5?? 29.Nd5 Nh4 30.Nf6 Nf3 31.Qf3! gf3 32.Nh7 Bh7 33.Nh4 Bc3 34.Nf3 Bb2 35.Bb2 Nb4 36.d5 Kg8 37.Ng5 Bf5 38.Bb5 Rc8 39.d6 Kf8 40.Bc3 Nc6 41.e4 (41.e4 Bd7 42.Nh7 Kf7 43.Bc4 Kg6 44.Nf6+–) 1–0. Deneuville,Christian – Pichugin,Sergey, corr W–11Cup prel032, 1999.

8.Qa4 dc4 9.b5 a6 10.Bc4 Bf5 11.Ba2 h6 =.

8.Qa4 Qd7 9.b5 Bc7 10.Rc1 f5 11.bc6 Nbc6 +=.

8.Qa4 Be6 9.cd5 Bd5 10.Nd5 Nd5 11.Rc1 b5 =.

8.Qb3 Be6 9.c5 Bc7 10.Ne4 0–0 11.Ne2 Bf7 12.Nd2 Nf5 13.Ng3 Nh4 14.Nf3 f5 15.Nh4 Qh4 16.Nf5 Qf6 17.Nd6! Bg6 (17...Bd6 18.cd6 Passed pawn) 18.f3 (18.Nb7 Qf2 19.Kd1 Bh5 20.g4 Bg4 21.Be2 Qe2 22.Kc1 Rf1 23.Rf1 Qf1 24.Kd2 Qe2 25.Kc3 Qe3 26.Kc2 Bf5 27.Kd1 Qb3 28.Ke2 Bg4 29.Kf1 Qf3 30.Kg1 Bh3 31.Nd6 Qg2) 18...Bd6 19.cd6 Nd7 20.Be2 Rae8 21.0–0 Kh8 22.e4! Qd6 (22...de4 23.fe4 Passed pawn) 23.e5 Qe6 24.Bd3 Nb6 25.Rae1 Nc4 26.Bc1 Bf5 27.Kh1 Qg6 28.Bf5 Rf5 29.Qd3 h5 30.Rg1 Qf7 31.f4 Re6 32.Qh3 Rh6 33.Qh4 Qd7 34.Rgf1 Nb6 35.Rf3 Na8 36.Rg3 Nc7 37.Rg5 Qe7 38.Qh3 Rf8 39.Rh5 Rh5 40.Qh5 Kg8 41.f5 Nb5 42.f6! Rf6 (42...gf6 43.e6 Passed pawn) 43.Qg4 Qe6 44.Qh4 Rf8 45.h3 Nc3 46.Kh2 ½–½. Nikolaev,Dmitriy – Samarin,Vladimir (2100), Kimry–ch, 2008.

8.Qb3 Be6 9.c5+/– Bc7 10.Ne4 Bf7 11.Nc3 0–0 12.Bd3 Bg6 13.Bg6 Ng6 14.e4 Re8 15.Nge2 Kh8 16.ed5 Nf4 17.d6 Bd6 18.cd6 Qd6 19.g3 Nd3 20.Kf1 Nb2 21.Qb2 Qe6 22.Kg2 Qg4 23.Rhe1 Nd7 24.Nf4 g5 25.Ne6 Re6 26.f3 Re1 27.fg4 (27.fg4 Re3 28.d5+–; 27.Re1?! Qf5+/– (27...Qd4?? 28.Rd1 Qe5 29.Rd7+–)) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Slavin, 2010.

8.Rc1 Be6 9.cd5 cd5 10.Nb5 Nbc6 11.Nd6 Qd6 12.Ne2 0–0 13.Qd2 f5 (13...Rac8 14.b5 Nb8 15.Nc3=) 14.b5+= Nd8 15.Nf4 Bd7 (15...Rc8 16.Rc8 Nc8 17.Be2+=) 16.Bc3+/– Qf6 (16...Qa3? 17.Bb4 Qb3 18.Be7+–) 17.Qa2 Rc8 18.Nd5 Nd5 19.Qd5 Be6 20.Qd6 Nf7 21.Qb4 Qg5 22.Rc2 Rfd8 23.Qa4 Nd6 24.Bb4 Rc2+= 25.Qc2 Rc8 26.Qb1 Nc4 27.Qb3 Bf7 28.Qc2 Be6 29.Qb3 Kf7 30.h4+= Qg6 31.h5 Qg5 32.h6 g6 33.Qc3 Ne5 34.Qa1 Nd3= 35.Bd3 ed3 36.d5 Bd5=+ 37.Qg7 Ke6 38.Bc3 Qg2–/+ 39.Qf6 ½–½. mrkt – Tabori, ChessWorld.net, 2003.

8.cd5 cd5 9.Bb5 Nbc6 10.f3 f5 11.Nh3 0–0 12.f4 Kh8 (12...a5 13.ba5 Na5 14.0–0–/+) 13.Ba4 Be6 (13...h6 14.0–0=) 14.0–0 (14.Ng5 Qd7+=) 14...g6 15.Kh1 (15.Bb3!?+=) 15...Nc8= 16.Ng5 Bg8 17.Bb3 Nb6 18.Qe1 h6 19.Nh3 Be7 20.Ne2 a6 21.Bc3 Qd6 22.Rg1 h5 (22...Bf6!?–/+) 23.Qb1 Nd7 24.Be1 b5 25.Ng5 Nb6 26.h3 Nc4 27.Bc4 bc4 28.g4? (better is 28.Qc2!?–/+) 28...Bg5 29.fg5 hg4 30.hg4 Be6 31.Nf4 Kg7 32.Bg3 Qe7 (32...Qd7 33.Kg2 fg4 34.Rh1–/+) 33.gf5? (better is 33.b5 ab5 34.Qb5+=) 33...Rf5–+ 34.Rg2 Rh8 35.Kg1 Rg5 36.b5 Rb8?? (36...Bh3!? 37.Nh3 Rh3–+) 37.a4 (37.Ne6!? Qe6 38.Bb8 Rg2 39.Kg2 Nb8 40.Qh1 Qg4 41.Kf2 ab5 42.Rb1+=) 37...Rb7 38.Qe1? (better is 38.Qb2 Bf7 39.b6–/+) 38...ab5–+ 39.ab5 Rb5 40.Kf1 Qf7 41.Ra6 Bd7 42.Kg1 Nb4?? (42...Rg4 43.Bh4 Rg2 44.Ng2–+) 43.Rd6?? (43.Rg6 Qg6 (43...Rg6 44.Ng6 Kg6 45.Bc7 Bg4 46.Rg4 Kf5 47.Rf4 Ke6 48.Rf7 Kf7 49.Qf2 Ke7 50.Qh4 Kf7 51.Qf4 Ke8 52.Qh6+–) 44.Ng6 Nd3+= (44...Kg6? 45.Bh4 Rg2 46.Kg2+–)) 43...Nd3?? (better is 43...Kh7–+) 44.Nd3= cd3 45.Be5 Re5 46.de5 Exerts pressure on the isolated pawn 46...Be6 47.Rf2 Bf5 (47...Qe7 48.Rf6 Bf7 49.Qh4 Rb1 50.Kg2 Rb2 51.Kh3=) 48.e6 (48.Rf6 Qb7 49.R2f5+–) 48...Qf6+= 49.Qc1 Qg5 (49...Rb7!? 50.Rd5 Qe6+=) 50.Rg2= Qh4?? 51.Rd7 Kh6 52.Qa1 Rb8 53.Qg7 1–0. Macedo,A Soares De (2025) – Santos,L Rocha De Azevedo (2010), 6th Magistral RN – Grupo B, 2009.

8.cd5 cd5 9.Nb5 0–0 10.Rc1 Be6 11.Ne2 Nbc6 =.

7.cd5 cd5

8.Bb5 Nc6 9.Nc3 Be6 (9...Nge7 10.Qb3=) 10.Nge2 (10.Qb3 Qd7=) 10...Nge7 (10...a5 11.ba5 Nge7 12.Qb3+=) 11.0–0 (11.Qb3 Kf7=) 11...0–0 12.Ba4 f5 (12...a6 13.Bb3 f5 14.Nf4 Bf4 15.ef4=) 13.Bb3 (13.Rc1 Rc8=) 13...Qd7 (13...Qc7 14.h3=) 14.Nb5 (14.Rc1 a6=) 14...Bb8 (better is 14...Nb4 15.Nd6 Nd3 16.Nb7 Qb7=) 15.Rc1 (better is 15.Nbc3!?=) 15...Nb4!–/+ 16.ab4 Qb5 Annihilates a defender: b5 17.Rc5 (17.Ba3 Bd6–/+) 17...Qd7 (17...Qb4 18.Nc3 a6 19.Na4–/+) 18.Ba4 (18.Nf4 Bf4 19.ef4 b6–/+) 18...Qd8 (18...Qd6 19.g3–+) 19.Nf4–/+ Bf7 (19...Qd6 20.g3 Bf7–/+) 20.h4 (20.Qd2!?–/+) 20...Bd6–+ 21.b5 (21.h5 b6 22.Rc2 Bf4 23.ef4 Qd6–+) 21...b6 (21...Nc8!? 22.g3–+) 22.Rc3–/+ Qd7 (22...Bf4 23.ef4 Re8 24.Qd2–/+) 23.Ba3 Rfc8 (23...Bf4 24.ef4 Rfc8 25.Rc8 Nc8 26.Qc2–/+) 24.Rc8 Rc8 (24...Nc8 25.Bd6 Nd6 26.h5–/+) 25.Bd6 Qd6 26.Qa1 (26.h5 Be8–/+) 26...Qb4 (26...Qd7 27.h5–/+) 27.Rb1+= Qd6 (27...Qc4 28.Bb3 Qb5 29.Qa7+=) 28.Bd1 (28.Rf1!?=) 28...Rc7+= 29.Rb3 (29.h5 Nc8+=) 29...g6 (29...Ng6 30.Ng6 Bg6 31.Ra3–/+) 30.Ra3 (30.Rc3 Rc3 31.Qc3 Qd7+=) 30...Qd7 31.Be2 Kf8 (31...Nc8 32.Rc3–/+) 32.Kh2 (32.Qb2 Nc8+=) 32...h6 33.Rb3 (33.Nh3 Nc8+=) 33...Kg7 34.Rb1 Qc8 35.f3 Qb8 36.g3 g5 37.hg5 hg5–+ 38.Ng2 ef3 39.Bf3 Rc8 40.Qa3 Ng6 41.Ne1? Rh8 42.Kg2 g4 43.Bg4 fg4 44.Nd3 Rh3 45.Nf4 Nf4 (45...Nf4 46.ef4 Qe8–+) 0–1. Sunyer,Julio – Golmayo de la Torriente,Manuel, Sitges, 1934.

8.Nc3 Be6 9.Bb5 Kf7 10.Nge2 Nc6 11.Qb3 a6 12.Bc6 bc6 13.Rc1 Ne7 14.Na4 Rb8 15.Nc5 g5 (better is 15...a5=) 16.Na6+/– (16.Ne6?! Ke6 17.Nc3 f5=) 16...Rc8 17.Nc5 h5 18.Ne6 Ke6 19.Nc3 Qc7? (better is 19...Kd7+/–) 20.Ne4+– Bh2 (20...h4 21.h3+–) 21.Nc5 (better is 21.g3 Bg3 22.Ng3 h4+–) 21...Kf7 22.Ke2 (22.Qd1!? Ra8+–) 22...Bd6 23.g3 h4 24.gh4 gh4 25.Rcg1 Rcg8 26.Rg8 Kg8 27.Qd3 Kf7 28.e4 Ng6 29.ed5?? (better is 29.Kd1+–) 29…Nf4–+ (29...Nf4 30.Kd1 Nd3 31.Nd3 cd5–+) 0–1. Fournier,Frederic (1990) – alhakem (1610), Active, 2005.

8.Nc3 Ne7 9.Nb5 0–0 10.Rc1 a6 11.Nd6 Qd6 12.Ne2 b5 13.Nf4 Nd7 14.Qh5 Nb6 15.Rc2 Bd7 16.Ne2 g6 17.Qh6 Nf5 18.Qf4 Rfc8 19.Rc5 Qe7 20.h4 Nc4 21.Bc1 Be6 22.Nc3 Qd7 23.f3 ef3 24.gf3 Re8 25.Bd3 Nfe3 26.Be3 Ne3 27.Qe3 Bf5 28.Be4 de4 29.fe4 Rad8 30.Kf2 Be4 31.Ne4+– Qe7 32.Re1 f5 33.Ng5 Qd6 34.Qb3 Kh8 1–0. kamret (2240) – zzz11, GameColony.com, 2003.

8.Nc3 Ne7 9.Nb5 0–0 10.Rc1 Nbc6 11.Nd6 Qd6 12.b5 Na5 13.Qa4 b6 14.Bc3 Nb7 15.Bb4 Qd8 16.Ne2 Be6 17.Nf4 Bf7 18.Be2 Nd6 19.0–0 g5 20.Nh3 h6 21.f4 Be6 22.fg5 hg5 23.Nf2 f5 24.Nh3 Nec8 25.Qb3 Kg7 26.Rc6 Kg6? 27.Bd6 Nd6 28.Qb4 1–0. mrkt – sasan_amiri, ChessWorld.net, 2003.

8.Nc3 Ne7 9.Nb5 Be6 10.Qh5 g6 11.Qd1 0–0 12.Rc1 Nec6 13.Ne2 Be7 14.Nf4 Bf7 15.Nc3 g5? 16.Nfd5!+– a6 17.Ne7 Ne7 18.Ne4 Nd5 19.h4 Bg6 20.Nc5 gh4 21.Ne6 Qe7 22.Nf8 Qf8 23.Bc4 Bf7 24.Qg4 Kh8 25.Bd5 Bd5 26.Rc8 1–0. kamret (2250) – avet (1900), GameColony.com, 2003.

5.d4 Ne7

6.de5 fe5 7.c4 dc4 8.Bc4 Nd7 +=.

6.de5 fe5 7.c4 c6 8.cd5 cd5 9.Nf3 Bg4 10.Be2 (10.h3 Bf3+= 11.Qf3=) 10...e4 11.Ng5 +/–.

6.de5 fe5 7.Nf3 Nbc6 8.b5 Nb8 9.Be5 Be5 10.Ne5 0–0 11.c4 Nf5? 12.Qc2?? Qf6= 13.f4? Nd7 14.Nc3 Ne5–+ 15.Nd5? Qh4 16.g3?? Ng3! 17.hg3 Nf3 18.Kf2 Qh1 19.Bg2 Qh2 20.Rh1+/– Qh1?? 21.Bh1+– Bf5 22.Qe2 Rae8 23.Bf3 c6 24.bc6 bc6 25.Nb4 c5 26.Nd5 h6 27.e4 Bd7 28.Qb2 Ba4 29.e5 Kh8 30.Nc7 Rd8 31.Ne6 Rfe8 32.Nd8 Rd8 33.Bd5 Be8 34.Qb1 Bh5 35.Qf5 Be8 36.Qf8 Kh7 37.Be4 g6 38.Qe7 Kg8 39.Qd8 Kf8 40.Bg6 Kg8 41.Qe8 Kg7 42.Qf7 Kh8 43.Qf8 1–0. slavisa99 – powerm, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.de5 fe5 7.Nf3 Nd7 8.Be2 (8.c4 c6+=) 8...0–0 9.0–0 c6 10.c4 e4 11.Nd4 Ne5 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Qh4 15.g3 (15.h3!? Qg5 16.Kh1=) 15...Qh6+= 16.Rc1 Bh3 17.Re1 (better is 17.Qb3!? Kh8 18.Rfd1–/+) 17...Qf6–+ 18.f4? (better is 18.Rf1–+) 18...ef3 19.Nf3 Nf3 20.Bf3 Qf3 21.Qf3 Rf3 22.e4 a5! 23.e5 Be7 24.e6 ab4 25.Bb4 Bb4 26.ab4 Re8 27.e7 Rf7 28.Rcd1 Rfe7 29.Re7 Re7 30.Rd8 Kf7 31.Kf2 Be6 32.Rd4 Bd5 33.Rf4 Kg6 34.Rg4 Kf7 35.Rf4 Ke8 36.Rh4 h6 37.h3 Re4 38.Rh5 Rb4 39.Re5 Kd7 40.Re3 Rb2 41.Ke1 b5 42.Kd1 b4 43.Kc1 Rh2 44.h4 b3 45.Re1 Rh1 46.Rh1 Bh1 47.Kb2 Bd5 48.g4 Ke6 49.g5 hg5 50.hg5 Kf5 (50...Kf5 51.Kb1 Kg5–+) 0–1. Gremy,Paul (1670) – Reed,John (2020), Pornic op, 2008.

6.de5 fe5 7.Nf3 e4!? 8.Ng5 Nf5 =.

6.de5 Be5 A) 7.Nc3 A1) 7...0–0 8.Nf3 (8.Bd3 a5 9.Nf3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1=) 8...a5 9.b5 Bg4 10.h3 Bh5 11.Be2=; A2) 7...c6 8.Qh5 (8.Bd3 0–0 9.Nf3 Bg4 10.h3 Bh5 11.0–0=; 8.Be2 0–0 9.Nf3 a5 10.b5 cb5 11.0–0=; 8.Nf3 0–0 9.Bd3 Bg4 10.h3 Bh5 11.0–0=) 8...g6 9.Qd1 0–0 10.Nf3 Bg4 11.h3=; A3) 7...Be6 8.Bd3 (8.Nf3 0–0 9.Bd3 a5 10.0–0 Bg4 11.h3=; 8.Be2 a5 9.Nf3 0–0 10.0–0 Qd7 11.Qd2=) 8...a5 9.Nf3 0–0 10.0–0 ab4 11.ab4=; A4) 7...Nd7 8.Nf3 0–0 9.Ne5 Ne5 10.Be2 Be6 11.0–0=; A5) 7...a5 8.b5 (8.Nf3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 0–0 11.Be2=) 8...0–0 9.Nf3 Qd6 10.Be2 Be6 11.0–0=; B) 7.Be5 fe5 B1) 8.Qh5 Ng6 9.c4 a5 (9...0–0 10.cd5 Qd5= 11.Nd2=) 10.cd5 Qd5 11.Nc3=; B2) 8.c4 0–0 9.cd5 Nd5 10.e4 Nf4 11.Qd8=.

6.c4 c6

7.Nd2 0–0 8.Bd3 Nd7 9.f3 b6 10.Qc2 g6 11.0–0–0 a5–/+ 12.c5 Bc7 13.h4 ab4 14.ab4 bc5 15.bc5 ed4 16.ed4 Ba6 17.Ba6 Ra6 18.Nb3 Ra2 19.Kd2 Bf4–+ 20.Ke2? Nf5 21.Kd3 Ne3 22.Qb1 Rb2 23.Qb2 Nd1 24.Qe2 Ne3 25.Nh3 Bh6 26.f4 Re8 27.Re1 Qb8 28.Kc3 Bf4 29.Qf3 h5 30.Nf4–/+ Ng4 31.Re8 Qe8 32.Qe2 Qe2 33.Ne2 f5 34.Nf4=+ Nf8?? 35.Na5+– Kf7 36.Nc6 Ne6 37.Nd5 f4 38.Kd3 Nf2 39.Ke2 Ne4 40.Ne5 Kg7 41.Kd3 Nf2 42.Kc4 Ne4 43.c6 Nd6 44.Kd3 Nb5 45.Ne7 g5 46.hg5 Ng5 47.Nd5 Ne6 48.Nb6 Kf6 49.Nf3 Kf5 50.d5 Nc5 51.Kc4 Nb7 52.Kb5 Nd6 53.Kb4 Kf6 54.c7 1–0. supertimchan (1745) – lion, net–chess.com, 2002.

7.de5 fe5 8.c5 Bc7 =.

7.de5 fe5 8.cd5 cd5 9.Nf3 Bg4 10.h3 Bf3 +=.

7.de5 fe5 8.cd5 cd5 9.Nf3 Bg4 10.h3 Bh5 11.Qa4 Nbc6 12.b5 Bf3 13.bc6+– bc6 14.gf3 Rb8 15.Bc3 0–0 16.Rg1 Rf3 17.Rg7! Kg7 18.Qg4 Ng6 19.Qf3 Qb6 20.Bd3 Rf8 21.Qg3 d4 22.Bg6 hg6 23.ed4 ed4+/– 24.Qd6 dc3 25.Qe7 Rf7 26.Qe5?? Kh7–+ 27.Qe3 Qb2 28.Qc3 Qf2 29.Kd1 Rd7?? 30.Nd2+– Qf1 31.Kc2 Qf5 32.Kc1 Rd5 33.Qe3 Re5 34.Qa7 Kh6 35.Qd4 Rc5 36.Kd1 Rd5 37.Qe3 Kg7 38.Rc1 Qh5?! 39.Kc2 Qf5 40.Ne4 Re5 41.Re1 c5 42.h4 Qe6 43.Qc3 Qa2 44.Kc1 Qe6 45.Nd2 (45.Ng5!? Qc4 46.Qc4 Re1 47.Kd2 Re7 48.Qc3 Kg8 49.Qc5 Rd7 50.Kc3 Kg7 51.Qe5 Kf8+–) 1–0. COMP – NN, 2003.

7.de5 fe5 8.Nf3 e4 9.Nd4 (worse is 9.Bg7 Rg8 10.Bd4 ef3 11.Qf3 Bg4–/+; 9.Ng5 Nf5 10.h4 Be7=) 9...0–0 10.Nc3 (10.cd5 Nd5=) 10...a5 (10...Be5=) 11.b5 Qe8 (11...Be5 12.Rb1=) 12.bc6+= bc6 13.cd5 cd5 14.Ndb5 Qf7 15.Qd2 Ra6 16.Rc1 Bd7 17.h3 (17.Rc2 Qf5+=) 17...Rb6 18.Nd6 (18.Ne4 de4 19.Bc4 Be6 (19...Rb5 20.Bf7 Rf7 21.Qd6 Rb2 22.0–0+/–) 20.Nd6 Rd6 21.Qd6 Qf2 (21...Bc4?! 22.Qf4–/+) 22.Kd1 Bc4 23.Rc4 Qb2 24.Qe6 Rf7 25.Qe4 Qa3–+) 18...Rd6= 19.Nd1 Nbc6 20.Nc3 Rg6 21.Na4 Nf5 22.Nc5 Nh4 23.Rh2 (worse is 23.Nd7 Qd7 24.Kd1 Ng2+=) 23...d4 (23...Rg5 24.Rc2= (worse is 24.Nd7 Qd7 25.Kd1 Qd6–/+)) 24.Nd7?? (better is 24.ed4 e3 25.Qe3=) 24...Qd7+= 25.ed4 Qd6 26.Rh1 Ng2 27.Bg2 Rg2 28.Rf1 Ne7 29.Qe2 Qe6 30.Rc5 Ng6 31.Bc1 (31.Ra5 Nf4 32.Qb5 Nd3 33.Kd1 Qh3 (33...Nf2 34.Rf2 Rgf2 35.Qd5 Qd5 36.Rd5 Rb2 37.Ke1–+) 34.Qd5 Kh8–+) 31...Nh4 32.Be3 Rh2 33.Rc3 (33.Qc4 Qc4 34.Rc4 Ng2 35.Ke2 Rh3–/+) 33...Nf3–+ 34.Kd1 Rh3 35.Kc1 (35.Qc4!? Qc4 36.Rc4–/+) 35...Rh5–+ 36.Qc2 Rb5 37.Rd1 Rfb8 38.d5 Qe5 39.Rc8 Kf7 40.Rc7 Kg6 41.Rc6? (41.Qc6 Kh5 42.Rh1 Nh4 43.Kd1 Rd5 44.Ke2–+) 41...Kf5 42.Qa2 R8b7 (42...R8b7 43.a4 Rb2–+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Blankenberg,Bruno, CiF, 2000.

7.de5 Be5 8.Be5 fe5 A) 9.cd5 cd5 (9...Qd5 10.Nc3 Qe6 11.Ne4 Nd5 12.Bc4 Nd7+=) 10.Qh5 Ng6 11.Bd3 e4 12.Bb5 Nc6+=; B) 9.Qh5 Ng6 10.cd5 cd5= 11.Bd3 e4 12.Bb5 Nc6+=.

7.Qh5 g6 8.Qd1 Be6 (8...0–0 9.de5 fe5 10.c5=) 9.Nd2 (9.de5 fe5 10.c5 Bc7=) 9...Nf5 (9...e4 10.cd5 Bd5 11.Nc4=) 10.Qb3 (10.de5!? fe5 11.e4+=) 10...ed4+= 11.ed4 Qc7 (11...0–0 12.c5 Bc7 13.Ngf3+=) 12.Ngf3= Nd7 (12...dc4 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 Qe7 15.Kf1+=) 13.Rc1 (13.Bd3 0–0–0=) 13...0–0 14.Bd3 dc4 (14...Rfe8 15.0–0=) 15.Bc4 Bc4 16.Qc4 Kg7 17.0–0 Nb6 18.Qb3 Qf7 19.Qc2 (19.Rfe1 Rae8=) 19...Rfe8 20.Rfe1 Re1 (20...Nd5 21.Qa4=) 21.Re1 Re8 22.Re8 Qe8 23.Ne4 h5 (23...Qe7 24.g4 (worse is 24.Nd6 Qd6 25.Qd3 Qf4=) 24...Nh6 25.g5+/– (25.Nd6?! Qd6 26.g5 Ng8=)) 24.g3 (24.Nd6 Nd6 25.Qc5 Qe2+=) 24...Bf8 (24...Qf7 25.Nc5=) 25.Qd3 (25.Nc5 Qf7=) 25...Nd6 26.Nc5 (26.Nc3 Qe6 27.Bc1 Qf5 28.Qf5 Nf5=) 26...Nd5 27.Kg2 (27.Qc2 b6 28.Nd3 Qd7=) 27...g5 (27...b6 28.Nb3+=) 28.Nd2= f5 (28...g4 29.Nc4 Nc4 30.Qc4=) 29.Nf3 g4 30.Ne5 h4 31.Qd2 Kh7 32.Bc1 b6 33.Ncd7+= h3 34.Kf1 Ne4 35.Qc2+/– c5 36.Qc4 Ndf6 37.Nf8 Qf8 38.Qe6 Kg7 39.bc5 bc5 40.d5?? Nd6 41.Bb2 Kh7+/– 42.Nd7 Nd7 43.Qd7 Kg6 44.Qe6 Kh5+= 45.Bc1 Ne4 46.Qd7 Kg6+= 47.Bf4 Qf6 48.Qc6 Kf7= Black gets the initiative 49.Qc7 Ke8 50.Qb8 Kf7 51.Be5 Qb6 52.Qb6 ab6 53.f4 gf3–+ 54.a4 Nf6 55.d6 Ke6 56.Bf4 Ng4 57.Kg1 Kd7 58.Kh1 f2 (58...f2 59.Be3 f1Q 60.Bg1 Nf2#) 0–1. Frech,Josef – Schuett,Wilhelm, Velden op, 1995.

5.Nf3

5.Nf3 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 f6 5.e3).

5.Nf3 Be6 (--> 4.e3 Be6 5.Nf3 Bd6).

5.Qh5 g6

6.Qd1 Ne7 7.c4 c6 8.Nc3 Be6 9.cd5 Nd5 10.Nge2 f5 11.Nd5 cd5 12.Nf4 Bf7 13.Bb5 Nc6 14.Qa4 (14.Nd3!? Qe7 15.Bc6 bc6 16.f4+/–) 14...0–0= 15.Bc6 bc6 16.Ne2 (16.Nd3 d4 17.Qc6=) 16...c5 (better is 16...a5 17.ba5 c5+=) 17.bc5+/– Bc7 18.0–0 f4? (better is 18...Be8 19.Qc2 Bb5+/–) 19.ef4+– Be8 20.Qc2 d4 (20...Bb5 21.d3 Qe7 22.fe5 Be5 23.Be5 Qe5 24.a4+–) 21.d3 (21.fe5 d3 22.Qc4 Bf7+–) 21...ef4 (21...Qd5 22.fe5 Bc6 23.Qc4 Qc4 24.dc4+–) 22.Nd4 (22.Bd4?! f3 23.gf3 Qh4+/–) 22...f3 23.Ne6 Qh4?? 24.Nc7+– Rf4 25.Qc3 (25.Qc3 Qf6 26.Qf6 Rf6 27.Bf6+–; 25.Na8?? Qg4 26.g3 Qh3 27.Qb3 Rf7 28.Qf7 Kf7 29.Rfc1 Qg2) 1–0. Fabus,Marian (1815) – Bartek,Ladislav (2140), SVK–chT2C, 2005.

6.Qd1 Ne7 7.Nf3 0–0 8.Be2 Bg4 9.0–0= Nd7 10.d3 c6 11.Nbd2 Rc8 12.c4 dc4 13.dc4+= c5 14.b5 b6 15.Ne4 Bb8 16.a4 (16.a4 Qc7 17.h3+=; 16.Qd2 Qc7+=). Onkel_Luis (1705) – crisptoast, ICC, 2003.

6.Qh4 a5 7.b5 Nd7 8.c4 Ne7 9.cd5 Nd5 10.Nh3 Nc5 11.Bc4 Nb6 12.Be2 Nb3 13.Ra2 Be6 14.Bc3 Nd4!–/+ 15.Rb2 Ne2 16.Ke2 Nc4 17.Rc2 Na3 18.Na3 Ba3 19.Ra1 Bb3 20.Ra3 Bc2 21.Qc4 a4 22.Be5 Bb3 23.Rb3 ab3 24.Bc7 Qd7 25.Qe4 Kf7 26.Qc4 Qe6 (26...Qe6 27.Qe6 Ke6 28.Nf4 Kd7–+) 0–1. Bendig,Frank – Trokenheim,Marek, corr SOK–92–??, 1992.

4.e3 Bd7

5.b5 a6 6.a4 (6.ba6 Na6 7.d4 ed4 8.Bd4 c5=) 6...ab5=+ 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Qe7 (8...Bd6 9.Be2=+) 9.Nc3 Qc5 10.Na4 (10.Nf3 Bd6=) 10...Qa3 (10...Qd6 11.Nf3=+) 11.Nc3= d4 (11...Ne7 12.Nf3=) 12.ed4 ed4 13.Nd5 Qc5 14.Qe2 Ne7 15.Ne7 Be7 16.Nf3 Qc2 17.Nd4 Qc1 18.Qd1 Qd1 19.Kd1 Bc5 20.Bd3 0–0 21.Re1 c6 22.bc6 bc6 23.f3 Na6?? 24.Be4 Rb8? 25.Nc6+/– Rb1?? 26.Ke2 Re1+/– 27.Ke1 f5 28.Bd5+– Kf8 29.Nd4 Nb4+/– 30.Bc3?? Bd4?? 31.Bb4+/– Ke8 32.Bb3 g5 33.h3 h5 34.Bd1 Bb5 35.Bc3 Bg1 36.Bf6 g4 37.fg4+– fg4 38.hg4 h4 39.Bh4 Bc6 40.Kf1 Bd4 41.Bf3 Bb5 42.Ke1 Be5 43.Be2 Bd7 44.d3 Kf7 45.Kd2 Ke6 46.Ke3 Kd5 47.Bf3 Kc5 48.Ke4 Bd4 49.Be7 Kc6 50.Kd4 1–0. Kone – cheeze06, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c4 dc4 6.Bc4 b5 7.Ba2 Bd6 (7...Nc6 8.Nf3+/–) 8.Nf3+– Ne7 (8...a5 9.Ne5! Be5 10.Be5 ab4 11.Bd4+–) 9.Nc3 c5? (better is 9...Nbc6 10.Nb5 e4+–) 10.bc5 Bc5 11.Qb3 Rf8 12.d4 ed4 13.ed4 Bd6 14.0–0 Nbc6 (14...Qb6 15.Rfe1 Kd8 16.Ne4+–) 15.Nb5 Bb8 (15...Qb8 16.Rfe1 Kd8 17.Bc3+–) 16.Rfe1 a6 17.Nc3 Na5 (17...Bd6 18.Ne4 Qc7 19.d5+–) 18.Qc2 Bf5 (18...Bd6 19.Nd5 Rh8 20.Ne7 Be7 21.Re7 Qe7+–) 19.Qf5 1–0. pierred – anony, internet, 2014.

5.c4 d4 6.ed4+/– ed4 7.Bd4 Qe7 8.Be3 Nc6 9.d4 Nd8 10.Nc3+– Ne6 11.Bd3 Nf4 12.Be4 f5 13.Bb7 Rb8 14.Bf3 Nf6 15.Nge2 Ne2 16.Qe2 Ne4 17.Nd5 (17.Nd5 Qh4 18.Nc7 Kd8 19.Nd5+–) 1–0. Wall,Bill – Aiandas, internet, 1999.

5.Nf3 b5 6.Ne5+= fe5 7.Qh5 Ke7 8.Qe5 Be6 9.Bb5 c6 10.Bd3 Qd6 11.Qg5+= Kf7?? 12.Be5+– Qe7 13.Qf4 Nf6 14.Bb8 1–0. Wall,Bill – Small K, internet, 2001.

5.Nf3 c5 6.bc5 Bc5 7.d4 ed4 8.Bd4 Bd4 9.Nd4 Qa5 10.Nd2 Ne7 11.c4 0–0 12.cd5+/– Nd5 13.Bc4+= Bc6 14.e4 Re8 15.0–0 Qc5 16.Nc6 bc6 17.ed5 cd5 18.Ne4 Re4?? 19.Qd5 Qd5 20.Bd5 Kf8 21.Be4 1–0. pcmvr (1700) – cindya, net–chess.com, 2006.

5.f4 Nc6 6.Nh3 Bh3 7.Qh5+= g6 8.Qh3 ef4 9.ef4 Nce7 10.Qe6 Qd6 11.Bb5+– Kd8 12.Qf7 Nc6 13.Bc6 bc6+= 14.0–0 Nh6?? 15.Qf6+– Qf6 16.Bf6 Kd7 17.Bh8 Nf5 18.Be5 Re8 19.c3 Kc8 20.a4 Bd6 21.Bd6 cd6 22.Kf2 Kd7 23.Na3 a6 24.Rae1 Rf8 25.g3 h5 26.Nc2 c5 27.Ne3 Ne7 28.b5 a5 29.b6 Kc6 30.Rb1 Kb7 31.Rb5 Nc8 32.Nd5 Rf5 33.c4 Rd5 34.cd5 Nb6 35.Rfb1 (35.Rfb1 Kc7 36.Rb6 Kd7 37.Rb8 Ke7 38.R1b7 Kf6 39.Rf8#) 1–0. euforia (1605) – tiberius, internet, 2007.

5.h3 Be6 6.d4 Nd7 7.Nf3 =.

5.h3 Nh6 6.Nf3 (6.d4 ed4 7.Bd4 Nc6+=) 6...e4 (6...Nf5=) 7.Nh4 (7.Nd4 Nf5+=) 7...Nc6 (better is 7...g5–/+) 8.Qh5+= Nf7 9.Qd5 Qe7 10.b5 Na5 (10...Ncd8!? 11.Nc3 Nd6+=) 11.Bc3 c6 12.bc6 (12.Qd4!? c5 13.Qd5+/–) 12...Nc6+= 13.Bb5 (13.d3 Nd6 14.de4 Be6 15.Qh5 Bf7=) 13...Qe6 (13...Nd6 14.f4=) 14.Qh5 (better is 14.Bc4 Qd5 15.Bd5=) 14...g6 15.Ng6 hg6 16.Qg6 Nce5 (better is 16...Rh6!? 17.Qg3 Qf5–+) 17.Bd7–/+ Kd7 (better is 17...Nd7!? 18.d3 ed3 19.cd3 Nc5–/+) 18.Qe4+= Nd6 19.Qa4 Kc7 20.Be5 (20.d3 Rg8 21.Rh2 Kb8+=) 20...Qe5 21.Nc3 b6 22.Rb1 Kb7 23.0–0 (better is 23.Qd7!? Kb8 24.Rb3+=) 23...Be7?? (better is 23...Rc8=) 24.Qd7+– 1–0. PoPer – santaclaus2004, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Qh5 g6 6.Qd1 Bd6 7.g3 Ne7 8.Bg2 0–0 9.f3 Bc6 10.Nc3=+ d4 11.ed4 ed4 12.Ne4 Be4 13.fe4 Be5 14.Nf3 a6 15.Ne5 fe5= 16.c3 Nbc6 17.Rf1 Qd6 18.Qb3 Kg7 19.0–0–0 b5 20.d3 Nc8?? 21.cd4 Nd4= 22.Bd4 Qd4 23.Rf8 Kf8?? 24.Rf1+– Ke7 25.Qf7 Kd8 26.Qf6 Kd7 27.Bh3 Ke8 28.Qf8# 1–0. Rob – Charlemagne, internet, 2007.

5.c4 Ne7

6.cd5 Nd5 7.Nc3 Nc3 8.dc3 Be7 9.Nf3 c6 10.Be2 b5 11.c4 a5 12.cb5 ab4 13.a4 c5 (13...cb5!? 14.ab5 Ra1 15.Qa1 Qb6=) 14.Bc4 Bf5 15.0–0 (15.Nh4 Qd1 16.Kd1 Bg4 17.Kd2 Ra5+=) 15...Nd7 (15...Qd1!? 16.Rfd1 Bc2+=) 16.Qd5 Rf8 17.Nh4 (better is 17.Bd3 Bd3 18.Qd3+=) 17...Bc2?? (17...Nb6 18.Qd8 Rd8 19.Be2=) 18.e4?? (better is 18.Rfc1 Bg6 19.Ng6 hg6 20.Rd1+–) 18...Nb6?? a4 seems the pivot of the position (better is 18...g6=) 19.Qd8?? (better is 19.Qc6 Qd7 20.Qb6 Be4 21.Rad1+–) 19...Rd8–/+ 20.Be6 Na4 21.Nf5+= Rf7 22.Bf7?? Kf7–/+ 23.Bc1 Nc3 24.Ne7 Ke7–/+ 25.Be3 Nb5 26.Bc5= Nd6 27.Bb4+/– Be4 28.f3 Bd3?? 29.Rfd1+– Bc4 30.Bd6 Rd6 31.Rd6 Kd6 32.Ra7 g5 33.Rh7 Ke6 34.Ra7 Bd5 35.Kf2 e4 36.fe4 Be4 37.g3 f5 38.Ke3 Bg2? 39.Ra6 Ke5 40.Ra5 Kf6 41.Ra6 Ke5 42.h4 gh4 43.gh4 Bf1 44.Rh6 f4?! 45.Kf3 Bd3 46.Rh8 Bg6 47.h5 Bf7 48.h6 Bg6 49.Rf8 Bh7 50.Rf4 Ke6 51.Kg4 Ke7 52.Kg5 Ke6 53.Rf6 Ke7 54.Rf2 Ke8 55.Kf6 Bc2 56.Kg7 Ke7 57.h7 Bh7 58.Kh7 Ke6 59.Kg6 Ke5 60.Kg5 Kd4 61.Re2 Kc5 62.Rd2 Kc4 63.Rd8 Kc5 64.Kf5 Kc6 65.Ke5 Kc7 66.Rd2 Kc6+– 67.Ke6 Kc5 68.Ke5 Kc6 69.Ke6 Kc5 70.Rd1 Kc4 71.Ke5 Kc3 72.Ke4 Kc2 73.Rd3 Kc1 74.Rh3 Kc2 75.Kd4 Kd2 76.Rh2 Kc1 77.Kd3 Kb1 78.Kc3 Ka1 79.Kb3 (79.Kb3 Kb1 80.Rh1) 1–0. Fournier,Frederic (1910) – Vasiukov, Active, 2011.

6.cd5 Nd5 7.d4 ed4? 8.Qh5+– g6 9.Qd5 Nc6 10.b5 Na5 11.Bd4 Bg7 (11...c6 12.Qe4 Kf7 13.Qd3+–) 12.Bc3 b6 (12...c5 13.Nd2 Qc7+–) 13.Ba5 ba5 (13...Rc8 14.Bc4 Qe7 15.Bb4+–) 14.Bc4 Qe7 (14...Qb8 15.Qf7 Kd8 16.Qg7+–) 15.Qa8 1–0. Eagle_9 (2375) – leighcastle (1705), ChessWorld.net, 2003.

6.cd5 Nd5 7.d4 Be6 8.de5 Nd7 +/–.

4.e3 e4

5.c4 dc4 6.Bc4 Ne7 7.Nc3+= f5 8.f3 ef3 9.Nf3+/– Ng6 10.0–0 c6 11.Qc2 b5 12.Bd3 a5+/– 13.Bf5 ab4? 14.Bg6 hg6 15.Qg6 Kd7 16.Ne5 Kc7 17.ab4 Qd2 18.Ra8 Qb2 19.Nb5! Kb7 20.Rb8! Kb8 21.Nc6 Kb7 22.Nd8 Kb8 23.Qb6 Ka8 24.Qa7 1–0. wlittle (1985) – kpratt, net–chess.com, 2001.

5.c4 c6 6.cd5 cd5 7.Nc3 Be6 8.d3 ed3 9.Bd3 Ne7 10.Nf3 Nf5 11.Bf5 Bf5 12.Qd5 Qd5 13.Nd5 Bd6 14.0–0 0–0 15.Nd4 Bd7 16.Nc3 Nc6 17.Nc6 Bc6 18.Rfd1 Be5 19.Rac1 Rfd8 20.Rd8 Rd8 21.Rd1 Rd1 22.Nd1 Bb2 23.Nb2 Kf7 24.f3 Ke6 25.Kf2 Ke5 (25...f5 26.Ke2+/–) 26.Ke2 Bb5 27.Kd2 f5 28.g3 g5 29.Nd3 Bd3 (better is 29...Kd5!?+/–) 30.Kd3+– b6 31.h4 g4 32.fg4 fg4 33.e4 h5?? (33...b5 34.Ke3 h6+–) 34.b5 Kd6 35.Kd4 Ke6 36.e5 Kd7 37.Kd5 Ke7 38.e6 Kd8 39.Kd6 Ke8 40.e7 Kf7 41.Kd7 Kf6 42.e8Q Kg7 (42...a6 43.Qe6 Kg7 44.ba6 b5 45.a7 b4 46.a8Q ba3 47.Qag8) 43.Qh5 (43.Ke7 a5 44.Qf7 Kh6 45.Kf6 a4 46.Qg6) 43...Kf6 44.Qg4 (44.Qg5 Kf7 45.h5 Kf8 46.h6 a6 47.Qg7) 44...Ke5+– 45.h5 Kf6 (45...Kd5 46.h6 Kc5 47.h7 Kb5 48.Qb4 Ka6 49.Kc6 b5 50.Qb5) 46.h6 Ke5 47.h7 Kf6 (47...Kd5 48.h8Q a6 49.Qhd4) 48.h8Q Kf7 49.Qgg7 (49.Qe6) 1–0. Fournier,Frederic – SojiYo(C), Active, 2008.

5.c4 Be6 6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd8 8.Ne4 Bd5 9.Nc3 Nc6 10.Nd5 Qd5 11.Nf3 0–0–0 12.d4 Re8 13.Qc2 Nh6 14.Bc4 Qd6 (14...Qh5 15.Qa4+–) 15.Rc1 Ne7 (15...Re7 16.0–0+–) 16.0–0 (16.Qa4 c6 17.Qa7 Qb8+–) 16...c6 17.b5 c5 (17...Kd8+–) 18.dc5 Qc5 (18...Qd7 19.Rfd1 Qf5+–) 19.Be6 (19.Be6 Kb8 20.Qc5+–) 1–0. Fournier,Frederic – NETRO, Active, 2008.

5.d3 Bd6 6.de4 de4 7.Nc3 Nc6 (7...Qe7!?+=) 8.Ne4+/– Bf5 9.Nd6 Qd6 10.Qd6 cd6 11.Bd3 Bd3 12.cd3 Nge7 13.Nf3 Ne5 14.Ne5 (14.Ke2 Kd7+–) 14...de5+/– 15.0–0 (15.Kd2 Kd7+/–) 15...h5 (15...Rd8 16.d4 e4 17.f3+/–) 16.Rac1 g5 (16...a5 17.ba5 Ra5 18.f4+/–) 17.Rc7 (17.f4!? gf4 18.ef4 Ng6 19.fe5 fe5 20.Be5 Ne5+–) 17...b6 18.Rfc1 Kf7 19.d4 e4 (19...ed4 20.Bd4 Rhc8 21.Kf1+/–) 20.a4 (20.f3 ef3 21.gf3 Rhc8+–) 20...Rhe8 (20...Ke6 21.b5 Nd5 22.R7c6 Kf5 23.Kf1+/–) 21.Ba3 (21.f3!? f5+–) 21...Kg6+/– 22.Rd7 Nf5 (22...a6 23.Rcc7 Nf5 24.h3+/–) 23.Rcc7 (23.Rc6 Re7 24.Rd5 Ree8+/–) 23...a5+– 24.b5 Rac8 (24...Red8 25.Rd8 Rd8 26.Rc6+–) 25.h3 (25.Rc6 Rc6 26.bc6 Rc8+–) 25...Rg8 (better is 25...Rc7 26.Rc7 Rb8+–) 26.Rc6 Rc6 27.bc6 Ng7 (27...g4 28.hg4 hg4 29.d5+–) 28.c7 Rc8 29.d5 h4 (29...Ne8 30.d6 Kf5+–) 30.d6 (30.d6 Ne6 31.Re7+–) 1–0. Richard,Andy – Wylie,Richard, IECC, 1999.

5.d4 f5 6.Nh3 Nc6 7.Bb5 a6 8.Ba4 b5 9.Bb3 Nf6 10.c3 Ng4 11.Qd2 Qh4 12.Bd5+/– Bb7 13.Be6 f4? 14.ef4 Nd8+/– 15.Bg4 Qg4 16.f3?? Qh4?? 17.Qf2+– Qf2 18.Nf2 ef3+= 19.g3 Bd6 20.Nd2 0–0 21.0–0–0 Nf7 22.Rhe1 g6 23.Nde4 a5 24.Nd6 Nd6+= 25.Re7 Nc4 26.Rc7+– Bd5 27.Rc5 Be6 28.Rb5 ab4 29.cb4 Ne3 30.Rd2 Rac8 31.Rc5 Rc5 32.dc5 Nc4 33.Rd4 Ne3 34.Re4 Nc4 35.Re6 Nb2 36.Kb2 Kg7 37.Kb3 h5 38.b5 Kh6 39.c6 Rc8 40.a4 Kg7 41.Kc4 Kf7 42.Rd6 Ke7 43.Rg6 Kd8 44.Rg8 Kc7 45.Rc8 Kc8 46.Kc5 h4 47.g4 h3 48.b6 Kb8 49.a5 Ka8 50.a6 Kb8 51.Kd6 Ka8 52.b7 Kb8 53.Kd7 Ka7 54.c7 Ka6 55.b8N Kb7 56.c8Q Kb6 57.Kd6 Kb5 58.Kd5 Kb4 59.Qc4 Ka3 60.Qb5 Ka2 61.Kc4 Ka1 62.Kc3 Ka2 63.Qb2# 1–0. rla – alarconconsult, internet, 2007.

5.Qh5 g6 6.Qd1 h5 7.c4 Ne7? 8.cd5 Nd5+= 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 Nc6 11.Bb5 Bd7 12.Bc4 Ne5 13.Be5 fe5 14.Qb3 Qe7 15.Ne2 0–0–0 16.0–0 Bg4 17.b5 Be2 18.Be2 c6? 19.bc6+– b6 20.Ba6 Kc7 21.Bb7 Rd3 22.Qc4 Qc5 23.Qf7 Be7 24.Qg6 Rd2 25.Qe4 Rf8 26.Rfd1 Rdf2?? 27.Rd7+– Kb8 28.c7 Qc7 29.Rc7 Kc7 30.Qc6 Kd8 31.Rd1 Bd6 32.Qd6 Ke8 33.Qd7# 1–0. baudrey – crazysherpa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.d3 f5

6.de4 fe4 7.c4 Nf6 8.cd5 Qd5 (worse is 8...Nd5 9.Qh5 Ke7 10.Qh4 Kd7 11.Qg4 Kd6 12.Qe4+–) 9.Nc3 Qd1 10.Rd1 Bd7 11.Bc4 Nc6 12.Nge2 (12.Nd5 Nd5 13.Bd5 a5+/–) 12...0–0–0 (12...a5 13.ba5 Na5 14.Ba2=) 13.0–0 (13.Ng3 Re8+/–) 13...Bg4 (13...Ne5!? 14.Bb3 Nd3=) 14.Rd8 Nd8 (14...Kd8!? 15.Ng3 a5 16.ba5 Ne5 17.Nce4 Nc4 18.Nf6 Nb2 19.Ng4 Ba3+/–) 15.Ng3+– Bd6 16.Nge4 Ne4 (16...Be5!? 17.Nf6 Bf6+/–) 17.Ne4 Be7 (17...Bf8 18.f3 Be6 19.Bd3+–) 18.h3 Be6 19.Be6 (better is 19.Bg7!? Re8 20.Be6 Ne6+–) 19...Ne6 20.Rd1 Rd8 21.Rd8 Bd8 22.f4 b6 23.Kf2 c5 (23...g6 24.g4+–) 24.bc5 bc5 25.g4 (25.f5 Ng5 26.Ng5 Bg5 27.Bg7 Kd8+–) 25...c4 (25...g6 26.Ke2+–) 26.Nd6 Kc7 27.Nc4 Be7 28.a4 Nc5 29.a5 a6 30.Bd4 Nd3 31.Ke2 Nb4 32.Bb6 Kc6 33.Ne5 Kb7 34.f5 Nc6 35.Nc6 Kc6 36.Kd3 Bf6 37.Kc4 Be7 38.e4 h6 39.e5 Kb7 40.Kd5 Bf8 41.Ke6 Kc8 42.Kf7 Bb4 43.Kg7 Bc3 44.Kh6 Be5 45.g5 Kd7 46.Kg6 Ke7 47.Bc5 Ke8 48.f6 Bf6 49.gf6 Kd7 50.h4 Ke8 51.h5 Kd7 52.h6 Kc6 53.h7 Kc5 54.h8Q Kd4 55.f7 Ke3 56.f8Q Kd3 57.Qe8 Kd2 58.Qd4 Kc2 59.Qc8 Kb1 60.Qb4 Ka2 61.Qc2 Ka1 62.Qcb2 (62.Qbc3) 1–0. Fournier,Frederic (1830) – elangelgris7, Active, 2007.

6.de4 fe4 7.Qh5 Kd7? 8.Qd5+– Bd6?! (8...Ke8 9.Qh5 Ke7+–) 9.Bg7 (9.Qe4?! Nf6 10.Qh4 a5+–) 9...Nf6 (9...Ne7 10.Qe4 Re8+–) 10.Qf7 Kc6 11.Bf6 Qd7 (11...Qf8 12.Qc4 Kd7 13.Bh8 Qh8+–) 12.Qc4 (12.Bh8?! Qf7 13.Nc3 Qg6+–) 12...Bc5 13.Qc5 1–0. Fournier,Frederic (1990) – NN, Active, 2004.

6.de4 fe4 7.Qh5 Ke7 +=.

5.d3 Bf5

6.de4 de4 7.Qd8 Kd8 8.Ne2 +=.

6.de4 Be4 7.Nf3 (7.Nc3 Nc6+/–) 7...Bf3 (7...a5!?=) 8.Qf3+= Nc6 9.Nc3 Ne5 (9...Nge7!?+/–) 10.Qd5+– Qd5 11.Nd5 Bd6 12.c4 Nc4?? (better is 12...c6 13.Nc3 Rd8+–) 13.Bc4 Ne7 14.Ne7 Ke7 15.0–0 h5 16.h3 g5 17.Rfd1 a6 18.Be2 b5 19.Bf3 Rad8 20.Rd5 (20.Rac1 h4+–) 20...Be5 (20...g4 21.Be4+–) 21.Be5 Rd5 22.Bf6! (worse is 22.Bd5 fe5 23.Rc1 g4+–) 22...Kf6 23.Bd5 Rd8 24.Bb7 Rd2 (24...Rd6 25.Rc1+–) 25.Ba6 c6 26.Bb7 Rc2 27.a4 Rb2 28.ab5 cb5 29.Bf3 h4 30.Bc6 Rb4 31.Ra5 Rb1 32.Kh2 b4 33.Rb5 Rb2 34.f3 Ke7 35.e4 Kd6 36.Bd5 Ke5 37.Rb8 Kf4 38.Rf8 Ke3 39.Rf5 Kd4 40.Rg5 Kc3 41.Rg4 Rd2 42.Rh4 b3 43.Bb3! Kb3 44.Rh8 Kc3 45.Re8 Kd4 46.e5 Kd5 47.e6 Ke5 48.e7 Kf6 49.Rd8 Ke7 50.Rd2 Kf6 51.Rd4 Ke5 52.Rg4 Kf5 53.h4 Kf6 54.h5 Kf7 55.h6 (55.h6 Ke7 56.h7 Kf7 57.h8Q Ke6 58.Qh6 Kd5 59.Qh5 Ke6 60.Rg6 Ke7 61.Qh7 Kf8 62.Rg8) 1–0. Fournier,Frederic – wein, Active, 2007.

4.e3 Be6

5.Bb5 Nd7 6.Ne2 Bd6 7.0–0 a6 8.Ba4 b5 9.Bb3 Nb6 10.f4 Qd7 11.fe5 fe5 12.d3 Nf6=+ 13.Nd2 0–0 14.e4 Ng4 15.ed5 Nd5 16.Rf8 Rf8 17.Ne4 Nde3 18.Be6 Qe6 19.Qd2 Qf7 20.h3?? Qf1 (20...Qf1 21.Rf1 Rf1#) 0–1. 73DADDELDU37 – Caligula, mySchach.de, 2005.

5.Qc1 Bd6 6.c4 c6 7.Nf3 Nh6 8.d4 e4 9.Nfd2 0–0 10.Be2 f5 11.f4 g5 (11...Ng4 12.Qc3+=) 12.0–0= gf4 13.ef4 Nd7 14.Qe1 Rf6 15.Nc3 Qf8 16.Nd1 Qg7 17.Ne3 Rg6 18.Bh5 Nf6 (better is 18...Rf6!?+=) 19.Bg6+/– Qg6 20.cd5 cd5 21.Rc1 (better is 21.Nb3!?+/–) 21...Nh5+= 22.Qh4 Nf7? (22...Ng4!? 23.Ng4 fg4+=) 23.Rf2 Re8 24.Rcf1 Be7 25.Qh3 Kh8 (25...Ng5 26.fg5 f4 27.Nf5 Bf5 28.g4+–) 26.Kh1 Bf6 27.Rg1 (27.Rc1 Qh6+–) 27...Nh6 28.g3 Bg7 29.Qf1 Nf6 30.Qb5 Nhg4 31.Ng4 Ng4 32.Re2+/– Qh5 33.Qb7 e3= 34.Qb5 Nf2?? 35.Rf2!+/– ef2 36.Rf1 Bf7 37.Rf2 Qd1 38.Kg2 Bh5? 39.Nf3?? Bf3+/– 40.Rf3 Qc2 41.Rf2 Qe4 42.Kg1 h5 43.Qf1 Bd4 44.Bd4 Qd4 45.Kg2 Qe4 46.Kh3 Kh7 47.Qa6 Qe3 48.Qc6 Re7 49.Qf6 d4? 50.Qf5 Kg7 51.Qg5 Kf8 52.Rc2 Qe6 53.f5 Qd7 54.Qh6 Rg7 55.Qh8 Kf7 56.Qh5 Kf6 57.Qh6 Ke5 58.Rc5 Ke4 59.Qf4 Kd3 60.Qf3 Kd2 61.Rd5 Rh7+– 62.Kg2 Qd5 63.Qd5 d3 64.f6 Kc2 65.f7 (65.f7 Rf7 66.Qf7+–) 1–0. Cerny,Lumir (1730) – Slavik,Jan (1690), Decin Treybal op, 2006.

5.c3 Bd6+= 6.Qb3 Ne7 7.c4 c6 8.c5 Bc7 9.Nf3 Bf7 (9...Bg4 10.h3 Bh5 11.d3+=) 10.d4 e4 11.Nfd2 Nd7 12.Be2 =. Gross – Giraudet, corr, 1978.

5.Nc3 a6 6.d4 e4 7.Nh3 c6 8.Nf4 Bf7 9.Na4 Nd7 10.Be2 Bd6 11.Nc5 Rb8 12.Nh5 g6 13.Nf4 Qe7 14.0–0+= Bf4 15.ef4 Nh6 16.f3 f5 17.Qe1 0–0 18.Qg3 Nf6 19.Qh4 Kg7 20.fe4 fe4 21.g4 Nhg8 22.g5 Nd7 23.Rae1 Be6 24.Ba6! ba6 25.Re4! de4 26.d5 Ndf6 27.Ne6 Kf7 28.gf6 Nf6 29.Bf6 Qf6 30.Qh7 Ke8 31.Qc7 cd5 32.Ng7 Qg7 33.Qg7 Rd8 34.Qe5 Kf7 35.f5 Rfe8 36.fg6 (36.fg6 Kg6 37.Rf6 Kh7 38.Qh5 Kg7 39.Qf7 Kh8 40.Rh6#) 1–0. pierred (2115) – Barsam (1795), ICC, 2006.

5.Nc3 Qd7 6.d4 e4 7.Nge2 f5 8.Nf4 Bf7 9.Be2 Nf6 10.0–0 Bd6 11.Nb5 Be7 12.Rb1 Nc6 13.Qd2 Nd8 14.Rfd1 c6 15.Nc3 Bd6 16.Na4 b6 17.Ba6 0–0 18.Nc3 g5 19.Nh3–/+ h6 20.Ne2 b5 21.a4 Rb8 22.ab5 cb5 23.Ra1 Be6 24.Ra5 f4 25.ef4 Bh3–+ 26.gh3 Qh3 27.Ra3 Qh4–+ 28.Rg3 Nh5 29.Rg2 Nf4 30.Nf4 Bf4 31.Qe2 Rf6?? 32.Bb5–/+ Rfb6 33.Bd7 Rb4 34.Ba3 Rb1 35.Bg4 Kg7 36.Bc5 Nf7 37.Be6 Rd1 38.Qd1=+ a5 39.Bd5= e3 40.fe3+= Be3 41.Kh1 Re8 42.c4 Bf2 43.Rg4= Qh3 44.Re4 Re4 45.Be4 Qe3 46.Bg2 a4 47.Bd5 Be1 48.Qg4 Qf2 49.Qf3+= Qf3 50.Bf3 Bc3 51.Kg2. pierred – fedeajedrecista, Yahoo, 2005.

5.c4 Ne7 6.cd5 Nd5 7.Nc3 Nc3 8.Bc3 c5 9.b5 Nd7 10.Qc2 Bd6 11.Nf3 0–0 12.Bd3 g6 13.h4 f5 14.e4 c4 15.ef5? gf5 16.Be2=+ Qc7 17.Ng5 Bd5 18.Bf3 e4 19.Bh5 Ne5 20.0–0 Nd3 21.f4? Bf4 22.Be2 Bg5 23.hg5 Qg3 24.Bd3?? ed3 25.Rf2 dc2 26.Rc1 Be4 27.Kf1 Qg5 28.Kg1 Rad8 29.a4 Rd3 30.Bb4 Rg3 31.d3 Rg2 32.Kf1 Rf2 33.Kf2 Qg2 34.Ke3 Qf3 35.Kd4 Qd3 36.Kc5 Rc8 (36...b6) 0–1. dtpwaldi (1605) – malbork12345 (1690), internet, 2011.

5.d3 a5 6.Nd2 ab4–/+ 7.ab4 Ra1 8.Qa1 Bb4 9.Ngf3 Nh6 10.Be2 Nf7 (10...0–0 11.0–0–/+) 11.0–0 0–0 12.Rd1 (12.Qa4 Nc6–/+) 12...Nd7 (12...Nc6 13.c3 Ba5 14.c4–/+) 13.Qa4 Bd6 14.Ra1 Qb8 15.c4 dc4 16.dc4 (16.Nc4?? b5 17.Qc2 bc4–+) 16...Nc5 17.Qc2 Qc8 18.Nb3 Bf5 19.Qc3 Ne4 20.Qc1 b6 21.Nfd2 Nd2 22.Nd2 Qb7 23.Nf1 Ra8 24.Ng3 Ra1 25.Qa1 Bg6 (25...Bd7 26.Qb1–/+) 26.Qa4+= Bf8 27.h4 (27.Bf3 Qc8+=) 27...Nd6–/+ Black plans e4 28.Bf3 e4 29.Bh5 (29.Be2 Be8 30.Qc2 Be7–/+) 29...c5 (29...Bh5!? 30.Nh5 c5 31.Ng3–+) 30.Bg6 hg6 31.Ne2 (31.Nf1–/+) 31...Qc8 (31...Qf7!? 32.Qc6 Nc4–+) 32.g3 (32.Nf4!?+=) 32...Qe6–/+ (32...Qe6 33.Nf4 Qc4–/+) 0–1. Valenta,Vit (2145) – Bernardi,Ruben (2075), 13th IPCA World Championship, 2013.

5.d3 Nc6 6.Nd2 a6 7.c4 d4 (7...Be7 8.cd5 Bd5 9.Ngf3=) 8.e4 (better is 8.ed4!? Nd4 9.Ngf3 Nf3 10.Qf3+=) 8...Nge7+= 9.Be2 Ng6 10.Bh5 Bf7 11.g3 Qd7 12.Bg4 Be6 13.Be6 Qe6 14.Qh5 a5 15.b5 Nd8 16.Ngf3 (16.f4!? Qf7 17.f5+=) 16...Nf7 17.Qf5 (17.0–0!?=) 17...Qf5+= 18.ef5 Ne7 19.h3 Nf5 20.0–0 b6 21.Rfe1 0–0–0 22.Rac1 g5 23.Ne4 White prepares c5 23...Be7 24.c5 Kb7 25.g4 Ng7 26.Nfd2 (26.cb6!? cb6 27.Rc6+=) 26...Ne6 27.cb6 cb6 28.Rc6 Nd6 (28...Nf4!? 29.Nc4 Nd5–/+ (worse is 29...Nh3 30.Kf1+=)) 29.Nc4= Nc4 30.Re6 Ba3 31.Ba3 Na3 32.Nd6 (32.Nd6 Rd6 33.Rd6 Nb5 34.Rf6+=) 1–0. Macedo,A Soares De (1865) – Viana,H Fernandes (1810), Zonal CBX – RN, 2015.

5.d3 Nd7 6.Nd2 c5 7.bc5= Bc5 8.Ngf3 (8.d4 Bd6= 9.Bb5 Qa5 10.Bd7 Kd7 11.de5 fe5 12.Ngf3 Qc7 13.c4 dc4+=) 8...Bd6 9.c4 Ne7 (9...Qa5 10.cd5 Bd5 11.Be2= Ne7 12.0–0 0–0 13.e4 Be6=) 10.cd5= Bd5 11.Be2 (11.e4 Qb6 (11...Bf7 12.d4 ed4 13.Bc4 Bc4=) 12.Rb1 Ba2= 13.Nc4 Bc4=) 11...0–0 12.0–0 (12.e4 Be6= 13.d4 Qa5=) 12...Rc8 (12...Qb6 13.Rb1 Qc7 14.Ne4=) 13.Rc1 (13.e4 Be6= (13...Bf7=)) 13...Nb6 (13...Rc1 14.Qc1 f5 15.e4=; 13...Qb6=) 14.Ne4 (14.e4 Bf7=) 14...Be4 (14...Nc6!?+=) 15.de4+= Qd7 16.Qb3 Kh8 17.Bb5 Qg4 18.a4 (18.Rc8!? Nec8 19.Bd3+=) 18...Qe4+= 19.a5 Qd5 20.Qd3 (20.Qd5 Nbd5 (worse is 20...Ned5 21.ab6 Nb6 22.Rfd1 Rc1 23.Bc1+/–) 21.Rfd1 Rc1 22.Rc1 b6+=) 20...Qd3–/+ 21.Bd3 Na4 22.Ba1 Nc5 23.Bc4 Nc6 24.Rfd1 (24.Bc3 Rfd8–/+) 24...Be7 (better is 24...Na5!? 25.Bd5 Rfd8–+) 25.Bc3–/+ Rfd8 26.Rd8 Bd8 (26...Rd8 27.Kf1–/+) 27.Ra1 Be7 28.g4 Rd8 29.Rb1 g6 30.h4 Kg7 31.g5 Ne4 32.gf6 Kf6 33.Ba1 Nd6 34.Ba2 Kf5–/+ 35.Kg2 Rd7 36.Rd1 Rd8 37.Rh1 Bf6–/+ 38.Ng5 h6?? 39.Be6# 1–0. Campos Calvo Sotelo,Juan (1970) – Komysheva,Margarita (2170), IV Veterans, Calvia ESP, 2007.

5.d3 Ne7 6.Nd2 Ng6 7.c4 c5 (7...a5 8.b5+= Kf7 9.Qf3 Be7 10.Nh3 Kg8 11.Be2 Nh4 12.Qg3 Nf5) 8.b5= Be7 (8...a6 9.a4= Kf7 10.Ngf3 Nd7 11.Be2 Bd6 12.0–0 ab5) 9.Ngf3 (9.h4 h5+= (9...Nd7 10.h5 Ngf8 11.cd5 Bd5 12.Ne2 Bf7) 10.Be2 Nd7 11.Bh5 Rh6 12.cd5 Bd5) 9...0–0 (9...Nd7 10.h4= h5 11.Be2 0–0 12.0–0 f5; 9...d4 10.h4 h5 11.Be2 a6 12.a4 0–0) 10.Be2 (10.h4 h5= 11.Be2 Nd7 12.0–0 f5; 10.cd5 Bd5 11.h4 h5 12.Qc2 Kh7) 10...Nd7 (10...Qa5 11.0–0 Nd7 12.a4 Qc7) 11.0–0 (11.h4 h5= 12.0–0 f5) 11...a6 (11...d4 12.Qc2+= (12.a4 f5) 12...f5) 12.a4 (12.Qb3 d4+=) 12...Nb6 (12...d4 13.Qe1+=) 13.Qc2 (13.ba6 Ra6 14.a5 dc4 15.dc4 Nc8=) 13...dc4 (13...ab5!? 14.cb5 Qd7=) 14.dc4+= Qc8 (14...ab5 15.ab5 Qc7 16.h4+=) 15.Bd3 (15.a5 Nd7 16.h4 Bg4+/–) 15...a5 (15...ab5 16.ab5 Qd7 17.Rfd1+=) 16.Nb3 (16.Rfd1 Rd8+/–) 16...f5? (better is 16...Qc7=) 17.Ne5+/– Bf6 (17...Rd8 18.Rfd1+/–) 18.Ng6 hg6 19.Bf6 gf6 20.Qc3 Qc7 21.Rfd1 Qe5? (better is 21...Kg7+/–) 22.Qe5+– fe5 23.Nc5 Bc4 24.Nd7!! Bd3 25.Nf8 Bc2 26.Rd2 Ba4 27.Ng6 Rc8 1–0. Rodriguez Izquierdo,B – Sobrino Garcia,R, Valladolid, 1990.

5.d4 Ne7!?

5.Be2 a5 6.b5 Bd6 7.Bh5 g6 8.Be2 Nh6 9.Nc3 0–0 10.Nf3= c6 11.0–0 Nf5 12.bc6 Nc6 13.Nb5 e4 14.Nfd4 Nfd4 15.Nd4 Nd4 16.Bd4 Qc7 17.Kh1 Bh2?? 18.g3+= Bg3 19.fg3 Qg3 20.Qe1 Qh3 21.Kg1 Bf5 22.Rb1 Rac8 23.c3 Rf7 24.Rb5 Rd8 25.Ra5+– Kg7 26.Qf2 h5 27.Qf4 h4 28.Rf2 b6? 29.Ra6 b5? 30.Bb5+– Qg3 31.Qg3 hg3 32.Rf4 Rb8 33.a4 Rh8 34.Kg2 Rh2 35.Kg3 Rd2 36.Rd6 Ra2 37.Rf1 Ra3 38.Rd5 Ra2 39.Rd6 Rb2 40.c4 Rc2 41.c5 1–0. Chezzz (2440) – QuarkX (2485), ICC, 2003.

5.Be2 Nc6 6.Nf3 Qd7 7.d3 Bd6 8.Nbd2 Nge7 9.c4 dc4 10.dc4 Ng6 11.c5 Be7 12.0–0 Rd8 13.Qc2 0–0 14.Bd3?? Bf7 15.h3?? Qd3–+ 16.Qc1 Be6 17.Rd1 Qf5 18.Nf1 Qh5 19.Ng3 Qh6 20.Kh2 Nh4 21.Nh4 Qh4 22.Qc2 f5 23.b5 f4 24.ef4 ef4 25.Ne4 Na5 26.Qc3–/+ Qh6 27.Qa5=+ f3 28.Rg1? Bd5 29.Rae1 Qf4 30.g3 Qh6 31.Qc3 Be6 32.h4 Bh4 33.Rh1?? Bf6–+ 34.Kg1 Bc3 35.Rh6 gh6 36.Bc3 Bf5 37.Nd2 Bg4 38.Re3 h5 39.Ne4 Rfe8?? 40.Ng5?? Kf8 41.Re8 Re8 42.Kf1 (42.Kf1 Kg8 43.Ba5–+). horacyad2010 – atylla3, internet, 2011.

5.Be2 Nh6 6.Nf3 Bd6 7.d3 a5 8.b5 0–0 9.c4 dc4 10.dc4 Nd7 11.Nbd2 Nc5 12.Qc2 c6 13.a4 Qd7 14.0–0 Rfc8 15.Ba3 cb5 16.ab5 Nf7 17.Rfd1 Bf5 18.e4 Be6 19.Nf1 Qe7 20.Ne3 Nd7 21.Bb2 Qf8 22.Nd5 b6 23.Ne1 Qd8 24.Rd3 Nc5 25.Rg3 a4 26.Bg4= Bg4 27.Rg4 Nb3 28.Rd1 Bf8 29.Ne3 Qe8 30.Nd5 Qe6 31.Rg3 Bc5 32.Nf3 Kh8 33.Rh3 Ra7 34.Qd3 Rf8 35.Rf1 Nd8 36.Kh1 Qf7 37.Nh4 Ne6=+ 38.f4 a3 39.Qb3 ab2 40.Qb2 ef4 41.e5 Ng5=+ 42.Rd3 Qh5–/+ 43.g3 fg3 44.hg3 Qg4 0–1. Gross (2425) – Grehl,Siegfried, corr 3GMM½–06, 1998.

5.Ne2 a6 6.Ng3 Bd6 7.e4 Ne7 8.Qh5 g6 9.Qh6 Kd7 10.Qh4 =.

5.Ne2 c6 6.d4 Nd7 7.Qd2 Bd6 8.Ng3 Ne7 9.de5 Be5 10.Nc3 =.

5.Nf3 Nc6 6.Be2 Bd6 7.0–0 Nge7 8.d3 Qd7 9.Nbd2 e4 (9...a5 10.b5 Nd8 11.c4=) 10.Nd4 (better is 10.de4!? 0–0–0 11.c4 dc4 12.Nc4 Bc4 13.Bc4+–) 10...Nd4= 11.Bd4 Nc6 (11...ed3 12.Bd3 Nc6 13.c3=) 12.Bb2 (12.de4!? Nd4 13.ed4+/–) 12...f5 13.c4 0–0–0 (13...ed3!? 14.Bh5 Kd8=) 14.b5+/– Ne7 15.Qa4 Kb8 16.Bd4 b6 17.Qb3 (17.Rfd1 Ng6+/–) 17...Ng6 (17...dc4 18.Nc4 ed3 19.Bd3=) 18.a4 dc4 19.dc4 Qe7 20.a5 Qg5 21.ab6 cb6 22.Qa4 (22.Bg7? Nh4 23.g3 Qg7–+) 22...Rd7 23.Bb6 Nh4? (better is 23...Bh2 24.Kh2 ab6 25.Qa8 Kc7 26.Qc6 Kd8 27.Qe6 Qh6 28.Kg1 Nf4 29.Ra8 Kc7 30.Ra7 Kb8 31.Qh6 Ne2 32.Kh2 gh6 33.Rd7 Kc8+–) 24.g3 Be7 (24...Qe7 25.Nb3 Rc8+–) 25.Ba7 Kb7 26.Qa6 (26.Qa6 Kc7 27.Qb6 Kc8 28.Qb8) 1–0. Fournier,Frederic (1875) – campione (1655), Active (4/0), 2005.

5.Nf3 e4 6.Nd4 Bf7 7.Nc3 c5 8.bc5+/– Bc5 9.Nf5 g6+= 10.Bb5 Nd7 11.Nh4 Ne7 12.Ne2 0–0= 13.Bd7 Qd7=+ 14.Bf6 Nc6 15.Nf4 d4 16.0–0? Qd6 17.Bg5=+ Ne5 18.Rb1 b6 19.Rb5? a6 20.Rc5 bc5 21.ed4 cd4 22.Qe2 Bd5 23.Nd5 Qd5–+ 24.Rb1?? Nf7 25.Be7? Rfe8 26.Bb4 a5 27.c4 Qc6 28.Qg4 ab4 29.ab4 Qf6 30.g3 e3 31.fe3 de3 32.de3 Re3 33.Rf1 Qe6 34.Nf5 Re8 35.Ne3 Qe3 36.Kg2 Qe4 37.Qe4–/+ Re4 38.Rf4 Rf4 39.gf4=+ Kf8 40.Kf3= Ke7 41.Ke4 Ke6 42.Kd4 Nd6 43.c5 Nf5 44.Kc4 Kd7 45.b5= Ne7 46.Kd4 Ke6 47.b6 Nc6 48.Kc4 Kd7 49.Kb5 Nb8 50.h4 h5–+ 51.Kb4 Kc6 52.Kc4 Nd7 53.b7 Kb7 54.Kd5 Kc7 0–1. TheSmoker – ulmul, caissa.com, 2006.

5.f4 Bd6 6.fe5 fe5 7.Be5 Qh4 8.g3 –+.

5.f4 ef4 6.ef4 Bd6 7.Qh5 g6 8.Qh4 Qe7 9.Bd3+/– Bf5 10.Ne2 Bd3 11.cd3 Nd7 12.0–0 0–0–0 13.Nbc3 c6 14.Rfe1 Qf7 15.Nd4 (15.b5 Ne7+/–) 15...Ne7 16.Qf2 (16.Nce2 Kb8+=) 16...Kb8 17.Rac1 (17.Na4 a6+=) 17...Nb6 18.Re6 (18.Nd1!?+=) 18...Nf5= 19.Rce1 Nd4 20.Qd4 Be5 (20...Rhf8 21.R6e2+=) 21.R1e5= fe5 22.Qe5 (worse is 22.Re5 Rhf8 23.g3 Nd7–/+) 22...Ka8 23.Re7 Qf5 24.Ne2 Qe5 (24...Qd3 25.Qc7 Qa6 26.Bh8 Rh8 27.b5 cb5 28.Nc3+–) 25.Be5 (25.fe5 Rde8 26.Rf7 Ref8=) 25...Rde8 26.Rg7 Reg8 27.Rc7 Rc8 28.Rf7 Rcf8 29.Rg7 Rfg8 30.Rf7 ½–½. Bulcourf,Carlos (2190) – Lopez,Diego (2110), Villa Martelli op, 2010.

5.g3 a5=+ 6.b5 Nd7 7.a4 Bb4 8.Bg2 Ne7 9.Nf3 0–0 10.0–0 Nb6 11.c3 Nc4 12.Bc1 Bd6 13.d3 Nb6 14.Qb3 c6 15.Na3 Rc8 16.Bb2 Qd7 17.Rac1 Rcd8 18.Rc2 Bf5 19.Rd1 Kh8 20.Bf1 Bg4–/+ 21.Be2 Bf5 22.Rdc1 Bc5 23.c4 dc4 24.Nc4 Nc4 25.Qc4 b6 26.bc6 Nc6 27.Rd2 Be6 28.Qb5 Rc8 29.Bc3 Rfd8 30.Rcd1 Na7=+ 31.Qd7 Bd7 32.Ra2 Be6 33.Raa1 Be3 34.Be5 fe5 35.fe3= Rc2 36.Bf1 Nc6 37.Rac1 Bb3=+ 38.Ra1 Rf8 39.Bg2 Re2 40.Rdb1+= Bg8 41.Rb6+/– Rc8 42.Rc1+– Bd5 43.e4 Ne7 44.Rc8 Nc8 45.Rb5 Bc6 46.Rb8 Bd7 47.Ne5 Be6 48.d4 Rc2 49.d5 Bg8 50.Nc6 Be6 51.Na5 Bd7 52.Nc6 h6 53.e5 Rc1 54.Kf2 Bg4 55.e6 Rc2 56.Kg1 Rc1 57.Bf1 Re1 58.Rc8 Kh7 59.Rf8 Bh3 60.e7 Bd7 61.Kf2 Rd1 62.Rd8 Be8 1–0. NN – SuperConstellation4, 1988.

5.g3 Nc6 6.Bg2 Qd7 7.Ne2 0–0–0 8.d4 Bd6 9.Nd2 a6 10.Nb3 b6 11.c3 Nge7 12.a4 Na7 13.Qd3 Kb7 14.a5 b5 15.e4 Qc6 16.Nc5 Bc5=+ 17.bc5 de4 18.Be4 Bd5 19.f3 Be4 20.Qe4 Qe4 21.fe4= Ng6 22.0–0 Rd7 23.Rfd1 Rhd8 24.d5= c6 25.d6+= Nc8 26.Ba3 Nh8 27.Rab1 Ng6 28.Rdc1 Nf8 29.c4 Na7 30.Nc3 Ne6 31.Kg2 (31.Kf2 Nd4+=) ½–½. Ewert,Jerzy – Wlosek,Maciej, corr 2. AMM Poland, 1994.

5.g3 Nd7 6.Bg2 Nb6 7.d3 Na4 8.Bc1 c6 9.Ne2 Qd7 10.Nbc3 Nc3=+ 11.Nc3 h5 12.f3 f5 13.Bb2 Nf6 14.Qe2 h4 15.gh4 Rh4 16.Qf2 Rh6 17.Qg3 Bd6–/+ 18.Na4 Qc7 19.Nc5 Bc8 20.e4 f4 21.Qf2 b6 22.Na4 d4 23.c4? c5–+ 24.Qd2 Bd7 25.b5 a6 26.Bc1 ab5 27.Nb2 b4 28.a4 Kf7 29.Nd1 Ra4 30.Ra4 Ba4 31.Nf2 Bd7 32.h4 Nh5 33.Ng4 Rh8 34.Bh3 Ng3 35.Rg1 Rh4 36.Rg3 fg3 37.Qg2 Bg4 38.fg4 Qe7 39.Qg3 g5 40.Qf2 Qf6 41.Qg3 Rh8 42.Bg2 Ke6 43.Ke2 Ra8 44.Qh3 b3 45.Qh7 Ra2 46.Kd1 Qf7 47.Qh8 Bf8 48.Bg5 Rg2 (48...Rg2 49.Bf4 Qf4 50.Qg8 Ke7 51.Qh7 Kd8 52.Qh4 Kc8 53.Qe1 b2 54.Qc3 b1Q 55.Qc1 Qfc1#; 48...b2 49.Qh2 b1Q 50.Bc1 Qd3 51.Bd2 Qd2#) 0–1. Quast,Michael (2215) – Schmidt,Ruediger (2190), Bayern–chI Bank Hofmann 2nd, 1998.

5.g3 Nh6 6.Bg2 Be7 7.d4 0–0 8.de5= fe5 9.Be5 Ng4 10.Bh3 Qd7 11.Bg4 Bg4 12.f3 Be6 13.Qd3 c5 14.bc5= Bc5 15.Bd4 Bf5 16.Qd2 Bd4 17.ed4 Qe7 18.Kf2 Nd7=+ 19.Nc3 Nb6 20.Nge2 Nc4 21.Qc1 Qf7 22.Nf4 Rfe8 23.Re1 Re1 24.Qe1 Re8 25.Qc1 Ne3 26.Qd2 Nc4 27.Qc1=+ Qf6 28.Qd1 Ne3 29.Qd2 Qh6 30.Kg1 Nc2 31.Rc1 Na3 32.Qb2 Qd6 33.Qb7+= Nc2 34.Nb5 Qd7 35.Qd7+/– Bd7 36.Rc2 Bb5 37.Nd5 a5 38.Ra2 Rd8 39.Ne7 Kf7+= 40.Ra5 Ke7 41.Rb5 Rd4 42.Rb2 Kf6 43.h4 Rd3 44.Kf2 Ra3 45.g4 Ra6 46.Rb3 g6 47.g5+– Kg7 48.Rb7 Kg8 49.Kg3 Ra1 50.Rd7 Rb1 51.Re7 Rg1 52.Kh2 Ra1 53.Rc7 Ra2 54.Kg3 Ra1 55.Rb7 Rh1 56.Ra7 Rb1 57.Kg2 Rb4 58.Kh3 Rb3 59.Ra8 Kg7+/– 60.Kg4 Rb4 61.Kg3 Rb7 62.Ra6 Rc7 63.Rb6 Kf7 64.Rf6 Kg7 65.h5 Rc4 66.h6+– Kg8 67.Ra6 Rc7 68.f4 Kf7 69.Kf3+– Rd7 70.Ke4 Rb7 71.Ke5 Ke7 72.Ra8 Rb5 73.Ke4 Rb4 74.Kd5 Rb5 75.Kc6 Rf5 76.Ra7 Ke6 77.Rh7 Rf4 78.Rg7 Rc4 79.Kb5 Rh4 80.Rg6 Kf7 81.Rg7 Kf8 82.Kc5 Rh1 83.Kd4 Rd1 84.Ke5 Rc1 85.g6 Rc8 86.Rf7 Kg8 87.Kf6 Ra8 88.h7 Kh8 89.Kg5 Ra5 90.Rf5 Rf5 91.Kf5 Kg7 92.h8R Kh8 93.Kf6 Kg8 94.g7 Kh7 95.Kf7 Kh6 96.g8Q Kh5 97.Qg3 Kh6 98.Qh4# 1–0. Aegis (2820) – Psilocybe (2785), ICC, 2001.

5.g4 a5 6.b5 +=.

5.g4 Bd6 6.Bg2 (6.Nc3 a5=) 6...Ne7 (6...a5 7.c4=) 7.c4 c6 8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 Nd7 11.h4 Nb6 (11...0–0 12.Qc2+=) 12.Nh3 (12.g5!?= should be examined more closely) 12...Qd7 13.g5 0–0–0 14.a4 Nd5 15.b5 Nc3 16.dc3 c5 17.a5 Be7 White king safety dropped 18.Qc1? (18.Qd7 Bd7 19.c4 Be6–/+) 18...Bd5 (18...Kb8 19.b6 Bd5 20.Bd5 Qd5 21.ba7 Ka7 22.0–0+=) 19.e4? (19.Bd5!? Qd5 20.0–0–/+) 19...Bc4 (better is 19...Qg4 20.Nf4 Kb8–/+) 20.b6?? White has lost his nerve. .. understandable when you consider his position (20.Bf1 Bf1 21.Kf1 Qb5 22.c4 Qc6–+) 20...Qd3 21.Ng1 a6 22.Rh3 Qd6 23.Ne2? Rhf8 24.Ng3–/+ g6 25.Bf1 Qe6 26.Rh1? Bf1?? 27.Kf1 Qg4 28.Qe3?? terrible, but the game is lost in any case fg5–+ 29.h5 Rf3 30.Qe2 Qg3 31.hg6 hg6 32.Rh7 Rf2 Double attack: e4/f1. 33.Qf2 Black has a new passed pawn: g5 33...Rf8 34.Rf7= Rf7 Black has a mate threat 35.Qf7 Qf4 36.Qf4+= gf4 37.Rd1+/– g5 38.Rd5 Bf6? 39.Rc5+– Kb8 40.Rc7 g4 41.Rf7 Bd8 42.Rf5 Kc8 43.Re5 f3 44.Rf5 Kd7 45.Rf4 Kc6 46.Rg4 Kb5 47.Rg8 Bf6 48.e5! Bh4 49.Rh8 Be7 50.Rh3 Bc5 51.e6 Ka5 52.Rh5 (52.Rh5 Kb6 53.Rc5 Kc5 54.e7+–) 1–0. Campos Calvo,Sotelo Juan – Sanchez Crespo,Ignacio, Vila de Padron op 1st, 2000. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.e3 Be6 4.Bb2 f6)

5.h3 Bd6 6.Nf3 Ne7 7.d3 a6 (7...0–0 8.c4 dc4 9.dc4+=) 8.Nbd2 (8.c4 dc4 9.dc4 b6=) 8...Nbc6 9.Be2 0–0 10.c4 dc4 11.dc4 Ng6 12.Qc2 Re8 13.Rd1 Bf8 14.Bd3 Bf7 15.Be4 Be7 16.Bc6 bc6 17.c5 Qb8 18.0–0 a5 19.Bc3 ab4 20.ab4 Ra2 21.Qc1 (21.Qe4 Bd5 22.Qg4 Qc8=) 21...Qa7 22.Nb1 Ra8 23.Rd2 Rd2 24.Nbd2 Qa3 25.Qa1 Bf8 26.Bb2 Qa4 27.Qa4 Ra4 28.Bc3 Ra3 29.Nb1 Ra4 30.Rd1 Bd5 31.Nfd2 e4 32.Nf1 Ne5 33.Be5 fe5 34.Nc3 Rb4 35.Nd5 cd5 36.Rd5 Rb5 37.Re5 Rc5 38.Rc5 Bc5 39.Nd2 Bb6 40.Ne4 Kf7 41.Kf1 h6 42.Ke2 Ke6 43.Kd3 Kd5 44.Ng3 g6 45.Ne2 g5 46.Nc3 Ke5 47.Na4 Ba7 48.Nb2 h5 49.Nc4 Kf5+/– 50.Nd2 h4 51.Nf3 Kf6 52.Nd4 Kg6 53.Nc6 Bb6 54.Ke4 Kf6 55.f4 gf4+/– 56.ef4 Bf2 57.Kf3 Bg3 58.Kg4 Ke6? 59.Nd4+– Kf6 60.Ne2 Bf2 61.Nc3 Kg6 62.Ne4 Be1 63.f5 Kf7 64.Kf4 Ke7 65.Ke5 Bb4 66.Kd5 c5 67.Kc4 Kf7 68.Kd3 Kg7 69.Nd6 Kf6 70.Ke4 Ke7 71.Nc4 Kf6? 72.Kf4 Be1+/– 73.Ne3?? Bd2–+ 74.Ke4 Be3 75.Ke3 Kf5 76.Kd3 Kf4 77.Kc4 Kg3 78.Kc5 Kg2 0–1. Pozanco Romasanta,Marc (1725) – Pedrera Busselo,Asier, ESP–ch U14 Padron, 2008.

5.Bb5 c6

6.Ba4 Nd7 7.d3 Ne7 8.Bb3 Ng6 9.c4 Be7 10.h4 h5 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Bc4 13.dc4 Nb6 (13...f5 14.e4 fe4 15.Ne4=) 14.c5 (14.Qc2 Rh6 15.c5 Nc4=) 14...Qd1 15.Rd1 Nc4 16.Bc1 f5 17.g3 (17.e4 b6 (worse is 17...Nh4 18.g3+=) 18.Nf3 bc5 19.bc5 f4+=) 17...Bf6 (17...e4 18.Nge2–/+) 18.Nge2 (better is 18.e4!?=) 18...e4–/+ 19.Nd4 Nge5 20.Ke2 Nd3 21.Nb1 g6 22.Ne6 Kf7 23.Nf4 Nce5 24.Bd2 a5 25.ba5 (better is 25.Bc3!?+=) 25...Nc5–+ 26.Bc3 Ned3 27.Bb4 Nf4 28.ef4 Nd3 29.Ke3 (29.Rd2 c5 30.Bc3 Rhe8–+) 29...c5 30.Bd2?? (30.Bc3 Bd4! 31.Ke2–+) 30...Bd4 31.Ke2 Nf2 (31...Bf2?! 32.Bc3 Bg3 33.Bh8 Nf4 34.Kf1 Rh8 35.Nc3–+) 32.Rhf1 Nd1 33.Rd1 Rhd8 34.a4 Ke6 35.Na3 Kd5 36.Rb1 Rd7 37.Rb6 Ra6 38.Rb5 Rc6 39.Nc2 Ke6 40.Be1 Bf6 41.Bf2 c4 42.Bc5 c3 43.Be3 Rc4 44.Rb6 Kf7 45.a6 ba6 46.Ra6 Rb7 47.Bb6 Rc6 48.a5 Rd6 49.Nb4 Rd2 50.Ke1 Rbd7 51.Ra7 Ra7 52.Ba7 Rb2 53.Bc5 c2 (53...c2 54.Kd2 e3 55.Be3 Rb4 56.Kc2 Rb2 57.Kc1 Ra2–+) 0–1. Airapetian,Valentin (1805) – Rumiantseva,Ksenia (1890), Sochi RUS, Doroshkevich Mem, 2012.

6.Be2 c5 7.b5 d4 8.c4 Bd6 9.d3 Ne7 10.e4 0–0 11.Nd2 a6 12.ba6 Na6 13.h4 f5 14.h5 fe4 15.Ne4 Nf5 16.Bc1 Be7 17.g4 Nd6 18.h6 g6 19.f3? Ne4 20.fe4 Bh4 21.Kd2 Qa5 22.Kc2 Bf2 23.Nf3 b5 24.Ne5? Qc3?? 25.Kb1–/+ Nb4?? 26.Bb2+– Qc2?! 27.Qc2 Nc2 28.Kc2 Bg3 29.Nf3 Bg4 30.Raf1 bc4 31.dc4 Rae8 32.Rhg1 Re4 33.Rg3?? Re2= 34.Kd3? Re3–/+ 35.Kd2 Be6?? 36.Nh2?? Rg3–+ 37.Rf8 Kf8 38.Bc1 Bc4 39.Nf1 Bf1 40.a4 Rb3 41.a5 Rb5 42.a6 Ra5 43.Ke1 Ba6 44.Bg5 Kf7 45.Kd2 Ke6 46.Bf4 Kd5 (46...Kd5 47.Bg5 c4–+) 0–1. waldi – wybitnytalent (1685), internet, 2011.

5.Nc3 a5

6.b5 Bd6 7.a4 Ne7 8.g3 0–0 9.Bg2 Nd7 10.Qe2 Nb6 11.Nf3 Nc4 12.Bc1 e4 13.Nd4 Bf7 14.d3 ed3 15.cd3 Bb4 16.Qc2 Ne5 17.0–0 Bg6 18.Rd1 Re8 19.Bb2 Rc8 20.Na2 Bd6 21.Bf1 c5 22.Ne6 Qb6 23.Bg2 c4?? 24.e4?? cd3 25.Qb3 Be4 26.Be4+/– de4? 27.Be5+– Be5?? 28.Nd8 Nd5 29.Qd5 Kh8 30.Nf7 Kg8 31.Nh6 Kh8 32.Qg8!! Rg8 33.Nf7# 1–0. NN – SuperConstellation4, 1987.

6.b5 Bd6 7.Qh5 g6 8.Qd1 Ne7 9.Nf3 c5 10.bc6 bc6 11.Rb1 Nd7 12.Be2 0–0 13.0–0 Qc7 14.h3 Rab8 15.d4 e4 16.Nd2 f5 17.f3 ef3 18.Bf3 Nf6 19.Kh1 Ne4 20.Ne2 a4 21.c3 Qa5 22.Qe1 g5 23.Be4 fe4 24.Rf8 Rf8 25.c4 Nf5 26.Bc3 Qd8 27.Qg1 Rf7 28.Bb4 Bc7 29.cd5 cd5 30.g4 Nh4 31.Rf1 Qe8 32.Nc3 h5 33.gh5 Rf1 34.Qf1 Nf5 35.Kg1 Ne3 36.Qf6 Bf4 37.Nf1 Qf7 38.Qf7 Kf7 39.Ne3 Be3 (39...Be3 40.Kg2 Bd4 41.Na4 Kg7–+) 0–1. marekt – Curlywurly, ChessWorld.net, 2003.

5.Nc3 c5

6.bc5 Bc5 7.Na4 Bd6 8.Nf3 Nc6 9.Rc1 Nge7 10.c4 dc4 11.Bc4 Bc4 12.Rc4 0–0 13.0–0 b5 14.Rc6 Nc6 15.Nc3 a6 16.Ne4 Be7 17.Qb3 Kh8 18.Rd1 Na5 19.Qa2 Qd3 20.Nc3 Rad8 21.Ne1 Qc4 22.Qc4 Nc4 23.Bc1 Ba3 24.Ba3 Na3 25.Nf3 b4 26.Na4 Nb5 27.g3 a5 28.Rc1 Rc8 29.Rb1 Rc2 30.Kf1 Rfc8 31.Ke2 Ra2 32.Nb6 Rcc2 33.Nd5 Na3 34.Rb3 Nc4 (34...Nc4 35.Nb4 ab4 36.Rb4 h5–+) 0–1. vihavald (1690) – lakyluciano (1610), internet, 2011.

6.bc5 Bc5 7.d4 ed4 8.ed4 Bd6 9.Nb5 Be7 10.Nh3 Bh3 11.Qh5 g6 12.Qh3 Qd7 13.Qd7 Kd7 14.c4 dc4 15.Bc4 a6 16.Be6 Kd8 17.Nc3 Nc6 18.Ne4 Nh6 19.0–0–0 Kc7? 20.d5 Ne5 21.d6 Bd6 22.Rd6 Rad8 23.Rhd1 Rd6 24.Rd6 Re8 25.f4 Nc6 26.Bf6 Nf5 27.Rd7 Kb6 28.Bf5 gf5 29.Nd6 Re1 30.Kd2 Re4 31.Rb7 (31.Rb7 Kc5 32.Ne4 fe4 33.Rh7+–) 1–0. pierred – fedeajedrecista, Yahoo, 2005.

5.Nc3 c6

6.Nce2 Bd6 7.Ng3 Nh6 8.Be2 0–0 9.Rc1 f5 10.c4 Nd7 11.Nf3 Qe7 12.0–0 g5 13.d4 e4 14.Ne5 f4 15.Nh5 Be5 16.de5 Qf7 17.cd5 cd5 18.Rc7+– Qf5 19.f3 Rf7 20.ef4+– gf4 21.fe4 Qe4 22.Kh1 Qe3 23.Bd4 Qa3 24.Nf4 Nf8 25.Rf7 Bf7 26.Rf3 Qb4 27.Rg3 Bg6?? 28.Nd5+– Qa5 29.Bc4 Ne6 30.Nf4 b5 31.Be6 Kh8 32.Ng6 (32.Ng6 hg6 33.Rg6 Qb6 34.Qh5 Qb7 35.Rh6 Kg7 36.Qg5 Kf8 37.Rh8#) 1–0. Filippov – Prakapets, ch Nikopol, 1983.

6.Be2 Bd6 7.Nf3 Ne7 8.0–0 0–0 9.Re1 Nd7 10.Kf1 b5–/+ 11.Na2 a5 12.Qb1 Qe8 13.Rd1 Qf7 14.Kg1 ab4 15.ab4 Nb6 16.d4 Qh5 17.de5 fe5 18.e4 Bg4 19.h3 Bf3 20.Bf3 Rf3 21.gf3 Ng6 22.Nc1 Rf8 23.Nd3 Rf3 24.h4 Qg4 25.Kf1 Rh3 26.Ke1 Nc4 27.Ra8 Nf8 28.Rf8 Bf8 29.f3 Qg1 30.Ke2 Rh2 31.Nf2 Qf2 32.Kd3 Qf3# 0–1. tonycally – marekt, ChessWorld.net, 2004.

6.f4 Bd6 7.Qh5 Bf7 8.Qg4 g6 9.Nf3 Nd7 10.Be2 Nh6 11.Qh3 Nf5 12.0–0 Qe7 13.e4 de4 14.Ne4 0–0–0 15.Nd6 Qd6 16.fe5 Ne5 17.Ne5 Be6?? 18.Nc4+– Bc4 19.Bc4 Qd2 20.Be6 Kb8 21.Bf6 Rd6 22.Be5 Qe3 23.Qe3 Ne3 24.Bd6 Ka8 25.Rf3 Nc2 26.Raf1 a6 27.Rf8 Rf8 28.Rf8 (28.Rf8 Ka7 29.Rf7+–) 1–0. marekt – Bull_Dog_Baz, ChessWorld.net, 2007.

6.f4 Nd7 7.Nf3 Bd6=+ 8.fe5 fe5 9.Qe2 Ngf6–/+ 10.0–0–0 a5 11.b5 Qe7 12.h3 Ba3–+ 13.d4?? Bb2 14.Kb2 Qb4 15.Ka2 Qc3 16.Rd3 Qc4 17.Rb3 Qe2 18.Be2 ed4 19.Nd4 Bf7 20.bc6 bc6 21.Rc3 c5 22.Bb5 cd4 23.ed4 0–0 (23...0–0 24.Rb1 a4–+) 0–1. Hansen,Berno – Ostergard,Torben, For, 1989.

5.Nc3 Bd6

6.Nb5 Nd7 7.Nd6= cd6 8.Nf3 Ne7 9.Be2 0–0 10.0–0 Rc8 11.Re1 a6 12.c3 f5 13.Ng5 Bf7 14.f4 e4 15.d3 Qb6 16.Qd2 h6 17.Nf7+= Rf7 18.Rad1 Ng6 19.Bh5+/– Rf6 20.c4!+– Nf4 21.Bd4 Nc5 22.ef4 Rff8 23.de4 fe4 24.bc5 dc5 25.Be5 d4 26.Re4 Rce8 27.Be8 1–0. b4_player (2065) – DarkOmen (1750), GameColony.com, 2002.

6.Nb5 Be7!? =+.

6.Nf3 Ne7 7.Nb5 0–0 8.d4 Bg4 9.Be2 Nd7 10.0–0= Qe8 11.Nd6 cd6 12.h3 Bh5 13.c3 a5 14.Nd2 Be2 15.Qe2 ab4 16.ab4 f5 17.f4 Qg6 18.Qb5 Ra1 19.Ra1 Nf6 20.Qb7+/– Re8 21.Ra8 e4 22.Ra1 Nh5 23.Nf1 Ng3 24.Qb5 Nf1 25.Kf1 Rc8 26.Ra7 Qf6 27.Qd7 Kf8 28.b5 Rb8 29.b6! Ng6 30.Qc7 Re8 31.b7 Ne7 32.Ra8 Qg6 33.Re8 Qe8 34.b8Q Qb8 35.Qb8 Kf7 36.Qd6 h6 37.Ba3 Ng6 38.Qd5 Kf6 39.Qd6 Kf7 40.d5 Nf4 41.Qf8 Kg6 42.ef4 e3 43.g4 fg4+– 44.hg4 Kh7 45.Bb2 e2 46.Ke2 h5 47.c4 hg4 48.Qg7# 1–0. NN – SuperConstellation4, 1988.

5.c4 dc4

6.Qc2 c6 7.Nf3 Nd7 8.Bc4= Bc4 9.Qc4 Nb6 10.Qc2 Qd7 11.d4 ed4 12.Nd4 Nh6 13.0–0 Bd6 14.Nd2 0–0 15.Ne4 Rae8 16.Rad1 Bb8 17.Nc5 Qf7 18.Nf5 Bh2 19.Kh2 Qh5 20.Kg1 Nf5 21.Nb7 Nh6 22.Qc5 Qh4 23.g3 Qg4 24.Qc6 Nf5 25.Qg2 Ne3 26.fe3+– Re3 27.Rd4 Qg3 28.Qg3 Rg3 29.Kf2 Rb3 30.Bc1 Rc3 31.Rg1 g5 32.Nc5 Re8 33.Bd2 Ra3+= 34.Ne4 Rf8 35.Rd6 Nc4? 36.Rf6+– h6 37.Bg5! Rf6 38.Bf6 Kf7 39.Bd4 Ke6 40.Nc3 Rb3 41.Rg6 Kd7 42.Rg7 Ke6 43.b5 Nd6 44.Rg6 Kd7 45.Be5 Nb5 46.Ne4 Ra3? 47.Nc5 Ke7 48.Rg7 Ke8 49.Rg8 Kf7 50.Rg7 Ke8 51.Bf6 Ra2 52.Kf1 Ra3 53.Re7 Kd8 54.Rb7 Kc8 55.Be5 (55…Kd8 56.Rb5+–; 55.Rb5?! Rf3 56.Ke2 Rf6=) 1–0. Steffens,Olaf (2330) – Hoexter,Heinrich, BL2–N, 1995.

6.Qc2 Qd5 7.Nc3+= Qd7 8.Ne4 Qc6 9.Rc1 Bd5 (9...b5 10.Nf3=) 10.f3 (better is 10.b5!? Qb5 11.Nc3+=) 10...b5= 11.Nc3 (11.d3 cd3 12.Qd3 Bc4=) 11...Bf7 12.d3 (12.a4 a6 13.Ra1 ba4 14.Ra4 Nd7–/+) 12...Qb6 (12...a5!? 13.dc4 ab4 14.ab4 Bc4 15.Bc4 Qc4–/+ (15...bc4?! 16.b5 Qe6 17.Nge2=)) 13.dc4= Qe3 14.Be2 bc4 15.Nd1 Qb6 16.Bc4 Bd6 (better is 16...Ne7=) 17.Bf7+– Kf7 18.Qb3 Kg6 (18...Ke7 19.Ne2 a5+=) 19.Qd5 (better is 19.Qd3!? f5 20.Ne3+–) 19...Ne7+= 20.Qa8 (20.Qe4 f5 21.Qa8 Rf8=) 20...c6= 21.Nc3 Rd8 22.Nb5 Qb5 (22...Qb5 23.Qa7 Combination; 22...cb5 23.Qe4 Double attack) 23.Qa7+= Nd5 24.Ne2 Nf4 25.Nf4 ef4 26.Qf2 Re8 (26...Bb4!? 27.ab4 Re8 28.Kd1 Rd8 29.Bd4 Qb4 30.Qc2 f5+=) 27.Kd1+/– Kf7 (27...Rd8!? 28.Qc2 Kh6+/–) 28.Rc2+– Nd7 29.Qf1 Qd5? 30.Kc1 Nb6? 31.Qa6 Bc7 32.Rd1 Qb3 33.Qd3 Qa2 34.Be5! (34.Be5 Qe6 35.Bc7+–) 1–0. Kosikov,Alexey I (2425) – Nazarevich,Vitaly (2260), Kiev Independence Cup–A 9th, 2009.

6.Qc2 Qd7 7.Bc4 Qc6 8.Bd3 =.

6.Qc2 Nd7 7.Bc4 Bc4 8.Qc4 Nb6 9.Qc2 Qd7 10.d4 Qg4 11.f3 Qh4 12.g3 Qh6 13.Ne2 Bd6 14.de5 fe5 15.f4 ef4 16.Qe4 Ne7 17.Nf4 0–0 18.Qe6 Qe6 19.Ne6 Rf7 20.Nd2 Nc6 21.0–0–0 a5 22.b5 Ne5 23.Be5 Be5 24.Nd4 Bd4=+ 25.ed4 Rf5 26.Rhe1 Rb5 27.Re7 Nd5 28.Rd7 Ra6 29.Re1 Rc6 30.Kd1 Nf6 31.Rd8 Kf7 32.Re3 Rd5 33.Rd5 Nd5 34.Re5 Nc3 35.Ke1 Re6 36.Nf3 Re5 37.Ne5 Ke6 38.Nc4 a4 39.Kd2 Nb1 (39...Nb1 40.Kd3 b5 41.d5 Kd5 42.Ne3 Ke5–+) 0–1. Nonnenmacher,Thomas (1950) – Krebs,Juergen (2345), BdF T, 2004.

6.Qc2 Nd7 7.Bc4= Bc4 8.Qc4 Nb6 9.Qc2 Qd7 10.Nf3 0–0–0 11.0–0 Qd3 12.Rc1 Qc2= 13.Rc2 Ne7 14.Nc3 Nc6 15.Rac1 Bb4–/+ 16.Nb5 Bd6 17.d4 e4 18.Nd2 Rhe8 19.Nb3 Kb8 20.Bc3 Nd5 21.Bd2 Bf8 22.Nc5 a6–+ 23.Nc3 Bc5 24.Nd5 Ba3 25.Ra1 Rd5 26.Ra3 Rb5 27.f3 f5 28.Kf2 ef3 29.Kf3 Re4 30.g3 Rd4! 31.Rc6 Rd2 32.Re6 g5 33.g4 fg4 34.Kg4 Rh2 35.e4 h5 36.Kg3 Rbb2 37.Ra5 Rhg2 38.Kf3 h4 39.Re8 Ka7 40.e5 h3 41.Rh8 h2 42.e6 Rbf2 43.Ke4 Re2 (43...Re2 44.Kf5 Rg1 45.Rh2 Rh2–+) 0–1. Bulcourf,Carlos (2285) – Rodriguez,Andres (2475), Villa Ballester op, 1998.

6.Qc2 Nd7 7.Nf3 b5 8.d3 Nb6 9.Nbd2 =.

6.Qc2 Nd7 7.Nf3 Nb6 8.d4 ed4 9.Nd4= Bf7 10.Nd2 c5= 11.bc5 Bc5 12.Nc4 Bd4 13.Bd4 Nc4 14.Bc4 Bc4 15.Qc4 Ne7 16.Rb1 b6 17.0–0 Qd5 18.Qa4 Qc6 19.Qb4 Rc8 20.a4 Qd7 21.Qb3 Nc6 22.Rfc1 Ke7 23.Bb2 Qe6 24.Ba3 Kf7= 25.Qd3 Ne5 26.Qa6 Rc1 27.Rc1 Qd7 28.f4 Nd3 29.Qc4 Kg6 30.Rd1 Rd8 31.h3 h5 32.Kf1 Kh7 33.Rd2 g5 34.fg5 fg5 35.Qe4 Kh6 36.Kg1 Qd5?? 37.Bf8!!+– (37...Rf8 38.Qd5+– (38.Qd3?! Qd3 39.Rd3 Rf6=)) 1–0. Steffens,Olaf (2325) – Carl,Manfred, Schleswig Holstein–ch masters, 1996.

6.Nc3 a6 7.Nf3 b5 8.g3 Bd6 9.Bg2 Ne7 10.Ne5 Be5 11.Ba8+/– 0–0 12.Bg2 c6 13.0–0 Nd5 14.Rb1 Nc3 15.Bc3 Qc7 16.f4+– Bc3 17.dc3 Rd8 18.Qc2 Bd5 19.e4 Bf7 20.Rbd1 Nd7 21.Rd2 Nf8 22.Rfd1 Rd2 23.Rd2 g6 24.Qd1 c5 25.Qg4 Kh8 26.Qd1 cb4?? 27.ab4+– Kg7 28.h4 h5 29.Kf2 a5 30.ba5 Qa5 31.Qc2 Ne6 32.f5 Nc5+/– 33.Re2 Qb6 34.Kf1 Nd3 35.Qd2 Qd6 36.Re3 g5? 37.hg5+– fg5 38.Kg1 Kh6? 39.e5! Qc5 40.Kf1 Ne5 41.Bh3?? g4?? 42.Re5+– (42.Re5 Qe3 43.Qe3 Kh7 44.Re7 Kg7 45.Qg5 Kf8 46.Qf6 Kg8 47.Qf7 Kh8 48.Qe8) 1–0. wlittle (2155) – dmendiola, net–chess.com, 2004.

6.Nc3 c6 7.Qf3 Nd7 8.b5 Qc7 9.a4 Ne7 10.Qh5 g6 11.Qf3 Bg7 12.Nge2 f5 13.Ng3 Nc5 14.Be2 e4 15.Qf4 Qf4 16.ef4 Nd3 17.Bd3 cd3 18.0–0 0–0 19.Rfc1 c5 20.Nd1 Bb2 21.Nb2 b6 22.a5 Kf7 23.a6? Rfc8 24.Nf1 Nd5–+ 25.g3 Nb4 26.Ne3 Nd5 27.Nbc4?? Nc7 28.Nd6 Ke7 29.Nc8 Rc8 30.Rab1 Bd7 31.Rc3 Nb5 32.Rcb3 Nd4 33.R3b2 Be6 34.h3 Kd6 35.g4 Rg8 36.g5 Kc6 37.Nd1 Bc8 38.Ra2 Be6 39.Ra3?? Nf3–+ 40.Kg2 Nd2 41.Rc1 Nc4 42.Rac3 Nd6 43.Ne3 Rc8 44.h4 Nb5 45.h5 Nd4 46.hg6 hg6 47.Rh1 Rc7 48.Rh6 Rg7 49.Nc4 Ne2 50.Ne5 Kd6 51.Ra3 Nf4 52.Kg3 Ke5 53.f3 e3 54.Rh8 c4 55.Re8 Rh7 56.Re6 Ne6 57.f4 Nf4 58.Kf3 e2 59.Ra1 d2 60.Kf2 e1Q 61.Re1–+ de1Q 62.Ke1 Rh2 63.Kd1 c3 64.Kc1 Kd4 65.Kd1 Kd3 66.Ke1 c2 67.Kf1 c1Q 0–1. dtpwaldi – waldi35 (1605), internet, 2011.

6.Qc2 b5

7.Nc3 a6 8.a4 Bb4 9.ab5 Bc3 10.Bc3 Qd5 11.ba6 Na6 12.Ra4 Nc5 13.Rc4 e4 14.Rd4 Nd3=+ 15.Bd3 ed3 16.Qd3 Qg2 17.Qe4 Qe4 18.Re4 Kf7 19.Rb4 Ne7 20.e4 Rhb8 21.Rb8 Rb8 22.f3 Rb1 23.Ke2 Ng6 24.Bd4 Bh3!–+ 25.Kf2 Nf4 26.Kg3 g5 27.Be3 Bg2 28.Bf4 Bh1 29.Be3 Rf1 30.Bf2 h5 31.h3 h4 (31...h4 32.Kh2 Rf2 33.Kh1 Rd2–+) 0–1. Carstensen,Jan Christian – Timmermann,Felix Uwe (1660), Schleswig Holstein–chA U16, 2000.

7.Nc3 a6 8.a4 Bb4 9.ab5=+ Nd7 10.Ra6= Ra6 11.ba6 Nc5 12.Nf3 Bc3 13.Bc3 Ne7 14.Bb4 Nd3 15.Bd3 Qd3 16.Qd3 cd3 17.0–0 Kd7 18.Rc1 Nd5 19.Bc5= Ra8 20.e4 Nb6 21.h3 Na4 22.Ne1 Nc5 23.Rc5 Ra6 24.Nd3 Kd6 25.Rc3 Ra1 26.Kh2 Ra5 27.Nb4 Ra4 28.Rd3 Kc5 29.Nd5 c6 30.Nc7 Ba2 31.f3 Ra7 32.Ne8 Re7 33.Rd8 Be6 34.g4 (34.h4!?=+). Bulcourf,Carlos (2285) – Julia,Ernesto (2370), Villa Martelli op2, 1999.

7.Nc3 c6 8.d3 =+.

7.d3 a5 8.ba5 Nc6 9.dc4 b4 10.Nf3 Ra5 11.a4 f5 12.Nbd2 e4 13.Nd4 Nd4 14.ed4 Ra8 15.a5 Nf6 16.c5 Be7 17.Bb5 Bd7 18.Bc4 Bc6 19.0–0 Nd5 20.Rfe1 Qd7 21.Bb3 Bf6 22.f3 0–0 23.Ne4 fe4 24.fe4 Kh8 25.ed5 Bd5 26.Bd5 Qd5 27.Qd3 Bh4 28.Rf1 Rf1 29.Qf1 Bf6 30.Qd3 h6 31.a6 c6 32.h3 Ra7 33.Kh1 Qd7 34.Qe2 Qc8 (34...Bd4?? 35.Rd1 Qe7 36.Qe7 Re7 37.Rd4+–) 35.Ra4 Re7 36.Qd3 Qb8 37.Qf1 Ra7 38.Ra1 Qg8 39.Qd3 Qe8 40.Qc4 Qb8 41.Kg1 Kh7 42.Qd3 Kh8 43.Rf1 Qe8 44.Kh2 Qe7 45.Rb1 Qc7 46.Kg1 Qc8 47.d5 ½–½. Degterev,Pavel (2095) – Barbosa de Oliveira,Marcio (2170), IECG, 2006.

7.d3=+ a5 8.ba5 Bf5 9.e4 cd3 10.Bd3 =+.

7.d3 a5 8.dc4 ab4 9.cb5 ba3 10.Na3 Bb4 11.Ke2 Ne7 =+.

7.d3 a5 8.dc4 ab4 9.cb5 ba3 10.Na3 Bb4 11.Ke2 Nh6 12.f3 Qd6 13.Rd1 Qc5 14.Rc1 Qc2 15.Nc2 Ra2 16.Rb1 Bc5 17.Kf2 Kf7 18.Bd3 Rd8 19.Ke2 Nd7 20.Nh3 Nb6 21.Nf2 Na4 22.Ne4 Be7 23.Ba1–/+ f5 24.Rhc1? fe4–+ 25.Be4 Bd6 26.Kf1 Nc5 27.Bh7 Nb3 28.Be4 Bc4 29.Kg1 Nc1 30.Rc1 Ng8 31.Bc3 Nf6 32.Bc6 Bc5 (32...Bc5 33.h3 Bb3 34.Be5 Bc2–+) 0–1. pierre – Skipslot, internet, 2006.

7.d3=+ c5 8.dc4 bc4 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 cb4 11.ab4 Ne7 12.Nc3 Nd7 13.Nb5+– (13…Qb8 14.Nc7 Kd8 15.Ne6 Ke8 16.Rd1+–) 1–0. Schuett,Matthias – Schulz Streeck,Soeren, Schleswig Holstein–ch U20, 1997.

7.d3 Nd7 8.dc4= bc4 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 Nb6 11.Qc2 Bd6 12.Nc3+= Ne7 13.Nge2 0–0 14.0–0 Qe8 15.Rad1 Qf7 16.Nb5 Qc4 17.Nec3 Rfd8 18.Rc1 f5 19.e4 a6 20.Nd6 cd6 21.ef5 Rf8 22.Ne4 Qc2 23.Rc2 Nf5 24.g4 Nh6 25.Nd6+/– Ng4 26.h3+– Nf6 27.Be5 Nbd5 28.Rd1 Rfd8 29.Rc5 Ra7? 30.Rcd5 Nd5 31.Rd5 Re7 32.f4 Re6 33.Kg2 Rg6 34.Kf3 Rh6 35.Kg4 Rg6 36.Kf5 Rf8 37.Ke4 Rg3 38.Ra5 Rh3 39.Ra6 h5 40.Ra7 Rg3 41.f5 Rg2 42.Kf3 Rg4 43.b5 Rg1 44.b6 Rf1 45.Kg2 (45.Kg2 Re1 46.Rg7 Kh8 47.Re7 Kg8 48.b7+–) 1–0. Bulcourf,Carlos (2145) – Ortega Morales,Javier, 8th Abierto Invierno, Villa Ballester A (2), 2008.

7.d3 Bf5 8.e4 cd3 9.Bd3 Bd7 10.Nf3 Bd6 11.0–0 Ne7 12.Rd1 0–0 13.a4 ba4 14.b5 Bg4 15.Be2 Qe8 16.Nc3 Nd7 17.Na4 Nb6 18.h3 Bh5 19.Bc1 Kh8 20.Nc5 (20.Nc3!?=) 20...Bf3–/+ 21.Bf3 Qb5 22.Ne6 Rfc8 23.Qa2 Ng6 24.Be3 Nf8 25.Nf8 Rf8 26.Be2 Qe8 27.Qc2 Qe7 28.Qc6 Qd7 29.Qc3 (29.Bb5 Qc6 30.Bc6 Rab8 31.Ra7 Nc4+=) 29...f5 30.ef5 Qf5 31.Ra5 Qg6 32.Qc1 Nd7 33.Bb5 Nf6 34.Bd3 e4–/+ 35.Bc4 Bb4 36.Ra7 Ra7 37.Ba7 Bd6 38.Be3 Qh5 39.Bd4 Qf5 40.Be2 h6 41.Bc4 Re8 42.Bb3 c5 43.Be3 Qe5 44.g3 Be7 45.Bf7 Rf8 46.Qc4 Qf5 47.Be6 Qf3 48.Qc2 Re8 49.Bc4 Qh5 50.Kg2 Qf3 51.Kh2 Qf5 52.Qb3 Bf8 53.Rd2 Kh7 54.Bf4 Qc8 55.Qb1 g5 56.Be3 Qc7 57.Rb2 Qe5 58.Rb6 g4 59.Qb5 Bg7 60.h4 Rd8 61.Rc6 The pressure on the isolated pawn grows 61...Rd1 62.Be6 Nd5 63.Bd5 Rd5 64.Qb7+= Rd6 65.Rc5 Qe6 66.Rc7 Qg6 67.Kg2 Kg8 68.Qc8 Kh7? 69.Qf8 Rf6+/– 70.Qe7 Kg8 71.h5 (71.h5 Qf7 72.Qd8 Qf8 73.Qd5 Kh8 74.Qb7+–) 1–0. Degterev,Pavel (2345) – Leontiev,Gennady (2390), Yury Sakharov Memorial B, 2006.

7.Nf3 a5!? 8.ba5 Nc6 –/+.

7.Nf3 Nc6 8.d3=+ Bb4 9.ab4 Nb4 10.Qc3 Nd3 11.Bd3 Qd3 12.Ne5 Qd5 13.Nf3 h5 14.Qb4+/– Bd7 15.Nc3 Qc6 16.e4 a6 17.Nd5 h4 18.h3 0–0–0 19.0–0 Be6 20.Nd4 Qd7 21.Ra6 Bd5 22.Nb5 Qe7 23.Na7 Kd7 24.Qa4 c6 25.ed5 Ke8 26.Nc6 Qd7 27.Ra7 Qa7 28.Qa7 (28…Rd7 29.Re1 Kf7 30.Qd7 Kg6 31.Ne7 Ne7 32.Re7 Kh6 33.Bc1 g5 34.Qf5 c3 35.Qf6 Kh5 36.Qg5#) 1–0. mrkt (2440) – Tupelo (2005), ChessWorld.net, 2003.

5.c4 c5

6.cd5 Bd5 7.b5 Bd6 8.Nc3 Be6 9.Ne4 Be7 10.Qc2 Bf5? (better is 10...Qd5+/–) 11.Nf6!+– Nf6 (11...Bf6 12.Qf5 Discovered attack; 11...gf6 12.Qf5 Discovered attack; 11...Nf6 12.Qf5 Discovered attack) 12.Qf5 Nbd7 13.Be5 (13.Nf3!? g6 14.Qc2 Rf8+–) 13...Ne5 14.Qe5 0–0 15.Nf3 Bd6 (15...Qd7 16.Bc4 Kh8 17.Qe6+–) 16.Qe6 Kh8 17.Ng5 Qe7 18.Bc4 Qe6 19.Be6 Bc7 20.f4 (20.Rc1!? h6 21.Nf7 Kh7 22.Rc5 Bb6+–) 20...h6 21.Nh3 (21.Nf3 g6+–) 21...Rfe8 22.Bb3 Rad8 23.0–0–0 Ne4 24.Bc4 (better is 24.Bc2!?+/–) 24...Ba5+= The pressure on the backward pawn d2 grows 25.d4?? (better is 25.f5+=) 25...cd4–/+ 26.Rd4? (better is 26.Bf7 Rc8 27.Kb2–+) 26...Bd2?? (better is 26...Rd4 27.ed4 Rc8–+) 27.Kc2+= Be3 28.Rd8 Rd8 29.Rd1 Rd1 30.Kd1 Nd6 31.Bd3+/– Kg8 32.g4 Kf8 33.Ke2 Bd4 34.Nf2 Ke7 35.h4 Bf6 36.g5 hg5 37.hg5 Bd4 38.Nd1 Nf7 39.Ne3 Bc5 40.a4 Nd8 41.Nf5 Kf7 42.Kf3 Kf8 43.Ke4 b6 44.Kf3 Ne6+/– 45.Kg4 Nd4 46.Ne3 Nb5+= 47.ab5 ½–½. Vermaas,Fred – Wurm,Tamas, IECG, 2004.

6.cd5 Bd5 7.bc5 Bc5 8.Nc3 Be6 9.Ne4 Bb6 10.Bb5 Nc6 11.Nf3 Nge7 12.d4 0–0 13.0–0 ed4 14.Bc6 Nc6 15.Nd4 Nd4 16.Bd4 Bd4 17.Qd4 Qd4 18.ed4 Rfd8 19.Rfd1 Rac8 20.Nc5 Bd5 21.Rac1 b6 22.Na4? (better is 22.Nd3+=) 22...Bb3–+ 23.Rc8 Rc8 24.Nb2 (24.Nb6 ab6 25.Rb1–+) 24...Bd1 25.Nd1 (25.Kf1 Bh5 26.Ke1 Re8 27.Kf1 Be2 28.Ke1 Ba6 29.Kd2 Re2 30.Kc1 Rf2–+) 25…Rc1 (25...Rc1 26.Kf1 Rd1 27.Ke2 Rd4–+) 0–1. Fournier,Frederic (1790) – notrd, rated blitz game (3/0), 2002.

5.c4 c6

6.Qb3 Ne7 7.Nf3 Nd7 8.Nc3 Nb6 9.c5 Nd7 10.d4 e4 11.Nd2 Bf7 12.Be2 g6 13.0–0 Bg7 14.b5 0–0 15.a4 Qc7 16.Ba3 f5 17.b6 ab6 18.cb6+= Qd8 19.Bd6 Re8 20.Bc7 Qc8 21.a5 Nb8 22.Na4 Na6? 23.Ba6+– Ra6 24.Nc5 Qa8 25.Na6 Qa6 26.Qb4 Nc8 27.Nb3 Bf8 28.Nc5 Bc5 29.Qc5 Re6 30.Rfe1 Be8 31.Qc2 Nd6 32.Bd6 Rd6 33.Qe2 Rd7 34.Qa6 ba6 35.Rec1 Rb7 36.Rc2 Kf7 37.Rac1 Ke6 38.Kf1 Kd6 39.Ke1 Bd7 40.Kd2 Rb8 41.h3 h5 42.h4 Rb7 43.Ke1 Rb8 44.Kf1 Rf8 45.b7 Kc7 46.Rb2 Rb8 47.Rcb1 c5 48.dc5 Bc6 49.Rb6 Rb7 50.Rb7 Bb7 51.Rb6 Bc6 52.Kg1 f4 53.Ra6 fe3 54.fe3 Be8 55.Ra8 Bd7 56.a6 Bg4 57.Rg8 Kc6 58.a7 Kc5 59.a8Q Kc4 60.Rg6 Kd3 61.Qa3 Ke2 62.Rg4! hg4 63.h5 Kd2 64.h6 d4 65.h7 d3 66.Kf2 g3 67.Kg3 Ke3 68.h8Q Kd2 69.Qhb2 (69.Qhb2 Ke1 70.Qaa1#) 1–0. Schwartz,Simon – Stapel,Marko, Salzwedel op, 2000.

6.Qc2 a5 7.cd5 cd5 8.Bd3 =+.

6.Qc2 Nd7 7.d4 Nh6 8.c5 e4 9.Nd2 Be7 10.Ne2 f5 11.Nf4+= Bf7 12.Be2 0–0 13.b5 g5 14.Nh3 Bg6 15.Qb3 f4 16.f3 ef3=+ 17.gf3 Rf7 18.e4+= Nf8 19.Nf2 Kg7 20.Nd3 Rf6 21.h4+/– gh4 22.Rh4 Ne6 23.0–0–0 Rf8 24.Rh2+/– Bf6 25.Nb4 Rc8 26.ed5 cd5+= 27.Nc2 Nf5=+ 28.Nb1 Re8 29.Qa4 Re7 30.Bd3 b6 31.c6= Ng5 32.Nd2 Qd6 33.Bc3 a5= 34.Qb3 Rce8 35.Bb2 Re3 36.Ne3+/– fe3 37.Nf1 Nf3 38.Rg2 N5d4=+ 39.Qc3? e2–+ 40.Re1 Qf4 41.Kb1 Ne1 42.Qe1 Qf1 43.Rg6 hg6 44.Qf1 ef1Q 45.Bf1 Nf5 (46.Bd3 Re1 47.Kc2 Bb2 48.Kb2 Kf6–+; 45...Re1 46.Ka2 Rf1 47.c7–+) 0–1. Nemec,Zdenek – Straslipka,Jiri, CSR CF, 1989.

6.Qc2 Nd7 7.Be2 Ne7 8.d4 e4 9.f3 Bf5 10.Nd2?? ef3–+ 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 fg2 13.Kf2 gh1Q 14.Ngf3 Qa1 15.Ba1 Nb6 16.c5 Nd7 17.e4 Ng6 (17...Ng6 18.ed5 cd5–+; 17...Qc7 18.Qe2–+) 0–1. Istvanny – thotares (1695), internet, 2007.

6.Qc2 Nh6 7.d4 e4 (7...Bd6 8.de5 fe5 9.Nf3=) 8.cd5 cd5 (worse is 8...Qd5 9.Nc3 Qb3 10.Qb3 Bb3 11.Ne4+/–; worse is 8...Bd5 9.Nc3+=) 9.Bb5 Nd7 10.Nc3 a6 11.Ba4 (11.Be2 a5=) 11...b5 (11...Rc8 12.Qd2=) 12.Bb3+= Rc8 13.Qb1 (13.Qe2 Nb6 14.Ne4 Bg4+=) 13...Nb6= 14.Nge2 Bd6 (14...Nc4=) 15.Qa2 (15.Ne4 Bf5 16.Nd6 Qd6+=) 15...Bb8 (better is 15...Nc4!?–/+) 16.a4 (16.Ne4 Bh3 17.Nc5 Bg2+/–) 16...ba4 (16...Qe7 17.ab5 ab5 18.Qa6+/– (18.Nb5?! Qb4 19.Nec3 Nc4=)) 17.Na4 Na4 (17...Bd7 18.Nec3 Ba4 19.Ba4 Kf8 20.Bb3+/–) 18.Qa4+/– (worse is 18.Ba4 Kf7=) 18...Kf7 19.Qa6 Bd6 20.Qb5 (20.0–0!?+/–) 20...Rb8+= 21.Ra7 Kg6 22.Rb7 Rb7 (22...Qe8 23.Qb6 (worse is 23.Bd5 Qb5 24.Rb5 Rb5 25.Be6 Rb4+=) 23...Qd7 24.Rd7 Rb6 25.Rd6 Rd6 26.b5=) 23.Qb7 Qb8 24.Bd5 Bd5 25.Qd5 Qb4 26.Bc3 (better is 26.Kf1 Qb2 27.g4 Ng4 28.Qe4 Kh5 29.Ng3 Kh4 30.Nf5 Kh5 31.Qf3 Qf2 32.Qf2 Nf2 33.Kf2+=) 26...Qb1–/+ 27.Kd2 Qd3 (27...Qh1 28.Qd6 Nf5 29.Qd5 Qh2 30.Qe4+–) 28.Kc1?? (better is 28.Ke1 Rb8 29.f3 ef3 30.gf3 Rb1 31.Kf2 Rh1 32.Qd6 Qe3 33.Ke3 Nf5 34.Kd3 Nd6 35.Bb4–+) 28…Ba3 (28...Ba3 29.Bb2 Rc8 30.Qc5 Bb2 31.Kb2 Rb8 32.Qb5 Rb5 33.Ka2 Qc4 34.Ka3 Qb3#) 0–1. De La Orden Alcocer,A (1855) – Garcia Diaz,VM (2185), Madrid ESP, 1st Chamartin Open, 2012. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.e3 e5 4.Bb2 f6 5.a3 Be6)

6.c5 a6 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nd7 9.h3 Be6 10.Qc2 g5 11.Nc3 Bf7 12.d3 Bg6 13.h4 g4 14.Nd2 h5 15.g3 Bh6 16.0–0 Qe7 17.Rae1 Rh7 18.Na4 Rf7 19.e4 Bd2 20.Qd2 de4 21.de4 Be4 22.Bc4 Bd5 23.Bd5+/– cd5 24.Qd5 Rb8 25.Bc1 b5? 26.cb6! Nb6 27.Nb6 Rb6 28.Rd1 Rb8 29.Be3 Qd7 30.Qb3 Qc7 31.Qe6 Kf8 32.Bc5 Kg7 33.Qf5 Rd8? 34.Qh5 Rd1 35.Qg4 Kh8 36.Rd1 Qb7 37.Rd8 Rg7 38.Qh5 Rh7 39.Qg6 Qf7+– 40.Qf7 Rf7 41.Ra8 Rd7 42.Ra6 Rd1 43.Kg2 Kg7 44.Be3 f5 45.Bg5 e4 46.h5 Rd2 47.h6 (47.h6 Nh6 48.Bh6 Kf7 49.Bd2+–) 1–0. Thielemann,Joachim (2010) – Gestrich,Wolfgang, Wch Seniors Rowy, 2000.

6.c5 Nd7 7.d4 e4 8.Nc3 f5 9.f4 ef3 10.Nf3 g6 11.Qb3 Ngf6 12.0–0–0 Bh6 13.Kb1 0–0 14.Bc1 Ne4 15.Ne4 fe4 16.Nd2 Qg5 17.Re1 Nf6 18.Ka1 b5 19.cb6 ab6 20.b5 c5 21.dc5 bc5 22.Bb2 Bg7 23.b6 c4 24.Qb5 Bd7 25.Qb4 Ng4 26.Ka2 Bb2 27.Qb2 Be6 28.Qc3 Rf2 29.h3 d4! 30.b7 Rb8 31.ed4 Qd2 32.Qd2 Rd2 33.Ka1 Nf2 (33...Nf2 34.Rc1 Nh1–+) 0–1. Katalymov,Boris N – Kapengut,Albert Z, Leningrad, 1969.

6.c5 Nd7 7.d4 e4 8.Ne2 f5 9.Nf4 Bf7 10.h4 g6 11.Be2 Qf6 12.Nc3 Ne7 13.b5 Bg7 14.Qc2 0–0 15.a4 h6 16.a5 a6 17.ba6 ba6 18.Na4 Ra7 19.0–0–0 g5 20.hg5 hg5 21.Nh5 Bh5 22.Rh5 Qg6 23.g3 f4 24.gf4 gf4 25.Rhh1 Qg2 26.f3 Nf5–/+ 27.Rdg1 Qf2 28.fe4 Ng3 29.Bg4 Qe3 30.Kb1 Nh1 31.Be6 Rf7 32.Rh1 Nf8 33.Bf7= Rf7 34.ed5 f3 35.Rf1 cd5–/+ 36.Nb6 f2 37.Ka2 Bd4 38.Nd5 Qe5 39.Nb4? Qe6 40.Ka3 Qh3 (40...Qh3 41.Qb3 Qf1 42.Bd4 Qc1 43.Bb2 Qh1–+) 0–1. van der Spek,HP – Kuehnrich,HJ, corr ICCF EU/M/GT/057 (year?).

6.c5 Ne7 7.Ne2 b6 8.cb6 ab6 9.g3 c5 10.bc5 bc5 11.Bg2 Nec6 12.0–0 Bd6 13.f4 0–0 14.f5 Bf7 15.Nbc3 d4 16.Ne4 Be7 17.Qc1 Qb6 18.Rb1 de3 19.Be5 ed2 20.Rb6?? dc1Q–+ 21.Rc1 Bd5?? 22.Nc5 Bg2–/+ 23.Kg2? Ne5 24.Ne6 Nbd7 25.Nf8 Nb6 26.Ne6 Ra3 27.N2d4 Kf7 28.Rc7 Nd5 29.Rd7 Ra5 30.h3 Ra6 31.g4?? g6 32.Rd5= gf5 33.gf5 Rd6 34.Rd6 Bd6 35.Nd8 Kg7 36.N4e6 Kh6 37.Kf2 Kh5 38.Ke3 Kh4 39.Ke4 Kh3 40.Kd5 Bb8 41.Nd4 Kg4 42.Ke6 Nf3 43.Nf3+= Kf3 44.Kf6 h5 45.Kg5+– Be5 46.f6?? Bf6= 47.Kf6 h4 48.Ne6 h3 49.Nd4?? Kf2 50.Kf5 h2 51.Ne6 h1Q 0–1. dtpwaldi (1610) – hanibal8 (1635), internet, 2011.

6.d3 Qb6 7.c5 Bc5–/+ 8.Bc3 Bd6 9.Nf3 Ne7 10.d4 e4 11.Nh4? g5 12.Qh5 Kd7 13.f4 gh4 14.Qh4 f5 15.Be2 Na6 16.0–0 Rag8 17.Nd2 Ng6 18.Qf2 Qd8 19.Nb3 Qf8 20.b5 Nc7 21.bc6 bc6 22.Ba5 h5 23.Bc7 Bc7 24.Nc5 Kd6 25.Qe1 Qg7 26.Qb4? Nf4! 27.Ne4 Kd7 28.Nc5 Ke8 29.Bf3 Nh3 30.Kh1 Bh2?? 31.Ne6= Qg3 32.gh3?? Qh3–+ 33.Rf2 Bd6 34.Rh2 Qh2# 0–1. Powers,G – Knudsen,John C, Iowa, 1973.

6.d3 dc4 7.dc4 Qd1 8.Kd1 a6 9.Nd2 Nd7 10.Ngf3 c5 11.Bc3 Rd8 12.Kc2 Ne7 13.Ne4 Nc8 14.Be2 Be7 15.Rhd1 0–0. Zappe,Helmut – Kleinke,Uwe, corr DDR–ch I726, 1979.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Be6 8.Nf3 g6 9.d4 Nd7 10.de5 fe5 11.Ne4 Bg4 12.Qb3 Bf3 13.Qe6 Qe7 14.Nd6 Kd8 15.Nb7 Kc7 16.Nc5 Bg4 17.Na6+– Kb7 18.Qg4 Nh6 19.Qe4 Bg7 20.b5 Nb8 21.bc6 Nc6 22.Rb1 Rac8 23.Be5 (23.Be5 Ka8 24.Bb5 Qd7 25.Bc7 Rc7 26.Nc7 Kb8 27.Bc6 Kc8 28.Bd7 Kd7 29.Qd5 Ke7 30.Qe6 Kd8 31.Na6 Bc3 32.Ke2 Be5 33.Rhd1 Bd6 34.Rd6) 1–0. Cottarelli,Franco (2185) – Kubacek,Josef, corr ICCF WSTT/3/06/2, 2006.

6.Nf3 dc4!? 7.Qc2 b5 –/+.

6.Nf3 Bd6 7.Nc3 dc4=+ 8.Ne4 Nh6 9.Qc2 b5 10.d3 cd3 11.Bd3 Be7 12.Rd1 Qc8 13.Ng3 Bg8 14.Bb5+= Qe6 15.Ba4 Qc4 16.Rc1 Qc2 17.Rc2 Bd5 18.e4+/– Be6 19.Ke2 Bd7+= 20.h3 Bc8? 21.Re1 Kd7? 22.b5+– c5? 23.Bc1 Kc7 24.Bh6 gh6 25.Nf5 Bf8 26.Nd2 Nd7 27.Nc4 Nb6 28.Nb6 Kb6 29.Ne3+/– Rg8 30.g3 Rg7 31.Nc4 Kb7 32.Rd2 1–0. Bulcourf,Carlos – Anelli,Antonio, San Martin Argentina, 1987.

6.Nf3 Bd6 7.cd5= cd5 8.Nc3 Nc6 9.Na4 Nge7=+ 10.Rc1 0–0 11.Nc5 Bc5 12.Rc5 Qd6 13.Qc2 b6=+ 14.Rc3 d4 15.ed4 ed4 16.Qd3 Bf5 17.Qc4 Kh8 18.Rc1 Rac8 19.Qb3 d3 20.g3 Nd4 21.Nd4 Rc1 22.Bc1 Qd4 23.f3 Ng6 24.Qa4 Rc8 25.Kd1 Rc1! 26.Kc1 Qa1# 0–1. Parr,Erik – Gullaksen,Eirik T (2365), Troll Masters, 1995.

6.Qb3 Bd6

7.Nc3 Ne7 8.Nf3 0–0 9.Be2 Nd7 10.0–0 h6 11.Rfc1 f5 12.cd5 cd5 13.Na4 Ng6 14.Nc5 Nc5 15.bc5+/– Bc7 16.Rc2 Qd7 17.Rac1 Qf7 18.Qb4 f4 19.c6 b6 20.d3 fe3 21.fe3 a5 22.Qb5 Rad8 23.Rf1 Qe7 24.a4 e4 25.de4 de4 26.Ba3?? Qa3–+ 0–1. Heinola – Pursiainen, Tampere we Task, 1984.

7.Nf3 Ne7 8.Nc3 Nd7 9.cd5 Nd5 10.Ne4 Be7 11.d4 ed4 12.Nd4= Bf7 13.Nf5 0–0 14.Ned6 N7b6 15.Nf7 Rf7 16.Be2 Qe8 17.Bh5+/– g6 18.Nh6+– Kf8 19.Bf3 Rg7+= 20.0–0 Bd8 21.a4 Nc7 (21...Nc7 22.Rfd1 Be7+/–; 21...Be7 22.a5 Nc8 23.b5+–). Roggensack_Hanspach,Peter – Feilmayr,Erwin, corr SOK–92–79, 1992.

6.cd5 cd5

7.Bb5 Nc6 =.

7.Nc3 a5 8.ba5 d4 9.ed4 ed4 10.Nce2 d3 11.Nd4 Bd5 12.Bd3 Bc5 13.Qh5+– Kf8 14.Nge2 Ra5 15.Bc3 Ra3 16.Ne6!! Be6 17.Qc5 Kf7 18.Ra3 Qd3 19.Bb4 Qb1+/– 20.Nc1 Nd7 21.Qc3 ½–½. Stief,Siegfried – Zinn,Lothar, DDR–ch U18 Eisenach, 1956.

7.Nc3 a5 8.Bb5 Nc6 9.ba5 Qa5 10.Nf3 Bd6 11.0–0 Nge7 12.Qb3 Bf7 13.d4 0–0 14.de5 Ne5 15.Nd4 Nc4 16.Bc1 Rfc8 17.Nce2 Be5 18.h3 Qc7 19.Ra2 Na5 20.Qb1 Bg6=+ 21.Bd3 Bd3 22.Qd3= Qc4 23.Qb1 Nac6 24.Bb2 Qa6 25.Rc1 Nb4 26.Qa1? Na2–+ 27.Qa2 Rc1 28.Bc1 Qd3 29.Qc2 Qc2 30.Nc2 Kf7 31.Kf1 g5 32.g4 f5 33.Nb4 fg4 34.hg4 Rc8 35.f4 Bc3 36.Nd3 Bf6 37.Kf2 h6 38.Kf3 Rc2 39.Nb4 Rc4 40.Bd2 Kg7 41.Bc1 Rc8 42.Bd2 Bb2 43.a4 Kg6 44.a5 Bg7 45.Be1 Kf7–+ 46.Nd3 Nc6 47.Ng3 Ra8 48.Nc5 gf4 49.ef4 Na5 50.Ba5 Ra5 51.Nb7 Ra3 52.Kg2 Kg6 53.Nd6 Bd4 (53...Bd4 54.Ngf5 Bf6–+) 0–1. Cottarelli,Franco – Gerold,Guenter, corr ICCF TT 6/02/2, 2005.

7.Nc3 Be6 8.Nf3 g6 9.d4 Nd7 10.de5 fe5 11.Ne4 Bg4 12.Qb3 Qe7 13.Rd1 Bf3 14.gf3 Nh6 15.Nd6 Kd8 16.Bh3 Kc7 17.Nb5!! Kb6 18.Rd7 Qf6 19.Nc7 Bb4 1–0. Gavrijski,Dimitar (2010) – Kubacek,Josef, corr ICCF WSTT/3/06/2, 2006.

7.d3 Bd6 8.Be2 Ne7=+ 9.Nd2 0–0 10.Ngf3 a5 11.b5 Qb6 12.a4 Nd7 13.Rc1 Rac8 14.0–0 Rc1 15.Qc1 Rc8 16.Qa1 Ng6 17.Kh1 Rc2 18.Bd1 Rc7 19.Bb3 Nc5 20.Bc2 Ne4 21.de4 Rc2 22.ed5 Bd5 23.Qb1 Qc7 24.Rc1 Rc1–/+ 25.Bc1 e4 26.Nd4 Qc3 27.g3 Be5–+ 28.N2b3?? Bd4 29.Nd4 Qe1 30.Kg2 Bc4 31.Qe4 Bf1 32.Kf3 Qd1 (32...Qd1 33.Ne2 Qe2; 32...Qc1 33.Qd5 Kf8 34.Qd8 Kf7 35.Qd7 Ne7 36.Nf5 Be2 37.Ke2 Qc2 38.Ke1 Qb1 39.Ke2 Qf5 40.Qf5 Nf5 41.Kd3–+) 0–1. shr0pshire – pierre, ChessWorld.net, 2005.

7.d4 Nc6 8.b5 Qb6 9.Qd2 =.

7.Nf3 Nc6 8.Be2 Bd6 9.0–0 Nge7 10.d4 e4 11.Nfd2 0–0 12.Qb3 f5 13.Nc3 a6 14.Na4 Qc7 15.f4 g5 16.Nc5 Bf7 17.g3 Ng6 18.b5 ab5= 19.Qb5 gf4 20.gf4 Nf4 21.ef4+/– Bf4 22.Ndb3 Bh2 23.Kh1 Qe7? 24.Rf2?? Bg3=+ 25.Rg2 Kh8 26.Kg1 Qh4 (27.Qb7 Bf4=; 26...f4 27.Nb7 Qg5 28.Nd2–/+ (28.Qc6 f3 29.Bf3 ef3–+)) 0–1. Kamminga,G – Gilbert,C, corr NED–FRA, 1997.

7.Nf3 Bd6 8.Bb5 Nc6 9.d4 =.

7.d4 e4

8.Bb5 Nc6 =.

8.Nc3 Nc6 9.Na4 Nge7 (9...Bd6 10.Nc5 Qe7 11.Rc1=) 10.Nc5+= Bc8 11.Ne2 b6 12.Nb3 Ba6 13.Nf4 Bf1 14.Rf1 Qd7 (14...Kf7 15.Rc1 Qd7 16.f3+=) 15.f3= ef3 (15...Nf5 16.fe4 Ne3 (16...de4 17.Qh5 g6 18.Ng6 hg6 19.Qh8+/–) 17.Qh5 Qf7+=) 16.Qf3+/– 0–0–0 (16...Kf7!?+/–) 17.b5 Nb8 18.a4 Kb7 19.Kf2 Ng6 20.Kg1 Nf4 21.ef4 h5 22.Qd3 Re8 23.a5 Qe6 24.Bc1 (24.Rf2 Qe4 25.Qc3 Qe3+/–) 24...Qe4 (24...Qe2 25.Qg6 Qb5 26.ab6 ab6 27.Bd2+–) 25.Qd2 (better is 25.Qg3!?+/–) 25...h4= 26.ab6 ab6 27.h3 Bd6?? (better is 27...Qe2=) 28.Qa2+– Kc8 (28...Nd7 29.Qa7 Kc8 30.Ba3+–) 29.Qa8 Re7? (29...Qe2 30.Bd2 Qb5 31.Rfc1 Kd8 32.Qb7+–) 30.Bd2 Rhe8 (30...Rd8 31.Rae1 Qf5 32.Re7 Be7 33.Qa7+–) 31.Ra6 Rb7 32.Rc1 Rc7 33.Re1 Qe1 34.Be1 Re1 35.Kf2 Rb1 (35...Rce7 36.Rb6 Bf4 37.Kf3+– (37.Qd5?! R1e4 38.Qg8 Re8 39.Qc4 Kd8 40.Qd5 Kc8 41.Qf5 Nd7 42.Rc6 Bc7+–)) 36.Rb6 Rb2 37.Nd2! Rd7 (37...Rd2 38.Ke3 Decoy) 38.Rd6 Rd6 39.Qa3 Rd2 40.Ke3 1–0. Vegjeleki,Adolf (2145) – Zylla,Johannes (2265), WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

8.Nc3 Bd6 9.Nh3 f5 10.Qh5+= g6 11.Qg5 Nf6 12.Be2 Nc6 13.0–0 Bf7 14.Qh6 Ng4= ½–½. Bjazevic,Pavao (2245) – Zylla,Johannes (2265), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

8.Ne2 Bd6!? =.

8.Ne2 f5 9.Nf4+= Qb6 +=.

8.Ne2 f5 9.Nf4 Bf7 10.h4 (10.Bb5!? Nc6 11.Nc3+=) 10...Nf6= 11.Nc3 Bd6 12.Qb3 Nbd7 13.g3 (13.Nfd5? Nd5 14.Nd5 Nb6–+) 13...0–0 14.Bh3 (14.Nfd5? Nd5 15.Nd5 Nb6–+) 14...g6 15.Na4 (15.Nfd5?? Nd5 16.Qa4 N7b6–+) 15...Qe7 16.0–0 h6 17.Ne2 Ng4 18.b5 Ndf6 19.Bc3 g5 (19...Rac8 20.Bb4+=) 20.hg5= hg5 21.Bb4 Rad8 (21...Bb4 22.ab4 Bh5 23.Nec3=) 22.b6 ab6 23.Nb6 Kg7 24.Rfc1 Rh8 25.Bg2 Nh2 26.Nc8 Rc8 27.Rc8 Rc8 28.Kh2 Bb4 29.ab4 (29.Qb4? Qb4 30.ab4 Rc2–+) 29...Bh5 30.Nc3 Bf3 31.Kg1 (31.Nd5 Qf7 32.Bf3 ef3–+) 31...Kg6 32.Kf1?? (32.Bf3 ef3 33.Nd5–+) 32...Qh7–+ 33.Nd1?? (33.Nd5 Bg2 34.Ke1–+) 33…Rh8 (33...Rh8 34.Ke1 Bg2–+) 0–1. Sjoberg,Mats (2430) – Rytshagov,Mikhail (2485), Excelsior Cup, 1997.

7.f4 ef4

8.Bb5 Nc6 9.Nh3 fe3–/+ 10.Nf4 Bf7 11.de3 Bd6 12.Nc3 Nge7 13.0–0 Be5 14.Nd3 0–0 15.Ne5 fe5 16.e4? Qb6–+ 17.Kh1 d4 18.Nd5 Qb5 19.Nc7 Qb6 20.Na8 Ra8 21.Rf7 Kf7 22.Qb3 Ke8 23.Rc1 Kd7 24.Qh3 Kd6 25.Qh7 Qb5 26.Qg7 Rd8 27.Qf6 Kd7 28.Qf3 b6 29.Qh3 Kc7 30.Re1 Rf8 31.Kg1 a5 32.Bc1 ab4 33.Bg5 ba3 34.Be7 Ne7 35.Qa3 Kd7 36.Qa7 Kd6 37.Rc1 Nc6 38.Qa3 Nb4 39.Rb1 Kd7 40.Qa7? Ke6 41.h3 Qc5 42.Kh2 Qa5 43.Qg7 Qc5 44.Qg4?? Ke7 45.Qg5 Kd7 46.Rc1 Qd6 47.Qg7 Kd8?? 48.Ra1+– Nc6 49.Ra8 Nb8 50.Qb7 Qc7 51.Rb8 Kd7 52.Qc7 Kc7 53.Rf8 Kd6 54.Kg3 Kc5 55.h4 (55.h4 d3 56.Rd8+–) 1–0. Bulcourf,Carlos (2205) – Urchipia,Carlos (2080), Villa Martelli Pro–Am op, 2004.

8.ef4 Nc6 9.Bd3 Nh6 10.Nf3 Bd6 11.0–0 Bf4=+ 12.Qe2 Qd7 13.Re1 Kf7 14.Qf1 Kg8 15.Bb5 Ng4 16.h3 Nh6 17.Nc3 Bf7 18.Ne2= Bc7 19.Ned4 Bb6 20.Kh1 Qd6 21.Rac1 Nd4=+ 22.Nd4 Bc7 23.Qg1 Bg6 24.Ba4 Bb6 25.Qh2 Qh2 26.Kh2 Kf7 27.Bb3 Rhd8 28.a4 Rd7 29.a5+= Bd4 30.Bd4 Nf5 31.Ba4 Nd4 32.Bd7 Nc2 33.Rf1 d4 34.Ba4 d3 35.Rf4 Rc8 36.Bd7 Rd8 37.Bg4 b5 38.Kg3 Ke7 39.Bf3 Kd6 40.h4 h5 41.Rf1 Re8 42.Kf2 Re7 43.Rb1 Ke5 44.Kg3 a6 45.Rc1 Rd7 46.Rf1 Kd6 47.Kf2 Rc7 48.g4 hg4 49.Bg4 Ke5 50.Kg3 Be4 51.Bf5 Bf5 52.Rf5 Ke6 53.R5f4+= Rd7 54.h5 Nd4 55.Re4 Kf7 56.Kf2 f5 57.Rh4 Nc2 58.Kg2 Ke6 59.h6 gh6 60.Rh6 Ke5 61.Ra6 Rg7 62.Kf2 Kd5 63.Rf6 1–0. miquelstone – marekt, ChessWorld.net, 2005.

8.ef4= Bd6 9.Bb5 Nc6 10.Qh5 Bf7 11.Qg4 Kf8 12.Bd3 Qb6 13.Ne2 Re8 14.Nbc3 Nh6 15.Qd7 Bf4 16.Nd5 Bd5 17.Qd5 Rd8 18.Qc5 Qc5=+ 19.bc5 Be3 20.de3= Rd3 21.Bd4 Kf7 22.0–0 Re8 23.Rfd1 Rd1=+ 24.Rd1 Ng4 25.Rb1 Re7 26.Ng3 g6 27.Nf1 f5 28.h3 Nf6 29.Nd2 Nd5 30.Nc4= Nd4 31.ed4 b6 32.cb6 Nb6 33.Ne5 Ke6= 34.Nc6 Rc7 35.Na7 Ra7 36.Rb6 Kd5 37.Rb3 Kd4 38.Kf2 Kc4 39.Rf3 Ra5 40.h4 h6 41.Rg3 Ra6 42.Rf3 Ra5 ½–½. Bulcourf,Carlos (2280) – Panno,Oscar (2505), Buenos Aires FMD tt, 1993.

8.ef4= Bd6 9.Bb5 Nd7 10.Qh5 Kf8 11.Ne2= a6 12.Bd3 Nh6 13.0–0 Nb6 14.f5 Bf7 15.Qh4 Nc4 16.Bc4 dc4= 17.Bd4 Be5 18.Be5+/– fe5 19.f6 Ng8 20.fg7 Kg7 21.Qg3 Bg6 22.Qe5 Nf6 23.Nd4 Re8= 24.Qf4 Re4? 25.Qe4!+/– Ne4 26.Ne6+– Kg8 27.Nd8 Rd8 28.Ra2 b5 29.Nc3 (29.Nc3 Nd2 30.Rf6+/–; 29.a4 Rd3+–) 1–0. Bulcourf,Carlos (2295) – Miravent,Pablo (1970), Martinez Valle op2, 1993.

8.ef4 Bd6 9.Bd3 Bf4 10.Nh3 Qd6 11.Qh5 Kd8 12.0–0? (better is 12.Nf4 Qf4 13.Rf1+= (13.Bh7? Ne7–+)) 12...Bh2–+ 13.Kh1 Bh3 (13...Be5 14.Be5 Qe5 15.Nf4 Qh5 16.Nh5–/+) 14.Qh3 Qg3?? (better is 14...Be5 15.Be5 fe5–+ (15...Qe5?! 16.Nc3 Nh6 17.Rae1+=)) 15.Qh2= Qd3 16.Rc1 Ne7?? (better is 16...Nd7 17.Qc7 Ke8 18.Qb7 Rd8 19.Qa7 Ne7+=) 17.Qc7+– Ke8 18.Qb7 Nd7 (18...Kf7 19.Qa8 a6+–) 19.Qa8 Kf7 20.Qa7 (better is 20.Qh8 Nf8 21.a4+–) 20...Qf5 21.Qe3 Qg4 22.Qh3 h5 (22...Qh3 23.gh3 Rb8 24.Bd4+–) 23.Rf1 (23.Qg4 hg4 24.Kg1 Rb8+–) 23...Nf8 (23...Qh3 24.gh3 Rb8+–) 24.Be5 (24.Qg4 hg4 25.Kg1 Ne6+–) 24...Qe4 (24...Qe2 25.Nc3 Qe5+–) 25.Bd6 Qc4 (25...Qe6 26.Be7 Qh3 27.gh3 Ke7 28.a4+–) 26.Nc3 Neg6 (26...Nfg6 27.a4+–) 27.Rae1 1–0. Bulcourf,Carlos (2270) – Jungblut,Jose (1980), Villa Ballester de Invierno op 4th, 2004.

8.ef4 Bd6 9.Bd3 Bf4–/+ 10.Nh3 Bh3 11.Qh5 Kf8 12.Qh3 Qe7 13.Kd1 Nd7 14.Nc3 Nb6 15.Ne2 Be5=+ 16.Nd4 Na4 17.Ne6 Kf7–/+ 18.Be5 Qe6 19.Qe6= Ke6 20.Bd4 Ne7 21.Rc1 Nc6=+ 22.Re1 Kd6 23.Ba1 Rae8 24.Re8 Re8 25.Bb5 Nb6=+ 26.Bd4 Rc8 27.Bc5 Ke6 28.Rc3 Ne5 29.Re3 Nbc4 30.Bc4 dc4 31.Bd4 b6 32.Kc2 Kd5 33.Be5 fe5 34.Rh3 h6 35.Rg3 Rc7 36.Kc3 b5 37.Rg6–/+ Rd7 38.d3 e4 39.dc4 bc4–+ 40.Rg3 Ke5 41.Kc4 Rc7 42.Kb3 Kd4 43.Rg6 e3 44.Rd6 Ke4 45.Re6 Kd3 46.Rd6 Ke2 47.b5?! Kf2 48.Rd5 Re7 49.a4 e2 50.Rd2 Kg2 51.h4 Kh3 (51...Kh3 52.Re2 Re2–+) 0–1. Bulcourf,Carlos (2270) – Sorin,Ariel (2505), Buenos Aires–chT Intercoop, 2004.

8.ef4 Nh6 9.Bb5 Nc6 10.Qe2 Kf7 11.Nf3 Bd6 12.0–0 Re8 13.Bc6 bc6 14.Nd4 Bd7 15.Qd3 Qb6 16.Kh1 Re4 17.Nb3 Rf4 18.Nc3 Bf5 19.Qe2 Re8 20.Qh5 Bg6 21.Qh3 Qc7 22.Nc5? Bc5–+ 23.bc5 Rf1 24.Rf1 Re5 25.Qg3–/+ Qe7 26.Nd1 Re2 27.Bc3 Nf5 28.Qf4 Re4 29.Qf2–/+ d4 30.Bb4 Qe5 31.Kg1 Rh4 32.g3–/+ Re4 33.Qf3 Ne7 34.Nf2 Re2 35.Ng4 Qe4 36.Qe4 Re4 37.Nf2 Re2 38.Nh3 Bf5 39.Nf4 Re5 40.h4 h6 41.Kf2 g5 42.hg5 hg5 43.Ng2 Bh3 44.Rg1 Bg2 45.Rg2 Nd5 46.Rh2 Kg7 47.Rh1 f5 48.Rh5 g4 49.Rg5 Kf7 50.Rh5 Nf6 51.Rh8 Re8 52.Rh1 d3 53.Rg1 Re2 54.Kf1 Ne4 55.Rg2 Rg2 56.Kg2 Ke6 57.Ba5 Kd5 58.Bb6 ab6 59.cb6 Nd6 60.Kf2 Ke4 61.a4 Nb7 0–1. Bulcourf,Carlos (2155) – Sola,Ruben (2335), XV PRO AM Open, 2008.

5.d3 c5

6.b5 a6 7.c4 d4 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Qa5 11.Nd2 Nh6 12.e4 Be7 13.Ngf3 0–0 14.Be2 Nd7 15.0–0 Nf7 16.Bb2 Ra8 17.Qc2 Qd8 18.Ra1 Ra1 19.Ba1 Qa8 20.Bb2 Nd6 21.h3 f5 22.ef5 Bf5 23.Bc1 b6 24.Nh2 e4 25.de4+= Be4 26.Ne4 Qe4 27.Bd3 Qe1 28.Nf1 Nf6 29.Bd2 Qe5 30.Ng3 Bd8 31.Qa4 Bc7 32.Qa8 Qe8 33.Qe8 Nde8 34.Ne4 Kf7 35.Nf6 Kf6 36.Kf1 h6 37.Ke2 g5 38.h4 Bf4 39.Bf4 gf4 40.Kf3 Ke5 41.Kg4 Nf6 42.Kf3= Ne8 ½–½. Aubertin,Tim – Schmitt,Adolf (1805), 1.Saarlouis op, 1998.

6.b5 Bd6 7.c4 (7.d4 A) 7...Nd7 8.de5 (8.Nf3 cd4 9.ed4 e4 10.Nfd2 Ne7 11.c4+=) 8...Be5 9.Bc3 Ne7 10.Nf3 0–0 11.Be2+=; B) 7...cd4 8.ed4 Qc7 9.Nd2 Nd7 10.Rc1 Qa5 11.c4+=; C) 7...ed4 8.ed4 c4 9.Nf3 Qa5 10.Nc3 a6 11.a4+=) 7...Ne7 8.Be2 (8.Qh5 Bf7 9.Qf3 a6 10.Nc3 Bc7 11.cd5+=) 8...0–0 (8...a6 9.ba6 Ra6 10.Nf3 0–0 11.0–0+=) 9.Nf3 Nd7 (9...a6 10.Qa4 Nd7 11.Nc3+=) 10.0–0 Qc7 (10...a6 11.Nc3+=) 11.Nbd2 (11.Nc3=) 11...Rfd8 12.cd5 Bd5 13.e4 Bf7 14.Qc2 Ng6 15.g3 Ngf8 16.Nc4 Be7 17.Nfd2 Ne6 18.Ne3 Rac8?? (better is 18...Nb6+=) 19.Nd5+– Qd6?? (19...Nd4 20.Ne7 Kf8 21.Bd4 cd4 22.Qc7 Rc7+–) 20.Nc4 Nd4 21.Nd6 Nc2 (21...Bd6 22.Bd4 cd4 23.Qa4+–) 22.Ne7 Kf8 23.Nec8 Na1 24.Ra1 Be6 (24...Nb6 25.Nb6 ab6 26.Nf7 Kf7 27.f4 ef4 28.gf4+–) 25.Na7 Nb6 (25...Ra8 26.Nac8+–) 26.Nb7 Ra8 27.Nc5 Bh3 28.Nc6 Kf7 29.a4 Ke8 30.g4 g6 31.f3 (31.d4 ed4 32.Bd4 h5 33.gh5 g5+–) 31...h5 32.Kf2 f5 33.Be5 (better is 33.gh5!? gh5 34.Kg3 fe4 35.Kh3 e3+–) 33...hg4 34.fg4 Nd7 35.Nd7 Kd7 36.Kg3 Bg4 37.Bg4 fg4 38.Kg4 Rf8 39.Kg3 Ke6 40.d4 1–0. Holz auf der Heide,G – Grabara,M, Templin, 2004.

6.b5 Ne7 7.Nd2 =+.

6.bc5 Bc5 7.Nd2 Nc6 8.Ngf3 Qe7 9.Be2 (9.d4 Bd6 (9...ed4 10.ed4 Bd6 11.Be2 g5 12.0–0 g4 13.Ne1 h5 14.Nd3=) 10.de5 fe5= 11.Bb5 Bf7 12.c4 Nf6 13.Qa4 0–0 14.Bc6=) 9...Nh6 (9...Bd6 10.0–0 (10.c4 Nh6= 11.cd5 Bd5 12.e4 Be6 13.d4 ed4 14.Nd4 Nd4=) 10...Rd8 11.Qb1 Nh6 12.Rc1 0–0 13.c4 Nf7 14.cd5 Bd5=) 10.0–0 (10.d4 Bd6= 11.de5 fe5 12.c4 e4 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 Qg5 15.Bh5=) 10...0–0 11.Nb3 Bd6 12.Nfd2 Rac8 13.h3 Bb8 14.Re1 Qc7 15.Nf1 Ne7 16.Rc1 Qb6 17.Rb1 Qc7 18.Rc1 Qb6 19.Qd2 (19.Rb1 Bd6+=) 19...Rc6 20.Bc3 Qc7 21.Bb2 Rc8 22.c3 b5 23.d4 a6 24.Nc5 Bf7 25.a4 Qb6 26.Na6 ba4 27.Nc5 Rc5 28.dc5+= Rc5 29.Ba3+– Rc7 30.Rb1 Qa7 31.c4 Rc8 32.c5 Nc6 33.Rb6 Na5 34.Ra6 Nb3 35.Ra7 Nd2 36.Ra8 Nb3 37.Ba6 Rd8 38.c6 d4 39.Rb8! Rb8 40.c7 Ra8 41.c8Q Rc8 42.Bc8 d3 43.Ba6 e4 44.Bb4 f5 45.Nd2 Nd2 46.Bd2 a3 47.Rc1 a2 48.Rc8 Be8 49.Bc4 (49.Bc4 Kh8 50.Re8 Ng8 51.Rg8; 49.Re8?! Kf7 50.Bc4 Ke8 51.Ba2 Nf7+–) 1–0. Valenta,Vit (2170) – Kopecky,Jiri (2005), Znojmo CZE Open, 2006.

6.bc5 Bc5 7.d4 Qb6 =.

6.bc5 Bc5 7.d4 ed4 8.Bb5 Nc6 9.ed4 =.

6.bc5 Bc5 7.d4 ed4 8.Bd4 Bd4 9.Qd4 Nc6 10.Bb5 Nge7 11.Nf3 (11.Ne2 0–0= 12.Qd2 (12.Qb2 Qb6 13.Qb3 Qc7 14.0–0 a6 15.Bd3 b5 16.Nd2=) 12...a6 13.Bd3 b5 14.0–0 Qd6 15.Rd1 Qe5 16.c3=) 11...0–0 12.Qd2 a6 13.Bd3 Bg4 14.Be2 Bf3 15.Bf3 Ne5 16.Be2 Rc8 17.0–0 Qc7 18.Ra2 Rfd8 19.Bd3 N7c6 (19...Ng4!? 20.g3 Ne5+=) 20.Bf5= Nc4 21.Qe2 Rb8 22.Be6 Kh8 23.Bd5 Ne3 24.Qe3 Rd5 25.Nd2 Rbd8 26.Nf3 Ne5 27.Ne5 Re5 28.Qb3 Rc5 29.a4 Rc3 30.Qb1 h6 31.Rb2 Rd7 32.Rd1 Re7 33.Re1 Re1 34.Qe1 Qc6 35.Qb1 Qa4 36.Rb7 Qc2 37.Qc2 Rc2 38.h4 h5 39.Rb6 Ra2 40.f3 Kh7 41.Kh2 a5 42.Ra6 Kg6 43.Ra7 a4 44.Kh3 a3 45.Kh2 Ra1 46.Kh3 a2 47.Kh2 Kf5 48.Kg3 Ke5 49.Ra4 Kd5 50.Kf4 g6 51.Ra6 Kd4 52.Ra3 Kc4 53.Ra8 Kd3 54.Kg3 Ke3 55.Re8 Kd2 56.Ra8 Ke1 57.Ra3 g5 58.hg5 fg5 59.Kh2 Kf2 60.g3 Ke2 61.Kg2 Kd2 62.Ra8 h4 63.gh4 gh4 64.f4 h3! 65.Kh2 Ke3 66.f5= Kf4 67.f6 Kg5 68.f7 Rf1 69.Kh3 Rf7 70.Ra2 ½–½. Schwarz,B – Juehe,Heinrich, OWL–ch Altenbeken, 1948.

5.d3 Bd6

6.c4 c5 7.bc5 Bc5 8.d4 =.

6.Nd2 Nd7 7.Ngf3 Ne7 8.c3 c6 9.e4 0–0 10.d4 Bc7 11.Bd3 de4 12.Ne4 Bg4 13.h3 Bh5 14.g4 Bg6 15.Qc2 Nd5 16.Bc1 ed4 17.Nd4 Re8 18.Bd2 Ne5 19.f3 Nd3 20.Qd3 a5 21.0–0 Bf4 22.Rfe1 Bd2 23.Qd2 Be4 24.Re4 (24.fe4 Nb6=) 24...Re4 25.fe4 Nb6 26.Qa2 Kh8 27.Kg2?? (27.ba5 Nc8 28.a6 Ra6 29.Kg2+=) 27...ab4–+ 28.Qb3 bc3 29.Qc3 Na4 30.Qe3 Qb6 31.Re1 Qb2 32.Re2 Qc3 33.Qc3 Nc3 34.Re3 (better is 34.Rb2!?–/+) 34...Ra3–+ 35.Nc2 Rb3 36.Kf3 c5 (36...Nb1 37.Rb3 Nd2 38.Kf4 Nb3 39.g5–+) 37.h4? (37.Na1 Rb1 38.Rc3 Ra1 39.Rc5 h6–/+) 37...h6 (37...Nb1 38.Ke2 Re3 39.Ne3–+) 38.Kf4? (38.Na1 Rb1 39.Rc3 Ra1 40.Rc5 Rb1–/+) 38...b5 (38...b6 39.h5–+) 39.Kf5 (39.Na1 Rb1 40.Rc3 b4 41.Rc5 Ra1–/+) 39...Kh7 40.g5 b4 41.gf6 gf6 42.Kf6 Rb2 43.Ne1 c4 44.Kf7 (44.Ke6 Re2 45.Ng2 Rg2–+) 44...Rf2 45.Nf3 (45.Ke6–+) 45...Nd1 46.e5 0–1. Alkan,Ceyda – Abdimanoglu,Beste Basak, TUR–ch (Women), 2008.

6.Nd2 Ne7 7.c4 c6 8.g3 (8.Ngf3 b6 (8...a5 9.c5 Bc7 10.Be2 0–0 11.0–0 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1=) 9.cd5 cd5 10.Be2 0–0 (10...a5 11.b5= a4 12.0–0 0–0 13.d4=) 11.Rc1 a5 12.b5 Qe8 13.a4+=) 8...0–0 9.Bh3 (9.c5 Bc7 10.Bh3 A) 10...Bd7 11.Qh5 a5 12.Bd7 Qd7 13.Nb3 d4 14.e4–/+; B) 10...Qd7 11.Be6 (11.Qh5 a5 12.Be6 Qe6 13.ba5 Nd7 14.Rc1–/+) 11...Qe6 12.Ngf3 b5 13.0–0 a5 14.Bc3+=; C) 10...Bh3 11.Nh3+= Qd7 12.Qh5 a5 13.ba5 Na6 14.d4–/+) 9...Qd7 (9...Bh3 10.Nh3 Qd7 11.g4+=) 10.Be6 Qe6 11.e4 (11.Ngf3+=) 11...Nd7 12.Qb3 b6 13.f3 d4 14.Ne2 c5 15.g4 cb4 16.ab4 a5 17.b5 Bb4 18.Qc2 Nc5 19.0–0 (better is 19.Bc1–/+) 19...g5?? (better is 19...Bd2 20.Qd2 Nb3–+) 20.Nb3= Rad8 21.Ng3 Ng6 22.Nh5 Kf7 23.Ra2 Nb7 24.Ba3 Ba3 25.Ra3 Qe7 26.Rfa1 Ra8 27.Ng3 Nf4 28.Nf5 Qc7 29.Kf2 Rac8 30.Kg3 Rh8 31.h4 (31.Kf2!?=) 31...h5–/+ 32.hg5 hg4 33.Nh6 Kg6 34.Ng4 (34.Qd2–+) 34...Rh3 (better is 34...Qh7!? 35.Nh6 fg5 36.Rh1–+) 35.Kf2 Rch8 36.R1a2 Qh7 37.Nd2 Qh4 (37...Qh4 38.Kg1 Rh1) 0–1. Tej,Yahia – Gelinas,Renaud, Mauricie, 1984.

6.Nd2 Nh6 7.c4 c6 8.Be2 0–0 9.Ngf3 Nd7 10.0–0 f5 11.d4 e4 12.Ne5 Qg5 13.cd5 cd5 14.Qb3 Ne5 15.de5 Bc7 16.Rac1 Rf7 17.Rfd1 Raf8 18.Rc2 Bb8 19.f4 Qd8 20.Rdc1 g5 21.Bd4 Rg7 22.Bc5 Re8 23.Bb5 gf4 24.Be8 Qe8 25.ef4 Qg6 26.Nf1 d4 27.Qg3 Qh5 28.Qf2 d3 29.Rd2 b6 30.Bd6 Bd6 31.ed6 Ng4 32.Qd4 e3 33.Rd3 e2 34.h3 ef1Q 35.Rf1 Nh6 36.Qf6 Rg6? 37.Qd8 Kg7 38.Qe7 Nf7 39.Rff3 Bd5 40.Rg3 (40.Rg3 Bc6 41.d7 (41.Qa7?! Qh4 42.Rg6 hg6 43.Qb6 Be4+–) 41...Bd7 42.Rg6 (worse is 42.Qd7 Qh4 43.Rg6 hg6+–) 42...Qg6 43.Kh2+–; 40.Rd5? Qf3 41.Rd2 Qa3–+) 1–0. Schalkwijk,Peter – Jovanovic,Bratislav (2140), SL–2007–0–00120, 2007.

6.Be2 Nd7 7.Nd2 f5 8.Ngf3 Ngf6 9.c4 c6 10.Ng5 Qe7 11.e4 0–0 12.Ne6 Qe6 13.0–0 Rac8 14.Rc1 Bb8 15.cd5 cd5 16.Qb3 Nb6 17.Bf3 Qd7 18.g3 Kh8 19.ed5= Nfd5 20.Nc4 Nc4 21.dc4 Nf6 22.c5 e4= 23.Rcd1 Qe8 24.Bg2 Qh5 25.f3 f4 26.g4 Qh4 27.Qc3 e3= 28.Rd5 Rcd8 29.Rd8 Rd8 30.Qc4 Rd2–/+ 31.Bc3 Rf2 32.Be1? Ng4+/– 33.fg4 f3! 34.Rf2 ef2 35.Bf2 Qh2 36.Kf1 fg2 37.Ke1 g1Q 38.Bg1 Qg1 39.Ke2 Qg2 40.Kd1 Qf3 41.Kc2 0–1. Escobedo Tinajero,Alberto (2300) – Dos Santos,Ramiro (2325), Wch U20 Matinhos, 1994.

6.Nf3 (--> 5.Nf3 Bd6 6.d3).

6.g3 Ne7 7.Bh3 Qd7 8.Be6 Qe6 9.Nf3 +=.

6.g3 Nh6 7.Bg2 (7.Bh3 f5+=) 7...c6 8.Nd2 (8.Nf3 0–0+=) 8...0–0 9.Ne2 a5 10.ba5 Qa5 11.0–0 Qb6 (11...Nd7 12.c4+=) 12.Qc1 (12.Rb1!? Qa6 13.c4+=) 12...Nd7–/+ 13.c4 Nc5 14.Qc2 Qa6 15.d4 Bf5 16.e4 Ne4 17.Ne4 de4 18.de5 (18.c5 Bc7 19.Be4 Be4 20.Qe4 Rfe8–/+) 18...e3 19.Be4 (better is 19.Qb3!? Be5 20.Be5 fe5 21.fe3–/+) 19...Be4 20.Qe4 ef2 21.Rf2 Be5 22.Be5 Rfe8 (22...fe5?! 23.Rf8 Rf8 24.Qe5 Qc4 25.Rf1 Rf1 26.Kf1 Qf7 27.Ke1+=) 0–1. Haznedaroglu,Kivanc (2290) – Zylla,Johannes (2265), WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

6.c4 c6

7.Nc3 Nd7 8.Nf3 Ne7 9.Be2 Rc8 10.0–0 0–0 11.Rc1 Bb8 12.Qd2 Qe8 13.cd5 cd5 14.e4 d4 15.Nb1 Qf7 16.Rc8 Nc8 17.Rc1 g5 18.a4= Kh8 19.Na3+= Ne7 20.b5 Ng6 21.Nc4 g4 22.Ne1 f5 23.Ba3+= Ne7 24.ef5+/– Bf5 25.Qg5 Be6+/– 26.f3 gf3 27.Nf3 e4? 28.de4+– Bf4 29.Qe7 Qg6?? 30.Nce5! Qe4 31.Nd7 Qe2 (31...Be3 32.Kh1 Rg8+–) 1–0. Weitering,Peter – Vater,Rainer (1870), Baunatal op 7th, 2001.

7.Nd2 Ne7 8.Ne2 0–0 9.g3 a5 (9...Nd7 10.Bg2 Qe8 11.0–0 Qg6 12.Qc2+=) 10.Qb3 (10.c5 Bc7+= 11.Bg2 Na6 12.Bc3+=) 10...dc4 (10...ab4 11.ab4 dc4 12.dc4–/+) 11.dc4 Na6 (11...ab4 12.Ne4–/+) 12.ba5 (12.Ne4–/+) 12...Nc5 13.Qc2 Qa5 14.Nc3 Bf5 15.e4 Bg6 16.f3 f5 17.Bd3 fe4 18.fe4 Nd3 19.Qd3 Bc5 20.Nd1 Bb6 (20...Qc7 21.Nb3 Rad8 22.Qc2–/+) 21.Bc3 Qa7 22.Qe2 Bd4 23.Bd4 Qd4 24.Ra2 Rad8 25.Nf2 Rd6 26.0–0 Rdf6 27.Rc2 Bh5! 28.Qe1 (28.Qh5 Rf2) 28...Bd1 29.Rc1 Bg4 30.Rb1? (better is 30.Kg2 Be6 31.c5–/+) 30...Bh3–+ 31.Qe2 Bf1 32.Rf1 h5! 33.Kg2 (33.Qh5 Qd2) 33...Ng6 34.Nd1 (34.Nh3 Rf1 35.Nf1 Qc3–+) 34...Rf1 35.Nf1 h4 36.Qg4 (36.a4 b6–+) 36...Rf6 (36...h3!? 37.Kh3 Rf1 38.Qg6–+) 37.Nfe3 Nf4! 38.gf4 ef4 (better is 38...Qe4 39.Kh3 Rf4 40.Qe6 Kh7–+) 39.e5 Qe5 40.Nf1 Qe4 41.Kf2 Qd4 42.Ke1 Qc4 43.Qh4 (43.Kf2–+) 43...Re6 44.Nfe3 Qe4 0–1. Puls,Georg – Lauer,Franz, corr DDR–ch M604, 1977.

7.Nc3 Ne7

8.c5 Bc7 9.Nf3 0–0 10.Be2 a5 11.b5 b6 =.

8.c5 Bc7 9.Qh5 g6 10.Qf3 =+.

8.cd5 cd5 9.Nb5 0–0 10.Nf3 (10.d4 a5 11.Nd6 Qd6=) 10...a6 (10...a5 11.Nd6 Qd6=) 11.Nd6 Qd6 12.Be2 Nbc6 13.0–0 Rac8 14.Qd2 Qd7 15.Rfd1 Nd8 16.Rac1 Nf7 17.Rc5 Rc6 18.Rdc1 Rfc8 19.Bd1 Qd6 20.Rc6 Rc6 21.h3 Qc7 22.Rc6 Qc6 23.Qc2 Qc2 24.Bc2 Kf8 25.Nd2 Ke8 26.Nb3 b6 27.a4 Nd6 28.a5 ba5 29.ba5 Nb7 30.Bc3 Nc6 31.f3 (31.d4 e4+=) 31...f5 (better is 31...d4!? 32.ed4 Bb3 33.Bb3 ed4–/+ (33...Nd4?! 34.Bd5 Nc5 35.Bd4 ed4 36.Bc4=; 33...Nba5? 34.Ba4 Ke7 35.d5+–)) 32.d4= ed4 33.Nd4 Nd4 34.ed4 Nd6 35.g4 g6 36.Kf2 Nc4 37.Kg3 Kf7 38.Ba4 Bc8 39.Kf4 Ke6 40.Kg5 fg4 41.hg4 Bd7 42.Bd7 Kd7 43.f4 Ke6 44.Kh6 Ne3 45.Kh7 Kf7 (45...Kf6 46.g5 Kf5 47.Kg7=) 46.Kh6 (better is 46.f5!? g5 47.Kh6 Ng4 48.Kg5+/–) 46...Kf6 47.g5 Kf7 48.Kh7 Nf5 ½–½. Kuipers,Stefan – Bakker,Guido, NED–ch U14 Schagen, 2003.

8.cd5 Nd5 9.Nd5 cd5 10.g3 a5 11.b5 a4 12.d4 e4 13.Ne2 Bg4 14.Qd2 Bf3 15.Rg1 Nd7 16.Bc3 Nb6 17.Nf4 g5 18.Ne6 Qe7 19.Nc5 0–0 20.Bb4 Bh5 21.Rb1 f5 22.h3 Bg6 23.Be2 Kh8 24.Ba5 Nc8 25.Bb4 f4 26.g4 (26.gf4 gf4 27.Bg4 Nb6=) 26...Rf6 (26...b6 27.Na6+=) 27.Bc3 (27.h4 gh4 28.Rh1 f3=) 27...Kg8 28.h4 gh4 29.g5 fe3 30.fe3 Rf8 31.Bg4 Bg3 32.Kd1 Nb6 33.Be6 (better is 33.Be2!?–/+) 33...Bf7–+ 34.Bf7 Rf7 (34...Kf7 35.Bb4 Nc4 36.Qe2 Qg5 37.Rf1 Kg6 38.Rf8 Ne3 39.Kd2 Nf5 40.Kd1 Rf8 41.Ne6 Ne3 42.Kd2 Nc4 43.Kd1–+) 35.Qe2 Nc4 (35...Qg5?! 36.Rb4–+) 36.Rg2 (36.Be1 Rf3 37.Bg3 hg3 38.Rb4 Ne3 39.Kc1–+) 36...b6 37.Na6 Qg5 (37...Qg5 38.Rg1 Qe3 39.Qe3 Ne3 40.Kc1 Rc8–+) 0–1. Valenta,V jr (2160) – Ruckschloss,K (2290), Tatry Open Tatranske Zruby SVK, 2011.

8.cd5 Nd5 9.Ne4 a5 10.d4 ed4 11.Nd6 Qd6 +=.

8.Be2 0–0 (8...b6 9.Nf3 0–0 10.0–0 a6 11.Rc1 Nd7=) 9.Nf3 Nd7 10.0–0 a5 11.c5 Bc7 =.

8.Nf3 0–0 (8...b6 9.cd5 cd5 10.Nb5 0–0 11.d4 e4=; 8...Nf5 9.Be2 0–0 10.0–0 Re8 11.Re1 b6=) 9.Be2 Nd7 10.0–0 a5 11.c5 Bb8 =.

5.d3 Qd7

6.Nd2 a5 7.ba5 Ra5 8.d4 ed4 9.ed4 Bd6 10.Bd3 Ne7 11.Ngf3 0–0 12.0–0 Bg4 13.c4 c6 14.Qc2 Bf5 15.Rfe1 Bd3 16.Qd3 Ng6 17.Qe3 Kf7 18.Nb3 Ra4 19.cd5 cd5 20.Nc5 Bc5 21.dc5 Re4 22.Qb3 Rfe8 23.Re4 Re4 24.Rd1 The isolani on d5 becomes a target 24...Ne7 25.h3 Nbc6 26.Qd3 Qe6 27.Bc3 g6 28.Qd2 Kg7? (better is 28...Rc4+=) 29.Ng5+– Qf5 30.Ne4 de4 31.Qb2 Qc5 32.Bf6 (32.Qb7 Qc3 33.a4 f5–/+) 32...Kf7 33.Be7 Ne7 34.Qb7 Qc2 (34...Qa3 35.Qe4 h5+–) 35.Re1 1–0. Vojinov,Danijel (1725) – Veljkovic,Bratislav (1970), SLO–chT2 West, 2008.

6.Nd2 a5=+ 7.c3 Nh6 8.Ngf3 b6 9.Be2 Bd6 10.0–0 0–0 11.Qc2 Nf7 12.Rfd1 c6 13.Nb3 a4 14.Nbd2= c5 15.Nf1 f5 16.Qd2 Nc6 17.Rac1 Qe7 18.Ne1 Ra7 19.g3 Ng5 20.f4=+ ef4 21.ef4= Nf7 22.Bf3 Qd7 23.Nc2 h6 24.Qg2 Ne7 25.Nce3 Bb8 26.Re1 g5 27.Nd5 Bd5 28.Re7=+ Qe7 29.Bd5 gf4 30.c4 Kh7 31.g4 Be5 32.Rc2 Bb2 33.Rb2 Rg8 34.h3 Qh4 35.bc5–/+ bc5 36.Rb6 h5 37.Be6=+ fg4?? 38.Bf7 Rf7 39.Qe4+– Kg7 40.Qg6?? Kh8+/– 41.Qf7 gh3 42.Kh1 Qg5 43.Qf6 Qf6 44.Rf6 Rd8 45.Ra6 Rd3=+ 46.Ra4 Rd1 47.Kg1 h2 48.Kh2= Rf1 49.Kg2 Rd1 50.Kf3?? Rd4–+ 51.Ra7 Rc4 52.a4 Kg8 53.a5 Ra4 54.a6 h4 55.Kg4 Kf8 56.Kh4 Ke8 57.Kg4=+ Kd8 58.Kf3 Kc8 59.Kg4 c4 60.Kf4 c3 61.Ke3 Rc4 62.Kd3?? c2–+ 63.Kc4 c1Q 64.Kd4 Qd2 65.Ke5 Qc3 66.Kd5 Qb3 67.Ke5 Qb8 68.Kd4 Qa7 0–1. Szewczak,Andrzej – Przedmojski,Rafal (2320), Warsaw Entropia–ch, 1996.

6.Nd2 c6 7.c4 Bd6 (7...a5 8.c5 ab4 (8...Nh6 9.Qa4 Be7 10.Nb3 0–0 11.Nf3 Bd8 12.d4 e4=; 8...Qd8 9.d4 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 b6 12.cb6 ed4=) 9.ab4 Ra1 10.Ba1 b6 11.d4 Qc7 12.de5 bc5=) 8.Be2 (8.cd5 cd5 (8...Bd5 9.Nc4 Bc7 10.e4 Be6 11.d4 ed4 12.Bd4 b5=) 9.d4 e4 10.f3 f5 11.Nb3 b6 12.Rc1 Nf6=; 8.d4 e4 (8...Nh6 9.e4 ed4 10.Bd4 0–0 11.Ngf3 a5 12.Bd3 ab4=) 9.cd5 cd5 10.Rc1 Ne7 11.Qh5 Bf7 12.Qe2 0–0=; 8.Ngf3 Ne7 (8...a5 9.c5 Bc7 10.Be2 Ne7 11.ba5 Ba5 12.0–0 0–0=; 8...b6 9.Rc1 Nh6 10.c5 Be7 11.Be2 a5 12.0–0 ab4=) 9.e4 d4 10.c5 Bc7 11.Be2 b5 12.cb6 ab6+=) 8...Ne7 (8...a5 9.c5 Bc7 10.d4 Ne7 11.de5 fe5 12.Bh5 Bf7=; 8...Nh6 9.Ngf3 0–0 10.0–0 Qf7 11.Qc2 Nd7 12.c5 Bc7=) 9.Ngf3 (9.c5 Bc7 10.Ngf3 b6 11.0–0 0–0 12.Qc2 Ng6=) 9...0–0 10.Qc2 (10.0–0 Ng6 (10...b5= 11.c5 Bc7 12.a4 Ng6=) 11.c5 Be7 12.d4 e4=; 10.c5 Bc7 11.0–0 Qe8 12.Qb3 Qg6=) 10...a5 (10...b5 11.c5 Bc7 12.0–0= a5=) 11.ba5 (11.c5 Bc7= 12.0–0 ab4=) 11...Ra5 12.0–0 (12.Nb3 Ra7=) 12...Ra8 (12...b5 13.c5 Bc7 14.a4=) 13.Rfd1 (13.c5 Bc7=) 13...Na6 14.d4 e4 15.Ne1 f5 (15...Bg4 16.Bg4 Qg4 17.c5+=) 16.f3 (16.c5 Bc7=) 16...Rf7 (16...f4 17.fe4 fe3 18.Nf1=) 17.Nf1 (17.c5 Bb8=) 17...Raf8 (17...dc4 18.Bc4 Bc4 19.Qc4–/+) 18.Rab1 (18.c5 Bc7=) 18...Bb8 (18...dc4 19.Bc4 Bc4 20.Qc4–/+) 19.Bc3 (19.cd5 Bd5 20.Nd2 ef3 21.Nef3 Qe6+=) 19...f4 (19...dc4 20.Nd2 b5 21.fe4 fe4 22.Ne4–+) 20.fe4 (20.cd5 Nd5 21.fe4 Ne3 22.Ne3 fe3=) 20...de4 21.d5 (better is 21.ef4!? Bf4 22.Bb2+=) 21...cd5–+ 22.cd5 Bh3?? (22...Nd5 23.ef4 Rc8–+ (23...Rf4?! 24.Bd4–+; 23...Bf4?! 24.Bd4–+)) 23.Ba6 (23.d6 Bd6 24.gh3 Qc6+/–) 23...f3 24.Bc4 (24.Rb7 f2 25.Qf2 Rf2 26.Rd7 Bd7 27.Bb4+/–) 24...Bd6?? (better is 24...f2 25.Kh1 fe1N 26.Re1 Qd6+=) 25.Kh1?? (better is 25.gh3 f2 26.Kg2+–) 25...fg2–+ 26.Ng2 Rf2 27.Qe4? Bg2 28.Qg2 Rg2 29.Kg2 Qg4 30.Kh1 Qc4 (30...Qc4 31.Be5 Be5–+; 30...Rf2 31.Ng3 Qf3 32.Kg1 Qg2#) 0–1. Dimitrijevic,Aleksandra (2290) – Socko,Bartosz (2575), 3rd ACP Blitz Prelim5, playchess.com, 2004.

6.d4 e4 =+.

5.d3 Nh6

6.Nd2 Be7 7.Ngf3 0–0 8.c4 c6 9.Nb3 dc4 10.dc4 Qd1 11.Rd1 Nd7 12.Na5 c5 13.b5 (worse is 13.Nb7 cb4 14.Nd6 Nf7+=) 13...Rfb8 14.Bc3 a6 15.Bd3 Bd8 16.b6 (16.Nb7!? Rb7 17.Be4–/+) 16...Nb6–/+ 17.Be4 Na4 (17...Bc4? 18.Nc4 Nc4 19.Bd5 Kh8 20.Bc4+/–) 18.Bd2 f5 (18...Ba5 19.Ba5 Nb2 20.Rd6 Nc4 21.Re6 Na5 22.Ke2–/+) 19.Bc2 (better is 19.Bb7!? Ba5 20.Ba8 Bd2 21.Rd2 Ra8 22.Rd6–+) 19...Nb2–/+ 20.Rb1 Ba5 21.Rb2 Bd2 22.Kd2 e4 23.Ne5 Nf7 24.Nf7 Kf7 25.Rhb1 Ra7 26.Rb6 Bc4 27.Kc3 Be6 28.g4 g6 29.g5 Ke7 30.Ba4 Bd5 31.h4 Rd8 32.h5 (32.Bb3 Bc6–/+) 32...gh5 33.Bb3 Bc6 34.Rh1 Rd3 35.Kc2 Be8 36.a4 a5 37.Rh6 Bg6 38.Bg8 (38.R1h5 Bh5 39.Rh5 Kf8 40.Rh7 Rd6 41.Rf7 Ke8–/+) 38...Ra6 (better is 38...Ra3!?–+) 39.Bh7–/+ Kf7 40.Rb1 Rd7 41.Rb5 Kg7 42.Bg6 Rg6 43.Rh5 b6 44.Rb1 Kg8 45.Kc3 Rd3 46.Kc4 Rd2 47.Rh6 Rh6 48.gh6 Rd6 49.Rh1 Kh7 50.Rh5 Rh6 51.Rf5 Rd6 52.Kb5 Re6 53.f4 ef3! 54.Rf3 Kg6 55.e4 Rf6 56.Re3 Kf7 57.e5+= Rh6 58.Re1 Re6 59.Kc4 Ke7 60.Kd5 Rh6 61.Rg1 Kf7 62.Rf1 Ke7 63.Rg1 Kf7 64.Rg4 Ke7 65.Rg7 Ke8 66.Rb7 Kd8 67.e6 Rh4 68.Rb8 Ke7= 69.Rb7 Ke8 70.Rb6+= Ra4 71.Kc5 ½–½. Deepan,C (2480) – Singh,Gurp (2265), 1st SCS GM Open, Bhubaneswar IND, 2009.

6.Nd2 Nf7 7.c4 (7.Ngf3 a5 8.b5 Bd6 9.c4 c5 10.bc6 bc6=; 7.Be2 a5 (7...Bd6 8.c4 0–0 9.Ngf3 dc4 10.Nc4 Nc6=) 8.b5 Bd6 9.c4 0–0 10.Ngf3 c6=; 7.d4 Bd6 (7...Nd7 8.c4 ed4 9.cd5 Bd5 10.e4 Qe7=) 8.c4 0–0 9.cd5 Bd5 10.Qh5 g6=) 7...c6 (7...a5 8.b5 c6 9.Qa4 Qb6 10.d4 cb5=) 8.f4 (8.d4 Bd6 9.cd5 cd5 10.de5 fe5=) 8...Bd6 9.g3 (9.c5 Bc7 10.fe5 Ne5+=) 9...0–0 (9...Qe7 10.Ne2 0–0+=) 10.Ngf3 (10.c5 Be7+=) 10...Re8 (10...Nd7+=) 11.fe5 fe5 12.Bg2 Nd7 13.0–0 Bf8 14.Qc2 g6 15.e4 d4 16.c5 Qe7 17.Nc4 b6 18.cb6 ab6 19.Bc1 b5 20.Na5 c5 21.Rb1 Rec8 22.Qe2 c4 23.h4 Nb6 24.Bg5 Qd7 25.Bf6 Bg7 26.Ng5 (26.Bg7!? Kg7 27.Qf2–/+) 26...cd3 27.Qd3 Ng5 28.hg5 Rc3 29.Qd2 Rg3 30.Bg7 Bh3 31.Rf2 Kg7 32.Rbf1 Qg4 33.Qa2 Nc4 34.Nc4 Rg2 (better is 34...bc4 35.a4 Qg5–+) 35.Rg2 Qg2 (35...Bg2?! 36.Ne3 de3 37.Qf7 Kh8 38.Qf6 Kg8 39.Qf7 Kh8 40.Qf6 Kg8 41.Qf7 Kh8=) 36.Qg2 Bg2 37.Kg2 (better is 37.Nb6 Bf1 38.Na8–+) 37...bc4 38.Ra1 c3 39.Kf2 c2 40.Rc1 d3 41.Ke3 Ra3 42.b5 Rb3 43.b6 h6 44.gh6 Kh6 45.b7 g5 46.b8Q Rb8 47.Kd3 Rc8 0–1. Passerotti,Pierluigi (2340) – Schmidt,Wlodzimierz (2430), Rome, 1979.

6.d4 Bd6 7.de5 fe5 8.Nf3 Nf7 9.Nbd2 a5 10.ba5 c6 =.

6.d4 Nd7 7.c4 dc4 (7...a5 8.cd5 Bd5 9.de5 Ne5 10.Be5 fe5=) 8.d5 Bf7 9.Bc4 c6 10.Ba2 a5 =.

6.d4 e4 7.c4 dc4 (7...a5 8.cd5 Bd5 9.b5 f5 10.Nc3 Bf7=) 8.Nc3 c6 9.Ne4 b5 10.Bc3 Bd5 =.

6.Nf3 a5 7.b5 Nd7 (7...Bd6 8.c4 dc4 9.dc4 Nd7 10.Be2 0–0=) 8.Be2 Nb6 9.0–0 Bd6 10.e4 0–0 +=.

6.Nf3 Bd6 7.c4 a5 8.d4 e4 9.Nfd2 f5 10.ba5 c6 =.

6.Nf3 Bd6 7.Be2 a5 (7...0–0 8.0–0 Nf7 9.c4 dc4 10.dc4 c5=) 8.b5 0–0 9.c4 dc4 10.dc4 Nd7 =.

6.Nf3 Nf5 7.Be2 a5 8.b5 Qd7 9.Nc3 Nd6 10.d4 e4 =.

5.d4 ed4

6.Qd4 Bd6 7.Nf3 a5 8.b5 Ne7 9.c4 Nd7 10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nc3 12.Qc3 Nc5 13.Bc4 Qe7 14.Nd4 Na4 15.Qc2 Bc4 16.Qa4 Be6 17.Ne6 Qe6 18.Rc1 ½–½. Angermann,Immo Frank – Farmer,Walter, DESC, 2000.

6.Qd4 Bd6 7.Nf3 Nc6 8.Bb5 (8.Qd2 Nge7=) 8...Nge7 9.Qd2 (9.Nc3 0–0 10.Qd2 a5+=) 9...a5 10.Nd4 (10.ba5 0–0–/+) 10...Bd7–/+ 11.0–0 Nd4 12.Bd7 Qd7 (12...Kd7?! 13.Bd4 (13.Qd4?? Be5 14.Qd3 Bb2–+) 13...ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1=) 13.Bd4 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Qb5 16.Bc3?? (better is 16.Rd1–/+) 16...Bh2!–+ 17.Kh2 Qf1 18.Na3 (18.Qe1 Qe1 19.Be1 Kf7–+) 18...h5 19.Qe1 (19.e4 h4 20.Qe1 Qe1 21.Be1 de4–+) 19...Qe1 20.Be1 Kd7 21.Nb5 (21.Bd2 Ra8 22.Bc1 Nc6–+) 21...Ra8 22.Nd4 Ra2 23.Kg3 (23.Kg1 Nc6 24.c3 Ne5–+) 23...Nc6 24.c3 Ne5 0–1. yulio (1960) – marekt (2170), gameknot.com, 2014.

6.Bd4 a5 7.b5 Ne7 =.

6.Bd4 Nc6 7.Bb2 Bd6 8.Nf3 Nge7 9.Be2 0–0 10.0–0 Qe8 11.Nbd2 Qg6 12.c4 a6 13.Qb3 Rad8 14.Rad1 Kh8 15.c5 Be5 16.Rfe1 Bf5 17.Nh4 Qh6 18.g3 Bb2 19.Qb2 Be4 20.Ne4 de4 21.Ng2 Ng6 22.b5 ab5 23.Qb5 Rb8 24.Rd2 Nge5 25.Nf4 f5 26.Red1 g5 27.Qb2 gf4 28.ef4 b6 29.cb6 Rb6 30.Qc3 Qg7 31.fe5 Ne5 32.Qc5 Rc6 33.Qa5 Qe7 34.Rd5 Re6 35.Qc3 c6 36.R5d4 Rc8 37.Qb2 Qf6 38.Qb6 Ree8 39.a4 Qe7 40.Rd6 c5 41.Rc1 c4 42.Rd5 Qg5 43.Rc3 Qg7 44.Qd4 f4 45.Kf1 f3 46.Bd1 Nd3 47.Rc4 Qd4 48.Rdd4 ½–½. Pommerel,Wim – Bendig,Frank, corr TKM/FINAL, 2003.

6.Bd4 Nh6 7.Nf3 Bd6 8.c4 Nc6 9.cd5 Bd5 10.Nc3 Bf7 11.Ne4 Nd4 12.Qd4 Be7 13.Bc4 Qd4 14.Bf7 (14.ed4?? Bc4 15.Rc1 Bd5–+) 14...Kf7 15.Nd4 a5 16.b5 Rhe8 17.0–0 Ba3 18.Nf6 Kf6 19.Ra3 Nf5 20.Nf5 Kf5 21.f3 Re5 22.e4 Kf6 23.Rc1 Rb5 24.Rc7 a4 25.f4 Rb4 26.e5 Kg6 27.g3 b5 28.Kf2 h5 29.Ke3 Rb2 30.h3 Rb1 31.g4 b4 32.Rd3 a3 33.f5 Kh6 34.Rdd7 Rg8 (34...a2 35.Rg7 Ra3 36.Ke4 Re1 37.Kf4 Rf1 38.Ke4 Re1 39.Kf4 Rf1 40.Ke4 Re1=) 35.Ra7 b3 36.Ra3 Re1 37.Kf4 Rf1 38.Kg3 b2 39.Ra6 Kh7 40.Rb6 b1Q 41.Rb1 Rb1 42.Kh4 hg4 43.hg4 Rgb8 44.Rc7 R8b7 45.Rb7 Rb7 46.e6 Rb4 47.Kg5 Re4 48.Kh5 g6! 49.Kg5 Kg8 50.Kg6 Rg4 51.Kf6 Ra4 52.Kg6 Re4 53.Kg5 Kf8 54.Kg6 Ke7 55.Kg5 Re1 56.Kg4 Kf6 57.Kf4 Re5 (57...Re5 58.Kg4 Re4 59.Kg3 Kf5 60.e7 Re3 61.Kh2 Kf4 62.Kg2 Re7 63.Kf2 Re8 64.Kg2 Re2 65.Kf1 Kf3 66.Kg1 Re1 67.Kh2 Rd1 68.Kh3 Rh1) 0–1. Fournier,Frederic (1990) – enribedi(C) (2575), Active, 2005.

6.ed4 Bd6

7.Bb5 c6 8.Bd3 Ne7 =.

7.c4 dc4=+ 8.Nd2 Qe7–/+ 9.Be2 Bd5 10.Kf1 Qf7 11.Qa4 Nd7 12.Bf3 c6 13.Re1 Ne7 14.Ne4 Be4 15.Be4 0–0 16.h4 b5 17.Qd1 Nd5 18.Nf3 Rfe8 19.g3 a5 20.ba5 Ra5 21.Kg2 Raa8 22.h5 Nf8 23.Nh4 Ba3 24.Ba3 Ra3 25.Qg4 Ne7 26.Bc6?? Nc6 27.Nf5 Qd5 28.Kh2 g6 29.hg6=+ hg6 30.Nh6 Kg7 31.Re8 Ra2 32.Qf4= Qh5 33.Kg2 Qd5 34.Re4 Ne6 35.Qh4 Ng5 36.Nf5 Kf7 37.Nd6? Qd6–+ 38.Qh8 Rf2! 39.Kf2 Ne4 (40.Kf1 Ng3 41.Kg2 Nh1 42.Qh7 Ke6 43.Kh1 Qd5 44.Kh2 Qh5 45.Qh5 gh5–+) 0–1. Kosikov,Alexey I (2420) – Semenova,Lidia K (2255), Kiev–ch, 2002.

7.Nd2 Ne7 8.c4 dc4 9.Nc4 Nd7 10.Nd6 cd6 11.Bd3 Nb6 12.Nh3 Nbd5 13.Qh5 g6 14.Qh6 Kf7 15.0–0 Rc8 16.Nf4 Nf4 17.Qf4 d5 18.Rfe1 Bf5 19.Bf1 Rc2 20.Bc1 Qd7 21.a4 Rhc8 22.b5 g5 23.Qf3 R8c3 24.Qd1 Qd6 25.Re3 Re3 26.Be3 Ng6 27.Bd3 Bd3 28.Qd3 Rc4 29.g3 Qe6 30.Kg2 a6 31.f3 ab5 32.ab5 Kg7 33.Rc1 Rc1 34.Bc1 Ne7 35.Ba3 Nf5 36.Kf2 h5 37.Qc3 g4 38.fg4 hg4 39.Qc7 Kg6 40.Qf4 Ng7 41.Bf8 Ne8 42.Qh6 Kf7 43.Bc5 Qf5 44.Ke3 Qe4 45.Kd2= Ng7 46.Qh8 Qb1 47.Qc8 ½–½. Niephaus,Walter – Czaya,Richard, Bad Nauheim, 1948.

7.Nf3 Ne7 8.Bd3 0–0 9.0–0 Ng6 10.g3 a5 11.ba5 Re8 (11...Ra5? 12.Qe1 Bg4 13.Qa5 Bf3 14.Nd2+–) 12.Nbd2 Nc6 13.a6 ba6 14.c4 Qd7 15.Re1 Rab8 16.Re6 Qe6 (worse is 16...Re6 17.cd5 Re7 18.dc6 Qc6 19.Rc1+–; worse is 16...Rb2 17.Re8 Qe8 18.Qa4+/–) 17.cd5 Qe7 (17...Qd5? 18.Bc4 Nce7 19.Qa4+–) 18.dc6 Rb2 19.Ba6 Rd8 (19...Ba3? 20.Nc4 Qe4 21.Na3 (21.Ra3 Rb1 22.Qb1 Qb1 23.Kg2 Qe4–+) 21...Qc6 22.Bd3+–) 20.Qc1 Rbb8 (20...Ba3? 21.Nc4 Qe2 22.Qe3+–) 21.Bb7 Qe2 22.Qc2 Qb5 23.a4 Qa5 24.Rb1 Qd5 25.Rb5 Qf7 26.a5 Ne7 27.Ne4 Nc8 28.Neg5 (worse is 28.Nd6 Nd6 29.Rb1 Qh5+/–) 28...fg5 29.Ng5 Qg6 30.Qc4 (30.Qc4 Kf8 31.Ne6 Ke7 32.Nd8 Kd8 33.Qg8 Qe8 34.Qg7+–) 1–0. Schellen,Anton – Morcin,Tom (1845), OP–2010–0–01205, 2010.

7.Nf3 Nh6 8.Bd3 0–0 9.0–0 Re8 10.Re1 c6 11.Nbd2 Bf5 12.Be2 a5 (13.b5 cb5 14.Bb5 Re1 15.Ne1 Qc7=). lidl4 – Hawk, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.Bd3 Ne7

8.Ne2 0–0 9.0–0 a5 10.b5 Qd7 11.Ng3 f5 12.Nd2 f4 13.Ne2 Bf5 14.Nf3 Be4 15.Nc3 Qf5 16.Re1 Bd3 17.Qd3 Qd3 18.cd3 Nd7 19.Na4 c6 20.bc6 Nc6 21.Ne5 Nf6 22.Nc6 bc6 23.Rac1 Rfe8 24.Re8 Re8 25.f3 ½–½. Schulz,Hans_Juergen – Zmolil,Josef, TT–12.21 ETC, 2004.

8.Nf3 0–0

9.0–0 Re8 10.Nc3 Ng6 11.Bg6 hg6 12.Qd3 Nc6 13.Qg6 a5 14.b5 Ne7 15.Qd3 Bf4 16.g3 ½–½.

9.0–0 Re8 10.Qd2 Ng6 11.Re1 c6 12.g3 Bg4 13.Re3 a5 14.b5 Re3 15.Qe3 cb5 16.Bb5 ½–½.

9.0–0 Re8 10.Nbd2 Ng6 11.Nb3 Nf4 12.Re1 Nd7 13.Nc5 Nc5 14.dc5 Bf8 15.Qd2 Nd3 16.cd3 ½–½.

9.0–0 Re8 10.Re1 Bg4 11.c4 c6 12.Nbd2 dc4 13.Bc4 Nd5 14.Qc2 Be6 15.Ne4 b5 16.Bd3 g6 17.Nc5 Bf7 18.Nb7 Re1 19.Re1 Qf8 20.Nd6 Qd6 21.Nd2 a5 22.ba5 Ra5 23.Ne4 Qf8 24.f3 ½–½. JFRAY – Clay56, ChessWorld.net, 2011.

9.0–0 Re8 10.h3 a5 11.Re1 Ng6 12.Nc3 Nf4 13.b5 Nd7 14.a4 Nb6 15.Qd2 Qe7 16.Ba3 ½–½.

9.0–0 Re8 10.h4 a5 11.ba5 Nbc6 12.Re1 Bg4 13.Nbd2 Nf5 14.a6 ba6 15.Re8 Qe8 16.Qb1 ½–½.

6.Bd4 Bd6

7.Nd2 Nc6 8.Bb5 Nge7 9.c4 0–0 10.Bc6 Nc6 11.c5 Nd4 12.cd6 Re8 13.dc7 Qc7 14.Rc1 Qb6 15.Ngf3 Bg4 16.0–0 Nf3 17.Nf3 Rad8 18.h3 Bf3 19.Qf3 d4 20.ed4 Rd4 21.Rc5 Rde4 22.Qc3 h6 23.Rc7 R4e7 24.Re7 Re7 25.Rd1 Qe6 26.Qg3 a6 27.Qg6 Rd7 28.Rc1 Qe7 29.Qf5 Rc7 30.Rd1 Kf7 31.h4 Qe5 32.Qf3 h5 33.g3 g6 34.Kh2 Re7 35.Kg1 Qe2 36.Qd5 Qe6 37.Qd8 Re8 38.Qc7 Re7 39.Qf4 Kg7 40.a4 Qc6 41.a5 Re4 42.Qd2 Qe6 43.Rc1 Qe7 44.Rc8 Re2 45.Qc3 Qf7+= 46.Qc5 Re7 47.Kh2 Re5 48.Qd6 Rd5 49.Qb6 Rd7 50.Qe3 Qe7 51.Qf4 Qe5 52.Qc4 Rf7 53.Rd8 Qc7 54.Qd5 Qe7 55.Qd4 Qe5 56.Qd2 Qb5 57.Qd6 Qe5 58.Qd3 Qe7 59.Qd4 Qe5 60.Qa7 Qe2 61.Rb8 Qf3 62.Qd4 Qe2 63.Kg2 Qe7 64.Rd8 Qc7 65.Rd6 Qe7 66.Qd2 Qc7 67.f3 Qc4 68.Rd4 Qc6 69.g4 hg4 70.Rg4 Rd7 71.Qe2 Qd5 72.Re4 Kf7 73.Kf2 f5 74.Rc4 Re7 75.Qa2 Qe6 76.Rc2 Qa2 77.Ra2 Re5 78.Rd2 Ke7 79.Kg3 Rb5 80.Rd4 b6 81.ab6 Rb6 82.Kf4 Kf6 83.Rc4 Rd6 84.Ke3 g5 85.hg5 Kg5 86.Rc8 Rb6 87.Rc4 Rb5 88.Kd3 a5 ½–½. Hecimovic,Ivan (2230) – Stipic,Marko, Zadar op, 1998.

7.Nf3 Ne7

8.Nbd2 0–0 9.c4 Nbc6 10.Bd3 Qd7 11.Qc2 Bf5 12.Bf5 Nf5 13.Bb2 dc4 14.Qc4 Kh8 15.0–0 a6 16.Ne4 Rad8 17.Rad1 Qe7 18.Nc5 b5 19.Qg4 Bc5 20.Rd8 Rd8 (20...Rd8 21.Qf5 Bd6+=). Popstein,Sheila – Johansson,Mats, IECG TE–2004–P–01712, 2004.

8.Nbd2 0–0 9.Bd3 Nbc6 10.c4 Qe8 11.Qc2 Qh5 12.b5 Nd4 13.Nd4 Bf7 14.c5 Be5 15.N2f3 g5 16.Ne5 fe5= 17.Nf5 Nf5 18.Bf5 g4 19.e4 c6 20.Qe2 de4 21.Be4 Bd5 22.bc6 bc6 23.0–0 Rf6 24.Rae1 Rd8 25.Qd3 Rh6 26.Qg3 Qh4 ½–½. Benussi,Alberto – Johansson,Mats, Orangutan Cup, 2005.

8.Nbd2 Nbc6 9.Bb2 a5 10.b5 Ne5 11.Be2 0–0 12.0–0 N7g6 13.Nd4 Bf7 14.Nf5+= Bc5 15.Nb3 Bb6 16.a4 Re8 17.Bd4 Bd4 18.Nfd4 Qe7 19.Qd2 b6 20.Rfe1 Nc4= 21.Bc4 dc4 22.Nc6 Qe4 23.f3 Qh4 24.Nbd4 Ne5 25.e4 Bg6 26.Rad1 Nf7 27.Ne2 f5 28.ef5 Bf5 29.Ng3 Nd6?? 30.Nf5 Nf5+= 31.Qd5 Kh8 32.Re4 Re4 33.Qe4 Qg5 34.Ne5 Qe3 35.Qe3 Ne3 36.Rd4 c3+– 37.Rd3 Nc2 38.Rc3 Nd4 39.Rc7 h6? 40.Nd7 Re8 41.Nb6 Re2 42.Nd7 Nf5 43.b6 Ne3 44.b7 1–0. Kosikov,Alexey I (2420) – Zhizmer,Yuri (2260), Kiev–ch, 2002.

8.Bd3 0–0 9.Nbd2 Nbc6 10.c4 Ng6 11.Qc2 Qe8 12.c5 Nd4 13.Nd4 Be5 14.N2f3 Kh8 15.Rb1 Bg8 16.Bg6+/– hg6 17.0–0 Bh7 18.Rbd1 g5 19.Qc3 Be4 20.Ne5 fe5 21.Ne2 c6 22.Ng3 Bg6 23.Qd2 g4 24.f3 gf3=+ 25.gf3 Qe6 26.Rf2 Rf6 27.Rdf1 Raf8 28.f4= ef4 29.Rf4 Rf4 30.Rf4 Re8 31.Kf2 Kg8 32.Qd4 Re7 33.Rf3 Qh3 34.Nf1 Qh5 35.Rf4 Be4 36.h4 Rf7–/+ 37.Rf7 Qh4 38.Ke2 Kf7 39.Qe5–/+ Qg4 40.Ke1 Qe6 41.Qc7 Qe7 42.Qf4 Kg6 43.Ng3 Qg5 44.Qf2 Bd3 45.Kd2 Bc4 46.Qf4 Qf4 47.ef4 b6 48.Ke3 Kf6 49.Kd4 g6 50.Ke3 bc5 51.bc5 Ke6 52.Kd4 a5 53.Kc3 Ba2 54.Kd4 Bb1 55.Kc3=+ Bf5 56.Ne2 Bg4 57.Nd4 Kd7 58.Nb3 Bd1 59.Nd4 Ba4=+ 60.Kd3 Ke7 61.Ke3 Kf6 62.Kf3 Kg7 63.Kg4= Kf6 64.Kf3 Bb5 65.Ke3= g5?? 66.fg5+– Kg5 67.Nb5 cb5 68.c6 b4 69.ab4 (69.ab4 ab4 70.c7+–) 1–0. Kostrov,Yaroslav (2020) – Eltsov,Valery (2120), Autumn Open, St Petersburg RUS (8), 2005.

8.Bd3 Nbc6 =.

8.Be2 0–0 9.0–0 a5 10.c3 Nbc6 11.Nbd2 Nf5 12.e4? (better is 12.b5!? Ncd4 13.cd4=) 12...Nfd4–/+ 13.cd4 ab4 14.ab4 Ra1 15.Qa1 Bb4 16.Nb3?? (better is 16.ed5 Bd5 17.Rb1–/+) 16...de4–+ 17.Nfd2 Bd2 18.Nd2 Nd4 19.Re1 (19.Bd1 f5 20.Qc3–+) 19…Nc2 (19...Nc2 20.Qc1 Ne1 21.Qe1 Qd4–+; 19...Ne2?! 20.Re2 f5 21.Qc3–+) 0–1. Reussner,Hans Dieter – Haluschka,Rainer, DESC, 2006.

5.d4 Bd6

6.c4 dc4 7.Nf3 Nd7 8.d5 Bf7 9.Bc4 a5 10.ba5 Ra5 11.Qd2 Rc5 12.Ba2 (12.Bb3!?=) 12...Nb6+= Pawn d5, live or die! 13.Nc3 Nd5 14.Ne4 Rc6 15.0–0 (15.Bd5? Bd5 16.Nd6 Qd6–+) 15...Nge7 16.Rfc1 Rb6 17.Rab1 0–0 18.Qd3 Qa8 19.Bc4 (19.Nd6 Rd6 20.Rc7 e4 21.Qe4 Nc7 22.Qe7 Ba2 23.Qd6 Bb1 24.Qc7 Qa4–/+) 19...Kh8 20.Nd6 Rd6 (worse is 20...cd6 21.Qd2+=) 21.Qc2 Bg6 22.e4 Nf4 23.Nh4 Be8 24.Bf1 Bc6 25.Bc3 b6 (25...Qa3?! 26.Bb4 Qa7 27.g3=) 26.Bb4 Rd7 27.Re1 Ne6 (27...Ba4 28.Qc4 c5 29.Bc3–/+) 28.Bc4 (28.Nf3 Re8–/+) 28...Nd4–+ 29.Qd3 Ndf5 30.Qh3 Nh4 31.Qh4 Ng6 32.Qg4 Rfd8 33.Rbc1 Rd4 34.Bf1 Qb7 35.Rc4 Bd7 36.Rd4 ed4 (36...Bg4?? 37.Rd8 Nf8 38.Rf8) 37.Qd1 c5 38.Bd2 Bc6 39.Qb1 (39.Qc2 d3! 40.Qc3 Qf7–+) 39...d3! 40.Re3 (40.Bd3 Ne5 Decoy) 40...c4 (40...Be4?! 41.f3 Bd5 42.Qd3–/+) 41.Qb4 b5 42.a4 ba4 (42...Be4?! 43.ab5 Bd5 44.b6–+) 43.Qc4 Ne5 44.Qc5 Be4 45.f4 Ng4 46.Re1 f5 47.Ra1 (47.Rc1 Nf6–+) 47...Qd7 48.Rc1 Ra8 49.h3 Nf6 50.Rc3 (50.Bb4 Kg8–+) 50...h6 51.Kh2 (51.h4 Kh7 52.Kh1 Ng4–+) 51...Rb8 52.Rc1 (52.Qa3 Kh7 53.Bd3 Rd8 54.Be4 Ne4–+ (54...fe4?! 55.Be1–+; 54...Qd2?! 55.Bf5 Kh8 56.Rc4=)) 52...Rb2 53.Bc3 (53.Be3 Ra2 54.Qa5 a3–+) 53...Rc2 54.Rc2 dc2 55.Bb2 (55.Bf6 gf6 56.Be2 Kg7–+) 55...Kh7 56.Bf6 (56.Qe3 Nd5 57.Qd2 Qb7–+) 56...gf6 57.Be2 Kg6 58.Qc4 (58.h4 h5 59.Bb5 c1Q 60.Qc1 Qb5–+) 58...h5 59.h4 (59.Qg8 Qg7 60.Qc8–+) 59...Qe8 60.Bf3 (60.Qc7 Bc6 61.Bh5 Kh5 62.Qh7 Kg4 63.Qg7 Kf4 64.Qf6 Qe4 65.Qg5 Ke5 66.Qg7 Kd5–+) 60...Bd3! 61.Qd3 (61.Qc5–+) 61...c1Q 62.Bh5 Kh5 63.Qf5 Kh6 64.Qf6 Kh7 65.Qf5 Kg7 66.Qg4 Kf8 67.Qg5 a3 68.Qf6 Kg8 69.Qg5 Kh7 70.Qf5 Qg6 71.Qd7 Kh6 72.Qd4 Qb2 73.Qd5 (73.Qg1 Qg4 74.Qf1 Qh4 75.Kg1 Qd4 76.Qf2 Qdf2) 73...Qf2 0–1. condoru (2085) – marekt (2140), gameknot.com, 2014.

6.Nd2 c6 7.c4 Nd7 8.cd5 cd5 9.Bb5 =.

6.Nd2 c6 7.c4 Ne7 8.c5 Bc7 9.Nb3 (9.de5 fe5 10.Ngf3 Ng6=) 9...0–0=+ 10.Nf3 e4 11.Nfd2 f5 12.g3 Nd7 13.Bg2 Nf6 14.0–0 g5 (14...Qe8 15.a4–/+) 15.Nc1 (15.f4 gf4 16.ef4 Qe8=) 15...Ng6 (15...f4 16.ef4 gf4 17.Qe2–/+) 16.Ne2 f4 17.ef4 gf4 18.gf4 (18.f3!? e3 19.Nb1=+) 18...Nf4 19.Nf4 Bf4 20.Bc1? (20.f3!? Qc7 21.Kh1=+) 20...Qc7 (20...Bh2 21.Kh2 Ng4 22.Qg4 Bg4–+) 21.h3 Qg7 22.Kh1 Qh6 23.Ne4? (23.Nb1 Bh3 24.Bf4 Bg2 25.Kg2 Qf4 26.Qb3–+) 23...Ne4 24.Bf4 Rf4 25.f3 (25.Qd3–+) 25…Ng3 (26.Kg1 Rd4–+; 25...Bh3 26.Re1 Nf2 27.Kh2 Qg7 28.Re8 Re8 29.Qf1 Rf3 30.Bf3 Bf1 31.Rf1 Re6 32.Bg2 Rh6 33.Kg1 Nh3 34.Kh2 Nf4 35.Bh3 Rh3#) 0–1. slavisa3 – procyk, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Nd2 c6 7.c4 Nh6 8.Qb3 (8.de5 fe5 9.Ngf3 Nf7=) 8...0–0 9.Bd3 (9.cd5 cd5 10.Ngf3=) 9...e4 (better is 9...Nf7!?+=) 10.cd5+/– Bd5 11.Bc4 Kh8 12.Bd5 cd5 13.b5 (13.Qd5!? Bb4 14.Qb7 Bd2 15.Kd2+/–) 13...Bc7= 14.Ne2 f5 (14...Nf5 15.Rc1=) 15.g3 (15.Nc3!?+=) 15...Ng4= 16.a4 Nf6 17.Ba3 Re8 18.h4 (18.0–0 a6=) 18...Nbd7 19.Bb4 White prepares the advance a5 19...Nf8 20.a5 Ne6 0–1. Krivoshapko,Alexander – Tolkachiov,Vladimir, 2011.

6.Nd2 c6 7.de5 fe5 8.Be5 Nf6 9.Bd6 Qd6 +=.

6.Nd2 Nc6 7.b5 Nce7 8.c4 ed4 9.Bd4 =.

6.Nd2 ed4 7.Bd4 Nc6 8.Ngf3 =.

6.Nd2 Ne7 7.c4 c6 8.de5 Be5 9.Be5 fe5 10.Ngf3 Ng6 11.Be2 0–0 12.0–0 Nd7 13.Rc1 Rc8 14.Nb3 Nf6 15.Nc5 Qe7 16.Ne6 Qe6 17.cd5 cd5 18.Qb3 Kh8 19.Ng5 Qf5 20.Rc8 Qg5?? 21.Rf8 Nf8 22.Qc3 Qf5 23.Qc7 Qd7 24.Qe5 Ng6 25.Qb8 Ng8 26.Qa7 Ne5 27.Qd4 Nc6 28.Qb2 Nf6 29.Bb5 Qd6 30.Rd1 Ng4 31.g3 Nce5 32.Be2 Nf6? 33.Qb3 Nfg4 34.Rd5 Qh6 35.Rd8 1–0. Loulou – MindenFele, playchess.de, 2003.

6.de5 Be5 7.Be5 fe5 8.Qh5 g6 9.Qe5 Qf6 10.Nf3 Nd7 11.Qf6 Ngf6 12.Bd3 a5 13.c3 (13.Nd4 Kf7 14.b5 Nc5+=) 13...c5 14.Ng5 Bg4 15.h3 Ne5 16.Bc2 Bf5 17.Bf5 gf5 18.Ne6 ab4 19.Nc7 Kd7 20.Na8 Ra8 21.cb4 cb4 22.a4 b3 23.Ra3 b2 24.Ke2 Nc4 25.Rb3 Ra4 26.Rb7 Kc6 27.Rb3 Ne4 28.Rd1 Ra1 29.h4 h6 30.h5 Ra8 31.Rbd3 Ra1 32.g3 (32.Rd5 Rb1 33.Rd6 Ncd6 34.Rb1 Nc3 35.Kd3 Nb1–+) 32...Ra2 33.Ke1 Ra5 34.Rb3 Ra8 35.Rb4 Nc5 36.Kf1 Ra1 37.Ke2 Ne4 38.Rb3 Ra2 39.Rbd3 Nb6 40.Rb3 Na4 41.Kf3 Nb6 42.Kf4 Nc4 43.f3 Nc5 44.Rc3 Ra1 45.e4?? (better is 45.Kf5 Na4 46.Rb3=) 45...fe4–+ 46.fe4 Ne4 47.Rc4 dc4 48.Ke4 Kc5 49.g4?? (better is 49.Rf1=) 49...Kb4–+ 50.g5 c3 (50...hg5 51.h6 Passed pawn) 51.Kd3 (51.gh6?? c2 52.Rd4 Kc5–+) 51...Kb3 52.gh6 (52.g6 Ra7 53.Rg1 Rd7 54.Ke2–+) 52...Ra7 53.Nc3 Rd7 54.Ke4 (54.Ke2 Rd1 55.Nd1–+) 54...Rd1 55.h7 Rd8 56.Nb1 Rh8 57.Kf5 Rh7 58.Kg6 Ra7 59.h6 Kc2 60.h7 Rh7! (60...Rh7 61.Na3 Kb3 62.Kh7 Ka3–+) 0–1. vulpecula (2115) – marekt (2095), gameknot.com, 2014.

6.de5 fe5

7.Be5 Nf6 8.Bb5 c6 9.Bd6 Qd6 10.Be2 0–0 11.Nd2 Nbd7 12.Ngf3 Ne5 13.Nb3 Ne4 14.h3 (14.Bd3 Rf3 (14...Nc3 15.Qd2 Nf3 16.gf3 Na4 17.f4 Nb2 18.Qc3+=; 14...Nf3 15.gf3 Nf6 16.f4 Bf7 17.Nd4 Rae8 18.Qf3+=) 15.Be4 Rf6 16.Qd4 Ng4 17.Bf3 Nh2 18.Be2=). Luzuriaga,Norberto Horacio – Rehbein,Gerhard, corr SOK–98–132, 1998.

7.Be5 Nf6 8.Bd6 Qd6 9.Nf3 0–0 10.Bd3 a5 11.b5 Nbd7 12.h3 Ne5 13.Ne5 Qe5 14.Nd2. Krasny,Henryk Jan – Rehbein, corr SOK–98–132, 1998.

7.Be5 Nf6 8.Bd6 Qd6 9.Nf3 Nc6 10.Nc3 0–0 11.Be2 Rad8 12.Nb5 Qe7 13.Nbd4 1–0. icyglare (2445) – anangemede (2090), net–chess.com, 2006.

7.Be5 Nf6 8.Nf3 0–0 9.Bd3 Bg4 10.Bd6 Qd6 11.Nbd2 Nc6 12.0–0 Ne5 13.Be2 a5 14.Ne5 Be2 15.Qe2 Qe5 16.b5 Rae8 17.Nf3 Qd6 18.Nd4 Re4 19.f3 Re5 20.Qd3 Rfe8 21.Rae1 Qb6 22.Kh1 Nh5 23.f4 Re4 24.Kg1 Nf4=+ 25.Qd2 Nh5 26.c3 Nf6 27.h3 Qd6 28.a4 Qd7. Schwarz,B – Haefner,Erich, OWL–ch Buende, 1949.

7.Be5 Nf6 8.Nf3 Be5 9.Ne5 Qd6 10.Qd4 0–0 11.Nd2 Nbd7 12.Nd7 Nd7 13.c4 Kh8 14.c5 Qe7 15.Bd3 Qg5 16.g3 Bh3 17.f4 Qe7 18.0–0–0 Nf6 19.Rhg1 a5 20.Nf3 Bg4 21.Rdf1 Bf3 22.Rf3 ab4 23.ab4 b6 24.g4 bc5=+ 25.Qc5 Qc5 26.bc5=+ Ra1 27.Bb1 Rb8 28.Kc2 Ne4 29.c6? Rb6 30.Kd3? Rbb1 (30...Rbb1 31.Rb1 Rb1–+) 0–1. Franek,Mieczyslaw – Olejnik,Zbigniew, 2. ch Poznan, 1990.

5.d4 Nd7

6.Bb5 c6 7.Be2N Ne7 (7...a5 8.b5 Bd6 9.de5 Ne5 10.Nf3 Nf3 11.Bf3+=) 8.Bh5 (8.de5 Ne5 9.Nf3 Nf3 10.Bf3 Ng6+=) 8...Bf7 (8...g6!? 9.Be2 Nf5–/+) 9.Bf7+= Kf7 10.Nf3 (10.de5 Ne5 11.Be5 fe5+=) 10...Ng6 (10...e4 11.Nfd2+=) 11.0–0= Bd6 12.de5 Nge5 13.Ne5 Be5 (worse is 13...fe5 14.c4 Nf6 15.cd5 Nd5 16.Nd2+/–) 14.Be5 Ne5 15.Nc3 Re8 16.Qd4 Qc7 17.Ne2 (17.Rfd1 Qd7=) 17...Kg8 18.Qf4 Qf7 19.Rfd1 Qg6 (19...Nc4 20.Nd4+=) 20.Rac1 (20.Nd4 Nc4+=) 20...Nc4 21.Qc7 Rab8 (worse is 21...Na3 22.Qb7 Rec8 23.Nd4+/–) 22.Nf4 Qf5 23.b5 (23.a4+=) 23...cb5 (better is 23...Qe5!? 24.Qe5 fe5–/+ (24...Ne5?! 25.Ne2+=; 24...Re5?! 25.a4+=)) 24.Rd5= Qc8 25.Qc8 Rec8 26.Rb5 Na3 27.Ra5 Rc2 28.Rc2 Nc2 29.Ra7 Nb4 30.Ra4 Nc6 31.Kf1 (31.Nd5 Rd8 32.e4 b5=) 31...Kf7 (31...b5 32.Ra6 Ne5 33.Ra3=) 32.Ke2 g6 33.Rc4 Ke7 34.Nd5 Ke6 35.Nc3 f5 36.f4 Kd7 37.Rc5 b6 38.Rd5 Ke6 39.Rb5 Na7 40.Re5 Kf7 41.Kd3 b5 42.Rc5 Rb7 43.Nd5 Ke6 1–0. Airapetian,Valentin (1795) – Zakarian,Diana, Loo RUS, Tseshkovsky Mem, 2014.

6.Nc3 a5 7.ba5 Ra5 8.Be2 Be7 9.Nf3 Nh6 10.e4 de4 11.Ne4 f5 12.Ned2 e4 13.Ne5 Ne5 14.de5 Rd5 15.c4 Rd7 16.Qc2 Bh4 17.Nf1 0–0 18.Qb3 b6 19.Ng3 Qa8 20.0–0 f4 21.Nh1 Rd2 22.Rfe1 e3! 23.g3 f3 24.Qe3 Rb2 25.Bf1 Be7 26.Qc3 Re2 27.Be2 fe2 28.Re2 Bh3 (29.f3 Bc5 30.Rf2 Rf3 31.Qe3 Rf2 32.Kf2 Qg2 33.Ke1 Be3 34.Rd1 Qf1) 0–1. Bestia_05 – Pepito_121c, computer chess game, 2001.

6.c4 c6 7.c5 Nh6 8.Be2 Be7 9.de5 (9.Nf3 Nf7 10.0–0 0–0 11.Nc3 b6 12.Qc2=) 9...Ne5 (9...fe5 10.Nf3 Qc7 11.Nbd2 0–0 12.Rc1+=) 10.Nd2 (10.Nf3 Nf3 11.Bf3 0–0 12.0–0=) 10...0–0 (10...b6 11.cb6 ab6 12.Ngf3=) 11.Ngf3 Qc7 (11...Nf3 12.Nf3=) 12.Nd4 Bd7 13.0–0 Nf5 14.N2f3 Rad8 15.Qc2 Qc8 16.Qc3 Nf7 17.Bd3 N7h6 18.Rfe1 Rf7 19.e4 de4 20.Re4 Nd4 21.Nd4 (21.Qd4 Bf5 22.Qc4 Be4 23.Qe4 f5=; 21.Rd4?! Nf5 22.Re4 Be6+–) 21...f5 22.Re2 Kf8 23.Bc4 Rf6 24.Rae1 Re8 25.Nf3 Bd8 (25...Nf7+–) 26.Re8 (better is 26.Ng5 Nf7 27.Re8 Be8+–) 26...Be8 27.Ng5 Bf7 28.Nh7 Kg8 29.Nf6 Bf6 30.Bf7 Nf7 31.Qb3 Qd7 32.Bf6 gf6 33.Rd1 Qe7 34.Qg3 Kf8 35.h4 Qe2 36.Rd7 Qe1 37.Kh2 Nh6 38.Qd6 Ke8 39.Rd8 Kf7 40.Rf8 (40.Rf8 Kg7 41.Qf6 Kh7 42.Rh8#) 1–0. Schuit,A – Kamps,R, Alkmaar – ACCOM Open, 1986.

6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.de5 fe5 9.Nf3 Bd6 10.Bb5 Qf6 11.Nbd2 +=.

6.c4 c6 7.cd5 Bd5 8.Nc3 Bf7 9.Nf3 Bd6 (9...ed4 10.Qd4 Ne7 11.Bc4 Bh5 12.Be2 a5+=; 9...Be7 10.Bd3 ed4 11.ed4 Bd6 12.Ne4 Bc7+=) 10.Ne4 Bc7 11.Qc2 (11.de5 Ne5 12.Ne5 fe5+/–) 11...Ne7 (11...Qe7 12.de5 Ne5+=) 12.Rd1 (12.de5 Ne5+=) 12...ed4 13.Rd4 Nd5 14.Bd3 Qe7 15.0–0 Ne5 16.Ned2 0–0–0 17.Bf5 (worse is 17.Bh7 g6 18.Rh4 Be8–/+) 17...Kb8 18.Re4 (worse is 18.Bh7 g6 19.Rh4 Be8–+) 18...Bh5 19.Ne5 (19.Nd4 g6 20.Be6 Bb6+=) 19...fe5= 20.Be5 Be5 21.Nc4 Bh2 22.Kh2 Qg5 23.Rd4 (better is 23.Re5!?+=) 23...Bg6–/+ 24.Bg6 hg6 25.Kg1 Rh3 (25...Qh5 26.f4 b5 27.Rd5 Rd5 28.Na5–/+) 26.Qe4 (26.f4 Qg3 27.Rf3 Qe1 28.Rf1 Rh1 29.Kh1 Qf1 30.Kh2–+) 26...Rdh8–+ 27.f3 Qg3?? (27...Rh2 28.Qg4 Qg4 29.Rg4 b5–/+) 28.Qe5= Qe5 29.Ne5 Rh1 30.Kf2 Rf1 31.Kf1 Ne3 32.Kf2 Nf5 33.Rg4 (worse is 33.Ng6 Nd4 34.Nh8 Nc2–/+) 33...Ne7 34.Ng6 Ng6 35.Rg6 Rg8 36.f4 Kc8 37.g4 Kd7 38.Rg5 Ke7 39.Ke3 Kf6 40.Rh5 Rd8 41.a4 b6 42.Rf5 Ke6 43.Re5 Kf7 44.a5 Rd6 45.Rh5 Rd1 46.Rh8 ba5 47.ba5 Ra1 48.Rc8 Ra5 49.Rc6 Ra1 50.Ke4 Ra5 51.f5 Ra4 52.Kf3 a5 53.Kg3 Ra1 54.Kf4 a4 55.Rc7+= Kf8 56.Kg5 a3 57.Ra7 a2 58.Kg6 Rg1 59.Ra8 Ke7 60.g5?? a1Q 61.Ra1 Ra1 62.Kg7 Ra7 63.Kg8 Ra8 64.Kg7–/+ Ra7 65.Kg8 Kd6 66.g6 Ke5?? 67.g7= ½–½. Schwarz,B – Hecker,Erwin, OWL–ch Buende, 1949.

6.c4 c6 7.cd5 Bd5 8.de5 fe5 9.Nc3 Ngf6 (9...Be6 10.Nf3 Ngf6 11.Ng5+=) 10.Nd5 Nd5 (10...cd5 11.Bb5+=) 11.e4 (11.Rc1+=) 11...N5f6 12.Nf3 a5 13.b5 (worse is 13.Be5 Ne5 14.Qd8 Rd8 15.Ne5 ab4–/+ (15...Ne4?! 16.f3=)) 13...Bc5 14.Bd3 (worse is 14.Ne5 Ne5 (14...Ne4 15.Qh5 g6 16.Ng6+–) 15.Be5 Ne4 16.Qd8 Rd8+=) 14...cb5 15.0–0 (worse is 15.Be5 Ne5 16.Ne5 Bd4 17.Bb5 Ke7+=) 15...Qb6 16.Qe2 (worse is 16.Be5 Ne5 17.Ne5 Bd4 18.Bb5 Qb5 19.Qd4 Rd8+=) 16...b4 17.ab4 Bb4 18.Ne5 Ne5 19.Be5 0–0 20.Bb2 Rad8 21.Rad1 (21.e5!? Nd5 22.Qe4+/–) 21...Bc5+= 22.e5 Ng4 23.Qg4 (23.Qg4 Bf2 24.Kh1 Qb2 25.Bc4 Kh8 26.Rd8 Rd8 27.Qf5+–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Kopinski,Tomasz, corr XII World Cup, 2001.

6.c4 Ne7 7.cd5 Nd5 8.e4 N5b6 9.Nf3 Bd6 10.d5 Bf7 11.Nc3 0–0 12.Rc1 Qe7 13.Nh4+= g6 14.Qg4 Kh8 15.Nb5 Rac8 16.Na7 Rce8? 17.Nb5+– Na4 18.Ba1 Bb4 19.ab4 Qb4 20.Bc3 Nc3 21.Nc3 f5 22.Qh3 Nc5 23.ef5 Ne4 24.Ng6 Kg7 25.Nf8 Rf8 26.Qg4 Kh8 27.Qe4 1–0. market (2215) – stefanj (1995), GameColony.com, 2002.

6.Nd2 c6 7.c4 Bd6 8.Ne2 Ne7 9.de5 fe5 10.cd5 cd5 11.g3 0–0 12.Bg2 Qe8 13.0–0 Qh5 14.Nc3 Qd1 15.Rad1 Rac8 16.Nf3 h6 17.Nh4 Can d5 get defended? 17...g5 18.Nf3 Bb8 19.Ne1 e4 20.Nc2 Ne5 21.Nd4 Bg4 22.Rb1 Nc4 (22...Nc4 23.Rfc1 Be5–/+) 0–1. Marulanda,Carlos A – Prado Segura,Robinson A (1825), Bogota COL, McGregor Open, 2011.

6.Nd2 c6 7.c4 e4 8.Ne2 f5 9.Nf4 Bf7 10.cd5 cd5 11.Bb5 Ngf6 12.Nb3 b6 13.Rc1 Bd6 14.Nh3 h6 15.Rc6 Qe7 16.0–0 0–0 17.Qc2 Ng4 18.g3 Ndf6 19.Rc1 Be8–/+ 20.Nf4 g5 21.Rd6 Qd6–+ 22.Be8 gf4 23.Bg6? fe3 24.fe3 Kg7 25.Bf5 Ne3 26.Qc7 Qc7 27.Rc7 Rf7 28.Rf7 Kf7 29.Bh3 h5 30.Bc1 Nfg4 31.Be3 Ne3 32.Bd7 Ke7 33.Bc6 Rf8 34.Nd2 Kd6 35.Bb5 Nc2 36.Be2 Nd4 37.Bh5 e3 38.Nf1 e2 (38...e2 39.Be2 Ne2 40.Kg2 Nd4–+) 0–1. Sunyer,Julio – Rey Ardid,Ramon, Sitges, 1934.

6.Nd2 ed4 7.Bd4 a5 8.b5 Bd6 9.c4 Qe7 10.Ngf3 Ba3 11.Qb3 Bb4 12.cd5 Bf7 13.Bc4+= Nc5 14.Qa2 Nh6 15.0–0 0–0 16.Qc2 Kh8 17.Rfc1 Bg6 18.Bc5 Qc5 19.Ne4 Qe7 20.Bd3 Rfd8 21.Ng3 Bd3 22.Qd3 Qd7 (22...a4 23.Qc4=) ½–½. Boehnke,Hartmut (2035) – Grott,Peter (2095), Meisterschaft, 2002.

6.Nd2 ed4 7.Bd4 a5 8.b5 Bd6 9.Ngf3 Ne7 10.c4 0–0 11.cd5 Nd5 12.Nc4 Be7 13.Qc2 Qe8 14.Be2 Qf7 15.0–0 N5b6 16.Bb6 Nb6 17.Ncd2 f5 (17...Bd6 18.Ne4+=) 18.Nd4 (18.Qc7!? Bd8 19.Qf7 Kf7 20.Nd4+/–) 18...Bd6 19.Ne6 Qe6 20.Nc4 Kh8 21.Nd6 cd6 22.Bf3 Rfc8 23.Qd2 d5 24.Qd4 Qf6 25.Rac1 Qd6 26.g3 Rc7 ½–½. Boehnke,Hartmut (2040) – Raessler,Arndt (2130), GER KF–33 Class1 B2 email, 2007.

6.Nd2 ed4 7.Bd4 a5 8.Bc3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 Bd6 11.Ne2 Ne7 12.Nd4 Bf7 13.Qa7 Qc8 14.Be2 c6 15.0–0 0–0 16.Ra1 Bg6 17.Bg4 f5 18.Bh3 Nf6 19.g3 Ne4 20.Ne4 de4 21.Qa2 Bf7 22.Qb2 Bd5 23.Nb3 Rf7 24.Bf1 Ng6 25.Ra7 f4 26.ef4 Nf4 27.Bd4 Nh3 28.Bh3 Qh3 29.Ra8 Bf8 30.Be3 Rf5 31.Qa1 Rh5 32.Rf8 Kf8 33.Qa8 Kf7 34.Qb7 Kg6 35.Nd2 Qh2 36.Kf1 Qh3 37.Ke1 Qe6 38.Bd4 Rh1 (38...Rh1 39.Nf1 Bc4 40.Qg7 Kf5–+) 0–1. Rosner,Dirk – Grott,Peter, DESC, 2000.

6.Nd2 e4 7.c4= c6 8.Ne2 Bd6 9.Nc3 Ne7 10.cd5 cd5 11.Nb5 Bb8 12.Rc1 0–0 13.Nb3 a6 14.Nc3 f5 15.g3 b6 16.Bg2 Nf6 17.0–0 f4 18.ef4+= Nf5 19.Qd2 Nh5 20.Qe2+= Nf4 21.gf4 Bf4 22.Ne4 (22.Rc2 Qg5 23.Bc1 Nh4–/+) ½–½. de Visser,Arno – Bendig,Frank, corr ICCF TT, 2002.

6.Nd2 Be7 7.c4 Nh6 8.cd5 Bd5 9.Qh5 Bf7 10.Qf3 0–0 11.Qb7 ed4 12.Bd4 c5 13.bc5 Nc5 14.Qb1 Rb8 15.Qc2 Ne6 16.Bc3 Nc5 17.Ngf3 Rc8 18.Be2 Bg6 19.e4 Bd6 20.0–0 Kh8 21.Rfe1 Ne4 22.Ne4 Be4 23.Qe4 Rc3 ½–½. Schulz,Hans_Juergen – Bonetti,Shane, TT–12.15 ETC, 2004.

6.Nd2 Nh6 7.c4 dc4 8.dc4 c5 9.b5 Be7 10.Bd3 f5 11.Qh5 Bf7 12.Qh3 0–0 13.Ne2 Nb6 14.e4= fe4 15.Be4 Qc7 16.a4 Nc4= 17.Nc4 Bc4 18.Qh5 Bf6 19.g4 Bf7–/+ 20.Qh3 Be6 21.f3 Rad8 22.Bc3 Bg5 23.Qh5 Bf4 24.Nf4=+ ef4 25.Qe5 Qe5 26.Be5 Bd5 27.g5? Nf5 28.Rd1? Ne3 29.Rc1? Be4 30.fe4 b6 31.Ke2–/+ Ng4 32.Bc3 Rde8 33.Kf3=+ Ne5 34.Be5 Re5 35.h4 Rfe8 36.Rhe1 Rf8 37.Rcd1 Re7 ½–½. Jirovec,Peter – Lischnig,Hannes, Vienna op–B, 2003.

6.Be2 Bd6 7.Nd2 Ne7 8.c4 ed4 9.ed4 dc4 10.Nc4 Bf4 11.g3 Bh6=+ 12.Nf3 0–0 13.Qc2 Bh3 14.Na5 Rb8=+ 15.Bc1 Bc1 16.Qb3 Kh8 17.Rc1 Nf5 18.Qd3 Nb6 19.Nb3 Re8–/+ 20.Kd2 Nd6 21.Nc5 Bf5 22.Qb3 Ne4 23.Ne4 Be4 24.Rhd1 Bf3 25.Qf3=+ Qd4 26.Ke1 Qe5 27.Rc5 Qe7 28.Rc3 c6 29.Re3 Qf7 30.Rd4 Re3 31.Qe3 Nd5 32.Qd3 g5 33.Bf3 Rd8 34.Bg2 f5 35.Kf1 Qe6 36.b5 Kg7 37.bc6 bc6 38.Ra4 Rd7 39.Ra7= Kg6 40.Rd7 Qd7 41.Bd5 cd5= 42.g4 h5 43.Qa6+/– (43.Qa6 Kf7 44.gh5+–) 1–0. Froemmel,Andreas – Schuehler,Ernst, corr SOK–92–90, 1992.

6.Be2 Bd6 7.Nf3 Ne7 8.0–0 e4 9.Nfd2 c6 10.c4 Qc7 11.h3 0–0 12.Nc3 (12.c5 Bh2 13.Kh1 b6=) 12...f5= 13.Rc1 Rae8 14.cd5 Nd5 15.Bc4 Nc3 16.Rc3 Nf6 17.Be6 Re6 18.Qb3 Nd5 19.b5 Qd7 20.bc6 bc6 21.Rc2 f4 22.ef4 Bf4 23.Nc4 Rb8 24.Qa2 Rg6 25.Kh1 Rh6 26.f3 (better is 26.Re1=) 26...Qe6–+ 27.Bc1 (27.Qb1 Rb3 28.Qe1 Ne3 29.Ne3 Re3–+ (29...Be3?! 30.Qg3=)) 27...e3 (27...ef3 28.Bf4 fg2 29.Kg2 Qh3 30.Kg1 Nf4 31.Rf4 Rb1 32.Kf2 Rf1 33.Ke2 Rf4 34.Kd2 Rf2 35.Kc1 Qf1 36.Kb2 Rc2 37.Kc2–+) 28.Re1 Qg6 29.Ne3 (29.Kg1 Rh3 30.Ne3–+) 29…Qg3–+ (29...Qg3 30.Nf1 Qe1 31.Bf4 Qf1 32.Kh2 Qb5–+) 0–1. Legg,Jerry (1735) – Naasen,Nils (1915), IECG, 2004.

6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nc3 Ngf6 9.Nb5 Qe7 10.Rc1 a5 =.

6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 c6 10.Ng5 Qe7 11.Ne6 Qe6 12.cd5 cd5 13.Be2 0–0 14.0–0 Rac8 15.e4 d4 16.f4 ef4 17.Bd4 Qe7 18.Qb3 Kh8 19.Rae1 Be5 20.Nf3 Bd4 21.Nd4 Qd6 22.Qb2 Ne4 23.Bg4 Rce8 24.Nb5 Qb6 25.Qd4 Qb5 26.Bd7 Qe5 ½–½. Papakosmas,Lambros – Schirmer,Michael, corr TKM/A009 (Schirmer), 1999.

6.de5 fe5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Ngf6 9.c4 c6 10.Ng5 Bf5 11.cd5 cd5 12.e4 h6 13.ef5 hg5 14.Nc4 Bc7 15.Ne3 d4 16.Nc4 Qe7 17.Rc1 Nb6 18.Qc2 Nbd5 19.Qa4 Kf8 20.Qb5 Rb8 21.Nd2 a6 22.Qc4 Rd8 23.Nf3 Qd7 24.Qc2 Rh5 25.h4 gh4 26.Nh4 Kg8 27.Be2 Rh7 28.g4 b5 29.g5 Ne8 30.Bf3 Rh8 31.Qb3 Qf7 32.g6 (32.Rc6!? Nf4 33.Re6+=) 32...Qd7+= 33.Bg2 Nef6 34.Rd1 a5 35.Kf1 ab4 36.Re1 (36.ab4!? Kf8 37.Bc1–/+) 36...ba3–+ 37.Ba3 b4! 38.Bc1 (38.Bb4 Qb5 Double attack (38...Qb5 Decoy)) 38...Qb5 39.Kg1 Qc5 40.Bd2 Qa5 (40...Rd7 41.Nf3 Rh1 42.Bh1+=) 41.Qc4 Bb8 42.f4 (42.Bg5 Kf8+=) 42...e4 43.Be4 Bd6 44.Nf3 Rh1 45.Kh1 Qc5 46.Qb3 Be7 47.Ne5 Ne4 48.Re4 Kf8 49.Qh3 Nf6 50.Qh8 Ng8 51.f6! Bf6 52.Nd3 Qd5 53.Bb4 Rd6 54.Bd6 Qd6 55.Kg1 Be7 56.Ne5 Qe6 57.Qh1 Qb3 58.Kf2 Qd5 59.Qh3 Nf6 60.Re2 d3 61.Nd3 Bd8 62.Ne5 Bb6 63.Kf1 Qd1 64.Re1 Qd4 65.Qa3 Bc5 66.Qa8 Ne8 67.Qf3 Nf6 68.Kg2 Qd2 69.Re2 Qd1 70.Qa8 Ne8 71.Qa2 (71.Qa2 Qg1 72.Kh3 Qh1 73.Rh2+–) 1–0. Boehnke,Hartmut – Fakler,Udo, DESC, 2003.

6.de5 Ne5 7.Be5+= fe5 8.Qh5 g6 9.Qe5 Qf6 10.Qf6 Nf6 11.Ne2 Bg7 12.Nd4 Bd7 13.Nd2 0–0 14.Be2 Rae8 15.0–0 Ne4 16.Ne4 Bd4 17.ed4 Re4 18.Bf3 Rd4 19.c3 Rd3 20.Rfd1 Rd1 21.Rd1 c6 22.c4 Be6 23.cd5 Bd5 24.Bd5 cd5 25.Rd5 Rc8 26.f3 Rc7 27.Kf2 Kf7 28.Ke3 ½–½. Boni,Roberto – Jimenez_Haertel,Walter, IECG, 2000.

6.Nf3 (--> 5.Nf3 Nd7 6.d4).

6.c4 dc4

7.dc4 a5 =+.

7.d5 Bf7 8.Bc4 c6 9.Bb3 cd5 10.Bd5 Bd5 11.Qd5 =.

7.d5 Bf7 8.Bc4 c6 9.dc6 Bc4 10.cd7 Qd7 11.Qd7 Kd7 12.Nc3 Ke8 13.Nf3 Ne7 14.Rc1 Rd8 15.Nd2 Bd3 16.e4 g6 17.Nb3 Bh6 18.Rd1 b6 19.Nc1 Bc4 20.Rd8 Kd8 21.f3 Kc7 22.Kf2 Rd8 23.Rd1 Rd6 24.Rd6 Kd6 25.Nd1 Bg5 26.Ne3 Bb5 27.g3 f5 28.Ne2 a6 29.f4 ef4 30.e5 Ke6 31.Nf4 Bf4 32.gf4 Bd3 33.Bd4 b5 34.h4 Nc6 35.Bc5 h6 36.Bf8 g5 37.Ng2 gh4 38.Nh4 h5 39.Nf3 Kd5 40.Bc5 Nd8 41.Ng5 Ne6 42.Ne6 Ke6 43.Kg2 Bc4 44.Bf2 Bd5 45.Kg3 Be4 46.Kh4 Bf3 47.Kg5 Bg4 48.Bg1 Be2 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio – Maia,Marco, Bibas Memorial, 2001.

7.d5= Bf7 8.Bc4 c6 9.dc6 Bc4=+ 10.cd7 Qd7 11.Qd7 Kd7 12.Nc3 Nh6 13.Nf3 Nf5 14.Rc1 Rc8=+ 15.Rd1 Kc7 16.Nd2 Be6 17.0–0 Kb8 18.Rfe1 Bd6 19.Nf3 Bc7 20.Nd5 e4 21.Nc7 Bb3 22.Rc1 ef3 23.Nb5 fg2 24.Kg2 Rc1 25.Rc1 Bd5 26.Kg1 b6 27.a4 (27.Rc7 a6 28.Rd7 Bc6–+) ½–½. Poschmann,Hans – Bendig,Frank, corr or01–001 E–mail, 2001.

7.d5 Bf7 8.Bc4 f5 9.Nf3+= Bd6 10.Nc3 Ngf6 11.Ng5 0–0? 12.Ne6+– Qe7 13.Nf8 Rf8 14.Bb3 e4 15.Qc2 Bh5 16.Nb5+– f4 17.Nd6 cd6 18.ef4 Ng4 19.h3 Nf2?? 20.Qf2 e3 21.Qg3 Nf6 22.0–0 (22.0–0 Be2 23.Rfe1+–) 1–0. Schirmer,Michael – Brinkmann,Wilhelm, corr SOK–90–63, 1990.

7.Nf3 b5 8.Nc3 a5 9.de5 ab4 (worse is 9...Ne5 10.Ne5 fe5 11.Qh5 Ke7 12.Rd1+– (12.Qe5?! c6+/–); 9...fe5?! 10.Nb5 Rb8 11.Na7+=) 10.Nb5 ba3 (10...c5 11.Nd6 Bd6 12.Qd6+=) 11.Ba3= Ba3 (worse is 11...Ne5 12.Qd8 Kd8 13.Rd1 Bd6 14.Ne5 fe5 15.Bd6 cd6 16.Rd6 Bd7 17.Rd1+/–) 12.Ra3 Ra3 13.Na3 Ne5 14.Qd8 Kd8 15.Ne5 fe5 16.Nc4 e4 17.Nd2 Nf6 18.f3 Kd7 19.fe4 Ra8 20.h3 Ra1 21.Ke2 Kd6 22.g4 Nd7 23.Bg2 Ra2 24.Rd1 Ne5 25.Ke1 Nd3 26.Kf1 c5 27.Kg1 Ke7 28.Nf3 Nb4 29.Bf1 (29.e5 Nd5 30.Re1 g6+=) 29...Rc2 (29...c4!?+=) 30.Ra1= Ba2 31.h4 h6 ½–½. Hurd,D – Jina,J, OCC–2002–04, 2002.

7.d5! Bf5

8.Bc4 Bb1 9.Rb1+= Nb6 10.Bb5 Kf7 11.e4 a5 12.Bc1 Ne7 13.Qb3 Qd6 14.Bd2 Ng6?? 15.ba5+– Ra5 16.Ba5 Be7 17.Bb4 Qd8 18.d6 1–0. market (2260) – Merlijn (1840), GameColony.com, 2002.

8.Bc4 Nb6 9.Bb5 c6 10.dc6 Qd1 11.Kd1 Rd8 12.Nd2 bc6 13.Bc6 Bd7 14.Bd7 Rd7 15.Ke2 Nh6 16.Rc1 Be7 17.Ngf3 0–0 18.Rhd1 Rfd8 19.Ne4 Rd1 20.Rd1 Rd1 21.Kd1 Kf7 22.Kc2 Nc4 23.Kb3 Nb2 24.Kb2 f5 25.Nc5 Bc5 26.bc5 (26.bc5 Ng4 27.e4+/–) 1–0. Naasen,Nils (1915) – Sijses,Wim, IECG, 2004.

8.Bc4 Rc8 9.Nc3 Nb6 10.Bb3 Bd6 11.e4 Bd7 12.Qh5 g6 13.Qe2 +=.

8.Bc4 Bd6 9.Nf3 Nb6 10.Bb5 Bd7 11.Bd7 Qd7 12.Nc3 Ne7 13.e4 =.

8.Bc4 e4 9.Ne2 Nb6 10.Qb3 Bd6 11.Nd4 Qc8 12.Bb5 Bd7 13.Nc3 +=.

8.Bc4 Be4 9.f3 Bg6 10.Ne2 a5 11.Qb3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 =.

8.Bc4 Be7 9.Nd2 Nb6 10.Bb5 Bd7 11.Qg4 g6 12.Bd7 Nd7 13.e4 +=.

8.Bc4 Ne7 9.Nc3 a5 10.b5 Nc5 11.Nge2 Nc8 12.Ng3 Bg6 13.0–0 =.

8.Bc4 Nh6 9.Nc3 Bd6 10.e4 Bg4 11.f3 Nb6 12.Bb5 Bd7 13.Bc1 =.

8.Bc4 a5

9.ba5 Ra5 10.Nc3 Nb6 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7 13.e4 =.

9.ba5 Ra5 10.Nc3 Nb6 11.Bb3 Nh6 12.e4 Bg6 13.Nf3 Bd6 14.Nh4 Bf7 15.Bc1 f5 16.Nf3 fe4 17.Ne4 Nf5 18.Qd2 Qa8 19.Qg5 Bg6 20.0–0 0–0 21.Re1 Re8 22.a4 Nd4 23.Nd6 Nf3 24.gf3 cd6 25.Bd2 Ra6 ½–½. Blankenberg,Bruno – Schirmer,Michael, TKM/SF/02, 2001.

9.ba5 Ra5 10.Nc3 Nb6 11.Bb3 Nh6 12.Nf3 Bd6 13.e4 Bd7 14.0–0 0–0 15.Qd3 Qe7 16.Rfc1 Rfa8 17.Nd2 Nf7 18.Na2 Bc5 19.Rab1 Qf8 20.Nb4 Na4 21.Ba1 Bd6 22.Qe3 Nc5 23.Bb2 Nb3 24.Nb3 Rb5 25.Rc4 Ra4 26.Qc1 Be8 27.Bc3 f5 28.ef5 Bd7 29.f6 gf6 30.Bd2 Bf5 31.Ra1 Ra8 32.Qf1 Bd7 33.f4 ef4 34.Bf4 Ne5 35.Rd4 Ra4 36.Bd2 Qg7 37.Bf4 Qg6 38.Bg3 Kg7 39.Rf4 Nf7 40.Rc4 Bg3 41.hg3 Qg3 42.Nc5 Qe3 43.Qf2 Qf2 44.Kf2 Nd6 45.Na4 Nc4 46.Rc1 Na3 47.Rc7 Rb4 48.Nc5 Kg6 49.Rd7 b6 50.Ne6 Nc4 51.g4 Ne5 52.Rg7 Kh6 53.d6 Ng4 54.Ke1?? Rb1?? 55.Ke2 Rb2 56.Ke1 ½–½. Steuer – Schirmer,Michael, email 4AMM–F, 1998.

9.ba5 Ra5 10.Nc3 Nb6 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7 13.e4 Bc5 14.Nf3 Ne7 15.0–0 0–0 16.Qb3 Ng6 17.Ne2 Bd6 18.Ng3 Qa4 19.Qa4 Ra4 20.Rfb1 Rfa8 21.Bc1 Ne7 22.Rb3 g6 23.Nd2 f5 24.Rab1 Kf7 25.f3 f4 26.Ngf1 Ke8 27.Rc3 Kd7 28.Rbb3 R8a6 29.Bb2 c6 30.dc6 Nc6 31.Rd3 Ke6 32.Rb5 R4a5 33.Ra5 Na5 34.g3 Nac4 35.Nc4 Nc4 36.Rb3 Nb2 37.Rb2 Ba3 38.Rb7 Bc5 39.Kg2 Ra2 40.Kh3 Rf2 41.Rb5 Bd4 42.Rb1 Rf3 43.Kg4 Rf2 44.Rc1 f3 45.h4 h5 46.Kg5 Re2 47.Kg6 f2 48.Rc6 Kd7 49.Rf6 Re4 50.Kh5 Re1 51.Nd2 e4 52.Rf4 e3 53.Rd4 Kc6 54.Nf3 f1Q 55.Ne5 Kc7 56.Rf4 e2 57.Nf3 Rc1 58.Kg4 Rc3 59.Rf7 Kd6 60.Rf6 Ke7 (61.Rf5 Qf2 62.Re5 Kd6 63.Kg5 Rf3 64.Re3 Qg3 65.Kh5 Rf5 66.Kh6 Rf6 67.Kh7 Qg6 68.Kh8 Rf8) 0–1. ancientmage – Curlywurly, ChessWorld.net, 2003.

9.Qb3 ab4=+ 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Nb6 12.Nd2 Qd7 13.e4 Nc4 14.Qc4 Bg6 15.Ngf3 Bd6 16.0–0 Ne7 17.Bc3 0–0 18.Re1 Ra8 19.b5 Nc8=+ 20.Qd3 Ra3 21.Nh4= Be8 22.Rb1 Nb6 23.Nc4 Nc4 24.Qc4 Qg4 25.Nf3 b6 26.Nd2 Qf4 27.g3 Qg4 28.Rc1 Bd7 29.Nf1 h5 30.Ne3= Qf3 31.Ng2 Bc5–/+ 32.Be1 Kh7 33.Nh4 Qb3 34.Qe2 Bg4 35.Qc2 Qc2 36.Rc2 Ra1 37.Kf1 Bd1 38.Rb2 Ba4 39.f4 Ba3 (39...Ba3 40.Re2 Bb5–+) 0–1. Angermann,Immo (2090) – Markus,Roland (2365), 12.CH/1 CiF, 2001.

6.Nd2 a5

7.ba5 Ra5 8.c4 ed4 9.ed4 Ne7 10.Qb3 Ra6 11.c5 Ra7 12.Bd3 g6 13.Ngf3 Bh6 14.0–0 0–0 15.Rfe1 Bg4 16.h3 Bf3 17.Nf3 Re8 18.Re6 Nf8 19.Re2 Bf4 20.Re4 Bh6 21.Bc2 c6 22.Rae1 Qc7 23.Ba1 Bf4 24.R4e2 Raa8 25.Bc3 Kg7 26.a4 Qd7 27.Bd2 Bd2 28.Nd2 Kf7 29.Nf3 Ng8 30.Re8 Re8 31.Re8 Ke8 32.a5 Ne7 33.Qd3 Kf7 34.a6 ba6 35.Qa6 Ne6 36.Qe2 Qc7 37.g3 Qa5 38.Qe3 Qa1 39.Kg2 Ng7 40.Qf4 Ne6 41.Qd2 Ng7 42.Bd3 Ne6 43.Kh2 Qa3 44.Qe3 Qa1 45.Kg2 Qd1 ½–½. Kazimierski,Tomasz – Lewis,Matt, IECC, 1999.

7.ba5 ed4 8.ed4 Ra5 9.Bd3 Nb6 10.Qe2 Qe7 11.Nb3 Ra7 12.Bc3 Bd7 13.Ba5 Kf7 14.Qe7 Ne7 15.Ne2 Nc6 16.Bb6 cb6 17.Nf4 Ba3 18.Nd5 Be6 19.c4 b5 20.Ne3 Nb4 21.Kd2 Nd3 22.Kd3 bc4 23.Nc4 Rha8 24.Nbd2 b5 25.Na3 Ra3 26.Ra3 Ra3 27.Ke4 Bc8 28.Nf3 Ke6 29.Rb1 Bb7 30.Kf4 g5 31.Kg4 Bf3 32.gf3 Ra4 33.Rb5 Rd4 34.Kg3 h5 35.Rb6 Kf5 36.Rb5 Kg6 37.Kg2 Ra4 38.Rc5 Rb4 39.Rd5 ½–½. Rosner,Dirk – Farmer,Walter, DESC, 2000.

7.b5 Bd6 8.c4 c6 9.Qh5 g6 10.Qe2 Qe7 11.c5 Bc7 12.b6 Bb8 13.0–0–0 Nc5=+ 14.dc5 Qc5 15.Kb1 Qb6 16.Ka1 Ne7 17.g4 Rf8 18.h3 Bd6 19.f4 Qc7 20.Ngf3 b5 21.e4 ef4 22.Bg2 b4 23.ed5 ba3 24.Bf6 Rf6 25.de6 Nd5 26.Nd4 Be5 27.Nc4 Re6 28.Ne5 Re5 29.Qc4 Rc8 30.Rhf1 Re3 31.g5 Qb7 32.Rb1 Qd7 33.h4 1–0. Hoebel,Hartmut (2445) – Dressel,Robert (2075), corr ICCF EU/EM/M/003, 2002.

6.Nd2 Bd6

7.e4 c6 8.Ngf3 Ne7 9.c4 0–0 10.Bd3 a6 11.0–0 Rc8 12.Re1 Bg4 13.ed5 cd5+= 14.cd5 Nd5 15.Nc4 Bb8 16.Be4 Nf4 17.Ne3 f5 18.Bb7 Bf3 19.Qf3 e4 20.Qd1 Nd3 21.Qb3 Kh8 22.Bc8 Bh2 23.Kf1 Qc8 24.Red1 f4 25.Rd3 ed3 26.Ng4 Nc5 27.Qd1 Na4 28.Rc1 Qd7 29.Bc3 Bg3? 30.Ne5 (30…Nc3 31.Qd3+/–; 30.fg3 fg3 31.Ke1 Re8 32.Kf1 Qf5 33.Qf3 Qh5–/+) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Michalek,Martin, TT–08 ETC, 2003.

7.e4 c6 8.Ngf3 Ne7 9.c4 0–0 10.Bd3 Ng6 11.0–0 =.

7.e4 c6 8.Ngf3 Ne7 9.c4 0–0 10.Bd3 Ng6 11.ed5 cd5 12.0–0 Qe7 (12...Nf4 13.cd5 Bd5 14.Be4=) 13.Bg6+= hg6 14.cd5 Bd5 15.de5 Ne5 16.Ne5 fe5 17.f3 Rfd8 18.Qe2 Qe6 19.Rfc1 Rac8 20.Rc8 Rc8 21.Ne4 Bc7 22.Re1 Qc6 23.Nc5 Re8 24.Qe3 a5 25.Rd1 b5 26.Re1 Bf7 27.Bc3 a4 28.h3 Bd5 29.Bb2 Bb8 30.Rc1 Bc4 31.Rd1 Bd5 32.Qd2 Rd8 33.Bc3 Bc7 34.Qe3 Re8 35.Ba1 Bc4 36.Bb2 Bd5 37.Qd3 Rd8 38.Qc3 Re8 39.Kh1 Re7 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Bonetti,Shane, TT–06.03, 2003.

7.e4 f5 8.ed5 Bd5 9.Nc4 Bc4 10.Bc4 +=.

7.Ngf3 =+.

7.c4 c6

8.c5 Bc7 9.Ne2 Ne7=+ 10.Ng3 0–0 11.Be2 e4 12.Qb3 f5 13.0–0 Nf6 14.Rfe1 g5 15.Bd1 Qe8 16.Ndf1 Qg6 17.f3 h5 18.Bc1 h4=+ 19.Nh1 ef3 20.gf3 Nh5 21.Ra2 Rf6 22.Nf2 Kh8 23.Kh1 g4 24.f4 g3–/+ 25.Nh3 Rg8 26.Ng5 Qh6 27.Bh5 Qh5 28.Qd1 Rg5 29.fg5= Qg5 30.Rg2 Rh6 31.Qf3 Ng6 32.Kg1 gh2 33.Nh2 Qe7 34.Kh1 h3 35.Rgg1 Nh4 36.Qf2 Ng2 37.Re2 Rh7 38.Nf3 Qg7 39.Ne1 Bg3 40.Qf1 Bb8 41.Nd3 Qg3 42.Nf4 Bf7 43.Qf2 Qg4 44.Ree1 Bc7 45.Ref1 Bf4 46.ef4 Kg7 47.Rd1 Kf6 48.Rd3 Rg7 49.Kh2+/– Rh7 50.Rg3+– Qh5 51.Rg5 Qh4 52.Qe2 Be6 53.Rf1 a6 54.Bd2 Kf7 55.Rf3 Rh6 56.Qe5 (56.Qe5 Rh7 57.Qb8+–) 1–0. Rosinski,Zenon – Gruszczynski,Boleslaw, corr 1. AMM Poland, 1992.

8.c5 Bc7 9.e4 Ne7 10.Bd3 0–0 11.Ne2 f5=+ 12.ef5 Bf5 13.Bf5 Nf5 14.0–0 e4–/+ 15.Qb3 Qh4 16.Ng3 Nf6–+ 17.Rfe1 Ng4 18.Ndf1 e3! 19.f3 Bg3 20.hg3 Ng3 21.Ng3 Qh2 22.Kf1 Qg3 23.Qc2–+ Nh2 24.Ke2 Qg2 25.Kd3 Qg6 26.Kc3 Qc2 27.Kc2 Rf3 28.Re2 Rf2 29.Kd3 Raf8 30.Bc1 Ng4 31.Be3 Re2 32.Ke2 Re8 33.Kf3 Ne3 34.Re1 g5 35.Rb1 Re7 36.b5 Kg7 37.bc6 bc6 38.a4 Kg6 39.a5 h5 40.a6 Nc2 41.Rd1 Re4 42.Rb1 Nd4 43.Kg3 Nb5 44.Rf1 h4 45.Kh3 Re3 46.Kg2 g4 47.Rf8 Re6 48.Rg8 Kf5 49.Rh8 Kg5 50.Rg8 Rg6 51.Ra8 Rf6 52.Rh8 d4 (52...d4 53.Re8 Rf5–+) 0–1. Palmi,Herbert (1905) – Demel,Paul (1895), Bayernliga, 2006.

8.Bd3 e4=+ 9.Bc2 Ne7 10.Bb3 Bf7 11.f3 f5 12.Nh3 Ng6 13.0–0 Qe7 14.Qe2 ef3 15.Rf3 0–0 16.cd5 Bd5= 17.Bd5 cd5 18.Raf1 Rae8 19.Rf5 Rf5 20.Rf5 Nf6 21.Rf3 Nh4 22.Rf1 Qe3 23.Qe3 Re3 24.Bc1 Re2 25.g3=+ Ng6 26.Nf3 h6 27.Rf2 Rf2 28.Nf2 b6 29.Kf1 Kf7 30.Ke2 Ke6 31.b5 Ne7 32.Ne1 Ne8 33.Ned3 Nc7 34.a4 g5 35.Bd2 a6 36.ba6 Na6 37.Kf3 Ng8 38.h3 Nb8 39.g4 Nc6 40.Bc3 Nge7 41.Nd1 Ng6 42.Ne3 Nce7 43.Be1 Nc6 44.Nf5 Nge7=+ 45.Nh6 ½–½. Diener,Rudolf – Andersson,A, corr WT–M–663, 1995.

8.cd5 cd5 9.Nb3 Ne7 10.Nc5 Nc5 11.dc5 Bc7 12.Bb5 Nc6 13.Ne2 0–0 (13...0–0 14.0–0 Rc8=). SkyNet – DaveMC, ChessWorld.net, 2006.

8.cd5 cd5 9.Bb5 e4 10.Nb3 a6 11.Nc5 Bc5 12.Bd7 Qd7 13.dc5 Ne7 14.Ne2 Nc6 15.0–0+= 0–0 16.Nf4 Ne5 17.Qd4 Rfd8 18.Rfd1 Bf7 19.h3 g5 20.Ne2 Bh5 21.Rd2 Be2 22.Re2 g4 23.h4–/+ Qf5 24.Kh2= Rac8 25.Rh1 Rc6 26.Kg3 Nf3 27.Qd1 Rd7 28.Qb3 Qh5 29.Rc2 Rg7 (29...Rg7 30.b5 ab5=). Hjortstam,Kurt – Bendig,Frank, corr or01–001 E–mail, 2001.

8.cd5 cd5 9.de5 fe5 10.e4 Ngf6 11.ed5 Bd5 12.Ne2 0–0 13.Nc3 Bf7 14.Nde4 Bc7 15.Bd3 Nh5 16.g3 Qe7 17.0–0 Rac8 18.Nb5+= Nhf6 19.Rc1 Bb8= 20.Rc8 Rc8 21.Nbd6 Bd6 22.Nd6 Rf8 23.Nf7 Qf7 24.Qe2 Rc8 25.Re1 Kh8 26.Be5 Ne5 27.Qe5 Re8 28.Qc3 Rd8 29.Bc2 b6 30.Bb3 Qf8 31.Re6 Rc8 32.Rc6 Rc6 33.Qc6+– Qd8 34.h3 h6 35.Qb7 a5+/– 36.b5 Kh7 37.Bc2 Kg8 38.Kg2 Kh8 39.Qc6 Kg8 40.Qe6 Kh8 41.Kf3 g5 42.Qf5 Qd6 43.a4 Qe7 44.Kg2 Qb7 45.Kf1 Qe7 46.h4 gh4 47.gh4+– Qd6 48.h5 Qd4 49.f4 Qc3 50.Ke2 Qd4 51.Qe5 Qd8 52.f5 Kh7 53.Qg3 Qe8 54.Kf1 Qh5 55.Qc7 Kh8 56.Qb6 Qh3 57.Ke1 Qg3 58.Kd2 Qf4 59.Qe3 Qb4 60.Kd3 (60.Kd3 Kg7 61.Qe6+–) 1–0. Hoch,Hubertus (2165) – Mehlhorn,Uwe (2315), RSX9E – A00 – Sokolsky–2, 2004.

8.cd5 Bd5 9.e4 Be6 =.

7.c4 ed4

8.cd5 Bd5 9.Bd4 c5 10.bc5 Bc5 11.Qh5 Bf7 12.Qf3 Bd4 13.ed4 Qe7 14.Ne2 Nb6 15.Rc1 Nh6 16.Qe4 f5 17.Qe7 Ke7 18.Nf3 Rac8 19.Ne5 Rc1 20.Nc1 Rc8 21.Kd2 Ng4 22.Ng4 fg4 23.h3 Rd8 24.Ke3 Nd5 25.Kd2 Nf6 26.Ne2 h6 27.hg4 Ng4 28.Rh4 h5 29.Ke1 g5 30.Rh3 Nh6 31.Rc3 Nf5 32.Rc7 Rd7 33.Rd7 Kd7 34.Kd2 Bc4 35.g3 Nd4 36.Bh3 Ne6 37.Nc3 Ke7 38.Ke3 b5 39.Ne4 Bd5 40.Nc3 Bc6 41.f4 gf4 42.gf4 a5 43.Na2 h4 44.Nc1 b4 45.ab4 ab4 46.Nb3 Bd5 47.Nc1 Nc5 48.f5 Kf6 49.Kd4–/+ Nb3 50.Nb3 Bb3 51.Kc5 Bc2 52.Kb4 Bf5 53.Bf1 Ke5 (54.Kc5 Kf4–+) 0–1. Woelfelschneider,Peter – Schirmer,Michael, email 4AMM–F, 1998.

8.cd5 Bd5 9.Bd4 c6 10.Ngf3 Qc7 11.Bc4 Ne7 12.0–0 Ng8 13.Bd5+/– cd5 14.Rc1 Qd8 15.e4 Ne7 16.ed5 Nd5 17.Re1 Ne7 18.Ne4 Bf4 19.g3 f5 20.Nfg5 fe4 21.Ne6 (21.gf4?! e3+–) ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Mergard,Hans Peter, BFH025 BdF, 1998.

8.cd5 Bd5 9.Bd4 Ne7 10.Ngf3 0–0 11.Nc4 Nb6 12.Nd6 Qd6 13.Qc2 Qc6 14.Bd3 Qc2 15.Bc2 Nc6 16.Bc5 Rfe8 17.0–0–0 Be6 18.b5 Nb8 19.Nd4 Bc4 20.Bb6 ab6 21.Kb2 Nd7 22.Rc1 Nc5 23.Rhd1 Bd5= 24.Bb3 Red8 25.Bd5+= Rd5 26.Rc2 ½–½. woschkat (2470) – goldbachconjecture (2465), net–chess.com, 2003.

8.Bd4 Ne7

9.cd5 Nd5 10.Nc4 Be7 11.Na5 Nb4!? 12.Nb7 Qc8 13.Nc5 Nc5 14.Bc5 Nd5 15.Be7 Ne7unclear. Schirmer.

9.cd5 Nd5 10.Nc4 Be7 11.Na5 Qc8 12.Bc4 c5 13.Rc1 b6 14.Ba1 ba5 15.Bd5 Bd5 16.Qd5 ab4 17.ab4. Schirmer.

9.cd5 Nd5 10.Nc4 Be7 11.Na5 Qc8 12.Bc4 c6!? Schirmer.

9.cd5 Nd5 10.Nc4 Be7 11.Na5 Qc8 12.Nf3 0–0 13.Rc1 Rd8 14.Qc2 Nf8 15.Bc4 c6 16.0–0 Bg4 17.e4+/– Bf3 18.gf3 Qh3 19.Qb3 b5 20.f4+/– Qh5 21.Bd5 cd5 22.Nc6 Rd7 23.Ne7 Re7 24.Qd5 Qd5 25.ed5 Rd7 26.Rc5 a6 27.Be3 Ng6 28.Rfc1 Ne7 29.Kg2 (29.Rc7 Rc7 30.Rc7 Nd5=) ½–½. Rohde,Friedhelm – Pommerel,Wim, corr 3GMM–F, 2001.

9.cd5 Nd5 10.Nc4 Be7 11.Na5 Qc8 12.Nf3 c5 13.bc5 0–0 14.Rc1 Nc5 15.Bc5 Bc5 16.Nb7 Qb7 17.Rc5 Rfc8 18.Rb5 Qc6 19.Qa1 Qc1 20.Qc1 Rc1 21.Kd2 Ra1 22.Rb2 Nb6 23.Nd4 Bc4 24.Rb6 Ra2 25.Rb2 Rb2 26.Kc3 Bf1 27.Kb2 Rb8 28.Kc3 Bg2 29.Rg1+= Rc8 30.Kd2 Bb7 31.h4 Kf7 32.Rb1 Rc7 33.h5 g6 34.hg6 hg6 35.a4 g5 36.a5 Rd7 ½–½. Benussi,Alberto – Schirmer,Michael, corr TKM/A009, 1999.

9.cd5 Nd5 10.Nc4 Be7 11.Na5 Qc8 12.Nf3 c6 13.Rc1 Qc7 14.Qd2 Bg4 15.Be2 Bd6 16.Nc4 0–0 17.Nd6 Qd6 18.0–0+/=. Schirmer.

9.cd5 Nd5 10.Nc4 Be7 11.Qb1 0–0 12.Bd3 f5 13.g4 b5 14.Nd2 c5 15.bc5 Nc5 16.Bf5 Bf5 17.gf5. Schirmer.

5.d4 e4

6.Nc3 a5=+ 7.b5 Be7 8.Nh3= Nh6 (8...Bd6 9.Nf4 Bf4 10.ef4=) 9.Nf4 Bf7 10.g3 (10.Be2 0–0=) 10...0–0=+ 11.Bh3 f5 12.g4 (12.0–0!?=+) 12...Bg5–/+ 13.Rg1 (13.Ng2 Be6 14.gf5 Nf5–/+) 13...Bf4 14.ef4 Qh4 (14...Ng4?! 15.Bg4 fg4 16.Qg4=+) 15.Rg3 c6 (15...fg4 16.Bg4 Qh2 17.Bh3–/+) 16.bc6=+ bc6 17.g5 (17.f3 fg4 18.fg4 Re8=+) 17...Bh5 18.Qb1 (18.Qd2 Ng4–/+) 18...Ng4 19.Bc1 (19.Qa2 Na6–/+) 19...Nh2 20.Qb7 Nf3 21.Kf1 Bg4 22.Bg2 Qh2 23.Ne2 Ra6 24.Rb1 h5?? 25.Qc7+– Kh8 26.Rb8 Ra8 27.Rb7 Rg8 28.c4 Rac8 29.Qd7 Nh4 30.Ng1 a4 31.Bd2 e3 32.Be3+– Rce8? 33.Bh3 Bh3 34.Nh3 Qh1 35.Ng1 Qe4 36.Rb2 Qd3 37.Re2 Rb8= 38.f3 Rb1 39.Kf2 Qd1 40.Rg2 Ng2 41.Kg2 Qd3 42.Qe6 dc4 43.Bf2 c3? 44.Qg6+– Rg1 45.Kg1 Qf3 46.Re3 Qd1 47.Re1 c2 48.Qc6 Kh7 49.Kh2+– Rb8?? 50.Re7 Kh8 51.g6 (51…Rf8 52.Re8 Qh1 53.Kh1 c1Q 54.Kh2 Qa3 55.Qc8 Kg8 56.Qf5 Qh3 57.Kh3 Re8 58.Qf7 Kh8 59.Qe8#) 1–0. Diener,Rudolf – Voloskov, corr ICCF WT–M–GT–196 (year?).

6.c4 dc4 7.Nc3 c6 8.Ne4 a5 9.Nc5 Bf7 10.Nb7 Qb6 11.Na5 Ra5 12.ba5 Qb2 13.Rb1 Qc3 14.Qd2 Qd2 15.Kd2 Bd6 16.Kc3 Bc7 17.Bc4 Ne7 18.a6 Nd7 19.a7 0–0 20.Rb7 Nb6 21.Bf7 Kf7 22.Kd3 Na8 23.Nf3 g5 24.Rhb1 Nd5 25.e4 Nf4 26.Kc4 Ng2 27.Rb8! Bb6 28.a4 g4 29.a5 Ba7 30.R1b7 Kg8 31.Rf8 Kf8 32.Ra7 gf3 33.Ra8 Kg7 34.a6 Ne3 35.Kb3 Nd1 36.a7 Nf2 37.Re8 Nd1 38.a8Q f2 39.Re7 Kg6 40.Qg8 Kh5 41.Rh7 1–0. jasa – Nota, ChessWorld.net, 2003.

6.c4 dc4 7.Nd2 f5 (7...a5 8.Bc4 Bc4 9.Nc4 ab4 10.Qh5 g6 11.Qb5 c6 12.Qb7= Ra4=) 8.Bc4 (8.Qh5 g6 9.Qh3 (9.Qd1 Nf6 10.Bc4 Nd5 11.Nh3 Bd6 12.Qb3=; 9.Qe2 Nf6 10.Nc4 Nbd7 11.Nh3 Nd5 12.Nf4=) 9...Nf6 10.Bc4 Bc4 11.Nc4 Nd5 12.Ne2=; 8.Nc4 Nf6 9.Nh3 Nd5 10.Na5 b6 11.Bb5 Bd7 12.Bd7=) 8...Bc4 9.Nc4 Qg5 10.g3 c6 (10...Nd7 11.d5 Qe7 12.Ne2=) 11.Ne2 (11.Nh3 Qh6 12.Nf4=) 11...Na6 (11...Nf6 12.Nf4+=) 12.d5 (12.Qb3=) 12...0–0–0 13.Qd4 c5 (13...cd5 14.Ne5 Nc5 15.bc5+–; 13...Rd5 14.Qa7 Qe7 15.Nb6 Kd8 16.Qa8 Kc7 17.Nd5 cd5 18.Rc1 Nc5 19.Rc5 Qc5 20.bc5+–) 14.bc5 Nc5 15.0–0 Nf6 16.Nf4 Ne8 (better is 16...Kb8+/–) 17.Ne6 Ne6 18.Qa7 Bc5 19.Qa8 Kc7 20.Be5 Nd6 (better is 20...Bd6 21.Qa7 Be5 22.Ne5 A) 22...Rd5?? 23.Rfc1 Kd6 24.Nf7 Ke7 25.Ng5 (25.Nh8?! Nd6+/–) 25...Ng5 26.Rc8+–; B) 22...Qf6 23.de6 Qe5 24.Rac1 Kd6 25.Rfd1 Ke7 26.Qb7 Nc7 27.Rd8 Rd8 28.Rc7 Kf6 29.Rg7 Qb8 30.Qe7 Ke5+–) 21.Qa5 Kd7 22.de6 Ke6 23.Qc5 Nc4 24.Qc4 (24.f4 ef3 25.Bf4+– (25.Qc4 Ke5 26.Rf3 Qg4+–)) 24...Ke5 25.Rfb1 Qe7 26.Rb6 Rd6 27.Qb5 (27.f4 ef3 28.Rab1 Rc6 29.R1b5 Kf6 30.Qh4 Kf7 31.Rb7 f2 32.Kf2 Re8 33.Rf5 Rf6 34.Rf6 gf6 35.Qh7 Ke6 36.Qe4 Kf7 37.Re7 Re7+–) 27...Kf6+/– 28.Rb7 Qf8 29.Rc1 Kg6 30.Rcc7 Rf6 31.g4! Rg8 (31...fg4 32.Qd7) 32.Rf7?? (better is 32.gf5 Rf5 33.Qc6 Kh5 34.Qe4+–) 32...Rf7= 33.Rb6 Kg5 34.Qe5 Kg4 35.Qg3 Kh5 36.Qh3 ½–½. Rosner,Dirk – Bendig,Frank, corr SOK–99–E008A, 1999.

6.c4 Nd7 7.Nc3 (7.cd5 Bd5 8.Nc3 (8.Qh5 Bf7 9.Qb5 Rb8 10.Nc3 Bg6 11.Qa4 a6=) 8...Nb6 9.Nd5 Qd5 10.Ne2 f5 11.Nf4 Qf7+=) 7...c6 (7...dc4 A) 8.Qc2 f5 9.d5 Bf7 10.Bc4 a5 11.ba5 Ra5=; B) 8.Ne4 c6 (8...a5 9.b5 f5 10.Nc3 Nb6 11.Qf3 Ra7+=; 8...Bf7 9.Nf3 c6 10.Be2 a5 11.Bc3 ab4+=) 9.Rc1 b5 10.Ne2 a5 11.Nc5 Bc5=; C) 8.Rc1 a5 (8...f5 9.d5 Bf7 10.Bc4 Ngf6 11.Nb5 a6+=; 8...c6 9.Ne4 b5 10.Ne2 a5 11.Nc5 Bc5=; 8...Bf5 9.Bc4 Nb6 10.Bb3 a5 11.b5 Qd7+=) 9.b5 f5 10.Qh5 g6 11.Qd1 Bg7=; D) 8.Qh5 g6 9.Qb5 Rb8 10.Ne4 c6 11.Qa4 b5=; 7...Nb6 8.cd5 Bd5 9.Nd5 Qd5 10.Ne2 f5 11.Nf4 Qf7+=) 8.cd5 (8.Nge2 Bd6 9.cd5 cd5 10.Nb5 Bb8 11.Nf4 Bf4+=; 8.Rc1 dc4 (8...Ne7 9.Nge2 a5 10.b5 Ng6 11.bc6 bc6+=; 8...Nb6 9.cd5 Bd5 10.Nd5 Nd5 11.Qg4 Qe7+=; 8...f5 9.cd5 Bd5 10.Nd5 cd5 11.Ne2 Ngf6+=; 8...a6 9.cd5 cd5 10.Nge2 Bd6 11.Qb3 Kf7=) 9.Ne4 b5 10.Ne2 a5 11.Nc5 Bc5=) 8...Bd5? (better is 8...cd5 9.Qb3 Kf7= 10.Rc1 a5 11.ba5 Ra5=) 9.Nd5+– cd5 10.Qh5 g6 11.Qd5 f5 12.Qb7 Bg7 13.Bc4 Ne7 14.Bb5 Rc8 (14...Qc8 15.Bd7 Qd7 16.Qa8 Kf7 17.Qh8 Bh8+–) 15.Qa7 Nc6 16.Qa4 Ncb8 17.Ne2 Qe7 18.Qb3 Qf7 19.Qf7 Kf7 20.0–0 Rc2 21.Bc3 Rc8 22.Rfc1 Rc1 23.Rc1 Nf6 24.Kf1 Nd5 25.Ba4 (25.Ba4 Ke7 26.Bb3 Nc3 27.Rc3 Rc3 28.Nc3+–) 1–0. Poulsen,Rene (2080) – Recio,Luis, TE.2004.P.01714, 2004.

6.Nd2 a5 7.c4 ab4=+ 8.ab4 Ra1 9.Qa1 Bb4 10.Qa4 Nc6 11.c5 Nge7 12.Bb5 0–0 13.Ne2 Qa8 14.Qb3 b6 15.cb6 cb6 16.Nc3 f5 17.0–0 Rf6 18.f4 ef3 19.Nf3 Bd6 20.Bc6 Qc6 21.Nb5 f4 22.Ne5 Be5=+ 23.de5? d4!–+ 24.Rc1? Bb3 25.Rc6 Rc6 26.Nd4 Bd5 27.Nc6 Nc6 28.ef4 Nb4 29.f5 Nd3 (29...Nd3 30.Ba1 g6–+) 0–1. Sandu,E – Bernad Suarez,Antonio, corr Spain, 1972.

6.Nd2 c6 7.c4 Bd6 (--> 6.Nd2 Bd6 7.c4 c6).

6.Nd2 Qd7 7.c4 c6 8.Rc1 Bd6 9.cd5 Bd5 10.Bc4 Ne7 11.f3 ef3 12.Bd5 Nd5 13.Ngf3 Ne3–/+ 14.Qe2 Qe7 15.Kf2 Nd5 16.Rhe1 0–0 17.Qe6 Rf7 18.Qc8+= Rf8 19.Re7 Rc8 20.Rb7 Nf4 21.Rc3 Re8 22.Nc4 Bf8 23.Bc1 (23.Bc1 Nd5 24.Rc2+/–) 1–0. Fischer,Detlev – Rouma,G, BdF, 1981.

6.Nd2 Nd7 7.c4 c6 8.b5 Rc8 9.bc6 bc6 10.cd5 cd5 11.Bb5 Bd6 12.Ne2 Ne7 13.0–0 0–0 14.f3 Nb6 15.fe4+= de4 16.Ne4 Bb8 17.Nc5+/– Bf7 18.Ba6 Rc6 19.Bb5 Rc7 20.Nf4 Nbd5? 21.Nfe6+– Be6? 22.Ne6 Qd6 23.Nf8 Kf8?? 24.Qf3 Ng6?? 25.g3 Kg8 26.e4 Nde7 27.e5 fe5 28.de5 Qc5 29.Kh1?? Qd5?? 30.Qd5 Nd5 31.Rac1 Rc1 32.Rc1 Ne3 33.Rc8 Nf8 34.Rb8 (34.Rb8 Kf7 35.Ra8+–) 1–0. revbodio (1870) – distaff, caissa.com, 2007.

6.Nd2 Nd7 7.c4 c6 8.c5 f5 9.Nb3 Ngf6 10.Nh3 Be7 11.Ng5 Bf7 12.Na5 Qc7 13.Be2 b6 14.Nb3 b5 15.a4 ba4 16.Ra4 0–0 17.0–0 h6 18.Nf7 Kf7 19.h3 g5 20.f4 Rg8 21.fg5 Rg5 22.h4?? Rg7?? 23.Bh5 Ke6=+ 24.Bc1? Qg3–+ 25.Rf2 Rag8 26.b5? Qf2! 27.Kf2 Rg2 28.Ke1 Rg1 29.Kd2–/+ Rd1 30.Bd1 cb5 31.Ra7 Rb8 32.Na5 Nc5 33.Re7+/– Ke7 34.Nc6 Kd6 35.Nb8 Nd3 36.Be2 Nc1 37.Kc1 Kc7 38.Na6 Kb6 39.Nb4 Ka5 40.Nc6 Ka4 41.Ne5 b4 42.Kb2 Ne8 43.Nf7 b3? 44.Bd1 1–0. Kuran,Avelino – Schweinberger,Johannes, AUT–ch U14, 2004.

6.Nd2 Ne7 7.c4 c6 8.cd5 Nd5 9.Ne4+/– Nd7 10.Rc1 f5 11.Nc3 N7f6 12.Nf3 Bd6 13.Ng5 Nc3 14.Bc3 Bd5 15.Qc2 Qd7 16.Nf3 Bf3 17.gf3 Nd5 18.Bd2 0–0–0? 19.b5+– Kb8 20.bc6 Qc6 21.Qf5 Ne7 22.Qg4 Qa4 23.Qg7 Ba3 24.Ra1 Qb3 25.Qe5 Ka8?? 26.Qa5 1–0. marus – philos, internet, 2001.

6.Be2 Bd6 7.c4 c6 8.Nc3 Ne7 9.cd5 cd5 10.Bh5 g6 11.Bg4 f5 12.Be2 0–0 13.Nh3 Nec6 14.0–0 Nd7= 15.Nb5 Bb8 16.f4 ef3 17.Bf3 Nb6 18.Nc3 g5 19.Be2 h6 20.b5 Na5 21.Nf2 Nac4 22.Qc1 Bd6 23.Nfd1 Rc8 24.h3 g4–/+ 25.e4 Qh4 26.e5–+ Be7 27.Qc2 gh3–+ (27...gh3 28.Bc4 Qd4 (< 28...dc4 29.Ne3–+) 29.Kh1 Nc4 (29...dc4?! 30.gh3 Qe5 31.Qg2 Kf7 32.Qb7–+) 30.gh3 Qe5–+) 0–1. Schirmer,Michael – Andersson,I, corr ICCF WT–H–838, 1992.

6.Ne2 Qd7 7.Nf4 c6 8.c4 dc4 9.Nd2 b5 10.Ne4 a5 11.Ne6 Qe6 12.Nc5 Bc5 13.bc5 Ne7 14.Qh5 Qf7 15.Be2 Qh5 16.Bh5 g6 17.Bf3 Kf7 18.Kd2 Rd8 19.Rhc1 Na6 20.Ke2 Nc7 21.a4 Ned5 22.Kd2 f5 23.ab5 cb5 24.g4 fg4 25.Bg4 Ne6 26.Be6 Ke6 27.e4 Nf4 28.c6? Nd3 29.d5 =+ (29...Kf7 30.Rcb1=). b4_player (2020) – leelo (1775), GameColony.com, 2002.

6.Ne2 Bf7 7.Nf4 Bd6 8.Qg4 g6 9.c4 Bf4 (9...f5!? 10.Qd1 Bf4 11.ef4 Nf6=) 10.Qf4+= c6 (10...g5 11.Qf5 Nc6 12.Nc3+=) 11.Nc3+/– g5 12.Qg3 Ne7 13.Be2 Nf5 14.Qh3 Bg6 15.0–0 0–0 (15...Qd7 16.Rfc1+/–) 16.Rac1 a6 (better is 16...a5!?+–) 17.cd5 cd5 18.Nd5! Nc6 (18...Qd5 19.Bc4) 19.Bc4 Kg7 20.Rfd1 Rc8 21.Rd2 (21.Nc3 h5 22.g4 hg4 23.Qg4 Nh4+–) 21...Nce7 22.Ne7 Qe7 23.Bb3 (23.Rdc2 h5 24.g3 Nd6+–) 23...Qd7 (better is 23...Rc1 24.Bc1 h5+–) 24.Rc8 Rc8 25.d5 h5 26.f3 Qd6 27.Rf2 (27.fe4 g4 28.ef5 gh3 29.fg6 Kg6–/+) 27...ef3 28.gf3 Re8 29.e4 Ne3 30.Bd4 Qf4 31.Qd7 Kf8? 32.Bc5 Kg8 33.d6 Kh8 34.Bf7 Bf7 35.Qf7 Qe5 36.Be3 Qa1 37.Rf1 Qe5 38.d7 Rd8 39.Bb6 1–0. kamret (2195) – gspassov (2020), GameColony.com, 2003.

6.h3 a6 7.Be2 Bd6 8.Nc3 Ne7 9.Qd2 Nbc6 10.Bd1 Qd7 11.Nge2 0–0 12.Nf4 Bf7 13.f3 f5 14.fe4 fe4 15.Bg4 Qd8 16.0–0–0 Bf4 17.ef4 Bg6 18.Ne2 Nf5 19.Bf5 Bf5 20.Qe3 Ne7 21.g4 Bd7 22.f5 b6 23.h4 a5 24.ba5 ba5 25.Nf4 Rb8 26.h5 Nf5 27.gf5 Bf5 28.Rhg1 Qd6 29.Rg3 Qb6 30.Qc3 Qh6 31.Rf1 Rf6 32.Qe3 Rfb6 33.Kd2 Rb2 34.Nd5 Qe3 35.Ke3 Be6 36.Nc7 Bc4 37.Rfg1 Rc2 38.Ke4 Re2 39.Kf3 Rf8 40.Kg4 Re7 41.Kh3 Rc7 42.Re3 Rf6 43.Rg5 Be6 44.Kh2 Rc2 45.Kg3 Rd2 46.Ra5 Rd4 47.a4 Rg4 48.Kh2 g6 49.Ra8 Kg7 50.a5 Rf2 51.Kh3 Re4 52.Kg3 Re3 53.Kf2 Ra3 54.hg6 hg6 55.a6 g5 56.Ra7 Kf6 57.Kg2 Bc4 58.Kf2 Ra6 59.Ra6 Ba6 60.Kg3 Kf5 61.Kf3 Bf1 62.Kg3 g4 63.Kf2 Bh3 64.Kg3 Ke4 65.Kf2 Kf4 66.Kg1 Kf3 67.Kh2 Kf2 68.Kh1 Bf1 69.Kh2 g3 70.Kh1 g2 71.Kh2 g1Q# 0–1. alanwsp (2230) – alaamattar (2295), net–chess.com, 2014.

6.Nh3 Bd6!? =.

6.Nh3 Bh3 7.Qh5+= g6 8.Qh3 Qd7 9.Qd7 Nd7 10.c4 c6 11.cd5 cd5 12.Nc3 Nb6 13.Be2 Bd6 0–1. Van Rooijen,Peter (1625) – Stadler,Pavel, CFriend SI–2004–0–00018 email, 2004.

6.c4 c6

7.Nc3 a6 8.f3 f5 (8...ef3 9.cd5 fg2 10.Bg2 cd5 11.Nh3+=) 9.Nh3 (9.Nge2 Bd6 10.cd5 cd5 11.fe4 fe4 12.Ne4 Qh4 (worse is 12...de4 13.d5+/–) 13.Nf2 Nc6+=) 9...Bd6 10.c5 (10.Rc1 Qh4 11.g3 Qh6 12.cd5 cd5+=) 10...Bc7+= 11.fe4 fe4 12.Ne4 de4 13.d5 Bd5 (13...Bh3 14.d6 Nf6 15.dc7 Qc7 16.Bf6+=) 14.Bg7+/– Qh4 15.Nf2 Nf6 16.Bh8 Nbd7 17.g3 Qh6 18.Bf6 Nf6 19.Qe2 a5 20.b5 Be5 21.Rc1 cb5 22.Bh3 Ke7 (22...b4!? 23.0–0 Ke7+– (23...ba3? 24.Qb5 Bc6 25.Qb3+–)) 23.0–0+/– Rg8 24.Bg2 (24.Qd2!? Bc4 25.Rfd1 Bc7+/–) 24...b4 25.ab4 ab4 26.Rb1 Bc3 27.Bh3 Ra8 28.Rbd1 Ra2 29.Qb5 Rd2 (29...Qe3 30.Rd5 Nd5 31.Qb7 Kf6 32.Qd5+–) 30.c6 bc6 (30...bc6 31.Qb7 Pinning; 30...Bc6 31.Qc5 Pinning) 31.Qb7 Kd6 32.Qb8 Kc5 33.Qa7 Kd6 34.Bf5 Qh5 (34...Qg5!? 35.Nh3 Qf5 36.Qb8 Kd7+/–) 35.Rd2+/– Bd2 36.Nd1 (36.Qb8!? Kc5 37.Qf8 Kb5 38.Qf6 Be3+/–) 36...Qe2+/– 37.Bc8 (37.Qb8!? Kc5 38.Qf8 Kb5 39.Qf6 Be3 40.Ne3 Qe3 41.Kh1+/–) 37...Ne8? (better is 37...Nh5+=) 38.Ba6 (38.Ba6 Qh5 39.Qd4+–) 1–0. mikleol (2220) – marekt (2180), gameknot.com, 2014.

7.Nc3 Be7 8.cd5 cd5 9.Nge2 f5 10.Nf4+= Bf7 11.Na4 Nf6 12.Nc5 Bc5 13.dc5 0–0 14.Qd2 Nh5 15.Qc3 d4 16.Qd4+/– Qd4 17.Bd4 Nf4 18.ef4 Nc6 19.Bc3 a6 20.0–0–0 Rad8 21.Rd8 Rd8 22.Be2 Bb3 23.f3 e3 24.Re1 Nd4 25.Bd3 1–0. Woelfelschneider,Peter (1810) – Babkin,Pavel (1910), IECC, 2002.

7.Nc3 f5 8.c5 Nf6 9.Nh3 Be7 10.Be2 Qc7 11.a4 0–0 12.a5 Bd7 13.0–0 Ng4 14.Nf4 g5 15.Bg4 gf4 16.Bh3+= fe3 17.fe3 Na6 18.b5 Nb4+= 19.a6 Nd3= 20.Qb3 Kh8 21.b6 Qc8 22.Nd5 cd5–/+ 23.Qd5 Bc6 24.Qb3 Nb2 25.ab7 Bb7 26.Qb2 ab6 27.Qb6 Bg5 28.Qb3 Rb8 29.Rf2 Bc6 30.Qc3 Bd5 31.Ra3 Rb1 32.Rf1 Qb8 33.g3 f4! 34.gf4? Bf4! 35.Rb1 Qb1 36.Kg2 Rg8 37.Kf2–+ Qg1 38.Ke2 Qh2 39.Kd1 Rg1 (39...Rg1 40.Qe1 Re1 41.Ke1 Qh3–+) 0–1. Williams,Barry M – Mold,Chris A, NZCCA, 1999.

7.Nc3 f5 8.c5 Nf6 9.Nh3 Be7 10.Nf4 Bf7 11.Be2 0–0 12.0–0 Nbd7 13.Rb1 Qe8 14.b5 g5 15.Nh3 h6 16.bc6 bc6 17.Ba6 Qb8 18.Ba1 Qc7 19.Rb7 Qa5 20.Qa4 Qa4 21.Na4 Rfb8 22.Rc7 Be8 23.Nc3 (23.Rc6 Nc5 24.Rf6 Na6 25.Ra6 Bb5–/+) 23...Bd8 (23...Nc5 24.dc5 Bc5 25.Bb7 Ba3 26.Rd1+/–) 24.Rc6 Nf8 25.Rf6 Bf6 26.Nd5 Bd8 27.Bc4 Kh7 28.Nc3 Rc8 29.f3 ef3 30.Rf3 Bd7 (30...Bg6 31.Rf1 Ba5 32.Nd5+–) 31.Bd3 Kg7 32.Rf1 (32.Bf5 g4 33.Bd7 Nd7+–) 32...f4 33.ef4 Bh3 34.gh3 Ne6 35.fg5 Bg5 36.Bf5 Re8 37.Nb5 Be3 38.Kh1 (38.Kh1 Nf4 39.Nc7+–) 1–0. Degterev,Pavel (1685) – Slavik,Petr, CFriend SL–2005–0–00028 email, 2005.

7.Nc3 Nh6 8.Qb3 dc4 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 f5 11.Nge2 Na6 12.Rd1 Nc7 13.d5 1–0. themonkey (2000) – NN, GameColony.com, 2002.

7.Nc3 Nh6 8.b5 Be7 9.Qa4 Nf7 10.bc6+/– Nc6 11.cd5 Bd5 12.Nh3 g5 13.Qb5 Be6 14.d5 Bh3 15.dc6 a6? 16.c7+– Qd7 17.Qb7 Qc8 18.Qc8 Bc8 19.Nd5 Ra7 20.Bd4 (20…Ra8 21.Nb6+–; 20.Bf6?! Bf6 21.Nf6 Ke7 22.Nd5 Kd6+–; 20.Nf6?! Bf6 21.Bf6 Rf8+–) 1–0. mrkt – Abacus, ChessWorld.net, 2003.

7.c5 b6 8.Nc3 a5 9.Rc1 ab4 10.ab4 Nh6 11.Qb3 Kf7 12.Nge2 +=.

7.c5 Qc7 8.Be2 Ne7 9.Nc3 Ng6 10.f3 f5 11.Nh3 ef3 12.Bf3 +=.

7.c5 Qd7 8.Qc2 Ne7 9.Ne2 Ng6 10.h4 Bg4 11.Nd2 Qd8 12.f3 +=.

7.c5 Nd7 8.b5 Ne7 9.bc6 Nc6 10.Ne2 g5 11.Nec3 b6 12.Qa4 +=.

7.c5 Be7 8.Nd2 Nh6 9.Qb3 Bf5 10.b5 b6 11.bc6 Nc6 12.Bb5 +=.

7.c5 Ne7 8.Nc3 Ng6 9.Qb3 Qd7 10.h4 h5 11.Rb1 Na6 12.Nge2 Nc7 13.b5 Bg4 14.bc6 bc6 15.Qb7 Kf7 16.Bc1 Be7 17.Na2 f5 18.Rb2 Rhb8 19.Qb8 Rb8 20.Rb8 Ne6 21.Nac3 Nh4 22.Bd2 g5 23.Nf4?? gf4–+ 24.Ne2 f3 25.gf3 Nf3 26.Kd1 Bc5 27.dc5 d4 28.Ba5 de3 29.Kc1 ef2 30.Ng3 Qd4 31.Kb1 e3 32.Rb7 Kg6 33.Rb2 Nc5 34.Ne2 Qe4 35.Ka1 Ne1 36.Rh4 Nc2 37.Kb1 Nd4 38.Ka1 Ncb3 39.Ka2 Ne2 0–1. Guenschmann,Martin – Bendig,Frank, CiF TT–04–0015 A, 2004.

7.c5 Ne7 8.Be2 b6 9.Nd2 Nd7 10.f3 ef3 11.Ngf3 Nf5 12.Qb3 =.

7.c5 g6 8.Ne2 Bf7 9.Nf4 Bh6 10.Nc3 f5 11.b5 Nf6 12.Qa4 0–0 13.h4 Bf4 14.ef4 Qe7 15.Bc1 cb5 16.Nb5 Be8 17.Qb3 Bc6 18.Nc3 Qf7 19.Be3 Nbd7 20.a4 b6 21.Rc1 Rab8 22.Qc2 Ng4 23.Nb5 ½–½. Boehnke,Hartmut (2095) – Meissner,Steffen (2095), remoteschach.de, 2004.

7.c5 Nh6 8.Nc3 Be7 9.Nge2 Bg4 10.b5 Nf7 11.h3 Bf5 12.Nf4 +=.

7.Nd2 Bd6 (--> 6.Nd2 Bd6 7.c4 c6).

7.Nd2 Nd7 8.Qb3 Bf7 9.Nh3 f5 10.Be2 g6 11.0–0 Bh6 12.b5+/– Ne7 13.bc6 bc6 14.cd5 0–0 15.Rab1 cd5 16.Rfc1 Be6 17.Qb7 Qb8 18.Bc3 a5 19.Qb5 Rc8 ½–½. Bendig,Frank – Rohde,Friedhelm, corr BdF T5003, 1995.

7.cd5 cd5 8.Bb5 Nc6 9.Nc3 Bd6 10.Nge2 Nge7 11.0–0 0–0 12.Rc1 a6 13.Ba4 Bc7 14.Bb3= Qd7 15.Na4 b6 16.Qc2 Rac8=+ 17.Nf4? Bd8?? 18.Qe2 Bf7 19.Rc2 g5+= 20.Nh3 Kg7 21.f3 ef3+= 22.Rf3 Ng6 23.Nf2 Re8 24.Qd3 h6 25.e4?? de4–+ 26.Ne4 Bb3 27.Qb3 Nd4 28.Bd4 Qd4 29.Rcf2 Re4 30.h3 Rc1 31.Kh2 Bc7 32.g3 Nh4 33.Rf6 Qf6 34.Rf6 (34.Rf6 Re2 35.Rf2 Rf2#; 34.Rd2 Qd4! 35.Qd1 Rd1 36.Rd1 Re2 37.Kh1 Qd1#). revbodio – ciine, Live Game Caissa's Web, 2006.

7.cd5 cd5 8.Bb5 Nd7 9.Ne2 f5 10.Nf4 Bf7 11.Nc3 a6 12.Ba4 Ngf6 13.Rc1 Bd6 14.f3 0–0 15.0–0 Nb6 16.Bb3 Qe7 17.Qe1 Rac8 18.Nh3 ef3 19.gf3 Rce8–/+ 20.Nd1 f4! 21.Rc3 Nh5 22.e4 de4 23.fe4 Bb3 24.Rb3 Qe6 25.Rbf3 Qg4 26.Kf2 Be7–+ 27.Rg1?? Bh4 28.Kf1 Qf3 (28...Qf3 29.Nhf2 Nc4–+; 28...Be1?! 29.Rg4 Re4 30.Rg5–/+) 0–1. Franek,Mieczyslaw – Weinar,Ryszard, corr Poland, 1985.

7.cd5 cd5 8.Nc3 Ne7 9.Qb3 (9.Nge2 Ng6+=) 9...Nbc6 (better is 9...Kf7!?+=) 10.Ne4!+/– b6 (10...de4 11.Qe6 Pinning (11.Qe6 Deflection)) 11.Rc1 Qd7 (11...Kf7 12.Nd2+/–) 12.Nc3+– a6 (12...g6 13.h4+–) 13.Bd3 g6 14.Nge2 Bh6 15.0–0 (15.Na4 Qc7+–) 15...0–0 16.Nb1 (16.Na4!? Rfb8+–) 16...Nf5+/– 17.Ng3 Ne3 (17...Nd6 18.Nd2+/–) 18.fe3 Be3 19.Kh1 Bc1 20.Rc1 f5 (20...Qd6 21.Nd2+/–) 21.Qc2 (21.Nd2 f4 22.Ne2 g5+–) 21...Ne7+/– 22.Qf2 (better is 22.Ne2!?+/–) 22...f4+= 23.Ne2 g5 (23...Bf5 24.Bf5 Qf5 25.Nd2+=) 24.Nd2 (24.Nec3+/–) 24...Kh8? (better is 24...Bf5!? 25.Bf5 Qf5+=) 25.Nf3 (better is 25.Nc3+–) 25...Rg8? (better is 25...Bf5 26.Bf5 Qf5+/–) 26.Ne5 (26.h4 Bf5 27.Ne5 Qe6 28.hg5 Bd3 29.Nf4 Qf5 30.Ned3 Rg5+–) 26...Qe8 27.Qf3 (27.Nc3 Qh5+–) 27...b5 (27...a5 28.h4! ab4 29.ab4+–) 28.Re1 (28.h4!? h6+–) 28...Qf8 29.Qh5 Qg7 (29...Rg7 30.h4 f3 31.Qf3 Qf3 32.Nf3+–) 30.Bc1 (better is 30.h4!? Raf8 31.hg5 Bf5 32.Nf4 Qg5 33.Qg5 Rg5+–) 30...Raf8 31.Ng1 (31.Nc3!? Rf6+–) 31...Bf5 32.Bf5 Nf5 33.Ng4 (33.Ne2 Rf6+/–) 33...Qd4 (33...Qg6 34.Qh3+=) 34.Nf3+/– Qg7 (34...Qc3 35.Rg1 Qg7 36.Nfe5+–) 35.Re5 (better is 35.Nge5!? h6 36.Bb2+–) 35...Qg6+/– 36.Qg6 Rg6 (36...hg6?? 37.Rd5 Rg7 38.Bb2+–) 37.Rd5 h5?? (better is 37...h6+/–) 38.Nge5+– Rg7 (38...Rh6 39.Nd7 Rf7 40.Ng5+–) 39.Bb2 Kh7 (39...Kg8 40.Nd7 Rd7 41.Rd7+–) 40.Nd7 Rc8 41.Bg7 (41.Rf5?! Rd7 42.h4 gh4 43.Nh4 Rc2+/–) 41...Rc1 42.Ng1 Ng7 43.Rg5 Ra1 44.Re5 (44.Nf8!? Kh8+–) 44...Ra3 45.Re4 (45.Nf6 Kh6+–) 45...Ra4 (45...a5 46.ba5 Ra5 47.Rf4+–) 46.Nc5 Ra1 47.Rf4 Kg6 48.Rd4 (48.g3 Nf5+–) 48...Nf5 49.Re4 Kg5 (49...Kf7 50.g3+–) 50.g3 h4 (50...a5 51.ba5 Ra5 52.Nh3 Kf6 53.Nf4+–) 51.g4 Nd6 (51...Nh6 52.h3 Kg6+–) 52.Re5 Kg4 53.h3 Kg3 54.Nd3 Rg1 55.Kg1 Kh3 (55...Kf3+–) 56.Rg5 1–0. Basanko,Viktor – Chehonatskiy,Aleksandr (2060), Stavropol Region Championship, 2011.

7.Ne2 dc4 8.Nd2 b5 9.Ne4 Nd7 10.Nf4 Bf7 11.Bc3 Nh6 12.Qf3 Be7 13.Nc5 Nc5 14.dc5 Qc7 15.g4 a5 16.Bg2 Ra6 17.0–0 0–0 18.e4 Qc8 19.Bh3 g5 20.Ng2 Be6 21.Ne3 Ra8 22.Rfd1 Nf7 23.Nf5 Bf5 24.ef5 Qc7 25.Bg2 Rac8 26.Re1 Ne5 27.Qe4 Rf7 28.Be5 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Egdell,Brian, IECG, 1999.

7.Ne2 f5 8.Nf4+= Bf7 9.c5 Nf6 10.Nc3 (10.Be2 g5 11.Nh3 Bh6=) 10...Be7 11.Be2 0–0 12.h4 (12.0–0 Qc7=) 12...Qc8 (12...b6 13.h5=) 13.a4 Bd8 14.b5 Bc7 15.Nh3 (15.0–0 Nbd7=) 15...Ba5 16.Ng5 Be8 17.Ra3 (17.0–0 f4 18.bc6 Nc6+= (worse is 18...Qc6 19.Qb3 Bf7 20.ef4+=)) 17...h6 18.Nh3 a6 (18...b6!?+=) 19.b6+= Nbd7 20.Nf4 Rf7 21.Kf1 Bc3 (21...Nf8 22.h5=) 22.Bc3 Nf8 23.h5 Ne6 24.Ng6 Nh7 (24...Nd7 25.Kg1+=) 25.Ne5 (25.Kg1 Bd7+/–) 25...Rf6 26.g3 (26.Kg1 Nhg5+/–) 26...Nhg5+= 27.Kg2 Nf8 28.Rh4 ½–½. Stapinski,Ryszard (2035) – Wegiel,Ireneusz, 33. Championship Warsaw – Semifinal Poland, 2008.

7.Nc3 Bd6

8.Rc1 a5 9.cd5 cd5 10.Bb5 Nc6 11.ba5 Qa5 12.Qh5 g6 13.Qh4 =.

8.Rc1 Nd7 9.cd5 cd5 10.Nb5 Bb8= 11.Qc2 a6 12.Nc7 Bc7 13.Qc7 Qc7 14.Rc7 Kd8 15.Rc2 Ne7 16.Ne2 Nf5 17.Nc3 Rc8= 18.Be2 b5 19.0–0 Nb6 20.Rfc1 Nd6 21.a4 Nbc4 22.Ba1= Kd7 23.Ra2 Ra8 24.h3 ½–½. woschkat (1995) – mluka (1935), net–chess.com, 2001.

8.Rc1 Ne7 9.cd5 cd5 10.Nb5 Nbc6 (10...0–0 11.Qh5=) 11.Nd6+= Qd6 12.Ne2 (12.Qh5 Ng6+=) 12...Ng6 (12...0–0 13.b5 Na5 14.Nf4=) 13.b5+= Nce7 14.Nc3 (14.h4 Qd7+=) 14...b6 (14...0–0 15.Be2=) 15.Be2 (15.f3 Nf5 16.Qe2 ef3 17.Qf3 Rc8+=) 15...0–0 16.0–0 Rac8 17.f3 f5 18.Rf2 (18.Qa4 Rc7+=) 18...Qd7 (18...ef3 19.Bf3 Rc7 20.Rfc2+=) 19.f4 (19.Qd2 Nh4+=) 19...Bf7 20.Qe1 Qd6 (20...Rc7 21.Bd1+=) 21.a4 (21.Bd1 Rc7+=) 21...Rc7 22.Bh5 Nh8 23.Bd1 Rfc8 24.Rfc2 Be6 (24...Nhg6 25.Qg3+=) 25.Ne2 (25.Be2 Nhg6+=) 25...Nf7 (25...Rc2 26.Rc2 Rc2 27.Bc2+=) 26.Rc7 (26.Ba3 Qd7+=) 26...Rc7 27.Ba3 Qd8 (27...Qd7 28.Rc7 Qc7 29.Bb3+=) 28.Rc7 Qc7 29.Qc3 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Baermann,Joachim, 6.CH/3 CiF, 2001.

8.cd5 cd5 9.Qb3 Qd7 =.

8.cd5 cd5 9.Bb5 Nc6 10.Rc1 =.

8.cd5 cd5 9.Nb5 Be7 10.Rc1N Nc6+= 11.Nh3 (11.Ne2 Bf7+=) 11...g5= 12.Nc3 Nh6 Black prepares g4 13.f3 (13.Qb3 Qd7=) 13...ef3 14.Qf3 g4 15.Qf4 Nf7 (worse is 15...gh3 16.Qh6 hg2 17.Bg2+/–) 16.Ng1 0–0 17.Bd3 f5 18.Nge2 Nd6 19.Qf2 Ne4 20.Qf1 (20.Be4 fe4 21.Nf4+=) 20...Bh4 (better is 20...Rc8!?–/+) 21.g3= Bg5 22.Nf4 Bf4 23.Qf4 Rc8 24.h3 (24.0–0 Ng5 25.Kh1 Kg7+=) 24...Ng5= 25.Bf1 Nf3 26.Kd1 Ng5 27.Bg2 Nh3 28.Bh3 gh3 29.Rh3 Rf7 (29...Rf6 30.Kc2=) 30.Rh6+= Qd7 31.Ne2 Rg7 32.b5 Na5 33.Rc8 Qc8 34.Re6 Nc4 35.Qh6 (35.Qf5?? Ne3 36.Re3 Qf5 37.Re8 Kf7–+) 35...Nb2 36.Ke1 Nc4 37.Nf4 Nb6? (better is 37...Na3 38.Qh5 Rf7+=) 38.Qh5+– Rf7 39.Qg5 Rg7? (39...Kh8 40.Rd6 Nd7 41.Rd5 (41.Nd5?! Qc1 42.Kf2 Qc2 43.Kf3 Qd1 44.Kg2 Qe2 45.Kg1 Qd1 46.Kh2 Qe2 47.Kh3 Qf1 48.Kh2 Qe2 49.Kg1 Qd1 50.Kg2 Qe2 51.Kg1=) 41...Qc3 42.Kf2+–) 40.Qf5 Rg3 (40...Qc1 41.Ke2 Qc4 42.Kf2+–) 41.Kf2 Rg7 42.Nh5 Rf7 43.Nf6 Kh8 44.Qe5 Qf8 45.Re8 Qe8 46.Qe8 Kg7 47.Kg3 (47.Kg3 Rf6 48.Qe5+–) 1–0. almanzor1 (2375) – marekt (2175), gameknot.com, 2014.

8.Nh3N Ne7 9.cd5 cd5 10.f3 0–0 11.fe4 a5 12.b5 Nd7 13.Bd3 Nb6 14.0–0 Nc4 15.Bc1 de4 16.Ne4 Rc8 17.Qe2 Bd5 18.a4 Ng6 19.Qh5 Bb4 20.Ng3 Re8? Attacking the backward pawn on e3 (better is 20...Nd2 21.Bd2 Bd2+/–) 21.Nf4+– Bf7 22.Ng6 hg6 (22...Ne3 23.Ne7! Qe7 (23...Re7?? 24.Qh7 Kf8 25.Be3 Re3 26.Nf5+–) 24.Qh7 Kf8 25.Qh8 Bg8+–) 23.Bg6+– Bg6 24.Qg6 Rf8 (24...Ne3?? 25.Nh5 Nf5 26.Bb2+– (26.Rf5?! Re1 27.Rf1 Qd4 28.Be3 Qe3 29.Kh1 Rf1 30.Rf1 Qg5=)) 25.Nf5 Rc7 26.Rf3 Qe8 27.Qg3 Qd7 28.b6! Nb6 29.e4 Na4 30.Be3 Nc3 31.Qg4 Kf7?? (better is 31...Re8 32.Rh3 Ne4+–) 32.e5 Rc6 33.Bh6 (better is 33.ef6 g6 34.Nh6 Ke8 35.Qg6 Kd8+–) 33...gh6? (33...Ne2 34.Kh1 gh6 35.Nd6 Rd6 36.Rf6 Ke8 37.Qh5 Ke7 38.ed6 Bd6 (38...Kf6?? 39.Qh6 Kf5 40.Qh3 Kg6 41.Qd7+–) 39.Rh6 Qc6 40.Qe2 Kd8+–) 34.Nd6! Rd6 (34...Bd6 35.Rf6 Double attack (35.Qd7 Discovered attack; 35.Ra5 Deflection; 35.Rf6 Decoy; 35.ef6 Interception)) 35.Rf6 Ke8 36.Qh5 Ke7 37.ed6 Bd6 (37...Kf6?? 38.Qh6 Kf5 39.Qh3 (39.Qf8?! Ke6=) 39...Ke4 40.Qd7+–) 38.Re1 Kd8 (38...Kf6?? 39.Qh6 Kf5 40.Qh3 Kg6 41.Qd7+–) 39.Qa5 Kc8 40.Qc3 Kb8 41.Rf8 (41.Rh6?! Qf7 42.Qb2 Bb4+–) 41...Bf8 42.Qg3 Ka7 (42...Bd6 43.Qg8 Kc7 44.Rc1 Kb6 45.Qg6+–) 43.Ra1 Kb6 44.Qe5 (44.Qe5 Qd6 45.Qa5 Kc6 46.Rc1 Kd7 47.Kh1+–) 1–0. eekan (2030) – marekt (2150), gameknot.com, 2015.

8.Qh5 Bf7 9.Qg4 g6 10.cd5 f5 11.Qh3 Bd5 12.Nd5 cd5 13.Bb5 Nc6 14.Ne2 Nf6 15.0–0 0–0 16.Ba4 a5 17.b5 Na7 18.Nc3 Nc8 19.Bb3 Nb6 20.a4 Rc8 21.Rfc1 Kg7 22.Ne2 Qe7 23.Bc3 Bb4 24.Bb2 Rc1 25.Bc1 Rc8 26.Nf4 Bd6 27.Bd2 Nc4 28.Be1 Bf4 29.ef4 Qd6 30.Qc3 Qf4–/+ 31.Bc4 Rc4 32.Qa5 e3 33.fe3 Qe3 34.Bf2 Qg5 35.Qe1 Ne4 36.Bh4 Qf4 37.a5=+ Qb8 38.a6 ba6 39.ba6 Qa7 40.Bf2 g5 41.Qa5 ½–½. Hoch,Hubertus (2320) – Tropf,Peter (2290), RSLE–2009, 2009.

7.Nc3 Nd7

8.Rc1 a6 9.cd5 cd5 10.Qb3 Bf7 11.Na4 Bd6+= 12.Nc5 Rb8 13.Qa4 f5 14.Nh3 Ngf6 15.Ng5 Bg8 16.Be2 h6 17.Nge6 Be6 18.Ne6 Qe7 19.Nc5 0–0 20.Qb3 f4 21.0–0 Kh8 22.ef4 Bf4+= 23.Rc2 Nc5= 24.bc5 e3 25.Bc1 ef2 26.Rf2 Bc1 27.Rc1 Ne4 28.Rf8 Rf8 29.Qe3 Qe6 30.Rb1 ½–½. Boehnke,Hartmut (2175) – Krebs,Juergen (2355), RSX – FSO1 remoteschach.de, 2005.

8.cd5 cd5 9.Qb3 Nb6 10.Ne4!+/– Kf7 11.Nc5+– Bc5 12.bc5 Nc4 13.Qb7 Ne7 14.Bc3 Rb8 15.Qa7 Qc8 16.Bc4 dc4 17.e4 Rb7? 18.Qa4 Re8 19.Ne2 Bd7 20.Qc4 Kf8 21.a4 Nc6 22.d5 Ne5 23.Be5 fe5 24.0–0 Bg4 25.f3 Bh5 26.Rfc1 Rb2 27.Ng3 Bg6 28.a5 Qb8 29.c6 Rc8 30.Qc5 Kg8 31.c7 Qb3 32.Qc6 Qd3 33.Qe6 1–0. b4_player (2190) – archbishop2 (1750), GameColony.com, 2002.

8.cd5 cd5 9.Qb3 Kf7 10.Nge2 Bd6 11.Nb5 Nb6 12.Rc1 =.

8.cd5 cd5 9.Nge2 Bd6 10.g3 Ne7 11.Nf4 Bf4 12.gf4 Nb6 13.Rg1 g6 14.h4 Nf5 15.h5 Kf7 16.Rc1 Rc8 17.Na4 Na4 18.Qa4 Rc1 19.Bc1 Qc7 20.Bd2+= a6 21.Be2 Nd6 22.Rh1 Kg7 23.Qa5 Qa5=+ 24.ba5 Rc8 25.Kd1 Bd7 26.hg6 Ba4 27.Ke1 hg6 28.f3 f5 29.Rg1 Bc2 30.Bb4 Nc4 31.Kf2 Nb2 32.fe4 Be4 33.Bc5 Kf6 34.Rc1 Rc6 35.Kg3 g5 36.fg5+= Kg5 37.Be7+/– (37.Be7 Kg6 38.Rc6 bc6 39.Ba6+/–) 1–0. Capablanca,Jose Raul – Pedroso,A, Sao Paulo casual, 1927.

8.cd5+= Bd5? 9.Nd5+– cd5 10.Qh5 g6 11.Qd5 f5 12.Bb5 Bg7 13.Qb7 Rb8 14.Bd7 Ke7 15.Qa7 Ra8 16.Qc5 Kd7 17.Qd5 Ke7 18.Qd8 Rd8 19.a4 Nf6 20.Ne2 Nd5 21.b5 Kd7 22.a5 Nb4 23.0–0 Ra8 24.Rfb1 Rhb8 25.Bc3 Nd3 26.d5 Bc3 27.Nc3 Kd6 28.b6 Nc5 29.Nb5 Kd5 30.Nc7 Kc6 31.Na8 Ra8 32.b7! Nb7 33.Rb6 Kc7 34.Rc1 1–0. b4_player (2240) – ceskysachista (2145), GameColony.com, 2003.

7.Nc3 Ne7

8.cd5 cd5 9.Na4 Nbc6 10.Nc5+= Bc8 11.b5 Qa5= 12.Qd2 Qd2 13.Kd2 Nd8 14.Rc1 g6 15.Ne2 Bh6 16.Rc2 0–0 17.Nc3 Be6 18.a4 Re8 19.h4 Bf7 20.Ba3 b6 21.Na6 Rc8 22.h5 Kg7 23.Be2 Ne6 24.Kd1 Nf5+= 25.hg6 hg6 26.Bg4 Be3= 27.Bf5 Bd4 28.Be6 Be6 29.Bb4 Rc4 30.Ne2 Rc2=+ 31.Kc2 Rc8 32.Kb1 Bf2 33.Rf1 e3 34.Rc1 Bf5 35.Kb2 Rc4 36.Rc4 dc4 37.Kc1 Be4–+ 38.Bd6 Bg2–/+ 39.Bb8 Bf3 40.Kd1 g5 41.Ba7 g4 42.Bb6 g3 43.Bc7 g2 44.Bh2 g1Q 45.Bg1=+ Bg1 46.Ke1 Bh2 47.Nd4 Bg4 48.Nb4 f5 49.Nbc2 Be5 50.b6=+ f4 51.b7 Bc7 52.Kf1 Kf6–/+ 53.a5 Bf5 54.a6 Be4 55.Ke2 Ke5 56.Na3 Bb8 57.Ndb5 (57.Nab5 Bd5–/+) ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio (2240) – Beaumont,David (2295), corr Pappier Memorial C, 1999.

8.cd5 cd5 9.Bb5 Bd7 =.

8.cd5 cd5 9.Rc1 =.

8.cd5 cd5 9.f3 ef3 10.Nf3 a5 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7 13.Qb3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Qe6 16.e4+= Qg4 17.ed5 Qg2 18.Rf1 Kd8 19.Ne4 Nf5 20.b5 Nh4=+ 21.Ned2 Nf3–/+ 22.Nf3 Bd6–+ 23.Rg1?? Re8 24.Kd1 Qe2 25.Kc1 Re3 26.Qa4 Ra3 27.Qc2 Ra1 28.Kb2 Ra2! 29.Ka2 Qc2 30.Ka1 Bb4 31.Rb1 Bc3 32.Rb2 Qb2# 0–1. Fritz 5.32 – Fritz 8, 2004.

8.cd5 cd5 9.f3 ef3 10.Nf3 Nbc6 11.Bd3 +=.

8.cd5 cd5 9.f3 f5 10.Nh3 Nd7 11.Rc1 Rc8 12.Nf4 Bf7 13.fe4 fe4 14.Be2 g5 15.Nh5 Nf5 16.Bb5 (16...Ne3 17.Qe2 Ng2 18.Qg2 Bh5 19.Qg3=+; better is 16.Qd2!?=). Hoebel,Hartmut (2420) – Mehlhorn,Uwe, EM/M/167 ICCF Email, 2001.

8.cd5 cd5 9.Nh3 Ng6 10.Qh5 Bf7 11.Bb5 Nc6 12.0–0 Be7 13.f3 Nf4 14.Qg4 Nd3? 15.Bd3+– ed3 16.Qg7 Rg8 17.Qh7 Qd7 18.Nf4 0–0–0?? 19.Qf7 Rdf8 20.Qh7 1–0. b4_player (2145) – redisperanza (1675), GameColony.com, 2002.

6.Nd2 Bd6

7.Ne2 Ne7 8.c4 c6 9.Ng3 0–0 10.Qb3 f5 11.c5 Bc7 12.f3 ef3 13.gf3 f4 14.ef4 Bf4 15.0–0–0 b6 16.Nh5 Bh6 17.Rg1 Qe8 18.Ng3=+ Qf7 19.Bd3 bc5 20.Qc2 cb4–+ 21.Bh7 Kh8 22.Bd3 a5 23.f4 Nf5 24.Rde1 ba3?? 25.Ba3= c5 26.Re6!+/– Qe6 27.Bf5?? Qe3–+ 28.Qc5 Qg1 29.Kc2 Na6 30.Qc6 Nb4 31.Bb4 ab4 32.Qg6 Rfc8! 33.Kd3 Rc3 34.Ke2 Re3# 0–1. Van Splunter,Arjen – Rietveld,Renze, NED–ch U16 Nijmegen, 2002.

7.c4 c6

8.Qb3 Qd7 9.Ne2 dc4 10.Qc2 f5 11.Nc4 Bc4 12.Qc4 Nf6 13.Rc1 Nd5 14.Nc3+= Nc3 (14...Nc3 15.Qc3 a5+=). Popstein,Sheila – Howes,Tony, TE.2004.P.01713, 2004.

8.Qb3 Ne7 9.c5 Bc7 10.Ne4 a5 11.Nd2 +/–.

8.Qb3 Ne7 9.c5 Bc7 10.Ne4 Qd7 11.Nc3 0–0 12.Nf3 f5 13.Ng5 Rf6 14.f4 Qe8 15.g3 a6 16.e4 fe4 17.Nce4 Rg6 18.0–0–0 Bg4 19.Re1+/– h6 20.Nf2 hg5 21.Ng4+– gf4 22.Bh3 Nd7+/– 23.Qd3 Rg5 24.Qe2+– Kf8 25.Ne5 Nf6 26.gf4 Rh5 27.Be6 Rh4 28.Bf7 Qd8 29.Qf2 Be5?? 30.fe5 Kf7 31.Qh4 (31.Qh4 Ne4 32.Rhf1 Kg8 33.Qg4+–) 1–0. Gross – Tscheglakow, corr ICCF EU–I–GT131, 1978.

8.Qb3 Ne7 9.c5 Bc7 10.Ne4 Ng6N 11.Nf3 Qe7 (11...0–0 12.Nc3+/–) 12.Ned2 (12.Nc3 0–0+–) 12...Nd7 13.Bd3 0–0 (13...f5 14.g3+/–) 14.h4 Rfe8 (14...Bg4!? 15.Kf1 Nh8+/–) 15.h5+– Ngf8 16.g4 (better is 16.h6+–) 16...Bf4?? (16...Bg4!? 17.0–0–0 a5+/–) 17.0–0–0 (better is 17.ef4 Bg4 18.Kf1+–) 17...Bh6+/– 18.Nh4 ½–½. Zhukov,Vladimir (1930) – Kazakov,Nikolay (1975), Memorial E. Sinitsin, 2010.

8.Qb3 f5 9.c5 Bc7 10.Ne2 a6 11.a4 Nd7 12.Nc3 Ngf6 13.Be2 Kf7 14.a5 f4 15.0–0–0 (15.0–0 Qb8 16.h3 Rf8=) 15...g5 (15...Rf8 16.ef4 Bf4 17.g3+=) 16.h3 Bf5 17.Rdf1 Qe7 18.Kb1?? (better is 18.Qc2=) 18…f3–+ (18...f3 19.Nd5 Nd5 20.gf3 N7f6–+) 0–1. Virtanen,Harry – Paananen,Ilkka_Tapani, NS/I/206 corr/Ks86 FIN, 1986.

8.Qb3 Bf7 9.Ne2 Ne7 10.Nc3 Nd7 11.Be2 0–0 12.g4 f5=+ 13.gf5 Nf5 14.0–0–0 Nf6 15.h4 Qe7 16.Rdg1 a5 17.c5=+ Bc7 18.b5 b6 19.Rg5 g6 20.cb6= Bb6 21.bc6 Rab8 22.Qa4 Rfc8 23.h5 h6 24.Rgg1 g5 25.Kb1 Be8–+ 26.Bb5 Qd6 27.Rc1 Ne7 28.Qb3 Kg7 29.a4 Bc6 30.Ka1 Bb5 31.ab5 Rc7 32.Ba3 Qe6 33.Na4 Rc1 34.Bc1 Ba7 35.Ba3–/+ Nc8 36.Nb1 Nb6 37.Nb6 Bb6 38.Nc3 Qd7 39.Na4 Kh7 40.Ka2 Kh8 41.Rc1 Bd8 42.b6 Qb7?? 43.Bd6+– Ra8 44.Be5 Kg7 45.Nc5 (45.Nc5 Qb6 46.Bf6 Qf6 47.Qb7 Be7 48.Qa8 Qf2 49.Kb1+–) 1–0. Everet,Alexandro (2325) – Galli,Fabio (2080), Corsico, 2000.

8.Rc1 Ne7 9.cd5 Bd5 10.Qc2 =.

8.Rc1 f5 9.cd5 cd5 10.Nb3 b6 11.Bb5 Nd7 12.Ne2 Ngf6 13.Rc6 Qe7 14.Qc2 0–0=+ 15.Nd2 Ng4 16.h3= Ngf6 17.Qb1 Nh5 18.Ba4 f4–/+ 19.ef4 Bf4 20.Bc1=+ e3 21.Nf3 ef2 22.Kf2 Ndf6 23.Nf4= Ne4 24.Kg1? Nf4–/+ 25.Bf4 Rf4 26.Bc2? Rf3!–+ 27.Be4 Ra3?? 28.Bh7= Kh8 29.Kh2?? Bd7–+ 30.Rcc1 Qd6 31.Kg1 Rf8 32.Qb2 0–1. De Leur,Ben (2200) – Burian,Livia, Megyei–chT U18, 1997. (??? – the same as the following game! Which is the right one?)

8.Rc1 f5 9.cd5 cd5 10.Nb3 b6 11.Bb5 Nd7 12.Ne2 Ngf6 13.Rc6+= Qe7 14.Qc2 0–0= 15.Nd2 Ng4 16.h3 Ngf6 17.Qb1 Nh5 18.Ba4 f4 19.ef4 Bf4 20.Bc1=+ e3 21.Nf3 ef2 22.Kf2 Ndf6 23.Nf4 Ne4 24.Kg1 Nf4=+ 25.Bf4 Rf4 26.Bc2 Rf3 27.Be4 Ra3 28.Bh7=+ Kh8 29.Kh2? Bd7–+ 30.Rcc1 Qd6 31.Kg1 Rf8 32.Qb2?? (better is 32.Rd1–/+) 0–1. Fekete,L – Csabai,Gy, Megyei ifjusagi csap, 1997. (??? – the same as the previous game! Which is the right one?)

8.c5 Bc7 9.Qb3 Bf7 10.b5 Ne7 11.a4 b6 12.Ba3 0–0 13.Ne2 f5 14.g3 Nd7 15.Nc3?? bc5–/+ 16.bc6 c4?? 17.Qd1?? Nf6 18.Bg2 Re8 19.Nb5 Nc6–+ 20.0–0 a6 21.Nc7–/+ Qc7 22.f3 Bh5 23.Qc2 a5 24.Rab1 ef3–+ 25.Bf3 Re3 26.Bc5 g6 27.Kg2 Rae8 28.Rf2 c3 29.Nf1?? Bf3 0–1. Fournier,Frederic – Godefroy,Vincent, Chauny, 1994.

8.c5 Bc7 9.b5 Ne7 10.Qb3 Bf7 11.a4 0–0 12.Be2 Re8 13.Nh3 Nd7 14.0–0 Qb8 15.g3 b6 16.cb6 ab6 17.bc6 Nc6 18.Rfc1 Na5 19.Qb5 Nf8 20.Nf4 Bf4 21.gf4 f5 22.Nf1 Re6 23.Ng3 Rg6 24.Kh1 Qd8 25.Nf5 Be6 26.Ng3 Rh6 27.f5 Bc8 28.Rg1 Ng6 (28...Ba6 29.Qb4=) 29.Ba3 Ba6 30.Qb2 Nh4 31.Ba6 Nf3 32.Rg2 Ra6 33.Qb5 Ra7 34.Rc1 Kh8 35.Bb4 Nh4 36.Rgg1 Ra8 37.Ba5 Ra5 38.Qb3 Ra8 (38...Qe8!?+=) 39.Qc2= Nf3 40.Rg2 Qb8 41.Qb3 Qd6 42.Qc2 g5 43.fg6 hg6 44.Nf1 g5 Increases the pressure on the backward pawn 45.Rg3 Qe7 46.Qb3 Qd7 Exerts pressure on the isolated pawn 47.Qb5 Qd6 48.Kg2 Rg6 49.Rh3 0–1. Leon Ayllon,Francisco – Bernad Suarez,Antonio (2035), VI Campeonato de Espana por Equipos, 2d, 2005.

8.c5 Bc7 9.f3 f5 10.Qe2 Qh4=+ 11.Qf2 Qf2 12.Kf2 Nf6 13.Nh3 0–0 14.Ng1 f4–/+ 15.Re1 Nbd7 16.Be2?? Ng4! 17.fg4 fe3 18.Ke3 Bf4 19.Kf2 Bd2 20.Nf3 ef3 21.Ref1 fe2 (21...fe2 22.Ke2 Bg5–+) 0–1. Valica – Alvarez Villar, TT–16 ETC, 2005.

8.Be2 Ne7 9.c5 Bc7 10.b5 =.

8.Be2 f5 9.Nh3 Nf6 10.Ng5 (10.c5 Bc7=) 10...Qe7 11.Ne6 Qe6 12.cd5 Nd5 (12...Qd5?? 13.Bc4 Bb4 14.Bd5 (14.ab4?! Qd7+–) 14...Bd2 15.Qd2 Nd5 16.Qc2+–) 13.g3 (13.Nc4!?=) 13...0–0=+ 14.Bc4 Nd7 15.Rc1 N7b6 16.Bb3 (16.Be2 a5 17.b5 cb5 18.Bb5 Qe7=+) 16...Kh8 (16...a5 17.Bc3–/+) 17.0–0 (17.Qe2 Rad8=+) 17...Qg6 (17...a5 18.b5 cb5 19.Qe2–+) 18.Kh1 (18.Nc4!?=) 18...a5–/+ 19.Bd5 Nd5 20.ba5 Ra5 21.Nc4 Raa8 22.Qb3 b5 23.Nd2 Ra6–/+ 24.Rc2 Rfa8 25.Nb1 b4 26.ab4 Nb4 27.Rd2 Rb8 28.Qc4 Rab6 29.Ba3 Nd3 30.Bd6 Qd6 31.Nc3 Rb4 32.Qf7 Rf8 33.Qa2 c5 34.dc5 Qc5 35.Ne2 Rfb8 36.Nd4 Qf8 37.Kg1 g6 38.Ra1 Qg8 39.Qg8 Kg8 40.Kg2 Rb2 41.Ra2 Rd2 42.Rd2 Kf7 43.h3 Kf6 44.g4 f4 45.ef4 Nf4 46.Kg3 g5 47.Ra2 Rb1 48.Kh2 Nd3 49.Re2=+ Ke5 50.Nf3–/+ Kf4 51.Nd2 Rb4 52.Kg2 Ne5 53.Re3 Rd4 54.Nf1 Nf3 55.Ng3 Nh4 56.Kf1 Ra4 57.Re1 Nf3 58.Rc1 Ra2 59.Ne2 Ke5 60.Nc3 Rd2 ½–½. Diener,Rudolf – Jendrian, corr ICCF WT–M–663, 1996.

8.Ne2 Nd7 9.cd5 cd5 10.Nc3 Ne7 11.Be2 Rc8 12.Nb3 b6 13.Nd2 a5 14.Qb3 f5 15.Nb5 Bb8 16.0–0 0–0 17.Rac1 ab4 18.ab4 Nf6 19.f4 Qd7 20.Ra1 Bf7 21.Rfe1 Bh5 22.Bf1 Ng6 23.Nc3 Rfd8 24.Ba6 Rc7 25.Ra2 Ne7 26.Nf1 Ne8 27.Nb5 Rc6 28.Ng3 Bf7 29.Rea1 Nf6 30.Nc3 Ng4 31.Nf1 Qd6 32.Be2 Qg6 33.b5 Rc7 34.Ra8 Nf6 35.Ba3 Rdc8 36.Na4 Ne8 37.Ra6 Ba7 38.Ng3 Qe6 39.Qd1 g6 40.Be7 Qe7 41.Nb6 Bb6 42.Rb6 Nd6 43.Qb3 Ne8 44.Qa3 Qd8 45.Ra6 Kg7 46.Qb4 Rc1 47.Rc1 Rc1 48.Nf1 Rc2. Kazimierski,Tomasz (1725) – Vujanovic,Aleksandar (2170), IECC, 1999.

8.Ne2 Ne7 (--> 5.Nf3 Bd6 6.d4 e4 7.Nfd2 Ne7 8.c4 c6).

8.cd5 cd5

9.Nb3 b6 =.

9.Bb5 Nc6 10.Rc1 Nge7 11.Qb3 Kf7 12.f4 Rc8 13.Ne2 a6 14.Bc6 bc6 15.Qa4 Qb6 16.Nb3 Nf5 17.Kf2 Rhd8 18.Nc5= Bd7 19.Rc2 Be8 20.Nc1 Ra8 21.N1b3 Qb5 22.Rhc1 Be7 23.Qa5 Nd6 24.a4 Qb8 25.Na6 Nb7 26.Qb6+= Qa7 27.Qa7 Ra7 28.Nac5 Nc5= 29.Nc5 Bc5 30.Rc5 Ra4=+ 31.Bc3 Ra2 32.Kf1 Rda8=+ 33.Ra5 R8a5 34.ba5+= Ra3 35.Ke2 Ra2= 36.Bd2 f5 37.Rb1 Ke6= 38.Kd1 h6 39.h4 Bh5 40.Kc1 Be2 41.Rb7 g6 42.Rh7 h5 43.Rg7 Kf6 44.Rc7 Bb5 45.g3 Ke6 46.Bb4 Ra4 47.Bc3 Ra2 48.Kb1 Ra4 49.Kb2+= Kf6 50.Kb3 Ke6 51.Ra7 Kf6 52.Bb2 Rc4= 53.Ba3 Ba4 54.Kb2 Rc2 55.Kb1 Rc3 56.Be7 Ke6 57.Bd8 Re3–/+ 58.a6 Rb3 59.Ka2= Rb8 60.Re7 Kd6 61.Re8 Kd7=+ 62.a7 Ra8 63.Rh8 e3 64.Rh7= Ke6 65.Bb6 Kf6 66.Bc5=+ (66.Bc5 e2 67.Re7 Ra7 68.Re2=+). Diener,Rudolf – Da Riva Alonso,Jose Eduardo, corr ICCF WT–M, 1989.

9.Bb5 Nd7 10.Ne2 a6 11.Ba4 Ne7 12.0–0 Ng6 13.Bb3 f5 14.Nc3 Nf6 15.f3 0–0 16.fe4 fe4=+ 17.Nce4 Ne4 18.Ne4 Bh2 19.Kh1?? Qh4–+ (19...Qh4 20.Nf6 Rf6 21.Rf6 gf6–+ (21...Qf6?! 22.Kh2 Qf2 23.Bc1=+)) 0–1. Loulou – Ihtiandr, playchess.de, 2003.

9.Bb5 Nd7 10.Ne2 Ne7 11.f4 ef3 12.Nf3= 0–0 13.0–0 Nb6 14.Nf4 Bf7 15.Qd2 a6 16.Bd3 Rc8 17.Rac1 Qd7 18.Qf2 Rc1 19.Bc1 Ng6 20.Ng6 Bg6 21.Bg6 hg6 22.Nh4 Qg4 23.g3 Rc8 24.Qg2 g5 25.Nf3 Qe4 26.Bd2 Rc2–+ 27.Rc1? g4 28.Rc2 gf3 29.Qh3 Qc2 30.Qe6 Kh7 31.Qh3 Kg6 32.g4 Qd1 33.Kf2 Qe2 34.Kg1 f2 35.Kg2 f1Q# 0–1. Kocela,J – Mrozek,Przemyslaw (2220), Poland–chT region, 1999.

9.Ne2 Ne7 10.Nb3 0–0 11.Nc3 Nbc6 12.Be2 Qd7 13.Nc5+= Bc5 14.dc5 Rad8 15.0–0 a6 16.Qd2 Qc7 17.Bd1 Ne5= 18.Ne2 Nc4 19.Qc3 Nc6 20.Bb3 b5 21.Rfc1 Rfe8 22.Qc2 Bf7 23.Re1 a5 24.Nd4 Nd4 25.ed4 Nb2 26.Qb2 a4 27.Bd1 Qd7 28.Rc1 Rc8 29.Qc3 Rc6 30.Qg3 f5 31.Be2 Rh6 32.Qf4 Rc8 33.Rc3 Be8 34.c6 Qa7 35.Qf5+– Rcc6 36.Qd5 Qf7 37.Qf7 Kf7 38.Re3 Rcd6 39.Re4 Bc6 40.Rf4 Rhf6 41.Rf6 Kf6 42.Rd1 Bd7 43.h4 Ke7 44.g3 Kf6 45.Kg2 h6 46.d5 g5 47.hg5 (47.hg5 hg5 48.f4+–) 1–0. Torre,Isidro – Pljusnin,Victor, IECC, 1999.

6.Nd2 f5

7.Qh5 g6 8.Qe2 Bd7 =.

7.c4 Nf6

8.Rc1 a5 9.b5 =.

8.Rc1 Be7 9.Ne2 Nbd7 10.Nf4 Bf7 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Qa4 0–0 14.g3 Nb6 15.Qa5 Bd6 16.Nc4 Bc4 17.Bc4 Nc4 18.Qd5 Kh8 19.Qc4 c6 20.0–0 Qe7 21.d5 cd5 22.Qd5= Rad8 23.Qa5 Bb8 24.Rfd1 b6 25.Qb5 Qe8 26.Qc4 Qh5 27.Rd4 Rd4 28.Qd4 Qf7 29.b5 Qe7 30.Rd1+= Kg8 31.a4 Bc7 32.Rc1 Bb8 33.Rc6 Rd8 34.Qc3 Bd6 35.Kg2 Qd7?? 36.Rd6!+– 1–0. Bessat,Remy (2030) – Danzanvilliers,Patrice (1940), FRA–ch Open A, 2001.

8.Qc2 Be7 9.cd5 Nd5=+ 10.Bc4 Nd7 11.Ne2 N7f6 12.0–0 0–0 13.Nc3 c6 14.Nd5 cd5=+ 15.Be2 Rc8 16.Qb3 Bd6 17.Rac1 f4 18.Rc8 Qc8 19.Rc1 Qe8 20.ef4 Bf4 21.Rc2 Bd7–+ 22.Qc3 e3 23.fe3 Be3 24.Kh1 Ng4 25.g3 Nf2 26.Kg2 Bh3 (26...Bh3 27.Kg1 Ng4 28.Kh1 Rf2 29.Nf3 Bg2 30.Kg1 Re2 31.Qe3 Qe3#) 0–1. Loulou – Atoken, playchess.de, 2003.

8.Be2 Be7 9.Qb3 c6 10.Rc1 (10.Nh3 0–0+=) 10...0–0 11.g3 (11.Nh3 dc4 12.Bc4 Nd5=) 11...Qe8 (11...dc4 12.Bc4 Nd5 13.Ne2+=) 12.b5 (12.Nh3 Nbd7=) 12...Qf7 (12...f4 13.gf4 Qg6 14.Bf1=) 13.a4 (13.Nh3!? dc4 14.Nc4+=) 13...g5 14.h4 f4 (better is 14...g4+=) 15.cd5?? (15.hg5 fe3 16.fe3+= (worse is 16.gf6 ed2 17.Kd2 Bf6+=)) 15...Nd5–+ 16.Nc4? (16.Nh3 fe3 17.fe3 cb5 18.Rf1–+ (worse is 18.hg5 ba4 19.Qb7 Nd7–/+)) 16...Ne3 (better is 16...fg3 17.f3 gh4 18.fe4 g2–+) 17.Qc3?? (better is 17.fe3 f3 18.hg5 Bg5 19.Nf3 ef3 20.Bd3=) 17…Nd5–+ (17...Nd5 18.Qb3 Bb4 19.Kd1 g4–+) 0–1. Logvinov,Kirill (2015) – Skvortsov,Andrey (2205), Anna RUS, Akulov Mem, 2012.

8.Nh3 Nbd7 =.

6.Ne2 Bd6

7.c4 dc4 8.Nec3 a5 =.

7.c4 c6 =.

7.Ng3 f5 8.c4 Nf6 9.Nd2 0–0 10.c5 f4 11.cd6 fg3 12.hg3 cd6 13.Be2 Qd7 14.Nf1 Qf7 15.Nh2 Nbd7 16.Ng4 Ng4 17.Bg4 Qf2 0–1. von Rosenberg,Clemens – Hackfeld,Michael, IECC, 2013.

7.Nf4 Bf4

8.ef4 Ne7 9.Be2 Qd6 10.Qd2 Nd7 11.Nc3 0–0 12.Nb5 Qc6 13.0–0 a6 14.Nc3 Nf5 15.Nd1 Nb6 16.Ne3 Ne3 17.fe3 Bf5 18.Rfe1 Rfd8 19.Qc3 Qc3 20.Bc3 Bd7 21.Rab1 Bb5 22.Bb5 ab5–/+ 23.Rb3 Kf7 24.Kf2 Nc4 25.Ra1 h5 26.Ke2 f5 27.h4 Ra6 28.Bb2 Rda8 29.Bc1 Rg6 30.Kf2 Rg4 31.g3 Ra6 32.Bb2 Rag6 0–1. Lowry,Paul – Bendig,Frank, corr or01–018 E–mail, 2002.

8.ef4 Ne7 9.Qh5 Kd7 =.

8.ef4 Ne7 9.Qh5 Bf7 10.Qg4 0–0 11.Be2 f5 12.Qg3= Nd7 13.0–0 Nf6 14.Qg5 Qd6 15.Re1 a5 16.b5 c6 17.Nc3 Ne8 18.a4+= Be6?? 19.Ba3+– Qd7 20.Be7 Rf7? 21.Bc5 Rf6 22.Rab1 Rg6 23.Qh4 Nf6 24.bc6 bc6 25.Rb6 Ng4 26.Reb1 Rh6 27.Rb8 Kf7 28.Qh6! Nh6 29.Ra8 Kg6 30.Ra7 Qc8 31.Rb6 Qd8 32.Rc6 1–0. fajgo – bug54, internet, 2002.

8.ef4 Ne7 9.Qh5 g6 10.Qe2 0–0 11.f3 f5 12.Qe3 Nd7 13.Nd2 Nb6 14.Be2 Nec8 15.0–0 Nd6 16.fe4 fe4=+ 17.Rad1 Nf5 18.Qb3 Qd7 19.g4 Ng7 20.h3 h5 21.Qg3 hg4 22.hg4 Na4 23.Bc1 c5?? 24.dc5+– b6 25.Ne4! bc5 26.Qh4 d4? 27.Ng5 Ne8 28.Bb5 Qe7 29.Ba4 (29.Ba4 Bc4 30.Qh6 Bf1 31.Kf1+–) 1–0. Pozarski – NN, internet, 2002.

6.f3 f5

7.fe4N fe4 8.g3 (better is 8.Ne2!?=) 8...Nf6–/+ 9.Bh3 Qd7 10.Be6 Qe6 11.h3 (better is 11.Ne2!?–/+) 11...Bd6–+ 12.Ne2 Nbd7 13.Nbc3 (13.Nf4 Bf4 14.gf4 a5–+) 13...c6 (13...Nb6 14.Nb5–+) 14.Qd2? (14.Nf4 Qf7–+) 14...0–0 (14...Nb6 15.Nd1 Nc4 16.Qc3–+) 15.0–0–0 (15.Na4 Nh5 16.Nf4 Qh6–+) 15...b5 (15...Nb6 16.Nf4 Qe7 17.Na2–+) 16.Na2 (16.Nf4 Qe7 17.Nb1–+) 16...Nb6 17.Qe1 (17.Nf4 Qd7–+) 17...Nc4 18.Nf4 Qe7 19.c3 (19.Rf1 g5 20.Ng2 Nh5–+) 19...a5 20.Kc2 (20.Qe2 g5–+) 20...ab4 (20...g5!? 21.Kb1–+) 21.Nb4 Bb4 22.ab4 (22.cb4 g5 23.Ng2 Na3 24.Ba3 Ra3 25.Ra1–+) 22...Ra2 23.Rb1 g5 (better is 23...Qa7 24.Rh2 Nb2 25.Rb2 Qa4 26.Kc1 Ra1 27.Rb1 Rb1 28.Kb1 Ra8–+) 24.Ng2 (24.Rh2–+) 24...Qa7 25.Kc1 Qc7 (25...Nb2 26.Rb2 Qa3–+) 26.Rf1 Qd6 27.Rf5 h6 28.h4 (28.Qf2 Kg7–+ (28...Rb2?! 29.Rb2 Nb2 30.Kb2+=; 28...Nb2?! 29.Rb2 Ra1 30.Rb1–/+)) 28...Qe6 (better is 28...Ng4 29.Qf1 Raa8–+ (29...Nb2?! 30.Rf8 Qf8 31.Qf8 Kf8 32.Rb2 Ra1 33.Rb1–+)) 29.Qf1 Nh7 (29...Rb2?! 30.Rb2 Nb2 31.Kb2+=) 30.Rf8 (30.g4 Rfa8 31.Qf2 Nd6–+) 30...Nf8 31.hg5 (31.Qe2–+) 31...hg5 (31...Nb2?! 32.Rb2 Ra1 33.Rb1 Rb1 34.Kb1 hg5 35.Ne1–/+) 32.Qe2 Qh3 33.Qf2 (33.Kc2 Kg7 (33...Nb2?! 34.Kb3 Ra7 35.Kb2–+) 34.Qf2 Ng6–+ (34...Nb2?! 35.Kb3–/+)) 33...Kg7 (33...Ra7 34.Kc2 Rf7 35.Nf4 gf4 36.gf4 Ne3 37.Kb3–+) 34.Ne1 (34.Kc2 Ng6–+ (34...Nb2?! 35.Kb3–+)) 34...Qg4 (34...Nd7!? 35.Kc2 Ndb6 36.g4 Qg4 37.Qh2–+) 35.Nc2 (35.Kc2 Nd7 (35...Rb2?! 36.Rb2 Nb2 37.Kb2–+) 36.Kb3 Ra8–+) 35...Ng6 (35...Qf3 36.Qe1 Qg2–+ (36...Nb2?! 37.Rb2 Rb2 38.Kb2–+)) 36.Ra1 (36.Ne1 Ra7 (36...Nb2?! 37.Rb2 Ra1 38.Rb1 Rb1 39.Kb1–+; 36...Rb2?! 37.Rb2 Nb2 38.Kb2–+) 37.Kc2 Rf7–+) 36...Ra1 (better is 36...Nb2 37.Qf1 Nd3 38.Kd2 Ra1 39.Na1 Qg3–+) 37.Na1 Ne7 38.Kc2 (38.Kb1–+) 38...Nf5 39.Bc1 Kg6 (better is 39...Qf3 40.Qf3 ef3 41.Kd1–+) 40.Nb3 (40.Kb1 Qg3 41.Qg3 Ng3–+) 40...Qg3 (better is 40...Qf3 41.Qh2 Ng3–+) 41.Qg3 Ng3 42.Bd2? (better is 42.Na5–+) 42...Nf5 43.Na5 Na5 (better is 43...g4 44.Kd1 g3–+) 44.ba5+= Ne7? (better is 44...g4!? 45.a6 g3+/–) 45.a6+– Nc8 46.Kb3 Kh5 47.Kb4 Kg4 48.Kc5 Kf3 49.Be1 (49.Kc6 Ke2 50.Kb7+–) 49...Ke3 (better is 49...Ke2 50.Bg3 Ke3 51.Kc6 Kf3+=) 50.Kc6+– b4?? (50...Ke2 51.Kb7 Ke1 52.Kc8 e3+/–) 51.cb4 Kd4 (51...Ke2 52.b5 Ke1+–) 52.b5 Kc4 (52...Na7 53.Kb6 Ke3 54.Kc5+–) 53.b6 d4 54.a7 Na7 55.ba7 d3 56.Bd2 g4 57.a8Q 1–0. Tenev,Bogdan – Georgiev,Nikolay (1605), 136th MGU Open, 2015.

7.fe4 Qh4 8.g3 Qe4 =.

7.Nh3 Bd6 8.c4 A) 8...dc4? 9.d5 Bd5 10.Bg7 (10.Qd5? Bb4 11.ab4 Qd5 12.Bg7 ef3–+) 10...ef3 11.gf3+– (11.Bh8 fg2 12.Bg2 Bg2 13.Qh5 Kd7 14.Qf5 Kc6+–; 11.Qd5? Bb4 12.ab4 Qd5–+); B) 8...Qh4 9.g3 Qh6=.

5.Be2 Bd6

6.d3 Nd7 7.c4 =+.

6.d4 a5 =+.

6.Nf3 a5 =.

6.h4 Ne7 7.h5 Nbc6 8.h6 g6 9.Nf3 0–0 10.Bc3 a6 11.d4 e4 12.Nh4? (better is 12.Ng1!?–/+) 12...Qd7 (better is 12...g5!?–+) 13.f4? (13...g5 14.Bb2–+; better is 13.g3–/+). Q2QQ – Paladin18, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.d3 Ne7

7.c4 dc4 8.dc4 b6 9.Nc3 =.

7.c4 c6 8.Nf3 (8.c5 Bc7=) 8...0–0 (8...b6 9.0–0=) 9.0–0 (9.c5 Bc7=) 9...Nd7 (9...dc4 10.dc4 c5 11.bc5 Bc5 12.Nc3=) 10.Nc3 a6 (10...b6 11.cd5 Nd5 12.Ne4=) 11.c5 Bc7 12.h3 (12.d4 e4 13.Nd2 Nf5=) 12...Ng6 (12...Qe8 13.d4=) 13.Qc2 (13.Qd2 Qe7=) 13...f5 14.Bc1 (14.Rab1 a5=+) 14...Nh4 15.Nh4 (15.Bb2 Nf3 16.Bf3 Qg5=+) 15...Qh4 16.f4 (16.Re1 a5 17.Rb1 d4 18.ed4 ed4=+) 16...d4 17.ed4 ef4 (17...ed4!? 18.Nd1 Nf6=+) 18.Bf3= Nf6 19.Qf2 Qf2 20.Rf2 (20.Kf2 Rad8=+) 20...Rad8 21.Ne2 g5 22.d5 Bd5 23.Nd4 Be5 24.Bb2 Bd4 25.Bd4 Bf3 26.Bf6 Rf6 27.Rf3 Rd4 28.Raf1 Re6 29.g3 Re2 30.gf4 g4 31.hg4 fg4 32.Rg3 h5 33.Rf2 Rf2–+ 34.Kf2 Rf4 35.Ke3 Rf1 0–1. Usmanov,F – Staroverov,Alexey, RUS–ch, 2002.

7.Nf3 0–0 8.Nc3N c6 9.Na4 Nd7 10.c4 c5 11.0–0 (11.Qd2 Qc7 12.cd5 Nd5=) 11...cb4–/+ 12.ab4 dc4 (12...Bb4 13.Qb3 a5 14.c5–/+) 13.dc4 (13.b5 Qc7+=) 13...Bb4–/+ 14.Nc3 (14.Qc2!?–/+) 14...Nc5 15.Nb5 (15.Qc2 Bf5 16.Qd1 a5–+) 15...a6 16.Qd8 (16.Bc3 Nc6 (16...ab5?! 17.Qd8 Rfd8 18.Bb4+=) 17.Qb1 a5–+ (17...ab5?! 18.Ra8 Qa8 19.Bb4 Nb4 20.Qb4+=)) 16...Rad8 (worse is 16...Rfd8 17.Nc7 Rac8 18.Ne6 Ne6 19.Rfd1–/+) 17.Nc7 Bf5 18.Ba3 Ba3 (18...Ba3 19.Ra3 Rd7–+) 0–1. jeich (1780) – marekt (2150), gameknot.com, 2014.

7.Nd2 c6

8.Ngf3 0–0 9.c4 Qe8 10.e4 Nd7 11.0–0 Rd8 12.d4 Qg6 13.Nh4 Qh6 14.g3 g5 15.Ng2 de4 16.Ne4 Bb8 17.Qc1 Qg6 18.Bd3 Qh5 19.Bc2 Bc4–/+ 20.Re1 Bd5 21.Ne3 h6 22.Nd5 Nd5 23.Nc3 Nc3 24.Bc3 ed4 25.Bd4 Be5 26.Bb3 Kh8 27.Bd1 Qh3 28.Bc3 Rfe8 29.Bf3 Qf5 30.Bg2 Bc3 31.Qc3 Re1 32.Re1 Ne5 33.Qc5 a6 34.Qe7+= Rb8 35.Be4 Nf3?? 36.Kh1+– (36.Kh1 b5 37.Bf5 Kg8 38.Qh7 Kf8 39.Re7 c5 40.Qf7#) 1–0. Valenta,Vit (2190) – Ruckschloss,Karol (2310), SVK Championship, 2006.

8.Ngf3 a5

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Qb3 Rf7 12.Rfb1 b6 13.c4 Ng6 14.Bc3 a4 15.Qc2 b5 =.

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Nb3 ab4 12.cb4 Qe8 13.Rc1 b6 14.Qc2 Qg6 15.Nh4 Qh6 =+.

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Qc2 Ra7 12.Nb3 b6 13.ba5 ba5 14.c4 Rb7 15.Rab1 a4 =.

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Qc2 b5 12.Rfd1 c5 13.bc5 Nc5 14.e4 Rc8 15.ed5 Nd5 =+.

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Qc2 b6 12.Nb3 Qc7 13.Rab1 ab4 14.cb4 Bf7 15.Rfc1 Ra7 =+.

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Qc2 Qc7 12.e4 b5 13.d4 f5 14.Ng5 Bf7 15.f4 ed4 +=.

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Qc2 Qe8 12.Nb3 ab4 13.ab4 Qg6 14.Na5 Rfb8 15.Nb3 Bh3 –/+.

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Qc2 Re8 12.Qb3 c5 13.ba5 Qa5 14.c4 Reb8 15.a4 Qc7 =+.

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Qc2 Rf7 12.Nb3 a4 13.Nbd2 b5 14.c4 Qe8 15.e4 d4 =.

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Qc2 Kh8 12.Nb3 b6 13.Rfe1 c5 14.b5 e4 15.de4 de4 16.Nfd2 f5 17.Bc4 Nd5 18.Nf1 Ne5 19.Nbd2 Qh4 20.h3 Nf4 21.ef4 Nc4 22.Ne4? fe4–+ 23.Qe4 Bf7 24.Rad1 Rae8 25.Qc6 Nb2 26.Re8 Nd1 27.Re2 Qf4 28.Rd2 Nc3 29.g3 Qf6 30.Rd6 Ne2 31.Kh2 Qf2 32.Qg2 Qg2 33.Kg2 Nc3 34.Rb6 Bd5 35.Kh2 Rf2 36.Kg1 Rg2 37.Kh1 Rg3 38.Kh2 Rg2 39.Kh1 Rg6 (39...Rg6 40.Kh2 Rb6–+) 0–1. Saradjen,J – Godena,M, it op Bled Slovenia, 1994.

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Re1 Qc7 12.Qb3 c5 13.bc5 Nc5 14.Qc2 b5 15.e4 Rab8 =+.

9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.e4 Ng6 12.d4 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Nf4 15.Re1 Qe8 =+.

5.Be2 Nd7

6.d4 c6 7.Nd2 a5 8.c3 Nh6 9.Qb3 Nb6 10.Ngf3 e4 11.Ne4+/– Nc4 12.Ng3 Bd6+= 13.Bc4 dc4 14.Qc2 0–0 15.0–0 f5 16.Rae1 Bd5 17.Ne5 Qh4 18.h3 Rae8 19.Nd7 Rf7 20.Nb6 Bg3 21.fg3 Qg3 22.Nd5 cd5 23.Bc1 ab4 24.ab4 Re4 25.Bd2 Rf6 26.Rf3 Qd6 27.Qa4 Rf8 28.Qb5 Re7 29.Ref1 Rfe8 30.Be1 Qd7 31.Qa5 g6 32.Bh4 Re6 33.b5 Nf7 34.g4 Nd6 35.b6 fg4 36.hg4 Ne4 37.Rf7=+ R6e7 38.Be7= Qg4 39.Kh2 Qg3 40.Kh1 Qh3 41.Kg1 Qg4?? 42.Kh2 Qh4?? 43.Kg1 Qg4 44.Kh2 Qh5 45.Kg1 ½–½. Gimeno Higueras,Roberto (2015) – Serna Lara,Sergio (2150), Cullera op–A, 2004.

6.Nf3 Bd6 7.0–0 Ne7 8.Bb5 0–0=+ 9.c3 c6 10.Ba4 b5 11.Bc2 Nb6 12.Re1 a5 13.Nh4? Nc4 14.Bc1 ab4–+ 15.d3 Na3 16.Na3 ba3 17.e4 b4 18.ed5 Bd5 19.c4 Be6 20.Bb3 Bc5 21.h3 Qb6 22.Be3 Nf5 23.Bc5 Qc5 24.Nf5 (24.Nf5 Bf5 25.Qf3–+). ahmed sharkawy_1 – rampantpawn, ChessWorld.net, 2005.

6.Nf3 Bd6 7.0–0 Ne7 8.d4 0–0 9.de5 Ne5 10.Nbd2 c6 11.Nd4 Bf7 12.Rc1 Qd7 13.h3 Rad8 14.c4 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Nd5 17.Bd5 Bd5=+ 18.Qc2 Bc7 19.Rfd1 Qd6 20.Nf3 Qe6 21.Qe2 Bf3 22.Qf3= Rd1 23.Qd1 Rd8 24.Qe2 Qd6 25.g3 Qd5 26.h4 Qd3 27.Qd3 Rd3 28.Kf1 Rd2 29.Bc3 Ra2 30.Ra1 Ra1 31.Ba1 Kf7 32.Ke2 Ke6 33.Kd3 h5 34.Ke4 g6 35.f4 Bb6 36.Bd4 f5–/+ 37.Kd3 Kd5 38.Bb2 a5 39.Bc3 ab4 40.ab4 Bc7 41.Bb2 Bd6 42.Bc3 b6 43.Bd2 c5 44.bc5 bc5 45.Bc3 c4 46.Ke2 Ke4 47.Bd2 Bc5 0–1. David Payne (1715) – hertford (2020), ChessWorld.net, 2002.

6.Bg4 f5 7.Bh5 g6 8.Be2 Ngf6 9.Nf3 Bd6 10.h3 Qe7 11.c3 0–0 12.0–0 e4 13.Nd4 Ne5 14.f4 ef3 15.Bf3 Nd3 16.Bc1 Ne4 17.Qc2 Nc1 18.Qc1 c6 19.Be4? fe4–+ 20.Qe1 Bd7 21.a4 Qe5 22.g3 Bh3 23.Rf4 g5 24.Qf2 gf4 25.ef4 Qg7 26.Ne2 Bg4 27.Kf1 Qh6 28.Ke1 Rf5 29.Qg1 Rh5 30.Qf2 Be2 (30...Be2 31.Ke2 Rh2–+; 30...Rh2 31.Qf1 Rh1 32.Kd1 Rf1 33.Kc2 Be2 34.Kb2–+) 0–1. 1805DYDIDIDY – Papale, mySchach.de, 2005.

5.Ne2 a5

6.b5 c5 7.f4 Bd6 8.d3 Nh6 9.h3 Nf5 10.Bc1 ef4 11.ef4 d4 12.c4 0–0 13.g4 Nh4 14.Kf2 h5 15.g5?? Nd7 16.Ng3 Qc7 17.Ne2? Rae8 18.Bg2 Bf7 19.Qf1? Re2 20.Qe2 Bf4–/+ 21.Bd2 Re8 22.Qd1 Be3 23.Be3 de3 24.Kg1 e2 25.Qe1 Qe5 26.Nc3 Qd4 27.Kh2 Ng2 28.Kg2 Qd3 29.Ra2 Bc4 30.Rd2 Qc3 31.Rd7 Qe5 (31...Qe5 32.gf6 gf6–+; 31...Qa3?! 32.gf6 gf6 33.Rg1–+) 0–1. Ljubojevic – Constantineau, Simultanee, 1984.

6.b5 Bd6 7.Ng3 Ne7 8.Be2 0–0 9.0–0 a4 10.f4 =+.

6.Ng3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.c3 Bc5 10.Qa4 Nc6 11.Na3 Nh6 12.Bb2 0–0 13.c4 dc4 14.Nc4 Qd5 15.e4 Qd7 16.Be2 Rb8 17.0–0? Nd4 18.Bd4?? Qa4 19.Ne5 Qd4 20.Nf3 Qd6 21.e5 fe5 22.Ne4 Qd5 23.Nc5 Qc5 24.Ne1 b5 25.Nf3 Kf7 26.Ne1 b4 27.Nf3 e4 28.Ne1 b3 29.d3 b2 30.de4 b1Q 31.Bd3 Qd1 32.Ba6 Rb2 33.Nf3 Qf2 34.Kh1 Qg2# 0–1. TD_6 – babylyub, ICS rated light match, 1998.

5.Ne2 c5

6.b5 Bd6 7.d4 Ne7 8.de5 fe5 9.a4 0–0 10.Nd2 Nd7 11.g3 a6 12.ba6 ba6 13.Bg2 Rb8 14.Ba3 Nb6 15.c3 Qd7 16.0–0 Na4 17.f4 Bg4–+ 18.Qe1 ef4 19.ef4 Qe6 20.Qf2?? Qe2 21.Qe2 Be2 22.Rfe1 Bb5 23.Nb1 Bd3 24.Bf1 Bf1 25.Kf1 Nf5 26.Re6 Kf7 27.Re2 Rb3 28.Bc1 Nc3 29.Nc3 Rc3 30.Bd2 Rg3 31.Ra6 Rf3 32.Kg2 Nh4 33.Kg1 Bf4 34.Ra7 Kg6 35.Ra6 Kg5 36.Ba5 Be3 (37.Rf2 Rf2 38.Bd8 Rd8 39.Rg6 Kg6 40.h3 Nf3 41.Kh1 Rh2#) 0–1. jones662 – cust, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.bc5 Bc5 7.d4 Bd6 8.de5 fe5 9.Nf4 Bf7 10.Nd3 =.

5.Ne2 Bd6

6.d3 Nd7 7.Nd2 Ne7 8.c4 c5 9.cd5 Nd5 10.Nc4 Be7 11.b5 0–0 12.e4 N5b6 13.Qc2 Qc7 14.Ng3 g6 15.Be2 Rf7 16.0–0 h5 17.h4 Rh7 18.Ne3 Rc8 19.Rfc1 Bd6 20.a4 Nf8 21.a5 Nbd7 22.Bc3 Bf7 =. Grob – von Freudenreich (year?).

6.g3 Ne7 7.Bg2 c6 8.0–0 0–0 9.f4 Nd7 10.fe5 fe5–/+ 11.d3 Rf1 12.Qf1 Nf5 13.Bc1 Qb6 14.Qf2 Qa6 15.c3? Qd3 16.g4 Nh4 17.h3 Rf8 18.Qe1 Ng2 19.Kg2 Qe4 20.Kg1 Qg6 21.Nd2 h5 22.Nf1 hg4 23.hg4 Qg4 24.Neg3 Rf1! 25.Kf1 e4 26.Ra2 Bg3 27.Qe2 Qh3 28.Qg2 Qh4 29.Ke2 Bg4 30.Kd2 Be1 31.Kc2 Ne5 32.Bd2 Bd2 33.Qd2 Nc4 34.Qd4 Qf2 35.Kb3 Qf7 36.a4 b6 37.b5 Na5 38.Kc2 Qf2 39.Qd2 Qf6 40.Qh2 cb5 41.ab5 Nc4 42.Ra7 Ne3 43.Kb2 Nd1 44.Ka2 Nc3 45.Kb3 Nb5 46.Qb8 Kh7 47.Ra2 Qc3 48.Ka4 Qc4# 0–1. 73DADDELDU37 – Master1, mySchach.de, 2005.

5.Ne2 Nd7

6.Nc1 Bd6 7.Nc3 Nh6 8.Be2 0–0 9.Nb3 c6 10.0–0 Qc7 =+.

6.Nbc3 Bd6 7.Nc1 Nh6 8.Be2 0–0 9.0–0 a5 10.ba5 Ra5 =+.

6.Nec3 a5 7.b5 Nh6 8.d4 e4 9.Qh5 g6 10.Qd1 Bd6 =+.

6.Nec3 a5 7.b5 Nh6 8.Qh5 g6 9.Qd1 Nb6 10.d4 =+.

6.d4 c6 7.Nd2 Ne7 8.de5 Ne5 9.Nf4 Bf7 10.Be2 N7g6 11.Nh5 Nh4 12.g3 Nf5 13.e4 de4=+ 14.Ne4 Bd5 15.Bd3 Be4 16.Be4 Nd6 17.Bg2 Ndc4 18.Qd8 Rd8 19.Bc3 Kf7 20.0–0 g6 21.Nf6+/– Bg7 22.Ne4 Rhe8 23.Ng5 Kg8 24.Rad1 Nf3 25.Bf3 Bc3 26.b5 cb5 27.Bd5 Rd5 28.Rd5 Na3 29.Rd7 Nc2 30.Rb7 b4 31.Rd1 a5 32.Nf7 Re1= 33.Re1 Ne1 34.Nd6 a4 35.Ne4 a3 36.Ra7 Nd3 37.Kf1 Bd4 38.Ke2?? Ba7–+ 0–1. Marulanda,Carlos Andres – Corrales,Isis Johanna (1995), Bogota COL, Mayores Distrital (6), 2011.

6.d4 Bd6 7.Nd2 Nh6 8.Rc1 Nb6 9.Ng3 c6 10.c4 Bc7 11.c5 Nd7 12.Qb3 Qe7 13.Be2 0–0 14.0–0 e4 15.f4 ef3 16.gf3 f5 17.f4 Rae8 18.Nf3 Nf6 19.Qd3 Ne4 20.Ne5 Qh4 21.Kg2 Be5 22.de5 Ng4 23.Bg4 fg4 24.f5? Qh3 25.Kg1 Ng3 26.hg3 Qg3 27.Kh1 Qh3 28.Kg1 g3 29.Rc2 Bf5 30.Rf5 Rf5 31.Rg2 Ref8 (31...Ref8 32.Bc3 Rf2 33.Qh7 Kh7 34.Rf2 gf2#) 0–1. Schwarz,B – Meyer,Heinrich, OWL–ch Altenbeken, 1948.

6.Ng3 a5 7.b5 Bd6 8.Be2 Ne7 9.0–0 0–0 10.f4 Nb6 =+.

6.h3 a5 7.b5 Nh6 8.Nec3 Bd6 9.Qf3 Nf7 10.Qg3 Ng5 =+.

5.Nf3 a5

6.b5 a4 7.d3 c5 8.bc6 Nc6 9.Nbd2 Bc5 (9...Nh6 10.c4+=) 10.Be2 Nge7 11.0–0 0–0 12.c4 d4 13.ed4 Nd4 14.Ne4 Ba7 15.Nd4 Bd4 16.Bd4 Qd4 (worse is 16...ed4 17.Bf3+=) 17.Qc2 Bd7 18.Rab1 Bc6 19.Nc3 Nf5 20.Kh1 Rfd8 21.Nb5 Qh4 22.Nc3 Nd4 23.Qd1 f5 24.Nd5 Rd6 25.h3 (25.f4 Re8–/+ (25...Ne2?! 26.Qe2 e4 27.de4=)) 25...Rh6 (25...Bd5 26.cd5 b5 27.f4–+) 26.f3 f4 27.Qe1 Qe1 28.Rfe1 Nf5 (28...Bd5 29.cd5 b5 30.Bd1–/+) 29.Kg1 (29.Bd1!? Bd5 30.cd5+=) 29...Bd5–/+ 30.cd5 Nd4?? (30...b6 31.Bd1 Ne3 32.Rb4–/+) 31.Rb7 (better is 31.Bd1 Nf5 32.Re5+/– (worse is 32.Rb7 Ne3=)) 31...Rd6+= 32.Bf1 Rd5 33.Reb1 Nb3 34.Rb2 Rd4 (better is 34...Kf8!?–/+) 35.Rc2= Rad8? (better is 35...h5!?=) 36.Rcc7+/– 1–0. Fournier,Frederic (1815) – jcastanh2 (1770), Active (6/3) ajedrez21.com, 2005.

6.b5 a4 7.d3 Qd7 8.c4 Qd8 (8...dc4 9.Nc3+=) 9.Be2 (9.Nc3 dc4 10.dc4 Qd1 11.Rd1 Nd7+=) 9...Ne7 (9...dc4!? 10.dc4 Qd1 11.Bd1 Bc4+=) 10.Nc3+= c6 11.bc6 bc6 12.0–0 Nd7 13.cd5 cd5 14.Na4 Nc8 15.Qc2 Nd6 16.Rfc1 Be7 17.Nc3 0–0 18.d4 e4 19.Ne1 f5 20.g3 Rc8 21.Qd2 Nc4 22.Bc4 Rc4 23.Ne2 Nf6 24.Nf4 Bf7 25.Rc3 Qa5 26.Qc2 Rfc8 27.Rc1 (27.Rc4 dc4 28.Bc3 Qa6=) 27...Bd6 (27...Rc3 28.Bc3 Qa3 29.Qd2–/+) 28.Kg2 (28.Rc4 dc4 29.Neg2 Rb8+= (29...Ba3? 30.Ra1+–)) 28...Bf4 (28...Rc3!? 29.Bc3 Qa3–/+) 29.gf4+= R8c6 30.f3 (30.Qd2 Nd7=) 30...ef3 (30...Rc3!? 31.Bc3 Qa3–/+) 31.Nf3= Ne4 32.Rc4 Rc4 33.Qd1 Kf8 34.Ne5+= Rc1 35.Qc1 Be8 36.Nd3 Qa6+= 37.Qc2? Qg6?? 38.Kh1= Qg4 39.Ne1 Qh3 40.Qg2?? Qe3–+ 41.Nf3 Nf2 42.Kg1 Nd3 43.Kf1 Nb2 44.Qf2 Qf4 45.Qe2 Qc1 46.Kg2 Nc4 47.Kg3 Qh6 48.h4 1–0. Fournier,Frederic (2000) – tinov (2010), Echecs21, 2003.

6.b5 c6 7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 9.c4 Ng6 10.Nc3+= Be7 11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.Bb5 Nd7 14.Bc6 0–0 15.Ba8 Qa8+/– 16.0–0 f5 17.Nb5 f4 18.Nc7 Qc6 19.Rc1 Qd6 20.Ne4!+– de4 21.d5 Bf5? 22.Rc6 f3 23.Rd6 Bd6 24.Ne6 Rb8 25.Bg7 Nh4 26.g4! Bg4 27.Qa4 Nc5 28.Nc5 (28.Nc5 Bc5 29.Be5+–) 1–0. b4_player – redisperanza, gamecolony.com, 2006.

6.b5 Bd6 7.a4 c5 8.Be2 Nh6 9.0–0 e4 10.Ne1 0–0 11.d3 Qc7 12.Nd2 Bh2–/+ 13.Kh1 ed3 14.cd3 Bd6 15.Rc1 Nd7 16.d4 c4 17.Bc3 Nb6 18.Nef3 Qf7 19.Ng1 Qg6 20.Bh5 Qg5 21.g3 Nf5 22.Bf3?? Ng3! 23.fg3 Qg3 (23...Qg3 24.Qe2 Qh4 25.Nh3 Bh3–+; 23...Qe3?! 24.Kg2 Qh6 25.Re1=+) 0–1. nimzomorph – Clay56, ChessWorld.net, 2011.

6.b5 Bd6 7.c4 c6 8.d4= e4 9.Nfd2 Nd7 10.Nc3 f5 11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.Nb5 Bb8 14.Nb3 Ne7 15.Nc5 Bf7 16.a4 0–0 17.Rc1 Nb6 18.Qd2 Nc4 19.Bc4 dc4 20.Na3 Ng6 21.g3 Bd5 22.Nc4 Nh8 23.Ba3 Nf7 24.Qb2 Bd6 25.0–0 Ng5 26.Rfd1 Bc4 27.Rc4 Qe8 28.h4 Nf3 29.Kf1 Rb8 30.Qa2 Kh8 31.Na6 Rb6 32.Bd6 Rd6 33.Nc5 Qh5 34.Rcc1 Qg4 35.Nb7 Qh3 36.Ke2 Rdf6 37.Na5 Qg4 38.d5 Nh4 (39.Kd2 Nf3 40.Kc2 Ra6=+). mrkt (2480) – Curlywurly (2750), ChessWorld.net, 2003.

6.b5 Bd6 7.d3 Ne7 8.Be2 Nd7 9.c4 c6 10.Nc3 0–0 11.Nd2 Bc5 12.0–0 d4 13.ed4 Bd4 14.bc6 bc6 15.Qc2 Nf5 16.Nb3 Nc5 17.Nc5 Bc5 18.Na4 Nd4 19.Bd4 Bd4 20.Rab1 Qc7 21.Rb3 Rab8 22.Rfb1 Rfd8 23.Bf3 Rb3 24.Rb3 Bf5 25.g4 (25.c5 Kh8+=) 25...Be6–/+ 26.h3 f5 27.Qe2 e4! 28.gf5 (28.de4 Qg3 Double attack) 28...ef3 29.Qe6 (29.Qf3 Rf8 30.Qe4 Qg3 31.Qg2 Bf2 32.Kh1 Qe3–+) 29...Kf8 30.Qe4 Qg3 (30...Qg3 31.Kh1 Qg2) 0–1. Williams,Barry M – Coghini,Phillip G, NZCCA CT0007, 2000.

6.b5 Ne7 7.Be2 Nf5 8.0–0 Nd7 9.d3 Nc5 10.a4 Bd6 11.d4 Nd7 12.de5 Ne5 13.Nd4 Nd4 14.ed4 Ng6 15.c4 dc4 16.Nd2 0–0 17.Nc4 Bb4= 18.Qc2 Nf4 19.Bf3 Bd5 20.Bd5 Nd5 21.Ne3 Rf7 22.g3 Qd7 23.Qb3 Rd8=+ 24.Rad1 Qe6 25.Nc2 Bf8 26.Qf3 c6 27.Rfe1= Qd7 28.bc6 Qc6 29.Qb3 Bb4 30.Nb4 ab4 31.Rc1 Qd7 32.Rc5 h5 33.h4 g6 34.a5 Kg7+= 35.Qf3 Qd6 36.Kg2 Rfd7 37.Qe4 Kf7 38.Qf3 Kg7 39.Rc2 Nc3 40.Bc3+/– bc3 41.Qc3 Qd5 42.Kh2 g5 43.hg5+– Qg5 44.Qc5 Kg6 45.Re4 Qc5 46.dc5+/– Ra8 47.Ra4 Rc7 48.Kh3 Rac8 49.Rb4 Ra8 50.Rb5+– Ra6 51.f4 Rac6 52.Rc4 Kf5+/– 53.Kh4 Rg7 54.Rb6 Re6 55.Re6 Ke6 56.c6 bc6 57.Rc6 Kf5 58.Rc3 Rg8 59.a6 Kg6 60.a7 Ra8 61.Ra3 Kf5 62.Ra5 Kg6 63.Kh3 Kh6 64.Kg2 Kg6 65.Kf3 h4 66.gh4 f5 67.Kg3 Kh6 68.Ra6 Kh5 69.Kf3 (69.Kf3 Rd8 70.a8Q Ra8 71.Ra8 Kh6 72.Ra7 Kg6 73.h5 Kf6 74.h6 Ke6 75.h7 Kf6 76.h8Q Kg6 77.Qg7 Kh5 78.Qg5#) 1–0. Saradjen,Janko (2215) – Osolin,Bogdan, SLO–chT1z Bled, 2000.

6.b5 Nh6 7.c4 dc4 8.Qc2 Qd5 9.Nc3 Qc5 10.d4 =.

6.b5 Nh6 7.Be2 c5 8.bc6 bc6 9.0–0 Nd7 10.d3 Rb8 11.Qc1 Bd6 12.Nbd2 0–0 13.c4 f5 14.g3 g5 15.d4 e4 16.Ne5 Be5 17.de5 f4 18.Rb1 f3 19.Bd1 Qe8 (20.cd5 Bd5=; 19...Nf7 20.cd5 cd5 21.Qc6=+). Pommerel,Wim – Van Mechelen, corr, 1996.

6.c3 Bd6=+ 7.d3 Ne7 8.Nbd2 0–0 9.Be2 Nbc6 10.b5 Nb8 11.a4 Nd7 12.c4 Bb4 13.Qc2 dc4 14.dc4 Nc5 15.0–0 Bf5 16.e4 Be6 17.Rfd1 Qe8 18.Nf1 c6 19.Ng3 g5 20.Bc1 h5 21.Nh5?? Qh5–/+ 22.Ng5 Bg4 23.f3 Bc8 24.f4 Qg6 25.Nf3 Qe4 26.Qb2 ef4 27.Rd4 Qe6 28.Rf4 Nf5 29.Nh4 (29.Rg4 Kf7–+). Mroz,Antoni – Kusmierek,Jozef, corr 2. AMM, Poland, 1994.

6.b5 c5

7.c4 d4 8.Bd3 Nd7 9.Qe2 (9.0–0 Nh6+=) 9...Kf7= 10.0–0 Nb6 11.ed4 (11.Nh4 Na4 12.Bc1 Nh6=) 11...cd4 12.a4 (12.Nd4 ed4 13.Re1 Qd7 14.Bd4 Na4+=) 12...Nh6+= 13.Re1 Qd7 14.h3 (14.Qe5 fe5 15.Ne5 Kf6 16.Nd7 Nd7 17.Bd4 Kf7+=) 14...Rc8–/+ 15.Ba3 (better is 15.Rc1!?–/+) 15...Bc4–+ 16.Bc4 Rc4 17.Ne5 fe5 18.Qf3 Qf5 19.Qb7 Nd7 20.Qd5 (20.g4 Ng4! 21.Qd5 Qe6 22.Qe6 Ke6 23.Bf8 Rf8 (23...Nf8?! 24.d3 Rc8 25.hg4–/+) 24.hg4 Rf4–+) 20...Qe6 21.Qf3 Nf6 22.d3 Ra4 23.Rc1 (23.Qd1 Ba3 24.Na3 Rb4–+) 23...Qd5 (23...Qb6 24.g4 Qb5 25.g5–+) 24.Rc7 Kg6 25.Qg3 Kf5 26.h4 Qb5 27.Bf8 Rf8 (27...Ra1?? 28.Qg5 Ke6 29.Re7 Kd6 30.Re5 Rf8 31.Rb5+–) 28.Na3 Ra3! 29.Qg5 (29.Ra3 Qb1 Pinning) 29...Ke6 30.Ra3 Rf7 31.Rc8 (31.Rc1 Nf5–+) 31...Rb7 32.Ra1 Nf5 33.Qd2 Nh4 34.Ra5 Qb4 35.Ra6 (35.Qb4 Rb4 36.Rc7 Nf5–+) 35...Kf5 36.Qe2 (36.Qd1 Qb3 37.Rc2 Qd5–+) 36...Ng6 37.Rac6 (37.g3 Qb1 38.Qf1 Qf1 39.Kf1 Rb1 40.Ke2 Rb2 41.Ke1–+) 37...Nf4 38.Rf6 gf6 39.Qe4 Kg5 40.g3 Nh5 41.Kh2 (41.g4 Qb1 42.Kh2 Nf4 43.Qf5 Kh4 44.Qf6 Kg4 45.Rg8 Ng6 46.f3 Kh5 47.Qf5 Kh6 48.Qh3 Kg5 49.f4 Kf6 50.fe5 Ne5 51.Qh4 Ke6 52.Re8 Kf7 53.Qh5 Ng6–+) 41...Qb2 42.Rg8 Kh6 43.Kh3 (43.Qf3 Ra7–+) 43...Ra7 44.Qf3 (44.Kg2 Qb1 45.Rg4 Qb7 46.Qb7 Rb7–+) 44...Qb7 45.Qd1 (45.Kg2 Qf3 46.Kf3 Ra2–+) 45...Ng7 46.Kh2 (46.Rf8 Qc6 47.g4–+) 46...Ra2 47.Kg1 (47.Qc1 Kg6 48.Qe1–+) 47...Rb2 48.Qc1 Kg6 49.Rc8 Rb1 0–1. silencer123 (2165) – marekt (2075), gameknot.com, 2014.

7.bc6 bc6 8.c4= Bd6 9.Nc3 Ne7 10.d4 e4 11.Nd2 Nd7 12.cd5 cd5 13.Nb5 Bb8 14.a4 0–0 15.Ba3 f5 16.g3 Nf6 17.Nb3 g5 18.h4 gh4? 19.Rh4+– Ng6 20.Rh1 f4 21.gf4 Bg4 22.Be2 Be2 23.Qe2 Bf4 24.0–0–0 Bb8 25.Bf8 Qf8 26.Kb2 Nd7 27.Rh7! Kh7 28.Qh5 Kg7 29.Qd5 Qc8?? 30.Qa8 Nb6 31.Qe4 Na4 32.Ka3 Qf8 33.Ka2 Qb4 34.Rg1 (34.Rg1 Nc3 35.Nc3+–) 1–0. Bauer,Christian (2605) – Mensch,Etienne (2310), Open, Geneve SUI, 2007.

7.bc6 Nc6 8.Bb5 Qb6 9.Bc6 (9.Nc3!?=) 9...bc6+= 10.Ra2?? d4–+ 11.ed4?? (11.Bd4 ed4 12.Ra1–+) 11...Ba2 12.0–0 Qb2 13.a4 (13.Nc3 e4 14.Re1 Ba3 15.Na2 Qa2–+) 13...ed4 14.c3 (14.d3 Rb8 15.Nbd2 Rb4–+) 14…Rb8 0–1. Borup,John – Newth,David, IECC, 2000.

7.d3 Nd7 8.c4= Nb6 9.cd5 Nd5 10.Nbd2 Nh6 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.Nc4 Nb6 14.Nfd2 Nc4 15.Nc4 Qc7 16.Qc2 b6 17.Bf3 Rad8 18.Rfd1 Nf7 19.Rac1 Bd5 20.Bd5 Rd5= 21.e4 Rd7 22.Ne3 Ng5 23.h4 Nf7= 24.d4 ed4 25.Bd4 Qf4 26.Bb2 Rfd8 27.Nd5 Qb8 28.Rd3+= Ne5 29.Rg3 Kf8 30.Qe2 Bd6 31.Qh5 Ng6 32.Rg4 Kg8 33.Bf6 Bh2 34.Kf1 Rd5 35.ed5 gf6 36.g3 Qb7 37.Rd1 Re8? 38.Qf5 Re5?? 39.Qf3 Kg7 40.Kg2 Qd7 41.Kh2 Rf5 42.Qe2 Rf2 43.Qf2 Qg4 44.Rf1 Qd4 45.Qd4 cd4 46.Rd1 Ne5 47.Kg2 d3 48.Kf2 Kf7 49.Rc1 Ke7 50.Rc6 Ng4 51.Ke1 Ne3 52.Kd2 Nf1 53.Kd3 Ng3 54.Rb6 h5 55.Re6 Kf7 56.b6 (56.b6 Nf5 57.b7+–) 1–0. Opocensky,Karel – Teller,Alfred, Brno, 1928.

7.d4 e4 8.Nfd2 c4 9.a4 Nd7 10.Be2 Nh6 11.Nc3 Bd6 12.0–0 Qc7 13.g3 0–0 14.Ba3 Bb4 15.Bb4 ab4 16.Na2? (better is 16.Ncb1–/+) 16...Ra4–+ 17.f3 Rfa8 18.Qb1 ef3 19.Nf3 Qa5 0–1. Kappel,Ray – Ovall,Larry (2055), 2011–STP–1 Lechenicher SchachServer, 2011.

6.b5 Nd7

7.Nc3 Bd6 8.d4 e4 9.Nd2 Ne7 10.a4 0–0 11.Be2 c6 12.0–0 Qc7 13.f4 Nf5 14.Bg4 Rf7 15.Re1 Raf8 16.Nf1 b6 17.Ng3 Ne3= 18.Re3 Bf4 19.Be6+= Be3 20.Kh1 Bf4? 21.bc6+– Bg3 22.cd7 Bd6 23.Nd5 Qd8 24.Qh5 Bb8 25.Ne3 Qc7 26.d5 Qd8 27.Nf5 b5 28.ab5 Bf4 29.Bd4 g6 30.Qg4 Bd2 31.c4 Kh8 32.Nd6 Rg7 33.c5 e3 34.Qe4 Re7 35.Rf1 Rg7 36.g4 Qe7 37.h4 a4 38.g5 f5 39.Qe5 e2 40.Qe2 Ba5 41.Qe5 a3 42.c6 a2 43.Ne8 Rff7 44.Bf7 Qe5 45.Be5 h6 46.Bg7 Kh7 47.h5 a1Q 48.hg6# 1–0. NN – SuperConstellation4, 1988.

7.Nc3 Bd6 8.d4 e4 9.Nd2 Ne7 10.a4 0–0 11.Be2 c6 12.0–0 Qc7 13.f4 Nf5 14.Bg4 Rf7 15.Re1 Raf8 16.Nf1 b6 17.Ng3 Ne3= 18.Re3 Bf4 19.Be6+= Be3 20.Kh1 Bf4? 21.bc6+– Bg3 22.cd7 Bd6 23.Nd5 Qd8 24.Qh5 Bb8 25.Ne3 Qc7 26.d5 Qd8 27.Nf5 b5 28.ab5 Bf4 29.Qg4 Bg5 30.Bd4 Kh8 31.b6 Rd7 32.c4 Rb7 33.c5 g6 34.Qg5 gf5 35.Qf5 e3 36.Ra5 e2 37.Qf2 e1Q 38.Qe1 Re8 39.c6 Rg7 40.c7 Qc8 41.Bf6 Qb7 42.Bg7 Kg7 43.Qe5 Kg6 44.Qf5 Kh6 45.Qf6 Kh5 46.g4# 1–0. NN – SuperConstellation4, 1988.

7.Nc3 Bd6 8.d4 e4 9.Nd2 Ne7 10.a4 0–0 11.Be2 c6 12.0–0 Qc7 13.f4 Nf5 14.Bg4 Rf7 15.Re1 Raf8 16.Nf1 b6 17.Ng3 Ne3= 18.Re3 Bf4 19.Be6+/– Be3 20.Kh1 Bf4? 21.bc6+– Bg3 22.cd7 Bd6 23.Nd5 Qd8 24.Qh5 Bb8 25.Ne3 Qc7 26.d5 Qd8 27.Nf5 b5 28.ab5 Bf4 29.Qg4 Bg5 30.h4 Kh8 31.hg5 Rd7 32.Bd7 Qd7 33.gf6 gf6 34.Ra5 h6 35.Bf6! Kh7 36.Qh4 Qf5 37.Ra7 Rf7 38.Rf7 Kg8 39.Qg3 Qg4 40.Rg7 Kh8 41.Qb8 Qc8 42.Qc8# 1–0. NN – SuperConstellation4, 1988.

7.Nc3 Bd6 8.d4 e4 9.Nd2 Ne7 10.a4 0–0 11.g3 c5 12.Ne2 Rc8 13.Bg2 Bg4 14.c4 f5 15.h3 Be2 16.Qe2 Bc7 17.0–0= Qe8 18.f4 Qg6=+ 19.Kh2 Rfd8 20.Ba3 Bd6 21.Rac1 cd4–/+ 22.Bd6 Qd6 23.ed4 Qb4 24.cd5 Nd5 25.Rc8 Rc8 26.Ne4 fe4 27.Qe4 Nc7?? 28.Qb7+– Qf8 29.b6 Nb6 30.Qb6 Na8 31.Qa5 Rc2 32.Rb1 Nc7 33.Rb7 Qc8 34.Ra7 Qd8? 35.Qf5 Re2 36.Qa5 Rc2 37.Rb7 Qc8 38.Qa7 Ne8 39.Re7 Nc7 40.a5 Qd8 41.Re5 Rd2 42.Qc5 Rd4 43.Re7 Rd7 44.Qc4 Kh8 45.Rd7 Qd7 46.a6 Ne8 47.Qc5 Qd6 48.Qd6 Nd6 1–0. NN – SuperConstellation4, 1988.

7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.c4 Ngf6 10.Nc3 Be7 11.Be2 0–0 12.Rc1 dc4 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 Qe8 15.0–0 Nb6 (15...Qf7 16.Qa4=) 16.Nb6 cb6 17.Qb3 Qf7 18.Qf7 Rf7 19.g3 Bd6 20.Nb1 a4 21.Nd2 Nd5 22.Nc4 Bf8 23.Rc2 Rc7 24.Rfc1 Rac8 25.Kf1 g5 26.Ke1 Kg7 27.Kd1 g4 28.Nd2 Rc2 29.Rc2 Ra8 30.Nc4 ½–½. Woelfelschneider,Peter (2335) – Carlsen,Torben Erik (2320), CiF–11.Superturnier, 2010.

7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.c4 Ngf6 10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3= Nb6 13.Be2 Qh4 14.Qc2 Bd6 15.g3 Qh3 16.Bf1 Qh6 17.a4 0–0=+ 18.Bg2 Nd5–/+ 19.0–0 Rac8 20.Nc4 Nc3–/+ 21.Qc3 Bb4 22.Qb3 c5 23.bc6 Rc6 24.Rfc1 Bc4 25.Rc4= Kh8 26.Rac1 Qe6 27.h3 Rg8 28.R1c2 Rd8 29.Bf1 Qf7 30.Qa2 Qe8 31.Rc1 Qe6 32.Qc2 Rdc8 33.Qb3 Rd8 34.Qb2 Rdc8 35.R4c2 Qd6 36.h4 Rd8 37.Qb3 Rc2=+ 38.Rc2 Qe7 39.Bc4 g6 40.Be6 Kg7 41.Qc4 Re8 42.Bc8 Rf8 43.Qd5 Rf7= 44.Kg2 h5 45.Qb5 Kh6 46.d5 Rh7 47.Rc4 Qf7 48.Be6 Qf6 49.Rc8 g5 50.Rg8 gh4+– 51.Bf5! h3 52.Kh2 Rf7 53.Be4 Qf2+/– 54.Kh3 Qf6 55.Rg6 Qg6 56.Bg6 Kg6 57.d6! Kf6 58.Qd5 Rd7 59.e4 Bd6 60.e5! Ke7 61.ed6 Rd6 62.Qb7 Kf6 63.Qa8 Kg7 64.Qa5 Kg6 65.Qb4 Rd7 66.a5 Kf6 67.a6 Ke6 68.a7! Ra7 69.Qb6 Ke5 70.Qa7 Kf6 71.Qe3 Kf7 72.Kh4 Kf6 73.Qe8 Kf5 1–0. Cheski,Joanna – Burrell,Edward, 1997.

7.Be2 Bd6 8.0–0 Ne7 9.c4 dc4 10.d3 cd3–/+ 11.Bd3 Nc5 12.Be2? Nb3–+ 13.Nc3 Na1 14.Qa1 Nc8 15.Ne4 Qe7 16.Rd1 Nb6 17.Nd6 cd6 18.Qb1 d5 19.g3 0–0 20.Kg2 Rac8 21.h4 Na4 22.Ba1 Nc3 23.Bc3 Rc3 24.a4 Rfc8 25.Ne1 Qa3 26.Qa1 Qa1 27.Ra1 e4 28.Kf1 Bh3 29.Kg1 Rc1 30.Rc1 Rc1 31.Kh2 Re1 32.Kh3 Re2 33.Kg2 Ra2 0–1. Neumann,Frank (1650) – Ritter,Klaus (2410), RSX16D – Goldener Oktober–1, 2007.

7.Be2 Bd6 8.d4 e4 9.Nfd2 f5 10.c4 Ngf6 11.0–0 dc4 12.Qc2 Nb6 13.a4 0–0 14.Nc4 Bc4 15.Bc4 Nc4 16.Qc4 Kh8 17.h3 Rc8 18.Nc3 c6 19.Qe6 Ne8 20.bc6 Rc6 21.Qa2 Qg5 22.Nd5 Nf6=+ 23.Rac1 Nd5 24.Qd5 Qd8 25.Kh1 Qc7 26.Rc6 bc6 27.Qe6 Rf6 28.Qc4 Qb7 29.Bc3 Bc7 30.Qc5+= Qa6 31.Rc1 1–0. lskr (2015) – MarcosRamos (1610), internet, 2007.

5.Nf3 a6

6.c4 dc4 7.Bc4?? (better is 7.Qc2+=) 7...Bc4–+ 8.d4 ed4 9.Nd4 Qd7 10.Nd2 Bf7 11.0–0 Ne7 12.Ne4 Nd5 13.Qf3 Be7 14.Rfd1 0–0 15.Nf5 Bg6?? (15...c6 16.Neg3 Qe6 17.e4–/+) 16.Ne7?? (better is 16.Rd5 Qe6 17.Rad1+/–) 16...Qe7–+ 17.Nc5 c6 18.Bd4 (18.e4 Nb6–+) 18...b6 19.Nd3 Nd7 20.Nf4 Nf4 21.Qf4 Ne5 (better is 21...Rfd8–+) 22.Bb6 Rfe8 23.h3 Qf7 24.Qd4 Bf5 25.f4 (25.Qf4 Qg6 26.Kh2 Rab8–+) 25...Nc4 26.Re1 Re4 27.Qc5 Qd5 28.Rad1 Qc5 29.Bc5 Rae8 30.Kf2 Na3 31.g4 Bc8 32.f5 (32.Re2–+) 32...Nc2 33.Re2 Nb4 0–1. Fournier,Frederic (2215) – Aouizerate,Robert, Open \ Paris FRA, 2002.

6.d3 c5 7.c3 Bd6 8.Nbd2 Nc6 9.Be2 Nge7 10.e4 d4 11.0–0 0–0 12.h3 b5 13.cd4 cd4 14.Nh2 Qb6 15.f4 Rfc8 16.fe5 Ne5 17.Ng4 a5 18.Ne5 Be5 19.Bg4 ab4 20.ab4 Ra1 21.Ba1 Ra8 22.Be6 Qe6 23.Nf3 Ra2?? 24.Nd4 Qb6?? 25.Qb3+– Kh8 26.Qa2 Bd4 27.Bd4 Qd4 28.Kh1 Qd3 29.Rd1?? Qe4 30.Rd8 Ng8 31.Qg8 1–0. horacyad2010 – bourtug, internet, 2011.

6.d3 Nc6 7.Nbd2 Bd6 8.Be2 Qd7 9.0–0 0–0–0 10.c4 dc4 11.Nc4 Bc4 12.dc4 Qe7 13.Qa4 e4 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 Be5 16.Be5 Qe5 17.Rfd1 Ne7 18.b5 ab5?? (better is 18...Qe6 19.c5 Rd1 20.Rd1 Rd8+–) 19.Qa8 1–0. Fournier,Frederic (1750) – fegatello (1680), Active, 2007.

5.Nf3 c5

6.b5 d4 7.e4 Bd6 8.d3 Ne7 9.Nbd2 0–0 10.a4 a6 11.ba6 Na6 12.Be2 Nb4 13.c3 Nbc6 14.c4 Nb4 15.0–0 f5 16.h3 Qd7 17.Ng5 f4 18.Ne6 Qe6 19.Bg4 Qf7 20.Qe2 g6 21.Nf3 h5 22.Bd7 Nec6 23.Bc6 Nc6 24.Ng5 Qf6 25.h4 Nb4 26.f3 Be7 27.Ba3 Ra4 28.Bb4 Rb4 29.Ra7 Qb6 30.Qa2 Bg5 31.hg5 Qd8 32.Qa5 b6 33.Qa6= Qg5 34.Qb7 Qh6 35.Qd5 Kh8 36.Qe5 Kg8 37.Rfa1 g5 38.Ra8 g4 39.Qd5 Kh7 40.Rf8 Qf8 41.Ra7 Kh6 42.Qe6 Kg5 43.Qe5 Kh4 44.Rh7?? Kg3 45.Kf1 Qa8 46.fg4 Qa1 47.Ke2 Rb2 0–1. dtpwaldi – wybitnytalent (1660), internet, 2011.

6.Bb5 Nc6 7.Be5 fe5 8.Ne5 Qc7 9.Qh5 g6 10.Ng6 hg6 11.Qh8 Bg7 12.Qh7 0–0–0 13.c3 Ne5 14.f4 Nf6 15.Qh4 Rh8 16.Qg3?? Ne4–+ (16...Ne4 17.Qf3 Nf3 18.gf3 Nd6–+) 0–1. Wessel,Volkmar – Draasch,Heiko, Schleswig Holstein–ch cand, 1994.

6.bc5 Bc5 7.d4 ed4 8.ed4 Bb6 9.Bb5 Nc6 10.Qe2 Qd6 11.c4 0–0–0 12.c5+/– Ba5 13.Bc3 Bc3 14.Nc3 Qc7?? 15.Qe6+– Kb8 16.0–0 Nh6 17.Nd5 Qd7 18.Qd7 Rd7 19.Nb4 Kc7 20.d5 1–0. woschkat (1995) – knightmare (1725), net–chess.com, 2001.

6.bc5 Bc5 7.d4 ed4 8.Nd4 Bd4 9.Bd4 Nc6 10.Bb5?? Qa5–/+ 11.Nc3 a6 12.Be2? Rc8–+ 13.0–0 Nd4 14.Qd4 Rc3 15.Bd3 Ne7 16.Rfb1 Nc6 17.Qh4 Qc7 18.Rb2 Ne5 19.Qa4 Kf7 20.Rab1 b5 21.Qa6 Nd3 22.Rb5 Qc8 23.Rb7 Kg6 24.Qa4 Rc2 25.h3 Nf2 26.Qh4 Ne4 27.a4 Qc4 28.R7b4 Qe2 29.Qe1 Qg2# 0–1. Neumann,Frank (1650) – Heinrich,Olaf (2290), RSS7E easy–65, 2007.

5.Nf3 c6

6.c4 Ne7 =.

6.d4 e4 7.Nfd2 Bd6 8.Nc3 Nd7 9.Na4 b6 10.Rc1 Ne7 11.c4 f5 12.cd5 cd5 13.Nc3 a6 14.g3 0–0 15.Nb3 Qb8 16.Nd2 Qb7 17.Be2 Rac8 18.0–0 b5 19.Nb3 Bf7 20.Nc5 Nc5 21.dc5 Bc7? 22.Qc2?? Qc6 23.Rfd1 Rcd8 24.Rd2 Be5 25.Rcd1 Bc3 26.Bc3 Rd7 27.Qb2 Qg6 28.a4 Rb7 29.ab5 ab5 30.Bd4 Nc6 31.Qa3 Ra7 32.Qb3 Rb8 33.Ra2 Ra2 34.Qa2 Nb4 35.Qa7 Nc6 36.Qc7 Qe6 37.Bb2 Qc8 38.Qf4 Qe6 39.Ra1 h6 40.h4 Rb7 41.Ra8 Kh7 42.g4 Ne7 43.gf5 Qf5 44.Qd6 Rd7 45.Qb6 Ng6 46.c6+/– Rd6 47.Qb5?? Nh4?? 48.c7?? Qh3 49.Bf1 Rg6 50.Bg2 Qg2 0–1. vihavald (1685) – enesii (1710), internet, 2011.

6.d4 e4= 7.Nfd2 f5 8.c4 Nf6 9.Nc3 Nbd7 10.Rc1 Be7 11.Be2 0–0 12.0–0 Bd6 13.g3 a6 14.Na4 Qe8 15.Nc5 Nc5 16.dc5 Bc7 17.cd5 Nd5 18.Nc4 Rd8 19.Qc2 Bf7 20.f3 Qe6 (20...ef3 21.Bf3 Bg6 22.Qb3=) 21.fe4 fe4 22.Rf2 Bg6 23.Rcf1 Rf2 24.Rf2 Bf5 25.Bf1 h5 26.Bd4 Rd7 27.Kh1 (27.Nb6 Bb6 28.cb6 Qg6=) 27...Rf7= 28.Bg2 Attacks the isolani on e4 28...h4 29.g4 (better is 29.gh4!? g6 30.Rf1+=) 29...Bg4+= 30.Rf7 Qf7 31.Qe4 Nf6 32.Bf6 Qf6 33.Nd2 (33.Kg1 Bh5+=) 33...Be6–/+ 34.Kg1 h3 35.Bf1 Kf7 36.Bc4 Bc4 37.Qc4 Qe6 38.Qf1 Ke7 39.Qf3 g5 40.Nf1 g4 41.Qf2 b5 (41...Be5 42.Nd2–/+) 42.cb6 Bb6 Attacking the isolated pawn on e3 43.Qh4 Kd6 44.Qf2 Kc7 45.Qe1 Qe4 46.Qf2 c5 (46...Kb7 47.Qe2–/+) 47.Nd2 Qd5 48.e4 (better is 48.Qf4 Kc6 49.Ne4 cb4 50.ab4–/+) 48...Qd6–+ 49.Qf7 Kc6 50.Qe8 (50.Nc4 cb4 51.Nb6 Kb6 52.Qf2 Kc6 53.ab4 Qd1 54.Qf1 Qd4 55.Qf2 Qe4 56.Qc5 Kb7–+) 50...Kb7 51.Qf7 Bc7 52.Qd5 Qd5 53.ed5 cb4 54.ab4 Bd6 0–1. Mehlhorn,Uwe (2440) – Schuster,Peter (2440), RSS5D pro–17, 2004.

6.Be2 Qb6 7.Nc3 Nd7 =.

6.Be2 Bd6 7.0–0 Ne7 8.d4 e4 9.Nfd2 0–0 10.c4 Bc7 11.cd5 Qd6 12.g3 cd5 13.Nc3 a6 14.Qb3 Rc8 15.Rfc1 Nbc6 16.Rc2 b5 17.Rac1 Bb6 18.a4 Bd4=+ 19.ab5 Bc3 20.Rc3 ab5 21.Bb5 Ne5 22.Rc8 Nc8 23.Be5 Qe5 24.f4 ef3 25.Nf3 Qe4 26.Nd2 Qe5 27.Nf3 Qe4 28.Nd2 Qe5 29.Nf3 ½–½. Johannes,Jan – Krasny,Henryk Jan, corr TKM/A006, 1999.

6.Be2 Bd6 7.Nc3 =.

5.Nf3 Nc6

6.d4 e4 7.Nfd2 Bd6 8.c4 Nge7? 9.c5+– Ng6 10.cd6 Qd6 11.Nb3 0–0 12.Be2 f5 13.0–0 f4 14.b5 Nce7 15.Nc5 f3 16.gf3 Bh3 17.fe4 de4?? 18.Ne4 Qd5 19.Nbc3 Qd7 20.Re1 Nh4 21.Ng5 Bf5 22.Bc4 Kh8 23.Qh5 Nf3 24.Qf3 Bg4 25.Nf7 Rf7 26.Qf7 Bh5 27.Qh5 Ng6 28.Ne4 Rf8 29.Ng5 Rf2 30.Qh7# 1–0. Fritz 10 – NN, 2007.

6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.c4 Nf6 9.Nc3 a6 10.h3 Be7 11.g4 fg4 12.cd5 Nd5 13.Nd5 Bd5 14.Qg4+= Qd7 15.Bg2 Be6 16.Qe4 0–0–0 17.Qc2 Bh4 18.Bc6 Qc6 19.Qc6 bc6 20.Ke2 Rhf8 21.f3 Rd5 22.Rac1 Rg5 23.Rhg1 Bh3 24.Rg5 Bg5 25.Ne4 Be7 26.Rc6 Bd7 27.Rc1 Rf5 28.Rh1 h6 29.Ng3 Rg5 30.Kf2 a5 31.Bc3 Kb7 32.e4 ab4 33.Bb4 Bb4 34.ab4 Rb5 35.Rb1 c6 36.e5 Kc7 37.Ne4 Bf5 38.Rg1 g6 39.Nd6 Rb4 40.Nf5 gf5 41.Rg7 Kd8 42.Ke3 (42.Ke3 f4 43.Kf4 Rd4 44.Kf5+/–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Faust, 2010.

5.Nf3 Bd6

6.Bb5 c6 7.Ba4 Ne7 8.0–0 0–0 9.Nc3 Nd7 10.Bb3 Qe8 11.h3 Qg6 12.Nh4 Qh6 13.Nf3 f5 14.d3 Rf6 15.h4 Raf8 16.g3 f4 17.ef4 ef4 18.Ne2 Rf5 19.Ned4=+ fg3 20.fg3 Bg3 21.Nf5 Nf5–/+ 22.Bc1 Qh5 23.Qe2? Rf6?? 24.Bg5 Rg6 25.Rf2 h6 26.Rg2 hg5 27.hg5 Qh3 28.c4 Nh4 29.Nh4 Qh4 30.cd5 Qd4 31.Kh1 Qa1 32.Rg1 Qe5?? 33.Qe5+= Be5 34.de6 Kf8 35.Rf1 Nf6= 36.gf6 gf6 37.a4 Ke7 38.b5 c5 39.a5=+ Kd6 40.b6 a6 41.Bc4 Bc3 42.Ba6 ba6–+ 43.Rb1 Bb4 44.d4 Ke6?? 45.b7= Rg8 46.dc5 Rh8 47.Kg2 Rb8 48.Rb4+– Kd5 49.Rb3 Kc6? 50.Rb6+– Kc5 51.Ra6?? Rb7= 52.Rf6 ½–½. Dolejs,Dan (1995) – Forster,William (1975), Nelson op NZL, 2007.

6.Bb5 c6 7.Ba4 Ne7 8.d4 e4 9.Ne5?? fe5–+ 10.de5 Bc7 11.Nc3 Be5 12.b5 Qa5 13.Bb3 Bc3 14.Bc3 Qc3 15.Ke2 Bg4 16.f3 Nf5 17.Qg1 Nd4! 18.Kf2 Qd2 19.Kg3 Ne2 20.Kg4 Ng1 21.Rag1 ef3 22.gf3 0–0 23.Rd1 Qg2 24.Kh4 g5 25.Kh5 Qh3 26.Kg5 Rf5# 0–1. Wloka,Frank – Mantovanelli,Marco (2530), remoteschach.de, 2004.

6.Qc1 Nd7 7.c4 c6 8.c5N Bc7 9.Nc3 f5 (9...Ne7 10.Qc2+=) 10.Be2 g5 (10...Qe7!?=) 11.h4+= g4 12.Ng5 Qf6 13.Qc2 (13.b5 d4 (13...Nc5 14.bc6 bc6 15.Nb5+–) 14.bc6 bc6 15.Ne6 Qe6=) 13...h6 (13...Ne7 14.Ne6 Qe6 15.0–0=) 14.Ne6+= Qe6 15.Bd3 (15.0–0!?+=) 15...e4= 16.Bf1 Ngf6 (16...Ne5 17.d4 ed3 18.Bd3 Nd3 19.Qd3=) 17.Ne2 Kf7? (better is 17...g3=) 18.Nd4+/– Qe8 19.Nf5 Kg6 (19...Ne5 20.Be2+/–) 20.Nd4+– 1–0. Feofanov,Alexander – Osipov,Yuri, 2008.

6.Qc1 Nd7 7.c4 c6 8.cd5 cd5 9.Nc3 Rc8 10.Be2 Ne7 11.Qd1 0–0 12.Rc1 Nb6 13.Nb5 Bb8 14.d4 Ng6 15.0–0 a6 16.Nc3 e4 17.Nd2 Qd6 18.f4 f5 19.Nb3 Rf7 20.Nc5 Re8 21.b5+= a5 22.Nb3 Nc4 23.Bc4 dc4 24.Nc5 Bc8 25.Qa4 Nf4 26.Rf4+/– g5 27.N3e4?? fe4–+ 28.Rf7 Qh2 29.Kf1 Qh1 30.Kf2 Bg3! 31.Kg3 Qh4# 0–1. Scholz,Guenther – Schwieger,Claus, BdF, 1957.

6.Nc3 c6 7.Be2 (7.Bd3 Ne7=) 7...Ne7 8.d3 (8.0–0 Nd7=) 8...0–0+= 9.0–0 Nd7 10.Qe1 (10.h3 a5+=) 10...Ng6 (10...b5 11.Rb1+=) 11.Nd2 Qc7 (11...a5 12.b5+=) 12.Bh5 (12.Nb3 Rae8+=) 12...Rae8 (12...a5 13.Na2+=) 13.e4 d4 Black gains space 14.Ne2 c5 15.b5 (15.Qd1 f5+=) 15...Rd8 (15...c4 16.Nc4 Bc4 17.dc4 Qc4 18.Bg4 Qb5 19.Bc1–/+) 16.a4 (16.Bg6 hg6 17.Qd1 c4 18.Nc4 Bc4 19.dc4 Qc4–/+) 16...Nf4 Black threatens to win material: Nf4xh5 (16...c4 17.dc4 Bc4 18.Nc4 Qc4 19.Qd1+=) 17.Bf3 g5 (17...Rde8 18.Qd1=) 18.Nf4 ef4 19.h3 Ne5 20.Be2 Qf7 (20...a6 21.Kh1=) 21.Nf3 Ng6 22.c4 Qd7 23.Nh2 (23.Qd2 Qe7=) 23...Ne5 (23...Nh4 24.Qd1=) 24.f3 (24.Qa5!?=) 24...h5 25.Qd1 Ng6 (25...Rde8 26.Qb3+=) 26.Rf2 Kg7 27.a5 (27.Nf1 Qc7=) 27...Rh8 (27...a6 28.b6=) 28.Bc1 Rh7 29.Bd2 Rdh8 30.Be1 Ne5 The knight likes it on e5 31.Rf1 White's piece can't move: h2 (31.a6 b6+=) 31...Kf7 (31...a6 32.Rb1+=) 32.Kh1 (32.a6!?= is worth looking at) 32...g4–/+ 33.fg4? (33.Rg1 gh3 34.a6 ba6 35.Ra6 Rg8+=) 33...hg4 34.Rf4? (34.b6 f3 35.h4 fe2 36.Qe2 ab6–+) 34...Nc4 (better is 34...Nd3 seems even better 35.Rf6 Kf6 36.Bd3 gh3–+) 35.Rf6–/+ Kf6 36.Ng4 Bg4 37.Bg4+= Rh3 38.Bh3?? Rh3–+ 39.Kg1 Ne3 40.Qe2 Rh2 41.Qf3 Kg7 42.Bd2 Rg2 43.Kh1 Rh2 44.Kg1 Rd2 45.Kh1 Rh2 46.Kg1 Rh3 47.Qe2 Rg3 48.Kh1 Qh3 49.Qh2 Qg4 50.Rg1 Qf3 51.Rg2 Rg2 (51...Rg2 52.Qh7 Kh7 53.b6 Rg4) 0–1. Frank,Detlev – Hawranke,Dietrich, Pinneberg–ch op, 2000.

6.Nc3 Ne7 7.Bb5 Nbc6 8.d3 0–0 9.0–0 a6 10.Bc6 Nc6 11.Ne2 a5 12.b5 Na7 13.a4 c6 14.bc6 Nc6 15.e4 Bc5 16.h3 de4 17.de4 Bc4 18.Re1?? (better is 18.Nd2 Ba6 19.c4–/+) 18...Qb6–+ 19.Ba3 Bf2 20.Kh1 Rfd8 21.Qb1 Qb1 22.Rab1 Be1 23.Re1 Be2 24.Re2 Rd1 25.Kh2 Ra1 (25...Nd4 26.Rf2–+) 26.Bc5 (26.Re3 Rc8 27.Rd3 Nd4 28.Nd4 ed4–+) 26...Ra4 27.Nd2 Rc8 28.Nb3 (28.c4 Ra2 29.Rf2 a4–+) 28...Nb8 (better is 28...Rc4 29.Be3–+) 29.Bb6 Nc6 30.Rd2?? (30.Bc5 Rc4 31.Bb6–+) 30...Re4 31.Na5 (31.Ba5 Na5 32.Na5 b6–+) 31...Na5 32.Ba5 Ra4 33.Bb6 Ra2 34.Rd7 (34.Kg3 Rcc2 35.Rc2 Rc2–+) 34...Rcc2 35.Be3 (35.Kg3 Rg2 36.Kf3 f5–+) 35...Rg2 36.Kh1 Rge2 (better is 36...Rh2!? 37.Kg1 Rhe2 38.Bf2–+) 37.Rd8 Kf7 38.Bc5 Ra1 39.Bg1 Ree1 0–1. mekkelmania – stameni, gameknot.com, 2014.

6.Nc3 Ne7 7.Be2 0–0 (7...a5 8.b5=+) 8.0–0 (8.Nb5 a5=) 8...Nd7 (8...a5 9.b5=+) 9.Nb5= Nb6 10.d4 e4 11.Nd2 (< 11.Nd6 ef3 (11...Qd6?! 12.Nd2=) 12.Nb7 fe2 13.Qe2 Qe8–/+) 11...c6 (11...a5 12.Nd6 Qd6 13.c4 Nc4 14.Bc4 ab4 15.Ba2 ba3 16.Bc3+=) 12.Nd6 Qd6 13.c4 Nc4 14.Bc4 dc4 15.Ne4 Qc7 (15...Qd5 16.Nc5 b6 17.e4+=) 16.Rc1 a5 (16...f5 17.Ng5 Bd5 18.Qh5=) 17.Nc5 Bf7 18.Qg4 (better is 18.ba5!? Ra5 19.Qc2=) 18...f5=+ 19.Qg3 Qg3 20.hg3 ab4 21.ab4 Ra2 22.Bc3 Rb8 (22...b6!? 23.Nd7 Rd8–/+) 23.Ra1= Ra1 24.Ra1 Nd5 25.Ra3 Nc7 26.Ra1 Nb5 27.Rc1 b6 28.Nd7 Rb7 ½–½. Rapp,R – Shoup,K, corr TT/5004 BdF, 1996.

6.Nc3 Ne7 7.h4 =.

6.c4 Be6 7.Qb3 dc4 8.Bc4 Bc4 9.Qc4 Qd7 10.Nc3 Qf7 11.d3 c6 12.Ne4 Be7 13.Rc1 Qc4 14.Rc4 Nd7 15.Ke2 Nh6 16.d4 ed4 17.Rd4 c5 18.Nd6 Bd6 19.Rd6 Ke7 20.Rhd1 Rhd8 21.bc5 Nc5 22.Rd8 Rd8 23.Rd8 Kd8 24.Nd4 Kd7 25.f3 a6 26.e4 Ne6 27.Ke3 Nc5 28.g4 g6 29.Ne2+/– Ke6 30.Nf4 Kf7 31.h4 Ne6 32.Ne6 Ke6 33.Bf6 Kf6? 34.g5+– Kg7 35.gh6 Kh6 36.Kf4 b5 37.e5 Kg7 38.Ke4 Kf7 39.Kd5 Ke7? 40.f4 Kd7 41.Kc5 Kc7 42.Kb4 Kb6+= 43.h5 a5 44.Kc3–/+ Kc5 45.hg6 hg6 46.Kb2 Kd5 47.Kc3 Kc5 48.Kb3 Kd5 49.Kc3 Kc5 50.Kd3 Kd5 51.Ke3 b4 52.ab4 ab4 53.Kd3 g5 ½–½. Fournier,Frederic – Schorderet,Stephane, Open \ Paris FRA, 2000.

6.d3 a5 7.ba5 Ra5 8.c4 Ne7 9.Bc3 Ra8 10.Qb3 b6=+ 11.Nbd2 0–0 12.Be2 c5 13.0–0= d4 14.Bb2 de3 15.fe3 Kh8 16.Bc3 Nbc6 17.Ne4 Bc7 18.Ng3 Rb8 19.Rad1 b5 =+. wlittle (2225) – mmisra (2070), net–chess.com, 2004.

6.d3 a5 7.b5 Ne7 8.Nbd2 0–0 9.Rc1 c6 10.c4 cb5 11.cb5 a4 12.e4 Qa5 13.ed5 Nd5–/+ 14.Be2 Nf4–+ 15.0–0 Qb5 16.Rc2 Bb3 17.Nb3 Qb3 18.d4–/+ Ne2 19.Qe2 Nc6 20.de5 fe5 21.Rc3 Qb6 22.Bc1 Rf6 23.Ng5 Raf8 24.Qd3+= g6 25.Qd5 Kh8 26.Rh3 h5 27.Ne4 Nd4 28.Nf6 Rf6 29.g4 Ne2= 30.Kg2 Nc1 31.Rc1 Qf2 32.Kh1 Qf4 33.Rc8 Bf8 34.Qc4 Qd2–/+ 35.Qc1 Qd5 36.Kg1 Qd4 37.Kh1 Qe4 38.Kg1 Qg4 39.Rg3 Qd4 40.Kh1 Qe4 41.Kg1 Kh7 42.Rc7 Bg7 43.Rc4 Qe2 44.Rg2 Qf3 45.Rg3?? Qf2–+ 46.Kh1 Qe2 47.Rg1 Rf2 48.Rh4 Qf3 (48...Qf3 49.Rg2 Qg2#) 0–1. Nilsson,Jonas – Aabling Thomsen,J (2155), 25th Politiken Cup, Copenhagen DEN (1), 2003.

6.d3 c6 7.c4 Ne7 8.Nc3 0–0 9.Be2 Qe8 10.0–0 Nd7 11.Nd2 Qg6 12.cd5 Nd5 13.Nce4 Bc7 14.Nb3 f5 15.Nec5 Nc5 16.Nc5 Bc8 17.Rc1 b6 18.Na4 Bb7 19.Qc2 Rad8 20.Bf3 Qd6 21.Be2 Rf7 22.Rfd1 Ba6 23.Qb3 (23.Qc6? Qc6 24.Rc6 Bb5 25.Rc7 Rc7 (25...Nc7?! 26.Nc3+=) 26.Be5 Rc2 (26...Ba4?! 27.Bc7 Bd1 28.Bd8 Be2 29.d4–+) 27.Nb6 ab6–+) 23...e4 24.g3 Qg6 25.Nc3 f4 26.Nd5 Rd5 27.ef4 Bd3 (worse is 27...ed3 28.Bf3 Rd6 29.Be5+–) 28.Bd3 ed3 (worse is 28...Rd3 29.Rd3 ed3 30.Rd1 Bf4 31.Qd3 Qd3 32.Rd3=) 29.Rc3 Bf4 30.Rcd3 Rd3 31.Rd3 Bg5 32.Rf3 Qh5 33.Rf5 Qg6 34.Re5 Kf8 35.Qd1 Re7 36.Qf3 Kg8 37.Rf5 h6 38.Rf8 Kh7 39.Kg2 Qc2 40.Bd4 Qe4 41.Qe4 Re4 42.Bc3 Kg6 43.Ra8 Re7 44.Rc8 Re6 45.Rc7 Bf6 46.Bf6 Kf6 47.Ra7 g6 48.Kf3 h5 49.a4 c5 50.bc5 bc5 51.a5 c4 52.Rc7 Ra6 53.Rc5 Ke6 54.Ke4 Kd6 55.Rg5 Kc7 56.Kd4 Rc6 57.Kc3 Kb7 58.h4 1–0. Sowden,Edward C (2295) – Morris,Greg (2165), Australia – England, 2005.

6.d3 c6 7.Be2 a5 8.ba5 Qa5 9.Nbd2 Ne7 10.0–0 0–0 11.c4 Nd7 12.cd5 cd5 13.Nb3 Qa7 14.Qb1 Nf5 15.Nbd2 Ne3 (better is 15...Rfc8+=) 16.Re1?? (better is 16.fe3 Qe3 17.Rf2+=) 16...Nf5–+ 17.a4 Bc5 18.Rf1 e4?? (better is 18...Qb6–+) 19.de4= de4 20.Ne4 Bd4 21.Bd4 Nd4 22.Nd4 Qd4 Attacks the isolani on a4 23.Bb5 Ne5 24.Ng3 Rfc8 25.Qe4 Qe4 26.Ne4 Rd8 27.Rfd1 Bf5 28.Rd8 Rd8 29.Ng3 Bg6 30.Ne2 Nf7 31.Nf4 Be4 32.Ne2 1–0. Fournier,Frederic (1645) – pablov74 (1720), Active, 2006.

6.d3 c6 7.Be2 Ne7 8.Nbd2 0–0 9.0–0 Nd7 10.c4 a5 11.b5 cb5 12.cb5 Rc8 13.Rc1 Nb6 14.Qb3 Qd7 15.Rc8 Rc8 16.Rc1 (16.a4!?+=) 16...a4–/+ 17.Rc8 Nec8 18.Qa2 Qb5 19.e4 Bf7 20.ed5 Nd5 21.Nc4 (21.Qb1 Nf4 22.Bf1 Bd5–/+) 21...Nf4–+ 22.Bf1 Qc6 23.Qb1 Bc7 24.Nfd2 Nb6 25.g3 Nc4 26.Nc4 Qf3 27.Ne3 Ne6 (27...Ne2 28.Be2 Qe2 29.Qc1–/+) 28.Bg2 Qe2 29.Qc1 Qd3 30.Bb7 Bb6 31.Nd5 Bc5 32.Ne3 Bf8 33.Bd5 Nc5 34.Bf7 Kf7 35.h3 Be7 36.Ng4 (better is 36.Qc4 Kf8 37.Bc3–+) 36...Nb3 37.Qe1 Nd2 38.Nh2 Qb1 39.Bc1 Nb3 0–1. Klement,Ottomar (1965) – Jochinger,Ferdinand (2240), Jacques Lemans op, 1996.

6.d3 Nc6 7.Nbd2 Nge7 8.c4 Qd7? (8...Ng6 9.Be2=) 9.cd5?? (better is 9.c5+–) 9...Bd5= 10.Be2 Bf3 (10...0–0!?=) 11.Nf3 Qg4 (11...Nd5 12.0–0+=) 12.0–0 (better is 12.Ne5 Qg2 13.Bh5 g6 14.Bf3+–) 12...h5? (12...Qe6 13.Qc2+=) 13.h3 (better is 13.Ne5!? Qf5 14.Nc6 Nc6 15.Qa4+–) 13...Qg6+/– 14.Nh4 Qf7 15.d4 g5 16.Nf3 (better is 16.b5!? Nd4 17.ed4 gh4 18.de5 fe5 19.Qa4+/–) 16...g4+= 17.hg4?? (better is 17.Nh4+=) 17...hg4–+ 18.Nh2?? (18.Ne5 Qh7 19.f4 fe5 20.de5 Qh2 21.Kf2 Qh4 22.g3 Qh2 23.Ke1 Qg3 24.Kd2 Bb4 25.Kc2–+) 18...Qh5 19.f3 Qh2 20.Kf2–+ g3 21.Ke1 Qg2 22.Kd2 ed4 23.Bd4 Nd4 24.ed4 Bf4 25.Kc2 Nd5 26.Rg1 (26.Rg1 Qf2 27.Qe1 Qd4 28.Kb3–+). Fournier,Frederic – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

6.d3 Nd7 7.c4= c6 8.Nc3 Ne7 9.Be2 0–0 10.0–0 Qe8 11.Nh4 g5 12.Nf3 Qg6 13.Nd2 f5 14.cd5 cd5 15.Nc4?? dc4–+ 16.dc4 Bb8 17.Bf3 e4 18.Be2 Be5 19.f4 gf4 20.ef4 Bg7 21.Qd6 Qf7 22.Bh5 Ng6 23.Rad1 Nb6 (23...Nb6 24.Be2 Bc4–+) 0–1. Engel,B – Siroky,M, corr ICCF EU/M/GT/267 (year?).

6.d3 Nd7 7.c4 c6 8.Be2 Ne7 9.Nc3 0–0 10.Qc2 a5 11.b5 dc4 12.dc4 Nc5 13.0–0 Qe8 14.Rfd1 Rd8 15.Rd2 Qf7 16.Rad1 Bc7 17.Rd8 Bd8 18.Nd2 f5 19.Na4 Nd7 20.Nf3 Ng6 21.bc6 bc6 22.Rd6 c5 23.Nc3 Be7 24.Rd1 Nb6 The isolani on c4 becomes a target 25.Nd5 Bd5 26.cd5 (worse is 26.Rd5 e4 27.Ne5 Ne5 28.Be5 Nd5 29.cd5 Qg6–/+ (29...Qd5?? 30.Bc4 Qf7 31.Bf7 Rf7 32.Qc4+–)) 26...Bd6 27.Qd2 Ra8 28.Bb5 Qe7 29.e4 f4 (better is 29...fe4!? 30.Ng5 c4+=) 30.a4+/– h6 31.Bc3 Qa7 32.Qb2 Qc7 33.Qd2 Nd7?? (33...Qa7 34.Bc6 Rb8+/–) 34.Qe2 Ra7 35.Nd2 Nb6 36.Nb3 Nc8 37.Qd2 f3 38.g3 Qf7 39.Qe3 Nf4 40.Bf1 Qg6 41.Nd2 Nb6 42.Nf3 Na4 43.Be5 Nh5? 44.Bd6 Qd6 45.e5 Qd8 46.d6 Nb6 47.g4 1–0. Golek,Jagoda (2040) – Nowak,Malgorzata (2035), Poland–ch U18 Girls, 2008.

6.d3 Nd7 7.Nbd2 Ne7 8.c4 c6 9.cd5 Bd5 10.Be2 Qc7 11.h3 g5 (11...a5!?+=) 12.Rc1 h5 13.e4 Be6 14.b5 (14.d4 Bf7+/–) 14...c5 15.a4 b6 (15...Qa5 16.Bc3 Qd8 17.Nc4+=) 16.Nc4 (16.d4 ed4 17.Nd4 Bf7+/–) 16...g4 (16...Ng6 17.Ne3=) 17.Nfd2 (17.hg4 Bg4 18.d4 Bf3 19.dc5 Be2 20.Nd6 Kf8 21.Qe2 Nc5+–) 17...0–0–0 (17...Rg8 18.Ne3+=) 18.Nd6 (18.hg4!? hg4 19.Rh8 Rh8 20.Bg4+/–) 18...Qd6+= 19.Nc4 Bc4 20.dc4 Qe6 21.hg4 hg4 22.Rh8 Rh8 23.Kd2 f5 24.Kc2 (24.ef5!? Qf5 25.Bg4 Qf2 26.Qe2 Qf4 27.Kd3=) 24...Nf6 25.ef5 Qf5 (25...Nf5 26.Kb1 Nd4 27.Qd3+=) 26.Kb3 Rd8 27.Qc2 Qf4 28.g3 Qg5 29.Rd1 Rd1 30.Qd1 Ne4?? (better is 30...Kc7=) 31.Bg4+– Kb8 (31...Nf5 32.Bc1 Nf2 33.Bg5 Nd1 34.Bf5 Kc7+–) 32.Qd8 Kb7 33.Qd7 Kb8 34.Qd8 Kb7 35.Qd7 Kb8= 36.Qd8 ½–½. Fournier,Frederic – Starij,Perdun, Partie evaluee, 5m + 0s, 2008.

6.d4 ed4 7.Nd4+/– Bf7 8.Nf5 Bf8 9.Bd3 Ne7 10.0–0 Nf5 11.Bf5 Bd6 12.e4 de4 13.Qg4 0–0 14.Qe4 Nc6? (better is 14...g6!? 15.Qb7 Nd7+/–) 15.Bh7+– (15.Bh7 Kh8 16.Qh4+–) 1–0. pierred – anony, internet, 2014.

6.d4 Nd7 7.c4 dc4N 8.d5 Bg4 (8...Bf7 9.Bc4 Ne7 10.Nc3+=) 9.Bc4 (9.h3 Bh5 10.Bc4 Ne7=) 9...e4= 10.h3 ef3 11.hg4 fg2 12.Rg1 a6 (12...Ne7 13.Rg2 0–0 14.Nd2=) 13.Nc3 Ne5 14.Be2 Qe7 15.Qa4 Kf7 (15...Nd7!?+/–) 16.Rg2+– Nh6 17.0–0–0 (17.Ne4 Ng6 18.f3 Rhe8+/–) 17...b5? (17...Rhc8 18.Rdg1+/–) 18.Qb3 (18.Qc2!? Rae8+–) 18...Rhd8 19.Rdg1 g6? (better is 19...Kf8+/–) 20.g5 fg5 21.Rg5?? (better is 21.Rh1!? Kg7 22.Rgh2 Nef7 23.Nb5 Kg8 24.Nd6 cd6 25.Rh6 Rdc8 26.Kd2 Nh6 27.Rh6 Qe4+–) 21...Nf5 (21...Kf8!?+/–) 22.Kb1 (better is 22.Qc2 Rf8 23.Ne4+–) 22...h6? (22...Kf8 23.Qc2 Qf7 24.Ne4+–) 23.R5g2 (better is 23.Rf5 gf5 24.Bh5 Kf8 25.Qc2+–) 23...Nh4+/– 24.Qc2 Ng2 25.Rg2 Rg8 26.Ne4 Rae8 27.Nc5 (better is 27.Rg3!?+/–) 27...Bc5= 28.bc5 Nc4 (28...Qh4 29.Rg1 h5= (29...Qf2 30.Rf1 Qf1 31.Bf1+–)) 29.Bc4+– bc4 30.Qc4?? (better is 30.Rg4 c3 31.Bc3 (31.Qc3?! g5+/–) 31...Rb8 32.Ka1 Qc5 33.Rf4 Ke8 34.Qe4 Qe7 35.Qa4 Qd7 36.Re4 Kd8 A) 37.Qa6?! Qd6 (37...Qd5 38.Bf6 Kd7 39.Re7 Kd8 40.Re5 Kd7 41.Rd5 Ke8 42.Qe6 Kf8 43.Qe7) 38.Bf6 Kd7 39.Re7 Qe7 40.Qc6 Kd8+–; B) 37.Bf6 Kc8 38.Qa6 Rb7 39.Rb4 Qd5 40.e4 Qd1 41.Ka2 Qc2 42.Bb2+–) 30...Qe4–/+ 31.Qe4 Re4 32.Bd4 (32.Rh2!? h5 33.Bd4–/+) 32...Rd8–+ 33.f3 Rh4 34.e4 (34.Rb2 Rd5 35.Rb7 Rh2 36.Rc7 Ke8–+) 34...Rh3 (better is 34...Rd5! 35.ed5 Rd4–+) 35.Rf2 Rf8 (35...g5 36.Be5 Rd7 37.c6+=) 36.Be5 c6 (36...Ke7 37.Bc7 Kd7 38.Ba5 Rhf3 39.c6 Ke8 40.Rf3 Rf3 41.d6+–) 37.dc6+= Ke6 (37...Rc8 38.c7 Ke7 39.Rb2+=) 38.f4 g5 (38...Rc8 39.c7 Rh5 40.Bd6 Rh1 41.Ka2+/–) 39.Bd6+/– Rc8 (39...Rf4 40.Rb2 Rf1 41.Ka2+/–) 40.f5+– Kf7 41.c7 (better is 41.Rb2 Rc6 42.e5+–) 41...Ra3?? (better is 41...Re3+=) 42.Rb2+– Re3 (42...Ra5 43.Rb8 Rc7 44.Rf8 Kg7 45.f6 Kg6 46.Bc7 Rc5+–) 43.Rb8 Rc7 44.Bc7 Re4 (44...Re1 45.Kc2 Re4+–) 45.Bd6 Rc4 (45...g4 46.Rf8 Kg7 47.c6+–) 46.Rf8 Kg7 47.f6 Kg6 48.Be7 (48.Be5 Re4 49.Rg8 Kf7 50.Rg7 Ke6 51.f7 Re1 52.Kc2+–) 48...g4 (48...a5 49.Kb2+–) 49.Rc8 (better is 49.Kb2 h5 50.Kb3+–) 49...h5 (49...Kf7+–) 50.c6 h4 (50...Kf7 51.c7 Ke6 52.Ba3 Kf6 53.Rf8 Ke5 54.Re8 Kf5 55.c8Q Rc8 56.Rc8+–) 51.c7 Kf5 (51...g3 52.Rg8 Kf7+–) 52.f7 1–0. Kesmaecker,Philippe (2275) – Bodenez,Claire, Gouesnou op, 1999.

6.d4 Nd7 7.de5= fe5 8.Nbd2 a5 9.ba5 Ngf6 10.c4 Ra5 11.cd5= Bd5 12.Nc4 Ra8 13.Nd6 cd6 14.Bc3 0–0=+ 15.Be2 Nc5 16.Bb4 Na6 17.0–0 Nb4 18.ab4 Qd7 19.b5 Ra1 20.Qa1 Ne4 21.Qb2 b6 22.Nd2 Nf6 23.Nc4 Qc7 24.Rc1 Rc8 25.Rc2 Qb8 26.f3 Be6 27.e4 Rc5 28.Kf1 d5=+ 29.ed5 Nd5 30.Kf2 Qc8 31.Na3 (31.Qe5 Nb4 32.Qd6 Nc2 33.Nb6 Qe8 34.Qc5 Qd8 35.Qc2 Qb6 36.Kf1 Qd4+–) ½–½. Pal – Pagni, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

6.d4 Nd7 7.de5= Ne5 8.Ne5 fe5 9.Be5 +=.

6.Be2 a5 7.b5 Ne7 8.Nc3 0–0 9.0–0 Nd7 10.e4 =+.

6.Be2 c6 7.Qc1 Bc7 8.c4= Ne7 9.d4 e4 10.Nfd2 0–0 11.Nc3 Nd7 12.a4 Rc8 13.Ba3 f5=+ 14.Qb2 f4 15.c5? fe3–+ 16.fe3 Nf5 17.Nf1 Qg5 18.0–0–0? Ne3 19.Ne3 Qe3 20.Kb1 Rf2 21.Rd2 Rg2 22.Nd1 Rg1 23.Ka2 Qg5 24.Rg1 Qg1 25.b5 Bf4 26.Rc2 b6 27.bc6 bc5 28.cd7= Bd7 29.Qb7 Be6 30.Rc5 Rb8 31.Qe7= Qg6 32.Bh5 Qf5 33.Rb5+= Rc8 34.Rb7 Bh6? 35.Rc7?? Rb8+/– 36.Bc1 e3+= 37.Nb2 Qh3?? 38.Bf7+– Bf7 39.Qf7 Kh8 40.Re7 Qc8 41.Be3 Qg8 42.Qg8 Rg8 43.Bh6 gh6 44.Ra7 Rg4 45.a5 Rd4 46.Rd7 Rb4 47.a6 Rb5 48.a7 Ra5 49.Kb1 h5 50.Rd8 Kg7 51.a8Q Ra8 52.Ra8 Kf6 53.Kc2 h4 54.Kd3 Kg5 55.Rg8 1–0. Lauermann,Answarth – Milankov,Dimitrij, Werther Schloss op 2nd, 1996.

6.Be2 c6 7.d3 a5=+ 8.c3 Nd7 9.Qb3 Qe7 10.Nbd2 Nh6 11.0–0 0–0 12.Qc2 Kh8 13.e4 Rfd8 14.d4 Bg4 15.Rfe1 f5 16.de5 Ne5 17.ed5 cd5 18.h3 Bh5 19.Ne5 Qe5 20.Bh5 Qh2 21.Kf1 Qh1 22.Ke2 Re8 23.Be8 Re8 24.Ne4 Qg2=+ 25.Kd1 de4 26.Qd2 Be7 27.Kc2=+ Rd8 28.Qe2 Bh4 29.Rad1 Rf8 30.Rd2 Qh3=+ 31.c4 Ng4 32.Rg1 h6 33.Rd7= Rg8 34.c5 ab4 35.ab4=+ Qh2 36.Rg4 fg4–/+ 37.Qg4 Qf2 38.Rd2 Qg3 39.Qe4 Bg5=+ 40.Rg2 Qf4 41.Qb7 Qc4 42.Kb1= Qf1 43.Ka2 Bf6 44.Bf6 Qf6 45.Kb3 g5 46.Re2= g4 47.Re7+= Qg6 48.Qe4 g3 49.Qg6 Rg6= 50.Re1 h5 51.b5 h4? 52.c6+– g2 53.c7 Rg8 54.b6 h3 55.b7 h2 56.c8Q g1Q 57.b8Q Rc8 58.Qc8 Kg7 59.Re7 Kh6 60.Qh8 Kg5 61.Rg7 Kf4 62.Qf8 Ke4 63.Re7 Kd4 64.Qd8 Kc5 65.Rc7 (65.Rc7 Kb5 66.Qd7 Ka5 67.Qa4 Kb6 68.Rc6 Kb7 69.Qa6 Kb8 70.Rc8#; 65.Qc7 Kb5 66.Re5 Qc5 67.Rc5 Ka6 68.Ra5#) 1–0. Blum,Gernot (2235) – Hauernherm Thoma,Wolfgang, Mittelfranken–ch, 1993.

6.Be2 Qd7 7.0–0 h5 8.d3 g5 9.c4 Nh6 10.cd5 Bd5 11.e4 Be6 12.d4 Qf7? 13.de5+– fe5 14.Ne5 Qf4 15.Bh5 Ke7 16.Ng6 (16.Ng6 Kd7 17.Nf4 gf4 18.Bh8+–) 1–0. horacyad2010 – rodmann21, internet, 2011.

6.Be2 Nd7 7.0–0 f5 8.Nc3 Ngf6 9.d4 e4 10.Ng5 Bg8 11.Nb5 h6 12.Nd6+/– cd6 13.h3?? hg5–+ 14.c4 dc4 15.f3 d5 16.fe4 fe4 17.Qa4 Qc7 18.Rf5 g4! 19.Rg5 gh3 20.Bf1 hg2 21.Bg2 Qh2 22.Kf2 Qh4 23.Rg3 Ng4 (23...Ng4 24.Kf1 Qg3 25.Qc2 Ne3 26.Kg1 Qh2 27.Kf2 Qg2 28.Ke3 Rh3 29.Kf4 Rf3#) 0–1. Neumann,Frank (1650) – Noack,Thomas (2000), RS–No–Engine–Pyramide, 2009.

6.Be2 Nd7 7.d3 Qe7 8.Nbd2 g5 9.c4 c6 10.cd5 Bd5 11.e4 Be6 12.d4 0–0–0 13.b5 cb5 14.d5 Bf7 15.Bb5 Nc5 16.Qc2 Kb8 17.Nb3 Rc8 18.Nc5 Bc5 19.Qb3 Qd6 20.Nd2 Ne7 21.Nc4 Bd5 (21...Qd8+/–) 22.Nd6 (better is 22.ed5 Qd5 23.0–0+–) 22...Bb3+= 23.Nc8 Rc8 24.Rc1 a6 25.Bd3 Ng6 26.g3 Nf8 27.Ke2 Ne6 28.Rhe1 Nd4 (better is 28...b5=) 29.Bd4+/– Bd4 30.Rc8 Kc8 31.Rb1 (better is 31.Rc1!? Kb8 32.Ba6+–) 31…Ba2 ½–½. Fournier,Frederic (1855) – Claude,Daniel (2055), Open Evry FRA, 2005.

6.Be2 g5 7.d3 g4 8.Nfd2 h5 9.c4 c6 10.Nc3 Ne7 11.Rc1 a6 12.0–0 f5 13.Na4 Ng6 14.cd5 cd5 15.Nc5 Bc8 16.Qb3 Ne7 17.f4 Nbc6 18.Qa2 b6 19.Ncb3 Be6 20.Qa1 Qb8 21.e4 d4 (better is 21...de4!? 22.de4 fe4+=) 22.ef5+/– Bf5 23.Rc6! Nc6 24.fe5 Be5 25.Rf5 Qd8?? (better is 25...Bh2 26.Kh1 Ne7+–) 26.Re5! Ne5 27.Bd4 (27.Nd4 Qg5 28.Ne4 Qe3 29.Kh1 Nd3 30.Nf6 Kf8 31.Bd3 Qd3 32.Nd7 Ke8 33.Qe1 Kd8 34.Nb6 Re8 35.Nc6 Kc7 36.Na8 Ra8+–) 27...Nf3 (27...0–0 28.Be5 Qg5 29.Kh1+–) 28.Bf3 gf3 29.Bh8 fg2 (29...Qd3 30.Qe5 Kd7 31.Qg7 Ke8 32.Qg8 Ke7 33.Qg5 Kd7 34.Bd4 (34.Qh5?? Qe3 35.Kf1 Qe2 36.Kg1 Qg2) 34...f2 35.Bf2+–) 30.Qe5 Kd7 (30...Qe7 31.Qh5 Qf7 32.Qe5 Kf8 33.Qd6 Kg8+–) 31.Bf6 Qc7 32.Qd5 Qd6 33.Qd6 (better is 33.Qb7 Qc7 34.Qa8+–) 33...Kd6 34.Kg2 Rg8 35.Kh3 Rg4 36.Bd4 Kc6 37.Nc4 Rf4 38.Bb6 Kd5 (38...Rc4 39.dc4 Kb6 40.Nc5+–) 39.Be3 Rf1 40.Ncd2 (40.Ncd2 Rh1 41.Bf4+–) 1–0. De Oliveira,Carlos A – Antunes,Flavio H, CXEB TBI–C–XI–XII–P–0068, 1993.

6.Be2 Nh6 7.0–0 0–0 8.Nc3 c6 9.d4 e4 10.Nd2 f5 11.b5 Bh2?? 12.Kh2+– Qh4 13.Kg1 Ng4 14.Bg4 fg4 15.Ne2 Rf6 16.Nf4?? Rh6–+ 17.f3 g3 18.Nh3 Bh3 19.fe4 Bg4 (19...Bg4 20.Rf8 Kf8 21.Qf3 Bf3 22.Nf3 Qh1; 19...Bf5 20.Qh5 Rh5 21.Rf5 Qh1#) 0–1. Neumann,Frank (1650) – Rheindt,Stefan (2015), RSS7E schnell–36, 2008.

6.Be2 Nh6 7.d3 0–0 8.Nbd2 Nd7 9.0–0 Nf7 10.c4 c6 11.h3 f5 12.c5 Bc7 13.e4 Nf6 14.Qc2 Qd7 15.Nh2 Nh8 16.Ndf3 Ng6 17.Ng5 fe4 18.Ne6 Qe6–/+ 19.Ng4 ed3 20.Nf6 Rf6 21.Bd3 e4 22.Be2 Ne5 23.Qc3 Rg6 24.f4 ef3! 25.Bf3 Nf7 26.Bh5= Rg3?? 27.Bf7+– Qf7 28.Rf7 (28.Rf7 Rc3 29.Rc7+–) 1–0. Nemeth,Laszlo (2060) – Karrer,Peter, Gyongyos Matra Cup, 2003.

6.c4 dc4=+

7.Qc2 a5 8.Bc4 Qc8 9.d4 Bc4 10.Qc4 e4 11.Nfd2 f5 12.Nc3 ab4 13.Nb5 Qd7 14.0–0 Bh2 15.Kh2 c6 16.a4 Ne7 17.Qb4 cb5 18.ab5 Ra1 19.Ra1 Nd5 20.Qb3 0–0 21.Nc4 Rd8 22.Ra7 Qc7 23.Ne5 Qb6 24.Ra8 Qd6 25.Ba3 Qe6 26.Kg1 h6 27.Ra7 Nd7 28.Rb7 Ne5 29.de5 Kh7 (29...Qe5? 30.Bb2 Qe6 31.Rg7 Kf8 32.Rh7+–) 30.Bb2 Re8 31.Qa4 Rd8 32.Qd4 Rc8 33.Qa7 Qg6 34.e6! Nf6 (34...Qe6 35.Rg7 Mate attack) 35.Qd4 Kg8 36.b6 f4 37.Rc7 Re8 38.ef4 e3 39.fe3 Qg3 40.Kf1 Qg4 41.b7 Qe6 42.Qa7 (42.Qa7 Qd6 43.Rg7 Kh8 44.Bf6 Qf6 45.Rc7+–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio (1995) – Taroma Corpus,Roger, OP–2009–0–01016, 2009.

7.Qc2 Ne7 8.Bc4 Bf5 9.Qb3 Nbc6 10.Bf7 Kf8 11.Be6 e4 12.Nd4 Nd4 13.Bd4 Qe8 14.Nc3 Qg6 15.0–0 Re8 16.f4 Be6 17.Qe6 Nc6 18.Qh3 f5 19.Nb5 Kf7 20.Rac1 a6 21.Nd6 cd6 22.Rc3 Nd4 23.ed4 Re7 24.Rfc1 d5 25.Kh1 Qg4 26.Qe3 Rd8 27.h3 Qg6 28.Rc5 Kg8 29.Kh2 Qf6 30.g3 h5 ½–½. Johannes,Jan – Schirmer,Michael, TKM/SF/02, 2001.

7.d3 cd3!? 8.Bd3 Nd7 +=.

7.d3 Ne7 8.dc4= Nf5 9.Nbd2 Nd7 10.Be2 Bf7 11.0–0 c6 12.c5 Bc7 13.Qc2 Bg6 14.Bd3 Ne7 15.Bg6 hg6 16.Ne4 f5 (16...Nf5+=) 17.Neg5 (better is 17.Nd6 Bd6 18.cd6+–) 17...e4= 18.Ne6 Qb8 (better is 18...ef3 19.Bg7 Rh2 20.Nd8 Rg2 21.Kh1 Rh2 22.Kg1 Rg2 23.Kh1 Rh2 24.Kg1 Rg2=) 19.Nc7?? (better is 19.Ng7 Kf7 20.Ng5 Kg8 21.h3+/–) 19...Qc7–+ 20.Ng5?? (20.Qd1 ef3 21.Qd6 Qd6 22.cd6 fg2 23.Kg2–+) 20…Qh2 0–1. Fournier,Frederic – pochalla, rated blitz game (3/0), 2002.

7.Qc2 b5

8.d3= cd3 9.Bd3 a6 10.Bh7+= Ne7 11.Nc3 Nd7 12.Rd1+= Nb6 13.Bd3 Bc4 14.Nd2 Bd3= 15.Qd3 f5 16.e4+= f4 17.Nf3 Qd7 18.Nd2 g5 19.Nd5 Nbd5 20.ed5 g4 21.Ne4 Qf5 22.f3 g3 23.h3 Qg6 24.Nc5 Qd3=+ 25.Rd3 a5 26.0–0 0–0 27.Bc3= a4 28.Re1 Rf5 29.Nd7 Ng6 30.Bb2 Re8 31.Nc5 Kf7 32.Ne4 Rc8 33.Rc1 Ne7+= 34.Rdc3 Rd8= 35.Nd6 cd6 36.Rc7 Ke8 37.Rb7 Nd5 38.Rb5 Ne3 39.Rb6 Rf7 40.Ra6+= Re7 41.Ra4 d5 42.Rc6 d4 43.Bc1 d3 44.Bd2 e4 45.fe4 Re4 46.Rh6 Red4 47.Ra7 R8d7 48.Rh8 Ke7 49.Rh7 Kd8 50.Rhd7 Rd7+/– 51.Rd7 Kd7 52.h4 Nc4 53.Bf4 Na3 54.Kf1+– Nc2 55.h5 Ke7 56.b5 (56.b5 Kf6 57.b6+–; 56.Bg3?! Kf6 57.Bh4 Kf5 58.g4 Ke6+–) 1–0. Stapinski,Ryszard (1895) – Gzel,Leszek (2165), Warszawa, 2003.

8.d3= e4 9.dc4+/– ef3 10.Qe4 Nd7 11.Qe6 Qe7 12.Qd5 Rd8 13.Qh5 g6 14.Qf3 bc4 15.Qc6 Kf8 16.Nd2 Nh6 17.Nc4+– Kg7 18.Nd6 (18.Nd6 Nb8 19.Nc8 Rc8 20.Qb7+–) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Ruether,Rudolf, corr, 2003.

8.d3= Bf5 9.Nc3 c6 10.Rd1 a5 11.Nh4 Bg4 12.Be2 (12.Rd2 ab4 13.ab4 Bb4 14.dc4 Qa5 15.cb5 Ne7 16.bc6 Nd5 (worse is 16...Nec6 17.Ng6 hg6 18.Qg6 Kf8 19.Qg4 Bc3 20.Qc8 Ke7 21.Qb7 Nd7 22.Qd7 Kf8 23.Qd6 Ne7 24.Bc3 Qc3 25.Be2+/–; 16...Nbc6?! 17.Bd3=) 17.Nd5 Qd5+=) 12...Be2+= 13.Qe2 ab4 14.ab4 Qe7 15.Nf5 Qc7 16.Qg4 Bf8 17.dc4 g6 18.cb5 gf5 19.Qh5 Ke7 20.bc6 (20.Qf5 Nh6 21.Qf3 Kf7=) 20...Qc6–/+ 21.Nd5 Ke6 22.0–0 (22.b5 Qb7 23.Qf3 e4 24.Nf4 Ke7=) 22...Ra7 (better is 22...Nd7!?–/+) 23.e4= fe4 24.f4 ef3 25.Be5 Bb4 26.Rf3 (26.Bb8?! Bc5 27.Kh1 fg2 28.Kg2 Ra2 29.Kg3 Ra3 30.Kg4 Re3+–) 26...Bc5 27.Kh1 Nd7 28.Bg3 Ra1?? (28...Bd4 29.Qe8 Ne7 30.Nf4 Kd6 31.Rd4 Kc7 32.Nd5 Kb7 33.Rb4 Nb6 34.Qe7 Ka8 35.Nb6 Qb6 36.Qe4 Qb7 37.Rb7 Ra1 38.Rb1 Ka7 39.Qb7) 29.Qe8 Ne7 30.Nf4 Kf5 31.Qh5 Ke4 32.Ra1 Ne5 33.Re1 Kd4 34.Ne2 Kd5 35.Rd1 Ke6 36.Nf4 1–0. gioco1b4 (2530) – Bahnfahrer0629 (2275), ChessWorld.net server game, 2013.

8.d3= Bf5 9.e4 cd3 10.Bd3 Bd7 11.a4 c6 12.ab5=+ cb5 13.Nc3 Ne7 14.0–0 0–0 15.Nb5+/– Bb4? 16.Qc4 Kh8 17.Qb4 Nbc6 18.Qc5 a6 19.Nd6 Be6 20.Ba6 Rb8 21.Bc3 Bg4 22.Bc4 (22.Bc4 Bh5 23.Ra6 Bf3 24.gf3+– (24.Rc6?! Bg2 25.Nf7 Rf7+–)) 1–0. Schellen,Anton – Cameron,Gerald, FICGS, 2006.

8.d3 Bf5 9.e4 cd3 10.Bd3 Bd7 11.Nc3 a6= 12.0–0 Ne7 13.a4 (13.Qb3!?+=) 13...Nbc6= 14.ab5 Nb4 15.Qe2 Nd3 16.Qd3 ab5 17.Nb5 Rb8 18.Nd6 cd6 19.Qc2 Be6 20.Ra6?? Qc8–+ 21.Qc8 Bc8 (21...Bc8 22.Ra2 Be6–+; 21...Nc8?! 22.Rb1–+; 21...Rc8?! 22.Rd6 Bg4 23.h3 Bf3 24.gf3=) 0–1. Jaracz,Pawel – Zielinska,Marta, It (open) Koszalin (Poland), 1998.

6.c4 c6

7.Nc3 a6 8.Qb3 Ne7 9.d4 e4 10.Nd2 Nd7 11.c5 Bc7 12.Nde4 Bf7 13.Nd2 0–0 14.Bd3 f5 15.0–0 Nf6 16.Qc2 Bg6 17.Ne2 Qb8 18.g3 Bh5 19.Nf4 Bf4 20.ef4 Bg4 21.Rae1 Qc7 22.Kg2 Ne4 23.f3 Nd2 24.Qd2 Bh5 25.Re3 Bf7 26.Rfe1 Rae8 27.Re5 g6 28.g4 fg4 29.fg4 Kg7 30.f5 Ng8 31.Qf4 Qd8 32.Re8 Be8 33.g5 gf5 34.Bf5 Rf7 35.Qe5 Kf8 36.Be6 Rg7 37.Rf1 Bf7 38.h4 Ne7 39.h5 1–0. glovio (2210) – onny555 (1885), gameknot.com, 2014.

7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 9.Nc3 0–0 (9...Nd7) 10.cd5 cd5 11.Qb3 (11.Nb5 f5 12.Be2 f4 13.0–0 fe3 14.fe3 Rf1 15.Nf1 a6 16.Nd6 Qd6 17.Nd2 Nbc6=+ (17...Nd7)) 11...f5 (11...Qd7 12.Nb5=; 11...a6? 12.Nde4+/–) 12.Nb5 a6 13.Nd6 Qd6 14.f4 (14.f3 Nbc6 (14...ef3 15.Nf3 f4)) 14...ef3 15.Nf3 Nd7 (15...f4 16.Be2 Nbc6 (16...Nf5 17.ef4 Qf4 18.0–0 Nc6 19.Rae1 Rae8 20.Bd3=) 17.0–0 fe3 18.Qe3 Nf5 19.Qg5 h6 20.Qd2 Rae8=) 16.Be2 Nf6 (16...Rac8 17.0–0) 17.0–0 Ne4= 18.Rac1 Nc6 (18...Ng6 19.b5 (19.a4) 19...f4 20.a4=) 19.Rc2 Qe7 (19...Rac8 20.Rfc1 f4 A) 21.ef4 Qf4 (21...Rf4 22.Ne5 Rff8 23.Nc6 Rc6 24.Rc6 bc6 25.Ba6 c5=) 22.Rf1 Qg4 23.Bd3=; B) 21.Ne5) 20.Rfc1 f4 (20...Rf6 21.Ne5 Ne5 22.de5 Rh6 23.Bf3 Qh4 24.g3 Qg5 25.Bd4 Rf8 26.b5 Ng3 (26...Rh2? 27.Rh2 Qg3 28.Rg2 Qf3 29.ba6 ba6+–; 26...f4 27.ef4 Rf4 28.ba6+–) 27.hg3 Qg3 28.Rg2 Qf3 29.ba6 ba6 30.Qb7 Rg6 31.Rg6 hg6 32.Rc7 Qg3 33.Kf1 Kh8 34.Rg7 Qh3 35.Ke1–/+) 21.ef4 Rf4 22.Qe3 Raf8 23.Ba6 ba6 24.Rc6 Bh3 (24...Bg4 25.Ne5 Qg5 26.Ng4 Qg4 27.h3 Rf1 28.Kh2 Rc1 29.Rc1 Qg6=) 25.Rc7 (25.Ne5 Bg2–+) 25...Qf6 26.R7c6 Qf7 27.R6c2 (27.Qe2 Qh5 28.R6c2 Bg2 29.Qg2 Rg4 30.Ne5 Rg2 31.Rg2 Qf5–+) 27...Bg2 28.Rg2 Rf3 29.Qe2 Rf2 30.Rf2 Nf2 0–1. Bilsel,Sabahaddin – Pommerel,Wim, TKM/SF/01, 2001.

7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.cd5 cd5 10.Nc4 Bc7 11.Ne5 Nf6 12.Nc3 0–0 =.

7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.cd5 Bd5 10.Qh5 g6 11.Qh3 Nf6 12.Nc3 Nbd7 13.Be2 Qe7 14.b5 Rc8 15.0–0 0–0 16.bc6 bc6 17.a4 Rb8 18.Rfb1 Rb4 19.Nd5 cd5 20.Bc3 Rbb8 21.Rb8 Rb8 22.Qh4 Bc7 23.Nb1 Qd6=+ 24.Be1 Qc6 25.Nc3 a6 26.Rc1 Rb2 27.Kf1 Bd8 28.h3 Be7 29.Bd1 Qd6 30.Qf4 Qf4 31.ef4 Bd6 32.g3 Kf7 33.a5 Ba3 34.Ra1 Be7 35.Na4 Rb7 36.Rc1 Nb8 37.f3 h6 38.fe4= fe4 39.g4 Bd6 40.f5 gf5 41.gf5 Rb5 42.Rc8 Rb7 43.Bc2 Rb5 44.Nb6 Bf4 (44...h5 45.Ba4 Rb1 46.Ke2=) ½–½. Pleschke,Helmut – Smyth,Peter, IECG, 2000.

7.d4 e4 8.cd5 cd5 9.Nfd2 Ne7.

7.cd5 cd5 8.Be2 Nc6 9.d3 Nge7 10.Nbd2 0–0 11.0–0 Bf7 12.Rc1 Rc8 13.Qa4 a6 14.Rc2 Na7 15.Rfc1 Rc2 16.Qc2 Qd7 17.Bf1 Rc8 18.Qd1 Nb5 19.Nb3 b6 20.Rc8 Qc8 21.Qc1 Qc1 22.Nc1 a5 23.ba5 ba5 24.a4 Na3 25.Nb3 Bb4 26.Ba3 Ba3 27.Na5 Be8 28.Nb3 Ba4 29.Nbd2 Kf7 30.e4 d4 31.Be2 Nc6 32.g3 Na5 33.Kf1 Ke6 34.Nc4 Nc4–+ 35.dc4 Kd6 36.Bd3 Kc5 37.Nd2 Bc1 38.Ke2 Bd2 39.Kd2 Bb3 40.f4 Bc4 41.Bc2 Kb4 42.fe5 fe5 43.h4 h6 44.g4 Be6 45.g5 hg5 46.hg5 Bg4 47.Kd3 Bf3 48.Kd2 Ka3 49.Kd3 Kb2 50.Ba4?? Kc1 51.Bb5 Kd1 52.Kc4 Be2 53.Kc5 Bb5 54.Kb5 d3 55.Kc5 Ke2 56.Kd5 d2 57.Ke5 d1Q 58.Kf5 Qd6 59.e5 Qe7 (59...Qe7 60.Ke4 Qd7 61.e6 Qe6 62.Kd4 Qe3 63.Kd5 Qg5 64.Kc6 Qf6 65.Kc5 g5 66.Kc4 g4 67.Kd5 g3 68.Kc4 g2 69.Kc5 g1Q 70.Kc4 Qgb6 71.Kd5 Qbd4; 59...g6 60.Kf4 Qd2 61.Kg4 Kf2 62.Kh3 Qf4 63.e6 Qg3) 0–1. Fournier,Frederic (1955) – eltuco (1905), Active (5/0), 2005.

7.cd5 Bd5 8.Nc3 Be6 9.Be2 Ne7 10.d4 e4 (better is 10...Nd7!?+=) 11.Ne4+/– 0–0 12.Nd6 Qd6 13.0–0 Ng6 14.Qc2 f5 15.Bc4 b5 16.Be6 Qe6 17.Ne5 Ne5 18.de5 Re8 19.f4 Na6 20.Bd4 Nc7 21.Rac1 Nd5 22.Qc6 Qc6 23.Rc6 a5 24.Rc5 Red8 25.Rb5 ab4 26.ab4 Rab8 27.Rb8 Rb8 28.Rb1 Rb4 29.Rb4 Nb4 30.Kf1 Nd5 31.Ke2 g6 32.Kd3 Kf7 33.Kc4 Ke6 34.h3 h6 35.g4 h5 36.gh5 gh5 37.h4 Ne7 38.Bc3 Ng6 39.Be1 Ne7 40.Kc5 Nd5 41.Bf2 Ne7 42.Kd4 Nc6 43.Kc4 Ne7 44.Kd3 Nc6 45.e4 Ne7 46.ef5 Nf5? 47.Ke4 Ne7 48.Bb6 Ng6 49.Bd8 Nf8 50.Bg5 Nd7 51.f5 Kf7 52.e6 Ke8 53.ed7 Kd7 54.Ke5 Ke8 55.Kf6 (55.Kf6 Kd8 56.Kg6 Kd7 57.f6 Kc6 58.f7 Kd5 59.f8Q Kd4 60.Qb4 Kd5 61.Qb5 Kd4 62.Bf6 Ke3 63.Qh5 Kd3 64.Qd5 Ke2 65.h5 Ke3 66.Bd4 Kd3 67.h6 Kd2 68.h7 Kc2 69.Qc6 Kd2 70.Qc3 Ke2 71.Qc2 Kf3 72.Kf5 Kg3 73.Qf2 Kh3 74.h8Q; 55.Ke6 Kf8 56.f6 Kg8 57.f7 Kg7 58.Be7 Kg6 59.f8Q Kh7 60.Qf7 Kh6 61.Bg5) 1–0. Fournier,Frederic (1775) – tangram (1780), Active, 2007.

7.Be2 dc4–/+ 8.Qc2 b5 9.d3 cd3 10.Bd3 a5 11.0–0 ab4–/+ 12.Bh7 b3 13.Bg6 Kf8 14.Qc1 Ne7 15.Bd3 Nd7 16.Nc3 Nc5 17.Bb1 Nd5 18.Rd1 Nc3 19.Qc3 e4 20.Qc5 Bc5 21.Rd8 Rd8 22.Be4 Rd6 23.Nd4 Rh4 24.Ne6 Re6 25.Bf3 Rd6 0–1. Morphystyle – mrkt, ChessWorld.net, 2004.

6.d3 Ne7

7.c4 c5 8.bc5 Bc5 9.Nbd2 dc4 10.Nc4 Bc4 11.dc4 0–0 12.Be2 Qa5 13.Qd2 Nbc6 14.0–0 Rfd8 15.Qc2 Rd7 16.Rfd1 Rad8 17.Rd7 Rd7 18.Nd2?? Qd2 (18...Qd2 19.Rc1 Be3 20.fe3 Qe3 21.Kh1 Rd2–+) 0–1. coloplayah (1990) – materialkiller (1680), net–chess.com, 2005.

7.Nbd2 0–0 8.c4 dc4 9.dc4= c5 10.Ne4+= Nc8 11.b5 Be7 12.Qc2 a6 13.Be2 Qc7 14.0–0 ab5 15.cb5 c4 16.Rfc1 Nb6 17.a4 Bb4 18.Rcb1 Ba5 19.Ba3+= Rd8 20.Neg5!+/– Bf5? 21.Qf5+– fg5 22.Ng5 g6 23.Qe6 Kg7 24.Be7 Rh8 25.Qf6 1–0. Sternik,Ryszard – Podziewski, Augustow, 1995.

7.Nbd2 0–0 8.Be2 Nd7 9.c4 c6 10.0–0 a6 11.e4 b5 12.c5 Bc7 13.d4 Ng6 14.Re1 Bf7 15.Bf1 Qb8 16.g3 de4 17.Ne4 Re8 18.de5 Nde5 19.Nd4 Bd5 20.Nc3 Nc4 21.Nd5 Nb2?? (better is 21...Re1 22.Qe1 cd5 23.Qe6 Kh8+/–) 22.Re8+– Qe8 23.Nc7 Qe5 (23...Qf7 24.Qe2 Qc7 25.Qb2 Re8+–) 24.Qb3 Kh8 25.Na8 (25.Na8 Qd4 26.Rb1+–) 1–0. Valenta,Vit (2210) – Zentko,Ladislav (1960), SVK–ch op–A Banska Stiavnica, 2007.

7.Nbd2 0–0 8.Be2 Nd7 9.c4 c6 10.cd5 cd5 11.Rc1 Rc8 12.0–0 h6 13.Qa4 Qb6 14.Rc8 Rc8 15.Rc1 Rc1 16.Bc1 Qc7 17.Qd1 Qc3 18.Nb1 Qc6 19.Bb2 Nb6 20.Nc3 a6 21.h3 Bb8 22.Qc1 Qd6 23.e4 d4 24.Nd1 Na4 25.Ba1 Ng6 26.Qc2 b5 27.Nb2 Nc3 28.Bf1 (28.Nd1 Ne2 29.Qe2 Nf4–/+) 28...Nf4 (28...a5!? 29.Nd1 ab4 30.ab4 Nd1 31.Qd1 Qb4 32.Qc2–+) 29.Nd1–/+ Nd1 30.Qd1 Qc6 31.Bb2 Bd6 32.Qc1 Qd7 33.Nd2 g5 34.Nb3?? (better is 34.Kh2+=) 34…Bb3–+ 0–1. Fournier,Frederic (1845) – lopezmoll (1910), Active, 2008.

7.Nbd2 a5 8.b5 =+.

7.Nbd2 c6 8.c4= a5 9.Qa4 Nd7 10.Qb3 0–0 11.c5 Bc7 12.Be2 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 b6 15.Qc2 Qa8 16.0–0 Qb7 17.Bc3 Ra8 18.Nb3 Ng6 19.Ra1 Ra1 20.Ba1 Qa7 21.Nfd2 Qa4=+ 22.cb6 Nb6 23.Qc1 Qb4 24.Qc6 Qd6 25.Qd6 Bd6=+ 26.g3 (26.d4 Bb4=+) ½–½. Frenzel,Lothar – Ansorge,Werner, BdF, 2004.

7.Nbd2 Nd7 8.c4= b6 9.cd5 Nd5 10.d4 =.

7.Nbd2 Nd7 8.c4= c6 9.Be2 0–0 10.Rc1 a5=+ 11.Qb3 ab4 12.ab4 Bf7 13.g4 c5 14.Ba3 dc4 15.dc4 cb4 16.Bb4 Qb6 17.Bd6 Qd6 18.Ne4 Qc6 19.Nfd2 Nc5 20.Qb5 Ne4 21.Qc6 bc6 22.Ne4 Ra2 23.Nc3 Rb2 24.0–0 Rd8 25.Rfd1= Rd1 26.Rd1 Be6 27.Rd8 Kf7=+ 28.Kf1 f5 29.gf5= Bf5 30.Na4 Bh3 31.Ke1 Rb1 32.Rd1 Rd1 33.Bd1 Kf6 34.Nc5 Kg5 35.Bf3 Bg4 36.Bg2 Kh4 37.Nd3+/– e4 38.Be4 Kh3 39.Ne5 Be6 40.Bh7 g6 41.c5 Bf5 42.Kd2 Kh4 43.f4 Kh5 44.Nf7 Be6 45.Ng5 Bd7 46.e4 Kh6 47.Ke3 Kg7 48.Kd4 Kf6 49.Kc4 Nc8 50.Bg8 Ne7 51.Bf7 1–0. Doncea,Vladimir (2105) – Nita,Lucian (2120), Eforie Nord op, 2002.

7.Nbd2 Nd7 8.c4= c6 9.Be2 Rc8 10.0–0 0–0 11.Nb3 Kh8 12.Qc2 h6 13.Rfc1 Qe8 14.e4 d4 15.Nfd4 ed4 16.Nd4 Bg8 17.Bg4 Rd8 18.Re1 Ne5 19.Bf5? (19.Be2 Qd7–/+) 19...N7g6 (better is 19...c5 20.Nb5 Nd3–+) 20.Qe2?? (better is 20.Re3+=) 20...c5 (20...Nf4 21.Qc2 Ned3 22.Re3 Nb2 23.c5–+) 21.Nc2? (21.bc5 Bc5 22.Nb3–+) 21...Nd3! 22.Bf6 Rf6 23.Red1 Ndf4 24.Qe3 Be5 25.Rab1 Rd1 26.Rd1 cb4 27.ab4 Nh4 28.Bg4 Nfg2 29.Qd4 0–1. Aybek,Ezgi – Bal,Sevgican, TUR–ch (Women), 2008.

7.Be2 0–0 8.Nbd2 c5 (better is 8...a5!?+=) 9.bc5+= Bc5 10.0–0 (10.d4!? ed4 11.Nd4 Bd4 12.Bd4+=) 10...Nbc6+= 11.c4 d4 12.ed4 ed4 13.Ne4 Bb6 14.c5 Bc7 15.Qa4 The pressure on the isolated pawn grows 15...Nf5 16.h3 Qd5 17.Rac1 Rfd8 18.g4 Nfe7 19.Rc4 (19.Rfe1 Ba5 20.Ned2 Re8+=) 19...Ng6 (19...f5!? 20.Ned2 b5 21.cb6 ab6–/+) 20.Nd4 Nf4 21.Ne6?? (21.Re1 Nd4 A) worse is 22.Bd4 f5 (22...Nh3?! 23.Kf1–/+) 23.gf5 Qf5–+; B) 22.Rd4=) 21...Ne2–+ 22.Kg2 Qe6 23.Qc2 (23.Re1 Nf4 24.Kf1 Qd5–+) 23...Nf4 24.Kg1 Nd3 25.Rd1 (25.Rb1–+) 25...Qe4 (better is 25...Nb2 26.Rd8 Rd8–+) 26.Re4+– (26.Re4 Nb2 27.Rd8 (27.Qb2?! Rd1 28.Kg2 Na5+–) 27...Rd8 28.Qb3 (worse is 28.Qb2 Rb8+–) 28...Nc4 29.Qb7+– (worse is 29.Qc4 Kf8+–; 29.Rc4?! Na5 30.Qc2 Nc4 31.Qc4 Kf8+–)) 1–0. Fournier,Frederic (1690) – federico64, Active, 2006.

7.Be2 Nd7 8.0–0 0–0 9.Nbd2 Qe8 10.c4 c6 11.Qc2 Rc8 12.c5 Bb8 13.h3 Qg6 14.g4 (14.Nh4!? Qh6 15.Nhf3=) 14...h5 15.Nh4 Qg5 16.Ndf3 Qh6 17.e4 (better is 17.Kg2!?+=) 17...hg4–+ 18.hg4 Bg4 19.Kg2? (better is 19.Ng2–+) 19...Ng6 20.Rh1? (20.Ng6 Bh3 21.Kg3 Bf1 22.Nfh4 Be2 23.Qe2–+) 20...Nh4 (better is 20...Bf3 21.Bf3 Nh4 22.Kf1 Qf4–+ (22...Nf3?! 23.Rh6 gh6 24.ed5–+)) 21.Rh4 (21.Nh4 Be2 22.Qe2 de4 23.de4 Qg5 24.Kf1+–) 21...Bf3–/+ 22.Kh3 Bg2! 23.Kg3 (23.Kg2 Qh4 Deflection) 23...Qg6 24.Rg4 Qf7 25.Kg2 f5 26.Rh4 (better is 26.ef5!? Qf5 27.Rf1–/+) 26...fe4 27.de4?? (better is 27.Rf1 Qg6 28.Rg4 ed3 29.Qd3 Qd3 30.Bd3–+) 27...Qf2 28.Kh1 Qh4 29.Kg1 Rf2 (29...Rf2 30.Be5 Be5 31.ed5 Qh2; 29...Qg3 30.Kh1 Rf2 31.ed5 Qg2) 0–1. Goldmund,Heike – Schreiber,Kevin, Rostock op, 2009.

7.Be2 Nd7 8.Nbd2 c6 9.0–0 0–0 10.c4 b6 11.Qc2 Rc8 12.Rac1 c5 13.b5 Qe8 14.cd5 Nd5 15.Nc4 Bb8 16.Qd2 Ne7 17.Rfd1 Rd8 18.a4 Nf5 19.Qe1 Rf7 20.d4 ed4 21.ed4 cd4 22.Nd4 Nd4 23.Bd4 Re7 24.Be3 Ne5 25.Rd8 Qd8 26.Ne5 Be5 27.Bc4 Bc4 28.Rc4 Rc7 29.Rc7 Qc7 30.g3 h5 31.Bf4 Kf7 32.Qe4 Bf4 33.gf4 g6 34.Kg2 Qd7 35.h3 Kg7 36.Qc6 Qe7 37.Qc2 Kh6 38.f3 (38.f5 g5=) 38...Qe3 39.Qe4 Qd2 40.Kg1 Qd7 41.Kg2 Qd2 ½–½. Fournier,Frederic (1895) – Slavkovic,Vitomir (1950), Coupe, 2006.

7.c4 c6

8.Nc3 0–0 9.Be2 Nd7 10.Rc1 Rc8 11.0–0 Ng6 12.b5 f5 13.a4 Nh4 14.cd5 cd5=+ 15.g3 Ng6 16.Qb3 Nc5–/+ 17.Qd1 Nd7 18.Rc2 Qe7 19.Qc1 Rce8 20.Re1 Nf6 21.Bf1 h6 22.Bg2 Qd7 23.Ba3 Rf7 24.Ne2 Bb8 25.Qa1 f4 26.ef4= ef4 27.Ned4 Bh3 28.Re8 Ne8 29.Qe1 Bg2 30.Kg2 Nc7 31.Re2 fg3 32.fg3 Qg4 33.Bc1 Kh7 34.Be3 Ne8?? 35.h3+/– Qd7 36.Bf2 Nf6+= 37.Re6 Nh5 38.Qe3 Qc7 39.Nc2?? Nf6?? 40.Qd4?? Re7 41.Re7= Qe7 42.Ne3 Qe6 43.a5 Ne7 44.Qh4 Ng6?? 45.Ng5+– Kg8 46.Ne6 Nh4 47.gh4 Kf7 48.Nd8 (48.Nd8 Kg6 49.Nb7+–) 1–0. Lebel Arias,J – Thrainsdottir,O, Thessaloniki, 1984.

8.Nc3 0–0 9.Be2 Ng6 10.Rc1 f5 11.cd5 cd5 12.Nb5 a6 13.Nd6+= Qd6 14.h4 Nc6 15.h5 Nge7 16.Ng5 f4 17.e4 d4 18.Bg4 Bg4=+ 19.Qg4 Nb4 20.ab4 Qb4 21.Bc3 dc3?? 22.Qe6+– Kh8 23.Nf7 Rf7=+ 24.Qf7 c2 25.Ke2 Nc6 26.h6=+ Qf8 27.hg7 Qg7–/+ 28.Qh5 Nd4 29.Kf1 Rc8 30.Rh4 Qe7–+ 31.Qg4? Rc3 32.f3 Nb3 33.Qf5–/+ Rc6 34.Rh7?? Qh7–+ 35.Qe5 Qg7 36.Qe8 Kh7 37.Qh5 Rh6 38.Qf5 Kg8 39.Rc2?? Rh1 40.Kf2 Qg3 (40...Qg3 41.Ke2 Qg2#) 0–1. Cotelo,Roberto – Matonte,M, Progreso op Uruguay, 1986.

8.Nc3 Nd7 9.cd5 Nd5 10.Ne4 Be7 11.Rc1 0–0=+ 12.d4 f5 13.Nc5 Nc5 14.bc5 e4=+ 15.Nd2 Qd7 16.g3 Kh8 17.Bc4 b5 18.cb6 ab6 19.Nb1 b5 20.Bd5 Bd5 21.0–0 Bc4 22.Rc4 bc4–+ 23.Qc2 Qb7 24.Nd2–/+ Rfb8 25.Nc4 Qb3 26.Rc1 Qb5 27.Ra1 Ra4 28.Rc1 h6 29.Kg2 Kh7 30.Ba1 Rba8 31.Nb2?? Ra3–+ 32.Qc6 Qc6 33.Rc6 Ra1 34.Re6 Bf6 35.Nc4 R1a6 (35...R1a6 36.Ra6 Ra6–+) 0–1. Buck,Klaus Michael (1705) – Zoephel,Heinz (2215), EU–chT Seniors, 2007.

8.c5 Bc7 =.

8.Be2 0–0 9.0–0 Nd7 10.Nbd2 g5 11.h4 g4 12.Nh2 h5 13.f4 f5?? 14.g3 Ng6 15.Nhf3?? gf3–+ 16.Nf3 Nf6 17.fe5–/+ Ng4 18.ed6 Qd6 19.Ne5?? N6e5–+ 20.Be5 Qe5 21.Bg4 Qg3 22.Kh1 hg4 (23.Qe1 Qe1 24.Rae1 dc4 25.dc4 Bc4–+; 22...Qh4 23.Kg2 fg4 24.Qe2–+) 0–1. Ackermann,Robert – Hashemi,Abbas (1845), Mittelfranken–ch U20, 1997.

8.Be2 0–0 9.c5 Bc7 =.

8.Be2 0–0 9.Nbd2 Nd7 10.0–0 Ng6 11.Re1 f5 12.cd5 cd5 13.e4 fe4 14.de4 d4 15.Bc4 Qf6 16.Be6 Qe6 17.Qb3 Qb3 18.Nb3 Rac8 19.Nc1 Nf4–/+ 20.g3 Rc1 21.Bc1 Nd3 22.Kg2 Rf3 23.Kf3= Ne1 24.Ke2 Nc2 25.Ra2 d3 26.Kd3 Nd4 27.Be3 Nb5 28.Kc4 a6 29.a4 Nc7 30.Rd2 Ne8 31.Bc5+= Bc5 32.bc5+/– Nef6 33.f3 g5 34.g4 h5 35.h3 hg4 36.hg4 Kf7 37.Rb2 Ke6? 38.Rb7 Ne8 39.Ra7 Ndf6 40.Ra6 Kd7 41.Rb6 1–0. Saradjen,Janko – Bozanic,Ivica, Bled op B, 1998.

8.Be2 b6 9.0–0 =.

6.d4 e4

7.Nfd2 a5 8.c4 c6 9.ba5 Qa5 10.cd5 cd5 11.Qb3 Bc8 12.Bc3+– Qc7 13.Qd5 Ne7 14.Qe4 Bf5 15.Bb5 Nd7 16.Qf3 Bb1 17.Nb1 Ra3 18.Ra3 Ba3 19.Qg4 f5 20.Qg7 Rg8 21.Qh7 Rg2 22.Kf1 Rg8 23.Rg1 Rg1 24.Kg1 Bd6 25.Qh5 Kf8 26.Qh6 Ke8 27.Qh5 Kf8 28.Qh6 ½–½. marus1 – hijack, internet, 2001.

7.Nfd2 c6 8.c4 Nd7 9.Nc3 Rc8 10.Qc2 Ne7 11.Be2 0–0 12.0–0–0 Kh8 13.Rdg1 f5 14.g3 Nf6 15.h3 dc4–/+ 16.Bc4 Bc4 17.Nc4=+ Ned5 18.Qb3 Nc3 19.Bc3 Nd5 20.Rg2 b6 21.Nd2 Be7 22.g4–/+ g6 23.gf5= gf5 24.Rhg1 Bf6 25.Kc2? c5–+ 26.Nb1?? cd4 27.ed4 Nc3 28.Nc3 Qd4 (28...Qd4 29.Kb1 Qd3 30.Ka2 Qc3 31.Qc3 Rc3–+; < 28...Bd4 29.Rd1–+) 0–1. Van Oosterom,Chiel – Tan,Matthew, NED–ch U14 Rijswijk, 2000.

7.Nfd2 c6 8.c4 Ne7 9.Nc3 Nd7 10.Rc1 0–0 11.cd5 cd5 12.Be2 a6 13.0–0 b5 14.Nb3 Qb8 15.h3 Nb6 16.Nc5 Bf7 17.a4 Nc4 18.Bc4 bc4 19.Ba3 Qe8 20.b5 f5 21.f4 ab5 22.Nb5 Qc6 23.Nd6 Qd6 24.Ra1 Qc7 25.Bb4 Nc6 26.Bc3 Nb8 27.Qe1 Na6 28.Qg3 Rfb8 29.Rfb1 Bg6 30.Rb8 Qb8 31.a5 Qb5 32.Na6 Qa6 33.Rb1 Qd6 34.Rb6 Qa3 35.Qe1 Be8 36.Rb7 Bc6 37.Bb4 Qa4 38.Rc7 Be8 39.Qg3 Bd7 40.Qh4 Qb4 41.Rd7+= Qf8 42.Rd5 Rc8 43.Qf2 h6 44.Qa2 Qf7 45.Rb5 c3 46.Qf7 Kf7 47.Rb1 Ke6 48.Kf2 Kd5 49.Ke2 ½–½. Bott,Martin (2305) – Buchholz,Dieter (2170), BdF HS–002 remoteschach.de, 2003.

7.Nfd2 c6 8.c4 Ne7 9.c5 Bc7 10.f3 f5 11.Be2 Ng8 12.g3 Qg5 13.f4 Qh6 14.Bf1 g5 15.Bg2 gf4 16.ef4= Nf6 17.Qe2 Rg8 18.Nf3 ef3 19.Qe6 Kd8 20.Qf5 fg2 21.Rg1 Qg6 22.Qg6 Rg6 23.Rg2 Bf4! 24.Re2 Bh6 25.Nd2 Nbd7 26.Nf3 Ne4 27.Bc1 Bc1 28.Rc1 Kc7 29.a4 Rf6 30.Re3 Re8 31.Ke2? Rfe6 32.Ke1 Ng3! 33.Re6 Re6 34.Kf2 Ne4 35.Kf1 Ndf6 36.h3 Nh5 37.Kg2 Nf4 38.Kh2 Rg6 39.Rg1 Rg1 40.Ng1 Nc3 0–1. Kuipers,Stefan – Bitalzadeh,Ali, Hengelo op U12, 2001.

7.Nfd2 c6 8.c4 f5 9.g3 Nd7 10.Nc3 Ngf6=+ 11.b5 h5 12.h4 Ng4 13.Qb3 0–0 14.Be2 Rc8 15.Bg4 dc4=+ 16.Qc2 hg4 17.bc6 bc6 18.Na4 Qc7 19.Rg1 c5–+ 20.d5 Bd5 21.Nc4 Bc4 22.Qc4 Kh7 23.Rd1 Nb6 24.Nb6 ab6 25.Qe6=+ Rcd8 26.h5 Qe7 27.Qg6 Kg8 28.Rd5 c4 29.h6 Bb4 30.Ke2?? c3=+ 31.hg7 Rf6 32.Qh5=+ Kg7 33.Rh1 Rd5–/+ 34.Qh8 Kf7 35.Rh7 Ke6 36.Qc8 Qd7! 37.Rd7 Rd7 38.Qc4 Rd5 39.Qb4 ½–½. Born,Carlos Rodrigo (2130) – Goldwaser,Christian (2355), ITT, Villa Martelli ARG (9), 2006.

7.Nfd2 Qd7 8.c4 Ne7?? 9.c5+– Bg4 10.Qb3 Bc5 11.bc5 c6 12.Nc3 Qe6 13.Qb7 (13...0–0 14.Qa8+–) 1–0. Trkn – guest1359, ICC, 2004.

7.Nfd2 Ne7

8.c4 0–0 9.c5 +–.

8.Qh5 g6 9.Qe2 =+.

8.c4 c6

9.Qb3 0–0 10.c5+= Bc7 11.Ne4 Ng6 12.Bd3 f5 13.Ng3 Qg5 14.Nd2 Nd7 15.Nf3 Qe7 16.0–0 f4 17.ef4 Nf4 18.Rae1 Qf6 19.Qc2 Ng2= 20.Re6 Qf3 21.Qd1 Nh4 22.Qf3= Nf3 23.Kg2 Rf7 24.Nf5 Rf5!–+ 25.Bf5 Nh4 26.Kh3 Nf5 27.Rfe1 Kf7 28.Kg4 g6 29.Kh3 Nf6 30.R6e2 Nh5 31.Kg4? Nf4 32.Rd2 h5 (32...h5 33.Kf3 g5–+) 0–1. Miljanovic,Zeljko (2100) – Ghersinich,Giuseppe, Porec Gortan, 2003.

9.Nc3 f5 10.cd5 cd5 11.Be2 0–0 12.Nb5 Ng6 13.0–0 Be7 14.Rc1 Nc6 15.g3 a6 16.Nc3 Bd6 17.Qb3 Qg5 (17...Bc7 18.f3 Qg5 19.f4+= (19.Nd5 Bg3 20.Rfd1 Bd6 21.Kh1 Qh5–+)) 18.Na4 (better is 18.Nd5 Kh8 19.f4=) 18...f4? (better is 18...Rac8+=) 19.Ne4!+– Qe7 (19...de4 20.Qe6 Double attack (20.Qe6 Pinning; 20.Qe6 Deflection; 20.Nc5 Decoy)) 20.Nd6 f3 21.Bd3 Qd6 22.Nc5 b6 23.Ne6 Qe6 24.Rfe1 Nge7 (better is 24...Nce7+–) 25.e4 Qd7 26.ed5 Nd5 27.Bc4 Rad8 (27...Rf5+–) 28.Bd5 Qd5 29.Qd5 Rd5 30.Rc6 Rb8 31.Ree6 Rd7 32.Rb6 Rc8 (32...Rb6 33.Rb6 Rc7 34.b5+–) 33.Rbc6 Rdc7 34.d5 (34.Ra6?? Rc1 35.Bc1 Rc1 36.Re1 Re1#) 34...Rc6 35.Rc6 Rd8 36.d6 Re8 37.Kf1 0–1. Fournier,Frederic (1930) – Easton,Danny (2030), chess.com, 2012.

9.Nc3 f5 10.g3 Nd7 11.Qb3 Nf6 12.b5 0–0= 13.a4 Rc8 14.a5 Bf7 15.Be2 Bc7 16.Ba3 Re8 17.a6= b6 18.Be7 Re7 19.bc6 Bb8 20.cd5 Rc6 21.Bc4 Rd6 22.Nb5 Rdd7 23.d6 Bd6 24.Bf7 Rf7 25.Nc4 Bb8 26.Ne5 Be5 27.de5.Rd3 28.Qc4 Qd5 29.Qd5= Rd5 30.Nd6 Rc7 31.Nf5 Re5 32.Nd4 Rec5 33.0–0 Kf7 34.Rfb1 Nd5 35.g4 Kf6 36.Kg2 Ke5 37.Kg3 Rf7 38.Rb5 Nc3 39.Rb3 g6 40.Raa3 Nd5 41.f4 Nf4–/+ 42.Rb6 ab6–+ 43.a7 Rc8 44.a8Q–/+ Ra8 45.Ra8 Nd3 46.Rb8 Rf1 47.Rb6 Re1 48.Nc2 Re2 49.Rc6=+ g5 50.h4 h6 51.h5 Kd5 52.Rc8 Ne5 53.Rd8 Kc5=+ 54.Re8? Nc6–+ 55.Re4 Rc2 56.Re6 Kd5 57.Rh6 Ne5 58.Rf6 Rc4 59.h6 Rg4 60.Kf2 Ke4 61.Ra6 (61.Rd6 Kf5–+) 0–1. Giardelli,Sergio Carlos (2360) – Urday Caceres,Henry, Santiago zt, 1987.

9.c5 Bc7 10.Qb3 f5 11.Nc3 Bf7 12.g3 Nd7 13.b5 0–0 14.a4 Nf6 15.Be2 Ba5 16.Qd1 g5 17.h4 h6 18.hg5+/– hg5 19.Nb3 Kg7 20.Na5 Qa5 21.Qd2 Qc7 22.0–0–0 Rh8 23.Rdg1 Rh1 24.Rh1 Rh8 25.Qd1 Rh1 26.Qh1 Qd8 27.Kc2 Ng6 28.Bc1 Ne7 29.Bd2 Bg6 30.Kb3 b6 31.Na2 bc5=+ 32.dc5 d4 33.Bc4 Bf7 34.Bf7 Kf7 35.Qc1 d3–/+ 36.Qc4 Qd5 37.Nb4 Qc4 38.Kc4 cb5 39.ab5 Ke6 40.Kd4 Ng4–/+ 41.b6 ab6–+ 42.cb6 Kd6 43.f3 ef3 44.Nd3 Nc6 45.Kc4 f2 46.Nf2 Nf2 47.Kb5 Ne4 48.Be1 Nd8 49.Bb4 Kd7 50.Be1 g4 51.Kc4 Kc6 52.Kd4 Kd6 53.Bb4 Ke6 54.Be1 Nb7 55.Kc4 Kd6 56.Kd4 Ke6?? 57.Kc4 Ke5 58.Kb5 Kd5 59.Kb4 Nbd6 60.Kb3 Kc6 61.Kc2 Kb6 62.Kd3 Kc5 63.Ke2 Kc4 (63...Kc4 64.Ba5 Ng3 65.Kf2 Nge4 66.Ke2 Nb5–+) 0–1. Kruchinin,Anatoly V – Maslov,Valentin (2295), RUS–Cup Nizhnij Novgorod, 1999.

9.c5 Bc7 10.Be2 0–0 11.0–0 =.

9.c5 Bc7 10.Be2 Nd7 11.Bh5 g6 12.Be2 b5 13.Nc3 0–0 14.h4 f5 15.Nf1 f4 16.Bc1 a5–/+ 17.Bb2 Nf5 18.Bg4 Qf6 19.ef4 Bf4 20.h5 g5 21.Ne2 Bc7 22.Qd2 Ng7 23.Be6 Ne6 24.Qe3 Rf7 25.Nh2 Bh2 26.Rh2 Raf8 27.g3 a4 28.Kd2 Ndc5 29.bc5= Nc5 30.Nc1 Ne6 31.Bc3 g4 32.Ne2 Ng5 33.Kc2 Nh3 34.Bb4= Re8 35.Nf4 Nf4=+ 36.gf4 Qf4 37.Qf4 Rf4 38.Rg1 Re6 39.Bd2+= Rf3 40.Rg4 Kf7 41.Rf4 Rf4 42.Bf4 Rf6 43.Be3 Rf3 44.h6 Kf6 45.Rg2 Ke7 46.Rg7+/– Rf7 47.Kc3 Kf8 48.Rg1 Ke8 49.Kb4 1–0. Denney,Cyril – Levine,Marc S, internet, 1997.

9.Nc3 0–0

10.Qb3 f5 11.Be2 Rf6 12.c5 Bc7 13.f4 Nd7 14.a4 a6 15.h3 Rh6 16.0–0–0 b6 17.cb6 Bb6 18.a5 Bc7 19.Na4 Bd6 20.Qc3 Rf6 21.Nb3 Rb8 22.Nac5 Bc5 23.dc5 Ra8 24.Nd4 Qf8? 25.g4+– fg4 26.Ne6 Re6 27.Bg4 Nc5? 28.Qc5 Nf5 29.Rd5 cd5 30.Qd5 Qc8 31.Kb1 g6 32.Bf5 gf5 33.Rg1 Kf8 34.Qf5 Ke7 35.Rg7 Kd6 36.Be5 Kd5 37.Bb8 (37.Bb8 Kc4 38.Rc7 Qc7 39.Qe6 Kd3 40.Bc7+–) 1–0. Brinkmann,Wilhelm – Arnold, Wuerzburg, 1971.

10.Qb3 f5 11.g3 Nd7 12.h4 Nf6 13.c5 Bc7 14.a4 a6 15.Bh3 Bd7 16.a5 Qe8 17.0–0–0 Qh5 18.Rdf1 Ng4 19.Ne2 Be8 20.f3 Nf6 21.Nf4 Bf4 22.ef4 ef3 (22...Bf7 23.Rfg1+=) 23.Nf3 Ne4 24.Rhg1 Rf6 25.Bc3 Qh6 26.Ng5 Qh5?? (better is 26...Bf7!?=) 27.Ne4?? (better is 27.g4 Qh4 28.Be1+–) 27...fe4+/– 28.g4 Qf7 (28...Qh4?? 29.Be1 Qh6 30.g5+–) 29.Bd2 Qf8 30.f5 Kh8 31.Qg3 Rc8 (31...Bd7 32.Qc7 Bc8 33.Qe5+/–) 32.Qe5+/– Bd7 33.Bg5 Rf7+= 34.h5 Re8 35.f6 Nf5 36.fg7 Ng7 37.Rf7 Qf7 38.Qf6 Qf6 39.Bf6 Kg8 40.h6 Ne6 41.Rf1 Nf8 42.Kd2 Ng6 43.Ke3 Rf8 44.Rf2 Rf7 45.Ke2 Kf8 46.Ke1 Ke8 47.Kf1 Be6 48.Kg2 Kd7 49.Kg3 Rf8 50.Bf1 Rf7 51.Be2 Rf8 52.g5 Ke8 53.Bh5+/– Rf7? 54.Rf1?? Kf8+/– 55.Bg6 hg6 56.Kf4 Bf5 57.Ke5 Kg8? 58.Rf5+– gf5 59.g6 Rf6 60.Kf6 e3 61.h7 Kh8 62.Kf7 e2 63.g7 Kh7 64.g8Q Kh6 65.Qg6 1–0. Rakov,V (2200) – Kulikova,A (1780), Doroshkevich mem, Maykop RUS, 2008.

10.Qb3 Bf7 11.cd5 cd5 12.Nb5 Nbc6 13.Nd6 Qd6 14.g3 Rac8 15.Bg2 f5 16.h4 Nb8 17.a4 Nd7 18.b5 Nf6 19.Ba3 Qd7 20.0–0 Rc7 21.Rac1 Rfc8 22.Qb2 h6 23.Rc7 Rc7 24.Rc1 Rc1 25.Qc1 Nc8 26.Qc5 Nh7 27.Bh3 Be6 28.f4 Kf7 29.Bf1 b6 30.Qc3 g5 31.hg5 hg5 32.Qc2 gf4 33.gf4 Nf6 34.Bh3 Nd6 35.Nf1 (better is 35.Bd6!? Qd6 36.Kf2=) 35...Nc4–/+ 36.Bc1 Ng4 37.Bg4 fg4 38.Qh2 Kg7 39.Ng3 Nd6 (better is 39...a6!?+=) 40.Qh4 Nf5 41.Nh5 Kf8 42.Ba3 Kf7?? (better is 42...Ke8 43.Nf6 Kf7+–) 43.Qf6+– (43.Qg4?! Qd8+/–) 43...Kg8 44.Qf8 (44.Qf8 Kh7 45.Nf6 Kg6 46.Nd7 Bd7 47.Qg8 Kf6 48.Qd5+–) 1–0. Lenda,Lukasz – Wielosz,Jaroslaw, IV MFSz Mielno Poland, 2008.

10.cd5 cd5 11.Nb5 f5 12.g3 a6 13.Nd6 Qd6 14.Nb3 b6 15.Qd2 Nd7 16.a4 g5 17.b5 Nb8 18.Ba3 Qd8 19.h4 g4 20.a5 Rf7 21.ab6+/– Qb6 22.Bc5 Qd8 23.Be2 Nd7 24.Ra6 (24.Ra6 Ra6 25.ba6+–) 1–0. Wisniewski,J (2000) – Napora,D (1800), corr Leszno–7ch Poland, 1993.

10.cd5 cd5 11.Be2 a6 12.0–0 f5 13.f4 Nd7 14.Rc1 Nc6 15.Qb3 Nb6 16.Nd1 Rc8 17.Bc3 Rf7 18.Nf2 Rfc7 19.Nde4 fe4–+ 20.Ne4 Bf5 21.Nd6 Qd6–+ 0–1. KHW – MikeG, ChessWorld.net, 2003.

10.g3 Nd7 11.Bg2N f5 12.c5 Bc7 13.0–0 Nf6 14.Ne2 Ng6 15.Re1 Qe7 16.a4 h5 17.a5 h4 18.a6 b6 19.cb6 Bb6 20.Qc2 Ng4 (worse is 20...Qb4 21.Ba3 Qb5 22.Bf1+/–) 21.Nb3 Rac8 22.Nc5 hg3 23.hg3 Kf7 24.Nc3 Rh8 25.N3a4 Bc7 26.Ne6 Qe6 27.Nc5 Qf6 28.Nd7 Qd6 29.Nc5 Rh2 30.Kf1?? (30.Nb7 Qf6 31.Re2–+) 30...Ne7–+ 0–1. vipodb (2160) – marekt (2145), gameknot.com, 2014.

9.Nc3 Nd7

10.Qb3 0–0 11.cd5 Bd5 12.Nd5 Nd5 13.Ne4 +/–.

10.Qb3 a6 11.c5 Bc7 12.Nde4!N Nf5 (12...de4 13.Qe6 Pinning (13.Qe6 Deflection)) 13.Bd3 Qb8 (13...0–0!?+/–) 14.Ng3+– Ng3 15.hg3 (worse is 15.fg3 0–0+/–) 15...f5 16.e4! Nf6 (16...de4 17.Qe6 Double attack (17.Qe6 Pinning; 17.Qe6 Deflection); 16...fe4 17.Ne4) 17.ef5 Bd7 18.0–0 0–0 19.Rae1 Re8 20.Qd1 Qc8 21.g4 Bf4 (21...h5 22.Re8 Qe8 23.g5+–) 22.g3 Bg5 (22...Bh6+–) 23.f4 Bh6 24.g5 Bg5 (24...Bf5 25.Re8 Ne8 26.gh6 Bd3 27.Qd3 Qh3 28.hg7 Ng7+–) 25.fg5 Ne4 (25...Re1 26.Qe1 Ng4+–) 26.Ne4 de4 27.Be4 Qc7 (27...Re4 28.Re4 Be8 29.d5+–) 28.Qb3 Kh8 29.f6 gf6 30.d5 Re4 31.Re4 Rf8 32.Rf6 Rf6 33.Bf6 1–0. pierred – anony, internet, 2014.

10.Qb3 f5 11.b5 0–0 12.Be2 Rc8 (12...f4 13.bc6 fe3 14.fe3 bc6 15.c5=) 13.a4 (13.bc6 A) < 13...Rc6 A1) 14.Qb7? Rb6 (14...dc4 15.Qa7 Rc7 16.Qa4=) 15.Qa7 Rb2–+; A2) 14.Nd5?! Nd5 15.cd5 Rb6+=; A3) 14.cd5?! Nd5 15.Nd5 Nb6=; A4) 14.c5 Bb8 15.Qb7+/–; B) 13...bc6 14.0–0 Qc7=+) 13...Nf6 (13...f4 14.0–0 fe3 15.fe3=+) 14.f4 (14.bc6!? b6 15.cd5 Ned5 16.Bb5=+) 14...ef3–/+ 15.gf3 c5 16.cd5 cd4 (better is 16...Ned5!? 17.Bc4 Be7–/+) 17.de6+= dc3 18.Bc3 Nfd5 (18...f4 19.ef4 Nfd5 20.Bd4+=) 19.Bd4 f4 (19...Bc5 20.0–0+=) 20.Rg1+/– (20.Ba7 fe3 21.Nc4 Rc4 22.Bc4 Qa5 23.Kf1 Rf3 24.Kg1 Qa7 25.Bd5 Nd5=) 20...g6 21.Ne4 Ne3 22.Be3+= fe3 23.Rd1 Qa5–/+ 24.Kf1 Bh2 25.Rg5 Bf4 26.Rgd5? Nd5–+ 27.Qd5 Rf5 28.Qd7 Qc7 29.Qd4 Be5 30.Qd5? Bg7 31.Qb3 Qc2?? 32.Qe3?? Rh5 33.e7?? Rh1 34.Kg2 Rd1 35.Nf6 (35…Bf6 36.e8Q Re8 37.Qe8 Kg7 38.Qe4–+; 35.Nf2 Rdd8 36.Bd1–+). Stejskal,Drahoslav – Kosnar,Pavel, CZE–chT2a, 1995.

10.Qb3 f5 11.Be2 Nf6 12.cd5 (12.b5 Qb8=) 12...Ned5 13.Nd5 Nd5 14.Qc2 (14.Nc4 Bc7=+) 14...Qh4 (14...Qg5 15.Bf1=+) 15.Nc4 Bc7 (< 15...Bh2 16.g3 Qh3 17.Nd6 Ke7 18.Bf1+–) 16.0–0–0 (16.h3!?=+) 16...0–0–/+ 17.g3 Qh6 (17...Qh3 18.Bf1 Qh5 19.Be2–/+) 18.Rde1 (18.Kd2 Rad8–/+) 18...a5 19.ba5 Ba5 20.Na5 Ra5 21.Qd2 Rfa8 22.Kb1 (22.h4 c5–+ (22...Ra3?! 23.Ba3 Ra3 24.Kb2=+)) 22...b5 (23.Rc1 b4 24.ab4 Ra4–/+; 22...Qh3 23.Bf1 Qh5 24.Kc1–+) 0–1. Law – Diener,Rudolf, corr 3GMM–11, 1995.

10.Qb3 Bf7 11.Be2 0–0 12.0–0–0 f5 13.f3 Nf6 14.Rdg1 Qc7 15.f4 (15.Kd1!?–/+) 15...dc4–+ 16.Bc4 Ned5 17.Nf1 b5 18.Bd5 Nd5 19.Nd5 Bd5 20.Qc2 a5 21.Nd2 ab4 22.ab4 Bb4 23.g4 Ra2 24.Nb1 Ra4 25.Kd1 Bd6 (better is 25...Qf7!? 26.Nd2–+) 26.Nc3 Rc4 27.Qe2? (better is 27.gf5 Rf5 28.Rg4–+) 27...Qa5 28.Kd2 b4 (28...Ba3 29.Ba1 b4–+) 29.Nd5 cd5 30.Ra1 Qc7 31.Rhc1 fg4 32.Qg4 Qc8 33.Qg5 Rf5 34.Ra8 Qa8 35.Qf5 Rc1 (35...Rc1 36.Kc1 Qc6 37.Kb1 b3 38.Qe6 Kh8–+) 0–1. Kanivtsova,Nadezhda – Breslavskaya,Mariya, UKR–ch sf U18 Girls, 2003.

10.cd5 cd5 11.Nb5 Bb8 =.

7.Nfd2 f5

8.c4 c6 9.Nc3 Nf6 10.Qb3 0–0 11.c5 Bc7 12.b5 b6 13.g3 bc5 14.dc5 Nbd7 15.bc6 Nc5 16.Qc2 Bb6 17.Na4 Na4 18.Qa4 Qd6 19.Nb3 Ng4 20.Bd4 Ne5 21.Be5 Qe5 22.Nd4 Bd4 23.Qd4 Qd4 24.ed4 Rac8 25.Bb5 a6 26.Ba4 f4 27.0–0 fg3 28.hg3 ½–½. Fournier,Frederic (2215) – Oakes,Barrie (2075), corr ICC

8.c4 c6 9.Nc3 Nf6 10.Qb3 Nbd7 11.g3 0–0 12.c5 Bc7 13.a4 a6 14.b5 Ba5 15.b6 Bc3 16.Bc3 Nh5 17.Be2 Qg5 18.h4 Qg6 19.0–0–0 ½–½. Fournier,Frederic (2215) – Dozaj,Miroslav (1925), Northern Lights, 2002.

8.c4 c6 9.Nc3 Nf6 10.Qb3 Nbd7 11.g3 Rc8 12.c5=+ Bb8 13.b5 g5 14.bc6= bc6 15.Ba6 Rc7 16.Ne2 Nf8 17.Bc3 Rf7 18.Rb1 N6d7 19.Qa4 f4? 20.Qc6 fe3 21.fe3 Qc7 22.Qa4 (22.Qa4 g4 23.Ba5 Rf1 24.Rf1 Qa5 25.Qa5+–) 1–0. Roggensack_Hanspach,Peter – Merkl,M, corr SOK–92–84, 1992.

8.c4 c6 9.Nc3 Nf6 10.cd5 Nd5 11.Bc4 Qg5 12.0–0 Qh4 13.g3 Qg5 (13...Nc3!? 14.Bc3 Qh6=) 14.Qb3+= Ne3 (14...Nc3 15.Be6 Nb5+–) 15.fe3+/– Bg3? (better is 15...Bc4!? 16.Qc4 Bg3+/–) 16.Be6+– (16.hg3?! Qg3 17.Kh1 Qh3 18.Kg1 Qg3 19.Kh1 Qh3 20.Kg1 Qg3=) 16...Qe3? (16...Qh4 17.Rf5 Qh2 18.Kf1 g6+–) 17.Kg2 Qd2 18.Kg3 h5 (18...Qg5 19.Kf2 Rf8+–) 19.Bf5 h4 20.Kh3 Qe3 21.Kg2 h3 (21...Qg5 22.Kh1 Qe7 23.Ne4+–) 22.Kh1 Qg5 (22...Qh6 23.Ne4 g5+–) 23.Qe6 Kd8 24.Qd6 (24.Qd6 Ke8 25.Bg6 Qg6 26.Qg6 Kd8 27.Qd6 Ke8 28.Qe6 Kd8 29.Rf7 Re8 30.Qd6 Kc8 31.Qc7) 1–0. Gallach Perez,Yago – Darias Mateo,Alejandro, AEAC W/A/002, 2006.

8.c4 Nf6 9.Nc3 c6 10.cd5 cd5 11.Bb5 Bd7 12.Rc1 0–0 13.0–0? Bh2–+ 14.Kh2 Ng4 15.Kg3 Qg5 16.f4 ef3 17.Qf3 Ne5 18.Kf2 Nf3 19.Nf3 Qh6 20.Be2 Be6 21.Rh1 Qf6 22.Rh5 Bf7 23.Rh4 Nd7 24.Nb5 a6 25.Nc3 Rae8 26.Nd1 Nb6 27.g3 Nc4 28.Ne5 Qe7 29.Nc4 dc4 30.Bc4 Bc4 31.Rc4 Qd6 32.Rc5 b6 33.Rc3 Rf6 34.Rf4 Rh6 35.Ke2 Rh2 36.Nf2 Qd5 37.Rd3 Qa2 38.Rd2 Qc4 39.Rd3 g5 40.Rf3 Qc2 41.Rd2 Rf2! (41...Rf2 42.Kf2 Qd2 43.Kf1 Qb2–+) 0–1. Pierred (2205) – Briseur de roque, Rated game, 5m + 0s, 2005.

8.g3 Nf6 9.c4 c6 10.Nc3 0–0 11.c5 Bc7 (11...Be7 12.Be2 (12.Bg2 a5 13.0–0 b6 14.f3 Nbd7 15.Qb3 ef3 16.Bf3 ab4 17.ab4+=; 12.Bh3 b6 13.f3 a5 14.0–0 ab4 15.ab4 Ra1 16.Ba1 ef3 17.Nf3=) 12...b6 13.0–0 Nbd7 14.f3 a5 15.cb6 Qb6 16.Na4 Qc7 17.Nc5=) 12.a4 (12.Bg2 Na6 13.0–0 Qe8 14.Qe2 Bf7 15.f3 ef3 16.Nf3 Bh5 17.Qd3=; 12.Be2 Ng4 13.b5 cb5 14.Nb5 Qc8 15.0–0 Nc6 16.Qb3 Nf6 17.f3=; 12.b5 cb5 13.Nb5 Nc6 14.Be2 Bb8 15.0–0 Ng4 16.Qb3 Qg5 17.Nc3=; 12.Bh3 Qe8 13.0–0 Qg6 14.b5 Qh6 15.Kg2 g5 16.bc6 bc6 17.Qb3–+) 12...Nbd7 13.Nb3 (13.Be2 Qe8 14.b5 Qg6 15.a5 a6 16.b6 Bb8 17.Rb1=) 13...Bf7 (13...Ng4 14.Be2 Rf6 15.h3 Rh6 16.b5 Qg5 17.h4+=) 14.b5 (14.Be2 Qe8 15.0–0 Bh5 16.Bh5 Qh5 17.Qh5+=) 14...Bh5 15.Be2 Bf7 (15...Bg4 16.0–0 Be2 17.Qe2=) 16.Qd2 (16.0–0 Qe7 17.a5=) 16...Rc8 (16...Be6 17.0–0=) 17.a5 (17.0–0=) 17...cb5 18.Nb5 a6 19.Nc3 Nb8 20.Na4 Nc6 21.Nb6 Rb8 22.Bc3 Bh5 23.Bh5 Nh5 24.Qe2 Nf6 25.Kd2 Qe8 26.Kc2 Na7 27.Bb4 Rf7 28.Nd2 Nc6 29.Bc3 Na7 30.Bb4 Qc6 31.Nb1 Nb5 32.Kb3 Rd8 33.Nc3 Nc3 34.Kc3 Rdf8 35.Kb3 g6 36.Ka3 Nh5 37.Rag1 Nf6 38.Na4 Kg7 39.Nc3 Ng8 40.Rg2 Ne7 41.Rf1 g5 42.Qh5 g4 43.h3 Qg6 44.hg4 Qg4 45.Qh1 h5 46.Rh2 Rh8 47.Rh4 Qg6 48.Qh3 Nc6 49.Ka4?? Ne7?? 50.Rh1+= Rff8 51.Rh5 Rh5 52.Qh5 Qh5 53.Rh5 Kg6 54.Rh1 Rd8 55.Ne2 Nc6 56.Bc3 Na7 57.Bb4 Nc6 58.Nc3 Kg7 59.g4 f4 60.Rh5 Ne7 61.c6! Nc6 62.Nd5 fe3 63.fe3 Bd6? 64.Be1 Kg6 65.Bh4 Rd7? 66.Rg5 Kf7 67.Rf5 Ke6 68.Nf6 Be7 1–0. Banasik,Marian (2195) – Banasik,Henryk (2100), Tarnowskie Gory Poland, 2010.

6.Be2 Ne7

7.0–0 c6 8.Nc3 0–0 =.

7.0–0 c6 8.d3 0–0 9.c4 dc4 10.dc4 c5 11.Qd3 cb4 12.Rd1 Bc7 13.Qb3 Qe8 14.ab4 Nbc6 15.Nc3 Qg6 16.b5 Na5 17.Qb4 Rfe8 18.Nd5 Nd5 19.cd5 Bd7 (19...Bf7!? 20.e4 Bd8 21.Nh4+– (21.Ra5?! Ba5 22.Qa5 Qe4+/–)) 20.Ra5 Ba5 21.Qa5 Qc2 22.Qd2 Qb3 23.Ra1 Rec8 24.Ne1 Rc5 25.Ra3 (25.e4!? Rb5 26.Bb5 Bb5+–) 25...Rd5 26.Qc1 (26.Rb3?! Rd2 27.Bc4 Kh8+=) 26...Qb4 27.Bc4 Be6 28.Nd3 (28.Bd5?! Bd5 29.Rc3 Qb5 30.Rc8 Rc8 31.Qc8 Kf7 32.Qc7 Kg6 33.Qc2 Kf7+/–) 28...Qd6 29.e4 (29.Bd5?! Bd5 30.Nc5 Qb6+–) 29...Rd3 30.Rd3 Qe7 31.Ba3 Qf7 32.Rd1 (better is 32.Qd1 Kh8 33.Be6 Qe6 34.Rd7+–) 32...h6?? (better is 32...Bc4 33.Qb2 Qe8–/+) 33.Rd7 (33.Rd7 Qd7 34.h3–+). Niewold,Jaap (1685) – Wurm,Tamas, IECG, 2006.

7.0–0 c6 8.d3 a5 9.c3 0–0=+ 10.Nbd2 Nd7 11.e4 Ng6 12.Re1 Qc7 13.Nf1 Nf4 14.Ne3 ab4 15.ab4 Ra1 16.Ba1 Ra8 17.Qb1 Nf8 18.g3 Ne2–/+ 19.Re2 Qd7 20.Rc2 Bc7 21.ed5 cd5 22.Qd1 Bb6 23.Bb2 Ra2 24.d4 Ng6 25.Ne1 e4 26.Qb1 Ra8 27.N3g2 Bc7 28.Bc1–/+ Qa4 29.Bd2 Bd6 30.Qd1 Qc6 31.Rb2 b5–+ 32.Qb3 Qa6 33.Nc2 Qa7 ½–½. Ralphs – Schirmer,Michael, corr 3GMM–29, 1995.

7.0–0 c6 8.d4 e4 9.Nfd2 Qc7 10.h3 Qd7 11.Bg4 f5 12.Be2 0–0=+ 13.c4 f4 14.Bg4 f3 15.Be6 Qe6–/+ 16.b5 Qg6 17.g3 Bg3! 18.Kh1 Qh5 19.fg3?? Qh3 20.Kg1 Qg2# 0–1. Gutsko,Anastasiya – Cherednichenko,Svetlana, EU–ch U10 Girls, 1994.

7.0–0 Nd7 8.Nc3 0–0 9.d3 c6=+ 10.Qd2 b6 11.g3 a6 12.Rfd1 g5 13.Na4 b5 14.Nc3 Ng6 15.a4 Bb4–+ 16.Ba3? Ba3 17.Ra3 g4 18.Ne1 b4 19.Rb3 bc3 20.Rc3 c5 21.Ng2 d4 22.ed4 ed4 23.Ra3 Nde5 24.Nf4 Qd6 25.Ne6 Qe6 26.c3 dc3 27.Rc3 Nf3 28.Bf3 gf3 29.d4 Rad8 30.Rc5 Qh3 31.Qa2 Rf7 (31...Rf7 32.Qf7 Kf7 33.Rc7 Kf8 34.Rf7 Kf7 35.d5 Qg2#; 31...Kh8 32.Qg8 Rg8 33.d5 Qg2#) 0–1. Neumann,Frank (1650) – Rheindt,Stefan (2015), RSS7E–90 remoteschach.de, 2009.

7.0–0 Nd7 8.Nc3 a6 9.d4 e4 10.Nd2 0–0 11.g3 Bh3 12.Re1 f5 13.f3 c6 14.fe4 fe4 15.Bf1 Bf1 16.Rf1 Rf1 17.Qf1 Qf8 18.Kg2 Qf1 19.Rf1 Rf8 20.Rf8 Nf8 21.Nb3 Nf5 22.Kf2 Nd7 23.Nc5 Nc5 24.dc5 Be7 25.g4 Nh4 26.Ne2 Nf3 27.h3 g5 (27...Bh4 28.Ng3–/+) 28.Ng3 Kf7 29.Nf5 Nd2 30.Ne7 Ke7 31.Ke2 Nc4 32.Bc1 Ke6 33.c3 Ke5 34.Kf2 Kf6 35.Kg3 Ne5 36.h4 Nd3 37.Bd2 h6 38.hg5 Kg5 39.Kh3 Ne5 40.Be1 Ng4 41.Bh4 Kf5 42.Be7 Ne3 43.Bf8 Nd1 44.Kh4 (44.Bh6 e3–+) 44...Nc3 45.Bh6 d4 46.Kg3 e3 47.Kg2 (47.Kf3–+) 47...Ke4 48.Kf1 d3 49.Ke1 (49.Ke1 d2 50.Kf1 d1Q 51.Kg2 Qg4 52.Kh2 Kf3 53.Be3 Qg2; 49.Bf8 Kf3 50.Bg7 d2 51.Kg1 d1Q 52.Kh2 Qf1 53.Bc3 Qg2) 1–0. Neumann,Frank – Kratky,Pepa, 45. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

7.Nc3 Nd7 8.d3 e4?? 9.de4+/– de4 10.Nd4 Bf7+/– 11.0–0 0–0 12.Ne4+/– Nb6 13.c4 Bc4? 14.Bc4+– Nc4 15.Bc3 c6? 16.Re1?? Qd7 17.Qf3 Rae8 18.a4 Ng6 19.Nf5 Qc7 20.g3 Nge5 21.Be5 Ne5 22.Qh5?? Bb4–+ 23.Red1 Ng6?? 24.Rab1?? Re4–+ 25.f3 Rc4 26.Kg2 Ne7 27.Ne7 Qe7 28.g4 a5 29.e4 Rd8 30.Rf1 Rc2 31.Kg3 Bd6 32.f4 Qe4 33.Rg1 Qf4 34.Kh3 Rh2# (34...Qh2#) 0–1. pieeater – Darkseid, ChessWorld.net, 2009.

7.d3 c5 8.bc5 Qa5 9.Nc3 Qc5 10.d4 =.

7.d3 c6 8.Nbd2 0–0 9.c4 Nd7 10.0–0 Ng6 11.Re1 f5 12.cd5 cd5 13.e4 fe4 14.de4 d4 15.Nc4 Bc7 16.Qd2 Nf4 17.Rac1 Qf6 18.Bd1 Qg6 19.g3 Nh3 20.Kf1 Rf6 21.Qd3–/+ Raf8 22.Ncd2 Bb8 23.Bb3 Qf7 24.Be6–/+ Qe6 25.Qc4? Qc4–+ 26.Rc4 Rf3 27.Nf3 Rf3 28.Re2 Nb6 29.Rc5 Rd3 30.Bc1 Bd6 31.Kg2 Nf2! 32.Rf2 Bc5 33.bc5 Nd7 34.Rc2 Rc3 35.Rc3 dc3 36.Be3 c2 37.c6 bc6 38.Kf3 Nc5! 39.Ke2 Nb3 40.Kd3 c1Q 41.Bc1 Nc1 42.Kc4 Ne2 43.Kc5 Nc3 44.Kc6 Ne4 45.Kd5 Nd2 46.a4 e4 47.Kd4 Kf7 48.Ke3 Nb3 49.Ke4 Nc5 50.Kd4 Na4 0–1. Saradjen,Janko (2175) – Nedimovic,Ljubisa (2180), Nova Gorica HIT op–B 9th, 2004.

7.d3 c6 8.Nbd2 a5 9.c3 Nd7 10.0–0 0–0 11.Qc2 Kh8 12.Nb3= b6 13.Rfe1 c5 14.b5 e4 15.de4 de4 16.Nfd2 f5 17.Bc4 Nd5 18.Nf1 Ne5=+ 19.Nbd2 Qh4 20.h3 Nf4 21.ef4 Nc4 22.Ne4? fe4–+ 23.Qe4 Bf7 24.Rad1 Rae8 25.Qc6 Nb2 26.Re8 Nd1 27.Re2 Qf4 28.Rd2 Nc3 29.g3 Qf6 30.Rd6 Ne2 31.Kh2 Qf2 32.Qg2 Qg2 33.Kg2 Nc3 34.Rb6 Bd5 35.Kh2 Rf2 36.Kg1 Rg2 37.Kh1 Rg3 38.Kh2 Rg2 39.Kh1 Rg6 0–1. Saradjen,Janko (2160) – Godena,Michele (2480), Bled op, 1994.

7.d3 Nd7 8.Nbd2 0–0 9.0–0 Rc8 10.c4 c5 11.cd5 Bd5 12.bc5 Bc5 13.d4 ed4 14.Bd4 b6 15.Bc4 Bc4 16.Nc4 Bd4 17.Qd4 Nc5 18.Ncd2 Nc6 19.Qc4 Kh8 20.Rfd1 Qe7 21.Qb5 Rfd8 22.Nb3 Ne5 23.Rd8 Rd8 24.Ne5 Qe5 25.Nd4 h6 26.h3 Rd5 27.Qc6 Kh7 28.Rc1 Rd6 29.Qf3 Qd5 30.Qg4 Qe4 (better is 30...Qa2!?=) 31.Qe4+/– Ne4 32.Rc7 a5 33.f3 Nc5 (better is 33...Ng3!?+=) 34.Rg7!+/– Kg7 35.Nf5 Kf7 36.Nd6 Ke6 37.Nc4 Nd7 38.e4 a4 39.Kf2 b5 40.Nd2 Kd6 41.Ke3 Kc5 42.Kd3 b4 43.ab4 Kb4 44.Kc2 Nc5 45.Nb1 Kc4 46.Na3 Kd4 47.Kd2 Nb3 48.Kc2 Ke3 49.Nc4 Kf2 50.f4 Kg2 51.Nb6 Nc5 52.e5 fe5 53.fe5 Kh3 54.Na4 Ne6 (54...Na4?? 55.e6 Nc5 56.e7+–) 55.Kd3 Kg4 56.Ke4 h5 57.Nc3 h4 58.Nd1 Kg5 (58...Ng5!? 59.Ke3 Kf5–+) 59.Nf2 Kg6 60.Kf3 Kf5 61.Nh3 Ke5 62.Kg4 ½–½. Fournier,Frederic (1855) – Nguyen,Angelina (1730), Open Evry FRA, 2005.

7.g3 Bh3 8.d3 a6 9.Nbd2 Ng6 10.c4 dc4 11.dc4 b6 12.Ne4 0–0?? 13.c5 Be7= 14.Qb3 Kh8 15.Rd1 Qc8 16.Bc4?? b5?? 17.Bf7?? Qf5?? 18.Ned2= Bg2? 19.e4 Qh5+= 20.Bg6 Qg6?? 21.Nh4+– Qh5 22.Ng2 Qh3 23.0–0 Nc6 24.f4 ef4 25.Nf4 Qc8 26.Nf3 a5 27.Nd4 Nd4 28.Rd4 c6 29.Qe6 Qe6 30.Ne6 Rfc8 31.Rd7 Bd8 32.Ng7 ab4 33.ab4 Ra2 34.Rf2 Ra4 35.Ne6 Raa8 36.Nd8 Rd8+– 37.Bf6 Kg8 38.Bd8 Ra1 39.Kg2 Re1 40.Rf4 Re2 41.Kh3 h5 42.Rd6 Rb2 43.Rc6 Rb4 44.Rb6 Rd4 45.Bh4 Rb4 46.e5 Rb3 47.Rd4 Re3 48.Rd8 Kf7 49.Rf6 Kg7 50.Rd7 1–0. willi_weizenkeim – JMD, playchess.de, 2003.

7.Nh4 0–0 8.0–0 Nd7 9.d3 c5 10.bc5 Nc5 11.Nc3 Rc8 12.e4 d4–+ 13.Nb5 Bb8 14.Bh5? Na4 15.Rb1 a6 16.Nd4 ed4 17.Re1 Qd6 18.Qf3 Qh2 19.Kf1 Qh1 20.Ke2 Rc2 21.Kd1 Bb3 22.Qg4 Rb2 23.Kc1 Rc8 24.Qc8 Nc8 25.Rh1 Bf4# 0–1. pieeater – Raffzahn, ChessWorld.net, 2010.

7.0–0 0–0

8.Nc3 =.

8.c4 dc4 9.Nc3 c5 10.Qc2 b5?? 11.Nb5+/– cb4 12.Nd6 Qd6= 13.Bc4 Bc4 14.Qc4+/– Kh8 15.Qb4 Qb4 16.ab4 Nbc6 17.Rfc1 Nb4 18.Ba3 a5= 19.Rab1 Rab8 20.Rc4 Rfe8 21.Bb4 ab4 22.Rcb4 Rb4 23.Rb4 h6 24.g3 g5 25.Kg2 Kg7 26.h4 Kg6 27.hg5 hg5 28.e4 Nc6 29.Rb6 Nd4 30.Nh2 Re6+= 31.Rb7 f5 32.d3 fe4 33.de4+/– Kh5 34.Rd7 Ne2 35.Kf1 Nc1 36.f3 Nb3 37.Ng4+– Nc5 38.Rd5 Nb3? 39.Kf2 Rc6 40.Ne5 Rc2 41.Ke3 Rg2 42.g4 Kh6 43.Nf7 Kg6 44.Ng5 Nc1 45.f4 Rg3 46.Nf3 Kf6 47.g5 Kg6 48.Rd6 Kh5 49.Kf2 Kg4+– 50.Nd4 Nd3 51.Kf1 Nf4 52.g6 Kh3 53.Nf5 Rf3?? 54.Ke1 Nd3 55.Ke2 Ne5 56.g7 1–0. coloplayah (1960) – ivos (1845), net–chess.com, 2005.

8.d3 a5 9.Nbd2 ab4–/+ 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Bb4 12.c4 Bd2 13.Nd2 Nbc6 14.cd5 Nd5 15.Bf3 Qd7 16.Qc2 Ndb4 17.Qb2 Nd3 18.Qb7–/+ Rb8?? 19.Qc6+– Qc6 20.Bc6 Nb4 21.Bf3 Nc2 22.Ne4 Na1 23.Ra1 Kf7 24.Nc5 Bf5 25.Rd1 Ke7 26.Na4 Rd8 27.Rd8 Kd8 28.Nc3 Kd7 29.Nd5 Kd6 30.Kf1?? e4= 31.Ne7? Ke7–/+ 32.Be2 Kd6 33.Ke1 Kc5 34.Kd1 Kb4 35.Kc2 c5–+ 36.h3 c4 37.g4 Bd7 38.f3 ef3 39.Bf3 h5 40.Bd5? hg4–+ 41.hg4 Bg4 42.e4 Bf3 43.Bc6 f5! 44.Kd2 Be4 45.Be4 fe4 46.Ke3 Kc3 47.Ke4 Kd2 48.Kf5 c3 49.Kg6 c2 50.Kg7 0–1. Onkel_Luis (1645) – ARISoz (1790), ICC, 2003.

8.d3 b6 9.Nbd2 c5 10.c3 Nbc6 11.b5 Nb8 12.a4 a6 13.c4 d4 14.ed4 ed4 15.Ne4 Bc7 16.Bc1 f5 17.Neg5 Bd7 18.h3? h6–+ 19.Qd2 hg5 20.Qg5 Qe8 21.Nh4? Qf7 22.Bh5 g6! 23.Ng6 Ng6 24.Bg6 Qf6 25.Qh6 Qg7 26.Qg5? Rf6–+ 27.Bh5 Qg5 28.Bg5=+ Rf8 29.Rfe1 Be8?? 30.Bf3?? Ra7+= 31.Re7 Nd7?? 32.Bh6 Bd8 33.Bd5 Kh8?? 34.Bf8+– Be7 35.Be7 Kg7 36.Re1 Nf6 37.Bf6 Kf6 38.Re8 ab5 39.ab5 Ra1 40.Kh2 Rd1 41.Re6 Kg5 42.Rb6 Rd3 43.g3 Rd2 44.Kg2 Rd3 45.h4 Kg4 46.Rg6 Kh5 47.Rf6 Kg4 (47...Kg4 48.f3 Rf3 49.Bf3; 47...Rb3 48.Kh3 Rg3 49.fg3 f4 50.g4). horacyad2010 – barborka42, internet, 2011.

8.d3 c5 9.b5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qa5 13.Bc3 Qb5 14.Bd2? Nbc6 15.Nc3–/+ Qb2 16.Na4 Qa3 17.Nb6? Qa6 18.Nd5 Bd5 19.d4 Qb6 20.dc5 Bc5 21.Ne1 Nf5 22.Nd3 Bc4 23.Nc5 Qc5 24.Bc4 Qc4 25.Qf3 Qc2 26.Be1 g6 27.g4 e4 28.Qf4 Nfe7 29.f3 Nd5 30.Qg3 Ne3 31.Rf2 Qd1 32.Rd2 Qb3 33.Bf2 Qb1 34.Be1 Qb3 35.Rd7?? Rd8 36.Rd8 Nd8 37.Qf2 Qc2 38.Qc2?? Nc2 39.fe4 Ne6 40.Bc3 Nf4 41.Bf6 Nh3 42.Kg2 Ne3 43.Kh3 =. ronnieg (2615) – jonpinone (2325), fics, 2001.

8.d3 c6 9.Nbd2 Ng6 10.c4 Qc7 11.c5 Be7 12.Qc2 Nd7 13.Rad1 a6 14.e4 d4 15.Rde1 Rf7 16.g3? (16.Nc4 a5+=) 16...Raf8 (16...Bh3 17.Nb3–+) 17.Nh4? (better is 17.Kg2!? f5 18.ef5 Rf5 19.Ne4+=) 17...Nh4–+ 18.gh4 f5 19.f3 (19.ef5!? Bf5 20.Bh5–/+) 19...Bh4–+ 20.Rd1 f4 21.Kh1 Bh3 22.Rg1 Rf6 23.Bf1 Bf1 24.Rdf1 R8f7 25.Nc4 Nf8 26.Qb3 Rg6 (better is 26...Ng6!?+=) 27.Rg6+= Ng6 28.Nd6 Kf8 29.Nf7 Qf7 30.Qf7 Kf7 31.Bc1 h5 32.Bd2 Ne7 33.Be1 Be1 34.Re1 g5 35.Rg1 Kf6 36.h4 gh4 37.Kh2 Ng6 38.Kh3 Kg7 39.Rg5 Kh6 40.Rf5 Kg7 41.Rh5 Kg8 42.Rg5 Kg7 43.Rg6?? (better is 43.Kg4 Kf6 44.Kh5+–) 43...Kg6 44.Kh4 Kh6 45.Kg4 Kg6 46.a4 Kf6 47.Kh5 Kf7 48.Kg5 Ke6 49.Kg6 Ke7 50.Kf5 (50.Kf5 Kd7 51.Ke5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1805) – advalqferref (1725), Active (3/4) echecs21.com, 2005.

8.d3 Nd7 9.c4 c6 10.Nc3 Qe8 11.Rc1 Qg6 12.Kh1 Rac8 13.cd5 cd5 14.Qb3 f5 15.Nb5 Bb8 16.d4 a6 17.Nc3 e4 18.Ng1 f4 19.ef4 Bf4 (worse is 19...Rf4 20.Nd5 Qh6 21.Ne7 Kf7 22.Qg3+/– (22.Rc8?? Qh2 23.Kh2 Rh4; 22.Nc8?? Qh2 23.Kh2 Rh4)) 20.Ra1 Qh6 21.g3 Bb8 22.Bc1 Qg6 23.b5 a5 24.a4 Nf6 25.Ba3 Rf7 26.b6 Nf5 27.Nb5 Qh6 (27...Nd7 28.Na7 Re8 29.Rad1–/+) 28.Rac1 (better is 28.Bc1 g5 29.Bd2–/+) 28...Nh5?? (28...Rc6 29.Kg2 Nd7–+ (29...Rb6 30.Qc3 Nd6 31.Nd6 Bd6 32.Qa5 Ba3 33.Qb6 Bc1 34.Qe6+=)) 29.Rc8+– Bc8 30.Qd5 Nfg3 (30...Qg5 31.Rc1 Bd7+–) 31.fg3 Ng3 32.Kg2 Nf1 33.Qd8 Rf8 34.Qf8 (34.Bf8 Ne3 35.Kf2 Qf4 (worse is 35...Qh2 36.Ke1 Ng2 37.Kd1 Qg1 38.Kc2 Ne3 39.Kb2+/–) 36.Nf3 Qf8 37.Qf8 Kf8 38.Ke3 ef3 39.Bf3 Bh2=) 1–0. Zak,Pawel (1790) – Ziemba,Artur, Rubinstein Memorial op–C Polanica Zdroj Poland, 2008.

8.d3 Ng6 9.c4 c6 10.e4 d4 11.Bc1 c5 12.b5 Nd7 13.Ne1 f5 14.ef5 Bf5 15.Bf3 e4 16.de4 Be6 17.Be2 Qh4 18.g3 Qe4 19.Nd2 Qf5 20.Bd3 Qh3 21.Ne4 Bc7?? (better is 21...Be7+=) 22.Ng5+– Qg4 (22...Bg4 23.f3 Qh6 24.fg4 Rf1 25.Bf1 Nge5+–) 23.f3 Qh5 24.Ne6 Rfc8 25.Nc7 Rc7 26.Ng2 Nge5 27.Nf4 Nb8 1–0. Stefanova,Milena (2045) – Vladimirova,Maria (2005), BUL–ch op (Women), 2008.

8.d4 e4 9.Nfd2 a6 10.c4 c6 11.c5 Bc7 12.Nc3 Nd7 13.Qb3 b5? 14.cb6!+/– Bb6 15.Nce4! de4? 16.Qe6+– Kh8 17.Ne4 Nd5 18.Qc6 Ne7 19.Qc2 Nd5 20.Qb3 Nb8 21.Rac1 Re8 22.Bf3 Ra7 23.Nc5 Bc5 24.bc5 Ne7 25.Rfd1 Nec6 26.d5 Ne5 27.Be5 Re5 28.c6 Rc7 29.d6 Rc6 30.Bc6 Nc6 31.Rc6 Rb5 32.Qc2 Rb8 33.d7 Kg8 34.Rc8 Rc8 35.dc8R Qc8 36.Qc8 Kf7 37.Rd7 Kg6 38.Qe8 Kh6 39.g4 g6 40.f4 (40.f4 f5 41.Qf8#; 40.h4 f5 41.Qf8#) 1–0. Eriksen,Tom – Richard,Andy, IECC, 1998.

7.d3 0–0=+

8.c4 c6 9.c5 Bc7 10.Nbd2 Nd7 11.Qc2 Qe8 12.h3 Qf7 13.e4 Ng6 14.g3 a5 15.h4 ab4 16.ab4 Ra1 17.Ba1 Ra8 18.0–0 h6 19.ed5 Bd5 20.Ne4 b5 21.Nc3 Be6 22.Bb2 Ne7 23.d4 Nd5 24.Nd5 Bd5 (worse is 24...cd5 25.c6 Nb6 26.de5 fe5 27.Be5+/–) 25.de5 fe5 26.Nd2 Rf8 27.Ne4 Qg6 28.Bd3 Rf3 29.Rd1 Nf8 (better is 29...Qg4!? 30.Re1 Bd8=) 30.Nc3+/– Qf7 (30...e4!? 31.Be4 Be4 32.Qe4 Qf7+/–) 31.Nd5+– cd5 32.Bb5 e4 33.Bc6 Bg3 34.Bd5 Ne6 35.fg3 Rg3= 36.Kh2 Qf4 37.Be6 Kh7 38.Qe4?? Qe4–+ 39.Kg3 Qe3 40.Kg4 Qe6 41.Kf4 Qb3 42.Rd2 Qb4 43.Ke3 Qc5 44.Bd4 Qe7 45.Kf3 Qh4 0–1. Sokolov,Boris (2035) – Nastashuk,Stanislav (1860), Moscow op–B, 2008.

8.Nbd2 Nd7 9.c4 c5 10.bc5 Nc5 11.d4 Nd7 12.cd5 Bd5 13.e4 Bc6? (better is 13...Be6!?+=) 14.Bc4+– Kh8 15.d5 Qb6 (better is 15...Bd5 16.ed5 Nb6+–) 16.dc6 Qb2 (16...Nc6 17.Rb1 Qc7+–) 17.cd7 Ba3 (17...Rfd8 18.Rb1 Qa3 19.Rb7+–) 18.Rb1 Qc3 19.0–0 (19.Rb3!? Qa5 20.Qa1 Bb4 21.Qa5 Ba5 22.Rb7 Rfb8 23.Rb8 Rb8+–) 19...b6 20.Qa4 Bc5 21.Rfc1 (better is 21.Rb3!? Qa5 22.Qa5 ba5+–) 21...Qa3 22.Qc2 Bd4 23.Nd4 ed4 24.Bb5 Rad8 25.Ra1 (25.Ra1 Qd6 26.Ra7+–) 1–0. Fournier,Frederic (1845) – chinomafm (1745), Active (7/0), 2005.

8.Nbd2 Nd7 9.c4 c6 10.0–0 Rc8 11.h3 Bb8 12.Nh2 Qc7 13.f4 ef4–/+ 14.ef4 Nf5 15.Rf3 g5 16.Ng4 Nh4 17.Rf2 Bg4 18.Bg4 gf4? 19.Bd7?? Qd7+= 20.Nf3 Nf3 21.Qf3 Be5 22.Raf1 Bb2 23.Rb2 Kh8 24.Qf4 Rf7 25.Rbf2 Rg8 26.Kh2 Qe6 27.Qd4 Rg6 28.cd5 Qd6 29.Kh1 Qg3 30.dc6 bc6 31.Qd8 Kg7 32.Qd4 Rh6?? 33.Rf3+– Qg5 34.Rf4 Rg6 35.Rg4 Qh5 36.Rff4 Rg4?? 37.Rg4 (37.Rg4 Qg6 38.Rg6 hg6 39.Qd6+–) 1–0. horacyad2010 – cccp1918, internet, 2011.

8.Nbd2 Nd7 9.c4 c6 10.0–0 h6 11.h3 Qe8 12.Nh4 f5 13.f4 ef4 14.ef4 Nf6 15.Qe1 Bf7 (15...b6!?=) 16.Qg3 Bh5 17.Rae1 Be2 18.Re2 Qf7 19.c5 Bc7 20.Re7 Qe7 21.Nf5 Qd7 22.Qg6 Kh8 23.Nh6 Qe8 24.Qe8 (better is 24.Qg5!?+/–) 24...Rae8+= (worse is 24...Ne8 25.g3+=) 25.Nf5 Kh7 26.g4 Nh5 27.Nd6? (better is 27.Be5!? Be5 28.fe5 Re5 29.Nf3 Ref5 30.gf5 Rf5 31.Kh2=) 27...Bd6–/+ 28.cd6 Nf4 29.d7 Rd8 (29...Nh3 30.Kg2 Re2 31.Kh3+/–) 30.Be5 Ne6 (30...Nh3!? 31.Kg2 Rf1 32.Nf1–+) 31.Rf8 Nf8 32.Bd6 Nd7 33.Nf3 Re8 34.Kf2 Kg6 35.Bf4 b6 36.Nh4 Kh7 37.Nf5 Ne5 38.d4 (better is 38.Be5!? Re5 39.Nd4–/+) 38...Nd3–+ 39.Kf3? (39.Kg3–+) 39...g6 (39...Nf4?! 40.Kf4 Re4 41.Kg5–+) 40.Nd6 (40.h4 gf5 41.gf5 Ne1 42.Kg4 Re4–+) 40...Rf8 41.b5 c5 42.dc5 bc5 43.Nb7 c4 44.a4 Nf4 45.Ke3 Ne6 46.a5 d4 47.Ke2 c3 48.Nd6 Nc5 49.b6 ab6 50.ab6 d3 (50...d3 51.Ke1 d2 52.Ke2 d1Q 53.Kd1 Rf2 54.Kc1 Nd3 55.Kb1 Nb4 56.b7 Rf1; 50...c2 51.Nf5 c1Q 52.b7 Re8 53.Kf3 Qf1 54.Kg3 Qe1 55.Kf3 Re2 56.Kf4 Qf2 57.Kg5 Ne4) 0–1. Frank,Detlev – Dangelowski,Peter, Pinneberg–ch op, 1998. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 f6 5.e3 Be6 6.Be2 Ne7)

8.Nbd2 Nd7 9.c4 c6 10.Rc1 Ng6 11.Nb3 Qe7 12.Qc2 Kh8 13.0–0 f5 14.cd5 cd5 15.Nc5 Rac8 16.Qa4= Nc5 17.bc5 Bb8 18.Bc3 f4 19.Bb4 Rc6 20.Bd2 Bg4=+ 21.e4 Bf3 22.Bf3= Nh4 23.Bg4 h5 24.Bh3+= d4 25.Qd1 f3 26.g3 g5 27.gh4 g4 28.Bg5 Qd7 29.Kh1 Bc7 30.Rg1 gh3 31.Rg3 Qf7 32.Qf1 Qe6 33.Rh3 Ra6 34.Ra1 Ba5 35.Rg3= Bc3 36.Rb1 Ra3 37.Rb7 Ra1 38.Rb1 Ra2 39.Qg1 Re2 40.h3 Qa6 41.Be7 Qc8 42.Bf8 Qf8 43.Kh2 a5 44.Rf3 Qe8?? 45.Qg5+– a4 46.Qf6 Kh7 47.Rb7 (47.Rb7 Qf7 48.Qf7 Kh6 49.Qe6#) 1–0. Cruz,Christian – Zhao Nan, Wch U10 Heraklion, 2002.

7.d4 e4

8.Nfd2 0–0 9.c4 c6 10.Nc3 f5 11.cd5 cd5 12.Nb5 f4 13.0–0 fe3 14.fe3 Rf1 15.Nf1 a6 16.Nd6 Qd6 17.Ng3 Nbc6 18.Qc2 Rc8 19.Qb3 Ng6 20.Rf1 b5 21.Rf2 Nge7 22.Bc3 Nd8 23.Bd2 Ndc6 24.a4 ba4 25.Qa4 Nb8 26.b5 ab5 27.Bb5 Nbc6 28.Qa6 Rc7 29.Qa8 Rc8 30.Qa4 Bg4 31.Qa2 Kh8 32.Rf4 h5 33.Qa6 Rb8 34.Be1 g5 35.Rf1+= h4 36.Ne2 Bc8 37.Qa4 Bb7 38.Nc3 Qg6 39.Qa3 ½–½. Preuss – Bielefeld, corr BdF T5002, 1995.

8.Nfd2 0–0 9.c4 c6 10.Nc3 f5 11.cd5 cd5 12.Nb5 f4 13.Bg4 Qd7 14.Be6 Qe6 15.Nd6 fe3 16.fe3 Qd6 17.Qe2 Nd7 18.Rc1 Nb6 19.g3 Qh6 20.g4?? Qh4–+ 21.Kd1 Rf2 22.Qe1 Nc4 23.Rc2? Qg4–+ 24.Kc1 Re2 25.Rg1 Re1 (25...Re1 26.Re1 Ne3–+) 0–1. Rocha,Vitor – Rocha,Manuel, IV Circuito Lisboa – Carris, 2006.

8.Nfd2 0–0 9.c4 c6 10.Nc3 f5 11.g3 Nd7 12.Qb3 Bf7 13.a4 dc4 14.Bc4 Nb6 15.Bf7 Rf7 16.b5 a5 17.Ba3 Ned5 18.Nd5 cd5 19.Bc5 Bc7 20.Rc1 Qd7 21.Rc2 Qe6 22.Bb6 Bb6 23.0–0 Re8 24.Rc3 h5 25.f4 ef3 26.Nf3+/= Rc7 27.Rc7 Bc7 28.Kf2 Rc8 29.Ng5 Qd7 30.Kg2 Bb8?? 31.e4+/– f4? 32.Qd5 Qd5 33.ed5 fg3 34.hg3 Rc3 35.Rf3+– Rf3 36.Kf3 g6?? 37.b6+– Kf8 38.Ne6 Ke7 39.Nc5 Kd6 40.Ke4 Ke7 41.Nb7 Bg3 42.Na5 Kd7 43.Nc4 Kc8 44.d6 Bh4 45.Ne5 Bf6 46.a5 Kb7 47.Nd7 Bd8 48.Nc5 Kc8 49.d7 (49.b7 Kb8 50.a6 Ka7 51.Nd7 Ka6 52.b8Q Ka5 53.Kd5 Ka4 54.Kc4 Bb6 55.Qb6 h4 56.Qa7#) 0–1. Barkan,Ozdal I (2225) – Root,Douglas (2395), Los Angeles 3rd (10), 1982.

8.Nfd2 0–0 9.c4 c6 10.cd5 cd5 11.Qb3 f5 12.Nc3 Nbc6 13.Nb5 Bb8 14.Nc3 a6 15.Rc1 Bf7 16.g3 g5 17.0–0 f4 18.Rfe1 Nf5 19.Bg4 fe3 20.fe3 Nh6 21.Be2 g4 22.Rf1 Qg5 23.Nd1 Nf5 24.Rc5 Bd6 25.Rd5= Bd5? 26.Qd5+– Kg7 27.Ne4 Ne3 28.Qg5 (28.Qg5 Kh8 29.Rf8 Rf8 30.Ne3 Bc7 31.Nf5 Be5 32.de5 Rf5 33.Qf5 h5 34.e6 Ne5 35.Be5 Kg8 36.Qf7#) 1–0. mtrold1 – slon, internet, 2001.

8.Nfd2 0–0 9.c4 c6 10.f3 f5 11.f4 Nd7 12.Nc3 Rf7 13.c5 Bc7 14.0–0 g5 15.Qe1 Ng6 16.Bh5 Nf6 17.Bg6 hg6 18.Qg3 g4 19.Qe1 Rh7 20.g3 Qe7 21.Kg2 Qg7 22.Rh1 Qh6 23.Qf1 g5 24.Qg1 gf4 25.ef4 Bf4 26.gf4 Qh3 27.Kf2 e3 28.Ke2 ed2 29.Kd2 Ne4 30.Ne4 de4 31.Qg3 Bd5 32.Ke3 Kf7 33.Rag1 Rah8 34.Bc3 Qg3 35.Rg3 Rh2 36.Rb1 Rc2 37.Bd2 Rh2 38.Rd1 Rb2 (38...Rb2 39.Rg2 Rg2 40.b5 Rb3 41.Bc3 Rc3 42.Rd3 Rd3) 0–1. Bugayev – Solovtsov, Moscow, 1888.

5.Nf3 Qd7

6.d3 Ne7 7.Be2 g5 8.h3 Ng6 9.Nbd2 Be7 10.c4 c6 11.cd5 Bd5 12.Rc1 h5 13.e4 Be6 14.Nc4 Nf4 The backward pawn on d3 becomes a target 15.Ne3 Na6 (15...a5 16.ba5 Ra5 17.Ra1+=) 16.0–0?? (better is 16.d4 Ne2 17.Qe2 ed4 18.Bd4+/–) 16...Rd8 17.d4 Ne2 18.Qe2 ed4?? (18...g4 19.de5 gf3 (19...gh3?? 20.Rfd1 Qc7 21.ef6+–) 20.Qf3 fe5 21.Be5 Rh7=) 19.Nd4+/– (19.Bd4?! g4 20.hg4 hg4=) 19...Bh3? (better is 19...g4 20.Nc6! Qd2 21.Qd2 Rd2+/–) 20.Ndf5?? (better is 20.gh3 Qh3 21.Nc6 bc6 22.Qa6+–) 20...Bf5+= 21.Nf5 Kf7 (better is 21...Qd3!? 22.Rfe1 Rh7=) 22.Rcd1 Qe6 23.Ne7 Ke7 24.Rd8 Kd8 25.Rd1 Kc7 26.e5 h4 27.Rd6 Qa2 (better is 27...Qe7=) 28.Qd2?? (28.ef6 Qf7 29.Be5 Re8+–) 28...Rh7 (better is 28...Qb1!? 29.Kh2 h3 30.gh3 Qf5–/+) 29.ef6 h3?? (better is 29...Qb1 30.Bc1 h3+=) 30.Be5 h2 1–0. Fournier,Frederic (1720) – salmonvaliente, Active, 2008.

6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.c4 c6 9.Nc3 Nf6 10.Qb3 Bd6 11.a4 f4 12.Nd1 0–0 13.c5 fe3 14.Ne3 Bf4 15.h3 Qf7 16.Be2 Nbd7 17.b5 Nh5 18.Bh5 Qh5–/+ 19.Qd1 Qg5 20.Ndf1 Rf7 21.g3 Bc7–+ 22.Bc3 Raf8 23.Ra2 Rf3 24.Re2–/+ h6 25.h4 Qd8 26.Qd2 Nf6 27.Nh2 Ng4 28.Nf3 ef3= 29.Ng4 fe2 30.Ne5 Be5=+ 31.de5 d4 32.Bd4 Bd5 33.Rg1= Bf3 34.Qa2 Kh8–/+ 35.Qc4?? Qa5–+ 36.Qc3 Qc3 37.Bc3=+ Rd8 38.Bd2 Kg8 39.e6?? Rd5 40.bc6 bc6= 41.a5 Kf8 (41...Kf8 42.g4 Rd3=+ (42...Rc5?? 43.Bb4+–); better is 41...h5!?–/+) 0–1. Sviridov,Valentin – Smetana,Jaroslav, Havirov, 1968.

6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.Qh5 Bf7 9.Qg5 h6 10.Qg3 g5? 11.Qe5+– Qe7?? 12.Qh8 Nf6 13.c4 c6?? 14.Nc3 Nbd7? 15.b5 0–0–0?? 16.bc6 bc6 17.cd5 cd5 18.Rb1 Nb6 19.a4 Be6 20.Ba3 Qf7 21.Bf8 Rf8 22.Qh6 Rg8 23.Ba6 Kd8 24.a5 Nc8 25.Rb7 Qg6 26.Qg6 Rg6 27.Nb5 f4 28.Na7 Na7 29.Ra7 fe3 30.fe3 Ng4 31.Rf1 Rf6 32.Rf6 Nf6 33.Rg7 (33.Rg7 Bc8 34.Bc8 Kc8 35.Rg5+–) 1–0. pierred – fedeajedrecista, Yahoo, 2005.

5.Nf3 Nd7

6.Bb5 c6 7.Be2= a5 8.b5 Qb6 9.a4 Bd6 10.0–0 Ne7=+ 11.d4 e4 12.Nfd2 0–0 13.c4 dc4 14.Bc4 Bc4 15.Nc4 Qc7 16.Qb3 Kh8? 17.Nbd2 Bh2+= 18.Kh1 f5 19.b6 Qb8= 20.Na5 Rf6–/+ 21.d5?? Rh6–+ 22.f4 Bf4 23.Kg1 Be3! 24.Qe3 Qh2 25.Kf2 Nd5 26.Bg7 Kg7 27.Qg3 Qg3 28.Kg3 f4 29.Kg4 N7f6 30.Kf5 Ne3 31.Kf4–+ Nf1 (31...Nf1 32.Nf1 Ra5–+; 31...Ra5?! 32.Ke3 Rg6 33.Ne4–+) 0–1. gordon gecko (2070) – Reg_UK (2190), ChessWorld.net, 2003.

6.Nc3 a5 7.ba5 Nh6 8.Ne2 Ra5 9.d4 Bd6 10.de5 fe5 11.Ng3 0–0 12.Bd3 e4 13.Ne4 de4 14.Be4 Rb5 15.Bg7 Kg7 16.0–0 Nc5 17.Bd3 Rb6 18.Nd4 Qh4 19.Ne6 Ne6 20.Bc4 Qh2# 0–1. TD_6 – Oort, ICS rated light match, 1998.

6.c4 dc4+= 7.Qc2 Nb6 8.d3 (8.d4 cd3 9.Bd3 a5+=) 8...Bf5 (8...c5 9.bc5 Bc5 10.dc4+=) 9.e4 cd3 10.Bd3 Be6 (10...Bd7 11.Nbd2+=) 11.0–0 Bd6 (11...c5+=) 12.a4 (12.Nc3!?+=) 12...Bb4–/+ 13.a5 Nd7 14.Bc4 Bc4 15.Qc4 Bd6 16.Rd1 Nh6 (16...Ne7 17.Ba3–/+) 17.Nc3 Nf7 (17...a6 18.Rd2–/+) 18.Nb5 0–0 (18...Nc5 19.Ba3 Qe7 20.Rac1+=) 19.Ba3 (19.Rac1 Rc8 20.Na7+=) 19...Kh8 (better is 19...Ba3!? 20.Ra3 Qe7+=) 20.Bd6+= White gets in control 20...cd6 21.Nd6 Nd6 22.Rd6 Rc8 (22...Qe7 23.Qc7 Rf7 24.Qb7 Qd6 25.Qa8 Nf8 26.h3+=) 23.Qd5 Rc5 Attacks the isolani on a5 24.Qe6 Qa5? (better is 24...Rc7=) 25.Rdd1+– Qb4 (25...Qc7 26.Qd7 Qd7 27.Rd7+–) 26.Rd7 Rfc8 (26...Rc2 27.Qg4 Rg8 28.Nh4+–) 27.Rad1 (27.g3 a5+–) 27...Rc1 28.Qg4 Rd1 29.Rd1 Qc4 30.h3 a5 (30...Rb8 31.Rd7 Qc1 32.Kh2 Qf4 33.Qf4 ef4 34.Nd4+–) 31.Rd7 Qc1 32.Kh2 Qf4 33.Qf4 ef4 34.Rb7 g5 (34...Ra8 35.Nd4+–) 35.Ra7 (35.e5 fe5 36.Ng5 Ra8 37.Nh7 Ra6+–) 35...Rc2 (35...h6 36.e5 fe5 37.Ne5+–) 36.e5 fe5 37.Ng5 (worse is 37.Ne5 Rc5 38.Nf7 Kg8 39.Nh6 Kh8+–) 37...Rf2 (37...Kg8 38.Nh7 Rf2 39.Nf6 Kf8 40.Ra5 Rd2 41.Re5 f3+–) 38.Ne4 Ra2 (38...Kg8 39.Nf2 a4+–) 39.Nf6 (39.Nf6 Rg2 40.Kg2 f3 41.Kf1 e4 42.Rh7#) 1–0. Basman,Michael – Perkins,Alan, Manchester, 1980.

6.d3 a5 7.b5 +=.

6.d3 a6 7.c4 c5 8.bc5 Nc5 9.cd5 Bd5 10.d4 (10.Nc3 Bb3 11.Qe2 b5=) 10...Bb3 (better is 10...Nb3!? 11.de5 Na1 12.Ba1 b5–/+) 11.Qd2= Na4 12.Nc3 Nb2 (12...Rc8!? 13.Rc1 Qa5 14.Na4 Rc1 15.Bc1 Qa4 16.de5 b5+/–) 13.Qb2+/– ed4 14.Nd4 Bd5 15.Nd5 (better is 15.e4!? Bc4 16.Bc4 Qd4 17.Qb3+–) 15...Qd5+= 16.Nf3 (16.Be2 Qa5 (16...Qg2?? 17.Bf3 Qg5 18.Qb7 Qa5 19.Kf1+–) 17.Qd2 Qd2 18.Kd2 Bd6+/–) 16...b5 (16...Rd8 17.Be2 Qa5 18.Kf1=) 17.Be2 Nh6 (17...Bd6 18.0–0+=) 18.Rd1 Qb7 19.0–0 Bc5 20.Qc2 (20.Qb3 Rb8+/–) 20...Bb6? (20...Ba3 21.Nd4 Rc8+/–) 21.Qb3 Qf7? (better is 21...Rb8+/–) 22.Qf7?? (better is 22.Bb5 ab5 23.Qb5 Kf8 24.Qb6+–) 22...Nf7+= 23.Rd3 0–0 24.Rfd1 Rfd8 25.Rd8 Rd8 26.Rd8 Bd8 27.a4 ba4+= 28.Ba6 Ne5 29.Nd4+= Bb6 30.Nc2 Bc5 31.Bc8 Kf7 32.Bb7 Ke6 33.Be4 a3 34.Na1 f5–/+ 35.Bb1 Nc6 36.Ba2 Kd6 37.Nb3 Nb4–+ 38.Bb1 g6 39.Kf1 a2 40.Bd3?? Nd3 0–1. Fournier,Frederic (1680) – murrrrrrrzik, ChessOK.com, 2013.

6.d3 Nb6 7.Nc3 Qd7 8.Be2 Nh6 9.0–0 Nf7 10.Re1 a5 11.b5 a4 12.d4 e4 13.Nd2 Be7 14.Nce4 de4–/+ 15.Ne4 Nc4–+ 16.Bc4 Bc4 17.b6 cb6 18.Nd2 Rc8 19.e4 0–0 20.Qh5 Qb5 21.Qb5 Bb5 22.Rac1 Nd6 23.f4 Rfe8 24.Kf2 Bf8 25.Re3 f5 26.e5 Nc4 27.Nc4 Bc4 28.h3 Kf7 29.Rd1 Red8 30.g4 g6 31.Ke1 Be6 32.gf5 gf5 33.c3 Bh6 34.Rf3 Bd5 35.Rf2 Rg8 36.Rd3 Rg1 37.Kd2 Be4 38.d5 Rb1 (38...Rb1 39.Ke3 Bd3 40.Kd3 Rd1 41.Ke2 Rd5–+) 0–1. Ressmann,Arif Peter (2030) – Schulenburg,Peter (2240), Ruhrgebiet VL1, 2003.

6.d3 c5 7.bc5 Bc5 8.Be2 Rc8 9.Nbd2 Ne7 10.Nb3 (10.d4!? Bd6 11.de5 fe5 12.Nc4=) 10...Bd6+= 11.0–0 0–0 12.Rc1 Nf5 13.h3 e4 (better is 13...Nb6!?–/+) 14.de4= Ne7? (better is 14...de4 15.Nfd2 Be5 16.Be5 Ne5 17.Ne4 Qe7+=) 15.ed5 Bd5 16.c4 Bc6?? (better is 16...Bf3 17.Bf3 Be5 18.Be5 Ne5 19.Bb7 Rc4 20.Rc4 Nc4+–) 17.Qd6+– Nf5 (17...Qe8+–) 18.Qe6 (18.Qe6 Rf7 19.Qf5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1780) – sesei85, Active, 2011.

6.d3 c6 7.Nbd2 Bd6 8.c4 Ne7 (8...a5 9.c5 Be7 10.Be2 b6 11.d4 e4 12.Ng1 ab4 13.ab4 Ra1=; 8...Nh6 9.Be2 0–0 10.c5 Bc7 11.0–0 Qe8 12.Re1 a5 13.Qc2 ab4=; 8...g5 9.e4 a5 10.ed5 cd5 11.d4 g4 12.de5 fe5 13.cd5 Bd5+=) 9.Nb3 (9.Be2 0–0 10.c5 Bc7 11.0–0 Qe8 12.Qc2 Qg6 13.Nh4 Qh6=) 9...0–0 10.Qc2 (10.c5 Bc7 11.Be2 Qe8 12.0–0 Qg6 13.Re1 Bh3+=) 10...Rc8 (10...b6 11.Be2 Rb8 12.0–0 a5 13.Bc3 Ra8=) 11.Be2 (11.c5 Bc7 12.Be2 Qe8 13.0–0 Rd8=) 11...Qe8 (11...c5 12.b5 Qb6 13.0–0 Rcd8=) 12.h4 (12.c5 Bc7 13.0–0 Rd8=) 12...h6 (12...c5 13.bc5 Bc5+=) 13.g3 (13.c5 Bc7+=) 13...Qf7 (13...c5+=) 14.c5 Bc7 15.d4 Bf5 16.Qd1 Bg4 17.Nfd2 Be2 18.Qe2 Rce8 19.Nf3 Qg6 20.Rg1 ed4 21.Nbd4 b6 (better is 21...Qg4+=) 22.Ne6+/– Be5 23.Ne5 Ne5 24.Be5 Qe4 25.Nf8 Qe5 26.Rc1 Kf8 27.cb6 ab6 28.Qc2 Nf5 29.Kf1 (29.Qc6 Ne3 30.Ke2 Ng4 31.Kd3 Qf5 32.Kc3 A) 32...Nf2?! 33.Kb3= (33.Qb6?? Qd3 34.Kb2 Re2 35.Ka1 Qa3 36.Kb1 Rb2); B) 32...Rc8 33.Qc8 Qc8 34.Kb3 Qa8–+) 29...d4 30.e4 (30.Qc6 de3 31.Re1 Qb2+=) 30...Nd6 31.f3 f5 32.Kg2 fe4 ½–½. Banasik,Marian (2195) – Gola,Karol (2210), Tarnowskie Gory Poland, 2010.

6.d3 Bd6 7.c4 c6 8.Nc3 Ne7 9.Be2 0–0 10.0–0 Rc8 11.Qd2 Bb8 12.Rac1 Nb6 13.c5 Nd7 14.Rfe1 Ng6 15.Bf1 Bg4 16.Be2= Qc7 17.e4 d4 18.Nb1 f5 19.Ng5 Rf6 20.f3+/– h6 21.fg4 hg5 22.gf5+– Nf4 23.Bf3 Rh6+/– 24.g3 Nh3 25.Kg2 Nf6 26.Qe2 Kf7 27.Rh1 Rch8 28.Nd2 Qd8 29.Qd1 Ke7 30.Qb3 Kf8 31.Nf1 g4 32.Bd1 Qe8 33.Rc2 Qh5 34.Bc1+– Nf4? 35.gf4 Qh3 36.Kg1 ef4 37.Qe6 g5 38.e5 Ne8 39.f6 R8h7 40.Bg4 Qh4 41.Rg2 Qe1 42.Bd2 Qe5 43.Qe5 Be5 44.Bf5 Rf7 45.Rg5 Bf6 46.Rg4 Be5 47.Bf4 Bf4 48.Rf4 Rhf6 49.Ng3 Ng7 50.Kg2 Nf5 51.Rf5 Rf5 1–0. Dubinskaya,Marianna (2100) – Budolina,Sofia, EU–ch U20 Girls, 1997.

6.d3 Bd6 7.Nbd2 Ne7 8.c4 c6 9.Be2 0–0 10.0–0 Ng6 11.h4 Qe8 12.g3 Ne7 13.e4 d4 14.Re1 c5 15.b5 a5 16.Bf1 Bg4 17.Be2 Qg6 (17...f5 18.ef5 Bf5 19.Ng5+=) 18.Nh2 (better is 18.Nd4!? Bh3 19.h5+=) 18...Be2+= 19.Qe2 h5 20.Bc1 Bc7 21.a4 b6 22.Kg2 Rae8 23.Rg1 (23.Rb1 Rd8+=) 23...f5+= 24.ef5 Nf5 25.Kh1 Nd6 26.f3 Nf6 27.Ne4 Nf5 28.Bg5 Nh7 29.Bd2 Bd8 30.Rg2 Qe6 (30...Nf6 31.Nf1+=) 31.Rag1 Rf7 32.Rf2 Ref8 33.Kg2 Qg6 34.Kf1 Nd6 35.Rgg2 Qe6 36.Ke1 Ne4 37.fe4 Qh3 38.Rf7 Rf7 39.Nf1 Be7 40.Rf2 Nf6 41.Bg5 Ng4 (41...g6 42.Bf6 Rf6 43.Rf6 Bf6 44.Kd1=) 42.Rf7+= Kf7 43.Qf3 Bf6 44.Qf5 Qg2 45.Qd7 Kf8 46.Qc8 Kf7 ½–½. Deris,Antun (2030) – Foglia,Maurizio (2195), Zagreb CRO, Open–B, 2012.

6.d3 Bd6 7.Nbd2 Ne7 8.Be2 0–0 9.0–0 c6 10.c4= a5 11.c5 Bc7 12.d4 e4 13.Ne1 f5 14.f3 b6 15.fe4 fe4 16.Nc2 Nf5–/+ 17.Bg4 Qg5 18.h3 g6 19.Rf2 h5 20.Bf5 Bf5 21.Kh1? Qg3 22.Qg1 Bh3 23.Rf8 Rf8 24.Nf1 Bg2 25.Qg2= Qh4 26.Nh2?? Kh7 27.Rg1 g5 0–1. leighcastle (1945) – Reg_UK (2195), ChessWorld.net, 2003.

6.d3 Bd6=+ 7.Be2 Ne7 8.Nbd2 0–0 9.c4 c5 10.bc5= Nc5 11.cd5 Nd5 12.e4? Nb6 13.0–0 Qe7 14.d4=+ ed4 15.Nd4 Bd7 16.N2f3 Ne4 17.Bd3 f5 18.Re1 Bc5 19.Nd2 Rae8 20.f3 Qf6–/+ 21.fe4?? Bd4–+ 22.Bd4 Qd4 23.Kh1 Qd3 24.Rb1 fe4 25.Ne4 Qd1 26.Rbd1 Bc6 27.Ng3 Re1 28.Re1 Rf2 29.Ne4 Be4 30.Kg1 Rg2 31.Kf1 Bc6 32.Re2 Re2 33.Ke2 Nc4 34.a4 Ba4 35.Kd3 Ne5 36.Kd4 Nf3 37.Kc4 Nh2 38.Kb4 Bc6 39.Kc5 Kf7 40.Kb4 Ke6 41.Kc5 a5 42.Kc4 b5 43.Kb3 b4 44.Kb2 a4 45.Ka2 Bd5 46.Kb2 a3 47.Ka1 b3 48.Kb1 Be4 49.Ka1 b2 50.Ka2 b1Q 51.Ka3 Bd5 52.Ka4 Bc4 53.Ka5 Qb5# 0–1. revbodio – procyk, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.d3 Ne7 7.Nbd2N Ng6 (7...a5 8.Be2=) 8.h4 Bd6 (8...h5 9.c4 a5 10.cd5 Bd5 11.b5=) 9.c4+= c6 10.h5 Ne7 11.e4 a5 12.c5 Bc7 13.d4 (13.Be2 0–0=) 13...de4 14.Ne4 Bd5 15.Nfd2 (better is 15.Nd6!? Bd6 16.cd6=) 15...ed4–/+ 16.Bd4 Nf5 17.Bc3 Qe7 (17...0–0 18.Qf3 Ng3 19.fg3–/+) 18.Bd3 Ne5 19.Bc2 Rd8 (19...0–0!?+=) 20.0–0= 0–0 21.Re1 Qf7 (21...ab4 22.ab4 Be6 23.Ra7=) 22.ba5 (better is 22.f4 Nc4 23.Nf6 gf6 24.Bf5=) 22...g5? (better is 22...Nh4!? 23.f4 Nef3 24.Nf3 Be4=) 23.Rb1+/– Bb8 24.a6 (24.Rb4 Rde8+/–) 24...ba6 25.Rb8 Rb8 26.Nf6 Qf6 27.Be5 (27.Re5? Ne3 28.Bh7 Kh7–+) 27...Ne3 28.Bf6 Nd1 29.Bg5 (29.Bd4 Nb2 30.Re7+/–) 29...Rf2 (better is 29...Nf2!? 30.Re7 Ng4 31.Bh7 Kh8=) 30.Be4+/– Be4? (better is 30...Rd2 31.Bd2 Be4 32.Re4 Rd8+/–) 31.Ne4+– Ra2 (31...Rbb2 32.Nf2 (32.Rd1?! Rg2 33.Kf1 Rh2+=) 32...Nf2 33.Re8 Kf7 34.Re7 Kf8 35.Rh7+–) 32.Rd1 Rbb2 (32...Kf7 33.Rd6 Rbb2 34.Rf6 Ke8 35.Re6 (35.Rc6?! Rg2 36.Kf1 Rh2 37.Re6 Kd7 38.Re7 Kc6=) 35...Kd7 36.Re7 Kc8 37.Re8 (37.Rh7?! Rg2 38.Kf1 Rh2 39.Rh8 Kd7=) 37...Kb7 38.Bd8+–) 33.Rd7 Rg2 34.Kf1 Rh2 (34...Rg5 35.Ng5 h6+–) 35.Nf6 Kh8 (35...Kf8 36.Bh6) 36.Rh7 1–0. Humeau,Cyril (2240) – Skocik,Marek (1765), FIDE OPEN Stare Mesto, 2010.

6.d4 a5 7.de5 fe5 8.Ne5 Ngf6 (8...Ne5 9.Be5 ab4 10.c3=) 9.Nd7+= Qd7 10.ba5 Ra5 11.Nd2 Bd6 12.Bd3 0–0 13.0–0 Qe7 14.Nb3 Raa8 15.Nd4 c6 16.Ne6 Qe6 17.h3 Bc7 18.Qf3 Qd6 19.g3 b5 20.Qf4 Ne4 21.Qd6 Nd6 22.Bc3 c5 (22...Ne4 23.Bb4 Rfe8 24.Rad1+=) 23.Be5+/– Ne8 24.Bb2 Nd6 25.Be2 Nc4 26.Bc4 dc4 0–1. Sijses,Wim – Naasen,Nils (1915), IECG, 2004.

6.Be2 c5 7.c3 e4=+ 8.Ng1 Nh6 9.d3 ed3 10.Bd3 Ne5 11.Be2 c4 12.Nf3 Bd6 13.Nd4 Bg4 14.0–0 Be2 15.Qe2 Nd3 16.Ra2 Qe7=+ 17.Qh5 Qf7 18.Qf7 Kf7 19.Nb5 Nf5 20.g4 a6 21.Nd6 Nd6 22.a4 h5 23.gh5 Rh5 24.Nd2 Rah8 25.Nf3 g5 26.Kg2 g4 27.Nd2 Rh2 28.Kg1 Nf5 (28...Nf5 29.Nc4 Rh1 30.Kg2 R8h2#) 0–1. Frenzel,Lothar – Trokenheim,Marek, corr SOK–92–83, 1992.

6.Be2 c5 7.bc5 Bc5 8.0–0 =.

6.Be2 Ne7 7.0–0 Ng6 8.Nc3 Be7 9.d3 c6 10.Qd2 d4 11.ed4+/– Nf4 12.de5 fe5 13.Ne4 Ng6 14.d4 0–0 15.Ne5 Nge5 16.de5 Qc7 17.c4 Rad8 18.Qe3 Ne5? 19.Be5 Qe5+/– 20.c5 Bd5 21.Bf3 Rf3 22.gf3 Rf8 23.Nd2 Qf6 24.f4+/– Qg6 25.Qg3 Qc2 26.Rad1 Qf5 27.Nf3 Rf6 28.Rd4?? Rg6–+ 29.Qg6 Qg6 (29...Qg6 30.Ng5 Bg5–+) 0–1. Neumann,Frank (1650) – Rheindt,Stefan (2015), RSS7E–83 remoteschach.de, 2008.

6.d4 Bd6

7.Nc3 Nb6 8.de5+/– fe5 9.Nb5 Nd7 10.c4!+/– Ngf6 11.c5 Be7 12.Ne5+– c6 13.Nd4 Bf7 14.Nf7 Kf7 15.Be2 Re8 16.0–0 Kg8 17.Bd3 Bf8 18.Bf5 Ne4 19.f3 Nef6 20.Qd2 Ne5 21.Ne6 Qb8 22.Qd4 Ned7 23.Rae1 Kf7? 24.e4 de4?? 25.fe4 Re6 26.Be6 Ke6 27.Qc4 Ke7 28.e5 Nd5 29.Qh4 Ke8 30.Qh7 Qd8 31.Qg6 Ke7 32.Rf7 Ke8 33.Rg7# 1–0. StarterRook – marnzell, ChessWorld.net, 2009.

7.c4 dc4 8.d5 Bg4 9.Bc4 e4 10.h3 ef3 11.hg4 fg2 12.Rg1 a6 13.Nc3 Ne5 14.Be2 Qe7 15.Qa4 Kf7 16.Rg2 Nh6 17.0–0–0 b5 18.Qb3 Rhd8 19.Rdg1 g6? 20.g5 fg5 21.Rg5 Nf5 22.Kb1 h6= 23.R5g2 Nh4 24.Qc2 Ng2=+ 25.Rg2 Rg8 26.Ne4 Rae8 27.Nc5 Bc5–/+ 28.bc5 Nc4 29.Bc4= bc4 30.Qc4 Qe4 31.Qe4 Re4 32.Bd4 Rd8 33.f3 Rh4 34.e4 Rh3?? 35.Rf2= Rf8 36.Be5 c6 37.dc6 Ke6 38.f4 g5 39.Bd6 Rc8 40.f5 Kf7 41.c7 Ra3? 42.Rb2+– Re3 43.Rb8 Rc7 44.Bc7 Re4 45.Bd6 Rc4 46.Rf8 Kg7 47.f6 Kg6 48.Be7 g4 49.Rc8 h5 50.c6 h4 51.c7 Kf5 52.f7 (52.f7 Ke4 53.f8Q+–) 1–0. Kesmaecker,P – Bodenez,C, Gouesnou, 1999.

7.Nfd2 Nb6 8.Nc3 c6 9.b5 Ne7 10.a4 0–0 11.a5 Nd7 12.bc6 Nc6–/+ 13.Nb5 Bb4 14.a6 b6 15.c3 Be7 16.Bd3 e4 17.Ne4? de4–/+ 18.Be4 Na5 19.d5? Nc5–/+ 20.Bf3? Bf5–+ 21.0–0 Bd6 22.Nd6 Qd6 23.Ba3 Nc4 24.e4 Bg6 25.Bb4 Rfe8 26.Qd4–/+ Ne5 27.Be2 Nf7 28.f3 f5 29.Bb5 Re5 30.ef5 Rd5 31.Qh4 Rf5 32.Bc4 Rh5 33.Qg3 Qg3 34.hg3 Bd3 35.Bd3 Nd3 36.Rad1 Nb4 37.cb4 Rb5 38.Rd4 Kf8 39.f4 Rd8 40.Rc4 Rd7 41.Rfc1 Nd6 42.Rc7 Rc7 43.Rc7 Rb4 44.Ra7 Ra4 45.Ra8 Kf7 46.a7 Ne8 47.Rb8? Ra7 48.Rb6 Nf6 49.Kh2 Ra5 50.Rb7 Kg6 51.Rb6 h5 52.Re6 Kf5 53.Rb6 Ng4 54.Kh3 Ra1 55.Rb5 Kg6 56.Rb6 Kh7 57.Kh4 g6 58.f5 gf5 59.Kh5 Ra5 60.Rb7–/+ Kg8 61.Kg6 Kf8 62.Rf7 ½–½. Bolla,Benjamin (1780) – Tripoz,Alexandre (1660), Calvi FRA, Youth Ch, 2005.

7.Nfd2 e4 8.c4 c6 9.Nc3 f5 10.Qb3 Ngf6 11.c5 Bc7 12.Be2 0–0 13.0–0–0 Qe7 14.g3 Kh8 15.f3 ef3 16.Bf3 Ne4 17.Rdf1 Ndf6 18.Ne2 Nd2 19.Kd2 Ne4 20.Kc2 g5 21.g4 Kg8 22.gf5? Bf5–+ 23.Kc1 Rae8?? 24.h4 g4 25.Be4 Be4 26.Rhg1 Rf1 27.Rf1 Qh4 28.Qd1? Qg5 29.Nf4 Bf3 30.Qd2 Qf5 31.Rf2? Re3 32.Ng2 Rd3 (32...Rd3 33.Qc2 Qg5 34.Kb1 Be4–+) 0–1. Sunyer,J – Domenech,R, Sitges, 1934.

7.de5 fe5 8.Be2 Ngf6 9.Ng5 Qe7 10.Ne6 Qe6 11.c4 dc4=+ 12.Qc2 b5 13.Nc3 a6 14.a4 Rb8–/+ 15.ab5 ab5 16.0–0 c6 17.Ne4 Bb4 18.Ng5 Qe7 19.Ra6 h6 20.Qg6 Kf8 21.Nf3 c3 22.Ba1 e4 23.Nd4=+ Ne5 24.Qf5 g6 25.Ne6 Kf7 26.Qe5 Qe6 27.Bc3 Bc3 28.Qc3 Rbc8 29.Qa1 Qe7 30.Rc1 Rhd8 31.Rac6+= Rc6 32.Rc6 Rd6 33.Bb5 Rc6 34.Bc6 Qc5 35.Bb7 Qb6 36.Ba6 g5 37.h3 Kg6 38.Be2 h5 39.g3 Qe6 40.Kg2 g4 41.h4 Qd5 42.Qa6 Qf5 43.Bd1 Qc5 44.Bb3 Qe7 45.Qc6 Kg7 46.Qb5 Kf8 47.Qf5 Kg7 48.Ba2 ½–½. brain boardonly – ChelseaMick, ChessWorld.net, 2005.

7.de5 Ne5 8.Ne5 Be5 9.Be5+/– fe5 10.Qh5 g6 11.Qe5 Qf6 12.Qf6 Nf6 13.Nd2 0–0–0 14.Be2 Bf5 15.c3 h5 16.h3 g5 17.0–0–0 Rhe8 18.Bf3 Re6 19.Nb3+/– g4 20.hg4 hg4 21.Nd4 gf3+= 22.gf3 Re5 23.f4+– Ree8 24.Nf5 Ne4 25.Rh7 Nf2 26.Ne7 Kb8? 27.Rd5+– Ng4 28.Rd8 Rd8 29.Nf5 c6 30.Rg7 Nf2 31.Nd4 Ne4 32.Kc2 c5 33.Ne6 Re8 34.f5 cb4 35.ab4 Nd6 36.Nc5 Re3 37.f6 Rf3 38.Re7 b6 39.Na6 Ka8 40.Re6 Nb5 41.Kd2 Kb7+/– 42.Ke2?? Rf5 43.Re7 Ka6–/+ 44.c4 Rf6 45.cb5 Kb5 46.Ra7 Rd6 47.Ra1 Kb4 48.Rb1 Kc5 49.Rc1 Kb5 50.Rb1 Kc6 51.Rc1 Kb7 52.Rb1 Rd5 53.Ke3 b5 54.Ke4 Kc6 55.Rb4 Rd1 56.Rd4 Rc1 57.Rd8 Kb6 58.Ra8 b4 59.Kd3 Kb5 60.Kd2 Rc7 61.Kd3 b3 62.Rb8 Ka4 63.Ra8 Kb4 64.Rb8 Ka3 65.Ra8 Kb2 66.Rb8 Rd7 67.Kc4 Kc2 68.Kb4 b2 0–1. Rohrbacher – Pilch, Hockenheim GER, 1994.

6.d4 e4

7.Nfd2 Nb6 8.c4= Nc4 9.Nc4 dc4 10.Qh5 Ke7 11.Bc4 Qe8 12.Qe2 Qg6 13.0–0 Bg4 14.Qc2 Bf3 15.g3 Qg4 16.Rc1 f5 17.Nd2 c6 18.d5 Rc8 19.Nf3 ef3? 20.Bd3+– Qh3 21.Bf1 Qh5 22.Qc5 Kf7 23.Qa7 Bd6 24.Qb7 (24.Qb7 Ne7 25.dc6+–) 1–0. Roggensack_Hanspach,Peter – Diener,Rudolf, corr SOK–92–79, 1992.

7.Nfd2 c6 8.c4 Bd6 9.Nc3 Ne7 10.b5 0–0 11.Qb3 f5 12.cd5 cd5 13.a4 Rc8 14.Be2 Qe8 15.Rc1 Qg6 16.g3 Qf7 17.Ba3 Ba3 18.Qa3 g5 19.Nb3 f4 20.Kd2 Nf5 21.Na2 f3–/+ 22.Bd1 Nb6 23.Ke1? Nc4–+ 24.Qb4 Nfe3 25.Nc5 Ng4 26.h3 Nf2! 27.Kf2 e3 28.Kf1 Nd2 0–1. Bougot,Joel (1620) – Gicquel,Frederic (2070), 1999.

7.Nfd2 c6 8.c4 Bd6 9.Be2 Ne7 10.Nc3 f5 11.Rc1 0–0 12.0–0 Nf6 13.g3 Qd7 14.b5 f4 15.ef4 Bh3 16.Re1 Qf5 17.Bf1 Bf1 18.Nf1 Qg6 19.Kh1 Ng4 20.Rc2 Rae8 21.Rce2 Qf7 22.Qa4 Bf4 23.gf4 Qf4=+ 24.Nd1 Qf3 25.Kg1 Nf5 26.Qc2–/+ Nh4 27.Nde3 Qh3 28.f4 ef3 29.Rf2 Nf2 30.Qf2 Ng2! 31.Bc3 Nf4 32.Kh1 Nd3 33.Qg3 Rf6 34.Ng4 Qg2! 35.Qg2 fg2 36.Kg2 Ne1 37.Be1 Rg6 38.bc6 Rg4 39.Kh3 Rge4 40.Bg3 dc4 41.Nd2 Rd4 42.cb7 Rd2 43.b8Q Rb8 44.Bb8 c3 45.Bf4 Rf2 46.Be5 c2 47.Kg3 c1Q 48.Kf2 Qc5 49.Kg2 Qe5 50.a4 Qe4 51.Kf2 Qa4 52.Ke3 a5 53.Kd2 Qb3 (53...Qb3 54.Ke2 a4 55.Ke1 a3 56.Ke2 a2 57.Kf2 a1Q 58.Kg2 Qab2 59.Kf1 Qd1#) 0–1. Lonsdale,David Robert – Bonetti,Shane, b2–b4.com, 2003.

7.Nfd2 f5 8.Bb5 =.

7.Nfd2 f5 8.c4 dc4 9.Bc4 Bc4 10.Nc4 Ngf6 11.0–0 Nd5 12.f3 N7f6 13.fe4 fe4 14.Qc2 Bd6 15.Nc3 Nc3 16.Qc3 0–0 17.Qb3 Kh8 18.Nd6 Qd6 19.Rf4 c6 20.Qc2 Rf7 21.d5 cd5 22.Rd1 b6 23.Bf6 Rf6 24.Re4 de4 25.Rd6+/– Rd6 26.Qe4 Rd1 27.Kf2 Rf8 ½–½. Mely – DaveMC, ChessWorld.net, 2006.

7.Nfd2 f5 8.c4 Ngf6 9.Nc3 c6 10.Rc1 Be7 11.cd5 Nd5 12.Nd5 cd5 13.f4 0–0=+ 14.Nb3 Bf7 15.Na5 Rb8 16.Be2 Bh4 17.g3 Be7 18.0–0. Mely – Crapov, ChessWorld.net, 2006.

7.Nfd2 Bd6

8.c4 c6

9.Nc3 Rc8 10.Qb3 Ne7 11.c5+/– Bb8 12.Nce4! Bf7 13.Ng3 f5 14.Bd3 f4 15.ef4 Bf4 16.Nf3 0–0 17.0–0 Ng6 18.Bc1 Bb8 19.Bg5+– Qc7 20.Qc2 Nf6 21.Bf6 gf6 22.Nf5 Qf4 23.Ng3 Qh6?? 24.Rae1 Rfe8 25.Qd1 Be6 26.Bf5 Bf5 27.Nf5 Qf4 28.Qd3 Re4 29.Ng3 Ree8?? 30.Re8 Re8 31.Nh5 (31.Nh5 Qh6 32.Nf6 Kf8 33.Ne8 Ke8 34.Qf5+–) 1–0. Keustermans,Helmut – Van Soom,Herman, Antwerpen, 1999.

9.Nc3 Ne7 10.Qb3 0–0 11.cd5 Bd5 12.Nd5+/– Nd5 13.Ne4 Bc7 14.Bc4 N7b6 15.Nc5 Qe7 16.Nb7+– f5 17.Nc5 Nc4 18.Qc4 Rab8 19.Qd3 a5+/– 20.0–0 (20.Na6 Rbd8+–). Coquelle,A – Cauvin,M, corr, 1993.

9.Nc3 Ne7 10.Qb3 Bf7 11.Be2 0–0 12.0–0–0 (better is 12.0–0!?=) 12...f5 13.f4 Nf6 14.c5 Bc7 15.Rdf1 b6 16.Na4 Qd7 17.Qd1 Ng4 18.Bg4 fg4 19.Nc3 Be6 20.Qe2 Nf5 21.Qf2 (21.Kd1 bc5 22.bc5 Rab8–/+) 21...a5–+ 22.Kc2 (22.Nb3 ab4 23.ab4 Rfb8–+) 22...ab4 23.ab4 bc5 24.bc5 Rfb8 (24...Rab8 25.Rb1–+) 25.Ra1 Qc8 26.Ra8 Ra8 27.Ra1 (better is 27.Kd1!?–/+) 27...Ra1–+ 28.Ba1 Qa6 29.Kb2 Qd3 30.Nd1 Ba5 31.Kc1? (31.Nb3 Qd1 32.Na5–+) 31...g3! 32.hg3 Ng3! 33.Nb2 Ne2 (33...Ne2 34.Qe2 Qe2–+) 0–1. Isler,Peter (2030) – Karl,Hans (2230), Liechtenstein Seniors op, 2009.

9.Nc3 f5 10.cd5 cd5 11.Nb5 Bb8 12.Qc2 a6 13.Nc3 Ngf6 14.Be2 0–0 15.Rc1 f4 16.Qb3 Qe7 17.0–0 Kh8 18.g3 f3 19.Bd1 Qf7 20.Qa2 Qh5–+ 21.h4? Qg4 22.Re1 Bg3! 23.Bf3 ef3 24.Nf3 Bh4 25.Kh2 Qh3 26.Kg1 Qf3 27.Nd1 Bh3 (27...Bh3 28.Qd5 Nd5 29.e4 Qg2#) 0–1. marus1 – zabojad, internet, 2001.

9.Nc3 Nh6 10.Qb3+= 0–0 11.cd5+/– cd5 12.Nde4! Nb6 13.Nc5 Bc5 14.dc5 Nc8 15.Nb5 a6 16.Nd4 Bf7 17.Be2 Ne7 18.0–0 Nhf5 19.Rad1 Nd4 20.Bd4 Nc6 21.Bf3 Ne7 22.Rd2 Rb8 23.Rfd1 Qd7 24.Ba1 Rfd8 25.e4 Qc7? 26.ed5 Bd5 27.Bd5 Nd5 28.Rd5 Rd5 29.Qd5 Kh8 30.Qd6 Qd6 31.cd6 (31.cd6 Rd8 32.f4+–; 31.Rd6 Kg8+–) 1–0. Roggensack Hanspach,Peter – Hasler,Ulrich, corr 2. KGP, 1993.

9.c5 Bc7 10.g3 Ne7 11.Bg2 0–0 12.0–0 Ng6 13.Nc3 f5 14.b5 Nf6 15.bc6 bc6 16.Ne2 h5 17.Bc3 h4 18.Nf4 Nf4 19.gf4 Kh7 20.Kh1 h3 21.Bh3 Rh8 22.Bg2 g5 23.fg5 Ng4 24.h3 Kg6 25.Qe2 Qg5+= 26.f4 ef3 27.Nf3 Qe7 28.Ne1 Rae8 29.Nd3 Bc8 30.Bd2 Qh4 31.Kg1 Nf6 32.Qf3 Ne4 33.Ra2 Ng5 34.Nf4 Bf4 35.Qf4 Nh3 36.Bh3 Qh3 37.Kf2 Qh2 38.Qh2 Rh2 39.Ke1 Ba6–/+ 40.Rg1 Kf7 41.Kd1 Re3! 42.Be3 Ra2 43.Bc1 Be2 44.Ke1 Bg4 45.Rg3 Re2 46.Kf1 Re4 47.Bb2 Kg6 48.Bc3 Kh5 49.Kg1 Kh4 50.Rd3 f4 51.Kf2 Re2 52.Kf1 f3 53.Be1 Kg5 54.Bf2 Kf4 55.Rb3 Ra2 56.Kg1 Bh3 57.Rb7 Ra3 58.Rf7 Bf5 59.Rb7 Ra1 60.Kh2 Rf1 61.Rb2 Bd3 62.Ra2 Rf2 63.Rf2 Be2 64.Kg1 Ke3 65.Rh2 a5 66.Rh6 f2 0–1. Mogstad – Larsen,Bent (2530), internet, 1999.

9.cd5 cd5 10.Nc3 Rc8 11.Qa4 a6 12.Qb3 Bf7 13.b5 a5 14.g3 Ne7 15.Bg2 0–0 16.Bh3 f5 17.0–0 Nb6 18.Rac1 Qd7 19.Rfe1 Qe6 20.Bf1 Nc4 21.Nc4 dc4 22.Qa2 Qd7 23.Red1 Bb4 24.ab4+= ab4 25.Na4 c3 26.Qb1 cb2 27.Rc8 Qc8 28.Qb2 Nd5 29.Rc1 Qd8 30.Bc4 Qa5 31.Qb3 Rd8 32.Nc5 Qc7 33.Ra1 b6 34.Na6 Qd6 35.Ra4 Ra8 36.Rb4 Rc8 37.Ra4 Kf8 38.Ra1 g6 39.Bd5 Bd5 40.Qb4 Ke7 41.Qd6 Kd6 42.Nb4 Bg8 43.Kg2 Rc3 44.Ra6 Rb3 45.Rb6 Kc7 46.Rc6 Kb7 47.Na6 Rb5 48.Rd6 Rd5 49.Nc5 Kc7 50.Ra6 Rd6 51.Ra7 Kc6 52.Rg7 Rd8 53.g4! f4 54.h4 Rb8 55.Ne4 Bd5 56.Re7 fe3 57.fe3 Rb7 58.Re5 1–0. Pleschke,Helmut – Trokenheim,Marek, corr TKM, 2000.

9.cd5 cd5 10.Nc3 Ne7 11.Be2 a6 12.Qb3 Bf7 13.Na4 0–0 14.Nc5 Qc7 15.Rc1 Nc6 16.Bg4 Nc5 17.bc5 Be7 18.0–0 Rfb8 19.f3 b6 20.fe4 bc5 21.Qc2 Bd6 22.ed5 Bh2 23.Kh1 Bd5 24.e4 Bf7= 25.e5 Bg6 26.Be6 Kh8 27.Qg6 hg6?? 28.Rc3 Qf7 29.Bf7 Bg3 30.Rg3 (30.Rg3 Rb3 31.Nb3 Ne5 32.Rh3#) 1–0. nn (2135) – Carlosrc (1830), internet, 2007.

9.Be2 f5N 10.cd5 cd5 11.Nc3 Ngf6 12.Nb3 0–0 13.Nc5 Nc5 14.dc5 Be5 15.Qd2 a6 (15...b6 16.Nb5 Bb2 17.Qb2 bc5 18.bc5=) 16.Bd1 (16.Na4!? Qc7 17.Be5 Qe5 18.0–0+=) 16...Ng4 17.Bg4 fg4 18.Ne2 Bc7 19.Rc1 (19.0–0 Qe7+=) 19...Qe8 20.g3 Rd8 (20...a5 21.0–0+=) 21.0–0= Rf7 22.Ba1 h5 23.Qd4 h4 24.Nf4 h3 25.Nh5 Qd7 26.a4 (26.Bc3 Ra8+=) 26...Kh7 27.c6 1–0. blacklab (2240) – marekt (2175), gameknot.com, 2014.

7.Nfd2 f5

8.c4 c6 9.Nc3 Ngf6 10.Qb3 Be7 11.a4 Nb6 12.c5 Nbd7 13.b5 Rb8 14.a5 Kf7 15.Qa4 Nf8 16.bc6 bc6 17.Ba3 Qc7 18.g3 g5 19.f4 gf4 20.ef4 h5 21.Be2 h4=+ 22.Rg1 Ng6 23.Nf1 hg3 24.hg3 Rh3 25.Bc1 Nh5 26.Bh5 Rh5 27.Ne2 Bf6 28.Bd2 Qb7 29.Bc3 Ne7 30.Kd2 Qa6 31.Qc2 Rhh8 32.Ne3 Rh2 33.Rg2 Rg2 34.Ng2 Rh8 35.Ke3 Ng8 36.Kf2 Nh6 37.Ne3 Ng4 38.Ng4 fg4 39.Rg1 Bf5 40.Qd2 Qc8 41.Qe1?? Qe8 42.Ke3–/+ Rh2 43.Rh1 Qh8 44.Rh2 Qh2 45.Qg1 ½–½. Nguyen Tran Quang,Minh – Nguyen Huynh Minh,Huy, VIE–chT Vung Tau, 2000.

8.c4 c6 9.cd5 cd5 10.Nb3 Ngf6 11.Nc5 Nc5 12.dc5 Be7 13.Bb5 Bd7 14.Ba4 Ba4 15.Qa4 Qd7 16.Qd7 Kd7 17.Nc3 a5 18.0–0 Rhd8 19.Rfd1 Kc6 20.Rac1 ab4 21.ab4 f4 22.ef4 d4 23.b5 Kc5 24.Ne4 Kb5 25.Ng5 Ra6 26.f5 d3+= 27.Ne6 Rd7 28.Nc7 Kb6+= 29.Na6 ba6 30.Rc3 d2 31.Ba3 Ba3 32.Ra3+/– Rd5 33.f3 a5 34.Kf1 Rf5 35.Rd2 Rb5 36.Rd8 h5 37.Ra2 Ka6 38.Re2 Nd5 39.Rd6 Nb6 40.Rg6 a4 41.Kf2 a3 42.Rg7 Rb2 43.Rc7 Kb5 44.Rc1 Kb4 45.Rb2 1–0. Johannes,Jan – Bendig,Frank, TKM/SF/02, 2001.

8.c4 c6 9.cd5 cd5 10.Nc3 Ngf6 11.Nb3 b6 12.Ba6 Be7 13.Qc2 0–0 14.Nb5 Ne8 15.Qc6 Rf6 16.Rc1 Bf7 17.Qb7 Nd6 18.Nd6 Bd6 19.Bb5 Be6 20.Bc6 Rb8 21.Qa7 f4 22.ef4 Bf4 23.Rc3 Rc8 24.Qa4 Rf8 25.Bc1 Nb8 26.Bf4 Rf4 27.b5 Qg5 28.0–0 Rcf8 29.Qb4 Rf3 30.Qd6 Rc3 31.Qe6 Kh8 32.Bd5 e3 33.fe3 Qe3 34.Qe3 Rf1 35.Kf1 Re3 36.a4 Re7 37.Kf2 Ra7 38.a5 ba5 39.Ke3 a4 40.Na1 a3 41.Kd3 Nd7 42.Kc3 g6 43.Ba2 Ra4 44.Nb3 Kg7 45.Nc5 Ra7 46.g4 Kf6 47.Ne4 Ke7 48.g5 Nb6 49.Nc5 Ra8 50.Kb4 Rd8 51.Nb3 Nd5 52.Ka3 Nc3 53.b6 Na2 54.Ka2 Rb8 55.Kb2 Rb6 56.Kc3 Kd6 57.Kc4 Rb8 58.h3 Rf8 59.Nc5 Rf3 60.Nb7 Ke7 61.Kc5 Rh3 62.Kc6 Rc3 63.Nc5 Rg3 64.Ne4 Rg4 65.Kd5 Rf4 66.Ng3 Kd7 67.Ne4 Rf5 68.Kc4 Kc6 69.Kd3 Kd5 70.Nc3 Ke6 71.Ne4 Rf3 72.Ke2 Ra3 73.Nd2 Kd5 0–1. marekt – anzi, ChessWorld.net, 2002.

8.c4 Ngf6 9.Nc3 c6 10.Rc1 Bd6 11.Na4 0–0=+ 12.Nc5 Nc5 13.dc5 Bc7 14.Nb3 f4 15.Nd4 Qe7 16.Be2 fe3 17.fe3 Nd7 18.Ne6= Qe6 19.cd5 cd5 20.Rc2 Be5 21.Bg4 Qf7 22.Bd7 Bb2 23.Qg4 Qf6 24.Qe6 Kh8 25.Qf6 Bf6 26.b5 Rab8 27.Rf1 Bh4 28.g3 Bf6 29.Ke2 (29.Ke2 d4 30.ed4 Bd4 31.c6 Rf1 32.Kf1 bc6 33.bc6+–) 1–0. Hunstock – Brinkmann,Wilhelm, corr SOK–90–63, 1990.

8.c4 Ngf6 9.Nc3 c6 10.cd5 Nd5 11.Nd5 Bd5 12.Nb3 Nf6 13.Be2 h5 14.Rc1= a6 15.Nc5 Rb8 16.a4 Bd6 17.Qd2 Kf7 18.h3 Bc7 19.Qc2 f4 20.Kd2 g5 21.Bc4= Re8 22.Bd5 Qd5 23.Qc4 Bd6 24.Qd5 Nd5 25.Bc3 Kg6 26.Ke2 a5 27.ba5= Bc5 28.dc5 Nc3 29.Rc3 Ra8 30.Rb1 Ra5 31.Rb7 Ra4=+ 32.Rc2 Re6 33.Rd7 Kf6 34.g4 hg4 35.hg4 f3 36.Kd2 Ra1 37.Rc1 Rc1 38.Kc1 Re5 39.Rd6 Re6 40.Kc2?? Rd6–+ 41.cd6 Ke6 42.Kc3 c5 43.Kb3 Kd6 44.Kc3 Kc7 45.Kb3 Kb6 46.Kc4 Kc6 47.Kc3 Kb5 48.Kb3 c4 49.Ka3 Ka5 50.Kb2 Kb4 51.Kc2 c3 52.Kc1 Kc5 53.Kb1 Kb5 54.Kc1 Kb4 (54...Kb4 55.Kc2 Kc4–+) 0–1. Meng,Fanhao (2285) – Henson,Joshua (2035), Western Canadian Open, Richmond CAN (4), 2004.

8.c4 Ngf6 9.Nc3 Be7 10.cd5 Nd5 11.Nd5 Bd5 12.Bc4 Nb6 13.Be2 0–0=+ 14.0–0 Bd6 15.Qc2 Qh4 16.g3 Qe7 17.Rac1 a5 18.b5 Ba3 19.Ba3 Qa3 20.Nb1 Qd6 21.Qc7 Qe6 22.Nc3 Rfc8 23.Nd5= Rc7 24.Nc7 Qc8 25.Na8 Qa8 26.Rc7 a4 27.Rfc1 a3 28.Ra1 Qa5 29.Rb7 Kf8 30.Rc1 a2 31.Kg2 a1Q 32.Ra1+– Qa1 33.Rb6 Qa2 34.Bf1 Qa7 35.Rc6 Qd7 36.Bc4 Qb7 37.d5 g5 38.d6 Qd7 39.Bd5 f4? 40.ef4 gf4 41.Be4 fg3 42.hg3 Qe6 43.Bf3 Qe8 44.d7! Qd7 45.b6 h5 46.Rc1 h4 47.b7 h3 48.Kh2 (48.Kh2 Kg7 49.b8Q+–) 1–0. DaveMC – Crapov, ChessWorld.net, 2006.

8.c4 Ngf6 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.Nc3 c6 12.Rc1 Nb6 13.c5 Nbd7 14.b5 Qc7 15.Re1 f4 16.Nf1 Ne8 17.Rc2 fe3 18.f3 Kh8 19.fe4= de4 20.Ne4 Bb3 21.bc6 Qc6 22.Bf3 Bc2 23.Qc2 Qg6 24.Qe2 Nc7 25.Ne3 Rae8 26.g3 Ne6 27.Bg2 Ng5 28.Nc4 b5 29.c6 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Montermann, 2010.

6.Be2 Bd6

7.0–0 a5 8.b5 Ne7 9.Nc3 0–0 10.a4 Nb6 11.d4 e4 12.Nd2 Qe8 13.f3? (better is 13.Kh1!?+=) 13...Nf5–+ 14.fe4 Ne3 15.Qc1 Nf1 16.Nf1 de4 17.Ne4 Bd5 18.Nd6?? (better is 18.Nc3–+) 18...Qe2 (18...cd6?! 19.Ne3 Be4 20.c4–+) 19.Qd2 (19.Ne3 cd6 20.Qe1 Qe1 21.Re1 Rfe8–+) 19...Qd2 20.Nd2 cd6 21.g3 (21.Kf2 Rfe8 22.g4 Re7–+) 21...Rfe8 22.Kf2 Rac8 23.c3 Rc7 24.Rc1 (24.Nf3–+) 24...Rce7 25.c4 Re2 26.Kf1 Rd2 27.Bc3 Bc4 28.Kg1 Ra2 29.Ba5 Ree2 30.Bb6 Rg2 (30...Rg2 31.Kh1 Rh2 32.Kg1 Rag2) 0–1. Neumann,Frank – Gonzalez Sanchez,Federico, EU/WS/O/004 ICCF, 2008.

7.0–0 a5 8.b5 Ne7 9.d4 e4 10.Nfd2 c6 =.

7.0–0 c5 =.

7.0–0 Ne7 8.Nc3 0–0 9.Nb5 Nb6 10.Nd6 Qd6 11.d3 Na4 12.Qb1 Nf5 13.e4 Ne7 (13...Nb2? 14.ef5 Na4 15.fe6+–) 14.ed5 Nd5 15.c4 (15.Nd2!?+=) 15...Nf4–/+ (15...Nb2? 16.cd5 Bd5 17.Qb2+–) 16.Bd1 (16.Qc2!?–/+) 16...Nb2–+ 17.Qb2 Qd3 18.Bc2 Qc4 19.Nd2 Qc6 20.Be4 Qb6 21.Qc3?? Ne2 (21...Ne2 22.Kh1 Nc3–+) 0–1. Neumann,Frank – Herzog,Klaus (1840), 60. LSS No Engine Cup Preliminary, 2012.

7.d3 Nb6 8.c3 Qd7 9.a4 a5 10.b5 Nh6 11.Qc2 Qf7 12.Nbd2 0–0 13.0–0 c6 14.bc6 bc6 15.Rfb1 Qe7 16.c4= Nd7 17.Bc3 Bb4 18.Rb2 c5 19.cd5 Bd5 20.Nc4 Rfc8 21.h3 Nf7 22.e4 Be6 23.Bd2 Nd6 24.Be3 Ra6 25.Nd6 Rd6= 26.Nd2 Nb8 27.Nc4+= Rdd8 28.Nb6 Rc6= 29.Nc4 Rc7 30.f4 Nc6 31.Qc1 Nd4=+ 32.fe5 Ne2 33.Re2 Rd3 34.ef6 Qf6 35.Rf2 Qd8 36.Ne5 Rc3 37.Qd1 Qd1 38.Rd1= Rc8 39.Nc6?? c4 40.Nb4? ab4 41.Bc5 b3 42.Bd4=+ Rd8 43.Rdf1 Rd3–/+ 44.Bc5 h6 45.a5 Rc8 46.Bb4 c3–/+ 47.Kh2 Bc4 (48.g4 Rdd8–+; 47...Rc6 48.Rf8 Kh7 49.Kg1–+) 0–1. Saradjen,Janko (2190) – Jeric,Simon (2300), Portoroz Open, 2003.

7.d3 c5 8.bc5 Nc5 9.0–0 =+.

7.d3 Ne7 8.c4 c6 9.0–0 Qc7 10.c5+/– Nc5 11.bc5 Bc5 12.d4 Bd6 13.de5 fe5 14.Ng5 Bf5 15.Bg4 Qd7 16.Be2 Ng6 17.Nd2 Qe7 18.e4 Qg5 19.ef5 Nf4 20.g3 Nh3 21.Kg2 Nf4 22.Kh1 Ne2 23.Qe2 0–0–0 24.Qe3 Qf5 25.Qa7+– Qc2 26.Qa8 Kc7+= 27.Qa5 Kd7 28.Qc3 Qc3=+ 29.Bc3 Ra8 30.Rfe1 Rhf8 31.Kg2 Rfe8 32.Nb3 g5 33.Bd2 g4 34.Reb1 Ra3 35.Ra3 Ba3 36.Na5 b5 37.Nb3 Kd6 38.Ba5 c5 39.Ra1 b4 40.Bb6 c4 41.Nd2 Kc6 42.Be3 Kb5 43.Nb1 d4 44.Bg5? Bb2 45.Ra7 Rb8 46.Nd2 Bc3 47.Nb1 d3 48.Kf1?! Bd4 49.Rh7 c3 50.Bc1 b3 51.Rg7 b2 52.Bb2 cb2 53.Rg4 Rc8 0–1. Phan Dan Huyen – Le Thi Thu,Hien, VIE–ch playoff (Women), 2002.

7.d3 Nh6 8.Nbd2 a5=+ 9.b5 c6 10.c4 cb5=+ 11.cb5 0–0 12.a4 Qe7 13.e4 d4 14.0–0 Rac8 15.Nc4 Bc4 16.dc4 Nc5 17.Bd3 Nf7 18.Nh4 g6 19.Nf3=+ Rc7 20.Ba3 Ne4! 21.Bd6 Nfd6–+ 22.Re1 Nc3 23.Qb3 Qf7 24.Nd2 Kg7 25.Qa3–/+ Rd8 26.c5 Nc8 27.b6=+ Re7 28.Nc4 e4–/+ 29.Bf1 Nd5 30.Na5= e3 31.Bc4 Rde8? 32.fe3 Re3 33.Re3 Re3 34.Qa2 Qe7+= 35.c6 Ncb6 36.cb7 Nd7 37.Nc6 Re1 38.Re1 Qe1 39.Bf1 Ne3 40.Qe2 Qb1 41.Qb5 Qc1? 42.Nd4+– Nf1?? 43.Ne6 Kh6= 44.Qd7 Ne3 45.Kf2 Ng4 46.Ke2 Qe3 47.Kd1 Qb3 48.Kc1 Qc3 49.Kb1 Qb3 50.Ka1 Qa3 51.Kb1 Qb3 52.Kc1 Qc3 53.Kd1 Qb3 54.Kd2 Qb2 55.Ke1?? Qf2 56.Kd1 Ne3 (56...Ne3 57.Kc1 Qc2#) 0–1. Illescas Lopez,Antonio – Jimenez Ruiz,Jose Carlos (2060), Malaga–ch, 2005.

5.Nf3 Ne7

6.Bb5 c6 7.Ba4 b5 8.Bb3 Ng6 9.0–0 Bd6 10.h3 Nd7 11.Nc3 Qe7 12.Ne2 Nb6 13.Nh2 Nc4 14.Bc4=+ dc4 15.f4 ef4 16.ef4 Qd7 17.Qe1 0–0 18.g4 Bd5 19.d3 cd3 20.cd3 Rae8 21.Qd2 Nh4 22.Bd4 Qc7 23.Bf2 Nf3 24.Nf3–/+ Bf3 25.Rae1?? Be2 26.Re2–/+ Bf4 27.Be3 Re3 28.Rf4?? Re2–+ (28...Re2 29.Qe2 Qf4 30.Qe6 Kh8 31.Qc6 Qg3 32.Qg2 Qd3–+; 28...Qf4?! 29.Qe3 Qe3 30.Re3–/+) 0–1. blackmardiemerdarultakzim (2220) – rtoma (2230), net–chess.com, 2005.

6.d4 e4 7.Nfd2 a6 8.c4 c6 9.Nc3 Nd7 10.Be2 g6 11.0–0 f5 12.cd5 cd5 13.Nb3 Bg7 14.Nc5 Nc5 15.bc5 0–0 16.Na4 Qc7 17.Bc1 Nc6 18.Nb6+= Rad8 19.f4 Kh8 20.Bb2 Ne7 21.Bc3 Rf7 22.Be1 Rdf8 23.Bh4 Ng8 24.Qb3 Qc6 25.Rab1 Nf6 26.Bd1 Re8 27.Rb2 Rfe7 28.Qb4 Qc7 29.Bb3 Rd8 30.Rfb1 Rf7 31.Bd1 Rb8 32.Be2 Rff8 33.Qc3 Qc6 (33...h6 34.Qe1+/–) ½–½. Niewold,Jaap (1730) – Naasen,Nils (1915), TE.2004.P.01702, 2004.

6.Be2 Ng6 7.0–0 c6 8.c4 dc4 9.Nc3 Nd7 10.Ne4 Be7 11.d4 f5 12.Nc3 e4 13.Nd2 b5 14.f3 0–0 15.fe4 f4 16.ef4 Nf4=+ 17.Bf3 Nd3 18.Rb1 Bg5 19.a4? Rb8 20.d5–/+ cd5 21.ed5 Bf5 22.Be4 Qb6–+ 23.Kh1 Nf2 24.Rf2 Qf2 25.a5?? Qd2 26.Bf5 Rf5 27.Qd2 Bd2 28.g4 Rf4 29.Rd1 Bc3 30.Bc3 Rg4 31.Rd2 Rf8 32.Rd1 Rf3 33.Ba1 c3 34.Rc1 c2 35.Bd4 Rd4 36.Rc2–+ Rb4 37.Kg2 Ra3 0–1. Neumann,Frank (1650) – Rheindt,Stefan (2015), RSS5E NoEngine–30, 2007.

5.Nf3 Nh6

6.d3 a5 7.b5 a4 8.Nbd2 Nd7 9.c4 c6 10.bc6 bc6 11.Be2 Bd6 12.0–0 0–0 13.Qc2 Qa5 14.Rfb1 Nf7 15.Bc3 Qa7 16.Nf1 dc4 17.dc4 Nc5 18.N3d2 f5 19.Bb4 e4=+ 20.Rd1 Rfd8 21.Ng3 Ne5 22.Qc3 Qc7 23.Rab1 Be7 24.Nh5 Bf7 25.Ng3 g6 26.h4 Bf6=+ 27.Qc2 Ncd3 28.h5 Nb4 29.Rb4=+ Nd3 30.Bd3 Rd3 31.Ra4 Rad8 32.Ngf1 Bc3 33.h6 Be6 34.g3 Qd7 35.Ra6 Bd2 36.Qa4? Bc3–+ 37.Ra7 Qe8 38.Rb1 R3d7 39.Rbb7 Rb7 40.Rb7 Be5 41.Kg2 g5 42.Qa5 Bf6 43.Nd2 Rd7 44.Rd7 Qd7 45.Qa8 Kf7 46.Nb3 Bc4 47.Nd4 c5 (47...c5 48.Qc6 Qc6 49.Nc6 Bb3–+) 0–1. Deris,Antun – Cebalo,M (2540), ch–CRO, Zagreb CRO, 2002.

6.d3 Bd6 7.d4 Nd7 8.de5 Ne5 9.Ne5 fe5 10.Nc3 =+.

6.d4 e4 7.Nfd2 Bd6 =+.

6.d4 e4 7.Nfd2 Be7 8.c4 c6 9.Nc3 0–0 10.Qb3 f5 11.b5 Qd7 12.g3 Ng4 13.cd5 cd5 14.a4 Rc8 15.Be2 Ne5 (15...a6 16.Ba3+=) 16.Ba3 (better is 16.de5!? d4 17.Bc4 Rc4 18.Nc4 dc3 19.Qc3+–) 16...Nc4= 17.Be7 Nd2 (worse is 17...Qe7 18.Nd5 Bd5 19.Bc4 (worse is 19.Nc4 Qe6 20.Rc1 Nd7+=) 19...Bc4 20.Nc4+/–) 18.Kd2 Qe7 19.Rhc1 (19.Nd5? Qd6 20.Bc4 Rc4 21.Qc4 Nd7–/+ (21...Qd5?! 22.Qd5 Bd5 23.Rhc1=; 21...Bd5?! 22.Qc8 Kf7 23.Qf5 Ke7 24.Qg5 Ke8 25.Ke1=)) 19...Nd7 20.a5 (20.Nd5? Qd6 21.Rc8 Rc8–/+) 20...Nf6 21.h4 Ne8 ½–½. Kargl,Kurt (2305) – Denk,Adolf (2255), AUT–chT Austria, 1992.

6.d4 e4=+ 7.Nfd2 Be7 8.c4= c6 9.cd5 cd5 10.Nb3 Nd7 11.Nc3 0–0 12.Nc5 Nc5 13.dc5 b6 14.c6 Qd6 15.Qa4 f5 (15...Rfc8!?=) ½–½. Woelfelschneider,Peter – Alvarez Villar,Nelson, TT–16 ETC, 2005.

6.d4 e4 7.Nfd2 Be7 8.c4 c6 9.Be2 0–0 10.0–0 f5 11.Nc3 f4 12.ef4 a5 13.cd5 cd5 14.b5 Qd6 15.g3 Nd7 16.Re1 Nf5 17.f3 Bf6 18.fe4+= Bd4 19.Kh1 Ne3 20.Qb1 Nc5 21.Nd1 Bb2 22.Qb2 Nc4 23.Nc4 dc4+= 24.Ne3 Nd3 25.Bd3+/– cd3 26.Rad1 Rfd8 27.Rd2 Qc5 28.f5 Bf7 29.e5 Rd4 30.e6+– Bh5 31.h3 Qd6 32.Kh2 Rd8+– 33.Qc3 b6 34.e7 Qe7= 35.Ng2 Qc5 ½–½. Muller,Henri – Bonetti,Shane, TT–1426 ETC, 2004.

6.Be2 a5 7.ba5 Bd6=+ 8.0–0 c5 9.Nc3 0–0 10.d4 cd4 11.ed4 e4 12.Nd2 f5 13.Nb5 f4 14.Nd6 Qd6 15.c4 f3=+ 16.gf3 Bh3 17.Re1?? Qg6 (17...Qg6 18.Kh1 Qg2#) 0–1. Neumann,Frank (1650) – Erler,Juergen (2190), RSS5E NoEngine–95, 2009.

6.Be2 a5 7.b5 Bd6 8.d4 e4 9.Nfd2 f5 10.c4 =.

6.Be2 c5 7.bc5+= Bc5 8.d4 ed4 9.Nd4 Bf7 10.Bb5 Nd7 11.0–0 0–0 12.Bd3 Ne5= 13.Nd2 Nd3 14.cd3 Bg6 15.Ne6+– Qb6 16.Nf8 Bd3? 17.Nd7 Qb2 18.Nc5 Bf1 19.Nf1 Kh8 20.Ng3 Ng4 21.Nd3 Qc3 22.Ne2 Qc7 23.g3 Re8 24.Nef4 Ne5 25.Ne5 fe5 26.Nd5 Qf7 27.e4 (27.e4 Rf8 28.Qe2+–) 1–0. Chairboy – jonnyboy373, ChessWorld.net, 2004.

5.f4 Nd7=+

6.fe5 fe5 7.c4 dc4–/+ 8.Qc2 Bd6 9.Nf3=+ b5 10.Nc3 a6 11.Ne4 Ngf6–/+ 12.Neg5 Qe7 13.Ne6 Qe6 14.e4 0–0 15.d3 cd3 16.Bd3 c5 17.bc5 Nc5–+ 18.0–0 Ng4 19.Ng5? Qh6 20.Rf8 Rf8 21.Bc4 Kh8 22.h3 Qg5 23.Bd5 Qe3 24.Kh1 Nf2 25.Kh2 Qf4 26.g3 Qh6 27.h4 Qh5 0–1. Vidonyak,Nellya (2225) – Danner,Lambert (2165), Oberliga Ost–B, 2002.

6.fe5 fe5 7.Nf3 Bd6 =.

6.Nf3 Bd6 7.fe5 Ne5 8.Be5 fe5 9.Ne5 Qh4 10.g3 Qh6 –/+.

6.Nf3 Bd6 7.g3 Ne7 8.Bg2 0–0 9.0–0 c6 10.d3 (better is 10.Nc3!?+=) 10...Qb6–+ 11.Qe1 Nf5 (11...a5 12.fe5 fe5 13.Nbd2–+) 12.d4 (12.fe5!? fe5 13.Bh3–/+) 12...e4–+ 13.Nfd2 a5 14.c4 ab4 15.g4 Nh6 16.f5 Bf7 17.c5 (better is 17.h3–+) 17...Nc5! 18.dc5 Bc5 19.h3 Be3 20.Kh1 b3 (20...Bc5 21.ab4 Bb4 22.Qd1–+) 21.a4 Bd2 (21...Bc5 22.a5 Qb4 23.Nc3–/+) 22.Nd2–/+ Be8 (better is 22...e3 23.Nf3 Rfe8–/+) 23.Qd1 c5 The isolani on a4 becomes a target 24.Qb3 Qb3 25.Nb3 Ra4 (25...c4!? 26.Nc5 b6+=) 26.Nc5+/– Ra1 27.Ra1 Bc6 28.Bd4 Nf7 29.Bf1 Nd6 30.Ne6 Rc8 31.Kh2 Kf7 32.Kg3 g6 33.Bc5 Ne8 (33...gf5!? 34.Nd4 Nc4 35.Bc4 dc4 36.Nf5 Ke6+/–) 34.Ra7+/– h5 (better is 34...Ng7!? 35.Ng7 Kg7+/–) 35.Bb5! gf5 36.gf5 Nc7?? 37.Bc6 Ne6 38.Bd5 Rc5 39.Rb7 Ke8 40.Be6 Rc3 41.Kh4 e3 42.Bf7 (42.Bf7 Kd8 43.Bh5+–) 1–0. Pen,Pyotr (2150) – Chuprova,Irina (1945), St Petersburg RUS, Chigorin Mem, 2012.

6.Nf3 Bd6 7.g3 Nh6 8.Bg2 0–0 9.0–0 c6 10.Nc3= Qe7 11.Ne2 a5=+ 12.c3 Nb6 13.d3=+ Rfe8 14.Rb1 Ng4 15.Bc1 e4 16.Nfd4 ed3–/+ 17.Qd3 Bc8 18.Nc2 f5 19.Ned4 g6 20.Nb3 Nc4 21.Na5 Na5 22.ba5 Be6 23.h3 Nf6 24.Nd4 Bf7 25.Nb3 Ba3 26.Ba3= Qa3 27.Qd4 Ne4=+ 28.Be4 Re4 29.Qb6 Qe7 30.Rfe1 Rc4 31.Rbc1?? Ra6–+ 32.Qd4 Rd4 33.ed4 Qa3 34.Rb1 b6 35.Rec1 Qa2 36.Rd1 Qe2 37.Re1 Qf3 (38.ab6 Ra2 39.Re8 Be8 40.Rb2 Rb2 41.Nd2 Rd2 42.b7 Qd1#) 0–1. Dergatschova Daus,Anna (2210) – Zielinska,Marta (2375), Hamburg BL, 2001.

6.Nf3 ef4 7.ef4 Bd6=+ 8.g3 Qe7 9.Qe2 Bg4 10.Qe7 Ne7 11.Bg2 a5 12.b5 0–0=+ 13.0–0 c6 14.a4 cb5 15.ab5 Rfe8 16.h3 Bf5 17.d3 Bc5 18.Bd4 Bb4 19.g4 Bg6 20.f5 Bf7 21.Nbd2 a4 22.c3 Bd6 23.c4 a3 24.Ne1 Ra4–/+ 25.Nc2 dc4 26.dc4 Bc4 27.Nc4 Rc4 28.Rfc1 Rec8–/+ 29.Bb7 R8c7 30.Be4=+ Nc5 31.b6 Rd7 32.Bg2 Nb3–+ 33.b7? Na1 34.Ba1 Bb8 35.g5 Nf5 36.gf6 Rd2 37.fg7 Ba7 38.Kh1 Rcc2 39.Rc2 Rd1 40.Bf1 Rf1 41.Kh2 Bb8 (41...Bb8 42.Rc7 Bc7 43.Be5 Be5 44.Kg2 Ne3) 0–1. vitorluiz (2350) – huimre (2695), net–chess.com, 2006.

5.g3 c5

6.b5 Bd6 7.Nc3 f5 8.Bg2 Nf6 9.Nh3 h6 10.0–0 Nbd7 11.f4= e4 12.d3 Qe7 13.Nf2 Nb6 14.Qc1 0–0 15.a4= c4 16.a5 Nbd7 17.de4 de4 18.Rd1 Bb4 19.g4 g6 20.Qd2 Kh7 21.gf5 gf5 22.a6 ba6 23.Ra6 Rg8 24.Kh1 Nc5 25.Raa1 Rg6 26.Rg1 Rag8 27.Bh3 Rg1 28.Rg1 Rg1 29.Kg1 Na4 30.Nfd1 Nb2–/+ 31.Nb2 Qg7 32.Kh1 Qg6 33.Nbd1 Qh5 34.Bf1 Qh4 35.Qd4 Ng4 36.Qa7 Kg8 37.h3=+ Bc3 38.Qb8?? Kh7–+ 39.Nc3 Qf2 40.Qc7 Kg8 41.Qd8 Kf7 42.Qc7 Kg6 43.hg4 Qf1 44.Kh2 Qf2 45.Kh1 Qe1 46.Kg2 Qd2 47.Kf1 Qc3 48.Qd6 Kf7 49.Qc7 Kf6 50.gf5 Bf5 51.Qd6 Kf7 52.Qd5 Kg6 53.Kf2? Qc2–+ 54.Kg3 Qc3 55.Qg8 Qg7 56.Qc4 Kh5 57.Kf2 Kh4 58.Qb3 Qg3 59.Ke2 Bg4 60.Kd2 Qf2 61.Kc1 Qe1 62.Kb2 Qd2 63.Qc2 Qe3 64.Qh2 Bh3 65.Qc2 Qd4 66.Qc3 Qf2 67.Kb3 e3 68.Qf6 Kg3 69.Qg7 Bg4 70.Qh6 e2 71.f5 Qf3 72.Kb2 e1Q 73.Qd6 Kg2 74.Qc6 Qb4 75.Ka2 Qba3 76.Kb1 Qc6 77.b6 Bf5# 0–1. Aegis – heatstroke, ICC, 2001.

6.c3 Nc6 7.Qa4 Bd6 8.b5 Nce7 9.c4 d4 10.Bg2 Qb6 11.d3 Nh6 12.h3 Nhf5 13.Nd2 de3–+ 14.Ne4 ef2 15.Nf2? Ng3 16.Rh2 0–0 17.Ne4 Ne4 18.de4 a6 19.0–0–0 ab5 20.Qb5 Qb5 21.cb5 Rfd8 22.Bf1 b6 23.Rhd2 Bc7 24.Nf3 Rd2 25.Rd2 Ra4 26.h4 Re4 27.Bg2 Rc4 28.Kb1 Nf5 29.Bh3 Kf7 30.Rf2 Nh4 31.Be6?? Ke6–+ 32.Nh4 Rh4 33.a4 Ra4 34.Rh2 h6 35.Rg2 Kf7 36.Bc3 e4 37.Kc2 Ra2 38.Bb2 Be5 39.Kb1 Rb2 40.Rb2 Bb2 41.Kb2 h5 (41...h5 42.Kc2 Ke6 43.Kd2 Ke5 44.Ke3 g5 45.Kd2 Kd4 46.Ke2 f5 47.Kd2 e3 48.Ke2 f4 49.Kf3 Kd3 50.Kg2 e2 51.Kf2 Kd2 52.Kg1 e1Q 53.Kg2 Qe2 54.Kg1 f3 55.Kh1 Qg2#) 0–1. willi_weizenkeim – TilipTip, playchess.de, 2002.

6.bc5= Bc5 7.d4 Qb6 8.Bc3 ed4 9.ed4 Bd6 10.Qh5 g6=+ 11.Qe2 Kf7 12.Bg2 Nh6 13.Qd3 Kg7=+ 14.Ne2 Nc6 15.0–0 Rac8 16.Ra2 Rhe8=+ 17.Rb2 Qc7 18.Bd2 Nf7 19.Nec3 Bf5 20.Nd5 Bd3 21.Nc7+= Rc7 22.Bc6 Rc6 23.cd3 b6 24.a4 Rd8 25.Nc3 Bf8 26.Ne2 Ng5 27.Bg5+= fg5 28.a5 ba5= 29.f4 g4 30.Rb7 Kh6 31.Rf2 Rc2 32.Kf1 Re8 33.f5 gf5=+ 34.Ra7 Bb4–/+ 35.d5 Ra2 36.Ra6=+ Kg7 37.d6 Rd2 38.d4 h6= 39.Rb6 Rd3 40.Kg2 Rd1 41.Ra6 Bd2 42.h4 Rb1 43.Nf4 Bf4=+ 44.Rf4 Rb5 45.Ra7 Kf6=+ 46.Rh7 Kg6 47.Rc7 a4 48.h5 Kf6 49.Rc5 Rb2 50.Kf1 Ke6 51.Rff5 Kd6 52.Ra5 Rb1 53.Kf2 Rb2 54.Kf1 Rb1 55.Kf2 Rb2 56.Kf1 ½–½. Aegis – giant1_c, ICC, 2001.

6.bc5 Bc5 7.d4 ed4 8.ed4 Bd6 =+.

5.g3 Bd6

6.d4 Ne7 7.de5 fe5 8.Nf3 =+.

6.Bg2 c6 7.Nc3 Ne7 8.Nf3 Nd7 9.d4 e4 10.Nd2 h5 11.h4 Bg4 12.f3? ef3 13.Bf3 Bg3 14.Kf1 f5 15.Kg2 Bd6 16.Nf1 Nf6 17.Qe1 Ne4 18.Ne4 fe4 19.Be2 Nf5 20.Bg4 Qf6 21.Bf5= Qf5 22.Qf2?? Qf2?? 23.Kf2+/– 0–0–0 24.Ke2 Rdf8 25.Nd2+– Rf7 26.Raf1 Rhf8 27.Rf7 Rf7+/– 28.Rf1 Rf1+= 29.Nf1 Be7= 30.Kf2 Bh4=+ 31.Kg2 Be7 32.Bc1 Kd7 33.Ng3 g6 34.Bd2 Ke6 35.Be1 Bd6 36.Ne2 g5=+ 37.Ng3 Bg3 38.Bg3= Kf5 39.Kh3 Kg6 40.Bb8 a6 41.a4 Kf5 42.c3 Kg6 43.Kg3 Kf5 44.Be5 Kg6 45.a5 Kf5 46.Kh3 Kg6 47.Bh2 Kf6 48.Kg2 Kf5 49.Kg3 Kg6 50.Kh3 Kf5 ½–½. michas – mancroft, internet, 2007.

6.Bg2 c6 7.Ne2 Ne7 8.0–0 Nd7 9.d3 0–0 10.Nd2 Qe8 11.f4 Nf5 12.Rf3 Bc7 13.c4 dc4 14.dc4 e4 15.Ne4 Bc4 16.N2c3 Rd8 17.Qe1 Bb6 18.g4= Bd5 19.Rh3+= Ne3 20.Re3 Be3 21.Qe3 Nb6 22.Re1 Nc4 23.Qf2 Qg6= 24.Nd5 cd5+= 25.Nc5 Nb2 26.Qb2 Qg4 27.Qe2 Qe2 28.Re2+/– b6 29.Ne6 Rfe8 30.f5 Rd6 31.Rd2 d4 32.Bf1 g6 33.Bc4 Kh8 34.Nc7 Re5 35.Nb5= Rc6 36.Rd4 Rc4=+ 37.Rc4 Rb5 38.fg6 hg6 39.Rc8 Kg7 40.Rc7 Kh6 41.Ra7 Rd5 42.a4 Rd4 43.b5 Kg5 44.a5 ba5 45.Ra5 Rb4 46.b6 f5 47.Ra6 Rb2 48.h3 Kh4 49.b7 g5–+ 50.Rg6 Rb7 51.Kg2 Rb2 52.Kf1 Rh2 53.Rh6 Kg3 54.Rh5 Rh1 55.Ke2 Kf4 56.Kf2 Rh2 57.Kg1 Ra2 58.Kh1?? g4 59.Kg1 g3 60.h4 Kg4 61.Rg5 Kh3 62.Rf5 Ra1 63.Rf1 Rf1 64.Kf1 Kh2 (64...Kh2 65.Ke2 g2–+) 0–1. Klement,Ottomar – Kastner,Walter (2205), AUT–chT2S, 1993. Known even as "Rohler,S – Hrastnik,H, Austria, 1993". Which is correct?

6.Bg2 Ne7 7.c4 c6 8.cd5 cd5 9.Nc3 0–0 10.Nf3 Qd7 11.0–0 a6 12.d3 Nbc6 13.Rc1 Rac8 14.Na4 Na7 15.Nc5 Bc5 16.bc5 Nac6 17.d4 e4 18.Ne1 Nf5 19.Rc3 Na5 20.Bc1 Ne7 21.Nc2 Nc4 22.f3 f5 23.Ne1 (23.Rb3 Rce8=) 23...b5 24.Qb3 Rb8 25.Nc2 a5 26.Qa2 Nc6 27.Rf2 (27.Rb3 a4 28.Rc3 Qc7=) 27...b4–/+ 28.ab4 ab4 29.Rb3 N4a5 30.Rb4 Nb4 31.Nb4 Rb4 32.Qa5 Rfb8 33.Rc2 Qc6 34.fe4 fe4 35.h4 (35.Ra2 Rb1 36.Qd2 Qc8–/+) 35...Bg4 36.Kh2 h6 (36...R4b5 37.Qd2–+) 37.Qa7 Qa4 (37...Bf3 38.Qe7–/+) 38.Ra2? (better is 38.Qa4!? Ra4 39.c6+=) 38...Qa7 39.Ra7 Rb1 (39...Rc4!? 40.Ra1–+) 40.Ba3 Re1 41.c6 Re3 42.c7 Rc8 43.Bf1 Rc3 44.Bc5? (44.Bd6 e3 45.Ra2 Kf7–+) 44...e3 (44...Rc2 45.Kg1 Rc1 46.Kf2 e3 47.Ke3 Rf1 48.Bd6–+) 45.Bg2 e2 46.Bd5 Kh8 47.Ra1 Rc7 48.Kg2 Rd7 49.Be4 Re3?? 50.Ra8 (50.Ra8 Rd8 51.Rd8) 1–0. Agovic,Sejfo – Gade,J (1790), Politiken Cup, Helsingor DEN, 2009.

6.Bh3 Qe7 7.Nc3 c6 8.Be6 Qe6 9.Qh5 g6 10.Qe2 Ne7 11.f4 Nd7 12.Nf3 0–0–0 13.fe5 fe5 14.0–0 h6 15.b5 c5 16.e4 d4 17.Nd1 g5 18.a4 Ng6 19.d3 g4=+ 20.Nd2 h5 21.Bc1 h4 22.Nc4 hg3 23.hg3 Rh3 24.Qg2 Rdh8 25.Nf2 R3h7 26.a5 Be7 27.Nd1 Nf6–/+ 0–1. pereira – georgel, internet, 2007.

6.Qh5 g6 7.Qe2 =+.

5.Qh5? g6

6.Qd1 Bg7 7.Nf3 Ne7 8.Bb5 c6 9.Be2 0–0 10.0–0 g5 11.Nc3 Ng6 12.Ne1 f5 13.Na4 b6 14.Bh5 f4 15.Bg6 hg6 16.Nf3 e4 17.Bg7+= Kg7 18.Nd4 Bd7 19.Nc3 Qf6 20.f3 ef3 21.Qf3 g4 22.Qf4 Qf4 23.Rf4 Rf4 24.ef4 Na6 25.Rf1 Nc7 26.f5 gf5= 27.Nf5 Bf5 28.Rf5 Kg6 29.Re5 Re8 30.Re8 Ne8 31.Kf2 Nd6 32.d3 b5 33.Ne2 Kg5 (33...Nf7!?+/–) 1–0. Hardin – NorthKorea, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Qh4 Bg7 7.f4 Ne7 8.fe5 fe5 9.Nf3 Nd7 10.c4 (10.Bd3 Bf6 11.Qf2 0–0+=) 10...c6 11.Nc3 (11.cd5 Bd5 12.d3 Bf3 13.gf3 Qb6–/+) 11...Bf6 (11...dc4 12.Be2–/+ (12.Bc4? Bf6 13.Qf6 Nf6 14.Be6 Qd6–+)) 12.Qf2+= 0–0 13.cd5 cd5 14.e4 d4 15.Na4 a6 16.Qg3 b6 (16...Rc8!?–/+) 17.Be2+= Rc8 (17...b5 18.Nc5 Nc5 19.bc5 Rc8+=) 18.0–0?? (18.Ba6 Rc2 19.0–0 Qa8=) 18...Bb3?? (18...b5 19.Nc5 Nc5 20.bc5 Rc5 21.Ng5 Bg5 22.Qg5 Rf1 23.Rf1–/+) 19.Bd1?? (better is 19.Nd4 Ba4 20.Ne6+/–) 19...Bc4–/+ 20.Re1 b5 21.Nc5 Nc5 22.bc5 Rc5 23.Rc1 Qb6 24.d3 Bd3 25.Ne5 Be5 26.Qd3 Rc1 27.Bc1 Qd6 28.g3 Qf6 29.Bd2 Nc6 30.Be2 Qd6 31.Rc1 Bg7 32.a4 Rb8 33.ab5+= ab5 34.Qb3 Kh8 35.Bf4 Ne5 36.Bb5 g5 37.Bg5 d3 38.Be3 Ng4–/+ 39.Bc5? Bd4 40.Kg2 Bc5 41.Qc3 Bd4 42.Qd3 Qe5 43.Rb1 Rf8 44.Rf1 Rf1 45.Kf1 Qf6 46.Kg2 Ne3 47.Kg1 Nf1?? 48.Kh1= Ne3 49.Qe2?? Bb6 50.h4 Kg7 51.Qh5?? h6 52.Be2 Bd4 53.Qb5? Qe5?? 54.Qb7 Kf6 55.Qa6 ½–½. Heinola – Blom, Jyvaskyla FIN, 1984. (=1.e3 e5 2.a3 d5 3.b4 Be6 4.Bb2 f6 5.Qh5 g6)

4.e3 Ne7

5.c4 Nbc6 6.cd5 Nd5 7.Bc4 a6 8.Qb3= Nce7? 9.e4+– (9.e4 Be6 10.ed5+– (10.Bd5?! Nd5 11.ed5 Qd5 12.Qd5 Bd5+/–)) 1–0. Gross – Schakenraad, corr ICCF EU–I–GT–131, 1980.

5.c4 Ng6 6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd8 8.Rc1 Be6 9.Nb5 Bd6 10.Nd6 cd6 11.Qa4 Bd7 12.Bb5 Nc6 13.Ne2 0–0 14.Qb3 Kh8 15.Qd5 Rc8 16.Qd6+= Nge7 17.0–0 a6 18.Bc4 b5= 19.Bd3?? Bf5?? 20.Qd8+/– Rfd8 21.Bf5 Nf5 22.d4 ed4 23.ed4 Nfe7 24.Rfd1 Nb8 25.Rc8 Rc8 26.Nf4 Rc2+/– 27.Ba1 Ra2 28.d5 Nd7 29.d6 Nf5 30.g4 Nh4 31.Rc1 h6 (31...h6 32.Bc3 Ra3+/–; 31...Kg8 32.Rc8 Kf7 33.Bc3+/–). HMBCHESS2 – bueno, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.Bd3 c6 6.Qh5 g6 7.Qd1 a5 8.ba5 Qa5 9.h4 h5 10.Qf3 Bg7 11.Qg3 Kf7 12.Nh3 Qa4 13.Nc3 Qg4 14.Qg4 hg4 15.Ng1 e4 16.Be2 f5 17.d3 Nd7 18.d4 Nf6 19.f3 ef3 20.gf3 gf3 21.Nf3 Ne4 22.Ne4 fe4 23.Ng5 Kg8 24.Kd2 Bf6 25.Bc3 Bg5 26.hg5= Rh1 27.Rh1 Ra3?? 28.Bb4+– Ra2 29.Be7 b6 30.Bf6 Kf7 31.Rh7 Ke6 32.Re7 Kd6+– 33.Kc3 c5?? 34.dc5 bc5 35.Re8 Bd7 36.Rd8 Kc7 37.Rg8 Bf5 38.Rg7 Kc6 39.Kb3 Ra1 40.Rg8 Re1+= 41.c4?? Re2–+ 42.cd5 Kd5 43.Rd8 Kc6 44.Ra8 Be6 45.Kc3 1–0. wojtekkk (1670) – deenisa, internet, 2011.

5.d4 e4 6.c4 c6 7.Nc3 Be6 8.Nh3 Ng6 9.Qh5 Bf7 10.cd5 Nf4 (better is 10...cd5!? 11.Rc1 a5=) 11.Qg4 Nh3 12.dc6 (12.Qh3?! cd5 13.Rc1 Nc6+=; worse is 12.Qe4 Be7 13.dc6 Nc6 14.gh3 Bg6+–) 12...Nf2? (better is 12...Nc6 13.Qh3 Bd5+–) 13.cb7 (13.Kf2?! Nc6 14.d5 A) 14...Bd5? 15.Rd1 (15.Ne4?! Qc8 16.Qh5 Bf7=) 15...Ne5 16.Qh3+–; B) 14...Ne5 15.Bb5 Ke7 16.Qe4 Qd6+/–) 13...Nd7 (13...Ng4 14.ba8Q f5 15.Bb5 Nd7 16.Bd7 Kd7 17.Qa7 Ke8+–) 14.ba8Q Ng4 (14...Qa8?? 15.Kf2 Bg6 16.Qe6 Kd8 17.Bb5+–) 15.Qe4 Qe7 16.Qg4 Qe3 17.Qe2 Qe7 18.Nb5 Kd8 19.Qe7 Be7 20.Na7 Bd5 21.Rc1 Ke8 (21...Nb6+–) 22.Bb5 Bg2 23.Rg1 Be4 24.Rc8 Bd8 25.Rg7 Bf5 26.Nc6 Kf8 27.Re7 (27.Re7 Kg8 28.Rd8 Nf8 29.Bc4 Be6 30.Be6) 1–0. Groznyi,Ivan – Znak,Nicholas, RN–2009–0–00207, 2009.

5.d4 Ng6 6.de5 fe5 7.c4 Be6 8.cd5 Bd5 9.Nc3 c6 10.Nd5 Qd5 (10...cd5!? 11.Bb5 Nc6+/–) 11.Qd5 cd5 12.Rd1 1–0. Haertig,Manfred – Stein,Carsten, ESC, 2000.

5.Ne2 Ng6 6.Ng3 Bd6 7.Be2 0–0 8.0–0 Nc6 9.Bd3 e4 10.Be2 Bd7 11.f4 ef3=+ 12.Bf3 Nce7 13.d4 Re8 14.Qd2 Bg3 15.hg3 Nf5 16.Bd5= Kh8 17.Bf7 Re7 18.Bg6+= hg6 19.Kf2 Ne3–/+ 20.Rh1 Kg8 21.Qc3 Bc6 22.Rh2?? Nd1 (22...Nd1 23.Kf1 Bb5 24.Qd3 Qd5–+) 0–1. 1805DYDIDIDY – BrettvormKopf@, mySchach.de, 2005.

5.Nf3 Nbc6 6.b5 Na5 7.Be2 Nf5 (7...Nc4 8.Bc3=) 8.0–0= Be6 9.d3 c6 10.bc6 bc6 11.c4 (11.Nbd2!?=) 11...dc4+= 12.dc4 (12.Bc3 Nb3 13.Ra2 cd3 14.Bd3 Nc5–/+) 12...Nc4 (12...Qd1 13.Rd1 Bc4 14.Kf1–/+) 13.Bc3 (13.Qc2 Nb2 14.Qb2 Rb8–/+) 13...Qd1 14.Rd1 Bc5 (14...Nfd6 15.h3–/+) 15.Bb4 (15.Rc1 Nce3 16.Be5 Bb6–/+ (16...fe5?! 17.Rc5 Nd5 18.Nbd2=)) 15...Bb6 16.Nc3 (16.Bc4!? Bc4 17.Nbd2–+) 16...c5–+ 17.Bc5 (17.Nd5 Nb2 (17...cb4?! 18.Bc4 Kf7 19.ab4=) 18.Nb6 ab6–+) 17...Bc5 18.a4 (18.Nd5 Na3 19.Nc7 Kf7 20.Na8 Ra8–+) 18…Rc8 0–1. Neumann,Frank (1640) – Buchmann,Hans_Peter (2165), RSS7E–105 remoteschach.de, 2010.

5.Nf3 e4 6.Nd4 Ng6 7.Qh5 Qe7? (better is 7...c6!?=) 8.Qd5+/– c6 9.Qa5 b6 10.Qa4 b5 11.Qa5 Qd6 12.Nc3 Be7 13.Ndb5! cb5 14.Nb5 (14.Qb5?! Nc6+=; 14.Bb5?! Nc6 15.Ne4 Qd5+/–) 14...Qc6 15.Nc7 Kd7? (15...Kf8 16.b5 Qb7 17.Na8 Qa8+–) 16.Bb5 (16.Na8?! Qa8 17.Bb5 Kd6+–) 16...Bd8 (16...a6 17.Na6 Ra6 18.Bc6 Nc6 19.Qf5 Kc7 20.Qe4+–) 17.Bc6 Nc6 18.Qd5 (18.Na8?! Na5 19.ba5 Bb7 20.Nb6 ab6 21.ab6 Bb6+/–) 18...Kc7 19.b5 Nge7 20.Qe4 Ne5 (20...Rb8 21.Qf4 Ne5 22.Be5 fe5 23.Qe5 Kb7+–) 21.Qa8 Bb7 22.Be5 fe5 23.Qa7 Nd5 (23...Nc8 24.b6! Nb6 25.Rb1+–) 24.c4 Nb6 25.d4 Bf6 26.c5 ed4 27.cb6 Kc8 28.Rc1 Kd7 29.Qb7 Ke6 30.Qe4 Be5 31.Rc6 Kd7 (31...Kf7 32.Qd5 Kf8 33.Qd8 Kf7 34.Qd7 Kf8 35.Rc8) 32.Qd5 Ke7 (32...Bd6 33.Rc7 Ke8 34.Qa8) 33.Qe6 Kf8 (33...Kd8 34.Rc8) 34.Rc8 1–0. Fournier,Frederic – kossova, Active, 2006.

5.Nf3 Bf5 6.c4 Nd7 7.cd5 Nd5 8.Nc3 N5b6 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 (10...a5 11.b5=) 11.d4 (better is 11.Qb3 Kh8 12.Nh4+/–) 11...ed4? (better is 11...Be6+=) 12.Nd4+– (12.Qd4?! a5+=) 12...Ne5?? (12...Bg6 13.Ne6 Qb8 14.Nf8 Qf8+–) 13.Nf5 Qe8 14.Ne7 (14.Nd5!? Bd8+–) 14...Qe7 15.Rc1 Kh8 16.Qc2 c6 17.Bd3 g6 18.Ne4 Rad8 19.Be2 Rf7 20.Be5 Qe5 21.Ng3 Rfd7 22.Rfd1 Nd5 23.Bc4 Nb6 24.Rd7 Rd7 25.Be2 Kg7 26.Rd1 Rd1 27.Qd1 Nd5 28.Bf3 Nb6 29.h3 h5 30.Ne2 g5 31.Nd4 Nc4 32.Bh5 Na3 33.Bg4 Nc4 34.Nf5 Kf7 35.Qd7 Kg6 36.Qb7 Qa1+– 37.Kh2 Qe5 38.g3 Ne3 39.Qg7 1–0. Fournier,Frederic (1605) – garayoa, Active, 2006.

5.Nf3 Bg4 6.h3 Bh5 7.g4 Bg6 8.c4 dc4 9.Bc4 Be4 (better is 9...Nbc6!?+=) 10.Nc3+/– Bd3 11.Qb3 Bc4 12.Qc4 Nbc6 13.Ne4 (better is 13.g5!? Qd7 14.gf6 gf6 15.Ne4+–) 13...Qd5+= 14.Qd5 Nd5 15.d4 ed4 16.Nd4 Nd4 17.Bd4 b6 18.Rc1 (18.Rd1+=) 18...c5 (better is 18...a5 19.Nc3 Nc3 20.Bc3 h5+=) 19.bc5+/– bc5 20.Nc5 Bd6 21.Ke2 0–0 22.Rhg1 Rac8 23.g5 f5? (better is 23...Bh2!? 24.Rgd1 Bd6+–) 24.Ne6+– Rf7?? (24...Rc1 25.Rc1 Ra8 26.Ng7 Ba3+–) 25.Rc8 Bf8 26.Bg7 (26.g6 hg6 27.Rg6 Nf6 28.Rf8 Rf8 29.Rg7 Kh8 30.Ra7 Kg8 31.Nf8 Nh5 32.Ne6 f4 33.Nf4 Nf4 34.ef4 Kf8 35.f5 Ke8 36.f6 Kf8 37.Bc5 Kg8 38.f7 Kg7 39.f8Q Kg6 40.Be3 Kh5 41.Qh6) 26...Ne7 27.Bf8 (better is 27.Rf8 Rf8 28.Bf8+–) 27...Nc8 28.g6 hg6 (28...Rf6 29.gh7 Kh7 30.Ng5 Kh8 31.Bc5+–) 29.Rg6 Kh7 30.Rg7 (30.Rh6!? Kg8+–) 30...Rg7 31.Bg7 Kg6 32.Be5 Kf7 33.Nf4 Nb6 34.Kd3 Nd7 (34...Nc8 35.h4+–) 35.Bd4 a6 36.h4 (better is 36.Kc4 Ke7+–) 36...Nf6 (36...Kg8 37.Kc4+–) 37.Bf6 Kf6 38.Kd4 (38.Kd4 Ke7 39.Ke5+–) 1–0. ekosachro (2390) – acaudron (2290), net–chess.com, 2015.

5.Nf3 Ng6 6.Be2 Bd6 7.c4 Be6 8.cd5 Bd5 9.Nc3 c6 10.0–0 0–0 11.Nd5 cd5 12.Qb3 Be7 13.Bd3 Rf7 14.Bf5 Qd6 15.Rac1 Nc6 16.Bg6 hg6 17.Qc2 e4= 18.Nd4 Nd4 19.Bd4+= Bd8 20.Bc5 Qc6 21.Bd4 Qd6 ½–½. Morgenstern,Frank (1735) – Lechnauer,Uwe (1790), Blankenburg op–A, 2005.

5.c4 a5

6.b5 Be6 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Bd6 9.Nc3 Nd7 10.Be2 f5 11.0–0 0–0 12.Bc4 N7b6 13.Bb3 Qe7 14.Nd5 Bd5 15.Bd5 Nd5 16.Qb3 c6 17.d3 e4 18.de4 fe4 19.Nd2 Qe6 20.Rac1 a4 21.Qc4 Attacking the isolated pawn on e4 21...cb5 22.Qb5 b6 23.Qc4 (23.Rc6 Rf5=) 23...Rae8 24.Qa4 Ne3 25.fe3 Bh2 26.Kh2 Qh6 27.Kg1 Qe3 28.Kh2 Qh6 29.Kg1 Qe3 30.Kh2 Qh6 31.Kg1 Qe3 ½–½. Fournier,Frederic (1900) – ahorateganare(C), Active (5/0), 2005.

6.d4 ed4 7.Bd4 Nbc6 8.b5 Nd4 9.Qd4 Be6 10.Nf3 c5 11.Qc3 h5 12.Bd3+= h4 13.h3 Qc7 14.0–0 0–0–0 15.Nbd2+/– Kb8 16.Rfd1 Rh5 17.Rac1 Bf7 18.Qc2+– Rh6 19.cd5 Nd5 20.Nc4 b6 21.Be4 g6+/– 22.Rd2 Ne7 23.Rd8+– Qd8 24.Rd1 Qc7 25.Na5! Be8 26.Nb7 Bb5? 27.Rd8 Nc8 28.Rf8 f5 29.Bd5 Rh7 30.Qb3 Rd7 31.Na5! Rd5 32.Qd5 ba5 33.Nh4 Ba4 34.Ng6 c4 35.Rf7 Qb6 36.Qf5 Nd6 37.Rf8 Kb7 38.Qd5 Kc7 39.Ne5 Bc6 40.Qe6 Qb1 41.Kh2 Qe4 42.Qe7 Kb6 43.f3 Qd5 44.e4 Qc5 45.Rf6 (45.Rf6 Kb5 46.Rd6+–) 1–0. pierre – Emma123, internet, 2007.

5.c4 dc4

6.Bc4 c6 7.Nc3 Bf5 8.Nf3 Nd7 9.0–0 Qc7 (9...Nb6 10.Be2=) 10.e4 Bg6 11.d4 ed4 12.Qd4 0–0–0? (12...Nb6!? 13.Rad1 a5+/–) 13.Rfd1 (better is 13.Qa7 b5 14.Qa8 Qb8 15.Qb8 Kb8 16.Be6+–) 13...Ne5?? (better is 13...Kb8+/–) 14.Qa7 Nc4 (14...Rd1 15.Rd1 Nc4 16.Qa8 Qb8 17.Rd8 Kd8 18.Qb8 Nc8+–) 15.Qa8 Qb8 16.Rd8 Kd8 17.Qb8 (17.Qb8 Kd7 18.Qb7 Ke8 19.Ra2+–) 1–0. Fournier,Frederic – alpaso1, Active, 2008.

6.Bc4 Nbc6 7.Nf3 Qd6 8.Nc3 a6 9.0–0 Be6?? (9...Bf5 10.d4+=) 10.Be6?? (better is 10.Ne4 Bc4 11.Nd6 cd6 12.d3+–) 10...Qe6+= 11.d4 Rd8 12.Qc2 ed4 13.ed4 Nd5?? (better is 13...Nd4 14.Nd4 Rd4=) 14.Rfe1+– Nd4 (14...Qe7+–) 15.Nd4 Qe1 16.Re1 Kf7 (16...Ne7 17.Ne6 Rd7 18.Na4+–) 17.Nd5 Rd5 18.Qc7 (18.Qc7 Kg6 19.Qg3 Rg5 20.Qd3 Kf7 21.Ne6+–) 1–0. Fournier,Frederic (1950) – corajudotreb, Owl21.com, 2009.

5.c4 c6

6.d4 e4 7.Nc3 Be6 8.cd5 cd5 9.f3 f5 10.Qb3 Bf7 11.Nh3 h6 12.Be2+= Nd7 13.0–0 a6 14.fe4 de4 15.Bc4 Bc4 16.Qc4 Rc8 17.Qe6 Rc6 18.Qb3 Nf6 19.Nf4+= g5 20.d5+/– gf4? 21.dc6+– Nc6 22.Qe6 Be7 23.Rad1 Qb6 24.Nd5 Nd5 25.Rd5 Qe3 26.Kh1 Qe2 27.Qd7 Kf8 28.Rf5 Kg8 29.Qe6 Kh7 30.Qf7# 1–0. mtre – eggnog, internet, 2002.

6.d4 e4 7.Ne2 Ng6 8.Ng3 Bd6 9.c5 Bc7 10.Be2 0–0 11.0–0 b6 12.f3 f5 13.fe4 fe4 14.Rf8 Nf8 15.Nd2 a5 16.Qf1 ab4 17.ab4 Ra1 18.Ba1 b5 19.Bc3 Bg3 20.hg3 Qg5 21.Qf4= Qf4 22.gf4 g6 23.g4 Kf7 24.Kg2 Kf6 25.Kg3 Na6 26.Nb3 Bd7 27.Na5 h6 28.Nb7 Ne6 29.Nd6 Nec7 30.Bf1 Be6 31.Bh3 g5 32.f5 Bd7 33.Bf1 Ne8 34.Nb7 Bc8 35.Na5 Bd7 36.Be2 Ng7 37.Nb7 Be8 38.Nd6 Bd7 39.Be1 Nc7 40.Kh3 Nce8 41.Nb7 Bc8 42.Na5 Bd7 43.Kg3 Nc7 44.Nb7 Bc8 45.Nd6 Bd7 46.Bc3 Nge8 47.Kf2 Nd6–/+ 48.cd6 Ne8 49.Ke1 Nd6 50.Kd2 Be8 51.Kc2 h5! 52.gh5 Nf5 53.Bd2 Ng3 54.Bg4 Nh5 55.Be1 Ng7 56.Bg3 Nf5 57.Be5 Kg6 58.Kd2 Bf7 59.Ke2 Be6 60.Kf2 Kf7 61.Be2 Nh6 62.Kg3 Kg6 63.Bd1 Kf5 64.Bh5 Bd7 65.Bg7= Ng8 66.Bf7?? Nf6–+ 67.Bf6 Kf6 68.Bh5 Bf5?? 69.Be8= Bc8 70.Bc6 Ba6?? 71.Bd5+– Kf5 72.Bc6 Ke6 73.Be4 Kf6 74.Bc6 Kf5 75.e4 Ke6 76.Kg4 Kf6 77.e5 Kg6 78.Be4 Kf7 79.Kg5 Ke6 80.Kf4 Bc8 81.d5 Kf7 82.Bf5 Bb7 83.d6 Bd5 84.Bd7 Be6 85.Bb5 Bh3 (85...Bh3 86.Bc4 Ke8+–) 0–1. bratek55 (1665) – waldek1995 (1745), internet, 2011.

6.d4 Nf5 7.de5 Nd7 8.Nf3 dc4 9.e4+– Ne7 10.Bc4 Nb6?? 11.Bf7!! Kf7 12.Qd8 Bd7 13.Qc7 Nc4 14.ef6 Nb2 15.fe7 Nd3 16.Ke2 Ke7 17.Rd1 Rc8 18.Qb7 g6 19.Rd3 Bg7 20.Qd7 Kf6 21.Rd6# (21.e5#) 1–0. pereira – mattias25, internet, 2006.

6.cd5 cd5 7.Nf3 Ng6 8.h3 Bd7 9.Nc3 Be6 10.Rc1 Be7 11.Nb5 Na6 12.d4 e4 13.Nd2 0–0 14.Be2 f5 15.g3 Bd7 16.Qb3 Bb5 17.Bb5 Nc7 18.Be2 h6 19.Bh5 Nh8 20.a4 g6 21.Be2 Nf7 22.b5 b6 23.Qd1 Kg7 24.Nb3 Ne6 25.0–0 Nfg5 26.Kg2 Rc8 27.h4 Nf7 28.Qd2 Qd7 29.Rc2 Rc2 30.Qc2 Rc8 31.Qd2 Nd6 32.Rc1 Nb7 33.Rc8 Qc8 34.Nc1 Na5 35.Na2 Nc4 36.Qc2?? Qc7 37.Nc3 Nb2= 38.Qb2 Qd7 39.Qb3 Nc7 40.f3 Bf6 41.fe4 de4 42.Bc4 Be7 43.Bg8 Bd6 44.Bc4 Be7 45.Nd5 Nd5 46.Bd5 g5? 47.Bc6 Qd6+= 48.Be8 Qf6 49.h5 Bd6 50.Qd5 Bc7? 51.Qb7?? Qd6–+ (51...Qd6 52.Kf2 Qg3 53.Ke2 Qf3 54.Kd2 Qf2 55.Kd1 Qf1 56.Kc2 Qc4 57.Kb2 Qb4 58.Kc2 Qa4 59.Kb1 Qb3 60.Ka1 Qc3 61.Kb1 Kf6–+) 0–1. vihavald (1715) – kenshi (1660), internet, 2011.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Ng6 8.h3 Bf3 9.gf3 Nd7 10.Nc3 d4 11.Ne4 f5 12.Ng3 Qg5 13.ed4 Be7 14.Qc2 ed4 15.Bd4 Bf6 16.Nf5 Bd4 17.Nd4 Nf4 18.Qe4 Kf7 19.0–0–0?? (19.Qf5 Qf5 20.Nf5 Rhe8+=) 19...Ne2?? (better is 19...Rae8 20.Qf5 Qf5 21.Nf5 Re2 22.Nd6 Ke7 23.Nb7 Ne5–+ (worse is 23...Rf2 24.Rde1 Kf6 25.Kd1–+)) 20.Qe2+/– Qe5 21.Qe4 Qe4 22.fe4 Rad8 23.Nf5 (better is 23.Nf3+–) 23...Ne5+/– 24.Rhg1 g6 25.Ne3 Rhf8 26.Kc2 Nf3 27.Rg3 Nd4 28.Kb2 Kg7 29.Rg2 Rf3 30.d3 Rh3 31.Kc3 Ne2 32.Kc2 Nf4 33.Rg3 Kf6 34.c5 Rg3 35.fg3 Ne6 36.Kc3 h5 37.Rf1 Kg7 38.Nc4 Rf8 39.Rf8 Nf8 40.Nd6 b6 (40...g5 41.d4+– (41.Nb7?! h4 42.gh4 gh4+–)) 41.Nc8 (better is 41.b5!? cb5 42.c6 Ne6 43.Nb5 g5+–) 41...bc5 42.Na7 g5 43.Nc6 cb4 44.Nb4 h4 45.gh4 gh4 46.d4 h3 47.Nd3 h2 48.Nf2 Ne6 49.d5 Ng5 50.Kd3 1–0. combijack (1735) – pawnpusher2011, gameknot.com, 2010.

5.c4 Be6

6.c5 Nd7 7.Nf3 Ng6 8.h4 a5=+ 9.Nc3 c6 10.h5= Ne7 11.Be2 b6 12.cb6 ab4 13.ab4 Nb6 14.Na4 Na4 15.Ra4 Bd7 16.0–0 Qb8 17.Ra8= Qa8 18.Qb3 Nc8 19.Ra1 Qb8 20.Bc3 g6 21.Ra6 Be7 22.b5 Qb7=+ 23.Qc2 Bf5 24.Qa2 cb5=+ 25.Nh4 b4 26.Nf5 bc3 27.Ne7 Ke7 28.Qa3 Kf7 29.Qc3 Ne7 30.f4 Rc8 31.Qa1 Rc6 32.Rc6 Qc6 33.fe5+/– fe5 34.Qe5 Qc1 35.Kh2 Qd2 36.Bf3 Qd3= 37.h6 Qc4 38.Kh3 Qd3 39.Qg7 Ke6 40.Qh7 Qe3?? 41.Qg7+– Qg5 42.Bg4 Nf5+/– 43.Bf5 Qf5 44.g4 Qf3 45.Kh4 Qf2 ½–½. Valenta,Vit (2180) – Pecha,Tomas, Stare Mesto op, 2004.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 c6 8.d4 Ng6 9.de5 Ne5 10.Nd5+/– Qd5 11.Qd5 cd5 12.Be5 fe5 13.0–0–0 a5 14.Rd5 ab4 15.a4 Nc6 16.Bb5 Ke7 17.Nf3 Kf6 18.Rd7 Na5 19.Kb1 Rc8 20.Rhd1 b3 21.Nd2 Ke6 22.f4 g6 23.Nf3 h6 24.Ne5 Ba3 25.Be2 h5 26.Nf7 Kf6 27.Ng5 Rcf8 28.e4 b6 29.e5 Kf5 30.Rf1 Nc6 31.g4 hg4 32.Bd3# 1–0. Pommerel,Wim – Verstraten, corr NLD Mkl, 1997.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Be6 8.Nf3 a5 9.b5 =.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Be6 8.Nf3 Nd7 9.d4 ed4 10.Nd4+= Bf7 11.Bd3 a6 12.0–0+/– Ne5 13.Bc2 N7c6 14.Nc6 Nc6 15.Qd8 Rd8+= 16.Rad1 Bd6 17.Ne4 0–0 18.Nd6 Rd6 19.Rd6 cd6 20.Be4 d5 21.Bb1 Ne5 22.Be5 fe5= 23.Rc1 Be6 24.Rc7 Rf7 25.Rf7 Kf7 26.Kf1 h6 27.Ke2 Ke7 28.Kd2 Kd6 29.Bd3 Bd7 30.f3 Bc6 31.Be2 e4 32.fe4 de4 33.Kc3 Ke5 34.Bd1 b5 35.Bc2 Bd7 36.Bb3 Be6?? 37.Be6+– Ke6 38.Kd4 Kf5 39.h3 g5 40.g4 Kg6 41.Ke4 h5 42.Kd5 hg4 43.hg4 Kf6 44.e4 Ke7 45.e5 1–0. jones662 – calkcuta, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Be6 8.Qh5 Bf7 9.Qf3 =.

6.cd5 Nd5 7.Nc3 Nd7 8.Nf3 a6 9.Be2 b5 10.0–0 Bd6 11.d4 0–0? (11...Nc3 12.Bc3 e4 13.Nd2=) 12.de5 (better is 12.Nd5!? e4 13.Nc3 ef3 14.Bf3+–) 12...Be5 13.Ne5 Ne5 14.Nd5 Qd5 15.Be5 Qe5 16.Bf3 Rad8 17.Qc2 Bd5 18.Bd5 Qd5 19.Rfd1 Qb7 20.h3 Rd6 21.Rd6 cd6 22.Rd1 Rd8 23.Qb3 Kh8 24.Qd5 Qd5 25.Rd5 Kg8 26.f3 Kf7 27.e4 Ke6 28.Kf2 f5 (better is 28...Rc8!?=) 29.Rf5+/– g6 30.Rd5 1–0. Fournier,Frederic – salmonvaliente, Active, 2009.

6.cd5 Nd5 7.Nf3 c5 8.b5 e4=+ 9.Ng1 Nd7 10.Qc2 f5 11.f3 Rc8=+ 12.fe4 Qh4 13.g3 Qe4 14.Qe4 fe4 15.Nh3 c4 16.Ng5 Bf5 17.Be2 Bg6 18.0–0 N5f6 19.Bd4 Bc5 20.Bc5 Nc5 21.Bc4 Ke7 22.Nh3 Rhd8 23.Nf4 Bf7 24.Bf7 Kf7 25.Nh5 Nb3 26.Ra2 Nc1 27.Rb2 Nd3 28.Rb3 Ne5 29.Nf6 gf6 30.Rb4 Nf3 31.Rf3 ef3 32.Kf2 Rc1 33.Kf3 f5 34.Rb2 Rf1 35.Kg2 Rd1 36.h4 ½–½. Poschmann,Hans – Reuter,Alfred, Tigerschachclub, 2002.

5.d4 ed4

6.ed4 Ng6 =.

6.Bd4 Nbc6 7.Bb2 Be6 8.Nf3 Nf5 9.Nbd2 Bd6 10.c4 0–0 11.cd5 Bd5 12.b5 Nb8 (12...Na5!?+=) 13.e4+/– Re8 14.Be2 Re4 15.Ne4 Be4 16.0–0 c6 17.Bc4 Kh8 18.Re1 Bd5 19.Bd5 cd5 20.Qd3 Ne7 21.Re6 Qd7 22.Rae1 Kg8 (22...a6 23.Nd4 h6 24.Nf5 Nf5 25.Qf5+–) 23.a4 Nbc6 (23...Bb4 24.Ba3 A) 24...Be1?? 25.Re7 (25.Re1?! Ng6=) 25...Bf2 26.Kf2+–; B) 24...Ba3 25.Qa3 Ng6+–) 24.bc6 Nc6 ½–½. Woschkat/Angermann – Sirotti,Claudio, ICCF EM/CL/Q15–4 ICCF Email, 2002.

6.Bd4 Nf5 7.Bc3 Bd7 8.Qd5+/– c6 9.Qe4 Be7 10.Bd3 0–0?? 11.g4+– Nh4 12.Qh7 Kf7 13.Qh5 g6 14.Qh7 Ke8 15.Qh4 f5 16.Qh7 Rf7 17.Qg6 1–0. Caissa – rene822, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.e3 Bf5

5.c4 a5 6.cd5 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Qd5 9.Nc3 =+.

5.c4 Bb1 6.Rb1+= dc4 7.Bc4 c5 (7...Nc6!?+/–) 8.bc5 Bc5 9.Nf3 Ne7 10.0–0 e4 11.Nd4 Bd4 12.Bd4 Nbc6 13.Bb2 (13.Qg4 Nd4 14.ed4 Rc8 15.Qg7 Rf8 16.Bb5 Rc6 17.Bc6 bc6+–) 13...Na5 14.Qa4 Nec6 15.Rfd1 (better is 15.Ba2!? a6 16.Qe4 Qe7 17.Qf3+–) 15...Nc4+= 16.Qc4 Na5? (better is 16...Qe7!?+=) 17.Qa4 (better is 17.Qe4!? Kf7+–) 17...Nc6 18.Qe4 Qe7 19.Qe7 Ke7 20.d4 Rhd8 21.g3 Rd5 22.Rdc1 f5 23.Kg2 g6 24.Bc3 a6? (better is 24...b6+–) 25.Rb7 Rd7 26.Bb4 Nb4 27.Rb4 a5 28.Rb5 a4 29.Rb4 Rd5 30.Rc7 Rd7 31.Rbb7 Rad8 32.Ra7 Rc7 33.Rc7 Rd7 34.Rc4 Ra7 35.Kf3 Kd6 36.Rc5 Rb7 37.Ra5 g5 38.Ra4 g4 39.Kf4 h6 40.Kf5 Rf7 41.Kg4 Rf2 42.Ra6 Kd5 43.a4 Re2 44.Kf3 Rh2 45.a5 Rb2 46.Rh6 Rb5 47.a6 Ra5 48.g4 (48.g4 Ra1 49.g5+–) 1–0. Fournier,Frederic – Pegasusss, Partie evaluee, 2009.

5.c4 b6 6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd7 8.d3 Ne7 9.Nf3 Bg6 10.Be2 Nd5 11.Nd5 Qd5 12.0–0 Bd6 13.Rc1 0–0? (better is 13...a5+=) 14.d4+– Bf7 15.Bc4 Qe4 16.Bf7 Rf7 17.de5 fe5 (17...Bf8+–) 18.Qb3 (better is 18.Ng5 Qg6 19.Nf7 Qf7 20.Be5+–) 18...h6+= 19.Rc4 Qg6? (better is 19...Qf5!?+=) 20.Ne5+– Be5 21.Be5 Na6 22.Bg3 Rc8 (22...Qe6 23.Rd1+–) 23.h3 (23.Qa4 Nb8+–) 23...c5 24.Rfc1 (24.Qa4 Nc7 25.Qa7 Nd5+–) 24...Qf5? (better is 24...b5!? 25.Rg4 Qc6+/–) 25.Rf4 Qg6 26.Rg4 Qg4?? (better is 26...Qf5+–) 27.hg4 Rcf8 28.f4 (28.Qc4!? Nb8 29.bc5 bc5 30.Qc5 Nd7 31.Qa7 Nf6+–) 28…Nc7 0–1. Fournier,Frederic – enano (1795), Active, 2007.

5.c4 Nh6 6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd7 8.Nf3 Bd3 9.Bd3 Qd3 10.Qe2 Qe2 11.Ke2 Nc6 12.Rad1 0–0–0 13.Rhe1 g6 14.Kf1 Bg7 15.d4 Rhe8 16.Na4 e4 17.Nd2 f5 18.Nc5 Ng8 19.Nc4 b6 20.b5 bc5 21.bc6 cd4 22.ed4 Ne7 23.Na5 Rd6 24.Re2 Bh8 25.Rc2 a6 26.a4 Rd5 27.Nc4 Nc6 28.Ne3 Rd6 29.Ba3? (better is 29.Rdc1 Bd4 30.Bd4 Nd4 31.Rc7 Kd8 32.Rh7=) 29...Nd4–+ 30.Bd6 Nc2 31.Nc2 cd6 (better is 31...Rd8!?–+) 32.Rd6–/+ a5 33.Ke2 (33.Ra6!?+=) 33...Re7 34.Ne3 Rd7 35.Ra6 Bc3?? (35...Be5+=) 36.Nc4?? (better is 36.Rc6 Rc7 37.Rc7 Kc7 38.Nd5 Kd6 39.Nc3+–) 36...Kb7 37.Rb6 Kc7 38.Ra6 Rd4 39.Na5 Ra4 40.Rc6 Kd7 41.Rc3 Ra5 42.Ke3 Ra2 43.g3 h6 44.Rb3 Ke7 45.h4 Ra6 46.Rb7 Kf6 47.Rb8 Rd6 48.Rh8 Kg7 49.Re8 g5 (49...Rd3 50.Ke2–/+) 50.h5 (better is 50.hg5!? hg5 51.g4+=) 50...Kf6–/+ 51.Rh8 Ke5 52.Rg8? (better is 52.f4 ef3! 53.Kf3 Rd3 54.Kf2 Rd2 55.Kf1–+) 52...f4–+ 53.Ke2 f3 54.Ke1 Ra6 55.Rg6 (55.Rf8–+) 55...Rg6 56.hg6 Kf6 57.g7 Kg7 58.Kd2 Kf6 59.Ke3 Ke5 (59...Ke5–+) 0–1. combijack (1720) – chocboy (1785), gameknot.com, 2012.

5.d3 a6 6.c4 dc4=+ 7.d4 ed4 8.Bd4 Nc6 9.Bc4 (9.Bc4 a5 10.Qf3 Nd4 11.ed4 Qd4 12.Bg8 Qe5 13.Qe2 Rg8 14.Qe5 fe5 15.ba5 Ra5 16.Nf3–+). PiedPiper – Odin(Aesir), ChessWorld.net, 2004.

5.d3 Bd6 6.Be2 Ne7 7.Bg4 Qd7 8.h3 Bg4 9.hg4 a6 10.Nd2 Nbc6 11.c4 (11.c4 d4 12.c5 de3 13.Ne4 ef2 14.Kf2=). cxplayer (2345) – dyddulikthat (2235), net–chess.com, 2006.

5.Bd3 e4 6.Be2 Nc6 7.d3 Nge7 8.Bg4 ed3 9.cd3 Bg6 10.Bh5 Nf5 11.Bg6 hg6 12.Nf3 Bd6 13.h3 Qd7 14.e4 de4 15.de4 0–0–0 16.ef5?? Bb4–+ 17.Bc3?? Qd1 0–1. wojtekkk (1625) – organmaskin, internet, 2011.

5.d4 e4 6.c4 dc4 7.Bc4+= c6 8.Nd2 Qd6 9.Ne2 Bg6 10.Nf4 f5 11.0–0 Bf7?? 12.Bf7+– Kf7 13.Nc4 Qh6 14.Ne5 Ke8 15.Qb3 Qf6 16.f3 ef3 17.Rf3 Nd7 18.Nh5 Qg5?? 19.Qf7 Kd8 20.Qd7# 1–0. marekt – Cmurillo, ChessWorld.net, 2001.

5.Ne2 Bd6 6.g3 c6 7.d3 Ne7 8.Nd2 Nd7 9.Bg2 0–0 10.h4 a5 11.Bc3 ab4 12.ab4 Qb6 13.Qb1 Ra1 14.Qa1 Bb4 15.Qb1 Bc3 16.Qb6?? Nb6 17.Nc3–/+ Ra8 18.Nb3 Ra3 19.e4 d4?? 20.Nb1= Rb3 21.cb3 Be6 22.Nd2 Nd7 23.0–0 Nc5–/+ 24.Ra1 Nd3 25.Ra8 Kf7 26.Bf1 Nc5 27.Bc4 b5 28.Be6 Ke6 29.Rh8 h6 ½–½. Chagas,Carlos Alberto – Carvalho,Carlos Alberto, Rio de Janeiro CXG op 5th, 2001.

5.Nf3 c6 6.c4 Nd7 7.d3 Bd6 8.Nbd2 Ne7 9.Be2 0–0 10.0–0 b6 11.Qb3 Kh8 12.e4 Be6 13.d4+= de4 14.Ne4+/– Bc7 15.de5 Ne5+= 16.Ne5 Be5 17.Be5 fe5 18.Qc3 Ng6 19.Bh5 Qh4 20.Bg6+/– hg6 21.Qe5 Rae8? 22.f3?? Bc4=+ 23.Qg3 Qg3–/+ 24.hg3 Bf1 25.Kf1?? Rd8 26.Rc1–/+ Rc8 27.Nd6=+ Rc7 28.Kf2 Rd8 29.Ne4 Rd3 30.a4 Ra3 31.a5–+ ba5 32.ba5 Ra5 33.g4 c5 34.Nd6 c4 35.Nc4 Rac5 36.Rh1 Kg8 37.Ne3 a5 38.Rb1 Rc8 39.Rb6 Ra8 40.f4 a4 41.Rb1 a3 42.Ra1 a2 43.f5 gf5 44.gf5 Rb5 45.Kf3 Rb1 46.Nc2 Ra1 47.Na1 Rb8 (47...Rb8 48.Nc2 Rc8–+) 0–1. uno (1830) – TNTDYNAMITE (2065), ICC, 2003.

5.Nf3 Be7 6.Nc3 c6 7.Be2 Nh6 8.0–0 0–0 9.Rb1 Nd7 10.d3 Nb6 11.e4= Be6 12.d4 Nf7 13.Re1 Qc7 14.Qd2 Rad8 15.ed5 cd5 16.Nb5+/– Qb8 17.de5 fe5 18.Ne5! Ne5 19.Be5 Qe5 20.Bg4! Qf6 21.Be6 Kh8 22.Rb3 Nc4 23.Qe2 a6 24.Nc7+– Bd6 25.Nd5 Ne5?? 26.Nf6 Rf6 27.Bd5 Rdf8 28.Bb7 Rf2 29.Qf2 Rf2 30.Kf2 Ng4 31.Kf1 h5 32.h3 Nf6 33.Rd3 Bf4 34.g3 Bc7 35.Re7 Bb6 36.Re6 Ba7 37.Ra6 1–0. guest1396 – TeleStar (1730), ICC, 2003.

5.Nf3 Bg4 6.h3 Bh5 7.Be2 Nh6 8.c4 Be7 9.cd5 Qd5 10.Nc3 Qe6 11.Qa4 c6 12.0–0 0–0 13.Rac1 b5 14.Qc2 a6 15.d4 e4 16.Qe4 Qe4 17.Ne4 a5 18.ba5 Ra5 19.Nc5 f5 20.Rc2 Nf7 21.Rfc1 Rc8 22.Bd3 Nd6 23.Nb3 Ra7 24.Ne5 Bf7 25.Nf7 Kf7 26.d5 Rac7 27.Nd4 Bf6 28.Nf5 Nf5 29.Bf5 Rd8 30.dc6 Bb2 31.Rb2 Rc6 32.Rc6 Nc6 33.Rb5 g6 34.Be4 Ne7 35.Rb7 Rd1 36.Kh2 Ra1 37.Ra7 Ke6 38.a4 Kd6 39.Kg3 1–0. Wall,Bill – Bantay Noel, Mt View, CA, 1988.

5.c4 c6

6.d4 ed4 7.Bd4 Ne7 8.Nf3 Nd7 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Nb6 (10...Nb6 11.Ba2 Qd6+=). woschkat (2295) – deus (2255), net–chess.com, 2001.

6.cd5 cd5 7.d4 e4 8.Nc3 a6 9.Nge2+= Ne7 10.Nf4 g5 11.Qh5+/– Bg6 12.Ng6 Ng6 13.f3 f5 14.g4+– fg4 15.fe4 de4 16.Ne4 Bg7 17.Qg4 0–0 18.Ng5 (18.Ng5 Qe8 19.Qh3+–) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Pracht,Gerhard, DESC, 1998.

6.cd5 cd5 7.d4 e4 8.Nc3 Nc6 9.Nge2 Nge7 10.Ng3 Be6 11.Be2 Nf5 12.Nf5+= Bf5 13.Qb3 Ne7 14.0–0 Kf7 15.Rac1 Be6 16.Rc2 g6 17.Rfc1 Rc8 18.Qa4 a6 19.b5 a5 20.Qb3 Bh6 21.b6 Qd6 22.Na4 Rc2 23.Rc2 Rc8 24.Nc5+– a4 25.Na4 Rc2 26.Qc2 Nc6 27.Bb5 Bd7 28.Nc5 Bc8 29.Qa4 Ne7 30.Qa7 f5 31.Nb7 Bb7 32.Qb7 f4 33.Bc1 f3 34.Qa7 Qe6 35.b7 Bf4 36.ef4 Qg4 37.g3 Nc6 38.Bc6 Qh3 39.b8Q Kf6 40.Qe5 1–0. woschkat (1990) – vpliousnine (1960), net–chess.com, 2001.

6.cd5 cd5 7.Nf3 Nc6 8.Bb5 a6 9.Ba4 Bd6 10.Nc3 Nge7 11.0–0 (11.d4 e4 12.Nd2 Rc8=) 11...e4 12.Nd4 Bg6 13.Nc6 bc6 14.d4 (better is 14.f3!?=) 14...ed3–/+ 15.Qd2 0–0 16.Na2 Qc7 17.Nc1 (17.h3!?–/+) 17...Bh2–+ 18.Kh1 Be5 19.Be5 (19.Bd4 Bd4 20.ed4 Qb6–/+) 19...Qe5 (19...fe5!? 20.Nd3 Bd3 21.Qd3–/+) 20.Nd3–/+ Bd3 21.Qd3 Rfc8 22.Rac1 Ng6?? (22...a5 23.b5 c5 24.b6–/+) 23.g3?? (better is 23.Bc6 Rab8 24.Bd5 Kh8 25.Rc8 Rc8 26.Qa6+–) 23...Qh5–/+ 24.Kg2 Ne5 25.Qd1 Qf5 26.Bc2 Qe6 27.f4? Nc4–+ 28.e4?? de4 29.Qe2?? e3?? 30.Bb3+– Qe4 31.Kg1 Rd8 32.Qc4 Kh8 33.Qe4 e2 34.Qe2 1–0. Fournier,Frederic (1735) – ValeryT (1800), Active (3+5), 2012.

6.Nf3 Nh6 7.Nc3 Bd6 (better is 7...dc4!? 8.Bc4 b5=) 8.cd5+/– cd5 9.Nd5 Be4 10.Nc3 Bg6 11.Bb5 Nc6 12.Qa4 0–0 13.Bc6 bc6 14.Qc6 Rc8 15.Qa4 Rf7 16.Qb3 Kh8 17.0–0 Re7 18.Rac1 Bf7 19.Qd1 f5 20.Nb5 Rc1 21.Qc1 (21.Bc1?! Bc4 22.Nd6 Bf1 23.Nf5 Nf5 24.Qf1 e4+=) 21...Bb8 22.Qc5 a6 23.Nc3 (23.Be5!? Be5 24.Ne5 Re5 25.Qe5 ab5 26.Qb5 Qd2+–) 23...e4 24.Nd4 Re5 25.Qc6 Be8? (25...a5 26.f3 ab4 27.ab4+–) 26.Qb7 (26.Qa6!? Bd7+–) 26...Qd6 27.f4 ef3 28.Nf3 (28.Rf3?! Re7 29.Qc8 Qh2 30.Kf2 Ng4 31.Ke2 Qg2 32.Kd1 Be5 33.Rf5 Bf6+/–; 28.Qf3?! Re3 29.de3 Qh2 30.Kf2 Qh4 31.g3 Qh2 32.Ke1 Bg3 33.Rf2 Ng4+/–) 28...Re7 29.Qd5 Qc7 30.Rc1 Bc6 31.Qc5 Ng4?? (31...Ba7 32.Nd5 Bc5 33.Nc7 Rc7 34.Rc5 Rc8+–) 32.Nd1 (32.Nd5 Bd5 33.Qd5 Qc1 34.Bc1 Nf6 35.Qf5 h6+–) 32...Be8 (32...Nh2 33.Qc6 Nf3 34.gf3 Qh2 35.Kf1 Qh3 36.Ke2 h6 37.Qc8 Kh7 38.Qb8 Qg2 39.Nf2 Qg5+–) 33.Qc7 (better is 33.Qf5 Rf7 34.Qg4+–) 33...Rc7 34.Rc7 Bc7 35.h3 Nh6 36.Kf2 Nf7 37.Bd4 a5 38.Nc3 ab4 39.ab4 Bc6 40.b5 Bb7 41.Bc5 Ne5 42.Ne5 Be5 43.d4 Bf6 44.Bd6 Bh4 45.g3 Bd8 46.Na4 Kg8 47.b6 Kf7? (47...Bc6+–) 48.Nc5 Bb6 49.Nb7 Ke6 50.Be5 g6 51.Nd6 Bc7 52.Nc4 Bd8 53.Kf3 h5 54.Nb2 Kd5 55.Nd3 g5 56.Nc5 (better is 56.h4!? Be7+–) 56...Be7 57.Nd7 Ke6 58.Nb8 Kd5 59.Ke2 g4 60.h4 Ke4 61.Nd7 Bf8 1–0. combijack (1830) – nicolso (1710), gameknot.com, 2009.

5.c4 Nc6

6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd6 8.Qa4 0–0–0 9.Nf3 Bg4 10.0–0–0 e4 11.Ne4+/– Qd5 12.b5 Qa2?? 13.Bc4+– Qb2 14.Kb2 Bf3 15.bc6 Be4 16.Qa7 bc6 17.Be6 Rd7 18.Qa8# 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Krahl, Tiger SC, 2000.

6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd8 8.Nf3 h6 (8...a6 9.d4=) 9.Be2 Be7 (9...Bd3 10.0–0+=) 10.0–0 a6 11.d4 Bg4 (11...ed4 12.ed4 Qd7 13.d5+/–) 12.de5 Qd1 13.Rfd1 (13.Nd1?! Ne5 14.Be5 fe5=; 13.Rad1?! fe5 14.h3 Bf3 15.Bf3 Nf6+/–) 13...fe5 14.h3 Bh5 15.Nd5 (15.Ne5 Be2 16.Ne2 Bf6 17.Nc6 Bb2+–) 15...0–0–0? (better is 15...Bd6!?+=) 16.Ne7 Nge7 17.g4 Rd1 18.Rd1 Bf7 19.Ne5 Bb3 (19...Ne5 20.Be5 Rg8 21.Rc1+–) 20.Rd2 (better is 20.Rd3 Be6 21.Nc6 Nc6 22.Bg7+–) 20...Nd5?? (20...Ne5 21.Be5 Rg8+–) 21.Nc6 bc6 22.Ba6 Kb8 (22...Kd7 23.Bg7 Ra8 24.Be2+–) 23.Bg7 Rh7 24.Bb2 h5 (24...Re7 25.Kg2+–) 25.Bd3 Rh6 26.g5 Re6 27.Bf5 Re8 28.Bd7 Rg8 29.h4 Kb7 30.Be6 Rf8 31.Bd5 Bd5 32.f4 Re8 33.Bd4 Ra8 34.Rd3 Be4 35.Rc3 Bd5 36.Kf2 Rg8 37.a4 Be4 38.b5 cb5 39.ab5 Ra8 40.Rb3 Bd5 41.Rb2 Ra1 42.b6 c6 43.g6 Rh1 44.g7 Rh4 45.Kg3 Rg4 46.Kh3 Be6 47.Kh2 h4 48.Rg2 h3 49.Rg4 (49.Rg4 Bg8 50.e4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1795) – leyendas, Active, 2008.

5.c4 d4

6.ed4 ed4 7.d3 Nc6 8.Nd2 Bd6 9.b5 Ne5=+ 10.Nb3? Ne7?? 11.Nd4 Ng4?? 12.Nf5+– Nf2 13.Ng7 (13.Ng7 Kf7 14.Qf3+–) 1–0. wlittle (2295) – wecenbarger (2115), net–chess.com, 2003.

6.ed4 ed4 7.Nf3 Qe7 (7...d3!? 8.Qa4 Nc6=) 8.Qe2+= Bg4 (8...Qe2!? 9.Be2 d3+/–) 9.Qe7+/– Ne7 10.Nd4 Nec6 11.Nc6 Nc6 12.f3 Be6 13.Be2 (13.d4!? Bf5 14.b5+/–) 13...0–0–0+= 14.0–0 g5?? (14...a5 15.c5=) 15.d3?? (better is 15.Bf6 Bd6 16.Bh8 Rh8 17.Nc3+–) 15...Bg7+/– 16.Nd2 h5 17.Ne4 Rhg8? (better is 17...Nd4!? 18.Kf2 Rhe8+=) 18.Bf6+– (18.Nf6?! Rgf8 19.b5 Ne7=) 18...Bf6 19.Nf6 Rg6 20.Nh5 Rh8 21.Ng3 g4 22.fg4 Bg4 23.Bg4 Rg4 24.Rad1 Nd4 25.Rf2 b6 26.Rdf1 Kb7 27.Rf4 Rf4 28.Rf4 c5 29.b5 Re8 30.Kf2 Ne6 31.Re4 Rf8 32.Ke3 Nc7 33.Re7 Rh8 34.h3 Rh6 35.Ne4 Kb8 36.Rf7 a6 37.a4 ab5 38.ab5 Ne6 39.Rf6 Rf6 40.Nf6 Kc8 41.g4 Kd8 42.h4 Ke7 43.Nd5 Kf7 44.Nb6 Kg6 45.Nd7 Ng7 46.Nc5 (46.Nc5 Ne8 47.h5 Kf7 48.b6+–) 1–0. Fournier,Frederic (1755) – damedama, Active, 2007.

6.ed4 Ne7 7.de5+/– Nd7 8.ef6 Nf6 9.Nf3 Ng6 10.Be2 Nf4 11.0–0 b6 12.Re1 c5 13.Bd3 Be6 14.Ng5 Bd6?? 15.Ne6 Ne6 16.Re6 Be7 17.Bf6 gf6 18.Qh5 Kf8 19.Nc3 Qd3 20.Qh6 Ke8 21.Qf6 Qd7 22.Nd5 Rf8 23.Re7 Kd8 24.Qf8 Qe8 25.Qe8 1–0. Whiterose – xzara, ChessWorld.net, 2005.

6.Nf3 d3 7.Qb3 Nc6 (7...h6!?=) 8.Nh4+= Be4 (8...Bg4!? 9.Bd3 Nge7+/–) 9.f3+/– f5 10.g3 Be7 11.fe4 Bh4 12.Qd3 (12.gh4?! Qh4 13.Kd1 fe4+=) 12...Qd3 13.Bd3 fe4 14.Be4 Bf6 15.Nc3 Nge7 16.0–0 0–0 17.Nd5 Nd5 18.Bd5 Kh8 19.Bc6 bc6 20.d4 ed4 21.Bd4 (worse is 21.ed4 c5 22.Rad1 cb4 23.ab4 Kg8+/–) 21...a5 22.Bf6 Rf6 23.Rf6 gf6 24.b5 cb5 25.cb5 a4 26.Rc1 Ra7 27.Rc4 Kg7 28.Rb4 Kf7 29.Kf2 Ke6 30.Kf3 h6 (30...Rb7 31.Ra4 Rb5 32.Ra6 Ke5 33.a4+–) 31.b6 cb6 32.Rb6 Kf5 33.Rb5 Kg6 34.Kf4 Ra6 35.Rb4 Ra5 36.e4 Ra8 37.g4 Ra5 38.h4 Kf7 39.h5 Ke6 40.Rb6 Kf7 41.Rd6 Ra8? (41...Ra7 42.Kf5 Ra5 43.Rd5+–) 42.Kf5 (42.Rd7!? Ke6 43.Rh7 Ra5+–) 42...Ra5 43.Rd5 Ra8? (43...Ra7 44.Rc5+–) 44.e5 (better is 44.Rd7 Kf8 45.Kf6 Ra6 46.Kf5+–) 44...fe5 45.Re5 Ra6 46.Rd5 Kg7 47.Rd7 Kh8 48.Re7 Kg8 49.Re6 Ra5 50.Kf6 Rg5 51.Re8 Kh7 52.Re7 Kg8 53.Re8 Kh7 54.Re4 Ra5 55.Re5 Ra6 56.Kf5 Ra8 57.Re7 Kh8 58.Kf6 Ra6? 59.Re6 Ra5 60.Re5 Ra6 61.Re6 Ra5 62.Kg6 Rg5 63.Kh6 Rg4 64.Re8 Rg8 65.Rg8 Kg8 66.Kg6 Kh8 67.Kf6 Kg8?? 68.Ke5+– Kg7 69.Kd5 Kh6 If Black now would get Kc4 in, he might survive 70.Kc5 Kh5 71.Kb5 Kg6 72.Ka4 Kf7 73.Kb5 Ke8 74.Kb6 Kd8 75.Kb7 Kd7 76.a4 Kd6 77.a5 Kc5 78.a6 1–0. Fournier,Frederic (1885) – jose72 (1750), Active (5/0), 2005.

5.c4 Ne7

6.d4 ed4 7.Bd4 Nbc6 8.Nf3 Bg4 9.h3 Bh5 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nd4 12.Qd4 Bf3 13.Qd8 Rd8 14.gf3 c6 15.Ke2 Nc8 16.Rad1 Nd6 17.Bb3 g6 18.Rd2 Bg7 19.Na4 Nb5 20.Rd8+= Kd8 21.Nc5 Kc8 22.a4 Nc7 23.f4 f5 24.Rc1 Rd8 25.Nd3 Kb8 26.f3 Re8 27.Nf2 (27.Kf2 Nd5 28.Bd5 cd5=) ½–½. Rosner,Dirk – Bernhard,Norbert (1910), Mannschaftscup, 1999.

6.cd5 Nd5=+ 7.Nc3 Nb6 8.Nf3 Be7 9.Be2 0–0 10.Rc1 Bd3 11.Bd3 Qd3 12.Qe2 Rd8 13.Qd3 Rd3 14.Ke2 Rd8 15.Nb5 Nc6 16.Nc7+/– Rac8 17.Nb5 a6 18.Nc3 Nc4 19.Rc2 a5 20.b5+/– Na7 21.a4 Nb2 22.Rb2+/– Rc4 23.Rc2 Bb4 24.Ra1 Nc8 25.Ne1 Nb6= 26.Nd3 Bc3 27.Rc3 Rdc8 28.Rac1 Rc3= 29.Rc3 Rc3 30.dc3 Na4 31.Kd2 Kf7 32.Kc2 e4 33.Nc1 Nc5 34.c4 Ke6 35.Kc3 b6 36.Ne2 Kd6 37.Nd4 g6 38.Nc6 f5 39.Kd4 Ne6 40.Kc3=+ Nc5 41.Kd4–/+ Ne6 42.Kc3=+ g5 43.Nd4 Nd4 44.ed4= f4 45.h3 e3 46.fe3 fe3 47.Kd3?? a4–+ (47...a4 48.g3 e2–+) 0–1. Thorsell,Roland – Berg,Susanne, Orebromasterskapet SVE, 1992.

6.Nf3 dc4 7.Bc4 Nbc6 8.Nc3 a6 9.0–0 b5 10.Be2 Nd5 11.Qb3 Be6 12.Nd5 Bd5 13.Qc2 Qd7 (13...e4 14.Nd4 Ne5 15.f3 ef3 16.Nf3 Nf3 17.Bf3+/–) 14.d4 (14.e4 Bf7+/–) 14...ed4 (14...e4 15.Nd2 Qe6 16.Nb1+=) 15.Nd4 (worse is 15.Bd4 Nd4 16.Nd4 c5 17.bc5 Rc8=) 15...Bd6 16.Nc6 (16.Bh5!? g6 17.Be2+=) 16...Qc6= 17.Qc6 Bc6 18.Rac1 Bb7 19.f3 Kf8 20.e4 Kf7 21.Rfd1 Rad8 22.Bd4 Rd7 23.Bc5 Rhd8 24.Bd6 cd6 25.Rd2 d5 26.Rcd1 d4 27.Bd3 Ke6 28.Rc2 f5 29.ef5 Kf6 30.Be4 d3 31.Rcd2 (31.Rc5 Be4 32.fe4 Rd4 33.Rc6 Ke5 34.Re6 Kf4=) 31...Be4= 32.fe4 Rd4 33.Kf2 Re4 34.Rd3 Rde8 (34...Rd3!? 35.Rd3 Kf5=) 35.Rd6+/– Kf5 36.Ra6 Re2 37.Kf1 Kg4 (37...R8e7 38.Ra5 R2e5 39.a4+/–) 38.Ra5 Ra2 (38...R2e5!?+/–) 39.Rb5+– Ree2?? (better is 39...g5+–) 40.h3 (40.Rd4 Re4 41.Re4) 40...Kg3 41.Rg5 (better is 41.Rf5!?+=) 41...Kh2+= 42.Rg7?? (better is 42.Ra1! Rab2 43.Rb1 (43.Rg7?? Rf2 44.Ke1 Kg1 45.Rf7 Rf7 46.b5 Rf1) 43...Rf2 44.Ke1 Rbe2 45.Kd1+=) 42…Rf2 (42...Rf2 43.Ke1 Rae2) 0–1. Fournier,Frederic (1985) – torespot (1805), Active (5/0), 2004.

6.Nf3 Be6 7.cd5 Bd5 8.Nc3 =.

6.Nf3 Bg6 7.d4 e4 8.Nfd2 c6 9.Nc3+= a6 10.Rc1 Nd7 11.Be2 h5 12.cd5 cd5 13.f3 f5 14.0–0 Nf6 15.Nb3 Nc6 16.Nc5 Bc5 17.bc5 Rc8 18.Qb3 Rc7 19.Rb1 Qd7 20.fe4+– fe4 21.Rf6! gf6 22.Nd5 Rf8 23.Nc7 Qc7 24.d5 Nd8 25.Qa4 Kf7 26.Rf1 Kg7 27.Qd4 (27.Qd4 Kg8 28.Rf6+–) 1–0. Hjortstam,Kurt – Wallace,Gary, corr or01–001 E–mail, 2001.

6.Nf3 a5

7.b5 Nd7 8.d4 e4 9.Nfd2 =.

7.d4 ab4 8.de5 dc4 9.Qd8 Kd8 10.ef6 gf6 11.Bc4 Nd7 +=.

7.b5 c5

8.d4 cd4 9.ed4 e4 +=.

8.bc6 Nbc6=+

9.d4 e4 10.Nfd2 Qb6 =.

9.cd5 Nd5=+ 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Qd5 12.Qa4 Bd3 13.Bd3 Qd3 14.Qb3 0–0–0 15.Ng1 Qd5=+ 16.Qd5 Rd5 17.Ne2 Kb8 18.f4 e4=+ 19.Ng3 f5 20.Ke2 h5 21.Rhb1 h4 22.Nh1 Be7 23.Nf2 Rhd8–/+ 24.Ra2 Bf8 25.g4 hg3 26.hg3 Ka8 27.g4= g6 28.Rh1 R5d7 29.Rh8 a4 30.Rg8 Nb4?? 31.Rh8 Rf7 32.Bd4 Be7 33.Rf8 Rg7?? 34.Kf1 Re8?? 35.Rc2 Nd3?? 36.Rc4 Nc1?? 37.Rb4 Bd6?? 38.Nd1 Bc5?? 39.Ke1 Ka7 40.Rb5 Rd8?? 41.Re8 g5?? 42.Rd8 Ka6 43.Kf1 (43...Kb5 44.Bg7 Ba3 45.fg5 fg4 46.Nc3 Kc6 47.Rc8 Kd7 48.Rc4+–; better is 43.Rc5 Nd3 44.Kf1 Nc5 45.Bg7 gf4 46.gf5 fe3 47.de3+–) 1–0. Peng Zhaoqin (2410) – Novag Diamond, The Hague AEGON, 1996.

9.cd5 Nd5=+ 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Qd5 12.Qa4 Bd3 13.Bd3 Qd3 14.Qb3 0–0–0 15.Ng1 Qd5=+ 16.Qd5 Rd5 17.Ne2 Kb8 18.f4 e4 19.Ng3 f5=+ 20.Ke2 h5 21.Rhb1 h4 22.Nh1 Be7 23.Nf2 Rhd8 24.Ra2 Bf8 25.g4 hg3 26.hg3 Ka8 27.g4= g6 28.Rh1 R5d7 29.Rh8 a4 30.Rg8 Ne7 31.Rh8 Nd5 32.Be5 Bd6 33.Rd8 Rd8 34.Bd6 Rd6 35.Rc2 Kb8 36.Rc4 Nb6 37.Rb4 Kc7 38.gf5 gf5 39.Nd1 Kc6 40.Nc3 Rh6 41.Kd1 Rh1 42.Kc2 Rh2 43.Na4 Nd5 44.Rc4 Kd6 45.Rd4 Kc6 46.Kb3 b5 47.Nc3 Nc7 48.Kc2 Rh1 49.Rd8 Na6 50.Rf8 b4 51.Rf6 Kd7 52.Ra6 bc3 53.Kc3 Rc1 54.Kd4 Rc2 55.Ke5 Rc5 56.Kf6 Rd5 57.Ra4 Kd6 58.Rd4 (58.Rd4 Kc6 59.Rd5 Kd5 60.Kf5+–) 1–0. Peng Zhaoqin – NOVAG DIAMOND, The Hague NED, 1996.

9.cd5 Nd5 10.Bc4 Nb6 11.Bb5 Rc8 =+.

9.cd5 Nd5=+ 10.Bc4 Nb6 11.Bb5 Bd3 =+.

5.d4 ed4

6.ed4 Qe7 7.Be2 Be4 8.Kf1 Nc6 9.Nc3 0–0–0 10.b5 Na5 11.Qd2+= Bf5 12.Nd5! +/–.

6.Bd4 a5 7.b5 Bd6 8.Nf3 Ne7 9.c4 (9.Bd3 0–0=) 9...Nd7 (9...c5 10.bc6 Nbc6 11.c5=) 10.Be2 (10.cd5 Nd5 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Qe7=) 10...0–0 11.0–0 (11.Nc3 Be6+=) 11...Be6 (11...c5 12.bc6 bc6 13.cd5 Nd5 14.Nc3=). 12.Nbd2 Qe8 (12...c5 13.bc6 Nc6 14.cd5 Bd5 15.Bc4+=) 13.Re1 Qg6 14.cd5 Bd5 15.e4 Be6 (15...Be4?? 16.Ne4 Ne5 17.Nd6 cd6 18.Bb6+–) 16.a4 (16.Bc4 Qf7 17.Qb3 Bc4 18.Nc4 Ne5 19.Be5 Be5+/–) 16...Bb4 (16...Ne5 17.Qc2=) 17.Qc2 c6 (17...c5 18.bc6 Nc6 19.Bc4 Bc4 20.Qc4 Kh8 21.Rad1=) 18.Bd3 (18.Bc4 Bc4 19.Qc4 Qf7+=) 18...Rfc8= 19.e5 (19.Bc4 Bc4 20.Qc4 Qf7+=) 19...f5 20.Qb2 c5 (20...Nd5 21.Rac1=) 21.Bc3=+ Nd5 22.Bb4 ab4 23.Nc4 (23.Bc4!?=+) 23...Nf4–/+ 24.Bf1 Ng2! 25.Bg2 Bc4 26.Qd2 Rd8 27.Qf4 Bb3 (27...Nb6!?–/+) 28.Nh4= Qe6 29.Qf5 Nf8 (29...Rab8 30.a5 Qc4 31.Qh3+=) 30.Qe6 Ne6 31.Bb7 (31.a5 Bd5 32.a6 ba6 33.ba6 Bg2 34.Kg2 Rd7=+) ½–½. Frenzel,Lothar – Martello,Juan, corr 3GMM–37, 1996.

6.Bd4 Nc6

7.Nf3 a5 8.b5 Nd4 9.Nd4 Be4 10.Nc3 f5 11.Ne4?! de4 12.Nf5 Qd1 13.Kd1 Rd8 14.Ke1 Nf6 +/–.

7.Nf3 a5 8.b5 Nd4 9.Nd4 Be4 10.Nc3 f5 11.f3 Qh4 12.g3 +–.

5.d4 Bd6

6.c4 c6 7.de5 Be5 8.Be5 fe5 9.Nf3 e4 10.Nd4+= Bg6 11.Ne6+/– Qd7 12.cd5+– cd5 13.Qd5! Qd5 14.Nc7 Kd7 15.Nd5 Nc6 16.Nbc3 ½–½. icyglare (2385) – dyddulikthat (2235), net–chess.com, 2006.

6.c4 ed4 7.c5 Be7 8.Bd4 c6 9.Nf3 Nd7 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Nh6 12.0–0 Nf7 13.Nbd2 0–0 14.Qf5 Nfe5 15.Rfd1 Qe8 16.e4 de4 17.Ne4 Qg6 18.Qe6 Qf7 19.Qf7 Nf7 20.Ra2 Nde5 21.Be5 Ne5 22.Ne5 fe5 23.Rd7 Bf6 24.Rb7 Rfd8 25.Nd6 a6 26.Rb6 Ra7 27.Rc6 h6 28.Re2 Kh7 29.f3 Kg6 30.a4 Rdd7 31.b5 ab5 32.ab5 Rac7 33.Rc7 Rc7 34.c6 Be7 35.Nc4 Bc5 36.Kf1 Kf6 37.Ne5 Bd6 38.Ng4 Kf7 39.Rc2 Ke7 40.b6 Rc8 41.b7 Rb8 42.c7 Bc7 43.Rc7 Kd6 44.Rg7 Kc6 45.Ne5 Kb6 46.Nd7 Kc7 47.Nb8 Kb8 48.f4 h5 49.f5 h4 50.f6 h3 51.Re7 hg2 52.Kg2 Ka7 53.f7 Kb8 54.f8Q Ka7 55.b8Q Ka6 56.Ra7# 1–0. kamret (2235) – NN, GameColony.com, 2003.

6.c4 ed4 7.ed4 Qe7 8.Qe2 dc4 9.Qe7 Ne7 10.Bc4 Nd7 =+.

6.c4 ed4 7.cd5 de3 8.fe3 Ne7 9.Nc3 Be5 10.Bc4 Nd7 11.Nf3 Bc3 12.Bc3 Nb6 13.Bb5 Bd7 14.Bd7 Qd7 15.e4 0–0 16.Qb3 Kh8 17.Bd4 Ng6 18.0–0+= Qd6? 19.Bc5+– Qd7 20.Bf8 Rf8 21.Nd4 Ne5 22.Ne6 Re8 23.Rac1 c6 24.Nc5 Qe7 25.Rfd1 cd5 26.ed5 Ng4 27.d6 Qe5 28.Qh3 Nd5 29.d7 Rd8 30.Nb7 Nde3 31.Nd8 Nd1 32.Nf7 (32...Kg8 33.Ne5 h6 34.d8Q Kh7 35.Qhd3 f5 36.Qf5 g6 37.Qg6#) 1–0. kamret (2200) – GMenard (1735), GameColony.com, 2003.

5.Nf3 a5

6.b5 c5 7.d4 cd4 8.ed4 e4 9.Nh4 Be6 10.g3 Nd7 11.Nd2 (11.c4 dc4 12.Nc3 Nh6=) 11...Nb6 12.Ng2 (12.c4!? Nc4 13.Bc4 dc4 14.Ne4+=) 12...f5 13.Ne3 Rc8 (13...Na4 14.Qc1 Nf6–/+) 14.Rc1? (better is 14.c4 dc4 15.Rc1+=) 14...Na4–+ 15.Ba1 Ba3 16.Rb1 (16.c4 Bc1 17.Qc1 Nf6–+) 16...Nc3 17.Bc3 Rc3 18.Rb3 Rb3 19.Nb3 Bb4 20.Nd2 Bc3 21.Bh3 Ne7 (worse is 21...Bd4 22.Bf5 Be3 23.Be6 Bf2 24.Kf1–+) 22.0–0 Bd4 23.Nb3 Bb6 24.Nd4 Bd4 25.Qd4 0–0 26.Rd1 Qc7 27.Ng2 (27.Ra1–+) 27...Qc2 28.Nf4 Bf7 29.Ra1 Qc7 30.b6 Qd7 31.Qc5 a4 32.Qb4 (32.Bf1–+) 32...Ra8 33.Ne2 Nc6 34.Qb5 Ra5 35.Qb2 d4 36.Qd2 a3 37.Nc3 (37.Qf4 Be6 38.Qc7 g5–+) 37...Qd8 38.Nd1 Qb6 39.Bf1 (39.Bf5 Rf5 40.Ra3 Bd5–+) 39...a2 40.Nb2 e3 (40...e3 41.Qc2 Rc5–+) 0–1. Chiarion,Elisa (1900) – Gromovs,Sergejs (2335), 5th Pedavena op, 2009.

6.Nc3 a4 7.Be2 c6 8.d4 e4= 9.Nh4 Bd7=+ 10.Bh5 g6–/+ 11.Be2 Ne7 12.0–0 Bg7 13.g3 Bh3 14.Ng2 0–0 15.Rb1 b5 16.Bg4 Bg4–/+ 17.Qg4. vidyashankarh (1900) – pallen (1945), net–chess.com, 2002.

5.Nf3 c5

6.bc5 Bc5 7.Bb5 Bd7 8.Bd7 Nd7 9.d4 =.

6.bc5+= Bc5 7.Be2 Nc6 8.Nh4 Be6 9.Bh5 g6 10.Be2 Qb6 11.Qc1 (11.Nc3 Qa5=) 11...d4 12.0–0 g5 13.Bh5 Ke7 14.Nf3 e4 (14...g4!? 15.ed4 ed4+= (15...Nd4?! 16.Nd4 ed4 17.d3=)) 15.ed4+= Bd6 16.Ng5! fg5 17.d5! Be5 (17...Bd5 18.Bh8 Discovered attack) 18.Be5 Ne5 19.de6 Nf6 20.Be2 Rac8 21.Nc3 a6 22.Rb1 Qc6 23.f3 e3 24.Rb3 ed2 25.Qd2 Qc5 26.Kh1 b5 27.Qg5 Rhg8 28.Qf6! Kf6 29.Ne4 Ke6 30.Nc5 Rc5 31.Rc1 Rd8 32.f4 Nc6 33.Bd3 Nd4 34.Rbb1 h5 35.Re1 (better is 35.c4!?+–) 35...Kf6 36.Rbc1 a5 (36...Rc3 37.g3+=) 37.Red1 (37.Re5 Re5 38.fe5 Ke6+/–) 37...b4? (better is 37...Nc2 38.h3 b4 39.ab4 ab4 40.Rc2 Rd3 41.Rc5 Rd1 42.Kh2 h4=) 38.ab4+– ab4 39.h3 (39.Rb1 Rb8 40.Rd2 Ne6+–) 39...Rc3? (39...Nc2 40.g4 b3 41.g5 Kg7 42.Be4+=) 40.g4 (40.Be4!?+–) 40...hg4+/– 41.hg4 Nc2 42.g5 (worse is 42.Bc2 Rd1 43.Rd1 Rc2 44.Rd6 Kg7=) 42...Kg7 43.Rc2 Rdd3 44.Rd3 Rd3 (44...Rc2 45.f5 Rc1 46.Kg2=) 45.Rb2 (better is 45.f5!?+/–) 45...b3 46.Kg2 Kg6 47.Kf2 Kf5 48.Kg2 Rc3 49.Kf1 Kf4 50.g6 Rg3 51.g7 ½–½. Haisma,Henk (1615) – Szoke,Harry, Dieren NED, Dutch Open–B, 2013.

5.Nf3 Nc6

6.Bb5 Nge7 7.0–0 a6 8.Ba4 b5 9.Bb3 g5 10.Nc3 Bh6 11.d3 0–0 12.e4 Bg6?? (better is 12...Be6+=) 13.ed5+– (13.Nd5?! Kg7+–) 13...Nd4 (13...Bf7 14.dc6 Bb3 15.cb3+–) 14.Nd4 ed4 15.d6 Kh8 (15...Bf7 16.de7 Qe7 17.Bf7 Qf7 18.Ne2+–) 16.de7 Qe7 17.Nd5 Qd6 (17...Qd8 18.Qe2+–) 18.Bd4 c6 (18...Qd8 19.Qf3 c6 20.Bf6 Bg7 21.Bd8 Rf3 22.Bg5 Rf5+–) 19.Nf6 (better is 19.Bc5 Qd8 20.Be7+–) 19...Qd4 20.Ng4 (20.Ne4!? a5+–) 20...Bg7+/– 21.Rb1 Rf4 22.Ne3 h5 (22...a5 23.g3 Rff8 24.Be6+/–) 23.Qe2 g4 24.Qd2 h4 25.Rbe1 h3 26.g3 Rf3 27.Be6 Re8 28.Bg4 (28.Bg4 Rfe3 29.fe3 Qg4 30.Kh1+/–) 1–0. Wall,Bill – Slick, chess.com, 2009.

6.Bb5 Nge7 7.d4 e4 8.Nh4 Bd7 9.0–0 a6 10.Ba4 b5 11.Bb3 h5 12.Nc3 g5 13.Nd5 Bg7 14.f3 Nd5 15.Bd5 gh4 16.fe4 h3 17.Qf3 Qe7 18.e5!+/– hg2 19.Qg2 Bh6 20.Bc6+– Be3 21.Kh1 Rc8 22.ef6 Qe6 23.f7 Ke7 24.Bd7 Qf7 25.Qe4 Kf8 1–0. Fritz 6 – Comet B25, 2004.

6.c4 d4 7.b5 Bb1 8.Rb1 Nce7 9.ed4 ed4 10.Nd4+– Ng6 11.Qe2 Qe7 12.Qe7 Be7 13.Ne6 Kf7 14.Nc7 Rc8 15.Nd5 Nh6 16.Rd1 Bc5 17.d4 Bb6 18.Nb6 ab6 19.Rd2 Rhe8 20.Kd1 Nf4 21.d5 Rcd8 22.Bd4 Rd6 23.g3 Ng6 24.Bb6! Rb6 25.c5 Rb5 26.Bb5 Rd8 27.d6 Ne5 28.Re1 Nf5 29.Ke2 g6 30.d7 Nc6 31.Bc6 bc6 32.Red1 h5 33.a4 Ke6 34.a5 Ne7 35.Rd6 Kf7 36.a6 Nd5 37.R6d5 cd5 38.c6 Ke6 39.c7 (39.c7 g5 40.cd8Q Ke5 41.Qe8 Kd6 42.Rc1 g4 43.d8Q#) 1–0. Bonetti,Shane – patologo (1655), ICC, 2002.

6.d3 Bd6 7.Be2 Nge7 8.Nbd2 a6 9.0–0 0–0 10.c4 dc4 11.dc4 Ng6 12.c5 Be7 13.h3 Qd7 14.Nb3 e4 15.Nfd4 Bh3? (15...Nd4 16.Nd4 Be6 17.Ne6 Qe6+–) 16.Nc6 bc6 17.Qd7 (17.Qd7 Bd7 18.Bc4 Kh8 19.Na5+=) 1–0. Fournier,Frederic (1670) – QUEQUE (1635), rated blitz game (0/4), 2002.

6.d3 Bg4 7.Be2 Bf3 8.Bf3 e4? (better is 8...Qd7!?+=) 9.de4+– de4 10.Qd8 Nd8 11.Be4 Ne6 (11...a5 12.b5+–) 12.0–0 (better is 12.Bb7!? Rd8+–) 12...0–0–0 13.Nc3 Ng5 14.Bd5 c6 15.Bb3 Ne7?? (better is 15...Nh6+–) 16.Rad1 (better is 16.h4 Nh3 17.gh3 Kc7+–) 16...Rd1 17.Rd1 (17.Nd1?! Kd7+–) 17...g6 (17...h6 18.h4 Nh7 19.Be6 Kc7 20.Rd7 Kb8 21.Ne4+–) 18.Ne2 (18.h4!? Bg7+–) 18...Bh6 19.Bf6 Nf5 (19...Rd8 20.Nd4 Re8+–) 20.Bh8 1–0. Fournier,Frederic (1800) – alvargua, Active (5/0), 2004.

5.Nf3 Bd6

6.c4 dc4 7.Bc4 a5 8.Nh4 Bb1 9.Rb1 +=.

6.c4 e4 7.Nd4+= Qd7 8.cd5 Be5 9.Bb5 c6 10.dc6 (10.Nf5? Bb2 11.dc6 bc6–/+) 10...bc6 11.Nc6?? (11.Bc4 a5+/–) 11...Bb2?? (better is 11...Nc6 12.Be5 fe5–/+) 12.Na7 Ba1 13.Bd7 Nd7 14.Nc6 Nh6 15.Qh5 Bg6? 16.Qd5+– Rc8?? 17.Qe6 (17.Qe6 Kf8 18.Qd6 Kg8 19.Ne7 Kf7 20.Nc8+–) 1–0. Fournier,Frederic (1650) – tgu41, Active, 2009.

6.Be2 a5 7.b5 Qd7 8.0–0 Ne7 9.c4 c6 10.a4 dc4 11.Bc4 Nd5 12.Qe2 Be6 13.Nc3 Nb4 14.Rfd1 Bc4 15.Qc4 Qf7 16.Ne4 Be7= 17.Qe2 0–0 18.d4+= ed4 19.Nd4 Rd8 20.Qg4 Rd4? 21.Qc8+– Rd8 22.Qb7?? Nd7 23.Rd7+– Rd7 24.Qa8 Rd8 25.Qa5 Qb3 26.Bd4 Nc2 27.Nc5 Qc4? 28.Rc1+– Rd4 29.ed4 Qd4 30.bc6 Bc5 31.c7 Qf2 32.Kh1 Ne3 33.c8Q (33.c8Q Kf7 34.Qh3+–) 1–0. Raanby,Hans – Paahlsson,A, Sweden, 1982.

6.Be2 Ne7 7.c4 dc4 8.Bc4 Bg4 9.h3 Bh5 10.Nc3 a6 11.Be2 0–0= 12.d4 e4? 13.Ne4+/– Re8 14.Bc4 Kh8 15.Nfg5 Bg6 16.Ne6 Qd7 17.N4c5 Qc8? 18.Ng7! Rg8 19.Be6 Qf8 20.Bg8 Qg8 21.Nge6 b6 22.Qf3 Nd7 23.Nd7 Qe6 24.Qa8 Kg7 (24...Qg8 25.Qf3 Bf5 26.Nf6 Qb3+–) 1–0. Brennecke,Willi – Wolff,Joerg, DESC, 2001.

6.c4 c6

7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 =.

7.cd5 cd5 8.Bb5 Bd7 =.

7.cd5 cd5 8.Nc3 Ne7 9.d4 e4 10.Nd2 0–0 (10...Nbc6 11.Qh5 Bg6 12.Qe2=) 11.Qb3 Bc7 (11...Kh8!?=) 12.Nde4 Kh8 (12...Nbc6 13.Rc1+/–) 13.Ng3 Bg3 14.hg3 a6 (14...Nbc6 15.Be2+/–) 15.Be2+– Qd6 16.Bf3 Rd8 17.b5 Nd7 (17...ab5!? 18.g4 Bg6+/–) 18.Nd5+– Nd5 19.Qd5 Qd5 20.Bd5 Nc5 21.dc5 (21.Bc4 ab5 22.Bb5 Ra5+–) 21...Rd5 22.ba6 Ra6 23.Bd4 Bd3 24.0–0–0 Bg6 25.Kb2 Bf7 26.g4 h6 27.Rd3 Rc6 28.e4 Rd8 29.g5 fg5 30.Bg7! Kg7 31.Rd8 Rc5 32.Rd7 b5 33.f3 Re5 34.Rb7 g4 35.Rh4 h5 36.Kc3 Kf6 37.fg4 Re4 38.g5 (38...Kf5 39.Rf7 Kg6 40.Re4 Kf7 41.Rb4+–) 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Burlak,Ilya, IECC, 1996.

7.cd5 cd5 8.Nc3 Ne7 9.d4 e4 10.Nd2 a6 11.Qb3 Bc7 12.Rc1 Bg6 13.b5 Bf7 14.a4 0–0 15.Ba3 Bd6 16.Be2 Ba3 17.Qa3 ab5 18.Nb5 Nbc6 19.0–0 f5 20.Nb3 Na5 (20...f4 21.ef4 Be6 22.f3+=) 21.Rc2 Nb3 22.Qb3 Nc6 23.f4 Kh8 (23...Na5 24.Qb4 Nc6+=) 24.g4 (better is 24.Nc3!?+=) 24...fg4+= 25.Bg4 Qh4 26.Rg2 Ne7 (26...Na5 27.Qb4 Nc4 28.Re1+=) 27.Kh1 Bh5 28.Qd1?? (better is 28.Rfg1=) 28...Nf5–+ 29.Re1 (29.Bh5?? Ne3 30.Qe1 Ng2 31.Qh4 Nh4–+) 29...Bg4 30.Rg4 Qf6 (better is 30...Qh3!? 31.Rg5 h6–+ (worse is 31...Ne3 32.Qb3 Qf3 33.Kg1–/+)) 31.Nc3 Rad8 32.Qb3 Nh4 (better is 32...b6!?+=) 33.Qb7 Nf3 34.Re2 Rf7= 35.Qb5 Rfd7 36.Rb2 h5 37.Rg3 Qh4 38.Qe2 Rc7 39.Nd1 g5? 40.fg5+/– Ng5 41.Rb6 Nf7?? 42.a5 Rg8 43.Rbg6 Rcc8? 44.a6 Qe7?? 45.Qh5 (45.Qh5 Nh6 46.Rh6 Qh7 47.Rh7) 1–0. Williams,Barry M – Lindberg,William J, WS/O/002 ICCF, 2004.

7.cd5 cd5 8.d4 e4 9.Nh4 Be6 =+.

7.Be2 dc4 8.Bc4 b5 9.Bg8 Rg8 10.d4 =.

7.Be2 Ne7 8.0–0 0–0 9.c5 Bc7 10.d3 Nd7 11.Nbd2 Ng6 12.h3 Qe7 13.Re1 b6 14.e4 Be6 15.d4 Nf4 16.Bf1 bc5 17.bc5 Rab8 18.Bc3 Kh8 19.Qc2 ed4 20.Nd4 Qc5=+ 21.Ne6 Ne6 22.ed5 Qd6 23.Nf3 Ng5–/+ 24.Ne5?? fe5–+ 25.g3 Nf3 (25...Nf3 26.Kh1 Ne1 27.Be1 cd5–+) 0–1. Mazur,Julian J – Burns,Chris J, NZL–ch Major op, 1998.

7.Nc3 Ne7

8.d4 0–0 =.

8.Qb3 Be6

9.d4 0–0 10.cd5 (10.e4 ed4 11.Nd4 dc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 Rf7+=) 10...cd5 (10...Nd5 11.Nd5 Bd5 12.Bc4+/–) 11.de5= Be5 (11...fe5 12.Ng5 Qd7 13.e4+/– (13.Ne6?! Qe6 14.e4 Qf6=)) 12.Ne5 fe5 13.Ne4 (13.Bd3 Bf5 14.e4 Be6=) 13...Ng6 (13...Bf7 14.Nc5 b6 15.Nb7–+) 14.Nc5 (14.Bd3=) 14...Bf7 (14...Qf6!? 15.Ne6 Qe6+=) 15.Nb7+= Qc7 (15...Qb6 16.Nc5+=) 16.Nc5+/– a5 17.Rc1 (17.Qa4 Nc6 18.b5 Rab8+/–) 17...Qe7 (17...ab4 18.Ne6!? Qc1 19.Bc1 Be6 20.Qb4+–) 18.Bd3 ab4 (18...Qg5 19.Bg6 Qg6 20.Be5 Qg2 21.Rf1+=) 19.Bg6+– hg6 20.Qb4 Qg5 21.0–0 Na6 (21...Nc6 22.f4 Nb4 23.fg5+–) 22.Na6 Ra6 23.f4 ef4 24.Rf4 Rf6? (better is 24...Qh5+–) 25.Bf6 gf6 26.Qe7 (26.Qd4 Be6+–) 26...Re8 27.Qf6 Qf6 28.Rf6 Re3 29.Rc7 Be8 1–0. Pandurevic,Miro – Perlic,Pavo, Festival Rabac CRO, 2003.

9.d4 e4 10.Nd2 0–0 11.c5 Bc7 12.Nce4 Re8 13.Bd3 Bf7 14.Ng3 Ng6 (14...Bg6!?+/–) 15.0–0+– Bg3 16.hg3 Nd7 17.b5 Ndf8 18.Rfb1 (18.Rab1 Be6+–) 18...Ne6 19.Qd1 Ng5 20.Qc2 Qd7 21.Bc1 (21.Bc3 Nf8+/–) 21...Nf8+/– 22.bc6 bc6 23.Rb3 Rab8 24.Rab1 Rb3 25.Qb3 Ne4 (25...Bg6 26.Bg6 Ng6 27.Qb7+/–) 26.Qb7+– Nd2 (26...Qe6 27.Be4 de4 28.Qa7+/–) 27.Qd7 Nd7 28.Bd2 Rb8 29.Rb8 Nb8 30.f3 g6 31.Kf2 Kf8 32.g4 Ke7 33.e4 Nd7 34.g5 Be6 (34...de4 35.fe4 f5 36.ef5 gf5 37.Bf4+–) 35.Bc2 f5 (35...de4 36.fe4 Nf8 37.gf6 Kf6 38.Bf4+–) 36.ef5 gf5 37.Ba4 1–0. orane (2165) – procyk (1875), Live Game Caissa's Web, 2004.

9.d4 e4 10.Nd2 0–0 11.c5 Bc7 12.Nce4! Bf7 13.Nc3 Kh8 14.g3 Re8 15.Bg2 Nf5 16.0–0 Nd7 17.b5 Nf8 18.a4 Ba5 19.Ba3 Qe7 20.Bb4+– Bb4 21.Qb4 Ne3? 22.fe3 Qe3 23.Rf2 Ne6 24.Nf3 Bh5 25.Re1 Qd3 26.Rd2 Qf5 27.Qb1 Qg4 28.Qd3 Bg6 29.Qf1 h6?? 30.Bh3 Qh5 31.g4 Bd3 32.gh5 Bf1 33.Be6 Bc4 34.bc6 bc6 35.Bd7 Re1 36.Ne1 Rb8 37.Bc6 Rb3 38.Nd5 Rb1 39.Kf2 Kh7 40.Nf4 Bf7 (40...Kg8+–) 1–0. Kesmaecker,Philippe (2290) – Kamenecki,Stjepan, Cannes, 1999.

9.cd5 cd5 10.d4 (10.e4!?+/–) 10...e4+= 11.Nd2 Kf7 12.Nb5 Na6 (12...a5 13.Be2=) 13.Nd6 Qd6 14.b5 Nc7 15.a4 b6 (15...Qd7 16.Be2=) 16.Ba3 Qd7 17.Be2 h5 18.Rc1 (18.0–0 h4+/–) 18...g6 19.0–0 Rhc8 20.f3 ef3 21.Nf3 (worse is 21.Rf3 Bg4=) 21...Kg7 22.Be7 (22.Nh4!? Ne8 23.Qb4+/–) 22...Qe7+= 23.Nh4 Ne8 24.e4 (24.Qd3 f5 25.Nf3 h4=) 24...Bg4?? (better is 24...de4 25.Qe3 Rc1 26.Rc1 Bd7–/+) 25.Bg4+= hg4 26.Rce1 (26.Qd5?! Rc1 27.Rc1 Rd8 28.Ng6 Kg6 29.Qf5 Kh6 30.Qf4 Kg7 31.Qg4 Kf8+=) 26...de4 27.Qg3 Nd6 28.Qg4 Qf7 29.Re3 Rh8?? (29...Rd8 30.Rh3 g5 31.Nf5 Nf5 32.Qf5+=) 30.Rg3 (better is 30.Ng6 Qg6 31.Qd7 Nf7 32.Rg3 Qg3 33.hg3+–) 30...Rh6= 31.Qf4 Qe7?? (better is 31...Rd8=) 32.Qd6!!+– (32.Qd6 Qd6 33.Nf5 Kf8 34.Nd6+–) 1–0. Pandurevic,Miro (2250) – Fattorich,Igor (2075), Porec Croatia, Open, 2008.

9.cd5 cd5 10.e4 Bf7 11.Nd5 Nd5 12.Bc4 0–0 13.Bd5 Nc6 14.0–0 Qd7 15.Rac1 Ne7 16.Bf7 Rf7 17.d4 ed4 18.Bd4 Ng6 19.Bc5 Nf4 20.Kh1 Bc5 21.Rc5 Rd8 22.Rc3 Qg4 23.g3 Qh3? 24.Rg1+– Ne6 25.Rd3 Rfd7 26.Rd7 Rd7 27.Rd1 Rd1 28.Qd1 Qg4 29.Qd3 h5 30.Qe3 g5 31.Kg2 h4? 32.Qb3?? h3 33.Kf1 Qe4 34.Nd2 Qf5 35.Qc4 Kg7 36.Qc8 Qd5 37.Ke1 Qe5 38.Kd1 Qa1 39.Ke2 Qe5 40.Kd1 Qd5 41.Qe8 Nd4 42.Qe7 Kg6 43.Qe8 Kf5 44.Qc8 Ke5 45.Qc7 Kf5 46.Qc8 Qe6 47.Qe6 Ke6–/+ 48.f3 f5 49.a4 Kd5 50.g4 fg4 51.fg4 Ke5 52.Nf1 Kf4 53.Kd2 Kg4 54.Ke3? Nc2–+ 55.Ke4 Nb4 56.Ne3 Kh4 57.Kf5 Nd3 0–1. Otazu Ojer,Inigo (2030) – Leranoz Zabalza,Adrian (1985), Absoluto Preferente, 1999.

5.Nf3 Nd7

6.c4 Nb6 7.cd5 Nd5 8.Bc4 Nge7 9.0–0 Nc6 10.Nc3 Nb6 11.Bb5 Bd7 12.Nh4 a6 13.Bc6+= Bc6 14.Qh5 Ke7 15.Ng6 Ke6?? 16.Nh8+– (16.Nh8 Be7 17.Qh3 f5 18.e4+–) 1–0. Wall,Bill – Baroness, internet, 2001.

6.c4 dc4 7.Bc4 Ne7 (7...Nb6 8.Bg8 Rg8 9.d4=) 8.0–0 Nb6 9.Bb3 Nc6 (9...Bd3 10.Re1+=) 10.Nc3 (10.d4 ed4 11.Nd4 Nd4 12.Bd4 Bd6+/–) 10...Bd6 (10...Bd3 11.Re1=) 11.Nb5 (11.d4 Qd7+=) 11...Be7 (better is 11...Bd3!? 12.Nd6 Qd6+=) 12.d4+= e4? (12...a6 13.Nc3+=) 13.Nd2 (13.Nh4 Bg6 14.Ng6 hg6+–) 13...a6 (13...Qd7!? 14.Qc1 a6+/–) 14.Nc3+– Qd7 15.Nce4 h5 (better is 15...Bg4 16.Qc2 Bf5+–) 16.Nc5 Bc5 17.dc5 (17.bc5 Nc8+–) 17...Nd5? (17...0–0–0 18.Nf3 Nd5 19.Nd4+/–) 18.e4 (better is 18.Bd5 Qd5 19.e4+–) 18...Bg4+/– 19.f3 (better is 19.Qc2!? Nf4 20.f3+/–) 19...Ne3+= 20.Qe2 Nf1 21.Rf1 Be6 22.Rd1 0–0–0 23.Ba4 Qd3 24.Qd3 Rd3 25.Kf2 Rhd8 26.Ke1 Ne5 27.Bc2 R3d7 28.Be5 fe5 29.Nb1 g5 30.Rd7 Rd7 31.Ke2 g4 32.Ke3 gf3 33.gf3 Kd8 34.Nc3 c6 35.Ne2 Rg7 36.Ng3 h4–+ 37.Nf1 Rg2 38.Kd3? Rf2 39.Nd2 Rh2 40.Bd1 Rg2 41.Nf1 h3 42.a4 h2 43.Nh2 (43.Nh2 Rh2 44.Kc3–+). Fournier,Frederic (2015) – uchida (1945), Active (5/0), 2004.

6.c4 Ne7 7.cd5 Nd5 8.Nc3 N5b6 9.d3 Bd6 10.Be2 0–0 (10...a5 11.b5=) 11.0–0 (11.Qb3!? Kh8 12.Nh4+/–) 11...Be6 12.Ne4 Bf7 13.Nd6 cd6 14.Rc1 Rc8 15.Qd2 Qe7 16.Rc8 Rc8 17.Rc1 Rc1 18.Qc1 Qd8 19.e4 Na4 20.Ba1 Ndb6 21.Nd2 (21.d4 d5 22.de5 de4+=) 21...d5= 22.f3 d4 23.Bd1 Qd7 24.Nb3 (24.f4 Qd8+=) 24...Bb3 (24...Be6 25.f4=) 25.Bb3 Kf8 26.Ba4 (26.f4!?+=) 26...Na4 27.Qc4 Qc6 28.Qc6 bc6 29.Kf1 Ke7 30.Ke2 Kd6 31.Kd2 Nb6 32.Bb2 c5 33.bc5 Kc5 34.Kc2 a5 35.g4 Kb5 36.Kb3 a4 37.Kc2 Nd7 38.h4 Nc5 39.Bc1 Ne6 40.Bd2 h6 41.h5 Nc5 42.f4 Nd7 43.f5 Nc5 44.Kb2?? (44.g5 fg5 45.Bg5 Nd7= (45...hg5?? 46.f6 gf6 47.h6+–)) 44...Nb3 (better is 44...Nd3 45.Kc2 Kc4–+) 45.Kc2 Na1 46.Kb2 Nb3 47.Kc2 Nc5 48.Kb2?? Nb3 ½–½. Fournier,Frederic – delucena, Active, 2007.

6.Be2 Qe7 7.d3 0–0–0 8.Nbd2 Bg6 9.0–0 Qe6 10.c4 Ne7 11.a4 Nf5 12.h3?? Bb4 13.a5 a6 14.Qb3 Bc5 15.Rab1 b6?? 16.d4 ed4 17.Nd4?? Nd4+= 18.ed4?? Bb1 19.Rb1? Qe2 20.dc5 Nc5 21.Qb4 Nd3 22.Qc3 dc4 23.ab6 Qf2 24.Kh1 Qb6 25.Ba3 Qd4 26.Qc4 Qc4 27.Nc4 Rd4 28.Ne3 Ra4 29.Bc1 Re8 30.Ng4 (30.Ng4 Re1 31.Kh2 Nc1 32.Rb2–+). horacyad2010 – ivanbonev, internet, 2011.

5.Nf3 Ne7

6.d3 a6 7.c4 dc4 8.dc4 Qd1 9.Kd1 Nec6 10.Nc3 Nd7 11.c5 e4 (11...Be6 12.Bd3+=) 12.Nd2 Nde5 (12...Rd8!?=) 13.Nde4 0–0–0 14.Ke1 Nd3 15.Bd3 Rd3 16.Ke2 Ne5 17.Rhd1 Rd1 18.Rd1 (worse is 18.Kd1 Nd3 19.Bc1 a5+=) 18...Be7 19.f4?? (better is 19.Nd5 Re8 20.Be5 fe5 21.Ng3+–) 19...Nc4 (19...Bg4 20.Ke1 Bd1 21.fe5+=) 20.Bc1 (better is 20.Rb1=) 20...Re8?? (better is 20...Bg4 21.Kd3 Bd1 22.Nd1 Rd8 23.Ke2 Kd7+=) 21.h3 Bd8 22.Nf2 Bc2 23.Rd4 Bb3 24.Nfe4 f5 25.Nd2?? Bf6?? 26.Rc4 Bc4–/+ 27.Nc4 Bc3 28.g4 fg4 29.hg4= Kd7 30.Bd2 Ba1 31.Kf3 Kc6 32.a4 b5 33.ab5 Kb5 34.Na3 Ka4 35.Nc2 Bf6 36.g5 Bd8 37.Nd4+/– g6 38.Nc6 Kb5= 39.Ne5 Rf8?? 40.Kg4 Be7 41.Bc3 Rf5 42.e4 Rf8 43.f5 gf5+= 44.ef5 Rg8 45.Bd2 h6?? 46.g6+/– Bf6 47.Nf7 h5? 48.Kh5+– Bg7?! 49.Kg5 Re8 50.f6 Bf8 51.g7 Bc5 52.bc5 Kc5 53.Kg6 Kd5 54.Kh7 Ke6 55.Bc3 Kf7–/+ 56.Bb2 c5 57.Kh6 a5 58.Kg5 a4 59.Kf5 c4 60.Kg5 Rb8 61.Ba1 a3 62.Kh6 Rb1 63.Be5 a2 64.Kg5 (64.Kg5 Rb5 65.Kf4 Re5 66.g8Q Kg8 67.Ke5 a1Q 68.Ke4 Qe1 69.Kf5–+). Fournier,Frederic (1875) – talpiosky (1825), Active (3/5), 2005.

6.Be2 a5 7.b5 a4 8.0–0 c6 9.c4 cb5 10.cb5+= Nc8 11.Nh4 Nd6 12.Nf5+/– Nf5 13.Nc3 Be7 14.Na4 0–0 15.Qc2 Qa5? 16.Nc3 (16.Nc3 Nd6 17.Nd5+–) 1–0. algernon (2165) – rmcpherren (2130), net–chess.com, 2008.

5.Nf3 Nh6

6.d4 e4 7.Nfd2 a5 8.c3 ab4 9.cb4 c6 10.Be2 Bd6 11.Nc3 0–0 12.Qb3 Rf7 13.Bh5 Re7 14.b5 Nd7 15.Nd5 cd5 =+.

6.Be2 a5 7.b5 Be7 8.0–0 0–0 9.c4 c6 10.bc6 bc6 11.d4 e4 12.Nfd2 Nd7 13.Nc3 Qb8 14.Rb1 Bd6 15.Kh1 Bh2 16.Ba1 Qc7 +/–.

4.e3 Nh6

5.Nc3 Be6 6.Nf3 a6 7.Be2 Bd6 8.0–0 Qd7 9.e4 d4 10.Nb1 0–0 11.c3 dc3 12.dc3 Qf7 13.Qd3 Kh8 14.c4 Nc6 15.Nc3 Rad8 16.Nd5 Ne7 17.Qc2 Nd5 18.cd5 Bc8 19.Rac1 Qg6 20.Nd2 Bh3 21.Bf3 f5 22.Rfe1 f4 23.Qb3 Bc8 24.Nc4 Qf6 25.Nd6 cd6 26.Rc7 g5 27.Rec1 g4 28.Bd1 g3 29.hg3+– fg3 30.Qg3 Rg8 31.Qh2 Rdf8 32.f3 Nf7 33.R1c2 Ng5 34.Bc1 h6 35.Kh1 b5 36.Be3 Nf7 37.Ra7 Rg7 38.Rcc7 Rfg8 39.Ra8 Rg2 40.Rac8 Rh2 (40...Rh2 41.Kh2 Qh4#) 0–1. Whiterose – jammboy, ChessWorld.net, 2006.

5.c4 a5 6.b5 Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 dc4 9.Qc4 Nf7 10.Nf3 Nd6 11.Qc2 Qd7 12.a4 c6 13.d4 e4 14.Nfd2 cb5 15.Nc3 ba4 16.Na4 Qc6=+ 17.Ba3?? Qc2–+ (17...Qc2 18.Nb6 Qc3–+) 0–1. Woelfelschneider,Peter – Munkwitz,Wolfgang, TT–18 ETC, 2005.

5.c4 dc4 6.Bc4 a6 7.d3 b5= 8.Bb3 Bb7 9.e4 Nc6 10.Nf3 Qd7 11.0–0 g5 12.h3 g4= 13.hg4 Qg4 14.Nbd2 Nf7 15.Bf7 Kf7 16.Qb3 Qe6 17.Rac1 Qb3 18.Nb3 Rc8 19.Nh4 Ne7 20.Nc5+/– Bc6 21.Na6 Bd7 22.Nc7 Ng6 23.Ng6 hg6 24.d4 Bd6 25.Nd5 ed4 26.Bd4?? Bh2–+ 27.Kh1 Bf4 28.Kg1 Bc1 29.Bf6 Ba3?? 30.Bh8–/+ Rh8 31.Ra1 Bb2 32.Ra7 Ke6 33.Nf4 Kd6 34.Ng6 Rg8?? 35.e5!+– Ke6 36.Ra6?? Kf7=+ 37.Rf6 Kg7 38.f4 Ra8 39.Ne7 Ra1 40.Kh2= Bc3 41.Nd5 Bd4 42.Rd6 Bg1 43.Kg3 Ra3 44.Kh4 Bf2 45.Kg5?? Rg3–+ 46.Kh5 Be8?? 47.Kh4=+ Rg2 48.Kh3 Rg1 49.Nf6 Rg3 50.Kh2= Bg6 51.f5+/– Rb3 52.Rd7 Kf8? 53.fg6+– Bg3 54.Kg2 Rb2 55.Kg3 Rg2 56.Kf3 Rf2 57.Ke4 Re2 58.Kd5 Re5 59.Kd4 Re7 60.Re7 Ke7 61.g7 Kf6 62.g8Q Kf5 63.Qe8 Kf4 64.Qf7 Kg3 65.Ke3 Kh4 66.Kf4 Kh3 67.Qg6 Kh2 68.Kf3 Kh1 69.Qg2 1–0. coloplayah (2015) – epprecht (1875), net–chess.com, 2005.

5.c4 d4 6.Bd3 c5 7.Nf3 Be6 8.Qc2 Nc6 9.ed4 cd4 10.0–0 Qd7 11.Re1 g5 12.c5 g4 13.Nh4 Rc8 14.f3 gf3 15.Nf3 Kd8 16.Be4 Rc7 17.d3 Ng4 18.Qa4 Bh6=+ 19.b5 Ne7 20.Bc1 Rc5 21.Bh6=+ Nh6 22.Qa7 Rb5 23.a4 Nc8 24.Qa8 Rc5 25.Nbd2 b6 26.Rec1 Qc7 27.Rc5 Qc5 (27...bc5 28.Rb1 Qa7 29.Qc6+–) ½–½. Woelfelschneider,Peter (2300) – Allerberger,Peter (2455), RSS5D adv–31, 2006.

5.Be2 b6 6.Nf3 Bb7 7.0–0 Nd7 8.d3 Bd6= 9.Nh4 g6 10.Qd2 Nf7 11.f4 0–0 12.Nf3 ef4 13.ef4 c5 14.c3 Qc7=+ 15.g3 Rae8 16.bc5 Nc5 17.Bd1 Ba6 18.Be2? Nb3–+ 19.Qc1?? Nc1 20.Rc1 Re2 (20...Re2 21.Nbd2 Bd3–+) 0–1. yulio – jammboy, ChessWorld.net, 2006.

5.Be2 Be6 6.d4 e4 7.c4 dc4 8.Nc3 c6 9.Ne4 Bd5 10.Bf3 Be7 11.Ne2 0–0 12.0–0 Nf5 13.N2c3+= Nh4 14.Nd5 Nf3 15.Qf3 Qd5 16.Nd2 Nd7 17.e4+= Qf7 18.Rfe1 b5 19.Rad1 Nb6 20.e5 Nd5 21.Ne4 a5 22.e6 Qe6–/+ 23.Nc5 Qf7 24.Re6?? Rfc8 25.Rde1 Bc5 26.dc5 ab4 27.ab4 Nb4 28.Bf6? gf6 29.Rf6 Qg7 30.h3 Nd5 31.Re4?? Nf6 (31...Nf6 32.Rf4 Kf7–+) 0–1. Salvatore – jammboy, ChessWorld.net, 2006.

5.Nf3 a5 6.b5 Bd6 7.c4 0–0 8.cd5+= Nd7 9.Nc3 f5 10.Be2 e4 11.Nd4 Nc5 12.Na4 Nd3 13.Bd3 ed3 14.b6 cb6+= 15.Qb3 f4 16.e4 Ng4 17.Nb6+– Qh4 18.0–0–0 Rb8+= 19.f3 Nf2=+ 20.Kb1 Nh1 21.Rh1 a4 22.Qd3= Qg5 23.Rc1 Qd8 24.Qb5 Rf6 25.Nc8 Rc8 26.Ne6 Rc1 27.Kc1 Qc8 28.Kd1 Rg6 29.e5 (29.e5 Be7 30.Nf4+– (30.Qa4?! Rg2 31.Nf4 Rh2+/–); 29.Qa4?! Rg2 30.e5 Bc5+/–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Bremecker, 2010.

5.Nf3 Bg4 6.h3 Bh5 7.d4 e4 8.g4 Ng4 9.hg4?? Bg4–/+ 10.Be2 ef3 11.Bf3 Bf3 12.Qf3 g6 13.c4= c6 14.cd5 Qd5 15.Qd5 cd5 16.Nc3 Bd6 17.Nd5 Kf7 18.Rc1 Nc6 19.b5 Ne7 20.Ne7 Ke7 21.d5 a6 22.ba6 Ra6 23.Rc3 Rb6 24.Rc2 Ra6 25.Rc3 Rb6 ½–½. Wall,Bill – G070062, Microsoft Gaming Zone, 1999.

5.h3 c6 6.c3 Bd6 7.Nf3 Be6 8.d3 0–0 9.Nbd2 Nf5 10.g4 Ne7 11.Nh2 Nd7 12.f3 Rc8 13.h4 b5 14.Qc2 a6 15.h5 f5 16.g5 Nb6 17.h6 g6 18.Bh3 Na4 19.Bc1 c5 20.bc5 Bc5 21.Nhf1 Nc6 22.e4 de4 23.fe4 Qd7?? 24.c4? Qd4 25.Nb3 Qd6 26.Nc5? Nc5 27.Ke2 Nd4 28.Kd2 Nc2 29.Kc2 Qd3 (29...Qd3 30.Kb2 Qb3) 0–1. kingsknight59 – I need chocolate..., ChessWorld.net, 2005.

5.Qh5 Nf7 6.Nh3 Nc6 7.c4 Ne7 8.cd5= Qd5 9.Nc3 Qb3 10.Bb5?? c6–+ 11.Bc6 bc6 12.Nd1 Ba6 13.Qg4 f5 14.Qf3 e4 15.Qf4 0–0–0 16.f3? Qd3 17.Nc3 Qd2# 0–1. Cocodiabolo – TeaCzar, ChessWorld.net, 2010.

5.c4 c6

6.Nc3 Be6 7.cd5 cd5 8.Bb5 Nd7 9.Nge2 (9.d4 ed4 10.ed4 a6=) 9...a6 10.Ba4 (10.Bd7 Bd7 11.f3 f5+=) 10...Be7 (10...b5 11.Bc2=) 11.Bb3 (better is 11.d4 ed4 12.Qd4+=) 11...Nf8 (11...Nb6 12.h4=) 12.0–0 (12.d4 ed4 13.Nd4 Bf7+/–) 12...Ng6? (better is 12...Qd6= would allow Black to play on) 13.e4 d4 14.Be6 dc3 15.Bc3 (15.dc3 Qd1 16.Rad1 Rb8+–) 15...Qd3 (15...Nf8 16.Bd5 Qd7 17.d4+–) 16.f3 (16.Bd5!? keeps an even firmer grip 16...Qb5+–) 16...Nf7 (16...Bd8 17.Bd5 Bb6 18.Kh1+–) 17.Bf7 (17.Bd5 Qb5+/–) 17...Kf7 18.Qb3 (18.f4 Nf4 19.Nf4 ef4 20.Rf4 Rad8 21.Qb3 Ke8+–) 18...Kf8 19.Nc1 Qd7 (19...Qb5 20.a4 Qb6 21.d4 ed4 22.Bd2+/–) 20.Rd1 (20.d4 Bd6 21.de5 Ne5+–) 20...Rc8 (20...h5 21.d4 Rd8 22.Rd2+–) 21.d4 Qc7 22.Ne2 Qb6 (22...ed4 23.Rd4 h6 24.Bd2+–) 23.Kh1 Qb5 24.Qb2 h6 (24...ed4 25.Rd4 Qe8 26.Rad1+–) 25.d5 (better is 25.de5 and White can celebrate victory 25...Ne5 26.Rd5+–) 25...Kg8 (25...Bd6 26.a4 Qd7 27.Rdc1+–) 26.Rac1 (26.d6!? Bf8+–) 26...Kh7 27.Be1 (27.Qd2 Bd6+–) 27...Qb6? (better is 27...Nf4!? and Black has air to breath 28.Rc8 Rc8+=) 28.Qb3 (28.Rd2 Rc1 29.Nc1 Qb5+–) 28...Bd6 29.g3 Bb8 30.Kg2 Ba7 31.d6?? Rc1= 32.Rc1 Qd6 33.Qf7 Qd3 34.Qc4 Qa3+= 35.Rc3 Qa4–/+ 36.Bf2 Bf2 37.Kf2 Rd8 38.Rc1 Ne7–+ 39.Nc3 Rd2 40.Ke1 Qd7 41.Nd5? Rh2 42.Rd1 Qe6 43.Qc7 Nc6 44.Qb7 Nd4 45.Rc1 Qd6 46.Rc7= Nc2?? 47.Kd1 Nb4?? 48.Qb4 Qb4+= 49.Nb4 1–0. Powazka,Henryk – Raedisch,Peter (1710), Hamburg HSK DWZ op 1st GER, 2002.

6.Nc3 Be7 7.d4 e4? 8.c5 0–0= 9.Nge2 Na6 10.Ng3 Nc7 11.Be2 Ne6 12.0–0 f5 13.Qd2 f4=+ 14.Nh5 f3 15.gf3 ef3 16.Bf3?? Rf3–+ 17.Qe2 Qf8 18.Kh1 Ng5 19.Ng3 Nh3 20.Kg2 Bh4 21.Nd5?? cd5?? 22.b5?? Bg4 23.Qc2 Nf5 24.Rad1 Rf2! 25.Rf2 Ne3 26.Kh1 0–1. Slavisa666 – ROCKWELL2, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Nc3 Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 =.

6.d4 e4 7.cd5 cd5 8.Nc3 Be6 9.Qb3 Kf7 10.Nge2 (10.Nh3 Bd6 11.Be2 Nf5+=) 10...Bd6+= 11.Nb5 Nc6 12.Nd6 Qd6 13.Nf4 Nf5 14.g3 (14.Ne6 Qe6 15.Be2 Rhc8=) 14...g5 (14...a5 15.Bb5=) 15.Ne6+= Qe6 (worse is 15...Ke6 16.Bg2 Ke7 17.Bh3+/–) 16.Be2 Nd6 17.Rc1 Kg6 (17...Rac8 18.0–0+=) 18.h4 h6 19.a4 (19.Rc5 Ne7+=) 19...Rhc8 20.hg5 hg5 21.Rc5 White plans b5 21...Ne7 22.Qd1 Rh8 23.Rf1 (23.Rh5!?=) 23...Rac8 24.b5 b6 25.Rc8 Rc8 (25...Qc8!? 26.g4 Nc4+=) 26.Rh1= f5 27.Ba3 Ng8 28.g4 f4 29.ef4 gf4 30.Qd2 f3 31.Qf4 Nf7 32.Bf1 (32.Bd1!?=) 32...Qf6 33.Qh2 Qg5 (33...Ngh6 34.Qh5 Kg7 35.Qd5 Qf4–/+) 34.Qh5= Kf6 35.Qg5 (35.Kd1 Qh5 36.gh5 Ne7=) 35...Ng5 36.Bd6?? (36.Kd1 Kg6+=) 36...Kg6?? (better is 36...e3 37.Kd1 Ne4–+) 37.Kd2+= Ne6 1–0. Valenta,Vit (2195) – Lys,Josef (2235), CZE–ChT2F, 2010.

6.cd5 cd5 7.d4 Bd6 =.

6.cd5 cd5 7.Be2 Bd7 8.Nf3 a6 9.0–0 Bd6 10.Nc3 Be6 11.Qb3 Qd7 12.Rac1 (12.d4 e4 13.Nd2 Nc6+=) 12...0–0 (better is 12...d4!? 13.Nd5 e4+=) 13.Qc2 Ng4 14.h3 Nh6 15.d3 e4?? (better is 15...Nc6=) 16.de4+– de4 17.Ne4 (worse is 17.Qe4 Nc6+–) 17...Bf5 18.Bd3 Qe6?? (18...Be7+–) 19.Nd6 (better is 19.Bc4 Rc8 20.Be6 Be6 21.Nf6 gf6+–) 19...Qd6 20.Bf5 Nf5 21.Qf5 Nc6 22.Rfd1 Qe7 23.Nd4 Rfe8 24.Nc6 bc6 25.Rc6 a5 26.b5 Rab8 27.a4 Qb4 28.Qc2 Re4 29.Bd4 f5 30.Rc8 Rc8 31.Qc8 Kf7 32.Qf5 Kg8 33.Qe4 Qf8 34.Qd5 Kh8 1–0. Fournier,Frederic (1825) – onestopbyte (1865), Active (5/0), 2005.

6.cd5 cd5 7.Nf3 Bd6 8.d3 (8.Nc3 Be6+=) 8...0–0 9.Be2 Nf7 10.Nbd2 Nc6 11.0–0 Be6 12.Rc1 Qd7 13.Nb3 b6 14.Nbd2 Rac8 15.Qa4 Nd4 16.Qd7?? (better is 16.Qd1 Rc1 17.Bc1 Ne2 18.Qe2–/+) 16...Ne2–+ (16...Bd7? 17.ed4 a5 18.de5 fe5 19.ba5 ba5 20.d4+–) 17.Kh1 Bd7 18.Rc8 Rc8 (18...Bc8?! 19.Re1 Ba6 20.Re2 Bd3 21.Re1–+) 19.Re1 Nc3 0–1. Fournier,Frederic – trenero (1750), Active, 2008.

5.c4 Be6

6.c5 c6 7.d3 Be7 8.Be2 0–0 9.g4 Qd7 10.h3 b5 11.Nd2 Na6 12.Ngf3=+ Nf7 13.Bc3 Nc7 14.a4 a6 15.a5= Ne8 16.Nh2 g6 17.f4 d4 18.ed4 ed4 19.Bb2= f5 20.g5 Nc7 21.Nhf3 Bd5 22.Bd4 Ne6–/+ 23.Be3 Qc7 24.Rg1 Nf4 25.Bf1 Rad8 26.h4 Bf3 27.Nf3 Nd5 28.Qd2 Rfe8 29.Kd1 Ne3 30.Qe3 Bf8 31.Qd2–/+ Ne5 32.Qh2 Bg7 33.Ra3 Qe7 34.Ne5 Be5 35.Qa2 Kg7 36.Bg2 Bd4 37.Rf1 Qc7 38.Qd2 Be3 39.Qc3 Bd4 40.Qd2 Be3 ½–½. PeterRs – jammboy, ChessWorld.net, 2006.

6.cd5 Qd5 7.Nf3 Be7 8.Nc3 Qd8 9.d4 ed4 10.Nd4+/– Bf7 11.Qf3 c6 12.Rd1 Qc7 13.Qh3 0–0 14.Ne6 Be6 15.Qe6 Kh8 16.Be2 Nf7 17.Ne4 Nd8 18.Qf5 a5 19.Bd3 g6? 20.Qh3?? Kg7+/– 21.g4 Qc8 22.Qh4+– h6?? 23.g5 hg5 24.Qg5 Ne6 25.Qh4 ab4 26.Rg1 Qe8 27.Ng3 Rh8 28.Nf5 Kf7 29.Nd6!! Kg7 30.Ne8 (30.Ne8 Re8 31.Bf6 Kf7 32.Bg6 Kf8 33.Qh8#) 1–0. aschellen (1975) – sculkin (1830), internet, 2007.

6.cd5 Bd5 7.Nc3 Bf7 8.Qf3 c6 9.Rd1 Nd7 10.d4 Qc7 11.de5 Ne5= 12.Qe2 Be7 13.Nf3 0–0 14.Ne5 fe5 15.Qc2 Ng4 16.Bd3 h6 17.h3 Nf6= 18.0–0 Rac8 19.Bf5 Rcd8 20.Ne2 Nd7? 21.f4 ef4+= 22.ef4 Bf6 23.Nd4 Qb6 24.Kh2 a5?? 25.Be6?? Nb8 26.Bf7+= Rf7 27.Ne6 Re8? 28.Bf6 Rf6 29.f5 ab4+= 30.Qb3 Na6?? 31.Nc7+– Kf8 32.Ne8 Ke8 33.Qg8 (33.Qg8 Ke7 34.Rfe1 Qe3 35.Re3 Re6 36.Re6#) 1–0. WoodPusher83 – jammboy, ChessWorld.net, 2006.

5.c4 Bg4

6.Qb3 c6 7.cd5 cd5 8.Be2 Nc6 9.Nf3 e4 10.Nd4 Nd4 11.Bd4 Be2 12.Ke2 Nf5 13.Bb2 Qd7 14.Nc3 0–0–0 15.Rhc1 Kb8 16.Na4 (better is 16.Kf1!?=) 16...Qb5 17.Ke1 (17.d3!? d4 18.Nc5 Bc5 19.Rc5 Qd3 20.Qd3 ed3 21.Kd2 de3 22.fe3 Ne3 23.Ke3 Rhe8 24.Kd2 Re2 25.Kc3 Rg2 26.Rh5 Rc2 27.Kb3+=) 17...Nh4 18.d3 Ng2 19.Kf1 Nh4 20.Ke2? (better is 20.Rd1–/+) 20...ed3–+ 21.Qd3 (21.Kd1 Qe8 22.Rc3 Qh5 23.Kc1 d2 24.Kd2 Nf3 25.Kc2 Qh2–+) 21...Qa4 22.Bd4 b6 23.Rc2 Qd7 24.Rac1 (24.Rg1 Bd6 25.h3 Qh3 26.Rg7 Qf3 27.Ke1 Rc8–+) 24...Qg4 25.Kf1 Qg2 26.Ke2 Bd6 27.Qa6 Qg4 28.Kf1 Bh2 29.Bb6= Qg2 30.Ke2 Qf3 31.Kf1 Qh3 32.Ke2 Qd7 33.Bd8?? Rd8–+ 34.b5?? d4 35.Ke1 Nf3 36.Kf1 Qh3 37.Ke2 d3 38.Kd1 Qf1 0–1. Fournier,Frederic – JuniorEWeak2 (1720), KasparovChess.com rated blitz game, 2002.

6.Be2 Be2 7.Qe2 Qd6 8.d4 dc4 9.de5 fe5 10.Qc4 Qg6 11.Ne2 Bd6 12.Qb5 Nd7 13.Qb7 Rb8 14.Qd5 c6 15.Qc4 Qg2 16.Rg1 Qd5 17.Qd5 cd5 18.Nbc3 0–0 19.Nd5 Nf5 20.0–0–0 Rbc8 21.Kb1 Rf7 22.Nec3 Nh4 23.Ne4 Bf8 24.h3 Nf3 25.Rg3 Kh8 26.Nf4! Nh4 27.Ne6 Ng6 28.N6g5 Re7 29.Nd6 Rc7 30.Rdg1 Rc6 31.Nf5 Re8 32.Rd1 Nf6 33.Rgg1 Kg8 34.f3 Rb8 35.Rc1 Rcb6 36.Rc7 a5+= 37.Nf7 ab4 38.a4 Ne8 39.Ra7 Rf6 40.Be5 Ne5 41.N5h6 Rh6 42.Nh6 Kh8 43.Ra5 Ng6 44.Nf5 Nf6 45.Kb2 Re8 46.f4 Ne4 47.Rg2 Rd8 48.Rc2 Nc3 49.Kb3 Nd1=+ 50.Re2 Nc3 51.Rg2= Ne4 52.Ra7 Nd2 53.Kc2 Ne4 54.Kb3 Kg8 55.Kb2 Rd5–/+ 56.Nd4 Nf4! (56...Nf4 57.ef4 Rd4–+) 0–1. Bonetti,Shane – Tinker, ICC, 2002.

5.d4 ed4

6.Qd4 Be7 7.c4 Be6 8.cd5 Qd5 9.Qd5 Bd5 10.Nc3 Bf7 11.Nb5 Na6 12.Rd1 0–0 13.Rd7 Bd8 14.Nf3 Be6 15.Rd2 c5 16.bc5 Nc5+= 17.Nfd4 Bf7= 18.Rc2 Na4 19.Bc1+= Bg6 20.Rc4 Nb6 21.Rc5 a6 22.Nc7 Rc8–/+ 23.Nce6 Be7 24.Nf8 Bc5 25.Ng6= hg6 26.Nb3 Bd6 27.Be2= Nf7 28.0–0 Rc2 29.Bf3 Ra2 30.Bb7 Ba3 31.Ba3 Ra3= 32.Rb1 Nd6 33.Bc6 Kf7 34.Kf1 Ndc4 35.Ke1 Ke7 36.Nd2 Kd6 37.Be8 g5 38.Nc4 Nc4 39.Rb7 Ne3–/+ 40.Rd7 Kc5 41.fe3 Re3 42.Kd2 Re8 43.Rg7 a5 44.g3 Rh8 45.Rg6 Rh2 46.Ke3 Rg2 47.Kf3 Rg1 48.Kf2 Rd1 49.Rf6 a4 50.Ra6 Kb5 51.Ra8 Rd5 52.Kf3 Kb4 53.Kg4 Ra5 54.Rb8 Rb5 55.Rf8 a3 56.Rf2 Ra5 57.Re2 a2 58.Ra2 Ra2 59.Kg5 Rg2 60.g4 Kc5 (60...Kc5 61.Kf5 Kd5–+) 0–1. Thomas,ARB – Hilton,CG, York BCF–ch, 1959.

6.Qd4 Be7 7.c4 Be6 8.cd5 Qd5 9.Nf3 Nf5 10.Qd5+= Bd5 11.Nc3 Bf7 12.Nb5 Na6 13.Rc1 c6+= 14.Bd3 Nd6 15.Nd6+– Bd6 16.Ba6 ba6 17.Rc6 Be7 18.Ra6 0–0 19.Nd4 Bc4 20.Rc6 Bd5 21.Nf5 Bd8 22.Rc5+– Bf7 23.Rc3 Bb6 24.Ne7 Kh8 25.Nc6 (25.Nc6 Bd5 26.0–0+–) 1–0. hpoli – gobo, ChessWorld.net, 2005.

6.Bd4 Bd6 7.c4 Nc6 8.Nf3 Nd4 9.Qd4 a5 10.b5 Be6 11.cd5 Bd5 12.Nbd2 (12.Qd5 Bb4). Felkel,S – Munkwitz,Wolfgang, TT–18.51 ETC, 2005.

5.d4 e4

6.c4 c6 7.Nc3 Be6 8.Qb3 Qd7 9.Nh3 g5 10.0–0–0 Be7 11.Kb1 Nf7 12.Be2 Na6 13.cd5= Bd5 14.Nd5 Qd5?? 15.Bc4+– (15.Bc4 Nc5 16.dc5+–) 1–0. FM hpi (2190) – Fredek (2065), Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2006.

6.c4 Bg4 7.Qc2 c6 8.Nc3 Be6 9.Rc1 Qd7 10.b5 a6 11.bc6 bc6 12.Na4 Ra7 13.cd5 cd5 14.Ne2 Bd6 15.Nf4 Rc7 16.Nc5 Bc5 17.dc5 0–0 18.Be2 Rfc8 19.0–0 Qc6 20.Rfd1 Rb7? 21.Ne6 +–.

6.Qh5 g6 7.Qd1 a5 8.ba5 Ra5 9.c4 Be6 10.cd5 Bd5 11.Nc3 Nc6 12.Qc2 Be7 13.Nge2 Bf7 14.Ne4 0–0 15.Nf4 g5 16.Nd3 Qc8 17.0–0–0 Kg7 18.Ndc5 Bh5 19.Re1 Bg6 20.Qb3 Nd8 21.Bd3 b6 =.

4.e4 d4

5.Bb5 c6 6.Bc4 Nh6 7.Nf3 a5 8.b5 Nf7 9.c3 Nd6 10.Qe2 Nc4 11.Qc4 d3 12.bc6 Nc6 =+.

5.c3 d3 6.Qh5+= g6 7.Qf3 Nh6 8.Qd3+/– Qd3 9.Bd3+= Be6 10.Nf3 Bd6 11.0–0 g5 12.h3 Nd7 13.c4 c5+= 14.Nc3 a6 15.Nd5 0–0? 16.bc5+/– Bc5 17.Nc7+– Bh3? 18.Na8 Bg2 19.Kg2 Ra8 20.Rh1 Ng4 21.Raf1 Kg7 22.Kg3 Nh6 23.Be2 Nf8 24.Ng5! fg5 25.Be5 Kg6 26.Bh5# 1–0. Wall,Bill – Banjo, internet, 2005.

5.c3 Nh6 6.cd4+= ed4 7.Nf3 Nc6 8.b5 Ne5 9.Nd4 Bd6 10.Qb3 b6 11.Qd5 Bd7 12.Ne6 Be6 13.Qe6 Qe7 14.Qe7 Be7 15.d4 Nd7 16.Nc3 0–0 17.Bc4 Kh8 18.f4 Nf7 19.Be6 Rad8 20.Nd5 Bd6 21.0–0–0 Nb8 22.e5 fe5 23.fe5 Rde8 24.Bf7 Rf7 25.ed6 cd6 26.Rde1 Re1 27.Re1 g5 28.Re8 Kg7 29.Rb8 Rf8 30.Rf8 Kf8 31.a4 h5 32.Nb6! ab6 33.a5! Ke8 34.a6 Kd8 35.a7 (35.a7 Ke8 36.a8Q Kd7 37.Qb7 Kd8 38.d5 Ke8 39.Bf6 Kf8 40.Qe7 Kg8 41.Qg7#) 1–0. michaelbuss – playerbot, ChessWorld.net, 2004.

5.Bc4 a5 6.b5 Nd7 7.c3 dc3 8.Nc3 Nb6 9.Bb3 Bc5 10.f4 Qe7 11.Qh5 g6 12.Qh4 a4 =.

5.Bc4 c5 6.b5 Ne7 7.c3 Nd7 8.cd4 cd4 9.Nh3 Nb6 10.Bb3 Ng6 11.0–0? Bd6?? 12.Qh5 Qe7 13.d3 Be6 14.Nd2 Bb3=+ 15.Nb3 0–0 16.Bc1 Rac8 17.f4 ef4 18.Bf4 Nf4 19.Nf4 Be5 20.Rf3 Qf7 21.Qf7= Rf7 22.Ne6 Re7–/+ 23.Nbd4 Re6!–+ 24.Ne6 Ba1 25.d4 Kf7 26.Nc5?? Bd4 (27.Kf1 Rc5–+) 0–1. tromar (1730) – Flutschy (1770), GameColony.com, 2002.

5.Bc4 Nd7 6.Bg8 Rg8 7.Qh5 g6 8.Qh7 Rg7 9.Qh3 Nb6 10.Qb3 Qe7 11.c4 a5 12.ba5 Ra5 =.

5.Bc4 Nh6 6.Nf3+= c6 7.Ne5 fe5=+ 8.Qh5 g6?? 9.Qe5+– Qe7 10.Qh8 Qe4 11.Kd1 Qg2 12.Re1 Kd8 13.Qf8 (13…Kc7 14.Qf4 Kd8 15.Qf6 Kc7 16.Qe5 Kb6 17.Qa5#) 1–0. Wall,Bill – Hifine, Internet, 2003.

5.Qh5 g6 6.Qd1 a6 7.c3 dc3 8.Bc3 Be6 9.Be2 Nc6 10.d3 Nd4=+ 11.Bd4 Qd4 12.Nd2 Bd6 13.Ngf3= Qb6 14.0–0 Ne7 15.Nc4 Qc6 16.Nd6 cd6 17.Rc1+/– Qd7 18.d4 Bg4 19.Nd2 Be2 20.Qe2 ed4 21.Nf3 Nc6 22.Rfd1 0–0 23.Nd4 Nd4 24.Rd4 Rae8 25.Rcd1 f5 26.Rd6 Qc7 27.Qa2 Rf7?? 28.Rd7+– Qd7 29.Rd7 Ref8 30.Rf7 Rf7 31.ef5 Kg7 32.fg6 hg6 33.Qb2 Kh7 34.Qc3 Rd7 35.h3 b6 36.Kh2 a5 37.ba5 ba5 38.Qa5 Rd3 39.a4 Ra3 40.Qc7 Kh6 41.a5 Ra2 42.Qb6 (42.Qb6 Kh7 43.a6+–; better is 42.Qf4 Kg7 43.Qe5 Kh6 44.Qh8 Kg5 45.Qd8 Kh6 46.Qf8 Kh7 47.Qf7 Kh6 48.Qa2 Kg7+–) 1–0. badboy1221 – jakesh, Live Game Caissa's Web, 2005. _

5.Bb5 Nc6

6.c3 Nge7 7.cd4 ed4 8.Nf3 a6 9.Ba4 Bg4 10.0–0 b5 11.Bb3 Qd6 12.h3 Bh5 =.

6.Bc6 bc6 7.Nf3 c5 8.c3 Rb8 9.Bc1 Qd7 10.0–0 d3 11.Ne1 Nh6 12.Bb2 a5 =+.

6.Ne2 Nge7 7.0–0 a6 8.Bc4 Qd6 9.c3 b5 10.Ba2 a5 11.a4 d3 12.Nc1 ba4 +=.

6.Nf3 Nge7 7.0–0 Be6 8.Qe2 Qd6 9.c4 Qd7 10.c5 Ng6 11.Qd1 Be7 12.Qa4 0–0 =+.

6.Qh5 g6 7.Qf3 Qd6 8.c3 dc3 9.Qc3 Bd7 10.Nf3 a6 11.Bc4 b5 12.Be2 a5 =. _

5.Bb5 Bd7

6.Bc4 Nh6 7.Nf3 Bc6 8.Qe2 Nf7 9.c3 Nd6 10.cd4 Nc4 11.Qc4 Be4 12.Qe2 Bf3 +=.

6.Bd7 Qd7 7.Qh5 Kd8 8.Qe2 a5 9.b5 Ne7 10.Nh3 Kc8 11.f4 a4 12.0–0 Ra5 =.

5.Bb5 Nd7

6.c3 a6 7.Bc4 Nb6 8.Bg8 Rg8 9.cd4 ed4 10.Qb3 Rh8 11.Ne2 c5 12.bc5 Bc5 +=.

6.Bc4 Nb6 7.Bb3 a5 8.b5 a4 9.Bg8 Rg8 10.d3 Qd7 11.c4 Qg4 12.Qf3 Qg6 =+.

6.Nf3 c6 7.Bc4 Nb6 8.Bb3 c5 9.Qe2 Qd7 10.a4 a5 11.bc5 Bc5 12.0–0 Ne7 +=.

6.f4 a5 7.f5 g6 8.c3 c6 9.Bd3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 dc3 12.dc3 Nb6 =.

5.c3 c5

6.bc5 Bc5 7.cd4 Bd4 8.Bb5 Bd7 9.Bd7 Qd7 10.Bd4 Qd4 11.Nc3 Na6 12.Nf3 Qc4 13.Qa4 Qc6 14.0–0 Nh6 15.Qb3 Nc5 16.Qd5 Rd8 17.Qa2 Ne4 18.Rab1 Ng4?? 19.Rfc1?? Nc3 (19...Nc3 20.Rc3 Qd7+/–) 1–0. commolot (2105) – nwishn (2010), net–chess.com, 2007.

6.cd4 cd4 7.Bc4 Bd6 8.d3 Bd7 9.Nd2 Qe7 10.Ngf3 b5 11.Bd5 Bc6 12.Bc6 Nc6= 13.Nb3 Rc8 14.0–0 Qb7 15.Rc1 Nge7 16.Nc5 Bc5 17.bc5 0–0 18.Qb3 Kh8 19.Rc4?? a5 20.Ra4?? Rb8 21.Ra5 Na5 22.Qe6 Nac6 23.Rc1 Rfe8 24.Nh4 Ng6 25.Ng6 hg6 26.Qh3 Kg8 27.f4 Qc8 28.f5 gf5 29.ef5 Ne7 30.g4 Rb7 31.Rf1 Rc7 32.g5 Rc5 33.gf6 Rc2 34.fg7?? (34…Ng6 35.Ba1–+; better is 34.Qg3 Ng6 35.f7 Kf7 36.Qg6 Kf8 37.f6=+). b4_player (1855) – Zipfel, GameColony.com, 2002.

6.cd4 ed4 7.bc5 Nc6 8.Qh5 g6 9.Qd5 +/–.

5.Bc4 a6

6.c3 Nc6 7.Ne2 b5 8.Bb3 dc3 9.Nbc3 Bb7 10.0–0 a5 11.Nb5 ab4 12.Qc2 ba3 +=.

6.Ne2 b5 7.Bb3 c5 8.bc5 Bc5 9.Nf4 Ne7 10.Nh5 Kf8 11.0–0 Nbc6 12.Qf3 Qd6 =.

6.Nf3 b5 7.Ne5 bc4 8.Qh5 g6 9.Ng6 hg6 10.Qh8 Be6 11.f4 c5 12.0–0 Qd7 =.

6.Nh3 Nh6 7.Qh5 g6 8.Qh4 b5 9.Bb3 a5 10.c3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 dc3 =.

6.Qh5 g6 7.Qh4 Be7 8.c3 Nc6 9.Bd5 Qd6 10.Ne2 dc3 11.Nbc3 f5 12.Qg3 f4 +=.

5.Bc4 Nc6

6.Ne2 Nge7 7.c3 f5 8.Qb3 Qd6 9.b5 Na5 10.Bf7 Kd8 11.Qb4 d3 12.Nc1 b6 =.

6.Nf3 Nge7 7.c3 dc3 8.Nc3 Bg4 9.h3 Bf3 10.Qf3 Nd4 11.Qh5 g6 12.Qh4 Qd6 +=.

6.Qh5 g6 7.Qe2 Qd6 8.Nf3 Bg4 9.Qd3 0–0–0 10.h3 Bf3 11.Qf3 Nge7 12.0–0 h6 =.

5.Bc4 Qd6

6.c3 Nc6 7.Ne2 Be6 8.Be6 dc3 9.Nbc3 Qe6 10.d4 ed4 11.Nd4 Nd4 12.Qd4 Bd6 +=.

6.Nf3 a5 7.b5 Nd7 8.a4 Nc5 9.Ba3 Bg4 10.Qe2 0–0–0 11.h3 Bh5 12.g4 Bg6 =.

6.Qh5 g6 7.Qe2 c6 8.f4 b5 9.fe5 fe5 10.Bb3 Nd7 11.Nf3 a5 12.ba5 Nc5 =.

5.Bc4 Qd7

6.c3 b5 7.Bb3 c5 8.bc5 Bc5 9.cd4 Bd4 10.Bd4 ed4 11.Nf3 Ne7 12.0–0 Nbc6 =.

6.Qe2 Ne7 7.c3 Nbc6 8.Qh5 g6 9.Qf3 Bg7 10.Ne2 dc3 11.Nbc3 a6 12.Nd5 f5 +=.

6.f4 Bd6 7.Ne2 c5 8.c3 cb4 9.cd4 ef4 10.ab4 b5 11.Bg8 Rg8 12.e5 f3 +=.

6.Qh5 g6 7.Qe2 c6 8.f4 b5 9.Ba2 a5 10.Nf3 Qd6 11.0–0 Bg4 12.fe5 fe5 +=.

5.Bc4 Qe7

6.c3 Nc6 7.Ne2 Be6 8.Be6 Qe6 9.cd4 Nd4 10.Nd4 ed4 11.0–0 0–0–0 12.d3 f5 +=.

6.Nf3 a5 7.b5 Be6 8.Qe2 Nd7 9.c3 Nc5 10.cd4 ed4 11.Bd4 Bc4 12.Qc4 Qe4 =.

6.Qh5 g6 7.Qe2 Nc6 8.c3 Be6 9.Bd5 Bd5 10.ed5 Nd8 11.cd4 e4 12.Nc3 f5 +=.

4.e4 de4

5.Nc3 c5 6.Ne4 cb4 7.ab4 (7.Nf3 Bf5 8.Bd3 Nc6=) 7...Bf5 (7...Bb4 8.Nf3+=) 8.Ng3 (8.Qf3 Nh6 9.Ng3 Bd7 (9...Bc2?? 10.Qb7 Bb4 11.Qb4+–) 10.Qb7 Nc6+=) 8...Be6+= 9.b5 Bc5 (9...Nd7 10.Nf3+=) 10.d4 ed4?? (better is 10...Bd4 11.Bd4 ed4+=) 11.Qh5+– (11.Qh5 Kf8 12.Qc5 Ne7 13.N1e2+–) 1–0. uberlebende (1825) – purplegadge (1790), gameknot.com, 2014.

5.Nc3 Be6 6.Ne4= Nc6 7.Nf3 Qd5 8.Nc3 Qd7 9.Bb5 a6 10.Ba4 b5 11.Bb3 Bb3 12.cb3 Rd8 13.0–0 Bd6 14.Nd5 Qe6 15.Nc3 Nge7 16.Re1 f5 17.d3 0–0 18.Qc2 Rfe8 19.Rad1 Nb8 20.Rd2 Ng6 21.Rde2 Nf4 22.Re3 Ng2! 23.Kg2 f4 24.Re5 Qg4–+ (24...Qg4 25.Kf1 Qh3 26.Kg1 Be5 27.Ne5 Rd6–+) 0–1. Vollbrecht,Joerg – Engel,Manfred, CiF, 1999.

5.Bc4 Nc6 6.Nc3 Bf5 7.Bd5 =+.

5.Bc4 Qd6 6.Nc3=+ f5 7.Qe2 Nc6 8.Nb5 Qe7 9.Bg8 Rg8–/+ 10.Qc4 Rh8 11.Nc7?? Qc7–+ 12.b5 Qb6 13.bc6 Qb2 14.Rd1 Ba3 15.Nh3 Be7 16.0–0 Qd4 17.cb7 Bb7 18.Qb5 Qd7 19.Qe5 Qd5 20.Qg3 g5 21.f4 g4 22.c4 Qd4 23.Nf2 0–0–0 24.Kh1 h5 25.Qb3 h4 26.c5 h3 27.c6 hg2 28.Kg2 Bc6 29.Rc1 Rh6 (29...Rh6 30.Rfe1 Kd7–+) 0–1. Zylla,Johannes – Frijling,Jeroen, corr ICCF WC/VIII/IX/gr.74, 1990.

5.Bc4 Ne7 6.Nc3 Bf5 7.Nge2 a6 8.Ng3+= b5 9.Bb3 Qd4? 10.Nd5 Qb2 11.Nc7 Kd8 12.Na8 Nec6?? 13.Nf5 (13.Nf5 g6 14.Ra2 Qa2 15.Ba2 gf5 16.Qh5+–) 1–0. Wall,Bill – LitoUr, internet, 2003.

5.Qe2 Qd5 =+.

5.Qh5 g6 6.Qe2 Bf5 7.Qb5 Nc6 8.Qb7 Nge7 9.Bb5 Bd7 10.Ba4 a6 (11.b5 Ra7 12.bc6 Rb7 13.cd7 Kf7 14.Bb3 Kg7–+) 0–1. Andersson,Lars H – Boles, corr ICCF, 1986.

5.Bc4 Bf5

6.Nc3 Ne7 7.Qh5 Bg6=+ 8.Qe2 Nbc6 9.Ne4= Nd4 10.Qd3 Nd5 11.Ne2= c5 12.Bd4 cd4+= 13.Bb5 Kf7 14.Bc4 Kg8? 15.f3 Bf7 16.Qb3 b5 17.Bb5= Ne3 18.Qd3 Ng2 19.Kf2 Nh4 20.Bc4 Be7 21.Nc5 Qb6 22.Qb3 d3?? 23.cd3?? Bc5–+ 24.bc5 Qc5?? (24...Qc5 25.Kg3 Nf5 26.Kg2 Qc7=+; better is 24...Qb3 25.Bb3 Bb3–+) 0–1. Gross – Escarimis, corr, 1987.

6.Ne2 Nc6 7.Ng3 Bg6 8.Nc3 f5 9.d3 ed3 10.0–0 dc2–/+ 11.Qc2 Qc8 12.f4=+ Nf6 13.Nb5 Bd6 14.fe5 Ne5 15.Qe2 Ne4 16.Rf5 Bf5 17.Ne4+– Be6?? 18.Ned6 cd6 19.Nd6 (19.Nd6 Kd8 20.Nc8 Bc8 21.Qe5 Bd7 22.Qg5 Kc8 23.Rc1 b5 24.Bd5 Bc6 25.Rc6 Kd7 26.Qg7 Kd8 27.Bf6 Ke8 28.Qe7) 1–0. labackna – Salvatore, ChessWorld.net, 2006.

6.Ne2 Nh6 7.Ng3 Bg6 8.0–0 Bd6 9.Nc3 f5 10.d3 ed3 11.Qd3 Nd7 12.Rad1 Qh4 13.Nb5 0–0–0 14.Nd6 cd6 15.Qd6?? Qc4–+ 16.Rfe1 Nf7 17.Qd3 Qd3 18.cd3 Rhe8 19.Rc1 Kb8 20.f4 ef4 21.Ne2 f3! 22.Nf4 Nfe5 23.Ng6 hg6 24.Be5 Ne5 25.Red1 f2! 26.Kf1 Nd3 27.Rb1 Re1 (27...Re1 28.Re1 fe1R 29.Re1 Ne1 30.Ke1 Rd3–+) 0–1. labackna – jammboy, ChessWorld.net, 2006.

4.Nf3 c5

5.e3 Bd6 6.bc5+= Bc5 7.c4 (7.d4 ed4 8.Bd4 Bd4 9.Nd4 Nc6+=) 7...Ne7 (7...Nc6 8.d4 ed4 9.Nd4+=) 8.cd5+= (8.cd5 Qd5 9.Nc3+=). Woelfelschneider,Peter – Bareis, 2009.

5.bc5 Bc5

6.d4 Qb6 =.

6.e3 Qb6 (7.Nc3 Ne7= (worse is 7...Qb2 8.Na4 Qa1 9.Qa1+–)). Miller,Urban – Palfrey,Clair, APCT, corr, 1967. (=1.Nf3 d5 2.b4 f6 3.Bb2 e5 4.a3 c5)

6.e3 Ne7 7.c4 Qa5 8.Nc3 0–0 9.cd5 Nd5?? (better is 9...Rd8+=) 10.Nd5 Nc6 11.Nc3 (11.Bc4!? Be6+–) 11...Be6 12.Be2 Rad8 13.0–0 Bf5 (13...Be7 14.Qc2+–) 14.Qa4 (better is 14.Qb3!? Kh8+–) 14...Qb6 (14...Qa4 15.Na4 Bd6+–) 15.Qb5 (15.Qb5 Qb5 16.Bb5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1770) – didy, Active, 2007.

5.e3 cb4–/+

6.Bb5 Nc6 7.ab4 Bb4 –/+.

6.Bb5 Nc6 7.Bc6 bc6–/+ 8.0–0 ba3 9.Na3 Nh6 10.d4 e4 11.Nd2 Bd6 12.c4 Be6 13.cd5 cd5 14.Nb5 Bh2!–+ 15.Kh2 Qb8 16.Kg1 Qb5 17.Qa4 Qa4 18.Ra4 0–0 19.Rc1 f5 20.Ba3 Rfc8 21.Ra6 Rc1 22.Bc1 Kf7 23.Nb3 Bc8 24.Rd6 Rb8 25.Na5 Rb1 26.Rc6 Be6 27.Kh2 –+. mwojo (1745) – malaysianisme, net–chess.com, 2004.

4.Nf3 d4

5.c3 dc3 6.Nc3 Bg4 =.

5.c3 c5 6.bc5 Bc5 7.cd4 ed4 (7...Bd4 8.Nd4 ed4 9.e3+=) 8.e3 (better is 8.Qc2!? Bb6 9.Bd4+/–) 8...de3= 9.fe3 Ne7 10.Bc4 a6 11.Qb3 Nbc6 12.Bf7 Kf8 13.Bh5 (13.0–0!?+/–) 13...Qd5= 14.Qd5 Nd5 15.Nc3 Nce7 (better is 15...Nc3!? 16.Bc3 g6 17.Bf6 Rg8+=) 16.Nd5 Nd5 17.Nd4 g6 (17...Nb6!?=) 18.Bf3+/– Ne7? (better is 18...Nb6!?+/–) 19.Nb3+– Bd6 20.Bf6 Rg8 21.Nd4 Kf7 22.0–0 Kf6 (22...Rd8 23.Be5 Be5 24.Bb7 Bf5 25.Ba8 Ra8 26.g4+– (26.Nf5?! gf5 27.d4 Bf6+=)) 23.Bb7 Bf5 24.Ba8 (24.Nf5?! gf5 (24...Nf5? 25.Ba8 Ra8 26.g4+–) 25.Ba8 Ra8+=) 24...Ra8 25.g4 (25.Nf5?! gf5 (25...Nf5? 26.g4+–) 26.a4 Bb4=) 25...Be5 26.gf5 Bd4 (26...gf5 27.Rab1 Bd4 28.ed4+–) 27.fg6 (27.ed4?! Nf5 28.Rac1 Kg5+–) 27...Kg6 28.ed4 Rd8 29.Rae1 Nf5 30.Re6 Kg5 31.Re5 Rf8 32.d5 Kg6 33.Re6 Kh5 34.d6 Rg8 35.Kh1 Nd4 36.Re5 Kh6 37.d7 Rd8 38.Rf6 Kg7 39.Rd6 Nb5 40.Rd3 Kf7 41.Rf3 Kg7 42.Re7 Kg6 43.Rd3 Nc7 44.Rd6 Kf5 45.d4 h5 46.Kg2 Kf4+– 47.Re5 Nb5 48.Rf6 Kg4 49.h3 Kh4 50.Rf4 1–0. Fournier,Frederic (1730) – Cormon,Eric, Grand Prix Oise, 1999.

5.g3 a5 6.b5 +=.

5.g3 c6 6.c3= dc3 7.Nc3 a6 (7...Be6 8.d4=) 8.Bg2 Be6 9.0–0 Nh6 10.Qc2 (10.d4 Bd6+=) 10...Bd6 11.Ne4 0–0 12.d4 White launches an attack 12...ed4 13.Nd4 (13.Rfd1 c5+=) 13...Bd5 14.Rfd1 Re8 15.Nd6 Qd6 16.e4 Be6 17.Nf5 (worse is 17.Ne6 Qe6 18.Bd4 f5+/–) 17...Qf8 18.Nh6 gh6 19.e5 (19.Bd4 f5+–) 19...f5 (19...Nd7 20.ef6 Nf6 21.Qc3+/–) 20.Rd4 Qf7 21.Rh4 (21.Re1 a5+–) 21...Qg6 22.Bc1 h5 23.Bf3 (23.Rd4 a5+/–) 23...Bf7 (23...Nd7 24.Bh5 Qg7 25.Be8 Re8 26.f4+–) 24.Bh5 Qe6 25.Bf3 (25.Bf4!?+/–) 25...Nd7+= 26.Bb2 (better is 26.Rd4+=) 26...Nb6? (better is 26...Ne5!? 27.Bg2 Nc4+=) 27.Rc1 Nc4? (better is 27...Nd5+/–) 28.Qc4 (28.Rc4 Qc4 29.Qc4 Bc4 30.Rc4 Rad8+–) 28...Qc4 29.Rhc4 Bc4 30.Rc4 Rad8 31.Bh5 Re7 32.Rd4 (32.Rd4 Rd4 33.Bd4+–) 1–0. Rosikiewicz,Zenon – Roczniak,Jan, corr 1AMM Poland, 1991.

5.e3 de3

6.fe3 a5 7.b5 =.

6.fe3 c5 7.Bc4 cb4 8.ab4 Bb4 9.0–0 Nc6 10.Nh4 Qb6?? 11.Qh5+– Kf8?? 12.Qf7# 1–0. dale2 – 26i4u2, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.fe3 Nc6 7.Bc4+= Bg4 8.0–0 (8.h3 Bh5 9.Nc3 f5+=) 8...e4= 9.h3 Bh5 10.g4 Bg6 11.Nh4 Bd6 (11...Qd6!? 12.Rf4 0–0–0+=) 12.Nf5+/– (worse is 12.Ng6 hg6 13.Kg2 Qe7=) 12...Bf5 13.Rf5 (13.gf5 Qe7 14.Qh5 Kd8+/–) 13...Qe7 (13...Nge7 14.Rf1=) 14.Nc3 (better is 14.Bd5 Nh6 15.Rf2=) 14...Nh6 (better is 14...0–0–0=) 15.Nd5+/– Qf8 (better is 15...Nf5 16.Ne7 Nfe7+/–) 16.Rf6?? (better is 16.Nf6 Kd8 17.Rf2+–) 16...gf6–/+ 17.Nf6 Kd8 18.Ne4 Be5 (18...Ne5 19.Nc5 Ke8 20.Be5 Be5 21.d4+=) 19.d4+= Bd6 (19...Bg7 20.Nc5 Qe7+=) 20.Qe1 (20.Nc5 Qe7 21.Nb7 Kc8=) 20...a6 (20...Qe7!? 21.Bd5 Kc8–/+) 21.Be6 (21.Nc5 Ke8 22.Nb7 Ra7=) 21...Ng8 (better is 21...Qg7+=) 22.d5+= Ne5 23.Ng5 (23.Qh4 Ne7 24.Be5 Be5 25.Rf1+–) 23...Nh6?? (better is 23...Ke7 24.Qh4 Qh6 25.Qh6 Nh6–/+) 24.Qh4+– Ke8 25.Rf1 (better is 25.Qh5!? Ke7 26.Ne4+–) 25...Qg7+/– 26.Qh5 Kd8? (26...Qg6 27.Qg6 hg6 28.c4+/–) 27.Bf5?? Ke7? 28.Ne6+– Nf3 29.Rf3 Qb2 30.Qh6 c6 31.Nd4 Qa1 32.Kg2 Rad8 33.Qe6 (33.Qe6 Kf8 34.Bg6 Kg7 35.Nf5 Kf8 36.Qf7; 33.Qg7 Ke8 34.Bg6 hg6 35.Qf7) 1–0. Gross,Wilhelm – Psion, 15 sec/Zug, 1993.

6.fe3 Bd6 7.Bc4 Ne7 8.Nc3 Bf5 9.Nh4 Qd7 10.Nf5 Qf5 11.Bd3 Qg5 12.Qf3 c6?? (better is 12...Nbc6+/–) 13.Ne4+– Qh4 14.g3 Qh6 (14...Qh3 15.Nd6 Kd7 16.Bf1+–) 15.Nd6 Kf8 16.Qg4 g6 (16...f5 17.Nf5 Qg6 18.Qe4+–) 17.0–0 (better is 17.Qe6 Qg7 18.0–0+–) 17...Kg7 (17...Nf5 18.Be5! fe5 19.Nf5 Qh5 20.Nd4 Ke7 21.Qe6 Kd8 22.Rf7 Qg5 23.Qd6 Ke8 24.Raf1 Qg3 25.hg3 ed4 26.Qe7#) 18.Be5! Rf8 19.Ne8! Kf7 20.Nf6 Na6 21.Bc4 Nd5 22.Qd7# 1–0. Valverde,Mario (2080) – Tortoza,Carlos (1840), CiF, 2011. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 d4 4.Nf3 f6 5.e3 de3)

6.fe3 Be6 7.Be2 =.

4.g3 Bd6

5.Nc3 A) 5...Ne7 6.e4 (6.Bg2 c6 7.Nf3 0–0 8.0–0 b5 9.e4+=; 6.Nb5 a5 7.Nd6 Qd6 8.b5 0–0 9.Bg2+=) 6...Be6 7.Qh5 Bf7 8.Qg4 0–0 9.ed5+=; B) 5...c6 6.e4 (6.e3 Ne7 7.Qh5 g6 8.Qe2 b5 9.a4+=; 6.Nf3 Bf5 7.Bg2 Ne7 8.d3 a5 9.ba5+=; 6.Bg2 Ne7 7.Nf3 0–0 8.0–0 Be6 9.Ne1+=) 6...d4 7.Na2 f5 8.f4 fe4 9.fe5+=; C) 5...Be6 6.Nf3 (6.Bg2 c6 7.Nf3 Ne7 8.0–0 0–0 9.Ne1+=; 6.e4 d4 7.Nce2 a5 8.c3 dc3 9.dc3+=) 6...a5 7.b5 Ne7 8.Bg2 0–0 9.0–0+=.

5.d4 A) 5...Ne7 6.de5 (6.e4 ed4 7.ed5 Nd5 8.Bd4 Qe7 9.Qe2+=; 6.Bg2 a5 7.de5 fe5 8.b5 c6 9.Nf3+=) 6...fe5 7.e4 de4 8.c4 Nec6 9.c5=; B) 5...e4 6.e3 (6.c4 dc4 7.Nd2 e3 8.fe3 b5 9.Bg2+=; 6.Nd2 c6 7.c4 Ne7 8.e3 0–0 9.f3+=) 6...Ne7 7.c4 c6 8.Nc3 Bf5 9.Rc1=; C) 5...Nd7 6.e3 (6.Bg2 Ne7 7.Nd2 Nb6 8.de5 fe5 9.c4+=; 6.e4 de4 7.Qg4 Qe7 8.Qe4 ed4 9.Qe7+=) 6...a5 7.b5 ed4 8.Bd4 Ne7 9.c4=; D) 5...Nc6 6.Nf3 (6.Bg2 Nge7 7.de5 Ne5 8.Nf3 Bg4 9.0–0+=; 6.e3 Nh6 7.c4 dc4 8.Qh5 Kf8 9.Bg2–/+; 6.Nc3 Bf5 7.de5 fe5 8.Bg2 d4 9.Na4+=) 6...Nge7 7.Bg2 e4 8.Nfd2 b5 9.a4=; E) 5...ed4 6.Nf3 (6.Bg2 c6 7.Bd4 Ne7 8.Nf3 a5 9.b5+=; 6.Bd4 Nc6 7.Nf3 Bg4 8.Bc3 Bf3 9.ef3+=) 6...Ne7 7.Bd4 a5 8.b5 c5 9.bc6+=.

5.Nf3 A) 5...Ne7 6.Nc3 (6.Bg2 0–0 7.0–0 c6 8.d4 Nd7 9.e4+=; 6.c3 0–0 7.Bg2 Nd7 8.0–0 c6 9.Qb3+=) 6...a5 7.b5 e4 8.Nd4 0–0 9.d3+=; B) 5...Bf5 6.Bg2 (6.e3 Ne7 7.c4 c6 8.c5 Bc7 9.d4+=) 6...Ne7 7.d4 Nbc6 8.de5 Ne5 9.Ne5+=; C) 5...Nh6 6.d4 (6.Nc3 e4 7.Ng1 Be6 8.Bh3 Qd7 9.Be6+=; 6.Bg2 a5 7.b5 0–0 8.Nc3 e4 9.Ng1+=; 6.c3 0–0 7.Bg2 Be6 8.0–0 a5 9.d3+=) 6...e4 7.Nfd2 Nf5 8.Bg2 a5 9.c4+=; D) 5...a5 6.b5 (6.ba5 Ne7 7.Bg2 0–0 8.0–0 Ra5 9.d3+=; 6.c3 Ne7 7.Bg2 0–0 8.0–0 c6 9.d3+=) 6...Ne7 7.Nc3 e4 8.Nd4 0–0 9.d3+=; E) 5...c6 6.Bg2 (6.Nc3 Ne7 7.e4 d4 8.Nb1 a5 9.c3+=) 6...Ne7 7.0–0 a5 8.c3 0–0 9.d3+=.

5.Bg2 c6 6.d4 (6.e4 de4 7.Be4 f5 8.Bd3 Nf6 9.Qe2+=; 6.Nf3 a5 7.c3 Ne7 8.0–0 0–0 9.d3+=) 6...a5 7.e4 de4 8.de5 Be5 9.Qd8 =.

5.Bg2 Ne7

6.Nc3 c6 =+.

6.d3 0–0 7.Nf3 c6 (7...a5 8.c3=+) 8.Nbd2 (8.c4 dc4 9.dc4 c5=) 8...a5 9.c3 f5 (9...Be6 10.0–0=+) 10.0–0 h6 (10...Nd7 11.Nb3=+) 11.e4 (11.Nb3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Qb6=) 11...fe4 12.de4 Bg4 (12...ab4 13.cb4 Bg4 14.h3 Bf3 15.Nf3=) 13.ed5 (13.h3 Bh5=+) 13...cd5 14.Qb3 (14.h3 Bh5 15.g4 Bf7=+) 14...Be6 (14...e4 15.Nd4 Rf7 16.c4+=) 15.Rfe1=+ Nd7 (15...a4 16.Qd1 Ng6 17.c4 dc4 18.Rc1+=) 16.c4 dc4 17.Nc4 Nb6 18.Nfe5 Be5 19.Be5 Bc4 (19...Nc4 20.Bg7 Rf2 21.Re6 Rg2 22.Kg2 Qd5 23.Qf3 Qe6 24.Qb7 Qd5 25.Qd5 Nd5 26.Bd4 Nde3 27.Be3 Ne3 28.Kf2 ab4 29.Rb1 Ng4 30.Kf3 Nh2 31.Kg2 ba3 32.Kh2–+) 20.Qc3 (20.Qb2 ab4 21.Bg7 Rf7 22.Bh6 ba3 23.Ra3 Ra3 24.Qa3 Bd5–/+) 20...ab4–+ 21.ab4 Ra1 22.Ra1 Rf7 23.Bb7 Ned5 24.Bd5 Qd5 (24...Bd5 25.Bd4–+) 25.f4 (25.Qd4 Qe6–+) 25...Bb5 (25...Qe6 26.Bd4–+) 26.Rc1 (26.Qc5 Rb7 27.Ra8 Kh7 28.Qd5 Nd5–/+) 26...Nc4 27.Qd4 Rd7 (27...Qf3 28.Rc4 Rd7 29.Qd7 Qe3 30.Kg2 Bd7 31.Rc8 Bc8 32.Bf6 Qe2 33.Kg1 Bb7 34.Bg7 Qe1) 28.Qd5–/+ Rd5 29.Bc3 Rd3 30.Kf2 Ne3 (30...Kf7 31.Ke1–/+) 31.Be1 Ng4 (31...Kf7 32.Rc5 Ng4 33.Kg1–/+) 32.Kg2 (32.Kg1 Kf7–/+) 32...Bc4 (32...Re3 33.h3 Re2 34.Kg1–+) 33.Rc4? (better is 33.Kg1 Be6 34.Rc6–/+) 33…Ne3–+ (34.Kf3 Nc4 35.Ke4 Rd1–+) 0–1. Bendig,Frank – Labahn,Wolfgang, corr ICCF TT–4–90 semi, 1994.

6.d3 a5 7.b5 =+.

6.d4 Nd7 7.Nd2 Nb6 8.de5 fe5 9.c4 +=.

6.e4 a5 7.ed5 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 +=.

4.g3 Be6

5.d4 A) 5...Nc6 6.Bg2 (6.Nf3 e4 7.Nfd2 f5 8.Bg2 Qf6 9.Nb3+=; 6.de5 Ne5 7.Bg2 a5 8.ba5 Ra5 9.Nh3+=; 6.e3 Bd6 7.f4 e4 8.c4 dc4 9.Nc3+=) 6...Nd4 7.Bd4 ed4 8.Nf3 c5 9.bc5=; B) 5...Nd7 6.Nd2 (6.de5 Ne5 7.Nd2 Bd6 8.Bg2 Ne7 9.Ngf3+=; 6.Nc3 ed4 7.Nb1 a5 8.Qd4 ab4 9.ab4–/+; 6.Bg2 Nb6 7.de5 Nc4 8.Bc3 fe5 9.Nd2=; 6.e3 a5 7.b5 Bd6 8.Bg2 c6 9.de5+=) 6...Bd6 7.e4 Nh6 8.Ngf3 Qe7 9.Qe2=; C) 5...a5 6.b5 (6.de5 ab4 7.Nf3 fe5 8.Ne5 ba3 9.Na3+=) 6...Nd7 7.Bg2 c6 8.c4 dc4 9.bc6+=.

5.Nf3 A) 5...a5 6.b5 c5 7.Bg2 Qd7 8.a4 Bd6 9.0–0+=; B) 5...Bd6 6.Bg2 (6.Nc3 Ne7 7.Bg2 0–0 8.0–0 Qd7 9.Ne1+=) 6...a5 7.b5 Ne7 8.d4 e4 9.Nfd2+=; C) 5...Qd7 6.Bg2 a5 7.ba5 Ra5 8.d4 e4 9.Nfd2+=; D) 5...Nd7 6.Bg2 Nb6 7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.0–0+=; E) 5...Nh6 6.Bg2 a5 7.c3 Bd6 8.0–0 c6 9.d3+=.

5.f4 A) 5...a5 6.fe5 ab4 7.e3 Nd7 8.ef6 Ngf6 9.Ne2+=; B) 5...Nd7 6.fe5 (6.Nf3 Bd6 7.fe5 fe5 8.Bg2 a5 9.b5+=; 6.Bh3 Bh3 7.Nh3 c5 8.b5 Qb6 9.a4+=; 6.e3 Bd6 7.Nc3 a5 8.b5 Ne7 9.Bh3+=) 6...Ne5 7.e4 de4 8.Be5 fe5 9.Qh5+=; C) 5...ef4 6.gf4 a5 7.b5 Bc5 8.Nf3 Nh6 9.Nd4+=; D) 5...Bd6 6.fe5 (6.e4 ef4 7.ed5 Bd5 8.Qh5 Bf7 9.Qb5–/+; 6.e3 Nd7 7.Bh3 Qe7 8.Be6 Qe6 9.Qh5+=) 6...fe5 7.Nf3 Nd7 8.Bg2 a5 9.b5+=.

5.Bg2 a5 6.b5 (6.ba5 Ra5 7.Nf3 Bd6 8.0–0 Ne7 9.d4+=; 6.c3 Bd6 7.c4 c6 8.c5 Be7 9.d4+=) 6...Qd7 7.c4 Ne7 8.Qa4 c6 9.cd5 +=.

5.Bg2 Nd7 6.e3 Bd6 7.Ne2 Ne7 8.0–0 c6 9.d4 e4 (9...0–0 10.Nd2+=) 10.Nd2 0–0 11.Rc1 (11.c4 Qe8+=) 11...f5 (11...a5 12.Nf4 Bf4 13.ef4 ab4 14.ab4–/+) 12.c4 (12.Nf4 Bf7+=) 12...Nf6 (12...dc4 13.Nc4 Bc4 14.Rc4+=) 13.cd5 (13.c5 Bc7+=) 13...Ned5 14.Nb3 Rc8 15.Nc5 Bc5 (15...Qe7!?–/+) 16.dc5= Ng4 17.h3 Ngf6 18.Nd4 Bd7 19.Qe2 g6 (19...Qe8!?=) 20.Rfd1 Qe7 21.Rd2 Nc7 22.Rcd1 Be8 (22...Ncd5 23.Rb1+=) 23.a4 (23.Rf1 Ncd5+=) 23...Ncd5 24.Nb3 (24.b5!?+=) 24...Nb4= 25.Qc4 (25.Rd6 Nfd5=) 25...Nbd5+= 26.Na5 (26.Bd4 Bf7 27.Qe2 b6+=) 26...Bf7 27.Qb3 Nf4 (better is 27...Nd7–/+) 28.Qb7+/– Qb7 29.Nb7 Ng2 30.Kg2 (30.Bf6?! Bb3 31.Nd6 Bd1 32.Rd1 Ra8+–) 30...Rb8 (30...Nd5 31.Be5+=) 31.Nd6 (31.Bf6 Bb3 32.Rb1 Rb7 33.Be5+–) 31...Nd5 32.Be5 Rb4 33.Rd4 Rd4 34.Rd4 Be6 35.Nb7 Rf7? (35...g5 36.Nd6=) 36.Nd6?? (better is 36.Nd8!? Rf8 37.Ne6+/–) 36...Rd7 (36...Rf8 37.Rd1+=) 37.a5 a6 38.Nc4 (38.Rd2 Nc7+=) 38...Rb7= 39.Nb6 Kf7 40.Bd6 (40.Bd6 Kf6 41.Rd2=). hgflyer – procyk, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Bg2 Be7 6.d3 (6.Nf3 a5 7.b5 a4 8.e3 c6 9.Qe2+=; 6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.d4 Nc6 9.de5=; 6.d4 a5 7.de5 ab4 8.e4 Ra5 9.ab4=; 6.f4 a5 7.fe5 ab4 8.Nf3 ba3 9.Na3=) 6...Nh6 (6...a5 7.ba5 Ra5 8.Nf3 Nh6 9.Nbd2+=) 7.Nf3 (7.c4 c6 8.cd5 cd5 9.Qb3+=) 7...Nd7 (7...a5 8.c3 ab4 9.ab4+=) 8.Nbd2 (8.0–0 a5 9.b5+=) 8...0–0 (8...c6 9.c4+=) 9.0–0 (9.c4+=) 9...Nf7 10.c4 c6 11.Qc2 f5 12.Rac1 d4 13.Rfe1 Ng5 (13...a5 14.e3 ab4 15.ab4 de3 16.Re3 Bb4 17.Ne5 Nfe5 18.Be5 Ne5 19.Re5+=) 14.Rcd1 (14.e3 de3 15.Re3 a5+=) 14...f4 (14...a5 15.ba5 Qa5 16.e3 de3 17.Re3=) 15.Ng5 (better is 15.gf4!? Rf4 16.e3 de3 17.fe3+=) 15...Bg5+= 16.Ne4 fg3 17.fg3 Be3 18.Kh1 Nf6 19.Rf1 Ng4 20.Rf8 Qf8 21.Rf1 Qe8 22.Bh3 (better is 22.h3!?+=) 22...Qh5–+ 23.Bg4 (better is 23.Kg2–+) 23...Bg4 (23...Qg4?! 24.Bc1 Bc1 25.Rc1+=) 24.c5 Be2 25.Qc4 Kh8 26.g4 Qh3 0–1. Schlagenhaufer,Johannes – Klimpel,Siegfried, Oberpfalz–ch, 2000.

5.Bg2 c5

6.b5 Ne7 7.Nc3 a6 8.ba6 Na6 9.Rb1 +=.

6.c3 Nc6 7.d3 Bd6 8.Nf3 Nge7 9.0–0 +=.

6.c4 Qd7 7.cd5 Bd5 8.e4 Be6 9.f4 +=.

6.c4 Qd7 7.Bd5 Bd5 8.cd5 Qd5 9.Nf3 cb4 10.d3 –/+.

5.Bg2 Bd6

6.c4 c6 7.c5 Bc7 =.

6.d3 c6 7.Nf3 +=.

6.d3 Ne7 7.c4 c6 +=.

6.d3 Ne7 7.Nd2 0–0 8.e3 (8.c4 c5 9.Qb3 cb4 10.cd5 Bf7=) 8...Nd7 (8...a5 9.c3–/+) 9.Ne2 (9.c4 c5 10.Qb3 dc4 11.dc4 cb4 12.ab4 Nc6+=) 9...c6 (9...a5 10.b5–/+) 10.0–0+= Nb6 (10...a5 11.c3+=) 11.f4 Nf5 12.Rf3 Na4 13.Qb1 (13.Bc1 ef4 14.Nf4 Bf4 15.Rf4 g5=) 13...Nb2 14.Qb2 Qb6 15.fe5 fe5 (worse is 15...Be5 16.d4 Bc7 17.e4=) 16.c4 a5 (worse is 16...Ne3 17.c5 Bc5 18.Qe5 Nc4 19.bc5 Ne5 20.Rf8 (worse is 20.cb6 Nf3 21.Nf3 ab6+=) 20...Kf8 21.cb6 Nd3 22.Nd4+=) 17.Rb1 ab4 18.ab4 dc4 19.dc4 Bb8 (19...c5 20.b5=) 20.c5 (20.Nc3 Ba7= (20...Ne3? 21.c5 Qd8 22.Re3+–)) 20...Qd8 21.Qc3 (21.Nc3 Qd3=) 21...Rf7 (21...Bc7 22.Rd1=) 22.Rd1 Bc7 (22...e4 23.Rf2 Qd3 24.Be4 Qc3 25.Nc3 Ne3 26.Rf7 Nd1 27.Rf3 Nc3 28.Rc3+=) 23.Rf2 (23.e4 Nd4 24.Nd4 ed4=) 23...Rd7 (23...h6 24.Be4=) 24.Bh3 Rd3 (24...g6 25.Nc1=) 25.Bf5+= Bf5 26.Qc4 Qd5 27.Qd5 Rd5 28.Rf5 Ra2 29.Nf4 ef4 30.Rd5 cd5 31.gf4 (31.ef4 Ra8+/–) 31...d4 32.ed4 The passed pawn on d4 will quickly become a dangerous weapon 32...Bf4 33.Nf1 b6 (33...Kf7!?+/–) 34.d5+– (34.cb6?! Rb2+/–) 34...bc5 35.bc5 Kf8 (35...Kf7 36.d6 Ke8 37.Rd4+/–) 36.Rd4 (36.Rd4 g5 37.d6+/–) 1–0. Bendig,Frank – Bielefeld,D, BdF, 1997.

6.d3 Ne7 7.Nd2 a5 8.c3 –/+.

6.d3 Ne7 7.Nd2 c6 8.c4 Nd7 9.Ngf3 0–0 10.0–0 Qe8 11.Qc2 Qh5 12.Rfb1 Rac8 13.c5 Bb8 14.a4 f5 15.Nb3 (15.e3 Bc7=) 15...f4+= 16.Na5 Rc7 17.Ra3 d4 18.Nc4 Nd5 19.Rb3 Rf6 20.Nd6 White prepares the advance b5 20...fg3 21.hg3 (21.fg3?? Ne3 22.Qd2 Bb3 23.Bd4 ed4 (worse is 23...Ng2 24.Rb3 ed4 25.Kg2–+) 24.Rb3 Ne5–+) 21...Rh6 22.Bc1 Rg6 23.Bd2 N7f6 24.b5 Ne3? (better is 24...cb5 25.Rb5 b6=) 25.fe3+– Rg3 26.Kf2 (26.b6 ab6 27.ed4 Bh3–/+) 26...Rg2? (26...Qg6 27.Nh4 Qg5–/+) 27.Kg2= Qh3 28.Kg1 Qg3 29.Kh1 Qh3 30.Kg1 Qg3 31.Kh1 Ng4 32.Rf1 Qh3 33.Kg1 Qg3 34.Kh1 Bd5 35.e4 Qh3 36.Kg1 Qg3 37.Kh1 Qh3 38.Kg1 Qg3 39.Kh1 Qh3 40.Kg1 Qg3 41.Kh1 Qh3 ½–½. Drljevic,Ljilja (2185) – Besheva,Svetla (2150), Bucharest (Women), 2004.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!