CLICK!

GET MY 1.b4 COLLECTION
1.b4 collection contains much more games and lines than can be presented here.
Click here for more info!

Flag Counter

TESTJ220 Release 2016-10-01
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.c4 Bg7

(...)

4.a4 d6 5.Nc3 c5 6.b5 a6 7.e3 ab5 8.cb5 0–0 9.Nf3 d5 10.d4 c4 11.Be2 Ne4 (better is 11...Qa5!?=) 12.Ne4+/– de4 13.Nd2 f5 14.Bc4 Kh8 15.0–0 Nd7 16.Qb3 Nf6 17.Ba3 Ng4 18.h3 Nf6 19.Bb4 Qd7 20.a5 g5 21.b6 f4 22.ef4 gf4 23.Rfe1 f3 24.Ne4 fg2 25.Nf6 Bf6 26.Kg2 Qh3?? (better is 26...Qd4 27.Rac1 Bd7+/–) 27.Qh3+– Bh3 28.Kh3 Rac8 29.Rac1 Bd4 30.Re7 Rf3 31.Kg4 Rcf8 32.Bd6 Rf2 33.Be5 Be5 34.Re5 R2f4 35.Kg5 Rf2 36.Be6 Rg2 37.Kh5 Rh2 38.Kg4 Rg2 39.Kh3 Rgf2 40.Rg1 R2f3 41.Rg3 Rg3 42.Kg3 Kg7 43.Rg5 Kf6 44.Rf5 Ke6 45.Rf8 Kd5 46.Rh8 Kc5 47.Rh7 Kb5 48.Rb7 Ka5 49.Rc7 Kb6 50.Rc8 Kb7 ½–½. carocan (1710) – tryskac, kurnik, 2011.

4.Qb3 d6 5.Nc3 Be6 6.e4= 0–0 7.Nf3 a6 8.Bd3 b5 9.Qa3 bc4–/+ 10.Be2 Nc6 11.0–0 Qb8 12.Ng5=+ Bd7 13.d3? h6 14.Nf3 Nb4 15.dc4 Nc2 16.Qb3 Na1 17.Ba1 Bc6 18.Bd3 Nd7 19.a3?? Qb3 20.Nd2 Qa3 21.c5 Qc5 22.Nf3 Bc3 23.Nh4 Ba1 24.Ra1 Ne5 25.Bb1 Qc1# 0–1. soraya – eweram (1980), net–chess.com, 2007.

4.b5 a6 5.a4 0–0 6.Nc3 Ne4 7.Qc2+= Nc3 8.Bc3 ab5 9.Bg7 Kg7 10.Qc3 Kg8 11.ab5 Ra1 12.Qa1 c6 13.Qa7 (13.Nf3!?=) 13...Qc7+= 14.b6 Qe5 15.Nf3 (better is 15.Qa3–/+) 15...Qf4?? (better is 15...Qb2 16.Qa4 d6–+) 16.e3+/– Qd6 17.Be2 (17.c5!? Qc5 18.Qb8 Qb6 19.Qa8 Qb1 20.Ke2+/–) 17...Na6= 18.0–0 Qb8?? (better is 18...Qb4=) 19.d4 (better is 19.c5 Qa7 20.ba7+–) 19...d5?? (better is 19...d6 20.c5! Bf5 21.Ba6 Qa7 22.ba7 ba6+–) 20.cd5 Bf5 (20...Qd6 21.Ba6 ba6 22.b7 Bb7 23.Qb7 cd5 24.Rb1+–) 21.Ba6 (better is 21.dc6 Nb4 22.cb7+– (22.Qb7?! Qb7 23.cb7 Rb8+–)) 21...ba6 22.dc6 Qa7 23.ba7 Ra8 24.Nd2 Be6?! (24...Ra7 25.e4 Bc8 26.Nc4+–) 25.e4 (better is 25.Rb1 Ra7 26.Rb7+–) 25...Ba2 (25...Ra7 26.Rb1 Rc7+–) 26.Ra1 Be6 (26...Ra7 27.Ra2 a5 28.Rb2+–) 27.Ra6 Bc8 (27...f6 28.d5 Bc8+–) 28.Ra1 Kf8 29.d5 (29.Nc4 Bg4 30.Nb6+–) 29...Ke8 30.Nc4 Kd8 31.Nb6 Bg4 32.Na8 Kc8 33.f3 Bh5 34.Nb6 Kc7 35.Nc4 1–0. Nikolic,Jovane (1710) – Schneider,Gustavo Manicardi, Championship da Primeira Categoria do E, 2013.

4.Qc2 b5 5.cb5+= Bb7 6.Nf3 0–0 7.d4 Be4 8.Qd2 c6 9.bc6 Nc6 10.a3 d5 11.Nc3 Rc8 12.e3 Qd7 13.Be2 Qg4 14.0–0 (14.Ne4?! Ne4 15.Qd3 Qg2=) 14...Qd7 15.Ng5 Bf5 16.Nf3 (16.Rac1 h6 17.Nf3 Ne4 18.Ne4 de4+/–) 16...Ne4 (16...Be4 17.Rfc1 Qd6+/–) 17.Ne4+/– de4 18.Nh4 Be6 19.g3 Bh3 20.Ng2 e5 21.Rfd1 ed4 22.ed4 Ne7 23.Nf4 Bf5 24.Rac1 Rcd8 25.f3 Nc6 26.fe4 Be4 27.d5 Ne5 28.Be5 (28.Qe3 Qf5 29.Rf1+– (29.Qa7?! g5 30.Ng2 Nf3 31.Bf3 Qf3=)) 28...Be5+/– 29.Bc4 Bd6 30.Qf2 Rde8 31.Bd3 Bd3 32.Nd3 Qg4 33.Re1 Kg7 34.Nc5 Rd8 0–1. sagonek – zolisakk, kurnik, 2011.

4.Qc2 e6 5.Nf3 Qe7 6.a3 Nc6 7.g3 b6 8.Bg2 Bb7 9.0–0 0–0–0 10.d4 Rhg8 11.Nbd2 g5 12.Qa4 g4 13.Ne5 Nh5 14.Nc6 dc6 15.Bc6 Bc6 16.Qc6 f5 (16...Kb8 17.e3+/–) 17.Rfd1 (17.Qa8 Kd7 18.Qa7 Ra8+–) 17...f4? (17...Kb8 18.e3+/–) 18.Nf1 f3? 19.ef3+– gf3 20.Qf3 Kb8 21.Qh5 Bf6 22.Qe2 h5 23.d5 Bb2 24.Qb2 ed5 25.Rd5 Rdf8 26.Rad1 h4 27.Qe5 Qf7 28.R1d2 h3 29.Qe4 Re8 30.Qh1 Rgf8 31.Rd7 Qc4 32.Ne3 Qc1 33.Rd1 Qa3 34.Qc6 Rc8 35.Rh7 Qb4 36.Rh3 Qb2 37.Qg2 Qb3 38.Rh7 Rce8 39.Rf1 Qd3 40.Ng4 1–0. sagonek – machomenos, kurnik, 2011.

4.Nc3 a5 5.ba5 0–0 6.Nf3 =+.

4.Nc3 Ne4 5.Qc2 f5?? 6.Ne4+– fe4 7.Bg7 Rg8 8.Bh6 d5 9.e3 Bf5 10.Ne2 Nc6 11.a3 Ne5 12.cd5 Nd3+= 13.Qd3? ed3–+ 14.Ng3 Qd5 15.Rc1 e6 16.Rc7 Qa2 17.Rc1? Qa3 18.Rd1 Rc8 19.Nf5 Qb4 20.Ng7 Ke7 21.Bd3 Rcd8?? 22.Be2?? a5 23.Bg5 Kd7?? 24.0–0 Rc8? 25.Rb1+– Qe4 26.Bf3 Qe5?? 27.Rb7+– Rc7 28.Bf4 Qg7 29.Rc7 (29.Rc7 Kd8 30.Rg7 Rg7 31.Bc6+–) 1–0. slax1 – pedrotti1, kurnik, 2011.

4.Nc3 e5 5.e3 0–0 6.d3 d5 7.Qb3 Be6 8.Nf3 dc4 9.dc4 Nfd7 10.Rd1 a5 11.b5 f5 12.Be2 Qe8 13.Nd5 Bd5 14.Rd5 Nb6 15.Re5 Be5 16.c5 Qf7 17.Ne5 Qb3+= 18.ab3 Nd5 19.Bc4 Rd8 20.c6 bc6 21.bc6 Kf8 22.Ke2 Nb4 23.Ba3 Rd6 24.Bb5 Ke7?? 25.Rd1?? Rd1+= 26.Kd1 N8a6 27.Nd7+= Kd6 28.Kd2 Nc5 29.Nc5 Kc5 30.Ba4 Rd8 31.Ke2 Kb6 32.Bc1 Nc6 33.e4? Nd4–+ 34.Ke3 c5?? 35.e5–/+ g5 36.g3 f4 37.gf4–/+ gf4 38.Ke4 Ne2 39.Bf4?? Rd4–+ 40.Kf3 Nf4 (41.h3 Nh3–+; 40...Rf4?! 41.Ke2 Re4 42.Kd3 Re5 43.f4–+) 0–1. Rosas,Jorge – Vehre,John, Mansfield Chess Club m2, 1989.

4.c5 b6 5.d4 bc5 6.bc5 0–0 7.Nf3 Bb7 8.e3 d6 9.Qb3 Bf3 10.gf3 dc5 11.dc5 Qd5 12.Qc3? (better is 12.Qd5!? Nd5 13.Bg7 Kg7 14.Nd2=) 12...Qf3 13.Rg1 Nh5 (13...Qh5 14.Qe5 Qe5 15.Be5–+) 14.Qc2=+ Bb2 15.Qb2 Nc6 16.Bg2 Qg4 17.Kf1?? Qe6 18.Nc3=+ Rab8 19.Qd2 Ne5 20.Rd1 Qc4 21.Ke1 Rfd8 22.Qc2?? Rd1 23.Kd1 Rd8 24.Ke1 Nd3 (24...Nd3 25.Kf1 Nc5 26.Ke1 Nd3 27.Kf1 Ne5 28.Qe2 Qc3–+) 0–1. sunnyda – andypr, kurnik, 2012.

4.c5 Rg8 5.e3 Nd5 6.Bg7 Rg7 7.a3 a5 8.b5 c6 9.b6 Nb6? (better is 9...d6 10.d4 Nd7=) 10.cb6+– Qb6 11.Nc3 d5 12.Na4 Qc7 13.Rb1 b5 14.Nc5 Na6 15.Na6 Ra6 16.a4 Bf5 17.Rb2 e5 18.g4 Be4? 19.f3 Bf3 20.Nf3 e4 21.Nd4 h5 22.Be2 hg4 23.Bg4 f5 24.Ne6 Qe5 25.Ng7 Kf7 26.Nf5! gf5 27.Qc2 ba4 28.Be2 f4 29.Ba6 f3 30.Rb7 Kf6 31.Qc6 Kg5 32.h4 Kh5 33.Rh7 Kg4 34.Rg1 Kh3 35.Bf1 Kh2+– 36.Rg5 Qa1 37.Kf2 Qd1 38.Qd5 a3 39.Ra7 Qb1 40.Ra5 Qb8 41.Ra3 Qg3 42.Rg3 Kh1 43.Rh3# 1–0. cogit – rgmerke, kurnik, 2012.

4.d3 b6 5.a3 Bb7 6.e3 e6 7.Nf3 d6 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Ne5? (better is 9...0–0!?=) 10.Ne5+– de5 11.e4 (11.Be5 0–0+–) 11...0–0 12.Nc3 (12.Be5!? Nh5 13.Bg7 Ng7 14.Nd2+/–) 12...c5 13.b5 a6 14.a4 ab5 15.ab5 Nh5 16.Bh5 gh5 17.Ra8 Ba8 18.Qh5 h6?? 19.Rd1 f5 20.Qg6 fe4? 21.Qe6 Rf7 22.de4 Qg5 23.Qb6 Qg2 24.Kg2 Bf6 25.Qe6 Kg7 26.f3 Re7 27.Qg4 Kf7 28.Nd5 Ke8 29.Nf6 Kf7 30.Nh5 Re6 31.Qg7 Ke8 32.Qg8 Ke7 33.Rd8 Be4 34.fe4 Rd6 35.Re8 Kd7 36.Be5 Kc7 37.Rc8 Kb7 38.Bd6 Kb6 39.Bc5 Ka5 40.b6 Ka4 41.b7 Kb3 42.Be3 Kb4 43.c5 Kb5 44.c6 Ka6 45.b8Q Ka5 46.Bb6 Ka6 47.c7 Kb5 48.Be3 Ka5 49.Qb6 Ka4 50.Ra8# 1–0. cogit – bond34, kurnik, 2012.

4.d4 a6 5.Nc3 b5 (5...d5 6.cd5 Nd5 7.e4 Nc3 8.Bc3=) 6.c5 (6.cb5!? ab5 7.Nb5+/–) 6...Bb7 7.d5 (7.a4 ba4 8.e3 Bc6=) 7...0–0 (7...Nd5 8.Qd2 Nc3 9.Bc3 Bc3 10.Qc3–/+) 8.e4 (8.Rb1 e6 9.d6 Nc6=+) 8...c6 (8...Ne4 9.Nge2–/+) 9.d6 (9.Rb1!?=) 9...ed6 10.cd6 Ne8?? (better is 10...Ne4!? 11.Ne4 Bb2–/+) 11.f4 a5=+ 12.a3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Na6 15.Qb3? Qh4 16.g3–/+ Qd8 17.e5? Qa8?? 18.Bg2 c5 19.Bb7=+ Qb7 20.Qd5 Qd5 21.Nd5 c4 22.Bc3+= f6 23.Ne2 fe5 24.fe5 Rf3 25.Rf1 Rf1 26.Kf1 Bh6?? 27.Nb6?? Be3? 28.Nd7+– Kf7 29.Nf4 h5?? 30.e6 Kg8 31.Nf6 Nf6 32.Bf6 Nb4 33.e7 Kf7 34.d7 Nc6 35.e8Q Kf6 1–0. baovn21 – lalaang, kurnik, 2011.

4.d4 h5 5.e3 d6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 Qc8 8.h3 Bd7 9.0–0 Nc6 10.b5 Nd8 11.Nh2 Bh3 12.gh3 Qh3 13.Re1 Ng4 14.Nf3 (14.Bg4? hg4 15.Qg4 Qh2 16.Kf1 c5–+; 14.Ng4?? hg4 15.Bf3 gf3 16.Qf3 Qf3 17.e4 Rh1) 14...Ne6? (better is 14...Nf6+/–) 15.Bf1+– Nf2 16.Bh3 Nd1 17.Rd1 Nf8 18.Nbd2 c5 19.a4 cd4 20.Bd4 e5 21.Bb2 Bh6 22.Kf2 g5 23.Ne4 g4 24.Nd6 Ke7 25.Be5 gh3 26.Bh8 Rd8 27.Nf5 Ke8 28.Rd8 Kd8 29.Nh6 Ng6 30.Be5 f6 31.Bf6 Kd7 32.Bd4 Kd6 33.Nf5 Kc7 34.Rh1 Nf8 35.Rh3 a6 36.Rh5 ab5 37.cb5 Ne6 38.a5 (38.a5 Nf4 39.Rh7 Kb8 40.ef4 b6 41.ab6 Kc8 42.Nd6 Kb8 43.Rh8; 38.Rh7 Kb8 39.Bb6 Nf8 40.Re7 Kc8 41.Nd6 Kb8 42.Re8) 1–0. carocan (1815) – baronszu, kurnik, 2011.

4.e3 a6 5.a4 e6 6.Qb3 d6 7.d4 Nbd7 8.Nf3 c6 9.b5 (9.Bd3 a5+=) 9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 cb5 12.cb5 b6 13.Nbd2 0–0 14.Bc4 d5 15.Bd3 Re8 16.0–0 Nh5 17.Ne5 Ne5 18.de5 Bf8 19.f4 Ng7 20.Bd4 Re7 21.Rc1 Rb7 22.Nf3 Be7 23.Qa2 Nf5 24.Qa8 Rc7 25.Rc7 Qc7 26.Qc6 Bd8 27.Bf5 ef5 28.e6 Be6?? 29.Ne5 Kg7 30.Nd3 Kf8= 31.Nb4 Qa7 32.Nd5+/– Bd5 33.Qd5 Qe7 34.Qc6 Qe6 35.Qc3 Be7? 36.Kf2 Bc5? 37.Bc5+– bc5 38.Qc5 Kg7?? 39.Qe5 (39.Qe5 Qe5 40.fe5+–) 1–0. carocan (1655) – asibbulla, kurnik, 2012.

4.e4 Nc6 5.b5 Na5 6.e5 Ne4 7.Qf3 Ng5 8.Qa3 c6 9.f4 (9.Bc3 b6+=) 9...Ne6= 10.Bc3 b6 11.Ba5 ba5 12.bc6 dc6 13.g3 Nd4 14.Bd3 Bf5 (better is 14...0–0!?+=) 15.Bf5= Nf5 16.Ne2 Nd4 17.Qc3 Ne2 18.Ke2 Rb8 19.a4 Rb4 20.d3 0–0 21.Nd2 f6 22.d4 c5 23.d5 fe5–+ 24.fe5 Rf5 25.Nf3 Qc7 26.g4 Be5 27.Ne5 Re5 28.Kd3 Rg5 29.Rag1 Qf4 30.h3 Qf3 31.Kd2 Qf2 32.Kd3 Qf3 33.Kd2 Qc3?? 34.Kc3= Ra4 35.Re1 Kf7 36.Rhf1= Ke8?? 37.d6+– Ra3 38.Kb2 Rh3 39.Re7 (39.Re7 Kd8 40.Rf8) 1–0. Wall,Bill – Shameson,Leon, Mt View, CA, 1987.

4.e4 e5 5.Be5 Qe7+= 6.Bf6 Qe4 7.Qe2 Qe2 8.Ne2 Bf6 9.Nbc3 Nc6 10.Rb1 Kd8 11.Nd5 (11.b5 Ne5 12.Ng3 Re8+=) 11...Bg7 12.Nef4 (12.b5 Ne5 13.Nef4 Re8+=) 12...Re8 13.Ne3 d6 14.Be2 Nd4 15.Bd3 (15.a4 Bd7 16.a5 h6–/+) 15...c6 (15...f5 16.h3–/+) 16.0–0 (16.Ne2 Ne2 17.Ke2 Be6–/+) 16...Kc7 (16...f5 17.Rfe1–/+) 17.c5 (17.Rfe1!? Be5 18.Ne2+=) 17...dc5–/+ 18.bc5 Be5 19.Ne2 Be6 20.Nd4 Bd4–+ 21.Rfc1 Ba2 22.Rb4 Rad8 23.Ra4 Bb2 24.Re1 Bb3 25.Re4 Re4 26.Be4 Rd2 27.Bb1 a5 28.Nf1 Rd1 29.Re7 Kd8 (29...Kd8 30.Ba2 Ba2–+) 0–1. Bernardete,J – Dunne,A, 1978.

4.f3 0–0 5.e4 d6 6.h4 Nc6 7.a3 b6 8.g4 Ne5 9.h5 c5 10.hg6 fg6 11.d4 cd4 12.Bd4 e6 13.Qd2 Nc6= 14.Bc3 Ne4? 15.fe4+– e5?? 16.Ne2 Bg4?? 17.Qd5 Kh8 18.Qc6 Be2 19.Be2 Qg5 20.Bd2 Qg3 21.Kd1 Qb3 22.Kc1 Rac8 23.Qd5 a5 24.Nc3 ab4 25.ab4 Qb4 26.Ra7 Ra8 27.Ra8 Qc5 28.Rf8 Bf8 29.Qf7 Qg1 30.Rg1 b5 (31.Qf8#; 30...Be7 31.Nd5 h5 32.Qe8 Bf8 33.Qf8 Kh7 34.Nf6#) 1–0. Magicmove3 – EarthPrincess, caissa.com, 2007.

4.g3 a5 5.b5 d5 6.c5 Nbd7 7.Qc2 0–0 8.Nf3 Ne4 9.Bg7 Kg7 10.d4 c6 11.a4 e5 12.de5 Qe7 13.bc6 bc6 14.Bg2 Ne5 15.Qb2 f6 16.Ne5 fe5 17.Be4 de4 18.Qc3 Rb8 19.Nd2 Rb4 20.0–0 Bh3 21.Rfb1 Rfb8 22.Rb4 Rb4 23.f4 Rd4 (better is 23...Kg8!? 24.fe5 Be6=) 24.Nb3+/– (24.Qa5 Qd7 25.Nf1 ef4=) 24...Rd5 25.Rc1 (25.Na5? Rc5 26.Nc6 Qd6 (26...Rc3?! 27.Ne7 Be6 28.Rd1=) 27.fe5 Qc6–+ (27...Rc3?! 28.ed6 Rc6 29.a5–/+; worse is 27...Rc6 28.ed6 Rc3 29.a5+=)) 25...Qd8 26.Kf2 (26.Na5? e3 27.Qe3 Qa5 28.fe5 Qa4–+) 26...Qf6 27.Na5 g5 28.e3 gf4 29.ef4 Rd4 30.Qe3?? (30.Kg1!? ef4 31.gf4 Qg6 32.Qg3=) 30...Ra4?? (better is 30...ef4 31.gf4 Rd3–+ (31...Ra4 32.Nc6 Qb2 33.Ke1 Qh2 34.f5 Qh1 35.Kd2 Qg2 36.Kd1 Qf3 37.Qf3 ef3 38.Kd2–+)) 31.Nc4+= Ra2 32.Ke1 Rh2 33.Qe4 ef4 34.Nd6?? f3–+ 35.Ne8 Kh8 36.Qh7 Kh7 37.Nf6 Kg6 38.Ne4 Re2 39.Kd1 Re4 0–1. Bennett,Dominic L (1960) – Osborne,M (2265), Ascot ENG, e2e4 Open July, 2013. (=1.c4 Nf6 2.g3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 a5)

4.g3 a6 5.Bg2 Nc6 6.Qb3 0–0 7.Nf3 d5 8.cd5 Qd5 9.Qd5 Nd5 10.Bg7 Kg7 11.a3 e5 12.d3 Rd8 13.0–0 f6 14.Rc1 Rd7 15.Nbd2 Re7 16.Rc5 Nb6 17.Rac1 Be6 18.Ne4 Na4 19.R5c2 Bb3 20.Rd2 Na7 21.Nc5 Nc5 22.Rc5 c6 23.Rb2 Bd1 24.Rc1 Ba4 25.Nd2 Nb5? 26.Nc4+– Rd8 27.Nb6 Na3 28.Na4 Nb5 29.Nc5 Nd4 30.Bh3 h5 31.Kf1 f5 32.Bg2 Rh8 33.e3 Ne6 34.Ne6 Re6 35.h4 Rd8 36.Ke2 f4 37.gf4 ef4 38.Be4 fe3 39.fe3 Re5 40.Rg1 Rd6 41.Rg5 Rde6 42.Rc2 Rg5 43.hg5 Re5 44.Rc5 Rc5 45.bc5 Kf7 46.d4 a5 47.Kd3 h4 48.Kc4 h3 49.Kb3 h2 50.Ka4 Ke7 51.Ka5 Kd7 52.Kb6 Kc8 53.d5 cd5 54.Bd5 Kb8 55.Bb7 (55.Bb7 h1Q 56.Bh1 Kc8 57.c6 Kd8 58.c7 Kd7 59.Bb7 Ke6 60.c8Q Ke5 61.Qe8 Kf5 62.Qe4 Kg5 63.Qf4 Kh5 64.Bf3) 1–0. Agudelo,Carlos Hernan (2070) – Correa,Flavio, Bogota COL, McGregor Open, 2011.

4.g3 c5 5.bc5 Na6 6.Bg2 Nc5 7.Nf3 Qb6 8.Bd4 Nfe4 9.0–0 Bd4 10.Nd4 Nd3 11.e3 Nec5 12.Nc3 d6 13.Nb3 0–0 14.Rb1 Qd8 15.Nc5 dc5 16.Bb7 Bb7 17.Rb7 Rb8 18.Rb8 Qb8 19.Nd5 Qe5 20.Qc2 Nb4 21.Nb4 cb4 22.d4 Qc7 23.c5 e6 24.Rb1 Qa5 25.Qc4 Rb8 26.e4 Kf8 27.d5 ed5 28.ed5 Qb5 29.Qd4 a5?? 30.a4 Qb7 31.Qh8 Ke7 32.Re1 Kd7 33.c6 (33.c6 Kd6 34.Qe5 (34.cb7 Rh8 35.Rc1 Rb8–+) 34...Kc5 35.cb7 Kc4 36.Qc7 Kd5 37.Rd1 Ke6 38.Rd6 Kf5 39.Qf7 Kg4 40.Qf4 Kh5 41.Qh4#) 1–0. Weyrich,Morten (2355) – Knuth,Hannes, Oberliga Nord N, 1992.

4.a4 0–0

5.b5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.b5 Bg7 4.a4 0–0 5.c4).

5.e3 d6 6.Nf3 e5 7.Be2 e4 8.Nd4 c5 9.bc5 dc5 10.Nb3 Qc7 11.Nc3 Na6 12.0–0 Nb4 13.Qb1 (13.f3 ef3 14.Rf3 Bf5=) 13...Bf5+= 14.a5 b6 (14...Rfd8 15.h3+=) 15.Nb5 Qe7 16.Bc3 h5 (better is 16...a6!? 17.Bf6 Bf6+=) 17.Bb4+= cb4 18.ab6 ab6 19.N5d4 Bg4 20.Qd1 Ra1 21.Na1 Qd6 22.h3 Be2 23.Qe2 Nd7 24.Nac2 Ne5 25.Rb1 Nd3 26.Ne1 Bd4 27.ed4 Qd4 28.Nd3 ed3 (28...Qd3?! 29.Qd3 ed3 30.Rb4=) 29.Qe7 Qc5 30.Qe4 Rd8 31.Re1 b3 32.Rb1 Qb4 33.Qf4 Rc8 34.Qe3 Rd8 35.Rb2 (35.Qf4 Re8 36.Qd4 Qd2 37.Kh2–+) 35...Qc4–/+ 36.Qe1 (36.Qb6 Qc1 37.Kh2 Qb2 38.Qd8 Kg7 39.Qd3 Qe5 40.g3–+) 36...Ra8–+ 37.Rb1 Qc2 38.Kh2 b2 39.g3 (39.f4 Rc8 40.Kg3 Qc1 41.Rc1 bc1Q–+ (41...bc1R?! 42.Qe3–/+; 41...bc1N?! 42.f5=; worse is 41...bc1B 42.f5+/–)) 39...Kf8 40.Qh1 Re8 0–1. Nikolic,Jovane (1690) – Gotz,Klaus Seiji Furucho (2110), Sao Paulo BRA, 3rd IRT Open, 2013.

4.Qa4 0–0

5.e4 d6 6.Bd3 (6.Qc2 c5=+) 6...c5 (6...Bd7 7.b5 a6=) 7.bc5 (7.b5 Qd7 8.Ne2 Qg4=) 7...dc5 (better is 7...Ne4 8.Bg7 Nc5–/+) 8.Qa5?? (better is 8.Bc2=+) 8...Qa5–+ 9.Ne2 Nc6 (9...Rd8 10.Nc1–+) 10.0–0 Qd2! 11.Nd2 Nb4 12.Bb1–/+ Bg4 13.Nf4 Rad8 14.Nb3 Bc8 15.a3 Nc6 16.Bc3? b6 17.e5 Ng4–+ 18.Bc2 Nge5 19.a4 Nf3! 20.gf3 Bc3 21.Rac1 Bd2 22.Rcd1 Bf4 23.Rd3 Nb4 24.Bb1 Nd3 25.Re1 Ne1 26.Kf1 Nf3 27.Be4 Nh2 28.Kg1 Ng4 29.Nc1 Rd1 30.Kg2 Rc1 31.f3 Ne3 32.Kf2 Nc4 33.Bd3 Rd8 34.Bc4 Rc4 35.Ke2 Rd2 36.Ke1 Rc1# 0–1. soraya – sgalahad (1985), net–chess.com, 2008.

5.e4 Ne4 6.Bg7 Kg7 7.Nf3 –/+.

5.Nf3 d6 6.Nc3 Bd7 7.b5 Bg4 8.h3 Bf3 9.gf3 Nbd7 10.Bg2 a6 11.Qb4 ab5 12.Qb5 Nh5 13.Rg1 Nc5 14.a3 Ra6 15.Qb4 Rb6 16.Nb5 Bb2 17.Qb2 c6 18.a4 Nf4 19.Qc3 cb5 20.ab5 d5 21.d4 Ng2 22.Rg2 Ne6 23.Ra4 dc4 24.Qc4 Qd7 25.e3 Rc8 26.Qb3 Rb5 27.Qd1 0–1. Comet B25 (2220) – Fritz 6, 2002.

4.b5 b6

5.Nc3 a6 =.

5.e4 Bb7 6.e5 a6? 7.ef6 ef6 8.Qe2 Qe7 9.Qe7 Ke7 10.Ne2 Re8 11.Ba3 Kd8 12.Bb4 a5 13.Bc3 d5 14.Na3 dc4 15.Nc4 Nd7 16.d4 Bd5 17.Ne3 Bc4 18.Nc4 f5 19.Rd1 Nf6 20.d5 Bh8 21.Ne5 Nd7 22.Nf7 Kc8 23.Nh8 Nc5 24.Nf7 Ne4 25.Bd4 Kb7 26.Rc1 Rad8 27.Nd8 Rd8 28.Nf4 g5 29.Ne6 Rd5 30.Rc7 Kb8 31.Bb6 Rb5 32.Ba7 Ka8 33.Bb5 (33...Nd6 34.Bc6 Nb7 35.Rb7 g4 36.Rh7#) 1–0. Trkn – CharlieByrdNY, ICC, 2005.

5.f3 Bb7 6.e4 0–0 7.Ne2 d6 8.d4 Nbd7 9.Nbc3 h6 10.Qb3 e5 11.d5 Nc5 12.Qc2 a5 13.a4 Qe7 14.Ng3 h5 15.Be2 h4 16.Nf1 g5 17.Ne3 Bc8 18.0–0 h3 19.g3 Nh5 20.Ned1 Qf6 21.Bc1 Bh6 22.f4+– gf4 23.Bh5 Qg5 24.Qe2?? Qg7? 25.g4 f5 26.ef5 Bf5 27.Qf3 e4 28.Ne4?? Be4–+ 29.Qa3 Bd3 30.Rf2? Qd4 31.Bb2 Qe4 32.Nc3 Qe7 33.Bc1?? Rae8 34.Bf4?? Bf4 35.Rf4 Rf4 36.Na2 Qe3 37.Kh1 Qf3 38.Kg1 Qg2# 0–1. captainevans – hck3, kurnik, 2012.

4.b5 d5

5.e3 dc4 6.Bc4 0–0 7.Nc3 Bf5 8.d4 c6 9.a4 cb5 10.ab5 Nbd7 11.Nge2 Nb6 12.Bb3 Ne4 13.Ne4 Be4 14.0–0 e6 15.Ng3 Bd5 16.f3 Bh6 17.e4 Bb3 18.Qb3 Be3?? 19.Kh1 Rc8?? 20.Rfd1 Bf4 21.Ne2 Bh6 22.d5 ed5 23.ed5 Bg7 24.Ra7 Re8 25.Nf4 Qd6 26.g3 Rc5 27.Ba3+– (27.Ba3 Qb8 28.Rb7 Qb7 29.Bc5+–) 1–0. captainevans – gardyboy, kurnik, 2012.

5.e3 dc4 6.Bc4 0–0 7.Nf3 Nbd7 8.0–0 Nb6 9.Be2 Bd7 10.a4 c6 11.d4 cb5 12.ab5 Nbd5 13.Nc3 b6 14.Nd5+/– Nd5 15.Bc4 Bg4 16.h3+/– Bf3 17.Qf3 Nf6 18.Ba3 Re8 19.Rfc1 e6 20.Bd3 Rc8 21.Bb4 Rc1 22.Rc1 Qd7 23.Rc6 Nd5 24.Bd2 a6 25.e4 Ne7 26.Rb6 Qd4 27.Ra6 Rd8 28.Bg5 f6+= 29.Re6 fg5? 30.Re7+– Qd3?? 31.Qf7 (31.Qf7 Kh8 32.Qg7#) 1–0. popovicigelu – hari, kurnik, 2012.

4.b5 e6

5.Nc3 0–0 6.e3 c6 7.a4 d5 8.Nf3 Nbd7 9.Qc2 Re8 10.cd5 cd5 11.Be2 b6 12.0–0 Bb7 13.d4 Rc8 14.Rac1 Ne4 15.Qb1 f5 16.Ne4 fe4 17.Nd2 Qe7 18.Rc8 Bc8 19.Qc1 Qb4 20.Bd1 Qd6 (20...a6!?=) 21.Ba3+/– Qb8 22.Qc6 Nf6 23.h3 (23.Bd6!? Qb7 24.Be2+/–) 23...Bb7= 24.Qc1 Rc8 25.Qb2 Qc7 26.Bg4 (better is 26.Nb3!?=) 26...Ng4–/+ 27.hg4 Qc2 28.Rc1 Qc1 (28...Qa4!? 29.Ra1 Rc2–/+) 29.Qc1+= Rc1 30.Bc1 Bf8 31.Nb1 a6 32.Ba3 Bc8 (32...g5 33.f3+=) 33.Bf8+= Kf8 34.Nc3 a5 35.f4 (35.g5 Ke7+=) 35...ef3 (35...h6!?=) 36.gf3+= Ke7 37.Kg2 Kf6 38.Kg3 Bb7 39.f4 h6 40.Ne2 Bc8 41.Nc3 Bd7 (41...Bb7 42.Kh4 Kf7+/–) 42.Kf3 (42.e4 de4 43.Ne4 Ke7+/–) 42...Be8 43.e4 Bf7 44.e5 Ke7 45.Ne2 Kf8 46.Nc3 Kg7 47.Kg3+/– g5 48.Ne2 Bg6 49.Nc3 Kf7 50.f5+/– ef5 51.gf5 Bf5 52.Nd5 Bc2 53.Nb6 Ke6 54.Nc4 Ba4 55.b6 Kd7 56.Na5 Kc8 57.d5 Be8 58.e6 h5 59.d6 h4 60.Kh2 g4 61.d7 Bd7 62.ed7 Kd7 63.Nc4 ½–½. Skaug,Thorbjoern – Buck,K1 (1730), Dresden GER, 2013.

5.d4 0–0 6.Nf3 b6 7.e3 Bb7 8.Be2 c6 9.a4 d5 10.Nbd2 Nbd7 (10...a6 11.Ba3 Re8 12.0–0+=) 11.0–0 c5 (11...Rc8 12.Rc1+=) 12.Nb3 (12.a5 ba5 13.Nb3 dc4 14.Na5 Bd5 15.dc5 a6 16.ba6 Ra6 17.Nc4 Ra1 18.Qa1 Nc5=) 12...dc4 (12...Rc8 13.dc5 bc5 14.a5=) 13.Bc4 Rc8 14.Nbd2 (14.Rc1 Ne4=) 14...Ne4 (14...cd4 15.Bd4 Re8 16.Rc1=) 15.Rc1 (15.Ne4 Be4 16.Rc1 cd4 17.Bd4 Bd4 18.Nd4 Nc5=) 15...Ndf6 (15...Nd2 16.Nd2 Qg5 17.Nf3=) 16.h3 (16.Ne4 Ne4 17.Qe2 Qf6=) 16...Nd6 (16...Nd2 17.Nd2 Ne8 18.Qg4=) 17.Be2 (17.Bd3 Nfe4=) 17...Nfe4 18.Ba1 (18.Rc2 Nd2 19.Qd2 Be4 20.dc5 Bc2 (worse is 20...bc5 21.Bg7 Kg7 22.Rc5 Rc5 23.Qd4 f6 24.Qc5+/–) 21.Bg7 Kg7 22.cd6 Kg8=) 18...Bd5 19.Ne4 Ne4 20.Nd2 (20.Qe1 f6=) 20...cd4 (20...Nd2 21.Qd2 Qg5 22.Bg4+=) 21.Rc8 Qc8 22.Ne4 (22.Bd4 Bd4 23.Ne4 Be5+=) 22...Be4 23.Bd4 (better is 23.ed4 Qb7 24.f3+=) 23...Qb7?? (better is 23...Rd8!? 24.f3 Bf5+=) 24.f3?? (better is 24.Bg7 Kg7 25.f3+–) 24...e5 25.Bb2 Bd5 26.e4 Be6 27.Qd6 Qb8 28.Qb4 Rc8 29.Qd2 ½–½. Schwichtenberg,Juergen – Nygaard,Kaare, Wch Seniors Gladenbach, 1999.

5.d4 d5 6.c5 0–0 7.e3 c6 8.a4 Ne4 9.Nc3 f5 10.Nf3= Bd7 11.Be2 Qa5 12.Qb3 cb5 13.ab5+/– Qd8 14.Ne4 fe4+/– 15.Nd2 Qg5 16.0–0 Be8 17.f4 Qe7 18.Ra2 Qc7? 19.Rfa1 a6+/– 20.ba6 ba6 21.Ba6 Na6 22.Ra6 Ra6 23.Ra6 Bf7 24.Qb6 Qe7 25.Ba3 Qh4 26.g3?? Qg4 27.c6 Qd1? 28.Nf1+– g5 29.Bf8 Bf8 30.fg5 Kg7 31.c7 Qc1 32.Qc6 (32.Qc6 Qc6 33.Rc6+–) 1–0. popovicigelu – padim, kurnik, 2012.

5.e3 a6 6.Nf3 =.

5.e3 c6 6.a4 (6.Nf3 d5=) 6...0–0 7.Nf3 d6 8.Be2 Bd7 9.0–0 d5 (9...a6 10.Nc3+=) 10.Ne5 (10.d4 a6+=) 10...dc4 11.Bc4 cb5 (11...Ne4 12.d4+=) 12.ab5 Qc7 (12...Ne4 13.d3 Nd6 14.Qb3+=) 13.Qb3 Ne4? (13...a6 14.d4+/–) 14.f4 (14.b6 Qd6 15.d4 Be5 16.de5 Qc6 17.ba7 Na6 18.Ba6 ba6+–) 14...Qd6? (better is 14...a6!?+=) 15.Ba3 (15.Qc2 Nf6 16.Ba3 Qb6 17.Bf8 Bf8+–) 15...Nc5 16.Qb4 (16.Qd1 Be5 17.d4+–) 16...a6? (better is 16...Rc8 17.d4 Ne4 18.Qd6 Nd6 19.Bd6 Be5 20.de5 Rc4+/–) 17.Qc5 Qc5 18.Bc5 Be5 (18...Rc8 19.d4 Be5 20.fe5+– (worse is 20.de5 Rc5 21.Na3 ab5+=)) 19.fe5 Rc8 20.d4 b6 21.ba6 (21.Bb6 Rc4) 21...bc5 22.Nd2 Rc6? (better is 22...Rc7+–) 23.a7 Na6 (23...Rc7 24.ab8B Rb8 25.Rfb1+–) 24.Ba6 Ra7 (24...Rc7 25.Bc4+–) 25.Bb5 Rcc7 26.Ra7 Ra7 27.Bd7 Rd7 28.Ne4 (28.Ne4 Rd8 29.Nc5+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Schreck, Obernburg, 1983.

5.Nf3 0–0 6.e3 b6 7.Nc3 Bb7 8.Be2 c6 (8...a6 9.d4=) 9.a4 (9.0–0 a6=) 9...d5 (9...a6 10.0–0=) 10.0–0 Nbd7 11.d4 (11.a5 ba5 12.Nd4 cb5 13.Ndb5 dc4=) 11...Re8 (11...c5 12.Rc1=) 12.Qb3 (12.a5 ba5 13.c5 Rb8+=) 12...Qc7 (12...c5 13.cd5 Nd5 14.Rfd1=) 13.Rfc1 (13.cd5 ed5 14.bc6 Bc6+/–) 13...c5 14.cd5 ed5 15.dc5 (15.a5 Rac8+=) 15...bc5= 16.a5 Rab8 17.h3 (17.Qd1 Rbc8+=) 17...c4 (17...Qd6 18.Qc2=) 18.Qc2 Nc5 19.Na4 Nb3? (19...Na4 20.Qa4 Ba6+=) 20.Qb3!+– cb3?? (better is 20...Qa5 21.Bc3 cb3 22.Ba5 Ne4+–) 21.Rc7 Re4 (21...Rec8 22.Rc8 Rc8 23.Bd1+–) 22.a6 Bc8 23.Ra7 Nd7 (23...Rb4 24.Ne5 Ne4 25.Nc6 Ra4 26.Ra4 Bb2 27.Nb8+–) 24.Bg7 Kg7 25.Nc3 b2 26.Rb1 Re6 27.Nd4 Rd6 28.Nc6 Rc6 29.bc6 Nc5 30.Rb7! Ra8 31.R1b2 (31.R1b2 Na6 32.Ra2+–) 1–0. Berlacki,Piotr – Schampel,Arno, Wch Seniors Bad Liebenzell, 1996.

5.Nf3 0–0 6.e3 c6 7.a4 (7.d4 d5=) 7...b6 (7...d6 8.d4=) 8.d4 Bb7 (8...a6 9.Bd3=) 9.Be2 d5 (9...a6 10.0–0=) 10.0–0 Re8 (10...dc4 11.Bc4 a6 12.Qe2=) 11.Nbd2+= Nbd7 (11...a6 12.Ne5+=) 12.Nb3 (12.cd5 Nd5 13.Nc4 Qc7+=) 12...Qe7 (12...a6 13.c5+=) 13.a5 a6 (13...dc4 14.Ba3 Qd8 15.Bc4 ba5 16.Qe2=) 14.bc6+/– Bc6 15.ab6 dc4 16.Bc4 Nb6 (better is 16...Qb4 17.Ne5 Ne5 18.de5 Nd7 19.Ba6 Reb8=) 17.Ra6?? (17.Ba6 Na4 18.Ba3 Qc7+/–) 17...Ra6?? (better is 17...Nc4 18.Rc6 Nb2–+) 18.Ba6+/– Ba4 (18...Ra8 19.Be2+=) 19.Qd3 Qb4 (19...Nfd5 20.Nc5+/–) 20.Nfd2 Nbd5 21.Rc1 Bb3 22.Nb3 Rb8 23.Rc8 Rc8 24.Bc8 Ng4 25.h3 Nge3 26.fe3 Qe1 27.Kh2 Ne3 28.Ba6?? Bf8 29.Ba3 Ba3 30.Nc5 Qf2 31.Qe4 Nd5 32.Bb7 Bc5 (32...Bc5 33.dc5 Qc5–+) 0–1. Labahn,Wolfgang – Siebrasse, Espelkamp, 1981.

5.Nf3 0–0 6.e3 d6 7.d4 =.

4.Qc2 c6

5.Nf3 0–0 6.g3 d6 7.Bg2 e5 8.d3 Bg4 9.Nbd2 Bf3 10.Nf3 Nbd7 11.0–0 Rc8 12.e4 c5 13.bc5 Nc5 14.d4 Nce4 15.de5 de5 16.Be5 Qe7 17.Rfe1 Qc5 18.Re4 Ne4 19.Qe4 Be5 20.Qe5 Qe5 21.Ne5 Rfe8 22.f4 1–0. sagonek – bahlui, kurnik, 2011.

5.Nf3 d5 6.cd5 cd5 7.d3 0–0 8.Nbd2 Nc6 9.a3 a6 10.g3 Bf5 11.Bg2 Rc8 12.Qb3 Qd7 13.0–0 Bh3 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Bg2 16.Kg2 Rc6 17.Rac1 Rfc8 18.Rc6 Rc6 19.Qb2 Qc8 20.Rd1 Rc2 21.Qd4 Nh5 22.Bg7+/– Ng7 23.Qd5 e6 24.Qf3 Qc3 25.Ne4 Qa3 26.Nf6 Kf8 27.Qb7 Nf5 28.Nd7 Kg7? 29.Nc5 Re2= 30.Qa6?? Qa6–+ 31.Na6 Ra2 32.b5?? Ne3 33.Kf3 Nd1 34.Nc7 Rf2 35.Ke4 Rb2 36.Kd4 f6 37.Kc5 Nc3 38.b6 Na4 39.Kd6 Rb6 40.Ke7 e5 41.Nd5 Rb3 42.d4 ed4 43.Nf6 d3 44.Ne4 Rb4 45.Nd2 Nb2 46.Kd6 Nc4 (46...Nc4 47.Kc5 Ra4–+) 0–1. sagonek – usznik, kurnik, 2011.

4.Nc3 c6

5.d4 d5 6.cd5 cd5 7.e3 0–0 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nc6 10.a3 Rc8 11.0–0 e6 12.Qb3 a6 13.Rac1 Bf3 14.Bf3 Ne7 15.Na4 Qd6 16.Nc5 Rc7 17.Nd3 Rfc8 18.Rc7 Rc7 19.Rc1 Rc1 20.Bc1 Qc6 21.g3 Nc8 22.a4 Nb6 23.b5 ab5 24.ab5 Qc4 25.Qc4 dc4 26.Ne5?? Nfd5+= 27.Be2 Be5 28.de5 Kf8 29.Ba3 Ke8 30.e4 Nc3 31.Bf3? Nb5–+ 32.Bc5 Na4 33.Bb4 Nd4 34.Bd1 b5 35.f4? Nb2 36.Bg4 h5 37.Bh3 Nd3 38.Bc3 Ne2 (38...Ne2 39.Kg2 Nc3–+) 0–1. bluepiramid2 (1690) – ilie005, kurnik, 2012.

5.Ne4 d5 6.Nf6 ef6 7.e3 0–0 8.Nf3 dc4 9.Bc4 Qe7 10.a3 a5 11.b5 Be6 12.Be2 cb5 13.Bb5 Bd7 14.Be2 Nc6 15.Rc1 Rac8 16.0–0 Rfd8 17.d4 f5 18.Qd2 Be6 19.Rc3 Bd5 ½–½. Haertig,Manfred – Lenze,Thomas, DESC, 2000.

5.Nf3 d6 6.e3 Na6 7.a3 Nc7 8.Be2 a5 9.0–0 0–0 10.d4 Nd7 11.Qc2 Na6 12.b5+/– Nc7 13.a4 e5 14.Ne4 Nb6 15.Rfd1 Bf5 16.de5?? Be4?? 17.Qe4+– d5 18.Qc2 Re8 19.bc6 bc6 20.Nd4 Qd7 21.c5 Nc8 22.Nc6?? Qe6?? 23.Nd4 Qe5 24.Rd2 Na6 25.Nb5 Qb2 26.Qb2 Bb2 27.Rb1?? Bg7=+ 28.Nd4?? Nc5–+ 29.Bb5 Rf8 30.Nc6 Nb6 31.Ne7 Kh8 32.Nd5 Nd5 33.Rd5 Ne6 34.Rc1 Rfd8 35.Bc6 Rd5 36.Bd5 Rb8 37.Kf1 Kg8 38.Be6 fe6 39.Rc6 Kf7 40.Ra6 Bc3 41.Ra7 Kg8 42.Ke2 e5 0–1. Fritze,Skip – Van Housen,Robert, Ok – Tex Match, Norman USA, 2005.

5.f4 d6 6.e3 0–0 7.Nf3 b6 8.Be2 Bb7 9.0–0 Nbd7 10.a4 a5 11.b5 c5 12.Qc2 e6 13.Rad1 d5 14.d3 (better is 14.Ne5!?=) 14...Ng4–/+ 15.Qc1 (better is 15.Bc1 d4 16.Ne4 Ne3 17.Be3 de3 18.Qc1–/+) 15...Ne3?? (better is 15...d4 16.Nd4 Ne3–+) 16.Qe3= d4 17.Qc1 Bf3 18.Bf3 dc3 19.Bc3 Ra7 20.d4 Qc7 21.Bc6 Nf6? 22.dc5+– bc5 23.Qa1 Nh5 24.Bg7 Ng7 25.Qb2 Qe7?? 26.b6+– Raa8 27.Ba8 Ra8 28.Qb5 Nf5 29.Rd7 Qf6 30.b7 Rb8 31.Rc7 Kg7 32.Rc8 Qd4 33.Kh1 Ne3?? 34.Rb8 Qe4 35.Qb2 Kh6 36.Rd8 Nf1 37.b8Q Qe1 38.h4?? Ne3= 39.Kh2 Qh4 40.Kg1 Qe1 41.Kh2 Nf1 42.Kg1 Ne3 43.Kh2 Qh4 44.Kg1 Qe1 ½–½. orangutanb4 (1915) – feniksi (1695), kurnik, 2011.

4.Nc3 Nc6

5.b5 Na5 6.Qa4 c6 7.Nf3 0–0 8.e3 cb5 9.Qb5 a6 10.Qb4 Nc6 11.Qb3 Na5 12.Qc2 Qc7 13.d3 d6 14.Be2 Bd7 15.0–0 Rac8 16.Rfc1 Qb6 17.Rab1+= Qa7 18.Na4+/– Nc6 19.Nb6 Rcd8 20.Bc3 e5 21.Qb2 Rfe8 22.c5! Bf5 23.cd6 Rd6 24.e4 Be6 25.Ne5+– Bh6 26.Nc6 Rc6 27.Bd4 Rc1+= 28.Rc1 Bc1 29.Qc1 Nd7 30.Qe3 Nb6 31.Bb6 Qa8 32.d4 Ba2=+ 33.Bd3 Re6 34.Bc5 b6 35.Ba3 Bd5! 36.f3 f5 37.Qg5 fe4 38.fe4 Bb3?? 39.d5+/– Re8 40.Bb2 Qd8= 41.Qd8 Rd8 42.Ba6 Ra8 43.Bb5 Bc2 44.d6 ½–½. marcosramos (2360) – gmgenius (2395), net–chess.com, 2007.

5.Nd5 e6 6.Bf6 Bf6 7.Nf6 Qf6 8.Rb1 0–0 (8...e5 9.Qb3=) 9.Nf3 (9.e3 b6=) 9...d5 (9...e5 10.e3=) 10.cd5 (10.e3 Bd7=) 10...ed5 11.Qc2 (11.Qb3 Nd4 12.Nd4 Qd4=) 11...Bf5 12.d3 Qe7 (12...a5 13.b5 Ne5=) 13.b5?? (better is 13.a3=) 13...Nb4–+ 14.Rb4 Qb4 15.Nd2 (15.Kd1 a6 16.Qb3 Qb3 17.ab3 ab5–+) 15...Qb5 (better is 15...a6!? and Black can already relax 16.Kd1–+) 16.e4 (16.e3 is not much help 16...Qc6 17.Qb1 a5–+) 16...Rfe8 17.Be2 (17.f3 Bd7 18.Nb3 Qb4 19.Kf2 Qb6 20.Kg3 Re5–+) 17...Be6 (17...de4 18.de4 Qe5 19.Bf3–+) 18.0–0 ½–½. Almirante Olay,Ruben – Cividanes Diez,Miguel, Gijon Gallego Memorial 2nd, 2002. (=1.c4 g6 2.b4 Bg7 3.Nc3 Nf6 4.Bb2 Nc6)

4.Nc3 d6

5.Rc1 0–0 6.e3 Nbd7 7.d4 b6 8.Nf3 Bb7 9.Be2 c5 10.bc5 dc5 11.d5 Qb8 12.0–0 Ne8 13.Qc2 Ne5 14.Nb5 Nf3 15.Bf3 a6 16.Nc3 e6 17.Qe4 (17.Na4!? Qa7 18.Bg7 Ng7 19.e4+/–) 17...ed5 (17...Nd6 18.Qd3 b5 19.cb5 ab5 20.Qb1–/+) 18.cd5 Bc3 (better is 18...Be5!?=) 19.Bc3+/– Ng7 20.Qe7 Re8?? (better is 20...f6+/–) 21.Qf6+– Kf8 22.Qg7 Ke7 23.Bf6 Kd7 24.Qf7 (24.Qf7 Kd6 25.Bg5 Qd8 26.Bf4 Re5 27.Be5 Ke5 28.Qe6#) 1–0. slax1 – fagus54, kurnik, 2011.

5.d4 b6 6.d5 (6.e3 0–0=) 6...0–0 7.Nf3 Nbd7 (7...c5 8.dc6 Nc6 9.Qa4=+) 8.g3 (8.Nd4 Ne5 9.e4 Bd7=) 8...Bb7 (8...a5 9.b5=) 9.Bg2 c6 10.dc6 (10.0–0 cd5 11.Nd5 Rc8=) 10...Bc6 11.0–0 Rc8 (11...a5 12.b5 Bf3 13.Bf3=) 12.b5 Bb7 0–1. ajeffries (1815) – davidallen (1670), net–chess.com, 2006.

5.d4 Nbd7 6.Nf3 0–0 7.e3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Nc3).

5.e3 Nc6 6.Qb3 e5 7.Be2 Be6 8.Nf3 h6 9.d4 e4 10.Nd2 Bf5 11.b5 Ne7 12.Qc2 0–0 13.Nde4 d5 (13...Ne4 14.Ne4 d5 15.cd5 Nd5 16.g4+/–) 14.cd5 (14.Nf6 Bf6 15.Qb3 Be6+/–) 14...Nfd5 15.Qb3 c6 16.0–0 Re8 17.Bc4 Rc8 18.Ba3 Rc7? (better is 18...cb5 19.Bb5 Nc3 20.Nc3 Be6+/–) 19.Nd6+– Nc3 (19...Be6 20.Ne8 Qe8 21.Nd5 Bd5+–) 20.Bf7 (20.Qc3?! cb5 21.Bf7 Kh7+–) 20...Kf8 21.Be8 Ncd5 22.Nf5 Qe8 (22...gf5 23.Bh5+–) 23.Be7 Re7 24.Ne7 Qe7 (24...Ne7 25.Qa3+–) 25.Rac1 Qd6 26.bc6 bc6 27.Qb7 Ne7 28.Qa7 Nf5 (28...Qf6 29.Rb1+–) 29.Qa8 Kf7 30.Rc6 Qe7 (30...Qd7 31.Rb1 Nd6 32.Rd6 Qd6 33.Qa7 Qe7 34.Rb7+–) 31.Qa5 (better is 31.Rb1 Bd4 32.ed4 Nd4+–) 31...Kg8 (31...Qe4 32.Qb5 Ne7 33.Qb3 Qd5 34.Qd5 Nd5 35.Rb1+–) 32.Rg6 Qe4 33.Qe5 Qc2 (33...Qe5 34.de5 Kf7 35.Rc6 Be5 36.g4+–) 34.g4 (34.g4 Kf8 35.Qf5 Qf5 36.gf5 Bd4 37.ed4 Ke7 38.Rb1 Kd7 39.Rb7 Kc8 40.Rh7 Kd8 41.Rg8) 1–0. De Francesco,Massimo – Bruno,Fabio (2260), Vitinia op 9th, 1997. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 d6)

5.Ne4 e5 6.Nf6 Qf6 7.g3 0–0 8.Bg2 Qe7 9.d3 c6 10.Nf3 Be6 11.0–0 d5 12.Be5 dc4 13.Bg7 Kg7 14.d4 Qb4 15.Qc2 Nd7 16.Rfb1+= Qd6 17.Rb7 Nb6 18.Ne5?? Bd5?? 19.Bd5 cd5 20.e4 de4 21.Qe4 Rad8 22.Ra7 Qd4 23.Qd4 Rd4 24.Rb1 Nd5 25.Rbb7?? Kf6?? 26.Nf7 c3= 27.Ra6 Kf5 28.Rc6 Rd2 29.Nd6 Kg4 30.Ne4 Ra2 31.Nc3 Nc3 32.Rc3 Rff2 33.Rb4 Kh5 34.Rc5 Kh6 35.Rh4 Kg7 36.Rc7 Kf6 37.Rhh7 Rfd2 38.Rc1 Rg2 39.Kf1 1–0. tyop (1720) – viktorben, kurnik, 2012.

5.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 d6 5.Nc3).

4.c5 0–0

5.h3 d6 6.e3 dc5 7.bc5 Nc6 8.Bb5 Nb4 9.Nf3 a6 (9...Bf5 10.Na3–/+) 10.Bc4 (10.Qb3 Nc2 (10...ab5?! 11.Qb4 c6 12.Bf6 Bf6 13.d4=) 11.Qc2 ab5 12.Bf6 Bf5=) 10...Nd3 (10...Bf5 11.Na3–/+) 11.Bd3=+ Qd3 12.Ne5 (12.Qe2!? Bf5 13.g4=+) 12...Qd5–/+ 13.0–0 Qc5 14.Na3 Nd7 (14...Qd5 15.d4–/+) 15.d4 Qd5 16.Nac4 Ne5 17.Ne5 Be6 18.g4 (18.Qc2!?–/+) 18...Rad8–+ 19.f4 Be5 20.fe5–/+ Qe4 21.Rc1? Qe3–+ 22.Kh2 Rd7 23.Rf3 Qh6 24.Rfc3 Qf4 25.Kg2 Bd5 26.Kg1 Qe4 27.Rc7 Qg2# 0–1. MARYMARY – nimzomorph, ChessWorld.net, 2011.

5.h4 h5 6.e3 a5 7.ba5 Ra5 8.Nf3 Rc5 9.d4 Ra5 10.Ne5 d6 11.Nf3 Ra8 12.Ng5 Bf5 13.Nd2 Be6?? (13...d5 14.Be2–/+) 14.Be2 (14.Ne6!? fe6 15.Qc2+=) 14...Ra2 (worse is 14...Ba2 15.Bc4 Bc4 16.Ra8=) 15.Ra2 (better is 15.Ne6!? Ra1 16.Ba1 fe6 17.Qb1=) 15...Ba2–/+ 16.g4 hg4 17.Bg4 Ng4 18.Qg4 f6 19.Ngf3 Bf7 20.h5 g5?? (20...gh5 21.Qg2 Kh7 22.Nh4–/+) 21.Ng5?? (better is 21.h6 Qc8 22.Qg3 Bh6 23.Rh6+–) 21...fg5–+ 22.Qg5 e6 23.Qg4 Kh7 24.Qe4 Kh8 25.h6 Bf6 26.Qf3 Bg6 27.Ne4 Be4 28.Qe4 Qe7 29.Qg4 Rg8 30.Qe2 Nc6 31.d5?! Bb2 32.Qb2 Ne5 33.f4 Qf6 34.fe5+= Qe5 35.Qe2? Qd5 36.Qb2 e5 37.Rf1 Qa5 38.Ke2 Qa6 39.Ke1 Rg3?? 40.Qf2?? Qa1–+ 41.Ke2 Qb2 42.Ke1 Qf2 43.Kf2 Rg6 44.Rh1 Kh7 45.Ke2 Rh6 46.Rb1 b6 47.Rc1 c5 48.Rb1 d5 49.Rb5 d4 0–1. dragonre – mietz, kurnik, 2012.

4.e3 Nc6

5.a3 d6 6.Nf3 Bd7 7.d4 Qc8 8.Nc3 e5 9.d5 Ne7 10.e4 h5 11.Be2 Ng4 12.h3 Nh6 13.Rc1 a6 14.c5 0–0 15.cd6 cd6 16.Nb5 Qb8 17.Nc7 b5? 18.Ng5?? Rc8?? 19.Qc2?? Ra7 20.0–0 Rac7 21.Qd2 Rc1 22.Rc1 Rc1 23.Qc1 Qc8 24.Qd2 f6 25.Nf3 Bh3! 26.gh3 Qh3 27.Nh2 f5 28.ef5 Nhf5 29.Qg5 Kf7 30.Nf1 (30.Nf1 Bh6 31.Qg2–+) 0–1. vihavald (1690) – riza25, kurnik, 2011.

5.b5 Na5 6.Nc3 d6 7.Nd5 0–0 8.Nf6 ef6 9.Nf3 Be6 10.d3 c6 11.a4 cb5 12.ab5+= b6 13.Be2 Nb7 14.0–0 Nc5 15.Nd4 Bc8 16.Nc6 Qc7 17.d4 Nd7 18.Ne7+– Kh8 19.Bf3 Rb8? 20.Nc6 Bb7? 21.Ra7 d5?? 22.Bd5 f5 23.Nb8 Qb8 24.Rb7 Qd8 25.Bc6 Nf6 26.d5 h5 27.Bd4 Kg8 28.Bb6 Qc8 29.Rc7 Qb8 30.d6 Qb6 31.Rb7 Qd8 32.c5 Ne4 33.Rd7 Qc8 34.Be4 fe4 35.c6 Rd8 36.Rc7 Qb8 37.Qd5 Bh6 38.Qf7 Kh8 39.Qh7 1–0. b4_player (1910) – fluctuation, GameColony.com, 2002.

5.b5 Nb4 6.a3 +–.

4.e3 Rg8

5.Qc2 b6 6.Nc3 Bb7 7.Rc1 d6 8.Nf3 e6 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Qe7 11.Qd3 Nh5 12.h3 Ndf6 13.Nd4 Bh6 14.Ndb5 a6 15.c5 (better is 15.Na3+=) 15...ab5–/+ 16.Nb5? (better is 16.cd6!? cd6 17.Qb5 Nd7 18.Rc2–+) 16...bc5 17.bc5 dc5 (17...Ra2 18.cd6 cd6 19.Rc7 Qc7 20.Nc7 Kd7 21.Qb3 Rb2 22.Qb2+–) 18.Bh5 gh5 19.e4 (19.f3 Nd5 20.a3–+) 19...Be4 20.Qc4 (20.Bf6 Bd3 21.Be7 Bb5 22.Bf6–+) 20...Rg2 21.Kh1 Rf2 22.Qe4 Ne4 23.Rf2 Nf2 24.Kg2 Ne4 25.Kf3 Nd2 26.Ke2 Ra2 27.Nc7 Qc7 28.Rc4 Nc4 29.Kd3 Nb2 (29...Nb2 30.Ke2 Qh2 31.Kf3 Ra3 32.Ke4 Qf4#; 29...Qd7 30.Ke2 Rb2 31.Ke1 Qd2 32.Kf1 Qd1#) 0–1. slax1 – zyga55zyga, kurnik, 2011.

5.Nf3 d5 6.c5 e6 7.d4 Nc6 8.a3 Ne4 9.b5 Nb8 10.Bd3 (10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Nd7+=) 10...Bd7 (10...Nc5 11.Be2+=) 11.a4 (11.Nc3 f5+/–) 11...c6 (11...Nc5 12.Be2+=) 12.0–0 (12.Qc2 b6+/–) 12...cb5 13.ab5 Qc7?? (13...Nc5 14.Be2=) 14.Ne5?? (better is 14.Ra7! Ra7 15.b6+–) 14...Be5+= 15.de5 Kf8?? 16.f3 Nc5= 17.Be2 Be8 18.Bd4 Ncd7 19.Na3 Qd8 20.Rc1 b6 21.f4 a6 22.Bb2 a5 23.Qa4 Nc5 24.Qc2 Nbd7 25.Bd4 Rc8 26.Qd1 Rc7 27.g3 Qc8 28.Bf3 Qb8 29.h4 Ne4 30.Be4 Rc1 31.Qc1 de4 32.Qc2 h5 33.Qe4 Nc5 34.Bc5 bc5 35.Qc4 Qc7 36.Rc1 Kg7 37.Qc5 Qc5? 38.Rc5+– Bb5 39.Rb5 Rc8. cogit – 2962, kurnik, 2012.

4.e3 h5

5.d4 c6 6.a4 d6 7.b5 Bd7 8.Nc3 e5 9.Nf3 ed4 10.Nd4 Qc8 11.Be2 Ng4 12.h3 Nh6 13.Qc2 0–0 14.Ba3 c5 15.Nf3 a6 16.0–0 ab5 17.ab5 Be6 18.Bb2 Nd7 19.Ra8 Qa8 20.Rd1 Qb8 21.Nd5 Ne5 22.Ne5 de5 23.Qe4 Bf5 24.Qf3?? Qe8?? 25.e4+– Be6 26.Qe3 Qd8 27.Ra1 Bd5 28.cd5 Qd7 29.Qc5+– f5 30.Bf3 fe4 31.Be4 Nf5 32.Ba3 Qf7 33.d6 Nd4 34.Bd5 Ne6 35.Be6 Qe6 36.Rd1 Qd7 37.Qc7 Rd8 38.Rc1 Bf8 39.Qd7 Rd7 40.Rc7 Rd8 41.d7?? Ba3–+ 42.Rb7 Kf7 43.Rc7 Ke7 44.b6 Kd6 45.Ra7? Bc5–+ 46.Rb7 Rd7 47.Rb8 Kc6 48.Re8 Bd4 49.Rg8 Rd6 50.g4 hg4 51.hg4 Kb6 52.Kg2 Kc6 53.Kf3 Kd5 54.g5 e4 55.Kg4 Bf2 56.Rf8 (56.Rf8 e3 57.Kf3–+). carocan (1720) – riza25, kurnik, 2011.

5.d4 d6 6.b5 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 c6 10.Qb3 Be6 11.Nf3 0–0 12.Nbd2 b6 13.bc6 Nc6 14.Bd3 Na5 15.Qb5 Bd7 16.Qb4 Qa8 17.Bc3 Qa7 18.0–0 Rc8 19.Ra1 Qc7 20.Ra5 ba5–/+ 21.Qa5 Qa5 22.Ba5 Be6 23.Kf1 Ng4 24.h3 Nh6 25.Ke2 Nf5 26.Bb6 Rb8 27.c5 dc5 28.dc5 Bd5?? 29.e4+– Nd4 30.Nd4 Bd4 31.ed5 Kg7 32.Nc4 Kf6 33.Bc7 Rc8 34.d6 ed6 35.cd6 Ke6 36.Ne3 Be5 37.Bc4 Kd7 38.Bf7 Bd6 39.Bd6 Kd6 40.Bg6 h4 41.Nf5 Ke5 42.Nh4 Kf4 43.g3 Kg5 44.Be4 Re8 45.Kf3 Re5 46.Ng2 Ra5 47.Ne3 Ra3 48.h4 Kh5 49.Bd5 Kg6 50.g4 Kh6 51.Kf4 Ra4 52.Be4 Ra2 53.f3 Rh2 54.Nf5 Kh7 55.h5 Kh8 56.h6 Ra2 57.g5 Ra6 58.Kg4 Ra4 59.Nh4 1–0. carocan (1740) – riza25, kurnik, 2011.

5.d4 d6 6.Nf3 Bg4 7.Nbd2 Qc8 8.Qb3 a6 9.a4 Nc6 10.b5 ab5 11.ab5 Nd8 12.Ra8 Qa8 13.Be2 Qc8 14.0–0 c6 15.Rc1 c5 16.dc5 dc5 17.Rd1 b6 18.Nf1 Nb7 19.Qc2 Nd6 20.Ne5 Bf5 21.Bd3 Nfe4 22.f3 Nf6 23.Bf5 Nf5 24.Nc6 0–0?? 25.Qf5! gf5 26.Ne7 Kh7 27.Nc8 Rc8 28.Rd6 Ne4? 29.fe4 Bb2 30.ef5 Rb8 31.Kf2 Bc3 32.Kf3 Ba5 33.Ng3 h4 34.Ne4 Kg7 35.g4 hg3 36.hg3 Rh8 37.g4 Rh3 38.Kf4 Rh1 39.g5 Rf1 40.Ke5 Rf3 41.Rd3 Rf1 42.Nc3 Rc1 43.Ne4 Rc4?? 44.Kd5 Rc1 45.Kc6 Rc4 46.Nd6 Rg4 47.Nc8 Rg5 48.e4 Rg4 49.Re3 Bd2? 50.Re2+– Ba5 51.Nb6 Bb6 52.Kb6 c4 53.Kc7 Rh4 54.b6 Rh8 55.b7 Re8 56.b8Q Re7 57.Kc6 c3 58.Kd5 c2 59.Rc2 Kf6 60.Qd6 Kg7 61.Qe7 Kg8 62.Rg2 Kh8 63.Qh4 1–0. carocan (1760) – baronszu, kurnik, 2011.

5.Nf3 b6 6.b5 c5 7.Be2 d5 8.0–0 Be6 9.Qb3 0–0 10.d4 Ne4 11.Rd1 cd4 12.Nd4 Nc5 13.Qc2 dc4?? (better is 13...Bg4+/–) 14.Bc4 (better is 14.Ne6 Qd1 15.Bd1 Bb2 16.Nf8 Ba1 17.Ng6+–) 14...Bd7?? (better is 14...Bc4 15.Qc4 e5–/+) 15.Nc6+– Nc6 16.bc6?? Bb2?? 17.Qb2+– Qc7 18.cd7 Nd7 19.Nd2 Ne5 20.Rac1 Nc4 21.Rc4 Qb7 22.Nf3 e6 23.Rcd4 b5 24.Rd7 Qb6 25.Qf6 Qa5 26.Ne5 Qa4 27.Ng6! Rad8 28.Qh8 1–0. carocan (1730) – riza25, kurnik, 2011.

4.e3 Nh5

5.Nc3 Nf6 6.f4 e6 7.Nf3 0–0 8.Be2 Re8 9.0–0 b6 10.d4 Bb7 11.a4 Nc6 12.b5 Ne7 13.Ne5 a6 14.Bf3 Bf3 15.Qf3 a5 16.c5 Nf5 17.g4 Ne7 18.g5 Nh5 19.Ne4 d6 20.cd6 cd6 21.Nc6 Nc6 22.bc6 d5 23.Ng3 Ng3 24.hg3 Rc8 25.Rfc1 Qd6 26.Ba3 Qb8 27.Rab1 Qa7 28.Qe2 Rc7? 29.Qb5+– Rb8 30.Bd6 Rcc8? 31.c7 Rb7 32.Qd7 Qa8 33.Rc6 Bf8 34.Bf8 Kf8 35.Rbb6 Rb6 36.Rb6 Kg7 37.Re6 Qb7 38.Rf6 Qb1 39.Kh2 Qc2 40.Kh3 Rf8 41.Qd8 Qd1 42.Qf8! Kf8 43.c8Q Kg7 44.Qd7 Qh1 45.Kg4 Qd1 46.Kh3= Qh1 47.Kg4 Qd1 48.Kh4?? Qh1 49.Kg4 ½–½. lllllll21 – vivanchuk, kurnik, 2011.

5.d4 Nc6 6.b5 Na5 7.Be2 b6 8.Nd2 d5 9.Bh5 gh5 10.Qh5 Be6 11.cd5 Qd5 12.Qf3 0–0–0 13.Qd5 Rd5 14.Ngf3 (better is 14.a4!?+/–) 14...Rb5= 15.Ba3 (15.Bc3 Rd8=) 15...Bf6 (15...Kd7 16.Ke2+=) 16.0–0 Nc4 17.Nc4 Bc4 18.Rfc1 Be2 19.Ne5 Be5 20.de5 Rg8 21.Be7 Bf3 22.g3 Bd5 23.a4 Rb2 24.a5 b5 25.Rab1 Rb1 26.Rb1 a6 27.Rc1 Bc4 28.Kg2 Kd7 29.Bb4 Rc8 30.Bc5 Ke6 31.f4 Kf5 32.Kf3 c6? 33.e4+– Kg6 34.f5 Kg5?? 35.h4 Kh5?? 36.Kf4 Rg8+/– 37.Be7 Rg4+= 38.Kf3 Bd3 39.Re1 Rg8? 40.Bg5 h6 41.g4 1–0. carocan (1825) – atthoss, kurnik, 2011.

5.d4 d6 6.Be2 a6 7.Bh5 gh5 8.Qh5 Nd7 9.a4 e5 10.Nf3 Nf6 11.Qh4 e4 12.Nfd2 d5 (12...Bf5 13.Nc3+/–) 13.Nc3 (13.cd5 Nd5 14.Qe4 Be6+/–) 13...c6 14.cd5 cd5 15.0–0 Be6 16.b5 Nd7 17.Ba3?? (better is 17.Qg3 Rg8 18.f3+/–) 17...Qh4–+ 18.Bd6 Bf8 19.Bg3 (19.Bf8 Rf8 20.Ne2 ab5 21.ab5 Ke7–+) 19...Qh6 20.Nb3 a5 21.Bc7 b6 22.Rfc1 Rc8 23.Bf4 Qg6 24.h3 Rg8 25.g3 Bh6 26.Kh2 Qh5 27.h4 Qg4 28.Nd2 Bf4 29.ef4 e3! (29...e3 30.Nde4 ef2–+) 0–1. carocan (1735) – asibbulla, kurnik, 2012.

5.d4 d6 6.Be2 c5 7.a3 0–0 8.Bh5 gh5 9.Qh5 cb4 10.ab4 Bf5?? (10...Qb6 11.Bc3+/–) 11.Nd2 (better is 11.Qf5 Nc6 12.Bc3+–) 11...Bg6+/– 12.Qf3 Nc6 13.b5 Nb8?? (better is 13...Nb4 14.Kf1 a6 15.ba6 ba6+=) 14.Qb7+– Nd7 15.Ra7 Ra7 16.Qa7 Bd3 17.Ngf3 e5 18.d5 e4? 19.Bg7 Kg7 20.Nd4 Nc5 21.Nf5 Kh8 22.Qa3 Qf6 23.Nd4 Rg8 24.g3 h5 25.h4 Qg6 26.Rg1 Qg4 27.Qa7 Qh3 28.Qf7 Qg4 29.Qf6 Kh7 30.Qd6 Na4 31.Qa6 Nc3 32.Qa1 Ne2 33.Rh1?? Nd4–+ 34.Qd4 Qe2# 0–1. cogit – korrupcioni, kurnik, 2011.

5.Bg7+= Ng7 6.d4 d6 7.Nf3 Bg4 8.Bd3 h5 9.h3 Bd7 10.0–0 Qc8 11.b5 Nf5 12.Nbd2 Nh6 13.c5 Bh3 14.gh3 Qh3 15.Nh2 Ng4 16.f3?? (better is 16.Ndf3+/–) 16…Qh2 (16...Nh2?! 17.Rf2 Ng4 18.fg4 hg4 19.Be4=) 0–1. carocan (1765) – baronszu, kurnik, 2011.

4.g3 0–0

5.Bg2 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 0–0 5.c4).

5.Bg2 c6 6.d4 d5 7.c5 (7.cd5 Nd5 8.Nf3 a5+=) 7...Bf5 8.Nd2 a5 9.a3 ab4 (9...Na6 10.Ngf3 ab4 11.Nh4 ba3 12.Ra3–/+) 10.ab4+= Ra1 11.Ba1 Na6 12.Qb3 Qa8 13.Bb2 (13.Bc3!?+=) 13...Rb8–/+ 14.b5 Nc7 15.b6 Na6 (better is 15...Ne6–/+) 16.Ngf3+= Ne4 17.0–0 Nd2 18.Nd2 e5 19.e3 ed4 20.Bd4 Bd4 21.ed4 Re8 22.Nf3 (22.Ra1 Qd8+=) 22...Qc8 (22...Nb8 23.Qc3 Re2 24.Ra1=) 23.Re1 (23.Ra1!?+=) 23...Re1= 24.Ne1 Qe6 25.Qe3 Qe3 26.fe3 Nb4 27.Kf2 Na2 28.Nf3 f6 (28...Nc3 29.Ne5 Bc8 30.e4 de4 31.Nc4+–) 29.Nd2+= Nc3 (29...Nb4 30.Nb3 Kg7 31.Na5+–) 30.Nb3 (30.e4 Be4 (30...Ne4? 31.Be4 de4 32.Nc4+–) 31.Ne4 de4+/– (worse is 31...Ne4 32.Be4 de4 33.d5 cd5 34.c6 bc6 35.b7+–)) 30...Kf7 (30...Bc8!?=) 31.Na5 Bc8 32.Ke1 (32.e4 de4 33.Nc4 Ke6+=) 32...f5= 33.Bf1 Ne4 34.Nb3 Nf6 35.Be2 g5 36.Nc1 Ke6 37.Nd3 Nd7 38.g4 Kf6 39.Nf2 Nf8 40.h3 h6 41.Nd3 Ne6 42.gf5 Nd8 43.Kf2 Bf5 (43...Kf5?? 44.Bg4 Kf6 45.Bc8+–) 44.Kg3 Nf7 45.Nb4 Nd8 46.Nd3 Nf7 47.Nf2 Kg6 48.Bf3 Nd8 49.e4 de4 (49...Be6 50.Bg4=) 50.Ne4+= Be4 51.Be4 Kf6? (better is 51...Kg7!?+=) 52.Kg4+– Ne6?? (better is 52...Kf7+–) 53.Bc6! Nd4 (53...bc6 54.b7 Passed pawn) 54.Bb7 Ke6 1–0. Tagirov,Kajum K (1880) – Krutov,Sergey (2065), Moscow Open E, 2011. (=1.c4 Nf6 2.g3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0 5.Bg2 c6)

5.Bg2 c6 6.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.g3 c6 6.Bg2).

5.Bg2 d6 6.Nf3 e5 7.d3 Nc6 8.b5 Ne7 9.0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.g3 0–0 5.Bg2 d6 6.0–0 e5 7.d3 Nc6 8.b5 Ne7 9.c4).

4.g3 c6

5.e4 Qb6 6.a3 d6 7.Qe2 a5 8.b5 e5 9.Nf3 0–0 10.Nc3 a4 11.Rb1 d5 12.cd5 cd5 13.ed5 e4 (13...Bf5 14.Rc1 e4=) 14.Ne4 (better is 14.Ng5+=) 14...Ne4–/+ 15.Bg7 Kg7 16.Qe4 Bf5 17.Qb4 Re8 18.Be2 Bb1 19.Qb1 Qc5 20.Qb2 Kg8 21.d4 Qd5 22.0–0 Nd7 23.h4 Rac8 24.Bd1 Nb6 25.Qd2 Qb5–+ 26.h5 Nd7 27.Kg2 Nf8 28.Rh1 Qd7 29.Qb4 b5 30.Ne5 Re5 31.de5=+ Qd5 32.Bf3 Qe5 33.Re1 Qc5 34.Qf4 Qc7 35.Re5 Nd7 36.Rb5 Qf4=+ 37.gf4 Rc3 38.h6 Kf8 39.Ra5 Ra3 40.Ra8 Ke7 41.Ra7 Ke6 ½–½. Ujtelky,Maximilian – Maeder,Karl Heinz, IBM–B Amsterdam, 1969.

5.Bg2 d5 6.c5 0–0 7.Nf3 Bf5 (7...a5 8.a3+=) 8.0–0 Qc8 (8...a5 9.a3=) 9.Re1 (9.Nc3 a5 10.a3 Nbd7=) 9...a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Na6 (12...Nbd7 13.Nc3=) 13.Qb3 Re8 14.Nc3 e5 15.Na4 Nd7 16.d3 Nc7 17.Nc3 d4 18.Ne4 Be6 19.Qb2 Nb5 20.Nfd2 (20.Neg5 Nf8=) 20...h6 (20...Nf6!?=) 21.Nc4+= Bf8 (21...Rd8 22.Qd2=) 22.Nb6 (22.f4!? f6 23.fe5 fe5 24.e3 de3 25.Qc1+/–) 22...Qd8= 23.Nd7 Bd7 24.Qc2 Be6 25.Bb2 Bg7 (25...Bd5 26.Rd1=) 26.Ra1 (26.Nd2 Bd5=) 26...Bd5 27.Nd2 Bg2 28.Kg2 Kh7 29.Nc4 f5 30.Nb6 Qe7 31.Ra8 (31.e4 de3 32.fe3 f4=) 31...Ra8+= 32.Na8 e4 33.Nb6 ed3 (33...e3 34.f3+=) 34.ed3 (34.Qd3 Qe6=) 34...Qe1 35.Qb3 Qe2 (better is 35...Qe8+=) 36.Nc4?? (better is 36.Qf7 Qb2 37.Nd7=) 36...Nc3–+ 37.Bc3 dc3 38.Ne3 Qd3 39.Qc2 Qd7 (39...Qd4 40.Qb3–+) 40.Kf1 (40.Qe2 Qd4 41.Nc2 Qd5 42.f3 Bf6–+) 40...Bd4 (better is 40...Qd4!? 41.Qb1–+) 41.Ke2 (41.Qd3 Qg7–+) 41...Qe6 42.Qd3 Qa2 43.Nc2 Bg7 44.Kf1 Qe6 45.Ne3 h5 46.Nc2 Kg8 47.Qe3 Qd7 48.Ke2 Kf7 49.f3 Qd5 50.Qd3 Qe6 51.Qe3 Qd5 52.Qd3 Qe6 53.Qe3 Qd5?? (better is 53...Qa2 54.Qd3 Kg8–+) 54.Qd3= ½–½. Gucagaite,Gabriele (1635) – Suchomelova,Simona (1895), Durban RSA, World Ch U16 (g), 2014.

5.Bg2 d5 6.cd5 cd5 7.Nf3 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.g3 c6 6.Bg2 d5 7.cd5 cd5).

5.Bg2 d5 6.Nf3 0–0 +=.

5.Bg2 d6 6.a3 e5 7.d3 0–0 8.Nf3 Re8 9.0–0 h6 10.h3 Qc7 11.Nbd2 Nh5 12.Qb3 Be6 13.Rac1 (13.d4 Qd7 14.Kh2 ed4 15.Bd4 Nf6+=) 13...Nd7 14.Qc2 f5 15.e3 g5 16.Kh2 Qd8 17.Ng1 f4 18.g4 fe3 (18...Nhf6 19.d4=) 19.fe3 (19.Ne4 d5 20.cd5 cd5=) 19...Nhf6= 20.Ne2 (20.c5 dc5 21.bc5 Qc7=) 20...Bg4 21.Ng3 Be6 22.Nde4 Qe7 (22...Ne4 23.Ne4 Qc7 24.Qa4+=) 23.Nf5 Bf5 24.Rf5 Rf8 25.Rcf1 Ne4 26.Be4 g4 27.Qg2 gh3 28.Qh3 Rf5 29.Bf5 Nf6 30.e4 Nh7 (30...Kf7 31.Bd7=) 31.Bc1 Ng5 32.Qh5 Rf8 33.Bg5 Qg5 (33...hg5?? 34.Qh7 Kf7 35.Bg6 Ke6 36.Qh3 g4 37.Qg4 Rf5 38.Qf5#) 34.Qg5 hg5 35.Be6 ½–½. Rehorek,Radomir – Siluk,Zygmunt, IBCA–WorldCup 2nd, 2012. (=1.c4 Nf6 2.g3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 c6)

4.g3 d6

5.Bg2 0–0 6.e3 a5 7.b5 Nbd7 8.Ne2 e5 9.Nbc3 Qe7 10.0–0 Nb6 11.d3 Re8 12.a4 Rb8 13.h3 h5 14.Nd5 Nbd5 15.cd5 Bf5 16.e4 Bc8 (16...Bd7 17.Bc3+=) 17.Qd2 b6 18.Rac1 Bb7 19.Rc4 Rec8 20.Rfc1 Ne8 21.Qc3 Kh7 22.h4 f5 23.Qc2 Bh6 24.Rf1 fe4 25.de4 Ba8 26.f4 Kg7? (better is 26...Rd8+–) 27.Bh3 Nf6 (27...Kh7 28.Bc8 Rc8 29.Rc3+–) 28.Bc8 Rc8 1–0. Jaramillo,Carlos Orlando (1915) – Ocampo,Cristian David (1630), Manizales COL, 2014.

5.Bg2 0–0 6.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.g3 d6 6.Bg2).

4.g4 d6

5.g5 Nh5 6.e3?? Bb2–+ 7.Nc3 Ba1 8.Qa1 0–0 9.Be2 Ng7 10.f4 a5 11.b5 c6 12.a4 cb5 13.ab5 Bf5 14.e4 Bd7 15.Nd5 Be6 16.Nc3 Nd7 17.d4 Nb6 18.d5 Bd7 19.h4 Qc7 20.Qa2 Rfc8 21.Na4 Nc4 22.Bc4 Qc4 23.Qc4 Rc4 24.Nb6 Re4 25.Kd2 Rd8 26.Kd3 Rf4 27.Ne2 Rb4 28.Nd7 Rd7 29.Nc3 Nf5 30.Ra1 b6 0–1. blackiwhite (1675) – cienias321 (1770), kurnik, 2011.

5.g5 Nh5 6.Bg7 Ng7 7.Bg2 (7.d4 h6 8.gh6 Rh6=) 7...Nd7 (7...e5 8.Nf3=+) 8.Nc3 (8.d4 h6 9.gh6 Rh6=) 8...e5 9.h4 Nb6 (9...h6 10.Ne4=) 10.d3 (10.c5 Nd7 11.c6 bc6 12.Bc6+=) 10...Bf5 (better is 10...0–0!?=) 11.Bb7+/– Rb8 12.Bc6 Nd7 (12...Bd7 13.Bd7 Nd7 14.Qa4+/–) 13.a3 (13.Qa4 h6 14.gh6 Rh6 15.Qa7+–) 13...Rb6 (13...a5 14.ba5 0–0 15.Nd5+–) 14.b5 a6 15.a4 Ne6? 16.e4 Ng5 17.ef5 ab5 18.ab5 gf5 19.hg5 Qg5 20.Ra8 (20.Ra8 Qd8 21.Rd8 Kd8 22.Qh5+–) 1–0. coloplayah (2085) – atlantan (1985), net–chess.com, 2006.

4.b5 0–0=+

5.a4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.b5 Bg7 4.a4 0–0 5.c4).

5.d4 c6 6.e3 d5 7.a4 Ne4 8.Bc3 Nc3 9.Nc3 Qa5 10.Qd2 e5 11.c5 ed4 12.ed4 cb5 13.Bb5+= Nc6 14.Bc6 bc6+= 15.Nge2 Ba6 16.Kd1 Be2 17.Ne2+= Qc7 18.Rb1 Rab8 19.Rb8 Rb8 20.Re1 Rb1 21.Nc1–/+ h6 22.g3 Qb7–+ 23.Qc2? Rb4 24.Ne2 Rb2 25.Qc3 Rb1 26.Kd2 Rb2 27.Ke3?? Qe7 28.Kf3 Qe4# 0–1. popovicigelu – sansw, kurnik, 2012.

5.d4 d6 6.e3 Re8 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 e5 9.d5 Nc5 10.0–0 Rf8 11.Nbd2 Ne8 12.e4 f5+= 13.Qc2 f4 14.Ne1 g5 15.Nd3 Nf6? 16.Nc5+– dc5 17.Qd1 Ne8 18.Nf3 Qe7 19.h3 Nd6 20.Qd3 Bd7 21.a4 Rae8 22.Nh2 Qf7 23.Bg4 h5 24.Bd7+/– Qd7 25.f3 Rd8 26.a5 b6 27.ab6 cb6 28.Ra2 Ra8 29.Rfa1 Nc8 30.Qd2 Qd6 31.Bc3 Rd8 32.Qb2 Rd7 33.Ra6 Kf7 34.Kf2 Kg6 35.Nf1 Bf6 36.g4 1–0. popovicigelu – trazom, kurnik, 2011.

5.Nf3 d6 =+.

5.Nc3 c6

6.a4 d5 7.d4 Nbd7 8.Nf3 dc4 9.e4 a6 (9...cb5!? 10.e5 b4 11.ef6 Nf6–/+ (11...Bf6?! 12.Ne4=; worse is 11...ef6 12.Nd5=)) 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Qb6 13.0–0 cb5 14.Bb5 h6?? (better is 14...Ne4 15.Rb1 Nd6+=) 15.e5 Ne8 16.Bd3 e6? 17.Rb1 Qc7 18.Ba3 b6 19.Bf8 Bf8 20.Nb5 Qc6 21.Rc1 Qd5 22.Bc4 Qe4 23.Nd2 Qf5 24.Rc3 Bb7 25.Bd3 Qf4 26.Nf3! Ng7 27.Nd6?? Bd6 28.ed6 Qd6 29.Qb1 Bf3+= 30.gf3 Qd4 31.Rc8 Kh7 32.Rc4 Qd5 33.Rg4 Ne5 34.Bg6?? Ng6 35.Rg3 Nf5 36.Rh3 Nf4 37.Rg3 Ne2 38.Kg2 Neg3 39.hg3 Kg7 40.g4 Nd4 41.Qa1 Qf3 42.Kg1 e5 43.Qf1 Ne2 44.Kh2 Qf4 45.Kg2 Qg4 46.Kh1 Qh4 47.Kg2 Nf4 48.Kg1 Qg4 49.Qg2 Qg2 0–1. iczker – roidumat, kurnik, 2011.

6.e3 Nbd7 7.d4 Re8 8.Nf3 e5 9.Be2 b6 (9...ed4 10.Nd4 Nc5 11.0–0=) 10.d5 =. Wetterling,Detlev – Saavedra,Pedro, Capablanca Memorial, 1998.

6.Nf3 d6 7.e3 =.

6.Nf3 Ne4 7.Qc2 Nc3 8.Bc3 d6 9.Bg7 Kg7 10.Qd3 e5 11.Qc3 Qf6 12.d4 ed4 13.Qd4 Qd4 14.Nd4 c5 15.Nf3 Nd7 16.Rd1 Ne5 17.Ne5 de5 18.Rd5 Be6 19.Rc5= Rfc8 20.Re5 Rc4 21.Re3 Rd8 22.Rd3 Rc1 23.Kd2 Rd3 24.ed3 Ra1 25.Ke3 Ba2 26.Kd4 Kf6 27.g3 Ke6?? 28.Bh3+– (28...Kd6 29.Ra1+–) 1–0. Trkn – guest4443, ICC, 2004.

5.Nc3 d6

6.d4 Bg4 7.Nf3 Bf3 8.ef3 Nbd7 9.Bd3 e5 10.d5 Re8 11.0–0 Nh5 12.Ne4 b6 13.a4 Nc5 14.Nc5 bc5 15.Bc3 Qg5 16.Qd2 Nf4 17.g3 Bh6 18.Kh1 Nd3 19.Qd3 f5 20.Rfd1 Qh5 21.Bd2 e4 22.fe4 Re4 23.Bh6 Qh6 24.Re1 Rae8 25.Re4 Re4 26.Qc3 Re5 27.Re1 Qg7? 28.Re5+– Qe5?? 29.Qa5 Qe4= 30.Kg1 Qc4 31.Qc7 Qd5 32.Qb8 Kg7 33.Qa7 Kh6 34.b6 Qd1 35.Kg2 Qd5 36.Kg1 Qd1 37.Kg2 Qd5 38.Kh3 f4?? 39.b7?? f3 40.g4+– Qd3 41.b8Q Qf1 42.Kg3 Qg2 43.Kf4 Qf2 44.Qf8# 1–0. iczker – ejdrzej (1710), kurnik, 2012.

6.e3 Nbd7 7.d4 Re8 8.Nf3 e5 9.Be2 b6 10.d5 (10.de5 de5 11.0–0 a6+=). Wetterling,Detlev – Saavedra,Pedro, Capablanca Memorial, 1998.

5.e3 a6

6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 d5 9.c5 c6 10.b6 Nbd7 11.d4 Ne4 12.Bd3 f5 13.f3 Ng5 14.Ne2 e5 15.0–0 ed4 16.ed4 Re8 17.Nd2 h5 18.Nb3 Qe7 19.Qd2 Bh6 20.f4 Ne4 21.Be4 Qe4 22.Ng3 Qe3+= 23.Qe3 Re3 24.Nd2 h4 25.Kf2 Rd3 26.Ke2 Ra3 27.Bb2? Ra2–+ 28.Nf5 gf5 29.Bc3 Nf6 30.Kd3 Ne4 31.Ne4 de4 32.Ke3 Ra3 33.Rc1 Be6 34.g3 hg3 35.hg3 Bd5 36.Kd2 Bg7 37.Ra1 Ra1 38.Ba1 Kf7 39.Bc3 Kg6 40.Ke3 Kh5 41.Be1 Kg4 42.Bf2 Bc4 43.Be1 Bf6 44.Bf2 Bd3 45.Be1 Kh5 46.Bf2? Kg4 47.Be1 Kh3 48.Bf2? Kg2 49.Be1 Kf1 50.Bf2 Bg7 51.d5 cd5 52.c6 d4 53.Kd2–+ e3 54.Be3+– de3 55.Ke3 Ba6 56.c7 Bd4 57.Kd4 Kg2 58.c8Q Kg3 59.Qc7 Kg4 60.Qe5 Bf1 61.Ke3 Bg2 62.Qg7 Kh3 63.Qh6 Kg3 64.Qg5 (64.Qg5 Kh2 65.Kf2 Bf1 66.Qg3 Kh1 67.Qg1#) 1–0. popovicigelu – alert64 (1610), kurnik, 2011.

6.a4 ab5 7.ab5 c6?? 8.Ra8+– cb5 9.Rb8 bc4 10.Bc4 Qc7 11.Rc8! Qc8 12.Qb3 e6 13.Nf3 d5 14.Bb5 Ne4 15.Bg7 Qc1 16.Qd1 Qd1 17.Kd1 Kg7 18.Ke2 Rc8 19.Nd4 e5 20.Nf3 f6 21.d3 Nd6 22.Rd1 Nb5 23.Kd2 Nd6? 24.Rc1 Rc1 25.Kc1 h5? 26.Nc3 e4 27.Ne1 ed3 28.Nd3 Nf5 29.Nd5 b5 30.Nc7 Nd6 31.Nb4 g5 32.f3 Kg6 33.e4 f5 34.e5 Nc4 35.e6 Kf6 36.Nbd5 Kg7 37.e7 Nd6 38.Nb5! Ne8 39.Ndc7 Kf7 40.Ne8 Ke8 41.Nd6 Ke7 42.Nf5 Kf6 43.Ng3 h4 44.Ne4 Kf5 45.Kd2 Kf4 46.Ke2 g4 47.Nd2 gf3 48.Nf3 Kg4 49.Kf2 h3 50.g3 Kh5 51.Ng1 Kg4 52.Ke2 1–0. popovicigelu – banki10, kurnik, 2011.

6.a4 ab5 7.cb5 b6 8.Qf3 Ra7+= 9.Nc3 Bb7 10.Qe2 d5 11.Nf3 Nbd7 12.d4 Nh5 13.Qc2 e5 14.Be2 e4 15.Nd2 Qg5? 16.0–0 f5 17.Qb3 f4 18.Nde4 Qf5 19.Bh5 Qh5 20.ef4 Rf4 21.Ng3+– Qg4 22.Nd5 Bd5 23.Qd5 Kh8?? 24.Rae1 h5?? 25.h3 Rd4 26.Bd4 Qd4 27.Re8 Kh7 28.Qd4 Bd4 29.Re7 Kh6 30.Rd7 Be5 31.f4 Bd6 32.Ne4 Ra4+– 33.Nd6 cd6 34.Rd6 1–0. popovicigelu – taopao, kurnik, 2012.

6.Qa4 =+.

6.c5 =+.

5.e3 b6

6.Qf3 c6 7.Nc3 Bb7 8.d4 a6 9.Nge2 ab5 10.cb5 Qc7 11.Qf4 d6 12.Rc1 e5 13.Qg3 ed4 14.Nd4 c5 15.Nde2 Qe7 16.Rd1 Rd8 17.Qf4 Nh5 18.Qc4 Nd7 19.Nf4 Nf4–/+ 20.Qf4 Be5 21.Qc4 Bg7 22.Qf4=+ Ne5 23.Ba1 Ra3 24.Bb2=+ Ra7 25.Be2 Qe6 26.f3 h6 27.0–0 Kh7 28.e4= Nc4 29.Bc4 Qc4 30.Rc1 Qb4 31.Rf2 Ba8 32.a3 Qb3 33.Nd1 Bd4 34.Bd4+/– cd4 35.Qf6 d3?? 36.Qd8+– d2 37.Rd2 Qa3 38.Rc8 Kg7 39.Qh8# 1–0. orane (2170) – IIq (1770), Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Nf3 Bb7 7.Be2 d6 8.0–0 e5 9.h3 Nbd7 10.d4 e4 11.Nfd2 c5 12.Nc3 cd4 13.ed4 Qc7 14.a4 Rae8 15.Qb3 e3= 16.fe3 Re3 17.Nf3 Ne4–/+ 18.Rae1 Nc3 19.Bc3+= Bf3 20.Rf3 Bd4 21.Re3 Be3 22.Kh1 Nc5 23.Bb2?? Bf2 24.Qc3 f6–+ 25.Rf1 Bg3?? 26.Qg3+– Ne4 1–0. lousse (1630) – sportenergy (1650), kurnik, 2012.

5.e3 c5

6.d4 cd4 7.Bd4 d6 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Rc8 11.Nbd2 b6 12.h3 Bf3 13.Nf3 Nc5 14.a4 Nfe4 15.Bc5 Rc5 16.Nd4 Nc3 17.Qd3 Ne2 18.Qe2 Qc7 19.Nc6? Ba1–/+ 20.Ra1 d5 21.cd5 Rd5 22.Qc4 e6 23.e4 Rc5 24.Qe2 a6! 25.Qf3? ab5–+ 26.ab5 Rb5 27.Nd4 Rb4 28.Nc2 Qc2 29.Rf1 Qe4 30.Qe4 Re4 31.Rb1 Rb8 32.Rb5 f6 33.f3 Re5 34.Kf2 Rb5 0–1. popovicigelu (1620) – neserjoza (1855), kurnik, 2011.

6.Nf3= d5 7.d4 Bg4 8.dc5+= dc4 9.Bc4 Qd1 10.Kd1 Ne4 11.Bg7 Kg7 12.h3?? Bf3–+ 13.gf3 Nf2 14.Ke2 Nh1 15.Nd2 Ng3 16.Kf2 Nf5 17.e4 Nd4 18.a4 Nd7 19.Bd5 Nc5 20.Nc4 e6 21.Bb7 Nb7 22.Ne5 Rfd8 23.Nc6 Nc6 24.bc6 Nd6 25.c7 Rd7 26.Rc1 Rc8 27.a5 Rcc7 28.Rc7 Rc7 0–1. popovicigelu – paali, kurnik, 2011.

5.e3 c6

6.a4 cb5 7.ab5 d5 8.d4 dc4 9.Bc4 a6 10.Nf3 Ne4 11.0–0 Nd6 12.Qb3 Nc4= 13.Qc4 ab5 14.Qb5 Ra1 15.Ba1 Nc6 16.Bc3 e6 17.Nbd2 Ne7 18.Bb4 Re8 19.Nc4 Nd5 20.Nd6+/– Bd7 21.Qb7 Nb4? 22.Ne8 Nd3 23.Ng7 Kg7 24.Ne5 Ne5 25.de5 Qe8 26.Qc7 Bc6 27.Rc1 Bd5 28.Qc8 Qe7 29.Qc7 Qg5?? 30.g3 Qf5 31.Qe7 Qe5 32.Qh4 Qb2 33.Qd4 Qd4 34.ed4 Kf6 35.Re1 h5 36.h4 Kf5 37.Kf1 Kg4 38.Ke2 Bf3 39.Ke3+– Bd5 40.Rf1 f5 41.f4?? Kg3= 42.Rg1 Kh4 43.Rg6 Kh3 44.Kf2 h4 45.Rg7 Kh2 46.Rh7 h3 47.Rh6 Bc4 48.Rh5 Bb3 49.Rh6 Bd5 50.Rh8 Bc4 51.Rc8 Bd5 52.Rc1 Bb3 53.Re1 Bd5 54.Rg1 Be4 55.Rg3 Bd5 56.Re3 Bc4 57.Rg3 Bd5 58.Rg1 Bc4 59.Rc1 Bd5 60.Rc7 Bb3 61.Rh7 Bd5 62.Rh8 Bc4 63.Rh6 Bd5 64.Rg6 Bc4 65.Ke3 Bd5 66.Kd3 Bg2–/+ 67.Ke3 Kg1–+ 68.Re6 h2 69.Rh6 h1Q 70.Rh1 Bh1 71.Kd3 Bd5 72.Kc3 Kf2 73.Kb4 Ke3 74.Kc5 Ke4 75.Kd6 Kd4 76.Ke7 Be4 77.Kf6 Ke3 78.Kg5 Kf3 79.Kf6 Kf4 80.Ke6 Ke3 81.Kd6 f4 82.Kc5 f3 83.Kc4 f2 84.Kc5 f1Q 85.Kd6 Qf5 86.Ke7 Kd4 (86...Kd4 87.Kd6 Qe5 88.Kd7 Bf5 89.Kc6 Bc8 90.Kb6 Qc5#; 86...Qc5 87.Ke6 Bf5 88.Kf7 Qd6 89.Kg7 Qe7 90.Kg8 Be6 91.Kh8 Qf8 92.Kh7 Bf5#) 0–1. popovicigelu – januszpalikot, kurnik, 2012.

6.a4 d5 7.d4 =+.

6.a4 d6 7.d4 Bf5 (7...c5 8.Bd3=) 8.Bd3 (8.Nf3 Ne4=) 8...Qc8 (8...Bd3 9.Qd3 d5 10.Nf3=) 9.Ne2 (better is 9.Nf3=) 9...Ne4 (9...d5 10.Nbc3=) 10.Nbc3 (10.g4 Nf2 11.Kf2 Bg4+/–) 10...d5 (10...Nc3 11.Bc3 c5 12.0–0+=) 11.c5 (11.cd5 cd5 12.Nd5 Qd7+/–) 11...b6 (11...e5 12.0–0=) 12.cb6 (12.Qc2 bc5 13.Ne4 c4=) 12...ab6= 13.Rc1 (13.Ne4 de4 14.Bc2 Qd7=) 13...Qb7 (13...Nc3 14.Nc3 Bd3 15.Qd3=) 14.0–0 (14.bc6 Nc6 15.Nd5 Nd4 16.Nd4 Qd5+=) 14...e6 (14...Nc3 15.Nc3 Bd3 16.Qd3=) 15.Qc2 (15.Be4 A) worse is 15...Be4 16.f3+– (16.Ne4?! de4 17.Nc3 cb5+=); B) 15...de4 16.Ng3 Rd8+=) 15...Rc8 (15...Nc3 16.Nc3 Bd3 17.Qd3=) 16.Ne4 (16.Be4 de4 17.Ng3 cb5 18.ab5 Nd7+=) 16...de4 17.bc6 (17.Be4 Be4 18.Qe4 Ra4+=) 17...Rc6= 18.Be4 Rc2 19.Bb7 Ra4 20.Rc2 Bc2 21.Rc1 Rc4 22.Be4 Bb3 23.Bd3 (23.Ra1 b5+=) 23...Rc1= 24.Nc1 Bd5 (24...Ba4 25.Kf1+=) 25.e4 Bb7 (25...Bc6 26.Kf1+=) 26.Nb3 (26.f3 Ba6+=) 26...Ba6 27.Ba6 Na6 28.Ba3 Nc7 29.f3 Nb5 30.Bb2 Kf8 31.Kf2 Ke7 32.Ke3 Kd7 33.Kd3 Kc6?? 34.d5!+– ed5 35.ed5 Kd5 36.Bg7 Nc7 37.Bb2 Ne6 38.g3 h5 39.f4 h4 40.Nd4 Nc5 41.Ke3 hg3 42.hg3 Kc4 43.Nc6 Na4 44.Bd4 Kd5 45.Ne5 Ke6 46.Nc4 b5 47.Nb2 g5 48.Na4 ba4 49.Kf3 gf4 50.Kf4 a3 51.Ba1 a2 52.Kg5 Ke7 53.Kf5 Kd8 54.Kf6 Ke8 55.g4 Kf8 56.g5 Ke8 57.Kg7 Ke7+/– 58.Bf6 Ke6 59.Kh6 Kf5 60.Ba1 Ke6 61.Kh5 Kf5 62.Bf6 Kf4 63.Kh4 Kf5 64.Bb2 Kf4 65.Kh5 Kf5 66.Kh6 Ke6 67.Kg7 Kf5= 68.Bf6 a1Q 69.Ba1 Kg5 ½–½. Iosif,Daniela – Klink,Sabine, BL (Women) Germany, 1993.

6.Be2 cb5 7.cb5 d5 8.d4 Nbd7 9.Nf3 Nb6 10.Nbd2 Bd7 11.a4 Rc8 12.a5 Nc4 13.Nc4 dc4 14.Bc3 Bb5–/+ 15.0–0 a6 16.Ne5 Ne4 17.Bb4 Be5–/+ 18.de5 Qd1 19.Rfd1+= Nc5 20.Rdc1 Nb3–/+ 21.Be7 Rfe8 22.Bd6 Na1–+ 23.Ra1 f6 24.f4? fe5 25.fe5–/+ Kg7 26.Bf3 c3 27.Bb7+= Rc4 28.Bd5 Ra4 29.Rc1 Rc8 30.e6 Ra5?? 31.e7?? Be8–/+ 32.e4 Rb5 33.Be5= Kh6 34.Rc3 Rc3 35.Bc3 a5 36.Bd2 Kg7 37.Bc3 Kh6 38.Bd2 Kh5 39.Bc4 Re5 40.Be2 Kh4 41.g3 Kh3= 42.Bf3 a4?? 43.Bg2 Kg4= 44.Kf2 g5–/+ 45.Bf3 Kh3 46.Kg1 a3–+ 47.Bc3 Re7 48.Bf6 Rb7 49.Bg2 Kg4 50.h3 Kh5 51.e5 a2 52.g4 Kg6 53.Be4 Kh6 54.e6 Rb6 55.Kg2 Re6 (55...Re6 56.Ba1 Re4–+) 0–1. popovicigelu – adisor1, kurnik, 2012.

6.Nf3 cb5 7.cb5 d5 =.

6.Nf3 d5 7.a4 Bf5 8.d4 Ne4 9.c5 Qa5 10.Ke2 Nc5?? 11.Bc3+/– Qb6 12.dc5 Qc5 13.Bg7 Kg7 14.Qd4 Qd4 15.Nd4 Bd7 16.Nc3 e5 17.Nf3 d4? 18.ed4+– ed4 19.Nd4 Re8 20.Kd2 cb5 21.Bb5 Nc6 22.Bc6 Bc6 23.Nc6 bc6 24.Rhe1 Rad8 25.Kc2 Re6 26.Re6 fe6 27.Rd1 Rf8? 28.Rd7 Kh6 29.f3 a5 30.Rd6 c5 31.Re6 Rf5 32.Ra6 c4 33.Ne4 Rh5 34.h3 Re5 35.Kc3 Kh5 36.Kc4 Kh4 37.Rc6 h5 38.Rc5 Rf5 39.Rf5 gf5 40.Nd6 f4 41.Ne4 ½–½. popovicigelu – sansw, kurnik, 2012.

6.Nf3 d6 7.a4 Re8 8.Be2 e5 9.0–0 e4 10.Nd4 c5 11.Nb3 Nbd7 12.d4 b6 13.d5 Ne5 14.Qc2 Bg4 15.Bg4 Nfg4 16.h3 Nf6= 17.N1d2 Nd3 18.Bf6 Bf6 19.Rab1 Nb4 20.Qd1 Bg7 21.Qg4 f5 22.Qe2 Qg5 23.a5 Be5 24.ab6 ab6 25.f4 ef3 26.Nf3 Qf6 27.Ne5 Qe5 28.Rf3 Ra2 29.Qf1 Nc2 30.Qf2 Rea8 31.Qh4?? Ne3–+ 32.Re1?? Ng2 33.Re5–+ Nh4 34.Rfe3 de5 35.Re5 Nf3 36.Kf1 Ne5 37.d6 Nc4 38.d7–+ Nd2 39.Nd2 Rd2 40.h4 Ra1# 0–1. elektrooon – lucasmoura, kurnik, 2011.

5.e3 d5

6.a4 dc4 7.Bc4= Nbd7 8.d4 Nb6 9.Bd3 Nbd5 10.Nf3 c6 11.0–0 Bg4 12.Nbd2 Nb4 13.Be2 Nbd5 14.Qb3 Rb8 15.h3 Be6 16.Bc4 cb5 17.ab5 a6 18.Ng5 ab5 19.Ne6?? bc4–+ 20.Nd8 cb3 21.Nf7 Rf7 22.Nb3 Rff8 23.Nc5 b5 24.g4 h6 25.h4 Rfe8 26.g5 hg5 27.hg5 Ng4 28.Kg2 e5 29.Kg3 ed4 30.Kg4 de3 31.Bg7 Kg7 32.fe3? Ne3 33.Kg3 Nf1 34.Rf1 b4 35.Rb1 Re5 36.Nd7 Rg5 37.Kf4 Rbb5 38.Rb4 Rbf5 39.Ke3 Rg3 40.Ke2 Ra3 41.Rd4 Rb5 42.Rd2 Rbb3 43.Nc5 Re3 44.Kf2 Rh3 45.Kg2 Rhc3 46.Ne4 Re3 47.Rd7 Kf8 48.Rd4 Ra2 49.Nf2 Ree2 50.Rf4 Kg7 51.Kg3 g5 52.Rf5 Kg6 53.Rf3 Kh5 54.Rf8 Re3 55.Kg2 Kg6 56.Rg8 Kf6 57.Rf8 Kg7 58.Rf3 Rf3 59.Kf3 Kg6 60.Kg3 Ra3 61.Kg4 Ra4 62.Kg3 Kf5 63.Nd1 Ra3 64.Kf2 Kf4 65.Kg2 Ra2 66.Kf1 g4 (66...g4 67.Nf2 Kf3–+) 0–1. popovicigelu – ramizi20, kurnik, 2011.

6.c5 c6 7.a4 Nbd7 8.d4 Re8 9.f4 e6 10.Nf3 Ne4 11.Bd3 Ndf6 12.0–0+= a6 13.b6 Ng4 14.Qe2 h5 15.h3 Ng3+= 16.Qc2?? Ne3–+ 17.Qf2 Ngf1 18.Bc1 Nf5 19.Bb2?? N1e3 20.Ne5 Be5 21.fe5 Qg5 22.Nd2 Bd7 23.Nf3 Qg3 24.Bf5 Qf2 25.Kf2 Nf5 26.Rd1 Rf8 27.g4 hg4 28.hg4 Nh6 29.g5 Nf5 30.Rh1 Kg7 31.Bc1 Rh8 32.Rg1 Rh3 33.Be3 Rah8 34.a5 Rh1 35.Rg2 Ne3 36.Ke3 Ra1 37.Nh2 Ra5 38.Ng4 Ra3 39.Kf4 Rhh3 40.Nf6 Ra4 41.Rd2 Rh4 42.Kg3 Rad4 43.Rd4 Rd4 44.Nd7 a5 45.Nb8 a4 46.Nc6 bc6 47.b7 (47.b7 Rb4 48.b8R Rb8 49.Kg2 a3 50.Kf2 a2 51.Kf3 a1Q 52.Kg2 Rb2 53.Kf3 Qa3 54.Kf4 Rb4#). popovicigelu – stan1964, kurnik, 2011.

6.d4 b6 7.Nf3 Bb7 8.Be2 Nbd7 9.Nbd2 Re8 10.a4 c5 11.0–0 e6 12.Qc2 Ne4 13.Ne4+= de4 14.Nd2 Qh4 15.g3 Qh3+= 16.Ne4 f5–/+ 17.Bf3 fe4 18.Be4 Be4 19.Qe4 Nf6 20.Qb7 Ng4 21.Qg2–/+ Qg2 22.Kg2 cd4 23.Bd4 Bd4 24.ed4+= Rac8 25.f3?? Nh6 26.Rac1 Nf5 27.Rfd1?? Ne3 28.Kf2 Nd1 29.Rd1 Rc4 30.Ra1 Rd4 31.Ke3 Red8 32.a5 ba5 33.Ra5 R8d7 34.Ra7 Ra7 35.Kd4 Kf7 36.b6 Ra1 37.Kc5 Rb1 38.Kc6 Ke7 39.Kc7 Rc1 40.Kb7 Kd7 41.Ka7 Ra1 42.Kb7 Ra2 43.h3 Ra3 44.f4 Rg3 45.Ka8 Ra3 46.Kb8 Kc6 47.Kc8 Ra8# 0–1. popovicigelu (1610) – malinape, kurnik, 2011.

6.d4 b6 7.Nf3 c6 8.a4 Qc7 9.Nbd2 Nbd7 10.Be2 a5 11.0–0 Ne4 12.Ne4 de4 13.Nd2 f5 14.Rc1 c5+= 15.Nb3 Nf6 16.dc5+/– bc5 17.Qd5?? Kh8 18.Qa8+– Bb7 19.Qa5 Qc8 20.Qb6 Nd7 21.Bg7 Kg7 22.Qe6 Qc7 23.Qe7 Rf7 24.Qh4 Nf6 25.Rfd1 Rd7 26.Rd7 Qd7 27.Nc5 Qd2 28.Nb7 Qc1 29.Bf1 Qd1 30.a5 g5 31.Qg5 (31.Qg5 Kf7 32.c5+–) 1–0. popovicigelu (1620) – araisuf, kurnik, 2012.

6.d4 dc4 7.Bc4= Nbd7 8.Nf3 Nb6 9.Bd3 Bg4 10.0–0 Re8 11.h3 Bd7 12.a4 Nbd5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 c6 15.Qb3 cb5 16.ab5 Be6 17.Bc4 Bc4 18.Qc4 Rc8 19.Qb3 Qb6 20.Rfc1 Ne4= 21.Ba5?? Qf6?? 22.Ne5?? Qf2–+ 23.Kh1 Ng3 24.Kh2 Nh5?? 25.Rf1+= Qg3 26.Kg1 Be5 27.Qf7 Kh8 28.de5 Qe5 29.Rac1? Qe3–+ 30.Qf2 Qf2 31.Kf2 Rc1 32.Rc1 b6 33.Bc3 Nf6 34.Be5 Kg8 35.g4 Ne4 36.Ke3 Nc5 37.Bd4 Rc8 38.Bc5 Rc5 39.Rc5? bc5 40.Kd3 Kf7 41.Kc4 e5 42.Kc5 Ke6 43.Kc4 e4 44.Kd4 e3! 45.Ke3 Kd5 46.Kf4 h6 47.h4 Kc5?? 48.Ke5?? Kb5–+ 49.Kf6 a5 50.Kg6 a4 51.Kh6 a3 52.g5 a2 53.g6 a1Q 54.g7 Qc1 55.Kh7 Qc2 56.Kh8 Qh2 57.g8Q= Qh4 58.Qh7 Qh7 59.Kh7 ½–½. popovicigelu – carokannnn, kurnik, 2011.

6.h3 dc4 7.Bc4 c6 8.a4 a6 9.Nc3 ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 cb5 12.Bb5 Qb6 13.Nge2 Ne4?? 14.Bd3 Nc3 15.Bc3 Bc3 16.Nc3 Qc6 17.0–0 Na6 18.Bb5 Qb6 19.Rb1 Qd6 20.Ne4 Qe6 21.Ng3 Qd5 22.d4 h5 23.e4 Qg5 24.Kh1 h4 25.Ne2+/– Qh5 26.Nf4 Qg5 27.Ne2 Qd2 28.Rb2 Qg5 29.f4 Qf6 30.e5 Qf5 31.g4?? hg3+= 32.Ng3?? Qh3–+ 33.Rh2 Qg3 34.Qf1 Bf5 35.Rh3 Be4 36.Qf3 Bf3# 0–1. cogit – korrupcioni, kurnik, 2011. .

5.e3 d6

6.Nf3 a6 7.Qa4 =+.

6.Nf3 Nbd7 7.d4 Re8 8.Nbd2 e5 9.Bd3? e4–+ 10.Be4 Ne4 11.0–0 Nd2 12.Nd2 Nf6 13.f3? Re3 14.Rc1 Bf5 15.a4 Rc8 16.c5 dc5 17.Rc5 b6 18.Rf5 gf5 19.Nc4 Re8 20.Qb3 Nd5 21.f4 Ne3! 22.Ne5? Be5 23.fe5 Nf1 24.Kf1 Qh4 25.g3 Qh2 0–1. captainevans – starxtreme, kurnik, 2012.

6.Nf3 e5 7.Nc3 Nbd7 8.a4 e4 9.Nd4+= Nc5 10.Qc2 Qe7 11.Be2 Ng4 12.h3 Qh4 13.g3 Qh6 14.Ne4 Ne4 15.Qe4+/– f5?? 16.hg4 fe4+= 17.Rh6 Bh6 18.Kf1 Bd7 19.Kg2 Rf7 20.f4 ef3 21.Bf3+= Re7?? 22.Bb7+– Rf8 23.Bd5 Kh8?? 24.Nf5 Bg7 25.Ng7 Rg7 26.Bg7 Kg7 27.Bf3 Kf6 28.Rc1 Kg5 29.c5 Bg4 30.Bg4 Kg4 31.cd6 cd6 32.Rc4 Kg5 33.Rc7 Rf5 34.Rh7 1–0. blackiwhite (1820) – dors (1855), kurnik, 2011.

6.Nf3 e5 7.Be2 Nbd7 8.0–0 c6 9.Qc2 Nc5 10.d4+= Bf5 11.Qd2 ed4 12.Nd4 Nce4 13.Qd1 Bd7 14.bc6 bc6 15.Nd2 Nc5 16.a4 Qb6 17.Ba3 Rab8 18.Bc5 Qc5=+ 19.N4b3 Qb4 20.Rb1 Qa4 21.Nd4 Qa6 22.c5 dc5?? 23.Ba6+– cd4 24.Rb8 Rb8 25.ed4 Nd5 26.Qf3 Bd4 27.Ne4 f5 28.Ng5 Rf8 29.Bc4 h6 30.Bd5 cd5 31.Qd5 Kg7 32.Ne6 Be6 33.Qe6 Bb6 34.Rb1 h5 35.g3 Rf6 36.Qd7 Rf7 37.Qd5 Rf6 38.Rb5 Kh6 39.Qb7 Rd6 40.Qb8 Rd2 41.Qf8 Kg5 42.Rb6! ab6 43.h4 Kg4 44.Qf7 Kf3 45.Qg6 Ke4 46.Qh5 b5 47.Qf7 Rd1 48.Kg2 Rd5 49.Qe6 Re5 50.Qc6 Rd5 51.f3 Ke5 52.Qc3 Ke6 53.f4 Kd6 54.Qb3 Kc5 55.Qc3 Kb6?? 56.Qc2 b4 57.Qa4 Kc5 58.Qb4 (58...Kb4 59.h5–+; better is 58.h5+–) 1–0. GULP – dow, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Nf3 Re8 7.Be2= e5 8.0–0 Nbd7 9.Nc3 Nc5 10.d4 ed4 11.Nd4 Nce4 12.Qc2 Bg4?? 13.Ne4+– Be2 14.Nf6 Bf6 15.Ne2 Qe7 16.Bf6 Qf6 17.Nf4 c6 18.bc6 bc6 19.Rfd1 Red8 20.c5 d5 21.Nd3 Rab8 22.Qa4 Qe7 23.Nf4 Qc5 24.Rdc1 Qb5 25.Qa7 Ra8 26.Qe7 Re8 27.Qc5 Qc5 28.Rc5 Rec8 29.a4 Rc7 30.a5 Ra6 31.Nd5! Rca7 32.Nf6 Kg7 33.Ne4 Re7 34.f3 Raa7 35.Kf2 Rec7 36.a6 Rd7 37.Rc6 f5 38.Ng5 Rd2 39.Kg3 h6 40.Ne6 Kf7 41.Rc7 Ke6 42.Ra7 Rd6 43.Rb7 Rd2 44.a7 (44...Rg2 45.Kg2+–) 1–0. Scirocco – exit, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.b5 c6

5.a4 a6 6.e3 0–0 7.d4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 d5 10.Qb3 Qa5 11.Bc3 Qd8 12.Nf3 Be6 13.c5 cb5 14.Bb5 Ne4 15.0–0 Nc3 16.Nc3+/– Nc6 17.Bc6 bc6+= 18.Qb7 Qd7 19.Rb1 Rd8 20.Na4 Bf5 21.Qd7+= Rd7 22.Rb8+/– Bf8 23.Nb6 Rc7 24.Ne5 f6= 25.g4 fe5 26.gf5 ed4 27.ed4 gf5 28.Kg2 Kf7 29.Kg3? Bg7–+ 30.Na8 Ra7 31.Rc8 Ra6?? 32.Nb6–/+ Bd4 33.Rc6 Bc5! 34.Rc5 Rb6 35.Rd5 e6 36.Rd7 Kg6 37.f4 Rb3 38.Kf2 Rh3 39.Kg2 Rh4 40.Kg3 Rg4 41.Kf3 h5 42.Re7 Kf6 43.Rh7 h4 44.Rh6 Kf7 45.Rh7 Kg6 46.Re7 Kf6 47.Rh7 e5 48.Rh6? Kg7–+ 49.Rd6 e4 50.Ke3 Rg2 51.Rd7 Kg6 52.Rd8 Rh2 53.Rg8 Kf7 54.Rg5 Kf6 55.Rh5 Rh3 56.Kf2 Rf3 57.Ke2 Rf4 58.Rh6 Kg5 59.Rh8 Rg4 60.Rg8 Kf4 61.Rh8 Kg3 62.Ke3 h3 63.Rh7 h2 64.Rh8 Kg2 65.Rh5 h1Q 66.Rf5 Qc1 67.Kd4 Qb2 68.Ke3 Rg3 69.Ke4–+ Qc2 70.Ke5 Re3 71.Kf6 Qc3 72.Kg5 Qg7 73.Kf4 Rf3 74.Ke4 Qb7 75.Ke5 Qb5 76.Kd6 Qf5 77.Kc6 Rd3 78.Kc7 Qc5 79.Kb7 Rb3 80.Ka6 Qa3# (80...Qb6#) 0–1. popovicigelu – mirecb1980sk, kurnik, 2011.

5.a4 d5 6.e3 dc4 (6...0–0 7.Nf3+=) 7.Bc4= 0–0 8.d4 Bf5 (8...cb5 9.ab5 Nbd7 10.Nf3=) 9.Nd2 (9.Nf3 a6=) 9...cb5 10.ab5 Nbd7 11.Ngf3 Nb6 12.Be2 Qd5 (12...Be6 13.0–0+=) 13.0–0 (13.Ra5 Rfc8=) 13...Ne4 (13...Rfc8 14.Ba3 e6 15.Qb3=) 14.Qb3 (14.Ne4 Be4 15.Ba3 Bf6+=) 14...Rfd8 (14...Rfc8 15.Rfc1=) 15.Qd5 Nd5 16.Ne4 Be4 17.Nd2 Bc2 (17...Bf5 18.Rfc1+=) 18.Rfc1 Bf5 19.Bf3 (19.Ra3 Rdc8+=) 19...Be6 (19...Bd3 20.Rc5 Nf6 21.Bb7+–) 20.Ba3 (20.Nb3 a6+=) 20...Bf8 (20...h6 21.Kf1+=) 21.Nb3 (21.Nc4 a6 22.Bd5 Bd5+/–) 21...f5 (21...Bg7 22.Nc5+=) 22.Nc5 Bf7 (22...Bc8 23.Kf1+/–) 23.g3 (23.Bb2 b6 24.Nb3 g5+=) 23...b6 (23...a5 24.ba6 ba6 25.Bb2+=) 24.Na6+/– Rac8 25.Nb4 (25.Rc6 g5+/–) 25...Nb4 (25...Rc1 26.Rc1 Nb4 27.Bb4+=) 26.Bb4 (26.Rc8 Rc8 27.Bb4 Rc7+=) 26...Rc1+= 27.Rc1 Rd7? (27...Bd5 28.Be2+=) 28.Kf1 (better is 28.Rc8 Be6 29.Bc6+–) 28...Bd5+= 29.Be2 Kf7 30.h3 e6 (30...Bg7 31.f4+=) 31.Bf8 Kf8 32.g4 Ke7 33.f3 (33.Rc8 Kf6+=) 33...Kf6 34.Kf2 Ke7 35.gf5 ef5+= 36.Bd3 Bb7 37.Ra1 Ba8 38.Ra4 Kf6 39.e4+/– fe4 40.fe4 Re7 41.e5 Ke6 42.Ke3 Bd5 43.Be4 Rc7 44.Ra3 Rf7 45.Rc3 g5 46.Rc8 Be4= 47.Ke4 Rf4 48.Ke3 Rh4= 49.Rc6 (49.Rc7 Rh3 50.Ke4 Rh4 51.Kd3 Rh3 52.Kc4 Rh1 53.Ra7 g4=) ½–½. Iosif,Daniela – Seils,Gudula (2075), BL (Women) Germany, 1993.

5.Qc2 cb5 6.cb5 d5 7.e3 0–0 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 Nb6 10.0–0 h6 11.a4 Bf5 12.d3 Qd7 13.Nd4 Bg4 14.Bg4 Ng4 15.h3 Nf6 16.Nf3 Nh5 17.Bg7 Ng7 18.Ne5 Qe6 19.d4 Nc4 20.Nc4+/– dc4 21.Nc3 Nf5 22.d5 Qe5= 23.Ne2 Rac8 24.Rac1 Nh4 25.Nf4 g5=+ 26.Nh5 f5 27.Qc3 Qc3= 28.Rc3 f4 29.e4 Kh7 30.f3 Kg6 31.g4+= fg3 32.Ng3 h5 33.e5?? Rf4 34.Ne4 Rcf8 35.e6 Nf3 36.Rff3? Rf3–+ 37.Rf3 Rf3 38.d6 ed6 39.Nd6?? Re3 40.Nc4 Re6 41.a5 Re4 42.Nd6 Rb4 43.Nb7 Rb5 44.Nd6 Ra5 45.Ne4 Ra1 46.Kf2 (46...a5 47.Nc5–+). FrutiniMalini – Bennyhill, Caissa's Web, 2004.

5.e3 cb5 6.cb5 0–0 7.a4 d6 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nbd7 10.d4 Ne4 11.Nbd2 Ndf6 12.0–0 Qd7 13.Ne4 Ne4 14.Nd2 Be2 15.Qe2 Nd2 16.Qd2 a6 17.b6 Rac8 18.Rac1 Qa4+= 19.Rc8 Rc8–/+ 20.Rc1 Rc1–+ 21.Qc1 Bf8 22.g3 Qb5–+ 23.Ba3 Qb6 24.Qc8 Qc6 25.Qc6 bc6 26.Kf1 e6 27.Ke2 d5 28.Bf8 Kf8 29.Kd3 Ke7 30.Kc3 Kd6 31.Kb4 f6 32.Ka5 c5 33.dc5 Kc5 34.Ka6 e5 35.Ka5 d4 36.ed4 ed4 37.Ka4 Kc4 38.Ka3 Kc3 39.Ka2 Kc2 40.Ka3 d3 0–1. popovicigelu – hassion, kurnik, 2012.

5.e4 d6 =+.

5.a4 cb5

6.ab5 Qb6 7.e3 d5 8.Bd4 Qc7?? (8...Qd6 9.Ba7 Bf5 10.c5+/–) 9.c5 (better is 9.b6!? Qd8 10.Ra7 Bg4+–) 9...0–0?? (9...a5 10.Nf3+=) 10.d3?? (better is 10.b6 Qc6 11.Bf6 Qc5 12.Ra7 Ra7 13.ba7 Qa7 14.Be7+–) 10...e5 (10...Nbd7 11.b6 Qb8=) 11.Bb2 (11.Ra7 Bg4 12.f3 Ra7 13.b6=) 11...Qc5+= 12.Ba3 Qb5 13.Bf8 Bf8 14.d4 ed4?? 15.Bb5+– Bf5 16.Qd4 Kg7 17.Nd2 a6 18.Bd3 Bd3 19.Qd3 Nc6 20.Ne2 Re8 21.0–0 Ne5 22.Qc3 Neg4 23.h3 Nh6 24.g4 g5 25.Ng3 Kg6 26.Nf3 Ne4 27.Qc7 Ng3 28.fg3 Re3 29.Qb7 Bc5 30.Kg2 Re2 31.Kh1 Re3 32.Ra6 Kg7 33.Qd5 Rf3 34.Rf3 (34.Rf3 Be7 35.Qe5 f6 36.Qe7 Nf7 37.Qf6 Kg8 38.Qf7 Kh8 39.Ra8#; 34.Qg5 Kh8 35.Ra8 Bf8 36.Rf8 Ng8 37.Qg8#) 1–0. cogit – baska1248, kurnik, 2011.

6.cb5 a6 7.e3 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 0–0 10.Qb3 Qb6 11.Nf3 Nc6 12.d4 Na5 13.Qb4 Nd5 14.Qc5?? Qc5–+ 15.dc5 Ba1 16.Nd4 Nc3 17.Kd2 Nb1 18.Kc2 Nc3 19.Bd3 Nb5! 20.Bb5 Bd4 21.ed4 Nc6 22.Ra1 Nd4 (22...Nd4 23.Kd3 Nb5–+) 0–1. popovicigelu – sabitrexhepi, kurnik, 2011.

4.b5 d6

5.a4 0–0 6.e3 e5 7.Nf3 e4 8.Nd4 Bg4 9.Be2 Be2 10.Qe2 Nbd7 11.0–0 Nc5 12.Nc3 Nfd7 13.f3 ef3 14.Nf3 (worse is 14.Rf3 Bd4 15.ed4 Nb3–/+) 14...Ne4 15.d4 Nc3 16.Bc3 c5 17.bc6 bc6 18.Rab1 Rb8 19.Rb8 Qb8 20.Qd3 Qb3 21.Nd2 Qb6 (21...Qa4?? 22.Ra1 Qa1 23.Ba1+–) 22.a5 Qc7 23.Rb1 Rb8 24.Rb8 Qb8 25.Qe4 c5 26.Qe7 cd4 27.Bd4 Ne5 (27...Qc7!? 28.Bg7 Kg7+=) 28.Qa7+/– (worse is 28.Ba7 Qb4 29.Qd8 Bf8+=) 28...Qb4 29.Nf1 Nc4 30.Qa8 Bf8 31.a6 Qe1 32.Qf3 Qa5 33.a7 Ne5 34.Qb7 1–0. Timmermans,M (2220) – Hoffman,Ro (2080), Vlissingen NED, 2012.

5.a4 e5 6.d3 Be6 7.e4 0–0 8.Ne2 Nbd7 9.f4 c6 10.f5 gf5–/+ 11.ef5 Bf5 12.Ng3 Bg6 13.bc6 bc6 14.Be2 d5 15.cd5 cd5 16.0–0?? d4 17.Qb3 Nc5 18.Qc4 Qe7 19.Ba3 Rac8 20.Ne4? Nfd7?? 21.Nc5+= Nc5 22.Bc5? Rc5–+ 23.Qa6? Rfc8 24.Bf3 Bd3 25.Qd3+/– Rc2 26.Na3 R2c7 27.Nb5+– Rc5 28.Bg4 Rd8 29.Qf5 e4= 30.Rae1?? Rf5–+ 31.Rf5 e3 32.Rf3 Bh6 33.Rg3 Kh8 34.Rh3 Qg5 35.Bf3 d3 36.Rh5 Qe7 37.Nc3 d2 38.Rd1 e2! 39.Ne2 Rd6 40.Ng3 Qe1 41.Nf1 Re6 42.Rf5 f6 43.h3 Qh4 44.Rd2 Bd2 45.Nd2 Qd4 46.Kh2 Qd2 47.Rb5 Qd6 48.Kg1 Qd4 49.Kh2 Kg7 50.Rb7 Kh6 (50...Kh6 51.Rb1 Qa4–+) 0–1. leslawg – dan48, kurnik, 2011.

5.e3 b6 6.d4 Bb7 7.Nf3 Nbd7 8.Bd3 0–0 9.0–0 Ne8 10.Nbd2 e5 11.d5 f5 12.e4 h6 13.Qc2 Nc5 14.Ne1 Nd3 15.Nd3 fe4 16.Ne4 Nf6 17.Rae1 Ne4 18.Re4 Qg5 19.Bc1 Qf5 20.f3 a5 21.Nf2 Bc8 22.Ng4 Qf7? 23.Nh6+– Bh6 24.Bh6 Re8 25.Qd2 Bf5 26.Rh4 Qf6 27.Bg5 Qg7 28.g4 Bd7 29.Bh6 Qf7 30.f4 e4 31.Qe3 Re7? 32.Bg5 Ree8 33.Rf2 Qg7 34.Rg2?? Qa1= 35.Kf2 Qa2 36.Kg3 Qc4–/+ 37.Bf6 Qd3?? 38.Qd3?? ed3+= 39.Rh8? Kf7–+ 40.Re8 Re8 41.Bd4 Re2 42.Re2 de2 43.Bf2 Bb5 44.h4 a4 45.Kf3 a3 46.h5 gh5 47.gh5 a2 48.h6 Kg6 (48...Kg6 49.Ke4 a1Q–+) 0–1. blackiwhite (1745) – graczparkowy (1835), kurnik, 2011.

5.e3 c5 6.d4 Nbd7 7.Be2 0–0 8.Nf3 Re8 9.0–0 e5 10.de5+= Ne5 11.Ne5 de5 12.Qd8 Rd8 13.Be5 Ne4 14.Bg7+/– Kg7 15.Bf3 Bf5 16.Be4 Be4+= 17.Nc3 Bd3= 18.Rfd1 Bc4 19.a4 Bb3 20.Rd8 Rd8 21.Kf1 b6 22.Ke2 Bc4 23.Ke1 f5 24.Rd1 Rd1 25.Kd1 Kf6 26.Kd2 Ke5 27.f4 Kd6 28.g3 a6 29.ba6 Ba6 30.e4 fe4 31.Ne4 Ke6 32.Ng5+= Kd5 33.Nh7 Kc4 34.Nf8+– Kb4 35.Ng6 Ka4 36.f5 b5 37.f6 b4 38.f7 b3 39.f8Q b2 40.Kc2 1–0. popovicigelu – viktorben, kurnik, 2012.

5.e3 Nbd7 6.a4 e5 7.Nf3 (7.h3 Nc5=) 7...0–0 8.Be2 Re8 9.0–0 (9.Ng1 d5=) 9...c6 (9...Nc5 10.a5=) 10.Na3 (10.d3 e4 11.de4 cb5=) 10...Nf8 (10...Nc5 11.Bc3=) 11.d3 Controls e4 11...N6d7 12.Nd2 f5 (12...Nc5 13.Ne4=) 13.Nc2 (13.Nab1 Ne6=) 13...Nf6 (13...Nc5 14.h3=) 14.Bf3 Qc7 15.Nb4 Bd7 16.e4 (16.Bc3 Kh8=) 16...c5 (16...a5 17.Nc2=) 17.Nd5 Nd5 18.cd5 f4 19.Nc4 Re7 20.Qe2 (20.Bg4 Kh8=) 20...g5 (20...h5 21.h3+=) 21.Bg4 (21.Bh5 Rd8+=) 21...Be8 (21...Rf7 22.Rab1+=) 22.Rfb1 (22.Bf5 Bh8+=) 22...Nd7 (22...Rf7 23.Bh5 Re7 24.b6 ab6 25.Be8 Rae8 26.Bc1+=) 23.Bc3 (23.Be6 Bf7 24.Bh3 h5 25.Bd7 Qd7+/–) 23...Nf6 (23...Qb8 24.Bd7 Bd7 25.Qf1+/–) 24.Be6 (24.b6 ab6 25.Rb6 Ng4 26.Qg4 Ra6 27.Qg5 h6+/–) 24...Kh8 (24...Bf7 25.Bh3+/–) 25.a5 (25.b6!? Qb8 26.ba7 Ra7 27.Rb6+/–) 25...Qd8 26.g4 (26.Qb2 Bf7 27.Nd6 Be6 (27...Qd6?? 28.Be5 Qd8 29.Bf6 Be6 30.de6+–) 28.Be5 Bd5+/–) 26...fg3 (26...Bd7 27.Bf5 Bf5 28.gf5+=) 27.hg3 (27.fg3 Bd7 28.a6 b6 29.Bd7 Qd7+=) 27...Bf8 (27...Bd7 28.Bd7 Rd7 29.Bd2+=) 28.Kg2 h5 (28...Bd7 29.Qf3 Bg7 30.Qf5 Be6 31.de6+/–) 29.b6 (29.Bd2 Rg7+/–) 29...a6? (better is 29...Rg7!?+=) 30.Rh1+/– Rh7 31.Bf5 Rh6 32.Bd2?? Nh7 33.Rag1 Bg7 34.Be6 Qe7? 35.Ne3+– Bg6 36.Bf5 Bf7 37.Bh7 Rh7+/– 38.Nf5 Qf6? 39.Qe3?? g4 40.Qg5 Qg5 41.Bg5 Bf8 42.Bf6 Kg8 43.Ne3 Bg6 44.Nc4 Rf7 45.Bg5 Rg7 46.Be3 Be7 47.Rf1 Rf7 48.f4 gf3= 49.Rf3 Rf3 50.Kf3 Rf8 51.Kg2 Kg7 52.Rf1 Rh8 53.Rh1 Rf8 54.Nd2 Bf6 55.Nf3 Rc8 56.Rc1 c4 57.Kf2 Kf7 58.Ke2 cd3 59.Kd3 Rc1 60.Bc1 Ke7 61.Ba3 Kd7 62.Nd2 Bg5 63.Nc4 Be7 64.Ke3 Bg5 65.Kf3 Be7 66.Bc1 Bf6 0–1. Staszewski,Miron – Szopa,Janusz (2025), Poland–chT3 Poland, 2002.

5.d4 0–0

6.Nc3 a6 7.e4 ab5 8.cb5 c5 9.bc6= Nc6 10.Rb1 d5 11.e5 Ne4 12.Ne4 de4 13.Ne2 Ra2–/+ 14.Bc3 Qc7 15.Qb3 Ra8 16.Nf4 Qd8 17.Qc4 Bh6 18.g3 Bf4 19.gf4 Be6 20.Qc5 Rc8 21.Rb7 Bd5 22.Bh3=+ e6 23.Rb2 Ne5! 24.fe5 Rc5 25.dc5 Qg5 26.Rb1 e3 (27.Be6 Bh1–+) 0–1. Fritz 5.32 – Fritz 6, 2004.

6.Nf3 a6 7.Nc3 ab5 8.cb5 c6 9.e3 Qb6 10.Bd3 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Qe2 Bb5 13.Nb5 d5 14.0–0 Rc8 15.a3 Nc6 16.Rac1 Na5 17.Rc8 Rc8 18.a4 Ne4 19.Ra1 Nc4 20.Ne1 Qf6 21.Ra2 e6 22.Nd3 Qh4 23.Kh1 Bh6 24.Bc1 Bg5 25.Ra1 h6 26.Rb1 Bf6 27.Bb2 Ra8 28.Qc2 Ra6 29.Kg1 Be7 30.Ba1 Ra8 31.Rc1 Bg5 32.Re1 Ra6 33.Bc3 Rc6 34.Qb3 b6 35.Bb4 Bf6 36.Rc1 Qg5 37.Ne1 Bg7 38.Qa2 Bh8 39.Rc2 Kg7 40.Na3 Na5 41.Nf3 Qh5 42.Ba5 Rc2 43.Qc2 ba5 44.Ne5 Ng5 45.Nc6 Qg4 46.Qc1 Kh7 47.Na5 e5 48.de5 Nf3–/+ 49.Kf1 Nh2 50.Kg1 Nf3 51.Kf1 Qh4 52.Ke2 Ne5 53.f4 Qg4–/+ 54.Kf1 Qh5 55.Qd2 Qh1 56.Kf2 Ng4 57.Kf3 Nf6 58.Qd3 Ne4 59.f5? Qe1 60.fg6 Kg6 61.Qe4 de4 62.Ke4 0–1. EXchess 3.11 – Fritz 5.32, 2004.

5.d4 Bf5

6.e3 Nbd7 7.Nc3 0–0 8.Nf3 a6 (8...e5 9.Be2=) 9.a4 (9.Nh4 ab5 10.Nf5 b4 11.Ng7 bc3 12.Bc3 Kg7+=) 9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 Qa8 12.Kd2 (12.Qa8 Ra8 13.Be2 e5=) 12...Qa1 (12...Qc8 13.Be2+=) 13.Ba1= Ra8 14.Bd3 Bd3 15.Kd3 Ra3 16.Bb2 Ra8 17.Kc2 Nb6 18.Kb3 Ng4 19.Rf1 c5 20.dc5 dc5 21.Ne4 Bb2–/+ 22.Kb2 Nc4 23.Kc3 Na3 24.Nc5 Nb5 25.Kb4 Nd6 26.h3 Nf6 27.Ne5 Nd5 28.Kb3 Kg7 29.Rd1 Nc7 30.Nc4 Nc4 31.Kc4 b5 32.Kb3 Ra7 33.Rd7= e6?? 34.e4?? Kf6 35.f4 b4?? 36.e5+– Kg7 37.Kb2 Nb5 38.Ra7?? Na7+= 39.Kb3 Nc6 40.Nd3 f6 41.ef6 Kf6+= 42.Nb4?? Nb4–+ 43.Kb4 Kf5 44.g3 e5 45.fe5 Ke5 46.Kc3 Ke4 47.Kd2 Kf3 48.g4 Kg3 49.g5 Kh3 50.Ke3 Kg4 (50...Kg4–+) 0–1. popovicigelu – iongosa, kurnik, 2011.

6.e3 Nbd7 7.Bd3 Bd3 8.Qd3 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 0–0 12.Ne2 c5 13.0–0 cd4 14.ed4 Qc7 15.Rc1 Ra8 16.Bb2 b6 17.Na3 Qb7 18.h3 Ne4 19.f3 Nec5 20.dc5?? Bb2–/+ 21.c6 Ra3?? 22.Qa3+– Ba3 23.cb7 Bc1 24.Nc1 Kf8 25.Nd3 Ke8 26.Nf4?? e6+= 27.h4 Kd8 28.Nh3 Kc7 29.Ng5= f5 30.Ne6 Kb7 31.Nd8 Kc8+= 32.Nc6 Ne5–/+ 33.Na7?? Kb7–+ 34.Nc6 Nc6 35.bc6 Kc6 36.Kf2 Kc5 37.Ke3 Kc4 38.Kf4 b5 39.Kg5 b4 40.Kh6 b3 41.Kh7 b2 42.Kg6 b1Q 43.h5 f4 44.Kg7 d5 45.h6 d4 46.h7 Qh7! 47.Kh7 d3 48.g3 fg3 (48...fg3 49.f4 g2 50.Kg7 g1Q 51.Kh7 d2 52.Kh6 d1Q 53.f5 Qd2 54.Kh5 Qgg5#) 0–1. popovicigelu – iongosa, kurnik, 2011.

5.e3 0–0

6.d4 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.Nd2 Re8 11.Be2 e5 12.d5 Nc5 13.f3 Nh5 14.g4? Qh4–+ 15.Kf1 Ng3! 16.hg3 Qh1 17.Nb3 Nb3 18.Qb3 f5 19.Qa3 fg4 20.c5 gf3 21.Bf3 Rf8 22.Kf2 Qh2 (22...Qh2 23.Kf1 e4–+) 0–1. popovicigelu – taopao, kurnik, 2011.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.0–0 e5 12.d4 Bf3 13.Bf3+= b6 14.de5 Ne5 15.Be2 Qe7 16.h3 Ra8 17.Bd4 Ned7 18.Nc3+= Nc5 19.Qc2 Qd8 20.Rd1 Ra3 21.f3 Qa8 22.Rb1 Nh5 23.Kh2 Bd4 24.ed4 Na4 25.Na4 Qa4 26.Qa4 Ra4 27.Rd1 Nf4 28.Bf1 Ne6 29.Kg3 Kg7 30.d5 Nc5 31.h4 h5 32.Kf4 f6 33.Kg3 Nd7 34.Kh3 Ne5 35.Be2 Nc4 36.Re1?? Ne5 37.Bd1? f5?? 38.f4 Nf7?? 39.Re7 Rc4 40.Bb3?? Rc5 (41.Ba4 Kf8–+; better is 40...Rc3 41.Kh2 Rb3 42.Rc7 Rb5–+) 0–1. stoker – EdgarAllan, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Qc2 0–0

5.d4 d5 6.e3 Bf5 7.Bd3 Bd3 8.Qd3 c6 9.Nf3 Nbd7 10.Nbd2 Re8 11.h4 dc4 12.Nc4 Nd5 13.h5 Nb4 14.Qd2 (14.Qb3 a5 15.hg6 hg6 16.a3=) 14...Nd5+= 15.hg6 fg6 16.Ng5 e5 17.Nh7 N7b6 18.Qd3?? (better is 18.Ne5!? c5 19.Rc1 (19.Ng6 Nc4 20.Qc1 Qa5 21.Kf1 Nb2 22.Qb2 Qa6 23.Kg1 Qg6–+; 19.dc5?! Na4 20.Nd7 Qd7 21.Bg7 Nc5+–) 19...cd4 20.ed4+/–) 18...e4 19.Qb3= Nc4 20.Qc4 Qa5 21.Kf1 Qb4 22.Qe2 c5 23.Ng5 cd4 24.ed4?? Nf4–+ 25.Qc2 Qb5 26.Kg1 Qg5 27.Qb3 Qd5 28.g3 Qb3 29.ab3 Ne2 30.Kg2 Nd4 (30...Nd4 31.Bd4 Bd4–+) 0–1. talnahaju – fuszerdopotegi (1805), kurnik, 2012.

5.e3 Nc6 6.a3 d6 7.Nf3 Bf5 8.d3 Ng4 9.Nbd2 Bb2 10.Qb2 e5 11.Be2 Qf6 12.0–0 Qg7 13.h3 Nf6 14.Nh4 Bh3? (better is 14...Be6+=) 15.gh3+– Qh6 16.Ng2 Qh3 17.Ne4 Ne4 18.de4 Rfe8 19.Rad1 a6 20.Qc2 b6 21.Qd3 Kg7 22.Qd5 Ne7 23.Qd2 Ng8 24.Qe1 Nf6 25.f3 a5 26.b5 Nh5 27.Nf4?? ef4–+ 28.ef4 Ng3 29.Kf2 Qh2 30.Ke3 Nf1 31.Qf1 f5 32.Bd3 g5! 33.fg5 f4 34.Kd4 Qb2 35.Kd5 Qe5 36.Kc6 Qc5 37.Kd7 Rad8# 0–1. slax1 – sonja2011f, kurnik, 2011.

5.e3 d5 6.Nf3 dc4 7.Bc4 Nc6 8.a3 a6 9.0–0 b5 10.Bb5 ab5 11.Qc6 Be6 (better is 11...Bd7!? 12.Qc5 Ne4+/–) 12.Qb5+– Ne4? (12...Bd5 13.Qe2+–) 13.d4 (13.Bg7!? Kg7 14.Qe5 Nf6+–) 13...Bg4 14.Qe2 Nd6 15.h3 Be6 16.Nbd2 c6 17.Rac1 Qb6 18.Ne5 Be5 19.de5 Nf5 20.g4 Ng7 21.Nc4 Bc4 22.Qc4 Rac8 23.a4 Ne6 24.a5 Qb5 25.Qb5 cb5 26.Rc8 Rc8 27.Rc1 Rc1 28.Bc1 Ng5 29.Kg2 e6 30.f4 Ne4 31.Bb2 Nd2 32.Bd4 Nc4 33.a6 Ne3 34.Be3 1–0. slax1 – kilenc, kurnik, 2011.

5.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.Qc2).

5.g3 d6 (6.Bg2 Nc6=+). NathanStack – sugamuxi, ChessWorld.net, 2004.

5.g3 e6 6.Bg2 c6 7.Nf3 d5 8.cd5 cd5 9.0–0 Bd7 10.d3 Bc6 11.Nbd2 Nbd7 12.Rfe1 Rc8 13.Qb3 b5 14.Rac1 Nb8 15.a3 a6 16.Ne5 Qd6 17.e4 de4 18.Ne4 (18.Nc6 Rc6 19.Rc6 Qc6 20.Bf6 Bf6 21.Ne4 e5+/–) 18...Be4 19.de4 (19.Be4? Rc1 20.Rc1 Ne4 21.de4 Be5–+) 19...Rc1 20.Rc1 (20.Bc1? Qe5 21.f4 Qc7–+) 20...Ne4 21.Nf3 Bb2 22.Qb2 Qe7 23.Qe2 Nf6 24.Ne5 Nbd7 25.Nc6 Qe8 26.Rd1 Nd5 27.Qd2 N7f6 28.Ne5 Qb8 29.Qb2 Nh5?? 30.Nd7+– Qb7 31.Nf8 Kf8 32.Qb3 Nb6?? 33.Bb7+– Nc4 34.Ba6 Nf6 35.Bb5 Nb6 36.a4 Nbd5 37.Bc4 Ne7 38.b5 Ne4 39.a5 Nc5 40.Qb4 Nb7 41.a6 Nd6 42.a7 Ndf5 43.a8Q Kg7+– 44.Rd7 Kf6 45.Re7! Ne7 46.Qd8 Kf5 47.Qde7 Ke5 48.Be6! h5 (48...fe6 49.Qg5) 0–1. sagonek – darbill, kurnik, 2011.

4.Qc2 d6

5.e3 0–0 6.d4 b6 7.Nd2 Bb7 8.Ngf3 Nbd7 9.Be2 c5 10.bc5 dc5 11.d5 Nh5 (11...e6!?=) 12.Rd1 Bb2 13.Qb2 Ng7 14.0–0 Qc7 15.Ng5 h6 16.Nge4 Qe5 17.Qb5 Rfd8 18.f4 Qc7 19.Nf3 a6 20.Qb2 f5 21.Ng3 Nf6 22.Rb1 b5 23.cb5 (23.a4 b4+=) 23...ab5= 24.Ne5 Bd5 25.Ng6 Rab8 26.Bb5 Ng4 27.Qc3 Kh7 28.Nh4 e6 29.a4+/– Nf6?? 30.Qf6+– c4 31.Qg6 Kg8 32.Qh6 c3 33.Rbc1 Qc5 34.Rfe1 1–0. slax1 – fagus54, kurnik, 2011.

5.Nf3 a5 6.ba5 Ra5 7.g3 0–0 8.Bg2 Nbd7 9.0–0 c5 10.d4 b6 11.Nbd2 Bb7 12.Rfe1 Re8 13.e4 Qa8 14.e5 de5 15.de5 Ng4 16.a3 (16.e6 fe6 17.Bg7 Kg7 18.Re6 Ngf6+=) 16...e6 (better is 16...Nge5!? 17.Ne5 Bg2 18.Nd7 Bh3=+) 17.h3= Nh6 18.Ne4 Bc6 19.Qd3 Nf5 20.Nd6 Rf8 (better is 20...Nd6!? 21.Qd6 Ne5 22.Be5 Be5 23.Ne5 Bg2=+) 21.Nf5= gf5 22.Nh4 Bg2 23.Ng2 Nb8 24.Ne3 Nc6 25.Nc2 Rd8 26.Qf3 Ne7 27.Qa8+= Raa8 28.Rad1 Nc6 29.Rd8 Rd8=+ 30.Re2 Rd3 31.Kg2 Na5 32.Ne1 Rd8 33.Rc2= Bh6 34.Nf3 Rd3 35.Ne1 Rd1 36.Nf3 Kf8 37.g4 fg4 38.hg4 Bg7 39.g5 Ke8 40.Rd2 Rd2 41.Nd2 Kd7 42.f3 Nc6 43.Kf2 Be5 44.Be5 Ne5 45.Ke3 Kd6 46.Kf4 Nd3 47.Kg3? Ne5 48.f4 Ng6 49.Kg4 Ne7 50.Kg3 Nf5 51.Kf3 Ke7 52.Kg4 f6 53.Kh3 Kf7 54.gf6 Kf6 55.Kg2 Kg6 56.Kf1 h5 57.Ke1 1–0. sagonek – zukertortjh (1805), kurnik, 2011.

5.Nf3 c6 6.d4 Bf5 7.Qd1 0–0 8.Nbd2 Nbd7 9.g3 a5 10.ba5 Qa5 11.Bg2 Rab8 12.0–0 h6 13.Re1 Qb6 14.e4 (14.Bc3 d5=) 14...Bg4 (better is 14...Ne4!? 15.Ne4 Qb2–/+) 15.Qc2 Bf3 16.Nf3 Qa5 17.a3 b5 18.cb5 Rb5 19.Bc3 Qb6 (19...Qa7 20.a4 Rb7 21.a5+=) 20.Reb1 (better is 20.a4!? Rh5 21.h3+–) 20...Rb8+= 21.Nd2 c5 22.a4 Rb1 23.Rb1 Qc7 24.d5 c4 25.a5 Qc5 26.a6 Ng4= 27.Bg7?? Qf2–+ 28.Kh1 Kg7 29.Rb8–/+ Nb8 30.h3?? Ne3–+ 31.Qb2 f6 32.Nc4–/+ Qe1?? 33.Kh2+– Qg3?? 34.Kh1 Nc4?? 35.Qb8 Qe1 36.Kh2= Qa5 37.a7+/– Nb6 38.Qb7 Kf7 39.Bf1 Qa2 40.Kg3 h5?? 41.Ba6 h4= 42.Kh4?? Qf2 43.Kg4 Qg2 44.Kf4 Qf2 45.Kg4–+ Qg2 46.Kf4 Qf2 47.Kg4= ½–½. sagonek – cmr3, kurnik, 2011.

5.Nf3 Nc6 6.a3 e5 7.d3 0–0 8.g3 Bg4 9.Bg2 Nh5 10.Nbd2 f5 11.e3 e4 12.de4 fe4 13.Ne4?? (better is 13.Nd4 Nd4 14.ed4=) 13...Bf3–+ (13...Rf3?! 14.Bg7 Ng7 15.h3+=) 14.Bf3 Rf3 15.Bg7 Ng7 16.Ng5?? Qg5 17.0–0 Ne5 18.h4 Qg4 19.Kg2 Raf8 20.Rad1 Nf5 21.Kh2 Nh4 22.gh4 Rh3 0–1. sagonek – banko2, kurnik, 2011.

5.g3 0–0 6.Bg2 Nbd7 7.Nf3 c5 8.a3 Qc7 9.0–0 Re8 10.d4 cd4 11.Nd4 a6 12.Nd2 Rb8 13.e3 b6 14.Rfe1 Bb7 15.N2f3 Rbc8 16.Rac1 Ne5 17.Qe2? (17.Ne5 Bg2 18.Kg2 de5=) 17...Ne4 (17...Nc4 18.Bh3 e6–/+) 18.Nb3?? (better is 18.Ne5 de5 19.Nb3+=) 18...Nf3 19.Bf3 Bb2 20.Qb2 Nf6 21.e4= e6?? 22.Qd2 Rcd8 23.c5 bc5 24.bc5 d5 25.e5 Ne4 26.Qc2 Ng5 27.c6?? Nf3–+ 28.Kg2 Bc8 29.Kf3+= h5 30.Nd4 Kg7 31.Qd2 Qe7 32.Qe3 g5 33.c7 Rd7 34.Nc6 Qf8? 35.Nb4 Qe7 36.Nc6 Qf8 37.Qg5 Kh7 38.Qh5 Qh6 39.Qh6 Kh6 40.Nb4 Bb7 41.Kg2 Rc8+/– 42.Kg1 Rdc7 43.Rc7 Rc7 44.Nd3 Rc3 (44...Rc3 45.Rb1 Rd3 (45...Ra3? 46.Rb7 Rd3 47.Rf7+–) 46.Rb7 Kg6= (46...Ra3? 47.Rf7 Kh5 48.Rf6+–)) 0–1. sagonek – jurand55, kurnik, 2011.

5.Nf3 0–0

6.g3 b6 7.Bg2 Bb7 8.0–0 Nbd7 9.d3 c5 10.a3 Rb8 11.Nbd2 e5 12.e3 Qe7 13.Rfe1 Ne8 14.d4 e4 15.Nh4 f5 16.f3 g5 17.Nf5 Rf5 18.fe4 Rf8 19.Rf1 Nef6 20.e5 de5 21.de5 Ne5 22.e4 Nfg4 23.Rae1 Rf1 24.Kf1 Rf8 25.Kg1 Nf2 26.Nf1 cb4 27.ab4 Qb4 28.Be5 Be5 29.Re2 Ng4 30.Ne3 Qc5 31.Qd3 Ne3 32.Qe3 Bd4 (32...Bd4 33.Kh1 Be3–+) 0–1. sagonek – sebas2005 (1870), kurnik, 2011.

6.g3 Nc6 7.a3 e5 8.d3 b6 9.Bg2 Bb7 10.Nbd2 a5 11.ba5 Ra5 12.0–0 Qa8 13.e4 Na7 14.Rfe1 c5 15.Nb3 Ra6 16.Nfd2 b5 17.cb5 Nb5 18.Nc4 Nd7 19.a4 Ra4 20.Ra4 Qa4 21.Ra1 Qb4 22.Nba5 Ba8 23.Bh3 Nf6 24.Nb6 Nd4–/+ 25.Qb1?? Qb6–+ 26.Bd4 Qb1 27.Rb1 cd4 28.Nc4 Ne8 29.Bd7 d5 30.ed5 Bd5 31.Nb6 Bf3 32.Ra1 Nf6 33.Bh3 Rb8 34.Nc4 e4 35.Ne5 Nd5 (35...Nd5 36.Nf3 ef3–+) 0–1. sagonek – antonchigurh (1690), kurnik, 2011.

6.g3 Nbd7 7.Bg2 c6 8.0–0 a6 9.d4 Qc7 10.Nbd2 b6 11.e4 Bb7 12.Rfe1 Rac8 13.e5 de5 14.de5 Ng4 15.e6 Ndf6 (15...Nde5!? 16.ef7 Rf7 17.Ne5 Ne5+=) 16.ef7 Kf7 17.Ne5 (17.Ng5 Kg8+–) 17...Kg8 18.Ng4 Ng4 19.Bg7 Kg7 20.c5 Nf6? (20...e5 21.Bf3 Nf6 22.cb6 Qb6 23.Re5+–) 21.Nc4 bc5+/– 22.bc5 Nd5 23.a3 Rce8 24.Re2 Nf6 25.Rae1 Rf7 26.Ne5 Rff8 27.Qd3 Bc8 28.Nc4 Bf5 29.Qc3 Rf7 30.Nb6 Kg8 31.Qc4 Kg7 32.Qa6 Qd8 33.Qb7 e5 34.Qc6 Re6 35.Qb5 Bd3 36.Rd2 Bb5 37.Rd8 e4 38.f3 Bc6 39.fe4 Ne4 40.Be4 Be4 41.Rd7 Rd7 42.Nd7 Bd5? 43.Re6 Be6 44.c6 Kf7 45.a4 Ke7 46.a5 Kd6 47.a6+– Kc7?? 48.a7 Bd7 49.cd7 Kd7 50.a8Q Ke6 51.Qc6 Kf5 52.Qd7 Kg5 53.Qh7 Kf5 54.h4 Kg4 55.Qg6 Kh3 56.Kf2 (56.Kf2 Kh2 57.h5 Kh3 58.Qe4 Kh2 59.Qg2) 1–0. sagonek – jurand55, kurnik, 2011.

6.g3 e5 7.d3 Nc6 8.a3 a6 9.Nbd2 Be6 10.Bg2 Qd7 11.0–0 Bh3 12.Rfe1 Bg2 13.Kg2 h5 14.e4 Bh6 15.d4 ed4 16.Nd4 Nd4 17.Bd4 Ng4 18.Rad1 f5 19.ef5 Qf5 20.Ne4 Qf3 21.Kg1 Rae8?? 22.Rd3 Qf5= 23.f3 Ne5 24.Rde3?? Nf3 25.Kh1?? Ne1 26.Re1 Qf3 27.Qg2 Qg2 28.Kg2 Bd2! 29.Re2? Bh6?? 30.Nf6 Kf7 31.Ne8 Re8 32.Rf2 Ke6 33.h3 Bg5 34.Bc3 1–0. sagonek – graagnieszka, kurnik, 2011.

5.Nf3 e5

6.d3 0–0 7.Nbd2 h6 8.g3 g5 9.Bg2 Be6 10.0–0 c6 11.Rfe1 d5 (11...g4 12.Nh4=) 12.e3 (12.Ne5 Qe7+/–) 12...e4 (better is 12...Nfd7!?=) 13.de4+/– de4 14.Ne4 g4 15.Nd4 Ne4 16.Ne6 fe6 17.Bg7 (17.Be4?! Bb2 18.Qb2 Nd7+/–) 17...Kg7 18.Qe4 (18.Be4?! Nd7+/–) 18...Qg5 19.Qe6 Na6 20.Qd7 Rf7 21.Qd2 Raf8 22.Re2 b6 23.Rd1 c5 24.a3 cb4 25.ab4 Nc7 26.Bd5 Rf6 27.Qd4 Nd5 28.cd5 h5 29.Rc1 h4 30.Rc7 Kg8 31.d6 hg3 32.hg3 Qb5 33.Qc4 Qc4+– 34.Rc4 Rd6 35.Rg4 Kf7 36.Ra2 Rh8 37.Rf4 Ke7 38.Ra7 Ke6 39.Kg2 Rd1 40.b5 Ke5 41.Rb7 Rdh1 42.Rb6 R1h2 43.Kf3 Rd8 44.Rbf6 Rd2 45.Kg4 (45.Kg4 Kd5 46.b6+–; 45.R4f5) 1–0. sagonek – anitarattan, kurnik, 2011.

6.d3 Bg4 7.Nbd2 Nbd7 8.g3 0–0 9.Bg2 Bf3 10.Bf3 c6 11.b5 Rb8 12.bc6 bc6 13.Bc6 Qb6 14.Bd7 Qb2 15.Qb2 Rb2 16.Bc6 Rfb8 17.Nb3 a5 (17...Rb6 18.Bf3=) 18.Bb5 (18.Na5 Rb1 19.Kd2 R8b2 20.Ke3 Rh1 21.Bh1 Ng4 22.Kf3 Nh2 23.Kg2 Ng4+/–) 18...d5 19.0–0 Re2 20.Na5 e4 21.de4 Ne4 22.Nc6 Rb6 23.Nd4?? (better is 23.Rae1 Re1 24.Re1 dc4 25.Re4 Rb5 26.Rc4+/–) 23...Bd4–+ 24.Rae1 Re1 25.Re1 Bf2 26.Kf1 Be1 27.Ke1 dc4 28.Bc4 Rb2 29.a4 Nc5 30.a5 Rb4 31.Be2 Ra4 32.a6 Na6 33.Kf2 Ra2 34.Kf3 Re2! 35.Ke2 f5 36.Kf3 Kg7 37.Kf4 Kf6 38.h4 Nc5 39.Ke3 Ke5 40.Kf3 h5 41.Ke3 Ne4 42.Kf3 Nf6 43.Ke3 Ng4 44.Kf3 Nh2 45.Kg2 Ng4 46.Kf3 Nf6 47.Ke3 Nd5 48.Kf3 Kd4 49.g4 fg4 50.Kg3 Ke3 51.Kg2 Kf4 52.Kf2–+ g5 53.Kg2 gh4 54.Kh2 Ne3 55.Kg1 Kg3 56.Kh1 Kh3 57.Kg1 Nf5 58.Kh1 g3 59.Kg1 g2 60.Kf2 Kh2 61.Kf3 g1Q 62.Kf4 Qg4 63.Ke5 Kg3 64.Kf6 Kf4 (64...Kf4 65.Ke6 Qd1 66.Kf7 Qd7 67.Kf6 Qe7 68.Kg6 Qg7 69.Kh5 Qf7) 0–1. sagonek – wweett, kurnik, 2011.

4.Nc3 0–0

5.b5 b6 6.Nf3 c5 7.a4 Bb7 8.e3 d5 9.cd5 Nd5 10.Qb3 e6 11.Be2 Nd7 12.0–0 N7f6 13.d4 cd4 14.Nd4 Rc8 15.Rac1 Nc3 16.Rc3 Rc3 17.Bc3 Ne4 18.Bb4 Qg5? 19.Nf3+– Qg4 20.h3 Qf5 21.Bf8 Bf8 22.Bd3 Qf6 23.Qc4 Nc5 24.Be2 Bd5 25.Qd4 Qe7 26.Qh4 Qh4 27.Nh4 Kg7 28.Nf3 Kf6 29.Nd4 Na4 30.Nc6 Nc3= 31.Bd3 a5 32.ba6 Bc6–/+ 33.Rc1 Bb4 34.a7 Ba8 35.f3 Ke5 36.Rc3!+/– Bc3 37.Be4! Bd2 38.Kf2 Kd6 39.Ba8 Kc7 40.Be4 f5 41.a8Q (41.a8Q fe4 42.Qa7 Kc6 43.Qa4 Kd6 44.Qd4 Ke7 45.Qd2 ef3 46.Kf3+–) 1–0. blackiwhite (1695) – yelito (1930), kurnik, 2011.

5.b5 c6 6.a4 d5=+ 7.cd5 cd5 8.d4 Re8 9.Nf3 Nbd7 10.e3 Qa5 11.Qd2 e6 12.Be2 Qd8 13.0–0+= Ne4 14.Ne4 de4 15.Ne1 Nf6 16.Nc2 e5 17.Rfd1 ed4 18.Nd4 Ng4 19.h3 Ne5 20.Qc2 Qh4+= 21.Bf1 f5 22.Rac1 h6 23.Ba3 Qg5 24.Qb3 Kh7 25.Rc7 Qf6 26.a5+/– h5 27.Qc2 Kh6 28.Kh1 a6 29.b6 Bf8 30.Bf8+– Qf8 31.f4 ef3+/– 32.gf3 f4 33.e4 Rb8 34.Qc5 Qc5+= 35.Rc5 Nf7 36.Ne2 Ng5 37.Nf4 Nf3 38.Rd6 Rg8? 39.Rh5+– (39...Kg7 40.Rg6 Kf8 41.Rg8 Kg8 42.Bc4 Kg7 43.e5+–) 1–0. Gumilevskaja,Galina – Strandstrom,T, Ozery op1 Seniors (Women), 1997.

5.b5 d6 6.Nf3 =+.

5.Rc1 a5 6.b5 c6 7.e3 cb5 8.cb5 d5 9.Nf3 Nbd7 10.d4 e6 11.Be2 b6 12.0–0 Bb7 13.Qa4 Rc8 14.Ne5 Ne5= 15.de5 Nd7 16.f4 Nc5 17.Qd1 f6 18.Na4 Na4 19.Qa4 fe5 20.Rc8 Qc8 21.fe5 Rf1 22.Bf1 Qc5 23.Bd4 Qc1?? 24.Bb6+/– Be5 25.Bd4 Bh2? 26.Kh2+– Qf1 27.Qa5 Qf8 28.Qc7 Bc8 29.b6 Qh6? 30.Kg3 Qg5 31.Kf2 Qf5? 32.Ke2 Qf8?? 33.b7+– Bb7 34.Qb7 h5 35.a4 g5 36.a5 g4 37.a6 h4 38.a7 h3 39.Qg7! Qg7 40.Bg7 Kg7 41.gh3 gh3 42.Kf2 e5 43.a8Q d4 44.Qa7 Kf6 45.ed4 ed4 46.Qd4 Kg5 47.Kg3 h2 48.Kh2 Kf5 49.Kg3 Kg5 50.Qe5 Kg6 51.Kf4 Kf7 52.Kf5 Kf8 53.Qc7 Ke8 54.Ke6 Kf8 55.Qf7# 1–0. slax1 – fagus54, kurnik, 2011.

5.Rc1 d6 6.e3 Nc6 7.a3 b6 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Rb8 10.Qc2 Bf3 11.Bf3 Ne5 12.Be2 Ned7 13.Nb5 a6 14.Nd4 Qe8 15.Nc6 Rc8 16.Bf3 e5 17.d4 e4 18.Be2 Nb8 19.Nb8 Rb8 20.c5 b5 21.cd6 cd6 22.Qc6 Rc8 23.Qa6 Rc1 24.Bc1 Qc8 25.Qc8 Rc8 26.Kd2 Rb8 27.Bb2 Nd5 28.Rc1 Bf6 29.Bd1 Nb6 30.Bb3 d5 31.Rc6 Be7 32.Rb6! Rb6 33.Bd5 Rf6 34.Ke2 Ra6 35.Kf1! Kf8 36.Be4 f5 37.Bd3 Rb6 38.Ke2 Ke8 39.f3 Bd6 40.g3 Ke7 41.e4 fe4 42.fe4 Kf7 43.e5 Bf8 44.Ke3 1–0. Walls – Ives, 1938. Even known as: Coll,Jean – Lauer, Denver,CO, 1938. Which is correct?

5.Qc2 e5 6.e4 Nc6 7.Nf3 Nb4–/+ 8.Qa4 Nc6 9.c5 d5 10.ed5 Nd5–/+ 11.Nd5 Qd5 12.d3 Qc5–+ 13.Nd2 Qb4 14.Qc2 Nd4 15.Qc1 Re8 16.Be2 Ne2 17.Ke2 Qg4 18.Kf1 Bf5 19.Qc4 Qc4 20.dc4 Bd3 21.Kg1 e4 22.Bg7 Kg7 23.Re1 c5 24.h4 Re7 25.Rh3 Rae8 26.h5 f5 27.hg6 hg6 28.g3 e3 29.fe3 Re3 30.Re3 Re3 31.Nb3 b6 32.Kf2 Re2 33.Kf3 Ra2 34.Nc1 Be4 35.Kf4 Rc2 36.Nb3 Kf6 (37.Nc5 bc5–+) 0–1. Strandstrom,T – Blagonadezhnaya,Idea, Ozery op2 Seniors (Women), 1997.

5.d3 d5 6.cd5 Nd5 7.Qc2 Nb4 8.Qb3 N8c6 9.a3?? Nd4 10.Qa4 Nbc2 11.Kd2 Na1 12.Ba1 Bd7 13.Qb4 c5! 14.Qb7 Rb8 15.Qa7 Nb3 (15...Nb3 16.Kd1 Na1 17.Qc5 Rc8–+) 0–1. tyop (1770) – sallytessio (1800), kurnik, 2011.

5.d4 a5 6.b5 c6 7.a4 cb5 8.ab5 b6 9.e4+= Bb7 10.f3 e6 11.Nge2 d5 12.cd5 ed5 13.e5 Nfd7 14.f4 f6? 15.g3?? fe5+= 16.de5? Nc5?? 17.Bg2+/– g5 18.0–0 Kh8 19.Nd4 gf4+/– 20.gf4 Qh4 21.Qf3 Ne4 22.Ne4 de4 23.Qg3 Qg3 24.hg3 Nd7 25.Ne6 Rfe8 26.Ng7 Kg7 27.e6 Nf6 28.f5 Rac8 29.g4 h6 30.Rfe1 Rc2 31.Bd4 Rc4 32.Bb6 Ng4 33.Ra5 Rb4? 34.Ra7 Rb5 35.Rb7 Kf6 36.Re4 h5?? 37.Rg4! hg4 38.Be4 Rf5 39.Bf5 Kf5 40.Rf7 Ke6= 41.Rg7 1–0. poganinbezdom – mietz, kurnik, 2012.

5.d4 b6 6.e4 d6 7.f4 Bb7 8.Bd3 e6 9.g4 d5 (9...d5 10.cd5 Re8=; better is 9...Nc6!?–/+). alefzero – cocohubert, internet, 2007.

5.Nd5 Nd5 6.Bg7 Kg7 7.cd5 c6 =.

5.Nd5 d6 6.Nf6 ef6 7.Nf3 Nc6 8.a3 Ne5 9.e3 Bg4 10.d4 Bf3 11.gf3 ½–½. Rehorek,Radomir – Bem,Jaroslav, CZE–ch blind, 1999. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

5.e3 a5 6.b5 c6 (6...d5 7.Nf3+=) 7.Nf3= d5 8.d4 Nbd7 9.Rc1 Nb6 10.bc6 (10.c5 Nc4 11.Bc4 dc4+=) 10...bc6 11.Ne5 Nc4 12.Nc4 dc4 13.Bc4 Qd6 14.Qa4 Nd5 15.Ba3 Nc3 (15...Qe6 16.0–0+=) 16.Rc3+/– Qd7 17.0–0 Rd8 18.Re1 e5 19.de5 Be5 20.Rd3 Qc7 21.Rd8 Qd8 22.Qc6 Rb8 23.Qd5 (23.Qe4 Bc7+/–) 23...Be6 (23...Qc7!? 24.Qd3 Bh2 25.Kf1 Be5=) 24.Qd8+/– Rd8 25.Be6 fe6 26.f4 Bf6 27.Rc1 (27.Re2 Rd3 28.Bc5 Rc3+/–) 27...Rd3 (27...Rd2 28.Rc8 Kg7 29.Ra8+=) 28.Bc5 a4 (28...Rd2 29.a4 e5 30.fe5 Be5+/–) 29.Kf2 (29.Kf1 Rd7+/–) 29...e5 (better is 29...Rd2!? 30.Kf3 Ra2=) 30.fe5 Be5 31.h3 (31.Ke2 Rd8+/–) 31...Kf7 (better is 31...Rd2!? 32.Kf3 Ra2=) 32.Ke2+/– Rd7 33.Ba3 h5 34.Rc4 Ra7 35.Kf3 Ke6 36.Rc6 Kf7 37.Ke4 Ra5 38.Bc5 Bg3 39.Bd4 g5? 40.Rf6 Ke7 41.Rf5 (41.Rf5 Be1 42.Ra5 Ba5 43.Kf5+–) 1–0. Meister,Jak (2475) – Raecke,Norbert, Berlin GER, 2012. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

5.e3 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 d5 8.d4 dc4 9.Bc4 Qd6 10.a3 Nbd7 11.0–0 Ng4 12.e4 Bd4? 13.Qd4+– Qd4? 14.Nd4 Nde5 15.Bd5 Bd5 (16.Nd5 Rfd8 17.Ne7 Kf8+–; 15...c6 16.Bb3+–). sugamuxi – DanielMartin, ChessWorld.net, 2004.

5.e4 c6 6.f4 d5 7.e5= Ne4 8.Ne4 de4 9.Qc2 Bf5 10.g4 Bg4 11.Qe4 Bf5 12.Qe3 f6 13.Bh3 Bh3 14.Nh3 Qd7 15.0–0–0 fe5–/+ 16.fe5 Qg4 17.Rhg1 Qc4 18.Kb1 Na6 19.a3–/+ Rad8 20.Ng5 Rd3 21.Qe2 Qd5 22.Rg3 Rg3 23.hg3 Bh6 24.Ne4 Bg7 25.Ng5 h6 26.Nh3 g5 27.Nf2 Nc7 28.Ng4 Nb5 29.Ne3 Qe4 30.Ka1? Be5–+ 31.a4? Bb2 32.Kb2 Qb4 33.Kc1 Qa3 34.Kb1 Qb3 35.Kc1 Na3 36.Qc4 Nc4 37.Nc4 Qc4 38.Kb2 Rf3 39.d3 Rf2 40.Ka3 Ra2 (40...Qc3) 0–1. orangutanb4 (1945) – petlaszyja (1980), kurnik, 2011.

5.g3 d5 6.cd5 Nd5 7.a3 b6 8.Bg2 Bb7 9.Nf3 e6 10.0–0 Nc3 11.Bc3 Bc3 12.dc3 Qf6 13.Qc2 Na6 14.Rfd1 Rfd8 15.b5 Nc5 16.Nd4 a6 17.Bb7 Nb7 18.a4 ab5 19.ab5 Qe5? (better is 19...e5!? 20.Ra8 Ra8=) 20.Nc6+/– Rd1 21.Qd1 Ra1 22.Qa1 (22.Ne5?? Rd1 23.Kg2 Rd5–+) 22...Qe2 23.Qa8 Kg7 24.Qb7 Qd1 25.Kg2 Qd5 26.Kg1 ½–½. Gallob,Boris (1880) – Glawischnig,Markus (1705), Feffernitz Raika op, 1998. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

5.Qb3 d6

6.Nf3 c5 7.b5 White gains space (7.a3 Na6=) 7...b6 (7...a6 8.e4=) 8.g3 Bb7 9.Bg2 e6 10.0–0 d5 11.cd5 ed5 12.d4 Nbd7 13.e3 c4 14.Qc2 Re8 15.a4 a5 16.Nd2 Nf8 (better is 16...Rc8= and Black hangs on) 17.Nc4!+/– Rc8 (17...dc4 18.Bb7 Deflection Pinning) 18.Ne5 Ne4 19.Qd3 f6?? (better is 19...Be5 20.de5 Nc3 21.Bc3 Nd7+/–) 20.Nc6+– (20.Be4? de4 21.Ne4 Re5–+; 20.Ne4 Inferior is 20...de4 21.Be4 Be4 22.Qe4 fe5 23.de5 Ne6+=) 20...Bc6 21.bc6 f5 22.Qb5 Qd6 23.Ba3 Qc6 24.Qc6 Rc6 25.Nd5 Kf7 (25...Rc2 26.Rfc1 Re2 27.Be4 fe4 28.Nb6+–) 26.Rfc1 Rec8 27.Rc6 (better is 27.Nb6!? R8c7+–) 27...Rc6 28.Rb1 (28.g4!? Nd7+–) 28...Nd7+/– 29.g4! Nd2 (29...fg4 30.f3 Decoy Double attack (30.Be4 Deflection)) 30.Rd1 Rc2 31.gf5 gf5 32.Nf4 (32.Rc1 Ra2 33.Bd6 Nb3+/–) 32...Nf6 (32...Ne4!?+=) 33.Rc1+/– Rc1 34.Bc1 Nde4 35.Bf1 Nc3 36.Bb2 Na4?? (better is 36...Nfe4 37.Bc4 Ke7 38.Nd5 Nd5 39.Bd5 Kd6+/–) 37.Bc4+– Ke7 38.Ba3 Ke8 39.Ne6 Kd7 40.Ng7 Nc3 41.Bb2 Nce4 42.Bb5 Kc7 43.Nf5 Nd2 44.Ba3 Nb1 45.Bd6 Kb7 46.Be5 Nd5 47.Nd6 Ka7 48.Bc6 Ndc3 49.Nb5 Ka6 50.Nc3 Nc3 51.d5 Ne4 52.d6 Ng5 53.d7 (53.d7 Ne6 54.Bd5+–; 53.Bd5 a4 54.d7 Kb5 55.d8Q Nh3 56.Kg2 Nf4 57.ef4 Kc5 58.Qd6 Kb5 59.Bc3 h6 60.Qd7 Kc5 61.Qc6) 1–0. Alvarez Castillo,Hector (2195) – Wainer,Daniel (2090), Torre Blanca Jun, 2001. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

6.g3 c5 7.b5 a6 8.a4 a5 (8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1=) 9.Bg2= Ra7 10.Nf3 b6 11.e4 e5 12.h3 Ne8 13.Nd5 Be6 14.g4 Bd5 15.cd5 f5 16.gf5 gf5 17.d3 Raf7 18.0–0–0 (18.Bc1!? h6 19.Rg1+=) 18...fe4 19.de4 Rf4 20.Rhe1 Qf6 21.Rd3 Qg6 22.Rg1 (22.Bh1!? Re4 23.Rg1–/+) 22...c4–/+ 23.Qc4 Rf3! 24.Rf3 (24.Rf3 Rf3 Combination; 24.Bf3 Qg1 Double attack (24...Qg1 Pinning; 24...Qg1 Deflection; 24...Bh6 Decoy; 24...Qg1 Remove defender)) 24...Rf3 25.Qc8 Bh6 26.Kb1 Qe4 (26...Rf2!? 27.Qb8 Bf8–+) 27.Ka1–/+ Qa4 28.Kb1 Qe4 29.Ka1 Qa4 30.Kb1 ½–½. Gimeno Higueras,Roberto (2185) – Castellote Lillo,Javier (1925), Cullera op–A, 2007. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

5.Qc2 d6=+

6.e3 e5 7.Bd3 a5 8.b5= Nbd7 9.Nf3 Nc5 10.e4 Nh5=+ 11.g3 Bh3 12.Rg1 c6 13.Nh4 Rc8 14.Be2 Nf4 15.bc6 Ne2–/+ 16.Ne2 bc6 17.Bc3? d5–+ 18.d4 ed4 19.Bd4 Bd4 20.Nd4 de4 21.0–0–0 Nd3 22.Rd3 ed3 23.Qd3 c5 24.g4 Qd4 25.Qd4 cd4 26.Rg3 Bf1 (27.Kd1 Rc4–+) 0–1. Dillimann,Hans Peter – Gergen,Harald, Afro97, 1997.

6.e4 Nc6 7.a3 a5 =+.

6.Nf3 =+.

5.d4 d5

6.c5 a6 7.e3 Bf5 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 Nbd7 10.Nf3 c6 11.0–0 Qc7 12.a4 Ng4 13.h3 Nh6 14.b5 e5 15.Nd2 e4 16.Qe2 f5 17.f4 Rab8 18.b6 Qd8 19.Qf2 Qe7 20.Kh1 Rf7 21.g3 Rbf8 22.Rg1 Bf6 23.Ne2 Rg7 24.g4 fg4 25.hg4 g5 26.f5 Nf7 27.Ng3 h6 28.Nh5 Rh7 29.Nf1 Bh8 30.Nfg3 Nf6 31.Nf6 Bf6 32.Nh5 Qd8 33.Qg3 Qe7 34.Raf1 Nd8 35.Rf2 Rff7 36.Rh2 Qf8 37.Rh3 Qe8 38.Qh2 Qf8 39.Bc3 Qe8 40.Be1 Bh8 41.Bg3 Bg7 42.Ng7 Rfg7 43.Be5 Rf7 44.Kg2 Re7? 45.Rh1 Nf7 46.Bd6 Rd7 47.Be5 Qf8?? 48.Rh5 Ne5 49.Qe5 Rde7 50.Qd6 Ref7 51.Qf8 Rf8 52.Rh6 Rff7 53.R1h5 Rh6 54.Rh6 Rh7 55.Rh5 Rg7 56.Rh6?? Rh7 57.Rd6 Rg7 58.Rh6 (better is 58.Rd8 Kf7 59.Rd7 Kf6 60.Rg7 Kg7 61.a5+–) ½–½. Coleslaw – lonny, ChessWorld.net, 2002.

6.c5 b6 7.e3 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 Nc6 11.b5 Na5 12.Qa4 Bf5 13.Nf3 Qa8 14.Be2 Nc4 15.Qa8 Ra8 16.Nd1?? Nb2–/+ 17.Nb2 Ra2 18.Nd1 Ne4 19.0–0?? Re2–+ 20.cb6 cb6 21.Ne1 Nd2 22.Nc3 Nf1 23.Ne2 Nd2 24.f3 e5 25.Kf2 ed4 26.Nd4 Bd4 27.ed4 Nb3 28.Ke3 Kf8 29.g4 Be6 30.Nd3 Ke7 31.Ne5 f6 32.Nc6 Kd6 33.Nd8 Na5 34.Ne6 Ke6 35.h4 Nb7 36.f4 Nd6 37.Kd3 Nb5 38.Ke3 Nd6 39.Kd3 f5 (39...f5 40.g5 Ne4–+) 0–1. azme – hanussen (1620), kurnik, 2011.

6.c5 b6 7.Nf3 bc5 8.bc5 Ba6 9.g3 c6 10.Bg2 Qa5 11.0–0 Nbd7 12.Re1 Rfb8 13.Rb1? Rb2!–+ 14.Rb2 Qc3 15.Qb1 Ne4 16.Rb3 Qa5 17.e3 Bb5 18.Rc1 h5 19.Rb4 e6 20.a4 Ba6 21.Bf1 Bf1 22.Kf1 g5 23.Kg2 g4 24.Ne1 Nd2 25.Qb2 Ne4 26.Qb3 Qa6 27.Nd3 Bh6 28.Rh1 Kg7 29.h3 Ndf6 30.hg4 hg4 31.Nf4? Bf4–+ 32.gf4?? Nd2 33.Qc2 Qe2 34.Qd1 Qd3 35.Rb2 Qe4 36.Kg3 Nc4 37.Rb7 a6 38.Rh4 Qg6 39.Kg2 0–1. Rebber,Christian (2135) – Muschik,Benedikt (2180), Verbandsliga Muensterland, 2003.

6.e3 c6 7.Bd3 dc4 8.Bc4 b5 9.Bb3 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Na6 13.Na2 Nd5 14.Bc3 Qd6 (worse is 14...Nc3 15.Qc3 Qd6 16.Nf3=) 0–1. Rabosee,Gaston – Schrancz,Istvan, EU/M/GT/184 corr ICCF, 1981. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

5.d4 d6

6.e3 a5 7.b5 c5 8.d5 Nbd7 9.a4 Nb6 10.Nf3 Bg4 11.h3 Bf3 12.Qf3 Re8 13.Bd3 Qd7 14.0–0+= Rad8 15.Rad1 h6 16.Ra1 Kh7 17.Rfd1 e6 18.de6 Re6 19.Ra2 d5 20.Nd5 Nbd5 21.cd5+– Nd5? 22.Bg7 Kg7 23.Bc4 Rd6 24.Rad2 Qe7 25.Bd5 Rd5 26.Rd5 Rd5 27.Qd5 (27...b6 28.Qc6+–) 1–0. FRAYBENTOS (2015) – Eralos (2065), ajedrez.educared.net, 2006.

6.Nf3. tired rook – sugamuxi, ChessWorld.net, 2004.

5.e3 d5

6.c5 Nc6 7.b5 Na5 8.Qa4 b6 9.c6 Be6 10.Nf3 Nc4 11.Rb1 Nb2 12.Rb2 Ne4 13.Ne4 Bb2–+ 14.Neg5 Bf5 15.Qh4 h5 16.h3 Bf6 17.g4–/+ Be4 18.gh5 Bf3?? 19.hg6 Bg5 20.Qh7 1–0. galaxy5 – tnut10, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.cd5 Nd5 7.a3 e5 8.h4 Nf6 9.Be2 Bf5 10.h5 Nc6 11.g4 Bd3 12.hg6 fg6 13.g5 Be2 14.Qe2 Nh5 15.Qc4 Kh8 16.Ne4 Qe7 17.Ne2 Rae8 18.0–0–0 Nd8 19.Rdg1 Rf3 20.Rh2 Ne6 21.Rg4 Rf5 22.N2g3 Ng3 23.fg3 Ng5 24.Rgh4 h6 25.g4 Rff8 26.Ng5 Qg5 27.Qe4 c6 28.Bc3 Qf6 29.Kc2 Re6 30.b5 Qf3 31.Qa4? Qd5 32.Qb4 c5 33.Qb1? Qc4 34.g5 e4 35.Rh6 Kg8 36.Rh8 Bh8–+ 37.Rh8 Kf7 38.Rh7 Ke8 39.Rb7?? Rf1 (39...Rf1 40.Qf1 Qf1 41.Ra7 Qb5 42.Ra8 Kf7 43.Ra7 Kf8–+) 0–1. Wuensche,Ulrich – Licha,Matthias, Mittelfranken–ch, 1991.

6.Nd5!? Nd5 7.Bg7 Kg7 8.cd5 Qd5 9.Qc2 =.

5.e3 d6

6.d4. 2good2be#1 – sugamuxi, ChessWorld.net, 2004.

6.Nf3 Nbd7 7.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Nc3).

5.e3 e5

6.Qc2 d6 7.d4 =+.

6.Qc2 Qe7 7.a3 b6 8.Be2 Bb7 9.Nf3 d6 10.h3 Qd7 11.g4 Nc6 12.Rg1 Ne7 13.Nh4 Ne8 14.e4= Nc6 15.Nf3 Nd4 16.Nd4 ed4 17.Nd5 c6 18.Nf4 c5 19.b5 Nc7 20.g5 Qe7 21.d3 Qe5 22.Bc1= f5 23.gf6 Rf6 24.Nh5?? gh5–+ 25.Bg5 Qh2 26.0–0–0 Rf2 27.Rh1 Qe5 28.Rhg1 Be4 29.de4 d3! 30.Rd3 Qa1 31.Qb1 Bb2?? 32.Kc2?? Re2 33.Bd2–/+ Kf7 34.Qa1 Ba1 35.Ra1 Re4 36.Rd6 Rc4–/+ 37.Kd3 Rd4 38.Rd4 cd4 39.a4 Ne6 40.a5 Rd8 41.ab6 ab6 42.Rf1 Kg6 43.Kc4 Rd7 44.Rf3 Nc5 45.Rg3 Kf6 46.h4 d3 47.Rf3 Ke5 48.Rf8?? Rd4 (49.Kc3 Ne4 50.Kb2 Nd2 51.Re8 Kd5 52.Rd8 Kc4 53.Rd4 Kd4–+) 0–1. Dillimann,Hans Peter – Winterkamp,Stefan, Afro op Germany, 1994.

6.Be2 c6 7.Nf3 Re8 8.d3 d6 9.Qb3 Nbd7 10.a4 a5 11.b5 c5 12.0–0 b6 13.Rad1 Bb7 14.e4 Nf8 15.Rfe1 Ne6 16.Nd5 Nd5 17.ed5 Nf8 18.Bc1 h6 19.Qc2 Nd7 20.Be3 Kh7 21.Bf1 f5 22.g3 Rf8 23.Bg2 Rf7 24.h3 Qf6 25.Nh2 Raf8 26.Re2 Bc8 27.Rde1 h5 (27...f4 28.gf4 ef4 29.Bd2+=) 28.Qc1 (better is 28.Nf3!? f4 29.Bd2+=) 28...f4= 29.gf4 (29.Bd2!?=) 29...ef4–/+ 30.Bd2 Ne5 31.Re5 de5 32.Nf3 Qd6 (better is 32...Re7!?–/+) 33.Ng5= Kg8 34.Nf7 Rf7 35.Be4 (35.Bc3!?=) 35...Bh3–/+ 36.f3 Qf6 37.Kf2 Bf5 38.Rh1 Qg5 39.Qf1 Bf6 40.Rg1 Qh4 41.Ke2 Be4 42.de4 Kh7 43.Be1 Qh2= 44.Rg2 Qh3 45.Qg1 Rg7 46.Rh2 Qd7 47.Qg2 Kg8 48.Kf1 Qe7 49.Qd2 Qd6 50.Bf2 Kh7 51.Qe1 Kh6 52.Ke2 g5 53.Qf1 Qd7 54.Qh1 Qf7 55.Qg2 Be7 56.Qh1 Bf6 57.Qg2 Qg6 58.Qg4 Be7 59.Qc8 g4 60.Qh8+/– Rh7 61.Qe5 gf3 62.Kf1 Bg5 63.Ke1 Re7+= 64.Qh8 Qh7 65.Qh7 Kh7–/+ 66.d6? Re4–+ 67.Kd2 Kh6 68.Kd3 Re6 69.Bh4 Bh4 70.Rh4 Kg5 71.Rh1 f2 72.Rf1 Rd6 73.Kc3 f3 74.Rf2 Kg4 0–1. Kulwinski,Marian – Dulinski,Stanislaw (1825), Mistrzostwa Polski w Szachach Niepelnosprawnych Poland, 2009.

6.Be2 d5 7.cd5 Nd5 8.a3 Be6 9.h4 h6 10.Ne4 Nd7 11.Nf3 Re8 12.h5 g5 13.Rc1 N5f6 14.Ng3 Bd5 15.Qc2 Rc8 16.Nf5 Be4 17.Nh6? Bh6–+ 18.d3 Bh7 19.Qa4 a6 20.Qb3 c5 21.0–0 Bf5 22.Nh2 Be6 23.Qd1 cb4 24.ab4 Rc1 25.Qc1 Bd5 26.Qa1 Qe7 27.Ba3 Qe6 28.Rc1 Nb6 29.Rc5 Nfd7 30.Ra5 Bc6 31.Ng4 Bf8 32.e4 Bd6 33.Qc1 f6 34.Nh6 Kh7 35.Nf5 Bc7 36.b5 ab5 37.Bg4 Qb3 38.Bd6 Bd6 39.Nd6 Rb8 40.Qe3?? Qb4 41.Qf3 Qd6 42.Qf5 Kh8 43.Qg6 Qf8 44.h6 Qg8 (44...Qg8 45.Qh5 Nc5–+) 0–1. Wuensche (1740) – Stuermer (1965), 1991.

6.e4 d6 7.Nf3 Nc6 8.a3 a5 9.b5 Nd4 10.Be2 Be6 11.Ng5 Bd7 12.0–0 Ne2 13.Qe2 Nh5 14.Qe3 f5 15.ef5 Nf4 16.Ne6 Ne6 17.fe6 Be6 18.d3 Qh4 19.Rae1 Bh6 20.Qe4 Qe4 21.Ne4 Rad8 22.a4 Kf7 23.Bc3 b6 24.Re2 Ke7 25.Rfe1 Rde8 26.f3 Bf4 27.Kf2 Rf7 28.h4 Ref8 29.Ng5 Bg5 30.hg5 Rf5 31.Bd2 Kd7 32.Rh1 R5f7 33.Ke3 c5 34.Bc3 Re7 35.Ke4 Rf4 36.Ke3 Rf5 37.Rh6 Rg5 38.Ke4 Rf5 39.Re1 d5 40.cd5 Rf4 41.Ke3 Bd5 42.Ra1 Ke6 43.Ra3 Kf5 44.Bb2 Kg5 45.Rh3 h5 46.Bc3 h4 47.Rh1 Kf5 48.Rh2 g5 49.Rh1 g4 50.Rh4 gf3 51.Rh5?? Kg6 52.Re5 fg2 53.Ra1 Rf1 54.Rf1 Re5 55.Be5 gf1Q 56.Bc3 0–1. Fritz 5.32 – Fritz 6, 2004.

5.Nf3

5.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.Nc3).

5.Nf3 c6 6.e3 Re8 7.d4 d5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.Nc3 Re8).

5.Nf3 d6 6.e3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Nc3).

5.Nf3 d6 6.e3 e5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 d6 5.e3 e5 6.Nc3 0–0).

5.g3 d6

6.Bg2 e5 7.d3 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 Nc6 11.b5 Ne7 12.Nf3 h6 13.0–0 Be6 ½–½. Simsa,Otakar (2130) – Necada,Martin (2175), CZE–chT2, 1998. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

6.Bg2 e5 7.d3 Nc6 8.Qb3 Bd7 9.Nf3 Rb8 10.0–0 Bg4 11.e3 Qd7 12.b5 Ne7 13.Rfc1 c5 14.Rab1 Rfc8 15.Qd1 b6 16.Qf1 h6 17.h3 Be6 18.Kh2 Qc7 19.e4 Rd8 20.Nd2 Nd7 21.f4 f5 22.Re1 Rf8 23.Nd5 Bd5 24.ed5 Rbe8 25.Re3 Nc8 26.Rbe1 Re7 27.R1e2 Rfe8 28.Qe1 Kf7 (28...Bf6!?=) 29.Nf3+= Bf6 30.Bc1 ef4 31.Re7 Re7 32.Re7 Ne7 33.Qe6 Kg7 34.Bf4 Ne5?? (better is 34...Nc8+/–) 35.Ne5+– Be5 (35...de5 36.d6 Qd8 37.de7 Qe7 38.Qe7 Be7 39.Be5 Bf6+–) 36.Be5 de5 (36...Kf8 37.Bd6 Qd8 38.Qg6+–) 37.d6 (37.d6 Qd6 38.Qd6+–) 1–0. Bergersen,Per A – Ristesund,Odd, Oslo ASKO Pinseturnering NOR, 2008. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0 5.g3 d6)

6.Bg2 e5 7.d3 Nc6 8.b5 Ne7 9.Nf3 Rb8 10.0–0 Nd7 11.Nd2 Nc5 12.Nce4 Ne4 13.Ne4 f5 14.Nd2 f4 15.d4 (15.e3 fe3 16.fe3 Rf1 17.Qf1 c6=) 15...Nf5 (15...ed4 16.Nf3 fg3 17.hg3+=) 16.Nb3 Qe7 17.Qd2 Nh6 (17...fg3 18.fg3 ed4 19.Bd4=) 18.Qc1 (18.de5 Be5 19.Bd5 Be6 20.Be5 de5+=) 18...e4 (18...fg3 19.fg3 Rf1 20.Qf1 ed4 21.Bd4= (worse is 21.Nd4 c5–+)) 19.Nd2 (19.gf4!? c6 20.a4+=) 19...e3+= 20.Ne4 ef2 21.Rf2 (21.Kf2? f3 22.Bf3 Qe4–+; worse is 21.Nf2 fg3 22.hg3 Nf5–/+) 21...fg3 22.Rf8 (worse is 22.Ng3 Rf2 23.Kf2 Ng4 24.Ke1 Be6–/+) 22...Qf8 23.Ng3 Nf5 24.Qf4 Nd4 25.Qf8 (better is 25.Qe3!? c5 26.bc6 Nf3 27.Bf3 (27.Qf3?! Qf3 28.Bf3 Bb2+/–) 27...Bb2 28.Bd5 Kh8 29.c7+– (29.Qa7?! Bh3 30.c7 Rc8+/–)) 25...Kf8–/+ 26.Rf1 Ke7 27.Bd5 Be6 28.e4 Ne2! 29.Ne2 Bb2 30.Nf4 (30.Be6 Ke6 31.Nf4 Kd7–/+) 30...Bd7 31.Nd3 (31.Kg2 c6 32.Rb1 Rf8 33.bc6 bc6 34.Rb2 Rf4–+ (34...cd5?! 35.Nd5 Ke6 36.Rb7=)) 31...Bf6 (better is 31...Bd4!? 32.Kg2 c6 33.Rf7 Ke8 34.Rh7 cd5 35.cd5 Rc8–+) 32.Nb4 Rf8 (better is 32...Bh3!? 33.Rf3 Be6–/+) 33.Bb7= Bd4 34.Kg2 Rf1 35.Kf1 Bh3 36.Ke2 Bg1 37.Bd5 g5 38.Nc6 Kf6 39.e5 (better is 39.a4+=) 39...de5–+ 40.Kf3 Bh2 0–1. Quinones Mena (2055) – Steffen Villanueva (2060), CHI–ch (Women), 2004. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

4.d3 0–0=+

5.a3 d6 6.Nf3 e5 7.Nbd2 Bg4 8.e3 Bf3 (8...a5 9.Be2=) 9.Nf3 Nbd7 10.Qb3 b6 11.g3 Rb8 12.Bg2 c5 (12...b5 13.0–0=) 13.Nd2 (13.b5 a5+=) 13...Qc7 (13...b5 14.cb5 Rb5 15.Qa4+=) 14.0–0 (14.b5 Rfe8+/–) 14...h5 (14...b5 15.f4+=) 15.Rae1 Nh7 (15...b5 16.f4+=) 16.f4 f6 (16...b5!?+/–) 17.Bd5 Kh8 18.Nf3 ef4?? (better is 18...f5+–) 19.Nh4 (19.gf4?! g5+–; 19.ef4?! Rfe8 20.Re8 Re8+–) 19...Bh6 20.Ng6 Kg7 21.Nf8 Rf8 (21...Nhf8 22.ef4 Ng6 23.b5+–) 22.ef4 Nb8 23.Qd1 Nc6 24.Bc6 Qc6 25.Re7 Rf7 26.Rf7 Kf7 27.Qh5 Kg7 28.Re1 (better is 28.g4 cb4 29.ab4 Qc8+–) 28...Qd7 29.Qe8 Qe8 30.Re8 Kf7 (30...cb4 31.ab4 Kg6 32.b5+–) 31.Ra8 a5 32.ba5 ba5 33.Ra5 f5 (33...Nf8 34.Kf2+–) 34.Ra7 Kg8 (34...Kg6+–) 35.Rh7! Kh7 36.a4 Bf8 37.a5 d5 38.a6 1–0. Laux,Dieter – Bergert,Bernd, Leipzig VfB op, 1999. (=1.c4 Nf6 2.d3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2)

5.Nd2 Nc6 6.a3 b5 (6...d5 7.Ngf3=) 7.c5 (better is 7.cb5 Nb8 8.e4+/–) 7...a5 8.d4 ab4 9.ab4 Bb7 10.Qb3 e6 (better is 10...Ra1!? 11.Ba1 Qa8–/+) 11.e4= Ne7 12.f3 d5 (12...Ra1!? 13.Ba1 Bc6=) 13.e5 Nh5 14.Bb5 Nf5 15.Ne2 c6 16.Bd3 Ne3?? 17.Bb1?? Ng2–/+ 18.Kf2 Ngf4 19.Ng3 f6 20.Re1? fe5 21.de5? Nh3 22.Kg2 Qh4 23.Nh5 Nf4 24.Nf4 Qf4?? 25.Ra8?? Qf3?? 26.Nf3+– Ba8 27.Ng5 h6 28.Ne6 Rf7 29.Nd8 Rf8 30.Ne6 Re8?? 31.Ng7+– Kg7 32.e6 d4 33.Bd4 Kf8 34.Bg6 (34.Bg6 Ke7 35.Qg3 Kf8 36.Qf3 Ke7 37.Qf6#; 34.Qf3 Ke7 35.Qf6#) 1–0. cogit – bond34, kurnik, 2012.

5.Nd2 d5 6.c5 c6 7.d4 Nbd7 8.e3 Ne4 9.Ne4 de4 10.Be2 b6 11.Rc1 b5 12.a3 Nf6 13.h3 Nd5 14.g4 Bd7 15.Qc2 f5 16.gf5 Bf5 17.Bg4 e6 18.Ne2 a5 19.0–0 ab4 20.ab4 Ra2 21.Qb3 Qa8 22.Bf5+= ef5 23.Nc3 Rd8?? 24.Na2 Kh8 25.Ra1 Qb7 26.Nc3 Nc3 27.Bc3 h6 28.Qe6 Kh7 29.Ra5 1–0. cogit – tuptus1969, kurnik, 2012.

5.e4 d6 6.Nf3 e5 7.Nbd2 Nh5 8.g3 f5=+ 9.h3 Nf6 10.Bg2 Nbd7 11.Nb3 Kh8 12.Qc2 Qe7 13.0–0 Ne8 14.d4 f4 15.g4 Bf6 16.de5 de5 17.c5+= h5 18.Nbd2 hg4+= 19.hg4 Nb8 20.g5 Bg7 21.Nc4 Nc6= 22.Qa4 Bg4 23.Ncd2 Rd8 24.b5 Rd2 25.Nd2+/– f3 26.bc6 26...Qg5=+ 27.Bh1?? Bh3 28.Kh2= Bg2 29.Nf3 Bf3 30.Bf3 Rf3 31.Qb3 Qh4 32.Kg1 Qg4 33.Kh2 Qh3 34.Kg1 Rb3 35.ab3 bc6 36.Ra7 Nf6 37.Be5 Ne4 38.Bg7 Kg7 39.Rc7 Kh6 40.Rf7 Ng5 41.Rf8 Nf3 42.Rf3 Qf3 43.Rb1 Qd3 44.Rc1 Qb3 45.Kg2 Kg5 46.Kf1 Kf4 47.Kg2 Qf3 48.Kg1 Kg4 49.Re1 Qc3 50.Re4 Kf5 (51.Re8 Qc5–+) 0–1. Maksimov,Alexey – Zakharov,Alexey, RUS–ch U16 Kazan, 1997.

5.g3 c6 6.Bg2 d5 7.Nd2 Bf5 8.Ngf3= Nbd7 (8...a5 9.ba5 Qa5 10.0–0=) 9.0–0 (9.Nd4 Be6=) 9...dc4 (9...a5 10.a3=) 10.Nc4 Nb6 11.Nb6 Qb6 12.Ne5 (12.Bd4!? Qd8 13.Qc2=) 12...Qb4+= 13.Qc2 (13.Rb1 Qa5+=) 13...Qb6 (13...Qd6 14.Nc4 Qd7 15.Rab1+=) 14.Nc4 Qc7 (14...Qd8 15.Rab1 Bc8 16.Be5+=) 15.Rab1 (better is 15.Be5 Qd8 16.Rab1+=) 15...Nd5?? (better is 15...Bc8+=) 16.Bg7+– Kg7 17.Qb2 (17.e4 b5 18.Nd2+– (18.ed5?! bc4 19.Qc4 c5+/–)) 17...Nf6+/– 18.Qb7 ½–½. Tran Anh Tuan – Bui Quy Hung, VIE–ch U13 Vietnam, 2002.

5.g3 d6 6.Bg2 c6 7.e3 Na6 8.b5 cb5 9.cb5 Qa5 10.Nc3 Nc7 11.a4 (11...d5 12.Nge2=). hal1958 – follag, playchess.de, 2003.

5.e3 d5

6.cd5 Qd5 7.Nf3 Qd6 8.a3 Nbd7 9.Nbd2 Rd8 10.Be2 a6 11.e4 Qf4 12.Nb3 Ng4 13.Bg7+= Kg7 14.Qc1 Qd6 15.d4 Rg8 16.h3 Nh6 17.0–0 c6 18.Bc4 Nb6 19.Bd3 Re8 20.e5 Qc7+= 21.Nc5 Nd5 22.Re1 Rd8 23.Qg5 Nf5 24.e6 h6 25.Qd2 b6 26.Bf5 gf5 27.Ng5 hg5 28.Qg5 Kf8 29.Qh6 Kg8 30.Qg5 Kf8 31.Qh6 Kg8 32.Qg5 ½–½. Doctor? 3.0 – Comet B50, 2004.

6.cd5 Qd5 7.Nf3 Rd8 8.Nc3 Qd6 9.a3 a5 10.Nb5 Qb6 11.Qa4 Bd7 12.d4 Nc6 13.ba5 Na5–/+ 14.Ne5 c6–+ 15.Qb4 Nd5 16.Qd2?? Nb3 17.Qd3 Na1 18.Nd7 Rd7 19.Ba1 0–1. Comet B25 – Crafty 19.01, 2004.

5.g3 d5

6.Qb3 dc4 7.Qc4 Be6–/+ 8.Qh4 Ba2 9.Ra2? Qd5–+ 10.Nc3 Qh1 11.Nf3 Na6 12.b5 Nc5 13.Qc4 Ne6 14.d4 Rfc8 15.d5 Nd8 16.Qh4 e6 17.de6 Ne6 18.Na4 Nd5 19.Bg7 Kg7 20.Rc2 a6 21.Qc4 Nf6 22.b6 cb6 23.Qc8 Rc8 24.Rc8 b5 25.Nb2 b4 26.h4 b5 27.Nd3 Nd5 28.Ra8 Ndc7 29.Ra7 b3 30.Nb2 h6 31.Nd3 f5 32.Nb2 Kf6 33.Nd3 Ke7 34.Nb2 Kd6 35.Nd2 Kc5 36.Rc7 Nc7 37.Nb3 Kb4 38.Nc1 0–1. Comet B50 – Fritz 6, 2004.

6.Nd2 dc4 7.Nc4 Nd5 8.Bg7 Kg7 9.a3 Nc6 10.Nf3 Nd4 11.Nd4+= Nc3 12.Nc6 Qd5 13.Qb3 Ne2 14.Qb2 f6 15.Qe2 Qh1 16.N6a5 e5 17.Qe4 Qh2 18.Nb7 Bf5 19.Qc6 Rac8 20.Ne3 Bh3 21.Nc5 Qg1 22.Ke2 h5?? 23.Re1 Bg4 24.Ng4 hg4 25.Bg2 Qh2 26.Ne6 Kh6 1–0. Comet B25 – Comet B50, 2004.

4.d4 0–0

5.b5 d6 6.a4 Nbd7 7.Nf3 e5 8.d5 Ne8 9.e4 b6 10.Bd3 f5 11.Qc2 f4 12.Ba3 a5 13.Nbd2 g5 14.0–0–0 Nc5 15.Bc5 bc5 16.h3 h5 17.Nb3 Bh6 18.Kb1 Kg7 19.Qc3 Nf6 20.Nc5 dc5 21.Ne5 Qd6 22.Nc6 Kh7?? 23.e5 (23.e5 Kh8 24.ed6 cd6 25.Bc2+–) 1–0. blackiwhite (1695) – tieres (1810), kurnik, 2011.

5.Qc2 d5=+ 6.e3 Nbd7 (6...Bf5 7.Bd3=+) 7.Nd2 b6 (7...Re8 8.Ngf3=) 8.c5 (better is 8.cd5!? Nb8 9.e4+/–) 8...bc5= 9.bc5 c6 (9...Nb8 10.Bd3=) 10.f4 (10.Ngf3 a5+=) 10...Ng4 11.Qc3 a5 12.h3 Ngf6 13.g4 e6 (13...Ba6 14.Ne2=) 14.Ngf3 Ne4 (14...Ba6 15.Ba6 Ra6 16.0–0=) 15.Ne4 de4 16.Nd2 (16.Ng5!? e5 17.de5 Ne5 18.Qd2 Qd2 19.Kd2 Nf3 20.Kc2 Bb2 21.Kb2=+) 16...Qh4=+ 17.Ke2 (17.Kd1 Nf6 18.Qb3 Qf2=+) 17...Nf6 18.Rg1?? (better is 18.Re1–/+) 18...Nd5 19.Qa3 Ba6 20.Kd1 Qf2 21.Ba6 Ne3 22.Kc1 Qg1 23.Bf1 Nf1 24.Nf1 Qf1 (24...Qf1 25.Kc2 Qf2 26.Kd1 Bd4 27.Bd4 Rfd8 28.Kc1 Qd4 29.Qb3 Qc5 30.Qc2 Qe3 31.Kb1 Rab8 32.Qb3 Rb3 33.ab3 Qb3 34.Kc1 Rd1#) 0–1. Ottati,Alberto – Yepez,Osvaldo, ECU–ch Pichincha, 1962.

5.Nc3 c6 6.e4 e6 7.e5 Ne8 8.c5 b6 9.a4 bc5 10.bc5 Ba6 11.Ba6 Na6 12.Nf3 Rb8 13.Rb1 Nb4 14.0–0 a5 15.Ba3 Nc7 16.Ne4 Ncd5 17.Nd6 (better is 17.Rb3+=) 17...Nc3–/+ 18.Qd2 Nb1 19.Rb1 Nd5 20.Rb8 Qb8 21.h3 (21.Bc1 Qb1–+) 21...Qa8 (21...Qb3!? 22.Bb2–+) 22.Kh2 h6 23.Nh4 Kh7 24.Qd3 Qb8 25.Bc1 Nb4 26.Qe4 Qd8 27.Nf7 Rf7 28.Qg6 Kg8 29.g3?? Rf2–+ 30.Kg1 Qf8 31.Bf4 Rf4 32.gf4 Nd5 33.Ng2 Qf7 34.Qe4 Nc3?? 35.Qd3?? Na4 36.Qg3?? Nb2?? 37.Nh4?? Nc4 38.Ng6 a4 39.Kh2 a3 40.Qg2 Ne3 41.Qe4 Nf5 (41...Nf5 42.Qg2 Nh4 43.Ne7 Kf8–+) 0–1. baovn21 (1610) – 2razyy (1880), kurnik, 2011.

5.Nd2 c6 6.e3 d5 7.c5 b6 8.Ngf3 bc5 9.bc5 Nbd7 10.Bd3 Ne4 11.Ne4 de4 12.Be4 Bb7 (better is 12...Nc5!? 13.Bc6 Rb8+=) 13.Qc2+– Nf6 14.0–0 Ne4 15.Qe4 Re8 16.a4 e5 17.de5 (17.Ne5?! f6=) 17...Qe7 18.a5 Qc5 19.a6 Bc8 20.Bd4 Qb5 21.Rfb1 Qd5 22.Qf4 Bf5 23.Re1 h6?? 24.e4+– g5 25.Qf5 Qc4 26.Rec1 Qd3 27.Rd1 Qc2 28.Rac1 Qa4 29.Qd7 Red8 30.Qc6 Qa2 31.Rd2 Qa3 32.Bb2 Qa5 33.Rd8 Rd8 34.h3 Qb4 35.Bc3 Qa3 36.Ra1 Qb3 37.Qc7 Re8 38.e6 Qe6 39.Bg7 Kg7 40.e5 Re7 41.Qd6 Qd6 42.ed6 Re6 43.Rd1 Re8 44.d7 Rd8 45.Ne5 Kf6 46.Nc6 Rd7 47.Rd7 Ke6 48.Ra7 f5 49.g4 fg4 50.hg4 Kd6 51.Nd4 Kc5 52.Nf5 Kb6 53.Rh7 Ka6 54.Rh6 Kb5 55.Rg6 Kc5 56.Rg5 Kc6 57.Kg2 Kd7 58.Kg3 Ke6 59.f4 Kf6 60.Rh5 Kg6 61.Kh4 Kf6 62.Rh6 Kf7 63.Kg5 Kg8 64.Kf6 Kf8 65.Rh8# 1–0. typ48 – agimshala, kurnik, 2012.

5.Nd2 e6 6.e3 d5 7.c5 a6 8.Bd3 Nc6 9.a3 b6 10.Rc1 bc5 11.bc5 Rb8 12.Qc2 e5 13.de5 Ne8 14.f4 Qh4 15.g3 Qe7 16.Qa4 Ne5 17.Be5 Bd7 18.Qd4 Be5 19.fe5 Ng7 20.c6 Be6 21.Ngf3 Qa3 22.0–0 Bh3 23.Rfe1 Nf5 24.Bf5 gf5 25.Ra1 Qe7 26.Ra6 Rb4 27.Qa1 Qc5 28.Nd4 Rfb8 29.Rc1 Qe7 30.N4f3 f6 31.Kf2 fe5 32.Qe5 Qf7 33.Ng5 1–0. axxle (2355) – rar (2225), net–chess.com, 2014. (=1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

5.d5 a5 6.b5 c6 (6...d6 7.e3–/+) 7.a4 cd5 8.cd5 d6 9.f3 (9.Nf3 Nbd7–/+) 9...Bf5 (better is 9...Nbd7!?–+) 10.e4=+ Bd7 11.Ne2 Qc7 (11...Re8 12.Nd4=) 12.Na3 Qb6? (better is 12...Bh6=) 13.Bd4+– Qd8 14.Rc1 e5 15.Be3+– h5? 16.Bf2 Bh6 17.Rc2 Re8?? 18.Qd3 Nd5 19.ed5 Bf5+= 20.Qc4 Bc2 21.Qc2 Nd7 22.Qe4?? f5 23.Qc2 Rc8 24.Qb1 Nc5 25.g3?? Qg5 26.h4?? Qd2# 0–1. poganinbezdom (1610) – messerschmidt1 (1800), kurnik, 2011.

5.d5 b6 6.e3 c6 7.Nf3 cd5 8.cd5 Bb7 9.Bc4 e6 10.Nc3 (10.d6 Ne4 11.Bg7 Kg7=) 10...ed5 (10...Nd5!? 11.Bd5 Bd5–/+ (11...ed5?! 12.0–0=)) 11.Nd5 Nd5 12.Bg7 Kg7 (better is 12...Ne3!? 13.fe3 Kg7=) 13.Bd5+/– Bd5 14.Qd5 Nc6 15.a3 Qf6 16.0–0 Rae8 17.Qd7 Ne5 18.Ne5 Qe5 19.Qd4?? (better is 19.Qa7!? Qf6 20.Rac1+–) 19...Qd4+/– 20.ed4 Rd8 21.Rfd1 Rfe8 22.f4 Re4 23.g3 Rdd4 24.Re1 Re1 25.Re1 Rd3 26.Ra1 Rb3 27.Ra2 a5 28.Kg2 ab4–/+ 29.ab4 Rb4 30.h4 Rc4 31.Rb2 Rc6 32.g4 Kh6 33.Rb5 f6 34.g5 fg5 35.hg5 Kh5 36.Kf3 Kh4 37.Ke4 Kg4 38.Ke5?? Rc5–+ 39.Rc5 bc5 40.Ke4 c4 41.Kd4 Kf4 42.Kc4 Kg5 43.Kd4 Kg4 44.Ke4 h5 45.Ke3 Kg3 46.Ke4 g5 47.Kf5 g4 48.Kg5 h4 49.Kf5 h3 50.Ke4 h2 51.Ke3 h1Q 52.Kd4 Kf4 53.Kc5 g3 54.Kd6 g2 55.Ke6 g1Q 56.Kf6 Qf1 57.Ke6 Qe4 58.Kd6 Qd1 59.Kc5 Qec2 (59...Qec2 60.Kb4 Qd4 61.Kb5 Qca4#; 59...Qda4 60.Kd6 Qac6#) 0–1. cogit – bruce1977, kurnik, 2012.

5.d5 c5 6.b5 –/+.

5.e3 a5 6.b5 =.

5.e3 e6 6.Nf3 d6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e6).

5.e4 Ne4–/+ 6.f3 Nf6 7.Nd2 d6 8.Bd3 h6 9.Ne2 b6 10.0–0 Bb7 11.Nb3 a6 12.a3 Nbd7 13.h3 e5 14.d5 Rb8 15.Qc2 Nh7 16.Ng3 Ndf6 17.Ne4 Ne4 18.fe4 Qg5 19.Bc1 Qd8 20.Nd2 Bc8 21.Nf3 Qe7 22.Bb2 b5 23.Nh2 bc4 24.Bc4 Qg5 25.Bc1 Qh4 26.Nf3 Qe7 27.Qd3 Ra8 28.Bb2 Nf6 29.Nh2 Nh5 30.Bc1 Nf4 31.Bf4 ef4 32.Ra2 g5 33.Nf3 Qf6 34.Rd2 Qg6 35.Nh2 Qh5 36.Qf3 Qg6 37.Be2 Re8 38.Bd3 Qf6 39.Ng4 Qe7 40.Bc2 a5 41.Rb1 ab4 42.ab4 Bg4 43.hg4 Be5 0–1. cogit – nikiforos, kurnik, 2012.

5.f3 d6 6.e4 b6 7.Bd3 e6 8.Ne2 Bb7 9.Nbc3 Nbd7 10.0–0 h6 11.f4 c6 12.e5 de5 13.de5 Ne8 14.Ne4 Nc7? (better is 14...g5+=) 15.Nd6+– Bc8 16.Be4 Nb8 17.Nc8 Qc8 18.b5! Ne8 19.bc6 Nc6? 20.Nd4 Nd4 21.Ba8 Qa8 22.Qd4+– Nc7 23.Rad1 Na6 24.Ba3 Rc8 25.g4 Bf8 26.Bf8 Rf8 27.f5 ef5 28.gf5 Nc5 29.fg6 fg6 30.Qd5 Qd5 31.Rf8 Kf8 32.cd5 Ke7 33.Rf1 Nd3 34.e6 Kd6 35.Rf7 Ne5 36.Ra7 Kd5 37.e7 Nc6 38.Rd7 Ke6 39.e8Q (39.e8Q Kf5 40.Rd5 Kf6 41.Qc6 Ke7 42.Rd7 Kf8 43.Qc8) 1–0. baovn21 (1640) – allisic (1730), kurnik, 2011.

5.h3 d5 6.c5 b6 7.Ba3 bc5 8.bc5 c6 9.Qa4 a5 10.e3 Ne4 11.Bb2 Nc5! 12.Qc2 (12.dc5 Bb2 Pinning (12...Bb2 Deflection)) 12...Ne4 13.a4 Ba6 14.Be2 Qc7 15.Nf3 Be2 16.Ke2 Na6 17.Nbd2 Nd2 18.Qd2 Rab8 19.Rhb1 e6 20.Ba3 c5 21.Rb8 (21.Bc5!? Nc5 22.Rc1+=) 21...Rb8–/+ (worse is 21...Qb8 22.Qa5 Qb7 23.Rc1+=; 21...Nb8?! 22.Bc5 Rc8 23.Rc1=) 22.Rc1 c4 23.Bb2 (23.Kf1 Nb4–+) 23...Rb3 (better is 23...Nc5!? 24.Rc2–+) 24.Bc3 Nb4 25.Ne1 Bf8 26.Ra1 Qb8 27.f4 h5 28.h4 Qb6 29.Nc2 Nc6 30.Ra2 f6 31.Kf3 Kf7 32.e4?? (32.Na1 Rb1 33.Rb2 Rb2 34.Qb2 Qb2 35.Bb2–+) 32...Bb4 33.Nb4 ab4 34.ed5 Rc3 35.Kf2 Rd3 36.Qe1 (36.de6 Ke7 37.Qc1 Qd4 38.Ke2–+) 36...Qd4 37.Kf1 Re3 (better is 37...Rd1 38.dc6 Re1 39.Ke1 Qg1 40.Ke2 Qg2 41.Ke3 Qa2 42.c7 Qa3 43.Kd4 Qd3 44.Kc5–+) 38.Qd2 (38.de6 Ke7 39.Qc1 Rc3–+) 38...Re2! 39.Qe2 (39.Qe2 Qf4 Double attack; 39.Ke2 Qd2 Double attack) 0–1. Pawlikowsky,Dismas – Oweger,Siegfried, Bayern–ch Seniors, 1995. (=1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2)

5.Qc2 d6

6.Nd2 Bf5 7.e4 Bd7 8.g3 b6 9.Bg2 Nc6 10.a3 (10.b5 Na5+/–) 10...Rb8 11.Bc3 e6 12.f4 Ng4 13.Ke2?? (better is 13.Qd3+=) 13...Bd4 14.Bd4?? Nd4–+ 15.Kd3 Nc2 16.Kc2 Nf2 17.Ngf3 Nh1 18.Bh1 Qf6 19.Rb1 Bc6 20.e5 de5 21.fe5 Qf5 22.Kb2 Bf3 23.Nf3 Rfd8 24.Re1 Rd3 25.Rf1 Rbd8 26.Bg2 Rf3! 27.Rf3 Qe5 28.Kb3–+ Qe2 29.Bh1 Rd3 30.Rd3–+ Qd3 31.Ka4 a6 32.Bc6 Qc2 (32...Qd1) 0–1. poganinbezdom – zetjop, kurnik, 2011.

6.e4 Nbd7 7.Bd3 e5 8.d5 c6 9.Nf3 c5 10.b5 Nb6 11.Bc1 (11.a4 Bg4+=) 11...Bg4 12.Nfd2 Bh6 13.h3 Bd7 14.Nf3 Bc1 15.Qc1 Nh5 16.g3 Qc8 17.Qh6 f6 (17...Bh3?? 18.Ng5 Nf6 19.Nh7 (19.Nh3?! Ng4 20.Qh4 h5+–; 19.Qh3?! Qh3 20.Rh3 Kg7+–) 19...Nh7 20.Rh3+– (20.Qh3?! Qh3 21.Rh3 Ng5=)) 18.Be2 Ng7 (worse is 18...Bh3 19.Nfd2 Rf7 20.Bh5 gh5 21.Nc3+/–) 19.g4 Rf7 20.Nc3 Qf8 21.Qe3 Ne8 22.a4 Qg7 23.a5 Nc8 24.0–0–0 f5? (better is 24...Rf8+=) 25.gf5+– Nf6 26.fg6 hg6 27.Rdg1 Nh5? (better is 27...Rf8+–) 28.Ng5 Nf4 29.Nf7 Qf7 30.h4 Kf8 31.h5! gh5 (31...Nh5 32.Qh6 Double attack (32.Qh6 Decoy); 31...gh5 32.Rg5 Decoy) 32.Bh5! Nh5 33.Qh6 Ng7 (33...Ke7 34.Qh5 Qh5 35.Rh5+–) 34.Qg5 (better is 34.Qh8 Qg8 35.Rh7 Qh8 36.Rh8 Kf7+–) 34...Qf4 (34...Kg8 35.Rh2 Ne7 36.Rhg2+–) 35.Qf4 ef4 36.Rh8 Kf7 37.Rh7 1–0. jaortiz (2295) – yetzaline (2305), net–chess.com, 2013. (=1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

5.Nc3 b6

6.e4 Bb7 7.e5 (7.Bd3 Nc6 8.a3 Nd4+=) 7...Ne8 8.Nf3 d6 (8...Bf3 9.gf3 c5 10.b5=) 9.Bd3+= Nd7 (9...de5 10.de5 Bf3 11.Qf3=) 10.ed6 (10.Be4 Be4 11.Ne4 de5 12.de5 a5=) 10...cd6 (10...Nd6 11.Na4=) 11.0–0 Bf3 12.Qf3 Bd4 13.Qd5 (13.Rad1 Ne5 14.Qe4 Nd3 15.Qd3 Bg7+=) 13...Bg7+= 14.Rfe1 (14.f4 Rc8 15.Rac1 e6+=) 14...Nef6 15.Qb7 e6 (15...a5 16.a3+=) 16.Nb5 d5 (16...a5 17.Nd6 ab4 18.Qc6+=) 17.Na7= Rb8 18.Qc6 Ne4?? (better is 18...Ra8 19.Qb7 Qb8 20.Qb8 Nb8=) 19.Bg7+– Kg7 20.Be4 de4? (20...Ra8 21.cd5 Ra7 22.de6 fe6 23.Qe6 Nf6+–) 21.Rad1 (21.Re4?! Nf6 22.Ree1 Qe7+=; 21.Qe4?! Ra8 22.Nb5 Nf6+–) 21...Qf6 (21...e3 22.Re3 (22.Rd7?! ef2 23.Kf2 Qh4 24.Kf1 Rbd8+–) 22...Qe7 23.Qc7 (23.Qd7?! Rbd8 24.Qa4 Qa7+=) 23...Qb4 24.a3+– (24.Qd7? Rbd8 25.g3 Rd7 26.Rd7 Qc4–+)) 22.Rd7 e3 23.fe3 1–0. Wall,Bill – Randent, internet, 2005.

6.e4 d6 7.Qf3 Bg4 8.Qg3 =.

6.e4 d6 7.f4 Bb7 8.Bd3 (8.Qd3 c5 9.bc5 bc5=) 8...e6 (8...Nc6!?+=) 9.g4 (better is 9.Qb3!?=) 9...d5 (9...d5 10.cd5 Re8=; better is 9...Nc6!?–/+). alefzero – cocohubert, internet, 2007. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0 5.d4)

5.Nc3 d5

6.c5 a6 7.e3 Bf5 (7...Nc6 8.b5 ab5 9.Bb5=) 8.Bd3 (8.Nf3 Nc6 9.a3 Bg4=) 8...Bd3+= 9.Qd3 Nbd7 10.Nf3 c6 (10...e6 11.0–0=) 11.0–0 Qc7 (11...b6 12.Rfc1=) 12.a4 White plans b5 12...Ng4 (12...e5 13.Ne5 Ne5 14.de5 Qe5 15.Nd1=) 13.h3 Nh6 (13...Ngf6 14.Rfe1=) 14.b5 (14.Rab1 b6+=) 14...e5 (14...b6 15.cb6 Qb6 16.a5+=) 15.Nd2 (15.Ne5 Be5 16.de5 Nc5=) 15...e4 (15...Nf5 16.Nb3=) 16.Qe2 f5 (16...Nf5 17.b6 Qd8 18.Nb3=) 17.f4 (17.b6 Qd8=) 17...Rab8 (17...Qa5 18.Ra3=) 18.b6 Qd8 19.Qf2 Qe7 (19...Qf6 20.Nb3=) 20.Kh1 (20.Ba3 Qf6=) 20...Rf7 (20...Nf7 21.Qg3=) 21.g3 Rbf8 22.Rg1 Bf6 23.Ne2 (23.Ba3 Qe6+=) 23...Rg7 (23...Nc5 24.Nc1 Re8 25.Ba3 Bd4 26.ed4+=) 24.g4 (24.Rac1!?=) 24...fg4 25.hg4 g5 (25...Rgf7 26.Qg3–/+) 26.f5 (26.Qh2 gf4 27.Qh6 f3=) 26...Nf7 (26...Rgf7 27.Qh2 Bg7 28.Qh5+=) 27.Ng3 (27.Qg3 Qe8=) 27...h6 (27...Nc5 28.Ba3 Nd3=) 28.Nh5= Rh7 29.Nf1 (29.Raf1 Nd8=) 29...Bh8 (29...Nd8 A) worse is 30.Nf6 Nf6 (30...Rf6?! 31.Ng3=; worse is 30...Qf6 31.Ng3=) 31.Nh2 Kf7–/+; B) 30.Nfg3=) 30.Nfg3 Nf6 (30...Nd8 31.Raf1=) 31.Nf6 Bf6 32.Nh5 Qd8 (32...Nd8 33.Qg3= (worse is 33.Nf6 Qf6 34.Kg2 h5+=)) 33.Qg3 (33.Kg2 Nh8+=) 33...Qe7 (33...Nh8 34.Kg2+=) 34.Raf1 (34.Qc7 Nh8+=) 34...Nd8 35.Rf2 (35.Kg2 Rhf7+=) 35...Rff7 (35...Rhf7 36.Kg2+=) 36.Rh2 (36.Kg2 Rf8+=) 36...Qf8 (36...Kf8 37.Qc7+=) 37.Rh3 (37.Kg2 Rd7+/–) 37...Qe8 (37...Qe7 38.Rf1+=) 38.Qh2 (38.Kg2 Qe7+=) 38...Qf8 39.Bc3 Qe8 (39...Qe7 40.Rf1+=) 40.Be1 Bh8 (40...Qd7 41.Bg3+/–) 41.Bg3 Bg7 (41...Rd7!?+/–) 42.Ng7+– Rfg7 43.Be5 (43.Kg2 Nf7+–) 43...Rf7 (better is 43...Rd7+–) 44.Kg2 (44.Rh6? Rh6 45.Qh6 Rh7 46.Qh7 Kh7–+) 44...Re7 (44...Ne6+–) 45.Rh1 (better is 45.Rh6 Qf8 46.Rg6 Reg7 47.Qh7 (worse is 47.Bg7 Rh2 48.Kh2 Qg7+–; worse is 47.Rg7 Qg7 48.Bg7 Rh2 49.Kh2 Kg7+–) 47...Kh7 48.Rh1 Kg8 49.Rhh6+–) 45...Nf7 46.Bd6 (46.Rh5 Rd7+–) 46...Rd7+/– 47.Be5 Qf8 (47...Re7 48.Rh5 Rd7+/–) 48.Rh5 (48.Bf6 Qe8+–) 48...Ne5 (better is 48...Qe7!?+/–) 49.Qe5+– (49.de5?! Qc5 50.e6 Qc2 51.Kh3 Qh2 52.Kh2 Rde7+=) 49...Rde7 50.Qd6 Ref7 (50...Reg7 51.Qf8 Kf8 52.Rh6 Rh6 53.Rh6+–) 51.Qf8 Rf8 (51...Kf8 52.Rh6 Rh6 53.Rh6+–) 52.Rh6 Rff7 53.R1h5 (53.Rh7 Rh7 54.Rh7 Kh7+–) 53...Rh6 54.Rh6 Rh7 55.Rh5 (55.Rh7 Kh7 56.Kf2 Kg7+–) 55...Rg7 56.Rh6 Rh7 57.Rd6 Rg7 (57...Rf7 58.Rg6 Rg7 59.Rg7 Kg7 60.a5+–) 58.Rh6 ½–½. Coleslaw – lonny, ChessWorld.net, 2002.

6.c5 b6 7.a4 a5 8.b5 bc5 9.dc5 e5 10.e3 d4 11.ed4 (11.Nce2 de3 A) 12.Be5?? ef2 13.Kf2 Ng4 14.Ke1 Ne5 (< 14...Be5 15.Qd8 Rd8 16.Ra3–+) 15.Qd8 Rd8–+; B) 12.fe3=+) 11...ed4–+ (11...Qd4?! 12.Nge2 Qb4 13.Qd2=) 12.Nce2 d3 13.Nf4 (13.Ng3 Qe7 14.Be2 Rd8–+) 13...Re8 14.Kd2?? (14.Be2 Bf5 15.g3 de2 16.Qd8 Rd8 17.Nfe2–+) 14...Ne4 15.Kc1 (15.Ke3 Bb2 16.Kf3 Ba1 17.Qd3 Nd2 18.Qd2 Qd2–+) 15...Bb2 16.Kb2 Qd4 17.Kb1 Nc3 (17...Nc3 18.Kb2 Nd1 19.Kc1 Qc5 20.Kd1 Qc2#) 0–1. blackiwhite (1745) – anthrax (1645), kurnik, 2011.

6.c5 b6 7.e3 bc5 8.bc5 c6 9.Qa4 Bd7 10.Bd3 Re8 11.Nf3 Nh5 12.0–0 e5 13.de5 Be5 14.Ne5 Re5 15.Ne2 Re8 16.Qd4 f6 17.Nc3 Qe7 18.e4 de4 19.Ne4 (19.Be4?! Nf4+=) 19...Rf8 20.Nd6 Kg7?? (better is 20...Be6+–) 21.Rfe1 Qd8 22.Re3 a5 23.Rae1 Na6 24.Re7 Kh8 25.Bc4 Nb4 26.Nf7 Rf7 27.Rf7 Nc2 28.Qd7 Qd7 29.Rd7 Ne1 30.g4 Nf3 31.Kg2 Ne5 32.Re7 Nc4–+ 33.Bc3?? Rf8 34.gh5 gh5 35.Re4 Ne5 0–1. baovn21 (1610) – fagus54 (1620), kurnik, 2011.

6.c5 b6 7.Nf3 bc5 8.bc5 Ba6 9.g3 c6 10.Bg2 Qa5 11.0–0 Nbd7 12.Re1 Rfb8 13.Rb1? (better is 13.Qc2=) 13...Rb2!–+ 14.Rb2 Decoy theme: b2 14...Qc3 15.Qb1 Ne4 16.Rb3 Qa5 17.e3 Bb5 18.Rc1 h5 19.Rb4 e6 20.a4 Ba6 21.Bf1 Bf1 22.Kf1 g5 23.Kg2 g4 24.Ne1 Nd2 25.Qb2 Ne4 (25...Nc4 26.Qc3 Qc7 27.Nd3–+) 26.Qb3 (26.Qb1 h4 27.gh4–+) 26...Qa6 27.Nd3 Bh6 28.Rh1 Kg7 29.h3 Ndf6 30.hg4 hg4 31.Nf4? (better is 31.Ne5!?+=) 31...Bf4–+ 32.gf4?? (32.ef4 Rh8 33.Rh8 Kh8 34.Rb8 Kg7–+) 32...Nd2 (32...Qe2 33.Qb2 Qf3 34.Kg1 g3 35.fg3 Ng3 36.Rh7 Kh7 37.Qh2 Kg7 38.Qg3 Qg3 39.Kf1 Qf3 40.Kg1 Rh8 41.e4 Rh1) 33.Qc2 Qe2 34.Qd1 Qd3 35.Rb2 Qe4 36.Kg3 Nc4 37.Rb7 a6 38.Rh4 Qg6 39.Kg2 0–1. Rebber,Christian (2135) – Muschik,Benedikt (2180), Verbandsliga Muensterland, 2003.

6.c5 Nc6 7.f3? (better is 7.b5!? Nb8 8.e3=) 7...Nb4–/+ 8.a3 Nc6 9.e3 e5 10.Nge2 e4 (10...Re8 11.Kf2–+) 11.f4 Bg4 12.h3 Be2 13.Be2 a6 14.0–0 Ne8 15.Qb3 Ne7 16.Bc1 Rb8 17.Bd2 c6 18.Rab1 f5 19.Nd1 Nc7 20.Nf2 Nb5 21.a4 Nd4 22.ed4 Bd4 23.Bc3 Bc5 24.Kh1 Qc7 25.Be5 Bd6–/+ 26.Bd6 Qd6 27.Nd1 c5 28.Ne3 c4 29.Nc4 dc4 30.Bc4 Kh8 31.Qc3 Qf6 32.Qe3 Nc6 33.Rb6 Qd4 34.Qb3?? Na5 35.Qb4 Nc4 36.Rc1?? Rfc8 37.Rb7 Rb7 38.Qb7 Rd8 39.Qb4 Ne3 40.Qe7 Ng2 41.Kg2 Qd2 42.Kg3 Rd3 43.Kh4 Qf4 0–1. baovn21 (1605) – houdy05 (1665), kurnik, 2011.

6.cd5 Nd5 7.b5 a6 8.e4 Nc3 9.Bc3 ab5 10.Bb5 c6 11.Be2 (11.Bc4 b5 12.Bb3 c5=+) 11...c5!–/+ 12.Nf3 (12.dc5 Qd1 (12...Bc3)) 12...Bg4 (12...Nc6!?–/+) 13.e5=+ Nc6 (13...Qc7 14.Bb2 Nd7–/+) 14.0–0 (better is 14.dc5!? Qc7 15.0–0=) 14...Bf3 15.Bf3 cd4 16.Bc6 dc3 (16...bc6?! 17.Bd4 (< 17.Qd4 Qd4 18.Bd4 Rfd8–/+) 17...Qa5 18.Qc2=) 17.Bb7 Qd1 (17...Be5?! 18.Ba8 Qd1 19.Rad1 Ra8 20.Rfe1=) 18.Rfd1 Ra7 19.Rd7? Be5 20.Re7 Bf6 21.Rc7 Rb8 22.Rc8 Rc8 23.Bc8 c2 24.Rc1 Rc7 25.Ba6 Bb2 26.Rc2 Rc2 27.Bb5 Rc1 28.Bf1 Bd4 29.g3 Rc2 30.Bb5 Ra2 31.h4 Rf2 32.Kh1 h5 33.Bc4 Kg7 34.Bd3 Kf6 35.g4 Ke5 36.gh5 gh5 37.Bg6 fg6 38.Kg1 Kf4 39.Kh1 Kg3 40.Kg1 Be3 41.Kh1 Rf1# (41...Rh2#) 0–1. blackiwhite (1695) – s0001 (1605), kurnik, 2012.

6.Nd5 Nd5 7.cd5 Qd5 8.e3 =.

6.e3 c6 7.Bd3 dc4 8.Bc4 b5 9.Bb3 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Na6 13.Na2 Nd5 14.Bc3 Qd6 Increasing the pressure on the isolated pawn on b4 (worse is 14...Nc3 15.Qc3 Qd6 16.Nf3=) 0–1. Rabosee,Gaston – Schrancz,Istvan, EU/M/GT/184 corr ICCF, 1981. (=1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0 5.d4 d5).

6.e3 Nc6 7.b5 Nb4? 8.a3+– (8...c5 9.ab4 cd4 10.ed4 (10.Qd4?! Ne4 11.Qd3 Bf5+/–) 10...dc4 11.Bc4+–) 1–0. Wall,Bill – Builder,Tom, Internet, 2003.

6.e3 Be6 7.Qb3 =.

5.Nc3 d6

6.e4 a5 7.b5 c5 8.dc5 dc5 (8...Ne4 9.Ne4 Bb2 10.Rb1=+) 9.Bd3 Nbd7 (9...a4 10.a3=) 10.f4 (10.Nf3 Nb6=) 10...Nb6 11.Qc2 Qc7 (11...Ng4 12.Qe2=) 12.Nge2 Ng4 13.Bc1 Be6 14.Nd5?? (better is 14.h3 Nh6 15.g4=) 14...Bd5–+ 15.cd5 Ba1 16.h3 Nh6 17.f5 Bg7 18.Bf4 Qd8 19.Qc1 Nf5! 20.ef5 Qd5 21.Qe3 Rad8 22.Be4 Qd1 23.Kf2 Qh1 24.Qc5 Na4 25.Qc4 Qd1 26.fg6 hg6 27.Bc2 Qd5 28.Qd5 Rd5 29.Ba4 Bd4 30.Kf3 e5 31.Bc1 Kg7 32.g4 f5 33.a3 Rfd8 34.gf5 gf5 35.Bg5 R8d7 36.b6 R7d6 37.Bb3 Rb5 38.Bc2 e4 39.Kf4 Bf6 40.Bf6 Kf6 41.Ng3 Rdb6 42.Bd1 Rb2 43.Be2 R6b3 44.Ne4 fe4 45.Bc4 Rc3 46.Bg8 e3 47.Ke4 e2 48.Bc4 e1Q (48...e1Q 49.Be2 Re2 50.Kd4 Qd2#) 0–1. blackiwhite (1675) – mars11 (1915), kurnik, 2011.

6.e4 c5 7.bc5 dc5 8.d5 e6 (better is 8...Ne4!? 9.Qc2 Qa5–/+) 9.Rb1 (9.e5 Nh5 10.Nf3 ed5 11.Nd5 Re8=) 9...ed5 10.cd5 Qa5 11.Qd2 Re8 12.f3 Na6 13.a3 c4 (better is 13...Rb8!?+=) 14.Bc4+/– Nc5 15.Nge2 a6 16.0–0 b5 17.Ba2 Qb6 18.Kh1 h5 (18...Qd6 19.Rbc1+/–) 19.Bc1 h4 20.Nd4 (20.Qg5 h3+/–) 20...Qd6 21.Nc6 Nh5 22.Ne2 (22.Qc2 Bd7+/–) 22...Bd7 (22...f5 23.Qb4 fe4 24.Be3 ef3 25.Rf3+=) 23.Nb4 Rad8 24.Nd3 Na4 25.Bb3 Nb6 26.Bb2 h3 27.g3 Nc4 28.Bc4 bc4 29.Ndf4 Nf6 30.e5 Re5 31.Be5 Qe5 32.Rbc1 Bb5 33.Nc3 Bh6 34.a4 Be8 35.Rfe1 Qd6 36.Ne4+– Ne4 37.fe4 Qe5? 38.Qf2 Ba4 39.Rc4 Bb5 40.Rcc1 Kg7 41.Rcd1 Rd7 42.Nh3 Ba4 43.Ra1 Bb5 44.Nf4 Bg5 45.h4 Bf6 46.Kg2 Qc3 47.Rac1 Qb2 1–0. blackiwhite (1670) – mars11 (1920), kurnik, 2011.

6.e4 c5 7.bc5 dc5 8.Nge2 =+.

6.e4 c5 7.bc5 dc5 8.e5 Nfd7 9.Nf3 cd4 10.Qd4 Nc6 11.Qe4 Nde5 12.Rd1 Qc7 13.Nd5 Qa5 14.Bc3 Nf3 15.Qf3 Bc3 16.Nc3 Be6 17.Be2 Ne5 18.Qg3 Bc4 19.Bc4 Nc4 20.0–0 e6 21.h3 Rfd8 22.Rd3 Ne5 23.Re3 Nc6 24.Rb1 Rd7 25.a4 Nd4 26.Re5 Qc7 27.Qe3 Rc8 28.Nb5 Nb5 29.Reb5 b6 30.g3 Qc2 31.Kg2 Rc3 32.Qe5 Rd2 33.Qb8 Kg7 34.Qe5 f6 35.Qf4 e5 36.Re5 Rf2 37.Qf2 fe5 38.Re1 Qf2 39.Kf2 Kf6 40.Rd1 Ke6 41.Ra1 e4 42.h4 Kf5 43.Rd1 Rc4 44.a5 Rc5 45.ab6 ab6 46.Re1 Rc2 47.Ke3 Rc3 0–1. jaortiz (2345) – luisgustagomes (2470), net–chess.com, 2014. (=1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0 5.Nc3 d6)

6.e4 Nbd7 7.Be2 c5 8.dc5 dc5 9.b5 Nb6 10.Qc2 Be6 11.Rd1 Qc7 12.Nd5 Bd5 13.ed5 Qf4 14.Nf3 Rfe8 15.0–0 Rad8 16.Rfe1 Qd6 17.a4 Nh5 18.a5 Nf4 19.ab6 Qb6 20.Ra1 e6 21.de6 Re6 22.Ng5 Re2 23.Re2 Ne2 24.Qe2 Bb2 25.Qb2 Rd4 26.Qe2 Qf6 27.Nf3 Rc4 28.Ra7 Rc1 29.Ne1 Qc3 30.Ra8 Kg7 31.Re8 Rb1 32.g3 Qd4 33.Kg2 Rb2 34.Qe5 Qe5 35.Re5 Rb5 36.Nd3 b6 37.Re2 c4 38.Rb2 Rb2 39.Nb2 c3 40.Nd3 b5 41.Kf1 c2 42.Ke1 Kf6 43.Kd2 Kg5 44.f3 Kf5 45.Kc2 Ke6 46.Nc5 Kd5 47.Ne4 h6 48.Kc3 f5 49.Nf6 Ke5 50.Ne8 b4 51.Kb4 Kd4 52.Nf6 Ke3 53.f4 g5 54.Nd5 Kf3 55.Kc4 Kg2 56.Ne7 Kh2 57.Nf5 gf4 58.gf4 h5 59.Ne3 Kg3 60.f5 h4 61.f6 h3 62.f7 h2 63.Nf1 1–0. dilu – ulla, gameknot.com, 2011. (=1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0 5.Nc3 d6)

6.e4 e5 7.d5 (7.de5 de5 8.Qd8 Rd8=+) 7...Nh5 8.Qd2 f5 (8...a5 9.b5–/+) 9.0–0–0 (9.Nf3 a5 10.b5 fe4 11.Ne4 Bf5=+) 9...fe4 (better is 9...a5 10.b5 Nf6–/+) 10.Kb1? (better is 10.Ne4!? Nf6 11.Nf6 Bf6 12.h4–/+) 10...Bf5 (10...Nf6 11.Nge2 a5 12.Ng3–+) 11.Ka1 a5 12.b5 a4 13.a3? c6?? 14.dc6+= bc6 15.Qd6 Qd6 16.Rd6 cb5 17.cb5+/– Nd7 18.Bc4 Kh8 19.Nge2 Nc5 20.Ng3 Ng3+= 21.hg3 Nd3 22.Nd1 Nb2 23.Kb2 e3? 24.Ne3+– e4 25.Ka2 Rac8 26.Rc6 Bd7= 27.Rc8 Rc8 28.Rc1?? Bb5=+ 29.Rc2 Bd7 30.Bd5= Rc2 31.Nc2 Be5 32.Ne3 Kg7 33.Kb1 Kf6 34.Be4 Bd4 35.Kc2 Be3 36.fe3+= Ke5 37.Kd3?? Bf5 38.Bf5= gf5 39.Kd2 Ke4 40.Ke2 h5 41.Kf2 Kd3 42.Kf3+= Kc3 43.Kf4 Kb3 44.Kf5 Ka3 45.e4 Kb4 46.e5 a3 47.e6 a2 48.e7 a1Q 49.e8Q Qf1 50.Kg5 Qg2 51.Qe7 Kb5? 52.Qe5+/– Kb6? 53.Kh5+– Kc6 54.Kg5 Kd7 55.g4 Qd2 56.Kg6 Qg2 57.g5 Qc2 58.Kg7 1–0. mila77 (1805) – dors (1760), kurnik, 2011.

6.Nf3 Nbd7 7.d5 c6 8.Qb3 (8.e3 cd5 9.cd5 a5=) 8...a5+= 9.b5 Nc5 10.Qd1 Qb6 11.Nd4 a4 12.Rc1 Nfe4 13.a3 (13.e3 e5 14.Nf3 Bf5+=) 13...e5 (13...Nc3!? 14.Bc3 Ne4 15.e3 Nc3 16.Rc3–+) 14.de6–/+ fe6 15.f3 Nc3 (15...Nb3 16.Ne4 Nc1 17.Qc1 Bd4 18.Bd4 Qd4 19.e3–/+) 16.Bc3+= e5 17.Nc2 cb5 18.cb5 Be6 19.Nb4 (19.e3 Rac8 20.Bb4 Rf7–/+) 19...Nb3 (19...Ne4! 20.Bd4 ed4 21.fe4 Qb5–+) 20.Rc2 Nd4 21.Rd2? (21.Bd4 ed4 (21...Qd4?! 22.Qd4 ed4 23.Rc7+=) 22.Qd3 Rfc8–/+) 21...Bb3 (better is 21...Nb5!? 22.Bb2 Bh6 23.Nc2–+) 22.Qa1 Rac8 23.g3 (23.Bb2 Bh6 (23...Qb5?! 24.e3 Nf3 25.gf3=) 24.Rd4 ed4 25.Bd4 Qb5–+) 23...Qb5 (better is 23...Nb5!? 24.Bb2–+) 24.Bh3 Rc7 25.Bd4 ed4 26.0–0 (26.Qb1 Qe8 27.Bg2 Qe3–+) 26...Re7 (26...d3 27.Qe1–+) 27.Qe1 Qe5 28.Nd3 Qe3 29.Kh1 Bh6 30.Rb2 Rfe8 31.Qb4 Bf8 32.Qd6? (32.f4!?–/+) 32...Qh6 (32...Rf7 33.Qb6–+) 33.Rb3 (33.Bg2 Rf7 34.Qd4 Bg7–/+ (34...Ba3?! 35.Rb3 ab3 36.f4+=)) 33...ab3 34.Nf4 g5 35.Qh6 Bh6 36.Nd5 Re2 (36...Rf7 37.Rb1–+) 37.Nf6 Kf8 38.Ne8 Ke8 39.Bf5 Ke7 40.Bh7 b2 41.Rd1 Bg7 42.Bd3 (42.Kg1!?–/+) 42...Re3–+ (42...Re3 43.Bb1 Rf3–+ (43...Ra3?! 44.Kg2–/+)). Rohacek,Miroslav (2130) – Kebis,Milos (2050), Bratislava Slovan op, 2000.

6.h3 c6 7.e4 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 c5 11.bc5 dc5 12.d5 (12.Nf3 cd4 13.Nd4 Qb6=) 12...Qa5 (12...Ne4!? 13.Ne4 Qa5 14.Bc3 Bc3 15.Nc3 Qc3 16.Qd2 Qa1 17.Qd1 Qd1 18.Kd1 e6–/+) 13.e5= Ne4 (13...Nfd7 14.Qa4 Qd8 15.f4+=) 14.Qa4+= Qa4 15.Na4 Bd7 16.Nb6 f6 (16...Bf5 17.Bb2+=) 17.Bd3 (better is 17.e6 Bc8 18.Bd3+–) 17...Ng5?? (better is 17...Bf5 18.Rh2 Ng3 (18...fe5? 19.g4+–) 19.Bf5 Nf5+/–) 18.h4+– Nf7 19.e6 Ne5 20.Be2 Be8 21.f4 Ned7 22.ed7 Nd7 23.Nd7 Bd7 24.Nf3 e6 25.0–0 ed5 26.cd5 Rd8 27.d6 Bc6 28.Bc4 Kf8 29.Rd1 f5?? 30.Ng5 Ba1 31.Ne6 Ke8 32.Nd8 Kd8? 33.Ra1 (33.Ra1 Kd7 34.Rd1+–) 1–0. blackiwhite (1700) – chesskillerbg (1685), kurnik, 2011.

5.Nc3 e6

6.e4 b6 7.Be2 Bb7 8.Bf3 c5 (8...d5 9.e5 Ne4 10.Rc1+=) 9.bc5 bc5 10.d5 (10.e5 Bf3 11.Qf3 Nc6 12.ef6 Nd4+/–) 10...ed5 11.Nd5 (11.cd5 Re8 12.Nge2 Qa5=) 11...Nd5 (better is 11...Ne4!? 12.Bg7 Re8 13.Be4 Re4 14.Ne2 Kg7–/+) 12.Bg7= Ne3 13.fe3 (13.Qb3 Kg7 14.Qe3 Re8=) 13...Kg7+= 14.e5 (14.Nh3 Qa5 15.Qd2 Nc6+=) 14...Nc6 (14...Qh4 15.g3 Qc4 16.Rc1 Qb4 17.Qd2–/+) 15.Bc6 Bc6 16.Nf3 Rb8 (16...Bf3 17.Qf3 Qh4 18.Kd2 Qc4 19.Rhc1 Qb4 20.Kd3–/+) 17.0–0+= Qc7 18.Qd6 (18.a3 Bf3 19.Qf3 Qe5+=) 18...Qd6–/+ 19.ed6 Rb2 (19...Rfe8 20.Rae1–/+) 20.Rf2+= Rf2 21.Kf2 Rb8 22.Kg1 (22.a3 Rb2 23.Kg3 f5–/+) 22...Rb2–/+ 23.a3 (23.a4 Rc2–/+) 23...Rc2 (better is 23...Re2–/+) 24.Ne5? (better is 24.Rb1–/+) 24...Rg2–+ (24...Bg2?! 25.Nd7 Bh3 26.Nc5 Rg2 27.Kh1=) 25.Kf1 Rd2 (better is 25...Rh2!? 26.Rd1 Rh1 27.Ke2 Rd1 28.Kd1–+) 26.Nc6 dc6 27.Rb1 Rd6 28.Rb7 Rd3 29.Ra7 Re3 30.Rc7 (30.Ra5–+) 30...Rc3 31.Rc6 Rc4 32.Rb6 (32.Kf2 f5–+) 32...Ra4 33.Rc6 Ra3 34.Rc5 h5 35.Rc7 (35.Kg2 h4–+) 35...Ra2 36.Kg1 Re2 37.h3 Kf6 0–1. gtate (1910) – rar (1980), net–chess.com, 2004.

6.e4 b6 7.e5 Ne8 8.Qf3 c6 9.Bd3 Bb7 10.b5 Qc7 11.Be4 (11.Ba3 d6 12.Nge2 a6 13.ba6 Na6=) 11...a6 (11...f5 12.ef6 Nf6 13.Qd3=+) 12.a4 (12.ba6!? Na6 13.Nge2=) 12...ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 d6 (better is 14...f5!? 15.ef6 Nf6–/+) 15.bc6= Bc6 16.d5 ed5 17.cd5 Bb7 18.Qd3 Be5 19.Nf3? (19.Nge2 Nd7–/+) 19...Bg7?? (19...f5 20.Ne5 fe4 21.Ne4 de5 22.f3–+) 20.0–0? Nf6?? 21.Ng5? Ne4 22.Nge4=+ Nd7 23.Nb5 Nc5 24.Nc7+/– Nd3 25.Nd6 Bd5? 26.Nd5+– Rd8 27.Ne7 Kf8 28.Bg7 Ke7 29.Ne4 Rc8 30.g3 f5 31.Ng5 h5 32.Rb1 Rb8 33.Bd4 b5 34.Nf3 Ke6 35.Rb3 Nc1 36.Re3 Kd5 37.Re5 Kd6 38.Re1 Nb3 39.Be5 Kd5 40.Bb8 Nc5 41.Re5 Kc4 42.Nh4 Nd3 43.Ng6 Ne5 44.Ne5 Kd4 45.Nc6 Kc5 46.Ne7 b4 47.Nf5 b3 48.Be5 Kd5 49.f4 Ke4 50.Ng7 h4 51.gh4 Kd5 52.h5 Ke4 53.h6 b2 54.Bb2 Kf4 55.h7 Ke3 56.h8Q (56.h8Q Kd3 57.Qc8 Ke3 58.Qf5 Ke2 59.Qe4 Kd2 60.Kf2 Kd1 61.Qd3) 1–0. baovn21 – mirad22 (1760), kurnik, 2011.

6.e4 d6 7.Nf3 +=.

5.Nd2 d5

6.c5 Ne4 7.f4 (7.Ne4 de4 8.e3 e5=) 7...Bd7 8.Ngf3 Bb5 9.g3 b6 10.Bg2 bc5 11.bc5 Nc6 12.0–0 Rb8 13.Rb1 e6 14.Re1 Ne7 15.e3 (15.Ne4 de4 16.Ne5 f6=) 15...Nc6 (15...Bd3!? 16.Ne4 Be4–+) 16.Ne4 de4 17.Ne5 Nb4?? 18.Be4+/– h5? 19.a3 Nd5 20.Bd5 ed5+/– 21.Bc3 h4 22.Qg4 hg3 23.hg3 Be5 24.fe5 Bd7 25.Qh4 Qh4 26.gh4 Bf5 27.Rb8 Rb8 28.Bb4 c6 29.Kf2 a5? 30.Ba5+– Rb3 31.Bb4 Kg7 32.Kf3 Kh6 33.Ra1 Be4 34.Kf4 Rb2 35.Be1 Rg2 36.a4 Kh5 37.e6?? Rg4?? 38.Ke5+– fe6 39.Ke6 Bf5 40.Kd6 Re4 41.Bf2 Be6 42.Kc6 Rg4 43.a5 (43.a5 Bc8 44.Kd5+–) 1–0. tyop (1735) – mam2 (1635), kurnik, 2012.

6.e3 =.

5.Nd2 d6

6.e4 c5 =.

6.e4 Nc6 7.a3 e5 8.d5 Ne7 9.g3 Nh5 10.Bg2 f5 11.ef5 Nf5 12.g4? (better is 12.Ne2!?+=) 12...Nh4 13.Be4 Nf4 14.f3?? (better is 14.h3 Nhg2 15.Kf1–+) 14...Nhg2 15.Kf1 Ne3 16.Kf2 Nd1 17.Rd1 Nd3! (17...Nd3 18.Bd3 Qh4 19.Kg2 Bg4–+) 0–1. typ48 – fanchess (1630), kurnik, 2012.

6.e4 Nbd7 7.Ngf3 b6 8.Qc2 c5 9.bc5 bc5 (worse is 9...dc5 10.d5+=) 10.d5 Qe8 (10...Rb8 11.Rb1+=) 11.a4 (11.Rb1 Nb6=) 11...e5 (11...Rb8!? 12.Bc3 Nh5+=) 12.Be2= Nh5 13.g3 Bh6 14.Nh4 (14.0–0 Ndf6+=) 14...Ng7 (better is 14...Ndf6!? 15.0–0 Bd2 16.Bh5 Bg5=) 15.0–0+= f5 16.ef5 gf5 17.Rae1 Bg5 18.Ng2 Bf6 19.f4 (19.Rb1 Nb6+/–) 19...ef4 (19...e4 20.Bf6 Nf6 21.Ne3+=) 20.Bd3 (20.Bf6 Nf6 21.Bf3 Qf7 22.Nf4 Bd7+/–) 20...Qf7+/– 21.gf4 (21.Nf4!? Rb8 22.Bf6 Qf6 23.Nf3+/–) 21...Rb8+= 22.Bc3 Bc3 23.Qc3 Qf6 24.Qf6 Nf6 25.Rb1 Bd7 26.a5 Rfe8 27.Rb8 Rb8 28.Rb1 Rb1 29.Nb1 Kf7 30.Nc3 a6 31.Ne3 Ng8 32.Kf2 Nh6 33.Nb5 Ke7 (worse is 33...ab5 34.a6 Bc8 35.cb5+/–) 34.Nc7 Bc8 35.Na8 Bd7 36.Bc2 Kd8 37.Kg3 Ng8 38.Kh4 h6 39.Nb6 Ne7 40.Nd7 Kd7 41.Kg3 Kc7 42.Kf3 Kd8 43.Nf1 Kc7 44.Ng3 Kd8 45.Ke3 Kc7 46.Bd1 Ng6 47.Nh5 Nh5 48.Bh5 Nh8 49.Kf3 Kd7 50.Kg3 Ke7 51.Kh4 Nf7 52.Bd1 Nd8 (52...Kf6 53.Ba4 Nd8 54.Bb5=) 53.Kh5+= Kf6 54.Ba4 (54.Kh6!? Nb7 55.Bb3+/–) 54...Nb7= 55.Bb5 (55.Kh6?? Na5 56.Kh5 Nc4–+) 55...Na5 (55...ab5?? 56.a6 Nd8 57.a7+–) 56.Ba6 Kg7 57.Kh4 Nb3 58.Kg3 Nd2 59.Bb5 ½–½. Simonyi,Z (2190) – Turzo,A (2275), FSIM November, Budapest HUN, 2009. (=1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0 5.Nd2 d6)

6.e4 e5 7.d5 Ng4 8.h3 Qh4 9.Qf3 Bh6? 10.g3+– Qg5 11.Bc1 Nf6? 12.h4 Qh5 13.Qh5 Nh5= 14.Ndf3 Bc1 15.Rc1 f5 16.Bd3 fe4 17.Be4 Bg4 18.Nd2 Na6 19.a3 Rf7 20.Ne2 Raf8 21.f3 Bf3 22.Nf3 Rf3 23.Bf3 Rf3 24.Rf1 Ra3–/+ 25.Rb1 c6 26.dc6 bc6 27.b5 cb5 28.cb5 Nc5 29.b6 ab6 30.Rb6 Ne4 31.Rb8 Kg7 32.Rb7 Kh6 33.Nc1? Nhg3 34.Rff7 Kh5 35.Rh7 Kg4 36.Kd1. tyop (1815) – dors (1915), kurnik, 2012.

6.h3 c5 7.bc5 dc5 8.e3 =+.

6.h3 Nbd7 7.Ngf3= Re8 (7...a5 8.b5=) 8.e4 e5 9.d5 Nh5 (9...h6 10.Be2=) 10.Be2 (10.a3 a5=) 10...f5 (10...Nf4 11.Bf1=) 11.ef5 gf5 12.0–0 (12.g3 Nhf6=) 12...Nhf6 (12...Nf4 13.Kh2 a5 14.a3=) 13.Nh4 (13.Qc2 a5+=) 13...Nf8 (13...Nd5 14.Nf5 Nb4 15.f4=) 14.Bh5 (14.Qc2 Nd5 15.cd5 Qh4 16.Qc7 Ng6+=) 14...Nh5 (14...Re7 15.Re1=) 15.Qh5+= Qf6? (15...f4+=) 16.Ndf3?? (better is 16.Qe8 Qh4 17.Rac1+–) 16...Ng6 17.Ng5+/– (17.Ng5 h6 18.f4 (< 18.Ng6 Qg5 19.Nf4 Bd7 20.Qg5 hg5=+; 18.Qg6? Qg6 19.Ng6 hg5–+) 18...hg5 19.fg5+=) 1–0. gtate (2020) – atkins (2025), net–chess.com, 2006.

5.e3 d5

6.Nc3 b6 7.cd5 Nd5 8.Qb3 (8.Nd5 Qd5 9.Qf3 Bb7=) 8...Nc3 (8...c6 9.Bc4 e6 10.Nf3=) 9.Bc3 Bb7 10.Nf3 Bf3 11.gf3 c6 12.Bg2 (12.Rg1 Qd6+=) 12...Nd7= 13.Rc1 e6 (13...e5 14.de5 Be5 15.f4 Bc3 16.Rc3+/–) 14.Ke2 (14.Qa4 b5 15.Qa6 Qb6 16.Qb6 ab6+=) 14...Qg5 (better is 14...Rc8=) 15.h4?? (15.Rhg1 Qh5=) 15...Qh5 (15...Qg2 16.Rcg1 Nc5 17.bc5 Qh1 18.Rh1 Rfb8 19.cb6 ab6+–) 16.Bh3 (16.Ke1 e5 17.de5 Be5+=) 16...Qb5 (16...Nf6 17.Qc4 Rfc8 18.Bg2=+) 17.Ke1= Nf6 18.Bd2 (18.Bf1 Qh5=) 18...Qd5 (18...Rfd8 19.Bf1 Qh5 20.Qc2=) 19.Qd5= cd5 (< 19...ed5 20.Rc6 h6 21.Ke2+–) 20.Bf1 (20.Rg1 Rfc8=) 20...Rfc8 21.Rc8 (21.Ba6 Rc1 22.Bc1 h5=) 21...Rc8=+ 22.Bd3 Bf8 (22...h5 23.Rg1=) 23.Ke2 (23.e4 Bb4 24.Ke2 Bd2 25.Kd2 h6–/+) 23...h5 24.a4 Be7 (24...Bd6 25.Rg1=) 25.e4 Ne8 26.b5 Nd6 27.Bg5 Bg5 (27...Kf8 28.Rg1=) 28.hg5 Rc3 (28...Nc4 29.Rh4=) 29.ed5 (29.Kd2 Rc8=) 29...ed5= 30.Rb1 (30.Kd2 Ra3=+) 30...Ra3 (30...Nc4 31.Rh1=) 31.Bc2 Nc4 32.Bb3 (32.Re1 Ra2 33.Rc1 Na3–+) 32...Kf8 33.f4 h4 34.f5 (34.Bc4 dc4 35.Rh1 h3–/+) 34...gf5 35.f3 (35.Bc4 dc4 36.Rh1 h3–/+) 35…f4–/+ (36.Bc4 dc4–+) 0–1. Andersson,Lars H – Albonius,Bengt, corr SSKK M–195, 1995.

6.Nc3 Nc6 7.Qb3 dc4 8.Bc4 =.

6.c5 c6 7.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.c5).

6.Nd2 Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 e6 9.Ngf3 Nc6 10.a3 Ne4 11.Ne4 de4 12.Nd2 f5 13.0–0 a6 14.Nb3 b6 15.Rfd1 Qe8 16.Rac1 Rd8 17.b5 ab5 18.cb5 Na7 19.a4 ½–½. Loulou – pfeiffer, playchess.de, 2003.

6.Nf3 (--> 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d5 6.d4).

6.Nf3 c6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5).

5.e3 d6

6.Qb3 a5 7.ba5 Nc6 8.Nf3 =.

6.Qb3 c6 7.Nf3= Nbd7 8.a4 Re8 9.b5 cb5 10.ab5 b6 11.Be2 Bb7 12.0–0 e5 13.Nc3 ed4 14.Nd4 Nc5 15.Qc2 Nfe4 16.Bf3 Nc3 17.Bb7+/– Nb7 18.Bc3 Bd4 19.ed4 Qc7 20.Qd3+/– Rad8 21.Rae1 Qd7 22.Re8+/– Re8 23.Re1 Re1 24.Be1 Qe6 25.Kf1 h6 26.Qe3?? Qc4–/+ 27.Kg1 Qe6 28.Qe6 fe6–/+ 29.Bb4 Kf7 30.Kf1 e5 31.Ke2 ed4 32.Kd3 Ke6 33.Kd4 Nc5 34.Bd2? h5 35.Bf4 a5 36.ba6 Na6 37.Bd2 Nc7 38.Kc4 d5 39.Kb4 Kd6 40.Be3 Kc6 41.Bf4 Ne6–+ 42.Be3 g5 43.f3 d4 44.Bd2 g4 45.fg4 hg4 46.h3 gh3 47.gh3 Ng7 48.Kc4 Nf5 49.Bg5 b5 50.Kd3 Kc5 51.h4 b4 52.h5–/+ b3 53.h6 Nh6 54.Bh6 Kd5?? 55.Bg7 b2=+ 56.Kd2?? Kc4 57.Kc2–/+ d3 58.Kb2 Kd5 59.Kc3=+ Ke4 60.Kd2 Kd5 61.Bd4 Ke6 62.Kd3 ½–½. HomerSimpson (2025) – HowDoYouResign (2070), ICC, 2003.

6.Be2 Nbd7 7.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Be2).

6.Be2 Nbd7 7.Nf3 c6 8.0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2 d6 7.0–0 Nbd7 8.d4).

6.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4).

6.Nf3 a5 7.b5 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 g6 5.d4 Bg7 6.Nf3 0–0 7.c4).

6.Nf3 b6 7.Be2 Bb7 8.0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 b6 6.Be2 Bb7 7.0–0 d6 8.d4).

6.Nf3 c6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2 d6 7.0–0 Nbd7 8.d4).

5.Nf3

5.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.d4).

5.Nf3 d6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 d6 5.d4 0–0).

5.Nf3 d6 6.e3 (--> 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4).

4.d4 a5

5.a3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Nc6 8.b5 Na5 9.Nd2 c6 10.e3 cb5 11.cb5 Qb6 12.Qb1 Nd5 13.Ngf3 0–0 14.Bd3 d6 15.0–0 Bg4 16.h3 Bf3 17.Nf3 f5? 18.g3 Qa7? 19.Be2 Nb6 20.Rc1 d5 21.Ng5 Nac4 22.Ne6 Rf7 23.Bc4 Nc4 24.Bc3 Qb6 25.Qa2?? Qe6–+ 26.Kf1 Qe4 27.Re1 Qd3 28.Kg2 Qc3 29.Re2 Bh6 30.Rc2 Qd3 31.h4 Be3! 32.Re2 Bd4 33.Qc2 Qc2 34.Rc2 b6 35.Ra2 Kg7 36.Ra7 e6 37.Rf7 Kf7 38.Kf3 Na3 39.Ke2 Nb5 40.f4 Nd6 41.Kd3 Bc5 42.Ke2 Ne4 43.Kf3 b5 44.g4 b4 45.gf5 ef5 46.Ke2 b3 47.Kd3 b2 48.Kc2 Bd4 49.Kb1 Nd2 50.Kc2 b1Q 51.Kd2 Qe4 52.h5 gh5 53.Kd1 Qf4 54.Ke2 h4 55.Kd3 h3 56.Ke2 h2 57.Kd3 h1R 58.Ke2 Rh2 59.Kd3 Rh3 60.Ke2 Qe4 61.Kf1 Rh1# 0–1. cogit – lucjanjawor, kurnik, 2012.

5.b5 0–0 6.e3 d6 7.Nf3 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 g6 5.d4 Bg7 6.Nf3 0–0 7.c4).

5.b5 d6 6.g3 (6.Nf3 0–0=) 6...c6 7.a4 0–0 8.Bg2 d5 9.Nd2 Bf5 (9...Be6 10.cd5 Nd5 11.bc6 Nc6 12.Ngf3+=) 10.Ngf3= Ne4 11.Nh4 (11.cd5 cd5 (worse is 11...Qd5 12.Ng5+/–) 12.0–0 Qd7=) 11...Nd2 12.Qd2 Be6 13.c5 f6 (13...cb5 14.ab5 a4 15.0–0+=) 14.b6 Re8 15.Bc3 Nd7 16.Ba5 Bf7 17.Bc3 e5 18.e3 e4 19.0–0 Be6 20.Bh1 g5 21.Ng2 Qe7 22.f4 ef3 23.Rf3 Bg4 24.Rf2 f5 25.a5 Nf6 26.Qb2 Ne4 27.Rff1 Ra6 28.Ra3 Qf6 29.Ne1 Qe6 30.Bg2 Rf8 31.Nf3 Bf3 32.Rf3 g4 33.Rf1 h5 (33...Re8 34.Bb4+/–) 34.Qc1 Bh6 35.Rd1 (better is 35.Bb4!?+/–) 35...Ng3= 36.Re1 Ne4 37.Bf1 Ng5 38.Ba6 Nf3 39.Kf2 Ne1 40.Be2 (40.Qe1 ba6 41.Bd2 Qe4=) 40...Nf3 (40...Ng2 41.Kg2 Qe4 42.Kf2 f4–+) 41.a6?? (41.Bf3 gf3 42.a6 ba6 43.Ra6 Re8–+) 41...Qe7?? (better is 41...f4 42.Kf1 fe3–+) 42.Bf3= Qh4 43.Ke2 (43.Kg1 gf3 44.Ra2 Kf7–+) 43...Qh2 (43...gf3 44.Kf3 Qg4 45.Kf2 f4–+) 44.Kd3+= gf3 45.Qf1 Re8 (better is 45...Qg2 46.Ra1 Re8–/+) 46.Bd2?? (46.Qf3 ba6 47.Bd2 Qg1+=) 46...Qg3?? (46...Be3 47.Be3 Qb2 48.Qf3 Qa3 49.Kd2 Qa6 (49...ba6?! 50.Qg3 Kf7 51.Qg5 Qb2 52.Kd1 Qb1 53.Kd2–+) 50.Qh5 Qa2 51.Kc1 Qa3 (51...Re3?! 52.Qg5 Kf7 53.Qf5 Ke8 54.Qg6 Kd7 55.Qd6 Ke8 56.Qg6 Kd8 57.Qd6 Ke8 58.Qg6=) 52.Kc2 Qe3 (52...Re3?! 53.Qg6 Kf8 54.Qf6 Ke8 55.Qg6 Ke7 56.Qg7 Ke6 57.Qg6 Kd7 58.Qd6 Ke8 59.Qg6 Kd8 60.Qd6 Ke8 61.Qg6=) 53.Qg6 Kh8 54.Qf6 Kh7 55.Qf7 Kh6 56.Qf6 Kh5 57.Qf5 Kh4 58.Qf6 Kg3 59.Qg6 Kf2 60.Qf5 Ke1–+) 47.a7 (better is 47.ab7!? Bf4 48.Ra1+/–) 47...Ra8+= 48.Ra1 f2 (48...h4!?+=) 49.Qe2+= f4 50.Rf1?? (better is 50.Qh5 Qg2 51.Qh1 Qg6 52.e4 Qg3 53.Kc2=) 50...fe3–+ 51.Be3 (51.Bc1 Qg2 52.Kc3 Qg4–+) 51...Re8 52.Kc2 Re3 (better is 52...Be3 53.Qh5 Rf8–+) 53.a8Q+– Bf8 (53...Kh7 54.Qb7 Kg6 55.Qc6 Kh7 56.Qb7 Kg6+–) 54.Qd2 (54.Qf2 Rc3 55.Kb2 Rb3 56.Ka2 Ra3 57.Qa3 Qa3 58.Ka3 Bh6 59.Rg1 Bg5 60.Rg5 Kh8 61.Qf6 Kh7 62.Qg7) 54...Rf3?? (better is 54...Ra3 55.Qa3 Qa3 56.Qf2 Qa4 57.Kd3 Qb3 58.Ke2 Qc2 59.Kf3 Qf5 60.Kg3 Qg6 61.Kh2 Bg7+/–) 55.Qe8 (55.Qb7 Ra3 56.Qf7 Kf7 57.Qf2 Qf2 58.Rf2 Kg7 59.Rf8 Ra2 60.Kb3 Ra1+–) 55...Ra3 (55...h4+–) 56.Qe6 Kh7 (56...Kh8 57.Qf6 Kg8 58.Qdg5 (58.Rf2?? Qb3 59.Kc1 Ra1) 58...Qg5 59.Qg5 Bg7 60.Qh5+–) 57.Qf5 (57.Qf7 Qg7 58.Qdf4 Rg3 59.Q4f5 Rg6 60.Q5g6 Kh8 61.Qh5 Qh6 62.Qf8 Kh7 63.Qhh6) 57...Kg8 58.Kb1 (better is 58.Qdg5 Qg5 59.Qg5 Bg7 60.Qh5 Ra8+–) 58...Rb3 59.Kc2 Ra3 60.Kd1 (better is 60.Qdg5!? Qg5 61.Qg5 Bg7 62.Qh5 Ra8+–) 60...Qb3 61.Ke2 (better is 61.Qdc2 Ra1 62.Ke2 Qc2 63.Qc2+–) 61...Qc4?? (61...Ra2 62.Qe6 Kh8 63.Qa2 Qa2 64.Kf3 Qd2 65.Qe5 Kg8 66.Rf2 Qd1 67.Re2 Bg7 68.Qe8 Bf8 69.Qe6 Kg7 70.Qe5 Kg8+–) 62.Kf2 Ra2 63.Rg1 Bg7 64.Qe6 Kh7 1–0. Vukovic,Ljubomir (1925) – Momirovic,Milan (1865), Spring Open, Belgrade SRB, 2007.

5.b5 c6

6.a4 0–0 7.e3 d5 8.Be2 Be6 9.Qb3 Nbd7 10.Nf3 Ne4 11.Nbd2 f5 (11...dc4!? 12.Bc4 Bc4 13.Nc4 Rc8+=) 12.Ne4+/– de4 13.Ng5 Bf7 14.Nf7 Rf7 15.c5 Qf8 (15...e6!?+/–) 16.Bc4+– Nf6 17.Bf7 Qf7 18.Qf7 Kf7 19.0–0 Nd5 20.Ra3 Nb4 21.Bc3 Nd3 22.Rd1 e6 23.Rd3! ed3 24.Bd2 e5 25.de5 (25.Rd3 cb5 26.ab5 e4+/–) 25...Be5 (25...Rd8!?=) 26.Rd3 Ke7 27.Bc3 Bc3= 28.Rc3 Rd8 29.Kf1+= Rd1 30.Ke2 Ra1 31.bc6 bc6 32.Rc4 Ke6 33.h4 Kd5= 34.Rf4 Kc5 35.g4 fg4 36.Rg4 Kd5 37.Rd4 Ke5 38.Rd7 Ra4 39.Rh7 c5 40.Rc7 Kd5 41.f4 Ra2 42.Kf3 a4 43.Rg7 Rh2 44.Kg3 Rh1 45.Ra7 Ra1 46.Kg4 c4 47.Kg5 Ke4 48.Kg6 c3 49.Rc7 Rc1 50.f5 Kd3 51.f6= Rg1 52.Kf5?? Rf1 53.Ke6 c2 54.f7 a3 55.h5 a2 56.h6 a1Q 57.h7 Qf6 58.Kd7 Qf7 59.Kc8 Qf8 60.Kb7 Rf7 61.Rf7 Qf7 62.Kc6 Qh7 63.Kd5 Qe4 64.Kd6 Qe3 65.Kd5 c1Q 66.Kd6 Ke2 67.Kd5 Qd3 68.Ke5 Qcc4 69.Kf6 Qd6 70.Kf5 Qcd5 71.Kg4 Qf3 72.Kg5 ½–½. ludice (1760) – konik205, kurnik, 2011.

6.a4 d5 7.c5 b6 8.Qd2 bc5 9.dc5 Ne4 10.Qc2 0–0 (better is 10...Bb2!? 11.Qb2 0–0+=) 11.Bg7+= Kg7 12.Nc3 (better is 12.Nd2!? Nd2 13.Qd2+=) 12...Nc5+= 13.Rd1 d4 (13...Qd6 14.Nf3 Bf5 15.Qb2+=) 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 Qc7 (15...Bf5!? 16.Qd4 Qd4 17.Rd4 cb5+=) 16.Qd4+= (worse is 16.Rd4 cb5 17.ab5 a4+=) 16...e5 17.Qc3 (17.Qc5 f6+=) 17...Be6 18.e4 Ra7 19.Nf3 f6 20.Be2 cb5 21.Qc7 Rc7 22.Bb5 Bc4 23.Rc1 Rfc8 24.Nd2?? Bb5–+ 25.Rc7 Rc7 26.Nb3 Ba4 27.0–0 Bb3 28.Rb1 a4 29.f3 Rc2 30.Ra1 Nc6 31.h3 Nd4 32.Kf1 Nb5 33.g3 a3 34.Ke1 a2 35.Kf1 Rb2 36.Ke1 Rb1 37.Rb1 ab1Q 38.Kd2 Qc2 39.Ke3 Nd4 40.f4 Qe2# 0–1. rumaniaana – sosebustusko1, kurnik, 2012.

4.d4 b6

5.d5 c5 6.b5 d6 7.e4 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Qc7 11.Bd3 Qa7 12.Nc3 Qa5 13.Qa4 Nh5 14.Qa5 ba5 15.Nge2 Bd7 16.f3 Kd8 17.0–0 Kc7 18.Na4 Be8 19.Bg7 Ng7 20.Ra1 Nd7 21.Nac3 Kb6 22.Nc1 Ne5 23.Be2 Bd7 24.f4 Nc4? (better is 24...Ng4+/–) 25.Bc4+– Ra8 26.Nb3 f5 27.e5 Nh5 28.e6 Be8 29.g3 Nf6 30.Na4 Kb7 31.Nc3 Kb6 32.Kg2 Ng4 33.Kf3 Nh2 34.Kg2 Ng4 35.Rh1?? Ne3–/+ 36.Kf3 Nc4 37.Rh7 Bb5 38.Re7 Re8 39.Rg7=+ a4 40.Nc1 a3 41.Rg6 Nd2 42.Kg2 Ne4–/+ 43.N3a2?? Bc4–+ 44.g4 Ba2 45.Na2= Ka5? 46.gf5+– Ka4 47.f6?? Kb3?? 48.f7+– Ra8 49.Rg8 Rf8 50.Nc1 Kb2 51.Rf8 Kc1 52.Ra8 Kb2 53.f8Q (53.f8Q Kc2 54.Qf5 Kd3 55.Ra3 Kc2 56.Qe4 Kb2 57.Qd3 Kc1 58.Ra2 c4 59.Qc2) 1–0. baovn21 – otechumoru (1670), kurnik, 2011.

5.e3 d6 6.Be2 0–0 7.Bf3 c6 8.b5 Bd7 9.a4 a6 10.Nd2 ab5 11.cb5 Ra7 12.Ne2 (12.bc6 Nc6 13.Ne2 d5=) 12...cb5=+ 13.ab5 Ra1 14.Qa1 Bb5 15.0–0 Bc6 16.Bc6 Nc6 17.Rc1 Nb4 18.Rc4 Nbd5 19.e4 (19.Qd1 b5 20.Rc1 Qd7–/+) 19...b5 (19...Bh6 20.ed5 Bd2 21.Qd1–/+) 20.Rc1 (20.Rc2 Nb4 21.Rc3 Qb6=+) 20...Nb6 (20...Bh6!? 21.Bc3 Nc3 22.Qc3 d5–/+) 21.d5=+ Na4 22.Bd4 Qa5 23.Nc3 Ra8 24.Nb3 Qb4 25.Na4? (better is 25.Rb1–/+) 25...Qb3–+ 26.Qc3? Qa4 27.Qc7 Qd4 0–1. ludice (1725) – kot63 (1715), kurnik, 2011.

5.Nc3 Bb7

6.d5 d6 7.f3 Nbd7 8.e4 a6 9.Nge2 c5 10.bc5 Nc5 11.Qc2 Bc8 12.Ba3 Bd7 13.Rb1 0–0 14.Nf4 b5 (better is 14...Rc8!?=+) 15.cb5+= ab5 16.Bc5 dc5 17.Bb5 (17.Nb5 Qa5 18.Kd1 Rfb8 19.Qc5 g5–/+) 17...Bb5 18.Rb5 Nd7 19.0–0 Be5 20.Nd3 Bd4 21.Kh1 Rb8 22.Rb8 Qb8 23.Rb1 Qd6 24.Nb5 Qf6 25.a4 Rb8 26.a5 Be5 (26...Be3 27.Qe2 Bg5 28.Qa2=) 27.a6 Ra8? 28.a7+– c4?? 29.Qc4 Qh4 30.Ne5 Ne5 31.Qd4 f6 32.Nc7 Ra7 33.Qa7 Qf2 34.Qf2 1–0. baovn21 – lalaang, kurnik, 2011.

6.e3 c5 7.b5 a6 8.a4 ab5 9.ab5 d6 10.d5 Nbd7 11.e4 (11.Ra8 Qa8 12.Nf3 Ne4 13.Ne4 Bb2=) 11...Ne5 (11...Ne4!? 12.Nge2 0–0–/+) 12.h3 e6 (12...Ra1 13.Ba1 0–0 14.f4=) 13.f4 Ned7 14.g4 (14.Ra8!? Ba8 15.de6 fe6 16.Qd6+=) 14...ed5 15.ed5 Qe7 16.Qe2 Qe2 17.Be2 0–0 18.Nf3 Rae8 19.0–0 Nd5+= 20.cd5 c4?? 21.Bc4+– Nc5 22.Rae1 Bc3 23.Bc3 Nd7 24.Ra1 Re3 25.Bd4 Rc3 26.Bc3 Nf6 27.Bf6 Bd5 28.Bd5 h5 29.g5 Kh7 30.Bc6 Rc8 31.Be7 d5 32.Bf6 Rd8 33.Bd8 d4 34.Nd4 f5 35.Ne6 Kg8 36.Bf6 Kf7 37.Nd8 Kf8 38.h4 Kg8 39.Rfe1 Kf8 40.Re8# 1–0. cogit – bond34, kurnik, 2012.

6.f3 d6 7.e4 Nbd7 8.Bd3 0–0 9.Nge2 c5 10.bc5 dc5 11.d5 Ne5 12.0–0 Nd3 13.Qd3 a6 14.e5 Nd7 15.f4 Qc7 16.Ne4 Rad8 17.Rab1 h6 18.N4g3 b5 19.cb5 ab5 20.d6 ed6 21.ed6 Qb6?? (better is 21...Qc6 22.Rf2 Nf6 23.Bf6 Rd6 24.Qb5 Rd1 25.Nf1 Rb1 26.Qb1 Bf6=+) 22.Bg7+/– Kg7 23.Rb5 Qc6= 24.Qc3 Kg8=+ 25.Rb7 Qb7 26.Qd3 Nb6 27.Rb1 Qc6–/+ 28.Ne4 c4?? 29.Nf6+/– Kg7?? 30.Qd4+– Rd6 31.Nh5 Kh7 32.Qg7 1–0. baovn21 (1620) – allisic (1745), kurnik, 2011.

5.e3 Bb7

6.a4 Bg2?? 7.Bg2+– Nc6 8.b5 Nb4 9.Ba8 Qa8 10.Qf3 Qf3 11.Nf3 Nd3 12.Kd2 Nb2 13.Kc3 Na4 14.Ra4 Ne4 15.Kc2 c5 16.Ra7 e6 17.Ra8 Ke7 18.Rh8 Bh8 19.d5 ed5 20.cd5 c4 21.Rf1 c3 22.Nd4 Ng5 23.Nc3 f5 24.f4 Nf7 25.Nf3 Nd6 26.Rb1 h5 27.h4 g5 28.Ng5 Bf6 29.Nf3 Nb7 30.Rg1 Na5 31.Kd3 Nb3 32.Rg6 Bh8 33.Rh6 Bg7 34.Rh5 Kf6 35.Rg5 d6 36.Rh5 Nc1 37.Kc2 Nd3 38.Kd3 Bf8 39.Nd4 Kg6 40.Rf5 Kh6 41.Rf8 Kg7 42.Rd8 Kf7 43.Rd6 Ke7 44.Rb6 Kd7 45.e4 Kc7 46.Rc6 Kd7 47.e5 Ke7 48.d6 Kd7 49.e6 Kd8 50.f5 Ke8 51.Rc8# 1–0. cogit – bond34, kurnik, 2012.

6.Nf3 0–0 7.Be2 c5 8.dc5 bc5 9.b5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 d5 13.0–0 dc4 14.Qd8 Rd8 15.Bc4 Bf3 16.gf3 e6 17.Nc3 Nd5 (17...Rd6 18.Na4 Nfd7 19.Kg2=) 18.Nd5 (18.Na4!? Nd7 19.Bg7 Kg7 20.Bd5 ed5 21.Rd1+/–) 18...ed5= 19.Bg7 Kg7 (< 19...dc4 20.Bf6 Re8 21.Rd1+/–) 20.Be2 (20.Rd1 d4=) 20...Nd7=+ 21.f4 Rb8 22.Rd1 Nf6 23.f3 c4 24.Rb1 Nd7 25.e4 Nb6 26.ed5 Nd5 (better is 26...Rd8!?=+) 27.Bc4+/– Nf4 28.Kf2 Rb6 29.Ke3 Nh5 30.Kd4 Nf6 31.Kc5 Nd7 32.Kb4 Ne5 33.Be2 h5 34.Kc5 Nd7+= 35.Kb4 g5 36.Ka5 Re6 37.Bc4 Rf6 38.Bd5 Nb6 39.Be4 Rd6 40.Rc1 Kf6 41.Rc6 Rc6 42.Bc6 Nc4 43.Kb4 Nd6 44.Kc5 Nc8?? 45.b6 Nb6+/– 46.Kb6 Ke5 47.Kc7 f5+= 48.Kd7 Kf4 49.Ke6 g4= 50.fg4 fg4 51.Kf6 h4 52.Kg6 g3 53.hg3 hg3= 54.Kh5 Ke3 55.Kh4 g2 56.Bg2 ½–½. ludice (1705) – cruel17 (1710), kurnik, 2011.

6.Nf3 0–0 7.Be2 h6 8.0–0 d6 9.Qb3 Nbd7 10.Nc3 Rb8 11.Rac1 c5 12.dc5 dc5 13.b5 Qc7 14.Rcd1 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Bg7 Kg7 17.Nd2 Bb7 18.Bf3 Bf3 19.Nf3 Ne5 (19...Nf6!?+=) 20.Qc3+/– f6 21.Ne5 Qe5 22.Qe5 fe5 23.Rd7 Rf7 (23...Ra8!?+/–) 24.Ra7+– Rbf8 25.Rb7 Ra8 26.Rb6 Ra2 27.Rc6 e6 28.Rc5 Kf6 29.e4 Rb2 30.Rd1 Rb7? 31.h3 g5 32.f3 h5 33.Rd8 g4? 34.hg4 hg4 35.Rf8 Kg5 36.Re5 Kh4 37.fg4 Kg3 38.Rf3 Kg4 39.Re6 Rb1 40.Kh2 Rh7 41.Rh3 Rc7 42.Rg3 Kf4 43.Rf3 Kg5 44.Rc6 Rh7 45.Kg3 Re1 46.Rf5 1–0. ludice (1740) – danflorin1, kurnik, 2011.

4.d4 c6

5.Nc3 Qb6 6.a3 a5 7.Qa4 0–0 8.e3 d6 9.Nf3 Bd7 10.b5 c5 11.dc5 Qc5 12.Be2 d5 13.0–0 dc4 14.Bc4 Bf5 15.Rac1 Nbd7 16.Ne4?? Qa7?? 17.Bd4 b6 18.Nf6 Bf6 19.Bf6 Nf6 20.Ne5 Ne4 21.Nc6 Qc7 22.Qb3?? Nd2–/+ 23.Qa2 Nf1 24.Bf7?? Rf7–+ 25.Kf1 Bd3 26.Kg1 Bb5 27.Qe6 Qd6 28.Qe4 Rc8 29.Ne7 Re7 30.Rc8 Kg7 31.Qc2 Qa3 32.h3 Qa1 33.Kh2 Qe5 34.Kg1 Rd7 0–1. fjanusz52 – basic1, kurnik, 2012.

5.Nc3 d6 6.e4 0–0 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Qb6 9.a3 a5 10.c5 dc5 11.dc5 Qc7+= 12.Rb1 ab4 13.ab4 Na6 14.Ba1 Rfd8–/+ 15.Qc1 Nh5 16.0–0 Nf4 17.Qc2 Bh6 18.Na4+= Ne2 19.Qe2 Qf4 20.Be5?? Bf3 21.Bf4 Be2 22.Rfe1 Bf4 23.Nb6 Ra7 24.Re2 Bc7 25.Nc4 Rd4 26.Ne3 Rb4 27.Ra1 Re4 28.Rb2 Be5 (28...Be5 29.Rba2 Ba1 30.Ra1 Re5–+) 0–1. fjanusz52 – basic1, kurnik, 2012.

5.e3 d5 6.cd5 Nd5 7.a3 a5 8.Nc3 ab4 9.Nd5 Qd5 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Nd7 12.Nf3 0–0 13.Be2 Nb6 14.0–0 Bf5 15.Rc1 Ra8= 16.Ba3 Qb3 17.Rc3 Qb4 18.Qc1 Qa5 19.Be7 Nd5 20.Ra3+/– Qc7?? 21.Ra8+– Bc8 22.Bc5 Bf6 23.Ne5! Kg7 24.Bf3 Be6 25.Bd5 Bd5 26.Bf8 Kg8 27.Bd6 (27.Bd6 Qd8 28.Rd8 Bd8 29.Qa3+–; 27.Bh6 Bd8 28.Qc5 Qe7 29.Qe7 Bg2 30.Qd8#) 1–0. bluepiramid2 (1695) – termo80, kurnik, 2012.

5.e3 d6 6.Be2 Qc7 7.Nf3 Bg4 8.0–0 Bf3 9.Bf3 (9.gf3?! c5=) 9...0–0 10.Nc3 Nbd7 11.Rc1 e5 12.Qb3 ed4 13.ed4 b6 (13...Rae8 14.Rce1+=) 14.Rfe1 (14.b5 Bh6 15.bc6 d5+–) 14...Rae8 15.g3 Re1 16.Re1 Re8 17.Re8 Ne8 18.Ne4 d5 (better is 18...a6!?+=) 19.cd5+– cd5 20.Nc3 Bd4? (20...Qc4 21.Nd5 Qb3 22.ab3 Nd6+/–) 21.Nd5?? (better is 21.Nb5 Bf2 22.Kf2+–) 21...Qe5+= 22.Bd4 Qd4 23.Kg2 Nef6 24.Nf6 Qf6 25.Qd5 Ne5 26.Be4 Qe7 27.f4 Ng4= 28.Qd4 Nf6 29.Bf3 h5 30.h4 Ng4 31.Bg4 hg4 32.Kf2 f5 33.a3 Kf7 34.Qd5 Qe6 35.Qb7 Qe7 36.Qe7 Ke7 37.Ke3 Kd6 38.Kd4 b5 39.Kc3 Kd5 40.Kd3 a6 41.Ke3 Kc4 42.Kd2 Kb3 43.Kd3 Ka3 44.Kd4 Kb4 45.Ke5 a5 46.Kf6 a4 47.Kg6 a3 48.h5 a2 49.Kf5 a1Q 50.Kg4 Qg7 51.Kf5 Kc5 52.g4 b4 53.g5 b3 54.h6 Qf7 55.Kg4 b2 56.f5 b1Q (56...b1Q 57.Kg3 Qg1 58.Kf4 Qc4 59.Ke5 Qgd4) 0–1. ludice (1690) – bahlui, kurnik, 2011.

5.e3 e6 6.Nf3 d5 7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.Nbd2 Qc7 10.cd5 ed5 11.Rc1 a6 12.Nb3 h5 13.Nc5 Nc5 14.dc5 Bg4 15.Be5 Qd7 16.Qd4 Ne8? 17.Bg7+/– Ng7 18.Ne5 Qe6 19.Bg4 hg4 20.Ng4 f5 21.Ne5 Rae8 22.Nf3 Qe4 23.Rfd1 Ne6 24.Qe4 fe4 25.Nd4 Ng5 26.h4 Nh7 27.Rf1 Nf6 28.a4 Ng4 29.b5 Rf6 30.bc6 bc6 31.Rb1 Ref8 32.Rb6 Ne3 33.Re1 Nc4 34.Rc6 Rf2? 35.Rg6+– Kh7 36.h5 e3 37.Ne6 R8f5 38.Ng5 Kh8+/– 39.c6 e2?? 40.c7+– Rf1 41.Kh2 Re1 42.c8Q (42.c8Q Rf8 43.Qf8#) 1–0. bluepiramid2 (1730) – damianofff (1645), kurnik, 2012.

5.Nf3 d6 6.Nbd2 e6 7.e4+= 0–0 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Qc7 10.a4 b6 11.Rc1 Bb7 12.d5 cd5 13.cd5 Qd8 14.de6 fe6 15.Qb3 Qe7 16.Bc4 d5+= 17.ed5 ed5 18.Bb5 Kh8?? 19.Rfe1?? Ne4?? 20.Bg7 Qg7 21.Ne4 de4 22.Ng5 Qe7 23.Bd7 Qd7 24.Ne4 Be4 25.Re4 h5 26.Rd1 Qf5 27.Qb2 Kg8 28.Re7 Rf7 29.Rdd7 Raf8? 30.Ra7+– Re7 31.Re7 Rf7 32.Qa2 Kf8 33.Rf7 Qf7 34.Qf7 Kf7 35.a5 ba5 36.ba5 Ke7 37.a6 Kd7 38.a7 Kc6 39.a8Q (39.a8Q Kd7 40.Qe4+–) 1–0. kaasparov – dan48, kurnik, 2012.

5.Nf3 0–0

6.Nc3 d6 7.e4 Bg4 8.Be2 a6 9.0–0 b5 10.c5 dc5= 11.bc5 Bf3 12.Bf3+/– e6 13.Ne2 Ra7 14.Nf4 Rd7 15.Qc2 a5 16.Rad1 Qe7? 17.d5+– cd5 18.Bf6?? Bf6?? 19.ed5+/– ed5? 20.Nd5 Qd8? 21.c6 Rd5 22.Rd5 Qc7 23.Rd7 Nd7–+ 24.Rc1 Ne5 25.Bd5 Rc8 26.Qe4 Nc4! 27.Qf3 Kg7 28.Qg4 Nb6 29.Bf3 b4 30.Rd1 h5 31.Qe4 Bc3 32.Qd3 Re8 33.Qb5 Re1 34.Re1 Be1 35.Qa5 Bc3 36.Qa6 Be5 37.Qb5? Bh2 38.Kh1 Bd6 39.Qa5 Be7 40.Qa6 Bf8 41.Qa5 Be7 42.Qb5?? Nc8 43.Qb7 Qb7 44.cb7+– Bd6 45.bc8Q Be7 46.Qd7 Bf6 47.Bd5 Kh6 48.Qf7 Bc3 49.f4 h4 50.Qf8 Kh5 51.Qh8 Kg4?? 52.Be6 Kf4 53.Qh4 Ke5 54.Qg4 Kf6 55.Bc4 Kg7 56.Bd3 Kf6 57.Qg6 Ke5 58.Qe4 Kd6 0–1. fjanusz52 – piotrek19535, kurnik, 2012.

6.Nc3 d5 7.e3 Bg4 8.h3 Bf3 9.Qf3 e6 10.c5 Nbd7 11.Be2 Re8 12.0–0 Qc7 13.Qg3 Qg3 14.fg3 e5 15.Rad1 Re7 16.g4 e4 17.g5 Ne8 18.Bc1 f5 19.Bd2 Nc7 20.Be1 Ne6 21.Bg3 Ng5 22.b5 Nc5 23.Nd5 cd5 24.dc5 Be5 25.Bh4 Bf6 26.Bg3 Be5 ½–½. Nijlkema – van Geemen, corr 1980.

4.d4 d5

5.c5 b5 6.e3 Bb7? (better is 6...Bd7!?=) 7.Bb5+/– Kf8 (7...c6 8.Bd3+/–) 8.Nf3 a6 (8...a5 9.ba5 Ba6 10.Ba6 Ra6 11.0–0+–) 9.Bd3 c6 10.a4 Nbd7 11.b5 (better is 11.0–0!?+–) 11...ab5+/– 12.ab5 cb5 13.Bb5 (13.Ra8 Qa8 14.Qb3 Bc6 15.Bb5 Ke8+–) 13...Rc8? (better is 13...Ra1!? 14.Ba1 Nc5+=) 14.Bd7 (14.0–0 Bc6 15.Ba6 Rb8+–) 14...Qd7 15.Nc3 Bh6 16.Qb3 Kg7 (16...Rb8 17.0–0+–) 17.Ra7 (17.Ne5!? Qe8+–) 17...Rb8+/– 18.Ne5 Qc8 19.0–0 (better is 19.Qb5+–) 19...e6?? (better is 19...Ba6 20.Qc2 Bf1 21.Re7 Qa6 22.Rf7 Kg8 23.Rf6 Qf6+=) 20.Rfa1 (better is 20.Rb1 Nd7 21.Nd7 Qd7 22.Bc1+–) 20...Qc7?? (better is 20...Rf8+–) 21.c6! Nd7 (21...Bc6 22.Rc7 Double attack (22.Rc7 Pinning; 22.Rc7 Deflection; 22.Rc7 Decoy)) 22.cd7 (22.cd7 Bg5 23.Na4+–) 1–0. michaln (1830) – esko (1860), net–chess.com, 2003. (=1.c4 g6 2.b4 Bg7 3.d4 Nf6 4.Bb2 d5)

5.c5 b6 6.Nc3 bc5 7.bc5 c6 8.f3 (8.e3 Nbd7=) 8...0–0 9.e4 de4 10.fe4 Bg4 (10...e5 11.de5 Nfd7 12.Nf3=+) 11.Be2= Be2 12.Nge2 Qa5 (12...e5 13.0–0=+) 13.Qd3 (13.0–0 e5=) 13...Na6 (13...e5 14.0–0=) 14.0–0 (14.e5 Nd5 15.0–0 Nac7+=) 14...Nb4 (14...e5!?=) 15.Qd2 Ng4 (15...e5 16.a3 Na6 17.Nb1 Qd2 18.Nd2=+) 16.h3 (16.a3!? Na6 17.Qg5+/–) 16...Bh6= 17.Nf4 Nf6 (17...e5 18.Nce2 ef4 19.Nf4=) 18.Qf2 (better is 18.a3!? Na6 19.Qe1+=) 18...Bf4= 19.Qf4 Nd3 (19...Nc2 20.Rad1 Qb4+=) 20.Qd2+= Nb2 21.Qb2 Rab8 22.Qc2 e6?? (better is 22...Rfd8 23.Rad1 Rb4+=) 23.Rf6+– Rb4 24.Raf1 Rd4 25.Ne2 Re4?? 26.Qe4 Qc5 27.Nd4 e5 28.Rc6 Qd4 29.Qd4 ed4 30.Rd6 Rb8 31.Rd4 Rb7 32.a4 Kg7 33.Kh2 h5 34.a5 Rb5 35.a6 Rb6 36.Ra4 g5 37.Rf5 Kg6 38.Raa5 f6 39.h4! Ra6 40.Rg5! fg5 41.Ra6 Kf5 42.Ra5 Kf6 43.hg5 Kg6 44.Kh3 (44.Kh3 a6 45.Kh4+–) 1–0. baovn21 – beahry (1615), kurnik, 2011.

5.c5 Bf5 6.e3 =+.

5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qc4 7.a3 Nc6?? (better is 7...0–0=) 8.e3+– Bf5 (8...Qe6 9.d5 Qf5 10.dc6 Ne4+–) 9.Bc4 1–0. ludice (1725) – etyi, kurnik, 2011.

5.cd5 Qd6 6.a3 Nd5 (6...a5 7.Nc3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Qa1 Qb4 10.Nf3 Nd5 11.e3=+) 7.Nc3 (7.e4 Nb6=+) 7...Nc3 8.Bc3 Nc6 (8...0–0 9.Nf3=+) 9.e3 0–0 10.Bd3? (better is 10.b5!? Nd8 11.Bb4=) 10...e5–/+ 11.de5 (11.Ne2 ed4 12.ed4 Bg4–/+) 11...Ne5–+ 12.Be5? (better is 12.Bd4!?–+) 12...Be5 13.Rb1 Bg4! 14.f3 Be6 15.Ne2 Bh2 16.Be4 Bg3 17.Kf1 Qd1 18.Rd1 Bd6 19.Bb7= Rab8 20.Bd5 Bd7 21.Kf2 Bb5 22.Nd4 Ba4 23.Rc1 a5 24.ba5 Rb2=+ 25.Ne2 Bb5 26.Bc4 Bd7 27.a4 Ra8= 28.a6 Ba4 29.f4 Bb5=+ 30.Bb5 Rb5 31.Ra1 Rb6 32.Rhd1 Rba6 33.Ra6 Ra6 34.Nd4 Bc5 35.Kf3 Bd4 36.Rd4 Rc6 37.g4 Rc1 38.g5= Kg7 39.Ke4 h6 40.gh6 Kh6 41.Rd7 Kg7 42.Ke5 c5 43.e4 c4=+ 44.Rc7 c3 45.Kd4 c2 46.Kd3 Kf6 47.Rc2 g5?? 48.fg5+– Kg5 49.Rc1 Kf4 50.Rf1 Ke5 51.Rf7 Ke6 ½–½. ludice (1735) – messerschmidt1 (1695), kurnik, 2011.

5.e3 0–0 6.Bd3 a6 (6...Be6 7.c5=) 7.Ne2 (7.Nf3 dc4 8.Bc4 Qd6=) 7...dc4=+ 8.Bc4 Nc6 (8...Qd6 9.Qa4=+) 9.a3 b5 10.Bb3 e6 (10...a5 11.d5 a4 12.Ba2=) 11.0–0 Bb7 (11...a5 12.Qd3=) 12.Nbc3+= Ne7 (12...a5 13.Qd3+=) 13.Ng3 (13.Qc2 Qd7+=) 13...Ned5 (13...Qd7 14.Qd3=) 14.Re1 (14.Qf3 a5+=) 14...Nc3= 15.Bc3 Ne4 16.Ne4 Be4 17.f3 (17.a4 Qg5 18.f3 Bd5+=) 17...Bb7 (17...Bd5 18.a4+=) 18.e4 (18.Rc1 Bd5+=) 18...c6 (18...a5 19.Qd3+=) 19.Rc1 (19.Qd2 Qd6+/–) 19...Rc8 (19...Qd7 20.Qd2+/–) 20.e5 Qe7 21.f4 Rfd8 22.f5 gf5 23.Qh5 Kh8 24.Re3 f6 25.Rh3 Bf8?? 26.Bd2 Rd7 27.Bh6 fe5?? 28.de5?? c5?? 29.Rg3?? c4 30.Bg5 Qf7?? 31.Bf6+– Bg7 32.Bg7 Kg8?? 33.Qh6+– cb3 34.Bf6 Qg6 35.Rg6 hg6 36.Qh8 (36.Qh8 Kf7 37.Qg7 Ke8 38.Qg8) 1–0. gtate (1945) – alaamattar (2100), net–chess.com, 2005.

5.e3 dc4 6.Bc4 Qd6 7.a3 a5 8.b5 0–0 9.Nf3 Be6 10.Be6 Qe6 11.0–0 Nd5 12.Nc3 Nd7 13.Nd5 Qd5 14.a4 Rfb8 15.Rc1 c6 16.bc6 bc6 17.Ba3 Rb3?? 18.Be7 Nf6?? 19.Bf6 Bf6 20.Qc2 Rab8 21.Qc6 Qf5? 22.Qc5 Qd3 23.Qa5 Bd8 24.Qd2 Qf5 25.Ne5 Rb2 26.Qd3 Qh5 27.g3 Bc7 28.Rc7 R8b3 29.Rc8 Kg7 30.Qe4 f5 31.Qd5 Re3 32.Qf7 Kh6 33.Qf8 (33.Qf8 Kg5 34.f4#) 1–0. bluepiramid2 (1720) – cagaum, kurnik, 2011.

5.e3 Be6 6.cd5 Nd5 7.a3 a5 8.b5 0–0 9.Nc3 Nd7 10.Nd5 Bd5 11.Nf3 c6 12.bc6 Bc6 13.Be2 Qb6 14.Rb1 Bd5 15.0–0 (15.Qd2!?=) 15...Ba2=+ 16.Qd2 Bb1 17.Rb1 Qb3 18.Bd3 Rac8 19.h4 b6 20.h5 Rfd8 21.hg6 hg6 22.Bc1 Qd5 23.Qb2 Nc5! 24.Be2 Na4–+ 25.Qd2 Nc3 26.Ra1 Ne2 27.Qe2 Qh5 28.Qd3 e5 29.Bb2 ed4 30.Bd4 b5 31.Qb3 Rd5 32.Bg7 Kg7 33.Nd4 Rh8 34.Kf1? Rd4! 35.ed4 Qh1 36.Ke2 Qa1 37.Qb5 Qd4 38.Qa5 Re8 (38...Re8 39.Kf3 Qf6 40.Kg3 Re4 41.Qd8 Qd8 42.f4 Re3 43.Kf2 Qd2 44.Kg1 Qe1 45.Kh2 Qh4 46.Kg1 Re1#) 0–1. ludice (1745) – 3kategoria3 (2040), kurnik, 2011.

5.c5 0–0

6.e3 a5 7.a3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 c6 10.Nf3 Bg4 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Re8 13.Bc3 Bf3 14.Bf3 e5 15.de5 Ne5 16.Be5 Re5 17.Nd2 Qc7 18.Nb3 Ne4 19.Be4 Re4 20.Nd4 Qe5 21.Qa4 Rh4?? 22.Nf3+– Qh5 23.Nh4 Qh4 24.Qa8 Bf8 25.Qb7 Qf6 26.b5 cb5 27.Qb5 h5 28.h3 g5 29.Qb6 Qe5 30.Rd1 g4 31.hg4 hg4 32.g3 Bh6 33.c6 Qe6 34.Qd8 Kg7 35.c7 Be3 36.c8Q Bf2 37.Kf2 (37.Kf2 Qc8 38.Qc8 d4 39.Qg4 Kf6 40.Rd4 Ke5 41.Qf4 Ke6 42.Rd6 Ke7 43.Qf6 Ke8 44.Rd8#) 1–0. bluepiramid2 (1760) – etsaj (1630), kurnik, 2012.

6.Nf3 c6 7.e3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.c5).

6.Nf3 Bf5 7.e3 Bb1 8.Rb1= a5 9.b5 c6 10.b6 a4 11.a3 Re8 12.Be2 Ne4 13.0–0 e5 14.de5 Nd7+= 15.e6 Re6–/+ 16.Bg7 Kg7 17.Qd4 Qf6 18.Qf6 Kf6 19.Nd4 Ree8 20.f3?? Nd2–+ 21.e4 Nb1 22.Rb1 de4 23.fe4 Re4 24.Rf1 Kg7 25.Rd1 Nc5 26.Bf3 Re3 27.Nc2 Rb3 28.h3 Ra6 29.Rc1 Ne6 30.Bc6 bc6 31.Nb4 Rb6 32.Nc6 Rb1 (32...Rb1 33.Rb1 Rb1 34.Kf2 Rb3–+) 0–1. fjanusz52 – banan65, kurnik, 2012.

5.c5 Nc6

6.b5= Na5 7.e3 Nc4 (7...0–0 8.Bc3 Nc4 9.Qa4=) 8.Bc4 dc4 9.Qa4 Qd5 10.Nf3 Ne4 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 0–0 13.0–0 Bf5 14.Rfc1 (14.Nd2 a6=) 14...Be4 (14...a6 15.Nd2=) 15.Ne1+= e5 (15...a6 16.f3 Bd3 17.Nd3 cd3 18.Rd1+=) 16.de5 Bd3 (16...a6!?+=) 17.Rd1 Be5 18.Nd3 cd3 19.Bd4 (19.Be5 Qe5 20.Qd4 Qe7 21.Qd3 Qc5+/–) 19...Bd4 (19...b6 20.Rac1 (worse is 20.Rd3 bc5 21.Be5 Qd3+=) 20...a6 21.ba6 Bd4 22.ed4+/– (22.Qd4?! Qd4 23.ed4 Ra6+=)) 20.ed4 Rfe8 (20...a6 21.b6+/–) 21.Rd3 Re2 22.a3 (22.Re3 Rd2+/–) 22...Qe6 (22...Qe4 23.Rdd1+=) 23.Rf1+/– c6 24.Rdd1 Qe4 25.bc6 bc6 26.Qa6 Qe6 (26...Kg7 27.Qa5+/–) 27.Qb7 (27.Rb1 Rd2+/–) 27...Rd8 (27...Qc8 28.Qc8 Rc8 29.Rfe1 Re1 30.Re1+/–) 28.Qa7 Re4 29.a4 Rdd4 30.Rd4 Rd4 31.Qb8 (31.a5 Rd5+/–) 31...Kg7 32.Qb2 (32.a5 Qe2 33.Qb1 Rd2+/–) 32...Qf6 33.Qa1 Rc4 (33...g5!?+/–) 34.a5+– Rb4 35.a6 Rb8 36.a7 Ra8 37.f4 Qa1 38.Ra1 Kf6 39.g4 (39.Kf2 Ke6 40.Ra5 Kd5+/–) 39...Ke6 40.Kf2 Kd5 41.Rd1 Kc5 (41...Ke6 42.Rd6 Ke7 43.g5+–) 42.Rd7 f5 (42...f6 43.Rh7 g5 44.Ke3+–) 43.gf5 gf5 44.Rh7 (44.Rh7 Kd5 45.Ke3+–) 1–0. Schalkwijk,Peter – Manis,Jose, IECG, 2002.

6.b5 Nb8 7.Nf3 0–0 8.e3 a6 9.ba6 Na6 (worse is 9...Ra6 10.Ba6 Na6 11.0–0+/–) 10.Be2 b6 (10...Ne4 11.Qb3–/+) 11.c6? (11.cb6 Rb8 12.Nc3 Rb6+=) 11...Qd6 (better is 11...Nb4–+) 12.Bb5?? (12.Nc3 Qc6 13.0–0 Qe6–/+) 12...Ne4 13.0–0–/+ Nb4 14.Ba3 Nc3 15.Qb3 Nb5–/+ 16.Bb4 Qf6 17.Be7 Qe7–/+ 18.Qb5 Ba6 19.Qb3 Bf1–+ 20.Kf1 Qe6 21.Nc3 Rfd8 22.Nb5 Qc6 23.a4 Rdc8 24.Nd2 Qe6 25.Nc3 c5 26.dc5?? Rc5 27.Rc1 Bc3 28.Rc3 Rc3 29.Qc3 Ra4 30.Qc2 b5 31.Nf3 Qa6 32.g3 b4 33.Kg2 Ra1 34.Kh3 Qe6 35.Kg2 Qe4 36.Qc8 Kg7 37.Qb8 Ra2 38.Qb6 Rb2 39.Qc6 Rc2 40.Qb5 Qe3 41.Qb4 Rf2 42.Kh3 Qf3 43.Qd4 f6 44.Qa7 Kh6 45.Qf2 Qf2 (45...Qf2 46.Kh4 g5 47.Kh3 Kg6 48.Kg4 Qf5#) 0–1. fjanusz52 – vasyone, kurnik, 2012.

5.cd5 Nd5

6.a3 0–0 7.e3 a6 8.Be2 Nc6 9.Nf3 Re8 10.0–0 Bg4 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Rb8 13.h3 Bd7 14.Qb3 Be6 15.Bc4 Bc4 16.Qc4 Qd6 17.Rfd1 Rbd8 18.d5 Bc3 19.Qc3 Nb8 20.Rac1 Rc8 21.Qe5 Nd7 22.Qd6 cd6 23.e4 Nb6 24.Nd4 Kg7 25.f3 Kf6 26.Kf2 Na4 27.Ke3 Nb6 28.Kd3 h5 29.f4 Kg7 30.g4 hg4 31.hg4 Rh8 32.Rc8 Rc8 33.g5 Nc4 34.Ra1 Nb2 35.Ke3 Rc3+= 36.Kd2? Rc4?? 37.Ke3 Na4 38.Ne2+= Nb6 39.Rc1 Rc2?? 40.Rc2+– 1–0. bluepiramid2 (1715) – termo80 (1750), kurnik, 2012.

6.a3 0–0 7.e3 c6 8.Nc3 e6 9.Nd5 ed5 10.Be2 Re8 11.Nf3 Nd7 12.0–0 Nf6 13.Rc1 a6 14.a4 Ne4 15.b5 ab5 16.ab5 Bd7 17.bc6 bc6 18.Bd3 (18.Qc2 c5=) 18...Nd6 (better is 18...c5!?=+) 19.Ne5+= Be5 20.de5 Nb7 21.e4 Rb8 22.ed5 cd5 23.e6 Be6 24.Qd2 Qe7 25.Qc3 f6 26.Qf6 Qf6 27.Bf6 Rbc8 28.Rc8 Rc8 29.Ba6 Rc7 30.Be5 Rd7 31.Rb1 Nd6?? 32.Rb6+– Nf5 33.Re6 Ra7 34.f4 1–0. ludice (1695) – cezmit, kurnik, 2011.

6.a3 0–0 7.e4 Nf6 8.f3 a5 9.b5 c5 10.dc5 Qd1 11.Kd1 Rd8 12.Ke1 Be6 13.Nd2 (13.Ne2 a4+=) 13...Nbd7 (13...Ne4!? 14.Bg7 Nd2=) 14.Rc1 Rac8? (better is 14...Bh6!?+=) 15.c6+– bc6 16.bc6 Nb6 17.Ne2 (17.Rc2+–) 17...Rd6?? (17...Ne4 18.Bg7 (< 18.Ne4 Bb2 19.c7 Rd7–/+) 18...Nd2 19.c7=+) 18.Nf4?? Rdc6= 19.Rc6 Rc6 20.Ne6 Re6 21.Bd3? Rd6?? 22.Ke2?? Nh5–+ 23.g3? Bb2 24.f4 Ba3 25.e5 Rc6 26.Rb1 Bb4 27.Ne4 Ng7 28.g4 Ne6 29.f5 Nf4 30.Ke3 Nd3 31.Kd3 Nd5 32.Rb3 Kg7 33.h4 gf5 34.gf5 Kh6 35.Ng5 f6 36.ef6 ef6 37.Ne6 Kh5 38.Kd4 Nc3 39.Nf4 Kh4 40.Rb2 Kg4 41.Ne6 Kf5 42.Ng7 Kg6 43.Ne8 Kf7 0–1. ludice (1725) – etsaj (1725), kurnik, 2011.

6.a3 0–0 7.Nf3 a5 8.b5 c5 9.e3 Bg4 10.Be2 Nd7 11.h3 Bf3 12.Bf3 e6 13.0–0 Rc8 14.Ra2 cd4 15.Bd5 ed5 16.Bd4 Bd4 17.Qd4 Nb6 18.Nd2 Qc7 19.Nf3 Qc4 20.Qa1 Qc3 21.Qd1 Rfd8 22.Nd4 Nc4 23.a4 Ne5 24.Rc2 Qd3 25.Rd2 Qc4 26.f4 (26.Ne2!?+=) 26...Nd7= 27.f5 Ne5 28.Qe1 Qc3 29.Qf2 Nd3 30.Rd3 (30.Qe2!? Nc1 31.Qf2=) 30...Qd3–/+ 31.fg6 Qg6 (31...fg6 32.Qf7 Kh8 33.Qf6 Kg8 34.Qe6 Kg7 35.Rf7 Kh6 36.Qf6 Rc1 37.Kh2 Rh1 38.Kh1 Qd1 39.Kh2 Qh5 40.Qg7 Kg5 41.Ne6 Kh4 42.g3) 32.Nf5 Re8 33.Qb2 f6 34.Rf3 (34.Qd4!? Re5 35.Qe5 fe5 36.Ne7 Kg7 37.Ng6 hg6 38.Rd1+=) 34...Kh8–/+ 35.Kh2 Re5 36.Qf2 Rf8 37.b6 (better is 37.Rf4–/+) 37...Re6?? (better is 37...Qe8–+) 38.Rg3= Qe8 39.Qf4?? (better is 39.Ng7 Qd7 40.Ne6 Qe6 41.Qf3=) 39...Qb8–+ 40.Qd4 Rg8 41.Qd5 Rg3 (41...Rb6?! 42.Qa5 Re6 43.Qc3–/+) 42.Qe6 Re3 43.Qd6 Qd6 44.Nd6 Ra3 45.Nb7 Ra4 46.Nc5? (46.Kg3–+) 46...Rb4 47.b7 Kg8 48.g4 Kf7 49.h4 (49.Kg3 Ke7 50.Kf2 Kd6 51.Ne4 Kc6 52.Nf6 Rb7–+) 49...Ke7 50.h5 (50.Kg3–+) 50...Kd6 51.Ne4 Ke5 52.Nc5 (52.Nd2 Rb7 53.Nc4 Kd5 54.Na5 Rb5–+) 52...Kd5 53.Nd7 (53.Na4–+) 53...Rb7 54.Nf6 Ke5 0–1. Fries Nielsen,JO (2440) – Olofsson_Dolk,Mattis (2235), Visma IMB, 2015. (=1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 d5 5.cd5 Nd5)

6.a3 c5 7.bc5+/– 0–0 8.Nc3 Nc6 9.Nd5 Qd5 10.e3 Rd8 (10...e5 11.de5 Qc5 12.Rc1=) 11.Nf3 e5 12.Be2 ed4 13.ed4 Nd4 14.Bd4 Bd4 15.Qd4 (worse is 15.Nd4 Qc5 16.Rc1 Qd4 17.Qd4 Rd4+=) 15...Qd4 16.Nd4 Rd4 17.0–0 Be6 18.Rab1 Bd5 19.Rfd1 Rd1 20.Rd1 Bc6 21.f4 Re8 22.Kf2 Re4 23.g3= Ra4 24.Rd3 Kg7 25.Bf3 Bf3 26.Kf3 Rc4 27.Rb3 Rc5–/+ 28.Rb7 Rc3 29.Ke4 Ra3 30.g4 a5 31.f5 gf5 32.Kf5 a4 33.h4 h6 34.g5 hg5 35.Kg5 Rg3 36.Kf4 Rb3 37.Ra7 a3 38.Kg5 Rg3 39.Kf4 Rh3 40.Kg4 Rc3 41.h5 Kf6 42.Ra6= Kg7 43.Kg5 Rc5 44.Kg4 Rc3 45.Kg5 f6 46.Kf5 Rc5 47.Kg4 Rg5 48.Kf4 Rh5 49.Ra3 Kg6 50.Rg3 Rg5 51.Rg5= fg5 52.Kg4 Kf6 53.Kg3 Kf5 54.Kf3 g4 55.Kg3 Kg5 56.Kg2 Kf4 57.Kf2 g3 58.Kg2 Kg4 59.Kg1 Kf3 60.Kf1 Ke3 61.Kg2 Kf4 62.Kg1 Kf3 63.Kf1 Kg4 64.Kg2 Kh4 65.Kg1 Kh3 66.Kh1 Kg4 67.Kg2 Kf4 68.Kg1 Kg4 69.Kg2 ½–½. bluepiramid2 (1735) – fabinou69 (1720), kurnik, 2012.

6.b5 –/+.

5.e3 c6

6.Nf3= Bg4 7.Nc3 0–0 =.

6.Nf3= Bg4 7.cd5 cd5 8.a3 e6 (8...a5 9.Nc3=) 9.Be2 0–0 10.0–0 a6 (10...Nc6 11.Nc3=) 11.Nbd2 Nc6 12.Ne5 Be2 13.Qe2 Ne5 14.de5 Nd7 15.f4 Nb6 (15...f6 16.ef6 Bf6 17.Bf6 Nf6 18.Nb3=) 16.e4 Rc8 17.Rac1 Qd7 18.ed5 (18.Bd4 Na4+=) 18...Nd5 19.Rc8 (19.g3 Rfd8=) 19...Rc8 20.Ne4 Qa4 21.g3?? (better is 21.Nc5 Qc6 22.Bd4=+) 21...Rc2–+ 22.Qd1 Qb3 23.Bc1 Ne3?? 24.Be3?? Qe3–/+ 25.Nf2 Rd2 26.Qc1 Bf8 27.Qc8 h5 28.Qb7=+ h4 29.Qg2? Qa3–+ 30.gh4 Qb4 31.h5? Kg7?? 32.hg6 fg6 33.Qg5? Bc5?? 34.Qf6= Kh6?? 35.Qe6 Qf4–+ 36.Qf6 Qf6 37.ef6–+ Rf2 38.Rf2 g5 39.Kf1 Bf2 40.Kf2 Kg6 41.Ke3 Kf6 42.Ke4 Kg6 43.Kd5 Kh5 44.Kc5 Kh4 45.Kb6 Kh3 46.Ka6 Kh2 0–1. ludice (1730) – messerschmidt1 (1680), kurnik, 2011.

6.Nf3 Bg4 7.cd5 cd5 8.Be2 a6 (8...Qd6 9.Nc3=+) 9.0–0 Nc6 10.a3 e6 (10...0–0 11.Nc3=) 11.Nbd2 b5 (11...0–0!?=) 12.Rc1+= Rc8 13.Ne5 Be2 14.Qe2 Ne5 15.de5 Nd7 16.f4 0–0 17.e4 Qb6 18.Kh1 1–0. bluepiramid2 (1690) – messerschmidt1 (1720), kurnik, 2011.

4.d4 d6

5.a4 0–0 6.Nc3 c6 7.e3 e5 8.Be2 ed4 9.ed4 Re8 10.Nf3 Bg4 11.0–0 Nbd7 12.h3 Be6 13.Rc1 Nb6 14.Qb3 d5 15.c5 Nc4 16.Ba1 b5 (better is 16...Nh5=+) 17.ab5+/– cb5 18.Nb5 Ne4 19.Bc4 dc4 20.Qc2 a6 (20...Bd5!?+/–) 21.Na3+– (21.Qe4?! ab5 22.Rfe1 Bd5 23.Qe8 Qe8 24.Re8 Re8+=) 21...Bf5 22.Qc4 Be6 23.Qc2 Bd5 24.Nc4 Bh6 25.Rce1 Qd7? (better is 25...Rc8+–) 26.Nb6 Qb5 27.Nd5 (27.Nd5 Qc6 28.Nb6+–) 1–0. blackiwhite (1725) – wolnygracz (1725), kurnik, 2011.

5.b5 0–0 6.Nf3 =+.

5.b5 b6 6.Nc3 0–0 (6...a6 7.e4=) 7.Nf3 (7.e4 a6=) 7...Bb7 (7...c5=) 8.e4 (8.e3 c5=) 8...Nbd7 (better is 8...Ne4!? 9.Ne4 Be4–/+) 9.Bd3+= e5 (9...c5 10.bc6 Bc6 11.0–0+=) 10.d5 Ne8 (10...a6 11.0–0+=) 11.a4 (11.0–0 a6+=) 11...Nc5 12.0–0 Nd3 (12...a6 13.Re1+=) 13.Qd3+/– Nf6 (13...f5 14.Rfe1+=) 14.Ng5 (14.a5 Nd7+/–) 14...h6 (14...Nd5 15.Nf7 Nf4 16.Nd8 Nd3 17.Nb7 Nb2 18.Ra2+=) 15.Nf3 (15.Nh3 Nd7+=) 15...Nd7 (15...a6 16.Rfb1+=) 16.h3 (16.a5 a6 17.ab6 cb6+=) 16...Nc5 (16...f5 17.a5=) 17.Qd1 (17.Qe3 f5=) 17...Bc8 (17...f5 18.ef5 Rf5 19.Ba3=) 18.Re1 (18.Ba3 f5 19.Bc5 dc5+=) 18...g5 (18...f5 19.a5=) 19.g4 (19.Ba3 f5+=) 19...Qf6 (19...h5 20.gh5 Bh3 21.Nh2+=) 20.Ba3 Nb7 21.Nh2 (21.Qd3 h5=) 21...h5 (21...a6 22.Re3=) 22.f3 (22.gh5 Bh3 23.Bc1 Bd7+=) 22...Qf4 (22...a6 23.Bc1 Na5 24.Qd3=) 23.Ne2= (worse is 23.gh5 Qg3 24.Kh1 Qh3–/+) 23...Qf6 24.Rf1 (24.Ng3 h4 25.Nh5 Qg6=) 24...Qh6 25.Bc1 (25.Kg2 a6=) 25...f6 (25...Nc5 26.h4=) 26.Ng3 (26.Kg2 h4=) 26...hg4 27.hg4 Kf7 28.Nh5 Qg6 (28...a6 29.Kf2=) 29.Rf2 (29.Kf2 a6=) 29...Rh8 30.Nf1 (30.Kf1 Ke8=) 30...Bf8 (30...a6 31.Rh2=) 31.Nfg3 (31.Rh2 Ke8+=) 31...Nc5 (31...a6 32.Nf5=) 32.Nf5 (32.a5 a6+=) 32...Bf5 (32...a6!?=) 33.ef5+/– Qg8 (33...Qh6+/–) 34.Ng3 (34.a5 Bg7+/–) 34...Be7 (34...a6 35.Raa2=) 35.Be3 (35.a5 Rh3 36.Kg2 Rh4+=) 35...Nb7 (35...a5 36.Raa2+=) 36.Nh5 (36.Raa2 Ke8+=) 36...Rh6 (36...Ke8 37.Rh2=) 37.Rh2+= Ke8 38.Kf2 Kd7 39.Qh1 (39.Ke1 a5+=) 39...Rf8 (39...Kc8 40.Ke1=) 40.Rc1 (40.Bd2 Nc5+=) 40...Rf7 41.Kg3 (41.Qg2 Kc8=) 41...Qf8 (41...Qh8 42.Kf2+=) 42.a5 (42.Kf2 Kc8=) 42...Rfh7 (42...Na5 43.Kf2+=) 43.a6 (43.ab6 ab6 44.Kf2 Nc5+=) 43...Nd8 (43...Nc5 44.Qd1+=) 44.Bg1 (44.Kf2 Nf7=) 44...Nf7+= 45.Kg2 Qh8 46.Bf2 e4 (46...Kc8 47.Qe1=) 47.fe4 Ne5 48.Kg3 (48.Qd1 Ng4 49.Qg4 Rh5 50.Rh5 Rh5=) 48...Kc8 (48...Nd3 49.Rg1=) 49.Bd4 Nd7 (49...Nd3 50.Rc3 Ne5 51.Be5 de5 52.Kg2+=) 50.Qf3 Qf8 (50...Bf8 51.Rch1+/–) 51.Rch1 (51.Kf2 Ne5 52.Qe2 Kb8+/–) 51...Kb8 52.Rh3 (52.Qe2 Rh8+/–) 52...Kc8 (52...Ne5 53.Qe2+/–) 53.Kg2 (53.Kf2 Ne5 54.Qd1 Kb8+/–) 53...Kb8 (53...Qf7 54.Nf4 Rh3 55.Nh3+/–) 54.Kf2 Kc8 55.Qg2 (55.Ke1 Ne5 56.Qg3 Qd8+/–) 55...Kb8 56.Ng3 (56.Ke1 Qf7+/–) 56...Rh3 57.Rh3 Qh8 (57...Rh3 58.Qh3 Ne5 59.Be5 de5 60.Ke1+=) 58.Nh5 (58.Rh7 Qh7 59.Ke1 Qh4+/–) 58...Kc8 (58...Qe8 59.Ke1+/–) 59.Qh2 (59.Ke1 Ne5+/–) 59...Kb8 (59...Ne5 60.Be5 de5 61.Kg2+/–) 60.Kg2 (60.Nf4 Rh3 61.Qh3 Qe8+–) 60...Kc8 (60...Qc8 61.Nf4 Rh3 62.Nh3+/–) 61.Ng3 (61.Nf4!? Rh3 62.Qh3 Qg8+/–) 61...Rh3+/– 62.Qh3 Qh3? (better is 62...Qd8+/–) 63.Kh3+– Kd8 (63...Ne5 64.Nh5+–) 64.Nh5 Ke8 (64...Kc8 65.Kg2+–) 65.Ng7 Kd8 66.Ne6 Kc8 67.Kg3 Kb8 (67...Ne5+–) 68.Kh3?? (68.Kf3 Ne5 69.Be5 de5+–) 68...Kc8 69.Ng7?? (69.Kg2 Ne5 70.Be5 de5+–) 69...Kd8 70.Nh5?? (70.Kg3 Ne5+–) 70...Ke8 71.Ng7?? (better is 71.Bc3+–) 71...Kd8= 72.Kg3 ½–½. ksrb – perskak, internet, 2007. (=1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 d6)

5.b5 c6 6.a4 cb5 7.ab5 Bd7 8.e3 a6 9.Qb3 (9.Bd3 0–0+=) 9...e6 (9...Bf5!?=) 10.Nf3+= 0–0 11.Nbd2 Be8 12.Bd3 Nbd7 13.ba6 ba6 14.Bc3 d5? (14...Nb6 15.Ba5 Rb8 16.0–0+/–) 15.c5 Qc7 16.Ba5 Qb8? 17.Rb1 Qb3+/– 18.Rb3 Ne4? 19.Be4 de4 20.Ne4 Nf6 21.Nf6 Bf6 22.0–0 Bb5 23.Rfb1 Rfc8 24.Bb6 h6 25.Nd2 Kg7 26.Ne4 Be7 27.Nc3 Bc4 28.Ra3 Bd8 29.Bd8+– Rd8 30.Rb4 Bb5 31.f3 e5 32.Nb5 ab5 33.Ra8 Ra8 34.Rb5 ed4 35.ed4 Rd8 36.Rb4 f5 37.Kf2 Kf6 38.Ke3 Ke6 39.Kd3 Kd5 40.Rb6 Ra8 41.Rd6# 1–0. carocan (1660) – asibbulla, kurnik, 2012.

5.Nc3 Nbd7 6.Nf3 0–0 7.e4 e5 8.de5 de5 (8...Ne5 9.Ne5 de5 10.Qd8 Rd8=) 9.Nd5 (9.Qa4 Qe7=) 9...Nd5 (better is 9...Ne4!? 10.Qc2 Nef6–/+) 10.cd5= f5 11.Qc2 (11.ef5 gf5 12.d6 Nb6 13.Qb3 Kh8 14.dc7 Qc7=) 11...Nb6 (11...fe4 12.Qe4 Rf4=+) 12.Bb5? (better is 12.Bd3!?=) 12...fe4–/+ 13.Qe4 Bf5 14.Ne5?? Be4–+ 0–1. gtate (1940) – teenagetrekkie (1895), net–chess.com, 2004.

5.Nd2 0–0 6.e4 c6 7.Ngf3 e5 8.d5 a5 9.Qb3 ab4 10.Qb4 c5 11.Qb3 b6 12.Be2 Bg4 13.0–0 Nbd7 14.h3 Bf3 15.Bf3 (worse is 15.gf3 Nh5 16.Rfd1 Qg5 17.Kh2 Qh4–/+) 15...Qc7 16.a4 Bh6 17.Nb1 Ne8 18.Nc3 Ng7 19.Nb5 Qb8 20.Rfe1 1–0. Schalkwijk,Peter – Xu,Muen, SD–2008–0–00020, 2008.

5.Nd2 c6 6.e4 0–0 7.Be2 Re8 (7...c5 8.bc5 dc5 9.Ngf3=) 8.f4 h5 9.h3 (9.Ngf3 d5 10.e5 Ng4+=) 9...e6 (9...e5 10.fe5 de5 11.d5=) 10.g4 (10.e5 Nfd7 11.Ngf3 Qe7+/–) 10...d5+= 11.e5 (11.gh5?! Nh5 12.Bh5 Qh4 13.Ke2 gh5=) 11...Nfd7 12.Ngf3 hg4 (12...h4 13.g5+/–) 13.hg4 f5 14.Ng5 Re7 15.Qb3 Kf8 16.Qh3 (16.b5!? Nb6+–) 16...Ke8 17.Nh7 Rf7 (17...Na6!?+/–) 18.gf5+– Rf5 19.Qg4 Nf8 (19...Qe7 20.cd5 cd5 21.Bd3+–) 20.Bd3 Kf7? (better is 20...Qe7 21.a3 a5+–) 21.Bf5 ef5 22.Qg3 Nh7 23.Rh7 Qg8 24.Nf3 Nd7 25.e6! (25.e6 Ke7 26.Qg6 (26.ed7?! Qh7 27.dc8Q Rc8+–) 26...Qe6 27.Qe6 Ke6 28.Rg7 dc4 29.d5 cd5 30.Nd4 Kd6 31.0–0–0+–) 1–0. Althoff,Guntram (2080) – Alonzo,Desi, Hessen–chA, 2006.

5.Nd2 Nc6 6.d5 Ne5 7.Ngf3 Nf3 8.Nf3 =.

5.Nd2 Nbd7 6.Ngf3 (6.e4 a5=) 6...a5 7.a3 0–0 (7...e5 8.e3=) 8.e3 (8.e4 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 b6+=) 8...Re8 (8...c5 9.bc5 dc5 10.Bd3=) 9.Be2 e5 (9...ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1+=) 10.0–0 e4 11.Ne1 b6 (11...d5 12.Nc2=) 12.Nc2 (12.b5 d5+=) 12...c5 13.f3 Bb7 (13...Qe7 14.b5+=) 14.d5 ab4 (14...ef3 15.Rf3 b5 16.bc5 dc5 17.Rb1=) 15.ab4 cb4 (15...ef3 16.Ra8 fe2 17.Rd8 ed1Q 18.Re8 (18.Rd1? Rd8 19.Rb1 Bc8–+) 18...Ne8 19.Rd1 Bb2 20.Rb1–/+) 16.fe4 Ne4 17.Bg7 Kg7 18.Ne4 Re4 19.Bd3 Re8 (19...Re5 20.Qf3 Qe7 21.Ra8 Ba8 22.e4=) 20.Qb1 (20.Ra8 Qa8 21.Qf3 f5+=) 20...Ra1 (20...Nc5 21.Ra8 Ba8 22.Nb4 Re3 23.Qb2 f6 24.Bb1+=) 21.Qa1 Kg8 22.Nb4 (22.Qe1 b3 23.Nd4 Nc5+=) 22...Re3 23.Qd4 Qe8 (23...Qg5 24.Nc2 Re7 25.Nb4+=) 24.Nc2= Re5 25.Rf3 (25.Qb2 Bc8=) 25...Nc5+= 26.Ne3 Bc8 27.Bc2 (27.Kh1 f6+=) 27...Qe7 28.Qf4 The backward pawn on f7 becomes a target (28.Bd3 Qg5+=) 28...Bd7 29.Kf2 (29.Qg3 b5 30.cb5 Bb5–/+) 29...Kg7 (29...Ba4 30.Kg1+=) 30.Qd4 (30.Kg1 b5 31.cb5 Bb5–/+) 30...h5 (30...f6 31.Qb2+=) 31.h3 (31.Qb2 Qh4 32.Kg1 Qe1 33.Nf1 Qe2+=) 31...Kg8 (31...b5 32.cb5 Bb5 33.Kg1+=) 32.Qf4 (32.Kg1 b5+=) 32...Ba4 Black terminates the opponent with strong threats 33.Bb1 Ne4 34.Be4 Re4 35.Qf6? (better is 35.Qg3 h4 36.Qh2–/+) 35...Re3!–+ 36.Qd4 (36.Re3 A deflection 36...Qf6) 36...Re2 37.Kf1 (37.Kg1 b5 38.cb5 Qg5–+) 37...Re1 (37...b5 38.Qd3 Re1 39.Kf2–+) 38.Kf2 Qe2 (38...Rd1 39.Qc3–+) 39.Kg3 Qe5 (39...Qe5 40.Qe5 Re5–+; 39...b5 40.cb5 Bb5 41.Qf4–+) 0–1. Kanivtsova,Nadezhda – Kucherenko,Elena, Femida Open Kharkov UKR, 2003.

5.Qd3 Nbd7 6.e4 e5 7.d5 0–0 8.Nd2 h6 9.Nb3 Kh7 10.g3 b6 11.Bg2 a5 12.b5 a4 13.Nc1 Nc5 14.Qc2 Bg4 15.h3 Bd7 16.Nge2 Qc8 17.Ba3 Nh5 18.Bc5 bc5 19.Nd3 f5 20.Rb1 f4 21.g4 Nf6 22.Bf3 h5 23.gh5 Nh5 24.h4 Bg4 25.Ng1 a3 26.Qe2 Bf3 27.Nf3 Ra4 28.Ng5 Kg8 29.Rc1 Qa8 30.Rg1 Rf6 31.Ne6 Kh7 0–1. typ48 – 60piter, kurnik, 2012.

5.e3 (--> 4.e3 d6 5.d4).

5.f4 0–0 6.Nf3 c5 7.bc5 dc5 8.d5 Ne4 9.Bg7 Kg7 10.Nbd2 Qa5 11.Qc2 Bf5 12.g4 Nd2 13.gf5?? (better is 13.Qb2 Kg8 14.Qd2 Qd2 15.Nd2 Bg4 16.Rg1=) 13...Nf3–+ 14.Kf2 Nd4 15.Qb2 Nd7?? (better is 15...Qb6 16.Rb1 Qf6–+ (16...gf5?! 17.e3–/+)) 16.e3 gf5 17.ed4+= cd4 18.Qd4 Nf6 19.Rg1 Kh8 20.Rg5 Rg8 21.Be2 Qa3 22.Rg3 Rg3–/+ 23.hg3 Rg8 24.Bf3 Rg7 25.Kg2 Ne4! 26.Re1 f6 27.Re4 fe4 28.Qe4 Qa2 29.Kh3?? Qa3 30.Kg2 Qc5 31.Qe6? a5 32.Qd7? Qd6 33.Qe8 Rg8 34.Qf7 f5 35.Qf5–/+ Qf6 36.Qd3 Qf4 37.Be4? a4 38.Bh7 Rg3! 39.Qg3 Qg3 40.Kg3 Kh7 41.c5 a3 42.c6 bc6 43.dc6 a2 44.c7 a1Q 45.c8Q Qe5 46.Kf2 Qd4 47.Ke2 e5 48.Qf5 Kg7 49.Qg5 Kf7 50.Qh5 Ke6 51.Qg6 Kd5 52.Qf7 Kc5 53.Qa7 Kc4 54.Qa4 Kd5 55.Qb5 Ke4 56.Qc6 Qd5 57.Qg6 Kd4 58.Qg4?? Kc3 59.Qg3 Kc2 60.Qg6 e4 61.Kf2 Qd4 62.Kg2 Qd2 63.Kh3 (63.Kh3 Qd3 64.Kg2–+). tyop (1725) – perut79 (1780), kurnik, 2012.

5.g3 0–0 6.Bg2 Nbd7 7.e3 Rb8 8.Qa4 a6. Jokmin,Alex – Kladivko,Vlado, 29. LSS No Engine Cup Preliminary, 2010.

5.g3 Nbd7 6.Nf3 Rb8 7.a4 b6 8.d5 Bb7 9.Nbd2 c5 10.b5 0–0 11.Bh3 Re8 12.0–0 Nf8 13.e4 Bc8 (13...Ne4 14.Bg7 Nd2 15.Qd2 Kg7 16.Ng5+=) 14.Bg2 a6 15.Ne1 e5 16.Ra3 Bd7 17.Qc2 Qc8 18.f4 Ng4 (18...ef4!? 19.Rf4 Nh5+=) 19.h3+/– Nh6 20.g4 Bg4? (better is 20...f6+/–) 21.hg4+– Qg4 22.Raf3 (22.fe5 Be5 23.ba6 Ra8+–) 22...f5 (22...ab5 23.ab5 Nd7 24.f5+–) 23.Nd3 fe4? (23...ab5 24.fe5 ba4+–) 24.Ne4 Nd7 (24...Nf5 25.ba6 Nd7 26.Qd2+–) 25.Ndf2 Qh4 26.Nd6 Rf8 (26...ab5 27.Rh3 Qe7 28.Ne8 Re8 29.d6 Qd6 30.Bd5 Kh8 31.Ne4+–) 27.Bh3 Rf4 28.Rf4 (28.Bd7 Rf3 29.Be6 Kh8+=) 28...Qf4 (28...Qg3 29.Kh1 ef4 30.Be6 Kh8 31.Bg7 Kg7+–) 29.Bd7 (better is 29.Nfe4 Qh4 30.Bd7 ab5 31.cb5 Kh8+–) 29...Qg3 30.Kh1 Qf3 31.Kh2 Qf4 (31...ab5 32.cb5 Rd8 33.Be6 Kh8 34.Nc4+–) 32.Kg2 Rf8 33.Be6 Kh8 34.Qe2 1–0. Veznik,Michael (1825) – Urbanec,Vladimir, Duras BVK Open, 2015.

5.h3 b6 6.Nf3 c5 7.bc5 bc5 8.d5 Bb7 9.Nc3 Nbd7 10.e4 Ne4 11.Ne4 Bb2 12.Qb3?? (better is 12.Rb1 Bd5 13.cd5+/–) 12...Ba1–+ 13.Qb7 Rb8 14.Qc6 Qa5 15.Nfd2 Bc3 16.Bd3 Bd2 17.Nd2 Qb6 18.Qa4 Qb4 19.Qa7 Qb7 20.Qa4 0–0 21.0–0 Ne5 22.Bc2 Ra8 23.Qb3 Qb3 24.Bb3 Rfb8 25.f4 Nd3 26.Rf3 Nc1 27.Re3 Nb3 28.ab3 Kf8 29.Kf2 Ra2 30.Ke2 Rb2 31.g4 Ke8 32.Rd3 Kd7 33.Kf3 Rd2! 34.Rd2 Rb3 35.Kg2 Rc3 36.Ra2 f6 37.Ra7=+ Ke8 38.Ra4 f5 39.g5 Kf7 40.h4 Kg7 41.Ra7 Kf8 42.Ra8= Kf7 43.Ra4 Rb3 44.Ra8 Rb4 45.Rh8 Rc4 46.Rh7 Ke8 47.Kf3 Rc3 48.Ke2 Rh3 49.Rh8 Kf7 50.Rh7 Kf8 51.Rh8 Kg7 52.Re8 Kf7 53.Rh8 c4 54.Rh7 Ke8 55.Rh8 Kd7 56.Rh6 c3 57.Rg6=+ Rh4 58.Kd3 Rf4 59.Re6? Rg4–+ 60.g6 Rg3 61.Kc2 f4 62.g7 Rg7 63.Kc3 Rf7 64.Kd2 Rf5 (64...Rf5 65.Kc3 Rd5–+) 0–1. baovn21 – otechumoru (1645), kurnik, 2011.

5.Nc3 0–0

6.e3 c5 7.bc5 dc5 8.d5 Bf5 (8...Na6 9.Nf3=) 9.Nf3 Na6 (9...Ne4 10.Ne4 Bb2 11.Rb1=) 10.Bd3 Bd3 (10...Qa5 11.0–0+=) 11.Qd3 Nc7 (11...Qa5 12.Qd2=) 12.0–0 (12.e4 Na6+=) 12...Qd6 (12...b5 13.e4 a6 14.Rfb1+=) 13.Ne4 (13.Rfb1 Rfd8+=) 13...Ne4= 14.Bg7 Nf2 15.Rf2 (15.Qc3 Ne4 16.Qb2 Rfc8=) 15...Kg7+= 16.Qc3 (16.e4 e5+=) 16...Kg8 (16...f6 17.Nd2 b6 18.Raf1=) 17.Raf1 (17.e4 f6+=) 17...a6 (17...e6 18.e4 ed5 19.cd5+=) 18.Ne5 (18.Nd2 b6=) 18...f6+= 19.Nd3 Rab8 (19...Rad8 20.e4 e5 21.a4=) 20.a4 (20.e4 e5=) 20...b6 (20...b5!?+=) 21.e4= Rfc8 (better is 21...b5=) 22.e5+– fe5 23.Qe5?? (better is 23.Ne5 Nd5 24.cd5 Qd5 25.Rd2+–) 23...b5+= 24.Qg5 (24.Qc3!? b4 25.Qe5+=) 24...bc4–/+ (24...ba4 25.Qh6 g5 26.Qg5 Qg6 27.Qe3+–) 25.Qh6 (25.Rf7 Rf8 (25...cd3?? 26.Qh6 Qh2 27.Kh2 Nd5 28.Qh7; 25...Nd5?? 26.Qh6 Qh2 27.Kh2 cd3 28.Qh7) 26.Ne5 Qd5 27.Qe7 Rf7 28.Nf7 Qd4 29.Kh1 Qf4=) 25...g5 (better is 25...Qd5!? 26.Nf4 Qe4–+) 26.Qg5+= Qg6 27.Qe7 (27.Qg6 hg6 28.Nf4 c3+=) 27...cd3–/+ (27...Qd3?! 28.Rf5 Qd4 29.Kh1 Nd5 30.Qf7 Kh8 31.Rd5=) 28.Rf7?? (better is 28.Rf3 Nd5 29.Qe5+=) 28...Nd5–+ 29.Qe5 Nb4 30.R1f5 (30.R7f3 Re8 31.Qc3–+) 30...Qf7 (30...Re8 31.Rf8 Rf8 32.Rg5–+) 31.Rg5 Kf8 32.Qd6 (32.Qh8 Ke7 33.Qe5 Kd7–+) 32...Qe7 33.Qh6 Ke8 34.Rg8 Kd7 35.Qh3 (35.Rg7 Rh8–+) 35...Qe6 (35...Kc6 36.Rc8 Rc8 37.Qh6 Qd6 38.Qd6 Kd6–+) 36.Qh7 Kc6 (36...Kd6 37.Rg6–+) 37.Rg6 Qg6! 38.Qg6 Kd5 39.Kf1 (39.g4 c4 40.Qf7 Kd6 41.Qf6 Kd7 42.Qf7 Kc6 43.Qc4 Kd6 44.Qf4 Kc5–+) 39...Re8 (39...Rf8 40.Kg1–+) 40.Qf7 (40.h4 Kc4 41.Qg5 Rbd8 42.Qc1 Kb3–+) 40...Kd4 41.Qf4 (41.Qf2 Kc4 42.Kg1 Kb3–+) 41...Kc3 42.Qc1 (42.Qf6 Kc2 43.Qg6 Nd5–+) 42...Nc2 0–1. gtate (1960) – rpatru (2100), net–chess.com, 2006.

6.e3 Bf5 7.Nge2 Nc6 8.a3 Qd7 9.h3 Qc8 10.Ng3 Bd7 11.d5 Nd8 12.Be2 c6 13.Qb3 White prepares the advance b5 13...b6 14.0–0 Qb7 15.e4 Rb8 16.b5 cb5 17.cb5 e6 18.Bf3 e5 19.Na2 Rc8 20.Nc1 Ne8 21.Bg4 Bg4 22.hg4 Qe7 23.Qd3 Qh4 24.Nb3 Qg4 25.Rac1 Rc1 26.Rc1 h6 27.Nf1 Nf6 28.f3 Qd7 29.Qc4 Nh5 30.Rc2 Nf4 31.Bc1 Nh5 32.g4 Nf6 33.Rh2 g5 34.Ng3 Kh7 35.Nf5 (35.Bg5 Ng4 36.fg4 Qg4 37.Bh4+–) 35...Ng8? (better is 35...Kg6+=) 36.Bg5+– f6 37.Bd2 Nf7 38.Qc6 Rd8 39.Bb4 Ng5 (39...Ne7 40.Ne7 Qe7 41.Kf1+/–) 40.Kf2 Nf7 41.Kg3 Ne7 42.Qd7 Rd7 43.Ne7 Re7 44.Rc2 Rd7 45.Nc1 Bf8 46.Bd2 Ng5 47.Bg5 fg5 48.Nd3 Kg6 49.Rc8 Be7 50.Nb4 Rb7 51.Ra8 Rd7 (51...Bf6+–) 52.Nc6 Bf6 53.Ra7 (better is 53.Na7!? Bd8+–) 53...Ra7 54.Na7 Bd8 55.Nc6 Bc7 56.Ne7 Kf6 57.Nf5 Kg6 58.Kf2 h5 59.gh5 Kh5 60.Kg3 Bb8 61.Ng7 Kg6 62.Ne6 Kh5 63.Kh3 Ba7 64.Nc7 Bb8 65.Na6 Ba7 66.Kg3 Kg6 67.Kg4 Kh6 (67...Kf6 68.Nc7+–) 68.Nc7 (68.Kf5 Kh5 69.Ke6 Kh4 70.Kd6 Kg3 71.Ke5 Kf3+–) 68...Bb8 (68...Kg6 69.Ne6+–) 69.Ne6 (better is 69.Na8 Ba7 70.Kf5 Kh5+–) 69...Kg6 70.Ng5 Kh6 (70...Ba7+–) 71.Kf5 Kh5 72.f4 (better is 72.Nf7+–) 72...ef4 73.Kf4 Kh4 (73...Kg6+–) 74.Kf5 1–0. Wilczewski,Piotr (2005) – Szymanowski,Mateusz, Jantar Baltyku Poland, 2007.

6.e4 Nbd7 7.Bd3 c5 8.dc5 dc5 9.b5 b6 (9...Ne5 10.Be2 Qa5 11.f4 Ne4 12.fe5 Be5 13.Rc1–/+) 10.Nge2 (10.Nf3 a6+=) 10...Bb7 11.0–0 Ne5 12.Nd5 Nd3 (12...Bd5?! 13.cd5 Qc7 14.Nc3=) 13.Qd3 Bd5 14.ed5 e6 15.d6 Qd7 16.Rad1 Rfd8 17.Be5 Ne8 18.Bg7 Kg7 19.Qc3 Kg8 20.Nf4 Nd6 21.a4? Qe7 22.Ne2 Nf5 23.Rd8 Rd8 24.Qe5 Qd6 25.f4 Qe5 26.fe5 Nd4 27.Nf4 Nc2 28.Kf2 Rd4 29.Rc1?? Rc4 30.g3 Na3 31.Rc4 Nc4 32.Nd3 Kg7 33.g4 f6 34.ef6 Kf6 35.h4 Ne5 36.Ne5 Ke5 37.Ke3 Kd5 38.Kd3 e5 39.h5 gh5 40.gh5 h6 41.Ke3 e4 42.Kf4 Kd4 43.Kf5 e3 44.Kg6 e2 45.Kh6 e1Q 46.Kg6 Qg3 47.Kf6 Kc4 48.h6 Qc7 49.Kg6 Kb4 50.h7 Qh7! 51.Kh7 Ka4 52.Kg6 Kb5 53.Kf5 Kb4 54.Ke4 a5 55.Kd3 a4 56.Kc2 c4 57.Kb2 b5 58.Ka2 c3 59.Kb1 Kb3 60.Kc1 c2 61.Kd2 Kb2 62.Kd3 c1Q 63.Kd4 a3 64.Kd5 a2 65.Kd6 a1Q 66.Kd5 Qd1 67.Kc5 Qa3 68.Kb5 Qdb3 69.Kc6 Qaa4 70.Kc5 Qac4 71.Kd6 Qbd3 72.Ke5 Qce4 73.Kf6 Qdf3 74.Kg5 Qeg4 75.Kh6 Qfh3# (75...Qh1#) 0–1. cogit – wragat1, kurnik, 2012.

6.e4 Nbd7 7.Nf3 c6 8.Bd3 Qc7 (8...c5 9.bc5 dc5 10.d5=) 9.0–0+= e5 10.d5 cd5 11.cd5 a6 12.b5 (12.Rc1!?+/–) 12...Nc5= 13.Rc1 (13.ba6 ba6 14.Rb1 Nfd7=) 13...Qb6 (better is 13...ab5 14.a3 Qa5+=) 14.Ng5?? (14.a4!?=) 14...Bd7 (better is 14...ab5!? 15.Bb5 Bh6–+) 15.a4 ab5 16.ab5 Ra2?? (16...Bh6 17.h4+=) 17.Ba1?? (better is 17.Na2 h6 18.Nf3 Nd3 19.Qd3 Bb5 20.Qb3 Ne4 21.Qb4+–) 17...Ra3 18.f4?? (better is 18.Qc2+=) 18...Nd3–+ (18...Nd3 19.Kh1 Nf2 20.Rf2 Qf2 21.fe5 Ng4–+) 0–1. gtate (1930) – bobbs (2240), net–chess.com, 2004.

6.e4 Nbd7 7.f4 e5 8.fe5 de5 9.d5 c5 10.b5 Ne8 11.Nf3 Nd6 12.a4 (12.Bd3!?+=) 12...f5=+ 13.Bd3 Nb6 14.Qe2 fe4 15.Ne4 Ne4 16.Be4 (16.Qe4? Bf5 17.Qe3 Bd3 18.Qd3 e4 19.Qe4 Bb2–+) 16...Bg4 17.0–0 Qe7 18.a5 Nc8 19.Qe3 b6? (19...Nd6 20.Nd2+=) 20.Qg5 (better is 20.d6 Nd6 21.Ba8 Ra8 22.ab6 (22.Ne5?! Re8 23.ab6 ab6+/–) 22...Bf3 23.gf3+–) 20...Qg5+= 21.Ng5 Nd6 22.Bd3 Rf1 23.Kf1 Bf5 24.Bf5 gf5? 25.ab6+– Nc4 26.b7 Rb8+/– 27.Ra7 Nb6?? 28.d6 Nd7 29.Ne6 Bf8? 30.Nf8+– Kf8 31.Ra8 Ke8 32.Be5! Kd8 33.b6! Ke8 34.Rb8 (34.Rb8 Nb8 35.d7 Nd7 36.Ke2+–) 1–0. baovn21 – sabrinna (1710), kurnik, 2011.

6.Nf3 a5 7.a3 ab4 (7...ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bf5=). ramoschessbrasil (2215) – grotesmurf (2140), net–chess.com, 2011.

5.e3 0–0

(--> 4.e3 0–0 5.d4 d6).

6.Bd3 Nbd7 7.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Bd3).

6.Be2 c6 7.Nf3 Nbd7 8.0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2 d6 7.0–0 Nbd7 8.d4).

6.Be2 Nbd7 7.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Be2).

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 e5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7).

4.d4 e6

5.e3 a6 6.Nf3 d6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 Qe7 9.Nbd2 b6 10.Qb3 Bb7 11.Rac1 Rb8 12.a3 0–0 13.Rfd1 Kh8 14.Nf1 Ne4 15.Ng3 Ng3 16.hg3 Nf6 17.c5 dc5 18.dc5 bc5 19.Rc5?? Rfd8?? 20.Rdc1 Bd5 21.Bc4?? c6 22.Bd5 cd5 23.Ne5 Nd7 24.Nc6 Qf8? 25.Bg7 Kg7 26.R5c2 a5 27.Nb8 Rb8 28.Qc3 e5 29.ba5 d4 30.ed4 1–0. bluepiramid2 (1710) – palino47, kurnik, 2011.

5.e3 d5 6.Nf3 0–0 7.Be2 c6 8.0–0 Nbd7 9.Qb3 Nb6 10.c5 Nbd7 11.a4 Qc7 12.b5 Re8 13.Nc3 e5 14.de5 Ne5 15.Ne5 Re5 16.Bf3 Re8 17.Rfd1 Bg4 18.Bg4 Ng4 19.g3 Ne5 20.Kg2 Rad8 21.Ne2 Qe7 22.Rac1 Nc4 23.Bg7 Kg7 24.Nd4 Qe4 25.Kg1= Ne5 26.bc6 bc6 27.Qb7 Rd7 28.Qb1 Nf3 29.Nf3 Qf3 30.Rd4 Rde7 31.a5 g5 32.a6 Re3–+ 33.Rf1 Rb3 34.Qc1 f6 35.h4 h6 36.Qd1? Qd1–+ 37.Rfd1 Rb5 38.Rc1 Re2 39.hg5 hg5 40.f4 gf4 41.Rf4 Ra2 42.Rcf1 Rbb2 43.R1f3 Rg2 44.Kh1 Rgc2 45.Rf6 Rc1 46.Rf1 Rf1 47.Rf1 Ra6 48.Rc1 Ra5 49.Kg2 Ra2 50.Kf3 Ra4 51.Ke3 Rc4 52.Rc4=+ dc4 53.Kd4 Kf6 54.Kc4 Ke5 55.g4?? Kf4–+ 56.g5 Kg5 57.Kd4 Kf5 58.Kd3 (58.Kd3–+) 0–1. ludice (1660) – hajek16 (1680), kurnik, 2011.

5.e3 Qe7 6.a3 Nc6 7.Nf3 b6 8.Be2 Bb7 9.0–0 d6 10.Nbd2 h6 11.Qb3 g5 12.Rfc1 g4 13.Ne1 h5 14.c5 dc5 15.dc5 Nd5?? (better is 15...Rd8 16.Bd3 h4+=) 16.Bg7+– Rg8 17.Bb2 f5 18.Bc4 0–0–0 19.Nc2 f4 20.Bd5 ed5 21.ef4 h4 22.Nd4 h3 23.Nc6 Bc6 24.cb6 Rd6 25.ba7 g3 26.fg3 Kb7 27.Be5 Re6 28.Rc6! Rc6 29.Qd5 Rd8 30.Qb5 Rb6 31.Qe2 Ka7 32.Nc4 Rb7 33.Na5 Rb6 34.gh3 Rd5 35.Rc1 Re5 36.Qe5 Rd6 37.Qe7 Kb6 38.Qc7 (38.Qc7 Kb5 39.Qd6 Ka4 40.Rc3 Kb5 41.Qc6#) 1–0. ludice (1790) – reverdecer11, kurnik, 2011.

5.e3 c6

6.Be2 d5 7.Nf3 0–0 8.0–0 Nbd7 9.cd5 ed5 10.Nbd2 Re8 11.Qb3 Nf8 12.a4 Bg4 13.Rac1 Ne4 14.Rfe1 Nd2 15.Nd2 Be2 16.Re2 Ne6 0–1. ludice (1695) – hajek16 (1670), kurnik, 2011.

6.Nf3 d5 7.Bd3 0–0 8.0–0 Nbd7 9.cd5 ed5 10.Nbd2 Re8 11.Qc2 Qe7 12.Rac1 (better is 12.b5!? cb5 13.Bb5+=) 12...Qb4=+ 13.h3 Qe7 14.a4 Nf8 15.a5 Bd7 16.a6 b6 17.Ne5 Rac8 18.Qb3 Qd8 19.Ba3 Re6 20.Ndf3 Be8 (20...Ne4 21.Rfd1=+) 21.Rc2?? (better is 21.Ng5!?+/–) 21...N8d7 22.Rfc1 Ne5 23.Ne5 Nh5 24.g4 Be5 25.de5 Ng7 26.f4 Bd7 27.Bf1 Qh4 28.Rf2 h5 29.Qd1 hg4 30.hg4 Qg3 31.Bg2 Qe3 32.Bd6? f6 33.Rcc2 fe5 34.Be5 g5 35.Rce2 Qc5?? 36.Bg7? Kg7–/+ 37.Re6 Be6 38.fg5? Rf8 39.Qd2 Qf2 40.Qf2 Rf2 41.Kf2 Kg6 42.Kg3 Kg5 43.Bf3 c5 44.Be2 d4 45.Bf3 Bc4 46.Kf2 Ba6 47.Kg3 Bc8 48.Be2 a6 49.Kh3 Kf4 50.Kg2 Bg4 51.Ba6 Ke3 52.Kf1 d3 53.Ke1 Bd7 54.Bd3–+ Kd3 55.Kf2 c4 56.Kf3 b5 57.Kf4 b4 58.Ke5 c3 59.Kd6 b3 60.Kd7 b2 61.Kd6 c2 62.Kd7 c1Q 63.Kd6 b1Q 64.Kd7 Qc4 65.Kd6 Qbb5 66.Ke7 Qcc6 67.Kd8 Qbb7 (67...Qg5) ½–½. ludice (1740) – hajek16, kurnik, 2011.

4.e3 0–0

5.Qb3 d6 6.d4 Be6 7.Nf3 Nbd7 8.b5 Nb6 9.a4 a6 10.a5 ab5? (better is 10...Nbd7=) 11.ab6+/– bc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4 cb6 (better is 13...Ra1!? 14.Ba1 c6+/–) 14.Ra8+– Qa8 15.0–0 Rc8 16.Nbd2?? (better is 16.Qb3+–) 16...Rc4–+ 17.Nc4 Qa2 18.Ba3?? (18.Nfd2 Qa4 19.Ra1–+) 18…Qc4 0–1. carocan (1775) – dennisje (1725), kurnik, 2011.

5.b5 d5 6.Nf3 c6 7.a4 a6 8.Nc3 ab5 9.cb5 Bg4 10.Be2 Ne4 11.Qb3 Nd7 12.Ne4 Bb2 13.Qb2 de4 14.Nd4 (14.bc6 bc6 15.Nd4 Be2 16.Nc6+/– (16.Ne2?! Nc5 17.0–0 Qd6=)) 14...Be2–/+ 15.Ne2 cb5 16.Qb5 Nf6 17.Qb2 (17.Qb7 Qd6 18.Qb2 Rfb8+=) 17...Qd7 18.0–0 Ra4 19.Ra4 Qa4 20.Qb7 e6 21.Ng3 Kg7 22.f4 ef3 23.Rf3 Qd1 24.Rf1 Qd2? 25.Qb3?? Ng4 26.Ne4 Qe3–+ 27.Qe3 Ne3 28.Re1 Nf5 29.h3 Ra8 30.g4 Ne7 31.Rf1 Nd5 32.Nd6 Ra7 33.g5 Ne3 34.Rf2 Nf5 35.Ne4 Ra1 36.Kg2 Ra4 37.Nc3 Rc4 38.Ne2 h6 39.gh6 Kh6 40.Ng1 Rc3 41.Nf3 Kg7 42.Ne5 Nh4 43.Kh2 Nf5 44.Kg2 Rc5 45.Nd7 Rd5 46.Nb6 Rd1 47.Nc4 Re1 48.Nb6 e5 49.Nd5 e4 50.Nc3 e3 51.Re2 Re2 52.Ne2 Ne7 53.Kf3 Nd5 54.Ke4 Nf6 55.Ke3 Nh5 56.Kf3 f5 57.Ng3?? Ng3–+ 58.Kg3 Kf6 59.Kf4 g5 60.Kf3 Ke5 61.Ke3 f4 62.Kf3 Kf5 63.Kg2 Ke4 64.Kf2 f3 65.Kg3 Ke3 66.Kg4 f2 67.Kg5 f1Q 68.h4 Qg2 69.Kh5 Qg8 70.Kh6 Qh8 71.Kg6 Kf4 72.Kf7 (72.Kf7 Ke5 73.h5 Qh7 74.Ke8 Ke6 75.h6 Qe7#; 72.h5 Ke5 73.h6 Qg8 74.Kh5 Kf4 75.h7 Qh7#). elektrooon – woso75, kurnik, 2012.

5.Qc2 c6 6.Be2 (6.Nc3!?+=) 6...d5–/+ 7.Bd4 (7.Nf3 a5 8.b5 Bf5–/+) 7...Nbd7 (7...Bf5!? 8.Qb2 dc4–/+) 8.cd5 cd5 (8...Nd5 9.Bg7 Kg7 10.Nc3+=) 9.Bc3 (9.Nf3 Re8 10.0–0 e5+=) 9...b6 (9...Nb6!?–/+) 10.Nf3+= Bb7 11.0–0 Rc8 12.d3 (12.Qb2!?+=) 12...e5–/+ 13.Qb2 e4 (better is 13...d4!? 14.ed4 Nd5–+) 14.de4+= de4 15.Nfd2 Re8 (15...Qe7 16.Rd1+=) 16.Nc4= Qe7 (16...Bf8 17.Bd4=) 17.Rd1 Rb8? (17...Rc6 18.Nba3+=) 18.Nd6 (18.Rd7!? Qd7 19.Bf6 Bf6 20.Qf6+–) 18...Rf8 (18...Red8 19.Nb7 Rb7 20.Na3+=) 19.Nb7 Rb7 20.h3 (20.Na3 Ne8+/–) 20...Rc7 21.Na3 (21.Bd4!?+/–) 21...Rc3= 22.Qc3 Ne8 (22...Nd5 23.Qd2 Ba1 24.Qd5=) 23.Qb3 (23.Qd2!? Ba1 24.Qd7+/–) 23...Ba1= 24.Ra1 Ng7 (24...Nd6 25.Nc4=) 25.Rd1+= Ne5 (25...Rc8 26.Bg4 Rd8 27.Qd5+/–) 26.Nb5+/– Ne6 (26...Nf5 27.Nc3+/–) 27.Nc3 (27.Qd5 Nd3 28.Bd3 ed3 29.Nd6+/– (29.Rd3?! Qb4 30.Rd2 Qa5=)) 27...Nc6?? (27...f5!?+/–) 28.a3 (better is 28.Nd5!? Qg5 29.Qc3 Ncd4 30.Rd4 Rd8+–) 28...Nc7 (28...Rd8+/–) 29.Qb1 (better is 29.Qc4 Nd8 30.Ne4+–) 29...f5+/– 30.Bc4 (30.Qb3 Kg7+=) 30...Kg7+= 31.Qb2 Kh6 32.Be2 Rd8 33.Qc1 Ne5 34.Bf1 Nd3 35.Qc2 Qd7 36.Be2 Ne6 (36...Nd5 37.Nd5 Qd5 38.Qc3=) 37.Qb3 (better is 37.f3!? Qc7 38.Bd3 ed3 39.Rd3+/–) 37...Ng5= 38.f4 Nf7 (38...ef3 39.Bd3 Qc7 40.Bf1–+) 39.g4 (better is 39.Na4+/–) 39...fg4?? (better is 39...Kg7+=) 40.Ne4+– gh3 (40...Qe7 41.Rd3 Qe4 42.hg4 Rd3 43.Qd3 Qd3 44.Bd3+–) 41.Rd3 (41.Qd3 Qa4 42.Qc3 Rd1 43.Kh2 Re1 44.Qe1 Qc2 45.Qh4 Kg7 46.Qf6 Kf8+–; 41.Bd3? Qg4 42.Kf2 Qg2 43.Ke1 Ne5 44.fe5 h2–+) 41...Qe7 42.Bf3 Rf8 (42...Rd3 43.Qd3 a5+–) 43.Kh2 (43.Rd5 a6 44.Qc3 Qe6+–) 43...g5?? (43...Ne5 44.Ng5 Nd3 45.Qd3 Re8+–) 44.Ng3 (44.Rd5 Rd8 45.Rf5 Rf8 46.Rf6 Kg7+–) 44...Nd6 (44...Ne5 45.fe5 Rf3 46.Rd6 Kg7+–) 45.fg5 Kg7 (45...Kg5 46.Qd5 Kg6 47.Qd6 Qd6 48.Rd6 Kg5 49.Ne4 Kf5 50.Rd5 Ke6 51.Rh5+–) 46.Qc3 (better is 46.Nh5 Kg6 47.Nf4 Kg5 48.Qe6 Qe6 49.Ne6 Kf5 50.Nf8+–) 46...Kg6 (46...Kf7+–) 47.Bh5 Kg5 48.Rd5 (48.Rd6 Rf1 49.Rd5 Kh6 50.Nf1 Qe6 51.Be8 Qg6 52.Bg6 Kg6 53.Qc6 Kg7 54.Rd7 Kf8 55.Qc8) 48...Nf5 (48...Kh6 49.Qd4 Rf6+–) 49.e4 1–0. Vrabel,Petr – Valenta,Josef, Valasska Bystrice CZE, Sokol Open, 2014. (=1.c4 Nf6 2.e3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

5.Qc2 d6 6.Nf3 c5 7.b5 Bf5 8.d3 Nbd7 9.Be2 Rc8 10.Nbd2 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra8 13.0–0 Ra1 14.Ra1 Bg4 15.h3 Bf3 16.Bf3 Qc7 17.Ra7 Rb8 18.Bc3 Qc8 (18...Ne5 19.Be5 de5 20.Qb3+/–) 19.Qa4 Nb6 20.Qa5 Nbd7 21.Nb3 b6 22.Qa6 Qa6? (better is 22...Qd8+/–) 23.ba6+– (23.Ra6?! Ne5 24.Be2 e6+/–) 23...b5 (23...e6 24.Rb7 Rb7 25.Bb7+– (25.ab7?! Kf8+–)) 24.Rb7 (better is 24.Bf6 Nf6 25.Rc7 bc4 26.a7+–) 24...Rb7 25.Bb7 Nb6 (25...b4 26.a7 Nb6 27.Bf6 ef6+–) 26.Ba5 Nfd7 27.cb5 f5 (27...c4 28.dc4 Nc4 29.Bd5 Na5 30.a7 Nb3 31.a8Q (31.Bb3?! Nb6+=) 31...Bf8 32.Bb3+–) 28.Bb6 (better is 28.Bc6 Bc3 29.Bc3 Nb8 30.Bd5 Kf8+–) 28...Nb6 29.a7 Kh8 (29...Bc3+–) 30.a8Q (better is 30.Nd2 h5 31.Nc4 Nc4 32.dc4 Kh7+–) 30...Na8 31.Ba8 e5 32.b6 Kg8 33.b7 Kf7 34.b8Q Kf6 35.Qd6 Kf7 36.Nc5 Ke8 37.Bc6 Kf7 38.Qe6 Kf8 39.Nd7 1–0. Devansh,Doshi – Sim Zun,De Kai, WchT Schools 4th, 2008. (=1.c4 Nf6 2.e3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

5.Nc3 c6 6.d4 d5 7.Nf3 Bg4 8.a4 a5? 9.b5 dc4 10.Bc4 Qb6? 11.Ba3 Nfd7 12.Ne4 Re8 13.Bf7 Kf7 14.Nfg5 Kg8 15.Qg4 cb5 16.ab5 e5 17.Nd6 Nf6 18.Qh3 ed4 19.Ne8 h6 20.Nf6 Qf6 21.Qc8 1–0. Zylla – van Elst, 1995.

5.Nc3 d6 6.d4 (6.Nf3 Nbd7+=) 6...c5 7.dc5 (7.bc5!? dc5 8.Nf3+=) 7...dc5–/+ 8.Qd8 Rd8 9.b5 Ne4 10.Ne4 Bb2 11.Rd1 Rd1 12.Kd1 b6 (12...a6 13.b6 Nd7 14.Kc2–/+) 13.Kc2+= Bg7 14.Nd2? (better is 14.Nc3 Bc3 15.Kc3+=) 14...a6–+ 15.Kb3 Be6 16.a4 ab5 17.ab5 Ra5 18.Kc2 Ra2 19.Kd3? (better is 19.Kd1–+) 19...Nd7 20.Ngf3 (20.f4 Nf6 21.e4 Ng4–+) 20...Nf6 21.h3 (21.Rg1 Ng4 22.h3 Nf2 23.Ke2 Ne4–+) 21...Bf5 22.e4 Ra3 (22...Ra3 23.Ke2 Ne4 24.Ne4 Be4–+) 0–1. Pagano,Nunzio (1970) – Beshukov,Sergei (2420), Porto Mannu ITA, 6th Open, 2014.

5.Nc3 Ne4 6.Qc2 Nc3 7.Bc3 Bc3 8.Qc3 b6 (8...Re8 9.Nf3=) 9.d4 Bb7 10.Nf3 Bf3 11.gf3 a5 12.a3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Qa1 Nc6 15.Qa4 (15.Qc3 Qa8 16.Bd3 Qa4=) 15...Qa8 16.Qa8 Ra8 17.b5 Ra1 18.Kd2 Na5 19.Kc3 Ra2 20.Bh3 (20.f4 Rf2 21.Bd3 f5=+) 20...Rf2 21.f4? (21.Bd7 Ra2 22.Re1 Ra3 23.Kb4 Rb3 24.Ka4 Rb2=+) 21...f5 (21...Rf3!? 22.Bf1 Re3 23.Bd3–+) 22.Rg1 Rf3 23.Bf5 Re3=+ 24.Kd2? Nc4–+ 25.Kd1 e6 26.Bh3 Rh3 0–1. atomico (1620) – popovicigelu (1620), kurnik, 2011.

5.d3 d5 6.c5 c6 7.d4 Nfd7. cogit – bartek1969, kurnik, 2012.

5.d4 b5 6.cb5+/– d5 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Bb7 9.0–0 Ne4 10.Nc3 f5 11.a4 f4 (11...Ndf6 12.Ne5+–) 12.ef4 Rf4 (12...Nc3 13.Bc3 Rf4 14.Rc1+–) 13.Ne4 de4 (13...Re4 14.Ng5 Rh4 15.g3+–) 14.Ne5 (better is 14.Bc4!? e6 15.Be6 Kh8+–) 14...Ne5 15.de5 Qf8 16.Bc4 Kh8 17.Qd7 Rd8? 18.Qc7 Ba8 19.Rad1 Rc8 20.Qa7?? Rc4+= 21.Rd7 Rc2= 22.Bd4 h5?? 23.Re7 h4?? 24.Rg7! Qg7 25.e6 Rf6 26.Qa8 Kh7 27.Bf6 Qf6 28.Qb7 Kh6 29.Qe4 Rc7 30.b6 Re7 31.b7 Re6 32.Qe6! Qe6 33.b8Q h3 34.Qg3 hg2 35.Qg2 Kg7 36.b5 Qb6 37.Re1 Qa5 38.Re7 Kf6 39.Qe4 Qc3 40.Qe5! Qe5 41.Re5 Ke5 42.b6 Kd6 43.a5 Kc6 44.Kg2 Kb7 45.Kg3 Kc6 46.Kg4 Kb7 47.Kg5 Ka6 48.Kg6 Ka5 49.b7 Kb6 50.b8Q Kc6 51.f4 Kd5 52.f5 Ke4 53.f6 Kf3 54.f7 Kg4 55.f8R Kh4 56.Qg3# 1–0. ludice (1690) – phallusdei (1840), kurnik, 2011.

5.d4 Re8 6.Nc3 d6 7.Nf3 c6 8.c5 dc5 9.bc5 Bg4 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Rb8 12.a4 Be6 13.a5 Nd5 14.Nd5 Bd5 15.Nd2 (15.Qc2 Nf6+=) 15...Nf6 (15...Nc5 16.Qc2 Na6 17.Rfb1=) 16.Bc4 Bc4 17.Nc4 Ne4 18.Nd2 (18.f3!? Nf6 19.e4+=) 18...Nd2 19.Qd2 e5 20.Rfd1 ed4 21.Bd4 Bd4 22.Qd4 Qd4 23.Rd4 Rbd8 24.Rad1 Kf8?? (better is 24...Rd4 25.ed4 Kg7=) 25.Rd8+– Rd8 26.Rd8 Ke7 27.Rb8 (27.Rb8 Ke6 28.Rb7+–) 1–0. slavisa99 – Thalassa, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.d4 Ng4?? 6.h3?? (better is 6.Qg4 d6 7.Qh4+–) 6...Nf6= 7.Bd3 b6 8.Nf3 Bb7 9.e4 (better is 9.0–0!?+=) 9...Be4+= 10.Be4 Ne4 11.0–0 f5 12.Ne5 Be5 13.de5 d6?? (13...e6 14.Nc3+=) 14.e6 (better is 14.Qd5 e6 15.Qa8+–) 14...Qc8 15.Qd5 c6 16.Qd4 Qe6?? (better is 16...Nf6 17.Re1 c5 18.bc5 Nc6+=) 17.Qg7# 1–0. cogit – ari1977ak, kurnik, 2012.

5.Be2 c6 6.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2).

5.Be2 d5 6.h4 =.

5.Be2 Re8 6.Nf3 b6 7.0–0 Bb7 8.Ne1 e6 9.a4 d5 10.d3 dc4 11.dc4 Qd1 12.Bd1 Nc6 13.b5 Ne7 14.Na3 Ne4 15.Bg7 Kg7 16.Bc2 (better is 16.Bf3=) 16...Nd2–/+ 17.Nd3 Nf1 18.Rf1 Be4 19.f3 Bd3 20.Bd3 Nf5 21.Re1 Rad8 22.Bb1 Rd2 23.e4 Nd4 24.e5 Nb3 25.f4 Red8 26.Bc2 Nc5 27.h4 h5 28.g3 Kf8 29.Kf1 Rh2 30.Re2 Re2 31.Ke2–/+ Nb7 32.Be4 Na5 33.Bd3 Rd4 34.Ke3 Rd8 35.Be2 Ke7 36.g4? hg4–+ 37.Bg4 Nb3 38.h5 gh5 39.Bh5 Nc5 40.Be2 Rh8 41.Nc2 Rh3 42.Bf3 Rh2 43.Nd4 Ra2 44.Nc6 Kf8 45.Na7 Ra4 46.Nc6 Ra3 (46...Ra3 47.Ke2 Nd3–+) 0–1. cogit – pioneter48, kurnik, 2011.

5.f4 b6 6.Nf3 Bb7 7.Qc2 Nc6 8.b5 Na5 9.Be2 d5 10.cd5 Bd5 11.Nc3 c6 12.Nd5 cd5 13.Bf6 Bf6 14.Rc1 Rc8 15.Qb1 Rc1 16.Qc1 Qd7 17.0–0 Rc8 18.Qb1 Nc4 19.Qb3 Nd6 20.Qd5+= Rc5 21.Qa8 Kg7 22.a4 e6+= 23.Ne1 Rc8 24.Qf3 Nc4 25.Bc4 Rc4 26.Qd1 Bc3 27.d3 Rb4 28.Nf3 Rb2 29.Rf2 Rf2 30.Kf2 a6 31.Qc2 Bf6 32.Qc6 Qd3 33.Qb6 ab5 34.Qb5 Qc2 35.Kg3 h5 36.a5 h4 37.Nh4?? Bh4= 38.Kh4 Qg2 39.Qe5 Kh7 40.f5 ef5 41.Qf4?? f6 42.Qc7 Kh6 43.Qf4 g5 (43...g5 44.Qg5 fg5#) 0–1. wybitnytalent – zoransoca, kurnik, 2011.

5.g3 d5 6.cd5 Qd5 7.Qf3 Qd6 8.a3 Nc6 9.Bg2 (9.d4 Bg4 10.Qg2 a6=+) 9...Bg4–/+ 10.Qf4 e5 11.Qc4 Be6 12.Qc5 (12.Qb5 e4=+) 12...Qc5 13.bc5 Bd5 (13...Nd7 14.d4 ed4 15.Bc6 bc6 16.Bd4 Nc5 17.Nd2–/+) 14.Nf3 (14.Bd5!? Nd5 15.Ne2=+) 14...Nd7–/+ 15.Nc3 Bf3 (15...Bc4 16.d4 ed4 17.Nd4 Nc5 18.Bc6 bc6 19.0–0–0–+) 16.Bf3 Nc5 17.Be2 (17.Ke2!?–/+) 17...e4–+ 18.Rb1 Ne5 0–1. wlittle – sjx, net–chess.com, 2001.

5.h3 a5 6.b5 b6 7.a4 Bb7 8.Nf3 d6 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Nc5 11.d4 Ncd7 12.Nc3 Bf3 13.Bf3 (13.gf3?! e5=) 13...Rb8 14.e4 e6 15.d5 ed5 16.ed5 Ne5 17.Be2 Re8 18.Na2 Ned7 19.f3?? (19.Qc2!?=) 19...Nc5 20.Nc3 Nfd7 21.Rb1 Qh4 22.Na2 Bb2–/+ 23.Rb2 Ne5 24.f4+= Ned7 25.Nc3 Re3 26.Qd2 Rbe8 27.Rf3 Rf3 28.Bf3= Qf6 29.g4? h6 30.Bg2 Qe7 31.g5 hg5 32.fg5 Ne5 33.Bf1?? Nf3–+ 34.Kg2 Nd2 35.Rd2 Qe3 36.Rc2 Qg5 37.Kh2 Re3 38.Nd1 Qg3 39.Kh1 Re1 40.Ne3 Qe3 41.Kh2 Rf1 42.Rg2 Qf4 43.Rg3 Rf2 44.Kg1 Qg3 45.Kh1 Qh2# (45...Rh2#) 0–1. cogit – contele2100, kurnik, 2012.

5.h3 Nc6 6.a3 a5 7.b5 Na7 8.g4 c6 9.a4 cb5 10.cb5 d5 11.Bg2 e6 12.Ne2 b6 13.0–0 Rb8 14.Na3 Bd7 15.Rc1 Nc8 16.Nd4 Ne7 17.f4 Ne4 18.Be4 de4 19.Ne6?? (19.d3 Nd5 20.Nc4= (worse is 20.de4 Ne3 21.Qf3 Nf1–+)) 19...Be6–+ 20.Bg7 Kg7 21.f5 gf5 22.gf5 Bf5 23.Qh5? Bg6 24.Qg5 Ng8 25.Qe5 f6 26.Qg3 Qd2 27.Nc4 Qd5 28.Rfd1? Qh5 29.Nd6 Rfe8! 30.Ne8 Re8 31.Rc7 Kh8 32.Rdd7 Qf3?? 33.Kh2 Qe2 34.Kh1= Qf3 35.Kh2 Qg3 36.Kg3 f5 37.Kf4 Nf6 38.Re7?? Nd5–+ 39.Kg5 Ne7 40.h4 Nd5 41.Rc6 Rb8 42.h5 Be8 43.Rd6 Ne3 44.Kf4 Nc4 45.Rh6 e3 46.Kf5 e2 (46...e2 47.Rd6 Nd6 48.Kf4 e1Q 49.Kg4 Bd7 50.Kf3 Rf8 51.Kg2 Qe2 52.Kg3 Qf2#) 0–1. cogit – anastasiavx, kurnik, 2012.

5.h3 d5 6.c5 b6 7.d4 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 bc5 11.dc5 c6 12.g4 Ne4 13.Bg7 Kg7 14.Qd4 Kg8 15.Bg2 Nf6 16.Ne2 Qc7 17.0–0 e5 18.Qb2 Nfd7 19.f3 f5 20.gf5 Rf5 21.Ng3 Rg5 22.h4?? Rg3–+ 23.Kf2 e4! 24.f4 Nf8 25.Kg3+/– Qe7 26.Rh1 Nbd7 27.Nd2 Nf6 28.Qe5 Nh5 29.Kf2 Ne6 30.Bf3?? Nhg7?? 31.Rh3?? Qf7?? 32.Qb8 Qe8?? 33.Rg3?? Nf5 34.Rh3 Qd7?? 35.Bg4 Qb7 36.Qb7 Bb7 37.Bf5 gf5 38.Rg3 Kf7 39.Nb3 Ba6 40.Na5 Bb5 41.Nb7 Ng7?? 42.Nd6 Kf6 43.Rg5 h6 44.Rg1 Ne6 45.Rg8 d4 46.h5 de3 47.Ke3 Bc4 48.Nc4 Nd4 (48...Nd4 49.Kd4 Kf7+–). cogit – zdenda73, kurnik, 2011.

5.h3 d6 6.g4 c5 7.b5 b6 (better is 7...a6+=) 8.Bg2+/– Nbd7?? (8...d5 9.g5 Ne4 10.Bg7 Kg7+/–) 9.Ne2 (better is 9.Ba8 Ne5 10.Be5+–) 9...Rb8= 10.0–0 Bb7 11.Bb7 Rb7 12.Ng3 Ne5 13.f4 (13.d3 Qc7+=) 13...Nd3 (better is 13...Nc4!? 14.Bc3 d5–/+) 14.Bc3 e5 15.a3 (15.g5 Ne8 16.Qe2 ef4 17.ef4 Nb4=) 15...ef4 16.ef4 Nd7?? (16...Re7 17.g5 Nh5 18.Nh5 gh5 19.Bg7 Kg7+–) 17.Qc2 (17.Qf3 Nf4 18.Qb7 Qh4+–) 17...Bc3? 18.Nc3 N7e5 19.fe5 Ne5 20.d3 Qh4 21.Qg2 Nd3 22.Nge4 Rd8 23.Nd5 Rbd7 24.Ndf6 Kg7 25.Nd7 Rd7 26.Rf3 Ne5 27.Rc3 h6 28.Rf1 Qe7 29.Nd2 Qg5 30.Ne4 Qe7 31.Qf2 Qe8 32.Qf6 Kg8 33.Nd6 Rd6 34.Qd6 (34.Qd6 Nd7 35.Rd3+–) 1–0. cogit – wewe1, kurnik, 2012.

5.h3 Ne4 6.Bg7 Kg7 7.d3 Nd6 8.Nf3 b6 9.Nbd2 Bb7 10.Be2 Bf3 11.Bf3 c6 12.0–0 Nf5 13.Be2 e5 14.g3 d5 15.Qc1 d4 16.e4 Nh6 17.Nf3 Nd7 18.a4 f5 19.Ng5 fe4?? (better is 19...Qe7+=) 20.Ne6+– Kh8 21.Nd8 Rad8 22.de4 c5 23.b5 Nf6 24.Bd3 g5 25.Qg5 Nfg8 26.Qe5 Nf6 27.g4 Rde8 28.Qc7 Nf7 29.Qa7 Ng5 30.Kg2 h5 31.f4 Nge4 32.Qb6 hg4 33.hg4 Nc3 34.Rh1 Kg8 35.Qc5 Ne2 36.Qg5 Kf7 37.Bg6 Ke6 38.Be8 Re8+– 39.Rh6 Rf8 40.Qd5 Ke7 41.Qe5 Kd7 42.Rf6 Rf6 43.Qf6 d3 44.Rd1 Kc7 45.Rd3 Nf4 46.Qf4 (46.Qf4 Kc8 47.a5 Kb7 48.Rd7 Kc8 49.Qc7#) 1–0. cogit – quxaniec, kurnik, 2012.

5.b5 c6

6.a4 a6 7.Qb3 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Qa5 10.Bc3 Qb6 11.d3 cb5 12.Qb5 Qa6 13.Nd2 d6 14.Be2 Bd7 15.Qa6 ba6 16.Ngf3 Bc6 17.0–0 Nfd7 18.d4 e5? 19.d5+– Bb7 20.e4?? f5 21.Bb4 Nc5 22.ef5 Rf5? 23.Ne1?? e4? 24.Bg4 Re5 25.Nc2 e3 26.fe3 Bh6 27.Kf2 Nbd7?? 28.Bf3 Nd3= 29.Ke2 Nb4 30.Ne4?? Nc2–+ 31.Rb1 Ba8 32.Nd6 Ne3 33.Kf2 Nc4! 34.Nc4 Rf5 35.Ke2 Bd5 36.Be4 Bc4 37.Kd1 Rf1 38.Kc2 Rf2 39.Kc3 Bb5 40.Rd1 Bg7 41.Kb3 Nc5 42.Kb4 Ne4 43.Rd8 Bf8 44.Ka5 Rg2 45.h4 Rh2 46.Rd4 Rh4 47.Kb6 g5 48.Kc7 h6 49.Kd8 Nd6 50.Rd5 Kf7 51.Re5 Nc4 52.Rc5 Bc5 (52...Bc5 53.Kc8 Nb6 54.Kc7 Re4 55.Kd8 Rd4 56.Kc7 Rd7 57.Kb8 Bd6#; 52...Rd4 53.Rd5 Rd5 54.Kc7 Rd7 55.Kc8 Nb6 56.Kb8 Bd6#) 0–1. hen4daleko – ariank, kurnik, 2012.

6.a4 d5 7.Nf3 a6 8.Be2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.Nc3 Ne4 (11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.Be2=) 12.Ne4 Ba1 13.Qa1 de4 14.Ng5 Nc5 15.0–0 (better is 15.Qd4!? b6 16.f3 cb5 17.Ne4 Qd4 18.ed4 Ne4 19.fe4=) 15...f6 16.Nh3 Bh3 17.gh3 Qd7 18.Bg4 f5 19.Bd1 cb5–+ 20.cb5 b6 21.Qa2 e6 22.Qc4 Re8 23.Bb3 f4 24.Qc3 f3 25.Kh1 Qf7 26.Rg1 Qf5 27.Rg3 h5 28.Bc4 Kh7 29.Qd4 Re7 30.Qd6 Qf6 31.Qb6= Nd7 32.Qd8 Ne5 33.Bf1 h4 34.Rg1 Rf7 35.b6?? Qd8–+ 36.b7 Rb7 (36...Rb7 37.Be2 fe2 38.Rc1 Nd3 39.Rc5 e1Q 40.Kg2 Qf2 41.Kh1 Qf1#) 0–1. elektrooon – macles, kurnik, 2012.

5.b5 d6

6.a4 e5 7.Nf3 e4 8.Nd4 Nbd7 9.Be2 Nc5 10.Nc3 h5 11.h3 h4 12.Ba3 Re8 13.Rc1 Nfd7 14.Nb3 (14.0–0!?=) 14...Nb3 15.Qb3 Qg5 16.Kf1 Nc5 17.Nd5?? (better is 17.Qc2 Bc3 18.dc3=+) 17…Nb3–+ (17...Nb3 18.Nc7 Nc1 19.Bc1 Be6–+) 0–1. blackiwhite (1685) – goshkata (1990), kurnik, 2011.

6.Ne2 e5 7.Nbc3 Be6 8.h3 (8.Ng3!?+=) 8...Bc4–/+ 9.d3 Be6 10.a4 c6 11.h4 cb5 12.ab5 a6 13.Qb1 Nbd7 14.f3 Nc5 15.Nc1 ab5 16.Nb5 Ra1 17.Ba1 Qa5 18.Bc3 Qa4 (18...Qb6 19.d4 Na4 20.Bd2 ed4 21.ed4–+) 19.Be2 Nh5 20.0–0 Qh4 21.Be1 Ng3 22.Bg3 Qg3 23.Nd6 h5 24.Qb5 Nd7 25.Ne4–/+ Qh4 26.Nb3 f5 27.Nd6 Qg3 28.Nc5 Nc5 29.Qc5 h4 30.e4 h3 31.Qf2 Qf2 32.Kf2 f4 33.gh3 Bh3 34.Rh1 Be6 35.Nb7 Rb8 36.Nc5 Bf7 37.Ra1 Bf8 38.Nd7+= Rd8 39.Ne5 Bg7 40.Nf7 Kf7 41.Ra7 Kf8 42.Kg2 Bd4 43.Kh3?? Ba7–+ 44.Kg4 Kg7 45.Kg5 Be3 46.e5 Rd5 47.Kg4 Re5 48.d4 Rd5 49.Bc4 Rd4 (49...Rd4 50.Ba2 Rd2 51.Bd5 Kf6 52.Be4 Rh2 53.Bd5 g5 54.Be4 Rh4#) 0–1. elektrooon – ropian, kurnik, 2012.

6.Nf3 c6 7.a4 cb5 8.ab5 Qb6 9.Nc3 a6 10.d4 Nbd7 11.Bd3 e5 12.0–0 ed4 13.ed4 Qc7 14.Rc1 ab5 15.Nb5 Qb6 16.c5 dc5 17.dc5 Nc5 18.Bd4 Nfd7 19.Bg7 Kg7 20.Bc4 Ra5 21.Qd4 Kg8 22.Nd6+/– Nb3?? 23.Qb6 Nb6 24.Bb3 Bg4 25.Nd4 Ra3 26.N6b5 Ra5 27.f3 Bd7 28.Nc7 Bb5?? 29.Rfe1 Bd3 30.Re8 Re8 31.Ne8 Nd5 32.Nd6 Ne3 33.Bf7 Kg7 34.Ne6 Kh6 35.Rc3 Rd5?? 36.Nc8+– Bf5 37.Nf4 Rd1 38.Kf2 Nd5 39.Nd5 Rd2 40.Ke3 Rd5 41.Bd5 Bc8 42.Rc8 b5 43.Rb8 1–0. captainevans – cmr3, kurnik, 2012.

6.Nf3 e5 7.a4 Nbd7 8.Be2 Ne8 (8...e4 9.Nd4=) 9.0–0 f5 10.Nc3 Nef6 11.Ng5 Qe7 12.Nf3 Kh8 13.d4 e4 14.Nd2 g5 15.Re1 f4 16.ef4 gf4 (better is 16...e3 17.Bf3 ef2 18.Kf2 Qf7+/–) 17.Bg4?? (better is 17.Nde4!? Ne4 18.Ne4+–) 17...e3 (17...Ng4 18.Qg4 e3 19.Qe2+=) 18.fe3 fe3 19.Nb3 Ng4+= 20.Qg4 Ne5 21.Qe4 Rf2 22.de5 Rb2 23.Re3?? Rb3–+ 24.Nd5? Re3 25.Qe3 Qe5 26.Qf3 Qa1 (26...Qa1 27.Kf2 Bd7–+) 0–1. alfons78 – supersz, kurnik, 2012.

5.Nc3 e5

6.e4 c6 7.f3 d6 8.d3 Nbd7 9.Nh3 Nb6 10.a4 d5 11.a5 d4 12.Ne2 Nbd7 13.g4 b6 14.Nf2 ba5 15.ba5 Nc5 16.h3 Nb7 (16...Rb8 17.Ra2–/+) 17.Qa4 Nc5 (17...Rb8 18.f4 Nc5 19.Qc2+=) 18.Qc2 (better is 18.Qc6 Nb3 19.Qa8+–) 18...Rb8+= 19.Bg2 Nb7 20.a6 Nc5 21.0–0 Na6 22.Ba3 Re8 23.c5 Nb4 24.Qa4 Na6 25.Qc6?? Bf8?? 26.Rfb1? Re6–/+ 27.Qa4 Rb1 28.Rb1 Nd7 29.c6 Nb6 30.Qb3 Rc6 31.Bf8 Kf8 32.Qa3 Nc5 33.Rc1 Qd6 34.Qa7 Be6 35.Qa3 Nba4 36.Rb1 Nc3 37.Nc3= dc3 38.Qa8?? Kg7–+ (38...Kg7 39.f4 c2–+ (39...Nd3?! 40.Nd3 Qd3 41.Rf1–+)) 0–1. cogit – norocosux, kurnik, 2012.

6.Nf3 d6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 d6 5.e3 e5 6.Nc3 0–0).

6.Nf3 e4 7.Nd4 =.

5.d4 a5

6.ba5 d5 7.Nf3 =.

6.b5 a4 7.a3 b6 8.Nc3 c6 9.Na4 cb5 10.cb5 Bb7 11.Nf3 Ne4 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 d6 14.Be2 e5 15.0–0 ed4 16.Bd4 (16.ed4?! Re8+/–) 16...Bd4 17.Nd4 Qg5 18.Bf3 Bf3 19.Qf3 Nd7 20.Qg3 Qf6 21.Rfd1 Ne5 22.Nc6 Ra4 23.Rd4 Rd4 24.Nd4 Rc8 25.h3 Rc3 26.a4 Nc4 27.Qf3 Qe5 28.Nc6 Nd2?? 29.Ne5+– Nf3 30.Nf3 Rc4 31.Nd4 Kg7 32.a5 ba5 33.Ra5 Rb4 34.Ra6 d5 35.Rd6 Rb1 36.Kh2 Rb2 37.Kg3 Kf8 38.Rd5 Ke7 39.Rc5 Kd6 40.Rc3 Kd5 41.Rb3 Ra2 42.b6 Ra8 43.b7 Rb8 44.Kf4 f6 45.h4 h6 46.h5! gh5 47.Kf5 Kd6 48.Kf6 Rf8 49.Kg7 Rb8 50.Kh6 Ke5 51.Kh5 Kf6 52.Kg4 Ke5 53.Kf3 Kd5 54.g4 Kc4 55.Kg3 Kd5 56.g5 Ke5 57.Kg4 Kd6 58.f4 Ke7 59.f5 Kf7 60.e4 Kg7 61.e5 Kh7 62.Kf4 Kg7+– 63.e6 Kf8 64.Ke5 Ke7 65.f6 Kf8 66.g6 Kg8 67.Rc3 Rf8 68.Rc8 Kh8 69.Rf8 1–0. carocan (1790) – baronszu, kurnik, 2011.

6.b5 a4 7.a3 c6 8.Nc3 cb5 9.cb5 d5 10.Na4 Qa5 11.Nc3 Ne4 12.Qb3 Nc3 13.Bc3 Qc7 14.Nf3 Nd7 15.Bd3 Nf6 16.0–0 Bg4 17.Nd2 h5 18.h3 Be6 19.Rfc1 Ne4 (better is 19...Qd7+–) 20.Be4 (20.Ne4?! de4 21.d5 Bd5 22.Qd5 Bc3 23.Be4 Qe5+–) 20...de4 21.Qb2 Qb8? 22.Ne4+– Bd5 23.Nd2 Qd6 24.e4 Be6 25.d5 Bc3 26.Qc3 Bd7 27.Nc4 Qf4 28.Nb6 Bb5 29.Na8 Ra8 30.Qe3 Qe5? 31.f4 Qf6 32.e5 Qf5 33.Rc5 Ba6 34.Rd1 Rd8 35.d6 ed6 36.ed6 Qf6 37.Qe5 Qh4 38.d7 Qg3 39.Rc8 Qh4 40.Qe8 Re8 41.de8Q Kg7 42.Qh8 1–0. carocan (1725) – adam1616, kurnik, 2011.

6.b5 b6 7.a4 Bb7 8.Nf3 c6 9.Be2 cb5 10.ab5 d6 11.Nbd2 Nbd7 12.0–0 Re8 13.Nb3 e5 14.Qc2 Rc8 15.Rfd1 e4 16.Nfd2 d5 17.Rac1 (better is 17.c5!?+/–) 17...dc4= 18.Bc4 Bd5 19.Qb1 Bc4 20.Rc4 Rc4 21.Nc4 Nd5 22.Nbd2 N7f6= 23.Qa2 Qd7 24.Qb3 Rc8 25.Ne5 Qc7 26.Nc6 Ne7 27.Rc1 Nc6 28.Rc6 Qb7 29.Qc4 Rc6 30.bc6 Qc7 31.d5 Ne8? 32.Bg7+– Kg7 33.Ne4 Qe5? 34.Qd4 Qd4+/– 35.ed4 f5?? 36.d6+– 1–0. carocan (1765) – notisus4 (1785), kurnik, 2011.

6.b5 b6 7.a4 Bb7 8.Nf3 d6 9.Nc3 Nbd7 10.Bd3 e5 11.d5 Nc5 12.Bc2 Bc8 13.h3 Qe7 14.e4 Nh5 15.Ba3 Nf4 16.Rg1 Qf6 17.Bc5 dc5 18.Ne2 Bh6 19.Ng3 Bd7 20.Bd3 Rad8 21.Be2 Bc8 22.Qb3 Rd6 23.Qc3 Re8 24.h4 Bg4 25.Rd1 Bf3 26.Bf3 Qh4 27.Rh1 Qg5 28.Kf1 Bg7 29.Qe3 h5 30.Ne2 Rf6 31.g3 Ne6 32.Qg5 Ng5 33.Bg2 Rd6 34.Nc3 Nh7 35.Ke2 Nf6 36.f3 Nh7 37.Rd3 f6 38.f4 ef4 39.gf4 Rd7 40.Kf3 Rde7 41.Re1 Nf8 42.Ne2? Nd7 43.Ng3? Nf8 44.Nf1 Nh7 45.Bh3 g5 46.f5?? g4–+ 47.Bg4 hg4 48.Kg4 Ng5 49.Ng3 Kf7 50.Kf4 Rh8 (50...Rh8 51.Kg4 Kf8–+) 0–1. blackiwhite (1665) – cienias321 (1780), kurnik, 2011.

6.b5 b6 7.a4 d6 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 Re8 10.0–0 Bb7 11.d5 (11.Nc3 Rc8+=) 11...e5 12.Nbd2 Nc5 13.Nb3 Nfd7 14.Nc5 Nc5 15.Nd2 f5 16.Nb3 Nb3 17.Qb3 Qf6 18.Rab1 f4 19.ef4 Qf4 20.Bc1 Qf6 21.Qg3 Rf8 22.Rb3 Rae8 23.Bg4 Bc8 24.Bc8 Rc8 25.Rf3 Qe7 26.Re1 Rf3 27.Qf3 Rf8 28.Qg3 Qf6 29.h3 Qf5= 30.Qg4?? h5 31.Qf5+= Rf5 32.f3 Kh7 33.Kf2 Bf8 34.g4 hg4 35.hg4 Rf7 36.Bg5 Be7 37.Be7 Re7 38.Kg3 g5 39.Rh1 Kg6 40.Rh8 e4 41.fe4 Re4–/+ 42.Rg8 Kf6 43.Rf8 Ke5 44.Rf5= Kd4 45.Rg5 Kc4 46.Rf5 Re8 47.Rf7 Kd5 48.Rc7 Re4 49.g5 Ra4 50.g6 Ra1 51.g7 Rg1–/+ 52.Kf2 Rg6 53.Ke3 a4 54.Kd3 Ke5 55.Kc3 d5 56.Kb4= Ke4 57.Ka4+= d4 58.Re7 Kd3 59.Kb3 Kd2 60.Kc4 d3 61.Rd7 Rg4 62.Kb3 Ke1 63.Rd3 Rg7 64.Rd6 Rb7 65.Kc4 Ke2 66.Kd5 Ke3 67.Kc6 Rg7 68.Kb6 Rg5 69.Kc6 Ke4 70.b6 Ke5 71.b7 Rg8 72.Rd7 Rg6 73.Kc7 Rg1 74.b8Q Rb1 (74...Rb1 75.Qe8 Kf5 76.Rf7 Kg5 77.Qg8 Kh5 78.Rh7#). bluepiramid2 (1760) – trus (1850), kurnik, 2012.

6.b5 b6 7.Be2 Bb7 8.Bf3 c6 9.a4 Qc7 10.Nd2 cb5 11.cb5 d6 12.Bb7 (12.Rc1!? Bf3 13.Qf3+/– (13.gf3?! Qb7=)) 12...Qb7= 13.Ngf3 Nbd7 14.0–0 Rac8 15.Qb3 Qd5 16.Rac1 Qb3 17.Nb3 Nd5 18.Rfd1 Nb4 19.Ba3 Nd5 20.Kf1 h6 21.Rc8 Rc8 22.Rc1 Rc1–/+ 23.Bc1 Nc3 24.Ke1 Na4 25.Kd2 e5 26.Kd3 ed4 27.ed4 Nf6 28.Nbd2 d5 29.Kc2 Ne4 30.Kb3 Nf2?? 31.Ka4+= Nd3 32.Ba3 Nf4 33.g3 Ne2 34.Nb3?? Nc3 0–1. ludice (1725) – trus (1710), kurnik, 2011.

6.b5 c5 7.d5 d6 8.Nf3 a4 9.a3 Nbd7 10.Be2 Nb6 11.0–0 e6 12.de6 fe6 13.Nbd2 d5 14.cd5 ed5 15.Qc2 c4 16.Nd4 Nbd7? (better is 16...Qe8=) 17.Ne6+– Qe7 18.Nf8 Qf8 (18...Kf8 19.Rae1+–) 19.Nf3 (19.e4!? Nb6+–) 19...Nc5 20.Nd4 Bd7 21.Bf3 Nb3 22.Nb3 ab3 23.Qd2 Kh8 24.Bd5 Bb5 25.Bb7 Rd8 26.Qb4 Qb4+/– 27.ab4 h5 28.Ra8 Ra8 29.Ba8 Nd7 30.Bg7 Kg7 31.Bd5 Nb6= 32.Be6?? Kf6 33.Bg8 b2 34.Rb1 c3 35.Bb3 Bd3 36.Re1 Ke5 37.f3 Nc4 38.Kf2 Na3 39.Rd1 Bc2?? 40.Bc2–/+ Nc2 41.b5 Nb4 42.b6 c2 43.b7 Nc6 44.Rd2 c1Q (44...c1Q 45.b8Q Nb8 46.f4 Ke6 47.Rb2 Qb2 48.Kf3 Qc1–+) 0–1. ludice (1685) – polwilniuk, kurnik, 2011.

6.b5 c5 7.Nf3 b6 8.Be2 cd4 9.Nd4 Bb7 10.0–0 d6 11.Bf3 Qc8 12.Nd2 Nbd7 13.Rc1 Ne5 14.Bb7 Qb7 15.N2f3 Nfd7 16.a4 (16.Ne5!? Ne5 17.f4=) 16...Rac8 17.Ne5 Ne5 (worse is 17...de5 18.Nc6 Bf6 19.Qg4+/–) 18.Qb3 Rc7 19.Rc2 Rfc8 20.Rfc1 h5 21.f4 Ng4 22.Nc6+= Bb2 23.Rb2 Nf6 24.Qd3 Kg7 25.e4 Nd7? 26.Qd4 f6 27.Ne7+– Re8 28.Nd5 Rc5 29.g3 Rcc8 30.h3 Re6 31.g4 hg4 32.hg4 Nc5 33.g5 Na4? 34.Nf6 Kf7?? 35.Rh2+– Rc7 36.Rh7 Kf8 37.Rc7 Qc7+– 38.Nd5 Qg7 39.Qg7 Kg7 40.Nf6 Nc5 41.Rd1 Ne4 42.Ne4 Re4+= 43.Rd6 Rf4 44.Rb6 Rc4 45.Ra6 a4? 46.b6?? Rb4?? 47.b7 Rb7= 48.Ra4 Rb5 49.Rg4 Kf7 50.Kg2 Ke6 51.Kg3 Kf5 0–1. carocan (1705) – bogce (2010), kurnik, 2011.

6.b5 c5 7.Nf3 b6 8.Be2 d5 9.Nbd2 dc4 10.Bc4 Bg4 11.0–0 Nbd7 12.h3 Bf3 13.Nf3 (worse is 13.gf3 e6+=) 13...cd4 14.Nd4 Ne5 15.Be2 a4 (15...Rc8 16.f4 Nc4 17.Bc4 Rc4 18.Nc6+/–) 16.Ba3 (16.f4 a3 17.Bc1+/– (17.fe5?! ab2 18.Rb1 Ne4=)) 16...Nd5+= 17.Rc1 Re8 18.Nc6 Nc6 19.bc6 Nc3 20.Qc2 Ne2 21.Qe2 Qc7 22.Rfd1 Red8 23.Qb5 Ra5?? 24.Rd8+– Qd8 25.c7 (25.c7 Qc8 26.Qb6+–) 1–0. carocan (1745) – anyrteb (1620), kurnik, 2011.

6.b5 c5 7.Nf3 Ne4 8.Be2 a4 9.a3 b6 10.0–0 d6 11.Qc2 Bf5? (11...Bb7 12.Bd3 f5 13.d5 Bb2 14.Qb2+=) 12.Bd3 (better is 12.g4!? Ng3 13.gf5 Nf1 14.Bf1+–) 12...cd4 13.Nd4 (13.Nd4 Bd4 14.ed4+/–) 1–0. carocan (1795) – iraklion, kurnik, 2011.

6.b5 d5 7.a4 c6 8.Nf3 Ne4 9.Nbd2 Bg4 10.Be2 e6 (10...Nd2 11.Qd2 dc4 12.Bc4 cb5 13.Bb5 Bf3 14.gf3=) 11.Ne4+= de4 12.Nd2 Be2 13.Qe2 c5 (13...f5 14.0–0+=) 14.Nb3 (14.Ne4!? cd4 15.ed4 Bd4 16.Rd1+–) 14...cd4 15.Bd4 e5 16.Bc5 Nd7 (better is 16...Re8!?+/–) 17.Bf8+– Qf8 18.0–0 f5 19.Qd2 Nc5?? (19...Qf7+–) 20.Qd5 Qf7 21.Qf7 Kf7 22.Nc5 1–0. bluepiramid2 (1715) – remisfor, kurnik, 2012.

6.b5 d5 7.Nf3 dc4 8.Bc4 b6 9.0–0 Bb7 10.Nbd2 Ne4 11.Qc2 Nd6 12.Bd3 a4 13.Rac1 Bf3 14.Nf3 Ra7 15.Ne5 Be5 16.de5 Ne8 17.e6 f5 18.e4 f4 19.g3 f3 20.Rfd1 c5 21.Bc4 Qc7 22.Rd7 1–0. Wall – Morgan, Wichita Falls 1971.

6.b5 d5 7.Nf3 dc4 8.Bc4 b6 9.0–0 Bb7 10.Nbd2 Ne4 11.Qc2 Nd6 12.Bd3 a4 (12...c6 13.a4+=) 13.Rac1+/– Bf3 (13...c6 14.bc6 Bc6 15.a3+/–) 14.Nf3 (14.gf3?! Ra7+=) 14...Ra7 15.Ne5 (15.a3+/–) 15...Be5 (15...Qe8!? 16.Qe2 f6+/–) 16.de5+– Ne8 17.e6! f5 (17...fe6 18.Bg6) 18.e4 f4 19.g3 (19.Rfd1 a3 20.Ba1 Qc8+–) 19...f3 (19...c5 20.bc6 a3 21.Ba1 Nc6 22.Qc3+– (22.Qc6?! Qd3 23.Be5 fg3+=)) 20.Rfd1 c5 21.Bc4 Qc8 22.Qc3 Rf6 23.Rd3 Nd6 24.Rd6 (24.Rd6 Kg7 25.Qf3+–) 1–0. Wall,Bill – Morgan,Mike, Wichita Falls, 1971.

6.b5 d5 7.Nf3 c6 8.a4 Bg4 9.cd5 cb5 10.Bb5 Nd5 11.0–0 Nc6 12.Nc3 Ndb4 13.Be2 Rc8 14.Nd2 (14.Rc1 Re8+=) 14...Bd7 (14...Be2 15.Qe2 e5 16.de5 Ne5+=) 15.Ba3 (15.Rc1 h6+=) 15...Re8 (better is 15...Nd4!? 16.ed4 Rc3 17.Bb4 ab4–/+) 16.Bb4 Nb4 17.Nb5 Bf5 18.Rc1 (better is 18.e4!? Be6 19.Nf3=) 18...Bc2–/+ 19.Qe1 Ba4 20.Nc3? (20.Rc8 Qc8 21.Qa1 Qc2+=) 20...Bc6?? 21.Bf3? Nd3–+ 22.Qd1 Nc1 23.Qc1 Bf3 24.Nf3 e5 25.Qd2 ed4 26.Nd4 Re6! 27.Rb1 Bd4 28.ed4 b6 29.Nb5 Qd5 30.h4 Rd8 31.Qf4 Qe4 32.Qc1 Qh4 33.Nc7 Red6 34.d5 Kg7 35.Rb6 Rb6 36.Qc3 Qf6 37.Qc5 Rb1 38.Kh2 Qf4 39.g3 Qb4 40.Qa7 Rd7 41.Ne6 fe6 42.Qd7 Kh6 43.de6 Qe4 44.Qd2 g5 45.f3 Qf3 46.Qg2 Qh5 47.Qh3 Rh1! 48.Kh1 Qh3 49.Kg1 Qg3 50.Kf1 Qf3 51.Ke1 Qe3 52.Kd1 Qe6 53.Kc2 g4 54.Kc3 g3 55.Kd4 g2 56.Kc5 g1Q 57.Kb5 Qd1 58.Kc5 Qed5 59.Kb6 Q1d4 60.Ka6 Q4c4 (60...Q4c4 61.Kb6 Qd6 62.Ka5 Qdc7; 60...Qc6 61.Ka5 Qdc3) 0–1. ludice (1640) – bielbielska, kurnik, 2011.

6.b5 d6 7.Bd3 e5 8.Ne2 e4 9.Bc2 Re8 10.Nbc3 c6 (10...Be6 11.d5 Bc8 12.0–0=) 11.a4 d5 12.cd5 cd5 13.Bb3 Be6 14.Nf4 b6 (14...Bf8 15.Ne6 Re6 16.0–0+=) 15.0–0 Ra7 16.Rc1 Qd6 17.Rc2 (17.h3 Rc7=) 17...Rc7 18.Qa1 Rd8 19.Ba3 Qd7 20.Qa2 (20.Rfc1 Rdc8+/–) 20...g5 (20...Rdc8 21.Rfc1+/–) 21.Ne6 fe6 22.f3 ef3 23.Rf3 g4 24.Rf1 Qf7 25.e4 Qg6 26.ed5 Rc3 27.Rc3 Nd5 28.Bd5 Bd4 29.Kh1 Bc3 30.Be6 Kh8 31.Qc4 Bf6 32.Qg4 Qd3 33.Qf5 Qf5 34.Bf5 Bc3 35.Be6 Bg7 36.Bc1 Rd4 37.Bb2 Rd8+/– 38.Bg7 Kg7 39.h3 Rd6 40.Bg4 Nd7 41.Bd7 Rd7 42.Rf4 Rd1 43.Kh2 Rb1 44.Kg3 Kg6 45.Rd4 Rb4? 46.Rf4?? Kg5?? 47.Rg4 Kf5 48.Kh4 Rb3? 49.Kh5 Rd3 50.Kh6+– Rd7 51.Rg7 Rd4 52.g4 Kf4 53.Rh7 Ra4 54.Rb7 Rb4 55.Rb6 a4 56.g5 a3 57.g6 Ra4 58.g7 a2 59.Rf6 Ke5 60.Rf1 Ra8 61.b6 (61.b6 Ke6 62.Kh7+–; better is 61.Ra1 Rg8 62.Ra2 Kf6+–) 1–0. Borrmann – Wolfram, CiF, 1988.

6.b5 d6 7.Nf3 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 g6 5.d4 Bg7 6.Nf3 0–0 7.c4).

6.b5 c6

7.a4 cb5 8.cb5 b6 9.Be2 Bb7 10.Bf3 Qc7 11.Bb7 Qb7 12.Nf3 d6 13.0–0 Nbd7 14.Nbd2 Nh5 15.Qb3 e5 16.de5 Ne5 17.Ne5 de5 18.Rac1 Rac8 (better is 18...Rfd8!? 19.Rfd1 Rac8+/–) 19.Nc4+– Rc7 20.Ne5 Rfc8 21.Nc6 Rd7 22.Bg7 Ng7 23.Qc3 Ne6? 24.Ne7!! Re7 25.Qc8 Qc8 26.Rc8 (26.Rc8 Kg7 27.Rd1+–) 1–0. ludice (1725) – peschilov, kurnik, 2011.

7.a4 cb5 8.ab5 b6 9.Nf3 Bb7 10.Nbd2 d5 11.Qb3 dc4 12.Bc4 e6 13.0–0 Nbd7 14.Rfc1 Rc8 15.Rc2 Bd5 16.Rac1 Bc4 17.Nc4 Nb8? (better is 17...Re8!?+/–) 18.Ba3+– Re8 19.Nd6 (19.Nd6 Rc2 20.Qc2+–) 1–0. carocan (1730) – morkant (1925), kurnik, 2011.

7.a4 cb5 8.ab5 b6 9.Nf3 Bb7 10.Nbd2 Ne4 11.Be2 Nd2 12.Qd2 (12.Kd2?! d5=) 12...e6 13.0–0 Qe7 14.Rfc1 d5? (better is 14...d6!?+=) 15.c5 bc5 16.dc5 Bc8? (16...Bb2 17.Qb2 Rc8+–) 17.c6 Qc7? (17...Bb2 18.Qb2 a4+–) 18.Bg7 Kg7 19.Qb2 f6 20.b6 Qd6 21.b7 Ra6 22.c7 Nc6 23.b8Q Nb8 24.cb8Q Qb8 25.Qb8 (25.Qb8 Bd7 26.Qc7+–) 1–0. carocan (1700) – burza56, kurnik, 2011.

7.a4 b6 8.Nf3 d5 9.Nbd2 dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5 Ba6 12.Ba6 Na6 13.0–0 Nb4 14.Ba3 Nfd5 15.Qb3 e6 16.Rac1 Rc8 17.Rc8 Qc8 18.Rc1 Qd7 19.Nc4 Rc8 20.g3 h5 21.Kg2 Rc6? 22.Nce5+– Be5 23.Ne5 Qb7 24.Nc6 Nc6 25.Qc4?? Ne3!–+ 26.fe3 Ne5 27.Kf2 Nc4 28.Rc4 Qd5 29.Rc8 Kg7 30.Bf8 Kh7 31.h4 Qa2 32.Kf3 Qa4 33.Be7 Qd7 34.Rb8 Qe7 35.Rb6 a4 0–1. bluepiramid2 (1710) – mietz, kurnik, 2012.

7.a4 d5 8.Nf3 cb5 9.cb5 Ne4 10.Be2 Bg4 11.0–0 Nd7 12.Nbd2 Ndf6 13.Ne4 Ne4 14.Nd2 Be2 15.Qe2 Nd2 16.Qd2 Rc8 17.Rfc1 Qb6 18.Ba3 Rfe8 19.Rc8 Rc8 20.Be7 Qc7 21.Ba3 Qc2 22.Qc2 Rc2+/– 23.Rc1 Rc1 24.Bc1 b6 25.Ba3+– Bf8 26.Bf8 Kf8 27.Kf1 Ke7 28.Ke2 Kd6 29.Kf3 f5 30.Kf4 h6 31.h4 Ke6 32.f3 Kf6 33.g4 g5 34.hg5 hg5 35.Kg3 Ke6 36.f4 Kf6 37.fg5 Kg5 38.gf5 Kf5 39.Kf3 Ke6 40.e4 de4 41.Ke4 Kd6 42.d5 Kc5 43.Ke5 Kb4 44.d6 Ka4 45.d7 Kb5 46.d8Q Ka6 47.Kd4 a4 48.Kc3 (48.Kc3 Kb5 49.Qd5 Ka6 50.Kb4 Ka7 51.Kb5 Kb8 52.Kb6 Kc8 53.Qd6 a3 54.Qc7#; 48.Kc4 Ka7 49.Qc7 Ka8 50.Kb5 a3 51.Kb6 a2 52.Qd8#) 1–0. bluepiramid2 (1645) – januszpalikot, kurnik, 2012.

7.a4 d5 8.Nf3 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Nbd2 Nb6 11.Be2 Nbd5 12.0–0 Nb4 13.Qb3 Be6 14.Bc4 Bc4 15.Nc4 Nfd5 16.Nce5 e6 17.Rac1 (17.bc6!? bc6 18.Bc3=) 17...cb5= 18.ab5 a4 (18...Qe8 19.Ba3=) 19.Qa3= f6 20.Nd3 Nd3 21.Qd3 Qb6 22.Ba3 Rfc8 23.Bc5 Qa5 24.e4 Nc7 25.b6 Na6 26.Qc3? Bf8?? 27.Qa5+– Nc5 28.Rc5 Ra5 29.Ra5 Rc4 30.g3 a3 31.d5 ed5 32.ed5 Rb4 33.Ra3 Rb6 34.Rd3 Bd6 35.Nd2 Rb4 36.Re1 b6 37.Ne4 Be7 38.d6 Bd8 39.d7 f5 40.Nd6 Kg7 41.Nb7 Bf6 42.d8Q Bd8 43.Nd8 Rb2 1–0. bluepiramid2 (1755) – mietz, kurnik, 2011.

7.a4 d5 8.Nf3 Nbd7 9.cd5 Nd5 10.Be2 e5 11.de5 N7b6 12.0–0 Bg4 13.Nc3 Re8 14.Nd5 Nd5 15.bc6 bc6 16.Rc1 Nb4 17.Bc3 Qe7 18.Bb4 ab4 19.Rc6 Bd7? (better is 19...Be5 20.Ne5 Be2 21.Qe2 Qe5+/–) 20.Rc7+– Red8 21.Bb5 Bb5 22.Re7 Rd1 23.Rd1 Ra4 24.Rb7 Be2? 25.Rd8 Bf8 26.h4 Kg7 27.e6 Bd6 28.Rf7 Kh6 29.Rd6 b3 30.Rdd7 (30.Rdd7 Kh5 31.Rh7 Kg4 32.Rd5 Ra1 33.Kh2 Ra5 34.Nd4 Rd5 35.f3 Bf3 36.gf3) 1–0. ludice (1795) – banszegi (1650), kurnik, 2011.

7.a4 d5 8.Nf3 Bg4 9.cd5 Nd5 10.Be2 Nb4 11.0–0 c5 12.h3 (12.Nbd2 Nd7=) 12...Be6 (12...Bf5 13.Na3=) 13.Nbd2 cd4 14.Bd4 Nd7 15.Bg7 Kg7 16.Nd4 Nc5 17.Ne6 Ne6 18.Nf3 (18.Rc1 Rc8+/–) 18...Qd1 19.Rfd1 Rfd8 20.Bc4 Nc5 21.Nd4 e5 22.Nb3 Nb3 23.Bb3 Rac8 24.Rd8 Rd8 25.Rc1 Rd7 26.g4 Kf6 27.h4 h5 28.g5 Ke7 29.Kg2 e4? 30.Rc4+/– f5 31.gf6! Kf6 32.Re4 Rd3 33.Rf4 Ke5 34.Bf7 Nd5? 35.Bd5 Rd5 36.Rf7 b6 37.Rb7 Rd6 38.Kf3 Kd5 39.Rc7 Rf6 40.Ke2 Rd6 41.f3 Re6? 42.Kd3 Rf6 43.e4 Ke5 44.Ke3 Rd6 45.f4 Kf6 46.Rc6 Ke6 47.Rd6 Kd6 48.f5 gf5 49.ef5 Ke5 50.Kf3 Kf5–+ 51.Kg3 (51.Kg3 Ke4 52.Kg2–+). ludice (1675) – messerschmidt1 (1750), kurnik, 2011.

7.a4 d6 8.Bd3 c5 9.Ne2 b6 10.0–0 Nbd7 11.Nd2 Bb7 12.f3 cd4 13.ed4 e5 14.d5 Re8 15.Ne4 Nc5 16.Nc5 dc5 17.Qc2 e4? (better is 17...Bh6!?+=) 18.fe4+– Ng4 19.Bg7 Ne3?? (better is 19...Kg7 20.Rf4 Bc8+–) 20.Qc3 Nf1 21.Rf1 Qe7 22.Bf6 Qd7 23.e5 Bc8 24.Ng3 Qg4 25.Kh1 h5 26.Qd2 Kh7 27.Rf4 Qd7 28.Nh5 Re5 29.Be5 Qe7 30.Nf6 Kg7 31.Re4 Bf5 32.Re3 Qf6 33.Bf6 Kf6 34.Bf5 gf5 35.Qc3 Kg6 36.Rg3 Kh5 37.Qf6 (37.Qf6 Rg8 38.Qf5 Rg5 39.Qg5#; 37.Qg7 Rd8 38.Rh3#) 1–0. amator111 (1665) – mietz, kurnik, 2012.

5.d4 b6

6.Be2 a5 7.b5 Bb7 8.Bf3 Bf3 9.Nf3 d6 10.0–0 Nbd7 11.a4 Re8 12.Qb3 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 de5 15.Na3 Qe7 16.Rfd1 Nd7 17.Qc2 Nc5 18.Rd2 Rad8 19.Rad1 Rd2 20.Rd2 Rd8 21.Rd8 Qd8 22.Nb1 Qd6 23.Ba3 f5 24.g3 e4 25.Bc5 Qc5 26.Qd2 Qd6 27.Qd6= cd6 28.Kf1 Kf7 29.Ke1 Ke6 30.Kd2 d5–+ 31.Na3 Kd6 32.Kc2 Kc5 33.Kb3 Be5 34.cd5+= Kd5 35.Nc4 Bc7 36.Nb2 g5 37.Nd1 Be5 38.h3 h5 39.Nc3 Kc5 40.Ne2 Bf6 41.Ng1 Be5 42.Ne2 Kd5 43.h4 gh4 44.gh4 Bh2 45.Nf4?? Bf4–+ 46.ef4 Kd4 47.Kc2 e3 48.f3 e2 49.Kd2 e1Q! 50.Ke1 Ke3 51.Kf1 Kf3 52.Kg1 Kf4 53.Kg2 Kg4 54.Kf2 Kh4 55.Kf3 Kg5 56.Kg3 f4 57.Kf3 Kf5 58.Kf2 Ke4 59.Ke2 f3 60.Ke1 Ke3 61.Kf1 h4 62.Kg1 h3 63.Kh2 f2 64.Kh3 f1Q 65.Kg4 Qf4 66.Kh5 Qg3 67.Kh6–+ Ke4 (67...Ke4 68.Kh7 Kf5 69.Kh8 Kf6 70.Kh7 Qg7#) 0–1. bluepiramid2 (1800) – trus (1765), kurnik, 2012.

6.Be2 a5 7.b5 c5 8.dc5 bc5 9.Bf3 Ra7 10.a4 d6 11.Ne2 Nbd7 12.0–0 Nb6 13.Nd2 Be6 14.Qc2 Qc8 15.Nf4 Bf5 16.e4 Bd7 17.Nd5 Nfd5 18.ed5 Bf5 19.Qb3 Bb2 20.Qb2 Bd3 21.Rfc1 Qf5? 22.Rc3?? g5 23.Bd1 Qe5= 24.Nf3 Qf6 25.Bb3 g4= 26.Ne1 Bc4+= 27.Bc4 Nc4 28.Qe2?? Qc3–+ 29.Qg4 Kh8 30.Rd1 Ne5 31.Qe4 Qc4 32.Qf5 Qg4 33.Qc2 Rg8 34.g3 Qg6 35.Qd2 Qg5 36.Qc2? Qg4 37.Rd2 Rg7 38.Qc3 Ra8 39.b6 Qb4 40.Qe3 Qb6 41.f4 Nc4 42.Qe7 Nd2 (42...Nd2 43.Qe2 Qb4–+) 0–1. bluepiramid2 (1660) – basomti (1895), kurnik, 2012.

6.Nf3 Bb7 7.Be2 c5 8.bc5 bc5 9.0–0 Qb6.

6.Nf3 Bb7 7.Be2 Nc6 8.b5 Nb8 9.Nbd2 d6 10.0–0 Nbd7 11.Nb3 Rb8 12.a4 Ne4 13.Qc2 Nef6 14.c5 (14.a5 c5+/–) 14...dc5 15.dc5 bc5 16.Nc5 Nc5 17.Qc5 Qd6 (17...Ne4 18.Qc2 Bb2 19.Rad1+=) 18.Qc2 (18.Qa7 Bf3 19.Bf3 Ng4 20.Bg4 Bb2+–) 18...Ng4? (better is 18...Be4!? 19.Qc1 Bd5+=) 19.Rfd1+– Qb6 20.a5 Qe6 21.Bg7 Kg7 22.Qc7 Kg8 23.Nd4 Qf6?? 24.Bg4 Bg2 25.Kg2 Qg5 26.Qg3 h5 27.Bf3 Qf6 28.Rdb1 Rfd8 29.b6 ab6 30.ab6 h4 31.Qf4 Qf4 32.ef4 Rd4 33.b7 Rf4 34.Ra8 Rf3 35.Rb8 Kg7 36.Kf3 (36.Kf3 Kf6 37.Rf8 Ke5 38.b8Q Kf6 39.Qf4 Ke6 40.Rb6 Kd7 41.Qd4 Kc7 42.Qd8) 1–0. carocan (1730) – egerbeshi09, kurnik, 2011.

6.Nf3 Bb7 7.Be2 d6 8.Nc3 e6 9.0–0 Nc6 10.b5 Ne7 11.a4 c5 12.bc6 Bc6 13.Ba3 Re8 14.Nb5 Bb5 (better is 14...Nf5!?=) 15.ab5+/– Ne4 16.Bd3 f5 17.Be4 fe4 18.Ng5 Nf5 19.Ne4 d5 20.Nd2 Bh6 21.c5 e5 (21...a6!? 22.ba6 Ra6+/–) 22.de5+– Re5 23.c6 Nd6?? (better is 23...Bg7+–) 24.Bd6 Qd6 25.Nc4!! (25.Nc4 Qc7 26.Ne5 Qe5 27.Qd3+–) 1–0. Slupski,Mark – Dunn,John, BCCA/C6/final (ENG), 2011.

6.Nf3 e6 7.Be2 Bb7 8.0–0 d5 9.a4 dc4 10.Bc4 Bd5 11.Nbd2 Bc4 12.Nc4 Nc6 (12...a6 13.Qd2+=) 13.b5 Ne7 14.Nce5 Ned5 (14...Ne4 15.Qc2 Nd6 16.Rfc1+/–) 15.Rc1 (15.Ba3 Ne7+–) 15...Ne4 (15...a6 16.Ba3 Re8 17.Nc6+/–) 16.Qc2 Nd6 (16...f5 17.Nc6 Qf6 18.Ba3+/–) 17.Ba3 (17.Nc6 Qd7+–) 17...f6 (better is 17...f5!?+/–) 18.Nc6+– Qd7 19.Qb3 (19.e4!? Nf4 20.e5 fe5 21.de5 Nh3 22.Kh1 Rf3 23.gf3 Qf7+–) 19...a5 (19...a6 20.e4 Nf4 21.Rfe1+/–) 20.Rc2 h5 21.Nd2 h4 22.e4 Nf4 23.e5 fe5 24.de5 Nf5 25.Bf8 Rf8 26.Nf3 h3 27.Rd2 Nd5 28.g3 1–0. carocan (1820) – tekica, kurnik, 2011.

6.Be2 Bb7

7.Bf3 c6 8.Ne2 d5 9.cd5 cd5 10.0–0 Nbd7 11.Qb3 e6 12.Nbc3 a6 13.Rac1 b5 (13...Ne4 14.Be4 de4 15.Rc2=) 14.a4 Bc6 15.a5 Qe7 16.Rc2 Rac8 17.Rfc1 Bb7 18.g3 (18.Nf4 g5 19.Nd3 Rc7+=) 18...h5 (18...Rc4 19.Ba3=) 19.h4 (19.Nf4 Rc4+=) 19...Ng4 20.Bg4 (20.Nf4 Rc4=) 20...hg4+= 21.Nf4 Nf6 22.Nce2 Ne4 23.Rc8 Rc8+= 24.Rc8 Bc8 25.Nc3 Nd2 26.Qd1 Nc4 27.Qb3–/+ Bh6 28.Bc1 Bf8 29.Nd3 f6 30.Qd1 Qd6 31.Qg4+/– Kf7 32.Qf4 Qf4+= 33.gf4 Bd6 34.Nc5+= Bc5 35.dc5 Bb7 36.Ne2 e5 37.fe5 fe5 38.f4 Ke6 39.Kf2 ef4 40.Nf4 Kf5 41.Bd2?? Nd2–+ 42.Ke2 Ne4 43.Kd3 Nf2 44.Kd4 Ng4 45.Nd5= Bd5 46.Kd5 Ne3 47.Kd6 Kg4?? 48.c6+– Nf5 49.Kd7 Nd4 50.c7 1–0. bluepiramid2 (1760) – fedot1 (1615), kurnik, 2011.

7.Bf3 d5 8.cd5 Nd5 9.a3 Nd7 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Bf3 12.Nf3 (worse is 12.gf3 c5+=) 12...c5 13.bc5 bc5 14.0–0 cd4 15.Bd4 Nf6 (15...e5 16.Bc3=) 16.Bf6 Bf6 17.Qd8 Rfd8 18.Rab1 Rd3 19.a4 Ra3 20.Rb4 a5 21.Rc4 Rb8 22.g3 Rb4–+ 23.Rc8 Kg7 24.Rd1 Rba4 25.Rdd8 Ra1 26.Kg2 R4a2 27.g4 g5?? 28.h4 h6?? 29.hg5 hg5 30.Rg8 Kh6+= 31.Rc6 Kh7 32.Rf8 Kg7–/+ 33.Rfc8 Rb1 34.Nd4 Rbb2 35.Nf5 Kh7 36.Rf8 Rf2 37.Kg1 Rf5! 38.gf5 Kg7 39.Ra8 Re2 40.Ra5 Re3 41.Kf2 Re4 42.Kf3 Rf4 43.Ke3 Bd4 44.Kd3 g4 45.Ra4 Be5 46.Rf4 Bf4 47.Rc4 Be5 48.Rg4 Kf6 49.Ke4 Bd6 50.Rh4 Kg5 51.Rh7 Kf6 52.Rh6 Kg5 53.Rh7 Kf6 54.Rh6 Kg7 55.Rh5 Kf6 56.Rh6 ½–½. bluepiramid2 (1690) – taksim (1705), kurnik, 2012.

7.Bf3 d5 8.cd5 Nd5 9.a3 Nd7 10.Nc3 e6 11.Nd5 ed5 12.Ne2 c5 13.bc5 bc5 14.0–0 c4 15.Bc3 Bc6 16.Rb1 Rb8 17.Qc2 Qc7 18.Nf4 Nf6 19.g3 Rb1 20.Rb1 Rb8 21.h4 h5 22.Rb8 Qb8 23.Qb2 Qb2 24.Bb2 Bf8 25.Kf1 Bd6 26.Ne2 Nd7 27.Nc3 Nb6 28.Ke2 f5 29.Kd2 Kf7 30.Bd1 Ke6 31.Bc2 Be7 32.f4 Bd6 33.Ke2 Be7 34.Kd2 Nd7 35.Ba4 Ba4 36.Na4 Nf6 37.Nc3 Ne4 38.Ne4 fe4 39.Ke2 Kf5 40.Kf2 Kg4 41.Kg2 Bd8 42.Bc3 a6 43.a4 Be7 44.Bd2 Ba3 45.Bc3 Bc1 46.Kf2 Kh3 47.Ba1? Be3 48.Ke3–/+ Kg3 49.Bc3 Kh4 50.Be1 Kg4 51.Bf2 h4 52.Bg1 h3 53.Bh2 c3 54.Ke2 c2 55.Kd2 Kf3 56.Kc2 e3 57.Kd3 e2 58.Kd2 Kf2 59.Bg3 Kf1 60.Ke3 e1Q 61.Be1 Ke1 62.Kf3 Kd2 63.Kg3 Kd3 64.Kh3 Kd4 65.Kg4 Ke4 66.Kg5 d4 67.Kg6 Kf4 68.Kg7 d3 69.Kg6 d2 70.Kf6 d1Q 71.Ke6 Qa4 72.Kd6 Qb5 73.Kc7 a5 74.Kd6–+ a4 75.Ke6 a3 76.Ke7 Qc6 77.Kf7 Qc7 (77...Qc7 78.Kg6 a2 79.Kh6 Kf5 80.Kh5 Qh2; 77...a2 78.Ke7 a1Q 79.Kf7 Qcf6 80.Ke8 Qa4) 0–1. ludice (1700) – taksim (1745), kurnik, 2011.

7.Bf3 e6?? 8.Bb7+– Nc6 9.Ba8 Qa8 10.b5 Na5 11.Qf3 Qf3 12.Nf3 Nc4 13.Bc1 Ne4 14.Nbd2 Ncd2 15.Nd2 Nf2 16.Kf2 Be5 17.de5 d6 18.ed6 Rd8 19.Ne4 f6 20.Nf6 Kh8 21.dc7 h6 22.cd8Q Kg7 23.Qe7 Kh8 24.Qh7 (24.Qf8) 1–0. ludice (1695) – zapateroo, kurnik, 2011.

7.Bf3 Bf3

8.Nf3 a5 9.b5 c6 10.a4 d5 11.Nbd2 dc4 12.Nc4 cb5 13.ab5 Nd5 14.0–0 Nd7 15.Qb3 e6 16.Nd6 Qc7 17.Ne4 Rac8 18.Rfc1 Qb8 19.Nc3 Nc3 20.Rc3 Rc3 21.Bc3 Rc8 22.Rc1 Nf6 23.Bb2 Nd5 24.g3 Bf8 25.h4 Qb7 26.Ne5 Rc1 27.Bc1 Bd6 28.Nd3 Qc7 29.Ba3 Bg3! 30.fg3 Qg3 31.Kh1?? Ne3 32.Qb2 Ng4 33.Ne5?? Nf2–+ 34.Qf2 Qf2 (34...Qf2 35.Be7 f6–+) 0–1. ludice (1725) – sadekt (1885), kurnik, 2011.

8.Nf3 c5 9.dc5 bc5 10.b5 d6 11.0–0 Nbd7 12.Nbd2 a6 13.a4 Nb6 (13...ab5!? 14.cb5 d5+=) 14.a5+/– Nbd7 15.b6 Qc8 16.Qc2 Qc6 17.Rfd1 Rab8 18.h3 Rfc8 19.e4 e6 20.e5 de5 21.Ne5 Ne5 22.Be5 Rb7 23.Ra3 Rd7 24.Rd3 Rcd8 25.Rd7 Rd7 26.Nf3 Ne8 27.Bg7 Ng7?? 28.Ne5+– Rd1 29.Qd1 Qb7 30.Qd8 Ne8 31.Ng4 Kf8 32.Nf6 Qc6 33.Qe8 Qe8 34.Ne8 (34.Ne8 Ke8 35.b7+–) 1–0. bluepiramid2 (1745) – chmelik (1745), kurnik, 2012.

8.Nf3 d5 =.

8.Nf3 d6 9.0–0 Nbd7 10.Qb3 c5 11.dc5 Nc5?? (better is 11...bc5 12.b5 a6=) 12.bc5+– dc5 13.Nbd2 Qc7 14.Rad1 Qc6 15.Bf6 Bf6 16.Qc2 Rad8 17.Ne4 Rd1 18.Nf6 Qf6 19.Rd1 1–0. bluepiramid2 (1690) – cymbalista, kurnik, 2012.

8.Nf3 d6 9.0–0 Nbd7 10.Nbd2 c5 11.dc5 dc5 12.b5 Ng4 (12...a6 13.Qb3=) 13.Bg7+= Kg7 14.Qc2 Ndf6 (14...a6 15.Rfd1+=) 15.Rfd1 Qc7 16.Ne4 Rad8 17.Nf6 Nf6 18.Rd8 Rd8 19.Rd1 Rd6 20.h3 Qd7 21.Rd6 Qd6 22.Qd2 Qe6 23.Qd3 Ne4 24.g3 Nd6 25.Nd2 Qe5 26.Kg2 Qe6 27.a4 h5 28.h4 Qg4 29.f3 Qe6 30.e4 f5 31.ef5 Nf5 32.Qe4 Qf6 33.Kf2 Nd4 34.f4 Qd6 35.Qe5 Qe5= 36.fe5 Kf7 37.Ke3 Ke6 38.Ke4 Nf5 39.Kf4= Nd4 40.Nf3?? Ne2?? 41.Kg5= Ng3 42.Kg6 Nf5 43.Kh5+= Nd4 44.Nd4?? cd4 45.Kg4 Ke5 46.Kf3 e6 47.h5+– Kf6 48.Ke4 e5 49.a5! Kg5?? 50.ab6+– ab6 51.c5 d3 52.cb6 Kh5?? 53.b7 d2 54.b8Q d1Q 55.Qe5 Kg4?? 56.Qf4 (56.Qf4 Kh5 57.Qf3 Qf3 58.Kf3+–) 1–0. ludice (1700) – katoosiol, kurnik, 2011.

8.Nf3 d6 9.d5 e5 10.de6 fe6 11.0–0 e5 12.Nbd2 Nbd7 13.Qb3 Kh8 14.Rad1 Qe7 15.a3 e4 16.Nd4 Ne5 17.Ne2 Qe6 18.Be5 Qe5 19.h3 Rf7 20.Nf4 Raf8 21.Nb1 g5 22.Nd5 g4 23.Nf6 Rf6 24.hg4 Rg6 25.Rd5= Qe7 26.g5? Rg5 27.Rg5= Qg5 28.Nd2 Qf5 29.Qc2 Re8 30.f3 Be5 31.Ne4+/– Qh5 32.f4 Bg7 33.Ng3 Qh4 34.Qf2 Rg8 35.Nf5+– Qf6 36.Ng7 Rg7 37.e4 h5 38.Qf3 Rg4 39.Rf2 Qd4?? 40.f5 Kg7 41.f6 Kf7 42.e5 de5= 43.Qd5 Qd5 44.cd5 Rf4 45.Rf4? ef4–+ 46.Kf2 Kf6 47.Kf3 Kf5 48.b5 h4 49.a4 Ke5 50.Kg4 Kd5 51.Kf4?? Kc4 52.Kg4 Kb4 53.Kh4 Ka4 54.g4 Kb5 55.g5 Kc6 56.g6 Kd6 57.g7 c5 58.g8Q Kc6 59.Qc8 (59.Qc8 Kb5 60.Qd7 Kb4 61.Qa7+–) 1–0. ludice (1740) – gbsalvio (1780), kurnik, 2011.

5.d4 c6

6.a4 a5 7.ba5 Ra5 8.Bc3 =.

6.a4 d5 7.c5 Nbd7 8.Nf3= Qc7 9.h3 Ne8 10.Nbd2 e5 11.e4 f5 12.ed5+= cd5 13.de5 Ne5 14.Rb1 f4 15.Ne5 Be5 16.Nf3 Bf6 17.Qd5 Rf7 18.Bc4+– Qe7 19.Kf1 Kf8 20.Bf6 Nf6 21.Qf7 Qf7 22.Bf7 Kf7 23.Ne5 Ke6 24.Re1 Kf5 25.Nf7 Ne4 26.Nh6 Kg5 27.Re4 Kh6 28.f3 Bd7 29.b5 Rc8 30.Kf2 Rc5 31.Rd1 Rc2 32.Kf1 Bf5 33.Rf4 Ra2 34.g4 Bc2 35.Rdd4 Ra1 36.Kf2 Ra2 37.Rd2 Ra4 38.Ra4 Ba4 39.Rb2 (39...a5 40.ba6 ba6 41.f4+–; 39.Rd7 Bb5 40.Rb7 a6+–) 1–0. Costin,Tudor – Braun,Joachim, Baden–chT U20, 2002.

6.Be2 Na6 7.a3 d5 8.Nf3 dc4 9.Bc4 b5 10.Be2 Nc7 11.0–0 a5 12.Nbd2 (12.Ne5 Qd6 13.Qc2 ab4 14.ab4 Bb7=) 12...a4 (better is 12...ab4!? 13.ab4 Ra1 14.Qa1 Qd6=) 13.Rc1+/– Bd7 14.Ne5 Ra6 15.Bf3 Ncd5 16.Nd7 Qd7 17.Bd5 (17.Qc2!?+=) 17...cd5= 18.Nf3 Rc8 19.Ne5 Qe8 20.Rc5 e6 21.Qe2+/– Rb6 22.Rfc1 Rc5 23.dc5 Rb8 24.c6 Ne4 25.f3 Nd6 26.c7 Rc8+= 27.Bd4 Nc4–/+ 28.Nc4 Rc7?? 29.Bg7+– Kg7 30.Qb2 f6? 31.Nd2 Qc8 32.Rc7 Qc7 33.g3 e5 34.Kf2 Qb6 35.Qc2 Qd6? 36.Qc5 Qd7 37.Kg2 h5 38.Nb1 h4? 39.Nc3 h3 40.Kf2 Qf5 41.Nd5 Qb1 42.Qe7 Kh6 43.Qf8 Kg5 44.f4 Kf5 45.Qf6 Ke4 46.Qg6 Kd5+– 47.Qb1 e4 48.f5 Ke5 49.f6! Kf6 50.Qe4 Kg5 51.Qc6 Kg4 52.Qb5 (52.Qg6#) ½–½. ludice (1740) – gotomacau (1900), kurnik, 2011.

6.Be2 b5 7.cb5+= Ne8 (7...cb5!? 8.Bb5 Ba6 9.Ba6 Na6+/–) 8.bc6+/– Nc6 9.a3 Bb7 10.Nf3 e6 11.0–0 d5 12.Nbd2 Rc8 13.Nb3 Ba8 14.Nc5 Nd6 15.Rc1 Ne7 16.Qb3 Re8 17.Rc2 Bf8 18.Rfc1 Nef5 19.Ne5 f6 20.Ned7 Be7 21.g4 Ng7 22.g5! f5 23.h4 Rc7 24.Ne6?? Ne6+= 25.Qd5?? Qd7 26.Rc7+– Bd5 27.Rd7 Bb3 28.Ra7 Kf7 29.Rc3 Ba2 30.f3 f4 31.Kf2 fe3 32.Ke3 Nf5 33.Kf2 Nf4 34.Bc4?? Bc4= 35.Rc4 Nd3 36.Ke2 Nb2 37.Rcc7? Nh4?? 38.d5 Kf8–/+ 39.Kd2 Bg5 40.Kc3?? Bf6–+ 41.Kb3 Kg8 42.Rf7 Bd4 43.d6 Nf5 44.Rh7 Rd8 45.Rhd7 Rd7 46.Rd7–/+ Nd6?? 47.Rd6+– Bg7 48.Rd8 Kf7 49.Rd7 Kf6 50.Rg7 Kg7 51.Kb2 Kf6 52.b5 Ke6 53.a4 Kd6 54.Kc3 Kc5 55.Kd3 g5 56.Ke4 Kb6 57.Kf5 Kb7 58.Kg5 Kc7 59.f4 Kb6 60.f5 Kb7 61.f6 Kb6 62.f7 Kb7 63.f8Q Kb6 64.Qd6 Ka5 65.b6 Ka4 66.b7 Kb3 67.b8Q Kc3 68.Qbc7 Kb3 69.Qdb6 Ka4 ½–½. ludice (1775) – macles (1635), kurnik, 2011.

6.Be2 d5 7.cd5 cd5 8.Nf3 Nbd7 9.0–0 a6 10.Nbd2 b5 11.Nb3 Re8 12.Rc1 Nf8 13.Nc5 Bf5 14.Bd3 Bd3 15.Qd3 Ne6 16.Ne6 fe6 17.Ne5 Ne4 18.f3 Be5 19.fe4 de4 20.Qe4+– Bg7 21.Qe6 Kh8 22.Rf7 Qd6?? 23.Qb3 Rf8+/– 24.Rcf1 Rf7 25.Rf7 e6 26.d5 e5 27.e4 Kg8 28.Rf1 Bh6 29.Bc1 Bf8 30.a3 Rc8 31.Qf3 Qe7 32.Bb2 Rc2? 33.Be5 Bh6 34.Bf4 Bg7 35.e5! Rc4 36.e6 Bd4 37.Be3 Bg7 38.Qf7 Qf7 39.Rf7 Rc3 40.Rg7! Kg7 41.Bd4 Kf8 42.Bc3 Ke7 43.Be5 h6 44.Kf2 g5 45.Ke3 h5 46.Ke4 h4 47.Kf5 g4 48.Kg4 h3+– 49.Kh3 Kf8 50.Kg4 Ke7 51.Kf4 Ke8 52.Ke4 Ke7 53.Kd4 Kd8 54.Kc5 Kc8 55.Kb6 Kd8 56.Ka6 Ke7+– 57.Kb5 Kd8 58.d6 Ke8 59.a4 Kd8 60.a5 Kc8 61.g4 Kb8 62.h4 Ka7 63.g5 Kb7 64.h5 Ka7 65.g6 Kb7 66.h6 Ka7 67.h7 Kb7 68.g7 Ka7 69.Kc5 Kb7 70.b5 Ka7 71.g8R Kb7 72.h8R Ka7 73.Rg7 (73.Rh7) 1–0. ludice (1615) – fre3, kurnik, 2011.

6.Be2 d5 7.Nf3 Nbd7 8.0–0 dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2 Nbd5 11.a3 a5 12.Nc3 ab4 13.Nd5 Nd5 14.ab4 Ra1 15.Qa1 Nb4 16.Rc1 Bf5 17.Nh4 Be4 18.Qa4 Nd3 19.Bd3 Bd3 20.Ba3 Bf6 21.Nf3 Qa8 22.Qb3 Qa6 23.Bc5 Qb5 24.Qc3 b6 25.Bb4?? c5!–/+ 26.Ba3 Ra8 27.Bb2 Ra2–+ 28.Ba1 c4 29.Ne1 Be2 30.Rc2 Qb1 31.Ra2 Qa2 32.h3 b5 33.Qb2? Qb2 34.Bb2 b4 35.Nc2 b3 36.Na3 e5! 37.f3 ed4 38.ed4 Bd3 39.Kf2 Bh4 40.g3 Bg5 41.f4 Be7 42.Ke3 Bd6 43.Nb5 Bb4 44.Nc3 Bc3 45.Bc3–/+ f6 46.d5 Kf7 47.g4 Ke7 48.Bb4 Kd7–+ 49.Kd2?? f5 50.Kc3 fg4 51.hg4 Kc7 52.f5? Kd7?? 53.fg6?? hg6–/+ 54.g5 1–0. bluepiramid2 (1625) – chmelik (1660), kurnik, 2012.

6.Be2 d5 7.Nf3 Be6 8.Qc2 dc4 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 Qd5 11.Qd5 cd5 12.0–0 a6 13.Nbd2 Nc6 14.a3 e6 15.Rfc1 Rfc8 16.Rc3 Nd7 17.Rac1 Ne7? (17...Nb6 18.R3c2=) 18.Rc8?? (better is 18.Rc7 Rc7 19.Rc7+–) 18...Rc8= (worse is 18...Nc8 19.Rc7 Ncb6 20.Rb7+/–) 19.Rc8 Nc8 20.Nb3 b6 21.Kf1 Nd6 22.Nfd2 Bf8 23.Ke2 Nf6 24.f3 Nd7 25.Kd3 f6 26.e4 de4 27.fe4 Kf7 28.Nc4 Nc4 29.Kc4 h5 30.a4 Bd6 31.h3 Bg3 32.a5 ba5 33.ba5 Be1 34.Bc3 Bc3 35.Kc3 Ke7 36.Kc4 Kd6 37.Na1 Nb8 38.d5 ed5 39.ed5= f5 40.Nc2 g5 41.Kd4 f4 42.Ke4 Nd7 43.Kf5 g4 44.hg4+/– hg4 45.Kg4 Kd5 46.Kf4 Kc4 47.g4 Nf6= 48.g5 Ng8?? 49.Ke5+– Kb5 50.Ke6 Ka5 51.Kf7 Ka4 52.Kg8 Kb3 53.Na1 Kb2 54.g6 Ka1 55.g7 1–0. ludice (1725) – wgwl (1630), kurnik, 2011.

6.Be2 d5 7.Nf3 Bg4 8.cd5 Nd5 9.a3 Nd7 10.0–0 Rc8 11.Nc3 e6 12.Nd5 ed5 13.Nd2 Be2 14.Qe2 Qb6 15.g3 Rce8 16.Qd3 Nf6 17.Rfc1 a5 (17...Re7 18.a4=) 18.Bc3 a4 19.Rab1 Ne4 (19...Rc8 20.h3=) 20.Ne4 (better is 20.b5!?+/–) 20...de4= 21.Qc4 Qc7 22.b5 h5 23.Bb4+– h4 24.Bf8 Bf8 25.bc6 bc6 26.Qc6 Qc6 27.Rc6 hg3 28.hg3 Ba3 29.Ra6 Be7 30.Ra4 Kg7 31.Kg2 Rc8 32.d5 Bd6 33.Re4 Rc2 34.Rb7 Kf6 35.Rd7 Bc5 36.Rf4 Ke5 37.Rff7 g5 38.Rfe7! Kf6 39.d6 g4 40.Rc7 Rc3 41.Re4 Kf5 42.Rf4 Ke5 43.d7 Rd3 44.Rc5 Ke6 45.Rd4 Rd4 46.ed4 Kd7 47.Rg5 (47.Rg5 Kd6 48.Rg4+–) 1–0. ludice (1715) – alniro (1730), kurnik, 2011.

6.Be2 d6 7.Nf3 Ne4 8.0–0 Bg4 9.Nbd2 d5 10.Ne4 de4 11.Nd2 Be2 12.Qe2 f5 13.g3 (13.a3 Nd7+=) 13...e6 14.Nb3 Nd7 15.Rfd1 Qe7 16.d5 ed5 (worse is 16...Qb4 17.Bg7 Kg7 18.dc6+/– (18.de6?! Nf6=)) 17.Bg7 Kg7 18.cd5 cd5 (worse is 18...Qb4 19.dc6 Nb8 20.c7+/–) 19.Rd5 Nb6 20.Qb2 Kh6 21.Rd4 Rad8 22.Rad1 Rd4 23.Nd4 Nc4 24.Qb3 Ne5 25.a3 Nf3 26.Nf3+= ef3 27.Qd5 Qe4 28.Qe4 fe4= 29.Rd7 Rc8 30.h4 Rc1 31.Kh2 Rf1 32.Re7 Rf2+= 33.Kh3 Re2 34.Re4 f2 35.Rf4 Re3–/+ 36.Rf2 Ra3 37.Rf7 b6 38.Kg4 Ra4 39.Kf3 a6 40.g4 g5 41.Rf6 Kg7 42.Rb6 gh4 43.g5 Kf7 44.Kg2 Ra3 45.Rh6 Rg3 46.Kf2 Rb3 47.Rh7= Kg6 48.Rh6? Kg5–/+ 49.Ra6 Rb4 50.Ra8 Kg4 51.Rg8? Kh3 52.Kf3 Rb3 53.Kf2 Kh2?? 54.Rg4?? h3–+ 55.Rg7 Rb2 56.Kf1 Rb1 57.Kf2 Kh1 58.Rh7 h2?? 59.Rg7?? Rg1?? 60.Rh7?? Rg4 61.Rf7?? Rg5?? 62.Rf6?? Rg7 63.Rf5? Rg2–+ 64.Kf1 Rg1 65.Kf2= Rg2 66.Kf1 Rg1 67.Kf2 Rg6 68.Rf4? Rg5 69.Rf6 Rd5 70.Rf7 Rd2 (70...Rd2 71.Kf1 Rd8–+) 0–1. bluepiramid2 (1820) – retilein, kurnik, 2012.

6.Qf3 d5 =.

6.f4 Qb6 7.Qb3 d5 8.a4 dc4 9.Bc4 (worse is 9.Qc4 Nd5 10.a5 Qb4 11.Qb4 Nb4–/+) 9...Ng4 10.Nf3 Bf5 11.0–0 Be4 12.Nbd2 Bf3 13.Nf3 Nd7 (13...a5 14.b5+/–) 14.b5 (14.Ng5 Nh6 15.Ne6 fe6 16.Be6 Nf7 17.Bd7 a5+–) 14...c5 15.h3 Ngf6 16.d5 Ne4 17.Bg7 Kg7 18.Ne5 Ne5 19.fe5 (19.Qb2 Nd2 20.Rfc1 Rfd8 21.Qd2 Nc4 22.Rc4 Kg8+=) 19...f6 (better is 19...Nd2!? 20.Qc3 Nf1+=) 20.Qd3 f5 21.Rf4 Qc7 22.Re4 fe4 23.Qe4 Rf5 24.e6 Qe5 25.Qe5 Re5 26.Kf2 Rf8 27.Ke2 Re4 28.Kd3 Re5 29.e4 b6 30.Ke3= Rg5 31.g4 h5 32.Be2 hg4 33.hg4 Rh8 34.Kf4 Kf6 35.Bf3 Rh2 36.Re1+/– Rf2 37.e5?? Re5!–+ 38.Re5? Rf3! 39.Ke4. carocan (1765) – adam1616, kurnik, 2011.

6.f4 d5 7.Nf3 a5 8.Qb3 ab4 9.Qb4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.a4 (11.0–0 Nb6 12.Bd3 Nfd5=) 11...Ng4 12.Qb3 c5 (12...Nb6!? 13.Nbd2 Nc4 14.Nc4 Be6+=) 13.h3= Nh6 14.0–0 cd4 (14...Nb6 15.Na3=) 15.Bd4+= (worse is 15.ed4 Nb6+=) 15...Bd4 16.Nd4 Nf5 (16...Qa5 17.Nc3+=) 17.Nf5+/– gf5 18.Nd2 (18.Qb4 Nb6+=) 18...Nc5+= 19.Qc2 e6 (19...Ra4 20.Ra4 Na4 21.Nf3=) 20.Rfd1+= Qh4 21.Nf3 Qh5 22.Ng5 h6 23.Nf3 Ne4 24.Rab1 b6 25.Qb3 Bb7 26.Qb6+/– Rab8 27.a5 Nc3+= 28.Rd7 Bf3 29.Qb8 Rb8?? 30.Rb8+– Kg7 31.gf3?? Qf3–+ 32.Rbb7? Qe3 33.Kg2 Qe4 34.Kg1 Qe3 35.Kg2 Qe4 36.Kg1 Qe3 ½–½. carocan (1800) – ramizi20, kurnik, 2012.

6.f4 d6 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Qc7 9.0–0 Ng4 10.Qb3 e5 11.h3 Nh6 12.fe5 de5 13.d5 (13.Nbd2!?+=) 13...cd5 14.cd5 Nb6 (14...Nf5 15.Re1 e4–/+) 15.e4 Bd7 16.Rc1 Qd6 17.a4 Rac8 (17...f5 18.Nc3+=) 18.Nbd2 (18.a5!? Rc1 19.Bc1+/–) 18...Rc1= 19.Rc1 (19.Bc1 f5 20.a5 fe4 21.Ng5+/–) 19...Rc8 20.b5?? f5?? 21.Rc8+/– Nc8 22.Ba3 Qb6 23.Kh2 Qf2 24.d6 Kh8+= 25.Qd3 f4 26.Nc4 Qg3?? 27.Kg1 Nf7 28.Bb2 Bh3 29.Bf1+– Bd7 30.Nfe5 Ne5 31.Qg3 fg3 32.Ne5?? Nd6= 33.Nd7 Bb2 34.e5 Nf5 35.Bd3 Bd4 36.Kf1? Ne3–/+ 37.Ke2 Ng2–+ 38.e6 Nf4 39.Kf3 Ne6 40.Kg3 Kg7 41.Kf3 h5 42.Bc4 g5?? 43.Be6+/– g4 44.Bg4 hg4+= 45.Kg4 Kf7 46.Kf5 Bc3 47.Nc5 b6 48.Nd3 Ke7 49.Ne5 Be5 50.Ke5 Kd7 51.Kf6?? Kd6–+ 52.Kf7 Kc5 53.Ke7 Kb4 54.Kd7 Ka4 55.Kc6 Kb4 56.Kb7 Kb5 57.Ka7 Ka5 58.Kb7 b5 59.Kc6 b4 60.Kd5 b3 61.Ke5 ½–½. carocan (1715) – regue96, kurnik, 2012.

6.f4 d6 7.Nf3 Bf5 8.Nbd2 Nbd7 9.Rc1 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra2 12.Qb3 Qa8 13.Be2 Be6 14.0–0 b5 15.Ra1 Ra1 16.Ra1 Qb7 17.Qa3 bc4 18.Bc4 Bc4 19.Nc4 Nd5 20.Kf2 Qb4 21.Qb4 Nb4 22.Bc3 Nd5 23.Bd2 Rc8 24.Ra7 N7f6 25.h3 h6 26.g4 c5 27.e4?? Ne4–+ 28.Ke1 Nd2 29.Kd2 cd4 30.Na5 e6 31.f5 Nf4 32.h4 ef5 33.gf5 gf5 34.Nb7 Be5 35.Na5 Ne6 36.Ne5 de5 37.Re7 e4 38.Nb3 e3 39.Ke2 Rc2 40.Kf3 Rf2 41.Kg3 f4 42.Kg4 e2 (42...e2 43.Re8 Kg7–+) 0–1. amator111 (1695) – kryniaci (1650), kurnik, 2011.

5.d4 Nc6

6.a3 a5 7.b5 Nb8 8.d5 c6 9.d6 e6 10.c5 Nd5 (better is 10...cb5!? 11.Bb5 Nc6+=) 11.Bg7+/– Kg7 12.b6 Qf6 13.Nd2 Nc3 14.Qc2 Na6? (better is 14...Ne4 15.Nb3 Nf2 16.Qf2 Qc3 17.Qd2 Qb3+=) 15.Bd3?? (better is 15.Rc1 Nd5 16.e4+–) 15...Nc5 16.Ne2? (16.Rc1 Nd3 17.Qd3 Nd5=) 16...Ne2 (16...N3e4 17.0–0 Nd2 18.Qd2 Nb3–/+ (worse is 18...Nd3 19.Qd3 Qf5 20.Qc3 Qf6 21.Qc5=)) 17.Ke2= e5?? 18.Be4 Ne4 19.Ne4= Qf5 20.f3 Qe6 21.Rhd1 f5 22.Nc5 Qf7 23.Qc3 Qf6 24.f4 Re8 25.Kf2 e4 26.Qf6 Kf6 27.h4 Kg7 28.g3 h5 29.a4 Rf8 30.Rh1 Rf6 31.Rad1 Rf8 32.Rd4 Rf6 33.Rhd1 Rf8 34.Kg2 Rf6 35.Kh3 Rf8 36.Rg1 Rf6 37.Nb3 Ra6–/+ 38.Nc5? Rb6–+ 39.Rg2? Rf8 40.Rgd2 Rf6 41.Rc4?? Rf8 42.Rc3?? Rf6 43.Rb3?? Rb3–+ 44.Nb3 b6 45.Nd4 Ba6 46.Rb2?? b5 47.ab5 Bb5 48.Nb5 cb5 49.Rb5 a4 50.Ra5 Rd6 51.Ra4 Rd3 52.Ra7 Kf6 53.Kg2 Kg7 54.Kf2?? Kh6 55.Ke2 d5 56.Rd7 d4 57.Rd4 Rd4 58.ed4 Kg7 59.Ke3 Kf6 60.d5 Ke7 61.Kd4 Kd6 62.Kc4 e3 63.Kd3 Kd5 64.Ke3 Ke6 65.Kd4 Kd6 66.Kc4 Ke6 67.Kd4 Kd6 68.Kc4 Ke6 69.Kc5 Kf6?? 70.Kd5 Ke7 71.Ke5 Kf7 72.Kd6 Kf6 73.Kd5 Ke7 74.Ke5 Kf7 75.Kd6 Kf6 76.Kd7 Kf7 77.Kd6 ½–½. cogit – bartek1969, kurnik, 2012.

6.b5 Na5 7.Bc3 b6 =.

6.b5 Na5 7.Nf3 a6 8.ba6 b6 9.Nbd2 =.

6.b5 Na5 7.Nf3 b6 8.Bd3 c5 9.0–0 cd4 10.ed4 d6 11.Nc3 Bb7 12.Re1 Bf3 13.Qf3+= Nh5 14.g4 e5?? 15.gh5+– ed4 16.Nd5 (16...Qg5 17.Qg3 Qh5 18.Be2+–) 1–0. Wall,Bill – Guest1048, Internet, 2004.

6.b5 Na5 7.Nf3 b6 8.Be2 Rb8 9.Bc3 Nb7 10.0–0 e6 11.a4 d5 12.Nbd2 Bd7 13.Qb3 (13.Ne5!?+/–) 13...c5+= 14.Rac1 cd4 15.Nd4 Nd6 (15...Nc5 16.Qd1+=) 16.cd5 (16.Bb4 Nc4 17.Nc4 dc4 18.Bc4 Re8+/–) 16...ed5 (16...Nd5 17.Bb2 Nb7 18.Ba3+/–) 17.Nc6 Bc6 18.bc6 Qc7 19.Bf6 Bf6 20.Qd5 Rfc8 21.Ne4 Ne4 22.Qe4 Bb2 23.Rc2 Ba3 24.g3 Qd6? 25.Bf3 Rc7 26.Qd4 Qd4 27.ed4 Rbc8 28.d5 a5 29.Rd1 Bc5? 30.Rc5! bc5 31.d6 Rc6 32.Bc6 Rc6 33.d7 1–0. bluepiramid2 (1780) – tommy3131, kurnik, 2011.

6.b5 Nb8 7.Nf3 =.

5.d4 d5

6.a3 c6 7.Nf3 Bf5 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 Nbd7 10.cd5 Nd5 11.Nc3 Re8 12.Nd5 cd5 13.0–0 e5 (better is 13...Nb6!?=) 14.de5+/– Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Re5 17.Rfd1 Rh5 18.g3 Re5 19.Rac1 Qd7 20.Qd4 f6 21.Rc5 Rd8 22.f4 Re4 23.Qf6+/– Re3 24.Qd4 Qe6 25.Rd5 Rd5 26.Qd5 Re1 27.Kf2 Qd5 28.Rd5+– Ra1 29.Rd8 Kg7 30.Rd7 Kh6 31.Rb7 Ra3 32.Kg2 Ra2 33.Kh3 Rb2 34.b5 a5?? 35.ba6 Ra2 36.a7 Ra6 37.Kg4 Ra2 38.Kf3 Ra3 39.Ke4 Ra4 40.Kd5 Ra5 41.Kc6 Ra6 42.Kc7 Kh5 43.Kb8 h6 44.a8Q Ra8 45.Ka8 g5 46.fg5 hg5 47.Rb5 Kg4 48.h3! Kg3 49.Rg5 Kh3 50.Rg8 Kh2 51.Kb7 Kh1 52.Kc6 Kh2 53.Kd5 Kh1 54.Ke4 Kh2 55.Kf3 Kh1 56.Kf2 Kh2 57.Rh8# 1–0. bluepiramid2 (1700) – telyn (1675), kurnik, 2011.

6.a3 Bf5 7.Nc3 dc4 8.Bc4 c6 9.Nge2 b5 10.Bd3 Be6 (10...Bd3!? 11.Qd3 a5=) 11.0–0 Nbd7 12.Nf4 Bc4 13.Bc4 bc4 14.Rc1 Nb6 15.Na4 Na4 16.Qa4 a5 17.Rc4 ab4 18.Qb4 Nd5 19.Nd5 Qd5 20.Qc5 Rfb8 21.Bc1 Rc8 22.Rc2 e6 23.Rd1 Bf8 24.Qd5 cd5 25.Rc8 Rc8 26.Kf1 Ra8 27.Rd3 Ra4 28.Ke2 Bd6 29.f4 h5 30.Rb3 Kg7 31.Kd3 f6 32.Kc2 e5 33.de5 fe5 34.Bb2 d4 35.fe5 Be5 36.Rd3 Bh2 37.Rd4 Rd4 38.Bd4 Kf7 39.Kd3 Ke6 40.Ke4 g5 41.a4 Bc7 42.Bc3 g4 43.a5 h4 44.a6 Bb6?? 45.Bd4 h3 46.gh3 gh3 47.Kf3 Kd5 48.Bb6 h2 49.Kg2 (49.Kg2 h1Q 50.Kh1+–) 1–0. bluepiramid2 (1730) – pl0009, kurnik, 2012.

6.b5 dc4 7.Bc4 Nbd7 8.Nf3 Nb6 9.Be2 Ne4 10.0–0 Bg4 11.h3 Bf3 12.Bf3 (12.gf3?! Nd6+=) 12...Nd6 13.Nd2 Rb8 14.a4 Nbc4 15.Bc3 Nd2 16.Qd2 Nc4 17.Qa2 Nd6 18.Qb3 b6 19.Bb4 Re8 20.Rfc1 e5 21.d5?? e4+= 22.Be2 Ba1 23.Ra1 Qf6 24.Rc1 Qe7 25.Rc6 Qd7 26.Qc2 Re7 27.Bg4 f5 28.Be2 g5 29.Ba3 Kf7 30.Qc3 Kg6 31.Bb2 Rf8 32.Qb3 h5 33.Qd1 Rh7 34.g3 f4 35.ef4 gf4 36.Qc2 (36.Qc2 Re7 37.Kh2–/+). carocan (1670) – honzam (1655), kurnik, 2011.

6.b5 c6 7.a4 Bf5 8.Qb3 Bb1 9.Rb1 Nbd7 10.Nf3 c5 11.cd5 cd4 12.Nd4 Nc5 13.Qa2 (13.Qa3 Qd5 14.Rc1 Nfd7=) 13...Qd5 (better is 13...Qa5 14.Ke2 Nfe4+=) 14.Bc4?? (better is 14.Qd5 Nd5 15.a5=) 14...Qg2–+ 15.Ke2 Qg4 16.Kd2 Nfe4–+ 17.Kc2 Bd4 18.Bd4 Qf5 19.Kb2 Qf2 20.Ka1 Qa2 21.Ka2 Na4 22.Kb3 Nac5 23.Kb4 b6 24.Ra1 e6 25.Rhf1 Rfc8 26.Rf4 Nd6 27.Be2 Nd7 28.Bf3 Rab8 29.Ra7 e5?? 30.Rd7+= ef4 31.Rd6 fe3 32.Be3 Re8 33.Bd4 Rbd8 34.Rd8+– Rd8 35.Bb6 Rd3 36.Be4 Rd2 37.Bc5 Rh2 38.b6?? Rb2?? 39.Kc4 Rb6 40.Bb6 Kg7 41.Kd4 f5 42.Bh1 Kf6 43.Ke3 g5 44.Bd4 Kg6 45.Kf3 h5 46.Kg3 h4 47.Kh3 Kh5 48.Bc6 g4 49.Kg2 Kg5 50.Bc5 Kf4 51.Bd6 Kg5 52.Bd7 Kf6 53.Bc7 Kg5 54.Bd8 Kf4 55.Bh4 Ke4 56.Kf2 Kf4 57.Bg3 Ke4 58.Bc8 f4 59.Bh4 g3 60.Kg2 Ke3 61.Bb7 Kd4 62.Kf3 Ke5 63.Bd8 Kf5 64.Bc7 g2 65.Kg2 f3 66.Bf3 Ke6 67.Kg3 Kd7 68.Bf4 Ke6 69.Be4 Kf6 70.Kg4 Ke6 71.Kg5 Kf7 72.Bd5 Ke7 73.Be5 Kd7 74.Kf5 Kd8 75.Bc6 Ke7 76.Bd5 Kd7?? 77.Kf6+– Ke8 78.Be6 Kd8 79.Bd6 Ke8 80.Bc5 Kd8 81.Bd5 Kc7 82.Ke7 Kc8 83.Bc6 Kc7 84.Bb5 Kc8 85.Kd6 Kb7 86.Bd4 Kb8 (86...Kc8 87.Bc6 Kb8 88.Be4 Kc8 89.Bb6 Kb8 90.Kc6 Kc8 91.Bf5 Kb8 92.Bd4 Ka8 93.Kb6 Kb8 94.Be5 Ka8 95.Be4) ½–½. carocan (1700) – blicsjakk (1625), kurnik, 2011.

6.Nc3 a5 7.b5 e6 8.Nf3 Qe7 9.cd5 ed5 10.Be2 Be6 11.0–0 c5 12.dc5 Qc5 13.Rc1 Qe7 14.a4 Nbd7 15.Nd4 Rfc8 16.Qb3 Nc5 17.Qa2 Nfe4 18.Ba3 Qd7 19.Ne4 Ne4 20.Ne6 fe6 21.Bd3 Nc3 22.Qb3 Rc7 23.Bb2 Rac8 24.Kh1 Qd6 25.Rc2 Qb4 26.Qb4 ab4 27.Rfc1? e5?? 28.b6+= Rc5 29.g3 d4 30.ed4 ed4 31.Bf1 Ra8 32.Bb5 Re5 33.Kg2 h5 34.f4 Rf5 35.h4 Nb5–/+ 36.ab5 Rb5 37.Rd2? Rb6–+ 38.Bd4 Rd6 39.Rcd1 Rad8 40.Be3 Rd2 41.Rd2?! Rd2 42.Bd2 b3 43.Bc1 b2 44.Bb2 Bb2 45.Kf3 Bc3 46.Ke4 b5 47.f5 gf5 48.Kf5 b4 49.Ke4 b3 50.Kd3 b2 51.Kc2 Kg7 52.Kb1 Kf6 53.Kc2 Kf5 54.Kb1 Kg4 55.Kc2 Kg3 56.Kb1 Kh4 57.Kc2 Kg4 58.Kc3 ½–½. ludice (1785) – polmar1966 (1675), kurnik, 2011.

6.Nc3 b6 7.cd5 Nd5 8.Qb3 (8.Nd5 Qd5 9.Qf3 Bb7=) 8...Nc3 (8...c6 9.Bc4 e6 10.Nf3=) 9.Bc3 Bb7 10.Nf3 Bf3 11.gf3 c6 12.Bg2 (12.Rg1 Qd6+=) 12...Nd7= 13.Rc1 e6 (13...e5 14.de5 Be5 15.f4 Bc3 16.Rc3+/–) 14.Ke2 (14.Qa4 b5 15.Qa6 Qb6 16.Qb6 ab6+=) 14...Qg5 (better is 14...Rc8=) 15.h4?? (15.Rhg1 Qh5=) 15...Qh5 (15...Qg2 16.Rcg1 Nc5 17.bc5 Qh1 18.Rh1 Rfb8 19.cb6 ab6+–) 16.Bh3 Qb5 17.Ke1= Nf6 18.Bd2 Qd5 19.Qd5= cd5 20.Bf1 Rfc8 21.Rc8 Rc8+= 22.Bd3 Bf8 23.Ke2 h5 24.a4 Be7 25.e4 Ne8 26.b5 Nd6 27.Bg5 Bg5 28.hg5 Rc3 29.ed5 ed5= 30.Rb1 Ra3 31.Bc2 Nc4 32.Bb3 Kf8 33.f4 h4 34.f5 gf5 35.f3 f4–/+ (35...f4 36.Bc4 dc4–+) 0–1. Andersson,Lars H – Albonius,Bengt, corr SSKK M–195, 1995.

6.Nc3 Nc6 7.Qb3 dc4 8.Bc4 =.

6.Nc3 e6 7.c5 b6 8.Nf3 bc5 9.bc5 a5 10.Bd3 Ba6 11.0–0 Bd3 12.Qd3 Na6 13.a3 c6 14.Ne5 Qc7 15.Na4 Rfb8 16.Bc3 Rb3 (16...Ne4=) 17.Qd2 (17.Qc2 Rab8 18.Bb4 R3b4 19.ab4 Nb4+/–) 17...Nb8?? (better is 17...Ne4 18.Qc2 Rab8+=) 18.Nb6+/– Rb6 19.cb6 Qb6 20.Rab1 Qc7 21.Rfc1 Ne4 22.Qe1 Nc3 23.Qc3 Be5 24.de5 Nd7 25.f4 c5 26.Rb5 c4 27.Rcb1 Nc5 28.h3 Ne4 29.Qd4 Kg7 30.Rb7 Qd8 31.R1b6 Qh4 32.Qb2?? Qe1–+ 33.Kh2 Qg3 34.Kh1 Nf2 35.Kg1 Nh3 36.Kh1?? Nf2–+ 37.Kg1 Nh3 38.Kf1 Nf4 39.ef4+= Qf4 40.Kg1 Qe3 41.Kh1 Qh6 42.Kg1 (42.Kg1 Qe3 43.Kf1 Qf4 44.Qf2 Qc1 45.Qe1 Qa3 46.Re6 Qd3 47.Kg1+=). slavisa10 – Irina, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Nc3 Re8 7.f4 (7.cd5 Nd5 8.Nd5 Qd5=) 7...c6 8.a4 Ne4 (8...Be6!?+=) 9.Ne4= de4 10.Qc2 f6 11.Rd1 Qb6 (11...f5!?+=) 12.c5+/– Qc7 (12...Qb4?? 13.Bc3 Qa3 14.Ra1 Qa1 15.Ba1+–) 13.Bc4 Kh8 14.h4 e5 (14...Bg4!? 15.Be2 Be2 16.Ne2 f5+/–) 15.de5+– (15.Qe4 Bf5 16.Qf3 ef4–/+) 15...fe5 16.h5 (16.Qe4 Bf5 17.Qf3 ef4 18.Bg7 Kg7+=) 16...Bf5 17.Rd6 Nd7 (better is 17...gh5 18.Rh5 Qc8+–) 18.hg6 h6 (18...Nf8 19.gh7 ef4 20.Rf6+–) 19.Qd1 Nf6 (19...Nc5 20.bc5 Qa5 21.Qd2 Qd2 22.Kd2 Rad8+–) 20.Rf6! Bf6 (20...Rad8 21.Qh5 Re7+–) 21.Rh6 Kg7 22.Rh7 Kf8 23.Rc7 Bg6 24.Qd6 (24.Qd6 Be7 25.Qg6 Bh4 26.Kf1 ef4 27.Rf7) 1–0. Stavrev,Ludmil – Stefanov,Lyubomir, BUL–chT2 Sunny Beach, 2009.

6.c5 b6 7.Nc3 bc5 8.bc5 Bb7 9.Nf3 Ne4 10.Bd3 Nc3 11.Bc3 c6 12.0–0 Nd7 13.a4 (13.Qd2 Rb8+=) 13...Qc7 (better is 13...Nc5!? 14.Rb1 Bc8+=) 14.a5 e5? (better is 14...Rab8 15.a6 Ba8+/–) 15.a6+– Bc8 16.Ne1?? (better is 16.Ba5!? Qb8+–) 16...e4?? (16...ed4 17.Ba5 Qb8 18.Rb1+=) 17.Be2 f5?? 18.Ba5+– Qb8 19.Rb1 Nb6 20.cb6 ab6 21.Bb6 Ba6 22.Bc5 Qb1?? 23.Qb1+– Be2 24.Bf8 Bf1 25.Bg7 Bb5 26.Be5 Kf7 27.g3 Ke6 28.h4 h5 29.Kg2 Ra4 30.f4 Ra3 31.Kf2 Ra4 32.Ng2 Rc4 33.Qa2 Ra4 34.Qb3 Rc4 35.Qa3 Ra4 36.Qc1 Ra2 37.Kg1 Ra4 38.Qc5 Ra1 39.Kh2 Ra3 40.Qa3 (40.Qa3 Bf1 41.Qf8 Kd7 42.Qd6 Ke8 43.Bf6 Kf7 44.Qe7 Kg8 45.Qg7#; 40.Qd6 Kf7 41.Qd7 Kf8 42.Bd6 Kg8 43.Qe8 Kg7 44.Be5 Kh6 45.Qh8#) 1–0. cogit – bartek1969, kurnik, 2012.

6.c5 b6 7.Nf3 a5 8.Qa4 (8.b5 bc5 9.dc5 Bg4=) 8...Bd7 (8...bc5 9.dc5 Nbd7 10.Bb5=) 9.b5 c6 10.Nc3 (10.Na3 cb5 11.Nb5 bc5 12.dc5 Nc6=) 10...Ne4 (10...bc5!? 11.dc5 Ne4–/+) 11.cb6= Nc3 12.Bc3 Qb6 13.bc6 (13.Rb1 c5=) 13...Bc6 (13...Nc6 14.Qb5 Qb5 15.Bb5 Nd4 16.Nd4 Bd4 17.Bd4 Bb5 18.Kd2–/+) 14.Qb3+= Nd7 15.Bd3 Rab8 16.Qb6+/– Nb6 17.Ba5 Nc4 18.Bc3 Ra8 19.Bb4 Bf6 20.0–0 Rfb8 21.a3 Ba4 22.Rfc1 Rc8 23.Bc4 dc4 24.Rab1 Bg7? 25.Nd2 Bb5 26.Bc5 Ba6 27.Nc4 Bc4 28.Rc4 Bf8 29.Rbc1 e6 30.a4 Bc5 31.dc5 Rab8 32.c6 Rc7 33.g3 Kg7 34.a5 Ra8 35.Rc5 Kf6 36.Rb1 Ra6 37.Rb6 Raa7 38.a6 Ke7 39.Rb7 Kd6 40.Ra7 Ra7 41.c7 Rc7 42.Rc7 Kc7 43.Kg2 Kb6+= 44.Kf3 Ka6 45.Ke4 f6 46.f4 Kb5 47.Kd4 Kc6 48.e4 Kb5 49.g4 Kc6 50.h4 Kd6 51.e5 fe5 52.fe5 Kc6 53.g5 Kb5= 54.Ke4 Kc4 55.Kf4?? Kd5–+ 56.Kg4 Ke5 57.h5?? Kd4 58.hg6 hg6 59.Kf4 e5 60.Kf3 Kd3 61.Kg4 e4 62.Kf4 e3 63.Ke5 e2 64.Kf6 e1Q 65.Kg6 Ke4 66.Kf6 Qf2 67.Kg6 Ke5 68.Kh6 Qf4 69.Kg6 Qh4 (69...Qh4 70.Kg7 Qg5 71.Kf7 Qh5 72.Kg7 Qg4 73.Kf7 Qf3 74.Kg7 Qb7 75.Kg6 Qa7 76.Kg5 Qg1 77.Kh5 Kf5 78.Kh4 Qg4#) 0–1. Vesson,Eric – Le Roch,Daniel, Saint Quentin opB, 1999.

6.c5 Bg4 7.Be2 Be2 8.Ne2 =.

6.Nd2 Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 e6 9.Ngf3 Nc6 10.a3 Ne4 (10...Re8 11.0–0+=; 10...dc4=) 11.Ne4+= de4 12.Nd2 f5 13.0–0 a6 14.Nb3 b6 15.Rfd1 Qe8 16.Rac1 Rd8 (16...Qd7 17.Qc2+=) 17.b5 ab5 18.cb5 Na7 19.a4 ½–½. Loulou – pfeiffer, playchess.de, 2003.

6.Bd3 a6 7.Ne2 (7.Nf3 dc4 8.Bc4 Qd6=) 7...dc4+= 8.Bc4 Nc6 (8...Qd6 9.Qa4+=) 9.a3 b5 10.Bb3 e6 (10...a5 11.d5 a4 12.Ba2=) 11.0–0 Bb7 (11...a5 12.Qd3=) 12.Nbc3+= Ne7 13.Ng3 Ned5 14.Re1 Nc3= 15.Bc3 Ne4 16.Ne4 Be4 17.f3 Bb7 18.e4 c6 19.Rc1 Rc8 20.e5 Qe7 21.f4 Rfd8 22.f5 gf5 23.Qh5 Kh8 24.Re3 f6 25.Rh3 Bf8?? 26.Bd2 Rd7 27.Bh6 fe5?? 28.de5?? c5?? 29.Rg3?? c4 30.Bg5 Qf7?? 31.Bf6+– Bg7 32.Bg7 Kg8?? 33.Qh6+– cb3 34.Bf6 Qg6 35.Rg6 hg6 36.Qh8 (36.Qh8 Kf7 37.Qg7 Ke8 38.Qg8#) 1–0. gtate (1945) – alaamattar (2100), net–chess.com, 2005.

6.Bd3 Be6 7.c5 =.

6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd8 8.Be2 b6 9.Bf3 c6 10.Nge2 Bb7 11.0–0 Nd5 12.Nd5 cd5 13.Qb3 e6 14.Rac1 Nc6 15.Rc2 Rc8 16.Rfc1 Qd7 17.g3 (17.Bc3 a6+=) 17...a5 18.b5 Nb4? (better is 18...Ne7!?+=) 19.Rc8+/– Rc8 20.Rc8 Qc8+= 21.Nf4 g5= 22.Nh5 Bf8 23.Bd1 Qc4+= 24.Nf6 Kg7 25.Nd7 Nd3?? 26.Qc4+= dc4 27.Bc3 Nc1? 28.a4 Na2 29.Bd2 c3+= 30.Be1 Bb4 31.Kf1 Be4–/+ 32.Nb6 c2 33.Bc2–/+ Bc2 34.Bb4 ab4–+ 35.a5? b3 36.Nc4?? Bd3 37.Ke1 Bc4 38.Kd2 Bb5 39.e4 Nb4 40.Kc3 b2! 41.Kb2 Na6 42.Kc3 f5 43.f3 fe4 44.fe4 Kf6 45.d5 ed5 46.ed5 Ke5 47.d6 Kd6 48.Kd4 Ke6 49.Ke4 Kf6 50.h3 h5 51.Kd5 Be2 52.Kd4 Bf1 53.h4 gh4 54.gh4 Kf5 55.Kd5 Kg4 56.Kc6 Kh4 57.Kb6 Nb4 58.Kc5 Kg3 59.Kb4 h4 60.Kc5 h3 61.Kc6 h2 62.Kc7. ludice (1695) – usznik, kurnik, 2011.

6.cd5 Qd5 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nc6 9.a3 Rad8 10.Nbd2 a6 11.0–0 h5 12.Rc1 Ne4 13.h3 Nd2 14.Qd2 Bd7 15.Qc3 b5 16.Nd2 e5 17.Bf3 ed4 18.Qc6 Bc6 19.Bd5 Bd5 20.Rc7?? de3 21.Bg7 Kg7 22.fe3 Rd6 23.Nf3 Bf3 24.Rf3 Rd3 25.e4 Rf3 26.gf3 h4 27.Ra7+/– Rc8 28.Ra6 Rc3 29.Kf2 Kh6 30.Rb6 Ra3 31.Rb5 Ra2 32.Ke3 Rh2 33.Rb7 f6 34.Rb8 Rh3+= 35.b5 Rh1 36.Kf2 Kg5+= 37.b6 Rb1 38.b7 Rb2 39.Kg1 Kf4 40.e5 (40.e5 Kg3 41.Kf1 fe5 42.Rg8 Rb7 43.Rg6 Kf3 44.Rf6 Ke3 45.Rh6–+). ourang – elev, kurnik, 2012.

6.Nf3 (--> 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d5 6.d4).

6.f4 dc4 7.Bc4 b6 8.Nf3 Bb7 9.Nbd2 Nbd7 10.0–0 c5 11.b5 cd4 12.Bd4 Nc5 13.Nb3 Nb3 14.Qb3 e6 15.Rfd1 Qe7 16.Bb2 Nd5? (better is 16...Bf3 17.gf3 Rfd8=) 17.Ba3+/– (worse is 17.Bd5 Bd5 18.Qc2 Rfc8+=) 17...Qc7 (better is 17...Qe8!? 18.Ne5 Ne7+/–) 18.Rac1+– Qb8 19.Bf8 Qf8 20.Ne5 Qe7 21.Nc6 Qh4? 22.Bd5 ed5 23.Qd5 Re8 24.Qf3 Qf6 25.Rd7 Ba8 26.Ra7 Qb2 27.Rd1 Qc3 28.Ne7 Kh8 29.Ra8 (29.Ra8 Rf8 30.f5 gf5 31.Nd5+–) 1–0. carocan (1665) – mam2 (1635), kurnik, 2011.

6.cd5 Nd5

7.a3 b6 8.Nc3 Bb7 9.Nd5 Bd5 10.Nf3 Nd7 11.Be2 c5 12.0–0 cd4 13.Bd4 Nf6 14.Rc1 e6 15.Bc4 Rc8 16.Bd5 Qd5 17.Bf6 Qd1 18.Rcd1 Bf6 19.Rd7 a5 20.ba5 ba5 21.Ra7 Ra8 22.Ra8 Ra8 23.Rd1 Rb8 24.Nd4 Bd4 25.ed4 Rb3 26.g3 Ra3 27.d5 ed5 28.Rd5 a4 29.Ra5 Ra2 30.h4 h5 31.Ra6 a3 32.Kg2 Ra1 33.Kf3 a2 34.Kf4 Kf8 35.Kg5 Ke7 36.Ra7 Ke6 37.Ra6 Ke7 38.Ra7 Ke6 39.Ra6 Kd5 40.Kf6 Kc4 41.Kf7 Kb3 42.Kg6 Rf1–/+ 43.Kh5 Rf2 44.g4 Rf1 45.g5 a1Q 46.Ra1 Ra1 47.g6 Kc4 48.g7 Rg1 49.Kh6 Kd5 50.Kh7 Ke6 51.g8Q Rg8 52.Kg8 Kf5 53.h5 Kg5 54.h6 Kh6 ½–½. ludice (1760) – taksim (1855), kurnik, 2011.

7.a3 Nc6 8.Be2 a6 9.Nf3 Bf5 10.0–0 Re8 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Re5 16.Qd8 Rd8 17.Bf3 c6 18.Rfd1 Ree8 19.Kf1 Bd3 20.Be2 Be2 21.Ke2 Kf8 22.Rac1 Ke7 23.Rd8 Rd8 24.Rc4 f5 25.e4 Ke6 26.ef5 Kf5 27.h3 h5 28.g4 hg4 29.hg4 Kg5 30.Ke3 Re8 31.Kf3 Rf8 32.Kg3 Rd8 33.f4 Kf6 34.g5 Kf5 35.Rc5 Ke6 36.Re5 Kf7 37.Re3 Re8 38.Rd3 Ke6 39.Kg4 Re7 40.Re3 Kf7 41.Re7 Ke7 42.f5 gf5 43.Kf5 Kf7 44.Ke5 Kg6?? 45.Kd6 Kg5 46.Kc7 Kf5 47.Kb7 Ke5 48.Kc6 Kd4 49.Kb6 Kc4 50.Ka6 Kb3 51.b5 Ka3 52.b6 1–0. bluepiramid2 (1765) – lumpi (1780), kurnik, 2012.

7.a3 Nd7 8.Be2 e5 9.Nf3 ed4 10.Bd4 Bd4 11.Nd4 c6 12.0–0 Qf6 13.Qc2 N7b6 14.Nc3 a5 15.Nd5 Nd5 16.Bf3 ab4 (16...Be6!?+=) 17.Bd5+/– cd5 18.ab4 Ra1 19.Ra1 Bf5 20.Qc7 Bc8 21.Ra8 Qd8 22.Qd8 Rd8 23.f4 Kf8+= 24.Kf2 Ke7 25.h3 Kd6 26.g4 Kc7 27.Nb5 Kb6 28.Nd6 Rd6= 29.Rc8 Rd7 30.Rc5 Ka6 31.g5 b6 32.Rc8 Kb5 33.Rb8 d4 34.Ke2 de3 35.Ke3= Kc6 36.Ke4 Re7 37.Kd4 Rd7 38.Ke5 Rd3 39.Rf8 Rh3 40.Rf7 Kb5 41.Rb7 Kc6 42.Rb8 Kc7 43.Rh8 Kc6 44.Kf6 Rh4 45.Kg7 Rf4 46.Rh7 Rb4 47.Kg6 Rg4 48.Re7 b5+= 49.Re1 b4 50.Kf5 Rg2 51.g6 b3 52.Kf6 b2 53.g7 Kc5 54.Rb1 Kc4?? 55.Rb2!!+– Rb2 56.g8Q Kc3 57.Qg3 Kc2 58.Qf2 Kb1 59.Qe1 Ka2 60.Ke5 Rb5 61.Kd4 Rb4 62.Kc3 Rb1 63.Qe6 Ka1 64.Qa6# 1–0. bluepiramid2 (1825) – wojart, kurnik, 2011.

7.a3 a5

8.b5 a4 9.Nc3 Nb6 10.Nf3 Bg4 11.Be2 N8d7 12.0–0 Nf6 13.Nd2 Be2 14.Ne2 Qd7 15.Nc3 Nfd5 16.Ndb1 Nc4 17.Qc2 (17.Nd5 Qd5 18.Nc3 Qd6=) 17...Nb2 (17...Nde3 18.fe3 Ne3 19.Qe2 Nf1 20.Kf1 Qf5 21.Ke1 Bd4 22.Nd2–/+) 18.Qb2= Nc3 19.Nc3 c5 20.dc5 Qc7 21.Qb4 Rfc8? 22.Na4?? Ba1–+ 23.Ra1 Rab8?? 24.Rc1 Qe5 25.Qd4 Qd4 26.ed4 e6 27.f3 Rd8 28.Rc4 Kf8 29.Kf2 Ke7 30.Ke3 f6 31.Nb6+– e5 32.d5 f5 33.d6 Ke6 34.a4 h5 35.h4 Rg8 36.d7 g5 37.hg5 Rg5 38.c6 bc6 39.bc6 f4 40.Kd3 Rg2 41.c7 Rb6 42.d8Q Rb3 43.Rc3 (43.Rc3 e4 44.Kc4 Kf7 45.Kb3 ef3 46.Rc6 Rb2 47.Kb2 h4 48.Qd7 Kf8 49.c8Q#) 1–0. bluepiramid2 (1650) – avanti (1645), kurnik, 2012.

8.b5 c6 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Qb3 a4 13.Qb2 Qb6 14.Rb1 Nc6 15.Bc6 (15.Bd3!? Qb2 16.Rb2+=) 15...Qb2 16.Rb2 Bc6 17.Nf3 Rfb8 18.0–0 Rc8 19.Bb4 Bf8 20.Ne5+= Bd5 21.f3 Bb3 22.Nd7 Rc2 23.Rc2 Bc2 24.Rc1 Bf5 25.Rc7 Bd7+/– 26.Rd7 b5 27.Kf1 Rc8? 28.Rb7+/– e5 29.Rb5 ed4 30.ed4 Rc1 31.Kf2 Bb4 32.Rb4 Rh1 33.h3 Rh2?? 34.Kg1 h5 35.Kh2 h4 36.Ra4 g5 37.Rb4 f5 38.a4 f4 39.a5 Kf7 40.a6 Ke6 41.d5! (41.d5 Kd5 42.a7 Kc5 43.Ra4 Kb6 44.a8Q g4 45.Ra6 Kc5 46.Rc6 Kd4 47.Qd8 Ke3 48.Kg1 gf3 49.Re6) 1–0. ludice (1705) – telyn (1610), kurnik, 2011.

8.Nc3 ab4

9.Nd5 Qd5 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Qb3 12.Qa3 Be6 13.Qb3 Bb3 14.Bd3 Nc6 15.b5 Nb4 16.Kd2 e5 17.Bc3 (17.Nf3 Rd8=) 17...Nd3+= 18.Kd3 ed4 19.Bd4 Rd8 20.Kc3 Bd5 21.Nf3 Bf3 22.gf3 Bd4 23.ed4 Rd5 24.Kc4 c6 25.bc6 bc6 26.Ra1 Rf5 27.Ra8 Kg7 28.Rc8 Rf3–/+ 29.Rc6 Rf2 30.d5 Kf8 31.d6 Ke8–+ 32.Kd5 Rd2?? 33.Ke5= Re2 34.Kd5 Kd8 35.Rc7 Rd2 36.Ke5 Re2 37.Kd5 Rf2 38.Ra7 h5 39.h4 Rf5?? 40.Kc6+– (40.Kc6 Rc5 41.Kc5 Ke8 42.Kc6 Kf8 43.Ra8 Kg7 44.d7 Kh7 45.d8Q g5 46.Qg8 Kh6 47.hg5#) 1–0. bluepiramid2 (1720) – messerschmidt1 (1670), kurnik, 2012.

9.Nd5 Qd5 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Na6 12.Bc3 Bg4 13.f3 (13.Ba6 A) 13...ba6?! 14.f3= (14.Qa6?? Qg2 15.Qf1 Qh1–+); B) 13...Qg2 14.Bb7 Qb7–+) 13...Be6 14.Ba6 (14.b5 Nb8=) 14...ba6 15.Ne2 Qc4 16.Kf2 Bd7 17.Re1 Bb5 18.d5 Bc3 19.Qc3 Qd5 20.Qc7 e6 21.Qc5 Qc5 22.bc5 Be2 23.Ke2 Rc8 24.Rc1 Kf8 25.Kd3 Ke7 26.Kd4 Kd7 27.Rb1 Rc7 28.Ra1 Ra7 29.Ra5 Kc6 30.Ke5 h5 31.e4 Ra8 32.Kf6 Ra7 33.h4 Rc7 34.g4 hg4 35.fg4+– Kb7 36.h5 gh5 37.gh5 Rc6? 38.e5 Rc7 39.h6 Rc8 40.h7 Rh8 41.Kg7 Rh7 42.Kh7 Kc6 43.Kg7 Kd5 44.Kf7 Ke5 45.Ra6 Kd5 46.Re6 Kc5 47.Kf6 Kd5 48.Re5 Kd6 49.Kf5 Kc6 50.Ke6 Kc7 51.Rd5 Kc6+– 52.Ke5 Kc7 53.Rd6 Kc8 54.Kd5 Kc7 55.Kc5 Kb7 56.Rc6 Ka7 57.Kd6 Kb7 58.Kd7 Kb8 59.Rc7 Ka8 60.Kc6 (60.Kc6 Kb8 61.Kb6 Ka8 62.Rc8#) 1–0. bluepiramid2 (1710) – adwa (1685), kurnik, 2012.

9.Nd5 Qd5 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Nc6 12.Bc3 Bf5 13.Nf3 Qb3 14.b5 Nb4 15.Bb4 (better is 15.Qb2!? Qb2 16.Bb2 Nd3 17.Bd3 Bd3 18.b6+=) 15...Qb4–/+ 16.Nd2 c5 17.Qd1? (better is 17.bc6 bc6 18.Qc1–/+) 17...cd4–+ 18.ed4? (18.Qb3 Qa5 19.ed4 Bd4–+) 18...Bd4 (better is 18...Rd8 19.Bc4 Rd4 20.Bf7 Kf7 21.Qb3 Qb3 22.Nb3–+) 19.Be2 (19.Qb3 Qc5 20.Bc4 Qe5 21.Kf1–+) 19...Bc3 20.0–0 Bd2 21.Bf3 b6 22.Bc6 e5 23.Qf3 Be6 24.h3 Bc3 25.Rc1 Bd4 26.Kh1 Rd8 27.Qe2 Qd6 28.f3 Qe7 29.Qe4 Qg5 30.Rd1 f5 31.Qe2 Qg3 32.Rd4 Rd4 33.f4 Ra4 34.Qd1 Rd4 35.Qg1?? Qf4–+ 36.g3 Qd2 0–1. ludice (1785) – telyn (1790), kurnik, 2011.

9.Nd5 Qd5 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Nc6 12.b5 Na7 (12...Nb4 13.Qb1 Qd6–/+) 13.Qb1?? (13.Qa4 Nb5 14.Qb5+– (14.Bb5?? Qg2 15.Bf1 Qh1–+)) 13...Bd7 (13...Bf5 14.Qb2 Ra8–/+) 14.b6? (14.e4 Qd6 15.b6 Nc6 16.bc7 Ra8–/+) 14...cb6 (14...Qa5!? 15.Kd1 Ba4 16.Ke2 Bb5 17.Kf3 Qb6 18.Bb5 Nb5–/+) 15.Qb6 Nb5 16.Nf3?? Ra8 17.Bb2 Ra2 18.Bb5?? Qb5 19.Qb5 Bb5 20.Bc3 Re2 21.Kd1 Rf2 22.Rg1 Be2 23.Ke1+= Bf3 24.Kf2+= Bc6 25.Rc1 e6 26.d5 Bd5+= 27.Bg7 Kg7 28.g3 h5 29.Ke2 Kf6 30.Kd3 e5 31.e4 Bc6 32.h4 Ke6 33.Rf1?? f5 34.ef5–/+ gf5 35.Rc1 f4 36.gf4= ef4 37.Rc5 Bf3 38.Rb5 Kf6 39.Kd2 Ke6 40.Ke1 Bd5 41.Kf2 f3 42.Rb6 Kf5 43.Rd6 Bc6 44.Rd4 Ke5 45.Rb4 Bd5 46.Ra4 b5 47.Ra7 Kd4 48.Rh7 b4 49.Rh5 b3 50.Rh8 Kc3 51.Rb8 b2 52.h5?? Be4 53.h6= b1Q 54.Rb1 Bb1 55.Kf3 Kd4 56.Kf4 Kd5 57.Kg5 Ke6 58.Kh5 Kf7 59.Kg5 Kg8 60.Kf6 Kh7 61.Ke5 Bc2 62.Kd4 Kh6 ½–½. ludice (1735) – endi101, kurnik, 2011.

9.Nd5 Qd5 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Nc6 12.Bc3 b5 13.Nf3 Bg4 14.Be2 e5 (14...Ra8 15.0–0=) 15.0–0 ed4 16.Nd4 Be2 17.Qe2 Nd4 18.Bd4 Bd4 19.ed4 Rd8 20.h3 c6 21.Rc1 Qd4–/+ 22.Rc6 Qd1 23.Qd1 Rd1 24.Kh2 Rb1 25.f4 Rb4 26.f5 Kg7 27.f6+= Kh6 28.Rc7 Rb1 29.Rf7 b4 30.Rb7 b3 31.f7 Rf1 32.Rb3 Rf7 33.Rb5 Kg7 34.Kg3 h5 35.Rb4 Kh6 36.Kh4 Rf6 37.Kg3 g5 38.Rb3 h4 39.Kh2 Rf4 40.g3 Rf2 41.Kg1 hg3 42.Rg3 Rf4 43.Kg2 Kh5 44.Rf3 Rf3 45.Kf3 Kh4 46.Kg2 g4 47.hg4 Kg4 ½–½. bluepiramid2 (1695) – mietz, kurnik, 2012.

5.d4 d6

6.Qb3 Bd7 7.Nf3 Nc6 8.b5 Nb8 9.a4 a6 10.Nbd2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c6 13.Bd3 cb5 14.cb5 Be6 15.Bc4 Bc4 16.Nc4 Nbd7 17.0–0 Nb6 18.Bc3 Nc4 19.Qc4 Qb6 20.Ra1 d5 21.Qb3 Rc8 22.h3 e6 23.Ne5 Ne4 24.Ba5 Qd6 25.f3 Be5+= 26.de5 Qe5–/+ 27.fe4?? Qa1–+ 28.Kh2 Qa5 29.ed5 Qc7 (29...Qc7 30.Kh1 Qg3–+) 0–1. carocan (1780) – dennisje (1720), kurnik, 2011.

6.Qb3 Nbd7 7.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Qb3).

6.b5 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.Nd2 c6 11.Qa4 Qb6 12.Ngf3 Ne8 13.Bd3 Nc7 14.0–0 Nb8 15.Rb1 c5 16.dc5 dc5 17.Bg7 Kg7 18.Qa1 Kg8 19.Qe5 Be6 20.Ne4 Nd7 21.Qg5 Kg7 22.Qh4 Nf6+/– 23.Nf6 ef6 24.Ra1 Qd6 25.Be2 Rd8 26.Qe4 b6 27.h3 Bf5 28.Qb7 Ne6 29.Ra7 Rf8 30.Ra6 Ng5?? 31.Rb6 Nf3 32.Bf3 Qd2 33.Bd5 Qe1 34.Kh2 Qf2 35.Qc6 Qe3?? 36.Qf6 Kg8 37.Bf7! (37.Bf7 Rf7 38.Rb8 Bc8 39.Rc8 Qe8 40.Re8 Rf8 41.Rf8) 1–0. carocan (1725) – iplayforfun (1665), kurnik, 2011.

6.b5 Nbd7 7.Nf3 c6 8.a4 a6 9.Nbd2 ab5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 Qb6 (11...Re8 12.Be2+=) 12.Bd3+= cb5 13.cb5 Nd5 14.0–0 Nb4 15.Bc4 Nf6 16.Ba3 (16.Qa3 Nbd5+=) 16...Nc2= 17.Qb2 Na3 18.Qa3 Bd7 19.Ra1 d5 (19...Bb5? 20.Qb2+–) 20.Bd3 Rc8 21.Qe7+/– Bb5?? 22.Rb1 Bd3–+ 23.Rb6 Rc1 24.Nf1 Rf1# 0–1. carocan (1695) – polynesia46 (1680), kurnik, 2011.

6.Qc2? Nc6 7.f3? (7.b5 Bf5 8.Qa4 Nb8–/+) 7...e5 (7...Nb4 8.Qb3 c5 9.Nd2–+) 8.de5 (8.b5 Ne7 9.de5 de5–/+) 8...de5 (8...Ne5 9.Be5 de5 10.Nc3–+) 9.a3? (9.b5 Ne7 10.e4 c6–/+) 9...Ne8 10.c5 f5?? 11.Ra2?? f4 12.e4 Qh4 13.Ke2?? g5 14.Nh3? g4 15.Qc4 Kh8 16.Nf2 g3 17.Ng4?? Bg4–+ 18.fg4 Qg4 19.Kd2 Rd8 20.Bd3 f3 21.h3 Qf4 22.Kc2 fg2 23.Rg1 Qf2 24.Kb3 Qg1 25.Bc3 Nd4 26.Bd4 Rd4 27.Qb5 Qd1 28.Bc2 Qf3 29.Ka4 g1Q 30.Bb3 Qgf1 31.Qb7 a5 32.Ka5 g2 33.Qb5 Qb1 34.Re2 Qbb3 35.a4 g1Q 36.Ka6 Rb4 (36...Rb4 37.Rb2 Qe4 38.c6 Rb5 39.Rb3 Qa4#) 0–1. raper40 – solaris8, kurnik, 2012.

6.Qc2? e5 –+.

6.Nc3 b6 7.b5 (7.Be2 e5=) 7...Bb7 (7...c6 8.Nf3=) 8.Nf3 Nbd7 (8...a6 9.Bd3=) 9.Qc2 (9.Bd3 c5=) 9...e5 (9...c5 10.d5=) 10.Be2 ed4 11.ed4 Re8 (11...d5 12.cd5 Nd5 13.0–0=) 12.0–0+= Ne4 13.Bd3 (13.Rfe1!?+=) 13...f5 (13...f5 14.Rfe1 Nc3 15.Re8 Qe8 16.Bc3 Bf3 17.gf3 a6=; 13...Nc3!? 14.Bc3 Bf3 15.gf3 a6=). Dumontelle,Joe – Suc,Timothy, corr or01–003 E–mail, 2001.

6.Nc3 c5 7.bc5 dc5 8.Nf3 =.

6.Nc3 Bd7 7.Bd3 a6 8.Nf3 Nc6 9.a3 Na7 10.d5 c6 11.0–0 cd5 12.cd5 Qe8 (better is 12...Nd5!? 13.Rc1 Nb5 14.Bb5 Bc3 15.Bc3 Nc3 16.Rc3 Bb5+= (worse is 16...ab5 17.Qd3=)) 13.Qb3 Nb5 14.Nb5 Bb5 15.Bb5 Qb5 16.Bf6 Bf6 17.Rac1 a5 18.Rc7 ab4 19.ab4 Ra4 20.Rfc1 Rb4 21.Qd3?? (better is 21.Qd1+=) 21...Qd3–+ 22.Nd4 Rb1 23.Rb7 Rc1 0–1. dtpwaldi – linakip, kurnik, 2011.

6.Nc3 Nbd7 7.Bd3 e5 8.Nge2 Qe7 9.0–0 Nh5 (9...e4 10.Bb1 Nb6 11.Qb3=) 10.Ng3 (10.Nd5!? Qd8 11.Qd2+=) 10...Ng3= 11.hg3 f5 12.c5 c6 (worse is 12...ed4 13.Bc4 Kh8 14.Nd5+=) 13.cd6 Qd6 14.Qb3 Kh8 15.Ne2 e4 16.Bb1 Nf6 17.b5 Be6 18.Ba3 Bb3 (18...Qd7 19.bc6 Qc6 20.Qb2+=) 19.Bd6= Bc4 20.bc6 (20.Bf8 Bf8 (20...Rf8?! 21.Re1=) 21.Nf4 Bf1 22.Kf1 cb5+=) 20...Be2 21.cb7 Rad8 22.Bf8= Bf8? 23.Rc1+/– Rb8 24.Rc8 Nd7 25.Rb8 Nb8 26.Bc2 Ba6 27.f3 ef3 28.gf3 Bd6 29.Rb1 Bg3 30.f4 Bh4 31.Bd3 Bd3= 32.Rc1 Kg7 33.Rc8 Na6 34.b8Q?? Nb8–+ 35.Rb8 Be4 36.Rc8 a6 37.Rc7 Kh6 38.Ra7 Kh5 39.Rh7–/+ Kg4 40.Kf1 Bd3 41.Kg2 Bg3 42.Kg1 Kf3 43.d5? Bf2–+ 44.Kh1 Kg3 45.Re7 Bf1 (45...Bf1 46.e4 Bg2#; 45...Be2 46.e4 Bf3#) 0–1. Reimanis,Ritvars (2145) – Kanmazalp,Ogulcan (2260), WYb16 Kemer TUR (8), 2007.

6.Nc3 Bf5 7.Bd3 Bd3 8.Qd3 Nbd7 9.Nf3 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 c6 (12...e5 13.Ne4=) 13.0–0 Qb6 14.b5 c5 15.d5 Ra8 16.Ne4 (16.Bb2!?+=) 16...Ne4+= 17.Bg7 Nf2 18.Rf2 Kg7 19.h4 (19.Rf1 Nf6+=) 19...Nf6 (19...Ra1 20.Rf1 Rf1 21.Kf1–/+) 20.e4 Ra1 21.Kh2? (better is 21.Rf1!? Rf1 22.Qf1–/+) 21...Ng4–+ 22.Kg3 Nf2 23.Qc3 e5?? 24.Qa1?? Ne4–+ 25.Kh3 f5 26.Qa8 Qc7 27.Ng5 Ng5 28.hg5 Qe7 29.Kh2 e4 30.Kg1 e3 31.Qa1–/+ Qe5 32.Qa8 Qe7 33.Qa1 Kf7 34.Qh8 Qg5 35.Qh7 Kf6 36.Qh8 Ke7 37.Qg7 Kd8 38.Qb7 Qg3 39.Qb8 Ke7–+ (39...Ke7 40.Qa7 Kf6 41.Qa1 Kf7–+) 0–1. Tasis Montes,Carmen – Blasco de la Cruz,L, 1990.

6.Nd2 Nbd7 7.Qc2 Re8 8.Ngf3 b6 9.Bd3 Bb7 10.0–0 c5 11.bc5 dc5 12.d5 e6 13.Rad1 (13.e4 Ba6 14.Rab1 ed5 15.ed5 Qc7+=) 13...Qc7 (13...ed5!? 14.cd5 Bd5+=) 14.de6 Re6 15.h3 Rd8 16.Ng5 Ree8 17.Ndf3 h6 18.Nf7 Kf7 19.Bg6 Kg8 20.Be8 Re8 21.Nh4 Qc6 22.Qg6 Ne5 23.Qg3?? Nh5–/+ 24.Be5?? Ng3–+ 25.Bg3 Bf6 26.f3?? Re3 27.Nf5 Re2 28.Nh6? Kg7 29.Nf5 Kg6 30.Rd6 Qa4 31.Ne7 Re7 32.Rf6 Kf6 33.h4 Qa2 34.h5 Re2 35.Bh4 Kg7 36.Rf2 Rf2 37.Bf2 Qc4 38.Kh2 Qe2 39.h6 Kh6 40.Be3 Qe3 (40...Qe3 41.Kh1 Qf2 42.Kh2 Bf3 43.Kh3 Qg2 44.Kh4 Qg4#) 0–1. slax1 – latan3, kurnik, 2011.

6.Bd3 c5 7.a3 Nc6 8.bc5 dc5 9.d5 =.

6.Bd3 c5 7.a3 cd4 8.ed4 d5 9.c5 Qc7 10.Nd2 Ng4 11.h3 Nh6 12.Ngf3 Nf5 13.0–0 b6 14.Re1 bc5 15.bc5 Na6 16.Qc2 Rb8 17.Rab1 Nc5? (better is 17...Qf4+=) 18.dc5+– Bb2 19.Rb2 Rb2 20.Qb2 Qc5 21.Nb3 Qd6 22.Qe5 Qe5 23.Re5 Be6 24.Bf5 gf5 25.Nfd4 Rb8 26.Nc5 Rb1 27.Kh2 Rd1 28.Nde6 fe6 29.Ne6 d4 30.Rf5 h6 31.Rf8 Kh7 32.Rf7 Kg6 33.Rf4 d3 34.Rd4 d2 35.Nf4 Kf5 36.Ne2 e5 37.Rd7 e4 38.Nc3 Rc1+= 39.Rd2 Rc3 40.a4 Ra3 41.Rd4 Ke5 42.Rb4 a5? 43.Rb5+– Kd4 44.Ra5 Ra2 45.Kg3 Ra3 46.Kf4 Ra2 47.f3 e3 48.Re5 e2 49.a5?? Ra5?? 50.Re2+– Ra8 51.Re6 Rf8 52.Kg3 Rg8 53.Kf2 h5 54.Re4 Kd5 55.Ke3 Rg2 56.Rh4 Rg5+/– 57.Kf4 (57.Kf4 Re5 58.Kg3+/–) 1–0. baovn21 – wesen, kurnik, 2011.

6.Bd3 c5 7.a3 Nbd7 8.Nf3 b6 (8...Qb6 9.Qd2=) 9.0–0+= Bb7 (9...cd4 10.Bd4 e5 11.Bc3–/+) 10.d5 b5 (10...e6+=) 11.e4 (11.Nc3 bc4 12.Bc4+=) 11...bc4+= 12.Bc2 (12.Bc4 Ne4 13.Bg7 Kg7=) 12...Qb6 (12...cb4 13.ab4 Qb6 14.Bc3+=) 13.Bc3 (13.Nbd2 cb4 14.Nc4 Qc7+=) 13...Ng4 (13...e6 14.de6 fe6 15.Re1–/+) 14.bc5 Qc5 15.Nd4 (15.Bg7 Kg7 16.Ba4 Nb6+=) 15...Ngf6+= 16.Kh1 Nb6 17.a4 Qc8 (17...e6 18.a5 Nfd5 19.ed5 Nd5 20.Ne2=) 18.Nd2 (18.a5 Nbd7 19.Qf3+=) 18...Nbd5 (18...e6 19.a5 Nfd5 20.ed5 Nd5 21.Nb1=) 19.ed5= Nd5 20.Nb1 (20.Bb2 c3 21.Bc3 Nc3–+ (21...Qc3?! 22.N2f3–+)) 20...Nc3 21.Nc3 Qc5 22.Nce2 d5 23.Rb1+= Bc6 24.Nb5 e5 25.f3 a6 26.Nbc3 d4+= 27.Ne4 Qd5 28.Qc1 f5 29.Nf2 Kh8 30.Rd1 Rab8 31.Qa3 Rb1–+ 32.Bb1 Rb8 33.Ba2 Bf8 34.Qc1–/+ Rb4 35.a5 Qc5 36.Qg5 Be7 37.Qd2 Bf6 38.Rc1 Qb5 39.Qh6 Bg7 40.Qg5 Qd5 41.Qe7 Rb7–/+ 42.Qa3 Bb5 43.Nd3 e4 44.Ndf4 Qf7 45.Qd6 d3 46.Ne6? de2–+ 47.Nd8 Qe8 48.Nb7 ef3 49.gf3?? e1Q–+ 50.Re1 Qe1 51.Kg2 Qe2 52.Kg1 h6 (52...h6 53.Bc4 Bc4 54.Qd8 Kh7 55.Qd1 Qd1 56.Kg2 Qf1 57.Kg3 Qg1 58.Kh3 Bf1 59.Kh4 Qh2#) 0–1. Kunic,Mehmedalija – Hagesaether,Ellen (2165), 34th Norwegian Open, 2003.

6.Bd3 c5 7.bc5 dc5 8.Nf3 cd4 9.ed4 Bg4 =.

6.Bd3 Nc6 7.a3 =.

6.Bd3 Nc6 7.b5 Nb8 (7...Nb4!?+=) 8.Nf3= h6 9.0–0 e5 10.de5 de5 (10...Ng4 11.Qc2 Ne5 12.Ne5 de5 13.Be4+=) 11.Be5+/– (worse is 11.Ne5 Ng4 12.f4 Ne3–/+) 11...Bg4 12.Be2 Qe7 13.Bc3 c6 14.a4 Nbd7 15.Nd4 Be2 16.Ne2 Nb6 17.Qb3 Rad8 18.a5 Nbd7 19.Nd2 (19.bc6 Nc5 20.Qb5 a6+–) 19...Nc5 20.Qa3 Rfe8 21.Rad1 Ng4 22.Bg7 Kg7 23.bc6 Qe5?? 24.Nf3+– Rd1 25.Rd1 Qe7 26.cb7 Nb7 27.Qe7 Re7 28.a6 Nc5 29.Ra1 Re6 30.h3 Nf6 31.Ned4 Ra6 32.Ra6 Na6 33.Ne5 Ne4 34.Nd3 Nd2 35.c5 f5 36.f3 Kf7 37.Kf2 Ke7 38.Ke2 Nc4 39.Nc6 Kd7 40.Na7 Kc7 41.Nb5 Kc6 42.Nd4 Kd5 43.c6 Nc7 44.Nf4 Kc5 45.Ng6 Na5 46.Nh4 Nc6 47.Nc6 Kc6 48.Nf5 Ne6 49.Nh6 Ng5 50.h4 Nh7 51.g4 Kd6 52.g5 Ke6 53.g6 Nf8 54.g7 1–0. bluepiramid2 (1655) – solaris8, kurnik, 2012.

6.Bd3 Nc6 7.Qd2 +=.

6.Bd3 Nbd7 7.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Bd3).

6.Bd3 e5 7.de5 de5 8.Be5 Nc6 9.Bc3 Be6 10.a3 Qe7 11.Ne2 Rad8 12.Qc2 Bg4 13.0–0 Nh5 (better is 13...Ne5!? 14.Be5 Qe5+=) 14.Bg7 Kg7 15.Ng3 (better is 15.Nbc3!?+/–) 15...Ng3+= 16.hg3 Ne5 17.Be2 Qf6 18.Nc3 Bf5 19.e4 Bg4 20.f3 Be6 21.Nd5 Qg5? 22.f4+– Qg3 23.Rf3?? Nf3–+ 24.Bf3 Bd5 25.cd5 Rfe8 26.Qd2 c6 27.d6 Re6 28.e5 f6 29.ef6 Rf6 30.Qc3? Qf4 31.Rf1 Rdd6 32.a4 Qd4 33.Qd4 Rd4 34.Rb1 Rd5! 35.a5? Rg5 36.Kf2 h5 37.Rh1 Rd5 38.Rb1 Rd2 39.Kg1 g5 40.b5 c5 41.b6 h4 42.Bb7?? ab6–+ 43.a6 Rff2 44.a7+= h3?? 45.gh3 Rh2?? 46.a8Q+– Rh3 47.Qe8 Rg3 48.Kf1 (48.Kf1 Rgd3 49.Qe7 Kg8 50.Qg5 Kf8 51.Re1+–) 1–0. amator111 (1710) – chilalt, kurnik, 2012.

6.Bd3 Bg4 7.Qc2 (7.Nf3 c5=) 7...Nc6 (7...a5 8.b5=) 8.a3 e6 (8...d5 9.cd5 Nd5 10.h3=) 9.Nd2 (9.b5 Na5 10.f3 Bh5+/–) 9...Bh5 (9...d5!?+=) 10.h3+/– g5 11.Ngf3 Bf3 (11...h6 12.g4 Bg6 13.Bg6 fg6 14.Qg6+–) 12.Nf3 h6 13.0–0–0 (13.b5 Ne7+/–) 13...a5 (13...d5 14.cd5 Nd5 15.b5+=) 14.b5+/– Ne7 15.e4 Kh8 (15...Nd7 16.g4+=) 16.Qe2 b6 (better is 16...Ng6!?+/–) 17.e5+– Nh5 (17...Nh7 18.Qe4 Ng6 19.h4 gh4 20.Qg4+–) 18.Qe4 (18.g3 f6 19.ed6 Qd6+–) 18...Ng6 (18...f5 19.ef6! Nf6 20.Qe6+–) 19.g3 (19.h4 g4 20.Qg4 Nhf4+–) 19...d5 (19...c6 20.Qg4 (20.Qc6?! d5+/–) 20...cb5 21.cb5 Rc8 22.Kb1+–) 20.Qg4 Ng3 21.fg3 dc4 22.Bg6 fg6 23.h4 Kg8?? 24.hg5 h5 25.Qe6 Kh7 26.Qc6 Qe8 27.Qe4 Kg8 28.Nh4 Qb5 29.Ng6 (29.Ng6 c3 30.Bc3+–) 1–0. diggitus (2175) – jrgcst (2310), net–chess.com, 2008.

6.d5 a5 7.b5 –/+.

6.d5 b6 7.h3 e6 8.Nc3 ed5 9.Nd5 (9.cd5 Bb7 10.Rb1 c6=) 9...c5 (9...Nd5 10.Bg7 Ne3 11.fe3 Qh4 12.Kd2 Kg7 13.Qf3–/+) 10.b5 (10.Qf3 Bf5 11.Nf6 Bf6 12.Qa8 Bb2=) 10...Nbd7 (10...Nd5 11.Bg7 Ne3 12.fe3 Qh4 13.Kd2 Kg7 14.Qf3+=) 11.Nf3 Ne5 12.Ne5 de5 13.Be2 a6 14.a4 ab5 15.ab5 Bb7 16.Nf6 Bf6 17.0–0 Bg7 18.Bf3 Rb8 19.e4 h5 20.Qc2 g5? (better is 20...Qe7!?+=) 21.Bh5+– f5 22.Bf3 g4 23.hg4 fe4 24.Be4 Kf7?? 25.f3 Rh8?? 26.Bg6 Ke6 27.Qf5 Kd6 28.Rfd1 Kc7 29.Rd8 Rbd8 30.Be5 Rd6 31.Bd6 Kd6 32.Rd1 Kc7 33.Qd7 Kb8 34.Qg7 Rc8 35.Bf5 Ka7 36.Bc8 Ka8 37.Qb7# 1–0. cogit – bond34, kurnik, 2012.

6.d5 c6 7.dc6 (7.Nc3!?–/+) 7...Nc6 8.a3 e5 (8...a5 9.b5 Ne5 10.Nf3–/+) 9.Nf3–/+ Qe7 (9...a5 10.b5 e4 11.Nfd2+=) 10.Be2+= Bf5 (10...a5 11.b5 e4 12.Nd4+=) 11.0–0= Rfd8 12.Qb3 (12.Nc3 e4 13.Nd4 Bd7=) 12...h6 (12...d5!?–/+) 13.Nc3= Be6 (13...e4 14.Nd2=) 14.Rad1 a6 (better is 14...b6!?=) 15.Nd5+/– Qf8 16.Qc2 Rac8+= 17.Nf6 Bf6= 18.Nd2 Bg7 19.Bf3 Qe7 20.Nb3 Kh7 21.g3 f5 22.Bg2 e4 23.Bg7 Qg7 24.Rc1 Ne5–/+ 25.c5 Nd3 26.Nd4 Bd5 27.Qd2 Nc1 28.Rc1 dc5 29.bc5 Bc6 30.Qb4 Rd5 31.Bf1 Rcd8 32.Bc4? Rd4–+ 33.ed4 Qd4 34.Qb3 Rd7 35.Be6 Re7 36.Qc4?? Qe5 37.Bg8 Kg7 38.Qb3 g5 39.Bc4 f4 40.Bf1?? e3 41.fe3 fg3 42.Bg2 gh2 43.Kh1 Qg3 44.Qc3 Kg6 45.Rc2 Re3 46.Qd2 Re1 47.Qe1–+ Qe1 48.Kh2 Qh4 49.Kg1 (49.Kg1 g4 50.Bc6 bc6 51.Re2–+). suzana66 – zenegblues (1885), kurnik, 2011.

6.d5 e5 7.Nc3 Nbd7 8.e4 Nb6. cogit – ullmar, kurnik, 2012.

6.Be2 a6 7.Nf3 Nc6 8.a3 Bg4 9.d5 Nb8 10.Nd4 Be2 11.Ne2 c5 12.0–0 Nbd7 13.Nd2 b5 14.bc5 dc5 15.cb5 ab5 16.e4 Qc7 17.f3 (17.Qc2 e6=) 17...c4 (17...Ne4 18.Bg7 Nd2 19.Bf8 Nf1 20.Be7+=) 18.Nc3 Nc5 19.Kh1 Nd3 20.Qc2 Rfb8 21.g3 Nh5 22.Kg2 f5 23.Nd1 Nb2 24.Nb2 f4 25.g4–/+ Nf6 26.Nd1? Ng4! 27.fg4? Ba1 28.Nc3 Ra3 29.Ndb1 Ra6 30.Qd2 b4 31.Ne2 g5 32.h4 h6 33.hg5 hg5 34.Rh1 b3 35.Nbc3 Bc3 36.Nc3 b2 37.Qd4 Rf6 38.e5 f3 39.Kf2 Rf4 40.Qe3 Rg4 41.d6 ed6 42.ed6 Qd6 43.Ne4 Rg2 44.Kf3 b1Q 45.Rb1? Rb1 46.Nd6 Rg3?? 47.Kg3= Rb3 48.Nc4 Re3 49.Ne3 Kg7 50.Kg4 Kf6 51.Nd5 Ke5 52.Nc3 Kd4 53.Nd1 Kd3 54.Kg5 ½–½. bluepiramid2 (1765) – pavlo2 (1760), kurnik, 2011.

6.Be2 a6 7.Nf3 Nbd7 8.0–0 Rb8 9.Nbd2 b6 10.Qb3 c5 11.a3 cd4 12.ed4 Bb7 13.d5 b5 14.Rac1 bc4 15.Bc4 Nb6 16.Bf6 Bf6 17.Ne4 Bg7 18.Rfd1 Rc8 19.Nd4?? (19.b5 ab5 20.Qb5 e6 21.de6 Be4–/+) 19...Qd7 (19...Rc4 20.Rc4 Bd5–+ (20...Nc4?! 21.Qc4 Qd7 22.Qb3+=)) 20.Nc6= Bc6 21.dc6 Rc6 22.Ba6 Rc1 23.Rc1 Qa7 24.Bf1 d5 25.Nc5 e6 26.g3 Ra8+= 27.a4 Na4 28.Na4 Qa4 29.Rc8 Bf8 30.Qa4 Ra4 31.b5 Rb4 32.Rb8 Kg7 33.h4 Rb2 34.b6?? Bc5–+ 35.b7 Bf2 36.Kh1 Bg3 37.Ba6 Bb8 0–1. ludice (1765) – pikiipiwo (1630), kurnik, 2011.

6.Be2 b6 7.Bf3 c6 8.b5 d5 9.bc6 Nc6 10.cd5 Nd5 11.Ne2 Bb7 12.0–0 e6 13.Nbc3 Nce7 14.Nd5 Bd5 15.Bd5 Nd5 16.Nc3 Rc8 17.Nd5 Qd5 18.Qb3 Qb3 19.ab3 Rc2 20.Ba3 Rfc8 21.Bd6 a5+= 22.b4 ab4 23.Bb4 Bf8 24.Bf8= Kf8 25.Rab1 Rb8 26.Rb5= Ke7 27.Rfb1 Kd7 28.g3 Kc6 29.h4 h5 30.Kg2 f6 31.e4 Rd2 32.R1b4 Rd4 33.Rb6 Rb6 34.Rd4 Kc5 35.Rd8+= f5 36.Rg8 Kd4 37.Rg6 Ke4 38.Rh6 Rb2? 39.Rh5 e5 40.Rh8 f4 41.gf4 Kf4 42.h5 Kg5 43.h6 Rb6 44.h7 Kg6 45.Re8 Kh7 46.Re5 Kg6 47.Kg3 Kf6 48.Rc5 Rb3 49.Kg4 Rb4 50.f4 Rb1 51.Rc6 Kf7 52.Kg5 Rg1 53.Kf5 Ke7 54.Rc7 Kd6 55.Ra7 Rf1 56.Kg5 Rg1 57.Kf6 Rf1 58.f5 Kc6 59.Re7 Kd6 60.Re4 Kd5 61.Re2 Kd6 62.Rd2 Kc7 63.Kg6 Rg1 64.Kf7 Rf1 65.f6 Kc6 66.Kg7 Kc7 67.Rg2 Kd7 68.f7 Ke7 69.Re2 Kd7 70.f8Q Rg1 71.Kh6 Rh1 72.Kg5 Rg1 73.Kh4 Rh1 74.Kg3 Rg1 75.Rg2 Re1 76.Qf5 Kc7 77.Rc2 Kd8 78.Qd5 Ke7 79.Rc7 Kf6 80.Rc6 Kg7 81.Qd7 Kf8 82.Rc8 Re8 83.Re8# 1–0. ludice (1715) – fabinou69 (1690), kurnik, 2011.

6.Be2 b6 7.Bf3 c6 8.d5 Bb7 9.dc6 Bc6 10.Bc6 Nc6 11.a3 Qc7 12.Nf3 Rac8 13.0–0 Nb4?? (better is 13...Rfd8=) 14.ab4+– Qc4 15.Bf6 Bf6 16.Ra7 Qb4 17.Qa4 (17.Nd4 Ra8 18.Rb7 Rfc8+/–) 17...Qc5 (17...Qa4!? 18.Ra4 Rc2+/–) 18.Na3+/– b5 (better is 18...d5!?+/–) 19.Nb5+– Rb8 20.Nbd4 Rb4 21.Qd7 e5? 22.Nc6 Kg7 23.Nb4 Qb4 24.Rd1 Rd8 25.Qf7 Kh6 26.Qf6 (26.Qf6 Qb7 27.Qg5 Kg7 28.Rb7 Rd7 29.Rd7 Kf8 30.Qd8; 26.Qh7) 1–0. ludice (1785) – znamira, kurnik, 2011.

6.Be2 b6 7.Bf3 c6 8.Ne2 Bb7 9.0–0 Qd7 10.c5 d5 11.Nd2 b5 12.a4 a6 13.a5 Qc7 14.Ng3 Nbd7 15.Qc2 e5 16.de5 Ne5 17.Be5 Qe5 18.Rae1 Bc8 19.e4 d4 20.Nb3 Be6 21.Rd1 Rfd8 22.Nc1 Bc4 23.Nd3 Bd3 24.Qd3 Rd7 25.Rfe1 Rad8 26.h3 h5 27.Nf1 Nh7 28.g3 Ng5 29.Bg2 Ne6 30.f4 Qf6 31.e5+– Qe7 32.Bc6 Rc7 33.Bg2 Bf8 34.Kh2 Nc5 35.bc5 Rc5 36.Re4 Rc3 37.Qd2 Qc5 38.Rd4 Rd4 39.Qd4 Ra3 40.Qc5 Bc5 41.Rd8 Kg7 42.Rd7 Kf8 43.g4 h4 44.f5 gf5 45.gf5 Ra5 46.Bd5 Ra2 47.Kh1 Ra1 48.Rf7 Ke8 49.Kg2 Re1? 50.e6 Re2 51.Kf3 Rf2 52.Ke4 Rf1 53.Rc7 Re1+/– 54.Kf3 Rf1 55.Kg4 Rg1? 56.Kh4 Bf2? 57.Kh5 Bg3 58.Rb7 Bd6 59.f6 Kd8 60.e7 Be7 61.fe7 Ke8 62.Bc6 Kf7 63.e8Q Kf6 64.Rf7 1–0. ludice (1680) – imo4 (1625), kurnik, 2011.

6.Be2 c5 7.bc5 dc5 8.Nf3 =.

6.Be2 c5 7.dc5 dc5 8.Qd8 Rd8 9.b5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.Nf3 Nb6 14.0–0 Be6 15.Nbd2 Nfd7 16.Bg7 Kg7 17.Rc1 Ra8 18.Ng5 Ra2 19.Ne6 fe6 20.Rd1 Ne5 21.f4 Nf7 22.Bf3 Nd6= 23.h3 Nbc4 24.Nc4 Nc4 25.Bb7 Ne3 26.Rd7 Kf6+= 27.Bc6 c4–/+ 28.b6 Rb2 29.b7 c3 30.Rd3 c2 31.Rc3 Nd5?? 32.Rc2!+– Rb1 33.Kh2 Nf4 34.Bf3 e5?? 35.Rc8+– Rb7 36.Bb7 e6 37.g3 Nd5 38.Bd5 ed5 39.Kg2 e4 40.Kf2 Ke5 41.Rh8 d4 42.Rh7 d3 43.Ke3 1–0. bluepiramid2 (1720) – maniek2121 (1615), kurnik, 2011.

6.Be2 c5 7.dc5 dc5 8.Qd8 Rd8 9.b5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bf5 13.Nf3?? (better is 13.Na3+=) 13...Bb1–+ 14.0–0 Bf5 15.h3 Nbd7 16.Rd1 Ra8 17.g4 (17.Bf6 Nf6 18.g4 Be4–+) 17...Be6 (17...Bc2!? 18.Rc1 Ra2 19.Ne1–+) 18.Ng5 Nb6 19.Ne6 fe6 20.Rc1 (20.Be5–+) 20...Ne8 21.Bg7 Kg7 22.Bf3 Nd6 23.Kg2 Nbc4 24.Bb7 Nb7 25.Rc4 Ra5 26.Re4 Rb5 27.Re6 Kf7 28.Rc6 Nd8 29.Rc8 Ne6 30.f4 Rb3 31.Kf3 Rc3 32.h4 h6 33.f5 gf5 34.gf5 Ng7 35.Kf4 Rc1 36.e4 c4 37.Ke5 c3 38.Rc7 Ne8 39.Rc6 Nf6 40.Kd4 Re1 41.e5 Re4 42.Kd3 Re5 43.Rc3 Rf5 44.Rc4 h5 45.Ke3 Re5 46.Kf3 Kg6 47.Kg3 Re3 48.Kg2 Kf5 49.Kf2 Re4 50.Rc5 e5 51.Kg3 Ng4 52.Rc8 Re3 53.Kg2 Kf4 54.Rf8 Ke4 55.Rh8 Nf6 56.Rh6 Kf5 57.Rh8 Ra3 58.Rf8 e4 59.Kf2 Ra2 60.Kg3 e3 61.Rf7 e2 62.Re7 Ne4 63.Kf3 e1Q 64.Rf7 Nf6 65.Rf6 Kf6 66.Kf4 Rf2 67.Kg3 Qe3# 0–1. bluepiramid2 (1795) – mirslaw (1705), kurnik, 2012.

6.Be2 c5 7.dc5 dc5 8.Qd8 Rd8 9.b5 Ne4 10.Bg7 Kg7 11.f3 Nd6 12.Nd2 b6 13.a4 Bb7 14.Nh3 a5 15.Rd1 Nd7 16.Nf2 Ne5 17.0–0 (17.e4 Nd7=) 17...f5 (better is 17...Nf5!? 18.f4 Nd7–/+) 18.f4 Nef7 19.Bf3 (19.Bd3!?=) 19...Bf3+= 20.gf3 e5 (20...Ra7 21.Rfe1–/+) 21.fe5 Ne5–+ 22.f4 Nec4 23.Nc4 Nc4 24.Rfe1 Rd1 25.Nd1 Re8 26.Kf2 Rd8 27.Nc3 Rd2 28.Kf3 Rh2 29.Kg3 Rc2 30.Nd5 Rd2 31.Nc7 Rd7 32.Ne6 Kf6 33.Ng5 h6 34.Nf3 Rd3 35.Kf2 Nb2 36.Ne5 Rd2 37.Kf3 Nd3 38.Nd3 Rd3 39.Ra1 Rb3 40.Ke2 g5 41.fg5 hg5 42.Kf3 g4 43.Kf4 Rb4 44.Kg3 Kg5 45.Rd1 Ra4 46.Rd6 Rb4 47.Rb6 a4 48.Ra6 Rb5 49.Ra4 Rb4 50.Ra5 c4 51.e4 Rb3 52.Kg2 Kh4 53.Rf5 Rb2 54.Kf1 c3 55.Rc5 c2 56.e5 Rb1 57.Kf2 c1Q 58.Rc1 Rc1 59.e6 Rc6 60.Ke3 Re6 61.Kd4 g3 62.Kd5 Rg6 63.Ke5 g2 64.Kf5 g1Q 65.Ke4 Qg4 (65...Qg4 66.Ke5 Qc4 67.Kf5 Qe6 68.Kf4 Rf6#; 65...Qd1 66.Ke5 Qd6 67.Ke4 Re6 68.Kf5 Qe5#) 0–1. bluepiramid2 (1715) – droch (1705), kurnik, 2012.

6.Be2 e5 7.de5 Nfd7 8.f4 de5 9.Nf3 ef4 10.Bg7 Kg7 11.ef4 Qf6 (11...Qe7 12.Qd2=) 12.Qd4 Nc6 13.Qf6 Nf6 14.a3 Re8 15.Nbd2 Bf5 16.h3?? (better is 16.b5 Bd3 17.bc6 Re2 18.Kd1–/+) 16...Bd3–+ 17.Ng1 Nd4 18.0–0–0 Be2 (18...Re2?! 19.Ne2 Ne2 20.Kb2 Nf4 21.g3–+) 19.Re1 Bd3 20.Ngf3 Nf3 21.Nf3 Bc4 22.Kb2 b5 23.Ne5 Rad8 24.Rd1 Nd5 25.Rd2 Nf4 26.Rd8 Rd8 27.g3 Nd3 28.Nd3 Rd3 29.Rg1 Rb3 30.Kc2 Ra3 0–1. bluepiramid2 (1700) – mb88 (1700), kurnik, 2012.

6.Be2 Ne8 7.Nf3 Bg4 8.Qb3 Nd7 9.d5 (9.h3 Bf5+=) 9...Ndf6 (9...a5 10.Bg7 Ng7 11.0–0=) 10.0–0+= Qd7 11.Nd4 (11.h3 Bf5+=) 11...Be2= 12.Ne2 e5 (12...c5 13.a3+=) 13.de6 (13.Nbc3 Qg4+=) 13...fe6= 14.Nbc3 Ng4 15.h3 Nh6 (15...Ne5 16.Rad1=) 16.Rad1 Nf6 17.Ng3 Rf7 18.Nce4 Raf8 (18...Ne4 19.Ne4 Bb2 20.Qb2=) 19.Nf6 Bf6 20.Bf6 Rf6 21.Ne4 R6f7= 22.Nc5 Qc8 23.Nd3 Nf5 24.c5 Nh4 25.Nf4 Rf6? 26.cd6+– cd6 27.Rd6 Kg7?? 28.Re6 R8f7 29.Rf6 Rf6 30.Qb2 Qc6 31.Rc1 Qd6 32.g3 Nf3 33.Kg2 Ne5 34.Qd4 Qd4 35.ed4 Nc6 36.d5 Nb4 37.Rb1 Na2 38.Rb7 Kh6?? 39.Ra7 Nb4 40.Rb7 Nc2 41.Rc7 Nd4 42.h4 Rd6 43.Rc5 g5 44.hg5 Kg5 45.Ne6 Ne6 46.de6 Kf6 47.Rh5 Kg7 48.Re5 Kf6 49.e7 Ke5 50.e8Q Re6 51.Qh5 Kd6 52.Qh7 Ke5 53.Qh5 Kd6 54.Qg4 Rf6 55.Qe4 Re6 56.Qe6! Ke6 57.f4 Kf5 58.Kf3 Kg6 59.g4 Kf6 60.Ke4 Kg6 61.f5 Kf6 62.Kf4 Kg7 63.g5 Kf7 64.Ke5 Kg7 65.f6 Kf8 66.g6 Kg8 67.Ke6 (67.Ke6 Kh8 68.g7 Kh7 69.Kf7 Kh6 70.g8Q Kh5 71.Ke6 Kh4 72.f7 Kh3 73.f8Q Kh4 74.Qh6#) 1–0. ludice (1740) – solaris8 (1605), kurnik, 2011.

6.Be2 Bf5 7.Nf3 Nbd7 8.0–0 h5 (8...a5!?=) 9.Nh4+/– Bb1 10.Qb1 e5 11.c5 Ne4?? (better is 11...Nd5 12.Nf3 dc5 13.bc5 ed4 14.Bd4 Nc3+=) 12.Qe4+– f5 13.Qd5 Kh7 14.Nf3 e4 15.Nd2 dc5 16.bc5 c6 17.Qb3 Nf6 18.Rab1 Rb8 19.Bc4 Ng4 20.h3 Nf6 21.d5! cd5 22.Be2 g5 23.Bf6 Qf6 24.Bh5 d4 25.ed4 Qd4 26.Rbd1 Qc5 27.Qe6 Rf6 28.Qc4 Rc8 29.Qc5 Rc5+/– 30.Rc1 Rfc6 31.Nb3 Rc1 32.Rc1 Rc1 33.Nc1 Bd4 34.Be2 Kg7 35.Kf1 Kf6 36.Nb3 Bb6 37.f3 Ke5 38.fe4 Ke4 39.Bf3 Ke3 40.Bb7 a5 41.Bc8 a4 42.Nc1 f4 43.Ne2 f3 44.gf3 Kf3 45.Bg4 Ke3 46.Nc3 Bd4 47.Na4 Kd3 48.Bd1 Kd2 49.Bb3 Ke3 50.Kg2 Kf4 51.a3 Ke5 52.Kf3 Kd6 53.Kg4 Be3 54.Nc3 Kc5 55.Ne4 Kd4 56.Ng5 Bc1 57.a4 Kc3 58.Bd1 Be3 59.h4 Kb4 60.h5 Bd4 61.h6 Bc3 62.h7 1–0. bluepiramid2 (1740) – ssppss (1665), kurnik, 2011.

6.Be2 h6 7.Nf3 Kh7 8.0–0 Ng8 9.Nbd2 Nc6 10.b5 Nb4?? (better is 10...Nb8+/–) 11.a3+– c5 12.ab4 cb4 13.Qb3 a5 14.ba6! ba6 15.Qb4 Bg4 16.Qc3 Nf6 17.h3 Bh3 18.gh3 Nh5 19.Kh2 e5 20.de5 de5 21.Rad1 Qc7 22.Ne5 Rae8 23.f4 f6 24.Bh5 fe5 25.Bg4 ef4 26.Qg7 Qg7 27.Bg7 Kg7 28.Rf4 Rf4 29.ef4 h5 30.Bf3 1–0. ludice (1710) – chimical (1615), kurnik, 2011.

6.f4 a5 7.b5 b6 8.Nf3 Bb7 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Re8 11.a4 Ng4 12.Qb3 e5 13.h3 (better is 13.fe5 de5 14.d5+=) 13...Ne3?? (better is 13...ed4 14.hg4 Re3–/+) 14.Qe3+/– ed4 15.Qd2 Nc5 16.Nd4 Qf6 (better is 16...Re4 17.Ra3 Qf6+/–) 17.Bf3 Bf3+= 18.Rf3 Re4 19.Nc3?? Rd4 20.Qf2 Nd3 21.Rd3? Rd3–+ 22.Nd1 Rd1! 23.Rd1 Qb2 24.Qf3 Re8 0–1. carocan (1675) – luter (1760), kurnik, 2012.

6.f4 a5 7.b5= Nbd7 8.Nf3 c5 9.Bd3 Ng4 (9...cd4 10.ed4 (10.Bd4? e5–+) 10...Qc7 11.0–0=) 10.Qd2 e5 (10...Nb6 11.dc5 Bb2 12.Qb2=) 11.h3+= ed4 (11...Nh6!? 12.0–0 ef4 13.ef4 Nb6+=) 12.hg4+/– de3 13.Qe2 Nf6 14.g5 (14.Qe3 Re8 15.Ne5 Ng4–+) 14...Nh5 15.Bg7 (15.Rh4 Ng3 16.Qc2 Nf5 17.Bg7 Nh4 18.Bf8 Nf3 19.gf3 Qf8+–) 15...Kg7 (better is 15...Nf4!? 16.Bf6 Ne2 17.Ke2 Qd7 18.Rh7 Kh7+–) 16.Rh5!+– (16.Qe3 Re8 17.Ne5 de5 18.fe5 Qc7–/+) 16...gh5 17.Kf1 (17.Nc3!? f6+–) 17...Re8+/– 18.Nc3 Bg4 19.Nd5 h6? (better is 19...Re6+/–) 20.Qb2+– f6 21.Nf6 Kf8 22.Ng4 hg4 23.Qh8 Ke7 24.Qf6 Kd7+– 25.Qd8 Rad8? 26.Nh2 hg5+/– 27.fg5 Re5? 28.g6?? e2–/+ 29.Be2 Rf8 30.Ke1 Rfe8–+ 31.Ng4 Re2 32.Kf1 R2e6 33.Kg1? Rg6 34.Nf2 Reg8 35.g4 Re6 36.Kg2 Re2 37.Kg3 Rc2 38.Rh1 Rc4 39.Rh7 Kc8 40.Nh3 Rcg4 41.Kf2 Rg2 42.Kf3 Rh2 43.Kf4 a4 44.Kf5 a3 45.Ke6 Rh3! 46.Rh3 (46.Rh3 Kc7 47.Ra3 Re8 48.Kf7–+). carocan (1695) – chessgenius86 (1660), kurnik, 2011.

6.f4 c5 7.bc5 dc5 8.d5 (8.Nf3 Nc6+=) 8...Bg4 9.Be2 Be2 10.Ne2 Na6 11.0–0 Qd7 12.Nbc3 Rfd8 13.e4 (13.Rb1 Ng4 14.Qd2 b6+=) 13...Ng4 (better is 13...Ne4!? 14.Ne4 Bb2–/+) 14.Qd3 Nb4 15.Qf3 (15.Qd2 b6+=) 15...h5?? (better is 15...Nc2–/+) 16.h3 Nh6 17.a3 Nc2 18.Rab1 a6 19.e5 Nd4 20.Nd4 cd4 21.Ne2 Nf5 22.Qe4 b5+= 23.Nd4 Ng3 24.Qf3 Nf1–/+ 25.Qf1 bc4 26.Qc4 Qd5–+ 27.Qd5 Rd5 28.a4 Rb8 29.Nc6 Rb7 30.Kh2? Rd2 31.Bc3 Rg2! 32.Kg2 Rb1 33.Ne7 Kf8 34.Nd5 Rb3 35.Bb4 Ke8 36.Bd6 Rb2 37.Kf3 Bf8?? 38.Nf6+/– Kd8 39.Bf8 Rb3 40.Kg2 Rb2 41.Kg3 Ra2 42.Bd6 Ra4 43.Kh4 Ra2 44.Kg5 Rg2? 45.Kh6+– h4? 46.Kg7 Rg3 47.Kf7 Rh3 48.e6 Re3 49.e7 Re7 50.Be7 Kc7 51.Kg6 h3 52.Ng4 a5 53.f5 Kb6 54.f6 a4 55.f7 Kb5 56.f8Q Kc4 (56...Kc4 57.Ne5 Kc3 58.Ba3 Kd4 59.Qf4 Kd5 60.Kf5 h2 61.Qe4). carocan (1770) – tryskac, kurnik, 2011.

6.f4 c6 7.Nf3 Nbd7 8.Bd3 b6 9.0–0 Bb7 10.a4 Qc7 11.b5 c5 12.d5 e6 13.e4 Rae8 14.Qc2 ed5 15.ed5 Ng4 16.Re1 (16.Bg7 Kg7 17.a5 Ndf6+=) 16...f5 (16...Re1!? 17.Ne1 Re8=) 17.Bg7+= Kg7 18.Ng5?? (better is 18.Qc3 Ndf6 19.Nbd2+/–) 18...h6 (better is 18...Re1 19.Bf1 Rf1 20.Kf1 Ne3 21.Ke2 Nc2 22.Ne6 Kf6 23.Nc7 Na1–+) 19.Ne6+– Re6 20.Re6 Ngf6 21.Nc3 Bc8 22.Rae1 Rf7 23.Re7 Qd8 24.Rf7 Kf7 25.Qe2 Nf8 26.h3 h5 27.Kh2 Bd7 28.Qd2 N8h7 29.Nb1 Nf8 30.Qc3 N8h7 31.Nd2 Nf8 32.Nb3 N8h7 33.a5 Nf8 34.ab6 ab6 35.Ra1 h4 36.Ra7 Nh5 37.Qe1 Nf4 38.Bc2 Qg5 39.Qf2 Kg8 40.Rb7 Nh5 41.Rb6 Qg3 42.Qg3 hg3 43.Kg1 f4 44.Rd6 Bf5 45.Bf5 gf5 46.b6 Ng7 47.b7 Kh7 48.b8Q Ng6 49.Nc5 Ne5 50.Qc7 f3 51.gf3 Nf3+– 52.Kg2 Ng5 53.Ne6 (53.Ne6 N5e6 54.de6 Kh6 55.e7 Kg5 56.e8R Ne8 57.Qe7 Nf6 58.Qf6 Kf4 59.Rd4 Ke3 60.Qe5; 53.Rd7 Kg6 54.Rg7 Kh5 55.Qf4 Ne4 56.Qf5 Kh4 57.Rg4) 1–0. carocan (1795) – 00chess, kurnik, 2011.

6.f4 c6 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Qc7 10.a4 Ne4 (10...c5 11.bc5 dc5 12.Ne5=) 11.h3 Bf3 12.Bf3 (worse is 12.gf3 Ng3 13.Rf2 a5+=) 12...Nef6 13.Qb3 e5 14.Nd2 ef4 15.ef4 Rae8 16.Rae1 Re1 17.Re1 d5 18.g3 Ne4? (better is 18...dc4!? 19.Nc4 Rd8+=) 19.Ne4+– de4 20.Re4 Nf6 21.Re1 Qd7 22.Kg2 Re8 23.Re8 Qe8 24.d5 Qe1 25.Qc3 Qc3 26.Bc3 cd5 27.cd5 Nd7 28.Bd2 Bd4 29.Kf1 b6 30.Ke2 f5 31.Kd3 Bb2 32.Kc4 Kf7 33.Kb5 Nb8 34.a5 Bd4 35.ab6 ab6 36.Be2 Ke7 37.Kc4 Bf2 38.Bc3 Bg3+= 39.Be5 Nd7 40.Bc7 g5 41.Kb5 gf4 42.Bb6 Kd6 43.Bf3 Ne5 44.Bc5 Kd7 45.Be2 f3 46.Bf1 Be1 47.Ka6+/– 1–0. carocan (1635) – gron (1675), kurnik, 2012.

6.f4 Nbd7 7.Nf3 Ne4 8.Bd3 Ndf6 9.0–0 b6 10.Nbd2 Bb7 11.Qc2 Nd2 12.Nd2 Ng4 13.Rae1 e5 14.d5 c6 15.h3 Nh6 16.e4 cd5 17.ed5 f5 (17...Re8 18.fe5 de5 19.Nf3+/–) 18.b5 (better is 18.fe5 de5 19.Be5 Be5 20.Re5+–) 18...e4+= 19.Be2 Bb2 20.Qb2 Qf6 21.Qf6 Rf6 22.Nb3 Nf7 23.Nd4 Nd8 24.a4 Kf7 25.Ra1 a5 26.g4 Bc8?? 27.g5+– Ke7 28.gf6 Kf6 29.Nc6 Bd7 30.Nd8 Rd8 31.Kf2 h5 32.h4 Be8 33.Ke3 Rc8 34.Kd4 Rc5 35.Rg1 Bf7 36.Rg5 Be8 37.Rag1 Bf7 38.Bh5! gh5 39.Rg7 Rc7 40.R1g5 Re7 41.Rh7 Rd7 42.Rh6 Ke7 43.Rf5 1–0. amator111 (1650) – brandon55 (1800), kurnik, 2011.

6.f4 Nfd7 7.Nf3= Qe8 (7...e5 8.Be2=) 8.Be2+= e5 9.0–0 (9.fe5 de5 10.0–0 ed4 11.ed4 a5 12.ba5 Qe3 13.Rf2 Ra5+=) 9...e4 (9...ef4 10.ef4 Qe3 11.Rf2 Qf4 12.Nc3=) 10.Nfd2+= f5 11.Qc2 Nf6 12.Nb3 h5 (12...c6 13.Nc3=) 13.Rd1 d5 14.Nc3 Be6 (14...c6 15.cd5 cd5 16.b5+/–) 15.cd5 (15.Nc5 dc4 16.Nb7 Ng4+/–) 15...Nd5 16.Nd5 Bd5 17.Bc4 (17.Qc7!? Nc6 18.b5+/–) 17...c6 18.b5 Qf7 19.Bd5 cd5 20.Rdc1 Nd7 21.Qc7 Nf6 22.Na5 b6= 23.Qf7 Rf7 24.Nc6 Ng4 25.Rc3 Rc8? 26.a4 Kh7+= 27.h3 Nf6 28.Rac1 Rb7 29.Ne5 Rc3 30.Rc3 Nd7 31.Rc6+/– Ne5 32.de5 Bf8 33.Bd4 Be7 34.Kf2 h4 35.Ke2 Kg7 36.Kd2 Kf7?? 37.Kc3 Bd8 38.Kb3 Rc7 39.Rc7 Bc7= 40.a5 Ke6 41.ab6 Bb6 42.Kc3 Kd7 43.Bb6 ab6 44.Kd4 Ke6= 45.Kc3 Kd7 46.Kd2+= Ke7 47.Ke2 Kd7 48.Kf2 Ke7 49.g4?? hg3 50.Kg3+– Kd7 51.Kh4?? Ke6 52.Kg5?? Kf7 53.h4?? d4!–+ 54.e6 Ke6 55.Kg6 de3 56.h5 e2 57.h6 e1Q 58.h7 Qg1 59.Kh6 Kf7 60.h8Q Qg6# 0–1. carocan (1660) – viki930127 (1785), kurnik, 2011.

6.f4 Ne4 7.Nf3 Bg4 8.Bd3 Bf3? (better is 8...f5!?=) 9.Qf3+/– (9.gf3?! Nf6=) 9...f5 10.Be4 fe4 11.Qe4 c6 12.0–0 e5 13.d5 cd5 (better is 13...ef4!? 14.Bg7 Kg7 15.Rf4 Rf4 16.Qf4 Qf6 17.Qf6 Kf6+–) 14.Qd5+– Kh8 15.Nd2 (better is 15.Qb7!? Nd7 16.Nd2 a5+–) 15...Nc6 16.a3 Qh4? (better is 16...Qb6 17.Kh1 Qe3+/–) 17.b5+– (17.Qd6?! Rad8 18.Nf3 Qh6+/–) 17...Ne7 18.Qd6 Rad8 19.Qe7?? Qe7–+ 20.Nf3 e4 21.Nd4 Bd4 22.Bd4 Rd4! 23.ed4 e3 24.Rf3 e2 25.Re1 Qe4 26.Rf2 Qd4 27.Ree2 Rf4 28.h3 Rf2 29.Rf2 Qc4 30.a4 Qa4 31.Rf8 Kg7 32.Rc8 Qb5 0–1. carocan (1755) – adam1616, kurnik, 2011.

6.f4 e6 7.Nf3 Qe7 8.Be2 b6 9.0–0 Bb7 10.Nbd2 Nbd7 11.b5 Rae8 12.a4 Nh5 13.Qc2 e5 (13...c5 14.a5+=) 14.de5 (14.fe5!? f5 15.a5+–) 14...de5+/– 15.Ba3 Nc5 16.Bc5 (better is 16.fe5!? Be5 17.Ne5 Qe5 18.Bh5 Qe3 19.Kh1 gh5 20.Nf3=) 16...Qc5+= 17.Ne5?? (17.fe5 Qe3 18.Rf2 Nf4=) 17...Be5 (better is 17...Qe3 18.Rf2 Nf4–+) 18.fe5–/+ Qe3 19.Rf2 Re5 (19...Nf4 20.Bf3 Nd3 21.Raf1 Nf2 22.Rf2–+) 20.Nf1 Qc5 21.Bh5 Rh5 22.a5 Rg5 23.a6?? (better is 23.Ng3–/+) 23...Rg2–+ 24.Kh1 Rf2 (24...Rf2 25.ab7 Rc2 26.Re1 Qf2 27.Nd2 Rd2 28.b8Q Qe1) 0–1. carocan (1750) – kami222 (1775), kurnik, 2011.

6.f4 Re8 7.Nf3 Nc6 (7...c5 8.bc5 dc5 9.Be2=) 8.b5 Nb8 9.Be2 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c6 13.Nbd2 d5 14.Qb3 dc4 15.Bc4 e6 16.0–0 Nd5 17.Ne5 Ne3? (better is 17...f6 18.Ng4 Bd7+=) 18.Qe3+– cb5 19.Bb5 Nc6 (19...Bd7 20.Nd7 Nd7 21.Bc3+–) 20.Ndf3 (20.Nc6 bc6 21.Bc6 Re7+–) 20...Qb6 21.Rb1 Qa5 22.Nc6 bc6 23.Bc6 Rd8 24.Ne5 Ba6 25.h3 Qa2 26.Qb3 Qd2 27.Qg3 Qc2? 28.Re1 Bh6 29.Be4 Qd2 30.Qe3 Bf4 31.Qd2 Bd2 32.Rd1 Be3 33.Kh2?? Bf4+= 34.Kh1 Be5 35.Kg1 Bf4 36.Kf2 Bg5 37.g3 Bf6 38.h4 h5 39.Ke3 Kg7 40.Rb1 Bc4 41.Rb7 Bd5 42.Bb2?? Be4 43.Ke4–/+ Rd5 44.Rc7 Rf5 45.Rc2 Rf1 46.Re2 Rg1 47.Kf3 Rd1 48.Ke4 Rb1 49.Kf3 Kh6 50.Ke4 Rg1 51.Kf3 Rd1 52.Ke4 Kh7 53.Kf3 Kg8 54.Ke4 Kf8 55.Kf3? Ke7 56.Ke4–/+ Kd6 57.Ba3? Kd7–/+ 58.Bc5 Rc1?? 59.Ra2 Re1–/+ 60.Kf3 Rd1 61.Ke4 Rf1 62.Ra7= Kc6 63.Rf7 Re1 64.Kd3 Bd8 65.Rg7+= Bc7 66.Rg6+/– Rg1 67.Re6+– Kb5 68.Rg6 Ba5? 69.Ke4 Re1 70.Kd5 Rd1 71.Rg8 Bc3 72.Rb8 Ka4 73.g4! hg4 74.h5 g3 75.h6?? g2+= 76.Rg8?? g1Q–+ 77.Rg1 Rg1 78.h7 Rh1 79.Kc4 Rh7 80.Kc3= Kb5 81.Kd3 Kc6 82.Kc4 Rh6 0–1. carocan (1715) – cugierkotka, kurnik, 2011.

6.Be2 a5

7.b5 b6 8.Bf3 Ra7 9.Ne2 Bb7 10.Bb7 Rb7 11.0–0 Nbd7 12.a4 Re8 13.Nd2 e5 14.d5 Nc5 15.Nb3 Nfd7 16.Nc5 Nc5 17.Nc1 f5 18.Nd3 Nd3 19.Qd3 Qd7 20.f4 ef4–/+ 21.Bg7 Qg7 22.ef4= Rbb8 23.Rae1 Kf7 24.h3 h5 25.Kh2 Qf6 26.Qd2 Re1 27.Re1 Re8 28.Re8 Ke8 29.Kg3 Kf7 30.Qe3 Qe7 31.Kf3 Qf6 32.g3 Kg7 33.Qe8 Qc3 34.Kf2 Qd4 35.Kf3 Qd3 36.Kf2 Qc2 37.Kf3 Qd3 38.Kf2 Qd2 39.Kf3 Qd3 ½–½. ludice (1670) – zukertortjh (1820), kurnik, 2011.

7.b5 c5 8.d5 e5 9.Nd2 h5 10.e4 Nh7 11.a4 f5 12.ef5 Bf5 13.Qb3 b6 14.Bd3 Qd7 15.Ne2 Bd3 16.Qd3 Qf5 17.Qf5 gf5 18.0–0 Nd7 19.f3 Rae8 20.h4 Rf7 21.Ng3+= Bh6 22.Nb3 Be3 23.Kh1 f4 24.Ne4+/– Rg7 25.Nd6 Rf8 26.Rae1 Bd4 27.Bd4 ed4 28.Re6+– 1–0. ludice (1715) – podryw20, kurnik, 2011.

7.b5 c5 8.d5 e6 9.de6 Be6 10.Nf3 d5 11.cd5 Qd5 12.Qd5 Nd5 13.Bg7 Kg7 14.0–0 Nd7 15.Rc1 b6 16.Nc3 Nc3 17.Rc3 Rfd8 18.Rd1? Nf8 19.a3 Rd1 20.Bd1 Rd8 21.Be2 Bg4 22.h3 Bf3 23.Bf3 Ne6 24.Bc6 Rd2 25.h4 Kf6 26.g4 h6 27.Kg2 g5 28.hg5 hg5 29.Kg3 Ke5 30.f4 Kd6 31.fg5+= Ng5 32.Kf4 f6 33.Kf5 Rf2 34.Kg6 Ke5 35.Rd3 Ra2? 36.Rd5+– Ke6 37.Rd8 Ra3 38.Re8 Kd6 39.Kf6 Nh3 40.Rd8 Kc7+/– 41.Rd7 Kc8 42.e4 Rf3 43.Ke6 Ng5= 44.Ke7 Rf7–/+ 45.Ke8 Rd7 46.Bd7 Kc7 47.e5 a4 48.Bf5 a3 49.Bb1 c4 50.Ke7 c3 51.e6 c2! 52.Bc2 a2 53.Kf6 Ne6! 54.Ke6 a1Q 55.Bf5 Qe1 56.Kf6 Qc3 57.Kf7 Qc4 58.Be6 Qb5 59.Kf6 Qb2 60.Kf5 Qc2 61.Kf6 Qc3 (61...Qc3 62.Kg6 b5–+) 0–1. bluepiramid2 (1800) – wictorio (1930), kurnik, 2011.

7.b5 c5 8.Nf3 Bf5 9.d5 Nbd7 10.a4 e5 11.de6 fe6 12.0–0 (12.Qd6?? Ne4 13.Qd1 Bb2–+) 12...d5 13.cd5 ed5 14.Nc3 Nb6 15.Nh4 Be6 16.g3 (16.Nf3 Qe7=) 16...Qd7 17.Qc2 Rac8 18.Ng2 Bf7 19.Rfd1 Qc7 20.Nf4 g5 21.Ng2 d4 22.ed4? cd4–+ 23.Rd4 Nfd5 24.Bd3 Bd4 25.Bh7?? Kh8 26.Rd1 Bc3 27.Bc3 Qc3 28.Qf5 Qc2! 29.Qc2 Rc2 30.Bc2 Nc3 31.Rd6 Nc4 32.Rd7 Ne5 33.Rb7= Bd5 34.Rc7 Nf3 35.Kh1 Ne1 36.Rc3?? Bg2 37.Kg1= Ba8 38.f4 gf4 39.gf4 Rf4 40.Rc8+– Kg7 41.Ra8 Nc2 42.Ra5 Ne3 43.b6?? Rf1 0–1. ludice (1685) – steffanovo (1720), kurnik, 2011.

7.b5 Nbd7 8.a4 e5 9.Nf3 e4 10.Nfd2 c6 11.Nc3 cb5 12.ab5 Re8 13.Qc2 Nf8 14.Nde4 Bf5 (14...Ne4!? 15.Ne4 Bf5+/–) 15.Nf6+– Qf6 16.Bd3 (16.Qd2!?+–) 16...Qd4 (16...Bd3 17.Qd3 Qd4 18.Qd4 Bd4 19.Kd2 Bc3 20.Kc3+=) 17.Bf5+/– gf5 18.0–0 (18.Ra4!?+/–) 18...Qc4= 19.Qf5 Bc3 20.Bc3? (better is 20.Rfc1 Bb2 21.Rc4 Ba1 22.Rc7+=) 20...Qc3–+ 21.Ra4 Ng6 22.Rd4 Re5 23.Qd7 Rae8 24.Qd6? Rb5–+ 25.h4 Qc6 26.Qg3 a4! 27.Ra4 Rh5 28.Rg4 Ree5 29.f4 Ref5 30.Rg5 Kf8 31.Rf5 Rf5 32.Qg4 Qe4 33.Rf3 h5 34.Qg3 Qb1 35.Kh2 b5 36.Qf2 b4 37.Qd2 Qe4 38.Qd8 Kg7 39.Rg3 b3 40.Qb6 Qc2 41.e4 Rf4 42.Qd4 Kh7 43.Qd7 Qc4 44.Rf3 Rh4 45.Kg3 Rg4 46.Kh2 b2 47.Rf7+/– Kh6?? 48.Rh7 Kg5 49.Qf5 Kh4 50.Rh5# (50.Qh5#) 1–0. bluepiramid2 (1695) – trubkobus, kurnik, 2012.

7.b5 e5 8.de5 Nfd7 9.Nf3 de5 10.Qc2 f6 11.0–0 Nc5 12.Nbd2 Bf5 13.e4 Be6 14.Nb3 Nbd7 15.a4 Nb3 16.Qb3 Nc5 17.Qc2 Qe7 18.Ba3 b6 19.Rfd1 Rad8 20.Rd8 Rd8 21.Rd1 Bf8 22.Rd8 Qd8 23.Bc5 Bc5 24.Qd3 Qd6 25.Qd6 cd6 26.Nd2 f5 27.Kf1 Bb4 28.ef5 Bf5 29.Nf3 Bc2–/+ 30.g4 Ba4–+ 31.h4 Bc2 32.Kg2 a4 0–1. bluepiramid2 (1680) – supersz (1730), kurnik, 2012.

7.b5 Bf5 8.a4 c6 9.Nf3 d5 10.0–0 Be4 11.Nbd2 Nbd7 12.Ne4 de4 13.Nd2 cb5 (13...Re8 14.Qc2 e5 15.de5 (15.Ne4?! Ne4 16.bc6 bc6+=) 15...Ne5 16.Rad1+= (16.Ne4 Ne4 17.Qe4 Qd2 18.Be5 Qe2–/+)) 14.cb5 (14.ab5 Qb6+/–) 14...Rc8 (14...Nb6 15.Nb3+=) 15.Rc1 (15.Qb1 e5+/–) 15...b6 (15...Rc1 16.Qc1 Nb6 17.Bd1+/–) 16.Qb3 Rc1 17.Rc1 e6 18.Qc2 Qa8 19.Ba3 (19.Qc6 Rd8 20.Bd1 Qb8+–) 19...Re8+/– 20.Bf1 (20.Qc6 e5 21.d5 Bf8+/–) 20...Qd5 21.g3 Qh5 22.Ne4+– Ne4 23.Qe4 Nf6 24.Qg2 Qf5 25.Qc6 e5 26.de5 Qe5 27.Qb6 Ne4 28.Bg2 Nd2? 29.Qa5 Ne4? 30.Be4 Qe4 31.b6 Qd3 32.Qb5 Qd2 33.Qe8 Bf8 34.Qf8# 1–0. bluepiramid2 (1730) – densojore, kurnik, 2012.

7.b5 c6

8.a4 cb5 9.cb5 e5 10.de5 de5 11.Qd8 Rd8 12.Be5 Nd5 13.Bg7 Kg7 14.Nf3 Nd7 15.0–0 Nc5 16.Nd4 Nb4 17.Rc1 b6 18.Nd2 Bb7 19.N2b3 Nb3 20.Nb3 h5 21.Nd4 Be4 22.Rc7 Kf6 23.Bf3 Nd5? 24.Rc6+– Ke5 25.Be4 Ke4 26.Rac1 Rab8 27.Kf1 Nb4 28.Rc7 f5? 29.Ke2 Nd5 30.f3 Ke5 31.Nc6 Kf6 32.Nd8 Nc7 33.Rc7 Rd8 34.Rc6 Ke5 35.Rb6 Rc8 36.Rg6 Rc4 37.f4 Kd5 38.Rg5 Ke4 39.Rh5 Ra4 40.Rh8 Ra2 41.Kf1 Ke3 42.Re8 Kf4 43.b6 Rb2+= 44.Ra8 Rb6 45.Ra5 Rb1 46.Kf2 Rb2 47.Kf1 Rb1 48.Kf2 Rb2 49.Kf1 Rb1 ½–½. ludice (1645) – hunter31 (1660), kurnik, 2011.

8.a4 d5 9.Qb3 dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Nf3 Bb5 13.Qb5 Qd7 14.Nc3 Qb5 15.Nb5 Rc8 16.0–0 Rc2 17.Ba3 Nc6 18.Ne5 (better is 18.Rfc1!? Rc1 19.Rc1+=) 18...Ne5+= 19.de5 Nd5 20.e4 Nb4 (20...Nf4!? 21.g3 Ne2 22.Kg2 Be5–/+) 21.f4= b6 22.Rac1 Rac8 23.Rc2 Rc2 24.Rc1 e6 25.Rc2+/– Nc2 26.Bd6 Bf8 27.Kf2 Nb4 28.Ke3 Na6 29.Kd4 Nc5 30.Nc3 Bd6 31.ed6 Nd7 32.e5 Kf8 33.Kc4 Ke8 34.Kb5 Kd8 35.Kc6 Kc8? 36.Nb5 h6 37.g3 Nc5 38.Kb6 Na4 39.Ka5 Nc5 40.Kb6 Ne4? 41.Kc6 g5 42.d7 Kd8 43.Nd6 Nd6 44.Kd6 gf4 45.gf4 h5 46.h4 f6 47.Ke6 fe5 48.fe5 Kc7 49.Ke7 Kc6 50.e6 Kc5 51.d8Q Kc4 52.Kf6 Kc3 53.e7 Kc4 54.e8Q (54.e8Q Kc5 55.Qc7 Kd4 56.Qee5 Kd3 57.Qcc3#) 1–0. bluepiramid2 (1715) – herbert555, kurnik, 2011.

8.a4 Bd7 9.Nf3 b6 10.0–0 e6 11.Nbd2 d5 12.Qb3 cb5 13.cb5 Be8? (better is 13...Re8!?+/–) 14.Ba3+– Nbd7 15.Bf8 Bf8 16.Ne5 (16.Rac1!? Bd6+–) 16...Ne5 17.de5 Nd7 18.f4 Rc8 19.Rac1 Nc5 20.Qa2 h6 21.Bf3 Bd7 22.e4 de4 23.Ne4 Ne4 24.Be4 Bc5 25.Kh1+– Qe7 26.Rfd1 Rd8 27.Qd2 Kf8 28.Bc6 Ke8 29.Bd7 Qd7 30.Qd7 Rd7 31.Rd7 Kd7 32.g3 Ke7 33.Kg2 Kd7 34.Kf3 Ke7 35.Ke4 Kd7 36.g4 Ke7 37.f5 g5 38.Rh1 Bb4 39.h4 gh4 40.Rh4 Bd2 41.Rh2 ef5 42.gf5 Bc1 43.Rc2 Ba3 44.Rc6 Bc5 45.Rh6 Kd7 46.Rc6 Bf2 47.Kd5 Bg1 48.e6 fe6 49.fe6 Kd8 50.Rc1 Bf2 51.Rf1 Be3 52.Rf7 Bg1 53.Kc6 Be3 54.Rb7 Bd4 55.Rb6 Bb6 56.Kb6 Ke7 57.Ka5 Ke6 58.Kb6 Kd6 59.Kb7 Kd5 60.a5 Kc4 61.a6 Kb4 62.a7 Kb5 63.a8Q Kc5 64.Qa6 Kd5 65.Qe2 Kc5 66.Qd3 Kb4 67.Qc2 Kb5 68.Qc3 Ka4 69.Qb2 Ka5 70.Kc6 Ka4 71.Kc5 Ka5 72.Qa3 (72.Qb5) 1–0. ludice (1775) – psychochess (1815), kurnik, 2011.

8.a4 Nbd7 9.Nf3 cb5 10.ab5 Nb6 11.0–0 =.

8.a4 Nbd7 9.Nf3 Re8 10.0–0 e5 11.Nc3 e4 12.Nd2 d5 13.Qb3 Nb6 14.Rac1 Be6 15.c5 Nbd7 16.f3 ef3 17.Bf3 (worse is 17.gf3 Bh3 18.Rfe1 Re3–/+) 17...Bh6 18.Rce1 Ng4 19.Nd1 Qh4 20.h3 Ngf6 21.Nf2 Bf5 22.Qd1 Be3–/+ 23.Re3 Re3–+ 24.Kh2 Rae8 25.Rg1?? Qf2 26.Bc1 Rd3 27.Qf1 Rd2 (27...Rd2 28.Bd2 Qd2–+) 0–1. ferminkatcho (1665) – arayashiki (1745), kurnik, 2012.

8.a4 Nbd7 9.Nf3 Re8 10.0–0 e5 11.de5 de5 12.Nbd2 (12.Ne5!? Ne5 13.Qd8 Rd8 14.Be5 cb5 15.cb5+/–) 12...e4 13.Nd4 c5 14.N4b3 b6 15.Qc2 Bb7 16.Rad1 Qe7 17.Rfe1 Ne5 18.Nf1 Rad8 19.Ng3 h6 20.Rd8 Rd8 21.Nd2 Nd3 22.Bd3 ed3 23.Qd1 h5 24.Nf3 Ng4 25.Bg7= Kg7 26.h3 Ne5 27.Ne5 Qe5 28.f4 Qc3 29.Qa1 Qa1 30.Ra1 d2 31.Rd1= Rd3 32.Nf1 Rc3 33.Rd2 Rc4 34.Rd6 Rc2 35.Nd2 c4 36.g4 c3 37.Nb3 Rg2 38.Kf1 Rb2 39.Nd4 c2 40.Nc2 Rc2 41.Rb6 Bg2 42.Ke1 Bh3 43.gh5 gh5 44.Ra6 Bg4 45.Ra5 h4 46.b6 h3?? 47.Rg5= Kf6 48.Rg4 h2 49.Rh4 h1Q 50.Rh1= Rc1 51.Kd2 Rh1 52.Kc3 Ra1 53.Kb4 Ke6 54.Kb5 Kd5 55.b7?? Rb1–+ 56.Ka6 Kc6 57.a5 Rb7 58.e4 Rb4 59.Ka7 Re4 60.f5 Rf4 61.a6 Rf5 62.Ka8 Ra5 63.a7 f5 64.Kb8 Ra7! 65.Ka7 f4 66.Kb8 f3 (66...f3 67.Kc8 f2 68.Kd8 Kd6 69.Kc8 f1Q 70.Kb7 Qb5 71.Kc8 Qb4 72.Kd8 Qb8#) 0–1. bluepiramid2 (1735) – lider55 (1705), kurnik, 2012.

8.a4 Nbd7 9.Nf3 Re8 10.0–0+= Nh5 11.Ng5 Nhf6 12.Qb3 h6 13.Nf3 e5 14.Nc3 Nh7 15.Rfe1 Kh8 (15...Nhf6 16.Rab1+=) 16.Rad1 e4 17.Nd2 f5 18.g3 (18.Qc2 Qe7+/–) 18...Ng5 19.h4 Ne6 20.Nf1 (20.h5 Qg5+=) 20...g5 21.hg5+= Qg5 22.f4 Qg6= 23.Kf2 Nf6 24.Nd2 Ng4 25.Bg4 Qg4 26.Rh1 Kg8 27.Rdg1 Bd7 28.Qd1 Qd1 29.Rd1 cb5 30.Nb5 Bb5 31.cb5 Rac8 32.Rc1 Kf7 33.Nc4+/– Ke7 34.Na5 Ra8 35.Bc3 b6 36.Nc6+– Kd7 37.a5 ba5 38.Ba5 Rec8 39.Bb4?? Nc7 40.b6 Nb5?? 41.b7+– Bf8 42.bc8Q (42.bc8Q Rc8 43.Ne5 de5 44.Rc8 Kc8 45.Bf8 ed4 46.Rc1 Kb7 47.Rc5+–) 1–0. ludice (1670) – gastronomy (1690), kurnik, 2011.

6.Be2 c6

7.Nf3 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Na6 11.Qb3 Qb6 12.b5 cb5 13.cb5 Nc7 14.0–0 Bd7 15.Nc3 Be6 16.Bc4 Bc4 17.Qc4 Ne6 18.Bb2 Ng5?? 19.Ng5+– h6 20.Nf3 Ra8 21.Nd5 Nd5 22.Qd5 Bf6 23.h4 Kg7 24.h5 gh5?! 25.Qh5 Ra5 26.Qg4 Kh7 27.Bc3 Rb5 28.Qe4 Kg7 29.Nh4 Rg5?! 30.Nf5 Kf8 31.Nh6 Qb5 32.Ng4 Qc4 33.Nf6 ef6 34.Be1 b5 35.Qb7 Kg7 36.Ba5 Rh5 37.Qf3 Rg5 38.d5! b4 39.Qf4 Qf4?? 40.ef4+– Rg4 41.g3 b3 42.Rb1 Rg6 43.Rb3 Rh6 44.Bc7 Kg6 45.Bd6 Rh8 46.g4 Rc8 47.f5 Kg5 48.Rb4 Rc1 49.Kg2 Rc2 50.Be7 Rd2 51.d6 Rd3 52.d7! (52.d7 Rd7 53.Bc5+–) 1–0. bluepiramid2 (1740) – 7seven, kurnik, 2012.

7.Nf3 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Na6 11.Qb3 Be6 12.0–0 Qb6 13.Bc3 Ne4 14.Be1 Qa7 15.Nc3 Nc3 16.Qc3 Nc7 17.Ng5 Ra8 18.Ne6 Ne6 19.Bd2 Qa2 20.Rc1 Ra3 21.Qc2 Ng5 22.h4 Ne4 23.Qe4 Qd2 24.Qc2 Qb4 25.Rb1 Qa5 26.Rb7?? Qe1–+ 27.Kh2 Qf2 28.Re7 Re3 29.Re3 Qe3 30.d5?? Be5 31.Kh1 Qg3 32.Kg1 Bd4 33.Kh1 Qh4 0–1. ludice (1620) – 7seven, kurnik, 2011.

7.Nf3 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.0–0 Ne4 12.Nbd2 Nd2 13.Qd2 Nf6 14.Qc2 Bf5 15.Bd3 Bd3 16.Qd3 Ne4?? (16...d5 17.c5=) 17.Nd2 (better is 17.Qe4 d5 18.cd5 cd5 19.Qf4+–) 17...Nd2= 18.Qd2 Qa8 19.Bc3 b5 20.c5 dc5 21.dc5 Bc3 22.Qc3 Qa2 23.h4 Ra8 24.h5 f6 25.hg6 hg6 26.Qd3 Kf7 27.Qd7 Qe6 28.Qd4 Ra4 29.Rd1 Qb3–/+ 30.Qd7 Rb4 31.Rd4? Qb1 32.Rd1 Qb3 33.Rd6 Qb1 34.Kh2 Rh4 35.Kg3= Qh1?? 36.Qe6 Kg7 37.Qe7 Kh6 38.Qf8 Kh5 39.Qh8 Kg5 40.f4 Kf5 41.Qh4 Qe1+– 42.Kh3 Qh1= 43.Kg3 Qe1 44.Kh3 Qh1= 45.Kg3 ½–½. bluepiramid2 (1710) – profesor56, kurnik, 2012.

7.Nf3 a5 8.b5 cb5 9.cb5 Nbd7 10.0–0 b6 11.a4 Bb7 12.Nbd2 Nd5 13.Qb3 Nb4 14.Rac1 Bd5 15.Bc4 Bc4 16.Nc4 Rc8 (16...Nf6 17.Ba3+=) 17.Na3 (17.Ba3!?+/–) 17...Rc1 18.Rc1 Qb8 19.Nc2 Nc2 20.Qc2 Nf6 21.Qc7 Nd5 22.Qb8 Rb8 23.e4 Nf4 24.Rc2 d5 25.e5 Ne6 26.g3 Bh6 27.Ne1 Kf8 28.f4 Ke8 29.Kf2 Kd7 30.Kf3 Rc8 31.Rc8 Kc8 32.Nd3 Nc7 33.g4 e6 34.Bc1 Bf8 35.f5 gf5 36.gf5 ef5 37.Kf4 Ne6 38.Kf5 Nd4 39.Kf6 Nf3 40.Kf7 Bb4 41.Nb4 ab4 42.e6 Ne5 43.Kf6 Ng6 44.h4!+– Kd8 45.h5 Ne7 46.Ke5 b3+/– 47.Ba3 Nc8? 48.Kd5+– Ke8 49.Kc4 b2 50.Bb2 Ke7 51.Be5 Ke6 52.Bh2 Ne7 53.Bg1 Nf5? 54.Bb6 Ng3 55.h6 Nf5 56.a5 Nh6 57.a6 Nf7 58.a7 Nd6 59.Kb4 Nc8 60.a8Q Nb6 61.Qc6 Ke5 62.Qb6 h5 63.Qh6 Kf5 64.Qh5 Ke4 65.b6 (65.b6 Ke3 66.b7 Kf4 67.b8Q Ke4 68.Qbe5 Kd3 69.Qhe2) 1–0. ludice (1745) – 7seven, kurnik, 2011.

7.Nf3 b6 8.0–0 Bb7 9.Qb3 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.Rac1 Rfc8 12.Rfd1 c5 13.dc5 dc5 14.b5 e6 15.a4 Rd8 16.Nf1 Nf8 (16...e5 17.Ng3=) 17.Be5 Qe7 18.Qb2 Rd1 19.Rd1 Rd8 20.Rd8 Qd8 21.Ng3 Ne8 22.Bg7 Ng7 23.h3 Nd7 24.Qd2 Qc7 25.Ne1 Ne8 26.Bf3 Bf3 27.Nf3 Qd6 28.Qd6 Nd6–/+ 29.Nd2 Ne5 30.Nge4 Ne4 31.Ne4 Nc4 32.Nc3 Nd6 33.e4 f6 34.f4 Kf7 35.Kf2 Ke7 36.Ke3 Nc4 37.Kd3+= Nd6 38.g4 Ne8 39.Kc4 Kd6 40.h4 Nc7 41.Ne2 a6 42.Nc1 ab5–/+ 43.ab5 e5 44.f5 gf5 45.gf5 Ne8 46.Ne2 Ng7 47.Nc3+= Ne8? 48.Nd5+– Ng7 49.Nf6 Nh5 50.Nh7 Ng3 51.f6 Ke6+/– 52.Nf8 Kf6 53.Nd7 Ke6 54.Nb6 Kd6? 55.Nc8 Kc7 56.Kc5 Ne4 57.Kd5 Nc3 58.Ke5 Nb5 59.h5 Kc8 60.h6 Na7 61.h7 Nc6 62.Kd6 Nd4 63.h8Q Kb7 64.Qd4 Ka6 65.Qb2 Ka5 66.Kc5 Ka4 67.Qb4# 1–0. ludice (1710) – bororo75, kurnik, 2011.

7.Nf3 Qc7 8.0–0 Nbd7 9.Qb3 e5 10.de5 Ne5 11.Ne5 de5 12.Nd2 Be6 13.Rac1 Rfd8 14.Nf3 Nd7 (14...e4 15.Nd4 Bg4 16.f3 ef3 17.Nf3=) 15.Qc2 (15.Ng5 Nf8+=) 15...f6 (15...a5 16.a3=) 16.a3 Bf7 17.c5 Nf8 18.Bc4 Bc4 19.Qc4 Qf7 20.Qf7 Kf7 21.Rfd1 Ne6 22.Kf1 Nc7 23.Ke2 Nd5 24.g3 Bf8 25.e4 Nc7 26.Rd8 Rd8 27.Rd1 Rd1 28.Kd1 Ke6 29.Kc2 Be7 30.Kb3 Nb5 31.a4 Nc7 32.Kc4 Kd7 33.b5 Ne6 34.Ba3= g5 35.h3 h5 36.Bb4 Nc7 37.g4+= hg4 38.hg4 a6 39.b6 Ne6 40.Nd2 Nf4 41.Nb3 Nh3 42.Be1 Ng1 43.Na5 Kc8+= 44.Bb4 Nf3 45.Kd3 Nh2 46.Ke3 Ng4 47.Kf3 Nh6 48.Kg3 f5–/+ 49.ef5 Nf5 50.Kg4 Nd4 51.Kh5? Nc2–+ 52.Bc3 e4 53.Kg4? Bc5 54.Kg5 Bf2 55.Nc4 e3 56.Kf4 e2 57.Kf3 e1Q (57...e1Q 58.Be1 Be1–+ (58...Ne1?! 59.Kf2 Nd3 60.Ke3+=)) 0–1. ludice (1710) – jurojuro (1830), kurnik, 2011.

7.Nf3 Re8 8.0–0 Nbd7 9.Qb3 Qc7 10.Nbd2 e5 11.de5 Ne5 12.Ne5 de5 13.Nf3 Bg4 14.c5 Be6 15.Bc4 Bc4 16.Qc4 Nd5 17.e4+= Nf4 18.g3 Nh5 19.Rfd1 Rad8 20.Rac1 h6 21.Nh4 Rd1 22.Rd1 Rd8 23.Rd8+/– Qd8 24.Ng6 Qd1 25.Kg2 Qg4 26.Ne5 Qg5?? 27.Qf7+– Kh7 28.Qf5 Qf5 29.ef5 Kg8 30.Nd3 Bd4 31.Bd4 1–0. bluepiramid2 (1720) – mariolkas, kurnik, 2011.

7.Nf3 Bg4

8.0–0 Bf3 9.Bf3 (worse is 9.gf3 c5+=) 9...Nbd7 10.Qb3 Re8 11.Nc3 e5 12.de5 Ne5 13.Be2 a6 14.Rad1 Qc7 15.a4 Ned7 16.Rd2 Ne4 17.Ne4 Bb2? (better is 17...Re4 18.Bg7 Kg7+/–) 18.Nd6+– (18.Rb2?! Re4 19.a5 Rae8+=; 18.Qb2?! Re4 19.Rfd1 Re6+/–) 18...Bg7 (18...Re6 19.Nf7 (19.Qb2?! Rd6 20.Rfd1 Rd2 21.Qd2 Nf6+–) 19...Bf6 20.Rfd1+–) 19.Ne8 Re8 20.c5 Ne5 21.Rfd1 h5 22.f4 Ng4 23.Bg4 hg4 24.Rd7 Qc8 1–0. bluepiramid2 (1680) – pawmen, kurnik, 2011.

8.Nfd2 Be2 9.Qe2 Nbd7 10.0–0 e5 11.Qd3 Qc7 12.Nc3 a6 13.Rae1 Rfe8 14.a3 Rad8 15.Qc2 (15.d5 e4 16.Qe2 Qb6=) 15...ed4= 16.ed4 c5 17.bc5 dc5 18.d5 Qd6 (18...Qf4 19.g3 Qc7 20.Re8 Re8 21.Rd1=) 19.Nce4+= Ne4 20.Ne4 Qf4 21.Bg7 Kg7 22.Qb2 Kg8 23.f3 f5 24.Ng3 Qc4 25.Re8 Re8 26.Qb7 Nf6 27.d6 Qd4–/+ 28.Kh1 Qd6 29.Qb3 Kg7 30.Rc1 Rd8 31.Nf1 Qd5 32.Qc3 Qd4 33.Qc5 Qc5 34.Rc5 Rd1 35.Kg1 Ra1 36.Rc3 Nd5–/+ 37.Rb3 Nf4 38.g3 Nh3 39.Kg2= Ng5 40.h4 Ne6 41.Ne3 Ra2 42.Kh3 f4 43.Nd5 fg3 44.Kg3 h5 45.Rb6 Nd4 46.Ra6 Nf5 47.Kf4 Rh2 48.Ra7 Kh6 49.Nf6 Rh4 50.Ke5 Kg5 51.f4 Rf4 52.Nh7?? Kg4–/+ 53.Nf6 Kg3 54.Ne4 Kg4?? 55.a4?? Rf1 56.a5 h4 57.a6 h3 58.Rh7 Ra1 59.a7 g5?? 60.Nf6+= Kg3 61.Kf5 h2 62.Rh2 (62.Rh2 Ra5 63.Kg6 Kh2 64.a8Q Ra8 65.Kg5+=) 1–0. ludice (1665) – ejdrzej (1770), kurnik, 2011.

8.0–0 Nbd7

9.Nbd2 a6 10.Ne1 Be2 11.Qe2 e5 12.de5 de5 13.Rd1 Qc7 14.c5 Rad8 (14...a5 15.a3=) 15.Qc4 (15.e4 a5 16.a3 ab4 17.ab4 b5+=) 15...Nd5 16.Ne4 Bf6 (16...a5 17.b5+=) 17.Nd6 Be7 18.Rd5 (better is 18.e4!? N5f6 19.Nf3+/–) 18...cd5= 19.Qd5 Bd6 20.cd6 Qc6 21.Qc6 bc6 22.Nd3 f6 23.Nc5 Nc5 24.bc5 Rd7 25.f4 ef4 26.Rf4+= f5 27.Rb4 Kf7 28.Rb6 Rc8 29.Ra6 Ke6 30.Bd4 Kd5 31.g3 Rb8 32.Kg2 Rbb7 33.Kh3 Ra7 34.Ra7 Ra7 35.g4 fg4 36.Kg4= Ra2?? 37.d7+– Ra8 38.Bf6 Kc5 39.d8Q Rd8 40.Bd8 Kd5 41.Bb6 h6 42.h4 c5 43.Kf4 c4 44.Bd4 Ke6 45.Ke4 g5 46.hg5 hg5 47.Kf3 Kf5 48.Bc3 g4= 49.Kg3 Ke4 50.Kg4 Ke3 51.Kg3 Kd3 52.Ba5 c3 53.Bc3 ½–½. bluepiramid2 (1765) – ejdrzej (1760), kurnik, 2012.

9.Nbd2 Qc7 10.Rc1 a6 11.a3 Rab8 12.d5 c5 13.Qb3 b6 14.Rfe1 Nh5 15.Bg7 Ng7 16.Ng5 Be2 17.Re2 h6 18.Nh3 Ne5 19.Nf3 (better is 19.e4!?+=) 19...Nf3+= 20.gf3 Kh7 21.f4 Nf5 22.Qd3 a5 23.b5 Rbe8 24.a4 e5 25.fe5 Re5 26.Nf4 Qe7 27.Kh1 Qh4 28.Rg1 Rfe8 29.Ng2 Qf6 30.Nf4 Kg7?? 31.Rg2 Kh7 32.Re1 Nd4 33.Rd1= Nf3 34.Rg3 Ng5 35.Rdg1 Re4 36.h4 Rf4 37.hg5 Rh4 38.Kg2 hg5 39.Rh1? Rh1–+ 40.Kh1 Kg7?? 41.Kg2–/+ Rh8 42.e4 Qe5 43.Qf3 f6 44.Kg1?? Qa1 45.Kg2 Qh1# 0–1. ludice (1800) – ejdrzej (1695), kurnik, 2012.

9.Nbd2 Re8 10.Qb3 e5 11.h3 Bf3 12.Nf3 (worse is 12.gf3 c5+=) 12...e4 13.Nd2 d5 14.Rac1 h5 15.b5 Rb8 16.a4 a6 17.Ba3 Bf8 18.Bf8 Nf8 19.cd5 cd5 20.Qb4 Ne6 21.Nb3 a5 22.Qa5 Qa5 23.Na5 Ra8 24.Nb7 Ra4 25.Nd6 Re7? 26.b6 Rb4 27.Rb1 Rb1 28.Rb1 Nd7 29.b7 Nb8 30.Bb5 Nd8 31.Rc1 Nb7 32.Rc8 Kg7 33.Ne8 Kh7 34.Rb8 (34.Rb8 Na5 35.Ra8+–) 1–0. ludice (1710) – bytow (1615), kurnik, 2011.

9.Nbd2 Re8 10.Ne1 Be2= 11.Qe2 e5 12.de5 de5 13.Ndf3 Qe7 14.a3 b6 (14...e4 15.Nd2=) 15.Qc2 (15.e4!?+=) 15...c5 16.Qb3 e4 17.Nd2 Ne5 18.Be5 (18.b5!?+=) 18...Qe5–/+ 19.b5? (19.Rd1 Ng4 20.g3 Qh5–/+) 19...Rad8 (better is 19...Qa1 20.Nef3 Qf1 21.Kf1 ef3 22.Nf3 a6–+) 20.Ra2–/+ Rd7 21.Nb1 Red8 22.g3 Qh5 23.f3 ef3 24.Nf3 Rd3 25.Qa4 Re3 26.Raf2? Ng4 27.Rd2 Red3 28.Qa7 Rd2 29.Nbd2 Bd4 30.Kg2?? Ne3–+ 31.Kf2 Nf1 32.Kf1 Bc3 33.Qb6 Rd2 34.Nd2 Qd1 35.Kg2 Qd2 36.Kh3 Qd7 37.Kg2 Bd4 38.Qb8 Kg7 0–1. ludice (1735) – bytow (1615), kurnik, 2011.

9.Nbd2 Re8 10.Ne1 Be2 11.Qe2 e5 12.de5 de5 13.g3 Qe7 14.a3 Nf8 (14...c5 15.Nc2+=) 15.Ng2 Rad8 16.Rfd1 Qc7 (16...e4 17.Rac1+=) 17.c5= Ne6 18.Nc4 Rd5 (18...Nd7 19.Nd6 Re7 20.f4=) 19.Rd5 cd5 (19...Nd5!? 20.e4 Ne7+=) 20.Be5+/– Qe7 21.Nd6 Rd8 22.Rd1 Nc7? 23.Bf6 Bf6 24.Nf4 d4 25.ed4 Qe2 26.Ne2 Nd5 27.Nb7 Re8 28.Nf4 Nf4 29.gf4 Re2 30.d5 Re4 31.d6 Rf4 32.d7 Rf3 33.d8Q Bd8 34.Rd8 Kg7 35.c6 Ra3 36.c7 1–0. bluepiramid2 (1720) – bytow (1670), kurnik, 2012.

9.Nbd2 Re8 10.h3 Bf3 11.Nf3 e5 12.de5 de5 13.c5 Qe7 14.Bc4 h6 15.Qb3 a5 16.a3 a4 17.Qa2 (17.Qc2 e4 18.Nd4 Ne5+=) 17...b5 (17...Rad8!?=) 18.cb6+= Nb6? (18...Reb8 19.Rfd1+=) 19.Rac1 (19.Ne5 Nc4 20.Qc4 Qe6+–) 19...Nc4 (19...Nfd7 20.Rfd1+=) 20.Qc4+/– Rac8 21.Be5+– Nd5 22.Bg7 Kg7 23.Nd4 Ne3? 24.fe3 Qe3 25.Kh1 Re4 26.Qf7 (26.Qf7 Kh8 27.Rc6+–) 1–0. bluepiramid2 (1755) – bytow (1660), kurnik, 2012.

6.Be2 Nc6

7.b5 Nb8

8.Nf3 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nbd2 Nb6 13.0–0 Bf5 14.Qb3 Qd7 15.Bb2 Ra8 16.Ra1 Ra1 17.Ba1 h6 18.Nh4 Kh7 19.Nf5 Qf5 20.Bd3 Qc8 21.d5 Qa8 22.Bf6 Bf6 23.g3 Qa1 24.Kg2 Bc3 25.Ne4 Be5 26.h4 Nd7 27.Qc2 Nf6? 28.Nf6+/– Bf6 29.h5 Qb2 30.hg6 fg6 31.Bg6 Kg7 32.Qf5 Qe5 33.Qe5 Be5 34.Bd3 Kf6 35.f4 Bc3 36.g4 e6 37.de6 Ke6 38.e4 Bd2 39.Kf3 Kf6 40.Be2 Bc1 41.Bf1 Bd2 42.Bh3 Bc1 43.Kg3 c6 44.bc6 bc6 45.Bg2 c5 46.Bf3 Bd2 47.Be2 Bc1 48.Bd1 Bd2 49.Ba4 Bc1 50.Bd7 Bd2 51.Bc6 Bc1 52.Bd5 Bd2 53.Kf3 Bc1 54.Bc6 Bd2 55.Bd5 Bc1 56.Bc6 Bd2 57.Bd5 ½–½. ludice (1780) – zase (1700), kurnik, 2011.

8.Nf3 c6 9.a4 Nbd7 10.Nbd2 e6 11.0–0 Ne8 12.Qb3 d5 (better is 12...c5!?+=) 13.cd5+– ed5 14.Rac1 (better is 14.Ba3!?+–) 14...cb5+/– 15.Bb5 Nb6? (15...Ndf6!?+/–) 16.Ba3+– Nc7 (16...Nd6+–) 17.Bf8 Bf8 18.Ne5 Ne6? 19.Rc2 a6 20.Bd3 Bd7 21.a5 Nc8 22.Nd7 Qd7 23.Rfc1 Ne7 24.Nf3 Bg7 25.Rb1 Rb8 26.Rcb2 Nc6 27.Qb6 Qc7?? 28.Qc7 Nc7 29.Rb7 Rb7 30.Rb7 Ne6 31.Ba6 Na5 32.Rb8 Bf8 33.Ne5 Nc4 34.Bc4 dc4 35.Nd7 Kg7 36.Nf8 Nf8 37.Rc8 Nd7 38.Rc4 Nb6 39.Rc5 Kf8 40.f4 Ke7 41.g4 Kd6 42.e4 Nd7 43.Rd5 Ke6 44.f5 gf5 45.gf5 Ke7 46.e5 Nb6 47.Rb5 Nc4 48.Kf2 Nd2 49.Rb7 Ke8 50.Ke3 Nf1 51.Ke4 Nh2 52.e6 Ng4 53.Rf7 h5 54.f6 h4 55.Kf5 Nh6 56.Kg6 Nf7 57.ef7 Kf8 58.d5 h3 59.d6 h2 60.d7 h1B 61.d8R# (61.d8Q#) 1–0. ludice (1745) – rf6 (1655), kurnik, 2011.

8.Nf3 Nbd7 9.0–0 Nb6 10.a4 Nbd7 11.a5 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 de5 14.Qd8 Rd8 15.Be5 Be6 16.Bc7 Rd7 17.Be5 Rad8 18.Nc3 Rd2 19.Rfd1 Ng4 20.Bg7 Kg7 21.Rd2 Rd2 22.Bg4 Bg4 23.Ne4 Rc2 24.Nd6 Be6 25.Nb7 Bc4 26.Nd6 Be6 27.b6 ab6 28.ab6 Rb2 29.b7 Bd5 30.h3 Bb7 31.Nb7 Rb7 32.Ra2 Rb1 33.Kh2 Rb5 34.g4 Rb4 35.Kg3 Kh6 36.f4 Rb3 37.Kf3 f5 38.Ra7+– g5 39.Ra6 Kg7 40.gf5 gf4 41.Kf4 Rb4 42.e4 Rb3 43.Ra7 Kh6 44.h4 Rh3 45.Ra6 Kg7 46.Ra7 Kh6 47.Ke5 Rh4 48.f6 Rh5 49.Ke6 Rh4 50.e5 Rf4 51.Rg7 Rb4 52.Rg1 Rb6 53.Kf5 Rb3 54.Rh1 Rh3 55.Rh3 1–0. ludice (1670) – puertoverde, kurnik, 2011.

8.Nf3 Nbd7 9.0–0 c6 10.a4 Qc7 11.Nbd2 Re8 12.Qb3 Nf8 13.Rac1 Bd7 14.Rfd1 Rac8 15.c5 d5 16.Ne5 Bf5 17.Bd3 Bd3 18.Qd3 N6d7 19.Nd7 Qd7 20.bc6 bc6 21.Bc3 Rb8 22.Rb1 Qc7 23.Qa6 Ne6= 24.Ba5 Qd7 25.Nf3 Nc7?? 26.Bc7 Qc7= 27.a5 f5 28.g3 e5 29.Rb8 Rb8= 30.de5 Rb5 31.Nd4 Rc5?? 32.Ne6+– Qe7 33.Qc8 Kf7 34.Nd8 Kg8 35.Nc6 Qf8 36.Ne7 Kf7 37.Qc5 Qe7 38.Qe7 Ke7 39.Rd5 Ke6 40.Rd6 Ke5 41.Rd7 Bh6 42.Ra7 Bf8 43.Rh7 1–0. ludice (1655) – angel2610, kurnik, 2011.

8.Nf3 Nbd7 9.a4 a6 10.Nbd2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 c5 13.bc6 bc6 14.0–0 c5 15.d5 Nh5 16.Bg7 Ng7 17.Rb1 e5 18.de6 fe6 19.Ne4 Qe7 20.Rd1 Nf5 21.Ng3 Ng3= 22.hg3 d5 23.cd5+/– ed5 24.Rd5 Bb7 25.Rd1 Qf7?? 26.Qa7 Bd5 27.e4! Be6 28.Ng5?? Qf2–+ 29.Kh1 Qg3 30.Ne6= Qh4 31.Kg1 Qf2 32.Kh2 Qh4 33.Kg1 Qf2 34.Kh2 Qh4 35.Kg1 ½–½. ludice (1755) – zase, kurnik, 2011.

8.Nf3 Nbd7 9.a4 Qe8 10.0–0 e5 11.de5 de5 (11...Ne4 12.a5+=) 12.Qb3 (better is 12.Ba3!?+/–) 12...Nc5 13.Qa2 e4 14.Nd4 Bg4 15.Bg4 Ng4 16.h3 Ne5 17.Nb3 Ncd3 18.Bd4 c5 (18...Nc4 19.Nc5 Bd4 20.ed4 Nc5 21.Qc4+=) 19.bc6 (better is 19.Nc5!? Nc5 20.Bc5+/–) 19...bc6 20.N1d2 f5 21.Nc5 Kh8 22.Nd3 Nd3 23.Bg7 Kg7 24.Qb3 Qe5 25.Rab1 Rf7 26.Nf3 Qf6 27.Nd4 Kh6 28.c5 Nc5 29.Qc4 Nd3 30.Qc6 Qc6 31.Nc6 Rc8 32.Nd4 Rc4 33.a5 Ra4 34.Ra1 Rb4 35.g3 Ne5 36.Kg2 Rb2 37.h4 Ng4 38.Rab1 Ne3–+ 39.Kg1 Rb1 40.Rb1 Ng4 41.a6 Rd7 42.Nc6 Rd6 43.Na7 Ra6 44.Nb5 Ra2 45.Rf1 e3 46.fe3 Ne3 47.Re1?? Ng4 48.Nd4 Rd2 49.Nf3 Rd3 50.Kg2 Ne3 51.Kf2 Ng4 52.Kg2 Rb3 53.Ng5 Rb2 54.Kg1 Rd2 55.Re7= Nf6 56.Re6 Rd1 57.Kg2 Rd2 58.Kg1 Rd1 59.Kg2 Ng4 60.Re7= Rd2 61.Kg1 Nf6 62.Re6 ½–½. ludice (1700) – alexcoinc, kurnik, 2011.

8.Nf3 Re8 9.0–0 Nbd7 10.a4 Nf8 11.Nbd2 N6d7 12.Qb3 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Re5 16.Nf3 Re8 17.Rfd1 Qe7 18.Rd2 b6 19.Nd4 Bb7 20.Bf3 Bf3 21.Nf3 Ne6 22.Nd4 Nd4 23.Rd4 f5 24.g3 Kg7 25.a5 Qe5 26.Rad1 h5 27.h4 Kh6 28.a6 g5? 29.hg5+– Kg6 30.Rd5 Qe4 31.Qc3 Re6 32.R1d4 Qf3?? 33.Qd3 Rf8?? 34.Rf4+– Re3 35.Rf3 Rd3 36.Rdd3 Kg5 37.Rfe3 h4 38.Re7 hg3 39.Rg3 Kf4 40.Rc7 Ke4 41.Ra7 f4 42.Rg6 f3 43.Re7 Kf5 44.Rd6 Rg8 45.Kf1 Rc8 46.Rb6 Rc4 47.a7 Ra4 48.Ra6 Rc4 49.a8Q Rc5 50.Qf3 Kg5 51.Rg7 Kh4 52.Rh6 Rh5 53.Rh5 1–0. ludice (1755) – angel2610, kurnik, 2011.

8.Nf3 Ne8 9.0–0+= h6 10.Nbd2 f5 11.Qb3 Kh7 12.g3 (12.Rfd1 Nd7+/–) 12...Nd7 13.Rac1 e5 14.de5 de5 15.Rfd1 g5 16.Nb1 Qe7 17.Ba3 Nd6 (17...Nc5!? 18.Qc2 c6+=) 18.Nc3+/– Nf6 19.Nd5 (better is 19.c5!? Nf7 20.c6+–) 19...Nd5= 20.Rd5 Be6 21.Rd2 Rf6 22.Rcd1 Bf7 23.Bd6 cd6= 24.Qb4 Rd8 25.a4 Bf8 26.Qb1 Qc7 27.Qc2?? Kg7?? 28.h4 g4 29.Ne1 h5 30.Bd3 Be6 31.Qc3 f4 32.ef4+= ef4 33.Ng2 fg3 34.fg3 Qc5 35.Kh2+= Be7 36.Nf4 Bf7 37.Rf1 Kg8?? 38.Rdf2?? Rf8 39.Qe1 Bd8 40.Qe4 Rh6?? 41.Ne6 Qf2 42.Rf2 Be6 43.Rf8 Kf8 44.Qb7 Bb6 45.Qb8 Ke7 46.Qb7 Kf6?? 47.Qb8 Ke5?? 48.Qf8 Rf6 49.Qg7 Bc5 50.Qg5 Kd4 51.Qf6 Kd3 52.Qe6 Kc3 53.Qd5 Kb4 54.Qh5 Ka5 0–1. bluepiramid2 (1655) – solaris8 (1625), kurnik, 2012.

8.Nf3 Bg4 9.0–0 Bf3 10.Bf3 (10.gf3?! c5=) 10...c6 11.a4 d5 12.cd5 cd5 13.Nc3 e6 14.Ba3 Re8 15.Qb3 Nbd7 16.Rfc1 Nb6 17.Be2 Qd7 (17...Rc8!?+=) 18.a5+/– Nc8 19.Rab1 b6 20.a6 Nd6 21.Bd6 Qd6 22.Bf3 Rec8 23.Ne2 Bf8 24.g3 h5 25.h4 Qd7 26.Kg2 Ne8 27.Nf4 Nd6 28.Rc8 Rc8 29.Nd3 Rc4?? 30.Ne5+– Qc7 31.Nc4 Qc4 32.Qc4 Nc4? 33.e4 Nd2 34.Re1 de4 35.Be4 Bg7 36.d5 Ne4 37.Re4 ed5 38.Re7 d4 39.Ra7 Kf8 40.Rf7!! Kf7 41.a7 1–0. ludice (1845) – podryw20, kurnik, 2011.

6.Nf3

6.Nf3 (--> 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4).

6.Nf3 a5 7.b5 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 g6 5.d4 Bg7 6.Nf3 0–0 7.c4).

6.Nf3 c6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2 d6 7.0–0 Nbd7 8.d4).

6.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7).

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 c6 8.0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2 d6 7.0–0 Nbd7 8.d4).

5.d4 Ne4

6.Nd2 Nd2 7.Qd2 b6 8.Nf3 Bb7 9.Be2 d6 10.0–0 Nd7 11.b5 c5 12.a4 Nf6 13.Rfd1 Ne4 14.Qc2 Qc7 15.Nd2 f5 16.Bf3 Nf6 17.Bb7 Qb7 18.d5 Rae8 19.e4 fe4 20.Ne4 Qd7 21.Ng5+– e5 22.de6 Re6? 23.Ne6+– Qe6 24.Qd3 Ne8 25.Bg7 Kg7 26.Qd5 Qf6 27.f3 h5 28.Ra3 Kh6 29.a5 Qb2 30.Qd2 Qd2 31.Rd2 Rf4 32.ab6 ab6 33.Ra8 Nf6 34.Rd6 Kg5 35.Ra4 Ne8 36.Rb6 Rd4 37.Rc6 Rd1 38.Kf2 Nf6 39.Rc5 Kh6 40.b6 Nd7 41.Rb5 Rd2 42.Ke3 Rg2 43.b7 Rh2 44.b8Q Nb8 45.Rb8 h4 46.c5 h3 47.c6 Rh1 48.c7 Re1 49.Kf2 (49.Kf2 Rc1 50.c8Q Rc8 51.Rc8+–) 1–0. carocan (1725) – fable321, kurnik, 2011.

6.Nd2 Nd2 7.Qd2 c6 8.Be2 d5 9.c5 b6 10.Nf3 bc5 11.bc5 Bg4 12.Ne5 Be5 (12...Be2!? 13.Ke2 Be5 14.de5 e6=) 13.Bg4+= (13.de5?! Be2 14.Ke2 Nd7=) 13...Bg7 14.0–0 f5 15.Be2 a5 16.a4 Nd7 17.f4 Nf6 18.h3 Ne4 19.Qc2 Ng3 20.Rfe1 e6 21.Bf3 g5 22.Bd1 gf4 23.ef4 Ne4 24.g4 fg4 25.Bg4 Rf4 26.Rf1 Rf1 27.Rf1 Qg5 28.Kh2 Rf8 29.Be6–/+ Kh8 30.Bc1?? Qh4 31.Rf8= Bf8 32.Qg2 Qf2?? 33.Be3+– Qg2 34.Kg2 h5 35.Bd7 Kh7 36.Bc6 Bh6 37.Bd5 Nc3 38.Bh6 Kh6 39.Bc6 Kg5 40.Kg3 h4? 41.Kf3 Nd1 42.d5 Nc3 43.d6 Kf5 44.d7 Na4 45.Ba4 (45.Ba4 Kf6 46.d8Q Kf7 47.Bb3 Kg6 48.Qg8 Kf6 49.Qf7 Kg5 50.Bc2 a4 51.Qg6#) 1–0. cogit – quxaniec, kurnik, 2012.

6.Bd3 Nf6 7.h3 e5 (7...d5 8.Nf3=) 8.d5 (better is 8.de5!? Ne8 9.Nf3+/–) 8...e4= 9.Bc2 d6 10.Ne2 Nbd7 11.0–0 Ne5 12.Nd2 Bh3? (better is 12...Qe8+=) 13.gh3+– Nh5 14.Be4 Qg5 15.Bg2 f5 (15...Qe7 16.Bd4+–) 16.f4 Qf6 (16...Qh6 17.fe5 Qe3 18.Rf2 de5 19.c5+–) 17.fe5 Qg5 18.Nf3 (18.Nf4 Rfe8+–) 18...Qe7 (18...Qe3 19.Rf2 de5 20.Bc1+–) 19.ed6 (better is 19.c5 a5+–) 19...Qe3 20.Kh1 (better is 20.Rf2 Bb2 21.Rb1 Nf6 22.Rb2 Ne4+–) 20...Bb2 21.Rb1 Bg7 22.Rb3 Qe8? 23.Ng5 Bf6 24.Ne6 Qf7 25.Nf8 Qf8 26.dc7 g5 27.d6 g4 28.Qd5 Kg7 29.Qb7 gh3 30.Bh3 (30.Bh3 Rc8 31.Rf5+–) 1–0. cogit – bond34, kurnik, 2012.

6.f3 Nf6 7.Nc3 d5 8.c5 b6 9.Bd3 bc5 10.bc5 Nc6 11.a3 a6 12.Nge2 Be6 13.Qc2 h6 14.0–0 Rb8 15.Nf4 a5? (better is 15...Bc8+=) 16.Ne6+– fe6 17.f4 Ng4 18.Rfe1?? (18.Bc1 Nf6+–) 18...Qe8?? (better is 18...Nd4!? 19.Qb1 Nb3–+) 19.Bg6 (better is 19.Nb5+–) 19...Qg6?? (better is 19...Rb2 20.Bh7 Kh8 21.Qb2 Kh7=) 20.Qg6+– Nge5 (20...Nf6 21.Rab1+–) 21.fe5 1–0. amator111 (1630) – hoangvmom, kurnik, 2011.

6.Nf3 a5 7.b5 c5 8.Bd3 Nd6 9.Nbd2 b6 10.0–0 Bb7 11.Qc2 Qc7 12.dc5 Qc5 13.Bg7 Kg7 14.Nb3 Qh5 15.Nfd2 Qg5 16.g3 Qg4 (16...a4 17.Nd4=) 17.f3 Qh3 18.Rf2 (18.c5 bc5 19.Nc5 Bd5+/–) 18...Nf5 (18...a4!? 19.c5 Nf5 20.Bf5 Qf5 21.Qf5 gf5=) 19.e4 Nh6 20.Bf1 Qe6 21.c5 a4 22.Nc1 Qf6= 23.cb6? Qa1–+ 24.Qc7 Bc6! 25.bc6 Qc1 26.Qe5 f6 27.b7?? Nc6?? 28.ba8Q–/+ Ne5 29.Qd5 Rc8 30.Kg2 Qc5 31.Qc5 Rc5 32.Nb1 Rc1 33.Na3 Rc3 34.Nb5 Rf3?? 35.Rf3+– Nhg4 (35...Nhg4 36.Ra3 f5 37.ef5 gf5+–). carocan (1740) – anamarija86 (1815), kurnik, 2011.

6.Nf3 b6 7.Bd3 f5 8.0–0 c5 9.b5 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 d6 13.Nbd2 Be6 14.d5 Bf7 15.Ne4 fe4 16.Be4 Nd7 17.Bg7 Kg7 18.Qa1 Nf6 19.Ng5 Kg8 20.Bf3 h6 21.Nf7 Kf7 22.e4 Qd7 23.h3 Qb7 24.g4 Ra8 25.Qb2 Qa7 26.Kg2 Qa2 27.Rb1 Qc4= 28.Qc1 Qc1–/+ 29.Rc1 Ra5 30.Rb1 Nd7 31.h4 Ne5 32.Be2 c4 33.f4 Nd3 34.Kf3 Ra3 35.Bf1? Nc5–+ 36.Kg2 c3 37.e5 c2 38.Rc1 Rc3 39.e6 Kf6 40.g5 hg5 41.fg5 Kg7 42.Be2 Nb3 43.Kf2 Nc1 44.Bg4 Nb3 45.Ke2 c1Q 46.h5 Qg5 47.h6 Kh6 48.Bf3 Qe5 49.Kf2 Qe3 50.Kg2 Qf3 51.Kg1 Rc2 (51...Rc1 52.Kh2 Rh1#) ½–½. cogit – lucjanjawor, kurnik, 2012.

6.Nf3 d6 7.Bd3 Nf6 8.0–0 c6 9.a4 Nbd7 10.Nbd2 Re8 11.Qb3 e5 12.de5 de5 13.e4 Nh5 14.g3 Ndf6 (14...a5!?=) 15.Ne5+/– Bh3 16.Rfd1 Ng4 17.Ng4 Bg4 18.f3 Bb2 19.Qb2 Qd3 20.fg4 Qe3 21.Kg2 Qe2 22.Kh3? Ng7?? 23.Re1+/– Qd3 24.Rad1 Ne6 25.Qb3?? Qd8 26.Nf3 Qf6 27.Kg2 h5? 28.gh5+– gh5 29.Rf1 Qg6 30.Rde1 Rad8 31.Nh4 Rd2 32.Rf2 Rf2 33.Kf2 Qf6 34.Qf3 Qd4+= 35.Kg2 Qe5 36.Nf5+/– Ng5? 37.Qh5+– Ne4 38.Qg4 Kf8 39.h4 Qb2 40.Kg1?? Qd4 41.Kg2 Qf2 42.Kh3 Qe1?? 43.Qg7 1–0. carocan (1745) – wkapica (1730), kurnik, 2011.

5.d4 e6

6.Be2 b6 7.Bf3 c6 8.b5 Bb7 9.bc6 Bc6 10.Bc6 Nc6 11.Nf3 d5 12.cd5 Nd5 13.0–0 Rc8 14.Qd2 Na5 15.Na3 a6 16.Rac1 b5?? (better is 16...Qd6=) 17.Rc8+– Qc8 18.Rc1 (better is 18.Qa5 Qa8 19.Rc1+–) 18...Nc4 (18...Nc6!?+=) 19.Nc4 bc4 20.Qa5 Qc6 21.Bc3 Rb8 22.Nd2 Qb5 23.Qa3 Bf8–/+ 24.Qb2?? Qb2–+ 25.Bb2 Rb2 26.Nc4 Ra2 27.g3 a5 28.Ne5 a4 29.Rc8 Kg7 30.Ra8 Bd6 31.Nc4 Be7 32.Ra7 Kf6 33.Ne5 a3 34.Nc6 Ra1 35.Kg2 a2 36.e4 Nb4 37.Ne7 Rb1 38.e5 Kg7 0–1. bluepiramid2 (1735) – szaszki2 (1835), kurnik, 2012.

6.Be2 c6 7.c5 d5 8.Nf3 Nbd7 9.0–0 Re8 10.a4 Qc7 11.Nbd2 Nh5 12.Qb3 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Bh5 gh5 16.Be5 Qe5 17.Nf3 Qe4 18.Qb1 Bg4 19.Qe4 Re4 20.b5 Bf3= 21.gf3 Rc4 22.Rfc1 Rb4 23.bc6 bc6 24.f4 Rab8 25.Kg2 Kg7 26.Kf3 Kf6 27.a5 R8b5 28.a6= Rb3 29.Ra2 d4 30.Ke2 de3= 31.fe3 Rb2 32.Rb2 Rb2 33.Kd3 Rh2–/+ 34.Rb1 Ra2 35.Rh1 Kg6 36.Rg1 Kf6 37.Rg5 Ra6 38.Rh5 Ra5 39.Kd4 Kg6 40.Re5 Ra4–/+ 41.Kd3 Ra3 42.Ke4 a5 43.Re7+= a4 44.Rc7= Ra1 45.Rc6 Kg7 46.Ra6 a3 47.c6 Rc1 48.Ra3 Rc6 49.Kd5 Rf6 50.Ke5 Re6 51.Kf5 Rf6 52.Kg5 Rg6 53.Kf5 Rf6 54.Kg4 Rg6 55.Kf3 h5 56.e4 h4 57.f5?? Rg3–+ 58.Kf4 Ra3 59.e5 Ra4 60.Kg5 h3 61.e6 fe6 62.fe6 Kf8 (62...Kf8 63.e7 Ke7 64.Kg6 h2 65.Kf5 h1Q 66.Kg5 Qh4 67.Kg6 Rg4 68.Kf5 Qg5#; 62...h2 63.e7 h1Q 64.e8N Kf7 65.Nd6 Ke6 66.Nf5 Qg2 67.Kh6 Kf5 68.Kh5 Qg6#) 0–1. ludice (1695) – hajek16 (1610), kurnik, 2011.

6.Be2 d5 7.Nf3 c6 8.0–0 Nbd7 9.Qb3 Nb6 10.c5 Nbd7 11.a4 Qc7 12.Nbd2 Re8 13.b5 Nh5 14.g3 Nhf6 15.Rac1 e5 (15...h6 16.Qd3+=) 16.de5 Nh5?? (16...Ng4 17.e6 fe6 18.Bg7 Kg7 19.Nd4+=) 17.e6 Re6 (17...Re6 18.Ng5 Decoy; 17...fe6 18.Bg7 Combination) 18.Bg7 Ng7 19.Nd4 Re8 20.Bf3 Ne5 21.Bg2 Ne6 22.Ne6 Be6 23.Qc3 Rad8 24.Nf3 Nf3 25.Bf3 Qd7 26.h4 Bg4 27.Bg4 Qg4 28.bc6 bc6 29.Qa5 Re7?? 30.Qd8+– (30.Qd8 Kg7 31.Qe7+–) 1–0. bluepiramid2 (1725) – hajek16 (1725), kurnik, 2012.

6.Be2 d6 7.Nf3 Nbd7 8.0–0 b6 9.Qb3 Bb7 10.Nbd2 c5 11.dc5 bc5 12.b5 a6 13.a4 ab5 14.ab5 (14.Qb5? Rb8 15.a5 Bf3 16.Nf3 Rb5 17.cb5 Qa8–+; 14.cb5?! e5+=) 14...Nb6 15.Ra8 Ba8 16.Ra1 d5 17.Ne5 dc4 18.Ndc4 Nfd5 19.Nb6 Nb6 (19...Qb6? 20.Nd7 Qd6 21.Nf8 Qf8 22.Bg7 Kg7 23.Rc1+–) 20.Rd1 Qg5 21.Nf3 Bf3 22.Bf3 c4 23.Qc2 c3 24.Ba1 Rd8 25.Rd8+– Qd8 26.Bc3 Qc8 27.Bc6 Bc3 28.Qc3 Nd5 29.Qc5 Nf6 30.h3 Qd8? 31.b6 Qd1 32.Kh2 Qe1 33.b7 Qf2 34.b8Q Kg7 35.Qf4 Qa2 36.Qce5 (36.Qce5 Qf2 37.Qef6 Kg8 38.Qb8#) 1–0. bluepiramid2 (1795) – sylwesterol, kurnik, 2012.

6.Nf3 c6 7.a4 d5 8.Be2 dc4 9.Bc4 a6 10.b5 cb5 11.ab5 Nbd7 12.Qb3 Nd5 13.0–0 Qf6 14.Nbd2 h5 15.h3 g5 (better is 15...N7b6!?+/–) 16.Ne4+– Qf5 17.Neg5 f6?? (17...N5b6+–) 18.e4 Qg6 19.Ne6 Rf7 (19...N7b6 20.Nf8 Qe4+–) 20.Bd5 Nb6 21.Nf4 Nd5 22.Ng6 Ne7 23.Ne7 Kf8 24.Nf5 (24.Nf5 Bf5 25.ef5+–) 1–0. carocan (1705) – ryfus777, kurnik, 2011.

5.Be2 d6

6.d3 h5 =.

6.g4 e5 7.h4 Be6 8.h5 Nc6 (8...a5 9.ba5 Qd7 10.g5+=) 9.a3 (9.b5!? Na5 10.d3+/–) 9...Qd7 10.h6 (10.g5 Ne4 11.Nf3 Bg4+=) 10...Bh8 11.f3 (11.Rh4 d5=) 11...a5 12.b5 Ne7 (12...Na7 13.g5 Ne8 14.Rh2=) 13.Nc3 d5 14.cd5 Nfd5 (14...Ned5 15.Na2=) 15.Nh3 (15.Ne4!?+=) 15...Nc3= 16.Bc3 Nd5 17.Bb2 Bf6 (17...Nb6 18.Nf2=) 18.Nf2 Qe7 19.Qc2 c6 (19...Nb6 20.Ne4 Bh4 21.Kd1=) 20.Ne4 (20.bc6 bc6 21.Nd3 Bd7+=) 20...Bh4 21.Kf1 f5 22.gf5 Bf5 23.Kg2?? (23.Qc4!?+=) 23...Rac8 (better is 23...cb5!? 24.Qc5 Be4 25.Qe7 Ne7 26.Rh4 Rad8+=) 24.Qc5 Be4 25.Qe7 Bf3 26.Bf3 Be7 27.bc6 bc6 28.Rac1 Rcd8 29.Be5 c5 30.Rb1 Rf5 31.Bg3 Nf6 32.Rb7? Rd2–+ 33.Bf2 Bf8 34.Rc1 Bh6 35.Rb8 Bf8 36.Rc5?? Rc5 (36...Rc5 37.Kf1 Ra2–+) 0–1. Rueggeberg,J (1805) – Schnegelsberg,KH (2100), Baunatal op 8th, 2002. (=1.e3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0–0)

6.h3 e5 7.g4 Nbd7 8.Nf3 Qe7 9.e4. cogit – 8338, kurnik, 2011.

5.Nf3

(--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6).

5.Nf3 (--> 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3).

5.Nf3 a5 6.b5 c5 7.d4 d6 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 g6 5.d4 Bg7 6.Nf3 0–0 7.c4 c5).

5.Nf3 b6 (--> 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 b6).

5.Nf3 c6 (--> 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6).

5.Nf3 d5 6.a4 c6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.a4 d5).

5.Nf3 d6 6.Nc3 Nbd7 7.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Nc3).

5.Nf3 d6 6.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4).

5.Nf3 d6 6.d4 a5 7.b5 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 g6 5.d4 Bg7 6.Nf3 0–0 7.c4).

5.Nf3 d6 6.d4 Nbd7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7).

5.Nf3 d6 6.d4 Nbd7 7.Be2 e5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7).

5.Nf3 d6 6.d4 e5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5).

5.Nf3 d6 6.d4 e5 7.Nc3 (--> 3.Nf3 Bg7 4.c4 d6 5.e3 e5 6.Nc3 0–0 7.d4).

5.Nf3 d6 6.d4 e5 7.Be2 e4 8.Nfd2 Re8 9.0–0 Nbd7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.0–0 e4 9.Nfd2 Re8).

5.Nf3 d6 6.Be2 b6 7.0–0 Bb7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 b6 6.Be2 Bb7 7.0–0 d6).

5.Nf3 d6 6.Be2 c6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2 d6).

5.Nf3 d6 6.Be2 Nbd7 7.0–0 c6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2 d6 7.0–0 Nbd7).

5.Nf3 d6 6.Be2 Nbd7 7.d4 e5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7).

5.Nf3 d6 6.Be2 e5 (-->1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5).

5.Nf3 d6 6.Be2 e5 7.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2).

5.Nf3 d6 6.Be2 e5 7.d4 e4 8.Nfd2 Re8 9.0–0 Nbd7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.0–0 e4 9.Nfd2 Re8).

5.Nf3 d6 6.Be2 Re8 7.0–0 e5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5 7.0–0 Re8).

5.Nf3 d6 6.Be2 Bg4 7.0–0 Nbd7 8.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Bg4 7.Be2 Nbd7 8.0–0).

5.f4 c6

6.Nf3 a6 7.a4 b5 (better is 7...d5!?=+) 8.ab5+/– cb5 9.cb5 d6 10.Nc3 Bb7 11.ba6 Na6 12.b5 Nc5 13.Ra8 Qa8 14.Be2 Ng4 15.0–0 h5 16.h3 Nf6 17.Qa1 Qc8 18.d4 Nce4 19.Ne4 Ne4 20.Bd3 Qe6 (20...Bd5 21.Ng5 f5 22.Ne4 fe4 23.Rc1+/–) 21.Qa7 (better is 21.d5!? Bb2 22.de6 (22.Qb2?! Qd5 23.Qd4 Nc5=) 22...Ba1 23.ef7 Kf7 24.Be4 Be4 25.Ng5 Kg8 26.Ne4+–) 21...Qd5 22.Rc1 Nd2 23.Ne1 e5? (23...Ra8 24.Qb6 Rb8 25.Rc7+–) 24.Rc7 Ba8 25.de5 de5 26.Rd7 Qe6 27.Re7 Qf6 28.Be5?? Qh4–/+ 29.Qa1 Qe7 30.Bg7 Rc8?? 31.Bd4 Nb3 32.Qb2 Nd4=+ 33.Qd4 Rc1 34.Kf2+= Qb7 35.Nf3 Rd1 36.Qc4 Qd7 37.Be4?? Be4–/+ 38.Qe4 Qb5 39.Kg3 h4 40.Kh4+= Qh5 41.Kg3 Rf1?? 42.Qe5?? Qe5+= 43.Ne5 Kg7 44.Nf3 Ra1 45.e4 Ra4 46.e5 Re4 47.Kg4 Re2 48.g3 Rg2 49.h4 Rf2 50.Ng5 Rf1 51.Ne4 Re1 52.Nf6 Rh1 53.Kg5 Rg1 (53...Rg1 54.g4 Rc1+/–). carocan (1760) – tryskac, kurnik, 2011.

6.Nf3 d5 7.Qb3 e6 8.d4 Ne4 9.Bd3 Nd7 10.0–0 Ndf6 11.Nbd2 Nd2 12.Nd2 Bd7 13.a4 Rc8 14.b5 Re8 15.Nf3 Ne4 16.Rfd1 Nd6 17.Ne5 dc4 18.Bc4 Nc4 19.Nc4+= Qh4? 20.Ne5 Red8 21.Rac1 cb5 22.ab5 Rc1 23.Rc1 Bc8 24.Nf3 Qe7 25.Ba3 Qe8 26.Rc7 Rd7 27.Qc4 Rc7 28.Qc7 Qd7 29.Qc5 b6 30.Qc6 Qc6 31.bc6 Bf8 32.Bf8 Kf8 33.e4 Ke7 34.d5 Kd6 35.Ne5 ed5–+ 36.Nf7 Kc6 37.e5 d4 38.Kf2 Kd5 39.Ng5 h6 40.Nf7 h5 41.Ng5 a5 42.Ke2 a4 43.Kd2 a3 44.Kc2 b5 45.Kb3 b4! 46.h3 Ba6 47.e6 Bc4 48.Kc2?? b3 49.Kc1 b2 50.Kc2 Bd3! 51.Kd3 b1Q 52.Kd2 Qb2 53.Ke1 Qc3 54.Kf2 Qe3 55.Kf1 a2 (55...a2 56.g3 a1Q 57.Kg2 Qag1) 0–1. carocan (1825) – jacekmpl (1775), kurnik, 2011.

6.Nf3 d5 7.Be2 Bg4 8.0–0 Bf3 9.Rf3 Nbd7 10.d4 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Bd3 Nbd5 13.Qb3 Qb6 14.Nd2 (14.b5!?=) 14...Qb4=+ (14...Nb4? 15.Nc4 Qc7 16.Qb4+–) 15.Qb4 Nb4 16.Ba3?? (better is 16.Be2=+) 16...Nd3–+ 0–1. carocan (1780) – kastaldi (1790), kurnik, 2011.

5.f4 d5

6.Nf3 Bg4 7.d4 Ne4 8.Be2 a5 9.b5 c5 10.0–0 cd4 11.Nd4 Be2 12.Qe2 Bd4 13.Bd4 f5 14.c5 Nd7 15.Nd2 (15.c6 bc6 16.bc6 Nb6+=) 15...Ndf6 (15...Ndc5 16.Bc5 Nc5 17.Rac1–/+) 16.b6 Qd7 17.a4 e6 18.Rfc1 Rac8 19.Rab1 (better is 19.Bf6!? Nf6 20.Qb5+=) 19...Qa4=+ 20.Qb5?? (better is 20.Nf3=+) 20...Qb5–+ 21.Rb5 a4 (better is 21...Nd2 22.Bf6 Rf6–+) 22.Ra1?? (22.Ne4 Ne4 23.Ra5=) 22…Nd2–+ 0–1. graczmarny (1785) – jacekmpl (1875), kurnik, 2011.

6.Nf3 Nh5 7.Bg7 Ng7 8.Nc3 c6 9.cd5 cd5 10.Be2 b6 11.0–0 Nf5 12.Nb5 a6 13.Nbd4 Nd4 14.Nd4 (< 14.ed4 Qd6=+) 14...Nd7 15.Rc1 Nf6 16.d3 b5 17.Qc2 Bg4 18.h3 Be2 19.Qe2 Qd6 20.Qd2 Rac8 21.a3 Rc7 22.Rc7 Qc7 23.Rc1 Qb7 24.Qc3 Nh5 25.g4 Ng3? (better is 25...Nf6+/–) 26.Kf2 Ne4 27.de4 de4 28.Qc6 Qa7 29.Qe4 a5 30.Nc6 Qd7 31.Ne7 Kg7 32.Qd4 Qd4 33.ed4 Kf6 34.Nc6 ab4 35.ab4 Ke6 36.Rc5 Kd6 37.Na7 h5 38.Nb5 Kd7 39.Nc3 Rc8 40.Rc8 Kc8 41.d5 Kc7 42.Ke3 hg4 43.hg4 Kd6 44.Kd4 f5 45.gf5 gf5 46.b5 Kc7 47.Kc5 Kd7 48.b6 Kc8 49.Kc6 Kb8 50.b7 (50.b7 Ka7 51.Kc7 Ka6 52.b8Q Ka5 53.Qb6#) 1–0. Hingst,Thomas (2085) – Klebe,Dieter (1640), remoteschach.de, 2011.

5.f4 d6=+

6.Be2 Na6 7.b5 Nc5 8.d4 =.

6.Be2 c5 7.bc5 dc5 8.d4 =+.

6.Be2 c5 7.bc5 dc5 8.Nf3 =+.

6.Nf3 b6 7.Qc2 c5 8.a3 Bb7 (8...Na6 9.b5 Nc7 10.Nc3=) 9.Be2= Na6 10.b5 Nc7 11.0–0 Qd7 12.Nc3 d5 13.Ne5 Qd6 14.Bf3 Rad8 (14...a6 15.a4=) 15.Rad1 Nd7 (15...a6 16.a4=) 16.Nc6 Bc6 17.bc6 Nf6 18.Nb5 (18.cd5 Nfd5 19.Bd5 Nd5 20.Nd5 Bb2 21.Ne7 Qe7 22.Qb2 Rd6=) 18...Qc6= 19.Nc7 Qc7 20.Bf6 Bf6 21.Bd5 b5 (21...e6 22.Be4=) 22.Qb3 (22.f5 Kg7=) 22...a6 23.Bf3 Qd7 24.Be2 Rb8 25.Kh1 b4 26.ab4 Rb4 27.Qa3 Rb2 (27...Rfb8!?+=) 28.Qa6= Rd8 29.Qa5 Rd2 30.Rd2 (better is 30.Kg1!?=) 30...Qd2+= 31.Qd2 Rd2 32.Re1 Bc3 33.Bf1 Rg2 34.Kg2 (34.Bg2 Be1 Discovered attack; 34.Kg2 Be1 Discovered attack) 34...Be1 35.Kf3 Kg7 36.h3 Kf6 37.Bd3 e5 38.Bc2 ef4 39.Kf4 h6 40.Ba4 Bd2 41.Bc6 Ke7 42.Bd5 f5 43.Kf3 Kf6 44.Bc6 Kg5 45.Be8 f4 (better is 45...Bc3!?–/+) 46.ef4= Kf5 47.Bd7 Kf6 48.Ke4 ½–½. Andress,Silvio – Opasiak,Dustin Tennessee (1840), Berlin GER, Fruehling Open–B, 2014.

6.Nf3 c5 7.bc5 dc5 8.Be2 +=.

6.Nf3 Nc6 7.b5 Nb8 8.d4 Bg4 9.Be2 Qc8 10.0–0 Ne4 (10...a6 11.a4=) 11.Nbd2+= Nd2 12.Nd2 Be2 13.Qe2 c5 14.Nf3 Nd7 15.d5 b6 (15...Bb2 16.Qb2 Nf6 17.a4+=) 16.e4 e5 17.f5 (17.fe5 de5 18.Rfd1 a6+=) 17...Nf6 18.Nd2 a6 19.a4 a5 (19...Qd7 20.Bc3+=) 20.g4 (20.Rf3 Qd7+/–) 20...h5 (20...Bh6!?+=) 21.g5+/– Ng4? (better is 21...Nd7+/–) 22.f6+– Bh8 23.h3 Ra7? 24.hg4 Qg4 25.Qg4 hg4 26.Kg2 Raa8 27.Kg3 (27.Kg3 Rfd8 28.Rh1+–) 1–0. carocan (1655) – tenis56, kurnik, 2012.

6.Nf3 Nbd7 7.Nc3 e5 8.g3 (8.fe5 Ne5 9.Be2 a5 10.ba5 Be6 11.Ne5 de5+=) 8...Re8–/+ 9.Be2 ef4 10.gf4 Nb6 11.0–0 Be6 (11...Bh3 12.Re1–/+) 12.c5 (12.Qb3!?+=) 12...dc5–/+ 13.bc5 Nc4 14.Bc4 Bc4 15.Re1 Ne4 16.d4 Nc3 17.Bc3 Bd5 18.Nd2 (18.Ne5!? f5 19.Rb1–/+) 18...Bc6–+ 19.Qg4 (19.Nf3 Qd5 20.Kf2 Bf6–+) 19...Qd5 20.Kf2 Bf6 21.Rg1 (21.Nf3 Qe4 22.Rac1 b6–+) 21...Re7 (21...b6!? 22.cb6 ab6 23.a4–+) 22.Nf3 Qe4 23.Ne5?? (better is 23.Bd2–+) 23...Be5 (23...Be5 24.fe5 Qc2 25.Qe2 Qc3–+) 0–1. Logvinov,Kirill (1805) – Lyaskovsky,Valentin (2255), Children of Asia, 2008.

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 Re8 8.0–0 e5 9.fe5 de5 10.c5 c6 11.Qb3 Qc7 12.Bc4 Rf8 13.Ng5 Nb8 14.Nc3 h6 15.Nge4 Ne4 (15...Qe7!?+/–) 16.Ne4+– Qe7 (16...Na6 17.Bf7! Rf7 18.Nd6+–) 17.Rf7! Rf7 18.Nd6 Nd7 (18...Kh7 19.Bf7 (19.Nf7?! b5 20.cb6 ab6+/–) 19...Na6 20.Rf1+–) 19.Nf7 (19.Rf1!? Nf6+–) 19...Kh7 20.Rf1 Nf6 (better is 20...b6+–) 21.Ne5 Bf5 22.Bd3 Bd3 23.Qd3 Qe8 24.Nc4 Qe7 (24...Qe6+–) 25.Qd6 Qd6 26.Nd6 Rf8 (26...Ne8 27.Bg7 (27.Nb7?! Bb2 28.Na5 a6+–) 27...Nd6 28.Ba1+– (28.cd6?! Kg7 29.e4 Re8+–)) 27.Nb7 Nd5 28.Bg7 Kg7 29.Rf8 Kf8 30.a3 Ke7 31.Na5 Kd7 32.Nc4 Ke6 33.g3 (33.d4 h5+–) 33...Kf5 (33...Nf6 34.Nd6+–) 34.Kf2 Ke4 35.Ke2 Ne7 36.g4 h5 37.h3 Nd5 (37...Kd5 38.Nd6 a5 39.e4 Kd4 40.gh5 Ng8 41.ba5 Kc5 42.Nb7 Kb5 43.hg6 Ka6 44.Nc5 Ka5+–) 38.d3 1–0. Meckel,Helmut (1865) – Pislaru,Adrian Maximilian, Bonn–Bad Godesberg, 2013.

6.Nf3 Bf5 7.d4 Nc6 8.b5 Na5 9.Nbd2 b6 10.Be2 Re8 11.0–0 (11.Nh4=) 11...e5 (better is 11...Ng4!? 12.e4 Ne3–/+) 12.fe5 de5 (better is 12...Ng4!? 13.e4 Ne3+=) 13.Ne5+– Ne4 (better is 13...Nd7 14.Nd7 Qd7+/–) 14.Ndf3?? (14.Ne4!? Be5 15.de5 Be4+–) 14...c5 15.Bd3 cd4 16.ed4 Nd6 17.Bf5 Nf5 18.Rc1 Ne3=+ 19.Qe1 Nf1 20.Qf1 Rf8 21.Bc3 Rc8 22.Ba5+/– ba5 23.c5 Qd5 24.Qc4 Qc4 25.Rc4 Rfd8 26.Nc6 Rd7 27.Nfe5 Be5 28.Ne5 Rd5 29.Nc6 Rc7 30.a4 f5 31.Na5 f4 32.Kf2 g5 33.Nb3 Re7 34.a5 Re3 35.Nd2 Ra3 36.b6 Ra5?? 37.b7 Rb5 38.c6 Rb2 39.c7 Rd2 40.Kf3 g4 41.Kf4 Rf2 42.Kg3 Rf8 43.c8Q Rc8 44.bc8Q Kg7 45.Qg4 (45.Qg4 Kf6 46.Rc6 Rd6 47.Rd6 Kf7 48.Qe6 Kf8 49.Rd8 Kg7 50.Rg8; 45.Qb7 Kf6 46.Rc6 Kf5 47.Qh7 Kg5 48.Qg6) 1–0. carocan (1755) – adam1616, kurnik, 2011.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 c6 8.0–0 Nbd7 9.d4 b6 10.h3 Bf3 11.Bf3 Rc8 12.a4 c5 13.b5 (13.dc5!? dc5 14.b5+=) 13...cd4=+ 14.Qd4 Nc5 15.Qd1 Qd7 16.Nd2 Nd3 17.Bd4 e5 18.Bc3 ef4 19.Ne4 Ne4 20.Bg7 Kg7 21.Be4 Nc5 22.Rf4 Rce8 (22...Qe7!? 23.Qd4 Qe5=+) 23.Qd4 (23.Bc6 Qe6 24.Qd4 Qe5 25.Be8 Re8+–) 23...Kg8 (better is 23...Re5 24.Bc6 Qc7+=) 24.Bd5?? (better is 24.Bc6 Qe7 25.Be8 Re8 26.Qf6+/–) 24...Nb3–/+ 25.Qb2 Na1 26.Qa1 Re3–+ 27.Qf1 Re7 28.Rf6 Qc7 29.Qf4 Qc5 30.Kh2 Qe3 31.Qd6 Qe5 32.Qe5 Re5 33.Rc6 Re7 34.a5 Kg7?? 35.ab6+= ab6 36.Rb6 Rc8 37.Rc6 Rc6 38.Bc6 Rc7 39.Bd5 Kf6+= 40.b6 Rc8 41.b7 Rb8 42.c5 Ke7 43.c6 Kd6 44.Kg3 Kc7 45.Kf4 Rd8 46.Bf3 f6 47.h4 Rd4= 48.Kg3 h5 49.Kf2 f5 50.g3 Rd2 51.Ke3 Rd6 52.Kf4 Rd4 53.Kg5 Rd6 54.Bg2 Kb8 55.Kf4 Kc7 56.Ke5 Rc6?? 57.Bc6+– Kc6 58.b8Q (58.b8Q Kc5 59.Qc8 Kb6 60.Kd5 Ka5 61.Qc5 Ka4 62.Kc4 f4 63.Qb4) 1–0. carocan (1730) – yellowsock, kurnik, 2011.

6.Be2 Nbd7

7.Nf3= d5 8.0–0 =.

7.Nf3= c5

8.a3 d5 =.

8.b5 a6 9.0–0 =.

8.b5 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 b6 12.0–0 Bb7 13.d3 d5 14.cd5 Nd5 15.Bg7 Kg7 16.Qd2 Qc7 17.Nc3 N7f6 18.Ra1 Ra8 19.Ra8 Ba8 20.Ne5 ½–½. Kern,Guido (2410) – Fischler, Hessen clubgame, 1997.

8.b5 b6 9.0–0= Bb7 10.d4 Ng4 11.Qb3 e5 12.h3+= Nh6 13.fe5 de5 14.d5 Nf5 15.Re1 Qe7 16.e4 Nd4= 17.Qd3 Nf6 18.Nd4 ed4 19.Nd2 Nd7 20.Nf3 Rfe8 21.Bf1 Be5 22.Bc1 Bd6 23.Bg5 f6 24.Bh4 Ne5 25.Qb3 Nf3 26.gf3 Qe5=+ 27.Qc2 Qf4–+ 28.Qf2 g5 29.e5 Be5 30.Re5? Qe5 31.Bg3 Qe3 32.Kg2 f5 33.f4 h6 34.Rd1 a6 35.a4 ab5 36.ab5 Ra3 37.Rd2 Qe4 38.Kh2 Qf3 39.Qg1? Ree3 40.Rg2 Kh8 41.Qf2 Qf2 42.Bf2 Rh3 43.Kg1 g4 44.Be1 Rhf3 45.Re2 Rfe3 46.Bh4 Re2 47.Be2 Ra8 48.Bd3 Rf8 49.Kf2 Kg7 50.Be7 Re8 51.Bd6 g3 52.Kf1 Bc8 53.Be5 Kg6 54.Kg2 Kf7 55.Kg3 Rg8 56.Kh2 Ke8 57.Bc7–/+ Rg6 58.Bc2? h5 59.d6 Re6 60.Bd1 d3 61.Bh5 Kd7 62.Kg2 d2 63.Bb6 Rd6 64.Bc5 d1Q 65.Bd1 Rd1 ½–½. Sundin,Thommy (2015) – Andersson,Paul (1920), Uppsala SWE, 1989.

8.b5 Ne4 9.Bg7 Kg7 10.0–0 +=.

8.b5 e6 9.Qb3 b6 10.0–0 Bb7 11.a4 Qc7 12.Nc3 d5 13.Rac1 Rad8 14.Rfd1 d4=+ 15.Nb1 e5 16.fe5= Ne5 17.ed4 Bf3 18.de5 Be2 19.Re1 Ng4?? 20.Re2= Be5 21.Be5 Ne5 22.Qg3 f6 23.Nc3 Rd3 24.Nd5 Rg3 25.Nc7 Rg4 26.Nd5 Rc4 27.Rf1 Kg7=+ 28.Ra1 Rd4 29.Nc7 Rd6 30.a5 Kh6 31.ab6 ab6 32.Ra3 Rd3 33.Rd3 Nd3 34.Nd5 Ne5 35.Nb6= Rb8 36.Nd5 ½–½. Sundin,Thommy (1975) – Sjoedell,Ulf (2075), Sundsvall, 1989.

8.bc5 dc5 9.0–0 Nb6 =.

8.bc5 Nc5 9.0–0 Qc7 =.

5.h3 b6

6.Nf3 Bb7 7.Be2 d5 8.0–0 Nc6 9.b5 Na5 10.cd5 Nd5 11.Bg7 Kg7 12.a3 Nf6 13.Nd4 e5 14.Nb3?? (14.Nf3 e4 15.Nd4 a6=) 14...Nb3?? (better is 14...Qd5 15.Bf3 Qb3 16.Qb3 Nb3 17.Bb7 Rab8–+) 15.Qb3= Bd5 16.Bc4 Qd6 17.Nc3 c6 18.a4 Rac8 19.e4? Ne4 20.Ne4 Be4 21.d3 Bf5 22.g4 Bd7 23.Rfd1 Qd4 24.bc6 Bc6 25.Rac1 f5 26.gf5? Rf5 27.Be6 Rg5 28.Kf1 Rf8 29.Rc2 Ba4 30.Qc3 Qc3 31.Rc3 Bd1 32.Rc7 Kh6 33.Ra7 Bf3 34.Rd7 Rb8 0–1. cogit – zbygran, kurnik, 2012.

6.Nf3 Bb7 7.Be2 d6 8.0–0 c5 9.b5 Nbd7 10.a4 a6 11.Nc3 Ne5 12.Ne5 de5 13.ba6 Ra6 14.Nb5 Ne4 15.d3 Nd6 16.Nd6 ed6 17.e4 f5 18.f3 Bh6 19.Bc1 Bc1 20.Qc1 fe4 21.fe4 Ra8 22.Qh6 Qe7 0–1. cogit – planicdrag, kurnik, 2012.

4.e3 a5

5.a3 0–0 6.Nf3 d6 7.Nc3 e5 8.d3 Nbd7 9.Be2 Re8 10.0–0 e4 11.de4 Ne4 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.Qc3 Qf6 15.Qf6 Nf6 16.Nd4 Bd7 17.Bf3 Ne4 18.Be4 Re4 19.c5 dc5 20.bc5 f5 21.Rab1 Bc8 22.Rfd1 Re5 23.c6 bc6 24.Rbc1 Bd7 25.Nc6 Bc6 26.Rc6 Re7 27.g3 Kf7 28.Rd5 Ra7 29.Rcc5 a4 30.Rd4 Re6 31.Rcc4 Rd6 32.Rc7 Rc7 33.Rd6 Rc3 34.Rd7 Kg8 35.h4 Ra3 36.Ra7 h6 37.Kg2 Ra2 38.Ra5 Kg7 39.h5 gh5 40.Rf5 a3 41.Ra5 Kh7 42.e4 Kg7 43.Kf3 Kh7 44.e5 Kg7 45.Ke3 Kh7 46.f4 h4 47.gh4 Rh2 48.Ke4 1–0. Bulcourf – Hase, Buenos Aires 1978.

5.a3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 0–0 8.Nf3 c6 9.Be2 d5 10.0–0 dc4 11.Bc4 Nbd7 (11...b5 12.Be2+=) 12.Nc3 Nb6 13.Be2 Nbd5 14.b5 Nc3 15.Bc3 Ne4? (better is 15...cb5!? 16.Qb1 Bf5 17.Qb5 Qd7=) 16.Bg7+/– Kg7 17.d4 Nc3 18.Qc2 Ne2 19.Qe2 Bg4 20.bc6 bc6 21.Qc4 Bf3= 22.gf3 Qd5 23.Rc1 Qf3 24.Qc3 Qd5 25.Qc6 Qc6 26.Rc6 e6 27.Kg2 Ra8 28.Kg3 h5 29.h4 Ra1 30.Kg2 Kf6 31.d5 Ra4 32.Kg3 Rg4 33.Kh3 Kf5?? 34.d6+– g5 35.hg5 Kg5 36.d7 Rh4 37.Kg3 Rg4 38.Kf3 Kf5 39.d8Q f6 40.Rc5 e5 41.Qd7 Kg5 42.Qg4! hg4 43.Kg3 Kf5 44.Rc4 Ke6 45.Rg4 f5 46.Rb4 Kd5 47.Rb5 Ke4 48.Rb4 Kd5 49.Rh4 Ke6 50.f3 Kd5 51.Rh6 f4 52.ef4 ef4 53.Kf4 Kc5 54.Re6 1–0. alfons78 – mietz, kurnik, 2012.

5.Qa4 0–0 6.Nf3 d6 7.Be2 Nbd7 8.Qa3 e5 9.d3 Nb6 10.ba5 Re8 11.Nbd2 Qd7 12.Bd1 Qc6 13.0–0 Nbd7 14.Ba4 Qa6 15.Nb3 Qa7 16.Rab1 h6 17.Rfd1 Re6 18.h3 Bf8 19.Bc3 Re8 20.Qb2 Bg7 21.e4 Re7 22.Bd2 c6 23.Qc1 Qa6+= 24.c5 Re8 25.Bh6+/– Bh6 26.Qh6 dc5 27.Nbd2 Qa5 28.Bb3 Nf8 29.Nh4 Be6+/– 30.Be6 Re6 31.Rb7 Qa2 32.Rc1 Rd8 33.Nb3 c4 34.Nc5 cd3 35.Ne6 Qe6 36.Qe3 Nh5 37.Nf3 Qd6 38.Qb6 Rc8 39.Ng5 Qd8 40.Qd8 Rd8 41.Nf7 Rd7 42.Rd7 Nd7 43.Ng5 Nf4 44.Rc6 d2 45.Rd6 Ne2 46.Kf1 Nd4 47.Rd4 ed4 48.Ke2 Nc5 49.Kd2 Kf8 50.f4 Ke7 51.e5 Kd7 52.g4 Kc6 53.h4 Kd5 54.h5 gh5 55.gh5 Nd7 56.h6 Nf8 57.e6! Kd6 58.f5 Ke7 1–0. COMP – COMP, 2002.

5.b5 a4 6.Nf3 b6 7.a3 Bb7 8.Nc3 Ne4 9.Na4 Bb2 10.Nb2 Nc5 (10...e6 11.d4+/–) 11.d4+– Ne4 12.Bd3 0–0 13.Qc2 f5 14.0–0 e6 15.a4 (15.c5 Bd5+/–) 15...d6 16.Nd2 Nf6 (16...Nd2 17.Qd2 Nd7 18.Rfd1+/–) 17.f3 (17.Nb3 Be4+–) 17...Nbd7 18.Nb3 e5 19.a5 ba5 20.Na5 Rb8 21.Nb7 Rb7 22.Na4 Nb6 23.Nc3 e4? 24.fe4 fe4 25.Ne4 Ne4 26.Be4 Rf1 27.Rf1 Ra7 28.Bg6! Qg5 29.Bh7 Kg7 30.Bd3 Qe3 31.Qf2 Qd3 32.Qf7 Kh6 33.Rf6 Kg5 34.Qg7 (34.Qg7 Qg6 35.Qg6 Kh4 36.Rf4#) 1–0. doda (2070) – Shmiksi (1895), Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2007.

5.b5 b6 6.Nf3 0–0 7.Be2 Bb7 8.0–0 d6 9.d4 Nbd7 10.Nc3 e5 11.de5 de5 12.a4 e4 13.Nd4 Nc5 14.Qc2 Qe7 15.h3 Rad8 16.Ba3 Qe5 17.Rad1 Rfe8 18.Rd2 Bf8 19.Rfd1 Qe7 20.Nb3 Nfd7 21.Nd5 Bd5 22.cd5 Qe5 23.Nd4 Bd6 24.g3 Qd5 25.Nc6 Qe6 26.Nd8 Rd8 27.Bg4 f5 28.Be2 Ne5 29.Bb2 Ned3+= 30.Bd4 Nb3 31.Bd3 Nd2 32.Be2 Bb4?? 33.Rd2+– Bd2 34.Bc4 Rd5 35.Qd2 Kf8 36.Bd5 Qd5 37.Bg7! Kg7 38.Qd5 Kh6 39.Qd7 (39.Qd7 c6 40.bc6 f4 41.gf4 b5 42.c7 g5 43.c8Q gf4 44.Qcc6 Kg5 45.Qg4) 1–0. nizinna – krakenisko (1620), kurnik, 2011.

5.b5 d6 6.Nf3 e5 7.Nc3 0–0 8.a4 Nbd7 9.Be2 e4 10.Nd4 Nc5 11.d3 ed3=+ 12.Bd3 Nd3 13.Qd3 Nd7 14.0–0 Nc5 15.Qe2 Re8 16.Nd5 Ne4 17.Rfd1 Nf6 18.Nb3 Nd5 19.cd5 Bd7 20.Bg7 Kg7 21.Rac1 b6 22.Rc4 Rc8 23.Rdc1 Re5 24.Qd2 Be8 25.f3 Qe7 26.e4 Kg8 27.Nd4 f5 28.Ne6 fe4 29.Rc7 Rc7 30.Rc7 e3?? 31.Qe2 Qh4 32.g3 Qa4= 33.Re7? Bb5–+ 34.Qe1 Rd5?? 35.Qc3?? Qd1 36.Kg2 Qf1# 0–1. Fernandez,M (2335) – Aguirre,Lenin, Gran Canaria–chT, 1989.

5.b5 0–0

6.a4 c6 7.Nf3 d5 8.cd5 cb5 9.Bb5 Qd5 10.Nc3 Qd8 11.0–0 b6 12.d4 Bd7 13.Qe2 Bb5 14.Qb5 Nbd7 15.Rac1 e6 16.Ba3 Re8 17.Ne5 Rc8 (17...Ne5 18.Qe5 Nd5 19.Qd6+=) 18.Nd7 (18.Nc6!? Qc7 19.Ne7 Re7 20.Be7 Ng4+–) 18...Qd7 19.Qb6 Ra8 20.Qb5 Bf8 21.Bf8 Kf8 (21...Qb5 22.Nb5 Rf8 23.Rc6+–) 22.Qd7 (better is 22.Qe5!? Nd5 23.Qh8 Ke7 24.Qh7+–) 22...Nd7+/– 23.Ne4 Rec8 24.Rfd1 Nb6 25.Nc5 Ke7 26.Rb1 Rab8 27.Kf1 Nd7+/– 28.Nd7 Kd7 29.Ke2 h5 30.Kd3 f6 31.Rdc1 Kd6 32.Rc8 Rc8 33.Rb5 Rc1 34.Ra5 Rf1 35.Ke2 Rg1 36.g3 Rh1 37.h4 Ra1 38.Ra6 Kd7 39.a5 f5 40.Ra7 Kd6 41.a6 e5 42.de5 Ke5 43.Ra8 Kf6 44.a7 Kf7 45.Kf3 Ra4 46.Ke2 Ra2?? 47.Kd3+– Ra1 48.Kc2 Ra6 49.Kb3 Ra1 50.Kb4 Ra6 51.Kb5 Ra1 52.Kb6 Rb1 53.Kc7 Rc1 54.Kd7 Rd1 55.Kc6 Rc1 56.Kb7 Rb1= 57.Kc6 Rc1 58.Kb7 Rb1= 59.Kc6 Rc1 ½–½. Fournier,Frederic (1985) – vasgen (1930), Active (4/0), 2004.

6.Nf3 =.

5.b5 c6

6.a4 b6 7.Be2 c5 8.Bf3 Ra7 9.Ne2 0–0 10.0–0 e6 11.d4 d5 12.dc5 bc5 13.cd5 Nd5 14.Bg7 Kg7 15.Nbc3 Qf6 (better is 15...Nc3!? 16.Nc3 Qb6+/–) 16.Nd5+– ed5 17.Qd5 Bb7 18.Qc5 Bf3 19.Qa7 Be2 20.Rfe1 Bc4 21.Qa5 Bd5 22.Rac1 Qg5 23.Qc3 Kg8 24.e4 Be6 25.f3 Rc8? 26.Qc8 Bc8 27.Rc8 Kg7 28.Rb8 Qe5 29.Rd8 Qc5 30.Kh1 Qf2 31.Rdd1 Qc2 32.Ra1 Qb3 33.Reb1 Qe3 34.a5 h6 35.a6 h5 36.h3 h4 37.b6 g5 38.b7 g4 39.b8Q gf3 40.Qe5 Kh7 41.Qh5 Kg7 42.Qf3 (42.Qf3 Qg5 43.Rb7+–) 1–0. ludice (1720) – peschilov, kurnik, 2011.

6.a4 0–0 7.d4 d5 8.c5 Nbd7 9.f4 (9.Qc2 e5=) 9...Ne4=+ 10.Bd3 (10.Qb3 Ndf6=+) 10...Ndf6 (better is 10...Ndc5!? 11.Be2 cb5 12.Bb5 Bd7–+) 11.Nf3 (11.Nc3 Bf5=) 11...Bg4 (11...Ng4!? 12.Be4 de4–/+) 12.0–0= Qd7 13.Qc2 Qc8 (13...Qe6 14.Ne5 Bf5 15.Nc3=) 14.Ra3 (14.Nc3 cb5 15.ab5 Qe6 16.Ne4 Ne4+=) 14...h5 (14...cb5 15.ab5 Qe6 16.Nbd2+=) 15.Ne5 Bf5 16.Nc3 cb5 17.ab5 Nc3 18.Bc3 Bd3 19.Qd3 Ne4 20.Ba5 e6 21.Rfa1 f6? 22.Ng6 Re8 23.Be1 Kf7?? 24.Nh4 f5 25.Nf3 Bf6?? 26.Ra8 Qa8 27.Ra8 Ra8 28.c6 bc6 29.bc6 Rc8 30.Qc2 Nd6 31.Ng5 Bg5 32.fg5 Nc4 33.Qa4 Ne3 34.Bb4 Nc4 35.Qa7 Kg6 36.Qd7 Ra8 37.Qe6 Kg5 38.Be7 Kf4 39.g3 Kg4 40.Qe2 Kh3 41.Qh5# 1–0. blackiwhite (1625) – newpaw (1775), kurnik, 2011.

4.e3 b6

5.a3 a5 6.Nc3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Qa1 Bb7 9.Qa7 Qc8.

5.a3 Bb7 6.Nf3 d6 7.Be2 e5 8.0–0 Nc6 9.d4 Ne7 10.d5 c6 11.Nc3 cd5 12.cd5 Ned5 (worse is 12...Bd5 13.Nd5 Nfd5 14.Qa4 Kf8 15.Qb3+=) 13.Nd5 Bd5 14.Bb5 Ke7 15.Ng5 Bg2?? (better is 15...h6 16.Nf3 a5+=) 16.Kg2+– h6 17.Nf3 e4 18.Nd4 d5?? 19.Nc6 Kd7 20.Nd8 Kd8 21.Qd4 Rg8 22.Bc6 Rc8+– 23.b5 Nh5 24.Qb4 a5 25.Qb3 Bf6 26.Qd5 Kc7 27.Bd4 Bd4 28.ed4 Nf6?? 29.Qf7 Nd7 30.Qd7 Kb8 31.d5 Rc7+– 32.Qd6 Rd8 33.Qe5 h5 34.a4 g5 35.h3 h4 36.Rfe1 g4 37.hg4 Rh8 38.Re4 h3 39.Kh2 Rhc8 40.Kh3 Rh8 41.Qh8 Rc8 42.Qe5 Ka7 43.Qe7 Kb8 44.d6 Rc7 45.Qc7# 1–0. cogit – bond34, kurnik, 2012.

5.Qf3 c6 =.

5.Nf3 0–0 6.d4 =.

5.Nf3 c6 6.Be2 d6 7.d4 0–0 8.0–0 Nbd7 9.a4 Qc7 10.Nbd2 Bb7 11.Qb3 e5 12.Rfd1 Rab8 13.a5 Rfd8 14.b5 cb5 15.cb5 ed4 16.ed4 Nf8 17.ab6 Qb6+= 18.Nc4 Qc7? 19.Bc3 Bd5 20.Ba5+– Qd7 21.Bd8 Rd8 22.Qb4 Rc8? 23.Rdc1 Bc4 24.Rc4 Rc4 25.Bc4 Ne6 26.Qb3 Ne4 27.Be6 fe6 28.b6 ab6 29.Qb6 h6 30.Ra8 Kh7 31.Ra7 Qe8?? 32.Qc7 Qf8 33.h4 h5 34.Ng5 Kh6?? 35.Ne6 Qf2=+ 36.Kh2 Qh4 37.Kg1 Qf2 38.Kh2 Qh4 39.Kg1 Qf2 40.Kh2 Qh4 41.Kg1 ½–½. toll (1660) – yoho, ICC, 2003.

5.Nf3 Nh5 6.d4 e6 7.Be2 0–0 8.0–0 Nf6 9.Nbd2 d5 10.b5 dc4 11.Bc4 c6 12.a4 cb5 13.ab5 Bb7 14.Qb3 Nd5 15.Ra4 Nd7 (15...a6!?+=) 16.Rfa1+/– Qb8 17.Bd3 N7f6 18.Nc4 Rd8 19.Nce5 Nd7 20.Nc6+– Bc6 21.bc6 N7f6 22.Ba6 Qc7 23.Bb7 Rab8 24.Ra7 Rb7? 25.cb7 Rb8 26.Ra8 Qb7 27.Rb8 Qb8 28.Ne5 Bf8 29.Ba3 Ba3 30.Qa3 Kg7 31.Qa7 Qf8 32.Qb7 h5 33.Ra7 Qb4 34.Qf7 Kh6 35.Qg7 Kg5 36.Nf3 Kf5 37.h4 Qb1+– 38.Kh2 Ng4 39.Kg3 Ndf6 40.Ne5 Ne5 41.de5+– Ke5 42.Qg6 Qg6–+ (42...Qg6 43.Kh3 Qf5 44.Kg3 Ne4 45.Kh2 Qf2 46.Kh1 Ng3 47.Kh2 Ne2 48.Ra5 ba5 49.e4 Qh4) 0–1. carocan (1720) – cihei247b, kurnik, 2011.

5.Be2 Bb7

6.Bf3 c6 7.d4 Qc7 8.Ne2 (8.e4 0–0=) 8...d6 (8...c5!?=) 9.0–0 Nbd7 10.Nbc3 a6 11.a4 a5 12.b5 c5 13.Bb7 Qb7 14.d5 0–0–0 15.e4 (15.Qb3 Ne5+=) 15...Ne8 (better is 15...Ne4!? 16.Qd3 Nef6+=) 16.Qc2 Ne5 17.Nd1 Qd7 18.f4 Ng4 19.Bg7 Ng7 20.h3 Nh6 21.e5 f6 22.e6 Qe8 23.Ne3 Nhf5 24.Nf5 Nf5 25.Qd3 h5 26.Ng3 Nd4 27.Ne2 Nf5 28.g4 hg4= 29.hg4 Nh4 30.Kf2 g5 31.f5 Qf8 32.Rh1 Qg7 33.Rh3 Rh7 34.Rah1 Rdh8 35.Ng1 Rh6 36.Nf3 Nf3 37.Qf3 Rh3 38.Rh3 Rh6 39.Qh1+/– Rh3 40.Qh3 Kc7 41.Qh5 Qf8 42.Qh7 Kd8 43.Kg3 Qe8 44.Qg7 Kc7 45.Kf3 Kd8 46.Ke4 Kc7 47.Qf7 Kd8 48.Qe8 Ke8 49.Ke3 Kd8 50.Ke4 Ke8= 51.Ke3 Kd8 52.Ke4 Ke8= ½–½. bluepiramid2 (1725) – federer18, kurnik, 2012.

6.Bf3 Nc6 7.b5 Na5 8.d3 c5 9.Bb7 Nb7 10.Qf3 Qc8 11.Ne2 d5 12.cd5 Bh6 13.Bf6 ef6 14.Qf6 0–0 15.Nbc3 Re8 16.0–0 Bg7 17.Qc6 Qb8 18.Rad1 Rc8 19.Qd7 Qc7 20.Qc7 Rc7 21.a4 Bh6 22.Ne4 Na5 23.d6 Rd7 24.Nf6 Kf8 25.Nd7 Ke8 26.Nf6 Kf8 27.f4 Nb3 28.Ng3 a6 29.Nd7 Ke8 30.Nb6 Rd8 31.ba6 Rb8 32.a7 g5 33.ab8Q 1–0. hal1958 – NOO, playchess.de, 2002.

5.Nf3 Bb7

6.a4 c5 7.a5 (better is 7.bc5!? bc5 8.Nc3=) 7...cb4–/+ 8.ab6 a5 (8...Qb6 9.d4–/+) 9.c5+= d6 (9...0–0 10.d4+=) 10.cd6 (10.Qa4 Kf8 11.d4 Nfd7–/+) 10...Qd6+= 11.Bb5 Nbd7 12.Bd7 Qd7 13.0–0 0–0 14.Bd4 a4 15.Ne5 Qb5 16.g4 Nd5 17.f3 f6 18.Ng6 hg6 19.Qc2 Kf7 20.Qa2 e6 21.Qb2 Nb6 22.Na3 Qa5 23.Bb6 Qb6 24.Nc4 Qc5 25.Rac1 a3 26.Na3 Qe7 27.Nc4 Bd5 28.Nb6 Ra2?? 29.Qd4?? Qd6 30.Nd5 Qd5 31.Rc7 Kg8 32.Qd5 ed5 33.Rb7 Rb2 34.Rc1 Rf7 35.Rb8 Bf8 36.Rc5 Rd2 37.Rcb5 d4 38.ed4–+ Rd4 39.Kf2 Rc7 40.Ke3 Rdc4 41.h4 Rc3 42.Kf2 Kf7 43.h5 gh5 44.Rh5 Bg7 45.Rhb5? b3! 46.Rb3 Rb3 47.Rb3 Kg6 48.Kg3 Bf8 49.f4 Ra7 50.Kh4 Be7 51.f5? Kh6 52.Rb8 Kg7 53.Re8 Bd6 54.Re6 (54.Re6 Bf4 55.Re4 Bg5 56.Kg3 Ra3 57.Kf2–+) 0–1. orangutanb4 (1935) – kingsalmon (1845), kurnik, 2011.

6.Qc2 Nc6 7.Be2 (better is 7.a3!?=) 7...Nb4–/+ 8.Qb3 Nc6 9.d4 Na5 10.Qc2 0–0 11.0–0 d6 12.d5 c6 13.Rd1 cd5 14.cd5 Bd5 15.Bc3 Bb7 16.Nbd2 Rc8 17.Qd3 Nd7 18.Rab1?? Bc3 0–1. ourang – niror, kurnik, 2012.

6.d4 0–0 7.Bd3 c5 8.a3 d5 9.dc5 dc4.

6.d4 0–0 7.Be2 =.

6.d4 Nc6 7.b5 Nb8 8.Be2 d6 9.0–0 Nbd7 10.a4 e6 11.Nbd2 Qe7 (11...c5 12.bc6 Bc6 13.a5+=) 12.Nb3 0–0 13.Qc2 c6 14.Rfd1 cb5 15.ab5 (15.cb5?! Rac8 16.Qd2 Bd5=) 15...e5 16.Ba3 ed4 17.ed4 (17.Nbd4 Nc5+=) 17...a6 (17...Rfe8 18.Re1=) 18.c5 (18.Re1 Rfe8 19.Bd3 Qd8+=) 18...dc5 19.dc5 Nc5 20.Nc5 bc5 21.Bc5 Qe6? 22.Bf8+– Bf8 23.ba6 Ra6? 24.Ra6 Ba6 25.Ba6 Qa6 26.Qd3 Qd3 27.Rd3 Kg7 28.h3 Bc5 29.Nd2 h5 30.g3 Kh6 31.Kg2 Ne8 32.f4 Ng7 33.Kf3 f6 34.Rd5 Bb4 35.Ne4 f5 36.Ng5 Be7 37.h4 Ne8 38.Rd7 Bg5 39.hg5# 1–0. carocan (1735) – mariopug406, kurnik, 2012.

6.Be2 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 b6 6.Be2 Bb7).

6.Be2 d6 7.0–0 c5 8.b5 Nbd7 9.Nc3 Rg8 10.a4 Qc7 11.h3 h6 12.Qc2 g5 13.d4 g4 14.hg4 Ng4 15.d5 Nde5 16.Ne5 Ne5 17.Ne4 Qd7 18.f4 Ng6 19.Nf2 Bb2 20.Qb2 Nh4 21.Bg4 f5 22.Bh3 0–0–0 23.a5 Nf3 24.Kh1 Nh4 25.ab6 ab6 26.Ra7 Kc7 27.Rfa1 Ra8 28.Ra8 Ra8 29.Ra8 Ba8 30.Qg7 Qe8 31.Qh6 Ng6 32.Bf5 Nf8 33.Ng4 Qf7 34.e4 Bb7 35.Ne3 Bc8 36.g3 Bf5 37.Nf5 Ng6 38.Qg7 Qf6 39.Qf6 ef6 40.Kg2 Kd7 41.Kh3 Nf8 42.Kg4 Ng6 43.Kh5 Nf8 44.g4 Ke8 45.Nd6 Ke7 46.Nc8 Kf7 47.Nb6 Ng6 48.f5 Ne5 49.Nc8 Ke8 50.b6 Kd7 51.Na7 Nc4 52.Nb5 Nb6 53.Kg6 Ke7 54.g5 fg5 55.Kg5 Nc4 56.Nc3 Ne5 57.Kf4 Nd3 58.Ke3 c4 59.Kd4 Nb2 60.e5 Kd7 61.f6 Ke8 62.e6 Kf8 63.d6 Kg8 64.d7 Kh7 65.d8Q Kg6 66.Qe8 Kf5 (66...Kf5 67.f7 Kg4 68.Qg8 Kh4 69.f8Q Kh5 70.Qf5 Kh6 71.Qgg6#; 66...Kf6 67.Ne4 Kf5 68.Qf7 Kg4 69.Qg8 Kf5 70.Kd5 Kf4 71.Qg3 Kf5 72.Qg5#) 0–1. brother – neron35, kurnik, 2012.

6.Be2 d6 7.d4 Nbd7 8.0–0 0–0 9.Qb3 c5 10.bc5 dc5 11.d5 Qc7 12.Nc3 a6 13.a4 Bc8 14.Qa3 Ne8 15.Ne4 Ndf6 16.Be5 Nd6 17.Qb2 Qd8 18.Nf6? ef6 19.Bd6 Qd6 20.Rab1 Rb8 21.Rfd1 Bf5 22.Rbc1 Bd7 23.Qb3 Rfe8 24.Nd2 f5 25.Bf3 Be5 26.Nf1 g5 27.Re1 b5 28.ab5 ab5 29.cb5 Rb5 30.Qc2 Ra5 31.e4 g4 32.Qd2 Rea8 33.Bd1 Bf4 34.Ne3 Bh2 35.Kf1 Bf4 36.g3 Bg5 37.Qc2? Qh6 –+ 38.Kg1 Qf6? 39.ef5 Bf5 40.Qc3 Qg6 41.Nf5 Qf5 42.Re5 Qf6 43.Rb1 Ra3 44.Qe1 h5 45.d6! Kg7 46.Qe4 Ra1 47.Bc2 Rb1 48.Bb1 +– Rh8 49.Rc5 Rh6 50.Qd5 Qa1 51.Qg5 Rg6 52.Qe5 Qe5 53.Re5 Rd6 54.Be4 Kh6 55.Rf5 f6 56.Kg2 Re6 57.Bd5 Rb6 58.Bf7 Rb7 59.Bh5 Rg7 60.Be8 Re7 61.Ba4 Kg6 62.Rf4 f5 63.Bc2 Re5 64.Rg4 Kf6 65.Rf4 Kg5 66.Rf5 1–0. Kreuzer – Jertic, 1991 (Kreuzer).

6.Be2 e6 7.0–0 0–0 8.d4 d6 9.Nc3 Nbd7 10.Rc1 c5 11.a3 cd4 12.ed4 d5 13.c5 bc5 14.dc5 a6 15.Qc2 Bc6 16.Rfd1 Qb8 17.Nd4 Rc8 18.Bf3 Ne5 19.Qe2 Nf3 20.Qf3 Ne4 21.Ne4 de4 22.Qe3 Bd5 23.Bc3 f5 24.g3 h5? 25.Qg5+– Kh7 26.Nf5! ef5 27.Rd5 Rc7 28.Bg7 Rg7 29.Rd6 Qe8 30.Rcd1 Raa7 31.h3 Qe5 32.Kg2 Rae7? 33.Ra6 Qb2 34.Rd2 Qc3 35.Qe3 Qe5 36.Rdd6 Ref7 37.Qg5 Qc3 38.Rg6 Qf3 39.Kg1 Qd1 40.Kg2 Qf3= 41.Kg1 Qd1 42.Kg2 Qf3= ½–½. vihavald (1645) – roller4, kurnik, 2012.

6.Be2 e6 7.0–0 d5 8.d3 dc4 9.dc4 Qd1 10.Rd1 0–0 11.Ne1 Nbd7 12.Na3 Rad8 13.h3 a6 14.f3 Nb8 15.e4 Rd1 16.Rd1 Nh5 17.Bc1 Bc3 18.Nac2 Nd7?? 19.Rd7+– Nf4 20.Kf2 Rc8 21.Bf4 Bc6 22.Rc7 Rc7 23.Bc7 b5 24.c5 e5 25.a3 Kf8 26.Nd3 f6 27.Ba5 Kf7 28.g4 Ke6 29.h4 h6 30.g5! fg5 31.hg5 hg5 32.Kg3 Kf6 33.Kg4 Bd2?? 34.Nf2 Bd7 35.Kg3 Bf4 36.Kg2 Bc6 37.Bd8 Kf7 38.Nh3 g4 39.Ng5 Bg5 40.Bg5 gf3 41.Bf3 Kg7 42.Kg3 Kf7 43.Ne3 Kg7 44.Ng4 Kf7 45.Ne5 (45.Ne5 Kg7 46.Nc6 Kf7 47.Ne5 Kf8 48.c6 Kg8 49.c7 Kh8 50.Bf6 Kh7 51.c8Q g5 52.Qh8#) 1–0. cogit – fisniktolaj, kurnik, 2012.

6.Be2 e6 7.0–0 d5 8.cd5 Bd5 9.Nc3 0–0 10.d4 Nbd7 11.Rc1 a5 12.b5 Rc8 13.Nd5 Nd5 14.Qb3 Nb8 15.a3 Qd7 16.Rfd1 c6 17.Ne5 Be5 18.de5 c5 19.e4 Qe7?? 20.ed5+– ed5 21.Qd5 Rcd8 22.Qe4 Nd7 23.Bg4 (23.Bg4 Nf6 24.Qf4 Ng4 25.Qg4 Rd1 26.Qd1+–) 1–0. vihavald (1675) – pepekrol, kurnik, 2011.

6.g3 d6 7.d3 Nbd7 8.e4 e5 9.Nbd2 a5 10.a3 (10.b5 Nc5+=) 10...c5 (10...0–0 11.Bg2+=) 11.b5 (11.ba5 0–0+=) 11...Qe7 (11...0–0 12.Bh3=) 12.a4 (12.Bh3=) 12...0–0–0 (better is 12...Nf8!?+=) 13.Be2 Rhg8 (13...h5 14.0–0+=) 14.0–0 h5 15.Ne1 (15.Re1!?+/–) 15...h4= 16.gh4 (16.Ng2!? h3 17.Ne3=) 16...Nh5+= 17.Ng2 Nf4 18.Nf3 Bh6 19.Nfe1 f5–/+ 20.f3 Nh3–+ 21.Kh1 f4 22.d4? cd4 23.Nd3 g5 24.Qe1 Nc5 25.Nf2 Nf2 26.Qf2 d3 27.Bd1 gh4 28.Nh4 Bg5 29.Ng2 Rh8 30.Ba3 Ne4 31.fe4 Qh7 32.Bg4 Kc7 33.h3 Be4 34.Kg1 f3 35.Ne3? Rdg8 36.Nd5 Bd5 37.cd5 Be3!! 38.Rfc1 Kb7 39.Qe3 Rg4 (39...Rg4 40.Kf2 Rg2 41.Ke1 Qh3 42.Rc7 Kc7 43.Rc1 Kd7 44.Qf2 Rf2 45.Rc7 Kc7 46.Bd6 Kd6 47.Kf2 Qg2 48.Ke1 Rh1#) 0–1. Wagner – Hermanowski,Zdzislaw, corr Poland, 1933.

4.e3 c5

5.bc5 Nc6 6.d4+/– d6 7.cd6 ed6 8.Nf3 0–0 9.Be2 Ne4 10.0–0 Bf5 11.Nbd2 a6 12.Ne4 Be4 13.Nd2 d5 (13...Bf5 14.Bg4 Bg4 15.Qg4+/–) 14.Ne4 (14.f3 Bf5 15.cd5 Qd5+–) 14...de4 15.Qc2 Qe7 16.a4 Rfe8 17.Ba3 Qg5 18.Rab1 Rab8 19.Rfd1 Nd8 20.Bd6 Rc8 21.h3 Ne6 22.Rb7 h5 23.c5 h4 24.Bc4 Qf5 25.Ba6 Rc6 26.Bb5 Rd6 27.Be8 Ra6 28.Bf7 Kh7 29.Qc4 Rc6 30.a5 Ng5 31.Bd5 Nf3 32.Kh1 Rf6 33.Rb6 Rf8 34.Rd6 Ng5 35.Qe2 Bf6 36.Rf1 Be7 37.Qg4 Qg4 38.hg4 Bd6 39.cd6 Rd8 40.a6 Rd6 41.a7 Rd5 42.a8Q Nf7 43.Qd5 (43.Qd5 Nh8 44.Rc1 Kh6 45.Qg8 Kg5 46.Qd8 Kh6 47.Qf8 Kh7 48.Rc7 Nf7 49.Rf7#) 1–0. carocan (1735) – sma4kanqci (1610), kurnik, 2011.

5.bc5 Qc7 6.d4+/– e5 (6...b6 7.cb6 Qb6 8.Bc3+/–) 7.Nf3 (7.de5 Ne4 8.Nf3 Qa5 9.Nbd2 Nc5+/–) 7...ed4 8.ed4 0–0 9.Bd3 (9.Be2!?+/–) 9...Re8+= 10.Kf1 Nc6 (10...b6 11.cb6 ab6 12.Qb3+=) 11.Nc3+/– Ng4 (11...Qf4 12.Nb5+/–) 12.Nd5 (12.Nb5!? Qd8 13.Nd6+–) 12...Qd8+/– 13.h3 Nf6 14.Nf6 Bf6 15.Qc2 Nb4= 16.Qc3 a5 17.a3 Nc6 18.Qc2 d6 19.cd6 Qd6 20.d5 Ne5 21.Ne5 Be5+/– 22.g3 Bg3+= 23.fg3 Qg3 24.Be4 Bh3 25.Rh3+= Qh3 26.Kg1?? Qg4–+ 27.Bg2 Re2 28.Qe2 Qe2 29.Bd4 Qc4 30.Bf2 b5 31.d6 b4 32.Ba8 ba3 33.Ra3?? Qc1 34.Kg2 Qa3 35.Bg3 Qb2 36.Kh3 a4 37.d7 Qb8 38.Bc6 a3 39.Bb8 a2 40.d8Q Kg7 41.Be5 (41.Be5 f6 42.Qf6 Kh6 43.Qh4#) 1–0. carocan (1750) – mariukas26, kurnik, 2011.

5.bc5 Qa5

6.Nc3 Qc5 7.Ne4 Qc7 8.Nf6 ef6 9.Nf3 0–0 10.Be2 Nc6 11.0–0 Ne5 12.Rc1 d6 13.d4 Nf3 14.Bf3 f5 15.c5 dc5 16.Rc5 Qb6 17.Qb3 Qb4 1–0. Bonetti,Shane – guest252, ICC, 2002.

6.Nf3 Qc5 7.Be2 0–0 8.0–0 Nc6 9.d4 Qb6 10.Ba3 d6 11.Nc3 Bf5 12.e4 Bg4 (12...Ne4 13.Nd5 Qa5 14.Bb2–/+) 13.c5 (better is 13.Rb1!? Qa6 14.Bc1=) 13...Qa5–/+ 14.Bb2 Bf3 15.Bf3 dc5 16.d5 Nd4 17.a4 Nd7 18.Rc1 Ne5 19.Be2 Qb4 20.Ba1 a6 21.Na2 Qa3–/+ 22.Bd4 Qa2?? 23.Bc5?? Rac8 24.Be7?? Rc1–+ 25.Qc1 Qe2 26.Bf8= Bf8 27.Qc7? Qe4–+ 28.Qb7 Kg7 29.h3 Nd3 30.a5? Bc5 31.Kh1?? Bf2 32.Qb3? Qe2 33.Qc3? Kh6–+ 34.Rb1 Be3 35.Qf6 Nf2 (35...Nf2 36.Kh2 Qd2–+) 0–1. nizinna (1605) – prezesvan, kurnik, 2011.

5.bc5 b6

6.cb6 ab6 7.Nf3 Nc6 8.Be2 Ba6 9.0–0 0–0 10.d4 Ne4 11.Nbd2 Nd2 12.Nd2 d5 13.cd5 Qd5 14.Ba6 Ra6 15.Qb3 Qb3 16.ab3 Rfa8 17.Ra6 Ra6 18.Ra1 Ra1 19.Ba1 Kf8 20.Kf1 Ke8 21.Ke2 Kd7 22.Kd3 Kd6 23.e4 e5? 24.Nc4+– Ke6?? 25.de5 Nb4 26.Ke2 b5 27.Nd6 Be5 28.Be5 Ke5 29.Nf7 Ke4 30.Nd6 Kd4 31.Nb5 Kc5 32.Nc3 Nd5?? 33.Nd5 Kd5 34.Kd3 Kc5 35.Kc3 Kb5 36.b4 Kc6 37.Kc4 Kb6 38.b5 Kc7 39.Kc5 Kb7 40.f4 Kc7 41.g4 Kb7 42.h4 1–0. carocan (1740) – tryskac (1610), kurnik, 2011.

6.cb6 ab6 7.Nf3 Nc6 8.Be2 d6 9.0–0 Bf5 10.d4 Nb4 11.Na3 Ra3? (better is 11...0–0+/–) 12.Ba3+– Nc2 13.Qc1?? (better is 13.Rc1 Na3 14.Qa4 Qd7 15.Qa8 Qd8 16.Qa3+–) 13...Na1+/– 14.Qa1 0–0 15.Qb2 Ne4 16.Bd3 Ng3 17.Bf5 Nf5 18.Rb1 Qa8 19.Bb4 Rb8 20.Bc3 Qa6 21.Qb3 e6 22.a4 Ne7 23.Qb5 Qb5+/– 24.ab5 Ra8 25.Ra1 Rc8 26.Nd2+– d5 27.Ra4 Nf5 28.Kf1 Bf8 29.Ke2 h5 30.Kd3 Nd6 31.Bb2 dc4 32.Nc4 Nb5 33.Nb6 Rb8 34.Nd7 Rc8 35.Nf8 Kf8 36.Rb4 Nd6 37.e4 Ke7 38.f3 f5 39.e5 Ne8 40.Rb7 Nc7 41.Ba3 Kd7 42.Bd6 Kc6 43.Bc7?? Rc7?? 44.Rc7+– Kc7 45.Kc3 Kb6 46.Kb4 Kc6 47.Kc4 h4 48.f4 Kb6 49.d5 ed5 50.Kd5 1–0. carocan (1740) – tryskac (1610), kurnik, 2011.

4.e3 c6

5.a4 d6 6.b5 Bd7 7.Nf3 cb5 8.ab5 a6 9.Qb3 0–0 10.Be2 Be6 11.0–0 Nbd7 12.d4 ab5 13.Qb5 Ra1 14.Ba1 Qc7 15.Nbd2 Ra8 16.Rb1 b6 17.Bc3 Rb8 18.Ng5 h6 19.Ne6+– fe6 20.Bf3 d5 21.Bb4 dc4 22.Nc4 Bf8 23.Bc6 Ng4 24.f4 Ndf6 25.h3 Ne3? 26.Ne3+– Qf4 27.Qd3 Nh5 28.Qg6 Bg7 29.Ng4 Qd4 30.Kh1 Ng3 31.Kh2 Nf5 32.Qe6 Kh8 33.Qf5 Rf8 34.Qe4 Qd8 35.Be7 Qb8 36.Kg1 Rf7 37.Bb4 Qc7 38.Rf1 Rf1 39.Kf1 Qf7 40.Kg1 (40.Kg1 b5 41.Bb5 Qa7 42.Kh1 Qa1 43.Be1+–) 1–0. carocan (1730) – riza25, kurnik, 2011.

5.Qb3 0–0 6.Nf3 d5 7.h3 a5 8.a3 Na6 9.Nc3 dc4 10.Bc4 b5 11.Bf7 Rf7 12.Ne5 Qe8 13.0–0 a4 14.Qa2 Nc7 15.Rac1 Be6 16.Qb1 Rf8 17.Ne2 Ra6 18.Nd4 Bd5 19.d3 Ne6 20.e4 Nd4 21.Bd4 Bb3 22.Qb2 Nh5 23.Ng4 Qf7 24.Bg7 Qg7 25.Qd2 Nf4 26.g3 Ne6 27.f4 Qd4 28.Kh2 Rd8 29.f5 Qd3 30.Qd3 Rd3 31.fe6 Be6 32.Ne5 Ra3 33.Nc6 Ra2 34.Kg1 Bh3 35.Rf2 Rf2 36.Kf2 a3 37.Ne7 Kf7 38.Nd5 a2 39.Ra1 Be6 40.Ke3 Bd5 41.ed5 Ke7 42.g4 h6 43.Kd3 Kd6 44.Kd4 Ra3 45.Ke4 Ra4 46.g5 h5 47.Kd3 Kd5 48.Kc3 Ke5 49.Kb2 Rb4 50.Kc3 Ra4 51.Kb2 Kf5 52.Rf1 Kg5 53.Ka1 b4 (54.Rf3 Ra3–+) 0–1. Barton,R Alan (2145) – Lilley,Graham (2235), BCF–ch, 1999.

5.b5 cb5 6.cb5 0–0 7.Nc3 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 d6 11.Nf3 Qa5 12.Be2 Nbd7 13.0–0 Nc5 14.d4 Nce4 15.Ne4 Ne4 16.Bd3 Bf5? (16...d5 17.Qb3 Bf5 18.Bb2= (worse is 18.Qd5 Nd2 19.Nd2 Bd3–/+)) 17.Nh4 e6 18.Nf5 ef5 19.Be4 fe4= 20.Qg4 f5 21.Qf4 d5 22.Rb1 Ra8 23.h4 Qd8 24.g3 Ra2 25.h5 Qa5 26.Qb8 Bf8 27.Qb7 Ra1 28.Qd5 Kg7 29.Ra1 Qa1 30.Kg2 Qa7 31.hg6 hg6 32.Qc6 Kh6 33.d5 Qb8 34.b6 Bd6 35.b7 Kg5 36.Qc8 Bc7 37.f3 ef3–/+ 38.Kf3 Bg3 39.Qd7 Bh2 40.Ke2 Qg3 41.Kd3 Qb8 42.Qc8?? Bd6 43.Qb8 (43.Qb8 Bb8 44.d6 Bd6 45.Kd4–+) 0–1. elektrooon – youpiguy, kurnik, 2012.

5.d4 d5 6.c5 0–0 7.Nc3 Nbd7 8.Bd3 e5 9.a4 Re8 10.Nge2 Ng4 11.0–0 Qh4 12.h3 Ndf6 13.Ng3 (better is 13.b5!?=) 13...ed4–/+ 14.ed4 Bh6?? (better is 14...Nf2!? 15.Rf2 Qg3–/+) 15.Bc1 (15.hg4!? Ng4 16.Re1+/–) 15...Bg7 16.Be2 Nf2+= 17.Kf2? Bh3?? 18.gh3+– Ne4? 19.Nce4 de4 20.Be3 Re6 21.Kg2 f5 22.Rf4 Qe7 23.Qd2 Rf8 24.Raf1 Bh6 25.R4f2 Be3 26.Qe3 Qf6 27.h4! Rd8 28.Qg5 Qd4 29.Nf5 Qe5 30.Qd8 Re8+– 31.Nh6 Kg7 32.Rf7 Kh6 33.Qg5! Qg5 34.hg5 Kg5 35.Rb7 Re5 36.Ra7 h5 37.Raf7 h4 38.Kh3 Rd5 39.Rg1 (39.Rg1 Kh6 40.Rc7+–) 1–0. baovn21 (1690) – ttttttttttttt (1740), kurnik, 2011.

5.d4 d6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.a4 Qc7 10.b5 a6 11.Qb3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 c5 14.h3 Bf3 15.Bf3 (worse is 15.gf3 Ra8 16.Nd2 Nh5+=) 15...b6 16.Nc3 e6 17.Bb2 d5? (better is 17...Rc8!? 18.d5 Ne5+=) 18.cd5+– c4 19.Qb4 ed5 20.Ba3 (better is 20.Nd5 Nd5 21.Bd5+–) 20...Rc8 21.Qd6 Qd6 22.Bd6 Ne8 23.Bg3 Ndf6 24.Ra1 Bf8 25.Ra6 Bb4 26.Ne2 Ba5 27.Be5 c3 28.Kf1 c2 29.Nc1 Bd2 30.Nb3 c1Q 31.Nc1 Bc1 32.Rb6 Nd7= 33.Rc6 Rc6–/+ 34.bc6 Ne5 35.de5 Nc7 36.Ke2 Bb2–+ 37.Kd3 Be5 38.Bg4 f5 39.Bd1 Kf7 40.f3 Ke6 41.Bb3 Kd6 42.Ba4 Na6 43.e4 fe4 44.fe4 Nc5 45.Ke3 Na4 46.ed5 Kd5 47.Kf3 Kc6 48.Kg4 Bg7 49.h4 Kd5 50.h5 Ke5 51.hg6 h6 52.Kh5 Nc3 53.g4 Kf6 54.g5 hg5 55.Kg4 Kg6 56.Kg3 Ne4 (56...Ne4 57.Kg2 g4–+) 0–1. carocan (1765) – feniksi (1705), kurnik, 2011.

5.Be2 0–0 6.h4 (6.Nf3 d5=) 6...h5 (6...d5 7.h5+=) 7.Nf3= d5 8.Na3 (8.cd5 Nd5 9.Bg7 Kg7=) 8...Bg4 (8...dc4 9.Nc4 b5 10.Nce5+=) 9.Rc1 (9.0–0 Na6=) 9...Nbd7 (9...Na6 10.cd5 Bf3 11.gf3 Nb4 12.dc6 Nc6 13.d4=) 10.c5 (10.0–0 Qb6 11.Bc3 Rfd8=) 10...Qc7+= 11.Ng5 (11.d4 Ne4+=) 11...Be2 12.Qe2 e5 (12...b6 13.Bf6 ef6 14.Nf3+=) 13.d4 (13.0–0 e4 14.Bf6 Nf6+=) 13...e4 14.Rc3 Rae8 15.Kd1 Nh7 16.Nh7 Kh7 17.g4 Nf6 18.gh5 Nh5 19.b5 f5 20.Rb3 f4 21.Qg4 fe3 22.fe3 Rf3 23.Rg1 Rg3 24.Rg3 Ng3 25.Bc3 Rf8 26.b6 ab6 27.cb6 Qb8 28.Nc2 Rf1 29.Be1 Nh5 30.Qg2 Qf8 31.Ke2 Rf3 32.Rc3? Qd8 33.Rb3–/+ Bf6 34.Qg4 Kh6 35.a4 Qa8 36.a5= Qa6 37.Kd1+= Nf4! 38.Qf4 Rf4 39.ef4 Kh5 40.Kc1 Qc4 41.Rc3 Qe2 42.Bd2 Be7 43.Re3 Qb5 44.Na3 Qa4 45.Nc2 Bd6 46.Rg3 Be7?? 47.f5?? gf5–+ 48.Rg7 Bh4 49.Rh7 Kg4–+ 50.Ne3 (50.Rb7 f4–+). Breustedt,Werner – Wiege,Gerald, Niedersachsen–ch, 1993.

5.Be2 d5 6.d4 =.

5.Nf3 a5 6.b5 b6 7.a4 Bb7 8.Na3 e6 9.d4 Qe7 10.Nc2 d6 11.Be2 Nbd7 12.0–0 c5 13.Nd2 0–0 14.Bf3 d5 15.Rc1 Rfc8 16.Re1 Qd8 17.e4 de4 18.Ne4 Be4 19.Be4 Ne4 20.Re4 Nf6 (20...cd4 21.Nd4 Nc5 22.Re2+=) 21.Re2 Nh5 22.Rd2 Qg5 23.Ne3 Rd8 24.d5 Bb2 25.Rb2 ed5 26.Nd5 (better is 26.cd5!? Rd6 27.Rd2=) 26...Nf4–/+ 27.g3 Nd5 28.h4?? (better is 28.cd5 Rd5 29.Qf1–/+) 28...Qe5 (better is 28...Qf6 29.Rd2 Nc7–+) 29.Rd2= Rd7 30.Qf3 (better is 30.Rd5!? Rd5 31.Qd5= (worse is 31.cd5 Rd8–/+)) 30...Rad8–/+ 31.Re2?? (better is 31.cd5 Rd5 32.Re2–/+) 31...Qf6–+ 32.Qg4 (32.Kg2 Qf3 33.Kf3 Nb4–+) 32...Ne7 (better is 32...Nc3!? 33.Re3 Na4 34.Rce1–+) 33.h5 Qf5 34.Qh4 g5 35.g4 Qf4 (35...Qf4 36.Qg3 Qc1 37.Kh2 Qc4–+) 0–1. Sinclair,Colin – Forsythe,Robert (1770), GBR–ch Major op, 2008.

5.Nf3 0–0

6.Nc3 d5 7.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.Nc3).

6.d4 =.

5.Nf3 d5

6.d4 0–0 7.Be2 Bf5 8.Nbd2 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.Nbd2 Bf5 8.Be2).

6.d4 Bf5 7.Nbd2 Nbd7 8.a4 0–0 9.Be2 Re8 10.Qb3 Ng4? (better is 10...dc4!? 11.Bc4 e6=) 11.cd5+/– cd5 12.Qd5 e5 13.h3 Ngf6 14.Qb7 ed4 15.Bd4 Rb8 16.Qa7 Rb4 17.0–0 Ne4 18.Bg7 Kg7 19.Ne4 Be4 20.Rfd1 Re7 21.a5 Qe8 22.Nd2 Nf6 23.Qc5 Reb7 24.a6 Rb8 25.a7 1–0. Nemec,Zdenek (1915) – Raines,David, 30. LSS No Engine Cup Preliminary, 2010.

5.Nf3 d6

6.d4 0–0 7.Nbd2 c5 8.bc5 dc5 9.Be2 =.

6.d4 0–0 7.Nbd2 Nfd7 8.Qb3 e5 9.b5 Qe7 10.de5 Ne5 11.Rd1 Be6 12.Nd4 c5 (12...cb5 13.Ne6 fe6 14.cb5=) 13.Ne6+= fe6 14.Be2 Nbd7 15.Ne4 Nf7 16.Bg7 Kg7 17.Qb2 Kg8 18.Qd2 Rad8 19.0–0 Nf6 20.Nf6 Qf6 21.Qa5 Qe7 22.Rd2 b6 23.Qa3 Ne5 24.Rfd1 Qc7 25.f4 Nf7 26.Bf3 Qe7 27.Qa6 Kg7 28.Qb7 Rd7 29.Qe4 Nh6 30.g4 Rfd8 31.Rd3 Re8? 32.R3d2 Red8+= 33.Rg2 Re8 34.Kf2 Nf7 35.Qd3 Qh4 36.Kf1 Rdd8 37.Rdd2 Qe7 38.Rg3 Kf8 39.Bc6+/– Kg7 40.Be8+– Re8 41.Qe4 Qf6 42.Qc6 Kg8?? 43.g5 Qg7?? 44.h4 Re7 45.Rh2?? d5?? 46.h5 dc4 47.hg6+– hg6 48.Rgh3 Nd6?? 49.Rh8! (49.Rh8 Qh8 50.Rh8 Kh8 51.Qd6+–) 1–0. Kuhn,H – Vogel,Jaap (2300), SEM–ch Gr–D Dudweiler, 1995.

6.d4 0–0 7.Nbd2 Re8 8.Qb3 Nbd7 9.a4 e5 10.de5 Ne5 11.Ne5 de5 12.0–0–0 Qc7–/+ 13.h4 a5 14.Be2 ab4–+ 15.h5 c5 16.hg6 fg6 17.Rh2 Bd7 18.Rdh1 Ba4 19.Qd3 Red8 20.Qb1 Qd7 21.Nf3 e4 22.Bf6 ef3 23.Bd8 Rd8 24.Bd3–+ Qd3 25.Qd3 Rd3 26.gf3 b3 27.Rh7 b2 28.Kb1 Rd1 29.Rd1 Bd1 30.Rh3 Be2 31.Rh1 Bd3 32.Ka2 Bc4 (33.Ka3 b5–+) 0–1. Kuhn,Heinz (1760) – Koch,Arno (1790), Amateur Cup B, 2001.

6.d4 0–0 7.Bd3 c5 =.

6.d4 0–0 7.Be2 Nbd7 8.Nbd2 Qb6 9.a3 a5 10.c5 dc5 (10...Qc7 11.cd6 ed6 12.b5+=) 11.Nc4 Qc7 12.bc5 b5 13.cb6 Nb6 14.0–0 (14.Nce5 Nfd7+=) 14...Ne4 (14...Nc4 15.Bc4 Rb8 16.Qe2+=) 15.Qc2 (15.Nb6 Qb6 16.Rb1 Nd6+/–) 15...Nc4 16.Bc4 Nd6 17.Bd3 Be6 18.Rfc1 Rfc8 19.h3 a4 20.Qe2 Nb7 21.Ng5 Na5 22.Ne6+– fe6 23.Rc2 Nb3 24.Rd1+– Kh8 25.Be4 Qd6 26.Bf3 Bf6 27.Qc4 Kg7 28.e4 Qd7 29.e5 Bg5 30.Bg4 Qd5 31.Be6 Qc4 32.Bc4 Rab8 33.g3 h5 34.f4 Bh6 35.Be6 Rc7 36.d5 c5 37.d6 Ra7 38.d7 Rd8 39.Bb3 ab3 40.Rc5 e6 41.Rc6 Kf7 42.Rcd6 h4 43.Kg2 Rc7 44.R1d2 Rc4 45.R6d4 Rd4 46.Rd4 Ke7 47.gh4 Rd7+/– 48.Rd7 Kd7 49.Kf3 Kc6 50.Ke4 Kb5 51.h5 gh5 52.f5 ef5 53.Kf5 h4 54.e6 Kc6 55.Kf6 Bf8 56.e7 Be7 57.Ke7 Kd5 58.Kf6 (58.Kf6 Ke4 59.Kg5+–) 1–0. Zielke,Bernd – Floris,Richard, Kiel op, 2000.

5.f4 0–0

6.Nf3 b6 7.d4 d6 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Bb7 10.b5 c5 11.d5 Ne4 (better is 11...Qe8 12.Qd3 e6 13.de6 fe6=) 12.Nbd2?? (12.Bg7 Kg7 13.Qd3 Nef6+=) 12...Nd2 (better is 12...Bb2 13.Ne4 Ba1 14.Qa1 Qc7–/+) 13.Qd2+= f5? (better is 13...Nf6!?+=) 14.Bg7+– Kg7 15.Ng5 Rf6 16.Ne6 Re6+/– 17.de6 Nf6 18.Bf3 Bf3 19.gf3 Qc8 20.a4 Qe6 21.a5 ba5 22.Ra5 Qc4= 23.Qa2 Qa2+= 24.Ra2 Nd5 25.Kf2 Kf6 26.Rfa1 Rb8 27.Rb2 Rb7 28.Ra3 Nb4 29.Ra5?? Nd3–+ 30.Ke2 Nb2 31.Kd2 Nc4 (31...Nc4 32.Kc2 Na5–+) 0–1. carocan (1735) – tamanah, kurnik, 2011.

6.Nf3 d5 7.Nc3 a5 (7...Bg4 8.d4+=) 8.a3 (8.b5 cb5 9.Nb5 Bg4=) 8...Bg4 9.Qb3 (9.Qa4 Bf3 10.gf3 Nbd7 11.ba5 d4 12.ed4 Qc7+=) 9...ab4 (9...dc4 10.Bc4 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bf3 13.gf3+=) 10.ab4 (10.Qb4 b6+=) 10...Ra1 11.Ba1 Bf3 12.gf3 Nbd7 13.Be2 dc4+= 14.Bc4 e5 15.Ne2 b5 16.Bd3 Nd5 17.0–0 ef4–/+ 18.e4 Qg5 19.Kh1 N5b6 20.Rg1 Qh5 21.Bg7 Kg7 22.Rg4+= Kg8 23.Nf4 Qe5+= 24.Ne2 Qe6 25.Bc2 Qb3= 26.Bb3 Ne5 27.Rg3 Nd3 28.f4 Nf2 29.Kg2 Ne4 30.Rd3 Re8 31.Kf3 c5 32.Ba2 Nc4 33.bc5 Ned2 34.Kf2 Ne4 35.Kf3 Ned2?? 36.Kf2–/+ Ne4 37.Kf3–+ Ncd2 38.Kg2–/+ Nc4 (better is 38...Rc8!? 39.Rd7 Nc4 40.Bc4 bc4–/+) ½–½. Steffens,Olaf – Kreuzholz,Michael, Schleswig Holstein–ch M, 1994.

4.e3 d5

5.Nc3 0–0 6.cd5 (6.Nd5 Nd5 7.Bg7 Kg7 8.cd5 Qd5=) 6...Nd5+= 7.Qb3 Nc3 (7...Be6!? 8.Nd5 Bd5=) 8.dc3= a5 9.Rd1 Nd7 10.Bc4 e6 11.Nf3 Qe7 12.Nd4 (12.0–0 Rd8=) 12...Nb6+= 13.ba5 Nc4 14.Qc4 Ra5 15.Nb5 c6 16.Nd4 e5 17.Nf3 Be6 18.Qb4 Qc7 19.a3? Rb5–+ 20.Qd6 Qd6 21.Rd6 Rb2 22.0–0 Ra8 23.Ng5 Bc4 24.Rfd1 h6 25.Nf3 Ra3 26.h3 Raa2 27.Rd8 Kh7 28.Nd2 Bd5 29.e4 Rd2 30.Rd2 Rd2 31.ed5 Rd5 32.Rb8 Rd7 33.c4 e4 34.Kh2 f5 35.Kg3 Be5 36.f4 Bb8 37.Kf2 b5 38.Ke3 b4 39.g3 b3 40.g4 b2 41.gf5 b1Q 42.c5 Qd3 43.Kf2 Qf3 44.Kg1 Rd1 (44...Rd1 45.Kh2 Bf4) 0–1. erisonpassos – motyczynski (1860), kurnik, 2011.

5.Nc3 d4 6.Nb5 de3 7.fe3 0–0 8.Nf3 Nc6 9.Qb3 a5 10.a3 Bg4 11.Be2 Ne4 (11...e5 12.Be5 Ne5 13.Ne5–+) 12.Bg7= Kg7 13.Qb2 Kg8 14.h3 Bf3 15.gf3 Ng3 16.Rg1 Ne2 17.Ke2 ab4 18.ab4 Ra1 19.Ra1 Qd7 20.Rh1 Qe6 21.c5?? Qc4–+ 22.d3 Qb5 23.Rb1 Rd8 24.Qc3 f6 25.f4 e5 26.Qb3 Kg7 27.Rd1 e4 28.Qc4 Qc4 29.dc4 Rd1 (29...Rd1 30.Kd1 Nb4–+) 0–1. carocan (1705) – lorikiseni, kurnik, 2011.

5.d4 dc4 6.Bc4 0–0 7.Qb3 b6 (7...Nbd7!?=) 8.Nf3+= Bb7 9.Nbd2 Nbd7 10.0–0 Rb8 11.b5 c5 12.bc6 Bc6 13.a4 e6 14.Ba3 Re8 15.Bd3 Bd5 16.Qb2 e5 (16...Rc8 17.Rfc1+=) 17.e4+/– (worse is 17.Ne5 Ne5 18.de5 Ng4–/+; 17.de5?! Ng4 18.Bb5 Nde5+=) 17...Be6 18.d5 (18.Bd6 ed4 19.Bb8 Qb8 20.Nd4 Ne4 21.Ne4 Qe5+–) 18...Bg4 19.h3 Bf3= 20.Nf3 Nc5 21.Qc2 Rc8 22.Bc5 Rc5 23.Qb2 Nd5 24.ed5?? e4–+ 25.Qe2 ed3 26.Qd3 Rd5 27.Qa6 Ba1 28.Ra1 Ra5 29.Qc4 Qd5 30.Qc3 Rd8 31.g3 Qd3 32.Qc6 Rc5 33.Qb7 Qc3 34.Re1 Qf6 35.Kg2 Rd3 36.Re8 Kg7 37.Qa8 Qf3! 38.Qf3 Rf3 39.Kf3 Rc4 40.Re4 Re4 41.Ke4 Kf6 42.Kd5 1–0. carocan (1670) – polynesia46 (1710), kurnik, 2011.

5.d4 e6 6.b5 0–0 7.Nf3 Nbd7 8.Nbd2 Nb6 9.a4 Ne4 10.Bd3 Nd2 11.Nd2 Qe7 (11...Nd7 12.Qc2+=) 12.f4 (12.Ba3 Qg5 13.Nf3 Qg2+/–) 12...Bd7? (12...c5 13.bc6 Qh4 14.g3+/–) 13.0–0 (13.Ba3!? Qh4 14.g3+–) 13...Rfe8 14.Qb3 Nc8 15.Nf3 Nd6 16.Ba3 Qf6 17.Ne5 Rad8 18.Rfc1 Ne4? 19.cd5+– ed5 20.Be4 de4+/– 21.Rc7 Be6 22.Qb4 Qh4 23.Qe1 Qe1+/– 24.Re1 Be5 25.fe5+– Bd5 26.Be7 Rc8 27.Rec1 Rc7 28.Rc7 h5 29.a5 a6 30.b6 Bc6 31.Kf2 Kg7 32.Bf6 Kg8 33.Kg3 Rf8 34.Kf4 Re8 35.h4 Rf8 36.Kg3 Re8 37.Kf2 Rf8 38.Ke2 Re8 39.Kd2 Bd5 40.Kc3 Bc6 41.Kb4 Rf8 42.Kc5 Bb5 43.d5 Bf1 44.Rb7 Bg2 45.Rc7 Bf1 46.b7 (46.b7 Bb5 47.Rc8 Bd3 48.Rf8 Kf8 49.b8Q) 1–0. carocan (1795) – sauhabelt (1795), kurnik, 2011.

5.Nf3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.e3 d5 5.c4).

5.f4 c6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 (7.h3 Bd7=) 7...0–0 8.Qb3 Nbd7 9.d4 Nb6 10.Nbd2 a5 11.b5 (11.c5!? Nbd7 12.0–0=) 11...a4 12.Qc2 cb5 13.cb5 Rc8 14.Qd1 Ne4 (14...Qd6 15.Rc1–/+) 15.0–0 Nd2 16.Nd2 (16.Qd2 Bf3 17.Rf3 Nc4+=) 16...Be2–/+ 17.Qe2 Nc4 (17...Rc2!? 18.Ba3 Nc4–/+) 18.Nc4= Rc4 19.Rfc1 Qc7 20.Rc4 dc4 21.Qc2 Ra8 22.Rc1+= Qa5 23.Qc4+/– Qd2 24.Qc3 Qe2 25.Re1 Qb5= 26.Ba3 e6 27.Qc2 Qd5 28.Rb1 b5 29.Bc5 Rb8 30.a3 Bf8 31.Kf2 Bc5= 32.Qc5?? Qe4 33.Rb5 Rb5 34.Qb5 Qc2 35.Kg3 Qc3 36.Qb8= Kg7 37.Qe5 Kg8 38.d5 ed5?? 39.Qc3+– 1–0. carocan (1750) – mariex (1605), kurnik, 2012.

5.Qb3 dc4

6.Bc4 0–0 7.Nf3 a6 8.a4 b6 9.b5 (9.Ne5 e6+=) 9...Bb7= 10.d4 Bf3 11.gf3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 c6 14.Nd2 cb5 15.Qb5 Nbd7 16.0–0 Qc7 17.Rb1 h5 18.Kg2 h4 19.Ne4 Ne4 20.fe4 Rc8 21.Rc1 Qd6?? 22.e5 Qc6 23.Qc6 Rc6 24.Bf7! Kf7 25.Rc6 Be5 26.de5 Ne5 27.Be5 1–0. carocan (1760) – vihor13, kurnik, 2012.

6.Bc4 e6 7.Nf3 0–0 8.0–0 Nc6 9.b5 Na5 10.Qc2 Nc4 11.Qc4 a6 12.a4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 b6 15.d4 Bb7 16.Ne5 (16.Nbd2 Ne4=) 16...Ne4 (16...Qa8!? 17.Nd2 Bg2–/+) 17.Nc6 Qd6 18.Rc1 Ra8 19.Bb2 Qd7 20.f3 Nd6 21.Qb3 Bc6 22.bc6 Qe7 23.Nd2 Nf5 24.g4 Nh4 25.Kf2 Qd6 26.f4 Qd5 27.Qd5 ed5 28.Ra1 Ra1 29.Ba1 Bf8 30.Kg3 g5 31.fg5 Ng6 32.h4 Bd6 33.Kh3 Ne7 34.e4 de4 35.Ne4+/– Nc6 36.h5 Be7 37.Kg3 Nd8 38.Kf4 Ne6 39.Kf5 c6 40.Bc3 b5 41.Nf6 Kg7? 42.d5 Ng5?? 43.Kg5 cd5 44.Kf5 Bf6 45.Bf6 Kf8 46.Ke5 1–0. carocan (1745) – meoss, kurnik, 2011.

6.Bc4 e6 7.Nf3 0–0 8.d4 a6 9.a4 b6 10.0–0 Bb7 11.Nbd2 Nbd7 12.b5 a5 13.Rac1 Rc8 14.Be2 Nd5 15.Ba3 Re8 16.Rc2 N7f6 17.Rfc1 h5 (17...Nd7 18.Bd3+/–) 18.Ne5 Ng4 (18...h4 19.Ndf3 Ne4 20.Nc6 Bc6 21.Rc6+/– (worse is 21.bc6 h3+=)) 19.Ng4+– hg4 20.Bg4 Qg5 21.Bf3 Bh6 22.Ne4 Qf5 23.Nd6?? cd6= 24.Rc8 Rc8 25.Rc8+/– Bc8 26.Bd6?? Bf8?? 27.Bf8+/– Kf8 28.e4 Qf4 29.Qc2?? Nb4?? 30.Qc8+– Kg7 31.Qc3 Na2 32.Qb2 Nb4 33.d5 Kg8 34.de6 Nd3 35.Qh8 Kh8–+ 36.e7 Qe5 37.Be2–+ Nc5 38.f3 Qe7 39.Bd1 f5 40.ef5 gf5 41.Kf2 Nd3 42.Kg3 Qe1 43.Kh3 Qd1 44.g4 Qa4 45.gf5 Qb5 46.Kg4–+ Qe5 47.h4 Qf6 48.f4 a4 49.Kf3–+ Nf4! 50.Kf4 a3 51.Ke4 a2 52.Kf4 a1Q 53.Ke4 Qa4 54.Kf3 Qc3 55.Ke2 Qa2 56.Kd1 Qca1# (56...Qad2#) 0–1. carocan (1745) – vihor13 (1610), kurnik, 2012.

5.b5 0–0

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Nbd7 8.0–0 e6 9.d4 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 dc4 13.Bc4 Nb6 14.Be2 Bf5 15.Nbd2 Ne4? (15...Nbd5 16.Nh4=) 16.Qb3 (better is 16.g4!? Nf2 17.Rf2 Bg4 18.Bb2+/–) 16...Nd2+= 17.Nd2 e5 18.Nf3 e4 19.Nd2 Be6 20.Qc2 f5 21.Rc1 Rf7 22.Nb3 Bd5 23.Nc5 Bf8 24.Na4 Nc8 25.Bc4 Na7 26.Qb3 Qd7?? 27.Bd5+– Nb5 28.Bf7 (28.Bf7 Qf7 29.Qb5+–) 1–0. carocan (1730) – hemia23 (1750), kurnik, 2012.

6.Nf3 Bg4 7.Be2 Re8 8.d4 dc4 9.Bc4 e5 (9...Ne4 10.h3 Bf5 11.g4=) 10.de5 Qd1 11.Kd1 Bf3 (11...Nfd7!? 12.Be2 a6=) 12.gf3+/– Nfd7 13.f4 Nb6 14.Bd3 N8d7 15.Ke2 f6 16.ef6 Nf6 17.Nd2 (17.Nc3 Rad8 18.Rhd1 c5+/–) 17...Rad8 (17...Nfd5 18.Be5 Be5 19.fe5 Nc3 20.Ke1=) 18.Rhd1 (18.Bf6 Bf6 19.Rac1 Nd5+/–) 18...Nbd5 (better is 18...Nfd5 19.Bg7 Kg7+=) 19.Bd4?? (better is 19.Bc4+/–) 19...Nf4–+ 20.Kf3 Nd3 21.Nc4 Nb4 22.a4 Nc2 23.Ra2 Nd4 24.ed4 Nd5 (24...Nd5 25.Rc2 Rf8 26.Kg3 Nf4–+) 0–1. carocan (1795) – sauhabelt (1800), kurnik, 2011.

5.cd5 0–0

6.Nc3 Nd5 7.Nd5 Bb2 (worse is 7...Qd5 8.Bg7 Kg7 9.d4=) 8.Rb1 Bg7 9.Nf4 e5 10.Nd3 Bf5 11.Qb3 c6 12.Rc1 Na6 13.Nc5 Nc5 14.bc5 e4 (better is 14...Qd7!?–/+) 15.Qb7= Qa5 16.Ne2? (16.Qc6 Rfd8 17.Rd1–/+) 16...Rab8–+ 17.Qc6?? Qa2 18.Nd4+= Bd4 19.ed4 Rb1 20.Rb1 Qb1 21.Ke2 Qd3 22.Kd1? Qd4 23.Qb5 Rd8 24.Qa5 Rb8 25.Kc1 e3! 26.fe3 Rb1# 0–1. pawelpit – droch (1640), kurnik, 2012.

6.Bf6 Bf6 7.Nc3 c6 8.dc6 Nc6 9.a3 Bf5 10.Nf3 e5 11.e4 (11.b5 Nd4 12.Rc1 Rc8–/+) 11...Bg4 (11...Be6 12.Be2+=) 12.Be2 (12.Nd5 Nd4 13.Be2 Bf3 (worse is 13...Ne2 14.Qe2 Bg7 15.0–0+=) 14.Bf3 Bg5=) 12...a5 (12...Be6 13.0–0+=) 13.b5= Nd4 14.0–0 (14.Nd5 Bf3 15.Bf3 a4=) 14...Ne2 (14...Be6!?+=) 15.Qe2= Bf3 (15...Be6 16.Rfc1=) 16.gf3 (16.Qf3 Qd6+/–) 16...Bg5 17.Nd5 Rc8 18.Rac1 Qd6 (18...Bf4 19.Kh1 Qh4 20.Nf4 Qf4 21.Qe3+=) 19.a4 (19.Qd3 a4+=) 19...Qa3= 20.Rc3 Rc3 (20...Qa4?? 21.Nb6 Qd4 22.Nc8+– (22.Rc8?! Qb6 23.Rfc1 Qd4+/–)) 21.Nc3 Rc8 22.Rd1 Kg7 23.Kg2 Qb2 (23...Qb3 24.Ra1+=) 24.Nd5 (24.Qd3 Rd8 25.Nd5 Rc8=) 24...Qc2 (24...Qd4 25.h4 Bd8 26.Nc3–/+) 25.Kf1 (25.Qe1 Qd3= (25...Qa4? 26.Nb6 Qc2 27.Nc8 Qc8 28.d4+–)) 25...Rc4 (25...Qb3 26.Ra1–/+) 26.Nb6 (26.h4!? Bh6 27.d4 Qe2 28.Ke2 Ra4 29.de5 Ra2 30.Ke1+=) 26...Rd4 27.d3 Qc5 (27...Qb3 28.Kg2+=) 28.Nc4= Bf4 29.Qa2 b6 (29...Bh2 30.Na5 Qc8 31.Nc4=) 30.h3 Qc7 31.Ke2 h5 32.Qc2 Bg5 33.Ra1 Be7 (33...Qc8 34.Qc3=) 34.Rc1 (34.Ne3!? Bc5 35.Rg1+=) 34...Bg5= 35.Ra1 Be7 36.Qd1 (36.Ne3 Qd7+=) 36...Bc5 37.Rc1 Qe7 38.Qg1 Qe6 39.Qg3 Kf6 (39...f6 40.h4+=) 40.h4 Kg7 41.Qg5 (41.f4!? ef4 42.Qf4 Qg4 43.Qg4 hg4 44.Rc2=) 41...Be7= 42.Qg3 Bf6 (42...Bc5 43.f4 (43.Qe5?! Qe5 44.Ne5 Ra4=) 43...ef4 44.Qf4+/–) 43.Ne3 (43.f4!? ef4 44.Qf4+=) 43...Ra4= 44.Nd5 Bh4 45.Qh4 Qd5!? 46.ed5?? (better is 46.Rc6 Ra2 47.Kf1 Qd3 48.Kg2=) 46...Rh4–+ 47.Rc6 Rd4 48.d6 Kf6 49.Rb6 Rd5 50.Ke3 Ke6 51.Ke4 (51.d7!? Kd7 52.Rb7 Ke6 53.b6–+) 51...Rd4–+ 52.Ke3 Rd5 53.Ke4 Rd4 54.Ke3 a4 (54...Rd6?! 55.Ra6 Kd5 56.b6–/+) 55.Ra6 Rb4 56.Ra7 (56.Ke2 Kd7–+) 56...Rb5 (56...Kd6!? 57.Rf7 Rb5 58.f4–+) 57.Ra4 Kd6 (57...g5!? 58.Ra7 f6 59.d4–+) 58.f4–/+ ef4 59.Rf4 Re5 60.Kf3 f5 61.Ra4 g5 62.Ra6 (62.d4 Rb5 63.Ra6 Kd5–/+) 62...Kd5 63.Rh6 (63.Kg2 f4–+) 63...h4–+ 64.Rh5 f4 65.Rh8 Kd4 66.Kg4 Kd3 67.f3? (better is 67.Kf3–+) 67...Ke3 68.Ra8 Kf2 69.Ra1 (69.Ra2 Re2 70.Ra5 Kg2 71.Rg5 h3–+) 69...Re1 (better is 69...h3!? 70.Rh1 Re1 71.Rh2 (71.Rh3?? Rg1 72.Kf5 Rg3–+) 71...Ke3 72.Rh3 Rg1 73.Kf5–+) 70.Ra2 Re2 71.Ra3?? (71.Ra5 Kg2 72.Rg5–+) 71...Kg2 0–1. Lien,Kjell Hakon (2075) – Othman,Mustapha (1970), London Classic Open, 2014.

5.cd5 Qd5

6.Nc3 Qc6 7.b5 (better is 7.Bb5+–) 7...Qd6+= 8.Bc4 (8.Ne4 Qb4 9.Nf6 ef6+=) 8...Be6 9.Qa4 (9.Qf3 c6 (worse is 9...Bc4 10.Qb7 Qd3 11.Nge2+/–) 10.bc6 Bc4 10.Qc4 Nfd7?? 11.Ne4+– Ne5 12.Nd6 (12.Nd6 ed6 13.Be5 de5 14.Qc7+–) 1–0. gtate (2020) – eweram (2025), net–chess.com, 2006.

6.Nc3 Qd6 7.Nb5 Qd7 8.Be5 Na6 9.a3 =.

6.Nc3 Qd6 7.Nb5 Qd8 8.Nf3 a5 9.a3 Na6 (9...Nc6 10.ba5 0–0 11.Ne5=) 10.Be5 ab4 (10...0–0 11.Nc3=) 11.ab4+= 0–0 12.Bc4 (12.Nbd4!?+=) 12...Bd7 13.Qb3 c6 14.Nc3 b5 15.Be2 Be6 16.Qb2 Ne8 (16...Nh5 17.0–0+=) 17.Bg7 Ng7 18.0–0 Qd6 19.Rfb1 Bf5 20.e4 Bg4 21.e5 Qd7 22.d4 Nc7 23.Ne4 Nge6 24.Nc5 Qd5 25.Rd1 (25.Ne6 Ne6 26.Qc3 Ra1 27.Ra1 Rd8+=) 25...Nf4 26.Ra5 Nce6 27.Ne6 fe6 (worse is 27...Ne6 28.h3 Bf5 29.Rda1 Ra5 30.ba5=) 28.Rda1 (28.Rc1 Ra5 29.ba5 Qe4+= (worse is 29...Ne2 30.Qe2 Bf3 31.gf3+=)) 28...Ra5–/+ 29.ba5 Ng2! 30.a6?? (30.Kg2 Decoy theme: g2 30...Bf3) 30...Bf3–+ (30...Rf3 31.a7 (worse is 31.Bf3 Qf3 32.Qa3 Nh4 33.Qf3 Bf3+/–) 31...Nh4 32.a8Q Rf8 33.f3 Ra8 34.Ra8 Kf7 35.Qd2–/+) 31.a7 Be2 32.a8Q (32.Qe2 Nh4 33.Qg4 Nf3 34.Kh1–+) 32…Nf4 (32...Nf4 33.Qf8 Kf8 34.Ra8 Kg7 35.Rg8 Kg8 36.f3 Nh3 37.Kg2 Qf3) 0–1. Golyak,Isay G – Zurakhov,Vladlen Y, Cheliabinsk, 1959.

6.Nc3 Qd6 7.Nb5 Qd8 8.Bc4 a5 (8...Nc6 9.a3+=) 9.a3 (9.ba5 0–0=) 9...ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Nc6 (11...c6 12.Na7=) 12.Qb3 0–0 13.Nf3 Ne4 14.Bg7+/– Kg7 15.Qb2 (15.Bd5 Bf5+/–) 15...Kg8 (15...f6 16.d3 Nd6 17.Nd6 Qd6 18.b5=) 16.0–0 (16.d3 Nd6+=) 16...Nd6 (16...Bg4 17.Nfd4 Nd4 18.Nd4= (worse is 18.Qd4 Qd4 19.Nd4 Nd2–/+)) 17.Nd6 (17.d3 Bf5+=) 17...Qd6+/– 18.b5 Nd8 19.Rc1 Be6+= 20.Qb3 Bc4 21.Qc4 Ne6 22.d4 Rd8 23.Kf1 Kg7 24.Ke2 f6 25.h4 h5 26.Rg1 Kf7 27.Rb1 Qd5 28.Qd5 Rd5 29.Kd3 c6 30.bc6+/– bc6 31.Rb6 Nd8 32.Ra6 Rb5 33.Nd2 g5 34.hg5+/– Rg5 35.g3 Rb5 36.Kc3 h4 37.gh4+/– Rh5 38.f4 c5 39.dc5 Rc5 40.Kd3 Rh5 41.Nf3 Ne6 42.Ke2 Rc5 43.Ra2 Rc1 44.Ne1 Rb1 45.Ra5 Rb7 46.Nd3 Rb1 47.Nf2 Rb2 48.Kf3 Rb3 49.Rd5 Ra3 50.Ne4 Ra7 51.h5 Kg7 52.Ng3 Kh7 53.Rb5 Kg7 54.Nf5 Kh7 55.h6 Nd8 56.Rb8 Nf7 57.Rb1 Kg6 58.e4+– Ra3 59.Kg4 Ra4 60.Ne7+– Kh6 61.Kf5 Nd6+/– 62.Kf6 Ne4 63.Ke5 Ng3 64.Re1 Ra5 65.Nd5 Kg7 66.Rg1 Ra3 67.Rb1 Ra2 68.Rb7+– Kg6 ½–½. Smolenskiy,Y – Yeremenko,A, corr ICCF cp, 1994.

6.Nc3 Qd6 7.Nb5 Qd8 8.Be5 Na6 9.a3 0–0 =.

6.Nc3 Qh5 7.Be2 Bg4 8.Nf3 0–0 9.0–0 a5 10.b5 Nbd7 11.d4 a4 12.a3 Nb6 13.Rc1 Rfd8 14.Ne5 Be2 15.Qe2 Qe2 16.Ne2 Rac8 17.Nf4 Ne4 18.Nc4 Nc4 19.Rc4 Nd2 20.Rfc1 Nc4–/+ 21.Rc4 e5 22.Ne2 c6 23.bc6 bc6 24.g3 c5! 25.Ra4 ed4 26.ed4 cd4 27.Bd4 Rc2 28.Bg7–/+ Kg7 29.Nd4 Rc1 30.Kg2 Rd1 31.Nf3 f6 32.Ra7 Kh6 33.h4 R8d3 34.Nh2 f5 35.Nf3 Rd7 36.Ra6 Kg7 37.Ng5 h6 38.Ne6 Kg8 39.Nf4 R1d6 40.Ra8 Kf7 41.a4 g5 42.hg5 hg5 43.Nh3 Kg6 44.Rg8 Rg7 45.Rg7 Kg7 46.Ng5 Ra6 47.f4 Ra4 48.Nf3 Ra2 49.Kh3 Kf6 50.Nh4 Ra1 51.Kh2 Ke6 52.Kg2 Ra2 53.Kf3 Ra3 54.Kf2 Ra2 55.Kg1 Kf6 56.Nf5 (56.Nf5 Kf5 57.Kf1–+). ludice (1645) – banszegi, kurnik, 2011.

6.Nf3 0–0 7.Nc3 Qd8 8.Bc4 Bg4 9.h3 (9.d4 Nbd7=) 9...Bf5 (9...Bf3 10.Qf3 Nc6 11.d4 Nb4 12.0–0=) 10.0–0 (10.d4 Nc6 11.a3 Ne4+=) 10...a6 (10...Bd3 11.Bd3 Qd3 12.a3=) 11.a4 (11.d4 Qd6=) 11...Nc6 (11...Bd3 12.Bd3 Qd3 13.Ra3=) 12.b5 ab5 13.Bb5 (13.ab5 Ra1 14.Qa1 Nb4=) 13...Nb4 (13...Bd3 14.Bd3 Qd3 15.Nb5=) 14.Rc1 (14.d4!?=) 14...Nd3 15.Bd3 Bd3 16.Re1 c6 17.Na2 Nd5 18.Bg7+= Kg7 19.Qb3 Ba6 20.Nc3 e6 21.Ne4 h6 22.Ng3 Qe7 23.h4 Rad8 24.h5 g5 25.Qb2 f6 26.Nd4 Nb4?? 27.Ndf5! ef5 28.Nf5 Kf7 29.Ne7 Ke7 30.Qb4 Kf7 31.d4 Kg7 32.f3 Rf7 33.Kf2 Bd3 34.a5 Bf5 35.Qc5 Rd5 36.Qa3 Bc8 37.Ra1 f5 38.Qb4 Rb5 39.Qc3 Kh7 40.a6! ba6 41.Qc6 Rb2 42.Kf1 Bd7 43.Qg6 (43.Qg6 Kh8 44.Qf7 Bb5 45.Kg1+–) 1–0. wlittle (2280) – mic (2280), net–chess.com, 2004.

6.Nf3= Bg4 7.Be2 0–0 (7...Nc6 8.h3 Be6 9.Nc3=) 8.0–0 (8.Nc3 Qd6 9.Nb5 Qd8= (worse is 9...Qb4 10.Bc3 Qc5 11.Rc1+/–)) 8...Nc6 9.h3 Bf5 (9...Bf3 10.Bf3 Qc4 11.Bc3+=) 10.Nc3 (10.b5 Nb4=) 10...Qd7 (10...Qd6 11.b5 Nb4 12.Ba3+=) 11.b5 Nb4 12.d4 Nbd5 13.Ne5 Qc8 (13...Qd6!?=) 14.Nd5+/– Nd5 15.Bf3 Nf6 16.Rc1 Be4 17.a4 e6 18.Ba3+– Rd8 19.a5 Bf3 20.Qf3+– Nd5? 21.b6 ab6? 22.e4?? Ne7?? 23.Be7 Rd4 24.Qf7 Kh8 25.Ng4 Qe8 26.Qe8 Re8 27.Rc7 ba5 28.Nf6 Bf6?? 29.Bf6 Kg8 30.Bd4 e5 31.Ba1 b5 32.Rd1 b4 33.Rdd7 a4 34.Rg7 Kh8 35.Rh7 Kg8 36.Rcg7 Kf8 37.Rh8 Kg7+– 38.Re8 a3 39.Re5 b3 40.Rb5 b2 41.Bb2! ab2 42.Rb2 Kf6 43.Rb5 Ke6 44.f4 Kf6 45.g4 Ke6 46.h4 Kf6 47.h5 gh5 48.gh5 Kg7 49.e5 Kh6 50.e6 Kg7 51.e7 Kf7 52.h6 Ke7 53.h7 Kf7 54.h8Q Ke6 55.Qh6 Kd7 56.Rb7 Kc8 57.Rg7 Kd8 58.Qh8# 1–0. nizinna – messerschmidt1 (1745), kurnik, 2011.

6.Nc3 Qd8

7.Bc4 0–0 8.Qb3 (8.d4 Bf5=) 8...e6 (8...Nbd7 9.d4=) 9.Nf3 b6 10.Rc1 Bb7 11.Nb5 (11.d4 Bf3 12.gf3 a6=) 11...Na6 (11...Bf3 12.gf3 a6 13.Nc3=) 12.Be5 c5= 13.a3 cb4 (13...Bf3 14.gf3 Nd7 15.Bd6+=) 14.ab4 Bf3 15.gf3 Ne4 16.fe4+= Be5 17.d4 Bg7 18.e5 Nc7 19.Nd6 Qd7 20.Ke2 b5 21.Bd3+/– a6 22.Be4 Ra7 23.Rc2 f6 24.f4 fe5 25.de5 g5 26.Rd1 gf4 27.ef4+– Rf4 28.Qe3 Re4 29.Qe4+– Nd5 30.Rd5 ed5 31.Qd5 Kh8 32.Rc8 Bf8 33.Rf8 Kg7 34.Rg8 Kh6 35.Qd2 (35.Qd2 Kh5 36.Qg5#) 1–0. Valles,A – Edeso,F, ARAEQ2 op Spain, 1997.

7.d4 0–0 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nbd7 10.h3 Bf3 11.Bf3 c6 12.b5 Rc8 13.a4 (13.0–0 e5+=) 13...e5= 14.bc6 bc6 15.0–0 ed4 16.Qd4 (16.ed4 Re8=) 16...c5 (16...Rb8 17.Nd1 Ne8 18.Qa7 Bb2 19.Nb2 Rb2 20.Rad1=) 17.Qd2 Ne5 18.Qd8 Nf3+= 19.gf3 Rfd8 20.Rfd1 c4 21.Rac1 h5 22.Ba3 Rd3–/+ 23.Nb5 Rd1 24.Rd1 a6 25.Nd6 Rc6 26.Rc1 c3–/+ 27.Kf1 Nd5 28.Ke2?? a5 29.Kd3 Nb4 30.Bb4 ab4 31.Ne4 Ra6?? 32.Kc4+= Ra4 33.Kb3 Ra8 34.Kb4 Rb8 35.Kc4= Rc8 36.Kd3 Rd8 37.Kc2 f5 38.Nc3+= Bc3 39.Kc3+/– h4 40.Rc2 Kg7 41.Rd2+= Rc8 42.Kd3 Rc1 43.e4 Kf6 44.ef5 Kf5 45.Ke3 Rh1 46.Rd5+= Kf6 47.Rd6 Kg5 48.Rd5 Kh6 49.Kf4 Rh3 50.Kg4 Rh1 51.Rd8 Kg7 52.Rd7 Kh6 53.Rd8 Kg7 54.Rd7 Kh6 55.Rd8 ½–½. carocan (1670) – viki930127 (1780), kurnik, 2011.

7.d4 0–0 8.Nf3 Bg4 9.Be2 e6 10.0–0 c6 11.Ne5 Be2 12.Ne2 Nfd7 13.Nd7 Nd7 14.Qb3 Nf6 15.Ng3 a5 16.a3 a4 17.Qc2 Qd6 18.Ne4 Ne4 19.Qe4 Qd5 20.Qd5 ed5 21.Rac1 Rfe8 22.b5 cb5 23.Rc5 b4 24.ab4 Bf8 25.Rd5= Bb4 26.Rb5 Bf8 27.Rb7 Reb8 28.Rb8 Rb8 29.Bc3 Rb3 30.Ba1 a3 31.g3 a2 32.e4 Rb1 33.d5 Bc5 34.e5 Kf8 35.Kg2 Ke7 36.f4 Ba3–/+ 37.Bd4?? Bb2–+ 38.Bc5 Kd7 39.e6 fe6 40.de6 Ke6 41.Rf2 a1Q 42.Re2 Kf5 43.Bf2 Bd4 (43...Bd4 44.Bd4 Qd4–+) 0–1. ludice (1745) – companys (1825), kurnik, 2011.

7.d4 Nd5 8.Bc4 Nb4 (8...Nc3!? 9.Qf3 Bf6 10.Bc3 Nd7+=) 9.Qa4 N8c6 (9...b5 10.Nb5 (10.Qb4?! bc4 11.Qc4 Nd7=; 10.Bb5?! c6+/–) 10...N4c6 11.Nf3+/–) 10.Ba3 (10.d5 Bf5 11.Rc1 Nd5=) 10...Na6 (better is 10...a5 11.Bb4 ab4 12.Qa8 bc3+/–) 11.Ba6+– Bd7 12.Bc4 Nd4 13.Qd1 Nc6 14.Rc1 Na5 15.Bf7 Kf7 16.Qd5 Be6 17.Qa5 Qd3 18.Qc7 Rac8 19.Qe7 Kg8 20.Qe6# 1–0. Caissa – pserlei, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.Ne4 0–0 8.Nf6 Bf6 9.Bf6 ef6 10.b5 +=.

7.Ne4 Nbd7 8.Bc4 (8.Nf3 0–0 9.Qc2 a5+=) 8...0–0 9.Ng5 (9.Nf6!? Bf6 10.Bf6 Nf6 11.Nf3+=) 9...Nb6–/+ 10.Bb3 Bd7 (10...Nbd5 11.a3–/+) 11.N1f3 h6 12.Nf7 Rf7 13.Bf7 Kf7 14.Ne5 Kg8 15.Ng6 Bb5 16.Nf4 Qd7 17.Qf3 Rd8–+ 18.Rd1 Ba4 19.0–0 Bd1 20.Rd1 Nc4 ½–½. De Visser,Arno – Swart, 1987.

7.Nf3 0–0 8.d4 a5 9.b5 c6 10.a4 Be6 11.Be2 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.0–0 Nd7 14.Rc1 Nb6 15.Nd2 cb5 16.Bb5 Rc8 17.Rc8 Qc8 18.e4 Bc6 19.Qb3 Rd8 20.d5 Bb2+= 21.Qb2 Bb5 22.Qb5+/– Nd7 23.Nc4 Qc5 24.Qc5 Nc5+= 25.Na5 Ra8–/+ 26.Nc4 Ra4 27.Nb6 Re4 28.f3 Re2 29.Rc1 Nd3 30.Rc8 Kg7 31.h4 Nf4–+ 32.g3 Nh3 33.Kf1 Rf2 34.Ke1 Rf3 35.Rc7 Re3 36.Kd2 Re5 37.Rb7–/+ Nf2 38.Kc3 Re1 39.Nc8? Ne4 40.Kd3 Ng3 41.Re7? Rd1–+ 42.Kc4 Nf5 43.Re5?? Rd4 44.Kc5–/+ Rh4 45.d6 Rh1 46.d7 Rc1 47.Kb6 Rd1 48.Kc7 h5 49.Rf5?? gf5?? 50.Nd6+– 1–0. bluepiramid2 (1730) – sallytessio (1765), kurnik, 2012.

7.Nf3 0–0 8.d4 c6 9.Be2 Bg4 10.0–0 Nbd7 11.a3 Qc7 12.Nd2 Be2 13.Ne2 Rad8 14.Qb3 e5 15.Nf3 e4 16.Ng5 h6 17.Nh3 Nb6 18.Nhf4 Nbd5 19.Nd5 Nd5 20.Rac1 Qe7 21.Nc3 Rc8 22.Nd5+/– c5?? 23.Ne7+– (23.Ne7 Kh7 24.Nc8 cd4 25.ed4+–) 1–0. ludice (1710) – rukinson1 (1720), kurnik, 2011.

7.Nf3 0–0 8.d4 Nc6 9.b5 Nb8 10.Be2 Bd7 11.0–0 Bg4 12.a4 Nbd7 13.Ne5 Ne5 14.de5 Be2 15.Qd8 Rad8 16.ef6 Bf6 17.Ne2 Bb2 18.Rad1 Rfe8 19.f4 Kf8 20.Kf2 e6 21.Kf3 Ke7 22.e4 Rd1 23.Rd1 Rd8 24.Rd8 Kd8 25.e5 Kd7 26.Ke4 c6 27.bc6 bc6 28.Kd3 Kc7 29.Kc4 Kb6 30.Kb3+= Ba1 31.Ka2 Be5 32.fe5 Kc5 33.Kb3 Kd5 34.Kb4 Ke5 35.Kc5+– f5 36.Kc6 Ke4+/– 37.Kb7 e5 38.Ka7+– Ke3 39.Nc3 Kd3 40.Nd1 Kd2+/– 41.Nb2 e4 42.a5+– e3?? 43.Nc4 Kd3 44.Ne3! Ke3 45.a6 f4 46.Kb6 Kf2 47.g3 f3 48.a7 Kg2?? 49.a8Q+– g5 50.g4 Kf2 51.Qg8 Kg2 52.Qg5 f2 53.Qd5 Kg1 54.Qd4 Kg2 55.Qe4 Kg1 56.Qe3 Kg2 57.Qf2 Kf2= 58.h4 Kg3 59.g5?? Kh4–+ 60.Kc5 Kg5 61.Kd4 Kg4 62.Ke3 Kg3 63.Ke2 h5 64.Kf1= Kh2 65.Kf2 h4 66.Kf1 h3 67.Kf2 Kh1 68.Kf1 Kh2 69.Kf2 Kh1 70.Kf1 h2 71.Kf2 ½–½. ludice (1705) – sauhabelt (1700), kurnik, 2011.

7.Nf3 0–0 8.d4 Bg4 9.Be2 a5 10.b5 c6 11.a4 cb5 12.ab5 Nbd7 13.Na4 b6 14.0–0 Nd5 15.Ba3 N7f6 16.Ne5 Bd7 17.Nc6 Bc6 18.bc6 Rc8 19.Rc1 Nb4 20.Bb4 ab4 21.Qb3 Nd5 22.Bf3 e6 23.Bd5 Qd5? 24.Nb6 Qb3–+ (24...Qb3 25.Rb1 Qa2–+) 0–1. carocan (1760) – meoss, kurnik, 2011.

4.e3 d6

5.Qb3 0–0 6.d4 c6 7.a4 Nbd7 8.Nf3 b6 9.a5 Rb8 10.a6 c5 11.b5 e6 12.Nc3 Re8 13.0–0–0 Qe7 14.Be2 e5 15.d5 h6 16.Nd2 Nh7 17.g4 Ndf8 18.h4 f5 19.gf5 Bf5 20.e4 Bd7 21.Rdg1 Qf6 22.Nd1 Re7 23.f4 Qf7 24.h5 Qf4? 25.Rf1 Qg5 26.Rhg1 Qh4 27.Rh1?? Qg5+/– 28.Rfg1 Qf6 29.Rf1 Qg5 30.hg6 Qg6 31.Bh5 Qg5 32.Kb1?? Qd2–+ 33.Bc1 Qb4 34.Qb4 cb4 35.Bd2 Ng5 36.Re1 Be8 37.Bb4 Rd8 38.Ne3 Bh5 39.Nf5 Rc7 40.Rh5 Rc4 41.Bd6 Re4 42.Rc1 Nf7 43.Rc7? Rf4 44.Ba3 Bf6 45.d6 e4 46.Ra7 e3 47.Ne3 Nd6 48.Rd5 Rf3 49.Rd6? Re3 50.Rd8 Ra3?? 51.Rd6+= Bg5 52.Rd5 Ne6 53.Re5 Nf8 54.Ra8 Kg7= 55.Kb2 Ra5 56.Kb3 Nd7 57.Ra7 Kf6 58.Rd5?? Nc5–+ 59.Rc5 bc5 60.Rb7 Be3 61.Kc4 Ke6 62.a7 Ra4 63.Kd3? Ra3 64.Ke4 c4 65.b6 Bb6 66.Rb6= Kf7 67.Rh6 Kg7 68.Rc6 Ra7 69.Rc4 ½–½. Kishk,Adel – Ilic,Ilija (2115), Australian op, 1999.

5.b5 c6 6.a4 a6 7.d4 0–0 8.Nf3 cb5 9.ab5 a5 (9...Bf5 10.Be2=) 10.Bc3 b6 11.Bd3 Bb7 12.0–0 Nbd7 13.Nbd2 Qc7 14.d5 (better is 14.Ra4+=) 14...Nd5?? (better is 14...Bd5 15.Bf6 Bf3 16.Qf3 Bf6–/+ (16...ef6?! 17.Be4 Ra7 18.Bd5=)) 15.Bg7+– Ne3 16.fe3 Kg7 17.Qc2 Nc5 18.Ne4 Kg8 19.Nc5 Qc5 20.Qe2 e5 21.Rfd1?? e4–/+ 22.Nd4 ed3 23.Rd3 d5 24.Rc1? dc4–+ 25.Rdc3 Rfe8 26.Rc4–/+ Qg5 27.R4c3 Re4 28.Nc6 Rae8 29.Re1 Bc8 30.Nd4 Bg4 31.Qf2–/+ h5 32.h3 Bh3–+ 33.Nf3 Qg4 34.Nh2 Qg5 35.Nf3 Qg4 36.Kh2?? Bg2!–+ 37.Qg2 Qf5 38.Ng5?? Rh4 39.Nh3 Qe5 40.Kh1 Qc3 41.Rf1 Re3 42.Qa8 Kg7 43.Qb7 Rhh3 (43...Rhh3 44.Kg1 Reg3 45.Qg2 Rg2 46.Kg2 Qg3#; 43...Reh3 44.Kg1 Qg3 45.Qg2 Rh1#) 0–1. popovicigelu – asibbulla, kurnik, 2011.

5.b5 e5 6.Nf3 0–0 7.Nc3 b6 8.Be2 a5 9.a4 Nbd7 10.Rc1 Bb7 11.Ba3 Nc5 12.0–0 Qe7 13.d4 ed4 14.ed4 Nce4 15.Ne4 Ne4 16.d5 (better is 16.Re1=) 16...Nc3–/+ 17.Rc3 Bc3 18.Bd3 Bg7 19.Qc2 Rfe8 20.Bb2 Bc8 21.Bg7 Kg7 22.Qc3 Qf6 23.Qd2 Bg4 24.Ng5 Qd4 25.h3? Bf5 26.Rd1 Qd3 27.Qd3?? Bd3–+ 28.Rd3 h6 29.Nf3 Re2 30.Nd4 Ra2 31.Rf3 Re8 32.Nc6 Ra4 33.Rf4 f5 34.g4 Re4 35.Re4 fe4 0–1. elektrooon – termo80 (1740), kurnik, 2012.

5.Qc2 0–0 6.Nf3 Bf5 7.Bd3 Bd3 8.Qd3 Nbd7 9.Nc3 c5 10.b5 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Qa5 14.0–0 Ra8 15.Nd5 (15.Rb1 Nb6 16.h3 Qa3=) 15...Qd8 (15...Qa1!? 16.Ne7 Kh8 17.Qd6 Qa4–/+) 16.Ng5 e6 17.Nf4 Qe7 18.Ne4 Ne4 19.Bg7 (19.Qe4? Ba1 20.Qb7 Qd8–+) 19...Nd2 (better is 19...Nf2 20.Rf2 Kg7–/+) 20.Rd1?? (better is 20.Ra1 Nb6 21.Ra8 Kg7 22.Qc3 e5 23.Qd2 Na8 24.Nd5=) 20...Nc4–+ 21.Bh6? d5 22.h3 Nde5 23.Qc3 Ra3 24.Qe5?? f6 25.Qe6 Qe6 26.Ne6 b6 27.Rd5 Kf7 28.Nf4 g5 29.Nd3 Kg6 30.Bf8 Ra1 31.Kh2 Ra2 32.Nc5! bc5 33.Rc5 Ne5 34.f4?? gf4 35.ef4+/– Nd3 36.Rc4 Rb2+/– 37.Rd4 Ne1 38.f5 Kf5= 39.Rg4 Rb5 40.Bh6 Rb2 41.Be3 h5 42.Rf4 Kg6 43.Rf2 Rf2= 44.Bf2 Nd3 45.Bd4 f5 46.Kg3 Nb4 47.Kf3 Nd5 48.g3 Ne7 0–1. slax1 – fagus54, kurnik, 2011.

5.d4 e5 6.de5 de5 7.Qd8 Kd8 8.Be5 Re8 9.Nf3 (9.Bc3 Bg4+/–) 9...Bg4 (better is 9...Re5!? 10.Ne5 Nfd7=+) 10.Bb2 Bf3 11.gf3 Nc6 12.b5 Nb4 13.Na3 a5 14.Bh3?? (14.c5 Ke7+/–) 14...Ke7?? (better is 14...Nd3 15.Kd2 Nb2–+) 15.Ke2+/– Kf8 16.Rhd1 Rad8 17.Bd4 b6 18.Rd2 Nh5 19.Kf1 Bd4= 20.Rd4 Rd4–/+ 21.ed4 Nf4 22.Bd7 Rd8–+ 23.Bc6 Rd4 24.Re1 Nbd3?? 25.Re4 Rd6 26.Nc2 Nh3 27.Kg2 Ndf2 28.Rd4 Re6 29.Rd2+= h5 30.Rf2 Nf2 31.Kf2 f5 32.Bd5 Re8 33.Nd4 Kg7 34.Ne6+– Kf6 35.Nc7 Rd8 36.Ne6 Rd6 37.Nd4 Ke5 38.Ke3 g5 39.Nc6 Kf6 40.Kd4 g4 41.fg4 hg4 42.c5 bc5 43.Kc5 (43.Kc5 Rd7 44.b6+–) 1–0. carocan (1725) – sachmat1, kurnik, 2011.

5.Be2 c5 6.bc5 dc5 7.Nf3 0–0 8.0–0 b6 9.d4 cd4 10.ed4 e6 11.Ne5 Bb7 12.f4 Nc6 13.Na3 a6 14.Nc2 Qc7 15.Rc1 Rfd8 16.Qe1 Rac8 17.Qh4 Ne7 18.Ne3 Nf5 19.Nf5+= ef5 20.Rfd1 Ne4 21.Bf3 Bf6 22.Qe1 Be7 23.Qe2 f6 24.Nd3 Bd6 25.g3 Re8 26.Qg2 Kg7 27.Re1 Qb8 28.d5 Nc5 29.Qd2+= Re1 30.Re1 Re8 31.Nc5 Bc5 32.Kg2 Re1 33.Qe1 Qd6 34.Qe6 Qe6 35.de6 Bf3 36.Kf3 b5 37.cb5 ab5 38.Ke2 h6 39.Kd3 g5 40.Bd4 Bd6 41.Be3 Kf8 42.Kd4+– Ke7 43.Kd5 b4 44.Bc5 Bc5 45.Kc5 Ke6 46.Kb4 Kd5? 47.a4 gf4 48.gf4 Ke4 49.a5 Kf4 50.a6 Ke3 51.a7 f4 52.a8Q f3 53.Qe8 Kd2 54.Qd7 Ke2 55.Qe6 Kf1 56.Qh3 Ke2 57.Qh6 f5 58.Qh3 (58.Qh3 f2 59.Qf5+–) 1–0. Hasangatin,Ramil (2515) – Stric,Dusan (2150), Open, Praha CZE, 2004.

5.Ne2 0–0 6.Ng3 Nbd7 7.Be2 c5 8.b5 a6 9.0–0 Nb6 10.a4 ab5 11.cb5 Be6 12.a5 (better is 12.d3!?=) 12...Nc4–/+ 13.Bc4 Bc4 14.d3 Bb5 15.Bc3 Qc7 16.Na3 Ba6 17.Nc4 Bc4 18.dc4 Ra7 19.Qb3 Rfa8 20.Rfb1 Nd7 21.Bg7 Kg7 22.h4 Ne5 23.h5 f6 24.hg6 hg6 25.f4 Nc6 26.f5 g5 27.Nh5 Kf7 28.Qd3 Nb4 29.Qe4 Qd7 30.Ra3 Ra5 31.Rab3 Ra1 32.Rb4? cb4 33.Qd5 Kf8 34.Ra1 Ra1 35.Kh2 Ra6 36.c5 Rc6 37.Ng3 Rc5 38.Qf3 Qe8 39.Ne4 b6 40.Qh3 Kg7 41.Ng3 Qh8 42.Nh5 Kg8 43.g4 Kf7 44.Qg2 Rf5! 45.Qa2 d5 46.e4 Qb8 47.Kg2 Re5 48.Ng3 e6 49.ed5 Rd5 50.Qc2 Qd8 51.Kh3 Ke8 52.Ne4 Rd3 (52...Rd3 53.Kh2 b3–+) 0–1. Gutierrez Lazaro,Josep (1920) – Minguell Soler,Joan (1905), Barcelona ESP, 1st Tona Open, 2011.

5.Nf3 c5 6.b5 b6 7.a4 Bb7 8.Be2 0–0 9.0–0 Nbd7 10.Nc3 Ne4 11.d4 Ndf6 12.Nd2 Rc8 13.f3 (13.d5 Nc3 14.Bc3 e6+=) 13...Nc3 14.Bc3 cd4 15.Bd4 e5 16.Bb2 Nd7 17.Ne4 Be4 18.fe4 Nc5 19.Bg4 Rc7 20.Qd5 h5 (20...Qg5!? 21.Qd6 Rb7=) 21.Bh3+= Qe7 22.a5 Nb3 23.ab6 ab6 24.Ra6 (better is 24.Ba3 Nc5 25.Bb4+=) 24...Rb8?? (better is 24...Na5 25.Rc1 Rc5=) 25.Rf7!!+– Qf7 26.Be6 Qe6 (26...Rbb7 27.Bf7 Rf7 28.h4+– (28.Qd6?! Rbd7 29.Rb6 Na5=)) 27.Qe6 Kh7 28.Qd6 Rcb7 29.Ra7! Nc5 30.Rb7 Rb7 31.Ba3 Nd7 32.Qe6 Ra7 33.Bd6 Nc5 34.Bc5 bc5 35.b6 (35.b6 Ra6 36.Qc6+–) 1–0. Dumontelle,Joe – Beaudoin,P, 1980.

5.Nf3 e5 6.Be2 0–0 (--> 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5).

5.Nf3 Bg4 6.Be2 Nbd7 7.d4 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Bg4 7.Be2 Nbd7).

5.f4 0–0 6.Nf3 Nbd7 7.d4 Ne4 (7...a5 8.b5=) 8.Bd3 f5 9.0–0 Ndf6 10.Nbd2 Nd2 11.Nd2 c6 12.a4 d5 13.b5 Ne4 14.Nf3 Bd7 15.Qb3 e6 16.Ba3 Rf7 17.Ne5 (better is 17.cd5!? cd5 18.Rac1+=) 17...Be5=+ 18.Be4 (18.fe5 Nd2 19.Qb2 Nf1 20.Rf1 Rc8=+) 18...Bd4 19.Bd5?? (better is 19.ed4 fe4 20.Bc5–/+) 19...Ba1–+ 20.Ra1 ed5 21.cd5 cd5 22.Qd5 Qf6 23.Rd1 Be6 24.Qd2 Rd7 25.Qc2 Rd1 26.Qd1 Rd8 27.Qc1 Bd5 28.Bb2 Qe6 29.Qc3 Kf8 30.Qh8 Ke7 31.Qh7 Qf7 32.Qh4? Kd7 33.Bd4 b6 34.Qe1 Be4 35.Qd2 Qc4 36.Bb6=+ Qd3 37.Qd3 Bd3 38.Bd8 Kd8 39.h3 Kc7 40.g4 Kb6 41.gf5 Bf5 42.h4 Ka5 43.Kf2 Ka4 44.Kf3 Kb5 45.e4 (45.e4 Bh3 46.f5 gf5 47.Kf4 fe4 48.h5–+) 0–1. carocan (1730) – nicolaqueo (1705), kurnik, 2012.

5.f4 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 Nbd7 8.0–0 c5 9.b5 0–0 10.Nc3 Ne4 11.Qc2 Nc3 12.Bc3 Bc3 13.Qc3 e6 14.Ng5 Qf6 15.Qd3 d5 16.cd5 ed5 17.Nf3 Rfe8 18.a4 Re4 19.Ng5+= Re7 20.Nf3 Rae8 21.Rae1 Re4 22.Qa3 d4 23.Bd1 de3–/+ 24.de3 Qe7 25.Kf2 Nf6 26.Ne5 Nd5 27.Bf3= Qh4 28.Kg1+= Rb4 29.Qa2 Qd8? 30.e4+/– Re5 31.fe5 Nc3 32.Qc2 Qd4+= 33.Kh1 Qe5 34.Re3 Na4 35.Rb1 Rb1 36.Qb1 Nc3 37.Qb2 Qd6? 38.Qc3 (38...a6 39.e5+–; 38.Rc3?! Be4 39.Re3 f5 40.Qb3 Kg7 41.Be4 fe4 42.Re4 g5+–) 1–0. Devis – De Jonghe,Bruno, Beveren, 1995.

5.f4 c5 6.b5 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bf5 10.Nf3 Be4 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Nb6 13.d3 Bf3 14.Bf3 (< 14.gf3 Qc8=+) 14...0–0 (14...Qd7 15.e4 0–0 16.e5+=) 15.Bc3 (better is 15.Bb7!? d5 16.Nd2+/–) 15...Qc7 16.Ba5 Ra8 17.Qd2 h5 18.Na3 Nfd7 19.Nc2 (19.f5 Ne5+=) 19...Qb8 (better is 19...Nc4!? 20.dc4 Qa5=+) 20.Bc3 Nf6 21.Ra1 Ra1 22.Na1 Qa7 23.Qb2 Na4 24.Qa2 Nd7 25.Bg7 Kg7 26.Bd1 Ndb6 27.Kf2 Qa5 28.Ba4 Na4 29.Nb3 Qb4 30.Nd2 Nc3 31.Qb3 Qa5 32.Qb2 f6 33.Kf3 e5 34.Ne4 Nd1?? 35.Qd2 Qd2+= 36.Nd2 Nc3 37.Ne4 d5?? 38.Nc3+– 1–0. carocan (1660) – tryskac (1630), kurnik, 2011.

5.f4 Nc6 6.a3 =+.

5.h3 c5 6.b5 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Qa5 10.Bc3 Qa2 11.Nf3 Nbd7 12.Be2 0–0 13.0–0 d5 14.d3 d4 (better is 14...dc4 15.dc4 Rd8=) 15.ed4+/– cd4 16.Bd4 e5? (16...Re8 17.Qd2 Qa8 18.Ne5+–) 17.Be5 Ne5 18.Ne5 Re8 19.d4 Be6 20.Re1 Ne4 21.f4 Be5 22.fe5 Bc4? 23.Bc4 Qf2 24.Kh1 Ng3 25.Kh2 Qf4 26.Qf3 Nf1 27.Kg1 Qd4 28.Kf1 Qc4 29.Kg1 Qb5 30.Nc3 Qc5 31.Kh1 Re5 32.Re5 Qe5 33.Nd5 Qe1 34.Kh2 Qe5 35.g3 Qb2 36.Qg2 Qd4 37.h4 b5 38.Ne7 Kg7 39.Nc6 Qc5 40.Qb2 Kh6? 41.Ne5+– Qd5 42.Ng4 Kh5 43.Ne3 Qe4?? 44.Qb5 f5 45.Ng2 g5 46.hg5 Kg5 47.Qd7 h5 48.Qg7# 1–0. vihavald (1605) – lamoruk, kurnik, 2012.

5.h3 Nbd7 6.d4 0–0 7.d5 e5 8.de6 fe6 9.g4? (9.Nf3 a5 10.a3 Qe7+=) 9...e5?? (better is 9...Ne4 10.Bg7 Qh4–+ (10...Kg7?! 11.Qd4 Kg8 12.Nd2 Nd2 13.Qd2+=)) 10.Bg2 Nb6 11.Nd2 Be6 12.Rc1 a5 13.b5 Na4?? (better is 13...Nfd7+=) 14.Qa4+– b6 (14...Nd7 15.Qc2 (15.Bb7?! Nc5 16.Qa3 Nb7=) 15...Ra7 16.Ngf3+–) 15.Ba8 (15.Ba8 Qa8 16.f3+–) 1–0. cogit – ullmar, kurnik, 2012.

5.a3 0–0

6.d4 a5 7.b5 c6 8.a4 cb5 9.cb5 b6 10.Bd3 Bb7 11.Nf3 Nbd7 12.0–0 Rc8 13.Nbd2 Rc7 14.Rc1 Qb8 15.Rc7 Qc7 16.Qe2 Rc8 17.h3 Qb8 18.Nc4 Rc7 19.Nfd2 Qc8 20.f3 Nd5 21.e4 Nb4 22.Bb1 Nf6? 23.Nb6+– Qd8 24.Nbc4 d5 25.Ne5 de4 26.fe4 e6 27.Nec4 Nd7 28.e5 Rc8? 29.Nd6 Rc7 30.Nf7 Qe7 31.Nd6 Nd5 32.Nb7 Rb7 33.Ne4 Rc7 34.Nd6 Nb4 35.Rf7 Qd8 36.Qf1 Bf8 37.Ne4 Nd5 38.h4! Bb4?? 39.h5! Kh8 40.hg6 hg6 41.Qf3 Ne5 42.Qh3 Kg8 43.Qh7# 1–0. amator111 (1645) – zdenda73, kurnik, 2011.

6.f4 c6 7.d4 Nbd7 8.Nf3 Re8 9.Nbd2 e5 10.de5 de5 11.Ne5 Ne5 12.Be5 Ng4 13.Bg7?? (13.Ne4 Qe7 14.Qd6 Ne5 15.Qe7 Re7 16.fe5 Re5 17.Nd6 Re3 18.Kf2–+) 13...Re3–+ 14.Be2 Kg7 15.0–0=+ Qe8?? 16.Bg4+– Bg4 17.Qg4 Rd8 18.Nf3 Qe4 19.Rae1 Re8 20.Re3 Qe3 21.Kh1 Re4 22.Ng5 Rd4 23.h3 Rc4 24.Qf3 Qe7 25.Qg3 h6 26.Nf3 Rc3 27.Kh2 Ra3 28.f5 Qe3?? 29.f6! Kh7 30.Qb8 Qe6 31.h4 Re3 32.Qf8 Rf3 33.Qg7 (33.gf3?! Qf6 34.Kg2 g5+–) 1–0. amator111 (1720) – benekj23 (1705), kurnik, 2011.

5.b5 0–0

6.a4 e5 7.Nc3 Be6 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 b6 (9...a6 10.d3=) 10.0–0 Ne8 11.d4 f5 12.d5 Bf7 13.e4 f4 14.Ba3 g5 15.Rb1 g4 16.Ne1 h5 17.Rb3 Ndf6 18.f3 g3 19.hg3 fg3 20.Qd2?? Nh7 21.Bc1?? Qh4 22.Rf2 Qh2 23.Kf1 Qh1# 0–1. elektrooon – garry64 (1625), kurnik, 2012.

6.Nc3 e5 7.Nge2 Be6 8.Ng3 c6 9.a4 Nbd7 10.a5 d5 11.cd5 cd5 12.d4 ed4 13.Qd4 Ne4 (24.) 0–1. Pemberton – Menown, corr 1979.

5.Nc3 0–0

6.Rc1 Nbd7 7.Nf3 b6 8.Be2 Bb7 9.0–0 c5 10.b5 d5 11.cd5 Nd5 12.Qc2 Nb4 13.Qb3 Nd3?? (better is 13...a6+=) 14.Bd3+– Bf3 15.gf3 Nf6 16.Ne4 Nh5 17.Bg7 Ng7 18.Qc3 Nf5 19.Ng5 Nh4 20.f4 (20.Qc4 h6 21.Qh4 hg5+–) 20...e6? (20...h6 21.Ne4 Qd7+–) 21.f3 h6 22.Nh3 Nf3 23.Rf3 e5 24.fe5 Qd5 25.Rcf1 Rad8 26.e4 Qe6 27.Kg2 Rd4 28.Rf6 Qg4 29.Kh1 Qh3 30.R1f3 Qh4 31.Rg3 Qh5 32.Qb3 Qh4 33.e6 Kg7?? 34.Rf7 Rf7 35.ef7 Kf8 36.Rg6 Qe1 37.Rg1 Qd2 38.Rg8 Ke7 39.f8Q Kd7 40.Qbf7# (40.Qd8#) 1–0. slax1 – latan3, kurnik, 2011.

6.d4 a6 7.Nf3 c5 8.bc5 dc5 9.Bd3 cd4 10.Nd4 Nbd7 11.0–0 Ne5 (better is 11...Nc5 12.Be2 Qb6=) 12.Ne4 (12.Be2 Qc7 13.Nd5 Nd5 14.cd5 b5+=) 12...Qc7 (12...Nd3!? 13.Qd3 e5–/+) 13.h3 (13.Rc1 Nfg4 14.Ng3 Nd3 15.Qd3 e5=+) 13...Rd8 14.Ng3? (better is 14.Nf6 Bf6 15.Be2=+) 14...Nd3–+ 15.Qd3 Nd7?? (better is 15...e5–+) 16.f4 Nc5 17.Qe2 Bd7 18.Rad1 Rab8 19.Qf3 Ne6 20.Nge2 Nc5 21.e4 Ba4 22.Rd2 b5 23.cb5= Bb5 24.Rfd1?? Ba4 25.Rc1 Qb6 26.Qa3?? Bb5 27.Qc5+= Be2?? 28.Qb6+– (28.Qb6 Rb6 29.Nf5+– (29.Re2?! Rb2 30.e5 Re2 31.Ne2 f6=); 28.Re2 Qc5 29.Rc5 Rb2–/+ (29...Bd4?! 30.Bd4 Rd4 31.Rc6=; < 29...Rd4 30.Kf2+=)) 1–0. gtate (1730) – juliusentise (1720), net–chess.com, 2002.

5.d4 0–0

(--> 4.e3 0–0 5.d4 d6).

6.Nf3 a5 7.b5 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 g6 5.d4 Bg7 6.Nf3 0–0 7.c4).

6.Nf3 a5 7.b5 c5 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 g6 5.d4 Bg7 6.Nf3 0–0 7.c4 c5).

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 b6 8.0–0 Bb7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 b6 6.Be2 Bb7 7.0–0 d6 8.d4 Nbd7).

5.d4 b6

6.Be2 0–0 7.Bf3 c6 8.b5 Bb7 9.bc6 Bc6 10.Bc6 Nc6 11.Nf3 Na5 12.Nbd2 Rc8 13.Rc1 Qd7 14.0–0 Qb7 15.Qa4 Ne4 16.Bc3 Nc3 17.Rc3 e5 18.Nb3 Nb3 19.ab3 ed4 20.ed4 Rfe8 21.Re3 h6?? 22.Re8+– Kh7 23.Rc8 Qc8 24.Qa7 Qf5 25.Qb6 g5 26.Qd6 g4 27.Ne5 f6 28.Ng4! Qg4 29.b4 Qe2 30.c5 Qb5 31.c6 Kg6 32.c7 Qb7 33.Rc1 Qe4 34.c8Q h5 35.Qg3 Kh6 36.Qg8 Qh7 37.Q8g7! Qg7 38.Qg7 Kg7 39.b5 (39.b5 h4 40.b6 h3 41.gh3 Kh7 42.b7 Kh6 43.b8Q Kg5 44.Qg8 Kh6 45.Rc7 f5 46.Rh7) 1–0. ludice (1765) – kot63 (1795), kurnik, 2011.

6.Nf3 Bb7 7.Nbd2 0–0 8.a4 Nbd7 9.Rc1 Ne4 10.Ne4 Be4 11.Nd2 Bb7 12.e4 c5 13.bc5 dc5 14.Qc2 Bd4 15.Bd4 cd4 16.Bd3 Nc5 17.0–0 Nd3 18.Qd3 Qd6 19.Nf3 e5 20.Rb1 f6 21.Rfc1 Qc6 22.Nd2 Qa4 23.c5 Ba6 24.Qb3? Qb3 25.Rb3 Rac8 26.c6? Rf7 27.h3 Rfc7 28.Ra1 Be2 29.Rba3 a5 30.R3a2 Rc6 31.Nb3 Bc4 32.Nd4 ed4 33.Rc2 Bb5 (33...Bb5 34.Rd2 d3–+) 0–1. ourang – misi24, kurnik, 2012.

6.Nf3 Nbd7 7.b5 Bb7 8.Nbd2 0–0 9.Be2 Ne4 10.0–0 e5 11.Qc2 Nd2 12.Nd2 f5 13.Bf3 e4 14.Be2 d5 15.Rfc1 Rc8 16.cd5 Bd5 17.Bc4 Nf6 18.Bd5 Nd5 19.a4 Rf6 20.Nc4 Qd7 21.Ne5 Qe7 22.Qb3+/– Qf7?? 23.Rc6 Qe8 24.Rac1 Rd8 25.Rc7 Kf8?? 26.Ra7 Rc8 27.Qd5 Rc1 28.Bc1 Re6 29.Ba3 Kg8 30.Rd7 Be5 31.de5 h6 32.Rd8 (32.Rd8 Qd8 33.Qd8 Kg7 34.Qd7 Re7 35.Qe7 Kh8 36.e6 f4 37.Bb2 Kg8 38.Qf7) 1–0. carocan (1880) – skorpion2, kurnik, 2011.

5.d4 c5

6.bc5 0–0 (better is 6...dc5!? 7.Nf3 0–0=) 7.cd6+/– ed6 8.Bd3 Nc6 9.Nf3 Nb4 10.0–0 Nd3 11.Qd3 Bf5 12.Qb3 Ne4 13.Nbd2 (< 13.Qb7 Rb8 14.Qa7 Rb2–/+) 13...Nd2 14.Nd2 Qg5 15.f3 (15.Ba3 Qe7+–) 15...b6 16.Rf2 h5 17.Ba3 Rad8 18.Re2 Rfe8 19.Rae1 h4 20.Bb2 h3 21.g3 Be6 22.d5 Bc8 23.Bg7 Kg7 24.Ne4 Qe5 25.Qb2 f5 26.Nf2 Ba6 27.Qe5 Re5+= 28.Nh3 Bc4 29.Rd2 Bd5?? 30.Kf2 Rde8?? 31.Nf4?? Bf7= 32.Rd6 Ba2 33.Ra1+– Ra5 34.Rd2 Bf7+= 35.Ra5 ba5 36.Rd4 Rb8 37.g4 Rb4 38.Rd7 a4? 39.Ra7 Rb2+/– 40.Kg3 Ra2 41.Nh3 fg4? 42.Ng5+– Ra3?! 43.Kg4 Re3 44.Rf7 Kg8 45.Ra7 Re5 46.Ra4 Rb5 47.f4 Rc5 48.Ra7 Rb5 49.Nf3 Rc5 50.Ne5 Rb5 51.Ng6 Rc5 52.Ne5 Rb5 53.h4 Rc5 54.h5 Rb5 55.h6 Rc5 56.Kg5 Rb5 57.Kg6 Rb6+– 58.Kf5 Rb5 59.h7 (59.h7 Kh8 60.Kg6 Rb6 61.Kg5+–) 1–0. carocan (1715) – tryskac (1635), kurnik, 2011.

6.dc5 0–0 (6...dc5!? 7.Qd8 Kd8 8.bc5 Nbd7=) 7.cd6+/– ed6 8.Be2 Nc6 9.b5 Ne5 10.Nf3 Qc7 11.Ne5 de5 12.0–0 Bf5 13.a4 Rad8 14.Qb3 b6 15.Nc3 Rd7 16.Rfd1 Rfd8 17.Rd7 Rd7 18.Rd1 Rd1 19.Qd1 h5 20.Nd5 Qd6 21.Nf6 Qf6 22.Bf3 e4?? (better is 22...Qe7+/–) 23.Bf6+– Bf6 24.Bh5! (24.Bh5 gh5 25.Qh5+–) 1–0. ludice (1670) – jurand55, kurnik, 2011.

5.d4 c6

6.Nc3 0–0 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 e5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.Nc3 c6).

6.Be2 0–0 7.Nf3 Bg4 8.0–0 d5 9.cd5 cd5 10.b5 Nbd7 11.a4 b6 12.Ba3 Re8 13.Nbd2 e5 14.de5 Ne5 15.Ne5 Be2 16.Qe2 Re5 17.Nf3 Rh5 18.Bb2 Ne4 19.Bg7 Kg7 20.Qb2 Qf6 21.Qa2 Ng5 22.Ng5 Rg5 23.f4 Rh5 24.Rac1 Qe6 25.Qb2 Kg8 26.Rfe1 ½–½. Schmidbauer,Josef – Kirschner,Christian, Niederbayern–chB, 1998.

6.Nf3 0–0 7.Nbd2 Nbd7 8.a4 a5 9.b5 e5 10.de5 de5 11.e4 (worse is 11.Be5 Ne5 12.Ne5 Ng4+=) 11...Qe7 12.Bd3 Qb4 (12...Rd8!? 13.Bc2 Nc5=) 13.Qc2 (13.Be5 Ne5 14.Ne5 Nh5 15.Nc6 Qd6–/+) 13...cb5 14.cb5 (14.Ne5?! Rd8 15.Nd7 Rd7=; 14.Be5? Ne5 15.Ne5 Qc5–+) 14...Nc5? (better is 14...Qc5+/–) 15.0–0 (15.Be5 Rd8 16.Be2 Nfe4 17.Bg7 Kg7–/+) 15...Nd3 16.Qd3?? (better is 16.Ba3!? Rd8 17.Bb4 ab4 18.Rfd1+–) 16...Qb2 17.Rab1?? (better is 17.Rfb1 Qa1 18.Ra1+–) 17...Qa2–+ 18.Nc4 Be6 19.Nb6 Rad8 20.Qc3 Ne4 21.Qc7 Qa3 22.Qb7 Qd6 23.Qe4 f5 24.Qe3?? f4–+ 25.Qe1 Qb6 26.Ng5 Bc4 27.Qc3 Bf1 28.Kf1 e4! 29.Qc6 Qc6 30.bc6 Rc8 31.c7 Be5 32.Ne6 Rfe8 33.Nc5 Bc7 34.g3 fg3 35.hg3 e3 36.fe3 Bg3 37.Ke2 Rc5 38.Rb6 Bf4 39.Kf3 Be3 40.Ra6 Rf5 41.Kg4 h5 42.Kg3 Bd2 43.Rd6 Re3 44.Kg2 h4 45.Rd2–+ Rg3 46.Kh2 g5 47.Rd8 Kf7 48.Rd6 g4 49.Rb6 Rf2 (49...Rf2 50.Kh1 Ra3 51.Rb7 Kf6 52.Rb6 Kf5 53.Rb1 Raa2 54.Rd1 Rh2 55.Kg1 Rag2 56.Kf1 h3 57.Rd5 Ke4 58.Re5 Ke5 59.Ke1 Rh1#) 0–1. pawelpit – fre3, kurnik, 2012.

6.f4 0–0 7.Be2 Nbd7 8.Nf3 a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Qc7 12.0–0 b6 13.Nbd2 Bb7 14.Bc3 (14.e4 c5 15.Bd3 Nh5=) 14...Ra8 (better is 14...Ng4!? 15.Qb3 Ne3–/+) 15.Qb3 Ba6 16.f5 (16.Ra1 c5+=) 16...d5 (16...gf5!? 17.Ra1 Ne4=+) 17.fg6+= fg6 18.cd5 Nd5? (better is 18...cd5 19.Ba6 Ra6+=) 19.Ba6 Ra6 20.e4 N7f6 21.ed5 Nd5 22.b5 Ra8 23.Ne4 Qf4 24.Neg5?? (better is 24.Re1 Qc7 25.Neg5+–) 24...Qe3= 25.Kh1 Qc3 26.Qc3 Nc3 27.bc6 Rc8 28.Rc1 Rc6 29.Ne4!+– Ne4 30.Rc6 b5 31.Rb6 Nc3+/– 32.Ne5 Bf6 33.g4 Kg7 34.Kg2 Bg5 35.Kf3 h6 36.Nd3 Bf6+/– 37.Ke3?? Nd5–+ 38.Ke4 Nb6 39.h3 Nc4 40.Kd5 Nd6 41.Kc5 h5 42.gh5 gh5 43.Nf4 Kh6 44.Nd5 Kg5 45.h4 Kh4 46.Nf6 Kg3 47.Nh5–/+ Kf3 48.Ng7 Ke4 49.d5 b4! 50.Kb4 Kd5 51.Kc3 e5 52.Kd2 e4 53.Ke1 1–0. ludice (1725) – jardaz, kurnik, 2011.

6.f4 e6 7.Nf3 Nbd7 8.Bd3 d5 9.Qb3 b5 (better is 9...Ng4!? 10.Bc1 a5=) 10.cb5+/– cb5 11.Bb5 a6 12.Bd3 Rb8 13.a3 Bb7 14.Nbd2 0–0 15.0–0 Bc6 (15...Ne4 16.Rfc1+/–) 16.Ne5 (16.Ba6!? Qb6 17.Bd3 Bb5+–) 16...Bb5+/– 17.Ndf3 Bd3 18.Qd3 Ne4? (18...Rb6 19.Nd2+/–) 19.Rfc1 (better is 19.Nc6 Qb6 20.Nb8 Rb8 21.Ne5 Be5 22.de5+–) 19...Ra8 20.Rab1 Ndf6 21.a4 Qb6+/– 22.b5 ab5 23.ab5 Rfc8 24.Rc6 Qa5 25.Rc8 Rc8 26.Ra1 Qb4 27.Ba3 Qc3 28.b6?? Qa1–+ (28...Qa1 29.Qf1 Qa3–+) 0–1. carocan (1715) – asibbulla, kurnik, 2012.

5.d4 Nc6

6.a3 0–0 7.Nf3 Bg4 8.Be2 e5 9.d5 Ne7 10.Nc3 Nd7 11.0–0 f5 12.Rc1 e4 13.Nd4 Be2 14.Nde2 g5 15.Qb3 Ng6 16.Na4 Nde5 17.c5 Nd3 18.Rc2 Nb2 19.Nb2 Ne5 20.Nd4+/– Qe7 21.Ne6 Rf7 22.Nc4 Nc4 23.Qc4 c6? 24.dc6+– bc6 25.cd6 Qd6 26.Qc6 Qc6+/– 27.Rc6 h6 28.h4 g4 29.Nf4 Rd8+/– 30.Rfc1 Rfd7 31.Ne6 Rd1 32.Kh2 Rc1 33.Rc1 Be5 34.g3 Rd7 35.Rc5 Bb8? 36.Rf5 Rd2 37.Kg2 Rd3 38.a4 Bd6 39.Nc5 Ra3 40.a5 Kg7 41.Ne4 Bb4 42.h5 Ra5+/– 43.Ra5 Ba5 44.Nc5 Bb6 45.Na6 Kf6 46.f3 Kg5 47.e4 Kh5 48.f4 Kg6 49.Kf1 Kf6 50.Ke2 Ke6 51.Kd3 Kd6 52.f5?? Ke5 53.Nb4 Bf2–/+ 54.Nc6 Kd6 55.Nd4 Bg3 56.Nb5 Kc5 57.Na7 h5 (57...h5 58.f6 Kd6–+) 0–1. vihavald (1630) – 1spain2, kurnik, 2012.

6.b5 Nb8 7.Nf3 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c6 11.Qa4 0–0 12.Bd3 Bg4 13.Nfd2 d5 14.f3 Bd7 15.0–0 dc4 16.Bc4 (16.Nc4? cb5 17.Qb3 bc4 18.Bc4 Bc6–+) 16...cb5 17.Bb5 Nc6 18.Nc4 Nd5 19.Re1 Nb6 20.Nb6 Qb6 21.Nc3 e6 22.Rd1 Bh6? 23.Kf2 e5? 24.Nd5+– Qd8 25.Bc6?? Bc6–+ 26.e4 Ba4 27.Rd3 Qh4 28.Kf1 Bb5 29.g3 Bd3 30.Ke1 Qh2 (30...Qh2 31.Ne7 Kg7 32.Nf5 gf5 33.de5 Qd2#) 0–1. pawelpit – termo80, kurnik, 2012.

5.d4 Bd7

6.Nd2 0–0 7.Ngf3 Bg4 8.Be2 Nbd7 9.0–0 (9.h3 Bf3 10.Bf3 c6+=) 9...Re8 (9...c5 10.h3 Bf3 11.Bf3+=) 10.Ng5 (10.h3 Bf3 11.Bf3 c6+=) 10...Be2= 11.Qe2 h6 12.Nge4 d5 13.cd5 Nd5 14.Qc4 (14.Qb5 N7b6=) 14...c6 15.Nf3 N7b6 (15...e6 16.Rac1=) 16.Qb3 e6 (16...a5 17.ba5 Ra5 18.Rfb1+=) 17.Nc5+= Qc7 18.e4 Nf6 19.Rfe1 Nbd7 20.Rab1 Rad8 (20...Red8 21.a4+=) 21.Rbd1 Nc5 22.dc5 Rd1 23.Qd1 Rd8 24.Qa4 b5 25.cb6 ab6= 26.e5 b5 27.Qc2 Nd5 28.a3 Nf4 29.Rc1 Nd3–/+ 30.Rf1 Rd5 31.Rd1 Ne5 32.Ne5 Rd1 33.Qd1 Be5 34.Be5 Qe5 35.h3 1–0. chess55555 – secgestor, internet, 2007.

6.Nf3 Nc6 7.a3 e6 8.Qc2 Qe7 9.Nbd2 Nh5 10.Be2 0–0–0 11.Rc1 f5 12.d5 Bb2 13.Qb2 ed5 (better is 13...Nb8!?+/–) 14.cd5+– Ne5 15.Qc2 Be8 16.Ng5 (16.Ne5 de5 17.Bh5 gh5 18.Qf5 Kb8+–) 16...h6? (better is 16...Ng7+/–) 17.Ne6+– Rh7 18.Nd8 Qd8?! (18...Kd8 19.Bh5 gh5 20.0–0+– (20.Qf5?! Bg6 21.Qe6 Qf8=)) 19.Nf3 Nf3 20.Bf3 f4? 21.e4 Qh4 22.Qc7?? Rc7–+ 23.Rc7 Kc7 24.0–0 Nf6 25.Rc1 Kb8 26.h3 g5 27.e5 de5 28.d6 g4 29.hg4 Ng4 30.Bg4 Qg4 31.Rc7 f3 32.g3 Qh3 (32...Qh3 33.Rc8 Kc8 34.d7 Bd7 35.g4 Qg2#) 0–1. ourang – maykiman, kurnik, 2012.

5.d4 Nbd7

6.Bd3 0–0 7.Ne2 e5 8.d5 Ne8 (8...e4 9.Bc2=) 9.e4 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Nb6 13.Nd2 f5 14.c5 (14.0–0 fe4 15.Ne4 Nf6=) 14...Nd7 (14...fe4 15.Be4 dc5 16.bc5 Nd5 17.Nf3=+) 15.ef5= gf5 16.f3 (16.Nb3 Qe7=) 16...Qg5 (16...Qh4 17.g3 Qb4 18.cd6 Nd6–/+) 17.Qc2? (17.cd6 Nd6 18.Qc1=+) 17...Ndf6?? (better is 17...e4!? 18.fe4 Ba1–+) 18.g3 Bd7 19.c6 bc6 20.dc6 Be6 21.b5 e4 22.fe4+/– fe4 23.Be4?? Ne4=+ 24.Ne4 Qb5 25.Bg7 Kg7 26.Nd4=+ Qe5 27.Ne6 Qe6 28.Kd1 Qd5–+ 29.Kc1 Nf6 30.Nf2 Qg5 31.Qd2–/+ Qd2 32.Kd2= Ra8 33.Re1 Ra2–/+ 34.Ke3 Nd5 35.Kf3 Ra3 36.Kg2 Rc3 37.Kh3 Rc6 38.Ne4 Rc4 39.Ng5 c5 40.Ne6 Kg8 41.g4? Rc3–/+ 42.Kh4 Ne3 43.Re2 d5 0–1. blackiwhite (1630) – newpaw (1770), kurnik, 2011.

6.Nf3 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7).

6.Nf3 c5 7.dc5 dc5 8.b5 b6 9.Be2 Bb7 10.0–0 0–0 11.Qc2 Qc7 12.Nbd2 Rad8 13.Rfd1 Rfe8 14.a4 e5 15.Nf1 e4 16.N3d2 Ne5 17.Ng3 Nd3 18.Bf6 Bf6 19.Ra3 Nb4 20.Qb1 Bg7 21.Nde4 Rd1 22.Bd1 Ba8 23.Bf3+= Rd8 24.h3 Be4 25.Be4 Qe5 26.Rb3 f5 27.Bf3 Qd6 28.Qe1 Qd2 29.Rb1 Qe1 30.Re1 Rd2 31.Rd1 Bc3 32.Rd2+/– Bd2 33.Bd5 Kg7 34.Kf1 Bc1 35.Ke2 Bb2 36.Kd2 Be5 37.Ne2 Kf6 38.f4 Bc7 39.g3 h6 40.e4 fe4 41.Be4 g5 42.Ke3 a6 43.fg5 hg5 44.h4 gh4 45.gh4 ab5 46.cb5 c4? 47.Kd4+– c3 48.Nc3 Be5 49.Kc4 (49.Kc4 Bd6 50.Bf3+–) 1–0. bluepiramid2 (1755) – motacta30, kurnik, 2012.

6.Nf3 b6

7.Bd3 Bb7 8.0–0 0–0 9.a4 c5 10.bc5 bc5 11.d5 Rb8 12.Qc2 Ba8 13.Nc3 Ng4 14.Rab1 Qa5 15.Nd2?? Rb2!–/+ 16.Rb2 Qc3 17.Qc3 Bc3 18.Rc2 Bb4 19.Nf3 e6 20.e4 Nge5 21.Ne5 Ne5 22.Be2 Rb8 23.f4 Nd7 24.g4 Ba5 25.f5 gf5 26.gf5 ed5 27.ed5 Rb4 28.Bd1 Ne5 29.Rg2?! Kf8 (30.f6 Rc4–+) 0–1. Loulou – Eyechess, playchess.de, 2003.

7.Bd3+= Bb7 8.0–0 c5 +=.

7.Bd3+= Bb7 8.Nbd2 e5= 9.Qc2 Qe7 (9...a5 10.b5+=) 10.d5 0–0 11.e4 (11.0–0 Rfe8 12.e4 a6+=) 11...a5 12.a3 Nh5 13.g3 (13.0–0 Nf4+=) 13...f5 14.ef5 (better is 14.0–0!? fe4 15.Be4=+) 14...e4!–/+ 15.f6? (15.Ne4 Bc3) 15...Nhf6 (15...Bf6 16.Be4 Bb2 17.Qb2 Rf3 18.Nf3 Qe4 19.Qe2–+) 16.Ne4 Ne4 17.Be4 Bb2 18.Rb1 Bc3! 19.Kf1 Rae8 20.Bg6 hg6 21.Qc3 Qe4 22.Kg2 ab4 23.ab4 Ne5 24.Rhe1 Rf3 25.Re4 Rc3 26.f4 Rc4 (26...Rc4 27.Rc4 Bd5 28.Kh3 Nc4–+) 0–1. Hollstein,Gerhard – Bingger,Ralf, Landratspokal, 1997.

7.Be2 Bb7 8.0–0 c5 9.b5 0–0 10.Nbd2 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Ng4 14.h3 Ngf6 15.d5 Qc7 16.e4 Ra8 17.Qc1 Ra2 18.Qb1 Ra5 19.Bc3 Ra4 20.Qb3 Ra8 21.Nh2 Ne8 22.f4 e6 23.Bd3 ed5 24.ed5 Nef6 25.f5 Nh5 26.g4 Nhf6 27.g5 Nh5 28.f6 Bf8 29.Kg2 Ne5 30.Be5 de5= 31.Ne4 Nf4 32.Kg3 h5 33.gh6 Bh6 34.Ng4 Bf8 35.Rf2 Nh5 36.Kh2 Ra1? 37.Qb2 Rd1 38.Be2?? Rd4= 39.Ng3?? Nf4 40.Ne3 Qd7 41.Bg4 Qd8 42.h4?? Qf6–+ (42...Qf6 43.Ng2 Rc4–+) 0–1. carocan (1710) – hufnale, kurnik, 2011.

7.Be2 Bb7 8.Nbd2 Ne4 9.Ne4 Be4 10.0–0 c5 11.b5 cd4 12.Bd4 0–0 13.Bg7 Kg7 14.Qd4 Kg8?? (better is 14...Nf6+=) 15.Qe4+– Nf6 16.Qd3 Qc7 17.Nd4 Rac8 18.Nc6 a6 19.a4 a5 20.h3 h5 (20...Rce8 21.Rfd1+–) 21.Rad1 Qd7 22.Ne5! Qe6 23.Ng6! fg6 24.Qg6 Kh8 25.Bh5 Rg8 26.Qh6 (26.Qh6 Nh7 27.Qe6+–) 1–0. bluepiramid2 (1765) – marjan964, kurnik, 2012.

5.Be2 0–0

6.Nf3 c5 =.

6.f4 Na6 7.b5 Nc5 8.d4 =.

6.f4 e5 7.fe5= Ne4 (7...Ng4 8.Bg4 Qh4 9.g3 Qg4 10.Qg4 Bg4 11.Nc3 de5 12.Nd5=) 8.Nf3+= Nc6 9.Nc3 (9.d3 Ng5 10.0–0 Ne5+=) 9...Ne5 10.Ne4 (10.0–0 f5+=) 10...Nf3= 11.Bf3 Bb2 12.Rb1 Be5 (12...Bg7 13.0–0=) 13.d4+= Bg7 14.Ng3 (14.0–0 f5 15.Nc3 Qg5+=) 14...Re8= 15.Qd3 (15.Rb3 Bh6 16.Qd2 Qe7=) 15...c6 (15...Qh4 16.Rd1=) 16.e4 (better is 16.0–0!?+=) 16...d5=+ 17.cd5 Qd5 18.Ne2 Qa2–/+ 19.0–0 Qe6 20.Rfc1 Qd6 21.b5 Bd7 22.bc6 bc6 23.Rc5 Rab8 24.Rb8 Rb8 25.e5 Qc7 26.Qc4? Bf8–/+ 27.e6 Bc5 28.ed7 Bd6 29.Qc6 Kf8 30.Nc3 Bh2 31.Kf1 a6 32.d5 Rd8 33.Bg4 Qf4 34.Bf3 Qf5 35.Qc5 Kg7 36.Ne4 Rd7 37.Qc6 Rd5 38.Qa6 Ra5 39.Qc6 Qb5 40.Qb5 Rb5 41.g3 Rb1 42.Kg2 Rb2 43.Kh1 f5 44.Nf6 (44.Nc5 Bg3 45.Nd3 Rh2 46.Kg1–+) 0–1. Kamuf,Herbert – Roehl,Eberhard, VLNBaden, 1993.

6.g4 e5 7.g5 Ne8 8.h4 c6 9.d3 Be6 10.Nd2 Nd7 11.Bg4 Qe7 12.Be6 Qe6 13.Qf3?? a5?? 14.Bc3?? ab4–+ 15.e4 bc3 16.Nb1 c2 17.Nc3 Nc5 18.Rc1 f5 19.Qe2 fe4 20.de4 Qf7 21.Rc2 Ne6 22.Rb2 Nd4 23.Qd3 Nc7 24.a4 Nce6 25.Nh3 Nc5 26.Qg3 Qc4 27.Rb7 Nb7 28.h5 Rf3 (28...Rf3 29.Qf4 ef4 30.Nf4 Rc3 31.Nd3 Qd3 32.hg6 Rc1) 0–1. Seslavin,Maxim – Polyanskiy,Vladimir, Novokuznetsk RUS, City Ch, 2011.

5.Nf3 0–0

6.d4 c6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.Be2 d6 7.0–0 Nbd7 8.d4).

6.d4 Nbd7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7).

5.Nf3 c6

6.d4 Qb6 7.a3 a5 8.b5 Bd7 9.a4 cb5 10.cb5 Qc7 11.Nbd2 b6 12.Rc1 Qd8 13.Be2 0–0 14.0–0 Be6 15.e4 Nbd7 16.d5 Bg4 17.h3 Bf3 18.Bf3 Rc8 19.Qe2 Rc1 20.Rc1 Nc5 21.Qc4 Nfe4+= 22.Ne4 Bb2 23.Rb1 Ne4 24.Qe4 Be5 25.Rc1 Qb8 26.Rc6 Rc8 27.Qc4 Rc6 28.dc6 Qc7 29.g3 Kg7 30.Be2 e6 31.f4 d5 32.Qd3 Bd6 33.h4 Bc5 34.Kg2 h6 35.g4? Qf4–+ 36.Qf3 Qa4?? 37.c7+– Qa1 38.Qf1 Qe5 39.c8Q a4 40.Qb7 Qe4 41.Bf3 Qd4 42.Qc7 a3 43.Qe2 Qg1 44.Kh3 Bd4 45.Qcc2 Kf8 46.Qcd1 Qd1 47.Qd1 a2 48.Qd4 Ke7 49.Qa1 Kd6 50.Qa2 Kc5 51.Qa6 d4 52.Be2 e5 53.Qc8 Kb4 54.Qc6 f5 55.gf5 gf5 56.Qc4 (56.Qc4 Ka3 57.Bd1 Kb2 58.Qb3 Ka1 59.Bc2 e4 60.Qa3#) 1–0. ourang – sevdah, kurnik, 2012.

6.Be2 Bg4 7.h3 Bf3 8.Bf3 a5 9.b5 cb5 10.cb5 0–0 11.0–0 Ne8? (11...d5 12.Nc3+=) 12.d4 (better is 12.Bg7!? Ng7 13.Bb7+–) 12...d5+= 13.Nc3 e6 14.Ba3 Nd6 15.Na4 Re8 16.Nc5 b6–/+ 17.Nd3 Nc4 18.Bc1 Nd7 19.Nb2 Rc8 20.Nc4 Rc4 21.a4 Nf6 22.Bb2 Qd6 23.Ba3 Qd7 24.Bb2 Rec8 25.Qb3 Bf8 26.Rac1 Rb4 27.Qa2 Rbc4 28.Rc4 Rc4 29.Rc1 Rc1 30.Bc1 Qc7 31.Ba3 Qc4 32.Qc4 dc4 33.Bf8 Kf8 34.Kf1 c3? 35.Ke1 Ke7 36.Kd1 Kd6 37.Kc2 Nd5 38.Bd5 Kd5 39.Kc3 f5 40.f3 g5 41.g4 h6 42.Kd3 fg4 43.hg4 Kd6 44.e4 Kd7 45.Kc4 Kd6 46.d5 e5? 47.Kd3 Kc5 48.Ke3 Kd6 49.Kd3 Kc5 50.Kc3 Kd6 51.Kc4 Kd7 52.Kd3 Kd6 53.Kc4 Kd7 54.Kd3 Kd6 55.Kc4 ½–½. brother – chekosky, kurnik, 2011.

5.Bf6 Bf6

6.d4 0–0 7.Nd2 c6 (7...e5 8.d5=+) 8.Ngf3= Bg4 9.Be2 Bf3 10.Bf3 Nd7 (10...e5 11.de5 Be5 12.Rb1=) 11.0–0 e5 12.Ne4 Be7 13.d5 f5 14.Nc3 (14.Nd6!? Bd6 15.dc6+=) 14...e4= 15.Be2 Bf6 16.Rc1 c5 17.b5 Ne5 18.Qb3 b6 19.a4 Bg7 20.Rfd1 Qg5 21.Kh1 Qh4 22.Rf1 g5 23.g3 Qh3 24.Rg1 (24.f4 ef3 25.Bf3 Rae8=+) 24...g4 25.Qd1 Rf6 26.Rg2?? Rh6 27.Kg1 Nf3 28.Kf1 Nh2 29.Ke1 Nf3 30.Bf3–/+ gf3 31.Rg1 Qg4 32.Kd2 Rh2–+ 33.Qf1 Qg6 34.Rh1 Rg2 35.Rg1 Rg1 36.Qg1 a6 37.Rc2 ab5 38.ab5 Ra3 39.Qc1–/+ Rc3 40.Rc3 Bc3 41.Qc3 Qg7 42.Qg7 Kg7–+ 43.Ke1 Kf6 44.Kf1 Ke5 45.Kg1 h5 46.Kh2 Kf6 47.Kh3 Kg5 48.Kh2 Kg4 49.Kg1 h4 50.gh4 Kh4 51.Kh2 Kg4 52.Kh1 f4 53.ef4 Kf4 54.Kh2 e3 55.fe3 Ke3 (55...Ke3 56.Kh3 f2 57.Kg2 Ke2 58.Kg3 f1Q 59.Kg4 Kd2 60.Kg5 Qc4 61.Kf6 Qf4 62.Ke7 c4 63.Ke8 c3 64.Kd8 c2 65.Kc7 c1Q 66.Kb7 Qf7 67.Kb6 Qc5 68.Ka6 Qfa7#) 0–1. ludice (1720) – scaner1968, kurnik, 2011.

6.d4 b6 7.Nd2 Bb7 8.Ngf3 Nd7 9.Bd3 0–0 10.Be4 c6 11.0–0 d5 12.cd5 cd5 13.Bd3 e6 14.Qb3 Be7 15.Rac1 Nf6 16.Rc2 Rc8 17.Rfc1 Rc2 18.Rc2 (< 18.Qc2 Bb4 19.Qa4 a5=+) 18...Qd7 19.a3 Rc8 20.h3 Rc2 21.Qc2 Qc8 22.Ne5 Qc2 23.Bc2 Kf8 24.Kf1 Bd6 25.Nd3 Nd7 26.Ke2 Ke7 27.f4 f5 28.g4 Nf6 29.g5 Ne4 30.Ne4 fe4 31.Ne5 Be5 32.de5 Ba6 33.Kd2 Bf1 34.h4 a6 35.Kc3 b5 36.a4 Kd7 37.Kd4 Kc6 38.ab5 ab5 39.Bd1 Bc4? 40.h5 Kb6?? 41.hg6+– hg6 42.Bh5!! gh5 43.g6 h4 44.g7 h3 45.g8Q Bf1 46.Qe6 Kc7 47.Qd5 (47.Qd5 Bc4 48.Qd6 Kb7 49.Kc5 Be6 50.Qc6 Ka7 51.Qc7 Ka8 52.Kb6 h2 53.Qb7; 47.Kc5 Be2 48.Qe7 Kc8 49.Kc6 d4 50.Qc7) 1–0. ludice (1720) – ma6inata, kurnik, 2011.

6.d4 c5 7.a3 =+.

5.h3 e5

6.Nf3 Bd7 7.b5 c6 8.a4 b6 (8...e4 9.Nd4=+) 9.Nc3 c5 10.Be2 Bc8 (10...0–0 11.e4=) 11.d4 Nbd7 12.de5 Ne5 (12...de5 13.Qd6 Bb7 A) < 14.Ne5 A1) 14...Bg2 15.Nc6 Bc6 16.bc6+/– (16.Qc6?! Rc8 17.Qg2 Ne5+=); A2) 14...Bf8 15.Nf7 Bd6 16.Nd8 Rd8–/+; B) 14.0–0+=) 13.Ne5+/– de5 14.Qd8 Kd8 15.0–0–0 Ke7 16.Nd5 (16.f4!?+/–) 16...Nd5+= 17.cd5 (< 17.Rd5 Bb7–/+) 17...Bb7 (17...Kd6 18.g4+=) 18.e4 Kd6 19.Kc2 Rac8 20.Bc4 Rhe8 21.Rde1 Rcd8 22.f4 f6 23.Rhf1 Rf8 24.g4 Bc8 25.f5 g5 26.Rh1 Rh8 27.h4 h6 28.h5 Bd7 29.Ra1 Ra8 30.Rh3 Rhb8 31.Rb3 Rb7 32.a5 Rbb8 33.ab6 ab6 34.Rba3 Ra3 35.Ra3 Bf8 36.Ra7 Be7 37.Bc3 Bd8 38.Ra6 Bc8 39.Ra7 Bd7 40.Ra6 Bc8 ½–½. Melzig,Ernst – Jakubowski,Karl, Bayern–ch Seniors, 2004.

6.g4 Nc6 7.a3 Bd7 8.Bg2 Rb8 9.Ne2 Ne7 10.0–0 0–0 11.d4 ed4 12.Nd4 c5 13.bc5 dc5 14.Nf3 Bc6 15.Qd8 Rfd8 16.Ne5 Bg2 17.Kg2 Ne4 18.f3? (18.a4 h6+=) 18...Nd6 (better is 18...Nd2 19.Re1 Nb1 20.Rab1 f6 21.Ng6 hg6–+) 19.Nc3?? Be5–+ 20.f4 Bg7 21.Na4 Nc4 22.Bg7 Ne3 23.Kf3 Nf1 24.Bf6 Nd2 25.Ke2 Rd7 26.Nc5 Nc4 27.a4?? Rc7 28.Ne4 Nd5 29.Bh4 Re8 30.Kf3 Nd2! 31.Nd2 Rc3 32.Kg2 Re2 33.Kf1 Rd2 34.Be1 Rf3 35.Kg1–+ Re2 36.h4 Nf4 37.h5 Nh3 38.Kh1 Rf1# 0–1. cogit – albertglas, kurnik, 2012.

4.e3 e6

5.a4 Qe7 6.b5 b6 (6...0–0 7.d4=) 7.d4 Bb7 8.a5 d6 (8...ba5 9.Ra5 a6 10.Nc3=) 9.Nf3 (9.a6 Bc8+=) 9...Nbd7 10.Be2 d5 (10...c5 11.0–0+=) 11.Nbd2 (11.a6!? Bc8 12.0–0+/–) 11...dc4+= 12.Bc4 Nd5 (12...c5 13.bc6 Bc6 14.Ba3+=) 13.Qb3 (better is 13.a6 Bc8 14.Ba3+–) 13...0–0? (13...ba5 14.0–0+=) 14.0–0?? (14.Ba3 Nc5 15.dc5 bc5+–) 14...c6? (14...ba5 15.e4 (15.Ra5?! Rfb8+/–) 15...a4 16.Ra4+– (16.Qa4?! N7b6 17.Qb3 Nc4 18.Nc4 Qb4 19.Qb4 Nb4+/–)) 15.ab6?? (better is 15.a6 Ba6 16.Ra6+–) 15...ab6+/– 16.bc6 Bc6 17.Ba3 Ra3 18.Qa3 Qf6 19.Qd6 Rc8 20.Ba6 Bf8 21.Qg3 Ra8 22.Rfc1 e5? 23.Rc6 Qc6= 24.Ne5 Ne5–/+ 25.Qe5 Ra6?? 26.Ra6+– Qc1 27.Nf1 Nc3 28.g3 Ne2 29.Kg2 Qc6 30.d5 Qb5 31.Ra8 Nc3 32.e4 Qc4 33.Qe8 Qe4 34.Qe4 Ne4 35.Ne3 Kg7 36.f3 Nd2? 37.Nc4?? Bc5?? 38.d6 Nb3?? 39.d7+– Nd4 40.d8Q Ne6 41.Qh8 Kh6 42.Qf6 Nd4 43.Ne5 Ne2 44.Ng4 Kh5 45.Rh8 Bd4 46.Rh7# 1–0. carocan (1680) – gasista2011, kurnik, 2011.

5.d4 d5 6.Nf3 0–0 7.Qb3 c6 8.a4 b6 9.b5 Bd7 10.Nbd2 dc4 (10...a6!?=) 11.Bc4+= cb5 12.ab5 Qe7? (better is 12...Bc8+/–) 13.Ba3+– Qd8 14.Bf8 Qf8 15.0–0 a6 (15...Qd8+–) 16.ba6 Nc6 17.Qb6 Nb4 18.Qc5 Nc2 19.Qf8 Bf8 20.Ra2 Nb4 21.Ra5 Bc6 22.Ne5 Bd5 23.Bd5 Nfd5 24.Nd7 Be7 25.Nc4 Rd8 26.Ncb6 Nb6 27.Nb6 Rb8 28.a7 (28.a7 Rf8 29.Rc1+–) 1–0. carocan (1765) – padlinawalina, kurnik, 2011.

5.d4 Qe7 6.Nf3 (6.a3 a5+=) 6...Nc6 (better is 6...Qb4!? 7.Qd2 Nc6+=) 7.b5+= Na5 8.a4 (8.Bc3 b6+/–) 8...b6 (8...Nc4!? 9.Bc4 Qb4 10.Nbd2 Qb2=) 9.Nbd2 Bb7 10.Be2 h5 11.0–0 h4 12.h3 Bh6 (12...d6 13.Bc3+/–) 13.Nb3 (13.Bc3 a6+/–) 13...Nb3 14.Qb3 g5 15.Ba3 d6 16.Rfd1 g4+= 17.hg4 Ng4 18.c5 h3 19.g3?? h2 20.Kh1?? Nf2–+ 21.Kg2 Nd1 22.Rd1 0–0–0 23.c6 Ba8 24.e4? Bg7 25.Rh1 f5 26.e5 Qf7 27.ed6 cd6= 28.Bc4? d5–+ 29.Bd3 f4 30.g4 e5?? 31.de5+= Be5?? 32.Ne5+– Qf6 33.Bf5 Kc7 34.Nd7 Qh4?? 35.Bb2 Rhg8 36.Be5 Kc8 37.Nb6# 1–0. carocan (1670) – gasista2011, kurnik, 2011.

5.Nf3 0–0 6.d4 b6 7.Be2 Bb7 8.0–0 c5 9.b5 Ne4 10.Nbd2 Ng5 11.Ng5 Qg5 12.Nf3 Qg4 13.h3 Qf5 14.Nh4 Qf6 15.Nf3 Qe7 16.d5?? (better is 16.Qd2+=) 16...Bb2–+ 17.Rb1 Bg7 18.d6 Qe8 19.h4 f5 20.h5 gh5 21.Nh4 Bf6 22.g3 Bh4 23.gh4 Kh8 24.Kh2 Rg8 25.Rg1 Rg1 26.Qg1 Qg6 27.Rd1 a6 28.Qf1 ab5 29.Qh3 Ra2 30.Rg1 Qf6 31.Re1?? bc4 32.Qg3 Qg6 33.Qh3 Qf6 34.Qg3 Qc3 35.Rg1 Bg2 36.Rg2 Qe5 37.Qe5 1–0. nizinna – lebossu1, kurnik, 2011.

5.Nf3 Nc6 6.b5 Ne7 7.Be2 a6 8.a4 c6 9.ba6 ba6 10.Nc3 0–0 11.0–0 d5 12.d4 dc4 13.Bc4 Qa5 14.Qe2 Ned5 15.Rfb1 Nc3 16.Bc3?? (better is 16.Qe1 Nfd5 17.Bd5 ed5 18.Bc3+= (worse is 18.Qc3 Qc3 19.Bc3 c5+=)) 16...Qc3–+ 17.Ne5 c5! 18.Nc6 Ne4 19.f3 Qd2?? 20.fe4+= Qe2 21.Be2 cd4 22.Nd4 Bd7 23.Bf3 e5–/+ 24.Nc2 Rfd8 25.Nb4 Bf8 26.Nd5 Kg7 27.Rd1 Bc5 28.Kf2 a5 29.Rac1 Ba4 30.Rc5 Bd1 31.Bd1 1–0. Fournier,Frederic (1990) – Dubois,Mathieu, Ch club, 2004.

5.f4 0–0 6.Nf3 d5 7.Qb3 c6 8.a4 Nbd7 9.Be2 Ne4 (9...dc4!? 10.Bc4 Nb6=) 10.Bg7+= Kg7 11.0–0 Qf6 12.d4 c5 13.Bd3 cb4 14.Qb4 (worse is 14.cd5 Nec5 15.dc5 Qa1 16.Qb4 a5+= (16...ed5?? 17.Nc3 Qf1 18.Kf1+–)) 14...Qd8 15.c5 Nb8 16.Ne5 (16.Be4 de4 17.Nfd2 Na6+/–) 16...Nc6 17.Nc6 bc6 18.Nd2 Nd2 19.Qd2 Rb8 20.Rfb1 Bd7 21.Rb8 Qb8 22.Rb1 Qc7 23.Qb4 h6 24.a5 g5 25.g3 gf4 26.ef4 f6 27.a6 e5 28.Qb7 Qd8 29.Qa7 ef4 30.Rb7 Rf7 31.Bf5?? Qe7 32.Rd7 Qe1 33.Kg2 Qe2 34.Kh3 Qh5 35.Kg2 Qe2 36.Kh3 Qh5 37.Kg2 Qe2 ½–½. carocan (1690) – marzec24 (1690), kurnik, 2011.

5.Nf3 c6

6.Be2 d5 7.0–0 0–0 8.d4 Ne4 9.Nbd2 Nd2 10.Qd2 Nd7 11.a4 b6 12.b5 cb5 13.ab5 dc4 14.Bc4 Bb7 15.Be2 Rc8 (better is 15...Re8!?+/–) 16.Ra7+– Rc7 17.Rc1 Rc1 18.Qc1 Qb8 19.Ra1 Rc8 20.Qd2 h5 21.h3 Kh7 22.Qd3 f6 23.Nd2 f5 24.e4 fe4 25.Ne4 Ba8? 26.Ng5 Kg8 27.Qg6 Nf6 28.Ne6 Qb7 29.d5 Qd5 30.Qg7 1–0. nizinna – instel, kurnik, 2011.

6.Be2 d5 7.0–0 Nbd7 8.d4 b5 (8...dc4 9.Bc4 0–0 10.a3+=) 9.cb5+/– Bb7 (9...cb5!? 10.Bb5 Rb8+/–) 10.bc6+– Bc6 11.b5 Bb7 12.a4 a6 13.Ba3 Nb6 14.a5 (14.Ne5 Nfd7 15.Nd7 Qd7+–) 14...Nc4+/– 15.Bc4 dc4 16.b6 Rc8 17.Nc3 Bf8? (17...Ne4!? 18.Ne4 Be4+/–) 18.Bf8 Kf8 19.Ne5 Kg7 20.Qe2 Ne4 21.Rfc1 f6 22.Ne4 Be4 23.Nc4 Rf8 24.f3 Bd5 25.Nd2 Bb7 26.Qd3 h5 27.Ne4 f5 28.Nc5 Qe7 29.Na6 Qg5 30.Kh1 f4 31.e4 Rcd8 32.Nc5 Bc8 33.b7 Bd7 34.Nd7 Rd7 35.a6 Rfd8 36.Rc8 Rd4 37.Rd8 Rd3 38.Rd3 Qb5 39.Rd7! Kh6 40.a7 Qb2 41.a8Q (41.a8Q Qe5 42.Qf8 Kg5 43.Ra5 Qf5 44.Qe7 Kh6 45.b8Q Qe5 46.Qbf8 Qg7 47.Qeg7#) 1–0. carocan (1850) – lauferus (1605), kurnik, 2011.

4.e4 0–0

5.Qa4 Ne4 6.Bg7 Kg7 7.Bd3 Nf6 8.h4 8.Nc3!?–/+) 8...d5–+ 9.f4? (better is 9.Ne2–+) 9…dc4 (9...dc4 10.Be2 Qd4–+) 0–1. emerica – honoriobustosdomecq (2550), net–chess.com, 2002.

5.b5 d6 6.Nc3 c5 7.f4 Nbd7 8.Nf3 a6 9.a4 b6 10.Qc2 Nh5 11.g3 e5 12.f5 Ndf6 13.Nd5 Nd5–/+ 14.cd5 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1 Qe7 17.Be2 Qa7 18.0–0 Bd7 19.Nh4 Nf6 20.fg6 fg6 21.Nf3 Bh3 22.Rf2?? Qa1–+ 23.Bf1 Ng4 24.d3 Nf2 25.Qf2 Bg4 26.Kg2 Bf3 (26...Bf3 27.Qf3 Rf3 28.Be2 Rf7 29.d4 Qb2 30.Kg1 Qe2 31.dc5 Rf1) 0–1. iczker – osgyi, kurnik, 2011.

5.Qc2 d6

6.Nc3 a6 7.a4 Nc6 8.b5 Nb4 9.Qb3 a5 (9...c5 10.bc6 Qb6 11.Nd1 bc6 12.a5+=) 10.d4= c5 11.d5 e6 12.Rd1 ed5 13.cd5 Re8 (better is 13...Ne4!? 14.Ne4 Re8–/+) 14.f3+= Nh5 15.Nge2 f5 16.g3 fe4 17.Ne4? (17.fe4 Bg4+=) 17...Nf6?? (better is 17...c4 18.Qc4 Bb2–+) 18.Bf6 Bf6 19.Kf2 Bf5–/+ 20.Bg2 Bg7 21.Rhf1 Qb6 22.Qc4 Be4 23.fe4= Re5 24.Nf4 Rf8 25.Kg1 Ree8 26.Ne6 Rf1 27.Rf1 Be5 28.Kh1 Qa7 29.Bh3 b6 30.Ng5 Re7 31.Be6 Kg7 32.Nf7 Qb8?? 33.Qc1 Rf7 34.Rf7 Kh8 35.Qh6 Qg8 36.Rf8 (36.Rf8 Qf8 37.Qf8) 1–0. Kleinke,Uwe – Moews, Schwerin, 1978.

6.d4 a5 7.b5 b6 8.f3 Nbd7 9.Nd2 e5 10.d5 Nh5 11.g3 Nc5 12.Nb3 Na4 13.Bc1 f5 14.Be3 fe4 15.fe4 Nf6 16.h3 Nh5 17.Qg2 Bf6 18.Nf3 Qe7 19.Bd3 Bd7 20.0–0–0 Rf7 21.Kc2 Raf8 22.Rdf1 Bg7 23.Nh2 Rf1 24.Bf1 Rf7 25.Be2 Qf8 26.Ng4 Nf4 27.Qh2 Ne2 28.Qe2 h5 29.Nf2 Bh6 30.Nd1 Be3 31.Qe3 Rf3 32.Qg5 Qf6 33.Qf6 Rf6 34.Nd2 Nc5 35.Rh2 Kg7 36.Nb2 h4 37.g4 g5 38.Re2 Rf4 39.Nd1 Be8 40.Nf2 Bg6 41.Kd1 Kh6 42.Ke1 Bh7 43.Re3 Bg6 44.Ke2 Bh7 45.Rf3 Rf3 46.Kf3 Kg6 47.Nf1 Kf6 48.Ne3 Bg6 49.Ned1 Bh7 50.Nc3 Bg6 51.Ke3 Bh7 52.Nd3 Nd3 53.Kd3+= Bg8 54.Nd1 Ke7 55.Ke3 Bf7 56.Kf3 Be8 57.Ne3 Bg6 58.Nf5 Kf6 59.a4 Bh7 ½–½. Laco,Giuseppe (2265) – Stoeckl,Ernst, Arco op, 1989.

6.d4 Nbd7 7.Nf3 c5 8.bc5 dc5 9.e5 Ne8 10.d5 Qc7 11.Qe2 b5 12.Nbd2 Nb6 13.cb5 Nd5 14.Rc1 Nf4?? 15.Qe4+– Bh6 16.Qa8 (16...Bd7 17.Qe4+–) 1–0. MT – guest1327, ICC, 2004.

5.e5 Ne8

6.d4 d6 7.Nf3 de5 8.Ne5 Nd7 =.

6.d4 d6 7.f4 de5 8.fe5 b6 9.Qf3 c6 10.b5 Bb7 11.bc6 Nc6 12.Qe4 Na5 13.d5 Nd6 14.Qc2 Nf5 15.Bd3 Rc8 16.Qe2 e6 17.de6 fe6 18.Ba3 Rf7 19.Nf3 Bf3 20.gf3 Nc4 21.Bc4 Qh4 22.Kf1 Rc4 0–1. Ohman,HE – Ludwig,AC, 2nd Nebrasca Open, USA, 1949.

6.d4 d6 7.f4 de5 8.fe5 f6 9.ef6 ef6 10.Nf3 f5 11.Nbd2 Nc6–/+ (12.Be2 Nd4 13.Nd4 Bd4=). Drefke,A – Hasler,Ulrich, corr SOK–89–39, 1989.

6.f4 d6 7.d4 c5 8.bc5+= de5 9.de5 Qa5 (9...Nd7 10.Nf3+=) 10.Bc3 (better is 10.Qd2!? Qd2 11.Nd2=) 10...Qc5–/+ 11.Nf3 Bg4 (11...Nc6 12.Qd2–+) 12.Be2 Nc6 13.Qb3 (better is 13.Qd5 Qe3 14.Bd2+=) 13...Na5?? (13...Bf3!? 14.gf3 Rd8–+) 14.Qb4 (better is 14.Qb5 Qb5 15.cb5+=) 14...Qb4–/+ 15.Bb4 Nc6 16.Bc3 f6 17.Nbd2 fe5 18.fe5 Nc7 19.0–0 Ne6 20.h3 Bf3 21.Nf3 Nf4 22.Bd1 Rad8 23.Bb3?? Ne2–+ 24.Kh1 Nc3 25.Rac1 Ne4 26.c5 Kh8 27.e6 Ng3 28.Kh2 Nf1 29.Rf1 Nd4 30.Bd5 Rd5 0–1. brother – elo1989, kurnik, 2012.

4.e4 d6

5.Na3 a5 6.b5 e5 7.d3 0–0 8.Be2 Nbd7 9.Nf3 Nc5 10.0–0 Ne6 11.g3 Nd7 12.Nc2 Ndc5 13.Ne3 c6 14.Rb1 Bh6 15.bc6 bc6 16.Ng4 Bg7 17.Ne3 Bh6 (17...Rb8!?=+) 18.Ng4 ½–½. Orso,Miklos (2390) – Cserna,Laszlo (2420), Kamen Piskov Memorial 4th, 1984.

5.Qc2 c5 6.bc5 dc5 7.e5 =+.

5.Qc2 Nbd7 6.f4 c5 7.b5 0–0 8.Nf3 Nh5 9.Bg7= Ng7 10.Bd3 f5 11.e5 de5 12.fe5= Ne6 13.0–0 Ne5!–/+ 14.Ne5 Qd4 15.Kh1 Qe5 16.Nc3 Nd4 17.Qb2 Qd6 18.Nd5 e6 19.Nf4 b6 20.Rf2 Bb7 21.Bf1 e5 22.Ne2 Rad8 23.d3 Rfe8 24.Re1 Nc6?? 25.Qa3?? Rd7?? 26.Ng3?? Nd4 27.Qc1 Rde7 28.Qg5 Kh8 29.Qh6 Qf6 30.Kg1 f4 31.Ne4 Be4 32.Re4 Nf5 33.Qh3 Qh4 34.Qh4 Nh4 35.Be2 Nf5 36.Bf3 Ne3 37.a4 Rd8–+ 38.Rd2 Kg7 39.Kf2 Kf6 40.g3 g5 41.g4 h5!–+ 42.gh5 g4 43.Be2 Rh7 44.Re3 fe3 45.Ke3 Rd4 46.Bf1 Rh5 47.Rf2 Rf5 48.Be2 Rf2 49.Kf2 e4 50.de4 Re4 51.Bf1 Kg5 52.Bd3 Re5 53.Bf1 Kf4 54.Bg2 Re3 55.Bd5 Ra3 56.Kg1 Ra4 0–1. Gama,Alberto – Rocas,Orlando, Brazil, 1933.

5.Nc3 0–0 6.b5 (6.Rb1 Nc6=+) 6...a6 (6...Ne4 7.Nf3–/+) 7.a4 (7.Qc2 e5=) 7...ab5 (better is 7...Ne4!? 8.d4 Nc3 9.Bc3 Re8–/+) 8.ab5= Ra1 9.Qa1 c6 10.d4 cb5 11.Nb5 Ne4 12.Bd3 Nf6 13.Nf3 Bd7 14.d5 Bb5 15.cb5 Nbd7 16.0–0 Nc5 17.Bc4 b6 18.Nd4 Qa8 19.Nc6 Qa1 20.Ne7 Kh8 21.Ra1 Nfe4 22.Bg7 Kg7 23.f3 Nf6 24.g4 Re8 25.Nc6 Re3 26.Kf2 Rc3 27.g5 Nh5 28.Be2 Nf4 29.Kf1 Nd5 30.Nd4 Nf4 31.Bd1 Rd3 32.Ne2? Rd2 33.Nf4+/– Rh2 34.Ng2 Nb3 35.Bb3 Rh1= 36.Ke2 Ra1 37.Bd5 f6 38.gf6 Kf6 39.Ke3 g5 40.f4 Ra3 41.Ke4 Ra4 42.Kf3 h6 43.fg5 hg5 44.Ne3 Ra3 45.Ke4+= Kg6 46.Ng4?? Kh5 47.Nf6+= Kh4 48.Kf5 Ra1 49.Ke6 g4 50.Kd6 g3 51.Kc6 Rf1 52.Kb6?? Rf6–+ 53.Bc6 g2 54.Kc7 g1Q 55.b6 Qc1 56.Kb8 Qc6 57.b7 Qb6 58.Ka8 Rf7 59.b8Q Qa6 (59...Qa6 60.Qa7 Qa7#; 59...Qc6 60.Qb7 Qb7#) 0–1. iczker – 7seven, kurnik, 2012.

5.d3 Na6 6.a3 c5 7.Be2 cb4 8.Nf3 ba3 9.Na3 Qa5 10.Nd2 0–0 11.Nb5 Qb6 12.0–0 Nc5 13.Qc2 Bd7 14.Rfb1 a6 15.Nd6 Qd6–/+ 16.e5 Qb6 17.ef6 Bf6 18.Ne4 Ne4 19.de4 Bb2 20.Rb2 Qf6 21.Raa2 Bc6 22.c5 Qd4 23.Ra3 Rfc8 24.Re3 e5 25.Bf1 Rc7 26.Rb6 Rac8 27.h3 a5 28.Qc4 a4 29.Qd4 ed4 30.Ra3 Ra8 31.Rb4 Ra5 32.Rd4 Rc5 33.Bd3 Rc1 34.Kh2 b5 35.Rb4 Rb7 36.Kg3 f6 37.Kf4 Kf7 38.Ke3 Ke6 39.Kd2 Rg1 40.Rc3 Bd7 41.g4 Rh1 42.f4 Rh2 43.Be2 g5 44.f5 Kf7 45.Ra3 Ra7 46.Kd1 Ke7 47.Bf1 Rh1 48.Ke2 Rc7 49.Ra1 Rc3 50.Kf2 a3 51.Ra2 Be8 52.Kg2 Rhh3 53.Bb5 Rcg3 54.Kf1 Bb5 55.Rb5 Rg4 56.Rb7 Kf8 57.Rb8 Kg7 58.Rg2 Rh1 (59.Kf2 a2 60.Rb7 Kh6–+) 0–1. Pierred – Tsteng, Rated game, 1m + 5s, 2005.

5.d3 c5 6.bc5 dc5 7.Nf3 =+.

5.d3 Kf8 6.Nf3= Bg4 7.Be2 Nc6 8.b5 Na5 9.0–0 h5 10.Nbd2 h4 11.h3 Bh5 12.Ng5 Be2 13.Qe2 Nh5 14.Qf3 Qe8?? (14...Bf6 15.Bc3+=) 15.Bg7 (better is 15.Ne6! Kg8 16.Bg7 fe6 17.Bh8 Kh8 18.Qg4+–) 15...Kg7+/– 16.Rae1 e5 17.Nb3?? (better is 17.Qe3+=) 17...Nf4?? (better is 17...Nb3 18.ab3 f6–+) 18.Na5+– f6 19.Qg4 fg5+/– 20.Qg5 Nd3 21.Re3 Nf4 22.Rf3 b6 23.Nc6 Rf8 24.Qh4 Qd7? 25.Rg3?? Rh8 26.Qg5 Rh5 27.Qe7 Qe7+= 28.Ne7 Kf6?? 29.Nd5+– Kf7 30.Nc7 Rc8+= 31.Nd5 Rc4 32.Re1 Rc2 33.a4 Ra2 34.Nc3+/– Ra3 35.Rge3 Rh8 36.Rd1?? Ke6?? 37.Kh2+= g5 38.Nd5 Re3? 39.fe3 Ng6? 40.Nc7 Kd7+= 41.Nd5 Rc8?? 42.Rf1+– Rc2 43.Rf7 Kd8 44.Ra7 Nh4 45.Ra8 Kd7 46.Rg8 Rg2 47.Kh1 Rg3 48.Nb6 Ke6 (48...Ke6 49.Re8 Kf7+/–) 1–0. elektrooon – magiasednem, kurnik, 2012.

5.d3 Bg4 6.Be2 Be2 7.Ne2 0–0 8.0–0 c5 9.a3 Nc6 10.b5 Nd4 11.Nd4+/– cd4 12.Bd4 Qc7 13.Nc3 e5 14.Be3 Nd7 15.Nd5 Qd8 16.Rb1 Nf6 17.Bg5 h6 18.Nf6 Bf6 19.Bh6 Re8 20.Be3 Kg7 21.Qg4 Rh8 22.f4 Rh4 23.Qg3 ef4 24.Rf4 Rf4 25.Qf4 Be5 26.Qh6 Kg8 27.Rf1 Qa5 28.d4 Bg7 29.Qf4 Qa3 30.Qf7 Kh8 31.Rf3 Rf8?? 32.Rh3 (32...Bh6 33.Rh6) 1–0. schaep1 – BeerClark, ChessWorld.net, 2004.

5.Bd3 0–0 6.Nf3 a5 7.b5 a4 8.Na3 Nbd7 9.Qe2 c6 10.0–0 cb5 11.Nb5 Nc5 12.Bc2 e5 13.d4 ed4 14.Bd4 Bg4 15.Rad1 Ne6 16.Be3 Ne8 17.h3 Bf3 18.Qf3 Qa5 19.Qe2 Rc8 20.f4 Qb4 21.Rb1 Qa5 22.Rfd1 N6c7 23.Nd6 Nd6 24.Rd6 Ne6 25.e5 Qc3 26.Bd3 Rfd8 27.Bd2 Qa3 28.Bb4 Nf4 29.Ba3 Ne2 30.Be2 Be5 31.Rd8 Rd8 32.Rb5 Bd4 33.Kf1 b6 34.Rd5 Bb2 35.Rd8 Kg7 36.Bb2 f6 37.Rd7 Kh8 38.Bf6 Kg8 39.Bg4 h6 40.Be6 Kf8 41.Rd8# 1–0. usingprogram (1995) – mrjb (1985), kurnik, 2012.

5.Bd3 c5 6.a3 Nc6 7.Nf3 0–0 8.Ng5? Ne5 9.Bc2 Nc4–+ 10.Bc3 cb4 11.ab4 h6 12.h4? hg5–+ 13.hg5 Ng4 14.f3 Nge5 15.f4 Ng4 16.Qf3 Bc3?? 17.Qh3 Qb6?? 18.Qh7# 1–0. Wloka,Frank – Thuenemann,Jens, RSS7E easy–4, 2003.

5.Bd3 Bg4 6.Be2 Bd7 7.Qb3 0–0 8.Nc3 Nc6 9.Nf3 a5 10.b5+= Nb4? 11.a3+– Ne4? 12.Ne4 Bb2 13.Qb2 Bf5 14.d3 Nd3 15.Bd3 Be4 16.Be4 Rb8 17.0–0 e6 18.Qd2 c6 19.bc6 b6 20.Rfd1 d5 21.Qf4 de4 22.Rd8 Rbd8 23.Qe4 Rc8 24.Rb1 Rfd8 25.Nd4 Rd6 26.Rb6 e5 27.Qe5 Rcd8 28.c7 Rd4 29.cd8Q Rd8 30.Rb8 Rb8 31.Qb8 (31.Qb8 Kg7 32.Qe5 Kh6 33.c5+–) 1–0. mrkt – caspernet, internet, 2011.

5.e5 de5 6.Be5 0–0 7.h3 Ne4 (better is 7...Nc6!? 8.Bc3 e5–/+) 8.Bg7= Kg7 9.Nf3 Nc6 10.a3 Bf5 (10...Nd4!? 11.Ra2 Qd6+=) 11.g4 Be6 12.d3 Nf6 13.Be2 Nd4 14.Nd4 Qd4 15.Nd2 a6 16.Bf3 Qd3 17.Bb7 Rad8 18.Ba6? (better is 18.g5 Nh5 19.Be4–/+ (19.Ba6 Nf4 20.Rg1 Qc3–+)) 18...Ne4–+ 19.Ra2?? (19.Qe2 Qe2 (19...Nd2?! 20.Qd3 Rd3 21.c5 Nf3 22.Kf1–+) 20.Ke2 Rd2 (20...Nd2?! 21.Rhd1 Nc4 22.Bc4 Bc4 23.Ke3–+) 21.Ke1 Rf2–+) 19...Qd4 20.0–0 Qd3?? 21.Ne4 Qe4?? 22.Qe2 Qc6 23.Bb5+/– Qb6 24.Ba4 Qa6 25.Bb3 Qd6 26.c5+– Qc6 27.Re1 Bb3+/– 28.Rb2?? Be6 29.f3 Bd5 30.Qe5 Kg8 31.Qe7 Bf3 32.Qg5 Rd5 33.Qf4 Rd3 34.Rd2 Ra3 35.Qf6 Bd5 36.Qb2 Rg3 37.Kh2 Rf3 38.Re5 Rd8 39.Re7 Qa8 40.Rc7 Qb8 41.Qe5 Qb4 42.Rd5= (42.Rd5 Rf8 43.Kg2+=). cogit – chapy916, kurnik, 2012.

5.f3 c5 6.bc5 dc5 7.e5 =+.

5.f3 e5 6.d4 ed4 7.Qd4 0–0 8.Qd2 Re8 9.Bd3 Nc6 10.Ne2 a5 11.b5 Ne5 12.0–0 Nfd7 13.Be5 Ne5–/+ 14.Nec3 Be6 15.Na3 Nd3 16.Qd3 Qg5 17.Kh1 Qc5 18.Ne2? Ba1 19.Ra1 c6 20.Rc1 Rac8 21.f4? cb5 22.f5 bc4 23.Qg3 Bf5! 24.ef5 Re2 25.fg6 hg6 26.Rf1 Qe3 27.Qd6 Re1 (28.Qf6 Rf1 29.Qf1 Qa3–+; 27...Qf2 28.Rg1 Re1 29.Qg6 fg6 30.Re1 Qe1#) 0–1. Bray,Isa – Frois,Antonio (2380), POR–chT Portugal, 1993.

5.Nf3 Bg4 6.h3 Bf3 7.Qf3 e5 8.Be2 Nc6 9.0–0 Nd4 10.Bd4 ed4 11.d3 0–0 12.Nd2 a6 13.Qg3 c5 14.bc5 dc5 15.f4 Qa5 16.Nb3 Qb6 17.e5 Nd7 18.Rab1 Qc6 (better is 18...Qc7!?+=) 19.Na5+/– Qe6 (better is 19...Qa4!? 20.Nb7 Qa2+–) 20.Bg4+– f5 21.Bf3 Rab8?? (21...Kh8+–) 22.Bd5 (22.Bd5 Qd5 23.cd5+–) 1–0. Wall,Bill – Dieggo, chess.com, 2009.

5.f4 0–0 6.Qc2 e5 7.fe5 de5 8.b5 a6 9.a4 b6 10.Nf3 Nbd7 11.Be2 Bb7= 12.Nc3 Nc5 13.d3 Ng4 14.Nd1 Qd6 15.h3 Nh6 16.g4 f6 17.Ne3 Rfd8 18.Nd5= ab5 19.ab5 Ra1 20.Ba1 Ra8 21.Bc3 Bd5 22.cd5 Qd7 23.d4+= ed4 24.Bd4 Qd6 25.Rg1 Nd7 26.Qc6+/– Qc6 27.bc6 Ne5 28.d6 cd6 29.Ne5 de5 30.Bc4 Kf8 31.Bb6 Nf7 32.c7 Nd6 33.Bd5 (33...Rc8 34.Be6+–) 1–0. Kilpatrick,Robert – Bird,G, corr SCCA final, 1990.

5.f4 Nc6 6.b5 Nb4?? 7.a3+– Bg4 8.Qa4 0–0 9.Nc3 d5 10.ab4 dc4 11.Qc2 Nh5 12.g3 Be6 13.Nf3 Bg4 14.Bg2 Qd6? 15.Nd5 Bb2 16.Qb2 e6 17.Ne3 Bf3 18.Bf3 Qd7 19.Bh5 gh5 20.Qe5 Qd3 21.Rc1 Rfd8 22.Nc4 Rd4 23.Qc7 Qe4 24.Kf2 Rad8 25.Rhd1 h4 26.d3 hg3 27.hg3 Qd5 28.Ne5 Rf8 29.Rc5 Qb3 30.Rdc1 Qb4 31.Nd7 Qd2 32.Kg1 Qe3 33.Kg2 Qe2 34.Kh3 f5 35.Nf8 Qg4 36.Kh2 Qe2 37.Kg1 Qe3 38.Kf1 Qf3 39.Ke1 Qe3 40.Kf1 Qf3 41.Kg1 Qe3 42.Kg2 Qe2 43.Kh1 Qf3 44.Kh2 ½–½. Fritz 5.32 – Fritz 6, 2004.

5.f4 e5!? 6.fe5 Ne4 7.Qe2! Qh4 8.g3 Ng3 9.hg3 Qh1 10.ed6 Kf8 11.Qe7 Kg8 12.Qd8 Bf8 13.Qf6 1–0. Zaidel – Kitayenko, Riga 1959.

5.h3 0–0 6.d3 c5 7.bc5 dc5 8.Nc3 Nc6 9.Nf3 Re8 10.Be2 b6 11.0–0 Bb7 12.Rb1 Nd7 13.Nd5 Bb2 14.Rb2 Nf6 (14...e6 15.Ne3=) 15.Nf6 ef6 16.a3 Nd4 17.Nd4 Qd4 18.Qd2 (18.Qc2 Re5=) 18...Kg7 (18...Re5 19.Kh2=+) 19.Rfb1 (19.a4 Rad8 20.Qc2 Bc6=) 19...Rad8 20.Bf3? (better is 20.Qc2=) 20...Qd3–+ 21.Rd1 Qd2 22.Rbd2 Rd2 23.Rd2 Be4 24.Re2 f5 25.g4? Re6 26.Be4 Re4 27.Re4 fe4 28.f3 f5 29.g5 Kf7 30.Kf2 ef3 31.Kf3 Ke6 32.Kf4 a6 33.a4 Kd6 34.h4 Ke6 35.Ke3 Ke5 36.Kd3 f4 37.Ke2 Ke4 38.Kf2 f3 39.a5 ba5 40.h5 a4 41.hg6 hg6 42.Ke1 a3 43.Kf2 a2 44.Kg3 a1Q 45.Kf2 Qb2 46.Kg3 Qg2 47.Kh4 Qh2 48.Kg4 Qf4 49.Kh3 f2 (49...f2 50.Kg2 f1Q) 0–1. wlittle (2160) – vkramnik (1865), net–chess.com, 2003.

5.h3 c5 6.b5 =+.

5.h3 Nbd7 6.Nf3 e5 (6...a5 7.a3=) 7.Be2. gtate (1990) – cubswinagain, net–chess.com, 2005.

5.Qc2 0–0

6.a3 c5 7.Ne2 b6 8.b5 a6 9.a4 ab5 10.ab5= Ra1 11.Ba1 Bb7 12.d3 e6 13.g3 d5 14.Bg2 Nbd7 15.0–0 d4 16.Bb2 Bh6 17.Nd2 e5 18.Ra1 Ne8 19.Bc1 Nd6 20.Nf3 Bg7 21.Bg5 f6 22.Bd2 f5 23.Ng5 Qf6 24.f3 fe4 25.Ne4= Ne4 26.de4 Qd6 27.Nc1 Nf6 28.Bh3 Ne8 29.Ra3 Qe7 30.Qd1? Nd6–/+ 31.Bf1 Qf7 32.Qe2 Bc8 33.Kg2 Be6 34.Ra4 Kh8 35.f4 Qb7 36.Nb3 Bf5 37.fe5 Be4 38.Kg1 Be5 39.Bh6 Bg7 40.Bg7 Kg7 41.Qa2? Qf7 42.Ra7 Nb7 43.Bg2? Qc4 44.Qd2 Qd5 45.Qe2 Bg2 46.Qg2 Qb3 47.Rb7 Kg8 48.h4 Qe3 (48...Qe3 49.Kh2 Rf2 50.Rb8 Kg7 51.Rb7 Kh6 52.Rb6 d3–+; 48...Qb5?? 49.Qd5 Kh8 50.Qe5 Rf6 51.Qf6 Kg8 52.Qg7#) 0–1. Lida Garcia,Fernando (2065) – Blit,Jacques (2275), American Continental, Buenos Aires ARG, 2005.

6.d4 a5 7.b5 Nbd7 8.f3 c6 9.a4 e5 10.d5 Qc7 11.Bd3 Nc5 12.Ne2 cd5 13.cd5 Bd7 14.Nd2 Bh6 15.Ra3 Rfc8 16.Rc3 Qd8 17.Nc4+= Ne8 18.h4 f5 19.h5 Kg7? 20.hg6 hg6 21.Ne5!+– de5 22.Rc5 Be3 23.Be5 Nf6 24.Rc8 Rc8 25.Qb2 Qb6 26.Bf6 (26...Qf6 27.Rh7 Kh7 28.Qf6+–) 1–0. Laco,G (2215) – Sajn,S, Open Nova Gorica SLO, 1999.

6.d4 c5 7.bc5 dc5 8.d5 e6 (8...Na6 9.a3 Re8 10.e5 5...0–0) 9.Nc3 ed5 10.ed5 (< 10.Nd5 Ne4 11.Bg7 Kg7–/+) 10...Re8 11.Be2 Bf5 12.Qb3 Qe7 13.Rd1 Na6 14.a3 Nh5 15.g3 Nf6 16.f3 Nd7 17.Nb5 (17.Qb7?? Rab8 18.d6 Qe6–+) 17...Ne5 18.Kf1 Qd8 19.h3 g5 20.Qc3 f6 21.g4 Bg6 22.h4 h6 23.Nh3 Qd7 24.Nf2 Re7 25.Qd2 Rae8 26.Nc3 Rf7 27.Kg2 Bh7 28.hg5 fg5 29.Nce4 b6 30.Rh3 Qd8 31.Rdh1 Ng6 32.Kg1 Nh4 33.Bg7 Rg7 34.Rh4 gh4 35.Qh6 Rf8 36.Rh4 Nc7 37.d6 Ne8 38.Qe6 Kh8 39.Rh6+/– Qd7? 40.Ng5!!+– Nd6 41.Qd7 Rd7 42.Nh7 Rh7 43.Rd6 Rhf7 44.Rd3 Kg7 45.Ne4 Rh8 46.Rd5 Kf8 47.Ng5 Re7 48.Bd3 Rh6 49.Be4 a6 50.Kg2 Rc7 51.a4 b5 52.ab5 ab5 53.cb5 c4 54.Bc2 c3 55.Ne4 Rb6 56.Kg3 Rc4 57.g5 Rb4 58.Nc3 Rc4 59.Na4 Rb7 60.Bd1 Rc1 61.Nc5 Ra7 62.Ne4 Rb1 63.Kg4 Rb4 64.Kf5 Kg7 65.Be2 Rb2 66.Bd3 Rf7 67.Nf6 Rd2 68.f4 Rd1 69.Rd8 Rf8 70.Rd7 Rf7 71.Rf7 Kf7 72.Bc4 Kg7 73.Nh5 Kh8 74.Be6 Rb1 75.Bd7 Rd1 76.Bc6 Rb1 77.g6 Rd1 78.b6 Rd5 79.Kg4 Rd8 80.b7 Rb8 81.Kg5 Rd8 82.Kh6 Kg8 83.Bd5 (83.Bd5 Kf8 84.g7 Ke7 85.g8Q Rg8 86.Bg8 Kd7 87.b8Q Kc6 88.f5 Kc5 89.f6 Kd4 90.Qd6 Kc3 91.f7 Kc4 92.f8Q Kc3 93.Qd1 Kb2 94.Qb4#) 1–0. Laco,G (2135) – Tomazini,A (2205), 14th HIT Open, Nova Gorica SLO, 2009.

6.d4 c5 7.bc5 dc5 8.d5 e6 9.Bd3 ed5 10.cd5 b5 11.Nd2 (worse is 11.Qc5 Ne4 12.Qc2 Nf6–/+) 11...c4 12.Be2 Bb7 (12...Re8 13.Rb1 a6 14.Ngf3+=) 13.a4 (13.Rb1 Qd7+=) 13...a6 14.Ngf3 (14.Rb1 Re8+=) 14...Re8= 15.Nd4? (15.ab5 Ne4 16.Bg7 Nd2 17.Nd2 Kg7 18.Nc4 ab5 19.Ra8 Ba8=) 15...Qb6 (15...Ne4 16.Ne4 Bd5 17.Ng3 Bd4 18.Bd4 Bg2 19.Qb2 Bh1 20.Nh1–+) 16.Rd1 (16.ab5 ab5 17.Nb5 Qb5 18.Ra8 Ba8 19.Bf6 Bf6 20.Bc4 Qb4–/+) 16...Nbd7 (16...Nd5 17.Nc4 bc4 18.ed5 Bd5 19.0–0–+) 17.ab5+= ab5 18.0–0 Nc5 19.Nb5 Qb5 20.Bc4 Qa4 21.Qa4 Na4 22.Bf6 Bf6 23.Rb1 Ba6 24.Ba6 Ra6 25.f3 Nc3 26.Rb7 Ra2 27.Nc4 Rc8 28.Nd6 Bd4 29.Kh1 Rca8 30.g3 Re2 31.Nf7 Raa2 32.Nh6 Kf8 33.Ng4 h5 34.d6 hg4 35.fg4 Kg8 36.Rb8 Kh7 37.Rb7 Bg7 38.Rc1 Ne4 39.d7 Rh2 40.Kg1 Rhg2 (40...Rhg2 41.Kf1 Ng3 42.Ke1 Rg1#; 40...Bd4 41.Kf1 Rh1#) 0–1. Laco,Giuseppe (2255) – Menoni,Vincenzo, Montecatini Terme op, 1994. (=1.c4 Nf6 2.b4 g6 3.Bb2 Bg7 4.e4 d6 5.Qc2 0–0)

6.d4 c5 7.dc5 dc5 8.b5 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qc7 12.Nf3 Bg4 13.Be2 Nbd7 14.0–0 Qf4 15.Nbd2 Ra8 16.g3 Qc7 17.Bc3 Ne8 18.Kg2 Ne5 19.Ng1 Be2 20.Ne2 Nd7 21.f4 Nd6 22.Bg7 Kg7 23.g4 e5 24.Nc3 Qd8 25.h3 ef4 26.Rf4 Qa5 27.Nd5 Qa1 28.Nc3 Qa5 (28...Ne5 29.Rf1 Qa3 30.Nd5+=) 29.Rf2= Ne5 30.Nd5 Qa2 31.Qc3 Qa1 32.Qg3 Qd4 33.Qf4 Ne8?? (33...Nd3 34.Qf6 Kg8 35.Re2 Qf6 36.Nf6 Kg7 37.Nd5+=) 34.Nf3 (better is 34.Nb3 Qc4 35.Qe5 Kg8 36.Nc5+–) 34...Qf2–/+ 35.Kf2 Nd3 36.Kg3 Nf4 37.Kf4 Nd6 38.Nb6 Re8 39.e5 Nc8 40.Nd7 b6 41.Nf6 Rd8 42.Nd5 Rd7 43.Ng5 Ra7 44.Ne4 Kf8 45.Nef6 h6 46.h4 Rb7 47.Ke4 Kg7 48.Ne8 Kf8 49.Nef6 Kg7 50.Ne8 Kf8 51.Nd6 Nd6 52.ed6 Ke8 53.Nf6 Kd8 54.Kd5 Ra7 55.g5 hg5 56.hg5 Ra4 57.Kc6?? (better is 57.Ng4 Ra1 58.Kc6+–) 57...Rc4–/+ 58.Kb6 Rc1 59.Kc6 c4 60.Ne4 (60.Nd5 c3 61.Ne3–+) 60...c3–+ 61.Nc5 Rd1 62.b6 c2 (62...c2 63.b7 Rb1–+) 0–1. Laco,Giuseppe (2135) – Miletic,Dean, Nova Gorica op–B, 2003. (=1.c4 Nf6 2.b4 g6 3.Bb2 Bg7 4.e4 d6 5.Qc2 0–0)

6.d4 Nc6 7.a3 =.

6.d4 Nbd7 7.Nf3= c6 (7...e5 8.de5 Ne5 9.Ne5 de5 10.a3= (< 10.Be5 Re8 11.f4 Ne4 12.Qe4 Qh4 13.g3 Re5 14.Qe5 Be5 15.gh4 Ba1–/+)) 8.Nc3 (8.Be2 a5=) 8...e5 (8...a5 9.b5=) 9.d5 a5 (9...Qb6 10.b5=) 10.b5+= cb5 11.Nb5 (11.cb5 Nc5+=) 11...Nc5= 12.Be2 (better is 12.Nd2!?=) 12...Nfe4–/+ 13.0–0 Bf5 14.Qc1 Na4 (14...Rc8 15.Qe3–/+) 15.Ba3 Nec5 16.Qe3 Bg4 (16...Rc8 17.Na7 Rb8 18.Nb5–/+) 17.Nd2 (17.Bd1 e4 18.Nfd4 Bd1 19.Rad1 Rc8=+) 17...Be2–/+ 18.Qe2 f5 (18...Rc8 19.Rab1–/+) 19.f3 (19.Nb3 Ne4=+) 19...Rc8–/+ 20.Rae1 Qd7 21.Nb3=+ Nb3 22.ab3 Nc5 23.Rf2 e4 24.Bc5 Rc5 25.Qd1 ef3 26.Rf3 a4 27.Rfe3 Be5 28.Nd4 Ra8 29.Nf3 Bg7 30.Re7 Qc8=+ 31.Ng5 Rc7 32.Rc7 Qc7–/+ 33.Ne6 Qb6 34.c5 Qb3 (34...Qb3 35.cd6 Qb6 36.Kh1 Bc3–+) 0–1. Reuter,Alfred – Sakellarakis,Dimitrios, WCCF, 2000.

6.d4 e5 7.d5 a5 8.b5 Nbd7 9.a4 Nc5 10.Nc3 Bd7 11.Ba3 Ne8 12.Bc5 dc5 13.0–0–0 Nd6 14.Kb2 f5 15.Bd3 fe4 16.Ne4 Bf5 17.f3 Be4 18.fe4 Bh6 19.Re1 c6 20.dc6 bc6 21.Nf3 cb5 22.ab5 a4 23.Ka3 Qe7 24.Qb2 Rfe8 25.h4 Qe6 26.Qc2 Qe7 27.Bf1 Bf8 28.Ka2 h6 29.Rd1 Red8 30.Rd5 Nf7 31.Bd3 Bg7 32.Nd2 Bf6 33.g3 Nd6 34.Nb1 Ne8 35.Nc3 Rdb8 36.Qf2 Rc8 37.Be2 Bg7 38.Bg4 Rc7 39.Qe2 Nf6 40.Rd2 h5 41.Bh3 Bh6 42.Rd3 Rca7 43.Rhd1 Qc7 44.Rd6+= Qa5? 45.Qd3?? Bg7 46.Rb1 Rf8 47.b6 Rb7 48.Rb5 Qa8 49.Rc5 Ng4? 50.Bg4 hg4 51.Rg6 Kh7 52.Rg4 Rb6 53.Rc7 Rg6 54.Rg6 Kg6 55.Qe2 (55.Qe2 Kh6 56.Qe3 Kh7 57.Qa7 Qa7 58.Ra7 Rf2 59.Kb1+–) 1–0. Laco,Giuseppe (2160) – Cozzaglio,Flaminio (2070), Caorle op, 1984.

6.Be2 e5 7.h4 (7.Nf3!?=) 7...Nc6–/+ 8.a3 a5 9.b5 Nd4 10.Bd4 ed4 11.d3 (better is 11.Ra2!?+=) 11...Ne4!–+ 12.h5 (12.de4 d3 Passed pawn) 12...Nc5 13.Nd2 Re8 14.hg6 hg6 15.0–0–0 c6 16.Bf3 (better is 16.bc6!? bc6 17.Rf1–+) 16...cb5 17.cb5 Be6 18.Kb1 Rc8 19.Nc4 (19.Nh3–+) 19...d5 20.Bd5 (20.Nb2 Nd3! 21.Qd3–+) 20...Bd5 21.Nf3 Nd3! 22.Rd3 Rc4 (22...Rc4 23.Qd1 Be4–+) 0–1. Romanov,Evgeny – Mikhailov,Vladimir, Kemerovo RUS, Regional Ch, 2013.

6.d4 Nbd7

7.Nf3 c6 8.Nc3 e5 9.d5 a5 10.b5 cb5 11.Nb5 Nc5 12.Be2 Nfe4 13.0–0 Bf5 14.Qc1 Na4 15.Ba3 Nec5 16.Qe3 Bg4 17.Nd2 Be2 18.Qe2 f5 19.f3 Rc8 20.Rae1 Qd7 21.Nb3 Nb3 22.ab3 Nc5 23.Rf2 e4 24.Bc5 Rc5 25.Qd1 ef3 26.Rf3 a4 27.Rfe3 Be5 28.Nd4 Ra8 29.Nf3 Bg7 30.Re7 Qc8 31.Ng5 Rc7 32.Rc7 Qc7 33.Ne6 Qb6 34.c5 Qb3 (35.Qb3 ab3 36.cd6 b2–+) 0–1. Reuter,Alfred – Sakellarakis,Dimitrios, corr WCCF, 2000.

7.Nf3 e5 8.de5 de5 9.Be2 =.

7.Nf3 e5 8.de5 de5 9.Be5 Ne5 10.Ne5 Ng4 11.Ng4 Ba1 –+.

7.Nf3 e5 8.de5 de5 9.Ne5 Ne5 10.Be5 Re8 –/+.

7.Nf3 Re8 8.Be2 e5 9.d5 Rf8 10.Nbd2 a5 11.a3 Ng4 12.h3 Nh6 13.g4 Bf6 14.Rg1+/– g5 15.h4 ab4 16.hg5 Bg5 17.Ng5 Qg5 18.Nf3 Qf6?? 19.Qb1 Qg6 20.g5 Ng4 21.Rg4 Nc5 22.Nh4 Qg7 23.Nf5 Bf5 24.ef5 Rfe8 25.f6 Qg6 26.Qg6 fg6 27.0–0–0 Kf7?? 28.Rh1 Rh8? 29.Rh6 c6?? 30.Rgh4 Kg8?? 31.f4 Na4?? 32.fe5 Nb2 33.Kb2 de5 34.Bg4 (34...Kf8 35.ab4 cd5 36.Rh7 Rh7 37.Rh7+–) 1–0. Franco,E – Lopez,JA, CENTRAL I–CENTRAL, 1991.

5.Qc2 b6

6.d4 c5 7.bc5 bc5 8.d5 e5 9.Be2 0–0 10.h3 Na6 11.a3 Rb8 12.Nd2 Bd7 13.Bc3 Qc7 14.g4 h6 15.Bd3 Nh7 16.Ne2 f6 17.Ng3 Ng5 18.h4 Nf7 19.f3 Rb7 20.Qd1 Rfb8 21.Bc2 Qc8 22.Ndf1 Qe8 23.Ne3 Nc7 24.0–0 Kh7 25.Rf2 Bh8 26.Rh2 Qe7 27.Bd2 Rf8 28.Ra2 Rg8 29.Bc1 Rbb8 30.Bd3 Na6 31.Rag2 Qd8 32.Qd2 Bg7 33.Bc2 Qe7 34.Nd1 Rbf8 35.g5 h5= 36.Nh5 gh5 37.f4 ef4 38.e5 f5 39.g6 Kh8 40.gf7 Rf7 41.e6+/– Be6 42.de6 Qe6 43.Kf1 f3 44.Rg5+– Bd4?! 45.Ne3 Qe5?? 46.Rh1 f4 47.Re5 de5 48.Nf5 f2?? 49.Nd4 cd4 50.Qe2 f3 51.Qe5 (51.Qe5 Rgg7 52.Qe8 Rg8 53.Qf7 Rg1 54.Rg1 fg1Q 55.Kg1 f2 56.Kf2 d3 57.Bb2) 1–0. Laco,G (2145) – Medvescek,Jernej, 7th HIT Open, Nova Gorica SLO, 2002.

6.Nf3 Bb7 7.d3 0–0 8.Be2 c5 9.b5 a6 10.ba6 Na6 11.0–0 Nb4 12.Qd2 Bc6 13.a3 Na6 14.Nc3 Nc7 15.Rfb1 b5 16.e5 de5 17.Ne5 Bb7 18.Nb5 Nb5 19.cb5 Qd6 20.Nc4+– Qe6 21.Qe3 Qe3 22.fe3 Rfd8 23.a4 Nd5 24.a5 Bb2 25.Rb2 Nc3 26.Bf3 Bf3 27.gf3 Rd3 28.b6 Nd1 29.b7 Rb8 30.Rbb1 Ne3 31.Ne3 Re3 32.a6 c4 33.a7 Rb7 34.a8Q Kg7 35.Qb7 c3 1–0. schaep1 – DanielMartin, ChessWorld.net, 2004.

5.Qc2 e5

6.Be2 0–0 7.h4 (7.Nf3 Nh5 8.g3 Bh3=+) 7...h5 (better is 7...Nc6–+) 8.Nf3= Bg4 9.d3 (9.0–0 Nc6=+) 9...Nbd7 (9...Nc6 10.a3–/+) 10.Nc3 c6 (10...a5 11.b5=) 11.a4 (11.0–0 a5 12.a3 Re8=) 11...Nh7 (11...a5 12.b5=) 12.Bc1 (12.a5 Re8=) 12...f5 (12...a5!? 13.b5 Nc5=) 13.Ng5 (13.Qb3 Kh8+/–) 13...fe4+= 14.de4 (better is 14.Bg4 hg4 15.Nge4+= (< 15.de4 Ng5 16.Bg5 Bf6=)) 14...Ndf6? (better is 14...Be2 15.Ne6 Qe7 16.Nf8 Bc4=) 15.Bg4+– Ng4 16.f3 Ng5 17.hg5 Qd7 18.Qe2 Rf7 19.fg4 hg4 20.Be3 Qe6 21.a5 Rc8 22.Kd2 d5 23.cd5 cd5 24.Nd5 Rd7 25.Rhd1 Bf8 26.Ke1 Bg7 27.Qa2 Kh8 28.Kf2 Bf8 29.Rh1 Rh7 30.Rh7 (30.Rh7 Kh7 31.Nf6 Qf6 32.gf6 Rc2 33.Qc2 g3 34.Kg3 g5 35.Qc4 Bh6 36.Qf7 Kh8 37.Rh1 g4 38.Rh6#) 1–0. Laco,G (2180) – Mikuz,Slavko, 6th HIT Open, Nova Gorica SLO, 2001.

6.Be2 Nc6 7.Nf3 Nb4 8.Qa4 Nc6 9.Nc3 –/+.

6.Ne2 a5 7.b5 0–0 8.f3 Re8 9.Nbc3 c6 10.d4 Nbd7 11.0–0–0 Qc7 12.Ba3 Bf8 13.d5 cd5 14.cd5 Nb6 15.Ng3 Bd7 16.Kb2 Rec8 17.Rc1 (17.Kb3!?–/+) 17...Bh6–+ 18.Bd3 Bc1 19.Rc1 Ne8 20.Qb3 a4 21.Qb4 Nc4 22.Bc4 Qc4 23.Nge2 (better is 23.Qc4!? Rc4 24.Nf1–/+) 23...Qd3–+ 24.Rd1 Qe3 25.Ka1 Rc5 26.Qb2 Rc4 27.Qd2 Qd2 28.Rd2 b6 29.Rb2 Kf8 30.Nd1 Rac8 31.Ne3 Rc3?? 32.Nc3=+ Rc3 33.Nc2 Ke7 34.Kb1 Nc7 35.Bb4 Rd3 36.Na3 Rd1 37.Kc2 Rh1 38.h3 Rg1 39.Kc3 f5 40.Kc4 Be8 41.Bc3 fe4 42.fe4 g5 43.Kb4 Bg6–/+ 44.Re2 Bh5 45.g4+= Be8 46.Ka4 Rh1 47.Bd2 h6 48.Re3 Rh2 49.Bb4 Ra2 50.Kb3 Ra1 51.Kb2 Rf1 52.Nc4 Nb5 53.Ne5 Rf2 54.Kb1 Kd8 55.Nc4 Kc7 56.Nd2 Bg6 57.Kb2 Rf4 58.Kb3 Kd7 59.Kc4 Nc7 60.Bc3 b5 61.Kd4 Ne8 62.Rf3 Rf3 63.Nf3 Nf6 64.e5 Ne4 65.Be1 Bh7 66.ed6 Nd6 67.Ne5 Ke7 68.Bb4+– Bg8 69.Kc5 Ne4 70.Kb5 Ke8 71.d6 Be6 72.Kc6 Nf2 73.d7 Bd7 74.Nd7 Nh3 75.Kd6 Nf4 76.Bd2 Kf7 77.Ne5 Kf6 78.Bf4 gf4 79.Nf3 h5 80.g5 Kf5 81.Ke7 h4 82.Kf7 Kg4 83.g6 Kf3 84.g7 h3 85.g8Q Kf2 86.Qh7 Kg2 87.Qc2 Kg3 88.Qe2 f3 89.Qf1 f2 90.Kf6 Kf3 91.Ke5 Ke3 92.Kd5 h2 93.Kc4 (93.Kc4+–) 1–0. Laco,Giuseppe (2265) – Pozzi,Enrico (2295), Forli op, 1989.

6.Nf3 0–0 7.Be2 Nbd7 8.0–0 Qe7 9.Re1 Re8 10.Bf1 Nf8 11.h3 Ne6 12.g3 Nh5 13.Nc3 c6 14.Kh2 Rf8 15.Ne2 f5 16.Bg2 f4 17.g4 Nf6 18.d4 ed4 19.Ned4 Nd4 20.Bd4+– Ng4!? 21.hg4 Bd4 22.Nd4 Qh4 23.Kg1 f3 24.Nf3 Qg4 25.Nh2+– Qh4 26.f3 Be6 27.Rac1 Rf4 28.Qf2 Qg5 29.Nf1 Raf8 30.Qg3 Qf6 31.Rc2 h5 32.Ne3 h4 33.Qh2 Qg5 34.Kf2 Qe5! 35.Ke2 d5 36.cd5 cd5 37.Qg1? de4 38.fe4 Qh5 39.Kd2 Ba2! 40.Re2 Be6 41.Bh1 R4f7 42.Rc5 Qh6 43.Rg5 Kh7 44.Rh2 Rf4 45.Kd3 Qg7 46.Qe1 Qh6 47.Rhg2 R8f6 48.Qc3 Qg7 49.Qe5 Qd7 50.Ke2 Qf7 51.Nf5?! Bc4 52.Ke3 Rf1 53.Qh2 Re1 54.Kf3 Re4! 0–1. Schiffler – Blechschmidt, Soemmerda 1950.

6.Nf3 0–0 7.h3 a5 (7...Nc6!? 8.b5 Nd4 9.Nd4 ed4–/+) 8.b5=+ b6 (8...a4 9.Nc3=) 9.Nc3= Nbd7 10.0–0–0? (better is 10.Bd3!?=) 10...Nc5–/+ 11.g4 Bb7 12.d3 Ne6 13.Ne2 c6–+ 14.a4 Qc7 15.Kb1 Rac8 16.Nc3–/+ Nd7 17.bc6 Bc6 18.Rg1 Ndc5 19.h4 h6 20.g5 h5 21.Bh3 Rcd8 22.Nb5 Bb5 23.cb5 Nf4–+ 24.Bf1 Qe7 25.Nd2–/+ Qe6 26.Nc4 d5–+ 27.ed5 Rd5 28.Rg3 Rfd8 29.Re3 e4!–/+ 30.Bg7 Kg7 31.Nb2? Qd7 32.Qc3 Kg8 33.Qf6 Nfd3 34.Bd3 Nd3 35.Nc4?? Nb4 36.Rc1 Rd1 37.Qc3 Nd5 38.Qb3 Ne3 39.Ne3 Rc1 40.Kc1 Qd2 41.Kb1 Qd3 42.Qc2 Rc8 (42...Rc8 43.Qd3 ed3–+) 0–1. Laco,G (2180) – Iaccheo,Massimo, 6th HIT Open, Nova Gorica SLO, 2001.

6.h3 a5 7.b5= b6 8.Nf3 Nh5 9.g3 Nd7 10.Be2 Bb7 11.d3 Nc5 12.0–0 Ne6 13.Nc3 0–0 14.Bc1 f5 15.ef5 Rf5 16.Nh4 Nd4–/+ 17.Qd1 Ne2 18.Qe2 Rf7 19.Ne4 Qd7 20.Kh2 Raf8 21.a3 Be4 22.de4=+ Qe7 23.Bg5?? Qg5–+ 24.Rg1 Ng3! 25.Rg3 Qh4 26.Rf1 Bh6 27.Kg2 Bf4 28.Rg4 Qf6 29.Kh1 Rg7 30.Rfg1 Qe6 31.h4 h5 32.R4g2 Qh3 (33.Rh2 Qh2#) 0–1. Schuchardt,E – Albrecht,H, Hessen–ch Seniors, 1992.

6.h3 Nc6 7.a3 =+.

5.d3 0–0

6.Qc2 c5 7.b5 e6 8.e5 de5–/+ 9.Be5 Nbd7 10.Bc3 b6 11.Be2=+ Bb7 12.f3 Qc7 13.Nd2 Nh5 14.Nh3=+ Nf4 15.Bg7 Kg7 16.Qc3 Kg8 17.Nf4 Qf4 18.0–0 Qe3 19.Kh1–+ Rad8?? 20.Rfe1= e5 21.Bf1 Qf4=+ 22.Rad1 f5 23.g3 Qd4 24.Qd4= cd4 25.Bg2 Nc5 26.Nb3 Rfe8 27.Nc5 bc5 28.Re2 Rd7 29.Kg1 Rde7 30.a4 a5 31.Kf2 Kf7 32.Rb1 Kf6 33.Reb2 Rb8 34.Re1 ½–½. Andersson,Lars H – Nilsson,Erik, corr SSKK 1–430, 1990.

6.Nd2 Nbd7 7.Be2 e5 8.f4 (better is 8.Ngf3!?=) 8...ef4–/+ 9.Nh3 Ne4 10.Bg7 Qh4 11.g3?? (better is 11.Kf1 Nd2 12.Qd2 Kg7 13.Qf4–/+) 11...fg3–+ 12.Ne4 g2 13.Kd2 gh1Q 14.Qh1 Kg7 15.Nhf2 Qf4 16.Kc2 Ne5 17.Rf1 Bf5 18.Nd1 Qe3 19.Ne3+– 1–0. tyop (1765) – kazik2002, kurnik, 2011.

6.Be2 c5 7.bc5 dc5 8.Nf3 =+.

6.Be2 e5 7.Nf3 Bg4 8.h3 Bf3 9.Bf3 Nc6 10.a3 Nd4 11.Bd4 ed4 12.Nd2 Rb8 13.0–0 Nd7 14.Qb3 Ne5 15.Be2 a6 16.f4 Nd7 17.Rac1 Qe7 18.g4 c5 19.Kg2 Rfc8 20.b5 h6 21.a4 Re8 22.Rf2 Rf8 23.Rcf1 Bh8 24.Qc2 Nb6 25.Ra1 Nd7 26.a5 Bg7 27.Rff1 Bh8 28.Rfb1 Qf6 29.Rf1 Qe7 30.Nb3 Bg7 31.Qd2 Bf6 32.Qd1 Bg7 33.Nd2 Bh8 34.Rb1 Bg7 35.Qa4 Bh8 36.ba6 ba6 37.Qc6 Rb1 38.Rb1 Nb8 39.Qb7 Qf6 40.Rf1 Qd8= 41.Nb3 Qc8 42.Qb6 Rd8 43.Rb1 Nd7 44.Qd6 Qb7 45.Nd2 Qc8+/– 46.Bd1 Ne5+= 47.fe5 Rd6 48.ed6 Be5 49.Rb6 h5 50.Nf3 Bf4 51.gh5 Qd7 52.hg6+– fg6 53.Ra6 Bd6 54.e5 Be7 55.Rg6 Kh7 56.Rb6 Kg7? 57.a6 Qa7 58.Rb7 Qa6 59.Re7 Kf8 60.Rc7 Qg6 61.Kf2 Qd3 62.Be2 Qe3+/– 63.Kf1 d3= 64.Bd1 Ke8?? 65.h4?? Kd8?? 66.Rc6+– Qc1? 67.Rd6 Kc7 68.Rd3 Qc4 69.Be2 Qe4 70.h5 Qg4 71.h6 Qh3 72.Kf2 Qh6 73.Rd6 Qf4 74.Bb5 c4 75.Rd4 Qf8 76.Bc4 Qc5 77.e6 1–0. Gil Clariana,Jordi (1825) – Garcia Castany,Jose, 12th Miquel Mas Open, 2011.

6.Be2 e5 7.Nf3= Nh5 8.0–0 Nf4 9.Nc3 c6 10.b5 Nd7 11.Ba3 Qa5=+ 12.Bd6 Qc3–/+ 13.Rc1?? Qc1!–+ (14.Bf8 Qd1 15.Rd1 Kf8–+) 0–1. Seemann,W – Graf,G, GER–ch qgC26 corr939, 1993.

6.Nf3 Na6 7.a3 c5 8.Qb3 Qb6 9.b5 Nc7 10.Nc3 Ne6 11.Na4 Qc7 12.g3 a6 13.b6 Qd8 14.Bg2 Bd7 15.Nc3 a5 16.Nd5 a4 17.Nf6 ef6 18.Qc2 Qb6 19.Nd2 Qc7 20.0–0 Rab8 21.f4 f5 22.Bg7 Ng7 23.Rab1 b5 24.cb5 Bb5 25.Qc3 Bc6 26.Rfe1 Rfe8 27.Bf3 Rb1 28.Rb1 Ne6 29.Bg2 Nd4 30.Re1 Qe7 31.e5 Bg2 32.Kg2 de5 33.fe5 Qc7 34.Nf3? (better is 34.Kf2–+) 34...Qb7 35.Re3 Re5!! 36.Re5 (36.Qd2 Re3 37.Qe3 Nf3 38.Qf3 Qb2 39.Qf2 Qa3 40.d4–+) 36...Qf3 37.Kg1 Qe2!! (37...Qe2 38.Re2 Ne2 39.Kf2 Nc3–+) 0–1. Otto,Norbert – Hermaneck,Helmut, GER jub50 qJVM56 corr, 1996. (=1.c4 Nf6 2.b4 g6 3.Bb2 Bg7 4.e4 d6 5.d3 0–0)

6.Nf3 c6 7.Be2 Qb6 8.Qd2 (8.Bc3 c5 9.a3 Nc6 10.Qd2 Nd4 11.Nd4 cd4 12.Bb2 e5 13.0–0 a5= 0.06 ) 8...a5 (8...Bg4 9.0–0= Na6 10.a3 c5 11.Bc3 Nc7 12.Qe3 Ne6 13.Nbd2 Bh5= 0.25; 8...c5 9.bc5 dc5 10.Nc3 Qe6 11.Nd5 Na6 12.0–0 Rd8 13.Ng5 Qd7= 0.25) 9.a3 (9.ba5 Qa5 (9...Ra5 10.Nc3 e5 11.0–0 Bh6 12.Qh6 Qb2 13.Rfc1 Qb6= 0.22) 10.Qa5 Ra5= 11.Bc3 Ra6 12.0–0 Nbd7 13.Nbd2 Nc5= –0.03) 9...ab4 10.Qb4 Qb4 (10...Qc7 11.Qd2= Nbd7 12.Nc3 Nc5 13.Rb1 e5= –0.16 ) 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Na6 13.Bc3 Bd7 (13...Re8+= 0.28 ) 14.Nbd2 Ra8 15.0–0 (15.d4 Nc7+=) 15...Nh5 (15...Nd5 16.Bg7 (< 16.ed5 Bc3 17.b5 cb5–/+) 16...Nf4 17.Ra1 Ne2 18.Kf1=+) 16.Bg7 (16.d4 Nf4 17.Re1 c5 18.bc5 dc5=) 16...Kg7 (16...Nf4 17.Ra1 Ne2 18.Kf1=+) 17.Rb1 Nf4 18.Bf1 Nc7 19.g3 Nh3 20.Kg2 f6 21.c5= h6 22.Nc4 Ra2= 23.Rb2 Rb2 24.Nb2 Ne6 25.Nc4 Neg5 26.cd6 ed6 27.Nd6 b5 28.Nb7 Ne6+/– 29.d4 Kf8 30.Nc5 Nc5+/– 31.dc5 g5 32.Nd4+– g4 33.f3 gf3 34.Kf3 Ng5 35.Kf4 Ke7 36.Nf5 Bf5 37.Kf5 Nf3+/– 38.h4 Kf7 39.Kg4?? Ne1?? 40.Kh5+/– Nc2 41.Kh6 Nb4 42.g4 Na6? 43.g5 fg5 44.hg5 Kg8 45.g6 Nc5 46.e5 Ne6 47.Bh3 Ng7 48.Bd7 b4 49.Bc6 Nf5 50.Kg5 Ne7 51.Ba4 Kg7 52.Bc2 b3 53.Bb3 Ng6 54.Kf5 Ne5= 55.Ke5 ½–½. Czeitschner,Roland (1765) – Erler,Klaus Juergen, Bad Woerishofen Seniors op, 2005.

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 c5 8.b5 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 b6 12.0–0 Bb7 13.Nbd2 e6 14.Ne1 d5 15.e5 Nh5 16.Bh5+/– gh5 17.Qh5 dc4 18.dc4 f6 19.ef6 Nf6 20.Bf6 Qf6 21.Ndf3 Qf4? 22.Qh3?? Rf6 23.Nd3 Qc7?? 24.Qg3 Rg6?? 25.Qc7+– (25.Qc7 Bf3 26.Nf4+–) 1–0. tyop (1670) – 9pol99, kurnik, 2012.

6.Nf3 Re8 7.Be2= b6 8.0–0 Bb7 9.a4 Nbd7 10.Nbd2 e6 11.Nb3 d5 12.e5+= Ng4 13.d4 dc4 14.Bc4 Bh6? 15.h3+– f5 16.hg4 fg4 17.Nh2 Qg5 18.Bc1 Qh5 19.Bh6 Qh6 20.Qg4 Nf8 21.Nf3 Bf3 22.Qf3 Rab8 23.Rad1 Re7 24.Nd2 Rf7 25.Qc6 Re8 26.Qe8 Kg7 27.Be6 Ne6 28.Qe6 Rf4 29.Nf3 Rf5 30.Rc1 c5 31.Qf5! gf5 32.bc5 bc5 33.Rc5 Qa6 34.a5 Qb7 35.Rfc1 Qb8 36.Rc7 Kg6 37.R1c6 Kh5 38.Rh7 Kg4 39.Rg6 Kf4 1–0. hal1958 – adamant, playchess.de, 2002.

6.Nf3 Bg4 =.

6.Bf6 Bf6 7.d4 Nc6 –/+.

5.Nf3 0–0

6.Qc2 e5 7.Nc3 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Na6 11.b5 Nc5 12.d3 Nh5 13.g3 f5 14.Bg2 fe4 15.de4 c6 16.0–0 Nf6 (16...Bg4 17.Nd2=+) 17.Nd2 Be6 18.Ne2 (18.Na4 Nfd7=+) 18...Bh6 19.f4 (19.bc6!? bc6 20.Rd1–/+) 19...Ng4–+ 20.Rf3 Qa5 (20...Qb6!? 21.Kh1 Ra8–+) 21.Bc3–/+ Qb6 22.h3? (better is 22.Kh1 cb5 23.h3–/+) 22...Ne4–+ 23.Kf1 Nh2 24.Ke1 Nf3 25.Bf3 Qf2 26.Kd1 Nd2 27.Kd2 Qf3 (27...Qf3 28.Qd3 Qd3 29.Kd3 Bh3–+) 0–1. Baer,Cy (1895) – SC (2020), RSS7E easy–44, 2007.

6.Nc3 Ne4! 7.Ne4 (7.Bd3!? Nc3 8.Bc3–/+) 7...Bb2–+ 8.Rb1 Bg7 9.Be2 e5 10.0–0 f5 11.Nc3 e4 12.Ne1 Nd7 13.f4 c6 14.a4 (14.Nc2 a5 15.b5 Nc5–+) 14...a5 15.Nc2 (15.b5 Nc5–+) 15...ab4 16.Nb4 Nc5 17.Ra1 (17.Nc2 Qa5–+) 17...Qb6 18.Nc2 Bc3 (better is 18...Nb3!? 19.Ne3 Na1 20.Qa1–+) 19.dc3 Ra4. Baer,Cy (1895) – Kepinski,Janusz (2000), remoteschach.de, 2007.

6.d3 Nbd7 7.g3 (7.Be2 a5=) 7...e5 (7...c5 8.bc5 dc5 9.Bg2=+) 8.Bg2= Ne8 (8...c5 9.a3=) 9.0–0 f5 (9...a5 10.b5=) 10.Nc3 (10.ef5 gf5 11.Nbd2 a5=) 10...fe4 (10...a5 11.a3=) 11.Ne4 c6 12.a4 (12.Re1 Ndf6=) 12...Ndf6 13.Qc2 (13.Qb3 Nc7=) 13...Ne4 (13...Bg4 14.Nfd2=) 14.de4 Bg4 15.Nd2 (15.Ra3 a5 16.b5 Rc8=) 15...Qd7 (15...a5 16.b5=) 16.f3 (16.a5 Bh6=) 16...Bh3 (16...Be6 17.Qd3=) 17.Rf2 (17.a5 Bg2 18.Kg2 Qe6=) 17...Nf6 (17...a5 18.b5=) 18.Rd1 (18.Bh3 Qh3 19.c5 dc5 20.bc5 Nd7=) 18...Rad8 (18...Bg2 19.Kg2 Qe6 20.Qc3=) 19.Nb3 (19.c5 d5=) 19...Bg2 20.Kg2 Qe6 21.Rfd2 Bh6 22.Rd3 Rf7 23.a5 a6 24.Nc5 Qe7 25.Na4 d5 26.Nc5 d4= 27.Rb3 Nd7 28.Nb7 Rb8=+ 29.Nc5 Nc5 30.bc5 Rb3 31.Qb3 Qc5 32.Qb8 Rf8 33.Qb3=+ Qa5 34.Ra1? Qd2–+ 35.Kh3 Qe2 36.Ra3?? Qf1 37.Kg4 Qg2 38.h3 Rf4# 0–1. Baer,Cy (1895) – SC (2020), RSS3D–60 remoteschach.de, 2007.

6.d3 Bg4 7.Be2 c5 8.a3 =.

6.d3 Bg4 7.Be2 Nbd7 8.Nbd2 c5 9.a3 Qb6 10.Bc3 (10.0–0 cb4 11.Bd4 Nc5 12.ab4 Qb4+=) 10...cb4 11.ab4 Bf3 12.Bf3 (12.Nf3?? Ne4 13.de4 Bc3 14.Nd2 Ba1 15.Qa1 Qb4–+) 12...Ng4?? (12...Nh5 13.Bg7 Ng7+= (worse is 13...Kg7 14.Bh5 gh5 15.Qh5+/–)) 13.Bg4+/– Bc3 14.Bd7 Ba1 15.Qa1 Qb4 16.Ke2 a6 17.Rb1 Qc5 18.Rb7 Qh5? (better is 18...Rfb8 19.d4 Qh5 20.g4 Qh2+–) 19.Nf3 e5 (19...Rfb8 20.Qb1 Rb7 21.Qb7+–) 20.Qa3 (better is 20.Rb6+–) 20...Rfd8 (20...Rab8 21.g4 Qh3+–) 21.Qd6 Qh6 22.Qe5 Qc1 (22...Qg7 23.c5 a5 24.Be6+–) 23.Be6 Qc2 24.Ke3 Qc1 (24...Rd3 25.Kf4 Qc1 26.Kg4 Rf3 27.Kf3 Rf8+–) 25.Nd2 Qe1 26.Kf4 (better is 26.Kf3 Rd3 27.Kg4 Qf2 28.Bf7 Qf7 29.Rf7 Kf7 30.Nf3 Rf3 31.gf3+–) 26...Qd2 27.Kg3 Rd3?? (27...Qd3 28.f3 Qd6 29.Bf7 Kf8 30.Qd6 Rd6+–) 28.f3 Qe1 29.Kg4 h5 (29...Rf3 30.Kf3 Qd1 31.Kg3 Qe1 32.Kh3 Qe3 33.g3 Qh6 34.Kg2 Qd2 35.Kf3 Qd3 36.Kf4 Rf8+–) 30.Kg5 Qe3 (30...Rf3 31.Rf7 Rf7 32.Kg6 Kf8 33.Bf7 Qh4 34.Qd6 Qe7+–) 31.f4 Rf8 (31...Qf4 32.Qf4 Rd5 33.Kh6 Rd7 34.Rb8 Rd8 35.Qf7 Kh8 36.Qg7) 32.Bf7! Rf7 (32...Rf7 33.Qe8 Mate attack) 33.Qe8 Rf8 34.Qg6 Kh8 35.Qg7 1–0. Macedo,A Soares De (1860) – Da Silva Jr,I Silvestre, Championship Potiguar Absoluto de Xadre, 2012.

6.d3 Bg4 7.Be2 e5 8.h3 Bf3 9.Bf3 Nbd7 10.0–0 c6 11.a4 Nb6 (11...a5 12.b5+=) 12.Nd2 (12.a5 Nbd7+=) 12...a5 13.b5 Nbd7 14.Re1 cb5 (14...Nc5 15.Nb3 Nb3 16.Qb3+=) 15.ab5 (15.cb5 Nc5 16.Nc4 Re8+=) 15...b6 (15...Nc5 16.Ra3+=) 16.Nb3 (16.d4 Qc7+/–) 16...a4 (16...Qc7 17.Ra3+=) 17.Nd2 Nc5 18.Be2 Nfd7 19.Qc2 Bh6 20.Nf3 Nb3 21.Ra2 Ndc5 22.d4 ed4 23.Nd4 Re8 24.Bf3 Nd2 25.Ba3 Nf3 26.Nf3+= Re7 27.Bc5+/– dc5 28.Ra4 Rea7 29.Ra7 Ra7 30.Rd1 Qe7 31.Qd3 Ra8 32.e5+– Bg7 33.Qd6 Qb7 34.Ng5 h6 35.Nf7?? Qf7=+ 36.e6 Qf6 37.Qb6 Bf8 38.Qb7 Re8 39.Qf7 Qf7–/+ 40.ef7 Kf7 41.f4 Re4–+ 42.b6? Re7?? 43.Rb1 Rb7–+ 44.Rb5 Ke6 45.g4 Kd7 46.Kg2 Kc6 47.Kf3 1–0. Istvanny (1660) – secgestor, internet, 2007.

5.g3 0–0

6.Bg2 c5 7.bc5 dc5 8.e5 Nfd7 9.f4 Nc6 10.Na3 Nb6 11.Ne2 Be6 12.Bc6 bc6 13.d3 Qd7 14.Nc1 Rfd8 15.Qc2 Bh3 16.Rb1 Qf5 17.Qd2 Rab8 18.Ba1 g5 19.Rg1 Kf8 20.Qe3 gf4 21.gf4 Bh6 22.Qg3 Ke8 23.Qf2 Bf4 24.Nb3 Nd7 25.Rg7 Kf8 26.Rh7 Qh7 27.Qf4 Qd3 28.Kf2 Ke8 29.Re1 Be6 30.Rg1 Nf8 31.Rg3 Qh7 32.h4 Rd1 33.Qf3 Rbd8 34.h5 R8d7 35.Bb2 R1d3 36.Qc6 Rg3 37.Kg3 Qh5 38.Qa8 Rd8 39.Qc6 Nd7 40.Kf2 Qh4 41.Kg1 Qe1 42.Kh2 0–1. bambinik (2315) – queentaker (2285), Partita con Elo, 4m , 2002.

6.Bg2 c6 7.Nc3 Na6 8.a3 Nc7 9.Qc2 e5 10.Nge2 d5 11.d3 Be6 12.ed5 cd5 13.0–0 Bf5 14.cd5 Ncd5 15.Nd5 Nd5 16.Qc5 Rc8 17.Qd5 Qd5 18.Bd5 Rc2 19.Nc3 Rb2=+ 20.Na4 Rd2 21.Rfd1 Rd1 22.Rd1 b6 23.Nc3 Rc8 24.Bc4 Be6 25.Nd5 Bd5 26.Bd5 Rc3 27.a4 Ra3 28.b5 Ra4 29.Rc1 Rd4 30.Rc8 Bf8 31.Rd8 Kg7–/+ 32.Rd7 Rd3 33.Rf7= Kh6 34.Bc6 ½–½. de Visser,Arno – de Boer,R, corr NL ch, 1989.

6.Bg2 Nc6 7.Qb3 =+.

6.Bg2 e5

7.Ne2 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Be6 11.d3 Nc6 12.Bc3 Nh5 13.0–0 f5 14.b5 Nd4 15.Bd4 ed4 16.ef5 Bf5 17.Bb7 Bh3 18.Bg2 Bg2 19.Kg2 Qf6 20.Nd2 Qf5 21.Nb3 Qf6 22.Nbd4 Bh6 23.f4 Re8 24.Nf3 Qb2 25.Rf2 Nf6 26.h3 Nd7 27.Ned4 Qc3 28.Qb3 Qc1 29.Rc2 Qd1 30.Rd2 Qc1 31.Rd1 Qe3 32.Re1 Qe1 33.Ne1 Re1 34.c5 Kh8 35.Qc3 1–0. Helbich – Feld, Brno 1986.

7.Ne2 a5 8.b5 Nbd7 9.0–0 Nc5 10.Qc2 b6 11.f4+= Ng4 12.h3 Nh6 13.d4 ed4 14.Nd4 Bd7 15.Nb3 Bb2 16.Qb2 Rb8 17.Nc3 Nb3 18.ab3 Be6 19.f5! gf5 20.ef5 Nf5 21.Ne4 f6 22.Rae1 Rf7? 23.g4+– Nh4 24.Nf6 Rf6 25.Rf6 Ng2 26.Ree6 Nh4 27.Qf2 Ng6 28.Rg6 hg6 29.Rg6 (29...Kh8 30.Qd4 Qf6 31.Qf6 Kh7 32.Qg7#) 1–0. pereira – klerikSIACC, internet, 2007.

7.Ne2 a5 8.b5 Nbd7 9.d3 Nc5 10.0–0 c6 11.a4 cb5 12.ab5 Bg4 (12...Qb6 13.Nbc3=) 13.Nbc3 (13.h3 Be2 14.Qe2 a4+=) 13...Qd7 (13...Qb6 14.Kh1+=) 14.Na4 Na4 (14...Qc7 15.f3 Be6 16.f4+=) 15.Ra4 Bh3 (15...Qc7 16.h3 Be2 17.Qe2+=) 16.Qd2+/– Bg2 17.Kg2 b6 18.f4 ½–½. Vodep,Otto – Bator,Zbigniew, Teubl St Johan ID Haide, 1981.

7.Ne2 Na6 8.a3 c5 9.b5 Nc7 10.Nbc3 Ne6 11.f3 Bd7 12.g4 a6 13.a4 h5 14.h3 Ne8 15.0–0 hg4 16.fg4 Bh6 17.d3 N8c7 18.Bc1 g5 19.Rb1 ab5 20.ab5 Nf4 21.Ng3 Bg7 22.Nf5 Bf5 23.gf5 Ne8 24.Ne2 Ra2 25.Bb2 Nf6 26.Nf4 gf4 27.Qb3 Ra8 28.Bf3 Nh7 29.Qc2 Qg5 30.Bg4 Nf6 31.Qg2 Ra2 32.Ra1 Rfa8 33.Ra2 Ra2 34.Ra1 Ra1 35.Ba1 Bh6 36.Bc3 Ng4 37.Qg4 b6 38.Ba5 1–0. Ball,E – Wisckol,R, East Lansing MI, 1992.

7.Ne2 c6 8.0–0 Re8 9.Nbc3 Be6 10.d3 d5 11.ed5 cd5 12.cd5 (12.Qb3 d4 13.Na4 Nc6=) 12...Nd5+= 13.a3 Nc6 14.Ne4 b6 15.Qa4 Nd4 16.Nd4 ed4 17.Rac1 (17.Rae1 a6=) 17...f5+= 18.Nd2 Nc3 19.Bc3 dc3 20.Nb1 Rc8 21.Qa7?? c2–+ 22.Nd2 Qd3 23.Nf3 Bb2 24.Qb6?? Bc1 25.Rc1 Qd1!! 26.Rd1 cd1Q 27.Ne1 Qe1 28.Bf1 Bc4 29.Qe3 Qf1# 0–1. sex (1635) – baldozar (1845), internet, 2006.

7.Ne2 Be6 8.Qc2 Nbd7 9.d4 c6 10.d5 cd5 11.cd5 Bg4 12.f3 Bh5 13.g4 Bg4 14.fg4 Ng4 15.Ng3 Qb6 16.Bf3 (16.Bh3 Rac8 17.Nc3 Ndf6+/–) 16...Rac8+= 17.Qe2 (17.Nc3 Rc3 18.Bc3 Qe3 19.Be2 Qf2 20.Kd2 Qe3 21.Ke1 Qf2 22.Kd2 Qe3 23.Ke1 Qf2 24.Kd2=) 17...Qb4= 18.Qd2 Qd2 19.Nd2 Ne3 20.Rc1 Bh6 21.Ke2+= b5 22.Rc3 Rc3= 23.Bc3 Nb6 24.Ngf1 Rc8 25.Bb4 Nec4 26.Nb3 Nb2 27.Ne3 Be3–/+ 28.Ke3 Rc2 29.Be2 N2c4–+ 30.Kf3 Ra2 31.Rb1 a5 32.Na5–/+ Na5 33.Bb5 Nac4 34.Bc4= Nc4 35.Rc1 Nd2 36.Ke3 Ne4 37.Ke4 f5 38.Kd3 Ra4 39.Rc8 Kg7 40.Kc4 f4 41.Kb5 Ra2 42.Bd6 Re2 43.Rc3 Kf6 44.Rh3 h5 45.Kc6 g5? 46.Rh5+/– 1–0. Visser,Yge – Van Aalzum,J, corr Netherlands, 1985.

4.Nf3

4.Nf3 (--> 3.Nf3 Bg7 4.c4).

4.Nf3 0–0

(--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0).

5.Nc3 c6 6.d4 d5 7.e3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.Nc3).

5.Nc3 d5 6.e3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d5 6.Nc3).

5.d4 c6 6.Nc3 d5 7.e3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.Nc3).

5.d4 d6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 d6 5.d4 0–0).

5.d4 d6 6.Qb3 Nbd7 7.e3 Re8 8.Be2 e5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.Qb3 Re8).

5.d4 d6 6.Nc3 Nbd7 7.e3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Nc3).

5.d4 d6 6.e3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4).

5.e3 b6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 b6).

5.e3 c6 6.Nc3 d5 7.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.Nc3).

5.e3 d6 (-->1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6).

5.e3 d6 6.d4 a5 7.b5 (--> 1.b4 a5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 g6 5.d4 Bg7 6.Nf3 0–0 7.c4).

5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Nc3 e5 8.Be2 Re8 9.0–0 e4 10.Nd2 Nf8 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.0–0 e4 9.Nfd2 Re8 10.Nc3 Nf8).

5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Be2 e5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bg2 b6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7).

5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Be2 e5 8.Nc3 Re8 9.0–0 e4 10.Nd2 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.0–0 e4 9.Nfd2 Re8 10.Nc3).

5.e3 d6 6.d4 e5 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5).

5.e3 d6 6.Be2 Nbd7 7.0–0 e5 8.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.0–0).

5.e3 d6 6.Be2 e5 (-->1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5).

5.e3 d6 6.Be2 e5 7.0–0 Nbd7 8.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2 Nbd7 8.0–0).

5.e3 d6 6.Be2 e5 7.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5 7.Be2).

5.g3 d6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.g3 d6).

5.g3 d6 6.Bg2 c6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.g3 c6 6.Bg2 d6).

5.g3 d6 6.Bg2 e5 7.d3 c6 8.0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.g3 0–0 5.Bg2 d6 6.0–0 e5 7.d3 c6 8.c4).

4.Nf3 d6

(--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 d6).

5.Nc3 e5 6.e3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 d6 5.e3 e5 6.Nc3).

5.d4 0–0 6.e3 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4).

5.d4 0–0 6.e3 Nbd7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 Nbd7).

5.e3 e5 6.d3 0–0 7.Be2 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.Be2 e5 7.d3).

5.e3 e5 6.d4 0–0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.d4 e5).

4.g4 0–0

5.Bg2 Ng4 6.Bg7 Kg7 7.e3 Nf6 8.Nc3 c6 9.Qc2 d6 10.Nge2 Na6 11.a3 Nc7 12.h4 h5 13.Rg1 e5 14.Bf3 Bg4 15.Bg4 Ng4 16.0–0–0 (16.Ng3!?–/+) 16...a5 17.b5 cb5 18.cb5 Rc8 19.Qb2? (19.f3 Nf2 20.Rdf1–/+) 19...Nf2 (19...Qh4?! 20.Ng3–+) 20.Kb1 (20.Qb3 Nd1 21.Kd1 Qh4–+) 20...Nd1 21.Nd1 Qh4 22.Ndc3 b6 23.Ng3 Kh7 24.Nce4 Qe7 25.Rh1 Kg7 26.Qc2 f5 27.Nc3 Nb5! 28.Qb2 Nc3 29.dc3 Qg5 30.Rg1 Qe3 31.Rg2 Qc3 32.Nh5 Kh6 33.Qc3 Rc3 34.Ng3 Rfc8 35.Rh2 Kg7 36.Rg2 Kf6 37.Kb2 Rf3 38.Ne2 g5 39.Rh2 Kg6 40.Rg2 g4 41.Ng3 Rcc3 42.Ne2 Ra3 43.Nc1 e4 44.Rd2 Rad3! 45.Nd3 Rd3 46.Rf2 b5 47.Kc2 b4 48.Kb2 a4 49.Rc2 a3 50.Kc1 b3 51.Rc6 b2 52.Kc2 Rd1! 53.Rb6 1–0. orangutanb4 (1930) – orim63 (1765), kurnik, 2011.

5.g5 Ne8 6.d4 (6.Bg7 Kg7 7.Nf3 f6=) 6...d6 7.e4 c5 8.a3 Nc6 9.Ne2 Bg4 10.b5? (better is 10.Qd3!?–/+) 10...Nd4–+ 11.Ra2?? Nf3# 0–1. blackiwhite (1665) – tuske (1905), kurnik, 2011.

5.g5 Nh5 6.Bg7 Ng7 7.Nc3 d6 8.Bg2 Nd7 9.e3 Ne5 10.Qe2 Bf5 11.e4 Bg4 12.f3 Bh5 13.0–0–0 Ne6 14.d4 Nf4 15.Qd2 Ned3 16.Kb1 e5 17.Nd5 Nd5 18.ed5 Nf4 19.h4 Ng2 20.Qg2 e4 21.Re1 ef3 22.Nf3 Bf3 23.Qf3= Qd7 24.h5 Rae8 25.b5 gh5 26.Qh5 Re1 27.Re1 Re8 28.Re8 Qe8 29.Kb2 Qe4 30.Kb3 Qd4 31.Qe2 Qe5 32.Qg4 Qe3 33.Kb4 Kg7 34.Qh4 Qd2 35.Kb3 Qd1 36.Kb2 Qd2 37.Kb3 Qd3 38.Kb2 Qg6 39.Kb3 h6 40.Qd4 Kh7 41.gh6 b6 42.Qf4 f5 43.Qh4 Qh6 44.Qe7 Qg7 45.Qh4 Kg6 46.Qg3 Kf7 47.Qh4 Kg6 48.Qg3 Kf7 (49.Qh4 Ke8=+). Ortega Morales,Javier – Konig,Cesar (2115), Villa Ballester Fanoba–ch, 2000.

5.g5 Ne4

6.Bg7 Kg7

7.Nf3 e6 8.h4 d5 9.d3 Nd6 10.c5 Nf5 11.Qb3 d4 12.Bh3 a5 (12...b6 13.Bf5 ef5 14.h5+=) 13.b5 (13.Bf5 gf5 14.Qc4 ab4 15.Qd4 Qd4 16.Nd4 e5=) 13...Nd7 (13...Re8!?+=) 14.Bf5+/– gf5 15.Nd4 Nc5 (15...e5!? 16.Nf5 Kg6+–) 16.Qc3 e5 17.Nf5! (17.Qc5?! Qd4 18.Qd4 ed4+=) 17...Bf5 18.Qe5 (< 18.Qc5 Qd4 19.Qd4 ed4+/–) 18...Kg8 19.Qf5 (better is 19.Qc5 Re8 20.Kd1+– (20.Qf5?! Qd4+=)) 19...b6? (19...Qd4 20.Qf6 Qb4 21.Nc3+/–) 20.Nd2 Qd7? 21.Qd7 Nd7 22.0–0 Rfe8 23.Ne4 Ne5 24.Nf6 Kf8 25.Ne8 Ke8 26.d4 Ng6 27.h5 Nf4 28.h6 Ne6 29.f4 Nd4 30.e4 Kf8? 31.Rad1 Nb5 32.f5 Nc3 33.Rd4?? Na2?? 34.e5 Nb4 35.Rd7 a4 36.g6 fg6 37.fg6 Ke8 38.Rh7 a3 39.Rc7 a2 40.g7 a1Q 41.g8R# (41.g8Q#) 1–0. blackiwhite (1635) – newpaw (1765), kurnik, 2011.

7.h4 a5 8.Qc2 Nd6 9.c5 =.

7.h4 c5 8.Bg2 f5 (8...Nd6!?+=) 9.d3+/– Nd6 10.Qd2 cb4 11.Qb4 Na6 (11...Nf7 12.h5+/–) 12.Qc3 Kg8 13.h5 Nf7 14.hg6 hg6 15.Nf3 e5? (better is 15...d5+/–) 16.Ne5+– Ne5 17.Qe5 Qg5 18.Rh8 Kf7 19.Rh7 Kg8 20.Rg7 Kh8 21.Rg6 Qf6 22.Rf6 (22.Rf6 Rf6 23.Qf6 Kh7 24.Qf5 Kg7 25.Bb7 Bb7 26.Qd7 Kf8 27.Qb7 Rd8 28.Qa6 Rd7 29.Nc3 Kg7 30.Nb5 Kf8 31.Qf6 Ke8 32.Qe6 Kd8 33.Nd6 Rg7 34.c5 Rg1 35.Kd2 Rg8 36.Qg8 Ke7 37.Qf7 Kd8 38.Qe8 Kc7 39.Qc8#; 22.Qh2 Qh4 23.Qh4#) 1–0. blackiwhite (1700) – chesskillerbg (1685), kurnik, 2011.

7.h4 d5 8.Qc2 a5 +=.

7.h4 d5 8.d3 Nd6 9.c5 Nb5 10.a4 Nd4 11.e3 Ndc6 12.Qb3 Be6 13.h5 d4 14.Qb2 Kg8 15.b5 Na5 16.ed4 Bd5 17.Rh2 c6 18.h6 f6= 19.Qc3 b6 20.Bg2 fg5 21.Nf3?? Bf3–+ (21...Bf3 22.d5 e5 23.de6 Qf6 24.Bf3 Qc3 25.Nc3 Rf3+=; 21...Rf3?! 22.Bf3 Bf3 23.d5=) 0–1. swislina – povau, kurnik, 2012.

7.h4 d5 8.e3 dc4 9.Bc4 Qd6 (9...Nd6 10.Be2=+) 10.Qb3 (10.Qc2 Bd7 11.Nc3 Nc3 12.Qc3 f6+=) 10...a6 (10...Be6 11.Be6 fe6 12.Nh3=) 11.a4 (11.Bd5 Qe5 12.Nc3 Nd6+=) 11...c6 12.a5 Bf5? (12...Bg4 13.Qb2 f6 14.d3=) 13.Ne2?? (better is 13.d3!?+–) 13...Nd7 14.d3+= Qe5 15.Ra3 Nd6+= 16.Nd2 Nc4 17.Nc4 Qe6?? 18.Qc3 Kg8?? 19.Nd4 Qd5+/– 20.0–0 Bh3?? 21.e4+– Bf1 22.ed5 cd5 23.Ne3 Bh3 24.Nd5 Ne5 25.Ne7 Kg7 26.Nf3 f6 27.gf6 Kh6 28.Qe5 Rae8 29.Qg5# 1–0. blackiwhite (1670) – dnire, kurnik, 2011.

7.h4 d5 8.Bg2 a5 (8...Qd6 9.Qb3 Qe5 10.Nc3+=) 9.b5 c6 10.Qc2 Bf5 11.d3 Nd6 12.bc6 bc6 13.c5 (13.cd5!? cd5 14.Bd5+/–) 13...Nb5= 14.a4 Nc7 15.h5 Nd7 16.e4 Bg4 17.hg6 fg6 18.f3 (18.ed5 Nd5 19.Bd5 cd5 20.Rh4=+) 18...Bh5=+ 19.Rh5? (better is 19.Bh3!?=+) 19...gh5–+ 20.Nd2 e5 21.f4 ef4 22.Qc3 Kg8 23.Ngf3 Ne6 24.Bh3 Ng5?? 25.Ng5+= Qg5 26.Bd7 Qg1 27.Nf1 Qe3?? 28.Ne3+– fe3 29.Ke2 h6 30.Rg1 Kf7 31.Rg7# 1–0. blackiwhite (1660) – amalric (1695), kurnik, 2011.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!