CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTE220 Release 2024-01-26
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6

(...)

4.b5 Be6 5.e3 Nd7 6.Nf3 h6 7.Be2 Qf6 8.c3 Ne7 9.Qc2 g5 10.d3 g4 11.Nfd2 h5 12.c4 c6 13.Nc3 Qg6 14.f4 (better is 14.bc6!? bc6 15.cd5 Bd5 16.e4+=) 14...gf3+= (worse is 14...ef4 15.Nce4 Be5 16.ef4 Bb2 17.Nd6 Kd8 18.Qb2=) 15.Bf3 dc4 (better is 15...Nc5!? 16.e4 d4-/+) 16.Nce4+= Bc7 17.Nc4 f5? (better is 17...Bg4 18.bc6 Nc6+=) 18.Ned6+- Kf8 (better is 18...Bd6 19.Nd6 Kf8 20.bc6 bc6 21.Bc6 Nc6 22.Qc6 Ke7+/-) 19.bc6 (19.Be5?! Ne5 20.Ne5 Qg7 21.bc6 Nc6 22.Ng6 Qg6 23.Nb7 Bd7+=) 19...Bc4 (19...Nc6 20.Nb7 Bf7+-) 20.Nb7 (20.cb7 Rb8 21.Nc4+- (worse is 21.Qc4 Qd6 22.Ke2 Bb6+=)) 20...Bd3 21.Qd3 Rh6?? (21...Nb8 22.Rd1+-) 22.Rc1 (better is 22.cd7 Nc6 23.Bc6 Qc6 24.Qf5 Rf6 25.Qg5+-) 22...e4? (22...Nb8 23.0-0 Kg7+-) 23.Qe4 (23.Qe4 fe4 24.0-0 ef3 25.Rf3 Kg8 26.cd7–+; 23.cd7? ed3 24.Rc7 Qb6–+; 23.Qd7 ef3 24.gf3 Bh2+/-) 1–0. Satka,Martin – Heinze,Johannes, Brandenburg–ch Seniors, 1999.

4.b5 Nf6 5.e3 0-0 6.Nf3 (6.Nc3 Bf5+=) 6...Qe7 (6...e4 7.Ng1-/+) 7.g3 (7.Nc3 d4 8.Na2 c5-/+) 7...Nbd7 (7...e4 8.Nd4-/+) 8.d3 (8.Nc3 d4 9.Na2 Nb6-/+) 8...c5 (8...e4 9.Nd4 Qe8-/+) 9.c3? (9.Nbd2 e4 10.Ng1 Nb6-/+) 9...b6?? weakening the position (9...e4 10.Nh4 ed3 11.Bd3 Ne5-/+) 10.Nfd2 (10.Nbd2 e4 11.de4 de4-/+) 10...Bb7 (10...a6 11.a4-/+) 11.Bg2 White should quickly conclude development. (11.Be2 c4 12.dc4 d4-/+) 11...e4 (11...a6 12.c4-/+) 12.Qc2 (better is 12.de4 Ne5 13.Qc2-/+) 12...ed3–+ 13.Qd3 Ne5 14.Qe2 (14.Qc2 a6 15.ba6 Bc8-/+) 14...c4 (14...a6!? 15.0-0 ab5 16.Nb3–+) 15.0-0 Nd3 16.Nf3 Bc5 (16...a6!?–+) 17.Ne1 Nb2 18.Qb2 Ne4 (18...a6 19.ba6 Ra6 20.Nc2+=) 19.Nf3 f5 (19...a6 20.Nbd2-/+) 20.Nd4 Rac8 (20...a6 21.ba6 Ra6 22.Nd2+=) 21.Nd2 Qf6 22.N2f3 g5 (22...a6 23.a4=) 23.h3 (23.Rad1 a6=) 23...h5 24.h4 g4 25.Ne1 Bd4 26.ed4 f4 27.Be4 de4 28.gf4 Qf4 29.Ng2 Qh6 30.Qe2 Rf3-/+31.Rac1?? Rd3 32.Rc2? Rf8 33.Ne3 Qe6 34.Nd1? Rff3 35.Ne3 Rh3 36.Nd1 Qf6 37.f3 Rg3 (37...Rg3 38.Kh1 gf3–+) 0–1. Satka,Martin – Ollek,Karl Heinz (1710), Brandenburg Seniors op, 2000.

4.c3 Bf5 5.d3 (5.Nf3 Nd7+=) 5...Nf6 (5...a5 6.Nf3-/+) 6.Nf3 (6.c4 dc4 7.dc4+=) 6...Ng4 (6...a5!?-/+) 7.h3= Nf2 (7...Nf6 8.c4 e4 9.de4 de4 10.c5 ef3 11.cd6 cd6 12.gf3=) 8.Kf2+= e4 9.de4 de4 10.Nfd2?? (better is 10.Qd4 ef3 11.Qg7+=) 10...Qh4 11.Kg1 e3 12.Nf3 (12.Rh2 ed2 13.Nd2–+) 12…Qf2# 0–1. Lefun – Wall,Bill, internet, 2003.

4.c4 Nf6 5.c5 Be7 6.Be5 a5 (6...0-0 7.Nf3+=) 7.Qa4= Nc6 8.Bb2 Bd7 9.b5 Na7 10.e3 (10.Nc3 Bc5 11.Nd5 Nd5+=) 10...Bc5 11.Nf3 0-0 12.Nc3 Bf5 (12...c6 13.bc6 Nc6 14.Qb3+=) 13.Rc1 (13.Be2 c6=) 13...Bd6 (13...Re8 14.Be2=) 14.g4 (14.Qa5? Nc6 15.Qa8 Qa8 16.bc6 bc6–+) 14...Bg4? (14...Ng4 15.Nd5 Be5 16.Nc3+= (16.Ne5 Qd5 17.Ng4 Qh1 18.Nf6 gf6+=)) 15.Nd5= Nd5?? (15...Bf3 16.Nf6 Kh8+-) 16.Qg4+- Nf6 17.Qh3 (17.Qh3 Qd7 18.Qh4+-) 1–0. Trokenheim,Marek (1780) – Korinek,Jaroslav (1785), SB–2012–0-00228, 2012.

4.d3 a6 5.Nd2 Nf6 6.c4 c6 7.Ngf3 Nbd7 8.c5 Bc7 9.g3 0-0 10.Bg2 Re8 11.0-0 Nf8 Black plans d4 12.Re1 Bg4 13.e4 d4 14.Nc4 b5 (14...Ng6!?=) 15.cb6+- Bb6 16.Qa4 (16.Nce5? Re5 17.Qc2 Bf3 18.Bf3 Re6–+) 16...Bf3 17.Bf3 Qc7 18.Bc1 N8d7 (18...a5 19.b5 N8d7 20.Rb1+-) 19.Bd2 c5 20.Ra2 (20.Nb6?! Nb6 21.Qd1 c4 22.dc4 Qc4=) 20...Nb8 21.Rc2 Qc6?? (better 21...Nbd7+-) 22.Qc6 Nc6 23.Nb6 Rab8 24.Nd5 a5 (24...Nd8 25.Rc5 Nd5 26.ed5+-) 25.Rc5 Nd5 (25...Ne7 26.Nf6 gf6 27.Ra5+-) 26.ed5 Ne7 (26...Na7 27.d6 f6 28.Bd5 Kf8 29.Rc7+-) 27.d6 Ng6 28.ba5 Rb2 29.d7 Rd8 30.Rc8 Rb8 31.Rb8 Rb8 32.Rc1 Ne7 (32...h6 33.Rc8 Rc8 34.dc8Q Kh7 35.a6 e4 36.a7 e3 37.a8Q Nf8 38.Be4 f5 39.Qf5 g6 40.Qf7 Kh8 41.Qaf8) 33.Bb4 (33.Bb4 Ng6 34.Rc8 Nf8 35.Rb8 g5 36.d8Q Kg7 37.Qf8 Kf6 38.Rb6 Kf5 39.Qf7) 1–0. Pierre – Minuteman, internet, 2019.

4.d3 Nd7 A) 5.e4 A1) 5...a5 6.ed5 Ngf6 7.d4 Qe7 8.de5 Ne5 9.Be2=+; A2) 5...Ngf6 6.ed5 a5 7.d4 Qe7 8.de5 Ne5 9.Ne2=+; B) 5.c4 c6 6.Nf3 Ngf6 7.e3 0-0 8.Be2 b6 9.Nc3=.

4.d3 Qe7 5.Nd2 Bf5 6.e4 de4 7.de4 Be6 8.Ngf3 Nd7 9.Be2 (9.Bc4 Ngf6=) 9...Rd8 (9...Ngf6 10.Ng5=) 10.0-0 c6 (10...Ngf6!?+=) 11.c4+/- Bc7 12.c5 b6? (better 12...Ngf6+/-) 13.Qa4+- bc5 14.Qc6 Qd6 15.Qa4 Ngf6 16.Be5 Qb6 17.bc5 Qa5 18.Qa5 Ba5 19.Bb5 0-0 (19...a6 20.Ba4 0-0 21.Bd6+-) 20.Bd6 Rfe8 (20...Bd2 21.Nd2 Nc5 22.Bc5 (worse 22.Bf8 Kf8 23.Rfd1 Rb8+-) 22...Rd2 23.Bf8 Kf8 24.f3+-) 21.Rac1 Bd2 (21...a6 22.Bc6+-) 22.Nd2 Nc5 (22...a6 23.Bc6+-) 23.Bc5 Rd2 (23...Bd7 24.Bd7 Rd7 25.Rfd1+-) 24.Be8 Ne8 25.Rfd1 Rd1 26.Rd1 f6 (26...f5 27.ef5 Bf5 28.Ba7+-) 27.Rd8 Kf7 28.Ra8 Bd7 (28...a5 29.Ra5 g5 30.Ra7 Kg6 31.a4+-) 29.Ra7 Ke6 30.a4 Bc6 (30...g6+-) 31.Re7 1-0. Dalaila – Ongen, internet, 2021.

4.d3 Ne7 5.Nd2 0-0 6.c4 c6 7.cd5 Nd5 8.g3 (8.Nc4 Re8=+) 8...Be6 (8...a5!?-/+) 9.Ngf3 Nd7 10.Nc4 Now all is on e5 10...Qc7 11.Bg2 Rae8 (11...b5 12.Nd6 Qd6 13.Rc1=) 12.0-0 h6 (12...f6 13.Qc2=) 13.e4 Ne7 (13...N5b6 14.Nd6 Qd6 15.Qc2=) 14.Nd6+= Qd6 15.d4 ed4 16.Nd4 Bc4 (16...Nb6 17.Qc2+=) 17.Re1 Ne5 (17...Rd8!?+=) 18.Nc6!+/- Nd3 (18...bc6 19.Qd6) 19.Ne5+- (19.Na7 Qb6 20.Qc2 Qa7-/+) 19...Nc6?? (better 19...Qa6 20.Nd3 Bd3+-) 20.Nc4 (20.Nc4 Qd8 21.Qg4 Nb2 22.Nb2+-) 1-0. Pereira – Winston, internet, 2020.

4.d3 Bf5 5.Nd2 Nf6 6.g3 a5 7.Bg2 0-0 8.Ngf3 Nbd7 9.0-0 ab4 10.Re1?? (better 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Bb4 12.Be5 Ne5 13.Qe5=+) 10...ba3–+ 11.Bc1 Nb6 12.e4 de4 13.de4 Be6 14.Re3 Qe7 15.Ng5 (15.Rd3–+) 15...Ng4 16.Ne6 (16.Rd3 Qg5 17.h3 Nf2 18.Kf2 Rfd8–+) 16...Ne3 (16...Qe6?! 17.Rf3 a2 18.h3–+) 17.fe3 Qe6 18.Qf1 a2 19.c4 (19.Bb2 Rfd8 20.Nf3 Ra4–+) 19...Bb4 20.Qe2 (20.Bh3 Qh6 21.Nb3 Bc3–+) 20...Bc3 21.Nb3 Ba1 22.Na1 Qc4 23.Qd2 (23.Qe1 Qd3–+) 23...Rfd8 24.Qe1 Qd3 25.Bb2 Qb1 (25...Qb1 26.Kf2 Qb2 27.Kf3 Qb1–+) 0–1. shm19cs – bulent_2010, ChessWorld.net, 2018.

4.d3 f6 5.e4 Ne7 6.Nf3 a5 7.ba5 0-0 8.Be2 Nbc6 9.ed5 Nd5 10.Nc3 Nf4 11.0-0 Bg4 12.Ne5?? (better is 12.Ne4+=) 12...Ne2–+ 13.Ne2 fe5 0–1. pushtiu (2215) – pierred (2800), net–chess.com, 2016.

4.d3 Bg4 5.Nd2 Nf6 6.f3 Be6 7.e4 0-0 8.Ne2 de4 9.de4 Nh5 (better is 9...a5=+) 10.g4?? (10.c4 Nd7=+) 10...Nf6 (better is 10...Qh4 11.Ng3 Ng3 12.hg3 Qh1–+) 11.Bg2 (11.Ng3 a5=+) 11…c5 (12.bc5 Bc7=+; 11...a5 12.b5-/+) 0–1. willow27 – bicycle, ChessWorld.net, 2007.

4.d4 ed4 5.Qd4 (5.Bd4 Nf6=+) 5...Nf6 6.Nf3 0-0 (6...Bf5 7.Qe3 Qe7 8.Qg5=) 7.e3 Nc6 8.Qd3 Qe7 (8...a5 9.b5 Nb8 10.Be2=) 9.Nbd2 Bg4 (9...a5 10.b5 Ne5 11.Ne5 Be5 12.Be5 Qe5 13.Ra2=+) 10.Be2 a5 11.b5 Ne5 12.Qd4 (12.Be5 Be5 13.Ne5 Be2 14.Qe2 Qe5=) 12...Rfe8 (12...Nf3 13.Nf3 c5 14.bc6 bc6 15.Qa4=) 13.h3 (13.0-0 c5 14.Qa4 Nf3 15.Nf3 Ne4=+) 13...Bf3 (13...Nf3 14.Nf3 Bf5 15.Bd3=+) 14.Nf3 c5 15.bc6 (15.Qh4 Nf3 16.Bf3 Be5 17.Be5 Qe5=) 15...bc6 (15...Nf3 16.Bf3 bc6 17.c4=+) 16.Ne5= Be5 17.Qe5 Qe5 18.Be5 Re5 19.c4 (19.Rb1 Rg5=) 19...Rb8 20.cd5 cd5 21.Rd1 Rb3 22.a4 Ne4 23.Rc1 Kf8 24.0-0 Nc3 25.Bf3 g6 26.Rc2 Ra3 27.Rfc1= Na4 28.Kh2 h5 29.h4 Nb6 30.Rb2 Nc4 31.Rb8 Ke7 32.Bd5 Ne3 33.Rb7 Kd6 34.Bf7 Rc5 35.Re1 Ng4 36.Kg1= Ne5 37.Be8 Rc4 38.Rb5 Nd3=+ 39.Rd1 Rh4 40.Bg6 Kc6 41.Rf5 Nb4 42.Be8+= Kc7 43.Bh5 a4 44.g3 Rc4 45.Bf7 Rc6 46.g4 Rd3 47.Rd3 Nd3= 48.Bd5 Rc5 49.g5 Nb4 50.g6?? Rd5 51.g7 Rf5?? 52.g8Q+= Ra5 53.Qf8 Nc6 54.Qa3 Na7 55.f4 Nb5 56.Qc5 (56.Qb4 Kb6+=) ˝–˝. Winiger,Albert – Baer,Werner, TT–06 TSC, 2003.

4.d4 Qe7 5.de5 (better is 5.Nc3 Nf6 6.de5 Qe5 7.e3=) 5...Bb4?? (better is 5...Be5 6.Nc3 Be6=) 6.ab4+- Qb4 7.Bc3 Qe4 8.Nd2 Qg6 9.Nb3 (9.Ngf3 Bf5 10.Nh4 Qe6+-) 9...Ne7 10.e3 0-0 11.g3 (11.Nf3 Re8+-) 11...Bf5 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Qd3 (13...Re8 14.Ne2+-) 14.cd3 Nd7 (14...b6 15.Kd1+-) 15.Bb4 (15.Nf3 c5+-) 15...Rfe8 16.Be7 (16.f4 Nf5+-) 16...Re7 17.f4 (17.d4 b5+-) 17...f6 (17...c5 18.Ne2 c4 19.dc4 dc4 20.Nbd4+-) 18.ef6 (18.d4 fe5 19.fe5 c5+-) 18...Nf6+/- 19.Kd2 Ng4 20.Nf3 Rae8 (better is 20...Ne3 21.Rhe1 Nf5+-) 21.h3 Nf6 22.Ne5 a6 23.Nc5 c6 24.Rhb1 b5 25.Re1 a5 26.Nb3 a4 27.Nd4 Rb7 28.Ndc6 a3 29.Nb4 Ra8 30.Na2 Kf8? 31.Rec1 Rab8?? 32.Nc6 Rc8 33.Na5 Rc1 34.Rc1 Rb6 35.Nb3 Nd7 36.Nd4 b4 37.Rb1 Nc5 38.Rb4 Rb4 39.Nb4 Ke7 40.Nd5 Kd6 41.Nb4 Kc7 42.Nb5 (42...Kd7 43.Na3+-) 1–0. Kulemann,Michael – Doetsch,Oliver, Augsburg op 2nd, 1995.

4.e3 c5 5.b5 a6 6.Nf3 Nf6 (6...Nd7 7.Be2=+) 7.Ne5 (7.Be5 Be5 8.Ne5+=) 7...ab5 (better 7...0-0!?=) 8.Bb5+/- Bd7 (8...Nbd7 9.Qf3+/-) 9.Bd7 (9.Nd7 Nbd7 10.Qf3 Ra5 11.Bd7 Kd7 12.Qf5 Kc6+-) 9...Nbd7 10.Nd7 Qd7 (10...Nd7 11.Qg4 Bf8 12.Qf3+/- (12.Bg7 Rg8-/+)) 11.Bf6 gf6 12.c3 (12.f4 f5+/-) 12...0-0-0 (12...Rg8 13.g3+/-) 13.0-0 (13.d4 Rhg8 14.g3 Qh3+-) 13...Rhg8 14.d4?? (better 14.g3+/-) 14...Qh3 (14...Rg2 15.Kg2 Rg8 16.Kh1 Qh3 17.Qg4 Rg4 18.dc5 Qf1) 15.g3 Bg3! 16.fg3 (16.fg3 Rg3 Mate attack; 16.hg3 Rg3 Mate attack) 16...Rg3! 17.Kf2 (17.hg3 Qg3 Mate attack) 17...Qh2 18.Ke1 Rdg8 (18...Re3 19.Qe2 Qe2) 19.Qe2=+ Rg2 20.Rf2 (20.Qb5 Rc2 21.Kd1 Rb2-+) 20...Qh1 (better 20...Rf2 21.Qf2 Rg1 22.Qg1 Qg1 23.Kd2 Qf2 24.Kc1 Qe3 25.Kc2 Qe4 26.Kc1 cd4 27.cd4 Qd4 28.Ra2-+) 21.Kd2 (21.Qf1 Rg1 22.Nd2-+) 21...Rf2 22.Qf2 Rg2 23.Ke2 (23.Qg2 Qg2 24.Kc1 cd4 25.cd4 Qg1 26.Kc2-+) 23...Rf2 24.Kf2 Qh2 25.Kf3 (25.Ke1 Qb2 26.Kd1 Qa1-+) 25...cd4 (25...Qb2!? 26.Nd2 Qa1 27.Kf4-+) 26.cd4 Qh5 (better 26...Qb2 27.Nd2 Qa1 28.Ke2-+) 27.Kf2 Qh2 28.Kf3 Qh1 (better 28...Qb2 29.Nd2 Qa1 30.Ke2-+) 29.Kf4 (29.Kf2 Qc1 30.Ra2 Qb1-+) 29...Kd7 (29...Qg2!? 30.Nd2 h5 31.Rc1 Kd7 32.Rg1 Qg1 33.e4 Qg5 34.Kf3 Qd2 35.e5 Qd3 36.Kg2-+) 30.Nd2 (30.Kg3 Qc1 31.Ra2 Qe3 32.Kh2 Qh6 33.Kg2 Qg6 34.Kh2 Qb1-+) 30...Qa1 31.Nb3 Qa3 32.Nc5 Kc6 33.Kf5 Qc5! 34.dc5 Kc5 35.Kf6 b5 36.Kf7 b4 37.e4 b3 (37...de4 38.Kg7 e3 39.Kh6 b3 40.Kh5 b2 41.Kg4 e2 42.Kf5 e1Q 43.Kg4 b1Q 44.Kh3 Qbe4 45.Kh2 Q4h1) 38.e5 b2 39.e6 b1Q 40.e7 Qe4 (40...Qg6 41.Kf8 Qf6 42.Kg8 Qe7 43.Kh8-+) 41.Kf8 Qe7! 42.Ke7 d4 (42...h5 43.Ke6 h4 44.Ke5-+) 43.Kf7 (43.Kf6 d3 44.Kg7 h5-+) 43...d3 44.Kg7 d2 45.Kh8 d1Q (45...d1Q 46.Kg8 h5 47.Kf7 Qf3 48.Ke6 h4 49.Kd7 Qf7 50.Kd8 Kd6 51.Kc8 Qc7) 0-1. danishguy (2110) - Priyanshu1502 (2040), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.e3 Nd7 5.c4 dc4 6.Bc4 Nb6 7.Be2 a5 8.Nf3 ab4 9.Ne5 Nf6 10.Bb5 Kf8 11.Nc4 Nc4 12.Bc4 Qe7 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Qe4 15.Bf1 Qb4 16.Bf6 gf6 17.Nc3 Kg7 18.Qc2 Be6 19.Be2 Ra8 20.0-0 Bb3 21.Qf5 Ra5 22.Qd3 Ba2 23.f4 c6 24.Kh1 b6 25.Rg1 b5 26.Bd1 Bc4 27.Qe4 Bd5 28.Qe8 Qb2 29.Nd5 cd5 30.Bh5 Ra7 31.Qc6 Bb4 32.Qb5 Qd2 33.Rd1 Qc3 34.g3 Bc5 35.Qd3 Qd3 36.Rd3 Ra2 37.Rd5 Be3 38.Rd7 ˝–˝. Benassi,Aspasio – Koehler,Hans Peter, internet, 2000.

4.e3 e4 5.Bg7 Be5 6.Be5 f6 (6...Nf6 7.Nc3+-) 7.Qh5 Ke7 8.Bf6! Nf6 (8...Kf6 9.Qh4 Double attack; 8...Nf6 9.Qd1 Combination) 9.Qe5 Be6 10.Bb5 c6 11.Be2 Nbd7 12.Qb2 Qc7 13.f3 (13.d4 Rag8 14.g3 Bg4+-) 13…Rhg8+/- (14.Bf1 Raf8+/-). thedesertfox (2135) – kingtipper (1895), net–chess.com, 2004.

4.e3 Ke7 5.Nf3+= Ke6 (5...Nd7 6.c4 dc4 7.Bc4+=) 6.d4 Nd7 (6...e4!? 7.Ne5 Ne7+=) 7.c4 e4 8.Nfd2 (better 8.cd5 Ke7 9.Ng5+/-) 8...c5?? (better 8...c6!?+/-) 9.Nc3 (better 9.cd5 Ke7 10.bc5+-) 9...cd4 10.ed4 (10.cd5 Ke7 11.Nce4 Be5+-) 10...f5 11.Nd5 Ngf6 12.Nf6 Nf6 13.Qb3 Bf4 14.g3 (14.Rd1 Kf7+/-) 14...Bh6 15.d5 Ke7 16.f4 b5 17.Kf2 (better 17.Rd1 Bb7 18.cb5 Bd5 19.Bc4 Bc4 20.Nc4+- (20.Qc4?! Rc8 21.Qb3 Qd3+-)) 17...Nd5?? (better 17...bc4 18.Bf6 Kf6 19.Qc3 Kf7 20.Nc4 Rf8+/-) 18.cd5+- Qb6 (18...Bb7 19.Qe3 Qd5 20.Be2+-) 19.Ke2 (19.Kg2 Re8+-) 19...Bb7 20.Be5 Rhd8 21.Rc1 (better 21.d6 Rd6 22.Bd6 Qd6 23.Rd1+-) 21...Bd5+/- 22.Qe3 Bc4? (22...Rac8 23.Bd4 Qa6 24.Rc8 Rc8 25.Ba7 Rc2+-) 23.Nc4 bc4 24.Rc4 Ke6 (24...Rac8 25.Rc8 Rc8 26.Bd4+-) 25.Rc5 (25.g4 Qe3 26.Ke3 fg4+-) 25...Rd3 26.Qc1 Rad8 (26...Kf7 27.Ke1 Rd7 28.Bb5+-) 27.Qc4 (better 27.Rc6 Ke7 28.Rb6 ab6+-) 27...R3d5 (27...Ke7 28.Bc7 Qf6 29.Bd8 Rd8 30.Re5 Kf8 31.Qc5 Kg8 32.Rf5 Qb2 33.Ke3 g6 34.Bc4 Kh8 35.Qe5 Bg7 36.Qb2 Bb2+-) 28.Rc6 (better 28.Bh3 Ke7 29.Rd5 Rd5 30.Qd5 Qa6 31.Kf2 e3 32.Ke3 Qe6 33.Qe6 Ke6+-) 28...R8d6 (28...Kf7 29.Rb6 ab6 30.Qc7 R5d7 31.Qb6 Rd3+-) 29.Rb6 Rb6 30.Qc8 (30.Bh3 Rbb5 31.Rd1 Bf4 32.Bf4 h6 33.Qc6 Ke7 34.Bf5 g5 35.Qe6 Kf8 36.Qf6 Ke8 37.Bg6 Kd7 38.Qf7 Kc6 39.Qc7) 30...Rd7 31.Qc4 Rd5 32.Bh3 g6 33.Rd1 Rbb5 34.Qc6 Ke7 (34...Kf7 35.Rd5 Rd5 36.Qd5 Ke8 37.Bf6 Kf8 38.Qd8 Kf7 39.Qe7 Kg8 40.Qe8 Bf8 41.Qe6) 35.Rd5 (35.Bd6 Ke6 36.Bc5 Kf7 37.Qd5 Kg7 38.Qd7 Kg8 39.Qe8 Kg7 40.Qf8) 35...Rd5+- 36.Qd5 (36.Qd5 Bf8 37.Bd6 Ke8 38.Qc6 Kd8 39.Qc7 Ke8 40.Qc8 Kf7 41.Qd7 Be7 42.Qe7 Kg8 43.Qf8) 1-0. FeegLood (2280) - ohmybad (1910), lichess.org, 2017.

4.e3 f6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Bd6).

4.e4 de4-/+ 5.d3 (5.Nc3 f5-/+) 5...Nf6 (5...a5 6.ba5 Nf6 7.de4 Ne4 8.Qe2-/+) 6.de4 Ne4 (6...a5 7.f4 Nbd7 8.Nf3-/+) 7.Bd3 (7.Bb5 Nd7-/+) 7...Ng5 (7...Nf6 8.Nf3 e4 9.Qe2–+) 8.Nd2 (8.f4 ef4 9.Bg7 Qe7 10.Qe2 Qe2 11.Ke2 Rg8+=) 8...0-0 9.Ngf3 Nc6 (9...Bg4 10.Be2 Nf3 11.Bf3 Bf3 12.Qf3-/+) 10.Ng5 (10.b5 Nf3 11.Nf3 Nd4-/+) 10...Qg5-/+ 11.Nf3 Qf4 12.Bc1 Qg4 13.h3 Qh5 (worse is 13...Qg2 14.Rh2 Qh2 15.Nh2=) 14.0-0 (14.Ng5 Qd1 15.Kd1 h6-/+) 14...Bf5 15.Bf5 (15.Be2 Bd7-/+) 15...Qf5 16.Nh4 Qe6 17.Bb2 (17.Be3 Rfd8 18.Qe2 Be7-/+) 17...f5 (17...Rad8 18.Qe2-/+) 18.Nf3-/+ a6 (18...Rae8 19.Re1 e4 20.b5-/+) 19.Ng5 (19.Qe2 b5-/+) 19...Qc4 20.Qh5 (20.Qd3 Qd3 21.cd3 Rfe8-/+) 20...h6a–+ 21.Nf3 Qc2 22.Rab1 Qc4 =. Goudreau – Malmstroem,Jan, email 4AMM–01, 1997.

4.f3 c6 5.g3 Nf6 6.Bg2 0-0 7.e3 Re8 8.Ne2 Be6 9.0-0 Qd7 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.f4-/+) 10.f4= e4 11.Bf6 gf6 12.f5 (12.d3!?=) 12...Bf5=+ 13.Nd4 Bh3 (13...Bg4 14.Qe1-/+) 14.Rf6 (14.Bh3 Qh3 15.Rf6 Be5=+) 14...Be5 15.Rh6 (15.Rf2 Bg4 16.Qf1 b6=) 15...Bg2 (15...Bg4 16.Qf1 a5-/+) 16.Kg2=+ Bd4 (16...a5 17.Qh5=+) 17.ed4= Qf5 18.Rh5 Qg6 19.Nc3 Nd7 20.h4 (better 20.Rh4!? Nf6 21.Qe2=) 20...f6-/+ 21.Qe2 e3 (better 21...Nf8!? 22.Rf1 Ne6 23.Nd5 cd5 24.Rd5 Rac8-/+) 22.de3= Re3 (22...Re7 23.Kh3=) 23.Qe3 Qh5 24.Qe6 Qf7 25.Qf7 Kf7 26.Re1 Rg8 27.Kf3 f5 28.Ne2 Nf6 29.Nf4 Ne4 The backward pawn on g3 becomes a target 30.Rg1 Nd2 31.Ke3 (31.Kf2 Rg4=+) 31...Ne4 (31...Nc4!? 32.Kf3 Na3-/+) 32.Kf3=+ Nd2 33.Ke2 (33.Ke3 Nc4 34.Kf3 Na3-/+) 33...Ne4 (33...Nc4 34.a4=+) 34.Kf3= ˝-˝. black_bishop_88 (2435) - juniortay (2350), lichess.org, 2020. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.f3)

4.Nf3 a5 5.Ne5= ab4 6.Nd3 Nf6 7.ab4 Ra1 8.Ba1 0-0 9.e3 c6 10.Be2 Bf5 11.b5 Nbd7 12.0-0 h6 (12...c5 13.g4 Be6 14.f4+=) 13.f4 Qc7 14.Nc3 Ra8 15.Bf3 Bg6 16.g3 Ne4 (16...Bf5 17.Qe2+=) 17.Bg2 Nef6 18.Bb2 Bf5 19.Ne2 (19.Nf2 Ra5+=) 19...Bg6 (19...Be4 20.Bd4+=) 20.Bd4 (20.f5 Bh5+=) 20...c5 21.Bf6 Nf6 22.Nf2 d4 (22...Qd7 23.Nc3 d4 24.ed4 cd4 25.Nce4 Be4 26.Ne4 Ne4 27.Be4 Qb5 28.Re1=) 23.e4 (23.ed4 Ra5+=) 23...Bf8 (23...Be7 24.e5 Nd7 25.c4+=) 24.c4 Nd7 (24...Be7 25.Nc1+=) 25.Bh3 (25.f5 Bh7+/-) 25...Nb6+= 26.d3 Bh7 27.e5 Ra3 (27...Be7 28.Re1+=) 28.e6 f5 (28...Qe7 29.ef7 Qf7 30.Re1+/-) 29.Qd2 Bd6 30.Bg2 Qe7 31.Nc1 Kh8 32.Re1 Bg6 33.Qe2 Be8 34.Bh3 g6 (34...Bg6 35.Qd1+/-) 35.Bg2 Ra7 (35...Kg7 36.Qf3+/-) 36.Qf3 (36.Nb3 Kg7+/-) 36...Nd7 (better is 36...Bf7+/-) 37.Qe2 Nf6 (37...Nb6 38.Qd2 Ra3+/-) 38.Bf3 b6 39.Qd2 Nh7 40.Bd5 Qg7 41.Bg2 (41.Nb3 Nf6 42.Bf3 Qe7+/-) 41...Qf6 42.Bd5 Kg7 (42...Qg7 43.Nb3 Re7+/-) 43.Nh3 Re7 44.Nb3 (44.Re2 Nf8+=) 44...Bc7 (44...Nf8 45.Ng5+=) 45.Re2+/- g5 46.Nc1 (46.fg5 Ng5 47.Ng5 Qg5+/-) 46...Bh5 47.Re1 g4 48.Nf2 Nf8 49.Qe2 Bg6 50.Kf1 Bh7 51.h3 h5 (51...gh3 52.Qf3=) 52.hg4 hg4 53.Kg2 Qg6 54.Kf1 Bg8 55.Qa2 Kf6 (55...Qf6 56.Qa8=) 56.Nb3 Ne6 57.Kg1 Kg7 58.Nd2 Qe8 59.Nf1 Nf8 60.Re7 Qe7 61.Bg8 Kg8 62.Qa8 Kf7 63.Nd1 ˝–˝. Sorbi,Luca (1985) – Cirulis,Ilmars (1980), FICGS, 2016.

4.Nf3 a6 5.e3 (5.Be5!? Be5 6.Ne5+=) 5...Bg4 6.Be2 e4?? (6...Nd7 7.h3 Be6 8.Nc3+=) 7.Nd4?? (better is 7.Bg7 ef3 8.gf3+-) 7...Be2= 8.Qe2 Be5 9.0-0 Nf6 10.c3 b6 11.d3 0-0 12.de4 Ne4 13.Qf3 Qf6 14.Qf6 Bf6 15.Nf3 Nd7 16.Nbd2 Nd2 17.Nd2+= c5 18.bc5 bc5 19.Nf3 Rab8 20.Rab1 Nb6 21.Ba1 Nc4 22.Rb8 Rb8 23.Rd1 d4?? 24.cd4+= cd4 25.Bd4 Bd4 26.Nd4 Na3 27.Nc6 Rc8?? 28.Na5 h6 29.Nb3 Nb5 30.h3 f5 31.Nd4 g6 32.Nb5 ab5 33.Rb1 Rb8 34.Kf1 b4 35.Ke2 b3 36.Kd3+/- Kf7 37.Kc3 Ke6 38.Rb3 Rb3 39.Kb3+- Kd5 40.Kc3 g5 41.Kd3 h5 42.g3 g4+/- 43.hg4 hg4 44.Ke2 Ke4 45.Kf1 Kf3 46.Kg1 Ke2 47.Kg2 Ke1?? 48.f3+- Ke2 49.fg4 fg4 50.e4 1–0. Fournier,Frederic (1975) – QUEEN03 (2035), Echecs21 (1/1), 2003.

4.Nf3 Bg4 5.Ne5 Be5 6.Be5 f6 7.Bb2 Ne7 8.f3 Bh5 9.e3 0-0 10.Be2 c6 11.0-0 Bf7 12.d4 Ng6 13.Qd2 Nd7 14.Nc3 Re8 15.Rae1 b6 16.b5 c5 17.Bd3 c4 (17...Ne7 18.e4+/-) 18.Bg6+- Bg6 (18...hg6 19.e4+-) 19.Nd5 Nf8 (19...Bf7 20.Nc3+-) 20.Nb4 Ne6 21.Qc3 Rc8 (21...Bf7 22.Qc4 Nf4 23.Qc3+-) 22.Nc6 Qc7 23.Qc4 Bf7 24.d5 Nc5 (24...Nd8 25.Qd3+-) 25.e4 Qf4 (25...a6 26.Bd4+-) 26.a4 (better is 26.Na7 Ra8 27.Nc6+-) 26...Qd2 (26...Qd6+-) 27.Bc1 Qa5 (27...Bd5 28.ed5 Qe1 29.Re1 Re1 30.Kf2 Rce8 31.d6 Kf8+-) 28.Na5 ba5 29.Qd4 1–0. pierre (2130) – milanista, internet, 2007.

4.Nf3 Bg4 5.Ne5 Be5 6.Be5 f6 7.Bb2 Ne7 8.f3 Bh5 9.e3 0-0 10.Be2 c6 11.0-0 Bf7 12.d4 Ng6 13.Qd2 Nd7 14.Nc3 Re8 15.Rae1 b6 16.b5 c5 17.Bd3 c4 18.Bg6+- Bg6 19.Nd5 Nf8 20.Nb4 Ne6 21.Qc3 Rc8 22.Nc6 Qc7 23.Qc4 Bf7 24.d5 Nc5 25.e4 Qf4 26.a4 Qd2 27.Bc1 Qa5 28.Na5 ba5 29.Qd4 1–0. pierre (2130) – milanista, internet, 2007.

4.Nf3 Qh4?? 5.g3 (5.Nh4 Nf6+-) 5...Qg5?? (5...Qe7 6.Bg2+=) 6.e3 (6.Ng5 Ne7+-) 6...Ne7?? (better is 6...Qf6+=) 7.c4 (7.Ng5 f6 8.Nf3 a5+-) 7...c5?? (better is 7...Qh5 8.c5 Bg4+-) 8.bc5 (8.Ng5 cb4 9.cd5 0-0+-) 8...Bc5 9.cd5 Nd5?? 10.Ne5 0-0+/- 11.Qh5?? Qe5 12.Bc4 Be6 13.Nc3 Nc6 14.Nb5?? Bd6 15.Nd6 Qd6 16.Ke2 Qc5 17.Rac1 Qc4 18.Rc4+- Nd4?? 19.Rd4 Ne3 20.Rd7! (20.Rd7 Bg4 21.Qg4 Ng4 22.h3 Rfe8 23.Kf3 Ne5 24.Be5 Re5 25.Rb7+-) 1–0. Puru,WW – Evans,DA, 1978.

4.f4 d4 5.fe5= Be5 6.Nf3 Bf6 7.d3 (7.c3 dc3 8.Nc3 a5=) 7...Bg4 (7...a5 8.c3=+) 8.Nbd2 (8.c3 Nc6=+) 8...Ne7 9.Ne4 Nf5 10.Qd2 (10.Nf6 Qf6 (< 10...gf6 11.c3+=) 11.e4 Ne3=) 10...Bf3 (10...Nc6 11.b5 Bf3 12.ef3=+) 11.ef3= Be7 12.Be2 (12.c3 0-0=) 12...Ne3=+ 13.g3 (13.Bd1 f5 14.Ng3 f4=+) 13...f5 14.Nf2 (14.Nc5 Bc5 15.bc5 0-0=+) 14...Ng2-/+ 15.Kf1 Ne3 16.Kg1 0-0 17.c4 (17.Re1 Bf6-/+) 17...f4 (17...c5 18.Nd1 f4 19.bc5 Bc5 20.Ne3 fe3 21.Qc2-/+) 18.Ne4 (18.Nh3 fg3 19.hg3 Qd6=+) 18...a6 (18...Nc6 19.Re1-/+) 19.Re1 Nc6 20.Bd1 Qd7 21.Ba4 b5 22.Bb3 Ne5 23.cb5 Kh8–+ 24.Bd1 ab5 25.gf4 Nd1 26.fe5 Nb2 27.Qb2 Rf3 28.Qg2 Raf8 29.h4 Rd3 30.Nc5 Bc5 31.e6 Qe7 32.bc5 Qc5 33.e7 Re8 34.Qg4 Re3 35.Re3 de3 36.Qd7 e2 37.Kg2 Qe7 38.Qe7 Re7 39.Re1 Kg8 40.Kf2 Kf7 (41.Re2 Re2 42.Ke2 c5–+) 0–1. jasonedwards4 – Claidoo, chessworld.net, 2002.

4.f4 Nf6?? 5.fe5+- (5.Be5?! Be5 6.fe5 Ne4=) 5...Ng4 6.Nf3?? (better 6.ed6 Qd6 7.Bg7 Nh2 8.Bd4+-) 6...Be7+= 7.g3 c5 8.bc5 Bc5 9.e3 Qb6 (9...Nc6 10.h3 Nh6 11.g4+=) 10.Bd4 (10.Nc3!? 0-0 11.h3+/-) 10...Nc6= 11.c3 (11.Bc5 Qc5 12.d4 Qa5 13.Qd2 Ne3=) 11...0-0 (better 11...Qb2!? 12.Bc5 Qa1=+) 12.Qc2 g6 (12...f6 13.Bc5 Qc5 14.Bd3 fe5 15.Bh7 Kh8 16.Nh4-/+) 13.Bg2 Bf5 14.Qa2 Na5 (14...Rae8 15.0-0 Bd3 16.Re1+=) 15.0-0 (15.h3 Nh6 16.0-0 Nc4+/-) 15...Nb3 (15...Bd4 16.Nd4 (worse 16.ed4 Nb3=+) 16...Bd3 17.Rc1=) 16.h3 (16.Bc5 Nc5 17.h3 Bd3=+) 16...Nh6 (16...Na1 17.hg4 (worse 17.Qa1 Nh6=+) 17...Bd3 18.Bc5 Qc5 19.Rc1+=) 17.g4 (17.Bc5 Nc5 18.Nd4 Be4+/-) 17...Be4 (17...Bd3!? 18.Bc5 Nc5=) 18.Bc5+/- Nc5 19.Nd4 Nd3 20.Be4 de4 21.Qd5 Qc7? (better 21...Rfe8!? 22.Qe4 Nc5+/-) 22.Qe4+- Ne5 23.a4 (better 23.g5!? Nf5 24.Nf5 gf5 25.Rf5 Rfe8+-) 23...Nc6+/- 24.Na3 (24.Nc6 bc6 25.Rf6 Qg3 26.Qg2 Qe1 27.Rf1 Qh4+/-) 24...Qg3 (24...Nd4 25.ed4 f5 26.Qd5 Kg7 27.gf5 Qg3 28.Qg2 Qg2 29.Kg2 Nf5 30.Nc4+/-) 25.Qg2 Qg2 26.Kg2 Ne5? (26...Nd4 27.cd4 f5 28.Kg3+/-) 27.Nab5 (27.g5 Nf5 28.Nf5 gf5 29.Rf5 Nd3+-) 27...a6 (better 27...Nc4 28.Rf2 g5+-) 28.Nd6 Rab8 29.Ne4 (better 29.g5 Rfd8 30.Ne4 Nf5 31.Nf5 gf5 32.Rf5 Nc4+-) 29...Nd3? (better 29...f5 30.gf5 Nf5+-) 30.Nf6 Kg7 31.Nd7 Rbd8 32.Nf8 Rf8 33.Rab1 Nc5 34.a5 Rc8 35.Nb3 (35.Kf3 Re8+-) 35...f6 (35...Ne4 36.Rb2+-) 36.Nc5 Rc5 37.Rb7 Nf7 38.Rb6 Ra5 39.Rbf6 Ne5 40.d4 Nd3 (40...Nc4 41.Rf7 Kh6 42.Kg3+-) 41.h4 Ra2 (41...Rf5 42.R6f5 gf5 43.gf5 Nb2+-) 42.Kg3 g5 (42...Rf2 43.R6f2 Nf2 44.Rf2 Kg8 45.d5 Kg7 46.d6 h5 47.d7 g5 48.d8Q gh4 49.Kh4 hg4 50.Qe7 Kg6 51.Rf6) 43.Rf7 Kg8 44.Rf8 Kg7 45.R1f7 Kh6 46.h5 (46.Rf6 Kg7 47.h5 Rg2 48.Kg2 Nf4 49.ef4 gf4 50.h6) 46...Nf4 47.Rh8 (47.ef4 gf4 48.Rf4 Rg2 49.Kg2 Kg5 50.Kg3 Kh6 51.Rg8 a5 52.Rf6) 47...Rg2 (47...Nh5 48.gh5 Kh5+-) 48.Kf3 Rf2 (48...Rg3 49.Ke4 Re3 50.Kf5 Re5 51.de5 Nh5 52.Rfh7) 49.Ke4 Nh5 50.Rhh7 (50.gh5?! Rf7 51.Ra8 g4 52.Ra6 Kh5+/-) 50...Kg6 51.Rhg7! (51.Rhg7 Ng7 52.Rf2+-; 51.gh5?!=) 1-0. black_bishop_88 (2510) - Yakimkin_Igor (2595), lichess.org, 2020. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.f4)

4.g3 a6 5.Bg2 c5 (5...Nf6!?+=) 6.Bd5 (6.bc5!? Bc7 7.f4+/-) 6...cb4= 7.ab4 Bb4 8.Bg2 Be6 (better is 8...Bd6!?=) 9.Be5+/- Nc6?? (better is 9...f6 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 Nc6+/-) 10.Bg7+- Nge7 11.Bh8 Bc4 12.Nf3 Ng6 13.Bc3 Bc3 14.Nc3 Nd4 (14...Qe7 15.0-0+-) 15.Nd4 Qd4 16.0-0 (better is 16.Bb7!? Ra7 17.Bc6 Kf8+-) 16...Rd8 17.Ra4 b5 18.Ra6 b4 19.Bc6 (19.Ra4!? bc3 20.d3 Ne5+-) 19...Ke7 20.Nb5 Qd2 21.Ra7 Ke6 (21...Kf8 22.Qa1 Qe2 23.Re1+-) 22.Nc7 Ke5 (22...Kf6 23.Ne8 Kg5 24.Qa1+-) 23.Ra5 (23.f4 Nf4 24.Ra5 Kf6 25.Rf4 Ke7 26.Qd2 Rd2 27.Rc4 Rd1 28.Kf2 Kf8 29.Ra8 Ke7 30.Re8 Kf6 31.Nd5 Kg7 32.Rg4 Kh6 33.Reg8 Rd5 34.Bd5 b3 35.Rh4 mate) 23...Kf6 24.Nd5 Rd5 25.Rd5 Qd1 26.Rdd1 Be2 27.Rd7 Bf1 28.Kf1 Ne5 29.Rc7 Ke6 30.Be4 f5 31.Bd3 Nd3 32.cd3 Kd6 33.Rb7 Kc5 34.Ke2 h6 35.Kd2 Kc6 36.Rb4 Kc5 37.Rh4 f4 38.Rf4 Kc6 39.Rf5 Kd6 40.Ke3 h5 41.Rh5 Kd7 42.d4 Ke6 43.Ke4 Kf7 44.Re5 Kg7 45.d5 Kf8 46.d6 Kg7 47.d7 Kf7 48.d8Q Kg7 49.Re7 Kg6 50.Qd6 Kh5 51.Rh7 Kg4 52.Qg6 mate (52.Qf4 mate) 1–0. Ifill,D – Sanborn,N, Detroit ch–MI, 1991. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6)

4.g3 Be6 5.Bg2 Nc6 6.Nf3 f6 7.Nc3 Qd7 8.b5 Nce7 9.e3 Bh3 (9...a6 10.a4+=) 10.0-0 (better is 10.Ne5!? Qf5 11.g4+=) 10...h5 11.d3 0-0-0 12.a4 h4 13.Qe2 Nh6 14.gh4? (better is 14.Nh4 g5 15.Nf3+=) 14...Bg2–+ 15.Kg2 Qg4 16.Kh1 e4 17.Nd4? (better is 17.de4 de4 18.Nd4 Qh4 19.f3–+) 17...Qh4 18.f4 Ng4 19.de4 (19.Kg1–+) 19...Nh2 20.Kg2 Qh3 21.Kf2 Qh4 22.Kg2 Nf1 (22...Rh6 23.Kg1 Rg6 24.Qg2 Rg2 25.Kg2 Nf1 26.Rf1 Qg4 27.Kf2 de4 28.Rg1 Qh4 29.Kf1 Bf4 30.Nd1–+) 23.Kf1 Qg3 (better is 23...de4 24.Qg2 Bf4 25.Qe4 Qh3 26.Ke2 Qh2 27.Kf1 Be5–+) 24.Qf3 Qf3 25.Nf3 Rh1 26.Ng1 Bc5 27.Kg2 Rdh8 28.Kf3 d4 29.Nce2 de3 30.Ng3? R1h2 31.N1e2 R8h4 32.Nd4? Bd4 33.Bd4 Rf2 34.Ke3 Rhf4 35.Ne2 R2f3 36.Kd2 Re4 37.c3 Nf5 38.Rg1 Nd4 39.Nd4 Rd4! 40.cd4 g5 0–1. Dolejs,D (1890) – Johnson,Q (2125), Oceania Zonal, 2011.

4.h4 a5 5.ba5 Nc6 6.e3 Ra5 7.h5 Nh6 8.Nf3 Qf6 9.Nc3 e4 10.Na4 d4! 11.Nd4 (11.Bd4 Nd4) 11...Ra4 12.Nc6 (12.Bb5 Ng4 13.Rf1–+) 12...Qb2 13.Rb1 Qa3 14.Nd4 c6 15.Be2 0-0 16.0-0 Qc5 17.c3 Ra2 18.Nb3 Qe5 19.Bc4 (19.g3–+) 19...Qh2 0–1. IQIQIQ – VICBAD, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c3 Nf6

5.d4 -/+.

5.e3 -/+.

5.Nf3 -/+.

4.Nc3 Nf6

5.d3 Nc6 6.g3 0-0 7.Bg2 Be6 8.Nf3 h6 (8...d4 9.Nb5-/+) 9.0-0 a6 10.e4 d4 11.Ne2 b5 12.Nd2 Qd7 13.f4 Bh3 14.f5? (14.fe5 Bg2 15.Rf6 (< 15.Kg2 Ng4 16.Rf3 Be5=+) 15...Ne5 16.Rd6 (16.Kg2?! gf6 17.Nd4 c5+/-) 16...Qd6 17.Kg2+-) 14...Bg2–+ 15.Kg2 Ne7 16.h3 c5 17.bc5 Bc5 18.Nf3 Rac8 19.Ne5= Qc7 20.Nf3+/- Rfd8 21.Nfd4 Bd4 22.Nd4 Nh7 23.g4 f6 24.Rf2 Nc6? 25.Ne6 Rd3 26.Qd3 Ne5 27.Nc7 Nd3 28.cd3 Rc7 29.Rc1 Rd7 30.d4 Kf7 (30...Ng5 31.e5+-) 1–0. Csorba,J – Karpathegyi,T, Szivarvany rapid, 1994.

5.e3 (--> 4.e3 Nf6 5.Nc3).

4.d3 c6

5.Nd2 f5 6.e4 Nf6 7.Ngf3 fe4 8.de4 (worse 8.Ne5 Qe7 9.d4 Nbd7-/+) 8...de4 (8...Qe7 9.ed5 cd5 10.c4=) 9.Nc4 The pressure on the isolated pawn grows 9...0-0?? (better 9...Bb4 10.ab4 ef3 11.Qd8 Kd8=) 10.Nd6+- (10.Qd6?! ef3 11.Qd8 Rd8 12.gf3 Bf5+=) 10...ef3 (10...Nd5 11.Ne4 Bf5+-) 11.Bc4 Nd5 12.Bd5 cd5 13.Qd5 Kh8 (13...Be6 14.Qe6 Kh8 15.Nf7 Rf7 16.Qf7 fg2+-) 14.Nf7 Kg8 15.Nh6 Kh8 16.Qg8!! Rg8 A deflection 17.Nf7 Theme: Double Attack 1–0. Pierre – Ondveel, internet, 2019.

5.Nd2 f5 6.g3 Nf6 7.Bg2 0-0 8.c4 Be6 9.c5 Bc7 10.e4 Nbd7 11.Ngf3 f4 12.gf4= ef4 13.e5 Ng4 14.d4 Rf5 15.h4 h5 (15...Qe7 16.Qe2=) 16.Bc3 (16.Qe2 Qe8+=) 16...Qe7 17.a4 Raf8 18.b5 cb5 (18...b6 19.bc6 Nb8 20.cb6 ab6+/-) 19.ab5+/- Nc5 20.dc5 Qc5 21.Bd4 Qb5 (21...Re5 A) worse 22.Ne5 Qd4 23.Ng4 hg4-/+ (23...Bg4?! 24.Bf3=); B) 22.Kf1 Qb5 23.Kg1+/-) 22.Rb1 Qc6 23.0-0 b6 (23...Ne5!? 24.Ba7 Qd6+/-) 24.Rc1+- Qd7 25.Re1 a5 (25...Bd8 26.Bf1+-) 26.Ng5 Rg5 27.hg5 Bd8 28.Nf3 Bf5 29.Qb3 (better 29.Bb2+-) 29...Kh8 (29...a4 30.Qa2 Kh7+-) 30.Nh4 Be4 (30...Re8 31.Qd5 f3 32.Qf3 Be6+-) 31.Be4 de4 32.Ng6 (32.Ng6 Kh7 33.Nf8 Kh8 34.Nd7 a4 35.Qf7 Bc7 36.Rc7 e3 37.Nb6 ef2 38.Bf2 Nf2 39.Qg7) 1-0. Vendelo – leanwww, internet, 2021.

5.Nd2 Nf6 6.g3 Be6 7.Bg2 Nbd7 8.Ngf3 Qe7 9.0-0 h5 (9...0-0 10.c4=+) 10.c4= h4 (10...a5 11.c5 Bc7 12.Qc2=) 11.Nh4+= Rh4 (better 11...g5!? 12.Nhf3 Rh5+=) 12.gh4+/- Nh5 (12...0-0-0 13.b5 cb5 14.cb5+/-) 13.e4+- Qh4 14.cd5 Bg4 (better 14...cd5 15.ed5 e4+-) 15.f3 Bh3 16.Bh3 Qh3 17.dc6 bc6 18.Nc4 Bc7 19.Qc2 Nf4 20.Bc1 g5 21.Bf4 gf4 22.Qa4 Ke7 23.Rf2 (23.Qc6 Rg8 24.Kf2 Rg2 25.Ke1 Rh2-+) 23...Nb6? (23...Rg8 24.Kh1 Bb6 25.Nb6 ab6 26.Qc6 Rg6+-) 24.Qc6 Rg8 25.Kh1 Bb8 (25...Qd7 26.Qd7 Nd7 27.Rd1+-) 26.Qc5 Kf6 27.Nb6 ab6 28.Qb6 Kg7 (28...Ke7 29.Qb7 Kf6+-) 29.Rg1 Kh7 30.Rg8 (30.Rg8 Bc7 31.Qc7 Kg8 32.b5+-) 1-0. Adlai – Zemic, internet, 2021.

4.d3 d4

5.Nd2 Be6 6.g3 Bd5 7.Ngf3 Nf6 (7...a5 8.c3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 dc3 11.Bc3=) 8.c4 (8.e4 de3 9.fe3 Ng4=) 8...Bf3 9.Nf3 c5 10.Bg2 (10.bc5 Qa5 11.Qd2 Qc5=) 10...Qc7 (10...Nbd7 11.bc5 Qa5 12.Qd2 Qd2 13.Nd2 Nc5 14.Bc1=) 11.b5 (11.bc5 Qc5 12.Ne5 Be5 (12...Qe5? 13.Bb7 0-0 14.Ba8+-) 13.Bb7 Qb6 14.Ba8 Qb2 15.Qa4 Nbd7+-) 11...0-0 12.0-0 Nbd7 (12...a6 13.Qa4=) 13.a4 (13.Nh4 a6=) 13...Rae8 (13...a6 14.Nh4=) 14.Nd2 h6 (14...Ng4 15.a5+=) 15.a5 b6 (15...Re6 16.a6 b6 17.e3+=) 16.ab6 ab6 (16...Nb6 17.e3+-) 17.Ra6 Nh7 (17...Nb8 18.Ra4+-) 18.Qa4 (18.Qc2 Nb8 19.Ra4 f5+-) 18...Qd8 19.Ra1 Qg5 (19...f5 20.Bd5 Kh8 21.Ra7+-) 20.Qc2 (20.Bc1 Qg6+-) 20...Nhf6 (20...f5 21.Bd5 Kh8 22.Nf3+-) 21.Bc6 (21.Bc1 Qg4+-) 21...Rb8 (21...Re7 22.Bc1 Qg6 23.Ne4 Ne4 24.Be4+- (worse 24.de4 Nb8=)) 22.Bc1 Qf5 (22...Qg4 23.Kg2+-) 23.Kg2 (23.Ra7 Rbd8+-) 23...Rfd8 (23...Qe6 24.Ne4+-) 24.Ra7 Ng4 (24...Rbc8 25.Ne4 Nb8 26.Ba8+-) 25.Ne4 Qe6 1–0. Intruder – javielucho1, internet free game, 2018.

5.Nd2 Nf6 6.c4 dc3 7.Bc3 0-0 8.e3 a6 9.Be2 Bd7 10.Ngf3 Bc6 11.Ne5 Bg2 12.Rg1 Bh3 13.Bf3 c6 14.Qb3 Be6 15.Ndc4 Be7 16.0-0-0 (16.Qc2 Nbd7=) 16...Qc7 (16...b5 17.Bc6 Ra7-/+ (17...bc4?! 18.dc4 Nc6 19.Nc6=; 17...Nc6 18.Nc6 Qc7 19.Ne7 Qe7 20.Qb2+-)) 17.Ng4 Qd8 (17...Nbd7 18.Qc2+=) 18.Na5?? (better is 18.Nf6 Bf6 19.Bf6 Qf6 20.Qb2+=) 18...Bb3–+ (18...Bb3 19.Nb7 Qc8 20.Nf6 Bf6 21.Bf6 g6–+ (21...Qb7?? 22.Rg7 Kh8 23.Rg6; 21...Bd1?? 22.Rg7 Kh8 23.Rg6)) 0–1. AsceticKingK9 – zucchini, ChessWorld.net, 2012.

5.Nf3 Nf6 6.h3 (6.e3 de3 7.fe3 Nbd7+=) 6...Bf5 (6...a5 7.e3 0-0 8.b5-/+) 7.c4 (7.e3 de3 8.Ne5 Nbd7=) 7...b6 (7...c5 8.bc5 Qa5 9.Nbd2 Qc5 10.g4=) 8.Qd2 (8.g4 Be6=) 8...0-0+= 9.e3 (9.g4 Be6+=) 9...de3 (9...Re8 10.g4 Bg6 11.Bg2 de3 12.fe3+=) 10.Qe3= Re8 11.Be2 (11.Ne5!? Be5 12.Be5+=) 11...e4-/+ 12.d4?? (better is 12.de4 Be4 13.Nbd2+=) 12...ef3–+ 13.Qf3 Be4 14.Qc3 Bg2 15.Rg1 Be4 16.d5 (16.f3 Bf5–+) 16...Be5 17.Qd2 Bb2 (17...Bh2!? 18.Rg5 h6 19.Rg3 Bg3 20.fg3–+) 18.Qb2 Bf3 (18...Bd3! 19.Nc3 Bc4 20.0-0-0 Be2 21.Ne2–+) 19.Nc3 Be2 (19...c6 20.0-0-0 Be2 21.Ne2–+) 20.Ne2 c6 (20...a6 21.Qc3–+) 21.0-0-0 g6 (better is 21...cd5!? 22.Nf4 g6 23.Kb1–+) 22.dc6 Qe7 23.Nd4 Rc8 (23...Qd6 24.b5–+) 24.Rge1 Nc6?? (better is 24...Qc7 25.b5 a6–+) 25.Re7 (25.Nc6 Qb7 26.Ne7 Kg7 27.Nc8 Rc8+/-) 25...Ne7 26.Qe2 Rc7?? 27.Nb5+- Rb7 28.Rd6 Ne8 29.Rd3 Rc8 30.Nd6 Nd6 31.Rd6 Rbc7 32.Rd4 Nf5+= 33.Rf4 Nd6= Can c4 get defended? 34.c5 bc5 35.b5 c4 36.Qe5 Ne8 37.Qd5 c3 38.Kc2 Ng7 39.Rf6 Nf5 40.Rc6 Ne7?? 41.Rc7+/- Nd5 42.Rc8 Kg7 43.Rc5 Nb6 44.Rc3 Nd5 45.Rf3 Nc7 46.a4 h5? 47.Kd3 Ne6 48.Kc4 Ng5 49.Re3 Ne6 50.Kd5 g5 51.Re6 fe6 52.Ke6 Kg6 53.a5 g4 54.h4 Kg7 55.b6 ab6 56.ab6 Kh6 57.b7 Kh7 58.b8Q Kg7 59.Qe8 Kh6 60.Kf6 (60.Kf6 Kh7 61.Qd7 Kh6 62.Qg7#) 1–0. Melzig,Ernst – Ambros,Hans, Bayern–ch Seniors, 2003.

5.g3 Ne7 6.Bg2 0-0 7.Nf3 Nbc6 8.0-0 h6 9.h4 b6 (9...Be6 10.c3=) 10.Nbd2 (10.b5!? Na5 11.Ne5 Be5 12.Ba8+/-) 10...Bf5 11.e4 (11.e3 de3 12.fe3 a6=) 11...Bg4 12.Qb1 b5 13.c3 dc3 14.Bc3 Qd7 15.Qb2 f6 16.d4 ed4 17.Nd4 Be5 18.Qb3 Kh8 19.Nc6 (19.Nb5? a6 20.Nc7 Qc7–+) 19...Nc6 20.Be5 Ne5 21.Nf3 Nf3 22.Bf3 Bf3 23.Qf3 Rfe8 24.Rfd1 Qe6 25.Re1 Rad8 26.Re2 Rd4 27.Rae1 Qc6 e4 becomes the focus of attention 28.Qf5 Re6 29.Kg2 Qe8 30.Kh3 g6 (better is 30...Re5!? 31.Qf3 c5 32.bc5 Rc5+=) 31.Qf4+= g5 32.Qf5 (32.Qc7 Re7 33.Qc5 Qd7 34.Kg2 gh4 35.Qh5 hg3 36.Qh6 Kg8 37.fg3+/- (37.Kg3?? Rg7 38.Kh2 Qc7 39.f4 Rh7 40.Qh7 Qh7 41.Kg1 Qh3–+)) 32...Qg8 (32...Rdd6!?=) 33.Qc5 (33.hg5!? fg5 34.Qb5+-) 33...Qc8 34.Qd4?? (better is 34.Kg2 Qd7 35.Qa7+/-) 34...Rd6–+ 35.g4 Rd4 36.f3 (36.Re3 c5 37.bc5 Qc5 38.hg5 hg5–+) 36...h5 37.Rg1 (37.Re3 gh4 38.Kh4 hg4 39.fg4 c5–+) 37...Rd3 38.Rf1 (38.Kh2 gh4 39.Rf2 Ra3–+) 38...Ra3 (38...Qg4 39.Kh2 Rf3 40.Rf3 Qf3 41.Rg2–+) 39.hg5 (39.Rg2 Qe6 40.Rg3 Rb3–+) 39...hg4 (39...Qg4! 40.Kh2 Rf3 41.Rf3 Qf3 42.Ra2 fg5 43.e5 Qf4 44.Kg2 Qb4 45.Rf2–+) 40.Kg3 (40.Kh2 fg5 41.Ref2 Qd7–+) 40...fg5 41.Rh1 (41.Rh2 Kg7 42.Rfh1 Rf3 43.Kg2 Qd8 44.Rh7 Kf6 45.e5 Kf5 46.Rf7 Ke6 47.Rf3 gf3 48.Kg3 Qd2 49.Rh6 Ke5 50.Kf3 g4 51.Kg3 Qh6 52.Kg4 Qf4 53.Kh3 Qf2 54.Kg4 Qg2 55.Kh5 Kf5 56.Kh4 Qg4) 41...Kg7 42.Rf2 Rf3 (42...Rf3 43.Rf3 gf3–+) 0–1. Salvatore – dietcola, ChessWorld.net, 2013.

4.d4 Nc6

5.de5 Be5 6.Be5 Ne5 7.Nd2 Bg4 8.h3 Bf5 9.e3 Qf6 10.Ne2 0-0-0 11.Nd4 Be4 12.Qe2 Qh4 13.Rd1 Nf6=+ 14.g3 Qg5 15.h4= Qh6 16.f3+/- Bg6 17.g4 Nfd7 18.h5 c5? 19.bc5+- Rde8 20.g5 Qg5+= 21.hg6 Nd3 22.cd3 Re3 23.Rb1 Re2+= 24.Be2 Qg6= 25.Nb5 Nc5 26.Rc1 b6 27.d4 a6 28.dc5 ab5 29.Bb5 bc5 30.Rc5 Kb8 31.Kf2 Qb6 32.Rhc1 Rc8 33.Nb3 h5 34.a4 Rc5 35.Nc5 Ka7 36.Ke2 Qd6 37.a5 Qh2-/+ 38.Kd1 Qh1 39.Kd2 Qf3 40.Rf1 Qg2 41.Be2 Qg5–+ 42.Kd3 Qe7 43.Rc1 d4 44.Rc2-/+ Qe3 45.Kc4 h4 46.Bh5?? d3!–+ 47.Nd3 Qe4 48.Kc3 Qc6 49.Kd2 Qh6 50.Ke1 Qh5 51.Rc7 Ka6 52.Rc5 Qg4 53.Kf1 Qf3 54.Nf2 f5 55.Rc4 g5 56.Rc7 Ka5 57.Ra7 Kb5 58.Rh7 0–1. Fritz 5.32 – Fritz 8, 2004.

5.de5 Be5 6.Be5 Ne5 7.Qd4 Qf6 8.Nc3 c6 =+.

5.de5 Be5 6.Be5 Ne5 7.Qd4 Qf6 8.e3 Ne7 =+.

5.de5 Be5 6.Be5 Ne5 7.e3 Qf6 8.Nd2 Bg4 9.f3 Bd7 10.Ne2 0-0-0 11.Nd4 c6 12.Be2 Qg5=+ 13.Rg1?? Qe3–+ 14.Rf1 Qd4 15.Nb3 Qh4 16.Kd2 Qh2 17.Kc1 Qg2 18.a4 Nf6 19.b5 g6 20.Nc5 Bf5 21.bc6 Nc6 22.Rb1 Nd4 23.Bd3 Bd3 24.Qd3 Ne2 (25.Kb2 Rde8–+; 24...Rde8 25.Kb2 Ne6 26.Qc3–+) 0–1. gunar – marekt, ChessWorld.net, 2002.

4.e3 a5

5.b5 c5 6.c4 d4 7.Bd3 Nf6 8.ed4 (8.Qc2 Qe7+=) 8...ed4 9.Nf3 Qe7 10.Qe2 Qe2 11.Be2 0-0 12.0-0 Re8 13.Re1 Bg4 14.d3 (14.Kf1!?-/+) 14...Bf3–+ 15.gf3 Bf4 16.Ra2 Nh5 (16...Nbd7 17.Bc1 Bc1 18.Rc1–+) 17.Bc1 (17.Ba1!? Nd7–+) 17...Bc1 18.Rc1 Nf4 19.Bf1 a4 20.Rac2 (20.h3 Nd7–+) 20...Nd7 21.Nd2 (21.h3 Ne5–+) 21...f5 22.h4 Kf7 23.Kh2 Nf6 (23...Ne5 24.Rd1–+) 24.Rd1 (24.Rb1 Ng6–+) 24...h6 25.Nb1 (25.Kg3 g5 26.hg5 hg5–+) 25...g5 26.Bh3 Re5 27.Bf1 (27.Kg3 N6h5 28.Kh2 gh4–+) 27...gh4 28.Bh3 Rg8 29.Rcd2 (29.Rb2 Nh7 30.Bf1 Rge8–+) 29...Rg5 30.Bf1 b6 0–1. Hilbert,Stephan J – Cirulis,Ilmars (1980), FICGS, 2016.

5.c4 ab4!? 6.ab4 Ra1 7.Ba1 dc4+= (7...Bb4 8.Be5 Nf6 9.Bf6 gf6 10.Qb3+/-).

5.c4 c6 6.c5= Bc7 7.b5 Nd7 8.b6 Bb8 9.d4 Qe7 10.Be2 Nh6 11.Nc3 0-0 12.Qd2 (12.Nf3 e4 13.Nd2 Qh4=) 12...Qf6 13.g3 Re8 14.Na4 Nf8 15.Nf3 (15.de5 Be5 16.Nf3 Bb2 17.Qb2 Qe7=) 15...Ng4 (15...e4 16.Ng1+=) 16.h3 e4 17.hg4 ef3 18.g5 Qg5 19.Bf3 Bg3 20.0-0-0 (20.fg3!? Qg3 21.Ke2+=) 20...Qf6+= 21.Rdg1? (better is 21.Qe2 Bb8 22.Nc3+=) 21...Qf3–+ 22.Rg3?? (better is 22.fg3 Re3 23.Rf1 Qg3 24.Rhg1–+) 22...Qh1 (22...Qh1 23.Qd1 Qd1 24.Kd1 h5–+) 0–1. Pietrzak,Janusz (2120) – Pazdziora,Michal (2150), Karvina op, 2006.

4.e3 a6

5.c4 Nf6 6.c5 (6.cd5 Nd5 7.e4=+) 6...Be7 (6...Bg4 7.f3 Bf5 8.cd6 Qd6+-) 7.Be5+= Nc6 8.Bb2 0-0 9.h3 (9.Nf3 Bf5+=) 9...Bf5= 10.Nf3 Qd7 (10...b6 11.Qa4 b5 12.Qb3=) 11.d3+= Rad8 (11...Rfe8 12.Be2+=) 12.Nbd2 (12.Be2 a5+=) 12...Qe6 (12...Rfe8 13.Be2+=) 13.Be2 Rfe8 (13...b6 14.cb6 cb6 15.Nh4+/-) 14.Nd4 (14.Ng5 Qd7+/-) 14...Nd4+= 15.Bd4 Nd7 (15...b6 16.cb6 cb6 17.Rc1+=) 16.Nf3 Bf6 17.Rc1 (17.0-0 Ne5+=) 17...Nb8 (17...Ne5 18.Ne5 Be5 19.Be5 Qe5 20.d4+/-) 18.Qd2 (18.Bf6 Qf6 19.d4 Qg6+/-) 18...Nc6 19.Bf6 Qf6 20.d4 Be4 21.Qd1 Qg6 22.0-0+/- Re6 23.Ne1 Qf5? 24.f3 Rg6? 25.Kh1 Rh6 26.fe4 Qe4 27.Rf3 Re8 28.Qd3 Qe6 29.Nc2 Qd7 30.Rcf1 Nd8 31.Qf5 Qc6 32.Bd3 Ree6 33.Qg5 Qd7 34.Bf5 f6 35.Be6 Qe6 36.Qf5 Qe7 37.Qd5 Kh8 38.Rf4 Qf8 39.e4 Qe8 40.e5 Rh5 41.Qe4 Rh6 42.ef6 Qe4 43.Re4 Nf7 44.Re8# 1–0. Kuipers,Stefan – Muhren,Yvette, Hengelo op U12, 2001.

5.Nf3 Nc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 a6 3.e3 Nc6 4.a3 e5 5.Nf3 Bd6).

5.Nf3 Bg4 6.Be2 (6.h3 Bf3 7.Qf3 c6=) 6...Bf3 7.Bf3 Nf6 8.0-0 c6 9.Re1 (9.d3 Qc7 10.Nd2 b5=) 9...0-0 10.d3 Nbd7 (10...a5 11.b5=) 11.e4 (11.c4 a5 12.Qd2 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Qc7=) 11...b5 12.Nd2 a5 13.c3 ab4 14.cb4 (14.ab4 Ra1 15.Qa1 Qc7=) 14...d4+= 15.Bg4 Ng4 16.Qg4 Nf6 (16...c5 17.bc5 Nc5 18.Qg3-/+) 17.Qe2 h6 18.Bc1?? (better is 18.f4=) 18...Bb4!–+ 19.Bb2 (19.ab4 Ra4 Double attack (19...Ra1 Pinning; 19...Ra1 Deflection; 19...Ra4 Decoy)) 19...Ba5 20.Red1 Bb6 21.Nf3 Re8 22.Rdc1 1–0. pieeater – katabla, ChessWorld.net, 2012.

4.e3 b6

5.c4 Be6 6.Qc2 Nf6 7.c5 bc5 8.bc5 Be7 9.Be5 Qc8 10.d4 0-0 11.Nf3 Bf5 12.Bd3 Bg6 13.Nc3 c6 14.0-0 Nbd7 15.Rab1 Bd3 16.Qd3 Re8 17.Rb3 Ne5 18.Ne5 (worse is 18.de5 Nd7 19.Na4 Rb8 20.Rb8 Qb8+/-) 18...Bc5 19.Nf7 Kf7 20.dc5 Qc7 21.Rfb1 Re7 22.Rb7 Qb7 23.Rb7 Rb7 24.Qa6 Rc7 25.f3 Rb8 26.Qa4 Re8 27.Kf2 Kg8 28.g4 Nd7 29.Qd4 Ne5 30.h3 (better is 30.Kg3!?+=) 30...Rf7+= 31.f4 Nc4 32.e4 Rf4 33.Kg3 g5 (33...Rfe4 34.Ne4 Re4+=) 34.a4?? (better is 34.Nd5 cd5 35.Qd5 Kf8 36.Qc4 Rfe4 37.Qf1 Kg7 38.Qc1+/-) 34...Ne5–+ 35.Nd5 Rf3 36.Kg2 Rd3 37.Nf6 Kf7 38.Qf2 Rf3 39.Qf3 Nf3 40.Ne8 Nh4 41.Kf2 Ke8 42.Ke3 Ng6 43.a5 Kd7 44.a6 Nf8 45.e5 Ne6 0–1. combijack (1815) – cruiseylee78 (1740), gameknot.com, 2011.

5.Nf3 Nd7 6.c4 (6.Bb5 f6 7.Bc6 Rb8 8.Bd5 Ne7+/-) 6...c6 7.cd5 cd5 8.d3 (8.Bb5 Qc7 9.Nc3 Ne7+=) 8...Bb7 9.Nbd2 Ne7 10.Be2 f6 11.Rc1 0-0 12.0-0 Rc8 13.Qb3 Kh8 14.Rc8 Nc8 15.Rc1 Be7 16.e4 de4 17.Ne4 Nd6 18.Nd6 Bd6 19.d4 ed4 20.Bd4 Qe7 21.Be3 Ne5 22.Ne5 Qe5 23.g3 Re8 24.Qc4 Qb2 (better is 24...Bd5!? 25.Qb5 Rd8=) 25.Bf1 Qa3? (better is 25...Ba8 26.Qd3 Bb8+/-) 26.Qc3?? (better is 26.Qf7 Rg8 27.Qb7+-) 26...Qc3–+ 27.Rc3 0–1. Fournier,Frederic (1785) – Leonin (1790), Active, 2011.

5.Nf3 Qe7 6.c4 d4 7.ed4 ed4 8.Qe2 Qe2 (better is 8...c5=+) 9.Be2+/- c5 (better is 9...Ne7 10.Nd4 c6+/-) 10.b5?? (better is 10.Nd4 a6 11.Nf5 Bf5 12.Bg7 cb4 13.Bh8+-) 10...Nf6 (10...a6 11.Nd4 cd4 12.Bd4=) 11.0-0 (11.Nd4 a6 12.Bf3 Ra7+/-) 11...0-0 (11...a6 12.Re1 0-0 13.a4=+) 12.d3?? (better is 12.Nd4 a6 13.Bf3+/-) 12...a6–/+ 13.a4 ab5 14.ab5=+ Ra1 15.Ba1 Re8 16.Re1 Bg4 17.Nbd2 Bf4 18.Kf1 Nbd7 19.h3 Bf5 20.g3? Bh3 21.Kg1 Bd2 22.Nd2 Ne5 23.Bf1 Bf1 24.Kf1 Nd3 25.Re8 Ne8 26.Ke2 Ne5 27.Bb2 h6 28.Ne4 f5 29.Nd2 Nd6 30.f4 Nec4 31.Nc4 Nc4 (32.Bd4 cd4–+) 0–1. mgriffin (1730) – sanbarrett (1930), net–chess.com, 2001.

4.e3 Nc6

5.c4 Nf6 (5...dc4 6.Bc4 Nf6 7.Ne2=+) 6.c5= Be7 7.Bb5 0-0 (7...e4 8.Ne2=) 8.Bc6+= Bg4?? (better is 8...bc6 9.Be5 a5+=) 9.f3+- Bc8 10.Ba4 c6 11.Be5 Be6 12.Ne2 a5 13.Nbc3 Nh5 14.0-0 Qd7 15.Nd4 f6 16.Bg3 Ng3 17.hg3 Bf7 18.d3 g6 19.e4 Rae8 20.Nce2 Qe6 21.Ne6 Be6 22.Nf4 Bd7 23.ed5 b5 24.cb6 Rc8 25.ba5 Bd6 26.dc6 Bc6 27.Rc1 Bb7 28.Qb3 Kg7 29.Ne6 (29...Kh6 30.Rc7 Bc7 31.bc7+-) 1–0. ISickboyI – athar, ChessWorld.net, 2005.

5.Nf3 Nf6 (5...a6!?=) 6.b5+= 0-0? (better 6...e4 7.bc6 ef3 8.Qf3 bc6 9.Bf6 Qf6 10.Qf6 gf6=) 7.bc6+- bc6 (7...Qe7 8.cb7 Bb7 9.Be2+-) 8.Ne5 Rb8 (8...Qe8 9.Nd3 Qe7+-) 9.Nc6 Qd7 (9...Rb2 10.Nd8 Rd8+-) 10.Nb8 Qe6 11.Nc3 (11.Nc6 Bc5 12.Nb4 Rd8+-) 11...Re8 (11...Bb7 12.Na6+-) 12.Nc6 Bd7 13.Nd4 Qe5 14.Bd3 (14.Ncb5 a6 15.Nd6 Qd6+-) 14...Ne4 (14...Qd4 15.Rb1 Qh4+-) 15.Be4 de4 16.Qe2 f5 (16...c5 17.Nb3+-) 17.Qc4 Kh8 18.h4 (18.Rb1 Rb8+-) 18...f4 (18...c5 19.Ndb5 Bb5 20.Qb5+-) 19.h5 (19.Qf7 Qe7 20.Qe7 Re7 (worse 20...Be7 21.Ne4 fe3 22.de3+-) 21.ef4 Bf4+-) 19...h6 (19...Qg5 20.Qf7 Rd8 21.h6 Qg2 22.0-0-0+-) 20.Nce2 (20.Qf7 fe3 21.Qd7 ed2 22.Kd1 Re7 23.Qc8 Re8+-) 20...f3 (20...fe3 21.fe3 c5 22.Nf4+-) 21.Nf4 (21.gf3 c5 22.Qf7 Qe7 23.Qe7 Re7+- (23...Be7?? 24.Nb3+-)) 21...fg2 (21...Qf6 22.Ng6 Kh7 23.gf3+-) 22.Rg1 Bg4 (22...Qf6+-) 23.Ng6 Kh7 24.Ne5 Be5 25.Rg2 (25.Qf7!? Rg8 26.Qg6 Kh8 27.Qg4 c5+-) 25...Bf3 26.Nf3 (better 26.Qf7 Rg8+-) 26...ef3 27.Qe4 g6 28.Qg6 Kh8 29.Qh6 1-0. FeegLood (2550) - Clarence13, lichess.org, 2015.

4.e3 Bd7

5.c4 dc4 6.Bc4 (6.Nf3 Qe7=) 6...Qe7 (6...Nf6 7.Nf3 b5 8.Be2=) 7.Nc3 Nf6 8.Nge2 Be6 9.Be6 Qe6 10.0-0 a6 (10...a5 11.b5=) 11.Rc1 Nbd7 12.d4 0-0 13.de5 (13.d5 Qe8=) 13...Ne5 14.Nf4 Qf5 15.Ncd5 Nd5 16.Nd5?? (16.Qd5 Rab8+=) 16...Nc6?? (16...Nd3 17.Bg7 Kg7–+ (17...Qd5?! 18.Bf8 Kf8 19.Rc2=+; < 17...Nc1 18.e4 Ne2 19.Kh1+/-)) 17.Re1= Rad8 18.e4 Qg5 19.Rc2 Ne7 20.Qf3 Rfe8 21.Ne7 Be7? 22.Rc7+/- b6 23.Ra7 a5 24.ba5 ba5 25.Qc3?? Bf6= 26.Qb3?? Qd2–+ 27.Rf1 Qb2 28.Qf7 Kh8 29.Ra5 Re4 30.Rd5 Rd4 31.Rd4 Qd4 32.Re1 h6 33.Re8 Re8 (34.Qe8 Kh7–+) 0–1. mgriffin (1630) – sanbarrett (1990), net–chess.com, 2001.

5.Nf3 f6 6.Be2 e4 7.Nd4 a6 8.0-0 Nc6 9.Bg4 Nh6 10.Nc3?? (better is 10.Bh5 g6 11.Nc6 Bc6 12.Be2=) 10...Ng4–+ 11.g3 (11.Nc6 bc6 (11...Bc6?! 12.Qg4 Qd7 13.Qh5 Qf7 14.Qf7 Kf7 15.d3-/+; 11...Bh2 12.Kh1 bc6 13.f3–+) 12.h3 Nh2–+) 11...0-0 (11...Nge5 12.f4 Nc4 13.Qh5 g6 14.Qd5 Nb2 15.Qb3–+) 12.d3 (12.f3 Nge5 13.fe4 Nd4 14.ed4 Bg4–+) 12...ed3 13.Qd3 (13.Nc6 bc6 (13...Bc6?! 14.Qg4 dc2 15.Qe6 Kh8 16.Rac1–+) 14.cd3 a5–+) 13...Nge5 14.Qd2 (14.Qd1 Bh3 15.Nd5 Nd4 16.ed4–+) 14...Nd4 15.Qc1 (15.Kh1 Ne6 16.Rad1 Nc4–+) 15...Bh3 (15...Ndf3 16.Kg2 Bh3 17.Kh1 Bf1 18.Qf1–+) 16.Rd1 (16.ed4 Nf3 17.Kh1 Bf1 18.Qf1–+) 16...Ndf3 17.Kh1 Ng4 18.Nd5 (18.Rd2–+) 18...Nf2# 0–1. pieeater – groovenetwork, ChessWorld.net, 2012.

5.Nf3 Qf6 6.c4 c6 7.c5 d4?? (better is 7...Bc7=) 8.cd6+- Nh6 (8...Qd6 9.ed4 e4 10.Ne5+-) 9.ed4 e4 10.Ne5 0-0 11.Nc3 (better is 11.d3+-) 11...Bg4 (11...Bf5+-) 12.Ng4 Qd4 (12...Qd6 13.Ne4 Qg6 14.Nh6 Qh6+-) 13.Nh6 gh6 14.Qg4 Kh8 15.Na4 Qb2 16.Nb2 Re8 17.Bc4 Na6 18.Qd7 Rg8 19.Qb7 Rad8 20.Qf7 (20...Rgf8 21.Qe7+-) 1–0. nitousche – Papa Lazarou II, ChessWorld.net, 2004.

4.Nf3 c6

5.Ne5 f6 6.Nf3 Be6 7.d3 Ne7 8.Nc3 Nd7 9.Nd4 Bf7 10.e4 a6 11.ed5 cd5 12.Qf3 Nb6 13.Nf5 Nf5= 14.Qf5 Qd7 15.Qd7+= Kd7 16.g3 Rhe8 17.Kd2 Be5 18.Bh3 Kd6 19.Rhe1 Kc7 20.Rad1 g5 21.Kc1 Rad8 22.d4 Bd6 23.b5 a5 24.a4 Re7 25.Re7+/- Be7 26.Re1 Bb4 27.Be6?? Re8–+ 28.Kd2 Re6 (29.Re6 Be6–+) 0–1. raghavendrakarthik – midlander, net–chess.com, 2003.

5.Ne5 (5.Be5 Be5 6.Ne5 Nd7 7.Nd7 Qd7+/-) 5...f6 6.Nf3 Be6 (6...Ne7 7.Nc3+=) 7.d3 (7.e3 Ne7+/-) 7...Ne7 8.Nc3 Nd7 9.Nd4 Bf7 10.e4 a6 (10...0-0 11.Qg4 Ne5 12.Qh3+=) 11.ed5 cd5 12.Qf3 (12.Qg4 Be5 13.Nd1 0-0+/-) 12...Nb6 13.Nf5 (13.Be2!?+=) 13...Nf5= 14.Qf5 Qd7 (14...0-0 15.Be2=) 15.Qd7+= Kd7 16.g3 Rhe8 17.Kd2 Be5 (17...Be6 18.Bg2+=) 18.Bh3 Kd6 (18...Be6 19.Be6 Re6 20.f4+=) 19.Rhe1 (19.f4 Bc3 20.Bc3 Nd7+/-) 19...Kc7 20.Rad1 g5 21.Kc1 Rad8 22.d4 Bd6 23.b5 a5 24.a4 Re7 25.Re7+/- Be7 26.Re1 Bb4 27.Be6?? Re8–+ 28.Kd2 Re6 (29.Re6 Be6–+) 0–1. raghavendrakarthik – midlander, net–chess.com, 2003.

4.Nf3 Be6

5.Be5 Be5 6.Ne5 Nd7 7.Nd7 Qd7 8.d4 =. pierred – add_spice_to_your_life, Yahoo, 2005.

5.Be5 Be5 6.Ne5 f6 7.Nf3 Nc6 8.e3 Qd6 9.d4 Nh6 10.Bd3 Ng4 11.0-0 h5 (11...0-0 12.Nbd2+/-) 12.Nbd2 h4 13.h3 Nh2?? (better is 13...Nh6+-) 14.Nh2 g5 15.c4 dc4 16.Nc4 Qd5 17.Rc1 f5 18.Re1 f4 19.b5 fe3 20.Ne3 Qa2 21.bc6 bc6 22.Qf3 Qa3 23.Qc6 Ke7 24.Nf5 Kf7 25.Qe6 Kf8 26.Qf6 Kg8 27.Qg7 1–0. Klaus Behrmann – lucky bucky, ChessWorld.net, 2004.

5.Be5 Be5 6.Ne5 Nf6 7.e3 Ne4 8.Nc3 Qf6 9.Ne4 de4 10.f4 h5 11.d4 Bg4? (better 11...Nd7!?+-) 12.Ng4+- hg4 13.Qg4 Rh4?? (better 13...Nd7+-) 14.Qc8 Qd8 15.Bb5 c6 16.Qb7 cb5 (16...a6 17.Bc4 Nd7 18.Qc6+-) 17.Qa8 Rg4 (17...Rh6 18.a4 ba4 19.Ra4+-) 18.a4 Rg2 (18...f5 19.0-0 ba4 20.Qa7 Nd7+-) 19.Qe4 Qe7 20.Qg2 Qe3 (20...Qb4 21.Kd1 ba4 22.Qg7+-) 21.Qe2 Qe2 22.Ke2 (22.Ke2 Nc6 23.c3+-) 1–0. Pierre – Shuriya, internet, 2020.

4.f4 c6

5.fe5+= Bc7 6.Nf3 Nd7 (6...Qe7 7.Nc3=) 7.d4 (7.e6!? Ndf6 8.ef7 Kf7 9.e3+/-) 7...f6+= 8.e6 (8.e3!?+=) 8...Nf8 9.c4 (9.Nbd2 Ne6 10.e4 Qe7=) 9...Ne6 (9...dc4!? 10.e4 Be6=+) 10.cd5= cd5 11.Nc3 Ne7 12.e4 de4 13.Ne4 0-0 14.Bc4 Nd5 15.Qb3 Nef4 16.g3 Re8? (better 16...b5 17.Bb5 Bf5+/-) 17.gf4?? (better 17.Nfd2 b5 18.Bb5 Re4 19.Ne4+/-) 17...Re4=+ 18.Kf2 Be6 19.Rhe1 Re1 20.Re1 Bf7 21.Bc1 a6 22.a4 White prepares b5 22...b5 23.ab5 ab5 24.Bb5 Nf4 25.Bc4 Nd5 26.b5 Bb6 27.Be3 Qd6 28.Kg2?? (better 28.Qd3=+) 28...Ra3-+ (28...Ne3 29.Re3 Qd7 30.Bf7 Qf7 31.Rd3+=) 29.Qa3 Qa3 30.Bd5 (30.Bc1 Qc3 31.Be2-+) 30...Bd5 31.Kg3 Qc3 32.Re2 Qd3 33.Re1 Qe4 (33...Qe4 34.Nh4 Bc7 35.Kf2 Qh4 36.Ke2 Ba5 37.Bf2 Qg4 38.Kd3 Qf5 39.Ke2 Bf3 40.Kf1 Qh3 41.Kg1 Qg2) 0-1. black_bishop_88 (2500) - ChessKing245 (2435), lichess.org, 2020. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.f4)

5.fe5+= Bc7 6.Nf3 Be6 7.e3 Nd7 8.d4 Ne7 (8...f6 9.ef6 Ngf6 10.Bd3=) 9.Bd3 0-0 (9...f6 10.0-0+=) 10.0-0 f6 11.ef6 Nf6 12.Nbd2 Bf5 13.Rc1 Qd7 14.Qe2 Rae8 15.c4 Bd3 16.Qd3 dc4 (16...Qe6 17.b5+=) 17.Nc4 Kh8 18.Nce5 Be5 19.Ne5 Qd5 20.Qc4 Ng6 (better 20...Qc4!? 21.Nc4 Ned5+/-) 21.Qd5+- Nd5 22.Ng6 hg6 23.Rf8 Rf8 24.Re1 Re8 25.e4 Nf6 26.e5 Nd5 27.Kf2 Kg8 28.Ke2 Kf7 29.g3 Ke6 30.Rf1 Rh8 31.h4 g5 32.hg5 Rh2 33.Rf2 Rh1 34.Kf3 Rb1 35.Kg4 (35.g4 Rd1+/-) 35...g6 (35...Ne3 36.Kh5 Nc4 37.Bc3+/-) 36.Kh3 (36.Kf3 Rd1+/-) 36...b5 (36...Ne3 37.g4+=) 37.Kg2 (37.Re2 Nb6+/-) 37...Rd1 (37...Ne3 38.Kh3=) 38.Kh3 Rd3 (38...Rb1 39.Kh4+/-) 39.Kg4 (better 39.Rc2!? Kd7 40.Bc1+/-) 39...Ne3= 40.Kh3 Nf5 Attacking the isolated pawn on g3. The backward pawn on d4 becomes a target (40...Nd5 41.Rc2 Kd7+/-) 41.Rc2 Rg3 42.Kh2 Kd7 43.e6 Ke6 (better 43...Kd6!? 44.d5 cd5 45.Be5 Ke5+=) 44.Rc6+- Kd5?? (44...Kd7 45.Rg6 Rd3 46.Rf6 Rd2 47.Kh3+/-) 45.Rg6 (better 45.Rc5 Ke4 46.Rf5 Kf5 47.Kg3+-) 45...Rb3+/- 46.Rf6?? (better 46.Bc1 Nd4 47.Rg8 Nf3 48.Kg2 Nh4 49.Kf2+/-) 46...Rb2-+ 47.Kh3 Nd4 48.g6 Rb3 49.Kh4?? (49.Kg2 Ne6 50.Rf7 Ra3 51.g7 Ng7 52.Rg7-+) 49...Rb1 (better 49...Ke5 50.Rf8 Nf5 51.Rf5 Kf5 52.g7-+) 50.g7? (50.Ra6 Ke5 51.Kh3 Rg1 52.Ra7 Kf4 53.Rf7 Nf5-+) 50...Rh1 (better 50...Rg1-+) 51.Kg5 Rg1 52.Kh6 Ne6 53.Rg6?? (53.Rf5 Kc4 54.Re5 Ng7 55.Rc5 Kb3 56.Rb5-+) 53...Rg6 (53...Rh1) 54.Kg6-+ Ng7! 55.Kg7 (55.Kf6 Kc4 56.Ke5-+) 55...Kc4 56.Kf7 Kb3 57.Ke6 Ka3 58.Kd5 Kb4 59.Kc6 a5 60.Kc7 a4 (60...a4 61.Kd6 a3 62.Kd5 Kc3 63.Kc5 b4 64.Kc6 b3 65.Kd5 a2 66.Ke4 b2 67.Kd5 a1Q 68.Ke5 b1Q 69.Ke6 Qg6 70.Ke5 Kd3 71.Kd5 Qd4) 0-1. black_bishop_88 (2560) - Flo_55 (2410), lichess.org, 2020. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.f4)

4.f4 Nc6

5.b5 Nd4 6.Nf3 A) 6...Nb5? 7.fe5 (7.Ne5?! a6=; 7.Be5?! Be5 8.Ne5 Nf6=) 7...Bf8 8.a4+-; B) 6...Nf3 7.ef3 ef4 8.Bg7 Qh4 9.g3 fg3+-.

5.Nf3 d4 6.b5 e4 (6...Na5 7.fe5 (worse 7.Ne5 Be5 8.fe5 Nc4=+) 7...Bc5 8.e3 de3 9.d4+/-) 7.bc6+= (7.Nd4? Bf4 8.Nf3 ef3 9.ef3 Qh4 10.g3 Bg3 11.hg3 A) 11...Qh1?! 12.Bg7 Nd4 A1) 13.Bh8?? Bh3 (13...Nf3?! 14.Kf2 Qh2 15.Ke3-/+) 14.Kf2 Qh2 15.Ke3 Qg1 16.Kd3 Bf1 (worse 16...Qf1 17.Qf1 Bf1 18.Kd4+=) 17.Kc3 Nb5 18.Kb2 0-0-0-+; A2) 13.Bd4=; B) 11...Qg3 12.Ke2 Ne5-+) 7...ef3 8.ef3 bc6 (8...Ne7 9.cb7 Bb7 10.Bd4+=) 9.Bd4+/- Nf6 10.g3 (10.Qe2!? Kf8 11.Be5+/-) 10...0-0= 11.Be3 Re8 12.Kf2 Nd5 13.Nc3?? (better 13.Bd3=) 13...Nc3-+ 14.dc3 (14.Qc1 Nd5 15.Bd3 Ne3 16.de3 Bc5-+) 14...Re3! 15.Ke3 (15.Bd3 Qe7 16.Re1 Re1 17.Qe1 Bc5 (17...Ba3?! 18.Ra3 Qe1 19.Ke1=) 18.Kg2 Qe1 19.Re1 Ba3 20.Re8 Bf8-+) 15...Bc5 16.Ke4 (16.Qd4 Bd4 17.cd4-+) 16...Qe7 (16...f5 17.Ke5 Qe7) 17.Kd3 Ba6 (17...Ba6 18.Kd2 Qe3) 0-1. black_bishop_88 (2535) - HELMUT_LANG (2390), 1st CL WorldCup Semifinal, 2020. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.f4)

5.Nf3 e4 6.Nd4?? Nf6 (better 6...Bf4!? 7.g3 Qg5–+) 7.e3=+ 0-0 8.Nc6 (8.Be2!?=+) 8...bc6-/+ 9.c4 a6 (9...a5 10.b5-/+) 10.c5 Be7 11.g3 (11.Be2 a5=+) 11...Ng4 (11...a5 12.Bd4-/+) 12.Bg2 (12.Be2 Nh6=+) 12...Bf6 (12...a5-/+) 13.Bf6 (better 13.Nc3!?-/+) 13...Qf6–+ (worse 13...gf6 14.Nc3+=; 13...Nf6?! 14.Nc3=+) 14.Nc3 Ne3! 15.de3 h6?? (15...Qc3 16.Kf2–+) 16.0-0?? (better 16.Qd4+-) 16...Qc3-/+ 17.Qh5? (better 17.Qe1 Qe1 18.Rfe1-/+) 17...Qe3–+ 18.Kh1 d4 (better 18...Re8–+) 19.Rfe1=+ Qd3 (19...Qc3 20.Be4 Bb7 21.Qf3=+) 20.Red1 (20.Be4 Qc3=) 20...Qe3 21.Re1 Qd3 (21...Qc3!? 22.Be4 Bb7=+) 22.Be4= Qc3 23.Bc6 Rb8 24.Rec1 Qb3 (24...Qe3 25.Re1 Qc3 26.Qe5=) 25.Rcb1 (25.Bd5!? Qb2 26.Rd1+=) 25...Qe6=+ 26.Bg2 (26.Bf3 Qf6 27.Qe5 Qe5 28.fe5 Bf5=) 26...Bb7 (26...Re8!?-/+) 27.Bb7= Rb7 28.Re1 (28.Qf3 Rbb8=) 28...Qc6=+ 29.Kg1 d3 (29...a5 30.Rab1=+) 30.Rad1 Qd7 (better 30...a5!?=) 31.Qf3+- Qd4 (31...d2 32.Re2 Qb5 33.Rdd2+-) 32.Re3 (32.Kg2!? Qb2 33.Kh3 Rbb8 34.Rd3 Rfe8+-) 32...d2+- 33.Qe2 (33.Kg2 Rd8 34.Re2+- (34.Qb7 Qe3 35.Qa6 Qe4 36.Kf2 Re8–+)) 33...Rb5?? (better 33...Rd8=) 34.Rd2+- Qf6 35.Rd7 Qc6 (35...Rb7 36.Re5+-) 36.Ree7 Qf6 37.Rc7 (better 37.Kg2 Rb7 38.Kh3+-) 37...a5?? (37...Qa1 38.Kg2 Qa3 39.Re8+-) 38.Qd2 (better 38.Qb5 Qd4 39.Kf1 Qd1 40.Re1+-) 38...Qa1 39.Kg2 Qa3 40.Re2?? (better 40.Qd5 Qb2 41.Kh3+-) 40...ab4+= 41.Qd7 (41.Qd5 Qa8 42.Qa8 Ra8=) 41...Rbb8= 42.Re7?? (better 42.c6 b3 43.Rb7=) 42...Qa2–+ 43.Kh3 (43.Kf3 Qh2 44.Qf5–+) 43...b3?? (43...Rbd8 44.Qc6 Rd2–+) 44.Rf7 b2 (44...Qh2 45.Kh2 g6 46.Rh7 Rf4 47.Qg7) 45.Rg7 Kh8 46.Rh7 Kg8 47.Qg4 1–0. keene2019 – scottvan, gameknot.com, 2019. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.f4 Nc6)

5.Nf3 f6 6.fe5 Ne5 7.e3 Ne7 8.Be2 0-0 9.0-0 c6 10.Nc3 Bg4 11.h3 Bf3 12.Bf3 Nf3 (12...Nc4 13.Qc1=+) 13.Qf3= (worse 13.gf3 Qd7-/+) 13...Ng6 14.Qh5 Bc7 15.Ne2 Qd6 16.Nf4 Rae8 17.Ng6 Qh2 18.Kf2 Qg3 19.Kg1 hg6 20.Qg4 (20.Qf3 Kf7=) 20...Qh2 (20...Qg4 21.hg4 a6 22.Rac1=+) 21.Kf2= Re4 (21...g5 22.Bd4 b6 23.d3=) 22.Qf3 (22.Qg6!? Rh4 23.Rh1+=) 22...Rfe8 23.Rh1 Qd6 24.Rae1 (24.Bd4 b6=) 24...a5 (24...Bb6 25.Bd4=+) 25.d3 R4e7 26.ba5 Ba5 27.Re2 Bb6 28.Rhe1 f5 29.Kf1 Qh2 30.Qf2?? (30.Qf4!? Bc7 31.Qh2 Bh2 32.Bc3=+) 30...Bc7?? (better 30...Be3 31.Re3 Qh1 32.Qg1 Qg1 33.Kg1 Re3 34.Re3 Re3-+) 31.Qg1-/+ Qg3 32.Qf2 (32.Bd4=+) 32...Qh2 (32...Qg5!? 33.Qf3 Bg3-+) 33.Qg1 Qd6 34.Qf2 Qc5 35.Bd4 Qd6 (35...Qa3 36.e4 fe4 37.Bc5-/+) 36.a4 (better 36.e4!? de4 37.Bc5=) 36...c5-/+ 37.Bb2 Ba5 38.Rd1 (38.c3 c4 39.Qf3 cd3-/+) 38...d4! 39.e4 (39.ed4 Re2 Pinning (39...Re2 Deflection)) 39...fe4-+ 40.de4?? (40.Kg1 ed3 41.Re7 Re7 42.cd3-+) 40...Rf8 (40...Re4?! 41.Re4 Re4 42.Bc1-+) 41.e5 (41.Qf8 Kf8 42.Rd3 Qc6-+) 41...Rf2 42.Rf2 Re5 (42...Qe5 43.Kg1-+) 43.Kg1 Re1 44.Re1 Be1 45.Rf3 (45.Rf1 Bd2 46.Kh1 Qa6-+) 45...Bd2 46.Kf1 Be3 47.Ke2 (47.Bc3 Qe6 48.Re3 de3-+) 47...Qa6 48.Kd1 Qa4 (48...Qc4 49.Bc1 d3 50.Re3 Qc2 51.Ke1 Qc1 52.Kf2 Qc2 53.Kg3-+) 49.Bc1 (49.Re3 de3 50.Bc3 Qe4-+) 49...Qa1 50.Rf1 Qc1 51.Ke2 Qd2 (51...Qc2 52.Kf3 Qd3 53.Kg4 Qf1 54.g3 Qe2 55.Kh4 g5) 52.Kf3-+ Qc2 53.Re1 Qf5 (53...Qf2 54.Ke4 Qf5) 54.Ke2 Qf2 (54...c4 55.Rf1 Qd3 56.Kf3 Qf1 57.Ke4 Qf5) 55.Kd3-+ Qd2 (55...Qe1 56.Ke4 Qb1 57.Kd5 d3 58.Ke4 d2 59.Ke3 Qe1 60.Kf4 Qf2 61.Ke5 d1Q 62.g3 Qe3) 56.Ke4 Qc2 (better 56...Qg2 57.Kd3-+) 57.Kd5?? (57.Kf3 Qf2 58.Ke4 Qf5) 57...Qa2 58.Kd6 Qd2 (58...Qg2 59.Rb1 c4 60.h4 Qc6 61.Ke5 Qc5 62.Ke6 Bf4 63.Kd7 Qc7 64.Ke8 Bd6 65.Rb7 Qc8) 59.Re3 Qe1 (59...Qe1 60.Re1 b6+-; 59...de3 60.Kc7 e2 61.Kc8 e1Q 62.g4 Qe8 63.Kc7 Qa8 64.Kb6 Qda5) 0-1. black_bishop_88 (2500) - Marty83 (2540), lichess.org, 2020. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.f4)

4.g3 c6

5.Bg2 Be6 6.d3 Ne7 7.Nf3 Nd7 8.0-0 0-0. Reussner,Hans Dieter – Brunner,Hermann, DESC, 2003.

5.Bg2 f5 6.d3 Nf6 7.Nd2 0-0 8.Nb3 e4 9.e3 Nbd7 10.Ne2 Ne5 11.Be5 (11.0-0 Qe7=+) 11...Be5 12.d4 Bc7 13.0-0 g5 (13...b6 14.Rc1=+) 14.Qc1 Nh5 Black plans f4 (14...b6 15.f4=+) 15.f3= f4 16.fe4 fg3 17.e5 (17.hg3 Bg4 (worse 17...Ng3 18.Ng3 Bg3 19.ed5+/-) 18.Rf8 Qf8=) 17...gh2 18.Kh2 g4 (better 18...Rf1!? 19.Qf1 g4=+) 19.Rf8+= Kf8 20.Qh1 (better 20.e4!? g3 21.Kg1+/-) 20...Qg5=+ 21.Rf1 Kg8?? (21...Ke8 22.Nf4 Be5 23.de5 Qe5 24.Bd5 cd5 25.Qd5 g3 26.Kh1 Qd5 27.Nd5=) 22.Nf4?? (better 22.Bd5 cd5 23.Qd5 Be6 24.Qe6 Kh8 25.Rf7+-) 22...Bf5 (22...Nf4 23.ef4 (23.Rf4?? Qh4 24.Kg1 Qe1 25.Bf1 Qe3 26.Rf2 Bf5-+) 23...Qg6 24.Kg1=) 23.Nc5 (23.Nh5 Qh5 24.Kg3 Qg5=) 23...Re8 24.Nb7 (24.Nh5 Qh5 25.Kg3 Qg5+=) 24...Bc2 (24...Re6!? 25.Bd5 cd5 26.Qd5 Qh4 27.Kg1 g3=) 25.Nc5 Bf5 (25...Bb6!?=) 26.Nh5+/- Qh5 27.Kg3 Qg5 28.Kf2 (28.Rf4 Bd8+=) 28...g3 (28...Bb6 29.Ke2 Bc5 30.bc5=+) 29.Ke2 Be5 (29...Bb6 30.e4 Bc8 31.Kd1 Bc5 32.bc5-/+) 30.de5+= Re5 31.Qg1 d4 (better 31...Qg4 32.Kd2 Qc4=) 32.e4+- Bg4 33.Bf3 Bf3 34.Rf3 (worse 34.Kf3 Qh5 35.Kf4 Re7 36.Qd4 Qf7 37.Kg3 Qf1 38.Qd8 Kf7-/+) 34...Qg4?? (34...g2 35.Kd3 Re7 36.Kd4 Rf7 37.Rf7 Kf7+/-) 35.Qg3 Qg3 36.Rg3 Kf7 37.Kd3 Rh5 (37...h5 38.Kd4 Re8 39.Rg5+-) 38.Kd4 Ke7 (38...Rh6 39.Ke5+-) 39.Rg7 Kd6 (39...Kd8+-) 40.Rd7 1-0. Mendonca,Leon Luke (2495) - Cella,G (1960), Titled Tuesday (2), 2020. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.g3)

5.Bg2 f5 6.Nf3 Nd7 7.c3 Ngf6=+ 8.d4 (better 8.0-0!? 0-0 9.d3=+) 8...e4-+ 9.Nfd2 f4 10.gf4 Bf4 (better 10...e3!? 11.fe3 Ng4-+) 11.e3-/+ Bd6 12.Nb3? (better 12.c4!? 0-0 13.Qb3-/+) 12...0-0 13.N1d2 Qe8 14.Qe2 Qg6 15.Rg1? (better 15.Bh3-/+) 15...Bh2-+ 16.0-0-0 Bg1 17.Rg1 Qf5 18.f3 ef3 19.Bf3 Ne4 (19...b6 20.c4 Ba6 21.e4 Ne4 22.Be4 de4 23.d5-+) 20.Ne4? (20.Qg2 g6 21.Be4 de4 22.Qe4 Qe4 23.Ne4 Nf6-+) 20...de4 (20...Qf3!? 21.Qf3 Rf3 22.Nd6-+) 21.Bg4? (better 21.Qg2!? Rf7 22.Be4-/+) 21...Qf2-+ 22.Be6 Kh8 23.Qg4? (23.Qf2 Rf2 24.Bd7 Bd7 25.Nc5-+) 23...g6 24.Bd7 (24.Qg3 Nb6 25.Bc8 Rac8-+) 24...Bd7 25.Qg5 (25.Qg3 Qg3 26.Rg3 Rf1 27.Kc2 Rf2 28.Kc1-+) 25...Qf6 (better 25...Qe2 26.Rd1 Bg4-+) 26.Qg2 (better 26.Qf6 Rf6 27.Nc5-+) 26...Kg8 27.Nc5 b6?? (better 27...Bc8 28.Ne4 Qe7-+) 28.Nd7+/- Qe6? (better 28...Qf2 29.Qf2 Rf2+/-) 29.Nf8+- Rf8 30.Rf1 a5 31.Rf8 Kf8 32.ba5 ba5 33.Qg3 Qb3? (33...h5 34.a4 Qf6 35.Ba3 Kg7 36.Qc7 Kh6 37.Qa5+-) 34.Qc7 (better 34.Qd6 Kf7 35.Qc6 Qe6 36.Qc7 Qe7 37.Qf4 Qf6 38.Qe4 Qf1 39.Kc2 Qe2 40.Kb1 h5+-) 34...c5 (34...Qb5 35.Qd6 Kf7 36.Qf4 Qf5 37.Qc7 Kg8 38.Qc6 Qf1 39.Kc2 Qd3 40.Kb3 Qe3 41.Qa8 Kf7 42.Qa5 Qd3 43.Qd5 Kf6 44.Qe5 Kf7 45.Qf4 Kg8+-) 35.Qc5 Kg8 36.Qa5 Kg7 (36...Qe6 37.a4 Qd7 38.Qb5+-) 37.Qb4 (better 37.Qe5 Kh6 38.Qe4+-) 37...Qc4 (37...Qf7+-) 38.Qc4 Kh6 39.Qd5 g5 (39...Kg7 40.Qe5 Kh6 41.d5 g5 42.Qe4 g4 43.d6 Kh5 44.Qh7 Kg5 45.d7 Kf6 46.c4 Ke6 47.d8Q g3 48.Qd5) 40.Qe4 Kh5 41.Qg2 h6 42.e4 Kg6 (42...g4 43.d5 Kg5 44.Qd2 Kg6 45.d6 g3 46.d7 g2 47.Qg2 Kh5 48.Qf3 Kg6 49.Qf5 Kg7 50.d8Q h5 51.Qdf8) 43.e5 (43.e5 Kf5 44.Qf3 Kg6 45.Qg4 Kg7 46.Qe4 g4 47.Qg4 Kf7 48.d5 h5 49.Qh5 Kg7 50.Kd2 Kf8 51.Qh7 Ke8 52.e6 Kf8 53.Qf7) 1-0. luis_alfredop (2210) - dkandGod (2170), Rated Bullet game, lichess.org, 2016. (=1.a3 A00: Irregular Openings 1...d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.g3)

4.g3 Nd7

5.Bg2 Ngf6 6.d3 0-0 (6...a5 7.b5 c6 8.c4 0-0 9.Nd2 cb5 10.cd5 b4 11.Nc4 ba3-/+; 6...c5 7.c3 0-0 8.Nf3 Qb6 9.0-0 a5 10.Nbd2 ab4 11.ab4 Ra1-/+) 7.Nd2 (7.Nf3 a5 8.0-0 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Qe8 11.Qd2 Qe6+=) 7...c6 (7...a5 8.b5 a4 9.c4 c6 10.bc6 bc6 11.Ngf3 Qe7+=) 8.Ngf3 (8.c4 a5 9.c5 Be7 10.Ngf3 ab4 11.ab4 Ra1+=) 8...a5 9.ba5 (9.c4 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 e4-/+) 9...Ra5 (9...Qa5 10.0-0 b5 11.c4 Re8-/+) 10.0-0 (10.c4 b5 11.0-0 Ra4+=) 10...b5 (10...Qb6 11.Nb3 Ra4+=) 11.e4 (11.c4 Ra4+=) 11...d4 (11...Qc7-/+) 12.Qc1 c5 13.c4 dc3 14.Bc3 Ra8 15.Qb2 Ba6 16.Rfc1 Re8 17.Nh4 Nb6 18.Ba5 Bc7 19.Bb6 Bb6 20.a4 b4 21.Nc4 Bc7 22.Qb3 Qd7 23.Nf5 Red8 24.Qb2 Qe6 25.Qb3 Ra7 26.Bh3 Kh8 27.Nfd6 Qe7 28.Nb5 Rb7 29.Nc7 Rc7 30.Ra2 Ra7 31.Rd2 Bb7 32.Rdc2 Bc6 Exerts pressure on the isolated pawn 33.Nb6 (33.a5 Bb5 34.Nb2 Bd7 35.Bd7 Nd7+=) 33...Ra5 34.Qb2 Bd7 35.Nc4 Ra7 ˝–˝. Varsamis,Christos (1810) – Doerdelmann,Thomas, IECG, 2001.(=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.g3 Nd7)

5.Bg2 Ngf6 6.Nf3 (---> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.g3 Ngf6 6.Bg2).

4.h3 Nf6

5.c4 (5.Nf3 e4 6.Nd4 a5=+) 5...dc4-/+ 6.Nc3 (6.e3 Be6-/+) 6...a6 (6...Be6 7.Nf3-/+) 7.e3 b5 (7...Be6 8.Nf3-/+) 8.Qf3 (8.a4 Bb4 9.ab5 Be6=+) 8...Ra7-/+ 9.d3 cd3 10.Bd3 Bb7 (10...Bb4 11.Bb5 ab5 12.ab4 Ra1 13.Ba1-/+) 11.e4 0-0 (11...Nbd7 12.Nge2-/+) 12.Nge2 c5 13.bc5 Bc5 14.0-0 Bd4 (14...Qe7 15.Ng3-/+) 15.Nd4 ed4 (< 15...Qd4 16.Nb5 Qb2 17.Na7+=) 16.Ne2 Nc6 17.Rad1 (17.Rfd1 Ba8 18.Qf4=+) 17...Re8 (17...Ba8 18.Ng3-/+) 18.Bc2 (18.Bb1 Qe7 19.Nd4 Ne5= (19...Ne4 20.Nf5 Qe6 21.Be4 Qe4 22.Rde1+-)) 18...Ne5 19.Qg3 Qc7 20.Nd4 Be4-/+ 21.Rc1 Bc2 22.Rc2-/+ Qd7 23.Nb5?? Qb5–+ 24.Be5 Re5 25.Rc8 Re8 26.Qb8 Qb8 27.Rb8 Rb8 28.g3 Rab7 (29.a4 Rb2–+) 0–1. thedesertfox (2100) – redrook (2635), net–chess.com, 2008.

5.e3 0-0 6.c4 b6 7.d3 (7.cd5 Nd5 8.d4 e4=+) 7...Nbd7 8.Nd2 Bb7 9.Ngf3 h6 (9...Re8 10.cd5 Bd5 11.Nc4=+) 10.Qc2 c5 (10...e4 11.de4 de4 12.Nd4=) 11.b5 (11.bc5 bc5 12.cd5 Bd5=) 11...e4=+ Black gets in control 12.Nh4 ed3 13.Qd3 (13.Bd3 Ne5=) 13...Ne5 14.Qc2 Rc8 (14...a6 15.ba6 Ba6 16.Nf5=) 15.Nhf3 (15.Nf5 d4=) 15...Nf3 16.Nf3 d4 17.Be2 (17.ed4 Qe7 18.Be2 Bf3 19.gf3 cd4 20.Bd4 Rfe8=+) 17...de3-/+ 18.fe3 (18.0-0 ef2 19.Kf2 Re8-+) 18...Bg3 19.Kf1 Qe7 20.Bf6 (20.Qc3 Rcd8-/+) 20...Qf6-+ (20...gf6?! 21.Qf5 Qe4 22.Qg4 (22.Qf6 Qe3 23.Nh4 Rce8 24.Qg7 Kg7 25.Nf5 Kf6 26.Ne3 Re3-+) 22...Qg4 23.hg4=) 21.Rd1 Rfe8 22.Qc1 Re7 23.Rd3 Rce8 24.h4 Re3 (better 24...Bh4 25.Kg1 Be4-+) 25.Re3-/+ Re3 26.Rh3?? (better 26.Qe3 Qa1 27.Bd1 Qd1 28.Ne1 Be1 29.Qe1-/+) 26...Bf4-+ (worse 26...Bf3 27.Bf3 Qf4 28.Qe3 Qe3 29.Rg3 Qc1 30.Kf2 Qc4 31.h5-+) 27.Ke1 (27.Qe1-+) 0-1. petrobbo (1985) - Bernard Holtrop (2190), ChessWorld.net, 2014.

4.Nc3 c6

5.e3 Nf6 6.Nf3 (6.Be2 0-0=+) 6...0-0 7.Be2 (7.d3 a5-/+) 7...a5-/+ 8.b5 e4 9.Nd4 (9.Ng1 c5=+) 9...c5 10.Nb3 a4 11.Nc1 d4 12.N3a2 (12.Nb1 Be5-/+) 12...Be5 13.0-0 (13.Rb1 Qd6-/+) 13...Qd6 14.Bc4? (14.Rb1!?-/+) 14...Bh2 (better is 14...Ng4 15.f4 ef3 16.Rf3 Bh2 17.Kf1 Ne5–+) 15.Kh1 Ng4 16.ed4 (16.Be6 Be6 17.g3 de3 18.Nc3 ef2 19.N1e2 Bg3 20.Kg2–+) 16…Bg1!? (17.Bf7 Rf7 18.f4 Qh6 19.Kg1 Qh2) 0–1. p_head – marekt, ChessWorld.net, 2003.

5.Nf3 Nf6 =+.

5.e4 d4

6.Nce2 a5 7.c3 dc3 8.Bc3 Nf6 9.Ng3 ab4 (9...h5 10.ba5 h4 11.Nf5 Ne4 12.Nd6 Qd6 13.Bb2–/+) 10.ab4= Ra1 11.Qa1 0-0 (11...Nbd7 12.Nf3=) 12.Bc4 (12.Be5 Re8 13.Bf6 gf6=) 12...Qb6 (12...b5 13.Be2=+) 13.Qa5 (13.Nf3 Nbd7=) 13...Qa5 (13...Qd8 14.Qd8 Rd8 15.Nf3=) 14.ba5 Nbd7 15.Nf3 Nc5 16.d3 Na4 (16...Be6!? 17.Be6 Nd3 18.Ke2 Nf4 19.Kd2 Ne6 20.Be5 Nc5 21.Bf6 Bg3 22.fg3 gf6=) 17.Be5+= Bb4 18.Ke2 Nc3 19.Bc3 Bc3 20.a6 ba6 21.Rc1 Bb4 22.d4 a5 (22...Nd7!?+=) 23.Ne5+/- Bb7 24.Bb3 c5 25.dc5 Be4 26.Bf7 Kh8? 27.f3 Bd5 28.Bd5 Nd5 29.Ne4 Nf4 30.Kf1 a4? 31.Rc4 Ra8 32.Rb4 a3 33.Nc3 Nd5+/- 34.Nd3 Nc3= 35.Nc1 a2 36.Na2 Na2 37.Rc4 Kg8 38.c6 Kf7 39.c7 Rc8 40.Ke2 Ke6 41.Kd2 Kd5 42.Ra4 Rc7 43.Ra2 Re7 44.Kd3 Rb7 45.Re2 Rb3 46.Kd2 Rb1 47.f4 Rf1 48.g3 Kd4 49.Re7 Rf2 50.Ke1 Rh2 51.Rg7 h5 52.Kf1 h4= 53.Kg1 hg3 54.Rg3 Rh4 55.f5 Rf4 ˝–˝. Pohl,Klaus A – Cheng,Xiao, Hendersonville USA, 2006.

6.Nce2 Nf6 7.Ng3 a5 8.Nf3 0-0 9.Bc4 b5 10.Ba2 Na6 11.0-0 c5 12.a4 Nb4-/+ 13.ab5 Na2 14.Ra2 Be6 15.Ra4 Bd7–+ 16.Qe2 Qb8 17.Ra2 Qb5 18.Qb5 Bb5 19.Rfa1 a4 20.Nf5 Ne4 21.d3 g6 22.Nd6 Nd6 23.Ba3 Rfe8 24.Bc5 Nb7 25.Ba3 Bc6 26.Nd2 Bd5 27.Rb2 Rec8 28.Rf1 g5 29.Rb5 Rc2 30.Bb4 Rb2 31.Rd5 Rb4 32.Re5 f6 33.Re7 a3 34.Ne4 Ra6 35.Rc1 Rc6! 36.Re1 a2 37.Nd2 Rb2 38.Re8 Kf7 39.Nf3 Rb1 40.Ra8 Rcc1 41.Kf1 g4 42.Ke2 gf3 43.Kf3 Re1 44.Ra2 Nc5 45.Ra3 Rb2 46.Kg3 Ree2 47.Kh3 Rf2 48.Ra7 Kg6 49.Ra8 Kf5 50.Rg8 Nd3 51.Kh4 Rg2 52.Rg2 Rg2 53.h3 Rg6 54.Kh5 Nf4 55.Kh4 Ng2 56.Kh5 d3 57.h4 Nf4 0–1. COMP – COMP, internet, 2001.

5.e4 Nf6

6.ed5 cd5

7.Nb5 0-0 8.Nd6 Qd6 9.Nf3 d4 10.h3 Nc6 11.b5 e4 12.bc6 ef3 13.Qf3 bc6 14.Be2 Rb8 15.Bc1 Qe5 16.Qg3 (16.Qc6?? d3! 17.cd3 Qa1-+) 16...Qg3 17.fg3 Ne4 18.d3 Ng3 19.Bf4 Nh1 20.Bb8 Bh3 21.Ba7 (21.gh3 Rb8 Discovered attack) 21...Bg2 22.a4 f5 23.a5 f4 24.Bc5 Re8 25.Kd2 (25.Bd4?? f3 26.0-0-0 Ng3 27.Bf3 Bf3-+) 25...Ng3 26.Bg4 f3 27.Bd4 h5 28.Bd7 Re2 29.Kc3 f2 30.Bf2 Rf2 31.Be6? (better 31.a6!? Rf8 32.Be6 Kh7 33.Kb4-+) 31...Kh7 32.a6 c5 33.Ra5? (33.Kb3 Ne2 34.c3-+) 33...Ne2 34.Kc4 (34.Kb2 Rf6 35.Bc8-+) 34...Nd4 35.Bc8 (35.Rc5 Ne6 36.Rh5 Kg6 37.Ra5 Rc2 38.Kb4-+) 35…Rc2 0-1. Ardaman,Miles (2305) – Jones, Gawain C (2440), Bratto op, 2005.

7.Nb5 0-0 8.Be2 Nc6 =.

7.Nb5 0-0 8.Be2 Bf5 =.

7.Nb5 0-0 8.Ne2 Re8 9.Nd6 Qd6 10.Ng3 a5 11.Be2 d4 12.b5 Nbd7 13.Nf5 Qd5 14.0-0 Nc5 15.Ng3 Be6 16.a4 Rac8 17.Ra3 Qd6 18.Re1 Nd5 19.Qa1 f6 20.h3 Nb4 21.Qb1 Nd5 22.Bg4 (22.Qa1 b6 23.Qd1-/+) 22...Qd7-/+ 23.Be6 Ne6 (23...Qe6 24.Bd4 Red8 25.Bc5 Rc5 26.d4+/-) 24.c3 dc3 25.dc3 Nb6 26.Bc1 Nc4 27.Ra2 Red8 28.Rae2 Qd3 29.Qa2 Kh8 30.Ne4 h6 31.f3 f5 32.Nd2?? (better 32.Nf2 Qd7 33.Qc2=+) 32...Nf4-+ 33.Nc4 Ne2 (33...Rc4?? 34.Rd2 Rc7 35.Rd3 Nd3 36.Rd1 Rc3 37.Bh6+-; 33...Qc4 34.Qc4 Rc4 35.Re5+/-) 34.Re2 Qc4 35.Qc2 (35.Kh2 Qc7-+ (35...Qc3?! 36.Bh6 Qc7 37.Be3-+)) 35...Rd3 36.Bd2 Rcd8 37.Be1 e4 38.fe4 fe4 39.Bf2 (39.Qa2 Qc5 40.Kh2 Qe5 41.g3 Rf3-+) 39...Rd1 40.Kh2 (40.Re1 Re1 41.Be1 e3-+) 40…R8d3 (40...R8d3 41.Qa2 Qa2 42.Ra2 e3-+) 0-1. Ardaman,Miles (2250) – Hansen,Eric (2450), 21st Chicago Open, 2012.

7.Nb5 0-0 8.Nf3 e4 9.Nfd4 (9.Nd6? ef3 (9...Qd6?! 10.Nd4=+) 10.Qf3 Qd6 11.Bf6 Qf6 12.Qf6 Re8 13.Kd1 gf6-+) 9...Be5 10.Ne6 fe6 11.Be5 Nc6 Black intends d4 12.Bc7 Qd7 13.Bd6 Rf7 14.Bg3 e5 Black plans d4 15.Rb1 d4 16.a4 Qd5 17.c4 Qe6 18.c5 d3 19.Nd6 Nd4 20.Rc1? (better 20.Rb2-+) 20...Qa2 21.Be5 (21.f3 Be6 22.Be5-+) 21...Bg4 22.Bf6 Bd1 23.Bd4 Ba4 24.h4 (24.Ra1 Qd5 25.Be3-+) 24...Rf2! 25.Be3 (25.Bf2 Qb2 Combination; 25.Kf2 Qd2 Decoy) 25…Rff8 (25...Rff8 26.Nc4 Bc2-+) 0-1. Ardaman,Miles (2320) – Shulman, Yury Markovich (2575), 34th World Open, 2006.

4.c4 dc4

5.e3 a5 6.Qa4 (6.Bc4 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Nc6=+) 6...Nd7-/+ 7.d4 (7.Bc4 Ngf6=+) 7...cd3 8.Nf3 (8.Bd3 Ngf6-/+) 8...Qe7 (8...b5 9.Qb5 Ba6 10.Qc6–+) 9.Bd3 Ngf6 10.e4 (10.Nh4 Qe6-/+) 10...Nh5 (10...0-0 11.0-0-/+) 11.Bc1 (11.0-0 Nf4 12.Bc4 0-0-/+) 11...0-0 12.0-0 (12.Bg5 Nhf6-/+) 12...Nb6–+ 13.Qc2 (13.Qb3 ab4 14.Rd1 Nf4–+) 13...ab4 14.Bg5 Qe6 15.Nbd2 ba3 16.Nc4 Nc4 17.Bc4 Qg6 18.Qb3 c6 19.Qd3 Bg4 20.Rfd1 Bc5 21.Bd2 Rfd8 22.Qb3 b5 23.Ne5 bc4 24.Qc4 Qe6 25.Qc5 Bd1 26.Ba5 Qd6 27.Qd6 Rd6 28.Ra3 Re6 29.Nd7 Re4 30.g3 Nf6 31.Nf6 gf6 32.Kg2 Rd4 33.f4 Rd5 34.Bb4 Ra3 35.Ba3 Rd2 36.Kg1 Bf3 37.f5 Rg2 38.Kf1 Rh2 39.Be7 Rg2 40.Bf6 Rg3 41.Kf2 Rh3 42.Ke3 Bg4 43.Kf4 h5 44.Be7 Rf3 45.Ke4 Rf5 46.Bh4 c5 (47.Be1 Rf3–+) 0–1. Pierred (2125) – Probeerhet (2420), internet, 2005.

5.Nf3 Nc6 6.e3 Nf6 (6...Be6 7.Qc2=+) 7.b5= Na5 8.Ne5 Be6 9.Qc2 Be5 10.Be5 0-0 (10...c6 11.Nc3=) 11.Nc3 (11.Qc3 Nb3 12.Bf6 Qf6 13.Qf6 gf6=) 11...Nd7=+ 12.Bg3 1–0. Foster,Duncan (1655) – Arefev,German (2000), FICGS, 2016.

5.Nf3 Nd7 6.e3 Ngf6 7.Bc4 e4 8.Nd4 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 e4 7.Nd4 dc4 8.Bc4).

5.Nf3 Qe7 6.e3 b5 7.Nc3 c6 8.a4 Qb7 9.Ne4 Bb4 10.Be5 0–1. Fournier,Frederic (2500) – Belkhelfa,Azzouz (2210), chess.com (Challenge), 2009.

5.Nf3 f6 6.Qc2 +=.

5.Nf3 Nf6 6.Ne5 (6.Be5? Be5 7.Ne5 Qd4 8.Nf7 Kf7–+) 6...b5 7.e3 a5 8.ba5 0-0 9.a4 Be5 (9...c6!?=) 10.Be5+= Nc6 11.Bb2 b4 (11...Ra5 12.ab5 Rb5 13.Ba3+= (13.Bc4? Rb2 14.Qc1 Rb4–+)) 12.Qf3+/- c3 13.Bc3 (13.Qc6?! cb2 14.Ra2 Ra5+=; 13.dc3?? Bg4 14.Be2 Bf3 15.Bf3 Qd3 16.Bc6 Rad8–+) 13...Nd5 14.Bb2 (14.Bb5 Na5 15.Bb2 c6+=) 14...Na5+= 15.Bd3 (15.e4 Re8+=) 15...Ne3 (15...Nb3!? 16.Ra2 Nc5=) 16.Bh7!+/- (16.Qa8 Qd3 17.fe3 Bg4 18.Qf8 Kf8–+; worse is 16.de3 Qd3 17.Nd2 Be6+=; 16.Qe3 Re8 17.Be4 Nc4 18.Ba8 Re3 19.de3 Nb2–+) 16...Kh7 17.de3 (17.Qa8?? Nc2 18.Kd1 Bg4 19.f3 Qa8 20.Kc2 Bf5 21.Kd1 Nb3–+; 17.fe3 Qd3 18.Kf2 Be6=; worse is 17.Qe3 Re8 18.Be5 Qd5–+) 17...Nb3 18.0-0 Ra6 (18...Be6 19.Ra2 Nc5 20.Qh5 Kg8 21.Qc5 Ba2 22.Qb4=) 19.Ra2+/- Kg8 0–1. Cirulis,Ilmars (1905) – Konev,Alex (2000), FICGS, 2015.

5.e3 b5

6.Qc2 Nf6 (6...Nc6 7.Nf3 Nf6 8.d3=+) 7.d3=+ cd3 8.Bd3 a6 (8...a5 9.Nf3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1=+) 9.Nd2 (9.Nf3 Qe7 10.Nc3 Bb7=+) 9...Bb7=+ 10.Ngf3 Nbd7 11.Rd1 (11.0-0 0-0=+) 11...Qe7 12.Ng5 (12.Ne4 Ne4 13.Be4 Be4 14.Qe4 0-0=+) 12...h6 (12...Bg2!? 13.Rg1 Bb7-/+) 13.Nge4=+ Ne4 (13...0-0 14.0-0=+) 14.Ne4 0-0 15.Rg1? (15.0-0!?=) 15...Rac8 (15...Nf6 16.Nc5 Bc6 17.Nb3-/+) 16.g4 Nf6 17.Ng3 (17.Nc5 Bd5-/+) 17...e4 (17...g6!? 18.h4 Ng4 19.h5-/+) 18.Be2 (18.Nf5 Qe6 19.Be2 Bh2-/+) 18...Bg3 (18...Qe6 19.Nf5 Be5 20.Nh6 gh6 21.g5=+) 19.Rg3 c5 (19...Rfd8 20.g5 hg5 21.Rg5=) 20.g5=+ hg5 21.Rg5 cb4 (21...c4 22.Qc3 Kh8 23.Qe5 Qe5 24.Be5=+) 22.Qb3=+ Rfd8 23.Rd8 (23.Qb4 Rd1 24.Bd1 Qd8=+) 23...Rd8 (23...Qd8 24.ab4 Rc6 25.Bd4=+) 24.ab4 Ne8 25.h4 Qd6 26.Kf1 (26.Bd4=+) 26...Qh2 (26...Bd5!? 27.Qc3 f6-/+) 27.Bh5 (27.Bg7 Qh1 28.Rg1 Qh3 29.Rg2 Qh1 (worse 29...Ng7 30.Qc3 f6 31.Qf6 Qh1 32.Rg1 Qh3 33.Ke1+-) 30.Rg1 Qh3 31.Rg2 Qh1 (31...Ng7? 32.Qb2 f6 33.Qf6 Qh1 34.Rg1 Qh3 35.Ke1+-) 32.Rg1=) 27...Qh1 (27...Qc7 28.Bd4=+) 28.Ke2= Kh7 29.Bg7 Ng7?? (29...Bc8 30.Bd4 Be6-/+) 30.Rg7! Kh6 (30...Kg7 31.Qf7 Mate attack) 31.Rh7!! (31.Rf7?? Bd5 (31...Kh5?? 32.Rh7 Kg4 33.Qe6) 32.Rf6 Kh7 33.Rf7 Kg8 34.Rg7 Kg7 35.Qc3 Kg8-+) 31...Kh7 (31...Kh7 32.Qf7 Mate attack) 32.Qf7 Kh8 33.Qf6 Kh7 (33...Kg8 34.Bf7 Kf8 35.Bd5 Ke8 36.Qf7) 34.Bg6 Kh6 (34...Kg8 35.Qf7 Kh8 36.Qh7) 35.Bf5 Kh5 36.Qg5 1-0. is_er_nog_hoop (2550) - bigsotos2420 (2580), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

6.Nc3 a6 7.a4 ba4 8.Bc4 Bb7 9.Nf3 (worse is 9.Qa4 Bc6 10.Qb3 Bg2 11.Bf7 Ke7+=) 9...Nf6 (9...Bb4? 10.Qa4 Nd7 11.Qb4+-) 10.Na4 Nbd7 11.Nc5 (11.Nc5 Rb8 12.Nb7 Rb7 13.Bc3+=) 1–0. Fournier,Frederic (2315) – Mowliid12 (1805), queenalice.com (challenge), 2010.

5.e3 Be6

6.Qc2 a5 7.Bc4 (7.b5 Nf6=+) 7...Qg5 (7...Bc4 8.Qc4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1=+) 8.Bf1 (8.Qe4 Bc4 9.Nh3 Qg6 10.Qb7 Qd3–+) 8...ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Nc6 (< 10...Bb4 11.Nf3 Qg6 12.Qg6 hg6 13.Be5+=) 11.Bc3 (11.Nf3 A) 11...Nb4? 12.Qa4 (12.Ng5?? Nc2 13.Kd1 Na1–+) 12...Bd7 13.Qd7 (13.Ng5 Ba4 14.Bc4 Nh6-/+) 13...Kd7 14.Ng5+-; B) 11...Qg4=+) 11...Qf5 (11...Qg4 12.h3 Bf5 13.Qa4=+) 12.Na3 Qc2 (< 12...Nb4 13.Bb4 Qc2 14.Nc2 Bb4 15.Nb4+-; < 12...Bb4 13.Bb4 Nb4 14.Qc7+=) 13.Nc2 Bb3 14.b5 Nce7 15.Na1 Bd5 16.d3 (16.f3 f5=+) 16...Nf6 17.e4 Be6 18.f4 ef4 19.Nf3 (19.Nc2 Neg8=) 19...Ng4 (19...Nh5 20.Be2=+) 20.Bg7 Rg8 21.Bd4 c5 22.h3 Ne3 23.Be3 fe3 24.g4 (24.Nc2 Bg3 25.Ke2 Bd7=) 24...h5 25.gh5 f5 26.Nc2 Bf4 27.Ke2 fe4 28.de4 Bc4 29.Kd1 Bb3 30.Rg1 Rg1 31.Ng1 Nc8 32.Ne2 Bh6 33.e5 Ke7 34.Nc1 Ba4 35.Nd3 Bb5 36.Ke2 Ke6 37.Bg2 Bd3 38.Kd3 b5 39.Ke4 b4 40.Ne3 Be3 41.h4 Nd6 42.ed6 Bd2 43.d7 Kd7 44.Kd5 b3 45.Kc5= b2 46.Be4 Ke6 47.Kc4 Ke5 48.Kb3 Ke4 49.Kb2 ˝–˝. bambinik – TURBO_MASTER2888, internet, 2002.

6.Qc2 Nc6 7.Nf3 =+.

6.Qc2 Bd5 7.e4= Bc6 8.Nc3 b5 (8...Qg5 9.b5 Bd7 10.Nf3=) 9.a4 ba4 (9...a6 10.ab5 ab5 11.Ra8 Ba8 12.Nb5 Bb4 13.Nf3+=) 10.b5 a3 (10...Bd7 11.Bc4 c6 12.Ra4=) 11.Ba3+= Bb7 12.Nf3 Qe7 (12...Ba3 13.Ra3 a6 14.Bc4+/-) 13.Bb2 (13.Bd6 cd6 14.Bc4 Nf6+=) 13...Nf6 14.Bc4 0-0 15.0-0 Ne4?? (better is 15...c6+=) 16.Ne4 (16.Nd5 Bd5 17.Bd5 Nd2 18.Nd2 c6 19.bc6 Qc7+-) 16...Be4 (16...a6 17.Rfb1+-) 17.Qe4 (17...Nd7 18.d4+-) 1–0. Benassi,Aspasio – Sberse,Luca, EP004, 1999.

6.Qc2 Nd7 7.Bc4 Bc4 8.Qc4 Qg5 (8...Ngf6 9.e4=+) 9.Ne2 (9.Qe4 0-0-0 10.Nf3 Qg2-/+) 9...Ngf6 (9...Qg2 10.Rg1 Qh2 11.Rg7 Qh1 12.Rg1-/+) 10.Nbc3 (10.0-0 e4=+) 10...0-0 (10...Nb6 11.Qd3 Qg2 12.Rg1 Qh2 13.Rg7-/+) 11.Ng3 (11.0-0 Nb6 12.Qb5 c6=+) 11...Nb6 12.Qe2 Qg6 (12...Rfd8 13.Qf3=+) 13.0-0 (13.d3 Rfd8=+) 13...h5 (13...e4!?=+) 14.e4= h4 15.Nf5 Qg5 (15...h3 16.g3=) 16.Nb5+= Nh5 (16...Nc8 17.Nfd6 cd6 18.Nc7+=) 17.d4 g6 (better is 17...Nf4!? 18.Qf3 Nc4+/-) 18.Nbd6+- cd6 19.Nd6 f6? (better is 19...Na4!? 20.Bc1 Qf6 21.Nb7 ed4+-) 20.Nb7 Nf4 21.Qf3 f5 22.Nd6 ed4 23.ef5 Rad8 24.Bc1 Qg2 25.Qg2 Ng2 26.Nb7 Rb8 27.Nc5 h3 28.fg6 Rf6 29.f4 Rg6+/- 30.f5 Rg4 31.Kh1 Re8 32.f6 Kf7= 33.Nd3 Nc4 34.Bh6 Rg6 35.Bg7 Nce3 36.Rfc1 Nd5+= 37.Rc5 Nf6=+ 38.Rc7 Kg8 39.Bf6 Rf6 40.Rd7?? Ne1!!–+ 41.Kg1 Nd3 42.Rd4 Rg6 43.Kf1 Rg2 (44.Rd3 Rf8 45.Ke1 Rg1 46.Kd2 Ra1 47.Rg3 Kf7 48.Rh3 Ra2 49.Kd1 Rg8–+; 43...Ne5!? 44.Rf4–+) 0–1. Steffens,Olaf (2285) – Schoenberger,Peter (2095), Oberliga Nord W, 1999.

6.Qc2 Nd7 7.Nf3 b5 8.d3= Bf5 (8...cd3 9.Bd3 a6 10.Bh7=+) 9.e4 cd3 10.Bd3 Bg4 11.Bb5 Bf3 12.gf3 Ngf6 (12...Qg5 13.Nc3 Ngf6 14.Qa4+=) 13.Nd2 0-0 14.Nc4 Rb8 15.Bc6 Qe7 16.0-0-0 (16.Ne3 Qe6+=) 16...Nb6 17.Ne3 Qe6 18.Rhg1 Rfd8 19.f4 ef4?? (better 19...Kh8=) 20.Bd5+- Nbd5 21.ed5 Qh3 22.Bf6 fe3 (22...g6 23.Qf5 Qf5 24.Nf5 Re8+-) 23.Rg7 Kf8 24.Rh7 (24.Rh7 Be5 25.Be5 Qh7 26.Qh7+-) 1-0. Nicolai,Am (2115) - Gijsen,William (2090), Hoogeveen NED, 2019.

6.Qc2 Nd7 7.Nf3 Qe7 8.Bc4 Bc4 9.Qc4 Ngf6 10.d4 e4 11.Nfd2 Nb6 12.Qc2 0-0 13.Nc3 Now all is on e4 13...Rfe8 14.g4 Ng4 15.Nde4 Nc4 (15...Qh4 16.0-0-0=+) 16.Rg1 (16.Qe2 Nge3 17.fe3 Qh4 18.Kd1 Nb2 19.Qb2 Re4 20.Ne4 Qe4=) 16...Nge3 (16...Nh2?! 17.Ng5 Qg5 18.Rg5 Nf3 19.Kf1 Ng5 20.Nb5+=) 17.fe3 Qh4 18.Qf2 Re4 19.Ne4 Qe4 20.0-0-0 (20.Bc1 Re8 21.Qe2 Ne3 22.Be3 Qe3 23.Qe3 Re3 24.Kf2 Rh3-/+) 20...Ne3 (20...a5!? 21.Qe2 Bf4 (21...ab4?! 22.Qc4 ba3 23.Bc3 Qe3 24.Bd2=) 22.Rg7 Kg7 23.Qg4 Qg6 24.Qg6 Kg6 25.ef4 ab4 26.ab4 Ra2–+) 21.d5 Nf5?? (better 21...Bf4 22.Rg7 Kf8-/+) 22.Rdf1+- (22.Rdf1 Qc4 23.Kb1 Qe4 24.Ka1+-) 1–0. Steffens,Olaf (2185) – Hecht,Hans_Joachim (2325), 34th Schwarzacher Open, 2019.

6.Qc2 Nd7 7.Nf3 Ngf6 8.Ng5 Bg4 9.Bc4 0-0 10.h3 Bh5 11.Bd3 h6 12.Nh7 Nh7 13.Bh7 Kh8 14.g4 g6 15.gh5 Kh7 16.Nc3 Qh4 17.hg6 fg6 18.0-0-0 Rf2 19.Ne4 Rg2?? (19...Rf5 20.Nd6 cd6 21.Qc7=) 20.Rdg1 (20.Qc4 Nb6 21.Qf7 Kh8 22.Qf3+-) 20...Rg1=+ 21.Rg1 Rg8 22.Qc4 Qh3 23.Qd5 Qf5 24.d4? (24.Qb7 Rg7=) 24...ed4 25.Bd4?? (better 25.Qb7 Be5 26.Rd1-/+) 25…Qd5-+ (25...Qd5 26.Nc3 Qb3-+) 0-1. is_er_nog_hoop (2550) - tamik (2530), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

6.Qc2 Ne7 7.Bc4 Qd7 8.Nf3 Nbc6 9.0-0 0-0 10.Ng5 Bf5 11.Qb3 Bg6 12.Nc3 a6 13.Rac1 h6 14.Nge4 Kh8 15.Nd6 cd6 16.a4 Rac8 17.a5 Rfd8 18.Na4 d5 Black prepares d4 19.Be2 Qd6 20.Nc5 Rc7 21.f4 d4 0–1. Fournier,Frederic (2415) – Campos,Arturo (2575), chess.com (World League Super Cup), 2011.

6.Qc2 Nf6 7.Nf3 b5 8.d3 a5 9.dc4 ab4 10.c5 b3 11.Qc1 Be7 12.Bb5 c6 13.Bc4 Nbd7 14.0-0 0-0 (14...Bc4 15.Qc4 Nc5 16.Ne5=) 15.Ne5+= Ne5 0–1. Ramus,Norbert – Mueller,Michael, DESC, 2004. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.c4 dc4 5.e3 Be6)

6.Qc2 Nf6 7.Nf3=+ Nc6 8.Ng5 (8.b5 c3 9.Bc3 Nb8 10.Be5 Nbd7+=) 8...Bg4 9.Bc4 Bh5 (9...0-0 10.f3 Bd7 11.0-0=+) 10.Nc3 (10.Bb5 0-0+=) 10...Bg6 (10...0-0 11.0-0=) 11.d3 0-0 12.0-0 Kh8 (12...Bf5 13.b5 Na5 14.Ba2=) 13.Nce4 Ne4 14.Ne4 f5 (14...a5 15.b5 Ne7 16.Rac1+=) 15.Nd6+/- cd6 16.f4 Qb6 17.Qf2 (17.Rae1 e4+=) 17...Rae8 (17...Bf7 18.b5 Bc4 19.dc4=) 18.Rae1 (18.fe5 de5 19.b5 Na5=) 18...Bf7+= 19.Qg3 Bc4 20.dc4 Re6 (20...a5 21.b5+=) 21.fe5 Ne5 22.c5 Qc6 23.Rd1 Rg6 24.Rd6 Rg3= 25.Rc6 Rg2 26.Kg2 Nc6 27.e4 f4 28.Kf3 Kg8 29.Rd1 a6? 30.Rd7+- Rf7 31.Rf7 Kf7 32.Kf4 g6 33.Kg5 Nd8 34.Kf4?? Ke6?? 35.Bc3 Nc6 36.h3 h6 37.Bg7 h5 38.Bc3 Kf7 39.Kg5 Nd8 40.Kf4 (40...Nc6 41.a4+-) 1–0. Tosic,Miroslav (2445) – Velimirovic,Dragoljub (2490), YUG–chT Nis, 1994.

6.Qc2 Nf6 7.Nf3=+ e4 8.Ng5 Bd5 9.Bc4 +=.

6.Nf3 Nd7 =+.

6.Qc2 b5

7.d3 Nf6 8.dc4= bc4 9.Bc4 Qd7 (9...Bc4 10.Qc4 0-0 11.Nf3=) 10.Nd2 (10.Nf3 Bc4 11.Qc4 Qe7+=) 10...0-0 11.Ngf3 Nc6 (11...Qc6 12.Rc1+/- (worse is 12.Be5 Be5 13.Ne5 Qg2=)) 12.Be6 fe6 13.Rc1 Nd8 14.Ne5 Qb5 (14...Qe7 15.Ndc4+-) 15.Ndc4 (15.Nec4 Nd5+-) 15...Nf7 (15...a5 16.ba5 Nb7 17.a4+/-) 16.Nf3 Ng4 (better is 16...Ng5!?+-) 17.Qe4 Qf5 18.Qf5 ef5 19.0-0 (19.Bd4 Rfb8+-) 19...Rae8 (19...Rac8 20.h3 Ngh6 21.Nd4+-) 20.Nd6 (20.h3 Ngh6+-) 20...cd6 21.Rc7 (21.Nd4 Nfe5 22.h3 Nh6+-) 21...Rc8 (21...a6 22.Rd1+-) 22.Rfc1 (22.Ra7!? Nge5+-) 22...Rc7 23.Rc7 Ra8 24.b5 Rb8 (24...Nge5 25.Bd4+-) 25.Ra7 h5 (25...Nge5 26.Nd4 f4 27.e4+-) 26.a4 Rc8 (26...g6 27.Nd4 Nfe5 28.Ba3+-) 27.Nd4 Nfe5 (27...Nge5 28.b6 (28.Nf5?! Rc2+-) 28...Rc4 29.b7+- (worse is 29.Nf5 Rb4 30.f4 Nd3+-)) 28.b6 (worse is 28.Nf5 Rc2 29.Rg7 Kf8+-) 28...Nf6 (28...Rb8 29.a5 (29.Nf5?! Rb6 30.Bc1 g6 31.Ne7 Kf8+-) 29...g6 30.Ne6+-) 29.b7 Rb8 (29...Rf8 30.Ra8 Nfd7 31.Rc8+-) 30.Ra8 Nfd7 31.f4 (31.a5 Kf7 32.a6 Rb7 33.ab7 g6+-) 31...Kh7 (31...Nd3 32.a5 N3c5+-) 32.Rb8 Nb8 33.fe5 de5 1–0. Steffens,O (2290) – Selmanaj,Betim, 31st ECC Open, 2015.

7.d3 cd3

8.Bd3 c6 9.Nf3= f6 10.Bh7 Ne7 11.Nc3 a5 12.ba5 Nd7 13.Rd1 (13.0-0 Nf8 14.Bd3 Bg4=) 13...Bc7 (13...Nc5 14.Bg6 Kf8 15.Ne4 Qa5 16.Rd2 Ne4 17.Be4 Ba3 18.Ba3 Qa3 19.0-0-/+ (19.Bc6? Rc8 20.0-0 Nc6–+)) 14.0-0= g5 15.Ne4 Bd5 (15...Rh7 16.Rd7 Kd7 17.Nc5 Kc8 18.Qh7+/- (worse is 18.Ne6 Qg8-/+)) 16.Neg5 (16.Nf6 Nf6 17.Bg6 Kf8= (worse is 17...Ng6 18.Qg6 Kf8 19.Ne5+/-)) 16...fg5 17.Rd5 cd5 (worse is 17...Nd5 18.Qg6 Kf8 19.Qh6 Kf7 20.Ng5 Qg5 21.Qg5 Rh7 22.f4+/-) 18.Bg6 Kf8 (18...Ng6 19.Qg6 Ke7 20.Qg7 Kd6 21.Ne5 Ne5 22.Be5 Ke6 23.Bc7+- (worse is 23.Qc7 Qc7 24.Bc7 Rhc8+/-)) 19.Ng5 Ra6 20.Nf7 Qb8 21.Nh8 Kg7 22.Bf5 Rc6 23.Qe2 (23.Qd2 Nf6 24.f4 Kh8=) 23...Nf6 (better is 23...Nf5!? 24.Qg4 Kh8 25.Qf5 Qe8=) 24.f4 Kh8 25.Bd7 (better is 25.Bd3 Kg7 26.Bb5+/-) 25...Nd7-/+ 26.Qh5 Kg8 27.Qg4 Rg6 (better is 27...Kf7!? 28.Qd7 ef4-/+) 28.Qd7+= Qd8 29.Qb5 Nf5 30.fe5 (better is 30.Qe2!?+=) 30...Ne3+= 31.Rf2 Ba5 (31...Nc4!?+=) 32.Qd3+= Qg5 33.h4 Qg4 34.h5 (34.Qe3?? Bb6 35.Qb6 Rb6–+) 34...Qh5 35.Re2 (better is 35.Qe3!? Qd1 36.Kh2=) 35...Bb6-/+ 36.Re3 Be3 37.Qe3 Qd1 38.Kh2 Qc2 39.Qh3 Qc6 (better is 39...Qb2 40.Qc8 Kh7 41.Qd7 Kh6 42.Qh3 Kg5 43.Qg3 Kf5 44.Qd3 Ke5 45.Qg6 Qa3 46.Qg7 Kf5 47.g4 Kf4 48.Qd4 Kg5 49.Qd5 Kg4 50.Qe4 Kg5 51.Qe5 Kh4 52.Qd4 Kh5=) 40.e6 0–1. Steffens,Olaf (2275) – Marris,Ivo (2360), Groninger Combinatie Open, 2016.

8.Bd3 a6

9.Nf3 Nd7 10.0-0 h6 11.Be4 Rb8 12.Bc6 Ngf6 13.Ne5 Be5 (better is 13...0-0!? 14.Rd1 Qe7 15.Nd7 Bd7 16.Bd7 Nd7=) 14.Be5+/- 0-0 15.Bd4 Qe7 16.Nd2 Nb6? (better is 16...Qd6 17.Rfc1 Ng4+/-) 17.Bc5+- Qd8 18.Rfd1 Qc8 19.Bf8 Qf8 20.Bf3 Qe7 21.Rac1 Nc4 22.Nc4 Bc4 23.Be2 Be2 24.Qe2 Rc8 25.Rc6 Ra8 26.Qf3 Ra7 27.Qf5 a5 (27...Qf8 28.Qf4+-) 28.Qb5 (28.Qb5 Ra8 29.Qa4+-) 1–0. Fournier,Frederic (2270) – Jalvez (2195), queenalice.com (AUTO–ELITE–552), 2010.

9.Nf3 Nd7 10.Bh7 +=.

9.Nf3 f6 10.Bh7 Ne7 11.Nc3 f5 12.Ng5 Qd7 13.0-0-0 (13.Ne6 Qe6 14.Ne4 Rh7-+) 13...Nbc6 14.g4 (14.Ne6? Qe6 15.Ne4 Rh7-+ (15...fe4?! 16.Be4 Qc4 17.f4-/+)) 14...fg4 (better 14...Rh7 15.Nh7 a5=) 15.Nce4+/- 0-0-0?? (better 15...Bg8 16.Bg8 Rg8+-) 16.Nc5+- (16.Nc5 Bf5 A) 17.Nd7?! Bc2 18.Bc2 Rd7+= (18...Kd7? 19.Nf7+-); B) 17.e4 Bh7 18.Nd7 Rd7 19.Nh7 Rh7 20.Qb3+-) 1-0. is_er_nog_hoop (2555) - jokido (2415), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

9.f4 ef4? 10.Bg7 Qh4 11.Qf2 Qf2 12.Kf2 +-.

9.f4 Nd7

10.Nf3 c5 11.Nbd2 Rc8 (11...cb4 12.fe5 Bc5 13.ab4 Bb4 14.Bd4-/+) 12.Ne4 Be7 13.0-0 (13.Qd2 Ngf6 14.Ne5 Ne5 15.Be5 cb4 16.Nf6 gf6-/+) 13...Nh6 (13...cb4 14.Qd1 Qb6 15.fe5 Qe3 16.Kh1 ba3 17.Ba3-/+) 14.Ne5 (14.fe5 Nf5 15.Qd2 c4=) 14...Ne5-/+ 15.fe5 Ng4 16.bc5 (better 16.Qe2!? c4 17.Bc2=) 16...Ne3-+ 17.Qc3 Bc5! 18.Nc5 Qd5 (better 18...Nf1!? 19.Kf1 Rc5 20.Qc5 Qd3 21.Kg1 Qd5 22.Qd5 Bd5=+) 19.Bb5= ab5 20.Qe3 Qc5 21.Bd4 Qd5 22.Rac1 0-0 23.Bc5 Rfd8 24.h3 Qa2 25.Qg5 (25.Rf2 Qb3=) 25...h6 26.Qg3 Rd2 27.Bb4 Rdc2 28.Ra1 Qb3 29.Qb3 Bb3 30.Rad1 Re2 (30...Kh7 31.Rf3 Rb2 32.Rd2 Rd2 33.Bd2=) 31.Rde1= Rcc2 32.Re2 Re2 33.Bd6 Rd2 34.Rf2 Rd1 35.Kh2 Be6 36.Rc2 Kh7 37.Kg3 Rd3 38.Kf2 h5 39.Rc5 Rb3 40.Rc2 Kh6 41.Re2 Bc4 42.Rd2 Kg5 43.Rd4 (43.Bf8 Kf5=) 43...Rb2 44.Kg1 (44.Kf3 Bf1 45.h4 Kf5=) 44...Kf5 45.a4 Ke6 46.ab5 Bd5 (46...Bb5 47.Bf8 f6 48.ef6 Kf6 49.Rf4 Kg6 50.Rf3=) 47.Rb4 (47.g4!?=) 47...Rg2=+ 48.Kf1 Ra2 (48...f6!?=+) 49.b6= Bb7 50.Bc7 Rd2 51.Rh4 g6 (51...Bf3 52.Rf4 Bg2 53.Ke1=) 52.Ke1 (52.Rf4 Ra2+=) 52...Rb2 (52...Rh2 53.Rd4 Rh3 54.Rd6 Kf5 55.Rf6 Ke4 56.Rf7+=) 53.Rd4 (53.Rf4 Ke7+=) 53...Bd5 (53...g5 54.Rd6 Kf5 55.Kd1=) 54.h4+= Rb5 55.Kd2 f6 56.ef6 Kf6 57.Rf4 Ke6 58.Ra4 (58.Kd3 Bb7+=) 58...Bc6 (58...Bb7 59.Ra7 Bg2 60.Ke3+=) 59.Ra6 (59.Rd4 Bd5+=) 59...Kd7 60.Ra3 Rd5 (60...g5 61.Rd3 Kc8 62.hg5 Rg5 63.Rd8 Kb7 64.Rb8 Ka6 65.Rh8=) 61.Ke3 (61.Rd3 Ke6+/-) 61...g5+= 62.hg5 Rg5 63.Kf4 Rb5 64.Rd3 Rd5 65.Rg3 Kc8 66.Rg8 Kb7 67.Rh8 Ka6 68.Rh6 Bb7 69.Be5 (69.Kg3 Rc5+=) 69...Rb5 70.Bd4 Rd5 71.Ke3 Rf5 72.Kd3 Kb5 73.Rh7 Ka6 74.Kc4 Bd5 75.Kb4 Bb7 76.Rh6 Rb5 77.Kc4 Bd5 78.Kc3 Bb7 79.Rh7 Rf5 80.Be3 (80.Rh8 Be4+=) 80...Ra5 81.Bf2 Rf5 82.Bd4 Rb5 83.Rh6 Rf5 84.Kd2 Kb5 85.Ke3 Rf3 (85...Ka6 86.Ke2+=) 86.Ke2 Rf5 87.Be3 Ka6 88.Bf2 (88.Kd3 Ra5+=) 88...Bf3 (88...Rd5 89.Rh8=) 89.Ke3 (89.Kd2 Bb7 90.Be3 Rd5 91.Kc3 Ra5=) 89...Bb7 90.Rd6 Rd5 91.Rf6 (91.Rd5 Bd5 92.Kf4 Kb7=) 91...Rb5 92.Kd2 ˝-˝. Steffens,O (2170) - Kardoeus,David (2170), CD Meyer Gedenkturnier (7), 2020.

10.Nf3 c5 11.fe5 Be7 12.0-0 Rc8 13.Rc1 +=.

10.Nf3 c5 11.fe5 Be7 12.0-0 Rc8 13.Nc3 Nh6 14.bc5 Ng4 Attacks the isolani on e5 (worse is 14...Rc5 15.Qe2=) 15.Nd4 Nc5 (15...Bc5? 16.Ne6 Ne3 17.Qf2 Nf1 A) 18.Nd8 Bf2 19.Kf2 Nh2= (worse is 19...Kd8 20.Kf1 Ne5 21.Bf5+/-; 19...Ne5?! 20.Re1 f6 21.Nb7 Nh2 22.Kg3=); B) 18.Ng7 Kf8 19.Ne6 Ke8 20.Nc5 (20.Nd8?! Bf2 21.Kf2 Nh2+/-) 20...Nc5 21.Rf1+-) 16.Ne6 Ne6 (16...fe6 17.Bg6 Kd7 18.Rfd1 Kc7 19.Rd8 Rcd8 20.Bh7 Ne3 21.Qc1 Ng2 22.Be4+-) 17.Rf7? (17.Qe2!? Ne3! 18.Rf2-/+) 17...Ne5 (17...Bc5 18.Rff1 Qh4 (18...Be3 19.Kh1 Qh4 20.g3=; 18...Ne3?! 19.Bg6 hg6 20.Qg6 Kd7 21.Rf7 Be7 22.Rf3-/+) 19.Bg6 hg6 20.Qg6 Kd8 21.Rad1 Kc7 22.Nd5 Kb8–+) 18.Bf5? (better is 18.Re7 Qe7 19.Rf1–+) 18...Kf7 (18...Nf7?! 19.Be6 Rc6 20.Qf5-/+) 19.Qe4 Bf6 20.Rd1 Qc7 21.Be6 (21.Nd5 Qd6 22.Qb1 Qc5 23.Bh7 Rhd8–+) 21...Ke6 22.Nd5 Qc2 (better is 22...Qc4!? 23.Nf4 Kf7 24.Qf5–+) 23.Nf4 Ke7 24.Qb7 Rc7 25.Nd5 Kd6 26.Qb6 (26.Be5 Be5 (26...Ke5?! 27.Qc7 Qc7 28.Nc7+=) 27.Qb6 Rc6 28.Qc6 Qc6 29.Nb4 Kc7 30.Nc6 Kc6–+) 26...Rc6 27.Be5 Be5 (27...Ke5 28.Qd4 Ke6 29.Qg4 Kf7 30.Qd7 Kf8 31.Rf1=) 28.Qc6 Qc6 29.Nb4 Kc7 30.Nc6 Kc6 0–1. Steffens,Olaf (2200) – Petkov,V (2540), Penarth WLS, 2013.

10.Nf3 c5 11.fe5 Be7 12.0-0 Nh6 13.bc5 Nc5 14.Nd4 Rc8 (14...Qd7+=) 15.Bh7 (15.Ne6 Ne6 16.Qe2+=) 15...Nb3 (better is 15...Bc4 16.Rf2 Ng4-/+) 16.Ne6= Rc2 17.Ng7 Kf8 18.Ne6 Ke8 19.Bc2 (19.Nd8?? Rb2 20.Nf7 Rh7 (20...Nf7?! 21.Bg6 Na1 22.Bf7 Kd7 23.Rd1 Kc6 24.Nc3–+) 21.Nh6 Rh6–+ (worse is 21...Na1 22.Nf5–+)) 19...fe6 (better is 19...Qb6 20.Nc7 Qc7 21.Bb3 Bg5=) 20.Bb3?? (better is 20.Bg6 Kd7 21.Rd1 Kc7 22.Rd8 Kd8 23.Ra2+=) 20...Qd3–+ 21.Be6 Qe3 22.Kh1 Qe2 23.Nd2 Qd2 24.Bd7 (24.Bc1 Qc3 25.Bf4–+) 24...Qd7 25.e6 Qd6 26.Rad1 Qb8 27.Bh8 Ng4 (27...Ba3?! 28.h3 Qb6 29.Bf6–+) 28.g3 Ne3 29.Kg1 Nd1 30.Rd1 Qb6 (better is 30...Bc5 31.Kf1 Qb7 32.Rd7 Qh1 33.Ke2 Qh2 34.Kd3 Qg3 35.Ke4 Qg4 36.Kd5 Qf5 37.Be5 Ba3 38.Rf7 Qd3 39.Bd4–+) 31.Bd4 Bc5 (31...Bc5 32.Bc5 Qc5 33.Kf1 Qa3–+) 0–1. Steffens,Olaf (2300) – Boe,Mads (2310), 22nd Schloss Open, 2016.

10.Nf3 ef4? 11.Bg7 fe3 12.Bh8 +-.

10.Nf3 ef4? 11.Bg7 Ngf6 12.Bh8 fe3 13.0-0 +-.

10.Nf3 f6 11.Bh7 (better is 11.0-0!?+/-) 11...ef4+= 12.0-0 Ne7 13.Nc3 fe3 14.Rae1 (14.Rfe1 Qb8 15.Re3 Qa7=) 14...Ne5 (14...Bc4!? 15.Re3 Bf1 16.Kf1 Ne5 17.Ne5 fe5+=) 15.Re3= N7c6 (better is 15...Qd7 16.Qe4 c6 17.Ne5 Be5-/+) 16.Nb5?? (better is 16.Ne5 Ne5 17.Ne2+/-) 16...ab5–+ 17.Ne5 Ne5 18.Re5 fe5 19.Qc6 Ke7 20.Bc1 Rf8 21.Bg5? (better is 21.Rf8 Kf8 22.Qf3 Bf7 23.Bg6 Bc5 24.bc5–+) 21...Rf6! 22.Qb5 (22.Bf6 gf6 Decoy) 22...Ra3 23.h4 (23.Be4 Rb3 24.Kh1 Rb4–+) 23...Rg3 (23...Qa8 24.Bb1–+) 24.Ra1 (24.Re1 Qa8 25.Qe2 Qa7 26.Kh2 Qd4–+) 24...Qd7 25.Qb8 (25.Qe2–+) 25...Qc6 0–1. Steffens,Olaf (2285) – Hommes,E (2045), Atlantis Open, 2015.

10.Nf3 Nh6 11.fe5+- Be7 12.Nd4 (12.Bh7?! Ng4 13.Qe4 Nf8=) 12...Ne5 13.Be4 (13.0-0 Bg5 14.Ne6 Be3 15.Kh1 Qd3 16.Nc7 Kf8 17.Qd3 Nd3 18.Na8 Nb2+-) 13...Bd5 14.Nc3 (better 14.0-0 Neg4 15.Nc3+=) 14...c6? (better 14...Be4 15.Ne4 Nhg4=) 15.Rd1+- Be4 16.Qe4 (16.Ne4?! Qc8=) 16...Qc7 (16...Nhg4 17.h3 Bh4 18.Ke2+-) 17.Nc6 Qc6 (17...Nc6?? 18.Nd5 Qc8 19.Bg7+-) 18.Nd5 (18.Qe5 Qg2 19.Qe4 Qe4 20.Ne4 0-0=+) 18...f6 19.Be5 fe5? (19...Kf7 20.Bf4 Qe6 21.Qe6 Ke6 22.Nc7 Kf7 23.Na8 Ra8 24.Bh6 gh6+-) 20.0-0 (better 20.Qe5 Ra7 21.Qb8 Bd8 22.0-0+- (22.Qa7?! 0-0 23.Rf1 Re8+-)) 20...Rd8+= 21.Qe5 Rd5 22.Rd5 (worse 22.Qd5 Qd5 23.Rd5 Ng4-/+) 22...Nf7 23.Qb8 Nd8 24.Rd8 (24.Rdd1!?+-) 24...Bd8= 25.Qe5 Be7 26.Qb8 Bd8 27.Qe5 Be7 28.Qb8 Bd8 29.Qe5 ˝-˝. Steffens,Olaf – Makhmutov,Rail, European Club Cup, 2014.

5.e3 Qe7

6.Bc4 Nf6 7.Nc3 0-0 8.Qc2 c6 9.Nf3 Bg4 10.h3 Bh5 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 hg6 13.Qg6 a5 14.b5 Nbd7 15.h4 Nb6 16.Ba2 Nbd5 17.Qc2 Rac8 (17...Nc3 18.Bc3 cb5 19.h5=) 18.h5 cb5? (18...Ba3 19.Ba3 Qa3+/-) 19.Qd3?? (better 19.h6 Rc3 20.dc3+-) 19...Nc3= 20.Bc3 b4 21.ab4 Bb4 22.Bb4 ab4 23.h6 Rfd8? (23...e4 24.Qd4=) 24.Qf5?? (better 24.Qg6! Qf8 25.Rh3+-) 24...Qd7= 25.Qd7 Rd7 26.hg7 Kg7 27.Bb3 Ne4 Attacking the backward pawn on d2 28.Rd1 Nc5 29.Bc4 b3 30.Ke2 b2 31.Rb1? (better 31.Bb5 Nb3 32.Bd7 Nc1 33.Kf3 e4 34.Kf4-+) 31...Ne4-+ 32.Bd3 Nf2?? (better 32...Rd3 33.Kd3 Nf2 34.Ke2 Nh1 35.Rb2 e4-+) 33.Bf5 Nh1 34.Bd7 Rc7 35.Bg4 Ng3 36.Kf3 f5 37.Bh3 Nh5 38.Bf5 Nf6? (better 38...Kf6!?+/-) 39.Rb2+- Rc5? (39...Re7 40.Bc8 Kg6 41.Rb5+-) 40.g4 (better 40.Rb7 Kf8 41.Be6+-) 40...b5 41.g5 Nd5 42.Be4 Nc7 43.Kg4 Ne6? (better 43...Ne8 44.Ra2 Nd6 45.Ra7 Kf8+-) 44.Kf5 Kf7 45.g6 Ke7 46.Ra2 Ng7 47.Kg5 Ne6 48.Kh6 Rc8 49.Ra7 Kf6 (49...Kd6 50.Ra6 Ke7 51.g7 Ng7 52.Kg7+-) 50.g7 (50.Rf7) 50...Ng7+- 51.Rg7 Rh8 52.Rh7 Rg8 53.Kh5 Rg3 54.Rh6 Ke7 55.Rg6 Rh3 56.Kg5 Rg3 (56...Rh2 57.d3+-) 57.Kf5 Rh3 (57...Rg6 58.Kg6 Ke6 59.Bc2+-) 58.Ke5 Rh4 (58...b4 59.Rb6 Kd7 60.Rb4+-) 59.Kd4 (better 59.Rb6!? Kd7+-) 59...Kf7 60.Rb6 Ke7 (60...Rh2 61.d3+-) 61.Rb5 Kd7 62.Rd5 (62.Rd5 Ke6 63.Rg5+-) 1-0. is_er_nog_hoop (2550) - pacalmisu (2405), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

6.Bc4= Nf6 7.Nc3 c6 8.b5 Be6 9.Qb3 Bc4 10.Qc4 0-0 11.Nf3 Rc8 12.g4 Nbd7 13.g5 Ne8 14.Ne4 cb5 15.Qb5 Nc5 16.Nc5 (16.Qc4 Rc6-/+) 16...Rc5 (16...Bc5?! 17.Ne5 Nd6 18.Qf1=) 17.Qb3 e4 18.Nd4 Rg5 19.Ke2 (19.d3 ed3 20.Qd3 Rd5–+) 19...Rc8 20.Rhg1 Bh2 21.Rh1 Rg2 (21...Be5 22.f4 ef3 23.Nf3 Bb2 24.Qb2 Rg2 25.Kf1–+) 22.Qd5 (better 22.Kf1!? Qg5 23.Qb7–+) 22...Qh4 23.Raf1 Nd6 (23...Nf6 24.Qb7 Qg4 25.Ke1–+) 24.Ke1 Qf6 25.Bc3 (25.Qh5 Qh6 26.Qh6 gh6–+) 25...Be5 26.Rhg1 Rg1 27.Rg1 h5 (27...Bd4 28.ed4 a6 29.Qh5–+) 28.Ke2 (28.Ne2 Re8–+) 28...h4 29.Nf5? (29.f4 ef3! 30.Qf3 Qf3 31.Kf3 f6–+) 29...Qf5 (better 29...Rc3 30.Rg7 Kh8 31.dc3 Qf5–+ (worse 31...Nf5 32.Rf7 Qd6 33.Qe4+-)) 30.Qe5 Qe5 31.Be5 Nf5 32.Rg4 h3 (32...Re8 33.Bh2–+) 33.f3 (33.Re4 Re8 34.Kf3 g5–+) 33...ef3 34.Kf3 f6! 35.Bh2? (35.Bf6 Rc2 Decoy) 35...Rc2–+ 36.Ke2 Rc1 (36...b5 37.Rb4 a6 38.a4–+) 37.e4 Rh1 38.ef5 Rh2 39.Ke3 Rg2 (better 39...Rh1 40.Rh4 b5–+) 40.Rh4? (better 40.Rg2 hg2 41.Kf2–+) 40...Rg3 41.Ke4 Ra3 42.d3 (42.Rh5 Rg3–+) 42...Ra4 43.d4 Ra3 44.Kd5 (44.Rh5 a5–+) 44...Kf7 45.Kd6 Rd3 46.d5 a5 47.Rh8 a4 48.Rb8 Rb3 49.Rc8 a3 50.Rc7 Kg8 51.Rc8 Kh7 52.Rc1 a2 53.Ra1 h2 0–1. Steffens,O (2250) – Freiberger,J (2220), 24th Schloss Open, 2018.

5.e3 Nf6

6.Bc4 0-0 (--> 4.e3 Nf6 5.c4 dc4 6.Bc4 0-0).

6.Bc4 0-0 7.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 dc4 7.Bc4 0-0).

5.e4 Be6

6.d4 cd3-/+ 7.Bd3 (7.Nf3 Nd7-/+) 7...a5 8.Nf3 ab4 9.Ne5 Be5 (9...ba3 10.Na3 Bb4 11.Ke2-/+) 10.Be5=+ Qg5 11.Bg3 (11.Bc7 Qg2 12.Rf1 Nc6-/+) 11...Nc6 12.0-0 Nf6 (12...Qf6 13.Nd2 Rd8 14.Bb5-/+) 13.f4? (better is 13.Bc7!? 0-0 14.a4=) 13...Qc5-/+ 14.Bf2 Qe7 (14...Qh5 15.Qh5 Nh5 16.f5-/+) 15.Qc1=+ b3 16.f5 (16.Nd2 Rd8 17.Bb5 0-0 18.Bc6 bc6=) 16...Bd7 17.Nd2=+ Ng4 18.Bg3 Nge5 19.Bb5 Nd4 20.Be5 Qe5 21.Bd7 Kd7 22.Qc4 b2 23.Rab1 Rhd8 24.Qf7+= Kc8 25.Kh1 Ra6 26.Rf2 Rc6 27.Nc4? Qe4-/+ 28.Rfb2 b6 29.Nd2=+ Qd3 30.Nf1 Nf5-/+ 31.Re1 Rf6 32.Qa2 Nd6 33.Rf2 Rf2 34.Qf2 Qa3 35.Qd4 Nf5 36.Qe4 Qa5 37.Rc1 Kb8 38.Qc2 Qe5 39.Qa2 Rd5 40.Qf2 Kb7 41.Re1 Qc3 42.Rb1 Qd4 43.Qe2 Re5 44.Qa2 Qd3 45.Rc1 Re2 46.Qf7 Rc2 47.Re1 b5 48.Qe6 b4 49.Rb1 Rb2 50.Rc1-/+ Nd6 51.Qe7 Rc2 52.Rb1 b3 53.Qe3 Rc3 54.Qe1 Nc4 55.Rd1 Qc2 56.g3 b2 57.Kg1 Ne3! 58.Ne3 Re3! 59.Qf1 Re2 60.h3 Qc5 61.Kh1 Rf2 62.h4 Rf1 (63.Rf1 Qc1–+) 0–1. bicycle – Agove, ChessWorld.net, 2007.

6.Nf3 Qf6 =+.

6.f4 Nd7 7.Nf3 f6 (worse is 7...ef4 8.Bg7 Be5 9.Ne5 (worse is 9.Be5 Ne5 10.Qa4 c6-/+) 9...Qh4 10.g3 fg3 11.Bg2+/- (11.Bh8 g2 12.Ke2 gh1Q 13.Nf3 Qf4 14.Kf2 Bh3 15.Qe2 Bf1 16.Nc3 Qg2 17.Ke1 Be2 18.Ne2 Qff3 19.Kd1 Qgf1 20.Kc2 Qb3)) 8.Qc2 ef4 9.Bc4 Qe7 10.Be6 Qe6 11.0-0 Nh6 (11...Ne5 12.Nc3 Ne7 13.Rac1+=) 12.Nc3 0-0 13.Nb5 c6 14.Nfd4 Qe7 15.Qc4 Kh8 16.Nd6 Qd6 17.Qe6 Nf7 18.Qd6 Nd6 19.Rf4 Rfe8 20.d3 Ne5 21.Rd1 a5 22.ba5 Ra5 23.Rff1 Kg8 24.Nc2 Rb5 25.Ba1 Rb3 Exerts pressure on the backward pawn 26.d4 Nd7 27.Rf3 Rb5 28.a4 Ra5 29.e5 Nf7 30.Rb3 Nd8 31.Ne3 Ra4 32.Nf5 fe5 33.de5 Nc5 34.Rg3 Nde6 35.Rf1 h5 36.h4 Kh7 37.Nd6 Re7 38.Bb2 Rd7 39.Rh3 Rg4 40.Ba3 Ne4 41.Re3 N4c5 42.Bc5 Nc5 43.Rf5 g6 (worse is 43...Rh4 44.e6 Ne6 45.Re6+=) 44.Rf6 White intends e6 44...Re7 45.e6 Kg7 (45...Rh4? 46.Rf7 Rf7 47.ef7+- (47.Nf7?! Ne6 48.Re6 Rb4+=)) 46.Rf7 Rf7 47.ef7 Rd4 (47...Rh4 48.Re8 Nd7 49.Rg8 Kf6 50.Rd8+-) 48.Re8 Nd7 49.Rg8 Kf6 50.Rd8 Nf8 (50...Rd6?? 51.Rd7 Rd7 52.f8Q Rf7 53.Qh6+-) 51.Ne8 (51.Nb7!? Rd7 52.Rf8 Rb7 53.Rc8 Kf7 54.Rc6=) 51...Ke5-/+ 52.Nd6 Rd6 53.Rf8 Kf6 54.Rb8 Kf7 55.Rb7 Ke6 56.Kf2 c5 57.Ke3 Rc6 58.Kd3 (better is 58.g3+=) 58...c4–+ 59.Kc3 (59.Ke4 c3 60.Rb1 c2–+) 59...Kf5 60.Re7 (60.Rf7 Kg4–+) 60...Kg4 0–1. Fries Nielsen,JO (2430) – Blomqvist,E (2505), SS Manhem GM, 2015. (= 1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.c4 dc4)

4.c4 c6

5.Nf3 e4?? 6.Bg7+- ef3 7.ef3 Qe7 8.Qe2 1–0. Fournier,Frederic (2475) – Padrixe,Emmanuel, chess.com, 2011.

5.Nf3 Ne7 6.c5+= Bc7 7.Be5 Be5 8.Ne5 a5 (8...f6 9.Nf3+=) 9.Nc3 (9.Qa4 Na6+=) 9...d4 (9...Nf5 10.e3+=) 10.Ne4+- 0-0 11.Nd6 Nd5 12.Rb1 (12.b5 cb5 13.Qb3 Be6 14.Nb5 Qf6+=) 12...ab4 (12...b5 13.Qb3 (13.Nc8?! Qc8 14.Nf3 ab4=) 13...ab4 14.Nc6 Nc6 15.Qd5+-) 13.ab4 Qf6 14.Nd3 (worse 14.Nc8 Qe5 15.Nd6 Nb4 16.Rb4 Qc5 17.Rb7 Qd6=+) 14...Bf5 (14...b5 15.e4 de3 16.fe3+= (16.de3? Nc3 17.Ne4 Ne4–+)) 15.e4+- (15.Nb7? Bd3 16.Rb3 Bb5–+) 15...de3 16.fe3 (worse 16.de3 Ra2 17.Qb3 Bd3 18.Qa2 Nc3-/+) 16...Bg6 17.e4 (17.Qf3 Qe7+=) 17...Nd7 (17...Qe7 18.Qe2 Nf6 19.Nf2+=) 18.Qf3+- Ra1 ˝–˝. Foster,Duncan (1655) – Benassi,Aspasio (2105), FICGS, 2016.

5.c5 Bc7

6.Nf3 Nd7 7.e3 Ngf6 8.Be2 0-0 9.0-0 e4 10.Nd4 Ne5 11.f4 ef3 12.Nf3 Re8 13.Bd4 Nf3 14.Bf3 a5 15.b5 cb5 16.Nc3 Ne4 17.Nb5 Bb8 18.d3 Ng5 19.Nc3 Qc7 20.g3 (20.Bd5?? Nh3 21.gh3 Qh2; 20.Nd5?? Nh3 21.gh3 Qh2) 20...Nf3 21.Qf3 (21.Rf3?! Bg4 22.Rf7 Bd1 (22...Kf7?? 23.Qg4 Kg8 24.Nd5+-; worse is 22...Qf7 23.Qg4 Be5 24.Rf1+=) 23.Rc7 Bc7 24.Rd1 Red8+=) 21...Bh3?? (better is 21...Be6 22.Nd5 Qc6+/-) 22.Nd5+- (22.Nd5 Qd7 23.Nb6+-) 1–0. Fournier,Frederic (2450) – Kotov (2110), echecsemail.com, 2010.

6.Nf3 f6 7.e3 Ne7 8.Be2 0-0 9.0-0 Be6 10.d3 Nd7 11.Nbd2 a6 12.Qc2 Qe8 13.h3 Qg6 14.Nh4 Qh6 15.Nhf3 Qg6 16.Nh4 Qh6 17.Nhf3 Qg6 ˝–˝. Fournier,Frederic (2475) – Demuth,Adrien (2055), chess.com, 2011.

5.cd5 cd5

6.Nc3 Ne7 7.Nb5 a6 8.Nd6 Qd6 9.Nf3 (9.d4 e4=) 9...Nbc6 10.g3 (10.Rc1 0-0=) 10...0-0 11.Bg2 Be6 12.Rc1 f6 13.0-0 b5 (13...Rac8 14.d3=) 14.d3 a5 15.ba5 Rfb8 16.Nd2 Na5 17.e3 Nac6 Attacking the isolated pawn on a3 18.Ra1 Bf7 (18...b4 19.ab4 Qb4 20.Qc2=+) 19.Qb3 (19.f4 Be6=) 19...Na5 20.Qd1 Rc8 (20...Qe6 21.Qf3=+) 21.Re1 (21.f4 Qc5 22.fe5 Qe3 23.Rf2 fe5=) 21...h6 (21...Bg6 22.Nb1=+) 22.Bh3 (22.f4 Nf5=) 22...Rcb8 (22...Rc7 23.f4=+) 23.Qg4 Nac6 24.d4 ed4 (24...Bg6 25.Qe6 Qe6 26.Be6 Bf7 27.Bh3=) 25.ed4 Na5 26.Qd1 (26.Bc1!?=) 26...Nc4=+ The pressure on the isolated pawn grows 27.Bc1 Re8 28.Nb3 Nc6 (28...f5 29.Qd3=) 29.Re8 Re8 30.Nc5 Re7 31.a4 b4 32.Bf1 (32.Bf4 Qd8=) 32...g5 (32...f5 33.Nb3=) 33.Nb3 Ra7 (33...Bg6 34.f4=) 34.Bd3 (34.f4 Qe6=) 34...Kg7 35.Kg2 (35.f4 N4a5=) 35...Qe6 (35...Bg6 36.Bg6 Kg6 37.Qd3 Kg7 38.Nc5=) 36.Qf3 (36.Qc2 Qe8=) 36...Bg6=+ 37.Nc5 Qd6 38.Bg6 (better 38.Be3!?=) 38...Nd4-/+ (38...Kg6?! 39.Qd3 Kg7 40.Rb1=) 39.Qh5 (39.Qd1 Qc5 40.Be3 Ne3 (40...Kg6? 41.Bd4 Qa5 42.Ba7 Qa7 43.Qd5+-) 41.fe3 Ne6-/+) 39...Qc5 40.h4 (40.Bb1 f5 41.h4 b3 42.hg5 b2 43.Bb2 Nb2 44.Qh6 Kg8 45.Qg6 Rg7 46.Qe8 Qf8+/-) 40...Qe7 (better 40...Nb3!? 41.Bf5 Na1 (worse 41...Nc1 42.Qg6 Kf8 43.Qf6 Rf7 44.Qh6 Ke8 45.Rc1+=) 42.Qg6 Kf8 43.Qh6 Ke7 44.Qg7 Kd8 45.Qf6 Kc7 46.Qg7 Kc6 47.Qa1 Rf7-+) 41.Bd3-/+ Qf7 42.Qg4 (42.Qd1 Ne6-/+) 42...Ne6 (42...Nb3 43.hg5 fg5 44.Rb1 Nc1 45.Qd4 Kg8 46.Rc1=) 43.hg5 (43.Qf5 Kg8-/+) 43...fg5 44.a5 Qf6 (44...Na5?! 45.Bb2 Kg8 46.Rh1+=) 45.Bc4 Qa1 (45...h5!? 46.Qd1 dc4=) 46.Bd5= Qc1 47.Qe6 Qc7 48.Qg8 Kf6 49.Qe6 Kg7 50.Qg8 Kf6 51.Qe6 Kg7 ˝-˝. kylion (2210) - stgo (2405), gameknot.com, 2020.

6.Nc3 Nf6 7.Nb5 0-0 8.Nf3 (8.Rc1 Nc6=) 8...Re8 9.d4 (9.Rc1 Bg4=) 9...e4=+ 10.Nd6 Qd6 (10...ef3? 11.Ne8 Qe8 12.gf3+-) 11.Ne5 e3 12.fe3 (12.f3 Nfd7=+) 12...Ne4 (12...Bf5 13.Rc1=+) 13.g3 Qf6 14.Nd3 Nd7 15.Bg2 Nb6 16.Bc1 Nc4 17.Qa4 (17.Qc2 Bf5=+) 17...Qe7 18.Nf4 (18.0-0 Ne3!? 19.Be3 Nc3=) 18...Ne3 (18...Bd7 19.Qb3 Qd6 20.Nd3=+) 19.Be3= Nc3 20.Qc2 Qe3 21.Qd2 Bg4 (21...g5 22.Rc1 Qd2 23.Kd2 Ne4 24.Be4 Re4 25.Nd3 Rd4 26.Rc7=+) 22.Qe3 (22.Nd5 Qe2 23.Qe2 Re2 (23...Ne2?! 24.Kf2=) 24.Kf1 Rg2 25.Kg2 Nd5-/+; 22.Bd5?? Nd5 (22...Ne2?! 23.Qe3 Re3 24.Kd2+=) 23.Qe3 Ne3–+ (23...Re3?! 24.Nd5 Re2 25.Kf1–+)) 22...Re3 23.h3 Bd7 (23...Bf5 24.Bf3= (< 24.Nd5 Re2 25.Kf1 Bd3-/+; 24.Bd5 Rae8 25.Bb7 Ne2=+)) ˝–˝. Benassi,Aspasio (2070) – Neukamm,Christian, IECG, 1999.

5.Nf3 Nd7

6.cd5 cd5 7.Qa4 (7.Nc3 Ngf6=) 7...Qe7 8.Nc3 Ngf6 9.Qb3 Nb6 10.e3 (10.Nb5 Nc4=+) 10...0-0 11.Be2 Bf5 (11...Bg4 12.Nb5=+) 12.Nb5 Bb8 13.a4 (13.Rc1 a6 14.Nc3 Rd8=) 13...Rd8 (13...Rc8 14.d3-/+) 14.a5 (14.d4 e4 15.Ne5 a6=+) 14...Nc4-/+ 15.Bc3 (15.0-0 Ne4 16.Rfd1 Bg4=) 15...a6 (15...Rc8 16.d3 Nd6 17.Na3=+) 16.Na3=+ Na3 17.Qa3 Ne4 18.0-0 (18.d4 Nc3 19.Qc3 Bd6-/+) 18...Bd6-/+ 19.Rfd1 Rac8 20.Qb2 Nc3 21.dc3 Bb8 (21...Be4 22.Rac1-/+) 22.g3 (22.Rac1 Be6=) 22...Rc6 (22...Qf6 23.b5-/+) 23.b5 ab5 24.Bb5 Rc5 25.a6 ba6-/+ 26.Ba6 Bg4 27.Be2 Bf3 28.Bf3=+ e4 29.Bg2 Be5-/+ 30.Ra3 Qc7 31.Qa2 Bc3 32.Ra7 Qc8 33.f3-/+ ef3 34.Bf3 Qe6 35.Qf2 g6 36.e4 d4 37.Bg4 f5 38.ef5 gf5 39.Bh5 Rd7 40.Ra8 Kg7 41.Qf4 Qf6 42.Rd3 Re5 43.Rc8 Rde7 44.h4 h6 45.Qf3 Qa6 46.Rc6 Qa2 47.Rg6 Kh7 48.Qf2 Re1 49.Kg2 R1e2! 50.Rf3 Be1 (51.Rh6 Kh6 52.Qe2 Re2 53.Rf2 Rf2 54.Kg1 Rf1 55.Kf1 Qf2#) 0–1. Dergatschova Daus,Anna (2245) – Guenther,Anetta (2125), BL, 2002.

6.e3 Qe7 7.cd5 cd5 8.Nc3 Ngf6 9.Nb5 Bb8 10.Qc2 0-0 11.Rc1 a6 12.Nc7 Bc7 13.Qc7 e5 draws heavy fire 13...Ne8 14.Qc2 (14.Qa5 Nef6+/-) 14...f6 (14...Nd6+=) 15.Nh4 (better is 15.h4!?+=) 15...Nb6= 16.f4 Bd7 17.Nf5 (17.Qc5 Qc5 18.bc5 Na4+=) 17...Bf5 18.Qf5 Nd6 19.Qh5 Nbc4 20.Ba1 (20.Bc4!? Nc4 21.Rc2-/+) 20...Rac8–+ 21.fe5 fe5 22.Bd3 g6 23.Bg6 hg6 24.Qg6 Qg7 25.Qe6? (25.Qg7 Kg7 26.d3 Ne3 27.Be5 Kh7 28.Rc8 Nc8–+) 25...Qf7 (better is 25...Rf7 26.Qd5 Rcc7 27.Be5 Qe5 28.Qe5 Ne5 29.Rc7 Rc7–+) 26.Qg4 Qg7 27.Qe6 Kh7 (better is 27...Rf7 28.Qd5 Rc6–+) 28.Qd5?? (better is 28.Qh3 Qh6 29.Qh6 Kh6 30.Ke2–+) 28...Ne3! 29.Qd3 (29.de3 Rc1 Discovered attack (29...Rc1 Decoy)) 29...e4 30.Rc8 (30.Bg7 Rc1 31.Ke2 ed3 32.Kd3 Rh1 33.Bf8–+) 30...Qa1 0–1. Steffens,Olaf (2275) – Krause,Ullrich (2275), Verden/Aller GER, Men Ch, 2014.

6.e3 Ngf6 (---> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6).

5.Nf3 Qe7

6.Qc2 Nf6 7.cd5 0-0 8.dc6 Nc6 9.e3 Bg4 10.h3 Bh5 11.Nh4 Qd7 (better 11...Nd4! 12.Qd3 Ne8=) 12.g4+/- Bg6 13.Ng6 hg6 14.g5 Nh5 15.Bc4 (better 15.Nc3!?+/-) 15...Rac8= 16.Qg6 Ne7?? (better 16...Nd4! 17.Qh5 Nc2 18.Ke2 Rc4-/+) 17.Qh5 (better 17.Qe4+-) 17...Rc4+= 18.Nc3 Ng6 19.d3 Qc6? (better 19...Rh4 20.Qe2 Be7+=) 20.dc4+- Qh1 21.Ke2 Qc6 22.c5 Bb8 23.Qf3 Qc7 24.Nd5 (24.Rd1 Re8+-) 24...Qc6 25.a4 (25.Rd1!? Qa6 26.Ke1 Re8+-) 25...Rd8 26.Rd1 Re8 27.h4 Qa4 28.h5 Qc2 29.Rd2 Qc4 30.Ke1 Nh4 31.Ne7?? (better 31.Qh3 Qe4 32.Ke2 Qc4 33.Kd1+-) 31...Re7= 32.Rd8 Kh7 33.g6 fg6 34.hg6?? (better 34.Qf8 Qb4 35.Kf1 Qc4 36.Ke1 gh5 37.Qe7 Nf3 38.Kd1 Qf1 39.Kc2 Qc4 40.Kd1 Qf1 41.Kc2 Qc4 42.Kd1=) 34...Kg6-+ 35.Qg3 Kh5 (better 35...Kf7 36.Rh8 Qb4 37.Kf1 Qb2 38.Qh4 Qc1 39.Ke2 Qc2 40.Kf1 Bc7 41.Qh5 Ke6-+) 36.Rh8 1-0. is_er_nog_hoop (2535) - jokido (2430), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

6.cd5 cd5

7.Nc3 Nf6

8.Nb5 a6? 9.Nd6+/- Qd6 10.Ne5 (10.Be5 Qe7+/-) 10...0-0 (10...Nbd7 11.Nd3+/-) 11.e3 Nc6 (11...a5 12.b5+/-) 12.Nc6 bc6 13.Qf3 Bg4 14.Qg3 Qe6 15.Rc1 Bf5 16.Qe5 Qe5 (16...Qd7 17.Qf4 Qe6 18.Qc7+/-) 17.Be5+- Rfc8 18.Bf6 gf6 19.Rc5 Kg7 20.Ra5 Rcb8 21.d4 Bg6 22.Be2 f5 23.h4 h5 24.Kd2 Kh6 25.Rc1 Rc8 26.Ba6 Rc7 27.b5 (27...f4 28.ef4+- (< 28.bc6 fe3 29.Ke3 Kg7+-; < 28.Rc6 fe3 29.fe3 Rc6 30.bc6 Ra7+-)) 1–0. Taulien,Hans_Juergen (2225) – Tiedemann,Joern (1810), RSX9E – A00 – Sokolsky–2, 2004.

8.Nb5 Nc6 9.Nd6 Qd6 10.b5 +=.

8.Nb5 Nbd7

9.Nd6 Qd6

10.e3 0-0 11.Rc1 Re8 12.Qc2 Nb6 (12...d4!?=) 13.Qc7+= Qc7 14.Rc7 d4 15.Bb5 Nfd5 16.Rc1 (16.Be8?! Nc7 17.Bf7 Kf7 18.Ne5 Ke8 19.Bd4 Nb5=) 16...Bd7 17.Bd7 Nd7 18.0-0 de3 19.de3 (worse is 19.fe3 e4 20.Nh4 g6+=) 19...e4 20.Rfd1 N7b6 21.Nd4 Rad8 22.Ne2 Rc8 23.Rc8 Rc8 24.Ng3 Rc2 25.Bd4 h6 26.h3 Ra2 27.Bb6 Nb6 28.Rd8 Kh7 29.Rb8 Ra3 30.Rb7 Kg6 31.Ne4 Nd5 32.Nd6 f6 (32...Ra6 33.Nf7 Nb4 34.Nh6 Kh6 35.Rb4 Ra2+-) 33.g4 1–0. Fournier,Frederic (2385) – Blane,Douglas (2175), chess.com (Master tournament), 2009.

10.e3 0-0 11.Be2 a6 12.0-0 Re8 13.Nh4 Nb6 14.f4 e4 15.g4 Rd8 16.Kh1 Bd7 17.Be5 Qc6 18.Rg1 Nc4 19.Bd4 Ne8 20.Nf5 Bf5 21.gf5 f6 22.Bh5 Rd7 23.Be8 Re8 24.Qh5 Rc8 25.Rac1 b6 26.Rg3 Rf7 27.Qh6 (27.Rh3!? h6 28.Qg6=) 27...Rcc7 28.Qh5 Qd6 (28...Qb5 29.Rcg1 Nd2 30.Rh3=) 29.Rh3 (29.Rcg1 Rce7+=) 29...Nd2 (29...h6 30.Rg1 Kf8 31.Qg6+=) 30.Qh7 Kf8 31.Rd1 Nf3 32.Qh8 Ke7 33.Rh7?? (33.Qb8 Nd4 34.Rh8+/-) 33...Rc2?? (better is 33...Nd4 34.ed4 Qf4–+) 34.Qa8+= Nd4 35.Rh8 (35.Rh8 Qd7 36.Rd4 Rc1 37.Kg2 Rc2 38.Kg3+-) 1–0. Steffens,Olaf – Rendboe,John, Odense DEN, Open, 2013.

10.e3 0-0 11.Be2 Re8 12.0-0 Nb6 13.Qc2 Bg4= 14.Bb5 Bf3 15.gf3 Re7 16.Kh1 d4 17.Qf5=+ a6 18.Be2 de3 19.Rad1? ef2 20.Rf2 Nbd5 21.Bc4? Ne3!–+ 22.de3 Qd1 23.Rf1 Qd7 24.Qg5 h6 25.Qg3 Rc8 26.Rg1 Ne8 27.Qh4 Qd6 28.Bb3 Qf6 29.Qh5 Nd6 30.Bd5 Kf8 31.f4 Nc4 32.Qh3 Rec7 33.fe5 Ne5 34.Qg3 Re8–+ 35.Qg2 g6 36.Bb7-/+ Qb6 37.Bd5 Qe3 38.Qf1 Nd3 39.Rg3 Qg3 40.hg3 Re1 41.Qe1 Ne1 42.Bd4 Nc2 43.Bb2 Rd7 44.Bf3 Na3 (45.Ba3 Rd3–+) 0–1. Keller,Dieter (2420) – Zueger,Beat (2435), SUI–ch int Switzerland Biel, 1989.

10.e3 0-0 11.Be2 Re8 12.0-0 e4 13.Nd4 Ne5 14.Nb5 Qb8 15.Rc1 Neg4 (15...Re7 16.f4 ef3 17.Bf3+=) 16.g3 (16.Nc7 Re7 17.Qc2 Ne8+=) 16...a6? (better is 16...Re7+/-) 17.Nc7+- Bd7 18.Na8 Qa8 19.Rc7 Ne5 20.Qa1 Bg4 21.Be5 Be2 22.Bf6 Bf1 23.Bg7 (23.Kf1 gf6 24.Qf6 Rf8 25.Qg5 Kh8 26.Qd5 b5 27.Qe5 Kg8 28.Qg5 Kh8 29.Qf6 Kg8+-; 23.Qf1?! Qb8 24.Rc5 gf6 25.Rd5 Re5+-) 23...Qd8 24.Bh6 (24.Rb7?! Bh3+-) 24...d4 25.Rc5 (25.Kf1 Qc7 26.Qd4 Qe5=; 25.Rb7?! Bh3 26.Qd4 Qd4 27.ed4 Rc8+-) 25...Re6 (25...Bd3 26.Rg5 Qg5 27.Bg5 Re6 28.Qd4 Bb5+-) 26.Qd4 (26.Kf1?! Rh6 27.Qd4 Qd4 28.ed4 Rd6+-; 26.Qf1?! Rh6 27.Qc4 Qf6+-; 26.ed4?! Rh6 27.Qf1 Qd4+/-) 26...Qe8 (26...Rh6 27.Qd8 Kg7 28.Qd4 Kf8 29.Rc7 Rg6 30.Qh8 Rg8 31.Qf6 Rg3 32.fg3 Bd3 33.Qf7) 27.Qg7 1–0. Fournier,Frederic (2405) – Olopitan (1955), chess.com (team), 2009.

10.g3 0-0 11.Bg2 Re8 12.0-0 Nb6 13.d3 Bd7 14.Rc1 Bc6 15.Nh4 Qe6 16.Qd2 Nfd7 17.f4 ef4 18.Qf4 f6 19.Nf5 Qe2 20.Rf2 Qd3 21.b5 Qb5 (21...Bb5 22.Nd6 Double attack (22.Nd6 Decoy); 21...Qb5 22.Nd6 Double attack (22.Nd6 Decoy)) 22.Ng7 (22.Bf6 Nf6 23.Qg5=) 22...Qa4?? (better is 22...Re2 23.Qg4 Qb2 (23...Rb2?? 24.Nf5 Kf8 25.Qg7 Ke8 26.Qe7) 24.Nf5 Kf8+=) 23.Qh6 Increasing the pressure on the isolated pawn on f6 23...Re7 24.Nh5 (24.Nf5 Rf7 25.Rf4 Qf4 26.Qf4 Kh8+-) 24...Rf8? (24...d4 25.Nf6 Kh8+-) 25.Nf6 Nf6 26.Rf6 Rf6 27.Qf6 (27.Qf6 Qb5 28.Rf1 Qf1 29.Bf1+-; 27.Bf6?! Rf7 28.Qg5 Kf8+-) 1–0. Steffens,Olaf (2250) – Renner,Kai (2160), Oberliga Nord W, 2008.

10.g3 0-0 11.Bg2 Re8 12.0-0 (12.Rc1 b5=) 12...Nb6 13.d3 Bf5 (13...Bg4 14.Rc1=) 14.Nh4 Bg4 15.f3 Be6 (15...Bd7 16.f4 e4 17.Rc1=) 16.f4 Ng4 17.fe5 Ne5 18.Nf5 (18.e3 Nbd7=) 18...Bf5 19.Rf5 h6 (19...Ng4 20.Rg5 Ne5 21.e4=) 20.Qd2 (20.e3 f6+=) 20...Nbd7 (20...Rac8 21.Raf1+=) 21.Raf1 Nf6? (better is 21...Rac8+=) 22.Qf4+- Nfg4 (22...Qb6 23.Bd4 Ng6 24.Qf2+- (24.Bb6?! Nf4 25.R1f4 ab6=)) 23.d4 (23.h3 g6 24.Rf7 Qb6 25.Bd4 Qe6 26.Rb7 Rf8+-) 23...Qb6 24.Bd5 g5 25.Qd2 Rad8 26.Bf7 Nf7 27.Rf7 Qe6? 28.d5 Qf7 29.Rf7 Kf7 30.Qd4 Ne5 31.Qe4 Kf6 32.g4 (32.g4 Rd7 33.Qf5 Ke7 34.Qe5 Kd8 35.Qb8 Ke7 36.Qa7 Rd5 37.Qb7 Kd6 38.Qa6 Kc7 39.Qc4 Kd6 40.Bd4+-) 1–0. Steffens,Olaf (2250) – Korpa,B (2155), 26th Budapest Spring Festival, Budapest, 2010.

4.d3 a5

5.ba5 A) 5...Ra5 6.Nf3 (6.e4 Nf6 7.ed5 Rb5 8.Qc1 Rd5 9.c4=+; 6.e3 Nf6 7.Nf3 Nc6 8.d4 ed4 9.Nd4=+; 6.Nd2 Nf6 7.e4 0-0 8.ed5 Rd5 9.Be2-/+; 6.c4 dc4 7.dc4 Nf6 8.Bc3 Ra7 9.Nf3-/+) 6...Nc6 7.e4 d4 8.c3 Qf6 9.Nbd2=+; B) 5...Nc6 6.Nf3 (6.e3 Nf6 7.Nf3 Ra5 8.Qd2 Qe7 9.Be2-/+; 6.d4 Nd4 7.Bd4 ed4 8.Qd4 Nf6 9.e3-/+; 6.e4 Nf6 7.ed5 Nd5 8.Nd2 0-0 9.Nc4-/+) 6...Nf6 7.e3 Ra5 8.d4 ed4 9.Nd4=+; C) 5...Nf6 6.Nf3 (6.e3 0-0 7.Nf3 Nc6 8.d4 e4 9.Ne5-/+; 6.c4 dc4 7.dc4 Nc6 8.Nf3 0-0 9.e3-/+) 6...Nc6 7.e3 0-0 8.Be2 Ra5 9.0-0-/+.

5.b5 Nd7 6.e4 (6.e3 Ngf6 7.d4 0-0 8.c4 dc4 9.Bc4=+; 6.Nf3 Ngf6 7.e3 0-0 8.Be2 c6 9.c4=+) 6...Ngf6 7.ed5 Nd5 8.c4 N5f6 9.Nf3 =+.

5.b5 Be6 6.Nf3 Nd7 7.e4 Ngf6 8.Ng5 0-0 9.Ne6 =+.

5.b5 Ne7 6.e4 (6.Nf3 Nd7 7.e4 0-0 8.Nbd2 f6 9.d4=+; 6.e3 Nd7 7.Nf3 0-0 8.Be2 c6 9.Nc3=+) 6...d4 7.f4 0-0 8.Nf3 f6 9.fe5 =+.

5.b5 Bg4 6.h3 (6.Nf3 Bf3 7.ef3 Nf6 8.Be2 0-0 9.0-0=+; 6.c4 dc4 7.dc4 Nd7 8.g3 Ngf6 9.Bg2=+; 6.Nd2 Nf6 7.Ngf3 Nbd7 8.e4 0-0 9.ed5=+; 6.f3 Be6 7.f4 Nd7 8.e4 de4 9.de4=+) 6...Bf5 7.Nf3 Nd7 8.e3 Ngf6 9.g4 =+.

5.c3 ab4 6.cb4 Bg4 7.h3 Be6 8.e3 Qf6 9.Nc3 c6 10.Nf3 Nd7 11.Na4 b6 12.d4 e4 13.Nd2 Ne7 14.b5 0-0 15.bc6 Nc6 16.Rc1 Ne7 17.Qb3 Qg5 18.Nc3 Rfc8 19.a4 Nf5 20.Ne2 Nh4 21.g3 Nf3 22.Nf3 Rc1 (22...ef3 23.h4) 23.Bc1 ef3 24.h4 Qe7 25.Nc3 Nf6 26.Bd2 Qc7 27.Nb5 Qb8 28.Nd6 Qd6 29.Bd3 Ne4 30.Bb4 Qd7 31.Qb2 Bh3 32.Bb5 Qc8 33.Ba3 Bg2 34.Rh2 h5 35.Qb3 Qc7 36.Bd3 b5 37.Be4 de4 38.Bb2 Rc8 0-1. Pereira – Winston, internet, 2020.

5.c3 f5 6.e4=+ fe4 7.de4 Nf6 (7...de4 8.Qh5 g6 9.Qe2=+) 8.Nd2 (8.ed5 0-0=) 8...de4=+ 9.Ne2 (9.Qe2 0-0=+) 9...e3 (9...Be6 10.Qc2-/+) 10.fe3=+ Ng4 11.Ne4 (11.Nc4 Qh4 12.Ng3 Nh2 13.Qh5 Qh5 14.Nh5 Nf1 15.Rf1 Rg8=+) 11...0-0 (11...Ne3 12.Qd3 Nf1 13.Rf1 ab4 14.Qg3-/+) 12.N2g3 (12.Qb3!? Kh8 13.c4=+) 12...Ne3-/+ 13.Qd3 Nf1 (13...Rf1 14.Rf1 Nf1 15.Kf1-/+) 14.Rf1 Rf1 15.Kf1 Be6 16.Kg1 Be7 (16...Nc6 17.b5 Be7 18.Qe2=+) 17.Qd8 (17.Qb5 Qd5 18.Qe8 Bf8-/+) 17...Bd8-/+ 18.Nc5 Bc8 19.Rd1 (19.Re1 Bf6=+) 19...Bf6 20.Nf1 (20.Nge4 Kf7-/+) 20...Bg4 (20...Be7 21.Nd3 Nd7 22.Re1-/+) 21.Rd2 (21.Re1 b6 22.Ne3 Bc8-/+) 21...b6 (21...b5 22.h3 Bc8 23.Ne3-/+) 22.Ne4 Nd7 (22...ab4 23.cb4 Be6 24.Ne3-/+) 23.Ne3 Be6 24.Nf6 (24.Nd5 Bd8-/+) 24...gf6 25.Nd5 Bd5 26.Rd5 Nf8 27.ba5 (27.b5 Kf7-/+) 27...Ra5 28.Ra5 ba5 29.Kf2 Kf7 30.g4 Nd7 31.Ke2 (31.Bc1 Ke6-/+) 31...Kg6-+ 32.Bc1 h5 Black gets the initiative 33.h3 f5 34.gf5 Kf5 35.Ke3 (35.h4 Nb6-+) 35...Nb6 36.Kf3 a4 37.Bd2 Nc4 38.Bc1 Nd6 (38...h4 39.Kf2-+) 39.Ke2 Ke4 40.Kd2 (40.Bb2 Nc4 41.Bc1 Kd5-+) 40...c5 (40...Kf3 41.Kd1-+) 41.Kc2 (41.Ke2-+) 41...Nc4 42.Kd1 (42.h4-+) 42...Kd3 43.h4 Ne3 (43...Ne3 44.Ke1 Nc2 45.Kd1 e4-+) 0-1. Grandie – Guestfree, internet, 2021.

5.Nd2 A) 5...Nf6 6.e3 (6.c4 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 dc4 9.dc4-/+; 6.Ngf3 Nbd7 7.e4 ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1=+; 6.b5 0-0 7.Ngf3 Re8 8.e3 Nbd7 9.Be2=+) 6...Nbd7 7.Ngf3 0-0 8.b5 Re8 9.Be2=+; B) 5...Nd7 6.c3 (6.e3 Ngf6 7.ba5 Ra5 8.Ngf3 0-0 9.c4-/+; 6.b5 Ngf6 7.e4 c6 8.Ngf3 0-0 9.bc6=+; 6.ba5 Ngf6 7.e4 c6 8.Qe2 Qa5 9.ed5-/+; 6.Ngf3 Ngf6 7.e4 0-0 8.b5 c6 9.bc6=+) 6...Ngf6 7.e4 ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1=+; C) 5...ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Nf6 8.Ngf3 Nbd7 9.e3=+.

5.Nf3 A) 5...Qe7 6.Nbd2 (6.b5 Nf6 7.e3 c6 8.c4 0-0 9.d4=+; 6.Nc3 Nf6 7.Nb5 Bb4 8.ab4 Qb4 9.Nd2=+; 6.ba5 Nf6 7.Nbd2 0-0 8.e4 d4 9.c3=+) 6...Nf6 7.c4 c6 8.c5 Bc7 9.e3=; B) 5...Nd7 6.b5 (6.Nbd2 Ngf6 7.e4 0-0 8.b5 c6 9.bc6=+) 6...Ngf6 7.e3 0-0 8.Be2 c6 9.c4=+.

5.b5 Nf6

6.Nf3 e4 7.de4 de4 8.Nfd2 e3 9.fe3 (9.fe3 Ng4 Double attack (9...Ng4 Decoy)) 9...0-0 10.Nc4 Qe7 11.Nd6 Rd8 12.Bf6 Qf6 13.Qd4 Qd6 14.Qd6 Rd6 15.g3 Nd7 16.Bg2 Nc5 17.Nc3 Be6 18.Rd1 Rd1 19.Kd1 Rd8 20.Kc1 f6 21.Rd1 Rd1 22.Kd1 Kf7 23.Kd2 Ke7 24.Ne4 Bd5 25.Nc5 Bg2 26.Kd3 f5 (26...b6!? 27.Nb3 c6+=) 27.Kd4+/- b6 28.Na4 Kd6 29.Nc3 g6 30.e4 fe4 (30...c5!? 31.bc6! Kc6+-) 31.Ne4+- Be4 (better 31...Ke7+-) 32.Ke4 Kc5 (32...Ke6+-) 33.Ke5 Kb5 34.e4 Kc6 (34...Ka4 35.Kd5 Ka3 36.e5+-) 35.Ke6 b5 36.e5 b4 37.a4 Kc5 38.Kf6 Kc4 39.e6 Kc3 40.e7 Kc2 41.e8Q b3 (41...c5 42.Qf7 Kb2 43.Qc7+-) 42.Qc6 Kb1 43.Qc7 b2 (43...Ka2 44.Qa5 b2 45.Qd5 Ka3 46.Qb5+-) 44.Qa5 Kc2 45.Qc5 Kb3 46.Qb5 Kc3 47.a5 Kc2 48.Qc4 Kd2 49.Qb3 Kc1 50.Qc3 Kb1 51.a6 (51.a6 Ka1 52.a7 Kb1 53.Qd3 Kc1 54.a8Q b1Q 55.Qc3 Kd1 56.Qaf3) 1-0. marekt (2020) - quicblues (2020), gameknot.com, 2014.

6.Nf3 e4 7.de4 de4 8.Ne5 e3 9.fe3 Qe7 10.Nc4 Bc5 11.Qd3 0-0 12.Bd4 Be6 13.Nbd2 Nbd7 14.g3 Bd5 15.Rg1 Rfe8 16.Bg2 c6 17.bc6 bc6 18.Bf3 Rad8 19.Rf1 (19.Na5? Ne5 20.Be5 Qe5-+) 19...Qe6 (19...a4 20.Rd1=+) 20.Rb1 (20.Bd5 Qd5 21.Bc5 Qc5+=) 20...Qh3 (20...a4 21.Bd5 cd5 22.Nb2=+) 21.Rf2 (21.Na5 Qh2 22.Nb7 Bf3 (worse 22...Qg3 23.Kd1+=) 23.Nd8 Qg3 24.Kd1 Bg2 25.Bf6 Nf6 (25...Bf1?! 26.Nf1 Qh3 27.Ke1 Nf6 28.Nb7-+) 26.Rf6 gf6-/+) 21...Bf8 (21...a4 22.c3=) 22.Qc3 (22.Na5 Nc5 23.Qc3=) 22...h6 (22...Ng4!? 23.Bg4 Qg4=+) 23.Qa5 (23.Na5 Ra8 24.e4 Be6+=) 23...Ng4 24.Bg4 Qg4 25.Nb6 Be6 (25...Nb6 26.Rb6 (worse 26.Bb6 Ra8 27.Qc3 Ra3-/+) 26...Ra8 27.Ra6=) 26.e4 c5 27.Nd7 Rd7 28.Be5 Rdd8 29.Rb6 c4 30.Ra6 Rc8 31.Bc7 (31.Bd4 c3 32.Bc3 Rc5=+) 31...Re7 (31...Ba3 32.Qa3 Rc7 33.Qc3=) 32.Rc6 Attacking the isolated pawn on c4 (32.Rf4 Qh3 33.Bd6 A) worse 33...Qh2 34.Nf1 (34.Be7 Qg3 35.Rf2 Be7-/+) 34...Qg1 35.Be7 Be7 36.e3+/-; B) 33...Rb7 34.Bf8 c3=) 32...Qg5= 33.e5 Qg6 (33...Rd7 34.Rf4=) 34.e4+= (34.Nc4? Qe4 35.Re6 fe6-+) 34...Rd7 35.Re2 Kh7 36.Qb6 Ba3 37.Nc4 Bc1 38.Bd6 (38.Qb7 Rh8+=) 38...Rc6 (better 38...Bc4!? 39.Rc8 Be2 40.Ke2 Qe4 41.Kf1 Rd6 42.ed6 Qf5 43.Kg1 Qc8-/+) 39.Qc6= Ra7 40.Kf2 Qh5 41.h4 g5 42.Nd2 (42.Nb6 gh4 43.Qc3 hg3 44.Qg3-+) 42...gh4 43.Qc3 Ra8 44.gh4 (44.g4 Qg4 45.Qf3 h5-/+) 44...Rg8 (44...Qh4?! 45.Qg3 Qh5 46.Nf3=) 45.Nf3 Qg4 46.Ke1 Rc8 47.Bc5 Rc5! 48.Qc5 Qf3 49.Qf2 Qh1 50.Qf1 Qh4 51.Qf2 0-1. Adlai – Vacsko, internet, 2021.

6.Nf3 e4 7.de4 de4 8.Ne5 e3 9.fe3 Qe7 10.Nc4 Bc5 11.Bd4 0-0 12.Qd3 c6 13.a4 Be6 14.Nbd2 Nbd7 15.g3 Bd5 16.Rg1 Ng4 17.Bg2 Rfe8 18.bc6 bc6 19.Rb1 Rad8 (worse 19...Ne3 20.Ne3 Bd4 21.Nf5=) 20.Rb7 (20.c3 Bd4 21.cd4 Nc5-+) 20...Qe6 (20...Bc4 21.Nc4 Qe6 22.Rf1 (22.Na5 Nde5 23.Qc3 Ne3 24.Be3 Nd3 25.cd3 Qe3-+) 22...Bb4 23.Rb4 ab4 24.Rf4-/+) 21.Bh3 (21.Bd5 cd5 (worse 21...Qd5 22.Rd7 Rd7 23.Bc5+/-) 22.Na5 Nde5 23.Be5 Ne5-+ (23...Qe5 24.h3 Ne3 25.Nc6 Nc2 26.Kd1 Qa1 27.Rb1 Qa4 28.Qc2 Qc6 29.Nb3-+)) 21...Bb4 22.c3 c5 (22...Nc5 23.Bc5 Bc5 24.Rf1 Be3 25.Ne3 Qe3 26.Qe3 Ne3 27.Rg1-/+) 23.Rc7 (23.Bg4 Qg4 24.Rc7 cd4 25.cb4 Bc4 26.Nc4 de3 27.Qb3-+) 23...cd4-/+ 24.Qd4 Qh6 25.Rd7? (better 25.Bg4!? Nf6 26.h4 Bc3 27.Qc3 Ng4 28.Qd4-/+) 25...Rd7-+ (25...Qh3? 26.Qd5 Rd7 27.Qd7+-) 26.Bg4 Be6 (26...Qh2 27.Bd7 Qg1 28.Nf1=) 27.Qd7 Bd7 28.Bd7 Re3 (28...Qh2 29.Nf3 Qg1 30.Ng1 Bc3 31.Kf2+/-) 29.cb4 Rc3 30.Kd1 (30.ba5?? Qh2 31.Nf3 Rf3 32.ef3 Qg1 33.Ke2 Qg3-+) 30...ab4 31.Rf1 Qh2 32.Bc6 f6 (32...Rg3 33.Bd5 Rg1 34.Bf7 Kf8 35.Bd5 Rf1 36.Nf1-+) 33.Ne4 (better 33.a5!? Qh5 34.Rf4-+) 33...Qh3 34.Bd5 Kf8 35.Ncd2 0-1. Vendelo – Erectus, internet, 2021.

4.d3 Be6

5.Qd2 A) 5...Ne7 6.Nf3 Ng6 7.e4 0-0 8.Ng5 a5 9.c4=+; B) 5...Qf6 6.e3 Nd7 7.c4 c6 8.Nf3 Ne7 9.Be2=+; C) 5...a5 6.Nf3 ab4 7.Ne5 f6 8.Nf3 Nc6 9.e3=+; D) 5...Nc6 6.e3 Qf6 7.Nf3 Nh6 8.Nc3 a6 9.Rb1=+; E) 5...Nd7 6.Nf3 a5 7.Ng5 Bg4 8.h3 Bh5 9.g4=+.

5.Nd2 b5 6.Ngf3 White fights for the Initiative Nf6 (6...Qf6 7.c4 c6 8.c5=) 7.Ne5+= 0-0 8.Nef3 c6 (8...a5 9.e4 Be7 10.e5+=) 9.e4 de4 10.de4 Bg4 (10...Re8!? 11.Be2 Bf4+=) 11.e5 Qe7? (11...Nd5 12.h3 Bf3 13.Nf3 Re8+/-) 12.Be2 (12.Qe2!? Re8 13.ef6 Qd7+-) 12...Bf3 13.Nf3 (13.ef6?! Qe2 14.Qe2 Be2 15.Ke2 Re8 16.Kf3 Nd7+/-) 13...Be5 (13...Bb4 14.c3 Bc3 15.Bc3+-) 14.Ne5 Nd5 (14...Rd8 15.Qc1+-) 15.Qd4 Qg5 (15...Nf6 16.c4 Rd8 17.Qc5 Qc5 18.bc5+-) 16.Bf3 (16.h4 Qf6 17.Bb5 Qe6+-) 16...Nf6 (16...Rd8 17.Rd1 a5 18.c4 (worse 18.Bd5 Rd5 19.Qb6 Nd7 20.Qc6 Re5 21.Kf1 Ree8 22.Rd7 ab4+-) 18...bc4 19.b5+- (19.Bd5?! cd5 20.f4 Qh4 21.g3 Qe7+-)) 17.a4 (17.Nc6?! Nc6 18.Bc6 Rac8+-) 17...Re8 (17...ba4 18.0-0+- (worse 18.Nc6 Nc6 19.Bc6 Rac8+-)) 18.0-0 Na6 (18...ba4 19.Nc6 Nc6 20.Bc6+-) 19.ab5 Rad8 (19...Re5 20.Qe5 Qe5 21.Be5 Nb4 22.bc6+-) 20.Qa7 Nb8 (20...Re5 21.Be5 Qe5 22.ba6 Rc8+-) 21.Qf7 Kh8 22.Qe8! Ne8 (22...Re8 23.Nf7 A double attack) 23.Nf7 Theme: Double Attack 23...Kg8 24.Ng5 Nf6 25.bc6 h6 26.Bf6 (26.Bf6 gf6 27.Bd5 Rd5 28.c7 Nc6 29.c8Q Kg7 30.Ne6 Kf7 31.Qc6 Rd2 32.Ra7 Rd7 33.Qd7 Kg6 34.g4 f5 35.Qg7) 1-0. Pereira – Vintins, internet, 2020.

5.Nd2 Nd7 6.g3 Ne7 7.c4 d4 8.c5 Nc5 9.bc5 Bc5 10.Ngf3 h6 (better is 10...Nc6!?+=) 11.Ne5+- Qd6 12.Nef3 g5? (better is 12...Qb6 13.Qc2 Nc6+-) 13.Ne4 Qb6 14.Qc1 (14.Nc5?! Qb2 15.Ne6 Qc3 16.Nd2 fe6+-) 14...Qa5 15.Qd2 Qd2 (15...Bb6 16.Nd4 Rf8 17.Bc3+-) 16.Kd2 0-0-0 (16...Bb6 17.Nd4 Rf8+-) 17.Nc5 Bd5 (17...Nc6 18.e3 de3 19.fe3+-) 18.Bd4 b6 (18...Bf3 19.Bh8 Bh1 20.Bf6+-) 19.Bh8 bc5 (19...Rh8 20.e4+-) 20.Bf6 Rd7 (20...Kd7 21.Bh3 Kd6 22.Bg4+-) 21.Bh3 (21.Bh3 Be6 22.Be6 fe6 23.Ne5+-) 1–0. Janek – Larry, internet free game, 2017.

5.e3 Nd7 6.c4 a5 7.c5 Be7 8.Nf3 ab4 9.ab4=.

5.e3 Nf6 6.Nf3 (6.Be2 Nbd7 7.Nf3 a5 8.b5 0-0 9.Nc3=+; 6.c4 Nc6 7.Nf3 dc4 8.b5 Na5 9.Be5=+) 6...Nbd7 7.c4 c6 8.Be2 Qe7 9.Nbd2=.

5.Nf3 Nd7 6.e3 (6.Nc3 c6 7.e3 b5 8.Na2 a5 9.c4=+; 6.e4 c6 7.ed5 cd5 8.Nc3 Qe7 9.Qe2=+) 6...a5 7.b5 Ngf6 8.Be2 0-0 9.Nc3=+.

5.Nf3 f6 6.Nbd2 Ne7 7.g3 (7.c4 c6=) 7...0-0 8.Bg2 Nd7 9.0-0 c6 10.Rc1 a5 11.c3 a4 (11...ab4 12.cb4 Qe8 13.Qc2+=) 12.c4= h6 13.Nh4 g5 14.Nhf3 b5 15.Ne1 f5 16.e4 fe4 17.cd5 cd5 (17...Nd5 18.Rc6 Nb8 19.Rc1 ed3 20.Nb1+-) 18.de4 d4 19.Qe2 Rb8 20.Nd3 Ng6 21.Rc6 Nb6 22.f4 gf4 (22...ef4? 23.e5 Ne5 24.Ne5+-) 23.Qh5 Kh7 24.gf4 Nh4? (24...ef4 25.Bd4 Ne7+-) 25.fe5 Ng2 (better is 25...Rg8 26.Rf2 Ng2 27.Rg2 Rg2 28.Kg2 Qg8 29.Kh1 Bf8+-) 26.Kg2 (26.ed6 Rg8 27.Kh1 Rg5 28.Rf7 Kg8 29.Qh6 Kf7+-) 26...Rg8 27.Kh1 Rg5 28.Rf7! Bf7 29.Qf7 Rg7 30.Qf5 Kg8 31.ed6 Nc4 (31...Qe8 32.Rc7 (32.Qb5?? Qg6 33.Rc8 Rc8 34.Qd5 Nd5 35.ed5 Qg2) 32...Qg6 33.Qg6 Rg6 34.e5+-) 32.Bd4 Nd6 33.Qe6 Nf7 34.Bg7 (34.Bg7 h5 35.Bh6+-) 1–0. Coope,Derek William (1745) – Nagy,Zoltan (1770), Jubilee, 2007. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.d3 Be6)

5.Nf3 Qf6 6.e3 (6.Nc3 c6 7.e3 Ne7 8.Be2 0-0 9.Na4=+; 6.Nbd2 Nc6 7.c4 dc4 8.Nc4 a6 9.e3=; 6.e4 Nc6 7.Nbd2 d4 8.Nc4 Rd8 9.Nd6=) 6...a5 7.c4 dc4 8.dc4 ab4 9.c5 =.

5.f4 Qf6 6.Qd2 Nc6 7.Nf3 a6 8.e3 d4 9.fe5 =.

5.e3 a5

6.b5 Nf6 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 c6 10.Nc3 h6 11.a4 (11.h3 Qc7-/+) 11...Qc7-/+ 12.h3 Rac8 13.Rb1 Rfd8 14.Qd2 (14.Kh1 Rb8=+) 14...Bb4-/+ 15.Qd1 Nb6 16.bc6 bc6 17.d4 e4 18.Ne5 Bd6 19.f3 (19.Qd2 Rb8-/+) 19...ef3 (worse 19...Be5 20.de5 ef3 21.ef6 fe2 22.Ne2+=) 20.Nf3 (20.Rf3 Rb8-/+) 20...Ne4 (20...Rb8 21.Bd3-/+) 21.Bd3 (21.Ne4 de4 22.Nd2 f5-/+) 21...f5 22.Ba1 Ng3 23.Re1 g5 (23...Rb8!?-/+) 24.h4 Rb8 (24...g4 25.Ne5-/+) 25.hg5= hg5 26.Ng5 Bf7 27.Nf7 (27.Rb3 Bh5 28.Qd2 Qe7=) 27...Qf7 28.Qf3 Qh7 29.Ne2 Qh4 (29...Ne4 30.Nf4=) 30.Red1 (30.Nf4 Ne4 31.Red1 Kf7=+) 30...Ne2 (30...Ne4 31.g3 (31.Qf5 Bh2 32.Kf1 Nc4 33.Qg6 Kh8 34.Qh5 Qh5 35.Be4 Rf8 36.Nf4 Ne3 37.Kf2 Nd1 38.Ke1 Bg3 39.Kd2 Bf4 40.Ke1 Qh4 41.g3 Qg3 42.Kd1 Rb1 43.Ke2 Re1) 31...Qh6 32.Nf4=) 31.Be2 Qh2 (31...Na4 32.Bd3= (32.Qf5?? Qh2 33.Kf1 Rf8 34.Rb8 Bb8 35.Qf8 Kf8–+)) 32.Kf2 Qh4 33.g3 Qh2 34.Qg2 Bg3 35.Kf3 Qg2 36.Kg2 Bd6 (36...Bc7 37.Bd3=) 37.Bc3+= Re8 (37...Kf7 38.Ba5 Rg8 39.Kf3 Na4 40.Rb8 Rb8 41.Rh1+=) 38.Ba5 Na4 (38...Re3? 39.Kf2 Re2 40.Ke2 Re8 41.Kf2 Na4 42.Rh1+-) 39.Rb8 Rb8 40.Ra1 Nb6 (40...Nb2 41.Bc3+=) 41.Rf1+- Nc4 (41...f4 42.ef4 Nc4 43.Bc4 dc4 44.Kf3+-) 42.Bc4 dc4 43.Rf5 Rb2 (43...Be7 44.Bc3+-) 44.Rf6+- Bb4?? (better 44...Rc2 45.Kf3 Ba3 46.Rc6 Kf7+-) 45.Bb4 Rb4 46.Rc6 Kf7 47.Kf3 Rb2 (47...c3 48.d5+-) 48.Rc4 1–0. Pierre – Motwani, internet, 2020.

6.b5 Nf6 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 0-0 9.Nc3=+.

6.Nd2 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Nd7 9.Ngf3=+.

6.d4 ed4 7.Bd4 Nf6 8.b5 0-0 9.Bd3=+.

6.Nf3 Nd7 7.b5 Ngf6 8.Be2 0-0 9.Nc3=+.

5.e4 d4

6.c3 c5 7.Nf3 Nc6 8.Be2 Nf6 9.0-0 =+.

6.c3 Nc6 =+.

6.Be2 Nf6 7.Nf3 0-0 8.c3 c5 9.bc5 =+.

6.Ne2 Nf6 7.c3 c5 8.bc5 Bc5 9.cd4 Bd4 (9...ed4 10.Nf4=+) 10.Nd4= ed4 11.Qa4 (11.Be2 Nc6=) 11...Nc6=+ 12.Be2 (12.Nd2 a6=+) 12...0-0 (12...Qb6 13.Qc2=+) 13.Nd2 a6 14.Bf3 (14.0-0 b5 15.Qd1 Rc8=+) 14...b5 (14...Qb6 15.Qc2-/+) 15.Qd1 Ne5 16.Rc1?? (better is 16.Be2=+) 16...Nd3–+ 17.Kf1 Nb2 18.Qe2 Rc8 19.Rb1 Nc4 20.g3 Nd2 21.Qd2 Qd7 22.Kg2 Bh3 23.Kg1 Qa7 24.Qe2 Rfd8 25.e5 Nd5 26.Rd1 Nc3 (27.Qd3 Nd1 28.Qd1 Qe7–+) 0–1. alaamattar (2110) – tomy (2100), net–chess.com, 2006.

4.d3 f5

5.c4 c6 6.Nf3 Qe7 (6...Nf6 A) 7.c5 e4 (7...Bc7 8.Be5 Be5 9.Ne5=) 8.de4 fe4 9.cd6=; B) 7.Ne5 Qe7 8.Nf3 0-0 9.Nbd2+=) 7.cd5 (7.c5 Bc7 8.e3 b6 9.Nbd2=) 7...cd5 8.Nc3 (8.e3 Nf6 9.Be2=) 8...Nf6 9.Nb5 Bb4 10.ab4 Qb4 11.Bc3 Qb5 12.e3 0-0 13.Be2 Qe8 (13...Nbd7 14.0-0=) 14.Be5 Nc6 15.Bd6 Rf7 16.0-0 a5 (16...Be6 17.Qa4=) 17.Qa4 Qd8 18.Bc5 Bd7 (18...Nd7 19.Ba3=) 19.Ng5 Ne5 (19...Re7!?+=) 20.Nf7 Nf7 21.Qf4 b5 22.Rfc1 b4 23.Bd1+- Bb5 24.Qf5 Nd6? 25.Qe6 Nf7 26.Bb6 Qf8 27.Ba5 Bd3 28.Bb4 Ra1 29.Ra1 Qb8 30.Bh5! Nh5 31.Qd5 Nf4 32.ef4 (32...Qb4 33.Ra8 Qf8 34.Rf8 (34.Qd3 Qa8 35.g3 Qc6-/+) 34...Kf8 35.Qa8 Ke7 36.Qa3 Nd6 37.Qd3+-) 1–0. orane – Tomorob, caissa.com, 2008.

5.c4 d4 6.Nf3 (6.c5 Be7 7.Nf3 Bf6 8.e3 de3 9.fe3=; 6.e3 de3 7.fe3 Qh4 8.g3 Qf6 9.c5+=) 6...Nd7 7.e3 de3 8.fe3 c5 9.bc5 +=.

5.c4 Nf6 6.c5 Be7 7.Be5= a5 8.Bb2 0-0 9.e3 +=.

5.Nf3 Nd7 6.c4 c6 7.e4 Ne7 8.ef5 Nf5 9.cd5 =.

5.Nf3 Qe7 6.e4 (6.c4 e4 7.c5 Bc5 8.de4 de4 9.bc5=+; 6.e3 a5 7.Nc3 Nf6 8.Nb5 Bb4 9.ab4=+) 6...fe4 7.de4 de4 8.Ne5 Nf6 9.Nc4 =.

5.Nf3 Qf6 6.e4 (6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Nc3 Ne7 9.Nb5=) 6...d4 7.c3 dc3 8.Nc3 Nc6 9.b5 +=.

5.Nd2 Nf6

6.c4 0-0 7.c5 Be7 8.Qb3 e4 9.e3 c6 (9...a5 10.Nh3=) 10.Ne2 (10.Rc1=) 10...Ng4 (better 10...b6!?=+) 11.de4+= fe4 12.Ne4 Kh8 (12...Bf5 13.N2g3 Be4 14.Ne4+/-) 13.h3+/- de4 (13...Nh6 14.Rd1+/-) 14.hg4 Nd7? (better 14...Qd7+/-) 15.Nf4+- Rf4 16.ef4 Nf6 (16...Bf6 17.Qf7 Nf8 18.Rd1+-) 17.g5 Bg4 (17...Nd5 18.g6 Bh4+-) 18.Qg3 (18.Qg3 b5 19.Qh4+-) 1-0. Adlai – Byadab, internet, 2021.

6.c4 dc4 7.Nc4 Qe7 8.Nf3 Pawn e5, live or die! 8...e4 9.Nd4 0-0 10.Nd6 cd6 11.e3 Nc6 12.Be2 Nd4 13.Bd4 Bd7 (13...Be6 14.0-0+=) 14.0-0+= ed3 (14...Be6 15.Rc1+=) 15.Qd3+/- Ne4 16.Rac1 Bc6 (16...Be6 17.Rfd1+/-) 17.f3 Nf6 (17...Ng5!?+/-) 18.Qf5+- Nd5 19.Qh3 Ne3?? (better 19...Bd7 20.Qg3 Be6+-) 20.Bd3 Nf1 (20...h6 21.Rce1+-) 21.Qh7 Kf7 22.Qh5 (22.Kf1?! Qg5 23.Rc3 Rh8=; 22.Bf1?! Ke8+/-; 22.Rf1?! Qg5 23.b5 Rh8+-) 22...Ke6 23.Qg4 (23.Rf1?! Qf7 24.Qg4 Ke7+-) 23...Kf7 24.Bg6 (24.Bf1?! Ke8+/-; 24.Rf1?! Ke8+-; 24.Qg7?! Ke8 25.Qe7 Ke7 26.Kf1 Rf4+/-) 24...Kg8 25.Qh5 (25.Rf1?! Be8 26.Bf5 Rf5 27.Qf5 Bd7+-; 25.Kf1 Be8 26.Bd3 Rf6+-) 25...Rfc8 26.Qh7 (26.Qh7 Kf8 27.Qh8) 1-0. Pereira – Trainee, internet, 2020.

6.c4 d4 7.c5 Be7 8.g3 0-0 9.Bg2 c6 10.e3 de3 11.fe3 Qd3 12.Nf1 Qd1 13.Rd1 e4 14.Nd2 (14.Bf6 Bf6 15.Nd2 a5–+) 14...Nd5 15.Nc4 Bf6 (15...Be6!? 16.g4–+) 16.Bf6-/+ Rf6 17.Ne2 Be6 (17...b5 18.Rd5 cd5 19.Nd6-/+) 18.Bh3 (18.g4 a5 19.gf5 Bf5 20.Ng3=) 18...Ne7 (better is 18...b5 19.Ne5 a5–+) 19.Rd8 Kf7?? (better is 19...Rf8 20.Rf8 Kf8=) 20.Ne5 1–0. bihyjt – ttban, internet, 2017.

6.e3 Be6 7.c4 dc4 (7...c6 8.Ngf3 Nbd7 9.c5=) 8.dc4 0-0 (8...e4 9.c5 Be7 10.Ne2+=) 9.c5+= Be7 10.Bc4 (10.Ngf3!?+=) 10...Bc4= 11.Nc4 e4 12.Qb3 Ng4?? (better is 12...Qd5=) 13.Ne5 (better is 13.Rd1 Qd1 14.Qd1+-) 13...Kh8 14.Nf7 Rf7 15.Qf7 Bf6 16.Rd1 Qc8 17.Bf6 Nf6 18.Ne2 Nc6 19.Nf4 Qe8 20.Qc7 g5 21.Qb7 gf4 22.ef4 e3 23.f3 Rb8 24.Qa6 Qc8? 25.Qe2 Qe8? 26.0-0 Qe6? 27.Rd6 Qe7 28.Rc6 Nd5 29.Qb2 Kg8 30.Rd6 e2 31.Re1 Qe3 32.Kh1 Nf4 33.Rd7 Nh5 34.Re2 Qh6 35.Ree7 Qf6 36.Qa2 (36...Kf8 37.Rf7 Kg8 38.Rg7 Kh8 39.Rh7#; 36.Qb3 Kf8 37.Rf7 Kg8 38.Rg7 Kh8 39.Rh7#) 1–0. willow27 – dixi82, ChessWorld.net, 2006.

4.d3 Nf6!?-/+

5.c3 0-0 6.Nd2 Bf5 7.g3 e4 8.de4 de4 9.Nc4 Be7 10.Qd8 Rd8 11.Ne3 Bg6 12.Nh3 Nc6 13.Nf4 a5 14.Bg2 Ne5 15.0-0 Rd2 16.Rab1 Kf8 (16...b5 17.Rfd1 Rd1 18.Rd1=) 17.c4 Ned7 18.ba5 Nc5 (18...Ra5?? 19.Bc3 Ra3 20.Bd2+-) 19.Rfc1 c6 (19...Nh5 20.Ng6 hg6 21.Rd1 Rd1 22.Rd1+=) 20.Bc3 Ra2 21.Bb4 Nfd7 22.h4 f6 23.Bh3 Ne5? (better 23...Ra7+/-) 24.Bc5+- (24.Bc5 Bc5 25.Ne6 Kg8 26.Nc5 Ra5 27.Rd1 Rc5 28.Rd8 Be8 29.Re8 Kf7 30.Ra8+-) 1-0. Pereira – Ciufe, internet, 2021.

5.c3 a5 6.Nf3 -/+.

5.c3 Bf5 6.g3 Nbd7 7.Bg2 c6 8.h3 (8.Nf3 a5-/+) 8...0-0 9.Nf3 Re8 (9...a5 10.0-0-/+) 10.c4+= d4 (10...Qb6 11.Nc3+=) 11.0-0 c5 12.bc5 (12.g4 Be6 13.Ng5 Qb6+=) 12...Nc5-/+ 13.g4 Bg6 (13...Bd7 14.Nbd2-/+) 14.a4 (14.Nh4 Qb6 15.Qc2 Ne6+=) 14...a5 (14...Nfd7 15.Bc1-/+) 15.Nh2 (15.Nh4 Qb6 16.Qc2 Nb3=) 15...e4 (better is 15...Qb6 16.Ba3 e4 17.de4 Nfe4-/+) 16.f3?? (16.de4 d3 17.ed3 Nd3 18.e5 Ne5 A) 19.Bb7 Rb8 20.Ba3 Nc4 21.Bd6 Rb7–+ (21...Qd6?! 22.Qd6 Nd6 23.Bg2-/+); B) 19.Nd2-/+) 16...e3 (16...ed3 17.ed3 Nd3 18.Bc1–+) 17.Bd4? (better is 17.Qc2 Bf4 18.Rc1–+) 17...Bh2 18.Kh2 Qd4 19.Na3 (19.Ra3 Qf4 20.Kg1 Red8–+) 19...Qf4 20.Kg1 Rad8 (20...Bd3 21.h4–+) 21.h4 (21.Re1 Bd3! 22.ed3 e2–+) 21...h6 (better is 21...Bd3 22.ed3 e2 23.Qb1–+) 22.Bh3 (22.Qe1–+) 22...Qg3 23.Bg2 Qh4 (23...Nd3!? 24.ed3 e2 25.Qc1–+) 24.Nb5 (24.Qe1 Qe1 25.Rfe1 (25.Rae1?? Bd3 26.ed3 e2–+) 25...Bd3 26.ed3 Nd3 27.Reb1–+) 24...Nd3! 25.ed3 Bd3 (better is 25...e2 26.Qd2 ef1R 27.Bf1 Bd3 28.Qf2–+) 26.Re1 (26.Qe1 Qg5 27.Qa5 Bf1 28.Bf1 e2 29.Be2 Qe3 30.Kh1 Qe2 31.Nd6 Qf3 32.Kg1 Re2 33.Qd8 Kh7 34.Qh8 Kh8 35.Nf7 Kg8 36.Nh6 gh6 37.a5 Qg2) 26...Bc4 (better is 26...Qf2 27.Kh1 Bc2 28.Qd6 Rd6 29.Nd6–+) 27.Qc1 (27.Nd6 Re6 28.Nc4 Rd1 29.Rad1 Qf2 30.Kh1–+) 27...Qf2 28.Kh2 Bb5 (28...Rd2 29.Qd2 Qh4 30.Bh3 ed2 31.Re8 Ne8 32.Rd1–+) 29.ab5 Rd2 30.Rg1 Qh4 0–1. Benreguia,F – Bromo,Alexis, FICGS, 2016.

5.Nc3 c6 6.e4 (6.e3 a5 7.b5 0-0-/+) 6...a5 7.ed5 ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1 Bb4 10.Nge2 (better is 10.dc6!? Nc6 11.Be2-/+) 10...cd5–+ 11.Qa4 (11.d4 Ne4 12.f3 ed4 13.Nd4 Qh4 14.g3 Ng3 15.hg3 Bc3 (15...Qh1?! 16.Qa4 Nc6 17.Nc6 bc6 18.Qc6 Bd7 19.Qd5-/+; 15...Qd4?! 16.Be2–+) 16.Bc3 Qh1–+) 11...Nc6 12.g3 (12.Ba3 Ba5 13.Kd1–+) 12...d4 13.Bg2 dc3 14.Nc3 Bd7 15.0-0 0-0 16.Ne4 (16.Bc6 Bc3 (16...Bc6?! 17.Qb4 Re8 18.Qc5+=; 16...bc6?! 17.Qb4 Qc7 18.Ba3=) 17.Bc3 Bc6–+ (17...bc6?! 18.Re1–+)) 16...Ne4 17.Be4 Bc5 18.Qb5 Qe7 19.Qb7 (19.Rb1 Rb8–+) 19...Rb8 20.Bc6 (20.Qa6 Rb2 21.Bc6 Qd6 (21...Rc2?! 22.Qa8 Qf8 23.Qf8 Kf8 24.Bd7-/+) 22.Qa8 Rb8 23.Qb8 Qb8 24.Bd7 Qb2–+) 20...Rb7 21.Bb7 Bh3 22.Ra1 (22.Be4 Bf1 23.Kf1–+) 22...Qb7 23.Be5 (23.Ra8 Qa8 24.Be5 Qg2) 23…Qg2# 0–1. Neumann,Ulf – Markus,Roland, DESC, 1999.

5.c4 c6 6.Nf3 (6.c5 Bc7 7.Nf3 d4 8.e3 de3 9.fe3=; 6.e3 0-0 7.Nf3 Qe7 8.c5 Bc7 9.Be2=+; 6.Nd2 Be6 7.Ngf3 Nbd7 8.e3 0-0 9.c5=; 6.Qc2 0-0 7.Nf3 e4 8.de4 de4 9.c5=+) 6...d4 7.e3 de3 8.fe3 Nbd7 9.Be2 =.

5.c4 Nc6 6.c5 (6.cd5 Nd5 7.Nf3 a6 8.Nc3 Nc3 9.Bc3=+) 6...Be7 7.b5 Nb8 8.Nf3 Bc5 9.Be5 =+.

5.c4 d4 6.c5 Be7 7.Nf3 Nc6 8.e3 de3 9.fe3 =+.

5.c4 Nbd7 6.c5 Be7 7.Nf3 e4 8.Nd4 ed3 9.e3 =.

5.Nd2 a5 6.e3 ab4 (6...0-0 7.Ngf3-/+) 7.ab4=+ Ra1 8.Qa1 Qe7 9.Ngf3 Nbd7 10.b5 0-0 11.Be2 Rd8 12.0-0 e4 13.de4 de4 14.Nd4 Qe5 15.g3 Qg5 16.Nc4 Ne5 (16...Be7!?=) 17.h4 Qg6 18.Ne5 Be5 19.Nc6 bc6 20.Be5 h6? (better 20...cb5 21.Bc7 Rd5+=) 21.Bc7+- Rd2 22.b6 (22.b6 Kh7 23.Ba6 Ba6 24.Qa6 Rc2 25.Qc8+-) 1-0. marekt (2675) - Pawnhunter1 (2455), ChessWorld.net, 2021.

5.Nd2 b5 6.c4= bc4 (6...c6 7.Ngf3 Nbd7 8.e4=) 7.dc4 d4 (7...c6 8.Ngf3 e4 9.c5=+) 8.c5 Be7 9.Ngf3 Nbd7 (better 9...Ng4!?+=) 10.Nc4+- Bb7 (10...e4!? 11.Nd4 0-0+-) 11.Nfe5+- Ne5 12.Ne5 0-0 13.Qd4 Qe8 14.e3 Rd8 (14...a5 15.b5+-) 15.Qc4 Bd5 (15...a5 16.c6 Bc8 17.b5+-) 16.Qa6 Ne4? (16...c6+-) 17.Bb5 (17.Qa7 Bh4 18.g3 Bf6=) 17...c6 18.Bc6 (18.Nc6 Bh4 19.0-0 Nf2+-) 18...Bc6 19.Qc6 Nf6 (19...Nf2 20.Qe8 Rfe8 21.Kf2 Rd2 22.Kf3 Rb2+-) 20.Qe8 Rfe8 21.Nc6 Rd3 (21...Rd7 22.Ne7 Ree7 23.Bf6 gf6 24.Ke2+-) 22.Ke2 Rb3 (22...Rd7 23.Rhd1 Rc7 24.Ne7 Ree7 25.Bf6 gf6 26.Rd8 Kg7 27.Rad1+-) 23.Rhb1 (23.Bd4!? Ne4 24.Na5 Rc3 25.Bc3 Nc3 26.Kd3 Bf6+-) 23...Bf8 (23...Ne4 24.Na7 Rd8 25.Nc6 Rd2 26.Kf3 Ng5 27.Kg4 f5 28.Kh4 (28.Kf5 Rf2 29.Kg4 Rg2 30.Kf4 Rf2 31.Kg3 Ne4 32.Kg4 Bf6+-) 28...Nf3 29.Kg3 Bh4 30.Kh3 Rbb2 31.Rb2 Rb2 32.gf3 Bf2 33.Ne7 Kf7 34.Nf5+-) 24.Nd4 (24.Nd4 Rb2 25.Rb2+-) 1–0. Pereira – Ad Rem, internet, 2020.

5.Nd2 Qe7 6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Ngf3 0-0 9.e3 Nc6 (9...a5 10.Be2-/+) 10.Be2=+ a6 11.0-0 e4 (better 11...h6!?=+) 12.Bf6+= gf6 (12...Qf6 13.de4 Be6 14.ed5 Bd5 15.Bc4 Bc4 16.Nc4+/-) 13.de4+/- de4 14.Ne4 Bc7 (14...Qe4 15.Qd3 Double attack (15.Qd6 Discovered attack; 15.Qd6 Deflection; 15.Qd3 Decoy; 15.Qd6 Overloading)) 15.Ng3 Bg4 (15...Be6 16.Bd3+/-) 16.Nd4+- Bd7 (16...Be2!? 17.Nc6 bc6 18.Ne2 c5 19.bc5 Qc5+-) 17.Bd3 Ne5?? (17...Nd4 18.ed4 Bg3 19.hg3 Rad8+-) 18.Qh5 Nd3 19.Ndf5 Bf5 20.Nf5 Qe4 21.f3 Qe5 (21...Qf5 22.Qf5 Ne5 23.Qf6 Rae8+-) 22.Qg4 Kh8 23.Qg7 1-0. Vendelo – Tucuman, internet, 2021.

5.e3 0-0 6.Be2 c6 7.Nd2 Bf5 8.c4 Nbd7 9.Ngf3 Re8 (9...b6 10.Qc2=) 10.0-0 Rc8 11.e4 de4 12.de4 Bg4 (12...Be4 13.Ne4 Ne4 14.Bd3=) 13.c5+= Bc7 14.h3 Bh5 15.Qc2 Qe7 16.Rfe1 Rcd8 17.Rad1 h6 18.Nc4 Will e5 fall? 18...Nf8 (18...Bg6!? 19.Nd6 Bd6 20.cd6 Qf8+=) 19.Nfe5+/- Be2 20.Qe2 Rd1 (20...Ne6 21.Qe3+/-) 21.Rd1+- Ne6 (21...Be5 22.Ne5 Ne6 23.Qc2+-) 22.Nd6 Bd6 23.cd6 Qd8 24.Qf3 Ng5 25.Qe3 Nge4 (25...Qb8 26.f3 Rd8 27.Qd3+-) 26.d7 (26.Qa7?! Nd6 27.Nc4 Nd5 28.Nd6 Qd6 29.Qb7 Qg6+/-) 26...Re7 (26...Re6 27.Qa7 Rd6 28.Rd6 Nd6 29.Qa5 Qa5 30.ba5 Nd7 31.Nd7+-) 27.f3 (27.Qa7 Nd7 28.Qb7 Qb6 29.Qb6 Nb6+-) 27...Ng3 28.Qa7 Nd7 29.Rd7 Rd7 30.Nd7 Qd7 31.Qb8 Kh7 32.Qg3 Qd1 33.Kh2 f6 34.Qc7 Kg6 35.h4 (35.Qb7?! Qd6 36.Kg1 Qd1 37.Kf2 Qd2 38.Kg3 Qb2 39.Qc6 Qa3+-) 35...Qc2 (35...h5+-) 36.h5! Kh5 (36...Kh5 37.Qg7 Mate attack) 37.Qg7 Qc4 (37...f5 38.Bc1! Qc1 39.g4 Kh4 40.Qe7 Qg5 41.Qe1) 38.g4 Kh4 (38...Qg4 39.Qg4) 39.Bf6 (39.Qf6) 1-0. Adlai – Byadab, internet, 2021.

5.Nf3 Nbd7 6.c4 (6.Nbd2 a5 7.e4 0-0 8.b5 c6 9.bc6=+; 6.Nc3 c6 7.e3 a5 8.b5 0-0 9.Rb1=+) 6...dc4 7.dc4 e4 8.Nd4 Be5 9.Qc2 =+.

5.Nd2 e4?? 6.e3 (6.de4 Ne4 7.Ne4 de4+=) 6...Ng4 (better 6...ed3 7.Bd3 a5=+) 7.de4+- Nf2?? (better 7...Be5 8.Be5 Ne5+-) 8.Kf2+- Qh4 (8...de4 9.Qh5 g6 10.Qb5 c6 11.Qc4+-) 9.g3 Bg3 (9...Qh6 10.ed5 Nd7+-) 10.hg3 Qh1 11.Bg7 Rg8 12.Bg2 Qh2 (12...Qg2 13.Kg2 Rg7 14.Qh5+-) 13.Nf1 Qg1 (13...Qg2 14.Kg2 Rg7 15.Qd4+-) 14.Kg1 Rg7 15.Qd4 Rg6 (15...Kf8 16.ed5 Nd7+-) 16.Qh8 Kd7 17.Bh3 Kc6 18.ed5 Kb6 19.Qd4 c5 (19...Ka6 20.Qc4 Kb6 21.Qc5 Ka6 22.Qa5) 20.Qc5 (20.Bc8?! cd4 21.ed4 Nc6+=) 20...Ka6 21.Qa5 1–0. Leonco – Tanine, internet corr, 2018.

5.Nf3 Qe7 6.g3 a5 7.Nbd2 e4 8.de4 de4 (worse is 8...ab4 9.e5 Be5 10.Be5 ba3 11.Qc1+/-) 9.Bf6 gf6 (worse is 9...Qf6 10.Ne4 Qb2 11.e3+=) 10.Nd4 e3 11.fe3 Qe3 (11...ab4?! 12.ab4 Ra6 13.Ra6 Na6 14.c3+=) 12.N2b3 (better is 12.N4f3!?-/+) 12...a4–+ 13.Na5 Be5 14.Nb5 Qe4 15.Rg1 Bd7 16.e3? (16.Qd2 Bb5 17.Rd1–+) 16...Qe3 17.Qe2 Qe2 (better is 17...Qg1 18.0-0-0 Qb6–+) 18.Be2 Ra5 (18...Ba1?! 19.Nc7 Ke7 20.Na8+=) 19.ba5 (19.Nc7 Kd8 20.0-0-0 Bg3 (20...Kc7?! 21.ba5 Nc6 22.a6–+; 20...Bc7?! 21.ba5 Ba5 22.Bb5–+) 21.Rg3 Re5–+) 19...Ba1 20.Nc7 Kd8 21.Nd5 Be6 22.Nf4 Bc3 23.Kf1 Bd7 24.Kg2 Ba5 25.Rb1 Bc6 26.Bf3 Nd7 0–1. Hinchliffe,V – Heaton,Adrian, BPCTC corr England, 1992. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.d3 Nf6)

5.h3 a5 6.b5 -/+.

5.h3 e4 6.e3 0-0 7.d4 (7.Nd2 Nbd7+=) 7...c6 8.Ne2 a5 9.ba5 Qa5 10.c3 b6 11.Nc1 Ba6 12.Nb3 Qa4 13.Ba6 Na6 14.0-0 Nc7 15.N3d2 Qd1 16.Rd1 b5 17.Nf1 Ne6 18.Ng3 Ra6 19.Nf5 Bc7 20.Nd2 Rfa8 21.Nb3 g6 22.Nh6 Kf8 23.Ng4 Nd7 24.Ne5? (better is 24.f4–+) 24...Ne5 25.de5 Be5 26.Re1 Ke7 27.Nd4 Nc5 28.Ra2 Nd3 29.Re2 Bd4 30.cd4 (30.ed4 Nb2 31.Reb2 Ra3 32.Ra3 Ra3–+) 30...Nb4! (30...Nb2?! 31.Reb2 Ra4 32.Kf1–+) 31.Bc3 Na2 (31...Na2 32.Ra2 c5 33.dc5 Ra3–+) 0–1. Lucan,Zdenko (1800) – Janovec,Vladimir (1835), CZE–ch O183 email, 2005.

5.c4 c5

6.bc5 Bc5 7.e3 d4 8.ed4 Bd4 9.Bd4 -/+.

6.Nd2 cb4 7.ab4 dc4 8.dc4 Bb4 9.Be5 -/+.

6.cd5 cb4!? 7.e4 0-0 =+.

6.cd5 cb4 7.e4 ba3 8.Ba3 0-0 9.Nd2 =+.

6.cd5 Nd5 7.bc5= Bc5 8.Be5 0-0 9.e3 Nc6-/+ 10.Nf3 Ne5 11.Ne5 Be3! 12.fe3 Ne3 13.Qc1 Qd4 14.Qc3 Qc3 15.Nc3 Nc2 16.Kd2 Na1 17.d4 Nb3 18.Ke3 Na5 19.Bd3 f6 20.Nc4 Re8 21.Ne4 Nc4 22.Bc4 Be6 23.Be6 Re6 24.d5 Re5 25.Kd4 Rd8 26.Nc3 Kf7 27.Rb1 Rd7 28.a4 b6 29.a5 ba5 30.Rb5 Rh5 31.h3 Rg5 32.g4 h5 33.Ne4 Re5 34.Ra5 hg4 35.hg4 Kg6 36.Rc5 Rde7 37.Nc3 Rg5 38.d6 Rd7 39.Rc6 Rg4 40.Kd5 Kf7 41.Rc7 Ke8 42.Rc8 Rd8 43.Rc7 a5 44.Ra7 Rg5 45.Kc6 Rc8 46.Rc7 Kd8 47.Kb7 Rc5 48.Nd5 Rb5 49.Nb6 Rb6 50.Kb6 Rc7 (51.Kb5 Ra7–+) 0–1. Munoz Pantoja,M – Pham Guerrero,S, Balaguer, 2003.

6.Nf3 d4 7.bc5 Qa5 8.Nbd2 Qc5 9.Nb3 =+.

5.Nd2 0-0

6.Nb3 Re8 7.e3 Qe7 8.Ne2 e4 (8...Nc6 9.Ng3-/+) 9.h3 Nbd7 10.Ned4 Qd8 (10...Ne5 11.Be2-/+) 11.g4 (11.Be2 Nb6+=) 11...Nb6 12.Nb5 Be7 13.g5 Nfd7 14.de4 de4 (better is 14...c6!? 15.Nc3 Bg5 16.ed5 Qf6=) 15.Qd4+= Bf8 16.0-0-0 a6 (16...Qg5?? 17.Nc7 Re7 18.Na8 Na8 19.h4+-) 17.Nc3 Qe7 18.Bg2 (18.Rg1!?+/-) 18...f5+= 19.gf6 Nf6 (19...Nf6 20.Nc5 Combination; 19...Qf6 20.Nd5 Double attack (20.Ne4 Deflection; 20.Nd5 Decoy); 19...gf6 20.Nd5 Double attack (20.Nd5 Decoy)) 20.Nc5 The pressure on the isolated pawn grows 20...Bf5 21.Nb7 Rab8 22.Na5 Bd7 (22...Rbc8 23.Rhf1=) 23.Rhg1 Rbd8?? (23...Kh8!?+=) 24.Ne4 (better is 24.Nb7 Rb8 25.Ne4 Ne4 26.Be4 Bh3 27.Rg3+-) 24...Ne4+/- 25.Be4 Bb5 (25...Qe4 26.Rg7 Kh8 27.Rdg1 Qc2 28.Kc2 Ba4 29.Kc1 h6 30.Rh7 Kh7 31.Qh8) 26.Qc3 Na4? (better is 26...Rd1 27.Kd1 Na4 (27...Qe4?? 28.Rg7 Kh8 29.Re7 Qd4 30.Qd4 Bg7 31.Qg7) 28.Qb3 Kh8+/-) 27.Qb3 Kh8 28.Bc6 (28.Bd5!? Nb2 29.Qb2 Rd6+-) 28...Rd1 29.Rd1 Rd8?? 30.Bd4 Qh4?? 31.c4 Bc6 32.Nc6 (32.Nc6 Re8 33.Qa4 Qf2 34.Qa6+-) 1–0. Ardaman,Miles (2280) – Helfst,Matt D (1930), 2012.

6.c4 c5 =+.

6.c4 c6 7.c5 Bc7 8.Ngf3 Nbd7 9.e3 Re8 10.Be2 h6 (10...b6 11.cb6 ab6 12.0-0=+) 11.Qc2 a6 12.0-0 Nb8 13.a4 (13.Bc3 Bg4=) 13...Bg4 14.h3 Bh5 15.g4 (15.b5 ab5 16.ab5 Ra1 17.Ba1 cb5=) 15...Bg6 Black plans e4 16.Nh4 (16.b5 ab5 17.ab5 Ra1 18.Ra1 cb5=) 16...Bh7 17.Nf5 Qd7 18.d4 e4 19.Ng3 g6 (19...h5!?=+) 20.Kg2 Kh8 (20...Qe6 21.b5=) 21.Rac1 (21.b5 Bd8+=) 21...Rg8 (21...Qe6 22.b5=) 22.Nb3 (22.f3 ef3 23.Rf3+= (worse 23.Kf3 Re8=+)) 22...b5 (better 22...Qe6!?=) 23.cb6+/- Bb6 24.f3 Ra7? (better 24...ef3!? 25.Rf3 g5+/-) 25.fe4+- Ne4 (25...Qe7+-) 26.Ne4 Bd8 (26...g5 27.Nbd2 Qe7+-) 27.Nbc5 Qe7 (27...Qe8 28.Nd6 Qf8 29.Ncb7+-) 28.Nf6 Rf8 (28...Qe3 29.Ng8 Kg8 30.Bd3+-) 29.e4 de4 (29...Bc7+-) 30.d5 Qc7 (30...Bc7 31.d6! Bd6 32.Nd5 Qe5 33.Ne3+-) 31.Ne8 (31.Ne8 Kg8 32.Nc7 Rc7 33.Bc4 cd5 34.Bd5 Rc5 35.Qc5 Nd7 36.Qd4 Ne5 37.Bf7 Rf7 38.Qd8 Kg7 39.Be5 Rf6 40.Rc7) 1-0. Pereira – Paliester, internet, 2021.

6.c4 c6 7.c5 Bc7 8.Ngf3 Re8 9.e4 Bg4 10.Be2 a5 11.h3 Bh5 12.0-0 Nbd7 (12...Na6 13.Re1=) 13.Qc2= Nf8 14.Rfe1 Bf3 15.Nf3 (worse 15.gf3 Ng6-/+) 15...d4 (15...N8d7 16.Reb1=) 16.Nd2 (16.Reb1 Qe7+=) 16...Ng6 17.Reb1 Nd7 18.Bg4 Ndf8 (18...ab4 19.ab4 Nf6 20.Ra8 Qa8 21.Ra1+=) 19.g3 (19.Bc1 Qf6+=) 19...Ne6 (19...Nd7 20.Bc1=) 20.Bc1 a4 (20...Qf6 21.Qc4=) 21.Nc4 Ngf8 (21...Qf6!?=) 22.Nb2+/- g6 (22...Qf6 23.Na4 Nd7 24.b5+/-) 23.h4 (23.Na4 Ng5+/-) 23...h5 24.Bd1 (24.Bh3 Qf6+/-) 24...Ng7 (24...Re7 25.Na4 Qe8 26.Nb2+/-) 25.Qe2 f5 26.Na4 Nfe6 27.ef5 White is in command 27...gf5 28.Nb6 (28.b5!?+/-) 28...Bb6 29.cb6 Nf8 (better 29...Qd6!?+/-) 30.Bb3+- Kh7 31.Bf7 Qf6 (31...Qb6 32.Be8 Re8 33.a4+-) 32.Be8 Re8 33.Bg5 Qd6 34.a4 e4 35.a5 Nfe6 36.a6 (36.b5 cb5 37.Rb5 Qc6+-) 36...ba6 37.Ra6 The passed pawn on b6 will quickly become a dangerous weapon 37...Ng5 38.hg5 e3 39.b7 ef2 (39...Rb8 40.Qf3 Rb7 41.Rc6 ef2 42.Kf1+- (worse 42.Kf2 Qe7+-)) 40.Qf2 Rb8 41.Qe3 (41.Qe3 de3 42.Kh2 Qd3 43.g6 Kh6 44.Raa1-+; 41.Rc1 Qb4 42.Rac6 Qb7 43.Qa2 Qb3 44.g6 Kh8 45.Rc8 Ne8 46.Qb3 Rc8 47.Rc8 Kg7 48.Qf7 Kh6 49.g7 h4 50.Rc6 Nd6 51.Rd6 Kh7 52.g8Q) 1-0. Pierre – GrandDuke, internet, 2020.

6.c4 c6 7.Ngf3 Nbd7 8.e3 Re8 9.Be2 Nf8 10.0-0 Bg4 11.h3 Bh5 12.Ne1 Be2 13.Qe2 Qd7 14.c5 Bc7 15.e4 Ng6 (16.Nc2 Nf4=). strongplayer26 (2455) – SkyNet (2715), ChessWorld.net, 2003.

6.e3 a5 7.Ngf3 Nbd7 8.c4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 dc4 11.Ne5 Be5 12.Be5 Ne5 13.Qe5 cd3 14.Qb5 -/+.

6.e3 Be6 7.Qf3 (7.Ngf3 Nbd7=+) 7...e4 (7...Nbd7 8.c4-/+) 8.Qd1 (8.Bf6 ef3 9.Bd8 fg2 10.Bg2 Rd8 11.c4=) 8...Ne8 (8...Nbd7 9.de4 Ne4 10.Bd3 Nd2 11.Qd2=+) 9.Ne2 (9.de4!? Nc6 10.Ngf3+/-) 9...f5 (9...ed3 10.cd3 a5 11.b5=+) 10.d4 (10.Nd4 Qf6=) 10...b6 (10...a5 11.Bc3=+) 11.c4= c5 (better is 11...c6!? 12.c5 Bc7=+) 12.bc5 (12.dc5 bc5 13.bc5 Bc5+/-) 12...bc5 13.dc5 Bc5 14.Ng3?? (14.Nf4!? Bf7 15.cd5+/-) 14...Nc6 (14...f4 15.ef4 Rf4 16.Nde4 Qa5 17.Qd2 Qd2 18.Nd2 Bf2 19.Kd1 dc4 20.Rc1=) 15.f3 (15.cd5 Bd5 (< 15...Qd5 16.Bc4 Qd6 17.Nde4 Bb4 18.ab4 Qd1 19.Rd1 Bc4 20.Nd2+/-) 16.Bc4 Ne7=) 15...Nd6 (15...Be3 16.cd5 Bd5 17.fe4 fe4 18.Nde4 Qa5 19.Bc3 Bf2 20.Kd2 Qb6 21.Nf2 Bb3–+ (21...Qf2?! 22.Qe2-/+)) 16.Nh5? Ne8?? 17.cd5 Bd5-/+ 18.Bb5 a6 19.Ba4?? g6?? 20.Nf4 Ne7 21.Nd5 Nd5 22.fe4 Ne3 23.Qb3 Rf7 24.Nf3?? Qa5 25.Bc3 Qb6 26.Qa2 Kf8 27.Rb1?? Qc7 28.Rb2 Nd6 29.e5?? Ne4-/+ 30.e6?? Re7 31.Ng5?? Ng5 32.g3 Ne4 (33.Qb3 Ba7–+; 32...Re6 33.Qb3–+) 0–1. joeuno – satya25, internet, 2005.

6.e4 d4 7.c3 c5 8.cd4 cd4 9.Ngf3 Bd7 10.Nc4 Qe7 11.Be2 Bg4 (11...Bc7 12.0-0=+) 12.0-0 (12.Nd4 Be2 13.Ne2 b5 14.Nd6 Qd6+/-) 12...Nbd7 (12...Bf3 13.Bf3 b5 14.Nd6 Qd6 15.Be2=) 13.Qd2 (better is 13.Nd4!? Be2 14.Ne2+/-) 13...Rac8 14.Rae1 b5 15.Na5 Nb6 16.Rc1 Na4 (16...Rfe8 17.Ng5=+) 17.h3 (17.Nc6 Qe6 18.Na7 Rc1 19.Rc1 Nb2 20.Qb2 Qe8+=) 17...Nb2 (17...Bf3 18.Bf3 Nb2 19.Qb2=+) 18.Qb2 (18.hg4 Rc1 19.Rc1 Na4=) 18...Bf3 19.Bf3 Qd7 20.Bg4 (20.Be2!?=+) 20...Ng4-/+ 21.hg4 Qg4 22.Nc6 Qd7 23.Na5 Rfd8 24.Nb3 Qg4 25.Nc5 Bc5 26.bc5 a6 27.Rc2 (27.f4 ef4 28.Qd2 Qe6-/+) 27...Rd7 28.Qb4 Rdc7 29.Rfc1 Rc6–+ 30.a4 ba4 31.Qa4 Rh6 32.f3 Qg3 33.c6 Qh2 34.Kf2 Rg6 35.Rg1 Qh6 36.c7? Qe3–+ 37.Kf1 Qd3 38.Ke1 Qe3 39.Kf1 Rb6 40.Qa2 Rb3 41.Rb2 Qc1 42.Kf2 Rb2 43.Qb2 Qb2 44.Kg3 Rc7 (45.Rd1 Rc2–+) 0–1. willow27 – mat69, ChessWorld.net, 2006.

6.e4 d4 7.g3 a5 8.Bh3 (8.Ngf3 Bg4-/+) 8...ab4 9.a4? (9.Bc8 Qc8 10.ab4 Nc6 11.Ra8 Qa8-/+) 9...c5 10.Bc8 Qc8 11.Nc4 Bc7 12.Nf3 Nc6 13.0-0 Ne8 14.Nh4 g6 15.f4 f6 (better 15...ef4!? 16.gf4 Nd6 17.Nd6 Bd6-+) 16.f5-/+ g5 17.Ng2 Nd6 18.Nd6 Bd6 19.h4 h6 20.g4? (better 20.Qh5 Qd7 21.Qh6 gh4 22.Qh4-/+) 20...Kg7 21.Qf3 Rh8 22.Kf2 Qe8 23.Rh1 Qf7 24.Bc1 b5! Black plans c4 25.a5 (25.ab5 Ra5 Double attack (25...Ra1 Pinning; 25...Ra1 Deflection; 25...Ra5 Decoy)) 25...Ra5 26.Bd2 Ra1 27.Ra1 c4 28.Qg3 (28.Ra6 Rc8 29.Qd1-+) 28...c3 29.Bc1 b3 30.cb3 Qb3 31.Ne1 Qf7 32.Nf3 b4 33.Ra6 (33.Qh2 b3 34.Kg3 Qb7-+) 33...Rc8 (better 33...Qb7 34.Ra1 b3-+) 34.hg5 h5 (better 34...hg5 35.Bg5 fg5 36.Ng5 Qg8 37.Ne6 Kf7-+) 35.gf6+/- Qf6 (35...Kf6 36.Qh4 Kg7 37.Qg5 Kh7 38.Qh6 Kg8 39.Qd6+-) 36.gh5 Kf8?? (better 36...Kh8 37.h6 c2+=) 37.Bg5 (better 37.h6 Qf7 38.Qh3+-) 37...Qf7 38.Bh6?? (better 38.h6 b3 39.Qh4+-) 38...Ke8 39.Ng5?? (39.Qg6 Qg6 40.hg6+= (40.fg6?? b3 41.Bc1 b2 42.Bb2 cb2-+)) 39...Qg8 (better 39...Qh5 40.Nf3 Qh6 41.Qg8 Kd7 42.Qf7 Be7 43.Rc6 Kc6 (43...Rc6?! 44.Ne5 Kd8 45.Qd5 Kc7 46.Qd7 Kb6 47.Qe7-+) 44.Ne5 Kb5 45.Qe7 c2 46.Qd7 Rc6 47.Qb7 Ka4 48.Nc6 Qd2 49.Kg3 Qd3 50.Kg4 Qe4 51.Kg3 Qe1 52.Kf3 c1Q 53.Qa6 Kb3 54.Nd4 Kb2 55.Qe2 Qed2-+) 40.Qh4 (40.Qh4 Qh8 41.Nh7 Qh7 42.Qf6-+). bogdanb (2330) - Chaozu (2390), Rated Bullet game, lichess.org, 2015. (=1.a3 A00: Irregular Openings 1...d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.d3 Nf6 5.Nd2 0-0)

6.e4 Re8 7.Ngf3 a5 8.c3 c6 9.g3 (9.Be2 b6=+) 9...Nbd7 10.Bg2 Nf8 11.0-0 Ng6 12.Re1 h5 (12...b5 13.Qe2=+) 13.Qc2 h4 14.c4 Be6 (14...ab4 15.c5 b3 16.Nb3=) 15.ed5 cd5 16.c5 Now all is on e5 16...Bc7 17.Ne5 hg3 18.hg3 Ne5 19.Be5 Be5 20.Re5 Ng4 (20...ab4!? 21.a4 b6 22.cb6 Qb6=) 21.Ree1+= Qf6 (21...ab4 22.f3 Nh6 23.ab4+=) 22.Nf3 (22.Nb3 a4 23.Na5 Re7+/-) 22...Bf5 (better 22...ab4!? 23.Qb3 ba3 24.Ra3 Ra3 25.Qa3 Qf5+=) 23.b5 White prepares the advance c6 23...Qh6 (23...Rac8 24.Re8 Re8 25.Rd1+/-) 24.Re8 (24.Qd2 Qd2 25.Nd2 Nf6+-) 24...Re8+/- 25.Qd2 (25.Re1 Re1 26.Ne1 b6+-) 25...Qd2 26.Nd2 Bd3 27.c6 Bb5 (better 27...bc6!? 28.bc6 Nf2 29.Bd5 Re2+=) 28.cb7+- Bc6 29.Rb1 Rb8 30.Nc4 (better 30.Rb6 Bb7 31.Nb3+-) 30...Rb7+= 31.Rb7 Bb7 32.Na5 Ba8 33.Nb3 Ne5 34.Nc5 Nc4 35.a4 Na5 36.Bf3 Kf8 37.Kf1 (37.Nd7 Ke7 38.Nb6 Bb7 39.Bd5 Kd6 40.Bb7 Nb7+=) 37...Ke7= 38.Ke2 Kd6 39.Nd3 Nb3 40.Nb4 Exerts pressure on the isolated pawn 40...Nc5 41.a5 Nb3 42.a6 Nd4 43.Ke3 Nf3 44.Kf3 d4 45.Ke2 Kc5 46.Nd3 Kb6 47.Ne5 Ka6 48.Nf7 (better 48.Kd3 f6 49.Nc4=) 48...Ka5?? (48...Kb5 49.Kd3 Kc5 50.Ng5=) 49.Ne5 (49.Kd3 Bb7+-) 49...Ka4 (better 49...Kb4 50.Kd3 Kc5=) 50.Kd3+- Ka3 51.Kd4 Ka2 0-1. Zobbie (2420) - zumpili (2335), Rated Bullet game, lichess.org, 2021. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.d3 Nf6 5.Nd2 0-0)

6.Ngf3 Nbd7 7.g3 e4 8.de4 de4 9.Nh4 Be5 10.Nc4 Bb2 11.Nb2 a5 12.Nc4 ab4 13.ab4 Ra1 14.Qa1 Nd5 15.Nf5 (15.b5 N7f6-/+) 15...Qf6 16.Qf6 N7f6 (16...gf6?! 17.Bg2 Re8 18.b5=; 16...N5f6?! 17.Bg2=) 17.Nfe3 Nb4 18.Bg2 Na2 (18...b5 19.Na3 c6 20.c4-/+) 19.f3 b5 20.Nb2 (20.Ne5 c5-/+) 20...Bb7 21.Kf2 Nc3 22.Ned1 (22.Ra1 Ra8 23.Ra8 Ba8-/+) 22...Na4-+ 23.c4 ef3 24.Bf3 (24.ef3 Rd8 25.Re1 Nb2 26.Nb2 b4-+) 24...Ne4 25.Be4 Be4 26.Rg1 c6 27.Na4 ba4 28.Nc3 Bc2 29.Ke3 Re8 30.Kd4 f6 (30...a3 31.Kc5 Re3 32.Kd4=+) 31.Kc5 Re3 32.Kb4 Bb3 33.Na4 Ba4 34.Ka4 Re2 35.h4 Kf7 36.Kb4 Re5 37.Rd1 Ke7 38.Ra1 Kd6 39.Ra8 Re4 (39...g6 40.Rh8 Re3 41.c5 Kd5 42.Rh7 Re4 43.Kc3-/+) 40.Rd8 Ke7 41.Rb8 (41.Rh8 h6-/+) 41...f5 (41...Rg4 42.Kc5-/+) 42.Rb7=+ Kf8 43.h5 (43.Kc5 Rg4=+) 43...Rg4-/+ 44.Kc5 Rg3 45.Kc6 f4 46.Kd5 Rd3 (46...Rh3 47.c5 Rh5 48.Kd6 Rh6 49.Kd5=) 47.Ke4=+ Rc3 48.Kd4 Rh3 49.c5 f3 (worse 49...Rh5 50.c6 Rh1 51.c7+/-) 50.Ke3 Rh5 ˝-˝. marekt (2330) - peshky (2310), gameknot.com, 2021.

6.Ngf3 Qe7 7.e4 d4 8.c3 c5 (better 8...dc3!? 9.Bc3 a6=+) 9.bc5+= Bc5 10.cd4 ed4 11.Nd4 Bd4 12.Bd4 Nc6 13.Bb2 Be6 14.Be2 Rfd8 15.0-0 Rac8 16.f4 Qc5 17.Kh1 Nd4 18.f5 Bd7 19.Rc1 Qa5?? (better 19...Qb6 20.Rb1 Qa6 21.Bd4 Ba4+/-) 20.Rc8 (better 20.Bd4 Ba4 21.Rc8 Bd1 22.Rd8 Qd8 23.Bf6 Qf6 24.Rd1 Qb2+-) 20...Rc8 (20...Bc8 21.Bd4 Rd4+-) 21.Bd4 Ba4 (21...Qa3 22.Bf6 gf6 23.Qe1+-) 22.Qe1 Rc2 (22...Bb5 23.Bf6 gf6 24.Qg3 Kh8 25.Nb1+-) 23.Qg3 Qd8 (23...Kh8 24.Bf6 gf6 25.Qb8 Kg7 26.Rf3 Qd2 27.Rg3 Qg5 28.h4 Qg3 29.Qg3 Kf8 30.Bh5+-) 24.Bf6 Qf6 (24...Qf8 25.Bd1 Rc6+-) 25.Qb8 (25.Qb8 Rc8 26.Qc8 Qd8 27.Qd8 Be8 28.Qe8) 1-0. marekt (2700) - pale blue (1900), ChessWorld.net, 2022.

6.Ngf3 Re8 7.g3 a5 8.b5 e4 9.de4 de4 10.Nh4 Qe7 11.Ng2 c6 12.c4 Nbd7 13.Qc1 Nc5 14.Ne3 a4 (14...Ng4 15.bc6 Ne3 16.fe3 bc6 17.Bg2-/+) 15.Bg2=+ Ng4 16.bc6 (16.Ng4 Bg4 17.Qc3 Qg5-/+) 16...bc6 17.0-0 (17.Ng4 Bg4 18.Qc3 Qg5-/+) 17...Ne3 18.fe3 f5 19.Rb1 Qg5 20.Bd4 h5 21.Qe1 (21.Rb6 Bd7-/+) 21...Be6 22.Rb6 Rac8 (22...Rec8 23.Bh3-/+) 23.Qf2=+ Qe7 24.Rfb1 Rf8 25.Qe1 Bd7 26.Kh1 (26.Bc3 Rb8-/+) 26...Bc7 27.R6b2 Rcd8 28.Ra2 Be6 29.Rab2 Kh7 30.Bc3 Rb8 31.Rb8 Bb8 32.Rb6 Rc8 33.Bh3 Bd6 34.Qf1 Qd7 35.Qa1 (35.Bd4 Rd8-/+) 35...Bc7 (35...h4 36.gh4 Bh2 37.Rb1-/+) 36.Rb2 Rd8 37.Bd4 Qe7 38.Qb1 Ba5 0-1. marekt (2285) - bishop_ben (2285), gameknot.com, 2021.

6.Ngf3 Re8 7.g3 c6 8.Bg2 Nbd7 9.0-0 Nf8 10.e4 Ng6 11.Re1 Bg4 12.h3 Be6 13.c4 Qd7 14.c5 Bc7 15.g4 h6 16.d4 Bg4 (better is 16...ed4 17.e5 Nh7 18.Bd4 Nf4+=) 17.hg4+- Ng4 18.Ra2 Nf4 19.Qa1 (19.Ne5 Ne5 20.de5 Nd3+/-) 19...f6 (19...Nd3!? 20.Rf1 de4 21.Ne4 ed4 22.Nd4 Nb2 23.Qb2 Be5+=) 20.de5 fe5 21.Ne5?? (better is 21.Bf1+=) 21...Be5 22.f3 Bb2 (worse is 22...Ng2 23.Kg2 Rad8 24.Qd1–+) 23.Rb2 Nd3?? (23...Ne5 24.Ra2–+) 24.Re2? (better is 24.fg4 Qg4 25.Re3 Nb2 26.Qb2+=) 24...Nb2–+ 25.Qb2 Ne5 26.f4? (26.ed5 Nd3 27.Re8 Re8 28.dc6 Re1 29.Bf1 bc6 30.Qb3 Kh8 31.Qc4–+) 26...Nd3 27.Qa1 Nf4 28.Re1 (28.Re3–+) 28...Qg4 29.Kf2 Qg2 30.Ke3 Qg3 31.Kd4 Qd3 0–1. Dejna,Miroslaw – Orlowski,Miroslaw, Warmia Mazury Chess Festival open Poland, 2006.

6.Ngf3 Re8 7.g3 Nbd7 8.Bg2 c6 9.0-0 Nf8 10.e4 de4 11.de4+= Bc7 12.Nc4 Now all is on e5 (12.Qe2 Ng6+=) 12...Ng6 (12...Qd1!? 13.Rad1 Ng6+=) 13.Qd8+/- Rd8 14.Nfe5 Be6 15.Rfd1 b5 (15...Ne5 16.Be5 Be5 17.Ne5 Rd1 18.Rd1+/-) 16.Ng6+- Bc4 (better 16...hg6 17.Ne5 Be5 18.Be5 g5+-) 17.Ne7 Kf8 18.Nc6 (18.Nc6 Rd1 19.Rd1+-) 1-0. Adlai – Wearn, internet, 2021.

6.g3 a5 7.Ngf3 -/+.

6.g3 b6 7.Bg2=+ c6 8.Ngf3 Nbd7 9.0-0 Re8 10.Re1 Bb7 11.c4 a5 12.ba5 Ra5 13.cd5 cd5 (13...Nd5? 14.Nc4 Qf6 15.Na5 ba5 16.Rb1+-; 13...Rd5?! 14.Nc4 e4 15.Nfd2= (< 15.Nd6 Rd6 16.Nd4 Nc5=+)) 14.e4 (14.Qb3 Qe7=+) 14...Nc5-/+ 15.Nb3 (15.Qc2 Ba6 16.Bf1 d4-/+) 15...Nb3 16.Qb3 de4 17.de4 Ne4 18.Red1 (18.Rad1 Qc7-/+) 18...Qa8–+ 19.Qb6? (better is 19.Rac1–+) 19...Bc5 20.Qb3 Bf2 21.Kh1 Ba7 22.Rd7 Nf2 23.Kg1 Bd5 24.Qc2 Ng4 25.Kh1 Bf3 26.Rd2 Ne3 27.Qc1 Bg2 28.Kg1 Nd1 29.Rf2 Bf2 0–1. carlosfandangos – slogger, ChessWorld.net, 2007.

6.g3 c5 7.c3 cb4 8.cb4 a5 9.b5 a4 10.Ngf3 Re8 11.Bg2 Bd7 12.Rb1 Qa5 13.0-0 Bb5 14.Qc1 (14.Nh4 Bd7-/+) 14...Nbd7 (14...Nc6 15.Bc3 Qa6 16.Qb2=+) 15.Bc3-/+ Qa6 16.Qb2 Bc6 17.Bb4 Bb4 18.Qb4 e4 19.de4 Ne4 (19...de4 20.Nd4 e3 21.Nc6 bc6-/+ (21...ed2?! 22.Nd4 Qa5 23.Qa5 Ra5 24.Rfd1+=)) 20.Nd4= Nd2 21.Qd2 Nf6 (21...Ne5 22.Rfc1=) 22.Rfc1 Ne4 23.Qf4 Rac8 (23...h6 24.Bh3=) 24.Bh3+= Rcd8 (24...Ra8 25.Qc7+=) 25.Qc7+- Nd2 (better 25...Qa8!?+-) 26.Rb6+- (26.Nc6?! bc6 27.Rb7 Rf8=) 26...Qa8 27.Nc6 (27.Rbc6?! bc6 28.Nc6 Nc4+=) 27...bc6 28.Rb7 Rf8 29.Be6 (29.Be6 Kh8 30.Rc6+-; 29.Qc6 Nb3 30.Rb1 Na5 31.Qa4 Nb7 32.Qa8 Ra8 33.Rb7 Rfb8-/+; 29.Rc6?! Nc4 30.Ra7 Qb8+-) 1–0. Pereira – Podestat, internet, 2020.

6.g3 c6 7.c4 a5 8.c5 Bc7 9.Bg2 Re8 10.Ngf3 e4 11.de4 de4 12.Nd4 e3 13.fe3 ab4 14.0-0 (14.ab4!? Ra1 15.Qa1=+) 14...ba3-/+ 15.Qb3 Na6 (15...Qe7 16.Ba3 Be5 17.Nc4-/+) 16.Qa3 Qe7 Attacks the isolani on e3 (16...Bg4 17.Qc3-/+) 17.Nc4 (17.Nc6 bc6 18.Bc6 Bh3 19.Bf6 gf6=) 17...Nd5 The pressure on the isolated pawn grows (17...Ne4 18.Nb6 Bb6 19.cb6=+) 18.e4 Ndb4 19.Nb6 Bb6 20.cb6 c5 (20...Qd8!? 21.Qa5 c5=) 21.Nf5+= Bf5 22.Qc3 (22.ef5 A) worse 22...Qe2 23.Bb7 Rad8 24.Qc3+/- (24.Ba6?! Na6 25.Qc3 f6=); B) 22...Rad8=) 22...f6= Increasing the pressure on the isolated pawn on e4 23.Rf5 (23.ef5 A) 23...Qe2 24.Bb7 Rad8 25.Rf2 Rd1 26.Kg2 Ra1 27.Re2 (27.Ba1?! Qb5=+) 27...Re2 28.Kh3+-; B) 23...Rad8=) 23...Rad8 (23...Qe6!?=) 24.e5+= fe5 25.Raf1 The pressure on the isolated pawn grows 25...h6?? (better 25...Qe6+=) 26.Qc4+- (26.Qe5?! Qe5 27.Re5 Re5 28.Be5 Rd7+=; 26.Re5?! Qe5 27.Qe5 Re5 28.Be5 Rd7+=) 26...Kh8 27.Re5 (27.Re5 Qd7 28.Rf7 Qd1 29.Kf2+-) 1-0. Pereira – Teluen, internet, 2021.

6.g3 Nbd7 7.Bg2 c5 8.c3 Re8 9.Ngf3 e4 10.de4 White launches an attack 10...de4 11.Ng5 e3 12.Nde4 Ne4 13.Ne4 ef2 14.Nf2 Ne5 15.Ne4 Nc4 16.0-0 (16.Bc1 Be5 17.Qd8 Rd8=+) 16...Re4 (16...Nb2?! 17.Qd6 cb4 18.ab4+= (worse 18.cb4 Bh3 19.Qd8 Rad8 20.Nf6 gf6 21.Bh3 Re2=)) 17.Be4 Nb2 18.Qb3 Qe7 19.Bd5 Pawn f7, live or die! 19...Qe3 20.Kh1 Bh3? (better 20...Be6 21.Be6 Qe6 22.Qb2 cb4+=) 21.Rf7+- (21.Qb2?! Bf1 22.Rf1 Rf8 23.Bb7 cb4 24.ab4 Qe5+/-; 21.Bf7?! Kh8 22.Qb2 Bf1 23.Rf1 Qe4 24.Rf3 Rf8+/-) 21...Kh8 (21...Be6 22.Be6 c4 23.Qb2 (23.Rb7? Qe6 24.Qb2 Qe4 25.Kg1 Qb7-+) 23...Qe6 24.Rf3+-) 22.Qb2 cb4 (22...Be6 23.Be6 Qe6 24.Raf1+-) 23.ab4 (worse 23.cb4 Be5 24.Qc1 Qb6+-) 23...Be5 24.Bb7 (24.Rb7?! Bc3 25.Rba7 Ra7 (25...Bb2?? 26.Ra8 Bc8 27.Rc8 Qe8 28.Re8) 26.Ra7 Qa7 (26...Bb2 27.Ra8 Bc8 28.Rc8 Qe8 29.Re8) 27.Qc3 Qf2+-) 24...Rb8 25.Rf3 Qb6 26.Bd5 Qd6 (26...a5 27.Ra5 Bg4 28.Rf7+-) 27.Qd2 h6 (27...Rc8 28.Rd1+-) 28.Ra7 Qb6 (28...Bg4 29.Rd3+-) 29.Ra8 (29.Raf7 Qd8+-) 29...Ra8 30.Ba8 Qb8 31.Bd5 Qa7 (31...Bg4 32.Rf7 Qd8+-) 32.Rf8 Kh7 The mate threat is Qa1 33.Qd3 g6 34.Rf7 (34.Rf7 Qf7 35.Bf7+-) 1-0. Pereira – Valoise, internet, 2020.

6.g3 Be6 7.Bg2 c6 8.Ngf3 Nbd7 9.0-0 a5 10.c3 (10.c4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bb4 13.Ne5 Ne5 14.Be5 Re8=+) 10...ab4 11.cb4 Re8 12.Qc2 Bf5 13.e4 Bg4 14.h3 Bh5 (14...Bf3 15.Nf3 Rc8 16.Nh4=) 15.Nh4 d4 (better 15...Nb6!?=+) 16.f4+= White gets strong initiative 16...c5 (16...Bg6 17.Nc4 Bc7 18.f5+=) 17.g4 (17.Nf5 Qc7 18.g4 Ng4 19.hg4 Bg4 20.Nd6 Qd6+-) 17...Ng4 18.hg4 Bg4 19.Nf5 Bf5 20.ef5 ef4 (20...cb4 21.ab4 Ra1 22.Ba1 Bb4 23.fe5 Ne5 24.Nb3+/-) 21.Ne4 Bf8 22.bc5 Nf6 (22...Nc5!? 23.Nc5 Rc8 24.Rf4 Bc5+-) 23.Nf6 Qf6 24.Rf4 Rac8 (24...Red8 25.c6 (25.Bb7?! Qg5 26.Qg2 Qf4 27.Ba8 Qe3 28.Kh1 Qh6 29.Qh2 Qh2 30.Kh2 Ra8+/-) 25...Rac8 26.Qf2 bc6 27.Rd4+- (worse 27.Bd4 Rd4 28.Qd4 Qd4 29.Rd4 Bc5=+)) 25.Bd4 Bc5 (25...Qh6 26.Re4 Re4 27.Be4 Bc5 28.Bc5 b6+-) 26.Qc5! (26.Bc5?! Qa1 27.Rf1 Qa3 28.Ba3 Rc2=) 26...Rc5 27.Bf6 gf6 28.Bb7 Re2 29.a4 (29.a4 Ra5 30.d4+-) 1-0. Pereira – Paliester, internet, 2021.

6.g3 Bg4 7.c4 dc4 8.Nc4 Re8 9.Bg2 Nc6 10.Rc1 Rc8 (10...h6 11.h3 Bd7 12.Nf3=) 11.h3 Bf5 (11...Bd7!?=) 12.Bc6+= bc6 13.e4 Bd7 (13...Bg6 14.Nf3 Nd7 15.0-0+/-) 14.Nf3+/- h6 (14...Rb8 15.Nfe5 c5 16.bc5 Be5 17.Be5+/-) 15.Nce5 Be5 (15...c5!? 16.bc5 Be5 17.Ne5 Rb8+-) 16.Ne5+- Nh7 (16...Re6+-) 17.f4 f6 (17...Qe7 18.Kf2+-) 18.Nc6 Bc6 19.Rc6 Qd7 (19...Qd5 20.Rc5 Qd7 21.Qb3 Kh8 22.Qd5+-) 20.Qc2 Rcd8 (20...Re6 21.Re6 Qe6 22.Kf2+-) 21.Ke2 Nf8 (21...Re7 22.g4+-) 22.Rc7 Qe6 23.Qc4 Qc4 24.Rc4 (24.dc4?! Re4 25.Kf3 Ree8+-) 24...Rc8 (24...f5 25.Ke3+-) 25.Rc8 Rc8 26.Rc1 Rc1 27.Bc1 Nd7 (27...a6 28.f5+-) 28.Be3 a6 29.Bc5 Kf7 30.d4 Ke6 (30...f5 31.ef5 Nf6 32.Kf3+-) 31.Kd3 Nb8 (31...Kf7+-) 32.d5 Kd7 33.e5 (33.Ba7 Nc6 34.dc6 Kc6+-) 33...fe5 (33...Ke8 34.e6 g6 35.Bd6+-) 34.fe5 a5 (34...Ke8 35.e6 Kd8+-) 35.e6 (35.e6 Kc7 36.d6 Kc8 37.ba5+-) 1-0. Adlai – Bulket, internet, 2021.

5.Nd2 a6

6.c4 dc4 7.Nc4 Nc6 8.Nd6 Qd6 9.g3 0-0 10.Bg2 Rb8 11.Nf3 Re8 12.0-0 Bg4 13.h3 Bd7 14.e4 Nd4 15.Nd4 ed4 16.Rc1 Be6 17.Qc2 c6 18.Qc5 Qd7 19.Qd4 Qc8 20.Rfd1 Bh3 21.e5 Nd5 22.e6 Qe6 23.Bd5 cd5 24.Qg7 1–0. golfx – tajita, kurnik, 2012. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.d3 Nf6)

6.g3 Nc6 7.Bg2 b5 8.Ngf3 Bb7 9.0-0 0-0 10.c4 bc4 11.dc4 d4 12.c5 Be7 13.Nc4 Qd5 14.Nd4 Qc4 15.Nc6 Bc6 16.Bc6 Rad8 17.Qc1 Qb3 18.Be5 Nd7 19.Bc7 Rc8 20.Bd7 Rc7 21.Bg4 f5 22.Bf3 g5 23.Rd1 g4 24.Bd5 Qd5 25.Rd5 1–0. golfx – barthezz7, kurnik, 2012. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.d3 Nf6)

5.Nd2 c6

6.e4 Qe7 7.Ngf3 Bg4 8.Be2 Nbd7 9.0-0 0-0 10.Re1 Rac8 (10...a5 11.ed5 ab4 12.dc6 ba3 13.Ba3 Ba3 14.cd7=) 11.h3 (11.d4 Ne4 12.de5 Bc7= (12...Be5? 13.Ne5 Be2 14.Re2 Ne5 15.Ne4+-; worse 12...Ne5 13.Ne4 de4 14.Ne5 Be5 15.Be5 Be2 16.Qd4+=)) 11...Bh5 12.Nh4 Be2 13.Qe2 d4 (13...g6!?=) 14.Nf5 Qe6 15.c3 (15.f4 c5 16.fe5 Ne5 17.bc5 Bc5+/-) 15...c5 (15...dc3 16.Bc3 Rfd8 17.Nf3+=) 16.c4 (better 16.Nd6!? Qd6 17.bc5 Rc5 18.cd4+/-) 16...b6 17.b5 Rfe8 18.a4 Bf8 19.Nb3 White intends a5 (19.Nf3 h6+=) 19...a5 20.ba6 (20.Bc1 Rcd8=) 20...Ra8 21.a5 Ra6 22.Bc1 Rea8 23.Bd2 ba5 24.Ba5 g6 25.Ng3 Nb8 26.Bd2 Nc6 27.Ra6 Ra6 28.Bg5 h6 (28...Nd7 29.Rb1=) 29.Bf6 (better 29.Bh6!? Bh6 30.Nc5+=) 29...Qf6= 30.Qb2 Nb4 31.Rd1?? (better 31.Qb1=+) 31…Ra2-+ (31...Ra2 32.Qe2 Re2 33.Ne2 Qc6-+) 0-1. zumpili (2375) - yoruv (2350), Rated Bullet game, lichess.org, 2020. (=1.a3 Nf6 2.d3 e5 3.b4 d5 4.Bb2 Bd6 5.Nd2)

6.g3 a5 7.Bg2 ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1 0-0 10.Be5 Be5 11.Qe5 Nbd7 12.Qd6 Re8 13.Ngf3 Re6 14.Qf4 Qe8 15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.de4 Re4 18.Qe4 Qe4 19.Kd2 Qb4 20.c3 Qb2 21.Kd3 Nc5 22.Kd4 Nb3 23.Kc4 Be6 24.Kb4 Nd4 25.Ka4 Qb3 26.Ka5 Qb5 0–1. golfx – capitanjack (1625), playok.com, 2012.

5.Nd2 Be6

6.e3 0-0 7.Be2 (7.Ngf3 Nbd7=+) 7...Nbd7 (7...a5 8.Ngf3=+) 8.Ngf3 a5 9.b5 (9.0-0 ab4 10.ab4 Bb4 11.Ne5 Qe7=) 9...c6 10.c4 (10.bc6 bc6 11.c4 Rb8=+) 10...cb5-/+ 11.cb5 h6 (11...a4 12.0-0-/+) 12.0-0 (12.a4 Rc8=+) 12...Rc8 (12...Qe7 13.a4=+) 13.d4 (13.Rc1 Qe7 14.Qa4 Nc5=+) 13...e4 14.Ne5 Qc7 (14...Bf5 15.Qa4=+) 15.Nb3 Ne5 16.de5 Be5 17.Be5 Qe5 18.Na5 Ra8 (18...Ne8 19.Qd2 (19.Nb7? Qc7–+) 19...Nd6 20.Rfd1=+) 19.Nb3 (19.Nb7? Qc7–+) 19...Qg5 (19...Rfc8 20.a4=) 20.Kh1= Bg4 (20...Rfc8 21.a4=) 21.Bg4 Qg4 (21...Ng4 22.h3 Nf6 23.a4+=) 22.a4 (22.Qg4 Ng4 23.a4 b6=) 22...Qd7 23.Nd4 Qc7 24.Rc1 (24.Qc1 Qa5=) 24...Qe5 (24...Qa5 25.Qc2=) 25.Ra1 Ra7 (25...Qc7 26.Rc1 Qa5 27.Qc2=) 26.a5+= Rfa8 (26...Qd6 27.Qc2+=) 27.a6 Qd6 (27...Qc7 28.Qc1 Qb8 29.Qc5+-) 28.ab7 Ra1 29.ba8Q Ra8 30.Qe2 (30.h3 Qc7+=) 30...Ra4 (30...Nd7 31.Qb2+=) 31.Rb1 (31.Kg1 Nd7+=) 31...Rc4 (31...Nd7 32.Kg1+=) 32.h3 1–0. Schalkwijk,Peter – Van Witteveen,Roland, RD–2009–0-00020, 2009.

6.e3 a5 7.Ngf3=+.

6.e4 0-0 7.Ngf3 Nbd7 8.Be2=+

6.e4 d4 7.c3 (7.Ngf3 Nbd7=) 7...dc3 (7...c5 8.Ngf3 Nc6 9.Be2=+) 8.Bc3 0-0 (8...c5 9.Ngf3 Nc6 10.Be2 cb4 11.ab4=) 9.Ngf3= Nc6 (9...Nbd7!?=) 10.b5+= Nd4 (10...Ne7 11.Ne5 Ng6 12.d4+=) 11.Nd4 (better 11.Bd4!? ed4 12.e5+=) 11...ed4= 12.Bd4 Qe7 (12...Be7 13.Bc3=) 13.Be2= Ne8 (13...Ba3 14.0-0=) 14.a4 (14.Qa4 Bd7+/-) 14...Qg5 (14...a6!?+=) 15.0-0+/- Bh3 16.Bf3 Bf4 17.Bc3 Rd8 18.d4 Nf6 19.Re1 Bc8 (19...h5!?+/-) 20.g3+- Bd2 21.Bd2 (21.Qd2?! Qd2 22.Bd2 Rd4+-) 21...Qg6 22.Bf4 c6 23.Bg2 cb5 (23...c5 24.d5 Rfe8 25.Bc7+-) 24.ab5 a6 (24...Rfe8 25.f3 a6 26.ba6 ba6 27.d5+-) 25.ba6 ba6 26.d5 Rfe8 (26...h6 27.e5 Nd5 28.Bd5+-) 27.Bc7 Rd7 28.d6 h6 (28...Ng4 29.Rc1+-) 29.e5 Nh7 30.Rb1 Qg5 (30...Ng5 31.Rb8 Qe6 32.Qa4+-) 31.Rb8 a5 (31...Rc7 32.dc7 Rf8 33.Qd6+-) 32.f4 Qg6 (32...Qf5 33.Be4 Qh3 34.Qc2+-) 33.Be4 Qe6 34.Bd5 Qh3 (34...Qf5 35.e6 Re6 36.Rc8 Nf8 37.Be6 Qc5 38.Kg2 fe6 39.Re6 Rc7 40.dc7 Qb4 41.Rf8 Qf8 42.Qd8 Kh7 43.Qf8 a4 44.c8Q a3 45.Qg8) 35.e6 fe6 36.Rc8! Rc8 37.Be6 Qe6 38.Re6 1-0. Pereira – Almensaar, internet, 2021.

6.Ngf3 Nbd7 7.g3 (7.c4 d4=+) 7...c6 8.Bg2 Qb6 (8...a5 9.c4=+) 9.0-0 (9.c4 c5=+) 9...0-0 (9...a5 10.c4 ab4 11.ab4=+) 10.c4= Bc7 11.Qc2 Ng4 (11...a5 12.ba5 Qa5 13.Ng5=+) 12.c5 Qb5 13.e3 (13.Ng5 Bf5=) 13...h6 14.e4 d4 15.h3 Ngf6 16.Nc4 a5 17.Nd6 (17.Rfb1!? ab4 18.ab4 Ra1 19.Ba1-/+) 17...Bd6–+ 18.cd6 ab4 19.ab4 Qb4 20.g4 (20.Nd2 Qd6 21.f4 Ra1 22.Ra1 ef4 23.gf4 Qf4 24.Bd4 c5–+) 20...Qd6 21.Rad1 Qb4 22.Rfe1 Bb3 23.Qc1 Bd1 24.Rd1 Ra2 25.Rd2 Rfa8 26.Kh2 Nc5 27.g5 hg5 28.Ng5 Nb3 29.Qd1 Qd2 30.Qf3 Qg5 31.Qe2 Qf4 32.Kh1 Ra1! 33.Ba1 Ra1 34.Bf1 Nd2 35.Kg1 Qg5 36.Kh1 Nf1 37.f3 Ne3 38.Kh2 Qg1# 0–1. Dejna,Miroslaw – Golinski,Damian, Ostroda Poland Open, 2006.

6.g3 0-0 7.Bg2 a6 8.Ngf3 Nc6 9.0-0 Qd7 (9...h6 10.c4=) 10.Ng5 (10.c4 d4=) 10...Bg4 11.c4 h6 (11...Be7 12.Ngf3=) 12.cd5+= Nd5 (worse is 12...hg5 13.dc6 bc6 14.Rc1+/-) 13.Bd5 hg5 14.Ne4 Be7 15.Bc6 Qc6 (15...bc6!? 16.Qc2 f5=) 16.Rc1+= Qd7 17.Be5 c6 (17...Qd5 18.Bb2 c6 19.f3+=) 18.f3+/- Bh3 19.Rf2 f6 (19...a5 20.Nc5 Qd5 21.Bc3 ab4 22.ab4+=) 20.Bc3 Rad8 (20...b6 21.Qd2+/-) 21.Nc5 Bc5 22.bc5 Qd5 23.Qd2 (23.Bd2 Rfe8+/-) 23...Rfe8 (23...Qc5? 24.Bf6! Qa3 25.Bd8 Rd8 26.Qg5+-) 24.d4 (24.g4 Qb3+/- (24...Qc5? 25.Bf6 Qa3 26.Bd8 Rd8 27.Qg5+-)) 24...Qb3 25.e4 Qa3 (25...g4!? 26.Re1 gf3 27.Rf3 Qa3+/-) 26.Qc2+- Re6?? (better is 26...Be6 27.Ra1 Qb3 28.Qb3 Bb3+-) 27.Ra1 Qa1 28.Ba1 Kf7 (28...Re7 29.g4+-) 29.Qb3 Rd7 30.g4 Ke7 (30...Rde7 31.Bc3 Kg6 32.Rb2+-) 31.Bc3 g6 (31...Kf7+-) 32.d5 cd5 33.ed5 1–0. Pamieci Krzysztofa P – napohybel, internet, 2016.

5.Nf3 e4

6.de4 de4 7.Nfd2 0-0 (7...e3 8.fe3 Nd5 9.Nf3 Ne3 10.Qd3=+) 8.e3=+ Re8 (8...Bg4 9.f3 ef3 10.gf3=+) 9.c4 (9.Be2 Qe7=+) 9...c5 10.b5 (10.Nb3 cb4 11.c5 Be7 12.Qd8 Rd8 13.ab4 Nc6=+) 10...b6 (10...Nbd7 11.Be2=+) 11.Nc3 Bb7 (11...Bf5 12.Qc2=+) 12.a4 (12.Be2 Be5=+) 12...a5 (12...a6 13.Be2=+) 13.Qb3 Nbd7 14.Nd5 (14.Rd1 Be5=+) 14...Be5 (14...Nd5 15.cd5 Be5 16.Bc4-/+) 15.Be5 (15.Nf4 Qc7=+) 15...Ne5 16.Nf4 Re7 (16...Qd7 17.Rd1 Rad8 18.Be2=+) 17.Rd1 Rd7 18.Nb1 (18.Qc3 Qe7=+) 18...Rd1-/+ 19.Qd1 Qd1 (19...Qc7 20.Qc2-/+) 20.Kd1 Rd8 21.Kc2 (21.Ke1 Kf8-/+) 21...Nfg4 22.Nh3 Nd3 23.Nd2? (better is 23.Be2 Ngf2 24.Nf2 Nf2 25.Rf1-/+) 23...Ndf2 24.Nf2 Nf2 25.Rg1 Ng4 26.h3 Ne3 27.Kc3 Nf1 28.Rf1 e3 29.Nf3 Bf3 30.Rf3 Re8 31.Rf1 e2 32.Re1 f5 33.Kd3 Kf7 34.Re2 Re2 35.Ke2 Kf6 36.Ke3 Ke5 37.g3 g5 38.Kd3 h5 39.Ke3 f4 40.gf4 gf4 41.Kf3 Kf5 42.h4 Ke5 43.Ke2 Ke4 44.Kf2 f3 45.Kf1 Kf4 (46.Kf2 Kg4–+) 0–1. Becker,Andreas – Kaupp,Dieter, Baden–ch AT2, 2003.

6.de4 de4 7.Ne5 e3 8.fe3+= 0-0 9.Nc4 Be6 10.Nd6 cd6 (worse is 10...Qd6 11.Qd6 cd6 12.Bf6 gf6 13.Nc3+= 0.36/9 (13.Nd2+=)) 11.g3 (11.Nc3 Nc6 12.Qd2 Ng4 13.e4) 11...Nc6 12.Bg2 Ng4 13.Qd2 (13.Qd3+= –0.58/9) 13...a5 14.b5 (14.0-0 Qb6 15.b5 A) worse is 15...Ne3 16.bc6 Nf1 17.Qd4 (17.Kf1? Qb2 18.Qc3 Qc3 19.Nc3 bc6–+) 17...Qd4 18.Bd4 Ng3 19.hg3 bc6 20.Bc6+=; B) 15...Qb5+=) 14...Qb6+= 15.Bd4 (15.bc6? Qb2 16.h3 Qa1–+) 15...Qb5 16.h3 Nh6 17.Nc3 Qg5 18.Ne4 Qg6 19.g4 Rad8 (19...d5 20.Nc5 Nd4 21.Qd4 Qc2 22.0-0 Qe2 23.Nd3=) 20.0-0-0 (20.Bb6 Rd7 21.0-0-0 f5 22.gf5 Nf5-/+) 20...Nd4 (20...f5 21.Nc3+=) 21.ed4 (21.Qd4 Rc8=) 21...d5 (21...f5!? 22.Ng5 Bc4+= (worse is 22...fg4 23.Be4 Bf5 24.Bd5 Kh8 25.e4+=)) 22.Nc5= Bc8 23.Rhf1 (23.Qa5? b6 24.Qd2 bc5 25.dc5 Bb7–+) 23...Qd6 24.Qf4 (24.Qa5? b6 25.Qb4 Qh2–+) 24...Qe7 25.Qe5 Qh4 26.Qc7 (26.Bd5? Rfe8 27.Qc7 Rd5–+) 26...Qg5 27.Qf4 Qe7 28.Qe5 Qh4 29.Qc7 (29.Bd5? Rfe8 30.Qc7 Rd5–+) ˝–˝. Coope,Derek William (2110) – Kuehne,Ralf (2280), CiF remoteschach.de, 2007. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.d3 Nf6 5.Nf3 e4)

6.de4 de4 7.Ne5 e3 8.fe3 Be6 9.Qd3 =+.

6.de4 de4 7.Ne5 e3 8.fe3+= Bf5 9.Qd4 0-0 10.Nd2 Re8 11.Ndc4 Nbd7 12.Nd6 cd6 13.Nc4.

4.d4 e4

5.b5 c6 6.a4 (6.e3 cb5 7.Bb5 Bd7 8.Bd7 Nd7=+ (8...Kd7?! 9.Qg4 Ke8 10.Qg7=)) 6...Nf6 (better is 6...e3 7.g3 Nf6-/+) 7.h3? (better is 7.e3-/+) 7...e3 8.fe3 (8.Nc3 Bf5 9.Nf3-/+) 8...Ne4 9.Qd3 (9.Qc1 Qh4 10.Kd1 Nf2 11.Kd2 Nh1–+) 9...Qh4 10.Kd1 Nf2 11.Kd2 Nd3 12.cd3 0-0 13.Nf3 Qh6 14.Nc3 Re8 15.Nd1 cb5 16.ab5 Bd7 17.b6 a5 18.Bc3 Nc6 19.g3 Bg3 20.Ne5 Be5 21.de5 d4 22.Bb2 de3 23.Ne3 Ne5 24.Bc3 Nc4! 25.dc4 Qe3 26.Kc2 Qe4 27.Kb3 Qh1 28.Ba5 Bh3 29.Bc3 Ra1 30.Ba1 Qf1 31.Bg7 Kg7 32.c5 Qc1 33.Kb4 Re4 34.Kb5 Qc4 35.Ka5 Qc5# 0–1. SCRATCHY – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.b5 e3 6.fe3 Qh4 7.Kd2 -/+.

5.Bc1 f5 6.f3 (6.Nh3 a5 7.b5 Ne7+=) 6...b5 (6...Qh4 7.Kd2–+) 7.g3 Nc6 (7...a5 8.ba5 Nf6 9.Bd2-/+) 8.c3 Nf6 9.Nh3 (9.a4 ba4 10.Qa4 Bd7+=) 9...h6 (9...a5 10.e3 Rb8 11.Bg2-/+) 10.e3 a6 11.Bg2 0-0 12.fe4 (12.a4!? Ra7 13.0-0+=) 12...fe4-/+ 13.Nf4 Bg4 14.Qd2 Re8 (14...a5 15.0-0-/+) 15.h3 (15.0-0 a5+=) 15...Be6 16.0-0 g5 (16...a5 17.Qe2 Bd7 18.Bb2-/+) 17.Ne6+= Re6 18.Qf2 Kg7 19.g4 Qe7 20.Ra2 Rf8 21.Qe1 Nh7 22.a4 Ref6 23.ab5 ab5 24.Nd2 (24.Qe2 Rb8=) 24...R8f7 (better is 24...Nd8!?+=) 25.Qe2+= Rf1 26.Nf1 Qe6 27.Qb5 Bf8? (27...Nf6!?+=) 28.Ng3 (28.Ra6 Rf6 29.Qa4 Qe8+-) 28...Nd8 (28...Ne7!?+/-) 29.Ra6 Qd7 (29...c6 30.Qb8 Qd7 31.Nf5 Kg6 32.b5+-) 30.Nf5 Kh8 31.Qd7 Rd7 32.Nh6 Bh6 33.Rh6 Kg7 34.Ra6 Nb7 35.Ba3 Nd6 36.Bf1 Nf6 37.b5 Nc4 38.Bc4 dc4 39.Bc1 Rd5 40.Rc6 Rb5 41.Rc7 Kg6 42.Ba3 Rb3 43.Bb4 Rb1 44.Kf2 Rb2 45.Ke1 Nd5 46.Rc6 Kf7 47.Rc4 Ne3 48.Rc7 ˝–˝. Feiertag,Manfred (1770) – Korn,Lothar (1700), RSS7E schnell–42, 2008.

5.Bc1 Nf6 6.Bg5 -/+.

5.c4 e3 6.Nf3 dc4 7.fe3 Nf6 8.Nbd2 Ng4 (8...b5 9.e4 Ng4 10.Qc1=+) 9.Qa4 (9.Nc4 Bh2 10.Nh2 Qh4 11.Kd2 Nh2=+) 9...Nd7 10.Nc4 Bh2 11.0-0-0 (11.Nh2 Qh4) 11...Bd6 12.d5 0-0 13.Qc2 f5 14.Rh4 Be7 15.Rh5 Ndf6 (15...g6 16.Rh3 Nf2 17.d6 cd6 18.Nd6–+) 16.Bf6 Bf6 17.e4 fe4 18.d6 Qe8 (18...ef3?! 19.Qh7 Kf7 20.ef3 Bg5 21.Kb1=+) 19.Rhd5 Bd7 20.Nfd2 Nf2 21.Re1 (21.dc7 Ba4 22.Nd6 Bc2 23.Ne8 Bd1 (23...Rfe8?! 24.Kc2 Rac8 25.Rb1–+; 23...Rae8?! 24.Kc2 Rf7 25.Rc5–+) 24.Nf6 Rf6 25.Ne4 Ne4 26.Rd8 Rf8 27.Ra8 Ra8 28.Kd1 Ng3–+) 21...b5 22.Ne3 (22.dc7 bc4 23.e3 Nd3 24.Bd3 cd3–+) 22...cd6 23.Kb1 Rc8 24.Qa2 Be6 25.Nf3 Qg6 (26.Nf5 Qf7–+) 0–1. Pierred (2225) – Kdmpfer (2335), Rated game, 3m + 0s, 2005.

5.e3 Nc6 6.Ne2 (6.b5 Nce7=+) 6...Nf6 7.Nec3 (7.c4 dc4 8.Qc2 Be6-/+) 7...a5 (7...0-0 8.Nb5=+) 8.ba5 (8.b5 Ne7=+) 8...0-0 (8...Na5 9.Be2-/+) 9.Bb5 (9.Be2 Na5 10.0-0 c6-/+) 9...Na5 10.0-0 (10.Nd2!?-/+) 10...Bh2!–+ 11.Kh1 (11.Kh2 Ng4) 11...Ng4 12.g3 Qg5 13.Nd2 (13.Qe2 Qh5 14.Kg2–+) 13...Bg3! 14.fg3 (14.Kg2 Bf2 15.Rf2 Ne3 16.Kh1 Nd1 17.Nd1 e3 18.Ne3 Qe3 19.Re2 Qh6 20.Rh2 Qb6 21.Bd3 f5 (21...Qb2?! 22.Bh7 Kh8 23.Bf5 Kg8 24.Bh7 Kh8 25.Bf5 Kg8 26.Bh7=) 22.Bc3 Qf6 23.Nf3 c5 24.Bb5 Nc6 25.Bc6 bc6 26.Bb2 Rb8 27.Bc3 Re8 28.Rf2 Re3 29.Ba5 Qh6 30.Kg1 Qf4 31.Raf1 Ba6 32.Ne1 Qg4 33.Rg2 Qd4 34.Rff2 Rb1 35.c4 Ree1 36.Be1 Re1 37.Kh2 Qh4) 14…Qh5 (15.Kg1 Qh2) 0–1. golex21 – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.e3 Be6 6.c4 Nc6 (6...c6 7.Ne2=+) 7.c5 (7.Nc3 Nf6 8.c5 Be7=) 7...Be7 8.Nc3 Qd7 9.Nge2 Nf6 (9...Bg5 10.Nf4 Bf4 11.ef4=) 10.Nf4 b6?? (better 10...Bf5=) 11.Bb5+- a6 12.Qa4 ab5 13.Qa8 Bd8 14.0-0 0-0 15.Qb7 bc5 16.dc5 Ne5? (better 16...d4 17.Nb5 d3 18.Ne6 fe6+-) 17.Nb5 Nfg4 (17...c6 18.Qd7 Nfd7 19.Nd4+-) 18.h3 g5 (18...c6 19.Qd7 Nd7 20.Ne6 fe6 21.hg4 cb5+-) 19.hg4 gf4 (19...Ng4 20.c6 Qe7 21.Nh3+-) 20.Be5 Bg4 (20...c6 21.Qd7 Bd7 22.Nd4 fe3 23.fe3+-) 21.c6 Qf5 22.Bc7 (better 22.Bf4 Bf6 23.Qc7 h5+-) 22...f3 23.Nd4 Qg5 (23...Qg6 24.Bg3 Bf6 25.gf3 ef3+-) 24.Bd8 Rd8 25.c7 (25.Qc7!? h5+-) 25...Rc8?? (25...Re8 26.Qb6 fg2+-) 26.Rfc1 (better 26.Rfd1!? Bd7 27.g3 Qg4+-) 26...fg2 (26...Qh5 27.Ne2! fe2 28.Rc5+-) 27.b5 (better 27.Ne2! Qh4 28.Ng3+-) 27...Qh4 28.Kg2 (better 28.f3 Qh1 29.Kf2+-) 28...Qh3 (28...Bh3 29.Kh1 Kh8+-) 29.Kg1 Bf3 (29...h6 30.b6 Kh7 31.Qd5 Rg8 32.Qf7 Rg7 33.Qg7 Kg7 34.Nf5 Bf5+-) 30.Qc8! Qc8 31.Nf5! Qf5 32.c8Q Qc8 33.Rc8 Kg7 34.b6 Bg4 (34...Kf6 35.b7 Ke7 36.b8Q Kd7 37.Rc7 Kd6 38.Rf7 Ke6 39.Qc7 d4 40.Qd7 Ke5 41.ed4) 35.b7 (35.b7 d4 36.Rac1 Bh3 37.b8Q Bc8 38.Rc8 de3 39.Qg3 Kf6 40.Qf4 Ke7 41.Qe5 Kd7 42.Rc7 Kd8 43.Qe7) 1–0. Pierre – GuestJanken23, internet, 2020.

5.e3 Qf6 6.Nh3 (better is 6.c4!?=) 6...Bh3-/+ 7.gh3 Nh6 (7...Nd7 8.c4 c6 9.Nc3=+) 8.Bg2 (8.c4!?=) 8...0-0 (8...Qg5 9.Bf1-/+) 9.0-0 (9.c4 Qg5 10.0-0 c6-/+) 9...Nd7 (9...a5 10.c4 ab4 11.cd5 ba3 12.Ba3=+) 10.Nc3 (10.c4 c6-/+) 10...c6 (10...Qg5-/+) 11.f4 (better is 11.f3!? ef3 12.Qf3-/+) 11...Nf5–+ 12.Qe1 (12.Qe2 Nb6–+) 12...Nb6 13.Ne2?? (better is 13.Nd1–+) 13…Ne3 0–1. davidfoosangchin – tata_romy, internet, 2007.

5.e3 Qg5 6.c4 c6 7.Nc3 Bg4 8.Qd2 (8.Qa4 Be6=) 8...Nf6 (8...a6 9.cd5 cd5 10.f3 ef3 11.gf3=) 9.b5 (9.cd5 0-0+=) 9...0-0 (9...dc4 10.Bc4 0-0 11.f3=+) 10.c5 (10.bc6 Nc6 11.cd5 Na5= (< 11...Nd5 12.Ne4 Qe7 13.Nd6 Qd6 14.e4+/-)) 10...Bc7=+ 11.a4 Nh5 12.Nge2 Be6 13.Rb1 f5 14.Ba3 f4 15.b6 Bd8 (15...fe3 16.Qe3 Qe3 17.fe3=+) 16.Nc1 (16.ef4!? Nf4 17.Nf4 Qf4 18.Qf4 Rf4 19.Bc1=) 16...a6 (16...fe3 17.Qe3 Qe3 18.fe3 Bh4 19.g3-/+) 17.a5 Qg6 18.Ba6?? (better is 18.N1e2 fe3 19.fe3=+ (19.Qe3?? Bg5–+)) 18...Na6 (better is 18...Qg2 19.Rf1 Ra6 20.N1e2 fe3 21.Qe3–+) 19.0-0 (19.g3 fe3 20.fe3 Ng3–+) 19...f3 20.g3 Bh3 21.Re1 Nf6 22.N1a2 Ng4 23.Nb4 Nh2 24.Kh2 Bg2 (25.Na6 Qh5 26.Kg1 Qh1) 0–1. thewidower – Dircula, ChessWorld.net, 2005.

5.e3 g6 6.Nd2 Nf6 7.c4 c6 8.c5 Bc7 9.f3 (9.b5 Ng4 10.g3 Qf6=) 9...b6 (9...Ng4 10.Ne4 Ne3 11.Qe2 Nf1 12.Nd6 Kf8 13.Kf1 Bd6 14.cd6 Qd6 15.Qe5 Qe5 16.de5-/+) 10.Ne2 (10.fe4 Ng4 11.e5 Ne3=+) 10...b5 (better is 10...ef3!? 11.Nf3 0-0=+) 11.fe4+= de4 (11...Ne4? 12.Ne4 Qe7 13.Nd6 Bd6 14.cd6 Qe3 15.Bc1+-) 12.Ng3 (12.Qc2 a5+=) 12...Bg3 13.hg3 Bg4 (13...Qc7 14.Qe2 Nbd7 15.Qf2=) 14.Be2 h5? (better is 14...Be2!? 15.Qe2 a5=) 15.d5! Be2 (15...cd5 16.Bb5 Deflection; 15...Qd5 16.Bf6 Discovered attack (16.Bf6 Deflection); 15...Nd5 16.Bh8 Pinning) 16.Qe2 0-0 (16...Rf8 17.dc6 Nc6 18.Qb5 Rc8+-) 17.0-0-0?? (17.dc6 Nd5+-) 17...a6? (17...cd5 18.g4 a5= (18...Ng4?? 19.Qg4 Nc6 20.Rh5+-; 18...hg4 19.Ne4 Nh7 20.Rh7+-)) 18.Rdf1 Nd5 19.Ne4 Nd7 20.Nd6 Qg5= 21.Bd4 N7f6 22.Rf3 Ra7 23.Rhf1 Re7?? 24.Bf6 Re3? 25.Bg5 Re2 26.Nf7 Rf7 27.Rf7 Re8 28.Ra7 Re2 29.Ra6 Rg2 30.Bf4 Ne7 31.Bd6 Nf5 32.Rc6 Nd6 33.Rd6 Rg3 34.c6 Ra3 35.Kb2 Ra7 36.Rd7 (36...Rd7 37.cd7 Kg7 38.d8Q Kh7 39.Rf7 Kh6 40.Qd2 g5 41.Qd6) 1–0. willow27 – nimmie, ChessWorld.net, 2005.

5.f3? Qh4–+ 6.g3? (better is 6.Kd2 Bf4 7.Kc3 Bh2 8.fe4 de4 9.e3–+) 6...Bg3! 7.Kd2 (7.hg3 Qh1) 7...Bf2 (better is 7...Bh2 8.e3 Qf2 9.Kc1 Qe3 (< 9...Bg1 10.Rg1 Nh6 11.Nd2–+) 10.Nd2 Bf4–+ (10...Bg1?! 11.Rg1 Qh6 12.fe4–+)) 8.fe4?? (better is 8.e3–+) 8...Qe4 9.Nf3 (9.Kc1 Qh1 10.Nf3 Be3 11.Nbd2–+) 9...Qe3 0–1. CSLewis – mrkt, ChessWorld.net, 2005.

5.g3 Nf6 6.f3 Qe7 7.Bg2 0-0 8.Nc3 Bd7 9.fe4 de4 10.Qd2 e3 11.Qd3 Bc6 12.Nf3 Ng4 13.0-0 Nd7 (better is 13...Nf2!? 14.Qc4 Re8=) 14.d5+/- Nde5 15.Ne5 Ne5 16.Qe3 Bd7 17.Ne4 Nc4 18.Qc3 Nb2 19.Qb2 Be5 20.c3 f5 21.Nc5 Rab8 22.d6 (22.Qb3 Bd6 23.Nd7 Qd7+/-) 22...Bd6 (22...cd6 23.Nd7 Qd7 24.Qd2=) 23.Nb7+/- (23.Bb7? Bc5 24.bc5 Qc5 25.e3 Bb5–+; 23.Nd7?! Qd7 24.Rad1 Qe7=) 23...c6 (23...Qe3 24.Kh1+/-) 24.Nd6 Qd6 25.Rad1 Qe6 26.Qc2 Rb5 27.e4 Re5 28.ef5 Rff5 29.Rf5 Rf5 30.Be4 Re5 (30...Rh5 31.Qd3 Be8 32.Re1+-) 31.Bh7 Kh8 32.Qd3?? (better is 32.Bd3+-) 32...Rd5-/+ 33.Qf3 Kh7 34.c4 (better is 34.Rf1-/+) 34...Rf5?? (better is 34...Rd1 35.Qd1 Qe3 36.Kg2 Qe4 37.Qf3 Qc2 38.Kg1 Qc4–+) 35.Qd3= Be8?? (better is 35...Kg8 36.Qd7 Qe3 37.Kh1 Qf3 38.Kg1 Qf2 39.Kh1 Qf3 40.Kg1 Qf2 41.Kh1 Qf3=) 36.g4+- Bg6 37.gf5 Bf5 38.Qd4 Qe2 (38...Qg6 39.Kf2 Qh6+-) 39.Rd2 (better is 39.Qh4 Kg8 40.Re1+-) 39...Qe1= 40.Kg2 Be4 41.Kh3 Bf5 42.Kg2 Be4 43.Kh3 Bf5 ˝–˝. bhunterd – iluka (1695), gameknot.com, 2013.

5.c4 dc4

6.Nd2 e3!? 7.Nc4 ef2 8.Kf2 Qh4 9.g3 Bg3 10.Kg2 Bf2 –+.

6.Nd2 Nf6 7.Nc4=+ 0-0 8.e3 Nc6 9.f3 Be6=+ 10.fe4 Ne4 11.Nf3 Be7 12.Bd3 Bc4 13.Bc4 Re8 14.0-0+= Bd6?? 15.Qb3?? Rf8 16.Rad1 Ne7? (17.Bf7! Kh8+-; better is 16...Qe7+=). hasant (1915) – inspector (2330), net–chess.com, 2008.

6.e3 Nf6 7.Bc4 Bf5 (7...0-0 8.Qc2+=) 8.Nc3 (8.Ne2 Nbd7=) 8...0-0 9.Qb3 (9.Nge2 Nbd7=) 9...c6 (9...Nbd7 10.Nge2+=) 10.Rc1 (10.d5 a5+=) 10...b5-/+ 11.Be2 Nbd7 (11...a5 12.ba5 Qa5 13.Qc2-/+) 12.a4 (better is 12.d5!? cd5 13.Nb5= (worse is 13.Bb5 Be6 14.Nce2 d4+=)) 12...a6-/+ 13.ab5 (13.Ba3 Nb6-/+) 13...ab5 14.d5 cd5 (14...Ne5!? 15.dc6 Be6+=) 15.Nb5= Be7 (15...Be5 16.Nd4 Bd4 17.Bd4=) 16.Nd4 Rb8?? Attacking the isolated pawn on b4 (better is 16...Be6=) 17.Nf5+- Rb4 (17...Bb4 18.Bc3 Qc7 19.Kd1+- (19.Bb4? Qc1 20.Bd1 Nc5–+)) 18.Qa3 (18.Ne7 Qe7 19.Qa3 Re8+-) 18...Rc4?? (18...Bc5+-) 19.Ne7 (19.Ne7 Kh8 20.Bc4 dc4 21.Rc4+-; 19.Bc4? Ba3 20.Ba3 Qa5 (20...dc4?! 21.Ne7 Kh8 22.Nc6–+) 21.Kd1 dc4 22.Bf8 Qf5–+ (22...Kf8?! 23.Nd4–+; 22...Nf8?! 23.Nd4-/+)) 1–0. Wall,Bill – Rex72, internet, 1999.

5.e3 Nf6

6.c4 0-0 7.Qc2 =+.

6.c4 dc4 7.Qc2 b5 8.Nd2 (8.Nc3 c6 9.Ne4 Ne4 10.Qe4 Be6+=) 8...0-0 (8...Bb7!?-/+) 9.Ne4+= Bf5 10.Nf6 Qf6 11.Qc4?? (better is 11.e4 Re8 12.f3+=) 11...bc4–+ 0–1. Baroin,Bernard (2065) – Pott,Brian (1870), TE.2004.S.01703, 2006.

6.c4 dc4 7.Bc4 Nbd7 8.Nc3 Nb6 9.Bb3 a5 10.b5 0-0 11.Nge2 a4 (11...Qe8 12.0-0=) 12.Ba2 (12.Na4 Na4 13.Ba4 Bg4=) 12...Bf5 13.Ng3 Bg6 14.0-0 Re8 15.Qe2 Qe7 16.Rfc1 Rec8 (16...Ba3? 17.Ba3 Qd7 18.Qc2+-) 17.Rc2 h5 (17...Ba3? 18.Ba3 Qd7 19.Bc5+-) 18.Nf1 h4 (18...Ba3? 19.Ba3 Qd7 20.Bc5+-) 19.h3 Bh5 (19...Ba3? 20.Ba3 Qe8 21.Nd2+-) 20.Qe1 c6 (20...Ba3? 21.Ba3 Qe8 22.Nd2+-) 21.bc6 Rc6 22.Rcc1 Qd7 (22...Ba3? 23.Ba3 Qe8 24.Bc5+-) 23.Nd2 Bg6 24.Qe2 Rac8 25.Rab1 (25.Qf1 Bf5+=) 25...Bf5 (25...Ba3 26.Ba3 Rc3 27.Rc3 Rc3 28.Rb6 Ra3 29.Nc4=) 26.Nb5= Rc1 27.Rc1 Rc1 28.Bc1 Be7 29.Nc3 Qc6 30.Ndb1 Nfd5 31.Qb2 Be6 32.Ne4 Bh3 33.gh3 Qg6 34.Kh2 Qe4 35.Nd2 Qf5 36.Kg2 Qg6 37.Kf1 Qe6 38.Kg2 (38.Bd5!? Qd5 39.Qb6 Qh1 40.Ke2 Qc1 41.Qb7 Qa3 42.Qa8 Bf8 43.d5=) 38...Qc6+= 39.Nf3 Nc3 40.Bb1 Nb5 The isolani on a3 becomes a target (40...Nb1 41.Qb1 Nc4 42.e4+=) 41.Be4 (41.Qc2!? Qc2 42.Bc2 Ba3 43.Ba3 Na3 44.Be4-/+) 41...Ba3-/+ 42.Bc6 Bb2 43.Bb2 bc6 44.Ne5 Na7 45.Kf3 f6 46.Ng6 Nc4 47.Ba1 a3 48.Ke2 Na5 49.Kd3 Kf7 50.Nh4 g5 ˝–˝. Gleis3 – Blitzmich, playchess.de, 2004.

6.c4 Bg4 7.Qc2 Nbd7 8.c5 Be7 9.Be2 Bf5 10.Nc3 0-0 11.a4 b6 12.Ba6 bc5 13.bc5 Bc5 14.dc5 Nc5 15.Be2 c6 16.Ba3 Nd3 17.Bd3 ed3 18.Qd2 Re8 19.Nge2 de2 20.Qe2 d4 21.Rd1 Qa5 22.0-0 Qc3 23.Qa2 de3 24.Rc1 ef2 25.Rf2 Re1 26.Rf1 Rf1 27.Rf1 Be6 28.Bb2 Qe3 0–1. derkaiser2 – bishop61, gameknot.com, 2009.

6.c4 Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 =+.

6.Nd2 0-0 7.c4 c6 8.cd5 cd5 9.f3 ef3-/+ 10.Ngf3 Ng4 11.Qb3 Nc6 12.Be2 Re8 13.0-0 Re3 (14.Qd1 Re8-/+) 0–1. willow27 – Agove, ChessWorld.net, 2007.

6.Be2 0-0 7.Nc3 c6 8.Bf1 Qc7 9.f4 b5 10.h4 a5 11.Bb5? ab4 12.Bc6 bc3 13.Ba8 cb2 14.Rb1 Ba3 15.Ne2 Qa5 16.Kf2 Ng4 17.Kg3 Ne3 18.Qg1 Qd2 19.Bd5 Qe2 20.Be4 Qg4 21.Kf2 Qf4 22.Bf3 Ng4 23.Kf1 Ba6 24.Ke1 Re8 25.Kd1 Qc1 26.Rc1 bc1Q 0–1. esko – herlocksholmes, net–chess.com, 2001.

6.Be2 0-0 7.Qd2 Bf5 8.Nc3 (8.c4 dc4 9.Bc4 Nbd7+=) 8...c6 9.Bd1 a6 10.Nge2 Ng4 11.Ng3 Bg3 12.fg3 (12.hg3 b6+=) 12...Nf6 (12...Qg5!?-/+) 13.0-0+= Bg4 14.h3 (14.Rf6 Bd1 15.Rf4 Bh5+=) 14...Bd1-/+ 15.Rad1 Qd6 16.Kh2 Nh5 (16...Nbd7 17.Na4-/+) 17.Ne2 Nd7 18.Qe1 b5 19.Nf4 Ndf6 20.Nh5 Nh5 21.Qf2 (21.a4 a5 22.Bc3 ba4+=) 21...g6 ˝–˝. Nylson – Slash, playchess.de, 2002.

6.Be2 0-0 7.Nd2 a5 =+.

6.c4 c6

7.Nc3 0-0 8.cd5 cd5 9.Rc1 a5 10.b5 Nbd7 (10...Qe7 11.Qa4=+) 11.Nge2 Nb6 12.Qb3 (12.Ng3 Qe7–/+) 12...Ng4 (12...a4 13.Qc2–/+) 13.h3 (13.Nf4 Bf4 14.ef4 e3 15.fe3 Ne3=+) 13...Nh2–/+ 14.Nf4 (14.a4 Nf1 15.Kf1 Be6–/+) 14...Nf1 15.Rf1 Bf4 16.ef4 Nc4 (16...Qd6 17.f3–/+) 17.Rc2 (17.g4 b6–/+) 17...Re8 (17...Be6 18.Ne2–/+) 18.Bc1 e3 (18...a4 19.Na4 Qf6 20.Be3=+) 19.Be3 Bf5 20.Rc1 Ne3 21.fe3 Re3 (22.Kf2 Qh4 23.Ke3 Qg3 24.Rf3 Re8 25.Ne4 Re4 26.Kd3 Qg2 (26...Rf4?! 27.Kc3 Rf3 28.gf3 Qf3 29.Kb2 Qf2 30.Ka1–+) 27.Qd5 Re5 28.Kc3 Rd5–+) 0–1. Poulsen,Rene (2080) – Pott,Brian (1750), TE.2004.P.01709, 2004.

7.Nd2 0-0 8.Rc1 (8.cd5 cd5 9.Rc1 Nc6=+) 8...Be6 9.Be2 Nbd7 10.c5 Bc7 11.h3 (11.b5 cb5 12.Bb5 a6=+) 11...Qe7 (11...a6 12.Rb1=+) 12.b5 cb5 (12...Rfc8 13.Qa4 cb5 14.Qb5=+) 13.Bb5 a6 14.Bd7 (14.Be2 Rfc8=+) 14...Nd7 (14...Qd7 15.Ne2=+) 15.c6 (15.Ne2!?=+) 15...bc6–/+ 16.Rc6 Rfc8 (16...Bd6 17.Qc2–/+) 17.Ne2 (17.Qc2 Nf6–/+) 17...Nb6 (17...Qg5 18.g3–/+) 18.Nf4 (18.Qc2 Rab8–/+) 18...Bd7 19.Ne2?? (better is 19.Rc2–/+) 19…Bc6–+ (20.0-0 Rab8–+) 0–1. Ramini,Edgardo – Coda,Luigi, CiF, 2002.

7.cd5 Nd5 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 0-0 =+.

7.h3 0-0 8.c5 (8...Bc7 9.Nc3=+) =+. Winiger,Albert – Haertig,Manfred, TT–06 TSC, 2003.

7.h3 0-0 8.Be2 =+.

7.h3 dc4 8.Bc4 0-0 9.Nd2 a5 10.b5 cb5 (10...Bd7 11.bc6 Nc6 12.Qb3=+) 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 (12.Qb3 a4 13.Qc4 Ra5 14.Bd7 Qd7–/+ (14...Nfd7?! 15.Ne4 Nb6 16.Qc2=; 14...Nbd7?! 15.Rb1–/+)) 12...Nbd7–/+ (< 12...Nfd7 13.Ne4 Nf6 14.Nd6 Qd6 15.Qf3+/-; 12...Qd7?! 13.d5 Be7 14.d6 Qd6 15.Bf6 Qf6 16.Qb1=+) 13.Ne2 Nb6 (13...Rc8 14.Rc1–/+) 14.Nc3 Re8 15.0-0 a4 (15...Rc8 16.Rc1=+) 16.Rb1 (16.f3 ef3 17.Qf3 Rc8=) 16...Bb8 (16...Qe7 17.Nb5=+) 17.Qe2 (17.f3 ef3 18.Qf3 Qd6=) 17...Qc7 (17...Nbd5 18.Qb5=) 18.g3 (18.f4 ef3 19.Qf3 Rd8=) 18...Ra5 (18...Qd7 19.Qb5 Qd8 20.f3 Bg3 21.Qg5=) 19.Kg2 (19.Rfc1 Qd6=) 19...Rg5 20.Rfc1 (20.Rfd1 Qd6=) 20...Qd7 21.Ba1 Nbd5 22.Nd5 Nd5 23.h4 Rf5 24.Rc5 b6 25.Rcb5 Bd6+/- 26.Kg1?? Ba3–/+ 27.Qc4 Rc8 28.Qa4 Nf6 29.d5=+ Rd5 30.Bf6 Rb5 31.Rb5 Qd2 32.Qa3 Qd1 33.Kh2 Qf3 34.Qb2 gf6 35.Rb6 Kg7 36.Rb7 Ra8 37.Rc7 Ra6 38.Rc1 ˝–˝. Winiger,Albert – Conde,Jose A, TT–06 TSC, 2003.

4.e3 c6

5.c4 dc4 6.Bc4 Nf6 7.Nf3 Bg4 (7...b5 8.Bb3 e4 9.Ng5=) 8.Be2 (8.h3 Bf3 9.Qf3 e4 10.Bf6 ef3 11.Bd8 fg2+=) 8...Nbd7=+ 9.d4 Qe7 10.Nbd2 (10.de5 Ne5 11.0-0 Rd8=+) 10...e4 11.Ng5 h6 (11...Be2 12.Qe2 h6 13.Nh3=+) 12.Bg4 (better is 12.Nge4!? Be2 13.Nd6 Qd6 14.Qe2+/-) 12...hg5=+ 13.Qc2?? (better is 13.Bf5 g6 14.Bd7 Kd7 15.h3=) 13...Ng4–+ 14.Ne4 Nh2 15.Nd6 Qd6 16.Qe4 Qe6 (16...Kd8!? 17.Qf5 f6 18.Kd1–+) 17.Qe6 fe6 18.Ke2 0-0-0 19.f3 (19.Rac1 Nf6–+) 19...g4 20.e4 (20.Rac1 gf3 21.gf3 Rh5–+) 20...Nf6 21.Bc3 (21.Rag1 Rh4 22.b5 cb5 23.Rc1 Kd7–+) 21...Rdf8 22.Bd2 Rh5 23.Bf4 gf3 24.gf3 Nf3?? 25.Kf3=+ Rh1 26.Rh1 Nd7 27.Rh7 g5 =+. mgriffin (1690) – dbryant (1725), net–chess.com, 2001.

5.c4 f5 6.Ne2 (better is 6.Nf3!?+/-) 6...Nf6+= 7.c5 Bc7 8.g3 Be6 (8...a5 9.d4 ab4 10.de5=) 9.Bg2 Nbd7 10.f4 0-0 11.0-0 Qe7 (11...Qe8 12.Nbc3=) 12.Qc2 Rae8 13.Nbc3 b6 (13...Ne4 14.Rad1=) 14.cb6 (14.b5 ef4 15.bc6 fg3 16.Ng3 Nc5 17.Nf5 Bf5 18.Qf5= (worse is 18.Rf5 Qd6 19.Rf4 Qc6-/+)) 14...Bb6 (better is 14...ab6!? 15.Nb5 cb5 16.Qc7 Ne4 17.Be5 Ne5 (17...Nd2? 18.Bd6 Qf6 19.Bf8 Nf1 20.Bg7 Qg7 21.Rf1+-) 18.Qe7 Re7 19.fe5 Nd2+=) 15.Na4+/- Rc8 16.Nb6 ab6 17.fe5 (17.Be5 Ng4 18.Bc3 c5+/-) 17...Ng4+= 18.Nf4 Nge5 (18...Nde5? 19.h3 Ne3 20.de3+-) 19.Ne6 (19.a4!?+/-) 19...Qe6= 20.Qb3 (20.Bc3 c5 21.bc5 bc5= (worse is 21...Rc5 22.d4 Rc3 23.Qc3+/-)) 20...Nc4+= 21.Bc3 Nf6 22.Bf6 (22.a4 Ne4 23.Be4 Qe4+= (worse is 23...de4 24.Rfc1+=)) 22...Qf6 (22...Nd2 23.Qd3 Nf1 24.Bd4 Nh2 25.Kh2 Qh6 26.Kg1+=) 23.Rf2?? (better is 23.Qc2+=) 23…Qa1–+ (23...Qa1 24.Rf1 Qe5–+) 0–1. Karandaev,Igor – Fedorov,Gleb (2130), White Nights, St Petersburg RUS, 2001.

5.c4 Nf6 6.Nf3 Nbd7 (---> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6).

5.Bd3 e4 6.Be2 Nf6 7.f4 (7.d3 0-0=+) 7...Qe7 8.g4 (8.Bd4 0-0-/+) 8...Nfd7 (better 8...Ng4!? 9.h4 Nf6-+) 9.h4 (9.Bg7 Qh4 10.Kf1 Rg8=) 9...f5 10.g5 Rg8 (10...0-0 11.c4=+) 11.c4 dc4 12.Nc3? (12.Bc4 Rh8=) 12...Rf8 (12...b5 13.h5-/+) 13.Nh3 (13.Bc4!? b5 14.Ba2=) 13...Nb6 14.Nf2 Be6 15.Qc2 N8d7 (better 15...a5-/+) 16.a4? White prepares b5 (16.h5 a5-/+) 16...0-0-0 (better 16...Bb4!? 17.a5 Nd5-+) 17.a5 Na8 18.b5 cb5 (better 18...Nc5!?-/+) 19.Nb5= a6 (19...Nc7!? 20.Nd6 Qd6 21.Bg7 Rg8+=) 20.Nd6+/- Qd6 21.Ba3 Nc5 22.Bc4 Qc6? (22...Bc4 23.Qc4 Qd2 24.Kf1 Qa5 25.Bc5 (25.Qc5?! Qc5 26.Bc5 Rf7+/-) 25...Qa1 26.Kg2 Qh1 27.Nh1+-) 23.Be6 (better 23.Bc5 Bc4 24.Qc4+-) 23...Ne6 24.Qc6 bc6 25.Rc1 (better 25.Bf8!? Nf8 26.h5+-) 25...Rfe8+= 26.0-0 (better 26.Rc6!? Kb7 27.Rc4+/-) 26...Kb7 27.Rb1 Ka7 (27...Kc7 28.Bb4=) 28.Rfc1 (28.Ne4 Nac7 29.Nd6 Nb5 30.Ne8 Na3+/-) 28...c5 (better 28...Rd5!? 29.Bb4 c5=+) 29.Bc5 Nc5 30.Rc5 Rd7? (better 30...g6 31.Rb2 Re7+/-) 31.d4?? (better 31.Rf5 Nc7+-) 31...Ree7?? (better 31...ed3 32.Rd1 Re3=) 32.Nd1 (better 32.Rf5 Nc7 33.Re5+-) 32...Rb7 33.Nc3 (33.Rb7 Rb7 34.Nc3 Rc7+-) 33...Rb1+/- 34.Nb1 Nc7? (34...Rc7 35.h5+/-) 35.Nc3 (35.Rf5 Nb5+-) 35...Nb5 (better 35...Rf7+-) 36.Nb5 ab5 37.Rb5 Ka6 (37...g6+-) 38.Rb6 (better 38.Rf5 g6 39.Re5+-) 38...Ka5 39.Rd6 Rb7 (39...Kb5 40.Rd5 Kc4 41.Rf5+/-) 40.d5 (40.Rd5!? Kb4 41.Rf5 Kc3+-) 40...Rb1 (40...Kb5 41.g6 hg6 42.Rg6+/-) 41.Kf2 Kb4?? (41...Rb7 42.h5+/-) 42.Rc6 (better 42.Rb6 Kc5 43.Rb1+-) 42...Kb5 (better 42...Rb2 43.Ke1 Rb1 44.Kd2 Rb2 45.Kd1 Rb1 46.Kc2 Re1+/-) 43.Rd6?? (better 43.Rc7 Rb2 44.Ke1+-) 43...Rb2 (43...Kb4 44.Rb6 Kc5 45.Rb1 Kd5 46.Rb7+-) 44.Ke1 (44.Kf1 Kc4 45.g6=) 44...Kc5 (better 44...Kc4 45.g6 h5=) 45.Kd1?? (better 45.Rd7!? Kc4 46.Rc7 (46.Rg7?! Kd3+=) 46...Kd5 47.Kd1=) 45...Rb1 (better 45...Kd6 46.Ke1 Rh2-+) 46.Kc2= Kd6 47.Kb1 Kd5 48.Kc2 Kc4 49.h5 g6 50.hg6?? (better 50.h6 Kb4 51.Kb2=) 50...h6 (better 50...hg6 51.Kd2 Kb3-+) 51.g7 (51.g7 Kb4 52.gh6 Ka4 53.h7 Ka3 54.g8Q Kb4 55.Qb8 Kc4 56.h8Q Kd5 57.Qhe5 Kc4 58.Qbb5) 1-0. CronusCR (2135) - bcn000 (2185), Rated Bullet game, lichess.org, 2017. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 c6)

5.d4 e4 6.c4 Nf6 7.Nc3 0-0 8.cd5 cd5-/+ 9.Nge2 Nc6 (9...a5 10.b5-/+) 10.Rc1 Be6 (10...Bg4 11.h3 Be6 12.Nf4=+) 11.Ng3 (11.g3 Bg4-/+) 11...Rc8-/+ 12.Be2 a6 (12...g6 13.Nb5-/+) 13.0-0 (13.Na4!?=) 13...b5=+ 14.f4 ef3 15.Bf3 Bg3 (15...Re8 16.Qd3=+) 16.hg3= Qd7 (16...Ne7 17.Qe1=) 17.e4 de4 18.Ne4 Ne4 19.Be4 f5 20.Bc2 Ne7 21.Re1 Bd5 (21...Nd5 22.Bb3=) 22.Bd3 (22.Qd2 Rf6=) 22...Bc4 (22...Nc6 23.Qd2=) 23.Bc4 bc4 (worse 23...Rc4 24.Rc4 bc4 25.Qe2+-) 24.Qe2 Nd5 25.Rc4 Rce8 26.Qf2 Re1 27.Qe1 Re8 28.Qf2 Re3 (28...Re4 29.Rc5=) 29.Bc1 Re4 30.Rc5 Qe6 31.Bd2 h6 ˝–˝. Louro,Eugenio (1740) – Nenciulescu,Silviu (1920), WC–2006–F–00006, 2007.

5.Be2 Nf6 6.Nf3 e4 Black is in command 7.Nd4 a5 8.c3 ab4 9.cb4 0-0 10.f4 ef3 11.Nf3 Bg4 12.Nd4 (12.0-0 Nbd7=) 12...Be2=+ 13.Qe2 Qc7 14.Nf5 Be5 15.d3 Nbd7 16.g3 Bb2 17.Qb2 Ne5 18.Qe2 Rfe8 19.0-0 Neg4 20.Rf4 (better 20.Rf3=+) 20...Ne3!-+ Black gets strong play along the open e-file 21.Ne3 Theme: Interference (21.Qe3 Re3) 21...Qe5 22.Ra2 Qe3 23.Qe3 Re3 24.Rd2 h5 25.Kf2 Rae8 26.h3 Re1 27.Rb2 Nd7 28.d4 (28.Rd4 Rh1 29.Kg2 Ree1-+) 28...Nb6 29.Nd2? (29.Nc3-+) 29...R8e2 30.Kf3 Rh2 31.h4 (31.g4-+) 31...Ree2 32.g4 Rhf2 (32...g5 33.gh5 Ref2 34.Kg4 Rf4 35.Kg3 Rfh4 36.Nf3 R4h3 37.Kg4 f5 38.Kg5 Rb2 39.Nh4-+) 33.Kg3 Rg2 (33...Rd2?! 34.Rf2 Rd3 35.Rf3 Rd4 36.gh5=+) 34.Kf3 g5! 35.hg5 h4 (35...h4 36.Ne4 de4 37.Re4 Rgf2) 0-1. petrobbo (1995) - Hullplayer50 (2515), ChessWorld.net, 2014.

5.Qf3 Nf6 6.Qg3 (6.Nc3 0-0 7.Qg3 (7.b5 e4 8.Qd1 a6 9.ba6 Na6 10.Be2) 7...b5 8.a4 Na6 9.ab5 Nb4 10.Rc1) 6...0-0 (6...Rg8 7.Be2 Ne4 8.Qf3 g5 9.Bd3 Nf6 10.Qd1) 7.h3 (7.Be5 Nh5 8.Qf3 Be5-/+ 9.d4 Bd4 10.ed4) 7...Nbd7 (7...Re8 8.Nc3 b5 9.a4 Na6 10.ab5) 8.d3 (better is 8.Be2-/+ Qc7 9.Qh4 a5 10.Nc3; 8.Nc3 b5 9.Nf3 a5 10.Bd3) 8...e4?? (better is 8...a5 9.c3 Re8-/+ (9...Qe7 10.Qh4) 10.Nd2) 9.Qd6+- Ne8 (9...Re8 10.Be2+-) 10.Qg3 f5 (10...Ndf6 11.Nd2+-) 11.Qg7 (better is 11.Ne2+-) 11…Ng7–+ 0–1. Eries – TeaCzar, ChessWorld.net, 2009.

5.Nf3 Ne7 6.Be5+/- Be5 7.Ne5 0-0 8.Bd3 Nd7 9.Nd7 Bd7 10.Qh5 f5 11.h3 (11.0-0 Be6+/-) 11...Ng6 12.Qe2 Ne5 13.Nc3 Nd3 14.Qd3 Be6 (14...f4 15.e4+=) 15.Rg1 (15.Ne2 Qf6 16.Qd4 a5+/-) 15...Qf6 16.g4?? (16.Qd4 Qd4 17.ed4 Rae8+=) 16...f4 (better 16...fg4 17.Qe2 gh3-+) 17.0-0-0+= fe3 18.fe3 Qe7 19.h4 (better 19.e4 de4 20.Ne4+=) 19...c5?? (better 19...a5 20.Qd4 ab4 21.Qb4 c5-/+) 20.Nd5+- Bd5 21.Qd5 Kh8 22.Qc5 Qe5?? (22...Qe6 23.Kb1+-) 23.Qd4 (better 23.Qe5 Rfe8 24.Qc7+-) 23...Qe6 24.g5 Qa2 (24...Rac8 25.Kb1 (25.Qa7 Qb3 26.c3 Ra8-/+) 25...Rfd8 26.Qb2+- (26.Qa7 Ra8 27.Qc5 Rac8+=)) 25.Qb2 Qe6 (25...Qf7 26.g6! hg6 27.Qb3+-) 26.g6! Qg8?! (26...hg6 27.h5 Decoy) 27.gh7 Qh7 28.h5 (better 28.Rg5 Rac8 29.h5+-) 28...Rf7 (28...Rf5+-) 29.h6! Rg8 (29...Qh6 30.Rh1 Pinning (30.Rh1 Decoy)) 30.hg7 Rfg7 31.Rh1 b5 (31...Rf8+-) 32.Rh7 (32.Rdg1 a5 33.Qf6 a4 34.Rh7 Kh7 35.Rh1) 32...Kh7 33.Qc3 (33.Rh1 Kg6 34.Qe5 Rh7 35.Qe6 Kg5 36.Rg1 Kh4 37.Qe4 Kh5 38.Qh7) 33...Kg6 (33...Rg6+-) 34.Qd3 (34.Qe5 a6 35.Qe6 Kh5 36.Rh1 Kg5 37.Rg1 Kh5 38.Qh3) 34...Kf7 (34...Kg5 35.Qd5 Kf6 36.Qd6 Kf5 37.Rf1 Kg4 38.Qf4 Kh3 39.Rh1 Kg2 40.Rh2 Kg1 41.Qf2) 35.e4 (35.Qd7 Kg6 36.Qe6 Kh5 37.Rh1 Kg5 38.Rg1 Kh5 39.Qh3) 35...Kf8 (35...Ke7 36.Qb5 Rg2 37.Qb7 Kd8 38.Qb8 Kd7 39.Qa7 Ke8 40.Rh1+-) 36.Qd4 (36.Qd8 Kf7 37.Rf1 Kg6 38.Qd6 Kh5 39.Qh2 Kg6 40.Qg3 Kh5 41.Rh1) 36...Rf7 (36...Ke8 37.Qe5 Kd7 38.Qb5 Kc8 39.d4+-) 37.Qd5 (37.Qd8 Kg7 38.Rg1 Kh6 39.Qh4) 37...Re7 (37...Rg6+-) 38.Qc5 (38.Qd8 Kf7 39.Rf1 Kg6 40.Qg8 Rg7 41.Rg1 Kf6 42.Qg7 Ke6 43.Rg6) 38...Rgg7+- 39.Qb5 (better 39.Rh1 Rgf7+-) 39...Rgf7 40.Qc5 Kg8 41.e5 (better 41.Rg1 Kf8 42.Rh1+-) 41...Rg7 42.e6! Rg6 (42...Re6 43.Qc8 Pinning) 43.Qc8 (43.Qe7 Re6 44.Rg1 Rg6 45.Rg6 Kh8 46.Qh4) 43...Kh7 44.Qd8 (44.Rh1 Rh6 45.Rh6 Kh6 46.Qf8 Kg5 47.Qe7 Kg4 48.Qg7 Kf5 49.e7 a6 50.e8Q Kf4 51.Qee5 Kf3 52.Qgg3) 44...Rh6 (44...Ree6 45.Rh1 Rh6 46.Qc7 Kg8 47.Rh6 Rh6 48.Qb8 Kf7 49.Qa7 Kg8+-) 45.Qd3 (45.Qe7 Kg6 46.Qf7 Kg5 47.Rg1 Kh4 48.Qf4 Kh5 49.Rg5) 45...Kg7 46.Qg3 (46.Qd4 Kg6 47.Rg1 Kf5 48.Qd5 Kf6 49.Qg5 Ke6 50.Re1 Kd7 51.Re7 Kd8 52.Rf7 Ke8 53.Qe7) 46...Rg6 47.Qf3 (47.Qe5 Kg8 48.Rh1 Rh7 49.Qb8 Kg7 50.Rf1 Rg5 51.Qf8 Kg6 52.Qg8 Kh5 53.Qh7 Kg4 54.Qe4 Kh3 55.Qf3 Kh4 56.Rh1) 47...Rf6 (47...Rge6 48.Rg1 Rg6 49.Qc3 Kf7 50.Rf1 Kg8 51.Qc8 Kh7 52.Rh1 Kg7 53.Qh8 Kf7 54.Rh7 Ke6 55.Qc8 Kf6 56.Qf8 Kg5 57.Qe7 Kf4 58.Qe3 Kg4 59.Rh3 Rg8 60.Qf3 Kg5 61.Rh5 Kg6 62.Qf5 Kg7 63.Rh7) 48.Qd3 Rf3?? (48...Rh6 49.Qd4 Kg8 50.Rg1 Kh7 51.Qg4 Rh2 52.Qg6 Kh8 53.Qg8) 49.Qc3! (49.Qc3 Rc3 50.dc3 Re6 51.Rd7 Kf6 52.Ra7+-) 1-0. CronusCR (2250) - giannistst12 (2140), Daily HyperBullet Arena, lichess.org, 2017. (=1.a3 c6 2.b4 d5 3.Bb2 e5 4.e3 Bd6)

5.Nf3 f5 6.Ne5 Qe7?? (better 6...Nf6+/-) 7.Qh5+- Kf8 8.Ng6! hg6 9.Qh8 Be6 10.h4 Nd7 11.h5 gh5 12.Rh5 Ndf6 13.Rg5 Kf7 (13...f4+-) 14.Rg7 (14.Rg7 Ke8 15.Re7 Be7 16.Bd4+-) 1-0. FeegLood (2650) - B0N0B0 (2265), lichess.org, 2015.

5.Nf3 Nf6 6.Be2 Qe7 7.0-0 Nbd7 8.c4 dc4 9.Bc4 0-0 10.d3 e4 11.de4 Ne4 (< 11...Qe4 12.Bf7 Rf7 13.Qd6+/-) 12.Qd4 (12.Nbd2 Nd2 13.Qd2 Rd8=) 12...Nef6 (12...Ndf6 13.Nc3 Nc3 14.Qc3=) 13.Nbd2 (13.Rd1 Bc7+=) 13...Re8 (13...Nb6 14.Bb3=) 14.Bd3 (14.Ne4 Bc7 15.Neg5 Rf8+=) 14...Ne5 15.Ne5 Be5 16.Qe5 Qe5 17.Be5 Re5 18.Nf3 (18.Rfd1 Bg4 19.f3 Rd8+= (19...Re3? 20.Nc4 Rd3 21.Rd3+-)) 18...Rd5 (18...Re8 19.Nd4+=) 19.Bc4 Rd8 20.Ne5 (20.Ng5 Rf8+=) 20...Be6= 21.Be6 fe6 22.Rfd1 Kf8 23.Kf1 Ke7 24.Ke2 Nd5 25.Rd3+= Rd6 26.Rc1 Kf6 27.Nc4 Rdd8 28.g3 Rac8 29.e4 Ne7? 30.f4?? Rd3+/- 31.Kd3 Rd8 32.Ke3 Nc8 33.g4 Ne7 34.g5 Kf7+/- 35.Ne5 Kf8 36.Rf1 g6 37.Ng4 Kg7 38.h4 b6 39.Nf6 a6 40.h5 b5? 41.Rh1+- gh5?! 42.Rh5 Rh8 43.Rh6 Ng6 44.f5 ef5 45.ef5 Ne5 46.Ke4 Nf7 47.Nh5 (47...Kf8 48.Rc6 Ng5 49.Kf4+-) 1–0. StephenHilton (1615) – CHED, internet, 2006.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 Nd7 7.0-0 Bf3 8.Bf3 f5 (8...Ngf6 9.d3=) 9.c4 (better is 9.Bh5 g6 10.Be2=) 9...e4?? (better is 9...dc4 10.Qc2 Qf6=) 10.Bg7+- ef3 (better is 10...Be5 11.Bh5 Ke7 12.Bh8 Bh8+-) 11.Bh8= Qg5?? (11...Bh2 12.Kh2 Qh4 13.Kg1 fg2 14.Kg2 Qg5 15.Kh2 Qh4 16.Kg1 Ne7+/-) 12.Qf3+- 0-0-0 (12...dc4 13.Rc1 Ngf6+-) 13.cd5 Nh6 (13...Ne7 14.dc6 Nc6 15.Bc3+-) 14.dc6 Ne5 (14...Rh8 15.cd7 Kb8+-) 15.cb7 Kb8 16.Be5 Be5 17.d4 Bh2 (17...Bd6 18.Rc1 Qe7 19.Nd2 Qb7 20.Qh5+-) 18.Kh2 Ng4 19.Kg1 Qh4 (19...f4 20.ef4 Qh5 21.Qg3+-) 20.Qf4 Kb7 21.f3 Qh2 22.Qh2 (22.Qh2 Nh2 23.Kh2+-) 1–0. Janek – Tundja, internet, 2017.

5.c4 Be6

6.c5 Bc7 7.Nf3 e4?? (7...Nd7 8.Be2=) 8.Nd4?? (better is 8.Bg7 ef3 9.Bh8 fg2 10.Bg2+-) 8...Qe7 (8...Nf6 9.Ne6 fe6 10.d3=) 9.b5 Qc5?? 10.Ne6+- fe6 11.Bg7 cb5 12.Bh8 Nd7 13.Qh5 Kd8 14.Qg5 Ngf6 15.Bf6 Nf6 16.Qf6 Kd7 17.Nc3 Rf8 18.Bb5 Kc8 19.Qe6 Kb8 (20.Rb1 Qd6 21.Qd6 Bd6+-). rommeltdf (1800) – rosborne (1775), net–chess.com, 2002.

6.cd5 cd5 7.Nf3 f6 =.

6.Nf3 Nd7 7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 9.Nc3 0-0 10.Qe2 Bc7 11.f4 f5 12.h3 Nf6 13.Rg1 dc4 14.Nc4 Ned5 15.g4 Nc3 16.Bc3 Nd5 17.Bb2 Qh4 18.Kd2 a5 (18...fg4 19.hg4 a5 20.ba5=+) 19.ba5 Ba5 20.Kc2 (20.Na5 Ra5 21.Qg2 Qe7=+) 20...b5 (20...fg4 21.hg4 Bc7 22.g5-/+) 21.Ne5 (21.Na5 Ra5 22.gf5 Bf5=+) 21...b4 (21...Rfc8 22.Rc1-/+) 22.gf5=+ Bf5 23.Rg5 (23.Kd1 Rfb8 24.a4 Bh3-/+) 23...g6 (23...Bd8 24.Rg1 Be7 25.a4 Bh3 26.Bh3 Qh3 27.Kd2-/+) 24.Nc4 Bd8 25.Rg2 (25.Rg1!?-/+) 25...Be7–+ 26.a4 b3! (worse 26...Qh3 27.Rg6 hg6 28.Bh3 Bh3 29.Ne5+-; 26...Bh3?! 27.Rh2 b3 28.Kb3 Bf1 29.Rf1-/+) 27.Kc1 (27.Kb3 Rab8 Double attack (27...Rfb8 Deflection; 27...Bh3 Zwischenzug)) 27...Nb4 (worse 27...Qh3 28.Rg6 hg6 29.Bh3 Bh3 30.Nd2+-) 28.Qd2 Nd5 (28...Bh3?! 29.Rh2 Na2 30.Ra2 Bf1 31.Rh4 ba2 32.Nb6=) 29.Ne5 (29.Qe2 Bh3 30.Rg1–+) 29...Bb4–+ (29...Bh3?! 30.Rh2 Bf1 31.Rh4 Bh4 32.Qd1 Ne3 33.Qb3 Nd5 34.Nc6+=) 30.Qe2 (30.Qd1 Kg7 (30...Bh3 31.Rh2+-) 31.Nc4 Rfb8–+ (31...Bh3 32.Rh2 Nf4 33.d5 Kg8 34.Bh3 Nh3 35.dc6+=)) 30...Bh3 (30...Qh3? 31.Rg6 hg6 32.Bh3 Bh3 33.Ng6+-) 31.Rg1 Bf1 32.Rf1 Qg3 33.Nc4 Be7 (33...c5!? 34.Rh1–+) 34.Qd2 White prepares a5 34...Bb4 35.Qe2 Be7 (better 35...c5!? 36.Rh1–+) 36.a5?? (36.Qd2 Qh3 37.Qe2–+) 36...Nb4 37.Ra4 Nd3 38.Kb1 Rf5 (38...Qh3 39.Ne5 Ne5 40.de5-/+) 39.a6 (39.Ne5 Ne5 40.de5 Rf7-/+) 39...Rh5–+ 40.Qd2 (better 40.Bc3–+) 40...Rh2 41.Qc3 Qg2 (41...Nb2?! 42.Nb2 Rb2 43.Qb2 Qe3 44.Rd1-/+) 42.Rc1 Nc1 43.Bc1 Qc2 (better 43...Rb8!? 44.Qb2 Qg1 45.Nd2 Rd2 46.Qd2–+) 44.Qc2 bc2 (better 44...Rc2!? 45.Nd2 Ra2 46.Ra2 ba2 47.Ka2 Ra6 48.Kb3 h5–+) 45.Kb2-/+ Rb8 (better 45...Kf7!?-/+) 46.Kc3= c5 47.a7 cd4 48.ed4 Ra8 49.Nb6 Ra7 (better 49...Re8=) 50.Ra7+- Bh4 51.Ra2 (51.Nd5!?+-) 51...Be1 (51...e3 52.Ra8 Kg7 53.Be3+=) 52.Kb3+- e3 53.Be3 (53.Ra8!? Kf7 54.Ra7 Ke6 55.d5 Kf5 56.Nc4+- (56.Be3?! Bf2 57.Rf7 Ke4 58.Re7 Kd3=)) 53...Rh3+= 54.Rc2 Re3 55.Kc4 Re4 (55...Bg3 56.Nd5 Rf3 57.Rc3 Rc3 58.Kc3=) 56.Nd5+= Kg7 57.Kd3 Re8 (57...Re6!?+-) 58.Rc7+- Kh6 59.Rh7! Kh7 60.Nf6 Kh6 61.Ne8 g5 62.f5 (better 62.fg5!? Kg5 63.Kc4+-) 62...g4+= 63.Ke4 g3 64.Kf3 Kg5 65.f6 Kg6 66.Ng7 Kf6 67.Nh5 Ke6 68.Ke4 Kd6 69.Nf4 White plans d5 69...Bf2 70.d5 Kd7 71.Ng2 Bc5 72.Kf3 Bd6 73.Ne3 Bb8 74.Nf5 Bc7 75.Ne3 Bb8 76.Ke4 Bc7 77.Ng2 Bb8 78.Kf5 Kd6 79.Ke4 Kd7 80.Ne3 Bc7 81.Kd3 Kd6 82.Kc4 (82.Ke4 Kc5=) 82...Kd7 83.Ng2 Kd6 84.Kd4 Bb6 85.Ke4 Bc7 86.Ne3 Kd7 87.Kd3 Bb6 88.Ng2 Bc7 89.Kc4 Kd6 90.Ne3 (90.Kd4 Ke7=) 90...Kd7 (90...Ke5 91.Kd3=+) 91.Kc5 Bd6 92.Kd4 Bc7 93.Ke4 Bb8 94.Kf3 Bc7 95.Nf5 Bb8 96.Ng3 Bg3 97.Kg3 Kd6 98.Kf4 Kd5 ˝–˝. Swicarz,Maciej (2310) – Madajczak,Piotr, Wroclaw Poland, Adolf Anderssen Memorial, 2018.

6.Nf3 Nd7 7.cd5 cd5 8.Bb5 =.

6.Nf3 f6 7.Nc3 dc4=+ 8.Ne4 Nh6 9.Qc2= b5 10.d3 cd3 11.Bd3 Be7 12.Rd1 Qb6 13.Nc5 Bc5 14.bc5 Qa5 15.Rd2 Nd7 16.Bh7 0-0-0 17.Be4 Bc4 18.Bc3 Qa3–+ 19.Rd6 Nc5 20.Rc6 Kb8 21.Bb2 Nd3 22.Bd3 Qd3 23.Qd3 Rd3 24.Nd2? Rhd8 25.Nc4 Rd1 26.Ke2 Rh1 27.Nd6 b4 28.f4 Rb1 29.Nc4 ef4 30.Rc5 Rc8 31.Rb5 Ka8 (32.Kd3 Rc4 33.Kc4 Rb2 34.ef4 Rg2 35.Rb4 Rh2–+) 0–1. Julia,Ernesto (2390) – Sorin,Ariel (2490), ARG–ch Buenos Aires, 2000.

5.Nf3 Nd7

6.c4 Ngf6 7.c5 Bc7 8.Be2 =+.

6.c4 Ngf6 7.d3 0-0 =+.

6.c4 Ngf6 7.d4 ed4 (7...e4 8.Nfd2=+) 8.Nd4 (8.Qd4 c5 9.bc5 Bc5=) 8...Be5 (8...0-0 9.Nc3=) 9.Nc3 0-0 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Bb3=) 10.cd5+= cd5 11.Nf3 Bc3 (11...Re8 12.Rc1+=) 12.Bc3 a6 (12...Qe7 13.Bd3+=) 13.Rc1 Ne4 (13...Qe7 14.Bd3+/-) 14.Qd5 Nb6?? (better is 14...Nc3 15.Rc3 Nf6 16.Qd8 Rd8+/-) 15.Qe4+- (15...Re8 16.Qd4 Qd4 17.Bd4+-) 1–0. Blankenberg,Bruno – Brunner,Hermann, DESC, 2000.

6.c4 Ngf6 7.h3 e4=+ 8.Nd4 dc4 9.Bc4 (9.Nf5 Bf8=+) 9...0-0 10.0-0 Ne5 (10...a5 11.ba5 Qa5 12.f4-/+) 11.Bb3 (11.Be2 a5=+) 11...Nd3 (11...a5 12.ba5 Qa5 13.Bc3-/+) 12.Bc3 Nd5 13.Bc2 Qg5 (13...Nc3?! 14.dc3 Qg5 15.Bd3 ed3 16.f4=+ (16.Qd3? Bh3 17.Qe4 Rae8–+)) 14.f4 (14.Bd3!? ed3 15.f4-/+) 14...N5f4 (< 14...Nc3 15.Nc3 (< 15.fg5 Nd1 16.Rd1 c5 17.bc5 Nc5=+) 15...Qg6 16.Ne4 Qe4 17.Qb1+/-) 15.g4?? (better is 15.ef4 Nf4 16.Rf4 Qf4 17.Qe2-/+) 15...Nh3 16.Kh1 (16.Kg2 Bg4 17.Kh1 Nhf2 18.Rf2 Qh4 19.Kg1 Qf2 20.Kh1 Qh2) 16…Nhf2 (17.Rf2 Qh4 18.Kg1 Qf2 19.Kh1 Qh2) 0–1. pillsbury – amador, net–chess.com, 2007.

6.d4 Nd7 7.c4 e4 8.Nfd2 Nf8 (8...Ngf6 9.Be2=) 9.cd5 h5?? (better 9...cd5 10.Nc3 Nf6=) 10.Nc3 (10.dc6 Nf6+-) 10...f5 11.dc6 bc6 12.b5 (12.Nc4 Bd7+-) 12...Nf6 (12...cb5 13.Nb5 Nf6 14.Qa4+-) 13.bc6 a6 (13...Be6 14.Bc4+-) 14.Nc4 Ne6 (14...Rb8 15.d5+- (15.Nd6?! Qd6 16.Rb1 Qc6+/-)) 15.Nd6 (15.Nb6!? Rb8 16.Nc8 Rc8 17.Ba6 Rb8+-) 15...Qd6 16.Bc4 (16.d5 Nc7+-) 16...Ng4? (better 16...Qc6 17.Qb3 Qd6+-) 17.Qa4 (better 17.h3 Nf6 18.d5 Nc5+-) 17...Kf8 (17...Nc7 18.h3 Nf6 19.d5+-) 18.Qa5 (18.Qb4 Qb4 19.ab4 Nc7+-) 18...Nd4 (18...Nc7 19.h3 Nf6+-) 19.ed4 Nf2 (19...Rb8 20.Nd1+-) 20.a4 (better 20.Kf2!? Qd4 21.Ke1 Qc4 22.Qd8 Kf7 23.Qh8 Qc6 24.Qh5 Qg6+-) 20...e3 (20...Ke8 21.Nd5 Nd3 22.Bd3 ed3+-) 21.Qd8 (21.Qd8 Qd8 22.0-0 Qd4 23.Nd1 Qc4 24.Ne3-+) 1-0. FeegLood (2320) - ThingsChange (2300), lichess.org, 2015.

6.d4 e4 7.Nfd2 b5 8.a4 a6 (8...ba4!? 9.Ba3 Ngf6=) 9.ab5= cb5 10.Bb5 Bb7 11.Ba4 Bb4 12.Qg4 Ngf6 13.Qg7 Rg8 14.Qh6 (14.Bd7 Ke7 15.Qh6 Qd7=) 14...Rg2=+ 15.Ba3 Ba3 16.Na3 Rf2 (16...Rg6!? 17.Qf4 Qb8=+) 17.Qg5+= h5?? (better 17...Rd2 18.Bd7 Nd7 19.Qd8 Kd8 20.Kd2 a5+=) 18.Qe5+- Kf8 19.Qd6 Kg7 20.Kf2 Ng4 21.Ke2 Qh4 (21...Nb6 22.Qd8 Rd8 23.Bb3+-) 22.Qg3 (better 22.Raf1 Ndf6 23.h3 Bc8+-) 22...Qg3 23.hg3 Nb6 24.Bb3 Rd8 (24...Kg6 25.c4+-) 25.Rh5 Kg6 26.Rh4 Bc8 (26...f5 27.c4+-) 27.Rf1 (better 27.c4 f5+-) 27...Nf6 (27...a5 28.Rb1 f5 29.c4+-) 28.Nab1 (better 28.Rh6! Kh6 29.Rf6 Kg5 30.Rb6 f5+-) 28...Bg4 29.Ke1 a5 (29...Be6+-) 30.Rf6! Kf6 31.Rg4 (31.Rh6 Ke7 32.Rb6 Be6+-) 31...a4 (31...Rc8 32.Rf4 Kg7 33.Rf5+-) 32.Ba2 Rc8 33.Kd1 (33.c4 Nc4 34.Nc4 dc4+-) 33...Rh8 (33...Rc7 34.c4! Nc4 35.Nc4 dc4 36.Nd2+-) 34.Rf4 Ke6 (34...Ke7 35.c4 Rh1 36.Kc2 dc4 37.Re4 Kd8 38.Bc4+-) 35.Nc3 (35.c4 Rh1 36.Kc2 Nc4 37.Nc4 dc4 38.Bc4 Kd7 39.Rf7 Ke8+-) 35...f5 (35...Rh1 36.Ke2 Rh2 37.Ke1+-) 36.g4 fg4 37.Re4 Kd6 (37...Kf6 38.Rg4 Re8 39.Bd5 Re3 40.Nde4 Kf5 41.Rg5 Kf4 42.Be6 Rc3 43.Rg4 Kf3 44.Nc3+-) 38.Rg4 1-0. FeegLood (2410) - RobertFontaine (2475), lichess.org, 2015.

6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.c4= Ngf6 9.Nc3 0-0 (9...Qe7 10.cd5 cd5 11.Nb5=) 10.Qb3+= Kh8 11.cd5 cd5 12.Nd5 Nd5 13.Qd5 Nf6 14.Qb3 Qe7 15.0-0-0?? (better 15.Bc4!?+=) 15...a6 (15...Ng4 16.f3 Nf2 17.Bc4-/+) 16.Kb1? (16.h3 Be6 17.d5 Rac8 18.Kb1 Bd5 19.Bf6 Qe6=+) 16...b5 (16...Ng4 17.f4 Nf2 18.Bc4-+) 17.d5? (17.Qc2 a5 18.ba5 Bd7=+) 17...Bb7 (17...Ng4 18.f3 Nf2 19.Be2-+) 18.g4 (18.Bf6 Rf6 19.f3 Rd8-/+) 18...fg4 19.Bg2 Rad8?? (better 19...Be5 20.Be5 Qe5-/+) 20.Bf6= Qf6 (worse 20...gf6 21.Ne4 (21.Be4?! a5=) 21...Be5 22.h3+/-) 21.Ne4 Qg6 (21...Qf5 22.Qc2 Be7 23.Nc3 Qc2 24.Kc2 Rf2 25.Rd2+=) 22.Ka2 (22.Qd3 Bc8 23.h3 Bf5 24.hg4 Qg4+=) 22...Be5 (22...Ra8 A) worse 23.Nd6 Rf2 (23...Qd6?! 24.Rd2=) 24.Ka1 Qd6-/+; B) 23.Rhf1=) 23.Rd2 Bc8 24.Nc5 Bf5 (better 24...Qh6+=) 25.Na6?? (better 25.e4 Bc8 26.h3+=) 25...Qa6-+ 26.h3 g3 (26...gh3 27.Bh3 Be4 28.Rf1-+) 27.fg3 Bg3 28.e4 Bg6?? (better 28...Bf4 29.Rf2 Bd7-+) 29.Qg3+- Ra8 30.Rc1 Rfc8 31.Rdc2 Rc2 32.Rc2 Bf7 33.Rc7 Qf6 (33...Qh6 34.Qc3 (34.Rf7?! Qd2 35.Kb1 Qd1 36.Kb2 Qd2 37.Ka1 Qc1 38.Ka2 Qc2 39.Ka1 Qc1 40.Ka2 Qc2 41.Ka1 Qc1=) 34...Bg8 35.e5+-) 34.e5 (better 34.Qf3 Bg6 35.Qf6 gf6 36.Kb3+-) 34...Qg6 (34...Qh6 35.Qc3 Qg5+-) 35.Qg6 Bg6 36.d6 Rf8 37.Bd5 Rf2 38.Kb3 Bf5 39.e6 h6 (39...Be6 40.Be6 g5+-) 40.d7 Bg6 41.d8Q (41.d8Q Kh7 42.Qd7 Bf7 43.ef7 Rf3 44.Bf3 Kg6 45.f8Q Kg5 46.Qg4) 1-0. FeegLood (2830) – hiimgosu, Time forfeit, 2015.

6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.c4= Ngf6 9.Nc3 0-0 (9...Qe7!?=) 10.Qb3+= Kh8 11.cd5 f4 (11...cd5 12.Nd5 Nd5 13.Qd5+=) 12.Nce4 (12.dc6 fe3 13.fe3 bc6+-) 12...Ne4 (better 12...fe3!? 13.Nd6 ed2 14.Kd2 Nd5+=) 13.Ne4+- Nb6 14.Nd6 Qd6 15.dc6 Be6 16.Qc2 fe3 17.fe3 (17.cb7 ef2 18.Kd1 Bg4 19.Kc1 Rab8-/+) 17...Bf5 18.Bd3 (18.Qc5!? Qh6 19.Bc1 (19.cb7? Qe3 20.Be2 Bg4-+) 19...bc6 20.Ra2+-) 18...Bd3+/- 19.Qd3 Qc6 20.Rc1?? (better 20.Qe2+/-) 20...Qg2-+ 21.Rf1 Qb2 (21...Rf1 22.Qf1 Qb2 23.Rc5 Qa3 24.Ke2-+) 22.Rf8 Rf8 23.Rc2 (23.Qc2 Qa3 24.Qd2-+) 23...Qa1 (better 23...Qb1 24.Kd2 Rf2 25.Qe2 Re2 26.Ke2 Qc2 27.Kf3-+) 24.Kd2 Rf2 25.Qe2 Re2 (25...Nc4 26.Kd3 Re2 27.Ke2-+) 26.Ke2 Qa3 27.d5 (27.Rc5 Qb4 28.Kf3 a5-+) 27...Qb4 28.d6 (28.Kf3 Qb1 29.Rc7 Qf5 30.Ke2 Nd5 31.Rb7 Nf4 32.Ke1 Qa5 33.Kf2 Nd3 34.Ke2 Nc1 35.Kd1 Qd5 36.Kc1 Qb7-+) 28...Qd6 29.Rd2 Qe7 (better 29...Qh2!? 30.Kd3 Qe5 31.e4-+) 30.Rd7 Qd7 (30...Qd7 31.h4 Nc4-+) 0-1. TwelveTeen (2625) - penguingim1 (2795), lichess.org, 2016.

6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.c4 Nf6 9.Nc3 f4 10.Qc2 (10.Be2!?=) 10...fe3-/+ 11.fe3 Bf5 (11...Ng4!? 12.cd5 Ne3 13.Qe4 Nc2 14.Kd1 Na1 15.Ba1 Rf8=+) 12.Be2 a6 (12...Ng4 13.Nf1 dc4 14.Bc4=) 13.0-0-0 (better 13.0-0!? Be6 14.c5=) 13...Nbd7 14.Rdf1 Be6 15.g4? (15.c5 Bc7=+) 15...0-0 (better 15...Bg4!? 16.Qd1 Be2 17.Qe2 0-0-+) 16.g5=+ Ne8 17.Rf8 Qf8 18.Rf1 Qe7 19.h4 b5 20.cd5 cd5 21.Nb3 (21.Nde4!? de4 22.Qe4=) 21...Nb6 22.Nc5 Nc4 (22...Nc7 23.Kd1=+) 23.Bc4 bc4 24.N3e4 de4 25.Qe4 Bf7 (better 25...Nc7!? 26.Ne6 Qe6 27.Qe6 Ne6=+) 26.Qa8 Qe3 27.Kb1 Bc5 28.Rf3?? (better 28.Rf7 Qd3 29.Kc1 Qe3 30.Kc2 Qd3 31.Kc1 Qe3 32.Kd1 Qd3 33.Kc1=) 28...Qe1-+ 29.Ka2 c3 30.Rf7 Qe2 (better 30...cb2 31.Rf8 Kf8 32.Qf3 Ke7 33.Qb7 Kd8 34.Qd5 Bd6 35.Kb2 Qh4-+) 31.Rf2 Qf2 32.Qe8 Bf8 33.Qe6 Kh8 34.Qb3 cb2 (34...Qb2?! 35.Qb2 cb2 36.Kb2=+) 35.Qb2 (35.Qc3 h6-+) 35...Qh4 36.Qd2 Qe4 37.d5 (37.Kb3 Be7-+) 37...Bd6 38.Kb2 (38.Kb3 Bf4 39.Qd1 Bg5-+) 38...Qc4 (38...Bf4 39.Qd1-+) 39.Qe3 Qd5 40.Qe8 Qg8 41.Qg8 (41.Qc6 Be5 42.Kc2-+) 41...Kg8 42.a4 (42.Kc3 Kf7 43.a4 Kg6-+) 42...Kf7 (better 42...Bb4 43.Kc1-+) 43.b5 ab5 44.a5 (44.ab5 Kg6 45.Kc3-+) 44...Kg6 45.a6 Bc5 46.Kb3 (46.Kc3 Kg5 47.Kd2 h5-+) 46...Kg5 47.Kc3 h5 48.Kd3 h4 0-1. TwelveTeen (2625) - opperwezen (2785), lichess.org, 2016. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 c6)

6.d4 Qe7 7.c4 Ngf6 8.Nc3 dc4 9.Bc4 0-0 10.0-0 Rd8 (10...e4 11.Nd2=) 11.Bb3 e4 (11...ed4 12.ed4 Nf8 13.Re1=) 12.Nd2 (12.Ng5 Rf8 13.Bc2 a5 14.ba5 Ra5 15.Nce4 b6+/-) 12...a5 13.Bc2 Now all is on e4 13...ab4 14.ab4 Ra1 15.Qa1 (15.Ba1 Bb4 16.Nde4 Nd5=) 15...Bb4 (better 15...Bh2!? 16.Kh2 Ng4 17.Kg3 Qd6 18.f4 Ne3 19.Nce4 Nf1 20.Qf1 Qb4=+) 16.Nde4= Ne4 17.Ne4 Nf6 18.Nf6 Qf6 19.d5 Qg6?? (better 19...Qh6=) 20.Bg6+- (20.Bg6 hg6 21.dc6 bc6 22.Rd1 Rd1 23.Qd1+-) 1-0. FeegLood (2760) - MeneerMandje (2695), lichess.org, 2017.

6.Be2 Ngf6 7.Nc3 (7.0-0 0-0=+) 7...0-0 8.0-0 Qc7 9.h3 a6 10.d3 (10.Ng5 b5-/+) 10...Re8 (10...b5 11.Na2=+) 11.Qd2 (11.Na2 b6=+) 11…b6 (12.Rac1 c5 13.bc5 bc5=+). Munkwitz,Wolfgang – Zulauff,Harri, TT–18.48 ETC, 2005.

5.Nf3 Qe7

6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.c4 Nf6 9.c5 Bc7 10.Nc3 f4 11.Be2 fe3 12.fe3 0-0 (better 12...Ng4! 13.Nf1 Qh4 14.g3 Qh3 15.Bg4 Bg4-+ (15...Qg4?! 16.Qg4 Bg4 17.Nd2=+)) 13.0-0= Be6 14.Nde4? (better 14.b5=) 14...de4-+ 15.Qc2 Bd5 16.Rae1 Nbd7 17.b5 Rae8 (17...Qe6 18.Qa4-+) 18.a4 (18.Qa4 cb5 19.Qb5 Be6-+) 18...Bb8 (18...Qe6 19.Nd5 Nd5 20.Bc1-+) 19.Bc1 h5 (19...Qe6 20.Nd5 Nd5 21.Bc4-+) 20.Nd5 cd5 21.Bc4?? (better 21.Ba3-+) 21...dc4 22.Qc4 Qf7 (22...Kh7 23.h3-+) 23.Qc3 (23.Qf7 Rf7 24.Bd2 Ref8-+) 23...Qd5 24.Bb2 Qg5 25.Kh1 (25.c6 Bh2! 26.Kh2 Qh4 27.Kg1 Ng4-+) 25...Nd5 (25...Qh4 26.Qb3 Kh7 27.g3 Bg3 28.Re2-+) 26.Qd2 (26.Qc4 N7f6 27.g3 Ng4-+) 26...N7f6 (better 26...Qh4 27.Rf4 Bf4 28.ef4 e3-+) 27.h3 (27.g3-+) 27...Qg3 28.Rf4 Nf4 29.ef4 (29.Qe2 Ne2 30.Re2 Qh2) 29...Nd5 (29...Ng4 30.hg4 Rf4 31.Kg1 Rf3 32.Qf4 Bf4 33.gh5 Qe1) 30.Rf1 (30.b6 Rf4 31.Kg1 Rf3 32.Qf4 Bf4 33.Re4 Qh2) 30...e3 (30...Rf4 31.Rf4 Bf4 32.Qf4 Nf4 33.c6 Qg2) 31.Qe2 Nf4 32.Qf3 (32.Qc4 Kh8 33.Rf4 Bf4 34.Kg1 Qf2 35.Kh1 Qe1 36.Qf1 Qf1) 32...Qf3 (32...e2 33.Bc1 ef1R 34.Qf1 Re1 35.Qe1 Qg2) 33.Rf3 e2 34.Bc3 (34.Bc1 e1Q 35.Kh2 Ne2 36.Bf4 Qg1) 34...e1Q 35.Be1 (35.Kh2 Ne2 36.g3 Qg1) 35...Re1 36.Kh2 Ne2 (36...Nd3 37.Rf4 Rf4 38.d5 Rh1 39.Kh1 Rf1) 37.g3 Rf3 38.Kg2 Rg3 (38...Ref1 39.h4 R3f2 40.Kh3 Ng1) 39.Kf2 Reg1 (39...Rh1 40.b6 Rh2 41.Ke1 Nc3 42.Kf1 Rf3 43.Ke1 Re2) 40.Ke2 (40.c6 Nc3 41.c7 Ne4 42.Ke2 R1g2 43.Ke1 Re3 44.Kd1 Rd2 45.Kc1 Re1) 40...R1g2 41.Kf1 Rh3 (41...Rd2 42.h4 Ra3 43.Ke1 Bf4 44.c6 Ra1) 42.Kg2-+ Rg3 43.Kf2 h4 44.Ke2 g5 (44...h3 45.b6 ab6 46.Kf2 h2 47.Kf1 h1Q 48.Kf2 Qh2 49.Ke1 Rg1) 45.Ke1 g4 (45...h3 46.Kf1 h2 47.Kf2 h1Q 48.a5 Qh2 49.Kf1 Rg1) 46.Ke2 Rf3 (46...h3 47.b6 ab6 48.Ke1 h2 49.Kf2 h1Q 50.cb6 Qh2 51.Kf1 Rg1) 47.Ke1 h3 48.Ke2 (48.Kd2 h2 49.a5 h1Q 50.d5 Bf4 51.Ke2 Qf1) 48...h2 49.Ke1 (49.Kd2 h1Q 50.d5 Bf4 51.Ke2 Qf1) 49...h1Q 50.Ke2 Qg2 51.Ke1 Rf1 0-1. CronusCR (2210) - AMADAN (2405), Daily HyperBullet Arena, lichess.org, 2017. (=1.a3 d5 2.b4 c6 3.Bb2 e5 4.e3 Bd6)

6.Be2 Bf5 7.d3 Nd7 8.Nbd2 Be6 9.c4 Nh6 10.cd5 cd5 11.Rc1 0-0 12.0-0 a5 13.ba5 Ra5 14.Nb1 f6 15.Qd2 Rfa8 16.Bc3 R5a7 17.Bb4 Bb4 18.Qb4 Qb4 19.ab4 Ra4 20.b5 Nf7 21.d4 e4 22.Nfd2 Ra2 23.Rc7 Nd6 24.Rfc1 Rb2 Attacking the isolated pawn on b5 25.Kf1 Rb8 26.R7c2 Rb4 27.Nc3 Nb6 28.Na2 Ra4 29.Nc3 Ra3 30.Ra2 Rba8 31.Rca1 Rc3 32.Ra8 Na8 33.Ra8 Kf7 34.Ra1 Bd7 35.Rb1 Rc2 36.Ke1 Nc4?? 37.Nc4+/- dc4 38.Kd1 Rc3 39.Kd2 Rd3 40.Bd3 cd3 41.Rc1 Bb5 42.Rc7 Kg6 43.Rb7 Bc6 44.Ra7 h5 45.f3! h4 46.fe4 Be4 47.g3 hg3 48.hg3 f5 49.d5! Bd5 50.Kd3 Be4 51.Kd4 Kf6 52.g4! g6 53.Ra6 Kg5 54.gf5 gf5 55.Re6 Bf3 56.Ke5 Be4 57.Re8 Kg4 58.Kd4 Kf3 59.Re5 Bb1 ˝–˝. Fournier,Frederic – Bellagamba,Pascal, Open Paris FRA, 1998.

6.h4 Nf6 7.h5 e4 8.Nd4 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 Nbd7 (10...g6 11.d3=) 11.h6 (better is 11.Nf5!? Qf8 12.d3+=) 11...g6=+ 12.c4? (12.f4 ef3 13.Nf3 Bg3 14.Kf1 0-0=+) 12...Rf8 (better is 12...Ne5 13.0-0 dc4–+) 13.c5 Be5 14.a4 (14.d3=+) 14...Rc8?? (14...a5!? 15.b5 Nc5-/+ (15...Qc5?! 16.Ba3 Qb6 17.Bf8 Kf8 18.Nc3=+)) 15.Na3 (15.a5 Kd8+=) 15...b6 (15...a5 16.ba5 Nc5 17.0-0-/+) 16.d3 (better is 16.Qa6!? Kd8 17.cb6 ab6 18.Bc3+=) 16...ed3 17.Qd3 bc5 18.bc5 Nc5 19.Qd2? (better is 19.Qc2!?=+) 19...Bd4 20.Qd4 Nfe4 21.0-0 (21.Qd1 Nd3 22.Qd3 Qb4 23.Bc3 Qc3 (23...Nc3?! 24.0-0=) 24.Qc3 Nc3-/+) 21...f6 (21...Nb3 22.Qd3 Na1 23.Qa6–+) 22.Rac1? (better is 22.Ra2-/+) 22...Nb3–+ 23.Qd3 Nbd2?? (better is 23...Nc1 24.Rc1 Kf7–+) 24.Rfd1+/- f5? (better is 24...Qb4 25.Rc2 Kf7+/-) 25.Rd2+- Nd2 26.Qd2 Kf7 27.Bg7?? (27.Nc2!? Rfd8+-) 27...Rfd8?? (better is 27...Qa3 28.Bf8 Kf8=+) 28.Qd4 Qe6 (28...c5 29.Qd3+/-) 29.a5 Rd7 30.Rc5 Rb7 31.Nc2 Rb1 32.Kh2 Qd6 33.g3 Rcb8? (better is 33...Rd1 34.Qc3 Rf1+/-) 34.Na3 (34...Rd1 35.Rc6 (35.Qd1?! Qc5 36.Nc2 Kg8+/-) 35...Rd4 36.Rd6+/-; better is 34.Be5!? Qf8 35.Bb8 Qh6 36.Qh4 Qh4 37.gh4 Rb8 38.Rc6+-) 1–0. IQIQ – bigpopae166, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.e3 Be6

5.Qc1 Ne7 6.Nf3=+ Nd7 7.c4 dc4 (7...c5 8.cd5 Nd5 9.bc5 Nc5 10.Be5=+) 8.Bc4= Bc4 9.Qc4 0-0 (9...a5 10.b5=) 10.0-0 Ng6 (10...Nc6 11.b5 Ne7 12.d3=) 11.Nc3 (11.d3 a5=) 11...Nb6 12.Qb3 Kh8 (12...Re8 13.Ne4=) 13.Ne4 h6 (13...f5 14.Nc5 Bc5 15.bc5=) 14.h4 (better is 14.d4!? Qe7 15.de5 Ne5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Qe5 18.Nc5+=) 14...Nh4 15.Ne5 Qe7 (better is 15...Be5!? 16.Be5 Qe7–/+) 16.Nd6 (16.d4 Rae8=) 16...cd6 17.Nd3 Qg5 (18.Ne1 Rac8=). clochard (2265) – pushtiu (2155), net–chess.com, 2005.

5.Qc1 Nf6 6.Nf3 Nbd7 7.Be2 =+.

5.Nc3 Nf6 6.Nb5 =+.

5.Bd3 Nc6 6.Ne2 a6 (6...Nf6 7.0-0=+) 7.0-0 Nf6 8.f4? (better is 8.Ng3=+) 8...e4–+ 9.f5 (9.Be4 de4 10.Ng3 Be7–+) 9...Bc8 (< 9...ed3 10.fe6 de2 11.ef7 Kf7 12.Qe2–+) 10.Be4 de4 11.d3 ed3 12.cd3 Ne5 13.d4? Neg4 14.Qd3 Nh6 15.e4 Be7 16.Ng3 b6 17.Nc3 0-0 18.e5 Nd5 19.Nd5 Bh4?? 20.Nh5?? Qd5–+ 21.Nf4 Qd7 22.e6 fe6–+ 23.fe6 Qd6 24.Qe4 Rb8 25.d5=+ Bg5 26.Be5= Qe7 27.h3? Bf6?? 28.Bf6?? Rf6–/+ 29.Rad1 Bb7–+ 30.Qd4 Qd6 31.Qc4? Rd8 32.Nh5 Rf1 33.Kf1? Bd5 34.Rd5 Qd5 35.Qc7 Qd1 36.Kf2 Rd2 37.Kg3 Nf5 38.Kh2–/+ h6?? 39.Qf7 Kh8 40.Qf8 Kh7 41.Qf5 (41...Kg8 42.Qf7 Kh7 43.Qg7) 1–0. inaldo – chess55555, internet, 2007.

5.Bd3 Nf6 6.Bb5 c6 7.Be2 -/+.

5.Nf3 a5 6.Ne5+= ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Nf6 (8...Bb4? 9.Nc6 Nc6 10.Bg7+-) 9.b5 Nbd7 (9...Ne4 10.Nf3 0-0 11.Be2+=) 10.Nf3 (10.Nd7 Kd7 11.Be2 Qe7+/-) 10...Bg4 11.h3 Bf3 12.Qf3 Ke7 (12...0-0!?+/-) 13.c4 dc4 (13...Qa8 14.Bf6 Nf6 15.cd5+/-) 14.Bc4 Be5 (14...Qa8!? 15.Bf6 Nf6+-) 15.d4 Bd4?? (15...Bd6+-) 16.ed4 (better 16.Bd4 Qa8+-) 16...Kd6 (16...Nb6 17.Bb3 Qa8 18.Bc3+-) 17.Qf4 (better 17.Qa3 c5 18.dc5 Kc7+-) 17...Ke7 18.Ke2 (18.Bc3 Kf8+-) 18...Nb6 (18...Re8+-) 19.Kf3 (19.d5 Re8 20.Bf6 gf6+-) 19...Qd6?? (better 19...Nc4 20.Re1 Kf8=) 20.Qf6 (better 20.Re1 Kf8 21.Qd6 cd6 22.Bd3+-) 20...gf6 (better 20...Qf6 21.Ke2 Nc4-+) 21.Ke4 (21.Ke4 Nc4 22.Kd3-+). FeegLood (2250) - heyjude78 (1630), lichess.org, 2017.

5.Nf3 Nc6 6.Bb5 (6.b5 Na5 7.Be5 Nf6+=) 6...Nge7 (6...Qf6!?=+) 7.Ne5 (7.Be5 0-0 8.Bc6 Nc6 9.Bd6 Qd6+=) 7...0-0+= 8.Nc6 Nc6 9.d3 (9.Bc6 bc6 10.Qh5 a5+=) 9...a6 (9...Qg5 10.Nd2 Qg2 11.Qf3 Qf3 12.Nf3=) 10.Bc6+= bc6 11.0-0 Qg5 (better is 11...a5+=) 12.Nd2?? (better is 12.f4 Qh6 13.Bd4+=) 12...Bh3–/+ 13.Qf3?? (better is 13.g3 Bf1 14.Qf1–/+) 13…Bg4–+ 0–1. mgriffin – mbarker (1670), net–chess.com, 2001.

5.Nf3 h6 6.Ne5 Nf6 7.Nf3 Nbd7 8.d3 0-0 9.Be2 c6 10.0-0 Bg4 11.Nbd2 Re8 12.h3 Bf3 13.Nf3 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Re5 16.d4 Rh5?? (16...Re7 17.c4+/-) 17.c4 (better is 17.Bh5 Qb6 18.Be2+-) 17...Rg5+/- 18.g3 Ne4 19.h4 (19.h4 Nc3 20.Qd3 Ne2 21.Qe2+/-) 1–0. Fournier,Frederic (1970) – Rsanchez (2015), Active (1/0), 2003.

5.f4 f6 6.fe5 (6.Qh5 g6 7.Qe2 Nd7=) 6...fe5 (< 6...Be5 7.Be5 fe5 8.Qh5 Kd7 9.Qe5 Qh4 10.g3+/-) 7.Be5 (7.Nf3 Nd7=+) 7...Qh4 8.g3 Qe4 9.Nf3 (9.Bd6 Qh1 10.Qh5 Kd7=+) 9...Bg4 (9...Be5 10.Bd3 Ba1 11.Be4 de4–/+) 10.Bg7 (better is 10.Bb5 Nc6 11.Nc3 Qf3 12.Qf3 Bf3 13.Bg7 Bh1 14.Bh8–/+) 10...Bf3–+ (10...Qf3?? 11.Qf3 Bf3 12.Rg1+-) 11.Bd3 Qg4 (11...Bd1? 12.Be4 Nf6 13.Bg2+- (13.Bh8?! Ne4 14.Kd1 Nf2 15.Ke2 Nh1+-; 13.Kd1?! Ne4 14.Bh8 Nf2 15.Ke2 Nh1+-)) 12.Bf5 (12.Qf3 Qf3 13.Rg1–+) 12...Bg3! (13.Kf1 Qf5 (13...Bd1? 14.Bg4 h5 15.Bd1+-; 13...Qg7 14.Qf3 Qa1 15.Qg3–+) 14.hg3 Bd1 15.Kg1 Qg5 16.Bh8 Qg3 17.Kf1 Bc2–+; 12...Bd1?! 13.Bg4 Bg4 14.Bh8=; 12...Qg7 13.Qf3 Qa1 14.Qd5–+; 12...Qf5 13.Rf1 Qg6 14.Qf3 Qg7 15.Qh5 Ke7 16.Nc3–+) 0–1. Papp,B – Kulcsar,T, Budapest, 1984.

5.h3 Nd7 6.Nf3 Ngf6 7.d3 c6 8.Be2 Qc7 9.0-0 0-0 10.c4 dc4 11.dc4 e4 12.Nfd2 Rad8 13.c5 Be5 14.Be5?? (better is 14.Qc2=) 14...Qe5–+ (14...Ne5?! 15.Qc2=) 15.Nc3 (15.Nb3 Nc5 16.Nd4–+) 15...Qc3 16.f3 (16.Qc1 Qc1 17.Rac1 Nc5–+) 16...Qe5 (better is 16...Ne5 17.Ne4 Qe3 18.Kh1 Rd1 19.Nf6 gf6 20.Bd1–+) 17.fe4 (17.Qc1 Qg5 18.Kf2 ef3 19.Nf3 Ne4 20.Kg1 Qg3–+) 17...Ne4 (17...Qc3!? 18.Bf3–+) 18.Ne4 Qe4 19.Rf3 (19.Qd4 Nf6 20.Qe4 Ne4–+) 19...Nf6 (better is 19...Ne5!? 20.Qf1 Nf3 21.Qf3–+) 20.Qf1 Bd5 21.Rg3 Qe7 22.Bd3 (22.Qf5 Ne4 23.Bd3 Rfe8–+) 22...g6 (22...Qe5!? 23.Qe1–+) 23.Re1 Ne4 24.Rg4 h5 25.Rf4 Ng5 (better is 25...g5 26.Rf5 h4 27.Qf3–+) 26.e4 Be6 27.h4 Nh7 28.g3 Rd4 29.Qf2 (29.e5 Rd5–+) 29...Rfd8 (better is 29...Rd3 30.Re3 Re3 31.Qe3 Rd8–+) 30.Be2 Rd2 31.Qe3 Nf6 0–1. wes04lin (1975) – Fournier,Frederic (1980), Echecs21 (5/0), 2003. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Be6)

5.Nc3 c6

6.d4 Nd7. Ziese.

6.d4 e4 7.Nge2 -/+.

6.d4 e4 7.Ne4? de4–+ 8.d5 Nf6 9.de6 fe6 10.Qd2 Qe7 11.Rd1+/- Bc7 12.Bc4 Nbd7 13.Bb3 0-0-0+= 14.Qe2 Rde8 15.Nh3 h6 16.0-0 Rhf8 17.Nf4 Qf7 18.b5 c5 19.Qc4 g5 20.Ne6+- Bh2 21.Kh2 Qh5 (22.Kg1 Ng4+/-). Rosner,Dirk – Ziese,Gerhard, corr SOK–92–81, 1992.

6.d4 f6. Ziese.

6.Nf3 Nf6 =+.

5.d4 Nd7

6.c4 dc4 7.Nf3 f6 8.d5 Bf7 9.Bc4 Ne7 10.0-0 0-0 11.Nc3 c6 (11...a5 12.b5=) 12.dc6 Bc4 13.Qd6 (13.cb7!? Rb8 14.Qd6 Bf1 15.Rd1 Rb7 16.Kf1=) 13...Nb6= 14.Qd8 (14.Rfd1 Qd6 15.Rd6 Nc6+=) 14...Rad8 15.Rfd1 (15.c7 Rd7 16.Rfd1 Rc7+=) 15...Nc6+= 16.Nd2 Be6 17.Rac1 Kf7 18.Nce4 Na4 19.Ba1 Rd3 20.Nf3 Rfd8 (20...Rd1 21.Rd1 Ke7 22.h3+=) 21.Rd3= Rd3 22.b5 Na5 23.Be5 Nb3 24.Rb1 Bf5 25.Ne1 Rd5 26.Rb3 fe5 27.Rb4 Be4 28.Re4 Nc3 29.Rc4 Nb5 30.a4 Nd6 31.Rc7 Kf6 32.Rd7 e4 33.Kf1 Rd2 34.Nc2 Nc4 35.Nd4 Rd1 36.Ke2 Rd2 37.Kf1 Rb2 38.Nb5 Rb1 39.Ke2 Rb2 40.Kf1 Rb1 41.Ke2 Rb2 ˝–˝. To,Nhat Minh (2325) – Szalanczy,Emil (2240), First Saturday IM Oct, 2014.

6.de5 Be5 7.Be5 Ne5 8.Nc3 Nf6 9.Bd3 d4 (better is 9...a5=+) 10.Ne4?? (better is 10.Bb5 c6 11.Qd4+=) 10...de3–+ (< 10...Nd3 11.Qd3 de3 12.Qe3 Ne4 13.Qe4=+) 11.Nf6 Qf6 12.fe3 Nd3?? 13.cd3-/+ Qc3 14.Ke2? Bg4 15.Nf3= Rd8 16.Qd2 Qd2 17.Kd2+= 0-0 18.Ke2 f5 19.h3 Bh5 20.Rhd1 Rd6 21.Rd2 Re8 22.Kf2 Rd5 23.Nd4 f4=+ 24.Re1?? fe3–+ 25.Re3 Rd4 26.g4 Bf7 27.Rde2 Re3 28.Re3 Bg6 29.Ke2 b6 30.Kd2 c5 31.Kc3 Rd6 32.Kc4 Kf7 33.Rf3 Rf6 34.Re3 Re6 35.Rf3 Rf6 36.Re3 Rd6 37.Rf3 Kg8 38.Re3 Rd4 39.Kc3 Rd3! 40.Rd3 Bd3 41.Kd3 cb4 42.ab4 Kf7 43.b5 Ke6–+ 44.Ke4 g6 45.g5 Kd6 46.Kd4 Kc7 47.Kd5 Kb7 48.Kc4 a6 49.ba6 Ka6 50.Kb4 b5 51.Kb3 Kb6 52.Kb4 Kc6 53.Kb3 Kd5 54.Kb4 Ke5 55.Kb5 Kf5 56.Kc6 Kg5 57.Kd6 Kh4 58.Ke6 h5 59.Kf6 g5 60.Kf5 g4 61.hg4 hg4 62.Kf4 Kh3 63.Ke3 g3 64.Ke2 Kh2 65.Kf1 g2 66.Kf2 g1Q (67.Kf3 Qg3 68.Ke4 Qc3 69.Kf4 Qd4 70.Kf3 Qd3 71.Kf4 Qd6 72.Kf5 Kg3 73.Ke4 Qe6 74.Kd4 Kf4 75.Kc5 Ke5 76.Kb5 Kd4 77.Kb4 Qb6 78.Ka4 Kc4 79.Ka3 Qb3#) 0–1. Viereck,Marten – Koelbel,Ole, Sachsen–ch U10, 2006.

6.de5 Ne5 7.f4 +-.

5.d4 e4

6.c4 dc4 7.d5 c3 8.Bc3 Bb4 9.ab4 +- (9.Bb4?! Bd5 10.Qg4 Nf6 11.Qg7 Rg8+-).

6.c4 Nf6 7.c5 Be7 8.Nc3 =+.

6.Nd2 f5 7.g3 (7.Qh5 g6 8.Qe2 c6=) 7...Nf6+= 8.c4 c6 9.Qb3 Nbd7 10.h4 (10.c5!? Be7 11.Ne2+=) 10...Qc7 11.Ne2 dc4 12.Nc4 0-0 13.Qc2 Be7 14.Nf4 Bf7 (14...Bd5 15.Bh3 Ng4 16.Rc1=) 15.Be2 (15.Ne5 Ne5 16.de5 Nh5=) 15...Rac8 16.Rd1 Nd5 17.Kf1 (17.h5 Rfd8+=) 17...Bd6 (17...b5!? 18.Na5 Qb6+=) 18.Nd6+= Qd6 19.Nh3 (19.h5 a6+=) 19...h6 (19...Qg3 20.Nf4 (worse is 20.fg3 Ne3 21.Ke1 Nc2 22.Kd2 Bb3-/+) 20...Qe3 21.Nd5 (worse is 21.fe3 Ne3 22.Kf2 Nc2-/+) 21...cd5 22.Qc8 (22.fe3? Rc2 23.Rb1 Nb6–+) 22...Qe2 23.Ke2 Rc8 24.Rc1+=) 20.Kg2+= 1–0. Krivoshapko,Alexander – Osipov,Yuri, 2011.

6.Nd2 Nf6 7.c4 c6 8.c5 Bc7 9.h3 0-0 10.Ne2 Nbd7 11.Nc3 Ne8 (11...b5 12.a4 a5 13.ab5 ab4 14.Na2+=) 12.b5 Qg5 13.Qa4 cb5 14.Nb5 Bb8 15.Nc3 Bc7 16.Nb5 Bd8 17.Rb1 Ndf6 18.Qb4 (18.Na7? Bd7 19.Qb3 Ra7–+) 18...Be7 19.Nb3 Bd7 20.a4 b6 21.Ba3 a6 22.Nc3 Rb8 23.a5 (worse is 23.Ba6 Qg2 24.Kd2 Nc7–+) 23...b5 24.Nc1 Nc7 25.N1a2 Rfe8 26.Qb3 Rbc8 27.Nb4 h6 28.Ne2 Bd8 29.Rc1 h5 30.Nf4 Ne6 31.h4 Qf5 32.Nfd5 Ba5 33.Nf6 Qf6 34.Be2 Nc7 35.Bh5 Be6 36.Qb2 Bc4 37.Be2 Nd5 38.Rc2 Red8 39.Rd2 Be2 40.Re2 Rc5 41.dc5+/- Nb4 42.0-0 Qb2 43.Bb2 Bc7 44.Rb1 Nd3 45.Bd4 b4 46.f3 f5 47.Ra2 a5 48.Kf1 Kf7 49.Ke2 Ke6 50.g4 Nf4 51.ef4 Rd4 52.gf5 Kf5 53.fe4 Ke4 54.Rg1 b3 55.Rb2 a4 56.Rg7 Bf4 57.c6 Rc4 58.Ra7 Be5 59.Rb1+/- b2 60.Ra5 Bd4 61.c7 Rc7+= 62.Ra4 Rc2 63.Kd1 ˝–˝. Leon Ayllon,Francisco – Barnola Espelt,Juan (2185), VI Campeonato de Espaideaa por Equipos, 2d, 2005.

6.c4 c6

7.Nc3 a6 8.Ne4?? de4+= 9.d5 cd5 10.Bg7 Be5 11.Be5 f6 12.Bb2 dc4 13.Qh5 Kf8 14.Bc4! Bc4 15.Qc5 Qe7 16.Qc8 Kg7 17.Qc4 Nc6 18.Ne2 Re8 19.Ng3 Qe6 20.Rc1 Kg6 21.0-0 Nh6 22.Qe2 Ng4 23.Rc4 h5 24.Re4 Qc8 25.Rf4 Qc7 26.Nh5! Nh2 27.Rf6 Kg5 28.f4 (28...Qf4 29.ef4 Kh4 30.g3 Kh3 31.Qh2 Kg4 32.Qh4#) 1–0. Spiegel,Ulrich – Feilmayr,Erwin, corr SOK–90–65, 1990.

7.Nc3 f5 8.Qb3 Nf6=+ 9.cd5 cd5 10.Nb5 Be7 11.Rc1 Nc6 12.Nh3 0-0 13.Be2 Bf7 14.0-0 Nd7 15.f4 ef3 16.Bf3+= Nb6 17.Nf4 a5 18.Bc3 g5 19.Nd3+= Nc4 20.Ne5 N6e5= 21.de5 ab4 22.Bb4 Bb4 23.Qb4 (23...Qb6 24.Rc3=; < 23.ab4 Nd2 24.Qd3 Nf1 25.Rf1 g4-/+). Feilmayr,Erwin – Roggensack_Hanspach,Peter, corr SOK–92–79, 1992.

7.Nc3 Nf6 8.c5 Bc7 9.b5 0-0 10.Qa4 Nbd7 11.h4 Ng4 12.g3 Qf6 13.Nh3=+ Qf3 14.Rg1 Bg3 15.Rg3 Qf6 16.bc6 bc6 17.Qc6 Nh2 18.Nd5 Qd8 19.Kd2 Nf1 20.Rf1 Rc8 21.Qd6 Re8 22.Ndf4 Qa5 23.Kc2 Qa4 24.Kb1 Qc4? 25.Rg7! Kg7 26.Ne6 Qe6 27.d5 (27...Qf6 28.Bf6 Nf6 29.Rg1 Ng4 30.Rg4 Kh8 31.Qf6#) 1–0. Vilkesalo,Tero – Goncalves,Fernando, itsyourturn.com, 2001.

7.Nc3 Nf6 8.c5 Bc7 9.Nge2 Ng4 10.Nf4 Qf6 11.Qd2 0-0 12.h3 (worse is 12.Ne6 fe6 (12...Qe6?! 13.h3 Nh2 14.Be2+=) 13.Nd1 Nh2–+) 12...Qh6 13.g3 a6 14.Be2 (14.Ne6? fe6 15.Rg1 Nf2–+ (15...Rf2?! 16.Be2-/+)) 14...Nf6 15.0-0-0 g5 (15...Nbd7!?+=) 16.Ne6= fe6 17.g4 (17.Rdf1 Nbd7=) 17...Nbd7 18.Kb1 (18.h4!?=) 18...Qh4+= 19.Rdf1 b5 20.cb6 Nb6 21.f3 ef3 22.Rf3 Bd6 23.Rhf1 Qh6 24.Bd3 a5 25.b5 Rac8 26.Qe1 Nc4 27.Bc4 dc4 28.Ka2 Qg6 29.e4 Nd7 30.bc6 Rc6 31.Rf8 Bf8 32.Na4 Bg7 33.d5 Rc8= 34.Bg7 Kg7 35.Qc3 Kg8 36.de6 Qe6 37.Qa5 c3 38.Qd5 Qd5 39.ed5 c2 40.Rc1 Ne5 41.Kb3 Nf3 42.Nc3 Nd4 43.Kb4 Kf7 44.Nb5 Nb5 45.Kb5 Ke7 46.Kb4 Kd6 47.Kb3 h5 48.gh5 Kd5 49.Rc2 Rb8 50.Ka2 Rh8 51.Rc3 Rh5 52.Kb3 Rh4 53.Rg3 Ke6 54.Rd3 g4 55.hg4+- Rg4 56.a4 Rg7 57.Kb4 Rd7 58.Rh3 Kd6 59.Kb5 Kc7 60.Ka6 Rd6 61.Ka7 Rd5 62.Rc3 Kd7 63.Kb7 Rd4 64.a5 Rb4 65.Ka7 Rb1 66.Rc2 Rb3 67.Rc1 ˝–˝. Szabo,Almos (2305) – Trumpf,Walter (2425), 7th European Team Championship – Semifi, 2005.

7.Nc3 Nf6 8.cd5 cd5 9.Rc1 Nc6 =+.

7.Nc3 Nf6 8.cd5 Bd5 9.Nd5 Nd5 10.Qg4 +=.

5.Nf3 Nd7

6.Nc3 Qe7 7.Nb5 a6 8.Nc3 (8.Nd6!? cd6 9.Be2=) 8...Nh6 9.Be2 0-0 10.Na4 b6 11.Rc1 Nf5 12.c4 dc4 13.0-0 b5 14.Nc3 h6 (14...c5 15.d3-/+) 15.d4 c6 16.Qc2 (better is 16.Ne4!?+=) 16...ed4–+ 17.ed4 Nh4 (17...a5!? 18.ba5 Ra5 19.Nb1–+) 18.Rfe1 Rac8 19.Qd1 Bf4 20.Ra1 Nf3 21.Bf3 Rfd8 22.g3 Bg5 23.Bg2 Qd6 24.Ne4 Qc7 25.Ng5 hg5 26.Qh5 Nf6 27.Qg5 Bd5 28.Re5 Bg2 29.Kg2 Rd5 30.Rae1 Rcd8 31.h4 Qc8 32.f3 Nh7 33.Qe3 Nf6 34.g4 White prepares h5 34...Re5 35.de5 Nd5 36.Qc1 Qe6 37.Re4 Ne7 38.h5 Rd3 39.Rd4 Qe5?? 40.Rd8!!+- Rd8 41.Be5 Rd3 42.Qg5 Nd5 43.Qg7 1–0. Matozan,Zvonko (2030) – Miric,Zlatko (1775), CRO–chT3 East–B, 2005. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Be6 5.Nf3 Nd7)

6.Nc3 Ngf6 7.d4 e4 8.Ng5 0-0 (8...Bf5 9.Nb5-/+) 9.Be2 (9.Ne6 fe6 10.Nb5 Be7=+) 9...c6 (9...Bf5 10.Nb5-/+) 10.h4 (10.Ne6 fe6 11.Na4 a5=+) 10...Bf5 11.Qd2 h6 12.Nh3 Ng4 13.Nf4 Nf2?? (better 13...Re8-/+) 14.Kf2+/- Bf4 15.ef4 Nf6 16.Bg4?? (better 16.Kg3+/-) 16…Ng4-+. opperwezen (2645) - JannLee (2635), lichess.org, 2018.

6.Nc3 Nh6 7.d4 (7.Nb5!?=) 7...e4-/+ 8.Nd2 f5 (8...a6 9.Nb3-/+) 9.Qh5 Bf7 10.Qh6?? (better 10.Qh3=+) 10...gh6-+ 11.Kd1 (11.Nb5 Be7-+) 11…Kf8. opperwezen (2635) - JannLee (2840), lichess.org, 2016.

6.c4 dc4 7.Qc2 b5 8.d4 e4 9.d5 (9.Qe4 Ne7 Combination) 9...Bd5=+ 10.Bg7 ef3 11.Bh8 a5 (11...Ngf6!? 12.gf3 Bf3=) 12.Nc3+= (12.Qh7? Ngf6 13.Bf6 Qf6-+) 12...Bc6 13.ba5 (13.Qh7 Ngf6 14.Bf6 Qf6-+ (14...Nf6?! 15.Qh4-+)) 13...Be5 (worse 13...fg2 14.Bg2 Bg2 15.Rg1+=) 14.Be5 Ne5 15.g3 (15.Qh7 Kf8 16.Rg1 Ra5=) 15...Qe7 16.Qh7 Kf8 17.Qh4 (17.a6 Ra6 18.Nb1 Ng4=+) 17...f6=+ 18.Nb1 Ra5 Attacks the isolani on a3 19.Qd4 (19.Qf4 Ra4=+) 19...Nh6 20.Qb2 (20.h4 Nf5 21.Qf4 Nd6-/+) 20...Nf5-/+ 21.Nc3 (21.h3 Ne3 22.fe3 f2 23.Kf2 Bh1-/+) 21...Kg7 (better 21...Ne3!? 22.fe3 f2 23.Qf2 Bh1-+) 22.Nd1 Ra8 23.h4 Rd8 24.Qc3 (24.h5 Kh6=+) 24...Bb7 (24...Be4 25.Qb4 Qd7 26.Qc3-/+) 25.h5 (25.Qb4 Qd7 26.Qb2 Bc6-/+) 25...c5-/+ 26.h6 (26.Ra2 b4 27.Qc1 c3 28.h6 Nh6 29.Nc3 bc3 30.Qc3 Nhg4-+) 26...Kh8 (better 26...Nh6!? 27.Qc2 Bc6-/+) 27.Rh5 Be4 28.Qc1 0-1. Adlai – Kraentr, internet, 2021.

6.c4 dc4 7.Qc2 Ngf6 8.Bc4 Bc4 9.Qc4 0-0 10.0-0 Nb6 11.Qc2 Nbd7 12.Nc3 h6 13.h3 c6 14.Nh2 Re8 15.Qf5 g6 16.Qc2 e4 17.f4 ef3 18.Nf3 b5 19.Ne2 c5 20.Nh4 Kh7 21.Nf4 Bf4 22.Rf4 cb4 23.ab4 Kg7 24.Ra6 g5 25.Nf5 Kg6 26.Ne7 Kg7 27.Rff6 Re7 28.Rh6 1–0. ekosachro (2160) – mpopp (2135), net–chess.com, 2014. (=1.a3 d5 2.e3 e5 3.b4 Bd6 4.Bb2 Be6 5.Nf3 Nd7)

6.c4 dc4 7.Nc3 f5 (7...a5 8.b5–/+) 8.d4 (8.Nb5 a5=+) 8...cd3–/+ 9.Nd2? (9.Qd3 e4; 9.Bd3 e4) 9...Ngf6 (better is 9...e4!?–+) 10.Bd3–/+ Nb6 11.Nb5 0-0 12.Nd6 (12.Qc2 e4 13.Be2 a6–/+) 12...Qd6 13.Nb3 (13.Qc2!? Rad8 14.Be2–/+) 13...Na4–+ 14.Rb1 Rad8 (< 14...Nb2 15.Rb2 Qc6 16.0-0–/+) 15.Bc2 (15.Nc1 Nb2 16.Rb2 Qc6–+) 15…Qd1 (16.Bd1 Rd1 17.Kd1 Bb3 18.Kc1 Ba2–+; 15...Nb2?! 16.Qd6 Rd6 17.Rb2–+) 0–1. mgriffin (1665) – mrtzc (2535), net–chess.com, 2001.

6.c4 f6 7.Nc3 Ne7 8.c5 Bc5 9.bc5 Nc5 10.Be2 0-0 11.0-0 Nc6 12.d4 Ne4 13.de5 Nc3 14.Bc3 f5 15.Nd4 Qe8 16.Bb5 Bd7 17.e6 Be6 18.Ne6 Qe6 19.Rc1 Ne7 20.Qd4 Qg6 21.f4 b6 22.Rf3 Rf7 23.Rg3 Qh6 24.Bd7 c5 25.Qe5 Rd8 26.Be6 1–0. ekosachro (2160) – tomy (2420), net–chess.com, 2014. (=1.a3 d5 2.e3 e5 3.b4 Bd6 4.Bb2 Be6 5.Nf3 Nd7)

6.d3 a5 7.d4 e4 8.Ne5 -/+.

6.d3 f5 7.c4= c6 8.Nc3 Ngf6 9.Be2 0-0 10.0-0 Qc7 (10...Qe7 11.c5 Bc7 12.Ng5=) 11.h3 (11.Ng5 Bf7+=) 11...h6= 12.Rc1 g5 (12...dc4 13.dc4 a5 14.c5=) 13.cd5 Nd5 14.Nb5 Qb8 15.Nd6 Qd6 16.Be5?? (better 16.Nd2+=) 16…Ne5-+ 0-1. kaalmakreel (2155) - macsek (2245), ChessWorld.net, 2021. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Be6)

6.d3 f6 7.Nbd2 Ne7 8.c4 c6 9.Be2 0-0 10.0-0 Qe8 11.Rc1 Qf7 12.h3 Kh8 13.Rc2 Rg8 14.Nh2 g5 15.Kh1 h6 16.Bg4 Bg4 17.Ng4 Qh7 18.e4 de4? (better is 18...a5+=) 19.Bc1?? (better is 19.Ne4 f5 20.Nd6 fg4 21.hg4+-) 19...h5 (19...ed3 20.Rc3 h5 21.Nh2–+) 20.Nh2? (20.Ne4 hg4 21.Nd6 gh3 22.Nb7 g4+=) 20...g4?? (20...ed3 21.Rc3 a5 22.Ne4 Qe4 23.Rd3–+) 21.h4?? (21.Ne4 gh3 22.gh3 Nf5=) 21...Ng6?? (21...ed3!? 22.Ra2–+) 22.g3 (22.de4 Nh4 23.Qe2 c5=) 22...Rg7?? (22...ed3 23.Rc3 Ngf8 24.Re1-/+) 23.f3?? Nh4?? 24.fg4?? hg4?? 25.gh4?? Qh4?? 26.Rf5?? Rh7?? 27.Ndf1?? g3-/+ 28.Ng3 Qg3 29.Rg2? Qh4 30.Bd2? Rg8 31.Be1?! Qh3 32.Rg8 Kg8 33.Qe2 Rg7 34.Rh5? Qe6 35.Rf5?? Rg5 36.Ng4?? Qe7 37.Nf6+= Nf6 38.Rg5 Kf7 39.Qf2 (39.Qf2 ed3 40.Qf5=) 1–0. Krc,Milan (1880) – Michalko,Peter (1605), SVK–ch op–A Banska Stiavnica, 2007.

6.d3 Ngf6 7.c4 c6 8.Be2 0-0 9.Nbd2 Qe7 10.0-0 Ng4 11.h3 Nh6 12.e4 f5 13.Rc1 (13.ed5 cd5 14.c5 Bc7=) 13...fe4 14.de4 d4 15.c5 Bc7 16.Nc4 Rf4 17.g3 (17.Qd3 b5 18.cb6 ab6=) 17...Rff8 (17...Re4 18.Bd3 Bd5 19.Ncd2+- (19.Be4?! Be4 20.Re1 Bf3 21.Qf3 Rf8+=)) 18.Kg2 Nf7 19.Ncd2 Ng5 20.Ng5 Qg5 21.Bc4 Bc4 22.Rc4 Nf6 (22...Rad8 23.Nf3 Qf6 24.Qd3–/+) 23.Bc1 Qg6 24.Qe2 (24.Qb3 Rf7=+) 24...h5 (24...Rad8 25.Rd1=+) 25.Kh2 Rf7 26.f3 (26.f4 h4 27.gh4 ef4–/+) 26...Nd5 27.Nb3 (27.Nb1 h4 28.Rg1 Nf6=+) 27...Nc3–/+ 28.Qg2 Raf8 29.Nd2 Qe6 30.Bb2 Ne4!–+ (31.Rd4 ed4 32.Ne4 Qc4–+) 0–1. Sternik,Ryszard – Kreuzer,Uwe, corr SOK–91–76, 1991.

6.d3 Ngf6 7.Nbd2 0-0 8.Be2 Qe7 9.c4 c6 10.Rc1 Rfe8 11.0-0 a5 12.cd5 (12.c5 Bc7=+) 12...Nd5 (12...cd5 13.ba5 Ra5 14.Nb1=+) 13.ba5= Bh3?? (better 13...Ra5 14.Nc4 Ra7=) 14.gh3+- Kh8. opperwezen (2735) - helmsknight (2510), lichess.org, 2017. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Be6 5.Nf3 Nd7)

6.d3 Ngf6 7.Nbd2 Rc8 8.c4 c5 9.bc5 Rc5 10.d4 ed4 11.Bd4 Ra5 12.cd5 Bd5 13.a4 Bc5 (better is 13...0-0!?=) 14.Bc3+/- 0-0 15.Ba5 Qa5 16.Be2 Ne4 17.0-0 Nc3 18.Qe1 Bb4 19.Bb5 (better is 19.Bc4!?+/-) 19...Nc5 Increasing the pressure on the isolated pawn on a4 20.Nc4 Qc7 21.Nb2 Nb3 22.Rb1 Bf3 23.gf3 Nb1 24.Qb4 N1d2 25.Rd1 Qc2 26.Qa3 Qg6 (better is 26...Nf3 27.Kg2 Nh4 28.Kg3 Nf5 29.Kf3 Nd2 30.Rd2 Qd2–+) 27.Kh1-/+ Nf3 (better is 27...Qf6!? 28.Be2 Rc8+=) 28.Qb3= Qh5 29.Kg2 Qg4 30.Kf1 Nh2 31.Ke1 Nf3 32.Kf1 ˝–˝. Frank,Detlev (1820) – Gebel,Ralph, Pinneberg–ch, 2004. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Be6 5.Nf3 Nd7)

6.d4 a5 7.Nfd2?? (7.de5!? Be7 8.Nd4+/-) 7...Qg5 (7...ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1–/+) 8.c4 (8.Nf3 Qf6 9.de5 Ne5=+) 8...c6 (8...ab4 9.Nf3 Qf6 10.c5+=) 9.Nc3 (9.Nf3 Qf6 10.c5 Bc7=) 9...Nh6 (9...ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 ed4 12.ed4=+) 10.g3 (10.de5 Be5 (< 10...Ne5 11.f4 Qh4 12.g3+-) 11.Nf3 Bc3 12.Bc3 Qg6+=) 10...0-0 (10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 ed4 13.ed4=+) 11.h4 (11.de5 Be5 (11...Ne5? 12.f4 Qe7 13.fe5 Be5 14.ba5+/-) 12.f4 Qe7 13.fe5 dc4 14.Nc4 Bc4 15.Bc4 Ne5+/-) 11...Qg6 12.Ne2? (better is 12.de5 Ne5 13.c5=+) 12...Nf6?? (better is 12...ab4 13.c5 ba3 14.Ba3 Bc7–+) 13.c5?? (better is 13.de5 Be5 14.Be5 dc4 15.Nf4+-) 13...Bc7+= 14.Bh3 (better is 14.de5!? Ne4 15.Nf4+/-) 14...Bh3 (14...e4 15.Nf4 Bf4 16.h5 Nh5 17.gf4 Bh3 18.Rh3 Qg1 19.Nf1–/+) 15.Rh3 (15.de5 ab4 16.ef6 ba3 17.fg7+=) 15...Nf5 (15...Qf5 16.Ng1–/+) 16.Nf1 (16.de5 Nh5 17.Nd4 ab4 18.Qb1 Nd4 19.Qg6 (19.ed4? Qg4 20.Rh2 ba3–+) 19...Nf3 20.Nf3 fg6 21.g4 ba3 22.Ra3 Ra3 23.Ba3+-) 16...e4 17.Nf4 Bf4 18.ef4 (18.h5 Ne3 19.Ne3 Qh6 20.gf4 ab4+/-) 18...e3 (18...ab4 19.h5 Qh6 20.ab4 Ra1 21.Qa1–/+) 19.Ne3 (19.fe3 ab4 20.h5 Qg4 21.Qg4 Ng4 22.ab4 Ra1 23.Ba1 Re8=+) 19...Rfe8 (19...Ne3 20.fe3 Rfe8 21.Qf3–/+) 20.Bc1 (20.h5 Qh6 21.Qd3 Ne3 22.fe3–/+) 20...Ng4 (20...ab4 21.h5 Qg4 22.Qg4 Ng4 23.Kf1 Nfe3 24.fe3 Ne3 25.Be3 Re3 26.a4–+) 21.h5 Nge3 (21...Nfe3 A) 22.hg6?? Nd1 23.Kd2 fg6–+; B) 22.fe3 Qe6 23.h6 Ne3 24.Be3 Qh3–+ (24...Qe3?! 25.Kf1–/+); C) 22.Be3 Qf5 23.Rh4 Ne3 24.fe3 Re3 25.Kf2–+) 22.fe3 (22.hg6 Nd1 23.Kd1 fg6 24.Bb2=+) 22...Qe6 (22...Qf6!? 23.h6 g6–/+) 23.Qf3?? (23…Nd4 24.Qg2–+; better is 23.g4 Nh6 24.f5=+) –+. Hornyak,J – Bujdoso,B, HUN, 1994.

6.d4 e4 7.Nfd2 Qg5 8.c4 c6 9.Nc3 a6 10.Qb3 Ngf6 11.cd5 cd5 12.h3 0-0 13.0-0-0? (13.Rc1!?-/+) 13...b5 14.g4 Qh4 15.f4 ef3! 16.Nf3 Qf2 17.Nd2 Qe3 18.Bg2 Nb6 19.Rhe1 Qg3 20.Rg1 Bf4 21.Kb1 Bd2 22.Rd2 Ne4! 23.Rdd1 (23.Ne4 f5 Double attack (23...Qb3 Pinning; 23...Qb3 Deflection; 23...f5 Decoy); 23.Be4 Qe3 Double attack (23...Qg1 Pinning; 23...Qg1 Deflection; 23...Qe3 Decoy)) 23...Nc3 24.Qc3 Qh4 25.Qd3 Nc4 26.Bc1 a5 27.Rgf1 (27.Bd2 Qf2 28.Bc1 ab4–+) 27...Qe7 (27...ab4!? 28.ab4 Ra4 29.Bd2–+) 28.Rde1 Qa7 29.Bd2 Nd2 30.Qd2 ab4 31.Qb4 Qa3 32.Qa3 Ra3 33.Re5 Rfa8 34.Bd5 Bd5 0–1. Osmak,Yulia – Shmatko,Dmitry (2105), Kiev Independence Cup–A 9th, 2009.

6.d4 e4 7.Ne5 =+.

6.Be2 a6 7.0-0 f5 8.d3 Ngf6 9.c4 c6 10.c5 Bc7 11.Ng5 Qe7 12.Ne6 Qe6 13.Nd2 g5 Black intends e4 14.Nf3 g4 15.Nd2 h5 16.d4 e4 17.a4 White plans b5 17...h4 18.b5 g3 19.fg3 hg3 20.h3 Qg8 (better is 20...Rh4!?=) 21.Rf5+/- 0-0-0?? (better is 21...Qg6 22.Rf1 Qg5+/-) 22.bc6+- bc6 (22...Rf8 23.cd7 Nd7 24.Rf8 Qf8+-) 23.Ba6 Kb8 24.Qb3 Nb6 25.Rf6 Ka7 26.cb6 Bb6 27.a5 Rb8 (27...Qg7 28.Qb6 Ka8 29.Qc6 Ka7 30.Ba3 Rd7 31.Bc5 Kb8 32.Rb1 Rb7 33.Rb7 Ka8 34.Rg7 Kb8 35.Bd6) 28.ab6 Rb6 29.Bc8 (29.Bc8 Kb8 30.Qb6 Kc8 31.Ra8 Kd7 32.Qb7) 1–0. Wall,Bill – Apostu,Dan, chess.com, 2011.

6.Be2 c6 7.0-0 f5 8.c4 (8.Nc3 Qe7=) 8...dc4=+ 9.d4 (9.Qc2 a5=+) 9...cd3 10.Qd3 Bc7 11.Qc2 Qf6 12.Nbd2 (12.Rd1 Ne7=+) 12...Ne7–/+ 13.Nc4 (13.Rad1 Rd8=+) 13...g5 (13...Rd8 14.Rad1–/+) 14.Nfe5 (14.Rad1 Nd5=+) 14...Ne5–/+ 15.f4 Bc4 16.Bc4 0-0-0 17.Bd3 Rhf8 (17...Nd3 18.Bf6) 18.Rad1 Kb8 (< 18...Rd3 19.Rd3 Kb8 20.Rfd1+/-) 19.Rf2 (19.Be5 Be5 20.fe5 Qe5–/+) 19...Qh6 (19...Rg8 20.b5 cb5 21.Rc1–/+) 20.fe5=+ g4 (20...Qe6!?=+) 21.Bd4= f4 22.Qc5 (< 22.Bh7 g3 23.hg3 fg3–/+) 22...Nc8 23.Rff1 g3 (23...Bb6 24.Qc3 g3 25.h3 fe3 26.Bb6 Nb6 27.Rf8 Qf8 28.Rf1–/+) 24.h3 Bb6 25.Qc2 (25.Qc1 f3 26.Rf3 Rf3 27.gf3 Qh3 28.Qb2 Rd4 29.Qg2 Qg2 30.Kg2–+) 25...fe3–/+ 26.Bb6 Nb6 27.Rf8 (27.b5 Rf2 28.Qb1 Re8–+) 27...Rf8 (27...Qf8 28.Rf1 Qe7 29.Bh7–+) 28.Be2 Qg5 (28...Re8 29.b5 Re5 30.bc6 bc6 31.Qc3–/+) 29.Qc5=+ ˝–˝. Gross,Wilhelm – Andersson,Lars H, corr SOK–93–95, 1994.

6.Be2 c6 7.0-0 Ngf6 8.Ng5 0-0 9.c4.

6.Be2 Ne7 7.0-0 0-0 8.Nc3 c6 9.Ng5 Ng6 10.Ne6 fe6 11.Bh5 Qg5 12.Qg4 Qg4 13.Bg4 Rae8 14.d3 Nf6 15.Bh3 h5 16.Ne2 Ng4 17.Rad1 Re7 18.Ng3 Nf6 19.c4 Kh7 20.f3 h4 21.Ne2 Nh5 22.Nc1 Nh8 23.Bc3 g5 24.Nb3 Ng6 25.Rde1 Ng7 26.Nd2 Ref7 27.Bg4 Kh6 28.Nb3 Nf5 29.a4 Nge7 30.c5 Bc7 31.e4 Ng7 32.b5 d4 33.Bd2 Ng6 34.g3 Rf6 35.Kf2 Nh5 36.Rb1 cb5 37.ab5 b6 (better is 37...Ng7!?+/-) 38.Ra1+- Bb8 39.Ra6 Ng7 40.cb6 ab6 41.Rb6 Rc8 42.Rc6 Rc6 43.bc6 Rf7 44.Rc1 Rc7 45.Ba5 Rc8 46.c7 Ba7 47.Rc6 Ne7 48.Ra6 Ra8 49.Bd2 Nc8 (49...Kg6 50.Nc5! Bc5 51.Ra8+-) 50.gh4 Kg6 51.hg5 Nb6 52.Ba5 Nc8 53.Be6 Kg5 (53...Ne6 54.Re6 Kf7 55.Re5 Ne7+-) 54.Bd5 Ne8 55.Bd2 Kh5 56.Rh6 1–0. Wall,Bill – PurpleChongo, chess.com, 2009.

6.Be2 Ngf6 7.0-0 c6 (7...a5 8.b5=+) 8.d3= Qc7 9.h3 (9.Ng5 e4 10.h3 0-0=+) 9...Nb6 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.Nbd2=+) 10.c3 (10.Ng5 Bf5=+) 10...0-0 11.Nbd2 Rfd8 12.Rc1 (12.c4 dc4 13.Nc4 Bc4 14.dc4 e4 15.Bf6 ef3 16.Bd8 fe2 17.Qe2 Qd8+=) 12...h6 (12...a5 13.c4 dc4 14.dc4=+) 13.c4= dc4 14.dc4 c5 15.Qc2 Rac8 (15...Rd7 16.bc5 Qc5 17.Qb1=) 16.Rfd1= Rd7 (16...cb4 17.ab4 Nfd5 18.b5=) 17.bc5 Qc5 18.Nb3 Qc7 19.c5 Na4 20.Bb5 Bb3 21.Qb3 Nc5 22.Bd7 Nb3 23.Rc7 Rc7 24.Rd6 (24.Bf5!? Be7 25.Be5+=) 24...Rd7= 25.Rd7 (25.Be5 Rd6 26.Bd6 Ne4=) 25...Nd7 26.Be5 (26.Ne5 Ne5 27.Be5 Nd2=) 26...Ne5=+ 27.Ne5 Nd2 28.a4 a6 29.f3 f6 30.Nd7 (30.Ng6 Kf7 31.Nf4 Nc4=+) 30...b5 31.ab5 ab5 32.Kf2 Nc4 33.Ke2 Kf7 34.Nc5 g6 (34...Ke7 35.Nb3=) 35.Kd3 Ke7 36.Kd4 Na3 37.Kc3 Kd6 38.Ne4 ˝–˝. Van Esbroeck,Dirk – Plock,Joerg, email SOK–99–E005A, 1999.

6.Be2 Ngf6 7.Ng5 0-0 8.c4 c6 9.Qc2 h6 10.Ne6 fe6 11.Qg6 Qe8 12.Qe8 Rae8 13.Nc3 White intends b5 13...a5 14.b5 d4 15.Na4 c5 16.0-0 e4 17.ed4 Rd8 18.dc5 Nc5 19.Nc5 Bc5 20.Bc3 b6 21.h3 Bd4 22.Rad1 Rd7 23.Bd4 Rd4 24.d3 ed3 25.Bd3 Rfd8 26.Bc2 Rd1 27.Rd1 Rd1 28.Bd1 Nd7 29.f4 Kf7 30.Kf2 Nc5 31.Ke3 Kf6 32.g4 g5 33.Bc2 e5 34.f5 Ke7 35.Bd1 Kf6 36.Bf3 Ke7 37.Bd5 Kf6 38.Bc6 ˝–˝. combijack (1915) – greencat (1830), gameknot.com, 2013.

6.Be2 Ngf6 7.Ng5! 0-0 8.Ne6 fe6 9.c4.

6.Be2 Ngf6 7.Ng5! Bf5 8.c4.

6.h3 Ngf6 7.Bb5 0-0 8.d4 e4 9.Ng5 Bf5 10.0-0? (better is 10.g4 Bg6 11.h4-/+) 10...h6–+ 11.Nf3 (11.f4 Nb6–+ (11...hg5?! 12.fg5 Ng4 13.hg4–+)) 11...ef3 12.Qf3 Bc2 13.Nc3 c6 14.Ba4 Ba4 15.Na4 Nb6 16.Nb6 ab6 17.Rac1 b5 18.Qe2 Ne4 19.Rc2 f5 20.Qd1 Qh4 Black intends f4 21.Re2 f4 22.Rc2 (22.ef4 Qf4 23.g3–+) 22...f3! 23.Bc1 (23.gf3 Ng5 Double attack (23...Qh3 Deflection; 23...Ng5 Decoy)) 23…Ng5 (23...Ng5 24.Rd2 Nh3 25.gh3 Qg5 26.Kh1 Qg2) 0–1. Brunner,Hermann – Walther,Manfred (1890), DESC T0031 email, 2001. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Be6 5.Nf3 Nd7)

5.f4 ef4

6.ef4 Nf6 7.Qf3 -/+.

6.Bg7 Qh4 7.g3 fg3 8.Bg2 gh2 9.Kf1 Ne7 10.Bh8 Nf5 11.Ne2 Qc4 12.Nbc3 a5 13.Bd4 ab4 14.ab4 Ng3 15.Ke1 Ra1 16.Qa1 Nh1 17.Bh1 c6 18.b5 Bg4 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Malmstroem,Jan, TSC, 2002.

4.e3 Qe7

5.c4 c6 6.cd5= cd5 7.f4 (7.d4 e4=) 7...Nf6 (7...f6 8.Nc3 Be6 9.Bb5 Nc6 10.Nf3=) 8.Be5 Be5 9.fe5 Qe5 10.Nc3 Nc6 (10...0-0 11.Nf3 Qe7 12.Be2=) 11.Nf3 Qe7 (11...Qd6 12.Be2=) 12.Bb5 (12.Be2 Bf5=) 12...0-0 13.0-0 Bg4 (13...a5 14.ba5 Ra5 15.a4=) 14.Bc6 (14.Qb3 Ne5=) 14...bc6 15.Qc2 (15.Qa4 Bf3 16.Rf3 a5=) 15...c5 (15...Bf3 16.Rf3 a5 17.b5 cb5 18.Nb5=) 16.bc5 Qc5 17.Nd4 (17.d4 Qe7 18.Ne5 Be6=) 17...Rac8 (17...Rab8 18.a4=) 18.Qa4 Bd7 19.Qb4 Rfe8 (19...Rfd8 20.Rab1=) 20.Rab1+= h6 (better is 20...Qb4!? 21.Rb4 Be6+=) 21.Qc5+/- Rc5 22.Rb7 Be6 23.Ncb5 (23.Ra7 Rb8+/-) 23...a6 24.Nc7 (24.Ne6?! Re6 25.Nd4 Re8=) 24...Re7 (24...Bc8 25.Ne8 (25.Na6? Ra5 26.Nc7 Bb7 27.Ne8 Ne8–+) 25...Bb7 26.Nf6 gf6 27.Nf5+/-) 25.Nce6+- Re6 26.Ne6 fe6 27.Re7 Rc6 (27...Ra5 28.Ra1+-) 28.Rb1 Ne4 29.d3 Nc5 (29...Nf6 30.Rbb7 Rc1 31.Kf2 Ng4 32.Kg3 Ne3 33.Rg7 Kh8 34.Kf4+-) 30.Rc1 Kf8 (30...e5+-) 31.Ra7 (31...Kg8 32.d4+-) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

5.c4 Nf6?? 6.c5+- Bc5 7.bc5 Qc5 (7...Nbd7 8.Qc2+-) 8.Be5 Qe7 (8...Nbd7 9.Bf4+-) 9.Bf6 (9.d4 c6+-) 9...Qf6 10.Nc3 0-0 (10...c6 11.Qf3+-) 11.Nd5 Qd6 12.Nc3 b6 (12...Nc6 13.d4+-) 13.Nf3 Bb7 14.Qc2 c5 15.Bd3 (better 15.Ng5 Qh6 16.Qf5 g6+-) 15...Nc6 (15...Bf3 16.gf3 Qh6+-) 16.Bh7 Kh8 17.Be4 Rad8 18.0-0 Rfe8 (18...Ba6 19.Rfd1+-) 19.Rad1 (better 19.Ng5!? Kg8 20.Bd5 Rd7 21.Qh7 Kf8 22.Qh8 Ke7 23.Qg7 Nd8+-) 19...g6 (19...Kg8 20.d4+-) 20.d4 f5 (20...cd4 21.ed4 f5 22.Bd5+-) 21.Bc6 Qc6 22.d5 Qf6 23.Rfe1 g5 (23...b5 24.Nb5 Rd5 25.Rd5 Bd5 26.Qc5 Bf3 27.gf3+-) 24.e4 g4 25.e5 (25.Nd2!? fe4 26.Nde4 Qg6+-) 25...Qh6 26.Qd2 (26.Nd2 Bd5 27.Qf5 Bg2+-) 26...Qh5 (26...Qd2 27.Nd2 Bd5+-) 27.Qg5 Qh7 (27...Qg5 28.Ng5 Kg7 29.Ne6 Kf7 30.Nd8 Rd8 31.e6 Ke7 32.Re5+-) 28.Qf6 (28.Nh4 Rg8 29.Qf6 Qg7 30.Qg7 Rg7+-) 28...Kg8 29.Ng5 Qg7 30.Qg7 (30.Qf5!? Bc8 31.e6 Rf8+-) 30...Kg7 31.Ne6 Re6 32.de6 Rd1 (32...Rd4 33.Nb5 Rd1 34.Rd1+-) 33.Rd1 Kf8 34.Rd7 (34.Rd7 Bc6 35.Rc7+-) 1-0. Nightmare_for_you (2335) - Aaron_Whitney (2295), Rated Bullet game, lichess.org, 2022.

5.Nc3 Nf6

6.Nf3 0-0 7.Nd5?? (better 7.Nb5=) 7...Nd5-+ 8.d4? (better 8.c4 e4 9.cd5 ef3 10.Qf3-+) 8...e4 (better 8...Bb4 9.c3 Bc3 (9...Nc3?! 10.Qb3-/+) 10.Bc3 Nc3-+) 9.Ng5 (9.Nd2 Ne3! 10.fe3 Qh4 11.Ke2 Bg4 12.Nf3-+) 9...Bg4 (9...Qg5 10.c4 Nf6 11.Qc2-+) 10.Qd2?? (better 10.Qg4 Bb4 11.c3 (11.ab4? Qb4 12.Kd1 Qb2-+) 11...Nc3 12.ab4 Qb4 13.Ba3+=) 10...Bh5 (10...Qg5 11.h3 Bd7 12.c4-+) 11.b5?? (11.Nh3 c6-+) 11...h6 (better 11...Qg5 12.c4 Nf6-+) 12.h4 (12.Nh3 Rd8 13.c4-+) 12...Qe6 (12...hg5 13.c4-+) 13.Qc1 (better 13.Ne6 fe6 14.c4+-) 13...Ne7?? (better 13...Qf5 14.c4 Nf6-+) 14.Qd2 0-1. opperwezen (2745) - Jasugi99 (2750), lichess.org, 2020. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3)

6.Nf3 c6 7.Be2 Nbd7 8.d3 Nf8 9.0-0 Ng6 10.h3 0-0 11.b5 Be6 12.a4 Rac8 13.Rb1 h6 14.Ba1 e4 (14...Qc7 15.Qd2=+) 15.de4 de4 16.Nd4 Nh4 (16...c5 17.Ne6 Qe6 18.Qc1=+) 17.Ne6 fe6 (17...Qe6 18.bc6 bc6 19.Bc4=) 18.Kh1 Nh7? (18...Be5 19.Qd2=) 19.Bg4 (better 19.Ne4!? Bb8 20.Bd3+/-) 19...Bh2?? (better 19...Nf6=) 20.Ne4 0-1. caspiwins (2620) - opperwezen (2720), Crazyhouse Weekly, 2016.

5.c4 dc4

6.Bc4 Be6 7.Be2 Nf6 8.Nc3 0-0 9.Nf3 h6 10.Qc2 a6 11.h4 b6 12.Ng5 hg5 13.hg5 Nh5 14.Rh5 g6 15.Rh1 Qg5 16.Bf3 c6 17.0-0-0 Ra7? (17...a5 18.Ne4 Qe7 19.Nd6 Qd6+-) 18.Ne4+- Qe7 19.Rh6 Bf5 20.Rdh1 g5 (20...Be4 21.Be4 Kg7 22.Rh7 Kf6 23.Bg6 fg6 24.Re7 Re7 25.Rh6+-) 21.g4 (21.Rd6?! Qd6 22.Nd6 Bc2 23.Kc2 f6+-) 21...Bg6 22.Qb3 (better is 22.Nd6 Bc2 23.Kc2 Qd6 24.Rd6+-) 22...c5?? (better is 22...Kg7+-) 23.Rg6 1–0. combijack (1815) – texknight (1625), gameknot.com, 2011.

6.Bc4 Nf6 7.d3 =+.

4.e3 Ne7

5.c4 dc4 6.Bc4 0-0 7.h3 (7.Nf3 Nbc6=) 7...Bf5 8.Nf3 Nd7 9.Qb3 (9.d3 a5 10.0-0 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Nc6=+) 9...Nb6 (9...a6!?=+) 10.Ne5 Be5 11.Be5 Nc4 12.Qc4 c6 13.Nc3 Ng6 14.Bh2 (14.d4 Ne5 15.de5 Qg5+=) 14...Rc8 (14...Bd3 15.Qc5=) 15.d4+= Be6 (15...Nh4 16.0-0+=) 16.Qe2 b5 17.Ne4 (17.Qh5 f5+/-) 17...Bc4 (17...Bd5 18.Qc2+=) 18.Qc2 (18.Qh5 Qd5 19.Qd5 Bd5+/-) 18...Qd5 19.f3 Nh4 (19...Rcd8 20.Bc7 Rd7 21.Bg3=) 20.Rc1 (20.Qf2 Ng6+/-) 20...Rfe8 (20...f5 21.Nc3 Qe6 22.Kf2+/-) 21.Kf2 Nf5 22.Rhe1 Nd4 23.Qc3 Nf5+/- 24.Red1 Qe6 25.Nc5?? Qh6 26.Bf4 Qh4 27.g3+/- Qe7 28.e4 Nh6?? 29.Rd7 Qf8 30.Bd6 1–0. rommeltdf (1800) – tomy (2200), net–chess.com, 2002.

5.Nf3 Nd7 6.c4 c6 7.Nc3 0-0 8.cd5 cd5 9.Qb3 Nf6 (9...Nb6 10.Rc1=) 10.Be2 (10.Nb5 e4 11.Nd6 Qd6=) 10...Be6 11.Ng5 Qd7 (11...Bg4 12.Bg4 Ng4 13.0-0= (worse 13.Nd5 Nd5 14.Qd5 Qg5-+)) 12.Ne6 fe6 13.Nb5 Bb8 14.0-0 a6 15.Nc3 e4 16.Na4 Qd6 17.g3 b6 (17...Ba7!?+=) 18.d3 ed3 19.Bd3 e5 (19...b5!? 20.Nc5 Ba7+/-) 20.e4+/- Kh8 21.ed5 Nfd5?? (better 21...Qd5 22.Qd1 Qb7+/-) 22.Be4+- Ba7 (22...b5 23.Nc5 Bc7 24.Rad1+-) 23.Rad1 Rad8 24.Bd5 Nd5 25.Nc3 Rf3 (25...b5 26.Rd5 Qc6 27.Rd8 (27.Re5?! Rf2 28.Rf2 Bf2 29.Kf2 Qf6 30.Ke3 Qe5 31.Ne4 Qe7+/-) 27...Rd8 28.Re1+-) 26.Qd5 Qd5 27.Nd5 e4 (27...h6+-) 28.Nf4 (28.Nf4 Rg8 29.Rd7+-) 1-0. adlai – helicco, internet, 2021.

5.Nf3 Bg4 6.h3 Bf3 7.Qf3 0-0 (7...Nd7 8.e4=) 8.c4 c6 9.cd5 cd5 10.Nc3 Bc7 (10...e4 11.Qh5 f5 12.Nb5=) 11.Nb5 (11.Rc1 Nbc6=) 11...Nbc6 (11...Nd7 12.Nc7 Qc7 13.Bb5=) 12.Nc7 Qc7 13.Qg3 (13.b5 Na5+=) 13...Rac8 (13...Nf5 14.Qg5 Nh6 15.Rc1=) 14.Bd3 (14.b5 Nf5 15.Qh2 Ncd4 16.Bd4 ed4 17.Qc7 Rc7=) 14...f6= 15.Rc1 e4 (15...a6 16.Bc2=) 16.Qc7 Rc7 17.Bb1 Rfc8 18.Ke2 Ne5 19.Rc7 Rc7 20.Bc3 (20.d3 ed3 21.Bd3 Nd3 22.Kd3 Rc4=) 20...Nc4 21.a4 Nb6 22.Bc2 Kf7 23.Rb1 Ke6 24.f3 f5 25.Bb3 Nc6 26.b5 Ne5 27.f4 Nd3 28.g4 fg4 29.hg4 h6 30.Bc2 d4 31.Bb3 Kd7 32.Bd4 Rc1 33.Ba2 Na4 34.Bg7+/- Ke7 35.f5 Nac5?? 36.f6+- Kd7 37.f7 Ne6 38.Be6 Ke6 39.f8Q Rb1 40.Qf5 (40...Kd6 41.Qe4 Nc1 42.Kd1 Rb5 43.Kc1+-) 1–0. Basman,Michael J (2405) – Kouatly,Bachar (2335), Aaronson Masters, 1979.

5.h4 0-0 6.g3 (6.c4 c6=+) 6...e4 (6...a5 7.b5-/+) 7.f4 (7.d3 f5=+) 7...Nf5 8.h5? (better is 8.Ne2!?-/+) 8...Ng3–+ 9.Rh2 h6 10.Nc3 Be6 11.Bh3 Bh3?? 12.Rh3=+ Nf5 13.Qg4 Qd7 14.Nd5= Nd4?? 15.Qg2 Nc2 16.Kf2?? Na1?? 17.Qg7 1–0. esko – jgravois, net–chess.com, 2001.

5.c4 c6

6.Nc3 0-0 7.cd5 cd5 (7...Nd5 8.d4 Nc3 9.Bc3=+) 8.Nb5 Nbc6 9.Nd6 Qd6 10.b5 Nd8 11.Nf3 f6 12.a4 Bg4 13.Be2 Ne6 14.0-0 Rfc8 15.d4 e4 16.Ba3 Qd7 17.Ne5 Be2 18.Nd7 Bd1 19.Rfd1 Kf7 20.Rdc1 (better 20.Nc5!? Nc5 21.dc5=) 20...b6-/+ 21.a5 ba5 22.Be7 (better 22.f3-/+) 22...Ke7 (better 22...Rc1 23.Rc1 Ke7-/+) 23.Nc5= Kd6 (23...Nc7 24.Ra5 Rcb8 25.Ne4 Nb5 26.Nc5+=) 24.Ra5+= Nc7 25.f3 ef3 26.gf3 Rcb8 (26...Ke7!?+/-) 27.Na6+- Na6 28.Ra6 (28.ba6?! Rc8 29.Rb1 Rc3=) 28...Rb6 29.Rb6 ab6 30.Rc6 Kd7 31.Rb6 Ra7 32.Rc6 (32.Kf2 Kc7 33.Rc6 Kd7+-) 32...Rb7 33.Rc5 Kd6 34.Kf2 g5 (34...Rc7!? 35.Rc7 Kc7+/-) 35.e4 de4 36.fe4 h5 37.Ke3 Ra7 38.Rd5 (38.Rc6!? Ke7 39.b6 Ra2+-) 38...Ke6 39.Rc5 (39.h4!? Ra3 40.Kd2 gh4 41.b6+-) 39...Ra3 (39...Kd6 40.Rc6 Ke7+-) 40.Kd2+/- Ra2? (better 40...Rh3+/-) 41.Rc2+- Ra4 42.Ke3 (42.Kc3!? Ra7+-) 42...Rb4 (42...Ra3!? 43.Kf2 Rh3+/-) 43.Rc6+- Ke7 44.b6 h4 (44...Rb2!?+/-) 45.d5 h3 (better 45...Rb2+-) 46.Kf3 Kd7 (46...Rb3 47.Kg4+-) 47.Rf6 Rb3 (47...Kc8 48.e5 Rd4 49.d6+-) 48.Kg4 Kc8 49.Kg5 (better 49.e5!? Rb4 50.Kf5 Rb2+-) 49...Rb2 50.Kg4 Rh2 51.Kg3 (51.Rh6 Re2 52.Kf3 Rb2+-) 51...Rh1 (51...Re2 52.Kf3 h2+-) 52.Rf7 Re1 53.Re7 (better 53.d6 Re4 54.Kh3 Rb4 55.Rc7 Kd8+-) 53...Re3 54.Kh2 Rb3 (54...Rd3+-) 55.b7! Kd8 (55...Rb7 56.Re8 Double attack (56.Kh3 Deflection)) 56.d6 (56.Rh7 Ke8+-) 56...Rb6 (56...Rb2 57.Kh3 Rh2 58.Kg4 Rh4 59.Kf5 (59.Kh4?!) 59...Rf4 60.Kg6 (60.Kf4?!) 60...Rf6 61.Kg7 (61.Kf6?!) 61...Rg6 62.Kf8 (62.Kg6?!) 62...Rg8 63.Kf7 Rg7 64.Ke6 (64.Kg7?!) 64...Rg6 65.Kd5 Rd6 66.Kc5 (66.Kd6?!) 66...Ke7 67.b8Q+-) 57.e5 (better 57.Rc7!? Rb2 58.Kh3 Rb3 59.Kg4 Rb4+-) 57...Rb3 (57...Rb2 58.Kh3 Rh2 59.Kg4 Rg2 60.Kh5 Rh2 61.Kg6 Rg2 62.Kh6 Rh2 63.Kg5 Rg2 64.Kf6 Rf2 65.Kg7 Rg2 66.Kh8 Rg8 67.Kh7 Rh8 68.Kg6 Rh6 69.Kf7 Rf6 70.Kg8 Rf8 71.Kg7 Rg8 72.Kh6 Rg6 73.Kh7 Rh6 74.Kg8 Rh8 75.Kf7 Rf8 76.Ke6 Rf6 77.Kd5 Rd6 78.Kc5 Rd3 79.b8Q Ke7+-) 58.Rh7 (58.Rh7 Rb4 59.e6 Rb2 60.Kh3 Rb3 61.Kg4 Rb4 62.Kf5 Rb5 63.Kf6 Rf5 64.Kf5 Ke8 65.b8Q) 1-0. FeegLood (2630) - stronkalexx (2375), lichess.org, 2016.

6.c5 Bc7 7.Nf3 0-0 (better is 7...Ng6!?+=) 8.Ne5 Nd7 9.Nd7 Bd7 10.Nc3 Ng6 11.Qc2 d4 12.Ne2 (12.ed4?! Re8 13.Ne2 Nf4+=) 12...de3 13.de3 Qh4 14.0-0-0 Be6 15.g3 Qh5 16.Nf4 Nf4 17.gf4 Bg4 18.Rg1 f6 19.Bc4 Kh8 20.f3! Bf5 (20...Bf3 21.Rd7 Combination) 21.Qg2 g6? (21...Qh6!? 22.Bd3 Be6+/-) 22.h4! a5? (22...Qh4 23.Rh1 Decoy) 23.Qg5 Qg5 24.hg5 (24.Rg5?! ab4 25.ab4 b5+/-) 24...ab4 25.ab4 Kg7 26.gf6 Rf6 27.Bf6 (better is 27.Bd3!? Bh3+-) 27...Kf6 28.Kb2 Re8 29.e4 Bc8 30.e5 Kg7 31.Kc3 Rf8 32.Rd4 Rf4 (32...b5 33.Bb3+-) 33.Rf4 Be5 34.Rd4! 1–0. Feofanov,Alexander – Mikhailovsky,Viktor (2040), Omsk op, 2008.

6.c5 Bc7 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nd7 9.h3 Bh5 10.d3 0-0 11.Nbd2 f5 Black intends e4 12.Nh2 (12.Ng5 Be2 13.Qe2 Rf6=) 12...Bg6 (12...Be2 13.Qe2 b6 14.cb6 ab6 15.0-0=+) 13.0-0 b6 Black fights for the Initiative 14.d4 e4 15.f4 ef3 16.Nhf3 (16.Bf3? Qb8 17.g3 bc5 18.dc5 a5-+) 16...f4 17.Nh4 (better 17.Ng5!? Nf5 18.Ne6 (worse 18.ef4 Ne3 19.Qe1 Re8-/+) 18...Ne3 19.Qa4=) 17...fe3-/+ 18.Rf8 (18.Ng6!? Ng6 19.Nf3-/+) 18...Qf8-+ 19.Ndf3 Be4 20.g4 (20.Qe1 Qf6-+) 20...Qf4 (20...Bg3 21.Ng2 Bf2 22.Kh1-+) 21.Qf1 (21.Qe1-+) 21...Rf8 22.Qg2 g5 23.Nf5 Nf5 24.gf5 Rf5 25.Bc1 (25.Rf1-+) 25...Bf3 26.Bf3 Qf3 27.Qf3 Rf3 28.h4 (28.Rb1 Rh3 29.Rb2 bc5 30.bc5 Bf4-+) 28...gh4 29.Ra2 Nf6 (29...h3 30.cb6 Bb6 31.Re2-+) 30.Rg2 (30.Kg2 Rg3 31.Kf1 h3-+) 30...Rg3 (better 30...Kf7 31.cb6 ab6 32.Re2-+) 31.Rg3 hg3 (31...Bg3 32.Be3 Ng4 33.cb6 ab6 34.Bg5-+) 32.Be3 Ne4 33.Kg2 Kg7 34.Kf3 h5 35.Kg2 Kg6 36.Kh3 (36.cb6 ab6 37.Kh3 Kf5-+) 36...Bd8 (36...Kf5 37.cb6 ab6 38.b5 cb5 39.Kg2-+) 37.Bf4 (37.b5 cb5 38.c6 Bc7-+) 37...bc5 38.bc5 Kf5 (38...h4 39.Be5-+) 39.Be3 (39.Bg3 Ng3 40.Kg3-+) 39...Bg5 40.Bg1 Kf4 41.Kg2 h4 42.a4 (42.Be3 Ke3 43.a4 h3 44.Kf1 Nd2 45.Ke1 h2 46.Kd1 h1Q 47.Kc2 Qb1 48.Kc3 Ne4) 42…Bd8 (42...Bd8 43.Kf1 h3-+; 42...h3 43.Kf1 Kf3 44.Ke1 h2 45.Bh2 gh2 46.Kd1 h1Q 47.Kc2 Qc1 48.Kb3 Qb1 49.Ka3 Bc1) 0-1. petrobbo (2035) - SCHACHMATT1 (2410), ChessWorld.net, 2018.

6.d4 e4 7.Nc3 0-0 (7...Nd7 8.cd5 cd5 9.Rc1=) 8.cd5= cd5 9.Nb5 a6 (9...a5 10.Nd6 Qd6 11.Bc3=) 10.Nd6 Qd6 11.Rc1 Be6 12.Ne2 Rc8 (12...Nd7 13.Nc3=) 13.Rc8 Bc8 14.Ng3 f5 (14...Nbc6 15.Be2=) 15.Nh5 (15.Be2 Nbc6=) 15...g5 (15...Nbc6 16.Be2=) 16.h4 (16.f4 ef3 17.Qf3+=) 16...h6 (16...g4!?+=) 17.hg5+/- hg5 18.Ng3 Qg6 19.Qh5 (19.Qc1!?+/-) 19...Qh5+= 20.Rh5 g4 21.Rh6 (21.Ne2 Nd7+=) 21...Kg7 (21...b5 22.Nh5+=) 22.Rd6 (22.Rh2 Nbc6+=) 22...Bd7 (22...Kf7 23.Nh5+=) 23.Nh5 (23.Be2 Kf7+=) 23...Kf7 24.Rf6 (24.Nf4 Bc6+=) 24...Ke8 (24...Kg8 25.Be2+=) 25.Be2 Nbc6?? (better is 25...Ra7+/-) 26.Ng7+- Kd8 27.Rf8 (27...Kc7 28.Ra8+-) 1–0. pierred (2205) – MUVDUV, ICC, 2006.

6.cd5 Nd5 7.Bc4 0-0 8.Nc3 Be6 9.Nd5 cd5 10.Ba2 Nc6 11.Ne2 Qg5 (11...Rc8 12.0-0=+) 12.Ng3 (12.0-0 e4 13.f4 ef3 14.Rf3 Ne5=+) 12...f5 (12...Rac8 13.b5 Ne7 14.Qa4=+) 13.0-0=+ Rad8 (13...Qg6 14.f4=+) 14.Qh5 (14.b5 Ne7=) 14...Qe7 15.Bb1 (15.f4 ef4 16.ef4 a5=+) 15...g6 16.Qd1 (16.Qh6 f4 17.ef4 Rf4-/+) 16...f4-/+ 17.ef4 ef4 18.Nh1 f3! 19.gf3 (19.g3!?-/+) 19…Ne5 (20.Be5 Be5–+) 0–1. mgriffin (1815) – quetzalkoatl (2150), net–chess.com, 2001.

6.Nf3 Nd7 7.Nc3 a6 8.Rc1 0-0 9.cd5 cd5 10.d4 e4 11.Nd2 Nf6 12.Be2 Nf5 13.Nb3 Bg3?? (better 13...b6=+) 14.hg3+- (14.fg3?! Ne3 15.Qd2 Ng2 16.Kf1 Bh3+-) 14...a5 (14...Nd6 15.g4+-) 15.ba5 (better 15.Na5 Nd6+-) 15...Ra5 (15...Nd6+-) 16.Bg4 (better 16.Na5 Qa5 17.g4+-) 16...Ne3+/- 17.fe3 Bg4 (17...Bg4 18.Qd2 Ra8+/-). opperwezen (2610) - JannLee (2730), lichess.org, 2017. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Ne7)

6.Nf3 e4 7.Nd4 0-0 8.d3= f5 (8...dc4 9.dc4 a5 10.Nc3 ab4 11.Ne4 ba3 12.Nd6 Qd6 13.Qb3=) 9.Qb3 (9.Nd2 Bd7=) 9...Be5 (9...a5 10.cd5 Nd5 11.de4 fe4 12.Nc3=) 10.Nd2 Bd4 (10...a5!?=) 11.Bd4+= Kh8 (11...Be6 12.Be2+=) 12.Rd1 Qe8 (12...a5 13.b5+/-) 13.Qb2 (13.Be2 Qg6 14.0-0 Be6+/-) 13...Qf7 (13...Qg6 14.Qc2+=) 14.de4 (14.Be2 Be6+/-) 14...fe4+= 15.Nb3 (15.f3 ef3 16.Nf3 Nf5+= (16...dc4? 17.Bc4 Nd5 18.0-0+-)) 15...Bg4 (15...Be6 16.cd5 Bd5 17.Na5=) 16.Rd2+= Nd7 17.c5 Qg6 18.h3 Be6 19.Kd1 Nf5 20.Kc1 Nh4 21.f4 ef3-/+ 22.gf3 Rf3 23.Bd3 Bf5 24.e4 de4 (< 24...Be4 25.Be4 Qe4 26.Bg7 Kg8 27.Bd4=+) ˝–˝. Swicarz,M (2255) – Guzinski,B, ch–Poland Semi–Finals, 2000.

6.Nf3 e4 7.Nd4 0-0 8.cd5 cd5 (8...Nd5 9.d3 Re8 10.Nc3=) 9.Nb5 (9.d3 Nec6=) 9...Nbc6 10.Nd6 Qd6 11.d3 Qg6 (11...ed3 12.Bd3 Bf5 13.0-0=) 12.b5 Nd8 13.Nd2 (13.de4 de4 14.Nc3 Re8=) 13...b6 (13...Bf5 14.de4 de4 15.Rc1=) 14.Qc2 (14.de4 de4 15.Qa4 Bb7=) 14...Bb7 (14...ed3 15.Bd3 Qg2 16.Bh7 Kh8 17.Rf1-/+) 15.Qc7 Nf5 16.de4 de4 17.Qe5 (17.Rd1 Rc8 18.Qd7 Nh4=) 17...Ne6 (17...Rc8 18.h4 (< 18.Ne4 f6 19.Qf4 Ne6-/+) 18...Rc5 19.Qb8=) 18.Bc4 (18.h4 Rfe8 19.h5 Qg4=+) 18...Rfe8 (18...Rad8 19.Bc3= (19.Ne4?? Qg2 20.Nd2 Qh1 21.Ke2 Rd2 22.Kd2 Rd8 23.Kc3 Qf3–+)) 19.0-0 Ng5 (19...Rac8 20.Kh1=+) 20.Qc3 Rad8 21.Kh1= Rd6 22.Rfd1 Qh5 23.g4 Qg4-/+ 24.Rg1 Qh5 25.Be2 Qe2–+ 26.Rg5 Rg6 27.Rag1 Qf2 28.Rf1 Qe3 29.Rgf5 Qe2 (30.Qh3 e3 31.Nf3 Qb2–+) 0–1. Afifi,Assem (2345) – Khmelnitsky,Sergei (2420), Cairo Golden Cleopatra, 1998.

6.Nf3 e4 7.Nd4 dc4 8.Nc3 a5 9.Ne4 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 +=.

6.Nf3 e4 7.Bg7 Rg8 8.Bb2 ef3 9.Qf3 Be6 –+.

6.Nf3 f6 7.Nc3 (7.cd5 e4 8.Nd4 Nd5=) 7...a6 (7...0-0 8.d4=+) 8.cd5 (8.c5 Bc7=) 8...cd5 9.Qb3 (9.Rc1 0-0=) 9...Be6 10.e4 Bf7 (10...de4 11.Qe6 ef3 12.Qg4=) 11.ed5+= 0-0 (11...Bc7 12.Qa4 Kf8 13.Bc4+=) 12.Bd3 (12.d4 ed4 13.Nd4 Re8+=) 12...Kh8 (12...Bg6 13.Bg6 Ng6 14.0-0+=) 13.h4 (13.0-0 Nd7+=) 13...Nbc6 14.Qc2 (14.Bc4 b5 15.Bf1 Bc7-/+) 14...Nd4=+ (< 14...Nd5 15.Bh7 Nf4 16.g3+=) 15.Qb1 (15.Nd4 ed4 16.Ne4 Rc8=+) 15...Nf3 16.gf3 h6 (16...h5 17.Be4-/+) 17.Bc4 (17.Be4 a5=+) 17...Rc8 18.Qd3 (18.Qe4 b5 19.Bd3 Bg6-/+) 18...Bb8 (18...b5 19.Bb3-/+) 19.h5 (19.Rg1 b5 20.Bb3 Bd6=+) 19...Ba7 (19...b5 20.Bb3-/+) 20.Ke2 (20.Rc1 Bd4-/+) 20...Bd4 21.Rag1 Bg8 22.Nd1 Qe8 23.Rh4 b5-/+ 24.Ba2 Bh7 25.Re4 Qh5 26.Bd4 ed4 27.d6 Nd5 28.Bd5 Qd5 29.Nc3 Be4 30.Ne4 f5 31.Ng3 Rfe8 32.Kf1 Qd6 33.Nf5 Qh2 34.Qb1 Qh3 35.Rg2 Qf5!? (36.Qd1 Qf3–+) 0–1. Quabach,Juergen – Morawietz,Dieter (2400), Koeln CC–ch, 1994.

6.Nf3 Bg4 7.c5 Bc7 8.Be2 Nd7 9.h3 Bf3 10.Bf3 0-0 11.0-0 f5 12.Qb3 Ng6 13.Bh5 Nh4 14.f4 Nf6 15.Be2 ef4 16.ef4 Qd7 17.Qg3 Ng6 18.d3 Rae8 19.Bf6 Rf6 20.Bh5 Nf4 21.Rf4 g6 22.Bf3? (better is 22.Nd2!? Bf4 23.Qf4 gh5 24.Nf3–+) 22...Qe7 (22...Bf4?! 23.Qf4 Re1 24.Kh2+=) 23.Nc3 (23.Bd5 cd5 24.Nd2 Qe2–+ (24...Bf4?! 25.Qf4 Qe3 26.Qe3 Re3 27.d4–+)) 23...Qe3 24.Kh1 Bf4 (24...Qf4?! 25.Qf4 Bf4 26.Bd5 cd5 27.Nd5–+) 25.Qh4 (25.Bd5 cd5 26.Qe3 Be3 27.Nd5–+) 25…g5 (25...g5 26.Qf4 Qf4 27.Bd5 Kg7–+) 0–1. Borawski,Jakub (1800) – Pietruszewski,Marcin (1855), EMJun.–C13 Augustow Poland, 2007. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Ne7 5.c4 c6)

6.Nf3 Bg4 7.d4 e4 8.c5 =+.

5.Nf3 0-0

6.c4 e4 7.Nd4 c6 8.Nc3 f5 (8...Be5 9.d3 Bd4 10.ed4 ed3 11.Bd3 dc4 12.Bc4=) 9.cd5= cd5 (9...Nd5!? 10.Nd5 cd5=) 10.Qb3+/- Kh8 11.Nd5 Nbc6 12.Ne7 Qe7 13.h4 (13.Nc6 bc6 14.Qc3 Be6+=) 13...f4 (13...Nd4 14.Bd4 Be6 15.Qa4=) 14.h5 fe3 (14...Nd4 15.Bd4 h6 16.ef4 Bf4 17.Bc5=) 15.de3 Ne5 16.h6 gh6 (better 16...g6+/-) 17.0-0-0 (17.Nb5 Qf6 A) 18.Nd6?! Qf2 19.Kd1 Bg4 20.Be2 Be2 (worse 20...Qe2 21.Kc1 Rac8 22.Nc8 Rc8 23.Kb1+-) 21.Kc1 Rac8 22.Nc8 Rc8 23.Bc3 Qg2 24.Rh6 Bd3=; B) 18.Qc2+-) 17...Rf2= 18.Rh6 (18.Qd5 Bg4 19.Rd2 Rc8 20.Rc2 Qf6 21.Rc8 Bc8=) 18...Bg4 19.Nb5?? (19.Be2 Rg8 20.Bg4 Rg4 21.Re6+-) 19...Rc8 (better 19...Bd1 20.Qd1 Qg7-+) 20.Kb1 Bd1 21.Qd1 Bb8 22.Qd5?? (better 22.Bd4-+) 22...Rf1 23.Ka2 Rf5 (better 23...Rf2 24.Re6 Qg7-+) 24.Re6 Qf7 25.Nd6 (25.Re5 Be5 26.Qf7 Rf7 27.Be5 Kg8 28.Kb3-+) 25...Rd8 (better 25...Bd6 26.Rd6 Qd5 27.Rd5 Rc2 28.Rd8 Kg7-+) 26.Be5 (26.Nf7 Kg8 27.Nh6 Kg7 28.Nf5 Kf8 29.Qd8 Kf7 30.Rf6) 26...Re5?? (better 26...Kg8 27.Re8 Re8 28.Nf7 Rf7 29.Bb8 Rb8 30.Qe4 Kf8+/-) 27.Nf7+- Kg7 28.Qd8 (28.Ne5 Rd5 29.Nc4 b5=; 28.Nd8?! Rd5 29.Nb7 Rd2 30.Kb3 Rd3 31.Ka4 Re3+/-; 28.Re5 Rd5 29.Rd5 Kf7 30.Rd7 Ke6 31.Rb7 Bg3+-) 28...Re6 29.Ng5 Re5 30.Qd7 Re7 (30...Kg6 31.Nh7 b6 32.Nf8 Kf6 33.Qd8 Kf7 34.Qb8 Re8 35.Qf4 Kg8+-) 31.Qe7 (31.Qe7 Kg6 32.Ne6 Be5 33.Nf8 Kf5 34.Qe6 Kg5 35.Qe5 Kh6 36.g4 b5 37.Qf6) 1-0. FeegLood (2790) - singapu85 (2685), Time forfeit, 2017.

6.Ne5 f5 7.c4 (7.Be2 a5+/-) 7...f4 8.cd5 fe3 (8...a5 9.e4+/-) 9.de3 Be5 10.Be5 Qd5 (10...Nd5 11.Nc3 c6 12.Bc4+-) 11.Qd5 Nd5 12.Bc4 Be6 13.Nc3 c6 14.Rd1 Kh8 (better 14...Nf4 15.Be6 Ne6+-) 15.Nd5 cd5 16.Bd5 Bd5 17.Rd5 Nc6 18.Bb2 Rad8 19.Rd8 Rd8 20.Ke2 b5 21.Rd1 Rd1 22.Kd1 Kg8 23.Ke2 Kf7 24.Kd3 Ke6 (24...a5 25.ba5 Na5 26.Bc3+-) 25.Ke4 (better 25.Bg7!? Kf7 26.Bd4 a5 27.ba5 Na5+-) 25...g5 26.g4 h6 (26...a5 27.Bc3 ab4 28.ab4+-) 27.f4 a6 (27...gf4 28.ef4 Nd8 29.h4+-) 28.f5 Kf7 29.Kd5 Ne7 30.Kd6 Nc8 (30...h5 31.f6 Ng8 32.gh5+-) 31.Kc7 Ne7 32.e4 h5 (32...Ke8 33.Bg7 Kf7 34.Bh6+-) 33.h3 hg4 34.hg4 Ng8 35.e5 Nh6 (35...Ke8 36.f6+-) 36.e6 (better 36.Kd7 Nf5 37.gf5 Kf8 38.e6 g4 39.e7 Kg8 40.e8Q Kh7 41.Qg6) 36...Ke8 (36...Ke7 37.Bc1 Ng4 38.Bg5 Ke8 39.Kb7+-) 37.Kd6 (better 37.f6 Nf7 38.ef7 Kf8+-) 37...Ng4 38.f6 Nf6 39.Bf6 g4 40.Be5 a5 41.ba5 b4 (41...g3 42.a6 Kf8 43.a7 Kg8 44.a8Q Kh7 45.Qe4 Kh6 46.Bf4 Kg7 47.Qb7 Kh8 48.Be5 Kg8 49.Qf7) 42.ab4 (42.Bg7 ba3 43.a6 a2 44.a7 a1Q 45.Ba1 g3 46.a8Q) 42...g3 43.Bg3 (43.a6 Kf8 44.e7 Kf7 45.a7 Kg6 46.e8Q Kg5 47.Qg8 Kh5 48.a8Q g2 49.Qf3 Kh4 50.Qd8) 43...Kd8 (43...Kf8 44.e7 Kg7 45.e8Q Kf6 46.Qh5 Kg7 47.Be5 Kf8 48.Ke6 Kg8 49.Qf7) 44.Be5 Ke8 45.a6 (45.Bg7 Kd8 46.a6 Kc8 47.e7 Kb8 48.Bd4 Kc8 49.e8Q) 45...Kd8 (45...Kf8 46.e7 Kf7 47.a7 Kg6 48.e8Q Kh6 49.Bf4 Kg7 50.Ke6 Kh7 51.Qd7 Kg6 52.Qf7) 46.a7 Kc8 47.a8Q 1-0. FeegLood (2615) - occipitex (2075), lichess.org, 2015.

5.Nf3 f6

6.c4 c6 7.Nc3 0-0 8.cd5+= cd5 9.Nb5 (9.Nd5!? Be6 10.Nc3+=) 9...Nbc6 10.Nd6 Qd6 11.Be2 Be6 (11...Nf5 12.d4=) 12.b5 Na5 13.Bc3 Nc4 (13...Qb6 14.0-0 Nc4 15.Qa4=) 14.Bb4 Qd7 15.d4 e4 16.Nd2 Rfc8 (16...Rfe8 17.a4=) 17.Bc4 dc4 (worse 17...Rc4 18.Nc4 dc4 19.Be7 Qe7 20.0-0+/-) 18.Ne4 Bd5 (18...Nd5!? 19.Nc5 Qe8=) 19.Nd6+= Rd8 20.0-0 (20.e4 a5 21.ba6 Ra6 22.ed5 Rd6 23.Bd6 Qd6+/-) 20...Nc8= 21.Nc8 Rac8 22.a4 (22.f3 c3 23.Rf2 c2 24.Rc2 Bb3 25.Rc8 Bd1 26.Rd8 Qd8 27.Rd1 Qd5=) 22...c3 (22...Qe6 23.Qc2=) 23.Qc2 (23.Rc1 c2 24.Rc2 Bb3 25.Rc8 Bd1 26.Rd8 Qd8 27.Rd1 Qc8=+) 23...Qe6 (23...Qg4 24.f3 Qe6 25.e4=) 24.Bc3 Rd7 (24...Bg2 25.Kg2 Qg4 26.Kh1 Qf3 27.Kg1 Qg4 28.Kh1 Qf3 29.Kg1 Qg4 30.Kh1=) 25.Rfc1 (25.h3 Rdc7 26.Ra3 Qe7+=) 25...Qg4 (25...Rdc7 26.Qd2 Qg4 27.f3 Bf3 28.Bb2=) 26.f3+= Bf3 27.Qf2 (27.h3 Qg3 28.Qf2 Qf2 29.Kf2 Be4+=) 27...Bd5= 28.Ba5 Rc1 (28...Re7 29.h3 Qe6 30.Bd2=) 29.Rc1+= b6 30.Bb4 Kf7 31.h3 Qe4 32.Qg3 (32.Kh2 h5+=) 32...g5 33.Kh2 Kg6 34.Rc8 h5 35.Rf8 (35.Qf2 h4=) 35...Rf7 (35...Rc7 36.Qf2 Qf5 37.Qe2=+) 36.Rd8 (36.Rg8 Rg7 37.Rd8 Bb3=) 36...h4= 37.Qf2 Re7?? (37...Rc7 38.Rd6 Be6 39.a5=) 38.Rd6 (better 38.Be7 Qe7 39.Rd5 Qc7 40.g3 hg3 41.Qg3+-) 38...Re6= 39.Rd8 Qe3?? (better 39...Re7=) 40.Qe3+- Re3 41.Rd5 1-0. FeegLood (2535) - BeWater (2475), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

6.Be2 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Be6 5.Nf3 Bd6 6.Be2 Ne7).

4.e3 f5

5.Bb5 c6 6.Ba4 (6.Be2 Nf6=) 6...Nf6 7.Ne2 (7.Nf3 Qc7=+) 7...0-0 (7...b5 8.Bb3=+) 8.Bb3 Be6 (8...a5 9.ba5 f4 10.ef4 ef4 11.c4=+) 9.d3 (9.0-0 Qd7=+) 9...a5-/+ 10.c4 (10.f4!? Ng4 11.Qd2-/+) 10...ab4 11.0-0 b5 (11...Nbd7!?-/+) 12.cd5 (12.cb5 cb5 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Qd7=+) 12...cd5 (12...Bd5 13.ab4 Ra1 14.Ba1=+) 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Bb4 (better is 14...Nc6!?-/+) 15.Be5= Nc6 16.Bg3 (16.Nf4 Qd7 (16...Ne5? 17.Ne6 Qd6 18.Nf8+/-) 17.Ne6 Qe6 18.Bf6 Rf6=) 16...Qe7 (16...Nh5 17.Nf4 Nf4 18.Bf4=) 17.Nf4 (17.Nbc3 Bc3 18.Nc3 Qb4+=) 17...Bf7 18.Qc2 Qd7 19.Nc3 (19.Rc1 Rc8=) 19...Ne7 (19...Rc8 20.Qb2 (20.Nb5? Na5 21.Qa2 Nb3 22.Qb3 Qb5–+) 20...Ne7 21.Rc1=) 20.Na2 (20.Rc1 Rc8 21.Qb2 Ra8=) 20...Bd6 21.Rc1 Rc8 22.Qb2 Rc1 23.Qc1 Nc6 24.Nc3 d4 25.Bf7+/- Kf7 26.Nb5 de3 27.fe3 g5?? 28.Ne2 Bg3+/- 29.Qc4 Kg6 30.Ng3 Ne5 31.Qb3 Qd3 32.Qd3 Nd3 33.Nd6 f4 34.ef4 Nf4 35.h3 h5 36.Kf2 h4 37.Nge4 Ne4 ˝–˝. alaamattar (2145) – rpatru (2100), net–chess.com, 2006.

5.Nf3 Nf6 6.Be5 Be5 7.Ne5 0-0 8.d4 c6 9.c4 Nbd7 10.Nd7 Bd7 11.Nc3 Qe7 12.Be2 Ne8 13.cd5 cd5 14.Nd5 Qe4 15.Bf3 Qe6 16.0-0 Rc8 17.Qb3 b6 18.Ne7! Kf7 19.Qe6 Be6 20.Nc8 Bc8 21.Rfc1 Kg8 22.Rc8 g6 23.Rac1 b5 24.Ra8 Nd6 25.Rf8 Kf8 26.Bd5 a6 27.Rc6 Ne8 28.Ra6 Nc7 29.Ra8 Ke7 30.Ra7 Kd6 31.Bg8 h5 32.Rc7 Kc7 33.Bf7 Kd6 34.Kf1 Ke7 35.Bg6 Ke6 36.Bh5 Kd5 37.Be2 Ke4 38.h4 1–0. Trkn – Starglider, itsyourturn.com, 2000.

5.c4 dc4!?

6.Bc4 Nf6 =.

6.Nf3 =.

5.c4 c6

6.Nc3 Nf6 7.cd5 cd5 8.Nb5 0-0 9.Nf3 e4 10.Nd6 Qd6 11.Nd4 a6 (11...a5 12.b5=) 12.f4 ef3 (12...Bd7 13.Be2=) 13.gf3 (13.Qf3!? Nc6 14.Be2+=) 13...f4= 14.Qb3 Nc6 15.Be2 Bh3 16.Rg1 (16.Nc6 bc6 17.ef4 Qf4=) 16...Rae8 (16...fe3 17.de3 Qh2 18.Kd2=+) 17.Nc6= bc6 18.Qc3 (18.e4!?=) 18...fe3=+ 19.de3 Qh2 20.Kd2 (20.Rg5!?-/+) 20...Bg2 21.Qc6? (better 21.Kd3-/+) 21...Bf3-+ 22.Qa6 Be2 23.Qe2 (23.Rg7 Kg7 24.Qe2 Qe2 25.Ke2 Kg6-+) 23...Ne4 24.Kd3 Qe2 25.Ke2 Rf2 26.Kd3 (26.Kd1 Rb2 27.Rf1 Nc3 28.Kc1-+) 26…Rd2 0-1. FeegLood (2725) - Spinaltap (2530), lichess.org, 2016.

6.cd5 cd5 7.Nc3 (7.Nf3 Nd7=) 7...Nf6 8.Nb5 Nc6 (8...0-0 9.Rc1 Nc6 10.Nd6 Qd6 11.b5=) 9.Nf3 (9.Nd6 Qd6 10.d4 e4=) 9...Bb8 10.Rc1 (10.d4 e4 11.Ne5 0-0=) 10...0-0 (10...a6 11.Nc3=+) 11.Be2 (11.d4 e4 12.Ne5 a6 13.Nc6 bc6=+) 11...a6 12.Nc3 e4 13.Ng5 h6 (13...f4 14.Qb3 Kh8 15.d3 fe3 16.fe3-/+) 14.Nh3 d4 15.ed4 Nd4 16.Bc4 Kh8 17.Ne2 Ne2 18.Be2 (18.Qe2 b5 19.Bb3 Ng4=+) 18...f4-/+ 19.Ng1 Ba7 (better is 19...Bf5-/+) 20.f3? (better is 20.d4!?=+) 20...Qb6 21.Rc5 Nd7 22.Qa1 Qg6 23.fe4 Nc5 24.bc5 Bc5 25.Nf3 Qg2 26.Rf1 Qg6 27.d4 Bb6 28.Qb1 Re8 29.Ne5?? Re5! 30.de5 Ba5 31.Kf2 Bh3 32.Bf3 Qb6 33.Ke2 Qe3 (34.Kd1 Qd2) 0–1. Sviridov,Valentin (2200) – Skrobek,Ryszard (2400), Karvina 5th, 1982.

6.Nf3 Qe7 7.Qc2 Nf6 8.Be2 Bd7 9.c5 Bc7 10.d4 e4 11.Ne5 0-0 12.Nd7 Nbd7 13.Nc3 b6 14.h3 bc5 15.dc5 Ne5 16.Rc1 a5 17.0-0 Rab8 18.Na2 Nfd7 19.Qd1 Qg5 20.Bd4 f4 21.ef4 Qf4 22.g3 Qh6 23.Bg4 Nf3 24.Kg2 Nf6 25.Bf3= ef3 26.Qf3 Ne4 27.Qg4 Nd2?? 28.Be3+- Qf6 29.Bd2 Qb2 30.Bc3 Rf2 31.Rf2 Qf2 32.Kf2 Bg3 33.Kg3 Kf7 34.Qg7 Ke6 35.Re1 Kf5 36.Qf6 1–0. Brehm,Thorsten – Collmann,Martin, 2. Nuernberger Open, 2002.

6.Nf3 Qe7 7.cd5 cd5 8.Be2 (8.Nc3 Nf6+=) 8...Nf6= 9.Nc3 0-0 (9...Nc6 10.b5 Nd8 11.0-0=) 10.Nb5 Nbd7 11.d4 e4 12.Nd6 Qd6 13.Ne5 Nb6 14.0-0 Be6 15.Rc1 Rac8 16.Qb3 Qb8 (16...Ng4 17.h3 Ne5 18.de5=) 17.Rfd1+= Rc1 (17...Ng4 18.Bg4 fg4 19.b5=) 18.Rc1 Rc8 (18...Ng4 19.Ng4 fg4 20.Qd1+=) 19.Rc8 (19.Rc5 Nbd7 20.Nd7 Nd7 21.Rc8 Qc8=) 19...Qc8 20.a4 Nc4 21.b5 Nb2 22.Qb2 Ne8 (22...Qc7 23.Qa3+=) 23.h3 Nd6 24.a5 Nc4 25.Qc3 Ne5 26.Qc8 Bc8 27.de5 g5 28.f3 ef3 29.Bf3 Be6 30.Kf2 Kf7 31.g3 g4 32.hg4 fg4 33.Bg2 Kg6=+ 34.e4 d4 35.Bf1 b6 36.ab6= ab6 37.Ke1 h5 38.Kd2 Bd7 39.Bc4 h4=+ 40.e6 Be8 41.gh4 Kh5 42.Ke2 Kh4 43.Kf2 g3 44.Kg2 Kg4 45.e7 Kf4 46.Be2 Ke3-/+ 47.Bf3 d3–+ 48.Kg3 d2 49.e5 Bb5 50.e6 Be8 51.Bd1 Bc6 52.Bh5 b5–+ 53.Bg4 Kd3 54.Bd1 Kc3 (55.Kf4 Kd4–+; 54...Be8 55.Kf3–+) 0–1. Armstrong – Tjoernsted, corr 3GMM–06, 1996.

5.c4 Be6

6.c5 Be7 7.Be5 Bf6 8.Nf3 Be5 9.Ne5 Qf6 10.d4 Nd7 11.Bb5 c6 12.Nd7 Bd7 13.Bd3 Ne7 14.Nd2 0-0 15.Qh5 Be8 16.Qf3 Bg6 17.Qf4 Rae8 18.0-0 h6 19.Nf3 Bh7 20.b5 Ng6 21.Qd6 Qd6 22.cd6 Rd8 23.bc6 bc6 24.Rfb1 Rd6 25.Rb7 f4 26.Ra7 fe3 27.fe3 Re8 28.Bg6 Bg6 29.Ne5 Be4 30.a4 Rdd8 31.a5 Ra8 32.Ra8 Ra8 33.a6 Kf8 34.Nc6 Ke8 35.a7 Kd7 36.Ne5 Kc7 37.Kf2 Kb6 38.Nd7 Kb7 39.Nc5 Kc7 40.Kg3 Kb6 41.Ne4 de4 42.Kf4 Ra7 43.Ra7 Ka7 44.Ke4 Kb7 45.Ke5 Kc7 46.Ke6 Kd8 47.Kf7 (47...Kc7 48.Kg7+-) 1–0. pierred – add_spice_to_your_life, Yahoo, 2005.

6.c5 Be7 7.Be5 Bf6 8.Bf6 Qf6 9.Nc3 Nc6 10.Nf3 Nge7 11.Bb5 0-0 12.d4 f4 13.Bc6 Nc6 14.0-0 Bg4? (Better is 14...a6+/-) 15.Nd5+- Qf7 16.Nf4 Rae8 17.h3 Bf5 18.Qd2 Be4 19.Ng5 Qf5 20.Ne4 Qe4 21.Qa2 Kh8 22.Rae1 g5? 23.d5 Ne5?? 24.Ne6 Rf6 25.Qb2 Kg8 26.Nc7 Ref8 27.d6 Nd3 28.Qb3 Kh8 29.Re2 g4 30.Qd5 Qg6 31.e4 gh3 32.g3 Nf4? 33.Qd2?? Ne2? 34.Qe2+- Rf2 35.Rf2 Qg3 36.Kf1 Rg8 37.Ke1 h2 38.Qb2 1–0. igorA27 – AlarmImHerzEnde, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c4 Nf6

6.c5 Be7 7.Be5 0-0 8.d4 Nc6 9.Bf4 Ne4 10.f3 Ng5 11.b5 Nb8 12.Nc3 Be6 13.Bd3 Nf7 14.Nge2 g5 (14...Bh4 15.Bg3+/-) 15.Bg3+- h5 (15...a6 16.0-0+-) 16.Qc2 Nh6 17.h4 g4 18.Nf4 Qd7 19.Ncd5!! Bf6 (19...Qd5 20.Nd5) 20.Ne6 (20.Nf6 Rf6 21.Nh5 Rf7+-) 20...Qe6 21.Bf4 Kg7 (21...Bd8 22.Bc4 Nf7+-) 22.Nc7 Qe7 23.0-0-0 (23.Na8!? Bd4 24.Rd1 gf3 25.gf3 Bc5 26.Qc3 Rf6+-) 23...Nd7 24.Na8 Ra8 25.Bf5 a6 26.b6 (26.Bg6 ab5 27.Bh5 Nf8+-) 26...Rd8 (26...Nb6 27.Bh6 Kh6 28.fg4 Qe3 29.Kb1 hg4 30.cb6 Qa3 31.Qc1 Qc1 32.Rc1+-) 27.Bg6 Qe6 (27...g3 28.Bh5 Nf8 29.Qe4+-) 28.Bh5 Nf8 29.fg4 Ng4 30.Qe2 (better is 30.Rh3!? Bh4 31.d5 Rd5 32.Bg4 Rd1 33.Qd1 Qc4 34.Qc2 Qf1 35.Bd1 Ng6+-) 30...Nh6 31.Bh6 (31.g4 Be7+-) 31...Kh6 32.g4 Be7 33.g5 Kg7 34.Rhf1 Ng6 35.Bg6 Qg6 36.Qf3 Qe6 37.Kb2 Qc4 38.g6! Rf8 (38...Kg6 39.Rg1) 39.Qh5 Rh8 (39...Qg8 40.Rf8 Bf8 41.Rf1+-) 40.Qe5 (40...Kg8 41.Qe7 Qb5 42.Ka1 Qe8 43.Qe8 Kg7 44.Rf7 Kh6 45.Qh8 Kg6 46.Qh7) 1–0. pierre – arieszodiac, internet, 2007.

6.c5+= Be7 7.Be5 a5 8.Nc3 +=.

6.c5+= Be7 7.Be5 Nc6 8.Bb2 Be6 (8...0-0 9.Nf3+/-) 9.Bb5 (9.Nf3 0-0+/-) 9...Bd7 (9...a5 10.Nf3+/-) 10.d4 (10.Nf3 0-0+/-) 10...a6 (10...a5 11.Qb3+/-) 11.Ba4 (11.Bd3 0-0+/-) 11...0-0 12.Bb3 Ne4 (better is 12...a5!? 13.Nc3 Be6+/-) 13.Bd5+- Kh8 14.Bc4 (14.Ne2 Nf6 15.Bc4 Re8+-) 14...Qe8 (14...f4 15.ef4 Rf4 16.f3 Bh4 17.g3 Ng3 18.hg3 Bg3 19.Ke2+-) 15.Nf3 Bf6 16.Nbd2 Nd6?? 17.Bb3 Nb5 18.0-0 g5 19.h3 g4 20.hg4 (20...fg4 21.Ne1+-) 1–0. cocohubert (1710) – michas, internet, 2007.

5.Nf3 Nd7

6.c4 c6 7.Nc3 e4 (better 7...dc4 8.Bc4 a5=) 8.Qb3?? (better 8.Nd4 Ndf6 9.cd5 cd5 10.d3+=) 8...ef3-+ 9.cd5 cd5 (9...fg2 10.Bg2 Qg5 11.0-0-+) 10.Qd5 Ndf6 (better 10...fg2!? 11.Qg2 Ngf6-+) 11.Qf3 Ne7 (11...a6 12.Nd5-/+) 12.Bc4 (12.Nb5 Rf8=+) 12...Bd7 (12...a6-/+) 13.0-0? (13.Qb7 Rb8 14.Qf3 Bc6=+) 13...Rc8 (13...Qc7 14.d3 Bh2 15.Kh1-+) 14.Bb3 (14.Nb5 Bc6 15.Qe2 Bb5 16.Bb5 Nc6=+) 14...Bc6 (14...Ng4 15.g3-/+) 15.Qh3 Qd7 (15...Be5 16.d4 Bd6 17.Rfd1-/+) 16.Rae1 (better 16.Ne2 Ned5 17.Bf6 Nf6 18.Nd4=+) 16...f4?? (better 16...a5 17.ba5 Ra8-/+) 17.Be6+/- Qc7 18.Bc8 Qc8 19.Qh4?? (19.Qc8 Nc8 20.ef4 Kf7+/-) 19...Qg4?? (better 19...f3 20.Rc1 fg2-/+) 20.Qg4+/- Ng4 21.f3 Nf6 22.b5 Bd7 23.e4 Bc5 24.Kh1 Ng6 (24...Nh5 25.Rc1+=) 25.a4 (25.e5 Nh5 26.e6 Bc8+-) 25...Ne5 (25...Be6 26.Rc1 Bc4 27.Nd5 Bf1 28.Bf6 gf6 29.Rc5+/- (29.Rf1?! Kf7=+)) 26.Ne2 (better 26.Nd5!? Nd3 27.Bf6 gf6 28.Nf6 Ke7 29.Nd7 Nf2 30.Rf2 Bf2 31.Re2+=) 26...Nd3= 27.Rb1 Nf2 (27...Kf7 28.Bd4 Bd4 29.Nd4=) 28.Kg1 N2e4?? (better 28...Nh3 29.Kh1 Nf2 30.Rf2 Bf2 31.Nf4 Rf8+=) 29.Kh1?? (better 29.d4 Nd2 30.dc5 Nf1 31.Kf1+-) 29...Nd2-+ 30.Bd4? (30.Bf6 gf6 31.Rfc1-+) 30...Bd4 (30...Nf1?! 31.Bc5 b6 32.Bd4-+; 30...Nb1 31.Bc5 b6 32.Bb4-/+) 31.Nd4 Nf1 32.Rf1 Kf7 33.Re1 (33.Rc1 Re8-+) 33...Re8 34.Rd1 (34.Re8 Ke8 35.Ne2 Nd5-+) 34...Re3 35.h3 (35.g4 fg3! 36.hg3 Ra3-+) 35...Nh5 (better 35...Ra3!? 36.Ne2 Ra4 37.Nc3-+) 36.Kg1 Ng3 37.Kf2 (37.Nc2 Re7-+) 37...Be8 38.Kg1 (38.Ra1 Rd3 39.Ne2 Rd2-+) 38...Kf6 (38...Ra3 39.Re1-+) 39.h4 (39.Nc2 Rc3 40.Nb4 Rc4 41.Nd5 Ke5-+) 39...Ra3 40.Kh2 Bd7 (40...Ra4 41.Re1-+) 41.b6 (41.Nc2 Ra2 42.Rd7 Rc2 43.Rd4-+) 41...ab6 42.Re1 (42.Nb5 Bb5 43.ab5 Rb3-+) 42...Ra2 (42...Ra4 43.Rd1-+) 43.Kg1 (43.Nb5 Bc6 44.Nd4 Bd5-+) 43...Bc6 (43...Ra4 44.Ne2-+) 44.Re6 Kf7 45.Re1 Ra4 46.Ne6 Ra2 (better 46...Bd5!? 47.Ng5 Kg6 48.Kh2-+) 47.Nf4 Bf3! 48.gf3 Ne2?? (better 48...Nf5 49.h5 Nd4-+) 49.Re2 Re2 50.Ne2 Kf6 51.Kf2 Kf5 (51...g5 52.hg5 Kg5 53.f4 Kg4 54.Ke3+-) 52.Nc3 (52.Nd4 Kg6+-) 52...g5 53.hg5 Kg5 54.Kg3 Kf5 55.Nd5 (55.f4 h6+-) 55...h5 56.Nb6 h4 57.Kf2 (57.Kh4?! Kf4=) 57...Kf4 58.Nc4 (better 58.Na4+-) 58...h3? (better 58...b5 59.Ne3 Ke5+/-) 59.Ne3?? (better 59.Nb2+-) 59...h2-+ 60.Ng2 (60.Nd5 Ke5 61.Kg2 Kd5 62.Kh2 b5-+) 60...Kf5 (better 60...Ke5-+) 61.Ne3= (61.Ne3 Kf4 62.Ng2 Ke5 63.Kg3-+) 1-0. allyouneedisluft (2485) - mateuntildie (2355), Rated Bullet game, lichess.org, 2019. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 f5)

6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Be2 Ngf6 9.0-0 0-0 10.d3 a6 11.Nbd2 b5 12.Rc1 Bb7 13.e4 de4 14.de4 f4 (better is 14...fe4!? 15.Ng5 Qe7=) 15.Qb3+/- Kh8 16.Rfd1 Qe7 17.Nf1 (better is 17.Ng5+=) 17...Ne4-/+ 18.Bd3 Rac8 19.N1d2 Nd2 20.Nd2 Nf6 21.f3?? (21.Rc8 Rc8 22.Bf5 Rd8+=) 21...Rc1 (better is 21...Bd5 22.Nc4 Qc7–+ (22...Rc4?! 23.Bc4 Bc4 24.Qc2–+)) 22.Rc1-/+ Nd5 23.Ne4 Ne3 24.Nd6 Qd6 25.Rc5 Rd8 (25...Bd5 26.Qc3 Bc4–+) 26.Be5?? (better is 26.Re5 Bd5 27.Qc3=) 26...Qd3–+ 27.Qd3 Rd3 28.Bf4 Nd5 29.Bc1 h6 30.Kf2 Kh7 31.Ke2 Rd4 32.Bb2 Rc4 33.Rc4 bc4 0–1. Fournier,Frederic (1785) – Sergykhine (1755), Active, 2011.

5.Nf3 Qe7

6.c4 c6 7.Qc2 Bd7 8.d4 e4 9.Nfd2 Nf6 10.Nc3 Be6 11.c5 Bc7 12.b5 a6 13.b6 Bd8 14.h3 Nbd7 15.Ne2 g5 16.0-0-0 h5 Black intends g4 17.g3 h4 18.gh4 Rh4 19.f4 g4 20.Ng3 (better is 20.Nb3!?=) 20...Qh7-/+ 21.Bg2 gh3 22.Bf1 Ng4 23.Nde4?? (better is 23.Re1–+) 23...fe4 24.Re1 Ndf6 25.Qa4 (25.Bc3 Be7–+) 25...h2 (25...Nf2 26.Rg1–+) 26.Re2 (26.Qc2 Be7–+) 26...Nh5 (better is 26...Rh3 27.Bh3 Qh3 28.Nf1–+) 27.Nh5 Qh5 28.Qd1 Be7 29.Kd2 (29.Bc3 Qh7–+) 29...Kd7 30.Rg2 (30.Kc1 Rg8 31.Qd2 Kc8–+) 30...Ne3! 31.Qh5 (31.Ke3 Qd1 Discovered attack (31...Qd1 Deflection; 31...Qd1 Overloading)) 31...Nf1 (31...Rh5?! 32.Ke3 Rh3 33.Kf2–+) 32.Rf1 Rh5 33.Rh1 Rah8 34.Ke2 Bh3 35.Rg7 R8h7 36.Rg8 Bd8 (36...Rh4 37.Rb8–+) 37.Bc1 (37.Kf2 Bf5 38.Rg2 Rh3–+) 37...Be6 (37...Rh4 38.Kf2 Bg4 39.Rg4 Rg4 40.Be3–+) 38.Rg2 Bf6 39.Be3 Rh3 40.Rg6 Re3! 41.Ke3 Rh3 42.Ke2 Bd4 43.a4 (43.Rg2 Ra3 44.Rgh2 Bg4 45.Kd2 e3 46.Kc1 e2 47.Rh7 Ke6–+) 43...Bf7 (43...Ra3 44.Re6 Ke6 45.Kf1 Ra1 46.Kg2 Rh1 47.Kh1 e3 48.Kg2 e2 49.Kh1 e1Q 50.Kh2 Qg1 51.Kh3 Bf2 52.f5 Kf5 53.a5 Qg3) 44.Rd6 (44.Rg5 Bh5 45.Kf1 Rh4 46.Rh5 Rh5–+) 44...Ke7 45.Rc6 bc6 46.b7 Bh5 47.Kd2 Be3 (47...Be3 48.Kc2 Bf4–+; 47...Rc3 48.Re1 h1Q 49.Re4 de4 50.b8Q Qc1) 0–1. combijack (1770) – cornishman (1775), gameknot.com, 2010.

6.d4 Nd7 7.c4 e4 8.Nfd2 dc4 9.Bc4 Ngf6 10.Nc3 Nb6 11.Qb3 Nc4 12.Nc4 Be6 13.Nd6 cd6 14.d5 Bf7 15.0-0 0-0 16.Rac1 Rac8 17.a4 Kh8 18.Rfe1 (better 18.Rfd1=) 18...Rc3?? (better 18...Ng4!? 19.h3 Ne5=+) 19.Bc3 (19.Qc3!? Bd5 20.Qc7 Qc7 21.Rc7+-) 19...Nd5 20.Qb2 f4?? (better 20...Qg5+=) 21.Bg7+- Kg8 22.Bf8 Qf8 23.Red1 (better 23.ef4 Nf4 24.Re4+-) 23...Qg7 (23...fe3 24.Rd4 ef2 25.Qf2 Be6+-) 24.Rc8 Be8 25.Re8 (25.Rd5? Qb2 26.h4 Kf7-+) 25...Kf7 26.Qg7 (26.Rd5?? Qb2 27.h4 Ke8 28.ef4 Qc1 29.Kh2 Qf4 30.Kg1 Qc1 31.Kh2 Qc2-+) 26...Kg7 27.Rd5 1-0. danishguy (2055) - TheGreatestloser (2075), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.d4 e4 7.Nfd2 Nf6 8.c4 Be6?? 9.c5+- 0-0 10.cd6 Qd6 11.Nc3 c6 12.b5 Nbd7 (12...f4 13.a4 fe3 14.fe3+-) 13.bc6 bc6 14.Qa4 Rfc8 15.Ba6 (15.Rb1 f4+-) 15...Rc7 (15...Rcb8 16.Rb1+-) 16.0-0 Nb6 (16...Ng4 17.g3+-) 17.Qc2 (17.Qb4 Qd8+-) 17...Ng4 18.g3 Bf7 (18...Bc8 19.Be2 Qh6+-) 19.Nde4?? (better 19.Rfc1+-) 19...fe4= 20.Ne4 (better 20.Rac1=) 20...de4-/+ 21.Qe4 Nf6 22.Qg2 (22.Qe5 Qd7 23.Rac1 Re8-+) 22...Bd5 (22...Bc4 23.Bc4 Nc4 24.Rfb1-+) 23.f3 Nc4 (23...Bc4 24.Bc4 Nc4 25.Qe2-+) 24.Bc4-/+ Bc4 25.Rfc1 Bd5 (better 25...Qe6 26.e4 Nd7-/+) 26.e4= Bc4?? (26...Re8 27.ed5 Nd5 28.Re1=) 27.Qc2?? (better 27.Rc4 Nd7 28.Bc1+-) 27...Ba6 (better 27...Bd5+=) 28.d5 (28.e5!? Qe6 29.ef6+=) 28...c5 (28...Ne8 29.dc6 Rb8 30.f4=+) 29.Bf6? (better 29.e5!? Qd5 30.ef6 Qf3 31.Qc3=+ (31.fg7 Rf7 32.Qg2 Qe3 33.Kh1 Bb7-+)) 29...Qf6-/+ 30.Qc3 Qc3 (better 30...Qd6!?-/+) 31.Rc3= Rb8 32.Rac1 c4 33.Kf2 Rb2 34.Kg1 (34.Ke3 Rh2 35.f4 Kf7=+) 34...Ra2 (34...Rcb7 35.f4-/+) 35.h3 (35.d6 Rb7 36.e5 Kf7-/+) 35...Rb7-/+ 36.f4 Rbb2 37.Rf3?? (better 37.Re1-+) 37...Rg2 38.Kf1 (38.Kh1 Rh2 39.Kg1 Rag2 40.Kf1 c3 41.Rd3 Bd3 42.Ke1 Rh1) 38...Rh2 (38...c3 39.Rd3 Bd3 40.Ke1 Rg1) 39.Ke1 (39.Rf2 Raf2 40.Kg1 Rfg2 41.Kf1 c3 42.Ke1 Rh1) 39...Rh1 (39...c3 40.Rf1 Rhe2 41.Kd1 Rad2) 40.Rf1-+ Rhh2 41.Rf3 Rh3 (41...c3 42.Rf1 Rhe2 43.Kd1 Rad2) 42.e5 (42.Rf2 Rh1 43.Rf1 Rhh2 44.Rf2 Rhf2 45.Rb1 Rh2 46.Rb8 Kf7 47.Rf8 Kf8 48.e5 Rh1) 42...Rh1 (42...c3 43.Rf1 Re2 44.Kd1 Rd2 45.Ke1 Rhh2 46.Rg1 Rhe2 47.Kf1 Re5) 43.Rf1 Rhh2 44.Rc3 (44.Rb1 c3 45.Rb8 Kf7 46.e6 Kf6 47.Rf8 Kg6 48.f5 Kg5 49.Rb8 Ra1 50.Rb1 Rb1) 44...Rhe2 (44...Ra1 45.Rc1 Rc1) 45.Kd1 Rad2 (45...Bb5 46.Rcf3 Ba4 47.Rb3 Bb3 48.Kc1 Ra1) 46.Kc1-+ Rd5 47.Rc4 (47.Rd1 Rd1 48.Kd1-+) 47...Bc4 48.Rd1 Rdd2! 49.Rd2 (49.Rd2 Re3 Combination) 49...Rd2 50.Kd2 1-0. danishguy (2055) - maki92 (2060), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.e3 Bf5

5.c4 Ne7 6.Nf3?? (better is 6.c5!?+-) 6...Ng6 (6...dc4 7.Bc4 Nd7 8.0-0=) 7.cd5 (7.c5 Be7 8.Ne5 Bf6+/-) 7...Nd7 8.Bb5 (8.Nc3 a5+=) 8...0-0 9.Nc3 Nb6 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.d3+=) 10.0-0 a6 11.Be2 Re8 12.Rc1 Rc8 13.d4 (13.d3 Nh4+/-) 13...ed4 (13...e4!? 14.Nd2 Qh4+=) 14.Qd4 Be7 (14...Ne5 15.Nd2 c5 16.bc5 Bc5+=) 15.e4 (better is 15.Ne4 f6 16.Ng3+-) 15...Bf6= 16.Qd2 Be4 17.Ne4 Bb2 18.Qb2 Re4 19.Bd3 Re7 20.Bg6 fg6 21.Rfd1 Nd5 22.Rc5 c6 23.Qb3 Kh8 24.Rdd5 (better is 24.Rc4–/+) 24...cd5–+ 25.g3 (25.Qd5 Rd7 26.Rc8 Rd5 27.Rd8 Rd8–+) 25...Rc5 26.bc5 d4 27.Ng5 (27.h3–+) 27…Re1 (28.Kg2 Qg5 29.Qb7 h6 30.Qb8 Kh7–+) 0–1. mgriffin (1630) – sbrewer (1665), net–chess.com, 2001.

5.Nf3 Nc6 6.Bb5 (6.b5!? Nb8 7.Be5+/-) 6...f6 (6...Qf6 7.d4 e4 8.Ne5=+) 7.Nh4 (7.d4 e4 8.Nh4 Be6=) 7...Nge7 (7...Be6!?=) 8.Nf5+= Nf5 9.Bc6 bc6 10.0-0 (10.e4 Ne7+=) 10...0-0 (10...a5 11.ba5 Ra5 12.e4=) 11.Qg4 (11.c4 Qd7+=) 11...Qc8 12.e4 (12.c4 Rb8=) 12...Nd4 13.Qc8 Rac8 14.Bd4 ed4 15.c3 de4 16.Re1 (16.cd4 Bf4=) 16...f5 (16...d3 17.Re4 Rce8 18.Re8 Re8 19.Kf1–/+) 17.cd4= Rfd8 18.f3 (18.Nc3 Ra8=) 18...ef3=+ 19.gf3 g5 (19...Bf4 20.Ra2=+) 20.Re6 (20.Nc3 Bf4 21.Rad1 Rd4=+) 20...Re8 (better is 20...Bf4=+) 21.Rf6?? (21.Re8 Re8 22.Nc3 Kf7=+) 21...Rf8 (21...Re1 22.Kg2 Rce8 23.Rd6 cd6–+) 22.Rf8=+ Kf8 23.Nc3 Re8 24.b5 cb5–/+ 25.Nb5 Re2 26.Nd6 cd6 27.Ra2 h5 28.h3 g4 29.hg4 fg4 30.fg4 hg4 31.Kf1 Re4 32.d3 Rd4 33.Ke2 Rf4 34.Ke3 Ra4 35.d4 Ke7 36.Re2 Ra3 37.Kf4 Kd7 38.Kg4 Ra4 39.Rd2 Ke6–+ 40.Kf4 Kd5 41.Ke3 a5 42.Kd3 Rd4 43.Kc3 Rd2 44.Kd2 Kc4 45.Kc2 d5 46.Kb2 d4 47.Kc2 a4 48.Kd2 a3 49.Kc2 d3 50.Kc1 Kc3 51.Kd1 a2 52.Ke1 a1Q 53.Kf2–+ d2 (54.Kf3 d1Q 55.Kf4 Qd5 56.Ke3 Qg1 57.Kf4 Qgg5) 0–1. mlaurent – tmurphy, net–chess.com, 2001.

5.c4 dc4

6.Qf3 Bc8 7.Bc4 =.

6.Qf3 Bd3 7.Qb7 =.

5.c4 c6

6.Qb3 Ne7 7.Nf3 Nd7 8.Nc3 =+.

6.Qb3 Nf6 7.Nc3 (7.Nf3 e4 8.Nd4 dc4 9.Bc4 Bg6=) 7...Bc7 (7...dc4 8.Bc4 0-0 9.Nf3=+) 8.Nf3= 0-0 9.Nh4 (9.cd5 cd5 10.Nb5 Nbd7=) 9...Be6 10.Na2 (10.Nf3 Nbd7=+) 10...dc4 (10...e4 11.d3–/+) 11.Bc4 Bc4 (11...Nd5 12.Nf3–/+) 12.Qc4=+ b5 (12...Nbd7 13.d3=+) 13.Qc2 Nd5 (13...e4 14.Nf5=) 14.Nf3 (14.Nf5 Qg5 15.0-0 g6=) 14...Re8=+ 15.Nc3 Nc3 (15...a5 16.0-0=) 16.Qc3 Qf6 17.Rc1 (17.0-0 a5=) 17...Re6 (17...a5 18.d4 ab4 19.ab4 (19.Qb4?? Ba5–+) 19...ed4 20.Qd4 Qd4 21.Nd4=+) 18.h4 (18.d4 Qg6 19.0-0 e4=) 18...h6 (18...Qg6 19.Ng5 Re8 20.Qc2=+) 19.Ke2 (19.d4 Qg6 20.Rg1 e4=) 19...Nd7 (19...a5 20.d3=+) 20.Qc2 (20.d3 a5=+) 20...g6 (20...a5 21.e4=+) 21.Rcg1 (21.d3 a5=) 21...Qe7 22.Qc3 (22.d4 e4 23.Nd2 Nb6=) 22...Re8 (22...a5 23.d3=+) 23.Rh3 (23.h5 g5=+) 23...Qf6 (23...c5 24.e4=+) 24.Rgh1 (24.h5 g5=) 24...Bb6 (24...Nb6!?–/+) 25.g4 (25.Rc1 Rd6=) ˝–˝. Pietruszewska,Paulina – Bukwa,Karolina, Poland–ch U12 Girls, 2001.

6.Nf3 Nd7 7.Qb3 Ngf6=+ 8.Nc3 Be6 (8...dc4 9.Bc4 0-0 10.Nh4=) 9.d3 0-0 10.Ng5 Ng4 (10...Bg4 11.cd5 Nd5 12.Nge4=+) 11.Ne6= fe6 12.Nd1 (12.cd5 cd5 13.Be2 Nf2–/+) 12...a5 13.cd5 (13.Be2 a4 14.Qc2 Qh4=) 13...cd5 (13...ed5 14.Be2 Ngf6=+) 14.e4 (better is 14.Be2!? Qh4 15.g3=+) 14...ab4–/+ 15.ab4 (15.Be2 Nc5 16.Qc2 ba3 17.Bg4 ab2 18.Ra8 Qa8–+) 15...Ra1–+ 16.Ba1 Qb6 17.f3 (17.Bc3 Nf2 18.Nf2 Qf2 (18...Rf2?! 19.ed5 Qe3 20.Kd1=+) 19.Kd1 Nf6–+) 17...Bb4 18.Ke2 (18.Bc3 Bc3 19.Qc3 Ngf6–+) 18...Ngf6 (better is 18...de4!? 19.Bc3 (19.fg4?? Nc5 20.Qc4 ed3 21.Ke3 Nb3 22.Kd3 Qd6 23.Kc2 Na1 24.Kc1 Qd2 25.Kb1 Qd1 26.Qc1 Qg4–+) 19...ed3 20.Ke1–+) 19.Ne3 Bc5 (19...Rc8 20.Bb2–+) 20.Qb6 Bb6 (20...Nb6?! 21.Be5 Nbd7 22.d4 Ne5 23.de5= (< 23.dc5 de4 24.f4 Nd3–+)) 21.g3 (21.Nc2 Ra8–+) 21...Ra8 22.Nc2 Bc7 (22...Ra2!? 23.Kd2–+) 23.Bh3–/+ Kf7 24.Rg1 (24.Rb1!? Ra2 25.Rb2 Rb2 26.Bb2–/+) 24...Ra2–+ 25.Kd1 (25.Kd2 Nc5 26.Rb1 Ba5 27.Kd1 b6–/+) 25...Nc5 26.d4 ed4 (better is 26...Nb3!? 27.Bc3 de4 28.de5–+) 27.Bd4 b6 (27...Nb3 28.Bf6 Kf6 29.ed5 ed5 30.Re1–+) 28.e5 ˝–˝. Kuipers,Stefan – Pex,Cyriel, NED–ch U12 Hengelo, 2002.

6.Nf3 Nd7 7.cd5 cd5 8.Bb5 Qe7 9.h3 a6 10.Ba4 b5 11.Bb3 Nb6 12.0-0 Nf6 13.d4 e4 14.Ne5 Rc8 15.Nd2 Nfd7 16.Nd7 Qd7 17.f3 0-0 18.fe4 de4 19.Qh5 Bg6 20.Qh4 Be7 21.Qf4 Bd6 22.Qf2 Bc7 23.Rac1 Qd6 24.g4 Nd5 25.Bd5 Qd5 26.Rc5 Qd7 27.Qg2 Rfe8 28.h4 ˝–˝. Goelz,Sebastian – Herbst,Matthew (1755), 1st St Leon–Rot Open, 2011.

5.Nf3 Nd7

6.c4 dc4 7.Bc4 =.

6.d4 e4 7.Nfd2 Ngf6 8.c4 c6 9.Nc3 0-0 10.Qb3 a5 (10...dc4 11.Nc4 Bc7 12.b5=+) 11.c5 (11.cd5 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Nd5 14.Nd5 Be6=) 11...Bc7 12.b5 Ng4 13.b6 Bb8 14.h3 Qh4? (better 14...Nh6=) 15.0-0-0?? (better 15.hg4 Qh1 16.gf5+/-) 15...Nf2-+ 16.g3 (16.Rg1 Bh2 17.Be2 Nd1 18.Rd1 Qg3-+) 16...Qg3 17.Be2 (17.Ne2 Qh4 (17...Nh1?! 18.Ng3 Bg3 19.Be2-/+) 18.Rg1 Bh3 19.Bh3 Qh3-+ (19...Nh3?! 20.Rg2-+)) 17...Qe3 18.Bg4 (18.Nd5 Qe2 19.Ne7 Kh8 20.Nf5 Nh1-+) 18...Nh1 (better 18...Bg4 19.hg4 Nh1 20.Rh1-+) 19.Bf5 Nf2 (better 19...Nc5 20.dc5 Nf2-+) 20.Bh7 (20.Bd7 Bf4 21.Qc2-+) 20...Kh7 21.Nd5 (21.Qc2 Bf4-+) 21...Qb3 (21...cd5?! 22.Qe3 Nd1 23.Kd1-/+) 22.Ne4 cd5 (22...Qd1) 23.Ng5 Kg6 24.Rg1 (24.Rd2 Bf4 25.Kb1 Bd2 26.Nf7 Nd3 27.Ne5 N7e5 28.de5 Qb2) 24...Nd3 25.Kd2 Qb2 (25...Bf4 26.Ke2 Qb2 27.Kf3 Qf2 28.Kg4 Nf6) 26.Ke3 (26.Ke3 Bf4 27.Kf3 Qf2 28.Kg4 Nf6). danishguy (2030) - SlowThinkerBob (2050), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.d4 e4 7.Nfd2 Ngf6 8.c4 c6 9.Nc3 0-0 10.c5 Bc7 11.Be2 b6 (11...b5 12.a4 a5 13.Na2=) 12.Qb3 (12.Qa4 bc5 13.bc5 Nb8=) 12...Re8 13.0-0-0? (13.b5!?=) 13...a5-/+ 14.Kc2? (better 14.b5 bc5 15.bc6=+) 14...ab4-+ 15.ab4 bc5 (15...Ng4 16.b5 Nf2 17.bc6-+) 16.dc5 (16.bc5 Bg4-+) 16...Be5 (16...d4 17.Bc4 Qe7 18.Ncb1 d3 19.Kc1-+) 17.Na2 (17.Ra1 Ra1 18.Ra1 d4 19.ed4 Bd4-+) 17...Bb2 18.Qb2 Ne5 19.Nb3 (19.Kc1 Qe7 20.h3 Qa7-+) 19...Qb8 (better 19...Bg4!? 20.Kb1 Qd7-+) 20.Nd4-/+ Qa7 (20...Bg4!? 21.f3 Bd7-/+) 21.Ra1 (better 21.Nf5!? Qa2 22.Ra1 Qb2 23.Kb2=) 21...Nd3 22.Bd3 ed3 23.Kd2 Bg6 24.Nc3 Qe7 (better 24...Qc7=+) 25.f3?? (better 25.Nc6 Qd7 26.Ra8 Ra8 27.b5+/-) 25...Qe3-+ 26.Kd1 d2 27.Nde2 (27.Nc2 Ra1 28.Qa1-+) 27...Ra1 28.Qa1 Bd3 (28...d4 29.Qa6 dc3 30.Qd3 Qd3 31.Nc3 Qc2) 29.Qb2 d4 (29...Be2 30.Kc2 Qd3 31.Kb3 d1Q 32.Rd1 Bd1 33.Ka2 Ra8 34.Qa3 Qc2 35.Ka1 Ra3 36.Na2 Ra2) 30.Qd2-+ dc3 31.Qe3 Re3 32.Nc3 Nd5 (better 32...Bg6 33.Na2-+) 33.Kd2 (33.Nd5 cd5 34.Kd2-/+) 33...Nc3 (better 33...Bf5 34.Ra1 Rd3 35.Ke1 Kf8 36.Nd5 Rd5-+ (36...cd5?! 37.b5-/+)) 34.Ke3=+ Bb5 35.Kd4 Nd5 36.Ke5 (36.Rb1 g5=+) 36...f6 (36...Nb4 37.Rb1 Nc2 38.g4-/+) 37.Kd6 Nb4 38.Re1 (38.Rb1 Na6-/+) 38...Nd3 39.Re8 Kf7 40.Re7 Kg6 41.Rc7 Nb4 42.Rc6?? (better 42.Rb7-/+) 42...Nc6-+ 43.f4 (43.g3 Kf5-+) 43...Ba4 (better 43...Kf5 44.g3-+) 44.f5 (44.Ke6 Nd8 45.Kd6 Kf5-+) 44...Kf5 45.Kc7 (45.g3 Ke4-+) 45...Ke4 46.Kb6 (46.Kd7 Nd4 47.Ke7 Kd5-+) 46...Kd3 47.g4 (47.Kc7 Kd4-+) 47...Kc4 (better 47...g6 48.Kc7 f5 49.Kb7-+) 48.g5 (48.h3-+) 48...Kd4 (48...f5 49.Kc7-+) 49.gf6 Kd5 (better 49...gf6 50.Kc7 f5-+) 50.f7 Ne7 (better 50...Ne5 51.f8B Nd7 52.Ka5 Nf8 53.Ka4 Kc5-+) 51.f8Q+- Nc6 (51...Ke6 52.Qg7 Nd5 53.Ka5+-) 52.Qg7 (better 52.Qf7 Ke4 53.Qc4 Ke5 54.Qa4 Nd4+-) 52...Bb5 (52...Nd4 53.Qf7 Ke5 54.Qh7+-) 53.Qh7 (53.Kb5 Nd4 54.Kb6 h5+-) 53...Kc4 (53...Nd4 54.Qg8 Ke5 55.Qh8 Kd5 56.Qd4 Kd4 57.Kb5+-) 54.Qg7 Kb4 (54...Nd4 55.Qd4! Kd4 56.Kb5+-) 55.Qe7 (55.Qb2 Kc4 56.Qb5 Kd4 57.Qc6 Ke3 58.h4 Kf2 59.h5 Kg3 60.h6 Kf2 61.h7 Ke2 62.Qe4 Kd1 63.h8Q Kc1 64.Qc3 Kd1 65.Qed3) 55…Nd4 (55...Nd4 56.c6 Kb3+-). danishguy (2085) - miguel45i (2090), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.e3 Nf6

5.b5 0-0 6.Be2 (6.Nf3 Qe7=+) 6...c5 (6...e4 7.d3-/+) 7.d3 (7.Nf3 e4 8.Ne5 a6=+) 7...Re8 (7...Qa5 8.Nd2-/+) 8.a4 (8.c4 a6-/+) 8...Nbd7 (8...d4 9.Nf3-/+) 9.g3 (9.Nf3 Qc7-/+) 9...Nf8 (9...d4 10.a5-/+) 10.Nd2 (10.Nf3 Bh3-/+) 10...b6 (10...Qa5 11.Ngf3-/+) 11.c3 (11.Ngf3 a6-/+) 11...Bb7 (11...a6 12.c4-/+) 12.Bf3 (12.Ngf3 Ng6-/+) 12...Qc7 (12...Ng6 13.Ne2-/+) 13.Ne2 (13.c4 a6-/+) 13...Rad8 (13...N8d7 14.0-0=+) 14.Qc2 (14.0-0 Ne6=+) 14...Qb8 (14...N8d7 15.0-0=+) 15.g4 (15.0-0 Ne6=+) 15...d4 16.e4 (16.cd4 ed4 Decoy; 16.ed4 Bf3 Combination) 16...h6 (16...Ne6 17.h4=+) 17.c4 Bc8 (17...Ne6 18.h4=+) 18.h3 N8h7 19.Bg2 Be6 (19...Qc7 20.a5=) 20.Bc1 (20.a5 Ng5=) 20...Qc8 (20...a6 21.ba6 Qa7 22.f4=) 21.f3 (21.a5 Qc7=) 21...Be7 (21...a5 22.f4=+) 22.Nf1 (22.f4 ef4 23.Nf4 Bd6 24.Ne6 Qe6=) 22...Nd7 (22...a5 23.f4=) 23.Bd2 (23.f4 ef4 24.Bf4 Bg5=) 23...Bh4 (23...Qc7 24.f4 ef4 25.Bf4=+) 24.Neg3 (24.Nfg3!?=) 24...Ndf8 (24...Qc7 25.a5=+) 25.0-0-0 (25.Kd1 Ng6=+) 25...Ng6-/+ 26.Ne2 Be7 (26...Bg5 27.Bg5 hg5 28.Nfg3-/+) 27.Nfg3 (27.f4 Nh4 28.Rg1-/+) 27...Bh4 (27...a6 28.f4 ef4 29.Nf4=+) 28.Rdg1 (28.Nf1!?=) 28...a6=+ 29.Rh2 (29.Nf5 Bg5=+) 29...ab5-/+ 30.ab5 Qa8 (30...Qc7 31.Nf5-/+) 31.Kb2 Qb7 (31...Bg3 32.Ng3 Rd7 33.Ra1=+) 32.Bh1 (32.Nf5 Ra8-/+) 32...Ng5 (32...Ra8 33.Nf5-/+) 33.Rf1 (33.Nf5 Ra8=+) 33...Ra8-/+ 34.f4 (better 34.Nf5!?-/+) 34...ef4 35.e5?? (better 35.Nh5–+) 35...f3 (better 35...Qa7!? 36.Ba8 Ra8 37.Qb3 fg3 38.Bg5 gh2 39.Bh4 Nh4 40.Ng3–+) 36.Bg5 Bg5 (36...Qa7 37.Qb3 fe2 38.Re2 Bg3 39.Ba8 Ra8 40.Rg2 Be5 41.Bd2–+) 37.Ne4?? (37.Bf3 Qa7 38.Ba8 Ra8 39.Qb3 Ne5 40.Rfh1 Nd3 41.Kc2 Nb4 42.Kb2 Bc4 43.Qa4 Qa4 44.Nd4 Qa2 45.Kc3 Nd5) 37...Qa7–+ 38.Ng5 (38.Qb3 Ne5 39.Ng5 fe2 40.Re2 Bc4 41.Ba8 Bb3 42.Ra1–+) 38...Qa3 39.Kb1 Qa1 0–1. Satka,Martin – Didzuhn,Werner (1795), 8sen.LSEM Brandenburg, 2000.

5.Bb5 Nc6 6.Ne2 (6.Nf3 A) 6...Qe7 7.d4 ed4 (7...e4 8.Ne5 Bd7 9.Bc6 Bc6 10.Nc6 bc6 11.c4 Qe6 12.c5 Be7=) 8.Nd4 Bd7 9.Nc6 bc6 10.Ba6 Rb8 11.Nc3 Rb6 12.Be2 a5+=; B) 6...Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Qd7 9.0-0 a6 10.Bc6 Qc6 11.Qg3 0-0 12.Be5 Be5=; C) 6...e4 7.Ne5 Be5 8.Be5 0-0 9.Bc6 bc6 10.f3 Re8 11.Bd4 a5 12.0-0 Qd6=; D) 6...Nd7 7.Nc3 e4 (7...Ne7 8.Be2 a6 9.0-0 0-0 10.Re1 Nf6 11.d3 Ng6 12.Qd2 Re8+=; 7...Nb6 8.d4 Bg4 9.de5 Be5 10.Na4 Bb2 11.Bc6 bc6 12.Nb2 a5=) 8.Bc6 bc6 9.Nd4 Ne5 10.0-0 a5 11.Na2 ab4 12.ab4 Ba6-/+) 6...a5 (6...0-0 A) 7.0-0 a5 8.Bc6 bc6 9.ba5 Ra5 10.d3 Rb5 11.Qc1 Qe7 12.a4 Rb7+=; B) 7.f4 ef4 (7...e4 8.Ba4 Bg4 9.0-0 a5 10.b5 Nb8 11.h3 Be2 12.Qe2 Nbd7+=) 8.0-0 Bg4 9.h3 f3 10.hg4 fe2 11.Qe2 Ne5 12.Be5 Be5-/+; C) 7.Ba4 Rb8 (7...e4 8.0-0 Ne5 9.Bd4 a5 10.Nbc3 Bg4 11.h3 Bd7 12.Bb3 c6+=; 7...a6 8.0-0 b5 9.Bb3 Re8 10.Nbc3 d4 11.Nd5 Be6 12.Nf6 Qf6+=; 7...Bg4 8.0-0 e4 9.h3 Bh5 10.d3 Ne5 11.Nbc3 c6 12.Bb3 Qc7+=) 8.0-0 b5 9.Bb3 a5 10.f4 a4 11.fe5 Be5 12.Be5 Ne5+=; D) 7.Bc6 bc6 8.0-0 a5 9.ba5 Ra5 10.f4 e4 11.Nbc3 Qe7 12.Nd4 Bd7+=; 6...Bd7 7.f4 e4 8.0-0 0-0 9.Bf6 Qf6 10.Nbc3 Be6 11.d3 ed3 12.Qd3 a5+=) 7.ba5 (7.0-0 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 0-0 10.f4 e4 11.c3 Na7 12.Ba4 b5-/+; 7.d4 e4 (7...ed4 8.Nd4 Bd7 9.Bc6 bc6 10.ba5 0-0 11.0-0 Qe7 12.Nb3 c5+=) 8.c4 dc4 9.ba5 Bd7 10.a6 ba6 11.Bc4 Na5 12.Ba2 Rb8+=; 7.Bc6 bc6 8.ba5 Ra5 9.0-0 Bg4 10.f3 Bd7 11.c4 Qe7 12.f4 e4+=) 7...Ra5 (7...Bd7 8.f4 ef4 9.Nf4 Ra5 10.Bc6 Bc6 11.0-0 0-0 12.Nd3 Ne4+=) 8.Bc6 bc6 9.0-0 (9.d4 e4 10.c4 Ng4 11.h3 Qh4 12.0-0 Bh2=) 9...Ba6 (9...Bg4 10.f3 Bd7 11.c4 Qe7 12.f4 e4+=) 10.Re1 (10.a4 Bc8 11.Qe1 Ra6 12.f4 e4=) 10...Rb5 (10...0-0 11.d3 Rb5 12.Ra2 Qe7+=) 11.Qc1 (11.Ra2 0-0 12.Nbc3 Rb7+=) 11...Ng4 (11...Rb6 12.d3 0-0+=) 12.h3 h5 (12...Nf6 13.c4 dc4 14.Qc4=; 12...Qb8+=) 13.f3 (13.Nbc3 Qh4 14.Ng3 (14.hg4 hg4 15.Kf1 Rb2–+) 14...Nf2 A) 15.Nb5? Nh3 16.Kh1 Ng5 (16...cb5?! 17.Nf5 Qg4 18.Rf1-/+; 16...Bb5?! 17.Nf5 Nf2 18.Kg1-/+) 17.Kg1 Qg3 (17...cb5?! 18.Nf5 Nf3 19.gf3 Qg5 20.Kf2 Qf5 21.Rg1–+) 18.Nd6 cd6–+; B) 15.Kf2=) 13...Nh6 14.a4 Rb8 15.Ba3 0-0 16.d3 Nf5 17.Nbc3 Qg5 18.f4 ef4 19.ef4 Qg6 20.Kh1 Nh4 21.g3 Nf5 22.Kh2 Rfe8 23.Rg1 Qf6 24.Bd6 Qd6 25.Qd2 h4 26.g4 Nh6 27.Kh1 Bb7 28.d4 Re7 29.Rab1 Qd8 30.Rb2 Ba6 31.Rb8 Qb8 32.Rb1 Qc8 33.Kg2 Ng4 34.Kf3?? Re3–+ 35.Kg2 Qe6 36.Re1?? Nh6 37.f5 Nf5 38.Nf4 Rg3 39.Kf2 Qd7 40.Re5 Nd6 41.Qe1 Nc4 42.Re7 Qf5 43.Nce2 Rh3 44.Qf1 Rh2 (44...Rh2 45.Ke1 Qc2–+) 0–1. Popp,Tony – Ciklabakkal,Metin, CL6–2010.08.06, 2010. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.e3 Nf6 4.Bb2 Bd6)

5.Bb5 Bd7 6.Bd7 Nbd7 (< 6...Kd7 7.Nc3=) 7.Ne2 (7.Nf3 a5=+) 7...0-0 (7...a5 8.b5-/+) 8.d3 (8.Nbc3 a5-/+) 8...c6 9.Nd2 Re8 (9...a5 10.c3-/+) 10.Ng3 (better is 10.Bc3-/+) 10...e4 (10...a5 11.c3-/+) 11.Nf5 (11.de4!? Qc7 12.ed5 cd5 13.0-0=) 11...Be5=+ 12.Nd4 (12.Be5 Ne5 13.d4 Nc4=+) 12...ed3 (12...Qc7 13.de4 Ne4 14.Ne4 de4 15.g3-/+) 13.cd3 Bd4 (better is 13...c5!? 14.bc5 Nc5-/+) 14.Bd4= Ne5 (14...Rc8 15.Rc1=) 15.Nf3 (15.0-0 a5= (< 15...Nd3 16.Nf3+-)) 15...Nf3 16.Qf3 Nd7 17.Qg3 (17.0-0 a5=) 17...f6 18.0-0 Ne5 19.Be5 (19.f4 Nf7= (19...Nd3? 20.Rfd1+-)) 19...Re5 20.d4 (20.Qg4 Qe8=) 20...Re6 21.h3 Qe7 22.Rfe1 a5 23.ba5 Ra5 24.a4 Qd8 25.Reb1 Qa8 26.Qc7 b5 27.Qd7 Re8 28.Rb4 Rf8 29.Qe6 Kh8= 30.Qe7 Rg8 31.Qc5 ba4=+ 32.Qc1 a3 33.Ra2= h6 34.Rb3+= Rb8 35.Rb8 Qb8= 36.Ra3 Ra3 37.Qa3 Qb1 38.Kh2 Qc2 39.Qc5 Qc5 40.dc5 Kg8 41.Kg1 Kf7 42.Kf1 Ke6 43.Ke2 Ke5 44.Kd3 g5 45.g4 f5 46.f3?? f4–+ 47.e4?? de4 48.fe4 f3 (49.Ke3 f2 50.Kf2 Ke4–+) 0–1. Hansen,Soeren – Herrmann,Jana, Schleswig Holstein–chB U18, 2001.

5.Nc3 a5 6.Nf3 Bg4 7.ba5 Ra5 8.h3 Bf3 9.Qf3 =.

5.Nc3 Bd6 6.Nf3 (6.Nb5 Bg4 7.f3 Be6=) 6...e4=+ 7.Nd4 0-0 8.d3 (8.Be2 a5=+) 8...Bg4 (8...a5 9.de4 de4 10.ba5 Ra5 11.Ncb5=+) 9.Be2= Be2 10.Qe2 a5 11.ba5 (11.b5 c5 12.Nf5 Be5=) 11...Ra5 12.de4 de4 13.Ncb5 Be5 14.Rd1 Qc8 (14...Qe7 15.0-0=) 15.c4 Ra8 16.Nb3 (16.0-0 c6 17.Nc3 Nbd7=) 16...Qf5 (16...Nbd7 17.0-0=+) 17.0-0= Qg5 18.h3 Nbd7 19.N3d4 Qg6 20.Nb3 (20.f4 ef3 21.Nf3 Bb2 22.Qb2 Qe4=) 20...Rfc8 21.Qc2 Bb2 22.Qb2 Qg5 23.Qb1 Ne5 24.Nd2 Nf3 25.Nf3 (better is 25.Kh1!? Nh4 26.Rg1=+) 25...ef3-/+ 26.g3 Qh5 27.h4 (27.Nd4 c5 28.Nf5 Qh3-/+) 27...Qg4 28.Kh2 Qc4 29.Rc1 Qe4 30.Rfd1 30...Qb1 31.Rb1 Ne4 32.Kg1 c6 33.Nd6 Nc3 34.Nc8 Rc8 35.g4 Ra8 36.Kh2 g6 37.Re1=+ Nb1 38.Rb1 Ra3 39.Rb7= Ra4 40.Kg3 h5 41.gh5 gh5 42.Rc7 Rg4 43.Kf3 Rh4 44.Rc6 Kg7 45.Rc5 Kh6 46.Rc6 Kg5 47.Rc5 Kg6 48.Rc6 Kf5 49.Rc5 Kf6 50.e4 Kg6 51.Rc6 Kg7 52.Rc2 Rg4 53.Ke3 Rg5 54.Kf4 f6 55.Rc7 Kg6 56.Rc8 Rb5 57.Rg8 Kf7 58.Rc8 Ra5 59.Rc1 Ra2 60.f3 Ra5 61.Kg3 Kg6 62.Rc6 Re5 63.Rd6 Re7 64.Kh4 Re8 65.Rd4 Rc8 66.f4 Re8 67.Rb4 Re7 68.Ra4 Re8 69.Rd4 Re7 70.Rb4 Re8 71.Rc4 Re7 72.Rd4 Re8 73.Ra4 Re7 74.Rc4 Re8 75.f5 Kh6 76.Ra4 Re7 77.Rc4 Rc7 78.Rc7 ˝–˝. Thinker – KnightDreamer v3.1, computer chess game, 2002.

5.Nc3 Bf5 6.h3 0-0 7.g4 Bg6 (7...Be6 8.Nb5-/+) 8.h4 (8.g5 Ne4 9.Nd5 Ng5 10.Bg2+=) 8...h6 (better is 8...d4!? 9.Nb5 Nc6-/+) 9.g5= Ng4?? (9...hg5 10.hg5 Ne4 11.Nd5=) 10.Nd5 (better is 10.Qg4!? h5 11.Qf3 c6+-) 10...c6? (better is 10...h5!? 11.Bg2 e4+=) 11.Qg4 (11.Nc3 h5 12.f3 e4 13.fg4 Bg3 14.Ke2 f6+-) 11...cd5 12.gh6 f5?? (better is 12...Qc8 13.Qg2 Qc2+-) 13.Qg6+- Qd7 (13...Qf6 14.Qg2 Rf7 15.Qd5+-) 14.Nf3 (better is 14.Bg2 Kh8 15.Bd5+-) 14...Qf7 (14...Rf6 15.Qg7 Qg7 16.hg7 Nd7+-) 15.Qd6 Nc6 16.Ne5 (better is 16.hg7 Rfe8 17.Qh6 Qe6+-) 16...Ne5 17.Be5 Rad8 18.Qc5 Rfe8 19.Rg1 (19.Bg7 b6 20.Qc3 Rc8+-) 19...Qe6 20.Rg7 1–0. mohammad4444 – flywheel, gameknot.com, 2013. (=1.e3 d5 2.a3 e5 3.b4 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.Nc3 Bf5)

5.Nc3 Bg4 6.Be2 Be2 7.Nge2 =+.

5.c4 Nbd7 6.cd5 Nd5 7.Qc2 (7.d4 0-0=+) 7...0-0 8.Nf3 (8.Nc3 Nc3 9.dc3 Qe7=+) 8...Qe7 (8...Re8 9.Nc3 Nc3 10.dc3=+) 9.d4 (9.Nc3 Nc3 10.Qc3 c5=+) 9...e4 10.Nfd2 N7f6 11.Nc4 (11.Nc3 Bf5=+) 11...Be6 (11...Bg4 12.Nbd2=+) 12.Nbd2 Bf5 (12...Bg4 13.h3 Bf5 14.Be2=) 13.Rc1 (13.Be2 a6=) 13...Rfe8 (13...a6 14.Be2=) 14.h3 Rad8 15.Be2 Nb6 16.0-0 Nc4 (16...Nfd5 17.Nd6 cd6 18.Kh2=) 17.Nc4 Nd5 18.Nd6 Rd6 19.Bc4 (19.Kh2 c6=) 19...Qg5 20.Kh2 c6 21.Rfd1 (better is 21.Bb3=) 21...Red8–+ 22.Ba1 Rg6 23.Rg1 Qh4 24.Rcd1 (24.Qe2 Nb6=+) 24...Rh6 25.Bf1 Bg4 (25...Ra8 26.Rd2=+) 26.Rc1 (26.Rd2 Be6=+) 26...f5 (26...Be6 27.Rh1=+) 27.Re1 (27.Rh1 f4 28.ef4 Bf5=+) 27...Rdd6 28.Qd2 Rdg6 29.g3 Qh5 30.h4 Qg5 (31.Bh3 Bh3 32.Kh3 Qg4 33.Kg2 f4 34.ef4 Nf4 35.Qf4 Qf4–+) 0–1. Ventimiglia,Chuck – Cumper,Hugh, IECC, 1999.

5.c4 Bf5 6.Nc3 d4 7.Nb5 Nc6 8.Nf3 d3 (8...Bg4 9.Nd6 (9.ed4? e4-+) 9...Qd6 10.b5=) 9.Nh4 (9.c5 a6 10.cd6 ab5+=) 9...Be4 (9...Bg4 10.Qb3=) 10.Nc3 0-0 11.c5 Be7 12.Qb3 (12.Qb1 a5 13.b5 Na7+=) 12...a5= 13.Ne4 Ne4 14.Qd3 (14.Nf3 ab4 15.ab4 Ra1 16.Ba1 Bh4+/-) 14...Nf2= 15.Kf2 Bh4 (15...Bh4 16.g3 Qf6 17.Ke1 Qf3+=). opperwezen (2705) - Jasugi99 (2755), lichess.org, 2020.

5.c4 Rf8 6.h3 (better is 6.c5!? Be7 7.Be5+/-) 6...dc4 7.Bc4 Bf5 8.Nc3 Ke7 (8...a5 9.b5=) 9.Nf3 Re8 (9...Nc6 10.d3+=) 10.0-0 (10.d4 Nc6+=) 10...h6 (10...Kf8 11.d4 Nc6 12.Nb5+=) 11.Nd5 (11.Qb3!?+/-) 11...Kf8+= 12.Qb3 c6 13.Nf6 Qf6 14.d4 Nd7 15.de5 Ne5 (15...Be5? 16.Ne5 Re5 17.Rfd1+-) 16.Ne5 Be5 17.Be5 Re5 (< 17...Qe5 18.Bf7 Re7 19.Bc4+/-) 18.Rad1 b5 19.Be2 Qg6 20.Bd3 Bd3 21.Qd3 (21.Rd3 Rg5 22.g4 c5+=) 21...Qd3 22.Rd3 a5 23.Rc1 ab4 24.ab4 Re4 (24...Ra6!?=) 25.Rc6+= Rb4 26.Rb6 (26.Rd7!? Rc4 27.Rb6 Rc1 28.Kh2+/-) 26...Rb1= 27.Kh2 b4 (better is 27...Ke7!?=) 28.Rd7+/- b3 (better is 28...Kg8!?+/-) 29.Rbb7+- b2? (better is 29...f6+-) 30.Rf7 Ke8 31.Rg7 Kf8 32.Rh7 Kg8 33.Rhg7 (33.Rh6 Rf8 34.Rg6 Kh8+-) 33...Kh8?? (33...Kf8 34.Rgf7 Kg8 35.Rfd7+-) 34.Rh7 Kg8 35.Rbg7 Kf8 ˝–˝. thedesertfox (1940) – jnpp (2180), net–chess.com, 2004.

5.c4 Bg4 6.f3= Bh5 (6...Bd7 7.c5 Be7 8.Be5=) 7.c5+= Be7 8.Be5 0-0 9.Be2 (9.Ne2 Nc6 10.d4 Bg6+=) 9...Nc6 (9...Bg6 10.Kf2+=) 10.Bb2 d4 (10...Bg6 11.Nh3+=) 11.Qb3 (11.Bb5 de3 12.de3 Qd1 13.Kd1 Nb8+/-) 11...Re8 (11...a6 12.Nh3+=) 12.Nh3 Qd7 (12...Bg6 13.Nf4 Bf5+/-) 13.Bb5 (13.Nf4 Rad8+/-) 13...Rad8 (better is 13...de3!? 14.0-0 ed2=) 14.0-0 (14.Nf4 de3 15.de3 Qf5+/-) 14...de3 15.de3 Nd5 (better is 15...a6!? 16.Bc4 Bg6+/-) 16.e4 Nf6 17.Qc3 (17.Nf4 Bg6+-) 17...Qe6 (17...a6!? 18.Bc4 Bg6+/-) 18.Bc4 Qd7 19.Nf2 (19.e5 Bc5 20.bc5 Ne5+-) 19...Qd4? (better is 19...Bf8!?+/-) 20.Qb3 Qd7 21.Nc3 Nd4+/- 22.Qd1 b6 23.Nd5 Ne6? 24.cb6 ab6 25.Nf6 gf6 26.Qd7 Rd7 27.Bb5 Rd2 28.Be8 Rb2 29.Rfd1 c5 30.Rd7 Kf8 31.Rd5 Nf4 32.Nd3?? Nd3= 33.Rh5 Ke8 34.Rh7 cb4 35.ab4 Bb4 36.Rh8 Ke7?? 37.Raa8?? Rb1# 0–1. Vandenburg,V – Phalen,M, East Lansing–ch MI op–B, 1993.

5.d3 Nbd7 6.Be2 0-0 7.Nf3 Re8 8.0-0 b6 9.c4 c6 10.Nc3 Bb7 11.cd5 cd5 12.Nb5 Bb8 13.Rc1 a6 14.Nc3 e4 15.Nd4 ed3 (15...Qe7 16.Qd2=) 16.Bd3 Ne5 17.g3 Ne4 18.Be2 Nd6 19.Qb3 Ndc4 20.Rfd1 Nb2 21.Qb2 Qf6 22.Qa2 Rd8 23.f4 Ng6 24.Bf3 Increasing the pressure on the isolated pawn on d5 24...Ne7 25.Qe2 Ba7 26.b5 Bb8 27.Nc6 Bc6 28.bc6 Bd6 (28...Nc6?? 29.Nd5 Qe6 30.Rc6+-) 29.Bd5 Rac8 (29...Ba3 30.c7 Bc1 31.Bf7 Kf7 32.cd8R Rd8 33.Rd8+- (33.Rc1 Rc8 34.Qa2 Qe6+=)) 30.Ne4 (30.Qa6?! Bc5 31.Rd3 Qh6+/-) 30...Qg6 31.Nd6 Rd6 32.Qa6 1–0. pierred (2775) – mgilbert (2100), net–chess.com, 2016.

5.Bd3 0-0 6.Be2 a5 7.b5 Nbd7 8.d4 Re8 9.de5 Ne5 10.Nf3 Qe7 11.c4 (11.Nbd2!?=+) 11...dc4 12.Nbd2 Nd3 13.Bd3 cd3 14.Qa4 Bf5 15.0-0 Nd7 16.Qd4 Ne5 17.e4 Bg4 18.Ne5 Be5 19.Qe5 Qe5 20.Be5 Re5 21.f3 Bd7 22.a4 (22.Rfc1!?=+) 22...c6-/+ 23.bc6 Bc6 (23...bc6?! 24.Ra3=) 24.Rfc1 f5 25.Rc4 Rd8 26.Kf2 g5 27.Ke3 f4 28.Kf2 Kf7 29.Ra3 Ke7 30.Ke1 h5 31.Nb3 g4 (31...h4 32.Kd2=+) 32.Kd2=+ h4 33.fg4 Be4 34.Nc5 (34.Nc1!?-/+) 34...Bg2–+ 35.Rd3 Rc8 36.Rd7 (36.Rdc3 f3 37.Ne4 Rd8 38.Kc1 Rd7–+) 36...Ke8 37.Nd3 Rc4 (37...Kd7 38.Ne5 Ke6 39.Rc8 Ke5 40.Rh8+/-) 38.Ne5 Re4 39.Rd5 f3 40.Nd3 Re2 41.Kd1 f2 42.Nf2 Rf2 (42...Bd5?! 43.Ke2 Bc6 44.Nd3-/+) 43.Ra5 Bf3 44.Ke1 Rh2 45.Re5 Kd7 46.g5 0–1. Sandeman_be (2270) – marekt (2485), ChessWorld.net, 2003.

5.d4 Qe7 6.Nf3 Nbd7 7.de5 (7.c4 dc4 8.Bc4 a5=+) 7...Ne5-/+ 8.Nbd2 (8.Be2 0-0-/+) 8...0-0 (8...Nf3 9.gf3 0-0 10.Nb3-/+) 9.Be2 c6 (9...Nf3 10.Bf3 a5 11.ba5 Ra5 12.c4=+) 10.0-0 (10.Ne5 Be5 11.Be5 Qe5=) 10...a5 (10...Nf3 11.Nf3 a5 12.b5=+) 11.b5 (11.Ne5 Be5 12.Be5 Qe5=) 11...a4 (11...Nf3 12.Nf3 Ne4 13.c4=+) 12.c4 (12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.bc6 bc6=) 12...Bf5 (12...Nf3 13.Nf3 Be6 14.Nd4=) 13.bc6 (13.Be5 Be5 14.Ne5 Qe5=) 13...bc6 (13...Nf3 14.Nf3 bc6 15.cd5 cd5 16.g3=) 14.Nd4 (14.Be5 Be5 15.Ne5 Qe5=) 14...Bd7=+ 15.cd5 cd5 16.N2f3 (16.N4f3!?=+) 16...Rab8-/+ 17.Ra2 Ne4 (17...Nc4 18.Bc4 dc4 19.Qe2-/+) 18.Ne5 Be5 19.Ba1 (19.f3 Nc5-/+) 19...Rfd8 (19...Bd6 20.Rc2 Rb7 21.Nc6=+) 20.Bf3 (20.Bg4 g6=+) 20...Rb6 (20...Bd6 21.Ne2-/+) 21.Be4 (21.g3 Bh3 22.Re1 Rdb8=+) 21...de4 22.g3 Rh6 (22...Bc7 23.Bc3-/+) 23.f4 (23.Rd2!? Bd6 24.Bb2-/+) 23...ef3!–+ 24.Qf3 (24.Qf3 Rf6 Decoy; 24.Nf3 Ba1 Combination; 24.Rf3 Bg4 Decoy) 24...Rf6 25.Qg2 Rf1 (25...Rb8 26.Qe2–+) 26.Qf1 Bf6 27.Qf3 (27.Qd3 Bc8–+) 27...Re8 (27...Qc5 28.Qe2–+) 28.Kf2 (28.Nc2 Qe6 29.Nb4 Be7–+) 28...Bg5 (28...Qc5 29.Re2–+) 29.e4 Qe4 30.Qe4 Re4 31.Nf3 (31.Rb2 Be3 32.Kf3 Re8–+ (32...Bd4?! 33.Ke4 Bb2 34.Bb2=)) 31...Be7 (31...Be3 32.Kg2–+) 32.Rd2 Be6 33.Bb2 (33.Be5 Bc5 34.Kg2 h6–+ (34...Ba3 35.Rd8 Bf8 36.Bd6+=)) 33...h6 (better 33...Bc5 34.Kg2 f6–+) 34.Rd4?? (better 34.Rc2–+) 34...Bc5 35.Kg2 (35.g4 Rg4 36.h3 Re4–+) 35...Bd4 (better 35...Re2 36.Kh1 Bd4 37.Bd4–+) 36.Bd4 (36.Nd4 Re3 37.Kf2 Rd3 38.Ne6 Rd2 (worse 38...fe6 39.Ke2 Rb3 40.Bc1–+) 39.Kg1 fe6–+) 36...Re2 37.Kf1 Ra2 (37...Bc4 38.Kg1–+) 38.Bc5 Bc4 (38...Bd5 39.Ng1–+) 39.Kg1 Bd5 40.Nh4 (40.Ne1 f6–+) 40…Be4 (40...Be4 41.g4 g5–+) 0–1. Wilk,Krzysztof (2125) – Piesik,Piotr (2370), European Blitz, 2017.

5.Be2 e4 6.d3 Qe7 (6...a5 7.de4 de4 8.Nd2=+) 7.Nd2 Nc6 (7...ed3 8.Bd3 a5 9.b5=) 8.de4 de4 9.f3 (9.Bf6 gf6 (worse 9...Qf6 10.Ne4 Qe5 11.Bd3+-) 10.Nc4 Be5 11.Ne5 Qe5=) 9...Be5=+ 10.c3 (10.Be5!? Ne5 11.c4=+) 10...Nd5-/+ 11.Nc4 Nc3 12.Qc2 Ne2 13.Qe2 Bb2 14.Nb2 (14.Qb2 Qh4 15.g3 Qh6-/+) 14...0-0 15.Nd1 Ne5 16.Qf2?? (better 16.Nf2–+) 16…Nd3 (16...Nd3 17.Ke2 Nf2 18.Kf2 Rd8–+) 0–1. Zaichenko,Andrey – Delcaldo,Ramon (1700), FICGS, 2008.

5.Ne2 Be6 6.d4 e4 7.Nd2 (7.c4 dc4 8.Nd2 a5=) 7...Ng4-/+ 8.h3 Ne3 (better is 8...Nh2!?=+) 9.fe3+= 0-0 (better is 9...Qh4!? 10.g3 Bg3 11.Ng3 Qg3 12.Ke2 Qh4+=) 10.h4 Bg4 11.Qb1 (11.Qc1 Be2 12.Be2 Bg3 13.Kd1 Bf2+/-) 11...f5 (11...Qf6!?+/-) 12.c4+- Be2 13.Be2 Bg3 14.Kd1 Bh4 15.cd5 Bg5 16.Rh3 Kh8 17.Ne4 fe4 18.Qe4 h6 19.Bd3 Rf1 20.Ke2 Rf2 21.Kf2 Qf6 22.Rf3 (22...g6 23.Qe8 Kg7 24.Rf6 Bh4 25.Kg1 Bf6 26.Bg6 h5 27.Qf7 Kh6 28.Qh7 Kg5 29.Qh5#) 1–0. pierre – cellius, ChessHere.com, 2005.

5.Ne2 Bg4 6.f3 Be6 7.Ng3 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 Re8 10.Nc3 c6 11.Bd3 a5 12.b5 Nb6 13.Rb1 e4 (13...Rb8 14.f4+=) 14.fe4= Ng4. Mueller,Klaus (1845) – Iriarte Gomez,Enrique (2235), 2nd Webchess Open Tournament group, 2006.

5.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Nf6).

5.Nf3 Be6 6.d3 (6.Be5 Be5 7.Ne5 Nbd7+=) 6...Nc6 (6...Nbd7 7.c4 c6 8.c5=+) 7.Nbd2 (7.b5 Nb8 8.Ne5 a6=) 7...b5 (7...Nd7 8.c4=) 8.Be2 (8.c4 bc4 9.dc4 e4+=) 8...h5 (8...0-0 9.c4 bc4 10.dc4=) 9.Ng5 (9.d4!? e4 10.Ne5+/-) 9...Bg4 10.Bg4 hg4 11.g3 (better is 11.c4!?=) 11...Rh5 12.f4 ef4 (12...gf3 13.Ngf3 Ng4 14.Qe2-/+) 13.ef4=+ d4 14.Qe2 Ne7 (14...Be7 15.h4=+) 15.Bd4?? (better is 15.Nge4 Ne4 16.de4+/-) 15...Nfd5?? (better is 15...Bf4 16.gf4 Qd4-/+) 16.Bg7 f6?? (16...Qd7 17.c4 Bf4 18.gf4 (18.cd5 Bg5 19.Ne4 f5+-) 18...Nf4 19.Nge4+-) 17.Nge4 Rb8?? 18.Bf6 Qd7 19.c4 bc4 20.Nc4 Qa4 21.Qg4 Qc2 22.Qh5 Kd7 23.Qe2 Qe2 24.Ke2 Rb5 25.h4 Nc3 26.Nc3 Rf5 27.Nd6 Rf6 28.Nde4 Rg6 29.h5 Rg4 30.Nf6 (30...Kd8 31.Ng4+-) 1–0. coolerdude – lucky bucky, ChessWorld.net, 2004.

5.g3 0-0 6.Bg2 (6.Nc3 c6-/+) 6...c6 7.d3 (7.Ne2 a5-/+) 7...Be6 (7...a5 8.Nd2-/+) 8.Nf3=+ Nbd7 (8...Qc7 9.Nbd2=+) 9.Nbd2 (9.c4 c5 10.bc5 Nc5 11.cd5 Bd5=+) 9...a5-/+ 10.c3 (10.0-0 Qc7-/+) 10...c5 (10...b5 11.0-0-/+) 11.bc5 (11.0-0 Qb6-/+) 11...Nc5 (< 11...Bc5 12.c4 dc4 13.Nc4=+) 12.Qc2 (12.Bf1 e4 13.de4 de4-/+) 12...Bf5 13.Bf1 b5 (13...Rc8 14.Nh4 Bd7 15.Nhf3-/+) 14.Nh4 Qd7 (14...Bd7 15.Bg2-/+) 15.Nf5 Qf5 16.Be2 (16.e4 Qe6 17.Bg2 de4 18.de4-/+) 16...Qh3 (16...Rfb8 17.0-0-/+) 17.Nf3 (17.d4 ed4 18.cd4 Nce4 19.Ne4 de4 20.Bb5 Qg2=+) 17...h6 (17...Rfb8 18.c4 bc4 19.dc4=+) 18.Ng1 (better is 18.d4!? Ncd7 19.de5 Ne5 20.Ne5 (20.Bb5?? Nf3 21.Ke2 Nh2–+) 20...Be5 21.f4=) 18...Qf5-/+ 19.Nf3 e4 (better is 19...Rab8!?-/+) 20.Nd4= Qd7 (20...Qh3 21.de4 Nce4 22.Bf1= (< 22.Bb5 Ng4=+)) 21.de4+= de4 22.Bb5 (22.Nb5 Be5 23.Rd1 Qh3+=) 22...Qh3 23.Bf1 (23.Qe2 Rab8 24.Rb1 Rfc8=) 23...Qd7= 24.Rd1 Qb7 (24...Rab8 25.Qd2 Rfd8=) 25.Rb1 (25.Bg2 Rfb8 26.Ba1 Qc7+/-) 25...Rab8 (better is 25...Nd3 26.Kd2 Nf2=+) 26.Be2?? (better is 26.Bb5=) 26...Nd3!–+ 27.Bd3? ed3 (28.Qd3 Qh1 29.Ke2 Qg2–+) 0–1. Vuong Quynh Huong – Le Anh Phuong, VIE–ch U11 Girls, 2005.

5.g3 Be6 6.Bg2 Nbd7 White is behind in developement 7.Ne2 White has a cramped position 7...0-0 8.d3 Secures e4 8...Rb8 (8...c6 9.c4+=) 9.Nd2 c5 (9...a5 10.Bc3=) 10.d4 (10.0-0 Rc8=) 10...c4 This push gains space (10...cd4 11.ed4 e4 12.0-0+=) 11.de5 Ne5 12.Be5 (12.0-0 Re8=) 12...Be5+= Black has the pair of bishops 13.c3 Black has an active position 13...Qc8 (13...Bf5 14.Nf3 Bc7 15.0-0+=) 14.Nf3 Bc7 15.Ned4 a6 16.0-0 Bg4 17.Ra2 Ne4 18.Rc2 h6 19.Ne2 Qd7 20.Nf4 (20.Nfd4 Nf6=) 20...Rbd8 21.h3 Bf5 22.g4 (22.Nd4 Rfe8+=) 22...Bh7-/+ 23.Rc1 (23.Re1 Qd6-/+) 23...Qd6 (23...g5 24.Nh5 Qd6 25.Qd4–+) 24.Qd4 Ng5 (better is 24...Rfe8 25.Qd1 g5–+) 25.Ng5?? (better is 25.Rfd1 is just about the only chance 25...Ne6 26.Qd5 Nf4 27.Qd6 Bd6 28.ef4 Bf4 29.Ra1-/+) 25...hg5–+ 26.h4 gf4 27.ef4 Qf4 28.Qf4 Bf4 29.Rcd1 Bd3 30.Rfe1 Rd7 31.Bf3 b5 32.g5 g6 33.Kg2 f5 34.Re6 Kg7 35.h5 gh5 36.Bh5 Rd6 37.Re7 Kg8 38.g6?? Bh6 39.Rde1 f4 40.Rc7 Bg6 41.Bg6 Rg6 42.Kf3 Bg7 43.Rc1 d4 44.cd4 Bd4 0–1. Zytkowiak,M – Niedbala,I, Lasker Memorial op–B, 2001. (=1.e3 e5 2.a3 Nf6 3.b4 d5 4.Bb2 Bd6)

5.g4 Bg4 6.f3 (6.Be2 Be2 7.Ne2 0-0–+) 6...Bd7 7.h3 (7.Kf2 0-0–+) 7...Nh5 8.f4?? (8.Rh2–+) 8...Qh4 9.Ke2 Ng3 10.Kd3 Nh1 11.Qf3 (11.Kc3 d4 12.Kb3–+) 11...e4 12.Qe4 de4 13.Ke4 Nf2 14.Kd5 Be6 15.Kd4 Qf6# 0–1. lem – Caissa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.h3 Nc6 6.Nf3 a6 7.c4 dc4 8.Bc4 0-0 9.d4 ed4 (9...e4 10.Nfd2=+) 10.Nd4= Nd4 11.Bd4 Re8 12.0-0 Be6 13.Qc2 Bc4 14.Qc4 Ne4 15.Ra2 h6 (15...b5 16.Qc2=+) 16.Nd2 Nd2 17.Rd2 b5 18.Qc3 f6 (18...Qg5 19.Qc6+=) 19.Bc5+/- Qe7. thedesertfox (2170) – myca (1865), net–chess.com, 2004.

5.h3 Be6 6.Nf3 Nbd7 7.d4 =+.

5.Bb5 c6

6.Ba4 0-0 7.d3 h5 8.Nd2 a5 9.Bb3 Nbd7 10.Ngf3 Qc7 11.0-0 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1. BCC – Kuroro Lucifer, ChessWorld.net, 2005.

6.Ba4 0-0 7.h3 Be6 8.Nf3 Nbd7 9.0-0 a5 10.c3 ab4 11.cb4-/+ Bb8 12.Bb3 Qc7 13.Ng5? Bf5–+ 14.f4 h6?? 15.fe5-/+ Bb1 16.ef6?? Qh2–+ 17.Kf2 Bg3 18.Ke2 Qg2 (19.Rf2 Qf2#; 18...hg5?! 19.Rb1 Qg2 20.Kd3 Qe4 21.Ke2 Nf6 22.Rf3–+) 0–1. pillsbury (1935) – eragon (2180), net–chess.com, 2007.

6.Ba4 Nbd7 7.Ne2 0-0 8.0-0 a5 9.ba5 Ra5 10.Bb3 Nc5 11.c4? (Better is 11.Bc3 Ra7 12.d4 Nb3 13.cb3-/+) 11...Qb6–+ (11...Nb3?! 12.Qb3 dc4 13.Qc4-/+) 12.Nc1 (12.Bc3 Nb3 (< 12...Qb3 13.Ba5 Qd1 14.Rd1–+) 13.Ba5 Na5 14.cd5 cd5–+) 12...dc4 13.Bc3 Nb3 14.Nb3 Rb5 (14...Qb3?! 15.Ba5 Bf5 16.Bc3-/+) 15.Na5 Ra5 16.Ba5 Qa5 17.Qc2 e4 18.Qc4 (18.Nc3 Qh5 19.g3–+) 18...Qe5 19.Nc3 (19.f4 Qa1 20.Qc2–+) 19…Qh2# 0–1. Simelis,John (2220) – Migliorini,Roberto (2280), corr or02–026, 2003.

6.Be2 e4 =+.

5.Nc3 0-0

6.Nb5 Nc6 7.Nd6= cd6 8.Be2 e4 9.Nh3 Bh3=+ 10.gh3 a5 11.b5 Ne5 12.d3 Qb6 13.de4 de4 14.0-0 a4 15.Qd4 Qc7 16.Rfc1 Ra5 17.Qc3 Qb6 18.Rd1= Rd8 19.Kh1 Raa8 20.Rac1 Kh8 21.Rg1 Re8 22.Rg3 Rec8 23.Qe1 Nfd7 24.Qg1 Rg8 25.Qg2 Nc5 26.Rg1 Ng6? 27.h4+- Ne6 28.h5 Ne5 29.Qe4 Qc7? 30.f4 Nc5 31.Qg2 Ne6 32.fe5 Qc2 33.h6 g6 34.Bd1 Qg2 35.R3g2 d5 36.Rf1 Rgf8 37.Rd2 Ra5 38.Rd5 Kg8 39.Bd4 Rb8 40.Bb6 Raa8 41.Rd7 Rc8 42.Rdf7 (42...Rc1 43.Rb7+-) 1–0. Crafty 19.01 – Doctor? 3.0, 2004.

6.Nb5 Nbd7 7.d4 e4 8.Nd6 cd6 9.Ne2 b5 10.Nf4 Nb6 11.Bb5 a6 12.Be2 Nc4 13.Bc4+/- dc4 14.d5 Bg4 15.Qd2 Rc8 16.h3 Bd7 17.Bd4 Ba4 18.0-0 Rb8 19.Rad1 a5 20.ba5 Ra8 21.Qc3 Rb8 22.Rb1 Rb1 23.Rb1 Qa8 24.Bf6 gf6 25.Nh5 Bb5 26.Qf6 (26…Qd5 27.Qg7#) 1–0. Klaus Behrmann – chessteacher 43, ChessWorld.net TNo. #12353, 2004.

6.Nb5 Bg4 7.Be2 Be2 8.Ne2 =.

5.Nc3 c6

6.b5 0-0-/+ 7.a4 c5 8.Be2 Re8 9.d4 cd4 10.ed4 Qc7 11.g3?? Bb4–+ 12.Qd3 Ne4 13.Nf3 Nc3 14.0-0 e4 15.Qe3 Ne2 16.Qe2 Bg4 17.c3 0–1. mike62 – mrkt (1790), internet, 2005.

6.d3 0-0 7.Nf3 =+.

6.d3 Qe7 7.Be2 a5 8.b5 Bf5 9.Nf3 h6 10.a4 0-0 11.0-0 Nbd7 12.Nh4 Be6=+ 13.f4 ef4 14.ef4 d4-/+ 15.Nb1 Nd5 16.Qe1 Ne3 17.f5 Bd5 18.Bf3 Nf1 19.Kf1 Qe1 20.Ke1 Bf3 21.Nf3 c5 22.Nbd2 Nf6 23.c3 dc3 24.Bc3 Nd5 25.Ne4 Rfe8 26.Kd2 Bf4 27.Kc2 b6 28.Bd2 Bd2 29.Kd2 Rad8 30.g3 Nb4 31.Ra3?? Re4 (32.Rc3 Na2–+) 0–1. Frenzel,Lothar – Dubleumortier,Christian, corr 3GMM–37, 1996.

6.Be2 0-0 7.Nf3 a5 8.Na2 e4 9.Nd4=+ Qc7 10.Nb3 a4 11.Nd4 Bh2 12.d3 Be5-/+ 13.de4 Ne4 14.Bd3 Nd7 15.c4=+ Nb6 16.cd5+/- cd5 17.Nb5 Qb8 18.Qh5 Re8 19.Qh7 Kf8 20.Nd4 Nd6 21.Rc1 Ndc4+= 22.Bc4 Nc4 23.Qc2 Nb2 24.Rh8 Ke7= 25.Re8 Ke8 26.Qb2 Qd6 27.Nc3 Qg6 28.Nd5 Qg2=+ 29.Nc7 Bc7-/+ 30.Rc7 Bg4 31.Ne2 Qh1 32.Kd2 Rd8 33.Nd4 Qh2 34.Qc3 Qf2 35.Kc1 g5 36.Kb1 Bf5–+ 37.Ka1 g4 38.Qc1 Rb8?? 39.Qh1+- Kd8 40.Rf7 Ke8+- 41.Rg7 Bd7 42.Qe4 Kd8 43.Rg8 Qf8 44.Rf8 Be8 45.Qe8 Kc7 46.Qb8 Kd7 47.Qd8# 1–0. Fritz 5.32 – EXchess 3.11, 2004.

6.Be2 a5 =+.

6.Nf3 0-0 7.Be2 a5 8.ba5 Qa5 9.0-0 Qc7 10.h3 b6 11.d3 Nbd7 12.a4 Re8 13.Re1 Bb4 14.Nd2 Nc5 15.Bf3 Bc3 16.Bc3 Na4 17.Qc1 Bh3 18.Ra4-/+ Ra4 19.gh3 Ra2 20.Bb2 b5 21.Kg2 Rea8 22.Rg1 c5 23.c3 Qd7 24.Qc2 c4–+ 25.dc4 bc4 26.Rb1 Rb8 27.Qc1 Rb6 28.Ba3 Rb1 29.Nb1 Qf5 30.Bb2 Ne4 31.Be4 Qe4 32.Kh2 Qf5 33.Kg2 Ra6 34.Kf1 Qd3 35.Kg2 Qe2 36.Nd2 Rg6 (37.Kh1 Qf2–+) 0–1. Crafty 19.01 – Fritz 5.32, 2004.

6.Nf3 e4 7.Nd4 a5 8.b5 0-0 9.bc6=+ bc6 10.d3 c5 11.Ndb5 ed3 12.Bd3= Be5 13.0-0 Re8 14.Rb1 Bg4 15.Qd2 Nc6= 16.f3 Bc8 17.f4+= Bc3 18.Nc3 c4 19.Be2 d4 20.ed4 Nd4 21.Rfd1 Ne2-/+ 22.Qe2 Qb6 23.Qf2 Qf2 24.Kf2 Bf5 25.Nd5 Ng4–+ 26.Kg3 Ne3 27.Ne3= Re3 28.Kf2 Re4 29.g3 Rae8 30.Re1 Re1 31.Re1 Re1 32.Ke1 Bc2 33.Kd2 Bb3 34.Bc3 a4 35.Bd4 f5 36.Kc3 Kf7 37.Kb4 g6 38.h3 h6 39.h4 Ke6 40.Kc5 h5 41.Bc3 Ke7 42.Be5 Ke8 43.Bb2 Kf8 44.Kd4 Ke8 45.Bc3 Kf7 46.Ba5 Ke6 47.Bc3 ˝–˝. Trkn – augustusverus (2105), ICC, 2004.

6.Nf3 Bg4 =+.

5.Nc3 Nc6

6.Rb1 a5 7.ba5 Ra5 =+.

6.Nf3 Be6 (6...e4 7.Ng1-/+) 7.Ne2 (7.Nb5 a6 8.Nd6 Qd6=) 7...e4 8.Nfd4 Nd4 9.Nd4 0-0 10.Nf5?? (better 10.Be2=+) 10...Be5 (better 10...Bf5!? 11.Be2-+) 11.Rb1?? (better 11.Nh6 gh6 12.Be5+/-) 11...Bd4?? (better 11...Bb2 12.Nh6 gh6 13.Rb2 d4-+) 12.Nd4+- (12.Bd4?! Bf5 13.Be2 Re8+=) 12...Bg4 13.Be2 Be2 14.Nf5 (14.Qe2 a5+-) 14...Qd6 (better 14...Bd1 15.Rd1 a5-+) 15.d4 (better 15.Qe2 Qe6 16.g4+-) 15...Kh8?? (better 15...Bd1 16.Nd6 Bc2-/+) 16.b5 (16.b5 Bd1 17.Nd6 Bc2 18.Rc1 cd6 19.Rc2-/+; 16.Nd6?! Bd1 17.Nb7 Bc2+/-). opperwezen (2685) - mastertan (2595), lichess.org, 2021. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nc3)

6.Be2 0-0

7.b5 Na5 8.Nf3 =+.

7.Nb5 =+.

7.b5 Ne7

8.Nf3 e4 9.Nd4 a6 10.f4 =+.

8.Nf3 e4 9.Nd4 Be5 10.0-0 =+.

8.Nf3 e4 9.Nd4 Nf5 10.Nf5 Bf5 11.0-0 c5 (11...Qe7 12.f3=+) 12.bc6 bc6 13.f4 (13.Rb1 Qe7=+) 13...ef3 (13...Qe7 14.g4 Be6 15.a4=+) 14.Rf3 Bd7 (14...Be6 15.Qc1=+) 15.Rb1 Re8 (15...Rb8 16.Qe1=+) 16.Qe1 (16.h3 Qe7=+) 16...Ng4 (16...Qe7 17.Qh4=+) 17.Rh3 d4 (17...Rb8 18.Bd3 h6 19.Be2-/+) 18.ed4 Qf6 19.Nd1 Rab8 20.a4 (20.Ne3!?-/+) 20...Rb2! 21.Rb2 (21.Nb2 Qd4) 21...Qd4 22.Re3 Bh2 (22...Re3?! 23.de3 Qe5 24.Qg3 Qb2 25.Qd6= (< 25.Nb2 Bg3 26.Bg4 Bh2 27.Kh2 Bg4-/+)) 23.Kh1 Ne3 (< 23...Re3 24.de3 Qd6 25.Qh4+/-) 24.de3 Qd6 25.Qh4 Bg3 26.Qg5 c5 (26...h6 27.Qa5–+) 27.Rb7 Bc6 28.Ra7 Re5 29.Qg3 Rh5! 30.Bh5 Qg3 (31.Bf3 Bf3 32.gf3 Qf3 33.Kh2 g6–+) 0–1. Pierred (2290) – Cato the Younger (2570), Rated game, 5m + 0s, 2005.

8.Nf3 Re8 9.0-0 =+.

8.Nf3 Nf5 9.0-0 =+.

5.Nc3 Be6

6.Nb5 Nc6 7.Nd6 Qd6 8.Bb5 0-0-0 (8...Bd7!?=) 9.Bc6+= Qc6 10.Be5 Bf5 11.Nf3 Bc2 12.Qc1 Ba4 13.Qc6 Bc6 14.Rc1 Ne8 15.Nd4 (15.Bd4 f6+/-) 15...Bd7+= 16.0-0 f6 17.Bg3 c6? (better 17...a6!?+/-) 18.b5+- Nc7? (better 18...h5 19.bc6 bc6 20.Nc6 Bc6 21.Rc6 Kb7+-) 19.bc6 bc6 (19...Ne6 20.cd7 Kd7 21.Nb5+-) 20.Nc6 Bc6 21.Rc6 Rd7 22.Rfc1 1-0. marekt (2300) - momotombo (2110), gameknot.com, 2021.

6.Nf3 Nbd7 7.Ne2 (7.Nb5 0-0=) 7...e4 (7...0-0 8.Nc3=+) 8.Ng5 0-0 9.Ng3 a5 10.ba5 Ra5 11.f3 Bf4?? (better 11...ef3 12.gf3 Qe7-/+) 12.ef4+- ef3 13.Qf3 (13.f5 d4 14.Nf3 Bf5 15.Bd4 Bg4+-) 13...Qe7?! (13...Bg4 14.Qf2+-) 14.Qc3 (better 14.Qe2 g6 15.f5 gf5 16.Nf5+- (worse 16.Ne6 Qe6 17.0-0-0 Rfa8+-)) 14...Kh8?? (14...Rc5 15.Qb4 Re8+-) 15.Qa5 Ne5 1-0. opperwezen (2675) - mastertan (2605), lichess.org, 2021. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nc3)

5.c4 0-0

6.Qc2 Nbd7 7.Nf3 e4 8.Nd4 c6 9.Nc3 Be5 10.Nb3 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2 Re8 13.Nc5 e4 draws heavy fire 13...Nbd5 14.Nd5 Bb2 15.Qb2 Nd5 16.0-0 b6 17.Nb3 a5 18.Nd4 c5 19.bc5 bc5 20.Nc6?? (better is 20.Nb3=) 20...Qd6–+ 21.Bb5 Bd7 22.Na5 Ra5 23.Bd7 Qd7 24.Rfc1 Rb5 25.Qc2 Nf6 26.a4 Ra5 27.Rcb1 Rd8 28.Rb2 Rda8 29.h3 h6 30.Kh2 Qd6 31.g3 Qc6 32.Rb4 Qd5 33.Rc4 Nd7 34.Re4 Nb6 Black plans c4 35.Rf4 c4 36.Rd4 Qf5 37.Qf5 Rf5 38.f4 Rfa5 39.Rb1 R8a6 (39...Na4?! 40.Rc4 Nc5 41.Kg2-/+) 40.g4 Ra4 41.Rd6 Na8 42.Rd8 Kh7 43.Rbb8 Kg6 44.e4 White intends f5 44...Nc7 (44...h5!? 45.f5 Kg5 46.gh5–+) 45.e5 Ra2?? (better is 45...f5 46.Rd6 Ne6–+) 46.h4 (46.f5 Kg5 47.Kg3 R6a3 48.d3+-) 46...f6?? (46...f5 47.Rbc8 Na8 48.h5 Kf7 49.gf5 Ra7+=) 47.f5 Kf7 48.Rd7 1–0. combijack (1830) – c0sta_galapago (1710), gameknot.com, 2013.

6.Nc3 dc4 7.Bc4 a5 8.b5 =+.

6.Nc3 d4 7.Nb5 a6 8.Nd6 Qd6 9.c5 Qd5 10.Nf3 Bg4 11.Be2 (11.h3 Bf3 12.Qf3 Qb3=+) 11...d3=+ 12.Bd3 (12.Bf1 Nc6=+) 12...Bf3-/+ 13.Bh7 Nh7 14.Qf3 Qf3 15.gf3 f6 16.0-0-0 (16.h4 Nc6-/+) 16...Nc6 (16...Ng5 17.d3–+) 17.Rhg1 (17.d4 Ng5-/+) 17...Ng5 18.Rg3 e4 (better is 18...Rad8!?–+) 19.fe4=+ Ne4 20.Rg2 Rf7 (20...a5 21.d3 ab4 22.ab4=+) 21.Rdg1 (21.h4 Re8+=) 21...Ng5 (better is 21...Ne5!? 22.Be5 fe5-/+) 22.Bf6= gf6 23.h4 Kf8 24.hg5 fg5 25.Rg5 Ke7 26.f4 a5 (better is 26...Rh8+=) 27.Rg7?? (better is 27.b5 Na7 28.a4+/-) 27...ab4-/+ 28.ab4 Nb4 29.Rf7 Kf7 30.Rg5 Ra2 31.Kd1 Ra1 32.Ke2=+ Na6 33.Kf3 Ke6 34.d4= Rb1 35.Re5 Kd7 36.Ke4 b6 37.cb6 cb6 38.Kf5 b5 39.Kf6 b4 =. mgriffin (1690) – tomy (1935), net–chess.com, 2001.

6.d3 a5 7.b5 (7.c5 Be7=+) 7...dc4 8.dc4 Nbd7 9.Nf3 e4 10.Nfd2 Nc5 11.f3 (better 11.Be2!?=+) 11...Ng4! 12.fg4?? (12.Ne4 Ne3 13.Qe2 Ne4 14.fe4 Qh4 15.Kd2 Qe4 16.Qd3 Nc4 17.Kc2 Ne3 18.Kc1–+) 12...Qh4 13.g3 (13.Ke2 Bg4 14.Nf3 ef3 15.gf3 Bf3 16.Kf3 Qh5 17.Kg2 Qd1–+) 13…Bg3! (13...Bg3 14.Ke2 Bg4 15.Nf3 Be1 16.Qe1 Bf3 17.Kd2 Nb3 18.Kc3 Qe1 19.Kb3 Qe3 20.Ka2 Bh1–+) 0–1. Zaichenko,Andrey – Fenyves,Adam (1705), FICGS, 2008.

6.d3 dc4 7.dc4 Nc6 8.c5 Be7 9.Qc2 g6 (9...a6 10.Nf3=) 10.Bc4 (10.b5!? Bf5 11.Qd2+=) 10...Bf5= 11.Qe2 Qd7 (11...Bg4 12.Nf3=) 12.Nc3 Rfd8 13.Nf3 e4 14.Nh4 (14.Ng5 Ne5 15.Rd1 Qe8=) 14...Be6 15.Be6 Qe6 (15...fe6?! 16.g3 a5 17.Rd1=) 16.g3 g5 17.Ng2 Ne5 18.0-0?? (better is 18.Kf1-/+) 18...Nf3–+ 19.Kh1 (19.Qf3 ef3 20.Ne1–+) 19...Qh3 20.Qf3 ef3 21.Ne1 (21.Rg1 Ng4 22.Rgd1 Qg2) 21...Qf1 0–1. willow27 – Creatchy, ChessWorld.net, 2005.

6.cd5 Bf5 7.Nc3 c6 8.dc6 Nc6 9.Bc4 e4 10.Nge2 (better is 10.d3!?=) 10...Ne5-/+ 11.Qb3 a6 (11...Rc8 12.Nd4 Nc4 13.Nf5-/+) 12.Nd5 (12.Nd4!? Bg4 13.Bf1=) 12...Nd5=+ 13.Bd5 Nd3 14.Kf1 Nb2 (14...Rc8!?=+) 15.Qb2= Bb4 (15...Rb8 16.f3=) 16.Bf7 (better is 16.Bb7!? Rb8 17.Qb4+=) 16...Rf7= 17.Qb4 Bg6 (17...Rc8 18.Ke1=+) 18.g3?? (better is 18.Rc1=) 18…Qf6–+ (19.f4 Qa1 20.Kg2 Qf6–+) 0–1. rommeltdf (1800) – rbeckett (1940), net–chess.com, 2002.

6.cd5 Bf5 7.Nf3 Re8 (7...e4 8.Nd4 Be5 9.Bc4=) 8.Bc4 Nbd7 (8...a5 9.ba5 Ra5 10.Qb3=) 9.Nc3 (9.d3 a5=) 9...Nb6= 10.0-0?? (better is 10.Qb3=) 10...Nc4–+ 11.Qb3 Nb2 12.Qb2 Bd3 13.Rfc1 e4 14.Ne1 Bc4 (14...Ng4 15.g3 Nf2 16.Qb3–+) 15.h3 (15.Ne4 Re4 (15...Ne4?! 16.Rc4 Qh4 17.g3–+) 16.f3 Be5–+) 15...Nd5 16.Nd5 (16.Ne4 Re4 17.Qc2 Rh4–+) 16...Bd5 17.Nc2 (17.Qc2 Qe7–+) 17...Be5 18.Nd4 Rc8 19.Rc2 Qd6 20.Qc1 (20.Rac1 c6–+) 20...Bd4 21.ed4. thedesertfox (1940) – gambitroi, net–chess.com, 2004.

6.Nf3 dc4 7.Bc4 Nbd7 (---> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 dc4 7.Bc4 0-0).

6.Nf3 e4 7.Nd4 dc4. mgriffin (1810) – mpopp (1700), net–chess.com, 2001.

6.Nf3 Bg4 7.Qc2 Bf3 8.gf3 Nc6 (8...dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Qf5+=) 9.h4 (better is 9.c5!? Be7 10.b5+=) 9...dc4 10.Bc4 Ne7 11.Nc3 c6 12.0-0-0 (12.Ne4!? Ne4 13.Qe4=) 12...b5+= 13.Ba2 a5 14.Ne4? (better is 14.d4!? ab4 15.ab4-/+) 14...Ne4–+ 15.Qe4 ab4 16.Rdg1 Nd5 17.Qg4 Qf6 18.Bd5 cd5 (better is 18...ba3!? 19.Be4 ab2 20.Kb2 Be7–+) 19.ab4-/+ Qg6 20.h5 Qg4 (better is 20...Rfc8!? 21.Kd1 Qg4 22.fg4 Ra2–+) 21.Rg4-/+ f6 22.Rhg1 Rf7 23.d3 (23.d4!?+=) 23...Ra4-/+ 24.Bc3 Ra2 25.Bb2 f5 (better is 25...Rc7!? 26.Kb1 Ra4-/+) 26.R4g2+= Ra4 27.f4 Rb4 28.fe5 Bf8 29.f4 Re7 30.Ba3 Rb3?? (better is 30...Rc7 31.Rc2 Rbc4 32.dc4 Ba3 33.Kb1 dc4+=) 31.Be7+- Be7 32.Rg7 Kf8 33.Rg8 (33.e6 Ba3 34.Kc2 Rb2 35.Kc3 b4 36.Kd4 Rg2 37.Rf7 Ke8 38.Rg2 Bb2 39.Kd5 Bg7 40.Rgg7 b3 41.Rg8) 33...Kf7 34.R1g7 Ke6 35.Kc2 Ra3 36.Re8 Ra7 37.Rh7 Rc7 38.Kb3 b4 39.Ree7! Re7 40.Re7 (40.Re7 Ke7 41.Kb4+-) 1–0. combijack (1825) – scheveloper (1760), gameknot.com, 2011.

6.Nf3 Bg4 7.c5 Be7 8.Be5 a5 =.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 dc4 8.Nc3 (8.Ne5!? Be2 9.Qe2=) 8...Nbd7–/+ 9.h3 Bf3 10.Bf3 Qe7 (10...Qb8!?–/+) 11.Bb7= Rab8 12.Nd5 (better is 12.Ba6=) 12...Rb7?? (better is 12...Qe6 13.Nf6 Nf6=+ (< 13...Qf6 14.Be4+=)) 13.Ne7+- Be7 14.0-0 a5 (14...c5 15.Rc1+-) 15.Qc2 ab4 16.Qc4 ba3 17.Ba3 (17...Ba3 18.Ra3+-) 1–0. mgriffin (1630) – nickbarletta (1765), net–chess.com, 2001.

6.c5 Be7

7.Be5 a5 8.Bb2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Nc6 11.b5 Nb4 (11...Na5!? 12.Qc2 Be6+=) 12.Bf6+/- gf6 13.d4 b6 14.c6 Bf5 15.Be2 Qd6 16.Kf1 (16.Nf3!?+/-) 16...Ra8+= 17.Nc3 Nc2 18.Qd2 Ra1 19.Bd1 Qb4 20.g4 Bg6 21.Nge2 Na3 22.Kg2 Nc4 23.Qe1 Qa5 24.e4 (24.Nd5!? Be4 25.f3 Bd5 26.Qa5 ba5 27.Kf2–+) 24...Bb4 (24...de4 25.Nd5 Bd8 26.Qa5 ba5 27.h4+=; 24...Be4 25.Ne4 de4 26.Qa5 ba5 27.Nc3+=) 25.ed5 Be4! (25...Be4 26.f3 Ne3 27.Kg3 Rd1 28.Qd1 A) 28...Bc3? 29.Qg1 Bf3 30.Kf3 (worse is 30.Qe3 Bh1 31.Nc3 Qb4+-) 30...Nd5 31.Qb1+- (31.Nc3?! Qc3 32.Ke4 Qb3=); B) 28...Nd1 29.Ne4 Qb5–+) 0–1. Louro,Eugenio (2200) – Heinrich,Olaf (2290), remoteschach.de, 2008.

7.Be5 a5 8.Nc3 Nc6 (8...ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1+=) 9.Bf6+= Bf6 10.b5 d4 (10...Ne7 11.d4+/-) 11.bc6+/- dc3 12.d4 bc6 13.Rc1 (13.Bd3 Qe7+-) 13...Rb8 14.Bc4 Bf5 15.Nf3 (15.Bd3 Qd5 16.Nf3 Rb2+/-) 15...Rb1 (15...c2 16.Qd2+/-) 16.Bb3 (16.Rb1? c2 17.Qc2 Bc2–+) 16...Rb2 17.0-0 Qd7 18.Rc3 Rb8 19.Bc2 Bc2 20.Rc2 R2b3 21.Ra2 g6 (21...Qf5 22.Qe2+-) 22.Nd2 R3b5 23.Qc2 Kg7 (23...Qe6 24.Nc4+-) 24.Nc4 Qd5 (24...Ra8 25.Rd1+-) 25.a4 Rb4 26.Na5 Ra8 27.Qd2 Rab8 28.Rc1 Rb1 29.Ra1 R1b2 30.Qd3 1–0. Cirulis,Ilmars (1840) – Faust,Dieter (1715), FICGS, 2015.

7.Be5 Nc6 8.Bb2+= a5 9.b5 Na7 10.Bf6 Bf6 11.d4 +/-.

7.Be5 Nc6 8.Bb2 a6 9.Nf3 Bf5 10.Be2 Re8 11.0-0 b6 12.b5 ab5 13.cb6 cb6 14.Bb5 Bd7 15.d4 Na5 16.Bd3 Bg4 17.Be2 (17.Nbd2 Bd6+/-) 17...Nb7 18.Nbd2 Rc8 19.h3 Bf5 20.Ne1 Bd6 21.Ba6 Rb8 22.Rc1 Ne4 23.Ndf3 h6 24.Ne5 Be5 25.de5 Nec5 26.Bb5 Rf8 27.Qf3 Be4 28.Qg3 Qe7 29.f4 Nd7? (better is 29...Bf5!?+/-) 30.Rc7 Nbc5 31.Bd4 Qe6 32.Rc6 Qf5 (32...Qe7 33.f5 Qg5 34.Qg5 hg5+-) 33.Rh6 1–0. Urbanaites,E (1680) – Badzgaradze,Elena, 61st ch–RUS w 1st League, 2011.

7.Be5 Nc6 8.Bb2+= Re8 9.b5 (9.Nf3 Bf5+=) 9...Na5 10.d4 (10.Qa4 b6=) 10...c6 (10...Nc4 11.Bc4 dc4 12.Nc3+=) 11.Bd3 (11.Nd2 Bd7 12.bc6 Nc6+=) 11...Bf8 (11...cb5!? 12.Bb5 Bd7 13.Bd7 Qd7+=) 12.Nf3 (12.bc6 Nc6 13.Nf3 b6+/-) 12...b6 (12...cb5 13.Bb5 Bd7 14.Bd7 Nd7 15.Qa4+/-) 13.cb6 (13.Qc2!?+/-) 13...Qb6+= 14.Nc3 (14.a4+=) 14...a6 (better is 14...Nc4!? 15.Qc2 cb5=) 15.Na4+/- Qb8 (15...Qb7 16.bc6 Qc6 17.Ne5+/-) 16.b6 Nc4 17.Bc4 dc4 18.Qc2 Be6 19.Ne5 Bd5 20.0-0 (20.Nc4?! Bg2 21.Rg1 Qh2=+) 20...Qd6 (20...Bd6 21.f4+/-) 21.b7 (better is 21.f3!?+-) 21...Rab8 (21...Ra7 22.Rab1 Qc7 23.f3+= (< 23.Nc4 Be4 24.b8Q Rb8=+)) 22.Nc5 (22.Nc4?! Qe6 23.Rfc1 Rb7+=) 22...Qc7? (better is 22...Qd8+/-) 23.Na6+- (23...Qb7 24.Nb8 Rb8 25.Bc3+-) 1–0. Wall,Bill – JadeDragon, Microsoft Gaming Zone, 1999.

7.Be5 Nc6 8.Bf6 Bf6 9.d4 Re8 (9...Nb8 10.Bd3+/-) 10.Be2 b6 (10...Nb8 11.Nf3+/-) 11.Nf3 a5 (11...Bf5 12.0-0+/-) 12.b5 Ne7 13.c6 g6 (13...h6 14.0-0+/-) 14.0-0+- Qd6 15.Nc3 Nf5 16.Bd3 Be6 17.Qb3 Rad8 18.Rfe1 Ng7 19.Qd1+- Nf5 20.Nd2 Kg7 21.Ne2 Bc8 22.Qa4 Re7 23.Nc3 Kg8 24.Nf3 Nh4 25.Qd1 Nf5 26.Nd5 Qd5 27.e4 Qd6 28.ef5 Re1 29.Qe1 Bd4 30.Nd4 Qd4 31.Rd1 Bf5 32.Bc2! Qf6 33.Rd8 Qd8 34.Bf5 gf5 35.h3 Qd6 36.Qe3 f4 37.Qe2 Kg7 38.Qh5 h6 39.Qg4 ˝–˝. JurgBehrmann (1815) – jaskier (2150), internet, 2006.

7.Be5 Nbd7 8.Bd4 +=.

6.cd5 Nd5

7.Nc3 Be6 8.Nf3 c6 (8...Nd7!?=+) 9.Ne4+= Bc7 (9...f6 10.d4 ed4 11.Nd4+=) 10.Ne5 Nd7 (10...Re8 11.Nf3+=) 11.Nd7 Qd7 (11...Bd7 12.Nc5 Bc8 13.Qc2+=) 12.Nc5+- Qe7 13.Nb7 f5 (13...Bb6 14.Nc5! Bc5 15.bc5+-) 14.Rc1+- f4 (better 14...a5 15.Na5 Ba5 16.ba5 Ra5+-) 15.Rc6 fe3 (15...a5 16.b5 Rac8 17.Nc5 fe3 18.de3+- (18.Ne6 ef2 19.Ke2 Bb8=+)) 16.de3 Qh4 (16...Qf7 17.Qc2 Bf5 18.Qd2+-) 17.g3 Qe4 18.Qd4 Qh1 (18...Qd4 19.Bd4 Bf7+-) 19.Qg7 (19.Re6 Rf7 20.Nc5 Rd8+-) 1–0. Pierre – Walleen, internet, 2020.

7.Nf3 Nd7 A) 8.Bc4 N5b6 (8...c6 9.d3 Re8 10.0-0 N7b6 11.Nbd2+=; 8...N5f6 9.d3 Qe7 10.0-0 Nb6 11.Nbd2=) 9.Bd3 Re8 10.Qc2 Nf6 11.Nc3+=; B) 8.e4 N5f6 (8...Nf4 9.d4 Qe7 10.g3 Ng6 11.Nc3+=) 9.d4 ed4 10.Qd4 Qe7 11.Nbd2+=; C) 8.Qc2 a5 (8...Re8 9.Nc3 Nc3 10.dc3 e4 11.Nd4+=; 8...N5f6 9.d4 ed4 10.Bd4 a5 11.b5=; 8...Qe7 9.Nc3 Nc3 10.Qc3 a5 11.ba5=) 9.Bd3 N5f6 10.b5 Re8 11.Nc3+=.

7.Nf3 e4 8.Nd4 Re8 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 Nd7 (10...Be5 11.Qc2 Qd5 12.Rc1=) 11.Be2 (11.d3 Nf6=) 11...Qg5 12.0-0 Nf6 13.f4 Qg6 14.Nb5 Bh3 15.Rf2 Ng4 16.Bg4 Bg4 17.Qf1 Bf5 18.Nd6 cd6 19.Qb5 Re7 20.Bd4 a6 21.Qa5 Rc8 22.g4 Bd7 (22...Bg4 23.Rg2 Qe6 24.Bg7=+) 23.f5= Qg5 24.Qd5 Ree8 (24...Rc6!?=) 25.Qb7+= Bb5 26.Qd5 Rcd8 27.h3 Rd7 28.a4 Bd3 29.b5 Qh4 30.ba6 Qg3 (30...Qh3 31.a7 Rdd8 32.g5+/-) 31.Rg2+/- Qh3 32.a7 Rdd8 33.Rc1 Rf8 (33...Qh4 34.g5 g6 35.Bc3+-) 34.g5 g6 35.fg6 hg6 36.Bb2 Qe6 37.Qd4 f6 38.gf6 Rf7 39.Qb6 (39.Rg6 Kh7 40.Rg3 Be2+-) 39...Rfd7 (39...Qe8 40.Rc7 Bc4 41.Re7 Re7 42.fe7 Qe7 43.Qd4+-) 40.Qa5 Kf7 41.a8Q Ra8 42.Qa8 Bc4 (42...Qb3 43.Bd4 Qb7+-) 43.Qh8 Qd5 44.Rh2 Qg5 45.Kh1 Qg3 46.Rh7 (46.Rc4?! Qe1 47.Kg2 Qe2 48.Kg3 Qf3 49.Kh4 g5 50.Kg5 Qg3 51.Kf5 Qf3 52.Kg5 Qg3 53.Kf5 Qf3 54.Kg5=) 46...Ke6 47.Qe8 (47.Rc4?! Qe1 48.Kg2 Qd2 49.Kf1 Qd1 50.Kf2 Qd2 51.Kg3 Qe1 52.Kg4 Qg1 53.Kf4 Qf1 54.Kg3 Qe1 55.Kh2 Qe2 56.Kh3 Qf3 57.Kh2 Qe2 58.Kg1 Qe1 59.Kg2 Qd2 60.Kh3 Qe3 61.Kg2 Qe2 62.Kg3 Qf3 63.Kh2 Qf2 64.Kh1 Qf1 65.Kh2 Qf2 66.Kh1 Qf1 67.Kh2 Qf2=) 47...Kf5 48.Qd7 (48.Rd7?! Qh3 49.Kg1 Qg3 50.Kh1 Qh3 51.Kg1 Qg3 52.Kh1=) 48…Be6 1-0. marekt (2200) - wojwys (2040), gameknot.com, 2021.

7.Nf3 e4 8.Nd4 Nf6 (8...Qh4 9.g3 Qe7 10.d3 a5 11.ba5+=; 8...a5 9.d3 Qh4 10.g3 Qe7 11.ba5+=; 8...c6 9.d3 Qh4 10.g3 Qe7 11.Qc2=) 9.Be2 (9.d3 a5 10.de4 ab4 11.Nb5+=) 9...a5 10.b5 (10.ba5 Ra5 11.Nb5+=) 10...c5 11.Nb3 (11.bc6 Nc6 12.d3 Nd4 13.Bd4 Bf5=) 11...a4 12.Nc1 Nbd7 13.Nc3 Nb6 14.Qc2 Bf5 15.h3 (15.0-0 Qc7 16.h3 c4+=) 15...Bg6 16.g4 h6 17.h4 Re8 18.g5 hg5 19.hg5 Nh7 20.Bh5 (20.d3!?+=) 20...Bh5-/+ 21.Rh5 Ng5 22.N1e2 (22.d3!? Nf3 23.Kf1 ed3 24.Qd3-/+) 22...Nf3–+ 23.Kd1 Be5 24.Ne4? (better is 24.Ra2 Qd3 25.Ne4 Qc2 26.Kc2 Bb2 27.Nc5–+) 24...Bb2 25.Ra2 Re4 26.Rb2 Nc4 27.Ra2 Ncd2 28.Kc1 (28.Nc3 Nb3 29.Nd5–+) 28...Nb3 29.Kb2 Ne1 30.Qe4 Qd2 31.Kb1 Qd1 32.Kb2 Qe2 33.Kc3 Qh5 (33...Qh5 34.Kc4 Na5 35.Kc3 Qd1–+) 0–1. combijack (1825) – docjan50 (2085), gameknot.com, 2014.

7.Nf3 Qe7 A) 8.e4 Nf6 (8...Nf4 9.g3 Ne6 10.Nc3 Nc6 11.Nd5+=; 8...Nb6 9.Be2 Rd8 10.0-0 Bg4 11.Qc2=) 9.Nc3 Nc6 10.Be2 Nd4 11.0-0+=; B) 8.Qb3 Nf6 (8...Nb6 9.d4 e4 10.Ne5 N8d7 11.Qc2+=; 8...c6 9.Nc3 Nf6 10.d4 e4 11.Nd2+=) 9.Bc4 e4 10.Nd4 c6 11.Qc3+=; C) 8.Qc2 a5 (8...Rd8 9.Bc4 c6 10.Nc3 Nc3 11.Qc3=; 8...e4 9.Nd4 a5 10.ba5 Rd8 11.d3=; 8...Nf6 9.d4 e4 10.Nfd2 a5 11.ba5=) 9.b5 Nd7 10.Nc3 N5f6 11.Ng5=.

7.Nf3 Re8 A) 8.Nc3 Nc3 (8...Nf6 9.Bc4 Bg4 10.d3 Nbd7 11.Qb3=; 8...Be6 9.d4 Nc3 10.Bc3 e4 11.d5+=; 8...c6 9.Ne4 Bf5 10.Bd3 Bc7 11.Qc2+=) 9.dc3 a5 10.Bc4 Qf6 11.Qe2+=; B) 8.Qb3 c6 (8...Nf6 9.Bc4 Be6 10.Be6 Re6 11.0-0=; 8...Nb6 9.d4 e4 10.Ne5 Be6 11.Qc2+=) 9.e4 Nf4 10.g3 Ne6 11.Be2+=; C) 8.e4 Nf6 (8...Nf4 9.d4 ed4 10.Qd4 Qf6 11.Nbd2+=) 9.Nc3 a5 10.b5 Nbd7 11.Be2+=.

5.c4 a5

6.b5 0-0 7.Be2 (7.d4 e4=+) 7...Nbd7 8.Nf3 e4 9.Nd4 dc4 10.Bc4 Re8 (10...Ne5 11.Be2-/+) 11.d3 Ne5 12.0-0? (better 12.Qc2=+) 12...Nc4–+ 13.dc4 Bh2! 14.Kh2? (14.Kh1 Ng4 15.g3–+) 14...Ng4 15.Kg1 Qh4 (15...Qh4 16.Qg4 Bg4–+) 0–1. Zaichenko,Andrey – Block,Benjamin, FICGS, 2008.

6.c5 Be7 7.Be5 0-0 8.Nc3 Nc6 (8...ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1+=) 9.Bf6+= Bf6 10.b5 d4 (10...Bc3 11.dc3 Ne5 12.Nf3 Nf3 13.Qf3+=) 11.bc6+/- dc3 12.d4 bc6 13.Rc1 (13.Bd3 Qd5 14.Qc2 Re8+/-) 13...Qd5 (13...Re8 14.Be2+/-) 14.Rc3 Rb8 15.Nf3 Bg4 16.Be2 Rb2 17.0-0 Rfb8 18.Nd2 Be2 19.Qe2 Qa2 20.Rd3 a4 21.Rd1 Rc2 (21...R2b3 22.Qf1 Ra3 23.Ra3 Qa3 24.Ra1+/-) 22.Qg4 Qd5 (22...Rcb2 23.e4+-) 23.e4 (23.Ne4 Be7 24.Ng3 Rbb2+-) 23...Qg5 24.Qe2 (24.Qf3 Rbb2 25.e5 Be7+-) 24...Rbb2 25.g3 g6 (25...Qg6 26.f4+/-) 26.f4+- White intends e5 26...Qh6 27.e5 Be7 28.Qf3 Qh3 29.Qc6 Kg7 30.Qg2 (30.Qa4 Qf5 31.Qc4 Rc4 32.Nc4 Re2–+; worse is 30.Qc7 Qh5 31.Rf3 Rd2 32.Rd2 Rd2–+) 30...Qg4 31.Qf3 (31.Qf1 Qe6+-) 31...Qh3 (31...Qf3 32.Nf3 Rb3 33.g4+-) 32.Kh1 h5 33.f5! ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1890) – Salonen,Jukka (1920), FICGS, 2015.

5.c4 b6

6.Qc2 Bb7 7.c5+/- Be7 8.cb6 cb6 9.Be5 Nbd7 10.Bb2 Rc8 11.Qb3 0-0 12.Nf3 Re8 13.Be2 Bd6 14.0-0 Ng4 15.h3 Nge5 16.Nd4 Nc4 17.Nb5 Bb8 18.d3 Nb2 19.Qb2 a6 20.Nd4 Be5 21.Nd2 Qg5 22.N2f3 Bd4 23.Qd4 (23.Ng5? Bb2 24.Ra2 Bf6–+; 23.Nd4?! Nf6+/-; 23.ed4?! Qf6=) 23...Qg6 24.Rac1 b5 25.Nh4 Qe6 26.Bg4 Qe7 27.Nf5 Qe5 28.Rc8 (better is 28.Qe5!? Ne5 29.Nd6 Rb8+-) 28...Bc8 29.Rc1 Qd4 30.ed4 1–0. combijack (1880) – chess_knot (1795), gameknot.com, 2013.

6.Qc2 dc4!? 7.Bc4 0-0 =.

6.Nc3 Bb7 7.cd5+= Nd5 (7...0-0 8.Qf3+=) 8.Qf3 c6 9.Qg3 Qf6?? (better is 9...Nf6 10.Qg7 Rg8+=) 10.Ne4+- Qh6 11.Nd6 (11.Be5?! Be5 12.Qe5 Kd7+-) 11...Qd6 12.Be5 (12.Qe5?! Qe5 13.Be5 f6+/-; < 12.Qg7 Rf8 13.Be5 Qg6+-) 12...Qd8 13.Qg7 Rf8 14.Nf3 (14...Nd7 15.Bd6+-; 14.e4 Ne7+-) 1–0. Spiegel,Ulrich – Wehrung,P, corr, 1987.

6.Nc3 Bb7 7.Nf3 0-0 (7...e4 8.Nd4 Be5 9.Nf5=) 8.cd5+= Nd5 9.Bc4 (9.Nd5!? Bd5 10.Ne5+=) 9...Nc3= 10.Bc3 Nc6 (10...e4 11.Nd4 Nd7 12.Qh5=) 11.0-0 (11.Qc2 Qe7=) 11...e4=+ 12.Nd4 Ne5 13.Be2 c6 (13...Qh4 14.h3=+) 14.f4 ef3 15.Nf3 Nf3 16.Bf3 Qh4 17.g3 Qg5 18.Qe2 Rab8 19.Rac1 c5 20.bc5 Bc5 21.Bb4 Bb4 22.ab4 Qe7 23.Bb7 Rb7 24.Qc4 Rd8 25.Rc2 Rbd7 26.Qc3 Rd3 27.Qb2 Qe6 28.Ra1 Qg4 29.Rf1 h6 30.Qa2 Qd7 31.Rf2 Qe7 32.Qc4 Qb7 33.Qc7 R3d7 34.Qb7 Rb7 35.d4 a5 36.ba5 ba5 37.Ra2 Ra7 (37...Rd5 38.g4=) 38.Ra4+= Re8 39.Re2 g5 (39...f5 40.Kf2=) 40.Kf2 f5 (40...Rb8 41.g4+=) 41.Rea2 Rea8 42.Ke2 Kf7 43.Kd3 Ra6 (43...Ke6 44.h3+=) 44.e4 (44.h3 h5+/-) 44...fe4+= 45.Ke4 Ke6 46.d5 Kd6 47.Kd4 R8a7 48.Rf2 Ke7 49.Re2 Kd7 50.Kc5 (50.Re1 Rf6+=) 50...Rb7 (50...Rc7 51.Kb5 Ra8 52.Re6+=) 51.Rea2 Rba7 52.Rf2 Ke7 (52...Rc7 53.Kd4+=) 53.Re4+/- Kd8 54.d6 (54.Rf8 Kd7 55.Rfe8 Rc7 56.Kd4 g4+-) 54...Rg7 55.Rb2 Raa7?? (better 55...Ra8+/-) 56.Rb8 Kd7 57.Ree8 (57.Ree8 Rc7 58.Kd5 Rc5 59.Kc5 Re7 60.Re7) 1-0. kaalmakreel (2135) - KingOnAString (2160), ChessWorld.net, 2016. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4)

6.Nc3 Bg4!? 7.f3 Be6 =.

6.Nf3 e4!? 7.Ne5 0-0 =+.

6.Nf3 Bg4 7.h3 Bh5 (7...Bf3 8.Qf3 c6 9.cd5 cd5 10.Nc3=) 8.g4 Bg6 9.Nc3 (9.Ne5 Be5 10.Be5 0-0+=) 9...c6 (9...dc4 10.Bc4 e4 11.Nh4+=) 10.d4 (10.cd5 e4 11.Nh4 cd5+=) 10...ed4 11.Nd4 (< 11.ed4 0-0–/+) 11...c5 (11...dc4!? 12.Qf3 0-0=) 12.bc5 bc5 13.Ndb5 d4? (13...Be5!? 14.Bg2 a6 15.Nd5 Bb2 16.Nbc7 Kf8 17.Na8 Ba1 18.Qa1 Nd5 19.Bd5 Nd7+/-) 14.ed4 (14.Bg2 0-0 15.Ba8 Nbd7+-) 14...cd4 (better is 14...0-0 15.Bg2 Re8 16.Kf1 Na6 17.Nd6 Qd6 18.Ba8 Ra8+-) 15.Nd6?? (better is 15.Bg2 Qe7 16.Qe2+-) 15...Qd6+= 16.Nb5 Qe7 17.Be2 0-0 18.0-0 Nc6 19.Re1 Qc5 20.a4 a6? 21.Ba3+- Nb4 22.Bb4 Qb4+= 23.Nd4 Qc3 24.Nc6 Be4= 25.Ne7 Kh8 26.f3 Rad8 27.Qc1 Qc1?? 28.Rac1+- Bb7 29.Kf2 Rd7 30.Nf5 Rd2 31.c5 Bc6 32.Red1 Ra2 33.Rd6 Ba4+/- 34.Ra6 Re2=+ 35.Ke2 Bb5 36.Kf2 Ba6 37.c6 Rc8 38.Nd6 Rc7 39.Kg3 g5 40.Ra1 Bd3–/+ 41.Ra8 Kg7 42.Rc8 Rc8–+ 43.Nc8 Nd5 44.Nd6 Nc7 45.f4 h6 46.fg5 hg5 47.h4 f6 0–1. thedesertfox (1990) – gregory (1910), net–chess.com, 2004.

6.cd5 Nd5

7.Bc4 Bb7 8.Qb3+/- c6 9.b5!? Be7 10.Be5 +/-.

7.Bc4 Bb7 8.Qb3+/- c6 9.Nf3 0-0 10.Ne5 Qg5 11.Nf3 Qh5 (11...Qg2?? 12.Rg1 Qg1 13.Ng1+-) 12.d3 (12.Nc3 Re8+/-) 12...Nd7 13.Nbd2 N5f6 14.Rc1 (14.0-0 b5 15.Be6 c5 16.Bd7 Nd7+/-) 14...b5 (better is 14...Qg4 15.Qc2 Qg2=) 15.Bb5?? (better is 15.Be6+/-) 15...cb5–+ 16.0-0 Ng4 17.h3-/+ Nge5 18.Ne5 Ne5–+ 19.d4? Ng6 20.Qd3 Nh4 21.e4?? Qg5 22.g3 Ng6 23.Kh2 a6 24.Nf3 Qd8 25.Rc2 Qd7 26.d5 Rae8 27.Qc3? Ne5 28.Kg2? f6 29.Nd4 Nc4 30.Ne6 Be5 31.Nf8 Kf8 32.Qb3 Bb2 33.Rb2 Nb2 34.Qb2 Re4 0–1. mgriffin – otter, net–chess.com, 2001.

7.Bc4 Bb7 8.Qf3 c6= 9.b5 (9.Qg3!? Qf6 10.Nf3=) 9...Nf6=+ 10.bc6 (10.Nc3 0-0=+) 10...Nc6 11.Bb5 Qc7 12.Nc3 0-0 13.Qe2 (13.Bc6 Bc6 14.e4 Rfd8-/+) 13...a6 14.Ba4 (14.Bc6!? Bc6 15.e4-/+) 14...b5–+ 15.Bb3? (15.Bd1 Na5 16.e4 Nc4–+) 15...Na5 16.Ba2?? (better is 16.Bc2–+) 16...Bg2 17.Nf3 (17.Nd5 Nd5 (17...Bh1?! 18.Nc7 Bc7 19.f4=; < 17...Bd5 18.Bd5 Nd5 19.Rc1–+) 18.Bd5 Bd5–+) 17...Bh1 18.0-0-0 (18.Nd5 Nd5 19.Bd5 Rad8–+) 18...Bf3 19.Qf3 Qc6 (20.Qc6 Nc6–+) 0–1. mgriffin (1870) – sergeivanoff (2340), net–chess.com, 2001.

7.Bc4 Be6!? =.

7.Bc4 Nf6 8.d4 e4 9.Nc3 =.

7.Bc4 Nf6 8.Nf3 Bb7 (8...e4 9.Ng5 0-0 10.d3=) 9.0-0 (9.Ne5!? 0-0 10.Ng4+=) 9...Nbd7 10.Nc3 0-0 11.Nh4 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Qg4 Nf6 14.Qh3 Qd7 (14...Bc6 15.Nf5 Bd7 16.Qf3=) 15.Qd7+= Nd7 16.d3 Bg6 (16...Bb7 17.Nf5+=) 17.Ng6+- hg6 18.Bd5 Rac8 19.Bc6 Nb8 20.Bb7 Rcd8 21.d4 (21.b5 Nd7+-) 21...ed4+= 22.Bd4 (22.ed4 Rfe8+=) 22...c5 23.bc5 bc5 24.Bc3 Rd7 25.Bf3 Rfd8 26.Rfd1 Be7 27.Rd7 Nd7 28.g3 Nb6 29.a4 Rd3 30.Be5 Nd7 31.Bc7 c4 (31...Rd2!?+=) 32.Rc1+- c3 33.Be4 (33.Ba5 Nb6 34.Bc3 Na4+-) 33...Rd2? (better 33...Ba3!? 34.Bd3 Bc1=) 34.Rc3+- Nf6 35.Bf3 g5 36.Rc4 Bd6 37.Ba5 Ra2 38.Bd8 Be5 39.Kg2 Rb2 40.h3 Ra2 (40...Rb8 41.Be7 Re8 42.Bc5+-) 41.Rc8 Kh7 42.Bc6 g4 43.h4 Nh5 44.Bc7 Bc7 (44...Bc3 45.Bd5 Ra4 46.Bf7+-) 45.Rc7 Rc2 (45...a5+-) 46.Be4 g6 47.Bc2 Kh6 48.Rf7 a5 49.Ra7 Nf4 50.gf4 (50.ef4 Kh5 51.Rh7) 50...g3 51.f3 Kh5 52.Rh7 1–0. Swicarz,Maciej (2310) – Wieczorek,Mikolaj (1755), Wroclaw Poland, Adolf Anderssen Memorial, 2018.

5.c4 dc4

6.Bc4 a5 7.Nf3 e4 8.Ng5 0-0 (8...ab4?? 9.Nf7 (9.Bf7 Ke7 10.Bc4 Rf8+/-) 9...Qe7 10.Nh8+-) 9.Qb3 Qe7 10.Nc3 h6 11.Nf7 Rf7 12.Nb5 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Nc6 15.Bf6 Qf6 16.0-0 Ne5 17.Bf7 Nf7 18.Qc4 Bf5 19.Nd6 Qd6 20.Qb5 Qg6 21.Rc1 Nd6 22.Qd5 Kh7 23.Qe5 c6 24.h4 Bh3 25.Qh2 Bg4 26.Qe5 Be2 27.Rc2 Bf3 28.Qg3 Qg3 29.fg3 Be2 30.Ra2 Ba6 31.Kf2 Nc4 32.Kg1 Nb6 33.Rb2 g5 34.Rb3 Kg6 35.Rb2 Kh5 36.hg5 Kg5 37.Rb3 Nd5 38.Rb1 Bd3 39.Rb3 b5 (40.Rb2 Nb6–+). nitousche – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2004.

6.Bc4 a6 7.Qc2 0-0 8.Nf3 Nc6 9.Ng5 h6 10.h4 Qe7 (worse is 10...hg5 11.hg5 Re8 12.gf6 Qf6 13.Qh7 Kf8 14.Nc3+/-) 11.Nc3 Nd8?? (better is 11...Qd8=) 12.Nd5+- (12.Nd5 Re8 13.Ne7 Re7 14.Ne4 Ne4 15.Qe4+-) 1–0. combijack (1795) – arnepetersen (1690), gameknot.com, 2012.

6.Bc4 a6 7.Nf3 Qe7 8.0-0 (8.d3 0-0=) 8...0-0 (8...e4 9.Nd4=+) 9.d4 (9.d3 b5 10.Bb3 a5=) 9...ed4 (9...e4 10.Ne5=+) 10.Qd4 Nc6 (10...b5 11.Bd3 Rd8 12.Qh4 Bh2 13.Nh2 Rd3 14.Bf6 gf6 15.Ng4 Bg4 16.Qg4 Kh8 17.a4 ba4 18.Qf3=) 11.Qh4 Nd7 (11...Ne5 12.Ne5 Be5 13.Be5 Qe5 14.Nd2=) 12.Qh5 (12.Qe7 Ne7 13.Rd1 Nb6+=) 12...Nf6 (12...Nde5 13.Ne5 Be5 14.Bd3=) 13.Qg5 Be6 (13...h6 14.Bf6 hg5 15.Be7 Be7 16.Nc3=) 14.Bd3 (14.Nbd2 Ne8+=) 14...h6= 15.Qh4 Nd5 16.Nbd2 (16.Qe7 Nde7 17.Nc3 Rad8=) 16...Qh4=+ 17.Nh4 Be5 (17...Rad8 18.Rfd1=+) 18.Rab1 (18.Be5 Ne5 19.Be4 Rad8=) 18...Bb2 (18...Rad8 19.Be4=+) 19.Rb2 Rad8 20.Ne4? (better 20.Be4=+) 20...Ne3!–+ 21.fe3 Rd3 22.Nc5 Ra3 23.Nf5? (23.Rc1 Bc8–+) 23...b6 (23...Bf5 24.Rf5 b6 25.Nd7–+) 24.Na6 (24.Ne6 fe6 25.Nd4 Nd4 26.ed4 Rd3–+) 24...Bc4 (better 24...Bf5!? 25.Nc7 Be4 26.Rd1–+) 25.Rc1? (better 25.Nc7 Bf1 26.Kf1 Ra1 27.Ke2–+) 25...Ba6 (25...Ra6?! 26.Rc4 Ne5 27.Rd4-/+) 26.Rc6 (26.Nh6 gh6 27.Rc6–+) 26...Bc8 (better 26...Ra1 27.Kf2 Rf1 28.Kg3 Rf5 29.Rc7 Re8–+) 27.Ne7= Kh7 28.Kf2 (28.Rc7 Be6 29.Kf2 Rd8=) 28...Ra7 (28...Be6 29.Rc7 Rd8 30.b5=) 29.Rbc2 Be6 30.e4 (30.Rc7 Ra4 31.Nc6 Bd5=) 30...Ra4 (30...Rd8 31.h4-/+) 31.Rb2 (31.Nd5=+) 31...Re8 (better 31...Rd8!?-/+) 32.Rc7= Rd8 33.Nc6 (33.Rb7 Rd6=) 33...Rd7 34.Rd7 Bd7 35.Ne5 (35.Ne7 b5=) 35...Be6 36.Ke3 f6 37.Nc6 Kg6 (37...Ra3 38.Kd4=) 38.Ne7+= Kf7 39.Nd5 Bd5 (39...b5 40.Kd4 Ra1 41.Rc2+=) 40.ed5 Ke7 41.Kd4 Kd6 42.Kc4 Ra8 43.Re2 (43.Kb5 Rb8+=) 43...Rc8= 44.Kd4 (44.Kb5 Kd5 45.Rd2 Ke5 46.Kb6 Rb8 47.Ka5 Ra8 48.Kb5 Rb8 49.Kc4 Rc8 50.Kb3 Rb8+=) 44...b5 45.Re6 Kd7 46.Re4 Rc4 (46...h5 47.Kd3=+) 47.Kd3 Re4 48.Ke4 Kd6 (48...h5 49.Kf5 Kd6 50.Kg6 Kd5 51.Kh5=+ (51.Kg7?? Kc4–+)) 49.g4=+ g6 50.h3 (50.h4 h5 51.gh5 gh5=) 50...f5 (50...h5 51.gh5 f5 52.Kf4 gh5 53.Kf5 Kd5 54.Kg5=) 51.gf5= gf5 52.Kf5 Kd5 53.Kg6 Kc4 54.Kh6 Kb4 55.h4 (55.Kg5 Ka4 56.h4 b4=) 55...Kc4 (55...Kc5 56.h5=) 56.h5 b4 57.Kg7 (57.Kg5 b3 58.h6 b2=) 57...b3 58.h6 b2 59.h7 b1Q 60.h8Q ˝–˝. Nemes,Zoltan (2150) – Leviczki,Tibor, Debrecen Kinizsi Cup 4th, 1997.

6.Bc4 a6 7.Nf3 Bg4 8.Qb3 Qe7 9.Ng5 Be6? (better is 9...0-0 10.f3 Bf5+=) 10.Ne6+- fe6 11.Be6 Nbd7 12.Nc3 c6 13.Ne2 Rf8 14.Ng3 (14.d4!? Nd5 15.Bd5 cd5 16.Qd5 0-0-0+-) 14...g6+/- 15.0-0 b6?? (better is 15...0-0-0+-) 16.Rac1 c5 17.Bd7 (17.f4!? Rd8 18.d4 e4+-) 17...Nd7 18.Ne4 Rc8 19.Qd5 Bc7 20.bc5 bc5 21.Nc5 e4 (21...Nc5 22.Rc5 Rd8 23.Qc6 Rd7 24.Rfc1+-) 22.Qd7 (better is 22.Ne4 Rf5 23.Nd6 Qd6 24.Qd6 Bd6 25.Rc8 Ke7 26.Rh8+-) 22...Qd7 23.Nd7 Kd7 24.Rc4?? (better is 24.f3 ef3 25.Rf3+-) 24...Bh2-/+ 25.Kh2 Rc4 26.Bc3 Rfc8 27.Kg3 Ra4 28.Rh1 h5 29.Rb1 Ra3 30.Rb7 Ke8 (30...Rc7 31.Rb4-/+) 31.Rb4 Kd7 32.Re4 (32.Rb7 Rc7 33.Rb4 a5 34.Re4 Ra2-/+) 32...Rc6 33.Re5 Ra4 34.f4 Rb6 35.Rd5 Kc6 ˝–˝. Koerner,Helmut (1910) – Jiranek,Benno, 2rd Berlin Germany, Lichtenberger Somme, 2013.

6.Bc4 Nc6 7.Nc3 0-0 8.Nge2 e4 (8...Qe8 9.0-0=) 9.Qc2 Re8 (9...Bf5 10.f4 Re8 11.Ng3+=) 10.Ng3 e4 seems the pivot of the position (10.0-0 Bg4=) 10...Bg3 (10...Be5 11.Rb1 Bg3 12.hg3=) 11.hg3 (11.fg3 a6=) 11...Bf5 12.Ne2 Ne5 13.Rc1 Nc4 14.Qc4 c6 15.Nf4 Qd6 (15...a5 16.Qc5 Nd5 17.Nd5 cd5 18.Qd4=) 16.Qc5 Rad8 17.Bd4 Qc5 18.Rc5 Nd5 19.Bb2 (19.b5 b6 20.Rc6 Bd7=) 19...Bg4 (19...Be6 20.Ke2=+) 20.Rh4 (20.Bd4 Be6=+) 20...f5=+ 21.Ne2 (21.Rh2 a6=+) 21...Be2 22.Ke2 Rd7 (22...Re6 23.g4 f4 24.g5=+) 23.Rc2 (23.Bd4 Red8=+) 23...a6 24.Rh1 h6 (24...Nc7 25.f3=+) 25.Bd4 (25.Rh5 Rf8=+) 25...Kh7 (25...Ra8 26.Rh5 a5 27.Rf5 ab4 28.ab4 Nb4 29.Rc4=) 26.d3 ed3 27.Kd3 Nc7 (27...Nf6 28.Rd1=+) 28.Rc4 (28.Rc5 Nb5 29.Rf5 Na3=+) 28...Ne6 29.Kc3 (29.Rd1 Red8 30.Ke2 Kg6=+) 29...Red8 30.Bb6 Rd3 31.Kb2 R8d7 32.Re1 (32.Rhc1 Kg6=+) 32...Ng5 33.f3 Nf7 34.Rc2 Nd6 (34...g6 35.e4=+) 35.a4 g6 (35...Kg6 36.e4=+) 36.Bd4 (36.e4 fe4 37.fe4 Re7=+) 36...Kg8 (36...Re7 37.Rcc1=) 37.Rc3= Rd2 ˝–˝. Malmstroem,Jan – Woelfelschneider,Peter, email 4AMM–F, 1998.

6.Bc4 Nc6 7.Nf3 e4 8.Ng5 0-0 9.Qb3 (better is 9.Qc2 Bf5 10.Nc3=+) 9...Ne5?? (better is 9...Qe7 10.d3 a5=) 10.Be5+/- Be5 11.Ra2?? (better is 11.Nf7 Rf7 12.Bf7 Kf8 13.Nc3+-) 11...Qe7=+ 12.0-0 (12.Nc3!?=+) 12...h6 13.Nh3 Qd6 14.Kh1 (14.Nf4 c6 15.Ng6 Bh2 16.Kh1 Be5 17.Nf8 A) < 17...Kf8 18.d4+/- (< 18.Bf7 Qe7 19.d4 ed3=+); B) 17...Qf8=) 14...Bh3 15.gh3 Bh2 16.Qc3 Be5 17.Qc2 Qd7 18.Kg2 Ng4?? 19.Qe4+/- Nh2 20.Rh1+- Rae8 21.f4 Ng4 22.hg4 Qg4 23.Kf2 Bf6 24.Qb7 Bh4+/- 25.Rh4! Qh4 26.Ke2 Qf4= 27.Bd5 Qh2 28.Bg2 Qh5 29.Qf3+/- Qf3 30.Bf3 g6 31.Rc2 Re7 32.Nc3 1–0. clochard (2215) – dsteiert (2160), net–chess.com, 2005.

6.Bc4 Be6 7.Qe2 Nc6 (7...Qe7 8.Nc3=+) 8.d3 (8.Be6 fe6 9.Qc4 Qd7=) 8...Bc4=+ 9.dc4 e4 (9...0-0 10.c5 Be7 11.Nc3=+) 10.f4= ef3 (10...0-0 11.Nh3=) 11.Nf3 Qe7 12.Nc3 Ne5 13.e4 (13.0-0-0!? c6 14.Rd6 Qd6 15.Rd1+=) 13...Nf3=+ 14.gf3 Be5 (14...0-0 15.Nd5 Nd5 16.cd5=+) 15.0-0-0 (15.Nd5 Nd5 16.Be5 0-0 17.ed5 Rae8=) 15...c6 16.Rhg1 a5 17.b5 (17.ba5 0-0=+) 17...cb5 (better 17...0-0!?=+) 18.Nd5+= Nd5 19.Rd5 f6 20.Be5 fe5 21.c5 (better 21.Qb2 0-0 22.Re5=) 21...Rb8?? (21...0-0 22.Qb5 A) 22...Rf3 23.Rd7 Qf6 24.c6 Qc6 25.Qc6 bc6 26.Rgg7 (worse 26.Rdg7 Kh8=+) 26...Kh8 27.Rh7 Kg8 28.Rdg7 Kf8 29.Rg5+=; B) 22...Rad8=+) 22.Qb5+- Kf8 23.Kc2 (better 23.Rd7 Qe6 24.Rdg7 Qh6 25.Kc2 Qg7 26.Rg7 Kg7 27.Qd7 (27.Qa5?! Rhe8+-) 27...Kg6 28.Qe6 Kg5 29.Qe5 Kg6 30.Qe6 Kg5 31.Qf5 Kh6 32.Qf6 Kh5 33.Qg7+-) 23...Rd8?? (23...Qh4 24.Rgd1 g6+- (24...Qh2 25.R1d2 Qh3 26.Rd8 Rd8 27.Rd8 Ke7 28.Rh8 Qg2 29.Kc3 Qf3 30.Qd3 Qd3 31.Kd3+-)) 24.Kd3 (better 24.Rd8 Qd8 25.Rd1+-) 24...Kf7 25.Kc4 Qe6?? (better 25...Rhe8+=) 26.Qb7+- Qe7 (26...Ke8 27.Rg7 Rg8 28.Rg8 Qg8 29.Qc6 Kf7 30.Qc7 Kf6 31.Qd8 Qd8 32.Rd8 Ke7 33.Rd5 Kf7 34.c6 h5 35.c7 Ke7 36.c8Q Kf6 37.Qf5 Kg7 38.Rd7 Kg8 39.Qe5 Kf8 40.Qb8) 27.Rg7!! Kg7 28.Qe7 Kg6 29.Qe5 (29.Qe6 Kg7 30.Qe5 Kf7 31.Qc7 Kg6 32.Qg3 Kf7 33.Rf5 Ke6 34.Qe5 Kd7 35.Rf7 Kc6 36.Rc7) 29...Rhe8 30.Kd4 (30.Kd4 Re5 31.Rd8+-; 30.Qg3 Kf7 31.Rf5 Ke6 32.Qe5 Kd7 33.Rf7 Re7 34.Qe7 Kc6 35.Qb7) 1-0. mordor1 (2115) - Lance5500 (2395), lichess.org, 2016. (=1.a3 d5 2.e3 e5 3.b4 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.c4 dc4 6.Bc4)

6.Bc4 Qe7 7.Nc3 a6 (7...0-0 8.d4=+) 8.Nge2 b5 (8...0-0 9.0-0=) 9.Bb3 Bb7 10.0-0 Nbd7 11.Ng3 g6 12.d4 0-0 13.Re1 h5 (13...Rfe8!?=) 14.Qc2+/- Kg7 15.Rad1 Ng4 (15...Rfd8 16.Nge4+/-) 16.h3 Nh6 (16...Ngf6!?+/-) 17.Nd5+- Bd5 18.Bd5 Rab8 19.Ne4 (19.Bc6 Nf6+-) 19...Nb6 20.Bb3 ed4 (20...Nf5 21.Nc5+-) 21.Nd6 (21.Bd4 f6+-) 21...cd6 22.Rd4 Kh7 23.Qd3 Rbd8 (23...Nf5 24.Re4 Qg5 25.Rc1+-) 24.Re4 Qb7 25.Bf6 Rd7 26.Rh4 Re8 27.f3 Nc4 28.Bc4 bc4 29.Rc4 Re6 (29...d5 30.Rd4+-) 30.Rf4 (30.Bd4 Nf5+-) 30...Ng8 (30...Qb5 31.Qc3+-) 31.Bb2 f6 32.Rf5 (32.Rc1 d5+-) 32...Kh6 (32...Re5 33.Be5 de5=+) 33.Ra5+- d5 34.g4 Ne7 35.Rc1 Qb8 36.Kg2 h4 37.f4 Qb7 38.Bf6! d4 39.Kg1 Re3 40.Rh5! (40...gh5 41.g5#; 40.Qa6 Rg3 41.Kf2 Qf3 42.Ke1 Rg1 43.Kd2 Rg2 44.Ke1 Qe3 45.Kd1 Rd2#) 1–0. Kruger,D – Stabenow,Juergen, corr SOK–89–47, 1989.

6.Bc4 Qe7 7.Nc3 c6 8.Rc1 (8.Nf3 e4 9.Ng5 0-0=) 8...Be6 (8...a5!?=+) 9.Be6= Qe6 10.Nf3 0-0 11.0-0 e4 (11...Rd8 12.d3=) 12.Nd4 Qe5 13.f4 ef3 14.Nf3 Qh5 15.Ne2 Nbd7 16.Rc4 Ng4 17.Nf4 Bf4 18.Rf4 f5 (18...Rfe8 19.Nh4 f5 20.g3+/-) 19.h3 Nh6 20.Qb3 Qf7 21.Qc3 Nf6 22.Rh4 Ne4 23.Qe5 Qf6 (23...Rfe8 24.Qf4 Rad8 25.Bg7 Qg7 26.Rh6 Nd2 27.Nd2 Rd2 28.g4 fg4 29.hg4=) 24.Qf6 Nf6 (24...gf6?? 25.Rh6 Kg7 26.Rh4+-) 25.Nd4 Rae8 (25...Rad8 26.Ne6 Rd2 27.Bc3=) 26.Nf5+/- Nf5 27.Rf5 Re6 28.Bf6 (28.Rhf4 Rd8+/-) 28...Rff6 (28...Ref6 29.Rf6 Rf6 30.d4+/-) 29.Rf6 gf6 30.Rd4 Re7 31.Kf2 Kf8 32.Kf3 Rg7 33.Rd8 Ke7 34.Rd4?? (34.Ra8 a6+/-) 34...Ke6 35.g4 f5 36.d3 fg4 37.Rg4 Rf7 38.Ke4 Kd6 39.Kd4 Ke6 40.Rh4 Kd6 41.Rh6 Kd7 42.e4 Re7 43.e5 Rg7 44.Ke4 Ke7 45.d4 Kd7 46.b5 Kc7 47.bc6 bc6 48.e6 Kd6 49.e7 Ke7 50.Rc6 Rg3 51.Rc7 Kd6 52.Rh7 Ra3 53.Rh6 Ke7 54.d5 Kd7 55.h4 a5 56.Kd4 Ra1 57.Kc5 Rc1 58.Kb5 Rd1 59.Kc4 Rc1 60.Kd4 Ra1+- 61.Ke5 Re1+/- 62.Kf5 Rd1 63.Ke5 (better is 63.Ke4!?+/-) ˝–˝. Wall,Bill – Chappell,Alan, Sunnyvale CA, 1988.

6.Bc4 Qe7 7.Nc3 Be6 8.Qb3 Bc4 9.Qc4 Nbd7 10.Nge2 Nb6 11.Qb3 0-0 12.Ng3 (12.d4 e4=+) 12...Qd7 (12...e4 13.0-0=+) 13.0-0=+ Qg4 14.d3 Kh8 (14...a5 15.Nge4 Ne4 16.Ne4 ab4 17.ab4 Ra1 18.Ra1=) 15.h3 (15.Nb5 Nbd5=) 15...Qg6 16.Rfe1 (16.Nce4 Ne4 17.Ne4 Rad8=) 16...Nh5 (16...Qd3!? 17.e4 Rad8-/+) 17.Nh5 Qh5 18.e4 Rae8 (18...Rfd8 19.Qd1 Qd1 20.Rad1=) 19.Re2 (19.Nb5 Nc8=) 19...Re6 20.Qd1 Qg5 21.Rc2 Rg6 22.Qf1 (22.Qf3 Rd8=) 22...h5 23.Bc1 Qe7 24.Be3+= f5 25.f3 f4 26.Bf2 Rh6 27.Nb5+= g5 28.Nd6 cd6 29.Kh2 g4 30.Bb6 ab6 31.Rac1 Qe6 32.d4 gh3 33.gh3 Rg6 34.d5 Qg8 35.Qf2 Rg3 36.Rg1 h4 37.Qb6 Rc8 38.Rcg2+/- Qg6 39.a4 Rg8 40.Qf2 Qe8 41.Qa2 Qd7 42.Rg3+= hg3 43.Kg2 Rc8 44.Re1 Rc3 45.Re2 Qc7 46.a5 Rc1 47.Qb3 Ra1 48.Rc2+/- Qb8? 49.Qc3+- (49...Rd1 50.Qc8 Qc8 51.Rc8 Kg7 52.Rc2=) 1–0. Bulcourf,Carlos (2205) – Groesman,Gustavo, Buenos Aires op GPI, 1991.

6.Bc4 0-0

7.Qb3 a5 8.b5 Nbd7 9.d4 a4 10.Qc2 ed4 11.Bd4 Ne5 12.Be2 Re8 13.h3 (13.Nf3 c5 14.Be5 Be5 15.Ne5 Re5=) 13...Bd7 14.Qb2 c5 15.bc6 bc6 16.Nf3 Rb8 17.Qc2 Nf3 18.Bf3 c5 19.Bc3 Bb5 (19...Qe7 20.Nd2=+) 20.Nd2 Bc7 21.Be2 (better 21.Qf5=+) 21...Be2-+ 22.Ke2 Nd5 23.Rhd1 Nc3 24.Qc3 Be5 25.Qc5 Ba1 26.Ra1 Qd7 27.Qc2 (27.Rd1 Red8 28.Qc2 Rbc8-+) 27...Rec8 28.Qd3 Qd3 29.Kd3 Rb2 30.Rb1?? (30.Nc4 Rd8 31.Ke4 Rf2 32.g4-+) 30...Rd8 31.Kc3 Rbd2 32.Rb4 Rf2 33.Ra4 Rg2 34.h4 Rg3 35.Re4 f5 36.Re5 f4 (36...f4 37.Kc4 Re3-+) 0-1. petrobbo (2020) - Jon_Brady (2425), ChessWorld.net, 2019.

7.Qb3 Qe7 8.Nf3 Nc6 9.Nc3 (9.d3 Bg4=+) 9...Re8 (better is 9...e4!? 10.Ng5 a5-/+) 10.Ng5= Nd8 11.Qc2 Ne6?? (better is 11...c6!?=) 12.Nd5+/- Nd5?? (better is 12...Qd8 13.Nf6 Qf6 14.Qh7 Kf8+-) 13.Qh7 (13...Kf8 14.Qh8#) 1–0. Polich,Duane – Somebody,Else, internet, 1989.

7.b5 a6 8.Nc3-/+.

7.b5 Qe7 8.Nf3 a6 9.a4 e4 10.Nd4 c5 11.bc6 Nc6 12.Nc6 bc6 13.Qc2 Rb8 14.d3 ed3 15.Bd3 Ng4 (15...Rd8 16.Bc3=+) 16.Bc1 (better 16.Bh7 Kh8 17.Bd3+=) 16...Qh4 h2 draws heavy fire 17.g3 Qf6 18.0-0?? (better 18.Ra2-/+) 18...Qa1-+ 19.Qc6 (19.Nd2 f5-+) 19...Ne5 (19...Rb1?! 20.Bb1 Qb1 21.Qd6-+) 20.Qd6 Bh3 (20...Nd3 21.Qb8 Bh3 22.Qb3 Bf1 23.Ba3-+) 21.Rd1 (21.Qa3 Qa3 (21...Rb1?! 22.Bb1 Nf3 23.Kh1 Qa3 24.Ba3 Bf1 25.Bh7 Kh7 26.Bf8-+) 22.Ba3 Nd3 23.Bf8 Bf1 24.Kf1 Rb1 25.Ke2 Nc1 26.Kd1 Kf8-+) 21...Nf3 (better 21...Rfd8 22.Qb8 Rb8 23.Bc2-+) 22.Kh1 Rfd8 (22...Rb1 23.Bb1 Qa4 24.Ba3=; 22...Qa4?! 23.Nc3 Qa5 24.Qd5 Qc3 25.Qf3-+) 23.Qc7 (23.Qc6 Qb1! 24.Qf3 Rd3 25.Rg1-+) 23...Qb1! 24.Be2 (24.Bb1 Exploits the pin 24...Rd1 A classical mating theme) 24...Rd1 25.Bd1 Rc8 (25...Rc8 26.Qc8 Bc8-+) 0-1. petrobbo (2015) - Coroticus (2460), ChessWorld.net, 2014.

7.Qc2 a5 8.b5 Nbd7 9.Nc3 (9.Nf3 Qe8=+) 9...Nc5 (9...Nb6 10.Bd3=+) 10.Nge2= e4 11.Ng3 (11.0-0 Ng4 12.h3 Qh4=) 11...Qe7 (11...Bg3 12.hg3 Be6 13.Be6 Nd3 14.Ke2 fe6 15.Rh4=+) 12.f3 Bg3 13.hg3 Be6 (13...Qd6 14.0-0 ef3 15.Rf3=+) 14.Ne4 Nfe4 15.fe4 Bc4 16.Qc4 Rad8 17.0-0 (17.Bc3 Ne4 18.Rd1 Qe6 (18...Ng3? 19.Qg4 f5 20.Qg3+-; 18...Nc3?! 19.Qc3 Rd5 20.Rc1-/+) 19.Qe6 fe6-/+) 17...Ne4-/+ (17...Rd2?! 18.Bg7 Kg7 19.Qc3 Kg8 20.Qd2=) 18.Rad1 Rd6 (18...Rd7 19.Bd4-/+) 19.Rf5 (19.d3 Ng3 20.Rf3 Qg5=+) 19...Ng3-/+ (19...Nd2? 20.Qc3 f6 21.Rd2+-) 20.Rc5 (20.Re5 Qd8 21.d3 c6=+) 20...Rh6 (20...Rd2 21.Rd2 Qe3 22.Kh2 Qd2 23.Bg7 Kg7 24.Qg4 Kh8 25.Qg3 Qh6 26.Kg1–+) 21.Rc7 Qd6 22.Qg4=+ .Rg6 23.Rd7?? Qc5 24.Qf3= Qb5 25.Rb7=+ Qg5 26.Rc1= Qh4 27.Rd7 Qh1 28.Kf2 Qh2 29.d3?? Nf5 30.Rf7?? Kf7–+ 31.Qd5 Re6 32.Ke2 Ne3 33.Qb7 Re7 34.Qb3 Nd5 (35.Kd1 Qg2 36.Qd5 Qd5 37.Kc2 Rc8 38.Kb1 Rc1 39.Kc1 Re2 40.Kb1 Qb3 41.Kc1 Qc2#) 0–1. Steffens,Olaf (2305) – Gabriel,Christian (2555), Pyramiden Franken Cup 1st, 1998.

7.Qc2 a5 8.b5 Qe7 9.Nc3 Be6 (9...Nbd7 10.Nf3=+) 10.Be6= Qe6 11.Nf3 Nbd7 (11...Qg4 12.0-0=) 12.0-0 e4 (12...Rad8 13.d3=) 13.Nd4 Qg4 14.f3 Qh5 15.h3 (15.fe4 Qh2 16.Kf2 Bg3 17.Kf3 Ne5 18.Ke2 Qg2 19.Rf2 Qf2 20.Kd1 Qe1; < 15.Ne4 Qh2 16.Kf2 Ne4 17.fe4 Bg3 18.Ke2 Qg2 19.Kd3 Rae8–+) 15...Qe5 16.f4 (16.fe4 Qh2 17.Kf2 Bg3 18.Kf3 Ne5 19.Ke2 Qg2 20.Rf2 Qf2 21.Kd1 Qe1; < 16.Ne4 Qh2 17.Kf2 Ne4 18.fe4 Bg3 19.Ke2 Qg2 20.Kd3 Rfe8-/+) 16...Qe8 17.Nf5 (17.d3 ed3 18.Qd3 Rd8=) 17...Qe6 (17...Nc5 18.Na4 Qb5 19.Bf6 Qa4 20.Qc3=) 18.g4 (18.Nd4 Qe7=) 18...Nc5 19.Na4 Na4 20.Qa4 Rfe8 21.Rae1 (21.Rac1 h5 22.Nd6 cd6+=) 21...Bf8=+ 22.Rc1 Nd5 23.Qd4 f6=+ 24.Qc4 Rac8 25.Nd4 Qd7 26.f5 c6 27.bc6 bc6 28.Rc2 Rb8 29.Kg2 Rb7= 30.Ne6 Re6 31.fe6 Qe6 32.Qa6 Qd7 33.Bd4 Ba3= 34.Rc6 Rb8 35.Qc4 Rb4 36.Rc8 Kf7 37.Rc7 Rc4 38.Rd7 Ke6 39.Rg7 Bb4 40.Rf2+- a4 41.Rh7 a3 42.Ra7 (42...Bd6 43.Ra5+-) 1–0. Baer,Werner – Perlitz,Heinz, TT–10 ETC, 2003.

7.Qc2 a6 8.Nf3 b5 9.Bb3 Bb7 10.Nc3 (10.Be5 a5 11.Bd6 Qd6 12.ba5 c5=) 10...Bf3 11.gf3 Nbd7 12.Ne4 Be7 13.Ng5 a5 14.ba5 Ra5 15.h4 Bd6 16.Ke2 h6 (16...Nc5 17.f4 Nb3 18.Qb3 ef4 19.Qc2-/+) 17.Rag1 (17.Qg6 Qe7 18.Rag1 hg5 19.hg5 Qe6 20.Be6 Nb8 21.gf6 fe6 22.Qg7) 17...Qe7?? (better is 17...c5 18.Nf7 Rf7 19.Bf7 Kf7 20.Qg6 Ke6 21.Qg7 Bf8+=) 18.Qg6+/- Ba3?? (18...hg5 19.hg5 Qe6 20.Be6 b4 21.gf6 fe6 22.Qg7) 19.Nf7 Ne8 20.Ng5 1–0. combijack (1820) – arnepetersen (1745), gameknot.com, 2012.

7.Qc2 a6 8.Nf3 Nbd7 9.Nc3 c6 (9...Qe7 10.0-0=) 10.Ng5 (10.Bd3 h6=) 10...Qe7 (10...h6 11.Nge4 Nb6 12.Bd3=) 11.h4 (11.0-0 Nb6 12.Bd3 g6+=) 11...b5 (11...h6 12.Nge4=) 12.Ba2 Nb6 (12...Bb7 13.Ne2 g6 14.h5+-) 13.Nce4+/- Bf5 14.Qc6 Ne4 15.Ne4 (worse is 15.Qb6 Qd7 16.Bd5 Bb4 17.ab4 Qd5 18.Ne4 Qe4=) 15...Be4 (15...Rad8 16.Bb3+/-) 16.Qe4 Na4 17.Bc3 (17.Rb1 Nb2 18.Rb2 a5+/-) 17...a5 (17...Rac8 18.Rc1+=) 18.0-0+/- (18.ba5?! Nc3 19.dc3 Ra5=) 18...Kh8 19.g3 (19.Bd5 f5 20.Qb1 Ra7+=) 19...f5 20.Qd5 f4 21.ef4 (21.Qe4 Nc3 22.dc3 ab4 23.ab4 Rac8+/-) 21...ef4 22.Rae1 Nc3 23.dc3 Qc7 24.g4 (24.Bb1 A) 24...fg3? 25.Qe4 g5 26.Qd4 (26.hg5?! Qa7 27.Qe3 ab4 28.ab4 Rf2=) 26...Qg7 27.Qd6 gf2 28.Rf2 Rf2 29.Kf2 gh4 30.Qd4+-; B) 24...Rad8 25.g4 ab4 (25...Qc3 26.Qh5 g6 27.Bg6=) 26.cb4 g6+/-) 24...ab4+= 25.cb4 (25.ab4 Rfd8 26.Bb1 g6+=) 25...Ra3= 26.Bb1 Rh3 (26...Bb4 27.Qe4 g6 28.Qb4+-) 27.Kg2 (27.Re6!? Bb4 28.Qe4 (28.Qb5? f3 29.Re5 Bd6–+) 28...Rh4 29.Qb4 Rg4 30.Kh1 Rh4 31.Kg1 Rg4 32.Kh1 Rh4 33.Kg1 Rg4=) 27...Rh4-/+ 28.f3 Bb4 29.Rc1 Qe7 30.Qb5?? (better is 30.Qe4-/+) 30...Bd2–+ 31.Rcd1 (31.Qd3 Bc1 32.Rc1–+) 31...Rh2!! 32.Kh2 Qh4 33.Kg2 Qg3 34.Kh1 Qh3 35.Kg1 Qg3 (35...Be3 36.Rf2 Qg3 37.Kh1 Bf2 38.Qf1 Qf3 39.Qg2 Qd1 40.Kh2 Qe2 41.Be4 f3 42.Bf5 Bg1 43.Kg3 fg2 44.Kh4 Bf2 45.Kg5 Qd2 46.Kh5 Qh6) 36.Kh1= Qh3 37.Kg1 Be3 38.Rf2 Qg3 39.Kh1 Qh3 (39...Bf2 40.Qf1 Qf3 41.Qg2 Qd1 42.Kh2 Qe2 43.Bf5 f3 44.Qg3 Bg3 45.Kg3 g5 46.Bh7 Qg2) 40.Kg1-/+ Qg3 41.Kh1 Bf2 42.Qh5 (42.Qf1 Qf3 43.Qg2 Qd1 44.Kh2 Qe2 45.Be4 f3 46.Qg1 Bg1 47.Kg1 Qg2) 42...Qf3 43.Kh2 Bg3 44.Kh3 (44.Kg1 Qd1 45.Kg2 Qe2 46.Kg1 Qf2 47.Kh1 Qf1) 44...Be1 45.Kh2 Qf2 46.Kh1 Qf1 0–1. Sadiku,Bedri (2195) – Soors,Stef (2390), 20th European Teams, 2015.

7.Qc2 a6 8.Nf3 Qe7 9.Nc3 =.

7.Qc2 Nc6 8.Nf3 Re8 9.Ng5 Be6 (9...Re7 10.f4 a6 11.Bd5+=) 10.Be6 fe6 11.Nc3 g6 12.Nce4 Ne4 13.Ne4 Rf8 14.Qc4 Qe7 15.0-0 Nd8 16.Rac1 c6 17.Qc3 Bc7 18.a4 a6 19.b5 ab5 20.ab5 Qh4 21.f3 Qe7 22.Ra1 cb5?? (better is 22...Ra1 23.Ra1 Rf5+/-) 23.Ra8+- Nc6 24.Rf8 Kf8 25.Qc5 (25.Qc5 Qc5 26.Nc5+-) 1–0. combijack (1770) – aramberber (1690), gameknot.com, 2010.

7.Qc2 Nbd7 8.Nf3 Re8 9.Ng5 b6?? (better is 9...Re7=) 10.Nf7+- (10.Nf7 Qe7 11.Nd6 Kf8 12.Ne8 Ke8 13.0-0+-) 1–0. combijack (1795) – jpiscis (1665), gameknot.com, 2013.

7.Qc2 Bg4 8.Nc3 Nbd7 9.Nge2 c5 (9...a5 10.b5=+) 10.f3 Bh5 11.b5 Nb6 12.d3 Bg6 (12...a6 13.0-0=) 13.e4= Ne8 14.Ba2 (14.0-0 Qd7=) 14...c4 (14...Qh4!? 15.g3 Qh3=+) 15.dc4+= Rc8 16.0-0 (16.Na4 Qc7=) 16...Nc4 17.Bc4 Rc4 18.Qb3 Rc8 19.Rfd1 Nf6 20.Rac1 Qe7 21.a4 Rfd8 22.Nd5 Nd5 23.Rd5 h6 (23...Rc7 24.Rc7 Qc7 25.Kh1+=) 24.Rc8 Rc8 25.h3 (25.Qd3 Bc7=) 25...Qe6 26.Ba3 Ba3 27.Qa3 Rc2 28.Qd3 Rb2 29.Kh2 ˝–˝. Sorcinelli,Andrea (1960) – Sorbi,Luca (2000), FICGS, 2013.

7.Nc3 a5 8.b5 Nbd7 9.Qc2 Nc5 10.Nf3 e4 11.Ng5 (better is 11.Nd4+=) 11...Qe7?? (better is 11...Bf5 12.Na4 Na4 13.Qa4 Ng4-/+) 12.f3+= ef3?? (better is 12...Be6 13.Be6 Nd3 14.Ke2 fe6 15.Nge4 Nb2 16.Qb2 Rad8+=) 13.Nd5+- f2 (13...Nfe4 14.Ne7 Be7 15.Ne4 f2 16.Nf2+-) 14.Kf1 (14.Kf1 g6 15.Nf6 Kg7 16.Nd5 Qe5 17.Be5 Be5 18.d4+-) 1–0. Steffens,Olaf (2275) – Mueller,Reinhold (2285), Verden/Aller GER, Men Ch, 2014.

7.Nc3 a5 8.b5 Nbd7 9.Qc2 Qe7 10.Nf3= Nb6 11.Bd3 h6 12.Be2 Re8 13.h3 (13.0-0 Be6=) 13...Bd7 14.g4 (14.0-0 e4 15.Nd4 Qe5-/+) 14...e4-/+ 15.g5 (15.Nd4 Rad8-/+) 15...hg5 (15...Nh7!? 16.Qe4 Qe4 17.Ne4 Re4 18.gh6–+) 16.Ng5 c6 17.Rg1 cb5 (17...Rac8!? 18.Qb3 Nbd5+=) 18.Nce4= Ne4 19.Bg7?? (19.Ne4 Qe4 20.Bd3=) 19...Ng5 (19...Bh2 20.Rg2 Ng5 21.Bh6–+) 20.Bh6 Bf4 21.Bg5 Bg5 22.h4 Rac8 23.Qd3 Rc5 24.f4 (24.Qd4 f6 25.f4 Rec8–+) 24...Bf5 (24...Qf6 25.Kf2 Qh8 26.h5–+) 25.Qb3?! (25.Qd4 Rd8 26.Rg5 Qg5 27.fg5 Rd4 28.ed4–+) 25...Bc2 26.Qb2 Bg6 (26...Na4!? 27.Qa2 Qe4 28.hg5–+) 27.hg5 Nc4 28.Bc4 bc4 29.Qc3 Qe4 30.Kf2 Qd3 31.Rg3 (31.Qd3 Bd3 32.a4–+) 31...Qc3 32.dc3 Rd5 (better is 32...Rb5 33.Rc1–+) 33.Kf3 (33.Ra2 Rd3 34.Rc2 Kg7–+) 33...Be4 34.Kg4 (34.Ke2 Red8 35.Kf1 Rd2–+) 34...Bf5 35.Kf3 Rd3 36.Ke2 Rc3 37.Rh1 Rc2 (37...Rc2 38.Ke1 Rc1 39.Kf2 Rh1–+) 0–1. Steffens,Olaf (2275) – Mueller,Oliver (2255), Verden/Aller GER, Men Ch, 2014.

7.Nc3 a6 8.Nge2 b5 9.Bb3 Bb7 10.0-0 Nbd7 11.d4 ed4 12.ed4 Rc8 13.Rc1 Re8 14.Ng3 Nb6 15.Rc2 Nbd5 16.Re1 Re1 17.Qe1 Nf4 18.f3 Qd7 (18...Nd3 19.Qe3 Nb2 20.Rb2 Bg3 21.hg3+=) 19.Nce4 Ne4 20.Ne4 Re8 21.g3 Nh3 22.Kg2 Ng5! 23.Re2 (23.Ng5 Qe7 Double attack (23...Re1 Pinning; 23...Re1 Deflection; 23...Qe7 Decoy)) 23...Qh3–+ 24.Kh1 Nf3 25.Bf7 (25.Qf2 Re4 26.d5 Nh2 27.Qg2 Qg2 28.Rg2–+) 25...Kf7 26.Qf2 Qh2! 27.Qh2 Nh2 28.Kh2 Re4 29.Rf2 (29.Re4 Be4 30.Kh3 Ke6–+) 29...Kg6 (29...Kg6 30.d5 Re3–+) 0–1. snowman100 (1650) – adanbaev, gameknot.com, 2011.

7.Nc3 a6 8.Nge2 b5 9.Bb3 Be6 10.0-0 Nbd7 (10...Bb3 11.Qb3 c5 12.bc5 Bc5 13.d4 ed4 14.Nd4 Bd4 15.Rad1=) 11.d4 ed4 12.Nd4 Bc4 (12...Bb3!? 13.Qb3 c5=) 13.Bc4+= bc4 14.Nc6 Qe8 15.Na5 Nb6 16.Qe2 Qe6 17.Rac1 Ng4 18.h3 Ne5 19.Ne4 The pressure on the isolated pawn grows (19.Rc2 c5 20.bc5 Bc5+=) 19...Nd3= 20.Nd6 Nc1 (worse 20...Qd6 21.Rc2+/- (worse 21.Nc4 Nc1 22.Rc1 Qe6=)) 21.Rc1 Increasing the pressure on the isolated pawn on c4 21...cd6 22.Nc4 Nc4 23.Qc4 (23.Rc4 d5 24.Rg4 f6=) 23...Qc4=+ 24.Rc4 Rfc8 (better 24...Rac8 25.Re4 Rc2=+) 25.Rd4?? (better 25.Rg4 g6 26.Bf6=+) 25...Rc2-+ 26.Bc3 (26.Rd6 Rb2 27.Rd5 a5-+) 26…Rc3 0-1. dannysmet (2090) - Ole_g64 (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

7.Nc3 b6 8.Qf3 c6 9.h3 (9.Ne4 Ne4 10.Qe4 a5=) 9...Bb7 10.Nge2 Nbd7 (10...Qd7 11.Ng3=+) 11.Ng3= Rb8 12.Nf5 Qc7 (12...c5 13.e4 cb4 14.Nd6 bc3 15.Bc3=) 13.Nd6 (better is 13.Qg3!? g6 14.Rd1+/-) 13...Qd6= 14.0-0-0?? (better is 14.Qg3=) 14...c5–+ 15.bc5 Bf3 16.cd6=+ Bd1 17.Rd1 Rbc8 18.Bb3 Ne4-/+ 19.f3 Nf2 20.Rf1 Nd3 21.Kb1 Nb2 22.Kb2-/+ a6 23.Nd5= Rcd8 24.Ne7 Kh8 25.Rc1 Nc5-/+ 26.Rc2 Rd6–+ 0–1. mgriffin (1815) – tomy (2000), net–chess.com, 2001.

7.Nc3 Nc6 8.Qc2 =+.

7.Nc3 Qe7 8.d3 a5 9.b5 Nbd7 10.Nf3 Nb6 11.Ba2 Be6 (11...Ba3?? 12.Ba3 Qe8 13.Bf8 Kf8 14.Ng5+-) 12.Be6 Qe6 13.0-0 a4 14.Qc2 h6 15.h3 Nfd7 16.Nd2 Nc5 17.Rab1 Nb3 18.Rfd1 Rfc8 19.Bc1 Nd2 20.Qd2 f5 21.Bb2 Rf8 Black plans f4 22.Ne2 Rae8 23.Re1 Rf7 24.Qc1 Ra8 25.Rd1 f4 26.ef4 ef4 27.Nd4 Qd7 28.Qc3 Be5 29.Re1 Nd5 30.Qc4 Bd4 31.Bd4 f3 32.Re4 fg2 33.Kg2 Raf8 34.Rg1 Kh7 (34...Kh7 35.Kh2 Nf4=) 0–1. Fournier,Frederic (2440) – Docx,Stefan (2825), chess.com ( World League Super Cup), 2010.

7.Nc3 Re8 8.Nf3= Be6 9.Be6 Re6 (< 9...fe6 10.d3+=) 10.d4 (10.Ng5 Re7=) 10...e4 11.Nd2 (11.Ng5 Re7=) 11...c6 12.Qc2 (12.0-0 Qc7 13.h3 Qe7=) 12...Qe7 13.Nc4 Nbd7 14.Nd6 (14.0-0 Bc7=) 14...Qd6 15.Rc1 Nb6 16.h3 Nbd5 17.Qe2 (17.0-0 a5=+) 17...Nc3 (17...a5 18.b5=+) 18.Rc3 (18.Bc3 Nd5=) 18...Nd5 19.Rc5 a6 (19...Qd7 20.0-0=+) 20.0-0 Rae8 (20...f5 21.Bc1=+) 21.Bc1 (21.Rfc1 f5=+) 21...Rg6 22.g3 (22.Qh5 Qf6=+) 22...f5 (22...Rh6 23.Kg2-/+) 23.Kh2 (23.Bd2 Qf6-/+) 23...Ree6 24.Bd2 Rh6 25.a4 g5 26.Kg2= f4 27.Qg4 f3 28.Kg1 Qe7 29.b5 ab5 30.ab5 b6 31.Rc2 Reg6 32.Rfc1+/- cb5 33.Qf5 Rd6 34.Rc8 Kg7 35.Bb4!! (35...Rhe6 36.Bd6 Rd6 37.Ra1+-) 1–0. Krueger,Dieter – Vogel,Wolfgang, corr FRG–ch M53D, 1980.

7.Nc3 Re8 8.Nf3 Bg4 9.Qb3 Qd7=.

7.Nc3 Re8 8.Nf3= Bg4 9.d3=.

7.Nc3 Re8 8.Nf3 Bg4 9.Be2 a5 10.b5 Nbd7 (10...e4 11.Nd4 Be2 12.Nce2=+) 11.Ng5 Bf5 Black intends e4 12.Nf3 Bg4 13.Ng5 Be2 14.Qe2 e4 15.h4? (better 15.d3!? ed3 16.Qd3=+) 15...Nc5-+ 16.Rb1 (16.0-0!?-+) 16...Nd3 17.Kf1 Nb2 18.Rb2 Ba3 19.Rc2 h6 20.g4? (20.Nh3 Bb4-+) 20...Bb4 (20...hg5 21.hg5 Nd5 22.Nd5 Qd5 23.Rc7-+) 21.Nh3 Qd3 (21...Ng4 22.Kg2 Qd3 23.Qd3 ed3 24.Ra2-+) 22.Rc1 Ng4 23.Nf4 Qe2 (23...Qd7 24.d3 Nf6 25.Ne4 Ne4 26.de4 Re4 27.Qd3-+) 24.Ke2 c6 25.bc6 bc6 26.f3 (26.d3 ed3 27.Nd3 Rad8-+) 26...ef3 27.Kf3 Ne5 28.Ke2 Rad8 29.Rhf1 Nc4 30.Nd3 Rd7 31.Rfd1 (31.Rf4 Red8 32.Rc4 Rd3 33.Rc6 Rd2 34.Kf3 R2d3-+) 31...Red8 (better 31...Rd4! 32.Rh1-+) 32.Nb4 ab4 33.Ne4 Na3 (33...Na5!?-+) 34.Rc6-/+ Nb5 35.Rb6 Nd6 (better 35...Rd5!?-/+) 36.Rb4= Ne4 37.Re4 Rd5 38.d4 g6 (38...g5 39.hg5 hg5 40.Re7=) 39.Rf1 Kg7 (39...R8d7 40.Rf6=) 40.Ref4 (40.Re7 Rf8+=) 40...R5d7 41.Re4 h5 42.Ref4 Re7 (42...f5 43.Rc1=) 43.Rf6 (43.Kd3 Ra7+=) 43...Rdd7 44.Kd3 Re6 (better 44...Ra7=) 45.e4?? (better 45.Re6 fe6 46.Rf2+=) 45...Rf6-+ 46.e5 (46.Rh1-+) 46...Rf1 47.Kc4 Rh1 48.Kc5 Rh4 (48...Rc1 49.Kb6 Rd4 50.Kb5 Rd8 51.Kb4 Rb8 52.Ka4 Ra1) 49.Kc6 Rdd4 50.Kc5 Rde4 (50...Rde4 51.Kd6 Rc4 52.Ke7 Rcd4 53.Ke8 Rhe4 54.e6 Re6; 50...Rc4 51.Kb5 Rc8 52.e6 Rh1 53.Kb4 Rb1 54.Ka4 Ra8) 0-1. reza3136 (2140) - zumpili (2230), Rated Blitz game, lichess.org, 2018.

7.Nc3 Bg4 8.f3 Bh5 (8...Bc8 9.Nb5=) 9.Nge2 a6 10.0-0 Nbd7 11.Nd5 (11.d4 Qe7=) 11...b5 12.Ba2 c6 13.Ndc3 (13.Nf6 Nf6 14.d4 Qc7=) 13...Qc7 (13...a5 14.d4=+) 14.Rc1= Rfe8 (14...c5 15.bc5 Nc5 16.Nd5 Nd5 17.Bd5=) 15.Ng3 Bg6 16.e4 (16.Nge4 Rad8=) 16...Rac8 17.Nce2 Qb6 18.Kh1 c5 19.bc5 Bc5 20.d4 ed4 21.Nf4 (21.Nd4!? Ne5 22.Rf2=+) 21...Ne5-/+ 22.Nd5? (better 22.Nd3 Nd3 23.Qd3-/+) 22...Nd5-+ 23.Bd5 (23.Bd5 Nc4! 24.Bc4 bc4 25.Rb1-+). kaalmakreel (2155) - Hacko_11 (2050), ChessWorld.net, 2020.

7.d3 a5 8.b5 c6 9.Nc3 Ng4 10.Nf3 Be6 (10...Nf6 11.0-0=) 11.h3 (11.Be6 fe6 12.Ne4 Be7+/-) 11...Bc4= 12.dc4 f5?? (better is 12...Nf6=) 13.hg4+- fg4 14.Ne4 gf3 15.Qd6 Nd7 (15...Qd6 16.Nd6 fg2 17.Rg1+-) 16.0-0-0 (16.gf3 Qe8+-) 16...Rf7 (16...fg2 17.Qe6 Kh8+-) 17.gf3 cb5 (17...Qe7 18.bc6 bc6 19.Qc6+-) 18.Nc5 (worse is 18.cb5 Rc8 19.Kb1 Qe7+-; worse is 18.Be5 Qc8 19.c5 b4+-) 18...Rb8 (18...Nc5 19.Qd8 Rd8 20.Rd8 Rf8 21.Rf8 Kf8 22.cb5 Nd3 23.Kc2 Nb2 24.Kb2+-) 19.Nd7 Rd7 (19...Rc8+-) 20.Qd7 (20.Qd7 Qd7 21.Rd7+-) 1–0. Hingst,Thomas (2085) – Birzer,Lothar (1845), RSS5E NoEngine–143, 2011. (=1.e3 e5 2.a3 d5 3.b4 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.c4 dc4 6.Bc4 0-0)

7.d3 a5 8.b5 Qe7 9.Nc3 Be6 10.Be6 Qe6 11.Nf3 Nbd7 12.0-0 h6 (12...Rac8 13.Nd2=) 13.Rc1 Nc5 Black prepares e4 (13...Rfc8 14.e4=) 14.Ne2 e4 15.de4 Nce4 16.Nfd4 (16.Nf4 Qf5=) 16...Qe5 17.g3 (17.Ng3 Rfd8=) 17...Rfe8 18.Nf4 Qg5 19.Rc2 Rad8 (19...Rac8 20.Qf3=) 20.h4+= Qe5 21.Nde6 Qb5 22.Bf6 Nf6 23.Nd8 Rd8 24.Rd2 Qd7 (24...Qc6 25.Nd5 Nd5 26.Rd5+=) 25.a4 Ng4 (25...Qe8 26.Rd4+=) 26.Qc2 Ne5 27.Kg2 Nc6 28.Rc1 Nb4 29.Qd1 Qe8 30.Nd5 Nd5 31.Rd5 Qe4 32.Kg1 Ra8 (32...b6 33.Qd4 Qe6 34.Rc6+=) 33.Rd4 Qe6 34.Qf3 Re8 35.Qb7 (35.Qd5 b6+=) 35...Bg3+= 36.Qf3 Bd6 37.Rd5 c5 38.h5 Bf8 (38...Rb8 39.Qf5 Qf5 40.Rf5+=) 39.Qf5 (39.Rb1!?+=) 39...Qf5= 40.Rf5 Re4 41.Rd1 f6 (41...Rg4 42.Kf1 g6+/-) 42.Rf4+/- Re5 43.Rd8 (43.Rh4 Kf7+/-) 43...Kf7 (43...Rh5!? 44.Re4 Re5 45.Re5 fe5+=) 44.Rh4+/- Be7 (44...Re8 45.Re8 Ke8 46.f3+/-) 45.Ra8+- Ke6 (45...Rg5 46.Kf1+-) 46.Ra5 f5 47.Rh1 f4 (47...Kd5 48.Kf1+-) 48.ef4 Rd5 49.Kg2 Kf5 50.Rb5 Rd2 (50...Kf4 51.a5 Rg5 52.Kf1+-) 51.Rh3 (51.Re1 Bh4 52.Rc5 Kg4+-) 51...Kf4 (51...Rc2 52.Ra3 Bf6 53.a5+-) 52.Ra3 (52.Rg3 Rc2 53.Rg7 Bf6+-) 52...Bf6 (52...Rd5 53.a5 Rd8 54.a6+-) 53.a5 (53.Rf3 Ke5 54.Rc5 Kd6+-) 53...Bd4 54.a6 Kg4 55.Kf1 Rf2 56.Ke1 Rf7 57.a7 Bc3 (57...Ra7 58.Ra7 Kh5+-) 58.Kd1 (58.Kd1 Ra7 59.Ra7+- (59.Rc3?! Kh5 60.Rbc5 Kg4+-)) 1–0. Cirulis,Ilmars (1890) – Pareschi,Remo (2050), FICGS, 2015.

7.d3 a5 8.b5 Bg4 =.

7.d3 a6 8.Nf3= b5 9.Bb3 Nbd7 (9...a5 10.Nc3 Qd7 11.0-0=) 10.0-0 (10.Nc3 Bb7 11.d4 e4=) 10...Qe7 (10...Bb7 11.Nc3=) 11.Nc3= Bb7 12.d4 Rae8 13.Re1 Bf3 (13...e4 14.Nd2=) 14.Qf3 (14.gf3!? Nb6 15.d5=) 14...ed4+= 15.Nd5 Nd5 16.Qd5 c5 17.bc5 Nc5 18.Bd4 Rd8 19.Bc5 Bc5 20.Qc6 Qd6 21.Qd6 Bd6 22.Red1 Be7 23.Bd5 g6 24.a4 Bf6 25.Rac1 ba4 26.Rc6 Be7 27.Ra6 a3 28.Ra7 Rfe8 29.h3 (29.Kf1 Kf8=) 29...Kh8 (29...Rc8 30.g4+=) 30.Rd3 Bf8 31.Rf7 Be7 32.e4 (32.Rf4!?=) 32...a2-/+ 33.Rd1 Rd5 34.ed5 Kg8 35.Rf4 Ra8 36.Ra1 g5 (better is 36...Kg7!?-/+) 37.Rf5 Kg7 38.Kf1 Bf6 39.Rf6 Kf6 40.Ke2 h5 41.Kd3 Ke5 42.Kc4 h4 43.Re1 Kd6 44.Ra1 Ra7 45.Kb3 Kd5 46.Kc3 (46.Ra2?? Ra2 47.Ka2 Kd4–+) 46...Kc5 47.Kb2 Kb4 0–1. terrier (2095) – angeloyoung (1760), gameknot.com, 2014.

7.d3 c6 8.Nf3 Nbd7 9.0-0 b5 10.Ba2 a5 11.Nc3 ab4 12.ab4 Bb7 13.d4 ed4 14.Nd4 Qc7 15.Nf5 Bh2 (15...Bb4 16.Ne4 Qd8 17.Qf3 Ne4 18.Qe4+-) 16.Kh1 Be5 17.Qc2 Ra6 (17...c5 18.Nb5 Qb8 19.Be5 (worse is 19.bc5 Be4 20.Ne7 Kh8–+) 19...Qe5 20.f4=) 18.Kg1 Rfa8 19.Bb3 Ra1 20.Ba1 Kf8 21.f4 Bc3 22.Bc3 (worse is 22.Qc3 c5-/+) 22...c5 23.Bf6 Nf6 24.Qc5 Qc5 25.bc5 Ra3 26.Nd4 b4 27.Rb1 Be4 28.Bc2 Re3 29.Be4 Re4 30.Rb4 Nd5 31.Rb8 Ke7 32.Nc6 Kd7 33.Ne5 Kc7 34.Rg8 Nf4 (worse is 34...Rf4 35.Rg7 Ne3 36.Rh7+/- (36.Rf7?! Rf7 37.Nf7 Kc6=; 36.Nf7?! Rg4 37.Rg4 Ng4+=)) 35.Nf7 g6 ˝–˝. Fournier,Frederic (2415) – Agora (2755), chess.com (World League Super Cup), 2011.

7.d3 Bd7 8.Nc3 Nc6 (8...c5 9.bc5 Bc5 10.Nf3=) 9.Nf3 a5 (9...Bg4 10.0-0=) 10.b5 Na7 11.d4 e4 12.Ne5 Nc8 (12...c6 13.Qb3 Qe8 14.b6=) 13.Na4 (13.Qc2 Nb6 14.Be2 Re8=) 13...Qe8= 14.Qb3 Be6 (14...Be7 15.Nc5 Nd6 16.Ned7 Nd7 17.Be2+=) 15.Be6+= Qe6 (15...fe6!? 16.Rd1 Nd5+=) 16.Qe6+/- fe6 17.0-0 (17.Rc1 b6+/-) 17...b6 18.Nc3 a4 19.Rfc1 (19.Rab1 Na7+=) 19...Ne7 (19...Na7 20.Rab1+=) 20.Rab1 (20.Rc2 Ned5+/-) 20...Ned5+= 21.Nc4 Ng4 (21...Rad8 22.Na4 Ng4 23.Nd6 cd6 24.Rc2+/-) 22.Nd6+/- Nc3 23.Bc3 cd6 24.Bb4 Rfc8 (24...Nf2 25.Bd6 Rf5 26.h3+-) 25.h3 Nf6 26.Bd6 Rc1 27.Rc1 Ra5 28.Rc8 Kf7 29.Rc7 Kg8 30.Re7 (30.Rc4 Kf7+-) 30...Rb5+/- 31.Re6 Rb1 32.Kh2 Rb2 33.Kg3 Kf7 34.Re7 Kg6 35.h4 (35.f3 Nh5 36.Kh4 Nf6 37.fe4 Rg2+/-) 35...h6 (35...Rc2!?+/-) 36.f3+- Nd5 (36...Nh5 37.Kh3 ef3 38.gf3+-) 37.h5! Kf6 (37...Kh5 38.Re5 Double attack (38.Rg7 Deflection; 38.Re4 Zwischenzug)) 38.Re4 Rb3 39.Be5 Kf7 40.Rg4 Nf6 41.Bf6 gf6 42.Rg6 (42.Kf4 Rb5 43.e4 Rh5+/-) 42...Re3 43.Rh6 Ra3 44.Rh7 Ke6 (44...Kg8 45.Ra7 Ra2 46.Kg4+-) 45.h6 Ra1 46.Rb7 1–0. Cirulis,Ilmars (1840) – Bartsch,Reinhard Andrea (2005), FICGS, 2015.

7.d3 Qe8 8.Nc3 c6 (8...a5 9.b5=) 9.Nf3 b5 10.Bb3 a5 11.0-0 Qe7 12.Ne2 (12.ba5 Bg4=) 12...Bg4+= 13.d4 (13.ba5 Bf3 14.gf3 Ra5+=) 13...e4 14.Ne5 ab4 15.ab4 Ra1 16.Ba1 Be6 (16...Be5 17.de5 Nfd7 18.h3 Be2 19.Qe2 Qb4 20.Bc2+=) 17.Qb1 (17.Be6 Qe6 18.Qb1 Nd5 19.Qe4 f6+=) 17...Bd5 (17...Bb3 18.Qb3 Bb4 19.Rc1+=) 18.Bc3 (18.Ng3 Rd8=) 18...Re8 (18...Nbd7 19.Bd5 cd5 20.Qa1+=) 19.Rc1 (19.Ng3!?=) 19...Bb3+= 20.Qb3 Qe6 (20...Be5 21.de5 Ng4 22.e6 Qe6 23.Qe6 Re6 24.Rd1=) 21.Qe6= Re6 22.f3 (22.Ng3 h5=) 22...Nd5 Exerts pressure on the isolated pawn 23.fe4 Nc3 24.Rc3 Attacks the backward pawn on c6 24...Be5 25.de5 Re5 26.Ra3 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1840) – Bartsch,Reinhard Andrea (2005), FICGS, 2015.

7.d3 Re8 8.Nf3 a5 9.b5 =+.

7.d3 Re8 8.Nf3 c6 9.Ng5 Be6 (better is 9...Re7!?=) 10.Ne6+/- fe6 11.Qf3 Nbd7 (11...b5 12.Bb5 e4 13.Bf6 ef3 14.Bd8 cb5 15.Bh4 fg2 16.Rg1+=) 12.Nc3 Rf8 (12...Nb6 13.Ba2+/-) 13.Qh3 Nd5?? (better is 13...Kh8!?+/-) 14.Qe6+- Kh8 15.Nd5 (15.Qd6 Rf6 16.Ne4 Rd6 17.Nd6 Qe7 18.Nb7 Nb4=) 15...Bc7?? (15...cd5 16.Bd5 Rf6+-) 16.Nc7 Qc7 17.Qh3 (17.0-0 Rae8 18.Qg4 Nb6+-) 17...Rae8 18.0-0 Re7 (18...Nb6 19.Be6+-) 19.Rfd1 h6 (19...Nb6 20.Bb3+-) 20.d4 ed4 21.Bd4 Rfe8 (21...Ne5 22.Bb3 Rd8+-) 1–0. Spiegel,Ulrich – Hasler,Ulrich, corr SOK–90–65, 1990.

7.d3 Re8 8.Nf3 Bg4 9.Nbd2 Nbd7 10.Qb3 Be6 11.Be6 Re6 12.Ng5 Re7 13.Nge4 Ne4 14.Ne4 h6 15.0-0 Re8 16.Nd6 cd6 17.e4 Qg5 18.f4 ef4 19.Bc1 Qg6 20.Bf4 Ne5 21.Bg3 (21.Be5!?) 21...Nc6 22.Rf2 Rac8 23.Raf1 Rc7 24.Qb2 Nd8 25.Qd4 Nc6 26.Qd6 Qd6 27.Bd6 Rd7 28.Bc5 b6 29.b5 Ne5 30.d4 Nd3 31.Rf3 bc5 32.Rd3 Re4 33.Rc1 cd4 34.Rc4 f5 35.a4 Kf7 36.a5 Ke6 37.a6 Kd5 38.Rc6 Re1 39.Kf2 Rb1 0–1. Trkn – santiago, itsyourturn.com, 2000.

7.d3 Bg4 8.Nf3 Nbd7 9.0-0 (9.h3 Bf5=) 9...Qe7 (9...a5 10.b5=) 10.h3 Bh5 (10...Be6 11.Nbd2=) 11.Nbd2 (11.g4 Bg6=) 11...Rfd8 (11...a5 12.b5=) 12.Qc2 (12.g4 Bg6=) 12...Nb6 13.Rfc1 (13.g4 Bg6=) 13...Rac8 (13...Nc4 14.dc4 c5 15.bc5=+) 14.Nh4 Nfd5 15.Nf5 Qd7 16.Nd6 (16.Ng3 Bg6=) 16...cd6 17.Qb3 Nf6 (17...Qe6 18.a4=) 18.a4 (18.e4 Qe8=) 18...Nc4 (18...Qe7 19.a5 Nc4 20.Nc4=) 19.Rc4 Rc4 20.dc4 (20.Nc4 Qe6=) 20...Qf5 (20...Bg6 21.Rd1=) 21.f3 Qg5 22.Rd1 b6 (22...Bg6 23.f4 ef4 24.Nf3=) 23.e4+= Bg6 24.Bc1 Qh4 25.Nf1 (25.a5 Nh5+=) 25...Nh5 (26.Qd3 f5 27.ef5 Bf7+=; 25...Bh5 26.Qe3 Ne4 27.g4+/-). Pommerel,Wim – Chatterjee, email 4AMM–F, 1998.

7.d4 ed4 8.Qd4 =+.

7.Ne2 b6 8.0-0 Bb7 9.f3 Nbd7 10.Nbc3 a6 11.b5 a5 12.Ng3 Re8 13.Qb3 Rf8 14.Nf5 Nc5 15.Qc2 Bc8 16.Nd6 cd6 17.Rad1 Be6 18.Be6 Ne6 19.Qb3 Qc7 20.Rc1 Nc5 21.Qc4 Qb7 22.d4 d5 23.Qe2 ed4 24.ed4 Rfe8 25.Qd1 Ne6 26.Na4 Rac8 27.Qb3 Rc1 28.Rc1 Nf4 29.Kf1 Qe7 30.Qd1 Qe3 31.Rc3 (31.Nb6 Ne2 32.Qe2 Qe2 33.Kg1 Qb2 34.Nc8 Qc1 35.Kf2 Qe1) 31...Qe7 32.Nb6 Ne2 (better is 32...Qb7!? 33.Rc6 Nd7+=) 33.Rc2 Nf4 34.Bc1 Nd3 35.Bd2 Ng4?? (better is 35...Qa3 36.Rc3 Qd6 37.Rd3 Qb6=) 36.fg4+- Qf6 37.Qf3 Qd4 38.Qg3 (38.Qg3 Qf6 39.Kg1 Qa1 40.Rc1 Nc1 41.Kf2 Qd4 42.Qe3 Nd3 43.Ke2 Nf4 44.Kf2 Re3 45.Be3 Qb2 46.Kf3 Qg2 47.Kf4 Qe4 48.Kg3 Qe3 49.Kg2 Qb6 50.h3 Qb5 51.g5–+) 1–0. Frank,Detlev – Zimmermann,Manfred, Pinneberg–ch op, 1997. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 dc4 6.Bc4 0-0)

7.Ne2 b6 8.f4 ef4 9.Nf4 Bf4 10.ef4 (better is 10.Qf3!? Be3 11.de3= (worse is 11.Qa8 Bd4 12.Nc3 Bg4-/+)) 10...Re8-/+ 11.Be2 Bg4 12.Be5 Be2 13.Qe2 Nd5 14.0-0 f6 15.d4 fe5 16.de5 c6 17.Qc4 Kh8 18.Rf3 b5 19.Qe2 Qb6 20.Kf1? (20.Qf2 a5 21.Qb6 Nb6 22.ba5 Ra5–+) 20...Nd7 (20...Qd4!? 21.Ra2 Nf4 22.Qd2 Qc4 23.Kg1–+) 21.Nd2 N7f6! 22.Qd3? (22.ef6 Qd4 Double attack (22...Re2 Pinning; 22...Re2 Deflection; 22...Qd4 Decoy)) 22...Ng4 23.Rh3 (23.Ke2 Rad8 24.Re1–+) 23…Qf2 0–1. Parry,Matthew (1870) – Farrall,David J (1810), BCF–chT3, 2009.

7.Ne2 c6 8.0-0 A) 8...Nbd7 A1) 9.f4 a5 (9...ef4 10.Nf4 a5 11.Nc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Nb6 14.Bb3 Bb4; 9...Qe7 10.Nbc3 Nb6 11.Ba2 g6 12.fe5 Be5 13.Qe1 Bf5 14.Qh4 Rae8; 9...Nb6 10.Bb3 Qe7 11.fe5 Be5 12.Be5 Qe5 13.Nbc3 a5 14.Qe1 Be6; 9...e4 10.d3 Nb6 11.Nd2 Be7 12.de4 Nc4 13.Nc4 Qd1 14.Rad1 Ne4) 10.Qc2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qc7 13.Nbc3 Bb4 14.Ba2 Bd6; A2) 9.d4 Qc7 (9...a5 10.Nbc3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 ed4 13.Nd4 Ne5 14.Be2 Qe7) 10.Nbc3 ed4 11.Nd4 Bh2 12.Kh1 Nb6 13.Be2 Be5 14.f4 Bd4; A3) 9.Qc2 Nb6 10.Ba2 g6 11.Nbc3 a5 12.Bb3 Qe7 13.Ng3 ab4 14.ab4 Ra1; A4) 9.Nbc3 a5 (9...Nb6 10.Bb3 a5 11.Qc2 Be6 12.Be6 fe6 13.Ne4 Nfd5 14.Nd6 Qd6) 10.b5 Nb6 11.Bd3 Be6 12.bc6 bc6 13.Rb1 Nc4 14.Bc4 Bc4; B) 8...a5 9.d4 Nbd7 (9...ed4 10.Qd4 ab4 11.Rd1 Be7 12.ab4 Qd4 13.Nd4 Ra1 14.Ba1 Bb4; 9...e4 10.Nbc3 b5 11.Bb3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Na6 14.d5 Nb4) 10.Nd2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 ed4 13.Nd4 Bb4 14.Bc3 Bc3.

7.Ne2 c6 8.Nbc3 b5 9.Bd3= (9.Ba2 a5 10.ba5 Nbd7 11.0-0 Qa5 12.Qc2 Qc7 13.f4 Re8 14.Ne4 Ne4; 9.Bb3 a5 10.d4 ab4 11.Nb5 cb5 12.de5 Be5 13.Be5 ba3 14.Bb8 Rb8) 9...a5 10.ba5 Be6 11.0-0 Qa5 12.Qc2 Qc7 13.f4 Nbd7 14.Ne4 Bd5.

7.Ne2 c6 8.Nbc3 Nbd7 A) 9.Ba2 Nb6 (9...Qe7 10.0-0 Nb6 11.f4 Bd7 12.Qc2 ef4 13.Nf4 a5 14.Rf3 ab4; 9...a5 10.0-0 Nb6 11.b5 Qe8 12.bc6 Qc6 13.Rc1 Nc4 14.Ne4 Ne4; 9...Re8 10.Qc2 Nb6 11.0-0 g6 12.Ng3 Nbd5 13.Nce4 Ne4 14.Ne4 Bf5; 9...g6 10.0-0 Nb6 11.f3 Qe7 12.Ng3 Be6 13.Be6 Qe6 14.Nge4 Ne4) 10.0-0 Bf5 11.d4 Qc7 12.h3 e4 13.Ng3 Bg6 14.Bb3 Bg3; B) 9.Ng3 Nb6 (9...a5 10.Nce4 Nb6 11.Nf6 Qf6 12.Bd3 Qe7 13.0-0 f5 14.e4 ab4) 10.Bb3 Be6 11.Be6 fe6 12.0-0 Nbd5 13.Qb3 Qd7 14.Nce4 a5; C) 9.0-0 Nb6 (9...a5 10.b5 Nb6 11.Bd3 Be6 12.bc6 bc6 13.Rb1 Nc4 14.Bc4 Bc4) 10.Bb3 a5 11.d4 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 ed4 14.Nd4 Bb4.

7.Ne2 c6 8.Nbc3 Qe7 9.0-0= (9.Ng3 Be6 (9...a5 10.ba5 Be6 11.Qb3 Bc4 12.Qc4 Ra5 13.Nf5 Qd7 14.Ne4 Ne4; 9...Bg4 10.Qc2 Nbd7 11.0-0 a5 12.b5 Nb6 13.Bd3 cb5 14.h3 Bd7) 10.Qb3 Bc4 11.Qc4 g6 12.0-0 Nbd7 13.Nge4 a5 14.Qd3 Bc7; 9.Qc2 Be6 (9...a5 10.0-0 b5 11.Bd3 ab4 12.ab4 Na6 13.Qb1 Bd7 14.Ne4 Ne4) 10.Be6 Qe6 11.0-0 Nbd7 12.Na4 Nd5 13.Nc5 Bc5 14.bc5 f5; 9.d4 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.Ba2 Be6 12.Qc2 Ba2 13.Ra2 Nc4 14.Na4 b5) 9...Bg4 (9...Be6 10.Qb3 a5 11.Be6 Qe6 12.Qe6 fe6 13.Ng3 ab4 14.Nce4 Ne4; 9...a5 10.b5 Be6 11.Be6 Qe6 12.d4 Nbd7 13.Rb1 e4 14.Ng3 Rab8; 9...g6 10.Ng3 Be6 11.Qe2 Bc4 12.Qc4 Nbd7 13.Nge4 a5 14.Qd3 Bc7) 10.f3 (10.Qc2 Nbd7 11.Ng3 a5 12.b5 Nb6 13.Bb3 cb5 14.Nb5 a4) 10...Be6 11.Qb3 Bc4 (11...a5 12.Ng3 ab4 13.ab4 Nbd7 14.Be6 Qe6) 12.Qc4 Nbd7 (12...g6 13.Ng3 Nbd7 14.Nge4 Nb6) 13.Ng3 Nb6 14.Qb3 (14.Qa2 Nbd5) 14...Rfe8 (14...Nbd5=) 15.Nce4 Ne4 16.Ne4 Bc7 17.Rfc1 Rad8 18.Rc2 Nd5 19.Rac1 Bb6 20.Nc5 Rd6 21.Rc4 Nf6 22.R1c2= Red8 23.Qc3 Rd5 24.Kf1 (24.e4 Rd4 25.Rd4 Rd4+=) 24...Bc5 25.Rc5 (25.bc5 Nh5=) 25...e4=/+ 26.Rd5 Rd5 27.f4 Ne8 28.Qc4 Nd6 29.Qc3 f6 30.Qb3 Qf7 31.h3 Rd3 32.Qf7 Kf7 33.g4 g6 34.a4 a6 (34...Rb3 35.Bc3-/+) 35.Ke2 (35.Bc3 Ne8+=) 35...Rd5 (35...Rb3!?-/+) 36.Bd4 Ke6 37.Rc1 Ne8 38.Rg1 a5 39.Rb1 ab4 40.Rb4 Rd7 41.Bc5 f5 42.Bd4 Nd6 43.g5 b5=/+ 44.ab5 cb5 45.Be5 Rb7=/+ 46.h4 Nc4 47.Bc3 Kd5 48.Rb1 Kc6 49.d3 ed3 50.Kd3 Kd5 ˝–˝. Basman,Michael J (2405) – Ivic,Slobodan, Ribnica, 1979.

7.Ne2 Nc6 8.0-0 Re8 (8...e4 9.d4=) 9.f4 (9.d4 Bf5=) 9...ef4 (9...Bg4 10.Qc2=+) 10.Nf4 Be5 (10...Ne5 11.Be2=) 11.Be5 (11.Qb3 Re7=) 11...Ne5 12.Be2 b6 (12...a5 13.b5=) 13.Nc3 Bb7 (13...Qd6 14.Qc2 c5 15.bc5 bc5 16.Rab1=) 14.Rc1 (14.d4 Ned7 15.Bf3 Bf3 16.Qf3 c5+=) 14...Qe7= 15.Nb5 (15.Qa4 a5 16.b5 Rad8=) 15...c6 (15...c5 16.bc5 bc5 17.Qc2=) 16.Nd4 Rad8 (16...a5 17.Nf5 Qd7 18.Qc2=) 17.Qa4 (17.Qc2 Qd7=) 17...c5 (17...a6 18.Qc2= (18.Ba6? Ra8–+)) 18.bc5 (18.Nf5 Qc7 19.d4 Ned7+/-) 18...bc5 19.Nb3 (19.Nf5 Qc7 20.d4 Ned7+/-) 19…Bc6= (20.Qa6 Rd6=). carrafurca (2260) – pushtiu (2160), net–chess.com, 2006.

7.Ne2 Nbd7 8.Nbc3 Ng4 (8...a5=+) 9.0-0 (better is 9.Ne4!?=) 9...Nh2! 10.Kh2 Qh4 11.Kg1 Qc4 12.d3 Qh4 13.e4 (13.Ne4 Nf6 14.Nf6 Qf6-/+) 13...f5 14.Ng3 Nf6 15.ef5 (15.Nf5 Bf5 16.Qb3 Kh8–+) 15...Ng4 16.Re1 Bf5 17.Nf5 (17.Re2 Qh2 18.Kf1–+) 17...Qf2 18.Kh1 Qf5 (19.Qg4 Qg4–+) 0–1. mgriffin (1870) – pahansuopa, net–chess.com, 2001.

7.Ne2 Nbd7 8.d3 Nb6 9.Nd2 Bd7 10.0-0 Na4 (not finished) (11.Bc1 b5=+). Klaus_Behrmann – marekt, ChessWorld.net, 2003.

7.Ne2 Qe7 8.0-0 a6 9.Nbc3 Be6 10.Bd3 Nbd7 11.Ng3 h6 12.Nf5 Bf5 13.Bf5 Nb6 14.d3 Rad8 15.Qb3 Rb8 16.Rac1 c6 17.Ne4 Ne4 18.de4 Kh8 19.Rcd1 Rbd8 20.f4 ef4 21.ef4 f6 22.Qg3 Bc7?? (better is 22...Qe8+/-) 23.Qg6 Kg8 (23...Qc5 24.bc5 Kg8 25.Qh7 Kf7 26.Bg6 Ke6 27.f5 Ke7 28.Qg7 Rf7 29.Qf7) 24.Qh7 Kf7 25.Bg6 Ke6 26.f5 1–0. Louro,Eugenio (1740) – Pehl,Ferenc, BI–2008–P–00002, 2008.

7.f3 a6 8.Ne2=+ Nc6 (8...b5 9.Bb3=+) 9.Qc2 b5 (9...Qe7 10.0-0=+) 10.Bf7= Rf7 (10...Kf7 11.Qc6) 11.Qc6 Bd7 12.Qb7?? (better is 12.Qc2=) 12...c6 (better is 12...Qe8 13.d4 Bc6 14.Qc6 Qc6 15.de5–+) 13.d4 (13.f4 Rb8 14.Qa6 ef4-/+) 13...Be8 (better is 13...e4 14.0-0 Be8 15.Qa8 Qa8–+) 14.Qa8-/+ Qa8 15.de5 Nd5 16.ed6 Ne3 17.Kf2 Nc4 18.Bd4 Nd6 19.Nbc3 Bd7 20.Rhd1 Be6 21.Bg7=+ Rg7 22.Rd6= Bc4 23.Rad1+/- Qa7 24.R1d4 Rf7 25.Rc6+/- Be2 26.Ne2 Rd7 27.Ra6 Qa6 28.Rd7 Qa3 29.Rd4 Qb2 30.g4 Qb1 31.f4 Qh1+= 32.Rd8 Kg7 33.Rd7 ˝–˝. Trkn – N.L.PANDURANGAIAH, itsyourturn.com, 2001.

7.f3 Nbd7 8.d4 -/+.

7.Qf3 Nc6 8.h3 (8.Qg3 a6-/+) 8...e4 9.Qd1 Ne5 10.Be2 Be6 11.Nc3 Nd3 (11...Nc4 12.Rb1 Nb2 13.Rb2-/+) 12.Bd3 ed3 13.Nf3 Nd5 (13...a5 14.b5-/+) 14.0-0 Nc3 15.dc3 Bc4 (15...a5 16.b5=+) 16.Nd2= Be6 17.c4 Qg5 18.Qf3 (better is 18.Ne4 Qg6 19.Qd3=+) 18...f5?? (18...Rfd8 19.Rfd1=+) 19.Rad1?? (better is 19.c5!? Be7 20.Qb7+-) 19...f4 20.ef4 Rf4 21.Qd3+/- Rd8 22.Qe3 Re8 23.Qg3 Qg3= 24.fg3 Rf1 25.Rf1 Bg3 26.c5 Bd5 27.Nf3 Bf3 28.Rf3= Re1 29.Rf1 Rf1 30.Kf1+= ˝–˝. clochard (2215) – dsteiert (2160), net–chess.com, 2004.

7.Nf3 c5 8.bc5 Bc5 9.Ne5 Qc7 10.Qb3 Nc6 11.Nc6 Qc6 12.0-0 Be6 13.Be6 Qe6 14.Qe6 fe6 15.d4 Be7 16.Nc3 Rac8 17.Rac1 Rc6 18.Rfd1 Rfc8 19.d5 (better is 19.a4!?+/-) 19...Nd5= 20.Nd5 ed5 21.Rc6 (21.Kf1 Rc1 22.Rc1 Rc1 23.Bc1 Bd6=) 21...Rc6 (21...bc6 22.Kf1=+) 22.g3 (22.Rd5? Rb6–+) 22...Rc2 23.Rb1 (23.Be5 Ba3 24.Rd5 Bb2=) 23...Kf7 24.a4 (24.Bg7 Kg7 25.Rb7 Kf6 26.Ra7 Ra2=) 24...g6 (24...b6 25.Kg2=+) 25.Bd4 (25.Be5 b6=) 25...b6=+ 26.a5 (26.Kg2 Ke6=+) 26...ba5-/+ 27.Ba7 (27.Rb5!? a4 28.Rd5=+) 27...a4–+ 28.Rb7 a3 29.Bd4 a2 30.Ra7 Ke6 31.Kf1 Bc5 (32.Bc5 Rc1 33.Ke2 a1Q 34.Ra1 Ra1=+). mgriffin (1630) – janviaene (1760), net–chess.com, 2001.

7.Nf3 Nc6 8.h3 (8.d3!?=) 8...e4-/+ 9.Nd4 Ne5 10.Be2 Be6 (10...a5 11.b5-/+) 11.Ne6= fe6 =. cucumber (2305) – pmulhern, net–chess.com, 2001.

7.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 dc4 7.Bc4 0-0).

7.Nf3 Qe7 8.Qc2 e4 9.Ng5 Nc6 (9...h6 10.Nh3-/+) 10.Nc3 e4 becomes the focus of attention 10...Bf5 11.h4 Ne5 12.Nd5 (better is 12.Nb5!?-/+) 12...Nd5–+ 13.Bd5 Nd3 14.Kf1 (better is 14.Ke2 Nb2 15.Be4 Be4 16.Qe4 Qe4 17.Ne4–+) 14...c6 15.Ba2 Nb2 16.Qb2 Be5 17.Qb1 Ba1 18.Qa1 h6 19.Nh3 Qh4 20.Qe5 Qg4 21.Bb3 Be6 22.Bc2 Bc4 23.Kg1 Rfe8 24.Qc3 b5 25.Nf4 Rad8 26.Rh3 Qf5 27.Rg3 Re5 (better is 27...g6!? 28.f3 Bd5–+) 28.f3-/+ Bd3 29.Bd3 (better is 29.fe4!? Be4 30.d3-/+) 29...ed3–+ 30.Qc6 g6 (30...Re3 31.Qh6 Qe5 32.Qg5 Re1 33.Kh2 Qg5 34.Rg5–+) 31.Ng6 fg6 32.Rg6 Kf7 33.Rh6 Rg8 (33...Rc8 34.Qd6 Rd5 35.Qa6+=) 34.g4 Rg6?? (better is 34...Re7-/+) 35.Qc7+- Kf6 36.Qd6 Qe6+= 37.Qf8 Qf7 38.Qd6 Re6?? 39.g5?? Kg5–+ 40.Rg6 Qg6 41.Qf4 Kh5 42.Kf2 Qg5 43.Qf7 Rg6 44.Qh7 Qh6 45.Qd7 Qg7 46.Qh3 Kg5 47.e4? Qd4 48.Kf1 Kf6 49.Qh8 Rg7 50.Qf8 Ke6 51.Qe8 Kd6 52.Qd8 Rd7 53.Qb8 Ke7 54.Qb5 Rc7 55.Qg5 Qf6 56.Qh5 Rc1 57.Kf2 Qd4 58.Kg3 Qg7 59.Kf4 Qf7 60.Ke3?? Qh5 0–1. combijack (1815) – fret (1715), gameknot.com, 2014.

7.Nf3 Bg4 8.Qc2 Nc6 9.0-0 Bf3 10.gf3 Qd7 11.Kh1 (11.b5 Qh3 12.Rc1-/+) 11...Qh3-/+ 12.Nc3?? (better is 12.Rg1 Qf3 13.Rg2-/+) 12...Qf3 (13.Kg1 Qg4 14.Kh1 Qc4–+; 12...e4 13.f4 Ng4 14.Bf7 Rf7 15.Ne4 Qh2) 0–1. thedesertfox (1750) – rbeckett (2220), net–chess.com, 2004.

7.Nf3 Bg4 8.Be2 Qe7 9.d3 Rd8 10.Nbd2 Nbd7 11.Qb3 (11.Nc4 b5 12.Na5 Nb8=) 11...c5+= 12.b5 Nb6 13.Nc4 e5 draws heavy fire 13...Nc4 14.dc4 (14.Qc4 Be6 15.Qh4 Bd5+=) 14...Rd7 15.Rd1 Rad8 16.h3 Bh5 17.Nd2 Bg6 18.Bf3 e4 19.Bf6 gf6 20.Be2 Bc7 21.Nb1 Ba5 22.Kf1 f5 (22...Rd1 23.Bd1 Qd6 24.Be2+=) 23.g3 f6 (23...Rd1 24.Bd1 Qg5 25.Kg2=) 24.Rd7 Rd7 25.Kg2 Bf7 26.Rd1 Kf8 27.Nc3 Rd1 28.Bd1 Bc3 29.Qc3 Qd6 30.Be2 Ke7 31.a4 Kd7 32.a5 ˝–˝. De Visser,A (1880) – Van den Hoogen,Arie (1995), HSG Open, Hilversum NED, 2010.

7.Nf3 Bg4 8.h3 Bf3 9.Qf3 c6 10.d4 ed4 11.Bd4 Nbd7 12.Nd2 Ne5 (12...Be5 13.0-0=) 13.Qf5+= Re8 14.0-0 a5 15.Bc3 (15.f4 Ned7 16.b5 c5 17.Bf6 Nf6=) 15...Nc4= 16.Nc4 Nd5 ˝–˝. Kuhlmann,AEJ – Luzuriaga,Norberto Horacio, corr ICCF WT–M–GT–20, 1986.

7.Nf3 Bg4 8.h3 Bf3 9.Qf3 e4 =.

7.Nf3 h6 8.Ne5 Bf5 (8...Be5 9.Be5 Nc6 10.Bc3+/-) 9.Nf7 (9.0-0!?+/-) 9...Rf7+= 10.Bf7 (10.Qf3 Bc8+=) 10...Kf7= 11.Nc3 Nc6 12.Nb5 Kf8 (12...Be7 13.Bf6 Bf6 14.d4=+) 13.Nd6 Qd6 14.0-0 (14.Bf6 Qf6 15.d4 Qg6+=) 14...Ng4 15.f4 Re8 (15...Qd3 16.h3 Nf6 17.Bf6 gf6 18.Qh5=) 16.h3 Nf6 17.g4 (17.b5 Ne7=) 17...Be4 (17...Bd3!? 18.Rf3 Ne4=+) 18.b5= Na5?? (18...Ne7 19.Be5 Qd5 20.Rc1=) 19.a4?? (better is 19.Bc3 Nd5 20.Ba5+-) 19...Kg8 20.Rc1 Nd5 21.Be5 Re5 22.fe5 Qe5 23.Rf2?? Qg3–+ 24.Kf1 Qh3 25.Ke1 Bg2 26.Qe2? Qh4 27.Kd1-/+ Qh1 28.Kc2 Be4 29.Kb2 Qh4 30.Rcf1?? Qe7–+ 31.Kc1 Qa3 32.Kd1 0–1. mgriffin – sugrman, net–chess.com, 2001.

7.h3 b6 8.Nc3 Bb7 9.Nf3 Nbd7 10.Qb3 a6 11.a4 b5 (better is 11...e4!? 12.Nd4 Ne5-/+) 12.ab5= ab5 13.Nb5 Ra1 14.Ba1 Qa8 15.Bb2 Bf3 16.gf3 (16.Nd6? Bg2 (16...cd6?! 17.gf3 Qf3 18.Rh2+=) 17.Nf7 Bh1 18.Ne5 Kh8 19.Nf7 Rf7 20.Bf7 Qg2–+) 16...Qf3 17.Rh2 Nb6 0–1. Anderson,George – Greenberg,Harley (1715), Winnipeg TNT May op, 2006. (=1.a3 d5 2.b4 Nf6 3.e3 e5 4.Bb2 Bd6 5.c4 dc4 6.Bc4 0-0)

7.h3 c6 8.Nc3 b5 9.Ba2 a5 -/+.

7.h3 c6 8.Nf3 e4 9.Nd4 b5 10.Bb3 a5 11.ba5 Ra5 12.0-0 (12.Bc3 Ra8+=) 12...c5-/+ 13.Ne2 Nbd7 (13...Bb7 14.Bc2-/+) 14.d4 ed3 15.Qd3 Ne5 16.Qc2 (16.Qd1 Re8-/+) 16...c4 17.Ba2 Nd3 18.Bc3 (18.Nd4 Bd7-/+) 18...Ra6 19.Nc1 (19.Nd4 Bd7-/+) 19...Ne4 (19...Bf5 20.Rd1-/+) 20.Bd4 Bh3 (20...Ndc5-/+) 21.f4 (21.gh3 Qg5 22.Kh1 Qf5–+) 21...Qh4 (21...Bc5 22.Bc5 Ndc5 (worse is 22...Nec5 23.gh3 Rg6 24.Kh2–+) 23.Bc4 bc4 24.gh3 Rg6 25.Kh2 Qh4–+) 22.Nd3+= cd3 23.Qd3 (23.Qd1 Bg2! 24.Kg2 Qg3 25.Kh1 Qh3 26.Kg1 Bf4 27.Rf4 Rg6 28.Rg4 Rg4 29.Qg4 Qg4 30.Kf1 Qf3 31.Kg1 Qf2 32.Kh1 Ng3) 23…Bg2! (23...Bg2 24.Kg2 Qg3 25.Kh1 Bf4 26.Bf7 Rf7 27.Rf4 Rh6 28.Rh4 Rh4#) 0–1. Schalkwijk,Peter (1670) – Krunski,Jan Maria (1710), Swiss–469.4.05, 2005.

7.h3 c6 8.Nf3 e4-/+ 9.Nd4 Nbd7 10.Nb3 (10.0-0 Ne5 11.Be2 a5=+) 10...Ne5-/+ 11.Be5 (11.Be2 Be6-/+) 11...Be5 12.Ra2 b5 13.Be2 (13.Bf1 Be6 14.d4 ed3-/+) 13...Be6 14.f4 (14.d4!? ed3 15.Bd3-/+) 14…ef3–+ (15.Bf3 Qd3–+) 0–1. Lowry,Paul – Bendig,Frank, corr or01–010 E–mail, 2001.

7.h3 Nc6 8.d3 a6 =+.

7.h3 Nc6 8.Nf3 a6 9.0-0 b5 (9...e4 10.Nd4 Ne5 11.Be2=+) 10.Bb3 Bb7 (10...e4 11.Ng5 Be5 12.Be5 Ne5 13.f3=+) 11.d4= ed4 12.Nd4 Nd4 13.Qd4 Qe7 14.Nd2 (14.Qh4 Be5 15.Be5 Qe5=) 14...Rfd8 15.Qh4 Bb4 (15...Nd7 16.Qe7 Be7 17.Rfd1=) 16.ab4 (16.Bf6 Qf6 17.Qb4 a5 18.Qb5 Ba6+=) 16...Rd2= 17.Bf6 Qf6 18.Qf6 gf6 19.Rfc1 c6 (better is 19...Rb2 20.Rc3 Rc8=+) 20.Ra2 (better is 20.Bc2!?=) 20...Ra2-/+ 21.Ba2 a5 22.ba5 Ra5 23.Bb3 Ra3 24.Bd1 (24.Rb1-/+) 24...Rd3 (better is 24...c5!?–+) 25.Kf1 Rd7 26.Bf3 Rc7 27.Ke2 Kf8 28.Rc5 Ke7 29.Rh5 b4 30.Kd2 Ba6 31.Rh7 c5 32.Bd5 Kf8 33.h4 c4 (better is 33...Kg8 34.Rh5 c4=) 34.h5?? (better is 34.Rh8 Kg7 35.Ra8 c3 36.Kc2=) 34...c3 (34...Rd7 35.e4 Kg8 36.Rf7 Rd5 37.ed5 Kf7 38.f3–+) 35.Kc2 Bd3?? (better is 35...Bb7 36.Rh8 Kg7–+) 36.Kd3+/- c2 (37.Rf7! Rf7 38.Kc2 Rg7+/-). thedesertfox (2060) – matgala, net–chess.com, 2004.

7.h3 Nc6 8.Nf3 e4-/+ 9.Nd4 Nd4 10.Bd4=+ c6 11.0-0 Re8 12.Nc3 b6 (12...b5 13.Ba2 Be5 14.Be5 Re5 15.f3 ef3 16.Qf3 Qd2 17.Rad1 Qe3 18.Qe3 Re3 19.Rd8 Re8 20.Re8 Ne8 21.Rf7+-) 13.Bf6 (better is 13.f3!?+=) 13...Qf6=+ (< 13...gf6 14.Qh5 Re7 15.f3+/-) 14.Qc2 (14.f3 Qe5 15.fe4 Qh2 16.Kf2 Bg3 17.Kf3 Bh4=+) 14...Qe5 (14...Qg6 15.f3 Bh3-/+) 15.g3 (better is 15.f4!? Qe7 16.Kh2=+) 15...Bh3–+ 16.Rfe1 Qh5 17.Ne4? (better is 17.d4–+) 17...Qf3 18.Bf7 (18.Bf1 Bf1 19.Rf1 Qe4 20.Qe4 Re4 21.Rfc1–+) 18…Kh8 (19.Be8 Qg2) 0–1. rommeltdf (1655) – joecool (1660), net–chess.com, 2002.

7.h3 Nc6 8.Nf3 e4 9.Nd4 Ne5 10.d3 -/+.

7.h3 Qe7 8.Ne2 Nbd7 9.Nbc3 Nb6 10.Bb3 c6 11.0-0 Be6 12.d4 e4 13.Be6 Qe6 (< 13...fe6 14.Qc2=) 14.Qc2 Nbd5 (14...a5 15.b5-/+) 15.Rac1 Nc3 (15...a5 16.b5=+) 16.Nc3 Rac8 17.Qa4 a6 18.Rc2 Nd5 19.Nd5 (19.Rfc1 Rcd8=+) 19...cd5 20.Rfc1 Rc2 21.Rc2 Rc8 22.Rc8 Qc8 23.Qd1 b5 24.Qc1 Qc4 25.g3 f5 26.Qc3 Kf7 27.Kg2 g5 28.f3?? (better is 28.Qd2=+) 28…Qe2 (29.Kg1 Qd1 30.Kh2 Bg3 31.Kg2 Qf3 32.Kg1 Qf2 33.Kh1 Qf1) 0–1. mgriffin – janviaene, net–chess.com, 2001.

7.h3 Bf5 8.Nc3 a6 9.Nf3 Nc6 10.0-0 h6 (10...b5 11.Be2=+) 11.Qb3 (11.d3 b5 12.Bb3 Qd7=) 11...b5=+ 12.Bd5 Nd5 13.Qd5 Ne7 14.Qb3 Bd3 15.Rfc1 Bc4 (15...a5 16.ba5 c5 17.Ne1= (< 17.Nb5 Bb5 18.d4 Ra5-/+)) 16.Qc2= Qd7 (16...f5 17.d3 Be6 18.a4=) 17.Ne4 f6 18.Nd6 (18.d4 Qf5+=) 18...cd6= 19.d4 Qf5 (19...Rac8 20.e4=) 20.Qf5 Nf5 21.de5 (21.e4 Nd4 22.Nd4 ed4 23.Bd4 Rfe8=) 21...de5 22.Rc3 (22.a4 Rfd8=) 22...Rad8 23.a4 Rd3 (23...e4 24.Ne1=+) 24.ab5 ab5 25.Rd3 Bd3 26.g4 (26.Ra7 Rd8=+) 26...Nd6=+ 27.Nd2 Nc4 (27...Rc8 28.Ra3 e4 29.Bd4=+) 28.Nc4= Bc4 29.Kg2 Rd8 30.Kf3 Rd7 31.h4 Kf7 32.Rg1 Rd2-/+ 33.Bc3 Rc2 34.Be1 Rc1 35.Kg3 Ke6 36.f4 ef4 37.Kf4 g5 38.hg5 hg5 39.Ke4?? Bd5 40.Kd4 Bf3 41.Bf2? Rc4–+ 42.Kd3 Rb4 43.Kc3 Rg4 0–1. thedesertfox (1990) – pandurangaiah (1930), net–chess.com, 2004.

7.Nc3 c6

8.Qc2 b5 9.Bd3 =+.

8.Qc2 Nbd7 9.Nf3 Nb6 10.Bb3 Qe7 11.Ng5 h6 12.h4 Nbd5?? (12...a5 13.ba5 Ra5 14.Nge4+=) 13.Nd5?? (better is 13.Bd5 a5 14.b5+-) 13...cd5= 14.Bd5 Be6 (better is 14...e4!? 15.Qc3 hg5 16.hg5 Ne8=) 15.Be6 fe6 16.Ne4 Rac8 17.Qb1 Ne4 18.Qe4 Qf7 19.f3 Qf5 20.Qb7 Qc2 21.Bc3 Rc3 22.dc3 Qc3 23.Kf2 Qb2 24.Kg3 e4 25.f4 Qe2?? 26.Qe4?? e5?? 27.Qd5 Kh8 28.Qd6?? ef4?? 29.ef4+- Qe3 30.Kh2 Rf4 31.Qd8 Kh7 32.Rad1 Qf2 33.Kh3 Rf3 34.Kh2 Qg3 ˝–˝. combijack (1780) – jacamabe (1705), gameknot.com, 2009.

8.Qc2 Qe7 9.Nge2 (9.Nf3 a5 10.b5 Be6=) 9...Be6 (9...b5 10.Bd3=+) 10.Bd3 (10.Be6 Qe6 11.e4 a5 12.ba5 Ra5=+) 10...Nbd7 (10...a5 11.b5=+) 11.Ng3 h6 (11...a5 12.b5=+) 12.0-0 (12.Nf5 Bf5 13.Bf5 g6=) 12...Rad8 (12...a5 13.b5=) 13.Rae1 (13.Nf5 Bf5 14.Bf5 a6=) 13...Nb6 14.Nce4 Ne4 15.Be4 Nd5 (15...Nc4 16.Bc1=) 16.d4 ed4 (16...Qc7 17.Rd1=) 17.Bd4 a6 (17...Rfe8 18.Bd5 cd5 19.Qb2+=) 18.f4 (18.Bh7 Kh8=) 18...Nf6 (18...Rfe8 19.f5 Bd7 20.Bd5 cd5 21.f6+/-) 19.Bf5 (19.Nf5 Bf5 20.Bf5 Rfe8+=) 19...Rfe8 20.Qb2 (20.Be6 Qe6 21.Qb2 Be7+=) 20...c5 21.Be6 (21.bc5 Bc5 22.Be6 fe6 23.Bc5 Qc5 24.Qb7 Qa3=) 21...fe6 22.Bf6+= gf6 23.Ne4 Rf8 24.Rf3 cb4= 25.Rg3 Kh7 26.Qb1 f5=+ 27.Nd6 Qd6 28.ab4 Qd3 29.Qa1 Rf7 30.Kh1 Qd2=+ 31.Qb1 Qd3 32.Qa1 Qd2 33.Rb1 Rd3=+ 34.h3 Re3–/+ 35.Rd1 Qe2 36.Re3 Qe3 37.Re1 Qf4 38.Re6 Qb4 39.Qe5 Qb1 40.Kh2 Qc2 41.Qd6? Qc1–/+ 42.Re7 Qc4 43.Qe5 Re7–+ 44.Qe7 Kg6 45.Qb7 Qe6 46.Qc7–/+ Kf6 47.Qd8 Ke5 48.Qa5=+ Kf6 (48...Kf4 49.Qd2 Qe3 50.Qd6 Qe5 51.Qa6 Ke3 52.Kg1=) ˝–˝. Lebel Arias – Giulian, Ol Dubai, 1986.

8.d4 Nbd7 =+.

8.Nge2 Bf5 9.Ng3 Bg6 10.Nce2 (10.d4 Nbd7+=) 10...Re8 11.d4 Nbd7 12.Bd3 e4 13.Bc4 Nb6 14.Bb3 Qc7 15.Rc1 Rac8 16.Nc3 Qd7 17.Nce2 Nbd5 18.Nc3 h5 19.Nd5 cd5 (worse is 19...Nd5 20.Nh5 a5 21.ba5+=) 20.Ne2 h4 21.h3 Bh5 22.Qd2 Qf5 23.Rc8 Rc8 24.Nf4?? (better is 24.g4 hg3 25.Ng3 Bg3 26.fg3+=) 24...Bf4–+ 25.ef4 (25.0-0 Bd6 26.Rc1–+) 25...Re8 (better is 25...e3 26.fe3 Qb1 27.Qd1 Bd1–+) 26.Qe3+= Nh7 (26...Qg6 27.Rg1+=) 27.Rg1 (27.0-0 Nf8=) 27...Qd7 28.Kd2 Qb5 29.Re1 Nf6 30.Rc1 Bg6 31.Rc3 (31.Ke1!?=) 31...Qf1-/+ 32.Bd1 Qg2–+ 33.Bc1 Bh5 34.Bh5 Nh5 35.Kc2 Ng3 36.Kb3 Nf5 37.Qd2 Qf1 38.Bb2 Qe2!! 39.Rc2 Qd3 40.Ka2? Qd2 41.Rd2 e3 42.Re2 ef2 43.Rf2 Re3 44.Rc2 Rh3 45.Rc8 Kh7 46.Rd8 Rf3 47.Rd5 Rf4 48.Re5 h3 49.Re2 Rh4 50.Rh2 Ne3 51.d5 Nd5 52.Be5 f6 53.Bg3 Rh5 54.Kb2 Ne3 (54...Ne3 55.Rh1 g5–+) 0–1. Macedo,Alexandre Soares De (1850) – Silva,Carolina Alves (1730), Recife BRA, 4th Miguel Arraes Mem, 2013.

7.Nc3 Nbd7

8.Qb1 a5 9.Nf3 Qe7 (9...Nb6 10.Bd3=+) 10.0-0 (10.Nb5 ab4 11.Nd6 cd6 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Nb6=+) 10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 c6 (12...Bb4 13.d4 ed4 14.Nd4-/+) 13.b5 Nb6 (13...e4 14.bc6 bc6 15.Nd4=+) 14.Bb3 c5 (14...Bg4 15.Nh4=+) 15.Ne4 (15.d4 ed4 16.ed4 c4=) 15...Bf5 16.Nf6 Qf6 17.Bc2 Bc2 18.Qc2 Ra8 19.Bc3 g6 (19...Qe7 20.d3=) 20.d3 (20.Rd1 Qe7=) 20...Qe6 (20...Nd5 21.Ra1 Ra1 22.Ba1=) 21.Nd2 (21.Ra1 Ra1 22.Ba1 f6=) 21...Ra2 22.Qb1 Ra7 23.Qb2 Bc7 (23...Qd5 24.Qc2=) 24.Ra1 Ra1 25.Qa1 Qd6 26.Nc4 (26.Qa3!?=) 26...Qd3=+ 27.Nb6 Bb6 28.Be5 (28.Qa8 Bd8 29.g3 Qc3 30.Qd8 Kg7=) 28...Qd7 (28...Bd8 29.h3 Qb5 30.Bh8=+) 29.Qa8= ˝–˝. Fournier,Frederic (2370) – Ludovique (2580), echecsEmail.com, 2010.

8.Qc2 Nb6 9.Bb3 =+.

8.Qc2 Nb6 9.Bd3 Re8 10.Nge2 Bg4 11.f3 Bh5 12.g4 Bg6 Black prepares the advance e4 13.Ng3 Bd3 14.Qd3 e4 15.Nge4 Ne4 16.Ne4 Qh4 17.Ke2 Rad8 18.Rag1 (better 18.Nd6!? Rd6 19.Bd4=) 18...Be5 19.Qc2 Bb2 (19...Bh2?? 20.Rg2 Re4 21.Qe4+-) 20.Qb2 Re4 21.fe4 Nc4 22.Qc3 Rd2 23.Qd2 Nd2 24.Kd2 Qf2 25.Kd3 Qb2 26.Rb1 (better 26.Ra1!?=+) 26...Qa3-+ 27.Kd4 g6 28.g5 Kg7 29.h4 Qa2 30.Rhd1 Qf2 31.Rh1 (31.Rbc1 c6 32.Ra1-+) 31...Qd2 32.Ke5 (32.Kc4-+) 32…Qd6 0-1. is_er_nog_hoop (2490) - tamik (2525), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

8.Qc2 c5 9.bc5 (9.Nb5 Be7 10.bc5 e4=+) 9...Nc5 10.Nge2 (10.Nb5 Be6 11.Be6 Ne6 12.Nd6 Qd6=+) 10...a6 (10...Be6 11.Be6 Ne6 12.0-0=+) 11.d4 ed4 12.Nd4 Qc7 (12...b5 13.Nc6 Qb6 14.Nd5 Qc6 15.Nf6 gf6 16.Bf1–+) 13.Be2 (13.Rd1 Rd8= (13...Bh2? 14.Nf3+-)) 13...Rd8=+ (13...Bh2 14.g3 Bg3 15.Nd5 Qa5 16.Bc3 Nd3 17.Bd3 Bf2 18.Kf2 (18.Qf2?! Qd5 19.Qh4 h6+-) 18...Qd5 19.Bh7 Kh8 20.Be4 Qh5 21.Rh5 Nh5 22.Rh1+-) 14.h3 (14.Rd1 b5=+) 14...Be5 (14...b5 15.Rd1=+) 15.Rd1 (15.Nf3 Bd6=+) 15…b5. Kuni,Richard – Hohlstein,Walter, TT–07 ETC, 2003.

8.Nge2 a5 9.b5 Nb6 10.Bb3 Bf5 (10...Bd7 11.d4+=) 11.d3 (11.d4 Qe8=) 11...a4 12.Bc2 Qd7 13.0-0 Rfd8 14.Ng3 Bg4 15.Qb1 Be6 (15...Ra5 16.Bd1+=) 16.Bd1 (16.Rd1 Qe8=) 16...Bb3 (16...c6 17.bc6 bc6 18.Nce4+=) 17.Be2 Re8 18.Rc1 h6 19.Nce4 Ne4 20.de4 Qd8 (20...Rad8 21.Nf5=) 21.Nf5 Bf8 22.Ng3 (22.Rc3 g6 23.Ng3 Qd7=) 22...Nd7 (22...Qd7 23.Rc3=) 23.Nf1 (23.Rc3 Bd6=) 23...Nc5 24.Bc3 Qd7 (24...Bd6 25.Bb4 Ne6 26.Bd6 Qd6 27.Qb2=) 25.Bb4 b6 26.Nd2 Red8 (26...Rac8 27.h3=) 27.h3 (27.Qb2 Nd3 28.Bd3 Bb4 29.ab4 Qd3 30.Nb3 Qb3 31.Qe5 Rd7=) 27...Be6= 28.Bc5 Bc5 29.Nc4 Qe7 (29...f6 30.Nb2=) 30.Ne5 Rd2 (30...Ba3? 31.Nc6 Qf8 32.Nd8 Rd8 33.Rc7+-) 31.Rc2 Rc2 32.Qc2 Qf6 33.Qb2 Be7 34.Bf1 (34.f4 Bc5 35.Qc3 Re8=) 34...Bb3 35.Rb1 (35.f4 Bc5 36.Qc1 Re8=) 35...Bd6+= 36.Nc4 Bc4 (36...Qb2!? 37.Rb2 Bc4 38.Bc4 Ba3=) 37.Qf6= gf6 38.Bc4 Ba3 39.Kf1 Bd6 40.Ke2 a3 41.Kd3 (41.Ra1 Kg7+=) 41...Be5= 42.Ba2 Kf8 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1760) – Nichols,Scott (2320), FICGS, 2016.

8.Qf3 Nb6 9.Bb3 a5 =+.

8.Nf3 e4 9.Nd4 Ne5 10.Be2 Bg4 11.0-0 (11.f3 ef3 12.Nf3 Bf3 13.gf3 a5=) 11...Be2 12.Qe2 Nd3 13.Rab1 Re8 (13...Nb2 14.Rb2 Be5 15.d3=+) 14.f3 (14.Ne4!? Nb2 15.Nd6 Qd6 16.Nb5=) 14...Be5=+ 15.Ne4? (better is15.Nb3=+) 15...Nb2–+ 16.Rb2 Bd4 17.Nf6 0–1. wlittle (2225) – toverturf (2620), net–chess.com, 2004.

7.d3 Nbd7

8.Nd2 a6 9.Ba2 b5 10.Nb3 Nb6 (10...c5 11.bc5 Bc5 12.Nf3+=) 11.Nf3 Bg4 12.Rc1 Na4 13.Rc6?? (better is 13.Ba1=) 13...Nb2–+ (13...Nb2 14.Qb1 Bb4 15.ab4 Nd3 16.Kf1 Ne4–+) 0–1. Cirulis,Ilmars (1735) – Galus,Stanislaw (1700), FICGS, 2015.

8.Nf3 a5 +=.

8.Nf3 a6 9.0-0 b5 10.Ba2 Bb7 11.d4 ed4 12.Nd4 g6 (12...Qe7 13.Nd2=) 13.Nb3 Rc8 14.Nc5 Bc5 (14...Nc5 15.bc5 Be7 16.Qc2=) 15.bc5+= Qe7 16.Qd4 Rfd8 (16...Rfe8 17.Rc1 Rcd8 18.c6 Bc6 19.h4= (19.Rc6 Ne5 20.Ra6 Rd4 21.Bd4 c5–+)) 17.Rc1+= Nb8?? (better is 17...Bc6+=) 18.Qf6+- Qf6 19.Bf6 Rd5 (19...Rd3+-) 20.Bd5 Bd5 21.Nc3 Be6 22.Rd1 Nc6 (22...Nd7 23.Bd4+-) 23.Nd5 h5 24.Ne7 (24.e4 Kh7+-) 24...Ne7 25.Be7 Kg7 (25...Re8 26.Bf6 Bg4 27.f3+-) 26.Rd8 Rd8 27.Bd8 Kf8 (27...c6 28.Rd1+-) 28.c6 Bd5 29.Rc1 Ke8 30.Bc7 f6 (30...Ke7 31.Bb6 Be6 32.Rd1+-) 31.Bb6 f5 (31...Be6 32.c7 Bc8 33.Rd1+-) 32.c7 Kd7 (32...Bb7 33.c8Q Bc8 34.Rc8 Kd7+-) 33.c8Q Ke7 34.Rc7 Kd6 (34...Kf6 35.f4 g5 36.Qd8 Ke6 37.Qe7) 35.Qd7 Ke5 36.Qg7 Ke6 (36...Ke4 37.Qd4) 37.Qe7 1–0. Cirulis,Ilmars (1650) – Padilla,Jesus (1610), FICGS, 2014.

8.Nf3 a6 9.0-0 b5 10.Bb3 Bb7 =.

8.Nf3 a6 9.d4 e4 10.Nfd2 Nb6 11.Be2 Re8 (11...a5 12.b5+=) 12.Nc3= Nbd5 13.Na4 (13.Nc4 Nc3 14.Bc3 Nd5 15.Nd6 cd6+=) 13...c6 14.Rc1 b5 15.Nc5 a5 16.ba5 Qa5 17.0-0 Qc7 (17...Bf5 18.Qc2+=) 18.h3= Qe7 19.Qc2 e4 draws heavy fire 19...Nb6 (better is 19...Bf5!?+=) 20.Nde4+= Bf5 21.Nf6 Qf6 22.e4 (22.Qb3 Qg6 23.e4 Re4 24.Ne4 Be4+=) 22...Bg6 (22...Na4 23.ef5 Bc5 24.dc5 Nb2 25.Rfe1+=) 23.Qb3 (23.Bd3 Qf4 24.g3 Qh6+/-) 23...Re4 (23...Qg5 24.Bd3 Qf4 25.e5 Bc5 26.Bg6+= (worse is 26.dc5 Bd3 27.Qd3 Nc4 28.Rc4 Qc4 29.Qc4 bc4-/+)) 24.Ne4 (24.Bf3!? Ree8 25.Bc6 Bh2 26.Kh2 Qc6 27.Rfe1+/-) 24...Be4+= Attacking the isolated pawn on a3 25.Qe3 Qf4 (25...Bd5!? 26.Ra1 Bf4=) 26.Qf4+/- Bf4 27.Ra1 g6 (27...Bd5 28.Bc3+/-) 28.Rfe1 Bd2 29.Red1 Bg5 30.Bc3 (30.Bd3 Bd5+/-) 30...Nd5 31.Bd2 Bf6 32.Rac1 Nc7 33.Bf3 Bf3 34.gf3 Ra6 35.Bb4 Nd5 36.Rc5 Bg5 (36...h6 37.Rc2+=) 37.Re1+/- Kg7 38.Re8 (38.Rc2 h6+/-) 38...Be7+= 39.Rd5 (39.Rc6! Rc6 40.Be7 Ne7 41.Re7+=) 39...Bb4= 40.Rd7 1–0. Cirulis,Ilmars (1840) – Duttagupta,Aniruddha (2000), FICGS, 2015.

8.Nf3 Qe7 9.0-0 a6 10.Nc3 Nb6 11.Bb3 Bg4 12.h3 Bd7 13.e4 Rfd8 14.Re1 Be6 15.d4 ed4 16.Nd5 Bd5 (16...Nbd5 17.ed5) 17.ed5 Discovered attack. 17...Qd7 18.Bd4 Nbd5 19.Ng5 Qf5 20.Bf6 Nf6 21.Nf7 (worse is 21.Bf7 Kf8 22.Qc1 h6 23.Ne6 Kf7 24.Nd8 Rd8 25.Qc4 Nd5–+) 21...Bh2 22.Kh2 Qf4 23.Kg1 Rd1 24.Rad1 (24.Rad1 g6 25.Re3+/-) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Leistner, 2009.

8.Nf3 Qe7 9.0-0 Nb6 10.Nbd2 Bd7 (10...a5 11.b5=) 11.Bb3 a5 12.ba5 (12.Nc4 Nc4 13.dc4 c5=) 12...Ra5 13.Bc3 Ra6 14.Qc2 Bc6 (14...Rfa8 15.d4 ed4 16.Bd4=+) 15.Bb4 (15.d4 ed4 16.Nd4 Bd7=) 15...Ng4 (15...Rfa8 16.Bd6 Qd6 17.Ng5=+) 16.Qc3 Nd7 (16...Rfa8 17.Bd6 cd6 18.Rfc1=) 17.Bd6 Qd6 18.Rfd1 (18.Rfc1 Qg6= (18...Ra3?? 19.Ra3 Re8 20.Ne4 Be4 21.de4+-)) 18...Nc5 (18...b5 19.Ne4 Qg6 20.Rac1=) 19.Bc4 (19.Bc2 Re8=) 19...b5=+ 20.Ne4 Na4 21.Qc2 (21.Nd6? Nc3 22.Nb5 Bb5 (22...Nb5?! 23.h3=) 23.Bb5 Nb5–+) 21...Qg6 22.Ba2 Be4 23.de4 Rc6 24.Qb3 Rf6 (24...Qe4?? 25.Qf7 Rf7 26.Rd8) 25.h3 Rf3 26.hg4 Rf6 (26...Qg4?! 27.Rdc1 Rf6 28.Qb5=) 27.Rd2 c6 28.Qb4 Qg4 29.Qe7 h5 (29...Qc8 30.Rad1 Qe8 31.Qc7+-) 30.Qe5 h4 31.Kh2 Rg6 (31...Rh6 32.f3 Qg6 33.Rad1=) 32.f3 Qg3 (32...Qc8 33.Rc1=) 33.Qg3+= hg3 (33...Rg3 34.Rc1 Rg6 35.Rd7+-) 34.Kh3= Nc3 35.Bb3 Re8 (35...c5!? 36.Rc1 b4+=) 36.Rd7+= Rf8 37.Re7 (better 37.e5!?+-) 37...c5= 38.Rc1 Rh6 39.Kg4 Rg6 40.Kf5 Rf6 41.Ke5 b4 42.ab4 cb4 43.Ra1 Rc8 (43...Rb8 44.Raa7 Rb5 45.Kd4 Rd6 46.Kc4+-) 44.Ra5 (44.Rb7+-) 44...Nb1 (44...Rb8!? 45.Raa7 Rb5 46.Kd4 Ne2 47.Kc4 Rbb6+-) 45.Raa7 Rf8 46.f4 Nd2 47.Bd5 Nb1 (47...b3 48.Reb7 Kh7+-) 48.Rab7 Nc3 49.Rb4 Rc8 (49...Nd1 50.Kd4 g5 51.e5+-) 50.f5 (50.Rbb7 Rc5+-) 50...Rd8 (50...Kf8 51.Rbb7 Re8 52.Re8 Ke8 53.Bb3+-) 51.Rbb7 Rf8 52.Bb3 Kh7 (52...Ne2 53.Bc4 Nc3 54.Kd4+-) 53.Bf7 Kh6 54.Be6 g6 55.Rec7 (55.Rh7 Kg5 56.Rh3 Ne2+-) 55...Ne4 (55...Nd1 56.fg6 Rg6 57.Bf5+-) 56.Ke4 Kg5 (56...gf5 57.Ke5+-) 57.Rg7 Re8 58.Rbf7 Rf7 59.Rf7 gf5 60.Ke5 Kg6 61.Rf6 Kg7 1–0. Thinker – KnightDreamer v3.1, computer chess game, 2002.

7.Nf3 e4

8.Nd4 a5 9.b5 Ng4 10.h3 (10.Qc2 Qh4 11.g3 Qe7=) 10...Ne5–/+ 11.Be2 Qg5 12.g4 Nbd7 13.Nc3 (13.d3 ed3 14.Bd3 Nd3 15.Qd3 Nc5–/+) 13...Nc5 14.h4? (14.Qb1!? Ncd3 15.Bd3 Nd3 16.Ke2–/+) 14...Qg6 15.Qc2 (better is 15.h5 Ned3 16.Kf1–+) 15...Ncd3 16.Kf1 Bg4 17.f4?? (17.Bd3 ed3 18.Qa4–+) 17...ef3 18.Bd3 Nd3 19.Nd1 (19.Nf3 Bf3 20.Rg1–+) 0–1. BigSky (2705) – duckbreath (2565), ICC, 1998.

8.Nd4 Nbd7 9.Nc3 a5 10.Ncb5 Be5 11.d3-/+.

8.Nd4 Nbd7 9.Nc3 Nb6 10.Be2= a5 11.b5 Nbd5 (11...Be5 12.d3 Bd4 13.ed4 ed3 14.Qd3=) 12.Nd5 Nd5 13.0-0 Qh4 14.g3 Qg5 15.f4 Qg6 16.Rc1 Bh3 17.Rf2 Nf6 18.a4 Ng4 19.Bg4 Bg4 20.Qb3 Rfe8 21.Qc3 Rac8 22.Nb3 (22.f5!? Qg5 23.f6=+) 22...Bb4–/+ 23.Qd4 Red8 24.Qe5 f6 25.f5 Qf7 (25...fe5?! 26.fg6 hg6 27.Be5=) 26.Qe6 Qe6 27.fe6 Be6 28.Nd4 Bd5 29.Bc3 c6 30.Bb4 ab4 31.bc6 bc6 32.Rc5 b3 33.Rd5? (better is 33.Rf1–+) 33...cd5 34.Nb3 Ra8 35.a5 (35.Nc5 Rdc8 36.d4 ed3 37.Nd3 Ra4–+) 35...Rdb8 36.Nd4 Ra5 37.Nc6 Rb1 38.Kg2 Rab5 39.Ne7 (39.Kh3 Kf7–+) 39...Kf7 40.Nf5 (40...R5b2 41.Nd6 Ke6 42.Nf5–+) –+. ponciany (2165) – b4_player (2180), GameColony.com, 2003.

8.Nd4 Ng4 9.f4 ef3 10.Nf3 Nc6 11.0-0 Nge5 (11...Nh2 12.Nh2 Bh2 13.Kh2 Qh4 14.Kg1 Qc4 15.Qf3-/+) 12.Qc2 Nc4 13.Qc4 Be6 14.Qc3 f6 15.Qc2 Qe8 16.Nc3 Qh5 17.Ne2? (17.Ne4 Rae8=) 17...Bg4 (better is 17...Bh2!? 18.Kf2 Bd6-/+) 18.h3 Be6 19.Qe4 Rae8 20.Qh4 Qh4 21.Nh4 Bc4 22.Rf2 f5 23.Rc1 Be2 24.Re2 Ne5 25.Be5 Be5 26.Nf3 Bd6 Black plans f4 27.Rf2 f4 28.Rc3 fe3 29.de3 (worse is 29.Re3 a5+=) 29...b6 30.Nd4 c5 31.Nb5 (31.bc5!? bc5 32.Nf5=) 31...Be5 (31...cb4!? 32.Rd3 Bh2 33.Kf1 ba3 34.Na3 a6-/+) 32.Rd3 a6 33.Nc3? (33.Nd6 Rf2 34.Ne8–+) 33...Bg3?? (better is 33...c4 34.Rd4 Bd4 35.Rf8 Kf8 36.ed4 Re3–+) 34.Rf8+= Rf8 35.bc5+= bc5 36.Ne4 c4 37.Rc3 Be1 38.Rc4+/- h6 39.g4 Re8 40.Kf1 Bh4 41.Ke2 Re6 42.Kd3 Be7 43.a4 Kf7 44.Rc7 Kg6 45.Kd4 a5? 46.Kd5 Bd8 47.Rd7 Re8 48.Nd6 Rf8 49.e4 Bh4 50.e5 Rf3 51.Nf5 Rd3 52.Ke6 Rd7 53.Kd7 Be1 54.e6 Bb4 55.e7 Be7 56.Ke7 h5 57.Kd6 Kf6 58.Ng7! Kg7 59.gh5 1–0. combijack (1790) – reodoi (1775), gameknot.com, 2011.

8.Ng5 Re8?? 9.Bf7 (better 9.Nf7 Qe7 10.Nd6 Be6 11.Ne8 Ne8 12.d3+-) 9...Kh8 (9...Kf8 10.Be8 Qe8 11.f3+-) 10.Be8 Qe8 11.0-0?? (11.Qb3 h6 12.Nf7 Kh7 13.Nd6 cd6 14.Bf6 gf6+-) 11...Bf5? (11...Qg6 12.f4 h6 13.Bf6 gf6 14.Ne4 Qe4+/-) 12.Nc3?? (better 12.Qb3 Bg6 13.f3 ef3 14.Nf3+-) 12...h6 (12...Qg6 13.f4 h6 14.Nce4 Ne4+=) 13.Nh3+/- g5?? (better 13...Bg4 14.f3 ef3 15.Rf3 a5+/-) 14.Ne2 (better 14.Nd5! Be5 15.Nf6+-) 14...Kh7? (14...Nbd7 15.f4 Qg6 16.fg5 hg5+-) 15.Bf6 1-0. black_bishop_88 (2445) - AndrewTeminov (2420), lichess.org, 2020. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 dc4 6.Bc4 0-0)

8.Ng5 h6-/+

9.Nf7 Rf7

10.Qb3 Qe7 11.0-0 Nc6 12.Bf6 gf6 13.Nc3 Bf5 14.f3 ef3 15.Rf3 Bg4 16.Rf2 Raf8 17.Raf1 Kg7 18.Nb5 Ne5 19.Nd6 cd6 20.Bd5 Bh5 21.e4+= Kh7 22.d4 Nd7 23.Qh3 Bg6 24.Rf4 Re8 25.Rh4 Qf8? 26.Bf7+- Qf7 27.Rh6 Kg7 28.Rg6! Qg6 29.Qd7 Qf7 30.Qd6 Re4 31.Qg3 Qg6 32.Qg6 Kg6 33.Rd1 Re6 34.d5 Rd6 35.h4 Kf5 36.Kh2 Kf4 37.g3 Kf3 38.Rd4 Ke3 39.Rf4 b5 40.h5 Rd5 41.h6 Rd2 42.Kh3 Rd7 43.Rf6 Rh7 44.g4 Kd4 45.g5 Kc3 46.Kg4 Kd4 47.Kh5 Rh8 48.g6 Rc8 49.g7 Ke5 50.Rf8 Rc1 51.h7 Rh1 52.Kg6 Rg1 53.Kf7 Rf1 54.Ke7 Rh1 55.g8Q Rh7 56.Qh7 Kd4 57.Qh4 Kd3 58.Qg3 Kc4 59.Ke6 a6 60.Rf4# 1–0. pierre – johngonzaga, internet, 2008.

10.Qb3 Qe7 11.0-0 Nbd7 12.Bf7 Qf7 13.Qf7 Kf7 14.f3 ef3 15.Rf3 b6 16.Bf6 Nf6 17.Nc3 Bb7 18.Rff1 a6 19.Rac1 Re8 20.Ne2 c5 21.Ng3 Bg3–+ 22.hg3 cb4 23.Rc7 Re7 24.Re7 Ke7 25.ab4 Ke6 26.Rc1 Kd6 27.Rc4 Bc6 28.Rd4 Ke5 29.Rc4 Bb5 30.Rc7 Nd5 31.Rg7-/+ Nb4 32.Rg6 Bc6 33.Rh6 a5 34.Kf2 a4 35.Rh5 Kd6–+ 36.Rh6 Kd5 37.Rh5 Kc4–+ 38.Rh4 Kb3 39.Rh1 a3 40.Rb1 Ka4 41.d4 Be4 42.Rh1 a2 43.Ra1 Kb3 44.g4 b5 (45.g5 Kb2 46.Ra2 Ka2–+) 0–1. Comet B50 – Fritz 8, 2004.

10.Qb3 Qe7 11.0-0 Ng4 12.Bf7 Qf7=+ 13.Qf7 Kf7 14.h3 Nf6 15.Bf6 gf6 16.Nc3 f5 17.d3 ed3-/+ 18.Rfd1 Be6 19.Rd3 a5 20.b5 Nd7 21.Nd5 Ne5 22.Rdd1 Rd8 23.a4 c5 24.Rac1 Bf8 25.Nb6 Rd1–+ 26.Rd1 c4 27.Kf1 Ba3 28.Rd2 c3 29.Rc2 Bb2 30.f4 Nd3 31.Ke2 Nb4 32.Rd2 cd2 33.Kd2 Na2 34.g3 Bc1 (35.Ke2 Nc3 36.Kd3 Nd1–+) 0–1. Comet B50 – Fritz 6, 2004.

10.Qb3 Qe7 11.f3 ef3 12.gf3 a5 -/+.

10.Bf7 Kf7 11.f3 Kg8 =+.

6.Bc4 Nbd7

7.Nc3 0-0 8.Qc2 a5 9.b5 (9.Nf3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qe7=+) 9...Nc5 10.Nge2 Ng4 (10...Be6 11.Be6 fe6 12.d4 ed4 13.ed4=+) 11.d4 (11.Ng3 Be6 12.Be6 fe6=) 11...Qf6 (11...ed4 12.Nd4 Re8 13.0-0-0=+) 12.Ng3 ed4 13.Nd5 Qh6 14.Bd4 Bg3 (14...Nh2 15.0-0-0 Bg4 16.Nf5 Bf5 17.Qf5+-) 15.fg3 Ne6 16.Bb2 (16.0-0-0 Re8=+) 16...Re8-/+ 17.0-0-0 (17.Qe4 c6 18.Qg4 cd5-/+) 17...c6 18.h3? (better 18.Be2 cd5 19.Bg4-/+) 18...Ne3?? (better 18...cd5 19.hg4 Qe3 20.Kb1 dc4 21.Qh7 Kf8 22.Bg7 Ng7 23.Qh8 Ke7 24.Qh4 f6=) 19.Ne3=+ Qe3 20.Kb1 Qg3 21.Rhf1 (21.Rhe1 h6=+) 21...cb5 22.Bb5 Rd8 23.Bd3 Qh4 (23...h6 24.Bh7 Kh8 25.Be4=+) 24.g3 Qh5 (24...Qh6 25.Rf4 Qh3 26.Qc3=) 25.g4 Qh4 26.Rf5 Ng5 27.Qc3 Qh6 28.Rff1 (28.Ra5 Ra5 29.Qa5=+) 28...f6 (28...Bd7!?-/+) 29.h4=+ Nf7 (29...Ne6 30.Bc4 Rd1 31.Rd1=) 30.g5= Qh5 31.Rde1 Bh3 32.Rf6 Rd3 (32...gf6 33.Qf6 Qd1 34.Rd1 Ne5 35.Be5 Rd7 36.Bc4 Be6 37.Rd7 Bc4 38.Qg7) 33.Qd3 gf6 34.Qh3 fg5 35.Qd7 Rf8 36.hg5 Qh4 37.Qe6 (37.Re7 Qg5 38.Qb7 h5=) 37...Qg3 (37...Qg5 38.Ka1 Qg3 39.Qe4+=) 38.Ka2 Qd6 (38...a4 39.Qe4 Qg5 40.Qb7=) 39.Qf5 Nh8 (39...Qg6 40.Qa5 Ng5 41.Qc3+-) 40.Qa5+= Qd7 41.Qc3 Ng6 42.Rd1 (42.Ka1 Rf5+=) 42...Qf7 (42...Qe6 43.Ka1 Qf7 44.Qd3+=) 43.Ka1 Re8 44.Qd3 Qe6 45.Qb5 Re7 (45...b6 46.Rd7 Re7 47.Rd8 Nf8 48.Bc3+=) 46.Qa4 (46.Bf6 Rf7+-) 46...Qf7 (46...Nf8 47.Qb4+=) 47.Qd4 (47.Rd8 Nf8+=) 47...Qe6 (47...Re5 48.Qd3 Rf5 49.Bf6+=) 48.Qc3 (48.Qb4 Rd7 49.Rc1 Kf7+=) 48...Rd7 49.Re1 Qd5 (49...Qf5 50.Qc8 Nf8 51.Qc4 Qd5 52.Qc3+=) 50.Re8 (50.Qh3 Nf8+=) 50...Kf7= 51.Rc8 Qd1 (51...Qg5 52.Qc4 Rd5 53.Rc7 Ne7 54.Rb7=) 52.Bc1+= Qd6 53.Rc5 Ne7 54.Bb2 Nc6 55.Rc4 (55.Qc4 Ke8+=) 55...Qd1 (55...Re7 56.Qb3 Qe6 57.Bc3=) 56.Ka2 Re7 57.Qf6 ˝–˝. Domingo,Jordi (1950) – Koch,Christian (2185), FICGS, 2010.

7.Nc3 0-0 8.Nge2 a5 9.b5 Nb6 10.Bb3 c5 (10...Qe8 11.d4+=) 11.0-0 (11.bc6 bc6 12.d4 c5=) 11...Qe7 (11...e4 12.Ng3 Be5 13.Qc2+=) 12.h3 (12.d3 Bg4=) 12...Rd8 13.Ng3 Be6 14.Be6 Qe6 15.Qc2 Be7 16.Nce4 (16.d3 Rac8=) 16...Ne4 17.Qe4 Rd5 18.Bc3 c4 19.f4 (19.a4 g6+=) 19...ef4 20.Rf4 Qe4 (20...Rb5 21.Qb7 Bd6 22.Rg4=) 21.Re4+= Bd6 22.Ne2 (22.Rg4 g6 23.Ne4 Be7+=) 22...a4 (22...Rb5 23.Nd4 Rd5 24.Rb1-/+) 23.Rd4 (23.Bd4 f5 24.Rh4 Be7=) 23...f6 (23...Rd8 24.Rd5 Nd5 25.Bd4+=) 24.g3 (24.e4 Rd4 25.Bd4 Nd7+=) 24...Kf7 (24...Rd8 25.Rd5 Nd5 26.Bd4+=) 25.Kg2 Rd4 26.Bd4 Nd5 (26...Nd7 27.Nc3+=) 27.e4= Nc7 28.Nc3 Rd8 (28...Ne6 29.Be3+=) 29.Be3 Be5 30.Rc1 Bc3 31.Rc3 Nb5 32.Rc4 Ra8 33.Bc5 Rc8 34.d3 b6 35.Bb4 Rc4 36.dc4 Nd4 37.Kf2 (37.c5 b5 38.Kf2 h5+=) 37...Nc2+= 38.Bd6 Ke6 39.Bf8 Ke5 40.Ke2 (40.Kf3 Kd4+=) 40...Kd4-/+ 41.Bg7 (better is 41.g4!?-/+) 41...Na3–+ 42.Bf6 Ke4 43.Kd2 Nc4 44.Kc3 Ne3 45.Bh8 Kf3 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1905) – Konev,Alex (2000), FICGS, 2015.

7.d3 Nb6 8.Bb3 0-0 9.Nf3 Qe7 10.h3 Be6 11.0-0 c6 12.Be6 Qe6 13.Nc3 Rfd8 14.Qc2 Nbd5 15.Rfd1 h6 16.Ne4 Ne4 17.de4 Nb6 18.Rac1 Rd7 19.Nd2 Rad8 20.Nc4 Nc4 21.Qc4 Qc4 22.Rc4 f6 23.Rc2 Kf7 24.Rcd2 Ke6 25.Kf1 c5 26.b5 a6 27.a4 ab5 28.ab5 Ra8 29.Ra1 Rdd8 30.Rdd1 g6 31.Ke2 c4 32.Bc3 h5 33.Ra8 Ra8 34.Rd2 h4 35.Rb2 Ra3 36.Kd2 Kd7 37.Kc2 Kc7 38.Bd2 Kb6 39.Bc1 (39.Rb1–+) 39...Ra1 40.Rb1 (40.Bd2 Ba3 41.Rb1 Rb1 42.Kb1 Kb5–+) 40...Rb1 41.Kb1 Kb5 42.g3 (42.Kc2 Ka4–+) 42...c3 0–1. Champion,William R – Malmstroem,Jan (1915), CFriend SI–2004–0-00038 email, 2005.

7.d3 Nb6 8.Nd2 0-0 9.Ngf3 Qe7 (< 9...Nc4 10.dc4 Bg4 11.c5+=) 10.0-0 Bg4 11.Qc2 Nc4 (11...a5 12.Bb3=) 12.Qc4 (12.dc4 c5=) 12...Rfd8 13.Rfd1 a5 14.b5 a4 15.h3 Bd7 16.Ng5 (16.Rab1!?=+) 16...Ra5-/+ 17.b6 cb6 18.Qh4 Rb5 19.Nc4 h6 20.Ne4 (20.Nf3 Bc6=+) 20...Ne4-/+ 21.Qe4 Bc6 22.Qg4 Rb2 23.Nb2 b5 24.d4 Ba3 25.Nd3 ed4 26.ed4 b4 27.Ne5 Bd5 28.Rd3 (28.Rdb1 Qg5-/+) 28...Qg5–+ 29.Qg5 hg5 30.Rd2 Rc8 (31.Nd7 b5–+; 30...Kf8 31.Kf1–+) 0–1. Haas,Uwe (2110) – Taulien,Hans_Juergen (2225), RSX10D – XMAS–1, 2003.

7.d3 Nb6 8.Nd2 Qe7 9.Ngf3= Bf5 (9...0-0 10.0-0+=) 10.0-0 (10.e4 Bg4= (worse is 10...Nc4 11.Nc4 Bg4 12.Qa4 c6 13.Nd6 Qd6 14.Ne5+/-)) 10...Rd8 (10...0-0 11.e4 Bg4 12.h3=) 11.Qc2 c6 12.e4 Bg4 (worse is 12...Nc4 13.Nc4 (13.dc4?! Bg4=) 13...Be6 14.Nd6 Qd6 15.d4+/-) 13.d4 (13.h3 Bf3 14.Nf3 0-0=) 13...Bf3 (13...Nc4 14.Qc4 Nd7 15.Qc3=) 14.Nf3+= (14.gf3? ed4 15.Rfd1 Nh5–+ (15...Nc4?! 16.Nc4 Bf4 17.Bd4+=)) 14...Nc4 15.Qc4 Nd7 (15...Ne4? 16.de5 (16.Ne5? Nd2 17.Qc3 Nf1–+) 16...Be5 17.Be5+- (17.Qe4 Bb2 18.Rae1 Qe4 19.Re4 Kd7-/+)) 16.Qc3 0-0 (16...f6 17.Rfd1+=) 17.Ne5+/- Ne5 18.de5 Bc7 19.f4 (19.Rad1 Rfe8+/-) 19...Rd2?? (better is 19...Bb6 20.Kh1 Qh4+=) 20.Qd2+- 1–0. Rosner,Dirk – Baer,Werner, Tiger SC, 2000.

7.d4 0-0 8.Nd2 a5 9.b5 Qe7 (9...e4 10.Ne2+=) 10.Ne2 e4 11.Nc3 Nb6 12.h3 Be6 13.Be2 Bf5 14.g4 Bg6 15.h4 h6 16.Qb3 (16.Qc2 Rfe8=) 16...a4 17.Qa2 (17.Qc2 Rfe8=) 17...c6 (17...Rfd8 18.Qb1=) 18.Nc4 (18.g5 hg5 19.hg5 Nfd5 20.bc6 bc6=) 18...Nfd5 19.Nd5 Nd5 20.Ne5 (20.bc6!? bc6 21.h5=) 20...Be5+= 21.de5 Nc7 (21...Qd8 22.g5+=) 22.bc6= bc6 23.Rc1 c5 24.Kf1 (24.Bc4 Rab8=) 24...Rfd8 25.Ba1 Ne6 26.Kg2 (26.Bc4 Nf8=) 26...Rab8 27.Qc4 h5 (27...Qe8 28.Bd1=) 28.g5 (28.gh5 Bf5+=) 28...Rd7 (28...Ra8 29.Rhd1=) 29.Qa4 (29.Bd1 Rd3 30.Bc3 Nc7+=) 29...Ra7 30.Qc6 Attacks the isolani on c5 30...Ra3 31.Rhd1 (31.Bc4 Rba8=) 31...Kh7 (31...Rab3 32.Qd7 Qf8 33.Qd6=) 32.Bc3 (32.Bc4 Rba8=) 32...Rbb3 33.Be1 Rb2 34.Rd2 (34.Bc4 Re3 35.Be6 fe6 36.Qc5 Qc5 37.Rc5 Rd3=) 34...Rd2 35.Bd2 Qd8 36.Qd6 Ra2 37.Qd8 (37.Rd1 Rc2=) 37...Nd8+= 38.Rd1 Nc6 39.e6 fe6 40.Bc4 Ra3 41.Be6 Ne5 42.Be1 Nd3 43.Bd5 Ra7 (43...Bf5 44.Kg3=) 44.Kg3 Ra4 45.Bc3 Ra3 46.Ba1 Ra7 47.Rb1 Nb4 48.Be6 Re7 49.Bc4 Bf7 50.Bf1 Bg6 51.Bc3 Nd3 52.Rb5 Rd7 53.Be2 c4 54.Rb6 Rc7 (54...Rf7 55.f3=) 55.Rd6 Nc1 56.Bd1 Nd3 57.Rd8 Bf7 (57...Nc5 58.Rd4 Nb3 59.Rd5=) 58.f4 1–0. Cirulis,Ilmars (1735) – Domingo,Jordi (1885), FICGS, 2015.

7.Nf3 Nb6 8.Bb3 e4 9.Nd4 (9.Ng5!? 0-0 10.Nc3=) 9...a5=+ 10.ba5 Ra5 11.Nc3 (11.d3 Rg5=+) 11...c5-/+ 12.Nf5?? (better is 12.Nde2-/+) 12...Bf5–+ 13.Rc1 c4 14.Bc2 Bg4 15.Ne2 Nbd5 16.0-0 0-0 17.h3 Bh5 18.g4 Bg6 19.Nd4 Ba3 20.Ba3 Ra3 21.Rb1 Qd7 22.Nb5 Ra5 23.Ba4 Nb6 0–1. thedesertfox (1940) – anso (2000), net–chess.com, 2004.

6.Bc4 e4

7.Qc2 0-0 8.Nc3 Re8 9.Nge2 Bd7 10.0-0-0 (10.0-0!?=) 10...Nc6 11.d4 ed3 12.Bd3 Ne5 13.Ne4?? (better is 13.Nf4-/+) 13...Nd3–+ 14.Qd3 Ne4 (14...Re4?! 15.Bf6 Qe8 16.Bd4–+) 15.Qc4 (15.Rhf1 Ba4 16.Rde1 a5–+) 15...Nf2 16.Rhf1 Qg5 17.Bd4 (17.Rd2 Qe3 18.Qc3 Nd3 19.Qd3 Qd3 20.Rd3 Re2–+) 17...Be6 18.Qc3 Nd1 19.Rd1 Bg4 20.h4 (20.Rd2 a5 21.h3 ab4 22.ab4 Be2 23.Re2 Qb5–+) 20...Qb5 (20...Be2?! 21.hg5 Bd1 22.Kd1-/+) 21.Bg7 Be2 22.Rd2 Re4 23.Kb1 (23.Bd4 Rh4 24.Kb2 a5–+) 23...Rb4! 24.Kc1 (24.ab4 Qc4 Double attack (24...Qc4 Decoy)) 24...Rb1 25.Kc2 Qf5 26.e4 Qe4 27.Rd3 Bd3 28.Kd2 Qe2 0–1. combijack (1750) – jag128, gameknot.com, 2009.

7.Qc2 Bf5 8.Ne2 Nbd7 9.Nbc3 Ne5=+ 10.Nd4 Bg6 11.Be2 Nd3=+ 12.Bd3 ed3 13.Qa4 c6 14.b5 c5 15.Nf3 0-0 16.h3 Re8-/+ 17.Nh4 Be4 18.0-0 b6 19.Ne4 Re4 20.Bf6 Ra4 21.Bd8 Rd8 22.f4 Be7 23.Nf3 Rd5 24.Rfb1 Bf6 25.Ra2=+ c4 26.e4 Rd7 27.Kf2 c3-/+ 28.dc3 Re4 (29.Rb4 Rb4 30.cb4 Bc3-/+) 0–1. Vogel,Wolfgang – Reisinger,Georg, M214D BdF, 1997.

7.d3 Nc6 A) 8.Ne2 A1) 8...Ne5 9.Be5 (9.Bd4 0-0 10.Be5 Be5 11.d4 Bd6) 9...Be5 10.d4 Bd6 11.0-0 Bh2; A2) 8...ed3 9.Qd3 (9.Bd3 Ne5 10.Bd4 a5 11.b5 0-0; 9.Nd4 Ne5 10.Bd3 a5 11.b5 0-0; 9.Nc1 a5 10.b5 Bg4 11.Bf6 Qf6) 9...0-0 10.0-0 Qe7 11.Qc2 Rd8; A3) 8...Qe7 9.Bf6 (9.Nbc3 ed3 10.Bd3 0-0 11.Nb5 Be5; 9.Nd2 ed3 10.Bd3 Be5 11.Nc4 Bb2; 9.Nd4 Ne5 10.Nb5 0-0 11.Nd6 Qd6) 9...Qf6 10.Nbc3 ed3 11.Ne4 d2; A4) 8...a5 9.b5 (9.de4 ab4 10.0-0 0-0 11.Bd5 Ne5; 9.Qa4 ed3 10.Bd3 0-0 11.Bc2 Ne5; 9.0-0 Bh2 10.Kh1 Be5 11.d4 Ng4) 9...Ne5 10.Be5 Be5 11.d4 Bd6; B) 8.Bb5 B1) 8...Bg4 9.f3 (9.Bc6 bc6 10.f3 ef3 11.Nf3 c5; 9.Qa4 ed3 10.Bc6 bc6 11.Qc6 Bd7; 9.Qc1 ed3 10.Bc6 bc6 11.Qc6 Bd7) 9...ef3 10.Bc6 bc6 11.Nf3 c5; B2) 8...Bd7 9.de4 (9.Nc3 ed3 10.Nf3 a5 11.ba5 Ra5; 9.Nd2 Ne5 10.Bd7 Qd7 11.Ne4 Bb4; 9.Ne2 Ne5 10.d4 Ng6 11.Bd7 Qd7) 9...0-0 10.f3 Qe7 11.Ne2 a5; B3) 8...0-0 9.Bc6 (9.de4 Bd7 10.f3 Qe7 11.Ne2 a5; 9.Nc3 Bg4 10.Qd2 ed3 11.Bc6 bc6) 9...bc6 10.de4 Ne4 11.Qd4 Nf6; B4) 8...ed3 9.Nf3 (9.Qd3 Bd7 10.Nf3 a5 11.ba5 Ra5; 9.Nc3 Bf5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 a5; 9.Bd3 Ne5 10.Be2 a5 11.b5 Bd7) 9...a6 10.Bd3 Bg4 11.Nc3 0-0; C) 8.de4 C1) 8...Ne5 9.Be5 (9.Nd2 0-0 10.Ngf3 Nf3 11.Nf3 Ne4; 9.Qc2 0-0 10.Nd2 Qe7 11.Be5 Qe5; 9.Qd4 0-0 10.Nf3 Nf3 11.gf3 Re8) 9...Be5 10.Qd8 Kd8 11.Ra2 Ne4; C2) 8...Qe7 9.Nc3 (9.Qc2 0-0 10.Nc3 Ne5 11.Be2 a5; 9.Nd2 0-0 10.Qc2 a5 11.b5 Ne5; 9.Bd5 Ne5 10.Nc3 c6 11.Bb3 Be6) 9...0-0 10.Nd5 Nd5 11.Bd5 Be5; C3) 8...Bg4 9.f3 (9.Nf3 0-0 10.Qc2 Bf3 11.gf3 a5; 9.Qc2 Ne5 10.f4 Nc4 11.Qc4 Be7; 9.Be2 Be2 10.Qe2 Ne4 11.Qg4 Ng5) 9...Ne4 10.g3 Bh5 11.Qc2 Nf6; C4) 8...0-0 9.Nd2 (9.Qc2 Re8 10.Nc3 Ne5 11.Be2 a5; 9.Nf3 Ne4 10.Bd5 Ng5 11.Bc6 bc6; 9.Nc3 Ne5 10.Be2 Re8 11.f4 Neg4) 9...Qe7 10.Qc2 a5 11.b5 Ne5.

7.d3 Nbd7 A) 8.Ne2 A1) 8...ed3 9.Qd3 (9.Bd3 Ne5 10.Bc2 a5 11.b5 c6; 9.Nd4 Ne5 10.Bd3 a5 11.b5 0-0; 9.Nc1 Ne5 10.Be5 Be5 11.Ra2 0-0) 9...Nb6 10.Nd2 Nc4 11.Qc4 0-0; A2) 8...Nb6 9.Nd2 (9.Bd4 Nc4 10.dc4 a5 11.Nd2 Bf5; 9.Qc2 Nc4 10.dc4 0-0 11.Nd2 Re8; 9.0-0 Bh2 10.Kh2 Ng4 11.Kg1 Qh4) 9...Nc4 10.dc4 Qe7 11.Rb1 Be5; A3) 8...Qe7 9.Nbc3 (9.Nd2 ed3 10.Bd3 a5 11.Qa4 c6; 9.Ng3 Ne5 10.Be5 Be5 11.d4 Bd6; 9.Nd4 Ne5 10.Nb5 0-0 11.Nd6 Qd6) 9...ed3 10.Bd3 0-0 11.0-0 Rd8; A4) 8...Ne5 9.Be5 (9.Bd4 0-0 10.Be5 Be5 11.d4 Bd6) 9...Be5 10.d4 Bd6 11.0-0 Bh2; B) 8.Nd2 B1) 8...Ne5 9.de4 (9.Be5 Be5 10.d4 Bd6 11.Qc2 Qe7) 9...0-0 10.Ngf3 Nf3 11.Nf3 Ne4; B2) 8...ed3 9.Ngf3 (9.Bd3 Ne5 10.Be2 Bf5 11.Nc4 Nc4; 9.Qb3 0-0 10.Ngf3 a5 11.Bd3 ab4; 9.Ndf3 a5 10.b5 Nc5 11.Nd4 0-0) 9...a5 10.Qb3 0-0 11.Bd3 ab4; C) 8.Qb3 C1) 8...Qe7 9.de4 (9.Nc3 ed3 10.Rd1 c6 11.Nf3 a5; 9.Nd2 ed3 10.Ngf3 a5 11.0-0 ab4; 9.Ne2 0-0 10.de4 a5 11.f3 ab4) 9...Ne4 10.Nf3 0-0 11.Nc3 Ndf6; C2) 8...ed3 9.Bf7 (9.Nf3 Qe7 10.Bd3 a5 11.Qa4 0-0; 9.Nd2 0-0 10.Ngf3 a5 11.Bd3 ab4) 9...Ke7 10.Nf3 Nb6 11.Ng5 a5; C3) 8...0-0 9.de4 (9.Nd2 ed3 10.Ngf3 a5 11.Bd3 ab4; 9.Ne2 ed3 10.Qd3 Nb6 11.Nd4 a5; 9.Nc3 ed3 10.Bd3 Ne5 11.Be2 Be6) 9...Ne4 10.Nf3 a5 11.Nc3 Ng5; D) 8.de4 D1) 8...Ne5 9.Be5 (9.Nd2 0-0 10.Ngf3 Nf3 11.Nf3 Ne4; 9.Qc2 0-0 10.Nd2 Qe7 11.Be5 Qe5; 9.Qd4 0-0 10.Nf3 Nf3 11.gf3 Re8) 9...Be5 10.Qd8 Kd8 11.Ra2 Ne4; D2) 8...Qe7 9.Nc3 (9.Nd2 Ne4 10.Ne4 Qe4 11.Qd5 Qe7; 9.Qc2 Ne4 10.Nf3 0-0 11.Nc3 Ndf6; 9.Bd3 Ne4 10.Qc2 Ndf6 11.Nc3 Bf5) 9...0-0 10.Nf3 a5 11.b5 Nb6; D3) 8...Be5 9.Bc3 (9.Nc3 Ne4 10.Bf7 Kf8 11.Ne4 Bb2; 9.Qc2 Bb2 10.Qb2 Qe7 11.Nf3 0-0; 9.Qb3 0-0 10.Nd2 Qe7 11.Ngf3 Bb2) 9...Qe7 10.Qc2 a5 11.ba5 Bc3; D4) 8...0-0 9.Nd2 (9.Qc2 Ne5 10.Nd2 Qe7 11.Be5 Qe5; 9.Nc3 Ne5 10.Be2 a5 11.b5 Re8; 9.Nf3 Ne4 10.Nbd2 Nd2 11.Qd2 Qe7) 9...Qe7 10.Ngf3 Ne4 11.Ne4 Qe4.

7.d3 Qe7 A) 8.Nc3 A1) 8...ed3 9.Bd3 (9.Qd3 0-0 10.Nf3 Rd8 11.Ng5 Bb4; 9.Nf3 a5 10.ba5 0-0 11.Bd3 Nc6; 9.Qd2 Bf5 10.Nf3 a5 11.b5 Nbd7) 9...0-0 10.Nb5 Bg4 11.Qc2 Be5; A2) 8...0-0 9.de4 (9.Qc2 a5 10.b5 ed3 11.Bd3 Re8; 9.Nge2 ed3 10.Bd3 Nc6 11.Nb5 Be5; 9.Nb5 Rd8 10.Qc2 Bf5 11.Rd1 Nbd7) 9...a5 10.ba5 Ne4 11.Nf3 Nc6; A3) 8...a5 9.Ne4 (9.ba5 ed3 10.Qd3 0-0 11.Nd5 Nd5; 9.b5 ed3 10.Bd3 Nbd7 11.Nf3 Nc5; 9.Qa4 Nbd7 10.Ne4 Ne4 11.de4 Qe4) 9...Ne4 10.de4 ab4 11.Bg7 Rg8; A4) 8...Bg4 9.Qc2 (9.Nge2 ed3 10.Qd3 Nbd7 11.Rd1 Rd8; 9.Qa4 c6 10.b5 ed3 11.Bd3 0-0; 9.Qd2 ed3 10.Bd3 0-0 11.h3 Be6) 9...ed3 10.Bd3 Be5 11.h3 Bh5; B) 8.Ne2 B1) 8...Nbd7 9.Nbc3 (9.Nd2 ed3 10.Bd3 a5 11.Qa4 c6; 9.Ng3 Ne5 10.Be5 Be5 11.d4 Bd6; 9.Nd4 Ne5 10.Nb5 0-0 11.Nd6 Qd6) 9...Nb6 10.Nb5 Bg4 11.Rc1 Rd8; B2) 8...0-0 9.Nd2 (9.de4 Rd8 10.Nbc3 Ne4 11.Qb3 Bf5; 9.Nbc3 ed3 10.Bd3 Nc6 11.Nb5 Be5; 9.Bf6 Qf6 10.Nbc3 ed3 11.Bd3 Qh4) 9...Nbd7 10.de4 Ne4 11.Ne4 Qe4; B3) 8...ed3 9.Bd3 (9.Qd3 Nbd7 10.Nd2 0-0 11.0-0 Rd8; 9.Bb5 Nbd7 10.Bd3 Ne5 11.0-0 0-0; 9.Nec3 0-0 10.Qd3 Rd8 11.Qc2 Nbd7) 9...Nbd7 10.Nbc3 0-0 11.0-0 Rd8; B4) 8...Nc6 9.Bf6 (9.Nbc3 ed3 10.Bd3 0-0 11.Nb5 Be5; 9.Nd2 ed3 10.Bd3 Be5 11.Nc4 Bb2; 9.Nd4 Ne5 10.Nb5 0-0 11.Nd6 Qd6) 9...Qf6 10.Nbc3 ed3 11.Ne4 d2; C) 8.Qc2 C1) 8...a5 9.ba5 (9.b5 Bf5 10.Ne2 Nbd7 11.Nd4 Bg6; 9.Nd2 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 ed3; 9.Qa4 Nbd7 10.de4 Qe4 11.Bf1 0-0) 9...Bf5 10.Qb3 c6 11.de4 Be4; C2) 8...0-0 9.Nd2 (9.de4 a5 10.Nf3 Ne4 11.Nc3 Ng5; 9.Nc3 a5 10.ba5 ed3 11.Bd3 Ra5; 9.Ne2 ed3 10.Bd3 Nbd7 11.Nd2 a5) 9...a5 10.b5 ed3 11.Bd3 Nbd7; C3) 8...ed3 9.Bd3 (9.Qd3 0-0 10.Nf3 a5 11.b5 Be6; 9.Bb5 Nbd7 10.Bd3 c5 11.bc5 Nc5) 9...a5 10.b5 Nbd7 11.Nf3 Nc5; C4) 8...Bf5 9.Nd2 (9.Ne2 Nbd7 10.Bf6 Nf6 11.Bb5 Nd7; 9.Nc3 ed3 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 0-0; 9.d4 Nbd7 10.Ne2 Nb6 11.Ba2 a5) 9...ed3 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 0-0; D) 8.Bf6 Qf6 9.Nd2 (9.Ra2 ed3 10.Bd3 a5 11.b5 Nd7; 9.d4 Qg6 10.g3 Nd7 11.Nc3 0-0) 9...ed3 10.Bd3 Qc3 11.Bb5 c6; E) 8.Nd2 E1) 8...Nbd7 9.de4 (9.Ne4 Ne4 10.de4 Bb4 11.ab4 Qb4; 9.Rc1 a5 10.ba5 Ra5 11.de4 0-0; 9.Qc2 ed3 10.Bd3 a5 11.Ngf3 ab4) 9...Ne4 10.Ne4 Qe4 11.Qd5 Qe7; E2) 8...Bf5 9.Bf6 (9.Rc1 a5 10.de4 Ne4 11.Qf3 Nd2; 9.de4 Ne4 10.Ngf3 Nf6 11.Ng5 Bg6; 9.Ra2 Nbd7 10.de4 Be4 11.Ngf3 Bg6) 9...Qf6 10.Bd5 c6 11.Be4 Be6; E3) 8...Rg8 9.Bf6 (9.de4 Ne4 10.Ne2 Nd7 11.Bd3 Nd2; 9.Ne2 a5 10.Qa4 Bd7 11.b5 ed3; 9.Rc1 a5 10.Qa4 Qd7 11.b5 Qg4) 9...gf6 10.Ne4 Rg2 11.Ng3 a5; E4) 8...ed3 9.Bd3 (9.Rc1 a5 10.Bf6 gf6 11.Bd3 ab4; 9.Bf6 Qf6 10.Bd3 Qc3 11.Bb5 c6; 9.Bb5 Nbd7 10.Ngf3 a5 11.ba5 0-0) 9...Nbd7 10.Nc4 Be5 11.Ne5 Ne5.

7.d3 Bf5 A) 8.de4 Be4 9.Nf3 (9.f3 Bg6 10.Nc3 Qe7 11.Qd2 Nbd7; 9.Ne2 0-0 10.f3 Bg6 11.e4 Nbd7) 9...a5 10.Nbd2 Bg6 11.ba5 Ra5; B) 8.Ne2 B1) 8...c6 9.de4 (9.Nd4 Bg6 10.de4 a5 11.b5 Ne4; 9.0-0 Bh2 10.Kh1 Bd6 11.Nd4 Bg4; 9.Nbc3 ed3 10.Bd3 Bg6 11.Nd4 Qe7) 9...Be4 10.Nbc3 Bg6 11.Qd2 Ng4; B2) 8...Nbd7 9.de4 (9.Nd4 Bg6 10.de4 Ne4 11.0-0 0-0; 9.0-0 Bh2 10.Kh1 Be5 11.Nd4 Bd4; 9.Qb3 0-0 10.Nd4 Bg6 11.de4 Ne4) 9...Be4 10.Nd2 Bg6 11.0-0 0-0; B3) 8...ed3 9.Nd4 (9.Nc1 Nbd7 10.Bd3 Bd3 11.Nd3 c6) 9...Be4 10.Bd3 Bg2 11.Rg1 Bd5; B4) 8...0-0 9.Nd4 (9.0-0 Bh2 10.Kh1 Bd6 11.Nd4 Bg4; 9.de4 Be4 10.f3 Bg6 11.e4 Nbd7; 9.Ng3 Bg3 10.hg3 Be6 11.Be6 fe6) 9...Bg6 10.de4 Ne4 11.Nc3 Nc3; C) 8.Nc3 C1) 8...Bg4 9.Qa4 (9.Nge2 ed3 10.Qd3 0-0 11.Ne4 Be2; 9.Qc2 ed3 10.Qd3 Nbd7 11.Ne4 Be5; 9.Qd2 ed3 10.Qd3 Nbd7 11.Ne4 Be5) 9...c6 10.de4 Nbd7 11.Be2 a5; C2) 8...Be5 9.de4 (9.Qb3 0-0 10.de4 Ne4 11.Nf3 Bc3; 9.d4 Bd6 10.Nge2 Nbd7 11.0-0 Bh2; 9.Qa4 Qd7 10.0-0-0 Qa4 11.Na4 Nbd7) 9...Ne4 10.Qd8 Kd8 11.0-0-0 Ke8; C3) 8...ed3 9.Bd3 (9.Nf3 a5 10.b5 Nbd7 11.Bd3 Bg4; 9.Qf3 d2 10.Kd2 Bb4 11.Ke1 Be4; 9.Bb5 Nc6 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 a5) 9...Bd3 10.Qd3 0-0 11.Rd1 a5; D) 8.h3 D1) 8...0-0 9.de4 (9.Nd2 ed3 10.Qf3 Bg6 11.Qb7 Nbd7; 9.Nc3 ed3 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 a5; 9.Ne2 a5 10.Nd4 Bg6 11.ba5 Ra5) 9...Be4 10.Nf3 a5 11.b5 Nbd7; D2) 8...a5 9.g4 (9.Nd2 ed3 10.Qf3 Be6 11.Qb7 Nbd7; 9.b5 ed3 10.Nf3 0-0 11.0-0 Re8; 9.ba5 ed3 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Ra5) 9...Bg6 10.g5 Nh5 11.de4 ab4; D3) 8...Nc6 9.de4 (9.g4 Bg6 10.g5 Nd7 11.Bg7 Rg8; 9.Nd2 Be5 10.d4 Bd6 11.Qc2 0-0; 9.Bb5 ed3 10.Nd2 a5 11.Bc6 bc6) 9...Be4 10.Nf3 0-0 11.Nbd2 Bf5; D4) 8...ed3 9.Nf3 (9.Nd2 Bg6 10.h4 h5 11.Qf3 c6; 9.Nc3 a5 10.b5 0-0 11.Nf3 Qe7; 9.b5 0-0 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Bb4) 9...a5 10.b5 0-0 11.0-0 Re8; E) 8.Nd2 E1) 8...ed3 9.Qf3 (9.Rc1 Bg6 10.h4 h5 11.Qf3 c6; 9.Rb1 Nc6 10.Bb5 Be7 11.Qf3 Bd7; 9.h3 Bg6 10.h4 h5 11.Qf3 c6) 9...Bg6 10.Qb7 Nbd7 11.Qa6 Be5; E2) 8...Qe7 9.Bf6 (9.Rc1 a5 10.de4 Ne4 11.Qf3 Nd2; 9.de4 Ne4 10.Ngf3 Nf6 11.Ng5 Bg6; 9.Ra2 Nbd7 10.de4 Be4 11.Ngf3 Bg6) 9...Qf6 10.Bd5 c6 11.Be4 Be6; E3) 8...Nbd7 9.de4 (9.Ne4 Be4 10.de4 Qe7 11.Qc2 a5; 9.Bf6 Nf6 10.Ne4 Be4 11.de4 Qe7) 9...Bg6 10.Ne2 a5 11.b5 Ne4; E4) 8...Nc6 9.de4 (9.Ne4 Ne4 10.de4 Be4 11.Qg4 Bg6; 9.Bf6 Qf6 10.de4 Bg4 11.Be2 Be2; 9.Bb5 ed3 10.Qf3 Bd7 11.Bf6 Qf6) 9...Ne4 10.Ne4 Be4 11.Qg4 Bg6.

7.d3 Bg4 8.Qa4 c6 =+.

7.d3 Bg4 8.Qb3 0-0 9.de4 Nc6 += (< 9...Ne4 10.Bd5+/-).

7.Ne2 a5 8.b5 =+.

7.Ne2 Nc6 8.Qc2 Ne5+= 9.Ng3 Nc4 (9...Be6 10.Be2 Bd5 11.0-0+=) 10.Qc4= Bg3 (10...0-0 11.Ne4 Ne4 12.Qe4=) 11.hg3+= 0-0 12.Bf6 Qf6 13.Nc3 (worse is 13.Qe4 Bf5 14.Qd4 Qd4 15.ed4 Rfd8+=) 13...Re8 (13...Bf5 14.g4 (14.Qc7? Rac8 15.Qb7 Rc3–+) 14...Bg6 15.Qc7+=) 14.Qc7+/- Bg4 (14...b6 15.Qf4 Qe6 16.f3 ef3 17.gf3+/-) 15.Qb7 Rac8 16.0-0 (16.Rc1 a6+/-) 16...Re7 17.Qd5 Bf5 (17...Re5 18.Qd4 Rd8 19.Qa7+-) 18.Rac1 (18.g4 Re5 19.Qb7 Bg4 20.Ne4 Qd8+/-) 18...Rd7 19.Qa5 Re8 20.Nd5 Qe5 (20...Qg6 21.Rc2+/-) 21.Rc5 Qd6 22.Rfc1 (better is 22.Nc7 Rc8 23.Rfc1+-) 22...Qb8?? (better is 22...Red8+-) 23.Nc7 Rc8 (23...Red8 24.Rf5 Rd2 25.Nd5+-) 24.Na6 (24.Rf5?! Rdc7 25.Rc7 Rc7+-) 24...Rc5 25.Qc5 (25.Nb8?! Rc1 26.Kh2 Rd6+/-; worse is 25.Rc5 Qe8 26.Rf5 Rd2+-) 25...Qd8 26.Qf5 g6 27.Qe4 Rd2 28.Qf3 Kg7 29.Rc7 Rd7 30.Qf4 Rc7 31.Nc7 Kg8 32.Qe5 Qd1 33.Kh2 f5 34.Qe8 Kg7 35.Qe7 Kg8 36.f3 f4 37.Ne6 (37.Ne6 fg3 38.Kg3 Qe1 39.Kg4 h5 40.Kg5 Qe3 41.Kg6 Qd3 42.Kh6 Qd2 43.f4 Qf4 44.Nf4 h4 45.Qe8#) 1–0. Pommerel,Wim – Andersson,Egart, email 4AMM–05, 1997.

7.Ne2 Nc6 8.Nbc3 Ne5=+ 9.d3 ed3 10.Bd3 Nd3 11.Qd3 0-0 12.Rd1 Qe7 13.Nb5 Rd8 14.Qc2 Qe4 15.Qe4+= Ne4 16.f3 Bd7 17.Nc7 Bc7 18.fe4 Bc6 19.Rd8 Rd8 20.Nc3 Be5 21.Ke2 Bc3 22.Bc3= Be4 23.Rg1 Rc8 24.Kd2 h6 25.h3 a6 26.g4 Kf8 27.Rc1 Rc6 28.Rd1 Bg2 29.h4 Rg6 30.g5 Be4 31.Ke2 Ke7 32.Rg1 b6 33.Bd4 b5 34.Rg4 Bb7 35.e4 Ke6 36.Rf4 hg5=+ 37.hg5 Rg5 38.Kf3? Rg6?? 39.Rf5=+ Ke7 40.Re5 Kd6 41.Re8 Kd7 42.Rb8 Bc8 43.Ra8 Kc7 44.Be5= Kd8 45.Ra7 Ke8 46.Kf4 Rg2 47.Rc7 g5 48.Kf3 Bh3 49.Bf6 g4=+ 50.Kf4 Ra2 51.Rc3 Kd7 52.e5 Rd2 53.Kg3 Ke6 54.Rc6 Kf5 55.Ra6 Bf1 56.Rc6 Bc4 57.a4 Bd5 58.ab5 Bc6 59.bc6-/+ Rd5 60.c7 Rd3-/+ 61.Kf2 g3 62.Kg2 Rd2?? 63.Kg3= Rc2 64.Bd8 Rc3 65.Kf2 Ke5? 66.b5+/- Ke4? 67.b6 Rc2 68.Kg3+- f5 69.b7 f4 70.Kg4 Rg2 71.Kh3 Rg3 72.Kh4 Rg2 73.b8Q Rc2 74.Qb7 Ke5 75.Kg5 f3 76.Bf6 Kd6 77.Qb6 Kd7 78.Kf5 f2 79.Qb1 Rc7 80.Qd3 Kc6 81.Qf1 Kd5 82.Qf2 Rd7 83.Qf3 Kd6 84.Qf4 Kc5 85.Qe3 Kc6 86.Qc3 Kd5 87.Qd4 Kc6 88.Qc4 Kd6 89.Be5 Ke7 90.Qg8 Rd1 91.Bf6 Kd6 92.Qd8 Kc5 93.Qd1 Kc6 94.Qa4 Kd5 95.Qb5 Kd6 96.Ke4 Ke6 97.Bg5 Kd6 98.Bf4 Ke6 99.Qd5 Kf6 100.Bd6 Kg6 101.Qf5 Kg7 102.Ke5 Kh8 103.Ke6 Kg7 104.Qf7 Kh6 105.Bf4# 1–0. NN – KnightStalker 80286 12Mhz, 1993.

7.Bf6 gf6?! 8.d3 +=.

7.Bf6 Qf6=+ 8.Nc3 Qg6 9.Bd5 Bf5 10.g4=+ Bg4 11.Qb1 Nc6 12.Be4 Qh5 13.h3 Be6= 14.d4 f5 15.Bf3 Qf7 16.d5 Be5 17.Nge2 Bc3 18.Nc3 Ne5 19.Bg2 Qg6 20.Kf1 Bd7 21.Qb3 0-0-0 22.f4 Nf7 23.Kf2 Rhe8 24.Rhe1 Kb8 25.a4 Nd6 26.b5 Qf6 27.Ne2 Ne4-/+ 28.Kg1 Qh4 29.Nd4? Qf2–+ 30.Kh2 Qg3 31.Kg1 g5 32.Nc6 Bc6–+ 33.bc6 Nc5 34.Qc4-/+ Re3 35.Reb1 Rc3 (36.Qe2 gf4–+) 0–1. Vromans,Nico – Tasc R40, The Hague AEGON, 1997.

7.d3 0-0

8.Nc3 A) 8...Bg4 9.Qc2 (9.Nge2 ed3 10.Bd3 Nc6 11.h3 Be6; 9.Qb1 ed3 10.Bd3 Be5 11.Nge2 a5; 9.f3 ef3 10.gf3 Bd7 11.Qc2 Nc6) 9...a5 10.b5 ed3 11.Bd3 Be5; B) 8...ed3 9.Qd3 (9.Bd3 a5 10.ba5 Nbd7 11.Nf3 Nc5; 9.Nf3 a5 10.ba5 Na6 11.Bd3 Nc5; 9.Nb5 Bf5 10.Nf3 a5 11.ba5 Na6) 9...Nbd7 10.Nb5 Ne5 11.Be5 Be5; C) 8...Qe7 9.de4 (9.Qc2 a5 10.b5 ed3 11.Bd3 Re8; 9.Nge2 ed3 10.Bd3 Nc6 11.Nb5 Be5; 9.Nb5 Rd8 10.Qc2 Bf5 11.Rd1 Nbd7) 9...a5 10.ba5 Ne4 11.Nf3 Nc6; D) 8...a5 9.b5 (9.ba5 Bg4 10.Qc2 ed3 11.Bd3 c6; 9.de4 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qe7; 9.Ne4 Ne4 10.de4 ab4 11.ab4 Bb4) 9...ed3 10.Nf3 Be6 11.Be6 fe6.

8.Nd2 Nbd7 9.Ne4 (9.de4 Qe7 10.Ngf3 Ne4 11.Ne4 Qe4) 9...Ne4 10.de4 Qe7 11.Qc2 Ne5.

8.Ne2 A) 8...a5 9.b5 (9.de4 Ne4 10.Qd4 Nf6 11.b5 Nbd7; 9.ba5 Ra5 10.Nd2 b5 11.Bf6 gf6; 9.0-0 Bh2 10.Kh1 Ng4 11.g3 Bg3) 9...Nbd7 10.de4 Ne4 11.Nd2 Nd2; B) 8...ed3 9.Bd3 (9.Qd3 a5 10.b5 Nbd7 11.Nd2 Qe7; 9.Nd4 a5 10.ba5 Nbd7 11.Bd3 Ne5; 9.Nc1 a5 10.b5 Bg4 11.Qd3 Nbd7) 9...Nc6 10.0-0 Ne5 11.Nd4 Nfg4; C) 8...Qe7 9.Nd2 (9.de4 Rd8 10.Nbc3 Ne4 11.Qb3 Bf5; 9.Nbc3 ed3 10.Bd3 Nc6 11.Nb5 Be5; 9.Bf6 Qf6 10.Nbc3 ed3 11.Bd3 Qh4) 9...Nbd7 10.de4 Ne4 11.Ne4 Qe4; D) 8...Be6 9.Be6 (9.Nd2 ed3 10.Nd4 Bg4 11.Qb3 a5; 9.Nd4 Bc4 10.dc4 Nbd7 11.0-0 a5; 9.Nbc3 Bc4 10.dc4 Nbd7 11.0-0 a5) 9...fe6 10.Nd4 Qd7 11.Qb3 Ng4.

8.de4 A) 8...Qe7 9.Nc3 (9.Nd2 Ne4 10.Ngf3 a5 11.b5 Nc5; 9.Nf3 Bb4 10.ab4 Qb4 11.Qd2 Qc4; 9.Bf6 Qf6 10.Nd2 a5 11.b5 Qe7) 9...a5 10.ba5 Ne4 11.Nf3 Nc6; B) 8...Nbd7 9.Nd2 (9.Qc2 Ne5 10.Nd2 Qe7 11.Be5 Qe5; 9.Nc3 Ne5 10.Bb3 a5 11.f4 Bg4; 9.Nf3 Ne4 10.Nbd2 Nd2 11.Qd2 Qe7) 9...Qe7 10.Ngf3 Ne4 11.Ne4 Qe4; C) 8...Nc6 9.Qc2 (9.Nd2 Qe7 10.Qc2 a5 11.b5 Ne5; 9.Nf3 Ne4 10.Bd5 Ng5 11.Bc6 bc6; 9.Nc3 Ne5 10.Bb3 a5 11.f4 Bg4) 9...Ne5 10.Nd2 Qe7 11.Be5 Qe5; D) 8...Ne4 9.Qd3 (9.Nd2 Qh4 10.g3 Qe7 11.Ne4 Qe4; 9.Qd4 Nf6 10.Qh4 Ng4 11.Qd8 Rd8; 9.Qc2 Bf5 10.Nf3 Re8 11.0-0 a5) 9...Qh4 10.g3 Qe7 11.Nc3 Nf6.

8.h3 A) 8...ed3 9.Nf3 (9.Bd3 Nbd7 10.Nf3 a5 11.b5 Nc5; 9.Qd3 a5 10.b5 Be6 11.Nf3 Qe7; 9.Nc3 a5 10.ba5 Nbd7 11.Bd3 Nc5) 9...a5 10.b5 Nbd7 11.Qd3 Nc5; B) 8...Nc6 9.de4 (9.Ne2 ed3 10.Bd3 Ne5 11.Nd4 a5; 9.Nd2 ed3 10.Bd3 Bb4 11.ab4 Qd3; 9.d4 Re8 10.Nc3 a6 11.Qc2 Nb8) 9...Ne4 10.Bd5 Qh4 11.Qc2 Bf5; C) 8...Qe7 9.Nd2 (9.Nc3 a5 10.ba5 Ra5 11.de4 Ne4; 9.de4 Qe4 10.Bf1 Rd8 11.Nd2 Qe7; 9.Ne2 Nbd7 10.Nd2 ed3 11.Bd3 Ne5) 9...ed3 10.Bd3 Rd8 11.Nc4 Be6; D) 8...a5 9.b5 (9.de4 Ne4 10.Qd4 Nf6 11.b5 Be6; 9.ba5 Ra5 10.Nd2 ed3 11.Ngf3 Bf5; 9.Nd2 ed3 10.b5 Nbd7 11.Bd3 Be5) 9...Re8 10.de4 Ne4 11.Nd2 Nd2.

8.Nd2 ed3

9.Nb3 Nc6 10.Qd3 a6 11.Rc1 Bg4.

9.Bd3 a5 10.ba5 Ra5 11.Ngf3 Bh2?? 12.Qc2+- Rd5 13.Bf6 Qf6 14.Bh7 Kh8 15.Rh2 Rd2 16.Bg8! (16...Qh4 17.Rh4 Kg8 18.Qh7#; 16.Qd2?! Qa1 17.Ke2 Qa3+/-; 16.Nd2?! Qe5 17.Nf3 Qa1 18.Ke2 g6 19.Bg6 Kg7 20.Rh7 Kf6 21.Bf7 Rf7 22.Rh6 Kg7 23.Qh7 Kf8 24.Qh8 Qh8 25.Rh8 Ke7 26.Rc8 Na6+-) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio (2440) – Sofia,Gerardo (2035), Liape ch–1 zone–A gr–07 email, 2002.

9.Bd3 Bb4 10.Bh7 Nh7 11.ab4 =.

9.Ngf3 Bf5 10.Nd4 Bg6 11.N2b3 Nbd7.

9.Bf6 Qf6 10.Bd3 Qc3 11.Qb1 Be5.

7.d3 ed3

8.Bb5 A) 8...Nc6 9.Nf3 (9.Qd3 Bd7 10.Nf3 a5 11.ba5 Ra5; 9.Nc3 Bf5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 a5; 9.Bd3 Ne5 10.Be2 a5 11.b5 Bd7) 9...a6 10.Bd3 Bg4 11.Nc3 0-0; B) 8...c6 9.Bd3 a5 10.b5 0-0 11.Nc3 Qe7; C) 8...Bd7 9.Bd3 (9.Qd3 a5 10.Bd7 Nbd7 11.Qb5 Ra6; 9.Bc4 Bf5 10.Nd2 Nc6 11.Ngf3 Qe7; 9.Bd7 Qd7 10.Bf6 gf6 11.Qd3 Bb4) 9...c5 10.bc5 Bc5 11.Nf3 Nc6; D) 8...Nbd7 9.Nf3 (9.Nd2 0-0 10.Ngf3 c5 11.Nc4 Be7; 9.Bd3 Ne5 10.Be2 a5 11.b5 Bd7; 9.Bc3 0-0 10.Nf3 a5 11.ba5 Nc5) 9...a5 10.Qa4 0-0 11.Bd3 Nb6.

8.Nc3 A) 8...0-0 9.Qd3 (9.Bd3 Nc6 10.Nf3 Bg4 11.Bb5 Ne5; 9.Nf3 a5 10.ba5 Ra5 11.0-0 Bf5; 9.Nb5 Bf5 10.Nf3 a5 11.ba5 Na6) 9...Nbd7 10.Nb5 Ne5 11.Be5 Be5; B) 8...Nbd7 9.Bd3 (9.Nf3 a5 10.Nb5 Be7 11.Qd3 0-0; 9.Qd3 Ne5 10.Qd4 0-0 11.Be2 Bd7; 9.Nb5 Be5 10.Nc3 a5 11.Nf3 ab4) 9...Ne5 10.Be2 Bd7 11.Nf3 Qe7; C) 8...Nc6 9.Nf3 (9.Bd3 a5 10.ba5 Ra5 11.Nf3 Bg4; 9.Bb5 Bf5 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 a5; 9.f4 Qe7 10.Qd3 0-0 11.0-0-0 Re8) 9...Bg4 10.Bd3 a5 11.b5 Bf3; D) 8...a5 9.ba5 (9.b5 Nbd7 10.Nf3 Nc5 11.Na4 Nfe4; 9.Qd3 ab4 10.Nb5 ba3 11.Nd6 Qd6; 9.Nb5 ab4 10.Qd3 ba3 11.Nd6 Qd6) 9...Nc6 10.Bd3 Ra5 11.Nf3 Bg4.

8.Qd3 Nbd7 (8...a5 9.Nf3 (9.b5 Nbd7 10.Nd2 Qe7 11.Ngf3 0-0; 9.ba5 Ra5 10.Nf3 0-0 11.Nbd2 Qe7; 9.Qb3 0-0 10.b5 Nbd7 11.Nf3 Nb6) 9...ab4 10.Ng5 Be6 11.Ne6 fe6; 8...0-0 9.Nf3 (9.Nc3 Nbd7 10.Nb5 Ne5 11.Be5 Be5; 9.Nd2 a5 10.b5 Nbd7 11.Ngf3 Qe7; 9.Ne2 a5 10.b5 Nbd7 11.Nd2 Qe7) 9...Qe7 10.0-0 Rd8 11.Qc2 Nbd7; 8...Qe7 9.Nf3 (9.Nd2 0-0 10.Ngf3 Rd8 11.Qc2 Nbd7; 9.Nc3 0-0 10.Nf3 Rd8 11.Ng5 Bb4; 9.Ne2 Nbd7 10.Nd2 0-0 11.0-0 Rd8) 9...0-0 10.0-0 Rd8 11.Qc2 Nbd7) 9.Nf3 (9.Nd2 a5 10.Ne4 Ne4 11.Qe4 Qe7; 9.Ne2 Nb6 10.Nd2 Nc4 11.Qc4 0-0; 9.Qc2 Ne5 10.Nd2 a5 11.b5 Bd7) 9...0-0 (9...Nb6 10.Nbd2 Nc4 11.Qc4 0-0) 10.0-0 (10.Qc2 c5 11.b5 Nb6) 10...a5 (10...Nb6 11.Nbd2 Nc4) 11.b5 (11.ba5 Nc5) 11...Nb6 12.Nbd2 Be6 13.Nd4 Nc4 14.Nc4 Bc4 15.Qc4 Qe8 16.Qc2 g6 17.Rac1 Ne4 18.a4 Qe7 19.Nb3 b6 20.Nd4 Qe5 21.g3 Rae8 22.Rfd1 Qh5 23.Kg2 Bc5 24.Qe2 Qe2 25.Ne2 f5 26.Nd4 Bd6 27.Rc6 Kf7 28.Nf3 Re7 29.h4 Rd8 30.h5 Ke8 (worse is 30...gh5 31.Rd5+/-) 31.Nh4 Nf2 32.Kf2 Bg3 33.Kg3 Rd1 34.hg6 hg6 35.Ng6 Re4 36.Ne5 Ra4 37.Bd4 Kd8 38.Rh6 Rg1 39.Kf4+= Rb1 40.Nc6 Kc8 41.Rh8 Kd7 42.Kf5 Rb5 43.Ne5 Ke7 44.Rh7 Kd8 45.Ke6 Kc8 46.Nc6 Rg5 47.Be5 Kb7 48.Rc7 Ka6 49.Kd5 Ra1 50.Ra7 Kb5 51.Nd4 Ka4 52.Ra6 Ra3 53.e4 b5? 54.Nc6+- Kb3 55.Rb6 b4? 56.Rb5+/- Ra2 57.Na5 Ka4 58.Rc5 Rd2 ˝–˝. Buczinski,Henryk (2195) – Markus,Roland (2180), SM–2011–O–00178, 2011.

8.Bd3 A) 8...Nc6 9.Nf3 (9.Nc3 a5 10.ba5 Ra5 11.Nf3 Bg4; 9.Bb5 Bd7 10.Nd2 a6 11.Be2 0-0; 9.Ne2 Ne5 10.Bd4 0-0 11.0-0 a5) 9...Bg4 10.Bb5 a5 11.ba5 Bd7; B) 8...0-0 9.Nf3 (9.Nd2 Bb4 10.Bh7 Nh7 11.ab4 Nc6; 9.Ne2 Nbd7 10.0-0 Ne5 11.Bd4 a5; 9.h3 a5 10.b5 Nbd7 11.Nf3 Nc5) 9...a5 10.e4 Be7 11.Bf6 Bf6; C) 8...c6 9.Nf3 (9.Nc3 0-0 10.Nf3 Re8 11.0-0 Bg4; 9.Ne2 Nbd7 10.0-0 Ne5 11.Be5 Be5; 9.Bc3 a5 10.ba5 Nd5 11.Bg7 Rg8) 9...Bg4 10.Nc3 0-0 11.h3 Bh5; D) 8...a5 9.b5 (9.ba5 Ra5 10.Nf3 Nc6 11.Qb3 0-0; 9.Qa4 Bd7 10.b5 Na6 11.Bd4 Nc5; 9.e4 Qe7 10.Qe2 Be5 11.b5 Bb2) 9...Nbd7 10.Nf3 Nc5 11.Bc4 Be6.

8.Nf3 A) 8...Bg4 9.h3 (9.Bd3 Nc6 10.Bb5 a5 11.ba5 Bd7; 9.Qd3 Bf3 10.gf3 Nbd7 11.Bb5 0-0; 9.0-0 Nc6 10.Nbd2 a5 11.Qb3 ab4) 9...Bh5 10.Bd3 a5 11.b5 Nbd7; B) 8...0-0 9.0-0 (9.Bd3 a5 10.e4 Be7 11.Bf6 Bf6; 9.Qd3 Qe7 10.0-0 Rd8 11.Qc2 Nbd7; 9.Nc3 a5 10.ba5 Na6 11.Bd3 Nc5) 9...a5 10.ba5 Ra5 11.Nbd2 Re8; C) 8...Nbd7 9.0-0 (9.Bd3 a5 10.Qa4 0-0 11.0-0 Nb6; 9.Qd2 a5 10.Bd3 ab4 11.ab4 Ra1; 9.Qa4 0-0 10.Bd3 a5 11.0-0 Nb6) 9...a5 10.Qd3 ab4 11.ab4 Ra1; D) 8...a5 9.b5 (9.Qd3 ab4 10.Ng5 Be6 11.Ne6 fe6; 9.ba5 0-0 10.0-0 Ra5 11.Nbd2 Re8; 9.Ng5 0-0 10.Qd3 Nbd7 11.b5 Qe7) 9...Nbd7 10.Bd3 Nc5 11.Bc4 Be6.

6.Bc4 Bg4

7.Qb3 0-0 8.Nc3 c6 9.f3 Bh5 10.Nh3 b5 11.Be2 a5 12.ba5 Ra5 13.0-0 Nbd7 14.Kh1 Qe7 15.Ra2 Rb8 16.Rfa1 b4 17.ab4= Rb4 18.Qc2 Bg6 19.e4 Ra2 20.Na2 Rb5 21.Bb5+/- cb5 22.Nf2 Bc5 23.Nd3+- Nh5? 24.Be5!! Ne5 25.Qc5 Qc5 26.Nc5 Nf4 27.Rb1 (27...Ned3 28.Rb5+-; 27.d4 Nfd3 28.Nb4 f5 29.Nbd3 Nd3 30.Nd3 Kf8+-) 1–0. Roever – Kientzler,Roland, corr SOK–89–34, 1989.

7.Qc2 0-0 8.Ne2 +=.

7.Qc2 Nbd7 8.f3= Bh5 9.Ne2 c5 (9...Nb6 10.d4 e4 11.fe4+=) 10.bc5 Bc5 11.0-0 Bg6 12.Qb3 Qb6 13.d4 (13.Qb6 Bb6 14.d4 Rc8=) 13...Qb3 14.Bb3 ed4 15.ed4 Bd6 16.Nbc3 0-0 17.Nb5 Bb8 18.Rac1 Re8 19.Rfe1 Bd3 20.Bc4 (20.Nbc3 Nb6=) 20...Bc4 (20...Bg6 21.Nbc3=) 21.Rc4+= Nb6 22.Rc2 (22.Rcc1 a6 23.Nc7 Bc7 24.Rc7 Rab8=) 22...Nbd5 23.Nbc3 (23.g4 a6 24.Nbc3 Ne3=) 23...Nc3 24.Rc3 Bf4 (24...Bd6 25.g3=) 25.Bc1 Bd6 26.g3 (26.Kf2 Rab8= (worse is 26...Bh2 27.g3+/-)) 26...Nd5 27.Rb3 Rac8 28.Kf2 b6 29.Bb2 Rc2-/+ 30.Ba1 Ra2 31.Bb2= Re3 32.Re3 Ne3 33.Rc1 Rb2 34.Rc8 Bf8 35.Ke3 Rb3 36.Nc3 Ra3 37.d5 g6 38.d6 Rc3 39.Rc3 Bd6 40.Kd4 Kg7 41.Kc4 Bc5 42.Kb5 Bg1 43.h3 a5 44.f4 h5 45.g4 hg4 46.hg4 Bc5 47.Rc2 Kf6 ˝–˝. Malmstroem,Jan – Angus, email 4AMM–01, 1997.

7.Ne2 0-0 8.0-0= Nbd7 9.Nbc3 c6 10.Qc2 Bh5 11.Ng3 Bg6 12.e4 Kh8 13.Ba2 Rc8 14.Qd3 Bb8 15.Qe2 a6 16.Rad1 Ba7 17.Na4 Re8 18.Kh1 b5 19.Nc3 Bd4 20.d3 Nf8 21.f4 ef4 22.Rf4 Be5 23.Rf3 Ne6 24.Be6 Re6 25.d4? (better is 25.Rd2=) ˝–˝. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, Match, 1987.

7.Ne2 a5 8.Qa4 Nbd7 9.Qb5 =+.

7.f3 Bd7 =+.

5.c4 c5

6.bc5 Bc5 7.cd5 Qd5= 8.Nc3 Qd8 9.Bc4 Nc6 10.Nge2 b6. mgriffin (1810) – docajedrez, net–chess.com, 2001.

6.bc5 Bc5 7.Be5 0-0 8.d4+/- Be7 9.Nf3 Nc6 10.Bg3 Ne4 11.cd5 Qa5 12.Nbd2+/- Qd5 13.Ne4 Qe4 14.Bd3 Qd5 15.0-0 Bg4 16.Qb1 g6 17.Be4 Qd7 18.Ne5 Ne5 19.Be5 f6 20.Bf4 Bd6 21.Bd6 Qd6 22.Qb7 Rab8 23.Qa7 f5 24.Bd3 f4 25.Rfc1 fe3 26.Rc7 ef2 27.Kh1 Qf6 28.Bc4 Rf7 29.Rf7 (29...Rb1 30.Rb1 f1Q 31.Rf1 Be6 32.R7f6 Bf7 33.Qf7 Kh8 34.Qf8#) 1–0. fuiste – amarina, ajedrez21.com, 2001.

6.bc5 Bc5 7.Be5!? d4 8.Qf3 +=.

6.bc5+= Bc7 7.Qc2 0-0 8.Nf3 Nc6 9.cd5 Qd5 10.Be2 Bg4 11.h3 Bh5 12.Bc4 Qd7 13.Ng5 Bg6 14.Qd1 Qf5 15.h4 Ng4 16.f3 e4 17.Qe2?? (better is 17.Ne4 Rad8 18.Qa4+/- (worse is 18.fg4 Qe4 19.Qe2 Na5-/+)) 17...Bg3–+ 18.Kf1 h6?? (better is 18...Nf2 19.fe4 Qc5–+) 19.Ne4+- Bc7 20.Nbc3 Nge5 21.Ba2 Rad8 22.d4 Nd7?? (22...Ng4+-) 23.g4 Qe4 24.Ne4 Kh7 25.h5 Be4 26.fe4 1–0. combijack (1805) – jacamabe (1740), gameknot.com, 2013.

5.c4 c6

6.Qb3 Be6 7.Nf3 dc4 8.Bc4 Bc4 9.Qc4 Qe7 10.Nc3 a6 11.Ne4 Ne4 12.Qe4 e5 becomes the focus of attention 12...Nd7 13.Qh4 (13.0-0 0-0=) 13...a5 14.Qe7 Ke7 15.ba5 Ra5 16.0-0 Rha8 17.Rab1 b5 18.Rfc1 Ba3 (18...R8a6 19.Rc2-/+) 19.Ba3+= Ra3 20.Rc6 b4 21.d4 b3 22.Rcc1 (22.Ne5 Ra1 23.g4 Rb1 24.Kg2 b2–+) 22...ed4 (better is 22...Rb8!?+=) 23.Nd4+= Ne5 24.Rb3 Nd3 25.Ra3 Ra3 26.Rf1 Ra2 27.g3 h5 28.Nb3 Rc2 29.Nd4 Rb2 (29...Ra2 30.e4+=) 30.h4 g6 31.Kg2 Ne5 (31...Kd6 32.Nf3+=) 32.Nf3 Ng4 33.Kg1 Rb3 (33...Ra2 34.Nh2+=) 34.Ng5 (34.Rd1 Rb2 35.Rd2 Rd2 36.Nd2 Kd6+/-) 34...Kf6 (34...Rb2 35.f3 Ne5 36.Ra1+=) 35.Nh3 Kf5 36.Ra1 Rb4 37.Ra5 Ke4? (37...Kf6!?+/-) 38.Ng5+- Kd3 39.Ra3 (39.Nf7 Rb2 40.Ne5 Ne5 41.Re5 Ke2+-) 39...Ke2? (better is 39...Kc4+/-) 40.Ra2+- Kd3 41.Nf7 Ke4 42.Kg2 Kd3 43.Ng5 Rb6 44.Ra3 Ke2 45.Nh3 Rb2 46.Nf4 Kd1 47.Ra1 Kd2?! (47...Kc2 48.Re1 Kc3 49.Re2 Re2 50.Ne2 Kd2 51.Nf4+-) 48.Ng6 (better is 48.Ra6+-) 48...Kc3 49.Rc1 Kb3 50.Kg1 Rf2 51.Ne5 Ne5 52.Kf2 Nd3 53.Kf3 Nc1 54.Kf4 (better is 54.g4 Nd3 55.gh5 Ne5 56.Ke4+-) 54...Ne2= 55.Kf3 Nc3?? (55...Nc1 56.g4 Nd3 57.gh5 Ne5 58.Ke4 Nf7+-) 56.g4+- hg4 57.Kg4 Kc4 58.h5 Kd5 (58...Ne4 59.h6 Nf6 60.Kf5 Nh7+-) 59.Kf5 Ne4 60.h6 Nd6 61.Kg6 (better is 61.Kf6 Ne4 62.Kg6 Nd6+-) 61...Nc8 (61...Ke6 62.h7 Nf7+-) 62.Kf6 (better is 62.h7 Ke6+-) 62...Nd6 63.h7 Ne8 (63...Nc4 64.h8Q Ne3 65.Qh5 Ke4 66.Qe5 Kf3 67.Kg5+-) 64.Kg6 1–0. Buck,Klaus Michael (1800) – Cavatorta,Ivan (1865), Arco op Arco di Trento, 2008.

6.b5 0-0 7.cd5 cd5 8.Nf3 Re8 9.Be2 e4 10.Nd4 Nbd7 11.Nc3 Re5 (11...Ne5 12.Qb3=+) 12.0-0 Rg5 13.f4 ef3 14.Nf3 (worse 14.Bf3 Ne5 15.Nce2 Bd7-/+) 14...Rh5 15.g3 Nc5 16.d4 Nce4 17.Ne5 Rf5 18.Bf3 Be6 (worse 18...Be5 19.de5 Nc3 20.Bc3+-) 19.Rc1 (19.Qe2 Rc8 20.Ne4 de4-/+) 19...Nc3 (worse 19...Be5 20.de5 Nc3 21.Bc3=) 20.Rc3 (20.Bc3 Ba3 21.Ra1 Bd6-/+) 20...Ne4-/+ 21.Rc2 Qg5 22.Be4 de4 23.Rf5 Bf5 (23...Qf5?! 24.Rf2 Qg5 25.d5 Be5 26.de6 Bb2 27.ef7 Kf8 28.Qd6 Qe7 29.Qe7 Ke7 30.Rb2 Kf7 31.Rf2 Kg6 32.Rd2=) 24.Qe2 Bh3 25.a4 (25.Rc1!?-/+) 25...h5–+ 26.Kh1 0–1. Marekt – R0ttie1, internet, 2020.

6.Qc2 Be6 7.c5 Bc7 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 0-0 10.Ng5 Re8 11.Nc3 d4 12.Nce4 Ne4 13.Ne6 Re6 14.Qe4 de3 15.de3 Nf6 16.Qh4 Nd5 17.0-0?? (better is 17.Qd8 Rd8 18.e4+=) 17...Qh4–+ 18.g3 (18.Rfd1 e4 19.g3 Qg5–+) 18...Qe7 (better is 18...Qh3 19.f3 Ne3 20.Rf2–+) 19.Bc4 Rd8 (better is 19...e4!? 20.Rfd1 Qg5 21.Rd2–+) 20.e4 Nf6 21.Be6 Qe6 22.f3 Qb3 23.Rf2 Rd1 24.Rd1 Qd1 25.Kg2 h6 26.Bc3 Qd3 27.Bb2 b6 28.Bc1 bc5 29.bc5 Qc3 30.Bd2 Qc5 31.Bb4 Qe3 32.Rc2 Bb6 33.Rc6 Qf2 34.Kh3 Qf3 35.Rc8 Kh7 36.Rf8 Qg4 37.Kg2 Qe4 38.Kh3 Qf5 39.Kg2 Ng4 40.h4 Ne3 41.Kh2 Nf1 42.Kg2 Qc2 43.Kf1 Qf2 0–1. combijack (1715) – ulla, gameknot.com, 2012.

6.Qc2 Be6 7.Be2 Nbd7 8.Nf3 0-0 9.Nc3 Re8 (9...dc4 10.Ng5 Qe7 11.d3-/+) 10.0-0-0 (better is 10.cd5 Bd5 11.e4=) 10...a5-/+ 11.c5 Bc7 12.h4 ab4 13.ab4 b6 14.d4 bc5 15.bc5 ed4 16.Nd4 Nc5 17.Nc6 Qd6 18.Nd4 Rec8 19.Bd3 (19.Kd2 Nce4 20.Ke1 Ba5–+) 19...Nd3 20.Qd3? (better is 20.Rd3 Bg4 21.f3–+) 20...Ba5–+ 21.Ndb5 Qb4 22.Qd4 (22.Rd2–+) 22...Qb5 23.f3 (23.Qd3 Rc4 24.Rd2 Bc3 25.Qc3 Rc3 26.Bc3 Qb3 27.e4 Qc3 28.Kd1 Ne4 29.Rd5 Bd5 30.Ke2 Ra2 31.Kd1 Nf2) 23...Rc4 (23...Bc3 24.Bc3 Ra1 25.Kd2 Ra2 26.Bb2 Rb2 27.Qb2 Qb2 28.Ke1 Rc2 29.Kf1 Rf2 30.Kg1 Rg2 31.Kf1 Qe2) 24.Qe5 (24.Rd2 Qb3 25.Qc4 Qc4 26.Rc2–+) 24...Bc3 25.Bc3 Ra1 26.Kd2 Rd1 27.Rd1 Rh4 28.Ra1 Ra4 29.Ra4 Qa4 30.Qg5 Qa2 31.Kd1 Qb1 32.Kd2 Qg6 33.Qe5 Nd7 34.Qc7 Nf8 35.g4 h5 36.gh5 Qh5 37.Ke2 Qg6 38.Bb4 Qg2 39.Kd3 Bf5 40.Kd4 Qb2 41.Bc3 Qb5 42.Ke5 d4 43.Kd4 Ne6 0–1. combijack (1765) – la_vidas, gameknot.com, 2010.

6.Qc2 Be6 7.Nf3 Nbd7 8.Ng5 Bg4 9.Nc3 e4 (9...h6 10.Nf3+=) 10.f3 (better is 10.cd5!? cd5 11.Nd5 Nd5 12.Qe4 Be7 13.Qg4 Bg5 14.Bb5+/-) 10...ef3= 11.gf3 Bh5 12.cd5 Nd5 13.Nd5? (13.f4 Bg6 14.Bd3 Nc3 15.Bg6 hg6 16.Bc3 Nf6=) 13...cd5?? (13...Qg5 14.Qe4 Ne5 15.Be5 cd5 (15...Be5? 16.Rg1 Bf3 17.Rg5 Be4 18.Re5 Kd7 19.Nf6 gf6 20.Re4+-) 16.Bb5 Ke7 17.Bd6 Kd6+=) 14.f4 (14.Bg7 Qg5 15.Bh8 Bf3–+) 14...Nf6 15.Bb5 Ke7 16.h4 a6 17.Be2 Bg6 18.f5 h6 19.Nf3 Bh7 20.Rg1 Nh5 21.Bg7 Bg3?? (21...Ng7 22.Rg7 Qc8 23.f6 Kf6 24.Qb2 Ke7+=) 22.Kd1 (22.Rg3 Ng3 23.Qc5 Ke8 24.Bh8 Rc8+-) 22...Rg8?? (better is 22...Ng7 23.Rg3 Nf5 24.Qc5 Qd6 25.Qd6 Kd6=) 23.f6!+- Ke8 (23...Nf6 24.Rg3 Deflection (24.Bh6 Zwischenzug)) 24.Qh7 Kd7 (24...Nf6 25.Bf6 Qf6 26.Qg8 Ke7 27.Qa8 Qa1 28.Kc2 Qa2 29.Kc3 Qa3 30.Kd4 Qb4 31.Kd5 Qd6 32.Kc4 Qc6 33.Kb3 Qb6 34.Kc2 Qc6 35.Kb2 Qb6 36.Kc1 Qc6 37.Bc4 Qc4 38.Kd1 Qb3 39.Ke2 Qb5 40.d3 Bh4+-) 25.Qf5 Kc7 26.Qh5 Bd6 27.Qf7 Kb8 28.Qd5 Ka7 29.f7 Rg7 30.Rg7 Qf6 31.Qd4 (31.Ba6 Qa1 32.Ke2 Qe1 33.Ne1 ba6 34.f8Q Bc7 35.Qfa8 Kb6 36.Qdc6) 31...Qd4 32.Nd4 Be5 33.Rg8 (33.Rg8 Bd6 34.b5+-) 1–0. combijack (1790) – jameseh (1725), gameknot.com, 2013.

6.Qc2 Bg4 7.Nc3 Nbd7 8.f3 Bh5 9.0-0-0 (better is 9.cd5 Nd5 10.Nd5 cd5 11.Qb3=) 9...Bg6 10.Qb3 dc4 11.Bc4 0-0 12.g4 b5 13.Be2 a5 14.h4 ab4 15.ab4 h5 16.Nh3 c5 (better is 16...Qe7!? 17.gh5 Bh5–+) 17.Nb5-/+ Be7 18.bc5?? (better is 18.gh5 Bh5 19.d4 ed4 20.ed4 cb4 21.Nf4+=) 18...Nc5–+ 19.Qc3 Rc8 20.e4 Nb3 21.Kb1 Rc3 22.Nc3 (22.dc3 Qa5 23.gh5 Bh5–+) 22...hg4 23.Ng5 gf3 24.Nf3 Ne4 25.Ne5 (25.d3 Nc3 26.Bc3–+) 25...Nc3 0–1. combijack (1780) – bull_fighter (1785), gameknot.com, 2013.

6.Nc3 a5 7.ba5 d4 8.Nce2 =+.

6.Nc3 a5 7.cd5 ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1 Bb4 (9...0-0 10.Nf3=) 10.dc6 (10.Nf3 e4 11.Qa7 Qd6=) 10...Nc6 (worse is 10...bc6 11.Nf3 Nbd7 12.Qa4+=) 11.Bb5 (11.Nf3 0-0+=) 11...0-0+= 12.Bc6 (12.Nge2 Bf5+=) 12...bc6-/+ 13.Nf3 e4 14.Nd4 c5 15.Nde2 (15.Nc6 Qd3 16.Ne7 Kh8 17.Nc8 Rc8-/+) 15...Qd6 (15...Be6 16.0-0-/+) 16.0-0 Ba6 17.Rd1 Bd3 (17...Ra8 18.Qa4-/+) 18.Ng3 Qc6 19.Nf5 Qe6 20.Ng3 Qc6 (20...g6 21.Qa2+=) 21.Nf5-/+ Qd7 22.Ng3 Qb7 (22...g6 23.Qa4 Qe6 24.Qa2+=) 23.Na4 (23.Na2 Ra8 24.Bf6 Qd5 (worse is 24...gf6 25.Qf6 Qa6 26.Qg5 Kh8 27.Nh5+-) 25.Bg7 Ra2= (worse is 25...Qa2 26.Qe5 Qe6 27.Qg5+-)) 23...Ne8 (23...Qc6 24.Bf6 gf6 25.Nc3=) 24.Nh5 (24.Rc1 Qb5=) 24...f6+= 25.Nf4 Bc4 26.Rc1 (26.Ba3!? Qb5 27.Nc3 Bc3 28.Qc3=) 26...Nd6-/+ 27.Bc3? (better is 27.Qb1-/+) 27...Ra8–+ 28.Bf6 gf6 (better is 28...Qd7!? 29.Bg7 Qg7 (29...Ra4?! 30.Qf6 Qg7 31.Qd6-/+; 29...Qa4?! 30.Qf6=) 30.Qg7 Kg7–+) 29.Qf6-/+ Ne8 (better is 29...Ba3!? 30.Re1 Ra4 31.Qd6 Ra8-/+) 30.Qb2?? (30.Qe5 Qa6 31.Qe4–+ (31.Nc5? Qa3 32.Rd1 Bc5–+)) 30...Ra4–+ (30...Ra4 31.Rc4 Bd2 32.Qd2 Rc4–+) 0–1. Ivanets,Vladimir RUS (2145) – Artamonov,V (2255), Khanty–Mansiysk RUS, 9th Governor Cup–B, 2013.

6.Nc3 a6 7.c5 Bc7 8.Nge2 (8.Nf3 0-0=+) 8...0-0 (8...d4 9.Na4=+) 9.Ng3 (9.d4 e4=+) 9...Re8 (9...Be6 10.Bd3=+) 10.Nh5 (10.Be2 d4 11.Nce4 Ne4 12.Ne4 Qh4=) 10...Nh5 (10...a5 11.b5 Nbd7 12.b6=+) 11.Qh5= Nd7 12.h3 Nf6 13.Qh4 b5 (13...Bf5 14.Qg5 Qd7 15.Be2=+) 14.g4 (14.cb6!? Bb6 15.Be2=) 14...a5 15.g5 Nd7 16.f3 (16.Be2 Nf8-/+) 16...ab4 (16...Nf8 17.Be2-/+) 17.ab4 Ra1 18.Ba1 Nf8 19.Qg3 (19.Qh5!?-/+) 19...Ne6 20.h4 (20.Be2!?-/+) 20...Nd4–+ 21.Kd1 (21.Bg2 Nc2 22.Ke2 Nb4–+) 21...Nf5 22.Qg2 Be6 23.Kc1 Qd7 24.h5 Ra8 25.Kb1? Qc8 26.g6 fg6 27.hg6 h6 28.Bd3 d4 29.ed4 ed4 30.Ne4 Ra1! 31.Ka1 Qa6 32.Kb1 Qa3 33.Qf1 Qb4 34.Kc1–+ Bb3 35.Bb1 Qa3# 0–1. Passakos,Georgios (2030) – Ignatiadis,Konstantinos (2080), Ermoupoli, 1996.

6.Nc3 a6 7.Nf3 0-0 8.Be2 Re8 (8...e4 9.Nd4=) 9.0-0 (9.c5 Bc7 10.Qc2 a5=) 9...e4= 10.Nd4 dc4 11.f4? (11.Bc4 Bh2 12.Kh1–+) 11...b5-/+ 12.g4 (better is 12.a4!? Bb7 13.Na2–+) 12...c5–+ 13.bc5 Bc5 14.Nc2 (14.Rf2 Bd4 15.ed4 Nc6–+) 14...Nc6 15.Rf2 Na5 (15...Rb8 16.Rb1–+) 16.g5 Nd5 17.Nd5 Qd5 18.Nd4 Bd4 (18...Rd8 19.Bc3 Nc6 20.Nc6 Qc6 21.Qc2–+) 19.Bd4 Nb3 20.Bc3 Bf5 (20...Bh3 21.Ra2–+) 21.Rb1 Nc5 22.h4 Reb8 (22...Nd3 23.Bd3 ed3 24.Qf3 Qf3 25.Rf3-/+) 23.Be5 (23.h5 Rb6-/+) 23...Rb7 (23...Rd8!? 24.Bc3–+) 24.Qc2-/+ Rd8 25.Qc3 Ne6 26.Bf1 (26.a4 Re8-/+ (26...Qd2?! 27.Qd2 Rd2 28.Bc4 Rf2 29.Kf2+=)) 26...Rbd7 27.h5 Qc5 (better is 27...h6!? 28.a4 hg5–+) 28.h6+= f6 (better is 28...g6!?+=) 29.gf6+= g6 (better is 29...gh6 30.Rh2 Bg4+=) 30.f7?? (better is 30.a4+/-) 30...Rf7 31.Qa5 Ra8 (31...Rd5 32.a4 (32.Qa6?? Ra7 33.Qb5 Qb5 34.Rb5 Rb5–+) 32...Rfd7 33.Ba1+=) 32.Bb2 (32.a4 Nc7=) 32...Kf8 (32...Rb7 33.Qc3 Kf7 34.a4+=) 33.Qc3 (33.a4!? Qc6 34.Qb4 Ke8 35.Be5=) 33...Rc8 34.Qb4 (34.Be2 Rd7+=) 34...Qb4 (34...g5 35.Qc5 Rc5 36.a4-/+) 35.ab4 Rc6 36.Kh2 (36.Be2 Rd7 37.Bd1 Nc7-/+) 36...Ke8 (better is 36...g5!? 37.fg5 Ng5 38.Bg7 Ke7-/+) 37.Be2 Kd7 38.Ra1 Kc7 39.Rg2 (39.Be5 Kb7+=) 39...Kb7-/+ 40.Bc3 Nc7 41.Bg4 (41.Bd4!?-/+) 41...Bg4–+ 42.Rg4 Ne6 43.Kg3 Rf5 (43...Rc8!?-/+) 44.Rg6+= hg6 45.h7 Rh5 46.h8Q Rh8 47.Bh8 Nc7 48.Kg4 Rd6 49.Bc3 Nd5 50.Kg5 Re6 (50...Nc3 51.dc3 Kc7 52.f5 gf5 53.Kf5+=) 51.Rh1 a5 52.Rh7 Kc6 53.ba5 Nc3 (53...b4 54.Bd4 Kb5 55.f5 gf5 56.Kf5=) 54.dc3+= b4 (54...Kd5 55.Rh6 Re7 56.Rh8+= (worse is 56.Kg6 Re6 57.Kg5 Rh6 58.Kh6 b4+=)) 55.cb4 c3 56.a6 Kb6? (56...c2 57.a7 Re8+-) 57.Rb7+- Ka6 58.Rc7 Kb5 (58...Rd6!? 59.Rc3 Rd3+-) 59.Rc3+- Kb4 60.Rc8 1–0. Ivanets,Vladimir – Gutov,Andrey, 6th Khanty–Mansiysk Russia, Open, 2010.

6.Nc3 Nbd7 7.Qc2 0-0 8.Nf3 a6 9.Be2 Re8 10.0-0-0? (10.c5!? Bc7 11.0-0=) 10...Nf8 11.h3 e4 12.Nd4 dc4 13.Bc4 b5 14.Nc6? (better is 14.Be2 c5 15.bc5 Bc5 16.Ncb5+=) 14...Qb6?? (better is 14...Qd7 15.Nb5 ab5 16.Bb5 Qb7–+) 15.Nd5+/- Nd5 16.Bd5 Bb7 17.Qc3 Be5 18.Ne5 (better is 18.Bf7 Kf7 19.Ne5 Kg8 20.Kb1+/-) 18...Bd5+= 19.Kb1 f6 20.Ng4 h5 21.Nh2 Ne6 22.d3 ed3 23.Qd3 Nf4 24.Qd4 (24.ef4?? Be4 25.Qe4 Re4–+) 24...Be4 25.Ka1 Qd4 26.Bd4 (worse is 26.ed4 Bg2 27.Rhg1 Bd5–+) 26...Nd3 (better is 26...Ng2!? 27.Rhg1 Rac8=) 27.f3+/- Bg6 28.Rd2 Rac8 29.g4 Ne5 30.Kb2?? (better is 30.Be5 Re5 31.e4+/-) 30...Nc4–+ 31.Kc3 Nd2 32.Kd2 Rc2 33.Kd1 Rec8 34.Bc5 Ra2 35.Nf1 Ra3 36.Ke1 a5 37.Kf2 Ra2 38.Kg3 ab4 39.Bb4 Rc4 40.Bd6 b4 41.e4 Bf7 42.Ne3 Rc3 43.Nf5 b3 44.Bb4 Rcc2 45.Nd4 Rc4 (45...Rc4 46.Nb3 Rb4–+) 0–1. combijack (1775) – el_stevio (1965), gameknot.com, 2010.

6.Nc3 Nbd7 7.Nf3 0-0 8.d4 (8.cd5 cd5 9.Rc1 a6=) 8...Re8 (8...e4 9.Nd2=+) 9.Be2 (9.cd5!? cd5 10.Nb5+=) 9...dc4=+ 10.Bc4 Nb6 (10...e4 11.Ng5 Re7 12.Qc2=+) 11.Bb3 (better is 11.Bf7!? Kf7 12.de5+=) 11...e4=+ 12.Nd2 Nbd5 (12...Be6 13.Be6 Re6 14.Qc2=+) 13.Rc1 (13.Qc2 Be6=+) 13...Nc3 (13...a5 14.ba5 Bg4 15.Qc2=) 14.Rc3 (14.Bc3 Be6=) 14...Nd5 (14...Be6 15.Nc4=+) 15.Rc1 (15.Bd5 cd5 16.Qh5 Be6=) 15...Qg5-/+ 16.g3? (better is 16.Kf1-/+) 16...Bg4–+ 17.h4? (17.Qc2 Ne3! 18.Qc3 Ng2 19.Kf1–+) 17...Qf5 (17...Bd1?! 18.hg5 Bb3 19.Nb3=+) 18.Qc2 Ne3!! (19.Bf7 Qf7–+) 0–1. Wilk,Adam (2015) – Lubosik,Zbigniew (2135), Poland–chT disctrict, 1996.

6.Nc3 Be6 7.Be2 dc4-/+ 8.Nf3 0-0 9.Qc2 Nbd7 10.Ng5 Qe7 11.g4 g6 (11...b5 12.Ne6 Qe6 13.g5-/+) 12.Rg1 b5 13.Nce4 (13.Ne6!? Qe6 14.g5+=) 13...Ne4-/+ 14.Ne6 Qe6 15.Qe4 Qd5 16.Qc2 (16.d3!?-/+) 16...e4–+ 17.h4 Be5 18.Bc3 ˝–˝. Azzoug,Samir – Delhove,Carl, Autumn tournament, 2002.

6.c5 Bg4 7.f3 Bf5 8.cd6 Qd6 9.d4 ed4 10.Bd4 +-.

6.d3 Qe7 7.Nd2 0-0 8.Ngf3 a5 9.c5 Bc7 10.Be2 h6 11.0-0 Bf5 12.Re1 Nbd7 13.Qc2 Bh7 14.e4 b5 15.g3 Qe6 16.Bf1 d4 17.Bg2 ˝–˝. forsetinn (2315) – blideo23 (2330), gameknot.com, 2014.

6.d4 Nbd7 7.c5 Bc7 8.Be2 e4 9.f3 (9.b5 cb5 10.Bb5 a6=+) 9...ef3-/+ 10.Nf3 (10.gf3 Nh5 11.Kd2 Qh4-/+) 10...Qe7 11.Qb3 0-0 (11...Ng4 12.0-0-/+) 12.Nc3 Ng4 13.Nd1 Bh2! 14.Nd2 (14.Nh2 Qh4; 14.Rh2 Nh2) 14...Ndf6–+ 15.Rh2? (better is 15.Qd3–+) 15...Nh2 16.Nf2 Bf5 17.0-0-0 (17.e4 de4 18.Nc4 Nhg4–+) 17...Rae8 18.Rh1 Qe3 19.Qe3 Re3 20.Kd1 Rfe8 21.Bd3 Bd3 22.Nd3 Nhg4 23.Kc2 Ne4 24.Ne4 R3e4 25.Bc3 Ne3 26.Kb3 Ng2 0–1. mgriffin (1805) – smithche (2095), net–chess.com, 2001.

6.d4 Nbd7 7.Nf3 e4 8.Nfd2 0-0 9.Nc3 Re8 10.h3 Nf8 11.c5 Bc7 12.b5 Bd7 13.a4 Ne6 14.Qb3 Rb8 15.Qa2 Qe7 (15...Ba5 16.Rb1+=) 16.Be2 h6 17.0-0-0 (17.a5!?=) 17...Qd8 (17...b6 18.cb6 ab6 19.Rde1-/+) 18.Nb3+= b6 19.bc6 Bc6 20.Ba3 ˝–˝. Hingst,Thomas (2085) – Henkel,Phil (1935), RSS5E NoEngine–151, 2011. (=1.e3 e5 2.a3 d5 3.b4 Bd6 4.Bb2 Nf6 5.c4 c6)

6.cd5 Nd5 7.Nc3 Nc3 8.dc3 Qe7 9.Qd2 0-0 10.Bd3 e4 11.Bc2 Rd8 12.0-0-0 (12.c4!?=+) 12...a5-/+ 13.Qd4 Bf5 14.c4 Qf8 15.c5 Bc7 16.Qc4 Re8 (16...ab4 17.ab4 Qe8 18.Rd8 Bd8 19.Nf3=+) 17.Ne2 (17.b5 Be5=+) 17...ab4-/+ 18.ab4 Nd7 19.g4 Bg4 20.Rhg1 Be2 21.Bg7 Qg7 (< 21...Bc4 22.Bf6 Qg7 23.Rg7 Kf8 24.Rd7+-) 22.Rg7 Kg7 23.Qe2 Nf6 24.f4 Nd5 (24...ef3!? 25.Qf3 Ra1 26.Bb1 Be5+/-) 25.Bb3+- Ra1 26.Kb2 Rd1 27.Qd1 (27.Bd1?! Nb4 28.Bc2 Nc2 29.Kc2 Bb8+/-) 27...Nf6 28.Qg1 Kf8 29.Qg5 Ke7 30.Bc2 Rd8 31.Qg2 Rg8 (31...Kf8 32.Be4 Re8 33.Bc6 bc6 34.Qc6+-) 32.Qh1 Re8 33.Be4 Kf8 34.Bc6 bc6 35.Qc6 Bd8 36.Qd6 Be7 37.Qe5 Bd8 38.Qd6?? (38.Qd4 Be7+-) 38...Be7 39.Qe5?? (39.Qd4 Rd8 40.Qc3 Kg8+-) 39...Bd8 40.Qd4 Ng4 (40...Be7 41.e4+-) 41.Qh8 Ke7 42.Qh7 Ne3 43.Qh3 Kf8 44.Qh8 Ke7 45.Qh3 (45.Qd4 Kf8 46.b5 Ng4+-) 45...Kf8 46.Qh8?? (46.Qh6 Kg8 47.b5 Re6+-) 46...Ke7 47.Qd4 Kf8 48.b5 Ng4 49.Qh8 Ke7 50.Qh3 Nf6 51.b6 Kf8 52.Qh6 Ke7 53.Qg5 Kd7 54.Qf5 Re6 55.Qd3 Ke7 56.f5 Rc6 57.Qb5 Kd7 58.Kb3 Nd5 59.b7 Bc7 60.Qc4 Ne7 61.Qf7 Rc5 62.Qe6 Ke8 63.f6 Rb5 64.Kc4 Re5 65.Qc8!! Kf7 (65...Nc8 66.bc8Q) 66.Qc7 Re4 67.Kd3 Re1 68.fe7 Rb1 69.Kc2 Rb5 70.Qc4 Ke7 (70...Kf6 71.e8N Kg6 72.Qb5 Kf7 73.Nd6 Ke6 74.b8Q Kf6 75.Qf8 Ke6 76.Qbf5#) 71.Qb5 Kf7 (71...Ke6 72.Qe8 Kd5 73.Qd7 Ke5 74.b8Q Kf6 75.Qf4 Kg6 76.Qdf7#) 72.b8Q Ke6 73.Q8b6 (73.Q8e5 Kf7 74.Qbe8#) 73...Ke7 74.Qe5 Kf7 (74...Kf8 75.Qbf6 Kg8 76.Qg7#) 1–0. Lonnie – crafty, ICC, 1999.

6.cd5 Nd5 7.Bc4 0-0 8.Nf3 (8.d3 a5 9.Nf3 ab4-/+) 8...Be6 (8...e4 9.Nd4-/+) 9.Bd5 cd5 (9...Bd5 10.Ne5 Qg5 11.Nf3=) 10.0-0 (10.Be5 Be5 11.Ne5=) 10...a6 (better is 10...Qf6!?=+) 11.Ne5 (11.Be5 Be5 12.Ne5 d4+/-) 11...Qf6 (11...Nd7 12.Nd7 Qd7 13.Qh5+=) 12.Nd3 (12.f4 Qf5+/-) 12...Qh6 (12...Qf5 13.Qe2+=) 13.Be5+/- Be5 14.Ne5 Qf6 15.d4 Nc6 16.Nc6 bc6 17.Nd2 a5 18.Nb3 (18.ba5 Ra5 19.Nb3 Ra7+/-) 18...ab4 19.ab4 Ra1 20.Qa1 Qg6 21.Kh1 Qd3 22.Nc5 Qb5 23.Rc1 Rc8 24.Qa5 Qe2 25.Ne6 fe6+/- 26.b5 Qf2 27.Qe1?? Qe1–+ 28.Re1 cb5 29.Kg1 b4 30.Kf2 Rc2 31.Re2?? b3 32.Rc2 bc2 0–1. rommeltdf (1790) – ramesis (1905), net–chess.com, 2002.

6.Nf3 0-0 7.c5 e4 8.cd6 Qd6? 9.Nd4+- Nbd7 10.d3 Re8 11.de4 Ne4 (11...de4 12.Nc3+-) 12.Nf5 Qc7 13.Ng7 (13.Bg7?! Ne5 14.f3 Bf5 15.fe4 Be4+-) 13...f6 (13...Re5 14.Bd3 Ndf6+-) 14.Ne8 (14…Qd8 15.Qg4 Kf7 16.Ng7+-) 1–0. Cardinalship (2305) – Juicedried, ChessWorld.net, 2003.

6.Nf3 0-0 7.c5 e4 8.cd6 ef3 9.Qf3 Ne4 +=.

6.Nf3 0-0 7.c5 Be7 8.Be2 (8.Ne5 a5+=) 8...Be6 (better 8...e4!? 9.Nd4 b6=+) 9.Ne5+- Nbd7 10.0-0 Qc7 11.Nd7 Qd7 12.Nc3 Rfe8 13.d3 Bg4 (13...b5 14.a4+-) 14.Bg4 Qg4 15.Qg4 Ng4 16.h3 Ne5 (16...Nf6 17.Ne2+-) 17.Rad1 (17.Nd5 cd5 18.Be5 Bc5 19.bc5 Re5 20.Rfb1+-) 17...Bg5? (better 17...Bf6!?+-) 18.f4+- Nd3 (18...Bh6 19.fe5 Be3 20.Kh1+-) 19.Rd3 (19.fg5 Nb2 20.Rde1 Nc4-/+) 19...Bf6 20.Na4 Bb2 21.Nb2 Re4 22.Re1 Rae8 23.Kf2 f5 24.Kf3 g6 25.Nd1 Kg7 26.Nf2 R4e6 27.g4 h6 28.gf5 gf5 29.Rg1 Kf6 30.h4 Rd8 (30...Kf7 31.h5+-) 31.h5 Re7 (31...Rde8+-) 32.Rg6 Kf7 33.Rh6 Kg7 (33...Rg8 34.Nh3+-) 34.Rg6 Kh7 (34...Kf7 35.Nh3 Rh8 36.Ng5 Ke8 37.b5+-) 35.Rg5 (35.Rf6 Kg7 36.Rf5 Kh8+-) 35...b6 (35...Rf8 36.Nh1+-) 36.Rf5 Rg8 (36...bc5 37.bc5 Rc7 38.e4 de4 39.Ke4+- (39.Ne4?! Rd3 40.Kg4 Ra3+-)) 37.Nh3 (better 37.cb6!? ab6 38.b5 cb5 39.Rfd5 Ra8+-) 37...Re6 (37...bc5 38.bc5 Kg7 39.Nf2+-) 38.Ng5 (38.Ng5 Rg5 39.fg5 bc5 40.bc5+-) 1–0. Hilbert,Stephan J – Goldmund,Heike, FICGS, 2016.

6.Nf3 a6 7.Be5+/- Be5 8.Ne5 0-0 9.Nf3 Bg4 10.cd5 cd5 11.Be2 Bf3 12.Bf3 (12.gf3?! d4=) 12...Nc6 13.d4 Rc8 14.0-0 Ne4 15.Be4 de4 16.Nd2 f5 17.Rc1 Kh8 18.Rc5 Ne7 19.Qc2 Rc6 20.Nc4 Rh6 21.Ne5 Ng6? (21...Qd6 22.Rc7 Nc6 23.Qc5 Qc5 24.bc5 (worse 24.dc5 Ne5 25.Rb7 Rd8=+) 24...Ne5 25.de5+-) 22.Qc4?? (better 22.Nf7! Rf7 23.Rc8 Qc8 24.Qc8 Nf8 25.Rc1+-) 22...Ne5+/- 23.Re5 Qh4 24.h3 Rg6 (24...Rhf6 25.Rc1 Rc6 26.Rc5+-) 25.Kh1 (better 25.Rf5! Rg8 26.Kh2+-) 25...Qg5+/- 26.Rg1 h6 27.Qc5 Qh4?? (better 27...Rgf6+/-) 28.Qf8+- Kh7 29.Qf5 (29.Qf5 Qf6 30.Qe4 Qf2 31.h4+-) 1-0. BeepBeepImAJeep (2745) - TricksOnlyNL (2675), lichess.org, 2020.

6.Nf3 Qc7?? 7.c5+/- Be7 8.Be5 Qd8 9.Qc2 Bg4 10.Be2 Nbd7 11.Bb2 b6 12.d4 0-0 (12...Qc7 13.0-0+/-) 13.h3 (better is 13.Ne5!? Ne5 14.de5 Be2 15.ef6 (15.Ke2?! Nd7+=; 15.Qe2?! Ne4+=) 15...Bf6 16.Qe2 bc5 17.0-0+- (17.bc5?! Rb8 18.Nc3 Qa5=)) 13...Be6 14.Ng5 g6 15.Ne6 fe6 16.Nd2 b5 17.0-0 a6 18.e4 Qc7 19.e5 Ne8 20.Bg4 Ng7 21.Rae1 Rf4 22.g3 Rf7 23.f4 Raf8 24.h4 Nf5 25.Kg2 h5 26.Bh3 Rh7 27.Qd3 Qd8 28.Nf3 Qb8 29.Re2 Kh8 30.Bc3 Qb7 31.Ng5 Bg5 32.hg5 Rhf7 33.Ref2 Rh7 34.g4 hg4 35.Bg4 Nb8 36.Rg1 Rh4 37.Kf1 Qh7 38.Bd2 Rf7 39.Be1 Kg8 40.Rfg2 Rh2 41.Qd2 Rg2 42.Kg2 Qh8 43.Rh1 Rh7 44.Rh7 Qh7 45.Qd3 Qg7 46.Bf2 Kf7 47.Qh3 Nd7 48.Bf5 ef5 49.Qe3 Ke6 50.Qh3 Nf8 51.Kf3 Qh7 52.Qg3 Qh5 53.Kg2 Nd7 54.Qh3 Qh3 55.Kh3 Nf8 56.Kg3 Kd7 57.Kf3 Ne6 58.Be3 Kc7 59.Ke2 Kb7 60.Kd3 Kc7 61.Kc3 Kb7 62.Kd3 Kc7 63.Kc3 Kb7 64.Kd2 Kc7 65.Kc2 Kb7 66.Kb3 Kc7 67.Kc3 Kb7 68.Kd3?? Kc7 69.Ke2 Kb7 ˝–˝. combijack (1830) – lubos8 (1700), gameknot.com, 2012.

6.Nf3 d4 7.Ng1 (better is 7.ed4!? ed4 8.Qe2 Be7 9.Qd3+=) 7...de3 (7...c5 8.Nf3 cb4 9.ed4+=) 8.de3 0-0 9.c5 Bc7 10.Qd8 Rd8 (worse is 10...Bd8 11.Be5 Ng4 12.Bd6+/-) 11.Nd2 Be6 12.Ngf3 Bg4 (better is 12...Nbd7=) 13.Be5+/- Be5 14.Ne5 Be6 15.Bc4 Bc4 (15...a5 16.Ke2+/-) 16.Nec4+- Nd5 17.e4 Nc3 18.Nd6 Nd7 (better is 18...b6!?+-) 19.Nb7 Re8 20.Nd6 Re6 21.Nb3 (21.f3 Ne5 22.Nb3 Rd8+-) 21...Ne5 (21...Ne4 22.Nd4 Nec5 23.Ne6 Ne6 24.0-0-0+-) 22.f4 Ng4 23.Nd4 Rf6 (23...Rd6 24.cd6 Ne4 25.d7+-) 24.0-0 h5 (24...Rd6 25.cd6 Ne4 26.Nc6 Nd6+-) 25.h3 (worse is 25.Nc6 Ne4 26.Ne4 Rc6+-) 25...Nh6 26.e5 Rg6 27.Rf3 Nd5 28.f5 Rg5 29.Nc6 f6 (29...h4 30.Re1 Nc7 31.e6+-) 30.Rd1 Nc7 31.Ne4 Rf5 (31...Nf5 32.ef6 Rg2 33.Kg2 Nh4 34.Kg3 Nf3 35.Rd7+-) 32.Ne7 Kf7 33.Nf5 Nf5 34.Rf5 Ne6 (34...Kg6 35.g4 hg4 36.hg4 fe5 37.Rg5 Kh7 38.Re5+-) 35.ef6 gf6. Janek – zandar, internet, 2017.

6.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6).

6.Nf3 Ne4 7.d3 (7.cd5 Bg4+/-) 7...Ng5 8.Ne5 Qf6 9.d4 (9.f4 Ne6+/-) 9...Ne4 10.Qe2 (10.Qc2 Nd7 11.cd5 cd5+/-) 10...0-0 (10...Nd7 11.Nd7 Bd7 12.Nd2+/-) 11.Nd2 (11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Qe6+/-) 11...Bf5 (11...Nd7 12.Ne4 de4 13.Nd7 Bd7 14.c5+/-) 12.Ne4 Be4 13.Ng4 (13.f3 Bf5+/-) 13...Qg6 (13...Qg5 14.cd5 cd5 15.Rc1+=) 14.c5 (14.f3 Bf5 15.Ne5 Be5 16.de5 dc4 17.Qc4 b5+/-) 14...Bc7+= 15.f3 Bf5 16.Nf2 (16.Ne5 Qg5+=) 16...Nd7 (16...Re8 17.g4 Be6 18.Qd3+=) 17.g4 Be6 18.Qd3 Qf6 (18...f5 19.Bh3+=) 19.Be2 Qh4 20.Bf1 (20.b5!?+=) 20...f5= (< 20...Bh2 21.Qd2 Qg3 22.0-0-0+/-) 21.h3? (better is 21.gf5 Bf5 22.Qd2=) 21...Bg3–+ 22.Qe2 fg4 23.Bg2 gh3 24.0-0-0 Bf2 25.Bh3 Bh3 26.Rh3 Qh3 27.Qf2 Rf3 28.Qg1 Raf8 29.e4 Rf1 30.Qg5 Rd1 31.Kd1 Rf1 32.Kc2–+ Rf2 33.Kb1 Qf1 34.Ka2 Qc4 35.Kb1 Qc2 (36.Ka1 Qb2#) 0–1. divergence (1725) – rla, internet, 2007.

6.Nf3 Ke7?? 7.Ne5 Re8 8.cd5 Kf8 9.Nf3 cd5 10.Nc3 a5 11.b5 Be6 12.Be2 Nbd7 13.0-0 Kg8 14.Na4 Bf5 15.Nd4 Bg6 16.Rc1 Ne4 17.Bf3 Ne5 18.Be4 de4 19.Qb3 Nf3 20.Nf3 ef3 21.g3 (21.gf3 Qg5 22.Kh1 Qh5 23.f4 Qf3 24.Kg1 Be4 25.Qf7 Kf7 26.Rc7 Bc7 27.Bg7 Qg2) 21...Qd7 22.Qd5?? (better is 22.Kh1 Qh3 23.Rg1+=) 22...Re4–+ 23.Kh1 (23.Qe4 Be4 24.Kh1 Qb5 25.Nc3 Qb2 26.Ne4 Ba3 27.d4–+) 23...Qh3 24.Rg1 (24.Rc8 Rc8 25.Qf7 Bf7 26.Rg1 Rh4 27.gh4 Qh2) 24...Qh2!! 25.Kh2 Rh4 0–1. combijack (1820) – anicetopov (1815), gameknot.com, 2012.

6.h3 dc4 7.Bc4 0-0 8.d4 +=.

6.h3 dc4 7.Bc4 b5 8.Bb3 +=.

6.Qc2 0-0

7.Nc3 e4 8.Nge2 Nbd7 9.cd5 cd5 10.Nb5 Ne5 11.Nf4 Bb8 12.Rc1 g5 (better is 12...Bg4!?=+) 13.Nc7+= Bc7 14.Qc7 Qc7 15.Rc7 Re8 16.Nh3 (better is 16.Be5 Re5 17.d4+/-) 16...Bh3=+ 17.gh3 d4 (17...b6 18.Be5 Re5 19.d4 ed3 20.Bd3=) 18.Kd1 (18.Bd4 Nf3 19.Kd1 Nd4 20.ed4 Nd5 21.Rb7 Reb8 22.Rb8 Rb8+-) 18...d3 19.Bg2 Nd5 (better is 19...b6=+) 20.Rc5+- Rad8 21.Be4 Nd7 22.Rd5 Re4 23.Bf6! (23.Rg5?! Kf8 24.Rd5 a5+-; 23.Rd3?! f5+-) 23...Nf6 24.Rd8 (24...Kg7 25.Rg1+-) 1–0. Adorjan,Andras (2565) – Kahn,Evarth (2325), Szivarvany rapid, 1994.

7.c5 Bc7 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 Qe7 10.0-0 a5 11.Nc3 Rd8 12.d4 e4=. dbinc007 – kingchecker9, gameknot.com, 2019.

7.c5 Bc7 8.Nf3 Qe7 9.a4 Bg4 10.d3 Controls e4 (10.a5 d4-/+) 10...Nbd7 11.h3? (11.a5-/+) 11...Bf5?? (better is 11...Bf3!? 12.gf3 d4-/+) 12.g4 (12.a5 h6+=) 12...Bg6 (12...Be6 13.Be2-/+) 13.a5 White wins space (13.g5 Ne8 14.h4 a5-/+) 13...a6 (13...e4!? 14.Nh4 Ne5-/+) 14.Nh4 e4 Black gets more space 15.d4 White should quickly conclude development. (15.Ng6 fg6 16.Nd2 Ne5+=) 15...h6 16.Qe2 (16.Ng6 fg6 17.g5 hg5-/+) 16...Qe6 17.Ng6 fg6 White has the pair of bishops 18.Nd2 g5 19.Bg2 Rf7 20.0-0-0 White king safety dropped. White is not afraid to castle (20.0-0 Rd8=) 20...Re8 21.Rhf1 Nf8 22.Nb1 Ng6 23.Bc3 Nh4 24.Bh1 g6 (24...Bb8 25.Nd2+=) 25.Bd2 (25.Nd2 h5 26.gh5 Nh5-/+) 25...Ref8 (25...h5 26.Nc3 hg4 27.hg4 Ng4 28.Be1–+) 26.Be1 Nh7 27.Nc3 Nf3 28.Bf3 Rf3 A beautiful square! 29.Rh1 h5 30.gh5 gh5 31.Qa2 Kg7 32.h4+= g4 33.Ne2? R8f7 34.Ng1 R3f5 35.Ne2 Nf8 36.Ng3? Bg3–+ 37.fg3 Rf3 38.Qb3 Qh6–+ 39.Kd2 Ng6 40.Rg1 Ne7 41.Rg2 Nf5 42.Bf2?? White falls apart 42...Nh4! 43.gh4 Rf2 44.Rf2 Rf2 45.Kc1 Qf6 46.b5 ab5 47.a6 ba6 48.Qa3 g3 49.Qa6 g2 50.Qb7 Kh6 (50...Kh6 51.Qc8 Rf1–+) 0–1. Laco,Giuseppe (2180) – Profumo,Alberto (2280), Bratto op, 2000. (=1.c4 Nf6 2.b4 d5 3.e3 e5 4.a3 c6 5.Bb2 Bd6 6.Qc2 0-0)

7.c5 Bc7 8.Nf3 Qe7 9.Nc3 e4 10.Nd4 Be5=.

7.c5 Bc7 8.Nf3 Qe7=+ 9.Be2 Nbd7 10.0-0 a5 11.Nc3 Ra7 12.d4 e4=.

7.c5 Bc7 8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4 10.d3 e4 11.de4 de4 (11...Re4 12.Ng5 Re5 13.Nh7 Nh7 14.Bg4+/-; 11...Ne4?! 12.Nbd2=) 12.Nd4 Be2 13.Qe2 Nbd7 14.0-0 Ne5 15.Nd2 Qd5 16.f3 ef3 17.gf3 (< 17.N2f3 Nc4-/+) 17...Ng6 18.e4 Qh5 19.f4 (19.Nc4 Nf4 20.Qc2 Rad8=+) 19...Qe2-/+ 20.Ne2 Ne4 21.Ne4 Re4 22.Ng3 Re3 23.Rad1 Rb3 (23...Bf4?! 24.Bc1=) 24.Bc1 Nf8 25.Rfe1 g5 26.f5 (better is 26.fg5!? Bg3 27.hg3+=) 26...Bg3-/+ 27.hg3 Kg7 28.Re7 Rb8 29.g4 h6 (29...Rg3!? 30.Kf2 Rg4 31.Bb2 Kg8=+) 30.Kg2 a5 31.ba5 Rb1 32.Re2 Rb5 33.Bb2 Kg8 34.Bc3 (better is 34.Rd6!? Rc5 35.Rh6+=) 34...Rc5=+ 35.Bb4 Rd5 36.Rd5 cd5 37.Re7 d4 38.Kf2 d3 39.Ke3 Nh7 40.Bc3 (< 40.Kd3 Nf6=+) 40...Kf8 41.Bb4 Kg8 42.Bc3 Kf8 43.Rc7 Rd8 44.Kd2 h5 45.gh5 g4 46.Rb7 Ng5 47.Ke3 Nf3 48.a6 (better is 48.h6 Kg8 49.Rb4+/-) 48...Ne5?? (better is 48...d2 49.Bd2 Nd2+= (49...Rd2?? 50.a7+-)) 49.a7 (49.Be5?! d2 50.Rb1 d1Q 51.Rd1 Rd1+-) 49...Nc6 50.Rc7 Ne5 (50...Na7 51.Ra7 g3+-) 51.Rb7 (better is 51.Be5 g3 52.Rd7 Ra8+-) 51...Nc6 52.h6 Kg8 53.h7! Kh7 54.Rf7 Kg8 55.Rg7 Kf8 56.f6 g3 57.Rg3 Na7 58.Rg7 Nc6 59.Rc7 Ne5 60.a4 (60.Be5 d2 61.Bf4 d1Q 62.Bh6 Kg8 63.f7 Kh8 64.f8Q Rf8 65.Bf8 Qe1 66.Kd4 Qf2 67.Ke4 Qf8–+) 60...Nd7? (60...d2 61.Bb4 Kg8 62.Rg7 Kh8 63.Bd2 Nc4 64.Ke4 Nd2 65.Kf5+-) 61.Rc6 (61.a5 Kf7 62.Kd3 Ke6 63.Rd7 Kd7+-) 61...Kf7 62.Kd2 Nb8 63.Rb6 Nd7 64.Rd6 Ke8 65.a5 (65.Kd3?! Nc5 66.Kd4 Rd6 67.Kc5 Rf6+/-) 65...Ra8 66.Kd3 (66.Rd3?! Nf6 67.Ke3 Ke7+-) 66...Nc5 67.Kc4 Nb7 68.Re6 Kd7 69.Re7 Kd6 (69...Kc6 70.f7 Nd6 71.Kd3 Rf8+-) 70.Bb4 (70.Be5 Kc6 71.Rc7) 70...Kc6+- 71.f7 1–0. Frech,Josef – Ziltener,Werner, 8sen.WM Grieskirchen, 1998.

7.d3 Re8 8.Nd2 a5 9.ba5 Qa5 10.Be2 dc4 11.dc4 Nbd7 12.Ngf3 e4 13.Nd4 Qg5 14.g3 Nc5 15.h4 Qg6 16.0-0? (better 16.h5 Qh6 17.N4b3-/+) 16...Bg3! 17.h5 (17.fg3 Qg3 Double attack) 17...Qg5 (17...Nh5 18.fg3 Qg3 19.Kh1 Qh4 20.Kg1-+) 18.fg3 Qg3 19.Kh1 Re5 (19...Qh4 20.Kg1 Bh3 21.Nf5 Qg5 22.Kf2 Qf5 23.Ke1 Bf1 24.Nf1 Nd3 25.Bd3 ed3 26.Qg2-+) 20.Nf5 Rf5 (20...Bf5?! 21.Be5 Qe5 22.Nb3-+) 21.Rf5 Bf5 22.Bf6 (22.Nf1 Qh4 23.Kg1 Qg5 24.Kh2 Nd3 25.Bf6 Qf6 26.Bd3 Qa1-+) 22...Qh3 (22...gf6 23.Rg1 Qg1 24.Kg1 Ra3 25.Qb2 Re3 26.Nf1 Re2 27.Qe2+-) 23.Kg1 Qe3 24.Kf1 (24.Kh1 Qh3 25.Kg1-+) 24...Nd3 25.Kg2 Qh3 26.Kg1 Qg3 27.Kh1 Nf2 0-1. Kabanova,E (2135) - Dvirnyy,D (2480), Titled Tuesday, 2021. (=1.c4 e5 2.e3 Nf6 3.a3 c6 4.b4 d5 5.Qc2 Bd6 6.Bb2)

7.Bd3 Bd7 8.Nc3 d4 (8...a5 9.c5 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1=+) 9.Ne4 (9.ed4!? ed4 10.Nce2=) 9...Ne4-/+ 10.Be4 g6 (10...f5 11.Bd3 c5 12.bc5 Bc5 13.ed4 ed4 14.Ne2=+) 11.h4 (better is 11.ed4!? ed4 12.Bd4+=) 11...f5=+ 12.Bd3 c5 13.b5 (13.bc5 Bc5 14.h5 g5=) 13...Re8 (13...e4!? 14.Be2 Be5=+) 14.h5= e4 15.Be2 (15.hg6 hg6 16.Be2+/-) 15...d3=+ 16.Bd3 ed3 17.Qd3 g5?? (better is 17...Qb6=+) 18.Qd6+- b6 19.Qd5 Kf8 20.Qa8 Qc7 21.Qd5 h6 22.Qd3 Re7 23.Qc3 Be6 24.Qh8 Bg8 25.Qh6 Ke8 26.Qg6 Kf8 27.Qf5 Ke8 28.Qc2 Bh7 29.Qc3 Rf7 30.Qe5 Re7 31.Qc7 Rc7 32.Be5 Rb7 33.Bb8 Rb8 34.Nf3 g4 35.Ng5 Bg8 36.h6 Ke7 37.h7 Bh7 38.Rh7 Kd6 39.Ra7 (39...Ke5 40.f4 gf3 41.Nf3 Kf6 42.d4 cd4 43.ed4+-) 1–0. Pietruszewska,Paulina – Clapa,Emilia, Poland–ch U12 Girls, 2001.

7.d4 e4 8.Nc3 Nbd7 9.c5 Bc7 10.a4 Ng4 11.g3 f5 (11...Ngf6 12.Nge2=+) 12.h3 Nh6 13.Nge2 Nf6 14.b5 Nf7 15.h4 Bd7 16.Ng1 Ng4 17.Ba3 Re8 18.Bb4 Qb8 19.Nge2 b6 (19...Nf6 20.Nf4=) 20.bc6 Bc6 21.Rb1 Qc8 22.Nf4 Qd7 23.Qa2 bc5 24.Bc5 Nf6 25.Bb5 Bf4 26.gf4 Rec8 (26...Bb5 27.ab5 Rac8 28.Rb4=) 27.Ke2 (27.Ba6!? Rcb8 28.Rc1=) 27...Nd8 (27...a6 28.Bc6 Rc6 29.Rhc1-/+) 28.Rh3 (28.Ba6 Bb7 29.Bb5 Qc7-/+) 28...Ne6 29.Ba6 Rc7 30.Bb4 (30.h5 Nc5 31.dc5 Qe7-/+) 30...Bb7 31.Bb5 (31.Bb7 Rb7 32.Rhh1 Rab8–+) 31...Qc8–+ 32.Kd2 a5 33.Bc5 Nc5 34.dc5 Rc5 35.Qb3 Kh8 36.Rg3 Qc7 (36...Ba6 37.Ba6 Qa6 38.Nb5–+) 37.Rg5 (37.Ne2 Bc8-/+) 37...Rd8 (better is 37...d4 38.Ne2 h6–+) 38.Rf5?? (better is 38.Ne2-/+) 38...d4–+ 39.Rc5 dc3 (40.Kc2 Qc5 41.Qc3 Qd6 42.Qa5 Rc8 43.Kb2 Nd5–+; 39...Qc5?! 40.Nd1 de3 41.Ke1 ef2 42.Nf2–+) 0–1. Lerat,Aurelien (1730) – Borges Mateos,Juan (1890), Orleans op, 2004.

7.Nf3 Nbd7 8.Nc3 Re8 9.0-0-0 Ng4 10.d4 e4 11.Ne1 Qf6 (worse is 11...Bh2 12.cd5 cd5 13.Nd5+=) 12.Rd2 Qe6 (12...Bh2?! 13.cd5 Qg6 14.dc6 bc6 15.Be2+=) 13.h3 Ngf6 14.c5 Bc7 15.g4 b5 16.Be2 Nf8 17.g5 N6d7 18.Ng2 a5 19.Bg4 Qg6 20.h4 ab4 21.ab4 f5 (better is 21...Nc5 22.Be2 Na6–+) 22.Be2-/+ Nb8 23.Qb3 Be6 24.f4 Re7 25.h5 Qe8 26.Kb1 Bd8 27.Nh4 Rea7 28.Nf5? (better is 28.Kc2-/+) 28...Bf5–+ 29.Bb5 cb5 30.Qd5 Qf7 (30...Be6 31.Qe4 Qf7 32.Kc1–+) 31.Qd8?? (31.Qf7 Rf7 32.Nb5 Rd7+=) 31...Nc6 (better is 31...Nbd7!? 32.Qa8 Ra8 33.d5–+) 32.Qd6?? (better is 32.Qd5 Be6 33.Qc6=) 32...Nb4–+ 33.d5 Rd7 34.Qe5 Re8 35.Qd4 Nd3 (better is 35...Nc6! 36.dc6 Rd4 37.Rd4 Qb3–+) 36.c6+= Ra7?? (better is 36...Rd6 37.h6 b4 38.hg7 A) 38...Nb2? 39.Nb5 Rc6 40.dc6+- (worse is 40.gf8R Rf8 41.dc6 Nc4+-); B) 38...bc3 39.gf8B Qf8 (worse is 39...Kf8 40.Qc3 Rd5 41.Rh6+=; 39...Rf8? 40.Bc3 Rb8 41.Kc2+-) 40.Bc3 Kf7=) 37.Nb5+- Ra5 38.Nd6 Rd5 39.Qd5?? (better is 39.Nf7 Rd4 40.Bd4 (worse is 40.ed4 Kf7 41.Kc2 Ne6-/+) 40...Kf7 41.c7+/-) 39...Qd5–+ 40.Ne8 Qc6 41.Ng7 Bd7 42.h6 Ne6?? 43.Nf5? Qc5–+ 44.Rc2? Qf5 45.Rg1 Be8 46.Rc8 Nb2 47.Re8 Kf7 48.Rb8 Nd3 49.g6+= Qg6 50.Rb7 Kf6 51.Rg6 Kg6 52.f5 Kf5 53.Rh7 Ng5 54.Ra7 Kg6 55.h7 Nh7 56.Kc2 Nf6 57.Kc3 Nc5 58.Kd4= Nd3 59.Ra6 Kf5 60.Rf6 Kf6 ˝–˝. combijack (1880) – toughplaya (1855), gameknot.com, 2013.

7.Nf3 Nbd7 8.cd5 cd5 9.Bb5 (9.Nc3 a6=+) 9...e4 (9...a5 10.Bd7 Nd7 11.0-0-/+) 10.Nd4=+ Ne5 11.Nc3 Bg4 12.h3 a6 13.hg4 (13.Bf1 Be6=+) 13...ab5 14.f3 Nd3 15.Ke2 (better is 15.Kf1 Rc8 16.g5=+) 15...Ng4 (15...Be5 16.g5 A) 16...Nb2?! 17.gf6 (< 17.Qb2 Bd4 18.ed4 Nd7=+) 17...Bd4 18.ed4+=; B) 16...Bd4 17.ed4 Nh5 18.fe4 Qg5–+) 16.fe4 (16.fg4!? Qd7 17.Nf5+/- (17.Nd5? Qg4 18.Kf1 Qg3 19.Qd3 ed3–+)) 16...Nb2 (16...Nge5 17.Ndb5 Qg5 18.Rag1=) 17.Qb2 (17.ed5 Nf6 18.Ndb5 Be5+=) 17...de4 18.Rhf1 (better is 18.Qc2=) 18...Be5-/+ 19.Ncb5 Qd5 (19...Qg5 20.Qb1 Nf6 21.Rf6 Qg4 22.Rf3 ef3 23.gf3 Qg2 24.Kd3-/+) 20.Qb3 Qd7 21.Rf5-/+ g6 22.Rg5 Kg7 23.Rh1 f5?? 24.Qe6+/- Qe6 25.Ne6 Kf6 26.Rh7?? Rf7?? 27.Rf7+= Kf7 28.Rg4 fg4 29.Ng5 Ke7 30.Kd1 Rh8 31.Ne4+/- Rh2 32.g3 Rh3+= 33.Ke2 Bg3= 34.Ng3 Rg3=+ 35.Kf2 Rh3 36.Kg2 Ke6 37.Nc3 Kf5 38.a4 Rh7 ˝–˝. Mroz,Antoni – Kossobudzki,Robert, corr 2. AMM, Poland, 1994.

7.Nf3 Nbd7 8.Be2 e4 9.Nd4 Qc7 10.h3 Ne5 11.Nc3 Bd7 12.0-0-0? (12.c5 Be7=) 12...Rac8 (better is 12...Nc4 13.Bc4 dc4 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 a5–+) 13.c5= Be7 14.f4 Ng6 15.g4 Nf4 (better is 15...a5+=) 16.ef4+/- Qf4 17.Rdf1 Qe5 18.Nf5 d4 19.Bc4 (19.Ne7?! Qe7 20.Na4 d3 21.Bf6 gf6 (21...dc2?? 22.Be7 Rfe8 23.Bd6+-) 22.Bd3 ed3 23.Qd3 Rcd8+/-) 19...Bf5 20.Rf5 Qg3 21.Ne4 Qg2 22.Rhf1 (better is 22.Re1 b5 23.Bf1+-) 22...Ne4 23.Bd4?? (better is 23.Re1 Ng3 24.Re7 Nf5 25.Qf5 (25.gf5?! b5 26.cb6 ab6+-) 25...Qg1 26.Kc2+-) 23...Ng3?? (better is 23...Bf6 24.Bf6 Nf6+=) 24.Rf7+- Rf7 25.Rf7 (25.Bf7 Kh8 26.Bg7 Kg7 27.Qc3 Kh6 28.Rf6 Kg7 29.Rf5 Kh6 30.Qe3 Kg7 31.Qe5 Kh6 32.Rf6 Kg7 33.Rg6 Kf7 34.Qe6 Kf8 35.Qg8) 25...Kh8 (25...Ne2 26.Be2 Kf7 27.Qf5 Ke8 28.Qc8 Bd8 29.Qe6 Be7+-) 26.Bg7 Kg8 27.Re7 1–0. combijack (1740) – ironbull, gameknot.com, 2012.

7.Nf3 Nbd7 8.Be2 e4 9.Nd4 Re8 10.Nc3 Ne5 11.0-0? (11.cd5 cd5 12.Ncb5 Bb8=) 11...Bd7 (11...Nc4 12.Bc4 dc4 13.Nce2-/+) 12.f4? (better is 12.cd5!? cd5 13.Rfc1=) 12...ef3 13.Nf3 Nc4 14.Bc4 dc4 15.Ne2 b5 16.Ng5 (16.Bd4 Ne4-/+) 16...Be5 (better is 16...Bh2!? 17.Kh2 Ng4 18.Kg1 Qg5 19.Rf3–+) 17.Nd4 h6 18.Ngf3 Bc7 19.Rf2 Qe7 20.h3 Ne4 21.Rff1 Rad8 22.Rad1 a6 23.Ne2 Bc8 24.Bd4 Ng3 25.Ng3 Bg3 26.Bc5 Qc7 27.Nd4 Be5 28.Rf2 a5 29.Rdf1 ab4 30.ab4 Rd7 31.Nf5 Qd8 32.Nd4 Bb7 33.Qf5 Qf6 1–0. combijack (1885) – sdr46 (1860), gameknot.com, 2013.

7.Nf3 Qe7 8.c5 Bc7 9.Nc3 g6 10.d4 Bf5 11.Qb3 Nbd7 12.Be2 ed4 13.Nd4 Be6 14.0-0 a5 15.Rad1 ab4 16.ab4 Ng4 17.Ne6 Bh2 18.Kh1 Qh4? (better is 18...Nf2 19.Rf2 Qh4+=) 19.Ng5?? (better is 19.Bg4 Be5 20.Bh3 fe6 21.Kg1+-) 19...Bg3 20.Nh3 Nf2 21.Rf2 Bf2 22.Rd4 Qg3 23.Nd1 (worse is 23.Nf2 Qf2 24.Qc2 Qe3-/+) 23...Be3 (23...Be1!?=) 24.Ne3 Qe1? (24...Rfe8 25.Rd3 Qe1 26.Bf1 Re3 27.Re3 Qf1 28.Kh2 Rd8+/-) 25.Ng1+- Qh4?? (better is 25...Rfe8+-) 26.Rh4 1–0. combijack (1780) – ledzepp (1610), gameknot.com, 2013.

7.Nf3 Qe7 8.Be2 dc4 9.Bc4 a5 10.b5 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Nc3 Rc8 13.Bd7 Nbd7 14.Qf5? (better is 14.d4!?+=) 14...e4–+ 15.Nd4 Rc5 16.Qh3 Rh5 17.Nf5 Qd8 (17...Rh3?! 18.Ne7 Be7 19.gh3=) 18.Qh5 Nh5 19.Nd6 Nc5 20.Nde4 (20.Nce4 Nd3 21.Ke2 Nb2–+) 20...Nd3 21.Ke2 Nb2 22.d4 Nf4! 23.ef4 Qd4 24.Rhc1 f5 25.Ng3 Qc4 26.Ke1 Re8 (26...Nd3 27.Kd2 Nc1 28.Rc1 Qf4 29.Kc2 Qf2 30.Kb1–+) 27.Nge2 (27.Nce2 Nd3 28.Kf1 Nc1 29.Rc1 Qd3–+) 27...Nd3 28.Kf1 Qc5 (worse is 28...Nc1 29.Rc1 b5 30.Re1–+) 29.Nd1 (29.Ne4 Qa7 30.Nc5 Nc5 31.Ng3–+) 29...Re2 30.Ke2 Nc1 31.Kf3 (31.Rc1 Qc1 32.g3–+) 31...Qd5 32.Kg3 Ne2 33.Kh4 (33.Kh3 Qc6 34.g3 Ng1 35.Kh4 Qh6) 33...Qc6 34.Ne3 Qh6 0–1. combijack (1860) – torw (1885), gameknot.com, 2013.

7.Nf3 Qe7 8.Be2 Bg4 9.Nc3 dc4 10.Bc4 b5 11.Ba2 a5 12.Ng5 ab4 13.ab4 Na6 14.Nce4 Ne4 15.Ne4 Nb4 16.Qb1 Bf5 17.Bb3 Qh4 18.d3 Ra1 19.Ba1 Ra8 (better is 19...Nd3 20.Qd3 Bb4 (20...Qe4?! 21.Qd6 Qg2 22.Rf1–+) 21.Kf1 Be4–+ (21...Qe4?! 22.Qe4 Be4 23.f3 Bd3 24.Kf2–+)) 20.g3?? (better is 20.0-0 Be4 21.de4-/+) 20...Nd3!–+ 21.Kd2 (21.Qd3 Be4 Double attack (21...Ra1 Deflection; 21...Be4 Decoy; 21...Be4 Remove defender; 21...Ra1 Overloading)) 21...Qe4 22.Bc2 Bb4 23.Ke2 Bg4 24.f3 Bf3 (24...Qf3 25.Kd3 Bf5) 25.Kf1 Bh1 26.Ke2 Qf3 (26...Qg2 27.Kd3 Qd2) 27.Kd3 Rd8 28.Bd4 Rd4 0–1. combijack (1815) – eddeeagle (1690), gameknot.com, 2012.

7.Nf3 Qe7 8.Be2 Bg4 9.Nc3 Bh5 10.c5 Bc7 11.h3 Bg6 12.Qb3 Nbd7 13.Nh4 d4 14.Ng6 hg6 15.Nd1 de3 16.Ne3 Rad8 17.Rd1 Ne4 18.d3 Ng5 19.h4 Ne6 20.h5 gh5 21.Rh5 Nd4 22.Qc4 Nf6 23.Rg5 Nd5 (23...Ne2?? 24.Nf5 (24.Ke2?! Ne8 25.Qh4 f6+-) 24...Nd4 25.Ne7 Kh8 26.f4+-) 24.Rg3 Nf4 (worse is 24...Ne2 25.Rg7 Kg7 26.Nf5 Kf6 27.Ne7 Ke7 28.Ke2 Nf4 29.Ke3 Ng2 30.Kf3+/-) 25.Bf3 Qh4 (25...Qe6 26.Be4+=) 26.Be4 (better is 26.Bd4!? Rd4 27.Rg7 Kg7 28.Nf5 Kf6 29.Nh4 Rc4 30.dc4+/-) 26...Qh5+= 27.Bf3? (27.Rg4 Nd5 28.Bd4 ed4 29.Bd5 de3+=) 27...Nf3 (better is 27...Ng2!? 28.Rg2 Nf3 29.Ke2 Nd4 30.Kd2 a5-/+) 28.gf3+= Rd7?? (28...Rfe8 29.Qe4+=) 29.Qe4?? (better is 29.Qf4! ef4 30.Rg7 Kh8 31.Rg5 Kh7 32.Rh5 Kg6 33.Rh3 fe3 34.fe3+-) 29...Rfd8-/+ 30.Rg7 Kg7 31.Qf4 Kf8 32.Qe4 Rd4 (better is 32...f6!?-/+) 33.Bd4= ed4 (better is 33...Rd4 34.Qf5 Qf5 35.Nf5 Rf4=) 34.Qf5?? (better is 34.Nf5 Qg5 35.Qg4+= (35.Nd4? Re8–+)) 34...Qh6–+ 35.Kd2 de3 36.fe3 Qh2 37.Kc3 Qa2 38.Qe4 Qa3 39.Kd2 Qb2 (39...Qb2 40.Ke1 Bg3 41.Kf1 Qf2) 0–1. combijack (1795) – eeka (1800), gameknot.com, 2012.

7.Nf3 Qe7 8.Be2 Bg4 9.Nc3 Bh5 10.h4 Bg6 11.Qb3 dc4 12.Bc4 e4 (12...b5 13.Be2-/+) 13.Ng5 (13.h5!? Nh5 14.Nh4=+) 13...h6 (13...b5 14.Be2-/+) 14.Nh3 (14.h5 Bf5 15.Bf7 Rf7 16.Nf7 Qf7 17.Qf7 Kf7-/+) 14...Ng4 (14...b5 15.Be2-/+) 15.g3 (15.Nf4 Bf4 16.ef4 Nf6=+) 15...Nd7 16.Nf4 Bf4 (16...Bf5 17.Qc2-/+) 17.gf4=+ Rfd8 18.Ke2? (better 18.Rc1=+) 18...b5–+ 19.Bb5 (19.Nb5 cb5 20.Bb5 Rab8–+) 19...cb5 20.Rag1 (20.Nb5 a5–+) 20...Bh5 (better 20...Rab8–+) 21.Nb5 (21.Ke1 Ndf6 22.Nb5–+) 21...Nh2 22.Ke1 Nf3 23.Ke2 Nd4 (23...Nd4 24.Ke1 Nb3 25.Rg7 Kf8–+) 0–1. combijack (1845) – glennobrien (2000), gameknot.com, 2018.

7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nbd7 9.h3 Bh5 10.Nc3 e4 11.Nd4 Be2 12.Nce2 Ne5 13.0-0 Nd3 (13...Nc4!? 14.Bc3 Be5–+) 14.Rab1 Qe7 15.Nf5 Qe6 16.Nfd4 Qe5 17.f4 Qh5 18.Ng3 Qg6 19.Nde2 Nb2 20.Rb2 h5 21.Rf2 h4 22.Nf1 Nh5 23.Nd4 Qf6 (23...dc4 24.f5 Qf6 25.Qe4+=) 24.Nh2 Qe7 25.Nf5 Qe6 26.Nd4 (worse is 26.Nh4 Be7 27.f5 Qd7-/+; 26.Nd6?! Qd6 27.Ng4 Ng3=) 26...Qd7 27.Qd1 Ng3 28.d3 ed3 29.Qd3 Ne4 30.Rf1 f5 31.Nhf3 Qf7 32.cd5 Qd5 33.Nh4 Rae8 34.Nhf3 Ng3 35.Rd1 Bc7 36.Ng5 Bb6 37.Kh2 Ne4 38.Ngf3 Qf7 39.Ne5 Qh5 40.g4 fg4 41.Ng4 Qh4 42.Rg2 Nf6?? (42...Qh5!?+/-) 43.Rdg1 (better is 43.Nf5 Qh7 44.Nf6 Rf6 45.Ng7 Qd3 46.Ne8 Kf7 47.Rg7 Ke8 48.Rd3 Rf7 49.Rf7 Kf7+-) 43...Ng4 44.Rg4 Qf2 (44...Qf6 45.Nf5!! Qf5 46.Rg7 Kh8 47.Rg8 Rg8 48.Qf5 Rg1 49.Qh5 Kg7 50.Qe8 Re1+-) 45.R1g2 Re3 (45...Qg2 46.Rg2 Re7+-) 46.Rg7 1–0. combijack (1750) – jacamabe (1755), gameknot.com, 2012.

7.Nf3 Bg4 8.Ne5 Be5 9.Be5 Re8 10.h3 Re5 11.hg4 +=.

7.Nf3 Bg4 8.Ne5 Be6 9.c5 Be5 10.Be5 +/-.

7.Nf3 Bg4 8.Ne5 Bh5 9.c5 Bc7 (9...Be5 10.Be5 Nbd7+=) 10.f4 (10.Bd3 Ne4+/-) 10...Nbd7 (10...Ne4 11.h4=) 11.Nd7 Nd7 12.Nc3 Re8 13.Ne2 (13.Bd3 Qh4 14.g3=) 13...f6 (13...Bg6 14.Qb3+=) 14.0-0-0 (better is 14.Ng3!? Bg6 15.f5+=) 14...Bg6 (14...a5 15.Nd4 Bd1 16.Kd1 ab4 17.ab4=) 15.Qc3 a5 16.g4 ab4 17.ab4 Ra4 (17...Qe7 18.Bg2+=) 18.h4 White prepares g5 (18.Nd4 Qe7+=) 18...Qa8 (better is 18...Ba5!? 19.Ba3 Nc5-/+) 19.f5 (19.Nd4 Be4 20.Rh3 b6 21.cb6 c5 22.bc5 Bb6+=) 19...Bf7 20.g5 (20.Nd4 Be5 21.Bd3 b6 22.cb6 Rb8-/+) 20...Be5 (20...Ba5 21.ba5 Rc4 22.gf6 gf6 23.Rg1 Kf8 24.Nd4 Rc3 25.Bc3-/+) 21.Nd4 Bh5 22.Bd3 Bd1 23.Rd1 fg5 (23...Ra2 24.Rg1+=) 24.hg5= b6 25.cb6 Nb6 26.Qb3?? (26.f6 Ra7 (26...gf6 27.gf6 Kf7 28.Be2 Kf6 29.Bh5+-) 27.Qc2 gf6 28.gf6 A) worse is 28...Bf6 29.Rg1 (29.Nc6?? Bb2 30.Qb2 Ra1 31.Bb1 Qc6 32.Qc3 Qc3 33.dc3 Re3–+) 29...Kh8 30.Nc6+=; B) 28...Na4=) 26...Qb7?? (26...c5 27.bc5 Nc4–+) 27.Kb1?? (better is 27.Rh1+=) 27...Rea8-/+ 28.Rc1 Nc4 (28...Bd4 29.ed4 Qe7–+) 29.Bc4?? (better is 29.Rc4 Kh8 30.Nc6 dc4 31.Qc4 Bb2 32.Kb2 Ra2 33.Kc1+=) 29...Rb4–+ 30.Rc2 (30.Nc6 Rb3 31.Bd5 Kh8 32.Bb3 Qb3 33.Ne5 Qa2 34.Kc2–+) 30...Rb3 31.Bb3 Bd4 32.Bd4 (32.Bd5 cd5 33.ed4 Qb5–+) 32...Qb3 33.Bb2 Ra1! 34.Ka1 Qc2 0–1. combijack (1910) – latinoeh (1850), gameknot.com, 2013.

7.Nf3 e4

8.Nc3 Nc3 9.Bc3 f6 10.c5 Bc7 11.Be2 Bg4 12.Ng5 fg5 13.Bg4 Nd7 14.g3 Nf6 15.Be6 Kh8 16.Bf5 e4 17.Bh3 g4 18.Bf1 a5 19.Be2 ab4 20.ab4 Ra1 21.Ba1 Qe7 22.0-0 h5 23.b5 Nd7 24.Bd4 Ne5 25.b6 Bb8 26.Qb2 Nf3 27.Kg2 Nd4 28.Qd4 Be5 29.Qb4 Qf7 30.d4? (better is 30.Qb3!?=) 30...ed3!-/+ 31.Bd3?? (31.Bd1 Qe6-/+) 31...Qf3 32.Kg1 h4! 33.gh4 (33.Be2 Qe2 34.Qe1–+) 33...Qh3 34.f4 Qe3 35.Kg2 Rf4 36.Rf4 (36.Qf4 Bf4 (36...Qf4?! 37.Rf4 Bf4 38.Kf2-/+) 37.Kh1 Kg8–+) 36...Bf4 (36...Qf4?! 37.Qf4 Bf4 38.Kf2-/+) 37.Qa3 (37.Qf4 Qf4 38.Be2–+) 37...Qh3 (37...Qf3 38.Kg1 Be3) 38.Kf2–+ Qh2 39.Kf1 Qh1 40.Ke2 Qf3 41.Ke1 Qe3 42.Kf1 Bb8 43.Qc3 (43.Qa8 Qd3 44.Ke1 Qe3 45.Kf1 Qf4 46.Kg1 Qh2 47.Kf1–+) 43...g3 44.Qc2 Qf3 45.Kg1 Be5 0–1. combijack (1740) – bergmanis (1755), gameknot.com, 2009.

8.Nd4 b6 9.Nc3 Bb7 10.h3 Nbd7 11.0-0-0 (11.Nf5!? Ne5 12.cd5 cd5 13.Nd6 Qd6 14.Nb5+=) 11...a5 12.b5 Rc8 13.d3 cb5 14.Ndb5 ed3 15.Bd3 Be5 (worse is 15...dc4 16.Bh7 Nh7 17.Nd6+/-) 16.f4? (16.cd5 Bd5 17.Bh7 Kh8=) 16...dc4 17.fe5 cd3 18.Qd3 Be4?? (better is 18...Ne5 19.Qd8 Rcd8–+ (19...Rfd8?! 20.Nd6 Rd6 21.Rd6-/+)) 19.Qd4= Bg2 (19...Qe8 20.ef6 Nc5 21.Ne4 Nb3 22.Kb1 Nd4 23.Nbd6+/-) 20.Rhg1 Bh3 21.ef6 Nf6? (21...Qf6!? 22.Qf6 Nf6+=) 22.Qh4 (22.Qe5 Bd7 23.Rd7 Qd7 24.Qf6+-) 22...Qe8?? (better is 22...Bd7+/-) 23.Qf6 (23.Qh3 Qb5 24.Rg7 Kg7 25.Rg1 Ng4 26.Rg4 Kh8+-) 23...Qe3 (23...g6 24.Kb1 Qe6+-) 24.Kb1 g6 25.Nd6 (25.Nd5 Rc1 26.Rc1 Qc1 27.Rc1 Bf5 28.Ka1 h5 29.Qg7) 25...Rc3 (25...Qe6 26.Nd5 Qf6 27.Nf6 Kg7+-) 26.Bc3 (26.Bc3 Qc3 27.Qc3+-) 1–0. combijack (1770) – hsidnevac (1635), gameknot.com, 2009.

8.Nd4 dc4 9.Bc4 a5 10.ba5 Ra5 11.Nc3 =+.

8.Nd4 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Nc3 Nb6 11.Ba2 Qe7 12.0-0-0? (better is 12.d3 a5 13.de4 ab4 14.ab4 Bb4 15.0-0=) 12...a5–+ 13.b5 Ba3 14.bc6 bc6 15.Nc6 Bb2 16.Kb2 Qc5 17.Ne4 Qc2 18.Kc2 Ne4 19.Rhf1 Ba6 20.Ne7 Kh8 21.d3 Rae8 22.Nf5 Rc8 23.Kb2 g6 24.Nd4 Na4 25.Ka1 Nec3 26.Rd2 Nc5 27.Bc4 Bc4 28.dc4 N5e4 29.Rb2 (29.Nf3 Nd2 30.Nd2–+) 29...Rc4 30.Rb3 (30.Rb6 Rfc8 31.Nc6 R8c6 32.Rc6 Rc6–+) 30...Ra4 31.Kb2 Ra2 32.Kc1 Rc8 33.Nc2 Nb5! 34.Rb5 (34.Rb5 Rcc2 Mate attack) 34...Rcc2 35.Kd1 Nc3 0–1. combijack (1790) – corme (1655), gameknot.com, 2010.

8.Nd4 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Nc3 Ne5 11.Be2 Bg4 12.Bg4 Neg4 13.h3 Ne5 14.0-0 h6 (14...Nc4 15.Bc1=) 15.f4 (better is 15.Ne4!? Ne4 16.Qe4+/-) 15...ef3= 16.Nf3 Nf3 17.Rf3 (worse is 17.gf3 a5-/+) 17...Nh7 18.Ne4 Be7 19.Raf1 Ng5 20.Ng5 Bg5 21.Qc3 f6 22.h4! Bh4 23.Qc4 Kh8 24.Qh4 Qd2 25.Bd4 Qa2 (25...c5 26.bc5 Qa2+-) 26.Rf6! Rf6 (26...Rf6 27.Rf2 Double attack (27.Rf2 Decoy); 26...gf6 27.Qh6 Mate attack) 27.Bf6 gf6 (27...Kg8+-) 28.Qh6 Kg8 29.Qg6 Kh8 30.Rf5 (30.Rf4 Qf2 31.Kf2 Rd8 32.Rh4) 30...Qb1 31.Kh2 Qf5 32.Qf5 Kg7 33.Qd7 Kg6 34.Qb7 Rh8 35.Kg3 Rh5 36.Qc6 Rg5 37.Kf2 Rf5 38.Ke2 Rg5 39.a4 1–0. combijack (1720) – anpajan, gameknot.com, 2012.

8.Nd4 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Nc3 Re8 11.f4 (11.0-0 a5=+) 11...Nb6 12.Be2 a5 13.ba5 Ra5 14.Nb3 Ra8 15.a4 Nbd5 16.Nd5 Nd5 17.0-0 Qh4 18.g3 (18.a5 Bg4 19.Bc4 Qh5=+) 18...Qh3-/+ 19.Rf2 (19.Nd4 Bg4-/+) 19...Bg4 20.Bf1 Qh5 (20...Qh6 21.a5-/+) 21.Nd4 (21.a5 Qg6=+) 21...Bf8 (21...Ra5 22.Nb3 Ra7 23.Bd4=+) 22.Qb3 Rab8 (22...Ra7 23.a5=+) 23.a5=+ Bh3 (23...Bd6 24.Rb1=+) 24.Bh3 (24.Be2 Qg6=) 24...Qh3 25.Ba3 (25.Nc2 Bd6=+) 25...Ba3 26.Ra3 Qd7 27.Qc4 Nc7 28.Rf1 Na6 29.Rc1 Red8 30.Rc2 Qg4 31.Ra1 Nc7 32.a6 Na6 33.Nc6 bc6 34.Qa6 c5 35.Rac1 h5 36.Qf1 h4 37.Qe1 h3=+ 38.Rc5 Qf3-/+ 39.Qf1 Qf1 40.Kf1 Rd2 41.Rc8 Rc8 42.Rc8 Kh7 43.Rc5 g6 44.f5 Rh2–+ 45.Re5 gf5 46.Rf5 Kg6 47.Rf4 Rg2 48.Re4 Rg3 49.Kf2-/+ Rg2 50.Kf3 Rb2 51.Rh4 h2 52.Rh8 Kf5 53.Rh5-/+ Ke6 54.Rh6? Kd5-/+ 55.Rh5 Kc4–+ 56.Rh4 Kd3 57.Rd4 Kc2 58.Kg2 Kc1 59.Kh1=+ Re2 60.Rf4= ˝–˝. Bessat,Remy (2030) – Lemoine,Gilles (2130) , FRA–ch Open A, 2001.

8.Nd4 Nbd7 9.Be2 Ne5 10.f4 (10.c5!? Bb8 11.0-0+=) 10...ef3! 11.Nf3 (11.Nf3 Nc4 Combination; 11.Bf3 dc4 Deflection; 11.gf3 dc4 Combination) 11...Ng6 (11...Nc4!? 12.Bc4 dc4+=) 12.0-0 Bg4 13.h3 Bh5 (13...Bf3 14.Rf3 Be5 15.d4=) 14.Nc3 (14.g4 Ng4 15.hg4 Bg4 16.cd5 cd5+/-) 14...Re8?? (better is 14...Bf3 15.Rf3 Ne5=) 15.cd5 cd5 16.Nd4?? (16.g4 Qc8 17.Nd4 Ng4 18.hg4 (worse is 18.Bg4 Bg4 19.Nd5 Qc2 20.Nc2 Bh3–+) 18...Bg4 19.Bd3+/-) 16...Be2= 17.Nce2 Rc8 18.Qf5 Qd7 19.Qd7 Nd7 20.Rf5 Be5 21.Raf1 Nf6 22.g4 Re7 23.Bc3 a6 24.R5f2 (better is 24.Nf3!? Bc3 25.Nc3=) 24...Ne4-/+ 25.Nf5 Rd7 (25...Rc3? 26.Ne7 (26.dc3?! Rc7+/-; 26.Nc3?! Rc7+-) 26...Ne7 27.Rf7+- (27.dc3?! Nf2 28.Kf2 f6+-; 27.Nc3?! Nf2 28.Kf2 Bc3 29.dc3 f6+-); worse is 25...Nc3 26.Ne7 (26.Nc3?! Rd7+=) 26...Ne7 27.Nc3 Bc3 28.Rf7+-; 25...Bc3?! 26.Ne7 Ne7 27.Rf7 Nd2 28.Re7 Nf1 29.Kf1+=) 26.Be5 Ne5 27.Rg2 Nd2 28.Rd1 Ndc4 29.Rd5 Rd5 30.Ne7 Kf8 31.Nd5 Na3 32.Nd4 Nac4 33.Rf2 Re8 34.Nc7 Re7 35.Nce6 (better is 35.Nd5!? Rd7 36.e4-/+) 35...Kg8–+ 36.Nc5 Ne3 37.Nf5 Nf5 38.Rf5 f6 39.Kg2 Ng6 40.Rf1 Ne5 41.Rf4?? (41.Rf5 Kf7 42.g5–+) 41...Nc6 42.Kf3 Re1 43.Kf2 Rb1 44.Nd3 a5 45.ba5 Na5 46.Ra4 Nc6 47.Nf4 Kf7 48.Ra8 Ne5 49.Rc8 Rd1 50.Ke3 g5 51.Ne2?? Rd3 52.Ke4 Rh3 53.Nd4 Ng4 54.Rc7 Kg6 55.Rb7 Nf2 56.Kd5 h5 57.Ke6 Re3 58.Kd5 Re5 59.Kd6 Ne4 60.Kc6 g4 61.Rb8 Kg5 62.Rg8 Kh4 63.Ne2 Rg5 (63...Rg5 64.Re8 f5–+) 0–1. combijack (1885) – bigbadhorsey (1830), gameknot.com, 2013.

8.Nd4 Be5 9.c5 h6 10.Be2 Re8 11.f4 ef3 12.Nf3 Bb2 13.Qb2 Bg4 14.0-0 Nbd7 15.h3 Bh5 16.Nc3 Ne4 17.Ne4 Re4 18.Bd3 Bf3 19.Rf3 Rh4 20.Rg3 Qf6 21.Qf6 Nf6 22.Rf1 Nh5 (better is 22...Ne4!? 23.Be4 de4+=) 23.Rgf3+= Rf8? (23...Nf6!? 24.Kh2 a5+=) 24.Kh2 g5 25.g4 Ng7 26.Bg6! h5? (26...fg6 27.Rf6 Double attack (27.Rf8 Pinning; 27.Rf8 Deflection; 27.Rf6 Decoy)) 27.Bf7 Kh8 28.Bg6 (28.Bd5!? Rf3 29.Bf3 Kh7+-) 28...Rf3 29.Rf3 Ne6 30.Bh5 b6 (30...d4+-) 31.Rf6 Ng7 32.Rc6 bc5 33.bc5 Nh5 34.Rh6 Kg7 35.Rh5 1–0. combijack (1795) – andrzejb (1735), gameknot.com, 2012.

8.Nd4 Be5 9.Be2 Qc7 10.cd5 cd5 11.Qc7 Bc7 12.Nb5 Bd8 13.N1c3 a6 14.Nd6 Bc7 15.Nc8 Rc8 16.f4 d4 17.Na4 de3 18.de3 Nd5 19.Kf2 b5 20.Nc5 Bb6 21.Rhd1 Rd8 22.Ne4 Be3 23.Kf3 Bf4 24.Rd5! Rd5 (24...Rd5 25.Kf4 Remove defender) 25.Kf4 Nc6 (better is 25...Nd7!?+/-) 26.Bf3+- Rdd8 27.Nf6! gf6 28.Bc6 Rac8 29.Be4 (29.Bf6 Rd6 30.Be5 Rdc6–+ (30...Rcc6?! 31.Bd6 Rd6 32.Ra2=)) 29...Rd6 30.Re1 Kg7 31.Re3 Rd2 32.Rg3 Kf8 33.Bf6 Rf2 34.Rf3 (better is 34.Bf3!? Rc1+-) 34...Rg2 35.h4 Rc4 36.Ke3 (better is 36.Kf5!?+/-) 36...Ra2= 37.Kf4 Re2 38.Re3 Rf2 39.Ke5 h5? (better is 39...Rc8 40.Rf3 Rf3 41.Bf3 Rc3=) 40.Rd3?? (40.Bf3 Rc8 41.Kf4 Rc6+-) 40...Rc8?? (better is 40...Re4 41.Ke4 Rf6+=) 41.Bf3+- Re8 42.Kf4 Re6 43.Kg3 Rf1 44.Bg5 1–0. combijack (1765) – illogica (1700), gameknot.com, 2012.

8.Nd4 Qe7 9.Nc3 Be5 10.Nce2 dc4 11.Qc4 a5 12.f4 ef3! 13.gf3 (13.Nf3 Bb2 Pinning (13...Bb2 Deflection); 13.gf3 ab4 Combination) 13...ab4 14.ab4 b5 15.Qc5 Ra1 16.Ba1 Bd6 17.Qb6? (better is 17.Qg5 h6 18.Qg2 Bb4 19.Rg1-/+) 17...Nd5–+ 18.Qa5 Ne3! (18...Nb4?! 19.Rg1 Qh4 20.Kd1–+) 19.Kf2 (19.de3 Bb4 Double attack (19...Qh4 Decoy)) 19...Nf1 20.Kf1 Qh4 21.Ng1 Re8 (21...Bh2?! 22.Nde2 Re8 23.Bc3–+) 22.Nde2 Bh3 23.Nh3 Qh3 24.Kf2 Qh4 25.Kf1 Qc4 26.d3 (26.Be5 Be5 27.Kf2–+) 26...Qd3 27.Qa2 Qf3 28.Kg1 Re2 (28...Re2 29.Qe2 Qe2–+) 0–1. combijack (1730) – corme (1605), gameknot.com, 2012.

7.Nf3 Re8

8.Be2 dc4 9.Bc4 b5 10.Be2 g6 (10...a5 11.ba5 Qa5 12.0-0+=) 11.Nc3 Bf5 12.Qb3 Be6 13.Qc2 a5 14.ba5 Ra5 15.0-0 Qc7 16.Rfc1 Ra7 17.Bb5 Qb6 18.a4?? (better is 18.Be2+/-) 18...cb5-/+ 19.Nb5 Bf5 20.Qc4 Rd7 21.Qh4 Ng4 22.h3 Be7 23.Qg3 Will e5 fall? 23...Nf6 24.Ne5 Rd2 25.Nc4 Qd8 26.Nd2 Qd2 27.Bc3 Qd7 28.Rd1 Qc6 29.Rac1 Ne4 30.Qf4 Bg5 31.Qc7 Qa6 32.Ra1 Rc8 33.Qa5? (better is 33.Qh2+=) 33...Nc3–+ 34.Qa6 Na6 35.Rd6 Nb4 36.Nd4 Be4 37.a5 Be7 38.Rd7 Kf8 39.a6 Ke8 40.Rb7 Ra8 41.Rb6 Bc5 42.Rf6 (42.Rb4 Bb4 43.Kh1 Bd5–+) 42...Ke7 43.Rf4 Bd4 44.Re4 Ne4 45.ed4 Ra6 46.Re1 Re6 47.Rb1 Nd5 48.Rb7 Kf8 49.Rb5 Nec3 50.Rb8 Re8 51.Rb3 h5 52.Kf1 h4 53.Ra3 Re4 54.Ra8 Kg7 55.Rc8 Rd4 56.Ke1 1–0. combijack (1920) – bo22yc85ss (1775), gameknot.com, 2013.

8.Be2 Nbd7 9.d4 e4 10.Nfd2 b6 (10...a6 11.Nc3=) 11.Nc3 (11.cd5!? cd5 12.Qc6+/-) 11...Nf8 12.cd5 cd5 13.Nb5 Ng6?? (better is 13...Bg4 14.Nd6 Qd6=) 14.Qc6+- (14.Nd6?! Qd6 15.Rc1 a6+=) 14...Bf5 (14...Bh3 15.Qd6 (worse is 15.Nd6 Re6 16.gh3 Rd6+-; worse is 15.gh3 Re6+-) 15...Bg2 16.Rg1 Qd6 17.Nd6+-) 15.Qd6 (15.Nd6?! Ne7 16.Nf7 Kf7+/-) 15...Qd6 1–0. combijack (1745) – samwise2u (1765), gameknot.com, 2012.

8.Be2 e4 9.Nd4 Qc7 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Bh2 (11...b5 12.Be2+=) 12.0-0-0 (12.g3 Bg3 13.fg3 Qg3 14.Kd1 Bg4 15.Nde2=) 12...Ng4?? (better is 12...Bd6-/+) 13.Ne4+/- h6 14.g3 Re4? (better is 14...a5+-) 15.Qe4 Nf2 (15...Nf6 16.Qf4 Qf4 17.ef4 b5+-) 16.Qe8 Kh7 17.Bf7 Qf7 18.Qf7 Nh1 19.Nf5 Bf5 20.Qg7 1–0. combijack (1840) – ciano999 (1785), gameknot.com, 2013.

8.Ng5 h6 9.h4? (better 9.Nf3-/+) 9...hg5-+ 10.hg5 Ne4 11.Nc3 Ng5 12.cd5 cd5 13.Nd5 Bf8?? (13...Be6 14.Nc3-+) 14.Bc4?? (better 14.Nc7+-) 14...Be6-+ 15.f4 (15.Qd1 g6 16.Be5 Bg7 17.Bg7 Kg7-+ (17...Bd5? 18.Bb2 f6 19.Bf6 Qf6 20.Bd5 Ne6 21.Bb7+-)) 15...Bd5 16.fg5 g6 17.Bd3 (17.Rc1 Nc6 18.Qd3 Bc4 (18...Bg2?? 19.Qg6 Bg7 20.Qf7) 19.Qd8 Rad8 20.Rc4 Bg7-+) 17...Re6 (17...Qg5 18.Be4 Be4 19.Qe4-+) 18.0-0-0?? (better 18.e4 Bc6 19.Bc4-+) 18...Rc6 19.Bc3 Nd7 (better 19...Qg5 20.Kb1-+) 20.Rh4 (20.Bb5 Rc7 21.Qd3 Be6-+) 20...Qg5 21.Rdh1 Bg7 22.Kb1 (22.e4 Be6-+) 22...Rac8 (22...Bg2 23.R1h2-+) 23.Qb2 (23.Bb5 Bg2 24.R1h2 Nf6 25.Bc6 Bc6-+) 23...Rc3! 24.dc3 (24.Qc3 Rc3 Double attack; 24.dc3 Bg2 Combination) 24...e4 25.Be4 (25.Bb5 Nb6 26.g4 Be5-+) 25...Be4 (25...Bc3?! 26.Rh8 Kg7 27.R1h7 Kf6 28.Qf2 Ke7 29.Bd5 (worse 29.Rc8 Be4 30.Kc1 Bf6-+) 29...Qd5 30.Rc8 Qd1 31.Ka2 Qd5 32.Kb1 Qd1 33.Ka2 Qd5 34.Kb1=; 25...Rc3 26.Rh8 Bh8 27.Rh8 Kh8 28.Qc3 Kh7 29.Qd4 Be4 30.Qe4-+) 26.Re4 Nb6 27.Qd2 (27.Qc2 Nd5 28.c4 Nc3 29.Kc1 Ne4 30.Qe4 Qf6-+) 27...Nd5 28.Rd4 (28.Rc1 Nc3 29.Rc3 Rc3 30.g4-+) 28...Nc3 29.Ka1 Bd4 (better 29...Ne4! 30.Qe2 Bd4 31.ed4 Ng3-+) 30.Qd4= f6 31.Qd7 Qd5?? (better 31...Qf5 32.Qh7 Kf8 33.Qb7 Kg8 34.Qh7 Kf8=) 32.Qc8 Kg7 33.Qh8 Kf7 34.Rh7 Ke6 35.Qe8 (35.Qc8 Kd6 36.Qd7 Ke5 37.Re7 Qe6 38.Qe6) 35...Kf5+- 36.Qc8 Kg5 37.Qc3 Qd1 (37...Qg2 38.Qc5 Kg4 39.Qd4 Kf5 40.Rh4+-) 38.Kb2 Qe2 39.Qc2 Qe3 (39...Qf1 40.Rb7 a6 41.e4+-) 40.Rc7 (40.Qc5!? Qe5 41.Qe5 fe5 42.Rb7 a6+-) 40...f5 (40...Qd4 41.Kb1 b6 42.Ra7+-) 41.Rc3 (better 41.Qc1 f4 42.Qe3 fe3 43.Rb7 e2+-) 41...Qe5 (41...Qd4 42.Qc1 f4 43.g3+-) 42.Qc1 Kf6 43.Qc2 a5?? (43...Kg5 44.Qf2 Kg4+-) 44.Kb3 (44.Qd3 ab4 45.ab4 f4+-) 44...ab4 (44...Qe6 45.Ka4 ab4 46.Kb4 Qb6 47.Ka4 Qd4 48.Rc4 Qd7 49.Kb3+-) 45.ab4 Qe6 46.Kb2 Qe5 (46...Qd6 47.Rc4 Ke6 48.Qc3+-) 47.Qb3 (47.Qd2 f4+-) 47...Qd6 (47...Qe4 48.Rc2 Kg5+-) 48.Qc2 (48.Rd3!? Qe7+-) 48...Qd4?? (48...Qe5 49.Qd2 Kg7+-) 49.Qd3+- Qe5 (49...Qb4 50.Rb3 Qc5 51.Qc3 Qc3 52.Kc3+-) 50.Kb3 Qe6 51.Rc4 (better 51.Ka3 Qb6 52.Rc5 Qa7 53.Kb2+-) 51...b5= 52.Qc3 (52.Qc3 Ke7 53.Qg7 Ke8 54.Qh8 Ke7 55.Qh4 Ke8 56.Qh8 Ke7 57.Qh7 Kf8 58.Qh6 Kf7 59.Qh7 Kf8 60.Qh8 Ke7=) 1-0. Mr_Penings (2775) - Lance5500 (2740), lichess.org, 2021.

8.Be2 Bg4

9.Nc3 d4 10.Ne4 Ne4 11.Qe4 f5 12.Qb1 Bf3 13.gf3 de3 14.de3 Nd7? (better is 14...c5!? 15.bc5 Qa5 16.Kf1 Qc5 17.Qf5 Nc6+=) 15.Qf5 a5? (better is 15...c5 16.0-0-0 Qc7 17.Rd6 Qd6+-) 16.c5 Bc7 17.Bc4 Kh8 18.Rg1 (better is 18.Rd1 Re7 19.Be6 ab4 20.ab4 Qf8 21.Rd7 Qf5 22.Bf5 Rd7 23.Bd7 Ra2+-) 18...Qf6?? (better is 18...Re7+-) 19.Qd7 Rac8 20.Qg4 Rcd8 21.f4 Qe7 22.fe5 (22.fe5 Be5 23.Rb1+-) 1–0. combijack (1770) – scheveloper (1685), gameknot.com, 2011.

9.Nc3 Nbd7 10.c5 Bc7 11.h3 Bf3 12.gf3 (12.Bf3 b6=+) 12...b6 13.cb6 Bb6 (better 13...ab6 14.Rg1 Bd6=+) 14.0-0-0? (better 14.Qf5!?=) 14...a5-/+ 15.Rdg1 ab4 16.ab4 Qe7 17.b5 (17.Qb3 Reb8 18.Rg2–+) 17...Rec8 (better 17...d4 18.Ne4 cb5–+) 18.h4?? (better 18.bc6 Rc6 19.Kd1-/+) 18...d4 19.Qf5 White prepares the advance h5 (19.Kd1 dc3 20.dc3 Qd6 21.Ke1 cb5 22.Bb5 Ba5–+) 19...dc3 20.dc3 Nd5 (better 20...cb5!? 21.Kd2–+) 21.Bd3 g6 (21...Nf8!? 22.bc6 Nc3 23.Qg4–+) 22.h5 Ne3! 23.Qh3 (23.fe3 Be3 Double attack) 23...Nc5 24.Bg6 fg6 (24...hg6?! 25.hg6 Nb3 26.Kb1=) 25.hg6 Nd3 (25...Nd5 26.gh7 Kf7 27.Qh5 Ke6 28.Rg6 Kd7 29.Rd1 Nb3 30.Kb1+-) 26.Kb1 Nf2?? (better 26...h6 27.Qh6 Qg7–+) 27.gh7= Kh8 28.Rg8 Rg8 29.hg8Q (29.hg8R Kg8 30.Qh8 Kf7 31.Qh7 Kf8 32.Qh8 Kf7 33.Qh7 Kf8 34.Qh8 Kf7=) 29...Kg8 30.Qh8 Kf7 31.Rh7?? (better 31.Qh7 Kf8 32.Qh8 Kf7 33.Qh7 Kf8 34.Qh8 Kf7=) 31...Kg6–+ 32.Rh6 (32.Re7?? Rh8 33.Re6 Kf5 34.Rc6 Nd3–+) 32...Kg5 33.Rh5 Kf4 34.Qa8 cb5 35.Qc6 Bc7 (35...Bc5 36.Rh6 Ned1 37.Bc1 Be3 38.Rf6 Kg5 39.Rg6 Kf5 40.Be3 Ne3 41.Rd6–+) 36.Bc1-/+ Bd6 (better 36...Qd6 37.Qd6 Bd6–+) 37.Qb5? (better 37.Rh2 Nfd1 38.Be3 Ne3 39.Qe4 Kg3 40.Re2=) 37...Kf3 (37...Qe6 38.Ka1 Kf3 39.Qc6 Ne4 40.Be3 Ke3 41.Rh1=) 38.Qc6 (38.Qb6 Ng2–+) 38...e4 39.Qb6 (better 39.Be3 Ke3 40.Qb6 Ke2 41.Qb2 Kf1 42.Qc1 Kg2 43.Rg5 Bg3 44.Qf4 Qb7 45.Kc2 Qb2 46.Kb2 Nd3 47.Kc2 Nf4 48.Kd2–+) 39...Bf4 40.Be3 Be3 41.Rf5 Ke2 42.Qa6 (42.Qb2 Ke1 43.c4 Nd3–+) 42...Nd3 43.Qa2 Bd2 44.Kc2 (44.Qc4–+) 44...Ne1 (44...Qb7 45.Qb3 Qa6 46.Rh5–+) 45.Kb1 Qb7 (45...Qd7 46.Rc5 Qd3 47.Ka1–+) 46.Ka1 (46.Qb2 Qc6–+) 46...Qc8 (better 46...e3!? 47.Rf7 Qc6 48.Kb1 Qb5 49.Qb2–+) 47.Qa6 (47.Rf2 Kf2 48.Qd2 Kf1 49.Qf4 Nf3 50.Qe4 Qc3 51.Ka2–+) 47…Qa6 (47...Qa6 48.Kb2 Nd3 49.Kb3 Qb6 50.Ka3 Bc1 51.Ka4 Nb2 52.Ka3 Nd1 53.Ka4 Nc3) 0–1. combijack (1845) – glennobrien (2010), gameknot.com, 2018.

9.h3 Bf3 10.gf3 dc4 11.Bc4 b5 12.Be2 a5 13.ba5 Ra5 14.Nc3 Nbd7 15.Ne4 Ne4 16.Qe4 Ra6 17.Qg4 Qe7 18.Rg1 g6 19.a4 Rea8 20.h4 Ra4 21.Ra4 Ra4 22.Qg3? (22.Qf5 Rh4 23.Qc2–+) 22...Rb4 (22...Rh4?! 23.Bc3–+; 22...Qh4?! 23.f4 Qg3 24.fg3–+) 23.Bc3 Rb1 Black prepares b4 (23...Rh4?! 24.Bf1–+) 24.Bd1 b4 25.h5 bc3 26.dc3 e4 27.Qg2 (27.Qh3 Qe5 28.fe4 Qc3 29.Kf1 Rd1 30.Kg2 Rg1 31.Kg1–+) 27...Qe5 28.fe4 (28.Qg5 Qc3 29.Kf1 ef3 30.Qd8 Kg7 31.h6 Kh6 32.Rh1 Kg7 33.Rh7 Kh7 34.Qh4 Kg7 35.Qa4 Qd3 36.Kg1 Qd1 37.Qd1 Rd1) 28...Qc3 29.Ke2 Ne5 0–1. combijack (1805) – ky_nomad (2020), gameknot.com, 2009.

9.h3 Bh5 10.Nc3 e4 11.Nd4 Be2 12.Nce2 dc4 13.Qc4 Nbd7 14.Nf5 Be5 15.Be5 Ne5 16.Qa2 Nd3 17.Kf1 a5 18.ba5 Ra5 19.Nfd4 Rd5 20.Nc3 Rd4 21.ed4 Qd4 22.Nd1 Nh5 23.g3 Re6 24.Kg2 Qf6 25.Rf1 (25.Rg1 Qf3 26.Kf1 Rg6 27.Qf7 Kf7 28.Rb1 Ng3 29.Rg3 Qh1 30.Rg1 Rg1 31.Ke2 Qf3) 25...Qf3 26.Kg1 (26.Kh2 Nhf4! 27.Ne3 Rh6 28.Qf7 Kf7 29.h4 Rh4 30.gh4 Qh3 31.Kg1 Ne2) 26...Ng3! 27.fg3 (27.fg3 Qg3 Mate attack) 27...Qg3 28.Kh1 Qh3 0–1. combijack (1855) – pawnmarshall (2025), gameknot.com, 2013.

9.h3 Bh5 10.Nc3 Bg6 11.Qb3 Bc7 12.Nh4 d4 13.Ng6? (13.Na4+=) 13...hg6?? (better is 13...dc3 14.Bc3 fg6–+) 14.Nd1+= de3 15.Ne3 (15.fe3? Ne4 16.0-0 Nd2–+ (16...Qd2?! 17.c5 Rf8 18.Bd3=)) 15...Nbd7 16.0-0-0 Qe7 17.g4 Ne4 18.Rh2 Qh4 19.Rf1 Rad8 20.d3 Nef6 21.Kb1 e4 22.d4?? (better is 22.Rhh1+=) 22...Bh2–+ 23.d5 cd5 24.cd5 Be5 25.Bc1 Nb6 26.g5 Nfd5 27.Nd5 Nd5 28.Bc4 Nc3 29.Kc2 (29.Ka1 Qh3 30.Re1 Rd1 31.Rd1 Nd1 32.Ka2 Nc3 33.Ka1 Qh1–+) 29...Re7 30.Be3 b5 31.Bc5 (31.Bf7 Rf7 32.Qe6 Nd5–+) 31...bc4 32.Qc4 Red7 33.f4 Rd2 34.Kb3 Qh3 35.fe5 Nd5 (35...Nd1 36.Rf3 Qf3 37.Be3 Qe3 38.Qc3 Qc3 39.Ka4 R8d5 40.e6 Nb2) 36.Ka4–+ Nb6 (better is 36...Ra2! 37.Qb3 Nc3 38.Ka5 Rb8 39.b5 Qf1 40.Qf7 Kf7 41.e6 Ke6 42.Ka6 Qb5 43.Ka7 Qb7) 37.Bb6 Qd7 38.Ka5 (38.Qb5 ab6 39.Qd7 R2d7 40.e6–+) 38...ab6 39.Ka6 Qa4 40.Kb6 (40.Kb7 Qa8 41.Kb6 Rb8 42.Kc5 Qa7 43.Kc6 Qb6) 40...R2d6! 41.ed6 Rd6 42.Kb7 Qd7 43.Qc7 Qb5 44.Kc8 Rc6 (44...Rc6 45.Rf7 Rc7 46.Rc7 e3–+; 44...Qf1 45.Qd6 e3 46.Qb8 Qh3 47.Kb7 Kh7 48.Qe5 Qg2 49.Kc7–+) 0–1. combijack (1780) – dapadoal (1785), gameknot.com, 2013.

9.h3 Bh5 10.Nc3 Bg6 11.Qb3 d4 12.Nd1 c5 13.bc5 Bc5 14.Qb7 Nbd7 15.Qa6 (15.ed4? ed4 16.Nd4 Rb8–+) 15...Rb8 16.0-0?? (better is 16.Rc1+=) 16...d3–+ 17.Re1 de2 18.Re2 Bd3 19.Re1 Qb6 20.Qa4 Qb3 21.Qb3 Rb3 22.Bc3 Bc4 (22...Ba3 23.Ba5–+) 23.a4? (23.d4 Bb6 24.Nd2 ed4–+) 23...Nd5 24.Be5 (24.Rc1 Ba3 25.Bb2–+) 24...Ne5 (24...Re5?! 25.d4 Re7 26.dc5 Nc5 27.Rc1–+) 25.Ne5 Re5 26.Rc1 Nb6 27.a5 Ba3 28.Ra1 (28.Nb2 Bb2 29.ab6 Bc1 30.Rc1–+) 28...Ra5 29.Nc3 Bb4 0–1. combijack (1800) – lubos8 (1795), gameknot.com, 2013.

9.h3 Bh5 10.c5 Bc7 11.Nc3 e4 12.Nd4 Be2 13.Nce2 Be5 14.f4 ef3 15.Nf3 Bb2 16.Qb2 Nbd7 17.0-0 Qc7 18.Ned4 g6 19.a4 Qg3 20.b5 Rab8 21.Rac1 Ne4 22.Ne2 Qc7 23.Qd4 cb5 24.ab5 Ndc5 25.Qd5 b6 26.d4 Rbd8? (better is 26...Qb7!? 27.Nf4 Ne6 28.Qb7 Rb7 29.Ne6 Re6+=) 27.Qa2+- Qe7 28.dc5 Nc5 29.Rc3 Qe4? (better is 29...Rd3 30.Rd3 Nd3+-) 30.Ng5 Qb7 (30...Qd5 31.Qd5 Rd5 32.Nf7 Rd3+-) 31.Rf7 (better is 31.Nf7 Qd5 32.Qa1 Qf7 33.Rf7 Kf7 34.Qa2 Ke7 35.Nd4+-) 31...Qf7 (31...Rd1 32.Kh2 Qd5 33.Qa7 Nd7 34.Rd7 Qd7+-) 32.Qf7 Kh8 33.Qh7# 1–0. combijack (1735) – speediecees (1695), gameknot.com, 2010.

6.Nc3 0-0

7.Qc2 Re8 (7...a5 8.c5 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1+=) 8.Nf3 (8.cd5 cd5 9.Nb5 a5=) 8...d4 (8...e4 9.Nd4 Be5+=) 9.Ne2 (9.Ne4!?+=) 9...d3!-/+ 10.Qd3 e4 11.Qc3 (11.Bf6 Qf6 (11...ed3?! 12.Bd8 de2 13.Be2 Rd8 14.d4-/+) 12.Qd4 Qe7–+ (12...ef3?! 13.Qf6 gf6 14.gf3-/+)) 11...ef3 12.gf3 a5. Davies,David – Ernst,Bob, IECC, 1996.

7.cd5 cd5 8.Nb5 Re8 9.Nd6 Qd6 10.Nf3 (10.d4 e4=) 10...Bg4=+ 11.h3 Bh5 (11...Bf3 12.Qf3 Nbd7 13.Qf5=+) 12.d3 (12.g4 Bg6=) 12...d4 13.e4 (13.g4 Bg6 14.Nh4 de3 15.fe3 Nd5 16.Ng6 Qg6+=) 13...Nbd7 (13...Bf3 14.Qf3 a5 15.ba5=+) 14.Be2 (14.g4 Bg6 15.Be2=+) 14...b5 (better 14...Bf3!? 15.Bf3 a5 16.ba5 Nc5=+) 15.Nd4 ed4 16.Bh5 Nh5 17.Qh5 Re5 18.Qd1 f5 19.0-0 fe4 20.de4 Re4 21.Qd3 Attacking the isolated pawn on d4 21...Rae8 22.Qb5 d3 (better 22...Nf8!?+-) 23.Rad1+- d2 24.Qg5 Nf6 (24...Qf8 25.Qd2 Nf6 26.Rfe1+-) 25.Rd2 Qa6 26.b5 Qe6 27.Bf6 Qf6 28.Qf6 gf6 29.Rd7 Ra4 (29...R8e7 30.Re7 Re7 31.Rd1+-) 30.Rd3 (30.Rc1!? h5+-) 30...Re5 31.Rb1 Re2 32.b6 ab6 33.Rb6 Rf4 (33...Kf7+-) 34.Rd7 Re1 35.Kh2 Re8 36.Kg3 (36.Rbb7 h5+-) 36...Ra4 37.Rb3 (37.Rf6 Ra3 38.Kh4 Re2+-) 37...Rea8 38.Rdd3 Kf7 39.f4 Kg6 40.Kf3 R8a5 41.g4 h5 42.Kg3 hg4 43.hg4 Ra7 44.Kg2 (better 44.Rbc3+-) 44…Rf4+- ˝–˝. Moraes,Maurino A D – Andrade,Leo Pasqualini De, Circuito Catarinense Aberto 2h K, 2009.

7.cd5 cd5 8.Nb5 Re8 9.Nf3 Bg4 10.Be2 Nc6 11.0-0 Rc8 12.h3 Bh5 13.Nh4 Be2 14.Qe2 Bb8 15.Nf3 a6 16.Nc3 d4 17.Na2 d3 18.Qd1 Qd6 19.Ne1 Ne7 20.f3 Nf5 21.Kh2 e4 22.f4 Ba7 23.Qb3 Be3 24.de3 Ne3 25.Rf2 Nc4 26.Nd3 ed3 27.Bf6 gf6 28.Rd1-/+ Re3 29.Qc3 b5 30.Rdd2 Rce8 31.g3?? Nd2 32.Rd2 Re2 33.Re2 Re2 34.Kg1 Rc2 0–1. Blasius,Stefan (1715) – Braun,Burkhard (1965), GER Cup Amateur GrAB 1st, 2000.

7.cd5 Nd5 8.h3 Be6 9.Nf3 Nd7 10.Ne4 Bc7 11.d4 f6 12.Nc5 (12.de5 Ne5 13.Nc5 Qe7=) 12...Nc5+= 13.dc5 a5 14.e4 Ne7 15.Be2 Qd1 16.Bd1 (16.Rd1 ab4 17.ab4 Ra2+=) 16...ab4+= 17.ab4 Ra1 18.Ba1 Ra8 19.Bc3 Ra3 20.Bb2 Ra2 21.Bc1 Bc4 22.Nd2 Bb5. Buck,Klaus Michael (1705) – Seifert,Klaus (1945), EU–chT Seniors, 2007.

7.Nf3 e4 8.Nd4 Nbd7 9.cd5 cd5 10.Qb3 Nb6 11.Be2 Be6 12.g4?? (12.Ncb5 a6 13.Nd6 Qd6 14.Ne6 fe6=) 12...h6 (12...Bg4 13.Nd5 Nbd5 (13...Nfd5?! 14.Bg4 Qg5 15.Bf5=+) 14.Bg4 Ng4 15.Qd5 Nf2-+) 13.h4?? (better 13.Ne6 fe6 14.Nb5=) 13...Rc8?? (better 13...Bg4 14.Nd5 Nbd5 (14...Nfd5?! 15.Bg4 Re8 16.Be2=) 15.Bg4 Ng4 16.Qd5 Nf2-+) 14.g5+- hg5 15.hg5 Nfd7 16.Ne4! de4? (16...Be5 17.Ne6 fe6+-) 17.Ne6 fe6 (17...Qe7 18.Bg4 Rc4 (18...fe6?? 19.Be6 Rf7 20.g6+-) 19.Ng7 Be5+-) 18.Qe6 Rf7 19.g6 Qf8 20.gf7 (20.Rh8! Kh8 21.Qh3 Kg8 22.Qh7) 20...Qf7+- 21.Rh8! Kh8 22.Qf7 (22.Qd6?! Nc4 23.Qh2 Kg8+-) 22...Ne5 23.Be5 Be5 24.Qh5 (24.Qh5 Kg8 25.Qe5+-) 1-0. maticzeljko7 (2210) - froschHamster (2335), Rated Blitz game, lichess.org, 2016. (=1.a3 A00: Irregular Openings 1...d5 2.e3 Nf6 3.c4 c6 4.b4 e5 5.Bb2 Bd6 6.Nc3)

6.Nc3 d4

7.Na2 0-0 8.Nf3 Re8 (8...b6 9.Qc2+=) 9.h3 (better is 9.c5!? Bc7 10.Bc4+=) 9...c5-/+ 10.d3? (better is 10.bc5 Bc5 11.Nb4-/+) 10...de3–+ 11.fe3 e4 12.de4 Bg3 (12...Ne4 13.Be2 Ng3 14.bc5 Qa5 15.Qd2 Qc5 16.0-0-0 Ne2 17.Qe2 Re3 18.Qc2–+) 13.Ke2 Qe7 14.e5 (14.Nc3 Ne4 15.Ne4 Qe4 16.Qd3–+) 14...Bf5 (14...Ne4 15.Qb3 Nf2 16.Rg1–+) 15.bc5? (better is 15.Qd6 Qd6 16.ed6 Bd6 17.g4-/+) 15...Ne4–+ 16.Bd4 (16.Nc3 Nf2 17.Qd6 Nh1 18.e4–+) 16...Nf2 17.Qb3 (17.Qa4 Nh1 18.Nb4 Nf2–+) 17...Nh1 18.Nc3 Nf2 (18...Nc6!? 19.Kd2 Nf2 20.Nd5–+) 19.Nd5 Qd7 20.Nf4 Nc6 21.Nh5 Nd4 (21...Nh1 22.Ng3 Ng3 23.Kf2 Ne4 24.Kg1–+) 22.ed4 Be5! 23.de5 (23.de5 Qd3 Double attack (23...Nd3 Decoy); 23.Ne5 Qd4 Double attack (23...Qd4 Decoy)) 23...Ne4 (better is 23...Nd3 24.Rd1 Rad8 25.Qc3–+) 24.Rd1 Qe7 (24...Qc7 25.Qe3 Rad8 26.Rd5–+) 25.Qe3 Nc5 26.Rd5 b6 27.g4 Be4 28.Bg2 (28.Rd4 Bf3 29.Kf3 Qe5 30.Qe5 Re5 31.Nf4–+) 28...Bd5 29.cd5 Rad8 30.Nf4 b5 (30...f6!? 31.e6 g5 32.Nd4 gf4 33.Qf4–+) 31.Kf2 g5 32.Nh5 Rd5 33.Qg5 Qg5 34.Ng5 Rd2 35.Kg3 Re5 36.Nf3 Re3 37.Kf4 Rde2 38.Bf1 Ne6 39.Kg3 Rb2 40.Nf6 Kg7 41.Ne8 Kg6 42.Nd6 Nd4 43.Bg2 Nf3 44.Bf3 Rbb3 (44...Rbb3 45.Kf4 Rf3 46.Ke5 Rh3–+) 0–1. moschess (1755) – gluv51 (2075), gameknot.com, 2013.

7.Na4 0-0 8.ed4 ed4 9.Bd4 Bh2 10.Nf3 (10.Ne2 Bd6+=) 10...Bc7 11.Qc2 h6 12.Qb2 Nbd7 13.Be2 Re8 14.Kf1 b6 15.d3 (15.Re1 a5 16.b5 c5=) 15...a5+= 16.Rh4 (16.c5 b5 17.Nc3 Re6=) 16...ab4 17.ab4 Qe7 18.Bd1 (18.c5 b5 19.Nc3 Ra1 20.Qa1 Ne5=) 18...c5 19.Bc3 Rb8 (19...Bd6 20.b5+=) 20.Bc2 (20.d4 Bd6 21.b5 cd4 22.Bd4 Bb7+=) 20...Bb7+= 21.Re1 Qd6 22.Re8 Ne8 23.bc5 (23.Rh3 Qe6+=) 23...bc5-/+ 24.Qc1 Bf3 25.gf3 Bd8 26.Rh5 (26.Re4 Bf6-/+) 26...Bf6 27.f4 Bd4 (27...Bc3 28.Nc3 Nef6 29.Rh3-/+) 28.Bd4 cd4 0–1. Cirulis,Ilmars (1980) – Romano,Jacopo (1935), FICGS, 2016.

7.ed4 ed4 8.Na4 0-0 9.Bd4 Bh2 +=.

7.Nd5?? cd5–+ 8.c5 (8.ed4 e4–+) 8...de3 (8...Bc7 9.ed4 e4 10.Bb5 Nc6 11.d3–+) 9.de3 (9.cd6 ef2 10.Kf2 Ne4 11.Ke2 Nd6–+) 9...Bc7 10.Nf3 Nc6 (10...Qe7 11.Be2–+) 11.Bb5 (11.Qa4 Qe7–+) 11...Qe7 12.Ne5 (12.0-0–+) 12...Be5 13.Be5 Qe5 14.0-0 0-0 15.Qf3 (15.Be2 Ne4–+) 15...Ne4 16.Rfd1 (16.Rad1 a5–+) 16...Nc3 17.Bd3 Nd1 18.Rd1 Qb2 (18...Re8 19.b5 Na5 20.Be2–+) 19.Qd5 (19.b5 Ne7 20.Qh5 h6–+) 19...Rd8 20.Qh5 (20.Qe4 g6 21.Be2 Rd1 22.Bd1 Qd2–+) 20...g6 21.Qf3 (21.Qe2 Qa3 22.b5–+) 21...Ne5 22.Qf6 Bg4 (22...Nd3?! 23.Qd8 Kg7 24.Qd3-/+) 23.Rb1 Qb1! 24.Bf1 (24.Bb1 Rd1) 24...Qf1! 25.Kf1 (25.Kf1 Rd1) 25…Rd1 0–1. Goldmund,Heike – Flores,Luis (2105), FICGS, 2016.

7.Nce2 c5+= 8.bc5 (8.f4 Nbd7 9.Ng3 Bc7 10.ed4 cd4=) 8...Bc5 9.Nf3 Nc6 10.Ng3 0-0 11.Qc2 h6 (11...Bg4 12.Bd3+=) 12.Be2 Qd6 13.0-0 Rd8 14.ed4 Bd4 15.Nd4 Nd4 (15...ed4?! 16.c5 Qf4 17.Rae1=) 16.Bd4 Qd4 17.Rad1 (17.Rfd1 Be6+=) 17...Be6-/+ 18.d3 Rac8 19.Qb3 (19.Qb1 Rc7+=) 19...b6 (19...Rb8 20.Qb4+=) 20.Rfe1 Nd7 21.Bf3 Nc5 22.Qc2 Qd6 (worse is 22...Nd3 23.Re3 Bc4 24.Be4+=) 23.h3 (23.Re3 f6+=) 23...Rc7 (23...Nd3 24.Re3 Bc4 25.Qb1+=) 24.Qc3 f6 (24...Qd4 25.Qc2+=) 25.Ne2 (25.Re3 a6+=) 25...Bf7 (25...Nd3?! 26.Be4 Ne1 27.Rd6 Rd6 28.Qe1 Rc4 29.Ng3=) 26.d4 e4 27.dc5 Qd1 28.Rd1 Rd1 29.Kh2 ef3 30.Qf3 Rd8 (30...Bc4 31.Nc3 Rd8 32.cb6 ab6 33.Qe3+=) 31.cb6 ab6 32.Qe3 Rc6 (worse is 32...Bc4 33.Qb6 Rdd7 34.Nd4+=) 33.Qe7 Re8 34.Qd7 Rc4 35.Nd4 Ra8 36.Nb5 Rca4 37.Qc6 Rb8 (37...R8a6 38.f4+=) 38.Qc7 Raa8 39.Nd6 (39.f4 Bb3=) 39...Rf8 40.Nf7 (40.Qe7 Ba2=) 40...Rf7+= 41.Qb6 Ra3 42.Qd8 (42.Qe6 g6+=) 42...Kh7 43.Qd5 Raa7 44.h4 Rf8 (44...Rad7 45.Qc5+=) 45.g4 Re7 46.f3 Re3 47.Kg3 Re5 (47...Rfe8 48.h5+=) 48.Qd3= Kh8 49.h5 Rg5 (49...Rfe8 50.Qd6+=) 50.Qd6= Ra8 51.Kf2 (51.f4 Rga5=) 51...f5 (51...Rga5 52.Qd7=) 52.Qd5 Rb8 53.f4 (53.Qe5 Rb4 54.gf5 Kh7=) 53...Rg4 (53...Rb2 54.Ke3 Rg4 55.Qf5 Rg3 56.Kd4 Rb4 57.Kc5+=) 54.Qf5 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1980) – Romano,Jacopo (1935), FICGS, 2016.

6.c5 Bc7

7.d3 a5 8.Nd2 Be6 9.Ngf3 Nbd7 10.Be2 0-0 11.0-0 e4 (11...Qe7 12.Nb3=) 12.de4 de4 13.Nd4 Bd5 14.Qc2 Ne5 (14...Re8 15.Rfd1=) 15.h3 (15.Rfd1 Qe7+=) 15...Qd7 (15...Qe7 16.b5=) 16.Rfd1 ab4 17.ab4 Ra1 18.Ra1 Bb8 19.Nf1 h6 20.Rd1 Nh7 (20...Ng6 21.Nb3 Qe7 22.Nfd2=) 21.f4 (21.b5 Nf6+=) 21...ef3= 22.Nf3 Qe7 23.e4 Nf3 24.Bf3 (worse 24.gf3 Be6 25.Qc3 Qg5 26.Kf2 Qh4 27.Kg1 Nf6-/+) 24...Be6 25.Qc3 f6 26.Ne3 Ng5 27.Nf5 Bf5 28.ef5 Nf3 (28...Be5 29.Qb3 Qf7 30.Qf7 Rf7 31.Rd8 Rf8 32.Rf8 Kf8 33.Be5 fe5 34.Kf2+=) 29.Qf3+= (worse 29.gf3 Qe2 30.Qd2 Qf3–+) 29...Re8 30.Bc3 Qc7 31.Kf2 (31.Qg4 Rd8 32.Rd8 Qd8+=) 31...Qh2 (31...Qf7!?=) 32.Qg4+- Qf4 33.Qf4 Bf4 34.Rd7 b6 (34...Ra8 35.Bd4+-) 35.Bd4 (35.cb6!? Be3 36.Kf1 Bb6 37.Rb7+-) 35...bc5+- 36.Bc5 Bb8 37.Kf3 Kh7 38.Be7 Be5 39.Ke4 Rb8 40.Kd3 Ra8 41.Kc4 Ra2 42.Kc5 Rg2 43.Kc6 Rg3 44.h4 Rg4 (44...Rf3 45.b5 Rf5 46.b6+-) 45.b5 Rh4 46.b6 Rc4 47.Kb5 (47.Kd5 Rd4 48.Ke6 Re4+-) 47...Rc1 (47...Rf4 48.Rd5 Rf5 49.b7+-) 48.Bd6 Rb1 49.Kc6 Rc1 50.Kb5 Rb1 51.Kc6 ˝–˝. Widera,Jan (2145) – Jacel,Lukasz (1945), 5th Memorial Marka Piasty Repty, 2007.

7.d4 e4 8.b5 0-0-/+ 9.f3? (better is 9.Nc3-/+) 9...ef3–+ 10.Nf3 Re8 11.Qd2 (11.Qd3 Ng4 12.Ne5 Ne5 13.de5 Nd7–+) 11...Ne4 (better is 11...Bf4 12.Be2 Be3–+) 12.Qc3?? (12.Qe2–+) 12...Nc3 13.Nc3 (13.Bc3 Re3 14.Kd1 Qf6–+) 13...Re3 14.Be2 (14.Kf2 Rf3! 15.gf3 Qh4 16.Ke2 Qd4–+) 14...Qe7 15.Kd2 Bg4 (15...Bf5 16.g4 Bg4 17.Rhf1–+) 16.h3 (16.Rae1 Nd7 17.Rhf1 Re8 18.bc6 bc6–+) 16...Bf5 17.Ne1 (17.g4 Bf4 18.Kd1 Re2 19.Ne2–+) 17...Ba5 18.Rc1 Re2 (18...Re2 19.Kd1 Qe3 20.Rc2 Bc2 21.Nc2 Qd2) 0–1. Steingraeber,Barbara (2240) – Taulien,Hans_Juergen (2350), remoteschach.de, 2002.

7.d4 e4 8.Nc3 0-0 +=.

7.d4 e4 8.g3 Bg4 9.Qa4 0-0 10.Nc3 b5 11.cb6 Bb6 12.Rb1 Nh5 13.Bh3 f5 14.Bg2 Qd6 15.Nge2 Nd7 16.Qa6 Rae8 17.Kd2 f4 18.gf4 Nf4 19.ef4 Rf4 20.Ke1 Rf7 21.b5 c5 22.Qb7 Qf6 23.Rf1 Be2 24.Ne2 Qg6 25.Qd5 Qg2 26.Rd1 Ba5 27.Bc3 0–1. Haertig,Manfred (2640) – Hagedorn,Mario (2565), CM 2000 (ESC), 2001.

7.Be2 Bf5 8.d3 0-0 9.Nf3 Nbd7 10.0-0 Qe7 11.Nbd2 h6 12.Rc1 Rfe8 13.Re1 e4 (13...e4 14.de4 Ne4 15.Ne4 Be4=). Louro,Eugenio (1645) – Gonzalez,Miguel (1655), WC–2010–F–00010, 2010.

7.Ne2 0-0 8.Qc2 e4 (8...a5 9.Ng3-/+) 9.Ng3 (9.Nbc3 Nbd7=+) 9...Ng4-/+ 10.d3 (10.Be2 Qh4 11.Nc3 Nh2-/+) 10...Qh4 11.Be2 (11.de4 Bg3 12.fg3 Ne3 13.Qc3-/+ (13.gh4? Nc2 14.Kd2 Na1–+)) 11...Ne3! 12.fe3 Bg3 13.Kd2 a5 (13...Bh2 14.Be5 Qg5 15.Bh2+=) 14.Nc3 (better 14.de4 Rd8 15.Nc3 ab4 16.hg3 de4 17.Ke1 Qh1 18.Kf2–+) 14...Bc7 (better 14...ed3 15.Bd3 Bc7–+) 15.de4-/+ de4 (15...ab4 16.ab4 Ra1 17.Ra1 Bh2 18.ed5-/+) 16.Qe4=+ Qe4 (16...Qh6!? 17.Bc4 Nd7=+) 17.Ne4= Bf5 18.Ng3 (18.Bd3 Be4 19.Be4 Re8=) 18...Rd8=+ 19.Bd4 Bg3 20.hg3 ab4 21.ab4 Nd7 (21...Na6 22.Rhf1 Be6 23.Rfb1=) 22.Ra8 (22.g4 Bg6=) 22...Ra8 23.Bc4 Be4 24.Rf1 Bg6 25.e4 Re8 26.Rf4 Nf8 27.b5 (27.Bb2!?=) 27...cb5=+ 28.Bb5 (28.Bd5 Ne6 29.Be6 Re6=+) 28...Rd8-/+ 29.Ke3 Ne6 30.Be5 Nf4 31.gf4 f5 32.ef5 Bf5 33.Bd6 h5 34.Be2 g6 35.Bf3 b6! 36.Bd5 (36.cb6 Rd6 Deflection) 36...Kh7 37.Kd4 bc5 38.Kc5 Rc8 39.Kd4 Rc1 40.Bf3 Bc8 41.Be5 (41.Bd5 Rd1 42.Kc5 Rb1-/+) 41...Rb1 42.Ke3? (better 42.Be2!?-/+) 42...Bb7–+ 43.Bb7 (43.Be2 Bg2 44.f5 Rb3 45.Kd4 gf5 46.Bh5 Rb4 47.Kc3 Re4–+) 43...Rb7 44.g3 (44.Kd3 Rb3 45.Ke2 Kg8–+) 44...Rb3 45.Kf2 Kg8 46.Kg2 Kf7 47.Kh3 Ke6 48.Kh4 Kf5 49.Kh3 (49.Bg7 Ke4–+) 49...g5 50.Bd6 (50.Kg2–+) 50...g4 51.Kh4 (51.Kg2 Rb2 52.Kf1–+) 51...Rb2 52.Kh5 Rh2 0–1. dbinc007 – new_reflexx, gameknot.com, 2018.

7.Ne2 Bg4 8.h3 Bh5 9.g4 Bg6 10.Ng3 e4 (10...0-0 11.d3+=) 11.h4 (11.g5!? Nfd7 12.Bg7=) 11...Bg3 12.fg3 Qc7 (12...h6 13.Rh2+=) 13.Rg1= h6 14.Nc3 (14.h5 Bh7+=) 14...Nbd7+= 15.Ne2 Ng4 16.Bg7 Rg8 17.Bb2 Nde5 (17...Nh2!? 18.Kf2 Bh5-/+) 18.Nd4 Nh2 19.Be2 Qd7 (19...Bh5 20.Ne6 fe6 21.Be5 Qe5 22.Bh5 Kd8 23.d4 ed3 24.Kd2–+) 20.Qc2 (20.Qb3 Bf5 21.Rh1 Nhf3 22.Nf3 Nf3 23.Bf3 ef3+=) 20...Nef3 21.Nf3 Nf3 22.Bf3 ef3 23.Qc3 0-0-0 24.Qf6 Qg4 (24...Be4 25.0-0-0 h5 26.d3+=) 25.Qf4= Qf4 (25...f5!?=) 26.gf4+= (worse is 26.ef4 Rde8 27.Kf2 Re2 28.Kf3 Rd2-/+) 26...Bh5 27.Kf2 f5 (27...Bg4 28.Rg3+=) 28.Rg7 (28.Bg7 d4 29.Bd4 Rg4+/-) 28...Bg4 (28...d4 29.Rg8 (29.Bd4?? Rg7 30.Bg7 Rd2 31.Kf1 Bg4–+) 29...Rg8 30.Rg1 (30.Bd4? Rg2 31.Kf1 Bg4–+) 30...de3 31.de3 Rg1 32.Kg1=) 29.Be5 Rg7 30.Bg7 h5 31.Bf6 Re8 32.d4 Re4 33.Be5 Kd7 34.a4 a6 35.b5 ab5 36.ab5 cb5 37.Ra5 (37.Ra8!? b4 38.Ra4+/-) 37...Kc6+= 38.Ra7 (38.Ra8!? b4 39.Rh8+/-) 38...b4= 39.Ra5 Bh3 40.Ra7 Bf1 (better is 40...Bg2!?=) 41.Kf1+/- Re3 (better is 41...b3 42.Ra4 Kb5+=) 42.Kf2?? (better is 42.Ra8 b3 43.Rh8+/-) 42...Rd3 (better is 42...Ra3 43.Ra3 ba3 44.Kf3 a2–+) 43.Ra2 (better is 43.Ra8 b3 44.Rf8 Rd2 45.Kf3=) 43...b3+= 44.Rb2 (44.Ra4 Kb5 45.Ra7 Kc6=) 44...Rc3 45.Rb1 Kb5 46.Bd6 (46.Bc7 Kb4=) 46...Kc4= 47.Be5?? (better is 47.Kg3=) 47...Kd3–+ 0–1. cetst11 (1635) – lostinadaze (1795), gameknot.com, 2014. (=1.e3 d5 2.a3 Nf6 3.b4 e5 4.Bb2 Bd6 5.c4 c6 6.c5 Bc7)

7.Nf3 0-0 8.Ne5 Be5 (8...Re8 9.Nd3+=) 9.Be5+/- Re8 10.d4 Ne4 11.Be2 Qg5 12.Bf3 (12.0-0+/-) 12...Re5 (better is 12...Nd7!? 13.Bc7 Ndf6+/-) 13.de5+- Qe5 14.Qd4 Qd4 15.ed4 g6 (15...Ng5 16.Nd2+-) 16.Nd2 Bf5 17.Ne4 de4 18.Be2 Nd7 19.0-0 Re8 20.Rfe1 b5 21.cb6! ab6 22.Rac1 Rc8 23.Ba6 Rc7 24.Bb5! Nf6 25.Bc6 Bd7 26.d5 Bc6 27.Rc6 Nd5 28.Rc7 Nc7 29.Re4 Nb5 30.Kf1 Na3 31.Ke2 Kg7 32.Kd3 b5 33.Kc3 f5 34.Re5 Kf6 35.Rc5 Kg5 36.Kb2 Nc4 37.Rc4! bc4 38.Kc3 Kf6 39.Kc4 Ke6 40.Kc5 Kd7 41.b5 Kc7 42.b6 Kb7 43.g3 h5 44.f3 g5 45.h3 1–0. mgriffin (1620) – csadler, net–chess.com, 2001.

7.Nf3 e4 8.Nd4 Nbd7 9.Be2 Ne5 10.0-0 0-0 11.d3 (11.f4 ef3 12.Nf3 Nf3 13.Bf3 Qe7=) 11...Nd3 12.Bd3 Bh2 (better is 12...ed3 13.Qd3 Ne4=) 13.Kh2+/- Ng4 14.Kg3 Qg5 15.f4 Qg6 16.f5 Bf5 17.Nf5 Ne3 18.Kh4 Nf5 19.Rf5 Qf5 20.Bc2 g5 21.Kg3?? (21.Kh5 Qf2 22.Kg5+=) 21…Qf4 (21...Qf4 22.Kh3 Qh4) 0–1. Moeckel,Jean L (2020) – Sogin,David (2160), US CC Championship, 2008.

7.h3 Bf5 8.Nf3 Nbd7 9.Nh4 Be6 10.Nf3 0-0 11.d3 h6 12.Nbd2 Nh7 13.Qc2 f5 14.0-0-0 (14.Be2!?=) 14...a5-/+ 15.d4 (15.ba5!? Ng5 16.Ng5 Qg5 17.d4-/+) 15...e4 16.Ne1 ab4 17.ab4 f4 18.Nb1 fe3 19.fe3 Qh4 (19...Qg5 20.Qc3–+) 20.Qb3? (better is 20.Be2–+) 20...Bg4! 21.Nc3 (21.hg4 Qh1 Pinning (21...Qh1 Deflection)) 21...Bd1 22.Qd1 (22.Kd1 Nhf6–+) 22...Bg3 23.Nc2 Rf6 24.Ne2 Raf8 25.Bc3 b5 26.Kb2 Ra8 27.Na1 (27.Ng3 Qg3 28.Be1 Qg6–+) 27...Bf2 28.Bd2 Qg5 29.Qc1 Nhf8 30.Nb3 Ng6 31.Na5 Nh4 32.Nf4 Rf4! 33.ef4 Bd4 34.Kb1 Qg6 (34...Qg3 35.Be1 Bf2 36.Bc3–+) 35.Ka2?! (35.Be1 Qf6 36.Nb3–+) 35...e3 36.Be3 (36.Bc3 Bc3 37.Qc3–+) 36...Be3 37.Qe3 Qc2 38.Ka3 Nc5! 39.g3 (39.bc5 Ra5 Mate attack; 39.Qc5 Ra5 Combination) 39...d4 40.Bd3 Qb3# (40...de3?! 41.Bc2 Nf3 42.bc5 Ra5 43.Kb4–+; worse is 40...Qd3 41.Qd3 Nd3 42.Rd1–+; 40...Nd3 41.Qe6 Kh7 42.Qh6 Kh6 43.gh4 Qb2#) 0–1. Gil Clariana,Jordi (1825) – Vidal Zamora,Alex (2110), Figueres ESP 12th Miquel Mas Open, 2010.

7.d3 0-0

8.Ne2 b6 9.cb6 ab6 10.Qc2 Bd7 11.Ng3 d4 (11...c5!?-/+) 12.ed4=+ ed4 13.Bd4? (better 13.Be2!?=+) 13...Re8–+ 14.Be2 Bg4 15.Be3 Na6 16.Qc6?? (better 16.Qb2 Be2 17.Ne2–+) 16...Nb4! 17.Qc4 (17.ab4 Qd6 Double attack (17...Ra1 Pinning; 17...Ra1 Deflection; 17...Qd6 Decoy; 17...Ra1 Clearance)) 17...Be2 (17...b5!? 18.Qb3 Nbd5 19.Nd2 Ne3 20.fe3 Re3 21.0-0 Bg3 22.Bg4 Bh2 23.Kh1 Rd3 24.Qb5 Ng4 25.Qh5–+) 18.Ke2 Nbd5 19.Nf1 (19.Nd2 Bf4 20.Nde4–+) 19...Nf4 20.Kf3 (20.Kd2 Ne4 21.Kd1 Nf2 22.Bf2 Nd3 23.Kc2 Nf2 24.Nc3–+) 20...Nd3 (20...Qc8 21.Qf4 Bf4 22.h3 Qb7 23.Ke2 Qg2 24.Rh2 Bh2 25.Nc3–+) 21.Nbd2 (21.Ke2 Nf4 22.Ke1–+) 21…Ne5 (21...Ne5 22.Ke2 Nc4 23.Nc4 Qd5–+) 0–1. dbinc007 – new_reflexx, gameknot.com, 2018.

8.Nf3 a5 9.Ne5= Re8 (9...ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1=) 10.Nf3+= Bg4 (10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1+=) 11.Be2 Bf3 (11...ab4 12.ab4 Na6 13.0-0+/-) 12.Bf3 d4 13.e4 Na6 (13...ab4!? 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Na6=) 14.Qb3 Qd5 (14...ab4 15.ab4 Nd5 16.Qc4+= (16.Bd4? Ndb4 17.Be3 Nd3 18.Ke2 Ndc5–+)) 15.Qd5 cd5 16.Bd4 de4 17.de4 Ne4 18.0-0 Rab8 19.Re1 (19.Be3 Be5 20.Ra2 f5 21.Be4 fe4 22.ba5 Rbd8+-) 19...Ng5 (better is 19...Nec5!? 20.Re8 Re8+=) 20.Re8+/- Re8 21.Nd2 Nf3 22.Nf3 (22.gf3?! ab4 23.Nb3 ba3 24.Ra3 Re6=) ˝–˝. Treichel – Romischke,W, 1988.

8.Nf3 Nbd7 9.Be2 =+.

8.Nf3 Re8 9.Be2 b6 10.cb6 (10.0-0 Nbd7=) 10...ab6=+ 11.Nbd2 c5 (11...Bf5 12.0-0=+) 12.0-0 (12.bc5 bc5 13.Qc2 Qd6=+) 12...Nbd7 13.Qb3 (13.bc5 Nc5 14.Be5 Re5 15.Ne5 Be5+/-) 13...Qe7 (13...Bd6 14.Rfc1=+) 14.Nh4 (14.Rfc1 Bd6=+) 14...Ba6 (14...Qe6 15.Nhf3=+) 15.b5 (15.bc5 Nc5 16.Nf5 Qd7 (16...Nb3?! 17.Ne7 Re7 18.Nb3=+) 17.Nh6 gh6–+) 15...Bb7 16.Nf5 (16.Nhf3 Bd6=+) 16...Qe6-/+ 17.Ng3 Nf8 18.a4 Ng6 19.Rfc1 Nd7 20.Nf3 f5 21.Nh5 Bd8 22.Re1 Qf7 23.Nd2 Bg5 24.Qc2 Rec8 25.Qb3 Nh4 26.g3 Ng6=+ 27.f4 Bh6 28.Nf3 Re8 29.Ng5 Bg5-/+ 30.fg5 Ngf8 31.Rf1 g6-/+ 32.e4? gh5 33.ef5 Rec8 34.Qd1 d4 35.Bh5-/+ Qe7 36.f6 Qe6 (37.Bc1 e4-/+) 0–1. Blankenberg,Bruno (2445) – Bonetti,Shane (2110), TT–15 ETC, 2005.

8.Nf3 Re8 9.Be2 e4 10.de4 Ne4 11.0-0 =.

8.Nf3 Re8 9.Be2 Bg4 10.0-0 Nbd7 11.h3 Bf3 12.Bf3 e4 13.de4 Ne4 14.Nd2 Nd2 (15.Qd2 Be5=). Neinsah – Simon de Balle, ChessWorld.net, 2005.

7.Nf3 Nbd7

8.Nc3 0-0 9.Qc2 h6 10.Be2= b6 11.cb6 ab6 12.d3 b5 13.0-0= Bb7 14.Rac1 Bd6 (15.Nh4 d4=+; 14...Bb8 15.Nb1=). nitousche – Alviss, ChessWorld.net, 2004.

8.d3 0-0 9.Be2 b6 10.cb6 ab6 11.Nbd2 Re8 12.0-0 e4 13.de4 de4 14.Nd4 Ne5 15.Qc2 Qd6 16.g3 (16.Ne4? Ne4 17.f4 Ng4 18.Bg4 Bg4 19.Qc6 Qc6 20.Nc6 Nd2–+) 16...Bh3 17.Rfe1 Nd3 18.Ne4 Ne4?? (better is 18...Ne1 19.Nd6 Nc2 20.Ne8 Na1 21.Nc7 Rc8=) 19.Bd3+- (19.Qd3?! Qg6+/-) 19...Ng5 (better is 19...Qe7+-) 20.Qc6?? (better is 20.f4 c5 21.fg5 cd4 22.Bh7 Kf8 23.Be4+- (worse is 23.ed4 g6+-)) 20...Qc6+= 21.Nc6 Nf3 22.Kh1 Ne1 23.Re1 Be6 24.Nd4 Be5 25.Kg1 Bd5 26.Rc1 Rec8 27.f4 Rc1 28.Bc1 Bd4 29.ed4 Rc8 30.Bd2 Bc4 31.Be4 Rd8 32.Bc3 Bd5 (better is 32...Re8!? 33.Bb1 Re3+=) 33.Bd3 Rc8 ˝–˝. Fournier,Frederic (1770) – Arquie,Alexis (2060), Open Paris FRA, 2000.

8.d3 0-0 9.Be2 Re8 10.0-0 b6 11.cb6 Bb6 (11...ab6 12.Qc2 Re6 13.Rc1=) 12.h3 (12.Qc2 Bb7=) 12...Qc7 13.Nh2 (13.Qc2 c5=) 13...Nf8 (13...d4 14.Bc1+=) 14.Nd2 Ng6 15.Rc1 a6 (15...a5 16.b5 c5 17.Ng4 Bg4 18.Bg4=) 16.a4 (16.Nhf3 a5+=) 16...Bd7 17.Ng4 Ng4 18.Bg4 Bg4 19.Qg4 Qc8 20.Rc2 Qg4 21.hg4 Rac8 22.Rfc1 Re6 (22...d4 23.ed4 Nf4 A) worse is 24.Rc6 Ne2 25.Kf1 Nc1 26.Rc1 Rc1 (26...ed4?! 27.Nc4 Re6 28.b5+=) 27.Bc1 Bd4-/+; B) 24.de5 Nd3 25.Nc4=) 23.g3 Ba7 (23...Ne7 24.b5+=) 24.Nb3 (24.b5 ab5 25.ab5 c5+/-) 24...Bb6 (24...Ne7 25.Ba3 e4 26.de4 de4 27.b5+/-) 25.Kf1 (25.b5 Rb8 26.Rc6 ab5+/-) 25...f6 (25...Rf6 26.Ke2+/-) 26.Nc5 (26.b5!?+/-) 26...Bc5= 27.Rc5 Ne7 28.Ke2 White intends b5 28...g5 29.Ba3 Kf7 (29...Rb8!?+=) 30.Ra5+/- Ra8 31.b5 Nc8 (31...cb5 32.ab5 Ng8 33.Rc7 Kg6 34.Bc5+-) 32.Rc6 ab5?? (better is 32...Rc6 33.bc6 Nb6+-) 33.Rc7 (33.Rc7 Re7 34.Re7 (34.Ra8?! Rc7 35.ab5 Nb6 36.Rf8 Kg6+/-) 34...Ne7 35.Ra8+-; 33.Ra8?! Rc6 34.ab5 Rc2 35.Kd1 Rc7+-) 1–0. Felkl,Karel – Libosvar,Jan, Jirasek Memorial op–B, 2009.

8.Be2 0-0 9.d3 Qe7 10.Qc2 Re8 11.Nbd2 Nf8 12.0-0 Bg4 13.h3 Bf5 14.Rfe1 Ng6 15.a4 b6 16.e4 Be6 17.d4 (17.Ng5 a5=) 17...Ne4 18.Ne5 (18.Ne4 de4 19.Qe4 Bd5=+) 18...Be5 19.de5 bc5 20.Ne4 de4 21.Qc5 Qc5 22.bc5 Bd5 23.Rab1 Ne5 24.Be5 Re5 25.Rb7 a5 26.Reb1 Kf8 27.Rb8 Rb8 28.Rb8 Re8 29.Rb7 f6 30.Bg4 g6 31.Bd7 Re7-/+ 32.Kf1 Kf7 33.Ke2 f5 34.Ke3 Kf6 35.h4 Ke5 36.g3 Rf7 37.Bc8 Be6 38.h5 Rb7 39.Bb7 Kd5 40.hg6 hg6 41.Kf4 Kc5 42.Ke5 Bb3 43.g4 Ba4 44.gf5 gf5 45.Bc8 Bc2 46.Be6 a4 47.Ba2 Kb4 48.Kf4 Bb3 49.Bb1 Kc3 50.Ba2 Ba2 0–1. bambinik – Marcel_the_best, internet, 2002.

8.Be2 Qe7 9.Qc2 0-0 10.0-0 Re8 11.Nc3 Ng4 12.h3 e4 13.Nd4 Nge5 14.f3 ef3 15.Bf3 Qg5 16.e4 Qg3 17.d3 Nf6 18.Nde2 Qg6 19.ed5 cd5 20.Nf4 Nf3 21.Rf3 Bf4 22.Rf4 d4 23.Nb5 Bf5 24.Rf3 Re3 25.Qf2 Rf3 26.Qf3 Bd3 27.Nd6 Be4 28.Qf2 Bc6 29.Rd1 Ne4 30.Qc2 f5 31.b5 Bd5 32.Rd4 Be6 33.Ne4 fe4 34.Qe4 Qf7 35.Qe5 Re8 36.Qg3 Rc8 37.c6 bc6 38.bc6 h6 39.Rf4 Qe7 40.Rf6 Rc6 41.Rg6 Kf8 42.Bg7 Ke8 43.Rh6 Kd7 44.Bd4 Bd5 45.Rh5 Rc1 46.Kh2 Kc6 47.Rg5 Qd6 48.Rg6 Be6 49.Be5 Qd5 50.Qe3 Rc2 51.Bf4 Kb5 52.Qa7 Qe4 53.Rg5 Bd5 54.Qb7 Kc4 55.Qb4 Kd3 56.Rg3 Ke2 57.Qb1 Qf4 58.Qc2 Ke1 59.Qc5 Bg8 60.Qe3 Qe3 61.Re3 Kd2 62.Re8 Bb3 63.Re7 Bc2 64.g4 Bg6 65.h4 Kc2 66.h5 Bd3 67.a4 Kb2 68.h6 Kc1 69.a5 Kc2 70.a6 Ba6 71.Rc7 Kd3 72.h7 Bc4 73.h8Q Be6 74.Qc3 Ke4 75.Rc5 Bd5 76.Kg3 Bc4 77.Re5 1–0. bambinik – lynnett V, internet, 3 minutes, 2002.

7.Nf3 Qe7

8.Qc2 Bg4 9.Be2 Bh5 10.0-0 Nbd7 11.h3 (11.d3 0-0-0=) 11...0-0 12.Nc3 d4 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 f5 15.Bc4 Kh8 16.Qh4 Nf6 (16...Qh4!? 17.Nh4 Rae8=) 17.ed4+= Bf3 18.gf3 ed4 19.Rfe1 (19.Qd4 Nh5 20.d3 Rae8-/+) 19...Qd8 20.Be6 (20.Qd4!? b5 21.cb6 ab6 22.Re6 Qd4 23.Bd4+/-) 20...Ng8 21.Qd4 Qg5 22.Kf1 Qh6 (22...Rad8 23.Qc4=) 23.h4 (better is 23.Qd7!? Bf4 24.Qb7+=) 23...Rad8+= 24.Qc3 (24.Qc4 Nf6+= (worse is 24...Rd2 25.Bc1+/-)) 24...Nf6 The backward pawn on d2 becomes a target 25.Bf5 Qh4 (worse is 25...Rd2 26.Bc1 Rf2 27.Kf2 Qh4 28.Kf1=) 26.Re7 Rfe8 27.Re8 (better is 27.Re3!? Bf4 28.Ke2-/+) 27...Re8–+ 28.Be4 Be5 29.d4 Ne4 30.fe4 Qh1 (30...Bd4 31.Qd4 Qh1 32.Ke2 Re4 33.Kd2 Rd4 34.Bd4–+) 31.Ke2 Qe4 32.Qe3 Bd4 33.Bd4 (better is 33.Qe4!? Re4 34.Kf3 Bb2 35.Rb1–+) 33...Qc2 34.Kf3 Re3 35.fe3 Kg8 36.Rg1 g6 37.Rg2 Qb3 38.Bb2 a5! 39.ba5 Qd5 (39...Qd5 40.e4 Qh5 41.Kf4 Qc5–+) 0–1. Feofanov,Alexander – Tsiganov,Mikhail (2020), Omsk op, 2008.

8.d3 Bf5 9.Nbd2 Nbd7 10.Be2 0-0 11.Nf1 Rfd8 12.Ng3 Bd3 13.Bd3 e4 14.Nf5 Qe8 15.Bf6 Nf6 16.N3d4 ed3 17.Qd3 a5 18.0-0 ab4 19.ab4 Qe5 20.f4 ˝–˝. Parron Luceno,David – Orube Bona,Andoni (1790), Donostia ESP, Gipuzkoa Ch, 2012.

8.d4 e4 9.Ne5 Bf5 10.Be2 Nbd7 11.Nd7 Qd7 12.h3 0-0 13.Nc3 b6 14.g4 Be6 15.g5 Ne8 16.Bg4 bc5 17.Be6 Qe6 18.dc5 a6 19.Ne2 Be5 (19...Qd7 20.Rb1=) 20.Nd4 (20.Be5!? Qe5 21.Nd4=) 20...Bd4=+ 21.Bd4 Nc7 22.a4 (22.Qg4 a5-/+) 22...a5-/+ 23.ba5 Ra5 24.Bc3 Ra7 (24...Rc5?! 25.Bg7 Ra8 26.Bd4=+) 25.Qd4 Qg6 26.h4 Ne6 27.Qb4 Rfa8 28.Be5 f6 (28...Ra5!? 29.Bd6 Qh5-/+) 29.gf6=+ gf6 30.Bd6 Qg2 31.Rf1 Rc8 (31...Qg7 32.Kd2 Rb7 33.Qc3=+) 32.Kd2 (32.Qb6 Qg7=) 32...Kh8= 33.Qc3 Qg7 (33...Qf3 34.a5=+) 34.Rg1 Qf7 35.a5 Ra6 36.h5 Rca8 37.h6 Rg8 38.Rg8 Kg8 39.Rb1 Ra8 40.a6 Nd8?? (40...Ra6 41.Rb8 Decoy) 41.Rg1+- Kh8 42.Rg7 (42.Be5 Qg6 43.Bf6 Kg8 44.Rg6 hg6 45.Bd8 Ra7 46.Qe5 Kh7 47.Bc7 Rc7 48.Qc7 Kh6 49.a7 Kh5 50.Qh2 Kg4 51.Qf4 Kh5 52.a8Q g5 53.Qh8 Kg6 54.Qff6) 42...Qe6?? (better 42...d4 43.ed4 Qa2 44.Ke3 Qd5+/-) 43.Re7+- (43.Re7 d4 44.Qd4 Qa2 45.Ke1 Qb1 46.Ke2 Qd3 47.Qd3 ed3 48.Kd3+-) 1-0. Min,Zhengyang - Zhao,Yuetong, Belt and Road Hunan Op C, 2019.

8.Be2 0-0 9.d3 b6 10.cb6 ab6 11.Nbd2 Nbd7 12.0-0 Ba6 13.Re1 Rfe8 14.Qc2 e4 15.de4 Be2 16.Re2 de4 17.Nd4 c5 18.bc5 Nc5 19.N4b3 Rec8 (19...Ng4 20.h3 Qd6 21.Nf1 Nb3 22.Rd1+=) 20.Nd4 (20.Nc5!? bc5 21.Ree1=) 20...Be5 21.Rc1 Qc7 22.g3 (22.f4!? Nd3 23.Qc7 Bc7 24.Rc2 Nb2 25.Rb2 Ra3 26.Nb5 Ra1 27.Kf2-/+) 22...Nd3–+ 23.Qc7 Bc7 (worse is 23...Rc7 24.Rc7 Bc7 25.Nc4+=) 24.Rc2 Nb2 25.Rb2 Ra3 26.Nc4 Ra6 27.Rec2 Bd8 (27...Rca8!?-/+) 28.Nb6+= Rc2 29.Rc2 Rb6 30.Rc8 Rd6 31.Nc6 Kf8 32.Rd8 Rd8 33.Nd8 Ke8 34.Nc6 g5 35.h3 h5 36.Kf1 Kd7 37.Nd4 g4 38.h4 Ne8 39.Ne2 Kc6 ˝–˝. Fournier,Frederic (2095) – Wrede,Christian (1750), Cup XX–years Chess Club MDK Malbork, 2003.

8.Be2 0-0 9.d4 e4 10.Nfd2 Ne8 11.0-0 Qg5 12.g3 Nf6 13.Re1 Re8 14.Nc3 Bg4 15.a4 Nbd7 16.b5 Ba5 17.Rb1 a6 18.Bg4 Ng4 19.h3 Ngf6 20.b6 Nf8 21.Kg2 Ng6 22.f4 ef3 23.Nf3 Qh6 24.Qd3 Ne4 25.Rbd1 Ne7 26.Nh2 (26.Ne4 de4 27.Qe4 Be1 28.Re1 Nd5–+) 26...Nf5 (26...Bc3 27.Bc3 Qg5 28.g4–+) 27.Ne4 Re4 28.Nf1 (28.Bc3 Bc3 29.Qc3 Ne3 30.Qe3 Qe3 31.Re3 Re3 32.Nf3–+) 28...Be1 29.Re1 Rae8 30.Kh2 (30.Qe2–+) 30...Ne3 31.Bc1 (31.Ne3 Re3 32.Bc1 Re1 (32...Rd3?? 33.Re8) 33.Bh6 R8e2 (33...gh6?! 34.h4–+) 34.Qe2 Re2 35.Kg1 gh6–+) 31...Nf1 32.Qf1 Re1 33.Qe1 0–1. nitousche – marekt, ChessWorld.net, 2004.

8.Be2 Nbd7 9.Qc2 0-0 10.0-0 e4 11.Nd4 (11...Be5 12.f4 ef3 13.Nf3 Bb2 14.Qb2=). Kruger,D – Hunstock,J, corr SOK–92–87, 1992.

8.Be2= Bf5 9.0-0 0-0 10.Nc3 h6 (10...Nbd7 11.d4=) 11.Qb3 (11.d4 e4 12.Nd2 Nbd7=) 11...Nbd7 12.a4 (12.d3 b6=) 12...Rab8 (12...b6 13.d4=+) 13.Rfc1 (13.a5 Be6 14.Qc2 Rfd8=) 13...Kh8 (13...a5 14.Ba3=+) 14.Ba3 (14.a5 Qe6=) 14...g5 (14...e4 15.Nd4 Bg4 16.f3 ef3 17.Nf3=+) 15.b5 (15.Bb2 e4 16.Nd4 Bg6+=) 15...g4 (15...Nc5 16.Bc5 Qc5 17.d4 ed4 18.Nd4–/+) 16.Nh4 (16.b6 gf3 17.bc7 Rbc8 18.Bf3 Rc7+=) 16...Be6= 17.d4 (17.b6 d4 18.Qc2 ab6 19.cb6=+) 17...e4 (17...Ne4 18.Ne4 de4–+) 18.b6+/- ab6 19.cb6 Bd6 20.Bd6 Qd6 21.a5 ˝–˝. Zak,Klaudia – Zdziarska,Lidia, Poland–chT U20 2nd div, 2001.

8.Be2= Bg4 9.d3 =+.

7.Nf3 Bg4

8.Be2 Nbd7 9.0-0 0-0 10.d4 e4 (11.Nfd2 Be2 12.Qe2 Qb8=+). thedesertfox (2135) – ihatecheats (1900), net–chess.com, 2004.

8.Be2 Nbd7 9.Nc3 0-0 10.0-0 Bf3 (10...e4 11.Ne1 Be2 12.Qe2=+) 11.Bf3= e4 12.Be2 Ne5 13.d3 Qe7 (13...ed3 14.Bd3 Nd3 15.Qd3=) 14.d4 Ng6 15.f3 (better is 15.b5!?=) 15...ef3=+ 16.Rf3 Ng4 17.g3 Ne3 18.Qd3 Rfe8 19.Bc1 Nc4 20.Qf5 Qe6 21.Qe6 Re6 22.Bc4 dc4 23.Be3 Ne7 24.Nd1 (24.Kf2 Nd5 25.Nd5 cd5–/+) 24...Nd5–+ 25.Bf2 a5 26.Rb1 (26.Rc1 ab4 27.ab4 b5 28.cb6 Bb6 29.Rc4 Ra1–/+) 26...ab4–+ 27.ab4 b5 28.cb6 Bb6 29.Nb2 (better is 29.Rc1–+) 29...c3 30.Nc4 Bd8 31.Rb3?? c2 (32.Rbc3 Ra1 33.Kg2 Nc3 34.Rc3 c1Q 35.Rc1 Rc1–+) 0–1. mgriffin (1690) – smithche (2015), net–chess.com, 2001.

8.Be2 Nbd7 9.Nc3 0-0 10.Qc2 Bf3 (10...b6 11.cb6 ab6 12.d3=+) 11.Bf3= e4 12.Be2 Ne5 13.0-0-0 (13.0-0!?=) 13...a5 (13...b5 14.f3 ef3 15.gf3=+) 14.b5=+ Re8 (14...Nfd7!? 15.f4 Nd3 16.Bd3 ed3 17.Qd3 Nc5–/+) 15.b6= Bb8 16.d4 Neg4 17.Bg4 Ng4 18.h3 Nh6 19.Ne2 f5 20.Bc3 Qf6 21.Qd2 g5 (21...Qh4 22.g3 Qh5 23.Nf4=) 22.g3 (22.h4 gh4 23.Rh3 Ng4+=) 22...a4 23.f4 (better is 23.Rhf1+=) 23...ef3–/+ 24.Ng1 Bg3 25.Nf3 f4 26.Qe2?? (better is 26.Ne5 fe3 27.Qe2–/+) 26…Re3–+ (27.Qd2 Rf3–+; 26...fe3?! 27.Rdg1 Qf4 28.Rf1–/+) 0–1. mgriffin (1690) – jupiter (1705), net–chess.com, 2001.

8.Be2 Bf3 9.Bf3 Nbd7 10.d3 0-0 11.0-0 b6 12.cb6 Nb6 13.Nd2 Qd6 14.e4 d4 15.Rc1 a5 16.ba5 Ra5 17.Qc2 c5 (17...Ra7!?=) 18.Nb3+= Ra7 19.Nc5 Nfd7 20.Nd7 Qd7 21.Qc6 Qc6 (21...Qe7 22.Qc5 Qc5 23.Rc5=) 22.Rc6+/- Na4 23.Bc1 Nc3 24.Bg4 h6 25.Bd2 Ba5 26.Rc5 (26.Rc1 Na2 27.R1c2 Bd2 28.Ra2 Bc3+=) 26...f6 (26...Bb6 27.Re5 Ra3 28.Re7+=) 27.f4 (27.Rc1 Rb8+/-) 27...Re8 (27...Ne2 28.Kf2 Bd2 29.Be6 Kh8 30.Ke2 Bf4=) 28.fe5+/- fe5 29.Be1 Bb6 30.Rc6 Rb7 31.Bc8 Rb8 32.Be6 Kh8 33.Bg4 (33.Rf7 Ba5 34.Bg3 Ne2 35.Kf2 Rb2+-) 33...Re7 34.Bh4 Ra7 35.Bg3 Re7 36.Rf5 Bc7 37.h3 Kg8 38.Kh2 Ra8 39.Bh4 Rd7 40.Rh5 Rd6 41.Rc7 g5 42.Bg5 hg5 43.Bf5 Ne2 44.Rg5 Kf8 45.Bh7 (45...Rd7 46.Rd7 Ke8 47.Rb7 Ra3 48.Rg8) 1–0. JF_ – Mengs, ChessWorld.net, 2004.

8.h3 Bf3 9.Qf3 Nbd7 10.d3 0-0 11.Nd2 (11.Be2 e4 12.de4 Ne4=+) 11...Re8 Black plans e4 12.Qd1 (12.e4 d4=) 12...b6=+ 13.d4 (13.cb6 ab6 14.Be2 Bd6=+) 13...e4 (13...ed4!? 14.Bd4 bc5 15.bc5 Be5 16.Be5 Re5-/+) 14.Ba6 Re6 15.Be2 Nf8 16.Nb3 Ng6 17.a4 Nd7 18.Bg4 Re8 19.Bc3 Qf6?? (better 19...Nh4 20.g3 Ng6=) 1-0. petrobbo (2100) - Lawrence Talbot (2285), ChessWorld.net, 2014.

6.d3 0-0

7.c5 Bc7 8.d4 e4 9.Nc3 Ng4 10.Be2 Nh6 (< 10...Nh2 11.g3 Nf3 12.Nf3 ef3 13.Bd3+=) 11.b5 Be6 12.Qa4 Ba5 13.Rb1 cb5 14.Qb5 Nc6 15.Kf1 Rb8 16.Ba1 Nf5 17.Nh3 Nh4 18.Nf4 Bc7 19.Ne6 fe6 20.Bg4 Qg5 (20...Qf6 21.Rb2=+) 21.Qe2 (21.Be6 Kh8 22.Nd5 Qg2 23.Ke1 Qh1 24.Qf1 Qh2 25.Nc7 Nf3 26.Ke2 Qc7 27.Bc3–+) 21...Rf6 22.Bh3 Ba5 23.Rg1 Rg6 24.a4 Nf3! 25.Rh1 (25.gf3 Qg1#) 25...Qh6 26.Qa2 Nb4 27.Rb4? (better is 27.Qe2-/+) 27...Bb4–+ (28.Be6 Re6 29.gf3 Qh3 30.Ke1 Qf3–+) 0–1. Haas,Uwe (2110) – Zenner,Peter (2125), RSX8D – priv – XMAS, 2004.

7.Nd2 a5 8.c5 Bc7 9.Ngf3 Qe7 (9...Re8 10.Be2=) 10.e4 (10.Be2 Bg4=) 10...Na6 (10...Nbd7 11.Qa4=+) 11.Be2 Rd8 12.Qb1 (12.Qb3 Bg4=+) 12...Bg4-/+ 13.0-0 (13.h3 Bf3 14.Nf3 ab4 15.ab4 Nb4 16.Ra8 Ra8-/+) 13...de4 14.Ne4 Nd5 15.h3 Nf4 16.hg4 Ne2 17.Kh1 Qe6 18.g5 Nf4 19.d4 (19.Rd1 ab4 20.ab4 Qg4-/+) 19...ed4 (19...Qg4 20.Ng3-/+) 20.Bd4 Qg4 21.Ng3 Ne6 22.Be3 (22.Be5!? Be5 23.Ne5 Qg5 24.Nf3 Qh6 25.Kg1 ab4 26.ab4-/+) 22...Bg3–+ 23.fg3 Qg3 24.Qe4 Rd5 25.Rae1 Rad8 26.Kg1 ab4 27.ab4 Nb8 28.Qc4 Nd7 29.Bf2 Qc7 30.Bh4 b5 31.Qg4-/+ Qf4 32.Qh3 Rf8 33.Bg3? Qb4–+ 34.Re6 fe6 35.Qe6 Kh8 36.Bd6-/+ Rd6 37.cd6=+ Qc5 38.Kh1 Qf5 39.Qe7 Rf7 40.Qe8 Rf8= 41.Qe7 b4?? 42.Nd2+- Qf1 43.Nf1 Rf1 44.Kh2 Nf8 45.Qe8 b3 46.d7 b2 47.d8Q Kg8 48.Qe6 Kh8 49.Qe4 Kg8 1–0. Owczarzak,Jerzy (2385) – Sieciechowicz,Marcin (2165), Mielno Poland, 2007.

7.Nd2 a5 8.Ngf3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 dc4 11.dc4 Bb4 12.Be5 Ne4 13.Qd4 Qd4 14.ed4 Re8 15.Be2 Bg4 16.Bf4 Bc3 17.d5 cd5 18.cd5 Nd7 19.h3 Bf3 20.gf3 Nef6 21.d6 Nd5 22.Bg5 h6 23.Be3 Ne3 24.fe3 Re6 25.Bd3 Rd6 26.Ke2 Bd2 27.Kd2 Nc5 28.Ke2 Rd3 29.Rc1 Rd5 30.e4 Re5 31.Ke3 g5 32.Rb1 f6 33.Rb6 Re6 34.Rb2 Kf7 35.Kd4 b6 36.Kc4 Rd6 37.Ra2 Nd3 38.Kb5 Nf4 39.Rh2 Rd3 40.h4 Rf3 41.hg5 hg5 42.Rb2 g4 43.Kb6 g3 44.Rb1 Ne2 45.Ka5 g2 0–1. Bestia05 – Yace 0.99.50, computer chess game, 2001.

7.Nd2 dc4 8.dc4 Bg4 9.Be2 =.

7.Nd2 Be6 8.Ngf3 Nbd7 9.c5 =.

7.Nd2 Be6 8.Ngf3 Nbd7 9.Be2 =+.

7.Nd2 Re8 8.d4 e4 9.Ne2 Ng4 10.h3 Ne3 (better is 10...Nh2+=) 11.fe3+/- Qh4 12.g3 Bg3 13.Ng3 Qg3 14.Ke2 dc4 15.Qe1 Qg5 16.Nc4 Be6 17.Nd6 Re7 18.Kd2 f5 19.h4 Qh6 20.Qf2 Nd7 21.Nf5 Bf5 22.Qf5 Rf8 23.Bc4 Kh8 24.Qg5 Rf2 25.Be2 Qe6 26.Raf1 Ref7 27.Rf2 Rf2 28.Ke1 Rf5 (28...Rf7 29.Bh5 Re7+-) 29.d5! Qf7 (29...cd5 30.Qg7 Mate attack; 29...Qd5 30.Qg7 Mate attack; 29...Rd5 30.Qg7 Mate attack) 30.Qd8 Nf8 31.dc6 (31.dc6 bc6 32.Rg1+-) 1–0. Schalkwijk,Peter – Murphy,Jones, SL–2007–0-00111, 2007.

7.Nd2 Re8 8.Be2 Nbd7 9.Ngf3 Nf8 (9...e4 10.de4 de4 11.Nd4=+) 10.Qc2 Ng6 11.g3 (11.c5 Bc7=) 11...a5 (11...Bh3 12.Ng5 Bg4 13.Bg4 Ng4 14.Ngf3=+) 12.c5 Bc7 13.ba5 (13.0-0 Bg4=+) 13...Ba5 (13...Bh3 14.Ng5 Bg4 15.Bg4 Ng4 16.Ngf3=+) 14.0-0 Bh3 (14...Bg4 15.Nb3=+) 15.Rfd1 h6 (15...Bg4 16.Nb3=+) 16.e4 (16.Nb3 Bc7=) 16...d4 (16...Qd7 17.Rab1=+) 17.Nc4 (17.Rab1 Qe7=+) 17...Bc7 (17...Qe7 18.Nfd2=+) 18.a4 (18.Qb3 Ra7=+) 18...Nd7 19.Ba3 Qf6 20.Rdb1 Ra7 21.Ne1 (21.Rb2 Nf4=+) 21...Ngf8 22.Bb4 Ne6-/+ 23.Nd2 Rea8 24.Nef3 Qe7 25.Nb3 Ra4 26.Ra4 Ra4 27.Nbd4 Nd4 28.Nd4-/+ Rb4! 29.Rb4 ed4 30.Rb7 Bd8 31.Qc4-/+ Qf6 32.f4 Be7 33.Rc7 g5 34.f5 Ne5 35.Qb4 g4 36.Kf2= Qg5 37.Qd4 Bf6 38.Rc8 Kh7=+ 39.Qe3 Qg7 40.Ke1?? Bg5–+ (41.Qf4 Bf4–+) 0–1. Dergatschova Daus,Anna (2210) – Jussupow,Artur (2625), Essen Clock sim, 2000.

7.Nd2 Re8 8.Ngf3 Nbd7 9.g3 (9.c5!? Bf8 10.Be2+=) 9...e4-/+ 10.de4 de4 11.Ng5 Be5 12.Ra2? (better is 12.Be5 Re5 13.h4-/+) 12...Bb2–+ 13.Rb2 h6 14.Nh3 Ne5 15.Rb3 (15.Qb3 Bg4–+) 15...Bg4 16.Qc2 Qd7 17.Ng1 Rad8 18.h3 Be6 19.Be2 b5 20.Rb1 Nd3 21.Kf1 Nf2! 22.Kf2 Qd2 23.Qd2 Rd2 24.cb5 cb5 25.Ke1 Red8 26.Bb5 Ra2 27.a4 (27.Ne2 Nd5–+) 27...Nd5 28.Ne2 Ne3 29.Nc3 (29.Kf2 Nc4 30.Rhd1 Rd3–+) 29...Rg2 (29...Rc2 30.Ne2 Rdd2 31.Ra1–+) 30.Ne2 g5 (better is 30...Rd6 31.Nc3 Bc4 32.Bc4 Nc4–+) 31.h4?? (31.g4–+) 31...Bg4 32.hg5 (32.Rc1 Rd6 33.Rf1 Rh2 34.hg5 hg5–+) 32...hg5 33.Rc1 Bf3 (33...Rd6 34.a5–+) 34.Rh6 (34.Rg1 Rh2 35.g4 Rd6–+) 34...Be2 (better is 34...Kg7!? 35.Rhc6 Rd3 36.Bd3 ed3 37.Kd2 de2 38.Ke3 Bc6 39.b5–+) 35.Be2 Rg1 36.Kf2 Rc1 37.Ke3 Rb1 38.b5 (38.Rc6 Rb3 39.Kf2 Rd2–+) 38...Rb3 39.Kf2 (39.Ke4 Re8 40.Kf5 Re2 41.Ra6–+) 39...Rd2 40.Rh1 (40.Rh5 Rbb2 41.Rg5 Kf8–+) 40...Ra3 (better is 40...e3!? 41.Kf3 g4 42.Kg4 Re2 43.Kf3 Rf2 44.Ke4–+) 41.a5 (41.Rd1 Rf3 42.Ke1 Rd1 43.Kd1 Ra3–+) 41...Ra5 (better is 41...e3 42.Kf3 g4 43.Kg4 Re2 44.Rb1 Ra5 45.b6 ab6 46.Kf3–+) 42.Ke3 Rc2 43.Rb1 (43.Re1 Ra4 44.g4–+) 43...Ra3 44.Kf2 (44.Ke4 Re2 45.Kd4 Rg3–+) 44...e3 (44...Rf3 45.Kg1 Re2 46.b6 ab6 47.Rf1 Rg3 48.Kh1 Rgg2 49.Ra1 Rh2 50.Kg1 e3 51.Ra7 Reg2 52.Kf1 e2 53.Ke1 Rg1 54.Kd2 e1Q 55.Kd3 Qe2 56.Kd4 Rh4 57.Kc3 Rg3) 45.Kf1 (45.Ke1–+) 45...Raa2 46.Bd3 (46.Re1 Kg7 47.g4 Kf6–+) 46...Rh2 (46...Rg2 47.Rb2 Rab2 48.Bh7 Kh7 49.b6 Rgd2 50.ba7 Rb1) 47.Be4–+ Kg7 (47...Rh3 48.Kg1 Rg3 49.Kh1–+) 48.g4 (48.Re1 f5 49.Bc6 f4 50.gf4 gf4–+) 48...Rhb2 (better is 48...Rh4 49.Bf3 Rh3 50.Bd5 Rf2 51.Kg1 Rg3 52.Kh1–+) 49.Re1 Rb5 50.Re3 Re5 0–1. Schott,Detlef (1865) – Visser,Dirk (2030), Niederrhein–ch, 2007.

7.Nd2 Bf5 8.Ngf3 Nbd7 9.Be2 Re8 (9...b6 10.Qc2+=) 10.0-0 Bg6 (10...b6 11.Qc2=) 11.Nh4 Nf8 12.cd5 Nd5 13.Nc4 Bc7 14.Ng6 Ng6 15.Qb3 Qh4 16.Rfe1 Re6 17.g3 Qh3 18.Qd1 Ngf4?? (better is 18...Nf6=) 19.Bf1+- (19.ef4 Rh6 20.Bg4 Qh2 21.Kf1 ef4=; 19.gf4?? Rg6 20.Bg4 Rg4 (20...Qg4?! 21.Qg4 Rg4 22.Kf1+=) 21.Qg4 Qg4 22.Kh1 Qf3 23.Kg1 ef4–+) 19...Qh5 (19...Qh6 20.ef4 ef4 21.Re6 Qe6 22.Qh5+-) 20.ef4 (20.ef4 Qd1 21.Rad1 ef4 22.Re6 fe6 23.Re1+-) 1–0. Janek – Henry, internet, 2016.

7.Be2 c5 8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 +=.

7.Be2 Qe7 8.Nd2+= Rd8 9.c5 Bc7 10.g4? (10.Ngf3 b6=) 10...b6 (10...d4!? 11.e4 h6-/+) 11.g5+= Nfd7 12.cb6 ab6 13.h4 c5 14.b5 Nf8 (14...Bb7 15.Qc2-/+) 15.Bg4 (15.h5!?+=) 15...Nbd7–+ 16.Nh3 (16.Qc2!? Bb7–+) 16...c4 17.Be2 (17.dc4 Nc5 18.0-0 dc4–+) 17...cd3 18.Bd3 Nc5 19.Bc2 (19.Nb3 Nd3 20.Qd3 Ra4–+) 19...Bh3 (better is 19...d4 20.Ng1–+) 20.Rh3 Qd7 21.Rg3 (21.Qf3 e4 22.Qg2 Ng6–+) 21...Qb5 (better is 21...d4–+) 22.Nb3? (better is 22.Rb1 Qe8 23.Nb3–+) 22...d4! 23.ed4 ed4 24.Bd3 Qe8 (24...Qb3 25.Bh7 Kh7 26.Rb3 Nb3 27.Qb3+-) 25.Kf1 Bg3 26.fg3 (26.Nc5 bc5 27.fg3 Rab8–+) 26...Qe6 27.Nd4 (27.Nc5 Qh3 28.Kf2 Qh2 29.Kf3 Qb2 30.Nb3–+) 27...Qh3 28.Kf2 Qh2 (28...Qh2 29.Kf1 Qb2–+) 0–1. JM (2120) – Baumann,Heinz (2355), remoteschach.de, 2002. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6 6.d3 0-0)

7.Nf3 Nbd7 8.Be2 a5 9.0-0 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Bb4 12.Ne5 Ne5 13.Be5 dc4 14.dc4 Qd1 15.Rd1 Be6 16.Bc3 Bc3 17.Nc3 Ra8 18.Rb1 Ra7 19.f3 Kf8 20.Rb2 Nd7 21.Ne4 f5 (21...Ke7 22.Rd2=) 22.Nd6 The backward pawn on b7 becomes a target 22...Nc5 23.e4 fe4 24.Ne4 Ne4 25.fe4 Ke7 26.Kf2 Kd6 27.Ke3 Ke5 28.h4 (28.Rb4 Ra3 29.Kd2 Bc8=) 28...h6 (28...Ra3 29.Kf2 Bc8 30.Rd2=+) 29.h5 (29.Rb4 Ra3 30.Kd2 Ke4 31.Rb7 Ra2 32.Kd1 Ke3=+) 29...Bf7 (29...Ra3 30.Kf2=+) 30.Rb1 Ra3 31.Kd2 Ra2 (worse 31...Ke4 32.Rb7 Be6 33.Re7+-) 32.Ke3 Ra3 33.Kd2 Ra7 (worse 33...Ke4 34.Rb7 Be6 35.Re7 Ra2 36.Kc3+-) 34.Ke3 Be6 35.Rb2 Bd7 (35...Ra3!? 36.Kf2 Bc8=+) 36.Rb3 Bc8 37.Rd3 Be6 38.Rd8 Ra3 39.Kf2 (39.Rd3 Rd3 40.Kd3 b5 41.cb5 cb5=+) 39...Ra2 (39...Ke4 40.Re8 Kf5 41.Re7=) 40.Re8= c5 41.Ke3 ˝–˝. Sorcinelli,Andrea (1960) – Pech,Jaroslav, FICGS, 2013.

7.Nf3 Nbd7 8.Be2 a5 9.0-0 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Bb4 (11...Re8 12.c5 Bb8 13.Qc2=) 12.Ne5 dc4 13.Nc4 (13.dc4 Qe7 14.Nd7 Nd7=) 13...b5 14.Ne5 Ne5 15.Be5 c5 16.Qc2 Bb7 17.Nc3 Bc6 (17...Qe7 18.Bg3 Bc6 19.Ra1=) 18.Qb3 (18.d4 c4=) 18...Re8 (18...Qe7 19.d4 c4 20.Bf6=) 19.Bf6 (19.d4 Qa5 20.Bf6 Bc3= (worse is 20...gf6 21.Nd5+/-)) 19...Qf6 (worse is 19...gf6 20.d4 Bc3 21.Qc3+=) 20.Nd5 Qe6 21.Bf3 h6 (21...Ra8 22.Ne7 Qe7 23.Bc6=) 22.h3 (22.Rb1 Ba5=) 22...Ba5 (22...Ra8 23.Ne7 Qe7 24.Bc6=) 23.Rc1 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1650) – Ropokis,Dimitrios (1615), FICGS, 2014.

7.Nf3 Qe7 8.Nbd2 Bf5 9.Be2 Nbd7 10.0-0 a5 11.c5 Bc7 12.Nh4 (12.Qc2 ab4 13.ab4 Rfd8=) 12...Be6 13.Nhf3 h6 (13...Rfb8 14.Qc2=) 14.Qc2 Ra7 15.Bc3 (15.Nb3 ab4 16.ab4 Rfa8=) 15...Rfa8 16.h3 Bf5 17.Rfc1 Bg6 18.Qb2 e4 (18...Bh5 19.b5 cb5 20.Qb5 Bf3 21.Nf3 Qc5 22.Qc5 Nc5 23.Bb2+=) 19.de4= ab4 20.ab4 de4 21.Nd4 Nd5 22.Nc4 (22.Ra7 Ra7 23.Ra1 Ra1 24.Qa1 N7f6=) 22...Ra4 (22...Ne5 23.Ra7 Ra7 24.Ne5 Qe5 25.g3 Nc3 26.Qc3=) 23.Bd2 Kh7 (23...Ne5 24.Ra4 Ra4 25.Ra1 Ra1 26.Qa1=) 24.Ra4 Ra4 25.Ra1 (25.Na5!?+/-) 25...Ra1= 26.Qa1 Ne5 27.Ne5 (27.Qa7 Bh5 28.Bf1 b6 29.Ne5 Qe5+=) 27...Qe5+= 28.g3 Bh5 (28...Qf6 29.Bc4=) 29.Bc4= Qg5 30.Qe1 (30.Qb1 Nf6=) 30...Nf6 (30...Be5 31.b5 Qf6 32.Bd5 cd5 33.Bc3=) 31.Bf1 Qd5 32.Qa1 Be5 33.Bc3 Bg6 34.Qa4 Bf5 35.Ba1 Bg6 36.Kg2 Bh5 37.Qc2 Qd7 38.Bc4 Bd4 (38...Kg8 39.Bc3=) 39.Bd4+= Bf3 40.Kh2 Nd5 41.Qb3 h5 (41...Qf5 42.Qb2 f6 43.b5+=) 42.b5 h4 43.Bd5 (43.bc6 hg3 44.fg3 bc6 45.Bd5 cd5= (worse is 45...Qd5 46.Qd5 cd5 47.g4+/-)) 43...cd5= (43...Qd5 44.Qd5 cd5 45.b6 hg3 46.fg3+-) 44.c6 (44.Qb2!? f6 45.Bf6 gf6 46.Qf6=) 44...bc6+= 45.b6 Be2 46.Qb2 hg3 (46...Ba6 47.Bg7 Bc8 48.g4=) 47.fg3= (47.Kg3 Bf1 48.f3 Qh3 49.Kf2 Qf3 50.Ke1 Ba6–+) 47...Ba6 48.Bg7 Bc8 49.g4 f5 50.Bf6 (50.Bd4 fg4 51.hg4 Qg4=) 50...fg4 51.Qe5 gh3 52.Qh5 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1650) – Timkin,Nikolay (1795), FICGS, 2014.

7.Nf3 Re8 8.Nbd2 Bg4 (8...Nbd7 9.Be2=+) 9.Be2 Nbd7 (9...b5 10.c5 Bc7 11.h3=) 10.h3 (10.0-0 b6=) 10...Bh5 (10...Bf5 11.0-0=) 11.0-0 (11.c5 Bc7=) 11...Qc7 (11...b6 12.cd5 cd5 13.Qb3=) 12.Rc1 (12.cd5 Nd5 13.Ne4 N5f6=) 12...Rad8 (12...e4 13.Nd4 Be2 14.Qe2 ed3 15.Qd3=) 13.cd5 (13.c5 Be7=) 13...Nd5 14.Ne4 N7f6 15.Nd6 (15.Qc2 a6=) 15...Qd6 16.Qc2 Bg6 (16...a6 17.Qc5 Bf3 18.Qd6 Rd6 19.Bf3=) 17.Qb3 (17.Qa4 a6=) 17...e4 (17...a6 18.d4 e4 19.Ne5=) 18.de4 Ne4 (18...Be4 19.b5+=) 19.Rfd1 Qe7 (19...Qe6 20.Rc4=) 20.Rd4 (20.b5 Qe6+=) 20...Ndf6 21.Rcd1 Rd4 22.Rd4 Rd8 23.Ne5 Rd4 24.Ng6 Rd1 25.Bd1 hg6 26.Qd3 Qd6 27.Qc2 Qd2+= 28.Qd2 Nd2 29.f3 Nc4 30.Bc1 Kf8 31.Bb3 Nd6 32.e4 Nd7 33.Be3 b6 34.Kf2 Ne5 35.Ke2 f5 36.f4 Nef7 37.e5+- Ne4 38.Bc2 Ke7 39.Bc1 g5 40.Be4 fe4 41.g3 g4 42.hg4+/- c5? 43.Ke3 cb4 44.ab4 a5 45.ba5 ba5 46.Ke4 Ke6 47.Ba3 g5 48.f5 Kd7 49.e6 Ke8 50.ef7 Kf7 51.Bc1 a4 52.Bg5 a3 53.Bc1 a2 54.Bb2 Kg8 55.g5 Kh7 56.g4 Kg8 57.g6 Kf8 58.f6 Kg8 59.g5 Kf8 60.Kf5 Kg8 61.Ke6 Kf8 62.Kf5 Kg8 63.Ke6 Kf8 64.Bc3 Kg8 65.Bd4 Kf8 66.Be5 Kg8 67.Ke7 Kh8 68.f7 1–0. Krabbe,Daniel – Fugger,Christian, Canarias en Red prel 4th blitz, 2004.

7.Nf3 Re8 8.Be2 dc4 9.dc4 e4 =.

7.Nf3 Re8 8.Be2 Nbd7 9.Qb3 (9.0-0 b6=) 9...Qe7 10.Nbd2 h6 11.h3 a6 12.e4 d4 13.c5 Bc7 14.Nc4 Nf8 15.a4 (15.Qc2 Ng6=) 15...Ng6 16.g3 (16.0-0 a5+=) 16...Be6 17.a5 Nd7 18.Qa2 Kh7 19.h4 f5 (19...Rad8 20.Bc1+=) 20.h5 (20.Ng5 hg5 21.ef5 Bf5 22.hg5 Kg8 23.Ne5 Be6 24.Ng6 Qg5 25.Qa3 Qg6 26.Bd4–+) 20...Nh8 21.ef5 Bf5 22.Nh4 Be6 23.Bf3 Nf6 24.0-0 Qf7 25.Qb1 Nh5 26.Be4 Kg8 27.Nd2 Rf8 28.Qd1 Rad8 29.Qe2 Nf6 30.Bg2 Bg4 31.Qe1 Rde8 32.b5 ab5 33.a6 g5 34.Nhf3 ba6 35.Ra6 Re6 36.Nh2 Bf5 37.Qe2 Qh7 38.Ne4 Ne4 39.de4 Bg6 40.Bh3 Ref6 41.Ng4 R6f7 42.Rc6 h5 43.Nh6? Qh6–+ 44.Be6 Kh7 45.Bf7 Rf7 46.Ra1 Qf8 47.Ra7 Qg7 48.Bc1 Bd8 49.Ra8 Rd7 50.Rcc8 Nf7 51.c6 Rc7–+ 52.Rd8 Nd8 53.Rd8 Qe7 54.Rd5 Rc6 55.Bd2 Rb6 56.Ba5 Rb8 57.f4 gf4 58.gf4 ef4 59.Bd2 Qe4 60.Rh5 Kg8 61.Qe4 Be4 62.Bf4 Rf8 63.Rg5 Kh7 64.Rh5 Kg6 65.Rg5 Kf7 66.Rb5 d3 67.Kf2 Rd8 68.Ke1 Rd7 69.Kd2 Bg6 70.Bg5 Ra7 71.Rb2 Ke6 72.Be3 Ra6 73.Bd4 Kd5 74.Bc3 Re6 75.Rb5 Kc4 76.Rb4 Kc5–+ 77.Rg4? Re2 78.Kd1 Be4 79.Bd2 Kd5 80.Rg8 Rh2 81.Kc1 Kd4 82.Rd8 Bd5 83.Re8 Rh1 84.Kb2 Rh2 85.Kc1 Rh7 86.Be3 Kc3 87.Bd2 Kb3 88.Rb8 Bb7 89.Bf4 Kc3 90.Be5-/+ Kc4 91.Rd8 Rh5 ˝–˝. Pasiev,R (2305) – Bratus,P (2115), Chigorin Memorial Open, 2011. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6 6.d3 0-0)

7.Nf3 Bg4 8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 Qe7 10.c5 Bc7 11.Qc2 e4 12.de4 de4 13.Nd4 Be2 14.Ne2 a5 (14...Rfe8 15.Nd4=) 15.Ng3 Can e4 get defended? (15.0-0 Rfe8=) 15...Rfe8 (15...Bg3 16.hg3 ab4 17.ab4 Ra1 18.Ba1=) 16.0-0 (better is 16.Nf5 Qe6 17.Nd4=) 16...Be5 (better is 16...Bg3 17.hg3 Nd5+=) 17.Be5+/- Qe5 18.Nc4 Qg5 19.Nd6 Re5 (19...Re7!?+/-) 20.Nge4+- Qh4 21.f4 (21.Nf6 Nf6 22.Qc4 Qh5+-) 21...Rh5 (21...Re6 22.g3 Qh5 23.Nf6 Nf6 24.e4+/-) 22.h3 (22.g3 Qg4+-) 22...Nd5 23.ba5 Ne3 (23...Ra5 24.Rf3+-) 24.Qb3 Nf1?? (24...Nd5 25.Qb7 Qd8+-) 25.Qf7 Kh8 26.Ne8 (26.Ne8 Qg3 27.Ng3 Rg5 28.fg5 Re8 29.Qe8 Nf8 30.Qf8; 26.Qd7?! Ng3 27.Qb7 Rf8+=) 1–0. Cirulis,Ilmars (1785) – Firhansyah,Firhan (1800), FICGS, 2015.

7.Nf3 Bg4 8.Be2 dc4 9.dc4 Qe7 =.

7.Nf3 Bg4 8.Be2 Qc7 9.c5+/- Be7 10.Be5 Qc8 11.h3 (11.0-0 Re8+/-) 11...Bf3 12.Bf3 Nbd7 (12...b6 13.Bf6 Bf6 14.d4+/-) 13.Bh2 (13.Bd4 b6 14.Qc2 Re8+/-) 13...Re8 (13...a5 14.Nd2+/-) 14.0-0 Bd8 15.d4 Bc7 16.Bc7 Qc7 17.Nc3 Nf8 (17...b6 18.Qc2+/-) 18.b5 Ne6 19.h4 (19.Rb1 Ng5+/-) 19...Qe7 (19...a6 20.b6 Qe7 21.h5+/-) 20.Qa4 Nd8 21.Rfb1 Ne4 22.Ne4 (22.Be4 de4 23.bc6 bc6+/-) 22...de4 23.Bg4 Qh4 24.bc6 Qg4 (24...bc6!? 25.Bd7 Rf8+-) 25.cb7+- Nb7 26.Rb7 h5 (26...a5 27.Ra7+-) 27.Ra7 Rad8 28.Qc4 Qg6 29.a4 h4 30.Qf1 (30.Kh2 Re6+-) 30...Rd5 (30...h3 31.a5+-) 31.a5 (31.Qa6 Qg4 32.Kh2 Red8+-) 31...Rf5 (31...h3 32.g3 Rh5 33.Kh2+-) 32.Rb7 (better is 32.Kh2+-) 32...Re6?? (32...h3 33.Rb6 hg2+/-) 33.a6 h3 34.g3 h2 35.Kh1 Qh5 (35...Ra6 36.Ra6 Qh5 37.Ra1+-) 36.f4 ef3 (36...Re8 37.a7 Rd5 38.Rb8+-) 37.a7 f2 (37...Re3 38.a8Q Kh7 39.Rb8+-) 38.a8Q Kh7 39.Rb8 Kg6 40.g4! Qg4 41.Qag2 Qg2 42.Qg2 Kf6 43.Rf1 Re3 44.Rb6 1–0. Cirulis,Ilmars (1735) – Plunkett,Louis (1605), FICGS, 2015.

7.Nf3 Bg4 8.h3 Bf3 9.Qf3 Nbd7 =.

7.g3 Be6 8.Nf3 Nbd7 9.Bg2 -/+.

7.g3 Bg4 8.Qd2 (8.Be2 Bf5=+) 8...Nbd7-/+ 9.Bg2 Qe7 (9...Re8 10.Nc3 Be6 11.cd5 Nd5 12.Nf3=+) 10.Ne2 (10.Nc3 dc4 11.dc4 Rfd8-/+) 10...e4 (10...dc4 11.dc4 Rfd8 12.0-0-/+) 11.c5 (11.h3 Be2 12.Qe2 ed3 13.Qd3 Ne5 14.Be5 Be5=+) 11...Bc7 (11...Be5 12.d4 Bc7 13.h3=+) 12.0-0 (12.h3 Be2 13.Qe2 b6=+) 12...Ne5 13.Be5 Qe5 14.d4 (14.Nd4 Rfe8=+) 14...Qh5 15.Nf4 Bf4 16.ef4 Bf3 (16...Rae8 17.Re1=+) 17.Qc3 (17.Bf3 Qf3 18.Qd1 Qd1 19.Rd1 Rfe8=+) 17...Rfe8 (17...Bg2 18.Kg2 Rfe8 19.Re1=+) 18.Nd2 (better is 18.Bf3!? ef3 19.Nd2=) 18...Bg2-/+ 19.Kg2 e3 20.Nf3 (20.fe3 Ng4 21.Rfe1 Qh2 22.Kf3 Qf2 23.Kg4 f5 24.Kf5 Qg3 25.Rg1 Qh3 26.Rg4 g6 27.Kf6 Qg4 28.e4 Qf4) 20...Ng4 21.Ra2 Nf2 22.Re2-/+ f6 23.Re3= Ng4 24.Re8 Re8 25.Re1 Re4 26.h3 Nh6 27.Re4 de4 28.Qc4 Kf8 29.Ng1= Qd1 30.g4 Qd2=+ 31.Ne2 Qe3 32.a4 Qf3 33.Kh2 Ng8 34.b5 Ne7-/+ 35.bc6 bc6 36.f5 h5-/+ 37.gh5 Nf5–+ 38.Qa6 Ne7 39.Ng1 Qf2 40.Kh1 Qd4 41.Qa7 e3 42.Qb8 Kf7 43.Qb3 Ke8 44.Qb8 Kd7 45.Qb7 Ke6 46.Qb3 Qd5 47.Qd5 Kd5 48.Kg2 Kc5 49.Kf3 Nd5 50.Ke4 Kb4 51.Kf5 Ka4 52.Ne2 Kb3 53.Kg6 Nc3 54.Kg7 Ne2 55.h6 Nc3 56.h7 e2 57.h8Q e1Q 58.Qb8 Kc4 59.Kf6 Nd5 60.Kf5 Qf2 61.Ke6 Qe3 62.Kd7 c5 63.Qd6 Qh3 64.Kd8 Qh8 65.Kd7 Qg7 66.Kd8 Qe7! (67.Qe7 Ne7–+) 0–1. Karandaev,Igor – Toporov,Victor (2205), White Nights, 2001.

7.Nd2 Nbd7

8.Ngf3 =+.

8.Be2 Re8

9.Nb3 b6 A) 10.Nf3 A1) 10...dc4 11.dc4 Qc7 12.Qd2 e4 13.Nfd4 Be5 14.Rd1 a5 15.b5 c5 16.Nf5 Bb2 17.Qb2=; A2) 10...Qe7 11.Qd2 (11.0-0 dc4 12.dc4 c5 13.bc5 bc5 14.Rb1 e4 15.Nfd2 Rd8 16.Qc2 Rb8 17.Bc3=) 11...Kh8 12.0-0 Kg8 13.Rfc1 a6 14.Rab1 dc4 15.dc4 Rd8 16.Rd1 Bc7 17.Qc2=; A3) 10...a6 11.Qc2 Rb8 12.0-0 e4 13.Nfd2 ed3 14.Bd3 Ne5 15.Rac1 Nd3 16.Qd3 Ng4 17.Nf3=; A4) 10...a5 11.ba5 ba5 12.d4 e4 13.Nfd2 a4 14.Nc1 Ba6 15.c5 Bc7 16.Ba6 Ra6 17.Rb1=; B) 10.cd5 cd5 11.Rb1 (11.d4 e4 12.Rc1 a6 13.Rc3 Ra7 14.Nh3 Rc7 15.Rc7 Bc7 16.Nf4 Nf8 17.0-0+=; 11.Nf3 a5 12.ba5 ba5 13.0-0 Rb8 14.Rb1 Qc7 15.h3 Ba6 16.Nh4 Rb5 17.d4+=) 11...Bb7 12.Nf3 Rc8 13.d4 e4 14.Nh4 g6 15.0-0 Rc7 16.Qd2 Qb8 17.h3=.

9.Nb3 Nb6 10.Na5 c5 (10...Bc7 11.Nf3 Qe7 12.Qc2 c5 13.bc5 Qc5 14.Bc3 Qe7 15.Bb4 Qd8 16.0-0 Nbd7 17.Nb3=) 11.bc5 Bc5 12.Nf3 Nbd7 13.Nb3 dc4 14.Nc5 Nc5 15.Ne5 Nb3 16.Nc4 Na1 17.Qa1 +=.

9.Nb3 c5 10.bc5 Nc5 11.Nc5 Bc5 12.Nf3+= d4 13.ed4 ed4 14.0-0 Nh5 15.Re1 Nf4 16.Bf1 Re6 17.g3 =.

9.Nb3 c5 10.bc5 Nc5 11.Nf3 =+.

9.Nb3 c5 10.Nc5 Bc5 11.bc5 Nc5 12.Nf3 dc4 13.Ne5 Nb3 14.Nc4 Na1 15.Qa1 Re6 16.0-0 Bd7 17.Ne5 =.

9.Nb3 Qc7 10.c5 Be7 11.Nf3 (11.Qc2 Bf8 12.Nf3 b6 13.0-0 Ba6 14.Rab1 Bb5 15.Rfc1 Rad8 16.Ra1 bc5 17.Nc5=; 11.d4 b6 12.de5 Ne5 13.Rc1 b5 14.Nf3 Nf3 15.Bf3 Ne4 16.0-0 Bf5 17.Ra1=) 11...Rd8 12.0-0 b6 13.Qc2 e4 14.de4 Ne4 15.cb6 ab6 16.Bd3 Ndf6 17.Rfc1 +=.

9.Nb3 Qe7 A) 10.Qd2 A1) 10...b6 11.Nf3 (11.cd5 cd5 12.Nf3 a6 13.0-0 Bb7 14.d4 e4 15.Ng5 Nf8 16.Rac1 Bc8 17.Rc6-/+) 11...Bb7 12.0-0 Rad8 13.Rfc1 dc4 14.Rc4 c5 15.bc5 bc5 16.Rac1 e4 17.Nh4+=; A2) 10...b5 11.Nf3 (11.cd5 cd5 12.Nf3 Nb6 13.Rc1 Bg4 14.Na5 Qd7 15.0-0 e4 16.Nd4 ed3 17.Bd3+=; 11.cb5 cb5 12.Nf3 Nb6 13.Rc1 Bg4 14.Na5 Qd7 15.0-0 e4 16.Nd4 ed3 17.Bd3+=) 11...e4 12.Nfd4 ed3 13.Nf5 Qe4 14.Bd3 Qg2 15.0-0-0 Bh2 16.cb5 cb5 17.f4+=; A3) 10...Rd8 11.c5 Bc7 12.Nf3 a5 13.0-0 a4 14.Nc1 Ng4 15.h3 Ngf6 16.Rb1 Qe6 17.Na2=; A4) 10...dc4 11.dc4 Rd8 12.Nf3 Bc7 13.0-0 c5 14.Rfd1 e4 15.Ne1 Nb6 16.Qc2 Rd1 17.Rd1+=; A5) 10...e4 11.cd5 cd5 12.Rd1 Be5 13.d4 Bd6 14.Rc1 Nb6 15.Nc5 Be6 16.Ne6 Qe6 17.Nh3-/+; B) 10.Nf3 b6 (10...dc4 11.dc4 Bc7 12.0-0 e4 13.Nfd4 Qe5 14.g3 Qg5 15.Qc2 a5 16.c5 Ne5 17.Nd2=) 11.Qd2 (11.0-0 dc4 12.dc4 c5 13.bc5 bc5 14.Rb1 e4 15.Nfd2 Rb8 16.Qc2 Ne5 17.Na1=) 11...Bb7 12.0-0 dc4 13.dc4 c5 14.Rfd1 Ne4 15.Qd3 Rad8 16.Qc2 a6 17.b5=; C) 10.c5 Bc7 11.Qc2 (11.Nf3 b6 12.Rc1 bc5 13.Nc5 Nc5 14.Rc5 a5 15.0-0 ab4 16.ab4 Bd7 17.Qc2-/+) 11...Qd8 12.Nf3 a5 13.0-0 a4 14.Nbd2 Qe7 15.e4 Nh5 16.Bd1 Nf4 17.Re1=.

9.Ngf3 c5 =+.

9.Nb3 Nf8

10.c5 Bb8 11.Nf3 Bf5 12.0-0 Ng6 13.Re1 Qc7 14.Nfd2 Re7 15.Qc2 e4 16.g3 Ne5 17.de4 =.

10.c5 Bc7 11.Nf3 Ng6 12.0-0 Bf5 13.d4 e4 14.Nfd2 Bb8 15.Re1 Qc7 16.Nf1 Qd7 17.Nfd2+=; 9.Nb3 Nf8 10.Qc2 Bf5 11.c5 Bc7 12.Nf3 Ng6 13.0-0 Qe7 14.Nbd2 Rad8 15.Rae1 Bg4 16.h3 Bd7 17.Rb1 =.

10.Nf3 Rb8 11.0-0 (11.c5 Bc7 12.0-0 Ng6 13.a4 Bf5 14.b5 Qd7 15.d4 e4 16.Nfd2 Bg4 17.Rb1+=; 11.cd5 Nd5 12.0-0 Ng6 13.Qc2 Bg4 14.Nc5 Nh4 15.Nh4 Be2 16.Qe2 Qh4 17.Ne4=; 11.Qc2 Bg4 12.c5 Bc7 13.0-0 Qe7 14.h3 Bf3 15.Bf3 Rbd8 16.Nd2 N8d7 17.e4=; 11.Qd2 Bf5 12.c5 Bc7 13.0-0 Ng6 14.a4 Qd7 15.a5 Qe6 16.Ng5 Qe7 17.Nf3=; 11.Nbd2 Bf5 12.0-0 Ng6 13.Rc1 b5 14.Nb3 Qe7 15.cd5 cd5 16.Nc5 Rec8 17.d4=) 11...Ng6 12.c5 Bc7 13.Nbd2 Qe7 14.Qa4 Ra8 15.Rfe1 Bg4 16.h3 Bf3 17.Nf3 =.

10.Nf3 dc4 11.dc4 e4 12.Ng5 =.

10.Nf3 e4 11.Nfd4 (11.de4 de4 12.Nfd2 N8d7 13.c5 Bc7 14.Qc2 Nd5 15.0-0 Qg5 16.Kh1 Qh6 17.g3–+) 11...dc4 12.dc4 Qc7 13.Qc2 Bd7 14.Rd1 Rad8 15.h3 Be5 16.0-0 Qc8 17.f3 =.

10.Nf3 Qe7 11.0-0 Ng6 12.c5 Bc7 13.d4 e4 14.Nfd2 Bb8 15.Re1 Be6 16.b5 Qd7 17.bc6 =.

10.Nf3 Bf5 11.Nbd2 (11.0-0 Ng6 12.Rc1 dc4 13.Rc4 Qe7 14.Ng5 Rad8 15.Qc2 Nd7 16.Ne4 Nb6 17.Nd6-/+; 11.Nc5 Qe7 12.d4 ed4 13.Nd4 Bg6 14.0-0 Qe5 15.g3 Bc5 16.bc5 dc4 17.Bc4+=; 11.cd5 cd5 12.0-0 Qb6 13.d4 e4 14.Ne5 Ng6 15.Ng6 Bg6 16.Nc5 Rec8 17.Rc1=; 11.Nh4 Be6 12.0-0 Qe7 13.c5 Bc7 14.Nf3 Ng6 15.Nbd2 a5 16.Ng5 Bd7 17.Qc2+=; 11.c5 Bc7 12.0-0 Ng6 13.d4 e4 14.Nfd2 Bb8 15.Re1 Qc7 16.Nf1 Qd7 17.a4+=) 11...Ng6 12.0-0 a5 13.c5 Bc7 14.Qc2 ab4 15.ab4 Qd7 16.Rfe1 Bg4 17.h3 =.

10.Nf3 Bg4 11.0-0= Ng6 12.Nfd2 Be6 13.d4 e4 14.Nc5 Qc7 15.h3 Bf5 16.cd5 cd5 17.Rc1 =.

10.Nf3 Ng6 11.Qc2 (11.0-0 Qe7 (11...Bg4= 12.Nfd2 Be6 13.d4 e4 14.Nc5 Qc7 15.h3 Bf5 16.cd5 cd5 17.Rc1=) 12.Qc2 Bf5 13.c5 Bc7 14.a4 a5 15.ba5 Ba5 16.Na5 Ra5 17.Bc3=) 11...Bf5 (11...Bg4 12.c5 Bc7 13.0-0 Qe7 14.h3 Be6 15.Ng5 Bf5 16.e4 Bd7 17.Rfe1=) 12.h3 (12.c5 Bc7= 13.0-0 Qe7 14.a4 e4 15.de4 Be4 16.Qd1 Ng4 17.Nbd2+=) 12...e4+= 13.Nfd4? (better is 13.de4!? Be4 14.Qd2+= Bf3 15.gf3 Be5 16.Be5 Ne5 17.cd5+=) 13...ed3–+ 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 Nf4 (better is 15...Ne5!? 16.Qc2 Nc4–+) 16.Qf1+= dc4 17.Qc4 Ng2 18.Kf1 Nh4 (18...Ne3 19.fe3 Re3 20.Kf2+=) 19.Nc6= bc6 20.Qh4 Be5 21.Be5 Qd3 22.Kg2 Qd5 23.Kh2 Re5 24.Rhg1 Qd6 (24...Qb3?? 25.Qf6 g6 26.Qe5+-) 25.Kh1 (25.Kg2 Ne4=) 25...Rh5+= 26.Qg3 Qd5 27.Rg2 g6= 28.Nc5 a5 29.Re1 ab4 30.ab4+= Ne4 31.Ne4 Qe4 32.Qg4 Qg4-/+ 33.Rg4 Rh3 34.Kg2 Rh5 35.Rc1 Ra6 36.Rf4 Rb5 37.Kg3 Rab6 38.Rcc4 Kg7 39.Rfd4 h5 40.f4 Ra6 41.Rd7 Rab6 42.Rdd4 Rb7 43.e4 Rc7 44.Rc3 c5 45.bc5 Rbc5 46.Rc5 Rc5 47.e5 Rc3 48.Kg2 Rc7 49.Rd6 Kf8 50.Kg3 Rc1 51.Rf6 Kg7 52.Rd6 Rg1 53.Kf2 Rb1 54.Rd7 Rb6 55.Kg3 Rb3 56.Kg2 Kf8 57.Rd6 Ke7 58.Ra6 h4 59.Kh2 Rf3 60.Rf6 Rg3 61.f5 gf5 62.Rf5 Re3 63.Kg2 h3 64.Kh2 Ra3 65.Rf6 Rb3 66.Rf4 ˝–˝. Dergatschova Daus,Anna (2275) – Montignies,Rainer (2090), 14th Sommerpokal, Recklinghausen GER, 2003.

6.d3 Nbd7

7.Nd2 0-0 8.Ngf3 Re8 9.Be2 a5 (9...e4 10.de4 de4 11.Nd4+=) 10.Qb3 (10.c5 Bc7=) 10...c5 (10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1+=) 11.cd5 (11.ba5 e4 (worse is 11...Ra5 12.cd5 Ra6 13.0-0+/-) 12.Nh4 ed3 (worse is 12...Ra5 13.cd5 ed3 14.Bd3=) 13.Bd3 d4+=) 11...a4 12.Qc2 cb4 (worse is 12...Nd5 13.Ne4 Qc7 14.bc5 Nc5 15.Nd6 Qd6 16.Be5 Re5 17.Ne5+=) 13.ab4 (13.e4 ba3 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 b5+=) 13...Nd5 14.0-0 (14.b5 Qa5+=) 14...N7b6 (14...Nb4 15.Qb1 Nc6 16.Ne4-/+) 15.Ne4 Bb4 (15...Nb4!? 16.Qb1 N4d5-/+) 16.Be5= Qe7 17.Rfb1 (17.Rfc1 Be6+=) 17...Be6+= 18.Bd4 Rec8 19.Qd1 a3 20.Nfg5 Bd7 21.Bh5 g6 22.h4? (22.Be2 Ba4 23.Qf1 Bc2 24.Nf6 Nf6 25.Bf6 Qf8-/+ (25...Qf6?! 26.Rb4 Nd5 27.Ne4=)) 22...Ra5 (better is 22...a2!? 23.Rb2 h6-/+) 23.Bf3 Ba4 24.Qf1 (24.Qe2 Rc6+=) 24...Rc6 (24...h6 25.Nh3+=) 25.Nh3 (25.h5 f5 26.Ng3 Bc2+=) 25...Nd7 26.Nf4 Nf4 27.ef4 Bc2 28.Rc1 Rd5 (28...Bb3!?=) 29.Nf6+= Nf6 30.Bf6 Qd7 Attacking the isolated pawn on d3 31.Bd5 Qd5 32.Be5 (32.Qe2 Rf6 33.Rc2 Rf4 34.Rc4=) 32...Bf8 (32...f6 33.Rc2 Rc2 34.Bf6+=) 33.Qe2 (33.d4 b5 34.Qe2 Be4+=) 33...Ba4 (better is 33...Qd3 34.Qe1 b5-/+) 34.Rc4+/- Bb3 35.Rc6 Qc6 36.h5 Qe6 37.hg6 hg6 38.Qf3 f6 39.Bc3 Bd5 40.Qe3 (40.Qg3!? Qf5 41.Qh4+/-) 40...Qe3+= 41.fe3 b5 (better is 41...f5!? 42.Rb1 Bc5+=) 42.e4 Be6 43.Rb1 (43.Bf6 b4 44.d4+=) 43...b4+= ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1905) – Carrizo,Jos‚ (2095), FICGS, 2016.

7.Nf3 0-0 8.Be2 a5 (8...b6 9.Nc3=) 9.c5= Bb8 10.Nc3 Re8 (10...b5 11.0-0=) 11.0-0 b6 (11...Qc7 12.e4+=) 12.cb6 Qb6 13.Na4 Qb7 (13...Qc7 14.d4 e4 15.Ne5 Ne5 16.de5-/+) 14.Bc3 Qc7 15.g3 (15.ba5? e4 16.g3 ef3 17.Bf3 Ne5–+) 15...Ba7 (15...ab4 16.ab4 Ba6 17.Nc5 Nc5 18.bc5=) 16.d4 (16.ba5 Qd6=) 16...e4 (16...ab4 17.ab4 e4 18.Nd2=) 17.Nh4 ab4 18.ab4 (18.Bb4 Nb8+=) 18...Nf8 19.Nc5 ˝–˝. Benassi,Aspasio (2180) – Carrizo,Jos‚ (2095), FICGS, 2016.

7.Nf3 0-0 8.Be2 Re8 9.0-0 a6 (9...Qe7 10.c5 Bc7 11.Qa4=) 10.Nc3 (10.c5 Bc7=) 10...b5 (10...b6 11.Rc1=) 11.c5 Bc7 12.a4 Bb7 13.ab5 ab5 14.Ra8 Ba8 (14...Qa8 15.Qc2=) 15.Qb3 Nf8 16.Nb1 (16.Ra1 Ne6=) 16...Ng6 (16...Bb7 17.Nbd2=) 17.Nbd2 Bb8 (17...Qb8 18.Ra1=) 18.Ra1 e4 (18...Bb7 19.Qd1=) 19.de4+= (worse 19.Ra8 ef3 20.Nf3 Bh2 21.Kh2 Qa8 22.Bf6 gf6-/+) 19...Ne4 20.Ra8 Bh2 (20...Nd2 21.Nd2 Bh2 22.Kh2 Qh4 23.Kg1 Ra8 24.Nf3+-) 21.Kh2+- (21.Kh2 Qa8 22.Ne4 Re4 23.Nd4+-) 1–0. pierred – jlbaf, net–chess.com, 2017.

7.Nf3 a5 8.c5 Bb8 9.Nc3 0-0 10.Be2 Re8 11.0-0 b6 12.cb6 Qb6 13.Na4 Qb7 14.Qd2 Bd6 15.Qc2 Qb8 16.Rfb1 e4 17.de4 de4 18.Nd4 Bh2 19.Kh1 Ne5 20.Nc6 (20.g3 ab4 21.ab4 Neg4 22.Bg4 Ng4 23.Qc6 Nf2 24.Kh2 Ng4 25.Kg2 Ne3 26.Kf2 Ng4 27.Kg2 Bb7-/+) 20...Nc6= 21.Qc6 Bg4 22.Bf6 Be2 23.ba5 Qd6 24.Qd6 Bd6 25.Bc3 Re6 26.Rc1 Rh6 27.Kg1 Bh2 28.Kh1 Bc7 Exerts pressure on the isolated pawn 29.Kg1 f5 (29...Ba5? 30.Ba5 Bg4 31.Rab1+-) 30.Ra2 Bh2 31.Kh1 Bd3 32.Bd4 (32.Bb4!?=) 32...Ra5-/+ 33.Nc5 Bb5 34.Rb2 Bc6 35.a4 Ra8 (35...Ba4?! 36.Na4 Ra4 37.Rb7=) 36.Rbb1 Kf7 37.Rc2 g5 38.Rc3 Ke7 39.Rcc1 g4 (worse 39...Ba4 40.Rb7 Bc7 41.Kg1+-) 40.Bg7 Rh5 41.g3 Bg3 42.Kg2 Bd6 ˝–˝. forsetinn (2215) – eekan (1965), gameknot.com, 2014.

6.d4 ed4

7.ed4 0-0 8.c5 Re8 9.Be2 Bf4 =+.

7.Qd4 0-0 8.Nf3 dc4 9.Bc4 a5 10.0-0 b5 11.Bb3 Qe7 12.Rd1 Rd8 13.Qh4 Bf5 14.ba5 Ra5 15.a4 ba4 16.Nbd2 Ng4 17.Qe7 Be7 18.Ba4 Nf6 ˝–˝. pierre – Berserk, internet, 2006.

7.Qd4 0-0 8.Nf3 Be6 9.c5 Bc7 10.Bd3 Nbd7 11.Nbd2 b6 12.0-0 Qe7 13.Qh4 h6 14.Nb3 Rfe8 15.Nbd4 bc5 16.Nc6 Qd6 17.Nce5 c4 (17...Ne5? 18.Be5 (18.Ne5?! c4 19.Bc2 Rac8=) 18...Qc6 19.Bf6+-) 18.Bc2 Qa6 19.Nd7 Bd7 20.Rfd1 Rac8 (20...Bd8!? 21.Qd4 Bg4=) 21.Bf6+/- Bd8?? (better is 21...Qf6 22.Qf6 gf6 23.Rd5 Be6+/-) 22.Rd5 (better is 22.Bd8 Rcd8 23.Rd5+-) 22...Bf6+= 23.Qh5 Ba1 24.Rd7 Qa3?? (better is 24...Rf8 25.a4 Qf6+=) 25.Qf7+- Kh8 26.Qg6 Qc1 27.Rd1 Qd1 28.Bd1 Rb8 (28...Bf6 29.Bc2 Kg8 30.Qh7 Kf8 31.Kf1+-) 29.Bc2 Kg8 30.Qh7 Kf7 (30...Kf8 31.Qf5 Kg8 32.Qd5 Kh8 33.Nh4+-) 31.Qf5 (31.Bg6 Kf6 32.Be8 Re8+-) 31...Kg8 (31...Bf6 32.Qd5 Kf8 33.Qc5 Re7 34.Qc4+-) 32.Qd5 Kf8 33.Nh4 Rb6 (33...g5 34.Qf5 Kg7 35.Qh7 Kf6 36.Qh6 Ke7 37.Qg5 Ke6 38.Qg6 Bf6 39.Bf5 Kd6 40.Qf6 Kc7+-) 34.Ng6 Rg6 35.Bg6 1–0. Parry,Andrew – Damasio,Fabio, IECG, 2004.

7.Qd4 dc4 8.Bc4 a5 9.b5 cb5 (9...0-0 10.Nc3 Qe7 11.Qh4=) 10.Bb5 Nc6 11.Qa4 (11.Nc3 0-0 12.Bc6 bc6=) 11...0-0 12.Nf3 Bf5 13.Nbd2 Qe7 14.0-0 Nd7 (14...Rfc8 15.Rfc1=) 15.Rfc1 (15.Bc6 bc6 16.Qc6 Rfc8+=) 15...Nc5= 16.Qc4 (16.Qh4 Nd3 17.Qe7 Be7=) 16...Rfd8 (16...Nd3 17.Qc3 Nb2 A) 18.Bc6? Nd3 (18...bc6?! 19.Qb2 c5 20.Qc3=) 19.Rd1 bc6–+; B) 18.Qb2=) 17.Bc6 (17.Qc3 Qf8=) 17...bc6 18.Nd4 (18.Qc3 f6=) 18...Qf6 19.Nf5 Qf5 (19...Qb2? 20.Nd6 Rd6 21.Ra2+- (21.Qc5?! Qd2 22.h3 a4+=)) 20.Bd4 (20.Qc3 Qg6 21.Nf3 Na4=) 20...Nd3+= 21.Rf1 c5 22.Bc3 Be5 (22...Ne5 23.Qa4=) 23.Rab1 Bc3 24.Qc3 h5 (24...a4 25.Nc4=) 25.Qc2 (25.Nc4 a4=) 25...Ra6 26.Nc4 h4 27.f4 (27.Rfd1 a4+=) 27...h3 (27...Qe4 28.Rfd1=) 28.g3 (better is 28.Rfd1!? Qe4 29.Rb3= (29.gh3?? Rg6 30.Kf1 Qf3 31.Qf2 Qf2)) 28...Qe4= 29.Rbc1 (29.Rfd1 Raa8=) 29...Rb6 (29...Ra7 30.Rb1+=) 30.Rcd1= (worse is 30.Nb6 Qe3 31.Kh1 Nc1–+) 30...Rb3 31.Rd2 Rdb8 32.Re2 (32.Rfd1 a4+=) 32...Qe6+= 33.Na5 Ra3 34.Nc4 Nb4 The backward pawn on e3 becomes a target 35.Qc1 Ra2 (35...Rb3 36.e4+=) 36.Ra2 Na2 37.Qc2 Nb4 38.Qe2 Qe4 39.Ne5 (39.Nd6!? Qd5 40.Rd1+=) 39...Nc2 40.Rc1 (40.Ng4 c4-/+) 40...Nd4 (40...Ne3!? 41.Rd1 f5–+) 41.Qf2 Nb3 (41...Nb3 42.Rd1 c4-/+) 0–1. Cirulis,Ilmars (1905) – Duttagupta,Aniruddha (2030), FICGS, 2015.

7.Qd4 dc4!? 8.Bc4 b5 =.

7.Qd4 c5 8.bc5+= Nc6 9.Qd2 Be5 (9...Bc5 10.cd5 Qd5 11.Qd5 Nd5 12.Bg7+/-) 10.Be5+/- Ne5 11.cd5 Qd5 12.Qd5 Nd5 13.Nd2 Bd7 14.Ngf3 Nf3 15.Nf3 Rc8 16.Rb1 b6 17.cb6 ab6 18.Kd2 Nc3 (18...Bf5 19.Rb2+/-) 19.Rb4 (19.Rb6 Ne4 20.Ke2 Ke7+-) 19...Bf5 (19...Ke7!?+/-) 20.Nd4+- (20.Rb6?! Ne4 21.Ke1 Rc1 22.Ke2 Rc2 23.Ke1 Rc1 24.Ke2 Rc2 25.Ke1 Rc1=) 20...Ne4 21.Ke2 Bg6 22.f3 (22.Rb6 Kd8+-) 22...Nc3 23.Kd2 0-0 24.Bc4 Nb1 25.Rhb1 (25.Rbb1?! Bb1 26.Rb1 Rc4 27.Rb6 Ra8+=) 25...Bb1 26.e4 (26.Rb1?! Rc4 27.Rb6 Ra4+=; 26.Rb6?! Rc4 27.Rb1 Ra8+=) 26...Rc4 27.Rc4 Ba2 28.Rb4 Ra8 (28...Rd8 29.Kc2+-) 29.Rb6 g6 30.Nc2 h5 31.Kc3 Be6 32.Kb2 Rd8 33.a4 h4 (33...Ra8 34.Rb4+-) 34.a5 Ra8 35.a6 (35...Bc4 36.Nb4+-) 1–0. pierre – baldozar, internet, 2006.

7.Bd4 0-0 8.Nf3 dc4 9.Bc4 b5 (9...a5 10.Nc3 ab4 11.Bf6 gf6 12.ab4 Ra1 13.Qa1+=) 10.Ba2= a5 11.0-0 ab4 12.ab4 Na6 (12...Bb4? 13.Bf7 Rf7 14.Ra8+-) 13.Ng5 (13.Nc3!?=) 13...h6 14.Nf7 Rf7 15.Bf7 Kf7 16.Bc5 (16.Nc3!?+=) 16...Be7-/+ 17.Qf3 (17.Qd8 Bd8 18.Nc3 Bc7-/+) 17...Bc5–+ 18.bc5 Qd5 (18...Bb7 19.Rd1 Qe7 20.Nd2–+) 19.Qd5-/+ Nd5 (19...cd5?! 20.Nd2+=) 20.Nd2 Nc3 21.Nf3 (21.Rfe1 Bb7-/+) 21...Bb7–+ 22.Kh1 (better is 22.Nd4–+) 22...Nc5 23.Ra8 Ba8 24.Rc1 (24.Nd2 Bb7–+) 24...b4 (24...N5a4 25.Nd2–+) 25.Ne5 (25.Ra1 Bb7 26.Nd4–+) 25...Ke6 26.Nc4 Bb7 (26...N5a4 27.e4–+) 27.Rc2 (27.f3 Ba6 28.Na5 Bb5–+) 27...Ba6 28.Na5 Bb5 29.Rb2 (29.Kg1 N3a4 30.Rd2 b3 31.Nb3 Nb3–+) 29...Nd3 30.Rd2 c5 31.f3 c4 0–1. Bouvier,Clement (1775) – Etrog,Jonathan (2175), 12e Tournoi de Nol, 2009.

7.Bd4 Be6 8.c5 Be7 9.Nc3 (9.Bd3 b6=) 9...b6 10.Nf3 bc5 11.bc5 Qa5 12.Be2 (12.Qa4!? Qa4 13.Na4=) 12...Bc5=+ 13.Bf6 Qc3?? (better is 13...gf6 14.Kd2 Rg8=+) 14.Bc3+- 1–0. mgriffin – sjonsson (1735), net–chess.com, 2001.

6.d4 e4

7.Nc3 Nbd7 8.Qb3 dc4 9.Bc4 Qe7 10.g3 (10.b5 Nb6=+) 10...0-0 11.h4 Nb6 12.Nce2 (12.Be2!?-/+) 12...Nc4–+ 13.Qc4 Be6 14.Qc2 a5 15.ba5 Ra5 16.Nf4 Bd5 17.Nge2 Ba3 18.Ba3 Ra3 19.Ra3 Qa3 20.0-0 Re8 21.Rb1 Qa6 22.Nc3 Bc4 23.Na4 b5 24.Nc5 Qc8 25.Kg2 h6 26.Rb2 g5 (26...Nd5 27.Nd5 cd5 28.Qd1–+) 27.hg5 hg5 28.Nh3 Qg4 29.Ng1 Kg7 30.Nb7 Rh8 31.Nd6 Qh5 32.Nc4 Qh1 (32...bc4?! 33.Kf1 Qh1 34.f3–+) 33.Kf1 bc4 (better is 33...Rh2!? 34.Qe2 Qg2 35.Ke1 Qg1 36.Qf1 Qf1 37.Kf1 bc4 38.Rc2–+) 34.f4? (better is 34.f3–+) 34...Ng4 35.Qe2 (35.Qc3 Nh2 36.Kf2–+) 35...Nh2 36.Kf2 Nf3! 37.Nf3 ef3 (38.Qf3 Rh2 39.Qg2 Qg2 40.Ke1 Qh1#; < 37...Qf3 38.Qf3 ef3 39.Kf3 gf4 40.Kf4+/-) 0–1. Tas,Arif Emre – Tulay Berkay,Kamber (2115), EU–ch U16, 2004.

7.c5 Bc7 8.b5 0-0 9.Nc3 Bg4 10.a4?? (better is 10.Qb3=+) 10…Bd1–+ (11.Rd1 Ba5–+) 0–1. mgriffin (1665) – jupiter (1780), net–chess.com, 2001.

7.c5 Be7 8.b5 Bg4 9.f3 (9.Qa4 0-0=+) 9...Bf5 (9...ef3 10.gf3 Ne4 11.Ke2-/+) 10.Nc3 0-0 11.a4 (11.g4 Be6 12.g5 Ne8 13.fe4 Bg5=+) 11...Qa5 12.Qb3 Nbd7 13.Bc1 ef3 14.gf3 Rfe8 (better is 14...Ne4!? 15.Bd2 Bh4 (15...Nd2?! 16.Kd2 Bf6 17.Bh3 Bh3 18.Nh3=+) 16.Ke2 Nec5 (16...Nd2?! 17.Kd2 Nf6 18.Bd3 Bd3 19.Kd3=+) 17.dc5 Bd3 18.Kd1 Bf1 19.bc6 bc6 20.Nd5 Qd8–+) 15.Bh3 Bd3 16.Kd2 (16.Bd2 Bc4 17.Qc2 Qc7=+) 16...Bc4 (16...Bb5!? 17.Ba3 Bc4 18.Qb2–+) 17.Qb2-/+ Rad8 18.Kc2 (18.Kd1-/+) 18...a6 (18...Nc5 19.dc5 Bc5 20.Bf5–+) 19.b6? (better is 19.Bd2 Qc7 20.b6=+) 19...Nc5!–+ 20.dc5 Bc5 21.Nd1 d4 22.Bd2 Qb6 23.Qb6 Bb6 24.e4 Bc5 25.Nb2 Be6 26.Nd3 Ba7 27.Be6 Re6 28.Rb1 b5 29.ab5 cb5 30.Ra1 Rc8 31.Kb3 Rec6 32.Rc1 a5 33.Rc6+/- Rc6 34.Ba5 Nd7 35.Ne2 Bb6? 36.Bb6+- Nb6 37.Rc1 Rc4 38.Nb2 Rc1 39.Nc1 Nd7 40.Ncd3 f6 41.Kb4 Kf7 42.Kb5 g5 43.Kc6 Ne5 44.Ne5 fe5 45.Kd6 Kf6 46.Nd3 h5 47.Ne5 g4 48.fg4 hg4 49.Ng4 Kg5 50.Kd5 Kg4 51.Kd4 1–0. clochard (2200) – veera (2245), net–chess.com, 2004.

7.Nd2 Ng4 8.Be2= Qg5 9.h4 Qg6 (9...Qf5 10.Bg4 Qg4 11.Qg4 Bg4 12.f3 ef3 13.gf3=) 10.h5 1–0. Cirulis,Ilmars (1675) – Zemlyanov,Sergey (1775), FICGS, 2015.

7.f3 0-0 8.fe4 (8.c5 Bc7-/+) 8...Ne4 9.Nf3 Nd7 (9...Qe7 10.cd5 cd5 11.Bd3-/+) 10.Nbd2 (10.Bd3 Re8=+) 10...Ndf6 (10...Re8 11.Be2-/+) 11.cd5 cd5 12.Bd3 Re8 13.Ne4? (better is 13.Ne5-/+) 13...de4–+ (13...Ne4?! 14.0-0=+; < 13...Re4 14.Be4 de4 15.Ne5+=) 14.Bb5 ef3 15.Be8 f2! (15...Ne8?! 16.Qf3 Nf6 17.0-0-/+) 16.Kf2 Ne4 17.Kg1 Qe8 18.Qe2 Bd7 19.Rf1? (19.d5–+) 19...Bb5 20.Qf3 (20.Qd1 Bf1 21.Qf1 Rc8–+) 20...Bf1 (20...Nd2!? 21.Qf7 Qf7 22.Rf7 Kf7 23.Kf2–+) 21.Qf1 Qa4 (21...Qc6 22.g3–+) 22.Qe2 (22.Qc1–+) 22…Rc8 0–1. rommeltdf (1925) – pops (2070), net–chess.com, 2002.

7.h3 dc4 8.Bc4 0-0 9.Ne2 Nbd7 10.Nd2 Nb6 11.Bb3 Re8 12.Nc3 Nbd5 (12...Be6 13.0-0+=) 13.Qe2 (13.Nc4 Bc7+=) 13...Nc3 14.Bc3 Nd5 15.Bb2 Qg5 16.g3 Qg6 (16...Bd7 17.Rc1+=) 17.Nc4 Bc7 18.Ne5 Qe6 (18...Be5 19.de5 Be6 20.Bc4+=) 19.Nc4 (19.Rc1 Rd8+=) 19...Qh6 20.h4 Be6 21.Bd1 (21.Nd2 Nf6-/+) 21...Nf6 (21...Rad8 22.Bc2 Nf6 23.Ne5-/+) 22.Ne5 (22.Qc2 Rad8-/+) 22...Rad8 23.Rc1 (23.Bc2 Bd5-/+) 23...Be5 24.de5 Nd7 25.Qc2 (25.Qh5 Qh5 26.Bh5 Bd5-/+) 25...Bd5–+ 26.0-0 Ne5 27.Be5 Re5 28.Be2 Qf6 (28...Qe6 29.Rfd1-/+) 29.Qc5 b6 30.Qc3 Rd6 (30...Qe7 31.Rfd1-/+) 31.Rfd1-/+ h5 32.Bc4 g5 (32...Bc4 33.Qc4 Rd1 34.Rd1-/+) 33.hg5 Qg5 34.Bd5 (34.Kf1 Bc4 35.Qc4 b5-/+) 34...Red5-/+ (worse is 34...Rdd5 35.Qc6 h4 36.Rd5 Rd5 37.Qa8 Kg7 38.Rc8 (38.Qa7 hg3 39.Qf7 Kf7 40.Kf1 Qf5 41.Rc7 Ke6 42.Rc6 Kd7 43.Rf6 Qh3 44.Ke2 Qh5 45.f3 Qh2 46.Kf1 Rd1) 38...Rd1 39.Kg2 h3 40.Kh2+=) 35.Rd4 (35.Rd5 Qd5 (35...Rd5?! 36.Qc6 Kg7 37.Qa8=) 36.Qc2 a6-/+) 35...Rd4 36.ed4 h4 37.Qe3 (better is 37.Re1!? f5 38.Re3-/+) 37...Qe3–+ 38.fe3 Rg6 0–1. Cirulis,Ilmars (1905) – Cermak,Jan (2000), FICGS, 2015.

7.h3 Be6 8.Nd2 Nbd7 (8...0-0 9.c5 Bc7 10.b5=+) 9.c5 Bc7 10.Ne2 (10.Qa4 a6=+) 10...Nf8 (10...0-0 11.Nc3=+) 11.Nc3 Ng6 12.b5 0-0 13.a4 (13.Rb1 Qd7=+) 13...Nh4=+ 14.Na2 Nd7 15.Qe2 Qf6 (15...Qg5 16.g3 Nf5 17.Nb4=+) 16.Rc1 (16.Nc3 Qg5 17.g3 Ng6=) 16...Qg5 (16...Rfb8 17.Qh5=+) 17.g3 Nf5 18.Nb4 (18.bc6 bc6 19.Nb4 Nb8=+) 18...Qh6 (18...cb5 19.ab5 Rfc8 20.Bg2=+) 19.g4 (19.bc6 bc6 20.Nc6 Bg3=) 19...Ne7 20.h4 (20.bc6 Nc6 21.Nc6 bc6=+) 20...Qg6=+ 21.Bh3 (21.g5 Rfe8=+) 21...f5 22.g5 f4 23.h5 Qf7 24.Qf1 (24.bc6!? bc6 25.g6 hg6 26.Na6 Bh3 27.Nc7=+) 24...fe3-/+ 25.fe3 Bg3 26.Kd1 Qh5 27.Kc2 Rf1 28.Be6 Qf7! 29.Bf7 Rf7 30.Rh3 Bc7 31.Rch1 g6 32.Bc3 a5 33.ba6 ba6 34.Kc1 (34.Rh4 a5 35.Na2 Nf5–+) 34...a5 35.Nc2 Nf5 (35...Nf8 36.Rh4–+) 36.Kb2 (36.Rg1–+) 36...Nf8 37.Ka2 (37.Rg1 Ne6–+) 37...Ne6 38.Rg1 Bd8 39.Rh2 (39.Rhh1 Ng5 40.Rg2 h6–+) 39...Bg5 (39...Ng5 40.Rf1–+) 40.Re2 (40.Rh3 Bd8–+) 40...Nh4 (40...Bd8 41.Rh2–+) 41.Nb3 Bd8 42.Ne1 (42.Rh1 Nf3–+) 42...g5 (42...Bc7 43.Rb2–+) 43.Nd2 (43.Rb2 h5–+) 43...Bc7 44.Ng2 Nf5 45.Nf4 (45.Rf2 h5–+) 45...Nf4 46.ef4 Bf4 47.Nb3 (47.Rb1 g4–+) 47...h5 48.Reg2 Kh7 49.Nd2 (49.Rg5 Bg5 50.Rg5 Kh6–+) 49...h4 50.Rg5 Bg5 51.Rg5 Rg8 52.Rg8 Kg8 53.Ba5 (53.Nf1 Nd4! 54.Ne3 h3–+) 53…Nd4 0–1. Foster,Duncan – Flores,Luis (2105), FICGS, 2016.

7.Nc3 0-0

8.Rc1 a6 9.cd5 cd5 10.Nge2 Nc6 11.Ng3 g6 (11...Bg4 12.f3 ef3 13.gf3=+) 12.Be2= h5 13.Nf1 Bd7 14.Nd2 Ne7 15.Qc2 Re8 16.Nb3 b6 17.b5 a5 18.Nd2 Nf5 19.0-0 Rc8 20.Rfd1 Ng4 21.Bg4 hg4 22.Qb3 Be6 23.Ne2 (23.Nd5? Rc1 24.Rc1 Bd5–+) 23...Qh4 24.Nf1 Rc4 (better is 24...Kg7!? 25.Nf4 Bf4 26.ef4 Nd6=+) 25.Rc4+= dc4 26.Qc2 Ne7 27.d5 Nd5 (27...Bd5 28.Nc3) 28.Qe4 Rd8 29.g3 (< 29.Rd5 Bd5 30.Qd4 Kf8=) 29...Qg5 30.Nd4 Bd7 (better is 30...Nf6!? 31.Qc6 Bd5 32.Qb6 Ne4+/-) 31.Nc6+- Bc6 32.bc6 Bc7 33.Qc4 (33...b5 34.Qb5+-) 1–0. pierre – baldozar, internet, 2006.

8.Rc1 a6 9.Be2 dc4 10.Bc4 b5 11.Bb3 a5 12.ba5 Ra5 13.a4 b4 14.Nce2 Re8 15.Ng3 h5 16.Bc4 Nbd7 17.N1e2 h4 18.Nf1 Nb6 Attacks the isolani on a4 19.Bb3 Bb7 20.Nd2 Qd7 21.Nc4 Nc4 22.Bc4 Qf5 23.h3 Rea8 24.Bb3 (24.Ra1 Qg6 25.Qb3 Nd5-/+) 24...Qg6 25.Rg1 Bh2 26.g4 (26.Kf1!?-+) 26...Bg1 27.Ng1 Nd5 28.Qc2 Re8 29.Bd5 cd5 30.Qc7 Qa6 31.Qd7 Rf8 32.Qe7 Ra4 33.Ne2 b3 (33...Qb6 34.Rc7 Ba6 35.Nc1-+) 34.Nc3 Rc4 35.Qh4 (35.Rd1 Rfc8 36.Ra1 Qb6-+ (36...Rc3?! 37.Ra6 R3c7 38.Qd6 Ba6 39.Qa6 Rc1 40.Bc1 Rc1 41.Kd2=)) 35…Rc3! (35...Rc3 36.Rc3 Qa2-+) 0-1. blake507 (2020) - marekt (1995), gameknot.com, 2014.

8.Rc1 dc4 9.Bc4 b5 10.Bb3 a5 11.ba5 Ra5 12.a4 (12.Ra1 Nbd7-/+) 12...Na6 13.ab5 Nb4 14.Bc2 (14.Bc4 Be6 15.Be2 Na2 16.Na2 Ra2–+) 14...cb5–+ 15.Ne4 (better is 15.Nge2!? Qe7 16.Ng3–+) 15...Ra2 16.Nd6 Qd6 17.Bc3 (17.Rb1 Qc6 18.Bb3 Qg2–+) 17...Nc2 18.Rc2 Rc2 19.Qc2 Qc6 20.Ne2 b4 21.0-0 (21.f3 Ba6 (21...bc3?! 22.Qc3 Qb6 23.0-0–+) 22.Qb3 Be2–+) 21...Bb7 (21...bc3?! 22.Qc3 Qb5 23.Ng3–+) 22.f3 Nd5 (22...bc3?! 23.Qc3 Qb5 24.Nf4-/+) 23.e4 (23.Ra1 Rc8–+ (23...bc3?! 24.e4-/+)) 23...Nc3 (worse is 23...bc3 24.ed5 Qc4 25.Rd1+=) 24.Nc3 bc3 (worse is 24...Qc3 25.Qc3 bc3 26.Kf2–+) 25.Rb1 Ba6 26.d5 Qc4 27.Kh1 (27.g4 Rc8 28.Kg2 Qd4–+) 27...Bb5 (27...Rc8 28.Rc1–+) 28.Rc1 (28.Ra1 Qc5–+) 28...Rc8 29.Qd1 (29.d6–+) 29...c2 30.Qd2 Qd3 31.Qe1 Rb8 (31...Rb8 32.h3 Be8 33.Rc2 Qc2–+) 0–1. blake507 (1980) – condoru (2065), gameknot.com, 2014.

8.Rc1 dc4 9.Bc4 Qe7 10.Nge2 (10.d5 Rd8=+) 10...b5 (10...a5 11.ba5 Ra5 12.Qc2=+) 11.Bb3 a5 12.ba5 Ra5 13.Nb1 (13.a4=+) 13...Bb7 (13...Be6!?-/+) 14.Ng3= g6 (14...b4 15.ab4 Bb4 16.Bc3=) 15.0-0 (15.Qd2 Ra6=) 15...Nbd7 16.Qc2 (16.Bc2 Rd8=) 16...c5 17.dc5 (17.Bc3 Ra6 18.dc5 Nc5=+ (< 18...Bc5 19.Bf6 Rf6 20.a4=)) 17...Nc5 18.Qc3 Rfa8 19.Rfd1 Nb3 20.Qb3 Be5 (20...Nd7 21.Qc3 f6 22.Qd4+=) 21.Be5 Qe5 22.Rd4 Qe7 23.h3 Re8 24.Qb2+= Qe5 25.Nc3 Bc6 26.Qb4 Ra6 27.Rcd1 Raa8 28.Rd6 Rec8 29.R6d2 Rab8 30.Rd4 Re8 31.Nge2 Rec8 32.Qb3 Kf8 33.Rb4 Rd8 34.Rd8 Rd8 35.Nd4 Rc8 36.Qb2 Nd5 37.Nd5 Bd5 38.Rb5 Rc4 39.g3 Qd6+/- 40.Rb8 Ke7 41.Rh8 h5 42.Qb5 Kf6 43.Kh2 Kg7 44.Qe8+- Kf6 45.Rh7 Be6 46.Qg8 Bd5 47.Qh8 Ke7 48.Rh5!! Rd4 49.Re5 Be6 50.ed4 Kd7 51.Ra5 Qb6 52.Qa8 Qd4 53.Qb7 Kd6 54.Ra6 Ke5 55.Qb8 (55...Kd5 56.Qd6 Kc4 57.Ra4 Kb3 58.Qd4 Bd7 59.Rb4 Kc2 60.Rb2 Kc1 61.Qd2#) 1–0. Hess,Helmut – Saarikoski,Keijo, corr ICCF EU/M99, 2001.

8.Rc1 Be6 9.cd5 cd5 10.Nb5 Nc6 11.Nd6 Qd6 12.Ne2 Rfc8 13.Nc3 Bg4 14.Be2 Be2 15.Qe2 Ne7 16.0-0 a6 17.f3 ef3 18.Qf3 Qe6 19.Rce1 Ne4 20.Ne4 de4 21.Qg3 f6 22.Qf2 Qb3 23.Re2 Rc6 24.Rc1 Rac8 25.Rc5 b6 26.Rc6 Rc6 (worse is 26...Nc6 27.Qf5 Rf8 28.Rf2+/-) 27.h3 b5 28.Kh2 h6 29.Qf1 Kf7 30.Qe1 Nf5 (30...g6 31.g4-/+) 31.Qf2+= Ne7 32.Kg1 (32.Qe1 g6 33.Qg3-/+) 32...g6-/+ 33.g4 Nd5 34.Kh2 Qd3 35.h4 Nc3 36.Bc3 Rc3 (36...Qc3 37.Qf4 Qa3 38.Qh6 Qb4 39.Qh7 Kf8 40.Qg6 Qd6 41.Kg2+/-) 37.h5 0–1. blake507 (1965) – hahaha (2000), gameknot.com, 2014.

8.Qc2 a6 9.c5 Bc7 10.Nge2 =+.

8.Qc2 Nbd7 9.Nge2 Re8 (9...a6 10.c5 Bc7 11.Nf4=+) 10.cd5= cd5 11.Nb5 Nb6 (11...Bb8 12.Rc1=+) 12.Nd6 Qd6 13.Nc3 (13.Rc1 Bg4=) 13...a6 (13...Bd7 14.Be2=) 14.b5 (14.h3 Be6=+) 14...Bd7 15.a4 (15.ba6 ba6 16.Rc1 Rec8=+) 15...Rec8 (15...ab5 16.Nb5 Bb5 17.Bb5=+) 16.Ba3 (16.ba6 ba6 17.Ba3 Qc6=) 16...Qc7 (16...Qe6 17.ba6 Ba4 18.Qd2 ba6 19.Bc5-/+) 17.Bc5 a5 (17...ab5!? 18.Bb5 Bb5 19.Nb5 Qd7-/+) 18.Rc1= Be6 19.h3 (19.Be2 Nfd7 20.Bb6 Nb6=) 19...Nbd7 (19...Nfd7 20.Be7=) 20.Ba3 Nf8 (20...Qb6 21.Be2=) 21.Be2+= Ng6 22.Qb2 Qd8 23.Kd2 Ne8 24.b6 Nf8 25.Bf8 Kf8=+ 26.Nb1 Nd6 27.Rc5 Rc5 28.dc5 Nc4 29.Bc4 dc4 30.Qd4 Qe7 31.Ke2 Rd8 32.Qe5?? (better is 32.Qe4 f5 33.Qf3=+) 0–1. Wilk,Krzysztof – Muzik,Martin, Rail, 2003.

8.c5 Bc7 9.f3 (9.Nge2 Bg4+=) 9...Nh5 (better is 9...Re8!? 10.f4 g5–+) 10.g3+= Nf6 11.f4 (11.fe4 de4 12.Qd2 Ng4+=) 11...b6 (11...Bg4 12.Be2 Qc8 13.h3-/+) 12.Nh3 Bg4 13.Qd2 Qc8 (13...bc5 14.dc5 Bf3 15.Bg2+=) 14.Nf2+= Bf3 15.Rg1 (15.Bh3 Qa6 16.b5 cb5+=) 15...Ng4 (15...bc5 16.dc5 Rd8+=) 16.Ng4 Bg4 (16...Qg4 17.b5+=) 17.Be2 (17.b5 Qe6=) 17...bc5 (17...Be2 18.Qe2 Qe6 19.Rg2+=) 18.bc5 (18.dc5 Be2 19.Ne2 Nd7=) 18...Ba5 (18...h5 19.Bg4 Qg4 20.Qe2+=) 19.Qc2 (19.Rb1 Be2 20.Qe2 Qh3+=) 19...Be2 20.Ke2 (20.Qe2 Nd7-/+) 20...Qa6 (20...Qh3!? 21.Kf2 Qh2 22.Rg2 Qh6-/+) 21.Kf2+= Qc8 22.Ne2 (22.Ke2 Qh3 23.Kf2 Qh2 24.Rg2 Qh6-/+) 22...Nd7 (22...Qg4 23.Bc3 Qf3 24.Ke1 Bc3 25.Qc3-/+) 23.g4 (better is 23.Qa4!? Bd8 24.Kg2+=) 23...Nf6-/+ 24.h3 h5 25.f5 (25.Qa4 Rb8 26.Qa5 Rb2-/+) 25...Bc7 26.Raf1 hg4 27.hg4 Ng4! 28.Rg4 Qf5 29.Rf4 Bf4 30.Nf4 g5 (30...Rab8 31.Rg1 g5-/+) 31.Rg1? (better is 31.Ke1!? f6 32.Qg2+=) 31...f6-/+ 32.Ke1 Kf7 33.Ne2 Rh8 34.Qa4 (34.Ng3 Qf3 35.Nf1 Rab8–+) 34...Qd7 (34...Rh2 35.Qd1 Qf3 36.Rf1–+) 35.Bc3 Rh2 36.Kd1 Rah8 37.Be1 (37.Qa6 R8h3 38.Bd2 Rf3–+) 37...Qb7 38.Qb4 Qa6 39.Qb2?? (39.Nc1–+) 39...Qd3 40.Kc1 Re2 (40...Re2 41.Bd2 Rb8–+) 0–1. scheveloper (1625) – zrenjanin (1970), gameknot.com, 2010.

8.cd5!? cd5 9.Nb5 =+.

8.cd5 cd5 9.Rc1 a5 10.b5 Nbd7 11.Be2 Qe7 (11...Nb6 12.a4-/+) 12.Qb3 (12.Nh3 Nb6 13.Nf4 Ba3 14.Ba3 Qa3–+) 12...Nb6 13.Na4 (13.a4 h6-/+) 13...Na4–+ 14.Qa4 Be6 15.Bd1 (15.Nh3!? Bh3 16.gh3 Qe6–+) 15...Nd7 16.Qb3 a4 17.Qa2 Nb6 18.Ne2 Nc4 19.Ra1 (19.Rc4 dc4 20.Nc3 Rfc8–+) 19...Rfc8 20.0-0 Qd7 21.Bc1 Qb5 22.Nf4 Bf5 23.Be2 Bf4 24.ef4 Qb3 25.Qb1 (25.Qb3 ab3 26.Rb1–+) 25...Ra6 26.Bh5 (26.Be3 Rac6 27.Bc4 dc4–+ (27...Qc4?! 28.Qb7 Qd3 29.Rfb1=+)) 26...Rb6 27.Qa2 Qc3 28.Be2 e3 29.Bc4 ef2 (worse 29...Rc4 30.fe3 h5 31.h3–+; 29...Qc4?! 30.Be3 Qb3 31.Qd2-/+) 30.Rf2 Qd4 31.Bb2 (31.Bd5?? Rc2 32.Qc2 Bc2–+) 31...Qc4 32.Qc4 dc4 (worse 32...Rc4 33.Rd1 Be4 34.Re2–+) 33.Rc1 Rb3 34.Rd2 Bd3 35.Kf2 (35.Rc3 Re8–+) 35...c3 36.Rd3 Rb2 37.Ke1 (37.Ke3 Rb3 38.Rd7 Kf8–+) 37...Rb3 38.Rd7 Kf8 39.g4 (39.Ke2 Ke8 40.Rd5 Ra3–+) 39...Ra3 40.Ke2 (40.Rd3 Rc4–+) 40...b5 41.Rb7 (41.Rcd1 Ra2 42.Kd3 Rh2–+) 41...Rb3 42.Kd3 (42.h4 a3 43.h5 b4–+) 42...b4 43.Rc2 (43.Ra7–+) 43...Rb2 44.Rc1 Rd2 45.Ke3 Re8 46.Kf3 Rd3 47.Kf2 b3 48.h4 c2 49.Rc7 Rd2 50.Kf3 (50.Kf1 b2 51.R7c2 Rc2 52.Rb1 Rc1 53.Kf2 Rb1 54.h5 Rbe1 55.Kg3 R8e3 56.Kh4 Rh1 57.Kg5 f6 58.Kf5 b1Q) 50...b2 51.R7c2 Rc2 52.Rb1 (52.Rd1 Rc1 53.Rd2 b1Q 54.Kf2 Qb6 55.Kf3 Qg1 56.Re2 Rc3 57.Re3 Rce3) 52…Rc3 (52...Rc3 53.Kg2 a3 54.f5 Re2 55.Kf1 a2 56.Rd1 a1Q 57.Ke2 Qd1 58.Kd1 b1Q 59.Ke2 Qb2 60.Kf1 Rc1) 0–1. David Lonsdale (2330) – Panza (2520), ChessWorld.net, 2010.

8.cd5 cd5 9.Rc1 a6 10.Nge2 Be6 11.Ng3 Ng4 12.Be2 Qh4 13.Bg4 Bg4 14.Qd2 Be6 15.0-0 Nd7 16.Rfe1 Nb6 17.Qc2 (17.Qe2 f5–+) 17...Nc4 18.Qb3 b5 19.Ra1 f5 20.Nce2 g5 21.Rac1 (21.Nc3–+) 21...f4 22.ef4 gf4 23.Rc2 (23.Nf1 f3 24.Neg3 fg2 25.Kg2 Rf3–+) 23...e3 24.Nf4 Bf4 25.Rce2 Rf6 26.Re3 (26.fe3 Bg3 27.hg3 Qg3–+) 26...Be3 27.Re3 Ne3 28.Qe3 Re8 29.Nf1 Bd7 30.Qd2 Rg6 (31.Ne3 Bh3–+) 0–1. Scarian – marekt, internet, 2005.

8.Nge2 dc4-/+ 9.Ng3 b5 10.Nge4 Bf5 (10...Re8 11.Qf3 Ne4 12.Ne4=+) 11.Nd6= Qd6 12.Be2 Nbd7 13.Qd2 Nb6 (13...Rfd8 14.Rd1=) 14.f3= Bg6 (14...Be6 15.e4 Qe7 16.Qg5=) 15.e4+= Nfd7 16.f4 f6 17.Bf3 (17.a4 a6+=) 17...Rad8 (17...Rfe8 18.0-0=) 18.0-0+= Rfe8 19.Rad1 Na4? (better 19...Bf7!?+=) 20.Na4+- ba4 21.f5 Bf7 22.Qc2 Nb6 (better 22...Qb8+-) 23.e5 fe5 (23...Qe7 24.e6 Be6 25.fe6 Qe6 26.Rf2+-) 24.de5 Qh6 25.e6 Bh5 (25...Qe3 26.Kh1 Be6 27.fe6 Qe6+-) 26.Bc1 g5 27.Bh5 Qh5 28.Rd8 Rd8 29.f6 Nd5 30.Qf5 Qg6 31.e7 Re8 (31...Ra8 32.f7 Kh8 33.Bb2 c3 34.Qe5 Nf6 35.f8Q Rf8 36.ef8Q Qg8 37.Qef6) 32.f7 (32.f7 Qf7 33.Qf7 Kh8 34.Qf8 Rf8 35.ef8Q) 1–0. Panza (2730) – BAILEY 1979 (2015), ChessWorld.net, 2005.

8.Nge2 dc4-/+ 9.Ng3 Bg3 10.hg3 Be6 11.Qc2 Bd5 12.0-0-0 (12.Rc1 a5=+) 12...b5 13.g4 h6 (13...Ng4 14.Ne4 h6 15.Qe2-/+) 14.g5 hg5 15.f4? (15.Nd5 cd5 (15...Nd5?! 16.Qe4 Nf6 17.Qf5=; 15...Qd5?! 16.Bc3-/+) 16.Bc3 Nc6–+) 15...g4 (better is 15...gf4 16.ef4 a5–+) 16.g3 Re8 (better is 16...g6 17.Qh2 Nh5-/+) 17.Rh4? (17.Qh2 Kf8 18.Qh8 Ke7 19.Qg7 a5-/+) 17...g6 18.Qh2-/+ Kg7 19.Bg2 Rh8 20.Rh1 Na6 21.Rh6=+ Nh5 22.Rh8+= Qh8 23.Qh4 Qc8 24.Nd5 cd5-/+ 25.Qg5 Kf8 26.Qd5= c3 27.Ba1 Nc7 28.Qc5 Kg8 29.Be4 Ne6 30.Qe5 f6 31.Qd6 Ng3? 32.Ba8+- Nh1 33.Bh1 Qc4 34.Bd5 Qf1 35.Kc2 Qe2 36.Kc3 Qe3 37.Kc2 Qe2 38.Kb1 Qd3 39.Ka2 Qc2 40.Bb2 Qd2 (40...Kg7 41.Be6 Qb2 42.Kb2 g5 43.Qe7 Kg6 44.Qe8 Kg7 45.Qg8 Kh6 46.Qh8 Kg6 47.f5#) 1–0. Dutschak,Hauke – Musch,Jochen, FRG–chT U18 Germany, 1989.

8.Nge2 Bg4 9.c5 Bc7 10.h3 Bd7 11.Qa4 a5 12.b5 b6 13.Rc1 Re8 14.Qb3 bc5 15.dc5 Be5 16.a4 Be6 17.Nd4 0–1. Baroin,Bernard (2065) – Korchut,Adam (2090), IECG, 2006.

7.Nd2 0-0

8.Rc1 Be6 9.cd5 Bd5 10.Nc4 =+.

8.Rc1 Bg4 9.Qc2 (9.Be2 Be6=+) 9...a5 (9...Nbd7 10.f3 Bf5 11.c5=+) 10.c5 Bc7 11.ba5 (11.b5 cb5 12.Bb5 Bd7=) 11...Ra5 12.Ne2 Nbd7 (12...Re8 13.Rb1=+) 13.h3 Be6 14.Nf4 (14.Nc3 Re8=+) 14...Re8 (14...Bf4 15.ef4 Qc7 16.Qc3=+) 15.Ne6= Re6 (15...fe6 16.Nb3 Ra4 17.Be2=) 16.Nb3 Ra8 (16...Ra4 17.Be2=) 17.Be2 b5 18.cb6 Bb6 19.0-0 Qe7 (19...Bc7 20.Ra1=) 20.Ra1 Bc7 21.Rfc1 Ne8 (21...Ra4 22.Nc5 Nc5 23.Qc5=) 22.a4+= Rg6 23.Kh1 (23.a5 Qh4 24.Kf1 Qg5=) 23...Rh6 (23...Qg5 24.g3=) 24.Bf1 g5 (24...Qd6 25.g3+=) 25.Ba3 Qf6 26.Nc5 Nc5 27.Qc5 (< 27.dc5 Be5 28.Ra2 g4-/+) 27…g4?? (better is 27...Qg7+=) ˝–˝. Woschkat,Karl_Heinz – Kessler,Juergen, DESC, 1999.

8.Be2 +=.

8.h3 dc4 9.Nc4 Bc7 10.Ne2 b5 11.Ne5 +=.

8.h3 dc4 9.Nc4 Bc7 10.Ne2 Nd5 11.Nc3= Nc3 12.Bc3 Be6 13.Qc2 Bd5 14.a4 (14.Be2 Nd7+=) 14...Nd7 15.b5 (15.Be2 f5+=) 15...Qg5 (15...cb5 16.ab5 Qg5 17.Bb4+=) 16.Bb4 (16.bc6 Bc6 17.Bb4 Rfc8+=) 16...Rfc8 17.h4 (17.bc6 Bc6 18.Qd1 a5+=) 17...Qf6-/+ 18.bc6 bc6 (18...Qc6 19.Rc1-/+) 19.Rd1 Rab8 20.Qd2 (20.Ba3 Rd8+=) 20...Qe6 (20...Qe6 21.Rc1 Bd8-/+) 0–1. Cirulis,Ilmars (1905) – Jabot,Daniel (1975), FICGS, 2015.

8.h3 dc4 9.Nc4 Bc7 10.Ne2 Nd5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Be6 13.Qc2 Re8 14.a4 (14.Be2 Nd7=+) 14...Nd7 15.b5 (15.Rc1 Bd5=+) 15...cb5 16.ab5 Rc8 (16...Nf6!?=+) 17.Ra7= Bb8 (17...Bd5 18.Be2+=) 18.Ra4+= Qg5 (better 18...Qh4+=) 19.Qd1 (better 19.Qe4 Qb5 20.Rb4+-) 19...Bc4-/+ (worse 19...Qb5 20.Ra5 Qa5 21.Ba5 Bc4 22.Bc4 Rc4 23.0-0+-) 20.Rc4 Rc4 21.Bc4 Qg2 22.Rf1 Nb6 23.Bb3 Rc8 (23...Qh3 24.Rg1=+) 24.Bb4 (24.Bb2 Nc4 25.Bc4 Rc4-/+) 24...Qg5 (24...Qh3 25.Qb1 Qg4 26.Bc5-/+) 25.Qb1 (25.Qe2 Qf5=+) 25...Qf5 (25...Qb5 26.Bd2 Qc6 27.Rg1-/+) 26.Rg1 (26.Bc5 Nd7 27.Bc2 Re8-/+) 26...Nd5 (26...Qb5 27.Ba2 Qc6 28.Rg5=+) 27.Bc5=+ b6 (27...Bc7 28.Qa1=+) 28.Bd5 Qd5 (28...bc5 29.Be4 Qh5 30.Bf5+-) 29.Bb6 Bd6 30.Kf1 (30.Rg4 f5 31.Rg5 Rc3-/+) 30...Qf5 (30...Qh5 31.Bc5 Qh3 32.Ke1-/+) 31.Bc5 (31.Qb2 Qh5 (31...Qh3?! 32.Ke1–+) 32.d5 Be5–+) 31...Qh3-/+ 32.Ke1 Bc5 33.dc5 Rc5 34.Qe4 g6 (34...Qc8 35.Qg4 Qg4 36.Rg4 Rb5 37.Ke2-/+) 35.Rg4=+ Rc1 36.Kd2 (36.Ke2 Qf1 37.Kf3 Qb5 38.Rh4–+) 36...Rc8 (36...Qf1 37.Qe8 Kg7 38.Qe5 f6 39.Qe7 Kh6 40.Qf8 Kh5 41.Rh4 Kh4 42.Qh6 Kg4 43.Qf4 Kh5 44.Qh2 Kg5 45.Qf4 Kh5 46.Qh2 Kg4 47.Qf4 Kh5=) 37.Rf4 Rd8 (37...Qf1 38.Qe7 Rf8 39.b6=) 38.Ke1= Qh2 (38...Qh5 39.Qa4=) 39.Rg4 Qh5 (better 39...Qc7 40.Qc6 Qa5 41.Kf1 Rb8=) 40.b6 (better 40.Qa4!?=) 40...Qa5-/+ 41.Qb4?? (better 41.Kf1 Rd1 42.Kg2 Qb6 43.Rf4-/+) 41...Qa1 42.Ke2 (42.Qb1 Qb1 43.Ke2 Qd1) 42…Qd1 0–1. Foster,Duncan – Sorbi,Luca (1985), FICGS, 2016.

8.h3 Bc7 9.Ne2 dc4 10.Nc4 Nd5 11.Nc3 f5 12.Nd5 cd5 13.Ne5 f4 (13...Be6 14.Bb5=) 14.ef4 Rf4 15.Be2 (15.Rc1 Nd7=) 15...Nc6 16.0-0 (16.Rc1 Ne5 17.de5 Be6=) 16...Be6 17.Rc1 Qg5 18.Bg4 Bg4 19.Ng4 h5 (19...Bd6 20.Rc6 bc6 21.Bc1=) 20.Ne5 Raf8 (20...Be5 21.de5 Rd8 22.e6=) 21.Qd2 (21.Qb3 Qf5 22.Qd5 Kh7=) 21...R8f6 (21...Be5 22.de5 Rd8 23.e6=) 22.Rc3 (22.Rc5!?+=) 22...Kh7= (worse is 22...Ne5 23.de5 Be5 24.Qd5 Kh7 25.Rc8+/-; 22...Be5?! 23.de5 Ne5 24.Qd5 Kh7 25.Qb7=) 23.Bc1 (23.Nc6 bc6 24.Bc1 Rg6+=) 23...Ne5+= 0–1. Cirulis,Ilmars (1905) – Bukharin,Alexey (1895), FICGS, 2015.

7.cd5 cd5

8.Bb5 Nc6 9.Nc3 0-0 =+.

8.Bb5 Nc6 9.Nc3 a5 10.ba5 Bd7 11.Qe2 Qa5 12.Bc6 Bc6 13.Nh3 0-0 14.0-0 Qc7 15.g3 Ra5 16.Nf4 Rfa8 17.Rfc1 Qe7 18.Re1 Ba3 19.Ba3 Ra3 20.Qb2 g5 21.Ra3 Qa3–+ 22.Qa3 Ra3 23.Nfe2 Kf8 24.Nb1 Rb3 25.Nec3 b5 26.Na4?? ba4 0–1. mgriffin (1630) – purplekiller (2240), net–chess.com, 2001.

8.Bb5 Nc6 9.Ne2 0-0 10.0-0 Bh2 11.Kh2 Ng4 12.Kg3 Qg5 13.f4 ef3 14.Rg1 fe2 15.Qe2 Ne3 16.Kf2 Re8 (17.Rc1 Ng4 18.Ke1 Re2 19.Be2 Nd4–+) 0–1. Bendig,Frank – Sternik,Ryszard, corr SOK, 1995.

8.Nc3 0-0 9.Bb5 a5 10.Qa4 Bd7 11.Bd7 Nbd7 12.ba5 Ra5 13.Qb3 Qb6 14.Qb6 Nb6 15.Nge2 Nc4–+ 16.Rb1 b5 17.f3 Ne3 18.Kf2 Nc4 19.fe4 de4 20.h3 e3 21.Ke1 Ba3 22.Ba3 Na3 23.Rb2 b4! 24.Nd1 Nd5 25.Ne3 Ne3 26.g4 Nac4 27.Rb1 f5 0–1. mgriffin (1630) – purplekiller (2240), net–chess.com, 2001.

8.Nc3 0-0 9.Rc1 a6 10.Nge2 Bg4 11.h3 Bh5 12.g4= Bg6 13.g5 Nfd7 14.Nd5 Qg5 15.Ndf4 Nc6 16.Rg1 Qd8 17.Qc2 Nf6 18.Ng6 hg6 19.Qb3 Kh7 20.Bg2 Qe7 21.Nc3 Rab8 22.Nd5 Nd5 23.Qd5 f5 24.Qc4 Rfc8 25.Qe2 b5 26.f3+/- Qh4 27.Kd1 ef3 28.Bf3 Ne7 29.Rc8 Rc8 30.Rf1 Rc4 31.Qd3 Kg8 32.e4 Qh3? 33.e5+- Qh2 34.Be2 Bc7 35.Qf3 Rc6?? 36.Rh1 Be5 37.de5 (37...Qh1 38.Qh1+-) 1–0. Robert Edward (1850) – chessotka (1660), internet, 2006.

8.Nc3 a5 9.Qa4 Bd7 10.b5 Be6 11.Nge2 Nbd7 12.Ng3 Nb6 13.Qc2 Ng4 14.Be2 Rc8 15.Rc1 Qh4–+ 16.Bg4 Qg4 17.0-0 Nc4 18.a4?! Bg3 19.hg3 h5 20.f3 ef3 21.Rf3 h4 22.Ne2 h3 23.Rf4 Qg5 24.Ba3 hg2 (25.Qd3 Na3 26.Rc8 Bc8–+; 24...Na3?! 25.Qc8 Bc8 26.Rc8 Ke7 27.Rh8 hg2 28.Kg2=) 0–1. Robert Edward (1870) – pierre (2095), internet, 2006.

8.Ne2 0-0 9.Nbc3 Nc6 10.Nc1 Bg4 11.Be2 Be2 12.N1e2 Rc8 13.Rc1 a6 14.0-0 b5 15.Qb3 Re8 16.g3 Ne7-/+ 17.a4 Qd7–+ 18.ab5 Qh3 19.f3 ef3 20.Rf3 Ng4 21.Rf2 Nf2 22.Kf2 Qh2 23.Ke1 Nf5 24.Nd5 Rc1 25.Bc1 Bg3 26.Ng3 Qg3 (27.Kd2 Nd4–+) 0–1. thedesertfox (1750) – jromero (2550), net–chess.com, 2004.

6.cd5 cd5

7.Nc3 0-0 8.Bb5 a6 9.Ba4 b5 10.Bb3 Bb7 (10...d4 11.Nd5 Bb7 12.Nf6 Qf6 13.Qg4=+) 11.d4=+ ed4 12.Qd4 Nc6 13.Qd1 d4 14.ed4 Re8 (better is 14...Nb4!? 15.Nge2 Nbd5–/+ (< 15...Bg2 16.Rg1+=)) 15.Nge2= Ng4 (15...Bc7 16.0-0=) 16.h3 Qh4 17.0-0 Bh2 18.Kh1 Bc7 19.Ne4?? (better is 19.d5 Rad8 20.Kg1=) 19…Re4–+ (20.Bc2 Re7–+) 0–1. mgriffin (1815) – alexp (2175), net–chess.com, 2001.

7.Nc3 0-0 8.Bb5 a6 9.Ba4 b5 10.Bb3 Bb7 (10...d4 11.Nd5 Bb7 12.Nf6 Qf6 13.Qg4=+) 11.d4=+ ed4 12.Qd4 Nc6 13.Qh4 (13.Qd1 d4 14.ed4 Nb4–/+) 13...Ne5 (better is 13...d4 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 Re8–/+) 14.Nf3?? (better is 14.Rd1=+) 14...Nd3–+ 15.Ke2 Nb2 16.Rab1 Nc4 17.Ra1 Ne5 18.Ne5 Be5 19.Rac1 d4 20.ed4 Bd4 21.Rhd1 Qe7 22.Kf1 Bc3 23.Rc3 Rad8 24.Rcd3 Rd3 25.Rd3 Qe5 26.h3 Rc8 0–1. rommeltdf (1660) – johnrivera, net–chess.com, 2002.

7.Nc3 0-0 8.Bb5 a6 9.Ba4 d4 10.Nb1 b5 11.Bb3 Nc6 12.Nf3 Bg4 13.h3 Bh5 14.g4 Bg6 15.Nh4 Be4 16.f3 Bd3 17.ed4? (better is 17.Nf5!?–/+) 17...ed4 18.Kf2?? (18.Nf5–+) 18…Ne4 (19.Kg2 Qh4–+) 0–1. mgriffin (1810) – kwilliams (1915), net–chess.com, 2001.

7.Nc3 0-0 8.Nb5= Nc6 (8...a5 9.Rc1 Bg4 10.f3=) 9.Nd6 Qd6 10.b5 Ne7 11.h3 (11.Nf3 e4 12.Nd4 Bd7=) 11...Be6 (11...Bf5 12.d4 e4 13.Bc3=) 12.Nf3 Nd7 13.Bc3 Rfe8 14.Bb4 (14.d4 e4 15.Ne5 Nb6=) 14...Qb6 15.d4 e4 16.Nd2 Nf5 17.Be2 (17.Qa4 Rec8=) 17...Rec8 (17...Nh4 18.Bf1=) 18.Nb3 (18.0-0 a6 19.ba6 ba6=) 18...Qd8 19.g3 (19.0-0 a5 20.ba6 ba6=) 19...a5 (19...Rc7 20.g4 Nh4 21.Bd6=+) 20.ba6= ba6 21.Qd2 Qb6 22.Kf1 Nd6 23.Na5 (23.Bd6 Qd6 24.Qb4 Qf8=+) 23...Qb8 (23...Nc4 24.Nc4 dc4 25.d5=+) 24.Kg2= Nb6 25.Bd6 (25.Bc5 Ndc4 26.Nc4 Nc4=+ (< 26...dc4 27.Rab1 c3 28.Qc3+-)) 25...Qd6=+ 26.Nb7 Qc6 (26...Qe7 27.Nc5=) 27.Nc5 Nd7 ˝–˝. De Somma,Gaetano – Schmidt,Torsten (2465), corr W–Cup12 Gr026, 2000.

7.Nc3 a6 8.Nf3 0-0 9.Be2 Qe7 10.0-0 Be6 11.Ng5 Nc6 12.Qc2 h6 13.Ne6 fe6 14.Rac1 Rac8 15.Qg6 Qe8 (15...e4!? 16.f4 ef3 17.Bf3 Ne5=+) 16.Qe8= Rfe8 17.Na4 Nd7 18.Bh5 Rf8 19.Bg4 Rce8 20.Rc2 (20.Nc5 Bc5 21.bc5 Na5=) 20...Nf6 (20...e4 21.Rfc1 Nce5 22.Be2=) 21.Be2+= Ne7 22.Rfc1 Nd7 23.d3 Rc8 24.Bg4 Kf7 25.Nc5 Nc5 (25...Bc5 26.bc5 Rc6 27.Be2+=) 26.bc5 Bb8 27.a4 Nc6 28.Ba3 Rfe8 29.Rb1 Re7 30.Rcb2 Rcc7 31.Be2 Ba7 32.Rc2 g6 ˝–˝. Aubertin,Tim (1740) – Fleckner,Hans (2040), Saarlouis op 7th, 2004.

7.d3 0-0 8.Nf3 Nc6 9.b5 e4 (9...Qb6 10.Bc3 d4 (10...Qb5? 11.d4 Qb6 12.de5+-) 11.bc6 dc3 12.cb7 Bb7 13.Nc3 Qa5–+) 10.de4+= de4 11.bc6 ef3 12.Qf3 Bg4? (better is 12...bc6 13.Bf6 Qf6 14.Qf6 gf6+=) 13.Bf6+- Bf3 (13...Qc8 14.Qd5 gf6 15.Be2+/- (worse is 15.Qd6 Rd8 16.Qd8 Qd8-/+)) 14.Bd8 Rfd8 15.cb7?? (better is 15.gf3 Rac8 16.Nd2 Rc6 17.Nc4+-) 15...Bb7 (15...Bb4! 16.ab4 Rd1) 16.Nd2= Be5 17.Rb1 (better is 17.Rc1=) 17...Bc3–+ 18.Rb7 Bd2?? 19.Ke2+/- Ba5 20.Kf3 Rd6 21.Bc4+- Rf6 22.Ke2 Rd8 23.Rd1 Rd1 24.Kd1 Rf2?? 25.Rb8 (25.Rb8 Bd8 26.Rd8) 1–0. Fournier,Frederic – hearns, Active, 2008.

7.d4 ed4 8.Bd4= Nc6 9.Bb2 a5 (9...0-0 10.Nf3=+) 10.b5 Ne5 11.Nd2 0-0 (11...Bg4 12.Ngf3=) 12.Ngf3 Qe7 (12...Bg4 13.Be2 Qe7 14.0-0=) 13.Be2 Bf5 (13...Bg4 14.0-0=) 14.Ne5 (14.Be5 Be5 15.Ne5 Qe5=) 14...Be5 15.Be5 Qe5 16.0-0 Rfc8 17.Nf3 Qd6 18.Bd3 (18.Nd4 Qe5+=) 18...Bg4= 19.h3 (19.Qa4 Bf3 20.gf3 Rc3=) 19...Bf3=+ 20.Qf3 Rc3 21.Rfd1 Ra3 22.Rac1 Qe5 23.g4 (23.Bf5 Rb3–/+) 23...Rb3 24.Rc2 a4 25.Qe2 a3 26.f4 (26.Ra2 Ne4–+) 26...Qe6 27.Rdc1? (better is 27.Kh2–+) 27...a2! 28.f5 (28.Ra2 Ra2) 28...Qe8 29.g5 a1Q 30.Ra1 Ra1 31.Kf2 Raa3 (32.gf6 Rd3–+) 0–1. Smith,Simon – Bonetti,Shane, corr or02–024, 2002.

7.d4 e4 8.Nc3 a5 9.Qa4 Bd7 10.b5 Be6 11.Nge2 Nbd7 12.Nf4 Bf4 13.ef4 =+.

7.Be2 a5 8.Qa4 Bd7 9.b5 0-0 10.Nf3 e4 11.Ne5 Qc7 12.f4 Rc8 13.0-0 =+.

7.Be2 Bf5 8.Nf3 Nbd7 9.d4 e4 10.Ne5 0-0 11.Nd2 a5 12.b5 Qe7 13.Nd7 =+.

7.Ne2 0-0 8.Ng3 a6 9.h3 Nc6 10.Nh5 d4 11.Qf3 Nh5 12.Qh5 Be6 13.b5 ab5 14.Bb5 Qb6 15.Qe2 f5 16.0-0 Rf6 17.a4 Bd5 18.Ba3 Rg6 19.g3 Rd8 20.Bd6 Rgd6 21.Na3 de3 22.de3 e4 23.Rfb1 Qa5 (better is 23...Qc7!?+=) 24.Nc4+= Bc4 25.Qc4 Kh8 26.Bc6 bc6 27.Qf7 Rd2 28.Rb7 Qe5 29.Rab1 h6 30.Ra7 f4? (better is 30...Rg8!?+=) 31.Qf4 (31.ef4 Qd4 32.Rf1 Rf2 33.Rf2 e3–+) 31...Qf4 32.gf4 Ra2 33.Rbb7 Rd1 34.Kg2 Rdd2 35.Rg7 (better is 35.Kg3 Rf2 36.Kh4+/-) 35...Rf2= 36.Kg1 Rfe2 37.Kf1 Rh2 38.Kg1 Rhd2 39.Kh1 Rh2 40.Kg1 Rhd2 41.Kh1 Rh2 ˝–˝. cetst11 (1705) – dinofan (1820), gameknot.com, 2013. (=1.e3 d5 2.a3 Nf6 3.b4 e5 4.Bb2 Bd6 5.c4 c6 6.cd5 cd5)

7.Ne2 Nc6 8.Ng3 h5 9.d3 (9.Qc2 e4-/+) 9...h4-+ 10.Ne2 d4 11.Nd2 0-0 12.Ne4 (12.Rc1 Re8-+) 12...Bc7 13.Bc1 (13.Rc1 Ne4 14.de4 de3 15.Qd8 ef2 (15...Bd8?! 16.fe3 Bb6 17.Rc3=+) 16.Kf2 Rd8-+ (16...Nd8?? 17.Rc7 a5 18.Ke3+-; 16...Bd8?! 17.Ke1-+)) 13...Nd5 (13...Ne4!? 14.de4 Qf6 15.Qd3-+) 14.ed4 ed4 15.Bg5 Qe8 16.Bh4 a5 17.b5 (17.Bg3 f5 18.b5 Ne5-+) 17...a4-+ 18.bc6 Ba5 19.Nd2 Nf4 20.Qb1 Bg4 21.f3? (21.cb7 Rb8 22.f3-/+) 21...Qe3-+ 22.Ra2 0-1. Jan_Ek (2125) - Wrenner (2005), internet, 2020.

7.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Nd7 5.e3 Ngf6 6.c4 c6 7.cd5 cd5).

7.Nf3 Bg4 8.Be2 0-0 9.Ne5 Be2 10.Qe2 Ne4 (10...a5 11.b5+=) 11.Nd3 (11.d3 Ng5+/-) 11...f5 12.Nc3 d4 13.Ne4 (13.Nb5 de3 14.de3 Nc6+/-) 13...fe4 14.Nc5 d3? (better is 14...Bc5 15.Qc4 Rf7 16.bc5 de3 17.fe3 Nd7+/-) 15.Qg4+- Qe7 16.Ne6 Rf7 17.Ng7 Rg7 18.Bg7 Qg7 19.Qg7 Kg7= 20.Rc1 Kf6 21.0-0 Nc6 22.f3= Ke5 23.fe4+/- Ke4 24.Rc4 Ke5 25.Rf7 h6 26.Rb7+- Ne7 27.Rd4 Nd5 28.Rb5 (28...Kf6 29.Rdd5+-) 1–0. rommeltdf (1650) – johnrivera (1695), net–chess.com, 2002.

7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nbd7 9.h3 Bf3 10.Bf3 0-0 11.Nc3 e4 12.Be2 a6 13.0-0 Qe7 14.f4 Qe6 15.d3 Rac8 16.de4 de4 17.Qd4 Rfd8 18.Rac1 Nf8 19.f5 Qb3 (19...Qe5 20.Qe5 Be5 21.Rfd1=) 20.Ne4 Bh2 21.Kh2 Rd4 22.Bd4 Rc1 23.Nf6 gf6 24.Rc1 Qa3 25.Rc8 Kg7 (worse is 25...Qb4 26.Bc5 Qc3 27.Rf8 Kg7 28.Bd6 Qe3 29.Bc4+-) 26.Bh5 Nd7 (26...a5 27.ba5 Qa5 28.Rc5=) 27.Rc7+= Ne5 28.Rb7 Qd3 29.Rb6 Qf5 30.Bf3 Qc8 31.Kg3 h5 32.Bd5 (32.Bh5? Nd7 33.Kf2 Nb6 34.Bb6 Qc4–+) 32...Qc1 33.Kh2 Qa3 34.Rb7 Qd3 35.Rb6 h4 36.Bb7 ˝–˝. Szabo,Almos (2310) – Cotos,Valentin (2345), 2nd Romanian Team Championship, 2006.

7.Nf3 Bg4 8.Be2 Bf3 9.Bf3 0-0 10.0-0 Nbd7 (10...e4 11.Be2=+) 11.Nc3 (11.d3 Nb6=) 11...Nb6 (11...e4 12.Be2=+) 12.d3 a6 13.Rc1 Bc7 (13...Re8 14.Qb3=) 14.g3 Re8 15.Re1 (15.Bg2 Qd6=) 15...Qd6 (15...Bd6 16.Qd2=) 16.Re2 Re7 (16...Qe6 17.Bg2=) 17.Rec2 Qd7 (17...Qe6 18.Bg2+=) 18.Nd5 (18.Ne4!? de4 19.Rc7+/-) 18...Nfd5 (18...Nbd5 19.e4=) 19.e4+= Rc8? (19...Na4!? 20.Ba1 Bd6 21.ed5 Nb6+/-) 20.ed5 (better is 20.Bg4 Qd8 21.Bc8 Qc8 22.ed5+-) 20...Nd5? (better is 20...Bd6+/-) 21.Rc5+- Nb6 (21...Qd6 22.Rd5 (< 22.Bd5 b6 23.Qg4 Rd8+-) 22...Qe6 23.Rdc5+-) 22.Bb7 Na4 (22...Na8+-) 23.Bc8 Nb2 (23...Qe8 24.Rc7 Nb2 25.Qb3+-) 24.Bd7 Nd1 25.Rc7 1–0. Aubertin,Tim – Kerpe,Udo, 1.Saarlouis op, 1998.

7.Nf3 Bg4 8.h3 Bf3 9.Qf3 Nc6 =+.

7.Bb5 Nc6

8.Bc6 bc6 9.Qc2 Qc7 10.f4 ef4 11.Bf6 gf6 12.ef4 Bf4 13.Nf3 -/+.

8.Bc6 bc6 9.Qc2 Bd7 =+.

8.Nf3 Qc7 9.d3 (9.d4 e4 10.Ne5 0-0 11.Qc2 Ne5 12.Qc7 Bc7 13.de5=+) 9...0-0 (9...a5 10.Nbd2 0-0 11.0-0 ab4 12.ab4 Bd7 13.Bc6=+) 10.Nbd2 Bg4 (10...a5 11.0-0 ab4 12.ab4 Bd7 13.Bc6=+) 11.Qc2 (11.h3 Bf3 12.Nf3 a5 13.Bc6=+) 11...Rfc8 (11...a5 12.Bc6 bc6 13.b5-/+) 12.Rc1 (12.h3 Bf3 13.Nf3 Qe7=+) 12...Qb6-/+ 13.Bc6 Rc6 14.Qb3 Rc1 15.Bc1 e4 16.de4 de4 17.Nd4 Bh2 (17...Rc8 18.0-0=+) 18.Rh2? (better is 18.Qb1 Qc7 19.Bb2=+) 18…Qc7–+ (19.f3 Qg3 (19...Qc1?! 20.Ke2–+) 20.Ke2 ef3 21.gf3 Qh2 22.Kd3 Bd7–+) 0–1. Zaichenko,Andrey – Faust,Dieter (1745), FICGS, 2008.

8.Nf3 Qe7 9.d4 e4 10.Ne5 Bd7 (worse is 10...Be5 11.de5 Ng4 12.Qd5+/-) 11.Nd7 Qd7 (worse is 11...Kd7 12.0-0+/-) 12.Nd2 a6 13.Bc6 Qc6 14.Rc1 Qb5 15.Qe2 Qe2 16.Ke2 Kd7 17.Nb3 b6 18.Nd2 Rhc8 19.h3 Rc1 20.Rc1 Rc8 21.Rc8 Kc8 ˝–˝. Kozlowski,Tomasz (1955) – Miszczak,Mateusz (1905), Wielkopolska Liga Seniorow Poland, 2011.

8.h3 0-0-/+ 9.Nc3 (9.Nf3 e4 10.Nd4 Nd4 11.Bd4 Be6=+) 9...d4 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.Be2-/+) 10.Nce2 de3 11.de3 Qc7 (11...a5 12.Bc6 bc6 13.Nf3-/+) 12.Qc2 (12.Bd3 Be6=+) 12...Bd7 (12...a5 13.Bc6 bc6 14.ba5-/+) 13.Rc1 (13.Bd3 Rac8=+) 13...Rac8 (13...a5!?-/+) 14.Nf3=+ a6 15.Ba4 b5 16.Bb3 Rfe8 (16...Rfd8 17.Nc3 Qb7 18.Ne4=) 17.0-0= Qb7 18.Qd2 Bb8 19.Nc3 e4 (better is 19...Bf5!?=) 20.Ng5+/- Re7 21.Nd5 Nd5 22.Qd5 (22.Bd5 Qc7 23.g3+/-) 22...Rf8? (better is 22...Qc7 23.g3 h6+=) 23.Nf7?? (better is 23.Ne4 Be6 24.Qg5+-) 23...Rff7–+ (23...Ref7 24.Qg5 Kh8 25.Bf7 Rf7 26.Rc6 Qc6 27.Qd8 Be8 28.Rc1=) 24.Qg5 Be6 25.Be6 Re6 26.Rc5 Qe7 27.Qd5 Qd6 28.Qd6 Rd6 29.Rfc1 Rfd7 30.Kf1 Ne7 31.Be5-/+ Rd1 32.Rd1 Rd1 33.Ke2 Rd8 34.Bb8 Rb8 35.f3 ef3–+ 36.gf3 Rc8 37.Rc8 Nc8 38.Kd3 Kf7 39.Kd4 Nb6 40.Kc5 Nc4 41.a4 Ne3 42.ab5 ab5 43.Kb5 Nd5 44.Kc5 Nb4! 45.Kb4 Kf6 46.Kc4 Kf5 47.Kd3 Kf4 48.Ke2 Kg3 49.Ke3 Kh3 50.Kf2 g5 (51.f4 g4=). thedesertfox (2170) – rhand (2210), net–chess.com, 2004.

7.Bb5 Bd7

8.d4 e4 9.Nc3 0-0 10.Nge2 (10.Be2 Nc6=+) 10...Be6 (10...Nc6 11.Ba4=+) 11.Rc1 a6 (11...a5 12.ba5 Qa5 13.0-0=+) 12.Ba4 b5 (12...a5 13.b5=+) 13.Bb3 Nbd7 14.Nf4 Bf4 15.ef4 Nb6 16.0-0 (16.Qe2 Rc8=+) 16...Qd6 17.Qd2 Bd7 (17...Nc4 18.Bc4 dc4 19.Rfd1=+) 18.f3 ef3 19.Rf3 Bf5 (19...Rfe8 20.Re3=+) 20.Qe1 (20.Re1 Nc4 21.Bc4 dc4=+) 20...Rfe8 21.Qf2 (21.Qh4 Nc4 22.Bc4 bc4=+) 21...Nc4 22.Bc4 dc4 23.h3 (23.d5 Ne4 (< 23...Nd5 24.Qd4+/-) 24.Qh4 Rad8-/+) 23...Kf8 24.Re3 Re3 25.Qe3 Re8 26.Qd2 Bd7 27.Rd1 Nh5 28.Bc1=+ Qg6 29.g4 f5-/+ 30.g5 Ng3 31.Kg2 Ne4 32.Ne4 Re4 33.d5 Qe8 34.Re1?? Re1–+ 35.Qe1 Qe1 (36.g6 hg6–+) 0–1. Niewold,Jaap (1730) – Yermolayev,Andrey (1850), IECG, 2004.

8.Bd7 Kd7?! 9.Nc3 Nc6 10.Nge2 +=.

8.Bd7 Nbd7 9.Ne2 Qb6 10.Nbc3 a5 11.b5 0-0 12.0-0 Nc5 (12...d4 13.ed4 ed4 14.Na4 Qb5 15.Nd4+=) 13.a4 (better is 13.d4!? ed4 14.Nd4=) 13...Nd3 (13...d4 14.Nb1-/+ (14.ed4? ed4 15.Nb1 Bh2 16.Kh1 d3–+)) 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Nb2?? (better is 15...Qd6 16.Qa1 Rac8-/+) 16.Qb3+= Nc4 17.Ra2 (17.Nd5!? Qd6 18.Nf6 gf6 19.Qc4 Qa3 20.Qg4 Kh8 21.Qh4=) 17...Rac8= 18.d3 Nd6 (better is 18...Ne3 19.fe3 Qe3 20.Kh1 Qd3-/+) 19.Nd5+/- Nd5 20.Qd5 Rc5 21.Qb3 Rfc8 22.g3 (22.Rd1 Nf5+/-) 22...Qd8 23.d4 ed4 24.Nd4 Ne4? (24...h6 25.Qd3+=) 25.Rd1 (better is 25.Ne6 fe6 26.Qe6 Kf8 27.Qe4+-) 25...Nc3= 26.Rad2 (better is 26.Ne6 Qd1 27.Qd1 Nd1 28.Nc5 Ne3 29.Rd2=) 26...Nd1-/+ 27.Rd1 (27.Qd1?? Rc1 28.Qc1 Rc1 29.Kg2 Qc7–+) 27...h6 28.Ne6?? (better is 28.Kg2 Rc1 29.Rd3-/+) 28...Qd1!!–+ 29.Qd1 Rc1 (29...Rc1 30.Qf1 fe6–+) 0–1. dbinc007 – ulvito (1730), gameknot.com, 2011.

8.Bd7 Nbd7 9.Nf3 a5 10.ba5 Qa5 11.Nh4 0-0 12.Nf5 Qb6 13.Bc3 -/+.

8.Bd7 Nfd7?! 9.Nc3 =.

8.Be2 Nc6 =+.

7.Nc3 Nc6

8.b5 Na5 9.d3 =+.

8.Nb5 Bb8 =+.

8.Nge2 a6 9.d4 e4 10.Rc1 0-0 11.Ng3 Bg4 12.f3 ef3 13.gf3=+ 0–1. cetst11 – kingchecker9, gameknot.com, 2018. (=1.e3 e5 2.a3 d5 3.b4 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.c4 c6 6.cd5 cd5 7.Nc3 Nc6)

8.Nf3 0-0 9.h3 Re8 10.Bb5 a5 11.0-0 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Qe7 14.Na4 Nd7 15.Rc1 f6 16.Nh4 Ndb8 (16...Bb4!? 17.Bc3 Ndb8-/+) 17.Nc5=+ Rd8 18.Ba3 f5 19.Nf3 e4 20.Nd4 Nd4 21.ed4 f4 22.Qa2 Qg5?? (better 22...Bc5 23.bc5 Nc6-/+) 23.Ne4+- Qg6 24.Rc8! Rc8 25.Qd5 A double attack 25...Kf8 26.Qd6 (better 26.Nd6!? Rd8 27.Bd3 Qd6+-) 26...Qd6 27.Nd6 Rc2 28.d3 (28.Nb7?! Ra2 29.d5 Ra3+-) 28...Ke7 29.Nc4 (29.Nb7?! Ra2+/-) 29...Ke6 30.Bb2 Nc6 31.d5 Kd5 32.g3 (32.Bc6 bc6 33.Bg7 Rc1 34.Kh2 Rf1+-) 32...g5 33.gf4 gf4 34.Bc6 Kc6 35.Kg2 b5 36.Na5 Kd5 37.Bg7 Rd2 38.d4 Rb2 39.Bf8 Ke4 40.Nc6 f3 41.Kg3 Rc2 42.Bc5 Rc1 43.Ne7 Rg1 44.Kh4 Kd3 45.d5 Ke2 (45...Rd1 46.d6 Ke4 47.Nc6+-) 46.d6 Re1 (46...Rd1 47.Nc6 Rd6 48.Bd6 Kf2 49.Bg3 Kg2 50.Nd4+-) 47.Nf5 (47.Nf5 Ra1 48.Nd4 Kd3 49.d7+-) 1-0. Moehring,Norbert - Herb,Stefan (2150), Bad Woerishofen op, 2002.

8.g3 0-0 9.Rc1 -/+.

8.g3 e4 9.d3 0-0 10.Bg2 Bf5 (10...Re8=+) 11.Qb3 (better is 11.Nd5!? Nd5 12.de4 Ne3 13.fe3=) 11...Ne5-/+ (< 11...ed3 12.Nd5 Nd5 13.Qd5=+) 12.de4 Nd3 13.Kf1 de4 14.Rd1 a5 (14...Be6 15.Qc2 Qc7 16.Nge2-/+) 15.Nb5 (15.Ne4!? Be4 16.Rd3 Bd3 17.Qd3 ab4 18.ab4-/+) 15...ab4 16.Nd6 Qd6 17.ab4 Be6 18.Qc3 Rfc8 19.Qd4 Qd4 20.Bd4 Rc2 21.Rd3 (21.Ne2 Bg4 22.f3 ef3 23.Rd3 Ne4 24.Bf3 Bf3–+) 21...ed3 (21...Rc1!? 22.Rd1 Rd1 23.Ke2–+) 22.Bf3 Raa2 23.e4 Ng4 24.Nh3 (24.Bg4 Bg4 25.Kg2 d2–+) 24...Ne5!! 25.Kg2 (25.Be5 Bh3) 25...Bh3 26.Kh3 Nf3 27.Be3 h5 28.Kg2 (28.Rd1 Rf2! 29.Bf2 Rf2–+) 28...Nd2 (28...Ne5!? 29.Rd1–+) 29.Rd1 Ne4 30.Rd3 Nf2 31.Rd8 Kh7 32.Kf3 Ng4 33.Bc5 (33.h3 Ne3 34.Ke3 Rc3 35.Rd3 Rd3 36.Kd3 Ra3 37.Kd4 Rg3–+) 33...Rc4 (33...Nh2 34.Kf4–+) 34.Rb8 (34.Rd4 Rc3 35.Kf4 Rf2 36.Ke4 Re2 37.Kd5 Nf6 38.Kd6–+) 0–1. Amor Alcaide,Manuel – Mellado Trivino,Juan (2430), La Pobla de Lillet op, 1997.

7.Nf3 e4

8.Nd4 0-0 9.Qb3 Bg4 10.Nc3 Be5 11.h3 Bd4 12.hg4 Bc3 13.Qc3 Nc6 14.g5 Ne8 15.b5 Ne7 16.Qe5 Qc7 17.Rc1 Qe5 18.Be5 Ng6 19.Bd4 Nd6 20.Rc5 Ne7 21.Be5 Ndf5 22.g4 b6 23.Rc7 Ng6 24.Bc3 Nfh4 25.Be2 Ng2 26.Kf1 N2h4 27.Rh3 Rfc8 28.Rd7 Rd8 29.Rd8 Rd8 30.Kg1 Rc8 31.Kh2 Rc5 32.Kg3 Nf3 33.Bf3 ef3 34.Bb4 Rb5 35.Rh1 a5 36.Bd6 d4 37.Rc1 f5 38.gf6 gf6 39.ed4 f5 40.Bc7 fg4 41.Kg4 h5 42.Kf3 a4 43.Ke4 Rb3 44.Bd6 h4 45.f4 h3 46.f5 Nh4 47.Rc8 Kg7 48.Rc7 Kh6 49.f6 Ng6 50.f7 Rb1 51.Rc3 Rf1 52.Rh3 Kg7 53.f8Q Nf8 54.Rc3 Nh7 55.Be5 Nf6 56.Bf6 Kf6 57.d5 b5 58.Kd4 Rb1 59.Kc5 Rb2 60.d6 Rd2 61.Kc6 Ke6 62.Re3 Kf6 63.d7 Rc2 64.Kb5 Rd2 65.Kc6 Rc2 66.Kd6 Rd2 67.Kc7 Rc2 68.Kd8 Kf7 69.Re7 Kf8 70.Re4 Kf7 71.Ra4 Rc1 72.Rf4 Kg6 73.a4 Ra1 74.Rd4 Rc1 75.Ke7 Rc7 76.Kd6 Rd7 77.Kd7 Kf5 1–0. COMP – COMP, 2002.

8.Nd4= 0-0 9.Nb5 Be7=+ 10.Be2 a6 11.Nd4= Bd6 12.Nc3 Qc7 13.Qb3 Bh2? 14.Nd5+- Nd5 15.Qd5 Qe5 16.Qb3 Qd6 17.Rc1 Be5+/- 18.Qc2 Nd7? 19.Nf5+- Qe6 20.Qe4 g6 Be5 Ne5 22.Nd4 Qf6 23.f4 Nd7 24.d3 Qd8 25.Qf3 a5 26.b5 Qe7 27.Rc3 Re8 28.e4 Nb6+/- 29.f5 Na4 30.Rc4 Qa3?? 31.0-0 Rf8 32.fg6 hg6 33.Qf6 Nb2 34.Nc2 Qa2 35.Ra1 Qa1 36.Na1 Nc4 37.dc4 Re8 38.Nb3 a4 39.Nc5 a3 40.Bd1 a2+= 41.Qa1 Rd8 42.Bb3 Rd2= 43.Na4 Be6 44.Kh2 Re2 45.b6 Ra6 46.e5 Ra5 47.Qd4 Rae5 48.Qa1?? Rg5–+ 49.Kh1 Rgg2 50.Qa2 Ra2 (51.Ba2 Ra2–+) 0–1. Comet B50 – EXchess 3.11, 2004.

8.Nd4 0-0 9.d3 Nc6 10.Nc6 bc6 11.Nd2 c5 12.de4 Ne4 13.Ne4 de4 14.bc5 Qa5 15.Qd2 Qd2 16.Kd2 Bc5 17.Bc4 (17.Bd4 Rd8 18.Kc3 Bd6=) ˝–˝. Gordon – fretless, internet, 2005.

8.Nd4 0-0 9.d3 Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2 =.

8.Nd4 a5 9.Bb5 Bd7 10.Bd7 Qd7 11.ba5 0-0 12.d3 Rc8 13.Nd2 =.

8.Nd4 a6 9.Nc3 Nc6 10.Nc6 bc6 11.Be2 h5 12.d3+= ed3 13.Qd3 Bd7 14.e4 0-0 15.ed5 cd5 16.Nd5+/- Nd5 17.Qd5 Re8 18.Qf3?? Bg4–+ 19.Qc3 Re2 20.Kf1 Be5 (21.Qe5 Re5 22.Be5 Qd5–+) 0–1. mgriffin (1705) – junking (2000), net–chess.com, 2001.

8.Nd4 Nc6 9.d3 0-0 10.Nc6 bc6 11.de4 Ne4 12.Nd2 f5 13.Rc1 Bb7 14.Ne4 fe4 (worse is 14...de4 15.Bc4 Kh8 16.Qh5+=) 15.h4 a5 (15...Qd7 16.h5 h6 17.Bc3+=) 16.b5+= cb5 17.Bb5 Rf7 18.Bc6 (18.Rc2 Rc8+=) 18...Bc6-/+ 19.Rc6 Rb8 20.Qc2 (20.Qd5?? Bb4 (20...Rb2 21.Rd6 Rb1 22.Ke2 Qd6 23.Qd6 Rb2 24.Kd1 Rb1 25.Kc2 Rh1 26.Qd5+/-) 21.ab4 Qd5–+) 20...Rfb7 21.Bc1 Rb3 22.h5 Ba3 23.Ba3 Ra3 24.0-0 Rab3 25.h6 gh6 26.Rc1 Rb2 (26...Qd7 27.Qa2+=) 27.Qd1= Qd7 28.Rc8 Rc8 29.Rc8 Qc8 30.Qd5 Kf8 31.Qd6 Kf7 32.Qf4 Ke7 33.Qe5 Qe6 ˝–˝. Lisakowski,Christof (2260) – Scholz,Sascha (2205), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

8.Ne5 0-0=+ 9.d4 Nbd7 10.Nd2 Qe7 11.f4 ef3-/+ 12.Ndf3 Ne4 13.Qb3 Nb6 14.Bd3 Be6 15.Be2 Rac8 16.Nd3 Nc4 17.Bc1 Bg4 18.Nf2 Nf2 19.Kf2 Rfe8 20.Ra2 b5 21.Rd1 a6 22.h3 Bh5 23.Rf1 Bg6 24.Bd2 Bf5 25.Rfa1 Qe6 26.Bc1 a5 27.ba5 Na5 28.Qd1 Nc4 29.Qb3 Rb8 30.Bd2 Qg6–+ 31.Kf1 Be4 32.Bc1 Qg3 33.Bd2 Nd2 34.Rd2 b4 35.a4 Rec8–+ 36.Qd1 b3 37.Rc1 Bb4 38.Rc8 Rc8 39.Rb2 Bf3 40.gf3 Qh3 41.Kg1 Qg3 42.Kf1 Rc6 43.f4 Rg6 44.Bg4 Rg4 45.Qg4 Qg4 46.Kf2 0–1. COMP – COMP, 5 minutes, 2002.

8.Ne5 0-0 9.d4 Nbd7 10.Nd2 Re8 11.Bb5 Ne5 12.de5 Be5 13.Be8 Bb2 14.Ra2 Be5 15.Bb5 Qb6 16.Qa4 a6 17.Be2 Bd7 18.Qd1 Qd6 19.h3 Be6 20.Rc2 a5 21.Qb1 ab4 22.Qb4 Qb4 23.ab4 Ra1 24.Bd1 Ra4 25.Rc8+= Bc8 26.Ba4 Be6 27.Ke2 d4 28.ed4+/- Bd4 29.Rd1 Bb6 30.Rc1 Bf5? 31.Nc4+- Bc7 32.Ne3 Bf4 33.Rd1 g6 34.Nf5 gf5 35.Bd7 Kg7 36.Bf5 b5 37.Bd7 Nd7 38.Rd7 Kf6 39.Rb7 Ke6 40.Rb5 f5 41.g4 fg4 42.hg4 h6 43.Rb6 Kd5 44.b5 Kc5 45.Re6 Kb5 46.Re4 Bc7 47.Re6 Kc5 48.Rh6 Kd5 49.g5 Be5 50.g6 Ke6 51.f4! Bf4 52.Rh8 Kf6 53.Rf8 Kg6 54.Rf4 Kh5 55.Kf3 Kg5 56.Kg3 Kg6 57.Kh4 Kh7 58.Kg5 Kg7 59.Kh5 Kh7 60.Rf7 Kh8 61.Kg6 Kg8 62.Rf3 Kh8 63.Rf8 1–0. COMP – COMP, 2002.

7.Nf3 Qe7

8.Bb5 Bd7 9.Nc3 0-0 10.0-0 a6 (10...e4 11.Nd4=+) 11.Bd7= Nbd7 12.Rc1 Rac8 13.d4 e4 14.Nd2 Rc6 (14...Qe6 15.Nb3=+) 15.Na4 (15.f3 Rfc8=+) 15...Rfc8 (15...Rc1 16.Qc1 Ng4 17.h3=+) 16.Nc5 Nc5 (16...Nb8!?=+) 17.dc5= Bb8 18.Nb3 Qc7 19.Bf6?? (better is 19.g3 Qd7 20.f3+=) 19…Qh2# (19...Rf6?! 20.g3 Qd7 21.Nd4=) 0–1. thedesertfox (1990) – spud (2225), net–chess.com, 2004.

8.Nc3 a6 9.Be2 0-0 10.0-0 Nc6 11.Na4 Be6 12.Rc1 Nd7 13.d3 f5 14.Re1 Rf6 15.Ng5 Rh6 16.Ne6 Qh4 17.h3 Re6 18.Qb3 Rg6 19.Qd5 Kh8 20.Qf3 e4 21.de4 fe4 22.Qh5 Qe7 23.Bc4 Nde5 24.Kh1 Rg5 25.Qe2 Rg2?? 26.Kg2+- Qg5 27.Kh1 Nf3 28.Rg1! 1–0. Aubertin,Tim – Schaefer,Peter, Westpfalz op, 1998.

8.Be2 0-0 9.0-0 Nc6 10.d3 Bf5 11.b5 Nb8 12.a4 a5 (12...Nbd7 13.d4+=) 13.Nh4 Be6 14.Nd2 Nbd7 15.Nhf3 h6 (15...Rac8 16.Rc1+=) 16.Rc1 Rac8 17.Nb3 Rc1 (17...b6 18.d4 e4 19.Ne5=) 18.Qc1 Ra8 19.Qc2 Ne8 (19...Bg4 20.h3 Bf3 21.Bf3=) 20.Rc1 f6 (20...Qf6 21.Qd2=) 21.Ra1 (21.d4 e4 22.Nfd2 f5=) 21...Bb4 (21...Nb6 22.Qd1=) 22.Bc3 Nf8 (22...Bc3 23.Qc3 Qb4 24.Qb4 ab4 25.d4=) 23.Bd1 (23.Bb4 Qb4 24.d4 Rc8=) 23...Rc8 24.Bb4 Qb4 25.Qd2 Qd2 26.Nfd2 b6 27.Rc1 Rc1 28.Nc1 Nd6 (28...Nd7 29.d4=) 29.Ne2 Nd7 30.d4 Kf7 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1970) – Daanen,Aard (1995), FICGS, 2016.

8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 10.d3 (10.Nc3 e4 11.Nd4 Be5=) 10...a6 (10...a5 11.b5=+) 11.Nbd2 (11.Nc3 Re8=) 11...Nb6 (11...b5 12.Rc1=+) 12.Qb3 (12.d4 e4 13.Ne5 a5=) 12...h6 (12...Bg4 13.Rfc1=) 13.Rfe1 (13.d4 e4 14.Ne5 Nbd7=) 13...Re8 (13...Bg4 14.h3 Bd7 15.a4=) 14.Nh4 (14.Rac1 Bd7=) 14...Be6 (14...Ng4 15.Bg4 Bg4 16.Nhf3=+) 15.d4 (15.Nhf3 d4 16.Qd1 de3 17.fe3 Ng4=) 15...e4 16.Qd1? (better 16.g3=+) 16...g5–+ 17.Nhf3 ef3 18.Nf3 (18.Bf3 g4 19.Be2 Qc7–+) 18...Rec8 (18...Rac8 19.Rc1–+) 19.Qb3 1–0. Goldmund,Heike – Duttagupta,Aniruddha (1825), FICGS, 2016.

8.Be2 0-0 9.0-0 e4 10.Nd4 Qe5 11.g3 Bh3 12.Re1 Qe7 (12...Rc8 13.d3=+) 13.Bf1 (13.d3 Nbd7=+) 13...Bg4 (13...Bf1 14.Rf1 Nc6 15.Nf5=+) 14.Be2 (14.f3 ef3 15.Nf3 a5=+) 14...Be2 15.Qe2 Nbd7 16.Nf5 Qe6 17.Nd6 Qd6 18.d4 (18.d3 Rfc8=+) 18...Rfc8-/+ 19.Nc3 (19.Nd2 a6-/+) 19...Nb6 20.Rec1 (20.Rf1 Nc4-/+) 20...Nc4–+ 21.Rc2? (better is 21.Nb5 Qd7 22.Nc3–+) 21…Nb2 (22.Ne4 de4 23.Rb2 Qe6–+) 0–1. Lowry,Paul – Sakai,Kiyotaka, corr or01–013, 2001.

8.Be2 0-0 9.0-0 Bg4 10.h3 Bf3 11.Bf3 +=.

8.Be2 0-0 9.Nc3 a6 10.Rc1 b5 (10...Nc6 11.b5 ab5 12.Nb5=+) 11.0-0 e4 12.Ne1 Qe5 13.f4 Qe7 14.Qb3 Be6 (better is 14...Bb7!?=) 15.f5+/- Bd7 (better is 15...Bc8!? 16.Nd5 Nd5 17.Qd5 Bb7+/-) 16.Nd5+- Nd5 17.Qd5 Bc6 18.Qd4 f6 19.Rc6! Nc6 20.Qd5 Kh8 21.Qc6 Rfc8 22.Qd5 Qd7 23.Qb3 Qc7 24.g3 Qa7 25.Ng2 Rc7 26.Nf4 Bf4 27.Rf4 Rac8?! 28.Bc3 Rc3 29.dc3 Qe3 30.Rf2 Rc3? 31.Qe6 h6 32.Qe8 Kh7 33.Bh5 (33...Qf2 34.Kf2 e3 35.Kg2 Rc2 36.Kf3 Rf2 37.Ke3 Re2 38.Ke2 g6 39.Qf7 Kh8 40.Qf8 Kh7 41.Bg6#) 1–0. Vandenburg,V – Gregory,K, Lansing MI Feb mini, 1990.

8.Nc3 Nc6

9.Qb3?! Be6 10.Ng5 d4. Basman.

9.Nb5 Bb8 =+.

9.d4 e4 10.Nd2 0-0 11.Be2 Bd7 12.Nb5 Bb8 13.Qb3 a5 14.ba5 Na5 15.Qb4 Qe6 16.a4 Rd8 17.Ba3 Qf5 18.h3 Qg6 19.Kf1 h5 20.Kg1 h4 21.Qb2 Nh7 22.Nc3 Bc6 23.Bb4 Qg5 24.Qa3 Rd7 25.Nb5 f5 26.Qc3 f4 (26...Qd8 27.Rc1=) 27.Bg4 (27.Ba5 fe3 28.fe3 Ra5 29.Bg4=+) 27...Nf6? (27...Rf7 28.Ba5 fe3 29.fe3 Ra5 30.Be6 Bb5 31.Nf1 Bf1 32.Rf1=) 28.ef4 (28.Be6 Kh7 29.Bd7 (29.Ba5 f3 30.Bg4 Ng4 31.hg4 Qg4 32.Nf3 ef3-+) 29...Bd7 30.ef4 Bf4 31.Nc7 Bc7 32.Qc7+=) 28...Bf4+/- 29.Bd7 (29.Ba5 Ng4 30.hg4 Bb5 31.Ne4 de4 32.ab5 Bd2 33.Qc4 Rf7-/+) 29...Bd7 30.Nc7 (30.Ba5 Bb5 31.Ra2 e3 32.ab5 ef2 33.Kf2 Bd2 34.Qd2 Ne4 35.Kg1 Nd2 36.Bd2 Qd8-+) 30…Rc8 (30...Rc8 31.Ba5 e3+=) 0-1. marekt (2295) - milne (2475), gameknot.com, 2021.

9.h3 0-0=+ 10.g4 (10.b5 Na5=+) 10...Be6–/+ 11.Ne2 (11.b5 Nd8=+) 11...a6 (11...e4 12.Nfd4–/+) 12.Ng3 (12.d4 e4 13.Nd2 Rac8–/+) 12...e4 13.Nd4 (13.Nh4 Bg3 14.fg3 d4–/+) 13...Nd4 14.Bd4 Nd7 (14...a5 15.b5–/+) 15.Qb3 (15.d3!?=+) 15...Ne5–/+ 16.Be2 Nc6 17.Bb2 (17.Bc5 Bc5 18.bc5 Qc5–/+) 17...d4–+ 18.Qd1 Bg3 19.fg3 d3 20.Bf1 f5 21.Qc1? (21.g5 Qg5 22.Kf2–+) 21...fg4 22.Qc5 Qf7 23.0-0-0 Ba2 24.hg4 Na5! 25.ba5 Rac8 26.Rh5 Rc5 27.Rc5–+ Qf1 (28.Bf6 Qf6–+) 0–1. Basman,Michael J (2405) – Littlewood,Paul E (2405), Aaronson Masters, 1979.

9.b5 Na5

10.Qa4 b6 11.Be2 0-0 12.0-0 Bd7 13.Rac1 (13.d4 e4 14.Ne5 Be5 15.de5 Qe5+=) 13...Rfc8 14.Rfe1 (14.d4 e4 15.Ne5 Be5 16.de5 Qe5+=) 14...Qe8 (14...a6 15.Qd1-/+) 15.Qc2 Rc7 (15...Ne4 16.a4=) 16.Qd1 (16.d4 e4 17.Nd2 Rac8+=) 16...Rac8 17.d3 (17.d4 e4 18.Ne5 Be5 19.de5 Qe5+=) 17...Qe7-/+ 18.Qa4 a6 19.d4 ab5 20.Nb5 Rc1 21.Rc1 Rc1 22.Bc1 e4 23.Ne5 Be5 24.de5 Qe5 25.Qb4 Qa1 26.Qb2 Qb2 27.Bb2 Bb5 28.Bb5 Nc4 29.Bd4 Na3 30.Bc6 Nc4 31.f3 Kf8 32.Bf6 gf6 33.Kf2 ef3 34.gf3 d4 35.ed4 Nd6 36.Ke3 Ke7 37.Bd5 f5 38.Bb3 f6 39.Ba4 h6 40.Kf4 b5 41.Bb3 Kd7 42.Ke3 Nc8 43.Kd3 Ne7 44.Bf7 Nc6 45.Kc3 Kd6 46.h3 Ne7 47.Kb4 Kc6 48.Be8 Kd5 49.Kc3 Nc6 50.Bf7= Kd6 51.h4 f4 52.Bg6 Ne7 53.Bd3 Kc6 54.Be4 Kb6 55.Bb1 Nd5 56.Kb3 Ne3 57.Kc3 Ka5 58.Be4 f5 59.Bc6 Kb6–+ 60.Bd7 Ng2 61.Bf5 Nh4 62.Bg4 Kc6 63.Kd3 Kd5 64.Bh5 Ke6 65.Bg4 Kf6 66.Kc2 Nf5 67.Kc3 Ne3 68.Bd7 h5 69.Bh3 Ke7 70.Kb4 Kd6 0–1. Szabo,Almos (2310) – Necula,Iulian (2240), 2nd Romanian Team Championship, 2006.

10.b6 0-0 A) 11.Nb5 e4 12.Nfd4 (12.Qa4 ab6 13.Nd6 Qd6 14.Ne5 Be6 15.Qb5 Ne8 16.h3 d4 17.ed4-/+; 12.Bf6 Qf6 13.Nfd4 ab6 14.Nd6 Qd6 15.d3 Nc6 16.Nb5 Qg6 17.Rc1+=) 12...a6 13.Nd6 Qd6 14.Rb1 Qb6 15.d3 Nc6 16.Qc2 Ne5 17.de4+=; B) 11.ba7 Bd7 (11...e4 12.Nd4 Be5 13.Ncb5 Nc6 14.Qa4 Qd7 15.f4 ef3 16.gf3 Na7 17.f4=; 11...Nc6 12.Nb5 Bg4 13.h3 Bf3 14.Qf3 Na7 15.Nd6 Qd6 16.Qf5 d4 17.Be2=) 12.Rc1 (12.Nb5 Bb5 13.Bb5 Nc6 14.0-0 Rfc8 15.Qb3 Na7 16.Be2 Nc6 17.Rfc1+=; 12.d4 e4 13.Ne5 Rfc8 14.Rb1 Ra7 15.Nd7 Qd7 16.Nb5 Ra6 17.Nd6+=) 12...Ra7 13.d4 e4 14.Ne5 Bc6 15.a4 Rc8 16.Be2 Qe6 17.Nc6+=.

10.b6 a6 11.d4 ed4 (11...e4 12.Ne5 Be5 13.de5 Qe5 14.Nb5 Qb2 15.Rb1 Qb5 16.Bb5 ab5 17.Rb5-/+) 12.Nd4 (12.Qd4 Nc6 13.Qh4 Qd8 14.Na4 Be7 15.Rd1 Bf5 16.Qf4 Bc2 17.Rc1=) 12...0-0 (12...Bd7 13.Qf3 Qe5 14.Rc1 Bg4 15.Qg3 Qg3 16.hg3 Nc4 17.Bc4=) 13.Qa4 Nc6 14.Nc6 (14.Ncb5 Nd4 15.Nd6 Nf3 16.gf3 Qd6 17.Qb4=) 14...bc6 15.Be2 (15.Qc6? Bd7 16.Nd5 Bc6 17.Ne7 Be7–+) 15...Bb7 (15...Qb7 16.Qa5 Rb8 17.Na4=) 16.Qh4 (16.0-0 c5 (16...Nd7 17.Qa5=) 17.Rfd1= (17.Rad1 Rab8=); 16.Rb1 c5 17.0-0=) 16...Rfe8 (16...c5!?-/+ 17.Rd1=) 17.0-0 (17.Na4=) 17...Qd8 18.Bd3 h6 19.Na4 Nd7 ˝–˝. Patarcic,D (2030) – Franciskovic,B (2215), 15th Open, Bosnjaci CRO, 2010.

10.b6 ab6 11.Nb5 A) 11...Nc6 12.Nd6 (12.d4 e4 13.Nd6 Qd6 14.Ne5 Nd7 15.Nd7 Bd7 16.Rc1 0-0 17.Qb3+=; 12.Qb3 Bg4 13.Nd6 Qd6 14.Qb6 Nd7 15.Qb5 0-0 16.Rc1 Ra6 17.Qd3-/+; 12.Rc1 e4 13.Nfd4 Bc5 14.Nb3 0-0 15.Qc2 Bd6 16.Nd6 Qd6 17.d3+=) 12...Qd6 13.d4 e4 14.Ne5 Nd7 15.Nd7 Bd7 16.Rc1 0-0 17.Qb3+=; B) 11...e4 12.Nd6 (12.Nfd4 Be5 13.Rc1 0-0 14.a4 Re8 15.Be2 Bd7 16.Ba3 Qd8 17.d3-/+) 12...Qd6 13.Nd4 0-0 14.Nb5 Qe7 15.Rc1 Nc6 16.Be2 Bf5 17.d3=; C) 11...Bb8 12.Rc1 (12.d3 0-0 13.a4 Re8 14.Be2 Bf5 15.Rc1 Nc6 16.Qb3 Ra6 17.d4+=; 12.Qc2 Nc6 13.d4 e4 14.Ne5 Bd7 15.Nd7 Qd7 16.Be2 0-0 17.0-0+=; 12.Rb1 Nc6 13.a4 Bg4 14.Ba3 Qd7 15.h3 Bh5 16.g4 Bg6 17.d3+=; 12.d4 e4 13.Rc1 Nc6 14.Ne5 Bd7 15.Nd7 Qd7 16.Be2 0-0 17.0-0+=) 12...Nc6 13.d4 e4 14.Ne5 Bd7 15.Nd7 Qd7 16.Be2 0-0 17.0-0+=.

10.b6 e4 11.Qa4 Nc6 12.Bb5 (12.Nd4 0-0 13.ba7 Bd7 14.d3 Bc5 15.Nc6 Bc6 16.Qb3 ed3 17.Bd3-/+) 12...0-0 13.Nd4 Nd4 14.Qd4 Be6 15.ba7 Bc5 16.Qe5 Ra7 17.d3 +=.

6.Nf3 e4

7.c5 ef3-/+ 8.cd6 fg2 9.Bg2 Qd6 10.Qf3 Nbd7 11.Qg3 Qg3 (11...Qe7 12.Bd4-/+ (12.Qg7?? Rg8 13.Qh6 Rg2–+)) 12.hg3 0-0 13.d3 Re8 14.Nd2 (14.Kd2 Ne5=+) 14...Ne5 15.Ke2 (15.Bf1 Bf5-/+) 15...Bf5-/+ 16.Be5 Re5 17.Nf3 Bg4 18.Bh3 Re7 (18...Bf3 19.Kf3 d4 20.e4-/+) 19.Bg4=+ Ng4 20.Rh4 f5 21.Rc1 g6 22.Nd4 a6 23.a4 Kg7 24.Rc2 1–0. Frenzel,Lothar (2040) – Genzmann,Manfred (2495), Jubilee, 2007.

7.Nd4 Nbd7 8.Nc3 Ne5 9.cd5 cd5 10.Qa4 (10.Qb3 Be6=). Luzuriaga,Norberto Horacio – Dumontelle,Joe, corr or01–003, 2001.

7.Nd4 Bg4 8.Qc2 (8.f3 Bd7=) 8...0-0=+ 9.Nc3 (9.cd5 cd5 10.f3 Bh5=+) 9...Nbd7 (9...Be5 10.h3 Bd7 11.d3=+) 10.h3 (10.cd5 cd5 11.f3 ef3 12.gf3 Bh5=) 10...Be6 (10...Bh5 11.Nf5 Be5 12.d4=) 11.c5 (11.d3 ed3 12.Bd3 Ne5 13.cd5 Nd3 14.Qd3 Nd5=) 11...Bc7 (11...Be5 12.Ne6 fe6 13.d4=) 12.d3 ed3 13.Bd3 Re8 (13...Ne5 14.Be2=) 14.Nf3 (14.Ne6 fe6 15.0-0 Rf8=) 14...Ne5 15.Ne5 Be5 16.0-0 Bd7 (16...Qe7 17.Ne2 Bb2 18.Qb2=) 17.Rae1 (17.Rfd1 b6=) 17...Ne4 (17...b6 18.Nd1=) 18.Ne4 (18.Rd1 Nc3 19.Bc3 Bc3 20.Qc3 Qg5=) 18...de4 19.Be4 (19.Be2!? Bb2 20.Qb2=) 19...Bb2-/+ 20.Bh7 Kh8 21.Qb2 Kh7 22.Rd1 Qe7 23.Qc2 (23.Qe2 Kg8-/+) 23...Kg8 24.Rd6 Be6 25.e4 (25.Rfd1 a5-/+) 25...a5 26.Qc3 ab4 27.Qb4 (27.ab4 Qh4 28.Rd4 Red8-/+) 27...Ra7 28.f4 (28.Re1 Rea8 29.Re3 Ra4-/+) 28...Rea8–+ 29.f5 Ra3?? (29...Bc8–+) 30.Qd2?? (better 30.fe6 fe6 31.Qc4+-) 30...Bc4–+ 31.f6 (31.Rf4 R3a6–+) 31...Qe4 (31...Qe5 32.Rd8 Rd8 33.Qd8 Kh7 34.fg7 Kg7 35.Rb1–+) 32.Rd8 (32.Rd4 Qe2 33.Qe2 Be2–+) 32...Rd8 33.Qd8 Kh7 34.fg7 Qe3?? (better 34...Kg7 35.Qf6 Kf8 36.Qd8 Qe8 37.Qd6 Qe7 38.Qb8 Kg7–+) 35.Kh1= Kg7 36.Qf6 Kh7 37.Rf4 ˝–˝. Ramos Mora,J L – Chiva Vega,F, M–038, 1995.

7.Ne5 Nbd7 8.d4 (8.Nd7 Bd7 (< 8...Qd7 9.Bf6 gf6 10.cd5+=) 9.cd5 cd5= (< 9...Nd5 10.Bg7 Rg8 11.Bd4+=)) 8...ed3 (8...0-0 9.Be2=+) 9.Nd7= d2 10.Nd2 (10.Qd2 Bd7) 10...Bd7 11.Qc2 (11.Bd3 0-0+=) 11...0-0 (11...Qe7 12.Bd3+=) 12.Bd3 h6 (12...Re8 13.0-0+=) 13.0-0 (13.Bd4 Qe7+=) 13...Qc7 (13...Re8 14.Bd4+=) 14.g3 (14.Bf6 gf6 15.g3 a5+/-) 14...Bh3 (14...Be5 15.cd5 Bb2 16.Qb2 Nd5 17.e4=) 15.Rfe1 (15.Bf6!? gf6 16.Rfd1+/-) 15...Be5+= 16.Be5 Qe5 17.Nf3 (17.cd5 Nd5 18.e4 Nb6=) 17...Qh5 18.Be2 (18.Nd4 Rfe8=) 18...Bf5 (18...Bg4 19.Kg2=) 19.Qb3=+ Ng4 (better is 19...Bg4!? 20.Nd4 Be2 21.Re2 Rfd8=+) 20.cd5+/- Be4 21.Nh4 Bd5 22.Qc3 Rae8? 23.h3 Qe5= 24.Qd2 Nf6=+ 25.Bf3 Be6 26.Bg2= Rd8 27.Qc2 Qb5 28.Nf3= Qh5 29.h4 Qf5 30.Qf5= Bf5 31.Nd4 Bh7 32.b5 c5= 33.Nb3 b6=+ 34.a4 c4 35.Nd4+= c3 36.Rec1+/- Rc8 37.Nc6 Rfe8 38.Na7 Rc7 39.Nc6+- c2 40.Ra2 g5 41.hg5 hg5 42.Nd4 Ne4? 43.Rac2+- Rc2 44.Nc2?? Nc3? 45.Nd4+- Na4 46.Rc7 Rd8 47.Bf1 Nc5 48.Bc4 Rd7 49.Rd7 Nd7+/- 50.Nc6 g4 51.Be2 f5 52.Bd3 Kg7 53.Ne7 Kf6 54.Nc8 Ke6? 55.Bc4+- Ke5 56.Bf7 Kf6 57.Be8 Ke6 58.Bd7 Kd7 59.Na7 Bg8+= 60.Nc6 Kd6 61.Nd4+/- Ke5 62.Kf1 Bd5 63.Ke1 Be4 64.Kd2 Kd6 65.Kc3 Ke5 66.Ne2 Kd5 67.Kb4 Ke6 68.Nc3 Kd6 69.Ne4 fe4= 70.Kc4 Ke5 71.Kc3 Kd5 72.Kb4 Ke5?? (better is 72...Kd6=) ˝–˝. Wall,Bill – Par Excellence, Mt View CA, 1987.

7.Ne5 Qe7 8.f4 ef3 9.Nf3 0-0 10.c5 Bc7 11.Be2 Bg4 12.0-0 Nbd7 13.Nc3 Rfe8 14.Qc2 h6 15.Nd1 Ne4 16.d3 Nef6 17.Nd4 Be2 18.Qe2 (< 18.Ne2 Ng4 19.Nd4 Bh2 (19...Ne3?! 20.Ne3 Qe3 21.Kh1-/+) 20.Kh1 Bg3–+) 18...Ne5 19.Nf2 Rad8 20.e4 de4 21.de4 Ng6 (21...Rd7 22.Rad1=) 22.Nf5+= Qe6 23.Bf6 (23.Ng4 A) 23...Ne4 24.Ng7 (24.Bg7 Ng3 25.Qb2 Nf5 26.Nf6 Kg7 27.Ne8 Kg8 28.Nc7 Qe3 29.Rf2 Nf4=) 24...Qb3 25.Ne8 Bh2 26.Kh2 Qg3 27.Kg1 Re8 28.Nh6 Kh7 29.Rf7 Kh6 30.Bc1 Ng5 31.Qe8+-; B) 23...Ng4 24.Qg4 Qe4 25.Qe4 Re4 26.Bg7 h5+=) 23...Qf6= 24.Ng4 Qe6 25.g3 Qe4 (25...h5 26.Qb2 f6 27.Ng7 A) 27...Qg4?! 28.Ne8 Re8 A1) 29.Rf6? Be5 (29...Qe4?! 30.Qa2 Kh8 31.Qd2=) 30.Qa2 Kh8–+; A2) 29.Qf6=; B) 27...Kg7 28.Nf6 Be5 29.Ne8 Re8-/+) 26.Qe4 Re4 27.Nfh6! gh6 (better is 27...Kh7!? 28.Rf7 Be5+/-) 28.Nf6+- Kg7 29.Ne4 Re8 (29...Ne7 30.Rad1 Nd5 31.g4+-) 30.Nd6 Bd6 31.cd6 Rd8 32.Rad1 Ne5 33.a4 (33.Rd4 b5+-) 33...Nc4 34.Rd4 Ne5 (34...Ne3 35.Rf3 Nd5 36.Rg4 Kf8 37.Rg6+-) 35.Kg2 f6 36.Rfd1 Kf7 37.Rh4 Ke6 (37...Kg6 38.Kf2+-) 38.Rh6 Ng4 39.Re1 Kd6 (39...Ne5+-) 40.Rg6 (40...Nh2 41.Rf6 Kd5 42.Rd1 Ke5 43.Rd8 (43.Kh2?! Rd1 44.Rf7 b5=) 43...Kf6 44.Kh2+-) 1–0. Spiegel,Ulrich – Hasler,Ulrich, corr SOK–88–25, 1988.

7.Ng1 dc4 8.Bc4 Bf5 9.Bd4 Nbd7 10.Nc3 b5 11.Bb3 a5 12.d3 ed3 13.Qf3 ab4 14.Nb5 cb5 15.Qf5 ba3 16.Qb5 Qa5 17.Qa5 Ra5 18.Bc3 Rg5 19.Kf1 Ne4 20.Nf3 Rf5 21.Bd4 Rf3! 22.gf3 Nd2 23.Kg2 Nb3 24.Rab1 Ndc5 25.Bc5 Nc5 26.Ra1 Na4 27.Rhc1 Kd7 28.Rc4 Nb2 29.Rd4 Ke6 30.Re4 Kf6 31.f4 Rc8 32.Rd4 Be7 33.Rd5 Rc2 34.Rh1 d2 35.e4 Nc4 36.Rd7 Bb4 37.e5 Ke6 0–1. Pepito_121c – Bestia_05, computer chess game, 2001.

7.Nd4 0-0

8.Nc3 a5 9.cd5 (9.c5 Be7=) 9...ab4=+ 10.ab4 Ra1 11.Qa1 cd5 12.b5 Re8 (12...Nbd7 13.Be2=) 13.Qa2= Be5 (13...Be6 14.Qa7=) 14.Be2 h5 (14...Be6 15.0-0=) 15.h3+= h4 (15...Be6 16.Qa7 Qc8 17.Ne6 fe6 18.g4+=) 16.Bd1 (16.0-0!?+-) 16...Bd4 (16...Be6 17.Ne6 Re6 18.Bb3=) 17.ed4 Qd6 (17...Be6 18.Qa7 Qc7 19.0-0+=) 18.Ba3+= Qd8 19.Bb3 (19.Bb4 Nbd7+=) 19...Be6= 20.Bb4 (20.0-0 Nbd7+=) 20...Nh5 (20...Nbd7 21.Ne2= (21.Bd5 Nd5 22.Nd5 Qg5 23.Ne7 Kh8–+; 21.Nd5 Nd5 22.Bd5 Nf8-/+)) 21.Nd5 Qg5 22.Ne3 (22.Rg1!?=) 22...Bb3=+ 23.Qb3 Qb5 24.Qd5 (24.Qc4 Qc4 25.Nc4 Nc6=+) 24...Qb4-/+ 25.Qh5 Qb1 26.Qd1 Qd3 27.Qc2 (27.Qe2 Qd4 28.0-0 Nc6=+) 27...Qa6-/+ 28.Qc4 Qc4 (28...Qa1 29.Nd1 Nc6 30.0-0 Qd4 31.Qd4 Nd4 32.Nc3-/+) 29.Nc4=+ Rc8 30.Ne3 Rc1 31.Nd1 Nc6 32.d3 Nd4 (32...ed3 33.Kd2 Ra1 34.Kd3=+) 33.de4 Rc2 34.0-0 Ne2 35.Kh2 b5 (35...Rc1 36.Ne3=+) 36.Ne3 Rc1 37.Rc1 Nc1 38.Nc2 (38.g3!?=+) 38...Nd3-/+ 39.Kg1 b4 40.Kf1 b3 41.Na3 b2 (41...g5 42.Ke2 Nf4 43.Kf3-/+) 42.Ke2 Nf4 43.Kf3 g5 44.g3 Nh3 45.gh4?? (45.Kg2 hg3 46.Kh3 gf2 47.Kg2-/+) 45...gh4 46.Kg4 (46.e5 Kg7 47.Kg4 Nf2 48.Kh4–+) 46...Nf2 47.Kh4 (47.Kf3 Nh3 48.Kg4 Ng5 49.Kh4 Ne4–+) 47...Ne4 48.Nb1 (48.Kg4–+) 48...f5 49.Kh3 Kf7 50.Kg2 Ke6 51.Kf3 Ke5 52.Ke3 f4 53.Kd3 f3 54.Ke3 (54.Kc4 f2 55.Nc3 f1Q 56.Kb3 Qc1 57.Nb1 Qb1 58.Ka4 Qa2 59.Kb5 Kd6 60.Kb4 b1Q) 54…f2 (54...f2 55.Ke2 Kd4 56.Na3 Kc3 57.Kf1 Kd3 58.Nb1 Ke3 59.Kg2 Ke2 60.Nd2 b1Q 61.Nf1 Qf1 62.Kh2 Qg1 63.Kh3 Qg3) 0–1. Wilk,Krzysztof (2125) – Djuric,Stefan (2380), European Rapid, 2017.

8.Nc3 Be5 9.Nb3 Be6 10.Nc5 Bg4 11.Qc2 (worse is 11.Nb7 Qc7 (worse is 11...Bd1 12.Nd8 Bh5 13.Nb7+/-) 12.f3 d4 (12...Qb7?! 13.fg4 Qc7 14.cd5=) 13.Ne4 Ne4–+) 11...b6 12.Nd5?? (better is 12.d4 Bc7 13.Nb3=) 12...Bb2–+ (12...cd5?! 13.Be5 bc5 14.bc5–+; 12...bc5?! 13.Be5 cd5 14.bc5–+) 13.Qb2 cd5 (13...bc5?! 14.Nf6 gf6 15.f3 ef3 16.gf3 Bf3 17.Rg1 Kh8 18.Rg3-/+) 14.Nb3 dc4 15.Bc4 Qd6 16.0-0 Nc6 17.h3 Ne5 18.Rfc1 Bh3! 19.gh3 Nf3 20.Kf1 Qh2 21.Nd4 Qh3 22.Ke2 Rad8 23.Nf3 (23.Qc3–+) 23...Qf3 (23...ef3?! 24.Ke1 Qh1 25.Bf1–+) 24.Ke1 Ng4 25.d4 ed3 26.Bd3 Ne3 (better is 26...Rd3 27.Qe2 Qh1 28.Qf1 Qe4–+) 27.fe3 (27.Qe2 Nc2! 28.Rc2–+) 27...Rd3 28.Rc2 (28.Qf2 Re3 29.Qe3 Qe3 30.Kf1–+) 28...Re3 29.Re2 Rfe8 30.Kd1 Re2 0–1. combijack (1745) – docjan (2025), gameknot.com, 2009.

8.c5 Be5 9.Be2 (9.d3 b6=+) 9...b6 10.Nc3 (10.Qc2 a5=+) 10...bc5 (10...Nfd7 11.Na4=+) 11.bc5 Qc7 (11...Nfd7 12.Na4=+) 12.Qa4 Nfd7 13.Nb3 a5 (13...Qd8 14.Rb1=) 14.f4 (14.f3 f5=+) 14...Bf6=+ 15.Nd1 Bh4 (15...Bb2 16.Nb2 Ba6 17.Rb1=+) 16.g3 Be7 17.Bd4 Ba6 18.Nc3 Rc8 (18...Be2 19.Ne2 Na6 20.Rc1-/+) 19.Rc1 (19.Bg4 Bc4-/+) 19...Qd8 (19...Be2 20.Ne2 Na6 A) 21.Qa5?? Qa5 22.Na5 Nac5 23.Bc5 Nc5 (23...Bc5?! 24.Nb3 Ba3 25.Rb1–+) 24.Rc5 Bc5–+; B) 21.0-0=+) 20.f5 (20.0-0 Be2 21.Ne2 Na6=+) 20...f6 (20...Be2 21.Ne2 Na6 22.Nf4=+) 21.Rf1 (21.0-0!?=+) 21...Ne5-/+ 22.Be5 fe5 23.Kf2 (23.h4!?-/+) 23...Be2 24.Ne2 Qf8 (25.f6 Qf6 26.Kg2 Qg6–+) 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Woelfelschneider,Peter , TT–18.02, 2005.

8.d3 a5 9.c5 Be5 10.Be2 Re8 (10...b6 11.Nd2+=) 11.Nd2 Na6 (11...ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1=) 12.de4= Ne4 13.0-0 Qe7 14.Ne4 de4 15.Bc4 Nc7 16.Qc2 (16.f4 Bf6=) 16...Nd5 17.Ne2 (17.Bd5 cd5 18.Qd2 Qf6=) 17...Rd8 18.h3 (18.Be5 Qe5 19.Bd5 Rd5= (worse is 19...Qd5 20.Rfd1 Qg5 21.Rd8 Qd8 22.Rd1+/-)) 18...Bc7 (18...Bb2 19.Qb2 b5 20.Bd5 Rd5 21.Nf4=) 19.Rfd1 Qg5 20.Bd5 (20.Qe4 Bh3 21.b5 Bf5+=) 20...cd5+= 21.Nf4 (21.Kh1 Ra6 22.Bd4 Rg6+=) 21...Bf4 22.ef4 Qf4 23.b5 White prepares c6 23...Qg5 24.Qc1 Qg6 25.Qe3 Be6 26.c6 bc6 27.bc6 Rdc8 28.Rac1 Rab8 29.Be5 White plans c7 29...Rb5 30.c7 Qf5 (30...f6 31.Bd6+=) 31.Bd6 (31.Bd4 f6=) 31...Rb2 32.Rb1 (32.Qg3 f6+=) 32...Qf6 (32...Rb1 33.Rb1 Bd7 34.Rb8=) 33.Qc5 (33.Qg3 Rb1 34.Rb1 a4=) 33...a4 (33...Re2 34.Rb8 e3 35.Bg3+=) 34.Rb2 Qb2 35.Rd4 Qb3 (35...Qe2 36.Bg3=) 36.Kh2 h5 (36...h6 37.Qa7=) 37.Bg3 Kh7 38.Qe7 Kg6 39.Rb4 (39.Be5!?=) 39...Qa3+= 40.Be5 Qc1 (40...Kh7+=) 41.Rb6 (41.Ra4 Kf5 42.f4 ef3=) 41...Kh7 (better is 41...Qg5 42.Re6 fe6 43.Qe6 Kh7+=) 42.Re6 Rc7 43.Bc7 fe6 44.Be5 Qh6 45.Bd4 (45.Qd7 a3+=) 45...Kh8 (45...h4!?=) 46.Qe8+/- Kh7 47.Be3 (47.Qa4!? Qf4 48.g3+/-) 47...Qg6+= 48.Qa4 Qf5 (48...e5 49.Bd2+=) 49.Qa8 Qf6 50.Qa4 Qe5 (better is 50...Qf5!?=) 51.Kg1+/- Qf6 52.Kf1 (52.Qd1 Kg6+/-) 52...Qe7 (better is 52...e5+/-) 53.Kg1 (53.Qc6 Qa3+/-) 53...Qf6 54.Qb3 (54.Qd1 Kg6+/-) 54...Qa1 55.Kh2 Qe5 56.g3 h4 57.Bf4 Qf5 (57...Qd4 58.Kg2 e5 59.Bg5+=) 58.Qc3 Kg8 (58...g5 59.Be3 hg3 60.Kg3+/-) 59.Qe5 (59.Kg2 hg3 60.Qg3 Qh7+/-) 59...hg3 60.fg3 Qf6 61.g4 Kh7 (61...Kf7 62.Kg3+/-) 62.Kg3 Qe7 63.Qh5 Kg8 64.Be5 Qa3 65.Kh4 Qe7 66.g5 Qf8 67.Qg6 (67.Qg4 Qf2 68.Qg3 Qc5+/-) 67...Qe7 (67...Qf2 68.Bg3 Qf7 69.Qf7 Kf7 70.Be5+-) 68.Kg4 Qd7 (68...Qf7 69.Qf7 Kf7 70.h4+-) 69.Qh5 (69.h4 Qf7 70.Qf7 Kf7+-) 69...Qa4 70.g6 Qd1 71.Kh4 Qe1 72.Bg3 Qc3 73.Qe5 (73.Qe5 Qe5 74.Be5+-) 1–0. Cirulis,Ilmars (1905) – Carrizo,Jos‚ (2095), FICGS, 2016.

8.d3 a5 9.de4 dc4 (9...ab4 10.ed5 ba3 11.Bd3=+) 10.b5= Ne4 11.Bc4 cb5 (11...c5 12.Nf3=) 12.Nb5 (12.Bb5 Qh4 13.Qc2 Rd8=) 12...Qh4 (12...Bb4 13.N1c3 Qh4 14.Qe2=) 13.Qc2 Bf5 14.g3 (14.Bd5 Nc6 (14...Bh2? 15.Nd4 Bg6 16.Nf3+-) 15.Bc6 bc6 16.Nd6 Nd6=+) 14...Qg5 15.Bd3 (worse 15.Nd6 Nd6 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Rd8=+) 15...Re8 16.Nd6 (16.N1c3 Nc3 17.Nc3 Bd3 18.Qd3 Be5=) 16...Nd6=+ 17.0-0 Nc6 18.Bf5 Nf5 19.Nd2 (19.Rd1 Rad8=+) 19...Rad8 (19...Rac8 20.Rfd1=+) 20.Rac1 h5 (20...Qh5 21.Rfd1=+) 21.Ne4= Qg4 22.f3 (22.Nc5 Re7=) 22...Qg6=+ (22...Ne3? 23.Qb3 (23.fg4 Nc2 24.Nf6 gf6 25.Rc2 hg4=) 23...Qg6 24.Qe3+-) 23.Qf2 (23.Nc5 b6 24.Ne4 Nce7=+) 23...Rd3 (23...h4 24.Rc4 Rd3 25.Nf6 gf6 26.Rg4 hg3 27.hg3 Ree3 28.Rg6 fg6 29.Kg2=+) 24.Rfe1 (24.Rc3 Red8=) 24...h4 25.g4 (25.Rc3 Rc3 26.Bc3 hg3 27.Ng3 b5=+) 25...Re4 26.fe4 Qg4 27.Qg2 Qg2 28.Kg2 Ne3 29.Kg1 Ng4 30.Re2 Nge5 31.Rc3 (31.Rec2 Nf3 32.Kf1 Rd2=+) 31...Rd1 (31...b5 32.Rd3 Nd3 33.Rc2+=) 32.Kf2 a4 33.Rec2 (33.Ke3 f6-/+) 33...Rb1 (33...Nd4 34.Rc8 Kh7 35.Bd4 Rd4 36.Ke3 Rd3 37.Kf4 Ng6 38.Kg4=+) 34.Rh3 (34.Bc1 Rb3=+) 34...g5 35.Be5 (35.Bc1 g4 36.Rhc3 Kg7=+) 35...Ne5-/+ 36.Rc5 f6 37.Rc7 Rb2 38.Kf1 b5 ˝–˝. Bendig,Frank (2205) – Kireev,Sergey (2335), WC–2010–T–00006, 2009.

8.d3 dc4 9.dc4 a5 10.b5 Qe7 11.Qc2 Be5 (11...Rd8 12.Nd2+=) 12.Nc3 c5 13.Nb3 Nbd7 (13...Rd8 14.Be2+=) 14.Nd2 Now all is on e4 14...Nb6 15.Be2 Rd8 16.h3 (16.Rd1 Bf5=) 16...Bf5 17.g4 Bg6 18.0-0-0 Ne8 (18...Qe6 19.Rhg1=) 19.h4= h6 20.h5 (20.g5 h5+=) 20...Bh7 21.a4 (21.Rhf1 Nd6+=) 21...Nd6-/+ 22.Kb1 (22.Nd5 Nd5 23.cd5 Rac8+=) 22...Kh8 (22...Qf6 23.Nd5 Nd5 24.Be5 Qe5 25.cd5 Qd5 26.Nc4 Nc4 27.Rd5 Na3 28.Kb2 Nc2 29.Rd8 Rd8 30.Kc2-/+) 23.Ba3 (23.Nd5 Nd5 24.cd5 Bb2 25.Qb2 Qg5+=) 23...Rac8-/+ 24.Nd5 Nd5 25.cd5 b6 (25...Qg5 26.Rhf1-/+) 26.Nc4 Nc4 27.Bc4 Rd6 28.Ka2 Rf8 29.Bb2 Bb2 30.Kb2 Rfd8 31.Qb3 Bg8 32.Rhg1 f6 33.Rd2 Bf7 34.Kc1 (34.Kb1 Qe5-/+) 34...Qe5 35.Rgd1 (35.Kb1 Qg5-/+) 35...Qg5 36.Be2 f5 (36...Rd5 37.Rd5 Rd5 38.Kb1-/+) 37.gf5 Qf5 38.Qc2 (38.Bc4 Bh5 39.Rg1 Bf7-/+) 38...Qe5–+ 39.Qb2 Qg5 40.Qc2 (40.Bc4 Bh5 41.Rh1 Bf7–+) 40...Re8 (40...Bd5 41.Qc3-/+) 41.Rh1 (41.Qb3 Re5-/+) 41...Rd5–+ 42.Rd5 Bd5 43.Rd1 Re5 44.Rd2 Qe7 (44...Qg1 45.Qd1 Qd1 46.Bd1-/+) 45.Bc4 (45.Bg4!? Qh4 46.Qd1 Bg8-/+) 45...Bc4 46.Qc4 Rh5 0–1. Cirulis,Ilmars (1940) – Llull,Roger (2245), FICGS, 2016.

8.d3 dc4 9.dc4 a5 10.c5 Bc7 (10...Be5 11.Nd2=) 11.Nd2 Qd5 (11...ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1=) 12.Be2 (12.Qc2 Nbd7=) 12...Qg5 13.Kf1 (13.Bf1 Rd8=) 13...h5 (13...ab4 14.ab4 Ra1 15.Qa1+=) 14.Qc2= Re8 15.b5 Bg4 (15...Nbd7 16.Rc1+=) 16.Bc4 (16.b6 Be2 17.Ne2 Be5 18.Ne4 Ne4 19.Qe4 Nd7+=) 16...h4 17.h3 (17.f4 Qh5=) 17...Bh5 18.a4 (18.Rc1 Qg6=) 18...Bg6 (18...Nbd7 19.bc6 bc6 20.Nc6 Nc5 21.Rc1=) 19.N2b3 Nd5 (19...Be5 20.Kg1=) 20.Bd5 Qd5 21.Rd1 Qg5 22.Qc3 f6 23.b6 Be5 24.Na5 Qh5 25.Rc1 (25.Ra1 Re7=) 25...Re7= 26.Nc4 Bf7 (26...Bd4 27.ed4 Ra4 28.Nd6=) 27.a5 (27.Qc2 Nd7+=) 27...Nd7 28.Qb4 Ree8 29.Ba3 (29.Bc3 Nb8 30.Qa4 Nd7 31.Ne5 Ne5=) 29...Bb8 30.Ne2 (30.Kg1 Rd8=) 30...Qf5 (30...Ne5 31.Ne5 Be5 32.Nd4=) 31.Nd4 Qd5 32.Nb2 f5 (32...Rd8 33.Rd1=) 33.Qd2 (33.Kg1 f4=) 33...Be5= 34.Bb4 (34.Nc4 f4=) 34...f4 35.ef4? (better is 35.Kg1=) 35...Bd4–+ 0–1. Cirulis,Ilmars (1935) – Llull,Roger (2255), FICGS, 2016.

8.d3 dc4 9.dc4 Bg4 10.Qc2 c5 11.bc5 (11.bc5 Bc5 12.Nd2=). Bendig,Frank (2205) – Zubac,Marius (2155), WC–2010–T–00006, 2009.

8.h3 dc4 9.Bc4 b5 10.Be2=+.

8.h3 Nbd7 9.Nf5 (9.cd5 cd5 10.d3 Ne5=) 9...Bc7 (9...Be5 10.Nd4-/+) 10.g4 (10.cd5!? Ne5 11.Nd4 Nd5 12.Qc2=+) 10...Ne5 (10...dc4 11.g5 Ne8-+) 11.Be2 (better 11.d3!?-/+) 11...Bf5-+ 12.gf5 dc4 13.Be5 Be5 14.Nc3 Rc8 (14...b5!? 15.f4 Bc3 16.dc3-+) 15.Bc4 Qd7 16.f4 Bc3 17.dc3 Qf5 18.Qe2 Rfd8 19.Kf2 (19.Qg2 Nd5 20.Bd5 cd5-+) 19...c5 (19...b5!? 20.Ba2-+) 20.b5 Nd5 21.Rac1?? (better 21.Rag1 h6 22.Bd5 Qd5 23.c4-+) 21...Nf4! 22.ef4 (22.Qf1 Nd3 23.Kg2 Qg6 24.Kh2 Nc1 25.Qc1 Qd6 26.Kg2 Rd7-+) 22...Qf4 23.Ke1 (23.Kg2 Rd2 24.Rhf1 Re2 25.Be2 Qg5 26.Kh1-+) 23…Qc1 (23...Qc1 24.Kf2 Qh1-+) 0-1. DrVictory (2455) - OnlyPolishOpening (2340), lichess.org, 2020.

8.cd5 cd5

9.Nc3 a5 10.ba5 Nc6 11.Ncb5 Be7 12.Bc3 Na5 13.Be2 Bd7 (13...Nc6 14.0-0=) 14.0-0 Qb6 (14...Nc4 15.a4=) 15.Rb1 Rfc8 16.Nf5 (16.d3 Qd8=) 16...Bf5+= 17.Nd4 Qd8 18.Nf5 Ba3 19.f3 Be7 (19...Bf8 20.Rb5=) 20.fe4 de4 21.Rb5 (21.Qe1 Rc6+=) 21...b6 (better is 21...Bf8!?=) 22.Qe1 Rc3 23.Qg3 g6 (23...Qf8 24.dc3 Bc5 25.Nh6 Kh8 26.Qg5+/-) 24.Ne7 Qe7 25.dc3 Nd7 26.Qc7 (26.Rbf5 Rf8+/-) 26...Rb8 27.Rfb1 Rb7 28.Qc8 Nf8 29.Qa8 Rd7 (29...Ra7 30.Qb8 Rb7 31.Qe5+-) 30.Rb6 Qg5 (30...Ra7 31.Qd5 Nd7+-) 31.Bf1 (31.Bf1 Qd5 32.Qa6+-; 31.Rb8 Qe3 32.Kf1 Qf4 33.Ke1 Qd2 34.Kf2 Qf4 35.Bf3 ef3 36.Rf8 Kg7 37.Rg8 Kf6 38.Qf3 Rd2 39.Ke1 Qf3 40.gf3 Rh2 41.Rb6 Ke7+-) 1–0. wiking – Odie_Spud, internet, 2010.

9.Nc3 Be5 10.Na4 +=.

9.Nc3 Re8 10.Rc1 Be5 11.Na4 Bd4 (11...Qe7 12.Be2=) 12.Bd4= Nc6 13.Ba1 Ng4 (13...d4 14.Nc5 a6 15.Na6=) 14.Nc5 Nge5 (14...Qh4 15.g3 Qh6 16.Be2=) 15.Be2 (15.b5!? Na5 16.Be5 Re5 17.d4=) 15...b6= 16.Nb3 (16.d4 Nc4 17.Qa4 Nb8+= (worse is 17...bc5 18.Qc6 Be6 19.dc5+=)) 16...Qg5+= 17.Kf1 Nc4 18.h4 (18.d3 ed3 19.Qd3 Be6=) 18...Qe7 (18...Qh6!?+=) 19.d3= (worse is 19.Bc4 dc4 20.Nd4 Ne5-/+) 19...ed3 20.Bd3 (20.Qd3 Be6 21.h5 Rac8=) 20...N6e5+= 21.Be2 Be6 22.Be5 Ne5 23.g3 (23.h5!?=) 23...a5 (23...Nc4 24.Nd4-/+) 24.ba5 ba5 25.a4 Rab8 (25...Nc4 26.Nd4+=) 26.Nd4 Rb4 27.h5 h6 28.Rh4 Bd7 Exerts pressure on the isolated pawn 29.Bb5 Rc8 (29...Bb5 30.ab5 Qb7 31.Kg2+=) 30.Rc8= Bc8 31.Kg2 (31.Nc6 Nc6 32.Bc6 Be6 33.Rb4 Qb4=) 31...Bd7+= 32.Qc2 Nc4 33.Nf5 Bf5 (33...Qe6 34.Bd7 Qd7 35.Rd4=) 34.Qf5= Qe6 35.Rf4 Nd6 36.Qd3 (36.Qe6 fe6 37.Be2 Rf4 38.ef4 Ne4=) 36...Ne4+= 37.Qc2 Ng5 38.Qd1 (38.Be2 Rf4 39.gf4 Qe4 40.Qe4 Ne4+= (40...de4?? 41.fg5 hg5 42.Kg3+-)) 38...Rb2 (38...Qh3 39.Kg1 Ne4 40.Bf1+=) 39.Qc1 Rb4 40.Qd1 d4 (40...Qh3!? 41.Kg1 Ne4+=) 41.Rd4= Rd4 42.ed4 Qd5 43.f3 Ne6 Attacks the isolani on d4 44.Qe1 (44.Qd3 Nd4 45.Bc4 Qc5=) 44...Nd4= 45.Qe8 (45.Qe4 Qe4 46.fe4 Kf8=) 45...Kh7 46.Bd3 (46.Qe4 Qe4 47.fe4 g6=) 46...f5 47.Qg6 Kh8 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1930) – Llull,Roger (2260), FICGS, 2016.

9.d3 a5 10.ba5 Qa5 11.Qd2 =.

9.d3 a5 10.b5 Nbd7 (10...Bg4 11.Qd2=+) 11.de4 Ne4 12.Nc3 Ndf6 (12...Nc3 13.Bc3 Ne5 14.Qa4=) 13.Ne4 (13.Rc1 Re8=) 13...Ne4 (13...de4 14.Rc1=) 14.Nf3 a4 15.Bd3 (15.Qd4 Qa5 16.Kd1 A) 16...Nf2? 17.Ke2 f6 18.Qd5 (18.Kf2?! Be6 19.Qd1 Be5+-) 18...Kh8 19.Kf2+- (19.Qd6?! Rd8 20.Qd8 Qd8 21.Kf2 Be6+-); B) 16...Nf6=) 15...Qa5=+ 16.Kf1 Bd7 (16...Bg4 17.h3 Bd7 18.Kg1 Bb5 19.Be4 de4 20.Qd6 ef3 21.Qg3=+) 17.Kg1= Bb5 18.Be4 de4 19.Qd4 (19.Qd6 ef3 20.Qg3 f6 21.Qf3 Bc6=+) 19...f6=+ 20.Qd6 ef3 21.Qd5 Kh8 22.Qf3 Bc6 23.Qg3 Qd2 (23...Rfd8 24.Bd4=+) 24.Bd4 Ra5 25.h4 (25.f3 Rg5 26.Qf2 Qd3=) 25...Rf5 26.f3 Rd8 27.Qe1 (27.Qf2 Qd3=+) 27...Qd3 28.Qg3 Rfd5 ˝–˝. Schulz,Hans_Juergen – Bonetti,Shane, TT–13 TSC, 2004.

9.d3 Be5 10.Nd2= Re8 (10...Bg4 11.f3 ef3 12.gf3=+) 11.de4 Ne4 (11...de4 12.Be2=) 12.Ne4 (12.Rc1 a5=) 12...de4 13.Qb3 (13.Qc2 Bd4 14.Bd4 Nc6=) 13...Qf6 14.Rd1 (14.Bc4 Nc6=) 14...Bg4 (14...Nc6 15.Bc4=) 15.Rd2 Nc6 16.Nc6 Qc6 17.Be2 (17.b5 Qc7 18.h3 Be6 19.Be5 Qe5=+ (19...Bb3? 20.Bc7 Rac8 21.b6+-)) 17...Be2-/+ 18.Re2 Rad8 19.0-0 Rd3 20.Qa2 Bb2 21.Qb2 Qa4 22.Ra1 Red8 23.h3 Rd1 (23...b6 24.Rc2=+) 24.Re1 (24.Rd1 Qd1 25.Kh2 Qd6 26.Kg1 b5=+) 24...R1d2 (24...R1d5 25.Rec1=+) 25.Qe5 Re8 ˝–˝. Mandak,P – Glaser,J, 1999.

9.Be2 Nc6 =+.

7.Nd4 dc4

8.Nc3 0-0 9.Qc2 Re8 10.Bc4 Nbd7 (10...b5 11.Ba2+=) 11.Nf5 Be5 (11...Nb6 12.Nd6 Qd6 13.d3+=) 12.Ng3 Increases the pressure on e4 (12.d4 Bc7 13.Ng3 Nb6=) 12...Nb6 13.Be2 h5 (13...a5 14.0-0+=) 14.Rb1= Bc3 15.dc3 h4 16.Nf1 Ng4 (16...Bg4 17.Rd1 Qc8 18.c4=) 17.c4 (17.Nd2 Qf6 18.Bg4 Bg4=) 17...Qg5= 18.h3 (18.Nd2 Ne5 19.g3 Bf5 20.Be5 Re5+=) 18...Ne5 19.Be5 (19.g4 Qg6 20.Rd1 Nd3 21.Bd3 ed3 22.Qd3 Qd3 23.Rd3 Nc4+=) 19...Qe5 (19...Re5 20.g3=) 20.g3 hg3 21.Ng3 Be6 22.h4 (worse is 22.Ne4 Bf5 23.f3 Be4 24.fe4 Qg3 25.Kf1 Rad8-/+; 22.Qe4?? Qc3 23.Kf1 Bh3 24.Rh3 Re4 25.Ne4 Qc2–+ (25...Qa3?! 26.Kg2-/+)) 22...Rad8 (22...a5!?=) 23.h5+/- (23.Ne4? Bf5 24.Bf3 Be4 25.Be4 Qe4 26.Qe4 Re4–+) 23...f5 24.Nf1 (24.h6 gh6 25.Rh6 Kg7+=) 24...Nd7 (24...f4 25.ef4 Qf4 26.Ne3=) 25.Ng3 (25.h6!?+=) 25...Qf6= 26.Rd1 (26.h6 gh6 27.Rg1 Kf8=) 26...Ne5+= 27.0-0 (27.Rc1 Nd3 28.Bd3 ed3+=) 27...Qh4 (27...Kh7 28.Rd4=) 28.Rd8 Rd8 29.Rd1 Rd3 (29...Rd1!? 30.Qd1 Qf6= (worse is 30...Nc4 31.Bc4 Bc4 32.Qd7+/-; worse is 30...Bc4 31.Bc4 Nc4 32.Qd7+/-)) 30.Bd3+= ed3 (30...ed3 31.Rd3 Nf3 32.Kf1 Bc4+=) 0–1. Cirulis,Ilmars (1980) – Flores,Luis (2105), FICGS, 2016.

8.Nc3 0-0 9.Bc4 a5 10.b5 Nbd7 (10...c5 11.Nde2=) 11.bc6 bc6 12.Nc6 Qc7 13.Bb5 Nc5 (13...Ba6 14.Nd4 Nc5 15.a4=+) 14.Na4= Qb7 (14...Ba6 15.Ba6 Ra6 16.Nc5 Bc5 17.Ne5=) 15.Nd4 Nd3 16.Bd3 ed3 17.0-0 Bd7 18.Rb1 Rfb8 19.Nc3 a4 (19...Ra6 20.a4=) 20.h3 (20.f4 Ra6=) 20...h6 (20...Ra6 21.Ba1 Qc8 22.Rb8 Qb8 23.Qf3=) 21.Qf3 (21.f4 Ra6+=) 21...Qf3= 22.Nf3 (worse 22.gf3 Ra6-/+) 22...Rb3 Exerts pressure on the isolated pawn 23.Nd4 Rb6 (23...Ba3? 24.Nb3 ab3 25.Ra1 Bb2 26.Ra8 Kh7 27.Rd8+-; worse 23...Ra3 24.Ncb5 (24.Ba3?! Ba3 25.Nf3 Bd6+=) 24...Bb5 25.Nb5+-) 24.Ba1 Rb1 25.Nb1 Rc8 26.g4 Bf8 (26...h5 27.f3=) 27.Bb2 (27.Kg2 Ne4=) 27...Ne4 28.Rc1 Rb8 29.Ba1 (29.Bc3 Nc3 30.dc3 h5 31.gh5 Bh3=) 29...Nd6=+ 30.Bc3 Rc8 (30...Nb5 31.Nb5 Rb5 32.e4=+) 31.Kg2 f6 (31...g5 32.Kf3+=) 32.f4+= Ne4 (32...g6 33.Kf3+=) 33.Kf3 Re8 34.Ba5 (34.Bb2 Bc5+=) 34...Bc5 35.f5 Bc8 36.Bb4 Bb4 37.ab4 Bb7 38.Kf4 a3 (38...Re7!?+-) 39.Na3+- ˝–˝. Taulien,Hans_Juergen (2380) – Jarabinsky,Martin (2100), EU/WS/M/033 ICCF, 2011.

8.Nc3 0-0 9.Bc4 Nbd7 10.0-0 Bh2 (10...a5 11.Qc2 Re8 12.ba5 Qa5 13.f3=+) 11.Kh2= Ne5 12.Be2 Nfg4 13.Bg4 Ng4 14.Kg3 Qg5 15.f4 ef3 16.Nf3 Qg6 17.Nh4 (17.Qb1 f5 18.Qa2 Be6 19.Qb1-/+) 17...Qd6-/+ 18.Rf4 g5 19.Ne4 gf4 (19...gh4?! 20.Kh4 Qh6 21.Kg3=) 20.ef4 Qd8 21.Qc2 f6 22.Qc4 Rf7 (22...Kg7!?-/+) 23.Re1=+ Rb8 24.Bd4 b5 25.Qc5 Rg7 26.Kf3 Bd7 27.Qc3 Qf8 (27...Be6 28.Bf6 Nf6 29.Nf6 Kf7 30.Qe5 Qf6 31.Qc7 Qe7 32.Qe7 Ke7 33.f5=+) 28.g3 (28.f5 Ne5 29.Be5 fe5 30.Qe5 Rf7+/-) 28...Re7 (28...Re8!? 29.Bf6 Rf7=+) 29.f5 Rbe8 30.Bc5 Ne5 31.Kg2 Qf7 32.Be7 Re7 33.Qd4 Kg7 34.Nc5 Bc8 35.Qf4 Qd5 36.Kh2 h5 37.Kg1 Ng6 38.Ne6 Re6 39.Qc7 Re7 40.Re7 Ne7 41.Qe7 Qf7 42.Qc5 Qd7 43.Qe3 a6 44.Kh2 Qd5 45.Qe7 ˝-˝. marekt (2040) - peppeagropoli (2160), gameknot.com, 2014.

8.Nc3 0-0 9.Bc4 Nbd7 10.Qc2 Ne5 (10...Re8 11.d3 Ne5 12.Ne4 Ne4 13.de4 Nc4 14.Qc4 Re4 15.0-0+=) 11.Be2= Re8 12.Ne4 Ne4 13.Qe4 Nc4 14.Qc2 Nb2 15.Nf3 Qf6 16.d4 Qg6 17.Qb2 Qg2 18.Rg1 Qh3 19.d5 Bf8 20.dc6 bc6 21.Qc3 Be6 (21...a5!? 22.ba5 c5=) 22.Qc6+= Qh6 23.Rd1 a5 24.ba5 Rec8 25.Qa4 Rc3 (25...Rcb8 26.Bb5+=) 26.Ra1 Rc5 Exerts pressure on the isolated pawn (26...Bb3 27.Qd4 Qc6 28.Qd2+=) 27.a6+/- Bc8 28.Rg3 (28.Qe4 Ra7+/-) 28...Ba6= 29.Ba6 Ra6 30.Qe4 Qf6 (30...Qc6 31.Qc6 Rcc6 32.Nd4 Ra3 33.Ra3 Rc1 34.Kd2 Ba3 35.e4=) 31.Nd4 Re6 (31...Rca5 32.Rf3 Qd6 33.Nc2=) 32.Qd3+= Rb6 33.Kf1 (33.Rh3 h6+=) 33...Rb2 34.Rg2 Qb6 (34...Rg5 35.Qe4=) 35.a4 (35.Kg1 Qc7 36.Qd1 Bd6+=) 35...Qc7 36.Rg3 (36.Qd1 Be7+=) 36...Qb7= 37.Rg2 g6 (37...Qc7 38.Qd1+=) 38.a5 (38.Kg1!?+=) 38...Qc8 39.Qd1 Bg7 (39...Qa6 40.Kg1=) 40.Kg1 (40.a6 Rb6=) 40...Rbc2 41.Nc2 Ba1 42.f4 (42.Qa1?? Rc2 43.Rg5 Rc1 44.Qc1 Qc1 45.Kg2 Qc6 46.Kg1 f5–+; 42.Na1?? Rc1 43.Rg6 hg6 44.Qc1 Qc1 45.Kg2 Qa1–+) 42...Bc3 43.Rg5 (43.a6 Qa6 44.Rg5 Rc8+=) 43...Rc7 (43...f5 44.h4+=) 44.Rd5= Bf6 45.Rd2 Rc5 0–1. Cirulis,Ilmars (1970) – Hamby,Stephen (2135), FICGS, 2016.

8.Nc3 0-0 9.Bc4 Be5 10.Nb3 +=.

8.Bc4 0-0 9.Nc3 a5 10.ba5 Qa5 11.Qc2 Qc5 (11...Re8 12.d3=+) 12.Na4 (better is 12.Be2!?=) 12...Qg5-/+ 13.Nb6 Qg2 14.0-0-0 (better is 14.Rf1!? Ra5 15.Nc8 Rc8 16.f3-/+) 14...Ra5–+ 15.Bf7? (better is 15.Nb3 Rf5 16.f4–+) 15...Kf7 16.Qc4 Rd5 17.Nd5 cd5 (17...Nd5?! 18.Rdg1 Qh3 19.Nb5 cb5 20.Qd5 Qe6 21.Rg7 Ke8 22.Qb5 Nd7 23.Rh7=+) 18.Qb5 Bh2 19.Nc6 (19.f4–+) 0–1. BigSky (2705) – duckbreath (2530), ICC, 1998.

8.Bc4 0-0 9.Nc3 a5 10.Qc2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 b5 13.Be2 Qe8 14.Na2 Bd7 15.f3 =+.

8.Bc4 0-0 9.Nc3 a5 10.Qc2 b5 11.Ba2 (11.Be2 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Re8 14.Na2 Bd7 15.0-0=+) 11...Qe7 (11...Re8 12.d3 ed3 13.Qd3 ab4 14.ab4 Ra7 15.Qc2-/+) 12.0-0 (12.d3 ed3 13.Qd3 Rd8 14.ba5 Be5 15.Qe2=+) 12...ab4 13.ab4 Bd7?? (13...Ra7 14.Bb1 (14.f3 ef3 15.Rf3=+) 14...Ra1 15.Ba1=+; 13...Ra6 14.Bb1 Ra1 15.Ba1=+) 14.Ne4?? (better is 14.Bf7 Qf7 15.Ra8+-) 14...Ne4=+ 15.Bf7 Qf7 (15...Kf7 16.Ra8) 16.Ra8 Nf2 17.Qb3 Qb3 18.Nb3 Nd3 19.Rf8 Kf8 20.Bc3 Be8 21.Nd4=+ g6 22.Kf1 Ke7 23.Ke2= c5 24.Ra7 Bd7 25.Nb5 Nb4 26.Nd6 Kd6 27.e4 N8c6 28.Rb7 Nc2 29.d3 N2d4 30.Ke3 g5 31.Rb6 h5 32.h3 Bc8 33.Rb2 h4 34.Ra2 Bd7 35.Ra8 Ne6 36.Rg8 Ncd4 37.Rb8 Bc6 38.Rb2 Bd7 39.g3 hg3-/+ 40.Be1 Nf4 41.Bg3 Bh3 42.Bf4 gf4 43.Kf4 Bd7 44.Rh2 Nc6 45.Rh5 Nb4 46.Ke3 Be6 47.Rh2 Nc6 48.Rg2 ˝–˝. pierre – __Beowulf__, internet, 2008.

8.Bc4 a5 9.b5 =+.

8.Bc4 b5 9.Bb3 +=.

8.Bc4 Nbd7 9.Qc2 Ne5 10.Be2 0-0 (10...a5 11.Nc3 ab4 12.Ne4 Ne4 13.Qe4 ba3 14.Nb5 cb5 15.Bb5 Kf8 16.Be5=) 11.Nc3 Re8 12.Ne4 Ne4 13.Qe4 Nc4 14.Qc2 Nb2 15.Nf3 Qf6 16.d4 Qg6 (16...a6 17.Qb2 Be6 18.0-0+=) 17.Qb2 Qg2 18.Rg1 Qh3 19.d5 Qh6 20.dc6 bc6 21.Rc1 Bf8 22.Rc4 g6 (22...Bf5 23.Rh4 Qd6 24.Nd4=) 23.Rg5 (23.Qf6 a5 24.Qc6 Be6=) 23...c5 (23...Bf5 24.Qf6 (worse is 24.Rc6 Be4 25.Rcc5 Bc5 26.Rc5 Rad8-/+) 24...Be6 25.Rh4=) 24.bc5+/- Be6 25.Rh4 (25.Rc1 Rab8 26.Qe5 Bg7=) 25...Qg7 26.Qg7 Kg7 27.Bc4 (27.Re5 f6 28.Ree4 Bc5=) 27...Be7 (27...f6!? 28.Rg2 Bc5 29.Be6 Re6=) 28.Be6+= fe6 29.Rd4 (29.Rc4 Bg5 30.Ng5 Rac8=) 29...Bg5 (29...Rf8 30.Rg3 Bc5 31.Rd7 Rf7 32.Rf7 Kf7 33.Ng5 Ke7 34.a4=) 30.Ng5 Re7 31.Ke2 h6 32.Ne4 Rc7 33.Rd6 (33.f4 Rb8=) 33...Kf7 34.Kf3 (34.f4 Rb8=) 34...Ke7+= 35.Ra6 Rb8 (35...Rd8 36.Kg4=) 36.Kf4 Rd8 37.Ke5 Attacks the isolani on e6 (37.h4 Rf8 38.Kg4 Rf5=) 37...Rd5+= The isolani on c5 becomes a target 38.Kf4 g5 (38...Rh5 39.Kg3=) 39.Kg4 Rf5 (39...Re5 40.Ra4=) 40.Ra4 (40.Kh5 Rf8+=) 40...Re5 (40...Kd8 41.Kh5+=) 41.Kh5+= a5 42.Kh6 (42.Rc4 Kf8+=) 42...g4 43.Rc4 Rc6 44.Kg6 Rf5 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1930) – Fric,Lubos (2045), FICGS, 2016.

8.Bc4 Nbd7 9.Be2 Ne5 10.Qc2 0-0 (10...a5 11.Nc3 ab4 12.Ne4 Ne4 13.Qe4 ba3 14.Nb5 cb5 15.Bb5 Kf8 16.Be5=) 11.Nc3 Re8 12.h3 (12.Ne4 Ne4 13.Qe4 Nc4=) 12...a5+= 13.0-0 Ng6 14.d3 ab4 15.ab4 Ra1 16.Ra1 ed3 17.Bd3 Ne5 18.Bf5 (18.Ne4 Nd3 19.Nd6 Qd6 20.Qd3 Qb4+=) 18...Bb4 19.Ne4 Ne4 20.Be4 g6 21.Nf3 (21.Ra8 Qh4=) 21...Bd6 (21...Nf3 22.Bf3 Qd2 23.Qd2 Bd2 24.Bd4+=) 22.Ra8 Qe7 23.Nd4 (23.Ne5 Be5 24.Be5 Qe5+=) 23...f6 (23...f5 24.Bf3-/+) 24.Ra7= Bb8 25.Ra8 Bc7 26.Ra7 Qb4 27.Qc1 (27.Bc3 Qd6+=) 27...Qb6 (27...Nc4!? 28.Bc6 Bh2 29.Kh2 bc6+=) 28.Ra8= Bd6 29.Ne6 (29.Qc2 Qc5+=) 29...Kf7 30.Nf4 Bd7 31.Ra1 Kg7 32.Qc2 (32.Bd4 Qd8 33.Qc2 b5=) 32...Qc5 33.Rd1 Re7 (33...Qc2 34.Bc2 Be7 35.Be5 fe5 36.Nh5 gh5 37.Rd7=) 34.Qc5 (34.Bc3 b5 35.Rd4 Nf7+=) 34...Bc5 35.Be5 fe5 36.Rd7 Rd7 (36...ef4!? 37.Re7 Be7 38.ef4 Kf6+=) 37.Ne6= Kf7 38.Nc5 Rd1 39.Kh2 b6 40.Bf3 Rb1 (40...Rd8 41.Nb7 Rd2 42.Bc6 Rf2 43.Nd6 Ke6 44.Nc4+=) 41.Na4 (better is 41.Nd7!? Ke6 42.Nf8 Ke7 43.Nh7+/-) 41...b5 (41...c5 42.Be2=) 42.Nc3 ˝–˝. Benassi,Aspasio (2180) – Gounant,Stanislas (2045), FICGS, 2016.

6.Nf3 Qe7

7.Qb3 0-0 8.cd5 cd5 9.Nc3 Nc6 (9...e4!? 10.Nd4 Rd8=) 10.Nd5+= Nd5 11.Qd5 Be6 (11...Be6 12.Qd3 a6=) 0–1. Clarke,Peter Hugh – Barczay,Laszlo, FIN jub20 corr8184, 1981.

7.Qb3 0-0 8.cd5 Nd5 9.Nc3 =+.

7.Qb3 h6 8.h3 (8.cd5 Nd5 9.Nc3=) 8...Be6 (8...0-0 9.cd5 e4 10.Bf6 Qf6 11.Nd4=) 9.Be2 (better is 9.c5!? Bc7 10.Be5+=) 9...Nbd7 10.d3 Rb8 (10...c5 11.Nc3 d4 12.ed4 cd4 13.Nb5=) 11.Nbd2 b6 (11...0-0 12.Qa4 Ra8 13.c5=+) 12.Qc2 (12.Qa4 Rc8+=) 12...0-0 13.0-0 a6 14.c5 bc5 15.bc5 Nc5 (15...Bc7!?=) 16.Be5+= Rb6 17.d4 Ncd7 18.Bd6 Qd6 19.a4 a5 20.Nb3 Ra8 21.Rfc1 g6 (21...Ne4 22.Bd3+=) 22.Bd3+/- Kg7 23.Nc5 Qe7 24.Rab1 Rb1 25.Rb1 Nc5 26.dc5 Nd7 27.Qc3 Qf6 28.Qf6 (better is 28.Nd4!?+/-) 28...Kf6= 29.Rc1 Rb8 30.Nd4 Rb4 31.Nc6+/- Ra4 32.Nd4 Ne5 33.Bb5 Ra2 34.Ba6 Nc4 35.c6+- Nd6 36.Ne6 Ke6 37.c7 Kd7 38.c8Q Nc8 39.Bc8 Kd6 40.Bb7 a4 41.Rd1 Ke7 42.Bd5 Rc2 43.Ra1 Rc5 44.e4 Ra5 45.Ra3 Kd6 46.Bb3! ab3 47.Ra5 Kc6 48.Ra3 1–0. Serot,Fabien (1770) – Alary,P (1620), Cap d'Agde op, 2006.

7.Qc2 Nbd7 8.Nc3 0-0 9.cd5 Nd5 10.Be2 =.

7.Qc2 Nbd7 8.Nc3 0-0 9.Ng5 h6 10.h4 d4 11.Nce4 Bc7 (worse is 11...hg5 12.Nd6 Qd6 13.hg5+=) 12.0-0-0? (12.Nf6 Nf6 13.Ne4 a5+=) 12...Ne4 13.Ne4 f5 14.Ng3 Qf6 15.c5 a5 16.Bc4 Kh8 17.d3 b6 18.ed4 ed4 19.Ne2 bc5 20.bc5 Nc5 21.Bd4 Qe7 Black prepares a4 22.g3 a4 23.Rhe1 Nb3 24.Kb2?? (24.Bb3 ab3 25.Qc6 Ra6-/+ (25...Qa3? 26.Bb2 Qa6 27.Qc7+-)) 24...Rb8 (better is 24...Nd4 25.Nd4 Qf6–+) 25.Ka2-/+ Qd8 26.Bb2 Ba5 27.Nc3 Bd7 28.Re5 c5 29.Rd5 Qe8 30.Rd6 f4?? 31.Ne2?? Bg4?? 32.Rh6 1–0. combijack (1795) – footprints (1780), gameknot.com, 2012.

7.Qc2 Nbd7 8.Nc3 a5 9.cd5 Nd5 (9...cd5 10.ba5 0-0 11.Nb5+=) 10.b5+= Nc3 11.bc6 (worse is 11.dc3 Nc5+=) 11...Nd5 12.cd7 (12.Bb5 N5f6 13.cd7 Bd7 14.Bd7 Nd7=) 12...Bd7 13.Qb3 (13.Bd3 Rc8 14.Qb3 Nf6+=) 13...Nf6+= 14.Be2 (14.a4 0-0+=) 14...0-0 15.0-0 (15.Qb7?? Rfb8 16.Qa8 Ra8–+) 15...a4 16.Qd1 (16.Qa2 Rac8+=) 16...e4-/+ 17.Nd4 Ra5 18.f4 ef3 (18...Nd5 19.Bc4-/+) 19.Bf3+= Rg5 20.Qe2 (20.g3 h5 21.Bb7 h4+=) 20...Rg6 (20...h5 21.Bb7 Bh3 22.Bc6-/+) 21.Rfc1? (better is 21.g3!?=) 21...Ne4-/+ 22.Be4 (22.Qe1 Ng5 23.Qe2 Nf3 24.Nf3 Bc6-/+) 22...Qe4 23.Qf3?? (better is 23.d3 Qh4 24.Nf3–+) 23...Qh4–+ 24.Qb7 (24.Ne2 Bg4 25.Qf4 Bf4 26.Nf4–+) 24...Qh2 25.Kf1 (25.Kf2 Bh3 26.Rg1–+) 25...Bh3! 26.Ke1 (26.gh3 Rg1) 26...Bg2 27.Qd7 Be4 (27...Be4 28.Qf7 Rf7 29.Rc8 Bf8 30.Rf8 Rf8 31.Ne2 Qf2 32.Kd1 Qf1#) 0–1. Moraes,MAD (1730) – Sa,Antonio Villar Marq (2045), Goiania BRA, Amador Ch, 2012.

7.Qc2 e4 8.Nd4 Be5 (8...0-0!?=+) 9.cd5= Nd5 10.Qe4 0-0 (10...Nf6 11.Qf3+=) 11.Nc3 Nf6 12.Qh4 Bd4 (12...a5 13.Nf3 ab4 14.Ne5 bc3 15.Bc3 Ra3 16.Bd3 Ra1 17.Ba1+=) 13.Qd4+/- Rd8 14.Qh4 Bf5 15.d4 b5 (15...Nbd7 16.Bc4+/-) 16.h3 (16.Rc1 a5 17.Qg5 ab4 18.Qf5 bc3 19.Bc3 Ra3=) 16...Na6 (16...a5 17.ba5 Ra5 18.a4–+) 17.g4 (17.Rc1 Rac8+/-) 17...Bg6 (17...Rd4 18.Nb5! Rd5 19.Nc3 Nb4 20.ab4 (20.gf5?! Rd4 21.Qg3 Nc2 22.Ke2 Na1 23.Ba1 Rad8+/-) 20...Qb4 21.Ra2+/-) 18.Bg2 Qe6 (18...Rd4 19.Nb5! Rf4 20.Qg5 Rf2 21.Kf2 Ne4 22.Be4 Qg5 23.Bc6=) 19.Ne2 (19.g5 Qb3 20.Nd1 Nd5+/-) 19...Qb3 (19...Be4 20.Nf4 Qb3 21.Be4 Qb2 22.Bh7 Nh7 23.0-0–+) 20.Bc3+= Ne4 21.Be4 Be4 22.0-0 Bd3 23.Rfc1 Be2 24.Rab1 Qd5 25.Re1 Bd3 26.Rbd1 Bc4 27.e4 Qe6 28.d5 Qe8 29.Qg5-/+ f6 30.Bf6= Rd7 31.dc6 Rf7 32.Bb2 Qf8 33.Rd2 h6 34.Qe5 Re8=+ 35.Qd4 Nc7 36.Qa7=+ Ne6 37.Qe3-/+ Ng5 38.e5 Re6 39.h4? (better is 39.f4 Rf4 40.Kh2–+). Diederich,Hauke – Luo,Siwei, DSSM WK2 Husum, 2002.

7.Nc3 Nbd7 8.cd5 cd5 9.Nb5 0-0 10.Nd6 Qd6 11.Be2 (11.d4 e4 12.Ne5 Nb6=) 11...Ne8 (11...a5 12.b5=) 12.0-0 f5 (12...Qe6 13.Rc1+=) 13.d4 (13.Rc1 f4+=) 13...e4= 14.Ne5 g5 (14...Qe6 15.Rc1+=) 15.f4 (15.Rc1 Qe6+-) 15...ef3 16.gf3 (16.Bf3 Qe6+-) 16...Rf6 (16...f4 17.ef4 gf4 18.Kh1+-) 17.Rf2 Ng7 (17...f4 18.Rg2+-) 18.Rg2 h6 19.Kh1 (19.f4 Ne6+-) 19...Nf8 (19...f4 20.e4+=) 20.Qb3 (20.f4 Nfe6 21.fg5 hg5+-) 20...Be6 (20...f4 21.e4+-) 21.h4! Nh7 (21...gh4 22.Rag1 Combination) 22.Rag1 Rc8 (22...b6 23.hg5 hg5 24.Rh2+-) 23.Qd3 (23.hg5!? hg5 24.Rh2 f4+-) 23...Rc7 24.hg5 Ng5 25.Rh2 (25.f4 Ne4+-) 25...f4+= 26.ef4 (26.Bc1 Nh3 27.Re1 Nh5 28.Rg2 Kf8=) 26...Nh3= 27.Qb5?? (better 27.Rg6 Nf4 28.Rf6 Nd3 29.Bd3+=) 27…Ng1-/+ ˝–˝. Campos Calvo_Sotelo,Juan – De Lucas Bello,F, Spanish Veterans Championship, 2016.

7.Nc3 Nbd7 8.cd5= cd5 9.Nb5 Bb8 10.Qc2 e4?? (10...0-0 11.Rc1=) 11.Nfd4 (better is 11.Qc8 Qd8 12.Qb7+-) 11...Ne5?? (better is 11...0-0!?=) 12.Rc1 0-0+/- 13.Qc8 Rc8 14.Rc8 Ne8 15.Nd6! Bd6 16.Ra8 Bc7? 17.Bb5 Bd8 18.Nf5 Qc7 19.Be5 Qc1 20.Ke2 Qh1 21.Rd8 h6 22.Re8 Kh7 23.Bg7 Qg2 24.Rh8 Kg6 25.Rh6 (25...Kg5 26.Bf6 Kg4 27.Nd4 Qf3 28.Nf3 ef3 29.Kd3 d4 30.Bd7#) 1–0. Heinola,Kari – Hintikka,Eero, Vantaa, 1984.

7.Nc3 Be6 8.cd5 Nd5 (8...cd5 9.Nb5 Nbd7 10.Rc1=) 9.Ne4+= Nd7 (9...f6 10.Nd6 Qd6 11.e4+=) 10.Nd6 (10.d4 Bc7 11.de5 0-0+=) 10...Qd6= 11.Be2 (11.e4 N5f6=) 11...0-0 12.0-0 f6 (12...Bg4 13.Qc2 f5 14.d3=) 13.Qc2 c5 (13...a5 14.ba5 c5 15.a6 ba6 16.Rab1=) 14.bc5 Qc5 15.Qe4 (15.Qb1 Qd6=) 15...Qe7 (15...Rac8 16.Rac1 Qb6 17.Qb1=) 16.a4 (16.Rac1 f5 17.Qb1 e4+=) 16...Nc5 17.Qb1 Qd7 (17...e4 18.Nd4=) 18.Ba3 (18.Bb5 Qd6=) 18...Rfc8= 19.Bb5 Qf7 20.Rc1 Nd7 (20...Na6 21.Qe4+=) 21.Rc8+= Rc8 22.Bd3 N7b6? (22...g6 23.Qb7 Nc5 24.Qf7 Kf7 25.Bc5 Rc5 26.Be4+=) 23.Bh7+/- Kh8 24.Bg6 Qd7 25.Qe4 (better is 25.h3 Kg8 26.a5+/-) 25...Rc4?? (better is 25...Qa4 26.Qb1 Qd7+=) 26.d4+- Bg4 27.h3 (27.a5 Nc8 28.h3 f5 29.Qe5 Bf3 30.Bf5 Qd8 31.gf3 Rc7+-) 27...ed4 (27...f5 28.Qe5 Bf3 29.gf3+-) 28.Nd4 (28.Qg4?! Qg4 29.hg4 de3+-; 28.hg4 de3 29.Nd4 Ne7 30.Be7 Qd4 31.Qd4 Rd4 32.fe3 Rg4+-) 28...f5 (28...Nc3 29.Qg4 Qg4 30.hg4 Ra4+-) 29.Qe5 (29.Bf5?! Bf5 30.Qf5 Ra4 31.Qf8 Kh7+-) 29...Be2 (29...Nf6 30.hg4 Ng4 31.Qf5 Qf5 32.Bf5+-) 30.Ne2 (30.Ne2 Ra4 31.Bf5+-) 1–0. Logvinov,Kirill – Nerushev,Arseniy, Voronezh Alekhine Memorial Open, 2016.

7.d3 0-0 8.Nbd2 a5 9.c5 Bc7 10.Be2 Nfd7 11.0-0 f5 12.h3 e4 13.Nh2 (13.Nd4 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Ne5=) 13...Ne5 (13...ab4 14.ab4 Ra1 15.Qa1+=) 14.Nb3 Nbd7 (14...ab4 15.ab4 Ra1 16.Ba1 ed3 17.Bd3 Nd3 18.Qd3=) 15.Bd4 (15.d4 Ng6=) 15...Ng6 (15...ab4 16.ab4 Ra1 17.Na1+=) 16.f4 ef3 17.Bf3 Nde5 (17...Qg5 A) 18.Na5? Qg3–+ (worse is 18...Ba5 19.ba5 Ra5 20.Qc1+=); B) 18.Rf2=) 18.Qd2 (18.Na5 f4 19.Qd2 Qg5=) 18...Qh4 19.Rf2? (better is 19.Be2!?=) 19...ab4-/+ 20.ab4 Ra1 21.Ba1 (21.Na1 Nd3! 22.Qd3 Bh2 23.Kf1 Re8–+) 21...Nd3!–+ 22.Qd3 Bh2 23.Kh2 (23.Kf1 Qb4 24.Qd4 Qd4 25.ed4 Bg3–+) 23...Qf2 24.b5 (24.Bh5 Re8 25.Bd4 Ne5–+) 24...Nh4 25.Nd2 (25.Qe2 Nf3 26.Qf3 Qf3 27.gf3 f4 28.ef4 Rf4 29.bc6 bc6–+) 25...f4 (25...Nf3?! 26.Nf3 f4 27.ef4 Rf4 28.bc6 bc6 29.Qa3–+) 26.ef4 Rf4 (worse is 26...Qc5 27.bc6 bc6 28.Be5–+; 26...Nf3?! 27.Nf3 Rf4 28.bc6 bc6 29.Qa3–+) 27.Qc3 (27.Bd5 cd5 28.Qd5 Rf7 29.Qd8 Rf8 30.Qd5 Kh8 31.Be5–+) 27...d4 28.Qc4 (28.Qb3 Kf8 29.Ne4 Nf3 30.Qf3 Qh4–+) 28...Kh8 (28...Kh8 29.Qd3 Rf3 30.Qf3 Nf3 31.Nf3 d3–+) 0–1. Varma,Shabdhik – Bakre,Tejas, Indian Team Chess Championship, 2017.

7.d3 0-0 8.Nbd2 b6 9.Be2 Bg4 10.h3 Bc8 11.0-0 Bb7 12.Nh4 Qe6 13.e4 Bc7 (13...a5 14.Nf5=) 14.cd5 cd5 15.Rc1 Rc8 16.Nf5 Nbd7 17.Bg4 Ng4 18.Qg4 g6 19.Nf3 Bd6 20.Nd6 Qd6 21.d4 de4 22.de5 (worse is 22.Ne5 Rc1 23.Rc1 Ne5+=) 22...Qe7 23.Qg5 Qg5 24.Ng5 Ne5 25.Be5 h6 ˝–˝. Frenzel,Lothar (2070) – Karger,Heinz (2495), BdF, 2007.

7.d3 0-0 8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 e4 (9...b6 10.0-0=+) 10.de4= de4 11.Nd4 Bc7 (11...Be5 12.c5=) 12.Nf5 (12.c5 a5=) 12...Qe6 13.Ng3 (13.Bg4 Qe8=) 13...b6 (13...a5 14.Qc2=) 14.Qc2 Re8 15.c5 (15.0-0 a5=) 15...bc5 16.bc5 Be5 17.Be5 Qe5 18.Rc1 Rb8 (18...a6 19.Nb3=) 19.0-0 (19.Nb3 Rd8=) 19...h5 20.h4 g6 (20...a6!?=) 21.Rfd1+= Rb2 22.Qa4 Nc5 23.Qa7 Rd2 24.Rd2 Nb3 25.Bc4 Re7 26.Qe7 Qe7 27.Bb3 Qa3 28.Rc6 Ba6 29.Rdd6 Qb3 30.Rf6 Bc4 31.Rb6 Qc2 32.Kh2 Kg7 33.Rfc6 Qa2 34.Rc7 Bd3 35.Nh1 Qa8 36.Rbb7 Bc4 37.Ng3 Bd5 38.Rb5 Qd8 39.Rc1 Qh4 40.Kg1 Be6 41.Re5 Qf6 42.Rh5 Bc4 43.Rc5 Bd3 44.Nf1 Qb2 45.g4 Bf1 46.Kf1 Qf6 47.g5 Qf3 48.Ke1 Qh1= ˝–˝. Apocalypse – marekt, internet, 2005.

7.d3 0-0 8.Be2 a5 9.b5 dc4 10.dc4 Nbd7 11.Nc3 Nc5 12.Na4 Nfd7 13.Nc5 Nc5 14.Qc2 g6 15.Nd2 Qh4 16.Nf3 Qe7 17.Nd2 Bf5 18.e4 Bd7 19.0-0 Rac8 20.b6 Ra8 21.Nf3 f6 22.Rfd1 Rfd8 23.Rd2 Ne6 24.a4 Bb4 25.Bc3 c5 26.Bb4 cb4 27.Rad1 (better is 27.Qb3!?+=) 27...Nc5–+ 28.Ra1 Bc6 29.Rd8 Rd8 30.Nd2 Rd4 31.f3 Qd6 32.Nf1? (32.Nb3 Bd7-/+ (32...Na4 33.c5 Qd8 34.Kf1+/-)) 32...Qd7 (32...Re4!? 33.Qb2 Qd4 34.Qd4 Rd4 35.Ne3–+) 33.h3 Ba4 34.Qb2 Qd6 35.Kh2 Qb6 36.Ne3 Bc6 37.Kg3 (37.Nd5 Bd5 38.cd5 a4–+) 37...Qd8 38.Nd5 Bd5 39.cd5 b6 40.Rd1 Rd1 41.Bd1 Qd6 42.Qa2 Kg7 43.Qc4 Qd7 44.Kh2 Kf8 45.Kg3 Ke7 46.Kh2 Kd6 47.Be2 Qa4 48.Qc1 b3 49.Qh6 Nd7 50.Qh7?? (better is 50.Qc1–+) 50...b2 51.Bd3 Qb3 52.Bb1 Qd1 53.Qf7 Qb1 54.Qe6 Kc5 55.Qd7 Qc1 56.Qc6 Kd4 57.Qb6 Kd3 58.Qb5 Ke3 59.Qb6 Ke2 60.Qb5 Kd1 (60...Kd1 61.Qa4 Qc2 62.Qa5 b1Q–+) 0–1. Burke,John S – Croad,Nicolas (2290), London ENG, 3rd Classic Open, 2011.

7.d3 a5 8.c5 Bc7 9.Be2 =.

7.d3 dc4 8.dc4 Bg4 9.Be2 Nbd7 10.0-0 0-0 11.c5 Bc7 12.h3 Bf5 13.Nbd2 a5 14.Qb3 ab4 15.ab4 e4 16.Nd4 Bg6 17.Nc4 Nd5 18.Rfd1 b5?? (better is 18...Qg5=) 19.Nc6+- Qe6 20.Nd4 Qe7 21.Nd6 (21.Nd6 Ra1 22.Ba1+- (worse is 22.Ra1 N7f6 23.Ra7 Qd8+-; 22.Qd5?! Rd1 23.Bd1 Nb6+=)) 1–0. Schalkwijk,Peter – Albesa,Alfredo, SL–2007–0-00124, 2007.

7.d4 ed4 8.c5 Bf4 9.Bd4 Bf5 =.

7.d4 ed4 8.Qd4 dc4 9.Bc4 a5 (9...b5 10.Bd3=) 10.b5 0-0 (10...Be6 11.Be6 fe6 12.Nc3=) 11.Nbd2 (11.Qh4 Nbd7=) 11...cb5 (11...Bg4 12.h3 Be6 13.Qh4=) 12.Bb5 Rd8 (12...Bd7 13.Bd3 Bc6 14.Ng5+/-) 13.h3 (13.Qh4 Nd5=) 13...Nc6 (13...Be6 14.Qh4=) 14.Qh4 Nd5 15.Qe7 Be7 16.0-0 Nc7 17.Be2 Bf5 18.Nb3 Ne6 19.a4 (19.Nfd4 Be4=) 19...Bd3 20.Bd3 Rd3 21.Nbd4 Ned4 22.Nd4 Bf6 23.Rfd1 Rd1 24.Rd1 Nd4 (24...Rd8 25.Kf1=) 25.Bd4+= Bd4 26.Rd4 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1905) – Jabot,Daniel (1975), FICGS, 2015.

7.d4 ed4 8.Bd4 0-0 =.

7.d4 ed4 8.Nd4 dc4=+ 9.Bc4 Bb4 10.Nd2 (10.ab4 Qb4) 10...Bd6 11.h3 (11.Qc2 Bd7=+) 11...0-0 12.0-0 c5 (12...b5 13.Bd3=+) 13.N4f3 (13.Nb5 Be5 14.Be5 Qe5=+) 13...Nbd7 14.Qc2 b6 15.Rad1 Ne5 16.Ng5 (16.Ne5 Be5 17.Be5 Qe5-/+) 16...h6 (16...Nc4? 17.Bf6 Bh2 18.Kh2 Qd6 19.Kg1+-) 17.Nde4 Ne4 18.Qe4 hg5 19.Rd6 Qd6 20.Be5 Bb7 21.Qf5 (better is 21.Bd6!? Be4 22.Bf8 Kf8 23.f3=+) 21...Qe7–+ 22.f4 Rfd8 23.Qg6 Qf8 24.Qg5 Bd5 25.Be2?? f6–+ 26.Qh4 Re8 27.Bd3-/+ Kf7 28.Qh5=+ Ke7 29.Bf6 Qf6 30.Qd5 Rad8 31.Qc4 Qe6 32.e4 Qc4 33.Bc4 Rd4 34.Bd5 c4 35.Rc1 Rc8 36.Kf2 Rd2 37.Kf3 c3–+ 38.Ke3 Rg2 39.e5 Rg3 40.Kd4 c2 41.f5 Rh3 42.Be4 Ra3 43.Bc2 Rac3 44.f6 gf6 45.ef6 Kf8 46.Ra1 Rc2 47.Ra7 R8c7 48.Ra6 b5 49.Ke5 R2c5 50.Kd4 Rc4 51.Kd3 Rb7 52.Ra8 Kf7 53.Rh8 Kf6 54.Rh6 Kg5 55.Rd6 Rcc7 56.Rd5 Kf4 57.Rh5 b4 58.Rh4 Kg5 59.Rh2 b3 60.Rb2 Kf4 (61.Kd2 Rc8–+) 0–1. Lebel Arias,Julia (2060) – Drewes,Mariette (2120), Oisterwijk, 1990.

7.d4 Bg4 8.de5+= Be5 9.Be5 Bf3 10.Qd4 (worse is 10.gf3 Qe5 11.Nd2 0-0+=) 10...Be4 11.Bf6 Qf6 12.Qf6 gf6 13.Nc3 Nd7 14.f3 Bc2 15.cd5 Rg8 16.Rc1 Bb3 (16...Bg6 17.dc6 bc6 18.Ne2+-) 17.dc6 bc6 18.Kf2 (18.Ne2 Ba4+-) 18...Ke7 (18...a5 19.b5 cb5 20.Bb5+-) 19.Ba6 Ne5 20.Ne2 Ba4 (20...Rab8 21.Nd4 Rb6 22.Be2+-) 21.Nd4 Rg6 (21...Rad8 22.f4 Ng6 23.Rc5+-) 22.f4 Rag8 23.g3 Ng4 24.Kf3 Kd6 25.Nf5 (25.Bd3!? h5+-) 25...Kd7 26.Bc4 Rf8 27.Rc3 h5 28.Bb3 (better is 28.e4 Nh6+-) 28...Bb5 (28...Bb3 29.Rb3 Re8+-) 29.h3 Nh6 30.Rd1 Kc7 31.Ne7 Rg7 (31...Ng8 32.Ng6 fg6+-) 32.a4 h4 33.g4 (33.gh4 Kb6 34.ab5 Ng8 35.Rc6 Kb7 36.Rd7 Kb8+-) 33...Ba6 (33...Re8 34.Nd5 Kb7 35.Nf6 Be2 36.Ke2 Re7+-) 34.Rc6 (34.Rc6 Kb8 35.Ra6+-) 1–0. Bauer,Christian (2625) – Kamath,Raghu, London Classic Superrapid, 2015.

7.cd5 0-0 8.dc6+= Nc6 9.Be2 e4 10.Nd4 Ne5 11.0-0 a5 12.Nc3 (12.ba5 Ra5 13.Bc3 Ra8+=) 12...Neg4 (12...ab4 13.ab4 Ra1 14.Qa1 Bb4 15.Qb1=) 13.g3 (13.h3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Qa1 Nh6+=) 13...Ne5 14.Ncb5 Bb8 (14...ab4 15.Nd6 Qd6 16.Nb5=) 15.ba5 Bh3 (15...Ra5? 16.Bc3 Rb5 17.Nb5+-) 16.Re1 Bg4 17.Bc3 Qd7 18.f3?? (better is 18.Bg4 Nfg4 19.Rb1+/-) 18...ef3–+ 19.Nf3 Bf3 20.Bf3 Qb5 21.Bg2 Qd3 22.Bb7=+ Ra7 23.a6 Ne4 24.Bd4 Nd2 25.Ba7 Ba7 26.Qe2 Qd6 27.Red1 Nec4 28.Ra2 Rd8 29.Rc2?? Ne3–+ 30.Rcd2 Nd1 (31.Kf1 Qd2 32.Qd2 Rd2–+) 0–1. Logvinov,Kirill – Odinaev,Timur (2270), RUS SFO–ch, 2007.

7.Be2 a6 8.Qc2 0-0 9.h3 Nbd7 10.d3 a5 11.cd5 cd5 12.b5 Nb6 13.0-0 Bd7 14.a4 Rfc8 15.Qb3 Be6 (15...Bf5 16.Bc3=+) 16.Ng5 (better is 16.Be5!? Be5 17.Ne5 Bh3 18.d4=+) 16...Bf5=+ 17.Nd2? (17.Nc3 d4 18.Nce4 Ne4 19.Ne4 Be6=) 17...h6 (better is 17...Nfd7 18.Ngf3 Nc5–+) 18.Ngf3=+ Be6 (better is 18...Nfd7!? 19.Qd1 Rc7=+) 19.Be5 Be5 20.Ne5 Bh3 21.Nef3 (21.gh3 Qe5) 21...Be6 22.Nd4 Rc7 23.Rfc1 Rac8 24.Rc7 Qc7 25.N2f3 Ng4 26.Qa3 h5 27.Nb3 Qb8 28.Nbd4 Rc7 29.Ne6 fe6 30.Qd6?? (better is 30.d4+=) 30...Rc1!!–+ 0–1. Carstensen,Jan Christian (1655) – Hintz,Bastian (1880), Schleswig Holstein–ch U18, 2001.

7.Be2 e4 8.Nd4 dc4 9.Bc4 0-0 10.Nc3 (10.Qc2 a5=+) 10...Be5 11.Nb3 Bg4 (11...Rd8 12.Qc2=+) 12.Be2 (12.Qc2 Nbd7=+) 12...Be2 13.Qe2 Nbd7 14.Rd1 (14.f4 ef3 15.gf3 Rfe8=+) 14...Qe6 15.Nc1 a5 16.b5 (16.d3 ab4 17.ab4 Bc3 18.Bc3 Ra3=+) 16...cb5 17.Qb5 Rfc8 18.0-0 (18.f4 ef3 19.gf3 Bc3 20.Bc3 Rc3 21.dc3 Qe3 22.Qe2 Qc3 23.Kf1 Qa3–+) 18...Qc4 (18...Qb6 19.Qb6 Nb6 20.d4=+) 19.Qc4=+ (19.Qb7?? Rcb8 (19...Bc3?! 20.dc3 Rab8 21.Rd7–+) 20.d3 Qe6 (20...Rb7?! 21.dc4 Rb2 22.Ne4–+) 21.Qa8 Ra8 22.de4 Ne4–+) 19...Rc4 20.f4 Bc3 21.dc3 Nb6 22.Nb3 Rcc8 (22...Na4 23.Ba1 Nc3 24.Na5-/+) 23.Rd4 (23.Nd4 Na4 24.Ba1 Nc3-/+) 23...Nc4 24.Bc1 Ne3 25.Be3 Rc3 26.Na5 Re3 27.Nb7 Rea3–+ 28.Re1 Rd3 29.Rc4 Rd2 30.h3 g6–+ 31.Kh2 Raa2 32.Rg1 e3 33.Nc5 Nd5 34.Ne4 Rd3 35.Re1 h6 36.Rc8 Kg7 37.Rd8 Rc2 38.Rd7 Nf4 39.Rd3 Ng2 40.Rc1? Rc1 41.Kg2 e2 42.Re3 e1Q 43.Re1 Re1 44.Ng3 (44.Nc3 Kf6 45.Kf2 Ra1 46.Nd5 Kg5–+) 0–1. Wiener,R – Baciak,M, corr, 2002.

7.Be2 Bf5 8.0-0 dc4 9.Bc4 b5 =+.

7.Be2 Bf5 8.Nc3 Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 0-0 10.0-0=) 9.cd5 cd5 10.Qb3 (10.Nb5 Bb8=) 10...Be6 11.Nb5 0-0 12.Ng5 (12.Rc1 d4 13.Qc2 de3 14.de3 Bb8=) 12...Bf5 13.0-0 h6 (13...Bb8 14.Rac1=) 14.Nf3 Rfc8 (14...Bb8 15.Rac1=) 15.Rfc1 a6 (15...Rc1 16.Rc1 a6 17.Nd6 Qd6 18.d4+=) 16.Nd6 Qd6 17.d4 e4 18.Ne5 Ne8 (18...Qe6 19.Qd1=) 19.Nd7+= Bd7 20.Rc5 Nf6 21.Rac1 b6 22.Rc8 Rc8 23.Rc8 Bc8 24.Qc3 Bb7 25.a4 Qc6 26.b5 ab5 27.Bb5 Qc3 28.Bc3 Bc8 29.Bb4 (29.f3 Bd7=) 29...Bd7 30.Bd7 Nd7 31.Kf1 f5 32.Ke1 Kf7 33.Bd6 Ke6 34.Bc7 Nf8 35.Bb6+/- Kd7 36.Kd2 Kc6 37.Bc5 Ne6 38.Kc3 h5 39.g3 g5 40.h3 g4 41.h4 ˝–˝. Windelboe,Werner – Stromberg,Gorm, Aarhus op, 1994.

7.Be2 Bf5 8.c5 Bc7 9.0-0 0-0 10.d3 e4 (10...Nbd7 11.Nc3=) 11.Nd4 (11.de4 de4 12.Nd4 Qe5=) 11...Bg6 (11...Qe5 12.g3 Bh3=) 12.Nd2 (12.de4 Ne4 13.Nd2 Be5=) 12...a5 (12...ed3!? 13.Bf3 Be5-/+) 13.de4= Ne4 14.Ne4 Be4 15.Bd3 (15.Nf3 Nd7=) 15...Qe5 (15...ab4 16.ab4 Ra1 17.Ba1=) 16.f4 Qf6 (16...Qe7 17.Qg4 Bd3 18.Nf5+-) 17.Be4+= de4 18.Qc2 (18.Qg4 Na6+=) 18...Qg6 19.Ne2 (19.Qc3 Re8+=) 19...Nd7 (19...Rd8 20.Bd4=) 20.Ng3 Nf6 (better is 20...f5!?=) 21.Bf6+/- Qf6 22.Ne4 Qe7 23.Rae1+/- Rad8 24.Ng5 g6 25.g3 Rd5 26.e4+/- Rdd8 27.Nf3 Rd7 28.Rd1 Rfd8 29.Rd7 Qd7 30.Qc1 Kg7 31.Qc3 f6 32.Ng5 h6+/- 33.Nf3 ab4 34.ab4 Qg4 35.e5 fe5 36.Ne5 Be5 37.Qe5 Kf7 38.Qc7 Qd7 39.Qd7 Rd7 40.Kg2 Rd4 41.Rb1 1–0. kiloracer (1930) – mlaurent (1910), net–chess.com, 2005.

7.Be2 Bg4 8.Qc2 (8.c5 Bc7=) 8...Nbd7 (8...e4 9.Nd4 Be2 10.Ne2=+) 9.Nc3 (9.cd5 cd5 10.h3 Bh5=+) 9...h6 (9...e4 10.Nd4 Be2 11.Nce2 dc4 12.Nf5=+) 10.d3 (10.cd5 cd5 11.Nb5 0-0=+) 10...Qe6 (10...dc4 11.dc4 0-0-0 12.Rd1=) 11.Qb3 (11.cd5 cd5 12.Nb5 0-0=) 11...0-0 12.h3 Bh5 (12...Bf5 13.0-0=+) 13.g4 (13.c5 Bc7=) 13...Bg6=+ 14.g5 hg5 (14...dc4 15.dc4 hg5 16.Ng5=) 15.Ng5 Qe7 16.h4 (better is 16.c5 Bc7 17.Rg1=) 16...Bh5 (better is 16...dc4!? 17.Qc4 Nb6=+) 17.Bh5+/- Nh5 ˝–˝. Roibal,Felisardo – Fernandez,Gabriela, URU–ch prel Roja, 2001.

7.h3 0-0 8.Nc3 =+.

7.h3 e4 8.Nd4 0-0 9.cd5 cd5 10.d3 Nc6 11.de4 (11.Nc6 bc6 12.de4 Ne4=+) 11...Ne4 (11...Nd4 12.Bd4 de4 13.Nd2=+) 12.Nc3 Qf6 13.Ne4 de4 14.Qc2 (14.Nc6 Qb2 15.Qd4 Qc2=+) 14...Nd4 15.Bd4 Qg6 16.Bc5 (16.Rd1 Bd7=) 16...Bc5=+ 17.bc5 (17.Qc5 Be6=+) 17...Be6 18.Rc1 (18.Rd1 Rfd8=+) 18...Rac8 (18...Rfd8 19.Qa4=+) 19.h4 (19.Qa4 a6=+) 19...Rc7 (19...Qf5 20.h5 h6 21.Be2-/+) 20.h5 Qf5 21.f3 (21.h6!?=+) 21...Rfc8-/+ 22.Qe4 Qe4 23.fe4 Rc5 24.Rc5 Rc5 25.Kd2 Ra5 26.Be2 Ra3 27.Rc1 (27.Rb1 b6–+) 27…Ra2 (28.Rc2 Rc2 29.Kc2 a5–+) 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Conde,Jose A, TT–07 TSC, 2003.

7.h3 Bf5 8.cd5 Nd5 9.Bc4 Nd7 10.Nc3 (10.d3 N5b6=+) 10...N5b6 11.Bb3 Bd3 12.Rc1 (12.Bc2 e4 13.Bd3 ed3=+) 12...a5-/+ 13.ba5 (13.Na2 0-0-/+) 13...Ra5 14.a4 Nc5 Black intends e4 15.Ra1 (15.Ba3 e4 (15...Nb3?! 16.Bd6 Qe6 17.Bc7-/+) 16.Bc5 Bc5–+) 15...Nb3 (better 15...Nc4!? 16.Ra2 0-0–+) 16.Qb3-/+ Nc4 17.Bc1 (better 17.Ne4!? Nb2 18.Nd6 Qd6 19.Qb2–+) 17...e4–+ 18.Nd4 Rg5 (18...0-0 19.Bb2–+) 19.g4 (19.f3 f5 20.f4 Rh5–+) 19...g6 (19...Qd7 20.Nf5–+) 20.Nce2 (20.f3 ef3 21.Nf3 Rc5–+) 20...h5 (20...Ne5 21.Nf4–+) 21.f4 Ra5 22.g5 0-0 23.h4 (23.Bb2 Nb2 24.Qb2–+) 23...Qd7 24.f5 (24.Nc3 Rb8 25.Rg1 b5 26.Ne4 Be4–+) 24...Kh7 (24...c5 25.Nb5 Be5 26.Ra2 Qf5 27.Rg1–+) 25.Rf1 (25.Bb2 c5 (25...gf5?! 26.Bc3 Rd5 27.Nc1–+; 25...Nb2?! 26.Qb2 Rfa8 27.Nc1–+) 26.fg6 fg6–+) 25...gf5 (25...Rfa8 26.Bb2–+) 26.Bb2 (26.Rf2 Be5 27.Nf4 c5 28.Nd3 cd4 (worse 28...ed3 29.Qc4 cd4 30.Bb2–+) 29.Ne5 Ne5–+) 26...Nb2 27.Qb2 Be2 (27...f4 28.ef4 Rfa8 29.Nb3 Ra4 30.Ra4 Ra4 31.Qf6 Be2 32.Ke2 Qg4 33.Ke1 Qg3 34.Ke2 Qd3 35.Kf2 Qf3 36.Kg1 Qb3 37.Qd6 Qg3 38.Kh1 Qh4 39.Kg1 Qg3 40.Kh1 Qh3 41.Kg1–+) 28.Ke2 Be5 (28...f4 29.Ke1 fe3 30.de3–+) 29.Qb4 (29.Rab1 f4 (29...Ra4?! 30.Qb7 Qb7 31.Rb7=+) 30.Qc2 Qg4 31.Ke1 Qh4 32.Kd1 fe3–+) 29…Bd4 ˝–˝. Cottarelli,Franco (1955) – Pichler,Klaus, 28th Festival Internazionale – Open A, 2006.

7.Qc2 0-0

8.Nc3 a5 9.ba5 d4 =+.

8.Nc3 Bg4 9.0-0-0? e4 10.h3 Bh5 (10...ef3 11.hg4 h6 12.g5+/-; 10...Bf3?! 11.gf3 ef3 12.c5-/+) 11.g4 Bg4?? (11...ef3 12.gh5 dc4-/+ (worse is 12...Nh5 13.Qf5 Nf6 14.Rg1=)) 12.hg4+/- ef3?? (better is 12...Ng4 13.d4 Qf6+/-) 13.g5 (13.Nd5!? cd5 14.Bf6 Qe4+-) 13...Nbd7?? (better is 13...Ne4+=) 14.gf6+- Nf6 15.Nd5! cd5 (15...cd5 16.Bf6 Combination; 15...Nd5 16.Qh7 mate Mate attack) 16.Bf6 Qe4 17.Bd3 (17.Bd3 Qg6 18.Bg6 fg6 19.Qd3+-) 1–0. combijack (1815) – tekoah (1825), gameknot.com, 2010.

8.Nc3 Bg4 9.c5 Bc7 10.Be2 a5 11.h3 Bh5 12.Nh4 Be2 13.Ne2 Na6 14.Qb3 Rfe8 15.0-0 Ne4 16.Nf3 Ng5 17.Ng5 Qg5 18.f4 Qh5 19.Rf3 Re6 20.fe5 Be5 21.Be5 Qe5 22.Raf1 Rf8 23.Rf5 Qc7 24.Qc3 ab4 25.ab4 f6 26.Nd4 Re5 27.R5f4 Nb8 28.Nf5 Nd7 29.Rh4 b6 30.Qc2 g6 31.Nh6 Kg7 32.Ng4 Re4 33.d3 Rb4 34.Qd2 bc5 35.e4 g5 36.Rh5 Qd6 37.Nh6 Qe5 38.h4 de4 39.Nf5 Kh8 40.hg5 e3 41.Qe2 Kg8?? 42.Rh7 Rf7?? 43.Rf7 Kf7 44.Qh5 Kf8 45.Qh8 Kf7 46.g6! Ke6 47.Qe8 Kd5 48.Qd7 (48.Qd7 Qd6 49.Qd6) 1–0. Matozan,Zvonko (2030) – Brkic,Zdenko (2065), CRO–chT3 East–B, 2005. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Qe7 6.c4 c6 7.Qc2)

8.Nc3 Bg4 9.Be2 dc4 10.Bc4 b5 11.Ba2 a5 12.Ng5 Bh5 13.h4 (better is 13.f4!?+=) 13...Bg6 14.Qd1 ab4 15.ab4 Na6 16.h5 Bd3 17.Bb3 h6 18.Nf3 Nb4 19.Ra8 Ra8 20.Ne2 c5 21.Bc3 c4 22.Bb4 Bb4 23.Bc2 e4 24.Nfd4 Qc5 25.Nf4?? (25.Qb1 Ba3–+) 25...c3 (better is 25...Bd2 26.Qd2 Ra1 27.Bd1 c3 28.Qd3 ed3–+) 26.Nd3 cd2 27.Ke2 ed3 28.Bd3 Nd5 29.Kf3 Nc3 30.Qb3 (30.Qd2 Qd5 31.Kg3–+) 30...Ra3 31.Qc2 d1Q 32.Rd1 Qh5 33.Kg3 Bd6 34.f4 Qd1 35.Qd1 Nd1 36.Bb5 Re3 (36...Re3 37.Nf3 Nc3–+) 0–1. combijack (1755) – makis1954 (1950), gameknot.com, 2010.

8.Nc3 Bg4 9.h3!? Bf3 10.gf3 +=.

8.d4 e4 9.Nfd2 Ng4 10.Nc3 Be6 11.Be2 Qh4 The pressure on h2 grows (worse 11...Nh2 12.cd5 cd5 13.g3+-) 12.g3 Qh3 13.Bf1 Qh5 14.Bg2 (14.c5 Bc7=+) 14...Nf6 (14...Nd7 15.Qd1=+) 15.h3 (15.b5 Bh3 16.Bh3 Qh3=+) 15...Rc8 (15...Nbd7 16.c5 Be7 17.Rb1=+) 16.Ne2 (16.b5 Nbd7=+) 16...Qg6 17.c5 (17.Bf1 dc4 18.Nc3 b5 19.Nde4 a5=+) 17...Bc7 18.Nb3 (18.Bf1 Nh5=+) 18...Bf5 (18...Nbd7 19.Bf1=+) 19.Rg1 (19.g4 Re8=+) 19...Nbd7 (19...Qg5 20.Nf4=+) 20.g4 Be6 21.f4 ef3 22.Qg6 fg6 23.Bf3 Rf8 24.Na5 (24.Rf1 Rae8=+) 24...Rab8 25.Nc3 Ba5 (25...Rfe8 26.h4=+) 26.ba5 b6 (better 26...g5!?=+) 27.ab6+= ab6 28.cb6 Rb6 (28...Nb6 29.Bc1+=) 29.Bc1 Rb3 30.Kd2 g5 (30...c5 31.Kc2 Rb6 32.a4+-) 31.a4+- c5 32.Kc2 (32.Ba3 cd4 33.ed4 Rc8=) 32...Rfb8 (32...Rb6 33.a5 Ra6 34.dc5+-) 33.Ba3 (33.a5 Bf7 34.Ba3 c4+-) 33...cd4 (33...c4 34.a5+-) 34.ed4 Bf7 (34...Ne4 35.Be4 de4 36.d5+=) 35.a5 Nf8 (35...Bg6 36.Kd2+-) 36.Rge1 (36.Kd2!?+-) 36...Ne6+= 37.Re6 Be6 38.Bd6 (38.a6 R3b6 39.a7 Ra8+=) 38...Rb2= 39.Kc1 R2b3 40.Kc2 Rb2 ˝–˝. Luzuriaga,Norberto Horacio (2240) – Jimenez,Joaquin (2180), CAPA TORNEO EMAIL, 1999.

8.d4 e4 9.Nfd2 Ng4 10.Nc3 Nh2 11.cd5 Bf5 12.Be2+-.

8.d4 e4-/+ 9.Nfd2 Ng4 10.Nc3 Qh4 11.g3 Qf6 12.Nb3 Qf3 (12...a5 13.cd5 Qf3 A) 14.Ne4? Bf5 15.Ng5 Ne3 16.fe3 Qe3 (16...Bc2 17.Nf3 Bb3 18.dc6 Nc6 19.b5+/-) 17.Qe2 Qb3–+ (17...Qg5?! 18.Qd2 Qg4 19.Qe2 ab4 20.dc6 Nc6 21.Qg4 Bg4 22.ab4–+); B) 14.Rg1 ab4 15.Bg2 bc3 16.Bf3 cb2 17.Qb2 ef3 18.Nd2 cd5 19.Nf3-/+) 13.Rg1 Nh2 (13...Na6 14.cd5 cd5 15.Nd5=) 14.Be2= Qf5 (14...Qf6 15.cd5 Nf3 16.Bf3 ef3 17.e4 cd5 18.e5+=) 15.g4 Qg5 16.cd5 cd5 17.Nb5 Qe7 18.Nd6 Qd6 19.Rc1 Nc6 20.Qc5 (20.b5 Nd8 21.Nd2 Bg4 22.Rg4 Ng4 23.Bg4 f5=+) 20...Qd7=+ 21.Rg2 (21.g5 Qf5=+) 21...Nf3 22.Bf3 ef3 23.Rg3 (23.Rg1=+) 23...f5 (better is 23...Ne7!? 24.Qc2 b6-/+) 24.gf5= Rf5 (24...Rf6 25.Nd2=) 25.Nd2 a6 26.Nf3 Qe6 27.Ng5 (27.Ne5 Bd7=) 27...Qf6 28.Nh3 Be6 (28...Bd7 29.Qb6 Qd8 30.Qd8 (30.Qb7? Ra7 31.Qc6 Bc6 32.Rc6 Raf7–+) 30...Rd8 31.Nf4=) 29.Qb6 Qe7 30.Nf4 Bf7 31.Kf1 (31.Kd2 Rc8=) 31...Rf8 (31...Re8 32.Qc5=) 32.a4 ˝–˝. Luzuriaga,Norberto Horacio – Cranbourne, email LADAC, 1999.

8.d4 e4 9.Ne5 Nbd7 10.Nd7 Bd7 11.Nc3 dc4 12.Bc4 b5 13.Bb3 a5 14.ba5 Ra5 15.a4 Rb8 (15...b4 16.Ne2=+) 16.ab5 (16.0-0 b4 17.Ne2 Bh2 18.Kh1 Bd6–+) 16...Ra1-/+ 17.Ba1 cb5 18.h3 (18.0-0!?-/+) 18...b4 19.Ne2 Be6 20.0-0 (20.d5 Nd5 21.Qe4 Nf4 22.Nf4 Bb3 23.Qe7 Be7-/+) 20...Bb3 (20...Bd5 21.Rb1-/+) 21.Qb3 Qb7 22.Bb2 (22.Rc1 Qa6 23.Qd1 Qd3-/+) 22...Qd5 23.Qc2 Qe6 24.Ra1 Rc8 25.Qa4 Nd5 26.Rc1 h6 27.Rc8 Qc8 28.Nc1 Kh7 (28...Nb6 29.Qd1-/+) 29.Ne2 (29.Qd1 Qc4-/+) 29...Nb6 30.Qd1 f5 31.Qb3 (31.Nc1 Qc4-/+) 31...Qc4 32.Nc1 f4 33.Qd1 fe3 34.fe3 Kg8 35.Qb3 (35.Kf2 Qf7 36.Kg1 Nd5–+) 35...Be7 (35...Qb3 36.Nb3 Nc4 37.Bc1-/+) 36.Kf2 Bg5 37.g3 h5 38.h4 Bh6 39.d5 Qd5 40.Be5 Kh7 41.Qd5 (41.Bd4 Nc4–+) 41...Nd5 42.Bd4 Kg6 43.Nb3 Kf5 44.Nd2 g5 45.hg5 Bg5 46.Ke2 Bf6 47.Bf6 Nf6 (47...Kf6?! 48.Ne4 Kf5 49.Kd3=+) 48.Kf1 Kg4 49.Kg2 Nd5 50.Kf2 Nc3 51.Kg2 (51.Nb3 Nd1 52.Ke2 Nb2–+) 51...Nd1 52.Ne4 Ne3 53.Kf2 Nd1 54.Kg2 (54.Ke1 Nc3 55.Nd6 Kg3 56.Nf5 Kh3–+) 54...b3 55.Nd2 b2 56.Nb1 Ne3 57.Kf2 Nf5 58.Kg2 Ng3 (58...Ng3 59.Nd2 Ne4–+) 0–1. Luzuriaga,Norberto Horacio – Cerqueira Fo,R, corr CON–MGB–E–I–B, 2000.

8.Be2 Re8 9.h3 Nbd7 10.cd5 cd5 11.Nc3 a6 12.g4 (12.Rc1 e4 13.Nd4 Be5=) 12...d4 13.ed4 e4 14.Nh4 Nb6 15.Ng2 Nfd5 16.Nd5 Nd5 17.Qb3 (17.Ne3 Nf4=+) 17...Be6=+ 18.Bc4 Nf4 19.Nf4 Bc4 (worse 19...Bf4 20.Be6 Qe6 21.Qe6 Re6 22.Ke2+=) 20.Qc4 Bf4 21.Qe2 a5 22.ba5 Qh4 (22...Ra5 23.0-0=+) 23.Kf1 Ra5 24.Rc1 (better 24.f3=) 24...Ra6?? (better 24...Raa8=+) 25.Qe4!!+- Kf8 (25...Re4 26.Rc8 Mate attack) 26.Qf4 Rf6 27.Qh2 Qg5 28.Bc3 Qb5 29.Kg1 Qe2 (29...Kg8 30.Qg3+-) 30.d5 Qd3 (30...Rf3+-) 31.Bf6 (31.Bf6 gf6 32.Qd6 Kg7 33.Qd7 Qa3 34.Rc7+-) 1-0. Hovhanisian,M (2440) - Hamblok,R (2260), ch-BEL, 2019. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6 6.Nf3 Qe7 7.Qc2)

8.Be2 Bg4 9.Nc3 Bh5 10.Ng5 Bg6 11.Qb3 d4 12.Nd1 c5 13.bc5 Bc5 14.0-0 h6 15.Nh3 Nc6 16.Re1 Rfd8 17.Bf1 (17.d3!?-/+) 17...Ne4–+ 18.d3 Nd2 19.Qc2 Nf1 20.ed4? (better is 20.e4 Nh2! 21.Kh2–+) 20...Nd4 21.Qc3 Nh2! 22.Kh2 Nc6 23.Qb3 Rd3 24.Qa4 Bf5 25.g3 Bh3 26.Kh3 Qg5 27.Ne3 (27.Qc2 Rad8 28.Bc3–+) 27...Rd2 28.Bc1 Rf2 29.Ng2 (29.Qd1 Be3 30.Be3 Qf5 31.Qg4 Rh2 32.Kh2 Qg4 33.Rac1–+) 29...Qf5 30.Kh2 (30.g4 Qf3 31.Kh4 Rg2 32.Qc6 Qg4) 30...Qh5 31.Kg1 Ra2 (31...Rf1! 32.Kf1 Qf3) 32.Be3–+ Be3 33.Ne3 Qh2 0–1. combijack (1745) – dilly (2035), gameknot.com, 2009.

8.Be2 Bg4 9.h3 Bh5 (9...Bf3 10.gf3 a5 11.c5+=) 10.d3 (10.c5 Bc7+=) 10...a5 11.b5 (11.c5 Bc7 12.Nbd2 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Nbd7+=) 11...Nbd7-/+ 12.g4 Bg6 13.Nh4 Rac8 (13...dc4 14.Ng6 hg6 15.dc4 cb5 16.cb5-/+) 14.bc6+= Rc6 15.Nc3 dc4 16.Ng6 hg6 17.dc4 Nb6 18.g5 (18.Nb5!?+=) 18...Nfd7-/+ 19.h4 (19.Rg1 Nc4 20.Nd5 Qe6 21.Bc4 b5-/+) 19...Rfc8 (better is 19...Nc4!? 20.Nd5 Qe6 21.Bc4 b5–+) 20.h5+= Nf8 21.Ne4 (21.Bg4 R8c7 22.Bf3 Nc4+=) 21...gh5 (21...Nc4 22.Bc4 Rc4 23.Qd3-/+) 22.Rh5 (22.Qd2+=) 22...Ng6 (better is 22...Nc4!? 23.Bc4 Rc4-/+) 23.Nd2= Qe6 Increasing the pressure on the isolated pawn on c4 24.Rc1 Qe7 (24...Be7 25.Kf1+=) 25.Ra1 (25.Bf3 Rc5 26.Qf5 Rd8+=) 25...Qe6= 26.Rc1 (26.Qd1 Rd8=) 26...Nd7 (26...Qe7 27.Bf3 Ba3 28.Ba3 Qa3 29.Bc6 Rc6 30.Rb1+/-) 27.Qe4 (27.Bf3 R6c7+=) 27...b5 (better is 27...Rd8!?=) 28.Bg4+/- Qe7 29.Ke2 R8c7?? (better is 29...Nc5 30.Qc2 Qb7+/-) 30.Rch1+- Ndf8 (30...bc4?? 31.Rh8!! Nh8 32.Qh7 Kf8 33.Qh8) 31.Bf5 Qd8 (31...Qe8 32.R1h2 bc4+-) 32.R1h2 Bc5 (32...Bb4 33.ab4 Rd6 34.Bc3 ab4 35.Bb4+-) 33.Be5 (better is 33.Qh1 f6 34.Bg6 Qd2 35.Kd2 Rd6 36.Ke2 Ng6 37.Qa8 Kf7 38.gf6+-) 33...Bd6 (33...Rd7 34.Rh8! Nh8 35.Bh7 Nh7 36.Qh7 Kf8 37.Qg7 Ke7 38.Bf6 Ke6 39.Bd8 Rd8 40.cb5 Rcd6+-) 34.Qh1 f6 (34...Be5?? 35.Rh8! Nh8 36.Rh8) 35.Qd5 (35.Bg6 Ng6 36.Rh8 Nh8 37.Rh8 Kf7 38.Rd8 Be5 39.Qh5 Ke6 40.e4 g6 41.Qg6 Rc4 42.gf6 Re4 43.Ne4 Rc2 44.Kf3 Rc3 45.Kg4 Rg3 46.fg3 Bd6 47.Rd6 Ke5 48.Qf5) 35...Rf7 36.gf6 gf6 (36...Qc7 37.fg7 Be5 38.gf8Q Nf8 39.Rg2 Bg7 40.c5+-) 37.Qc6 (37.Rg2 Qd7 38.Bg6 Ne6 39.Bf7 Kf8 40.Be6 Qg7 41.Bd6 Rd6 42.Qa8 Ke7 43.Rg7 Ke6 44.Qe4) 37...Be5 38.Qd5 (better is 38.Bg6 Ng6 39.Rg2+-) 38...Qd5 39.cd5 Bh2 40.Rh2 Rb7 (40...b4 41.ab4 ab4 42.d6+-) 41.Ne4 (41.d6 Kf7+-) 41...Rb6 (41...b4 42.Nf6 Kf7 43.Ne4+-) 42.d6 Kf7 (42...Ne5 43.Nf6 Kf7 44.Ne4+-) 43.Rh1 (43.f4 b4 44.d7 Rb8 45.ab4 ab4+-) 43...Ne5 44.Rc1 Ne6?? (44...Rc6 45.Rb1 Rb6+-) 45.Rc7! Nc7 46.dc7 Rc6 47.Nd6 Kf8 (47...Rd6 48.c8Q Combination) 48.Nb5 1–0. Kontic,Djordjije (2320) – Pecurica,Milos (2235), 69th Pojedinacno Prvenstvo Crne Gore, 2017.

8.Be2 h6 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.b5 1–0. roy1nc6 (1880) – charlesmichael (1695), gameknot.com, 2012.

7.Qc2 Bg4

8.Nc3 0-0 =.

8.cd5 cd5 9.h3 Bd7 10.Nc3 0-0 11.Ng5 h6?? (better is 11...e4-/+) 12.Nd5!+- hg5 (12...Nd5 13.Qh7#) 13.Ne7 Be7 14.Be5 Nc6 15.Bb2 Rac8 16.Qb1 g6 17.Bc4 Bf5 18.Bd3 Be6 19.Bg6! fg6 20.Qg6 Kh8 21.Qg5 Kh7 22.g4 Rcd8 23.Qh4 Kg6 24.f4 Bd5 25.Rg1 White prepares the advance g5 25...Rh8 26.Qg3 Rh7 (26...Ne4 27.Qh2 Bh4 28.Kd1 Rh7+-) 27.f5 Kf7 28.g5 (28.g5 Rg7 29.b5+-) 1–0. combijack (1820) – lubos8 (1695), gameknot.com, 2013.

8.Be2 0-0 9.d3 Nbd7 (9...a5 10.c5 Bc7 11.Nc3-/+) 10.h3+= Bh5 11.Nbd2 Rfe8 (11...e4 12.de4 de4 13.Nd4=) 12.g4= Bg6 13.Nh4 a5 14.c5 Bc7 15.Ng6 hg6 16.Nb3 (16.0-0 e4+=) 16...ab4-/+ 17.ab4 Ra1 18.Ba1 Ra8 19.Bc3 e4 (19...d4 20.ed4 Nd5 21.de5 Ne5 22.Kf1-/+) 20.Nd2 (20.d4 Nf8=) 20...Be5 (20...ed3!? 21.Bd3 Be5+=) 21.d4= Bc7 22.Qb2 b5 23.cb6 (23.0-0!?=) 23...Nb6-/+ (worse is 23...Bb6 24.0-0=) 24.Nb3 Nfd7 (24...Na4 25.Qa1-/+) 25.Qc2+= Na4 (25...Nc4!?+=) 26.Bd2= Nb8 27.Na5 Ba5?? The isolani on b4 becomes a target (better is 27...Nb6=) 28.Qa4+- (28.ba5?! Qa3 29.0-0 Qb2+-) 28...Bb4 (28...c5 29.dc5 Nd7 30.0-0+-) 29.Qa8 (29.Bb4 Qb7 (29...Ra4? 30.Be7 Nd7 31.0-0+-) 30.Ba5 c5=) 29...Bd2 (29...Bd6+-) 30.Kd2 Qb4 31.Kc2 (31.Kc2 Qf8 32.Rb1+-) 1–0. Mamuzic,Mirko (2250) – Fatyol,Istvan (2030), Backa Topola, 2010.

8.h3 Bh5 (8...Bf3 9.gf3 d4 10.c5+=) 9.cd5= Bg6 10.Qc4 0-0 (10...Nd5 11.Nc3 Nb6 12.Qb3=) 11.dc6 (11.Nc3!?+=) 11...Nc6= 12.Be2 (12.Nh4 Rac8 13.Ng6 hg6=) 12...Rac8 (12...Rfc8 13.Qa2+=) 13.Qb3= a6 (13...Bf5!?=) 14.Nc3+= Rfd8 15.Nh4 Bb8 (better is 15...e4!?+=) 16.Ng6+/- hg6 17.d3 Re8 (17...Qd6 18.g3+/-) 18.0-0+- Qd6 (18...a5 19.b5 Nd8 20.Rac1+-) 19.g3 (19.Ne4 Qe6 20.Qe6 Re6+-) 19...Qd7 20.Kg2 Nd8 21.Na4 (21.Rac1 Ne6+-) 21...Ba7 (21...Ne6 22.Rfc1 b6 23.Nc3+/-) 22.Rac1+- Ne6 23.Rc8 (worse is 23.Be5 Rc1 24.Rc1 Ng5+/-) 23...Qc8 24.Rc1 (24.Be5?! Ng5 25.d4 Qh3 26.Kg1 Ng4 27.Bg4 Qg4=) 24...Qd7 25.Nc5 (25.h4!? b5 26.Nc3 g5+-) 25...Bc5+/- 26.bc5 (worse is 26.Rc5 Nc5 27.bc5 Qc6 28.Bf3 e4 29.de4 Ne4+=) 26...Ng5 (26...Qc6 27.Bf3 e4 28.de4+/-) 27.h4 Qc6 28.f3 Ne6 29.Be5 Ng4 30.Bb2 (better is 30.d4+-) 30...Ne3= 31.Kf2 Nf5 (31...Nc5? 32.Qc3 f6 33.Qc5+-) 32.Qc4 (32.Qb4 Nc7=) 32...Qc7 (better is 32...b5 33.Qb4 Qd5+=) 33.f4+= Qe7 (better is 33...b6 34.Be5 Qc5 35.Qc5 Nc5+=) 34.c6?? (better is 34.Bg4+/-) 34...Ned4–+ 35.Bd4 Qe2 36.Kg1 Nd4 37.Qd4 Re3 38.Qd5 (38.cb7?? Rg3 39.Kh1 Qg2) 38...Rg3 39.Kh1 Qf2 40.cb7 (40.Qd8 Kh7 41.Qh8 Kh8 42.cb7 Rh3) 40...Rh3 0–1. Thiel,Hans_Dieter (1720) – Schley,Alfred (1665), Muensterland Verbandsklasse–B, 2010.

7.Nc3 0-0

8.cd5= e4 9.Nd4 cd5 10.Qb3 Be6 (10...Rd8 11.Rc1 Be5 12.Nce2=) 11.Be2 (11.d3 Bd7=) 11...Nc6 (11...Be5 12.Ne6 fe6 13.d4 ed3 14.Bd3=) 12.Ncb5 Bb8 (12...Ne5 13.Nd6 Qd6 14.d3=) 13.Nc6 bc6 14.Nd4 Qb7 (14...Rc8 15.Rc1=) 15.Qa4 (15.Qc2 Rc8+=) 15...Bd7 (15...Be5 16.Rb1 Bd7 17.Qc2=) 16.Qa6 (16.Nb3 Bd6 17.Bf6 gf6+=) 16...Qb6 17.Nb3 (17.Rc1 Be5+=) 17...Bc8 (17...Ng4 18.Bd4 Qa6 19.Ba6+=) 18.Qa4 Bb7 (18...Nd7 19.Bd4 Qc7 20.Rc1+/-) 19.Rc1 (19.Bd4 Qc7+/-) 19...a5 (19...Nd7!?+/-) 20.Bd4 Qd8 (20...Qc7 21.Na5 Nd7 22.d3+/-) 21.Na5+- Ba7? (better is 21...Bd6+-) 22.Nb7 Bd4 23.Qc6 (23.Nd8?! Ra4 24.Nc6 Bb2+-; 23.ed4?! Ra4 24.Nd8 Rd8 25.Rc6 Ra3=) 23...Qd7 (23...Qe7 24.ed4 Ra3 25.Nc5+-) 24.Qd7 (24.ed4?! Rfc8 25.Qc8 Rc8 26.Rc8 Qc8+/-) 24…Nd7 1–0. Basman,Michael – Bulford,Michael, Aaronson Masters, 1979.

8.Be2 e4 9.Nd4 dc4 10.Bc4 a5 11.Qc2 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Bb4 14.Qa4? (better is 14.0-0-/+) 14...b5–+ 15.Bb3 (15.Ncb5 cb5 16.Bb5–+) 15...ba4 16.Ba4 Qa7 17.0-0 Bc3 18.Bc3 Qa4 19.Ra1 Qc4 20.Rb1 c5 21.Rb8 cd4 22.h3 dc3 (22...dc3 23.dc3 Rd8–+) 0–1. Michas,John – Janosi,Ervin (1845), RH–2007–0-00095, 2007. (=1.e3 e5 2.a3 d5 3.b4 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.Nf3 Qe7 6.c4 c6 7.Nc3 0-0)

8.cd5 Nd5

9.Qb3=.

9.Bc4 Nb6 10.Ba2 Bg4 11.Ne4= Bc7 12.h3 Bh5 13.d4 N8d7 14.Ng3 Bg6=+ 15.h4 h6 16.h5 Bh7 17.Nh4 Nd5 18.e4 ed4-/+ 19.0-0 Qh4 20.ed5 Nf6 21.Re1 cd5 22.Qd4 Bf4 23.Re7 Rae8 24.Rae1 Re7 25.Re7 Qg5 26.Bb3 Bd6-/+ 27.Re1 Bf4 28.Re7-/+ b6 29.Re1 Ne4 30.Ne4 Be4 31.Re4 de4–+ 32.Qe4 Rd8 33.Bc2 g6?? 34.hg6+= Qg6 35.Qe7 Qd6?? 36.Bh7!! (36...Kh7 37.Qf7#) 1–0. Heinola,Kari – Tuominen, Tampere, 1984.

9.Bc4 Nc3 10.Bc3 b5 11.Ba2 =+.

9.Nd5 cd5 10.Qb3 d4 11.Be2 Be6 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 Nd7 14.0-0 Rfc8 15.Qb3 de3 16.Qe3 a5 17.ba5 Ra5 18.Rfe1 Rb5 19.Bc3 Qe6 20.Qe4 Qc4 21.Qf5 Now all is on e5 21...Rc7 22.a4 (22.Ne5? Ne5 23.Re3 Re7–+) 22...g6 23.Qh3 Rb3 24.Ng5 h5 25.Ne4 Be7 26.Qe3 Qd5 27.a5 Rc4 28.h3 Ba3 29.f3 Rc6 30.Qg5 Kg7 31.f4 f6 32.Qh4 Bb4 Exerts pressure on the isolated pawn 33.f5 gf5 34.Ng3 Bc5 35.Kh2 f4 36.Nh5 Kf8 37.Ra4 (37.Qg4!?+=) 37...f3= 38.Rg4 fg2 (38...f2 39.Rf1 Qd3+=) 39.Rg2= Qf3 40.Ng3 Bf2 41.Qh8 Ke7 42.Ne4 Qf4 43.Kh1 Be1 44.Rg7 Ke6 45.Qe8 Kf5= 46.Qg6 Ke6 47.Qf7 Kf5 48.Rg4 Qf1 49.Kh2 Nc5 50.Qg6+= Ke6 51.Nc5 Rc5 52.Qg8 Kf5 53.Qb3 Bh4 54.Qb7+- Bg5 55.Rg3 Rc7 56.Qg2 Qg2 57.Kg2 e4 58.Kf1 Bf4 59.Rg2 e3 60.Re2+/- Bg5 61.a6 Ra7 62.de3 Ra6 63.e4 Kg6 64.Kg2 Ra3 65.Bb4 Rd3 66.Be1 Bf4 67.Bf2 Ra3 68.Rc2 Be5 69.Rd2 Kg5 70.Re2 Rc3 71.Be3 Kh4 72.Bf2 Kg5 73.Re3 Kf4 74.Re2 Kg5 75.Be3 ˝–˝. Szabo,Almos (2305) – Gertners,Gunars (2250), 7th European Team Championship – Semifi, 2005.

9.Ne4 Bc7 10.Qb3 Nd7 11.Rc1 a6 12.Be2 Kh8 13.h4 f5 14.Ng3 N7f6 15.Ng5 e4-/+ 16.Nh5 Nh5 17.Bh5 Be6 18.Be2 Bg8-/+ 19.Qc2 h6 20.Bc4 Rae8 21.g3 Bd6 22.Qd1 Nf6 23.Bg8=+ Kg8 24.Nh3 Nd5 25.Qb3 Kh7 26.Qc4 Qe6 (26...a5 27.ba5 Ra8 28.Bc3-/+) ˝–˝. Quabach,Juergen – Mays,Stefan, Koeln–ch, 1993.

9.Ne4 Bc7 10.Bc4 Nd7 11.0-0 f5 12.Nc3 N7b6 13.Bb3 Be6 14.Ne2 Bf7 15.Ng3 Bg6 16.d3 Kh8 17.e4 Nf4 18.Qc2 Rad8 Attacks the backward pawn on d3 19.Rad1 Nd7 20.Kh1 Qf6 21.Qc3 a6 22.Bc1 fe4 23.de4 h6 24.Bc2 Bf7 25.Rd2 Nb6 26.Rfd1 Rd2 27.Rd2 Be6 28.Bb3 Bb3 (28...Bg4 29.Ne1=) 29.Qb3+= Kh7 30.Qc3 Rf7 31.Ne2 Qg6 32.Ng3 Qe6 33.Nf5 a5 (33...Qg6 34.Ne1=) 34.g3 (34.ba5!? Nc4 35.Rc2 Na5 36.Bf4 ef4 37.Re2+=) 34...Nfd5 35.Qd3 (worse is 35.ed5 Qf5 36.dc6 ab4 37.ab4 Qf3 38.Qf3 Rf3 39.cb7 Rc3-/+) 35...Nf6 36.Kg2 ab4 37.ab4 Qc4 38.Qc4 Nc4 39.Rc2 Nb6 40.Nd2 Ne4 41.Ne4 Rf5 42.b5 Nd5 43.bc6 bc6 44.Rc6 Rf7 45.h4 Bb6 46.Bh6 gh6= 47.Rd6 Bf2 48.Rd5 Bd4 49.Rd6 Rf5 50.h5 Rh5 51.Nf6 Kg6 52.Nh5 Kh5 53.Kf3 Kg5 54.Rd8 Bc3 55.Rg8 Kf5 56.Rf8 Kg5 57.Rc8 Bd4 58.Rg8 Kf5 59.g4 Kf6 60.Rf8 Kg5 61.Rf5 Kg6 62.Ke4 Bc3 63.Ke3 Bb2 64.Ke2 Bd4 65.Rh5 Bb2 66.Kd3 Bc1? 67.Re5+- Bf4 ˝–˝. Szabo,Almos (2305) – Limontas,Martynas (2325), Lithuania – Romania, 2006.

7.Nc3 a6

8.Na4 Nbd7 9.c5 Bc7 10.Be2 Nf8 11.0-0 Ng6 12.h3 0-0 13.d3 Bf5 Black prepares the advance e4 14.Qd2 Rad8 15.Bd1 e4 16.Nd4 Bd7 17.Nb6 Bb6 18.cb6 Ne5 19.Be2 ed3 20.Bd3 Ne4 21.Qc2 Nd3 22.Qd3 Rfe8 23.Ne2 Qg5 24.Nf4 h5 25.Rfc1 Bf5 26.Qd1 h4 27.Bd4 Nd6 28.a4 Rc8 29.Rc5 Red8 30.Qe2 White intends b5 30...Nc4 31.b5 Nb6 32.bc6 bc6 33.Ra5 Nc4 34.Ra6 c5 35.Bc3 Be4 36.Rc1 Ne5 37.Be5 Qe5 38.Qg4 c4 39.Nh5 Bg6 40.Nf4 Bf5 41.Qg5 f6 42.Ng6 fg5 43.Ne5 Ra8 44.Ra8 Ra8 45.a5 Kf8 (45...Ra5? 46.Nc6 Ra2 47.Ne7 Kf7 48.Nf5+-) 46.Nc6 Ra6 47.Nd4 Bd3 48.Ra1 Ke7 ˝–˝. Gierth,Karlheinz (2185) – McLeod,Sylvester (2205), CP–2008–Q–00010, 2010.

8.Qb3 dc4 9.Bc4 0-0 (9...b5 10.Be2=+) 10.0-0 (10.Qc2 a5 11.b5 Be6 12.Be6 Qe6=) 10...b5=+ 11.Be2 e4 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.d3=+) 12.Nd4= Qe5 13.f4 (13.g3 c5 14.bc5 Bc5=) 13...ef3 (13...Qe7 14.a4 Ra7 15.ab5 cb5 16.Na2=+) 14.Nf3= Qe7 15.Rac1 (15.Qc2 a5=) 15...Nbd7 (15...a5 16.ba5 Ra5 17.Nb1=+) 16.Nd1 (16.Nd4 Qe5 17.g3 c5+=) 16...c5 17.bc5 Nc5 18.Bf6? (better 18.Qc2=) 18...Nb3-/+ (worse 18...Qf6 19.Qd5 Bb7 20.Qh5=+) 19.Be7 Be7 (19...Nc1 20.Bd6 Ne2 21.Kf2–+) 20.Rc3-/+ Be6 21.Nd4 (21.d4 Rac8-/+) 21...Nd4–+ (21...Ba3? 22.Ne6 (22.Nb3?! b4 23.Rd3 Bc4=; 22.Rb3?! Bb3 23.Nb3 Rfb8=) 22...fe6 23.Rb3 Rf1 24.Bf1+-; 21...Nd2?! 22.Ne6 fe6 23.Rf8 Kf8 24.Bd3–+) 22.ed4 Bf6 (22...Rad8 23.Rc6 Bc8 24.a4 Rd4 25.ab5 ab5 26.d3–+) 23.Rf6-/+ gf6 24.Nf2 (24.Ne3!?-/+) 24...Rfd8–+ 25.Rg3 (25.Rd3 Kf8–+) 25...Kf8 26.Ne4 (26.Rd3 Bc4 27.Bf3 Bd3 28.Ba8 Rd4–+) 26...Ke7 (26...f5 27.Nc5 Rd4 28.d3–+) 27.Bf3? (27.Rd3 Bc4 28.Re3 Rd4 29.Ng5 Kf8–+) 27...Rac8 (27...Rd4 28.Rg7–+) 28.Nc5 (28.Nc3 Rd4 29.Bb7–+) 28...Rd4 29.Ne6 fe6 30.Rg7 Kd6 31.Rh7 (31.Ra7 Ra4–+) 31...Rd2 (31...Rc1 32.Kf2 Rd2 33.Kg3–+) 32.h4 Rc1 33.Kh2 Rc3 34.Kg3 Ra3 35.h5 Ra1 (35...b4 36.h6 b3 37.Rb7–+) 36.Ra7 (36.h6 Ke5–+) 36...Rc2 (36...Ke5 37.h6–+) 37.h6 Rc8 (37...Ke5 38.h7 Rh1 39.Bg4–+) 38.h7 Rh8 (38...Ke5 39.Be2 Ra4 40.Kf3–+) 39.Bh5 (39.Kg4 Ke5 40.Kh5 Rh1 41.Kg6 Rh2–+) 39...b4 (39...Ke5 40.Be2 b4 41.Kf2–+) 40.Bg6 (40.Kf4 b3 41.Rb7 Rh7 42.Rh7 b2–+) 40...Ra5 (40...Ke5 41.Rg7 Rc1 42.Kf3–+) 41.Kf3 (41.Kf4 b3 42.Rb7 Ra4 43.Kf3 Ra3–+) 41...f5 (better 41...Ke5 42.g4–+) 42.Ke2 (42.g4 Ra3 43.Kf4 fg4 44.Kg4–+) 42...Ke5 (42...Ra2 43.Kf3–+) 43.Rg7 (43.Rb7 Ra2 44.Kf3 Kf6–+) 43...Ra2 44.Kd3 (44.Kd1 Rg2 45.Rg8 Rh7 46.Bh7 Rg8 47.Bg8 a5–+) 44...Rg2 (44...Rc8!? 45.Rc7 Rd8 46.Ke3 Rg2 47.Bh5–+) 45.Rg8 Rh7! 46.Bh7 (46.Bh7 Rh2 Decoy) 46...Rg8 47.Bg8 a5 48.Kc4 (48.Bf7 a4–+) 48...f4 49.Bh7 f3 50.Bd3 Kf4 51.Kb5 (51.Bf1 e5 52.Kb3 e4–+) 51...f2 (51...b3 52.Kc4 Ke3 53.Bg6–+) 52.Kc4 (52.Ka5 b3 53.Kb4 b2–+) 52…Ke3 0–1. Campos Calvo_Sotelo,Juan (1845) – Gonzalez Mateos,Rafael (1985), Championship de Madrid de Veteranos, 2016.

8.c5 Bc7 9.Be2 0-0 10.0-0 Bf5 11.Nh4 Be6 12.Qc2 g6 13.Nf3 Nbd7 14.d3 h6 15.h3 Nh7 16.Nb1 g5 17.Nbd2 f5 18.d4 e4 19.Ne5 Ne5 20.de5 g4 21.hg4 fg4 22.Ne4 (better is 22.Qb3!?=) 22...de4-/+ 23.Qe4 Qg7 24.Bc4 Qf7 25.Rac1 Ng5 26.Qc2 Bc4 27.Qc4 Qc4 28.Rc4 h5 29.Rf4 Rae8 30.Rf8 Rf8 31.Rd1 Be5?? (better is 31...Rf7–+) 32.Be5+- Rf7 33.Rd6 Rf5 34.Rd8 Rf8 35.Rd7 Rf7 36.Rd8 Rf8 37.Rf8 Kf8 38.Kf1 Ke7 39.Ke2 Ke6 40.Bg3 Kf5 41.f3 gf3 42.gf3 Ne6 43.e4 Kg5 44.Ke3 h4 45.Bd6 Kh5 46.a4 Kg5 ˝–˝. Fournier,Frederic (2280) – Ettenroc (2440), echecsemail.com (team), 2008.

8.c5= Bc7 9.Be2 0-0 10.0-0 Bg4 11.d3 (11.h3 Bh5=) 11...a5 12.Nd2 (12.Qb3 Nbd7=) 12...Be2=+ 13.Ne2 Nbd7 14.Qc2 Rfb8 15.Nb3 Qe6 16.ba5 Ba5 17.Rfb1 Bc7 18.a4 e4 (18...Ra6 19.a5=) 19.a5 Ra6 20.Bd4 (20.Bf6 Nf6 (< 20...gf6 21.de4 de4 22.Nf4+=) 21.d4 Ne8=) 20...ed3=+ 21.Qd3 Ne5 22.Qc2 Nc4 23.Nf4 Qe4 24.Nd3 Qh4 (< 24...Na5 25.Na5 Ba5 26.Be5+=) 25.g3 Qh6 26.Nb4 Ra7 (26...Raa8 27.a6=) 27.Bf6 (27.Qf5 Ne4= (27...Na5? 28.Na5 Ne8 29.Nbc6 bc6 30.Rb8 Bb8 31.Qc8+-; < 27...Ba5 28.Na5 Ra5 29.Nc6 Ra1 30.Ba1+/-)) 27...Qf6 28.e4 Qg6 29.ed5 Qc2 30.Nc2 cd5 31.Nb4 Rba8 (31...Rd8 32.Rd1 d4 33.Rd4 Rd4 34.Nd4+=) 32.f4 Ba5 33.Nd5 Kf8 34.Rc1 Nd2 35.Nd2 Bd2 36.Ra7 Ra7 37.Rc2 Ra1 38.Kf2 Bc1 39.f5 Ba3 40.Ke3 Rf1 41.Ke4 Re1 42.Kd4 Rd1 43.Kc4 Re1 44.h3 h6 45.Kb3 Re5 46.Nb6 Re3 47.Rc3 Rc3 48.Kc3 g6 49.fg6 fg6 50.Kc4 Ke7 51.Kd5 Bb4 52.Nc4 Kd7 53.Ne5 Ke8 54.Ng6 Be1 55.g4 Bg3 56.Ne5 Ke7 57.Nc4 Kd7 58.Nd2 Kc7 59.Ne4 Be1 60.Nd6 Bg3 61.Nf7 Bf4 62.h4 Kd7 63.h5 Ke7 64.Nd6 Kf6 65.Nb7 Kg5 66.Ke6 Bb8 67.Kf7 Kg4 68.Kg6 Kf4 69.Kh6 Ke5 70.Kg6 Kd5 71.h6 Be5 72.Nd8 Ba1 73.h7 Bc3 74.Kf7 Bh8 75.Ne6 (75...Kc6 76.Kg8+-) 1–0. bambinik – Wolfgang, internet, 2001.

8.d4 e4 9.Nd2 0-0 10.Be2 Be6 11.0-0 Bc7 12.cd5 (12.c5 Nbd7=) 12...cd5 (12...Qd6 13.g3 cd5 14.f3 ef3 15.Bf3=) 13.f3 ef3 14.Bf3 (14.gf3? Bh3–+) 14...Nc6 15.Rc1 Qd6 (15...Rfd8 16.Qe2=) 16.g3 Bh3 (16...Rfc8 17.Bg2=) 17.Rf2 Qe6 (17...Rac8 18.b5 ab5 19.Qb3=) 18.e4 Nd4 19.ed5 Qe3 20.Nc4 Nf3 21.Qf3 Qf3 22.Rf3 Rac8 23.Kh1 (23.Rd3!?=) 23...Rfd8=+ 24.Ne3 Bb6 25.Nf5 (25.Rd1 Re8 26.Rf6 Be3-/+) 25...Kf8 (25...Nd5? 26.Nd5 Rc1 27.Bc1+-) 26.Re1 Re8 27.Ra1 Re5 28.Na4 Rc2 29.Nh4 Ree2 30.Nb6 Rb2 31.Rf6 gf6 32.Kg1 Rbc2 33.Rd1 Rh2 34.Rc1 Rc1 35.Kh2 Bg4 36.a4 Rb1 37.a5 Rb4 38.Ng2 Rb5 39.Ne3 Bf3 40.d6 Ra5 41.Nd7 Ke8 42.Nf6 Kd8 43.Kg1 h5 44.Kf2 Bc6 45.Ng8 Kd7 46.Nh6 Bd5 47.Ke2 Kd6 48.Ng8 Ke6 49.Nh6 Bc6 50.Kf2 Ra2 51.Kf1 Be4 52.Ke1 f5 53.Nc4 Rg2 (54.g4 fg4–+) 0–1. Luzuriaga,Norberto Horacio (2350) – Jina,Jiri, corr ICCF W–Cup12 Gr079, 2000.

8.d4 e4 9.Nd2 Bg4 10.Be2 Be2 11.Qe2 0-0 12.c5 Bc7 13.Na4 Qe6 14.Nf1 Nbd7 15.Ng3 Ng4 16.h3 Nh6 17.Nf1 f5 18.g3 Nf7 19.h4 g6 20.h5 g5 21.Nc3 Qf6 22.0-0-0 b5 23.Nd2 a5 24.ba5 Ba5 25.f3 (better is 25.Ndb1!?–+) 25...Bc3 26.Bc3 Nc5 27.Kb2? (27.fe4 de4 28.Rdf1 Ra3 29.Nb1 Nd3 30.Kd1–+) 27...Na4 28.Kb3 Nc3 29.Kc3 Ra3 30.Nb3 Nd6 31.Qb2 (31.f4–+) 31...Nc4 32.Qc1 c5 33.Qb1 (33.Kc2–+) 33...Qa6 34.fe4 (34.Rd2 Qa5 35.Kc2 Ra2 36.Kc1 Qc3 37.Rc2 Qe3 38.Nd2 Rc2 39.Qc2 Ra8 40.Rh2 Qg1 41.Qd1 Ra1 42.Nb1 Qh2 43.Qc2 Qg1 44.Qd1 Qe3 45.Qd2 Qd2) 34...b4 35.Kc2 Ra2 36.Kc1 Qa3 (36...Qa3 37.Qb2 Qb2) 0–1. Michas,John – Schabata,Wolfgang (2010), ZH–2007–0-00145, 2007. (=1.e3 e5 2.a3 Nf6 3.b4 d5 4.Bb2 Bd6 5.Nf3 Qe7 6.c4 c6 7.Nc3 a6)

8.Be2 0-0 9.Qc2 dc4 10.Bc4 Be6 11.Be6 fe6 12.Ne4 Nbd7 13.Nd6 (13.Nd6 Qd6 14.d3=) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio (2095) – Albesa,Lautaro, CP–2010–P–00025, 2010.

8.cd5 cd5

9.Qa4 Bd7 10.Qb3 Be6 11.d4 e4 12.Ng5 0-0 13.Ne6 fe6 14.Be2 Nc6 15.Na4 Qf7 16.0-0 b5 17.Nc5 e5 18.a4 ed4 19.ed4 a5 20.ab5 Nb4 21.Ra4 Qe7 22.Rfa1+= Bc5 23.dc5 Qc5 24.Qd1 Rfc8 25.Ra5 Ra5= 26.Ra5 Qc2 27.Bd4 Qd1 28.Bd1 Rc1 29.Ra1 Ra1 30.Ba1 Kf7 31.b6 Ke6 32.b7 Nc6 33.Bb2 Kd6= 34.Bb3 Nd7 35.Ba3 Ke6 36.Bd1 Ndb8 37.Bc1 d4 38.Bf4 Ne5 39.Kf1 Kf5 40.Bg3+= Nec6 41.Bb3 g6 42.Bd6 (42...h6 43.Bd5+-) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio (1700) – Milde,Lars (1725), TT–01.02, 2001.

9.Na4 Nc6 10.Be2 Bg4 11.Rc1 0-0 12.Ne5 Be5 13.Bg4 a5 14.d4 ab4 15.de5 Ng4 16.Qg4 Ra4 17.0-0 Rfa8 18.ab4 Rb4 19.Bd4 Qe5 20.Rfd1 Rd8 21.Be5 Rg4 22.Bf4 h6 23.Rc3 Rg6 24.Rcd3= Ne7 25.Rb3 Rd7 26.Rdb1 Ra6 27.Kf1 Nc6 28.Rb7 Rb7 29.Rb7 d4 30.g4 d3 31.Ke1 Ra2 32.Rd7 Re2 33.Kd1 Rf2 34.Rd3 f6 35.Rd5 Rg2 36.Bg3 Ne5 37.Be5 fe5 38.Re5 Rh2 39.Rf5 g6 40.Rf4 Kg7 41.Ke1 g5 42.Re4 Kf6 43.Kf1 Kf7 44.Kg1 Rb2 45.Rc4 Re2 46.Rc7 ˝–˝. Pierred (2280) – Selterseisenbach (2450), Rated game, 2m + 0s, 2006.

9.Na4 Nbd7 10.Be2 b5 11.Nc3 Nb6 12.d4 e4 13.Ne5 0-0 14.Qc2 Nc4 15.Bc4 bc4 16.f4 ef3 17.gf3 g6 18.0-0 Bh3 19.Rf2 Rac8 20.e4 Rfd8 21.Kh1 de4-/+ 22.fe4 Be5 23.de5 Qe5 24.Re1 Qe7 25.Rf3 Bg4 26.Rf4 Be6 27.Ref1 Nh5 28.R4f3 f6 29.Na4=+ Bg4 30.R3f2 Rd3 31.e5 Be6 32.Nc5 Rc5 33.bc5 Qc5 34.Bc1? Qe5 35.Kg1 Rd4 36.Rg2 Bh3 37.Qf2 Bg2 38.Qg2 Re4 39.Rd1 c3 40.Qa2 Kf8 41.Bh6 Ng7 42.Qg2 g5 43.Rf1 Kg8 44.Bg7 Kg7 45.Qg3 Qd4 (46.Kh1 Rf4–+; 45...c2 46.Rc1 Qd4 47.Kh1–+) 0–1. Pierred (2280) – PEDROSKA (2495), Rated game, 2m + 0s, 2006.

9.Qb3 d4+= 10.Nd5 Nd5 11.Qd5 Be6 12.Qe4 f5 13.Qh4 Qh4 14.Nh4 Nc6 15.Nf3 Bd5 16.ed4 Bf3 17.de5 Be5 (worse is 17...Ne5 18.gf3 Nf3 19.Ke2=) 18.Be5 Ne5 19.gf3 Nf3 20.Ke2 Nd4 21.Kd3 (21.Kd1 0-0-0+=) 21...0-0-0-/+ 22.Kc3 Rhe8 23.Bd3 Ne2 24.Kc2 Re6 25.Rae1 (25.Rhe1 Rc6 26.Kb2 Rd3 27.Re2 Rcd6-/+) 25...Rc6-/+ 26.Kb2 Rd3 27.Re2 Rcd6 28.Rd1 Kd7 29.f4 g6 30.Rf2 (30.h4 R6d4 31.h5 Rf4-/+) 30...R6d4–+ 31.h4 Rh3 32.h5 Rh5 33.Kc3 Re4 34.d3 Rh3 35.Rh1? (35.Rh2 Ree3 (worse is 35...Rh2 36.de4 Ke7 37.ef5+=) 36.Rh3 Rh3–+) 35...Ree3 (better is 35...Rh1!? 36.de4 Rh3 37.Kd4 fe4 38.Ke4 Ra3 39.Rh2–+) 36.Rh3 Rh3 37.Kd4 Kd6 38.a4 Rh1 39.a5 Rg1 (39...Rh4 40.Ke3–+) 40.Rc2? (40.b5 ab5 41.Rb2 Kc6 42.Rc2 Kd7-/+) 40...h5 (better is 40...Rg4!? 41.b5 Rf4 42.Ke3 Rb4–+) 41.Rc8-/+ h4 (41...Rg4 42.Rd8 Ke6 43.Re8 Kd7 44.Rb8+=) 42.Rd8 Ke6 43.Rh8? (43.Re8 Kf6 44.Rh8 Rg4-/+) 43...Rb1 (better is 43...Rg4!? 44.Kc5 Rf4-/+) 44.Ke3 (44.Kc5 Rc1 45.Kb6 Rb1=) 44...g5 (44...Rb4 45.Rh4 b5 46.ab6 Rb6 47.Rh8+=) 45.fg5 Rb4 46.Rh7 Rb5 (46...f4 47.Kf2+=) 47.d4 h3 48.Kf4 Ra5 49.Rb7 (49.Rh3 Rd5 50.Rh6 Kf7 51.Rf6 Kg7 52.Ke3= (worse is 52.Rf5 Rd4 53.Ke3 Rd6-/+)) 49...h2 50.Rh7 Rd5 (better is 50...Ra2!?-/+) 51.Rh6= Kf7 52.Rh2 Rd4 53.Kf5 Rd5 54.Kf4 Rd6 55.Rh7 Kg8 56.Ra7 Rb6 57.Kf5 Rc6 58.Kg4 Rb6 59.Kh5 Rc6 60.g6 Rc1 61.Ra6 Rh1 62.Kg5 Rg1 63.Kf4 Kg7 64.Ra3 ˝–˝. Pandurevic,Miro (2245) – Deur,Zrinka (2035), 17th Open B, 2010.

9.Rc1 0-0 10.Qb3 Be6 11.d4 e4 12.Ng5 Ng4 13.h4 h6 14.Ne6 fe6 15.Rc2 Nc6 16.Nd1 Nh2-/+ 17.Nc3 Nf1 18.Rf1 Rac8 19.Rh1 Qf6 20.Qa4 Qg6 21.g3 Bg3!–+ 22.h5 Qg4 23.Rf1 Qf3 24.Nd1 Qh5 25.Rc6 Rc6 26.fg3 Rf1 27.Kf1 Qh1 28.Ke2 Rc8 29.Bc3 Qg2 30.Nf2 Rc3 31.Kd2 Rc8 32.Qb3 Qf2 33.Kd1 Qf1 34.Kd2 Rc1 (35.Qd5 Qe1#) 0–1. marus – infinite, internet, 2001.

9.Rc1 Nc6 10.Qb3 Be6 11.Na4 0-0 12.d4 e4 13.Nd2 Rac8 14.Nc5 a5 15.b5 Nd8=+ 16.Be2 b6 17.Ne6 Rc1 18.Bc1 Ne6 19.Bb2 Ra8 20.0-0= Rc8 21.h3 h6 22.Rc1= Rc1 23.Bc1 Bh2 24.Kh2 Qc7 25.Kg1 Qc1 26.Nf1 Nc7 27.Bd1 Nb5 28.Qb5 Qd1 29.Qb6 a4 30.g4 Qf3 (30...Kh7 31.Qb4=+) ˝–˝. Luzuriaga,Norberto Horacio – Morihama,Nicolau, Gratuliano Bibas mem–B email, 2000.

9.d4 e4 10.Nd2 0-0 11.Be2 =+.

9.d4 e4 10.Nd2 Nc6 11.Qb3 Be6 12.Be2 0-0 13.Rc1 Rac8 14.h3 b5 15.0-0 g6 16.f4 ef3 17.Rf3 Ne4 18.Ndb1 Ng5 19.Rf2 Nh3 20.gh3 Qg5 21.Bg4 Qe3 22.Qd1 Bg3–+ 23.Qd2 Bf2 24.Qf2 Qf2 25.Kf2-/+ h5 26.Be6 fe6-/+ 27.Ke3 e5 28.Nd5=+ ed4 29.Bd4 Rf3 30.Kd2 Rh3?? 31.Nf6?? Kf7 32.Ne4=+ Rh2 33.Ke3 Re8 34.Rc6 Rh3 35.Kf4 Rh4 36.Kf3 Ree4 37.Be3 Re6 38.Rc7 Kf6 39.Nc3=+ Rh3 40.Kf2 Kf5 41.Rf7 Ke5 42.Ne2 Ke4 43.Nd4=+ Re8 44.Nf3= Kd3 45.Rf6 Rh1 46.Rg6 Rf8 47.Rd6 Kc4? 48.Kg2+- Re8 49.Bg5 Rhe1 50.Ne1 Re1 51.Ra6 Re2 52.Kf3 Ra2 53.Ra5 Rc2 54.Ra7 Ra2 55.Ra5 Rc2 56.Ra7 Ra2 57.Ra5 Rc2= ˝–˝. COMP – COMP, 2001.

9.d4 e4 10.Nd2 Bg4 11.Qb3 Be6=+ 12.Be2 0-0 13.Rc1 a5 14.Nb5= ab4 15.Nd6 Qd6 16.ab4 Bg4 17.f3 ef3 18.gf3 Bf5 19.0-0 Nc6=+ 20.b5 Na5 21.Qc3 Nh5 22.Rf2 Qg6 23.Rg2 Qe6 24.Nb3 Nb3 25.Qb3 Rfe8 26.f4 Nf6-/+ 27.Rc7 Qe3 28.Qe3= Re3 29.Rb7 Bh3 30.Rf2 Ne4 (31.Bf1 Nf2 32.Kf2 Rb3 33.Bh3 Rh3–+) 0–1. Trkn – bambinik, itsyourturn.com, 2001.

7.Nc3 dc4

8.Bc4 0-0 9.0-0 Be6 10.Bd3 h6 =.

8.Bc4 0-0 9.d4 Nbd7 (9...e4 10.Nd2+=) 10.de5 (10.0-0 e4 11.Nd2 Nb6+=) 10...Ne5 11.Be2 (11.Ne5!? Be5 12.0-0+=) 11...Rd8-/+ 12.Qc2 Nf3 (12...a5 13.Ne5 Be5 14.0-0-/+) 13.Bf3 Be6 (13...Ng4 14.h3 Ne5 15.Be2+=) 14.Ne4 (14.0-0 a5+=) 14...Ne4-/+ 15.Be4 h6 (15...f5 16.Bf3-/+) 16.0-0 (16.Bc3 Bd5 17.Bd5 cd5=) 16...a5 17.ba5 f6 (17...Qc7 18.g3+=) 18.Rfd1 (18.Bc3!?=) 18...Ra5+= 19.Bg6 (19.Bd4 Ba3 20.Bh7 Kh8+=) 19...Rb5 (19...Rc5 20.Bc3-/+) 20.Qe2 (20.Bd3 Bb3 21.Bc4 Bc4 22.Qc4 Qf7-/+) 20...Rg5 21.Bh5 (21.Bd3 h5-/+) 21...Ra5 (21...Bb3 22.Rdc1-/+) 22.Bf3 Rda8 23.g3 Ba3 24.Ba3 (24.Bc3 Bb4 25.Ra5 Ra5-/+) 24...Ra3 25.Rab1 (25.Ra3 Ra3 26.Qd2 g6-/+) 25...R8a7 (25...Bf5 26.Rb2-/+) 26.Qc2 f5 (26...R3a4 27.Qd3-/+) 27.h4 (27.Qb2 Kh7+=) 27...Qf6 (27...R7a5 28.h5+=) 28.Qc5 Ra1 (28...R3a5 29.Qd6 Kh7 30.Qb8=) 29.Kg2= R7a5 (29...R1a2!?=) 30.Qb6+= Rb1 31.Rb1 Ra2 32.Qb7 Bd5?? (better is 32...Qc3 33.Kg1 Qd3+=) 33.Bd5+- cd5 34.Qd5 Qf7 (34...Kh7 35.Qa2 Qd6+-) 35.Rb8 1–0. Campos Calvo_Sotelo,Juan – Coll Sola,Joan, Spanish Veterans Championship, 2016.

8.Bc4 0-0 9.Ng5!? =.

8.Bc4 0-0 9.h3 Nbd7 (9...Be6 10.d3 Nbd7=) 10.g4 (better is 10.Qc2!?=) 10...Nb6 11.Bb3 Be6 (11...e4 12.Nd4-/+) 12.Ng5 Bb3 13.Qb3 e4 14.d3? (better is 14.f3!? Bg3 15.Kf1 ef3 16.Nf3-/+) 14...ed3–+ 15.0-0-0 (15.Rd1 Bf4 16.Nf3 Rad8–+) 15...a5 16.Rd3 ab4 17.ab4 Bb4 18.Rhd1 Bc3 19.Bc3? (19.Qc3 Nbd5 20.Qe5 Qc5 21.Rc3–+) 19...Nfd5 20.h4 Nc3 (better is 20...h6!? 21.Nf3–+) 21.Qc3 h6 22.Qb3 (22.Nf3–+) 22...Na4 (worse is 22...hg5 23.Qb6 gh4 24.f4–+) 23.Rd4 (23.Nf3 Nc5 24.Qc3 Nd3 25.Rd3 Ra2–+) 23...Nc5 24.Qb1 (24.Qc2 hg5 25.hg5 Qg5 26.Kd2–+) 24...hg5 25.hg5 Ra1! (25...Ra1 26.Qa1 Nb3 27.Kb2 Na1 28.Ra1 Qg5–+) 0–1. Campos Calvo Sotelo,Juan (1980) – Suarez Gomez,Julio (2305), Sanxenxo ESP, 6th Open, 2014.

8.Bc4= b5 9.Ba2 0-0 10.Ng5 a5 11.Nce4 Ne4 12.Ne4 ab4 13.ab4 Ra4 14.Nd6 Qd6 15.0-0 (15.Qc2 Rd8 16.0-0 Qb4=+) 15...Na6=+ (< 15...Rb4 16.Ba3+=) 16.Qh5 (16.Bb3 Ra1 17.Qa1 Re8=+) 16...e4 17.Bb3 Ra1 18.Ra1 Nb4 19.Be5 (19.Ra7 Nd5=+) 19...Qe7=+ (19...Qd2 20.Qg5 Qf2 21.Kh1 g6 22.Qh6 Qg2 23.Kg2 Bh3 24.Kh3 Nd3 25.Qg7) 20.Ra7 Bg4 (20...Qa7 21.Qg5) 21.Qg4= Qe5 22.d4 Qb8 23.Qd7 Nd5 24.Bd5 cd5 25.h3 b4 26.Rb7 Qd8 27.Qb5 b3 (27...Qg5 28.Qb4 Rd8 29.Qe7 Qe7 30.Re7=) 28.Qb3 Qd6 29.Rb6 Qd7 30.Qb4 Rd8 31.Rb7 Qe6 32.Re7 Qf6 33.Qb7 h6 (33...Kf8 34.Rd7 Rd7 35.Qd7+=) 34.Rc7 (34.Rd7 Rd7 35.Qd7 Qe6 36.Qe6 fe6=) 34...Qe6 (34...Qf5 35.Rc6=) 35.Kf1 (35.Rc6 Qf5=) 35...Qf5 (35...Qg6 36.Rc8 Rc8 37.Qc8 Kh7 38.Qd7=) 36.Kg1 (36.Ke1 Qg5=) 36...Qe6 (36...Qh5 37.Rc5=) 37.Rc5 (37.Rc6 Qf5=) 37...Qd7 (37...Kh7 38.Qa7=) 38.Qd7 ˝–˝. Luzuriaga,Norberto Horacio – Bonetti,Shane, Orang–Utan Invitational, 2002.

8.Bc4 b5 9.Bb3 =+.

8.Bc4 b5 9.Be2 a5 10.0-0 (10.ba5 0-0=) 10...0-0 (10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1+=) 11.Qc2 (11.ba5 Ra5 12.Qc2 Nbd7=) 11...ab4 12.ab4 Na6 13.Ne4 (13.Na2!?=) 13...Nb4-/+ 14.Nf6 Qf6 (14...gf6 15.Qc3 Bd7 16.e4+=) 15.Qc3+= Ra1 16.Ra1 Bf5 (16...e4!? 17.Qf6 gf6+=) 17.Ra7 Qe6 (17...e4 18.Nd4 Qe5=) 18.d4 (18.Ne5 f6 A) worse is 19.Nc6 Nc6 20.Bb5 Be4–+ (20...Na7?! 21.Bc4+=); B) 19.Nd7=) 18...Bb8 (18...e4 19.Ne5 f6 20.Bd1–+) 19.Ra8 (19.Ra5 Nd5 20.Qc5 e4+=) 19...Nd5 20.Qc5 e4 21.Ne5 The backward pawn on c6 becomes a target 21...Rc8 (21...Qd6 22.Qd6 (22.Qc6? Qc6 23.Nc6 Bh2 24.Kh2 Ra8 25.Bb5 Bd7–+) 22...Bd6 23.Rf8 Kf8 24.Nc6-/+) 22.g4 Bg6 23.Ba3 (23.h3!?+=) 23...f6-/+ (23...Be5?? 24.Qf8 Rf8 25.Rf8) 24.Rb8 Rb8 (24...fe5?? 25.Qf8 Rf8 26.Rf8) 25.Nc6 Ra8 26.Qd5 (26.Na7 b4 27.Bb4 h6-/+ (27...Nb4?? 28.Bc4 Bf7 29.Be6 Be6 30.Qb4+-)) 26...Qd5 27.Ne7 Kf8 28.Nd5 Ra3 29.Bb5 Bf7 30.Nf4 (30.Bc6 Be8 31.Be8 Ke8-/+) 30...g5–+ 31.Ne2 h5 32.Ng3 hg4 (32...h4 33.Ne4 Bd5 A) 34.Nf6?? Ra1 35.Bf1 Bc4 36.Nh7 Kg7 37.Ng5 h3 (37...Bf1?! 38.f4–+; 37...Rf1?! 38.Kg2-/+) 38.Nh3 Bf1–+ (38...Rf1?! 39.Kg2=); B) 34.Nd2–+) 33.Bc6-/+ Bg6 (33...Be6 34.Ne4 Ra6 35.Bb7-/+) 34.Ne4 Ke7 35.Kg2 Ra2 36.Nc5 f5 37.Kg3 Ra1 38.Kg2 (38.h4 gh3 39.Kh3 Bh5-/+) 38...Kd6 (38...Bf7 39.h3 Kd6 40.Bb7 gh3 41.Kh3-/+) 39.Bd7 Ra7 40.Bc8 Rc7 (40...Ra2 41.Be6 Rb2 42.Bc8-/+) 41.Ba6 (41.Bb7 Bf7+=) 41...Bf7 (41...Rc6 42.h3 gh3 43.Kh3-/+) 42.Bd3 (42.e4 Bg6 43.Bb7 fe4+=) 42...Be6 43.h3 gh3 44.Kh3 Bc8 45.Kg3 Ra7 46.Kf3 Rh7 47.Bc4 Bb7 48.Kg3 Bd5 49.Bd3 Rf7 (49...Be6 50.Ne6 Ke6 51.Kf3-/+) 50.e4 (50.f4 Re7 51.Bf5 Re3 52.Kg4 gf4 53.Ne4 Kc6 54.Kf4 Re1=) 50...fe4+= 51.Ne4 Be4 52.Be4 Rf4 53.f3 Ke6 54.Kf2 Kf6 55.Ke3 Rh4 56.Bb7 Rh1 57.Bc8 Re1 58.Kd2 Re8 59.Bg4 Ke7 60.Kd3 Kd6 61.Bf5 Ra8 (61...Re1 62.Be4+=) 62.Bg6 (62.f4 Ra3 63.Ke4 gf4 64.Kf4 Kd5=) 62...Ra1 63.Bh7 Re1 64.Bg6 Rh1 65.Bf5 Rh4 66.Bc8 Rf4 67.Ke3 Rf7 (67...Rf8 68.Bb7+=) 68.Ke4= Rf8 69.Bf5 Re8 70.Kd3 Re7 71.Bg6 Rg7 72.Bf5 Ra7 (72...Kd5 73.Be4 Ke6 74.Kc4+=) 73.Bg6 (73.f4 Rf7 74.Ke4 gf4 75.Kf4 Kd5=) 73...Ke6 74.Ke4 Re7 75.Kd3 Kf6 76.Be4 Ra7 77.Ke3 Ra3 78.Bd3 Ra4 (78...Ra1 79.Ke4+=) 79.Ke4 ˝–˝. Ackaert,Thierry (2035) – Lai,Hing Ting (2330), Belgian Championship, 2016.

7.Nc3 d4

8.Na2 c5 9.bc5 Bc5 10.ed4 ed4 11.Qe2 Nc6 12.Qe7 (12.Nb4 Qe2 13.Be2 Nb4 14.ab4 Bb4 15.Bd4 a5=) 12...Ke7 13.Be2 (13.Nb4 Rd8=) 13...Bf5 14.Nb4 (14.Nc1 Be4=) 14...Rhd8 (14...Rad8 15.Nd3 Kd6 16.Ng5=+) 15.Bd3 (15.Nd3 Kd6=+) 15...Be6=+ 16.Nc6 bc6 17.0-0 Kf8 (17...Rd7 18.Rfe1=+) 18.Rab1 h6 19.Ne5 Rac8 (19...Rd6 20.Rfe1=) 20.Rfe1 (20.f4 Re8=) 20...Bd6 (20...Re8 21.f4=) 21.f4 c5 22.a4 (22.f5 Bd7=) 22...Nd7 (22...Re8 23.f5 Bd7 24.Nd7 Nd7 25.Re8 Re8 26.Ba3=+) 23.Ng6 (23...Kg8 24.f5 Bf5 25.Bf5 fg6 26.Bg6=). Luzuriaga,Norberto Horacio – De Visser,Arno, corr or01–004 E–mail, 2001.

8.Na2 Bg4 9.c5 Bc7 10.Be2 =+.

8.Na4 de3 (8...Bg4 9.Be2=+) 9.de3= 0-0 10.Qc2 (10.c5 Bc7=) 10...Bc7 (10...e4 11.c5 Bc7 12.Nd4=) 11.Be2 (11.Rd1 Bd6=) 11...Bg4 (11...e4 12.Nd4=) 12.0-0 Nbd7 (12...Bf3 13.Bf3 e4 14.Be2=) 13.Rfd1 e4 14.Nd4 Qe5 (14...Be2 15.Qe2 Qe5 16.f4 ef3 17.Nf3=) 15.g3 (15.Bg4 Qh2 16.Kf1 Ng4 17.Qe4 Ndf6=+) 15...Qh5=+ 16.Bg4 Qg4 17.Qe2 (17.Rd2 Rfd8=+) 17...Qg6=+ 18.Kg2 (18.Nc3 Rfd8=+) 18...Rad8 19.Rd2 Nh5 (19...Ne5 20.Nc5 b6 21.Nb7–+) 20.Rad1= Ne5 (20...Rfe8 21.Nc3=) 21.Nc5 b6 22.Na6 Bd6 23.c5 bc5 24.Nc5 Bc5 25.bc5 Nd3 26.Nc6 Qc6 27.Qh5 Ne1 28.Kf1 Rd2 29.Rd2 Nf3 30.Rc2? Qb5–+ 31.Kg2 Ne1 32.Kg1 Nc2 33.Bg7 Qb1 34.Kg2 Ne1 35.Kh3 Qb3 36.Bf8=+ Qe6 37.g4 Kf8 38.Qh7 Nd3 39.f4 Nf2 40.Kg3= Qg4 41.Kf2 Qf3 42.Ke1 Qe3 43.Kd1 Qd3 44.Ke1 Qb1 45.Ke2 Qc2 46.Ke1 Qc3 47.Ke2 Qf3 48.Ke1 Qe3 49.Kd1 Qg1 50.Ke2 Qg4 51.Ke1 Qf4 52.Qh8 Ke7 53.Qd4 f6 54.a4 Qh2 55.Qb4 Qg3-/+ 56.Kd1 Qd3 57.Ke1 e3 58.Qb7 Ke6-/+ 59.Qc8 Qd7 60.Qg8 Qf7 61.Qg4 f5 62.Qd4 f4 63.Qe4 Kd7 64.Qb7 Ke6 65.Qe4 Kd7 66.Qb7 Ke8?? 67.Qc8 Ke7-/+ 68.Qc7 Kf8 69.Qd8 Qe8 70.Qf6 Qf7= 71.Qh8 Ke7=+ 72.Qe5 Kd7 73.Qd6 Kc8-/+ 74.Qa6? Qb7–+ 75.Qe6 Qd7 76.Qa6 Qb7?? 77.Qe6= Qd7 78.Qa6–+ Kd8?? 79.Qf6-/+ Kc8 80.Qa6–+ Kb8 81.Ke2 Qg4 82.Kd3 Qf5 83.Ke2? Qc5 84.Kf3 Qe5 85.Qc4 Kb7 86.Qc2 Kb6 87.Qc8 e2 88.Qd8 Ka6 89.Qd3 Ka5 90.Qd2 Ka4 91.Qd7 Kb4 92.Qb7 Kc4 93.Qa6 Qb5 94.Qc8 Kd4 95.Qh8 Qe5 96.Qh7 e1R 97.Qa7 Qc5 98.Qa4 Kc3 99.Kf4 Qd4 (100.Qd4 Kd4–+; 99...Qe3 100.Kf5 Qe5 101.Kg4 Rg1 102.Kf3 Rg3 103.Kf2 Qe3 104.Kf1 Rg1#) 0–1. Tetenkina,Irina (2220) – Muzychuk,Anna, EU–ch 2nd (Women), 2001.

8.Nb1 0-0 =+.

8.Nb1 c5 9.d3 -/+.

8.Nb1 Bg4 9.h3 (9.c5 Bc7-/+) 9...Bh5 (9...Bf3 10.Qf3 Nbd7 11.ed4 ed4 12.Qe2=+) 10.g4 (10.c5 Bc7 11.Qb3 0-0-/+) 10...Bg6 11.Nh4 (11.Bg2 de3 12.de3 Na6=+) 11...0-0 (11...Nbd7 12.Bg2 0-0-0 13.0-0=+) 12.Nf5 (12.Bg2!?=+) 12...Bf5-/+ 13.gf5 de3 (13...c5 14.Bg2-/+) 14.de3 Rd8 15.Qc2 a5 (15...e4 16.Nd2 a5 17.Bf6 Qf6 18.Rd1 ab4 19.Ne4 Qf5 20.Rg1-/+) 16.c5 Bc7 17.Nd2 (17.Nc3!?=+) 17...ab4 18.ab4 Ra1 19.Ba1 Nd5 20.Bc3 Qh4 (20...Nd7 21.Rg1-/+) 21.Qe4=+ Qe4 22.Ne4 Nc3 23.Nc3= Nd7 24.Ne4 Ra8 25.Kd2 Kf8 26.Bc4 b6 27.cb6 Nb6 28.Rc1 Bd8 29.Bb3+= Ra3 30.Kc2 Nd5 31.Kb2 Ra8 32.b5 Nb4 33.Kc3 Be7 34.bc6 Nc6 35.Kd3 Ra3 36.Rc6 Rb3= 37.Ke2 Rb8 38.Kf3 Rd8 39.Rc7 Ke8 40.Nc3 Rd7 41.Rc8 Rd8 42.Rd8 Bd8 43.Ke4 f6 44.Kd5 Kd7 45.Ne4 Ba5 46.h4 Be1 47.h5 Ke7 48.f3 Bb4 49.Nf2 Be1 50.Ng4 Bd2 51.e4 Bc1 52.Nf2 Be3 53.Nd3 Bd2 54.Nc5 Bc1 55.Ne6 Kf7 56.Nd8 Ke7 57.Nb7 Be3 58.Nd6 Bc1 59.Nb5 Be3 60.Nc7 Bc1 61.Kc6 Bd2 62.Nd5 Kf7 63.Kd7 Bc1 64.Nb4 Bd2 65.Nc6 Bc1 66.Nd8 Kf8 67.Ke6 Bd2 68.Nf7 h6 69.Nd8 Bc1 70.Nc6 Bd2 71.Nb8 Bg5 ˝–˝. Dubinskaya,M (2090) – Sarana Hungeling,Oksana (2220), UKR–ch U20 Girls, 1998.

8.c5 dc3 9.cd6 Qd6 10.dc3 =.

8.c5 Bc5 9.bc5 dc3 10.Bc3 e4 11.Ne5 0-0 (11...Qc5 12.Bc4 0-0 13.d4 ed3 14.Qd3=+) 12.Qc2 (12.d4 ed3 13.Bd4 b6=) 12...Qc5 13.d4 Qb6 (13...ed3 14.Bd3 (< 14.Qd3 Ne4 15.Nc4 Qf5-/+) 14...b5 15.Nf3=) 14.Bc4=+ Nd5 15.0-0 Qd8 (15...Be6 16.Bb4 Nb4 17.ab4=+) 16.Bb4 Re8 17.f3 ef3 (< 17...Ne3 18.Bf7 Kh8 19.Qe4 Nf1 20.Be8 Qe8 21.Rf1+=) 18.Rf3 Be6 (18...f6 19.Nd3=+) 19.Raf1 a5 20.Bd3 Nf6 (20...Nb4 21.Bh7 Kh8 22.ab4+-) 21.Be1 Qd6 22.Bh4 Nbd7 23.Rg3 (better is 23.Nd7!? Nd7 24.Bh7 Kh8 25.Bf5+=) 23...Kh8=+ (23...Ne5 24.de5 (24.Bf6 Ng6-/+) 24...Qa3 25.Bf6+-) 24.Bh7 (24.Qb2 Ne5 25.de5 Qd3 26.ef6-/+) 24...Nh5 (24...Nh7 25.Nf7 Bf7 26.Rf7 Qh6+/-) 25.Rg5+= Nhf6 26.Bd3 (26.Nd7 Nh7 27.Rh5 f5 28.Rff5 Bg8+-) 26...Kg8 (better is 26...Qa3!? 27.Nd7 Nd7 (27...Bd7? 28.Rf6 Be6 29.Rh5 Kg8 30.Bf1+-) 28.Rh5 Kg8 29.Bh7 Kf8=) 27.Qf2 Qf8 28.Qf3 (28...Ne5 29.de5+-) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio (2440) – Marin,Milton (1960), Liape ch–1 zone–B gr–10 email, 2003.

8.ed4? ed4–+ 9.Ne2 d3 10.Bf6 gf6 (10...de2?! 11.Qe2 gf6 12.Qe7 Ke7 13.d4–+) 11.c5 de2 12.Be2 Bc7 13.0-0 Rg8 14.Re1 Be6 15.Bd3 Nd7 16.Bh7 Rg7 17.Bf5 0-0-0 (17...Bf5?! 18.Re7 Ke7 19.d4=) 18.Be6 fe6 19.Nd4? (19.d4 Ne5! 20.Ne5 fe5 21.Qa4–+) 19…Ne5 (19...Ne5 20.Nf3 Rh7–+) 0–1. Michas,John – Butsko,Ivan, OP–2007–0-00414, 2007. (=1.e3 e5 2.a3 d5 3.b4 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.Nf3 Qe7 6.c4 c6 7.Nc3 d4)

8.Ne2 0-0 9.c5 Bc7 10.Ng3 Rd8 11.Qb3 b6 12.cb6 ab6 13.Rc1 c5 14.Bc4 h6 15.0-0 e4 16.Nh4 Ng4 17.Ng6 Qf6 18.f3 b5?? (18...Nh2 19.fe4 Nf1 20.Rf1=) 19.Bd5 (better is 19.Bf7 Qf7 20.Ne7 Kf8 21.fg4+-) 19...Nh2+= 20.fe4 Nf1 21.Rf1 c4? (21...Qa6 22.Rf7 Rd5 23.Qd5 Qd6 24.Rc7 Qd5 25.Rc8 Kf7 26.Nh8 Ke6 27.ed5 Kd7 28.Rg8 cb4 29.ab4 Kd6 30.e4 Ra2 31.Nf5 Ke5 32.Re8 Kf4 33.Bd4 Nd7 34.Re7 Ne5 35.Re5 Rd2 36.Ng6 Kg5 37.d6 Ra2 38.Nfe7 Kg4 39.Rf5 Kg3 40.Rf3 Kg4 41.Ne5 Kh5 42.g4 Kg5 43.Be3 Kh4 44.Nf5) 22.Rf6+- cb3 (22...gf6?? 23.Qd1 Rd5 24.Ne7 (24.ed5?! fg6 25.Qf3 Be5+-) 24...Kf8 25.Nd5 (25.ed5?! Ke7 26.Qf3 Bd7+-; 25.Nc8?! Rd8 26.Bd4 Bg3 27.Bc5 Ke8+-) 25...Bg3 26.Nb6+-) 23.Rf7 Rd5 24.Rc7 Na6 25.Ne7 Kf7 26.Nd5 Nc7 27.Nc7 de3 28.d4 Rb8 29.d5 Bg4 30.Kf1 Ke7 31.Nf5 Bf5+/- 32.ef5 Kd6 33.Ne6 Kd5 34.Ke2 Rc8 35.Nc5 Rf8 36.g4 h5 37.f6 gf6 38.gh5 Rh8 39.Nd7 Ke6 40.Nf6 Rc8 41.Ke3 Rc2 42.Bd4 b2 43.Bb2 Rb2 44.Ne8 Rc2 45.h6 Rc8 46.Ng7 Ke5 47.Kd3? Rh8 48.Kc3 Rh6 49.Ne8 Rh7 0–1. Campos Calvo_Sotelo,J (2025) – Georgiadis,Nico (2290), Gibraltar ENG, Open, 2012.

8.Ne2 0-0 9.ed4 ed4 (9...e4 10.Ne5 Nbd7 11.Nd7 Bd7 12.Nc3=+) 10.Bd4 (10.Nfd4 Na6=+) 10...a5 11.Be3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Bb4 (13...Na6 14.c5 Bc7 15.Qd4=+) 14.Nc3 Nbd7 (14...Ng4 15.Be2=+) 15.h3 (15.Be2 Ng4=+) 15...Ne5 (15...Nc5 16.Be2=+) 16.Ne5 (16.Be2 Nf3 17.Bf3 Be6=+) 16...Qe5 17.Qb2 Bd6 (17...Bc5 18.Na4 Qb2 19.Nb2 Be3 20.de3=+) 18.Be2 Ne4 19.Qb3 Nc5 (19...Nc3 20.Qc3 Qc3 21.dc3=+) 20.Qb6 Ne6 21.d4 Qf5 22.0-0 Bc7 23.Qa7 Re8 24.Bf3 White prepares the advance d5 (24.Bg4 Qd3 25.Rc1 h5=+) 24...Qd3=+ 25.Rc1 Qg6 26.Kf1 (26.Rd1 Nf4 27.Bf4 Bf4=) 26...Bf4 27.d5 Ng5 28.Qd4 (28.Be2 Nh3 29.Nd1 Qe4-/+) 28...Be5 29.Qd1 Nf3 30.Qf3 Qd3 31.Qe2 Bf5 32.g4 Bg6 (worse 32...Bc3 33.gf5 Qe4 34.Qc2 Qc2 35.Rc2=) 33.Kg1 f6 (33...Be4 34.Qd2=+) 34.Qd3 Bd3 35.dc6 bc6 36.Na4 Bg6 (36...Be4 37.f4 Bd6 38.Kf2=) 37.Nc5 h5 (37...Bf7 38.Nd3=+) 38.Rd1 (38.Kg2 hg4 39.hg4 Bf7=+) 38...hg4 (38...Bf7 39.Nd7=+) 39.hg4 Bf7 40.Nd7 Bc7 41.Bb6 Bf4 42.Rd4 Bc1 43.Kg2 Bb2 44.Rd2 Ba3 45.Rd4 Re2 46.Nb8 c5 47.Rd8 (47.Rd3 Ra2=+) 47...Kh7 48.g5 fg5 49.Nd7 Exerts pressure on the isolated pawn 49...Bc4 50.Bc5 Bb2 (50...Bc1 51.Kf3=+) 51.Nf8 (51.Be3 Kg6=+) 51...Kh6-/+ 52.Bd4 (52.Rd6 Kh5-/+) 52...Kh5 (52...Rd2!? 53.Bg7 Bg7 54.Rd2 Bf8=) 53.Bb2=+ Rb2 54.Rd6 Re2 55.Nd7 Re8 (55...Be6 56.Kg3=+) 56.Rd4 (56.f3 Re2 57.Kg3 Re1=+) 56...Bb5 (56...Be6 57.Nc5=+) 57.Kg3 ˝–˝. Domingo,Jordi (1970) – Muller,Henri_Louis (2020), FICGS, 2010.

8.Ne2 0-0 9.Ng3 Bg4 10.Be2 e4 (better 10...de3!? 11.de3 Rd8=) 11.Nd4+/- Be2 12.Qe2 Nbd7 (better 12...Bg3!? 13.hg3 Nbd7+=) 13.Ngf5+- Qe5 14.f4 ef3 15.gf3 Nb6?? (better 15...Bc7+-) 16.f4 Qe4 17.Rg1 Bc7 (17...Bf4 18.d3 Qe8 19.Rg7 Kh8 20.ef4 Na4+-) 18.d3 Qe8 (18...Qf4 19.ef4 Rfe8 20.Ne7 Re7 21.Qe7+-) 19.Ng7 Qc8 20.Ne8 Kh8 21.Nc6 (21.Nc6 Qe6 22.Bf6 Qf6 23.Nf6 a6 24.Qh5 bc6 25.Qh7) 1-0. marekt – wurmt, gameknot.com, 2021.

8.Ne2 c5 9.bc5 Bc5 10.Ne5 Qe5 11.ed4 Ne4 12.Qc2 (12.de5?? Bf2) 12...Qe7 13.dc5 Bf5 14.Bg7 (14.Qd3 f6+/-) 14...Rg8 15.Qa4 (better 15.g4!? Bg4 16.Bd4+/-) 15...Bd7= 16.Qb3 Nc5 (better 16...Rg7 17.d4 Nc6=) 17.Qc3 (better 17.Qb1!? Rg7 18.d4=) 17...Rg7-/+ 18.Qg7?? (better 18.d4 Ne4 19.Qe3-/+) 18...Nd3 19.Kd1 Ba4 0-1. Rudd,J (2330) - Jones,G (2670), 4NCL Online S2 Div1 (4), 2020.

8.Ne2 c5 9.bc5+= Bc5 10.Ne5 Qe5 (10...de3!? 11.fe3 0-0+=) 11.ed4+/- Ng4 12.Qa4 (12.de5?? Bf2) 12...Bd7 13.Qd7 (13.de5? Bf2 (13...Ba4?! 14.d4 Bb6 15.c5 Ba5 16.Bc3=) 14.Kd1 Ba4 15.Kc1 Nd7–+) 13...Nd7 (13...Kd7 14.de5) 14.de5 Nf2 15.Nf4?? (better is 15.Ng3=+) 15...Nh1–+ 16.d4 Bb6 (16...Be7 17.g3 Nb6 18.c5=+) 17.c5 (better is 17.Bd3!?–+) 17...Ba5 18.Ke2 0-0-0 (18...Rd8 19.Ke3 Ne5 20.Bb5 Ke7 21.Rh1 Ng4 22.Kf3 Nf6=+) 19.Kf3-/+ Ne5 (19...g5 20.Nd3 g4 21.Kg4 Rhg8 22.Kf3+=) 20.de5 Rd2 21.Rb1 Rf2 22.Ke4 (22.Kg4 Rd8-/+) 22...f5=+ 23.ef6 Re8 24.Kf5 g6 25.Kg5 h6 (25...Bd2 26.g3 Rh2 27.f7-/+) 26.Kg4 (better is 26.Kh6 Rf4 27.Kg6+=) 26...h5-/+ 27.Kg5 Rf4! 28.Kf4?? (better is 28.Kg6 Nf2 29.Kh5–+) 28…Bd2–+ (29.Kf3 Re3 30.Kf4 Re1 31.Kf3 Rb1–+) 0–1. Serdijn,G – Riemersma,Liafbern (2435), Nederland tt, 1997.

8.c5 Bc7

9.Nb1 0-0 10.ed4 e4 11.Ne5 (11.Qe2 Nd5 12.Ne5 f6 13.Nc4 Nf4 14.Qe3=) 11...Nbd7 12.Nc4 (12.Nd7 Bd7 13.Nc3 Rfd8 14.Qe2=) 12...Rd8 (12...Nd5 13.Nc3 N7f6 14.Ne3=) 13.Be2 (13.Ne3 Bf4 14.Nc3=) 13...Nf8 (13...Nd5 14.0-0=) 14.d3 ed3 15.Qd3 Ne6 16.g3 b6 17.cb6 Bb6 18.Nb6 ab6 19.0-0 Ba6 20.Qc2 Be2 21.Qe2 Qb7 22.Rd1 Qd7 23.d5 Nd5 24.Nc3 Nec7 25.a4 Nc3 26.Bc3 Nd5 27.Qf3 b5 28.a5 Re8 29.Bd4 f5 30.Bc5 Re4 31.Rdc1 Qe6 32.Rc2 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio (2025) – Hort,Wolfgang (1870), 11. VCC–Open, 2002.

9.Nb1 de3 10.de3 A) 10...0-0 11.Nbd2 (11.Qc2 Rd8 12.Nbd2 a5 13.Bc4 Na6 14.Qc3=; 11.Be2 Rd8 12.Qc2 b6 13.Nbd2 bc5 14.Qc5=; 11.Qa4 Bf5 12.Bc4 Nbd7 13.0-0 a5 14.Qb3+=) 11...Rd8 12.Qc2 a5 13.Bc4 Na6 14.Qc3=; B) 10...Bg4 11.h3 (11.Be2 Nbd7 12.Nbd2 0-0 13.e4 b6 14.cb6+=; 11.Qa4 Nbd7 12.Nbd2 0-0 13.h3 Bf5 14.g4=) 11...Bd7 12.Nbd2 b5 13.a4 0-0 14.Qc2=; C) 10...b6 11.Qc2 bc5 12.Qc5 Qc5 13.bc5 Nbd7 14.Nbd2=; D) 10...e4 11.Bf6 Qf6 12.Nd4 0-0 13.Nc3 Qg6 14.Qc2=; E) 10...Bf5 11.Qa4 0-0 12.Bc4 Nbd7 13.0-0 a5 14.Qb3+=.

9.Nb1 Bg4 10.ed4? e4 11.Qe2 ef3 12.Qe7 Ke7-+.

9.Nb1 Bg4 10.h3 Bf5 11.ed4 (11.Bc4 b5 12.cb6 ab6 13.0-0 b5 14.Bb3+=; 11.Nh4 Be6 12.ed4 e4 13.Qe2 0-0 14.g3+=; 11.Qb3 de3 12.de3 0-0 13.Nbd2 Rd8 14.g4+=) 11...e4 12.Ne5 Nbd7 13.Nc4 0-0 14.Nc3=.

9.Nb1 Bg4 10.h3 Bh5 11.ed4? e4 12.Qe2 ef3 13.Qe7 Ke7-+.

9.Nb1 Bg4 10.h3 Bh5 11.Be2 d3 12.Bd3 e4 13.Be4 Ne4 14.g4+=.

9.Nb1 Bg4 10.h3 Bh5 11.g4 Bg6 12.Nh4 Nbd7 13.Bg2 0-0-0 14.Qe2 Nf8 (14...d3 15.Qd1-/+) 15.Ng6 Ng6 16.h4 Nd5 17.Bd5 Rd5 18.h5 Nh4 19.Kd1 d3 20.Qf1 Nf3 21.Nc3 (21.h6!?-/+) 21...Rd7 22.Kc1 e4 23.Qd1 Qe6 24.Rb1 (24.Qa4!?-/+) 24...a6 25.Ba1 (25.h6 f6-+) 25...Qg4 26.h6 Qf5 27.Na4 (27.hg7 Rg8-+) 27...f6 28.Bc3 g5 29.Qb3 Rd5 30.Nb2 Kd7 (30...Nh2 31.Nd1-+) 31.Nc4 Rb8 32.Kb2 Re8 33.Ka2 g4 34.Na5 Qe6 35.Ka1 Rf5 36.Qd1 (36.Nc4 Kc8-+) 36...Ne5 (36...Ba5 37.ba5 Kc8 38.Bb4-+) 37.Rf1 (better 37.Nb3 Qg8 38.Qg1-+) 37...Nf3 38.Rh1 Rb8 (38...Ba5 39.ba5 Kc8 40.Bb4-+) 39.Qc1?! (39.Nb3 Kc8-+) 39...Ke7 (better 39...Ba5!? 40.ba5 Rc5 41.Rb6-+) 40.Nb3 Kf7 41.Na5 (41.Rb2-+) 41...Ba5 42.ba5 Rc5 43.a4 Ne5 44.Rg1 Rc4 45.Qa3 Nd7 46.Qa2 f5 47.Rb4 Rb4 48.Bb4 c5 49.Bc3 Qa2 50.Ka2 b5 51.ab6 Rb6 52.Rh1 c4 53.Ba5 Rb3 54.Rc1 Nb6 55.Ka1 (55.Bb6 Rb6 56.Rc4 Rh6 57.Rc7 Kg6-+) 55...Ra3 (worse 55...Na4 56.Rc4 Nb2 57.Rc1-+) 56.Kb2 Ra4 57.Bc3 Kg6 (57...Kg6 58.Bg7 Rb4 59.Ka2 a5-+) 0-1. marekt (2190) - atytyot (2200), gameknot.com, 2021.

9.Nb1 Bg4 10.h3 Bh5 11.g4 Bg6 12.Nh4 Be4 13.Rg1 0-0 14.g5+=.

9.ed4? ed4 10.Qe2 dc3 11.Qe7 Ke7 12.Bc3 Be6 –+.

9.ed4? ed4 10.Qe2 dc3 11.Qe7 Ke7 12.Bc3 Re8 –+.

9.Ne2 0-0 10.ed4 Nbd7 11.Ng3 ed4 12.Qe2 Re8 (12...Ne5 13.0-0-0 d3 14.Qe1+=) 13.Bd4 (13.Qe7!? Re7 14.Kd1=) 13...Qd8+= 14.Be3 Nd5 15.Qd3 Qf6 16.Nd4 b6 17.Be2 bc5 (17...bc5 18.bc5 Nc5=) 0–1. Mueller,Klaus (1845) – Bennett,Paul E (1965), 2nd Webchess Open Tournament group, 2006.

9.Ne2 0-0 10.Ng3 b6 11.cb6 (11.ed4 ed4 12.Qe2 Qd8 13.Bd4 Re8=) 11...ab6=+ 12.Qc2 c5 (12...Bg4 13.Be2=+) 13.bc5= bc5 14.Bd3 Bb7 (14...Nbd7 15.0-0=) 15.Ng5 (15.Nf5 Qd8 16.Qc5 Nbd7=+) 15...g6 16.0-0 Nc6 (16...Nbd7 17.N5e4=) 17.N5e4+= Attacking the backward pawn on c5 17...Nd7 18.Bc4 Kh8 19.d3 f5 20.Nd2 Nb6 21.Bb3 Rfd8 22.e4 f4 23.Nh1 (23.Ne2 Rdc8+=) 23...Na5 24.Ba2 Bd6 25.Rab1 (25.Rfb1 Bc6=) 25...c4 26.dc4 Bc5 (26...Nc6 27.Bb3=+) 27.Rfe1 (27.Qd3 Na4=+) 27...Bc6 28.Qd3 Na4 29.Bc1 Nc3 30.Ra1 Nb7 (30...Ba3 31.Ba3 Qa3 32.Bb3-/+) 31.Nb1=+ Bb6 32.Nc3 dc3 33.Qf3 (33.Qc2 Bd4=+) 33...Nc5-/+ 34.Bb1 (34.Qc3?? Ba5 35.Qc2 Be1 36.Bf4 ef4 37.Re1 Ne4 38.Qb2 Qf6 39.Qf6 Nf6–+) 34...Ba4 35.Ra2 (35.Qc3?? Ba5 36.Qb2 Be1–+) 35...Bb3 36.Rc2? (better 36.Ra1!?-/+) 36...Nd3–+ 37.Rf1 Bc2 38.Bc2 Nc1 39.Rc1 (39.c5–+) 39...Qa3 (worse 39...Ra3 40.g3–+) 40.Rf1 Qb2 41.g3 (41.c5 Ra1 42.g3 Rf1 43.Kf1 Qc2–+) 41…Qc2 0–1. Louro,Eugenio (1855) – Ponting,Andrew (1715), FICGS, 2010.

9.Ne2 d3 10.Ng3 e4 11.Bf6 gf6 (< 11...Qf6 12.Ne4 Qd8 13.Qb3+-) 12.Nd4 a5 13.f4 h5 (13...ab4 14.ab4 Ra1 15.Qa1=) 14.Ngf5 Qd8 (14...Bf5 15.Nf5 Qd7 16.Ng7 Ke7 17.Nh5=) 15.g3 Bf5 (15...Rh7 16.Bh3=) 16.Nf5 Qd5 17.Bh3 Nd7 18.Ng7 Kf8 (18...Kd8 19.Nf5=) 19.Nf5 b6 (19...Ke8 20.Rb1=) 20.cb6+= Nb6 21.Qc1 Na4 (21...Rg8 22.Qc3 ab4 23.ab4 Ra1 24.Qa1+=) 22.Rb1+= h4 (22...ab4 23.ab4 Ke8 24.Ra1+=) 23.gh4 (23.Nh4 ab4 24.Rb4 c5+/-) 23...Bd6 (23...Ke8 24.Ng3 Kd8 25.Bf5+/-) 24.Qd1 (24.Ng3 ab4 25.ab4 Ra7+/-) 24...ab4= 25.Qg4 Rg8 26.Qh5 Nc3 27.dc3+/- Qa2 28.Rd1+- bc3? 29.Qh6 Ke8 30.Nd6 Ke7 31.Nf5 Ke8 32.Nd4 Rg2?? 33.Qh8+- Ke7 34.Nc6 Kd6 35.Rd3 Kc7 36.Rd7 Kb6 37.Bg2 Qg2 38.Qa8 Qh1 39.Kf2 Qf3 40.Kg1 Qg4 41.Kf1 Qf3 42.Ke1 Qh1 43.Kf2 Qf3 44.Kg1 Qg4 45.Kf1 Qf3 46.Ke1 ˝–˝. Luzuriaga,Norberto Horacio (2440) – Montoya,Jorge Luis, Liape ch–1 zone–B gr–10 email, 2002.

8.Ne2 d3

9.Ng3 e4 10.Nd4 Bg3 11.hg3 Bg4 12.f3 (12.Qc1 Na6=+) 12...Qc7 13.Kf2 ef3 14.Nf3 Ne4 15.Kg1 Ng5 (15...Qg3 16.Bd3 Ng5 17.Be2 Nh3 18.Rh3 Bh3 19.Qf1-/+) 16.Be5 (16.Kh2!?=) 16...Nf3-/+ 17.Qf3 Bf3 (17...Qe5 18.Qg4 Qa1 19.Qc8 Ke7 20.Qh8 Qa3 21.Qh7 Qb4 22.Qe4 Kd7+=) 18.Bc7= Na6 (better is 18...Be4!?=) 19.Be5 f6 (19...Be4 20.Rh4 Bf5 21.Bg7+/-) 20.Bf6! Rf8? (20...gf6 21.gf3) 21.gf3+- (21...Rf6 22.Bd3 Rf3 23.Kg2+-) 1–0. Ganesan,Arasu – De Visser,Arno, corr ICCF TT–4–90–1, 1990.

9.Ng3 e4 10.Nd4 g6 11.Qb3= h5 12.f3 ef3 (12...Bg3 13.hg3 Qd6 14.Kd1=) 13.Nf3+= (13.Qd3? h4 14.Ngf5 Bf5 15.Nf5 gf5 16.Qf5 Nbd7 17.Qf3 0-0-0–+) 13...h4 (13...Bg3!? 14.hg3 Bf5+=) 14.Ne4!+/- Qe4 (14...Qe4 15.Bf6 Deflection; 14...Ne4 15.Bh8 Pinning (15.Bh8 Deflection)) 15.Bf6 Rh5 16.Qd3 Qd3 17.Bd3 h3 18.g3 Bg4 19.0-0 Nd7 20.Bc3 0-0-0 (20...Be5 21.Bd4+/-) 21.Be2 f5 22.Nd4 (22.Kf2 c5+/-) 22...Be2 23.Ne2 Ne5 24.Be5 Be5 25.d4 Bc7 26.Nf4 Bf4 27.Rf4 Re8 28.Re1 Rh7 29.e4 Rd7 30.e5+- Red8 31.e6 Re7 32.g4 g5 33.Rf5+- Rd4 34.Rg5 Rc4 35.Kf2 Kc7 36.Re3 Kd6 37.Rg6 b5 38.Kg3 c5 39.bc5 Kc5 40.Kh3 Kd4 41.Rf3 Rc3 42.Rc3 Kc3 43.Rf6 a5 44.g5 b4 45.ab4 ab4 46.Kg4 b3 47.Rf3 Kc4 48.Kf5 b2 49.Rf1 Rh7?? 50.Kf6 Rh2 51.e7 Re2 52.Kf7 Rf2 53.Rf2 b1Q 54.e8Q Qh7 1–0. Vastrukhin,O (2330) – Gurkin,A (2220), 14th Master Open, Voronezh RUS, 2010. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Qe7 5.e3 Nf6 6.c4 c6 7.Nc3 d4)

9.Ng3 e4 10.Bf6 gf6 11.Nd4 Be5 12.Qh5 (12.Rb1 f5=+) 12...f5 (12...a5 13.b5=+) 13.Ngf5 (13.Ndf5 Bf5 14.Nf5 Qf6=) 13...Qf6 14.Rb1 Rg8 (14...Qg6 15.Ng3 Qh5 16.Nh5+=) 15.h4 (better is 15.f4 Bd4 16.Nd4+=) 15...c5 (better is 15...Qg6 16.Qg6 fg6=) 16.bc5+/- (< 16.Qh7 Rh8 17.Ng7 Qg7 18.Qe4 cd4 19.ed4 Rh5-/+) 16...Na6 (16...Qg6 17.Qg6 Rg6 18.f3 Bd4 19.Nd4+- (19.ed4?! Bf5 20.Rb7 h5=)) 17.Nd6+- (17.Qh7?! Rh8 18.Nd6 Kf8 19.Qf7 Qf7 20.Nf7 Kf7=) 17...Kf8? (17...Bd6 18.cd6 Qd6 19.Qh7 Qg6 20.Qg6 fg6+-) 18.Ne4 (18.Qh7 Rh8 19.Qf7 Qf7 20.Nf7 Kf7=) 18...Qe7 19.Qh6 (19.Nf3!? Bd4+-) 19...Rg7 (19...Bg7 20.Qd6 (20.Qh7?! Rh8 21.Nf5 Rh7 22.Ne7 Ke7+-) 20...Be5 21.Qe7 Ke7 22.Bd3 Rg2 23.c6+-) 20.Nf3 Bc7 (20...Nc5 21.Nc5 Qc5 22.Ne5 Qe5 23.Bd3 Kg8+-) 21.Nf6 (< 21.Bd3 f5 22.Nf6 Nc5+-) 21...Nc5 (21...Bd8 22.Ng5 Bf5+-) 22.Nh7 (22...Ke8 23.Nf6 Qf6 24.Qf6+-) 1–0. Quabach,Juergen – Lindam,Ingo, Koeln–ch, 1993.

9.Ng3 e4 10.Bf6 Qf6? 11.Ne4 Qd8 12.Qb3 +-.

9.Ng3 e4 10.Bf6 Qf6 11.Ne4 Qd8 12.Nd6 Qd6 13.Nd4 +-.

9.Ng3 Bg4 10.Bd3+/- Nbd7 11.h3 Be6 12.Ng5 0-0 13.Ne6 (13.Qc2 h6 14.Bh7 Kh8 15.Ne6 fe6+/-) 13...fe6+/- 14.c5 Bc7 15.0-0 Rad8 16.Qc2 b6 (16...Qf7!?+/-) 17.cb6+- ab6 18.Qc6 Rc8 19.Rac1 e4 20.Be4 Nc5 (20...Ne4 21.Qe4 Nf6 22.Bf6 Qf6+-) 21.bc5 Bg3 22.Bf6 (22.fg3?! Rc6 23.Bc6 bc5+/-) 22...Qf6 (22...gf6 23.Qb6 (23.fg3?! Rc6 24.Bc6 bc5+/-) 23...Bc7 24.Qa6+-) 23.fg3 (23.fg3 Qf1 24.Rf1 Rc6 25.Bc6 bc5 26.Rf8 Kf8 27.Be4+-) 1–0. Fournier,Frederic (2060) – Sanpancraci (1930), Chess.com (Team World League), 2012.

8.Ne2 de3

9.de3 Bc7 10.Ng3= c5 (10...a5 11.c5=) 11.Qa4 Bd7 12.b5 h5 13.Nd2 h4 14.Nge4 Ne4 (14...h3 15.Rd1+=) 15.Ne4+= Bf5 16.Bd3 0-0 17.0-0 h3 18.g3 Rd8 19.Qc2 Bg6 20.Rfd1 (20.f3 a6=) 20...a6 (20...Nd7 21.f3=) 21.Nc3 Rd3 22.Rd3 Bd3 23.Qd3 ab5 24.Nb5 Nc6 25.Qf5 Rd8 26.Qh3 Ba5 27.Qg4 Rd2 28.Bc3 Qd7 29.Qd7 Rd7 30.Rc1 f6 (30...f5 31.e4+=) 31.g4 Kf7 32.h4 Ke6 33.h5 e4 34.Kg2 Bd8 (34...f5 35.gf5 Kf5 36.Rh1+/-) 35.Kg3 Ne5 36.Be5 Ke5 37.Rh1 f5 38.f4 ef3 39.gf5 Rd3 (39...Kf5 40.Kf3 Bf6 41.a4+/-) 40.Kf3 Bg5 41.Kg4 Be3 (41...Bf6 42.Rh3+/-) 42.Re1+- Kf6 43.a4 Kf7 (43...b6 44.Re2+-) 44.a5 Kf6 45.Re2 Kf7 46.Nc7 Bd2 47.Ne6 Bb4 48.Kf4 Ba5 49.Ke4 Rd1 50.Nc5 b6 51.Ne6 Rh1 52.Rg2 Bc3 53.Nf4 Bf6 54.Ra2 Re1 55.Ne2 Be7 56.Ke5 Bc5 57.Rc2 (57.Kf4 Kf6+/-) ˝–˝. Meier,Franz – Byrne,Tony (1885), TT–13 ETC, 2004.

9.de3 Bg4 10.Qc2 (10.c5 Bc7=) 10...Nbd7 11.Ng3 Bf3 (11...c5 12.bc5 Nc5 13.Nf5 Bf5 14.Qf5=) 12.gf3= g6 13.Ne4 (13.c5 Bc7=) 13...Bc7 (13...Ne4 14.fe4 c5 15.b5=) 14.Be2 (14.Bd3 0-0-0=) 14...0-0-0 15.b5 (15.Rd1 Kb8=) 15...cb5 (15...Ne4 16.fe4 Ba5 17.Bc3 Bc3 18.Qc3=+) 16.cb5= Kb8 17.0-0 Rc8 18.Nf6 Qf6 19.Rac1 Qh4 (19...Rhd8 20.Rfd1=) 20.Qb3 Rhe8 (20...Qg5 21.Kh1 f6 22.Rfd1=) 21.Rfd1 (21.Qf7 Re7 22.Qd5 Nf6=) 21...Re7= 22.Rd5 (22.Rc2 e4 23.f4 g5=+) 22...Nf6 23.Rdc5 e4 24.f4 Ng4 25.Bg4 Qg4 26.Kf1 Qh3 27.Kg1 Qg4 (27...Rd7 28.Rc7 Qg4 29.Kf1 Rdc7 30.Be5 Qh3 31.Ke1 Qh2 32.Rc7 Rc7 33.Bc7 Kc7 34.Qf7 Kb6 35.Qe6 Kb5 36.Qd7 Kb6 37.Qd6 Ka5 38.Qb4 Ka6 39.Qe4 Qg1 40.Ke2 Qg4 41.Kd2=) 28.Kf1 ˝–˝. Powell,WS – Harding,Timothy David, corr BPCF Grand op6, 1994.

9.de3 h5 10.Qc2 a5 11.c5 Bc7 12.Nc3 Na6 13.Ba6 Ra6 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 e5 draws heavy fire 15...0-0 16.0-0 (worse is 16.Ne5 ab4 17.f4 Re8-/+) 16...Re8 17.Qc2 Bg4 18.Nd2 e4 19.Nc4 Qh4 20.Nd6 Re6 21.Kh1 ab4 22.ab4 Ra1 23.Ba1 (better is 23.Ra1 Bd6 24.cd6 Rd6 25.Qe4+=) 23...Bf3?? (better is 23...Bd6 24.cd6 Rd6-/+) 24.gf3+/- Qh3 25.Qd1 Rg6 26.Rg1 Rg1 27.Kg1 ef3 28.Qf1 Qg4 (better is 28...Qe6+/-) 29.Kh1+- Qb4 30.Qg1 g6 31.Ne8 Ba5 32.Qd1 Kf8 33.Nf6 Qe1 34.Qe1 Be1 35.Kg1 Bb4 36.Ne4 Ke7 37.Bd4 Ke6 38.h4 Kd5 39.Nf6 Ke6 40.Kh2 Bc5+= 41.Bc5 Kf6 42.Kg3 Ke5 43.Kf3 b5 44.Be7 Kd5 45.Ke2 Kc4 46.Kd2 b4 47.Kc2 c5 48.Kd2 Kb5 49.Kd3 c4 50.Kd4 c3 51.Kd3 Ka4 52.Kc2 Ka3 53.f4 f5 54.Bc5 Ka4 55.Bd4 b3 56.Kc3 Ka3 57.Kd3 Ka2 58.e4 (58.e4 fe4 59.Ke4+-) 1–0. Welling,Gerard (2355) – Krudde,Fitzgerald (2265), NED–ch sf A Eindhoven, 1988. (=1.a3 d5 2.e3 c6 3.c4 Nf6 4.b4 e5 5.Bb2 Bd6 6.Nf3 Qe7 7.Nc3 d4 8.Ne2 de3)

9.fe3 e4+= 10.Nfd4 Ng4 (10...Bg4!?+=) 11.g3 Ne5 12.Nf4 (12.Nc3!? Bg4 13.Qb1 Nf3 14.Kf2 Nd4 15.Qe4=) 12...g5+= 13.Nh5? (better is 13.Ng2 Bg4 14.Qc2-/+) 13...Bg4–+ 14.Ng7 Kf8 15.Ndf5 Bd1 16.Ne7 Bf3 (16...Ke7 17.Nf5 Ke6 A) worse is 18.Nd6 Bf3 (worse is 18...Kd6 19.Rd1 Nbd7 20.d3+=) 19.d4 Kd6 (19...Bh1?! 20.de5 Bf3 21.c5=) 20.de5 Ke6-/+; B) 18.Nd4 Kf6 19.Kd1+=) 17.Nef5 Bh1?? (better is 17...Bc7 18.Rg1 Rg8–+) 18.Nd6+= Kg7 19.Be5 f6 20.Bd4 Bf3 21.Nb7 Nd7 22.c5 h5 23.h3 (23.Nd6 Ne5=) 23...h4 (23...Ne5!?+=) 24.g4= Ne5 25.Be5 (25.Kf2 Kg6=) 25...fe5+= 26.Kf2 Rhf8 27.Kg1 Rf7 28.Nd6 Rd7 29.b5 cb5 30.Bb5 Rc7 31.Rc1 Kf8 32.Ba6 Rd8 33.Nb5 Rcd7 34.c6 Rd2 35.Nc3 (35.c7!? Rd1 36.Rd1 Rd1 37.Kf2 Rd2 38.Ke1 Rd1 39.Kf2 Rd2 40.Ke1 Rd1 41.Kf2=) 35...Rg2+= 36.Kf1 Rh2 37.c7 Rc8!? 38.Bc8 (38.Nd1!? Rh1 39.Kf2 Rd1 40.Rd1 Rc7 41.Rd5-/+) 38...Rh1-/+ 39.Kf2 Rc1 40.Nd5 Rc2 (better is 40...Bd1-/+) 41.Ke1= Rc1 42.Kf2 Bd1 43.Bf5 Bb3 44.c8Q Rc8 45.Bc8 Bd5 46.Ba6 Ke7 47.Ke1 Kd6 48.Kd2 Kc5 49.Kc3 Ba2 50.Be2 Bb1 51.Bf1 Kb6 52.Kc4 Ka5 53.Kd5 (53.Kb3 Bd3 54.Bg2 Kb5–+) 53...Ka4-/+ 54.Ba6?? (54.Ke5 Ka3 55.Bc4–+) 54...Ka3 (better is 54...Bd3 55.Bb7 Ka3–+) 55.Ke5?? (55.Ke6 Kb4 56.Bb7–+) 55...Bd3 56.Bb7 a5 57.Kf5 (57.Bc6 Kb4 58.Ke6–+) 57...Kb4 58.Bc6 Bb5 59.Be4 a4 60.Kg5 a3 0–1. Kutuzov,Denis (2315) – Krapivin,Alexander (2495), 2011.

9.de3 0-0

10.Qa4 c5 11.bc5= Bc7 12.Nc3 Na6 13.Nd5 Nd5 14.cd5 Nc5 15.Qb4 Bd6 16.Nh4?? Nd3!!–+ (17.Bd3 Bb4 18.Kf1 e4–+) 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Milde,Lars, TT–04 TSC, 2002.

10.Qa4 Rd8 11.c5 Bc7 12.Rd1 Rd1 13.Qd1 =+.

10.Qc2 b6 =.

10.Qc2 c5 11.bc5 Bc7 =.

10.c5 Bc7 11.Qa4 a5 12.Ng3 Nd5 13.e4 Nf4 14.Rg1 Rd8 15.Rd1 Rd1 16.Qd1 ab4 17.ab4 b6 18.Bc4 bc5 19.Ne5 Be6 20.Qd2 Be5 21.Be5 Ng6 22.Be6 Ne5 (22...fe6?! 23.Bc3+=) 23.Ba2 cb4 24.Ke2 c5 25.Rd1 Nbc6 26.Nf5 Qf6 27.Bd5 b3! 28.Bb3 g6 29.Qd6 Qd6 30.Nd6 Nd4 31.Rd4 cd4 32.Nc4 Nc4 33.Bc4 Ra3 34.h4 Kf8 35.e5 Ke7 36.g3 h6 37.Kd2 g5 38.hg5 hg5 39.Ke2 Rc3 40.Bd5 Rc5 41.Be4 Ke6 42.f4 Rc3 43.Kf2 d3 44.Ke3 d2! 45.Kd2 Rg3 46.fg5 Ke5 47.Bc6 Rg5 48.Be8 f5 49.Ke3 Rg3 50.Ke2 Ra3 51.Bf7 Ke4 52.Kf2 Rc3 53.Bg6 Rc8 54.Ke2 Rg8 55.Bh7 (55.Bf7 Rg2 56.Ke1 f4–+) 55...Rg7 56.Bf5 Kf5 (56...Kf5 57.Kd3 Ke5 58.Kc4 Rg3 59.Kc5 Rc3 60.Kb6 Kd5 61.Kb5 Rb3 62.Ka4 Rb6 63.Ka5 Kc5 64.Ka4 Kc4 65.Ka3 Rb7 66.Ka2 Kc3 67.Ka1 Kc2 68.Ka2 Ra7) 0–1. Luzuriaga (2350) – Blanco Gramajo (2495), Latin Am zt15 sf1 corr, 2000.

10.c5 Bc7 11.Ng3 a5 12.Bc4 Be6 13.Qb3 Bc4 14.Qc4 ab4 15.ab4 Ra1 16.Ba1 e4 17.Nd2 Bg3 18.hg3 Nbd7 19.Rh4 Re8 20.Qd4 Qe5 21.Nc4 Qd4 22.Bd4 g5 23.Rh1 Ra8 24.Nd6+= Ra2 25.Rh6 Nd5 26.b5 f6 27.bc6 bc6 28.Rh5 Nb4= 29.Kf1 Nc2 30.Rh6 Nd4 31.ed4 Kg7 32.Rh3 Nf8 33.g4 Ra1 34.Ke2 Ne6 35.Nf5 Kg8 36.Rh6 Nf4 37.Ke3 ˝–˝. Benassi,Aspasio – Negri,Jacopo, The Climb ITA/4/8, 2001.

10.Ng3 a5 11.c5= Bc7 12.Qc2 ab4 13.ab4= Ra1 14.Ba1 Nd5 15.Qb1 f5 16.Bc4= Kh8 17.0-0 e4 18.Nd4 Bd7 19.Qb3+= Na6 20.Bd5 cd5 21.Qd5 Nb4=+ 22.Qb7 Qc5 23.Nb3 Qb6 24.Qb6= Bb6 25.Nh5 Rf7 26.Bc3 Nd5 27.Ra1 h6 28.Bd4 Bd4 29.Nd4 g6 30.Ra5 Nf6 31.Nf4 Kh7= 32.h3 g5 33.Nfe6 Be6 34.Ne6 Ne8 35.Nd4 Kg6 36.Re5 Ng7 37.g4+= Kf6 38.Ra5 fg4 39.hg4+= h5 40.Ra6 Ke5 41.Rg6 hg4 42.Rg5 Nf5 43.Kf1 Rf6 44.Ke2 Rf7 45.Kd2 Rf8 46.Rf5 Rf5 47.Nf5 Kf5 48.Kc3 (48...Ke5 49.Kc4+-) 1–0. Welling,Gerard – Druon, NBSB, 1980.

10.Ng3 a5 11.c5 Bc7 12.Bc4 Be6 13.Bd3 Nbd7 14.0-0 Nd5 15.Qb1 g6 (15...ab4 16.Bh7 Kh8 17.ab4=) 16.Be4 f5 17.Bd5 Bd5 18.e4 fe4 19.Ne4 Rf4 20.Re1 Raf8 21.Qd3 (21.Bc1 Rf3 22.gf3 Rf3 23.Bg5=+) 21...Nf6 22.Nd6 Ng4–+ (situazione disastrata(!!)) 23.Ne4 Qf7 24.h3 Nf2-/+ 25.Nf2 Bf3 26.Qd2 Qd5 27.Bc1 Bg2 28.Qd5 Bd5 29.Bf4 Rf4 30.Ng4=+ Be6 ˝–˝. Cottarelli,Franco – de Visser,Arno W, ICCF TT, 2003.

10.Ng3 c5 11.b5 Rd8 12.Qc2 e4 13.Nd2 Be5 14.Be2 Nbd7 15.Be5 Qe5 16.Rd1 Re8 17.h4 Nf8 18.h5 h6 19.Rh4 e4 draws heavy fire 19...Bf5 20.Nf5 Qf5 21.Rf4 (21.f4 Qe6+=) 21...Qe5+= 22.g4 N8h7 23.Rf5 Qh2 24.Nf1 Qg1 25.Kd2 Ng4 26.Ng3 Rad8 27.Kc3 Rd1 28.Qd1 Qd1 29.Bd1 g6 30.Rc5 Nf2 31.Be2 Re7 (31...Nf6 32.Rc7 Rb8 33.Kd2+=) 32.Rc8= Kg7 33.Ra8 (better is 33.c5!?=) 33...b6-/+ 34.a4 Rc7 35.a5 (35.Rd8 Ng5-/+) 35...ba5–+ 36.Kb3 Nf6 37.c5 (37.hg6 fg6 38.Ka4 h5–+) 37...Rc5 (37...Nd5 38.c6 a4 39.Ka3 Ne3 40.Rd8-/+) 38.Ra7 Nd5 39.hg6 Kg6 40.Bh5 Kg5 41.Rf7? (better is 41.Bf7 Ne3 42.Ra5–+) 41...Kh4 (41...Rb5?! 42.Kc4 Kh4 43.Nf5 Kh5 44.Kb5-/+) 42.Rf2 Kg3 (42...Rb5?! 43.Kc4 Kg3 44.Rf7–+) 43.Rf5 Rb5 44.Ka3 Nc3 45.Rb5 Nb5 46.Ka4 Nd6 47.Ka5 Nc4 48.Kb4 Ne3 49.Kc3 Nf5 50.Bg6 e3 51.Kd3 Kf2 (51...Kf2 52.Bh5 Ng3–+) 0–1. Vastrukhin,Oleg (2360) – Goganov,A (2560), Samara RUS, Polugaevsky Mem, 2013.

10.Ng3 c5 11.bc5 Bc7 12.Bd3 =+.

10.Ng3 Rd8 11.Qc2 a5 12.c5= Bc7 13.h3 e4 14.Nd2 Bg3 15.fg3 Nd5 16.Qe4= Qe4 17.Ne4 Ne3 18.Ke2 Nd5 19.Nc3 Nc7 20.Rd1 Rd1= 21.Kd1 Be6 22.Ne4 ab4 23.ab4 Nd5 24.b5 Nd7 25.g4 Ne3 26.Kd2 Nf1 27.Rf1 Bd5 28.bc6 Bc6 29.Re1 Re8–+ 30.Nf2 Re1 31.Ke1 Nc5 32.g3 Ne6 33.Kd2 f6 34.Ke3 Kf7 35.Ba3 Ng5 36.Bb4 b6 37.Bc3 Ke6 38.Bb4 Kd5–+ 39.Kd3 Bb5 40.Kc3 Ne6 41.Be7 Bf1 42.Ba3 Nc5 43.h4 h6 44.Bb4 Bc4 45.Ba3 Ba6 46.Bb4 Bb5 47.Ba3 Bc6 48.Bb4 Bd7 49.Ba3 g6 50.Bb4 Bc8 51.Ba3 f5 52.gf5 Bf5 53.g4 Bd7 54.Bc1 h5 55.gh5 gh5 56.Nd3 Ne4 57.Kb4 Kd4 58.Nf4 Ng3 59.Ng6 Ke4 60.Bg5 Kf5 61.Ne7 Ke6 62.Ng6 Be8 63.Nf4 Ke5 64.Nd3 Kf5 65.Nf2 Ne2 66.Nd3 Nd4 67.Kc4 Nf3 68.Bd8 Bc6 69.Nf2 Ne5 70.Kb4 b5 71.Kc5 Be8 72.Bc7 Ng6 73.Bg3 Ne5 74.Kb4 Nf3 75.Kc5 Nd2 76.Bc7 Nb3 77.Kb4 Nd4 ˝–˝. Pommerel,Wim H – Michel,Klaus (2360), corr ICCF Cup11 V84, 1997.

10.Ng3 Rd8 11.Qc2 c5 12.b5 a6 13.Bd3 ab5 14.cb5 g6 15.0-0 Nbd7 16.Rfd1 Kg7 17.a4 b6 18.Bc4 Bc7 19.Rd2 Bb7 20.e4 Ne8 21.Rad1 Nd6 22.Bd5 f6 23.Nf1 Bd5 24.Rd5 Nf7 25.Ne3 Nf8 26.Nc4 Ne6 27.a5 ba5 28.b6 Bb8 29.Ba3 a4 30.Qd2 Nd6?? (better is 30...h6=) 31.Nd6+- Bd6 32.Rd6 Rd6 (32...Nd4 33.Bc5 Rd6 34.Nd4 ed4 35.Qb4 Rb6 36.Qb6 (36.Be7?! Rb4 37.Bb4 a3+=) 36...Qe4 37.Bd4+-) 33.Qd6 Qd6 34.Rd6 (34.Rd6 Kf7 35.Rd7 Ke8 36.Rh7+-) 1–0. Szabo,Almos (2305) – Einarsson,Torgeir (2270), 7th European Team Championship – Semifi, 2005.

10.Ng3 Rd8 11.Qc2 c5 12.bc5 Bc7 13.Bd3 =.

10.Ng3 Rd8 11.Bd3 Bg4 =.

8.Ne2 Bg4

9.c5 Bc7 10.Ng3 (10.ed4!? Bf3 11.de5 Be2 12.ef6 Bd1 13.fe7-/+) 10...e4 (10...de3 11.h3 ed2 12.Kd2 Bf3 13.Qf3-/+) 11.h3 ef3 12.hg4 Bg3 13.fg3 de3 (better is 13...f2!? 14.Kf2 de3 15.de3 Nbd7+=) 14.gf3+= ed2 15.Kd2 Na6 (15...0-0 16.Bd3 g6 17.Qc2+-) 16.Qb3 (better is 16.Ba6!? ba6 17.Kc1+/-) 16...0-0-0= 17.Kc2 Nd5 (better is 17...Nc7!?=) 18.Ba6+/- ba6 19.Rae1 (19.Bg7 Qe2 20.Kb1 Rhe8+/-) 19...Qg5+= 20.Be5 (20.Kb1 Qg6 21.Qc2 a5 22.ba5 f6+=) 20...Rhe8= 21.Bd6 f5 (21...h6!?+=) 22.Qd3+/- Kb7 23.gf5 Re3 24.Re3 (24.Bf4 Qf4 25.gf4 Nb4 26.ab4 Red3 27.Rh7 R3d7+/-) 24...Ne3 25.Kb3 Nf5 26.Rh7 (26.g4 Nd6 27.cd6 h6+/-) 26...Nd6= 27.cd6 Qg3 28.Qf5 Qd6 29.Rg7 Ka8 30.Rg1 a5 31.Rc1 ab4 32.ab4 Kb7 33.Qe4 Attacks the isolani on c6 33...a6 34.f4 Rd7 35.Qc4 Re7 36.Ka4 Qf6 37.Ka5 Exerts pressure on the isolated pawn 37...Qf5 38.Qc5 Rc7?? 39.Re1 Qd5= 40.Qd5 cd5 41.Rd1 ˝–˝. Campos Calvo,Sotelo Javier (1970) – Adla,Diego Gustavo (2495), Pedrido Memorial, 2000.

9.ed4 e4=+ 10.Nfg1 Bh2 11.g3-/+ Qf6 12.Nf4 Bg1 13.Rg1= Nh2 14.Be2 Nf3 15.Bf3+= ef3 16.Qf3 0-0 17.Qb3 Re8 18.Kd1 Bf5 19.d5 Qe7 20.Qc3 f6 21.dc6 Nc6+= 22.d4?? g5?? 23.Nd5?? Qe2–+ 24.Kc1 Nd4 25.Nf6 Kf8 26.Ne8?? Re8 27.Rd1-/+ Rd8 28.Qe3?? Qc2# 0–1. mgriffin – rawat, net–chess.com, 2000.

9.h3 Nf6 =.

9.ed4 Bf3

10.gf3 ed4 11.Bd4 0-0 12.c5 Be5 13.Be5 Qe5 =+.

10.gf3 ed4 11.Bd4 0-0 12.Be3 a5 13.c5 Bc7 14.Nc3 Nbd7 15.d4 Bf4 16.Kd2 Be3 17.fe3= Rfe8 18.e4 Red8 19.Kc2 Nf8 20.Kb3 Ne6 21.Ne2=+ b6 22.cb6 Rdb8 23.Bh3? Rb6-/+ 24.Be6 Qe6 25.Kc3 ab4 26.ab4 Rab8 27.Ra4 Ne8 28.Qd2 Nd6 29.Qd3 Qh3 30.Kb3 Nb5 31.Rd1 Qh2 32.f4 Nc7 33.Qc4 g6 34.Rd2 Qf2 35.Kc2 Qf3 36.Qd3 Qg4 37.Qe3? Rb4 38.Rb4 Rb4 39.Qc3 Rb8 40.Qd3 h5 41.Rd1 Nb5 42.Rd2 h4 43.f5? gf5–+ 44.ef5 h3 45.Qg3 Qg3 46.Ng3 Na3 47.Kd1 Rb1 48.Ke2 h2 49.Kf3? h1Q 50.Nh1 Rh1 51.d5 cd5 52.Rd5 Kg7 53.Kg4 Nc4 (54.Rd8 Kf6–+) 0–1. Nocci,Roberto (2310) – Thomsen,Keld (2340), corr EM/MN/047 ICCF Email, 2002.

10.gf3 ed4 11.Bd4 0-0 12.Bg2 a5 13.0-0 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Bb4 16.d4 Bd6 17.Ng3 Qc7 18.Kh1 Nbd7 19.Bh3 Re8 20.Rg1 g6 21.Qd3 Bf4 22.Bc3 b6 23.Bd2 Bd2 24.Qd2 Nf8 25.Qg5 Qd8 26.Rd1 N6d7 27.f4 Qa8 28.Nf5 Qa4 29.Rg1 Ne6 30.Ne7 Kf8 31.Be6 fe6 32.f5 Re7 33.fg6 hg6 34.Qg6 Rf7 35.Qe6 Qa3 36.Qc6 Ke7 37.Qd5= Qf3 38.Qf3 Rf3 39.Re1 Kf6 40.Kg2 Rc3 41.c5 bc5 42.dc5 Nc5 43.f3 Ne6 44.Kg3 Kf5 45.Ra1 Ng5 Attacks the isolani on f3 46.Ra5 Kg6 47.Kg4 Nf3 48.Ra6 ˝–˝. Szabo,Almos (2305) – Raffaele,Enzo (2420), Italy – Romania, 2005.

10.gf3 ed4 11.Bd4 a5 12.c5 Be5 13.Be5 Qe5 14.d4 Qe6 15.ba5 0-0 16.Qd2 Re8 17.Rb1 Re7 18.Rg1 Nbd7 19.Rg3 Nh5 20.Rg5 h6 21.Rg1 Rae8 22.Kd1 Qf5 23.Rb3 Ndf6 24.Kc1 Nd5 25.Kb2 Qf6 26.Rg4 ˝–˝. Welling,Gerard (2330) – Sadler,Matthew (2480), Ostende op, 1991.

10.gf3 ed4 11.Bd4 a5 12.c5 Be5 13.Be5 Qe5 14.d4 Qe6 15.b5 0-0 16.Qd3 Nd5 (16...cb5 17.Qb5 Nc6 18.Rd1= (18.Qb7?? Nd4 19.Qb2 Nf3 20.Kd1 Qd5 21.Kc1 Qg5 22.Kb1 Rfb8–+)) 17.b6 Re8 (17...Nd7 18.0-0-0=) 18.0-0-0 Nd7 19.Ng3 Nf4 (19...Rad8 20.Nf5 N7f6 21.Rg1+=) 20.Qc2+= Qd5 21.Ne4 Re7 (21...Qh5 22.Bc4 Nd5 23.Bd5 cd5 24.Nd6=) 22.Bc4 Qh5 23.Rhe1 Rae8 (23...Qh6!? 24.Qd2 Kf8+/-) 24.Nd6 Re1 25.Bf7 Qf7 26.Nf7 Ne2 27.Kb2 Rd1 28.Nd6 Rd4 29.Ne8 Rd2?? (better is 29...Nf4 30.Qc3 Ne6+-) 30.Qd2 (30.Qd2 Nc5 31.Qe2+-) 1–0. Mehlhorn,Uwe (2440) – Tiedemann,Joern (2125), RSX9E – A00 – Sokolsky–2, 2004.

10.de5 Be5

11.Be5 Qe5 12.gf3 0-0 13.d4 Qf5= 14.Qb3 a5=+.

11.Be5 Qe5 12.gf3 0-0 13.d4 Qf5= 14.Rg1 Qf3 15.Bg2 Qf5 16.Qb1 Qh5 17.h3 Re8 18.Qd3 a5 19.b5 cb5 20.cb5 Nbd7 21.Kf1 Rad8+/-.

11.Be5 Qe5 12.gf3 0-0 13.d4 Qf5= 14.Bg2.

11.Be5 Bh5 12.Bb2 (12.d4 Nbd7 13.Bf4 0-0+=) 12...0-0 13.Qb3 a5 (13...Nbd7 14.Qe3 Qd8 15.Qg5+=) 14.Qe3 Qd7 (14...Qd8!?+=) 15.Bf6+/- gf6 16.Qg3 Bg6 17.h4 Kh8 18.Qc3 Qe7 19.ba5 Nd7 20.d4 c5 21.d5 Ne5 22.Rh3 Qc7 23.f4 (23.h5 Bf5 24.Re3 Ng4+-) ˝–˝. Marinelli,Giorgio – Bassi,Giancarlo, Asigc CEM01, 1998.

11.Be5 Qe5 12.gf3 0-0 13.d4 Qe6

14.Qd3 Nbd7 15.f4 Nb6 16.Rc1 a5 17.Bh3 Qe7 18.b5 cb5 19.cb5 Rfe8 20.Rc2 Qd6 21.0-0 Rad8 22.Qf3 Nfd5 23.Kh1 Re7 24.Rg1 Rde8 25.Qg3 Qf6 26.Bg4 g6 27.Qf3 h6 28.f5+= g5 29.Qd3 Qd6 30.h4 Re4 31.hg5 hg5 32.Qg3 Qh6 33.Kg2 Re3 34.fe3 Ne3 35.Kf2 Nc2 36.Bf3 Na3 37.Qg5 Qg5 38.Rg5 Kf8 39.Rh5 Kg8 40.Nc3 (40.Rh1 Re7+= (40...Nb5? 41.Rb1+-)) ˝–˝. Benassi,Aspasio (2150) – Sakai,Kiyotaka (2225), IECG, 2002.

14.Qd3 Nbd7 15.f4 Nb6 16.Rc1 Qe7 17.Rg1 (17.Bg2 Rfe8 (17...a5) 18.Rc2= (18.Kf1=; 18.Bf3 a5 19.0-0 ab4 20.ab4 Qb4 21.c5 Nbd5 22.Rb1 Qa3 23.Qa3 Ra3 24.Bd5 Re2 25.Bg2 Re7=)) 17...Rfe8 18.Rg5= (18.Rg3 A) 18...Qd7 19.Bh3 Qc7 20.Qf5 (20.Re3 a5 21.ba5 Ra5 22.Re8 Ne8 23.Rb1 Rh5; 20.Kf1 Re7 21.Re1+=); B) 18...Nh5 19.Rh3 g6 20.Re3 Qh4 21.f5 Qh2 22.fg6 fg6 23.Rc2 Rf8 24.Rf3 B1) 24...Rf3 25.Qf3 Re8 (25...Rf8 26.Qe3 Ng7 27.Qg3 Qh5 28.Rc3 Qf5 29.Bg2); B2) 24...Rae8; 18.Qg3 g6 19.f5 Qe4 20.fg6 fg6 21.Kd2 Qe6 22.Qd3 Ne4 23.Ke1 Qf6 24.Rg2=+) 18...Rad8 19.Re5 Qc7 20.Bh3 Nbd7 21.Re3 Nf8 22.Kf1 Ng6 23.Qf5 b6 24.Rcc3 Ne7 25.Qc2 c5 26.bc5 bc5 27.d5+= Ng6 28.Re8 Re8 29.Re3 Rd8 30.Qc1+= Rf8 31.Rd3 Qd6 32.Kg1 a6 33.f5 Ne5 34.Rg3 Kh8 35.f4 Ned7 36.Re3 Nb6 37.Bg2 Rg8 38.Bf3 Nbd7 39.Qb1 Rb8 40.Rb3 Rb3 41.Qb3 h6 42.Qa4 Qb6 43.Kg2 Kh7 44.Qc2 Qc7 45.Qc1 Qb8 46.Qc3 Qd6 47.Qa5 Qb6 48.Qa4 Qb7 49.d6 Qb6 50.Qc6 Qa5 51.a4 Qe1 52.Ng3 ˝–˝. Pommerel,Wim – Palmkoeck,William, TKM/SF/01, 2001.

14.Qd3 Nbd7 15.f4 Nb6 16.Rc1 Rfe8 17.Bh3 Qe7 18.Rc2 =.

14.Qd3 Nbd7 15.f4 Rfe8 16.Bh3 Qe7 17.Kf1 (17.Rg1) 17...a5 18.ba5 (18.b5) 18...Ra5 19.Rg1=.

14.Qd3 Re8 15.0-0-0 a5 16.b5 cb5 17.cb5 Nbd7 18.Kb2 Rac8 19.Rg1 Nb6 20.f4 Nc4 21.Ka1 Qd6 22.Bh3=+.

14.Qd3 Re8 15.Kd2 Nbd7 16.Ng3 a5 17.ba5 Ra5 18.Ne4 c5.

14.Qd3 Re8 15.Rg1 a5 16.b5 cb5 17.cb5 Qd6 18.f4 Nbd7 (18...Qf4 19.Qg3+=) 19.0-0-0 Rac8 20.Kb1 Nb6 21.Bh3 Rc7 22.Rc1 (22.Ng3 Qf4 23.Nf5-/+) 22...Rc1 23.Rc1 Nbd5 24.Rc8=.

14.Qd3 Re8 15.h4 a5 (15...Nbd7) 16.Bh3 Qd6 (16...Qe7) 17.0-0 ab4 18.ab4 Ra1 19.Ra1 Qb4 20.Rb1 Qe7 21.Ng3 Qc7 22.Ne4 Nbd7 23.c5 Rb8 24.Bd7 Nd7 25.Nd6 b5 26.Re1 Nf6 27.Ra1=+.

7.Nc3 e4

8.c5 ef3 9.cd6 fg2 10.de7?? gh1Q 11.Na4 Bh3 –+.

8.c5 ef3 9.cd6 fg2 10.de7?? gh1R?! 11.Qf3 Rg1 12.Ne2 =.

8.c5 ef3 9.cd6 fg2 10.Bg2 Qd6 11.b5 =+.

8.Nd4 0-0 9.cd5 cd5 10.Rc1 Be5=+ 11.Qb3 Rd8 12.Nce2= a5 13.Nb5 Bb2-/+ 14.Qb2 ab4 15.ab4 Nc6 16.Ned4 Nb4 17.Rc7 Qf8 18.Be2 Ne8 19.Rc3 Ra2 20.Qb1 Bd7 21.Rb3 Rda8 22.0-0 Nc6 23.d3 Nd4 24.Nd4 Nd6 25.Rb2 Rb2 26.Qb2 Qe7 27.Rc1 Qg5-/+ 28.Qb4 Qg6 29.de4 de4 30.Rd1 h6 31.Nc2 Bh3 32.Ne1 Ne8 33.Qb7 Rc8 34.Ra1 Kh7 35.Bd1 Be6=+ 36.Bc2 Nd6 37.Qb6 Nc4 38.Qd4= f5 39.Ra7 Qg5 40.h4 Qg6 41.Bb3 Rc6 42.Ba4 Rd6 43.Be8!?+= Qg4 44.Qc3 Rd1 45.h5 Ne5?? 46.Bg6+- (46...Qg6 47.hg6 Kg6 48.Qe5+-) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Vetter, Tiger SC, 2000.

8.Nd4 dc4 9.Bc4 0-0 10.Qc2 Be5 11.Nce2 a5 12.ba5 Ra5 13.Bc3 Ra3 14.Rb1 c5 15.Nb5 Ra8 16.Be5 Qe5 17.0-0 Nc6 18.Nec3 Nb4 19.Qb3 Ng4 20.g3 Nh2?? (better is 20...Qh5 21.h4 Ne5 22.Ne4 Bh3–+) 21.Kh2+= Qh5 22.Kg1 Ra6 23.Rfc1?? (23.f4 Rh6 24.Kf2 Qf3 25.Ke1-/+) 23...Rh6 24.Kf1 (24.Bf7 Rf7 25.Qf7 Kf7 26.Nd6 Kg6 27.Kf1 Qh1 28.Ke2 Qf3 29.Ke1 Rh1) 24...Qh1 25.Ke2 Bg4 26.f3 Rh2 0–1. Michas,John – Bendig,Frank (2205), ZH–2007–0-00147, 2007. (=1.e3 e5 2.a3 d5 3.b4 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.Nf3 Qe7 6.c4 c6 7.Nc3 e4)

8.Nd4 dc4 9.Bc4 b5 =+.

8.Nd4 dc4 9.Bc4 Be5 10.Nb3 =+.

7.Nc3 Bg4

8.Qb3 d4 (8...dc4 9.Bc4 b5 10.Be2=+) 9.Ne2 (9.Nd1 c5=+) 9...Bf3 (9...d3 10.Ng3 e4 11.Nd4 Bg3 12.hg3=+) 10.gf3= c5 (10...0-0 11.Ng3=) 11.Ng3 (11.bc5 Bc5 12.f4 de3 13.fe3 ef4 14.Nf4 Nc6=) 11...g6 12.b5 (12.bc5 Bc5 13.Ne2 Nc6=) 12...Nbd7=+ 13.Bh3 (13.Bg2 0-0-0=+) 13...0-0-0 14.a4 (14.Rg1 Kb8=+) 14...Kb8 (14...h5 15.a5=+) 15.a5 Rhe8 (15...h6 16.d3=+) 16.0-0 (16.Rg1 Ng8=+) 16...h5 17.Bg2 h4 18.Ne4 Ne4 19.fe4 g5 20.h3 Nf6 21.a6 (21.f3 Qe6=+) 21...b6 22.ed4 (22.f3!?=+) 22...ed4-/+ 23.f4? (better 23.e5 Qe5 24.f4 gf4 25.Qf3–+) 23...Ne4?? (better 23...Bf4 24.Bc1 d3–+) 24.Qf3 (24.Rae1!? Nd2 25.Qd1=) 24...g4-/+ 25.hg4 h3 26.Qh3 Nd2 27.Rae1? (better 27.Rf2 Qe3 28.Qe3 de3 29.Re2 Bf4 30.Bd5-/+) 27...Qe1–+ 28.Re1 Re1 29.Kf2 Rde8 30.Qh6 R1e6 (30...Nc4?! 31.Bf1 R1e6 32.Qh1–+) 31.Qg5 (31.Qh5 Re2 32.Kg3 R8e3 33.Kh4 Bf4 34.Qf7 Nf3 35.Kh5 Re5 36.Kg6 Nh4 37.Kg7 Re7 38.Qe7 Re7 39.Kf6 Re2 40.Bd4 cd4–+) 31...Re4! 32.Qd5 (32.Be4 Ne4 Double attack) 32...Rf4 33.Bf3 Rf3 34.Kg2 (34.Qf3 Nf3 35.Kf3–+) 34…Re2 (34...Re2 35.Kg1 Rf1) 0–1. Campos Calvo_Sotelo,Juan (1895) – Casares Ripoll,F (2120), Championship Individual Veteranos, 2017.

8.Qc2 Bf3 9.gf3 d4 10.Ne4 Ne4 11.Qe4 c5 12.b5 Nd7 (better is 12...g6!?=) 13.Qb7+/- 0-0 14.Qe4 Nf6 15.Qh4 Qe6 16.Bd3 Rab8 17.Rg1 g6 18.Ke2 Rb6 19.Rg5 Be7 20.Qh6 (worse is 20.ed4 ed4 21.Kf1 Nd7-/+) 20...Nh5?? (better is 20...e4 21.fe4 Ng4+=) 21.Qh5 (21.Rh5 Rfb8 22.Qh7 Kf8 23.Qh8) 21...Bg5+- 22.Qg5 a6 23.a4 Ra8 24.a5 Rb7 25.b6 f6 26.Qh6 Re8 27.Ba3 Qe7 (27...f5 28.e4 Qc6+-) 28.Be4 (28.Bg6 Reb8 29.Rg1 Kh8+-) 28...Rbb8 (28...d3 29.Kd3 Rd7 30.Ke2+-) 29.Rg1 Red8 (29...f5 30.Rg6! Kh8 31.Bf5+-) 30.Bd5 (30.Bg6 d3 31.Bd3 Kf7 32.Rg7 Kf8 33.Re7 Ke7 34.Bc5 Rd6 35.Qh7 Kd8 36.Qc7 Ke8 37.Bg6 Kf8 38.Qf7) 30...Rd5 31.cd5 Qd7 32.e4 Qb5 33.d3 Qa5 34.Qc1 Qb6 35.Qc5 Qb3 36.Rc1 h5 37.d6 Qa2 38.Kf1 Qe6 39.Qc4 Kf7 40.Qc7 Kg8 41.Qb8 (41.Qb8 Qc8 42.Rc8 Kg7 43.Rh8 Kf7 44.Qg8#) 1–0. combijack (1790) – lubos8 (1655), gameknot.com, 2010.

8.cd5 e4 9.h3 =.

8.Be2 Nbd7 9.cd5= cd5 10.Nb5 Bb8 11.0-0 Bd6 (better 11...0-0 12.Rc1 a6=+) 12.Nbd4?? (better 12.Nh4 Be2 13.Qe2+=) 12...Nc5?? (12...ed4 13.Nd4 Be2 14.Qe2-+) 13.Bc4 (better 13.bc5 Bc5 14.Ne5 Be2 15.Ne2+- (15.Qe2?! Qe5 16.Qb5 Nd7+/-)) 13...Nd3?? (13...dc4 14.bc5 Bc5 (14...ed4?! 15.cd6 Qd6 16.Qa4 Qd7 17.Qd7 Nd7 18.Bd4=) 15.Qa4 Nd7-+) 14.Nf5 (14.Nf5 Bf5 15.Bb5 Kd8 16.Qb1 Nb2 17.Qf5-+). TwelveTeen (2730) - opperwezen (2765), Yearly Crazyhouse Arena, 2016.

8.h3 d4 (8...Bf3!? 9.Qf3 e4=) 9.hg4+= dc3 10.Bc3 Ng4 11.Qc2 Nf6 12.d4 Nbd7 13.c5 Bc7 14.de5 Ne5 15.Ne5 (15.Be5 Be5 16.Rd1 Ne4+=) 15...Be5 16.Be5 Qe5 17.Rd1 0-0 18.Bd3 h6 19.Rh4 (19.Qd2 Rad8=) 19...Rad8 (19...Rfd8 20.Kf1=) 20.Kf1 Rfe8 (20...Rd5 21.Kg1=) 21.Kg1 (21.Rh3 Rd5=) ˝–˝. Feldborg,Brian (2105) – Stroeher,Rudolf (2055), corr ICCF EM/M/202 email, 2002.

7.c5 Bc7

8.Qc2 0-0 9.Be2 Bg4 10.d4 e4 11.Ng1 Nbd7 12.Nd2 Bh5 13.h3 Bg6 14.0-0-0 (14.b5 cb5 15.Bb5 a6+=) 14...h5 15.g4 hg4 (15...h4!?-/+) 16.hg4= Qe6 17.Rh4 Bd8 (17...Nh7 18.Nh3 a5+=) 18.g5 Nh7 19.Bg4 (19.Nh3 Ng5 20.Nf4 Qe8+=) 19...Qe7 (19...Qe8!?=) 20.Nh3+= Ng5 21.Ng5 Qg5 22.Rdh1 f5 23.Rh8 Kf7 24.Ne4? (24.Bd1 Rh8 25.Rh8 Qg1-/+) 24...fe4?? (better is 24...de4 25.Bd1 Rh8 26.Rh8 Ke7–+) 25.Bd7+= Be7 (25...Rh8!? 26.Rh8 Ke7=) 26.Rf8 Rf8 27.Qe2 Qg2 28.Qf1 (better is 28.Qd1!?+=) 28...Qf1+= 29.Rf1 Bh4 30.Bg4 Ke7 Attacking the backward pawn on f2 31.f3 ef3 32.Rf3 Rf3 33.Bf3 Bf5 34.Kd1 g5 35.Bc3 g4 36.Bg2 Be4 37.Be4 de4 38.Be1 Bg5 39.Kd2 Ke6 40.Bf2 Kd5 41.Kc3 a6 42.Kb3 g3! 43.Bg1 g2 44.Kc3 Bh4 45.Kb3 Be1 46.a4 Bd2 47.Bf2 Be1 48.Bg1 Bg3 49.Kc3 a5! 50.Kb3 Be1 51.ba5 Ba5 52.Bf2 b6 53.cb6 Bb6 54.Kb4 c5 55.dc5 Bc5 56.Kc3? Bb6 57.Kb3 Bc7–+ 58.Kb4? Bh2 59.Kc3 g1Q 60.Bg1 Bg1 61.Kd2 Kc4 62.Ke2 Kb4 63.Kd2 Ka4 0–1. Alkan,Ceyda – Arig,Busra, TUR–ch (Women), 2008.

8.d4 e4 9.Nfd2 Ng4 10.g3 Qg5 11.Qe2 Nh2 (11...Nf6!?=+) 12.Rh2= Bg4 13.Ne4 de4 14.Qc2 f5 15.Bc4 Nd7 16.Nc3 ˝-˝. Graf,M (1830) - Rabus,B (2140), 27th Feffernitz Open, 2018.

8.d4 Bg4 9.Be2 (9.de5 Nfd7=) 9...Nbd7 (9...e4 10.Nfd2 Qe6 11.0-0=+) 10.Nbd2 (10.de5 Ne5 11.Nbd2 Nf3 12.Nf3 Bf3 13.Bf3 0-0=) 10...ed4 (10...e4!? 11.Ng5 Be2 12.Qe2 h6=+) 11.Nd4 Ne5 12.h3?? (better is 12.0-0=) 12...Nd3!–+ 13.Bd3 Bd1 14.Kd1 (14.Nf5 Qd8 15.Rd1 0-0–+) 14...0-0 15.N2f3 (15.Nf5 Qd8–+) 15...Ne4 16.Nf5 (16.Rf1 Qf6–+) 16...Qd7 (16...Nf2?! 17.Ke2 Qe8 18.Kf2=+) 17.g4 (17.Be4 de4 18.N3d4–+) 17...Nf2 18.Ke2 (18.Kc2 Nh1 19.Rh1 f6–+) 18...Nd3 (better is 18...Nh1!? 19.Rh1 f6 20.Rg1–+) 19.Kd3 (19.Bg7 Nb4 20.Bf8 Nc2–+ (20...Kf8?! 21.ab4 Qe6 22.N3d4–+; 20...Rf8?! 21.ab4 a6 22.N3d4–+)) 19...f6 20.Rhf1 a5 (20...Rae8 21.Kd2–+) 21.N5d4 (21.Ke2 Qe8–+) 21...Rfe8 22.g5 fg5 23.Ng5 Qe7 24.Nge6 Be5 25.Rg1 ab4 26.Raf1 ba3 27.Ba1 a2 28.Nf5 Ba1 29.Nh6 Kh8 30.Nf7 Qf7 31.Rf7 Be5 (32.Nd4 a1Q 33.Ra1 Ra1 34.Rb7 Bd4 35.ed4 Ra3 36.Kd2 Rh3–+) 0–1. Dillimann,Hans Peter – Oschetzki,Stefan, Afro97, 1997.

8.Be2 Bf5 9.0-0 0-0 =.

8.Be2 Bf5 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 b6 (10...0-0 11.Qc2=) 11.cb6 (11.Qa4!? Rc8 12.Qc6+=) 11...ab6+= 12.Qc2 c5 13.e4 Be6 14.0-0 0-0 15.Rfc1 Bd6 16.bc5 Bc5 17.a4 Ng4 18.d4 ed4 19.Nd4 Qh4 20.Bg4 Qg4 21.Qd1 (worse is 21.Ne6 fe6 (21...Qe6?! 22.ed5 Qd5 23.Rd1=) 22.Rf1 Qe2-/+) 21...Qg6 22.ed5 (22.Ne6? fe6 (22...Qe6?! 23.ed5 Qd5 24.Nb3+=) 23.Nf3 de4–+ (23...Qe4?! 24.Bc3-/+)) 22...Bd5 23.N2f3 Ne5 24.Kh1? (better is 24.Nh4 Qe4 25.Ndf5-/+) 24...Nd3–+ 25.Qd2 Nc1 26.Rc1 (26.Qc1 Rfe8–+) 26...Ra4 27.Ne2 Qe4 (better is 27...Bf3 28.gf3 f6–+ (28...Bf2?! 29.Nc3 Qh5 30.Qf2+=)) 28.Nc3-/+ Qb4?? (better is 28...Qf3! 29.gf3 Bf3 30.Kg1 Rg4 31.Kf1 Rg2–+) 29.Na4+/- (worse is 29.Nd5 Qd2 30.Nd2 Rd8-/+) ˝–˝. Fournier,Frederic (1730) – Abel,Olivier (1840), FRA Ch Oise, 2002.

8.Be2 Bf5 9.d3 Nbd7 10.h3 h6 11.Nbd2 Bh7 (11...0-0-0 12.d4=) 12.0-0 0-0 13.Qc2 e4 14.Nd4 Rfe8 15.de4 de4 (15...Ne4 16.Bd3=) 16.Rfd1 Qe5 17.g3 Qg5 18.h4 (18.Nc4 Nd5=) 18...Qg6 19.Kg2 Ng4 20.Rg1 (20.Nc4!?=) 20...Nde5=+ 21.Qb3 Rad8 22.Qa4 Nd3 (22...a6!?=+) 23.Bd3= ed3 24.N4f3 (24.Qa7 Be5 25.Qb7 Ne3 26.fe3 Qg3 27.Kf1 Qe3 28.Re1 Qd2 29.Rg2 Qf4 30.Rf2–+) 24...a6 25.e4 Nf6 26.e5 Nd5 27.Rge1 Nf4 28.Kh2 Ne2 29.Qb3 Kh8 30.Kg2 Bg8 31.Qc4 (31.Qa4!?-/+) 31...f5–+ 32.ef6?? (better is 32.h5 Qh5 33.Qh4 Qh4 34.gh4–+) 32…Bc4 (33.h5 Qg4 34.fg7 Kg8–+) 0–1. Ventimiglia,Charles – Bos,Frank, IECC, 1998.

8.Be2 Bg4 9.0-0 Nbd7 10.d4 e4 11.Nfd2 Be2 12.Qe2 0-0 13.Nc3 h6 (13...b6!?=+) 14.f3= ef3 15.Qf3 Rae8 16.Rae1 Ne4 17.Nde4 de4 18.Qf5 Nf6 19.b5 Qe6 20.bc6 (20.Qe6 Re6 21.a4 Ba5=) 20...bc6 21.Re2 (better is 21.Qe6!? Re6 22.h3=) 21...Qf5-/+ 22.Rf5 Rb8 (22...Ba5 23.Re5=+) 23.Bc1 (better is 23.Rf6!? gf6 24.Ne4=) 23...Rfe8-/+ 24.a4 Ba5 25.Na2 Rb1 26.Rf1 Reb8 27.g3 Nd5 28.Ref2 f6 29.Re2 R8b3 30.Kf2 Kf7 31.Kg1 Ke6 32.Kf2 f5 33.Kg1 g6 34.Kg2 Ra1 35.Rg1 Nb4 36.Nb4 Bb4 37.Rf1 Rbb1 38.Rb2 Rb2 (38...Rc1?! 39.Rc1 Rc1 40.Rb4 Rc2 41.Kf1-/+) 39.Bb2 Ra4 40.Kg1 (40.g4–+) 40...Ra2 41.Rb1 Bd2 42.Bc1 Bc1 43.Rc1 a5 44.Rb1 a4 45.Rb7 a3 46.Ra7 Kd5 47.Ra4 g5 48.h3 (48.Kf1 Ra1 49.Kg2 a2–+) 48...Ra1 49.Kg2 a2 50.Kf2 (50.Ra3–+) 50...Rh1 51.Kg2 a1Q (52.Ra1 Ra1–+) 0–1. nitousche – Bury born and bred, ChessWorld.net, 2004.

8.d3 0-0

9.Nc3 d4 10.Ne4 Nbd7 11.ed4 ed4 =.

9.Nbd2 b6 10.Qa4 (10.Qc2 bc5 11.Qc5 Qc5 12.bc5 Nbd7=+) 10...bc5 11.bc5 Re8 12.Rc1 d4 13.Nc4 (13.Ne4 Nbd7 14.ed4 Rb8-/+) 13...de3 (13...Na6!?-/+) 14.Ne3=+ e4 (14...Na6 A) < 15.Qc6 Rb8 16.Bc3 Qd8-/+ (16...Nc5?! 17.Bb4 Rb4 18.ab4=); B) 15.d4 Rb8 16.Ba1=) 15.Bf6= Qf6 16.de4 Qb2 17.Rc2 Qa1 18.Nd1 Qf6 19.Ne3 Bf4 (19...Qa1!? 20.Nd1 Qf6=) 20.Be2+= Be3 (20...Qg6 21.0-0+/-) 21.fe3+/- Qa1 (21...Qe7 22.0-0+/-) 22.Bd1 Ba6 (22...Rd8 23.Nd4 Bg4 24.Kd2+-) 23.Qa5 Qb1 (23...h6 24.Rd2+/-) 24.e5 (24.Kf2 Bc8+/-) 24...Bd3 25.Rc3 Bg6 26.0-0+- Nd7 27.e6! fe6 28.Bc2 Qb2+= 29.Rb1 Qa2 30.Bg6 hg6 31.Rd1 Nf6 32.Qa4 Rab8 33.Qc6 Ng4 34.Rdc1 Qf2= 35.Kh1 Qb2 36.R3c2 Qa3 37.Re1 a5 38.Qc7 Qb3 39.Rd2 Rbc8 40.Qa5+= Qc4?? 41.Rd4+- Nf2 42.Kg1 Qc2 43.Rd2 Nh3 44.gh3 Qf5 45.Rf1 Rc5 46.Qb4 Rec8 47.Qg4 Rc4 48.Rd4 Rc2 49.Re4 Rc1 50.Rc1 Rc1 51.Kg2 Rb1 52.Re6 Qc2 53.Kg3 Qc7 54.Kh4 (54...Rb8 55.Qg6+-) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Malasquez,JuanCarlos, corr, 2003.

9.Be2 Bg4

10.0-0 A) 10...b6 11.d4 (11.Nbd2 bc5 12.bc5 Nbd7 13.d4 Rfb8 14.Bc3 ed4+=) 11...e4 12.Nfd2 Qe6 13.Bg4 Ng4 14.h3 Nh2+=; B) 10...Nbd7 11.Qc2 (11.Nc3 b6 12.Qa4 e4 13.de4 de4 14.Nd4 bc5+=) 11...e4 12.de4 de4 13.Nd4 Qe5 14.g3 Qh5+=; C) 10...Rd8 11.h3 (11.Nh4 Be6 12.Nf3 Nbd7 13.Qc2 a5 14.Nbd2 Bg4=) 11...Bf5 12.Qc2 b6 13.Rc1 b5 14.a4 ba4=; D) 10...Re8 11.Nc3 (11.h3 Bf5 12.Nbd2 b6 13.d4 e4 14.Ne5 bc5+=) 11...b6 12.cb6 ab6 13.Ng5 Be2 14.Qe2 e4+=.

10.Qc2 A) 10...e4 11.de4 de4 12.Nd4 Be2 13.Qe2 Rd8 14.Nd2 Nbd7=; B) 10...Nbd7 11.0-0 (11.h3 Bh5 12.0-0 e4 13.de4 de4 14.Nd4 Qe5+=) 11...Bf3 12.Bf3 Rfd8 13.Rd1 Qe6 14.Nd2 b6=; C) 10...a5 11.Nbd2 (11.0-0 Na6 12.Qd2 e4 13.de4 de4 14.Nd4 Be2+=) 11...Na6 12.Qb3 e4 13.de4 de4 14.Nd4 Be2+=; D) 10...b6 11.Nbd2 bc5 12.Qc5 Qc5 13.bc5 Nbd7 14.d4 e4+=.

10.Nc3 A) 10...a5 11.Qb3 (11.0-0 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Nbd7 14.h3 Bf3+=) 11...e4 12.Nd4 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Nbd7+=; B) 10...b6 11.cb6 (11.Na4 Nbd7 12.Qc2 bc5 13.Nc5 Nc5 14.Qc5 Qc5+=) 11...ab6 12.Qc2 Bd6 13.0-0 Nbd7 14.Rfc1 Rfe8+=.

10.Nbd2 b5 11.h3 Bh5 12.a4 ba4 13.0-0 a5 14.Qa4 Re8 =.

10.Nbd2 b6 11.Qc1 (11.Qc2 bc5 12.Qc5 Qc5 13.bc5 Nbd7 14.d4 e4+=) 11...Nfd7 12.h3 Bf5 13.Nb3 f6 14.0-0 bc5 =.

10.Nbd2 Nbd7 11.e4 (11.h3 Bh5 12.0-0 b6 13.Qa4 e4 14.de4 de4+=; 11.0-0 b6 12.cb6 ab6 13.Qc2 e4 14.Nd4 Qe5+=) ˝–˝. Aubertin,Tim (2000) – Sonnhalter,Walter, Saarland–ch MB, 2008.

10.Nbd2 Re8 11.h3 (11.0-0 Nbd7 12.h3 Be6 13.Ng5 b6 14.cb6 ab6=) 11...Bf3 12.Nf3 Nbd7 13.Qc2 Qd8 14.0-0 Qe7 =.

10.h3 A) 10...Bf5 11.0-0 (11.Nbd2 b6 12.Qc2 bc5 13.Qc5 Qc5 14.bc5 Nbd7+=) 11...Nbd7 12.Nc3 b6 13.Qa4 e4 14.de4 de4=; B) 10...Bf3 11.Bf3 b6 12.d4 ed4 13.Bd4 Nbd7 14.cb6 ab6=.

10.Nh4 A) 10...Qe6 11.Bg4 (11.f3 Bh5 12.g4 Bg6 13.Nd2 Nfd7 14.Ng6 Qg6+=) 11...Ng4 12.e4 Nf6 13.Qf3 b6 14.cb6 ab6+=; B) 10...Be6 11.Nf3 (11.0-0 b6 12.Nf3 bc5 13.Be5 Be5 14.Ne5 cb4+=) 11...Nbd7 12.0-0 b6 13.d4 bc5 14.de5 Ng4+=; C) 10...Bd7 11.Nf3 (11.0-0 e4 12.de4 de4 13.f4 ef3 14.Nf3 Qe3+=) 11...b5 12.0-0 a5 13.d4 e4 14.Ne5 ab4+=; D) 10...Be2 11.Qe2 b6 12.cb6 ab6 13.0-0 Qe6 14.Nf3 Re8+=.

8.Be2 0-0

9.0-0 e4 10.Nd4 Qe5 11.g3 Bh3 12.Re1 Qg5 13.f4 (13.d3 Qg6=) 13...ef3 (13...Qg6 14.Nc3+=) 14.Nf3= Qh6 15.Bf6 (15.Qc2 Nbd7=) 15...Qf6+= 16.Nc3 Nd7 17.Bf1 Bg4 18.Be2 Bh3 19.Bf1 Be6 20.Nd4 Be5 (20...Rae8 21.Qc2+=) 21.Ne6 fe6 22.Bh3 (better is 22.d4!? Bc7 23.e4=) 22...Bc3-/+ 23.dc3 Ne5 24.Bg2 Nc4 25.Qd3 a5 (25...b6 26.e4 bc5 27.ed5 ed5 28.b5+=) 26.Rf1+= 1–0. Cirulis,Ilmars (1890) – Aksenov,Aleksandr (1800), FICGS, 2015.

9.0-0 Bf5 10.Nc3 Nbd7 11.d3 Rad8 12.Nh4 (12.Qa4 a5=) 12...Be6=+ 13.Nf3 Rfe8 14.Qa4 e4 15.de4 de4 16.Nd4 Bg4 17.g3 (better 17.Qa7!? Ne5 18.Qb7=+) 17...Be2-/+ 18.Nce2 Ne5 19.Rad1 (19.Qa7 Qd7 20.Rad1 Nd5–+) 19...Bb8 (19...Qd7!? 20.Nf4 Qc8-/+) 20.Nf4=+ Nc4?? (better 20...Nf3 21.Nf3 ef3=+) 21.Nf5+- Qf8 22.Bf6 gf6 23.Nh5 Be5? (23...Kh8 24.Qc2 Re5+-) 24.Qc2 Na3 25.Qe4 Kh8 (25...Nb5 26.Qh4 a5 27.Nf6 Bf6 28.Qf6+-) 26.Rd8 Rd8 27.Qh4 Qg8 28.Nf6 Qg6 29.Nh7 (29.Nh7 Qf5 30.Nf8 (30.Qd8?! Kh7 31.Qe7 b5+-) 30...Kg7 31.Qd8+-) 1–0. Silent Move (2115) – jmi60 (1725), redhotpawn.com (1), 2016.

9.d3 Bb6?? (better is 9...b6+=) 10.cb6+- ab6 11.0-0 (11.Ne5 Nbd7 12.Nf3 Re8+-) 11...Bg4 (11...Nbd7 12.b5!+-) 12.Nbd2 (better is 12.Ne5!? Be2 13.Qe2 Re8+-) 12...Nbd7 13.h3 Bh5 14.Nd4 c5? 15.Bh5 cd4?! 16.ed4 Nh5 17.Qh5 Nf6 18.Qd1 Qd6 19.de5 (19.de5 Qc7 20.Rc1+-) 1–0. Fournier,Frederic (1985) – gollo (1950), Echecs21 (6/4), 2003.

9.d4 e4 10.Nfd2 Ne8 11.h4 f5 12.g3 Nf6 13.a4 Nbd7 14.Qb3 Ng4 (14...Rb8+=) 15.Bg4 (better is 15.Nc3!?+=) 15...fg4-/+ 16.Nc3 Qf7 17.0-0 Nf6 18.Ne2 (18.a5 a6-/+) 18...Nh5 19.b5 Bd7 (19...Nf6 20.Rab1-/+) 20.b6 Bd8 21.a5 a6 22.Nf4 Nf4 23.ef4 h6 (23...Be7 24.Rfe1-/+) 24.Kg2 Bf6 25.Rae1 g5 (better is 25...Rae8!?-/+) 26.fg5= hg5 27.h5 Qh5 (27...Bg7 28.Re2+=) 28.Rh1 (28.Ne4 Be7 29.Re2+=) 28...Qf7+= 29.Qe3 Kg7 30.Rh2 (30.Bc3 Rh8-/+) 30...Rh8 31.Rh8 Rh8 32.Rh1 (32.Bc1 Kf8–+) 32...Rh3 (32...Rh1 33.Kh1 Kf8 34.Kg2–+) 33.Rh2 (33.Re1 Be6–+) 33...Kg6 (33...Qh5 34.Nf1–+) 34.Bc3 (34.Kh1 Qh7 35.Rh3 gh3–+ (35...Qh3?! 36.Kg1-/+)) 34...Bg7 (34...Qh7! 35.Rh3 gh3 36.Kh2–+) 35.Bb2 (35.Kg1 Rh2 36.Kh2 Kh7+=) 35...Bf6 36.Bc3 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1905) – Carrizo,Jos‚ (2095), FICGS, 2016.

9.d4 e4 10.Nfd2 Ne8 11.h4 f5 12.g3 Nf6 13.Nc3 b6 14.Qa4 Bb7 15.Qc2 bc5 16.dc5 a5 17.Nb3 ab4 18.ab4 Ra1 19.Ba1 Na6 20.Na2 Ng4 21.Nd4 Ne5 22.Qb3 Qf7 23.0-0 Bd8 24.Nc3 Kh8 25.Qa4 Bh4?? 26.Nd5 cd5 27.Ba6 Ra8 28.b5 Qg6 29.Kg2 Nd3 30.c6 Ba6 31.ba6 f4 32.ef4 Nf4 33.Kh2 Bg3 34.fg3 Qh5 35.Kg1 Qh3 36.Qc2 Qg3 37.Kh1 Qh3 38.Kg1 Ra6 39.Qb2 Qg4 40.Kh1 Qh3 41.Kg1 Ra8 42.c7 h5 43.Qh2+= Qg4 44.Kh1 Ra2 45.Bb2 Rb2 46.Qb2 Qh3 47.Kg1 Qg3 ˝–˝. Eagle_9 (2410) – kereru (2600), ChessWorld.net, 2003.

9.d4 e4 10.Ne5 Nbd7 11.Nd7 Bd7 12.Nd2 Ne8 13.Qc2 Qg5 14.g3 f5 15.0-0-0 (15.Bc3 Qg6=+) 15...a5 16.h4 Qd8 17.f3? (better is 17.ba5!? Ra5 18.Nb3=+) 17...Bg3 (17...ab4 18.ab4 ef3 19.Bf3 Bg3 20.Rdf1–+) 18.h5 (18.b5 Bf2–+) 18...Bf2 19.fe4 (19.h6 ab4 20.hg7 Ng7–+) 19...fe4 (19...Be3?! 20.ed5 ab4 21.Qb3 Bd2 22.Kd2 cd5 23.Ra1–+) 20.Nf1 Qg5 21.Qd2 ab4 22.ab4 Nf6 23.Kc2 Ng4 24.Bg4 Bg4 25.Ra1 Ra1 26.Ba1 Rf3 27.Rh2 Be3 28.Ne3 Qe3 29.Qe3 Re3 30.Bc3 Kf7 31.h6 g6 32.Rf2 Rf3 33.Rf3 Bf3 34.Kd2 Kf6 35.Ke1 g5 36.Kf2 Kg6 37.Bd2 Kh6 38.Kg3 Kg6 39.Be3 h5 40.Kh3 h4 41.Bf2 Kh5 42.Be3 g4 43.Kh2 g3 44.Kh3 Be2 45.Kg2 Kg4 46.Bg1 h3 47.Kh1 Bf3# 0–1. J0HNNIE (1615) – nuftie (1865), internet, 2007.

7.d4 Nbd7

8.c5 Bc7 9.Be2 e4 10.Nfd2 b6 11.Qa4 Bb7 (11...bc5?? 12.Qc6 (12.bc5?! Nb8=; 12.dc5?! Nb8=) 12...Rb8 13.Qc7 cb4 14.Qa7+-) 12.Nc3 0-0 13.Rb1 (13.0-0 a5=) 13...Qe6 14.Qd1 Qf5 (14...b5 15.a4 a5 16.ba5 (worse is 16.ab5 ab4 17.Na4 cb5–+) 16...ba4 17.Na4 Ba5 18.Bc3=) 15.Nb3 (15.0-0 Qg6=) 15...bc5 16.Nc5 Nc5 17.dc5 Rfd8 18.g3 Nd7 19.Bg4 Qg6 20.Bd7 Rd7 21.0-0 (21.b5 cb5 22.Nb5 Ba5 23.Bc3 Bc3 24.Nc3 Qc6=) 21...h5 (21...Ba6!? 22.b5 Bb5 23.Nb5 cb5-/+) 22.b5+= h4 23.Ne2 (better is 23.Qd4!?+=) 23...cb5-/+ 24.Kh1 d4! 25.Bd4 (25.Bd4 Bc6 Combination; 25.Nd4 Rad8 Combination; 25.ed4 e3 Pinning) 25...Qf5 (25...Bc6 26.Rg1 hg3 27.Ng3+=) 26.a4 (26.Rb5 Ba6 27.Rb2 Rad8+=) 26...b4 (26...Qf3 27.Kg1 b4 28.Rb4=) 27.Rb4 Ba6 28.Nf4 (28.Kg1 Rad8+=) 28...Bf1-/+ 29.Qf1 Rdd8 (29...Bf4 30.gf4 Rc8 31.f3+=) 30.Ne2 (30.Qh3!? Qh7 31.Ng2+=) 30...Rab8 31.Rb8 Qf3 (31...Rb8!? 32.gh4 Rb4-/+) 32.Kg1 (32.Qg2 Rb8 33.Qf3 ef3-/+) 32...Rb8 0–1. Cirulis,Ilmars (1835) – Nichols,Scott (2300), FICGS, 2016.

8.c5 Bc7 9.de5 Be5 10.Ne5 Ne5 11.Qd4 =.

8.c5 Bc7 9.de5 Ne5 10.Be5 Be5 11.Ne5 Qe5 =.

8.c5 Bc7 9.de5 Ne5 10.Ne5 Be5 11.Be5 Qe5 12.Qd4 Qg5 13.h4 Qg6 14.h5 Qh6 15.Nd2 0-0 16.Bd3 Re8 (16...Nh5? 17.Be2 g6 18.g4+-) 17.Rh4 Nd7 (17...Nh5? 18.g4 Bg4 19.Rg4+-) 18.Nf3 f6 19.b5 Ne5 20.Rb1 Re7 21.bc6 bc6 22.Kf1 Bd7 23.Rb3 Nf3 24.gf3 Rae8 25.Qf4 Qg5 26.Qg5 fg5 27.Rhb4 Bc8 28.Rb8 Rf7 29.Kg1 Ref8 30.a4 (30.Ra8 Bf5 (30...Rf3?? 31.Rbb8+-) 31.Rf8 Rf8 32.Bf5 Rf5+=) 30...h6 (30...Rf3 31.Ra8 Bf5 32.Rf8 Kf8 33.Rb8 Ke7 34.Bf5 Rf5 35.Rb7 Kf8 36.Ra7+=) 31.a5 Rc7 32.a6 Rcf7 (better is 32...Kf7!?+/-) 33.Ra8+- Bf5 (33...Rf3? 34.Rbb8 Ba6 35.Ba6 Rb8 36.Rb8 Kf7 37.Bb7+-) 34.Rf8 Rf8 35.Bf5 Rf5 36.Rb6 Rf6?? (better is 36...Rf3 37.Rc6 Rf7+-) 37.Kg2+- Rf7 (37...g4 38.fg4 Re6 39.Rb7+-) 38.Rc6 Rd7 (38...Re7 39.Rc8 Kf7 40.Rb8+-) 39.Kg3 Kf7 (39...Kh8 40.Rd6 Rc7 41.c6+-) 40.Rb6!! Ke7 (40...ab6 41.cb6 Passed pawn) 41.Rb7 (41.Rb7 Kd8 42.Rd7 Kd7 43.f4 gf4 44.Kf4+-) 1–0. eekan (2235) – hanzelpeter (2225), gameknot.com, 2015.

8.cd5 Nd5 9.de5 Ne5 10.Be2 0-0 11.Qd4 f6 12.Nbd2 Rd8 13.Qe4 Nf3 (13...f5 14.Qc2=) 14.Bf3 (14.Qf3 a5 15.ba5 Ra5=) 14...Qe4 (14...Be6 15.Nc4+=) 15.Be4 (15.Ne4 Be7=) 15...Be7 (15...Be6 16.Rd1=) 16.Nc4 b6 (16...f5 17.Bf3=) 17.0-0 (17.Rc1 Be6=) 17...Be6 18.Rfc1 Rac8 19.Bf3 (19.Rc2 Rd7=) 19...Kf7 20.Be2 Nc7 (20...Rc7 21.Rd1=) 21.Bd4 Nb5 22.Bb2 Bf5 (22...Nd6 23.Rab1+=) 23.Bh5 g6 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1890) – Nichols,Scott (2300), FICGS, 2016.

8.cd5 Nd5 9.de5 Ne5 (worse is 9...Be5 10.Ne5 Ne5 11.Qh5=) 10.Be2 (10.Nc3 Nf6+=) 10...a5 (10...0-0 11.0-0+=) 11.Qd4 (11.b5 0-0=) 11...f6+= 12.b5 0-0 13.Nbd2 Bf5 (13...Be6 14.0-0+=) 14.0-0 (14.Nc4 Bc5 15.Qd1 Nf3 16.Bf3 Rfd8-/+) 14...Rfd8 (14...Bc5 15.Qa4=) 15.bc6= bc6 16.Qa4 Nd3 (16...Nb6 17.Qb3 Be6 18.Qc2=) 17.Bd4 (17.Bd3!? Bd3 18.Qc6+=) 17...c5-/+ 18.Qc4 cd4 19.Nd4 Bh2 (19...Ba3?? 20.Nf5 (20.Bd3?! Bd3 21.Qd3 Bb2+=) 20...Qb4 21.Bd3+- (worse is 21.Qd3 Bb2+-)) 20.Kh2 Rac8 21.Qa2 (21.Nf5 Qe5 22.f4 Qf5-/+) 21...Qc7 (21...Bg6 22.Bd3 Qc7 23.g3 Bd3 24.Rfc1=) 22.g3 (22.Kg1 Kh8 23.Bd3 Bd3+=) 22...Kh8+= 23.Nf5 Nc3 24.Qe6 Ne2 25.Ne4 Qe5 (25...Re8!? 26.Qa6 Re4 27.Qd3 Re5=) 26.Qe5+= Ne5 27.Kg2 g6 28.Nfd6 Rc2 29.Rfd1 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1905) – Carrizo,Jos‚ (2095), FICGS, 2016.

7.d4 e4

8.Nfd2 Bg4 9.Qb3 Nbd7 10.Nc3 Be6 11.h3 0-0 12.c5 Bc7 13.b5 (13.Qa4 Rfb8=) 13...Rfb8 (13...Nc5 14.dc5 d4 15.Bc4 dc3 16.Bc3 Bc4 17.Qc4+=) 14.a4 (14.Qa4 b6 15.bc6 bc5+=) 14...Nc5 15.dc5 d4 16.Qc2 dc3 17.Qc3 Qf8 18.Be2 Rd8 19.0-0 Rd5 20.Qb4 Bh3 21.Bf6 (21.gh3!? Qc8 22.f4 Qh3 23.Rf2 Qe3 24.Bf6 Qd2 25.Qd2 Rd2 26.Rg2+=) 21...gf6+= 22.gh3?? (better is 22.Ne4 Qg7 23.Ng3 Bg3 24.fg3 Qg3 25.Bf3+=) 22...Rg5–+ 23.Bg4 f5 (better is 23...Qh6 24.f4 Qh3–+) 24.f4 Rg6 25.Kf2 (25.Ne4 Re8 (worse is 25...fe4 26.Kh2+/-) 26.Nd6 Bd6 (26...fg4?! 27.f5 Rg7 28.hg4=) 27.cd6 Re3 28.bc6 Rh3–+ (28...fg4 29.cb7 gh3 30.Kh1+-; 28...bc6?! 29.Rab1 fg4 30.f5 Rd6 31.Qg4 Kh8 32.Rf2+=)) 25...Qd8 26.Bf5? (better is 26.Ne4 fg4 27.f5=) 26...Ba5–+ 27.Qa5 Qa5 28.Ne4 Rg7 29.Kf3 Kh8 30.Rfb1 Qd8 31.Rg1?? Rg1 32.Rg1 Qd5 33.Rg5 Rg8 34.Rg8 Kg8 35.Kg4 Kg7 36.Nd6 Qc5 37.Ne8 Kf8 38.Nf6 Qe3 39.Nh7 Ke7 40.bc6 bc6 41.h4 f6 42.h5 Qg1 43.Kh4 Qh2 44.Kg4 Qg2 45.Kh4 Qf3 (45...Qf3 46.Bg6 Qf4 47.Kh3 a5–+) 0–1. Vastrukhin,Oleg (2395) – Kiselev,Pavel (2215), St Petersburg RUS, Chigorin Mem, 2014. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Qe7 5.e3 Nf6 6.c4 c6 7.d4 e4)

8.Nfd2 Bg4 9.Qc2 0-0 10.Nc3 Bh5 (10...Nbd7 11.h3 Bf5 12.Be2=) 11.b5 (11.cd5 cd5 12.Qb3 Qe6=) 11...Rc8 (11...Ng4 12.Be2 Qg5 13.bc6 bc6 14.cd5 cd5 15.Nd5 Qd5 16.Qe4 Qe4 17.Ne4+-) 12.h3 (12.bc6 bc6 13.c5 Bc7=) 12...h6 (12...Nbd7 13.bc6 bc6 14.c5=) 13.Qa4 dc4 14.Nc4 Nbd7 15.bc6 Rc6 16.Nd6 Qd6 17.g4 (17.Qb4 Qe6=) 17...Bg6 18.Qb4 Qb4 (18...Qb8 19.Bb5 Rd6 20.g5 hg5 21.Bd7 Nd7 22.Rb1+=) 19.ab4 Nb6 20.b5 Rc7 21.Be2 Nc4 22.Bc4 Rc4 23.Kd2 1–0. Cirulis,Ilmars (1905) – Guralivu,Paul (1995), FICGS, 2016.

8.Ne5 Nbd7 9.Ra2 (9.Nd7!? Bd7 10.c5=) 9...Ne5-/+ 10.de5 Be5 11.cd5 Bb2 12.Rb2 Qe5 (12...Nd5 13.b5-/+) 13.Rd2 Nd5 14.Bc4 Be6 15.Bd5 Bd5 16.Qc2 (16.Rd4 0-0-/+) 16...0-0 (16...a5 17.b5-/+) 17.0-0 Be6 (17...Rad8 18.Rfd1 Qe6 19.Qb2-/+) 18.Rd4 Bf5 (18...f5 19.Nd2-/+) 19.Rfd1=+ h5 (19...a5 20.ba5 Ra5 21.a4=+) 20.h3 (20.Nd2 Rad8 21.Nc4 Qf6+=) 20...a5=+ 21.Qc5 (21.ba5 Ra5 22.a4 Rfa8=+) 21...Rfe8 22.Qe5 Re5-/+ 23.Rd8 Re8 24.Re8 Re8 25.Nc3 ab4 26.ab4 h4 27.b5 Re5 28.bc6 bc6 29.Rd8 Kh7 30.Rd6 Rc5–+ 31.Ne2 Bc8 32.Nd4 Rc1 33.Kh2 c5 34.Rc6 Rc3 35.Ne2 Rc2 36.Rc8 Re2 37.Rc5 Rf2 38.Rh5 Kg6-/+ 39.Rh4 f5 40.Rh8 Re2 41.Kg3 Re3 42.Kf2 Ra3 43.h4 Ra2 44.Kg3 Ra1 45.Kf4 Rf1 46.Ke3 Rh1 47.Kf4-/+ Kf6 48.Rf8 Ke6 49.Re8 Kf7–+ 50.Ra8 Rf1 51.Ke3 g6 52.Ra7 Kf6 53.Rh7 Rh1 54.Kf4?? Rh4 55.Rh4 g5 56.Kg3 gh4 57.Kh4 Kg6 58.Kh3 Kg5 59.Kg3 f4 60.Kf2 Kg4 (61.Kf1 Kg3–+) 0–1. Bulcourf,Carlos – Bronstein,Luis, Buenos Aires, 1992.

8.Nfd2 0-0

9.Nc3 Nbd7 10.Qc2 a6 11.Na4 Ng4 12.cd5 cd5 13.Nb3 f5 (13...Nh2!? 14.Be2 Qh4–+) 14.g3 Kh8 15.h4 b6 16.Qc6 Rb8 17.Nc3? (better is 17.Rc1-/+) 17...Bb7–+ 18.Qa4 b5 19.Bb5 ab5 20.Qb5 Ba8 21.Qa5 Nb6 22.Nd2 Rfc8 23.Ke2 (23.Rc1 Bc7 24.Qa6 Bc6–+) 23...Bc6 24.Rhc1 (24.Ke1 Qc7 25.Rc1 Bg3–+) 24...Qd8 (better is 24...Rc7 25.Nd1–+) 25.Nb5 Ra8 (25...Bb5 26.Qb5 Rc1 27.Rc1–+) 26.Na7?? (better is 26.Nd6 Qc7 27.Rc6 Qc6 28.Qc5=+) 26...Ra7 27.Qa7 Ra8 28.Qf7 Nh6 29.Qh5 Bb5 30.Ke1 Na4 31.Rc2 (31.Bc3 Qc7 32.Bb2 Qb8–+ (32...Nb2?! 33.Rc7 Nd3 34.Kd1 Nf2 35.Kc2 Bc7 36.a4–+)) 31...Bd3 (< 31...Nb2 32.Rb2 Qc7 33.Kd1–+) 32.Qd1 Qb8 33.Nf1 Qb5 34.Nd2 Ng4 35.Qc1 (35.Rac1 Nb6 36.Nb1 Nc4 37.Rc4 dc4–+) 35...Re8 (< 35...Bc2 36.Qc2 Ne3 37.fe3 Bg3 38.Kd1–+) 36.Rc5 (36.Rc3 Nc3 37.Qc3–+) 36...Nc5 37.dc5 Ne3! 38.Bd4 (38.fe3 Bg3) 38...Ng2 39.Kd1 Be2 40.Kc2 Qd3 41.Kb2 Qd4 42.Qc3 Qc3 0–1. Stejskal,Drahoslav – Bernasek,Jan, Nachod op 4th, 1998.

9.Nc3 Be6 10.cd5 Bd5 (10...cd5 11.Be2+=) 11.Qc2 Nbd7 12.Be2 Rfe8 13.h3 Kh8 (13...Nb6 14.0-0=) 14.g4 (14.0-0 Nb6=) 14...Ng8 (14...Nb6 15.0-0-/+) 15.Nc4 (15.b5 Rac8=) 15...Bc4 16.Bc4 Nh6 17.g5 (17.b5 f5=) 17...Nf5 18.h4 (18.Rg1 Nh4 19.Rg4 Nf3 20.Ke2 f5 21.gf6 Nf6 22.Ne4 Ng4 23.hg4 Nd4 24.Bd4 Qe4 25.Qe4 Re4=) 18...a5 19.b5 cb5 (better is 19...Nb6!? 20.Be2 Nd5+=) 20.Bb5+/- Rac8 (better is 20...Rad8!?+/-) 21.Qe4!+- Qe4 22.Ne4 Rc7 (worse is 22...Re4 23.Bd7 Ne3 24.fe3+-) 23.Bd3 Bf8 24.Nf6 Nf6 25.gf6 Nd6 26.fg7 Bg7 27.Ke2 Rc6 (27...Rec8 28.Rac1+-) 28.Rhc1 Rb6 29.Bc3 Rb3 30.Ba5 Bd4 31.Rab1 Ra3? (better is 31...Rb1 32.Rb1 Kg7+-) 32.Bb4 Ra2 33.Kf1 Be3 (33...Be5 34.f4 Bf6 35.Bd6+-) 34.fe3 (34.Bd6 Rf2 35.Ke1 Bc5 36.Kd1 Bd6-/+) 34...Re3 (34...Re6 35.Bc3 Kg8 36.Bd4+-) 35.Rc2 (35.Rc2 Rc2 36.Bc2+-) 1–0. Pandurevic,Miro (2250) – Logar,Metod (2080), Bizovac 16th Open, 2009.

9.Nc3 Be6 10.Be2 Rc8 11.0-0 Nbd7 12.c5 Bc7 13.b5 (13.Rb1=) 13...g6 (13...cb5 14.Nb5 b6 15.cb6 Nb6 16.Rc1=) 14.f4 (14.bc6 bc6 15.Qa4 a5+=) 14...ef3= 15.Bf3 (worse is 15.gf3 Bh3 16.Rf2 Qe3–+) 15...Re8 16.Re1 Bf5 (better is 16...Qf8+=) 17.e4 (better is 17.Qa4!? Qd8 18.Kh1=) 17...Ne4+= 18.Nde4 de4 19.Ne4 Bh2 (19...cb5?! 20.Nd6 Qe1 21.Qe1 Re1 22.Re1 Bd6 23.cd6=) 20.Kh2 Qh4 21.Kg1 Be4 22.d5 (22.Re4 Re4 23.Be4 Qe4-/+) 22...Bf3-/+ (22...cb5 23.Qd4 Ne5 A) 24.Re4?! Nf3 25.gf3 Qg3 26.Kh1 A1) 26...Qf3? 27.Kh2 f6 28.Qf6 Qf6 29.Re8 (29.Bf6?? Re4 30.Rd1 Re2 31.Kg1 Kf7–+) 29...Re8 30.Bf6+-; A2) 26...Qh3 27.Kg1 Qg3 28.Kh1 A21) 28...Qf3? 29.Kh2 f6 30.Qf6 Qf6 31.Re8 (worse is 31.Bf6 Re4 32.Rd1 Re2 33.Kg1 Kf7–+) 31...Re8 32.Bf6+-; A22) 28...Qh3 29.Kg1 Qg3=; B) 24.Be4+/-) 23.Re8 Re8 24.Qf3 cb5 25.c6 (25.Rf1 Qe7 26.Bd4 f5-/+ (26...Nc5 27.d6 Qe6 28.Bc5+-)) 25...bc6 (25...Ne5 26.Qe3 bc6 27.Be5+=) 26.Rf1 Qe7 27.dc6 Nb6 28.Qc3 f6 (better is 28...Qe3 29.Qe3 Re3+=) 29.c7 (better is 29.Rf6 Qe1 30.Qe1 Re1 31.Kf2=) 29...Rc8-/+ 30.Rf6 Rc7 31.Rc6 Rc6 32.Qc6 Qe3 33.Kh2 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1980) – Block,Benjamin (1740), FICGS, 2016.

9.Nc3 Be6 10.Be2 Nbd7 =.

9.cd5 cd5 10.Nc3 Be6 (10...Nc6 11.Rc1=+) 11.Nb5= a6 12.Nd6 Qd6 13.Nb3 Nbd7 14.Rc1 Rfc8 15.Be2 Ne8 (15...b5 16.Rc8 Rc8 17.Nc5=+) 16.0-0 f5 (16...Rc1 17.Qc1 Ndf6 18.Nc5=) 17.f4 (17.Nc5 Rc7+=) 17...Nef6 (17...Nb6 18.Nc5 Rc7 19.Qc2=) 18.Qe1 (18.Nc5 Rc7+=) 18...Rc1 19.Qc1 Bf7 (19...b5 20.Nc5=) 20.Qd2 Rc8 21.Rc1 Rc1 22.Qc1 Qb8 23.Nc5 h6 (23...Nb6 24.Qc3=) 24.Bc3 g5 (24...Nb6 25.Be1+=) 25.Be1 (25.fg5 hg5 26.Qf1 Bg6+/-) 25...gf4+= 26.ef4 Nc5 27.bc5 Qc7 28.Bh4 Ne8 29.g3 Kg7 30.a4 Qc6 31.Qc2 Nc7 32.Bd8 Ne6-/+ 33.Bb6 Nd4–+ 34.Qd2 Ne2 35.Qe2 Qa4 36.Qb2 d4 37.c6 Qd1 (38.Kg2 Kg6 39.Qd4 Qc2 40.Qf2 Qc6–+; 37...Qc6?! 38.Bd4 Kg6 39.Qb6–+) 0–1. mgriffin – jupiter (2015), net–chess.com, 2001.

9.Be2 Be6 10.Nc3 a6 11.c5 Bc7 12.a4 White intends b5 12...Ne8 13.b5 (13.0-0 Qh4 14.f4 Nf6=) 13...Qg5 14.Bf1 Nd7 15.b6 Bd8 (15...Bb8 16.Nb3=) 16.Ne2 Bg4 17.h3 Be2 18.Qe2 Nef6 19.g3 h5 (19...Qg6 20.Bg2=) 20.h4 (20.g4 hg4 21.Rg1 Re8+=) 20...Qf5 21.Bh3 Ng4 (21...Qg6 22.0-0=) 22.0-0 Ndf6 23.Rae1 Re8 24.Bc3 Be7 25.Kg2 Bf8 (25...Rad8 26.a5=) 26.Nb3 (26.a5 Rad8=) 26...Qd7 (26...Qg6 27.Rd1=) 27.Rc1 (27.Kg1 Qf5=) 27...g6 (27...Qe6 28.Rcd1=) 28.Na1 1–0. Cirulis,Ilmars (1905) – Tarmak,Mart (1865), FICGS, 2016.

9.Nc3 a6

10.c5 Bc7 11.Be2 Nbd7 (11...Bf5 12.0-0=) 12.a4 (12.0-0 Qe6=) 12...b6 13.a5 (13.Rb1 Rb8=) 13...b5 (13...bc5 14.bc5 Rb8 15.Nb3=) 14.0-0 Re8 15.Re1 Nf8 16.f4 (16.Rc1 Ne6=) 16...Ng6 (16...ef3 17.Bf3 Ne6 18.Rb1=) 17.Nf1 h6 18.Ng3 Nh4 19.Rf1 Be6 20.Qe1 Bg4 (20...Rad8 21.Rd1=) 21.Bg4 (21.Nge4 Ne4 22.Bg4 Nc3 23.Qc3 Qe4+=) 21...Ng4 22.h3 (22.Rd1 Ng6=) 22...Nf6 23.Qf2 g6 (23...Rad8 24.Rac1+=) 24.Nce2 Rf8 (24...Rab8 25.f5 Rf8 26.Rad1=) 25.Bc3 (25.f5 Rae8=) 25...Ne8 26.f5 Nf6 27.Be1 Kh7 28.Kh1 g5 (28...Rae8 29.Rd1=) 29.Ng1 g4 (29...Rg8 30.N3e2+=) 30.Nh5 (30.N3e2 g3 31.Ng3 Rg8+=) 30...g3 (30...Nh5 31.f6 (worse is 31.Qh4 Qh4 32.Bh4 gh3-/+) 31...Qe6 32.Qh4=) 31.Ng3= Rg8 32.N1e2 Rg5 33.Nf4 Rag8 (33...Nf5 34.Nf5 Rf5 35.g4+/-) 34.Nge2 Nf5 35.g4 Rg4 36.Nd5 (worse is 36.hg4 Ng4 37.Qg2 Nfe3+=) 36...Nd5 37.Qf5 R4g6 38.Qf7 R8g7 (38...Qf7!? 39.Rf7 Kh8=) 39.Qe7+= Ne7 40.Rb1 Nd5 41.Rb3 Rg2 42.Rf2 R2g5 43.Rf8 Ne7 44.h4 R5g6 (44...Rg2 45.Rf2 R2g6 46.Rf1+=) 45.Rf1 (45.Rf2!?=) 45...Nd5+= 46.Rg1 Rg1 47.Ng1 Bg3 48.Bg3 Rg3 49.Kh2 Re3 50.Re3 Ne3 51.Kg3 Nd5 52.Ne2 Kg8 53.Kg4 Kf7 54.Ng3 (54.Kf5!?+=) 54...Nb4 0–1. Cirulis,Ilmars (1980) – Sorbi,Luca (1985), FICGS, 2016.

10.Be2 Be6 11.0-0 Nbd7 12.Rc1 Rfc8 13.c5 Bc7 14.f3 ef3 15.Bf3 Re8 16.Re1 (16.Qe2 Rab8=) 16...Rad8 17.a4 (17.Qe2 Bf5=) 17...Bf5+= 18.g3 Qe6 19.e4 de4 20.Nce4 Ne4 21.Be4 Be4 22.Ne4 Qg6 (22...Qa2 23.Rb1+=) 23.Qf3 f5 24.Nd6 (24.Nf2 f4 25.g4 Nf6+=) 24...Bd6-/+ 25.cd6 Qd6 26.Qf5 (26.Re8 Re8 27.Qf5 Rf8+=) 26...Nf6 (26...Re1 27.Re1 Qb4 28.Qe6 Kh8 29.Qe7 Qe7 30.Re7=) 27.b5 (27.Qc5!?+=) 27...Qb4-/+ 28.Bc3 Re1 29.Be1 Qd4 30.Bf2 Qb2 31.Rb1 Qe2 32.Re1 Rd1 33.Rd1 Qd1 34.Kg2 Kf7 35.bc6 bc6 36.a5 Qd5 37.Qd5 cd5 38.Kf3 Ke6 39.Bd4 g5 40.g4 (40.h3 Nd7–+) 40...Nd7–+ 41.h3 Ne5 42.Ke2 Nc6 43.Be3 (43.Bb6 d4–+) 43...Na5 44.Bg5 Nc4 45.Kd3 Ne5 (45...Ne5 46.Ke2 a5–+) 0–1. Cirulis,Ilmars (1930) – Schmid,Pablo (2420), FICGS, 2016.

10.Be2 Be6 11.Rc1 Nbd7 12.0-0 h6 13.cd5 cd5 14.Nb3 b6 15.Na4 Ra7 16.Nd2 Rfa8 17.Rc2 Rb8 18.Rc1 (18.Nc3 b5=) 18...Raa8 19.Nc3 b5 20.f3 ef3 21.Bf3 (21.gf3? Bh3–+) 21...a5 22.e4 ab4 23.ab4 Bf4 24.ed5 Bf5 25.d6 Qd6 (better is 25...Qe3!? 26.Kh1 Ra7=) 26.Ba8+/- Ng4 27.g3 Qd4 28.Kh1 Qd2 29.Qd2 Bd2 30.Bd5 (30.Ra1 Bd3 31.Rg1+=) 30...Bc1-/+ 31.Bc1 Be6 32.Be6 fe6 33.h3 Ngf6 34.Kg2 Kf7 35.Bd2 Nb6 (35...e5!?-/+) 36.Bf4= (36.Nb5?? Nc4 37.Nd4 Nd2–+) 36...Ra8 37.Nb5 Nfd5 38.Bc7 Kg6 39.Bb6 Rb8 40.Nc7 Rb6 41.Nd5 ed5 42.Rf4 Kh7 ˝–˝. Taulien,Hans_Juergen (2380) – LePage,Claude (2350), WS/M/346 ICCF, 2011.

10.Be2 Be6 11.c5 Bc7 12.a4 Nbd7 13.b5 Ne8 (13...ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1=) 14.b6 1–0. Benassi,Aspasio (2105) – Arefev,German (2000), FICGS, 2016.

10.Be2 Be6 11.c5 Bc7 12.a4 Nfd7 13.b5 (13.0-0 Re8=) 13...Qg5+= 14.g3 Bh3 15.b6 Bd8 16.Nb3 a5 17.Bf1 (17.Rg1 Qh6=) 17...Bf1 18.Kf1 Bf6 (18...Na6 19.Ba3+=) 19.h4 Qf5 20.g4 Qe6 (20...Qg6 21.h5 Qh6 22.f4=) 21.g5 Be7 22.Ne2 g6 (better is 22...Qg4!?+=) 23.Nf4+= Qf5 24.Rg1 (24.Qd2 Na6+=) 24...Na6 (24...f6!? 25.gf6 Qf6= (25...Rf6?? 26.Rg5+-)) 25.Bc3+= Nb4 26.Na5 Ra5 27.Bb4 Ra6 28.Bc3 h5 29.a5 (29.gh6 Kh7+=) 29...Rd8 (29...Re8 30.f3+=) 30.Qc2 Nf8 (30...Re8 31.Ke1+/-) 31.f3+/- Ne6 32.fe4 de4 33.Qf2 Nf4 34.Qf4 Qe6 35.Kg2 Bf8 36.Be1 (36.Raf1 Rd7+-) 36...Bg7+/- 37.Rf1 Rd7 38.Bg3 Rd8 (38...Kh7 39.Qb8+/-) 39.Qc7 Rd7 40.Qc8 Kh7 41.Rf2 Qh3?? (41...Qg4+-) 42.Kh3 (42.Kh3 Re7 43.Bd6+-) 1–0. Benassi,Aspasio (2035) – Sorbi,Luca (1985), FICGS, 2016.

10.h3 Bc7 11.a4 (11.c5!?=) 11...Qb4-/+ 12.Qb1 Qe7 13.Ba3 Bd6 14.Bd6 Qd6 15.a5 Nbd7 16.Be2 c5 17.dc5 Qe5 18.Nd5 Nc5 19.Nb6 Rb8 20.0-0 Qc3 21.Rd1 Be6 22.Nd5 Bd5 23.cd5 Rfd8 24.Bc4 Nd5 25.Ne4 Qc4 26.Rd4 Qe2 27.Nc5 Exerts pressure on the backward pawn 27...Ne3 28.Ra2 (28.Qb7!? Rdc8 29.Qa6+=) 28...Qh5+= 29.Nd7 Qg5 30.Qe4 Qb5 (30...Re8 31.Qf3 Nf5 32.Rd5 Qc1 33.Rd1 Re1 34.Re1 Qe1 35.Kh2+/-) 31.Rad2 Re8 32.Qd3 Qd3 33.R2d3 Nc2 34.Rg4 Rbd8 35.Rd2 h6 36.Rc4 Na3 37.Rc7 Rc8 38.Rb7 Nc4 39.Rd5 Re2 40.h4 Ra2 Exerts pressure on the isolated pawn 41.Ra7 Ra5 ˝–˝. Taulien,Hans_Juergen (2380) – Kuhne,Detlev (2265), WS/M/346 ICCF, 2011.

10.Be2 Be6 11.c5 Bc7 12.a4 White prepares b5 12...Nbd7 13.b5 Ne8 (13...ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1=) 14.b6 1–0. Benassi,Aspasio (2105) – Arefev,German (2000), FICGS, 2016.

7.cd5 cd5

8.Qb3 Nc6=+ 9.b5 (better is 9.Nc3 e4 10.Nd4 Nd4 11.ed4=+) 9...e4 (better is 9...Na5 10.Qc3 Qd8=+) 10.bc6+/- ef3 11.Bf6 gf6 (11...Qf6? 12.cb7 Bb7 13.Qb7+-) 12.Qd5 0-0 (12...Qe5 13.Qb5 0-0 14.Nc3 bc6 15.Qa4+/-) 13.Qf3 bc6 14.Qc6 (14.Nc3 Rb8+/-) 14...Bb7 (14...Rb8 15.Qc2+/-) 15.Qa4 f5 16.Nc3 f4 17.Rb1 fe3 (17...Rab8!?+/-) 18.fe3 Rfd8 (18...Be5 19.Qb4 Qb4 20.Rb4+-) 19.Bd3+- Be5 20.Qg4 Kh8 21.Be4 (21.Rb7 Qb7 22.Be4 Qe7+/-) 21...Be4 22.Ne4 Rg8 23.Qf3 f5 24.Ng3 Qa3 25.Nf5 (25.Qd5 Rge8 26.Nf5 Rad8+-) 25...Qd3+/- 26.Rd1 Rae8 27.e4 Qc4 28.g3 Rgf8 29.d3 Qc3 30.Ke2 a5 31.Rd2 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Pleschke,Helmut, Tiger SC, 1999.

8.Bb5 Nc6 9.Nc3 0-0 10.d3 Bg4 11.h3 Bh5 (11...Be6 12.0-0-/+) 12.Qd2 (better is 12.g4!? d4 13.ed4 ed4 14.Ne2=) 12...d4 13.Ne4 Ne4 14.de4 Nb4! 15.0-0 (15.ab4 Bb4 Decoy) 15...Bf3 16.gf3 Nc6 17.Bc6 bc6 (17...Qg5!? 18.Kh2 bc6–+) 18.ed4-/+ f5 19.de5 Be5 20.Be5 Qe5 21.Qg5 Rae8 22.Rfe1 fe4 23.Qe5 Re5 24.fe4 Rf4 25.Rac1 c5 26.Rc3 Rfe4 27.Re4 Re4 28.Rc5 Ra4 29.Rc3 Kf7 30.Re3 Kf6 31.Kg2 h6 32.Kg3 g5 33.Kf3 Kf5 34.Kg3 h5 35.Kf3 h4 36.Kg2 Kf4 37.Rb3 a5 38.Rf3 Ke4 39.Re3 Kd4 40.Kf3 Rc4?? 41.Re4+- Kd5 42.Rc4 Kc4 43.Kg4 Kb3 44.Kg5 Ka3 45.f4 a4 46.f5 Kb3 47.f6 a3 48.f7 a2 49.f8Q a1Q 50.Qf7 Kc2 51.Qc4 Kd2 52.Qf4 Kd3 53.Kh4 Qh8 54.Kg3 Qg7 55.Kh2 Qb2 56.Kg3 Qg7 ˝–˝. Fournier,Frederic (1900) – Mataigne,Jean_Michel (2050), Ch Club, 2010.

8.Bb5 Bd7 9.Be2 0-0 10.Qb3 Na6 11.h3 Rac8 12.0-0 Bf5 13.Ba6 ba6 14.Nc3 Qb7 15.d4 ed4 16.Nd4 Be4 17.Ne4 Ne4 (17...de4!? 18.Nf5 Qd7+/-) 18.Nf5+- Bb8 19.Bg7 Qc7 20.f4 Qd7 21.Bf8 Qf5 22.Bc5! Nd2 (22...Nc5 23.bc5 Passed pawn) 23.Qb2 Nf1 24.Rf1 Re8 25.Rf3 f6 26.Qd4 Re4 27.Qd3 h5 (27...Qe6 28.Rg3 Kh8 29.Bf8+-) 28.Rf1 h4 29.Rd1 d4 30.Bd4 Qe6 (30...Kg7+-) 31.Be5! (31.Be5 Qe8 32.Qd5 Kh7 33.Qe4 Kh6 34.Rd4 fe5 35.fe5 Be5 36.Qh4 Kg7 37.Rd8 Bh2 38.Kh1+-) 1–0. Vasut,Karel (2165) – Pagerka,Martin (1945), Havlickuv Brod Vysocina op–B, 2006.

8.Qc2 0-0 9.Be2 Black has an active position (9.Nc3 e4 10.Ng1 a5 11.ba5 Bd7-/+) 9...Bg4 (9...Nc6 10.d3-/+) 10.d4 (better is 10.Nc3!?= must be considered) 10...Rc8 11.Nc3 Bf3 12.Bf3 ed4 13.Qf5 (13.Nd5!? Rc2 14.Ne7 Be7 15.Bb7 Rb2 16.Ba8 de3 17.fe3-/+) 13...Rc3–+ 14.Bc3 dc3 15.Qc8 Qe8 (15...Qf8 16.Qc3 a5 17.ba5–+) 16.Qb7? (16.Qe8!? Ne8 17.Bd5-/+) 16...Qc6 (better is 16...Nc6!? 17.Qb5 Rd8–+) 17.Qc6-/+ Nc6 18.0-0-0 (18.Rc1 Ne5 19.Rc3 a5 20.ba5 Ra5-/+) 18...Bb4 (better is 18...a5!? 19.b5 Ba3 20.Kc2 Ne7–+) 19.ab4+= Nb4 Black has a new passed pawn: a7. 20.Rd4 Rb8 21.Rhd1?? strolling merrily down the path to disaster (better is 21.Rb4 Rb4 22.Kc2-/+) 21...Na2–+ 22.Kc2 Rb2 23.Kd3 c2 24.Ra1 c1Q 25.Rc1 Nc1 26.Kc3 Rf2 27.Rd1 Na2 28.Kb3 g5 29.h3 h5 30.Bd5 Nd5 31.Rd5 Rg2 32.Ra5 Nc1 33.Kc3 Ne2 34.Kd3 Ng1 35.h4 gh4 36.Rh5 h3 37.Ke4 h2 38.Kf4 a5! 39.e4 a4 40.e5 a3 41.e6 fe6 42.Ra5 h1Q (42...h1Q 43.Ra8 Kf7 44.Ra7 Kf6 45.Rf7 Kf7 46.Ke3 Rg3 47.Kd2 Qg2 48.Kc1 Rc3 49.Kb1 Qb2) 0–1. Frank,Detlev – Thomaschke,Dirk (2100), Pinneberg–ch op, 2001. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6 6.Nf3 Qe7 7.cd5 cd5)

8.Nc3 Nbd7 9.Nb5 Bb8 10.Rc1 0-0 11.Be2 (11.Qc2 Qe6+=) 11...e4 (11...Nb6 12.h3=) 12.Nfd4 Ne5 13.Qb3 Black has an active position (13.Qc2 Ng6+=) 13...a6 14.Nc3 Qd6 (14...Be6 15.Ne6 Qe6 16.Nd1=) 15.a4 Bg4 16.f3 ef3 17.gf3 Bh3 18.b5 (18.f4 Nc4=) 18...Nc4 19.Bc4 dc4 20.Qc4 Black has the pair of bishops 20...Bg2 21.Kf2?? forfeits the advantage (better is 21.Nf5 was necessary 21...Qe5 22.Rg1 Qf5 23.Rg2+=) 21...Bh1–+ 22.Rh1 Ba7 (22...Re8!? 23.ba6 Ra6 24.Kg2–+) 23.Nce2-/+ Rac8 (23...Qd7 24.Rg1 Rfc8 25.Qd3-/+) 24.Qb3 (24.Nf5 Qd2 25.Nh6 Kh8 26.Nf7 Rf7 27.Qc8 Ng8 28.Bd4 Bd4 29.ed4+=) 24...Qd5?? there were better ways to keep up the pressure (better is 24...g6-/+ Black had this great chance) 25.Qd5= Nd5 26.Nf5 f6 27.Nc3 Nc3 28.Ne7 Kf7 29.Nc8 Na4 30.Na7 Ra8?? 31.Bd4+- (31.Bd4 Nb2 32.b6+- (worse is 32.Bb2 Ra7 33.b6 Ra8+-)) 1–0. Hlavinka,Zdenek – Felix,Vaclav (2105), Brno Duras BVK op–A, 2002. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Qe7 5.e3 Nf6 6.c4 c6 7.cd5 cd5)

8.Nc3 e4 9.Nd4 Nc6 10.Ncb5 Be5 (10...0-0 11.Nd6 Qd6 12.Be2=) 11.Nc6+= bc6 12.Nd4 (12.Be5 Qe5 13.Nd4 Bd7+=) 12...Bd7= 13.Rc1 Rc8 14.Ba6 Rc7 15.Rc5 (15.h3 0-0=) 15...Ng4 (15...Bd6 16.Rc3 0-0 17.0-0+=) 16.Be2 (16.h3 Nf6+=) 16...h5 (16...Nh2 17.Qc2 Qg5=) 17.Qa1 (better is 17.h3 Nf6 18.Qc2+=) 17...Qf6-/+ (worse is 17...Bh2 18.Bg4 hg4 19.g3+/-) 18.Rf1 (18.Bg4 hg4 (worse is 18...Bg4 19.Bc3=) 19.g3 0-0+=) 18...Nh2 19.Rh1 Ng4 (19...0-0 20.Rh2 Bh2 21.Nc6-/+) 20.f3? (better is 20.Bg4 Bg4 21.Bc3+=) 20...ef3–+ 21.gf3 (21.Bf3 g6 22.b5 cb5 23.Qc1-/+) 21...Bg3 22.Kf1 Nh2 23.Kg2 (23.Rh2 Bh2 24.f4–+) 23...Qh4 24.Rhc1 (24.Ne6 Be6 25.Qf1 Bh3 26.Kg1 Bf1 27.Rh2 Qh2 28.Kf1 Qf2) 24...Qh3 (24...Nf1 25.Ne6 Qh2 26.Kf1 Qf2) 25.Kg1 Ng4! 0–1. Ackaert,Thierry (2035) – Boidman,Yuri (2330), Belgian Championship, 2015.

8.Nc3 e4 9.Nd4 Nc6 10.Nc6 bc6 11.Na4 0-0 12.Rc1 Ng4 13.Rc6 f5 (13...Bd7 14.Ra6+=) 14.Be2 Ne5 (14...Bd7 15.Ra6+=) 15.Rc1 (15.Be5 Be5 16.Nc5 Bd7 17.Nd7 Qd7+=) 15...f4 16.ef4 Nd3 17.Bd3 ed3 18.Kf1 Rf4 19.Nc5 Bg4 20.f3? (20.Qe1 Bc5 21.Rc5 Re4–+) 20...Rf3 (better is 20...Raf8 21.Nd3 Bf3 22.gf3 Rf3 23.Qf3 Rf3 24.Nf2 Qh4–+) 21.Kg1?? (21.gf3 Bh3 22.Kf2 Qh4 23.Ke3 Re8 24.Be5 Be5–+) 21...Bc5?? (21...Re3 22.Qf1 Rf8 23.Qf8 Kf8 24.Rf1 Ke8–+) 22.bc5-/+ Rg3?? (22...Rf4 23.Qe1 Be2–+) 23.Qe1+- Rg2 24.Kg2 Qg5 25.Qg3 Qd2= 26.Qf2 Bf3 27.Kg1 Qg5 28.Qg3 Qe3 29.Qf2 Qg5 30.Qg3= Qg3 31.hg3 d2 32.Kf2 dc1Q 33.Rc1 Bg4 34.Ke3 Rb8 35.Rc2 Bf5 36.Rd2 g6 37.Kf4 Kf7 38.Ke5 Ke7 39.Rh2 h5 40.Kd5 Be6 41.Ke4 Rb3 42.Kf4 Bg4 43.Rd2 Rf3 44.Kg5 Bf5 45.Kh4 Re3 46.Rd4 Re2 47.Rb4 Rc2 48.Bd4 Ke6 49.Kg5 Kd5 50.Ra4 a5 51.Be3=+ Rc3 52.Kf4 Bg4 53.Bd2 Rf3 54.Kg5 Rg3 55.Ra5 Bf5 56.Kf4 h4 57.Be1 Rg1 58.Bf2 Rg2 59.c6 Kc6–+ 60.Kf3 h3 61.Ra4 g5 62.Bg3 g4 63.Kf4 Bd7 64.Rc4 Kd5 65.Rc1 Rd2 66.Rh1? Ra2 67.Rh2? Ra3 68.Rf2 Ra4 69.Kg5 Ra3 70.Kf4 Ra4 71.Kg5 Bc8 72.Bh2 Ra6 73.Bg3 Ke4 74.Kh5 Ke3 75.Kg5 Ra5 76.Kh4 Rd5 77.Rh2 Bf5 78.Rf2 Bd7 79.Rh2 Rd2 80.Rf2 Rd1 81.Rf7 Be6 82.Rf6 h2 83.Bh2 Rh1 84.Re6= Kf3 85.Rf6 Kg2 86.Kg4 Rh2 ˝–˝. Bender,Wolfgang (1780) – Kutzner,Stephen (2065), Saarlouis op 7th, 2004.

8.Nc3 Be6 9.d3 Nbd7 10.Be2 a6 11.0-0 0-0 12.Rc1 Rac8 13.Na4 h6 14.Qd2 Nh7 15.Rc8 Rc8 16.Rc1 Qd8 17.Rc8 Qc8 18.Qc1 Qc1 19.Bc1 b5 20.Nc3 f5 21.Bb2 g5 22.h3 Nhf6 23.Kf1 Kf7 24.Nd2 Kg6 25.g3 h5 26.Kg2 g4 27.hg4 hg4 28.Kf1 Nh7 29.Ke1 Ng5 30.Kf1 Bf7 31.Bd1 Kf6 32.Bc2 Nb6 33.Ke2 Ke6 34.Bb3 Kf6 35.Kf1 Nh3 36.Ke2 Kg5 37.Nd1 f4 38.ef4 ef4 39.gf4 Nf4-/+ 40.Ke3 1–0. Fournier,Frederic (1805) – navegante12 (1620), Active, 2008.

8.Nc3 Bf5 9.d3 0-0 10.Be2 Nbd7 11.0-0 h6 12.Rc1 Rac8 13.Re1 e4 14.de4 de4 15.Nd4 Bg6 16.g3 (16.Ndb5 Bb8=) 16...Rfd8 17.Qb3 Ne5 18.Nd5 Nd5 19.Qd5 (19.Rc8 Rc8 20.Qd5+=) 19...Kh8 (better is 19...Rc1!? 20.Rc1 Bb4-/+) 20.Rc8= Rc8 21.Rc1 (21.Rd1 Bb8=) 21...Rc1 22.Bc1 f6 23.Qe6 (23.Bd2!?=) 23...Qe6+= 24.Ne6 Nd3 25.Bd3 ed3 26.Kf1 a5 27.Bd2 (27.ba5 Bf7 Combination) 27...ab4 (27...b6 28.f3+=) 28.Bb4= Be5 29.Nc5 b6 30.Nd7 (better is 30.Na4 Bc7 31.Ke1=) 30...Bb2 (better is 30...Bc7+=) 31.Nb6+/- Bc1 32.Nc4 Bf7 33.Nd2 Bd5 (33...Bd2 34.Bd2 Bd5 35.Ke1+=) 34.Ke1 Kg8 35.Nb1 (35.a4 f5+/-) 35...Bb3 36.Bd2 Bb2 37.Bc3 Bc1 38.Bb4 Kf7 39.Nd2 Ba4 40.Nc4 Ke6 41.Bd2 Bd2? (better is 41...Bb5+=) 42.Kd2+- Kf5 43.Kd3 Kg4 44.Kd2 Kf3 45.Ke1 h5 46.h4 g5 47.hg5 fg5 48.Nb2?? (48.Nd2 Kg4+-) 48...Bc6?? (better is 48...Bb5 49.Nd1 h4 50.gh4 gh4–+) 49.Kf1 h4 50.gh4 gh4 51.Kg1 h3 52.Nd1 (52.Nd3 Be8+-) 52...Ke2 53.Nc3 Kf3 (better is 53...Kd2 54.Kh2 Kc3 55.Kh3 Kb3+-) 54.Kh2?? (better is 54.a4+-) 54...Kf2+= 55.e4 Ke3 56.Kh3 Kd4 57.Ne2 Ke4 58.Nc1 ˝–˝. Fournier,Frederic (1690) – SRSSS, ChessOK.com, 2013.

8.Nc3 Bg4 9.h3 Bf3 10.Qf3 e4 (10...Qe6!?=) 11.Qf5+/- Qe5?? (better is 11...Qd7 12.Qg5 Be7+=) 12.Qc8+- (12.Qc8 Ke7 13.Qh8+-) 1–0. Fournier,Frederic (1930) – Bashirov,Ilgar (1820), Chess.com (Tournoi ferme), 2012.

8.d3 0-0 9.Be2 a6 10.0-0 Nc6 11.Nbd2 Bd7 12.Rc1 Rac8 13.Qb3 h6 14.Qa2 Rfd8 15.Qa1 Re8 16.Rfe1 e4 17.de4 de4 18.Bf6 Qf6 19.Qf6 gf6 20.Nd4 Nd4 21.ed4 f5 22.Nc4 Bc7 23.Ne3 Bb6 24.d5 Be3 25.fe3 Red8 26.Bc4 b5 27.Bb3 Kg7 28.Red1 Kf6 29.Kf2 Ke5 30.g3 f6 31.Rc5+= Be8? 32.Rd2 Kd6+= 33.Ba2?? Rc5+= 34.bc5 Kc5 35.Rc2 Kd6 36.Rd2 Bf7–+ 37.h4 Ke5 38.Bb3 Bd5 39.Bd5 Rd5 40.Rc2 a5 41.Rb2 Kd6 42.Rc2 b4 43.ab4 ab4 44.Rb2 Rb5 45.Ke2 Kc5 46.Kd2 Ra5 47.Kc2 Ra3 48.Kd2 Rd3 49.Ke2 Rc3 50.Kd2 Kc4 51.Ke2 b3 52.Kd2 Rd3 53.Ke2 Kc3 54.Rb1 b2 55.Rf1 Kc2 (55...Kc2 56.Rg1 Rd2 57.Ke1 b1Q; 55...Rd2 56.Ke1 b1Q) 0–1. Fournier,Frederic (1815) – peondedama4 (1845), Active, 2011.

8.Be2 Nc6 9.0-0 h5 10.h3 Bf5 11.d3 0-0 12.Nh4 Bg6 13.Nf3 Rac8 14.Nbd2 Bb8 15.Nb3 Qd6 16.e4 (16.d4 e4 17.Ne5 Nd7= (17...Ne5?? 18.de5 Qc7 19.Rc1+-)) 16...de4+= 17.de4 Qd1 18.Rfd1 Be4 19.Nc5 Bf3 20.Bf3 b6 21.Na6 (21.Nd7!? Nd7 22.Rd7=) 21...e4+= 22.Bf6 ef3 (worse is 22...gf6 23.Nb8 ef3 24.Nd7+/-) 23.Nb8 Rb8 (worse is 23...gf6 24.Nd7 Rfd8 25.Nf6 Kf8 26.Rd8 Rd8 27.Nh5+/-; 23...Nb8?! 24.Be5+=) 24.Rac1 Nb4 (24...Rbc8 25.b5 Na5 26.Be7 Rc1 27.Rc1=) 25.Be5 (better is 25.Be7 Na6 26.Bf8 Kf8 27.g3+=) 25...Rbe8+= 26.Bd6 (26.Bd6 Na2 27.Ra1-/+) 1–0. Fournier,Frederic (2110) – putini (2225), Echecs21, 2003.

8.Nc3 a6

9.Qb3 d4 10.Na4 Be6 (10...Nbd7 11.b5=+) 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 Nbd7 13.h3 (13.Nh4!? g6 14.Nf3-/+) 13...0-0-/+ 14.0-0? (better 14.Nc5 Nc5 15.bc5 Bc5 16.0-0-/+) 14...b5–+ 15.Qa2 (15.Qb3 ba4 16.Qa4 d3–+) 15...ba4 16.ed4 e4 17.Rfe1 Qe6 (17...a5!? 18.ba5 Ra5 19.d3–+) 18.Qb1 (better 18.Qe6 fe6 19.Ng5–+) 18…Qf5 0–1. Carstensen,Jan Christian (1655) – Schinkowski,Christoph (1765), Schleswig Holstein–ch U18, 2001.

9.Qb3 d4 10.ed4!? e4 11.Ne5=.

9.Qb3 d4 10.Nd5 Nd5 11.Qd5 Nc6 (11...Be6 12.Qe4 f5=+) 12.b5? (better 12.ed4!? ed4 13.Be2=) 12...Be6-/+ 13.Qe4 f5 14.Qh4 Qh4 15.Nh4 ab5 16.Bb5 0-0 17.Nf3 de3 18.de3 e4 19.Nd2 Ne5 (19...Rfc8 20.Bc4 Nd4 21.Rc1=+) 20.Ke2=+ Rfc8 (20...Rfd8 21.f3=+) 21.Rhc1 Rc1 (21...Bd5 22.Rab1 Rc1 23.Rc1=) 22.Rc1 Ra5 (22...Ba3 23.Ra1 Ra5 24.Be5 Rb5 25.Bg7=+) 23.Be5= Be5 24.a4 Ra8 ˝-˝. Pihlajamaki,Seppo (1955) - Nieminen,S (2185), TCh-FIN, 2019.

9.Qb3 Be6 10.d4 e4 11.Ng5=+.

9.Rc1 0-0 10.Be2 Nbd7 11.Qb3 d4 12.ed4 e4 13.Nh4 Nb6 14.g3 Be6 15.Qc2 Bh3 (15...Rfc8 16.0-0 a5 17.ba5 Ra5 18.Qb1+=) 16.Bf1 (16.d3 e3+=) 16...Qe6 17.Ng2 (17.Bh3 Qh3 18.d3 Rac8+=) 17...Rac8 18.Ne3 Rc7 19.Bh3 Qh3 20.Qb3 (20.d3 ed3 21.Qd3 Re8=) 20...Rfc8+= 21.Ne2 ˝–˝. Fournier,Frederic (2520) – Belami (2680), Echecsemail.com (Team), 2013.

9.d3 0-0 10.Be2 Be6 11.0-0 Nc6 Black prepares d4 12.Rc1 Rfc8 13.Re1 d4 14.ed4 Nd4 15.Nd4 ed4 16.Ne4 Ne4 17.de4 Rc1 18.Qc1 Qf6 19.Bd3 Rc8 20.Qd2 Be5 21.g3 g5 22.Rc1 Rc1 23.Bc1 g4 24.Qg5 (24.a4!?=) 24...Qg5+= 25.Bg5 b5 26.Kf1 Bc4 27.Ke2 f6 28.Bc1 Kf7 29.Bb2 h5 30.Kd2 h4 31.Ke2 (31.gh4 Bf4 Double attack (31...Bh2 Pinning; 31...Bh2 Deflection)) 31...h3 32.Kd2 ˝–˝. Fournier,Frederic (2165) – Nederchaos53 (2195), Chess.com, 2013.

9.d4 e4 10.Nd2 0-0 11.Be2 Be6 12.Na4 Ra7 13.Rc1 Nfd7 14.Nc5 Qg5 15.Nde4 de4 16.Ne4 Qe7 (worse is 16...Qg2 17.Bf3 Bb4 18.ab4+=) 17.d5 Bf5 (better is 17...Bb4!? 18.ab4 Qb4 19.Qd2 Qd2 20.Kd2 Bd5+=) 18.Nd6+/- Qd6 19.Qd4 Qf6 20.Qa7 (better is 20.Rc7+/-) 20...Qb2+= 21.Rd1 Qc3 22.Rd2 b6 23.d6 Rc8 24.Qb7 (better is 24.Bf3!?-/+) 24...Rc6–+ 25.Ba6 Na6 26.0-0 Nab8 (26...Qd2?! 27.Qc6 Qd3 28.Qc1–+) 27.Rd4 (27.b5 Rc4 28.Rd4 Rd4 29.ed4–+) 27...Bd3 (27...Qa3?! 28.Qc7 h6 29.Qd8 Kh7 30.Qh4–+) 28.Rd1 (28.Qc7 Bf1 29.Qd8 Nf8 30.Qb8 Qe1–+) 28...Be2 29.Rb1 (29.g3–+) 29...Qc1 30.Rd1 Bd1 31.Rc1 Rc1 (31...Rc1 32.Qb8 Nb8–+) 0–1. Kutuzov,D (2410) – Seliverstov,Vl (2320), ch–Moscow S/F, 2011.

8.Nc3 Nc6

9.Qa4 0-0 10.b5 Nd8 11.Be2 Ne6 12.0-0 (12.d4 ed4 13.Nd4 Nc5=+) 12...e4 13.Nd4 Nc5 14.Qc2 Qe5 15.f4 ef3 16.Nf3 Qh5 17.Bd3 (17.h3 Bf5 18.d3 Be6-/+) 17...Nd3 (17...Bd7 18.Ne2 Nfe4 19.Nf4-/+) 18.Qd3=+ Bf5 (18...Bg4 19.h3 Bf5 20.Qd4=+) 19.Qd4-/+ Rfd8 (19...Bg4 20.h3 Bd7 21.a4=+) 20.Rac1 Be4 21.h3 b6 (21...Qg6 22.Ne2=+) 22.Ne2 (< 22.Ne4 de4 23.Ne5 Ba3-/+) 22...Rac8 (22...Re8 23.Rc6 Rad8 24.Nf4=+) 23.Qa4 (23.Rc6 Qg6=) 23...Rc1=+ 24.Nc1 Bb8 (24...Rc8!? 25.Qa7 d4=) 25.Bf6= gf6 26.Qb4 ˝–˝. Luzuriaga,Norberto Horacio – Anhalt, Tiger SC, 2000.

9.b5 Na5 10.Qa4 b6 11.d4 (11.Be2 Be6 12.d4 ed4 13.Nd4 Nc4=) 11...e4 12.Nd2 (12.Ne5 Be5 13.de5 Qe5=+) 12...Be6 (12...0-0 13.Nb3=+) 13.Be2 (13.Nb3 Nb3 14.Qb3 0-0=+) 13...Rc8 (13...0-0 14.0-0=+) 14.Rc1 (14.0-0 0-0=+) 14...0-0 (14...Qd7 15.0-0=+) 15.0-0 Ng4 (15...Qd7 16.Rc2-/+) 16.Bg4 Bg4 17.Nd5 Qe6 (better 17...Qg5 18.Nf4 Bf4 19.ef4 Qf4=+) 18.Rc8 (better 18.Nc3!? f5 19.Rc2=) 18...Rc8=+ 19.Nc3 (19.Nb4 Nc4 20.Nc4 Qc4-/+ (20...Rc4?! 21.Qa7 Bf3 22.gf3=)) 19...Bf3 (19...Qh6 20.h3 Bh3 21.Nce4–+) 20.Nf3? (20.d5 Qe5 21.Nf3 ef3=+) 20...ef3 21.Qd1? (21.gf3 Nc4 22.Ne4–+) 21...Nc4–+ 22.Bc1 Na3 23.Bb2 (23.Bd2 fg2 24.Kg2 Nc4–+) 23...Nc4 24.Bc1 fg2 25.Kg2 Qg6 26.Kh1 Qh6 27.f4 Ne3! 28.Be3 Rc3 29.Bd2 (29.Qf3 Qe6 30.Qa8 Bf8–+) 29...Rd3 30.Qe2 (30.Re1 Bf8 (30...Rd4? 31.Re8 Bf8 32.Rf8 Kf8 33.Bb4 Ke8 34.Qd4+-) 31.Qe2 Qh3–+) 30…Qh3 (30...Qh3 31.Re1 h6–+) 0–1. Domingo,Jordi (1980) – Bellegotti,Giorgio (2085), FICGS, 2012.

9.b5 Na5 10.Qa4 Qd8=.

9.b5 Na5 10.d4 e4+= 11.Ne5 Be5 12.de5 Qe5 13.Qa4 b6 14.Qb4 (14.Nd1 Qd6+=) 14...Qe7 15.Ne2 Be6 16.Nd4 Nc4 (16...Qb4 17.ab4 Nc4 18.Bc4 dc4 19.Ke2-/+) 17.Qe7+= Ke7 18.Bc4 (18.Nc6 Kf8 19.0-0-0 Nd7+=) 18...dc4-/+ 19.Nc6 Kd7 (19...Kf8 20.0-0-0-/+) 20.0-0-0+= Kc7 21.Be5 Kb7 22.Bf6 (22.Rd6 a6 23.ba6 Ra6-/+) 22...gf6-/+ 23.Rd6 Rhg8 (23...a6 24.ba6 Ra6 25.Nd8 Ka7 26.Ne6 Ra3 27.Kb2 Rb3 28.Kc2 fe6 29.Re6+=) 24.g3 a6 25.ba6 Ka6 26.Kc2 (26.Rhd1 Rg5-/+) 26...Kb7 27.Nd4 Rgd8 28.Rd8 Rd8 29.Kc3 Bd5 (29...Ra8 30.Kb4 Bd5 31.Rc1+=) 30.Kb4 Ka6 (30...Rc8!?-/+) 31.Rc1 Rd7 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1890) – Sternik,Ryszard (1795), FICGS, 2015.

9.b5 Nb8 10.Be2 0-0 11.Qb3 Be6 12.d4 Nbd7 13.de5 Ne5 14.Nd4 Rfc8 15.0-0 Nc4 16.Bc4 Rc4 17.Rac1 Rac8 18.Nce2 Ne4 19.Rc4 dc4 20.Qc2 Bd7 21.a4 a6 22.Nc3 Nc5 23.Ba3 Qe5 24.Nf3 Qf5 25.Rc1 Qc2 26.Rc2 Bf5 27.Bc5 Rc5 28.e4 Bg4 29.Nd4 ˝–˝. Farguell Baro,Jordi (1990) – Paredes Prats,Jose (2290), VI Campeonato de Espaideaa por Equipos, 1r, 2005.

9.b5 Nd8 10.Be2 +=.

9.Bb5 0-0 10.Bc6 bc6 11.Qa4 Bd7 12.0-0 (12.Qa6!?-/+) 12...e4 13.Ne1 (better is 13.Nd4 c5 14.Nc6–+) 13...Bh2 14.Kh2 Ng4 15.Kg3 h5 16.Rh1 h4 17.Rh4 Qd6 18.f4 ef3 19.Kf3 Qf6 20.Ke2 Qh4 21.Nd5 (21.Kd1 a5 22.b5 cb5–+) 21...Be6 (21...Rfd8!? 22.Nf6 Nf6 23.Nf3–+) 22.Nf4 (22.Nc7 Qf2 23.Kd3 Rad8 24.Bd4 Rd4 25.ed4 Qg3 26.Kc2 Qc7–+) 22...Qf2 23.Kd1 (23.Kd3 Rfd8 24.Bd4 Rd4 25.ed4 Qf4 26.Nf3–+) 23...Ne3! 24.de3 Qb2 25.Nc2 (25.Ne6 fe6 26.Qc2 Qa1 27.Ke2 a5 28.Qc6 ab4 29.Qe6 Rf7–+) 25...Bb3 0–1. Bender,Wolfgang (1775) – Bastian,Herbert (2380), 1.Saarlouis op, 1998.

9.Nb5 Bb8 10.Be2 (10.Rc1 a6 11.Nc3 0-0=+) 10...0-0 (10...a6 11.Nc3=+) 11.Rc1 (11.0-0 a6 12.Nc3 e4-/+) 11...Rd8 (11...a6 12.Nc3=+) 12.d4= e4 13.Nd2 Ne8 (13...a6 14.Nc3=) 14.h4 (14.0-0 Qh4 15.f4 Nf6=) 14...f5 (14...a6 15.Nc3=+) 15.g3 Be6 16.Nf1 (16.Nc3 Bd6=) 16...Nd6 (16...a6 17.Nc3=+) 17.Nc3 Nc4 (17...Qf7 18.Nd2=+) 18.Qb3 (18.Nd5 A) < 18...Rd5 19.Bc4 (19.Rc4?! a5=) 19...Rd7 20.b5+=; B) 18...Bd5 19.Bc4 Bc4 20.Rc4 Ne5=+) 18...Nb6 (18...Qd7 19.Nd2 Nd2 20.Kd2=+) 19.Rg1 (19.Nd2 Rc8=+) 19...Bd6 (19...Rc8 20.h5=+) 20.Nb5 (20.h5 Rac8=+) 20...a5 (20...Nc4 21.Nd2 Nd2 22.Kd2=+) 21.Nd6 Qd6 22.b5 a4 23.Qd1 Na5 24.Nd2 Rdc8 25.Kf1 Rc1 26.Qc1-/+ Rc8 27.Qb1 Qc7 28.Kg2 Qc2–+ 29.Rd1 Nb3 30.Nb3 ab3 31.Re1 Na4 32.Rc1 Qe2 33.Rc8 Bc8 34.Qc1 Qc2 (35.Qc2 bc2–+; 34...Qc4 35.Qd1 Nb2 36.Qh5 Qb5 37.Qg5–+) 0–1. Biaggi,Eduardo (2305) – Malbran,Guillermo (2285), ARG–ch sf Buenos Aires, 1987.

9.Nb5 Bb8 10.Be2 a6 11.Nc3 d4 (11...0-0 12.Na4=) 12.Na4= Ba7 13.Rc1 d3 (better 13...Bf5 14.Nc5 Bc5 15.Rc5 Nd7 16.Nd4 Nd4 (worse 16...Nc5 17.Nf5 Qf6 18.Ng3+=) 17.ed4 Nc5 18.dc5 0-0=) 14.Bf1?? (14.Bd3 e4 15.Bf6 gf6 16.Rc6 ed3 17.Rc3+-) 14...e4-/+ 15.Nd4 (better 15.Nc5!? ef3 16.Qf3 Bc5 17.Rc5-/+) 15...Nd4–+ 16.ed4 Bg4 17.Qb3 0-0 18.h3 (18.Nc5 b6 19.Na6 Rac8 20.Rc8 Rc8–+ (20...Bc8?! 21.b5–+)) 18...Be6 19.d5? (19.Qd1–+) 19...Nd5 20.Nc5 Bc5 (20...Rac8 21.Qc4 Nb4 22.Qd4 Nc2 23.Rc2–+) 21.bc5 Rac8 22.Bd4 Ne3!! 23.Qb2 (23.de3 Bb3 Discovered attack; 23.Be3 Bb3 Discovered attack; 23.fe3 Qh4 Mate attack) 23...Nc2 (23...Nf5!? 24.g4 Nh4 25.Be3–+) 24.Rc2 dc2 25.Qc2 Bd5 (25...Rfd8 26.Be3–+) 26.Qb2 (26.Be2 Qg5 27.g3 Be6–+) 26...f6 (26...Qg5 27.Qc3–+) 27.Be2 Rfd8 28.0-0 Qd7 29.Be3 Qe6 30.Rc1 f5 31.Bd4 Rd7 32.Be5 Re8 33.Bd4 (33.Bd6 Qf6 34.Qf6 gf6-/+) 33...Qg6–+ 34.Bc4 (34.g3 f4 35.Kh2 e3 36.de3 fg3 37.fg3 Rf8–+) 34...Bc4 35.Rc4 Qe6 36.Rb4 Qd5 37.Be3 Rf8 38.Rd4 Qe6 39.Rb4 f4 40.Bd4 Qd5 41.Bc3 h6 (41...Qc5?! 42.Qb3 Kh8 43.Rb7–+) 42.Rd4 Qe6 43.Rd6 Rd6 44.cd6 Rf7 45.Qb6 (45.Be5 Rf5 46.Bg7 Qd6–+) 45...Rd7 46.Bb4 Qd5 47.h4 (47.a4 f3–+) 47...Qc6 (47...a5 48.Bc5–+) 48.Qd4 a5! 49.Bc3 (49.Ba5 Qa6 Double attack (49...Qd6 Deflection; 49...Qa6 Decoy)) 49...Qd6 50.Qe4 Re7 51.Qc4 Kh7 52.Ba5?? (52.f3 b6–+) 52...Qf6 (better 52...Re1 53.Qf1 Rf1 54.Kf1 Qa6 55.Ke1 Qa5–+) 53.d4-/+ Qh4 54.Qd3 (54.Bb4 Rd7 55.Qe6 Rc7 (55...Rd4?! 56.Qf5 Kg8 57.Qf8 Kh7 58.Qf5 Kg8 59.Qf8 Kh7 60.Qf5=) 56.Qe4 g6-/+) 54...Kh8–+ 55.d5? (55.Bc3 Qg4–+) 55...Qf6?? (better 55...Re5–+) 56.Bc3-/+ Qa6 (56...Qg5 57.d6 Rf7 58.f3-/+) 57.Qf5=+ Kg8 (worse 57...Qa3 58.Qf8 Kh7 59.Qf5 Kg8 60.Qc8 Kf7 61.Qf5 Kg8 62.Qc8 Kf7 63.Qf5 Kg8=) 58.Qc8 Kh7 59.Qf5 Qg6 60.Qf4 Rd7 61.Qf3 (61.Qd4 Qb1 62.Kh2 Qf5-/+) 61...Rf7 (61...Kg8 62.Bb4 Qf7 63.Qf7 Kf7 64.d6-/+) 62.Qe2? (better 62.Qd1!?=+) 62...Qb1–+ 63.Kh2 Qf5 64.d6 (64.Qd2 Qf2 65.d6 Qd2 66.Bd2 Kg6–+) 64...Qf4 65.g3 Qd6 66.Bb4 0–1. Loskutova,Anastasia (1785) – Ioffe,Ilya (2050), Fide Open, 2013.

9.d3 0-0+= 10.b5 Na5 11.Be2 Be6 12.h3 (12.0-0 Rfc8+=) 12...Rac8 13.0-0 Nb3 14.Rb1 d4 15.ed4 ed4 16.Ne4 Ne4 17.de4 The pressure on the isolated pawn grows 17...Rfd8 (worse is 17...Ba3 18.Nd4 (worse is 18.Bd4 Nc1-/+) 18...Bb2 19.Ne6 fe6 20.Rb2=) 18.a4 (18.Nd4? Bb8 19.b6 ab6–+) 18...Ba3 19.Ba3 (19.Bd4?? Nd4 20.Nd4 Bc5–+) 19...Qa3 20.Ng5 Rc3 21.Ne6 (21.e5 Nc5-/+ (21...Qa4 22.Bd3 Nc5 23.Bh7 Kf8 24.Ne6 fe6 25.Qg4+/-)) 21...fe6 22.Bg4 Nc5 23.e5 (23.Rc1 Re8-/+) 23...Qa2 24.Rc1 Qd5 (24...Na4? 25.Ra1 Qd5 26.Qa4+-) 25.Re1 Rc1 26.Qc1 d3 (26...Na4 27.Qa3 h5 28.Bh5+-) 27.Qg5 d2 (27...Na4 28.Be6 Qe6 29.Qd8 Kf7 30.Re3+-) 28.Rd1 h6 (28...Na4?? 29.Be6 Qe6 30.Qd8 Kf7 31.Qc7 Qe7 32.Qc4 Kf8 33.Qa4 Qe5 34.Qb4 Kf7 35.Qd2+-) 29.Qe7 (29.Qf4 b6–+) 29...Kh7 (29...Rd7 30.Qe8 Kh7 31.Bh5–+) 30.Qc7 (30.Rd2 Qd2 31.Qc5–+) 30...Rd7 31.Qb8 Qe4 32.Rf1 Qa4 (32...Qa4 33.Bd1 Qe4–+) 0–1. Fournier,Frederic (2095) – Schaub,Marc (1880), AJEC FRA–GP2009–P6, 2009.

9.d4 e4

10.Nd2 0-0 11.Nb3 Bf5 12.Be2 Rac8 (12...Rfc8 13.0-0=+) 13.Nc5 (13.Rc1 a6=) 13...Rfd8 (13...b6 14.Nb3=+) 14.h3 (14.Nb5 Bb8=) 14...Bb8 (14...a5 15.g4 Be6 16.g5=+) 15.Qa4 (15.g4 Be6=) 15...Rf8 (15...b6 16.Nb3=) 16.Qb3 Be6 17.0-0-0 (17.Rc1!?=) 17...Rfd8 (17...Rfe8 18.Kd2=+) 18.Kb1 (18.Kd2 Bd6=+) 18...Ne8 (18...a6 19.Kc2-/+) 19.f4 (19.Rc1 a6=+) 19...ef3 20.gf3 b6 (20...Nf6!?=+) 21.Ne6= Qe6 22.e4 Ne7 23.Ba6 Rc7 24.Ka2 Nd6 25.ed5 Qd7 26.Ne4 Nef5 27.Rhg1= Kh8 28.Rc1 Rc1 29.Rc1 Re8 30.Qd3 Qe7 31.Re1 Qd8 32.Bb5 Re7 33.Bc6+= h6 34.b5 Nh4 35.Bc3 Ndf5? 36.Bb4+/- Nd6 37.Bd6 Bd6 38.Nd6 Qd6 39.Re7 Qe7 40.Qe4 Qd8?? 41.d6!+- (41...Qd6 42.Qh4 Qe6 43.Ka1+-) 1–0. Wicker,Kevin J – Blackstock,Lesly SF, 1980.

10.Nd2 0-0 11.Nb3 Bg4 12.Nd5 Bb4 13.ab4 Nd5 14.Qg4 Qb4 15.Nd2 Qb2 16.Rb1 =.

10.Nd2 0-0 11.Rc1 a6 =+.

10.Nd2 0-0 11.Be2 a6 12.Rc1 Be6 (12...h6 13.0-0=) 13.Na4= Nd7 (13...Qc7 14.Nc5=) 14.Ne4 (14.0-0 Bc7=) 14...de4=+ 15.d5 Rfd8 (15...Nde5 16.0-0=+) 16.de6 (16.dc6 bc6 17.Rc6 Nb8 18.Rd6 Rd6=) 16...Qe6=+ (worse 16...fe6 17.Qc2+=) 17.0-0 Nce5 (17...Rac8 18.Rc2=+) 18.Qc2 (18.Qd4!?+=) 18...Nf3= 19.Bf3 (19.Bf3 ef3 Combination; 19.gf3 ef3 Combination) 19...ef3 20.gf3 Qh3 (20...b5 21.Nc5 Qh3 22.f4 Qg4 23.Kh1 Qf3 24.Kg1 Qg4 25.Kh1 Qf3 26.Kg1 Qg4=) 21.f4 Qg4 ˝–˝. Domingo,Jordi (2015) – Jabot,Daniel (1920), FICGS, 2011.

10.Nd2 0-0 11.Be2 Bd7 12.Rc1. DaveMC – Reg_UK, ChessWorld.net, 2006.

10.Nd2 0-0 11.Be2 Qe6 12.Qb3 (12.0-0 Qf5=) 12...Rd8 (better 12...a5=+) 13.0-0-0? (better 13.Nb5!?=) 13...Ne7 (13...a5 14.b5 Ne7 15.h3-/+) 14.h3 (14.Nb5 Bb8-/+) 14...a5 15.b5 (15.ba5 Nc6-/+) 15...h5 (15...h6 16.Kb1-/+) 16.a4 (16.g4 b6-/+) 16...Qf5 17.f3 ef3 18.gf3 Qg5 (18...Be6 19.Qc2 Rac8 20.Bd3–+) 19.e4 Bb4 20.Kb1 (20.e5 Nh7 21.Bd3 Qh4-/+) 20...Be6 21.e5 (21.Qc2 Rac8 22.e5 Nd7–+) 21...Nd7 22.Bd3 (22.Qc2 Nf5 23.f4 Qh6–+) 22...Nb6 (22...Nf5 23.f4 Qg2 24.Na2-/+) 23.f4 (23.Rhg1 Qe3 24.Qc2 Rac8-/+) 23...Qg2 (23...Qf4 24.Ne2 Qh6 25.Bc1-/+) 24.Ne2 Bd2 25.Rhg1 Qh3 26.Rd2 Bf5 27.Rdd1 (27.Rg3 Nc4 28.Rc2 Qh4-/+) 27...Nc4 (27...Na4 28.Ba3 Re8 29.Be7 Re7 30.Rg3 Bd3 31.Qd3+=) 28.Ng3 (28.Rg5 Bd3 (28...Nb2?! 29.Kb2 Bd3 30.Rd3=+) 29.Qd3 Qd3 30.Rd3 g6-/+) 28...Bg4–+ 29.Bc1 g6 (29...Bd1?! 30.Qd1 h4 31.Nh5=+) 30.Rde1 Nf5! 31.Bf5 (31.Bf5 Bf5 Double attack; 31.Nf5 Bf5 Combination) 31...Bf5 (worse 31...gf5 32.Rh1 Qg2 33.Nh5+-) 32.Ka2 Bg4 (32...Qh2 33.Ka1 Bc2 34.Qf3-/+) 33.f5-/+ Rac8 (33...Qh2 34.Ka1 Rf8 35.Bh6=+) 34.fg6 fg6 35.Ne2 Qb3 (35...Qh2!?-/+) 36.Kb3=+ Rf8 (36...Nb6 37.Bd2 Rf8 38.Nf4-/+) 37.Nf4 Nb6 38.e6 (38.Be3 Kh7=+) 38...Rf6 (38...Rc4!?-/+) 39.e7=+ Re8 40.Bd2 (40.Rg3 Kf7 41.Nd3 Nd7=+) 40...Rf5 (40...g5 41.Nh5 Bh5 42.Rg5 Bg6 43.Ba5=) 41.Rgf1 (41.Ng6 Nc4 42.Bc3 Kf7 43.Ne5 Ne5 44.de5 Re7 45.Ba5 Ree5 46.Re5 Re5 47.Rf1 Kg6=) 41...g5 42.Ng6 (42.Ba5? Nc4 (42...Rf4?! 43.Bb6 Rf1 44.Rf1=) 43.Nh5 Rf1 44.Rf1 Na5 (44...Bh5?! 45.Bb4=+) 45.Kb4 Bh5–+) 42...Nd7 (42...Kg7 43.Rf5 Bf5 A) 44.Ba5 Nc4 (44...Kg6?! 45.Bb6 g4 46.Bc7=) 45.Bd8 Kg6–+; B) 44.Ne5=) 43.Ba5 Rf1 ˝–˝. Domingo,Jordi (1980) – Teverovski,Bogoljub (2090), FICGS, 2012.

10.Nd2 0-0 11.Be2 Bf5 12.0-0 =+.

10.Nd2 0-0 11.Be2 Bf5=+ 12.Nb5 Bb8 13.Nc3 Rc8 14.Rc1 Qd8 15.Nb3 a5 16.b5 Ne7 17.g4 Be6 18.Nc5 b6 (18...Ra7 19.Ne6 fe6 20.f3=) 19.Ne6 fe6 20.f3 ef3 21.Bf3 Ra7 (21...Ng6 22.0-0=) 22.Qe2 (22.0-0 Ng6=) 22...Ng6 23.Rf1 Ne8 (23...Rac7 24.g5 Nd7 25.e4=) 24.Kd1 (24.e4 Nd6 25.Na4 Rac7 (25...de4?! 26.Rc8 Qc8 27.Be4+=) 26.Rc7 Bc7=+) 24...Rac7 25.Ba1 (25.Bg2 Nd6=+) 25...Nd6-/+ 26.a4 Nc4 27.Bh1 (27.Ke1 Rf7 28.Rf2 Qg5–+) 27...Qg5 28.Re1 Rf7 29.Rc2 Rcf8 (29...Bh2!? 30.Ne4 de4 31.Rc4 Rc4 32.Qc4–+) 30.Ne4-/+ Qh4 31.Rc4 dc4–+ 32.g5 Kh8 33.Bc3 Ne7 34.Qc4 Nd5 35.Bd2 Qh2 36.Qe2 Qc7 37.g6 hg6 38.Bg2 Rc8 39.Qd3 Kg8 40.Ng5=+ Rf2 41.Bh3-/+ Nc3 42.Qc3 Qc3 43.Bc3 Rc3 44.Be6 Kf8 45.Re2 Re2 46.Ke2 Ra3 47.Ne4 Bh2 48.Nd2 Ra4 49.Kd3 Ke7 50.Bd5 Ra3 51.Kc2 Re3 52.Nc4 Re2 53.Kd3 Re1 54.Nb6 Rd1 55.Kc3 Bg1 56.Nc4 Rd4 57.Bc6 a4 58.b6 a3 59.b7 a2 60.Kb2 Bh2 61.Bb5 Kd8 62.Ka2 Kc7 63.Kb3 Bf4 64.Be8 g5 65.Na5 Rd5 66.Nc6 Kb7 67.Nb4 Rd2 68.Bh5 Kc7 69.Kc4 Kd6 70.Bf3 Be5 71.Nd3 Rh2 72.Kb5 Rh3 73.Be4 Re3 (74.Nc5 g4 75.Nb7 Kc7–+) 0–1. Luzuriaga,Norberto Horacio (2240) – Gonzalez,Alberto H (2455), corr Pappier mem–C email, 1998.

8.Be2 0-0

9.0-0 Nbd7 10.d4 (10.Nc3!?+=) 10...e4+= 11.Nfd2 Nb6 12.Nc3 Bd7 13.Qb3 Rad8 14.b5 Bb8 (14...Rc8!?+=) 15.Rfc1+= Qd6 16.Nf1 (16.g3 Qe6+=) 16...Be6 17.a4 Nc4 (17...Qd7 18.Ba3 Rfe8 19.Rc2+=) 18.Bc4 (18.Nd5!? Qd5 19.Bc4+/- (worse is 19.Rc4 Qf5=)) 18...dc4= 19.Qa3 (19.Qc2 Rfe8=) 19...Qd7 (19...Qc7 20.g3+=) 20.Qa2= Rc8 21.Ba3 Rfe8 22.Qd2 (22.Nd2!?+=) 22...h5-/+ 23.Ng3 Bd5 24.Nd5 Qd5 25.h3 (25.Ne2 h4-/+) 25...h4 (25...Bg3 26.fg3 Qg5 27.Bd6-/+) 26.Nf1 (26.Ne2 Qd7 27.Kf1 Qc7-/+) 26...Qe6 27.Bb4 Nd5 28.Bc3 Bd6 29.Qb2 Re7 30.a5 f5 31.Ra4 (31.Qe2 Qg6-/+) 31...f4–+ 32.Qe2?? (better is 32.ef4 Nf4 33.Qc2–+) 32...f3! 33.gf3 Qh3 34.fe4 (34.f4 Re6 35.Qh5–+) 34...Re4 35.f3 Re6 (better is 35...Nf4 36.Qh2 Qf3 37.ef4 Rf4 38.Qf4 Qf4–+) 36.Nh2 (36.Qg2 Qf5 37.e4–+) 36...Bh2 37.Qh2 (37.Kh1 Bf4 38.Kg1 Rg6 39.Kf2 Qg3 40.Kf1 Qg1) 37...Rg6 38.Kh1 Qf3 0–1. Barton,A (2040) – Brustkern,J (2235), 90th Hastings Masters, 2015.

9.0-0 e4 10.Nd4 Nc6 11.Nc6 bc6 12.d3 ed3 13.Bd3 Bh2 (better is 13...a5+=) 14.Kh1?? (better is 14.Kh2 Ng4 15.Kg3 Qd6 16.Kf3 Nh2 17.Ke2 Bg4 18.f3 Nf1 19.Kf1+/- (worse is 19.fg4 Ng3 20.Kf2 f5+=)) 14...Be5-/+ 15.Ra2 Bb2 16.Rb2 Ng4 17.g3 Qe5 18.Qc2 Qh5 19.Kg2 Qh2 20.Kf3 Re8 21.Bf5? (21.Nd2–+) 21...Ne5 22.Ke2 Ba6 23.Ke1 (23.b5 Bb5 24.Rb5 cb5 25.Nc3–+) 23...Nf3 24.Kd1 Bf1 25.Nd2 (25.Kc1 Nd4! 26.Bh7 Kh8–+) 25...Qh1 (better is 25...Be2! 26.Ke2 Nd4 27.Kd3 Nc2 28.Kc2 Qf2 29.g4–+) 26.Nf1 Qf1 0–1. Fournier,Frederic (1880) – Mataigne,Jean_Michel (2010), Coupe club, 2002.

9.Nc3 Nc6 10.Nb5 Bb8 11.d4 e4 12.Nd2 Bd7 13.Nc3 Re8 14.0-0 Qd6=+ 15.g3 Bh3 16.Re1 Qd7 17.f3= ef3 18.Bf3 Bc7 19.Nb3 Qf5 20.Nb5 Rac8=+ 21.Nc5 Bg4 22.Bg4 Ng4 23.Qd2 a6 24.Nc7 Rc7-/+ 25.Rac1 Nd8 26.Rf1 Qh5 27.Nd3 Rc1 28.Bc1=+ Ne6 29.a4 Ng5 30.Nf4 Nh3 31.Nh3 Qh3 32.Qc2 g6 33.Re1 Re6 34.Re2 Rc6 35.Qd1 Rc4 36.Bd2 Nf6-/+ 37.Qf1 Qe6 38.Kg2 Rc2 39.Bc1 Kg7 40.Qd1 Rc4–+ 41.b5 ab5 42.ab5-/+ Qe4 43.Kg1 Qb1 44.Re1 Ne4 45.Rf1 Rc2 46.Qf3 f5 (47.Qf4 Rc1 48.Qe5 Kh6 49.Qf4 Ng5 50.Rc1 Qc1 51.Kg2 Qc2 52.Kg1 Qe4–+; 46...Rc1?! 47.Qf7 Kh6 48.Qf8 Kh5 49.Qf3 Kh6 50.Qf8 Kh5 51.Qf3 Kh6 52.Qf8=) 0–1. Gross,Wilhelm – Ganesan,Arasu, corr 3GMM–19, 1997.

9.Nc3 Nbd7 10.Rc1 Nb6 11.Nb5 Bb8 12.Qc2 (12.d4 e4 13.Ne5 a6=+) 12...Bg4=+ 13.Qc5 Qd7-/+ 14.Nc7 Bf3–+ 15.Na8 Be2 16.Nb6 ab6 17.Qb6 Bd3 18.h3 Ne4 19.f4 Ng3 20.Rh2 d4 21.ed4 ef4 22.Kf2 Re8 23.d5 Qe7 24.Rhh1 Nh1 25.Rh1 Qe2 26.Kg1 Qf1 27.Kh2 0–1. Bender,Wolfgang (1775) – Kammer,Roland (2105), 1.Saarlouis op, 1998.

9.d3 Bf5 10.Nc3 a6 11.0-0 Nc6 12.Qb3 (12.Nd5 Nd5 13.e4 Be6 14.ed5 Bd5+=) 12...d4 13.Nd5 Nd5 14.Qd5 Rad8 (14...Be6 15.Qe4 f5 16.Qh4 Qh4 17.Nh4 de3 18.fe3=) 15.Qb3 (worse is 15.ed4 Bb4 16.Qc4 ed4–+) 15...Be6 16.Qc2 Bb8 17.e4 Rc8 18.Qd2 f5 19.Ng5 Bb3 20.f3 (20.ef5!? Nb4 21.Qb4 (worse is 21.ab4 Rc2 22.Qe1 Rb2+=) 21...Qb4 22.ab4=) 20...f4-/+ 21.Nh3 Bd6 22.Bd1 Be6 23.Nf2 Qg5 24.Rc1 Rf6 25.Nh1 Rg6 26.g4 (better is 26.Re1!?-/+) 26...fg3–+ 27.Qg5 gh2 (27...Rg5?! 28.Ng3 Rg6 29.Kh1+=) 28.Kh2 Rg5 29.Rg1 Rh5 30.Kg2 Be7 31.Kf2?? (31.f4 Bh3 32.Kf2 Bh4 33.Ke2 ef4 34.Bb3 Kh8–+) 31...Bg5 (better is 31...Rh2 32.Rg2 Rh1–+) 32.Rc2? Be3 (32...Be3 33.Kf1 Bh3 (worse is 33...Bg1 34.Kg1 Rh4 35.Bc1–+) 34.Rgg2 Rg5–+ (worse is 34...Bg2 35.Kg2 Rg5 36.Kh2–+)) 0–1. Fournier,Frederic (1750) – Igorek555 (1765), ChessOK.com, 2012.

7.cd5 Nd5

8.Nc3= 0-0 9.Qc2 a5 10.b5 Bg4 =.

8.Nc3= 0-0 9.Qc2 Kh8 10.Be2 Nd7 11.b5 Nc3 12.Bc3 c5 13.d3= f5 14.Nd2 Nf6 15.Nc4 Bc7 16.0-0 Nd5 17.Bb2 Bd7 18.Bf3 Qe6 19.a4 Rae8 20.e4 Nb4 21.Qc3 f4 22.Nd2 b6 23.Be2 Rf6 24.f3 Rh6 25.Rfd1 Qg6 26.Bf1 Qh5-/+ 27.Nb3? Qh2–+ 28.Kf2 Qg3 29.Ke2 Rh2 30.Kd2 Qf3 31.Re1 Qf2 32.Re2 Qg3 33.a5 Bg4 34.ab6 ab6 35.Ra7 Be2 (36.d4 Bd3–+) 0–1. Skulsky,I – Brown,P, Burnaby, 1985.

8.Nc3= 0-0 9.Be2 Nc3 10.dc3 Rd8 11.Qc2 =.

8.Nc3= 0-0 9.Be2 Re8 10.0-0 Bg4 11.Ne4 Bc7 12.h3 Bh5 13.Rc1 Nd7 14.d3 Rad8 15.Nfd2 Bg6 16.Nc3 N7f6 17.Nb3 e4 18.Nd5 Nd5 19.d4? Qd6 20.g3 Ne3!! 21.Qd2 Nf1 22.Bf1 e3! 23.Qe1 ef2 24.Qf2 Qg3 25.Qg3 Bg3 26.Nd2 Bf4 27.Rd1 Bh5 (28.Rb1 Bd2–+) 0–1. Krc,Milan (1930) – Baum,Bernd (2200), It (open) Marianske Lazne, 2006.

8.Nc3= Nc3 9.dc3 Bf5 10.Qe2 =.

8.Nc3= Nc3 9.dc3 Bf5 10.Nh4 =.

8.Nc3= Nc3 9.dc3 Bg4 10.Bd3 Nd7 11.h3 Bh5 12.0-0 0-0-0 13.e4 Bc7 14.Qe2 Qf6 15.Rfd1 Bf3 16.gf3 Qg5 17.Kh2 Qf4 18.Kg2 Nf8 19.Bc1= Qf6 20.a4 Ng6 21.b5 Rd6 22.Bc2 Rhd8 23.Be3 Nf4 24.Bf4 Qf4 25.bc6 Rd2 26.Qc4? Qg5 27.Kh1-/+ Qh5 28.Kg1 Bb6 29.Rd2 Rd2 30.cb7 Kb7 31.Bd3 Rf2 32.Qa6 Kb8 33.Qb6 ab6 34.Kf2 Qh3 35.Rg1 Qh4 36.Rg3 g6 37.Bb5 h5 38.c4 Qf4 39.Kg2 g5 40.Bc6 h4 41.Rh3 Qd2 42.Kf1 Qd3 43.Kg2 Qe2 44.Kg1 Qc4 45.Bb5 Qd4 46.Kf1 Qe3 (47.Kg2 g4 48.fg4 Qe4 49.Kf2 Qg4–+) 0–1. Luzuriaga,Norberto Horacio – Junker,Anders, corr, 2000.

8.Nc3 Nc3 9.Bc3 0-0 10.Bc4 Bg4 11.h3= Bh5 12.Qc2 e4 13.Nd4 Bg6 14.h4 h6 15.f4 Nd7 16.Qb2 Nf6 17.b5 Rfc8 18.bc6 bc6 19.Qc2 a6 20.Qa4 c5 21.Ne2 Nd7 22.h5 Bf5 23.Ng3+= Bh7 24.Qd1 Re8 25.Rb1 Reb8 26.Rb8 Rb8 27.Qa1 Nf6 28.Ba6+/- Ne8 29.a4 Bc7 30.a5+- Ra8 31.Bc4 Ba5 32.Bd5 Rd8 33.Bf7! Qf7 34.Qa5 Qd5 35.0-0 Rd7 36.Rb1 Rd8 37.Rb5 Ra8 38.Qb6 Rc8 39.Qa7 Rc7 40.Qa6 Kf7 41.Rb8 Rd7 42.Qc8 Re7 43.Kh2 Qd6 44.Nf5 Bf5 45.Qf5 Kg8 46.Rc8 Qe6 47.Qc5 Kh7 48.Rc6 Qf7 49.Rg6 Rc7 50.Qb6 Rc3 51.dc3 Nf6 52.Qb5 Nh5 53.Ra6 (53.Qh5 Qg6 54.Qg6 Kg6+-) 1–0. Luzuriaga,Norberto Horacio – Woelfelschneider,Peter, Tiger SC, 1999.

8.d3 Bg4 9.Be2 Nd7 10.0-0 0-0 11.Nc3 Rac8 12.Rc1 N7f6 13.e4 Nf4 14.Nh4 Ne2 15.Ne2 Nh5 16.Nf5 Bf5 17.ef5 Qg5 18.Ng3 Nf4 19.d4 Rfe8 (19...Rfd8!?+=) 20.de5+= Be5 21.Be5 Re5 22.Re1?? (better is 22.Qd7!? Qd8 23.Qb7+=) 22...Rce8 (better is 22...Re1 23.Qe1 Nd3 24.Rc6 bc6–+ (24...Ne1?? 25.Rc8 Qd8 26.Rd8)) 23.Re5+= Re5 24.Qd7?? (24.Rb1 Rd5 25.Qe1 Qd8+=) 24...h5 (better is 24...Nh3 25.gh3 Qc1 26.Kg2 Kf8–+) 25.Qd6?? (25.Rd1 h4 26.Qd8 Qd8 27.Rd8 Kh7–+) 25...f6 (25...Ne2 26.Kh1 Qc1 27.Qd1 Qd1 28.Nf1 Qf1) 26.Qd8 (better is 26.Rd1!? h4 27.Qd7–+) 26...Kh7 27.Rd1 h4 28.Qc8 (28.Qd7–+) 28...hg3 29.fg3 Nd5 (29...Ne2 30.Kf2 Qe3 31.Kf1 Qg1) 30.Rf1 (30.Kh1 Qd2! 31.Rg1–+) 30...Qe3 31.Kh1 Qe2 (31...Qf2 32.Rg1 Re1 33.Qg8 Kg8 34.Re1 Qe1) 32.Rg1 Qf2 33.h3 Re1 (33...Qg3 34.Qb7 Nf4 35.Qa6–+) 34.Re1 Qe1 35.Kh2 Qe4 36.Qb7 Ne3 (36...Ne3 37.Qc6 Qc6 38.b5 Qg2; 36...Qf5?! 37.Qa7 Qe4 38.Qc5–+) 0–1. Fournier,Frederic – Dentist (1635), Partie amicale, 2009.

8.Be2 0-0 9.0-0 e4 10.Nd4 Qh4 11.f4= Nf4 12.ef4 Bf4 13.Rf4 Qf4 14.g3 Qg5 15.Nc3= Re8 16.Nc2 Bh3 17.Ne3 Nd7 18.Bg4 Bg4-/+ 19.Qg4 Qg4 20.Ng4 f5 21.Ne3 g6 22.Ne2 Rf8 23.Rc1 Rad8 24.Nf4 Kf7 25.Nc4 Rb8 26.Bd4 a6 27.d3= g5 28.Nh3 Kg6 29.de4 fe4 30.Nf2 Rbe8 31.Re1 Rf3 32.Re4 Re4 33.Ne4 Rd3 34.Bc3 Kf5 35.Ncd6 Ke6 36.Nb7 Kd5 37.Nf6 Kc4 (38.Bb2 Nf6 39.Bf6 g4=). Gross,Wilhelm – Grehl,Siegfried, corr, 1993.

7.Be2 0-0

8.0-0 dc4 9.Qc2 +=.

8.0-0 dc4 9.Bc4 e4 10.Nd4 =+.

8.0-0 Nbd7 9.Nc3 dc4=+ 10.Bc4 e4 11.Nd4 Ne5 12.Be2 a5 13.Na4 (13.Qc2 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ra1 Ng6=+) 13...Nd5 (13...ab4 14.ab4 Bb4 15.Qc2-/+) 14.ba5 (14.Nc3 Nc3 15.dc3 Rd8=+) 14...Ra5-/+ 15.f4 ef3! 16.Nf3? (16.Nf3 Nf3 Double attack; 16.Bf3 Nf3 Double attack; 16.gf3 Bh3 Combination) 16...b5?? (better is 16...Nf3 17.Rf3 Qh4–+) 17.Nc3=+ Nf3 18.Bf3 Nc3 (18...Qe5 19.g3 Ne7 20.a4=) 19.Bc3= Ra3 (19...Ra4 20.Bc6 Bh2 21.Kh2 Qd6 22.Kg1 Qc6 23.Qf3=+) 20.Ra3 (20.Bc6 Rc3 21.dc3 Qe3 22.Rf2 Qe5-/+) 20...Ba3 21.Bc6 Bd6 22.Qh5 b4 23.Bb2 Ba6 24.Rf3 (better is 24.Rc1=) 24...Be2-/+ 25.Qg4 f5 26.Bd5 Kh8 27.Qd4 Bf3 28.Bf3 f4 29.e4?? (29.Kf1–+) 29…Bc5 0–1. Vera,Gajardo Jorge L (2020) – Braghini,Erlon Cezar (2130), Sao Paulo Communic 1st, 2004.

8.0-0 Nbd7 9.c5!? Bc7 10.Qc2 =.

8.0-0 Nbd7 9.d3 b6 10.Nbd2 Bb7 11.Qb3 c5 12.b5 e4 13.Ne1 ed3 14.Qd3 Rfe8 15.Bf3 (15.cd5 Bd5 16.Nef3 Ne5 17.Be5 Be5=) 15...Ne5+= 16.Be5?? (16.Qb3 Nfg4 17.Bg4 Ng4+=) 16...Be5 (better is 16...Qe5 17.g3 Qa1 18.cd5 Qe5–+) 17.Rd1+= d4 (17...Rad8 18.Qc2+=) 18.ed4 Bd4 19.Nc2 Rad8 20.Nd4 Rd4 21.Qc3 Red8 22.Qc2 h6 23.Bb7 Qb7 24.Nf3 Rd1 25.Rd1 Rd1 26.Qd1 Qd7 27.Qd7 Nd7 28.Kf1 Kf8 29.Ke2 Ke7 30.Ke3 Kd6 31.Kf4 Ke6 32.h4 f5 33.Nd2 g6 34.f3 Ne5 35.Ke3 g5 36.hg5 hg5 37.g3 Nf7 38.Nb3 Nd6 39.Nd2 Ke5 40.f4 gf4 41.gf4 Kf6 42.Kd3 Kg6 43.Nf3 Kh5 44.Ne5 Kh4 45.Ke2 Kg3 46.Ke3 Kg2 47.Ke2 ˝–˝. Zak,Pawel (1790) – Zysko,Teresa (1695), Polanica Zdroj op–B Poland, 2009.

8.0-0 Re8 9.cd5 (9.Qc2 Bg4=) 9...cd5 10.Nc3 e4 (10...Nc6 11.Nb5 Bb8 12.d4=) 11.Nd4 Nc6 (11...Be5 12.Na4+=) 12.Nc6 (12.Ncb5!?+=) 12...bc6= 13.Na4 a5 14.Nb6 Bh2 15.Kh1 (15.Kh2!? Qc7 16.Kg1 Qb6 17.Bc3=) 15...Nd7-/+ 16.Nd7?? (better 16.Kh2 Nb6 17.Bd4-/+) 16...Qh4–+ 17.Nf6 Kh8 (17...gf6?! 18.Bf6 Qh6 19.Bg5 Qg5 20.Kh2–+) 18.Ng4 (18.Ne8?? Be5 19.Kg1 Qh2) 18...Bd6 19.Kg1 Bg4 20.g3 (20.f4 ef3 21.Rf3 Bf3 22.Bf3 ab4 23.ab4 Qb4 24.Rb1–+) 20...Bg3! 21.fg3 (21.fg3 Qg3 Combination) 21...Qg3 22.Kh1 Re6 23.Bg4 Rh6 24.Bh5 Qh3 25.Kg1 Rh5 26.Be5 (26.Qh5 Qh5 27.ba5 Ra5 28.Bc3–+) 26...Rg5 27.Kf2 (27.Qg4 Qg4 28.Kf2 Re5 29.Ke1 Rh5 30.Ra2 Rh2 31.Rf2 Qg1 32.Rf1 Qg2 33.d3 Qa2 34.Rf2 Qf2 35.Kd1 Qd2) 27...Rg2 28.Ke1 Qh4 29.Bg3 Qg3 30.Rf2 Qf2 0–1. Bin_Suhayl,Yousuf (1785) – Kett,T (2225), London Classic Open (1), 2016.

8.Qc2 Bg4 9.h3 Bh5 10.Nc3 Bg6 11.Qb3 dc4 12.Bc4 Ne4 13.0-0 b5 14.Be2 Nd7 15.d3 Nc3 16.Qc3 f6 17.Qc6 (17.Nh4 c5+/-) 17...a6?? (better is 17...Rac8 18.Qb5 Rc2-/+) 18.Rac1 Rfc8 19.Qb7 (better is 19.Qc8 Rc8 20.Rc8 Nf8 21.Rfc1+-) 19...Rcb8+= 20.Qd5 Bf7 21.Qc6 Nb6 22.Qc2 Rc8 23.Qb1 Be6 24.Rc8 Rc8 25.Rc1 Qb7 26.Rc8 Qc8 27.Qc1 Qd7 28.e4 Nc8 29.d4 ed4 30.Bd4 Ne7 31.Bc5 Ng6 32.Qe3 Ne5 33.Ne5 Be5 34.f4 Bc7 35.Kf2 Kf7 36.g4 Bd6 (36...Kg8 37.g5+/-) 37.Kf3 (37.e5 fe5 38.Bd6 Qd6 39.fe5 Qd7+-) 37...Qc6 38.Bd6 Qd6 39.Qa7 Bd7 40.Qc5 Qc5 41.bc5 Bc6 42.Ke3 Ke7 43.Kd4 Ke6 44.Bd1 h6 45.Bb3 Ke7 46.Bd5 Bd7 47.c6 Bc8 48.Kc5 h5 (48...g6 49.f5 gf5 50.ef5+-) 49.gh5 Bh3 (49...b4 50.ab4 Bd7 51.cd7 Kd7 52.Kb6+-) 50.Kb6 (50.f5 Bg4+-) 50...Kd6 (50...Bc8 51.f5 a5 52.Ka5+-) 51.Ka6 (better is 51.f5 Bf5 52.ef5 Kd5 53.c7+-) 51...f5 (51...Kc7 52.Kb5 Bg2 53.a4+-) 52.Kb5 (52.Kb7 fe4 53.Be4 Bd7 54.cd7 Kd7 55.Bc6 Kd6 56.Bb5 Kd5+-) 52...fe4 53.Be4 Kc7 54.a4 Bg4 55.Bg6 Be2 56.Kc5 Ba6 (56...Bd1 57.f5 Ba4 58.f6+-) 57.a5 Be2 58.Bf7 (58.f5 Bc4 59.h6 gh6+-) 58...Bd3 59.Bc4 Be4 60.a6 Bc6 61.Bd5 Bd5 62.Kd5 Kb6 63.Ke6 Ka6 64.Kf7 Kb6 65.Kg7 Kc5 66.f5 Kd5 67.f6 Ke5 68.f7 Kf5 69.h6 Kg5 70.h7 Kf5 71.f8Q Kg4 72.Kg6 Kg3 73.Kg5 Kg2 74.Kg4 Kg1 75.Kg3 Kh1 76.h8N Kg1 77.Ng6 Kh1 78.Ne5 Kg1 79.Qf4 Kh1 80.Nc4 Kg1 81.Nd2 Kh1 82.Qf1 1–0. combijack (1720) – valentin1234567 (1770), gameknot.com, 2012.

8.Nc3 a5 9.cd5 (9.c5 Bc7=) 9...ab4 10.ab4 Ra1 (10...Nd5?? 11.Nd5 cd5 12.Ra8+-) 11.Qa1 e4 12.Nd4 cd5 (12...Bb4 13.dc6 bc6 14.Nc2=+) 13.b5= Be6 (13...Re8 14.Qa2=) 14.f4 ef3 (14...Bc5 15.Ne6 Qe6 16.Na4=) 15.gf3 (15.Bf3 Nbd7=) 15...Nfd7 (15...Bh3 16.f4=) 16.f4 Nb6 (16...Bc5 17.Na4 Bd4 18.Bd4 Qh4 19.Kd1=) 17.Rg1 (17.f5 Bd7=) 17...f6 (17...Qh4 18.Kd1 Bc8 19.Nf3+-) 18.Bf3 (18.Ne6 Qe6 19.Qa7 N8d7+/-) 18...N8d7 (18...Bc5 19.Ne6 Qe6 20.Rg3=) 19.Qa7 (better is 19.Qa2 Ra8 20.Nd5 Bd5 21.Bd5 Kh8 22.Qa8 Na8 23.Nf5+/-) 19...Nc4?? (better is 19...Bc5 20.Ne6 Qe6=) 20.Ne6+- Nb2 21.Rg7 Qg7 22.Ng7 Kg7 23.Qb7 Nd3 (23...Rd8 24.Bd5 Nd3 25.Ke2+-) 24.Ke2 N3c5 (24...Rf7 25.Qd5 Nf4 26.ef4 Bf4 27.h3+-) 25.Qd5 (25...Be7 26.d4+-; 25.Qc6 Bf4 26.Nd5 Ne5 27.Qc5 Bh2+-) 1–0. Steffens,Olaf (2295) – Lammers,Markus (2060), BL2–Nord, 2001.

8.Nc3 dc4 9.Bc4 b5 10.Ba2 -/+.

8.Nc3 dc4-/+ 9.Bc4 b5!? 10.Bb3 e4 =+.

8.Nc3 dc4-/+ 9.Bc4 Nbd7 10.Qc2=+ Nb6 11.Be2 h6 (11...e4 12.Nd4=+) 12.h3 (12.d4 e4 13.Nd2 Bf5=) 12...e4=+ 13.Nh2 (13.Nd4 Be5=+) 13...Re8 (13...a5 14.b5=+) 14.g4 (14.0-0 a5=+) 14...Bd7 (14...a5 15.ba5 Ra5 16.d3-/+) 15.h4 (15.d3!? ed3 16.Bd3=+) 15...Bh2-/+ 16.Rh2 Ng4 17.Rg2 h5 18.Ne4 (18.d3 ed3 19.Bd3 Qh4 20.0-0-0-/+) 18...Qe4=+ 19.Qe4 Re4 20.f3 Na4 21.0-0-0 Nb2 22.Kb2 Ne3 (22...Re3 23.de3 Ne3 24.Rg7 Kg7 25.Rd7=+) 23.de3 Re7 24.f4 (24.Bc4 b5 25.Bb3 Be6=+) 24...a5 (24...Bf5-/+) 25.Bc4 (better is 25.Bh5!? Bf5 26.Rg5=+) 25...ab4-/+ 26.ab4 Bg4 27.Rd3 (27.Be2 Be2 28.Re2 f5-/+) 27...Rae8–+ 28.Kc3 (28.Rgd2 Kf8–+) 28...Bf5 29.Rd6 Re3 30.Kd2 R3e4 (30...Rf3 31.Rf6 Rd8 32.Ke1 Rf4 33.Rf7 Rc4 34.Rf5 Rh4 35.Re5–+) 31.Rf6? (better is 31.Re2 Kf8 32.Re4 Re4 33.Bd3 Rf4 34.Ke3 Rh4 35.Bf5 Rb4 36.Bc8–+) 31...Rc4 32.Rf5 Rb4 33.Kc3 Rb5 (better is 33...Ree4!? 34.Rfg5–+) 34.Rb5 cb5 35.Kd4 (35.Rg5 Re4 36.Rb5 Rf4 37.Rh5 f5–+) 35...f5 36.Rg5 Re4 37.Kd3 Rf4 38.Rh5 g6 (39.Rg5 Kg7–+) 0–1. Steffens,Olaf (2330) – Hebden,Mark (2570), Hastings Masters, 1995.

8.Nc3 dc4-/+ 9.Bc4 Bg4 10.Be2 (10.Qc2 Bf3 11.gf3 b5=) 10...Nbd7 (10...b5 11.d4 e4 12.Nd2 Be2 13.Qe2=+) 11.d3 b5 12.h3 Bh5 (12...Be6 13.Ng5=+) 13.g4= Bg6 14.Nd2 (14.Nh4 a5 15.Ng6 hg6=+) 14...a5 (14...Nd5 15.h4 f6 16.Nce4=+) 15.ba5 (15.h4 ab4 16.ab4 Ra1 17.Ba1 h6=+) 15...Ra5 16.a4 (16.h4 Nc5 (< 16...Ba3 17.Ncb1=) 17.Nb3 Nb3 18.Qb3 b4 19.ab4 Ra1 (< 19...Bb4 20.Ra5 Ba5 21.h5+-) 20.Ba1 h5 (< 20...Bb4 21.h5+/-) 21.gh5 Bh5 22.Bh5 Nh5+=) 16...Nc5 (16...Rb8 17.ab5 Ra1 18.Qa1 cb5 19.g5-/+) 17.ab5 Ra1 18.Qa1 (18.Ba1 cb5 19.g5 Nfd7-/+) 18...cb5 19.Nb5 (19.g5 Ne8 20.Qb1 Nc7-/+) 19...Qb7 20.Ne4 Qb5 (20...Be7 21.Nbc3-/+) 21.Nd6 Nd3 22.Bd3 Qd3 23.Qa3 Qd5 24.0-0 Rd8 25.Nf5 Bf5–+ 26.gf5 Qe4 27.Qa5 Re8 28.Rd1 Qf5 29.Qb5 Qh3 30.Rd6 Qg4 31.Kf1 Qc8 32.Be5 Ne4 33.Rb6 Qh3 34.Kg1 Qg4 35.Bg3 Rf8 36.Rb8 Ng3 37.Rf8 Kf8 38.Qb8 Ke7 39.fg3 Qd1 40.Kf2 Qc2 41.Kf3 Qf5 42.Kg2 Kf6 43.Qd6 Kg5 44.Qd4 f6 45.Qa7 Kg6 46.Qa8 Qe6 47.Kf3 h5 48.Qh8 Qh3 49.Kf2 Qh2 50.Kf3 Qg1 51.e4 Qd1–+ 52.Ke3 Qe1 53.Kf3 Qc3 54.Kf4 Qd2 55.Kf3 Qd3 56.Kf2 Qe4 57.Kg1 Qe2 58.Qb8 h4 59.Qb1 Kh6 60.Qc1 g5 61.gh4 Qg4 62.Kf1 Qh4 63.Qc8 Qf4 64.Kg2 Qe4 65.Kg3 Qe3 66.Kg4 Qg1 67.Kf3 Qd1 68.Kg3 Qd3 69.Kg2 Kg7 70.Qc7 Kg6 71.Qc8 Qe4 72.Kg3 Qf4 73.Kg2 Qe3 74.Kh2 Kh5 75.Qb7 Qf2 76.Kh1 Qf1 77.Kh2 Kg4 78.Qg7 Qf4 79.Kg2 Qd2 80.Kf1 Kg3 (81.Qc7 Qf4 82.Qf4 gf4–+) 0–1. Alekseev,Vadim (2440) – Tishin,Petr (2295), Tula–B, 2000.

8.Nc3 Nbd7 9.Qc2 (9.c5 Bc7=) 9...dc4 (9...e4 10.Nd4=+) 10.Bc4 e4 (10...Nb6!? 11.Bd3 h6=+) 11.Ng5= Ne5 12.Nce4 Ne4 (12...Bf5 13.Be2=) 13.Ne4+= Bf5 14.Be2 Be4 (14...Rfe8 15.Rd1+=) 15.Qe4+/- f5 16.Qc2 f4 17.d4 fe3 (17...Ng6 18.e4+/-) 18.de5+- (18.fe3?! Ng4 19.Bg4 Qh4 20.g3 Qg4 21.Qc4 Kh8=) 18...ef2 19.Kf1 Be5 20.Qe4 Bb2?? (better is 20...Rae8 21.Be5 Qe5 22.Qe5 Re5+-) 21.Qe7 Ba1 22.Qb7 a5 23.g3 Rab8 24.Qc6 ab4 25.Qc4 Kh8 26.ab4 Rbc8 27.Qa2 Ra8 28.Qb3 Rae8 29.b5 Bd4 30.Qc4 Bb6 31.Kg2 h6 32.Rf1 Rf6 33.Bd3 Rd6 34.Rf2 Bf2 35.Kf2 Red8 36.Ke3 Re8 37.Kd2 Rf6 38.Qd4 Rb8 39.Qe4 g6 40.Qe5 Rbb6 41.Qe8 Kg7 42.Bc4 Rfd6 43.Kc3 h5 44.h4 (44...Rb7 45.Qg8 Kh6 46.Qf8 Rg7 47.Qf4 Kh7 48.Qd6 Rg8 49.Bg8 Kg8 50.Qe7 Kh8 51.b6 Kg8 52.b7 g5 53.b8Q; 44.Qg8 Kh6 45.Qf8 Kh7 46.Bg8 Kh8 47.Be6 Kh7 48.Qg8 Kh6 49.Qh8 Kg5 50.h4) 1–0. Alekseev,Vadim (2440) – Sambuev,Bator (2385), Petroff mem op St Petersburg, 2000.

8.c5!? Bc7 9.0-0 =.

8.d3 Bg4 9.Nc3 Nbd7 10.cd5 cd5 11.h3 Bf3 12.Bf3 e4 (better is 12...Nb6!?=) 13.de4+/- de4 14.Be2 (better is 14.Ne4!? Ne4 15.Be4 Qe4 16.Qd6+/-) 14...Rfd8 15.Qb3 Rac8 16.Rd1 a6 17.g4 (17.0-0 Qe5 18.g3 Qe7+=) 17...b5 (17...Be5 18.g5 Ne8 19.h4+=) 18.g5= Ne8 19.h4 Nb6 20.Bg4 Rc4 21.Kf1 Bb8 22.Rd8 Qd8 23.Be2 Qd2 24.Kg2? (better is 24.Nb1!? Qc2 25.Bc4 Qb1 26.Kg2 bc4 27.Rb1 cb3 28.Bd4+=) 24...Rc3!-/+ 25.Qc3 Qe2 26.Qc6 Qf3 27.Kg1 Qd1 28.Kg2 Qf3 ˝–˝. Eremin,Mikhail – Zuev,Jaroslav (2015), Ryazan Region Championship FL, 2010.

8.d3 Bg4 9.h3 Bh5 10.Nbd2 Nbd7 11.e4 de4 12.Ne4 Ne4 13.de4 Bg6 14.Bd3 a5 15.c5 Bc7 16.0-0 b6 17.cb6 Bb6 18.ba5 Ba5 19.Qc2 Rab8 20.Rab1 Rfc8 21.Ba6 Rc7?? (21...Rd8 22.Rfc1=+ (worse 22.Qc6 Rb6 23.Qc4 Rdb8-/+)) 22.Bc4?? (better 22.Be5 Re8 23.Bc7 Bc7 24.Qc6+-) 22...Bb6 23.a4 Ra7 24.Rfd1 Kh8 (24...Bh5 25.Be2+/-) 25.Rd7 (better 25.Bc3!?+/-) 25...Qd7+= 26.Ne5 Qe8 27.Bb3 The isolani on c6 becomes a target 27...Bf2?? (better 27...f6 28.Ng6 Qg6=) 28.Kf2+- (worse 28.Qf2 Rab7 29.Ba2 f6 30.Ng6 Qg6+-) 28...f6 29.Ng6 Qg6 30.e5?? (better 30.Bd4 Raa8 31.Qc6+-) 30...Qc2 31.Bc2 Rab7 32.ef6 Rb2 33.fg7?? (better 33.Rb2 Rb2 34.f7=) 33...Kg7-+ 34.Rc1 R8b4 (better 34...R8b3 35.Ke1 Rg3-+) 35.Kg1?? (better 35.Ke3-/+) 35…Rc4-+ 0-1. cipiripi (2395) - Iplaybadopenings (2510), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

8.0-0 Bg4

9.Nc3 dc4-/+ 10.b5 (10.Bc4 e4 11.h3 Bh5 (11...ef3?! 12.hg4 Ng4 13.Qf3-/+) 12.Ne4 Ne4–+) 10...Bf3 (10...e4 11.Nd4 Qe5 12.g3-/+) 11.gf3-/+ Qe6 12.bc6 Nc6 13.Qa4 Qh3 14.Qc4 e4 15.f4 Ng4 16.Bg4 Qg4 17.Kh1 Qf3 18.Kg1 Rfe8 19.Qe2 Qe2 20.Ne2 Rad8 21.Bc3 f5 22.f3 Bc5 23.fe4 fe4 24.Rf2 Rd3 25.Rg2 Re7 26.Kf1 Red7 (26...Rf7 27.Kf2+=) 27.h4 (27.Ng3 Re7+=) 27...b6 (27...Kf8 28.Ng3 Be3 29.Ne4+=) 28.f5 (28.Ng3!? Re7 29.Ke2+=) 28...Bd6 29.Rg4 Be5 30.f6 Rd2 31.fg7?? (31.Bd2 Ba1 32.Bc3 Bc3 33.Nc3+=) 31...Rf7–+ 32.Ke1 Rc2 33.Be5 (better is 33.Bd4 Bd4 34.Nd4 Nd4 35.ed4–+) 33...Ne5 34.Nd4 (34.Rf4 Nd3 35.Kd1 Nf4 36.ef4 Rb2–+) 34...Nd3 (better is 34...Rh2!? 35.Rd1 Ng4 36.Ne6 Rh1 37.Kd2 Rd7 38.Nd4 Rh4 39.Re1–+) 35.Kd1 Rb2 36.Rg1 Rff2 (36...Rff2 37.Nb3 Rb3–+; 36...Rg7?! 37.Rg7 Kg7 38.Nc2–+) 0–1. Pouchon,Mickael (1940) – Brethes,Francois (2180), FRA–ch U18 Le Grand Bornand, 2007. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Qe7 6.c4 c6 7.Be2 0-0 8.0-0 Bg4)

9.Nc3 Nbd7 10.cd5 cd5 11.h3 Bh5 12.Nh4 Be2 13.Ne2 Qe6 14.f4 Rfe8 15.Nf5 Bc7 (worse 15...Qf5 16.fe5 Qg5 17.ef6 Nf6 18.Bf6 gf6 19.Qa4+/-) 16.Rc1 Rac8 (worse 16...Qf5 17.fe5 Qf1 18.Qf1 Be5 19.Be5 Ne5 20.Nf4+-) 17.fe5 Be5 18.Ned4 (18.Rc8 Rc8 19.Ned4 Bd4 20.Bd4 Re8+=) 18...Rc1= 19.Qc1 Qb6 20.Qd1 g6 (20...a5 21.b5=) 21.Nh6+= Kg7 22.Ng4 Ng4 23.Qg4 Nf6 24.Qg5 (24.Qf3 Qd6+/-) 24...Kg8+= 25.d3 a5 26.b5 a4 27.Rf2 Qa5 (better 27...Nd7!? 28.Qg4 Nc5=) 28.Rf6+/- h6 (28...Qd2 29.Rf2 Bh2 30.Kh2 Qf2 31.Bc3 Qe3 32.Qf6+/-) 29.Qh4 (29.Rg6 fg6 30.Qg6 Kf8 31.Qh6 Kg8 32.Qg6 Kf8 33.Qf5 Kg8 34.Qg4 Kf8 35.Qf3 Kg8 36.Qd5 Kf8 37.Ne6 Re6 38.Be5 Kf7+-) 29...Qd8? (29...Qd2 30.Nf5 A) 30...Qb2?? 31.Nh6 Kh8 32.Rf1+- (32.Nf7?! Kg7 33.Ne5 Qe5+-); B) worse 30...gf5 31.Be5 Qe3 32.Kh1 Re5 B1) 33.Qa4 Qg3 (33...Qd3 34.Rh6 Qe3 35.Qh4=) 34.Qa8 Kg7 35.Rf7 Kf7 36.Qb7 Kg6 37.Qc6 Kg5 38.Qc1 f4 39.h4 Qh4 40.Kg1 Re2 41.Qf1 f3 42.Qf3 Re1 43.Qf1 Qd4 44.Kh2 Rf1 45.g4 Qf2 46.Kh3 Rh1; B2) 33.Qh6?? Qg3 (33...Qd3?! 34.Qg5 Kf8 35.Kh2=) 34.Qc1 Re1 35.Qe1 Qe1 36.Kh2 Qe5 37.Kg1 Qf6-+; B3) 33.Rh6=; C) 30...Bf6?? 31.Qf6 (31.Bf6?! Qc1 32.Kh2 Qc7 33.Ng3 Re3+/-; 31.Nh6?! Kf8 32.Bf6 Qc1 33.Kh2 Qc7 34.Qf4 Qf4 35.ef4 Re3+/-) 31...Qb2 32.Nh6 Kh7 33.Qb2 Kh6 34.Qf6+-; D) 30...Qd1 31.Kf2 Qd2 32.Kg1 D1) 32...Qb2 33.Nh6 Kh8 34.Rf1 (34.Nf7?! Kg7 35.Ne5 Qe5+-) 34...Qb5 35.Nf7 Kg8 36.Qg5+- (36.Ne5?! Re5 37.Rc1 Qe8+-); D2) 32...gf5 33.Be5 Qe3 34.Kh1 Re5 D21) 35.Qa4 Qg3 (35...Qd3?! 36.Rh6 Qe3 37.Qh4=) 36.Qa8 Kg7 37.Rf7 Kf7 38.Qb7 Kg6 39.Qc6 Kg5 40.Qc1 f4 41.Kg1 Re2 42.Qf1 f3 43.Qc1 Kh5 44.Qh6 Kh6 45.b6 Qg2; D22) 35.Qh6 Qg3 (35...Qd3?! 36.Qg5 Kf8 37.Kh2=) 36.Qd2 Re1 37.Qe1 Qe1 38.Kh2 Qe5 39.Kg1 Qf6-+; D23) 35.Rh6=; D3) worse 32...Bf6 33.Qf6 (33.Bf6?! Qc1 34.Kh2 Qc7 35.Ng3 Re3+/-) 33...Qb2 34.Nh6 Kh7 35.Qb2 Kh6 36.Qf6+-; D4) 32...Qd1 33.Kf2 Qd2 34.Kg1=) 30.Ne6?? (better 30.Rf4 Bf4 31.Qf4+-) 30...Bf6?? (better 30...Qf6! 31.Qf6 Bf6-/+) 31.Bf6+- (31.Bf6 Qf6 32.Qf6 Re6 33.Qd8 Kg7 34.Qd5+-; 31.Nd8? Bh4 32.Nb7 Re3-+) 1-0. Dubov,Daniil (2710) - Kobalia,M (2585), Titled Tuesday 9th Mar, 2021. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6 6.Nf3 Qe7 7.Be2)

9.c5 Bc7 10.d3 Controls e4 10...Nbd7 11.Nbd2 Rae8 (11...Bf5 12.h3=) 12.Rc1 (12.h3 Bh5=) 12...h5 (12...e4!? deserves consideration 13.Ne1 Bf5+=) 13.h3 Bf5 14.Nh4 Bh7 15.Nhf3 e4 16.de4 Ne4 17.Ne4 Be4 18.Qd4 f6 19.Nh4 (19.Qd1!?= is an interesting alternative) 19...g5+= 20.Nf3 Qh7 (20...g4 21.hg4 hg4 22.Nh4+=) 21.Qd1 g4 22.Nd2 gh3 23.Ne4 Qe4 Black has a mate threat 24.Bf3 (24.gh3 Re5 25.Bf3 Rg5 26.Kh1 Qh4=) 24...Qh4 (24...Qg6 25.b5+=) 25.Qd4 (25.g3!? should be examined more closely 25...Qg5 26.e4+=) 25...Qg5-/+ 26.Rcd1? (26.Qd1 Re7 27.Rc2 Rg7–+) 26...hg2 (26...Ne5 27.Bd5 cd5 28.Qd5 Rf7 29.Be5 hg2 30.Qg2 Re5 31.Kh1–+) 27.Rfe1? Ne5 28.Bd5?? cd5 29.Qd5 Nf7?? 30.Qb7+= Ne5 31.f4? Qh4 32.fe5?? Qh1–+ 33.Kf2 fe5 34.Ke2 Rf1! finishing him off 35.Qd5 Kh8 36.Bc3 g1N 37.Kf1 Rf8 (37...Rf8 38.Qf7 Rf7) 0–1. Frank,Detlev – Hachmann,Bjoern, Pinneberg–ch op, 2000. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Qe7 6.c4 c6 7.Be2 0-0)

9.d3 Nbd7 10.Nbd2 a5 11.c5 Bc7 12.e4 Nh5 (12...ab4 13.ab4 b6 14.cb6 Nb6 15.Rc1 de4 16.Ne4+=) 13.Nd4 Be2 14.Ne2 (14.Qe2? Nf4 (14...ed4?! 15.Qh5 de4 16.Ne4=) 15.Qe3 ed4 16.Bd4 Ne6–+) 14...f5 15.ef5 Rf5 16.Nf3 Rf3 17.gf3 Qh4 18.Kh1 (better is 18.Bc3=) 18...e4–+ (18...ab4?! 19.ab4 Ra1 A) 20.Ba1? e4 (20...Qb4?! 21.f4+=) 21.f4 Nf4–+; B) 20.Qa1+=) 19.Ng3 (better is 19.f4 Nf4 20.Rg1-/+) 19...e3?? (better is 19...Bg3 20.fg3 Ng3 21.Kg1 Nf1 22.Qf1 ed3 23.Qd3 ab4–+) 20.f4= e2 (better is 20...Nf4!? 21.fe3 Nd3 22.Qd3 Bg3+=) 21.Qe2+/- Nf4 22.Qe3 Qh3 23.Rg1 Rf8?? (better is 23...Ng6+/-) 24.Nf5! g6 (24...Rf5 25.Qe8 Mate attack; 24...Qf5 25.Rg7 Double attack) 25.Qh3 1–0. Frank,Detlev (1840) – Meyerhold,Sven (1940), Pinneberg–ch, 2006. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Qe7 6.c4 c6 7.Be2 0-0 8.0-0 Bg4)

9.d3 Nbd7 10.Nbd2 a5 11.c5 Bc7 12.h3 Bf3 13.Nf3 Rfb8 =.

9.d3 Nbd7 10.Nbd2 a5 11.c5 Bc7 12.h3 Bh5 13.Kh1 e4 14.de4 Ne4 15.Nb3 ab4 16.ab4 f5 17.Nbd4 Ra1 18.Qa1 Bf3 19.Nf3 (19.Bf3? Qe5 20.g3 Ng3 21.Kg2 Nf1 22.Kf1 Qe8–+; worse is 19.gf3 Qh4 20.Kg2 Rf6 21.fe4 Rg6 22.Bg4 fg4–+ (22...Rg4?! 23.Kf3 Qh5 24.Qa8 Nf8 25.Ke2 Re4 26.Kd3+=)) 19...g5 (better is 19...f4 20.ef4 b6= (worse is 20...Rf4 21.Qa8 Nb8 22.Qb7+=)) 20.g4?? (20.Qa7 Rb8 21.Bd3 g4+=) 20...h5?? (20...fg4 21.hg4 Qe6-/+) 21.gh5+= g4 22.h4?? (22.Bd3 Kh7 (22...gf3?! 23.Rg1 Ng3 24.fg3=) 23.Ng1 g3–+) 22...Kh7 (better is 22...gf3 23.Rg1 Bg3 24.fg3 Nf2 25.Kh2 Ng4 26.Kh3 fe2–+) 23.Ng5= Ng5 24.hg5 Qg5 25.Kg2 Re8 26.Bc1 f4= 27.Bd3 Kg8 28.Rh1 Be5 29.ef4+= Bf4 30.h6 Nf6 31.h7 Kh8 32.Rh5 Kg7?? 33.Bb2 Re6?? 34.Bf5 Be5 35.Be5 Re5 36.Qe5 1–0. Frank,Detlev (1835) – Zimmermann,Manfred (1630), Pinneberg–ch, 2005. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Qe7 5.Nf3 Nf6 6.c4 c6 7.Be2 0-0 8.0-0 Bg4)

9.cd5 cd5 10.Nc3 e4 11.Nd4 Qe5 =.

9.cd5 cd5 10.Nd4 Bd7 11.Nb5 Bb5 12.Bb5 'White has the pair of bishops' 12...a6 13.Be2 Nc6 14.d3 Rfd8 15.Nd2 Rac8 16.Qe1 a5 17.b5 Na7 18.b6 (18.d4 e4=) 18...Nb5 19.d4 (19.Nf3 Rc2 20.Rb1 Na3+=) 19...Nc3 (19...Ba3!? 20.Bc1 Bc1 21.Rc1 Nd6 22.Rc8 Rc8-/+) 20.de5 '=/+' 20...Ne2 21.Qe2 Be5 22.Be5 Qe5 23.Nf3 Qc3 24.Rfc1 '??' (better is 24.Nd4= would bring relief) 24...Qc1 '–+' 25.Rc1 Rc1 26.Ne1 Ra1 27.h3 '-/+' 27...d4 28.Kh2 de3 29.fe3 Ra3 30.Nc2 '?' Rb3 31.Qc4 '-/+' 31...Rb6 32.Qc7 Rbd6 33.Qa5 b6 34.Qe5 h6 35.Nd4 Rd5 36.Qc7 R8d6 37.Qb8 Kh7 38.Qc7 Kg8 39.Qb8 Kh7 40.Qc7 'Twofold repetition' 40...Nd7 41.Qc2 g6 '-/+' 42.Qe4 Re5 43.Qf4 Rf6 44.Qg4 Nc5 45.Qg3 Rg5 46.Qb8 '??' Rf2 '–+' 47.Qf8 Rfg2 48.Kh1 Rg1 49.Kh2N R5g2# 0–1. Tomasi,Stephane (1790) – Magnier,Patrice (1940), Provence–ch access Meyreuil, 1997.

9.cd5 cd5 10.h3 Bh5=+ 11.d3 a6 12.Nbd2 Nc6 13.Re1 Kh8 14.e4= Bf3 15.Bf3 d4 16.Nf1 Qd7 17.Ng3 Rfe8 18.Bc1 b5 19.Bg5 Be7 20.Nf5 Ng8 21.Bd2 Bf8 22.g4 a5 23.Qb3 Qe6 24.Qb2 Reb8 25.Rec1= Nge7 26.Bd1 a4 27.Rab1 Rc8 28.Ra1 Rc7 29.Qa2 Qa2 30.Ra2= Rac8?? 31.Rac2?? Nf5= 32.ef5 Bd6 33.Bf3 Nd8 34.Rc7 Rc7 35.Rc7 Bc7 36.Bd5 h6 37.Kg2 Kg8 38.Kf3 Kf8 39.Ke4 Ke7 40.f4 f6 41.h4 (41.fe5 fe5 42.g5 hg5 43.Bg5 Kd7+-) ˝–˝. Staflin,Soren – Gamback,Bjorn, Minsk op, 1993.

9.cd5 e4 10.Ne1 Be2 11.Qe2 Nd5 12.d3 =+.

9.h3 Bf3-/+ 10.Bf3 dc4 11.Qc2 e4 12.Be2 b5 13.Nc3 Nbd7 14.Rfe1 a5 15.ba5 Ra5 16.a4 b4 17.Nd1 Ne5 18.Be5?? (18.Qc1 Rfa8–+) 18...Be5 (better is 18...Qe5 19.Kf1 Qa1–+) 19.Nb2 Bb2 (19...b3!? 20.Qb1 Rd5–+) 20.Qb2-/+ c5 21.Bc4 Nd7 22.Qc2 Nb6 Attacks the isolani on a4 23.Bb5 Rc8 24.Rec1 h6 25.Qb3 g6 (25...c4 26.Bc4 Rac5 27.Qb4=) 26.Rc2 Kg7 27.Rac1 Kg8 28.Qa2 (28.Ra1 Rd8+=) 28...Na4 29.Ba4 Rca8 30.Qd5 Attacking the backward pawn on c5 30...Ra4 31.Rc5 Ra1 32.Qd4 Rc1 33.Rc1 Rd8 34.Qb2 Qd6 35.Rb1 Qd2 36.Qd2 Rd2 37.Rb4 f5 38.Rb7 Kf8 39.g4 ˝–˝. Lucinskas,Simonas – Jankunas,V (1840), Baltija Cup Open A, 2011.

6.Nf3 Bg4

7.Qb3 Qe7 8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nf6 10.Ng5 0-0 11.f3 Bc8 12.h4 Nbd7 13.Bc4 Nb6 14.Bd3=+ Nbd5 15.Rc1 Be6 16.Qc2= g6 17.Nce4 Ne4 18.Ne4 Rad8 19.h5 f5 20.Nd6+= Qd6 21.hg6 hg6 22.Ke2 Nf6 23.Rh6 e4 24.Be4 fe4?? 25.Rg6+- Kh7 26.Rf6 Rf6 27.Bf6 Bf5 28.fe4 Bg4= 29.Ke1 Qf6 30.e5 Qg6 31.Qg6 Kg6 32.Rc4 Kg5 33.Rf4 (33.d4 Be6 34.Rc1 Bd5=) ˝–˝. Basman,Michael – Schaeffer, Biel, 1979.

7.Qc2 Nbd7 8.Be2 0-0 9.h3 Bf3 10.Bf3 e4 11.Be2 dc4 12.Bc4 a5 13.Nc3 b5 14.Be2 ab4 15.Ne4 Ne4 16.Qe4 ba3 17.Bc3 Qe7 18.Qc6 b4 19.Bd4 Bc5 20.Bc5 Nc5 21.0-0 b3 (21...Nb3 22.Ra2 Rfc8 23.Qf3–+) 22.Rfb1? (better is 22.d4 Nd7 23.Bb5–+) 22...b2–+ 23.Ra2 Nb3 (better is 23...Rac8 24.Qb5 Ne4 25.Rab2 ab2 26.Qb2 Qh4–+) 24.Bf3?? (24.Qc3 Rac8 25.Bc4 Nd2 26.Qd2 Rc4 27.Ra3 Qa3 28.Qb2–+) 24...Rac8 25.Qe4 (25.Qd5 Rc1 26.Kh2 Rb1–+) 25...Rc1 26.Kh2 Qe4 27.Be4 Nd2 (27...Nd2 28.Ra3 Nf1 29.Kg1 Ne3 30.Kh2 Nf1 31.Kg1 Nd2 32.Kh2 Nb1 33.Bb1 Rb1–+) 0–1. combijack (1785) – fred3975 (2000), gameknot.com, 2012.

7.d3 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 Qe7 10.h3 Bf3 11.Bf3 dc4 12.dc4 e4 13.Be2 Rfd8 14.Qc2 c5 15.b5 Qe6 16.Re1 Be5 17.Nd2 Bb2 18.Qb2 Ne8 19.a4 Nd6 20.a5 Ne5 21.Qc2 f5 22.Red1 Ndf7 23.Nb3 b6 24.Rd8 Rd8 25.ab6 ab6 26.Ra6 Qd6 27.Qa2 Ng5 28.Ra8 Qf8 29.Rd8 Qd8 30.Qd2 Qd2 31.Nd2 ˝–˝. Rey,Manny – Hjortstam,Kurt, corr or03–027, 2003.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 0-0 9.cd5 cd5 10.Nc3 a6 11.Qc2 e4=+ 12.Nd4 Be2 13.Nde2 Rc8 14.Qb3 Re8 15.Nd5= Nd5 16.Qd5+= Qc7 17.Qg5 Bh2-/+ 18.Kh1 Be5 19.Be5 Ne5 20.Nd4 Nd3 21.Nf5 f6 22.Qg4 Rcd8 23.Nd4 Qe5 24.Ra2 Rd6?? 25.Nf5+/- Rd7? 26.Nh6+- Kh8 27.Qd7 gh6 28.Qb7 Qh5 29.Kg1 Rg8 30.Qe4 Ne5 31.f3 Qg5 32.f4 Qg4 33.Rc2 h5 34.Rc7 Qg6 35.Qg6 Ng6 36.g3 h4 37.Rf3 h3 38.Kh2 1–0. thedesertfox (1940) – rbeckett (2225), net–chess.com, 2004.

7.Be2 Nbd7 8.c5 Bc7 9.d4 Bf3 10.gf3 a5 11.b5= cb5 12.Bb5 a4?? 13.de5+- Be5?! 14.Be5 Qa5 15.Nc3 (15...0-0 16.Bd4+-) 1–0. Mastrangelo,Alberto – Casas,Nicolas, Preliminar Uruguayo, 2005.

7.Be2 Nbd7 8.d3 0-0 =.

7.Be2 Bf3 8.gf3 0-0 9.d4 =+.

7.Be2 Bf3 8.Bf3 dc4 9.Qc2 =.

7.Qb3 Nbd7

8.cd5 Nd5 9.e4 =+.

8.h3 Be6 9.d3 0-0 10.Be2 (10.Nbd2 a5-/+) 10...h6 (10...a5!?-/+) 11.0-0= e4 (11...Qe7 12.c5 Bc7 13.Qc2=) 12.de4 Ne4 13.Nc3 f5 (better is 13...Ndf6!?=) 14.Nd4+/- Qe7 (14...Nc3 15.Bc3 Qe8 16.Ne6 Qe6 17.Rfd1+/-) 15.Rad1 (15.cd5 Nc3 16.de6 (16.Bc3?! Bd5 17.Qc2 Qe5=) 16...Ne2 17.Ne2+-) 15...Ne5? (better is 15...Nc3 16.Bc3 Rac8+/-) 16.Ne6+- (16.cd5?! Nc3 17.de6 Nd1 18.Rd1 Rad8+-) 16...Qe6 17.cd5 cd5 18.Qd5 Qd5 19.Rd5 (19.Nd5?! Rfd8+-) 19...Nf7 20.Rf5 Nf6 21.Bc4 Rad8 (21...Rac8 22.Bb3 Kh7 23.Nb5+-) 22.e4 Kh7 (22...Nd7 23.Na4+-) 23.Bf7 Rf7 24.e5 1–0. wiking – chessfourme, internet, 2009.

8.h3 Be6 9.d3 Rc8 10.Ng5 0-0 11.Nc3 dc4 12.dc4= Bf5 13.Be2 h6 14.Nf3 Qe7 15.g4 Bh7 16.g5 Ne4 17.gh6+/- gh6 18.Rg1 Kh8 19.Ne4 Be4 20.0-0-0 Rg8 21.Nd2 Bh7 22.c5 Bc7 23.Bc4 Rg1 24.Rg1 Rg8 25.Rf1 Rg7= 26.f4 f6 27.f5 b6 28.cb6 ab6 29.Ne4 Rg2 30.Be6 Bg8 31.Bg8+/- Rg8 32.Qe6 Rg7 33.Qc6 Bd8 34.Rd1 Nf8 35.Kb1 Nh7?? 36.Qc8 Rg8 37.Rd7 Qe8 38.Nd6 Be7 39.Ne8 (39...Rg1 40.Ka2+-) 1–0. Heinola – Bosse, Turku op ch–SF, 1984.

8.h3 Bf3 9.gf3 0-0 10.Rg1 =+.

8.h3 Bf3 9.gf3 Rc8 10.Nc3 d4 11.Ne4 Ne4 12.fe4 de3 (12...c5 13.Be2=) 13.de3+= c5 14.0-0-0 (14.Rd1 Qe7 15.b5 Rd8=) 14...Qe7 15.b5 (15.Qd3 Rc6 16.b5 Rb6+=) 15...Rd8= 16.Rg1 0-0 17.Bd3 (17.Bc3 Bc7=) 17...g6 (17...Qh4 18.Qc2+=) 18.Rg3 (18.Qc2 Bc7=) 18...Nf6 19.Rdg1 (19.h4 Bc7+=) 19...Nh5 (19...Bc7 20.Bc2+=) 20.Rg5 Ng7 (20...Kh8 21.Bc3+=) 21.Be2 Bc7 22.h4 (22.Qa4 a6+=) 22...h6 (22...Ne6 23.R5g4 h5 24.R4g3 Qh4 25.Bf3+=) 23.R5g4 (23.R5g2=) 23...Ne6 (23...Nh5 24.Qa4+=) 24.Bf3 (better is 24.h5!? g5 25.Bc3+=) 24...Kh7 25.Qc3 (25.Qa4 a6+=) 25...Rd7 (25...Qf6 26.R4g3-/+) 26.Qe1 (26.h5 Qf6 27.Be2 g5=) 26...Rfd8 (26...h5 27.R4g3+=) 27.Bc3 (27.h5 g5+=) 27...a6 28.Qf1? (better is 28.h5 gh5 29.R4g2 ab5 30.Bh5 bc4 31.Bg4+=) 28...ab5–+ 29.Qg2 Rg8 (better is 29...Kh8 30.Qg3 Nd4–+) 30.Qh2? (30.h5 g5 31.Be2–+) 30...Nd4! 31.Bd1 (31.ed4 ed4 Passed pawn) 31...bc4 32.f4 (32.h5 g5 33.f4 Nb5–+) 32...Nb5 33.Ba1 (33.Be5 Be5 34.fe5–+) 33...c3 34.a4 (34.Qc2 c4 35.Bc3 Qa3 36.Bb2 Qe3 37.Kb1 Qb6–+) 34...c4 35.Qa2 (35.ab5 Rd2 36.Qd2 Qa3 37.Qb2 cb2 38.Bb2 Qe3 39.Kb1 ef4–+) 35...Rd2 (35...Bb6!? 36.Re1 Rd2 37.Rg2 Ra2 38.Ra2–+) 36.Bc2 Na3 37.R4g2 Nc2 38.Rd2 Nb4 (better is 38...Na1 39.Qc4 cd2 40.Kd2 Qd7 41.Kc1–+) 39.Qc4 cd2 40.Kd2 Rd8 (40...ef4 41.Ke2–+) 41.Ke2 Nc6 42.f5 Kg7 43.Rg4 (43.fg6 fg6 44.h5 g5–+) 43...Qb4 (better is 43...Qd6!? 44.Qc2 Nb4 45.Qc1–+) 44.f6 (44.Qb4 Nb4 45.Rg1 Nc6–+) 44...Kf8 (44...Kf6 45.Rf4 Kg7 46.Rf7 Kg8 47.Qb4 Nb4 48.Rc7+/-) 45.Qc2 (45.Qb4 Nb4 46.h5–+) 45...Ba5 46.Kf3 Qd2 (46...Qe1 47.Bc3 Bc3 48.Qe2–+) 47.Qc5 (47.Qd2 Rd2 48.Rg1 Ra2–+) 47...Qd6 (better is 47...Kg8 48.Qc4 Qd1 49.Qe2 Qa1–+) 48.Qb5 Qd1 (48...Qd1 49.Qe2 Qa1–+) 0–1. Campos Calvo_Sotelo,Juan (2050) – Ritter Aguilar,Jordi (1960), 7th Championship de Espana de Ve, 2009.

8.h3 Bf3 9.gf3 d4 10.ed4 0-0 11.c5 +=.

7.h3 Bf3

8.gf3 Nbd7 9.Qc2 a5 10.cd5 cd5=+ 11.Nc3 ab4 12.Nb5 Qe7 13.Nd6 Qd6 14.ab4 Ra1 15.Ba1 0-0 16.Bb5 Qb4-/+ 17.Bd7 Nd7–+ 18.0-0 Qc4 19.Qf5-/+ Qc7 20.d4 ed4 21.Bd4=+ Qd6 22.Kh1 Qe6 23.Qh5 f6 24.Rg1 b5-/+ 25.f4 Qf7 26.Qe2 Rb8 27.Kh2 b4 28.Rc1 b3 29.Rc7 Qe6 30.Qb2 Qd6 31.Rc3 Qb4 32.Rc7 Qb5 33.Kg3 Rb7 34.Rc8 Kf7 35.Qb1 g6 36.f5 b2 37.fg6=+ hg6 38.f4? (better is 38.Rc2!? Qd3 39.Bb2=+). Staflin,Soren – Ivannikov,Oleg, Minsk op, 1993.

8.Qf3 Bc7 9.cd5 Qd5 10.Qf5 0-0 11.Nc3 Qd7 12.Bd3 Rd8 13.Qd7 Nbd7 14.0-0-0 c5 15.b5 Nb6 16.Bc2 a6 17.g4 (17.ba6 Ra6 18.Nb5 Bb8=) 17...h6 (17...Nc4 18.g5 Ne8 19.d3 Nb2 20.Kb2 ab5 21.Nb5=) 18.Ne4 (18.ba6 Ra6 19.Nb5 Bb8=) 18...Ne4 19.Be4 ab5 20.Bb7 Ra5 21.d4 ed4 22.ed4 c4 23.Rhe1 Bd6-/+ 24.Bc6 Na4 25.Re8 Re8–+ 26.Be8 Nb2 27.Kb2 Ra3 28.Ra1?? c3 29.Kb1 c2! 30.Kb2 0–1. BigSky (2705) – scarabot (2515), ICC, 1998.

8.Qf3 Nbd7 9.Nc3 e4=+ 10.Qd1 0-0 11.Qb3 dc4 12.Bc4 Ne5 13.Be2 Qd7 14.Qc2= Qf5 15.f4 Nd3=+ 16.Bd3 ed3 17.Qb3 Rfe8 18.0-0 Rad8 19.Rac1 Bc7 20.Nd1 Ne4 21.Re1? Qg6 22.Bc3 Qg3 23.Rf1-/+ Ng5 24.fg5?? Qh2 25.Kf2 Bg3 26.Kf3 Bh4 (27.Be5 Qe5 28.Qd3 Rd3–+) 0–1. Diener,Rudolf – Erlandsson,Harry, corr 3GMM˝–08, 1998.

8.Qf3 Nbd7 9.Nc3 e4=+ 10.Qd1 dc4 11.Qc2 Be5 12.Ne4 Ne4 13.Qe4 =.

8.Qf3 Nbd7 9.Nc3 e4=+ 10.Qd1 Ne5 11.cd5= cd5 12.Qa4 Qd7= 13.Qd7 Kd7 14.Bb5 Ke7 15.0-0 Rac8 16.Rac1 Rc7 17.f4 ef3 18.gf3 a6 19.Be2 Rhc8 20.f4 Nc4 21.Rc2 b5 22.Bg4 Re8 23.Bc1 Kd8 24.Bf5 g6 25.Bd3 Kd7 26.Ne2 Rec8 27.h4 Ne4-/+ 28.Bc4 dc4 29.Bb2 h5 30.f5 Ng3 31.Ng3=+ Bg3 32.fg6 fg6 33.Bf6 Ke6 34.Kg2 Bd6 35.Bc3 Be7 36.Kg3 Bd6 37.Kg2 =. Coquelle,A – Chabrol, corr, 1993.

8.Qf3 Nbd7 9.d3 0-0 =.

8.Qf3 0-0

9.Nc3 a5 10.c5 (10.cd5 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bb4 13.dc6 Nc6=) 10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Be7 13.Qd1 d4 14.Na4 Nd5 (14...de3 15.de3 (15.fe3 Ne4 16.Be5 Bh4 17.g3 Ng3–+) 15...b5 16.cb6 Bb4 17.Ke2-/+) 15.Bd3 (15.Bc4 Na6 16.0-0 Ndb4 17.ed4 ed4=) 15...g6 (15...Nb4!? 16.Bb1 N8a6-/+) 16.Qb3= Bf6 (16...Na6 17.Ba6 ba6 18.0-0=) 17.0-0+= Nd7 18.Be4 Nc7 19.Nb2 Bg7 20.Nc4 Nb5 21.Bb2 Kh8 (21...Nf6 22.Bb1 e4 23.Nb6=) 22.ed4 ed4 23.d3 (23.Bd3 Re8+=) 23...h5 (23...Qe7 24.f4=) 24.Bf3 (24.f4 h4+=) 24...Qh4 (better is 24...Ne5!? 25.Bd1 Nc4 26.Qc4 Nc3=) 25.Re1+/- f5 (25...Kg8 26.Bc1+=) 26.Qd1 (26.Re6 Kh7+/-) 26...Nc3 27.Qd2 (27.Qc1 Kh7+/-) 27...Kh7 28.Bc1 (28.Re6 Qd8 29.Qe1 Nf6+/-) 28...Rf7 29.Qg5 (29.Re6 Nf8 30.Re8 Re7+=) 29...Qg5 30.Bg5 Nb5 (30...Nf6 31.Nd6 Rd7 32.Bf6 Bf6 33.Ra1+=) 31.Re8 Bf6 32.Bf4 Re7 (better is 32...Rg7!?+=) 33.Re7+- Be7 34.Na5 g5 (34...Bc5 35.bc5 Nc5 36.Be2+-) 35.Nb7 Na7 36.Bd6 Bd6 (36...g4 37.Be7 gf3 38.Bd6+- (38.gf3?! Ne5+=)) 37.Nd6 (37.Nd6 g4 38.hg4 hg4 39.Bd1+/-) 1–0. Ivanets,Vladimir (2145) – Gerasev,German (2005), Khanty–Mansiysk RUS, 9th Governor Cup–B, 2013.

9.Nc3 e4 10.Qd1 dc4 11.Bc4 Nbd7 (11...b5 12.Bb3=+) 12.Qc2 Qe7 13.Ne2 (13.d4 a5=+) 13...Ne5 14.0-0 a5 15.Nd4 Nc4 16.Qc4 g6 (16...ab4?! 17.Nf5 Qd7 18.Nd6 Qd6 19.Bf6 Qf6 20.Qb4=) 17.b5 Qe5 18.f4 ef3 19.Rf3? c5–+ 20.Raf1?? Ne4 21.Rf4 Nd2 22.Qc2 Qe3 23.R1f2 Bf4 0–1. BigSky (2705) – scarabot (2505), ICC, 1998.

9.cd5 cd5 10.Nc3 Bc7 =.

9.cd5 cd5 10.Nc3 e4 11.Qd1 (11.Qf5 Qc8 12.Qc8 Rc8=) 11...Be5 12.Qb3 (12.d4 Bd6=) 12...d4=+ 13.Nb5 Nc6 14.Bc4 a6 15.Nd4 Nd4 16.ed4 Bd4 17.0-0 Qd6 18.Bd4 Qd4 19.Rfd1 Rad8 20.Qc3 Qc3 21.dc3 Rc8 22.Rd4 b5 23.Bd5 Nd5-/+ 24.Rd5 Rc3 25.Rd6 Rb8 26.Ra6= g6 27.Re1 f5 28.Kf1 Rb7 29.Re3 Rc1 30.Re1= Rc4 31.Rd1 Kf7 32.g3 Rc3 33.Rd5 f4 34.Re5 Rc1 35.Ke2= Rc2 36.Ke1 e3=+ 37.gf4 ef2 38.Kf1 Rbc7 39.Re2 Re2 40.Ke2 Rc3 41.h4 Rf3-/+ 42.Kf1 Rf4 43.h5 g5 44.Ra7 Kf6 45.Rh7 g4–+ 46.Rb7?? g3 47.Rb6 Kg5 48.Rb5 Kg4 0–1. BigSky (2705) – scarabot (2535), ICC, 1998.

9.g4 Nbd7 10.Qf5 =+.

9.g4 e4 10.Qf5 Nbd7= 11.cd5 (11.g5!? g6 12.Bf6 gf5 13.Bd8 Rfd8 14.cd5 cd5 15.Nc3=) 11...g6=+ 12.Qg5 Nd5 13.Qh6 (Better is 13.Qd8!? Rfd8 14.Nc3=+) 13...Be5-/+ 14.Nc3? (Better is 14.Bc3-/+) 14...Bg7–+ 15.Qg7 Kg7 16.Nd5 Kg8 17.Nc3 Qe7 18.Bg2 a5 19.b5 (19.Ne4 ab4 20.ab4 Qb4 21.Ra8 Ra8–+ (21...Qb2?! 22.Rf8 Kf8 23.d4-/+)) 19...Nc5 20.0-0 Rad8 21.bc6 Rd2 22.Bc1 Rc2 23.Nd5 (23.Nb5 Nb3 24.Rb1 Nc1 25.Rfc1 Rc6 26.Rd1–+) 23...Qe5 (24.Rb1 Qd5 25.cb7 Rb8–+) 0–1. BigSky (2705) – scarabot (2505), ICC, 1998.

9.g4 e4 10.Bf6 gf6 11.Qf5 a5 +=.

6.h3 0-0

7.c5 Bc7 8.Nf3 (8.Be2 e4 9.d3 Nbd7 10.Nd2 Ne5 11.de4 de4+=) 8...Nbd7 (8...e4 9.Nd4 a5 10.d3 ab4 11.ab4 Ra1=) 9.Be2 Re8 10.0-0 Qe7 11.d4 e4 +=.

7.d3 A) 7...a5 8.c5 Bc7 9.Nf3 Re8 10.Be2 ab4 11.ab4 Ra1+=; B) 7...Re8 8.Nf3 (8.Be2 c5 9.bc5 Bc5 10.cd5 Nd5 11.Nf3 Nc6+=) 8...b6 (8...a5 9.c5 Bc7 10.Be2 ab4 11.ab4 Ra1+=; 8...Nbd7 9.Be2 Qe7 10.c5 Bc7 11.0-0 b6+=; 8...Bc7 9.Be2 dc4 10.dc4 Qd1 11.Bd1 Bf5+=) 9.Be2 dc4 10.dc4 e4 11.Nd4 a5+=; C) 7...Qe7 8.Nd2 Nbd7 (8...b6 9.Ngf3 Nbd7 10.Be2 a5 11.b5 cb5+=) 9.Ngf3 b6 10.Be2 a5 11.b5 cb5+=; D) 7...Be6 8.Nf3 (8.c5; 8.Nd2) 8...Nbd7 9.Be2 b6 10.Nc3 Qe7 11.0-0 dc4+=; E) 7...b6 8.Nf3 (8.Be2 dc4 9.dc4 Qe7 10.Nf3 a5 11.Qa4 Na6+=) 8...Qe7 (8...Nbd7 9.Nc3 Qe7 10.Be2 dc4 11.dc4 Rd8+=; 8...Re8 9.Be2 dc4 10.dc4 e4 11.Nd4 a5+=) 9.Nbd2 Nbd7 10.Be2 a5 11.b5 cb5+=; F) 7...Nbd7 8.Nf3 Qe7 (8...b6 9.Nc3 Qe7 10.Be2 dc4 11.dc4 Rd8+=; 8...Re8 9.Be2 a5 10.c5 Bb8 11.Nc3 ab4+=) 9.c5 Bc7 10.Be2 b6 11.cb6 ab6+=.

7.Bd3 Be6 (7...e4 8.Bc2-/+) 8.Qc2 (8.c5 Bc7-/+) 8...e4 9.Be2 Nbd7 (9...dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4-/+) 10.d4 (10.c5 Bc7+=) 10...Rc8 (10...dc4!? 11.Bc4 Bc4 12.Qc4 a5-/+) 11.c5+= Bb8 (11...Bc7 12.Nd2+=) 12.a4 (12.Nd2 Ne8+=) 12...Ne8 13.b5 (13.Nd2 Qg5 14.Bf1 f5+=) 13...f5 (13...b6 14.bc6 Rc6 15.Bb5-/+) 14.a5 (14.bc6 bc6 15.Nc3 Qg5+=) 14...f4 (14...cb5 15.Bb5 a6 16.Be2-/+) 15.Bc1 (15.ef4 Bf4 16.a6 b6-/+) 15...Qg5 16.Bf1 cb5 17.a6 (17.ef4 Bf4 18.Bf4 Rf4–+) 17...b6 (17...ba6 18.Ra6 Nc7 19.Ra5-/+) 18.h4 (18.c6 b4–+) 18...Qg6 (18...Qf6 19.c6–+) 19.c6 (19.h5 Qf6 20.c6 Nd6–+) 19…Bf5 (19...Bf5 20.ef4 Rc6–+) 0–1. Antonini,Giovanni – Macchinizzi,Elio, Ceriano Laghetto op–B, 2003.

7.d4 e4 A) 8.Nc3 Be6 (8...dc4; 8...Bf5; 8...Re8) 9.c5 Bc7 10.b5 Ba5 11.Be2 Qc7+=; B) 8.c5 Bc7 9.Nd2 Be6 10.b5 Bd7 11.Qb3 cb5+=; C) 8.Nd2 Re8 (8...dc4 9.Nc4 Be7 10.Ne2 Nd5 11.Qc2 f5=; 8...a6) 9.c5 Bc7 10.Qa4 a6 11.Rb1 Be6+=.

7.Nf3 e4 8.c5 ef3 9.cd6 fg2 10.Bg2 Qd6 11.Qf3 -/+.

7.Nf3 e4 8.Nd4 dc4 9.Bc4 b5 10.Be2 a5 11.ba5 Qa5 +=.

7.Nf3 Qe7 8.Qc2 (8.c5 Bc7 9.Be2 b6 10.d4 bc5 11.dc5 a5+=) 8...Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 e4 10.Ng5 b5 11.Bb3 Bf5+=) 9.cd5 (9.c5 Bc7 10.Be2 e4 11.Nd4 Be5=) 9...cd5 10.Nc3 (10.Be2 Nb6 11.0-0 Bd7+=) 10...a6 (10...e4 11.Nd4 Be5+=) 11.Na4 (11.Be2 b5+= (11...e4 12.Nd4 Be5+=)) 11...d4 (11...b5-/+) 12.Rc1 (12.Nh4 g6 13.b5 Nd5-/+) 12...b5 (12...d3 13.Qb3 b5 14.Nc3-/+) 13.Nc5+= Bc5 14.bc5 Bb7 15.c6 (better is 15.ed4!? ed4 16.Kd1-/+) 15...Rac8-/+ 16.c7 Nd5 17.Qf5 Rc7 18.Rc7 Nc7 19.Be2 de3 20.de3 f6 21.0-0 Nc5 22.Rd1 Rd8 23.Bc3 Rd1 24.Bd1 Qd7 25.Qb1 (25.Qd7 Nd7 26.Bb4 Nb6-/+) 25...Be4 26.Qc1 N7e6 27.Nd2 Bg6 (27...Nd3 28.Qa1 Nec5 29.Ne4 Ne4 30.f3-/+) 28.Bg4 h5 (28...Nd3 29.Qd1-/+) 29.Be2 Qd5 (29...Qc7 30.Bb4-/+) 30.Bb4 Kh7 31.Nf3 Nd3 32.Qc8 Nb4 33.ab4 Qa2 34.Bf1 Bf7 (34...Ng5 35.Ng5 fg5 36.Qd8-/+) 35.Bd3= g6 36.Qd7 Kg7 37.Be4 Nf8 38.Qb7 Qc4 39.Bc6 Kg8 (39...Ne6 40.Qa6 Qb4 41.Qb5 (41.Bb5?? Nc7 42.Qa4 Qb5–+) 41...Qb5 42.Bb5+=) 40.Qa6= e4 (40...Qb4 41.Bb5 Bd5 42.Nh2=) 41.Nd4+= Qb4 ˝–˝. Basman,Michael J (2350) – Yakovich,Y (2525), Hastings Challengers, 1994. (=1.h3 e5 2.a3 d5 3.c4 c6 4.e3 Nf6 5.b4 Bd6 6.Bb2)

7.Nf3 Re8

8.Qc2 Nbd7 9.Nc3 e4 10.Nh2 Ne5 (10...dc4 11.Bc4 b5 12.Be2-/+) 11.cd5+= cd5 12.Nb5 Bb8 13.Rc1 Nc6 14.d3 d4 (14...a5 15.Qd2+=) 15.Nd4= Nd4 16.Bd4 Bh2 (better is 16...Qd4 17.Qc8 Qe3 18.fe3 Bg3 19.Kd2 Rac8+=) 17.Rh2?? (better is 17.Bf6 Qf6 18.Rh2+=) 17...Qd4!–+ 18.ed4 ed3 19.Kd2 dc2 20.Rc2 Bf5 21.Bd3 Ne4 22.Be4 Re4 23.Rc7 Rd4 24.Ke3 Re4 25.Kf3 Rd8 26.Kg3 h5 27.Rh1 h4 28.Kh2 Re2 29.g4 (29.Rf1 Be4–+) 29...Be4 30.Rf1 Rdd2 (better is 30...Rd3 31.Rc4 Ra3 32.Rc8 Kh7 33.Rc4–+) 31.Kg1 (31.Re7–+) 31...Rd3 32.Re7 Rh3 33.f3 (33.Re8 Kh7 34.Re4 Re4 35.f3–+) 33...Rhh2 34.Rc1 Reg2 (34...Reg2 35.Kf1 Bd3 36.Re2 Be2 37.Ke1 Bc4 38.Rc4 Rh1) 0–1. Anderson,George – Khedkar,Jay S (1875), Winnipeg TNT June op, 2006. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.e3 Bd6 4.c4 c6 5.Bb2 Nf6 6.h3 0-0 7.Nf3 Re8)

8.c5 Bc7+= 9.Qc2 b6 (9...b5 10.a4 ba4 11.Qa4 Ne4 12.d4 ed4=) 10.d4 e4 11.Nfd2 Be6 12.Be2 Nfd7 +=.

8.c5 Bc7+= 9.d4 e4 10.Nfd2 Be6 11.Be2 Nfd7 12.0-0 Qh4 +=.

8.c5 Bc7+= 9.Be2 Bf5 (9...b6 10.d4 bc5 11.dc5 a5 12.Nbd2 Ba6+=; 9...b5 10.a4 ba4 11.Qa4 a5 12.d4 e4=; 9...Nbd7 10.0-0 a5 11.Qc2 e4 12.Nd4 Be5=; 9...Qe7 10.d4 e4 11.Nfd2 Nfd7 12.0-0 Qg5=; 9...e4 10.Nd4 a5 11.0-0 b6 12.f3 bc5+=; 9...a5 10.0-0 Nbd7 11.Qa4 Re6 12.Ng5 Re7=) 10.0-0 Nbd7 11.d4 e4 12.Nh4 Be6 +=.

8.d3 a5 9.c5 Bc7 10.Be2 ab4 11.ab4 Ra1 +=.

8.d3 b6 9.Nbd2 Nbd7 10.Be2 a5 11.cd5 cd5 12.b5 a4 +=.

8.d3 b6 9.Be2 dc4 10.dc4 e4 11.Nd4 a5 +=.

8.d3 Nbd7 9.Be2 a5 10.c5 Bb8 11.Nc3 ab4 +=.

8.d4 e4 9.Nfd2 dc4 10.Nc4 Bc7 11.Qc2 Bf5 +=.

8.d4 e4 9.Nfd2 Be6 10.c5 Bc7 11.Be2 Nfd7 12.0-0 Qh4 +=.

8.cd5 cd5 9.Be2 Nc6 10.b5 e4 11.bc6 ef3 12.Bf3 bc6 13.Qc2 Bb7 14.0-0 c5 15.d3 Qe7 16.Nd2 Nd7 17.d4 Rac8 18.Qb3 d5 becomes a target 18...Bc6 19.dc5 Nc5 20.Qc3 Qg5 21.h4 Qh6 0–1. Smith,Douglas Royston (2025) – Grout,Stephen (2015), IECG, 2004. (=1.h3 d5 2.a3 e5 3.c4 c6 4.e3 Nf6 5.b4 Bd6 6.Bb2)

8.Be2 dc4 9.Bc4 b5 10.Ba2 a5 11.0-0 Be6 +=.

8.Be2 Nbd7 9.Nc3 Nf8 (9...e4 10.Nd4 dc4 11.Bc4-/+ a5-/+) 10.Qb3 (10.d4 e4 11.Nd2 Be6= (11...Ne6=)) 10...Bc7 (10...e4 11.Nd4 Be5 12.Nd1+=) 11.cd5= (11.d3 d4+=) 11...cd5 12.d4 e4 13.Ne5 Be6 (13...Be5 14.de5 Re5 15.0-0+=) 14.Qd1 Rc8 15.Na4 (15.Rc1 N8d7 16.Nd7 Nd7+= (worse is 16...Qd7 17.Bb5 Qe7 18.Be8 Ne8 19.Nb5+/-)) 15...N6d7 16.Nd7 Bd7 17.Nc3 (17.Nc5 Qg5 18.Kf1 Qf6=) 17...Be6 18.Rc1 Qg5 19.g3 Bg3 (better is 19...Nd7+=) 20.Rg1+/- (worse is 20.fg3 Qe3 21.g4 Qg3 22.Kd2 Qf4 23.Kc2 Ng6=) 20...Bf2 21.Kf2 Qh4 22.Rg3 Ng6 23.Nb5 (23.Bb5 f5 24.Ne2+= (worse is 24.Be8 f4 25.ef4 Qf4 26.Rf3 ef3 27.Bg6 Qh2 28.Ke3 Qb2-/+)) 23...Rcd8? (23...f5 24.Rc8 (24.Na7 f4 25.Qg1 fg3 26.Ke1 Rc1 27.Bc1 g2 28.Kd2 Qh3–+) 24...Rc8 25.Bc1-/+) 24.Rc7 (24.Nc7 f5 25.Qe1 f4 26.ef4 Qf4 27.Kg1 Re7 28.Ne6 Re6+/-) 24...Ne7 25.Bg4 (better is 25.Rb7!? Nf5 26.Qg1+=) 25...f5 26.Bh5 f4 27.ef4 Qf4 28.Kg2 Nf5 29.Rcg7 Ng7-/+ 30.Bc1 Qf5?? 31.Be8+/- Re8?? 32.Nd6+- Qf7 33.Nf7 (33.Nf7 Kf7 34.Bh6+-) 1–0. Basman,Michael J (2350) – Cohen,A (2190), Hastings Challengers, 1994. (=1.h3 e5 2.a3 d5 3.c4 c6 4.e3 Nf6 5.b4 Bd6 6.Bb2 0-0 7.Nf3 Re8)

8.Be2 Nbd7 9.c5 Bb8+= 10.d4 e4 11.Nfd2 b6 +=.

8.Be2 e4 9.Nd4-/+ dc4 10.Bc4 Nbd7 11.0-0 a5 -/+.

8.Be2 Qe7 9.Nc3 a6 (9...e4 10.Nd4+=) 10.Na4 Nbd7 11.Rc1? (better is 11.c5 Bc7 12.0-0=) 11...dc4–+ 12.g4 (12.Nh4–+) 12...b5 13.Nc3 e4 (13...a5!? 14.ba5 Ra5 15.a4–+) 14.Nd4 c5 (14...Nb8 15.g5 Nd5 16.g6 fg6 17.Nc6 Nc6 18.Nd5–+) 15.Nf5-/+ Qe6 16.Ng7 Kg7 17.g5 Be5 (17...Kh8!?–+) 18.gf6 Nf6 19.Rg1 (19.bc5 Bd7-/+) 19...Kh8 20.Bg4 (20.bc5!? Qh3 21.Bf1–+) 20...Ng4–+ 21.Qg4 (21.Rg4 cb4 22.ab4 f5–+) 21...Qg4 22.hg4 cb4 23.ab4 Rg8 (23...a5 24.Ba3–+) 24.g5? (24.Ba1 Bg4 25.Ne4 Ba1 26.Ra1 Bf3-/+) 24...Bf5 (24...f6 25.Rg3 Rg5 26.Rg5 fg5 27.Rc2 Bc3 28.dc3–+) 25.Ke2 (25.Ba1 f6–+) 25...a5 (better is 25...f6 26.Ba1 Rad8 27.gf6 Bf6–+) 26.Ra1? (better is 26.Rb1 ab4 27.Nb5–+) 26...ab4 27.Ra8 (27.Nd1 Bb2 28.Ra8 Ra8 29.Nb2 c3–+) 27...Ra8 (27...bc3?! 28.Rg8 Kg8 29.Bc3+=) 28.Nd1 (28.Nb5 Bb2 29.Nd6 Bg6 30.Nc4 Bh5 31.f3 Bf3 (worse is 31...ef3 32.Kf2 Ra2 33.Rh1–+) 32.Kf2 Ra2–+) 28...Bb2 29.Nb2 c3 0–1. Wiesmann,Dominique (1800) – Kamber,Bruno (2335), Bern Ambassador op, 1997. (=1.h3 e5 2.e3 d5 3.a3 Nf6 4.b4 Bd6 5.c4 c6 6.Bb2 0-0 7.Nf3 Re8)

8.Be2 Qe7 9.c5 Bc7 +=.

8.g4 h6 (8...dc4 9.Bc4 b5 (9...e4 10.Qb3 Be6 11.Be6 Re6 12.Nd4 Re8+=) 10.Ba2 (10.Bb3-/+ a5 11.Qc2 ab4 12.Ng5 Re7-/+) 10...a5 11.Qc2 Be6 12.Be6 Re6-/+) 9.Rg1 (9.g5 hg5 10.Ng5 Nbd7 11.Rg1 a5 12.c5 Bb8+=) 9...a5 (9...Nh7 10.d3 a5 11.c5 Bc7 12.h4 ab4+=; 9...dc4 10.Bc4 b5 11.Bb3 Nh7 12.h4 g6=; 9...b6 10.g5 hg5 11.Rg5 e4 12.cd5 cd5=) 10.c5 Bc7 11.b5 (11.g5 hg5 12.Rg5 Nbd7+=) 11...Nbd7 12.d4 e4 13.g5 (13.Nfd2 cb5 14.Bb5 b6=) 13...hg5 (better is 13...ef3!? 14.gf6 Qf6-/+) 14.Ng5= Nf8 15.b6 Bb8 16.Nd2 Ng6 17.Qc2 Nh7 18.Nh7 Kh7 19.0-0-0 Qf6 20.f3 (better is 20.Nb1!?=) 20...ef3-/+ 21.h4 Re3?? (21...Kg8 22.e4 f2–+) 22.Bd3?? (better is 22.h5 Bf5 23.hg6 Qg6 24.Rh1 Kg8 25.Qa4=) 22...Kh8 (22...f2 23.Rh1 Kg8 24.Nf1–+) 23.Rge1-/+ Bf4 24.Bc3 (24.Re3 Be3 25.Re1 Bd2 26.Qd2 Bf5–+) 24...Bg4 (24...f2 25.Rh1–+) 25.Rg1 (25.h5 Nh4 26.h6 gh6 27.Re3 Be3–+) 25...Bh3 26.h5 Ne7 27.h6 g6 28.Rge1 f2 29.Re3 Be3 30.Kb2 Bd4 31.Bd4 Qd4 32.Qc3? Qc3 33.Kc3 Bf5 34.Rf1 Bd3 35.Kd3 Nf5 36.Rf2 Re8 37.Rf4 Re3 38.Kc2 Ra3 39.Kb2 Re3 40.Ra4 Re2 41.Kc1 Re1 42.Kc2 Re7 43.Ra5 Nd4 44.Kd3 Ne6 45.Nb3 Kh7 46.Ra7 Kh6 47.Na5 Rd7 48.Nb3 d4 49.Ra2 g5 50.Ra1 Kg6 51.Ra2 f5 52.Ra8 g4 53.Kc4 g3 54.Nd2 Ng5 55.Ra1 f4 56.Kd3 Kf5 57.Nc4 f3 58.Nd6 Rd6! 59.cd6 Ke6 60.Kd4 g2 (60...g2 61.Ke3 Kd6 62.Rd1 Kc5–+) 0–1. Basman,Michael J (2350) – Hinks_Edwards,T (2205), Hastings Challengers, 1994. (=1.h3 d5 2.a3 e5 3.c4 c6 4.e3 Nf6 5.b4 Bd6 6.Bb2)

6.h3 Be6

7.cd5 cd5 8.Nf3 Nbd7 9.Bb5 0-0 10.0-0 a6 (10...a5 11.ba5 Qa5 12.Nc3-/+) 11.Ba4 (11.Be2 a5=+) 11...h6 (11...Rc8 12.d3-/+) 12.d3 (12.Nc3 Rc8=+) 12...Rc8 (12...b5 13.Bb3=+) 13.Nbd2 Qe7 (13...b5 14.Bb3=+) 14.Bb3 (14.Rc1 b5 15.Bb3 Bf5=+) 14...Rc7 15.Qe2 Rfc8 16.Rfc1 Nh7 (16...Rc1 17.Rc1 Rc1 18.Bc1=+) 17.Qd1 (17.Rc7 Rc7 18.Re1 Nhf6=+) 17...f5 (17...b5 18.Rc7 Rc7 19.a4=) 18.Rc7= Rc7 19.Rc1 Rc6 (19...Nhf6!?=) 20.Rc6+= bc6 21.Qc2 e4 (21...Nhf6!? 22.Qc6 Nb8+-) 22.Nd4+- c5 (22...Nhf6 23.Qc6 (23.Ne6?! Qe6 24.de4 fe4+-) 23...Kh7 24.de4+- (24.Ne6?! Qe6 25.g3 Nb8+-)) 23.Ne6 Qe6 24.de4 fe4 25.Qe4!! Qe4 (25...de4 26.Be6 Double attack (26.Be6 Pinning; 26.Be6 Deflection)) 26.Ne4 c4 (26...Be7 27.Bd5 Kh8 28.bc5 Nc5 29.Nc5 Bc5 30.a4+-) 27.Bc4 (27.Nd6?! cb3 28.Nf5 Nb6 29.Bg7 Nc4+-) 27...dc4 (27...Bh2 28.Kh2 dc4 29.Nd6+-) 28.Nd6 Nb6 (28...Nhf6 29.Nc4 Kf8 30.a4+-) 29.Bd4 Nd5 30.Nc4 (30.e4 Nf4 31.Be3 g5+-) 30...Nf8 (30...Ng5 31.Nd6+-) 31.e4 Nf4 32.Kf1 N8e6 33.Be3 Nd3 (33...Kf7 34.g3 Nh5 35.e5+-) 34.Ke2 (34.g3 Ng5+-) 34...Nef4 (34...Ndf4 35.Kf3 Nd3 36.Bd2+-) 35.Bf4 (better 35.Kd2!? Nf2 36.Bf2 Ng2+-) 35...Nf4 36.Kf3 Nd3 37.Ke3 Ne1 38.g3 g5 (38...Nc2 39.Kd2 Nd4 40.f4+-) 39.Ke2 (39.e5 h5+-) 39...Nc2 40.Kd2 (40.e5 h5+-) 40...Nd4 41.a4 (41.f4 gf4 42.gf4 Kf8+-) 41...Kf8 (41...h5 42.Kd3 Ne6 43.b5+-) 42.Kd3 Ne6 43.Ne5 (43.b5 ab5 44.ab5 h5+-) 43...Ke8 (43...Ke7 44.Nc6 Ke8 45.Kc4+-) 44.Kc4 Kd8 (44...Ke7 45.b5 ab5 46.ab5+-) 45.Nf7 Kd7 (45...Ke8 46.Nh6 Nf8 47.b5 ab5 48.ab5+-) 46.Nh6 Kc6 47.Nf5 Kb7 (47...Kc7 48.b5+-) 48.Nd4 Nc7 (48...Nf8 49.f4 gf4 50.gf4+-) 49.f4 1–0. Lucinskas,Simonas – Barsciauskas,G (1845), Baltija Cup Open A, 2011.

7.Nf3+= Nbd7 8.c5 Bc7 9.Nc3 (9.Be2 0-0+=) 9...0-0 10.Qc2 (10.Be2 b6+=) 10...e4 (10...b6 11.d4+=) 11.Nd4 Ne5 (11...Be5 12.Ne6 fe6 13.d4=) 12.Be2 (12.d3 ed3 13.Bd3 Nd3 14.Qd3 Nd7+=) 12...Qe7 13.f4 (13.Ne6 fe6 14.0-0 b6+=) 13...ef3 14.gf3 Nh5 (14...Rfe8 15.d3 Ng6 16.f4+=) 15.0-0-0 (15.f4 Qh4 16.Kd1 Ng4+/-) 15...Ng3 (15...a5 A) 16.Ne6?! fe6 (worse is 16...Qe6 17.f4+/-) 17.f4 ab4 18.ab4 Ng3 19.fe5 Nh1 20.Rh1 Be5=; B) 16.f4 ab4 17.ab4+/-) 16.Rhg1 Ne2 17.Nce2 Nc4?? (better is 17...Ng6=) 18.Nf5 (18.Rg7 Kg7 19.Ne6 Kg8 20.Rg1 Bg3 21.Rg3 Qg5 22.Rg5) 18...Bf5 (18...Nb2 19.Ne7 Kh8 20.Qb2 f6+-) 19.Rg7 (19.Qf5 f6-/+) 19...Kh8 20.Qf5 Qh4 21.Rh7 (21.Rh7 Kg8 22.Rh4 Nb2 23.Qh7#) 1–0. Dale,James W – Sherwood,D, 1980.

7.c5 Bc7

8.Nf3 Nbd7 9.Be2 0-0 10.0-0 A) 10...Qe7 11.Nc3 (11.Qc2 e4 12.Nd4 Ne5 13.Nc3 Bd7 14.Rac1 h6 15.Qb3 Nd3 16.Bd3; 11.d4 ed4 12.Bd4 Ne4 13.Nc3 Ndf6 14.Ne4 Ne4 15.Nd2 Bf5 16.Ne4; 11.Re1 b6 12.cb6 ab6 13.Nc3 e4 14.Nd4 Qd6 15.Kf1 Qh2 16.f4; 11.Qc1 e4 12.Nd4 Ne5 13.Nc3 Bd7 14.Qc2 b6 15.Na4 Nc4 16.Bc3) 11...e4 12.Nd4 Ne5 13.Qc2 Bd7 14.a4 b6 15.Rfb1 h6 16.Ba3; B) 10...h6 11.Nc3 (11.d4 e4 12.Nfd2 Nh7 13.Nc3 Qh4 14.Bg4 Ng5 15.Be6 fe6 16.Qg4; 11.Qc2 e4 12.Nd4 Qe7 13.Ne6 Qe6 14.Bd4 Be5 15.Nc3 Rfc8 16.f4; 11.Qc1 Qe7 12.Qc2 e4 13.Nd4 Ne5 14.Nc3 Bd7 15.Rfe1 b6 16.a4; 11.d3 b6 12.Qc2 bc5 13.Nbd2 Qe7 14.bc5 Rab8 15.Rab1 Bf5 16.e4) 11...Qe7 12.d3 b5 13.Qc2 a5 14.d4 e4 15.Nd2 a4 16.Rfd1; C) 10...Re8 11.Qc2 (11.Nc3 h6 12.d4 Bf5 13.Qb3 Qe7 14.Nh4 Be6 15.Nf3 Ne4 16.Rad1; 11.Re1 Qe7 12.Nc3 e4 13.Nd4 Ne5 14.Qc2 Bd7 15.Na4 h6 16.b5; 11.Qc1 h6 12.Nc3 Qe7 13.Qc2 e4 14.Nd4 Ne5 15.Na4 Bd7 16.b5; 11.d3 Qe7 12.Nc3 h6 13.Qc2 Nh7 14.Rfe1 Ng5 15.Nd2 a5 16.Na4) 11...h6 12.d4 e4 13.Nfd2 Nh7 14.Nc3 Qh4 15.Rfb1 Ng5 16.Bf1; D) 10...Qe8 11.d4 (11.Nc3 Qe7 12.d4 h6 13.Qc2 Rfe8 14.Rfe1 e4 15.Nd2 Nf8 16.b5; 11.Qc2 e4 12.Nd4 Ne5 13.Nc3 Qe7 14.a4 Bd7 15.b5 Nc4 16.Bc4; 11.Qa4 a5 12.Nc3 ab4 13.Qb4 Ra7 14.d4 ed4 15.ed4 Ne4 16.Rae1) 11...e4 12.Nfd2 h6 13.Nc3 Qb8 14.Qc2 Qe8 15.b5 Bf5 16.a4; E) 10...b6 11.cb6 ab6 12.Nc3 Bd6 13.Qc2 h6 14.Rfd1 Qe7 15.d3 Rfc8 16.Rac1; F) 10...e4 11.Nd4 Ne5 12.Nc3 Qe7 13.Qb3 Bd7 14.Rfc1 Nd3 15.Bd3 ed3 16.a4.

8.Nf3 Nbd7 9.Be2 0-0 10.d3 Qe7 (10...a5 11.Nbd2 e4 12.Ng5 Bf5 13.de4 de4 14.g4 Bg6 15.h4 h6 16.h5; 10...e4 11.de4 (11.Nd4 Ne5 12.Nc3 ed3 13.Bd3 Nfd7 14.0-0 Nd3 15.Qd3 Ne5 16.Qe2) 11...de4 12.Nd4 Nd5 13.Nc3 Qh4 14.g3 Qe7 15.Ne4 a5 16.Ne6) 11.Nbd2 (11.0-0 b6 12.cb6 ab6 13.Nc3 h6 14.Qc2 Rfc8 15.Rac1 Bd6 16.Rfd1; 11.Nc3 b6 12.cb6 ab6 13.0-0 h6 14.Qc2 Rfc8 15.Rad1 Bd6 16.Rc1) 11...Rfe8 (11...b6 12.cb6 ab6 13.Qc2 c5 14.0-0 h6 15.d4 e4 16.Ne5) 12.Qc2 (12.0-0 h6 13.Qa4 Bf5 14.Qc2 e4 15.de4 Be4 16.Ne4) 12...h6 13.0-0-0? (better 13.0-0= a5 14.Nb3 ab4 15.ab4 Bf5 16.Nbd2) 13...a5-/+ 14.Nb3 ab4 15.ab4 Ra4 16.Qc3? (16.Nbd4!? Rea8 17.Ne6 Qe6 18.Kd2 Rb4 19.Ra1 Ra1 20.Ba1–+) 16...Rea8 (16...d4 17.Nbd4 ed4 18.Nd4–+) 17.Kc2 (17.Kd2 d4! 18.ed4 e4–+) 17...Qd8 (17...d4 18.Qe1 Nd5 19.ed4 Nb4 20.Kc3 Bb3 21.Kb3 Qe6 22.Kc3 ed4 23.Nd4 Ra3 24.Ba3 Ra3 25.Kb2 Qa2 26.Kc1 Bf4 27.Qd2 Qa1) 18.Ra1 Ra1 (better 18...d4 19.Qd2 Nd5 20.Ra4 Ra4–+) 19.Ra1=+ Ra1 20.Ba1 Qa8 21.Na5 Qa7 (21...d4 22.ed4 Nd5-/+) 22.Qa3 e4 23.Nd4 Nc5 24.Ne6 (24.bc5 Qa5 25.Qa5 Ba5=+) 24...ed3 25.Bd3 fe6 26.Bd4 b6 27.Nc4 (better 27.bc5!? ba5 28.f4=+) 27...Qa3–+ 28.Na3 Nd3 29.Kd3 Kf7 30.f3 e5 31.Bc3 Ke6 32.Nc2 c5 33.Na3 d4 34.ed4 cd4 35.Be1 Kd5 ˝–˝. Gil Clariana,Jordi (1825) – Oberhofer,Cedric, Figueres ESP, 2011.

8.Nf3 Nbd7 9.Be2 e4 10.Nd4 A) 10...0-0 11.0-0 (11.Nc3 Ne5 12.0-0 Qe7 13.Qb3 h6 14.Rac1 Nc4 15.Bc4 dc4 16.Qc2; 11.Qa4 a5 12.Nc3 Qe7 13.Qd1 ab4 14.ab4 Ne5 15.0-0 h6 16.Qc2; 11.Qb3 Ne5 12.Nc3 Qe7 13.0-0 h6 14.Rac1 Nc4 15.Bc4 dc4 16.Qc2; 11.Qc2 Qe7 12.Nc3 Ne5 13.0-0 Bd7 14.a4 b6 15.Rfb1 h5 16.Ba3; 11.Ne6 fe6 12.0-0 Ne5 13.Nc3 Nfd7 14.d4 ed3 15.Bd3 Nd3 16.Qd3; 11.Qc1 Ne5 12.0-0 Nfd7 13.Nc3 Qg5 14.Kh1 Qg6 15.Qb1 Nf6 16.Ne6) 11...Ne5 12.Nc3 Qe7 13.Qb3 h6 14.Rac1 Nc4 15.Bc4 dc4 16.Qc2; B) 10...Qe7 11.d3 (11.0-0 Ne5 12.Ne6 fe6 13.Bd4 0-0 14.Nc3 Ng6 15.Na4 Nh4 16.g3; 11.Qb3 0-0 12.Nc3 Ne5 13.0-0 h6 14.Rac1 Nc4 15.Bc4 dc4 16.Qc2; 11.Nc3 Ne5 12.Ra2 0-0 13.0-0 h6 14.a4 b6 15.cb6 ab6 16.Qc2; 11.Ra2 Ne5 12.Nc3 0-0 13.0-0 h6 14.Qc2 Bd7 15.Rd1 b6 16.Na4) 11...Ne5 12.de4 de4 13.0-0 Rd8 14.Nc3 Bc4 15.Qc2 Bd3 16.Qb3; C) 10...Ne5 11.0-0 (11.Nc3 Qe7 12.a4 0-0 13.0-0 b6 14.Qc2 Bd7 15.Rfb1 h6 16.Ba3; 11.Qc2 0-0 12.Nc3 Qe7 13.0-0 Bd7 14.Rab1 h6 15.a4 a5 16.Ba3; 11.Qb3 0-0 12.Nc3 Qe7 13.0-0 h6 14.Rad1 Bd7 15.Rc1 Nd3 16.Bd3; 11.Qa4 0-0 12.Nc3 Qe7 13.0-0 h6 14.Qb3 Bd7 15.Rac1 Nd3 16.Bd3; 11.a4 0-0 12.0-0 Qe7 13.Nc3 b6 14.Ba3 Bd7 15.Re1 bc5 16.bc5; 11.Qc1 0-0 12.0-0 Nfd7 13.Nc3 Qg5 14.Kh1 Qg6 15.Qb1 Nd3 16.Bd3) 11...0-0 12.Nc3 Qe7 13.Qb3 h6 14.Ne6 Qe6 15.Rfd1 Qf5 16.Ra2.

8.Nf3 Nbd7 9.Be2 Qe7 A) 10.Nc3 A1) 10...e4 11.Nd4 (11.Ng5 Bf5 12.g4 Bg6 13.h4 h5 14.gh5 Nh5 15.d4 f6 16.Nh3) 11...Ne5 12.Qb3 0-0 13.0-0 h6 14.Ne6 Qe6 15.Rfe1 Nc4 16.d4; A2) 10...h6 11.0-0 (11.d3 0-0 12.0-0 b5 13.Qc2 a5 14.d4 e4 15.Nd2 a4 16.Rfd1; 11.d4 0-0 12.0-0 ed4 13.Nd4 Ne5 14.Qc2 Nc4 15.Rfd1 Nb2 16.Qb2; 11.Qc2 0-0 12.0-0 e4 13.Nd4 Ne5 14.a4 Bd7 15.a5 Nc4 16.a6) 11...0-0 12.Qc2 e4 13.Nd4 Ne5 14.Na4 Bd7 15.b5 Ng6 16.b6; A3) 10...0-0 11.0-0 (11.Qc2 e4 12.Nd4 Ne5 13.0-0 Bd7 14.Rfe1 h6 15.a4 Nc4 16.Bc4; 11.d4 b6 12.Qa4 ed4 13.Nd4 bc5 14.Nc6 Qd6 15.Qb5 Rfc8 16.Qb7) 11...e4 12.Nd4 Ne5 13.Qb3 Bd7 14.a4 Nd3 15.Bd3 ed3 16.a5; B) 10.Qc2 B1) 10...e4 11.Nd4 Ne5 12.0-0 0-0 13.Nc3 Bd7 14.Rab1 b6 15.Rfc1 g6 16.a4; B2) 10...a5 11.Ng5 (11.0-0 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 e4 14.Nd4 0-0 15.Nc3 Ne5 16.Bb2; 11.Nc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 0-0 14.0-0 Ra8 15.Bb2 g6 16.Ra1) 11...e4 12.Ne6 Qe6 13.0-0 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 0-0 16.Qa4; B3) 10...h6 11.Nc3 (11.0-0 0-0 12.Nc3 e4 13.Nd4 Ne5 14.Na4 Bd7 15.b5 Ba5 16.Nb3) 11...e4 12.Nd4 0-0 13.Na4 Ne5 14.0-0 Bd7 15.b5 Ba5 16.Nb3; B4) 10...g6 11.Nc3 (11.0-0 0-0 12.Nc3 e4 13.Nd4 Ne5 14.Ne6 Qe6 15.Rfd1 Rfe8 16.Na4) 11...e4 12.Nd4 0-0 13.0-0 Ne5 14.Na4 Bd7 15.b5 Kg7 16.Bc3; B5) 10...0-0 11.Nc3 (11.0-0 h6 12.Nc3 e4 13.Nd4 Ne5 14.Na4 Bd7 15.b5 Rfe8 16.Rab1) 11...e4 12.Nd4 Ne5 13.0-0 Bd7 14.Rab1 b6 15.Rfc1 h6 16.a4; C) 10.d4 C1) 10...Bf5 11.Nc3 (11.0-0 ed4 12.Qd4 0-0 13.Nc3 h6 14.Rfd1 Ne5 15.Ne5 Qe5 16.Qe5; 11.Qb3 0-0 12.0-0 Ne4 13.Nbd2 Nd2 14.Nd2 h6 15.Bc3 Rfe8 16.Rfe1; 11.Nh4 Bb1 12.Rb1 Ne4 13.Nf3 0-0 14.0-0 a5 15.Nd2 f5 16.b5; 11.Qa4 0-0 12.Nc3 Ne4 13.Ne4 de4 14.Ne5 Ne5 15.de5 Rfd8 16.Qc2) 11...0-0 12.0-0 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Qb3 h6 15.Rac1 ed4 16.Bd4; C2) 10...e4 11.Nfd2 (11.Nh2 a5 12.Nc3 ab4 13.ab4 0-0 14.0-0 b6 15.Qc2 h6 16.f4) 11...Nf8 12.Nc3 Ng6 13.0-0 0-0 14.b5 Nh4 15.Rb1 Bd7 16.Qb3; D) 10.d3 D1) 10...0-0 11.Nc3 (11.0-0 b6 12.cb6 ab6 13.Nc3 h6 14.Qc2 Rfc8 15.Rfe1 Qd6 16.Rac1; 11.Nbd2 b6 12.cb6 ab6 13.0-0 c5 14.Qc2 h6 15.a4 Rfc8 16.bc5) 11...b6 12.cb6 ab6 13.0-0 h6 14.Qd2 Bd6 15.Qc2 Rfb8 16.Rfe1; D2) 10...b6 11.b5 (11.d4 e4 12.Ng5 bc5 13.Ne6 Qe6 14.bc5 Rb8 15.Qc2 0-0 16.Nc3) 11...Qc5 12.d4 ed4 13.Nd4 Ne5 14.Nd2 Nc4 15.Nc4 dc4 16.bc6; D3) 10...e4 11.Nd4 (11.de4 Ne4 12.Nc3 0-0 13.Ne4 de4 14.Nd4 Bd5 15.0-0 Qg5 16.Qc2) 11...0-0 12.0-0 Ne5 13.de4 de4 14.Qc2 Rad8 15.Rd1 h6 16.Nd2; E) 10.0-0 E1) 10...e4 11.Nd4 0-0 12.d3 Ne5 13.de4 Ne4 14.Qc2 f5 15.Nc3 Rf7 16.Ne6; E2) 10...h6 11.d4 (11.d3 0-0 12.Nbd2 b6 13.Qa4 bc5 14.Qc6 Rfc8 15.Qb7 Qd6 16.d4; 11.Nc3 0-0 12.d3 b5 13.Qc2 a5 14.d4 e4 15.Nd2 a4 16.Rfd1; 11.Qa4 0-0 12.Nc3 e4 13.Nd4 Ne5 14.Rac1 b5 15.Qc2 a5 16.Ra1) 11...Bf5 12.Nc3 0-0 13.b5 Rfe8 14.Re1 Ne4 15.Ne4 de4 16.bc6; E3) 10...0-0 11.d4 (11.Nc3 e4 12.Nd4 Ne5 13.d3 ed3 14.Bd3 Nd3 15.Qd3 Bd7 16.Nf5; 11.Qc2 e4 12.Nd4 Ne5 13.Nc3 Bd7 14.a4 b6 15.Rfb1 h5 16.Ba3; 11.Qc1 e4 12.Nd4 Ne5 13.Qc2 Bd7 14.Nc3 h6 15.a4 b6 16.Rfe1) 11...Bf5 12.Nc3 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Qb3 h6 15.Rac1 ed4 16.Bd4.

8.Nf3 Nbd7 9.Be2 h6 A) 10.Nc3 A1) 10...Qe7 11.0-0 (11.Qc2 e4 12.Nd4 0-0 13.0-0 Ne5 14.Na4 Nfd7 15.b5 Qg5 16.Kh1; 11.d3 0-0 12.0-0 b5 13.Qc2 a5 14.d4 e4 15.Nd2 a4 16.Rfe1; 11.d4 0-0 12.0-0 ed4 13.Nd4 Ne5 14.Qc2 Nc4 15.Rfd1 Nb2 16.Qb2; 11.Na4 Bf5 12.0-0 0-0 13.Nh4 Bh7 14.Nf3 b6 15.Qc1 b5 16.Nc3) 11...0-0 12.Qc2 e4 13.Nd4 Ne5 14.Na4 Nfd7 15.b5 Qg5 16.Kh1; A2) 10...e4 11.Nd4 0-0 12.0-0 Qe7 13.Qc2 Ne5 14.Na4 Nfd7 15.b5 Qg5 16.Kh1; A3) 10...Bf5 11.0-0 (11.d4 0-0 12.0-0 Qe7 13.Qb3 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Rac1 ed4 16.Bd4; 11.d3 0-0 12.0-0 Qe7 13.d4 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Qb3 Rfe8 16.Rfd1; 11.Qb3 0-0 12.0-0 Ne4 13.d3 Nc3 14.Bc3 Qe7 15.Qc2 a5 16.Rfb1; 11.Qa4 0-0 12.0-0 Ne4 13.d3 Nc3 14.Bc3 Qe7 15.Qc2 a5 16.Rfb1; 11.Nh4 Bh7 12.Nf3 0-0 13.Qb3 d4 14.ed4 ed4 15.Nd4 Re8 16.0-0; 11.Rc1 a5 12.b5 0-0 13.d4 Qe7 14.0-0 ed4 15.Nd4 Qe5 16.Nf3; 11.Qc1 0-0 12.0-0 Qe7 13.d4 Rfe8 14.Qd2 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Rfd1; 11.a4 a5 12.Qb3 ab4 13.Qb4 0-0 14.Ba3 Ne4 15.Qb7 Ba5 16.0-0; 11.Ra2 Qe7 12.0-0 0-0 13.d4 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Qb3 ed4 16.Nd4; 11.Na4 Qe7 12.0-0 0-0 13.Qb3 Ne4 14.d3 Ng5 15.Nc3 e4 16.de4) 11...0-0 12.Qb3 Ne4 13.d3 Nc3 14.Bc3 Qe7 15.Qc2 a5 16.Rfb1; A4) 10...d4 11.ed4 e4 12.Nh2 Bh2 13.Rh2 Qc7 14.Rh1 0-0 15.Qc2 Bf5 16.Kf1; A5) 10...0-0 11.0-0 (11.Qc2 Qe7 12.0-0 e4 13.Nd4 Ne5 14.Na4 Nfd7 15.b5 Qg5 16.Kh1) 11...Qe7 12.Qc2 e4 13.Nd4 Ne5 14.Na4 Nfd7 15.b5 Qg5 16.Kh1; B) 10.Qc2 B1) 10...a5 11.Nc3 (11.0-0 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 0-0 14.Nc3 Qe7 15.Bb2 e4 16.Nd4) 11...ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 0-0 14.0-0 Qe7 15.Bb2 Ra8 16.Ra1; B2) 10...0-0 11.0-0 (11.Nc3 Qe7 12.0-0 e4 13.Nd4 Ne5 14.Na4 Nfd7 15.b5 Qg5 16.Kh1) 11...e4 12.Nd4 Ne5 13.Nc3 Bd7 14.b5 Qe7 15.Na4 Rfb8 16.b6; B3) 10...Qe7 11.0-0 (11.Nc3 e4 12.Nd4 0-0 13.0-0 Ne5 14.Na4 Bc8 15.Rab1 Bd7 16.b5) 11...0-0 12.Nc3 e4 13.Nd4 Ne5 14.Na4 Bc8 15.b5 Bd7 16.Rab1; B4) 10...e4 11.Nd4 Ne5 12.0-0 0-0 13.Nc3 Bd7 14.b5 Qe7 15.Na4 Ba5 16.Nb3; C) 10.0-0 C1) 10...d4 11.ed4 e4 12.Ne5 0-0 13.Qc2 Re8 14.b5 Ne5 15.de5 Nd7 16.Qe4; C2) 10...Bf5 11.Nh4 (11.d3 0-0 12.Nc3 Qe7 13.Nh4 Be6 14.Nf3 b5 15.Qc2 a5 16.Nd2; 11.Nc3 0-0 12.Qb3 Ne4 13.d3 Nc3 14.Bc3 Qe7 15.Qc2 a5 16.Rfb1; 11.Re1 0-0 12.Nc3 Qe7 13.Qb3 e4 14.Nd4 Qe5 15.Kf1 Qh2 16.f4; 11.Qb3 0-0 12.Nc3 Ne4 13.d3 Nc3 14.Bc3 Qe7 15.Qc2 a5 16.Rfb1; 11.d4 Qe7 12.Nc3 0-0 13.Qb3 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Rac1 ed4 16.Bd4; 11.Qa4 0-0 12.Nc3 Ne4 13.d3 Nc3 14.Bc3 Qe7 15.Qc2 a5 16.Rfb1; 11.Ra2 0-0 12.Nc3 Qe7 13.d4 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Qb3 ed4 16.Nd4) 11...Bh7 12.Nc3 0-0 13.Qb3 d4 14.Na4 e4 15.f4 d3 16.Bd1; C3) 10...Qe7 11.d4 (11.d3 0-0 12.Nc3 b5 13.Qc2 a5 14.d4 e4 15.Nd2 a4 16.Rfd1; 11.Nc3 0-0 12.d4 ed4 13.Nd4 Ne5 14.Qc2 Nc4 15.Rfd1 Nb2 16.Qb2; 11.Qc2 0-0 12.Nc3 e4 13.Nd4 Ne5 14.Na4 Nfd7 15.b5 Qg5 16.Kh1; 11.Qa4 0-0 12.Nc3 e4 13.Nd4 Ne5 14.Qb3 Bd7 15.Rac1 Nd3 16.Bd3) 11...Bf5 12.Qb3 0-0 13.Nc3 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Rac1 ed4 16.Bd4; C4) 10...e4 11.Nd4 0-0 12.Ne6 fe6 13.d4 ed3 14.Qd3 Ne4 15.Nc3 Be5 16.f4; C5) 10...0-0 11.Nc3 (11.d3 b6 12.b5 Rb8 13.d4 e4 14.Ne5 Ne5 15.de5 Nd7 16.cb6; 11.Qc2 Qe7 12.Nc3 e4 13.Nd4 Ne5 14.Na4 Bd7 15.b5 Rfc8 16.Rab1; 11.Qc1 Qe7 12.Nc3 e4 13.Nd4 Ne5 14.Qc2 Bd7 15.Rfe1 b6 16.a4) 11...Qe7 12.d4 ed4 13.Nd4 Ne5 14.Qc2 Nc4 15.Rfd1 Nb2 16.Qb2.

5.c4 Nc6

6.c5= Be7 7.b5 Nb8 8.Be5 Nbd7 9.d4 Ne5 10.de5 Ne4 11.c6 bc6 12.bc6 0-0 13.Nf3 Bg4 14.Bd3 f6 15.Qc2+= Rb8 16.Be4 de4 17.Qe4 Bf3 18.gf3 fe5 19.Nd2 Bf6 20.Rd1 Qc8 21.h4 Rd8 22.Qc4 Kh8= 23.h5 Rb2 24.h6+= Qf5 25.hg7 Bg7 26.e4 Qf6+= 27.Qc1 Rb6= 28.Nf1 Rd1 29.Qd1 Rc6 30.Ne3 Rd6 31.Qe2 Rb6 32.Qd1 Rb2 33.Nc4 Rb8 34.Qd3 Rd8 35.Qc3 c5 36.a4 Rd4=+ 37.Nd2 Ra4-/+ 38.Rh5 Qa6 39.Nb3 c4 40.Nd2 Ra1 41.Ke2 Qa5?? 42.Qa5 Ra5 43.Nc4 Rb5 44.f4 Rb4 45.Nd6 ef4 46.Kf3 Bf8 47.Rd5 Rb2 48.Nf5 Kg8 49.Ra5 Bb4 50.Ra7 Rf2 51.Kf2 Bc5 52.Kf3 Ba7 53.Kf4 Bb8 54.Kg5 Kf7 55.Nd4 Be5 56.Nc6 Ke6 57.Nd8 Ke7 58.Kf5 Kd8 59.Ke5 Ke7 60.Kf5 h5 61.Kg5 Ke6 62.Kf4 h4 63.Kf3 Ke5 64.Kg4 h3 65.Kh3 Kf4 ˝–˝. Trkn – guest3853, ICC, 2005.

6.c5 Be7 7.b5 Nb8 8.Be5 Nbd7 9.d4 Ne5 10.de5 Ng4 11.Qd4 b6 12.c6+= Bc5 13.Qf4 f6 14.ef6+= 0-0 15.Nf3 Rf6 16.Qa4 Qe8 17.Qb3 Be6 18.h3 Qh5 19.Nc3 a6 20.ba6 Ne5 21.Be2 Nf3 22.Bf3 Qf7 23.Qa4 Rf3 24.gf3 Qf3 25.Rf1 d4 26.Ne2 de3 27.fe3 Qh3 28.Qe4 Qe3 29.Qe3 Be3 30.Rf3 Bg5 31.Nd4 Bg4 32.Rd3 Ra6 33.Kf1 Bf6 34.Re1 Ra4 35.Ne6 Bf5 36.Rd7 Ra3 37.Rc7= Bh3 38.Kg1 Be6 39.Re6+/- Bd4 40.Kg2 Ra2 41.Kf3 Rf2 42.Ke4 Re2 43.Kd5 Re3 44.Rd7 Re6 45.Ke6 Bf6 46.c7 h5 47.c8Q Kh7 48.Rd5 Bg5 49.Kf7 h4 50.Qg8 Kh6 51.Qh8# 1–0. Fritz 5.32 – Comet B50, 2004.

6.cd5 Nd5 7.Nc3 Nf6 8.Bb5 Bd7 9.Nge2 0-0 10.0-0 a6 11.Ba4 b5 12.Bb3 Bf5 13.Rc1 Ne7 14.Ng3 Bd3=+ 15.Nge2 c5 16.bc5 Bc5 17.Re1 Rc8 18.Na2 a5 19.Be5= a4 20.Bf6 ab3 21.Be7 Qe7 22.Qb3 Bc4 23.Qb1 Ba3 24.Rc2 Bd3-/+ 25.Rc8 Bb1 26.Rb1 0–1. mgriffin (1820) – knightmare (1950), net–chess.com, 2001.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 0-0 8.Nc3 d4 9.Nb5 a6 10.Nd6= cd6 11.ed4 ed4 12.Nd4 Re8 13.f3 Bh5 14.0-0 Nd4 15.Bd4+/- Rc8 16.Rc1 Qe7 17.c5?? dc5 18.Bc5? Qe2–+ 19.Qe2 Re2 20.d4 Rce8 21.Rfd1 Ra2 22.Ra1 Rb2 23.d5 Ree2 24.g4 Rg2 25.Kf1 Rh2 26.gh5?? Nh5 27.Bd6 Rhf2 (27...Rh1) 0–1. mgriffin (1630) – nickbarletta (1765), net–chess.com, 2001.

5.c4 d4

6.ed4 ed4 7.Bd4 0-0 8.Be2 Ne4 9.Nf3+= Nc6 10.Bb2 Re8 11.d4 Ng5 12.0-0 Nf3 13.Bf3 Ne7 14.Re1 c6 15.Nd2 Nf5 16.Ne4 Bc7 17.Bg4 Nd6+/- 18.Nd6 Re1 19.Qe1 Bg4 20.Ne4 Qh4+/- 21.Ng3 Kf8 22.d5+/- Re8?? 23.Qd2 Re2? 24.Ne2?? Be2?? 25.d6+- Bd8 26.Qe2 (26...Qh6 27.d7+-) 1–0. clochard (2200) – dsteiert (2160), net–chess.com, 2004.

6.Nf3 c5 7.bc5 Bc5 8.Ne5 0-0 9.Nd3 Qd6? 10.Nc5+- Qc5 11.Bd4 Qg5 12.Qf3 Nc6 13.h4 Nd4 14.hg5 Nf3 15.gf3 Nd7 16.d4 f5 17.Nc3 Nb6 18.c5 Nd7 19.Bc4 Kh8 20.e4 a6 21.Nd5 b5 22.Ba2 Nb8 23.Nf4 (23...g6 24.Ng6 Kg7 25.Nf8+-) 1–0. marekt – nvt_vn2002, Yahoo, 2005.

5.c4 Be6

6.Qc2 dc4+= 7.Bc4 Bc4 8.Qc4 0-0 9.Nf3 Nbd7 10.Nc3 Nb6 11.Qh4 Nbd7 12.g4 e4 13.Ng5 Ne5 14.Nce4 h6 15.Be5 Be5 16.d4 Ne4 (16...hg5?! 17.Ng5 Bd6 18.0-0–+) 17.de5?? (17.Nf3 Bf6 18.Qh5–+) 17...Qd2 (17...Qg5?! 18.Qg5 Ng5 19.f4–+) 18.Kf1 hg5 (18...hg5 19.Qg3 Ng3 20.hg3 a5 21.ba5 Ra5–+) 0–1. combijack (1885) – aramberber (1865), gameknot.com, 2013.

6.Nc3 dc4 7.Nf3 a6 (7...a5 8.b5-/+) 8.Ng5=+ Qd7 9.Ne6 Qe6 10.Be2 Nc6 11.0-0 b5 (11...0-0 12.Qc2 e4 13.f3=+) 12.Bf3 (12.d4!? Qd7 13.d5=+) 12...e4-/+ 13.Be2 Ne5 14.f4 (14.a4 0-0 15.ab5 ab5 16.Nb5 Ra1 (16...Bb4?? 17.Ra8 Ra8 18.Nc7+-) 17.Qa1 Nfd7=) 14...ef3! 15.Bf3 (15.Bf3 Nf3; 15.gf3 Qh3) 15...c6 16.Kh1 (16.Be4 Ne4 17.Ne4 0-0-/+) 16...0-0 17.Ne4 Ne4 18.Be4 f5 19.Bf3 (19.Bc2!?-/+) 19...Nd3–+ 20.Bc3 Qh6 21.h3? Bg3 22.Qe2 Rae8 23.a4? Nf4! 24.ef4 Re2 25.Be2 Bf4 26.Rfd1 Qg5 27.Bf3 Qg3 28.Kg1 Qh2 (29.Kf1 Be5–+) 0–1. mgriffin – ed, net–chess.com, 2001.

6.cd5 Bd5 7.Bb5 (7.d4 ed4 8.Bd4 Nc6=) 7...c6 8.Bf1 Nbd7 9.Nc3 Be6 10.Nf3 0-0 11.d4 e4 12.Ng5 (12.Nd2 Bd5=+) 12...Bf5 13.Bc4 (13.Qc2 a5 14.b5 Rc8=+) 13...Qe7 (13...h6 14.Nf7 Rf7 15.Bf7 Kf7 16.d5-/+) 14.0-0 (14.Qc2 Nd5 15.Bd5 cd5-/+) 14...h6 (14...Bh2 15.Kh2 Ng4 16.Kg1 Qg5 17.Qc2–+) 15.Nf7 Rf7 16.Bf7 Qf7 17.Na4 (17.Rc1-/+) 17...Bh2 18.Kh2 Ng4 19.Kg1 Qh5 20.Re1?? (better is 20.Qb3 Kh7 21.Rfc1 Qh2 22.Kf1-/+) 20…Qh4 (21.Qb3 Kh7=+). mgriffin (1820) – amarshall (1745), net–chess.com, 2001.

6.c5 Be7

7.Be5 0-0 8.d4 a5 (8...Nbd7 9.Bf4+=) 9.b5+/- Ne4 10.Bd3 Nd7 11.Bg3 b6 12.c6 Ndf6 13.Qc2 g6 (13...Ng3 14.hg3 h6 15.Nf3+/-) 14.Ne2 Re8 (14...Ng3 15.hg3 Qd6 16.Nbc3+-) 15.Nbc3 Ng3 16.hg3 Bd6 17.a4 (17.Nf4 Qe7+/-) 17...h5 18.Nf4 Kg7 (18...Bg4 19.Nfd5 Nd5 20.Nd5 Bb4 21.Nb4 Qd4 22.Kd2 Qb4 23.Qc3 Qc3 24.Kc3+/-) 19.f3 (19.Ne6 Re6 20.0-0-0 Qe7+-) 19...Qe7 20.Kf2 (20.0-0-0 Rad8+/-) 20...Bb4 21.Qd2 (21.Kg1 Rad8+/-) 21...Rad8 22.Bc2 Bg4 (22...Qd6 23.Nd3+/-) 23.Rae1 (worse is 23.fg4 Qe3 24.Qe3 Ng4 25.Kg1 Ne3 26.Ncd5 Nd5 (26...Nc2?! 27.Rc1 Nd4 28.Nc7=) 27.Nd5 Rd5-/+) 23...Be6 24.Nd3 Ba3 25.Na2 (25.Kg1 Bd6 26.Nf4 Bb4+/-) 25...Bd6 (25...Bf5 26.Kg1+/-) 26.Nf4 Nh7 27.Bb3 Rf8 (27...Nf6 28.Nc3+/-) 28.Re2 (28.Bd5 Bf4 29.Be6 Bg3 30.Kg3 fe6+-) 28...Rfe8 (28...Nf6 29.Nc3+/-) 29.Ne6 (29.Bd5 Bf4 30.Be6 Bg3 31.Kg3 Qe6+-) 29...fe6 30.Nc1 (30.f4 Nf6 31.Nc3 Bb4+/-) 30...Nf6 31.Nd3 (31.Rh3 e5+/-) 31...Qf7+= 32.Kg1 Bg3 33.Rh3 h4 34.Ne5 Qg8 (34...Qe7 35.Bc2 Be5 36.de5+/-) 35.Bc2 g5 36.f4 Qh8 (36...Ne4 37.Be4 de4 38.Nd7+/-) 37.fg5+- Ne4 38.Be4 de4 (38...Be5 39.de5 de4+-) 39.Nd7 Rf8 (39...Re7 40.Nf6+-) 40.Nf8 Rf8 41.Qb2 (41.Qc2 Qh7+-) 41...Qh5 42.d5 (42.Qc2!? Qg4+-) 42...Kg8 43.de6 Rd8 44.Qc2 Qg5 45.Qc1 1–0. Cirulis,Ilmars (1735) – Yarkov,Evgeny (1890), FICGS, 2015.

7.Be5 a5 8.Qa4 Nbd7 9.Bf6 Bf6 10.d4 =.

7.Be5 c6 8.Nf3 (8.Nc3 Nbd7 9.Bg3 0-0 (9...b6 10.cb6 Qb6 11.Nf3 0-0 12.Nd4 a5 13.ba5 Qa5 14.Nc6 Qc5) 10.Nf3 Ne4 11.Bd3 Ng3 12.fg3 Qc7 13.0-0 g6 14.Nd4 Ne5) 8...Nfd7? (8...a5 9.Nc3+/- Nbd7 10.Bf4 0-0 11.Bd3 Nh5 12.0-0 Nf4 13.ef4 Bg4 14.Re1 Re8; 8...Nbd7 9.Bd4 0-0 (9...b6 10.cb6 ab6 11.Bd3 0-0 12.Bb2 Bd6 13.0-0 Qc7 14.h3 Ne5) 10.Nc3 b6 11.b5 bc5 12.Bf6 Nf6 13.bc6 d4 14.ed4 cd4; 8...0-0 9.Nc3 Nbd7 10.Bg3 Ne4 11.Bd3 Ng3 12.fg3 Qc7 13.0-0 Ne5 14.Ne5 Qe5) 9.Nc3 (better is 9.Bg7 Rg8 10.Bb2+-) 9...Ne5+= 10.Ne5 Qc7 11.d4 Nd7 12.Nd7 Qd7 13.Bd3 Bf5 14.Qc2 Bd3 15.Qd3 0-0 16.0-0 f5 17.f3 Bf6 18.Rad1 Rad8 19.Ne2 Rde8 20.f4 Qe6 21.Rf3 g5 (21...b5!?+=) 22.fg5+/- Bg5 23.Rg3 Qh6 24.Nf4 Kh8 25.Rh3 Qe6?? (better is 25...Qf6+/-) 26.Ne6+- (26.Ne6 Re6 27.Rf1+-) 1–0. Buck,K1 (1805) – Lauterbach,E (1735), 10th TCh–Euro sen, Dresden GER, 2008.

7.Be5 Nc6 8.Bf6 Bf6 9.d4 Bf5 (9...Qe7 10.b5 Nb8 11.Nc3+/-) 10.Bd3 Qd7 (10...Ne7 11.Bf5 Nf5 12.Nf3+/-) 11.Ne2 Bd3 (11...0-0 12.0-0+/-) 12.Qd3 Qg4 (12...Ne7 13.0-0+/-) 13.Ng3 (13.0-0+/-) 13...Ne7 (13...Qe6 14.0-0+/-) 14.Nc3 (14.Qb5!? c6 15.Qb7 0-0+-) 14...c6 (14...0-0 15.0-0+/-) 15.0-0 h5 (15...0-0 16.b5+/-) 16.h3+- Qg6 (16...Qg5 17.b5+-) 17.Qg6 fg6 18.b5 Nf5 19.Nf5 gf5 20.bc6 bc6+/- 21.Rab1 0-0 22.Rb7 a6 23.Rfb1 Rfc8 24.Kf1 Kf8 25.Rd7 Rab8 26.Rbb7 Ke8 27.Ke2 Rb7 28.Rb7 Kd8 29.Kd3 Ra8 30.Ne2 Kc8 31.Rb6 Kd7 32.Nf4 g5 33.Nh5 Bd8 34.Rb7 Kc8 35.Rf7 Rb8 36.Kc2 (36...Rb7 37.Rf5+-) 1–0. Gordon – Kitvis, internet, 2005.

7.Be5 Nbd7 8.Bb2 0-0 9.Nf3 a6 10.Qc2 h6 (10...a5 11.Be2+/-) 11.Be2+/- c6 12.0-0 Qc7 13.Nd4 Bg4 14.f3 Bh5 15.Nf5 Rfe8 16.g4 (16.Ne7!? Re7 17.Bd3+-) 16...Bg6+/- 17.f4 Rab8 18.h3 Qc8 (18...Bf5 19.gf5 Ne4 20.Kg2+=) 19.Bd3 Bd8?? (better is 19...Bf8+/-) 20.Nd6+- Bd3 21.Qd3 Qc7 22.Ne8 (better is 22.g5!? hg5 23.fg5 Be7 24.gf6 Bd6 25.cd6 Qd6+-) 22...Ne8 23.Nc3 Bg5 24.Ne2 Bf6 25.Bf6 Nef6 26.Ng3 Re8 27.Nf5 Qd8 28.Qc3 Re6 29.Rf2 g6 30.Nh6 Kh7 31.Nf7 (31.Nf7 Qe7 32.Ng5 Kg8 33.Ne6+-) 1–0. Rancic,Danijela (1870) – Krstic,Andrija Marko, Nis SER, City Ch, 2012.

7.Be5 Nbd7 8.Bb2 0-0 9.Nf3 c6 10.Qc2 b6 11.Ng5 bc5 12.bc5 Bc5?? (better is 12...Qa5+=) 13.Bf6+- Qf6 (13...Nf6 14.Qc5 Bf5+-) 14.Qh7 1–0. combijack (1800) – vame12, gameknot.com, 2012.

7.Be5 Nbd7 8.Bd4 +=.

5.d3 0-0-/+

6.c4 a5 7.c5 Be7 8.Be5 Nc6 9.Nf3 Ne5 10.Ne5 ab4 11.Qb3? (better is 11.d4+=) 11...Bc5–+ 12.d4 Bd6 13.Bd3 (13.Qb2 Qe7 14.ab4 Ra1 15.Qa1 Bb4 16.Kd1 Bd6–+) 13...Qe7 14.a4 (14.0-0 c5 15.Rc1 c4 16.Nc4 dc4 17.Bc4 Bd7–+) 14...c5 (14...Be5 15.de5 Qe5 16.Ra2–+) 15.f4 (15.Qb2 cd4 16.ed4 Ng4–+) 15...c4 16.Nc4 (16.Bc4 dc4 17.Qc4–+) 16...dc4 17.Bc4 Bf4 18.0-0 (18.d5 Ng4 19.Ra2 Ne3–+) 18...Qe3 19.Qe3 (19.Kh1 Qd4 20.Ra2 Qe3–+) 19...Be3 20.Kh1 Bd4 21.Ra2 Rd8 (21...Be6 22.Be6 fe6 23.h3–+) 22.h3 b6 23.Nd2 Be3 (23...Bc3 24.Nb1–+) 24.Nb3 (24.Nf3 Ba6 25.Ba6 Ra6–+) 24...Ba6 (24...Be6 25.Be6 fe6 26.Raa1–+) 25.Ba6 Ra6 26.a5 (26.Raa1 Rda8–+) 26...Ne4 27.Re1 Ng3 28.Kh2 Bf4 29.Ra4 (29.Kg1 g5 30.Raa1 ba5 31.Ra5 Re6–+) 29...ba5 30.Rea1 Ne4 (30...Ne4 31.Kg1 Bc7–+) 0–1. Childress,Steven – Boyce,Harry, IECC, 1999. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.d3 0-0)

6.c4 dc4 7.dc4 c5 8.bc5 (8.Nf3 Nc6 9.b5 e4 10.bc6 ef3 11.Qf3 Rb8+/-) 8...Bc7 (8...Qa5!? 9.Nc3 Bc5-/+) 9.Qd8=+ Rd8 (< 9...Bd8 10.Be5 Ne4 11.f3+/-) 10.Nf3 Nc6 11.Be2 Ne4 12.0-0 Nc5 13.Nc3 Be6 14.Nb5 Rac8 (better is 14...Bb8!?=+) 15.Nc7+= Rc7 16.Be5 (< 16.Ne5 Rd2 17.Nc6 Re2–+) 16...Ne5 17.Ne5 f6 18.Nf3 Nb3 (18...Rcd7 19.Nd4=) 19.Rad1 Rd1 20.Rd1 Bc4 (better is 20...Na5!?+=) 21.Bc4 (21.Rd8!? Kf7 22.Rd7 Rd7 23.Bc4 Ke7 24.Bb3 Rd3+-) 21…Rc4+/- ˝–˝. Egerland,Edit (2230) – Molnar,Sviatoslav, Bratislava Slovan op, 1990.

6.c4 Be6 7.c5= Be7 8.Be5 c6 (8...a5!?=) 9.Nf3 b6 10.d4 Nfd7 11.Bg3 Nf6 (11...Bf5 12.Nc3+-) 12.h3 (12.Bd3 a5 13.Nc3 Bg4+-) 12...Nbd7 (12...Ne4 13.Bf4+=) 13.Nc3 bc5 14.bc5 Qa5 15.Qd2 Rab8? (better 15...Bf5+-) 16.Bb8+- Rb8 17.Bd3 Rb3 (17...Bd8 18.Nd1+-) 18.Nb1 (better 18.Nd5!? Qd2 19.Nd2 Bd5 20.Nb3 Bb3+-) 18...Qd2 19.Kd2 (19.Nfd2?! Rd3 20.g4 Ne4=) 19...Rb2 20.Ke1 (20.Bc2 Bf5 21.Ne1 Bc2 22.Nc2 Nc5 23.dc5 Ne4 24.Kc1 Bf6+-) 20...Ne4? (20...Bc5!? 21.Nc3 Bd6+-) 21.Be4 (21.Nbd2 Bf5+-) 21...de4 22.Nfd2 f5 23.Nc3 Rc2 (23...Bf6 24.Na4 Rb5+-) 24.Nd1?? (better 24.Na4+-) 24...Bd8=+ 25.Nb3? (better 25.Rb1 Ba5 26.Rb4=) 25...Bb3–+ 26.Rb1? (26.Kf1 Rd2 27.Nc3–+) 26...Bc4 27.Nb2 Re2 (better 27...Ba2 28.Ra1 Rb2–+) 28.Kd1 Rf2?? (better 28...Ba6 29.Na4 Rf2–+) 29.g4?? (better 29.Nc4 Kf7 30.g4+-) 29...Bb3–+ 30.Ke1 Rg2 (better 30...Bh4 31.Nd1 Rb2 32.Kf1 Bc4 33.Kg1 Rb1–+) 31.gf5 (31.Nd1 Bc4 32.Nf2 Bh4–+) 31...Bh4 (31...Ba2 32.Kf1 Rc2 33.Ra1 Rb2 34.Kg1–+) 32.Kf1 Rf2 (better 32...Rd2 33.Kg1 Bf2 34.Kf1 Be3 35.Ke1–+) 33.Kg1 Bf7 (better 33...Rf5!? 34.Rh2 Bg5–+) 34.Rh2 Rh2 (better 34...Rf5!? 35.Nd1 Bh5–+) 35.Kh2-/+ Bd5 (35...Ba2!? 36.Ra1 Bb3-/+) 36.Kg2 (36.Nd1!?=) 36…Bg5 (36...Bg5 37.Nd1 a6=; 36...Ba2 37.Rg1=+) 0–1. Mr.Oldenslo (1815) – kirklandlake (1775), ChessWorld.net, 2016.

6.Nd2 a5 7.b5 a4 8.Ngf3 Nbd7 9.Be2 Re8 10.0-0 Nc5 11.c4 Re7 (11...e4 12.de4 de4 13.Nd4-/+) 12.Re1 Qd7 13.Bf1 (better 13.cd5 Nd5 14.Qc2+=) 13...Ne8?? (better 13...Qf5 14.e4 de4 15.Ne4 Nfe4 16.de4 Qf6=+ (worse 16...Ne4 17.Re4 Qe4 18.c5+=)) 14.g4?? (better 14.cd5!? f5 15.e4+-) 14...f5?? (14...Qg4!? 15.Kh1 e4 16.d4-+) 15.Qb1?? (better 15.g5=) 15...Kf7?? (better 15...fg4 16.Ne5 Be5-+ (16...Re5?! 17.Be5 Be5 18.d4+=)) 16.Qc1. azer3136 (2315) - Thalagor (2210), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

6.Nd2 a5 7.Ngf3 Qe7 8.Be2 (8.c4 c6=+) 8...Nbd7 9.b5 Rd8 10.0-0 c6 11.bc6 bc6 12.c4 Bc7 (12...e4 13.Nd4 Ne5 14.de4 de4 15.Qc2=) 13.g3 (13.Qc2 e4 14.de4 de4=) 13...Nf8 14.Qc2 Ng6 15.Rfc1 Bd6 16.Bf1 Bd7 17.Bg2 Rdb8 18.c5 Bc7 19.Rab1 Rb5 20.e4 Bb8 (better 20...Rab8!?=+) 21.ed5+= cd5 (21...Nd5 22.d4+=) 22.c6 Bf5 23.a4 Rb4 24.Ba3 Bd6 25.Bb4 ab4 26.Nf1 1-0. marekt (2295) - rcm06 (2150), gameknot.com, 2021.

6.Nd2 Be6 7.Ngf3 Nbd7 8.Be2 Re8 9.0-0 c6 10.c4 a5 11.b5 a4 12.Nb1 (better 12.bc6!? bc6 13.Rb1=) 12...cb5-/+ 13.cb5 Qa5 14.Nc3 Nc5 15.d4 Ncd7 16.de5 Ne5 17.Nd4 (17.Ne5!? Be5 18.Na4 Bb2 19.Nb2=) 17...Nc4 18.Qc2 (18.Ne6?? Nb2 (18...Re6?! 19.Bc4 dc4 20.Rc1=+) 19.Qd4 fe6-+ (worse 19...Re6 20.Nd5 Be5 21.Nf6 Bf6 22.Qg4-+)) 18...Nb2 19.Qb2 Rac8 20.Rfc1 Be5 21.Bd1?? (better 21.Qb4 Ra8 22.Qa5 Ra5 23.g3=) 21...Ne4-+ 22.Na4 (22.Bc2 Nc3 23.Bd3-+) 22...Qd8 (22...Qe1) 23.Bf3 Qh4 24.g3 Qf6 25.Be4 de4 26.Nc5 Bh3 27.Qe2 (27.Ne4 Rc1 28.Rc1+/-) 27...Bd4-/+ 28.ed4 Qd4 29.Nb7? (29.Qe3 Qd5-/+) 29...Rc1 (better 29...e3 30.Rd1 Qe4-+) 30.Rc1=+ e3 31.f3?? (better 31.fe3 Re3 32.Qf2=+) 31...Qd2-+ 32.Re1 Re6?? (32...Rc8 33.Nc5 g6-+ (33...Rc5?? 34.Qd2 h5 35.Qe3+-)) 33.Nc5 (better 33.Rd1 Qd1 34.Qd1+-) 33...Rf6?? (better 33...Qe2 34.Re2 Re5+/-) 34.Ne4 (better 34.Qd2 h5 35.Qd8 Kh7 36.Ne4+-) 34...Qe2 (34...Qd4 35.Nf6 gf6+-) 35.Nf6 (35.Re2?! Rf3 36.Nd2 Rf6 37.Re3 Kf8+-) 35...gf6 36.Re2 f5 37.Re3 (better 37.b6 Kg7+-) 37...f4 38.Rb3 (better 38.Re8 Kg7 39.Rd8 Kf6+-) 38...Kg7 (38...Bc8+-) 39.b6 1-0. azer3136 (2200) - pillius (2255), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

6.Nd2 Bf5 7.Be2 Re8 8.g4 Be6 9.e4 d4 10.h3 b6 (10...a5 11.f4 ab4 12.g5-/+) 11.g5 Nfd7 12.h4 Nf8 13.Bg4 f6 (13...a5!? 14.Be6 Ne6-/+ (14...fe6?! 15.ba5 Ra5 16.Ngf3=)) 14.Be6 Re6 15.Qg4 fg5 16.hg5 Rg6 17.Ndf3 Be7 (17...a5 18.b5=) 18.Nh3 (better is 18.Qf5 Nbd7 19.Ne5 Ne5 20.Qe5+/-) 18...Nc6? (18...Nbd7 19.Qg3+=) 19.0-0-0?? (19.b5 Na5 20.Ne5 Rd6+-) 19...h6?? (better is 19...b5!? 20.c4 dc3 21.Bc3 a5 22.ba5 Ba3 23.Kd2 Nd7-/+) 20.Rdg1 (20.b5 Bg5 21.Nhg5 Na5+-) 20...Ne6? (better is 20...b5+/-) 21.Qf5 Qe8 22.gh6 Rh6 23.Nhg5 Ng5+/- 24.Rh6 gh6= 25.Ng5?? Bg5-/+ 26.Kb1 Qf7–+ 27.Bc1? Qf5 28.ef5 Rf8 29.Bg5 hg5 30.Rg5 Kf7 31.Rg4 Ne7 32.f4 Kf6 33.fe5 Ke5 34.Re4 Kf5?? 35.Re7+= Rc8 36.Kb2 a6 37.c4 c5 38.Rb7 Rc6 39.Kb3 cb4 40.ab4 Kf4 41.Re7+/- Rd6 42.c5 bc5 43.bc5 Rc6 44.Kc4 a5 45.Re4 Kf5 46.Rd4 Ke6 47.Kb5 Rc8 48.c6 Ke7 49.Rd7 Ke6 50.d4 a4 51.d5 Ke5 52.Ka4 Kd4 53.Kb5 1–0. Workman,K – Nissani,E, Detroit op, 1990. (=1.a3 e5 2.e3 d5 3.b4 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.d3 0-0)

6.Nf3 a5 7.Be5 Be5 8.Ne5 ab4 9.d4 Nbd7 10.c4 Ne5 11.de5 =+.

6.Nf3 Nbd7 7.c4 dc4 8.dc4 b6 9.Nc3 Qe7 10.Nb5 Bb7 11.Be2=.

6.Nf3 Nbd7 7.c4 e4 8.c5 (8.de4 de4 9.c5 Bc5 10.bc5 ef3 11.Qf3=+) 8...Bc5 9.bc5 ef3 10.Qf3 c6 11.Nd2=.

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 Qe7 8.Nbd2 a5 9.b5 c6 10.a4 Nc5 (10...cb5!? 11.ab5 a4-+) 11.0-0=+ Bf5 Black prepares the advance e4 12.Re1 e4 13.Nd4 Bd7 14.Nf1 Qe5 15.bc6 bc6 16.c4 Rab8 17.Rb1 Qg5 (17...Nd3 18.Bd3 ed3 19.Nc6+/-) 18.cd5 cd5 (18...Nd5?! 19.de4 Ne4 20.Qd3-/+; 18...ed3?! 19.Bd3 Qd5 20.Bc2=+) 19.Nb5 Bb5 (19...ed3 20.Bd3 Nd3 21.Qd3 Bf5 22.Bf6 A) 22...Bd3 23.Bg5 h6 24.Bf4 (24.Nd6?! Rb1 25.Rb1 Bb1=) 24...Bf4 25.ef4 Bb1 26.Rb1+/-; B) 22...Qf6 23.Qd5 Bb1 24.Rb1 Rfd8-+) 20.ab5=+ ed3 21.Bd3 Ng4 (21...Nd3!? 22.Qd3 Qg6=) 22.h3 Ne5?? (22...Nf6 23.Bc2+=) 23.Be2 (23.f4 Qe7 24.fe5 Nd3 25.Qd3 Bb4+-) 23...Qh4?? (better 23...Ng6+=) 24.Qd5+- Rfd8 (24...Qe7 25.Ng3 g6+-) 25.Be5 Be5 26.Qe5 (26.Qe5 Nd7 27.Qc3+-) 1-0. azer3136 (2170) - senselessname (2250), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

6.Nf3 e4 7.Nd4 c5 8.bc5 Bc5 9.Nb3 Be7 10.f4 (10.de4 de4 11.Qd8 Rd8=) 10...ef3 11.Qf3 Bg4 12.Qf2 Nc6 13.Be2 Be2 14.Qe2 a5 15.0-0 a4 16.N3d2 (16.Nd4 Qb6 17.Ra2 Bc5=) 16...b5 (16...Re8 17.Nc3=+) 17.Nf3= b4 18.h3 (18.ab4!? Bb4 19.Nd4=) 18...ba3=+ 19.Na3 Nb4 (19...Re8!?=+) 20.Nd4= Qc8 (better is 20...Re8!?=) 21.Nf5+/- Qe6 22.Nb5 Rac8 (better is 22...Rfc8 23.Ne7 Qe7 24.Bf6 gf6 25.Ra4 Kh8 26.Ra8 Ra8+-) 23.Nbd4 Qd7 24.Ne7 Qe7 25.Ba3 (better is 25.Ra4!? Qb7 26.Rf6 Nc2+-) 25...Qb7 (25...Rc3 26.Rfb1 Ra3 27.Ra3 Nc6 28.Ra4 Nd4 29.Rd4 Re8+-) 26.Qd2 (26...Nc6 27.Bf8 Nd4 28.ed4 Kf8 29.Ra4+-; better is 26.Rab1!? Ra8+-) 1–0. euforia (1695) – Surf_3, internet, 2007.

6.Nf3 e4 7.de4 de4 8.Ne5 Qe7 9.Nc4 Rd8 10.Nbd2 Nc6 11.Be2 =+.

6.Nf3 Qe7 7.Nc3 (7.Nbd2 a5=+ 8.c4 dc4 9.Nc4 ab4 10.Nd6 cd6 11.ab4=+) 7...c6 (7...d4 8.Na2 a5 9.b5-/+ Bg4 10.Be2 de3 11.fe3-/+) 8.Be2=+ (8.Na2 a5 9.Be2 Bg4 10.0-0 ab4 11.ab4-/+; 8.Qd2 Bg4 9.Be2 a5 10.b5 e4 11.Ng1=+) 8...h6 (8...b5 9.0-0 (9.Qd2=+ a5 10.ba5 Qc7 11.Nb1-/+) 9...a5 10.Na2 Nbd7 11.c4=+) 9.0-0 b5 (9...Qc7 10.h3=+ (10.e4 d4 11.Nb1=+) 10...Be6 11.Na4=) 10.a4 (10.Na2 Rd8=+ 11.c4=+) 10...Bd7 (10...e4 11.de4 de4 12.Nd4 ba4 13.Na4-/+) 11.ab5= cb5 12.d4 e4 13.Ne5 a6 (13...Qe8 14.Nd7 Qd7 15.Nb5 Bb4 16.c3=) 14.Nb5+= (< 14.Nd7 Nbd7 15.Na2 Nb6-/+ (15...Bb4 16.Nb4 Qb4 17.Ba3+/-)) 14...Bb5 (14...ab5 15.Ra8; 14...Bb5 15.Bb5) 15.Bb5 ab5? (better is 15...Bb4 16.Be2 a5+=) 16.Ra8+- Bb4 (16...Qb7 17.Ra1+-) 17.Qa1 (17.Qe2 Qb7 18.Rfa1 Bd6+-) 17...Nbd7 (17...Bd6 18.Ra7 Qe8 19.Rb1+-) 18.Nc6 Qd6 19.Nb4 Qb4 20.Ba3 Qd2 21.Bf8 Nf8 22.Qa5 b4 23.Qd8 N6h7 24.Rc8 Qe2 25.Qd5 Qg4 26.Qc5 h5 27.h3 Qg6 28.Ra1 Qh6 29.Ra7 g6 30.Qb4 Qg7 31.d5 g5 32.d6 h4 33.d7 g4 34.hg4 Qg4 35.d8Q (35...Qg7 36.Qh4 Qg2 37.Kg2 Kg7 38.Qd4 Kg6 39.Rc6 Ne6 40.Re6 fe6 41.Qde4) 1–0. pierre – Dragoljub, internet, 2008.

6.Nf3 Re8 7.c4 dc4 (7...e4 8.Nfd2 Ng4 9.Qc2 Bf5 10.de4 de4 11.h3=) 8.dc4 e4 9.c5 ef3 10.cd6 fg2 11.Bg2=+.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Nc6 8.b5 Bf3 9.Bf3 Ne7 10.0-0 c6 11.c4 cb5 12.cb5 Qb6 13.Qb3 Nd7 14.a4 a6 (14...Nc5 15.Qc2 Rac8=) 15.Nd2 (better is 15.Nc3!? ab5 A) worse is 16.Nb5 Nc5 17.Qb4 Na4 (worse is 17...Nd3 18.Qd6 Qd6 19.Nd6 Nb2 20.Rab1 Na4 21.Rb7=) 18.Qd6 Qd6 19.Nd6 Nb2+=; B) 16.ab5 Ra1 17.Ba1+=) 15...Nc5+= 16.Qc2 ab5 17.ab5 Qb5 18.d4 Nd3 19.de5 Ne5 20.Bd1 Nd3 21.Bd4 Be5?? (better is 21...Ra1 22.Ba1 Rc8-/+) 22.Be2 Bd4 23.ed4?? (better is 23.Ra8 Ra8 24.Bd3+-) 23...Nb4= 24.Qd1 (better is 24.Qh7! Kh7 25.Bb5+=) 24...Qb6 25.Nf3 Nbc6 26.Rb1 Qc7 27.Qb3 Ra7 28.Rfc1 Rd8 29.Bd3 Qd7 30.Bb5 Na5 (30...Rda8!?-/+) 31.Qb4 Nec6 32.Qc5 Qe6 33.Ne5 Ne5 (33...b6 34.Qb6 Rb7+=) 34.Qa7+/- b6?? (better is 34...Nec6 35.Qb6 Qf6+/-) 35.de5+- Qe5 (35...Rf8+-) 36.Qb6 (36.Qb6 Qf6 37.Qa5+-) 1–0. Fournier,Frederic (1955) – nsaavedra, Active, 2009.

6.h3 b6 7.Nf3 c5 (7...Nbd7 8.Be2=+) 8.c3 (better is 8.bc5!? bc5 9.Be5=) 8...h6 (8...Nbd7 9.bc5 Nc5 10.c4 dc4 11.Be5 cd3 12.Bd3 Be5 13.Ne5–+) 9.d4 cd4 10.cd4 ed4 (10...e4!? 11.Ne5 a5=+) 11.Nd4= Ne4 12.Bd3 Qh4 13.Be4 (13.0-0 Qg5 14.f4 Qg3+=) 13...Qe4 (13...de4 14.Nc6 Bg3 15.Ne7 Qe7 16.Qd4–+) 14.Qf3= Bd7 (14...a5 15.b5 Qf3 16.Nf3=) 15.Qe4 (15.Nc3!? Qf3 16.Nf3+/-) 15...de4+= 16.0-0 Nc6 17.Nd2 f5 18.Nc6 Bc6 19.Rac1 Bd5 20.f3 b5 21.f4 Rfc8 22.Nb1 Bc4 23.Rfe1 Rc6 24.Bd4 a6 25.Nc3 Rac8 26.Red1 Bd3 27.Kf2 a5! 28.ba5 Ba3 29.Ra1 Bb2 30.Nd5 Rc2 31.Kg3 Kf7 32.Bb2+= Rb2 33.Rdc1 Rc1 34.Rc1 Ra2 35.Rc7 Ke6 36.Nb4 Ra5 37.Rg7 Ra4 38.Nc6 Kf6 39.Rb7 Ra3 40.Nd4+= Bc4 41.Rb6 Kf7 42.Nf5 h5 43.Nd6 Ke7 44.Nb5 Re3 45.Kf2 Re2 46.Kg3 Rb2 47.Rb7 Kf6 48.Nd6 Rb7 49.Nb7 e3 50.Na5 Bd5 51.h4 Kf5 52.Nb3? Bb3 53.Kf3 Bd5 54.Ke3 Bg2 55.Kf2 Bh3 56.Kg3 Bg4 57.Kh2 Kf4 58.Kg2 Bf5 59.Kh2 Kf3 60.Kh1 Kg3 61.Kg1 Kh4 62.Kh2 Be4 63.Kg1 Kh3 64.Kf2 Kh2 65.Kf1 h4 66.Kf2 Bg2 67.Ke3 Kg1 68.Kf4 h3 (69.Ke3 h2–+) 0–1. jimmyjf – Mengs, ChessWorld.net, 2004.

5.d3 a5

6.b5 A) 6...Nbd7 7.Nf3 (7.Be2 c6 8.Nc3 0-0 9.Nf3 Qb6 10.d4 e4+=) 7...0-0 8.Be2 c6 9.c4 dc4 10.dc4 Qc7+=; B) 6...0-0 7.Be2 Nbd7 8.Nf3 c6 9.c4 dc4 10.dc4 Qc7+=.

6.c3 0-0 7.Nd2 Nbd7 8.g3 Qe7 9.Ngf3 Nb6 10.Qc2 Bd7 11.Be2 Na4 12.0-0 Rfe8 13.e4 Nb2 14.Qb2 c6 15.Rfe1 h6 16.Bf1 de4 17.Ne4 Bg4 18.Nd6 Qd6 19.Nd2 Be6 20.c4 ab4 21.ab4 Ra1 22.Ra1 b6 23.Ra6 Rb8 24.Nf3 Nd7 25.d4 e4 26.Ne1 Nf6 27.Nc2 Bd7 28.Qb3 Qc7 29.Ne3 Bc8 30.Ra2 Qd6 31.Rd2 White intends d5 31...Bd7 32.d5 Qe5 33.dc6 Bc6 34.Qd1 Qc7 35.Bh3 Kf8 (35...Ra8 36.b5 Bb7 37.Kg2=) 36.Qa1 Bd7 37.Bd7 Nd7 38.Ng4 Re8 39.Rd5 Re6 (39...Kg8 40.Qd4 Nf8 41.Re5 Re5 42.Ne5+/-) 40.Qd4+/- Nf6 41.Nf6 gf6 42.b5 Kg7 43.Kg2 Qc8 44.h4 Qc7 45.Rd7 Qe5 46.Qe5 fe5 (46...Re5? 47.Rd6+-) 47.h5 Rf6 48.Rd5 Re6 49.c5 bc5 50.Rc5 Rd6 (better 50...Kf6!? 51.g4 Re8+/-) 51.Re5+- Rd4 52.Rf5 f6 53.Kf1 Rd2 54.Rc5 Rb2 55.Rc7 Kg8 56.Rb7 Kf8 (56...f5!?+/-) 57.g4+- Ke8 58.Rb8 Ke7 59.b6 Kf7 (59...Kd6 60.b7+-) 60.Ke1 (60.b7 Kg7+-) 60...e3 (better 60...Ke7+-) 61.fe3 Rb4 (61...Ke6 62.b7 Kd7 63.e4+-) 62.Kd2 Rb3 63.Kc2 Rb5 64.Kc3 Rb1 65.Kc4 Rb2 66.Kc5 Rc2 67.Kb5 Rb2 68.Kc6 Rc2 69.Kb7 Re2 70.Rh8 Kg7 71.Rd8 f5 72.gf5 Kf6 73.Rd6 Kf5 74.Kc7 Re3 75.b7 Re7 76.Rd7 Re8 77.Rg7 1-0. marekt – gluv, ChessWorld.net, 2021.

6.c3 0-0 7.Nd2 Nbd7 8.g3 (8.Ngf3 Nb6-/+) 8...Re8 9.Ngf3 e4 10.de4 de4 11.Nd4 Ne5 12.Qc2 Bg4 13.h3 Bh5 14.Nc4 Bf3 15.Rg1 Nfd7 (15...ab4 16.cb4 c6 17.g4-/+) 16.Nd2 ab4 17.cb4 c5 18.N4f3 ef3 19.a4 (19.b5!?-/+) 19...Qe7 20.Bb5 c4 (20...cb4 21.Qd1-+) 21.Kf1? (better 21.0-0-0!?-/+) 21...Bb4-+ 22.Bd4 (22.Rd1 Bd2 23.Be5 Ne5 24.Be8 c3-+ (worse 24...Qe8 25.Rd2 b5 26.Rh1-+; 24...Re8?! 25.Rd2 Qc7 26.Rd4-/+)) 22...Rec8 23.Rh1 (23.Rd1 Bd2 24.Rd2 Nc5-+) 23...Bd2 24.Qd2 Nf6 25.Kg1 (25.Qc2 Nc6-+) 25...Ne4 26.Qd1 Qe6 (26...Rc7 27.Rh2-+) 27.Ra2 (27.Be5 Qe5 28.Qd4 Qe7-+) 27...Rd8 28.Qc2 Qd5 29.Qc1 (29.Kh2 h5-+) 29…h5 0-1. marekt (2125) - phaaammm (2090), internet, 2020.

6.c3 0-0 7.Nf3 -/+.

6.Nd2 0-0 7.Ngf3 (7.b5 Be6 8.Ngf3 Nbd7 9.Be2 c6 10.d4 e4+=) 7...Re8 8.b5 Bg4 9.h3 Bf5 10.g4 Bc8 +=.

6.Nd2 ab4 7.ab4 Ra1 8.Qa1 Nbd7 9.Ngf3 Qe7 10.c4 dc4 +=.

6.Nf3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.Ke2 Nbd7 10.Ne5 0-0 -/+.

6.Nf3 e4 7.de4 (7.Nfd2 ab4 8.de4 de4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4-/+) 7...de4 8.Nd4 (8.Ne5 ab4 9.Nc4 Ra6 10.Be5 Be7-/+) 8...ab4 9.Nb5 Be7 (9...ba3 10.Nd6 Qd6-/+) 10.Qd8 Kd8 11.Bc4 c6 12.Nd4 Rf8 13.0-0 ba3 14.Na3 Bd7 15.Be2 b5 16.Nb3 Be6 17.Nd4 Bd7 18.Nb3 Be6 19.Nd4 Kc8 20.Rfd1 g6 21.Ne6 fe6 22.c3 Rd8 23.Rd8 Kd8 24.Nc2 Ra1 25.Ba1 Nfd7 26.Bg4 e5 27.Kf1 Na6 28.Ke1 Ndc5 29.Bd1 Nd3 30.Kf1 Nac5 31.Nb4 Nb4 32.cb4 Nd3 0–1. marekt (2125) – blacklab (2335), gameknot.com, 2014.

6.c3 ab4

7.ab4 Ra1-/+ 8.Ba1 0-0 9.Nd2 Nc6 (9...Bf5 10.Ngf3-/+) 10.b5 (10.Be2 Re8+=) 10...Ne7 11.Ngf3 c6 (11...Ng6 12.Be2+=) 12.c4 Ng6 13.bc6 (13.c5 Bc5 14.Ne5 d4 15.Ng6 fg6 16.Qb3 Nd5 17.Bd4 Bd4 18.ed4 Re8 19.Be2 Be6-/+) 13...bc6 14.Be2 Qa5 (14...Bg4 15.0-0+=) 15.0-0 Bf5 16.d4. Janek – Erendor, internet, 2017.

7.ab4 Ra1–/+ 8.Ba1 0-0 9.Be2 Nc6+=.

7.ab4 Ra1 8.Ba1 0-0 9.Nf3 Bf5 10.Be2 c6 11.0-0 Qc7 12.Nh4 Bc8 13.Qc2 e4 14.g3 ed3 15.Bd3 b5 16.Nd2 Nbd7 17.Nhf3 Re8 18.e4 de4 19.Ne4 Ne4 20.Be4 Nf6 21.Bd3 Bb7 (21...Bg4 22.Nd4=+) 22.Re1 (22.c4 c5 23.Bf6 Bf3 24.Bh7 Kh8=+) 22...Re1=+ 23.Ne1 h5 24.c4 Bb4 (24...Qe7 25.Qe2 bc4 26.Bf6 Qe2 27.Be2 gf6 28.Nc2=+) 25.Bf6= gf6 26.Ng2 Qe5 27.Qb1 Qc5 28.Ne3 Bd2 29.Nf1 (worse 29.cb5 Be3 30.fe3 Qe3 31.Kf1 Qf3 32.Ke1 Qh1 33.Bf1 Qh2-+) 29...Bb4 30.Ne3 Bd2 31.Nf1 (worse 31.cb5 Be3 32.fe3 Qe3 33.Kf1 Qf3 34.Ke1 Qh1 35.Bf1 Qh2-+) 31...Bc3 32.Qc1 Qd4 33.Bb1 Kg7 (worse 33...Qc4 34.Qh6 f5 35.Bf5=) 34.Qc2 bc4 (34...Kf8!?=+) 35.Qh7= Kf8 36.Ne3 Qe5 37.Nf5 (37.Nc4 Qe1 38.Kg2 c5 39.f3 Qe2 40.Kh3 Qc4 41.Qh5 Qf1 42.Kh4 Qf2-+) 37...Qe1 (37...Ke8!? 38.Qg8 Kd7 39.Qf7 Kc8+=) 38.Kg2+- c5 39.Kh3 Ke8 40.Nd6 Ke7 41.Nb7 Qf1 42.Kh4 Qf2 43.h3 ˝-˝. marekt (2335) - iq8w7ht (2380), gameknot.com, 2021.

7.ab4 Ra1–/+ 8.Ba1 Nc6 9.Na3–/+.

7.cb4 0-0+=.

5.d4 ed4

6.ed4 0-0 7.Bd3 Bg4 8.Ne2 Re8 9.f3 Bh5 10.0-0 Nbd7 11.Re1 c6 12.Nd2 Nb6 13.Bc1 Qe7 14.Nf1 Nc4 15.Bc4 dc4 16.Bg5 Bg6 17.Qd2 a5 18.Neg3 Qf8 19.Bf6 Re1 20.Re1 c3 21.Qc3 ab4 22.Qb4?? Bb4–+ 0–1. Klaus Behrmann (2375) – FABOLOUS (2405), ChessWorld.net, 2003.

6.Bd4 Nc6 7.Bb2 Qe7 8.Be2 Ne5 9.Nf3 0-0 10.0-0 Nf3 11.Bf3 c6 12.Nd2 a5 13.ba5 Rd8 (13...Ra5 14.c4+=) 14.c4 (14.Nb3 Bf5=) 14...dc4 15.Qc2 Bh2 16.Kh2 Qd6 17.Kg1 Qd2 18.Qd2 Rd2 19.Rfd1 Rd7 20.Rac1 Ra5 21.Rc4 Rd1 22.Bd1 c5 (22...Be6 23.Rb4 b5 24.Bf6 gf6 25.a4-/+) 23.Bf3 (23.Bf6 gf6 24.Bf3 Be6+= (worse is 24...Ra3 25.Rc5 Ra8 26.Rc7+=)) 23...Kf8 (23...Nd7 24.Bd5-/+) 24.Bc3 Rb5 (worse is 24...Ra3 25.Rc5 Ra8 26.Bf6 gf6 27.Rc7+=) 25.Ra4 Ke7 26.Ra8 Bd7 27.Ra7 Attacks the backward pawn on b7 27...Rb3 28.Bf6 Kf6 29.Bb7 c4 30.Be4 Be6 31.Ra5 Rb2 32.Kf1 g6 33.Bd5 c3 34.Be6 c2 35.Rc5 Rb1 36.Ke2 c1Q 37.Rc1 Rc1 38.Bd7 Ke7 39.Bb5 Rc2 40.Kf3 Ra2 41.a4 f5 42.Kg3 g5 43.Kf3 h6 44.g3 Kd6 45.Be8 Rd2 46.Bf7 Rc2 47.Kg2 Rc3 48.Bh5 g4 49.Kf1 Rc1 50.Ke2 Rc2 51.Kf1 Ke7 52.Kg2 (52.Bg6 Rc5-/+) 52...Rc4 (52...Rc5 53.e4 fe4 54.Bg4-/+) 53.Bg6 Kf6 (53...Rc5 54.f4-/+) 54.Be8 Rc2 55.Kf1 Rd2 56.Bb5 Ke5 57.Be2 Ra2 58.Bb5 Ra1 59.Ke2 Ra3 60.Kd2 Ra1 61.Ke2 Kd6 62.Kd2 Ra2 63.Ke1 Kd5 64.Kf1 Kd6 65.Ke1 ˝–˝. nuclearowl (1945) – eyesee (1890), gameknot.com, 2010. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.e3 Nf6 4.d4 Bd6 5.Bb2 ed4)

6.Bd4 Nc6 7.Bb5 =+.

6.Bd4 0-0

7.Nc3 Be6 =+.

7.Nf3 a5 8.b5 c5 9.Bb2 Re8 10.Be2 a4 (10...Be6 11.0-0=) 11.c4 (11.Nc3 Be6=) 11...dc4 (11...Be6 12.0-0=) 12.Bc4 Bg4 (12...Be6 13.Be6 Re6 14.Nc3=) 13.Nbd2 (13.Nc3 Be6 14.Be6 Re6 15.Na4 Ne4+=) 13...Nbd7 14.0-0 (14.Qc2 Nb6=) 14...Ne5 (14...Nb6 15.Rc1=) 15.Be2 (15.Rc1 Nc4 16.Rc4 Bd7 17.Bf6 Qf6 18.Ra4 Rad8=) 15...b6 (15...Qc7 16.Ne5 Be2 17.Qe2 Be5 18.Be5 Re5 19.Rfd1=) 16.Ne5 (16.Be5 Be5 17.Ne5 Be2 18.Qe2 Re5+=) 16...Be5 17.Be5 Be2 (17...Re5 18.Bg4 Ng4 19.Nc4 Qd1 20.Rad1+/-) 18.Qe2+= Re5 19.Rfd1 (19.Nc4 Re6+=) 19...Rd5 (19...Qe8 20.Nc4 Re6 21.Rab1+=) 20.Nc4+= Qc7 (20...Ra7 21.Qc2+=) 21.Rd5+/- Nd5 22.Qd3 Nf6 23.Rd1 h6 24.Qd6 Ne8 25.Qb6 Qb6 26.Nb6 Ra5 27.Rc1 Rb5 28.Na4 c4 29.e4 Nd6 30.f3 Kf8 31.Nc3 Rb3 32.a4 f5 33.e5 Nf7 34.f4 Ra3 35.Nd5 Ra4+/- 36.Nb6 Ra2 37.Nc4 g5 38.g3 (38…gf4 39.gf4+/-) 1–0. Vogel,Wolfgang – Bromann Manthey,Hans R, M214D BdF, 1997.

7.Nf3 Nc6 8.Bb2 =+.

7.Nf3 Nc6 8.Nc3 Nd4 9.Qd4 a5 -/+.

7.Nf3 Nc6 8.Be2 Bg4 (8...Nd4!? 9.Qd4 Bf5-/+) 9.Bb2 Re8 10.Nbd2 Bf8 (10...Bf5!?+=) 11.0-0= Qd6 (11...a6 12.c4=) 12.c4 Rad8 13.c5 Qe7 14.Nd4 (14.h3 Be6+=) 14...Be2= 15.Qe2 Nd4 16.Bd4 c6 17.Nf3 Ne4 18.Qd3 Qc7 19.Nd2 Re6 20.Ne4 de4 21.Qe2 Rd5 22.f3 (22.Rad1 Be7=) 22...ef3+= 23.Qf3 (23.Rf3?? Rd4 24.Raf1 Rd7–+) 23...f5 24.Rad1 Qe7 25.Rd3 (25.Qg3 g6+=) 25...g6 26.Rfd1 (26.Qd1!?=) 26...Bh6-/+ 27.Re1?? (better is 27.Kf2-/+) 27...Rd4!–+ 28.Rd4 (28.Rd4 Be3; 28.ed4 Re1) 28...Be3 (better is 28...Re3 29.Kf2 Re1 30.Qb3 Kf8–+) 29.Re3 Re3 30.Rd8 Kf7 31.Rd7?? (better is 31.Qf4 Re1 32.Kf2 Re2 33.Kf1–+) 31...Rf3 (31...Qd7?! 32.Qe3 Qe6 33.Qg3-/+) 32.Re7 Ke7 33.gf3 Ke6 34.Kf2 Ke5 35.Ke3 g5 36.h3 h5 37.a4 Kd5 0–1. Zhukov,Vladimir (1930) – Chubakov,Oleg (2215), Memorial E. Sinitsin, 2010.

5.d4 Nbd7

6.c4 dc4!? 7.Nf3 Qe7=+.

6.c4 c6 7.Nf3= e4 8.Nfd2 0-0 9.Nc3 Bb8 (9...dc4 10.Nc4 Nb6 11.Nd6 Qd6 12.Be2=) 10.Qb3 (10.Qc2 Qe7=) 10...Nb6 (10...dc4 11.Bc4 Qe7 12.a4=) 11.cd5 (11.c5 Nbd7 12.Be2 b6=) 11...cd5= 12.a4 a5 (12...Be6 13.Be2=) 13.ba5 Ra5 14.Ba3 (14.Qb4 Ra7+=) 14...Bd6= 15.Bb5 Ba3 (15...Bf5 16.0-0+=) 16.Ra3 (16.Qa3 Bf5+=) 16...Qd6 17.h3 Be6 (17...Bd7 18.Bd7 Nbd7 19.0-0=) 18.0-0 Rfa8 (18...Rc8 19.Rc1=) 19.Rc1+= h6 (19...Rc8 20.Raa1+=) 20.Ra2 R5a7 (20...Rc8 21.Qb2+=) 21.Rca1 (21.Rac2 Qd8+=) 21...Nc8 22.Ndb1 (22.Be2 Bd7+=) 22...Ne7 (22...Qb6 23.Nd2=) 23.Na3 (23.Be2 Bd7=) 23...Qb6 24.Nc2 Nc6 25.Qa3 Na5 26.Rb1 Qd8 27.Na1 (27.Nb4 Nc4 28.Qb3 Na5=) 27...Rc8 (27...Nc4 28.Qb4=) 28.Rc2 Raa8 (28...Nc4 29.Qc1=+) 29.Nb3 Nb3 30.Qb3 Rc7 31.Rbc1 Rac8 32.Na2 (32.Ne2 Rc2 33.Rc2 Rc2 34.Qc2 g5=) 32...Rc2 (32...Kh7 33.Rc7 Rc7 34.Rc7 Qc7 35.Qc3=) 33.Rc2 Rc2 34.Qc2 Qa5 (34...Qd6 35.Qb3=) 35.Qc3 Qc3 (35...Qd8 36.Qb4=) 36.Nc3 Kf8 37.Kf1 (37.g4 Ke7=) 37...Ke7 (37...h5 38.Ke1=) 38.Ke2 Kd6 39.Kd2 g5 (39...b6 40.Be2=) 40.Ne2 (40.Be2 h5=) 40...h5 Black plans g4 (40...Bd7 41.Nc3=) 41.Ng3 (41.Nc3 b6=) 41...h4 42.Ne2 Nh5 43.Be8 (43.a5 f5=) 43...Ke7 44.Bb5 g4 (44...f5 45.Nc3=) 45.hg4 Bg4 46.Nf4 (better 46.a5=) 46...Nf4–+ 47.ef4 Bd7 48.Ke2?? (better 48.Be2 Ba4 49.Kc3–+) 48...Bb5–+ 49.ab5 Kd6 (49...Ke6 50.Ke3 Kf5 51.b6–+) 50.g4?? (better 50.f5 Kc7 51.g3 hg3 52.fg3–+) 50...hg3!–+ 51.fg3 f5 52.Kf2 Kc7 53.g4 0–1. Wilk,Krzysztof (2125) – Dudzinski,Pawel (2240), European Blitz, 2017. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.d4 Nbd7)

6.de5 Be5 7.Be5 Ne5 8.Nd2 0-0 9.Ngf3 a5?? (better 9...Qe7=) 10.Ne5+- ab4 (10...Qe7 11.Nef3+-) 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Qe7 13.Nef3 (13.Qd4 Ne4+-) 13...b6 (13...Qb4 14.Bd3+-) 14.Be2 (better 14.b5!? Bf5+-) 14...Qb4 15.0-0 Bg4 16.h3 Bh5 17.c3 Qc5 18.Qb2 Ne4 19.Nb3 (better 19.Rc1+-) 19...Qc3+/- 20.Qc3 (20.Qb1 Qf6+/-) 20...Nc3+= 21.Bd3 c5 (21...Bf3 22.gf3 c5 23.Rc1+=) 22.Rc1+/- Na4 (22...Na2!? 23.Ra1 Nb4+=) 23.Bb5+- Nb2 24.Rc2 Nc4 25.Bc4 dc4 26.Rc4 Rd8 (26...Bf3 27.gf3 Ra8 28.Kf1+/-) 27.g4 Bg6 28.Ne5 Bb1 29.Rc1 Ba2 30.Na1 (30.Nc6 Re8 31.Rc3 f6+-) 30...f6+/- 31.Nc6 Rd6 32.Na7 Rd2 33.Nb5 Bd5 34.Nc3 Bc6 35.Nb3 (35.Kf1 Kf7+-) 35...Rb2+/- 36.Nd2?? (36.Rb1 Rc2 37.Nd1+/-) 36...Kf8?? (better 36...Rd2 37.Rb1 b5 38.Nb5 Kf7=+) 37.Nc4+- Rb4 38.Nd6 1-0. Ram1995 (2215) - Aaron_Whitney (2200), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.d4 e4

6.Bb5 c6 7.Ba4 0-0 (7...b5 8.Bb3 a5 (8...0-0 9.Qd2 a5 10.ba5 Ra5 11.Bc3 Ra8 12.Bb4–/+) 9.ba5 Qa5 10.Qd2 Qb6 11.Ne2 0-0 12.a4–/+) 8.Ne2 (8.Bb3 Be6 (8...a5 9.ba5 Qa5 10.Qd2 Be6 11.Ne2 Qa6 12.a4–/+) 9.Ne2 a5 10.ba5 Qa5 11.Qd2 Nbd7 12.Bc3–/+; 8.Qd2 Ng4 9.g3 Nd7 10.Bb3 Nb6 11.Ne2 Nf6 12.0-0–/+) 8...Nbd7 (8...b5 9.Bb3 Re8 10.Nd2 Qc7 11.Bc3 Be6 12.h3–/+; 8...Qc7 9.Bb3 a5 10.ba5 Ra5 11.c4 dc4 12.Bc4–/+) 9.0-0 (9.Nd2 a5–/+ 10.b5 Nb6 11.c4 Nc4 12.Nc4–/+; 9.Qd2 a5 10.Bb3 a4 11.Ba2 Nb6 12.Ng3–/+) 9...Nb6 (9...Bh2 10.Kh1 Ng4–+ 11.g3 Bg3 12.fg3–+) 10.Nd2?? (better is 10.Nbc3–+ Bh2 11.Kh1 Ng4 12.g3–+) 10...Na4 11.Bc1 (11.Ra2 Qc7–+) 11...Bg4 (better is 11...a5 12.Rb1 ab4 13.ab4 b5–+) 12.h3 Bh5 13.c4 Nc3! 14.Qe1 Be2 15.Bb2 Bf1 16.Kf1 Na4 17.Bc1 dc4 18.Nc4 Bc7 19.Qd1 Nb6 20.Qc2 Nc4 21.Qc4 Qd7 22.Bb2 Qd5 23.Qd5 cd5 24.Rc1 Rac8 25.Ke2 a5 26.b5 Bd6 27.a4 Rc1 28.Bc1 Rc8 29.Kd2 Rc4 30.Bb2 Ra4 31.Kc2 Rb4 32.Bc3 Rb5 33.g3 Bb4 34.Bb4 Rb4 (35.Kc3 Rb5–+) 0–1. macedon (2065) – inspector (2330), net–chess.com, 2008.

6.Nd2 Ng4 7.Be2 Qg5 (7...Nh2?! 8.g3 Bg3 9.fg3+=) 8.h4 Qf5 (8...Qg6 9.h5 Qg5 10.Nh3=+) 9.Bg4=+ Qg4 10.Qg4 Bg4 11.c4 c6 12.Ne2 Be6 13.Nc3 Na6 14.h5 0-0-0 (< 14...dc4 15.Nce4 Bf8 16.h6+=) 15.Rc1 Nc7 16.b5 f5 (< 16...dc4 17.bc6 f5 18.g4 fg4 19.cb7 Kb7 20.Nce4+/- (20.Nde4?! Rhe8=)) 17.bc6 bc6 18.cd5 cd5 19.Nb5 Kb8 20.Nd6 Rd6 21.Bc3 Rc6 22.Ke2 Na6 23.Ba5 Rhc8 24.Rb1 Ka8 25.h6 gh6 (25...g5 26.Rb3=) 26.Rh6+= f4 27.Rh4 (27.Rh7?! Bg4 28.f3 Bf5=) 27...fe3 28.Ke3 (< 28.fe3 h5=+) 28...Bg8 29.Rhh1 Nc7 30.Nb3 (30.Rhc1 Ne8 31.Rc6 Rc6=) 30...Ne6 31.Bb4+= Ng7 32.Bc5 Rg6 33.Rh2 Rb8 34.Nd2 Rb1 35.Nb1 h6 36.Nc3 a6 37.Ne2 Rc6 38.Nf4 Bf7 39.f3 Nf5 40.Kf2 Rf6 41.fe4 de4 42.d5 h5 43.g3 Nh6 44.Ke1+= Ng4 45.Re2 Rf4 46.gf4+- Bd5 47.Rd2 Bc4 48.Rd7 Nh2 49.Rh7 Nf3 50.Kf2 h4 51.Ke3 Bd5 52.f5 Ne1 53.Kd4 (53...Bb3 54.Ra7 (54.Rh4 Nf3 55.Ke4 Nh4–/+) 54...Kb8 55.Ra6+-) 1–0. pierre – Hamodh, internet, 2006.

6.f4 ef3! 7.Nf3 (7.Qf3 Bg4 Decoy; 7.Nf3 Nc6 Combination; 7.gf3 Nc6 Combination) 7...Bg4 8.Nbd2 Nc6 (8...a5!?-/+) 9.b5 Ne7 10.h3 (10.Bd3!?+=) 10...Bh5 11.g4 Bg3 12.Ke2 Bg6 13.Rg1 Bd6 14.c3 (14.c4 c6+=) 14...Qd7 15.Kf2 Be4 (15...h5 16.g5 Ne4 17.Ne4 Be4 18.Rc1-/+) 16.Ng5? (16.g5 Nh5 17.c4+/-) 16...Bh2-/+ 17.Be2 (17.Nge4!? Bg1 18.Kg1 Ne4 19.Ne4 de4 20.Qc2–+) 17...Bg1–+ 18.Kg1 Qd6 19.Qa4?? (better is 19.Nge4 Ne4 20.Ne4 de4 21.Qe1–+) 19...Qg3 20.Kf1 Bg2 21.Kg1 Bh3 22.Kh1 Qg2 0–1. pekindragons – white_noise (1785), gameknot.com, 2013. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.d4 e4)

5.Be2 0-0

6.c4 dc4 7.Bc4 c6 8.h3 (8.d4 e4=+) 8...b5-/+ 9.Be2 e4 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.d4 ed4 12.Bd4-/+) 10.Qc2 (10.d3 a5 11.de4 Ne4=+ (11...ab4 12.e5+-)) 10...a5-/+ 11.ba5 Qe7 12.Bf6 (12.a4!? b4 13.d3-/+) 12...Qf6-/+ Black fights for the Initiative (worse 12...gf6 13.d3=) 13.Ra2 (13.Nc3 Bf5-/+) 13...Be6 14.Rb2 Ra5 15.Qc3 (15.Nc3!? Ba3 16.Rb1-+) 15...Qc3-+ 16.dc3 Ba3 17.Na3 Ra3 18.Kd2 (18.Rb4-+) 18...Rd8 19.Kc2 Na6 20.f3 (20.Kb1 Nc5 21.h4 Nb3-+) 20...Nc5 21.Bd1 (21.Rb4 Na4 22.Rd4 Rc3 23.Kd1 Rd4 24.ed4 e3-+) 21...Nd3 (21...ef3 22.e4 Rd1 23.Kd1 Ra1 24.Kc2 fg2 25.Rh2 Rg1 26.Rg2 Rg2 27.Kb1 Rg1 28.Kc2 Bh3 29.Ra2 Rg2 30.Kb1 Ra2 31.Ka2 Be6 32.Kb2-+) 22.Ne2 Nb2 23.Kb2 Ra2 24.Kc1 ef3 25.gf3 Rda8 26.Nd4 (26.Bc2 Bb3! 27.Bb3 Ra1 28.Kb2 Rh1-+) 26...Ra1 27.Kd2 R8a2 28.Ke1 (28.Kd3 Bc4 29.Ke4 Rd2-+) 28...Rd1! 29.Kd1 Decoy to d1 29...Ra1 A double attack 30.Kd2 Rh1 31.Nc6 Rh3 32.Nd4 Bc4 33.e4 h5 34.Ke3 g5 35.Kf2 (35.e5 Rh1 36.Nf5 Re1 37.Kf2 Re5-+) 35...Rh1 36.e5 h4 (36...h4 37.Nf5 Rc1-+) 0-1. petrobbo (2020) - rico29 (2640), ChessWorld.net, 2020.

6.d3 c6 7.Nf3 Qe7 8.d4 (8.c4 dc4 9.dc4 Rd8=+) 8...e4-/+ 9.Ne5 Nbd7 10.Nd7 Bd7 11.0-0 (11.Nd2 Be6=+) 11...a5 12.c3 a4 13.c4 (13.Nd2 Bc7=+) 13...dc4–+ 14.Bc4? (better 14.Nc3 b5 15.Qc2–+) 14...Bh2! 15.Kh1 (15.Kh2 Ng4 Double attack) 15...Bc7 (15...Ng4 16.g3 Qg5 17.f4–+) 16.Be2? (better 16.g3–+) 16...Nd5 (16...Ng4! 17.Bg4 Qh4 18.Bh3 Bh3 19.g3–+) 17.g3 Qg5 (17...Ne3!? 18.fe3 Bg3 19.Kg2–+) 18.Bc1 Rfe8 (18...Bh3 19.Re1–+) 19.Kg2 Re6 20.Rh1 f5 (20...Rf6 21.Rh5 Qg6 22.Qe1–+) 21.Rh5 (21.Qc2 Re7-/+) 21...Qg6–+ 22.Qh1 (22.Qc2 Rd6–+) 22...f4 (22...Rf8 23.Rh4–+) 23.ef4 Rf8 24.Rg5 Qf6 25.Bg4 (25.Rh5 Qd4 26.Ra2 Bb6–+) 25...Nf4 26.gf4 Bf4 (26...Qd4?! 27.Ra2 (27.Be6? Be6 28.Qh6 Bb3–+) 27...Re7 28.Be3=) 27.Rf5 (27.Bf4 Qf4 28.Qh4–+) 27...Qd4?? (better 27...Qg6 28.Rf8 Kf8–+) 28.Rf8= (28.Bf4? Rg6 (28...Qa1 29.Rf8 Kf8 30.Be6 Be6 31.Bd6 Ke8 32.Qh7+=) 29.Rf8 Kf8–+; 28.Rf4?? Rg6 29.Be3 Qa1 30.Rf8 Kf8 31.Bc5 Kf7–+) 28...Kf8 29.Be6 (29.Bf4?? Rg6 (29...Qa1 30.Be6 Be6 31.Bd6 Ke8 32.Qh7+=) 30.Nd2 Bg4–+ (worse 30...Rg4 31.Bg3 Qd2 32.Qe1–+)) 29...Be6 30.Bf4 e3 (better 30...Qa1 31.Bd6 Kg8+-) 31.fe3?? (31.Qh4 Bd5 32.Kg3 Bb3 33.Be3 Qd6 34.Qf4 Qf4 35.Kf4 Ke7+-) 31...Bd5 (better 31...Qd5!? 32.Kg1 Qd1 33.Kh2 Qh5 34.Kg1 Qd1 35.Kh2 Qh5 36.Kg1 Qd1=) 32.Kh3 (better 32.Kg3!? Qa1 33.e4+-) 32...Qa1+= (32...Bh1?? 33.ed4 Bd5 34.Bd6 Kg8 35.Nc3 Be6 36.Kg3+-) 33.Qf1 Kg8 (33...Ke8 34.Bd6 Kd7 35.Bc5+=) 34.Bd6+- Be6 35.Kg3 h6 36.Qd3 (36.Bc5 Bf7 37.Bd4 Qa2+-) 36…Qf6 ˝–˝. petrobbo (2000) – kovacic (2305), ChessWorld.net, 2014.

6.d3 c6 7.Nf3 Re8 8.0-0 Bg4 (8...a5 9.Nbd2=+) 9.d4 (9.c4 dc4 10.dc4 e4=) 9...e4-/+ 10.Nfd2 (10.Ne5 Be2 11.Qe2 a5-/+) 10...Be2 11.Qe2 Nbd7 (11...b5 12.Bc3-/+) 12.c4=+ Rc8 (12...Qc7 13.h3=+) 13.Nc3 Nf8 (13...Qc7 14.h3=+) 14.cd5 (14.c5 Bb8=+) 14...cd5 15.g3 (15.Rac1 a5 16.ba5 Qa5=) 15...N8d7 (15...Qe7 16.f3=+) 16.Rac1 Nb6 (16...a6 17.f3=) 17.Kg2 (17.f3 ef3 18.Qf3 Qe7=) 17...Qd7 (17...Qe7 18.Nb5 Bb8 19.Rc8 Rc8 20.Nc3=+) 18.Qd1 (18.Nb3 a6=+) 18...Rc7 (18...Qe6 19.Qe2=+) 19.Qb3 (19.f3 ef3 20.Qf3 Qe6=+) 19...Rec8-/+ 20.Rc2 (20.Qd1-/+) 20...Nc4 (20...Na4 21.Rfc1 Nc3 22.Rc3 Rc3 23.Bc3-/+) 21.Rfc1 (21.Nd5!? Nd5 22.Rc4 (< 22.Nc4 Qe6-/+) 22...Rc4 23.Nc4= (23.Qc4?? Rc4 24.Nc4 b5 25.Nd6 Qd6–+)) 21...Nd2-/+ 22.Rd2 Be7 (22...Qf5 23.Rdc2-/+) 23.Rdc2 Qf5 24.Nb1?? (better is 24.Kg1-/+) 24...Qf3–+ 25.Kh3 g5 26.Rc7 (26.Qd3 g4 27.Kh4 Qf5 28.Rc7 Qh5) 26...g4 27.Kh4 Nd7 (28.Kh5 Qf5 29.Kh6 Qg6) 0–1. Wagle,Rainer Georg – Raach,Stephen, DLM–chT Bad Homburg, 2000.

6.d3 Nbd7 7.Nf3 Qe7 (7...a5 8.b5=+) 8.c4 (8.0-0 Rd8=+) 8...c6 (8...dc4 9.dc4 c5 10.b5=+) 9.Nbd2 e4 (9...b6 10.0-0=+) 10.Nd4 (10.de4 de4 11.Nd4 Bc7=) 10...Ne5 (10...ed3 11.Nf5 Qe6 12.Bd3=+) 11.de4 de4 (11...Nc4 12.Bc4 dc4 13.Qc2=) 12.c5 (12.Qc2 Neg4+=) 12...Bc7 13.Qc2 Ng6 (13...Ned7 14.g4+=) 14.h3 Re8 15.Nc4 (15.Rd1 Nd5=) 15...Nd5 16.g3 (16.0-0 Bd7=) 16...Bd7 17.Bg4 (17.Rd1 b5 18.cb6 ab6=) 17...a5 18.Bd7 (18.Na5 Ba5 19.ba5 Ra5=) 18...Qd7 19.Qb3 (19.Na5 Ba5 20.ba5 Ne5=+) 19...ab4-/+ 20.ab4 Ra1 21.Ba1 Ne5 22.Ne5 Be5 23.Ke2 Bd4 24.Bd4 Qf5 25.Ra1 Qh3 26.b5 Qe6 27.Qb2 f6 28.Ra7 Re7 29.bc6 bc6 30.Re7 Ne7 31.Qb8 Kf7 32.Qd6 Qd6–+ 33.cd6 Nf5 34.Bc5 Ke6 35.g4 Nd6 36.Kd2 g6 37.Ke2 Nf7 38.g5 fg5 39.Bf8 h5 (40.Bb4 Ne5–+) 0–1. Eckhoff,Karlheinz (1770) – Ciglic,Boris (2170), Raika op 7th, 1998.

6.Nf3 Re8 7.0-0 e4 8.Nd4= Ng4?? (better is 8...a5 9.b5 c5 10.bc6 bc6=) 9.Bg4+- Bh2 (9...Qh4 10.h3 Bg4 11.Qg4 Qg4 12.hg4 Be5+-) 10.Kh2 Qh4 11.Bh3 Re5 (11...b6 12.Nb5 Na6 13.f3+-) 12.Ne2 (12.f4 Bh3 13.Qe1 Qe1 14.Re1 Rh5 15.gh3 Nd7+-) 12...Rh5 (12...Rg5 13.Nf4+-) 13.Nf4 Bg4 14.Qe1 (14.Qg4?! Qg4 15.f3 ef3 16.Rf3 Rh3 17.Rh3 Qf5+/-) 14...Rh6 15.f3 (15.f3 Qe1 16.Re1 ef3 17.Kg3 Bh3 18.gh3+-; 15.Nd5?! Bh3 16.f3 Qe1 17.Re1 Be6 18.Kg3 Bd5+/-) 1–0. Puentes,Alvaro (2090) – Cardozo,Ferney, Cali COL, 3rd Latinoamerican Cup–A, 2012.

6.Nf3 Bf5 7.0-0 (better is 7.Be5!? Be5 8.Ne5+=) 7...Nbd7=+ 8.Nc3 c6 9.Nh4 Be6 10.Nf3 Qc7 11.h3 Ne8 (11...b5 12.Ng5-/+) 12.Re1 f5 (12...Ndf6 13.Ng5=+) 13.Ng5= Bf7 14.Nf7 Rf7 15.Bh5 Rf8 16.Qb1 (16.Be2 Nef6=+) 16...Nef6 17.Be2 Nh5?? (better is 17...b5=+) 18.Bh5+- g6 19.Be2 Nf6 20.Qa2 b5 21.d3 a5 22.ba5 Ra5 23.Qb3 Ra7 24.Nb1 c5 25.Qc3 d4 26.ed4 ed4 27.Qb3 Rf7 28.Nd2 Qc6 29.Bf3 Qd7 30.Rad1 Bc7 31.c3 Qd6 32.cd4 c4 33.Qb5 Qh2 34.Kf1 Qh1 35.Ke2 Re7 36.Ne4 cd3 37.Kd3 fe4 38.Be4 Qh2 39.Bd5 Rf7 40.Bf7 Kf7 41.Qc4 Kg7 42.Re7 Kh6 43.Bc1 g5 44.Qf7 Qd6 45.Qg7 Kh5 46.Qg5 1–0. smoothmovermovesagain – willow27, ChessWorld.net, 2006.

6.Nf3 h6 7.Ne5+= Be5 (7...a5 8.b5+=) 8.Be5+/- Nc6 9.Bb2 Bf5 10.d3 Nh7 11.0-0 Qg5 12.f4 (12.Nd2 Nf6+-) 12...Qg6 13.Bf3 Rfe8 14.Nc3 Re3? (better is 14...Nf6+/-) 15.Nd5+- (15.Bd5?! Nf6+/-) 15...Rf3 16.Qf3 Bg4 17.Qe3 Re8 18.Qd2 Bh3?! 19.Rf2 Nf6 20.g3 Ng4?? 21.Re1 Re1+/- 22.Qe1 Nf2 23.Qf2 Qd6 24.c4 Be6 25.b5 Bd5 26.cd5 Ne7 27.Qa7 Qd5 28.Qb8 Kh7 29.Qc7 Nf5 30.Qc4 Qf3 31.Qc2?? Ne3–+ (32.h3 Qg3 33.Kh1 Qh3 34.Kg1 Nc2 35.Kf2 Qe3 36.Kg2 Ne1 37.Kf1 Nd3 38.Bd4 Qd4 39.Ke2 Nf4 40.Kf3 g5 41.a4 Qd3 42.Kf2 Qe2 43.Kg1 Qg2) 0–1. ahmed sharkawy_1 – ureo, ChessWorld.net, 2005.

6.Nf3 e4

7.Nd4 a6 8.0-0 (8.f3 b6=) 8...Nc6 (8...a5 9.b5=) 9.Nc6= bc6 10.c4 Be6 (10...dc4 11.Bc4 a5 12.ba5=) 11.c5+= Be7 12.d3 h5 (12...a5!?+=) 13.de4+/- de4 14.Bh5 (14.Qc2 a5+/-) 14...g6 (better is 14...a5!?+/-) 15.Be2+- Kg7 (15...Qd1 16.Rd1 a5 17.Nd2+-) 16.Qa4 (16.Qc2 Kg8+-) 16...Rh8 (16...a5 17.Qc2+-) 17.Rd1 (17.Ba6 Bc4 18.Rd1 Qe8+/-) 17...Qe8 (17...Qc8 18.Nc3 Bf5 19.Qa5+-) 18.Nc3 (18.Ba6 Bc8 19.Qc2 Ba6 20.Qe4 Bd6 21.Bf6 Kf6 22.Qf3 Kg7 23.cd6 Qe5=) 18...Rh6 (18...Bd5 19.Nd5 cd5 20.Qe8 Rhe8 21.Rd5+-) 19.Ne4 Qh8 (19...Rh4 20.Bd3+-) 20.h3 (better is 20.Be5 Bd5 21.Nc3 a5 22.Nd5 cd5+-) 20...Bh3 (20...Qe8+-) 21.Nf6 Bf6 22.Bf6 (22.gh3?! Bb2 23.Ra2 Rh3 24.Qc6 Be5+-) 22...Kf6 23.gh3 Rh3 24.Qc6 Kg7 25.Rd7 Rf8 26.Rc7 Kg8 27.Rd1 Qe5 28.Rdd7 Rh7 29.Ba6 Qa1 30.Bf1 Qa3 31.Rf7! Rhf7 32.Qg6 (32.Qg6 Kh8 33.Rf7 Rf7 34.Qf7+-) 1–0. Wall,Bill – Mazdak,Arya, internet, 2007.

7.Nd4 Nc6 8.Nc6 bc6 9.0-0 Rb8 10.f4 c5 11.Bf6 Qf6 12.c3 c4 13.Qa4 Ra8 14.Qc6 Rb8?? 15.Qd5+/- Bb7 16.Qa5 a6 17.Bc4 Ra8 18.Qg5 Qg5 19.fg5 Be7 20.d3 ed3 21.Bd3 Bg5= 22.e4 Be3 23.Kh1 Rad8 24.Bc2 Rfe8 25.g3?? Be4 26.Be4=+ Re4 27.a4 Rd6 28.Ra2 g6 29.Re2 Rde6 30.Rfe1 Kg7 31.Kg2 Kh6?? 32.Kf3+- R4e5 33.Re3 Rf5 34.Kg2 Rd6 35.c4 Kg5 36.R1e2 Rd4 37.Na3 Rd1 38.h4 Kh5 39.b5 ab5 40.cb5 Rd4 41.Re4 Rd3 42.g4 (42...Kh6 43.gf5 Ra3 44.Rc2+-) 1–0. ahmed sharkawy_1 – pieeater, ChessWorld.net, 2005.

7.Nd4 Bd7 =+.

7.Ne5 Qe7 8.f4 =+.

7.Ne5 Ne8 8.f4 Qh4 9.g3 Qh3 10.Kf2? f6–+ 11.d4 Be7 12.Nc3 c6 13.Bg4 Bg4 14.Qg4 Qg4 15.Ng4 h5 16.Ne5 fe5 17.de5 h4 18.Rhd1 a5 19.b5 hg3 20.hg3 Nc7 21.a4 Bc5 22.Ba3 Bb4 23.Bb4 ab4 24.bc6 bc3 25.cb7 Ra7 26.Rdb1 Nba6 27.Rb3 Rb8 28.Rab1 Ne6 29.f5 Nec5 30.Rb5 Rbb7 31.e6 Nc7 32.Rb7 Rb7 33.Rb7 Nb7 34.g4 Nc5 35.Kg3 N5a6 36.a5 Nb4 37.Kf2 Nc2 (38.g5 d4–+) 0–1. Doctor? 3.0 – EXchess 3.11, 2004.

5.Be2 a5

6.b5 c5 7.d4 cd4 8.ed4 Qe7 9.Nf3 e4=+ 10.Ne5 Nbd7 11.Nd7 Bd7 12.Qd2 0-0 13.h3 Rfe8 14.Qe3 Bf5 15.Nd2 Qc7-/+ 16.Rc1 Bf4–+ 17.Qc3 Bd2 18.Qd2 e3! 19.fe3?? Ne4 (20.0-0 Nd2 21.Rf5 Re3–+) 0–1. good – crafty, ICC, 1997.

6.b5 Nbd7 =+.

6.b5 e4 7.d3 =+.

6.c4 ab4-/+ 7.ab4 Ra1 8.Ba1 dc4 9.Bc4 0-0 10.Nf3 Nbd7 11.Qc2 Qe7 12.b5 e4 13.Nh4 Nc5 14.d4 ed3 15.Bd3 Nd3 16.Qd3 Rd8 17.Qb3 Be6–+ 18.Qc2 Bb4 19.Ke2 Qd7 20.f3 Qb5 21.Kf2 Ra8 22.Bb2 Ra2 23.Rd1 Ne8 24.Rd8 Be7 25.Nc3 Rb2 26.Re8 Qe8 27.Qb2 Bh4 28.Kg1 Bf6 29.Qc1 Qc6 30.Qa3 b6 31.Ne4 Be5 32.Nf2 b5 33.Nd3 Bd6 34.Qa7 Qc3 35.Qd4 Qd2 (36.h3 Bc4–+) 0–1. Doctor? 3.0 – Fritz 6, 2004.

5.Ne2 0-0-/+

6.Ng3 a5 7.b5 Be6 8.Nh5 Bg4?? (better is 8...Ng4 9.Nc3 Qh4-/+) 9.Nf6+- Qf6 10.Qg4 Nd7 (10...Qe7+-) 11.Qd7 Qg5 12.Qh3 Rae8 13.Nc3 d4 14.Ne4 Qg6 15.Bd3 f5 16.Nd6 cd6 17.Be2 (17.ed4 ed4 18.Kd1 Qe6+-) 17...Rc8 18.Bd3 (better is 18.ed4!? e4+-) 18...e4?? (18...Rce8 19.ed4 ed4 20.Kd1 Qe6+-) 19.Be2 d5 (19...de3 20.fe3 Rc2 21.Bc3+-) 20.ed4 f4 21.Bg4 Rc2 22.Bc3 Kh8 23.Bd1 Rc3 24.dc3 f3 25.g3 (better is 25.Qg3 fg2 26.Rg1 Qg3 27.hg3 g6+-) 25...e3 26.Bf3 (better is 26.0-0 e2 27.Re1 ed1Q 28.Rad1+-) 26...Qd3 27.Be2?? (better is 27.Ra2 Qb1 28.Bd1 Qa2 29.0-0+-) 27...Qc3 28.Kf1 Qa1 (28...Qa1 29.Bd1 Qd1 30.Kg2 Rf2) 0–1. cetst11 (1740) – paolo2504 (1880), gameknot.com, 2012. (=1.e3 d5 2.a3 Nf6 3.b4 e5 4.Bb2 Bd6 5.Ne2 0-0)

6.g3 Re8 (6...a5 7.f4 Re8 8.Bg2-/+) 7.h3 (7.Nbc3 c6-/+) 7...c5 (7...a5 8.ba5 Ra5 9.Bg2-/+) 8.Bg2 (better 8.bc5!? Bc5 9.Be5 Re5 10.d4=+) 8...cb4-/+ 9.0-0 ba3 10.Na3 Ba3 (10...Qb6 11.Rb1 Qa6 12.Ra1-/+) 11.Ra3 Nc6 12.Qa1 (12.f4 e4-/+) 12...Qc7 (12...Ne4!?-/+) 13.f4=+ Ne4 14.fe5? (better 14.d3!? Nd2 15.Rf2=) 14...Nd2–+ 15.Rd1 (15.Rf4 Be6 16.Nc3 Ne7-/+ (16...Qe5?! 17.Nd5 Qg5 18.Rd3=)) 15...Nc4 16.Rd5 (16.Rb3–+) 16...Be6 (16...Na3 17.Ba3 Be6 18.Rc5–+) 17.Rd6 (17.Rdd3 Bf5–+ (17...Nb2?! 18.Qb2 Ne5 19.Rdc3-/+)) 17...Na3 (17...Nd6?! 18.ed6 Qd6 19.Bg7–+) 18.Bc6?! (18.Ba3 Bc4 19.Bc6 bc6 20.Nf4–+) 18...Nc2 19.Qc1 (19.Qa4 bc6 20.Qc2 Bh3–+) 19...bc6 20.Qc2 Bh3 21.Rc6 (21.Nf4 Bd7–+) 21...Qb7 (21...Qd7 22.Nf4 Rac8 23.Rc8 Rc8 24.Qb3–+) 22.Nf4 Rac8 23.Rc8 Bc8 (23...Rc8 24.Qe2 Qe4 25.Qd3 Qd3 26.Nd3–+) 24.Bd4 Be6 (24...Qf3 25.Qf2 Qf2 26.Kf2–+) 25.Kh2 (25.Ne6 Re6 26.Qa4 a6–+) 25...Rc8 26.Qd3 Bc4 (26...Rc1 27.e4 Bc4 28.Qf3–+) 27.Qa3 (27.Qf5 Bb3 28.e6 fe6–+) 27...Bf1 (27...Rc6!? 28.g4 a6 29.e4–+) 28.Qa7 Rc2 (28...Qe4 29.Bc3 Qc2 30.Kg1–+) 29.Kg1 Qa7 (29...Rg2 30.Kh1 Qa7 31.Ba7 Rg3 32.e6–+) 30.Ba7 Bc4 31.Bb6 Kf8 (better 31...Rb2!? 32.Bc5–+) 32.Bc5 Ke8 33.Nh5 Rc1 34.Kf2 Bd5 (34...Kd7 35.Ng7 Rc2 36.Kg1–+) 35.Ng7 Kd8 (35...Kd7 36.Bd6–+) 36.Bd4 Rh1 (36...Rc2 37.Ke1-/+) 37.Nf5 (37.g4 Be6 38.Kg2 Rh4-/+) 37...Kd7 (37...Rh2 38.Kf1-/+) 38.Nh4 (38.g4!?-/+) 38...Ke6–+ 39.Bc3 (39.Nf3 Kf5–+) 39...Rh2 40.Kg1 ˝–˝. jaddwarrior (1770) – BADLAF (1965), ChessWorld.net, 2014. (=1.a3 d5 2.e3 e5 3.b4 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.Ne2 0-0)

6.Ng3 Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 =+.

6.Ng3 Be6

7.Nc3 a5 8.ba5 Nbd7 9.a6 ba6 10.Rb1 =+.

7.Nc3 c6 8.Be2=+ Nbd7 9.0-0 b5 10.f4 ef4 11.ef4 Nb6 12.Na2 Nc4=+ 13.Bc4 dc4 14.f5 Bd5-/+ 15.Nh5 Nh5 16.Qh5 f6 17.Nc3=+ Be5 18.Rae1 Bf7 19.Qg4 Re8 20.Re5 Re5–+ 21.Ne4 Re4 22.Qe4 Qd2 23.Bc1 Qd7-/+ 24.Qf4 Re8 25.Bd2 Bd5 26.Re1 Re1 27.Be1 h6 28.Bc3 Qe7 29.Qf2 Be4 30.Qe2 c5-/+ 31.g4 a6 32.h3 Kf7 33.Kf1 cb4 34.ab4 h5 35.Bd4 hg4 36.hg4 g6 37.fg6 Kg6 38.Qh2 Kf7 39.Qh5 Kg8 40.Kf2? Qe6 41.g5 fg5 42.Qg5 Kf7 43.c3 Qf5 (43...Bf5 44.Qg7 Ke8 45.Qe5=+) ˝–˝. Benassi,Aspasio (2085) – Sidenko,Anatoly (2190), IECG, 2001.

7.Be2 a5 8.Nc3 c6 9.b5 Nbd7 10.0-0 Nb6 11.d4 e4 12.a4 Re8 13.Nb1 (13.bc6!? bc6 14.Ba3+=) 13...cb5-/+ 14.ab5 Qc7 15.Ba3 Nc4 (15...Bg3!? 16.fg3 Rec8-/+) 16.Bd6+= Nd6 17.Ra4 Rec8 18.c4 (18.Na3!?=) 18...dc4-/+ 19.Nc3 Qe7 20.b6 Qd8 21.f3 (21.Qc2 Qb6 22.Nge4 Nfe4 23.Ne4 Bf5–+) 21...Qb6 22.Qa1 Bd7 23.Ra2 Bc6 0–1. Mueller,Klaus (1845) – Figlio,Gino Franco (2445), 2nd Webchess Open Tournament group, 2006.

7.Be2 d4 8.0-0 =+.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 a5 9.b5 (9.f4 ef4 (worse is 9...ab4 10.f5+/-) 10.ef4 Nb6+= (worse is 10...ab4 11.f5+=)) 9...Nb6 (9...Re8 10.Nc3+=) 10.a4 (10.Nc3 a4+=) 10...c6 (10...Re8 11.d4 e4 12.Bc3+=) 11.Nc3 (11.d4 e4+=) 11...Qc7 (11...c5 12.f4+=) 12.bc6 (12.d4 e4+=) 12...bc6 13.d3 (13.d4 Rfe8+=) 13...Rab8-/+ 14.d4 (14.Rb1 d4 15.ed4 ed4-/+) 14...ed4 (14...Nc4 15.Bc1-/+) 15.ed4 Rfe8 (15...Nc4 16.Bc1+=) 16.Bc1 (16.Ba3 Bf4+=) 16...Nbd7 17.Re1 h5 (17...Bb4 18.Bb2+=) 18.Bg5 (18.Bh5 Nh5 19.Nh5 Bg4 20.Re8 Re8 21.Ng7 Bd1 (worse is 21...Bh2 22.Kh1 Bd1 23.Ne8–+) 22.Ne8 Bh2 23.Kh1 Qd8 24.Nd1 Bb8–+ (24...Qe8?! 25.Kh2 Qe2 26.Bb2–+)) 18...Nh7 19.Be3 h4 20.Nf1 h3 (20...Nhf6 21.Qd3+=) 21.g3 Nhf6 22.Bf3 (22.Qd3 Nb6+=) 22...Nb6 (22...Bf5 23.Rb1+=) 23.Nd2 (23.Rb1 Nc4+=) 23...Bf5 24.Re2 (24.Rb1 Qd7+=) 24...Qd7 (24...Ne4 25.Nce4 de4 26.Bh1+=) 25.Bg5 Bb4 26.Re8 (26.Na2 Bd2 27.Qd2 Re2 28.Be2 Ne4-/+ (worse is 28...Na4 29.Bf6 gf6 30.Qa5+=)) 26...Qe8 (26...Re8 27.Na2 Nh7 28.Bf4 Na4 29.Nb4-/+) 27.Ne2 Bd2 28.Bd2 Nc4 29.Bg5 Nh7 30.Bc1 Qe7 31.c3 Re8 32.Ra2 Be4 33.Bg4 Bb1 34.Ra1 Qe4 35.Bh3 Bc2 36.Qf1 Bd3 37.Bf4 Be2 38.Qb1 Qb1 39.Rb1 g5 40.Bc7 g4 41.Bg2 Ng5 42.Bf4 Bd3 43.Ra1 Nh3 44.Bh3 gh3 45.Be3 Ne3 46.Re1 Rb8 0–1. Wall,Bill – Johansson,Mats, Carel CF–01 Correspondence, 2005.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 c6!? =+.

7.Be2 Nbd7 8.0-0 Ne4 9.Ne4= de4 10.Nc3 Nf6 11.d4 ed3 12.Qd3 Re8 13.Nb5 e4 14.Qd4 Bf5 15.Rad1 Qe7 16.Nd6+- cd6 17.Qd6 Qd6 18.Rd6 Rad8 19.Rfd1 Rd7 20.c4 Rd6 21.Rd6 Rc8 22.c5 h6 23.Bf6 gf6 24.Rf6 Bg6 25.Rd6 Kg7 26.f3 Rc7 27.Kf2 Re7 28.Bc4 f5 29.b5 Bf7 30.Bf7 Rf7 31.c6 bc6 32.bc6 Kh7 33.Rd7 (33...Kg6 34.Rf7 Kf7 35.c7+-) 1–0. guest7759 – ChessRayD, ICC, 2005.

5.Ne2 a5

6.b5 0-0 7.d4 Nbd7 8.c4 -/+.

6.b5 Nbd7 7.d4 0-0 8.c4 dc4 9.Nd2=+ ed4 10.Nd4 c3 11.Bc3 Nd5 12.Bb2 N5b6 13.Ne4+= Ne5 14.Nd6 Qd6= 15.Qc2 Bg4 16.h3+/- Bh5 17.f4 Ned7 18.g4 Nd5 19.Kd2 Rfe8 20.Nf5+/- Qe6 21.e4 N5f6 22.e5 Rad8 23.Kc1 Bg6 24.Ng7 Qd5=+ 25.Bg2 Qb5 26.a4 Qb4 27.f5=+ Re5 28.Bc3 Qe7 29.Be5 Qe5 30.Qb2= Qf4 31.Kb1 Kg7 32.fg6 fg6 33.Rd1+= c6 34.Ra3+/- Kg8 35.Rad3 Qc7?? 36.g5+- Nh5 1–0. bambinik – Peoncin, internet, 2002.

6.f4 ab4? 7.fe5 Be7 8.ef6 Bf6 9.Bf6 Qf6 10.c3+-.

6.f4 Nbd7 -/+.

6.f4 ef4 7.Nf4 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.Bf6 (10.Nh5!? Nh5 11.Qh5=+) 10...Qf6-/+ (10...gf6?! 11.Bd3=) 11.Bd3 Qe5 12.Qf3 d4 13.0-0 de3 14.de3 0-0 15.Be4 Bg4 16.Bh7 Kh7 17.Qg4 Qe3 18.Kh1 Bd6 19.Nd5 Qh6 20.h3 f5 21.Qf3 Nc6 22.Qb3 Qe6–+ 23.c4 Qe2 24.Rd1 Qe5 25.g3 Qe4 26.Kh2 Qe2 27.Kg1 Ne5 28.Nd2 Nd3 29.Nf1 Bc5 30.Nfe3 Be3 31.Ne3 Qe3 32.Kh2 Qf2 0–1. bambinik – Deep Einsteller, internet, 2002.

5.Nf3 0-0

6.d4 e4 7.Nfd2 a5 8.c4 ab4 9.c5 ba3?? (better 9...Be7 10.ab4 Bg4=+) 10.cd6+/- ab2? (better 10...Qd6 11.Ba3 Qc6+-) 11.Ra8+- Qd6 (11...Bg4 12.f3 ef3 13.gf3 Bf5+-) 12.Rb8 c5 13.dc5 (better 13.Ra8 c4 14.Qc2+-) 13...Qb8+/- 14.Qb3 Qe5 15.Be2 d4 (15...Qg5 16.g3 (16.Qb2?! Qg2 17.Rf1 Qh2=) 16...Nd7 17.Qc2+/-) 16.ed4 (better 16.Qb2!? Qg5 17.Qd4 Qg2 18.Rf1+/-) 16...Qd4+/- 17.0-0 Be6 18.Qe3 (better 18.Qb7!? e3 19.Nf3 Qc5 20.Qb2+/-) 18...Qe3= 19.fe3 Ra8 (19...Rc8!?=) 20.Bc4+= Ng4 (20...Bc4!? 21.Nc4 Nd7+/-) 21.Be6+/- fe6 22.Re1 (22.Ne4 Ne3 23.Re1 Nd5+-) 22...Ra4 23.Nc3 Ra1 24.Ndb1 Ne5 25.Kf1 (better 25.Rd1!?+-) 25...Nd3+= 26.Rd1 Kf7 (26...Nc5!? 27.Ke2 e5+/-) 27.Ke2 Nc1 (27...Nc5 28.Rd2+/-) 28.Kd2+- Kf6? (better 28...Nb3 29.Kc2 Nc5 30.Kb2 Ra6+-) 29.Kc2 (29.Ne4?! Ke5 30.Nd6 Nb3 31.Kc2 Nc5 32.Kb2 Ra4+-) 29...Ke5 (29...Ra5 30.Ne4 Ke5 31.Nbd2+- (31.Kb2?! Ke4 32.Rc1 Ke3+-)) 30.Kb2 Rb1 31.Kb1 Nd3 32.Rd3! ed3 33.Kc1 g5 (33...Kf6 34.Kd2+-) 34.Kd2 h5 35.Kd3 h4 36.h3 g4 (36...Kf5 37.Kd4 g4 38.e4 Kf6 39.Nd5 Kg5 40.Ke5+-) 37.hg4 Kf6 38.Ne4 Kg6 39.Nd6 Kg5 40.Nb7 (40.Nb7 Kf6 41.g5 Ke7 42.c6+-) 1-0. black_bishop_88 (2440) - MalatiaGM (2500), lichess.org, 2020.

6.Be2 Qe7 7.c4 c6 8.c5 Bc7 9.d3 b6 10.cb6 ab6 11.Nbd2 c5 12.Qb3 Bd7 13.b5 Be6 (better is 13...Ra5!?-/+) 14.Ne5+= d4 15.Nec4 de3 16.fe3 Nd5 17.g3 (17.Bf3!?+=) 17...Ne3= 18.Qc3 Nf5 19.Rf1 Nd4 20.Nf3 f6 (better is 20...Bg4!? 21.Nd4 cd4+=) 21.Nd4+= cd4 22.Qd4 Nd7 23.Bc3 Rfe8 24.Bb4 Nc5 25.Bc5 bc5 26.Qb2?? (better is 26.Qe3+=) 26...Bc4–+ 27.dc4 Be5 28.Qc2 Ba1 29.a4 Qe3 (29...Qe3 30.Rf2 Bd4–+) 0–1. Fournier,Frederic (1670) – Bouguera,Tayeb (2030), Open Paris FRA, 1999.

6.Be2 Bf5 7.0-0 (7.Be5 Be5 8.Ne5 Re8+=) 7...a6 (7...Nbd7 8.Nc3=+) 8.d3 (8.Be5!? Be5 9.Ne5+-) 8...Nbd7 9.Nbd2 c6 10.c4 b5 11.c5 Bc7 12.Qc2 a5 13.e4 d4?? (better 13...Bg4=) 14.ef5+- Re8 (14...Nd5 15.ba5 Qf6 16.g4+-) 15.Nb3 (15.Ne4 Nd5+-) 15...a4 (15...Nd5 16.ba5 Qf6 17.Nfd2 Qf5 18.Bf3+-) 16.Nbd2 Re7 (16...Nd5 17.Ne4+-) 17.Rfe1 Nd5 18.Ne4 Re8 19.g3 N7f6 20.Bf1 Ne4 (20...Qd7 21.Nh4+-) 21.de4 Nf6 22.Rad1 Nh5 23.Bc1 Qe7 24.Bg5 Nf6 25.Nh4 (25.Qd2 Rad8+-) 25...h6 26.Bd2 Rad8 27.Qc1 Nh7 28.Bh6! gh6 29.Qh6 Kh8?? (better 29...Qf6 30.Qh5 Kg7+-) 30.Qc6 Qd7 (30...Nf6 31.Bb5 Ra8 32.Rd3+-) 31.Qb5 (better 31.Qd7!? Rd7 32.Bb5 Red8 33.Bd7 Rd7+-) 31...Qb5 (31...Qe7 32.Qa4 Nf6 33.Bd3+-) 32.Bb5 Re7 33.Rd3 Ra8 34.Nf3 f6 (34...Kg7 35.Bc6 Ra6 36.Bd5+-) 35.Bc6 Rg8 (35...Ra6 36.Bd5+-) 36.Ba4 Ng5 37.Ng5 Rg5 (37...fg5 38.Bc6+-) 38.h4 Rg4 (38...Rh5 39.Rb1+-) 39.b5 (39.Bc6!? Bd8+-) 39...Ba5 40.Rb1 White prepares b6 40...Re4 41.b6 Rb7 (41...Re1 42.Re1 Be1+-) 42.Bc6 Re1 43.Re1 Be1 44.Bb7 1–0. Hilbert,Stephan J – Goldmund,Heike, FICGS, 2017. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 0-0)

6.Be5 Be5 7.Ne5 Nbd7 8.Nf3 Re8 9.d4 b6 10.Be2 c5 11.dc5 bc5 12.Nc3 Bb7 13.0-0 Rc8 14.Nb5 Ne5 (14...Qb6!?+/-) 15.Ne5+- Re5 16.Na7 Ra8 17.Nb5 cb4 18.ab4 Ra1 19.Qa1 Rg5 20.Qa7 Qd7 (20...Bc8 21.Qd4+-) 21.Qb8 Ne8 22.Ra1 (22.Nd4 Bc8+-) 22...Kf8? (22...d4 23.Nd4 Rg2 24.Kf1 Bd5+-) 23.Ra7 Qh3 24.g3 Bc8 (24...Bc6 25.Nd4 Bd7 26.Qd8+-) 25.Nd6 Nd6 (25...Qe6 26.Nc8 d4+-) 26.Qd6 (26...Kg8 27.Qd8) 1–0. pierre – ratita, internet, 2006.

6.Be5 Be5 7.Ne5 Re8 8.Nf3 d4 9.Nd4?? (better is 9.Be2 a5 10.b5+=) 9...Qd4–+ 10.Nc3 Nc6 11.Be2 Qd8 12.0-0 Bf5 13.d4 Ne4 14.Ne4 Be4 15.c4 Ne7 16.f3 Bg6 17.e4 (17.Bd3 Qd6-/+) 17...c6 (17...f5 18.e5 Nc6 19.f4 Nd4 20.Rc1–+) 18.Qb3? (better is 18.Qd3-/+) 18...Qd4–+ 19.Kh1 Rad8 20.Rfd1 Qe5 21.Rd8 Rd8 22.Rd1 Rd1 23.Qd1 Qc7 (23...f5 24.ef5 Bf5 25.Bf1–+) 24.g3 Nc8 25.Kg2 Qd6 (25...a5 26.ba5 f5 27.ef5 Bf5 28.a6 ba6 29.c5–+) 26.Qc2 (26.Qd6 Nd6 27.c5 Nb5 28.Bb5 cb5–+) 26...Qd4 27.Bd3 Nd6 28.c5 Nb5 29.a4? Nc7 30.Qb1 Ne6 31.f4 Bh5 32.h3? f6 33.Qb3 Bf7 34.Bc4 Qd2 35.Kg1? Qe1 36.Kg2 Qd2 37.Kg1 Qd8?? 38.Be6+- Be6 39.Qe6 Kh8 40.Qc4?? Qd1+= 41.Kf2 Qa4 42.Qd4 Qc2 43.Kf3 Qb3 44.Kg4 h5 45.Kh5?? Qf3 46.Kh4 Kh7 47.g4?? Qf1 48.Qe3 Qc4 49.Qe1 a5 50.ba5+- Qc5 51.e5 fe5 52.fe5 Qe7 53.Kg3 Qb4?? 54.Kh4 Qe1 55.Kg5 Qe5 56.Kh4 g5 57.Kh5 Qg3 58.Kg5 Qh3 59.Kf5 Qa3 60.g5 Qa5 61.Kf6 Qg5! (61...Qg5 62.Kg5 Kg7–+) 0–1. Fournier,Frederic (1800) – ElBart, Active, 2011.

5.Nf3 Nc6

6.b5 Ne7 7.Be5 Be5 8.Ne5 Ng6 9.Ng6 hg6 +/-.

6.Bb5 Bd7 7.Qe2 e4 8.Nd4 a6 9.Nc6= Bc6 10.Bc6 bc6 11.c4 0-0 12.c5 Be7 13.0-0 h6 14.Nc3 Nh7 15.Rab1 Bf6 16.Nd1 Bb2 17.Nb2 Qh4 18.d3 Ng5 19.de4 Ne4 20.Rbc1 f5 21.g3 Qh3 22.Nd3+= g5 23.Ne5 Nf6. thedesertfox (2155) – deafstrong (2000), net–chess.com, 2004.

6.d3 e4 7.de4 de4 8.Nd4 =+.

6.d3 Bg4 7.Be2 0-0 8.0-0 Qd7 9.b5 Bf3 10.Bf3 Ne7 11.c4 g6 12.Qc2 c5 13.Nd2 Rfd8 14.a4 b6 15.cd5+/- Nfd5 16.Qc4 Bc7 17.Rfe1 Rac8 18.Ne4 Nf5?? 19.Qd5!!+- Qd5 20.Nf6 Kg7 21.Nd5 f6 22.Rad1 h5 23.Nc3 Nh6 24.Bb7 Rb8 25.Bd5 Nf5 26.Be6 Ne7 27.Rd2 Rd6 28.Bc4 Rd7 29.h3 f5 30.Be6 Rd6 31.Bb3 e4 32.Ne4 (32...Kh6 33.Nd6 Bd6 34.Rdd1+-) 1–0. Bertel,Michael – Friesen,Sheldon, IECG, 1999.

5.Nf3 e4

6.Nd4 c6 7.d3 0-0 8.h3 (8.de4 Ne4 9.Bd3 a5=+) 8...Re8 (8...a5 9.de4 de4 10.Qd2=+) 9.Nd2 a5 10.ba5 (10.de4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Ne4 13.Ne4 Re4=+) 10...Qa5 11.N4b3 Qd8 12.Be2 (12.c4 b6=+) 12...Nbd7 (12...b5 13.0-0–/+) 13.0-0 Ne5 (13...Qc7 14.de4 de4 15.a4=+) 14.d4 Ng6 15.c4 Bf5 (15...Bb8 16.c5=) 16.c5 Bb8 17.g4?? (better is 17.Re1=+) 17...Qc7–+ 18.f4 ef3! 19.Nf3 (19.Nf3 Qg3 (19...Re3); 19.Bf3 Qh2; 19.Rf3 Qh2) 19...Qg3 20.Kh1 Qh3 21.Kg1 Qg3 22.Kh1 Ng4 (22...Be4 23.Rf2 Qf2 24.Qg1 Qe2 25.Nbd2 Qd2 26.Rf1–+) 23.Rg1 Qh3 (24.Nh2 Qh2; 23...Nf2) 0–1. Chessflower – Fredek (2065), Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2006.

6.Nd4 Be5 7.d3 0-0 8.Nd2 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 ed3 11.Qd3 Bd4 12.Bd4 Nbd7 13.Bf6 (13.c4 dc4 14.Nc4 Re8+=) 13...Nf6 14.0-0-0 1-0. opperwezen (2605) - TheFinnisher (2530), Elite Crazyhouse Arena, 2018. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 e4)

6.Nd4 Be5 7.Ne6 Bb2-/+ 8.Nd8 Ba1 9.Nb7 (9.c3 a5 10.ba5 Kd8 11.Qb3=) 9...Bb7-/+ 10.Nc3 Bc3 11.dc3 Bc6 12.b5 0-0?? (12...Bb7 13.c4-/+) 13.h4?? (better 13.bc6 Nc6 14.c4+=) 13...Kh8?? (better 13...Bd7-+) 14.Qh5 (14.Qh5 Nh5 15.bc6 Nc6 16.Be2-+). opperwezen (2655) - TheFinnisher (2655), Elite Crazyhouse Arena, 2019. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 e4)

6.Nd4 Ng4 7.Qe2 Bh2 (7...Nh2 8.Rh2 Bh2 9.Qh5-/+) 8.Nc3 (better 8.g3=) 8...Nf2?? (better 8...Be5-/+) 9.Qf2 (better 9.Rh2 Ng4 10.Rh5+-) 9...Bg4?? (9...Be5!?+-) 10.Be2 (better 10.Rh2 Nc6 11.Ncb5+-) 10...Be2 11.Nc6?? (11.Rh2 Bc4 12.Nf5+-) 11…Qf6 (worse 11...bc6 12.Ne2 Bd6 13.Bg7=; 11...Nc6?! 12.Rh2 Qd6 13.Qf4 Qf4 14.ef4-/+). TwelveTeen (2750) - opperwezen (2695), lichess.org, 2017.

6.Nd4 Ng4 7.h3 (7.Be2 Ne5=) 7...Nh2 (7...Qh4 8.Bb5 c6 9.Qe2=+) 8.Nb5 (8.Be2 Qh4=) 8...Nf1 9.Rf1 Qg5 10.Nd6 cd6 11.g4 0-0 (11...Qh4 12.Rh1=) 12.d3 (12.Nc3=) 12...Qh4 (12...f5!?=) 13.de4+= de4 14.Qd4 f6 (14...Qh6 15.Nc3+=) 15.Qe4 Qh3 (better is 15...Nc6+/-) 16.Nd2 (16.Rh1 Qg4 17.Qh7 Kf7 18.Nd2+=) 16...Nc6?? (16...Qg4 17.Qd3=) 17.0-0-0 (17.Rh1 Qg4 18.Qh7 Kf7+=) 17...Bg4? (better is 17...Qg4 18.Rg1 Qh3+=) 18.Rh1+- Rae8 19.Rh3?? Re4+= 20.Rg3 Re7? 21.Rg4+- g6 22.Rg2 f5 23.Nc4 Rd7 24.Rd6 Rd6 25.Nd6 b6 26.Nb5 a6 27.Nc7 a5 28.Nd5 ab4 29.ab4 Nb4 30.Nb4 Kf7 31.f4 h5 32.Nc6 (32...Rg8 33.Ne5 Ke6 34.Ng6+-) 1–0. coolerdude – Andy HB, ChessWorld.net, 2005.

6.Ne5 0-0 7.Bb5 =+.

6.Ne5 0-0 7.d3 Nbd7 (7...Re8!? 8.d4 a5-/+) 8.Nd7=+ Bd7 9.Nc3 Re8 10.de4 de4 11.Qd5?? (better 11.Nd5=+) 11…Kh8 (11...Kh8 12.Qb7 a5=). opperwezen (2655) - TheFinnisher (2500), Casual Crazyhouse game, 2018. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.e3 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.Nf3 e4)

6.Ne5 Qe7 7.d4 ed3 8.Nd3 0-0 9.Be2 Ne4 (9...Bf5 10.0-0=+) 10.Nd2 (10.0-0 Re8=) 10...Qh4 (10...a5 11.0-0=+) 11.Ne4 (11.Nf3 Qe7=) 11...de4=+ 12.g3 Qh3 13.Nf4 Bf4 14.gf4 (14.ef4 Qg2 15.Rf1 Qh2+=) 14...Qg2 15.Rf1 Qh2 16.b5 (16.Qd5 Bh3 17.Qh5 Rd8=+) 16...Bh3 (16...Be6 17.Be5–/+) 17.Qd4=+ f6 18.Bc4 (18.Qd5 Kh8 19.Qb7 Bf1 20.Bf1 Nd7=) 18...Kh8 19.0-0-0? (better is 19.Qc5 Nd7 20.Qh5=+) 19...Bf1–+ 20.Rf1 Qg2 21.a4 (21.Qc5 Rc8–+) 21...c6 22.Ba3 Re8 23.Be7 h6 24.Kb2 Kh7 25.Bb4 a5 26.Bc3 cb5 27.ab5 Rc8 28.Ra1 Qf2?? 29.Qe4–/+ Kh8 30.Bd3 Kg8?? 31.Qe6+- Kf8 32.Qc8 Ke7 33.Qb7 Nd7 34.Qa8 g5 35.Qa5 gf4 36.Qb4 Kf7 37.Bc4 Kg6 38.Bd3 Kg5?? 39.ef4 Kg4 40.f5 Kh5 41.Rh1 Kg5 42.Bd2 Qd2 43.Qd2 Kg4 44.Qg2 Kf4 45.Rf1 Ke5 46.Qe4 Kd6+- 47.Qc6 Ke7 48.Re1 Ne5 49.Qe6 Kd8 50.Qf6 Kd7 51.Re5 h5 52.Re7 Kd8 53.Qf8 1–0. West,Lawrence – Kirshner, Livermore, 1994.

6.Nd4 0-0

7.Nb5 c6 8.Nd6 Qd6 9.Nc3 Bg4 10.Be2 Be2 11.Ne2 Nbd7 12.Nf4 Ne5 13.Qe2 Nc4 14.Bd4 Nd7 15.d3 ed3 16.cd3 Nce5 17.0-0 Rfe8 18.Rfe1 Ng6 19.Ng6 Qg6 20.Qb2 Re6 21.Rad1 Rae8 22.Qb1 Nf6 23.Rd2 Ng4 24.Rde2 Nh6 25.e4 de4 26.de4 Qh5 27.f3 a6 28.Qb2 f6 29.Qa2 Kh8 30.Bc5 Nf7 31.Rd1 Ne5 32.Red2 a5 33.Rd8+= Qf7 34.Qd2 ab4+= 35.ab4 h6 36.f4 Nc4 37.Qd7 Qd7 38.R8d7 Re4 39.Rb7=+ Rf4 40.g3 Rg4-/+ 41.Rdd7 Ne5 42.Rdc7 Rd8 43.Be7? Rd2–+ 44.Rc8 Kh7 45.Bf6 Nd7 46.Be7?? Rc4 –+ (47.Rc6 Rc6–+) 0–1. mgriffin (1705) – tomy (1940), net–chess.com, 2001.

7.Nb5 Be7 8.c4 (8.Be5 Ne8=+) 8...a5 9.cd5 ab4 10.d6 Bd6 11.Nd6 Qd6 12.Qc2 (12.ab4 Ra1 13.Ba1 Rd8–/+) 12...Nc6 13.Bb5 Bd7 14.Bc6 Qc6 (14...bc6?! 15.ab4 Bf5 16.Bf6 Qf6 17.Ra8 Ra8 18.0-0=+) 15.Qc6 Bc6 (15...bc6?! 16.f3=+) 16.ab4 Nd5 17.Ra8 Ra8 18.Bc3 Nc3 19.dc3 (19.Nc3 Ra1 20.Nd1 Rb1–+) 19...Bb5 (20.c4 Bc4–+) 0–1. BigSky (2705) – scarabot (2495), ICC, 1999.

7.Nc3 Be5 8.d3 Nc6 9.Nc6 bc6 10.d4 Bd6 11.Bd3?? (better 11.Be2=+) 11...ed3-+ 12.cd3 Be5?? (better 12...a5 13.ba5 Qe7-+) 13.de5+/- Ng4 14.b5 (better 14.Na4!?+/-) 14...cb5= 15.Nd5?? (better 15.h3 Ne5 16.Nb5=) 15...Qd5-+ 16.Kd2?? (16.e4 Qe6 17.d4-+) 16...Qe4 (better 16...Nf2 17.Qe2 Nh1 18.Rh1 Qa2-+) 17.Ke1 0-1. opperwezen (2655) - TheFinnisher (2500), Casual Crazyhouse game, 2018. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 e4 6.Nd4 0-0)

7.c4 dc4 8.Bc4 a5 9.b5 =+.

7.c4 c5 8.Nb5 cb4 9.Nd6 Qd6 10.ab4 dc4 11.Na3 -/+.

7.c4 c5 8.Nb5 Be7 9.bc5=+ dc4 10.Bc4 Bc5 (10...Nbd7 11.d4 ed3 12.Qd3=+) 11.Bf6 (11.Qc2 Nbd7=) 11...Qf6 (< 11...gf6 12.d4 Be7 13.Nd2+=) 12.N1c3 Qe5 13.Qc2 a6 14.Qa4?? (better is 14.Nd4=) 14...Bd7–+ 15.0-0 (15.Be2 Bc6 16.Rb1–+) 15...Ra7! (16.Bf7 Rf7 17.Qe4 Qe4 18.Ne4 Bb5 (18...ab5?! 19.Nc5 Bf5 20.d4=+) 19.Nc5 Bf1 20.Kf1 b6–+; 15...Bb5?! 16.Bb5 Bd6 17.g3=; 15...ab5?! 16.Bf7 Rf7 17.Qa8–+) 0–1. BigSky (2705) – scarabot (2540), ICC, 1998.

7.c4 c5 8.bc5 Bc5 9.cd5 Qd5 =.

7.c4 c6 8.Nc3 Nbd7 (8...a5 9.ba5 dc4 10.Qc2 Ra5 11.Bc4=+) 9.Qb3 (9.cd5 cd5 10.d3 Be5=) 9...Ne5 (better 9...dc4!? 10.Bc4 Be5=+) 10.cd5= cd5 11.Nd5 Bd7 12.Nf6 Qf6 13.Be2 (13.Qd5 Ng4 14.f4 ef3 15.Qf3 Bh2+=) 13...Qh6 (13...Qg6!? 14.f4 ef3 15.gf3 Qg2+=) 14.Qd5+/- Qg6 15.0-0-0 (better 15.f4!? ef3 16.gf3+=) 15...Ba4 16.Rdf1 (16.Rdg1 Rfc8 17.Bc3 a5=+) 16...Rfd8 17.Kb1 (17.Qa5 Bd7=+) 17...Rac8 (better 17...Bc6 18.Nc6 bc6=+ (worse 18...Nc6 19.Bh5 Qe6 20.Qe6 fe6 21.Bg4+-)) 18.f4?? (better 18.Qb7 a5 19.b5=+) 18...ef3-+ 19.Ka1 fe2 20.Ne2 Qc2 (better 20...Bc6 21.Qb3 Qg2-+ (worse 21...Bg2 22.Nf4 Bf1 23.Ng6-+)) 21.Qa5 (21.Rc1 Qd3 22.Rc8 A) 22...Qd5?? 23.Rd8 Be8 24.Re8 Bf8 25.Nf4 (25.Be5?! Qb5 26.Ra8 Qe5 27.Nd4 g6+-) 25...Qd2 26.Re5+- (26.Be5?! Qe3 27.Ka2 Qd2 28.Kb1 Qd7 29.Rf8 Kf8+=); B) 22...Rc8 23.Qd3 Nd3-+) 21...Bb3 (better 21...Nc4 22.Qd8 Rd8-+) 22.Nd4 Qd2 (better 22...Qd3 23.Rf2-+) 23.Nb3 Qd3 (better 23...Qe3 24.Nd4 Nc4-+) 24.Be5?? (24.Nd4 Qe4-+ (24...Qe3?! 25.Nf5 Qe2 26.Nd6-/+)) 24...Qb3 (24...b6 25.Nc1 Be5 (25...ba5? 26.Nd3 Be5 27.Ne5+-) 26.Qe5 Qa3 27.Na2 Rd2 28.Qe8 Re8 29.Rf7 Qa2) 25.Bd6 Rd6 26.Rb1?? (26.Rc1 Rcd8 27.b5-+) 26...Qc3 (26...Qe3 27.b5 Rd3 28.Rb2 Ra3 29.Qa3 Qa3 30.Kb1 Qd3 31.Ka1 Rc4 32.Rhb1 Ra4 33.Ra2 Qd4 34.Rbb2 Rb4 35.b6 Qd1 36.Rb1 Rb1) 27.Rb2 Rd2 (better 27...Ra6 28.Qa6 ba6-+) 28.Rhb1 Rcd8 29.Ka2?? (29.Qa4-+) 29...Re8 (29...Rb2 30.Rb2 Qc4 31.Ka1 Rd1 32.Rb1 Qc3 33.Ka2 Rd2 34.Rb2 Qb2) 30.Qb5?? (better 30.Qc5 Rb2 31.Rb2 Qe3 32.Qe3 Re3 33.Rd2-/+) 30...Rb2 (30...Re3 31.Qa4 Qc4 32.Ka1 Rb2 33.Rb2 Re1 34.Rb1 Qc3 35.Ka2 Re2 36.Qc2 Rc2 37.Rb2 Qb2) 31.Rb2 Rf8?? (better 31...Re3 32.Kb1 Re5-+) 32.Qc5 Qf6 33.Qf8?? (better 33.Rd2-/+) 33...Kf8-+ 34.Rc2 Qe6 35.Kb2 Ke7 (35...Qe5!? 36.Ka2-+) 36.Rc3 Kf6 37.Rc4 (37.g3-+) 37…Qe5 (37...Qe5 38.Kb3 Qh2 39.Rf4 Qf4 40.ef4 Kf5-+) 0-1. black_bishop_88 (2460) - tharianirishi (2430), lichess.org, 2020. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 e4 6.Nd4 0-0)

7.c4 c6 8.c5 Bc7 9.d3 Nbd7 10.Nd2 Re8 11.de4 Ne4 12.Ne4 Re4 13.Bd3 Rh4 (13...Re8 14.Qc2=) 14.Qc2 (better 14.Nf5!? Rh2 15.Rh2 Bh2 16.g3+/-) 14...Ne5= 15.Bf5 (15.Be2 Qf6=) 15...g6 (15...Bf5 16.Nf5 Rg4 17.f3=+) 16.Bc8= Qc8 17.h3 a5 18.Ne2 (better 18.0-0=) 18...ab4-/+ 19.ab4 Ra1 (19...Rb4 20.0-0 Rc4 21.Ra8 Qa8-+ (21...Rc2?? 22.Rc8 Kg7 23.Bd4+-)) 20.Ba1-/+ Rb4 21.Bd4 (better 21.0-0!? Nf3 22.Kh1-/+) 21...Rc4-+ 22.Qb3 Nd7 23.0-0 Nc5 24.Qa3 Ne4 25.Ba1 f6 (25...Rc2 26.Nd4 Bd6 27.Qb3-+) 26.Rb1 (26.f3 Bd6 27.Qa2 Nc5-+) 26...Bd6 27.Qa7 Rb4 (27...b5 28.Qa2-+) 28.Rc1 Qd7 29.Nd4 (29.f3 Nc5! 30.Bf6 Qe8-+) 29...Rc4 (29...c5 30.Ne2-+) 30.Rb1 (better 30.Rc4 dc4 31.Qa2-+) 30...Rb4 31.Rc1 c5 32.Nf3? (32.Nc2 Ra4 33.Qb6 Ra6-+) 32...c4 (better 32...Qa4 33.Qa4 Ra4 34.Nh2-+) 33.Qd4 Be7 34.Nd2?? (34.Qd1 b5-+) 34...Nd2 (better 34...Bc5 35.Qe4 de4 36.Ne4 Qf5 37.Nf6 Kf7-+) 35.Qd2 Qb5 (35...Qf5 36.Qa2-+) 36.Bc3 (36.Qd1 Ra4-+) 36...Rb1 37.e4? (37.Rd1-+) 37...Rc1 38.Qc1 de4 39.Qe3 (39.Qf4 Qc6-+) 39...Qd5 (better 39...Qb1 40.Kh2 Qd3-+) 40.Qf4 (40.Qd4 Qd4 41.Bd4 Kf7-+) 40...Kf7 (better 40...Qd1 41.Be1 c3 42.Qe4 Kf8-+) 41.Qc7 (41.Qh6 Qd1 42.Kh2 Kg8-+) 41...b5 (better 41...Qd1 42.Kh2 Qd6 43.Qd6 Bd6 44.Kg1-+) 42.Bb4 Qe5 43.Qc6 (43.Qb7 e3 44.f4 Qe6-+) 43...e3 (better 43...Bb4 44.Qd7 Be7 45.Kf1 Qa1 46.Ke2-+) 44.f4 (44.Be7 ef2 45.Kf2 Qf5 46.Kg1 Ke7 47.Qc7 Qd7 48.Qc5 Kf7 49.Qb4-+) 44...Qa1 45.Kh2 Bb4 46.Qd5 Kf8 47.Qd8 Kg7 48.Qd7 Kh6 49.Qg4 Qd4 50.Qh4 Kg7 51.Qg3 Bd6 (51...e2 52.Qg4 e1Q 53.Qg6 hg6 54.g4 Qdd2) 52.Qf3-+ Bf4 53.g3 Qd2 54.Kg1 Qf2! 55.Qf2 ef2 56.Kg2 Bg3! 57.Kf1 (57.Kg3 f1Q Combination) 57…c3 (57...c3 58.Ke2 c2 59.Kd3 c1Q 60.Ke4 f5 61.Kd4 f1Q 62.h4 Qfc4) 0-1. Arifars17 (2665) - badbadger95 (2725), Rated Bullet game, lichess.org, 2021. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3)

7.c4 c6 8.cd5 cd5 9.Be2 Nc6 10.d3 ed3 11.Bd3 Re8 12.0-0 Be5 13.Nd2 Bh2?? (13...Bd4 14.ed4 Bg4=) 14.Kh1?? (better is 14.Kh2 Ne5 15.Be2+-) 14...Be5 15.N2f3 Bd4 16.Bd4 Nd4 17.Nd4 Ng4 18.g3 Qg5 19.Nf3 Qh5 20.Kg2 Nf6 (20...Ne3!? 21.fe3 Bh3 22.Kf2 Bf1 23.Qf1 Qh6+=) 21.Rh1= Qg4 22.Rh4 Qd7 23.Qc2 h6 24.Rc1 Qe6 25.Nd4 Qe7 26.Bf5 Be6 27.Be6 fe6 28.Qg6 Ne4?? 29.Rh6+- Qg5?? 30.Qg5 Ng5 31.Rhh1?? Rf8 32.Rhf1 Ne4? 33.Ne6+- Rf6 34.Nd4 Nd2 35.Rfd1 Ne4 36.Nf3?? Raf8-/+ 37.Nh4 Rf2 38.Kh3 Ng5?? 39.Kg4= Ne6?? 40.Rf1?? Rf1–+ 41.Rf1 Rf1 42.Nf3 g6 43.Ne5 Kg7 44.Nf3 Rf3! 45.Kf3 Nc7 46.Ke2 Kf6 47.Kd3 Kf5 48.Kd4 Kg4 49.Ke5 1–0. Fournier,Frederic – ecureuil1237, Active, 2008.

7.c4 Nc6 8.c5 Nd4 9.Bd4 Be7 10.Be2 =.

7.c4 Nc6 8.c5 Be7 9.Nc3 (9.Nc6!? bc6 10.Be2=) 9...Nd4=+ 10.ed4 b6 (10...c6 11.Be2=+) 11.Be2 (11.d3 a5=+) 11...c6 (11...Rb8 12.d3=+) 12.0-0 (12.d3 Bf5=) 12...bc5 (12...a5 13.d3=) 13.dc5 (13.bc5!? Rb8 14.Rb1=) 13...d4–/+ 14.Na2 (better is 14.Ne4!? Ne4 15.Bf3–/+) 14...d3–+ 15.Bh5 g6 (16.Qe1 Nh5 17.Qe4 Qd7–+; 15...Nh5?! 16.Qh5 f5 17.f3=+) 0–1. Brukske – jaskier (2095), internet, 2006.

7.c4 Nc6 8.Nc6 bc6 9.c5 Be7 10.Be2 a5 11.0-0 Bf5 12.d3 (12.f3 Qd7=) 12...Qb8 13.de4 (13.Bc3 ed3 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 ab4 16.Bb4 Ne4=+) 13...Ne4 14.Qe1? (14.Bd3 ab4 15.f3 Nc3 16.Bc3 Bd3 17.Qd3 bc3–/+) 14...Bc5 15.Bg7? Kg7–+ 16.bc5 Qb2 17.f3 Qa1 18.fe4 Be4 19.Qg3 Bg6 20.h4 (20.Rd1 Kh8 21.e4 Rae8–+) 20...Rab8 21.Nd2 Qc3 22.h5 Qd2 23.hg6 hg6 24.Bh5 Qc3 25.Bg6 fg6 26.Qc7 Kg8 27.Rf8 Rf8 28.Qc6 Qe3 29.Kh2 Kh7 30.Qd7 Kh6 31.Qd5 Rh8 (32.Qg8 Rg8 33.Kh1 Qc1 34.Kh2 Kg5 35.g3 Qc2 36.Kg1 Rd8 37.c6 Rd1) 0–1. divergence (1700) – jaskier (2160), internet, 2007.

7.c4 Nc6 8.Nc6 bc6 9.d3 a5 =.

7.d3 a5 8.b5 c5 9.bc6 bc6 10.Nd2 Qe7 11.c4 Be5 12.Rb1 c5 13.Nb5 Bb2 14.Rb2 Ng4 15.Qb1 d4 16.Ne4 de3 17.f3 Nh6 18.Be2 f5 19.Nec3 f4 20.g3 Be6 21.d4 cd4 22.Nd4 Bd7 23.Bd3 Qa3 24.Bh7 Kh8 25.Nde2 Nf5 26.Ra2 Qc5 27.Bf5 Bf5 28.Qb5 Rc8 29.Nf4 Qc4 30.Qc4 Rc4 31.Nd1 Nc6 32.Nd5 Ne5 33.N5e3 Rc5 34.0-0 Bh3 35.Ng2 a4 36.f4 Be6 37.Re2 a3 38.Re5 Re5 39.fe5 a2 40.Nde3 a1Q 41.Ra1 Ra1 42.Kf2 Ra2 43.Kf3 Bc8 44.Nf4 g5 45.Nfd5 ˝–˝. Benassi,Aspasio – Koehler,Hans Peter, SEV 25, 2000.

7.d3 a5 8.b5 c6 9.bc6 bc6 10.de4 de4 11.Nd2 Qc7 12.h3 Re8 13.Bc4 a4 14.0-0 Bh3?? (better is 14...Nbd7+=) 15.gh3+- Qd7 16.f4?? (better is 16.Kg2+-) 16...Qh3+= 17.Qe2 Ng4 18.Rae1 Nd7 19.Nf5 Bc5 e3 becomes the focus of attention 20.Bg7 Nb6? (better is 20...Ne3 21.Ne3 Kg7+=) 21.Nh6?? (better is 21.Bd4 Nc4 22.Nc4+- (worse is 22.Bc5 Nd2 23.Qd2 Qh5 24.Ne7 Kf8+-)) 21...Nh6–+ 22.Bh6 Nc4 (22...Qh6 23.Rf2 Ba3 24.Rg2 Kf8 25.Qg4–+) 23.Nc4 Kh8?? 24.Rf2?? Qh6–+ 25.Rh2 Rg8 26.Kh1 Qg6 27.Ne5+= Qg7?? 28.Qf2?? Ba3–+ 29.Re2? Bb2 30.Nc6 a3 31.Rg2 Qh6 32.Rh2 Qf6 33.Ne5 Be5 34.fe5 Qf2 35.Ref2 a2 36.Rh7 Kh7 37.Rh2 Kg7 38.Rg2 Kf8 39.Rg1 Rg1 40.Kg1 a1Q 41.Kf2 Qc3 42.Kg3 Qc2 43.Kf4 Qd3 (43...Qd3 44.e6 Qf1 45.Ke5 Ke7 46.Kd4 Ra4 47.Kc5 Qc4 48.Kb6 Rb4 49.Ka5 Qb5; 43...Qg2 44.e6 Ra5 45.e7 Kg7 46.e8N Kg6 47.Nf6 Qf3) 0–1. Fournier,Frederic (1950) – Casti1 (2025), Active (5/0), 2004.

7.d3 Nc6 8.Nc6= bc6 9.Nd2 ed3 10.Bd3 Re8 11.Qf3?? (11.c4 c5 12.bc5 Bc5+=) 11...Be5?? (better 11...Bg4 12.Bf6 Qd7-+) 12.Be5+= Re5 13.Qf4 Qe7 14.Nb3 Bd7 (14...Ne4 15.Nd4 Bb7 16.0-0+=) 15.Qd4 (15.0-0 Qd6+=) 15...Ne4+= 16.0-0 Rh5 17.Be4 de4 18.Rfd1 Bg4 19.f3 Bf5 20.Nc5 (20.Rd2 ef3 21.gf3 Be6+=) 20...Qh4 (20...ef3 21.gf3 Bc2 22.Rd2=) 21.Ne4 (worse 21.fe4 Qh2 22.Kf2 Qh4 23.Kf1 Bg4=+) 21...Qh2 (21...Be4!? 22.Qe4 Qh2 23.Kf2 Rg5+=) 22.Kf2+/- Be4?? (22...Qh4 23.Ng3 Bc2 24.Qh4 Rh4 25.Rd7+/-) 23.Qe4 (23.Qd8! Rd8 24.Rd8) 23...Qh4? (better 23...Rg5!? 24.f4 Qg3 25.Kf1 Rg6+=) 24.Qh4+- Rh4 25.Rd7 Rc4 26.Rad1 g6 27.Rc7 Rc2 28.Kg3 a5 29.Rdd7 ab4 30.ab4 Rf8 (30...Raa2 31.Rf7 Rg2 32.Kf4+-) 31.b5! Rc3 (31...cb5 32.Rc2 Pinning (32.Rc2 Deflection)) 32.e4 (32.bc6?! Re3 33.Rb7 Kg7+-) 1-0. FeegLood (2725) - salto_mattale (2020), Time forfeit, 2015.

7.Be2 a5 8.b5 c5 9.bc6 Nc6 (9...bc6 10.0-0=+) 10.Nb5 (10.0-0 Nd4 11.Bd4 Qc7=) 10...Be7 (10...Be5 11.Be5 Ne5 12.0-0=) 11.0-0= a4 (11...Be6 12.Nd4=) 12.f3 ef3 (12...Be6 13.Nd4=) 13.Bf3 Qb6 (13...Re8 14.Nd4=) 14.Qe2 (14.Be2 Re8=) 14...Ra5 (14...Bf5 15.Bd5 Bc2 16.Bf6 Bf6 17.Ra2–/+) 15.N1c3 d4 (15...Na7 16.Na7 Qb2 17.Nc8 Rc8 18.Qd3+=) 16.ed4+= Nd4 17.Nd4 Bc5 (17...Qd4 18.Qf2 Bc5 19.Qd4 Bd4 20.Kh1 Rd8=) 18.Nd1 (better is 18.Rab1!?+=) 18...Bd4= 19.Bd4 Qd4 20.Ne3 b6 (20...Re5 21.c3 Qd6 22.d4=) 21.Qf2 (21.c3 Qd6=) 21...Be6 (21...Ne4 22.Be4 Qe4 23.Rae1+=) 22.Rab1 (22.c3 Qd6=) 22...Qd6 23.Rb4 (23.c4 Rd8 24.Rb4 Qd2 25.Rb6 Qc3=+) 23...Re8 (23...Rd8 24.d4=) 24.c3. pierre – khamin, ChessHere.com, 2006.

7.Be2 c5 8.bc5 Bc5 9.0-0 Nc6 10.Nb5 (10.Nb3 Bd6+=) 10...a6-/+ 11.Nd4 Qd7 (11...Bd4!? 12.Bd4 Nd4 13.ed4 Qb6-/+) 12.Nb3+= Bd6 13.Bf6 gf6 14.d4 f5 15.f4 Kh8 16.c4 Ne7 (16...dc4 17.Bc4 b5 18.Bd5=) 17.c5+= Bc7 18.Nc3 b6 19.Qd2 bc5 20.Nc5 Qd6 21.Rfb1 Qg6 22.Rc1 Rg8 23.Bf1 Bb6 24.g3 Bc5 (24...Ba7 25.Rab1+/-) 25.dc5 Qc6 26.Qd4 f6 (26...Rg7 27.Rab1 Be6 28.Rb6+-) 27.Bg2 (27.Rab1 Qe6+-) 27...Ng6? (better is 27...Ra7!?+/-) 28.Nd5 Rf8 (28...Kg7 29.Rab1 Rd8 30.Rd1+-) 29.Nb4 (29.Rab1 Rd8 30.Qf6 Qf6 31.Nf6 Ra7+-) 29...Qc7 30.c6 (30.Qd6 Qd6 31.cd6 Rd8+-) 30...Ne7 31.Rc3 (31.Rd1!? Ra7+-) 31...Rd8?? (better is 31...a5 32.Nd5 Nd5 33.Qd5 Rd8+/-) 32.Qf6+- (32.Qf6 Kg8 33.Bf1+-) 1–0. Yannick – Jsaemi, playchess.de, 2005.

7.f4 ef3 8.Nf3 Bg4 (8...a5 9.b5=) 9.Be2= Nbd7 10.0-0 c6 11.Qe1 (11.Nc3 Re8=) 11...Re8 (11...a5 12.b5+=) 12.Qh4= a5 13.Bd3 h6 14.b5 Bf3 15.gf3 Be5 16.Nc3 Nc5 17.bc6 bc6 18.f4 (18.Bf5!? Rb8 19.Rab1=) 18...Bc3-/+ 19.Bc3 Nfe4 (19...Nd3?! 20.Bf6 Qf6 21.Qf6 gf6 22.cd3+=) 20.Qd8 Red8 21.Be4 Ne4 22.Rab1 Re8 23.Rb3 a4 (23...Nc3?! 24.Rc3 Ra6 25.Rb3=) 24.Rb6 c5 25.Re1 Rab8 (25...Nc3 26.dc3 Re4 27.Rd6-/+) 26.Rb8+= Rb8 27.Be5 Rb5 28.Rd1 f6 29.Ba1 Kf7 30.Kg2 Ke6 31.Kf3 Rb1 32.Ke2 Rd1 33.Kd1 Kf5 34.Ke2 Kg4 35.d3 Nd6 36.Kf2 Kh3 37.Kg1 c4 38.Bb2 h5 39.Bc3+= h4 40.Bb4 Nf5 41.Bc5 Nh6 42.Bf8 f5 43.Bg7 Ng4 44.dc4 dc4 45.e4 fe4 46.f5 Nh2 47.f6 Nf3 48.Kf2 Ng5 49.Ke3? Kg4 50.Bh6 Nf7 51.Bf4 Kf5 52.Bc7 h3 53.Kd4 0–1. Diepeveen,Vincent (2300) – Barsov,Alexei (2450), Haarlem AKN, 1994. (=1.a3 d5 2.e3 e5 3.b4 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.Nf3 e4 6.Nd4 0-0)

6.Nd4 a5

7.ba5 Ra5 8.Nb3 Ra8 9.Be2 0-0 10.0-0 Nc6 11.d4 Ne8 12.N1d2 Qg5-/+ 13.Re1 Bh3 14.Bf1 Bg4 15.Qc1 Qh4 16.h3 Be6 17.c4 Nf6 18.cd5 Bd5-/+ 19.Bb5 Rfd8 20.Bc6 Bc6 21.Nc4 Bf8 22.Nca5 Bd5 23.Nc4 b5 24.Ncd2 Bd6 25.Nc5 Nd7 26.Nd7 Rd7 27.Nb1 c6 28.Nc3 Bc4 29.a4 Rda7 30.ab5 Ra1 31.Ba1 cb5 32.Bb2 Ra5 33.Qc2 Bd3 34.Qb3 Ra8 35.Qd5 Rd8 36.Qb3 Rb8 37.Ra1 Qe7 38.Nd5?? Qe6–+ 39.Ba3 Bc4 40.Qc3 Ba3 41.Ra3 Qd5 42.Qb4 h6 43.Ra7 Ra8 44.Ra8 Qa8 45.h4 Qd8 46.g3 f6 47.Kg2 Qd7 48.Qb1 Qg4 49.d5 Qf3 50.Kg1 Kf7 51.h5 Qh5 (52.d6 Qd5–+) 0–1. EXchess 3.11 – Fritz 5.32, 2004.

7.ba5 Ra5 8.Nb3 Ra8 9.Be2 Nc6 10.0-0 0-0 11.d4 Re8 12.c4 dc4 13.Bc4? Bh2!–+ 14.Kh1 Ng4 15.g3 Qg5 16.Qe2 Qh6 17.f4 Bg3 18.Kg1 Ne3! (19.d5 Bg4 20.Bg7 Qh5–+) 0–1. EXchess 3.11 – Comet B25, 2004.

7.ba5 Ra5 8.Be2 =+.

7.b5 0-0 8.Nc3 =+.

7.b5 c5 8.bc6 bc6 9.Nc3 =+.

7.b5 c5 8.bc6 Nc6 9.Nb5 Be7 10.d3 ed3 11.Bd3= Bg4 12.Be2 Be2=+ 13.Qe2 0-0 14.0-0 Qd7 15.Rd1 Qf5 16.Qd3 Qh5 17.N1c3 Rfd8 18.Qe2 Qf5 19.Na4 Qe4 20.c4 dc4 21.Nb6= Rd1 22.Rd1 Rd8 23.Rd8 Bd8 24.Nc4 Be7 25.h3 Qb1 26.Kh2 Qf5 27.Bf6 Qf6 28.f4 Qf5 29.Ncd6= Bd6 30.Nd6 Qd7 31.Qd3 b5 32.e4 b4 33.e5 ba3 34.Qa3+= h5 35.Qc5 h4 36.Qd5 g6 37.Qc5 Kg7 38.Qb5+= Kf8 39.Kh1 Kg7= 40.Qc4 Kf8 41.Qe4 Nd8 42.Qe1+/- ˝–˝. Conde,Jose A – Baer,Werner, TT–06 TSC, 2003.

7.b5 c5 8.bc6 Nc6 9.Nc6 bc6+= 10.Be2 Rb8 11.Qc1 0-0 12.g3 Bh3 13.Bf1 Bf1 14.Rf1 Ng4 15.h3 Nh2 16.Rh1 Nf3 17.Kf1 Rb7 18.Kg2 Qe7 19.d3 Rfb8 20.Bc3 a4 21.Nd2 Nd2 22.Qd2 f5 23.Rhc1 Ba3 24.Rd1 Ra8 (24...Qf8 25.Ra2-/+) 25.Qe1? (better is 25.Bg7!? Kg7 26.Qc3 d4 27.Qa3 Qa3 28.Ra3 de3 29.de4 fe4 30.Rd4 ef2 31.Kf2 Rf7 32.Ke2-/+) 25...Bd6–+ 26.d4 a3 27.Ra2 Rab8 28.Rda1 h6 29.Qd2 Qe6 30.Ba5 Kh7 31.c3 Rb2 32.Rb2 Rb2 (32...ab2?! 33.Rb1-/+) 33.Qc1? (33.Qe1 Qg6 34.Kg1–+) 33...Bg3 34.Kg3 (34.Bc7 f4 35.Qf1 Bf2 36.ef4 Bh4 37.Kh1–+) 34...Qg6 35.Kf4 Rf2 36.Ke5 Qf6 0–1. Fournier,Frederic – COMP SlowChess Blitz WV2.1, Slow Chess Game, 2006.

5.Nf3 Qe7

6.Nc3 c6 7.d3 Bf5 8.Be2 Nbd7 9.0-0 0-0 10.Na4 Bg6 (10...b5!? 11.Nc5 Nc5 12.bc5 Bc7=+) 11.c4= dc4 12.dc4 e4 13.Nd4 c5 14.Re1?? (better 14.Nb5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Qd6+=) 14...Bh5?? (14...cd4 15.ed4 Bf4 16.Nc3-+) 15.Kh1?? (15.Nf5 Bh2 16.Kh2 Qe6+-) 15...Bg4?? (better 15...cd4 16.c5 Bb8 17.ed4 Be2 18.Qe2 Re8-+) 16.Bg4 (16.bc5!? Be2 17.cd6 (17.Qe2?! Bc5 18.Red1 Rac8=) 17...Bd1 18.de7 Ba4 19.ef8R Kf8 20.Nf5+/-) 16…Ng4 (16...Ng4 17.Qg4 cd4 18.ed4 f5+/-). TwelveTeen (2690) - opperwezen (2540), lichess.org, 2016. (=1.e3 Nf6 2.a3 d5 3.b4 e5 4.Bb2 Bd6 5.Nf3 Qe7)

6.Nc3 c6 7.d4 Nbd7 8.de5 Ne5 9.Nd5? (better 9.Ne5 Be5 10.Bd3=+) 9...Nd5 10.Bc3?? (10.Be5 Be5 11.Ne5 Qe5 12.Qd4 Qd4 13.ed4-+) 10...Nc3 11.Qd2 (11.Qd4 Nf3 12.gf3-+) 11...Nb1! 12.Qc1 (12.Rb1 Nf3 Double attack) 12...Nf3 13.gf3 (13.gf3 Na3! 14.c3-+). Jasugi99 (2760) - opperwezen (2745), lichess.org, 2019. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Qe7)

6.Nc3 c6 7.d4 e4-/+ 8.Ne5 Nbd7 9.Nd7 Bd7 10.Be2 Bf5 11.Qd2 a5 12.ba5 Ra5 (better 12...0-0!?=+) 13.Ne4 (13.Nd5 Rd5 14.c4 0-0+/-) 13...Be4 (13...Bc7 14.Ng3 Bg4 15.Bd3+=) 14.Qa5+/- Ng4?? (better 14...0-0+/-) 15.Qd8 (15.Qd8 Kd8 16.Bg4 Bg2 17.Rg1-+). Jasugi99 (2760) - opperwezen (2745), lichess.org, 2019. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Qe7)

6.Nc3 c6 7.Be2 Nbd7 8.d4 e4 9.Nh4 (9.Nd2 Nb6-/+) 9...Nf8 10.b5? (10.g3-/+) 10...Ng6?? (better 10...g5 11.Nf3 ef3 12.Bf3 Bf5-+) 11.Ng6=+ hg6 12.bc6 bc6 13.Bf3?? (13.Na4 g5=+) 13...Bb4 (better 13...ef3 14.g3 Bg3 15.Qf3 Bc7-+) 14.ab4=+ 0-0?? (better 14...ef3 15.gf3 Qb4-/+) 15.Bh5?? (better 15.Be2 Qb4 16.Ra2+-) 15…gh5 1-0. Jasugi99 (2705) - opperwezen (2800), lichess.org, 2019. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Qe7)

6.Nc3 e4 7.Bb5?? c6–+ 8.Ba4 ef3 9.gf3 (9.Qf3 0-0 10.h3 Nbd7–+) 9...b5 10.Bb3 0-0 (10...a5 11.Rg1 a4 12.Ba2–+) 11.Qe2 (11.Nb5 cb5 12.Bf6 gf6 (12...Qf6?! 13.Bd5 Be5 14.d4–+) 13.Bd5 Bb7 14.Bb7 Qb7 15.Rg1 Kh8–+) 11...Be5 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.Nb1–+) 12.f4 Bc3 (12...Bd6!? 13.Rg1 a5 14.ba5–+) 13.Bc3 Bg4 14.f3 Be6 15.Rg1 Nh5 (15...Kh8 16.a4 ba4 17.Qg2–+) 16.Qg2? (16.Rg5 g6 17.Rh5 gh5 18.Qg2 Bg4 19.Ke2=) 16...f6–+ 17.0-0-0 (17.a4 Re8–+) 17...a6 (17...a5 18.Qf2–+) 18.e4 (18.Rde1 Re8–+) 18...Nf4 19.Qf1 de4 (19...a5 20.d4–+) 20.Be6 Qe6 21.Kb2 (21.fe4 Qd6–+) 21...Nd5 22.Bd4 (22.Qg2 Qe7–+) 22...Nd7 (22...Rd8 23.fe4 Nb4 24.ab4 Rd4 25.Rg7 Kh8 26.c3 Rb4 27.cb4 Kg7 28.Qg2 Kh8 29.Rg1–+) 23.Qe2 (23.Qg2 Qe7 24.Rde1 a5 25.Re4 Qf7 26.ba5 Ra5–+) 23...Nf4 (23...Ne5 24.Qe4 a5 25.Kc1–+) 24.Qe4 (24.Qe3 Qd6 25.fe4 Ne6–+) 24...Qe4 25.fe4 Ne2 26.Be3 Ng1 27.Rg1 Ne5 28.d3 Nf3 29.Rg2 g5 (29...f5 30.Bc5 Rf6 31.ef5–+) 30.h3 h5 31.Rg3 Ne5 (31...Nh4 32.Bc5 Rfe8 33.Kb3–+) 32.Rg1 (32.Bg5 Kf7 (32...fg5?! 33.Rg5 Kf7 34.Re5–+) 33.Bf4 Ke6–+) 32...g4 33.Bd4 (33.hg4 Ng4 34.Bc5–+) 33...Nf3 34.Rg3 Nd4 35.hg4 hg4 36.Rg4 Kf7 37.Kc3 (37.c3 Ne2 38.Rg2 Nf4–+) 37...Ne2 (better is 37...f5!? 38.Rg2 Rad8 39.ef5 Nf5 40.Kd2–+) 38.Kd2 Nd4 39.c3?? (39.Kc3 Rad8 40.Kd2–+) 39...Nf3–+ 40.Ke3 Ne5 41.Rh4 Rh8 (41...Rh8 42.Rh8 Rh8–+) 0–1. mekkelmania – saliamichenko, gameknot.com, 2014.

6.Nc3 e4 7.Nd4 0-0 =+.

6.c4= dc4 7.Bc4 0-0 8.Nc3 Nc6 =.

6.c4 dc4 7.Bc4 0-0 8.Nc3 e4 9.Nd4 Be5 10.Nd5 (10.Qe2 a5=+) 10...Nd5-/+ 11.Bd5 c6 12.Be4 Bd4 13.Bh7 Kh7 14.Qh5 Kg8 15.Bd4 Rd8 16.0-0 Rd5 17.Qf3 Be6 18.Bc5 (18.d3 a5-/+) 18...Qh4–+ 19.e4 Rd2 20.Rfd1 (20.Ba7!? Nd7 21.Qe3-/+) 20...Rd1–+ 21.Rd1 Nd7 22.g3 (22.h3 Nc5 23.bc5 Re8–+) 22...Qg4 23.Kg2? (23.Qg4 Bg4 24.Rd3–+) 23...Qh3 24.Kg1 (24.Kh1 Bg4 25.Qd3 Bd1 26.Qd1 Nc5 27.bc5 Re8–+) 24...Bg4 (25.Qg2 Qg2 26.Kg2 Bd1–+) 0–1. BigSky (2705) – scarabot (2550), ICC, 1998.

6.c4 dc4 7.Bc4 0-0 8.Nc3 Bg4 9.Nd5 (9.d3 Nbd7=) 9...Qd8 (9...Nd5 10.Bd5 c6 11.Be4-/+) 10.Nf6 Qf6 11.h3 Bf3 (11...Bh5 12.Bd3=) 12.Qf3 Qg5? (12...Qf3 13.gf3 Nd7 14.d4=) 13.Kd1?? (better 13.Bf7 Rf7 14.Qb7+-) 13...Qg3?? (better 13...c6=) 14.Rf1 0-1. opperwezen (2730) - Jasugi99 (2750), lichess.org, 2020. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Qe7)

6.c4= dc4 7.Bc4 0-0 8.Be2 Nbd7 (8...e4 9.Nd4-/+) 9.d4 (9.Nc3 a5 10.Nb5 e4 11.Nd6 cd6= (< 11...ef3 12.Nc8 Rfc8 13.Bf3+/-)) 9...c6 (9...a5 10.b5=+) 10.0-0 e4 11.Nfd2 Nd5 (11...Nb6 12.Nc3=+) 12.b5 (12.Nc4!?=+) 12...cb5-/+ 13.Qb3 (13.Bb5 N7f6 14.Be2 b5=+) 13...N7b6 (13...N7f6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3-/+) 14.Qb5 (14.Nc3 Nc3 15.Bc3 a6=+) 14...Bd7 15.Qa5 Bc6 (15...Qe6 16.Nc3 Qh6 17.g3 Ne3 18.fe3 Qe3 19.Rf2 Qd2 20.Bf3=+) 16.Nc4 (16.Nc3 Nc3 17.Qc3 Qg5=+) 16...Bc7 (16...Nc4!? 17.Bc4 Rac8-/+) 17.Nb6=+ Nb6 (17...ab6 18.Qd2=+) 18.Qd2= f5 (18...Qd6 19.g3=) 19.g3=+ Rf6 (19...Rac8 20.Rc1=) 20.Nc3 (20.Rc1 Rc8=) 20...Rd8 (20...Qd7 21.Qc2 Nd5 22.Rfc1=) 21.a4 f4 22.ef4 Bf4-/+ 23.Qc2 e3=+ 24.Nd1? Rh6–+ 25.f3 Qg5 26.Bd3 Nd5 27.Qg2? Bc7?? 28.Nc3? Nc3?? 29.Bc3-/+ Bb6 30.Rad1 Rhd6 31.Qb2 Kh8 32.a5? Ba5 33.Ba5 Qa5 34.Be2 Qa4 35.Qc3 Rd4–+ 36.Ra1 Qb4 37.Qe3?? Re8–+ 38.Qf2 Rd2 39.Rfe1 Qb2 40.Rad1 Rde2 (41.Re2 Qe2 (41...Re2?? 42.Rd8 Be8 43.Re8 Re8 44.Qb2+-) 42.Qe2 Re2–+) 0–1. Remizov,Juri (2160) – Jaracz,Pawel (2480), Pardubice Czech op, 1998.

6.c4 c6 (--> 5.c4 c6 6.Nf3 Qe7).

6.c4 e4 7.Nd4 dc4 8.Bc4 0-0 9.Nc3 Bd7 10.d3 ed3 11.Qd3 Nc6 12.Nf3 a5 13.b5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Qc2 c6 16.bc6 (16.bc6 Bc6 17.0-0+=) 1–0. Fournier,Frederic – Wallace,David, corr ICCF WT/M/0792, 1999.

6.d4 ed4 7.Qd4 0-0 8.Bd3 Nc6 (8...Bg4!? 9.Ne5 Bh5=) 9.Qh4+= Ne5 (9...Ne4 10.Qe7 Be7 11.c4+=) 10.Nbd2 (better 10.Ne5!? Be5 11.Bh7 Kh8 12.Bd3 Kg8 13.Nc3+/-) 10...Ng6 11.Qg5 h6 (11...a5!? 12.ba5 Ra5 13.Bf6 gf6=+) 12.Bf6+/- hg5 13.Be7 Be7 14.h3 (14.Bg6 fg6 15.c4 dc4 16.Nc4 Bf6+/-) 14...g4 (14...Nh4 15.g3 Nf3 16.Nf3=) 15.hg4 Bg4 16.Nb3 Bf6 17.0-0-0 Rfe8 (better 17...c6!?+=) 18.Bg6+- fg6 19.Rd5 Rad8 20.Rhd1 Rd5 21.Rd5 Be6 22.Rd1 Kf7 23.Nc5 Bc8 24.Nd7 (24.c4 b6 25.Nd3 g5+/-) 24...Re7 25.Nf6 gf6 26.Rd8 Bg4 27.Nd4 a6 (27...Be6 28.Kd2+/-) 28.Rh8 Kg7 (28...Bd7 29.c4+-) 29.Rb8 b6 30.Ra8 c5 31.bc5 (31.Ra6?! cd4 32.ed4 b5=) 31...bc5 32.Nb3 Rc7 33.Ra6 Be2 34.Ra5 c4 35.Nd4 Bf1 (35...Bg4+-) 36.Ne6 (36.Ne6 Kf7 37.Nc7 Bg2 38.Kd2+-) 1-0. FeegLood (2330) - pacalmisu (2225), lichess.org, 2015.

6.d4 Nbd7 7.c4 dc4 8.Bc4 0-0 9.Nc3 c6 10.d5 (10.0-0 e4 11.Nd2 Nb6-/+) 10...cd5 11.Nd5 Nd5 12.Bd5 Nb6 13.Bb3 Bg4 14.h3 (14.Qd3 Bf3 15.gf3 Rad8=+) 14...Bh5 (14...Bf3 15.gf3 Bb4 16.ab4 Qb4 17.Qd2 Qb3 18.Be5 Nc4-+) 15.Qb1 (15.Qd3 Rac8 16.Rd1 Rfd8=+) 15...Rad8 (15...Bf3 16.gf3 Bb4 17.ab4 Qb4 18.Ke2 Qb3 19.Be5 Qc4 20.Ke1-/+) 16.Nd2 (16.Qe4 Bf3 17.gf3 Kh8=+) 16...Bb8 (16...Bb4 17.ab4 Rd2 18.0-0-/+) 17.Qa2 (17.Bc2 h6=+) 17...Kh8 (17...Qd6 18.Nf1=+) 18.Ne4 f5 (18...Bg6 19.Ng3=+) 19.Nc5= f4 20.e4 Qg5 21.Rh2 (21.Nb7 Qg2 22.Nd8 Qh1 23.Kd2 Rd8 24.Bd5 Qe4-+ (24...Rd5?! 25.Qd5 Nd5 26.Rh1-+)) 21...f3 22.g3 (22.Kf1!? Rd2 23.g3-/+ (23.Nb7 Rf2 24.Kf2 Qd2 25.Kg3 Qf4 26.Kf2 fg2 27.Kg2 Qg5 28.Kh1 Bf3 29.Rg2 Qg2)) 22...Qd2-+ 23.Kf1 Qe2 24.Kg1 Rd2 (24...Bf7 25.Rb1-/+ (25.Nb7?? Rd2-+)) 25.Rb1=+ Bg6 (25...Nd7!? 26.Nd7 Rd7=+) 26.Qa1= Be4 27.Re1 Rb2 28.Re2 Re2 29.Ne4 Re4 30.Qf1 Rd8 (30...Rd4!?=+) 31.Bd1= Rf8 32.h4 (32.Bb3 Rd4=+) 32...Rd4 (32...Nc4 33.Bc2 Rd4 34.Qc1-/+) 33.h5=+ e4 34.h6 g6 35.Bc2 (better 35.Bb3=+) 35...Rfd8?? (35...Rc8 36.Bb3 Be5 37.Rh4=+) 36.Qa1?? (36.Rh4 Re8 37.Qe1+-) 36...Be5-/+ 37.Rh4 e3 38.fe3 f2 39.Kg2 Rh4?? (39...f1Q 40.Qf1 Rh4 41.gh4 Nd5+-) 40.Qe5 Kg8 41.Bb3 (41.Qg7) 41...Kf8 42.Qf6 Ke8 43.Qf7 1-0. FeegLood (2765) - smurf42 (2605), lichess.org, 2015.

6.d4 Nbd7 7.c4 dc4 8.Bc4 0-0 9.Be2 e4 10.Nfd2 Nb6 11.Nc3 c6 12.g4 g5 (12...h6!?=) 13.h4+/- h6 14.hg5 hg5 15.Qc2 The pressure on e4 grows (15.d5 Nbd5 16.Nde4 Be5 17.Nd5 Nd5+=) 15...Re8+= 16.0-0-0 (16.b5 cb5 17.d5 b4 18.Nde4 ba3 19.Nf6 Qf6 20.Ba3 Ba3 21.Ra3 Qg7+/-) 16...Nbd5 (better 16...a5!?=+) 17.Rh6 Kg7 18.Rdh1 Bd7 (18...Nc3 19.Bc3 Bd7+- (19...Bg4 20.Bg4 Ng4 21.d5 Be5 22.Rh7 Kg8 23.Rh8 Kg7 24.R1h7 Kg6 25.Ne4 Bh8 26.Nd6 Qe4 27.Ne4+-)) 19.Nde4! Ne4 (19...Rh8 20.Nd5 cd5 21.Nf6 Rac8 22.Rh8 Rc2 23.Kc2 Kf6+-) 20.R6h5?? (better 20.Rh7 Kf8 21.Ne4 Qe4 22.Qe4 Re4 23.Rh8 Ke7 24.Ra8+-) 20...Ndf6 (20...Ndc3 21.Rh7 Kg8 22.Rh8 Kg7 23.R8h7 Kf8 24.Rh8 Kg7 25.R1h7 Kg6 26.Rh6 Kg7 27.R8h7 Kg8 28.Bc3+-) 21.d5 (21.Ne4 Nh5 22.d5 f6 23.Nd6 Qd6 24.gh5 Kf8+-) 21...Be5 22.Ne4 Ne4 23.Rh7 Kg8 24.Rh8 Kg7 25.R1h7 Kg6 (25...Kf6 26.f4 gf4 27.ef4 Rh8 28.Be5 Qe5 29.fe5 Ke5 30.Qb2 Kd6 31.Rh8 Rh8 32.Qh8 cd5 33.Qb8 Ke6 34.Qb7 Kd6+-) 26.Qe4 (26.Qe4 f5 27.gf5 Kf6 28.Rh6 Kf7 29.Bh5 Kg7 30.f6 Qf6 31.Qh7) 1-0. FeegLood (2645) - uoylliki (2435), lichess.org, 2016.

6.d4 Nbd7 7.c4 dc4 8.Bc4 e4 9.Nfd2 0-0 10.Be2 Re8 11.Nc4 Nf8 12.Nbd2 Ng6 13.h4 Nd5 14.h5 Nh4 15.g3 (15.Nd6? Ng2 (15...cd6?! 16.Rh2=) 16.Kf1 Nge3 17.fe3 Ne3 18.Ke1 Nd1 (18...cd6?! 19.Qa4=+; worse 18...Qd6 19.Ne4 Re4 20.Qc1-+) 19.Nc8 Rac8 (19...Nb2?! 20.Ne7 Re7 21.Rb1=; 19...Rec8?! 20.Rd1 Re8 21.d5-+) 20.Rd1 Rcd8-+) 15...Ng2 (15...Nf5 16.Qc2=) 16.Kf1 Nge3 17.Ne3 Ne3 18.fe3 Bg3 19.Bg4 (19.Kg2 Qg5 20.Qg1 Bf4 21.Kf1 Qg1 22.Rg1 Be3-+) 19...Qf6 20.Kg2 (20.Bf3 ef3 21.Qf3 Qg5-+) 20...Qf2 21.Kh3 Bd6 (21...Qe3?! 22.Nc4 Qf4 23.Bc8 Rac8 24.Bc1=) 22.Nf1 f5 23.Be2 f4 24.Bg4 f3 (better 24...Bg4 25.Qg4 Qb2-+) 25.Qd2=+ Qg2 26.Qg2 fg2 27.Rg1 Bg4 28.Kg4 gf1Q 29.Raf1 Rf8 30.Rf5 Rae8 (30...g6 31.Rff1-/+) 31.d5=+ Rf7 (better 31...a6!?=+) 32.Rf7+= Kf7 33.Kf5 g6? (better 33...Bf8!?+=) 34.hg6+- hg6 35.Rg6 Bf8 36.Rf6 Ke7 37.Re6 Kd7 38.Re8 Ke8 39.Ke4 Kd7 40.Kf5 a5 41.e4?? (better 41.ba5 c6 42.dc6 Kc6 43.e4+-) 41...ab4+= 42.a4 b3 43.e5 Bc5 (43...Bb4 44.Ke4 c6 45.Kd4 cd5 46.Kd5=) 44.Ke4+/- Ke8? (44...c6 45.d6 Ke6 46.Kd3+=) 45.e6 (better 45.Kd3!?+-) 45...Bb4 (45...Ke7 46.Kd3 c6 47.dc6 bc6 48.Kc3=) 46.Kd3+/- c6 47.Kc4 cd5? (better 47...Bd6+=) 48.Kb4+- Ke7 49.Kb3 Ke6 50.Bd4 (50.Kb4!? Kd6 51.Kb5 Kd7+-) 50...Kd7 51.Kb4 (51.Kb4 Ke6 52.Kc5+-) 1-0. FeegLood (2475) - chessBS_at_Twitch (2395), Time forfeit, 2015.

6.d4 Nbd7 7.c4 c6 8.cd5 cd5 (8...Nd5 9.e4 Nf4 10.g3=) 9.de5 Ne5 10.Ne5 Be5 11.Be5 Qe5 12.Nd2 0-0 (12...Bg4 13.Qa4 Ke7 14.Rb1=) 13.Be2= Bf5 14.0-0 Rfc8 15.Nf3 Qe7 16.Nd4 Bg6 17.Rc1 Ne4 18.Bg4 Rc3 (18...Rc4!?=) 19.Rc3+/- Nc3 20.Qb3 Ne4 21.Rc1?? (21.Qd5 Nf6 22.Qg5 a5+/-) 21...Rd8 (better 21...Qh4 22.Qc2 Qg4-/+) 22.Qa4?? (22.Bf3 Nd2 23.Qd1 Nf3 24.Qf3 a5+=) 22...a6?? (better 22...Qh4 23.g3 Qg4 24.Qa7 Rc8 25.Rc8 Qc8-+) 23.Qa5 h5 (23...Re8 24.Rf1= (worse 24.Qd5 Qh4 25.g3 Qg4=+)) 24.Be2 Qd6 25.Qc7 Qd7 26.f3 (26.a4 Kh7+/-) 26...Nd6+= 27.Qd7 Rd7 28.Kf2 h4 29.Rc5 Nf5 30.Rc8 Kh7 31.Bd3 (31.g3 Nd4 32.ed4 Rd6+=) 31...Nd4= 32.Bg6 Kg6 33.ed4 Kf6 34.Ke3 g5 35.g4 Re7 36.Kd2 Rd7 37.a4 Ke6 38.Ke3 f6 39.f4 Kd6 (39...Re7!? 40.Rd8 Kf7 41.Kd3 gf4 42.Rd5 Re3 43.Kc4 Rg3=) 40.fg5+/- fg5 41.Rg8 Re7 42.Kf3 (42.Kd3!?+=) 42...Rf7= 43.Ke3 Re7 44.Kd3 1-0. FeegLood (2705) - maybeacat (2300), Time forfeit, 2016.

6.Be2 Nbd7 7.0-0 e4 8.Nd4= Ne5 9.h3 a6 10.d3 h5 (10...0-0!?=+) 11.Nd2 Bd7 12.de4 Ne4 13.Ne4 Bf5?? (better 13...de4 14.Qd2 Qg5=) 14.Nf5+- Kd7 15.Kh1 (15.Qd5 c6 16.Qd2 Rhd8+-) 15...Ng4 (15...Qe6 16.Ned6 cd6 17.Ng7 Qg6 18.Be5 de5 19.Qd5 Kc8 20.Qe5 f6+-) 16.hg4 (better 16.Ne7 de4 17.Nf5+-) 16…hg4= (16...hg4 17.Kg1 Bh2 18.Kh1 Bd6 19.Kg1 Bh2 20.Kh1 Bd6=). BTP (2390) - opperwezen (2645), Hourly Crazyhouse Arena, 2018. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.e3 Bd6 4.Bb2 Nf6 5.Nf3 Qe7)

6.Be2 Bf5 7.d3 (7.Nc3 a6=) 7...Nbd7 8.Nbd2 (8.0-0 0-0=+) 8...0-0 (8...a5 9.c4 dc4 10.dc4=+) 9.c4= c6 10.c5 Bc7 11.Nh4 (11.Qc2 Bg4=) 11...Be6=+ 12.Qc2 (12.Nhf3 b6=+) 12...a5 (12...Ng4 13.Nhf3=) 13.0-0 (13.Nhf3 Rfe8=+) 13...Ne8 (13...ab4 14.ab4 d4 15.ed4=+) 14.g3 (14.Nhf3 ab4 15.ab4 Nef6=) 14...Bh3 15.Rfe1 (15.Rfb1 Nef6=) 15...f5 16.Ng2 Nef6 17.f4 (17.d4 e4=) 17...Bg2 (17...e4 18.Bd4=+) 18.Kg2= ab4 19.ab4 Ra1 20.Ba1 (worse 20.Ra1 ef4 21.Ra7 Rb8-/+) 20...Ng4 21.Bg4 (21.Nf1 Qe6=) 21...fg4 22.Qd1 (22.fe5 Ne5 23.e4 Qg5=) 22...Nf6 (22...Qe6 23.fe5 Be5 24.e4=) 23.Bb2 (23.fe5 Be5 24.e4 Qe6=) 23...h5 (23...Qe6 24.fe5 Be5 25.Be5 Qe5 26.Qa1=) 24.Qa1 (24.fe5 Be5 25.Qa1 Nd7=) 24...e4 (24...Nd7 25.fe5 Ne5 26.Be5 Be5 27.d4=) 25.Bf6 gf6 26.d4 (26.de4 de4 27.Qc3 f5+=) 26...Bb8 (26...Qh7 27.Rh1+=) 27.Qa4+= f5 (27...h4 28.b5+=) 28.Ra1 (28.b5 Rc8+=) 28...h4 29.Rh1 (29.b5 Qh7 30.gh4 Qh4+=) 29...h3 30.Kf2 b5 (30...Qd7 31.Ra1+=) 31.Qa1 (better 31.cb6!? Qb7 32.b5+-) 31...Qb7 32.Ke2 (32.Qc3 Bc7=) 32...Bc7 33.Qb2 Ra8 34.Ra1 Ra6 (34...Ra4 35.Kf2=) 35.Nb3 (35.Ra6 Qa6 36.Qc3 Qa4=) 35...Qa7 (35...Ra4 36.Qc3=+) 36.Kd2 (36.Ra6 Qa6 37.Kf1 Qa4=) 36...Ra4=+ 37.Kc3 (37.Ke1 Qb8=+) 37...Kf7 (37...Qb7 38.Nc1=+) 38.Qb1 (38.Kd2 Qb7=) 38...Ke6 (38...Bd8 39.Kd2=+) 39.Qb2 Kd7 (39...Qb7 40.Nc1=+) 40.Qb1 ˝–˝. Gil Clariana,Jordi (1790) – Martin Fernandez,Santiago (1850), Fase Previa del Campionat de Catalunya, 2013.

6.Be2 Bg4 7.0-0 0-0 8.d3 Nbd7 9.Nc3 e4 10.de4 de4 11.Nd4 Be2 (11...Qe5 12.g3 Be2 13.Qe2+=) 12.Qe2= c5 13.Nf5 Qe6 14.Nd6 Qd6 15.Rad1 Qc6 16.Rfe1 Rac8 17.b5 Qc7 18.a4 Ne5 (18...Rfe8 19.Rd2=) 19.Rd2 (19.Nd5!? Nd5 20.Rd5+/-) 19...Neg4 20.g3?? (better is 20.f4 ef3 21.gf3=) 20...Rfe8?? (better is 20...Ne5–+) 21.Kg2 (21.Nd5 Qb8+/-) 21...b6 (better is 21...Nh6=) 22.Nd5+/- Nd5 23.Rd5?? Ne5+= 24.h3 Nf3= 25.Red1 Rcd8 26.c4 Rd5 27.cd5 Qd6 28.Bc3 f5 29.h4 Qh6 30.d6 Rd8 31.Rd5 Qg6 32.d7 Nh4 33.Kh2 Nf3 34.Kg2 Qh6 35.Rf5?? Qh2 36.Kf1 Qg1# 0–1. pieeater – rayzrating, ChessWorld.net, 2013.

6.d3 0-0

7.c4 dc4 8.dc4 Rd8 9.Nbd2 c5 10.bc5 Bc7 11.Qc2 Nbd7 12.c6 bc6 13.Be2 +=.

7.Nbd2 a5 8.c4 c6 9.c5= Bc7 10.Be2 Bg4 11.h3 Bf5 12.0-0 Re8 13.Qc2=.

7.Nbd2 Nbd7 8.c4 b6 9.cd5 Nd5 10.Rc1 a5 11.Qa4 Bb7 12.b5 Rac8 13.d4=.

7.Nbd2 Bf5 8.Rg1 (8.c4 c6=) 8...Nbd7 9.h3 Bg6 10.g4 d4 (10...a5 11.h4 ab4 12.ab4-/+) 11.e4 (better 11.ed4 ed4 12.Be2=) 11...Bb4?? (better 11...a5 12.h4 ab4 13.ab4 h5-/+) 12.ab4+- Qb4? (better 12...Rfd8+-) 13.Ba3 Qb5 14.Bf8 Rf8 (14...Kf8 15.h4 h5 16.g5+-) 15.g5 (15.h4 h5 16.gh5 Bh5 17.Ra7 Nb8+-) 15...Nh5 16.Be2 (better 16.Ra7 Qb6 17.Qa1+-) 16...Be4 (16...Nf4+-) 17.de4 Nf4 (17...Qc5 18.Nb3 Qc6+-) 18.Rg2 (better 18.Bb5 c6 19.Bf1+-) 18...Qe2 (18...Ng2 19.Kf1 Qc6 20.Kg2 a6+-) 19.Qe2 Ne2 20.Rg1 (better 20.Ke2 a6 21.Ra5+-) 20…Nf4 (20...Nf4 21.Ra7 Nh3+-). caspiwins (2655) - opperwezen (2600), Crazyhouse Weekly, 2016.

7.Nbd2 Bg4 8.Be2 (8.c4 c6= 9.Be2 b5 10.c5 Bc7 11.h3 Bf5 12.a4 ba4 13.Qa4=) 8...Nbd7 (8...a5 9.c4 dc4 (9...e4 10.de4 de4 11.Bf6 gf6 12.Nd4+= Bd7 13.c5+=) 10.Nc4 ab4 11.Nd6 cd6 12.ab4 Ra1 13.Ba1+=) 9.c4 c6 (9...e4 10.c5 ef3 11.gf3 (11.Bf3+= Be5 12.d4 Bf3 13.Qf3=) 11...Bh3 12.cd6 Qd6 13.f4=) 10.h3 (10.c5 Bc7 11.h3 Bh5 12.0-0 b6 13.Qa4+=) 10...Bh5 (10...Bf5 11.c5 Bc7 12.Qc2 Rad8 13.0-0=) 11.Ng1 (11.g4 Bg6= 12.Nh4 b5 13.Qb3=; 11.c5 Bc7 12.0-0 b6 13.Qa4+=) 11...Bg6 (11...Be2 12.Ne2 c5 13.b5+=) 12.g4 (12.Ngf3 b6+= 13.d4=) 12...Ne8 (12...dc4 13.Nc4+=) 13.h4 h6 (13...f6 14.Ngf3+=) 14.Qb3 (14.g5 hg5 15.h5 Bf5=) 14...dc4 (14...a5 15.g5+=) 15.Nc4 Bc7 16.Kd2? (16.Nf3 Rd8+=) 16...Rd8 (better is 16...b5 17.Na5 Ba5 18.ba5 Nc5–/+) 17.f3? (17.Ke1 e4 18.d4 Qe6+=) 17...Nb6?? (better is 17...b5–+) 18.Nb6 (18.Ke1 Nd5 19.e4 Nf4–/+) 18...Bb6 19.e4 (19.Qc3 e4 20.d4 ef3 21.Nf3 Nf6–+) 19...Nc7 20.h5 (20.Rf1 Nb5–+) 20...Bh7 21.Nh3 Kh8 22.Rac1 Bg8 (22...Nb5 23.Qc4–+) 23.Qd1 (23.Rcf1 Nb5–/+) 23...f6 (23...Nb5 24.Rf1–+) 24.Ke1 Ne6 25.Kf1 Rd7 26.Kg2 Rfd8 27.Qf1 Nd4 28.Bd4 Bd4 29.f4 Bb2 30.Rc5 Ba3 31.g5 Bb4 32.gf6 gf6 33.Rc1 Bd2 34.Rc5 Qc5 0–1. Godfrey,John – Fulton,Anthony R, Jersey Open, Jersey JCI, 2003. (=1.e3 e5 2.a3 d5 3.b4 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.Nf3)

7.Nbd2 Ng4 8.Be2 a5 9.h3 Nf6 10.c4 dc4 11.Nc4 ab4 12.Nd6 cd6 13.ab4+=.

7.Nbd2 Ng4 8.h3 Nf6 9.c4 c6 10.Be2 Bf5 11.0-0 Nbd7 12.c5 Bc7 13.Qc2=.

7.Be2 A) 7...a5 8.b5 Bd7 9.Nc3 Rd8 10.0-0 e4 11.Nd4 c5 12.bc6 Nc6 13.Ndb5+=; B) 7...Bg4 8.Nbd2 (8.0-0 a5 9.b5 Nbd7 10.c4 dc4 11.dc4 Rfd8 12.Nfd2 Be6 13.Nc3+=; 8.h3 Bf5 9.0-0 a5 10.b5 Nbd7 11.Nbd2 c6 12.c4 dc4 13.Nc4+=; 8.Nc3 a5 9.b5 Nbd7 10.h3 Be6 11.0-0 Nb6 12.Ng5 Bd7 13.Nf3+=) 8...a5 9.c4 dc4 10.Nc4 ab4 11.Nd6 cd6 12.ab4 Ra1 13.Ba1+=; C) 7...Rd8 8.0-0 (8.Nbd2 a5 9.b5 Nbd7 10.0-0 e4 11.Ng5 h6 12.Nh3 Ne5 13.Nf4+=; 8.Nc3 a5 9.b5 Nbd7 10.Qd2 a4 11.0-0 Nb6 12.h3 Rb8 13.Rad1+=) 8...e4 9.Nfd2 a5 10.b5 Bf5 11.Qc1 a4 12.de4 de4 13.Rd1+=.

6.d4 e4

7.Nfd2 c6 8.c4 0-0 9.Nc3 a6 10.Qb3 b5 11.cd5+= cd5 12.Nd5 Nd5 13.Qd5 Bb7 14.Qb3 Nd7 15.Be2 Nf6 16.0-0 Bd5 17.Qd1 h5 (17...Rac8 18.Nb3=) 18.Nb1 (18.Bh5 Bc7+/-) 18...Rac8 19.Nc3 Bb7 (better 19...h4+=) 20.d5?? (better 20.Bh5 Nd5 21.Rc1+/-) 20...Qe5-+ 21.g3 h4?? (better 21...Rc3 22.Bh5 Bd5-+ (22...Qh5?! 23.Qh5 Nh5 24.Bc3=)) 22.Qd2 (better 22.Nb5 Qe7 23.Bf6 Qf6 24.Nd6 Qd6 25.Qd4+-) 22...Qg5= (worse 22...Nd5 23.Nb5 Qe7 24.Qd4+-; 22...Bd5 23.Nb5 Qe6 24.Nd6+-) 23.Kg2 (23.Rfd1 Rfd8=) 23...Rfe8 (worse 23...Bd5 24.Rfd1 Be5 25.Nd5 Bb2 26.Ne7 (26.Qb2?! Nd5 27.Rd4 Rfe8=) 26...Kh7 27.Qb2+/-) 24.Rac1 Rcd8 (24...Bd5 25.Rfd1 (25.Nd5?! Qd5 26.Qd5 Nd5+=) 25...Bg3 26.Nd5 h3 27.Kf1 Bh2 28.Nf6 gf6 29.Ke1 Qg1 30.Bf1=+; 24...Nd5?! 25.Nd5 Rc1 26.Rc1 (worse 26.Qc1 Bd5 27.Rd1 Rd8=+) 26...Qd5 27.Qd5 Bd5 28.Rd1=) 25.Rg1 (25.Qd4 A) worse 25...Bd5 A1) worse 26.Nd5 Nd5 (worse 26...Qd5 27.Qd5 Nd5 28.Rc6+=) 27.Qd2 hg3-/+; A2) 26.Qb6+=; B) 25...Nd5 26.Nd5 Bd5=+) 25...Bc8 (25...Nd5 26.Nd5 Bd5 27.Bd4=+) 26.Kf1 (26.Rgd1 Be5=) 26...Bh3 (26...Be5 27.Kg2=+) 27.Ke1= Qf5 (better 27...Be5!?=) 28.gh4+/- Ng4 29.Bg4 Bg4 30.Ne2 (better 30.h3 Bh3 31.Rg5+/-) 30...f6? (30...Bh2 31.Rg2 Bd6= (worse 31...Rd5 32.Nd4 Qg6 33.Rh2+/-)) 31.Nd4 (31.Bf6!? Bh2 (31...gf6? 32.h3+-) 32.Rg4 Qg4 33.Bd8 Rd8+-) 31...Qh5+/- 32.Ne6 (better 32.h3 Bd7 33.Nc6+/-) 32...Be6=+ 33.de6 (33.Bf6 Qd5 34.Rg7 Kf8 35.Qd5 Bd5 36.Ra7=+) 33...Be5 (better 33...Bh2 34.Bf6 Rd2 35.Rg7 Kf8 36.Rf7 Qf7 37.ef7 Re6 38.Kd2 Rf6-+) 34.Qc2 Re6? (34...Bb2 35.Qb2 Re6 36.Qb3+=) 35.Qb3?? (better 35.Be5!? Qe5 36.Qc7 Qc7 37.Rc7+-) 35...Rde8 (35...Kh8 36.Qe6 Bb2 37.Qe7 Bc3 38.Kf1 Rd1 39.Rd1 Qd1 40.Kg2 Qf3 41.Kf1 Qd1 42.Kg2 Qf3 43.Kf1 Qd1=) 36.Be5 Qe5 37.Rd1 (37.h3 Rd8+=) 37...Kh8 (37...Qh2 38.Ke2=) 38.Qc2 (38.Rg2 Rc6=) 38...Rd6 39.Qe2 (39.Rd6!? Qd6 40.Qd1 Qd1 41.Kd1 Rd8 42.Kc1=) 39...Red8=+ 40.Rd6 Rd6 41.Kf1 Qf5 (41...Qd5 42.h5=) 42.Kg2 (42.Qg4 Qg4 43.Rg4 Rd3+=) 42...Rd5 (42...Rd3 43.Ra1=) 43.Kh1 (43.h3 Qh7=) 43...Kg8 44.Qg4 Qg4 (44...Qf3 45.Qf3 ef3 46.h3=) 45.Rg4+= f5 (45...Rd3 46.Re4 Ra3+=) 46.Rf4 (better 46.Rg6!?+/-) 46...Kf7 47.Kg2 (47.h5 Kf6=+) 47...Kf6 48.f3 (48.h5 Rd3 49.Rh4 Kg5=+) 48...Rd2-/+ 49.Kg3 Rd3 50.fe4 Re3 51.Kf2 (51.Rf3!? Re4 52.Rd3-/+) 51...Re4-+ 52.Rf3 1-0. FeegLood (2665) - fickle05 (2410), Time forfeit, 2015.

7.Nfd2 c6 8.c4 0-0 9.Nc3 a6 10.Be2 Re8 11.g4 Be6=+ 12.h4 b5 (12...dc4 13.Nc4 Bc4 14.Bc4=+) 13.c5= Bc7 14.a4 h5 (better 14...ba4!? 15.g5 Nfd7=) 15.g5+/- (worse 15.gh5 Nbd7+=; worse 15.ab5 A) worse 15...cb5 16.g5 (16.gh5?! Nc6+=) 16...Ng4 17.Bb5+/-; B) 15...Bg4 16.Bg4 Ng4+= (worse 16...hg4 17.b6+/-)) 15...Ng4 16.ab5 cb5 17.Nb5! Nc6 (17...ab5 18.Ra8 Pinning (18.Ra8 Deflection)) 18.Nc7 Qc7 19.Qa4 (19.Ba6 Nb4 20.Bb5 Ra1 21.Ba1 Qa5 22.Be8 Nd3 23.Kf1 Ngf2-+; 19.Ra6?! Ra6 20.Ba6 Nb4=) 19...Reb8 20.Bc3 Bc8 21.Nf1 Ra7 22.Rg1 g6 23.Qb3 Ne7 24.Qa2 Nf5? (24...Raa8 25.Qa5 Qd7 26.Bg4 hg4 27.Nh2+/-) 25.b5 (25.Qd5 Bb7 26.Qc4 Rd8 27.Bg4 hg4 28.Rg4 Qc8+-) 25...Qd8 (25...Qd7 26.Rh1+- (26.ba6?! Nh4 27.Nd2 Qf5 28.Bg4 hg4=; 26.Bg4?! hg4 27.b6 Rab7+-)) 26.b6 (26.Ba5 Qd7 27.c6 Qe6+-) 26...Rab7 27.Ba6 (worse 27.Qa6 Rb6 28.Qa2 R6b7 29.Bg4 hg4+/-) 27...Re7 28.Bc8 Rc8 29.Rh1 f6 (29...Rb7 30.Qa4+-) 30.gf6 Nf6 31.Nd2 Ng4 32.Qb3 Rb8 (32...Rf7 33.Ra7 Ne7 34.Rf1+-) 33.Ra6 (33.c6 Nfe3 34.c7 Rc7 35.fe3 Rf7+/-) 33...Kh7 (33...Re6 34.Qb5 Nh4 35.Qf1+-) 34.c6 White prepares b7 34...Qc8 35.b7 Qc7? (35...Qf8 36.Rf1 Nh2+-) 36.Ba5 (36.Qd5?! Nf2 37.Nf1 Nh1+/-) 36...Qd6 (36...Rb7 37.cb7 Qb7 38.Qb7 Rb7+-) 37.Bb4 (37.Bb4 Reb7 38.Bd6 (worse 38.cb7 Qa6 39.Ba3 Qb7 40.Qb7 Rb7-/+) 38...Rb3 39.c7 (worse 39.Nb3 Nd6 40.c7 Rb7 41.Rd6 Rc7+-; worse 39.Bb8 Rb8 40.Ra7 Kh6+-) 39...Re3 40.fe3+-) 1-0. FeegLood (2715) - TheUnknownOnex (2345), lichess.org, 2016.

7.Nfd2 c6 8.c4 a6 9.Nc3 Be6 10.Be2 h5 (10...0-0 11.c5 Bc7 12.0-0=) 11.h3 Nbd7 12.c5 Bc7 13.a4 White intends b5 13...h4 (13...Rh6 14.b5=) 14.b5+= ab5 15.ab5 0-0 (15...Qd8!?+=) 16.b6+/- Ra1 17.Qa1 (17.Ba1?! Bb8+=) 17...Bb8 (17...Nb6 18.cb6 Bb6 19.0-0+/-) 18.Qa8+- Nc5 19.dc5 Qc5 (19...d4 20.Nd1 d3 21.Bf6 gf6 22.Bf1+/-) 20.Ba3+- Qc3? (better 20...Be5 21.Qf8 Qf8 22.Bf8 Bc3+-) 21.Bf8 Nd7 (21...Qe5 22.Be7 Bc8 23.Bf6 gf6 24.f4 ef3 25.Nf3+-) 22.Bd6 Kh7 23.Bb8 Nc5 24.0-0 (24.Rf1 d4 25.Rh1 de3 26.fe3 Qe3+/-) 24...Qd2 25.Bh5 d4 26.ed4 Qd4 27.Bf4 Nd3 28.Be3 Qe5 (28...Qd5 29.Be2 c5 30.Ra1+-) 29.Be2 c5 (29...Nc5 30.Qd8 f6 31.Qe7+-) 30.Qb7 c4 31.Qc7 (better 31.Qa8!? Bd5 32.b7 Qf6+-) 31...Qc7 32.bc7 c3 (32...f5 33.Bd3 cd3 34.f3+-) 33.Bd4 (better 33.f3 Ne5 34.fe4 f6+-) 33...c2 34.Bd3 (34.Be3 Kg6+-) 34...ed3 35.Be3 Kg6 36.Ra1 (36.Ra1 Kf5 37.Ra8+-) 1-0. FeegLood (2715) - Spinaltap (2545), lichess.org, 2016.

7.Nfd2 Bg4 8.Be2 Be2 9.Qe2 c6 10.0-0 0-0 11.c4 Nbd7 12.Nc3 Rfe8 13.b5 Nf8 14.a4 Ng6 15.bc6 bc6 16.cd5 cd5 17.Nb5 Bb8 18.Ba3 Qd7 19.Rfc1 a6 20.Nc3 Bc7 21.Rab1 Rec8 22.Nb3 Nh4 23.h3 Nf5 24.Nc5 Exerts pressure on the isolated pawn 24...Qd6 25.g3 Ng3 (25...Bb6 26.Rb3 Qc6 27.Na6 Bd4 28.g4 Qa6 29.Qa6 Ra6 30.Ne4 Rc1 31.Bc1=+) 26.fg3 Qg3 27.Kf1 h5 28.Qg2 (28.Na6 Qh3 29.Ke1 Bf4=) 28...Qe3= 29.Nd1 Qh6 (worse 29...Qa3 30.Rc3 Qc3 31.Nc3+/-) 30.Rc2 h4 31.Bc1 Qh5 32.Ne3 Bg3 33.a5 Rc7 34.Qe2 Qg5 35.Kg1 (35.Rb6 Bf4+=) 35...Be5= 36.Qg2 Qg2 37.Kg2 Bd4 38.Ne4 Rc2 39.Nc2 de4 (39...Rc8 40.Nd4 Ne4 41.Ba3=) 40.Nd4 Rd8 41.Ne2 Rd5 42.Rb8 Kh7 43.Rf8 e3 (43...Ra5 44.Rf7 Ra2 45.Kf2=) 44.Kf3 (44.Be3!? Re5 45.Kf2+=) 44...Ra5= 45.Ke3 Rf5 46.Rc8 Nh5 47.Nd4 Rf1 48.Nf3 Ng3 49.Rc5 f6 50.Bb2 (50.Nh4!? g5 51.Rc7 Kh6 52.Ng2=) 50...Rh1=+ 51.Nh4 Rh3 52.Nf3 Rh5 53.Rc6 Rb5 54.Bc3 a5 55.Rc7 (55.Nd2 f5+=) 55...Kh6= 56.Rc4 Nf5 57.Ke2 Kh5 (better 57...Nd6!? 58.Ra4 Nb7=+) 58.Ra4+= Attacking the isolated pawn on a5 58...Rc5 59.Kd3 Rd5 60.Ke4 Rc5 61.Ba1 (better 61.Ba5!? Nd6 62.Kd3+=) 61...Ne7 62.Bd4 ˝-˝. marekt (2295) - renatello (2300), gameknot.com, 2021.

7.Nfd2 Bg4 8.Be2 h5 9.c4 c6 10.h3 Be6 (10...Be2 11.Qe2 Nbd7 12.Nc3=) 11.Nc3+= a5 (11...Rh6 12.Qa4+=) 12.b5 cb5 (12...dc4 13.Nc4 Bc4 14.Bc4+=) 13.c5 (13.cb5?! Rh6=) 13...Bc7 14.Nb5 Nbd7?? (better 14...Nc6+/-) 15.Nc7+- (15.Nc7 Kf8 16.Na8+-) 1-0. TwelveTeen (2585) - TheCountt (2530), lichess.org, 2018.

7.Nfd2 Bg4 8.Be2 h5 9.h3 Be2 10.Qe2 Nbd7 11.c4 c6 12.Nc3 0-0 13.g4 h4 14.g5 Nh7 15.cd5 cd5 16.Nd5 (16.Qg4 A) 16...Ng5? 17.Nd5 (17.Qh4?! Nb6=) 17...Qd8 18.Rg1+- (18.Qh4?! f5+/-; 18.Ne4?! Ne4 19.Qe4 Re8+/-); B) 16...Nb6 17.Rg1 a5=) 16...Qg5= 17.Nc3 f5 18.0-0-0 (better 18.Qc4!? Rf7 19.Qd5+=) 18...Rac8 19.Kb1 Nb6 20.Rdg1 Qh6 21.d5 (better 21.Rg2=+) 21...Be5-+ 22.Rc1 Qf6 23.Nde4 (23.Nd1 Bb2 24.Nb2 Nd5-+) 23...fe4 24.Ne4 Qf5 (24...Qe7 25.d6 Bd6 26.Nd6 Rc1 27.Rc1 Qd6 28.Bd4-+) 25.f3? (better 25.Qg4 Rc1 26.Bc1 Nd5 27.Qf5 Rf5 28.f4-+) 25...Bb2 26.Qb2 (26.Kb2 Nf6-+) 26...Qf3 (worse 26...Qd5 27.Rc8 Rc8 28.Rg1 Qd3 29.Ka1-+) 27.Nd6 Rc1 28.Rc1 Qd5 29.Qd4 (29.Qa2 Rf3 30.Qd5 Nd5 31.e4 Nc3 32.Kb2 Na4 33.Ka2 Rh3 34.e5-+) 29...Qb3 30.Ka1 (30.Qb2 Qd3 31.Qc2 Qd6 32.Qb3 Kh8-+) 30...Qa3 (30...Rf2 31.Qc4 Nc4 32.Rc2 Rf1 33.Rc1 Rc1) 31.Kb1 Qb3 (better 31...Rf2 32.Rc8 Nf8 33.Rf8 Kf8 34.Qf4 Rf4 35.ef4 Qb4 36.Kc2 Qd6-+) 32.Ka1 (32.Qb2 Qd3 33.Qc2 Qd6 34.Qb3 Kh8 35.Rd1-+) 32…Rf2 (32...Rf2 33.Rc8 Nf8 34.Qd5 Qd5 35.Rf8 Kf8 36.Nb7 Qd1) 0-1. TwelveTeen (2585) - TheCountt (2525), lichess.org, 2018.

7.Nfd2 Ng4 8.g3 h5 9.h3? (9.c4 h4 10.c5 hg3 11.cd6 gf2 12.Ke2 Qd6-/+) 9...Nf6 (better 9...Ne3 10.fe3 Bg3 11.Ke2 Qf6 12.Ne4 de4-+) 10.c4=+ c6 11.Nc3 Be6 12.Rc1 a6 13.Qb3 b5 14.cd5 cd5 15.Bg2 Nbd7 16.0-0 Nb6 17.a4 (17.Qc2 Rc8=+) 17...Bb4 (17...Nc4 18.Qc2 Bb4 19.Nc4 bc4 20.f3 Bc3 21.Bc3 ef3 22.Rf3-+) 18.ab5 ab5 (18...a5!?-/+) 19.Nb5= 0-0 20.Rc7 Nbd7 21.Nb1 (21.Bc3!? Bd6 22.Rc6=) 21...Rfb8=+ 22.N1a3 (22.Ra7!?=+) 22...Ba3 23.Ba3 Qd8 (23...Rb5!? 24.Qb5 Ra3-/+) 24.Rfc1 Ne8 25.R7c2 (25.R7c3-/+) 25...Nb6 (better 25...Ndf6 26.Bf1 Bd7-+) 26.Bf1?? (better 26.Qb4=) 26...Nc4-+ 27.Bc5 (27.Rc4 dc4 28.Bc4 Bc4 29.Qc4-+) 27...Ra5 28.Qc3 Rab5 29.Ra1 Rb3 30.Qe1 R3b5 31.Rcc1?? (31.Qc3 h4 32.g4-+) 31...Ned6 32.Bd6 Qd6 (32...Nd6?! 33.Bb5 Rb5 34.Rc5 Rc5 35.dc5-+) 33.Ra7 h4! 34.Rca1 (34.gh4 Qd8 Decoy) 34...Qb6 (34...hg3 35.fg3 Rb3 36.Bc4 dc4 37.h4-+) 35.Ra8 hg3 36.fg3 Rb3 37.Rb8 Qb8 38.Bc4 dc4 39.Rc1 c3 40.Kf2 Rb2 41.Kg1 c2 42.Qd2 (42.d5 Bd5 43.Kf2-+) 42...Qg3 43.Kf1 (43.Qg2 Qe3 44.Qf2 Qc1 45.Kg2 Qg5 46.Kh2 c1Q 47.Qb2 Qcg1) 43...Bh3 44.Ke2 (44.Qg2 Qg2 45.Ke1 Rb1 46.Rb1 cb1Q) 44...Qf3 45.Ke1 Qf1 0-1. CheeseMuffin (2765) - FeegLood (2800), lichess.org, 2016.

7.Nfd2 Ng4 8.h3? Qh4–+ 9.Qe2 (better is 9.hg4 Qh1 10.c4–+) 9...Nf2! 10.Nb3 (10.Qf2 Bg3) 10...Nh1 11.Kd2 Ng3 12.Qe1 Nf1 13.Qf1 0-0 14.Nc3 c6 15.Ne2 Nd7 16.Rc1 Nb6 17.Qh1 (17.Na5–+) 17...Nc4 18.Kd1 Nb2 19.Kd2 Nc4 20.Kc3 Ne3 (20...Qf2!? 21.Qg1 Qe2 22.Re1–+) 21.Rg1 Nc4 (better is 21...Qf2 22.Re1–+) 22.a4 Qf2 23.Nec1 Qe3 24.Nd3 ed3 25.cd3 Bf5 26.Rd1 Qe2 27.dc4 Qc2 0–1. CMurillo – Eralos, ChessWorld.net, 2003.

7.Nfd2 0-0

8.c4 dc4 9.Bc4 Nc6 10.Nc3= a6 (10...Rd8 11.Qc2 Bf5 12.b5=) 11.Be2 (11.Qc2 Bf5+=) 11...Bd7 12.g4 h6 (12...Be6 13.g5 Nd5 14.Nce4+=) 13.h4 g5 (13...h5!? 14.g5 Ng4+/-) 14.hg5 hg5 15.Qc2 Rfe8 (better 15...Bg4 16.Nce4 Bf5+-) 16.0-0-0?? (16.d5!? Ne5 17.Nce4 Qd8+-) 16...Bb4 (16...a5 17.d5 Nd4 18.ed4 ab4 19.ab4 Bb4+/-) 17.ab4+- Nb4 18.Qb3 Be6?? (18...Nd3 19.Bd3 ed3 20.d5+-) 19.Qa3 (better 19.d5 Qc5 20.Kb1+-) 19...Bg4 (better 19...Nd3 20.Bd3 Qa3 21.Ba3 ed3+-) 20.Bg4?? (better 20.Rdg1 Nd3 21.Bd3 Qa3 22.Ba3 ed3 23.Nf3+-) 20...Nd3=+ 21.Kb1 Qa3 (worse 21...Ng4 22.Qe7 Re7 23.Rdg1 (23.Nde4?! Ngf2 24.Nf2 Nf2=) 23...Ndf2 24.Nd5+=) 22.Ba3 Ng4 23.Rhg1 (23.Rh5 f6 (23...Ngf2? 24.Rg5 Kh7 25.Rdg1+-; worse 23...Ndf2 24.Rg5 Kh7 25.Rg1+-) 24.Nce4 Ndf2 25.Nf2 Nf2=) 23...Ndf2=+ 24.Nde4?? (better 24.Rdf1 Kg7 25.Nd5=) 24...Ne4-+ (24...Re4 25.Ne4 Nd1 26.Rg4 Ne3 27.Rg5 Kh7 28.Bc1+/-) 25.Rd3 (25.Rc1 Nef6 26.Nd1 Kg7 27.Rc7 b5-+ (27...Ne3?! 28.Rg5 Kh6 29.Rg1=)) 25...Ngf2 26.Ne4 Ne4 (26...Re4?! 27.Rg5 Kh7 28.Rc3-/+) 27.Kc2 a5 28.Kd1 (28.Rb3 Ra7-+) 28...Nf2 (better 28...b5!? 29.Bb2-+) 29.Ke2 Nh3 30.Rg5 (30.Rg3 Nf4 31.Kd2 Nd3 32.Rg5 Kh7 33.Kd3-+) 30...Ng5 31.Rc3 Ne6 32.Rc1 (32.Kd3 b5 33.Bb2 f5-+) 32...Nd4 33.Kd3 Nc6 (33...Nf5 34.Rg1 Kh7 35.Rh1 Kg6 36.Rg1 Kh5 37.Rh1 Kg4 38.Rg1 Kh3 39.Bc1-+) 34.Rg1 Kh7 35.Rh1 Kg8 (35...Kg6 36.Bb2-+) 36.Rg1 Kh7 37.Rh1 Kg7 38.Rg1 Kh8 (38...Kf6 39.Bb2 Ke6 40.Rh1-+) 39.Bb2?? (39.Rh1 Kg7 40.Rg1 Kf6 41.Rf1 Ke6 42.Rb1 Ne5 43.Kc2-+) 39...Ne5-+ 40.Ke4 f6 41.Kf5 a4 (41...Ra6 42.Ba1-+) 42.Rh1 (42.Kf6 Ra6 43.Kf5 Rae6-+) 42...Kg7 43.Rg1 Kf7 44.Rh1 Nc4 Black prepares a3 45.Rh7 Kg8 46.Kg6 Ne5 (better 46...Re3 47.Rg7 Kf8 48.Bf6 Rg3 49.Kh6 Rg7 50.Bg7 Kf7 51.Bc3-+) 47.Be5 a3 (47...Re5 48.Rg7 Kf8 49.Rf7 Ke8 50.Rc7 a3 51.Kf6 a2-+) 48.Rg7 (48.Bf6 Re3 49.Rh8) 48...Kf8= 49.Rf7 Kg8 50.Rg7 Kf8 51.Bf6?? (better 51.Rf7 Kg8 52.Rg7=) 51...Re3 (51...Re6 52.Rh7 Rf6 53.Kf6 Ra6 54.Kf5-+) 52.Rf7 Ke8 53.Rh7 (53.Rc7 a2 54.Bd4 Ra4-+) 53...Rc8 (53...Rg3 54.Kf5 Rf3 55.Kg6-+) 54.Bg5 (54.Kf5 a2 55.Rh1 c5-+) 54...Re2 55.Rh8 Kd7 56.Rh7 Kc6 57.Rh6 a2 58.Kh7 (58.Bf6 b5 59.Bd4 b4-+) 58...Kd7 59.Bf6 Re6 (better 59...Re7!? 60.Be7 a1Q 61.Bf6 Qb1 62.Kg7-+) 60.Ba1 Rh6 61.Kh6 Rg8 62.Kh7 Rg2 (62...Rg2-+) 0-1. FeegLood (2780) - HansSolo (2490), Time forfeit, 2016.

8.c4 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Nc3 Nb6 11.Bb3 Be6 12.Bc2 Increases the pressure on e4 12...Bf5 13.h3 Rfe8 (13...Nbd5!?=+) 14.g4+= Bg6 15.g5 Nh5 16.h4 (16.Nce4 Nc4 17.Nc4 Be4 18.Be4 Qe4+=) 16...a5 (16...f5 17.Bb3 Kh8 18.Nb5=) 17.b5 (17.ba5 Ra5 18.Be4 Rb8+=) 17...c6 (17...f5 18.Bb3 Kh8 19.Nd5 Nd5 20.Bd5=) 18.Nde4 (better 18.bc6!? Rac8 19.Be4 bc6 20.Bg6 hg6 21.Nce4+/-) 18...cb5= 19.Nb5? (19.Nd6 Bc2 20.Qc2 Qd6 21.Qb3= (21.Nb5? Qd5 22.0-0 Qb5-+)) 19...Bb8?? (better 19...Be4 20.Be4 Qe4-+) 20.Nbc3 Nc4 21.Bc1 a4 (21...Rd8 22.Rb1+=) 22.Qe2 Rc8 (22...Qc7 23.Ra2+=) 23.Nd5 (23.Nc5 Bc2 24.Qc2 b6 25.N3a4 bc5 26.Qc4 Qb7=) 23...Qf8 (23...Qe8 24.Nec3+=) 24.Bd3 Ra5 25.Nb4 (25.Nc5 Ne5 26.Bg6 fg6+/-) 25...b5+= 26.Nc5 Bd6 27.Ne4 (27.Bg6!? fg6 28.Nbd3+=) 27...Be7 (27...Bb4!? 28.ab4 Qb4 29.Bd2 Nd2 30.Qd2 Qd2 31.Kd2 f6=) 28.Nd5 Bd8 (better 28...Ba3!? 29.Ba3 Na3=+) 29.Bd2 Ra7 30.Bb4 Qe8 31.Ndc3 (31.Nec3 Bd3 32.Qd3 Ra6+/-) 31...Rd7 (31...Be7!?+=) 32.Nc5+/- Re7 (better 32...Bd3!? 33.Qd3 Rdc7+/-) 33.Bc4+- bc4 34.Qc4 (34.N3a4 Ng3 35.Qf3 Nh1 36.Qh1 Bf5+=) 34...Re3? (34...Nf4 35.0-0-0 Ne6+-) 35.fe3 Qe3 (35...Ng3 36.Kd2 Nh1 37.Rh1+-) 36.Qe2 Qg3 37.Kd2 Nf4 (37...Bc7 38.Rae1 (worse 38.N3a4 Qf4 39.Qe3 Qf5+-; 38.N5a4 Bf4 39.Kd1 Bd3-+) 38...Rf8 39.N5e4 Qf4 40.Qe3+-) 38.Qe3 (38.Qe8) 38...Qg2+- 39.Ne2 Bc7 40.Rhg1 (better 40.Rag1 Qd5 41.Nc3+- (41.Nf4 Qa2 42.Ke1 Bf4+/-; 41.Na4 Qa2 42.Ke1 Ne2 43.Qe2 Qb1 44.Kf2 Qf5 45.Kg2 Qd5 46.Kf1 Qf5 47.Qf2 Qb5 48.Qe2 Bd3-+)) 40...Qd5 (40...Qh2 41.Raf1 Ne2 42.Qe2 Qd6+-) 41.Nf4 Bf4 42.Qf4 Rd8 1-0. FeegLood (2740) - smurf42 (2630), lichess.org, 2015.

8.c4 c6 9.Nc3 a5 10.b5 Nbd7 11.g4 (better 11.c5 Bb8 12.Be2+=) 11...Re8?? (better 11...Qe6=+) 12.g5+- dc4 13.gf6 Nf6 14.Bc4 Ng4? (better 14...Be6+-) 15.Nce4 (15.Nde4 Nf6 16.Bd3 Ne4 17.Ne4 Qh4+-) 15...Qh4 (15...Ne3 16.fe3 Qh4 17.Nf2 Re3 18.Kf1+-) 16.Qf3 Be6 (16...Re7 17.bc6 bc6+-) 17.Nd6 Bc4 (17...Rf8 18.h3 Qe7 19.hg4 Qd6 20.Bd3+-) 18.N2c4 cb5 (18...Rf8 19.bc6 bc6 20.Nf5+-) 19.Qf7 Kh8 20.Ne8 (20.Ne8 Qf2 21.Qf2 Nf2 22.Kf2 bc4 23.Nd6+-) 1-0. FeegLood (2620) - AMADAN (2530), lichess.org, 2015.

8.c4 c6 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Be2 Nb6 12.g4 Nbd5 (12...h6 13.h4+=) 13.g5+= Nc3? (better 13...Ne8 14.Nce4 Bc7+=) 14.gf6+- Nd1 15.fe7 Nb2 16.ef8Q Kf8 17.Ne4 Be7 18.Nc3 Be6 19.Kd2 a5 (19...Nc4 20.Bc4 Bc4 21.Rhc1+-) 20.b5 (20.ba5 Ra7+-) 20...Nc4 21.Bc4 Bc4 22.bc6 b5? (better 22...bc6 23.Rhc1 Rb8+-) 23.Rhb1 b4 (23...Rc8 24.d5 Bd6 25.Rb5 Bb5 26.Nb5 Be5+-) 24.ab4 Bb4 (24...Bd6+-) 25.Rb4! ab4 26.Ra8 Ke7 27.c7 (better 27.Ne4 Be6+-) 27...bc3 28.Kc3 Be6 29.d5! Bd7 (29...Bd5 30.c8Q Combination) 30.Kd4 Kd6 31.c8Q f6 (31...Bc8 32.Rc8 h6+-) 32.Qc5 1-0. FeegLood (2650) - Sadistika (2435), lichess.org, 2015.

8.c4 c6 9.Nc3 Be6 10.Be2 a6 11.g4 Nbd7 12.h4 Ne8 13.Qb3 Bb8 (13...dc4 14.Bc4 Bg4 15.Nce4 Ndf6=) 14.0-0-0 (14.Nd5!? cd5 15.cd5 Bg4 16.Bg4+=) 14...b5 (14...Nc7 15.c5-/+) 15.cd5= cd5 16.f4 ef3 17.Bf3 Increasing the pressure on the isolated pawn on d5 17...Nb6 18.Nd5 Bd5 (better 18...Qd8!? 19.e4 Bf4=+) 19.Bd5+= Nd5 20.Qd5 Ra7 21.Qe4 Qc7 22.Kb1 Nd6 23.Qd3 Qe7 (23...a5 24.ba5 Qa5 25.e4=) 24.e4+= Rc8 25.d5 Rac7 (25...a5 26.ba5 Ra5 27.Rc1 Rc1 28.Rc1+/- (28.Bc1?! Ra4=; 28.Kc1?! Ra4=)) 26.Rc1 (26.e5 Nc4 27.Nf3 Nb2 28.Kb2 Rc2 29.Qc2 Be5 30.Kb1 Rc2 31.Kc2 Qc7 32.Kb1 Bc3=+) 26...Nc4 27.Nc4 bc4 (better 27...Rc4!? 28.Rc4 Rc4+=) 28.Qd4+/- f6?? (better 28...Qf8+/-) 29.d6+- Qd6 (29...Qf7 30.dc7 Rc7+-) 30.Qd6 c3 (30...Rc6 31.Qd5 Kf8 32.Bd4+-) 31.Qe6 (better 31.Rc3 Rc3 32.Qe6 Kf8 33.Bc3 Re8 34.Qa6 Be5 35.Be5 Kg8+-) 31...Kh8 32.Bc3 Rc3 33.Qc8 Rc8 34.Rc8 1-0. FeegLood (2285) - pacalmisu (2260), lichess.org, 2015.

8.c4 c6 9.Nc3 Be6 10.Be2 Nbd7 11.g4 Ne8 12.Qb3 f5 (better 12...Qh4=+) 13.cd5+= cd5 14.gf5 Rf5 15.Bg4 Rg5 16.Be6 Qe6 17.Nde4 Rh5 (17...de4 18.Qe6 Double attack (18.Qe6 Pinning; 18.Qe6 Deflection)) 18.Nc5 Nc5 (18...Bc5 19.dc5 Ne5 A) 20.Nd5? Nf3 21.Ke2 Rd5-+ (21...Qd5? 22.Qd5 Rd5 23.Kf3+-); B) 20.Qd5 Qd5 21.Nd5 Nd3 22.Ke2 Rd5-/+; C) 20.0-0-0+=) 19.bc5 Bh2 (19...Bc7+/-) 20.0-0-0?? (20.Qb7 Rd8 21.Kd2+- (21.Qa7? Bb8 22.Rh5 Ba7-+)) 20...b6= 21.cb6 ab6 22.Kb1 (22.Rdf1 Nf6=) 22...Nf6=+ 23.Ka1 Rd8 24.Rde1 Bc7 25.Rh5 Nh5 26.e4 Nf6 27.e5 Ng4 28.f4 g6 (28...Nh6 29.Rc1 Nf5 30.Ne4=) 29.f5 (29.Rg1 Kh8+=) 29...gf5= 30.Ne2 Qh6 (30...Kh8 31.Rf1=) 31.Bc1 (31.Qc2 Bb8 32.Qf5 Ne3+/-) 31...Qh4 (31...Qc6 32.Qf3 Qc2 33.Bg5 Ne5 34.Qc3 Qc3 35.Nc3=) 32.Rd1 (better 32.Rf1 Ne5 33.Qc2+=) 32...Nf2?? (better 32...Qe7=) 33.Rg1+- Kh8?? (33...Ng4 34.Qc2 Be5 35.Qf5 Bg7+-) 34.Bg5 Rg8 (34...Qg5 35.Rg5 Ne4 36.Rf5 b5+-) 35.Bh4 Rg1 36.Ng1 Ne4 37.Bf6 (37.Qd5 Kg7 38.Qd7 Kg6 39.Qc7 f4+-) 37...Nf6 38.ef6 Kg8 39.Qd5 (39.Qd5 Kf8 40.Nf3 Ke8 41.Ng5 h6 42.Qe6 Kf8 43.Nh7) 1-0. FeegLood (2715) - mecker (2280), lichess.org, 2016.

8.c4 c6 9.Nc3 Bg4 10.Qc2 Nbd7 11.h3 Bh5 12.g4 Bg6 13.0-0-0 (13.g5 Ne8=) 13...a5 (13...h6!?-/+) 14.c5= Bc7 15.b5 cb5 16.Nb5 (better 16.g5 b4 17.gf6 Nf6 18.Nb5=) 16...b6?? (better 16...Rfc8=+) 17.Nc7+/- Rac8 18.g5 Nh5?? (better 18...Rc7 19.gf6 Qf6+=) 19.Nd5+- Qg5 20.Nb6 (better 20.Nc3 bc5 21.Nde4+-) 20...Nb6 21.Qb3 (21.Ne4!? Qe7 22.Bd3+-) 21...Nd7 (21...Nd5 22.Nc4 Nhf6 23.h4+=) 22.Be2 (22.Qa4 Qf5+=) 22...Nhf6+= 23.Rhg1 Qh4 24.Bc4 (24.Rg3!?+=) 24...Qf2= 25.Rdf1 Qh4 26.a4 (26.Qb5 Rb8 27.Qa5 Rfc8=) 26...Rb8=+ 27.Qc2 Rb7?? (better 27...Rfc8!?=+) 28.Ba3 (better 28.c6 Rc7 29.cd7 Rd7 30.Bb5+-) 28...Rc7+= 29.Nb3 (29.c6 Rc6 30.Bf7 Rf7 31.Qc6 Nf8+-) 29...Rfc8 (29...Qh3 30.Qc3 Ng4=+) 30.d5?? (better 30.Qf2!? Qh5 31.Qg3+/-) 30...Nc5 (30...Qh3 31.d6 Rc5 32.Nc5 Qe3 33.Kb1 Nc5 34.Bb2-/+) 31.Nc5 (31.Bc5 Qh3 32.Kb2 Rc5 33.Nc5 Rc5-/+) 31...Rc5 (31...Qh3 32.Kb2 Qe3 33.Qc3 Qc3 34.Kc3-/+) 32.Bc5=+ Rc5 33.d6 Nd7 (better 33...Kf8 34.Qb3 Qh3=+) 34.Rf4?? (better 34.Kb1 Kh8 35.Qb3+=) 34...Qf6?? (better 34...Qh3 35.Kb1 Qe3-+) 35.Rf6+- Nf6 (35...gf6 36.Qe4 Ne5+-) 36.Bf7! Kf7 (36...Bf7 37.Qc5 Discovered attack; 36...Kf7 37.Qc5 Discovered attack) 37.Qc5 Nd7 38.Qc7 (38.Qd5 Kf8 39.Rf1 Bf5 40.Rf5 Nf6 41.d7 g6 42.d8Q Kg7 43.Qf6 Kh6 44.Qf8) 38...Ke8 39.Rg6! Ne5 (39...hg6 40.Qc8 Double attack) 40.Qe7 1-0. danishguy (2155) - alvaro1632 (2165), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.Nfd2 a5

8.c4 ab4 9.c5+/-.

8.c4 dc4 9.Qa4 Bd7 10.b5=.

8.c4 dc4 9.b5 Be6 10.Nc3 Nbd7 11.Bc4 Nb6 (11...0-0 12.Be2 Bd5 13.Nd5 Nd5 14.Qc2=) 12.Be2 (better 12.Be6!? Qe6 13.Qc2+/-) 12...Bf5= 13.g4 Bg6 14.h4 h5 15.g5 Nfd5 16.Nd5 Nd5 17.Qb3 Nb6 18.0-0-0 (18.f4 ef3 19.Bf3 0-0-0=+) 18...Kd7 (18...0-0 19.f4=+) 19.Nc4 Qe6 (19...Nc4 20.Bc4 (worse 20.Qc4 Ba3 21.Ba3 Qa3 22.Kc2 Rhc8-/+) 20...Kc8 21.Kb1=) 20.Ne5 White plans d5 (20.d5 Qf5 21.Bg7 Nc4 22.Bh8 Ba3 23.Kb1 Bd6 24.Qc4 Rh8+/-) 20...Ke7 (20...Be5 21.de5 Ke7 22.Qe6 Ke6 23.Bc3+=) 21.d5 (better 21.Qe6 Ke6 22.d5 Ke7 23.Ng6 fg6 24.Rd4+/-) 21...Qe5? (better 21...Qf5 22.Ng6 Qg6+/-) 22.Be5+- Be5 23.Kb1 (23.Rhf1 Rhd8+-) 23...Kd6 (23...Rhd8+-) 24.Rd4?? (better 24.Rd2+-) 24...Bd4+= 25.ed4 a4 (25...Nd5 26.Qg3 Kd7 27.Rc1+=) 26.Qa2 (better 26.Qg3!? Kd7 27.Rc1+-) 26...e3 27.Ka1 Be4 The pressure on the isolated pawn grows (27...Rhe8!?+=) 28.Rc1+/- Bd5? (28...ef2 29.Bh5 Rh5 30.Qf2 Nd5 31.Qg3 Ke7 32.Qe5 Kf8 33.Qe4+-) 29.Qb1 (29.Qc2 Rac8 30.fe3 Rhe8 31.Qc5 Kd7+-) 29...Rhe8 (better 29...ef2!? 30.Qf5 c6+/-) 30.Qf5+- Re4 31.f4?? (better 31.fe3 Rae8 32.Bd3 Rh4 33.Qf2+-) 31...Rae8= 32.Kb2? (better 32.g6 f6 A) 33.Bh5? e2 (33...Rd4?! 34.Be2-+) 34.Re1 Re3 35.Re2 Re2 36.Be2 Re2-+; B) 33.Qh5 Rf4 34.Qh7 Nd7-/+ (34...Rd4?! 35.Qg7 Nd7 36.Qh6=); C) 33.Rd1=) 32...Rd4-/+ 33.g6 f6 34.Qh5 Rf4 35.Kc3 (35.Kb1 c6-+) 35...Re5 (35...Bc4 36.Rc2 Re5 37.Qh8 Rb5 38.Qd8 Ke6 39.Qg8 Kf5 40.Bc4 Rc4 41.Qc4 Nc4 42.Kc4-+) 36.Rd1?? (better 36.Qh8 Bc4 37.Rd1 Ke6 38.Bc4 Rc4 39.Kd3-+) 36…Rh5 (36...Rh5 37.Bh5 Rc4 38.Kd3 Rh4-+) 0-1. FeegLood (2435) - Arka50 (2540), lichess.org, 2016.

8.c4 dc4 9.b5 Be6 10.Nc3 Nbd7 11.Bc4 Nb6 12.Be2 Bf5= 13.g4 Bg6 14.h4 h5 15.gh5 Nh5 16.Qc2 Pawn e4, live or die! 16...Nf6 17.0-0-0?? (17.h5 A) worse 17...Bh5 18.Nde4 0-0-0 19.Bh5 Nh5 20.Nd6 Qd6 21.Qf5 Kb8 22.Qf7+= (worse 22.Rh5 g6 23.Rh8 gf5 24.Rd8 Qd8=+); B) worse 17...Nh5 18.Nce4 0-0-0 19.Nd6 Qd6 20.Qc5+=; C) 17...Rc8=) 17...Qe6?? (better 17...Ba3 18.Rdg1 a4-+) 18.h5 Bf5 19.Na4 Ke7 (19...Na4 20.Qa4 Nd5 21.Rhg1=) 20.Nc4 (20.Nc5 Qd5+=) 20...Na4= 21.Qa4 (21.Nd6 cd6 (21...Qd6?! 22.Qa4 Rh7 23.Rdg1=) 22.Qa4 Qa2-+) 21...Qd5 (better 21...Nd5!?=) 22.Ne5+/- (worse 22.Nd6 cd6 (22...Qd6?! 23.d5=; 22...Kd6?? 23.Bc4+-) 23.Kd2 Bg4-/+) 22...c6 (22...Qe6!?+/-) 23.bc6 bc6?? (better 23...Rac8 24.Kb1 Be6+/-) 24.Bc4+- (24.Nc6?! Qc6 25.Qc6 Rac8 26.Qc8 Rc8 27.Kd2 Bg4+-) 24...Ke6 (24...Be6 25.Bd5 cd5 26.Kd2+-) 25.Kc2 (25.Nc6 Bg4+-) 25...Rab8 26.Kc3 (better 26.Bc3!? Rbc8+-) 26...Rb5 27.Nc6 (better 27.Bd5 Nd5 28.Kc2+-) 27...Rb2 (27...Rb6 28.Rb1 Rc8 29.Bd5 Nd5 30.Kd2 Rbc6+-) 28.Kb2 Rc8 29.Kc3 (better 29.h6 gh6 30.Rh6 Bg6 31.Bd5 Nd5+-) 29...Bb4 (29...Ba3 30.Bd5 Nd5 31.Kd2 Bb2+-) 30.ab4 Kd6 31.b5 (better 31.Bd5 Nd5 32.Kd2 Rc6 33.Qa5 Rc7+-) 31...Be6 (31...Rc6 32.bc6 Qc6 33.Qc6 Kc6+-) 32.Qa3 Kd7 33.Qe7 1-0. FeegLood (2415) - Arka50 (2565), lichess.org, 2016.

8.c4 dc4 9.Nc4 ab4=+ 10.Nd6 Qd6 11.Bc4 0-0 12.0-0 (12.Qb3 Nc6-/+) 12...Nc6 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Nb4 15.Bb2 Nbd5 (better 15...Ng4 16.g3 Nd5-/+) 16.Ba3= Qc6 (16...Nb4!?=) 17.Bd5+/- Nd5 18.Bf8 Kf8 19.Qb3 Be6 (19...Kg8!?+/-) 20.Qa3+- Ke8 21.Rc1 Qd6 (21...Qa6 22.Qb2 Qb6+/-) 22.Qd6 (better 22.Qa8 Ke7 23.Qb7+-) 22...cd6+= 23.Nc3 Nc3 24.Rc3 Kd7 25.f3 ef3 26.gf3 b5 27.e4 Bc4 28.Kf2 (28.Ra3 d5+/-) 28...Kc6 29.Ke3 d5 30.Rc1 b4 31.Rb1 Kb5 32.e5 b3 33.f4 Kb4 (33...g6 34.Kd2 Kb4 35.Rg1=) 34.f5+= Kc3 35.e6 fe6 36.fe6 b2 37.e7 Bb5 38.Kf4 Kc2 (38...Be8!?=+) 39.Rb2= Kb2 40.Ke5 g5 (40...Kc3 41.Kd5 Be8 42.Kc5=) 41.Kd5+= g4 42.Ke6 h5 43.d5 h4 44.d6 g3 45.hg3 hg3 46.d7 Bd7 47.Kd7 g2 48.e8Q g1Q 49.Qe5 Kc2 50.Qf5 Kc3 51.Qf6 Kc4 52.Qe6 Kc3 53.Qd6 Qd4 54.Kc6 Qa4 55.Kc7 Qc4 56.Kd7 Qb5 57.Qc6 Qc4 58.Qc4 Kc4 ˝-˝. Arifars17 (2620) - Bacallao2019 (2605), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.c4 c6 9.b5 Nbd7 10.Nc3 0-0 11.g4 (11.c5 Bc7=) 11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.Be2 Nbd5 (13...cb5!? 14.g5 Ne8=) 14.g5+= Ne8 15.Nce4 cb5 16.Bb5 Nec7 (16...Be6!?+=) 17.Bd3+/- Bh3?? (17...b5 18.Nd6 Qd6 19.Qh5+/-) 18.Qf3 (better 18.Nd6 Nf4 19.Be4 Qd6 20.ef4+-) 18...Be6+/- 19.h4 (19.Nd6 Qd6 20.Rc1 f5+/-) 19...Rfd8 20.h5 a4 (20...b5 21.Nd6 Qd6 22.e4+/-) 21.g6! fg6 (21...fg6 22.hg6 Combination; 21...hg6 22.hg6 Combination) 22.hg6 h6 23.Nc4 Rf8 24.Qe2 Bf4? (24...Nb5 25.Ne5 Be5 26.de5+/- (worse 26.Bb5 Bc7+/-)) 25.Nc5?? (better 25.ef4 Nf4 26.Qc2+-) 25...Bg5+/- 26.Ne5 (26.Nb7?! Bh4 27.Rh2 Rf2 28.Rf2 Rf8=) 26...Bf6 27.Nf3 (better 27.Qh5+-) 27...Bg4= 28.Rg1?? (better 28.Be4=) 28...Bf3-+ 29.Qf3 Rae8?? (better 29...Bh4!? 30.Qe4 Bf2 31.Ke2 Bg1 32.Rg1 Qd6-+) 30.Qe2?? (30.Bc4 Qd6 31.Qg4 b5+/-) 30...Kh8?? (better 30...Bh4 31.Ne4 Bf2 32.Nf2 Qe3-/+) 31.0-0-0 (31.Na4 Bh4 32.0-0-0 Rf2-+ (32...Bf2?! 33.Rgf1 Qe3 34.Qe3 Ne3 35.Nc5-/+)) 31...Ne6 (31...b6 32.Na4 Ra8+/-) 32.Ne4 (32.Bc4 Nd4 33.Bd4 Bd4 34.Rd4 Nc3+/-) 32...Rc8 (better 32...Bd4!? 33.Rh1 Bb2 34.Qb2 Kg8=) 33.Kb1+/- Bh4 (33...Ng5 34.Nf6 Nc3 35.Bc3 Rc3 36.Bc2 Qf6 37.Kb2= (37.Ba4 Ra3 38.Qc2 Ra8-+)) 34.Rc1 Rce8 (34...Rc1 A) worse 35.Bc1 Ng5 36.Rg5 Bg5=+ (36...hg5?? 37.Qh5 Kg8 38.Qh7); B) 35.Kc1?! Ng5 36.Rg4 Nf3+=; C) 35.Rc1 Nec7 36.Qc2+/-) 35.Bc4 (35.Rh1!? Bf6 36.Ng3 Rc8+-) 35...Nef4+/- 36.ef4 (36.Qc2 Nb6 37.Bf7+- (37.ef4?! Nc4 38.Nc5 Nb2=+)) 36...Nf4= 37.Qc2 Qe4 38.Bb5 Qc2 39.Rc2 (worse 39.Kc2 Rd8 40.Rgf1 Ng6=+) 39...Rd8 40.Ba4 Bf6 The isolani on d4 becomes a target 41.Rd1 Nd5 (41...Ng6!? 42.Rc7 b6+=) 42.Bb3+- Rfe8 43.Bd5 Rd5 44.Rc7 Red8 (44...b6!?+/-) 45.Rb7+- R5d7 (better 45...Rg5+-) 46.Rd7 Rd7 47.d5 h5 (47...Kg8+-) 48.Kc2 (better 48.d6 Kg8 49.f4+-) 48...Rc7+/- 49.Kb1 Rb7?? (49...Rd7 50.Re1 Re7+-) 50.Rd2+- Rb2?? (50...Kg8 51.a4 Kf8+-) 51.Rb2 Bb2 52.Kb2 Kg8 53.a4 h4 54.a5 h3 55.a6 h2 56.a7 h1Q 57.a8Q 1-0. FeegLood (2810) - Chopper1905 (2720), lichess.org, 2017.

6.Be2 0-0

7.0-0 c6 8.c4 Bg4 9.d4 Bf3 10.Bf3 Nbd7 (10...dc4!? 11.de5 Be5 12.Be5 Qe5=+) 11.Nd2 e4 12.Bg4 Ng4 13.Qg4 f5 14.Qh3 f4 15.c5 Bc7 16.Rae1 Rf6 17.ef4 Bf4 18.Nf3 Rh6 19.Qg4 Qf6 (better 19...Rf8 20.g3 Rg6-/+) 20.Qd7+= ef3 21.Re8 (better 21.g3!? Qg6 22.Re7+=) 21...Re8=+ 22.Qe8 Qf8 23.Qf8 Kf8 24.g3 Bd2 25.h4 Re6 26.Rd1 Re2 27.Kf1? (better 27.Bc1 Re1 28.Re1 Be1 29.g4=) 27...Bb4!-+ 28.ab4 Rb2 29.Ke1 Rb4 30.Rd3 a5 31.Kd2 a4 (31...Ke7 32.Ke3-+) 32.Rf3 Ke7 33.Rd3 b5 34.cb6 Rb6 35.Ra3 Rb4 36.Kc3 Rc4 37.Kd3 Kf6 38.g4 h5! 39.f3? (39.gh5 Kf5 Combination) 39...g5 (better 39...c5!? 40.dc5 hg4-+) 40.hg5 Kg5 41.gh5 Kh5 42.Ke3 Kg5 43.Rd3 (43.Ra2 Kf5-+) 43...Kf5 (43...Rb4 44.f4 Kg4 45.Rd1 Rb3 46.Kd2 Kf4 47.Re1-+) 44.Ra3 Rb4 45.Kd3?? (45.Ra1 Rb3 46.Kf2 Kf4 47.Ra4 Rf3 48.Ke2 Ke4-+) 45...Kf4 (45...Rb3 46.Rb3 ab3 47.Kc3-+) 46.Kc3?? (46.Ra1-+) 46...Rb3! 47.Rb3 ab3 48.Kb3 Kf3 49.Kb4 Ke4 50.Kc5 Ke3 (50...Ke3 51.Kc6 Kd4 52.Kd6 Ke4 53.Kc5 d4 54.Kc4 d3 55.Kc3 Ke3 56.Kb2 d2 57.Kc2 Ke2 58.Kb3 d1Q 59.Kc4 Qd3 60.Kc5 Ke3 61.Kc6 Kd4 62.Kb7 Kc5 63.Kc7 Qh7 64.Kd8 Kd6 65.Ke8 Qe7) 0-1. Kenanthonylucas (2130) - bobby fissure (2215), ChessWorld.net, 2012.

7.0-0 c6 8.d3 Re8 9.Nbd2 Nbd7 10.c4 Nf8 11.h3 Ng6 12.Qc2 Bf5 13.e4 Nf4 14.Nb3? (14.Rae1 Bc8 15.ed5 cd5 16.Bd1+/-) 14...de4–+ 15.de4 Ne4 (15...Ne2?! 16.Qe2 Ne4 17.Rfe1-/+) 16.Qd1 Rad8 17.Re1? (17.Qe1–+) 17...Bb4 18.Qc1 (18.ab4 Rd1 19.Bd1 Nd3–+ (worse is 19...Qb4 20.Re3–+)) 18...Be1 19.Qe1 Ng5 (worse is 19...Ne2 20.Qe2 Qd6 21.Re1–+) 20.Nh4 (20.Kh2–+) 20...Ngh3! 21.gh3 Nh3 22.Kg2 Nf4 23.Kg3 (23.Kf1 Qh4 24.Bf3 Qh2 25.Qc1 Bh3 26.Ke1 Qg1) 23...Qg5 24.Kf3 e4 0–1. mekkelmania (1605) – marekt (1990), gameknot.com, 2014.

7.0-0 c6 8.h3 Nbd7 9.c4 e4 10.Nd4 (10.Nh4 Nb8 11.f4-/+) 10...Ne5 (better is 10...Qe5!? 11.g3 dc4-/+) 11.cd5 cd5 12.f4 ef3 13.Nf3 Ne4 14.Nc3 Nf3 15.Bf3 Nc3 16.Bc3 Be6 17.Qe1 Rfc8 18.Rc1 Qg5 19.Qf2 Bh3 20.Bd5 Qd5 21.gh3 Rc7 22.Qg2 Qg2 23.Kg2 Rac8 24.Rf3 Be5 25.e4 f6 26.Kf2 Rc4 27.Rd3 Re4 28.Rg1 (28.Rd7 Bc3 29.Rc3 Rc3 30.dc3 b5+=) 28...Rf4 29.Ke3 Rh4 30.Be5 fe5 (worse is 30...Rh3 31.Rg3 Rg3 32.Bg3 Re8 33.Kf2+/-) 31.Rd7 Rh3 32.Ke4 Rc4 33.Ke5 Rh5 34.Kd6 Rd4 35.Kc7 Rd7 36.Kd7 Rh3 37.Kc7 Ra3 38.Kb7 Rb3 39.Kc6 (better is 39.Ka7!? Rb4 40.Rd1–+) 39...Rb4–+ 40.Kc5 Rb8 41.d4 Rc8 42.Kd6 Rd8 43.Kc5 a5 44.d5 a4 45.d6 Ra8?? (better is 45...Kf7–+) 46.Kc6 Kf8 47.d7 Kf7? (47...a3 48.Rg3+-) 48.Kc7 (better is 48.Kb7!? Rh8 49.Ra1+/-) 48...Ra7+= 49.Kc8 Ra8 50.Kb7 Rg8 51.Kc7 Kf6 52.d8Q Rd8 53.Kd8 g5 54.Kd7 h5 55.Kd6 g4 56.Kd5 Kg5 57.Ke4 h4 58.Ra1 h3 59.Ke3 (59.Ra4?! h2 60.Ra1 Kh4=) 59...Kh4 60.Kf2 (60.Ra4?! h2 61.Ra8 Kg3=) 60...g3 61.Kg1 (61.Kf3 h2 62.Kg2 a3+-) 61...a3 (61...Kh5 62.Ra4 h2 63.Kg2+-) 62.Ra3 (better is 62.Ra2!? Kh5 63.Kf1 Kg4 64.Ra3 Kh4+-) 62...Kg4 63.Ra4 Kf3 (63...Kg5 64.Ra8 Kf5+-) 64.Ra3 Kf4?? (64...Kg4 65.Ra8 Kf4+-) 65.Rb3 (65.Ra8 Kf5+-) 65...Kg4 66.Rb4 Kf3 67.Rb8 Kg4 68.Rg8 Kf4 69.Rf8 Kg4 70.Rf7 Kh4 71.Rg7 h2 72.Kg2 h1Q 73.Kh1 Kh3 74.Kg1 Kh4 If Black now would get Kf1 in, he might survive 75.Kg2 Kh5 76.Rg3 Kh4 77.Kf3 Kh5 78.Kf4 Kh4 79.Rg8 Kh5 80.Rg1 Kh6 81.Kf5 Kh7 82.Kf6 Kh8 83.Kf7 Kh7 84.Rh1 1–0. Kartsev,Alexandr (2070) – Kotainy,Jens (2170), GER–ch Net qual2 U18 blitz, 2009. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Qe7)

7.0-0 Nbd7 8.c4 (8.d4 e4 9.Nfd2 a5=) 8...dc4 9.Bc4 e4 10.Nd4 Ne5 (10...Nb6 11.Bb5=+) 11.Ba2 (11.Be2!?=+) 11...Nd3-/+ 12.Qc2 (12.Bc3 Bg4 13.f3 ef3 14.Nf3 a5=+) 12...Bh2! (13.Kh2 Ng4 14.Kg3 Ngf2 15.Rf2 Qg5 16.Kh2 Qh4 (16...Nf2?! 17.Bc4-/+) 17.Kg1 A) 17...Nf2?! 18.Nc3=+ (< 18.Qc7 Ng4 19.Nc3 Qf2 20.Kh1 Qd2-/+); B) 17...Qf2 18.Kh1 Bh3 (18...Nb2?! 19.Qb2 Rd8 20.Qc2–+) 19.gh3 Qg3 20.Qd3 Qh3 21.Kg1 Qg3 22.Kf1 ed3–+) 0–1. Buckingham,William A – Sakai,Kiyotaka, corr or01–011 E–mail, 2001.

7.c4 dc4 8.Bc4 a5 9.b5 e4 10.Nd4 c5 11.bc6 Nc6 12.Nc6 bc6 13.d4 (13.Nc3 Rb8 14.Rb1 Be6 15.Be6 Qe6-/+) 13...ed3 14.Bd3 Rd8 15.Qc2 Rb8 16.Nc3 (16.Bc3 a4-/+) 16...Be5–+ 17.Rb1 Qd7 18.Ke2?? (better 18.Rd1 Rb2! 19.Qb2–+) 18...Qg4 19.Kf1 (19.Ke1 Rd3! (worse 19...Qg2 20.Rf1–+) 20.Qd3 Bf5–+) 19...Rd3! 20.Qd3 Bf5 21.e4 Ne4 (21...Ne4 22.Rd1 h5–+) 0–1. UncleBulgaria (2425) – Abacus (2590), ChessWorld.net, 2016.

7.d3 h6 8.Nbd2 Bf5 9.c4 c6 10.Nf1 Bh7 11.Ng3 Bc7 12.0-0 Rd8 13.Qb3 Nbd7 14.Rac1 dc4 15.Qc4 Nb6 16.Qb3 Rd7 17.Nh4 Qe6 18.Qe6 fe6 19.Rfd1 Rad8 20.d4 (better 20.e4 Rf7 21.Nf3+=) 20...Na4 21.Ba1 e4 22.Nh5 Nh5 23.Bh5 Rd5 24.Bg6 Rg5 25.Bh7 Kh7 26.g3 Rgd5 27.Ng2 (better 27.f3!? ef3 28.Rf1=) 27...g5-/+ 28.Kf1 Kg6 29.Ke2 Rf8 30.Rf1 Bd6 31.h4 (31.f3!? ef3 32.Rf3 Rf3 33.Kf3=+) 31...Rdf5-+ 32.hg5 hg5 33.Ne1? (better 33.g4 Rf3 34.Rb1-+) 33...Bg3! 34.f4 (34.fg3 Rf1 Pinning (34...Rf1 Deflection)) 34...gf4 35.ef4 Bf4 36.Rc2 Bg5 37.Rf5 ef5 (worse 37...Kf5 38.Kf1 Kg4 39.Rf2-+) 38.Ng2 (38.d5 cd5 39.Rc7-+) 38...f4 39.Ne1 (39.Kf2 f3 40.Ne3 Rh8-+) 39...Nb6 (39...f3 40.Kf2-+) 40.b5 (40.d5 f3 41.Nf3 ef3 42.Kf2 Bh4 43.Kg1 Rf4 44.dc6 bc6-+) 40...cb5 (better 40...f3 41.Kf1 Rh8 42.Nf3 ef3 43.Rc3 Rh1 44.Kf2 cb5 45.Kf3 Ra1 46.Rb3-+) 41.Rc7 (41.d5-+) 41...f3 42.Kf1 e3 43.d5 (43.Rc2 e2 44.Re2 fe2 45.Ke2 Re8 46.Kd1 Re3-+) 43...Nd5 (better 43...e2 44.Kf2 Bh4 45.Ke3 f2-+) 44.Rb7 Bh4 (44...e2 45.Kf2 Bh4 46.Kg1 f2 47.Kh2 Bg3 48.Kh3 fe1Q 49.Rg7 Kf5 50.Rg5 Kg5 51.Bf6 Rf6 52.Kg2 Ne3 53.Kh3 Rh6) 45.Rg7-+ Kh5 46.Rh7 Kg4 47.Rg7 (47.Rh4 Kh4 48.Bg7-+) 47...Kh3 48.Nd3 e2 49.Kg1 f2 50.Nf2 (50.Kh1 f1Q 51.Rg1 Qg1 52.Kg1 Rf1) 50...Bf2 51.Kh1 e1Q (51...e1Q 52.Rg1 Qg1) 0-1. azer3136 (2275) - jodemouhamad (2350), Rated Blitz game, lichess.org, 2016.

7.d4 e4 8.Nfd2 c6 9.c4 Be6 10.Nc3 a6 11.c5 Bc7 12.a4 Nbd7 13.b5 Rfb8 14.Nb3 Nf8 15.Na2 (better is 15.b6!? Bd8 16.0-0=) 15...ab5+= 16.ab5 Bd7 (better is 16...cb5!? 17.Bb5 b6+=) 17.b6+= Bd8 18.Nb4 (better is 18.0-0+=) 18...Bb6!-/+ 19.Bc3 (19.cb6 Qb4 Double attack (19...Qb4 Pinning; 19...Qb4 Deflection; 19...Qb4 Decoy)) 19...Bc7 20.Kd2 Qd8 21.h3 Ne6 22.Qc2 Ra1 23.Ra1 Ra8 24.Qb2 Qb8 25.Nc2 h6 26.Ba5 Ba5 27.Ra5 Ra5 28.Na5 Nd8 ˝–˝. Lindner,J (2170) – Svensson,L (2195), TCh–Eur Seniors, Dresden GER, 2010.

7.h3 a5 8.c3 (8.Nc3 Bd7+=) 8...e4 (8...Nc6 9.0-0 e4 10.Nd4–+) 9.Nd4-/+ Bd7 10.0-0 (10.d3!?-/+) 10...Qe5–+ 11.f4 ef3! 12.Nf3 (12.Nf3 Qg3 Combination; 12.Bf3 Qh2 Double attack; 12.Rf3 Qh2 Mate attack; 12.gf3 Qh2#) 12...Qg3 13.Qe1 Qg6 14.d3? (better is 14.c4 Bh3 15.Nh4–+) 14...Bh3 (14...Bh3 15.Rf2 Bd7–+) 0–1. wreck_tangle (1890) – marekt (1995), gameknot.com, 2014.

5.Nf3 Bg4

6.Bb5 c6 7.Be2 =+.

6.c4 e4 7.h3 Bf3 8.gf3= c6 9.cd5 cd5 10.fe4 de4 11.Rg1 0-0 12.Bg2 (12.d3 Qe7+=) 12...Re8= 13.d3 Nbd7 14.de4 (14.Be4 Bh2 15.Rh1 Be5 16.Be5 Ne5 17.Bb7 Nd3 18.Ke2 Nf4 19.Kf3 Nd3=) 14...Bh2 15.Rh1 Be5 16.Be5 Ne5 (16...Re5 17.Qd4+=) 17.Qd8 Rad8 18.Ke2 Ng6 (18...Rd7 19.Nc3+=) 19.Nc3+/- Nh4 20.e5 Ng2 21.ef6 Nf4 22.Kf3 Nd3 23.Rhd1 gf6 24.Nb5 a6 25.Nd4 ˝–˝. Benassi,Aspasio – Plock,Joerg, corr b4/02/08, 2002.

6.c4 e4 7.h3 Bh5!? 8.g4 ef3 9.gh5 Nbd7 10.cd5 +/-.

6.c4 e4 7.h3 Bh5 8.g4 Ng4 9.hg4 Bg4 10.Be2 ef3 11.Bf3 Bf3 12.Qf3 f6 (12...Qg5!?=) 13.Qd5+/- c6 14.Qe6 Qe7? (better is 14...Kf8+/-) 15.Qc8+- Qd8 16.Qb7 Nd7 17.Qc6 Be7 18.Qe4 Nb6 19.d3 Kf7 20.Nc3 h6 21.0-0-0 Qc7 22.c5 Nd7 23.Nd5 Qd8 24.Nf4 Re8 (25.Qd5 Kf8 26.Ng6) 1–0. cucumber (2305) – guerino, net–chess.com, 2001.

6.c4 e4 7.h3 Bh5!? 8.g4 Bg6 =.

6.Be2 c6 7.Nc3 (better is 7.Ne5!? Be2 8.Qe2+/- (worse is 8.Ke2 0-0=)) 7...Nbd7+= 8.d3 0-0 9.0-0 Qc7 10.Re1 (better is 10.h3!? Bf3 11.Bf3+=) 10...e4-/+ 11.de4 Ne4 (better is 11...de4!? 12.Nd2 Be2 13.Qe2 Bh2 14.Kh1 Be5–+) 12.Ne4 Bf3?? (better is 12...de4 13.Nd2 Be2 14.Re2 Rad8+=) 13.Nd6+/- (worse is 13.gf3 de4 14.h3 f5+=) 13...Be2 14.Re2 (14.Qd4!? f6 15.Nb7 Qb7 16.Re2+/-) 14...Qd6+= 15.c3 (better is 15.c4!?+=) 15...Ne5+= 16.e4 Nc4 17.ed5 Qd5 18.Qe1 Nb2 19.Rb2 Rfe8 20.Qf1 Re5 21.Rd1 Qe6 22.c4 Re8 23.Rbb1 Qc4?? (better is 23...b6+=) 24.Qc4+- R5e6 (24...a6 25.f4 R5e7 26.Qc5+-) 25.a4 (25.Kf1!? a6+-) 25...Re4 (25...a6+-) 26.Qc3 1–0. pieeater – Darkseid, ChessWorld.net, 2012.

6.Be2 e4 7.Nd4 Be2 8.Qe2 0-0=.

6.Be2 e4 7.Nd4 Be5?? 8.Bg4+- Ng4 9.Qg4 0-0 10.Ne6 fe6 (10...Qd7 11.Be5 fe6 12.d3+-) 11.Be5 (11.Qe6!? Rf7 12.Be5 Nd7+-) 11...Qd7 12.Nc3 b6 (12...Nc6 13.Bg3+-) 13.Nb5 Na6 14.Nd4 Rf7 15.Qe6 (better is 15.f4!? ef3 16.Nf3 c5+-) 15...Qe6 16.Ne6 Re7 17.Bg7 Re6 18.Bc3 c5 19.d4 c4 20.0-0-0 b5 21.Rhf1 Rg6 22.Rg1 Rf8 23.Be1 Nc7 24.Kd2 Ne6 25.Ke2+/- Ng7 26.Bd2 Ne6 27.f3+- Rgf6 28.Rgf1 Ng5 29.fe4 Ne4+= 30.Rf6 Rf6 31.Be1 Rf7 32.Ra1 a6 33.a4+- Re7 34.ab5 ab5 1–0. rommeltdf (1800) – pshamray (1800), net–chess.com, 2002.

6.Be2 e4 7.Nd4 h5 8.h3 Be2 9.Qe2 a6 10.d3 b6 (10...Qd7 11.0-0=) 11.0-0 Be5 12.c4 (12.Nd2 c5 13.bc5 bc5+=) 12...dc4 (12...c5 13.de4 cd4 14.ed4+=) 13.dc4 Bd4 (13...0-0 14.Rd1 Qe8 15.Nc3+=) 14.Bd4 (14.ed4 0-0+-) 14...Nc6+= 15.Bc3 0-0 (15...Qd3 16.Qb2 Rh6 17.Nd2+=) 16.Nd2 (16.Ra2 Re8+-) 16...Re8 (16...Qd3 17.Qd3 ed3 18.Rfd1+=) 17.Rfd1 (better 17.Bf6 Qf6 18.Qh5+-) 17...g5?? (better 17...Qd3 18.Qd3 ed3+=) 18.Ne4!! Ne4 (18...Re4 Theme: Deflection from d8 19.Rd8 Theme: Double Attack) 19.Rd8 A double attack 19...Nc3 (19...Rad8 20.Qh5 Ne5 21.Be5 Re5+-) 20.Re8 Re8 21.Qh5 Re5 22.Rc1 (22.Qh6 Ne7 23.Qf6 Ng6+-) 22...Ne4 23.Qf3 (23.Qd1!? Nf6+-) 23...f5 (23...a5 24.Rd1 ab4 25.ab4+-) 24.Qh5 (24.Qh5 Ne7 25.Rd1+-) 1–0. craig4000 (2130) – kirklandlake (1790), ChessWorld.net, 2015.

6.Be2 Qe7 7.h3 Bh5 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 c6 10.0-0 h6 11.c4 g5 12.cd5 cd5 13.e4 g4 (13...a5 14.b5=) 14.hg4 (14.Nh4!?+=) 14...Bg4= 15.Nh2 h5 16.Ng4 hg4 17.Bg4 Rg8 18.Bf3 d4 19.g3 0-0-0 (19...a5!?=) 20.Rc1+= Kb8 21.Nc4 Qe6 22.Nd6 Qd6 23.Qb3 Ng4 24.Bg4 (24.Qf7?! Rgf8 25.Qf8 Rf8 26.Bg4 Nb6+=) 24...Rg4 25.Kg2 Rdg8 26.Qf7 Qa6?? (26...R4g7 27.Qc4 Qh6 28.Qc7 Ka8+=) 27.Qd7+- R4g7 28.Qd5 Qd3 (28...Re8+-) 29.Qe5 Ka8 30.Qg7! (30.Qd4?? Rg3 31.fg3 Qg3 32.Kh1 Qg2) 30...Qe3 (30...Rg7 31.Rc8 Mate attack) 31.Qg8 1–0. Fournier,Frederic (1930) – PatchAdams (1790), Active, 2011.

6.Be2 Bf3 7.Bf3= 0-0 (7...a5 8.b5=) 8.d3 Re8 (8...a5 9.b5=) 9.e4 (9.c4 e4 10.de4 de4= (10...dc4? 11.e5+-)) 9...de4 (9...d4 10.c3=+) 10.de4= a6 (10...Qe7 11.0-0=) 11.0-0 c5 (11...Qe7 12.Nc3=) 12.c3 (12.bc5!? Bc7 13.Qe2+=) 12...Nc6= 13.Qe2 Ne7 (13...Qe7 14.Rd1=) 14.Nd2 (14.Rd1 Qc7+=) 14...Ng6 15.Rad1 (15.Rfd1 b5=) 15...b5 16.Nb3 (16.g3 Qe7=+) 16...c4=+ 17.Nc5 (17.Na5!? Nf4 18.Qc2=+) 17...Qc7-/+ 18.Qe3 Bc5 19.Qc5 Qc5 20.bc5 Rec8 (20...Nf4 21.Bc1 Nd3 22.Be3-/+) 21.Rd6 Rc5 22.Bc1 h6 23.Rfd1 Ne8=+ 24.Rd7 Rcc8 25.Be3 Nc7 26.Bb6 Ne6=+ 27.g3 Nc5 28.Bc5 Rc5 29.Bh5 Rc6 30.R1d5 Re6 31.Rb7 Ne7 32.Rdd7= Kf8 33.Bg4+/- Rg6 34.Re7 Rg4 35.Rf7 Kg8 36.f3 Rg6+= 37.Rfe7 Rf8 38.Kg2+/- Rd8 39.Rbd7 Rd7= 40.Rd7 Re6 41.Kf2 Kf8 42.Ke3 g6 43.h4 Ke8 44.Ra7 Rd6= 45.f4 Rd3 46.Kf2 ef4 47.gf4 Rc3 48.Ra6 Kf7 49.Ra5 Rb3 50.Ra7 Kg8 51.e5 c3 52.e6 Kf8 53.Ke3 c2 54.Kd2 Rc3 55.Kc1+= Rc4 56.Rf7= Ke8 57.Rf6 Ke7 58.Rg6+/- Rf4 59.Rh6 b4 60.ab4 Rb4 61.Kc2 Re4 62.Kd3 Re6 63.Re6 Ke6= 64.Ke4 Kf6 65.Kf4 Kg6 66.Kg4 Kh6 67.h5 Kg7 68.Kg5 (68...Kg8 69.h6=). euforia (1605) – pauroosh (1665), internet, 2007.

6.h3 Bh5 7.Be2 Nbd7 8.d3 a5 9.b5 0-0 10.0-0 c6 11.c4 cb5 12.cb5 Opening the c-file gets Black a lot of play 12...Rc8 13.Nbd2 (13.Nc3 Nb6=+) 13...h6 (13...Re8 14.Rc1 Rc1 15.Qc1 Bf3 16.Nf3=) 14.d4 (14.Qa4 Qb6=+) 14...e4 Black gets the initiative 15.Ne1 (15.Ne5 Be2 16.Qe2 Rc2=+) 15...Be2-/+ 16.Qe2 Nb6 17.Rc1 (17.a4 Qe7-/+) 17...Qd7 18.Nb1 (18.Rc8 Rc8 19.Nb3 Nc4-/+) 18...Rc1-+ 19.Bc1 Rc8 20.Bb2 Bb8 21.f4 Ne8 22.Qh5?? (better 22.Nc3-/+) 22...Qb5-+ 23.Rf2 Nf6 (better 23...Na4!? 24.Qe2 Qb3 25.Kf1-+) 24.Qd1 Nc4 25.Qe2 (25.Qc1-+) 25...Qb3 26.Qc2 (26.Nd2 Qb2 27.Ne4 Qe2 28.Nf6 (28.Re2?? Ne4 29.a4 Nc3-+) 28...gf6 29.Re2 Na3 30.Nf3-+) 26...Qe3 (26...Qb2?! 27.Qb2 Nb2 28.Rb2-/+) 27.Qc3 Bf4 28.Nc2 (28.g4 Qc3 29.Bc3 Be3-+) 28...Bh2! 29.Kf1 (29.Kh2 Deflection from f2 29...Qf2) 29...Qd3 30.Qd3 ed3 31.Na1 (31.Bc1 dc2 32.Nd2 Bd6-+) 31...Ne4 32.Bc3 (32.Bc1 Bg3 33.Nc3 Nf2 34.Ne2 Na3 35.Be3 de2 36.Ke2-+) 32...Ne3 33.Ke1 Bg3 (33...Bg3 34.Ba5 Bf2) 0-1. petrobbo (2075) - Apehead (2440), ChessWorld.net, 2013.

6.Be2 Nbd7

7.0-0 a5 =+.

7.Nc3 a6 =+.

7.d3 c6 8.c4= 0-0 9.Nbd2 (9.0-0 Re8=) 9...Re8 (9...e4 10.de4 de4 11.Ng5 Be2 12.Qe2=+) 10.c5= Bc7 11.e4 (11.h3 Bh5=+) 11...Qe7 (11...b6 12.cb6 ab6 13.0-0=+) 12.h3 Be6 13.Qc2 a5 (13...d4 14.Ng5=) 14.0-0= Rec8 (14...h6 15.Rfb1=) 15.Rfc1 ˝–˝. Kuipers,Stefan – Kuling,Lody, NED–ch U12 Hengelo, 2002.

7.d3 c6 8.Nbd2 0-0 9.c4 Re8 10.c5 Bc7 11.0-0 e4 12.de4 de4 13.Nd4 Be2 14.Ne2 Bh2?? (better is 14...Nd5=) 15.Kh1?? (better is 15.Kh2 Ng4 16.Kh3+-) 15...Be5 16.Qc2 Bb2 17.Qb2 Ne5 18.Nf4 Nd5 19.g3 Nf3 (19...Nf4!? 20.ef4 Nd3 21.Qc2–+) 20.Rad1 Qg5 21.Kg2 Rad8 22.Nf3 Nf4 23.ef4 ef3 24.Kf3?? (better is 24.Kg1 Qg4 25.Rd8 Rd8 26.Qc3-/+) 24…Qh5–+ (24...Qh5 25.Kg2 Rd1 26.Rd1 Qd1–+) 0–1. Fournier,Frederic – Azzouz,Belkhelfa, FRA Ch (Team) N4 SenlisB–SenlisA, 1998.

7.d3 e4 8.Nd4 Be2 9.Qe2 =.

7.h3 Bf3 8.Bf3 c6 9.d3 0-0 10.Nd2 Re8 11.g4 h6 12.h4 c5?? (better is 12...Nh7=+) 13.g5+/- hg5 (better is 13...e4!? 14.Bg2 cb4 15.ab4 Nh7 16.gh6 Bb4 17.Bg7 Nhf6+-) 14.hg5+- Nh7 15.Bd5 Ng5 (15...Ndf8 16.Qf3 Re7+-) 16.Qh5 Kf8 17.Nc4 (better is 17.Ne4 Nf6 18.Qg5 cb4 19.Rh8 Ke7 20.Be5 Rh8 21.Bd6 Qd6 22.Nd6 Kd6 23.Bb7 Rab8 24.Qg7 Ke7+-) 17...Bc7 18.0-0-0 (18.Bb7 Rb8 19.Bc6 f6+-) 18...Qf6?! (18...cb4 19.Bb7 Rb8 20.Bc6+-) 19.bc5 (19.f4 Ne6+-) 19...Nc5 20.d4 Nce6 (20...Nce4 21.de5 (21.Bb7?! Rad8+-) 21...Qh6 22.Be4 (22.Bb7?! Nf2 23.Qe2 Ngh3 24.Ba8 Ra8+-) 22...Qh5 23.Rh5 Ne4 24.Rd7+-) 21.de5 Qf2 22.Rdf1 Qg3 23.Be6 Re6 24.Qh8 Ke7 25.Qa8 b5 26.Qc8 Rc6 27.Rhg1 Qh4 28.Na5! Rc2 29.Kc2 Qe4 30.Kb3 Qe3 31.Ka2 Ba5 32.Rg5! Qg5 33.Qb7 Ke6 34.Qf7 1–0. coolerdude – colinwebb, ChessWorld.net, 2004.

7.h3 Bf3 8.Bf3 e4 9.Be2 Ne5 10.d4 Ng6 11.c4 c6 12.Nc3 0-0 13.Rc1 a6 14.Qb3 Bb8 15.h4 h6 (15...Ne7 16.Qc2=) 16.g4 dc4 17.Qc4 Nd5 18.Ne4 Nh4 19.Nc3 Ng2 20.Kd2 Nh4 21.Rcg1 g5 22.Rh3 Kg7 23.Ne4 f6 24.Qd3 Qe7 25.Bd1 Rf7 26.Bc2 Kf8 27.Qe2 Bc7 28.Ng3 Re8 29.Rh4 (better is 29.Rgh1 Qd8 30.Qc4 Bg3 31.Rg3+=) 29...Bg3?? (29...gh4 30.Nf5 Qe6+/-) 30.Rh6+- Bf2 (30...Bh4 31.Qf3 Kg7 32.Rh7 Kg8 33.Rh5+-) 31.Rh8 Kg7 32.Re8 Qe8? (32...Be3 33.Qe3! Ne3 34.Re7 Re7+-) 33.Qf2 Re7 (33...Rf8 34.Rh1 Rh8 35.Rh8 Qh8 36.Qg2+-) 34.Rg3 (34.Rh1!? Qg8+-) 34...Qh8 35.Qg2 Qh4 (35...Qb8 36.Rh3 Qd6 37.Qh1 Ne3 38.Rh7 Kf8 39.Rh8 Kf7 40.Bb3 Nd5 41.Qh7 Ke6 42.Qf5 Kf7 43.Rh7 Kf8 44.Qc8 Re8 45.Rh8 Kg7 46.Qe8 Qf4 47.Kc2 Qf2 48.Kb1 Qe1 49.Qe1 Kh8 50.Qe8 Kg7 51.Qd7 Kf8 52.Qb7 Kg8 53.Qc6 Kf8 54.Qd5 Ke7 55.Qf7 Kd6 56.Ba4 f5 57.Qd7#) 36.Rh3 Ne3 37.Rh4 (better is 37.Re3 Re3 38.Ke3 Qe1 39.Kd3+-) 37...Ng2 38.Rh7 Kf8 39.Re7 Ke7 40.Be4 (40.Bf5!? Nf4+-) 40...Nf4 41.Ke3 Kd6 42.Bf5 Nd5 43.Kd3 Kc7 44.Be6?? (better is 44.Bc3+-) 44...Nf4+= 0–1. Matozan,Zvonko (2050) – Mutapcic,Ilija (1945), Bosnjaci op, 2008. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.Nf3 Bg4 6.Be2 Nbd7)

7.h3 Bh5 8.0-0 0-0 9.Nc3 c6 10.d3 Rc8 11.Nd2 Be2 12.Qe2 Bb8 13.e4 Re8 14.Rac1 Re6 15.Nf3 h6 16.Rfd1 Nh5 17.g3 Rg6 18.Kh2 Rf6 (better is 18...Nhf6!?=) 19.ed5+/- Nf4? (better is 19...cd5 20.Nd5 Re6+/-) 20.gf4+- Rf4 21.Rg1?? (21.dc6 e4 22.cd7 Qd7 23.Ng1 Rf2 24.Kh1 Re2 25.Nce2–+) 21...Rf3= 22.Ne4 Rf4 23.Rg3 (better is 23.d6=) 23...cd5-/+ 24.Rcg1 g6 25.Qh5?? (better is 25.Nc3 Nf6 26.Kg2–+) 25...Qh4 (better is 25...de4 26.Qe2 ed3 27.cd3 Qf6–+) 26.Rg6+- fg6?? (26...Kf8 27.Qh4 Rh4 28.Rg8 Ke7 29.Rc8 de4+-) 27.Qg6 Kf8 28.Qg8 1–0. Buck,Klaus Michael (1800) – Dieli,Riccardo (1940), Arco op Arco di Trento, 2008.

7.h3 Bh5 8.c4 e4-/+ 9.Nd4 (9.Bf6 Qf6 (9...gf6?! 10.Nd4 Be2 11.Qe2=) 10.Nd4 Be2 11.Qe2 dc4-/+) 9...Be2–+ 10.Qe2 0-0 (10...Ne5!? 11.c5 Nd3 12.Kf1 Be5-/+) 11.c5=+ Be5 (11...Ne5 12.0-0 Be7 13.Ne6 fe6 14.Be5=+) 12.Nc3 (12.0-0 a5=+) 12...a5 (better is 12...b6=+) 13.c6? (better is 13.0-0!?=+) 13...ab4-/+ 14.cb7 (better is 14.Ncb5 Nc5 15.0-0 ba3 16.Ba3-/+) 14...bc3–+ 15.Bc3 Bd4?? (better is 15...Rb8 16.Nc6 Qe8 17.Nb8 Qb8-/+ (17...Nb8?! 18.Rc1=+)) 16.ba8Q Qa8 17.Bd4 c5 18.Bf6 Nf6 19.0-0 c4 20.Rfb1 Qc6 21.Rb4 Ra8 22.Qd1 g6 23.Qb1 Nd7+/- 24.a4 Nc5 25.Rb8 Rb8 26.Qb8 Kg7 27.a5 Qf6+/- 28.Rf1 Nb3 29.Qb6 (29...Nd2 30.Qf6 Kf6 31.a6 Nf1 32.Kf1+-) 1–0. tossubanaani – S, ChessWorld.net, 2005.

7.h3 Bh5 8.d3 0-0 9.0-0 Re8 10.Nbd2 h6 11.Re1 b5 12.c4 bc4 13.dc4 dc4 14.Nc4 Rb8 (14...Qe7!?+=) 15.Nd6+/- cd6 16.Qd6 Bf3 17.Bf3 Rb6 18.Qd2 Qb8 19.Red1 Ree6 20.Rac1 e4 21.Be2 Rbd6 22.Qc2 Nb6 (22...Rd1 23.Rd1 Qb7+-) 23.Bf6 Rf6 24.Qe4 Qd8 25.Rd6 (25.Qb7!? Rd2+-) 25...Rd6 26.Rc3 Rd2 27.Rd3 Rd3 28.Bd3 g6 29.g3 Na4? (29...Qf6+-) 30.Bc4 Nb6 (30...Kf8 31.Qf4 Qe7 32.Qh6 Kg8 33.Qg6 Kf8 34.Qh6 Kg8+-) 31.Qg6 (31.Qg6 Kh8 32.Qh6 Kg8 33.Qg6 Kh8 34.Bf7+-) 1–0. Fournier,Frederic – Perrien Francis, Ch Club, 1999.

7.0-0 0-0

8.Re1 a5 9.b5 =+.

8.Re1 Qe7 9.Nc3 c6 10.Rc1 (10.h3 Bf5=+) 10...b5 (10...a5 11.b5-/+) 11.Nb1 (11.h3 Bf3 12.Bf3 a5-/+) 11...Nb6 (11...a5 12.c3-/+) 12.d3 Rfd8 (12...a5 13.c3-/+) 13.Nfd2 (13.Nh4 Bd7-/+) 13...Bf5 (13...Be2 14.Qe2 a5 15.f4-/+) 14.Nf1 (14.Bf3 e4 15.g4 Bg6-/+ (15...ef3?! 16.gf5 a5 17.Bd4=)) 14...a5 15.c3 (15.Ng3 Bg6-/+) 15...e4–+ 16.de4 Ne4 17.Bd3 (17.f3 Nf6–+) 17...Nc4 18.Be4 (18.Qc2 Qe5–+) 18...de4 (18...Be4 19.Qe2–+) 19.Qb3 Be5 20.Re2 Be6 21.Qc2 ab4 22.Qe4 Bd5 23.Qc2 Be4!! (24.Qb3 ba3–+) 0–1. Etzel,S – Schmitzer,K, 12.DJOFM, 1989.

8.h3 Bf3 9.Bf3 a5 10.b5 =+.

8.h3 Bf3 9.Bf3 c6 10.d3 Nb6 11.Nd2 Na4 12.Qc1 Qc7 13.c4 Nb2 14.Qb2 e4 15.de4 Be5 16.Qb3 de4 17.Ne4 Ne4 18.Be4 Ba1 19.Ra1 Qe5 20.Qb1 h6 21.Bf3 Rad8 22.Qf1 Rd2 23.c5 (23.b5!?-/+) 23...Rfd8 24.g3 Qb2 25.Kg2? (25.Qe1 R8d3–+) 25...Rc2 (25...Rf2 26.Qf2 Rd2 27.Rf1–+) 26.Be4? (better is 26.Rd1 Rd1 27.Bd1–+) 26...Rf2!! 27.Qf2 Rd2 (27...Rd2 28.Qd2 Qd2 29.Kf3 g6–+) 0–1. mr5reasons1 (1675) – theinnsane (1940), gameknot.com, 2013.

8.h3 Bf3 9.Bf3 e4 10.Be2= Ne5 11.Nc3 c6 12.d3 Qc7 13.de4 de4 14.Qd4 Rfd8 (better is 14...Ng6=+) 15.Nb1?? (better is 15.Ne4 Nf3 16.Bf3 Bh2 17.Kh1 Rd4 18.Nf6 (18.Bd4?! Ne4 19.Be4 Bd6=; < 18.ed4 Ne4 19.Be4 Bd6=) 18...gf6 19.ed4+/-) 15...Nf3! 16.gf3 (16.Bf3 Bh2 Double attack; 16.gf3 Bh2 Double attack) 16...Bh2 17.Kg2 ef3 18.Bf3 Rd4 19.Bd4 Rd8 (19...Be5 20.c3-/+) 20.Rh1 (20.Rd1!?-/+) 20...Be5 21.Be5 (21.c3!?-/+) 21...Qe5–+ 22.Ra2 Ne4 23.c4 Ng5 24.Bg4? f5 25.Be2 Qe4 26.Kg3 Qh1 27.Nc3 Qh3 28.Kf4 Qh4 29.Ke5 Nf7 30.Kf5 g6 31.Ke6 Rd6 0–1. michas – gerlandog (1695), internet, 2007.

8.h3 Bf5 =+.

8.h3 Bh5 9.Ng5 Be2 10.Qe2 e4 11.h4 c6 12.Nc3 Ne5 13.d3 Re8 14.Rad1 h6 15.Nh3 Qe7 16.h5 a5 17.de4 Nc4 (17...Ne4?! 18.Ne4 de4 19.Rd4 ab4 20.ab4+=; worse is 17...de4 18.Rd4 ab4 19.ab4-/+) 18.Ba1 Ne4 19.Ne4 Qe4 20.Rd4 Qf5 21.Qg4 Qg4 22.Rg4 Be5 (22...ab4?! 23.Rg7 Kh8 24.Rf7 Be5 25.Rb7 Ba1 26.Ra1 (26.Rb4? Ra3 27.Nf4 Be5–+) 26...ba3 27.Nf4=) 23.Be5 Re5 24.c3 Na3 25.Nf4 (25.Ra1 Nc4 26.ba5 Rh5–+) 25...ab4 (25...a4 26.Rc1–+) 26.Nd3 Rh5 27.Rb4 Nb5 28.Nf4 Re5 29.c4 (better is 29.Nd5 Rd5 30.c4–+) 29...dc4 30.Rc4 f5 31.Rfc1 Kf7 32.Nd3 Rd5 33.Nc5 Nd6 34.R4c2 Ke7 35.Kf1 b6 36.Nb3 c5 37.Nd2 b5 Black prepares the advance c4 38.Ke2 c4 39.g3 Ne4 40.Nf3 b4 41.Nd4 (41.Rc4 b3 42.Nd4 Ra2 43.Ke1 b2 44.Nf5 Kf6–+) 41...b3 42.Rc4 (42.Rb2 Ra2 43.Ra2 ba2 44.Ra1–+) 42...Ra2 43.Ke1 b2 44.Rd1 Ra1 45.Rc7 Kd6 46.Nb5 (46.Rc6 Kd7 47.Rb6–+) 46...Ke6 47.Rc6 Kd7 48.Rc7 Kd8 0–1. Yannick – AlexB, playchess.de, 2005.

6.h3 Bf3

7.Qf3 a5 8.c4 ab4 9.cd5 Nbd7 10.ab4 Ra1 11.Ba1 e4 12.Qd1 0-0 (< 12...Bb4 13.Qa4 Be7 14.Bf6 Bf6 15.Bb5+/-) 13.Qb3 Qe7 14.Bd4 Bb4 15.Bc4 Bc5 16.Bf6 Qf6 17.d3 (17.Qb7?? Rb8 18.Qb8 Nb8–+) 17...ed3 18.0-0 (18.Qd3? Bb4 19.Kf1 Ne5–+; 18.Qb7?? Rb8 19.Qb8 Nb8–+; 18.Bd3?! Rd8=) 18...Bd6 19.Qd3 Ne5 20.Qb3 Nc4 21.Qc4 Qe5 22.g3 Qb2 23.Rd1 b5 24.Qd4 Qd4 25.Rd4 Ra8 26.Nd2 Ra3 27.Kf1 Bc5 28.Nb1 Ra1 29.Rd1 Bb4 30.Ke2 Ra2 31.Kf3 Rc2 32.g4 Kf8 33.Rd4 Rb2 34.Rd1 Ke7 35.h4 Kd6 36.g5 f6 37.gf6 gf6 38.h5 f5 39.Kg3 Rc2 40.h6 Ke5 41.Kf3 Ba5 42.Na3 Rc5 43.Rd4 Bc3 44.Rd1 Bb2 45.Rd3 b4 46.Nb1 Ba1 47.Rb3 Rb5 48.Ke2 Kd5 49.Rd3 Ke6 50.Nd2 Bc3 51.Nb1 Bf6 52.Nd2 c5 53.Kd1 Rb6 54.Nc4 Ra6 55.Kc2 Be7 56.Kb3 Ra1 57.Rd2-/+ Rc1 58.Rd3 0–1. marekt – MickeyBitsko, ChessWorld.net, 2004.

7.Qf3 Nbd7

8.Nc3 c6 9.e4 d4 10.Nd1 c5 11.c3 0-0 12.Be2 Qe7 13.bc5 Nc5 14.cd4 Nce4 15.Rb1 ed4 16.Bd4 Ba3 17.Bf6 gf6 18.Ne3 Rfe8 19.Qg4 Kh8 20.Nf5 Qf8 21.Rb7 Nc5 22.Qh4 Re6 23.Rb1 Qg8 24.0-0 Qg5 25.Qg5 fg5 26.Bf3 Rd8 27.d4 Ne4 28.Be4 Re4 29.Rb7 a5 30.Rf7 Bb2 31.Rb1 Re2 32.Rc7 Rd2 33.Re1 Ba3 34.Ra7 Bb4 35.Re6 Rf8 36.g4 Rd8 37.Rh6 Bf8 38.Rhh7 Kg8 39.Rh5 Ra2 40.Rg5 Kh8 41.Nh4 Rd6 42.Rf5 Kg8 43.Ra8 1–0. Koehler,J – Pensimus,P, OCC–2002–03, 2002.

8.Nc3 e4 9.Qd1 a5 =+.

8.c4 c6 9.cd5 cd5 10.Nc3 e4 11.Qd1 Be5 12.d3 Rc8 13.Qd2 0-0=+ 14.Nb5 a6 15.Nd4 Nh5 16.Be2 Qg5 17.g4 Nhf6 18.h4 Qg6 19.Nf5 Rfe8=+ 20.Be5 Re5 21.Qb2 Kf8 22.d4 Re6 23.h5 Qg5 24.b5 a5 25.a4 Nb6 26.Qa3+/- Ke8 27.Nd6 Rd6 28.Qd6 Nc4 29.Qg3 Nd7 30.Qh4 Qh6 31.g5 Qd6 32.0-0 Nd2 33.Rfc1 Rd8 34.Rc2 Qb4 35.Rac1 Nb6 36.Qf4 Nbc4 37.Bc4 Nc4 38.Rc4 dc4 39.Qe4 Kf8 40.Qb7 c3 41.Qc7 Rd5 42.Qc8 Ke7 43.f4 Qa4 44.b6 Qb4 45.Rc3 Rd7 46.Qc5 Rd6 47.Qc7 Rd7 48.Qe5 Kd8 49.Qc5 Ke8? 50.Qb4 ab4 51.Rb3 Rb7 52.Rb4 Kd7 53.Kf2 Kc6 54.Kf3 (54...h6 55.gh6 gh6 56.e4+-; 54.e4 h6+-) 1–0. Gagon,Mark – Mavraedis,Chris, 27. LERA Thanksgiving, 1993.

8.c4 e4 9.Qd1 dc4 10.Bc4 Ne5 11.Be2 =+.

8.c4 e4 9.Qd1 Be5 10.Qb3 Bb2 11.Qb2 0-0 12.d4 c6 13.Nc3 Nb6 14.c5 Nbd7 15.Be2 Ne8 16.a4 f5 17.g3 g5 18.Qb3 Kh8 19.Kd2 f4 20.gf4 gf4 21.Rag1 fe3 22.fe3+= Nc7 23.Rh2 Rg8 24.Qd1 Rg1 25.Qg1+= Ne6 26.h4 Qe7 27.Rh3 Rg8 28.Rg3 Rg3 29.Qg3 Qg7 30.Qg7 Kg7+= 31.b5 Nef8 32.a5+/- Nb8 33.a6+- ba6 34.bc6 Nc6 35.Ba6 Ne7 36.Bb7 Nfg6 37.h5 Nf8 38.Nd5 Kf7 39.Nc3 Ke8 40.Ne4 a5 41.Nd6 Kd7 42.d5 Kc7 43.Kc3 Nd7 44.Kd4 Nc5 45.Kc5 a4 46.Bc6 Nc6 47.dc6 Kd8 48.Nb5 Kc8 49.c7 h6 50.Kc6 a3 51.e4 a2 52.e5 a1Q 53.Nd6# 1–0. Quabach,Juergen – Schulz,Joerg, Koeln CC Christmas op, 1993.

8.c4 e4 9.Qf5 =+.

5.h3 0-0

6.Nc3 c6 7.g4 Ne4 (7...a5 8.b5=+) 8.Ne4= de4 9.Bc4 (9.d4 Nd7=) 9...Qh4 (9...b5 10.Bf1=+) 10.Qe2 (10.d4 Rd8=+) 10...Nd7 11.d3 Nf6 12.d4 (12.de4 Bg4 13.Qf1-/+) 12...Bg4! 13.Qd2 (13.Qg4 Ng4) 13...Rad8 14.d5 (better is 14.Rb1–+) 14...cd5 (better is 14...Bc7–+) 15.Bd5? (15.Bf1–+) 15...Nd5 16.Qd5 (16.c4 Ne7 17.Qc2–+) 16...Bb4! 17.ab4 Rd5 18.Ra7 Rd1 0–1. ChessNo1 – Andy HB, ChessWorld.net, 2005.

6.c4 dc4 7.Bc4 Nc6 =.

6.c4 c6 7.Nf3 e4 8.Nd4 Re8 9.d3 ed3 10.Bd3 Ne4 11.0-0 Qh4 12.cd5 (12.Nf3 Qh5 13.Be4 de4 14.Qd6 ef3 15.Qg3+=) 12...cd5?? (12...Bh3 13.f4 Bg2 14.Kg2 Qg3 15.Kh1 Qh3 16.Kg1 Qe3 17.Kg2 Qg3 18.Kh1 Bf4 19.Rf4 Qf4 20.Qf3 Qf3 21.Nf3 Nf2 22.Kh2 Nd3 23.Bd4-+) 13.Nc3?? (better 13.Nb5 Be5 14.Be5 Re5 15.f4 Bh3 16.Qe1+/- (16.fe5?! Bg2 17.Kg2 Qg3 18.Kh1 Qh3 19.Kg1 Qg3 20.Kh1 Qh3 21.Kg1 Qg3 22.Kh1=)) 13...Bh3=+ 14.Nf3 (14.gh3? Qh3 15.f4 Qe3 16.Kg2 Qg3 (16...Qd4?! 17.Rb1 Qe3 18.Be4 Re4 19.Rf3=) 17.Kh1 Bf4 18.Rf4 Qf4 19.Ne4 de4-+ (19...Re4?! 20.Be4 Qh4 21.Kg2 de4 22.Qe1 Qg5 23.Qg3 Qd2 24.Qf2 Qg5 25.Qg3 Qd2 26.Qf2 Qg5 27.Qg3=)) 14...Qh5 15.gh3 Qh3 16.Be4 (16.Nd5 Nd2 17.Bh7 Kf8-+) 16...de4?? (better 16...Qg4 17.Kh1 Qh3 18.Kg1 Qg4 19.Kh1 Qh3 20.Kg1=) 17.Qd6+- ef3 18.Qg3 Qh5?? (18...Qg3 19.fg3 Re3 20.Nd5+-) 19.e4 (19.Nd5 Qg6 20.Qg6 hg6+-) 19...Re6?? (better 19...Re5 20.Rfd1 Nc6+-) 20.Qh2 (better 20.Nd5 Qh6 21.Bc1+-) 20...Rg6 (20...Qg5 21.Qg3 Qh5+-) 21.Kh1+/- Qg5? (21...Rh6!? 22.Qh5 Rh5 23.Kg1 Nc6+/-) 22.Rg1+- Qd2?? (better 22...Qf6 23.Rg6 fg6+-) 23.Rg6 fg6 (23...hg6 24.Rd1 Qg5 25.Bc1 Qg2 26.Qg2 fg2 27.Kg2+-) 24.Rd1 Qb2 (24...Qg5 25.b5 Qe7+-) 25.Rd8 Kf7 26.Qf4 Ke7 27.Qf8 (27.Qd6 Kf7 28.Rf8) 27...Ke6 28.Qd6 (28.Qf3?! Qc1 29.Rd1 Qh6 30.Kg2 Qg5 31.Kf1 Nc6+-) 28...Kf7 29.Rf8 (29.Rb8?! Rb8 30.Qd5 Kf6 31.Qd6 Kf7 32.Qd5 Ke7 33.Qe5 Kd7 34.Qd4 Kc8 35.Qc5 Kd8 36.Qd6 Kc8 37.Qc5 Kd7 38.Qd4 Ke8 39.Qe5 Kf7 40.Qd5=) 1-0. tryrush (2190) - juniortay (2200), Rated Bullet game, lichess.org, 2015.

6.d3 a5 7.c3 Re8 8.g3 Nbd7 9.Bg2 e4 10.Ne2 Ne5 11.Nf4? (better is 11.de4 de4 12.0-0-/+) 11...g5–+ 12.de4 de4 13.Nd2 gf4 14.Ne4 f3! 15.Bf3 (15.Nf6 Qf6 16.Bf1–+) 15...Nf3 16.Qf3 Ne4 17.c4 (17.Rd1 Qe7–+) 17...Bb4! 18.ab4 Qd2 19.Kf1 Qb2 20.Kg2 Qf2! 21.Qf2 Nf2 22.Kf2 a4 23.Ra3 Be6 (better is 23...Re4!? 24.Rha1 Bd7 25.Rd1 Bh3 26.Rh1–+) 24.Rha1 Bc4 25.Ra4 Ra4 26.Ra4 Bb5 27.Ra7 Ba6 28.b5 Bb5 29.Rb7 c6 30.Rc7 Kg7 31.Kf3 Kf6 32.g4 Ke6 33.Kf4 Re7 34.Rc8 Kd6 35.Rd8 Rd7 36.Rh8 Bd3 37.e4 Rc7 38.h4?? c5–+ 39.Rh7 c4 40.Ke3 Ke5 41.g5? c3 42.g6 c2 43.Rf7 c1Q 44.Kf3 Rf7 45.gf7 Qf1 46.Ke3 Qf7 47.Kd3 Qf3 48.Kc2 Qe4 49.Kd2 Qg2 50.Kc1 Kd4 51.h5 Kc3 (51...Kc3 52.h6 Qc2) 0–1. Ifill,D – Yahkind,Al, Monroe ch–MI op, 1986. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.e3 Nf6 4.Bb2 Bd6 5.h3 0-0)

6.d3 c5 7.Be2? (better is 7.bc5!? Qa5 8.Nd2 Qc5 9.d4=) 7...cb4-/+ 8.Nf3 Nc6 9.0-0 Be6 (9...ba3 10.Ba3 Ba3 11.Ra3-/+) 10.Ng5 (10.ab4!? Qb6 11.c3=+) 10...Bf5 11.Nd2 ba3 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 h6 (13...Qe7 14.Qa1–+) 14.Ngf3-/+ e4 15.de4 (15.Ne1 Qd6 16.Rb3 b6-/+) 15...Ne4 (15...de4 16.Nh2–+) 16.Ne4 de4 17.Nd4 Nd4 18.ed4 Qd6 19.Rg3 Rad8 20.c3 Rfe8 21.Qb3 b6 22.Rd1 Re7 23.Bc4 Rde8 24.Re1 e3 25.Rge3= Re3 26.Bf7 Kh7 27.Re3 Re3 28.fe3 Qf6? 29.Bg8 Kh8 30.Bd5 Bd3 31.Bf3 a5? 32.e4 b5 33.Qa3 a4 34.e5 Qe6 35.Bg4 Qf7+/- 36.Bf3 Kh7 37.Qd6 Bc4 38.d5 Qf4= 39.Qe7 Qc1 40.Kf2 Qd2=+ 41.Kg3 Qc3 42.d6 Bd5 43.d7= Bf3 44.d8Q Be4?? 45.Kf4 Bg6 46.Qed6 Qc1 47.Qd2 Qf1 48.Kg3 Qf5 49.Qf4 Qe6 50.Qd6 Qb3 51.Qf3 Qb1 52.Qdd1 Qb4 53.Qa1 Be4 54.Qac3 Qb1 55.Qfe3 Bg6 56.e6 b4 57.Qcc1 Qf5 58.e7 Be8 59.Qec5 Qf6 60.Qb4 Qe5 61.Qcf4 Qd5 62.Qbe4 Qe4 63.Qe4 g6 64.h4 a3 65.h5 a2 66.hg6 Kg7 67.Qd4 Kg6 68.Kf4 h5 69.Qb2 Bf7 70.Qa2! (70...Kf6 71.Qe2 Be8 72.Qe5 Kg6 73.Qf5 Kg7 74.Qf8 Kg6 75.Qe8 Kg7 76.Kf5 h4 77.Qg6 Kh8 78.e8Q) 1–0. yulio – Steve20, ChessWorld.net, 2006.

6.Be2 Bd7 7.Nf3 Nc6 8.0-0 Re8 9.c4 (9.b5 Nb8=+) 9...dc4 (9...e4 10.Ng5-/+) 10.Bc4=+ h6 (10...a6 11.d4 ed4 12.Nd4=+) 11.Nc3 (11.d3!?=) 11...e4=+ 12.Nd4 Nd4 13.ed4 Be6 (13...a5 14.ba5 Qe7 15.a6 ba6 16.Re1=) 14.Qb3 (14.d3!?=+) 14...Bc4-/+ 15.Qc4 a6 (15...a5 16.d5-/+) 16.a4 (16.d3 b5 17.Qc6 Re6-+ (17...ed3?! 18.Rfd1=+)) 16...Qe7-/+ 17.Ba3 c6 18.Qb3 (18.Rfe1 a5 19.Ne4 Ne4-/+) 18...b5 (18...Rad8 19.f3 ef3 20.Rf3-+) 19.Rfc1 (19.ab5 ab5 20.Rfe1 Qd7-/+) 19...Rac8 (19...a5 20.Rab1 ba4 21.Na4-/+) 20.a5 (20.ab5 ab5 21.Ra2 Qa7-/+) 20...Bb8 21.Ne2 Nh5 22.Qe3 (22.Bb2 Qd6 23.g3 Nf6-/+) 22...Qd6-+ 23.Rc5?? (better 23.g3-+) 23...Qh2 24.Kf1 Bf4 (better 24...Qh1 25.Ng1 Bh2 26.Rh5 Qg1 (26...Bg1?! 27.Rc1-+) 27.Ke2 Qa1-+) 25.Qc3 g5 (25...Qh1 26.Ng1-+) 26.Ng1 (26.g4 Bd2! 27.Qd2 Qh1 (27...Qh3?! 28.Kg1 e3 29.fe3 Re3 30.gh5-+) 28.Ng1 Nf4-+) 26...Re6 (better 26...Bd2!? 27.Qb3 e3 28.Rf5-+) 27.d5 Be5 28.Qb3?? (28.de6 Bc3 29.ef7 Kf7 30.Rc3-+) 28...Rf6 (28...Ba1 29.de6 Nf4 30.ef7 Kf8 31.Qg3 Qg3 32.fg3-/+) 29.Nf3 (29.Re1 Ng3 30.Qg3 Qg3-+) 29...Qh1 (29...Rf3 30.Ke2 Rb3 31.Re1 Qg2 32.Kd1 Qf3 33.Kc1 Ra3 34.Rc3 Rc3 35.Kb2 Ra3 36.d4 Qc3 37.Kb1 Ra1) 30.Ke2 ef3 31.Kd3 Qa1 (31...Qa1 32.g4 Nf4 33.Kc2 Nh3-+) 0-1. petrobbo (2040) - esteritafelix (2110), ChessWorld.net, 2014.

6.Nf3 e4 7.Nd4 =+.

6.Nf3 Re8 7.c4 dc4 (7...e4 8.Nd4-/+) 8.Bc4=+ a6 9.Ng5 Be6 (better is 9...Re7!?=+) 10.Ne6+= fe6 11.Qb3 Qd7 12.0-0 b5 13.Be2 Nc6 14.Nc3 Be7 (14...e4 15.Qc2 Be5 16.Rab1 Bc3 17.dc3+/-) 15.Rad1 Rab8 16.Bf3 a5 17.Bc6 Qc6 18.Ne2 (18.ba5 Qa6+=) 18...a4 19.Qc3 Qc3 20.Bc3 Nd7 21.d4 (21.d3 c5 22.bc5 Bc5+=) 21...ed4 (21...Nb6 22.Ba1=) 22.Rd4 (22.Nd4 Ne5+=) 22...Nf6 23.Nf4?? (better is 23.Rd3!?=) 23...c5?? (better is 23...e5 24.Rd3 ef4 25.ef4 Rbd8 26.Rd8 Rd8–+) 24.Rd3-/+ Ne4 25.bc5 Nc5 26.Rdd1 Ne4 27.Bb2 Rb6 28.Rd7= Nf6 29.Ra7 Kf8 30.Rc1 Rd6 31.Rb7 g5= 32.Ne2 Red8 33.Bf6 Bf6= 34.Rh7 Be5 35.Rc5. thedesertfox (2060) – octopus (1850), net–chess.com, 2004.

5.h3 Qe7

6.c4 dc4 7.Bc4 Be6 8.Qe2 0-0 9.Nc3 Nbd7 10.Nf3? h6 11.0-0 a6 12.d4 ed4 13.Nd4= Bc4 14.Qc4 c5 15.Nf5+= Qe5 16.Nd6 Qd6 17.Rfd1 Qc6 18.Rd2 b5+= 19.Qe2 Rad8 20.Rad1+= c4 21.Rd6+/- Qb7 22.Qd2 Rfe8 23.Ne2 Re7?? 24.Nf4?? Ne4 25.Qd4+/- f6 26.Rb6 Nb6 27.Qd8+= Kh7 28.Bd4 Nd7?? 29.Qe7+- 1–0. thedesertfox (2100) – sbrewer (2430), net–chess.com, 2004.

6.c4 dc4 7.Bc4 Be6 8.Be6 Qe6 9.Nf3 h6 10.0-0 Nbd7 11.d4 0-0 12.Nc3 a6 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Qc2= Rfd8 16.Rad1 Qc4 17.Qc1 Qe6 18.Rd8 Rd8 19.Rd1 Re8 20.Na4 Bb2 21.Qb2 b6 22.Qc3 Qe5 23.Qe5 Re5 24.Rd8 Re8 25.Re8 Ne8 26.Nc3 Nf6 27.Kf1 Kf8 28.Ke2 ˝–˝. thedesertfox (2100) – sbrewer (2430), net–chess.com, 2004.

5.h3 Bf5

6.c4 dc4!? 7.Bc4 Nbd7 =+.

6.c4 c6 7.c5 Bc7 8.Nf3 Nbd7 9.d4 e4 10.Nfd2 0-0 11.Be2 b6 12.Nb3 b5 13.a4 ba4 14.Ra4 a5 15.ba5 Ba5 16.Na5 Ra5 17.Ra5 Qa5 18.Bc3 Qa2 19.0-0 Rb8 20.f3?? ef3–+ 21.Bf3 Rb1 22.Qe2 Qe2 23.Be2 Rf1 24.Bf1 Bc2 25.Ba5 Ne4 26.Ba6 Kf8 27.Bc7 Ndf6 28.Kf1 Ke7 29.Ke1 g6 30.Be5 Nd7 31.Bg7 f5 32.Be2 g5 33.Bf3 Kf7 34.Be4 Be4 (35.Bh6 Kg6 36.Bg5 Kg5–+; 34...Kg7 35.Bc2 Kf6 36.g4 fg4 37.hg4+/-) 0–1. thedesertfox (2100) – redrook (2635), net–chess.com, 2008.

6.c4 c6 7.cd5 cd5 8.Bb5 Nc6 9.Nf3 Qe7 10.Nc3 a6 11.Ba4 b5 12.Bb3 0-0 13.d4 ed4 14.Nd5 Nd5 15.Bd5 Rac8? 16.Bc6+- Rc6 17.Nd4 Be4 18.Nc6 Bc6 19.Qg4 f6. thedesertfox (1920) – dmendiola (1855), net–chess.com, 2004.

6.c4 d4 7.Nf3= de3 8.de3+= 0-0 9.Nc3 e4 10.Nd4 Bg6= 11.c5 Be5 12.Be2 Bd4 13.Qd4+= Qd4 14.ed4 c6 15.Rd1 Re8 16.d5+/- cd5 17.Nd5 Nd5 18.Rd5 e3 19.0-0 Be4 20.Rg5 g6 21.fe3+- Bc2? 22.Bc4 Re7 23.Bf6 Rd7 24.Rd5 Rd5 25.Bd5 Nd7 26.Bd4 Rb8 27.Bf7 Kf8 28.Bg6 (28...Ke7 29.Bc2+-) 1–0. thedesertfox (2100) – swobe (2010), net–chess.com, 2004.

4.Nf3 Nc6

5.b5 Na5 6.Be5 Nf6 7.e3 0-0 8.Nc3 Be5 9.Ne5 Qd6 10.d4+/- Ne4 11.Ne4 de4 12.Be2 f5 13.0-0 c6 14.bc6 bc6 15.c4 Ba6 16.Qa4 Qc7 17.Nc6! Qc6 18.Qa5 Bc4 19.Rfc1 Rfc8 20.Bc4 Kh8 21.Qf5 Rab8 22.f3 ef3 23.Bd3 Qc1 24.Rc1 Rc1 25.Kf2 Kg8 26.Qh7 Kf7 27.Qh5 Ke7 28.Qe5 Kd7 29.Bf5 Kc6 30.Qb8 fg2 31.Qc8 Kd6 32.Qd7 1–0. marcosr – gdraper (1730), net–chess.com, 2005.

5.b5 Nd4 6.Nd4 ed4 7.Bd4 Nf6 8.e3 0-0 9.Be2 b6 10.0-0 Bf5 11.d3 c5 12.bc6 Be7 13.Nd2 Qc7 14.Bf3 Qc6 15.Re1 Rac8 16.e4 de4? (better is 16...Bg6 17.ed5 Qd7+-) 17.Ne4?? (better is 17.de4 Ne4 18.Be4 Be4 19.Ne4 Qc2 20.Qg4+-) 17...Ne4+= 18.Be4 Be4 19.Re4 Bc5 20.Bc5 Qc5 21.Rc4 Qf5 22.Rc8 Rc8 23.Qe2 Kf8 24.Re1 Qa5?? (better is 24...Qc5+/-) 25.Qe7 Kg8 26.Qe8!! Re8 (26...Re8 27.Re8 Mate attack) 27.Re8 1–0. Fournier,Frederic (1985) – raulmsn (1790), Active (5/0), 2004.

5.b5 Nge7? 6.bc6+- Nc6 7.e3 0-0 8.Be2 (8.c4 dc4 9.Qc2 Re8+-) 8...Bf5 (8...e4 9.Nd4+/-) 9.d3 Qf6 10.Nbd2 Bc5 11.0-0 Rfe8 12.e4 Be6 13.ed5 Bd5 14.Ne4 Be4 15.de4 Rad8 16.Qc1 Nd4 17.Nd4 Bd4 18.Bd4 ed4 19.Bf3 Re5 20.g3?? (better is 20.Rb1 b5 21.a4 ba4 22.Qa3+-) 20...Qf3–+ 21.Qf4 (21.Qd1 Qe4 22.Re1–+) 21...Qf4 22.gf4 Re4 23.Rad1 Rf4 24.Kg2 Re4 25.f3 Re3 26.Kf2 Rc3 27.Rd2 Ra3 28.Re1 Ra2 29.Kg3 Kf8 30.Rb1 b6 31.Rb4 a5 32.Rc4 c5 33.Rd1 Re8 34.c3 Rc2 35.Rd3 dc3 36.Rdc3 Rd2 37.Rb3 Re6 38.Re4 Re4 39.fe4 Rd6 40.Kf4 Ke7 41.e5 Rd4 42.Ke3 Rb4 43.Rd3 Ke6 0–1. Fournier,Frederic – COMP Computer3_HARD, Live Chess Chess.com, 2012.

5.e3 Bd7 6.b5+/- Nce7 7.Ne5 Be5 8.Be5 f6 9.Bc3 Nh6 10.Qh5 Ng6 (better is 10...Nf7!?+/-) 11.Qd5+- b6 12.d4 Ne7 13.Qh5 Ng6 14.Be2 0-0 15.0-0 Be8 16.Bb4 Nf4 (16...Ne7 17.Qf3 Bg6+-) 17.Bc4 Bf7 18.Bf7 (18.ef4 Bc4 19.Re1 Re8+-) 18...Rf7 19.ef4 Qd4 20.Qf3 Re8 21.Nc3 Rfe7 (21...Qd7+-) 22.Rad1 Qd1 (22...Qc4 23.Be7 c6 24.Ne4+-) 23.Qd1 Re6 24.Nd5 Rd8 25.Ne7 Re7 26.Qd8 (26.Qd8 Kf7 27.Qe7 Kg6 28.Qe4 f5 29.Qe8 Nf7 30.Qe6 Kh5 31.Qf5 g5 32.Qf7 Kh4 33.Qf5 gf4 34.Be7) 1–0. aspasio – pwillows (2140), net–chess.com, 2011.

5.e3 Qe7 6.d3 a6 7.Be2 Nf6 8.0-0 0-0 9.Nbd2 Re8 10.c4 Bg4 (10...dc4 11.Nc4 Bg4 12.h3=) 11.h3 (11.c5 Bc5 12.bc5 Qc5 13.Be5 Ne5+-) 11...Bh5 (11...Bf3 12.Bf3 (worse is 12.Nf3 dc4 13.dc4 e4=) 12...Qe6 13.Qb3 dc4 14.Qc4+/- (14.dc4?! e4 15.Be2 Rad8=)) 12.cd5 (better is 12.c5 Bc5 13.bc5+-) 12...Nd5= 13.Nc4 e5 seems the pivot of the position 13...b5 14.Nd6 cd6 15.Rc1 (15.Ne5!? Ne5 16.Bh5+/-) 15...Rac8= 16.Qb3 Nf6 17.d4 (17.Rc2!?=) 17...e4+= 18.Qd1? (18.g4 Ng4 19.Nd2–+) 18...ef3–+ 19.Bf3 Bf3 20.Qf3 Qe4 21.Qe2 (21.Qe4 Re4 22.Rc2 d5–+) 21...d5 22.Rc5 Ne7 23.Rfc1 Rc5 (23...Nd7 24.Rc8 Rc8 25.Rc8 Nc8 26.Bc1–+) 24.Rc5 (24.dc5 Qe6–+) 24...Qb1 25.Kh2 Ne4 26.f3? (26.Rc7–+) 26...Nc5 27.dc5 Qg6 28.g4 Nc6 29.Qd2 Qe6 30.e4 Qe5 31.Kg2 f6 32.Be5+- Ne5 33.Qd5 Kf8 34.Qd6 Kg8 35.c6 Nc6 36.Qc6 Kf8 37.Qa6 g6 38.Qb5 Kg7 39.Qe8 Kh6 40.Qe7 g5 41.Qf8 Kg6 42.Qg8 Kh6 43.Qf7 (43.Qf7 f5 44.Qf6; 43.b5 f5 44.Qf8 Kg6 45.ef5) 1–0. Fournier,Frederic (1985) – alf1 (1815), Echecs21 (1/1), 2003.

5.e3 f6 6.Be2 =.

5.e3 Qf6 6.c4 dc4 7.Bc4 =.

5.e3 Nf6 6.d3 (6.b5 e4 7.bc6 ef3 8.Qf3 bc6 9.Bf6 Qf6 10.Qf6 gf6+=) 6...Bf5 (6...e4 7.de4 de4 8.Nd4+=) 7.Be2 (7.b5!? Nb8 8.Be5 Be5 9.Ne5+=) 7...e4= 8.Nd4 Nd4 9.Bd4 0-0 10.0-0 b6 11.Nc3 c6 12.h3 Bc7 13.Bg4? (13.f4!?=) 13...Qd6 (13...Ng4 14.hg4 Qh4 15.g3 Bg3 16.fg3 Qg3 17.Kh1 Bg4 18.Qd2 Bf3 19.Rf3 Qf3 20.Qg2 Qg2 21.Kg2-/+) 14.g3 Ng4 15.hg4 Bd7 16.Kg2? (16.de4 c5 17.Nd5 cd4 18.ed4 Rfe8-/+) 16...Qg6 (better is 16...ed3 17.Qd3 c5-/+ (17...Bg4?! 18.Bg7 Rfe8 19.Rh1+=)) 17.Rh1? (better is 17.g5-/+) 17...Bg4–+ 18.Ne2 Bf3 19.Kg1 Bh1 20.Kh1 Qh5 21.Kg2 Qf3 22.Kf1 Bg3 (better is 22...Qh1 23.Ng1 f5–+) 23.Ke1?? (better is 23.Ng3 Qd1 24.Rd1+=) 23...Qf2 24.Kd2 ed3 25.cd3 Rac8 26.Qg1 c5 27.Qf2 Bf2 28.Bc3 Rfe8 29.b5 Be3 30.Kc2 Bd4 31.Re1 Bc3 32.Kc3 Re6 33.Kd2 Rce8 34.Nc3 Re1 35.Nd5 h5 36.Nf4 h4 37.Ng2 R1e2 (37...R1e2 38.Kc3 Rg2–+) 0–1. Lee Luen Mang,Henri – Labrande,Jean Donatien, Saint Denis REU, Reunion Open, 2013.

5.b5 Nce7

6.Be5 Be5 7.Ne5 +=.

6.Ne5 Nf6 7.Nf3 0-0 (7...Nf5 8.e3+=) 8.e3 (8.Bf6 gf6 9.e3 a6+/-) 8...Bd7 (8...Ne4 9.d3 Nc5 10.Nc3+=) 9.c4 (9.Bf6 gf6 10.Be2 a6 11.ba6 ba6+/-) 9...dc4 (9...Ng6 10.Nc3+=) 10.Bc4 Ned5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Ne4 13.Bb2 Qe8 (13...c6 14.bc6 Bc6 15.Qe2+=) 14.0-0 (better is 14.d3!? Nc5 15.Qc2+/-) 14...Bb5= 15.Be2 Be2 16.Qe2 Qe7 17.d4 c5 18.dc5 Nc5 19.Rfd1 Rfd8 20.Nd4 Ne6 (20...Qe5 21.g3 Qg5 22.Nb5=) 21.Ne6 (21.Nf5 Qc7 22.Qh5 g6 23.Nh6 Kf8=) 21...Qe6= 22.g3 Rac8 23.Rac1 h6 24.Rc8 Rc8 (24...Qc8 25.Qh5=) 25.Qd3 (25.Bg7 Kg7 26.Rd6 Qd6 27.Qg4 Kf6 28.Qc8 Qd1 29.Kg2 Qd5 30.e4 Qe4 31.Kf1 Qd3 32.Kg2 Qa3 33.Qh8 Ke7 34.Qe5 Kd7 35.Qd5 Ke8 36.Qe5 Qe7 37.Qb8 Qd8 38.Qb7 Qb6 39.Qe4 Kf8=) 25...Rc6 (25...Be7 26.Rd2=) 26.Qb5 (26.Qd4!? Qf6 27.Qf6 gf6 28.g4+=) 26...Rb6= 27.Qe2 Qb3 Attacking the isolated pawn on a3 28.Bd4 Ra6 29.Qg4 Bf8 30.Rc1 Qa3 (worse is 30...Ra3 31.Rc8 g6 32.Qe4+-) 31.Rc8 Rg6 32.Qd7 Qa6?? (32...Rc6 33.Rb8 (worse is 33.Rc6 bc6 34.Qc6 a5+=) 33...a5 34.Rb7 (34.Qb7?! Qd6=) 34...Qc1 35.Kg2+-) 33.Rc7 (33.Rf8 Kh7 34.Rf7 Qb6 35.Rg7 Rg7 36.Qg7) 33...Qe6= 34.Qe6 Re6 35.Rb7 a6 36.Ra7 Bb4= 37.Ra8 Kh7 38.Ra7 f6 39.Kf1 a5 40.Ke2 Rc6 41.Kd3 Kg6 42.h4 h5 43.Ke4 Rc2 44.f4 Rg2 45.Kf3 Rc2 46.Bb6 Attacks the isolani on a5 46...Ra2 47.Bd4 a4 48.g4 hg4 49.Kg4 a3 50.f5 Kh6 51.Ra8 Kh7 52.Ra7 Rg2 53.Kh5 a2 54.Bf6 Be1?? 55.Be5 Rh2?? 56.Bh2 Bc3 57.Ra2 Bf6 58.Bf4 Kg8 59.Ra8 Kf7 60.e4 Ke7 61.Bg5 Bg5 62.hg5 Kf7 63.Ra7 Kf8 64.Rg7! Kg7 65.e5 White prepares f6 65...Kf7 66.g6 Kg7 67.Kg5 Kf8 68.f6 Kg8 69.e6 Kf8 70.g7 Kg8 71.Kg6 ˝–˝. Fournier,Frederic (1645) – Petrovich_61 (1635), ChessOK.com, 2013.

5.d4 e4=+

6.Nfd2 e3 7.Nf3 ef2 8.Kf2 Nf6 –+.

6.Nfd2 Nf6 7.c4? 0-0?? 8.cd5 Nd5 (9.Ne4 Qh4 10.Nd6 cd6+=; better is 8...Ne7!?=+). Turm87@ – Knight, mySchach.de, 2004.

6.Nfd2 Nf6 7.e3 Ng4 8.g3 Qg5 =+.

6.Ne5 e3 7.f4 -/+.

6.Ne5 Nf6 7.e3 0-0 8.Nd2 Re8 9.Nc6 bc6 10.Be2 Bg4?? 11.Bg4+- Ng4 12.Qg4 Qf6 13.0-0 Re6 14.Nb3 Qh6 15.h3 Rg6 16.Qd7 Qg5 17.g3 Rd8 18.Qd8?? Qd8–+ 19.Kg2? Qf6 20.Nd2 Qf5 21.c4 dc4 22.Bc3 Rf6 23.g4 Qe6 24.f3 ef3 25.Rf3 Rf3 26.Kf3 Qh6 27.Rh1 Qf6 28.Ke2 Qg6 29.Kf3 Qc2 30.Ne4 Qa2 31.Ra1 Qh2–+ 32.Nf2 Bg3 33.Ne4 Bh4 34.g5?? Qh3 35.Ke2 Qg2 36.Kd1 Qe4 37.Rc1 0–1. Doctor? 3.0 – Comet B25, 2004.

6.Ne5 Nf6 7.e3 0-0 8.Nd2 Re8 9.Nc6 bc6 10.Be2 Bg4?? 11.Bg4+- Ng4 12.Qg4 Qf6 13.0-0 Re6 14.Nb3 Qh6 15.h3 Rg6 16.Qd7 Qg5 17.g3 Bg3 18.Kh1 Rd8 19.f4 ef3 20.Qg4 Qh6 21.Qf5 Rg5 22.Rf3 Rf5 23.Rg3 Rd6 24.Rag1 Rg6 25.Kh2 Rf2 26.R1g2 Rg3 27.Kg3 Qe3 28.Kh2 Qf4 29.Kh1 Qe4 30.a4 Qg2 0–1. Doctor? 3.0 – Fritz 6, 2004.

6.Ne5 Nf6 7.e3=+ 0-0 8.Nd2 Re8 9.Nc6 bc6 10.Be2 Bg4?? 11.Bg4+- Ng4 12.Qg4 Qf6 13.0-0 Re6 14.Nb3 Qh6 15.h3 Rg6 16.Qd7 Qg5= 17.g3 Bg3-/+ 18.Kh1 Bh2 19.Qg4+= Qf6 20.Qe2 Bd6 21.Rg1?? Rb8?? 22.Rg6+- Qg6 23.Rg1 Qh6 24.Qg4 f5 25.Qf5?? Rf8= 26.Qd7 Rf2 27.Qe8 Rf8 28.Qd7 Rf2 29.Qc8 Kf7 30.Re1?? Rh2 31.Kg1 Ke7 32.Nc5+/- Rh3 33.Qd7+- Kf6 34.Rf1 Rf3 35.Qe6 Kg5 36.Qh6 Kh6 37.Re1 Bc5 38.dc5 Rf5 39.Kg2 Kg6 40.Rh1 Rf3 41.Rg1 Rf7 42.Kh3+- Kh6 43.a4 Rf3 44.Kh4+- g6 45.Be5 Rf2?! 46.Kg3 Rf3 47.Kg4 Re3?? 48.Rh1 Rh3 49.Rh3 1–0. Doctor? 3.0 – Comet B25, 2004.

6.Ne5 Nf6 7.e3 0-0 8.Nd2 Re8 9.Nc6 bc6 10.Be2 Bg4 11.Bg4 Ng4 12.Qg4 Qf6 13.0-0 Re6 14.Nb3 Qh6 15.h3 Rg6 16.Qd7 Qg5 17.Qg4 Qh6 18.Qd7 Qg5 19.Qg4 Qf6 20.Qd7 Qh4 21.Nc5 Qg5 22.Qg4 Qh6 23.Qd7 Qg5 24.Qg4 Qh6 25.Qd7 Qg5 26.Qg4 Qh6 27.Qd7 ˝–˝. Nautiluschess – Agapito, ICS blitz, 2001.

5.e3 Bg4

6.Bb5 f6 7.h3 Bh5 8.Be2 e4 9.Nh4 Be2=+ 10.Qe2 Nge7 11.Qg4 0-0 12.0-0 Qc8 13.Qh5 a5 14.b5=+ g6 15.Ng6?? hg6–+ 16.Qh4 Nf5 17.Qg4 Nce7 18.f4 ef3 19.Rf3 Qe8 20.Nc3 c6 21.a4 Qf7 22.Raf1 Qg7 23.d3 cb5 24.Nb5 Be5 25.d4 Bb8-/+ 26.Nc3 Bd6 27.Ne2 Rfc8 28.c3 Kf7 29.Nf4? Rc6 30.h4 Kg8 31.Rh3? Kh7 32.Kf2 Rb6 33.Qe2 Qh6 34.g3 Rc6 35.Rfh1 Re8 36.Kg2 Rec8 37.h5 g5 38.Ng6 g4! 39.R3h2 Ng3 40.Qd3 Nef5 41.Re1 Re8 42.Bc1 Nh5 43.Nh4? Nhg7 44.Rhh1-/+ Kg8?? 45.Nf5+= Qg5 46.e4 Qg6 47.Nh6 Kf8= 48.Nf5 Nf5?? 49.ef5+- Qg8 50.Bh6 Kf7 51.Qb5 Be5 52.Qb7 Rc7 53.Qd5 Ke7 54.Qg8 Rg8 55.de5 Rc3 56.ef6 Kf6 57.Rh5 Rc4 58.Re6 Kf7 59.Bg5 Kf8 60.Be7 Kf7 61.Bd6 Rc2 62.Kg3 Rc3 63.Kf4 Rc4 64.Ke5 Re8 65.Rh7 Kg8 66.Rh8! Kh8 67.Re8 Kg7 68.f6 Kf7 69.Rf8 Kg6 70.Rg8 Kh5 71.f7 Kh4 72.f8Q Rc2 73.Rh8 Kg3 74.Ke4 Kg2 75.Rh2 Kg1 76.Rh1! Kh1 77.Qf1# 1–0. NN – GrandMasterChess 80286, 1992.

6.Bb5 Qf6 7.Be2 0-0-0 8.b5 Nce7 9.0-0 Bf3 10.Bf3 Qh6 11.Bh5 g6 12.Be2 f6 13.f3 Nf5 14.Rf2 Nge7 15.e4 Nd4 16.c3 Ne2 17.Qe2 f5 18.Rf1 de4 19.fe4 Bc5 20.Kh1 Rhe8 21.Qc4 Bd6 22.d3 Kb8 23.Bc1 f4 24.Bb2 b6 25.Nd2+= Qf8 26.Rf3 h6 27.Raf1 g5 28.Qe6 Nc6 29.Qf5 Qf5 30.ef5+/- g4 31.R3f2 Ne7 32.f6 Nd5 33.f7 Rf8 34.c4 Ne3 35.Re1 Rf7 36.Ne4 Rdd7 37.Kg1 h5 38.Rfe2 h4-/+ 39.Ng5 Rg7 40.Ne4 g3 41.h3 Rgf7-/+ 42.Kh1 Rg7 43.Kg1 Ka8 44.Kh1 Rg6 45.Kg1 Kb8 46.Kh1 Rh6 47.Bc3 Rdh7 48.Bb2=+ Rh8 49.Bc3 R6h7 50.Kg1 Rg8 51.Nf6+= Ng2? 52.Kg2?? f3=+ 53.Kf3 Rf7 54.Ke4 Rf6 55.Be5 Re8 56.Kd4? Rf2 57.Rf2?? gf2–+ 58.Rf1 Be5 59.Ke3 Bg3 60.Kd4 Kb7 61.Kd5 Re3 62.Kd4 Re1 63.Rf2 Bf2 64.Kd5 Re3 65.d4 (65.Kd4 Rh3 66.Kc3 Rg3–+) 0–1. Doctor? 3.0 – Comet B25, 2004.

6.Bb5 Qf6 7.Be2 0-0-0 8.b5 Nce7 9.0-0 Nh6 10.d3 Rhe8 11.Nbd2 Kb8 12.e4 Qf4 13.c4 de4 14.Ne4 Ng6 15.Bc1 Qf5 16.Bh6 gh6 17.Nd4 ed4 18.Bg4 Qe5 19.Nd6 Qd6 20.Re1 Re1 21.Qe1 Qf4 22.Qd1 Ne5 23.Bh3 Rg8 24.g3 Qf6 25.Bg2 Qg6 26.Be4 f5 27.Bd5 Re8 28.f4 Ng4 29.Qd2 Qh5 30.Qg2 Ne3 31.Qf3 Ng4 32.Qh1?? Re3?? 33.Bb7? Nh2 34.Qh2 Qh2 35.Kh2 Kb7 36.Rd1 Kb6 37.Kg2 Ka5 38.a4 h5 39.Rd2 h6 40.Rd1 h4 41.gh4 Re2 42.Kg1 Kb4=+ 43.a5 Kc3 44.b6? ab6 45.ab6 cb6 46.Kf1 Rh2 47.Kg1 Rh4 48.Kf2 Kc2 49.Re1 Kd3 50.Kg3 Rg4 51.Kf3 Kc4 52.Re5 h5 53.Rf5 d3 54.Rh5 d2 55.Rh1 Rg6 56.Rd1?? Kd3–+ 57.f5 Rf6 58.Kg3 Rf5 59.Kg4 Ke2 60.Rd2 Kd2 61.Kf5 b5 62.Ke4 b4 63.Kd4 b3 64.Ke4 b2 65.Ke5 0–1. Doctor? 3.0 – Comet B50, 2004.

6.Be2 Qe7 7.h3 Bf5 8.Nc3 =.

6.Be2 Bf3 7.Bf3 Nf6 8.Nc3 e4 9.Bh5 (9.Be2 0-0=) 9...Be5 (9...0-0 10.0-0=) 10.Rb1 (10.f4 Bc3 11.Bc3 d4=) 10...Qd6 (10...Nh5 11.Qh5 g6 12.Qe2=) 11.Nb5 (11.Be2 0-0-0= (11...Bh2? 12.Nb5 Qe7 13.Rh2+-)) 11...Qd7 12.Be5 Ne5 13.Nd4 0-0 14.Be2 White prepares the advance b5 14...c6 15.b5 (15.0-0 a5+=) 15...Rab8 (15...c5 16.Nb3+=) 16.bc6 (16.0-0 Qd6+=) 16...bc6 17.Rb8 Rb8 18.Nb3 (18.0-0 c5 19.Nb3 c4+=) 18...Qf5 (18...Qd6 19.Qc1-/+) 19.Nc5 (19.0-0 Qg5+=) 19...Nfg4 (19...Ned7 20.Nd7 Qd7 21.Qc1+=) 20.Bg4 (20.0-0 Qg5=) 20...Ng4+= 21.Rf1? (21.0-0!?+=) 21...h6 (21...Qg6!? 22.Rh1–+) 22.h3-/+ Nh2 (22...Ne5-/+) 23.Rg1 (better is 23.Rh1 Qg6 24.Rh2-/+) 23...g5?? (23...Qg6 24.Ke2 Qh5 25.g4 Qh3 26.Rg3–+) 24.g4?? (24.Rh1 Qg6 25.d4+- (25.Rh2 Qd6 26.Nd7 Qd7+=)) 24...h5?? (better is 24...Nf3 25.Kf1 Qg6–+) 25.gf5+- g4 26.hg4 hg4 27.Rh1 f6 28.Rh2 +-. Nautiluschess – QaD, ICS blitz, 2001.

6.h3 Bf3 7.Qf3 Nf6 =.

4.Nf3 d4

5.c3 dc3 6.Nc3 Bg4 (6...Nf6 7.Nb5 e4 8.Nd6 Qd6 9.Nd4=) 7.d4+= ed4 (7...Bf3!? 8.de5 Be5 9.Qd8 Kd8 10.0-0-0 Nd7 11.ef3 a5+=) 8.Qd4+- Nf6 9.Ne4 0-0 (9...Nbd7 10.Nd6 cd6 11.Qd6 Bf3 12.ef3 Qe7 13.Qe7 Ke7 14.0-0-0+-) 10.Nf6 Qf6 11.Qf6 (11.Qg4?! Qb2 12.Qd4 Qc2=) 11...gf6 12.Bf6 Nd7 13.Bc3 a5 14.ba5 Bc5 (14...Nc5 15.Rd1+-) 15.h3 Be6 16.Ng5 Bb3 (16...Be7 17.Ne6 fe6 18.e3+-) 17.Rb1 Bd5 18.e4 Rae8 19.Be2 (19.Kd1!? Bc6 20.Bb5 Bf2 21.Bc6 bc6+-) 19...Bc6+- 20.a6 (better 20.Bg4!? h6 21.Bd7 Bd7 22.Rb7+-) 20...ba6= 21.Bg4 (better 21.Bb4 Bb4 22.Rb4=) 21...h6-/+ 22.Rd1 (better 22.Bd7 Bd7 23.Nf3 Re4 24.Kd2-/+) 22...f5–+ 23.Bh5 hg5 24.Be8 Re8 25.Kf1 (25.0-0 Re4 26.Rfe1–+) 25…Re4 0–1. marus1 – granite1, internet, 2001.

5.c3 c5 6.bc5+- Bc5 7.cd4 (7.Ne5 dc3 8.Bc3 Nf6+-) 7...ed4 (7...Bd4 8.Nd4 ed4 9.Qa4 Nc6 10.e3+=) 8.Qc2+- Nd7 9.Bd4 Bd4 10.Nd4 Qf6 (10...Ne7 11.e3+-) 11.e3 Ne7 12.Bb5 (12.Nc3 0-0+-) 12...0-0 13.0-0 a6 (13...Ne5 14.Nc3+-) 14.Bd3 g6 (14...Qh6 15.Rc1+-) 15.Nc3 Ne5 16.Be4 Qh4 (16...Rd8 17.Rfb1 Rb8 18.Rb4+-) 17.Rab1 Ng4 (17...Rb8+-) 18.h3 Nf6 19.Bb7 Bh3 (19...Rb8 20.Bc8 Rfc8+-) 20.Ba8 Bg2 (20...Ra8 21.gh3 Qh3+-) 21.Bg2 Ng4 (21...Rd8 22.Qa4+-) 22.Nf3 (22.Nf3 Qf6 23.Rb7+-) 1–0. marekt – parlaycharlie, ChessWorld.net, 2002.

5.c4 b6 6.e3 de3 7.de3 Nd7 8.c5 bc5 9.bc5 Bc5 10.Qd5 e5 becomes the focus of attention 10...Rb8 11.Ne5 (worse is 11.Be5 Bb7 12.Qc4 Ngf6+=) 11...Rb2?? (better is 11...Ne5 12.Qe5 Ne7 13.Qg7 Rg8+/-) 12.Qf7 1–0. Janek – guestz, internet, 2016.

5.c4 dc3 6.Nc3 a6 7.d4+= ed4 8.Nd4 (8.Ne4 Nc6+=) 8...Nf6= 9.e3 Nbd7 10.Be2 0-0 11.0-0 Nb6 12.Qc2 Re8 13.Bd3 h6 14.Rac1 Be6 (14...Qe7 15.h3+=) 15.Ne4 (better is 15.Ne6 Re6 16.Rfd1+/-) 15...Rc8? (better is 15...Ne4 16.Ne6 Re6 17.Be4 Bh2 18.Kh2 Qh4 19.Kg1 Qe4 20.Qe4 Re4 21.Rc7 Rb8+/-) 16.Ne6 fe6 (16...fe6 17.Nf6 gf6 18.Bh7 Kh8+-). coolperson132 – pgschumy, playchess.de, 2001.

5.c4 Nc6 6.e3 Bg4 7.Be2 (worse is 7.ed4 e4 8.c5 Be7+=) 7...de3 8.de3 +=.

5.c4 Qf6 6.c5+= Be7 7.e3 Bg4 8.Be2 (8.ed4? e4 9.Qa4 Bd7–+) 8...Bf3 9.Bf3 c6 10.Qe2 Nh6 (10...Na6!?+=) 11.ed4+/- ed4 12.Qe4 0-0 (12...Qg5 13.Qd4 Bf6 14.Qe4 Kd8 15.h4+/-) 13.Bd4+- Qf5?? (better is 13...Qh4+-) 14.Qe7 Na6 (14...Nd7 15.0-0 Rfe8 16.Qh4+-) 15.0-0 (better is 15.Qb7 Nc5 16.bc5 Rab8 17.Qc6 Rb1 18.Rb1 Qb1 19.Bd1 Nf5+-) 15...b5 (15...Rab8+-) 16.Bc6 Rfe8 (16...Rad8 17.Be3 Nb8 18.Bb5 a6 19.Bh6 gh6+-) 17.Be8 1–0. Janek – Silvmoon, internet, 2017.

5.c4 Nf6 6.c5 Be7 7.Ne5 Qd5 8.Qa4 c6? (better is 8...Bd7!? 9.Nd7 Nfd7+=) 9.Nf3+- 0-0 10.Nd4 Bf5 11.e3 Nbd7?? (better is 11...Bb1 12.Rb1 Nbd7+-) 12.Nc3 Qe5 (12...Nc5 13.Nd5 Na4 14.Ne7 Kh8 15.Nef5 Nb2 16.Nd6+-) 13.f4 Qc7 14.Nf5 b5 (14...Qd8+-) 15.Ne7 (15.Ne7 Kh8 16.Qc2+-) 1–0. Fritz11 – jumbo, casual, 2013.

5.d3 Ne7 6.c3 dc3 7.Nc3 0-0 8.Ne4 f5 (better 8...Be6!?+=) 9.Qb3 Kh8 10.Neg5 Qe8 (10...Nd5!?+-) 11.Ne5+- Be5 12.Be5 Ng6 (12...Nbc6 13.Bc3+- (13.Bc7?! Qd7 14.b5 Qc7 15.bc6 Nc6=)) 13.Bc7 (better 13.Bc3!?+-) 13...Qe7+- 14.Bb8 Rb8 15.Nf3 (15.h4 f4+-) 15...Be6 16.Qb2 Bd5 17.Qd4 (17.e3!?+-) 17...Bf3= 18.gf3 Rbd8 19.Qe3 Qf6 (better 19...Qf7 20.Bg2 Rfe8=) 20.Qc1?? (better 20.Rc1+=) 20...Rfe8-/+ 21.e3 f4 22.e4 Ne5 23.Be2 Nd3 24.Bd3 Rd3 25.Ke2?? (better 25.0-0 Rf3 26.Qc4-/+) 25...Qa6–+ 26.Ke1 Rf3 27.Qc2 Ra3 28.Rb1 (28.Ra3 Qa3 29.f3 Qf3 30.Rf1 Re4 31.Qe4 Qe4 32.Kf2 Qe3 33.Kg2–+) 28...Ra2 29.Qd1 Re4 (29...Re4 30.Qe2 Qe2) 0–1. keene2019 – new_reflexx, gameknot.com, 2015.

5.e3 e4 6.Nd4 Be5 (6...Nf6 7.Nb5+=) 7.d3 Bd4 (7...Nf6!?+/-) 8.Bd4+- f6 (8...Nf6 9.de4 Ne4 10.Bb5 Bd7 11.Bd3+-) 9.de4 Nc6 10.Bb2 (better is 10.Bc4!? a5+-) 10...Qd1 11.Kd1 Bg4 12.f3 Be6 13.Bd3 0-0-0 14.Ke2 a5 15.c3 (15.Rd1 Nh6+-) 15...ab4 (better is 15...Ne5!? 16.Bc2 Bc4 17.Kf2 a4+/-) 16.ab4+- Nge7 17.Nd2 Ne5 18.Ra8 Kd7 19.Rd8 Rd8 20.Bc2 Bc4 21.Nc4 Nc4 22.Rd1 Ke8 23.Rd8 Kd8 24.Bc1 c6 25.Bb3 Ne5 26.c4 g5 27.h3 h5 Black prepares g4 28.f4 Nf7 (28...Nd7 29.c5+-) 29.c5 Nh6 30.Bb2 g4 (30...Nhg8 31.Kf3+-) 31.Bf6 gh3 32.gh3 h4 (32...Kd7 33.Kd3+-) 33.Bh4 (better is 33.Bg5 Ke8 34.Bh6 Ng6+-) 33...Ke8 34.Be7 Ke7 35.Kf3 Kf8 36.f5 Kg7 37.Kf4 Kf6 38.e5 Ke7 39.e4 Kf8 40.Kg5 Ng8 41.Bg8 Kg8 42.Kf6 Kf8 43.e6 Ke8 44.e7 b6 45.cb6 c5 46.bc5 (46.bc5 Kd7 47.e5 Kc6 48.e8Q Kc5 49.b7 Kd4 50.b8Q Ke3 51.Qb3 Ke2 52.Qh5 Kf2 53.Qhf3 Kg1 54.Qg3 Kf1 55.Qbd3; 46.b7 Kd7 47.b8Q cb4 48.e8Q) 1–0. Fournier,Frederic (1775) – anrax, Active, 2011.

5.e3 Qe7 6.ed4 e4 7.Ne5 Nf6 8.c4 (8.d3 Nbd7+=) 8...0-0 (8...Nbd7!? 9.Ng4 Ng4 10.Qg4 0-0=) 9.c5+= Be5 10.de5 Ng4 11.Qe2 (11.d4 e3 12.fe3 Ne3=) 11...Ne5 (better 11...Bf5=) 12.d4?? (12.Qe4 Re8 13.Be2 Bg4+-) 12...Bg4?? (12...Nd3 13.Kd1 Bg4–+) 13.Qe4+- Qd7 14.Be2 (14.Qb7 Re8 15.f3 Nf3 16.Kf2 Nd4 17.Qa8 Qf5 18.Kg1 Qe5–+) 14...Be2+= 15.Qe2 (15.Ke2 Nc4 16.Qc2 Nb2 17.Qb2 Re8 18.Kd3 Nc6–+) 15...Ng6 (15...Nec6 16.0-0 Nd4 17.Bd4 Qd4 18.Nd2+=) 16.0-0 Nf4 (better 16...Nc6!?+=) 17.Qf3+- Nd5 18.Nc3 Nc3 19.Bc3 c6 (19...Nc6 20.d5 Ne7 21.Rad1+-) 20.Rfe1 (20.Rfd1 a5+-) 20...Na6 21.Rad1 White prepares the advance d5 (21.Qg3 f5+-) 21...Nc7+- 22.Qg3 (22.Re5 f6 23.Re4 Rae8+-) 22...Nb5 (22...Nd5 23.Bd2+-) 23.Bb2 Rae8 (better 23...f6!?+-) 24.d5+- Re1 25.Re1 f6 26.d6 Re8 27.f3 (27.Re8 Qe8 28.h3 Kf7+-) 27...Re6 (27...Re1 28.Qe1 a6+-) 28.a4 Kf7 (28...Re1 29.Qe1 Nd6+-) 29.ab5 cb5 (29...Re1 30.Qe1 cb5+-) 30.Qg4 (better 30.Re4 Qe8 31.Qh4 Re4 32.fe4+-) 30...Re1-/+ 31.Kf2 Qg4 32.fg4 Re4 33.Bc3 Rg4 34.Kf3 (34.Bd2 Ke6–+) 34...Rc4 35.Be1 (35.Bd2 Ke6–+) 35...Ke6 36.Ke3 (36.h3 a5! 37.ba5 b4 38.Bb4 Rb4–+) 36...b6 37.c6 (37.cb6 ab6 38.h3 Kd6–+) 37…Rc6 0–1. Goldmund,Heike – Foster,Duncan (1655), FICGS, 2016.

5.e3 Nf6 6.ed4+= ed4 7.Qe2 Be7 8.Nd4 0-0 9.Qc4 Nbd7 10.Be2 Nb6 11.Qb3 c5 12.Nb5 (12.bc5!? Bc5 13.Nf3=) 12...a6=+ 13.bc5 (13.Bf6 Bf6 14.N5c3 cb4 15.Qb4 Re8=+) 13...Bc5-/+ 14.d4 Be7 15.N5c3. marus – FlymetotheMoon, internet, 2001.

5.g3 Nf6+= 6.Bg2 (6.c3 dc3 7.Nc3 a5+=) 6...Be6 (6...Bf5 7.c4 c6 8.e3=) 7.0-0 (7.c3 dc3 8.Nc3 Nc6=) 7...c6 (7...a5 8.e3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 de3 11.Ne5 ef2 12.Rf2 Be5 13.Be5=) 8.e3 (8.c3 dc3 9.Nc3 0-0=) 8...de3 9.de3 (better is 9.fe3 Qc7 10.Ng5=) 9...0-0 (better is 9...Qc7!?+=) 10.Ne5 (10.Be5 Be5 11.Ne5 Qc7+=) 10...Be5 (10...Qe7 11.Qd3+=) 11.Be5+/- Qd1 (11...Nbd7 12.Bd4+/-) 12.Rd1+- Nbd7 13.Bb2 (13.Bd4 Rfd8+-) 13...Rac8 (13...Rad8 14.Nd2+/-) 14.Nc3 (14.Nd2 Rcd8+-) 14...b6 (14...Rfd8 15.h3+/-) 15.Ne2 (15.Rd6 c5+-) 15...Rfe8 16.Nf4 (16.Rd6 Bd5+-) 16...Bc4 (16...Bf5 17.c4+-) 17.Nh5! Be2 (17...Nh5 18.Rd7 Deflection) 18.Ng7! Bd1 (18...Kg7 19.Bf6 Double attack) 19.Ne8 Ne8 20.Rd1 Nef6 (20...Rc7 21.Bh3 Nf8 22.c4+-) 21.Bf6 (better is 21.Rd6 c5 22.b5 Re8 23.Bf6 Nf6 24.Rf6 Rd8+-) 21...Nf6 22.Rd6 (22.Rd6 Ng4 23.Bc6+-) 1–0. Wall,Bill – Belle, internet, 2005.

5.e3 c5

6.bc5 Bc5 7.ed4 Bd4 8.Bd4 ed4 9.Bc4 (9.Bb5 Nc6+=) 9...Bg4 (better 9...Qf6!?=) 10.Bf7!+- Kf7 11.Ne5 Kf6 (11...Ke6!? 12.Ng4 Nc6 13.Qe2 Kd6+-) 12.Ng4+- (12.Qg4 Ke5 13.Qg7 Nf6 14.Qb7 Qd5 15.Qc7 Kf5=+) 12...Kf7 (12...Kg6 13.Ne5 Kf6 14.f4+-) 13.Qf3 Nf6 (13...Ke8 14.Ne5 Qc7 15.0-0+-) 14.Ne5 Ke6 15.Qe2 (15.Qb7?! Qd5 16.Qd5 Kd5+-) 15...Kd6 (15...Re8 16.Nc6 Kd7 17.Nd8 Re2 18.Ke2 Kd8+-) 16.Nf7 (16.Nf7 Kc7 17.Qe5 Kc8 18.Nd8 Rd8 19.0-0+-) 1–0. Sorbi,Luca (1985) – Goldmund,Heike, FICGS, 2016.

6.bc5 Bc5 7.ed4 ed4 8.Bb5 Nc6 (8...Kf8 9.0-0+=) 9.Qe2+- Nge7 10.Qe5 Increasing the pressure on the isolated pawn on d4 (10.Bc6 bc6 11.Qe5 Qd5 12.Bd4 Bd4 13.Qd4 Qe6 14.Qe3 Rb8+-) 10...Qd6 (10...Qb6 11.Bd4 (11.Qg7?? Rg8 12.Qh7 Bf5–+) 11...Bd4 12.Bc6 Qc6 13.Qd4 (13.Nd4? Qg2 14.Qb5 Nc6–+) 13...Qc2 14.Nc3=) 11.Bd4 (11.Qd6 Bd6 12.Nd4 a6 13.Nc6 bc6+=) 11...Qe5+= 12.Be5 (12.Ne5?? Bd4 13.Nc6 Ba1 (worse 13...bc6 14.c3–+; 13...Nc6?! 14.c3 Bf6 15.d4–+) 14.Ne5 Kf8–+) 12...0-0 13.Bc6 (13.c3 Bg4 14.Bg3 Bf3 15.gf3 Rac8+=) 13...Nc6= 14.0-0?? (14.d4 Ne5 15.de5 f6=) 14...f6?? (better 14...Ne5 15.Ne5 Bd4–+) 15.Bb2 (15.Bf4 Bg4 16.Be3 Bd6+=) 15...Bg4= 16.Ne1 (better 16.d4!? Bf3 17.dc5=) 16...Be2-/+ 17.Nd3 Bf1 18.Nc5 Bc4 19.d3 Bd5 (19...b6 20.Ne4 Rad8 21.Nbd2=+) 20.Nd2 (20.Nc3 Bf7=+) 20...Rac8 (20...b6 21.Nce4-/+) 21.Re1 (21.c4 Bf7 22.Nde4 b6=+) 21...Nd8 (21...Nb8 22.c4 Rc5 23.cd5–+) 22.Nd7 (better 22.Bd4!?=+) 22...Rc2-/+ 23.Nf8? (23.Bc1 Nc6 24.Nf8 Ne5-/+) 23...Kf8?? (better 23...Rb2 24.Ng6 hg6–+ (24...Rd2?! 25.Ne7 Kf8 26.Nd5–+)) 24.Bc1-/+ Nc6 25.Nf1 Nd4 (25...Rc3 26.Ne3 Bb3 27.d4 Nd4 28.Bb2-/+) 26.Bd2 (26.Be3 Ne2 27.Kh1 a6=+) 26...Rc7 (26...Kf7 27.h4=+) 27.Bb4 (27.Be3 Re7=) 27...Kf7 28.h3 Bc6 29.Rc1?? (29.Bc5!? Rd7 30.Ba7=+) 29...Rd7 (better 29...Ne2 30.Kh2 Nc1–+) 30.Ng3-/+ Ne6 31.Ne4 Rd3 (31...a5 32.Nc5 Nf4 33.Rb1 ab4 34.Nd7 ba3 35.Nb6-/+) 32.Nd6 (32.Nc5 Nc5 33.Bc5 Ke6-/+) 32...Kg6 33.Nc4? (better 33.Rc2-/+) 33...Nf4–+ 34.Kh2 Bg2 (34...Ng2?! 35.Rg1 b6 36.Nb2-/+) 35.Rc3 Rh3 36.Rh3 Bh3 (worse 36...Nh3 37.Kg2 Nf4 38.Kf3+=) 37.Bd6 (37.Nd6 Be6 38.Nb7 Bd5–+) 37...Be6 38.Ne3 (38.Bf4 Bc4 39.Bb8 a6–+) 38...Nd3 39.Kg3 b5 (39...Kf7 40.Kf3–+) 40.Ng2 (40.Nc2 h5–+) 40...Kf5 41.Nh4 (41.Nf4 Ne5–+) 41...Ke4 42.Nf3 a5 (42...h5 43.Nd2 Kd4 44.Kh4 Nf2 45.Kh5–+) 43.Nd2 Kd5 44.Bf8 g6 45.Bg7 (45.Be7 f5–+) 45…f5 0–1. Trkn – L@@KOUT?!, itsyourturn.com, 2001.

6.bc5+/- Bc5 7.ed4 ed4+= 8.Bc4 Nc6 (8...Qb6 9.Ra2=) 9.0-0 (9.Qe2 Qe7=) 9...Nf6 (9...Qb6 10.Bc1=) 10.Re1+= Ne7 11.Qe2 (11.c3!?+=) 11...0-0= 12.d3 (12.Qe5 Nd7 13.Qf4+=) 12...Bf5 (better is 12...Nc6!?=) 13.Qe5+/- Rc8 (13...Nd7 14.Qf4 Be6 15.Be6 fe6+/-) 14.Nd4 (14.Bd4 Bd4 15.Qd4+/-) 14...Bd4? (better is 14...Ng4 15.Qf4 Bd6=) 15.Bd4?? (better is 15.Qd4 b5 16.Bb3+- (16.Qa7?! Rc7 17.Qa5 bc4=+)) 15...Nc6–+ 16.Qe2? (better is 16.Qf5 Nd4 17.Qg5 Nc2 18.Nd2–+) 16...Nd4 17.Qd2 Rc4! (18.dc4 Nc2–+ (18...Bc2?! 19.Qe3–+)) 0–1. Skjoldan,Benjamin – Kvisla,Johannes Luangtep, Nordic–ch U20, 2000.

6.bc5+/- Bc5 7.ed4 ed4+= 8.Qe2 Kf8 +=.

6.bc5+/- Bc5 7.Ne5 de3 8.de3 Qd1 9.Kd1 f6 10.Bb5 Nd7 +/-.

6.bc5 Bc5 7.Ne5 de3 8.fe3 Qh4 9.g3 Qe4 10.Rg1 Nf6 11.Bd3 Qa4 12.Nc3 Qa5 13.Qf3 Ba3?? (better is 13...0-0+/-) 14.Nc4+- (14.Ra3?! Qe5 15.Rb3 Qe7+-) 14...Bb2 (14...Qc7 15.Nb5 (worse is 15.Ba3 Bg4 16.Nb5 Qd7 17.Ncd6 Kf8 18.Qb7 Qb7 19.Nb7 Kg8+-) 15...Qc4 16.Ba3+- (16.Na3?! Qg4 17.Qg4 Bg4+-)) 15.Ra5 Nc6 16.Rg5 0-0 (16...Bc3 17.dc3 Kf8+-) 17.Qf6 g6 18.Nb2 Be6 19.Nc4 1–0. Fournier,Frederic (2450) – Albator (1770), echecsemail.com, 2010.

5.e3 Nc6

6.b5 e4? 7.bc6+- (7.Nd4?! Ne5+=; 7.ed4 ef3 8.Qf3 Nce7-/+) 7...ef3 8.Qf3 b6 (8...bc6 9.Bd4 f6 10.Bd3+-) 9.Bd4 Nf6 10.Bf6 Qf6 11.Qf6 gf6 12.Nc3 Bf5 (12...Be6 13.d4+-) 13.Bd3 (13.d4 Bc2 14.Kd2 Bg6+-) 13...Be6 14.f4 f5 15.Nb5 (15.Rg1 a6+-) 15...Ke7 (15...Rg8 16.Rg1+-) 16.Nd6 (16.Nd4!? Kf6+-) 16...Kd6 17.g3 Bd5 (17...Kc6 18.c4+-) 18.0-0 (18.Rg1 Be4+-) 18...Bc6 (18...Be4!? 19.Rfb1+-) 19.Bf5 Rad8 (19...Rae8 20.Kf2+-) 20.a4 (20.e4 Bd7+-) 20...a5 21.d4 (21.d3 Bd7 22.Bd7 Rd7+-) 21...Rde8 (21...Rhe8 22.Kf2+-) 22.Rfe1 Be4 23.Be4 Re4 24.Rab1 Rhe8 25.Kf2 Kd5 26.c4! Ke6 (26...Kc4 27.Rbc1 Double attack) 27.Rb5 Kd6 (27...Kd7 28.c5 R8e6 29.f5+-) 28.c5 bc5 (28...Kc6 29.cb6 cb6 30.Rh5+-) 29.Rc5 (29.dc5?! Kc6 30.Ra5 Rc4+-) 29...Rb8 (29...Ra8 30.Rec1 Ra7 31.Rc6 Kd7 32.Rh6+-) 30.Ra5 1–0. Wall,Bill – JJC, internet, 1998.

6.b5 Nce7 7.ed4 ed4 (7...e4 8.Ne5+=) 8.Bd4+- Nf5 9.Bb2 (9.Bc3 f6+-) 9...Nf6 10.Bc4 0-0 11.0-0 b6 (11...Be7 12.Re1+-) 12.Re1 (12.Ne5 Bb7+-) 12...Bb7 (12...a6 13.a4+-) 13.Bd3 Nh6 14.a4 (14.Nc3 a6+-) 14...Nd7 (14...a6 15.Nc3+-) 15.Bf1 (15.Nc3 Nc5 16.Be2 a6+-) 15...Nc5 (15...a6 16.Nc3+-) 16.d4 (16.a5 ba5 17.d4 Ne6+-) 16...Ne6 17.Nbd2 a5 (17...a6 18.Ne4+-) 18.ba6! Ba6 19.c4 Nf4 (19...Bb7 20.Qc2+-) 20.a5 ba5 21.Ra5 Bb4 (21...Qd7 22.Ne5 Qf5 23.Nc6+-) 22.Ra4+- c5 (22...Be7 23.Qa1 Bb7 24.Ra8 Ba8 25.d5+-) 23.d5 (23.dc5 Bc5 24.Qa1 Qb6+-) 23...Re8? (23...Nf5!?+-) 24.Re8 Qe8 25.Qa1 (25.Bg7 Bd2 26.Nd2 Kg7 27.Qa1 f6 28.Ra6 Ra6 29.Qa6 Qe1 30.Qb7 Nf7+=) 25...Bb7 (25...Qc8 26.Be5 (26.Bg7?! Qg4 27.g3 Qg7 28.Qg7 Kg7 29.gf4 f5+-) 26...Nh5 27.Ne4+-) 26.Ra8 Ba8 (26...Qa8 27.Bg7 Qa1 28.Ba1+-) 27.Bg7 Nf5 28.Be5 Ng6 (28...Bd2 29.Nd2 Ng6 30.f4+-) 29.Ne4 Qd8 30.Nf6 (30.Bd3 Nd4 31.Bd4 cd4 32.Nd4 Nh4+-) 30...Kf8 (30...Kg7 31.Nh5 Kf8 32.Ng5+-) 31.Nh7 Kg8 32.Nf6 Kf8 33.Qc1 (33.Bd3 Nfe7 34.Bd6 Bc3 35.Be7 Qe7 36.Qc3 Nf4+-) 33...Bb7 34.Bd3 Bc8 (34...Ne5 35.Ne5 Ke7+-) 35.Bf5 Bf5 36.d6 (36.d6 Kg7 37.Qg5+-) 1–0. Flores,Luis (2115) – Foster,Duncan (1655), FICGS, 2016.

6.ed4 ed4 7.Nd4 Nd4 8.Bd4+-.

5.e3 de3

6.de3 Nc6 7.b5+- Nb8 (7...Nce7 8.Ne5 Nh6 9.Nc4+-) 8.Be5 Be5 9.Qd8 Kd8 10.Ne5 Ke8 (10...Be6 11.Nc3+-) 11.Bc4+- Nh6 12.Nd2 (12.Nc3 Nd7 13.Nd7 Bd7+-) 12...f6 13.Nef3 c6 (13...a6 14.Ke2+-) 14.0-0 (14.a4 Ke7+-) 14...cb5 15.Bb5 Bd7 16.c4 Bb5 (16...a6 17.Bd7 Nd7 18.Ne4+-) 17.cb5 a6 (17...Nd7 18.Rfc1+-) 18.a4 (18.Rfc1 Nf7+-) 18...ab5 (18...Ke7 19.b6+-) 19.ab5 Ra1 20.Ra1 Nf7 21.Ra8 (21.Ne4 Kd7+-) 21...Ke7 22.Nd4 Rd8 23.Kf1 Nd6 24.Ke2 Nc6 (24...Nd7 25.Rd8 Kd8 26.h3+-) 25.Nc6 (worse 25.bc6 Ra8 26.cb7 Nb7 27.Nf5 Kf7=+) 25...bc6 26.Rd8 (26.Ra7 Rd7 27.b6 Nb7+-) 26...Kd8+- 27.bc6 Kc7 28.Nb3 (28.e4 g5+-) 28...Kc6 29.Nd4 (29.Kd3 Kd5+-) 29...Kd5 30.Kd3 f5 (30...g6 31.f3+-) 31.f3 (31.Nf5 Nf5 32.e4 Ke5 33.ef5 Kf5+-) 31...g5 (31...Ke5 32.h4+-) 32.Nb3 (better 32.Nf5!? Nf5 33.e4 Ke5 34.ef5 Kf5 35.g3+-) 32...h5+- Black prepares the advance g4 33.Nd2 g4 34.e4 Ke5 35.ef5 (35.Ke3 f4 36.Kd3 Ke6+-) 35...Kf5 (35...gf3 36.Nf3 Kf5 37.Kd4+-) 36.g3 (36.Ne4 Nf7+-) 36...Nf7 (36...gf3 37.h3+=) 37.f4+- Nd6 38.Nf1 Ne4?? (better 38...Ke6+-) 39.Ne3+- (39.Ne3 Kf6 40.Ng4 Kf5 41.Ne3 Kf6 42.Ke4+-) 1–0. marus – MARLBORO, internet, 2001.

6.de3 Nd7 7.c4 b6 8.c5 bc5 9.bc5 Nc5 10.Ne5 Be5 11.Qd8 Kd8 12.Be5 f6 13.Bg3 Rb8 14.Nd2 Bf5 (better is 14...Ne7!?+=) 15.Rc1+/- Ne6 16.Bc4 Rc8? (better is 16...Nc5+-) 17.e4 Bg4 (17...Ne7 18.ef5 Nf5 19.Kd1+-) 18.h3 1–0. Fournier,Frederic (1930) – Miletic,Dean (1915), Chess.com (Tournoi ferme), 2012.

6.de3 Nd7 7.c4 b6 8.Qd5 (8.Be2 Ngf6+=) 8...Rb8= 9.Ne5?? (better is 9.Nc3 Ngf6 10.Qd2=) 9...Ne5–+ 10.Be5 Nf6?? (better is 10...Ne7 11.Qe4 Bb7–+) 11.Qd4+= Bb7 (11...Be5 12.Qe5 Qe7 13.Qe7 Ke7 14.Nc3+=) 12.Bd6+/- cd6 (12...Qd6 13.Qd6 cd6 14.Nc3+/-) 13.Nc3 Qe7 (13...0-0 14.0-0-0+/-) 14.f3 (14.Rd1!? 0-0 15.Qd6 Qe8+-) 14...0-0+/- 15.Kf2 Rfe8 16.Bd3 (16.e4 Rbd8+/-) 16...d5 17.cd5 Nd5 (17...Bd5 18.e4 Bb3 19.Rab1+/-) 18.Nd5 (18.Qe4 Qe4 (18...Nc3?? 19.Qh7 Kf8 20.Qh8) 19.Ne4 Rbd8+/-) 18...Bd5 19.e4 (19.Qd5?! Qe3 20.Kg3 Re5=) 19...Bb7 20.Bb5 (20.Rhd1 Rbd8 21.Qc3 Rc8+/-) 20...Red8 21.Qe3 Qe5 22.Ba4?? (better is 22.Be2+/-) 22...Qb2–+ 23.Kg3 Rd6 24.h4?? (better is 24.Rag1 Rbd8 25.h4–+) 24...Rg6 (24...Rg6 25.Qg5 Rg5 26.hg5 b5–+) 0–1. Wirowski,Piotr (1695) – Ben,Jaroslaw, 3rd MITSz Pszczyna Poland, 2007.

6.de3 Nd7 7.c4 Ngf6 8.c5 Be7 9.Ne5 0-0 10.c6 Ne5 11.Qd8 Rd8 12.Be5 bc6 13.Nd2 c5 14.b5 Bd6 (14...Be6 15.Rc1+=) 15.Bf6+/- gf6 16.Nc4 a6 17.Nd6 cd6 18.b6 Rb8 19.Rb1 d5 20.a4 a5 21.Be2 c4 22.0-0 Bd7 23.Bf3 (23.e4 Ba4 24.ed5 Bb3=+) 23...Ba4=+ 24.Ra1 Bb3 25.Ra5 Attacking the backward pawn on d5 25...d4 (25...Rb6!? 26.Bd5 c3 27.Bb3 Rb3=+) 26.ed4+= Rb6 27.d5 c3 28.Rc1 c2 29.g3 (29.Rc5 Rb4 30.Kf1 Re8=) 29...Rb4 (29...Bd5 30.Kg2 Bf3 31.Kf3 Rc8=) 30.Rc5= Rd4 The pressure on the isolated pawn grows 31.Kg2 Kg7 32.Rc3 Rb8 33.Rb3 Rb3 34.Rc2 f5 35.Rc6 (35.Ra2 Rc3=+) 35...f4 (35...Rdd3 36.Bh5 Rd5 37.Rc7-/+) 36.Rc7=+ fg3 37.hg3 Rd2 (better 37...Rb2=+) 38.d6 (better 38.Bh5!? Kh6 39.Bf7=) 38...Rbb2 (38...Rd6 39.Bh5 Rf6-+) 39.Kh3? (39.d7 Rf2 40.Kh3 Rbd2-+) 39...Rf2 (better 39...Rd6 40.Bb7 Rf2-+) 40.Kg4?? (40.d7 Rbd2 41.Be4 h5-+) 40...Rh2 (better 40...Rb4 41.Kh3 Rf3-+) 41.Kf4 Rhd2 (better 41...Rb4 42.Ke5 Rd2-/+) 42.Be4? (42.d7 Kf6 43.Ke3 Ke7=+) 42...h5 (better 42...Rd6 43.Rc5 Rb4-+) 43.d7-/+ Rd4 44.d8Q? (better 44.Ke3 Rbd2 45.Bf5-/+) 44...Rbd2?? (better 44...Rd8 45.Rc5 Rh2-+) 45.Qg5 Kf8 46.Rc8 (46.Rc8 Rd8 47.Rd8 Rd8 48.Qd8 Kg7 49.Kf5 h4 50.Qd4 Kf8 51.Kf6 Ke8 52.Bc6 Kf8 53.Qd8; 46.Qh6 Kg8 47.Qh7 Kf8 48.Qf7) 1-0. black_bishop_88 (2495) - alba2019 (2435), lichess.org, 2020. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 d4 4.Nf3 Bd6 5.e3 de3)

6.de3 Nd7 7.Be2 Ngf6 8.0-0 0-0 9.Re1 (9.Nbd2 e4 10.Ng5 Qe8=) 9...e4 10.Nd4 Be5 11.c3 Bd4 (better is 11...c5!? 12.f4 ef3 13.Nf3 Qe7+=) 12.cd4 c6 13.Nc3 Nb6 14.Bh5 (14.Rc1 Bf5=) 14...Nh5 15.Qh5 Re8 16.Rad1 Qf6 17.a4 White prepares the advance b5 (better is 17.d5=) 17...Nd5 (17...Qd6 18.Qc5 Qg6 19.Kh1+=) 18.b5 (better is 18.Nd5 cd5 19.Qd5+/-) 18...Nc3+= 19.Bc3 Qg6 (better is 19...Rd8!?+=) 20.Qg6+= hg6 21.g3 (better is 21.bc6!? bc6 22.Bb4+=) 21...cb5= 22.ab5 Bd7 23.Kg2 (better is 23.Rb1!?=) 23...Bb5-/+ 24.h3 Red8 25.h4 Bc6 (25...a5 26.Ra1 a4 27.Reb1–+) 26.Kh3 (26.Ra1!?-/+) 26...a5–+ 27.Kg4 a4 28.h5 (28.Ra1–+) 28...gh5 29.Kh5 b5 (29...Rd5 30.Kh4–+) 30.g4 Be8 (30...f6 31.Kh4–+) 31.Kh4 Rdb8 (31...a3 32.Ra1–+) 32.d5 (32.Bb4–+) 32...b4 33.Be5 Rb7 34.d6 (34.Rd4 b3 35.Re4 a3–+) 34...b3 35.Kg5 (35.Bb2–+) 35...f6 36.Kf5 fe5 37.Ke5 a3 38.Ke4 Bd7 39.f3 b2 0–1. pieeater – Fists of Steel, ChessWorld.net, 2012.

6.de3 f6 7.c4 b6 8.Nc3 c5?? (better 8...a5!?+=) 9.Nb5 (better 9.Qd5 cb4 10.Nb5+- (10.Qa8?! bc3 11.Bc3 Qc7+-)) 9...Be7 10.Qd8 (better 10.Ne5 Qd1 11.Rd1 cb4 12.Nc7 Kf8 13.Nf3+-) 10...Bd8?? (better 10...Kd8 11.Bd3 Bd7 12.bc5 Bc5 13.Be5 fe5 14.Ne5 Nh6+=) 11.Nd6+- Ke7 (11...Kf8 12.Nc8 Nc6 13.b5 Rc8 14.bc6 Rc6 15.0-0-0+-) 12.Nc8 Kd7 13.Bd3 Kc8 (13...Nc6 14.Bf5 Kc7 15.b5+-) 14.Be4 Ne7 (14...Nc6 15.Bc6 Rb8 16.Bd5+-) 15.Ba8 1–0. Loskutova,Anastasia (1785) – Kozyreva,Marina, Fide Open, 2013.

6.de3 f6 7.Bc4 Ne7 8.0-0 c6 9.Re1 b5 10.Bb3 e4 11.Nd4 Be5 12.c3 Nd5 (12...a5+=) 13.Bd5 (better is 13.Nc6 Nc6 14.Bd5+-) 13...Qd5= 14.Nd2 g6 (14...f5 15.Qc2=) 15.a4 (15.Qc2 Bb7+/-) 15...h5 16.a5 (16.Qc2!? Bf5 17.c4 (worse is 17.Nf5 gf5 18.f3 Qd3+/-) 17...bc4 18.Nc4 Bd4 19.Bd4+/-) 16...Na6+= 17.g3 (17.Qc2 f5+=) 17...Bg4 (17...h4!?-/+) 18.Qc2= f5 19.Ra3 (better is 19.c4 bc4 20.Nc6+=) 19...h4-/+ 20.Nf1 h3 (20...hg3 21.fg3 Rd8 22.c4 Nb4 23.cd5 Nc2 24.Nc2 Bb2 25.Rb3-/+) 21.Qd2 0-0 22.Ba1 Rab8 23.Bb2 c5 24.bc5 Nc5 (24...Qc5?! 25.Ne6 Qd6 26.Nf8 Qd2 27.Nd2 Kf8 28.Ra2=) 25.Rc1 Nd3 26.Rc2 b4 (better is 26...Qc4!?–+) 27.cb4-/+ Rb4 (27...Nb4 28.Rcc3-/+) 28.Bc3 (28.Nc6!? Bd6 29.Be5+=) 28...Rc4-/+ (28...Bd4 29.Bb4 (29.Bd4 Rb1 30.Rc7 Rfb8-/+) 29...Nb4 30.Qb4+/-) 29.a6 Bd4 30.ed4 e3?? (30...f4 31.gf4 Rf4 32.Qe3-/+) 31.fe3 (better is 31.Ne3 Qe4 32.f3 Bf3 33.Nc4+-) 31...Qe4-/+ 32.Rb3?? (better is 32.d5-/+) 32...Ne1!!–+ 33.Qe1 Qc2 34.Ra3 Qg2 0–1. pieeater – A_Pony_Named_Wibbles, ChessWorld.net, 2013.

6.de3 Qf6 =.

6.de3 Nf6 7.Be5 Be5 8.Qd8 Kd8 9.Ne5 Ke7 10.Bc4 Be6 11.0-0 Nbd7 12.Be6 fe6 13.Nd7 Nd7 14.c4 c6 15.Nc3 a6 16.Rfd1 g5 17.Ne4 g4 18.Rd6 Rad8 19.Rad1 h6 20.c5 h5 21.Ng5 Rh6 22.R1d4 Rg6 23.h4 gh3 24.Nh3 Rg4 25.Rg4 hg4 26.Nf4 Nf8 27.Rd8 Kd8 28.Kh2 e5 29.Nd3 Nd7 30.Kg3 e4 31.Nb2 Nf6 32.Kf4 Kc7 33.Nc4 Kd7 34.Ne5 Ke6 35.Ng4 Ng4 36.Kg4 Ke5 37.f4! Kd5 38.Kf5!! Kc4 39.Ke4 Kb3 40.Kd4 Ka3 41.Kc3!! Ka4 42.f5 a5 43.ba5 Ka5 44.Kc4!! b5 45.cb6 Kb6 46.f6 c5 47.f7 1–0. Trkn – Fellwalker, itsyourturn.com, 2001.

6.fe3?! Nd7 =.

6.Be5?? Be5 7.d4 Bf4 –+.

6.Ne5 ef2 7.Kf2 Qf6 8.Ke1 Be5 –+.

6.de3 Bg4

7.Bc4 Nf6 8.Nc3 (8.h3 Bf3 9.Qf3 c6+/-) 8...Nbd7 (8...Nc6 9.Bd3+=) 9.e4 (9.h3 Bh5 10.Qd2=) 9...0-0 10.0-0 Qe7 11.h3 Bh5 12.Qd3 Nb6 13.Bb3 Rad8 (13...Rfd8 14.Qe3=) 14.Qe3 (14.Nh4 Qe8+=) 14...c5 15.Nh4 Bg6 16.Ng6 hg6 17.bc5 (17.Rfe1!?+=) 17...Bc5= 18.Qg3 Nh5 19.Qg6 Nf4 20.Qg4 (20.Qf5 Bd4 21.Kh2 Qc5=) 20...Rd6 21.Ne2 (better is 21.Qf3=) 21...Rg6-/+ 22.Qf3 Ne2 (better is 22...Ng2 23.Kh1 Nh4-/+) 23.Qe2+= Qg5 24.Qf3 Rf6 25.Qg4 Qg4 26.hg4 Rf4 27.Rae1 Re8 28.g5+= g6 29.Bc1 Rh4+= 30.g3 Rh5 31.Rd1 Kg7 32.a4 Reh8 33.Kg2 Rh2 34.Kf3 f5?? 35.gf6!+- Kf6 36.a5 Nc8 37.Rd5?? Bd4 38.Rd7 R8h7 39.Rd8 Rh8 40.Rh8 Rh8 41.g4 g5 42.Bd2 Ne7 43.Rb1 b6 44.a6 Ng6= 45.Kg3 Nf4 46.Bf4 gf4 47.Kg2 Kg5 48.f3 Rc8 49.Rh1 Rc3 50.Rh7 b5 51.Rb7 Rc6 52.Rb5 Ra6 53.Bc4 Ra1 54.Rb8 Rg1 55.Kh2 a5 56.Ra8 Ra1 57.Rg8 Kh6 58.g5 Kh7 59.g6 Kh6 60.Bf7 Rc1 61.Rh8 Kg7 62.Rh7 Kf6 63.Be8 Rc2 64.Kh1 Rc1 65.Kg2 Rc2 66.Kf1 Rf2 67.Ke1 Rg2 68.Rd7 a4 69.Rf7 Ke6 70.Ba4 Rg6 71.Rf5 Kd6 72.Ke2 Kc5 73.Rf8 Kb4 74.Bd1 Rc6 75.Rb8 Kc4 76.Rb1 Rh6 77.Kd2 Rh2 78.Be2 Kc5 79.Rb5 Kc6 80.Rd5 Be3 81.Kd3 Bd4 ˝–˝. Frank,Detlev – Seemann,Hans Siegfried, Pinneberg–ch op, 2000. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 d4 5.e3 de3)

7.Nbd2 f6 8.h3 Bh5 (8...Be6 9.Ne4+=) 9.Bc4 (9.Bb5 c6 10.Be2 Be7+=) 9...Ne7 10.0-0 c6 (10...Nbc6 11.Ne4+=) 11.Ne4+- Bc7 (11...Nc8 12.Be6 Bc7 13.Qd8 Kd8 14.Nh4+-) 12.Qd8 Bd8 (12...Kd8 13.Rfd1 Ke8 14.Nc5 Bf3 15.gf3+-) 13.Nd6+- Kf8 (13...Kd7 14.Nb7 Bb6 15.Rfd1 Kc7 16.Nd6+-) 14.Nb7 Bf3 15.Nd8 Bd5 16.Bd5 cd5 (16...Nd5 17.Rad1+-) 17.Ne6 Kf7 18.Nc7 Nbc6 (18...Nd7 19.Na8 Ra8 20.e4+-) 19.Na8 Ra8 20.c4! dc4 21.Rfc1 Rb8 (21...Rd8 22.Rc4 a6 23.a4+-) 22.Rc4 a5 23.Rac1 ab4 24.ab4 (24.Rc6!? Nc6 25.Rc6 b3+-) 24...Nb4 (24...Rb4 25.Rb4 (25.Rc6?! Nc6 26.Ba3 Rb6=) 25...Nb4 26.Ba3+-) 25.Ba3 Nd3 (25...Nbd5 26.e4 Nf4 27.Rc7+-) 26.R1c3 (better 26.Rc7!? Nc1 27.Re7 (27.Be7?! Nd3=; 27.Rc1?! Nd5=; 27.Bc1?! Rc8 28.Rc8 Nc8=) 27...Kg6 28.Bc1+-) 26...Rb1 27.Kh2 Nf2 28.Rc7?? (better 28.Rc2 Rh1 29.Kg3+-) 28...Rh1-/+ 29.Kg3 Ne4 30.Kf3 Nc3 31.Re7 (31.Rc3 Nf5 32.Ke4 Kg6-/+) 31...Kg6 32.Rc7? (32.Rb7!?-/+) 32...Rf1–+ 33.Kg4 (33.Kg3 Nd5 34.Rd7 Ne3–+) 33...h5 (33...Nd5 34.Ra7 Ne3 35.Kg3 Nf5 36.Kh2–+) 34.Kg3 Nd5 35.Rb7 (35.Rc1 Ne3 36.Rf1 Nf1 37.Kf2 Nd2–+) 35...Ne3 36.Bf8 Nf5 37.Kh2 e4 (better 37...h4 38.Rb4 Kh5–+) 38.g4-/+ hg4 39.hg4 Rf2 40.Kg1 e3 (40...Ra2!?-/+) 41.gf5=+ Kf5 42.Bc5 Rf3 (better 42...Re2-/+) 43.Rb3? (better 43.Re7=+) 43...Ke4 (43...Rg3 44.Kh2 e2 45.Rb1–+) 44.Rb4 Kd5 45.Bd4? (45.Ba7 f5–+) 45...e2 (better 45...Rf4 46.Bc3 Rb4 47.Bb4 f5–+) 46.Bf2 Rd3 (46...Rf5 47.Kg2–+) 47.Rb5 (47.Be1 Rd4 48.Rb2 Re4–+) 47...Ke4 48.Be1 (48.Kg2 Rd2 49.Be1 Rc2–+) 48...Rf3 49.Bf2 g5 (49...Rf5 50.Rb4 Kd3 51.Kg2–+) 50.Kg2 g4 (50...Re3 51.Be1 Kd3 52.Kf2–+) 51.Rb4 Kf5 52.Rb5 Kg6 53.Rb4 (53.Rb1 Ra3–+) 53...f5 54.Rb2 (54.Rb6 Kf7–+) 54...f4 (better 54...Re3!–+) 55.Re2-/+ Rb3 (55...Ra3!? 56.Rd2 Kf6-/+) 56.Rc2 g3 (56...Rh3 57.Rc6 Kf5 58.Rc5 Ke4 59.Rc4 Ke5 60.Rc5 Kf6 61.Rc6 Kf7 62.Rc7 Ke6 63.Rc6 Kd5 64.Rc5 Kd6 65.Rg5=) 57.Bc5 (57.Be1!?=+) 57...Kf5 58.Bd6 Kg4 (58...Rd3!? 59.Bf4 Kf4 60.Rc4 Kg5=) 59.Bf4= Kf4 60.Rc4 Kg5 (60...Kf5 61.Rc5 Kg4 62.Rc4 Kg5 63.Rc5 Kf6 64.Rc4=) 61.Rc5 ˝–˝. marus – 2slow, internet, 2001.

7.Be2 Nd7 8.0-0 Ngf6= 9.Nc3 Qe7 10.Nb5 0-0 11.Nd6 cd6 12.c4 Rad8 13.h3 Be6 14.Qc2 (14.Rc1 Rc8=) 14...Nb6 15.Ng5 h6 16.Ne6 Qe6 17.Rad1 (17.e4 Rc8 18.Rac1 Rc6+=) 17...Rd7 (17...Rc8 18.Rc1=) 18.e4 (18.f4 ef4 19.ef4 Rc7+=) 18...Rc8 The pressure on c4 grows 19.c5 (19.f4!?=) 19...dc5+= 20.bc5 Rd1 21.Rd1 Nbd7 22.Bc4 (22.Qd3 Nc5 23.Qc3 Nce4 24.Qe5 Qe5 25.Be5 Nc3-/+) 22...Rc5-/+ 23.Rc1 (23.Be6 Rc2 24.Bd7 Rb2-/+) 23...Qe7 (23...Qc6!? 24.a4 Qe4 25.Qb3–+) 24.a4 Nb6?? (better is 24...Rc6 25.Qb1 Qb4-/+) 25.Bf7!+/- Kf7 (25...Qf7 26.Qc5 Discovered attack (26.Qc5 Deflection; 26.Qc5 Overloading); 25...Kf7 26.Qc5 Discovered attack) 26.Qc5 Qc5 27.Rc5 Na4 28.Rc7 Ke6 29.Rb7 Nb2 30.Rb2 Ne4 31.Ra2 g6 32.Ra7 h5 33.f3 Ng5 34.h4 Nf7 35.Kf2 Nh6 36.Ra6 Kf7 37.Rc6 Nf5 38.g3 Nd4 39.Rd6 Nf5 40.Rc6 Nd4 41.Rd6 Nf5 42.Ra6 Nd4 43.Kg2 Nf5 44.Kf2 Kg7?? 45.Re6+- Kf7 46.Re5 Kf6 47.f4 Kg7 48.Kf3 Kf6 49.g4 Nh4 50.Kg3 1–0. Yannick – ABE, playchess.de, 2005.

7.Be2 Bf3 8.Bf3 c6 9.c4 Ne7 10.0-0+/- 0-0 11.c5 Bc7 12.Nc3 Nd7 13.Ne4 Ng6 14.Qb3 Kh8 15.Rfd1 f5 16.Nd6 Bd6 17.Rd6 Qe7 18.Rad1 Rad8 19.g3 (19.Qa4 Nb6 20.Qa5 Rd6 21.cd6 Qd7+/-) 19...e4 20.Bg2 Nf6 (20...Nde5 21.Rd8 Rd8 22.Rd8 Qd8 23.Qa4=) 21.h4 (better 21.Bf6 gf6 22.Rd8 Rd8 23.Rd8 Qd8 24.Qe6+-) 21...Nd5= 22.Rd8 Rd8 (22...Qd8? 23.h5 Nge7 24.h6+-) 23.Bh3 Qe6 24.Ba1 (24.b5 Nge7=) 24...Ne5 25.Qb2 Re8 (25...Nf3 26.Kh1 Rg8 27.b5=) 26.Kh2 (26.Qe5 Qe5 27.Be5 Re5=) 26...h6 (26...Qg6 27.Qc2=+) 27.Bf1 (27.Qe5 Qe5 28.Be5 Re5=) 27...Re7 (27...Qg6 28.Be2=+) 28.Be2 (28.Qe5 Qe5 29.Be5 Re5=) 28...Kh7 (28...Ng4 29.Bg4 fg4 30.Rd2=+) 29.Kg2 (29.Qe5 Qe5 30.Be5 Re5=) 29...a6 (29...f4 30.ef4 Nf3 31.Rh1= (31.Bf3?? ef3 32.Kh2 Nf4 33.Qc2 g6 34.gf4 Qg4 35.Qg6 Qg6-+)) 30.Rc1 (30.Qe5 Qe5 31.Be5 Re5=) 30...Qg6 31.Kf1 (31.Qd2!?=) 31...Nf3 32.Bc4 (32.Bf3 ef3 33.Qb1=+) 32...Nh2 (32...Rd7 33.Be2 Qg4-+) 33.Kg2 Nf3 34.Bd5 (34.Kf1 Rd7-/+) 34...cd5=+ 35.Rd1 (35.Rh1 Qh5=+) 35...Qg4 36.Rd5 Nh4 37.Kf1 Nf3 38.Rd6? (38.Qc2 Qh3 39.Ke2 Ng1 40.Ke1 Qh1-/+) 38...Qh3 (38...Qh5 39.Qc3-+) 39.Ke2 Qg4 40.Kf1 Nh2?? (40...Qh5 41.Qc3-+) 41.Ke1 (better 41.Kg2 Qh5 42.Qb1=) 41...Nf3 (better 41...Qf3-+) 42.Kf1= ˝-˝. dannysmet (2070) - Francis12 (2120), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

7.Be2 Bf3 8.Bf3 c6 9.Nd2 Nf6 (better is 9...Nd7!?+=) 10.Nc4+- Be7 (10...Ke7 11.Ne5 (11.Nd6?! Qd6 12.Qd6 Kd6+=) 11...Qc7 12.Nc4+-) 11.Ne5 (11.Qd8 Kd8 12.Ne5 Rf8+-) 11...Qd1 12.Rd1 0-0 13.0-0 Rd8 (13...a5 14.c3+-) 14.b5! Nbd7 (14...cb5 15.Bb7 Pinning (15.Bb7 Deflection)) 15.Nd7 Nd7 16.bc6 bc6 17.Bc6 Rab8 18.Bd7 (better is 18.Bd4!? Rbc8 19.Bb5+-) 18...Rb2+/- 19.Ba4 g6 (19...Ra2 20.Rd8 Bd8 21.Rd1+/-) 20.Rd8+- Bd8 21.Bb3 Be7 22.a4 a5 23.g3 Kg7 24.Rd1 Bb4 (24...f5 25.Rd7 Kf6 26.Ra7+-) 25.Rd7 Rb1 26.Kg2 Re1 27.Rf7 Kh6 (27...Kh8 28.Kf3+-) 28.Rc7 Re2 29.c3 (29.h4 Bd6 30.Rd7 Bb4+-) 29...Ba3 (29...Bd6 30.Ra7 Bc5 31.Rb7+-) 30.Bc4 Rc2 31.Bb5 (better is 31.Bg8 Bb2+-) 31...Bc1 32.c4 (better is 32.Kf3!? Bd2 33.Be2 Rc3+-) 32...Be3 33.Kh3 (better is 33.Rf7+-) 33...Bf2+/- 34.Kg4 Bg1 35.h3 Rc3 36.Rf7 Bh2 37.Rf3 Rc1 38.Kh4 (better is 38.Rd3+/-) 38...Rd1= 39.Rc3?? (39.Kg4 Rc1 40.Rd3+/-) 39...Rd4 40.g4 g5 0–1. Fournier,Frederic – redrey, Active (7/0), 2004.

7.h3 Be6!?+-.

7.h3 Bf3 8.Qf3 c6 9.Nc3 Nf6+= 10.0-0-0 (10.Bd3 Qc7+=) 10...0-0 (10...Qe7 11.g4+=) 11.Nb5 (better 11.Ne4 Ne4 12.Qe4+=) 11...e4?? (better 11...cb5 12.Qb7 Qc7 13.Qc7 Bc7 14.Bb5 a5=+) 12.Bf6+- ef3 13.Bd8 Bb4 14.ab4 cb5 15.Be7 Re8 16.gf3 Nc6 (16...a6 17.Bd6+-) 17.Bc5 a5 18.ba5 Ra5 19.Rd7 Ra1 (19...b4 20.Bd6 Raa8 21.Rb7+-) 20.Kb2 (20.Kd2 Rd8 21.Rd8 Nd8+-) 20...Rea8 21.e4 (21.Bg2 R8a2 22.Kb3 Rh1+-) 21...Ne5 (21...b4 22.Rc7 R8a2 23.Kb3 h6 24.Rc6 bc6+-) 22.Rb7 Nc4 (22...Nf3 23.Rb5 h6 24.Be3+-) 23.Bc4 Rh1 24.Bf7 Kh8 25.Be6 (25.Bd5 Rd1+-) 25...Rha1 (25...Re8 26.Bd4 Rg1 27.f4+-) 26.Rb5 (26.Bd4 Rg1+-) 26...R1a6 (26...h6 27.Rb7 Rd1 28.f4+-) 27.Bd5 Re8 (27...Rd8 28.Rb7+-) 28.Rb7 h6 (28...Rc8 29.Bd4 Rg6 30.f4+-) 29.Bd4 (29.Bd4 Rf6 30.Bf6 gf6 31.f4+-) 1–0. marus1 – thinker, internet, 2001.

7.h3 Bf3 8.Qf3 c6 9.g3 Qf6 10.Bg2 Qf3 11.Bf3 Nf6 12.Nc3 0-0 13.0-0-0 Be7 14.Rd2 Nbd7 15.b5 Rac8 16.Ne4 Ne4? (better is 16...cb5!? 17.Rhd1 Nc5 18.Nc5 Rc5 19.Bb7 Rb8+=) 17.Rd7+- (17.Be4?! Nc5 18.Bf5 Rcd8 19.bc6 Rd2 20.Kd2 g6=) 17...Nf2 18.Re7 (18.Be5? Ba3 19.Kb1 Nh1 20.Bh1 Rce8–+) 18...Nh1 19.Bh1 cb5 20.Bb7 Rce8 21.Re5 Re5 22.Be5 Re8 23.Bd4 a5? (better is 23...Re6+-) 24.Bc6 Rb8 25.Ba7 Rd8 26.Bb5 h5 (26...Rd6 27.c4 Rd3 28.c5+-) 27.c4 g5 (27...h4 28.gh4 Rd3 29.c5+-) 28.c5 Ra8 29.Bb6 Rb8 (29...Kf8+-) 30.Bd7 Rb7 (30...Kf8 31.c6 Ke7 32.c7+-) 31.c6 (31.c6 Rb8 32.c7+-) 1–0. Flipper – Hal1958, playchess.de, 2002.

7.h3 Bf3 8.Qf3 c6 9.Qg3 Qf6 10.Nd2 Nh6? (better is 10...Bc7+/-) 11.Ne4+- Qe7 (11...Qe6 12.Qg7 Rf8+-) 12.Qg7 Rg8 (12...Rf8 13.Nf6 Kd8 14.Qh6+-) 13.Nf6 Kd8 14.Ng8 Ng8 15.Qg8 Kc7 16.Be2 (16.Qh7 Bb4 17.ab4 Qb4 18.Ke2 Qb2 19.Qf7 Nd7+-) 16...f6 17.Bg4 a5 (17...Kb6 18.Qc4+-) 18.0-0 (18.ba5!? Ra5 19.Bf5 h6+-) 18...Kb6 19.c4 Ka7 20.c5 Bc7 21.Rfd1 (21...e4 22.Qh8+-) 1–0. Winiger,Albert (2150) – Worobjew,Viktor (1775), remoteschach.de, 2004.

7.h3 Bh5 8.g4+- Bg6 9.Ne5 f6 (better 9...Be5 10.Qd8 Kd8 11.Be5 f6+-) 10.Ng6 hg6 11.Qd3 (11.Nd2 Nc6 12.Qf3 a6+-) 11...Ne7 12.Qb5 Nbc6 13.Nc3 Be5 (13...a5 14.ba5 Qc8+-) 14.Qb7 Rb8 15.Qa6 Rb6 (15...Bc3 16.Bc3 Qd5 17.Rh2+-) 16.Qd3 Qd6 (16...Qd3 17.Bd3 Bc3 18.Bc3+-) 17.f4 Qd3 18.Bd3 Bc3 19.Bc3 Nd5 (19...Nd8 20.Rd1+-) 20.Bg6 Ke7 (20...Kf8 21.Bd2+-) 21.Bd2 Rh6 (21...Kf8+-) 22.Be4 Kd6 (22...Ke6 23.f5 Ke5 24.Bg2+-) 23.c4 Ne3 (23...Ndb4 24.ab4 Nb4 25.Ra7 Kd7+-) 24.Be3 Rb8 25.0-0-0 Ke6 26.f5 Ke5 27.Bc6 Rhh8 (27...Rb4 28.ab4 Rh3 29.Rd5 Ke4 30.Rh3 a6 31.Kc2 g6 32.Ra5) 28.Rhe1 Rh3 29.Bg5 (29.Bg5 Re3 30.Re3) 1–0. Silent Move (2115) – clotildo1, redhotpawn.com (1), 2016.

5.e3 Bg4

6.ed4 e4 7.Qe2 f5 8.h3 Bf3 9.Qb5 c6 10.Qb7 Nd7 11.gf3 ef3 12.Qc6 Qe7 13.Kd1 Rd8 14.Bd3 Ngf6 15.Re1 Ne4 16.Be4 fe4 17.Re4 Qe4 18.Qe4 Kf8 19.Qf3 Nf6 20.d5 Kf7 21.Bf6 gf6 22.c4 Rhg8 23.Qe3 Rg1 24.Kc2 Re8 25.Qa7 Re7 26.Qb6 Be5 27.f4 Ba1 28.Qg1 Rc7 29.c5 1–0. Machete99 – guest962, ICC, 2002.

6.Be2 Nc6 7.b5 Bf3 8.Bf3 Na5 9.ed4 Nc4 10.Bc3 Rb8 11.d3 Nb6? (better is 11...ed4 12.Bd4 Be5+/-) 12.de5+- Qe7 (12...Be7+-) 13.Qe2 Bc5 14.d4 Bd4 15.Bd4 Nh6 16.0-0 Nf5 17.Bc3 0-0 (17...Nh4 18.Be4+-) 18.Bb4 Nd4 (18...Qe6 19.Bf8 Nd4 20.Qd3 Nf3 21.Qf3 Rf8 22.Re1+-) 19.Be7 Ne2 20.Be2 Rfe8 21.Bb4 Re5 22.Nc3 c5 (22...Nd5 23.Nd5 Rd5 24.Rad1+-) 23.bc6! bc6 24.Bd6 Re2 25.Bb8 Rc2 26.Ba7 Nc4 27.Rfe1 f6 28.Ne4 Ne5 29.Bd4 Nd3 30.Re3 Nc1 (30...Nf4 31.Kf1 h6 32.Nc5+-) 31.Kf1 f5 (31...h6+-) 32.Nd6 (32.Nd6 Rf2 33.Kf2 h5 34.Rc1 Kh7 35.Re7 Kg8 36.Rg7 Kf8 37.Rc6 f4 38.Rc8) 1–0. Fournier,Frederic (1670) – Guille,Jean Paul, Open Paris FRA, 1999.

6.Be2 de3 7.de3 Nd7 8.c4 Ngf6 (8...b6!?+=) 9.c5+/- Be7 10.Ne5 Be2 11.Qe2 Ne5 12.Be5 0-0 13.0-0 Re8 14.Bb2 a5 15.Rd1 Qc8 16.Nd2 b6 17.cb6 cb6 18.Rac1 Qb7 19.b5 Qd5 20.Nf3 Qb3 21.Rc3 Qe6 22.h3 (22.Rc6 Qa2 23.Ra1 Qd5+-) 22...Ne4 (22...Rad8!?+/-) 23.Rc6+- Qb3 24.Rd3 (24.Nd4!? Qa2 25.Ra1 Qd5 26.Rb6 Bc5+-) 24...Qa2 25.Qc2 Bf6 (25...Bc5!?+/-) 26.Bf6+- Qc2 27.Rc2 Nf6 28.Nd4 Red8 29.f3 Rd5 30.Rdc3 h6 31.Rc8 Rc8 32.Rc8 Kh7 33.Rc6 Nd7 34.Kf2 Rc5 35.Rc5 bc5 36.Nc6 a4 37.Ke2 Nb6 38.Kd3 Kg6 39.Na5 Kf6 40.Nc4 Nd7 41.b6 Ke6 42.b7 Kd5 43.Nb6!! Kc6 44.Nd7 Kb7 45.Nc5 Kc6 46.Na4 Kb5 47.Nc3 Kc5 48.a4 Kb4 49.e4 f6 50.g4 g5 51.Kd4 Ka5 52.Nd5 Ka4 53.Nf6 Kb5 54.Ng8 Kc6 55.Nh6 Kd6 56.Nf7 Ke6 57.Ng5 (57.Ng5 Ke7 58.e5+-) 1–0. Fournier,Frederic (1825) – tiolavara56 (1805), Active, 2011.

6.h3+= Bf3 7.Qf3 de3 8.de3+-.

6.h3 Bh5 7.ed4 e4 8.Qe2 Nf6 9.Qb5 Nbd7 +/-.

6.h3 Bh5 7.Be2 de3 8.de3 Nd7 9.Bb5 Bf3 10.Qf3 +=.

6.h3 Bh5 7.Be2 Nf6 8.ed4 (better is 8.Ne5 Be5 9.Bh5+=) 8...Nbd7? (better is 8...Bf3 9.Bf3 e4+=) 9.de5+- Ne5?? (better is 9...Bf3 10.Bf3 Ne5 11.Bb7 Rb8 12.Be5 Rb7+-) 10.Ne5 (10.Be5?! Bf3 11.Bd6 Bg2+-) 10...Be2 11.Qe2 0-0 12.0-0 Re8 13.d4 c6 14.Nd2 Nd5 15.Qf3 Be5 16.de5 Qg5 (16...Qg5 17.Ne4 Qf4+-). Arefev,German (2000) – Goldmund,Heike, FICGS, 2016.

6.h3+= Bh5 7.g4 Bg6 8.ed4 ed4 9.Bd4 Qe7 10.Be3 (10.Qe2 f6+=) 10...Be4 (10...a5 11.b5+=) 11.Nc3+- Bf3 (11...Nf6 12.Bg2 Nd5 13.Ne4 Qe4 14.Nh4+-) 12.Qf3+- c6 13.Ne4 Nd7 14.0-0-0 Ne5 (14...a5 15.Re1 Kf8 16.Kd1+-) 15.Qe2 Nf6?? (better 15...a5 16.Nd6 Qd6+-) 16.Nd6 Qd6 17.Bf4 Nfd7 18.d4 (18.Be5 Ne5 19.d4 f6 20.de5 Qe5+-) 18...0-0-0 (18...Qd5 19.Be5 (19.de5 Qh1 20.Qe3 g5 21.Bg5 0-0+-) 19...0-0-0 20.Rg1+-) 19.de5 (19.Be5 Qd5 20.Rg1 Qa2 21.Bg7 Qa3 22.Kd2 Qb4 23.c3 Qb2 24.Kd3 Nc5 25.Ke3 Qc3 26.Rd3 Rhe8 27.Kf3 Nd3 28.Qd3 Qa5 29.Qh7 Qd5 30.Kf4 Re1+-) 19...Qe6 20.Qc4 Qc4 (20...Qe7 21.Qc3 Nb6 22.Bg2+-) 21.Bc4 b5 (21...Rhf8 22.Rd2 Rde8 23.Re1+-) 22.Bf7 Rhf8 23.e6 Nf6 24.Bd6 Ne4 (24...Rh8+-) 25.Bf8 (25.Bf8 Rf8 26.e7+-) 1–0. marus1 – Tweety, internet, 2001.

4.Nf3 e4??

5.Nd4?? c5 6.bc5 (better is 6.Ne6! Be6 7.Bg7+/-) 6...Bc5= 7.e3 Bd4 (7...Nf6!?=) 8.Bd4+= (worse is 8.ed4 Nf6+=) 8...Nf6 9.Be2 (9.Nc3!?+=) 9...Nc6= 10.Bb2 Be6 11.d3 Qd7 12.0-0 Ke7 13.Nd2 Rad8 14.de4 de4 15.Bf6 gf6 16.Ne4 Qc7 17.Qb1 Rhg8 18.g3 Qe5? (better is 18...b6+/-) 19.Rd1?? (better is 19.Qb7 Bd7 20.Bf3+-) 19...Qe4 (19...Rd1 20.Qd1 Qe4 21.Bd3-/+) 20.Bd3? (better is 20.Qb7 Rd7 21.Rd7 Bd7 22.Rd1+=) 20...Qf3–+ 21.Qb5?? Bh3 22.Bf1 Rd1 23.Rd1 Qd1 24.Qc5 Kd7 25.Qc4 Ne5 26.Qe2 Qe2 27.Be2 Rc8 0–1. Fournier,Frederic (1990) – sleon (2000), Echecs21 (3/0), 2003.

5.Nd4?? Nf6 6.Nb5 +=.

5.Bg7+- ef3

6.Bh8 fe2 7.Qe2 Be6 8.Qb5 Nd7 9.Qb7 Nb6 10.Bb5 Kf8 11.0-0 Bc8 12.Qc6 Bd7 13.Qc3 Bb5 14.Qg7 Ke8 15.Qg8 Kd7 16.Qf7 Kc6 17.Bf6 Qc8 18.d3 Qf5 19.c4 dc4 20.a4 Ba6 21.b5 Bb5 22.ab5 Kb7 23.Qg7 Qh5 24.g3 Rf8 25.dc4 Nc4 26.Bd4 Rf7 27.Ra7 Kb8 28.Qg8 Bf8 29.b6 cb6 30.Rf7 1–0. marus – chompa, internet, 2001.

6.Bh8 fg2 7.Bg2 Be6 8.Bc3 (8.c4 Ne7+-) 8...Nd7 9.e3 Qh4 10.Qf3 (10.Bd4 Ne5+-) 10...0-0-0 11.h3 Ne7 12.Bb2 Be5 (better is 12...Bf5!? 13.Rg1 Bc2+-) 13.d4 Bd6 14.Nd2 Qf6 15.Qf6 Nf6 16.Nf3 Rg8 17.Rg1 Bf5 18.0-0-0 (18.Kd2 Be4 19.Bh1 Ng6+-) 18...c6 (18...Ne4 19.Nh4 Nf2 20.Nf5 Nf5 21.Bd5+-) 19.Nh4 (19.Ne5 Be6+-) 19...Bd7 20.Rh1 Nf5 21.Nf5 Bf5 22.Rdg1 Rg6 23.Bf1 Be4 24.Rg6 (24.Bd3!? Bh1 25.Bg6 fg6 26.Rh1 Ne4+-) 24...fg6+/- 25.c4?? (better is 25.Rg1 Bh2 26.Rg5+/-) 25…Bh1–+ (26.cd5 cd5–+) 0–1. ahmed sharkawy_1 – akadawn, ChessWorld.net, 2005.

6.Bh8 fg2 7.Bg2 Qg5 8.Kf1 (8.Bf3 Nf6+-) 8...Be5 (8...Nf6+-) 9.Be5 Qe5 10.d4 Qf5 11.Nd2 Nc6 12.e3 Be6 13.Rc1 0-0-0 14.Qf3 Qg6 15.c4 (15.Ke1 Nf6+-) 15...Bg4 (better is 15...Qd3 16.Qe2 Qa3+-) 16.Bh3 Bh3 17.Qh3 Kb8 18.cd5 (18.Rc3 Nh6+-) 18...Rd5 19.Rc3 Rh5 20.Qg3 Qg3 (20...Rg5 21.Qf3+-) 21.fg3 Nf6 22.Kg2 Ng4 (22...Nd5 23.Rd3+-) 23.h3 Nf6 24.Rf1 Nd5 25.Rd3 1–0. Hechtlinger,John (2155) – Lawless,James, Dos Hermanas Internet qual–E, 2009.

4.Nf3 Qe7

5.d3 b6 6.Nbd2 Nf6 7.g3 Bb7 8.Bg2 Nbd7 9.0-0 c5 10.c3 b5 11.Rc1 a5 (11...cb4 12.ab4 0-0 13.Nb3=+) 12.ba5 (12.bc5 Bc5 13.d4 Bd6 14.de5 Ne5 15.Ne5 Be5=) 12...Ra5 13.c4 b4 (better is 13...bc4!? 14.dc4 e4=+) 14.ab4+= cb4 15.Nb3 (15.cd5 Nd5 16.Nh4 Qe6=) 15...Ra7 (15...Ra2 16.Ba1=+) 16.Nfd2 (16.c5!? Nc5 17.Nc5 Bc5 18.Be5=) 16...0-0=+ 17.c5 Nc5 18.Nc5 (18.Be5!? Be5 19.Nc5=+) 18...Bc5-/+ 19.Nb3 Nd7 (19...Bd6!?–+) 20.Nc5-/+ Nc5 21.d4 ed4?? (better is 21...Na4 22.de5 Nb2-/+) 22.Qd4+- f6 23.Rc5 Rd8 24.Rfc1 Ra2 25.e3 Qd6 26.Qb4 Rd7 27.Ba3 Qa6 28.Ra5 Qe2 29.Qf8 1–0. Francois,Jean Claude – Ducloux,Johan, St Quentin op 7th, 2004.

5.d3 e4?? 6.Bg7+- ef3 7.Bh8 fg2 8.Bg2 Qg5 (8...Nf6 9.c4 d4 10.Nd2+-) 9.Bf3 f6 (9...Nf6 10.c4+-) 10.h4 Qe5 11.d4 Qe6 12.Rg1 Nc6 (12...Ne7 13.Rg7+-) 13.c4 (13.Rg7 a5+-) 13...Nge7 14.e3 (better is 14.cd5 Nd5 15.Qd3+-) 14...Nd4 (14...dc4 15.b5 Na5+-) 15.Bd5 (15.Qd4?! Be5 16.cd5 Bd4 17.de6 Ba1+-) 15...Nd5 16.cd5 (16...Qd5 17.Qd4 Qd4 18.ed4+-; 16.Qd4?! Nb6 17.Qf6 Nc4+-) 1–0. Benassi,Aspasio – Sternik,Ryszard, corr 3GMM–18, 1995.

5.e3 b6 6.Be2 (6.c4 Nf6=) 6...c5 (6...Nf6 7.c4=) 7.bc5 (7.Nc3 Nf6+=) 7...bc5 8.d4 (better is 8.Nc3 Nf6 9.Nb5=) 8...e4?? (better is 8...cd4 9.0-0 Nf6 10.ed4 e4=+) 9.dc5+- ef3 10.cd6 fe2 11.Qe2?? (better is 11.Qd4 Qb7 12.Qg7+-) 11...Qg5= 12.0-0?? Bh3?? 13.f4+- Qg6 14.Rf3?? Qg4?? 15.Qb5 Nd7 16.Rh3?? Rb8= 17.Qc6 Rb2?? 18.Qc8# 1–0. Trkn – passemart, itsyourturn.com, 2001.

5.e3 Nd7 6.Be2 c6 7.d3 h6 8.0-0 Ngf6 9.Nbd2 0-0 10.Re1 c5 (10...a5 11.ba5 Ra5 12.c4+=) 11.Nh4 (11.bc5 Bc5 12.d4 Bd6 13.de5 Ne5 14.Be5 Be5 15.Ne5 Qe5+=) 11...Nb6 12.bc5 Bc5 13.d4 Bd6 14.de5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Nhf3 Qd6 17.Nf1 Bf5 18.Ng3 Bh7 19.c4 Qc5 20.cd5 Nbd5 21.h3 Nc3 22.Qb3 Ne2 23.Ne2 b6 24.Rac1 Qe7 25.Ng3 Rac8 26.Nd4 Rc5 27.Red1 Rfc8 28.Ra1 Ne4+= 29.Ne4 Be4 30.Ne2? Ba8?? 31.Ng3 h5 32.Qd3 h4 33.Ne2 Qg5 34.Nf4 Rc4 35.f3?? Bf3–+ 36.Rf1 Be4 37.Qd7 Rc2 38.Rf2 Bf5 39.Qa7?? Rf2 40.Kf2 Qg3 41.Kg1 Qe3 42.Kh1 Qf4 43.Qb6 Qe4 44.Rf1 Rc2 45.Qd8 Kh7 46.Qg5 Bg6 47.Ra1 Rc3 48.Kh2 Rg3 49.Qd2 Qe5 50.Rc1 Rd3 (50...Rd3 51.Qf4 Qf4 52.Kg1 Qc1 53.Kh2 Rd1 54.g3 Qd2#) 0–1. Sabitov,Gamir (1820) – Ivanov,Mikhail, Ufa RUS, Gumerov Mem, 2012. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Qe7)

5.e3 Bf5 6.c4 dc4 7.Bc4 Nf6 8.Nc3 c6 9.Nh4 (9.0-0 b5 10.Be2 0-0=) 9...Bg4 (9...Be6 10.Be6 Qe6 11.e4=) 10.Qc2 0-0 11.Nf5 (11.0-0 a5=) 11...Bf5 12.Qf5 b5 13.Bd3 (13.Bb3 Nbd7=) 13...a5 14.ba5 Ra5 15.Bc2 Nbd7 16.0-0 (16.g4 g6 (worse 16...Ba3 17.g5+=) 17.Qf3 Rc8=+) 16...Ba3=+ 17.Ne4 b4 18.Nf6 (18.f4 Ne4 19.Be4 g6-/+) 18...Nf6-/+ 19.f4 Qd8 20.fe5 Bb2 21.Ra5 Qa5 22.ef6 Qf5 23.Rf5 Bf6 24.Ra5 Rd8 25.d4 h6 26.Kf2 (26.Ba4 Rc8=+) 26...Bg5 (26...c5 27.Rc5 Rd4 28.Ke2=+) 27.Ba4 Rb8 (27...Rc8 28.Ra7 c5 29.Bd7=+) 28.Bc6 b3 29.Rb5 (29.Ra1 b2 30.Rb1 f5=+) 29...Rb5 30.Bb5 b2 31.Bd3 Kf8 32.Ke2 Ke7 33.Bb1 (33.g3 Ke6=+) 33...h5 (33...g6 34.g3=+) 34.Kd3 h4 35.e4 f6 36.Kc3 Be3 37.Bd3 Kd6 38.Bc2 Bg1 (38...g6 39.Bd3=+) 39.Bd3 (39.d5 Bh2 40.Kb2 Be5 41.Kb3 Kc5=) 39...Bh2 (39...g5 40.h3=+) 40.Kb2 ˝–˝. pierre (1945) – Miguelovsky (1690), internet, 2006.

5.Be5? Be5–+ (5...Be5 6.Ne5 Qe5–+) 0–1. Bladyko,Pawel (1690) – Wozniak,Zbigniew (1810), Swiss–524.2.02, 2008.

5.g3 Nd7 6.Bg2 Nb6 7.d3 Bd7 8.0-0 h5 (8...a5 9.Qc1=+) 9.Nbd2 Na4 10.Bc1 (10.Qb1 0-0-0=+) 10...h4 (10...e4 11.de4 h4 12.Nb3 de4 13.Nh4-/+) 11.c4 (11.Nh4 e4=) 11...Nc3=+ 12.Qe1 e4 (better is 12...hg3 13.fg3 e4=+) 13.c5?? (better is 13.Nh4 Be5 14.de4 dc4 15.Bb2 Ne2 16.Qe2 Bb2 17.Rab1=) 13...ef3–+ 14.cd6 Ne2 15.Kh1 fg2 16.Kg2 Qe6 17.Bb2?? hg3 (18.Qe2 Qe2–+) 0–1. Moehring,Norbert – Wempe,Juergen (2175), Alpenpokal op, 2001.

5.h3 Nf6 6.e3 0-0 7.c4 dc4 8.Bc4 c5 (8...a5 9.b5=+) 9.b5 (9.bc5!? Bc7 10.d4+=) 9...Nbd7 (9...e4 10.Nh2-/+) 10.g4 (10.d3!?=+) 10...Nb6 11.Be2 e4 12.Ng5? (better 12.Nh4!?-/+) 12...h6 (12...Be5 13.Nc3 h6 14.h4-+) 13.Bf6 Qf6 (13...gf6!? 14.Ne4 Qe4 15.Bf3-+) 14.Ne4-/+ Qa1 15.Nd6 Rd8 16.Nc4 (16.Nc8 Rac8 17.0-0 Qf6-/+) 16...Nc4 (16...Be6 17.Na5 Rd7 18.0-0-+) 17.Bc4-/+ Be6 18.Bd3?? (18.Be6 fe6 19.g5 hg5-/+) 18...c4 (better 18...Rd3 19.0-0 Qb2-+) 19.Be2 (19.Be4 Rd7-+) 19...Rd6 (19...Qb2!? 20.Nc3-+) 20.0-0 Rad8 (20...Qb2!? 21.Qa4 Rc8 22.Bf3-+) 21.Qc2 (21.Qa4 Qa2-/+) 21...Qe5 (better 21...Rc8-/+) 22.f4? (better 22.Bc4!? Rc8 23.d4-/+) 22...Qb5-+ 23.Nc3 (23.f5 Bd5-+) 23...Qc5 (better 23...Qb6 24.Rb1 Rd2 25.Qd2 Rd2 26.Rb6 ab6-+) 24.Ne4 Qa3 25.Nd6 Qd6 26.f5?? (26.Bc4 Bc4 27.Qc4 Qd2 28.Qc1-+) 26...Bd5 (better 26...Qg3 27.Kh1 Bd5 28.e4 Re8-+) 27.Rf4 b5 28.d3 cd3 (28...Re8 29.Kf2-+) 29.Bd3 Qe5 30.Kf2 (30.Qc5 a6-+) 30...a6 31.g5? (31.Qc1-+) 31...hg5 32.Rg4 (32.Rb4 Qh2 33.Ke1 Bg2-+) 32...f6 (32...Qh2!? 33.Ke1 Qh3 34.Be2 Qe3 35.Qd1-+) 33.h4 (33.e4 Qh2 34.Rg2 Qf4 35.Kg1 Bb7-+) 33...gh4 (better 33...Qh2 34.Ke1 Qh3-+) 34.Rh4 Bf7 35.Rg4 Qh2 36.Rg2 Qh4 37.Kg1? (37.Rg3 Bc4 38.Bc4 bc4-+) 37...Bc4 (better 37...Qe1 38.Kh2 Qe3 39.Rg3-+) 38.Bc4 bc4 39.Qa4 (39.Qe2 Qe4 40.Rg4-+) 39...Kh8 (better 39...Qe4 40.Qc2 Qe3 41.Rf2 c3-+) 40.Rh2+- Qh2 41.Kh2 Rd2 (41...Rc8 42.Qa6 Rc5 43.Qa3 Rf5 44.Qa8 Kh7 45.Qe4+-) 42.Kg3 Rd8. alekseishmonov (1950) - Aaron_Whitney (2045), Rated Bullet game, lichess.org, 2017.

5.Nc3 c6

6.e3 Nf6 7.h3 0-0 8.d3 a5 9.ba5 Ra5 10.Be2 Nbd7 11.Qc1 Nc5 12.Qd2 b6 13.Na2 Na4 14.Bc3 (14.Bc1 Bd7-/+) 14...Nc3–+ 15.Qc3 (15.Nc3 Ba3 16.Rb1 Bc5–+) 15...Bb7 16.0-0 Ra3 17.Qb2 b5 18.Nc3 Rfa8 19.Ra3 Ra3 20.Ra1 h6 21.Rb1 (21.Ra3 Ba3 22.Qb3 Bd6–+) 21...Ra8 22.Nh4 (22.Nd1 e4 23.de4 de4–+) 22...Bc8 23.f3?? (23.Ra1 Ra1 24.Qa1–+) 23...Nh5 24.g3 (24.Ra1 Rb8 25.f4 Qh4 26.fe5 Be5–+) 24...Ng3 25.Ng2 Bh3 26.Kf2 (26.Kh2 Bg2 27.Kg3 Qg5 28.Kf2 Bh3–+) 26...Ne2 (better is 26...Qg5 27.Ra1 Ra1 28.Qa1–+) 27.Ne2 Qg5 28.Rg1 f5 (better is 28...Qf6!? 29.f4–+) 29.Qc3 c5 (29...Ra6 30.Ngf4 Qh4 31.Rg3–+) 30.f4 Qf6 31.fe5 Qe5 32.Qd2 Re8 Black prepares d4 33.Ngf4 Bg4 34.Rg2 d4 35.ed4 cd4 36.Kf1 Be2 37.Re2 Qf4 38.Qf4 Bf4 39.Re8 Kf7 40.Re2? Be3 41.Re1 b4 42.Ke2 g5 43.Rb1 g4 44.Rb4 f4 45.Rb5 f3 46.Kf1 Kg6 47.Re5 g3 48.Re3 de3 49.c4 e2 50.Ke1 g2 51.Kf2 e1Q 52.Ke1 0–1. michas2007 – dinofan (1835), gameknot.com, 2013. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Qe7 5.Nc3 c6)

6.e3 Bg4 7.Be2 f5 8.0-0 Nf6 9.Nh4 Be2 10.Ne2 g6 11.f4 Nbd7 12.Nf3 e4 13.Nfd4 a6 14.Nb3 0-0 15.Na5 Bc7 16.Nb7 Rfb8 17.Na5 Ba5 18.Bf6 Qf6 19.ba5 Rb2 20.Nd4 c5 21.Ne2 Qe6 22.Qc1 Rab8 23.Nc3 d4 24.ed4 cd4 25.Ne2 (25.Nd1 R2b7-/+) 25...Qc4–+ 26.c3?? (better is 26.d3 ed3 27.cd3 Qd3 28.Ng3–+) 26...Qe2 27.cd4 (27.Re1 Qd2 28.Qd2 Rd2 29.cd4–+) 27...Rd2 (27...Rd2 28.Qd2 Qd2–+) 0–1. Dorge – Lan, playchess.de, 2004.

6.e3 Bg4 7.Be2 f5 8.d3 a6 (8...Nf6 9.h3 Bf3 10.Bf3=+) 9.h3 (9.0-0 Nf6=) 9...Bf3 10.Bf3 Nf6 11.0-0 e4 (11...0-0 12.Qe2=) 12.de4 (12.Bh5 Nh5 13.Qh5 g6=) 12...fe4=+ 13.Bh5 g6 (13...Nh5 14.Qh5 g6 15.Nd5 cd5 16.Qd5=) 14.Be2 Nbd7 15.Na4 (15.Qd2 0-0=) 15...0-0=+ 16.c4 b5 17.c5 Bc7 18.Nb6 (18.Nc3!?=) 18...Nb6-/+ 19.cb6 Bb6 20.Rc1 Qd6 21.Qb3 (21.Qc2 Bc7 22.g3 Rac8=+) 21...Rac8 22.Rc2 h5 23.Rfc1 h4 24.Qc3 c5 25.bc5 Rc5 26.Qb4 Bc7 27.f4 ef3 28.Bf3? Qh2–+ 29.Kf1 Ne4?? 30.Qd4?? Rf3!–+ 31.Ke2 Rc2 (32.Rc2 Qg2 33.Kd3 Qf1 34.Re2 Qd1 35.Rd2 Qd2#) 0–1. Kartal,Zeljko – Pelletier,Edward, IECC, 1996.

6.e3 Bg4 7.Be2 Nf6 8.h3 Bf5 9.0-0 =+.

6.e3 Bg4 7.h3 Be6 8.Na4 (8.Be2 Nf6=+) 8...Nd7 9.d4 (9.Nc5 Bc5 10.bc5 f6=+ (< 10...Nc5 11.Be5 Nf6 12.d4=)) 9...ed4 (9...e4 10.Nd2=+) 10.Nd4 Ngf6 11.Bd3 (11.Nc3 0-0=+) 11...0-0 12.0-0 Ne5 13.Ne6 (13.Nf5 Bf5 14.Bf5 b5=+) 13...fe6 14.Be5 (14.Be2 Rad8=+) 14...Be5–/+ 15.Rc1 (15.Rb1 Bd6=+). Hohlstein,Walter – Kuni,Richard, TT–07 ETC, 2003.

6.e4 d4 7.Ne2 Nf6 8.Ned4? ed4-+ 9.e5 (9.Bd3 Bg4 10.0-0 Be5-+ (10...Ne4 11.Be4 0-0 12.Re1+/-)) 9...Be5 10.Ne5 Qe5 11.Qe2 Qe2 12.Be2 Ke7. TwelveTeen (2775) - opperwezen (2635), lichess.org, 2017.

6.e4 d4 7.Ne2 Nf6 8.Ng3 0-0 9.Be2 a5 10.c3 dc3 11.Bc3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Bb4 14.Ne5 Re8 15.Bb4 (15.f4 Qc5=) 15...Qb4=+ (15...Qe5? 16.Qe5 Re5 17.Bd6+-) 16.0-0 (16.Bc4!? Be6 17.Be6 Re6 18.f3=+) 16...Ne4–/+ 17.Bc4 Ng5 (17...Nd6 18.Rb1 Qd2 19.Rd1 Nc4 20.Rd2 Nd2 21.Nf7 Kf7 22.Qa2 Be6 23.Qd2=) 18.Nh5=+ Qf8 19.f4 Ne6 20.f5 Ng5 21.h4 b5 22.Ba2 c5 (22...Nd7 23.Nd7 Nh3 24.gh3 Bd7+-) 23.hg5+- c4 24.Rf2 Nd7 25.Nd7 Bd7 26.d3! Rc8? (26...cd3 27.Qd4) 27.Qd4+- Bc6 (27...c3 28.Qd7 c2 29.Bf7 Kh8 30.Rc2 Rc2 31.f6+-) 28.g6 Re8 (28...Rd8 29.Qb6 Rd6 30.dc4+-) 29.dc4 Re1 30.Kh2 Re4 31.gf7 Kh8 32.Qb6 (32...Qf7 33.Ng3 (33.Qc6?! Qh5 34.Kg1 Qd1 35.Rf1 Qd4 36.Kh2 Rh4 37.Kg3 Rg4 38.Kh3 Rh4 39.Kg3 Rg4 40.Kh2 Rh4 41.Kg3=) 33...Rh4 34.Kg1+-) 1–0. pereira – Bosyo, internet, 2006.

6.e4 Nf6 7.ed5 e4 8.Nd4 Nd5 9.Nd5 cd5 10.Bb5 Kf8 11.Qh5 =.

6.e4 Nf6 7.ed5 e4 8.Nd4 Be5 9.Nb3 cd5 10.Bb5 Nc6 11.0-0 Bh2 (11...d4 12.Ne2 d3 13.Nc3 Bh2 14.Kh1-/+) 12.Kh2= Ng4 13.Kg3 h5 14.Qe2 Qg5 15.f4 h4 16.Kh3 Nf2 (16...Ne3 17.Kh2 Qg3 18.Kg1–+) 17.Kh2 Qg3 18.Kg1 Ng4 (18...Ng4 19.Qg4 Bg4 20.Nd5 h3–+) 0–1. Yannick – SABU, playchess.de, 2005.

6.e4 Nf6 7.ed5 e4 8.Nd4 Be5 9.Nb3 cd5 10.Bb5 Bd7 11.Bd7 Nbd7 12.0-0 Qd6 13.h3 a6 14.d3 Qc7 15.Na4 0-0 16.Be5 Ne5 17.de4 de4 (< 17...Ne4 18.Qd5 Nf6 19.Qc5+/-) 18.Qe2 Rfe8 19.Rfd1 Rac8 20.Nac5 Ng6 21.c4 Nf4 22.Qe3 Qe5 23.Kh1 b6 24.Nd7 (24.Na6!? b5 25.Nbc5 bc4 26.Qg3=+) 24...Nd7–/+ 25.Rd7 Rc4 26.Re1 (26.Qb6? Rc3 27.Rd8 Rb3–+) 26...Rcc8 27.Nd2 Qg5 28.Rg1 Rc1 29.g4 Rg1 30.Kg1 h6 (30...Qh6 31.Qe4 Kf8 32.Qf5 Re1 33.Nf1–/+) 31.Kh2 Qe5 32.Nc4 Qe6 33.Nb6 Nd3 34.Rb7 Nf2 35.Qf2 e3 36.Qe1 Qd6 37.Kg1 e2 38.Nd7 Qd4 39.Kg2 Qd5 40.Kf2 Qb7 41.Nc5 0–1. Kaminski,Roman – Benassi,Aspasio, corr or01–016, 2002.

5.Nc3 Nf6

6.Nb5 Nc6 7.Nd6 cd6 8.e3= Bg4 9.Be2 0-0 10.0-0 =.

6.Nb5 Nc6 7.Nd6 Qd6 8.b5 e4 9.bc6 ef3 10.cb7 Bb7 11.ef3 0-0 +=.

6.Nb5 Nc6 7.Nd6 Qd6 8.e3 0-0 (8...Bg4 9.h3 Bf3 10.Qf3=; 8...a6 9.b5 ab5 10.Bb5=) 9.Ng5 (9.b5!? e4 10.bc6 ef3 11.Qf3+=) 9...Bf5 (9...Bg4 10.Be2=+) 10.Be2 Rad8 11.0-0 Rfe8 (11...a6 12.Nf3=) 12.d3 (12.f4 e4=) 12...Qe7 (12...d4 13.b5 Ne7 14.f4=) 13.Nf3 e4 14.Nd4 Nd4 15.Bd4 b6 16.de4 de4 17.Qc1 (17.Bb5 Rf8=) 17...Rd6 (17...c5 18.bc5 bc5 19.Bb2=) 18.Rd1 (18.c4 Nd7=) 18...Red8 19.c4 (19.Qb2 c5 20.Bf6 Qf6 (< 20...Rf6 21.Qe5 Kf8 22.Rd8 Qd8 23.Rd1+/-; < 20...gf6 21.bc5 bc5 22.Rd6 Rd6 23.Rb1+=) 21.Qf6 gf6 (< 21...Rf6 22.Rd8) 22.Rd6 Rd6 23.bc5 bc5=) 19...R6d7 (19...c5 20.Bc3=) 20.Qb2 Bg4? (20...c5 21.bc5 bc5 22.Be5=) 21.c5?? (better is 21.Bf6 Rd1 22.Bd1 Rd1 23.Rd1 gf6 24.Rd4+-) 21...Be2= 22.Qe2 Qe6 23.cb6 cb6 24.Qb2 Ng4 25.h3 Nh6 26.Re1 f5 27.a4 g6 28.Rac1 Nf7 29.a5 b5 30.Rc5+= a6 31.Rec1 h6 32.Rc6 Rd6 33.Rd6 Qd6 34.Bf6 Rd7 35.Rc8 Kh7 36.Bd4 g5 37.Qc3+/- f4 38.Rc6+- Qd5 39.Ra6 Nd6 40.Rc6 Nc4 41.Rc8 Rd8 42.Rc7 Rd7 43.Rc5 Qd6? 44.Rb5 fe3 45.fe3 Kg6 46.Qc4 Rf7 47.Rb6 (47...Rb7 48.Rd6 Kh7 49.Qe6 Rg7 50.Qh6 Kg8 51.Qg7) 1–0. grahamtrue (2070) – inspector (2330), net–chess.com, 2008.

6.Nb5 Nc6 7.g3 0-0 8.Nd6 cd6 (8...Qd6 9.b5 e4 10.bc6 ef3 11.cb7 fe2 12.ba8Q (12.ba8R ed1Q 13.Rd1 Re8 14.Be2 Qa6–+) 12...ed1Q 13.Rd1 Re8 14.Be2+=) 9.Bg2 d4 (9...b5 10.a4 ba4 11.Ra4=+) 10.b5 (10.e3 de3 11.fe3 a6=) 10...Nd8 (10...Na5 11.0-0=) 11.0-0= Rb8 (11...Bf5 12.e3=) 12.e3 de3 (12...Bd7 13.ed4 e4 14.Re1 Bb5 15.d3+=) 13.de3 (13.fe3 Bg4 14.d3+=) 13...e4 (13...Bf5 14.c4=) 14.Ng5 (14.Nd2 d5+/-) 14...d5+= 15.c3 (better is 15.Bc3!?+=) 15...a6 (15...Qe5 16.Nh3=+) 16.Qd4 (16.a4 Qe5 17.Nh3 Ne6=+) 16...ab5–/+ 17.a4 (better is 17.Qb4 Qe5 18.Nh3 Bh3 19.Bh3–/+) 17...Re8 (better is 17...Nc6!? 18.Ba3 Qa3 19.Ra3 Nd4 20.ed4 h6–/+) 18.ab5= Ne6 (18...Bg4 19.c4 Be2 20.Ba3=+) 19.Ne6 Be6 20.c4 1–0. ajeffries (1645) – rodnel, net–chess.com, 2006.

6.Nb5 d4 7.e3 c5? (better is 7...Bg4!?=) 8.Nd6+/- Qd6 9.bc5 Qc5 10.ed4 ed4 11.Nd4 Qe5 (better is 11...0-0!?+/-) 12.Qe2+- Qe2 13.Be2 0-0 14.0-0 Nc6 15.Nc6 bc6 16.Bf6 gf6 17.d4 Be6 18.c4 Rfd8 19.Rad1 (19.Rfd1!? Rab8+-) 19...Rab8+/- 20.Rd2 Rb3 21.Rfd1 Ra3 22.d5 cd5 23.cd5 Bd7 24.d6 Ba4 (24...a5 25.Rc1+=) 25.Rc1 Rd7 (25...Bd7!?+/-) 26.Bg4 Rd8 27.d7 Rb3?? (better is 27...Kf8+-) 28.Bd1 (28.Rc8!? Rb1 29.Bd1 Bd1 30.Rd8 Kg7+-) 28...Rb4 (28...Kf8 29.Ra1 Ke7 30.Ra4 Rb7 31.Re4 Kf8+-) 29.Rc8 (29.Rc8 Bd7 30.Rd8 Kg7 31.R2d7+-) 1–0. Yannick – Nimzoindianboy, playchess.de, 2005.

6.Nb5 Nbd7 7.Nd6 Qd6 8.d3 0-0 9.e3 a6 10.Be2 Re8 11.c4 c5 12.bc5 Nc5 13.Be5 Qb6 14.0-0 (14.Rb1 Qc6 15.Nd4 Qd7 16.Bf6 gf6 17.cd5 Qd5+-) 14...dc4+/- 15.d4 Nce4 16.Bc4 Nc3 (16...Be6!? 17.Rb1 Qc6 18.Be6 Re6 19.Bf6 Nf6+-) 17.Qc2 Nfe4 18.Bd3 Bf5 (better is 18...Qg6+-) 19.Nh4 g6 (19...Re5 20.de5 Bg6 21.Ng6 Qg6 22.f3+-) 20.Nf5 gf5 21.f3 Re5 22.fe4 (22.de5?! Qe3 23.Kh1 Nc5 24.Bf5 Qe5+-) 22...fe4 (22...Re4 23.Qc3 Re3 24.Rae1 Re1 25.Re1+-) 23.Qc3 (23.de5?! Qe3 24.Kh1 Qd3+-) 23...ed3 24.de5 Qe3 (24...Rd8 25.Qd2+-) 25.Kh1 Rd8 26.Qc4 (26...Qe5 27.Qf7 Kh8 28.Rae1+-) 1–0. Winiger,Albert (2150) – Kilian,Markus, remoteschach.de, 2004.

6.Nb5 Nbd7 7.Nd6 Qd6 8.e3 =.

6.Nb5 Nbd7 7.e3 0-0 8.Be2 a5 9.Nd6 Qd6 10.b5 =.

6.e3 0-0 7.d4 (7.Nb5 a5=) 7...Bg4 (7...e4!? 8.Nd2 a5-/+) 8.de5= Be5 9.h3 Bh5 10.Be2 c6 (10...Bf3!? 11.Bf3 c6=+) 11.Ne5 (11.Nd5 Nd5 12.Ne5 Be2 13.Qe2 a5+/-) 11...Qe5+= 12.Bh5 Qh5 (12...Nh5 13.Na4 Qg5 14.Qg4=) 13.Qh5+= Nh5 14.0-0 (14.0-0-0 f5+=) 14...Nd7 15.Rfd1 Nhf6 16.Na4 (16.e4 Nb6 17.ed5 Nfd5 18.Nd5 cd5 19.Be5=) 16...Nb6 (better 16...Rfe8!?=) 17.Nc5 Rab8 (17...Ne4 18.Nb7 Nc4 19.Bd4+=) 18.Bf6 (18.Be5!?+-) 18...gf6+/- 19.a4 Rfd8 20.Rd4 Nd7 (20...Nc4 21.e4+/-) 21.Rg4 (21.Nd7 Rd7 22.c4 a5+/-) 21...Kf8 22.Nd3 Ne5 23.Rh4 Nd3 24.cd3 Kg7 25.Rc1 a5 (25...f5!?+/-) 26.ba5+- Ra8 27.Rb4 Rd7 28.Rc5 Kf8 29.d4 Ke7 30.Rb6 Kd6 (30...Rc7+-) 31.a6! Ra6 (31...Ra6 32.Rcc6 Double attack; 31...ba6 32.Rcc6 Double attack (32.Rbc6 Deflection; 32.Rcc6 Decoy)) 32.Rcc6! bc6 33.Ra6 Rb7 34.a5 Rb5 35.Ra7 Ke6 (35...c5 36.dc5 Kc5 37.g4+-) 36.a6 Ra5 37.Rc7?? (better 37.g4+-) 37...Ra6+/- 38.Kh2 Ra2 (better 38...f5!?+/-) 39.Rc6+- Kd7 40.Rf6 Ke7 41.Rf4 Ke6 42.Kg3 f5 (42...f6 43.Rh4 Ra7 44.f3+-) 43.h4 (better 43.Rh4!? Kf6 44.Rh7 f4 45.Kf3 fe3 46.fe3 Ra8+-) 43...Ra8 (43...h5 44.Rf3+-) 44.Kf3 (44.h5 Ra1+-) 44...Rg8 (44...h5 45.Ke2+-) 45.g3 (45.g4 fg4 46.Rg4 Rf8 47.Ke2 Rf7+-) 45...Rf8 (45...h5 46.Ke2+-) 46.Kg2 (46.g4 fg4 47.Kg4 Rc8+-) 46...Rg8 47.Kf3 (47.f3 h5+-) 47...h5?? (47...Rf8 48.g4 fg4 49.Kg4 Rd8+-) 48.Kg2 Rf8 (48...Rc8 49.Kf1+-) 49.Rf3 (49.f3 Ra8 50.g4 Ra2 51.Kg3 fg4 52.fg4 Ra3+-) 49...Rg8 50.Rf4 Rf8 51.f3 Rg8 52.Kh3 Rg7 53.g4 hg4 54.fg4 fg4 55.Rg4 Rf7 56.Kg3 Rh7 57.Rg5 Rf7 58.Re5 Kd6 59.h5 Rg7 60.Kh4 Rg1 61.h6 Rh1 (61...Rg8 62.h7 Rh8 63.Rh5+-) 62.Kg5 Rg1 (62...Rh3 63.Kg6 Rg3 64.Rg5 Re3 65.h7+-) 63.Kf6 Rf1 64.Kg6 Rh1 (64...Rb1 65.h7 Rb8 66.Rh5+-) 65.Rg5 (better 65.h7 Rh7 66.Kh7+-) 65...Rg1 (65...Rc1+-) 66.h7 (66.Rg1 Kd7 67.h7 Kd6 68.h8Q Kc6 69.Qc8 Kd6 70.Qb7 Ke6 71.Rf1 Kd6 72.Rf6) 66...Rh1+- 67.Rh5 Rg1 68.Kh6 Ra1 69.h8Q Ra7 70.Qf6 Kc7 71.Rd5 (71.Kg5 Rb7 72.Qe7 Kb8 73.Qd8 Ka7 74.Qa5 Kb8 75.Rh8) 71...Ra6 (71...Ra4 72.Qd6 Kb7 73.Rb5 Ka7 74.Qe7 Ka6 75.Qb7) 72.Qa6 Kb8 73.Qd6 (73.Qb6 Kc8 74.Rd8) 73...Kb7 (73...Kc8 74.Qe7 Kb8 75.Rd8) 74.Rc5 (74.Rb5 Kc8 75.Rb8) 74...Ka8 75.Rc7 Kb8 76.Qd8 1-0. black_bishop_88 (2510) - fast_tsunami (2510), lichess.org, 2020. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Qe7 5.Nc3 Nf6)

6.e4 de4-/+ 7.Ng5 Bf5 8.Bc4 0-0 9.Qe2 Pawn e4, live or die! 9...Nc6 10.Nce4 Ne4 11.Ne4 Nd4 12.Bd4 ed4 13.Nd6 Qd6 14.0-0 Bc2 15.d3 Ba4 16.Qg4 (16.Rfe1 Rae8 17.Qh5 Qd7-/+) 16...Bc6 17.Rae1 (17.b5 Bd7 18.Qf3 c6-/+) 17...Rae8 (17...b5!? 18.Bb3 a5-+) 18.Qh5 Re1 19.Re1 g6 20.Qg4 Re8 21.Re8 Be8 22.h4 (22.Qc8 Qe5 23.h3 b5-/+) 22...Bd7 (22...b5 23.Bb3-/+) 23.Qg5 (23.Qf3 Be6 24.Be6 Qe6 (24...fe6?! 25.Qb7 a6 26.Qe4=) 25.Qb7 Qe1 26.Kh2 Qf2 27.Qc7 Qh4 28.Kg1 Qe1 29.Kh2 Kg7=+) 23...Kg7 24.h5 h6 25.Qh4 (25.Qd8 b5 26.Bb3 gh5-+) 25...g5 (25...b5 26.Ba2 Bf5 27.hg6 fg6 28.Bb1-+) 26.Qh2? (better 26.Qe4!? c6 27.Bb3-/+) 26...Qh2-+ 27.Kh2 f5 (27...b5 28.Bb3-+) 28.f4 (28.Kh3 Kf6-+) 28...Kf6 29.Kg3 Be8 30.Bd5 c6 (worse 30...Bh5 31.Bb7 Be8 32.fg5 hg5 33.Kf2-+) 31.Bf3 g4 32.Bd1 Bh5 33.Kh4 Bf7 34.g3 b6 35.Bc2 (35.Ba4 b5 36.Bd1 Ke7-+) 35...c5 36.bc5 bc5 37.a4 (37.Bb1 c4-+) 37...a5 38.Bb1 (38.Bd1 c4 39.Be2 cd3 40.Bd3 Bb3-+) 38...c4 (better 38...Bb3!? 39.Kh5 Ba4 40.Kh6-+) 39.Bc2 c3 40.Bd1 Bd5 41.Kh5 Kg7 42.Bc2 Bf3 (42...Bf7 43.Kh4 Kg8 44.Bd1-+) 43.Kh4 Be2 44.Kh5 Bf1 45.Kh4 Kg6 46.Bb3 (46.Bb1-+) 46...Bd3 47.Bd5 Black now must not overlook the idea Kg7 47...Bc2 (47...c2 48.Bc6 c1Q 49.Bf3 gf3 50.g4 Qh1 51.Kg3 Qg2 52.Kh4 Qg4) 48.Bf3 d3 (48...gf3 49.Kh3 Be4 50.g4 f2 51.Kh4 f1Q 52.gf5 Bf5 53.Kg3 c2 54.Kh2 Qf2 55.Kh1 c1Q) 49.Bg4 Kf6 (49...fg4 50.f5 Kf6 51.Kg4 d2 52.Kh4 d1Q 53.Kh3 Qh1 54.Kg4 Bf5 55.Kf4 Qe4) 50.Bf5 d2 (50...Kf5 51.Kh3 d2 52.Kh2 d1Q 53.g4 Kf4 54.Kg2 Qf3 55.Kh2 Qf2 56.Kh3 Qg3) 51.Bc2+- d1Q (51...Kf7+-) 52.Bd1 (52.Bd1 Kg6 53.Bc2 Kf6 54.f5+-) 1-0. black_bishop_88 (2490) - flamaster7 (2420), lichess.org, 2020. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Qe7 5.Nc3 Nf6)

6.Nb5 0-0

7.Nd6 cd6 8.d4 e4 9.Ng1 e3 10.f3 Bf5 11.c3 Nc6 12.Qb3 Be6 13.Qc2 Rfc8 14.0-0-0 Ne8 15.Qd3 Bd7 16.g3 Rc7 17.Nh3 Nf6 18.Nf4 Rac8 19.Bg2 Nb8 20.Kb1 Rc4 21.Rhe1 Na6 22.Rc1 Nc7 23.Red1 g6 24.Bh3 Bh3 25.Nh3 Nh5 26.g4 Nf6 27.Nf4 Nd7 28.h4 Nb6 29.h5 Rc6 30.hg6 fg6 31.Rc2 Nc4 32.a4 Ra6 33.a5 Qg5 34.Nh3 Qh4 35.Rh1 b6 36.ab6 ab6 37.Rcc1 Nb5 38.Rcd1 Ra7 39.Nf4 Qg5 40.Nh3 Qe7 41.Rc1 Qd7 42.Rhd1 Nba3 43.Ba3 Ra3 44.Qc2 Rca8 0–1. GLChess207e – LaPetite10, computer chess game, 2000.

7.Nd6 cd6 8.d4 e4 9.Ng1 e3 10.f3 Bf5 11.c3 Nbd7 12.Qb3 Nb6 13.0-0-0 Nc4 14.Re1 Qc7 15.g4 Nd2 16.Qa4 Bg6 17.b5 a6 18.Qb4 ab5 19.g5 Ra4 20.Qb5 Ra3!! 21.Qb4 Rb3 22.Qb3 Nb3 23.Kd1 Qc4 24.Bh3 Qa4 25.Rf1 Qa2 0–1. GLChess207e – LaPetite10, computer chess game, 2000.

7.Nd6 cd6 8.e3= Bf5 9.Be2 Nbd7 10.Nh4 =.

7.Nd6 cd6 8.h3 Bf5 9.e3 Nbd7 10.Be2 Rac8 11.d3 Nb6 12.c3 Nbd7 13.g4 Bg6 14.Nh4 h6 (14...Ne8 15.Ng6 fg6 16.h4=) 15.Ng6 fg6 16.h4 Nh7 17.Rh2 Ndf6 18.Kd2 Rf7 19.Qh1 g5 (19...Qe6!?+=) 20.hg5+/- Ng5 21.f4 d4?? (better is 21...Nfe4 22.de4 Ne4 23.Ke1 ef4 24.ef4 Rf4+/-) 22.ed4 (better is 22.fg5 de3 23.Ke1+-) 22...ef4-/+ 23.Bd1? (23.Rf1 Qe3 24.Kc2 b5-/+) 23...d5 (23...Qe3 24.Kc2–+) 24.Bb3 (24.Re2 Qd6 25.Re5 f3-/+) 24...Qd8 (better is 24...Qe3!? 25.Kc2 Nf3–+) 25.Rg1 Re7 (better is 25...f3-/+) 26.Rh6?? (better is 26.Bd1+=) 26...gh6–+ 27.Qh6 (27.Rf1 Qd6 28.Bd1–+) 27...Nf3 28.Kc2 Ng1 29.Qf6 (29.Qf4 Re6 30.Qf5–+) 29...Re8 (better is 29...Re2 30.Kb1 Qf6 31.Bd5 Kg7–+) 30.Bd5?? Qd5 (30...Qd5 31.Qg6 Kf8 32.Qh6 Ke7 33.Qf4 Qg2 34.Kb3 Nf3–+) 0–1. Lazar,Yaroslav – Bendiuk,Alexandr, Geller Memorial op–B 4th, 2008.

7.e3 Nbd7 8.Nd6 Qd6 9.Bb5 a5 10.Be2 =+.

7.e3 Bg4 8.Nd6 cd6 9.Be2 Nbd7 10.h3 (10.0-0 Rfc8=) 10...Bf3 11.Bf3 Nb6 12.0-0 Rfc8 13.a4 (13.Bc1 Qe6=) 13...a5 (13...Nc4 14.Bc3=) 14.b5= Rc4 (14...Nc4 15.Rb1=) 15.c3 Rc7 16.Qc2 (16.d3 Rac8=) 16...e4 17.Be2 Rac8 18.Bc1 (18.d3 ed3 19.Bd3 Nc4=) 18...Qe6 (18...Qe5 19.Rb1=+) 19.Ra3 (19.Rb1 Nc4=) 19...Nfd7 (19...Qe5 20.f4 Qf5 21.d3=+) 20.d3= f5 (20...Nc5 21.Bb2=) 21.Rd1 (21.Bb2 Nc5=) 21...Ne5 22.d4 Nec4=+ 23.Ra1 g5 24.Rf1 g4=+ 25.h4 Qh6 26.g3 Qg6 27.Re1 Qe6 28.Bf1 Nd7 29.Bg2 Ncb6 30.Ra3 Qf6 31.Rd1 Qg7 32.Kh2 Qh6 33.Kg1 Nc4 34.Ra2 Qg6 35.Re1 Ncb6 36.Ra3 Qe8 37.Rd1 Qf7 38.Bf1 Nf8 (39.Bb2 Nc4=+). Hohlstein,Walter – Conde,Jose A, TT–07.34 TSC, 2003.

5.c4 dc4=+

6.d3 a5 7.Nc3 cd3 8.Nd5 Qe6 9.e4 ab4 10.Bd3 ba3 11.Ba3 Ra3 (11...Ra3 12.Ra3 Combination; 11...Ba3 12.Nc7 Double attack) 12.Ra3 c6 13.Rc3 cd5 14.ed5 Qd7 15.0-0 Ne7 16.Qc2 Qd8 17.Rc1 Bd7 18.Qb3 0-0 19.Ng5 f5 20.Qb7 e4 21.Bc4 Qa5 22.R3c2 h6 23.Ra2 Qc5 24.Ne6 Be6 25.de6 e3 26.Qf3 Qe5 27.Kf1 ef2 28.g3 Nbc6 29.Rf2 Bc5 30.Re2 Qf6 31.Ba2 Nd4 32.Qc3 f4 (32...Ne2!? 33.Qf6 Rf6 34.Ke2–+) 33.Rf2 fg3 34.Rf6 Rf6 35.Kg2 Rf2 36.Kh3 Rh2 37.Kg4 h5 38.Kg5 Ra2 39.Qg3 Ra5 40.Qb8 Kh7 41.Qb1 g6 42.Kf4 Ne2 43.Kf3 Nc1 44.Qc1 Nf5 45.Qb2 Ra3 46.Ke4 Re3 47.Kd5 Be7 48.Qb7 h4 49.Kc6 h3 50.Kd7 Rd3 51.Kc7 h2 52.Qh1 (52.Qg2 Bd6 53.Kb7 Rd1–+) 52...Rd2 53.Qe1 Rc2 54.Kd7 Bd6 0–1. supergustavo (2065) – biggie (2215), gameknot.com, 2013.

6.e3 a5 7.Nc3 (7.ba5 Nc6=) 7...Nf6+= 8.Bc4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 0-0 11.Nb5 e4 12.Nd6 Qd6 (worse is 12...ef3 13.Nc8 Rc8 14.Bf6 gf6 15.gf3+-) 13.Ng5 Qb4 (13...Nbd7 14.Qa2 Qe7 15.f3 ef3 16.Nf3=) 14.Bf6 gf6 15.Ne4 Qc4 (15...Nd7 16.Bd3+=) 16.Nf6 Kh8 17.Nd7 Kg8 18.Nf8 (18.Nb8? Bg4 19.f3 Be6–+ (19...Rb8 20.fg4 Qg4 21.0-0+/-)) 18...h6 19.f3 Nc6 20.Qc3 Qc3 21.dc3 Kf8 22.Kd2 Ke7 23.Ra1 Be6 24.Ra8 Kf6 25.e4 b6 26.f4 Na5 27.h3 c5 28.g4 Nc4 29.Kd3 Nb2 ˝–˝. Fournier,Frederic (2435) – Bernd_1978 (2315), Chessworld.net, 2012.

6.e3 Nd7 7.Bc4= Ngf6 8.Nc3 c6 9.Qc2 Nb6 10.Be2 e4 11.Nd4 Be5 12.Nd1 0-0 (12...a5 13.b5=) 13.0-0 (13.d3 a5=) 13...Bg4 (13...a5 14.ba5 Ra5 15.f3=+) 14.f3= ef3 15.Bf3 Qc7 16.h3 Bh5 (16...Bf3 17.Rf3 (< 17.gf3 Bd4 18.Bd4 Qg3 19.Kh1 Qh3 20.Kg1 Qg3 21.Kh1 Nbd5–+; 17.Nf3?! Bb2 18.Nb2 Rfe8=) 17...Rad8 18.Rc1=) 17.Bh5 Nh5 18.Nf5 (18.Nf3 Bd6=) 18...Ng3 (18...Bh2 19.Kh1=) 19.Ng3 (19.Be5 Qe5 20.d4 Qc7 21.Ng3 Qg3=) 19...Bb2 20.Nb2 Qg3 21.Rf3 Qd6 22.Raf1 Rad8 23.d4 f6 24.Rf5 Qe6= 25.R1f3 Rfe8 26.R5f4 Nd5 27.Rh4= g6 28.e4 f5 29.e5 g5 30.Rg3 Qg6 31.Qd2 f4 32.Rhg4?? h6–+ 33.Rf3 h5 34.Qd3 Re6 35.Rff4 Nf4 (36.Qg6 Rg6–+) 0–1. Steffens,Olaf (2325) – Christ,Ralf (2250), Schleswig Holstein–ch masters, 1996.

6.e3 Nd7 7.Bc4 Ngf6 8.Nc3 e4 9.Nd4 Ne5 10.Be2 a5 11.Ncb5 0-0 12.Nd6 cd6 (12...Qd6 13.Qc2 Bd7 14.b5=) 13.ba5 (13.0-0 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 d5=) 13...Bg4 14.0-0 Be2 15.Ne2 (15.Qe2 Nd3 16.Bc3 Nd5=) 15...Ra5+= 16.Bc3 1–0. Cirulis,Ilmars (1865) – Pivirotto,Filiberto (1635), FICGS, 2016.

6.e3 Nd7 7.Bc4= Ngf6 8.d3 a5 =.

6.e3 Bg4 7.h3 Bh5 8.Bc4 Nf6 (8...Nd7 9.d3=) 9.d3 Nbd7 10.g4 Bg6 11.g5 Nh5 12.Rg1 (12.Nc3 Nb6=) 12...Nb6=+ 13.Nbd2 0-0-0 (13...a5 14.ba5 Ra5 15.Nh4=) 14.Nh4 Nc4 15.Nc4 (15.Ng6 hg6 16.Qg4 Kb8 17.Qc4 f6=) 15...Kb8 16.Ng6 hg6 17.Qf3 Rhe8 (17...c6 18.Qe4 Rhe8 19.Rc1+=) 18.0-0-0 (18.Rc1+=) 18...e4 (better is 18...Ka8!?=) 19.Qe4+/- Qe4 (19...Qd7!? 20.Qf3 Re7+/-) 20.de4+- Re4 21.Ne5! (< 21.Nd6 Rd6 22.Rd6 cd6+/-) 21...f5 (21...Be5 22.Rd8) 22.gf6 Nf6 (22...gf6 23.Ng6 c6 24.Rg4+-) 23.Rg6 Ne8 24.Nf7 Rd7 25.Ng5 (25.Nd6 cd6 26.Rd4 Ree7+-) 25...Rc4 26.Kb1 Re7 (26...Kc8 27.f4+-) 27.Ne6 Rh4 (27...a5 28.ba5 Rh4 29.Ng7 Ng7 30.Bg7 Rh3 31.Bf8+-) 28.Ng7 (28.Bg7?! Re6 29.Re6 Ng7+-) 28...Ng7 29.Bf6 (< 29.Bg7 Rh3 30.Be5 b5 31.Bd6 cd6 32.Rdd6 Rh2+-; 29.Rg7?! Rg7 30.Bg7 Rh3+-) 29...Rhe4 30.Bg7 Rf7 31.Be5 a5 (31...Kc8 32.Bd6 cd6 33.Rgd6+-) 32.Rg8 (32.Bd6?! cd6 33.b5 Re5+-) 32...Ka7 33.Bd4 b6 34.ba5 Rf2 (34...Ba3 35.ab6 cb6 36.Rd2+-) 35.ab6 cb6 36.Rg7 (better is 36.Bb6!? Kb6 37.Rd6 Kc7+-) 36...Ka6 37.Rg6 Ba3 38.Rb6 Ka5 39.Rb8 Bb4 40.Rc1 (40.Ka1 Rf8 41.Rf8 Bf8+-) 40...Bd6 41.Rd8 Bh2 (41...Bg3 42.Ka1 Ka4 43.Rb1+-) 42.Rd7 Re8 (42...Re6+-) 43.Ra7 Kb4 44.Rb7 Ka4 45.Rc6 (45...Bc7 46.Rcc7+-) 1–0. Skaza,Adam (1800) – Sanko,Piotr (1800), corr Poland, 2000.

6.e3 b5

7.Nc3 a6 8.a4 Bb7 9.ab5 ab5 10.Nb5 Ra1 11.Qa1 Bd5 (better is 11...Bf3!? 12.gf3 Nf6+/-) 12.Ne5 Bb4? (better is 12...Nf6+-) 13.Qa7 (13.Bc4?! Bc4 14.Nc4 Nf6+-; 13.Nc4?! f6 14.Qa7 Nc6 15.Qc7 Kf8+-) 13...Bd2 14.Ke2 Qd8 (14...Nc6 15.Nc6 Bc6 16.Bg7 f6 17.Bh8 Bb4+-) 15.Nc7 (15.Kd2 Na6 16.Ke1 c6+-) 15...Kf8 16.Nd5 Nh6 17.Qb8! Qb8 18.Nd7 Ke8 19.Nb8 c3 20.Nc3 Bc3 21.Bc3 f6 22.Kf3 Kf7 23.Nc6 Rc8 24.Bc4 Ke8 25.Rd1 Nf5 26.Be6 Nh4 27.Kg4 Rc7 28.Rd8 1–0. bwall (2000) – grahamtrue (2125), net–chess.com, 2011.

7.Nc3 c6 8.a4 Qb7 (8...Ba6 9.ab5 Bb5 10.Ne4=+) 9.Ne4 (9.d3 cd3 10.Bd3 Bb4 11.Ne5 Qe7=+) 9...Bb4 10.Be5 f6 (10...f5!? 11.Nc3 Nh6=+) 11.Bd6= c5 (11...f5 12.Qb1 (< 12.Bb4 fe4 13.Nd4 Nf6=+) 12...fe4 13.Qe4 Ne7 14.Bb4+/-) 12.Qb1 (12.Nc5 Qd5 13.Qb1 a5 (13...Qd6? 14.Qb4 ba4 15.Qa4 Bd7 16.Nd7 Qd7 17.Bc4 Qa4 18.Ra4+-; < 13...Bc5 14.Bc5 Nd7 15.Bd4+/-) 14.Qe4 Qe4 15.Ne4 f5+=) 12...Nd7 (12...Qd5 13.Bg3 Bg4 14.ab5 Kf8+/-) 13.Bg3 Qd5 (13...Kd8 14.Nd6 Qd5 15.ab5+-) 14.Nd6 Kd8 15.e4 (15.ab5 Nb6 16.Qc2 Ne7+-) 15...Qe6 16.Qc2 Ne5 (better is 16...Ne7+-) 17.Be5 (17.Nc8?! Nf3 18.gf3 Qc8 19.ab5 Ne7+-) 17...fe5 18.Ng5 Qe7 (18...Qg4 19.Ngf7 Ke7 20.ab5+-) 19.Ngf7 Kd7 20.ab5 (20.Nh8?! Qd6 21.ab5 Qd4+/-) 20...Nh6 21.Qc4 (21.Nh8 Qd6 22.b6 Bb7 23.Ra7 Ra7 24.ba7 Qf8 25.Bc4 Qh8 26.Qd3 Kc7+-) 21...Nf7 (21...Qe6 22.Qe6 (22.Nh8?! Qd6 23.Qa2 Qd4+/-) 22...Ke6 23.Bc4 (23.Nh8?! Kd6 24.Bc4 Bb7+-) 23...Ke7 24.Nc8 (24.Nh8?! Kd6 25.Bd5 Rb8+-) 24...Rhc8 25.Ne5+-) 22.Nf7 Ke8 23.Qd5 (23.Nh8 Be6 24.Qc2 Rd8+-) 23...Qf7 24.Qa8 Qd7 25.Ra2 Rf8 26.Bc4 a5 (26...Rf6 27.0-0 Qb7 28.Ra7 Qa8 29.Ra8+-) 27.ba6 Ke7 28.0-0 (better is 28.a7 Qb7 29.Qb7 Bb7+-) 28...Qc7 (28...Qd4 29.Qa7 Bd7 30.Bb5+-) 29.Bd5 (29.Qd5 Rd8 30.a7 Rd5 31.Bd5 Bb7+-) 29...Rf6 30.a7 Ba5 (30...Rb6+-) 31.Qb8 (31...Bb6 32.a8Q+-) 1–0. Skaza,Adam (1800) – Grela,Stefan, corr Poland, 1998.

7.Nc3 c6 8.d3 cd3 9.Rc1 Nf6 10.Nb5 e4 =.

7.Nc3 c6 8.d3 cd3 9.Qd3 =+.

7.Nc3 c6 8.d3 cd3 9.Bd3 =+.

6.e3 Nf6

7.Bc4 0-0 8.Nc3 Nbd7 9.Nb5= Nb6 (9...a5 10.Nd6 Qd6 11.Qc2=) 10.Be2 Bd7 11.Nd6 cd6 12.a4 (12.0-0 Na4 13.Bc1 b5=+) 12...a6 (12...Rac8 13.0-0=+) 13.0-0= Rfc8 (13...Nbd5 14.Qb3=) 14.d3 Qe8 (14...a5 15.b5=) 15.a5 Nbd5 (15...Na4 16.Qd2=) 16.Qd2 Bb5 (16...Qe6 17.Rfc1=) 17.Rfc1 Rc1 (17...Qe6 18.Rc8 Rc8 19.Rc1=) 18.Rc1 Rc8 19.Rc8 Qc8 20.g3 (20.Ng5 h6 21.Nf3 Qe6=) 20...Nd7 (20...Qd7 21.Ne1=) 21.e4 (21.Ng5 h6 22.Ne4 Qc7+=) 21...Ne7 (21...N5f6 22.Nh4=) 22.d4 Be2 23.Qe2 Qc7 (23...Nc6 24.Qe1+=) 24.Kg2 (24.Qd3 Nc6 25.Bc3 Nf6+=) 24...Kf8 (24...b5 25.Qd3 Nc6 26.Qc3=) 25.Qd3+= f6 26.de5 de5 27.b5 ab5 28.Qb5 Qc6 29.Qb4+= Ke8 30.Ba3 Nc8 31.Qb3 Ne7 32.Qb4 Nc8 33.Nd2 Kf7 34.Qb3+/- Kg6 35.Qb4 Nb8 36.h4 h6 37.Qf8 Kh7= 38.h5 Qd7 39.Nf3 Nc6 40.Nh4 Qd8 41.Qf7+/- N6e7? 42.Ng6+- Qg8 43.Nf8 Kh8 44.Qe8 (44...Nc6 45.Qc8 Na5 46.Ng6 Kh7 47.Qf5+-) 1–0. Carzolio,L (2045) – Gerundino,Nicola, Open Salsomaggiore ITA, 2005.

7.Bc4 0-0 8.Nc3 e4 9.Nd4 Nc6 (9...Be5!?+=) 10.Nc6+= bc6 11.Qc2 (11.f3 a5=) 11...Bd7 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.d3=) 12.Na4 (12.d3 ed3 13.Bd3 a5+=) 12...a5= 13.Nc5 ab4 14.ab4 Ra1 (14...Bf5 15.Ra8 Ra8 16.f3=) 15.Ba1 Ra8 (15...Bf5 16.f3 Bg6 17.Qc3=) 16.Bb2 (16.0-0!? Bf5 17.f3 Bh2 18.Kh2 Ra1 19.Ra1 Qe5 20.g3 Qa1 21.fe4+=) 16...Bf5= 17.Qc3 Ne8 (17...Qf8 18.Qb3=) 18.Be2 Bc5 19.bc5 Qg5 20.g4 Be6 (20...Bg4? 21.Rg1 Nf6 22.h3+-) 21.h4 (21.Qe5 Qg6=) 21...Qd5+= 22.Kd1 (22.Qd4 Qb3=) 22...Kf8 (22...Rb8 23.g5+=) 23.Kc2 (23.h5 h6+=) 23...Ra4 (23...Rb8 24.h5+=) 24.g5 (24.Kd1 Kg8=) 24...Bg4 25.Bf1 (25.Qb3 Qc5 26.Bc3 Be2 27.Qa4 Qd5+=) 25...Be6 (25...Qf5 26.f4 ef3 27.d3-/+) 26.Be2 Bg4 27.Bf1 (worse is 27.Bg4 Rc4-/+) ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1865) – Reboredo,Daniel (1945), FICGS, 2016.

7.Bc4 0-0 8.d3 c6 9.0-0 b5 10.Bb3 Nbd7 11.Nbd2 Bb7 (11...a5 12.ba5 Nc5 13.Bc2=) 12.Qe2 (12.d4 a5=) 12...a6 (12...c5 13.bc5 Nc5 14.Bc2=+) 13.Rfd1 (13.d4 a5=) 13...c5=+ 14.bc5 (14.Nh4 g6= (14...cb4? 15.Nf5 Qd8 16.Nd6+-)) 14...Nc5 15.Bc2 Rfd8 (15...Ncd7 16.Rdc1=+) 16.Nf1 (16.d4 ed4 17.Nd4 Qe5=) 16...Nd5 (16...Ncd7 17.Ng3=+) 17.Ng3= g6 18.d4 ed4 19.Rd4 (19.Nd4 f5=) 19...Nb6 20.Rg4 Nc4 (20...Bg3 21.Rg3 Nc4 22.Bc3=+) 21.Nf5= Qc7 22.Nd6 Bf3 (22...Rd6 23.Rc4 bc4 24.Be5 Bf3 25.Qf3=) 23.Qf3 Nb2 24.Nf5 (24.Rb4 Qd6 25.Rb2 Qe5=) 24...Ncd3 (24...Rac8 25.Nh6 Kg7 26.Nf5 Kh8 27.Nd4=+) 25.Rf1 (25.Bd3 Nd3 26.Rd4 Rac8=+) 25...Rac8=+ 26.Qh3 (26.Rg3 Nc4 27.Nh6 Kg7 28.Nf5 Kf8 29.Bd3 Rd3=+) 26...Qd7 (26...Qc2 27.Qh6 Qc3=) 27.e4?? (27.Bd3 Nd3 28.e4 f6=+) 27...Ne5?? (better 27...Rc2 28.Qh6 f6 29.Rg6 hg6 30.Qg6 Kh8 31.Qh6 Kg8 32.Qg6 Kh8 33.Qh6 Kg8 34.Qg6=) 28.Qh6= f6 29.Bb3 Kh8 30.Rg3 Nbc4 31.Bc4 (31.Qh4 Qf7 32.Ne3 Rd4=+) 31...bc4 (worse 31...Rc4 32.f4 Rc6 33.fe5 gf5 34.Rf5 Qa7 35.Re3 Rd1 36.Kf2+-) 32.f4 (32.Ne3 Qg7 33.Qh4 Nd3=) 32...Qa7 (32...Nd3!? 33.Ne3 Qd4=+) 33.Kh1= Nd3 34.h3 Qf7 (34...Rg8 35.Nh4 Rg7 36.e5=) 35.Nh4 Rg8 36.f5 gf5 37.Rg8 Rg8 38.Nf5 Qf8 39.Qh4 Rg5 (39...c3 40.Ne3=) 40.Ne3 (40.a4=) 40...Qd8 (40...Qa3!? 41.Rf6 Qc1 42.Nf1 h5=) 41.Nd5 Attacking the isolated pawn on f6 (41.Nc4 Qd4 42.Nd2 Rg6+=) 41...Rg6+= 42.Nf6 Qe7 43.e5 (43.g4 c3 44.g5 c2=) 43...Ne5= 44.Qf4 Qb7 Attacks the backward pawn on g2 45.Qd2 Qe7 (45...Nd3 46.Ng4 Qb2 47.Qe3+-) 46.Nd5 (46.Ne4 Kg7+= (46...Qa3?? 47.Qd8 Rg8 48.Qf6 Rg7 49.Qe5+-)) 46...Qc5 (46...Qa3 47.Qd4 Qg3+=) 47.Rf5= Re6 48.Nf6 Qe7 (48...Qa3?? 49.Qd8 Re8 50.Qe8 Kg7 51.Qg8 Kh6 52.Qh7) 49.Nh5 Qe8 (49...Nd3 50.Qc3 Re5 51.Nf4+-) 50.Qd4 (50.Qf4 Ng6 51.Qd4 Re5+-) 50...Re7 51.Qf2 (better 51.Qf4 Nd7 52.Qc4+-) 51...Ng6? (better 51...Nd7+-) 52.Rd5+- Qf8 (52...Re1 53.Kh2 Re7 54.Qb6+-) 53.Qd4 Kg8 54.Rd8 1–0. Flores,Luis (2105) – Sorbi,Luca (1985), FICGS, 2016.

7.Bc4 0-0 8.d3 Nc6 =.

7.Bc4 a5 8.b5 =+.

7.Bc4 e4 8.Nd4 0-0 9.Nc3 a5 10.0-0? Bh2–+ (10...ab4?! 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Bb4 13.f3-/+) 11.Kh2 (11.Kh1 ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Bd6–+) 11...Ng4 12.Kg3 Qd6 13.f4 ef3! 14.Kf3 Ne5 15.Kf2 Nc4 16.Qc1 ab4 17.Ncb5 Nb2 18.Qb2 Qe7 19.ab4 Ra1 20.Ra1 Na6 21.Rb1 Rd8 22.Qc3 Rd5 23.Rh1 c6 24.Qc2 Qf6 (24...cb5?? 25.Qh7 Kf8 26.Qh8 mate; 24...Rb5?? 25.Qh7 Kf8 26.Qh8 mate) 25.Kg1 (25.Ke1 A) 25...cb5 26.Qh7 Kf8 27.Qh8 Ke7 28.Qc8 Rd4 29.ed4+/-; B) 25...Rb5? 26.Qh7 Kf8 27.Qh8 Ke7 28.Qc8+- (28.Nb5?! cb5 29.Qc8 Qa1 30.Kf2 Qh1 31.Qb7 Kd8 32.Qa6 Qh4 33.Kf3 Qb4=); C) 25...h6 26.Na7 Bd7–+) 25…Bf5 (25...Bf5 26.Qc1 Nb4 (26...cb5?! 27.Nf5 Nb4 28.Rh5–+) 27.Nf5 Qf5–+ (27...cb5?! 28.Rh5–+); 25...cb5?! 26.Qh7 Kf8 27.Qh8 Ke7 28.Qc8 Rd4 29.ed4 Qd4 30.Kh2 Qd6 31.Kg1 Qb6 32.Kh2 Qd6 33.Kg1 Qd4 34.Kh2 Qf4 35.Kg1 Qd4=; 25...Rb5? 26.Qh7 Kf8 27.Qh8 Ke7 28.Qc8+- (28.Nb5?! Qa1 29.Kh2 Qe5 30.Kg1 Qa1 31.Kf2 Qf6 32.Kg1 Qa1=)) 0–1. Fournier,Frederic (2435) – Jurajko (2445), Chessworld.net, 2012.

7.Bc4 e4 8.Nd4 0-0 9.Nc3 a5 10.b5 c5 11.bc6 Nc6 12.Ncb5 Nd4 13.Nd6 (13.Bd4 Be5+=) 13...Bg4 (13...Nc6 14.Nc8 Rfc8 15.0-0=) 14.Qb1 Qd6 15.Bd4 Rac8 16.d3 Bf5 17.h3 Nd5 (17...ed3 18.Bd3 Bd3 19.Qd3=) 18.Qb5 (18.Qb7 Nf4 19.de4 Ng2 20.Kf1 Rc4 21.ef5 Nf4=) 18...Ne7 19.Rd1 ed3 (19...Qa3?? 20.Qe5 Qb4 21.Kf1 Qe1 22.Ke1 Rc4 23.Qg7) 20.Bd3 Bd3 21.Qd3 (worse is 21.Rd3 Rc1 22.Rd1 Rd1 23.Kd1 Nc6-/+) 21...Rfd8 22.0-0 Nc6 23.Qb3 Nd4 24.Rd4 Qe7 25.Rfd1 h6 ˝–˝. Straka,Jozef – Giffen,Glenn, corr WS/O/285 ICCF, 2009.

7.Bc4 e4 8.Nd4 a5 9.Nc3 0-0 10.b5 c5 11.bc6 Nc6 12.Ncb5 Nd4 13.Nd6 Bg4 14.Qb1 Nc2 15.Qc2 Qd6 16.h3 (16.d3 Rfd8 17.de4 Rac8=) 16...Bd7 (16...Bf5 17.Rc1=) 17.Be2 (17.Rd1 Rac8 18.Bf6 Qf6 19.Qe4 Bf5=) 17...Rfc8 18.Qb1 (18.Bc3 b6=+) 18...Rc5 (18...b5 19.Bd4=+) 19.Bd4 (19.Bf6 Qf6 20.0-0 Qg6 21.Qb7 Rd8=) 19...Rg5 20.Qb7 Rb8 (20...Bc6!? 21.Qb2 Rg2=) 21.Qa7+= Rg2 22.Qa5 Nd5 23.Qa6 (23.d3 Bf5+=) 23...Qc7 24.Qa7 Qc8 (24...Qd8 25.Be5 Ra8 26.Qd4+-) 25.Bc4 (25.d3 Bf5 26.Be5 Rb6 27.de4 Be4+-) 25...Ne7 (25...Nc7 26.Be5 Rb7 27.Qc5+-) 26.Qc5+- Qd8 (26...Nf5!?+-) 27.Qe5+- Rg6 28.h4 (28.Bc5 Nc6 29.Qe4 Be6=) 28...Nf5 (28...Rc8 29.Be2+-) 29.Bc3 (29.Qe4 Nd6 30.Qc2 Nc4 31.Qc4 Bb5=) 29...Nd6 30.Be2 (30.Bd5 Qb6 31.f3+- (31.Be4? Ne4 32.Qe4 Bc6 33.Qg6 hg6–+)) 30...Bb5= 31.a4 Bd3? (better 31...Be2!? 32.Ke2 Kh8=) 32.Bd3+- ed3 33.f3 (better 33.Qd4!?+-) 33...Nc4= 34.Qf4 Nb6 (34...Rc8 35.Qd4 Qd4 36.ed4 (worse 36.Bd4 Rg2 37.Bc3 Ne3 38.de3 Rc3-/+) 36...Re8 37.Kd1=) 35.Kf2 (35.h5!? Rg2 36.Kf1+-) 35...Nd5= 36.Qd4 Nc3 (36...Qd6 37.Qe5 (37.Qd3?? Qg3 38.Ke2 Qg2 39.Kd1 Qh1 40.Kc2 Nb4 41.Bb4 Qa1–+) 37...Qd8 38.Bd4+=) 37.Qd8 (37.Qc3?! Rc8 38.Qd4 Rd6=; 37.dc3 Qc7 38.Rh3 Qb7–+) 37...Rd8 38.dc3 Kf8 (38...Rc6 39.Ra3+-) 39.Rhd1 (39.a5 Rc6 40.Ra3 Ra6+-) 39...Ra6 (39...Rb6 40.a5 Rb3 41.c4+-) 40.Rdb1 (40.e4 Rda8+-) 40...Rc8 (40...Rc6!?+=) 41.Ra3+- Rd8 42.e4 d2 (42...f5+-) 43.Ke2 (43.Rd1!? Rda8+-) 43...Rh6+- 44.a5 Rh4 45.Rd1 h5 (45...f5!? 46.ef5 Rh2 47.Ke3 Rd7+-) 46.a6+- Rh2 47.Ke3 h4 48.Raa1 (48.a7 Ra8+-) 48...Ra8+- 49.Rdb1 h3 50.a7 d1R 51.Rd1 Rb2 52.Rh1 h2 (52...Rb7 53.Rh3 Raa7 54.Ra7 Ra7 55.c4+-) 53.f4 Ke7 54.Ra6 (54.e5 Rb7+-) 54...Kd7+- 55.Kf3 (55.Ra5 Kc6+-) 55...Rb7 (55...Kc7 56.Ra3+-) 56.Rha1 (56.Rh2 Raa7 57.Ra7 Ra7+-) 56...h1R (56...Kc8 57.Kg2 Rb2 58.Kg3+-) 57.Rh1+- Raa7 58.Ra7 Ra7 59.Ke3 Kc6 (59...Kd6 60.Kd4+-) 60.e5 (60.Rh8 Ra3 61.Kd4 Ra1+-) 60...Ra3 (60...Kd5 61.Rh8+-) 61.Kd4 Ra2 (61...g6 62.f5! gf5 63.Rh5+-) 62.Rg1 (62.Rh8 Rd2 63.Ke4 g6+-) 62...g6 63.Rd1 Kc7 (63...Ra7 64.Ke4+-) 64.Ke4 Ra6 65.c4 Ra4 66.Rd4 (66.Kd5 Ra8 67.Kc5 Ra5 68.Kb4 Ra6+-) 66...Ra6 67.Kf3 (67.c5 Ra1+-) 67...Rc6 68.Kg4 f6 69.ef6 Rf6 70.Kg5 Re6 71.c5 Rc6 72.Rd1 Ra6 73.Rd6 Ra5 74.Rg6 (74.Kg6 Rc5 75.Rd1 Rc6 76.Kg5 Rc2+-) 74…Rc5 1–0. Stockfish 6 64_bit 4CPU – Bouquet 1?8 64_bit 4CPU, CCRL, 2015.

7.Bc4 e4 8.Nd4 c6 9.d3 b5 10.Bb3 a5 11.ba5 Ra5 (11...0-0 12.de4 Qe4 13.0-0=) 12.de4 (12.a4 ba4 13.Ba4 Bb4 14.Nd2 Qd6= (worse is 14...ed3 15.Nc6 Nc6 16.Bc6 Kf8 17.Ra5 Ba5 18.0-0+=)) 12...Ne4 13.Bc2 (13.Nc3 Nf6=) 13...0-0 14.Qd3 f5 15.0-0 (15.Nd2 Nc5 16.Qc3 Ra7=) 15...Nc5 (15...Qc7 16.f4+=) 16.Qd2 (16.Qc3 Ra6=) 16...Ra6 17.Nc3 Bd7 (better is 17...f4=) 18.e4 (18.Rfd1!?=) 18...Ne4 (18...fe4!? 19.Rae1 Qe5-/+) 19.Ne4+= fe4 20.Rae1 (20.Rfe1 Qe5 21.g3 Qc5=) 20...Bf4 (20...Qe5!? 21.g3 Ba3 22.Ba3 Ra3+=) 21.Qc3= c5 22.Nb3 c4 (22...Rh6 23.g3 c4 24.Re4=) 23.Nc5 Increasing the pressure on the isolated pawn on e4 23...Raf6 (23...Rh6 24.g3 Bh3 25.Re4+=) 24.Ne4 Re6 25.Ng3 (25.Nc5 Re1 26.Re1 Qf7=) 25...Nc6 (25...Bg3 26.hg3 Re1 27.Re1=) 26.a4 (26.Re6 Be6 27.Re1 Rf7=) 26...Re1+= 27.Re1 Qf7 28.ab5 Be5 29.Qd2 Bb2 30.bc6 Bc6 (30...c3!? 31.Qd4 Bc6=) 31.Bh7+= Kh7 32.Qb2 c3 33.Qc2 Kh8 34.Rd1 Qa7 35.Rc1 Qd4 36.h3 Bb7 (36...Rf4 37.Nf1 Rf6 38.Ne3+-) 37.Qe2 (37.Re1 Bd5+/-) 37...Bc6 38.Qe1 Qd5 39.f3 Qc5 40.Qf2 Qc4 41.Ne4 (41.Ne2 c2+/-) 41...Be4+= 42.Qh4 Kg8 43.Qe4 Qe4 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1865) – Forsti,Eero (2000), FICGS, 2016.

7.Bc4 e4 8.Ng5 0-0 9.d3 +=.

7.Bc4 c6

8.d3 0-0 9.0-0 b5 10.Bb3 Nbd7 (10...a5 11.ba5 Ra5 12.a4=) 11.Qc2 Bb7 12.d4 e4 13.Nfd2 a5 14.Nc3 e4 draws heavy fire 14...Rfe8 15.Rfc1 (15.ba5 Ra5 16.a4 b4=) 15...ab4+= 16.ab4 Ra1 (16...Bb4 17.Ra8 Ba8 18.Ra1 Bc3 19.Qc3-/+) 17.Ra1 Nb6 (17...Bb4 18.Ra7 Bc3 19.Qc3=) 18.Ra7 Bb8 19.Ra1 Bc8 20.Ne2 (20.h3 Bd6+=) 20...Qd6 21.Ng3 Nbd5 22.Bd5 (22.Ba3 Bd7+=) 22...cd5+= 23.Qc5 Bd7 24.Nb3 Qe6 25.Qc2 Ng4 26.Bc1 (26.Nf1 Rc8 27.Nc5 Nf6+=) 26...Qh6 27.h3 Nf6 28.Qe2 Bh3 (28...Qg6!?+=) 29.gh3= Qh3 30.Qf1 Qg4 31.Qe2 Qg5 (31...Bg3 32.Qg4 Bf2 (worse is 32...Ng4 33.fg3 Rb8 34.Nc5+/-) 33.Kf2 Ng4 34.Kg3 h5=) 32.Qf1 (better is 32.Kg2+=) 32...Bg3+= 33.fg3 Qg3 34.Qg2 (34.Kh1 Ng4 35.Ra2 Rc8-/+ (worse is 35...Ne3 36.Be3 Qe3 37.Qb5+=)) 34...Qe1-/+ 35.Qf1 Qb4 36.Nc5 h5 (36...Qc3 37.Ra3 Qc2 38.Rb3-/+) 37.Ra7 Qc3 38.Qd1 Qc4 39.Bd2 b4 (39...Rb8!?-/+) 40.Qe1 Qb5 41.Rb7 Qc6 42.Qf2 (42.Bb4 Qc8=) 42...Ra8 (42...Qc8 43.Bb4 Qh3 44.Ba3=) 43.Qf5 (43.Bb4 Ra1 44.Be1 Qc8+=) 43...Qd6+= 44.Qe5? (44.Qf2 Ra1 45.Kg2 Kh7 46.Qf5 Kh6-/+) 44...Ne8 (better is 44...Qe5!? 45.de5 Ng4–+) 45.Be1 Qh6 46.Kf1 (46.Qf4 Qf4 47.ef4+=) 46...Nf6 (better is 46...Qe3!? 47.Rf7 Qh3 48.Kg1 Qg4 (48...Kf7?! 49.Qd5 Kg6 50.Qe4 Kh6 51.Bd2 g5 52.Qc6 Kh7 53.Qa8 Qg4 54.Kf1 Qd4 55.Qe8 Qd2 56.Ne4 Qf4 57.Ke2=) 49.Kf1 Kf7 50.Qd5 Kg6 51.Qa8 Qf3 52.Kg1 Qe3 53.Bf2 Qg5 54.Kh1 Nf6 55.Ne4 Qd5 56.Qd5 Nd5+=) 47.Qc7= h4 0–1. Cirulis,Ilmars (1980) – Drozdovas,Arturas (2000), FICGS, 2016.

8.d4 e4 9.Ne5 0-0 +=.

8.Nc3 0-0

9.Qc2 b5 10.Bd3 =.

9.Qc2 Nbd7

10.0-0 Nb6 11.Bd3 Nbd5 =.

10.0-0 Nb6 11.Bd3 Bg4 =.

10.Ng5 a5 11.b5 Nc5 12.bc6 bc6 13.0-0 Rb8 14.d3 Bf5 15.Ra2 h6 16.Nge4 Rfd8 (16...Nfe4 17.Ne4 Ne4 18.de4=) 17.Nf6 (17.Nc5 Bc5 18.Ne2 Bd6=) 17...Qf6+= 18.Ne4 Ne4 19.de4 Be6 20.h3 (20.f4 Qe7 21.Be5 Be5 22.fe5 Re8+=) 20...Qg6 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1905) – Romano,Jacopo (2000), FICGS, 2016.

10.Ng5 a5 11.b5 Nc5 12.bc6 bc6 13.0-0 Rb8 14.d3 Bf5 15.Rfb1 e4 16.Nge4 Nfe4 17.de4 (worse is 17.Ne4 Ne4 (worse is 17...Be4 18.de4 Qe4 19.Rc1+=) 18.de4 Qe4 19.Qe4 Be4+=) 17...Ne4 (17...Be4 18.Ne4 Qe4 19.Rc1+=) 18.Bd3 Nc3 19.Qc3 Rb2 ˝–˝. Cirulis,Ilmars (1905) – Romano,Jacopo (2000), FICGS, 2016.

10.Ng5 a5 11.b5 Nc5 12.bc6 bc6 13.0-0 Rb8 14.d3 Bf5 15.Rfd1 h6 16.Nf3 Rb7 =.

10.Ng5 a5 11.b5 Nc5 12.bc6 bc6 13.0-0 e4 14.f3 Qe5 15.f4= (worse is 15.Nge4 Nfe4 16.Ne4 Qh2 17.Kf2 Ne4 18.Qe4 Bg3 19.Ke2 Qg2 20.Kd1 Be6-/+).

10.Ng5 Nb6 11.Bd3 =.

6.e4 b5

7.a4 c6 8.ab5 cb5 9.Nc3 Qb7 10.d3 Bb4 11.Ne5 Nc6 12.Nc6 Qc6 13.f3 Be6 14.d4 Bd7 15.Be2 Ne7 16.0-0 0-0 17.Na2 Ba5 18.Ba3 Rfe8 19.Kh1 Bb6 20.d5 Qb7 21.Nc3-/+ a6 22.Rb1 Qa7 23.d6 Nc6 24.f4 Nd4 25.e5 Ne2 26.Qe2 Bc6 (27.Rfd1 Qd7-/+; 26...Bd4 27.Qf3-/+) 0–1. Wozniak – Borucki, corr 1. AMM Poland, 1991.

7.a4 c6 8.ab5 cb5 9.Nc3 Qb7 10.Be2 Nc6 11.d3 Nf6 (worse is 11...Nb4 12.dc4 Bc5 13.cb5+/-; 11...Bb4?! 12.dc4 bc4 13.Bc4-/+) 12.dc4 Bb4 13.cb5 Ne4 14.bc6 Qc6 15.0-0 Bc3 (15...Nc3 16.Bc3 Bc3+= (16...Qc3?? 17.Rc1 0-0 18.Rc3 Bc3 19.Qd3+-)) 16.Rc1+/- (worse is 16.Ne5 Be5 17.Be5 0-0=) 16...Bb7? (better is 16...0-0 17.Bd3 Bh3 18.Bc3 Nc3 19.gh3 Rfe8+/-) 17.Ne5+- Qd5 18.Qd5 (18.Bc3 Nc3 19.Bf3 Nd1 20.Bd5 Bd5 21.Rfd1 Be6-/+) 18...Bd5 19.Bc3 (19.Rc3?! Nc3 20.Bc3 0-0+=) 19...0-0 20.Ba1 Rfc8 21.Rc8 Rc8 22.f3 Nf6 23.Ba6 Rc2 24.Rb1 Kf8 25.Bb2 g6 26.Bd3 Rd2 27.Bc3 Ra2 28.Re1 Bb3 29.Ng6! fg6 30.Bf6 Rd2 31.Ba6 Kf7 32.Bg5 Rd5 33.h4 Rd7 34.Kf2 h5 35.Re5 Rc7 36.g4 hg4 37.fg4 Bc2 38.h5 gh5 39.gh5 Kg7 40.Kg3 Kh7 41.Re7 Re7 42.Be7 Kh6 43.Kh4 Be4 44.Bf8 ˝–˝. Crawford,Gary (2085) – Portal,Angel, IECG, 2005.

7.a4 c6 8.Nc3 Bb4 9.ab5 Bd7 (better is 9...Bc3!? 10.dc3 cb5+=) 10.Bc4 Bc3 (10...Nf6 11.b6 Bg4 12.h3 Bf3 13.Qf3+=) 11.dc3+/- cb5 12.Ba3 Qf6 13.Qd5 Nc6 14.Rd1 (worse is 14.Qb5 Nge7+=) 14...0-0-0? (better is 14...Rd8!? 15.Bb5 a6 16.Bc6 Qc6 17.Qc6 Bc6 18.Rd8 Kd8 19.Ne5 Be8+-) 15.Qb5+- Nd4? (15...Nb8 16.Qc5 Qc6 17.Ne5 Qc5 18.Bc5 Nh6+-) 16.Qc5 Nc6 (16...Qc6 17.cd4 Qc5 18.Bc5 Bg4+-) 17.Rb1 (better is 17.Rd6 Kb7 18.Bd5 Qd6 19.Qd6+-) 17...Re8 18.Bb4 Kb8 19.Qb5 Kc7 20.Ba5 Kd6 21.Rd1 Nd4 22.Qb4 Kc6 23.Bd5# 1–0. Veroni,Alberto (1950) – Brien,Annick, corr Tournoi, 2007.

7.Nc3 c6 8.a4 Bb4 9.ab5 Bc3 10.dc3 cb5 =+.

7.Nc3 c6 8.d3 cd3-/+ 9.Qd3 Be6 10.Rd1=+ Bc7 11.h4 Nf6-/+ 12.Be2 0-0 13.Qe3 Bb6 14.Qg5-/+ Nbd7 15.Ne5=+ Ne5 16.Qe5 Rfd8 17.0-0 Bc7 18.Qg5 h6 19.Qc1 Bb3 20.Rd8=+ Rd8 21.Qe3 Re8 22.Rc1 Bb6 23.Qg3 Bc7 24.f4= a5 25.Nb5 cb5= 26.Bb5 Rb8-/+ 27.Bf6 Bb6 28.Kh2 Qf6 29.e5 Qe6 30.ba5 Ba5 31.Bd3 Bd5?? 32.f5= Qe8 33.Rc5+= Rb3? 34.Ra5 Bc4 35.Bc4?? Rg3-/+ 36.Kg3 Qc8 37.Ra4 Qf5 38.Ra8 Kh7–+ 39.Ra4 Qe5 40.Kh3 Qe3 41.Kh2 f5 42.Bf7 Qe7 43.Bb3 Qe5 44.Kh1 Kg6 45.Bc2? Qc3 46.Ra6 Kh5 47.Bf5 Qe1 48.Kh2 Qe5 (49.Kg1 Qf5–+) 0–1. marekt – chessigi, gameknot.com, 2001.

7.Nc3 c6 8.d3 cd3 9.Qd3 Nf6 10.Be2 0-0 11.Rd1 Rd8 12.0-0 a5 13.Na2 Be6 14.Be5 Bc7 15.Bf6 Qf6 16.Qc2 Ba2 17.Qa2 ab4 18.e5 Qe7 19.Rfe1 Rd1 20.Bd1 Ra3 21.Qb1 c5 22.Bc2 g6 23.Qd1 c4 0–1. jtimez (2180) – crafty (2470), mmeics, 2000.

7.Nc3 c6 8.d3 cd3 9.Bd3 a6 10.0-0 Nh6 11.a4 Ra7 12.ab5= ab5 13.Ra7 Qa7 14.Bb5 Qe7 15.Bc4 0-0 16.b5 Be6 17.Qb3 Nd7 18.Be6+/- Nc5 19.Qc4 cb5 20.Nb5 Ne6 21.Nd6 Qd6 22.Be5 Qd7 23.Qd5 Qd5 24.ed5+- Nc5? 25.Bd6 Rc8 26.Rc1 Rd8 27.Rc5 Nf5 28.Bc7 Rc8 29.g4 (29...Ra8 30.gf5+-) 1–0. Ventimiglia,Charles – MacDonald,Weldon, IECC, 1998.

7.Nc3 Nf6 8.Nb5+= Ne4 9.Bc4 Bg4?? 10.Bd5+- Nf2 11.Kf2 c6 12.Nd6 Qd6 13.Bc4 e4? 14.Qe1 0-0 15.Qe4 Bh5 16.Kg1 Nd7 17.Ng5 Rae8 18.Qh7# 1–0. marus – gbone, internet, 2001.

7.d3 a5 8.dc4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.Bc3 Nf6 -/+.

7.d3 cd3 8.Bd3= a6 9.0-0 Nf6 10.a4 0-0 11.ab5= Bb7 12.Nbd2 ab5=+ 13.Ra8 Ba8 14.Bb5 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Re1 f5 17.Qb3 Kh8-/+ 18.Re3 c6 19.Bc4 Nd7 20.Nd2 Nf6 21.Qd1 Bb4-/+ 22.Re2 Rd8–+ 23.Qc1 Qc5 24.Bc3 Bc3 25.Qc3 Rd4 26.Qb3 Qd6 27.Nf1 h6 28.h3 f4 29.Re1 Qc5 (30.Rc1 Qf8–+; 29...Bd5 30.Bd5 cd5 31.Qf3–+) 0–1. Moeckel,Jean – Schulz,Hans_Juergen, TT–05 TSC, 2003.

7.d3 cd3 8.Bd3 a6 9.Nc3 c6 10.Rc1 =+.

7.d3 cd3 8.Bd3 a6 9.Nc3 Nf6 10.0-0 =. cgits (2635) – chessbuilder (2430), net–chess.com, 2005.

7.d3 cd3 8.Bd3 c6 9.Qc2 Bd7 10.0-0 Nf6 11.Qc3= a5 12.ba5 c5 13.Ne5 c4 14.Nf3 Bc7 15.e5 Nd5 16.Qd4 Be6 17.Be4 Nc6 18.Qd2 Rd8 19.a6 Qc5 20.Nc3 Nc3 21.Qc3+= 0-0 22.Rad1 Bb6 23.Rd6 Rd6 24.ed6 f6 25.Qd2 Rd8 26.Rd1 Ba7 27.h3 Rd7 28.Qe1 Bf7 29.Bc1 Qb6 30.Bd5 Kf8 31.Bf7 Kf7 32.Qe4 g6 33.a4+- Kg7 34.Qe6 Rd8? 35.Nd4!? (35...Nd4 36.Qe7 Kg8 37.Rd4 Qd4 38.Qd8 Kf7 39.Qe7 Kg8 40.Be3 (40.ab5?! Qf2 41.Kh2 Qg1 42.Kg3 Qf2 43.Kh2 Qg1 44.Kg3 Qf2 45.Kh2=) 40...Qd1 41.Kh2+-) 1–0. Riepe,Bernhard (2215) – Pink,Fritz (2055), 2005.

6.e4 Be6

7.Qc2 Nd7 8.Bc4 Ngf6 9.Be6 Qe6 10.d4 ed4 11.Nbd2 Bf4 12.0-0 d3 13.Qd3 0-0 14.Rfe1 Rad8 15.Qc4 Ng4 16.Qe6 fe6 17.Nc4 b5 18.Na5 Nde5 19.Be5 Ne5 20.Ne5 Be5 21.Ra2 Rd6 22.h3 Bd4 23.Rc1 Bb6 24.Nc6 Rd3 25.Kf1 Re3 26.Ne7 (26.e5 Rd3+=) 26...Kh8= 27.Nc8 Re4 ˝–˝. Riepe,Bernhard (2215) – Zillich,Raimar (2040), 2005.

7.Qc2 Nf6 8.Bc4 0-0 9.Be6 Qe6 10.d4 (10.0-0 Rd8=) 10...ed4=+ 11.Nbd2 Bf4 12.0-0 (12.Bd4 Ne4 13.Qe4 Qe4 14.Ne4 Re8=+) 12...Nc6 (12...Bd2 13.Nd2 Qd6 14.Rac1=) 13.b5= (worse 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 Rfd8-/+; worse 13.Bd4 Bh2 14.Kh2 Nd4 15.Nd4 Qe5 16.Kg1 Qd4-/+) 13...d3 14.Qd3 Rad8 15.Qc2 Bd2 (15...Ne5 16.Be5 Be5 17.Rad1=) 16.Nd2 (16.bc6 Qe4 17.Qe4 Ne4 18.cb7 Rb8=+) 16...Nd4= 17.Bd4 Rd4 The pressure on e4 grows 18.Rac1 Ne4 (18...Re8 19.Nb3 Rdd8 20.Rfe1=) 19.Ne4+= Re4 20.Qc7 Qd5 21.Rc5 Qd3 22.Qb7 Rfe8 23.g3 (23.Rcc1 Qa3 24.Qe4 Re4 25.Rc8 Qf8 26.Rf8 Kf8=) 23...Re1 24.Qg2 g6 (24...Qa3 25.Qd5=) 25.h3 Kg7 (25...Qa3 26.Qd5=) 26.a4+= Qd1 27.Re1 Re1 28.Kh2 Qa4 29.Rc7 (29.Qf3 Qe4 30.Qe4 Re4=) 29...Qb3 (29...Qb5 30.Qf3 Qe8 31.Ra7=) 30.Qb7+= Qe6 31.Qc6 (31.Qa7? Qd5 32.Rf7 Qf7 33.Qd4 Qf6–+) 31...Qc6 32.bc6 Rc1 33.Ra7 (33.Kg2 a5=) 33...Rc6 34.Kg2 g5 (34...h6 35.Kf3=) 35.Ra4 (35.f4 gf4 36.gf4 Kg6=) 35...Kg6 36.h4 (36.Kf3 f5=) 36...h6 37.Kf3 Rc3 (37...f5 38.Ke3=) 38.Ke2 f5 39.Ra6 (39.hg5 hg5 40.f3 Rc2 41.Kd3 Rb2=) 39...Kh5 40.Ra4 (40.Rf6 Rc2 41.Kf3 Rc5= (worse 41...gh4 42.Rf5 Kg6 43.g4+-)) 40...Rb3 (40...Rc2 41.Kf3=+) 41.hg5 (41.f3 Rb2 42.Ke3 f4 43.gf4 gh4 44.Ra5 Kg6 45.Ra6 Kg7 46.Ra7 Kf8 47.Ra8 Kf7 48.Ra7 Ke8 49.Ra8 Ke7 50.Ra7 Kd8=) 41...hg5 42.f3 (42.Rd4 g4=) 42...Rc3 (42...g4 43.fg4 fg4 44.Kf2=) 43.Ra5 Kg6 44.Ra6 Kg7 45.Kf2 (45.g4 f4=) 45...Rc2 46.Ke3 Rg2 47.Ra5 Rg3 48.Rf5 g4 49.Kf4 Rf3 ˝–˝. Stockfish 5 64_bit – Komodo 7a 64_bit, CCRL, 2014.

7.Qc2 Nf6 8.Bc4 Bg4 9.Nc3 a5 10.b5 Nbd7 11.Ng5 0-0 12.f3 Bh5 13.0-0 Nb6 14.Bb3 Rfc8 15.d3 c6 16.bc6 Rc6 17.Qd2 a4 18.Ba2 Rac8 19.Kh1 h6 (19...Ba3? 20.Ba3 Qd7 21.Ne2+-) 20.Nh3 R6c7 (20...Ba3? 21.Ba3 Qd7 22.Ne2+-) 21.Rfc1 Qd7 (21...Ba3? 22.Ba3 Qd7 23.Rab1+-) 22.Nf2 Bc5 23.Ncd1 Ba3?? (better is 23...Qd6=+) 24.Ba3+- Rc1 25.Rc1 Rc1 26.Qc1 Qd8 27.Qc3 (27...Nfd7 28.d4 ed4 29.Qd4+-) 1–0. Crawford,G – Hlavacek,L, IECG, 2006.

7.Qc2 Nf6 8.Be5 Be5 9.Ne5 Bd5-/+.

7.Qc2 Nf6 8.Bc4 Bg4 9.Be2 0-0=+ 10.0-0 Nbd7 (10...Rd8 11.Rc1=+) 11.d3 (11.Nc3 Rfd8=) 11...a5 (11...c5 12.b5=+) 12.ba5 (12.b5 Rfc8=+) 12...Ra5 13.Nbd2 Rc5 (13...Rfa8 14.d4=+) 14.Qb1= Nh5 (14...Bf3 15.Nf3 Ra5 16.Bc3=+) 15.g3 (15.d4 Nf4 16.dc5 Ne2 17.Kh1 Nc5=) 15...Nhf6 (15...f5 16.d4 ed4 17.Re1=) 16.Re1 (16.d4 Ra5=) 16...b6=+ 17.a4 (17.d4 ed4 18.Nb3 A) worse 18...Qe4 A1) worse 19.Nc5 Qb1 (worse 19...Nc5 20.Qe4 Nfe4 21.Nd4 Be2 22.Re2+=; worse 19...Bc5 20.Qe4 Ne4 21.Nd4+=; worse 19...bc5 20.Qe4 Ne4 21.Nd4 Be2 22.Ne2+-) 20.Rab1 bc5=+; A2) 19.Qe4 Ne4 20.Nc5 Nec5 21.Nd4 Be2 22.Re2+= (worse 22.Ne2 Nd3 23.Reb1 Nb2 24.Rb2 Be5-/+); B) 18...Ne4 19.Nfd4 Rg5 20.Bg4 Rg4 21.f3 Bg3 22.fg4+=; C) 18...Rh5 19.Nfd4 Be2 20.Re2 c5=+) 17...Re8 (17...Ra8 18.Nb3 Rc6 19.d4 Bf3 20.Bf3=) 18.Nb3= Rc6 19.d4 Bf3 (19...Bb4 20.Ne5 Be1 21.Nc6 Bf2 22.Kg2 Qe4 23.Qe4 Re4 24.Bg4 Ng4 25.Bc1-/+) 20.Bf3 Rc4 21.d5 c6 22.Nd2 (22.a5 Bb4 23.Rd1 cd5 24.ed5 ba5=) 22...Rc5 23.Qd3 cd5 24.ed5 h5 (24...Rec8 25.Ne4 Ne4 26.Be4= (worse 26.Re4 f5 27.Ree1 e4-/+)) 25.Re2 h4 26.gh4 Rec8 (26...Ra5 27.Bc3 Raa8 28.Qb5=) 27.h3 (27.Nb3 R5c7+=) 27...Rc2= 28.Rb1 (28.Ne4 Re2 29.Qe2 Ne4 (worse 29...Nd5 30.Rd1 N7f6 31.Nd6 Qd6 32.Be5+-) 30.Be4 Qh4=) 28...Qd8 (28...R2c5 29.Nb3 R5c7 30.h5+=) 29.Kg2 R8c5 (29...R2c5 30.h5=) 30.h5 (30.Ne4 Re2 31.Nc5 Rf2 32.Kf2 Nc5=) 30...Rc7 31.Qe3 (31.h6 gh6 32.Kh1 Kf8+=) 31...Qa8= 32.Qg5 Now all is on e5 (32.Qb3 Qa5 33.Rd1 Kh8=) 32...Qf8 (32...Qa4 33.h6 g6 34.Ra1+-) 33.Kf1 (33.h6 g6+=) 33...Qe7 (33...Qa8 34.h6 g6 35.Ne4 Ne4 A) worse 36.Re4 Kh7=+ (36...Qd5?? 37.h7 Kh8 38.Qd8 Bf8 39.Be5 Qe5 40.Re5 Ne5 41.Qf8 Kh7 42.Bd5+-); B) 36.Be4 Re2 37.Bg6 (37.Ke2?! Kh8+=) 37...Rf2 38.Kf2+-) 34.h6+- g6 35.h4 White intends h5 (35.Be4 Ne4 36.Ne4 Re2 37.Qe7 Rf2 38.Nf2 Be7=+) 35...Kh7 (35...Kh8 36.h5 Nd5 37.Qe7 Ne7 38.Ne4+-) 36.h5 Nh5 37.Qe7 Be7 38.Ne4 Rc8 39.Rc2 (39.d6 Bh4 40.Rc2 Rc2+=) 39...Rc2+- 40.d6 Bh4 41.Bc3 Nhf6 (worse 41...Kh6 42.Bd1 Ra2 43.Bb3+-) 42.Nf6 Nf6 (42...Bf6 43.Bc6 Nc5 44.Be1=) 43.Be1+= e4 (43...Rc4 44.Rb6 Ra4 45.Rb7=) 44.Be2 Nd5 (44...Kh6 45.Rb6 e3 46.Rb4 (worse 46.fe3 Rc1 47.Kg2 Re1-/+) 46...Bf2 47.Bf2 ef2 48.a5+- (48.Kf2?! Rd2+=)) 45.d7 (45.Bd1 Rc5+-) 45...Nf4+= 46.Ba6 (46.Bd1 Rc7 47.f3 Bd8=) 46...Bd8= 47.Rb4 f5 48.a5 (48.Rc4 Rc4 49.Bc4 Kh6=) 48...ba5 49.Rb8 Bh4 (49...Ne6 50.Rc8 Rc7 51.Bb5+=) 50.Rc8 Rb2 51.d8Q Bd8 52.Rd8 Rb1 53.Rd4 (53.Rd2 Ra1=+ (53...Kh6?! 54.Ra2=)) 53...Kh6 54.Ra4 (54.Be2 Rb2=+) 54...Nd3 55.Bd3 ed3 56.Rd4 (56.Rh4 Kg7 57.Rd4 Rd1=) 56...Rd1=+ 57.f3 a4 58.Kf2 (58.Ra4 d2 59.Rh4 Kg5 60.Kg1 de1Q 61.Kg2 Rd2 62.Kh3 Qh4) 58...a3 59.Bc3 a2 (59...g5 60.Ra4=) 60.Ra4 a1R (60...a1Q 61.Ra1 Ra1 62.Ba1=) 61.Ra1 Ra1 62.Ba1 d2 63.Ke2 d1Q (63...g5 64.Kd2 f4 65.Bf6=) 64.Kd1 g5 65.Bf6 Kh5 66.Ke2 f4 67.Bg5 ˝–˝. Bouquet – Houdini 4 Tactical, CCRL, 2014.

7.Qc2 Bg4 8.Nc3 Nf6 9.Bc4 Bf3 10.gf3 a5 11.b5 0-0 12.Nd1 Nh5 13.Ne3 Nd7 14.Nf5 Qf6 (14...Qg5 15.Bf1=) 15.Rg1+= g6 16.Bd5 Nf4 (16...Rab8 17.d4+= (worse is 17.Nd6 cd6 18.Rc1 Qf3+=)) 17.Bb7+/- Rab8 18.Bc6 Nc5 19.Rg3 (19.Kf1 Kh8 20.Nd6 cd6+=) 19...Ncd3= 20.Kf1 Bc5 (20...Kh8 21.Nd6 cd6 22.a4+=) 21.Bc3+= Rbd8 (21...Bb6 22.Nh6 Kh8 23.Ng4=) 22.Nh6 Kh8 23.Ng4 Qe7 24.Ne3 (24.Ba5 f5 25.Ne3 Bd4=) 24...Qh4 (24...Bd4+=) 25.Kg1 (25.Be5 f6 26.Bf4 (26.Bc7?? Qh2 27.Qd3 Rd3–+) 26...Qh2 27.Rg2 Qf4 28.Bd5+=) 25...Ne2+= 26.Kg2 f6 (26...Bd4 27.Bd4 Rd4 28.Rb1+=) 27.Rf1 (27.Ba5 A) 27...Ng3? 28.fg3 (28.hg3?! Qg5+-) 28...Qg5 29.h4+-; B) 27...Nef4 28.Kh1 Nf2 29.Kg1 N2d3+=) 27...Ndf4 (worse is 27...Ng3 28.fg3 Qg5 29.h4 Nf4 30.Kh2+/-) 28.Kh1 Ng3 29.fg3 Qh3 30.Rg1 (30.Re1 Nd3 31.Rb1 h5+=) 30...Nd3 31.Ra1 h5 32.Qb1 (32.Ba5?? h4 33.gh4 Qf3 34.Ng2 Nf4–+) 32...Nf2 33.Kg1 Be3 34.de3 Rd1 35.Qd1 Nd1 36.Rd1 Qe6 37.Ba5 Qb3 38.Rf1 Qe3 39.Kg2 Rd8 40.a4 (40.Rf2–+) 40...Qa7 41.Bc3 Qa4 42.Be1 Qc4 43.Bf2 (43.Rf2 Rd6–+) 43...Rd2 44.Re1 Qc2 45.Rf1 Qd3 46.Re1 Qd4 47.Rf1 0–1. Bouquet 1?8 64_bit 4CPU – Stockfish 6 64_bit 4CPU, CCRL, 2015.

7.Qc2 Bg4 8.Bc4 Bf3 9.gf3 Qf6 (9...Nf6 10.Nc3=) 10.Rg1 Ne7 11.f4 g6 12.Nc3 (12.fe5 Be5 13.Bc3 Nbc6=+) 12...Qf4=+ 13.Ne2 (13.Rg3 Nd7=+) 13...Qh4 (13...Qh2 14.Qb3 f5 15.Bf7 Kd8 16.ef5=) 14.0-0-0 (14.Rh1 f5=+) 14...0-0 (14...Qh2 15.f4 f6 16.fe5 Be5 17.d4 Bf4 18.Kb1-/+) 15.d4 (15.f4 Nd7=+ (15...ef4?? 16.Qc3 Be5 17.Qe5 Qf6 18.Qf6 a5 19.Qg7; 15...Qh2? 16.Rh1 Qf2 17.fe5 Bb4 18.ab4+-)) 15...Nd7 (15...Nbc6=+) 16.de5 (better 16.Bb5!? c6 17.de5 Be5 18.Rd7 Bb2 19.Kb2 cb5 20.f4=+) 16...Ne5-/+ 17.f4 (17.Bd5 Nd5 18.Rd5 Qh2-/+) 17...Nc4–+ 18.Qc4 Bf4 19.Nf4 Qf4 20.Kb1 Rad8 (20...Rae8 21.Rgf1 Qg5 22.Qc7=) 21.Qc3 (21.Rd8 Rd8 22.Qc3 f6 23.Qc4 Kf8=+) 21...Rd1-/+ 22.Rd1 f6 23.Qc4 Kg7 (better 23...Kh8!?-/+) 24.Rd7= Rf7 25.a4 (25.Qe6 Qf1 26.Ka2 Kf8=) 25...h5 (25...Qg4 26.Rc7 Qd1 27.Bc1 Qa4 28.Rb7 Qd1=+) 26.Qe6= Kf8 27.b5 (27.Rd8 Kg7 28.Rd7 Qf1 29.Ka2 Qa6 30.Re7 Qa4 31.Kb1 Qd1 32.Bc1 Qd3 33.Kb2 Re7 34.Qe7 Kg8 35.Qf6 Qe4 36.Qd8 Kf7 37.Qc7 Ke6+-) 27...Qf1 (better 27...Ke8-/+) 28.Ka2+- Qf4 29.Rd8 Kg7 30.h3 g5 31.Rd7 Kf8 32.Kb3 (32.Rd8 Kg7 33.Rd7 Kf8 34.Rd8 Kg7=) 32...Qg3 (better 32...Ke8!?-/+) 33.Bc3 h4 34.Kb2 (34.Rd8 Kg7 35.Rd7 Kf8=) 34...Ke8 35.e5 fe5 36.Rc7 Kf8 37.Rd7 Ke8 38.Kb3 (38.Rc7 Qg2 39.Ka3 Kf8 40.Qe5 Qh3 41.Rb7 Ke8 42.Rb8 Kd7 43.Qd4 Ke6+-) 38...Qg1 (38...Qf3 39.Qd6 Rh7 40.Rd8 Kf7 41.Qe5=) 39.Rc7 Qd1 40.Ka3 Qd8 (40...Qc1 41.Kb3 Qb1 42.Ka3 Qc1 43.Kb3 Qb1 44.Ka3 Qc1=) 41.Rb7 e4 42.Qe5 (42.Ra7 Rf3 43.Qe5 Kf7+-) 42...Rf5= 43.Qh8 (43.Qe4 Qd6 44.Qb4 Qb4 45.Bb4 Rf3 46.Kb2 Nf5+=) 43...Rf8+= 44.Qh5 Rf7 45.Ra7 Qd6 46.Kb2 Qd8 47.Ka1 White plans a5 (47.Qg5?! Rf2 48.Kc1 Rf1 49.Kb2 Rf2 50.Kb3 Qd1 51.Kb4 Qd6 52.Ka5 Qd8 53.Ka6 Qc8 54.Rb7 Qa8 55.Ra7 Qc8 56.Rb7 Qa8 57.Ra7 Qc8=) 47...Qc8 (47...g4 48.b6 Qd1 49.Kb2 Qe2 50.Ka3 Qc4 51.Qh8 Rf8 52.Ra8 Kd7 53.Rf8 Qc5 54.Bb4 Qe3 55.Qc3 Qc3 56.Bc3 g3+-) 48.Qh8 Rf8 49.Qe5?? (49.Re7 Ke7 50.Bb4 Ke6 51.Bf8 (51.Qf8?! Qf8 52.Bf8 g4+-) 51...Qc1 52.Ka2 Qc4 53.Kb2 Qe2 54.Kb3 Qf3 55.Kc4 Qh3 56.Qg8 Kd7 57.Qf7 Kc8 58.Bd6+-) 49...Qd8 (49...Rf7 50.Kb2 Qc4 51.Bd2+-) 50.a5 (50.Qe4 Qd1 51.Ka2 Rf2 52.Ka3 Qd6 53.Kb3 Qd1 54.Kb4 Rf4 55.Re7 Kf8 56.Qf4 gf4=) 50...Rf1 51.Kb2 Rf2 52.Ka3 Rf5 1–0. Houdini 4 Tactical – Bouquet, CCRL, 2014.

7.Qc2 Bg4 8.Bc4 Nf6 9.Be2 0-0 10.0-0 a5 11.b5= Nh5 12.d4 Nd7 13.g3 Nhf6 14.Nbd2 ed4 15.Nd4 Be2 16.Ne2 Rfe8 17.Nd4 Be5 (17...Ne4? 18.Rfe1 Ndf6 19.f3+-) 18.Rfc1 Rad8 19.N2f3 Bd4 20.Nd4 Qe4 (20...Ne4? 21.Re1 Ndf6 22.f3+-) 21.Qe4 (worse 21.Qc7 Ne5 22.Re1 Qd5 23.Re5 Qe5 24.Qe5 Re5-/+) 21...Ne4 (worse 21...Re4 22.Rc7 b6 23.Nc6+/-) 22.Rc7 Nd6 23.a4 Nb6 24.Nb3 Nd5 25.Rc5 Ne4 26.Rc4 b6 27.Re1 Nd6 28.Re8 Ne8 29.Nd2 Nd6 30.Rd4 Nf5 31.Rd3 f6 32.Nc4 Rd7 33.g4 Nfe7 34.Rd4 Kf7 35.Kg2 Ng6 36.Kf3 Nge7 37.Rd2 Rc7 38.Rc2 Nc8 39.Ne3 Rc2 40.Nc2 Nd6 41.Ne3 Ne3 42.fe3 Nc4 43.Bd4 Ke7 44.Kf4 g6 (44...h6!?+=) 45.e4+/- h6 (45...g5 46.Kg3+/-) 46.h4 Ke6 47.h5 gh5 48.gh5 Kf7 49.Kf3 Ke7? (better 49...Ke6+-) 50.Ke2 Ke6 51.Kd3 Ne5 52.Kc3 Nd7 53.Be3 Nc5 (53...Ke5+-) 54.Bc5 bc5 55.b6 Kd7 56.Kc4 Kc6 57.b7! Kb7 58.Kc5 Kc7 59.Kb5 Kd6 60.Ka5 Kc5 61.Ka6 Kc6 62.a5 Kc7 63.Kb5 Kb7 64.a6 Kc7 65.Kc5 Kc8 66.Kc6 Kb8 67.Kb6 (67.Kb6 Kc8 68.a7 Kd8 69.a8Q Kd7 70.Qd5 Ke7 71.Qf5 Kf7 72.e5 Ke7 73.ef6 Kf7 74.Qe5 Kg8 75.Qe7 Kh8 76.Qg7) 1-0. marekt (2245) - jon_lord (2140), gameknot.com, 2021.

7.Be5? Be5 8.Ne5 Qf6 –+.

6.e4 Nf6

7.Bc4 a5 8.0-0 0-0 9.b5= Bg4 (9...Nbd7 10.Qc2=) 10.h3 (10.Nc3 Rd8=) 10...Be6 (10...Bh5 11.Nc3=) 11.Be6 Qe6 12.Re1 (12.Nc3 c5=) 12...Nbd7 (12...c5 13.Nc3=) 13.d4 ed4 (13...Rad8 14.Nbd2+=) 14.Nbd2 (14.e5 Be5 15.Bd4 Bd4 16.Re6 Ba1+/-) 14...Ne5 15.Nd4 Qd7 16.Qc2 Ng6 (16...Nh5 17.Nc4+/-) 17.Nc4 Bc5 18.Rad1 Bd4 19.Bd4 (19.Rd4?! Qb5 20.Ne3 Rfc8=) 19...Qb5 20.Bf6 gf6 21.Ne3 c6 22.Nf5 Qe5 (better is 22...Rfd8+/-) 23.g3 (better is 23.Rd7!?+/-) 23...Rfd8+= 24.Rb1 (24.f4 Qe6=) 24...Rd7 25.f4 (25.Red1 Rad8=) 25...Qe6= 26.Nh6 Kg7 27.Nf5 Kg8 28.e5 Rad8 29.Nh6+= Kg7 30.Ng4 f5=+ 31.Ne3 Ne7 32.Red1 f6 33.ef6 Qf6 34.Rb7 Rd1 35.Nd1= Qd6 36.Nf2 Kf6 37.Qc3+/- Qd4 38.Qa5 Qe3?? 39.Qe5 Qe5+= 40.fe5 Ke6 41.Kf1 Rd2 42.Ke1 Rd5= 43.a4 h5 44.h4 Ng6 45.Nh3 Rd4?? 46.Ng5+- Kd5 47.Rd7 Kc4 48.Rd4 Kd4+/- 49.e6 Kc4 50.Nh3 Kb4 51.Nf4 Ne7 52.Nh5 Ka4 53.Nf6 Kb4 54.Ng8!! Ng8 55.h5 (55...Nf6 56.h6+-) 1–0. Bulcourf,Carlos (2280) – Cid,Marino Alejandro (2410), Buenos Aires PRO op, 1993.

7.Bc4 a5 8.0-0 ab4 9.d4 Nbd7 10.ab4 Ra1 11.Ba1 =.

7.Bc4 a5 8.ba5 Ra5 9.0-0 0-0 =+.

7.Bc4 a5 8.b5 Ne4 9.0-0 Bg4 10.d4 Nd7 11.Re1 Ng5 12.Nbd2 Nf3 13.Nf3 e4 14.Qc2 f5 (worse is 14...Bf3 15.gf3 Qg5 16.Kh1=) 15.Nd2 0-0-0 16.Bc3 Qh4 17.Nf1 b6 18.h3 Bh3 19.gh3 Qh3 20.Re3 Qh6 21.f3 (21.Bd2!? f4 22.Re4 Qg6 23.Kh1+=) 21...Bf4-/+ 22.Re2 ef3 23.Rf2 Qg5 24.Kh1 Qh5 25.Nh2 Rhe8 26.Bf1 g5 27.Rf3 Kb8 28.Rh3 Qf7 29.Rf3 Nf8 30.Bh3 Ng6 31.Qf5 Qf5 32.Bf5 Nh4 33.Rf4 (33.Bh7?? Nf3 34.Nf3 Re3–+) 33...gf4 34.Bg4 (34.Bh7 Re3 35.Be1 Rh3-/+) 34...Rd5-/+ 35.a4 Nf5 36.Kg1 (36.Bf3 Rd6-/+) 36...Nd4–+ 37.Bd4 Rd4 38.Nf3 Rb4 39.Bf5 Re3 40.Ne1 h5 (40...Rd4 41.Nc2 Rg3 42.Kf1-/+) 41.Nc2-/+ Rg3 ˝–˝. Hinz,Juergen (2205) – Class,Wolfgang (2410), BdF MS–058 remoteschach.de, 2008.

7.Bc4 Nc6 8.b5= Nd4 9.Nd4 ed4 10.d3 Be5 11.Nd2 0-0 12.Nf3 Bg4 13.Qd2 Bf3 14.gf3 Nh5 15.Rg1 Nf4 (< 15...Bh2 16.Qg5 Qg5 17.Rg5+=) 16.Rg4 Ne6 17.Bd5 Rab8 18.f4 h5 19.Be6 fe6 (< 19...Qe6 20.Rg5 Bf6 21.Rh5+=; 19...hg4?! 20.Bg4 Bd6 21.Bd4=) 20.Rg2 Rf4 21.Qc2 (21.Qa5 Rbf8 22.Bc1 Rg4 23.Rg4 hg4-/+) 21...Rbf8 22.Bc1 Rg4 23.Rg4 hg4 24.Qe2? (better is 24.Qc4-/+) 24...Qh4–+ 25.b6 0–1. Trkn – guest7739, ICC, 2005.

7.Bc4 Be6 8.d3 0-0 9.Nbd2 (< 9.Be5 Bc4 10.Bd6 cd6 (10...Qd6?! 11.dc4 Ne4 12.Qd6 Nd6 13.c5 Re8 14.Kf1=) 11.dc4 Qe4 12.Qe2 Re8 13.Qe4 Re4 (13...Ne4?! 14.0-0=) 14.Kd1 Rc4-/+) 9...Nbd7 10.0-0 Bg4 11.h3 Be6 12.Re1 c5 (12...c6 13.d4 Rfd8 14.Qc2+/- (14.Ne5?! Ne5 15.de5 Be5 16.Be5 Bc4=; < 14.de5 Be5 15.Be5 Bc4+=)) 13.Be6 Qe6 14.Nc4 cb4 15.Nd6 Qd6 16.d4 Rfd8 17.de5 Qd1 18.Rad1 Ne8 19.ab4 Nc7 20.Rd6 Nb5 21.Rd5 Nc7 22.Rd2 Nb6 23.Rd8 Rd8 24.Bd4 Nc8 25.Rc1 Ne6 26.Be3 h6 27.b5 b6 28.Nh4 Ne7 29.f4 Rc8 30.Rc8 Nc8 31.Nf5 Kf8 32.Nd6 Ne7 33.f5 Nc7 34.g4 Ng8 35.Kf2 Ne7 36.Ke2 Ng8 37.Kd3 Ne7 38.Kc4 g5 39.Bf2 Ne8 40.h4 gh4 41.Bh4 Nc7 42.Be7 Ke7 43.Nc8 Kd8 44.Na7 Kd7 45.Nc6 1–0. Eagle_9 (2435) – shaip (2295), ChessWorld.net, 2003.

7.Bc4 0-0

8.0-0 a5 9.Qb3 Bg4 10.ba5 Nc6 11.Qe3 (11.a6!? ba6 12.Qd3=+) 11...Bc5-/+ 12.Qg5 (12.Qe2 Na5 13.Rc1 Nc4 14.Qc4 Bd6-/+) 12...Bf3 (12...Ne4? 13.Qg4 Nf6 14.Qh4 Ra5 15.Bc3+-) 13.gf3 Ra5 14.Bc3 (14.Kh1 b5 15.Ba2 Rfa8-/+) 14...Nd4 15.Kg2 Ra4 16.Bd4 Bd4 (16...Rc4?! 17.Be5 Bd4 18.Bd4 Rd4 19.e5=; 16...ed4?! 17.Bb3 Ra5 18.e5-/+) 17.Bb3 Ra6 18.Ra2 Qd7 19.Rc2 Ne4! 20.fe4 Rg6 21.Qg6 hg6 22.f3 Ra8 23.a4 g5 (23...c6 24.Nc3–+) 24.d3 (24.Nc3 Ra6 25.Nb5 Bb6–+) 24...Ra6 25.h3 Rh6 26.Rh1 Be3 (26...Bb6 27.Bd5–+) 27.Rc3 (27.Nc3 c6–+ (27...Qd3?! 28.Rd1 Qa6 29.Rd8 Kh7 30.Nd1–+)) 27...Rc6 28.Bc4 (28.Bd5 Rb6 29.Rc2 Qa4–+) 28...Rb6 29.Rc2 Qa4 30.Ra2 Qd7 31.Na3 (31.Nc3 c6–+) 31...Rh6 32.Nc2 Bf4 33.Ra8 Kh7 34.Rf8 (34.Rb8 Qa4 35.Ne1–+) 34...Qa4 35.Ne1 (35.Rf1–+) 35...Qd1 36.Rf1 (36.Kf1 Bd2 37.Kf2 Rf6 38.Rh8 Kh8 39.Bd5 Be1 40.Re1 Qf3 41.Kg1 Qg3 42.Kh1 Rf2 43.Bf7 Qg2) 36…Be3 (36...Be3 37.Kg3 Qe2 38.Bf7 Qf1 39.Bg8 Kg6 40.Bf7 Kf6 41.Bc4 Ke7 42.Rf7 Kd6 43.Rd7 Kd7 44.Bb5 Kd6 45.Ng2 Qf2 46.Kg4 Qg2 47.Kf5 Qf3) 0–1. Druska,Juraj (2260) – Tomazini,Zan (2185), EU–chT U18, 2010.

8.0-0 a5 9.d4 Nbd7 (9...ab4? 10.de5 Ne4 11.ed6 Nd6 12.Re1+-) 10.Nbd2 c6 (10...ed4 11.Bd4 ab4 12.Re1=) 11.b5 h6 (11...ed4 12.Nd4 Ne5 13.Re1=) 12.Re1 (12.Nh4 Rd8+=) 12...Re8 13.Qb3 a4 14.Qa2 cb5 15.Bb5 Ra5 16.Bd7 Nd7 17.Nc4 Bc7? (better is 17...Ra6!?+=) 18.Na5+- Ba5 19.Re2 ed4 20.Bd4 Nc5 21.Bc5 Qc5 22.Qc2 Qc2 23.Rc2 Bd7 24.Rc5 b6 25.Rc7 Bg4 26.h3 Be6 27.Nd4 Bc8 28.Nc6 Bc3 29.Ne7 Kf8 30.Rc3 Ke7 31.Rb1 Kd8 32.f3 Re6 33.Kf2 Bd7 34.h4 h5 35.Rd1 Ke8 36.Rd5 Rh6 37.Rc7 Be6 38.Rd6 b5 39.Rb6 Kd8 40.Ra7 Kc8 41.Rb5 Bb3 42.Rc5 Kb8 43.Re7 Rd6 44.Rh5 (44...Kc8 45.g4+-) 1–0. Bulcourf,Carlos (2210) – Ortega Morales,Javier, Villa Ballester op, 1992.

8.0-0= Nbd7 9.Re1 =.

8.0-0= Be6 9.Qc2 (9.Be6 Qe6 10.d4 ed4=) 9...Bc4 (9...Bg4 10.Be2=) 10.Qc4 Nbd7 11.d3 (11.Nc3 Rfd8=) 11...Nb6 (11...a5 12.b5=) 12.Qc2= Rac8 13.Nbd2 c5 14.b5 Qe6 15.Nc4 (15.a4 Nbd7=) 15...Nc4 (15...Nfd7 16.a4=) 16.dc4 Nd7 (16...Rfd8 17.Rad1=) 17.a4 (17.Rfd1 Rcd8+=) 17...Rfd8 (17...Rcd8 18.a5+=) 18.Rfd1 (18.a5 a6+=) 18...f6 (18...a6 19.a5+=) 19.a5+= Nf8 20.Rd5 Qg4 (20...Ng6 21.Bc1+=) 21.Rad1 Be7 22.Rd8 Rd8+= 23.Rd5 Ne6 24.Qe2?? Nf4–+ 25.Rd8 Bd8 26.Qf1 Ba5 27.Kh1 h5 28.h3 Nh3!–+ 29.gh3? Qf3 30.Qg2 Qd1 (31.Kh2 Qc2–+) 0–1. mtr – spy, internet, 2001.

8.0-0 Bg4 9.d3 Nfd7 10.Nbd2 c5 (10...Nc6 11.h3 Bh5 12.Qc2+=) 11.b5 a6 12.a4 Nb6 13.h3 Bh5 14.Bb3 ab5 15.ab5 Ra1 16.Qa1 N8d7 17.Qc1 Ra8 18.Qc2 Nf8 (18...Ra5 19.Ra1 Rb5 20.Bc3+=) 19.Ra1+= Ra1 20.Ba1 h6 21.Qa2 Kh7 22.Bc3 Bb8 23.g4 Bg6 24.Nc4 Nfd7 25.Ne3 Kh8 26.h4 Kg8 27.h5 Bh7 28.Qa5 Qe8 29.g5 Kh8 (29...Kf8!?+/-) 30.Qa2+- Bg8 (30...f5 31.ef5 (31.Nf5?! Qh5 32.Qe2 Bf5 33.ef5 Qg4 34.Kf1 Qf5=) 31...hg5 32.Bf7+-) 31.gh6 gh6 (31...f6 32.Nf5 g5 33.Nd2+-) 32.Nf5 f6 33.N3h4 Qh5 (33...Bb3 34.Qb3 Kh7+-) 34.Bg8 Qg5 35.Kf1 (35.Kf1 Qg8 36.Qe2+-) 1–0. guerrer (2025) – danican (2220), gameknot.com, 2015.

8.0-0 Bg4 9.h3 Bh5 10.d3 Nbd7 11.Nbd2 c5 12.b5 Ne8 13.a4 Nc7 14.Qb3 Rfe8 15.a5 Ne6 16.Be6 Qe6 17.Qe6 Re6 (17...fe6? 18.g4 Bf7 19.Nc4+-) 18.g4 Bg6 19.Nh4 h5 20.a6 b6 21.Nc4 hg4 22.hg4 Bc7 23.Ng6 Rg6 24.f3 Rh6 25.Kf2 Rd8 26.Ke3 f6 27.g5 (27.Rh1 Rh1 28.Rh1 Nf8=) 27...fg5= 28.Rg1 Rh5 29.Rg4 Kf7 30.Rag1 Kf6 31.f4 gf4 32.Rf4 Ke6 33.Rfg4 Rh3 34.Ke2 Rh2 35.Ke1 Nf6 36.Rg7 Rd3 37.Rc7 Ne4 38.Rcg7 (worse is 38.Ra7 Ng3 39.Rg3 Rg3-/+) 38...Rc2 39.R7g6 ˝–˝. Riepe,Bernhard – Litz,Knut, DESC, 2003.

8.Nc3 Nbd7 9.0-0 Nb6 10.Ba2 (10.Be2 a5 11.b5 Rd8=) 10...a5=+ 11.Nb5 ab4 12.ab4 Bb4 (12...Ne4 13.Re1 Bf5 14.Bb1=) 13.Be5= c6 14.Bf6 Qf6 15.e5 (15.Nc7 Ra3 16.Qb1 Bc5=+) 15...Qf4=+ 16.Nbd4 c5 17.Qb1 Ra4 (17...Rd8 18.e6 Be6 19.Ne6 fe6 20.Be6 Kh8 21.Ra8 Ra8 22.Bf5=) 18.Ne2 Qh6 (18...Qg4 19.h3 Qf5 20.d4 Qb1 21.Rfb1=+) 19.d4= c4 20.Rc1 Be6 21.h3 Rfa8 22.Nc3 Bc3 23.Rc3 Bd5 24.Kh2 Nd7 25.Qb5 (better is 25.Qc2-/+) 25...Ra2+/- 26.Ra2 Ra2 27.Qd7 (27.Qd5?? Qf4 28.Kh1 Ra1 29.Ng1 Qf2–+) 27...Qf4 28.Kh1 Ra1 29.Ng1 h5 (29...h6 30.Qd5 Qf2 31.Kh2 Qg1 32.Kg3 Qe1 33.Kh2 Qc3 34.Qb7–+) 30.Qd8 Kh7 31.Qd5 Qf2 32.Qe4 Kg8 33.Kh2 Qg1 (< 33...Rg1 34.Rc4 Rh1 35.Kh1 Qf1 36.Kh2 Qc4 37.Kg3+=) 34.Kg3 Re1 35.Qf5?? (35.Qd5 Re2 36.Ra3-/+ (36.Rc4?? Qf2 37.Kh2 Qf4 38.Kg1 Re1)) 35...h4! (36.Kh4 Qd4 37.g4 Qc3 38.Qc8 Kh7 39.Qf5 g6 40.Qf7 Kh8 41.Qf8 Kh7 42.Qf7 Kh8 43.Qf8 Kh7 44.Qf7=). cgits (2780) – zoltanln (2735), net–chess.com, 2006.

8.d3 Bg4 9.0-0 Nbd7 10.h3 Bh5 11.Nbd2 a5 12.b5 Nb6 13.a4 Nfd7 14.Bb3 Nc5 15.Qc2 Nb3 16.Qb3 Rfd8 17.Rfc1 Rd7 18.Bc3 Kh8 19.Qc2 f6 20.Nh4 Ba3 21.Nf5 Qf8 22.Rcb1 Bf7 23.Nb3 g6 24.Ne3 Bb3 25.Qb3 Bc5 26.Qc2 Be3 27.fe3 Qc5 28.Re1 Rad8 29.d4 ed4 ˝–˝. Crawford,Gary (2085) – Starace,Umberto (1935), IECG, 2006.

7.Bc4 Ne4

8.0-0 0-0 9.d4 ed4 10.Qd4 Nf6 11.Re1 Qd8 12.Nc3 Bg4 (12...Nc6 13.Qh4=) 13.Nd5 Nbd7 14.Rad1 (14.Ng5 Bf5=) 14...Re8 (better 14...Bf3!? 15.gf3 Re8=+) 15.Re8+= Qe8 (15...Ne8?? 16.Qg4 Ndf6 17.Qf5+-) 16.Re1 Qd8 17.Ng5 Bh5 18.Ne4 Bg6 (18...Be5 19.Nef6 Bf6 20.Nf6 Nf6 21.Qc5+=) 19.Nef6 (better 19.Nd6!? cd6 20.Ne7 Kh8 21.Qd6+/-) 19...Nf6+= 20.Nf6 Qf6 21.Qf6 gf6 22.Bf6 Kf8 23.Bd5 c6 24.Bc4 Bf5 25.h3 (better 25.Rd1 Be7 26.Be7 Ke7 27.Kf1=) 25...Bc7?? (25...b5!? 26.Bb3 a5=) 26.g4 (better 26.Re7 b5 27.Rf7 (27.Rc7?! bc4 28.g4 Be6+/-; 27.Bf7 Bd6 28.Be6 Be7 29.Be7 Ke7 30.Bf5 h6-+) 27...Ke8 28.Bg7+-) 26...Bg6+/- 27.f4 (better 27.Be7 Kg8 28.Bg5+=) 27...Bc2?? (better 27...Bf4 28.h4 h5 29.gh5 Bh5=+) 28.Re2 (28.Re7 Bb6 29.Kh2 Bd8 30.Rf7 Ke8+-) 28...Bb1 (28...b5 29.Rc2 bc4 30.Rc4 Ke8+-) 29.Rd2?? (better 29.Re7 Bb6 30.Kh2+-) 29...Bf4 (better 29...b5!? 30.Bb3 Bf4=) 30.Rd7+/- Rb8?? (better 30...Bg6 31.Rb7 a5+/-) 31.Rf7+- (31.Bf7?! h6+-) 31...Ke8 32.Re7 Kf8 33.Rf7 (better 33.Rg7 Ke8 34.Bf7 Kd7 35.Ba2 Kd6 36.Bb1+-) 33...Ke8 34.Rg7 Bg6 (better 34...Bd6+/-) 35.Rg8 (better 35.Bg8+-) 35...Kd7+= 36.Rg7 Kd6 (36...Ke8 37.Bg8+-) 37.h4 (37.Bd4 b6 38.Ra7 Be4+/-) 37...Re8 (37...b5 38.Be7 Ke5 39.Bg8=) 38.h5 (38.Rb7 Be3 39.Kg2 Be4 40.Kg3 Bc2+/-) 38...Be4 (38...Be3 39.Kf1 Bc2 40.g5+=) 39.Bf7 (39.Rb7 Be3 40.Kf1 c5+/-) 39...Rf8 (39...Rc8 40.g5=) 40.g5 (40.Bg6 Be3 41.Kh2 Bf4 42.Kh3 Rf6 43.Be4+=) 40...Be5 (40...Be3 41.Kh2 Bf4 42.Kh3 Bf5 43.Kh4 Rh8+/-) 41.Be5+/- Ke5 42.h6 Bg6? (42...Rh8 43.Bb3 b5+=) 43.Bg6+- hg6 44.Rg6 Kf5 (44...Rh8+-) 45.Rg7 Rd8 46.h7 Rd1 (46...Kf4 47.Rd7!! Rd7 48.h8Q+-) 47.Kf2 (47.Kg2 Rd2 48.Kg3 Rd8+-) 47...Rd2 (47...Rh1 48.g6+-) 48.Ke3 (48.Kg3 Rd3 49.Kh4 Rd1 50.Rf7 Ke6+-) 48...Rh2 49.g6 Kf6 (49...Rh3 50.Kd4+-) 50.Rg8 Rh3 51.Kd4 Rh4 52.Kc5 Rh1 53.Kd6 Rc1 (53...Rh2 54.Kc7 b6 55.Kc6+-) 54.Kc7 (54.h8Q Kg5 55.Qe5 Kg4 56.Qd4 Kg3 57.Rf8 Rf1 58.Qe3 Kh4 59.Rf1 Kh5 60.Rg1 c5 61.Qg5) 54...Rd1 (54...Rh1+-) 55.h8Q White prepares g7 55...Kg5 56.Rf8 Rd7 (56...Kg4 57.g7 Rd5 58.g8Q Rg5 59.Qc4 Kg3 60.Qch4 Kg2 61.Qg5) 57.Kd7 Kg4 (57...Kg6 58.Rf6 Kg5 59.Qg7 Kh5 60.Rh6) 58.Qf6 (58.g7 c5 59.g8Q) 58...Kg3 (58...b6 59.g7 c5 60.g8Q Kh5 61.Qgg6) 59.g7 (59.Qg5 Kh3 60.Rh8) 59...Kg2 (59...Kg4 60.g8Q Kh5 61.Qgg6) 60.g8Q Kh3 (60...Kh3 61.Qfh8). black_bishop_88 (2515) - rahemos (2560), lichess.org, 2020. (=1.a3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Qe7 5.c4 dc4 6.e4 Nf6 7.Bc4 Ne4)

8.0-0 0-0 9.Re1 Bf5 10.d4 ed4 (10...Nd7 11.Bd3 Nf2 12.Kf2+/-) 11.Bd5 c6?? (better is 11...c5 12.Nbd2 Nf2 13.Kf2 Qd7+-) 12.Qd4+- (12.Qd4 Qf6 13.Be4 Qd4 14.Nd4 Be4 15.Re4+-) 1–0. chess_research (2230) – wreck_tangle (1890), gameknot.com, 2014.

8.0-0 0-0 9.Re1 Ng5 10.Ne5 Ne6 11.Qg4 Qf6 12.Ra2 Qh6 13.h4 Nc6 (better is 13...a5=) 14.Nf7?? (14.Nc6 bc6 15.d3 Nf4=) 14...Rf7?? (better is 14...Kf7 15.Bg7 Rg8 (< 15...Qg7 16.Be6 Kf6 17.Bc8 Qg4 18.Bg4+/-) 16.Bh6 Rg4–+) 15.Re6 Be6 16.Be6 Raf8 17.g3 Kh8 18.Bf7+= Rf7 19.b5 Ne7 20.Bd4 Nf5 21.Be3 Qe6 22.Nc3+= Qb3 23.Qa4 Qe6 24.Qe4 Qd7? 25.h5 h6? 26.a4 b6 27.Qa8 Rf8+= 28.Qe4 Qf7 29.Qf3+= Qc4 30.Qe4 Ne3–/+ 31.Qe3 Bc5 32.Qe4 Bf2 33.Kg2=+ Qf7 34.d4+= Qc4 35.Rf2 Rf2= 36.Kf2 Qc3 37.Qe8 Kh7 38.Qe4 Kh8 39.Qe8 Kh7 40.Qe4 Kh8 41.Qf4 Kg8 42.Kg2 Kh8 43.Kf2 Kg8 44.Kg2 Qc2 45.Kf3 Qd3 46.Kg4 Qd1 47.Kf5 Qh5=+ 48.Ke6 Qe8 49.Kd5 Qd7 50.Ke4 Qe6 51.Kd3 Qb3 52.Ke4 Qe6 53.Kd3= Qb3 54.Ke4 Qe6 55.Kd3= ˝–˝. Bulcourf,Carlos (2210) – Cranbourne,Carlos (2285), Buenos Aires Najdorf qual, 1992.

8.0-0 Nc6 9.Qe2 Nf6 10.Re1 =.

8.0-0 Be6 9.Be6 Qe6 10.Re1 +=.

8.0-0 Nf6 9.Re1 e5 draws heavy fire (9.Ne5 Be5 10.Be5 Qe5=) 9...e4 (9...Bg4!?=) 10.d3+= Bg4 11.de4 Bf4 (11...Nc6 12.e5 Ne5 13.Be5 Be5 14.Qa4 Bd7 15.Qc2 Ba1 16.Re7 Ke7 17.Qa2+/-) 12.h3 (12.e5 Nh5 13.e6+-) 12...Bh5? (better 12...Be6 13.e5 Nfd7+=) 13.e5+- Nfd7? (13...Ng8 14.e6 f5 15.Qd5+-) 14.Qd4 (14.e6 Be5 15.Be5 fe6+-) 14...Bh6? (14...Bf3 15.Qf4 (15.gf3?! Qg5 16.Kf1 Nc6 17.Bf7 Ke7=) 15...Bh5 16.e6+-) 15.Qe4 (better 15.e6 Kd8 16.ef7+- (worse 16.ed7 Nc6 17.Qd3 Qd7 18.Qd7 Kd7+-)) 15...Nc6 16.Nc3 (16.e6 fe6 17.Qe6 Qe6 18.Re6 Kf8 19.Rh6 Bf3+-) 16...Bg6+/- 17.Qe2 (17.Qg4 Nb6+/- (17...Nde5? 18.Ne5 Ne5 19.Nd5 Ng4 20.Ne7+-)) 17...0-0 (17...Nb6 18.Bb5+/-) 18.Nd5 Qd8 19.Rad1 Re8 20.b5 Na5 21.Ba2 c6 (21...c5 22.Ne3 Qc7 23.Ng4+-) 22.bc6 (22.Ne3 Be3 23.Qe3 Qc7+-) 22...bc6 23.Nb4 Qc7 (23...Bf5!?+/-) 24.e6+- Nc5?? (24...Nf8 25.e7 Ne6 26.Be6 fe6 27.Qe6 Bf7 28.Qd7+-) 25.Be5 (25.ef7 Kh8 26.Qe8 Re8 27.Re8) 25...Qb6?? (better 25...Qb7 26.ef7 Bf7+/-) 26.ef7+- Bf7 27.Bf7 Kf7 28.Nd4 (better 28.Qa2 Ncb3 29.Nd4+-) 28...Nd7?? (28...Kg8 29.Nf5 Ne6 30.Nh6 gh6 31.Rd7+-) 29.Qf3 (29.Qa2 Kg6 30.Nf3+-) 29...Kg8 30.Nbc6 Ne5 (better 30...Nc6 31.Qd5 Kh8 32.Nc6 Nf6+-) 31.Ne5 (31.Re5?! Nc6 32.Qd5 Kh8 33.Qc6 Red8+-) 31...Rf8 (31...Qb7 32.Qc3 Qb6+-) 32.Qd5 (32.Qd5 Qe6 33.Ne6 g5 34.Nf8 Kh8 35.Qa8 Nb7 36.Nfg6 Kg7 37.Qf8) 1-0. black_bishop_88 (2495) - Azamat_Alin (2305), lichess.org, 2020. (=1.a3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.Nf3 Qe7 5.c4 dc4 6.e4 Nf6 7.Bc4 Ne4)

8.0-0 Ng5 9.Re1 Bg4 10.Be2 Bf3 11.Bf3 Nf3 12.Qf3 =.

8.0-0 Ng5 9.Ne5 0-0 10.Re1 Ne6 11.Nc3 Nd7 12.Nd7 Bd7 13.Ne4 Rae8 14.Nd6 cd6 15.Qh5 Qg5 16.Qg5 Ng5 17.Re3 Re3 18.de3 Rc8 19.Bd3 f5 20.Rd1 Be6 21.f4 Nf7 22.e4 fe4 23.Be4 Rc7 24.Re1 Nd8 25.Kf2 a6 26.h4 d5 27.Bd3 Bf7 28.g4 Nc6 29.h5 h6 30.Rc1 Rc8 31.Be2 Ne7 32.Rc5 Rc5 33.bc5 Nc6 34.Bc3 Be6 35.Ke3 Kf8 36.Bf3 Kg8 37.f5 Bf7 38.Kd3 Kf8 39.Kd2 ˝–˝. Riepe,Bernhard (2050) – Pink,Fritz (2025), DESC–ch SF01 email, 2004.

8.0-0 Ng5 9.Ne5 Be5 10.Be5 Qe5 11.Re1 Ne4 12.d4 Qe7 (12...Qf4 13.f3 0-0 14.fe4+=) 13.f3 0-0 14.Re4 Qf6 15.Nc3 c6 16.Rc1 Bf5 17.Re2 Nd7 18.Qd2 Nb6 19.Bb3 ˝–˝. Steiner,Peter_Markus – de_Visser,Arno, corr TT ICCF, 2003.

8.0-0 Ng5 9.Ng5 Qg5 10.f4 ef4 11.Nc3 (11.Qe2 Kd8 12.Bf7 Rf8-/+) 11...0-0 12.Ne4 Qg6 13.Nd6 Qd6 14.Qc2 Nd7 15.Bd3 (15.Rae1 a5+=) 15...h6-/+ 16.Rae1 a5 17.Bc3 (17.b5 c6+=) 17...ab4 18.ab4 b6 (18...Nf6 19.Be5 Qb6 20.Qc5 Qc5 21.bc5-/+) 19.Bh7 Kh8 20.Be4 Ra7 21.Qd3 Ne5 22.Qd6 cd6 23.Rf4 Re8 24.d4 Ng