CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTB800 Release 2023-11-07
marek.trokenheim@gmail.com
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 c6 2.c4 d5

(...)

3.a4 dc4 4.e3 (4.Qc2 Be6-/+) 4...c3 (4...e6 5.b5-/+) 5.Qc2 (5.Nc3 e5=+) 5...cd2 6.Bd2 Nf6 (6...e5 7.Nf3 Bd6 8.Na3=+) 7.Be2 (7.Nf3 e6=+) 7...e6 (7...e5 8.Nf3-/+) 8.Nf3=+ Be7 (8...Nd5 9.b5=+) 9.0-0 0-0 10.Na3 (10.Rd1 Nbd7=+) 10...Na6 (better 10...Nd5=+) 11.Nd4? (better 11.Ba6 ba6 12.Rfd1=) 11...Nb4–+ 12.Bb4 Bb4 13.Qb3 (13.Nc4 Qe7–+) 13...Be7 (13...Qe7 14.Bd3–+) 14.Ndc2 (14.Rfd1 Qc7–+) 14...Qc7 (14...Qd5 15.Qb1–+) 15.Nc4 Rd8 16.g3 (16.Rfd1 Nd5–+) 16...Bd7 (16...e5 17.Qb2 Bf5 18.Rac1–+) 17.Rad1 (17.f4 Rac8–+) 17...Be8 (17...b5 18.Nd2–+) 18.Rd8 (18.Nd4 e5 19.Nf5 b5–+) 18...Rd8 (18...Qd8?! 19.Qb7 Nd5 20.a5-/+) 19.Rd1 (19.Nd4 e5 20.Nf5 b5 21.Ne7 Qe7 22.ab5 cb5–+) 19...Rd1 20.Bd1 Qd7 (20...e5 21.Qb2 e4 22.Nd4–+) 21.Na1 (21.Nd4 Bc5 22.Qd3 b6–+) 21...Qd5 (21...b5 22.Nb2–+) 22.Qc2 (22.a5 c5–+) 22...b5 23.Qd3 (23.Nd2–+) 23...Qd3 24.Na5 Qd1 25.Kg2 Qa1 26.Kh3 Ne4 (26...Qf1 27.Kh4 Ne4 28.Kg4 f5 29.Kf4 Bd6 30.Kf3 Qf2) 27.Kg2 (27.ab5 Qh1 28.Kg4 Nf2 29.Kf4 Qe4) 27...Qe1 28.Kf3 (28.Nc6 Qf2 29.Kh3 Qf1 30.Kg4 f5) 28...Nd2 29.Kg4 Qf2 30.Kh3 f5 31.Nc6 (31.ab5 Qf1) 31...Bc6 (31...Qf1) 32.e4 (32.ab5 Bg2) 32...Qg2! 33.Kg2 Be4 34.Kf2 Nb3 (34...ba4 35.Ke2 Nf3 36.g4 a3 37.Kf2 a2 38.gf5 a1Q 39.Ke3 Qe1 40.Kf4 e5 41.Kg4 Qh4) 35.Ke3 Nc5 (35...Bc5 36.Ke2 ba4 37.h3 a3 38.h4 a2 39.h5 Nd4 40.Ke1 a1Q 41.Kd2 Nf3 42.Ke2 Qe1) 36.Kd4 Na4 37.Ke3 a5 (37...Bc5 38.Kd2 b4 39.Ke1 b3 40.Kd2 b2 41.h3 b1Q 42.g4 Bf3 43.gf5 Qd1) 38.Kd2 Nb6 (38...b4 39.g4 b3 40.gf5 ef5 41.Ke1 b2 42.Kf2 b1Q 43.h3 Bh4 44.Ke3 Qd3 45.Kf4 Qg3) 39.Kc3 a4 40.Kb2 b4 (40...Bf6 41.Kc1 a3 42.Kd2 a2 43.Kd1 a1Q 44.Ke2 Qb2 45.Kf1 Bc3 46.h3 Qg2) 41.Ka1 a3 (41...Bf6 42.Ka2 Nc4 43.h3 b3) 42.Ka2 (42.g4 b3 43.g5 b2 44.Ka2 b1Q) 42...Bd5 (42...Bc2 43.Ka1 b3 44.h3 Bf6) 43.Kb1 Bf6 (43...a2 44.Kc2 b3 45.Kd3 a1Q 46.g4 Qd1 47.Ke3 Nc4 48.Kf4 Qg4) 44.Kc2 a2 45.Kd3 (45.g4 a1Q 46.Kd2 Qb2 47.Ke1 Bc3 48.Kd1 Qd2) 45...a1Q 46.Ke3 (46.Ke2 Qb2 47.Kf1 Bc3 48.h3 Qg2) 46...Qd4 (46...Qe1 47.Kd3 Be4) 47.Ke2 Bc4 (47...Bc4 48.Ke1 Qe3 49.Kd1 Bb3; 47...Qe4 48.Kd2 Bg5 49.Kd1 Bb3) 0–1. afsharian – Tempers, lichess.org, 2018.

3.a4 e6 4.cd5 cd5 (4...ed5 5.Qb3+=) 5.Ra3 (5.Ba3!?+=) 5...Bb4-/+ 6.Re3 (6.Rg3 Qf6-/+) 6...Nf6–+ 7.Qb3 (7.Nf3 0-0–+) 7...a5 (7...Bc5 8.Rd3–+) 8.Rg3 (8.Ba3-/+) 8...Qc7 (8...Ne4 9.Re3–+) 9.Nc3 (better is 9.Bb2!? Kf8 10.Nc3-/+) 9...Ne4–+ 10.Rg7? (better is 10.Rf3–+) 10...Nc3 (10...Bc3?! 11.dc3 Qc3 12.Qc3 Nc3 13.Nf3 Na4 14.Ng5-/+) 11.dc3 (11.Qc2 Qc6 12.Rh7 Rh7 13.Qh7 Na4 14.Qh8 Ke7 15.Kd1–+) 11...Bc3 (better is 11...Qc3!? 12.Qc3 Bc3 13.Kd1 Bg7 14.e3–+) 12.Kd1 Bg7 13.e4 (13.Bb2 Bb2 14.Qb2 e5–+) 13...de4 14.Bb5 (14.Bb2 0-0 15.Bg7 Rd8 16.Ke2 Kg7–+) 14...Bd7 15.Qe3 (15.f3 Bb5 16.Qb5 Qd7 17.Qd7 Nd7–+) 15...Bb5 16.ab5 Qd7 17.Ke1 Qb5 18.Qe4 (18.Ne2 Qd3–+) 18...Nc6 (better is 18...Qc6 19.Qc6 Nc6 20.Nf3–+) 19.Ba3 (19.Bd2 a4 20.Ne2 a3–+) 19...0-0-0 20.Ne2 Qb3 21.Nd4 Rd4 22.Qe2 Qb1 23.Qd1 (23.Bc1 Qc1 24.Qd1 Qd1) 23...Qd1 0–1. carosse – jjrizzo (2280), net–chess.com, 2004.

3.Qa4 dc4 4.Qc2 -/+.

3.Qa4 Bd7 4.b5 cb5 5.cb5 e5 6.Nc3 d4 7.Ne4 f5 8.Qc2? (better is 8.Ng3+=) 8...fe4–+ 9.Qe4 Qc7 10.e3 Nf6 11.Qb1 Bc5 12.Bd3 e4! 13.Be4 0-0 14.Qb3 Kh8 15.Bd5? (15.Bd3–+) 15...de3 16.de3 (16.fe3 Nd5 17.Qd5 Be3–+) 16...Nd5 17.Qd5 Bb4 (better is 17...Be3 18.fe3 Qc3 19.Qd2 Qa1 20.Ne2–+) 18.Bd2 Bd2 19.Qd2 Bb5 20.Rd1 Nc6 21.Nf3 (21.Qc3 Rad8 22.Rd8 Rd8–+) 21...Rad8 (better is 21...Rf3 22.a4 Ba4 23.gf3 Rd8 24.Qd8 Nd8–+) 22.Nd4 (22.Qb2 Rd1 23.Kd1 Rd8 24.Nd2 Ne5–+) 22...Qf7 (better is 22...Nd4 23.Rc1 Qf7–+) 23.f4 Rfe8 24.Qc3 (24.Kf2 Nd4 25.ed4 Re2 26.Qe2 Be2 27.Ke2 Re8 28.Kd3 Qf5 29.Kd2 Qa5 30.Kd3 Qa3 31.Kc4 Qa2 32.Kc3 Rc8 33.Kd3 Qc2 34.Ke3 Rc3 35.Rd3 Qd3 36.Kf2 Qe3 37.Kf1 Rc1) 24...Qf4 25.Nc2 Rd1 (better is 25...Qg4 26.Rd2 Rd2 27.Qd2–+) 26.Kd1 Qg4 27.Kc1 Rd8 28.Rf1 (28.Rg1–+) 28...Bf1 29.Qa3 Qd1 30.Kb2 Bd3 31.Na1 Qb1 32.Kc3 Bb5 33.Nc2 Rd3 0–1. benjaminhaskins – anjintrader (2175), net–chess.com, 2011. (=1.c4 c6 2.b4 d5)

3.Qb3 e5 4.cd5 cd5 5.Nf3 =+.

3.Qb3 e6 4.e3 (4.c5 b6=) 4...Nf6 (4...dc4 5.Bc4 b5 6.Be2=) 5.Bb2 (5.d4 dc4 6.Bc4 b5=) 5...Be7 (5...dc4 6.Bc4 Bd6 7.Nf3=) 6.Nf3= Nbd7 7.Be2 0-0 (7...dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2+=) 8.0-0 Re8 (8...a5 9.b5=) 9.d4 dc4 10.Bc4 b5 (10...Nb6 11.Bd3=) 11.Bd3+= Nb6 (11...a5 12.ba5 Ra5 13.Rc1+=) 12.Ne5 (12.Rc1 Qd6+=) 12...Bb7 (12...Qd6 13.Rc1 Bb7 14.a3+=) 13.Nd2 (13.Nc3 Nbd7 14.Nd7 Qd7+=) 13...Nbd5 14.a3 (14.Bc3+=) 14...Nb6 (14...a5!?=) 15.Rac1 (15.Rfc1 Rc8+/–) 15...Rc8 16.Ne4 Ne4 17.Be4 Nd5 18.f4 (18.Qc2 f5 19.Bf3 a5+/–) 18...f5 (18...a5 19.f5 f6 20.Ng4+=) 19.Bb1 (19.Bf3 a5+=) 19...g6 (19...Rf8 20.Nd3+=) 20.Rf3 (20.e4 fe4 21.Be4 a5+/–) 20...Bd6 (20...a5 21.Nd3+=) 21.Rg3 (21.Nd3 a5+=) 21...Be5 (21...a5 22.Bc3+=) 22.de5 (22.fe5 Rf8+/–) 22...Qe7 (22...a5 23.Ba2+/–) 23.Bd4+/– Ba8 (23...a5 24.Bc5 Qf7 25.Rf3+/–) 24.Bc5 Qf7 25.h4 (25.Rf1 Rcd8+-) 25...Kh8 (25...Rcd8 26.h5+/–) 26.Rd1 (26.Rf3 Rcd8+/–) 26...Rcd8 27.Bd6 (27.Bd3 Rd7+/–) 27...Rd7 28.Rc1 Red8 29.Bc5 Nb6 30.Bd4 (30.Bc2 Nc4+=) 30...Nc4 (30...Nd5 31.Ba2=) 31.Qc3 (31.Ba2 Qe7+=) 31...Nb6 32.Qb3 (32.Rd1 Qe7+=) 32...Nd5 (32...Nc4 33.Ba2+=) 33.Bc5 (33.Ba2 Nf4 34.ef4 Rd4=) 33...a6 (33...Nb6 34.Ba2 Nc4 35.h5+=) 34.Bd6 (34.Qc2 Bb7+=) 34...Nb6 35.Bc5 (35.Ba2 Nc4 36.Rc4 bc4 37.Qc4 c5 38.Qe6 Qe6 39.Be6 Rd6 40.ed6 Rd6+=) 35...Nc4 (35...Nd5 36.Qc2+=) 36.Bd4 (36.Qc3 Rd2+=) 36...Nd2 (36...Bb7 37.Qc3+=) 37.Qb2 Nb1 38.Qb1 Rd5 39.Qc2 R8d7 40.Qe2 Rd8 (40...Bb7 41.h5+=) 41.Rh3 Rg8 (41...Bb7 42.h5+=) 42.g4 (42.h5 Rgd8+=) 42...fg4 (42...h5 43.g5+=) 43.Qg4 Qf5 (43...Bb7 44.Qg5+=) 44.Rg3+/– Qg4 (44...Qf7 45.Qg5+/–) 45.Rg4 Rg7 (45...Rgd8 46.Bc5+=) 46.Kh2 h5 (46...Rgd7 47.Rg5+/–) 47.Rg5 Kh7 48.Rcg1 Rdd7 (48...Bb7 49.Kg3+/–) 49.Rd1 (49.Kh3 Bb7+/–) 49...Rgf7 50.Rgg1 (50.Kh3+/–) 50...Rf8 (better is 50...Rd8!?+/–) 51.Bc5+- Rfd8 52.Bd6 (52.Rd6!? Rd6 53.ed6 Rd7+-) 52...Rf7 (52...Kg7 53.Rg5 Kf7 54.Rdg1+/–) 53.Kg3 (53.Rg5 Rf5+/–) 53...Bb7 (53...Rfd7 54.Rd4+/–) 54.Bc5+- Rfd7 (54...Rd5 55.e4 Rd1 56.Rd1+-) 55.Rd6 Rd6 56.ed6 (56.Bd6?! Kg7+/–) 56...Bc8 57.e4 Bd7 58.Rf1 (58.e5 Ra8+-) 58...Rf8 59.Rf3 (59.Rd1 Kg7+-) 59...Kg8 (59...e5 60.fe5 Rf3 61.Kf3+-) 60.Kf2 (60.Rd3 Kf7+-) 60...Ra8 (60...e5 61.fe5 Rf3 62.Kf3+-) 61.Bb6 Re8 (61...Rf8 62.e5+-) 62.Ke3 e5 63.fe5 Re5 64.Kd4 (64.Bd4 Re8+-) 64...Re6 (64...Re8 65.e5+-) 65.e5 Kg7 (65...Re8 66.Bc5+-) 66.Bd8 Re8 67.Be7 Be6 (67...a5 68.Kc5 ab4 69.ab4+-) 68.Kc5 (68.Rf6 Bd7+-) 68...Bd7 69.Kb6 Rc8 (69...Bf5 70.Kc6 Kf7 71.Bg5+-) 70.Rf6 (worse is 70.Ka6 c5 71.Rf6 cb4 72.ab4 g5+-) 70...c5 71.bc5 (71.e6 Be6 72.Re6 cb4+-) 71...Rc6 72.Ka5 Rc5 73.e6 b4 (73...Be6 74.Re6 Rd5 75.Bg5 (worse is 75.Ka6 Kf7 76.Rf6 Kg7+-) 75...b4 76.Kb4+-) 74.Kb4 Rb5 75.Kc4 Be6 76.Re6 Rb7 77.Kc5 Rb3 (77...Kf7 78.Rf6 Ke8 79.Rg6 Kd7+-) 78.d7 (78.d7 Rb5 79.Kc4+-) 1–0. Kuhn,Heinz – Velten,Edgar, SEM Tourn–A Voelklingen, 2003.

3.Qb3 Nf6 4.Bb2 e6 5.e3 Be7 6.Nf3 Nbd7 7.d4 Ne4 (7...a5!?=+) 8.Nc3= Ndf6 9.Be2 (9.Bd3 dc4 10.Bc4 a5 11.ba5 0-0+=) 9...Nd6 (9...a5!?=) 10.c5+= Nde4 11.0-0 a6 (11...0-0 12.Bd3+=) 12.a4 White plans b5 12...Bd7 13.b5 (13.Bd3 0-0+-) 13...Nc3 14.Bc3 Ne4 15.Bb2 0-0 16.Rfc1 (16.ba6 ba6 17.Qc2 f6+=) 16...Qe8 (16...cb5!? 17.ab5 Bb5 18.Bb5 ab5 19.Ra8 Qa8 20.Qb5 Bf6+=) 17.ba6 ba6 18.a5 (18.Ne5 Bh4 19.g3 Rb8+-) 18...Qb8 (18...f6 19.Qc2+=) 19.Qa2 f6 20.Rab1 Qa7 (20...Qe8 21.Ba1+=) 21.Bc3 Rfb8 (21...Bd8 22.Bd3+-) 22.Rb6 Rb6 (better 22...Qc7!?+-) 23.ab6+- (worse 23.cb6 Qb7+-) 23...Qb7 24.Ne1 (24.Bd3 Kh8+-) 24...Bc8 (24...e5 25.Nd3+-) 25.f3 (25.Bb2 a5+-) 25...Ng5? (25...Nc5!? 26.dc5 Bc5+-) 26.Rb1 (26.Nd3 Qd7+-) 26...Nf7 (26...e5 27.Qa5 e4 28.f4+-) 27.Rb3 e5 28.Ra3 ed4 29.ed4 Nd8 30.Nc2 Ne6 31.Nb4 (better 31.Ra5+-) 31...Nc5+- 32.dc5 Bc5 33.Kf1 Bb4 (33...a5!?+-) 34.Bb4+- Qb6 35.Ba5 Qc5 36.Rc3 Qd6 37.Kg1 (better 37.h3+-) 37...c5? (better 37...Rb8+-) 38.Qa3+- Qe5 39.Bf1?? (better 39.Qc5 Bd7 40.Rd3+-) 39...c4 40.Qc5 Bf5? (better 40...Bd7+-) 41.Re3 Be4?? (41...Rc8 42.Re5 Rc5 43.Rf5 Ra5 44.Rd5 Rd5 45.Bc4 Kf8 46.Bd5 Ke7+-) 42.fe4 d4 (42...Re8 43.Bc3 d4 44.Qc4 Qe6 45.Bd4 Qc4 46.Bc4 Kh8 47.e5 fe5 48.Be5+-) 43.Bc4 Kh8 44.Qe5 fe5 45.Rd3 (45.Rb3 Rc8+-) 45...Rb8 (45...Rc8 46.Rb3 g5 47.Ba6+-) 46.Ba6 (better 46.Rb3!? Rc8 47.Bc7 a5+-) 46...Ra8 (46...Rb1 47.Kf2 Ra1 48.Rb3+-) 47.Bc7 (better 47.Rb3 h6 48.Rb6 Kh7+-) 47...Ra6 48.Be5 Re6 (48...Kg8 49.Bd4 Ra2 50.Kf1+-) 49.Rd4 h6 (49...Kg8 50.Rd5+-) 50.Bd6 Kh7 (50...Re8 51.e5+-) 51.e5 Kg6 (51...g5 52.Kf2+-) 52.Rg4 Kf7 53.Kf2 (53.Rf4!? Kg8+-) 53...Re8 54.h4 g6 (54...Rc8 55.h5+-) 55.Rf4 Kg7 56.g4 Re6 (56...Rd8+-) 57.g5 Re8 58.Rf6 (58.Rf8 Rf8 59.Bf8 Kf8 60.gh6+-) 58...Ra8 59.e6 Ra2 60.Kf3 hg5 61.hg5 Ra1 (61...Ra5 62.e7 Rg5 63.e8Q Rf5 64.Rf5 gf5 65.Kf4 Kh6 66.Qg8 Kh5 67.Qg5) 62.e7 (62.e7 Rf1 63.Ke4 Re1 64.Kd5 Re2 65.Be5 Rd2 66.Ke6 Rd6 67.Kd6 Kg8 68.Rf8 Kh7 69.Rh8) 1–0. Chin,Yi Hao – Chen,Yi Jing Alvin (1650), Jolimark HK Open, 2017.

3.b5? cb5 4.cb5= e6 5.a4 Bb4 6.Bb2 Nf6 7.Qb3 Qa5 (7...Bd6 8.Ba3+=) 8.Nc3 0-0 9.Nf3 Ne4 10.e3 Nc3 (10...Nd7!?+=) 11.dc3= Bd6 12.Be2 Nd7 13.0-0 Nc5 14.Qc2 Bd7 15.Nd4 (15.c4 Rac8=) 15...Rac8 16.Nb3 Nb3 17.Qb3 Be5 18.Rfc1 Rc7 19.f4 Bf6 20.Ba3 (better is 20.c4!? Bb2 21.Qb2=) 20...Rfc8 21.Bb4 Qb6 Black prepares d4 22.Kf2 Bc3?? (better is 22...a5 23.ba6 ba6-/+) 23.Bc3+- Rc3 (23...e5 24.fe5 Qg6+-) 24.Rc3 Re8 25.Rac1 d4 (25...f6 26.Qa3 e5 27.Rc7+-) 26.ed4 (better is 26.Rc5 a6+-) 26...Qd4 27.Kf1 Qf4 28.Bf3 e5 29.Kg1 Be6 30.Qc2 f5 (30...Bf5 31.Qe2 b6 32.Qe3+-) 31.Bb7 e4 (31...Qd4 32.Kh1 g6 33.Rc7+-) 32.Rf1 (32.Bc8!? Bd5+-) 32...Qe5 33.Re3 (33.Bc8 g6 34.Be6 Re6 35.Rc8 Kf7 36.Qc7 Re7 37.Qe5 Re5 38.Rc7 Kf6 39.Ra7 Re8+-) 33...g5 (33...Qd4 34.Qc3 Rd8 35.Bc6+-) 34.Qc3 Qd6 35.Qf6 g4 (35...Qe7 36.Qe7 Re7+-) 36.Qg5 (better is 36.Rf5 Qd1 37.Rf1+-) 36...Kh8 37.Qf6 Kg8 38.Bc6 (better is 38.Rf5 Qd1 39.Rf1 Qd8+-) 38...Re7 (38...Rf8 39.Qg5 Kh8 40.Qh6+-) 39.h4 (better is 39.Re4 Rf7 40.Qe6 Qe6 41.Re6+-) 39...gh3 (39...Rf7 40.Qc3+-) 40.Qg5 (40.Bd5 Bd5 41.Qd6 Re6 42.Qd8 Re8 43.Qe8 Kg7 44.Rf5 h2 45.Kh2 h6 46.Rg3 Kh7 47.Rd5 e3 48.Rd7) 40...Rg7 41.Qd8?? (better is 41.Qf4 Qf4 42.Rf4 Rg2 43.Kh1+-) 41...Qd8–+ 42.g3 Qd4 (42...Qd2 43.Rf2 Qe3 44.a5 Rg3 45.Kh1 Qf2 46.Be4 Rg1) 43.Rfe1 Rg3 44.Kh2 Re3 45.Re3 Qe3 46.Be8 f4 47.Bh5 Qg3 48.Kh1 Qg2 0–1. poganinbezdom – lagueuse21, kurnik, 2013. (=1.c4 c6 2.b4 d5)

3.b5 Bd7 4.a4 (4.bc6 Bc6 5.cd5 Qd5=) 4...Nf6 (4...dc4 5.Na3-/+) 5.Nf3 (5.cd5!? cd5 6.Nf3=+) 5...dc4-/+ 6.Nc3 cb5 (6...Bf5 7.e3 Bd3 8.Bd3 cd3 9.Ba3-/+) 7.ab5=+ a6 8.e4 Qb6 (8...Qc7!?=) 9.Bc4+= e5 (better 9...e6+=) 10.Na4?? (better 10.Ne5 Be6 11.ba6 Bc4 12.Nc4+-) 10...Qc7=+ 11.Qb3 (11.Nb2 Ne4 12.Qe2 f5=) 11...ab5-/+ (worse 11...Ne4 12.Bf7 Kd8 13.b6+-) 12.Bb5 Nc6 (12...Ne4!? 13.Bb2 Bd6-/+) 13.0-0 Ne4 14.Bb2 f6 15.Rfe1 (15.Nc3 Ra1 16.Ra1=) 15...Nc5 (better 15...Nd6!? 16.d4 e4=) 16.Nc5+= Ra1 17.Ra1 Bc5 18.Ra8 Bc8? (18...Nd8+=) 19.Bc6?? (19.d4 ed4 20.Qd5+-) 19...Qc6= (worse 19...bc6 20.d4 ed4 21.Qc4+-) 20.d4 (20.Be5 Ke7 (worse 20...fe5 21.Ne5 Bf2 22.Kf2 Qc5 23.Kf1 Rf8 24.Nf3+=) 21.Bb8 Be6-/+) 20...Bd4 (20...ed4 21.Qd3-/+ (21.Bd4?? Bd4 22.Rc8 Qc8 23.Qb5 Kf7 24.Nd4 Qc1 25.Qf1 Rc8–+)) 21.Nd4=+ ed4 22.h3 b5 23.Bd4?? (better 23.Rb8=) 23...Qa8–+ 24.Qb5 Bd7 (24...Bd7 25.Qe2 Kf7 26.Qh5 Kg8–+) 0–1. AvImd (1695) – kokainspeed9 (1680), lichess.org, 2020.

3.b5 e5 4.e3 f5 5.Bb2 Bd6 6.Nf3 Nd7 7.Be2 Ngf6 8.Ng5 Qe7 9.Bh5 (9.d4 0-0=) 9...g6 (9...Nh5!? 10.Qh5 g6-/+) 10.Be2+= 0-0 11.0-0 Ne4 12.Ne4 fe4 13.d3 ed3 14.Bd3 e4 15.Be2 Be5 16.Be5 Ne5 (16...Qe5 17.Nd2=) 17.Nd2 (17.cd5!? Rd8 18.Nc3 cd5 19.Qd4+/– (19.Nd5? Qf7–+)) 17...Be6 18.f4 Nd7 (18...ef3 19.Nf3 Nc4 20.Bc4 dc4 21.bc6 bc6 22.e4+=) 19.a4 a6 20.Bg4 (better is 20.cd5!? cd5 21.Nb3=) 20...ab5-/+ 21.ab5 Nc5 22.Be6 Qe6 (worse is 22...Ne6 23.Ra8 Ra8 24.f5 gf5 25.cd5 cd5 26.Rf5=) 23.Nb3 (23.cd5 Qd5 24.Ra8 Ra8 25.bc6 bc6+=) 23...Nd3 (better is 23...Ra1!? 24.Na1 dc4-/+) 24.Nd4 Qd6 25.Ra8 Ra8 26.f5 (26.Qg4 Rf8=) 26...Ne5 (26...Nb2 27.Qb3 Nc4 28.bc6 Rf8+=) 27.fg6 hg6 (27...Nc4? 28.Nf5 Qc7 29.Qh5+-; worse is 27...dc4 28.gh7 Kh8 29.bc6 Nc6 30.Nc6 Qd1 31.Rd1 bc6 32.Rc1+/–) 28.Qe1? (28.cd5 Qd5 29.bc6 bc6=) 28...Rf8 (better is 28...Nc4!? 29.bc6 bc6–+) 29.cd5 Rf1 30.Qf1 cd5 31.Qf4 Nc4 32.Qg5 Kf7 33.h4 Qf6?? (better is 33...Qe5 34.Qh6 b6=) 34.Qd5+- Qe6 (34...Kg7 35.Ne6 Kh6 36.Qc4 Qa1 37.Kf2 Qe5+-) 35.Qe6 1–0. avinoam (1665) – merk99 (1660), kurnik, 2012.

3.b5 Nf6 4.e3 (4.cd5 cb5 5.e4 Ne4 6.Bb5 Bd7=+) 4...e6 (4...a6 5.Nf3 dc4 6.bc6 Nc6 7.Bc4=+) 5.a4 (5.Nf3 cb5 6.cb5 Nbd7=+) 5...Be7 (5...Nbd7 6.Nf3=+) 6.Qb3 (6.Nf3 0-0=+) 6...Qb6 (6...Nbd7 7.Nf3-/+) 7.Bb2 0-0 8.Nf3 Nbd7 9.Bf6 (9.d4 Qa5 10.Nc3 c5=) 9...Bf6 (worse 9...gf6 10.Nc3=) 10.d4 (10.Nc3 Nc5 11.Qc2 Ne4-/+) 10...a6 (10...e5 11.a5 Qc7-/+) 11.Be2?? (11.a5!? Qd8 12.bc6 bc6 13.Nc3=+) 11...ab5 (better 11...dc4 12.Qc4 ab5–+) 12.cb5-/+ c5 13.dc5?? (better 13.0-0-/+) 13...Nc5 (better 13...Qa5 14.Nbd2 Ba1 15.c6 bc6 16.bc6–+) 14.Qa3 Ba1 15.Qa1 Ra4 (worse 15...Na4 16.0-0–+) 16.Qc3 (16.Qb2 Qa5 17.Qc3 Bd7–+) 16...Bd7 (better 16...Ne4 17.Qb3 Qa5 18.Nfd2–+) 17.0-0 Bb5 (17...Ne4 18.Qb3 Rfa8 19.Nfd2–+) 18.Bb5?? (better 18.Qb2-/+) 18...Qb5–+ 19.Nbd2 Rfa8 20.Nd4 Qb6 (20...Qa5 21.Nb1–+) 21.N2f3 (21.Rc1 Ra2–+) 21...Ne4 22.Qb3 Qb3 23.Nb3 h6 24.Ne5 (24.g3 Ra2–+) 24...Ra3 25.Nd4 (25.Nc1 b5 26.Ned3 Rc8–+) 25...Ra1 (25...Nd2 26.Re1–+) 26.g3 (26.Nb3 Rf1 27.Kf1 Ra3–+) 26...Nd2 (better 26...Rf1!? 27.Kf1 Ra1 28.Kg2–+) 27.Ra1 Ra1 28.Kg2 Rb1 (better 28...Ne4 29.Ne2–+) 29.Ne2 (29.Nd3 b5 30.Nc6 Rb3–+) 29...b5 30.Nc3 (30.Nf3 Ne4 31.Nfd4 b4–+) 30...Rb3 31.Na2 (31.Ne2 b4–+) 31...Nc4 32.Nc6 Kf8 (better 32...Rb2!? 33.Nc3–+) 33.Kf3 (33.Nab4 Ke8 34.Na6 Rb2–+) 33...Ke8 (better 33...e5 34.Nab4 d4 35.Ke4–+) 34.h4 (34.Nc1 Rb2 35.Nd3 Rd2–+) 34...Kd7 35.Ncb4 (35.Nd4 Rb2 36.Nc3 Ne5 37.Kg2 Ng4–+) 35...Ne5 36.Kf4 Nd3 (better 36...Kd6!? 37.g4–+) 37.Nd3 Rd3 38.Nb4 (38.Kf3 Rd2 39.Nb4 Kd6–+) 38...Rb3 39.Nc2 b4 40.g4 Kc6 (better 40...Rc3 41.Nb4 Rc4 42.Kg3 Rb4–+) 41.Nd4 Kc5 42.Nb3 Kc4 43.Na5 Kc3 44.Ke5 b3 45.Nb3 Kb3 46.Kd4?? (46.g5 h5 47.Kd4–+) 46...Kb4 (better 46...Kc2!? 47.e4 de4 48.Ke4–+) 47.f4 Kb5 48.e4? (48.h5 Kc6 49.Kd3 f6–+) 48...Kc6 49.e5? (49.h5 f6 50.Kd3–+) 49...f6 (better 49...g6–+) 50.ef6= gf6 51.g5 hg5 52.h5 g4 (52...gf4?? 53.h6 e5 54.Kd3 e4 55.Kd2+-) 53.h6 (53.Ke3!? Kc5 54.h6 d4 55.Ke2=) 53...g3=+ 54.h7?? (better 54.Ke3 d4 55.Kf3-/+) 54...g2–+ 55.h8Q g1Q 56.Kd3 (56.Kc3 d4 57.Kc4 Qc1 58.Kd4 Qf4 59.Kd3 Qf3 60.Kd2–+) 56...Qg3 57.Ke2 (57.Kc2 Qf4 58.Qc8 Kb5 59.Qd7 Kb4–+) 57...Qf4 58.Qc8 Qc7 (58...Kb5 59.Qa8–+) 59.Qe8?? (better 59.Qe6 Qd6 60.Qe8 Kb6 61.Qg8–+) 59...Qd7 (59...Kd6 60.Kd1–+) 60.Qa8 (60.Qf8 d4 61.Qf6 Qd5–+) 60...Kd6 (better 60...Qb7 61.Qd8 Qb5 62.Kd2 Qb4 63.Kd1 Qd4 64.Kc2 Qe4 65.Kb3 Qe3 66.Kc2 f5–+) 61.Qa3 Ke5 62.Qc3 (62.Qg3 Kf5 63.Qd3 Kg5 64.Qg3 Kh5 65.Qf3 Kg6 66.Qg4 Kf7 67.Qh5 Ke7 68.Qh7 Kd6 69.Qh4 Qb5 70.Ke1 Qa5 71.Kf1–+) 62...d4 63.Qg3 Kd5 (63...Kf5 64.Qd3 Kg5 65.Qg3 Kh6 66.Qf4 Kg6 67.Qg4 Kf7 68.Qh5 Kg7 69.Qg4 Kf8 70.Kf2–+) 64.Qb3 (64.Qf3 Kc4 65.Qf6–+) 64...Ke5 65.Qg3 Kf5 66.Qh3 Kg6 67.Qd3 (67.Qg4 Kf7 68.Qh5 Kg7 69.Qg4 Kf8–+) 67...Kg7 68.Kf2 (68.Qg3 Kf7 69.Qd3 f5–+) 68...e5 69.Ke2 (69.Qg3 Kh6 70.Qh4 Kg6–+) 69...Qg4 70.Kd2 (70.Kf2 Qf4 71.Kg2 Qg5 72.Kf1 Qc1 73.Kg2 Qe3–+) 70...Qf4 71.Kc2 Qf2 (71...Qe3 72.Qf1 d3 73.Kc3 d2 74.Kc2 Qe1 75.Qg2 Kh6 76.Qh2 Kg5 77.Qg2 Kf4 78.Kb2 d1Q 79.Qh2 Ke4 80.Qh7 f5 81.Qf5 Kf5 82.Ka2 Qd3 83.Kb2 Qeb1) 72.Kd1 (72.Kb1–+) 72...Qg1 73.Kc2 Qg5 (better 73...Qg6 74.Qe4 Qe4 75.Kd2 Qe3 76.Kc2 d3 77.Kb3 d2 78.Kb4 Qb6 79.Ka3 d1Q 80.Ka2 Qbb3) 74.Kb3 (74.Qf3 Kg6 75.Qe2 Qg3–+) 74...Qc1 (74...Qe3 75.Qe3 de3 76.Kc4 e2 77.Kd5 e1Q 78.Kc4 e4 79.Kd4 e3 80.Ke4 e2 81.Kd5 Qb4 82.Kc6 e1Q 83.Kd7 Qc5 84.Kd8 Qee7) 75.Qf5 (75.Qg3 Kf7 76.Qg4 Qg5 77.Qd7 Kg6–+) 75...Qc3 76.Ka4 Qc6 (76...Qc4 77.Ka3 Qe2 78.Qd7 Kg6 79.Qe8 Kg5 80.Qe7–+) 77.Kb3 (77.Kb4–+) 77...Qc3 (77...Qb5 78.Ka3 Qe2 79.Qd7 Kg6 80.Qe6–+) 78.Ka4 Qg3 (better 78...Qc4 79.Ka3 Qe2 80.Qd7 Kg6 81.Qe8 Kg5 82.Qe7–+) 79.Kb5 Qg5 80.Qd7 (80.Qe4 d3! 81.Qb7 Kh6 82.Qh1 Qh5–+) 80...Kg6 81.Kc4 (81.Kb6 Qg3–+) 81...Qf5 82.Qe8 Kg5 83.Qg8 Qg6 (better 83...Kf4 84.Qg2–+) 84.Qd5 (84.Qh8 d3 85.Kc3 e4–+) 84...d3! 85.Qg2 (85.Qd3 Qd3 Combination) 85...Kh6 86.Qh1 (86.Qh2 Kg7 87.Kc3–+) 86...Kg7 87.Qb7 (87.Kc3 e4 88.Qf1–+) 87...Qf7 88.Qf7 (88.Kd3 Qb7 89.Kc4 Qc6 90.Kb4 e4 91.Ka5 e3 92.Kb4 e2 93.Kb3 e1Q 94.Ka2 Qb4 95.Ka1 Qa6) 88...Kf7 89.Kd3 (89.Kc3 d2! 90.Kc2 Ke6 91.Kb3 d1Q 92.Kb4 Qd4 93.Kb3 e4 94.Kc2 e3 95.Kb3 e2 96.Kc2 e1Q 97.Kb3 Qe2 98.Ka3 Qeb2) 89...Ke6 90.Ke4 (90.Ke2 f5 91.Kf2 Kd5 92.Kf3 f4 93.Ke2 Kc6 94.Kf3 Kd6 95.Kg4 Ke6 96.Kf3 Kf5 97.Ke2 e4 98.Kd2 Ke6 99.Kc1 Kd5 100.Kc2 f3 101.Kc3 f2 102.Kb3 e3 103.Kc3 f1Q 104.Kc2 e2 105.Kb2 e1Q 106.Kb3 Qa1 107.Kb4 Qc4) 90...f5 91.Kf3 (91.Kd3 Kd5 92.Ke3 f4 93.Ke2 e4 94.Ke1 f3 95.Kf1 e3 96.Ke1 Kc4 97.Kf1 Kb5 98.Ke1 Kc5 99.Kf1 Kd4 100.Kg1 Ke4 101.Kf1 Ke5 102.Kg1 Ke6 103.Kh2 f2 104.Kg2 Kd5 105.Kg3 f1Q 106.Kg4 e2 107.Kg5 e1Q 108.Kg4 Qg2 109.Kf4 Qe5) 91...Kd5 Black prepares the advance e4 92.Ke3 (92.Kg2 f4 93.Kf2 e4 94.Kg2 f3 95.Kh1 Kc5 96.Kh2 Kc4 97.Kh1 e3 98.Kh2 Kc3 99.Kg3 f2 100.Kf3 Kd2 101.Ke4 f1Q 102.Kd4 e2 103.Kc4 e1Q 104.Kc5 Qe5 105.Kb4 Qd3 106.Ka4 Qeb5) 92...f4 93.Kf3 (93.Kd2 f3 94.Kd3 e4 95.Ke3 Ke5 96.Kf2 Kd4 97.Ke1 Ke3 98.Kf1 Kd3 99.Kf2 Kd2 100.Kg3 Ke3 101.Kg4 f2 102.Kf5 f1Q 103.Ke6 Kd4 104.Kd7 e3 105.Kd6 Qf7 106.Kc6 e2 107.Kd6 e1Q 108.Kc6 Qa5 109.Kd6 Qad5) 93...Kd4 94.Ke2 (94.Kf2 e4 95.Kg2 f3 96.Kh2 Kd3 97.Kg3 Ke3 98.Kg4 f2 99.Kf5 f1Q 100.Ke6 Kd4 101.Kd6 e3 102.Kc7 Qf7 103.Kb6 e2 104.Kc6 e1Q 105.Kb6 Qa1 106.Kb5 Qb7) 94...e4 95.Kf2 (95.Ke1 f3 96.Kf2 Kd3 97.Kf1 e3 98.Kg1 Kc3 99.Kh2 Kd2 100.Kg3 f2 101.Kf4 f1Q 102.Ke5 Kd3 103.Kd6 Qf6 104.Kd7 e2 105.Kc8 Qb6 106.Kd7 e1Q 107.Kc8 Qee6) 95...Kd3 (95...f3 96.Ke1 e3 97.Kf1 Kc4 98.Kg1 Kc3 99.Kh1 e2 100.Kg1 e1Q 101.Kh2 Qe5 102.Kg1 Qe2 103.Kh1 Qg2) 96.Ke1 (96.Kg2 f3 97.Kf1 e3 98.Kg1 Kc2 99.Kh2 Kd2 100.Kh3 f2 101.Kg2 e2 102.Kf3 e1Q 103.Kf4 f1Q 104.Kg4 Qe5 105.Kh4 Qff4 106.Kh3 Qg3) 96...f3 97.Kf2 Kd2 98.Kf1 (98.Kg3 Ke3 99.Kg4 f2 100.Kf5 f1Q 101.Ke6 Kd3 102.Kd6 e3 103.Kc7 e2 104.Kc6 Qb1 105.Kc7 e1Q 106.Kc6 Qe7 107.Kd5 Qb5) 98...e3 99.Kg1 e2 100.Kf2 (100.Kh2 f2 101.Kg2 f1Q 102.Kg3 e1Q 103.Kg4 Qe5 104.Kh4 Qff4 105.Kh3 Qg3) 100...e1Q 101.Kf3 Qe3 (101...Qh4 102.Kg2 Ke2 103.Kg1 Kf3 104.Kf1 Qf2) 102.Kg4 Qf2 103.Kg5 Ke3 104.Kg4 (104.Kg6 Ke4 105.Kg7 Kf5 106.Kf7 Qa7 107.Ke8 Ke6 108.Kd8 Qd7) 104...Qf4 (104...Qf6 105.Kh5 Qg7 106.Kh4 Kf4 107.Kh5 Qg5) 105.Kh5 Qg3 (105...Qf6 106.Kg4 Qg6 107.Kh4 Kf4 108.Kh3 Qg3) 106.Kh6 Kf4 107.Kh7 Kf5 108.Kh8 Kf6 109.Kh7 Qg7 0–1. afsharian (1605) – Da1m1o, lichess.org, 2019.

3.c5 a6 4.a3 e5 5.e3 e4 6.f3 (6.d3 a5 7.Bb2 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Nf6=) 6...Bf5 7.g4? (7.Bb2 a5=) 7...Bg6 (better is 7...Qh4 8.Ke2 ef3 9.Nf3 Bg4–+ (9...Qg4?! 10.Rg1 Qe4 11.Bb2-/+)) 8.f4?? (8.d3 Qh4 9.Kd2 ef3 10.Nf3 Qg4-/+) 8...h5 (better is 8...Qh4 9.Ke2 Qg4 10.Kf2 Qd1–+) 9.f5?? (better is 9.g5!?+=) 9...Bh7 (9...Qh4 10.Ke2 Qg4 11.Ke1 Qh4 12.Ke2 Bf5 13.h3 Bg4 14.hg4 Qh1 15.d3 hg4 16.Kd2 Qg1 17.Nc3–+) 10.gh5?? (better is 10.Nh3–+) 10...g6 (10...Qh4 11.Ke2 Bf5 12.Bh3 Qh5 13.Ke1 Qh4 14.Ke2 Bg4 15.Bg4 Qg4 16.Ke1–+) 11.fg6?? (11.hg6 Qh4 12.Ke2 fg6+=) 11...fg6 (11...Qh4 12.Ke2 Qh5 13.Nf3 ef3 14.Kf2 Bg6 15.Qf3 Qh4 16.Kg1–+) 12.hg6?? (12.Qg4 Bg7 13.Ra2 Qd7=) 12...Bg6 (better is 12...Qh4 13.Ke2 Bg6–+) 13.h4 (13.Qg4!? Bh5 14.Qe6 Ne7 15.Bb2+=) 13...Qf6 (13...Rh4 14.Nh3-/+) 14.Ra2 Rh4 15.Rh4?? (better is 15.Nh3+=) 15...Qh4 16.Ke2 Qh2 (16...Bh5 17.Nf3 Bf3) 17.Bg2 Qg2 18.Ke1 Qg1 19.Ke2 Qd1 (19...Bh5) 20.Kd1–+ Nd7 21.Nc3 Bh5 22.Kc2 Ngf6 (better is 22...Ne5 23.Na4–+) 23.Ne2 (23.Bb2 a5–+) 23...Bh6 (better is 23...Be2 24.Ra1–+) 24.Nd4 Ne5 (24...a5 25.Kb1–+) 25.Ne6 (25.Bb2 Nc4–+) 25...Rc8 (25...Ke7 26.Nd4–+) 26.a4 (26.Bb2 Ke7 27.Nd4 Bg4–+) 26...Nd3 27.b5 (27.Ba3 Bg4 28.Nd4 Bg7–+) 27...Nb4 28.Kb2 Na2 29.Ka2 ab5 30.ab5 Bg4 31.b6 (31.Nd4 cb5 32.Ba3 Bf8–+) 31...Be6 0–1. wicher7 – hugador, kurnik, 2013.

3.c5 b5 4.Bb2 Nf6 5.Bf6 (5.a4 a5=) 5...ef6+= 6.e3 (6.d4 a5+=) 6...Bf5 (6...a5 7.Qb3+=) 7.d4 (7.Nf3 a5 8.d4 ab4+=) 7...a5+= 8.Qd2 Be7 (8...ab4 9.Qb4 Na6 10.Qd2=) 9.Bd3 (9.Nf3 ab4 10.Qb4 0-0=) 9...Bd3-/+ 10.Qd3 0-0 (10...ab4 11.Nf3-/+) 11.Qd2= ab4 12.Qb4 Na6 13.Qd2 b4 14.Nf3 Qa5 (14...Re8 15.0-0=) 15.0-0 Rab8 16.a4 The passed pawn on a4 will become decisive later (16.a3 Rfe8=) 16...Qc7 (16...Rfe8 17.Re1=) 17.Qd3+= Qb7 Black plans b3 (17...Qa5 18.Qb3=) 18.Nfd2 b3 (18...Rfe8 19.Nb3+=) 19.Ra3 (better is 19.Nb3!? Qb3 20.Qa6+-) 19...b2+= 20.a5 g6 (20...Rfe8 21.Qf5=) 21.Qb3 (21.Rb3 Qa8+=) 21...f5 (21...Qb3 22.Nb3 Rfe8 23.Re1+=) 22.Nc3 (22.Qc2 Rfe8 23.Rb3+=) 22...Nc5 (22...Qc7!? 23.Qc2 Rfe8=) 23.dc5+= Bc5 24.Qb7 Rb7 25.Rb3 (25.a6 Rfb8 26.Ndb1 Ra7=) 25...Rfb8 26.Rb7 Rb7 27.a6 Rb8 (27...Rb4+=) 28.Na4 (28.Rb1 Kf8+/–) 28...Bb4+= 29.Rb1 (29.a7!? Ra8 30.Nf3+=) 29...Bd2= 30.Rb2 Ra8 (30...Rb2 31.Nb2 Kf8+-) 31.Rd2+/– Ra6 32.Ra2 c5 33.Nc3 (better is 33.Kf1+/–) 33...Rb6? (33...Ra2 34.Na2 h6 35.Nc3+/–) 34.g3 (better is 34.Rd2+-) 34...d4+/– 35.ed4 cd4 36.Ne2 (36.Ra8 Kg7 37.Nd5 Rd6+/–) 36...Rb1 37.Kg2 d3 38.Nf4 Rb3 39.Rd2 g5 40.Nd3 f4 (40...g4 41.h3+-) 41.g4 (41.gf4 g4+-) 41...Kg7 42.Ne5 (42.h4 gh4 43.Nf4 Kf6+-) 42...f6 (42...Kf6 43.Rd5+-) 43.Nf3 h6 (43...Kg6 44.h4+-) 44.h4 Kg6 45.Rd7 Do you see the mate threat? 45...gh4 46.Nh4 Kg5 47.Nf5 Threatening mate... how? 47...h5 (47...Kg4 48.Nh6 Kh5+-) 48.Rg7 1–0. Rush,Bradley – Lutz,Edward, IECG, 1995.

3.c5 d4 4.Nf3= f6 5.Qb3 Bg4 6.h3 Bh5 7.e3 Bf7 8.Bc4 Bc4 9.Qc4 d3 10.Nc3 (10.0-0 b5 11.Qe4 a5+=) 10...Nh6 11.0-0 e5 (11...Nf7 12.Ne1+=) 12.Ne1+/– Be7 13.Nd3 Na6 (13...b5!? 14.cb6! ab6+/–) 14.f4+- Qc7 (14...ef4 15.Nf4 (15.ef4?! Qd7+/–) 15...Nc7 16.e4+-) 15.fe5 fe5 16.Bb2 0-0-0 (16...Rd8 17.Ne4 Rd5 18.b5 Rd3 19.Qd3 Nc5 20.Nc5 Bc5 21.bc6 bc6 22.Qc4+-) 17.Ne4 Rd5 18.Qc3 Rhd8 (18...Re8 19.Ne5 Bc5 20.bc5 Ree5 21.Nd6 Kd8 22.Rf8 Kd7 23.d4+-) 19.Ne5 Bf6 (19...g5 20.Nf7 Nf7 21.Rf7+-) 20.Nf6 gf6 21.Rf6 Ng8 (21...Qg7 22.Nf7! Rg8 23.Rf2 Qc3 24.Bc3 (24.dc3?! Nf7 25.Rf7 Rdg5+-) 24...Nf7 25.Rf7+-) 22.Rf7 Qb8 (22...Ne7 23.d3 Nb4 24.Qb4 Re5 25.Be5 Qe5 26.Rb1+-) 23.Qc4 Rd2 (23...Nh6 24.Nc6 Nf7 25.Nb8 Nb8+-) 24.Nc6 (24.Qe6 R2d7 25.Rd7 Qe5 26.Be5 Rd7 27.Rd1 Nf6 28.Rd7 Nc5 29.Rc7 Kd8 30.Qe7) 24...Rd1 (24...R2d7 25.Nd8 Qg3+-) 25.Rd1 Rd1 26.Kf2 Rd2 27.Ke1 Rb2 28.Qg4 1–0. Fournier,Frederic (2160) – MAHALKITA (1970), ICC, 2002.

3.c5 g6 4.Bb2 f6 (4...Nf6 5.Bf6 ef6 6.d4=) 5.f4 (5.d4 Na6=) 5...Bg7 6.Nf3 Nd7 7.d4 b6 8.g3 (8.Nc3 Qc7=) 8...Nh6 9.Bg2 0-0 10.Nbd2 (10.0-0 Rb8 11.Qd2 a5=) 10...Ng4 11.Qb3 b5 (better is 11...a5!?=) 12.e4 f5 (better is 12...e6!?+=) 13.ed5+- (13...Kh8 14.dc6+-) 1–0. Merkl – Plath, corr SOK–89–30, 1989.

3.d3 e6 4.c5 b6 5.d4 a5 6.Qb3 ab4 7.Qb4 bc5 8.dc5 Na6 9.Qa3 Bc5 10.Qa4? (10.Qb2 Nf6 11.Nd2 Rb8–+) 10...Bb7 (better is 10...Qf6 11.Qc6 Kd8–+) 11.Bb2 Qb6 12.Bg7 f6?? (better is 12...Bf2 13.Kd1 Nb4–+ (13...Bg1?! 14.Qb3-/+)) 13.e3+= Qb2 14.Ba6 Ra6 15.Qb3 (15.Qd1 Bb4 16.Nd2 Bd2 17.Kf1–+) 15...Qa1 16.Qb7 Ne7 (16...Rb6 17.Qb6 Bb6 18.Bh8 Qb1 19.Ke2 d4 20.ed4 Qe4 21.Kd1 Qg2–+) 17.Bh8?? (better is 17.Bf6 Bb4! 18.Qb4 Qf6 19.a3-/+) 17...Rb6–+ 18.Qa8 Kf7 19.Ke2 Qb1 (worse is 19...Rb1 20.Kf3 Qe5 21.Qa4–+) 20.Kf3 (20.Bf6 Kf6 21.Qh8 Kg6 22.Qe5 Rb2 23.Qb2 Qb2 24.Kf3–+) 20...Qe4 21.Kg3 Bd6 (21...Nf5 22.Kh3 Qh4) 22.Kh3–+ Nf5 (22...Qf5 23.g4 Qf2 24.Qa3 Ba3 25.Bf6 Kf6 26.Ne2 Qe2 27.Rf1 Qf1 28.Kg3 Bd6 29.Kh4 Qf2 30.Kh5 Qh2) 23.g3 Qh1 24.Qa7 Kg8 25.Qa8 (25.Qb6 Qg1 26.Qc6 Kh8 27.Qc8 Kg7 28.Qe6 Qf2 29.Qd5 Ne3 30.Qe4 Qf1 31.Kh4 Nf5 32.Kh5 Qh3 33.Qh4 Nh4 34.gh4 Qf3) 25...Kf7 (25...Rb8 26.Qa6 Qg1 27.Qe2 Kh8 28.e4–+) 26.Qa7 Kg8 27.Qa8 Kf7 ½–½. popovicigelu – marianizenek, kurnik, 2012.

3.d4 e6 4.a3 (4.c5 a5=+) 4...Nf6 (4...dc4!? 5.Nf3 b5-/+) 5.c5= Be7 6.Nc3 0-0 7.Nf3 Nbd7 8.Bf4 b6 9.e3 bc5 10.dc5 Nh5 11.Bg3 Ng3 12.hg3 Bf6 13.Rc1 a5 14.Qd3 (14.b5!?=) 14...ab4?? (better 14...h6=+) 15.Qh7 1–0. JohnnieWalker (1795) – LarryN, ChessWorld.net, 2008.

3.d4 Nf6 4.e3 Bf5 5.Nc3 e6 6.Nf3 (6.c5 Be7=) 6...h6 (6...Bb4 7.Bd2-/+) 7.Nh4 (7.c5 Be7=) 7...Bh7 (better is 7...Bb4 8.Bd2 Bg4-/+) 8.Bd3?? (better is 8.Qb3=) 8...Bb4–+ 9.Bh7 (9.Bb2 Qa5 10.Rc1 Qa2–+) 9...Nh7 (better is 9...Bc3 10.Bd2 Ba1 11.Bc2–+) 10.Qb3 a5 (better is 10...Bc3 11.Qc3 Qh4 12.cd5 ed5–+) 11.Nf3-/+ Nd7 12.a3 Bc3 13.Qc3 0-0 14.0-0 Re8 15.Re1 Ndf6 16.Nd2 Ng5 17.f3 Qc7 18.h4? (18.Bb2 h5+=) 18...Ngh7 (18...Qg3!? 19.Re2 Qh4 20.Rb1–+) 19.e4 (19.Rb1-/+) 19...b6 (better is 19...Qg3 20.Re3 Qh4–+) 20.e5+= Nd7 21.a4 f6 22.cd5 ed5 23.f4 fe5 24.de5 Nc5 25.Qg3 Ne4 (better is 25...Qd7+=) 26.Ne4+/– de4 27.Bb2 Rad8 28.Rad1 (28.Re4 Nf6 29.Ree1 Nd5+/–) 28...Rd1 29.Rd1 c5 30.Qg6 Qe7 31.g3 Rd8 32.Rd8 Qd8 33.Qe4 Qd1 34.Kh2 Qd2 35.Qg2 Qg2 36.Kg2 Nf8 (36...Kf7 37.f5 h5 38.e6 Kg8 39.Kf3+-) 37.f5 Kf7?? (better is 37...Nd7 38.Kf3 Nb8+-) 38.e6 Ke7 (38...Ne6 39.fe6 Ke6 40.Bg7 h5+-) 39.Bg7 h5 (39...Ne6 40.fe6 h5 41.Kf3+-) 40.Kf3 (40.Bf8 Kf8 41.f6 c4+-) 40...Nh7 (40...Ne6 41.fe6 Ke6+-) 41.Ke4 Nf6 (41...Kd6+-) 42.Bf6 Kf6 43.Kd5 Ke7 44.f6! Ke8 (44...Kf6 45.Kd6 Combination) 45.Kd6 c4 46.f7 Kf8 47.Kd7 c3 48.e7 1–0. rstilt (2340) – rar (2365), net–chess.com, 2015.

3.cd5 e5 4.dc6 Bb4 5.cb7 Bb7 6.Qb3 Qc7 (6...Qe7 7.Nc3 Nf6 8.a3 Bc3 9.dc3=) 7.Nc3 a5 (7...Bc3 8.Qc3 Qc3 9.dc3+=) 8.Nf3 (8.Rb1 Nc6+=) 8...Nd7+= 9.Bb2 Ngf6 10.Rc1 0-0 (10...Rc8 11.a3 Bd6 12.d4 Bf3 A) worse 13.gf3 Qb8 (worse 13...ed4 14.Nb5 Qc1 15.Bc1 Rc1 16.Kd2+-) 14.Qb8 Rb8 (14...Nb8? 15.Nb5 Rc1 16.Bc1+-) 15.de5 Be5+=; B) 13.Nb5 Qc1 14.Bc1 Rc1 15.Kd2+-) 11.Nd5 Qd6 (11...Qd8 12.Nb4 Bf3 13.ef3 ab4 14.Bc4+=) 12.Nf6+- gf6 13.a3 Bd5 14.Qe3 Bc5 15.d4 ed4 16.Nd4 Rab8 (16...Rfb8 17.Rc2 Qe5 18.Qe5 fe5 19.Nf3=) 17.Bc3+= Ba3 18.Rd1 Rfe8 (18...Qc7 19.Nf5 Rfc8 20.Rd5 Rb1 21.Rd1 Rd1 22.Kd1 Qc3 23.Qc3 Rc3 24.g4=) 19.Qg3 (better 19.Qd2!?+-) 19...Qg3= 20.hg3 Bb4 21.Bb4 ab4 22.f3 (22.e3 Ne5=) 22...Nc5 23.e4 Be6 (23...b3 24.Kf2 Be4 25.fe4=+) 24.Rh5 (24.Rb1 Rec8 25.Rh5 Ba2=) 24...Ne4=+ 25.fe4 Bg4 26.Rd5 Bd1 27.Kd1 b3 28.Bb5 (28.Bd3 b2 29.Bb1 Rec8=) 28...Re4 29.Nb3 Rb4 30.Nd4 Rd4 31.Rd4 Rb5 32.Ke2 Kg7 (32...f5 33.g4-/+) 33.Rg4 (33.g4 f5-/+) 33...Rg5 34.Kf3 (34.Rc4 Rg3 35.Kf2 Rg6-/+) 34...Rg4 35.Kg4 Kg6 36.Kh4 f5 37.g4 fg4 38.Kg4 Kf6 (38...h5 39.Kh4=) 39.Kh5 Kg7 40.g4 f6 41.Kh4 Kh6 42.Kg3?? (better 42.Kh3=) 42...Kg5–+ 43.Kf3 Kh4 44.Kf4 h6 45.Kf5 (45.Kf3 Kh3 46.Kf4 Kg2–+) 45...Kg3 46.Kf6 Kg4 0–1. DEFFM – GuestGRMV, freechess.org, 2018.

3.cd5 e6 4.de6 (4.dc6 Nc6 5.b5 Ne5+=) 4...Be6= (4...Bb4?? 5.ef7 Kf7 6.Qb3 Ke8 7.Qb4+-) 5.a3 Bd6 (5...Nf6 6.Nf3=) 6.g3 (6.Nf3 a5=) 6...h5 (6...a5!? 7.ba5 Nf6=) 7.Nf3+= Nf6 8.Bg2 a5 9.ba5 Ra7 (9...0-0 10.0-0+=) 10.Bb2 Bc7 (10...Ra5 11.0-0+/–) 11.Bc3 (11.0-0 Ra5 12.Qc2 Nbd7+/–) 11...Bf5 (11...0-0 12.0-0+/–) 12.0-0 Bg4 (12...Ba5 13.d3+/–) 13.Qb3 0-0 (13...Be6 14.Qb2+/–) 14.Bd4+- Be6 (14...Ra6 15.e3 Bc8 16.d3+-) 15.Qb2 Ra5 16.Qb7 Ne8 (16...Rb5 17.Qa7+-) 17.Qb2 c5 (17...Bd5 18.Bc3 Ra6+-) 18.Qc3?? (better is 18.Bc3 Ra6 19.d3+-) 18...cd4+= 19.Qd4 Nd6 20.Rc1 Bb6 21.Qf4 g5 22.Qb4 Na6 23.Qb2 Rb5 (23...Nc4 24.Rc4 Bc4 25.e3–+) 24.Qc2 g4 25.Nc3 Ra5 (25...gf3!? 26.Nb5 Nb5 27.Bf3 Nd4–+) 26.Nh4 Kg7 (26...Nc4 27.Rd1-/+) 27.a4 (27.e3 Nc4 28.Na4 Ba7=) 27...Qf6 (27...Nc4 28.Rd1+=) 28.e3 Rc8 29.d4 Kg8 30.Rab1 Qd8 (30...Bd8 31.Qd1+=) 31.Qe2 Rc4 32.Qb2 Rb4 (32...Bc7 33.f3+=) 33.Qc2 Ba7 34.Kh1 (better is 34.Rb4 Nb4 35.Qb1=) 34...Bd4 (better is 34...Bb8!?=) 35.ed4+/– Rd4 36.Qe2 Nc4 (36...Nc5 37.Nb5 Nb5 38.ab5+=) 37.Ng6 Nc7 (37...Nc5 38.Nf4 Bf5 39.Nb5+/–) 38.Nf4 Re5 39.Ne4 f5 40.Ne6 Ne6 41.Rc4 fe4 42.Rcb4 (42.Rd4 Qd4 43.Qa6 Nf8+/–) 42...Rb4 43.Rb4 Qd3 44.Rb8 Kh7 45.Qe1 Nc5 (45...Nd4 46.Rb7 Kg8 47.Bf1+/–) 46.a5 Qd4 47.Rb4 Qd8 48.Rc4 (48.Be4? Ne4 49.Qb1 Qd1 50.Qd1 Nf2 51.Kg2 Nd1–+) 48...h4 (better is 48...Kg8+/–) 49.Be4= Ne4 50.Re4 Qd5 51.f3 gf3 52.Rh4 Kg7 53.Rg4 Kf7 54.Rf4 Ke8 55.Qf2 Qd1 56.Qg1 Qe2?? (better is 56...Qd2 57.Rf3 Re1–+) 57.a6+= Ra5 58.Rf6 Ra3 Black threatens.... what? (58...Ra6? 59.Ra6 f2 60.Re6 Qe6 61.Qf2+-) 59.a7 Ra7 With the idea Rf4. 60.Rf8 (60.g4 Ra2 61.h4 Qe4–+) 60...Kf8 61.Qc5 Re7 62.Qc8 Kg7 63.Qg4 Kf6 64.Qf4 Ke6 65.Qg4 Kd5 0–1. Dunn,Michael – Leoni,Carlos, IECC, 1997.

3.e3 a5 4.b5 (--> 1.b4 c6 2.e3 a5 3.b5 d5 4.c4).

3.e3 d4 4.ed4 a5 5.b5 cb5 6.cb5 Qd4 7.Nc3 e5 (7...Nf6 8.Nf3 Qd8 9.Ba3=) 8.Nf3+= Qg4 (better 8...Qc5!?+=) 9.Ne5+/- Qe6 (9...Qd1 10.Kd1 Nd7 11.Nd5+-) 10.Qe2 (10.d4 Bb4 11.Bd2 Qd6+-) 10...Nh6 11.Nf3 Bc5 (11...Nf5 12.Nd5 Kd8 13.Qe6 Be6 14.Nf4+/-) 12.Ng5 (12.d4 Bb4 13.Bd2 Nf5+-) 12...Qe7 (12...Qe2 13.Be2 0-0 14.Nge4+/-) 13.Nd5 Qe2 14.Be2 Nd7?? (better 14...0-0!?+/-) 15.Bb2 (better 15.Nc7 Ke7 16.Na8+-) 15...0-0 16.0-0 (16.Ne4 b6+-) 16...b6 (16...Rd8 17.Rac1+-) 17.Ne4 Bb7 18.Bc4 (18.Nc5 bc5 19.Ne7 Kh8+-) 18...Nf5 19.Nc5 Nc5? (better 19...bc5 20.Rfe1 Rae8+-) 20.Nb6 Rad8 21.Ba3 Nd6 (21...Ne4 22.Bf8 Kf8+-) 22.Bc5 Nc4 (22...Rfe8 23.d4+-) 23.Nc4 Bd5 24.Ne3 (24.Na5!? Rfe8+-) 24...Rfe8 25.Nd5 Rd5 26.d4 Rb8 (26...g5 27.Rfe1 Ra8 28.Rab1+-) 27.Rfe1 h6 28.a4 h5 (28...Rd7 29.Rab1+-) 29.Re7 f5 (29...g5 30.b6 Kg7 31.b7+-) 30.f4 (30.b6 Rdd8+-) 30...h4 (30...Rbd8 31.b6 Rb8 32.b7+-) 31.Rae1 (31.b6 Kh7+-) 31...Rdd8 (31...Kh7 32.b6+-) 32.Ra7 (better 32.b6+-) 32...g6 (32...Kh7+-) 33.Ree7 Rbc8 (33...Rd7 34.Red7 h3 35.Rg7 Kh8 36.Rh7 Kg8 37.Rag7) 34.Rg7 Kh8 35.Rh7 Kg8 36.Rag7 1-0. algernon (2105) - meng (1975), net-chess.com, 2021.

3.e3 Be6 4.Qc2 (4.c5 Nf6=) 4...Nf6 (4...dc4 5.Bc4 Bc4 6.Qc4=) 5.cd5 (5.c5 Bg4=) 5...Bd5=+ 6.Nc3 e5 7.Nd5 cd5 8.Nf3 Bd6 9.Bb2 Nbd7 10.Bb5 0-0 11.a3 a6 (11...e4!? 12.Nd4 Rc8=+) 12.Bd7= Nd7 13.0-0 (13.Qd3 b5=) 13...Rc8 (13...e4 14.Nd4=+) 14.Qf5= e5 draws heavy fire 14...g6 15.Qg5 (15.Qd3!? e4 16.Qd5+=) 15...f6 (15...Qg5 16.Ng5 h6 17.Nf3-/+) 16.Qh6 e4 (16...Nb6 17.Rfc1=+) 17.Nd4= Qe7 18.Rac1 (18.f4 ef3 19.Nf3 Ne5=) 18...Ne5=+ 19.Rc8 Rc8 20.f4 Nd3 21.Bc3 Qg7 (21...f5!?=+) 22.Qh3= Qc7?? (better 22...Re8=) 23.Qe6+- Kg7 24.Qd5 Qe7 25.Ne6 Kh6?? (25...Kh8+-) 26.Qe4 (better 26.Bf6 Qf6 27.g4 Qe6 28.Qe6 Rc6+-) 26...Re8 27.Qd3 (better 27.f5 gf5 28.Qh4 Kg6+-) 27...Qe6 28.f5 gf5 29.Rf5 Be5 30.Rf3 (better 30.Be5 fe5 31.Qe4+-) 30...Kg7 31.Be5 (31.Rh3 f5+-) 31...Qe5 (31...fe5 32.Qe4 Qc6 33.Rg3 Kh8 34.Qc6 bc6 35.Rg5+-) 32.Rg3 Kh8 33.Qd7 Qe7 34.Qd3 Rd8?? (34...Qe5 35.Rh3 Qc7+-) 35.Qc4 Qd6 (35...Qd6 36.Qf7 Qf8 37.Rg8 Qg8 38.Qf6 Qg7 39.Qd8 Qg8 40.Qg8 Kg8+-). GuestDPNV – GuestKSVT, freechess.org, 2017.

3.Nf3 dc4 4.e3 a5 (4...b5!?=+) 5.ba5= Qa5 6.Bc4 Nf6 7.0-0 g6 (7...e6 8.d4=) 8.d4+= Bg7 9.Bd2 (9.Ne5 e6+=) 9...Qc7 10.Nc3 0-0 11.e4 b5 12.Bd3 Bg4 13.e5 Nd5 (13...Nfd7 14.h3 Bf3 15.Qf3+= (worse 15.gf3 Rd8=+)) 14.Nd5+- cd5 White creates threats along the open c–file 15.Bb5 Qb6 16.a4 Bf3 17.Qf3 (17.gf3?! Qd4 18.f4 Qe4=) 17...Qd4 18.Bc3 Qe4 19.Qd1 (19.Qe4 de4 20.Rac1 Bh6+-) 19...e6 (19...Be5? 20.Re1 Bc3 21.Re4 de4 22.Rc1+-) 20.Rc1 Rc8 (20...Be5? 21.Re1 Bh2 22.Kh2 Qf4 23.Kg1+-) 21.Bd2 Rc1 (21...Rf8 22.Bg5+=) 22.Qc1+- Qe5? (better 22...Qd4+-) 23.Qc8+- Bf8 24.Qb7 Bd6 The mate threat is Qxh2 25.g3 Ra4 26.Ba4 Qd4 (26...g5+-) 27.Bh6 Qc5 (27...Qb4 28.Bb5 Bf8 29.Qb8 Qd6+-) 28.Rc1 (28.Rc1 Bf8 29.Rc5 Bh6 30.Rc8 Bf8 31.Qe7 Nd7 32.Bd7 Kg7 33.Rf8 Kh6 34.Rf7 g5 35.Qe6 Kh5 36.Rh7) 1–0. Pereira – Vintins, internet, 2020.

3.Bb2 dc4

4.a4 Nf6 5.e3 Be6 (5...Nd5 6.b5=+) 6.Na3 Nd5 7.b5 cb5 8.ab5 c3 (8...Nb4 9.Nc4 Bf5 10.Rc1=) 9.dc3 Nd7 (9...Qc7 10.c4 Qa5 11.Qd2 Qd2 12.Kd2+=) 10.Be2 g6 (10...Nc5 11.Nf3=) 11.Nf3 (11.Bf3!? Ne5 12.c4 Nf3 13.Qf3+- (worse 13.Nf3 Nf6+=; 13.gf3?! Nf6=)) 11...Bg7+= Exerts pressure on the backward pawn 12.Nd4 Nc5 13.Ne6 Ne6 14.Qc2 (14.Bf3 Nc3 15.Qc2 Nd5 16.Bg7 Ng7+=) 14...Qc7 The pressure on the backward pawn c3 grows 15.0-0 Nc3 16.Rfc1 (16.Bc4 Qe5 17.Be6 fe6+-) 16...Ne2= 17.Qe2 Qb6 (17...Qb8 18.Bg7 Ng7 19.Rd1=) 18.Bg7 (18.Nc4 Qc5 19.Bg7 Ng7 20.b6=) 18...Ng7= 19.Nc4 Qf6 20.Na5 Rb8 21.Nb3 Ra8? (21...Qb6 22.Qa2 0-0 23.Nc5 Qb5 24.Rab1=) 22.Nc5 (22.Ra7! Ra7 23.Rc8 Kd7 24.Rh8+-) 22...Qb6 (22...b6 23.Na6 Ne6 24.Nb4=) 23.Na4 (23.Qd3 0-0 24.Nd7 Qd8+-) 23...Qd6 (23...Qf6 24.Qc4+=) 24.Qf3 Rb8 (24...0-0 25.Qb7 Rab8 26.Qc6+-) 25.Nb2 (better 25.Nc5!? 0-0 26.Nb7+= (26.Ra7? Rbc8–+)) 25...0-0 26.Nc4 Qb4 (26...Qd7 27.Ra7 Qb5 28.Ra5=+) 27.Rab1 (better 27.b6 a6 28.Rab1=) 27...Qa4 (better 27...Qc5!?=) 28.Ne5+- Rbd8 (28...Qa3 29.Rd1 Rfc8 30.b6+- (worse 30.Qf7 Kh8+-; 30.Nf7?! Rf8 31.Nh6 Kh8+-)) 29.Qb7+- Nf5 30.Nc6 Rde8 (30...Rd2 31.Qa7 Qh4 32.Rf1+-) 31.Ra1 (31.Qa7 Qg4 32.Qc7 Qe4+-) 31...Qb3 (31...Qh4 32.Ra7 Qg5 33.Rc5+-) 32.Ra7 (32.Rcb1 Qd3+-) 32…e5. Sie – Cpu, AI Factory's Chess, 2016.

4.e3 b5 5.a4 (5.d3 e5 6.a3 cd3 7.Qd3 Qd3 8.Bd3 f6-/+) 5...a6 (better 5...Na6-/+) 6.ab5 cb5 7.Nc3?? (7.Qf3 Ra7 8.Qg3=+) 7...Bb7-/+ 8.Nf3 Nf6 (8...e6 9.d3 cd3 10.Na2-/+) 9.Be2 (9.d3!? cd3 10.Ne5-/+) 9...e6 10.0-0 (10.Na2 Nc6–+) 10...Bb4 11.Nd4 (11.d3 cd3 12.Bd3 0-0–+) 11...0-0 (11...e5 12.Na2 Bf8 13.Nf5–+) 12.Bf3 Qc7 (12...Bc3!? 13.dc3 Qd7 14.Ba3–+) 13.Ncb5 Bf3 (better 13...ab5 14.Ra8 Ba8 15.Ba8 e5 16.Nb5 Qa5 17.Be5 Be7 (17...Qa8?! 18.Bf6 gf6 19.d3=+) 18.Bf6 Bf6-/+) 14.Qf3+= ab5 (14...Qb6 15.Qa8 ab5 16.Qa7 Qa7 17.Ra7+=) 15.Ra8 Bd2 (better 15...Qe5!?+=) 16.Nb5+- Qc5 17.Nd4 (17.Bf6!? Qb5 18.Qg3 g6+-) 17...Nd5 Black prepares the advance c3 (17...Qb6 18.Ra2 c3 19.Ba3+=) 18.Qg3 (18.Ba3!? Bb4 19.Rb1+-) 18...Qc7+= 19.Qg4 c3 20.Ba3 Rc8? (better 20...Rd8 21.Nc2 Qb7+=) 21.Ne6!+- (21.Ne6 fe6 22.Qe6 Kh8 23.Qd5+-) 1–0. GuestXSBG – GuestXFXL, freechess.org, 2016.

4.e3 e6 5.Bc4 Nf6 (5...Bb4?? 6.Bg7 Qg5 7.Bh8 Qg2 8.Qf3+-) 6.Qb3 Nbd7 (6...Bd6 7.Nf3=) 7.Nf3= Nb6 8.Be2 Nbd5 9.a3 Be7 10.d4 (10.0-0 a5=) 10...0-0 (10...a5 11.b5=) 11.0-0= b6 (11...a5 12.ba5 Qa5 13.Ne5=) 12.Nbd2 Bb7 13.Rac1 Rc8 14.Rc2 Bd6 15.Rfc1 Qd7 16.Nc4 Ne7 (16...Bb8 17.Bd3+/-) 17.Rd1 (17.Nfe5 Qd8+/-) 17...Bb8 18.Rcd2 (18.Nfe5 Qd8+/-) 18...Ne4+= 19.Rd3 Nd6 20.Nce5 Qc7 21.Rc1 f6? (21...Nd5 22.Rdd1+=) 22.Nc4 (better 22.Qe6!? Kh8 23.Nd7+-) 22...Ndf5 (22...Ba6 23.Rdd1 Nd5 24.Nd6 Be2 25.Nc8 Rc8 26.b5 Bd1 27.Qd1=) 23.Rd2 (23.e4 Nh4 24.Ncd2 Nf3 25.Nf3 Qd7+=) 23...Nh4 (23...c5 24.dc5 Bf3 25.Bf3 Qh2 26.Kf1 bc5 27.Na5+=) 24.g3 Nhg6 25.Rdc2 (25.e4 Rcd8+=) 25...Qd7 26.Ncd2 Nd5 (26...f5 27.h4+=) 27.Bc4 (27.e4 Nc7+=) 27...Kh8 (27...f5 28.Qd3=) 28.Ne4 (28.e4 Nc7+=) 28...f5 29.Ned2 Qe7 30.Ne5 Ne5 31.de5 Qf7 32.Nf3 Qh5 33.Kg2 Qg4 34.h3 Qe4?? (better 34...Qg6=) 35.Bd3+- Ne3 36.fe3 Qd5 (36...Qe3 37.Bc4 f4 38.Qe3 fe3 39.Re1+-) 37.Bc4 Qe4 38.Bd3 (38.Be6 Rcd8 39.Rf2 Rd3+-) 38...Qd5 39.Qd5 ed5 40.Ng5 (40.g4 fg4 41.hg4 h6+-) 40...h6 (40...Rce8 41.Rc6 Bc6 42.Rc6+-) 41.Ne6 Rfe8 (41...Rg8 42.Bf5 g6 43.Bg4+-) 42.Bf5 (better 42.Nf4!? g5 43.Ng6 Kg8 44.Bf5 Rcd8+-) 42...g6 43.Bg6 (43.Bg4 h5 44.Nc5 bc5 45.Bc8 Rc8 46.Rc5 a6+-) 43...Re6 44.Bf5 Rce8 45.Be6 Re6 46.e4! Be5 (46...de4 47.Rd1 Combination) 47.Be5 (47.ed5!? c5 48.Be5 Re5 49.bc5 Bd5 50.Kg1 bc5 51.Rc5 Rg5+-) 47...Re5 48.ed5 Rd5 49.Re2 Kg7?? (49...Rd7 50.Kg1+-) 50.Kf2 (better 50.Re7 Kf6 51.Rb7+-) 50...Kf6 51.Ke1 1-0. ClayPigeons (2160) - vikundel (2150), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

3.Bb2 Bf5

4.a4 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.a4 Bf5 4.c4).

4.c5 a6 5.a4 e6 6.e3 h6 7.h3 Nd7 8.f4 (8.d4 Be7=) 8...Ngf6 (8...a5 9.Nf3-/+) 9.g4 Be4 10.Rh2 Qc7 (10...a5 11.d3 Bg6 12.h4-/+) 11.Qe2 (better is 11.d3!? Bh7 12.Nf3+=) 11...b6-/+ 12.d3 Bh7 13.d4 a5 14.Bc3 (better is 14.Nd2!?-/+) 14...ab4–+ 15.Bb4 bc5 16.dc5? (16.Bc3 cd4 17.Bd4 e5–+) 16...Bc5 (better is 16...Rb8 17.Qd2 Qb7 18.Bc3 Bb1 19.Qc1–+) 17.Bc5 Nc5 18.Nf3 Nd3 19.Kd2 (19.Kd1 Qb6 20.Nbd2 Qb2–+) 19...Qa5 (better is 19...Qb6 20.f5 Ne4 21.Kd1 Ra4 22.Qd3 Ra1–+) 20.Nc3 (20.Kd1 Qb6 21.Nbd2–+) 20...Ne4 21.Kd1 Nc3 22.Kd2 Ne2 (22...Na4 23.Kd1 Nc3 24.Kc2 Ne1 25.Kb3 Bc2 26.Qc2 Rb8 27.Bb5 Rb5#) 23.Ke2–+ Rb8 (better is 23...Qc3!? 24.Rd1 Nb2 25.Re1 Qc2 26.Nd2–+) 24.f5 Rb2 (better is 24...ef5 25.Nd2–+) 25.Kd3 Rh2 26.Nh2 ef5 27.Ke2 fg4 28.Ng4 Qc3 29.Re1 (29.Rd1 f5 30.Nh2 f4 31.ef4 0-0–+) 29...0-0 (better is 29...Qb2 30.Kf3 Be4 31.Kg3–+) 30.Kf2 Re8 31.Be2 d4 (31...h5 32.Bf3 hg4 33.hg4–+) 32.Bf3 de3 33.Ne3 Qc5 (33...Bd3!? 34.Rf1 Qd4 35.Kg2–+) 34.a5 f5 35.a6 f4 36.a7 Qa7 37.Bc6 fe3 38.Kf3 Qf7 39.Ke2 (39.Kg2 Qf2 40.Kh1 Qe1 41.Kg2 Qf2 42.Kh1 Rd8 43.Bd5 Rd5 44.h4 Be4#) 39...Qf2 40.Kd1 Rd8 (40...Qd2#) 41.Kc1 Qd2 0–1. huno – enfadado, kurnik, 2012.

4.cd5 cd5 5.Nf3 Nc6 =.

4.Nf3 Nf6 5.e3 Nbd7 6.a3 e6 7.Be2 (---> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.a3 Nbd7 7.Be2).

3.Nc3 dc4+=

4.a3 b5 5.e4 e5 6.Nf3 Bd6 (6...a5 7.ba5 Nd7 8.Bb2-/+) 7.Be2 (7.d4 cd3 8.Qd3 Qe7+=) 7...Nf6 8.Bb2 Qc7 (8...a5 9.ba5 Qa5 10.d3-/+) 9.Ng5 (9.d3!? cd3 10.Qd3+=) 9...h6 10.Nh3 (10.Nf3 a5-/+) 10...Be6 (10...a5 11.ba5 Bc5 12.Qc2–+) 11.g4 (11.d3 a5 12.dc4 ab4 13.ab4 Ra1 14.Qa1 bc4–+) 11...g5 (11...a5 12.ba5 Nbd7 13.f3–+) 12.f3 Nbd7 13.Nf2 a6 14.d3 cd3 15.Bd3 0-0-0 (15...a5!? 16.ba5 Bc5 17.h4 Bf2 18.Kf2-/+) 16.Qd2 Nb6 17.0-0-0? (better is 17.h4!? Be7 18.hg5+=) 17...Nc4 (17...Bb3 18.Rdg1–+) 18.Qe2 (18.Bc4 Bc4 (worse is 18...bc4 19.Qe3-/+) 19.Qc2 a5–+) 18...Nb2 19.Kb2 Nd7 (19...c5 20.Rc1 Kd7 21.Rhd1–+) 20.Bc2 (20.h4 Nb6-/+) 20...Nb6 (20...c5 21.Bb3 cb4 22.ab4 Bb4 23.Rc1–+) 21.Bb3 Nc4 22.Ka2? (better is 22.Bc4 Bc4 23.Nd3–+) 22...a5 23.Nd3 ab4 24.Nb4 (24.Nb1–+) 24...Qa5 25.Rd6 Qa3 26.Kb1 Qb3 27.Kc1 Qc3 28.Nc2 Qb2 0–1. Tortoza,Carlos – Huwer,Stephan (1950), CiF, 2008. (=1.c4 c6 2.b4 d5)

4.e3 e5 5.Bc4 b5 6.Bb5 =+.

4.e3 Nf6 5.Bc4=+ e6 (5...b5 6.Bb3=) 6.a3 (6.Rb1 Nd5=) 6...b5 7.Bb3 a5 8.Bb2 (8.ba5!? Qa5 9.Bb2=) 8...ab4-/+ 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bb4 11.Nf3 0-0 12.0-0 Ba6 (12...Bd6 13.d4-/+) 13.Re1 (13.d4 c5 14.Na2 Ba3-/+) 13...c5 14.Kh1 (14.Bc2 Ba3-/+) 14...c4–+ 15.Bc2 Be7 (15...Bd6 16.Ne4 Ne4 17.Be4–+) 16.Ne4 (16.Qb1 b4 17.Na2 b3–+) 16...Ne4 17.Be4 f5 18.Bb1 (18.Ba8 b4–+) 18...b4 19.d4 (19.e4 Bb7–+) 19...Qa5 (19...Bb7 20.Bb2–+) 20.Bb2 b3 (20...Bb7 21.e4 fe4 22.Be4 Be4 23.Re4-/+) 21.Bc1 Qb4 22.Ne5? (22.e4 Qd6-/+) 22...Bd6 23.Nf3 c3 24.Bd2? Bc4 25.Bc3 Qc3 26.Nd2 Bb4 27.Nf3 Qb2 28.Qc1 Qf2 (29.Qc4 Be1 30.Qe6 Kh8 31.Qb3 Qf1 32.Ng1 Bf2 33.Qg8 Rg8 34.Bf5 Qg1#) 0–1. the yid – Mario Cruz (1765), internet, 2005.

4.Nf3 Nf6 -/+.

3.c5 b6

4.Bb2 bc5 5.bc5 e6 (5...Qa5 6.Nc3=+) 6.Nf3 Bc5?? gives away a clear win (better 6...Qa5=+ saving the game) 7.Bg7+- Qb6 (7...e5 does not help much 8.Bh8 Nf6 9.Qc2+- (worse 9.Ne5 Bd4 10.Nc6 Nc6+-)) 8.e3 Na6 9.Bh8 Nb4 (9...Ne7 cannot change what is in store for ? 10.Nc3 Ng6 11.Na4+-) 10.Nc3 Ba6 11.a4 (better 11.Na4!? might be the shorter path 11...Qa5 12.a3 Nd3 13.Bd3 Bd3+-) 11...Bf1 12.Rf1 (better 12.Kf1 and the rest is a matter of technique 12...Bd6 13.d4+-) 12...Nd3 13.Ke2 Qa6 14.Qb1 White threatens to win material: Qb1xd3 (better 14.Nb5! nails it down 14...cb5 15.Qc2+- (15.Kd3?! is no comparison 15...ba4 16.Kc2 Qc4 17.Bc3 Qb3 18.Kc1 Ba3 19.Ra3 Qa3 20.Bb2 Rc8 21.Kb1 Qb4+-)) 14...Nf4+= White is in double check 15.Kd1 (15.Ke1 Ng2 16.Kd1 Qf1 17.Kc2 Qa6+-) 15...Qf1= Black forks: g2, d1+f2 16.Kc2 Qd3 (16...Qf2?? the pawn is indigestible 17.Qb7 Rd8 18.Qc6 Kf8 19.Qc5 Ne7 20.Qc7+-; 16...Qg2 17.Qb7 Qf3 18.Qc6 Ke7 19.Qb7 Kd8 20.Qa8 Kd7 21.Qb7 Kd8 22.Qb8 Kd7 23.Qb5 Kd6 24.Rb1+-) 17.Kc1 Qb1 18.Rb1 Ba3 (18...Nd3!? 19.Kd1 Nf2 20.Ke2 Ng4=) 19.Kc2+= Ne7?? (19...Ng6 20.Be5+=) 20.g3 White threatens to win material: g3xf4 (better 20.ef4 makes sure everything is clear 20...a5 21.Be5+-) 20...Nfg6 Black threatens to win material: Ng6xh8 21.Bf6 Nf5 22.Ne5 (22.e4 de4 23.Ne4 h6+=) 22...Ne5 23.Be5 0-0-0? Black prepares the advance d4 (better 23...Bd6!? should be investigated more closely 24.f4 Be5 25.fe5 d4=) 24.Rb8+- Kd7 25.Rb7 Ke8 26.Ra7 d4 (26...Be7 27.g4 Nd6 28.d3+-) 27.Nb1 (better 27.Ne4!? Be7+-) 27...d3 28.Kb3 Bc5 29.Rc7 (29.Ra6 Bd6 30.Bd6 Nd6 31.Rc6 Rb8 32.Ka2 Kd7+-) 29...Rb8+- 30.Ka2 Nd6?? causes even greater problems (better 30...Rb4 31.Nc3 Bd6 32.Bd6 Nd6+-) 31.Rc6+- Nc4 (31...Rc8 praying for a miracle 32.Rc5 Rc5 33.Bd6 Rc1+-) 32.Bb8 Nd2 33.Nd2 Ke7 (33...Bb4 the only chance to get some counterplay 34.Nc4 d2+-) 34.Rc5 Kf6 35.Ba7 (35.Ne4 Ke7 36.Bd6 Kd7 37.Rc7 Kd8 38.Rb7 Kc8 39.Nc5 d2 40.Rb8) 35...e5 36.Rc3 e4 37.Ne4 (better 37.Bd4 and White takes home the point 37...Kg5+-) 37...Kf5 38.f3 f6 39.Nd2 h6 40.Rd3 Kg6 41.Bc5 Kf7 42.Rd4 Kg6 43.Rh4 (43.a5 Kh7 44.a6 Kg6 45.a7 Kf7 46.a8Q h5 47.Rd7 Kg6 48.Qg8 Kf5 49.Rd5) 43...Kf7 44.g4 (44.a5 Kg7 45.a6 h5 46.a7 Kh6 47.a8Q Kh7 48.Qf8 Kg6 49.Qg8 Kf5 50.Rh5) 44...Kg6 45.Rh6! the decision 45...Kf7 (45...Kh6 46.a5 Passed pawn) 46.Bd4 Ke6 47.g5 Kd5 (47...Kf7 does not win a prize 48.Rf6 Ke7 49.Bc5 Kd8 50.g6 Kd7 51.g7 Ke8 52.g8Q Kd7 53.Qg7 Ke8 54.Qe7) 48.gf6 (48.gf6 Ke6 49.Rh7 Kd5 50.f7 Ke6 51.f8Q Kd5 52.Rd7 Ke6 53.Qf7; 48.a5 Ke6 49.Rf6 Ke7 50.Bc5 Kd7 51.a6 Ke8 52.a7 Kd8 53.a8Q Kd7 54.Qc6 Kd8 55.Rf8) 1–0. AvImd (1780) – Rickigegavac (1745), lichess.org, 2020.

4.d4 bc5 5.dc5 a5 6.Qa4 +=.

4.d4 bc5 5.dc5 Na6 6.a3 Nc7 7.e3 g6 (7...e5 8.Bb2 f6 9.Nf3=) 8.Bb2+= f6 9.Nf3 e5 10.h3 h5 11.Nh4 Ne7 12.Be2 (12.f4 Bg7+=) 12...Bh6 (12...a5 13.0-0=) 13.Nd2 Bg5 14.Nhf3 Bh6 15.0-0 Qd7 16.Nh2 Nf5 Black prepares the advance d4 17.e4 Ne7 18.f3 (18.ed5 Ncd5 19.Ne4 0-0+=) 18...d4 (18...a5!?=) 19.Nc4+= Ba6 (19...0-0!?+=) 20.Nd6+/– Kf8 21.Ba6 Na6 22.Bc1 g5 (22...Nc8 23.Bh6 Rh6 24.Nc8 Rc8 25.f4+/–) 23.h4! Ng6 (23...gh4 24.f4 Combination) 24.hg5 Bg5 25.Bg5 fg5 26.Nf5 (26.Qd2 Nf4 27.Rad1+/–) 26...Nf4 27.g3 Nh3? (better is 27...Ne6+/–) 28.Kg2+- g4 29.fg4 hg4 (29...Ng5 30.gh5 Nf7 31.Nd6+-) 30.Nd4 (better is 30.Ng4!? Ng5+-) 30...Ke8? (better is 30...Nf4 31.gf4 ed4 32.Ng4 Re8+-) 31.Qg4 (better is 31.Nf5 Qd1 32.Rad1+-) 31...Qg4 (better is 31...ed4!? 32.Qg6 Kd8+/–) 32.Ng4+- Nc7?? (32...ed4 33.Rh1 Nc7 34.Rh3 Rh3 35.Kh3 a5+-) 33.Nc6 Ne6 34.Nce5 Rd8 (34...Nhg5 35.Nf6 Kd8 36.Ng6+-) 35.c6 (better is 35.Nf6 Kf8 36.Nd5 Kg8+-) 35...Rd2 36.Kf3 Nhg5 37.Ke3 Rg2 38.Nf6 Ke7 (38...Kd8 39.Rg1 Rhh2 40.Rg2 Rg2 41.Nh5+-) 39.Nd5 (better is 39.Ng6 Kd6 40.e5 Kc6 41.Nh8 Rg3 42.Ke2+-) 39...Kd6 40.Rad1 (better is 40.Nf7 Nf7 41.Rf7 Rg3 42.Kf2 Rg4+-) 40...Rg3 41.Kf2?? (41.Nf3 Rh4 42.Nc3 Kc6+-) 41...Ke5?? (better is 41...Ne4 42.Ke1 Ke5–+) 42.Ne3?? (better is 42.Kg3 Ne4 43.Kf3 Rf8 44.Ke3 Rf1 45.Rf1 Kd5 46.Rf5 Kc6 47.Ke4+-) 42...Rgh3 (better is 42...Rf3!? 43.Ke2 Nf4 44.Kd2 Ne4 45.Kc1 Re3 46.Rd7–+) 43.Rd5?? (better is 43.Nc4 Ke4 44.Nd6 Kf4 45.Ke2 Rf3 46.b5+=) 43...Ke4–+ 44.Ra5 (44.Rg5 Ng5 (44...Re3?! 45.Rg4 Nf4 46.Kg1-/+) 45.Ng4 Kf4–+) 44...Rf8 (better is 44...Rf3 45.Ke1 Re3 46.Kd1–+) 45.Kg2 Rhf3?? (better is 45...Nf4 46.Rf4 Kf4 (46...Rf4 47.c7 Rh8 48.Rg5 Ke3 49.Rg3 Kd2 50.Rg7–+) 47.Rg5 Re3–+) 46.Rf3+= Nf3 47.Nc4?? (47.Nd5 Ne1 48.Kg3 Rg8 49.Kf2 Nd3 50.Kf1 Rc8 51.Nc3 Kf3 52.Rf5 Ndf4-/+) 47...Rg8 (better is 47...Nf4 48.Kf2 Nd3 49.Ke2 Nd4 50.Kd2 Rf2 51.Kd1 Rf1 52.Kd2 Nf3 53.Kc3 Rc1 54.Kb3 Nd4 55.Ka4 Rc4–+) 48.Kf2-/+ Rd8 (48...Nfd4!? 49.b5 Nf4-/+) 49.Ra7= Rc8?? (better is 49...Nfd4 50.Re7 Kd5 51.Rd7 Kc6 52.Rd8 Nd8=) 50.b5 (better is 50.Nd6 Kf4 51.Nc8+-) 50...Kd4? (better is 50...Rf8 51.Nd6 Kd5+/–) 51.Nd6+- (51.Kf3 Kc4 52.b6 Rc6=) 51...Rf8 52.b6?? (better is 52.Rf7 Rf7 53.Nf7+-) 52...Ne5+= 53.Ke2 (53.Ke1 Kd5 54.b7 Kd6-/+ (worse is 54...Kc6 55.Ra6 Kc7 56.Nb5 Kd7 57.Ra8+/–)) 53...Nc6 (better is 53...Kd5 54.b7 Nd4 (worse is 54...Kc6 55.Ra6 Kd7 56.Ra8=) 55.Ke1 Kd6+= (55...Kc6? 56.Ra8 Nd7 57.Rf8 Kd6 58.Rc8+-)) 54.b7?? (better is 54.Rf7+=) 54...Na7–+ 55.a4 Rb8 56.a5 Rb7! 57.Nb7 Nc6 (57...Nf4 58.Kf3 Nd5 59.a6-/+) 58.a6 Nc7 59.a7 Kc4 (59...Na8 60.Nd6+=) 60.Ke3 Na7 61.Ke4 Kb5 62.Ke5 Kb6 63.Nd8 Nc6 64.Kd6 Nd8 65.Kd7 Nb7 66.Kc8 Nb5 67.Kb8 N7d6 68.Ka8 Nc7 69.Kb8 Ndb5 70.Kc8 Na7 71.Kd7 Nc6 72.Kd6 Nb5 73.Ke6 Ncd4 74.Kd5 Nb3 75.Kc4 Na5 76.Kb4 Nc6 77.Kc4 Na5 78.Kd5 Nc6 79.Ke4 Nb4 80.Ke3 Nd6 81.Kd4 Nb5 82.Kc4 Nc6 83.Kb3 Na5 84.Kb4 Nc6 85.Ka4 Nba7 86.Kb3 Nb5 87.Kc4 Na5 ½–½. bogdanmik – wjasio, kurnik, 2012. (=1.c4 d5 2.c5 c6 3.b4 b6)

4.d4 bc5 5.dc5 Na6 6.a3 e5 7.Bb2 d4 (7...e4 8.e3+=) 8.Nd2 (8.e3 de3 9.Qd8 Kd8 10.Be5 ef2 11.Kf2 Nc5 12.bc5 Bc5 13.Ke1 f6+=) 8...Be7 (8...Nc7 9.Ndf3 f6 10.e3 de3 11.Qd8 Kd8 12.fe3=) 9.Ngf3 f6 10.g3 Nh6 11.Bg2 Bb7 (11...Rb8 12.Bc1+=) 12.0-0+/– 0-0 13.h3 (better is 13.Qb3 Nf7 14.e3 de3 15.fe3+/–) 13...e4?? (better is 13...Nc7+=) 14.Nd4+- e3 15.fe3 Nc7 (15...Qc7 16.Qb3 Kh8 17.Rf4+-) 16.Nc4 (16.Bc6?! Bc6 17.Nc6 Qd7 18.Ne7 Qe7 19.Qb3 Nf7+-) 16...Nd5 (16...Rc8 17.Na5 (17.Bc6?! Bc6 18.Nc6 Qe8+-) 17...Ba8 18.Nac6+-) 17.e4 (better is 17.Na5 Kh8 18.Ndc6 Ne3+-) 17...Nc7 18.e5 Ba6 19.Na5 Nd5 20.Ndc6 Qc7 21.ef6 gf6 22.Qd5 Kg7 23.Ne7 Be2 24.Nf5 Nf5+- 25.Rf5 Rad8 26.Qb7 Qb7 27.Nb7 Rd2 28.Bc3 Kg6 29.Rf2 Re8 30.Bd2 Rd8 31.Nd6 a5 32.Re2 1–0. 55aa55 – bogdanmik, kurnik, 2012.

3.c5 e6

4.a4 a5=+ 5.Qb3 (5.d4 ab4 6.Nf3 Nd7-/+) 5...ab4 6.Qb4 (6.d4 b6 7.cb6 Qb6-/+) 6...Nd7 (6...Na6!? 7.Qb2 Nc5 8.Qc2–+) 7.d4-/+ Ngf6 (7...b6 8.Nf3-/+) 8.f3? (8.Qb2 e5 9.e3 Be7=+) 8...Qa5 (8...b6 9.e3–+) 9.Bd2? (better 9.Qa5 Ra5 10.Bd2=) 9...Qb4–+ 10.Bb4 Be7 (10...b6 11.e3–+) 11.e3 (11.Bc3 e5 12.de5 Ng8=+) 11...Bd8 (better 11...b6!?-/+) 12.Bd3= e5 13.Ne2 0-0 (13...e4 14.fe4 de4 15.Bc2=) 14.0-0 h6 15.f4 (15.Nd2 Re8=) 15...ed4 (15...e4 16.Bc2 Nb8=) 16.Nd4 (better 16.ed4!? Re8 17.Nd2=) 16...Re8-/+ 17.Kf2?? (17.Ra3!?-/+) 17...Be7 (better 17...Ng4 18.Kg1 Bf6–+ (18...Re3?! 19.Ra3-/+)) 18.Nb3 Bf8 (18...Ng4 19.Kg1–+) 19.N1d2 Ng4 20.Ke2?? (better 20.Kg3 Ndf6 21.Rfe1–+) 20...Ne3 (better 20...Re3 21.Kd1 Rd3 22.Kc2–+) 21.Kf2 (21.Kf3 Nf1 22.Nf1–+) 21...Nc2 (better 21...Nf1 22.Bf1 b6–+) 22.Bc2+- Nf6 (22...b6 23.Rfe1 Re1 24.Ke1 (24.Re1?! bc5 25.Bc3 Ra4+=) 24...bc5 25.Bc3+-) 23.Nd4 (23.Bc3 Nd7 24.Bd4 g6+-) 23...Bg4 (23...b6 24.Nc6 bc5+-) 24.Rfe1 Bd7 (24...Re1 25.Ke1 b6 26.N2b3+-) 25.Re8 Re8 26.a5 Ra8 (26...Ng4 27.Kg1+-) 27.N2f3 (27.Re1 g6+-) 27...Bc8 (27...Re8 28.Ne5 Bc8 29.Re1+-) 28.Ne5 (28.Re1 g6+-) 28...Ne8 (28...Nd7 29.Nd7 Bd7 30.Rb1+-) 29.g4 (29.Re1!? Nc7 30.Bd3 g6+-) 29...f6 (29...Nc7 30.Bd3+-) 30.Ng6 Bg4 31.Rg1 Bd7 (31...h5 32.Nf8 Kf8 33.f5+-) 32.Nh4 (32.f5!? Nc7+-) 32...Nc7 33.Nhf5 (33.Bf5 Na6 34.Bd7 Nb4 35.Be6 Kh7 36.Bf5 Kg8+-) 33...Kh8 (better 33...Na6!? 34.Bd2 h5+-) 34.Nd6+- Ne6 (better 34...Na6 35.Ba3 Bd6 36.cd6 c5+-) 35.Ne6 Be6 36.Nb7 Rb8 37.a6 Ra8 (37...Bc8 38.Rb1+-) 38.Bd3 Be7 (38...Kg8+-) 39.Re1 Bg4 (39...Bc5 40.Bc5 Bg4+-) 40.Re7 Bd1 41.Re1 Ba4 (41...Bh5 42.Ba5+-) 42.Ra1 Bb5 (42...Bb3 43.Na5 Bc4 44.Nc4 dc4 45.Be4+-) 43.Bb5 cb5 44.Nd6 d4 45.Nb5 (better 45.a7!? d3 46.c6 f5+-) 45...d3 46.c6 h5 (46...h5 47.c7 g5+-). afsharian – Muhammad_Zakir (1990), lichess.org, 2018.

4.Bb2= Nf6 5.Nf3 Be7 6.e3 Nbd7 7.Be2 b5 (7...a5 8.a3=) 8.Nc3 (better is 8.a4 ba4 9.Qa4+=) 8...Ba6 (8...a5 9.a3=) 9.0-0 (9.a4 0-0+/–) 9...0-0 (better is 9...Bb7!?+=) 10.a4+/– Qc7 11.ab5 cb5?? (11...Bb5 12.Bb5 cb5 13.Nb5+=) 12.Bb5 (better is 12.Ra6 Nb8 13.Nb5+-) 12...Bb5+/– 13.Nb5 Qb7 14.Qa4 a6 (14...Rfb8 15.Bf6 Nf6 16.Na7+/–) 15.Nbd4+- Ne4? (15...Nb8 16.Rfc1+-) 16.Bc3 (better is 16.c6 Qb4 17.Qb4 Bb4 18.cd7 a5+-) 16...f5?? (better is 16...Nc3 17.dc3 Qc8+/–) 17.c6+- (worse is 17.Ne6 Nc3 18.dc3 Rfc8+-) 17...Nb6 (17...Qb6 18.cd7 Rfd8+-) 18.cb7 Na4 19.ba8Q Ra8 20.Ra4 Nc3 21.dc3 g6 (21...Bf6 22.Rfa1+-) 22.b5 (22.Ne6 Bd6+-) 22...a5 23.Rfa1 Bd8 (23...Kf7 24.Ra5 Re8 25.Ra6+-) 24.Ne6 Bb6 25.Nfd4 Kf7 26.Nf4 Rc8 27.Rc1 (27.Nd5 Bd4 28.Rd4 Kf8+-) 27...g5 (27...Rc4 28.Rc4 dc4 29.Nd5+-) 28.Nd5 Bd8 29.b6 Rb8 30.c4 (better is 30.Nc6 Ke6 31.c4 Bb6 32.Nb8 Ba7+-) 30...Bb6 31.Rb1 (better is 31.Nc6 Bc7 32.Nb8 Bb8+-) 31...Ke8 32.Rb6 Rb6 33.Nb6 Ke7 34.Ra5 Kd6 35.Rf5 (35.c5 Ke5 36.c6 Kf6 37.c7 Kg6 38.c8Q Kg7 39.Ra7 Kh6 40.Qf5 g4 41.Rh7) 35...h6 36.c5 Kc7 (36...Ke7 37.Nd5 Ke8 38.c6 g4 39.Ne6 g3 40.Rf8) 37.Rf7 Kd8 38.Nc6 (38.Nc4 Kc8 39.Nc6 g4 40.Nd6) 38...Ke8 39.Rh7 1–0. Fournier,Frederic – cdlefgo7, Active, 2008.

4.d4 f5 5.a4 (5.Nf3 Nf6+=) 5...Nf6 (5...e5 6.Nf3 ed4 7.Bg5=) 6.Bg5 (6.Nf3 Be7+=) 6...Be7 (6...Nbd7 7.e3=) 7.Bf6 (7.Nf3!?=) 7...Bf6=+ (worse 7...gf6 8.e3+=) 8.Nf3 0-0 (8...Nd7=+) 9.Ne5 (9.e3 Nd7=+) 9...Nd7 (9...Be5 10.de5 Qh4 11.Qb3-/+) 10.Nd7 (10.f4 Bh4 11.g3 Ne5 12.fe5 a5=+) 10...Bd7-/+ 11.e3 (11.f4 a5-/+) 11...Be8 (11...e5 12.Be2-/+) 12.Nc3 White intends b5 (12.Bd3 e5 13.Bf5 ed4 14.Be6 Kh8-/+) 12...Bg6 (12...e5 13.Be2=+) 13.Be2 (13.f4 a5 14.b5 b6 15.cb6 c5=+) 13...Qe7 (13...e5 14.0-0=+) 14.0-0 (14.f4 Rfb8=) 14...a6 (14...e5 15.Ra3=+) 15.b5 (15.f4 a5+=) 15...cb5 (15...e5!? 16.bc6 bc6=+) 16.ab5+= ab5 17.Ra8 Ra8 18.Nb5 (18.Qb3 Rb8+=) 18...Qd7 (18...b6 19.cb6 Rb8+=) 19.Nd6 (19.Qb3!?+=) 19...Be7 (19...b6 20.Qb3 bc5 21.dc5=) 20.Bb5 (better 20.Qb3 Bd6 21.cd6 Qd6 22.Qb7=) 20...Qd8 (better 20...Qc7!?=+) 21.Nb7+= Qc8 (21...Qc7 22.c6+=) 22.c6+- Rb8 (22...Qc7 23.Qe2+-) 23.Qb3 (23.Qf3+-) 23...Rb7 (better 23...Qc7!?+-) 24.cb7+- Qb7 25.Rb1 (25.Qa4 Bd6+-) 25...Qc7 (25...f4 26.Bd3 Qb3 27.Rb3 fe3 28.fe3 Bd3 29.Rd3+-) 26.Bf1 Qd8 (26...h6 27.Qb6 Qb6 28.Rb6+-) 27.Qb8 (27.Qb7 Bf8+-) 27...Qb8 28.Rb8 Kf7 29.Bb5 Kf6 (29...Bd6 30.Rd8 Bb4 31.Ra8+-) 30.Bd7 (30.Rb6 Bd8 31.Ra6 Bc7+-) 30...Bf7 (30...Bd6 31.Rb6 Ke7 32.Rb7+-) 31.f4 (31.Rb6 Bd8 32.Ra6 Bc7+-) 31...Kg6 (31...Bd6 32.Rb6 Ke7 33.Rb7+-) 32.Rh8 (32.Rb6 Kf6+-) 32...Bf6 (32...h6 33.Rb8+-) 33.Rf8 (better 33.Ra8!? Bh4+-) 33...Be7 34.Be8?? (better 34.Ra8 Kf6 35.Kf2+-) 34...Bf8–+ 35.Bf7 (35.Bb5 Kf6–+) 35...Kf7 36.g3 Bb4 37.h4 (37.Kf2 g6–+) 37...g6 (37...Kg6!? 38.Kg2–+) 38.Kf2 h6 39.Kf3 g5! 40.fg5 (40.fg5 hg5 Combination; 40.hg5 hg5 Combination) 40...hg5 41.hg5 Kg6 42.g4 (42.Kf2 Kg5 43.Kf3 Ba3–+) 42...fg4 (42...Kg5!? 43.gf5 Kf5 44.Kf2–+) 43.Kg4 Bd2 44.e4 (44.Kf4 Be3! 45.Ke5 Kf7 (45...Bg5?! 46.Ke6 Be3 47.Kd5=) 46.g6 Ke7–+ (46...Kg6?! 47.Ke6 Bd4 48.Kd5=)) 44...de4 45.Kg3 e3 46.Kf3 e2 (better 46...Kg5 47.Ke2 Kf4–+) 47.Ke2 Kg5 (better 47...Bg5 48.Kd3 Bf6–+) 48.Kd2= Kf5 49.Kd3 e5 50.Kc4. afsharian – spiderwickk, lichess.org, 2018.

3.d3 e5

4.b5 cb5 5.cb5 Qa5 6.Bd2 Qb5 7.Nc3 Qd7 8.e3 Nf6 9.Nh3 (9.Nf3!? Nc6 10.Be2+=) 9...Nc6–+ 10.Nb1 (10.Be2!?–+) 10...Bd6 11.Be2 Qe7 Black prepares the advance e4 12.Bf3 (12.Nc3 0-0 13.0-0 Bh3 14.gh3 Bb4–+) 12...e4 13.de4 de4 (worse is 13...Ne4 14.Nc3 Bh3 15.gh3–+) 14.Be2 Bh3 15.gh3 0-0 16.Bc3 (16.Nc3 Rfd8–+) 16...Rfd8 17.Qc2 Rac8 18.Bd4 (18.Qb3–+) 18...Nd4 19.Qd2 Bb4 (19...Bb4 20.Kf1 Bd2 21.ed4 Ba5–+) 0–1. samantho (1890) – mgilbert (2525), net–chess.com, 2015.

4.c5 a5 5.Qb3 (5.Qa4!?-/+) 5...ab4–+ 6.Qb4 Na6 7.Qb6 Bc5 8.Qd8 Kd8 9.Bb2 f6 (9...Nb4 10.Kd2 Bf2 11.Be5–+) 10.e3 (10.a3 Ne7–+) 10...Nb4 11.Kd2 Bd6 (11...Ra2!? 12.Ra2 Na2 13.Ba3 Ba3 14.Na3–+) 12.Nc3 Be6 13.Nf3 Ne7 14.d4 e4 15.Ne1 c5 (15...f5 16.Kd1–+) 16.a4 (16.Nb5!? Kd7 17.Nd6 Kd6 18.dc5 Kc5 19.a3-/+) 16...c4 17.Nb5 Bb8 18.Bc3 Nbc6 19.Nc2 White plans a5 19...Bd7 20.Nb4?? (better is 20.Be2–+) 20...Nb4 21.Bb4 (21.Bc4 Nc2 22.Kc2 dc4–+) 21...Bb5 22.a5 Nc6 (22...Bd7 23.Be2 Nc6 24.Kc3–+) 23.Bc3 Bd6 (23...Bc7 24.Rb1 Ba4 25.Rb7 Na5 26.Rb2–+) 24.Be2 Nb4 (better is 24...Ke7–+) 25.Rhb1 b6 26.Bb4 Bb4 (26...Bh2?! 27.g3 Kc7 28.Rh1 Bg3 29.ab6 Kb6 30.fg3 Ra1 31.Ra1=) 27.Rb4 c3! 28.Ke1 (28.Kc3 Be2 Discovered attack (28...Be2 Deflection; 28...Ra5 Zwischenzug)) 28...Be2 29.Ke2 ba5 30.Rb5 Ke7 31.Rd5 Rhc8 32.Rc5 Rc5 33.dc5 a4 34.f3 ef3 35.gf3 Ra5 36.Kd3 Rc5 37.Kc2 Rc4 38.Ra3? (38.Kd3 Rb4–+) 38...Rh4 (better is 38...Kd6–+) 39.Kc3-/+ Rh2 40.Kd4 Rh3 41.Ke4 Ke6 42.Ra4 (42.f4!?-/+) 42...f5–+ 43.Kd3 Rf3 44.Rh4 h6 45.Rh1 f4 46.Ke4 Re3 47.Kf4 Ra3 48.Re1 Kf6 49.Re8 Ra4 50.Kg3 Kg5 51.Re5 Kg6 52.Re6 Kh5 53.Re5 g5 54.Rf5 Ra3 55.Kg2 Kg4 56.Rf8 Ra2 57.Kf1 h5 58.Rh8 (58.Rg8 h4 59.Kg1 h3–+) 58...h4 59.Kg1 (59.Rg8 Kf3 60.Kg1 g4 61.Rf8 Kg3–+) 59...h3 (59...Kg3 60.Kf1–+) 60.Kf1 (60.Rd8–+) 60...Kg3 61.Rh5 g4 62.Rh8 h2 63.Ke1 h1Q! 64.Rh1 Ra1 65.Ke2 Rh1 66.Ke3 Re1 67.Kd2 Re7 68.Kd3 Kf3 69.Kd4 g3 70.Kd5 If White now only could play g2... 70...g2 0–1. huno – dlainki, kurnik, 2012.

3.d4 dc4+=

4.e4 b5-/+ 5.Nc3 (5.Nf3 Nf6 6.Qc2-/+) 5...e5 6.Nge2 (6.de5 Qe7 Double attack (6...Bb4 Discovered attack; 6...Qe7 Decoy)) 6...Bb4–+ 7.d5? (7.de5 Nd7 8.Be3 Qa5–+) 7...cd5 (7...Nf6 8.a3 Ba5 9.dc6–+) 8.ed5? (8.Qd5 Qd5 9.ed5 Nf6–+) 8...Nf6 9.a3 (9.Bd2 Qb6 10.Ng3 0-0–+) 9...Ba5 10.Bd2 0-0 11.Nb5 Bd2 (better is 11...Bb6!? 12.Be3 Be3 13.fe3–+) 12.Qd2 a6 (12...Ba6!? 13.Rb1 Ne4 14.Qc2 Qa5 15.Nbc3–+) 13.Nbc3 Bb7 14.Ng3 Qc7 (14...Nbd7 15.Rb1 Nb6 16.Nf5 Bd5 17.Rb6 Qb6 18.Ne7 Kh8 19.Ned5 Nd5 20.Nd5 Qb1 21.Qd1 Qe4 22.Ne3–+) 15.Rd1? (15.Rb1 Ra7 16.Nf5 h6=) 15...Rd8 (15...Nbd7 16.Be2-/+) 16.d6 (better is 16.Nf5 Nbd7 17.d6-/+) 16...Qc6?? (better is 16...Qd7 17.Bc4 Nc6+=) 17.Nf5+/– Kf8?? (better is 17...Kh8 18.Qg5 Rg8+/–) 18.Ne7 (better is 18.Qg5 Ne8 19.Qe7 Kg8 20.Qd8+-) 18...Qc5-/+ 19.a4 (19.Qe3 Qa3 20.Bc4 (20.Qe5? Nc6 21.Nc6 Bc6–+) 20...Rd6 21.Rd6 Qd6 22.Nf5-/+) 19...Nc6 20.Nc6 (20.Nf5 Bc8 21.Ng7 Qb4= (21...Kg7 22.Qg5 Kh8 23.Qf6 Kg8 24.Be2+=)) 20...Bc6 21.f3 (21.Be2 Ne8–+) 21...Rd7 (21...Rab8 22.Be2–+) 22.Be2 (22.Qe2 Rc8 23.Qc4 Qa5–+) 22...Rad8 (22...Rb8 23.Kf1–+) 23.Qc1 (23.Qa2 Qa5 24.Rc1 Rd6 25.Qa3–+) 23...Rd6 24.Rd6 Rd6 (24...Qd6?! 25.Kf2–+) 25.Bd1 (25.Kf1 e4 26.Qb2 e3–+) 25...e4 26.fe4 (26.h4–+) 26...Ne4 27.Ne4 (27.Rf1 Qb4 28.Rf3 Rd3–+) 27...Be4 28.Bf3 Qb4 (28...Qb4 29.Ke2 Bf3 30.gf3 c3–+) 0–1. Baer,Cy (1895) – Schmitt,Harald (1860), RSS5E NoEngine–36, 2007.

4.e4 e6 5.a3 Nf6 (better is 5...b5!?-/+) 6.e5= Nd5 7.Bc4 Be7 8.Qg4 g6 9.Bh6 Bf8 (9...f5 10.Qd1=) 10.Bf8+= Rf8 11.Bd5 (11.Nd2 f5 12.Qf3 a5+=) 11...ed5= 12.Qg3 Nd7 (12...a5 13.b5=) 13.Nf3+= Nb6 14.Ng5 Bf5 (14...Rh8!?+=) 15.Nh7+/– Rh8 16.Nf6 Kf8 17.Nd2 Nd7 18.Nd7 Qd7 19.0-0 Kg7 20.h4 (20.Nb3!?+/–) 20...Qe7 (20...Rh5 21.f4+=) 21.Nf3+= Be4 (21...a5 22.ba5 Ra5 23.a4+=) 22.Ng5+/– Bf5 23.Rae1 (23.Rfc1 Rh5 24.b5 Rah8+=) 23...Rae8 (23...Rh5 24.e6 Be6 25.Re3+=) 24.f4 (24.Re3 Rh6 25.Rf3 Kh8+/–) 24...Rh6 25.Kf2 Qd8 26.Rh1 b6 (26...Qb6 27.Qc3+=) 27.Qf3 (27.h5 f6 28.ef6 Kf6+-) 27...Reh8? (27...Qd7 28.Rc1+/–) 28.g3 (28.e6 fe6 29.g4 Qf6 30.gf5 ef5+-) 28...Be4? (better is 28...Qd7+/–) 29.Qe3?? (better is 29.Ne4 de4 30.Qe4+-) 29...Bh1+= 30.Rh1 Re8 31.e6 fe6?? (31...Qc8 32.Re1 fe6 33.Ne6 Kg8+=) 32.Ne6+- Re6 33.Qe6 Qf6 (33...Rh5 34.Rc1 c5 35.dc5+-) 34.Qe5 (34.Qf6 Kf6 35.Rc1 c5 36.bc5 bc5 37.Rc5 Rh5+-) 34...Kf7? (34...Rh8 35.g4+-) 35.Re1 (better is 35.Qf6!? Kf6 36.Rc1 c5 37.bc5 bc5 38.Rc5 Rh5+-) 35...Qe5 36.Re5 Rh8 (36...a6 37.f5+-) 37.Ke3 (37.b5 Rc8+-) 37...Rg8 (37...b5 38.f5+-) 38.g4 White plans f5 (38.b5 cb5 39.Rd5 Rc8 40.Rd7 Kf8 41.Ra7 Rc3 42.Ke4 Rg3+-) 38...Kf6 (38...Rc8 39.f5+-) 39.g5 Kf7 40.Kf3 Rc8 41.f5 gf5 42.Kf4 Kg6 (42...Rh8 43.Rf5 Ke6 44.Kg4+-) 43.Rf5 Kh5 (43...a6 44.Rf6 Kg7 45.h5+-) 44.Kg3 (better is 44.Rf6 Rh8 45.Rc6+-) 44...Kg6 45.Kg4 1–0. Tortoza,Carlos – Hasler,Ueli (1710), CiF, 2006.

4.Nf3!? +=.

3.cd5 Nf6

4.dc6 Nc6 5.a3 e6 (5...e5!?+=) 6.Nf3 Bd6 7.Bb2 0-0 8.e3 Bd7 9.Be2 Re8 10.d3 a6 11.Qd2 (11.Nbd2 Rc8+/–) 11...Bf8 (11...a5 12.b5 Ne7+/–) 12.0-0 h6 13.Nc3 Rc8 14.Kh1 Nd5 15.Rg1 Qc7 16.Ne4 Nce7 (better is 16...e5!?+/–) 17.Be5+- Qb6 (17...Qc2 18.Qc2 Rc2 19.Bd1+-) 18.Nd6 Nc6 19.e4?? (19.Ne8 Re8 20.e4 Ne5 A) 21.ed5?! Ng4 (worse is 21...ed5 22.d4 Nc4 23.Bc4 dc4 24.Ne5+/–) 22.Raf1 Nf2 23.Rf2 Qf2=; B) 21.Ne5+-) 19...Bd6 (19...Ne5 20.Nc8 Ng4+=) 20.Bd6+/– Nde7 (20...Nf6 21.g4 Nd4 22.Bc5 Rc5 A) 23.Nd4?! Rc7 24.Nb3 e5+= (worse is 24...Qf2 25.g5 hg5 26.Qg5+-); B) 23.bc5 Qc5 24.Rac1 Nf3 25.Bf3+- (25.Rc5? Nd2 26.Rc3 Ba4–+)) 21.Bc5 (21.Rac1!? e5+-) 21...Qc7 22.e5?? (better is 22.Rac1+-) 22...Nd5 0–1. samantho (1890) – rar (2365), net–chess.com, 2015.

4.dc6+= Nc6 5.b5 Ne5 6.e3 Bf5 7.Bb2 Ng6 (7...Nd3 8.Bd3 Qd3 9.Bf6 ef6 10.Nc3+=) 8.Bf6 ef6 9.Nf3 Bb4 10.Be2 0-0 11.0-0 Bd3 12.Bd3 Qd3 13.Qb3 Qd6 14.a3 Ba5 15.d4 Bc7 16.g3 Rac8 17.Nbd2 Rfd8 18.Ne4 Qe7 19.Nc5 b6 20.Nd3 h6 21.a4 Nf8 (21...Bd6 22.Rfc1+/–) 22.Rac1 Bd6 23.Qd5?? (better is 23.Rc8!? Rc8 24.Rd1+/–) 23...Rc1 (23...Ba3 24.Qb3 Bc1 25.Rc1 Rc1 26.Nc1+=) 24.Rc1 (24.Nc1!? Bg3 25.Qf5+=) 24...Ba3+= 25.Qc4 Bc1 26.Qc1 Qd7 27.Nh4 Rc8 28.Qd2 Ne6 29.Nf5 (29.Qd1!?+=) 29...Ng5-/+ 30.Nh4 Qh3 (30...Qd5 31.Qd1–+) 31.f4 (31.Nf4!? Qg4 32.Kg2+=) 31...Ne4 32.Qg2 Qe6 33.Nf3 (33.f5 Qe7–+) 33...Rc3 34.Nde1 (34.Nfe1 Ra3 35.Nb2 Re3–+) 34...Qc4 (better is 34...Re3 35.Nc2 Rc3–+) 35.Nh4?? (better is 35.Nd2 Nd2 36.Qd2–+) 35...Ng5 (better is 35...Re3 36.Nhf3 Qc1–+) 36.Nf5?? (better is 36.fg5 Re3 37.Qa8 Kh7 38.Nhg2+=) 36...Rc2 (better is 36...Rc1 37.Kf2 Qa2 38.Kf1 Re1 39.Ke1 Qg2 40.fg5 fg5 41.Ne7 Kf8–+) 37.Qa8 (better is 37.Nc2 Nf3 38.Qf3 Qc2 39.Qg4+-) 37...Kh7 38.Qf8?? (better is 38.Nc2 Qc2 39.fg5 (39.Qa7?? Nh3 40.Kh1 Qe4) 39...Qb1 40.Kg2 Qc2 41.Kh3 Qf5 42.g4+/–) 38...Nh3 39.Kh1 Qf1 0–1. avinoam (1700) – captainhirni, kurnik, 2013.

4.dc6 Nc6 5.Nc3 Nb4 6.Nf3 e6 7.e3 Bd7 8.Be2 Be7 9.d3 (9.Qb3 0-0=) 9...Bc6 10.Bb2 Bf3 11.gf3 h5 12.Qa4 Nc6 13.0-0 a6 14.Kh1 b5 15.Qc2 g5 (15...Rc8!?=) 16.Rg1 (16.Nb5 Qd7 17.Nc3 Nb4+/–) 16...Rg8 Black intends g4 (16...Rc8 17.Rac1 Rg8 18.Ne4+=) 17.Qd2 (better is 17.Nb5!? Rc8 18.Nc3+/–) 17...g4 18.fg4 Ng4 19.h3?? (better is 19.Raf1 b4 20.f3 bc3 21.Qc3+=) 19...Nf2 20.Kh2 Qd6 0–1. rar (2365) – rstilt (2340), net–chess.com, 2015.

3.e3 Qb6

4.a3 a5 5.Bb2 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Qb6 4.a3 a5 5.c4).

4.a3 a6 5.d4 Nf6 (5...Bf5 6.c5 Qc7 7.Nf3+=) 6.Nf3 e6 (6...Bf5 7.c5 Qc7 8.Nc3+=) 7.Bb2 (7.c5 Qc7+=) 7...Be7 (7...dc4 8.Nbd2+=) 8.Nc3 (8.c5 Qc7+=) 8...Qc7 (8...dc4 9.Bc4 0-0 10.0-0+=) 9.h3 (9.c5 0-0+=) 9...0-0 (9...a5 10.b5=) 10.c5 Nbd7 11.Bd3 Re8 (11...a5 12.0-0+=) 12.g4 (12.Qc2 a5+=) 12...e5= 13.de5 Ne5 14.Ne5 Qe5 15.Na4 Qc7 16.Qc2 (better is 16.Nb6 Rb8 17.Qc2+=) 16...Ne4 (better is 16...Be6=) 17.Be4+/– de4 18.Qe4 (18.Nb6 Ra7 19.Qe4 Bd7+-) 18...Be6 (18...a5 19.Nb6 Qb6 20.cb6 Bb4 21.ab4 Re4 22.ba5+/–) 19.Be5 (19.Nb6 Rad8 20.Be5 Qb6 21.cb6+-) 19...Qc8 (19...Qd8 20.Nb6 Bb3 21.Na8 Bd5+=) 20.Qd4 (better is 20.Nb6 Bd5 21.Qd4+- (21.Nc8?! Be4 22.Ne7 Re7+/–; 21.Nd5?! Bf6 22.Nb6 Be5 23.Qe5 Re5 24.Nc8 Rc8+-)) 20...Rd8?? (better is 20...f6 21.Bf4 Bd8+=) 21.Qb2 (better is 21.Nb6 Rd4 22.Nc8+-) 21...f6?? (better is 21...Bd5 22.Nb6 Qe6+-) 22.Bd4 (better is 22.Nb6 fe5 23.Nc8 Bc8 24.Rd1+- (24.Qe5?! Bf6 25.Qc7 Rd7 26.Qd7 Bd7+=)) 22...Bd5 (22...Qc7 23.Nb6 Ra7 24.g5+/–) 23.Rg1 (better is 23.Nb6 Qe6 24.Rg1+/–) 23...h6? (23...Ra7 24.Nb6 Qe6 25.Nd5 Rd5 26.g5 fg5 27.Bg7 Qh3 28.Bh8+/–) 24.Nc3?? (better is 24.Nb6 Qb8 25.Na8+-) 24...Bc4 (24...Be6 25.f4+=) 25.Ne2 (25.g5 hg5 26.Na4 Qe6+/–) 25...Qe6 (25...a5 26.ba5 Rd7 27.Qc3+=) 26.Nf4+/– Qe4 (26...Qf7 27.h4+/–) 27.Rc1 (27.Qc3 Bf7+/–) 27...Bf7+= 28.h4 g5 (28...Kf8 29.Rd1+/–) 29.hg5 (29.Ne2 Qf3 30.hg5 fg5 31.Bg7+/–) 29...hg5 (better is 29...fg5!? 30.Nh5 Bh5 31.gh5 Rd5+/–) 30.Nh5+- Bh5 31.gh5 Rf8 (31...Kf7 32.Rd1+-) 32.Qe2 (32.Qb1 Qb1 33.Rb1 Rad8+-) 32...f5 (32...Rad8 33.Rd1+-) 33.h6 (33.f3 Qe6+-) 33...Qh4 (33...Kh7 34.Qh5 Qd3 35.Bg7 Qa3 36.Rc4+/–) 34.Qc4 (34.Qa2 Rf7 35.Qe6 Qh5+-) 34...Kh7 35.Bg7 Qh2? (better is 35...Qc4 36.Rc4 Rfe8+-) 36.Rf1 Rg8 (36...Bf6 37.Bf8 Rf8+-) 37.Qf7 (37.Qf7 Qh5 38.Qh5 Rg7 39.hg7 Kg7 40.Rh1+-) 1–0. De Visser,Arno – van der Plas, 1983.

4.cd5 Qb4 5.Ba3 Qg4 6.Qg4 Bg4 7.Nc3 =.

4.cd5 cd5 5.b5 (5.a3 Nc6=) 5...a6 (5...e5 6.d4 Bd6 7.Nc3+=) 6.Nc3 Nf6 7.a4 (7.d4 Bf5=) 7...ab5 (7...e5 8.ba6 Na6 9.Bb5 Bd7 10.Bd7 Kd7 11.Rb1+=) 8.Nb5 (8.Bb5 Bd7=) 8...Nc6 (8...e5 9.d4 Bb4 10.Bd2 Bd2 11.Qd2=) 9.Nf3 Bg4 10.Be2 (10.Bb2 Ne4=) 10...e5 11.Bb2 Nd7 (11...Bf3 12.Bf3 Bb4 13.0-0=) 12.h3 Bf5 13.0-0 f6 (13...Be7 14.d4 e4 15.Ne5=) 14.d4 Be7 (14...e4 15.Nh4 Be6 16.Bg4 Bg4 17.Qg4=) 15.Qb3 (15.de5!? Nde5 16.Qd5+/–) 15...Be6 (15...Be4 16.Nd2 Na5 17.Qa2+=) 16.Ba3 e4 (16...0-0 17.Be7 Ne7 18.Rfc1=) 17.Be7 Ne7 (17...Ke7 18.Nd2+=) 18.Nd2 (18.a5 Ra5 19.Ra5 Qa5 20.Nd6 Kf8 21.Nb7 Qb6 22.Qb6 Nb6+=) 18...Kf7 (18...Ra5 19.Rfc1 0-0 20.Nc7+/–) 19.Qb4 White intends a5 (19.a5 Ra5 20.Nd6 Qd6 21.Ra5 Nc6+/–) 19...Nc8 (19...Nc6 20.Nd6 Kg6 21.Qb6 Nb6+=) 20.a5 Qd8 21.Nd6 (better is 21.Rfc1+/–) 21...Nd6= 22.Qd6 Ra5 23.Nb3 (23.Bh5 g6 24.Bg4 f5=) 23...Ra1 24.Ra1 Qb8 (24...Qb8 25.Qb4 Rc8=). gtate (1860) – mayor (2845), net–chess.com, 2003.

3.e3 f6

4.Bb2 e5 5.b5 Be6 (---> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.c4 c6).

4.Nf3 e5 5.Qb3 Be6 6.d4 e4 7.Nfd2 f5 8.b5 Nd7 9.a4 Ngf6 10.Be2 Bd6 (10...dc4 11.Bc4 Bc4 12.Qc4=) 11.0-0 (11.c5 Be7+=) 11...Ng4 (11...Qc7 12.h3=) 12.g3 (12.Bg4 fg4 13.c5 Bc7 14.Ne4 0-0+=) 12...Qg5 (12...Ngf6 13.Nc3=) 13.Ba3 (13.bc6 bc6 14.Qb7 Rd8 15.Qc6 Ke7 16.cd5 Rc8+-) 13...Qh6 (13...dc4!? 14.Nc4 Ba3 15.Nba3 0-0=) 14.Bg4+= Ba3 15.Qa3 (15.Bf5!? Bf5 16.Na3+/-) 15...fg4= 16.bc6 bc6 17.cd5 cd5 18.Nc3 Rf8 19.Rab1 Rf5 (19...a6 20.Qd6 Bf7 21.Qc7=) 20.Nb5+= Qh3?? (better 20...Rh5!? 21.Nc7 Kf7+/-) 21.Rfc1 (21.Nc7 Kf7 22.Qd6 Nf8+-) 21...Rh5 22.Nf1 Kf7 23.Rc7 (23.Nc7 Rf8 24.Rb7 Rh6 25.Ne6 Re6 26.Rd7 Kg8+-) 23...Rd8? (better 23...a5+-) 24.Na7 (24.Ra7?! Rh6+-) 24...Kg8 (24...Re8 25.Qd6 Rg5 26.Rbb7+- (worse 26.Rd7 Bd7 27.Qd7 Kf8+-)) 25.Rbb7 (25.Qe7 h6 26.Qe6 Kh7+-) 25...Rg5 (25...Rf5 26.Nc6 Rf2 27.Kf2 Rf8 28.Qf8 Nf8 29.Ne7 Kf7+-) 26.Qe7 Rf8 (26...Ra8 27.Qe6 Kh8 28.Nc6+-) 27.Qg5 (27.Qe6 Kh8 28.Rc8 Qh6 29.Qd7 Qf6 30.Rf8 Qf8+-) 27...h6 (27...Qh6 28.Qh6 gh6 29.Rd7 Bd7 30.Rd7+-) 28.Qg6 (28.Qe7 Rf6 29.Rd7 Bd7 30.Qd7 Qg3 31.Ng3 Rg6 32.Nh5 Kh8 33.Nf6 gf6 34.Qh7) 28...Bf7 29.Qd6 Nf6 30.Qf8! Kf8 31.Rf7 Ke8 32.Rbe7 Kd8 33.Nc6 Kc8 34.Rc7 1-0. jhonores (2220) - Meysam017 (2215), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

3.Nf3 Nf6

4.Nc3 e5 5.Ne5 d4 6.Na4 Bb4 7.Qb3 Be7 8.c5 0-0 9.e3 (9.Bb2 Ne4=+) 9...de3 10.de3 Nbd7 11.Bb2 Ne5 (< 11...Bc5 12.Nd7 Nd7 13.Qc3+=) 12.Be5 Ne4 (12...Qd2) 13.Rd1 (13.Qb4!? Bf5 14.f3-/+) 13...Qa5-/+ 14.Ke2 (14.Nc3 Nc5 15.Qc2 b5-/+) 14…Be6 (15.Qc2 Bf5–+) 0–1. Dazzer – Double Wood, ChessWorld.net, 2005.

4.cd5 cd5 5.Nc3 d4 6.Na4 e6 (6...a6 7.Nc5=) 7.a3= Bd6 (7...a6 8.Nc5=) 8.e3 e5 (8...a5 9.Nd4 ab4 10.Nb5=) 9.ed4 e4 The passed pawn on d4 will quickly become a dangerous weapon 10.Ne5 Nbd7 (10...0-0 11.d3+=) 11.Bb2 0-0 12.Rc1 (12.Nc5 Re8=) 12...Re8 13.Nc4 Nf8 (13...Bf4 14.Ne3=) 14.Ne3 (14.Nd6 Qd6 15.Qb3 Ne6+=) 14...Ng6 15.g3 (15.Bb5 Bd7 16.Bd7 Qd7=) 15...a5 =. aisaba (2000) – pierred (2760), net–chess.com, 2008.

4.cd5 cd5 5.Nc3 e6 6.a3= Bd7 (6...Nc6 7.d4=) 7.e3 Be7 (7...Bd6 8.Nb5 Be7 9.Bb2=) 8.d4 0-0 9.Bd3 a6 (9...Nc6 10.b5 Na5 11.0-0=) 10.0-0 Qc7 (10...Nc6 11.Bd2=) 11.Bb2 b5 (11...Nc6 12.Rc1=) 12.Ne5 (12.Ne5 Bd6 13.f4+=). aisaba (2000) – jupiter (2425), net–chess.com, 2008.

4.cd5 Nd5 5.a3 a5 =.

3.b5 dc4-/+

4.Na3 cb5 5.Nb5 a6 -/+.

4.a4 a6 5.bc6 Nc6 6.e3 Na5 7.Bb2 Bf5 8.Nf3 Bd3 9.Be2 e6 10.0-0 Nf6 11.Bc3 Nb3 12.Ra2 Rc8 (12...Nc1! 13.Bd3 Na2 14.Bc4 Nc3 15.Nc3 Rc8–+) 13.Bd3-/+ Qd3 14.Ne5 Qd5 15.Na3 (15.Nc4!? Qc4 16.d3-/+) 15...b5–+ 16.ab5 ab5 17.Nc2 (17.Nb1 b4 18.Bb2 Bd6–+) 17...Bd6 (17...b4!? 18.Bd4 Nd4 19.ed4–+) 18.f4 (18.Ng4 Nd7 19.Bg7 Rg8–+) 18...0-0 19.Nb4 Qb7 20.d4 (20.Qe1 Ne4–+) 20...Ne4 21.Be1 f6 22.Ng4 Ra8 23.Qf3 Ra2 24.Na2 Qa8 25.Nb4 (25.Nf2 Ned2 (25...Qa2?! 26.Qe4 Kh8 27.Qe6=) 26.Bd2 Nd2–+ (26...Qa2?! 27.Be1–+)) 25...Nbd2 26.Bd2 Nd2 27.Qa8 Ra8 28.Nc6 Nf1 29.Kf1 b4 30.e4 (30.Nb4 Bb4 31.e4 Ra1 32.Kf2 Bc3–+) 30...Bf4 (30...b3!? 31.Kf2–+) 31.e5 (31.Nb4 h5 32.Nf2–+) 31...f5 (31...b3 32.Nf6 gf6 33.Kf2–+) 32.Nf2 b3 (32...b3 33.Nd1 Bh2–+) 0–1. Felicione,Anthony – Tan,Roly L, Internet Section, 2004.

4.Qa4 a6 5.Qc4 ab5 6.Qf4 e6 7.Bb2 Nf6 8.Nf3 Bd6 9.Qg5 0-0 10.Bf6 Qf6 11.Qf6 gf6 12.Nc3 e5 (12...b4 13.Ne4 Be5+=) 13.g4 (13.Ne4 Be7+=) 13...Be7 (better is 13...Bg4!? 14.Rg1 f5–+) 14.Rg1-/+ b4 15.Ne4 b3! 16.Nc3 (16.ab3 Ra1) 16...b5 (better is 16...Be6 17.g5 Kg7 18.gf6 Kf6–+) 17.e3? (better is 17.d4-/+) 17...b4–+ 18.Ne4 Be6 (18...b2!? 19.Rb1 Ra2 20.d4–+) 19.g5 f5 20.Nf6 Kg7 21.Ne5 (21.Nh5 Kg6 22.Ne5 Kh5 23.Be2 Kh4 24.Nf3 Kh5 25.Ne5 Kh4 26.Nf3 Kh5 27.Ne5=) 21...ba2 22.Nh5 Kh8 23.Bc4 (23.d4 b3 24.Nf4 b2–+) 23...b3 (23...Bd6 24.d4–+) 24.Be6? (24.g6 Rc8 25.Be6 fg6 26.Nf7 Kg8 27.Bb3+- (27.Bc8 Kf7 28.d4 b2–+)) 24...b2 25.Nf7 Rf7!! 26.Ke2 (26.Bf7 ba1Q) 26...ba1R (better is 26...ba1Q!? 27.Ra1 Rf8 28.d4 Bg5 29.Ra2 Ra2 30.Ba2–+) 27.Ra1 Rf8 28.f4 (28.Ba2 Bg5 29.d4 f4 30.ef4 Bf4 31.Nf4 Rf4–+) 28...Bb4 (28...h6 29.g6 Bf6 30.Ra2 Ra2 31.Ba2-/+) 29.Ra2 Ra2 30.Ba2 c5 (30...Rd8 31.d3–+) 31.Be6 Nc6 32.Nf6 Ne7 33.d3 Ra8 34.e4 fe4 (34...Bc3 35.e5–+) 35.de4 h6 (35...Bc3 36.Bc4–+) 36.h4 (36.gh6 Rd8-/+) 36...Ra1 (36...hg5 37.hg5 Ng6 38.Nd5–+) 37.gh6 (37.f5 Rh1 38.gh6 Rh4–+) 37...Ra6 38.f5 Nc6 39.Kd3 Nd4 40.Ng4 (40.e5 Ne6 41.fe6 Re6–+) 40...Ne6 41.fe6 Re6 42.e5 Rg6 43.Nf6 Rh6 44.Ne4 (44.h5 Kg7–+) 44...Rh4 45.Nd6 Kg8 46.Kc2 (46.Ke3 c4–+) 46...c4 47.Nf5 (47.Kc1 Rh1 48.Kc2 Rh2 49.Kd1 c3–+) 47...Rh2 (47...Rh2 48.Kb1 Kf7–+) 0–1. wooog (2545) – Chezzz (2490), ICC, 2002.

4.bc6 bc6?? 5.e3 Ba6 6.Qa4 Bb5 7.Qc2 Qd5 (7...Nd7!? 8.a4 Ba6+=) 8.Nc3+/– Qc5 9.Nb5 cb5 10.a4 ba4 (10...Nd7!? 11.ab5 Ngf6+/–) 11.Ra4+- Nd7 12.Rc4 Qb6 13.Rc8 (better is 13.Bb2!?+-) 13...Rc8+/– 14.Qc8 Qd8 15.Qd8 (15.Qc6 e6 16.Nf3 Qb6 17.Qc8 Qd8 18.Qd8 Kd8+/–) 15...Kd8+/– 16.Nf3 f6 17.Bb5 e5 18.d4 ed4 19.Nd4 Bc5?? (better is 19...Nh6+-) 20.Ne6 Ke7 (20...Kc8 21.Bd7 Kd7 22.Nc5 Kc6+-) 21.Ng7 (better is 21.Nc5 Nc5 22.Ba3+-) 21...Nh6+/– 22.Nh5 Bb4 (22...Ne5 23.Ke2+/–) 23.Ke2+- Ne5 24.Bb2 (24.Rd1 Rg8 25.Ba4 Nhf7+-) 24...Rg8 (24...Rd8 25.Rd1 Rd1 26.Kd1+/–) 25.g3 (25.Nf4 Rd8 26.Rd1 Rd1 27.Kd1 Bc5+-) 25...Rc8 (better is 25...Rd8!? 26.Rd1 Rd1 27.Kd1 Nhg4+/–) 26.Rc1+- Rc1 27.Bc1 Nhg4 (27...Nf5 28.Ba4+-) 28.h3 Nh6 29.Bb2 Nhf7 (29...a5 30.f4 Nd7 31.Bd7 Kd7 32.Nf6 Ke6 33.e4+-) 30.f4 Nd7 (30...Nd6 31.Nf6 Nb5 32.Be5+- (32.fe5?! Ke6+-)) 31.Bd7 Kd7 32.Nf6 Kc6 (32...Ke6 33.Nh7 a5 34.g4+-) 33.Nh7 a5 (33...Nd6 34.g4 Nc4 35.Bd4+-) 34.g4 a4 35.g5 a3 36.Ba1 Nd6 (36...Kd7 37.g6 Nh6 38.e4+-) 37.g6 Nc8 (37...Nf5+-) 38.g7 Ne7 39.f5! Kc5 (39...Nf5 40.g8Q Combination) 40.f6 Ng8 41.f7 Nh6 42.f8Q Kc4 43.Qb4! Kb4 44.Nf6 Kb3 45.g8Q Ng8 46.Ng8 Ka2 47.Bf6 Kb1 48.h4 a2 49.h5 a1Q 50.Ba1 Ka1 51.Kd3 Kb2 52.Kd4 Kb3 53.Kd5 Kb4 1–0. poganinbezdom – bengo (1630), kurnik, 2013. (=1.c4 c6 2.b4 d5= 3.b5 dc4-/+)

4.bc6 Nc6 5.Nc3 Qa5 -/+.

4.e3 cb5 5.Nc3 a6 6.Bb2 e6 7.Nf3 Nc6 8.Be2 e5 9.a4 b4 10.Ne4 Na5 (10...Qd5 11.Ng3 e4 12.Nd4–+) 11.Qc2 f6 12.Bc4 Nc4 13.Qc4 Bd7 14.0-0 Rc8 15.Qb3 Nh6 (better is 15...Rc6!? 16.d4 Be6-/+) 16.d4= ed4 17.Bd4 Bf5 18.Nc5?? (better is 18.Rfc1=) 18...Bc5–+ (18...Rc5?! 19.Bc5 Bc5 20.Nd4–+) 19.Bc5 Rc5 20.Rad1 Qb8 21.Qb4 Rc7 22.Nd4 b6 23.Nf5 Nf5 24.Qe4 Ne7 25.Qf4 0-0 26.Rc1 (26.Qd6 Rfc8–+) 26...Nd5 (26...Rc1!? 27.Rc1 Qf4 28.ef4–+) 27.Qe4 Rc1 (better is 27...Nc3 28.Qe6 Kh8–+) 28.Qd5+= Kh8 29.Rc1 Rd8 30.Qc6 b5 31.ab5 ab5 32.Rb1 b4 (32...Qe5!?=) 33.g3+/– b3 34.Qc3 Rd6 35.Rb3 Qd8 36.Qb2 (better is 36.Rb4!?+/–) 36...Rd1= 37.Kg2 Qd5 38.Kh3 Qf5 39.Kg2 Qd5 40.Kh3 Qf5 41.Kg2 Qd5 ½–½. thecat74 – oooolus, kurnik, 2012.

3.c5 a5

4.Qa4 b5 5.Qb3 (5.cb6!? Qb6 6.Nf3+=) 5...ab4-/+ 6.Qb4 (6.Nf3!? Nd7 7.d4-/+) 6...Na6–+ 7.Qb2 e6 (better is 7...Qa5–+) 8.d4-/+ e5 9.e3 ed4 (9...e4!?-/+) 10.ed4= Nf6 11.Be3? (11.Nf3 Ne4=) 11...Ne4 (11...Ng4 12.Nc3-/+) 12.a3? (12.Nf3!?+=) 12...Qa5 13.Bd2 Nd2 14.Nd2 g6 (14...Bf5!? 15.0-0-0–+) 15.Ngf3 Bh6 16.Bd3 Bd2 (16...Bg7!? 17.0-0 Nc5 18.Rfe1 Be6-/+) 17.Nd2 0-0 18.Rf1? (better is 18.0-0=) 18...Re8–+ 19.Kd1 Qc7 20.Be2 (better is 20.g3 Bh3 21.Rg1–+) 20...Qh2 21.g3 h5 22.Nf3 Bg4?? (better is 22...Qg2 23.Ne5 f6 24.Ng6 Bg4–+) 23.Nh2+- Re2 24.Qc3 (better is 24.Qe2 Be2 25.Ke2+-) 24...Re3+= 25.Kd2 Rc3 26.Kc3 Re8 (26...Nc7!?+=) 27.Ng4+/– hg4 28.Rfe1 Nc7?? (better is 28...Rc8+/–) 29.Re8+- Ne8 30.Kb4 f5 (30...Kf8 31.Ka5 Ke7+-) 31.Re1 Kf7 32.a4 (better is 32.Ka5 Nf6 33.Kb6 Ne4+-) 32...ba4 (32...Nc7 33.Rh1 Kg7 34.Ka5 ba4 35.Kb6+-) 33.Ka4 Nf6 (33...Nc7 34.Ka5 Nb5+-) 34.Ka5 Ne4 35.Kb6 Nf2 (35...f4 36.Kc6 fg3 37.fg3+-) 36.Kc6 Ne4 (36...f4 37.Kd5 fg3 38.c6+-) 37.Kd5 (37.Kd5 Nf6 38.Kc4+-) 1–0. samantho (1890) – rstilt (2340), net–chess.com, 2015.

4.Qa4 e5 5.Bb2 f6 (5...e4 6.Nc3-/+) 6.e3 (6.Nf3 Na6 7.a3 Nc7=+) 6...b5 (6...Bf5 7.d4 ed4 8.ed4-/+ (worse 8.Bd4 Nd7–+)) 7.cb6=+ Qb6 (7...Bb4!? 8.a3 Bc5=+) 8.b5= Bd7 9.Nc3 Bc5 (9...Bb4!?=) 10.Qb3+- Ne7?? (better 10...Qa7 11.Rc1 a4+-) 11.Na4+- (11.Na4 Qa7 12.b6 Bb6 13.Nb6+-) 1–0. DEFFM – DavidMorphy, freechess.org, 2019.

4.ba5 Qa5!? 5.Bb2 Nd7 -/+.

4.ba5 Ra5 (better is 4...Qa5!? 5.Bb2 Nd7-/+) 5.d4= Ra8 (5...e5 6.e3=) 6.Nf3 e6 7.e3 Be7 8.Bd3 Nf6 9.0-0 Qc7 10.Bb2 (10.Nc3 Nbd7+=) 10...h6 (10...b6 11.cb6 Qb6 12.Bc3=) 11.Nbd2+= Nh7 (11...b6 12.cb6 Qb6 13.Qc2+=) 12.e4 Ng5 13.e5 Na6 (13...b6 14.cb6 Qb6 15.Qc2+=) 14.a3 b6 15.cb6 Qb6 16.Rb1 Qc7 17.h3 (17.Qe2 Nb8+=) 17...c5 18.dc5 (18.Ng5 Bg5 19.Nf3 Be7+=) 18...Nc5= 19.Bb5 Bd7 20.Bd7 Nd7 Attacks the isolani on a3 21.Qc1 (21.Nd4 Ne5 22.Nb5 Qb8 23.Be5 Qe5+/–) 21...Qc1 22.Rfc1 0-0 (22...Nf3 23.Nf3 Nb6 24.Rc7=) 23.Ra1 (23.Rc7 Nf3 24.Nf3 Rfb8+=) 23...Rfb8 24.Rcb1 (24.Rc2!?=) 24...Nf3-/+ 25.Nf3 Ba3! 26.Ba3 (26.Ra3 Ra3 Combination; 26.Ba3 Rb1 Double attack) 26...Rb1 27.Rb1 Ra3 28.Rb7 (28.Kf1 Ra2-/+) 28...Nc5–+ 29.Rb8 Kh7 30.Rc8 Ne4 31.Rc2 (31.Rc7 Ra1 32.Kh2 Kg6 33.Nh4 Kh5-/+) 31...Kg6 32.Nd4 (32.Kf1–+) 32...Rc3 (32...Ra1 33.Kh2–+) 33.Ra2 (33.Rc3!? Nc3 34.f4-/+) 33...Rd3 (33...Rc4 34.Ne2–+) 34.Ne2 (34.Nc6 Rd1 35.Kh2 f6–+) 34...Rd2 (34...Kf5 35.f3 Nc5 36.Ra7–+) 35.Rd2 Nd2 36.f4 (36.Nd4 f6–+) 36...Ne4 (36...Kf5 37.g3–+) 37.g3 (37.Nd4 Nc5-/+) 37...h5 (37...f6 38.g4–+) 38.Kg2 Kf5 (better is 38...f6 39.Nd4 Kf7-/+) 39.Nd4= Kg6 40.Kf3 (40.Ne2 f6 41.Nd4-/+) 40...Nc5 41.h4 f6 42.ef6 gf6 43.Ke3 (better is 43.f5!? ef5 44.Kf4-/+) 43...e5–+ 44.fe5 (44.f5 Kh6 45.Nb5 d4 46.Kf3 Nb7–+) 44...fe5 45.Nc6 Kf5 46.Ne7 Ke6 47.Nc6 Nd7 48.Nb4 Nf6 49.Nd3 (49.Nc6 Kd6 50.Nb4 d4 51.Kd3 Kc5 52.Na6 Kb6–+) 49...Ne4 (49...d4 50.Kf2–+) 50.Kf3 Nf6 51.Nc5?? (51.Ke3 Kf5 52.Kf2–+) 51...Kf5–+ 52.Nb3 e4 53.Kf2 Kg4 (53...Ng4 54.Kf1–+) 54.Nd4 Nd7 55.Ne6 (55.Nc2 Kh3 56.Nd4 Ne5–+) 55...Kf5 (better is 55...Ne5!? 56.Ng5–+) 56.Nd4 Ke5 57.Ke3 Nf6 58.Nc2? (58.Nc6 Kd6 59.Nd4–+) 58...Ng4 (58...d4 59.Kd2 d3 60.Nb4–+) 59.Ke2 d4 60.Ne1 (60.Na3 Kd5–+) 60...e3 (better is 60...Ne3!? 61.Kd2–+) 61.Nd3 Kd5 62.Nf4 Ke4 63.Nd3 Nf6 (better is 63...Ne5 64.Nc5 Kd5–+) 64.Nf4 (64.Nc5 Kd5 65.Nd3–+) 64...Nd5 65.Nh5 Nc3 (better is 65...d3 66.Kd1 Nc3 67.Kc1 d2 68.Kb2–+) 66.Ke1 1–0. Fournier,Frederic (1605) – arjchez, Active, 2007.

4.ba5 e5 5.d4 ed4 6.Qd4 Qa5 7.Qb4?? (better is 7.Bd2 Qc5 8.Nf3–+) 7...Qb4 8.Nd2 Bf5 9.Ngf3 Qc3 (10.e4 Qa1–+) 0–1. rla – pierre (2125), internet, 2007.

4.Qb3 Na6 5.a3 (5.d4 ab4 6.Nf3 b6 7.cb6 Qb6+=) 5...ab4-/+ 6.ab4 (better is 6.d4!?-/+) 6...Nc5!–+ 7.Qb2 (7.bc5 Ra1) 7...Ra1 8.Qa1 Nb3 9.Qb2 Nc1 10.Qc1 e5 11.Qb2 (11.b5 Qf6–+) 11...Bd6 12.e3 (12.Nf3 Bf5–+) 12...Nf6 13.Nf3 (13.b5 Bf5–+) 13...e4 14.Nd4 0-0 15.d3 Qe7 (15...Qb6 16.b5–+) 16.Nc2 Bf5 (16...Be6 17.d4–+) 17.d4 h6 (17...Ra8 18.b5–+) 18.Nc3 (18.b5 Qc7–+) 18...Ra8 (18...Ng4 19.h3 Nh2 20.Be2–+) 19.Be2 Ng4 (19...Qc7 20.b5–+) 20.h3 Qh4 (20...Nh2 21.b5–+) 21.Bg4? (better is 21.g3 Bg3 22.fg3 Qg3 23.Kd2+=) 21...Bg4–+ 22.b5 Be6 (22...Bc8 23.0-0–+) 23.Ke2 (23.bc6 bc6 24.Qb6 Qe7–+) 23...Qg5 (23...Qh5 24.Ke1–+) 24.g4 (24.Ra1 Ra1 25.Qa1 Qg2 26.Qa8 Bf8 27.Qb7 cb5 28.Qb5 Bh3–+) 24...Qh4 (24...Qf6 25.Ra1 Qf3 26.Ke1–+) 25.Qb1 (25.bc6 bc6 26.Qb7 Rc8–+) 25...f5 (25...Qf6!? 26.Qf1–+) 26.gf5 (26.bc6 bc6 27.Qb7 Rc8 28.gf5 Qh5 29.Ke1 Qf5–+) 26...Qh5 27.Kd2 (27.Ke1 Qf5 28.bc6 bc6–+) 27...Bf5 (27...Qf5 28.Qg1–+) 28.Qf1 (28.bc6!? bc6 29.Qb7–+) 28...Be6 29.Qg2 Rf8 30.bc6 bc6 31.Ne1 (31.Ke1 Qf3 32.Qf3 Rf3–+) 31...Bb4 32.Kc2 (32.Rg1 g5–+) 32...Bc3 33.Kc3 Qe2 34.Rg1 Threatening mate... how? 34...Rf7 35.Qg6 (35.Qf1 Qa2 36.Nc2–+) 35...Qc4 0–1. Merkl – Apel,Stefan, corr SOK–91–70, 1992.

4.Qb3 e5 5.Bb2 -/+.

4.b5 e5 5.Bb2 Nd7 6.Nf3 e4 (6...Bc5 7.Ne5 Bf2 8.Kf2 Qf6 9.Nf3 Qb2 10.Nc3-/+) 7.Nd4 (7.bc6 bc6 8.Ne5 Nc5-/+) 7...Nc5 (7...Bc5 8.Ne6 (< 8.bc6 bc6 9.Qc2 Qb6-/+) 8...fe6 9.Bg7–+) 8.Nc3 Bd7 9.g3 (9.Qc2 Nf6-/+) 9...a4 (9...Be7 10.Rc1-/+) 10.bc6 (10.Rc1 Nf6-/+) 10...bc6 11.Rb1 a3 (11...Bd6 12.a3-/+) 12.Ba1 Bd6 13.Bg2 Nf6 14.d3 (14.Qc2 0-0-/+) 14...0-0 (14...ed3 15.ed3 0-0 16.0-0-/+) 15.0-0 Re8 16.Qd2 (16.Qc2 ed3 17.ed3 Ng4-/+) 16...Qa5 (16...Be5 17.Nb3 Nb3 18.Rb3 ed3 19.ed3-/+) 17.de4 Nfe4 18.Ne4 Ne4 (18...Re4?! 19.Qa5 Ra5 20.Be4 Ne4 21.Rfd1=) 19.Qd3 Nc5 (19...Qa6 20.Rfd1–+) 20.Qc2-/+ Qa6 (20...Rab8 21.Rfc1-/+) 21.Rfc1 Reb8 (21...Ne4 22.f3 Nc5 23.e4-/+) 22.Rb8 (22.Qc3 Rb1 23.Rb1 Qa5-/+) 22...Rb8 23.Qd2 Re8 (23...Rb6 24.h3-/+) 24.e3 (24.Qc3 Na4 25.Qf3 c5-/+) 24...Rc8 25.Rb1 (25.Rc3 Ne4 26.Be4 de4-/+) 25...Qc4 26.f3 Re8 27.Bf1 Qa4 28.Rc1 Qa7 29.Rc2 Qb6 30.Qc1 Ra8 31.Be2 Qb4 32.Bc3 Qb7 33.Ba1 Qb6 34.Bf1 Bf8 35.Kg2 Ra4 36.Rc3 Qa7 37.Rc2 f6 38.Be2 Be7 39.Bc3 Qb6 40.Bd2 (40...Ra8 41.Kg1-/+). pierre (2130) – halocan (1735), internet, 2007.

4.b5 e6 5.bc6 bc6 (5...Nc6!? 6.Ba3 Qf6+=) 6.d4 e5 7.e3 Nd7 8.Nc3 Be7 9.Nge2 (9.Qa4 Qc7=) 9...Bf6+= 10.Ba3 Ne7 11.Ng3 ½–½. Fournier,Frederic (2095) – Walker,John, Northern Lights (thematic), 2004.

4.d4 e5 5.e3 Nf6 6.Nf3 ed4 7.Bd2? (7.ed4 ab4 8.Qe2 Be7 9.Qb2-/+) 7...de3–+ 8.fe3 Ne4 9.Be2 Qf6 (worse is 9...Nd2 10.Qd2 ab4 11.Qb4–+) 10.0-0 (10.Na3 Nd2 11.Nd2 ab4 12.Nc2 Bc5 13.Nf3–+) 10...Qa1 11.Qc2 Qf6 12.Bd3 Nd2 13.Nfd2 Qe7 14.Bh7 (14.e4 ab4 15.Nb3 Nd7 16.ed5 Nc5–+) 14...Qe3 15.Kh1 Qh6 16.Re1 Be6 17.h3 (17.Re6 Qe6 18.Bd3 Qe1 19.Nf1 ab4–+) 17...Qh7 (17...Qh7 18.Qh7 Rh7–+) 0–1. Neffgen,Dieter – Steingraeber,Barbara (1770), DESC, 2003.

4.Ba3 ab4

5.Bb4 Na6 6.Qb3 Nb4 7.Qb4 e6 (better is 7...e5!?-/+) 8.d4 Qa5 (8...e5 9.e3+=) 9.Qa5= Ra5 10.Nc3 (10.Nf3 Nf6=) 10...Ra3 (10...b6 11.cb6 Bb4 12.Kd2-/+) 11.Rc1 (11.Nb1 Ra4 12.Nf3 e5=) 11...g6 (11...b6!? 12.Nb1 Ra2 13.cb6 Rb2-/+) 12.e3= Bg7 13.Nf3 Bf8 (13...Nf6 14.Rc2=) 14.Bd3 Be7 15.0-0 Bd8 16.Ne5 (better is 16.Rc2!?+=) 16...f6-/+ 17.Ng4?? (17.Nb1!? Ra2 18.Nf3-/+) 17...h5 (better is 17...Ba5 18.Nb5 cb5 (18...Rd3?! 19.Nd6 Kf8 20.Nc8–+) 19.Bb5 Bd7 20.Bd7 Kd7–+) 18.Nf6 Bf6 19.Ne2?? (better is 19.Bg6 Kd7 20.Rfd1–+) 19...Rd3 20.Nf4 Ra3 21.Ng6 Rh6 22.Nf4 (22.Ne5 Be5 23.de5 h4–+) 22...Ra2 (better is 22...e5 23.de5 Be5 24.Rfd1–+) 23.e4 (23.Nd3–+) 23...Bd4 24.Rce1 (24.ed5 cd5 25.Nd3 Rf6–+) 24...Rf6 (better is 24...Ne7 25.Rd1 Bc5 26.Nd3–+) 25.Nh5 (25.Nd3 e5 26.ed5 cd5 27.Re5 Be5 28.Ne5 Rc2–+) 25...Rff2 26.Kh1 (26.Rf2 Bf2 27.Kf1 Be1 28.Ke1 Rg2 29.ed5 cd5–+) 26...Rf1 (26...Rg2 27.Re2 Rge2 28.Ng7 Ke7 29.Rf2 Rf2 30.Nf5 ef5 31.ed5 Rh2) 27.Rf1 Rf2 (27...Bc5!? 28.ed5 ed5 29.h3–+) 28.Rf2 Bf2 29.g4 e5 30.g5 (30.Kg2 Bc5 31.h3 b5–+) 30...d4 31.Kg2 Be3 32.g6 (32.Kf3 Bg5 33.Ng7 Kf7 34.h4 Bh4 35.Nf5 Bf5 36.ef5–+) 32...d3 33.Kf3 Bh6 34.Ng3 d2 35.Ke2 Bg4 0–1. bogdanmik – 56danilo, kurnik, 2014. (=1.c4 d5 2.c5 c6 3.b4)

5.Bb4 Na6 6.Qb3 (6.Ba3 Qa5-/+) 6...e5 7.e3 (7.Nf3 e4 (worse is 7...Bc5 8.Bc5 Nc5 9.Qc3-/+) 8.Nd4 Nc5–+) 7...Nc5–+ (7...Bc5?! 8.Ba6 Bb4 9.Bb7 Bb7 10.Qb4+=) 8.Bc5 (8.Qc2 b6–+) 8...Bc5 9.Nf3 Bd6 10.Be2 Nf6 11.Nc3 (11.0-0 e4 12.Nd4 0-0–+) 11...0-0 (11...e4 12.Nd4–+) 12.0-0 Nd7 (12...e4 13.Nd4–+) 13.d4 e4 14.Ne5? (better is 14.Nd2–+) 14...Ne5 15.de5 Be5 16.a4 Be6 17.Qb4 (17.Qc2 Qh4 18.g3 Qf6–+) 17...Qa5 18.Qb7 (18.Qa5 Ra5 19.Rfc1–+) 18...Bc3 19.Rac1 (19.Qc6 Ba1 20.Ra1 Rfb8–+) 19...Rfc8 20.Qb3 (20.Rfd1 Ra7 21.Qb3 Be5–+) 20...Be5 (20...Bf6 21.Bd1–+) 21.h3 (21.Bd1 c5–+) 21...Qa4 22.Qb6 Qa7 (22...Rab8!? 23.Qc5–+) 23.Rc6 Qb6 24.Rb6 g6 (24...Ra2 25.Bd1–+) 25.Rfb1 (25.Ra6 Ra6 26.Ba6 Rb8–+) 25...Rab8 (25...Ra2!? 26.Bf1–+) 26.Rb8 Rb8 27.Rc1 (27.Rb8 Bb8 28.Bb5 Be5–+) 27...f5 (27...Rb2 28.Kf1–+) 28.h4 (28.f4 Bb2 29.Rc6 Bf7–+) 28...f4 (28...Rb2 29.Kf1–+) 29.h5 Rb2 30.Bd1 d4 (30...Rd2 31.Kf1–+) 31.Kf1 (31.hg6 hg6 32.ed4 Bd4–+) 31...fe3 32.hg6 (32.fe3 de3 33.hg6 Rf2 34.Kg1 Bd4 35.gh7 Kh7–+) 32...hg6 (better is 32...Rf2 33.Kg1 hg6 34.Ba4–+) 33.fe3 de3 (better is 33...d3 34.Ra1–+) 34.Bc2 (34.Be2–+) 34...Bf4 35.Ke1 (35.Kg1 e2 36.Re1 Rc2 37.Kf2–+) 35...Bc4 36.Be4 (36.Bd3 ed3 37.Rd1 Bg3 38.Kf1 e2 39.Kg1 ed1Q) 36...Bg3 Black prepares the advance e2 37.Kd1 e2 0–1. Baumgardner – Barlow, email CTON, 1996.

4.Qa4 Na6

5.Qa5?? Qa5 6.ba5-/+ Nc5 7.Ba3 e5 8.Bb4 (better is 8.Nf3 e4 9.Nd4–+) 8...Nd3! 9.ed3 Bb4 10.Nc3 d4 11.Ne4 Ra5 12.Nf3 f6 13.Be2 Ne7 14.0-0 Be6 15.Rfb1 c5 16.a3 Ra3 17.Ra3 Ba3 18.Rb7 c4 (better is 18...Kf8!?-/+) 19.Rb8= Nc8 20.dc4 Kf7 21.c5 Kg6 22.Nd6 (22.Bd3 Kh6+=) 22...Bc5 23.Nc8?? (better is 23.Nh4 Kh6 24.Nhf5 Bf5 25.Nf5 Kg5 26.Ng3+/– (26.Ng7?! Bd6 27.Ra8 Kg6=)) 23...Rc8–+ (23...Bc8?! 24.Ba6 Ba6 25.Rh8+=) 24.Rc8 Bc8 25.Kf1 e4 26.Nh4 Kg5 27.g3 d3 28.Bd1 Bg4 (28...Bh3 29.Ng2–+) 29.f4 Kh5 30.Bg4 Kg4 31.Kg2 e3 (better is 31...g5 32.fg5 fg5 33.h3 Kh5–+) 32.h3 Kh5 33.Nf3 e2?? (better is 33...Bb4!? 34.g4 Kg6 35.de3 d2 36.Nd2 Bd2–+) 34.g4 (34.Ne1 Be3 35.Nd3 Bd2=) 34...Kg6 (34...Kh6!? 35.Ne1 Bb4 36.Nd3 Bd2-/+) 35.f5= Kf7 36.Ne1 Bb4 37.Nf3?? (better is 37.Nd3 Bd2 38.Kf2=) 37...Ke7 (better is 37...Bd2 38.Kf2 Bc3–+) 38.Kf2 Kd6?? (better is 38...Bc5 39.Kg3 Be3–+) 39.Ke3+/– Kd5 40.Kd3 e1Q 41.Ne1 Ke5 42.Ke3 Bc5 43.Kf3 Kd4 44.Ke2 Ke4 45.Ng2 Bd4 46.d3 Kd5 (46...Ke5 47.Kf3+-) 47.Ne1 (47.Nf4 Ke5 48.Ne6 g5 49.Nd4 Kd4+-) 47...Ke5? (better is 47...Bc5+/–) 48.Nf3+- Kd5 49.Nd4 Kd4 50.Kd2 g6 (50...h6+-) 51.fg6 hg6 52.h4 f5 53.gf5 gf5 54.h5 Ke5 55.Ke3 Kf6 56.Kf4 Kg7 57.Kf5 Kh6 58.Kg4 (58.Kg4 Kg7 59.Kg5+-) 1–0. popovicigelu – tomas00danada (1715), kurnik, 2012.

5.Qa5?? Nc7 6.Qa8 Na8 –+.

5.e3 ab4 6.Bb2 b5 7.cb6 Qb6 -/+.

5.Nf3 -/+.

4.Qb3 ab4

5.Qb4 Na6 6.Qb6 Qb6 7.cb6 Nb4 8.Na3 (better is 8.Kd1!?-/+) 8...Ra3! 9.Ba3 Nc2 10.Kd1 Na3 (10...Na1?! 11.Bb2-/+) 11.d4 Bf5 12.Rc1 e6 13.Nf3 Nc4 14.Nh4? (14.e4 de4 15.Ne5 Ne5 16.de5–+) 14...Nb6 (better is 14...Nb2 15.Kd2 Bb4 16.Ke3 Nh6–+) 15.Nf5-/+ ef5 16.Rb1 Nd7 17.Rb7 Bd6 18.Ra7 Ngf6 19.Ra8 Nb8 20.e3 0-0 21.Bd3 g6 22.Ke2 Nbd7 23.Rf8 Kf8 (23...Nf8?! 24.Rc1 Bh2 25.Rc6=) 24.a4 Ke7 25.Rb1 Kd8 (better is 25...c5!?-/+) 26.a5= Kc7 (worse is 26...Bh2 27.a6 Ne8 28.a7+/–) 27.a6 Nb6 (27...Bh2?? 28.a7 Ne4 29.Be4+-) 28.a7 Nfd7 29.f3 (better is 29.g3!?=) 29...Kb7-/+ (worse is 29...Bh2 30.Rh1 Bd6 31.Rh7=) 30.Ra1 h5 31.e4 fe4 32.fe4 Bh2 33.ed5 cd5 34.Bb5 Nf6?? (better is 34...Nf8 35.Be8 f5+=) 35.Kf3?? (better is 35.Bc6! Kc6 36.Ra6+-) 35...Ne4–+ 36.Ke3 Bd6 (36...Bg3!? 37.Be8 Nd6 38.Bd7–+) 37.Be8-/+ Ng5 38.Kd3 h4?? (38...Bc7 39.Ra5–+) 39.Kc3?? (39.Bc6 Kc6 40.Ra6+/–) 39...Bc7 40.Kb4 f5?? (40...Ne6 41.Bf7 Bd6 42.Kc3-/+) 41.Bg6?? (41.Kb5 Ne6 42.Bc6 Kc8 43.a8Q Na8 44.Ra8 Bb8 45.Kb6+- (45.Bd5 Nc7 46.Kc5 Na8 47.Ba8 g5-/+)) 41...f4-/+ 42.Be8 Ne6 43.Bf7 Nd4?? (better is 43...Bd6 44.Kc3 Nc7-/+) 44.Bd5?? (better is 44.a8Q Na8 45.Bd5 Kb6 46.Be4+=) 44...Nd5–+ 45.Kc5 (45.Kc4 Ne3 46.Kd3–+) 45...Bb6 (better is 45...Nb3 46.Kd5 Na1–+) 46.Kd5 Ba7 47.Ra7?? (better is 47.Rh1 Ne2 48.Rh4–+) 47...Ka7 48.Kd4 f3! 49.gf3 h3 50.Ke5 h2 51.f4 h1Q 52.Ke6 (52.f5 Qh5 53.Ke6 Qe8 54.Kf6 Kb6–+) 52...Qh8 (52...Qe4 53.Kd6–+) 53.Ke7 (53.f5 Kb8–+) 53...Qg7 (better is 53...Qh4!? 54.Kd6–+) 54.Ke6 Qf8 55.f5 Kb7 0–1. popovicigelu – balonbierutow3 (1870), kurnik, 2012.

5.Qb4 Nd7 6.d4 e5 7.Nf3 ed4-+ 8.Nd4 Bc5 9.Qc3? (9.Qb2 Ngf6-+) 9...Qe7?? (better 9...Qb6 10.Nc2 Bf2 11.Kd1 Bh4-+) 10.Be3?? (10.Nf5 Qf6 11.e4-+) 10...Bb4 11.Nc6 (11.Bd2 Bc3 12.Bc3 Ne5-+) 11...Bc3 12.Nc3 bc6 13.g3 (13.Bd4 f6 14.Nd1 Ra3-+) 13...Ngf6 (better 13...Qf6!? 14.Bd2 Ne5 15.Rc1-+) 14.Bg2 0-0 15.0-0 Ng4 (15...Ne5 16.Rfc1-+) 16.Bf4 (16.Bd4 Nc5 17.h3 Ne6 18.Bg7 Ng7 19.hg4 Qe5-+) 16...Qf6 17.Rfc1 (17.Rac1 Ra3 18.h3 Rc3 19.hg4 Ra3-+) 17...Ba6 (17...g5 18.Be3-+) 18.a4 (18.Bh3 Nde5 19.f3 g5 20.Bg5 Qg5 21.Bg4 Qe3 22.Kh1 Ng4 23.fg4 d4-+) 18...Rfe8 (18...Qd4 19.e3 Qd2 20.h3 Nf2 21.e4-+) 19.Bf3 Nge5 (19...Nde5 20.a5-+) 20.Be5 (20.Bd5 Be2 21.Bg2 Nd3-+) 20...Ne5 21.Bg2 Ng4 22.Bf3 h5 (better 22...Re2! 23.Ne2 Qf3 24.Rf1 Be2 25.h3-+) 23.Kg2 g6 (better 23...Be2!? 24.Bg4 Bg4 25.f4-+) 24.e4 (24.h3 Ne5-+) 24...Ne5 25.Bd1 d4 26.Ne2 Qf3 27.Kg1 Ng4 (27...Ng4 28.Nd4 Qf2 29.Kh1 Qh2) 0-1. valter48 (1700) - Tsiri86 (2125), Rated Classical tournament, lichess.org, 2014. (=1.c4 A00: Irregular Openings 1...c6 2.b4 d5 3.c5)

5.Qb4 e5 6.Bb2 Nd7 7.d4 –+.

5.Qb4 e6 6.Bb2 (6.d4 Nd7 7.Qb3 e5=+) 6...Nf6 (6...Nd7 7.d4 b6 8.Qc3 bc5 9.e3-/+) 7.e3 (7.d4!?=+) 7...Nbd7-/+ 8.Nf3 Bc5 9.Qf4 Be7 10.h3 Qb6 11.Bc3 (11.Qd4–+) 11…Ra2!! (11...Ra2 12.Bd3 Nc5–+) 0–1. AvImd (1745) – taher_khamnehh (1680), lichess.org, 2021.

5.d4 Nd7 6.Qb4 e5 7.e3 ed4 8.ed4 b6 9.Be3 (9.Qd2 bc5 10.Nf3 Ngf6–+) 9...bc5 10.dc5 Nh6 11.Nf3 Nf5 12.Qc3 Be7 13.Bd3 (13.Nd4 Bf6 14.Bd3 Ne3 15.fe3 Qe7–+) 13...Ne3 14.fe3 Nc5 15.0-0 (15.Be2 Bd7 16.0-0 Ne4–+) 15...Nd3 16.Qg7 (16.Qd3 Ba6 17.Qc2 Bf1 18.Qc6 Kf8 19.Kf1–+) 16...Bf6 17.Qh6 Ba1 18.Qc6 Bd7 19.Qd5 Be6 20.Qb5 (20.Qc6 Ke7 21.Rd1 Ra5–+) 20...Qd7 21.Nbd2 (21.Qd7 Bd7 22.a3–+) 21...Qb5 22.Ra1 Qb6 23.Nd4 Qb2 24.N2b3 Qf2 25.Kh1 Ne1 0–1. samantho (1890) – pierred (2840), net–chess.com, 2015.

5.d4 e5

6.e3 ed4 7.ed4 Na6 (7...b6 8.cb6 Qb6 9.Nf3-/+) 8.Nf3 (8.Ba6 Ra6 (worse is 8...ba6 9.Qb4 Nf6 10.Nf3=) 9.Qb4 b6-/+) 8...Nf6 (8...b6 9.cb6 Qb6 10.Bd3+=) 9.Ba6 Ra6 10.Qb4 Be7 (10...b6 11.0-0+=) 11.0-0 0-0 12.h3 (12.Bg5 b6=) 12...b6 13.Be3 Ne4 (13...Re8 14.Re1+=) 14.Nbd2 f5 15.Ne4 (15.Ne5 Qc7 16.f4 Be6+=) 15...fe4-/+ 16.Nd2 (16.Ne5 bc5 17.dc5 Bf6-/+) 16...bc5 (16...Qe8 17.a4-/+) 17.dc5 Ra7 (17...Qe8 18.a4-/+) 18.Nb3 (18.Bd4 Qe8+=) 18...Rb7 (18...Qe8 19.Bd4-/+) 19.Qd2+= Bf6 (19...Qe8 20.Bg5+=) 20.Rac1 (20.Bd4 Rbf7+=) 20...Bd7 (20...Ra7 21.Nd4 Bd7 22.Rb1+=) 21.f3= ef3 (21...Bf5 22.fe4 Be4 23.Bd4=) 22.Rf3 Be8 (22...Be6 23.Rcf1=) 23.Rcf1 Bg6 (23...Bh5 24.g4 Bf7 25.Bd4=) 24.Bg5 (24.Na5 Rbf7 25.Nc6 Qe8+=) 24...Rbf7 25.Bf6 Rf6 26.Rf6 Rf6 27.Rf6 Qf6 28.Qd4 (28.a4 Qe7+=) ½–½. Leonavicius,Roland (1850) – Taylor,Phil (2030), Bem Duesseldorf, 2002.

6.e3 Nd7

7.a3 A) 7...ba3 A1) 8.Ra3 Rb8 9.Ra7 Ngf6 10.Nd2 Be7-/+; A2) 8.Na3 e4 (8...Be7 9.Nf3 Ngf6 10.Be2 e4-/+; 8...Ngf6 9.Be2 e4 10.Rb1 Qa5-/+) 9.Bd2 b6 10.cb6 Qb6–+; A3) 8.Ba3 Ngf6 (8...Be7 9.Nf3 e4 10.Nfd2 Ngf6-/+; 8...Ne7 9.Be2 Nf5 10.Nf3 e4-/+) 9.Nf3 ed4 10.ed4 Be7-/+; B) 7...Ngf6 8.Ra2 (8.Be2 b6 9.cb6 Bd6 10.de5 Be5-/+; 8.Nf3 e4 9.Nfd2 b6 10.cb6 Qb6-/+) 8...ba3 9.Ba3 Be7 10.Nf3 ed4-/+; C) 7...b6 8.cb6 Qb6 (8...Bd6 9.Bb2 Qb6 10.de5 Be5-/+; 8...ed4 9.ed4 Bd6 10.Nf3 Qb6-/+) 9.de5 Ne5-/+ 10.Bb2 f6-/+.

7.Bb2 ed4 8.ed4 b6 (8...Qe7 9.Ne2 b6 10.cb6 Nb6-/+; 8...Ngf6 9.a3 ba3 10.Ra3 Ra3-/+) 9.cb6 Bd6 (9...Nb6 10.Nf3-/+ Qe7-/+) 10.Nd2 (10.Nf3 Nb6-/+ (10...Qb6 11.Bd3 Ngf6-/+); 10.a4 Nb6-/+) 10...Qb6 (10...Nb6–+) 11.Ngf3 Ngf6 12.Qe3 Kd8 13.Be2 Re8 14.Qg5 Ba6 15.Ne5 c5 (15...Ne5 16.de5 Be2 17.Ke2–+) 16.dc5 (better is 16.Ba6 Qa6 17.Kd1-/+) 16...Bc5–+ (16...Nc5 17.Nf7 Kd7 18.Be5 Be2 19.Qf5 Kc6 20.Ke2 Be5 21.Ne5 Re5 22.Qe5–+) 17.Nf7 Kc8 18.Be5 Bf2 (18...Be2 19.Ke2 Qe6 20.Rhc1 Qf7 21.f4–+) 19.Kd1 Be2 (19...Be2 20.Ke2 Ne5 21.Ne5 Bd4 22.Rhc1 Kd8–+) 0–1. Bonatti,Aldo (2020) – Luzuriaga,Norberto Horacio (2375), corr ICCF WSTT–3–06–4, 2006.

7.Bb2 Qe7 8.Ne2-/+ (8.Be2 ed4 9.ed4 b6 10.cb6 Nb6-/+; 8.Kd1 Ngf6 9.Qb4 ed4 10.ed4 b6–+) 8...ed4 9.ed4 b6 10.cb6 Nb6-/+.

7.Bb2 Ngf6 A) 8.a4 ed4 (8...Qa5 9.Nd2 ed4 10.ed4 Be7-/+; 8...Be7 9.Nf3 Qa5 10.Be2 e4-/+; 8...ba3 9.Ra3 Rb8 10.Nd2 ed4-/+; 8...e4 9.Nd2 b6 10.cb6 Qb6-/+) 9.ed4 Qe7 10.Ne2 b6-/+; B) 8.a3 ba3 (8...ed4 9.ed4 ba3 10.Ra3 Ra3-/+) 9.Ra3 Rb8 10.Nd2 ed4-/+; C) 8.Ne2 ed4 (8...Be7 9.a3 ba3 10.Ra3 Ra3–+) 9.ed4 b6 10.cb6 Qb6–+; D) 8.Be2 ed4 (8...b6 9.cb6 ed4 10.ed4 Qb6-/+; 8...Ne4 9.a3 ba3 10.Ra3 Rb8-/+) 9.ed4 b6 10.cb6 Qb6-/+.

7.Nf3 A) 7...Qe7 8.Be2 (8.Ne5 Ne5 9.de5 Qc5 10.Bb2 Bf5-/+) 8...ed4 9.ed4 b6 10.Qb4 bc5-/+; B) 7...b6 8.cb6 e4 9.Nfd2 Qb6 10.a3 Ngf6-/+; C) 7...e4 8.Nfd2 b6 (8...Ngf6 9.a3 b6 10.cb6 Qb6-/+) 9.cb6 Qb6 10.a3 Ngf6-/+.

4.b5 cb5

5.d4 Nf6 6.Nc3 b4 7.Na4 Bf5 8.e3 Nc6 9.Be2 Qc7 10.Nf3 Rd8 11.Bb2 g6 12.Nh4 Be6 13.0-0 Bg7 14.Rc1 0-0 15.Re1 Ne4 16.Bd3 Kh8 17.Nf3 Bg4 18.h3 Bf3 19.Qf3 e5 20.Be4 de4 21.Qe4 ed4 22.ed4 f5 23.Qh4 Qf7 24.Red1 Qa2 25.Ra1 Qd5 26.Nb6 Qe4 27.Qe4 fe4 28.Nc4 Nd4 29.Rdb1 Ne2 30.Kf1 Nc3 31.Bc3 bc3 32.Ra2 Bd4 33.Na5 Ra8 34.Rb5 e3 35.f3 Rf5 36.Ra4 Rc5 37.Nb7 Re8 38.Rb1 e2 39.Ke1 c2 40.Rc1 Bc3 41.Kf2 e1Q 42.Re1 Be1 43.Kf1 c1Q 44.Re4 Bg3 45.Ke2 Rc2 46.Kd3 Qd2 0–1. EnginMax20 – ZChess222, 2001.

5.Nf3 Nc6 6.Nc3 (6.e3 b4+=) 6...e5-/+ 7.d4 ed4 8.Nb5 Bc5 9.Bf4 Bb4 10.Nd2 Bf5 (10...Kf8 11.a3 Be7 12.Nf3+=) 11.a3 (11.Nc7 Kf8 12.Na8 Qa8=) 11...Be7 (11...Bd2!? 12.Qd2 Kf8=) 12.Nc7+= Kf8 13.Na8 Qa8 14.Nf3 (14.Nb3 Qa7=) 14...Bf6 (14...Qa7 15.Qb3=) 15.Rc1+= Nge7 16.g3 (16.Bd6 Be4+=) 16...h6 (16...d3 17.Rc5=) 17.Bg2+= g5 18.Bd6 Qd8 19.Bc5 Be4 (19...d3 20.ed3 b6 21.Be3=) 20.0-0+/– Bf3 21.Bf3 Kg7 22.Qb3 Qd7 23.Bg2 h5 (23...g4 24.Rfd1+/–) 24.Rb1 Qf5 25.Qd3 (25.Rfd1 h4+/–) 25...Qd7 (25...Qd3 26.ed3 Rb8 27.Bd6+=) 26.Rb5 h4 27.Rfb1 hg3 28.hg3 Ne5 29.Qb3 Qg4 30.Be7 Be7 31.Rb7 (better is 31.Qd5 Bf6 32.Re1+- (32.Rb7?! Qe2 33.R7b2 Qh5+=)) 31...Bd6? (better is 31...Bf6 32.Bd5 Qh3+-) 32.Qd5 (32.Bd5 Qe2 33.Bf7 Kf8+-) 32...Rh6 33.R7b6 (33.Qa5?! Qe2 34.Qd5 d3+-) 33...Qe2 (33...Qf5 34.R1b5 (34.Qd4?! Bc5 35.Qc5 Nf3 36.Bf3 Qc5=) 34...Ba3 35.Rh6 (35.Qe5?! Qe5 36.Re5 Rb6+=) 35...Kh6 36.Ra5+-) 34.Rd6 (34.Rd6 Rd6 35.Qd6+-) 1–0. Fournier,Frederic (2200) – Arauca (2210), queenalice.com, 2008.

3.c5 e5

4.a3 e4 5.e3 h5 (5...Nf6 6.Bb2=+) 6.h4 (6.d3=) 6...g5 (6...Nf6!?=+) 7.hg5 (7.Bb2 Rh6+=) 7...Qg5= 8.Nc3 Bg4 9.Nge2 Nd7 10.g3?? (10.d4 Bg7=) 10...Qf5?? (better 10...Ne5 11.Bh3 Bf3–+) 11.Nf4?? (better 11.Bb2 Ngf6 12.Nd4 Bd1 13.Nf5=) 11...Bd1–+ 12.Nd1 Bg7 13.Rb1 d4 (13...Ne5 14.Be2–+) 14.ed4 e3 (better 14...Bd4 15.Ne3 Qf6 16.Nc4–+) 15.de3 (15.Bd3 ef2 16.Nf2–+) 15...Qb1 16.Bd2 Qe4 (16...Ngf6 17.b5–+) 17.Rh4 (17.Bg2 Qc2 18.Nh5 Bh6–+) 17...Bf6 18.Nh5 (18.Bg2 Qe7 19.Rh5 Rh5 20.Nh5 Bd4 21.Nf4–+) 18...Bd4 (better 18...Bh4 19.Ng7 Kd8 20.gh4 Qg4–+) 19.Re4+- Be5 20.Bc4?? (better 20.Ng7! Kf8 21.Nf5+-) 20...Rh5–+ 21.f4 Rh1 22.Ke2 Rh2 23.Kd3? (23.Nf2 Ngf6 24.Re5 Ne5 25.fe5–+) 23...Ngf6 24.Re5 (24.Bc3 Rd8 25.Rd4–+) 24...Ne5 25.fe5 Ng4 (25...Rd8!? 26.Kc2 Rdd2 27.Kc1 Rc2 28.Kb1 Rc4 29.ef6–+) 26.Nc3 (26.Bc3 Rd8 27.Bd4 Ne5 28.Kc3–+) 26...Rd8 (better 26...Ne5 27.Ke4 Nc4 28.Be1–+) 27.Kc2 (27.Ke4 Rdd2 28.Kf4 Rc2 29.Kg4 Rc3–+) 27...Rdd2 28.Kb3 b5! 29.Bf1 (29.Bb5 cb5) 29…Rb2 0–1. WarlpiriMan – xCalvin (2045), ChessWorld.net, 2005. (=1.c4 d5 2.c5 c6 3.b4 e5)

4.Bb2 d4 5.Nf3 Qd5 (5...f6 6.e4=) 6.e3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 e4 (8...Qf3 9.gf3 Be7 10.ed4 ed4 11.Bd4+=) 9.Qg4 (9.Qg3 Ne7 10.Bd4 Nf5 11.Qe5 Qe5 12.Be5 Nd7+-) 9...Nd7 (9...f5 10.Qg5 Nf6 11.Bd4+-) 10.Bd4 (10.d3 de3 11.de4 ef2 12.Kf2 Qe6 13.Qe6 fe6+=) 10...f5 (10...Ngf6 11.Qd1+-) 11.Qh5 (11.Qh5 g6 12.Qd1+-) 1–0. GuestTZMM – GuestFLWH, freechess.org, 2017.

4.Bb2 Bf5 5.Be5+= Nf6 6.Nc3 Nbd7 7.Bg3 g6 (7...d4!? 8.Na4 Nd5=) 8.Nf3+- Bg7 9.e3 Ne4 10.Qc2?? (better 10.Qb3!?+=) 10...Nc3 (better 10...Ng3 11.e4 Nh1 12.ef5 a5–+) 11.Bd3?? (better 11.Qb2 a5 12.a3=+) 11...Ne4 12.Rb1 0-0 13.h4 (13.0-0 Re8–+) 13...Ng3 14.fg3 Bd3 15.Qd3 Ne5 16.Qe2 Re8 17.h5 Qf6 18.hg6 fg6 19.d3 (19.0-0 Qe7–+) 19...Nf3 20.gf3 Qc3 21.Kf2 (21.Kd1 a5 22.ba5 Ra5–+) 21...Qf6 (better 21...Re3! 22.Qe3 Bd4 23.Qd4 Qd4 24.Kg2 Qd3–+) 22.Rh4 Re7 23.Rbh1 (23.Kg2 Rae8 24.e4 Qd4–+) 23...Bh8 (23...Qc3!? 24.Kg2–+) 24.d4 Rae8 25.Qc2 (25.Qd3–+) 25...Qg7 (better 25...Re3 26.Qd1 g5–+) 26.Rh7 Qh7 27.Rh7 Kh7 28.Ke1?? (better 28.Qc3–+) 28...Re3 29.Kd1 Re1 (29...Re1 30.Kd2 R8e2 31.Kd3 Re3 32.Kd2 R1e2 33.Kd1 Rc2 34.Kc2 Rf3–+) 0–1. AvImd (1785) – Benhurahmet (1775), lichess.org, 2021.

4.Bb2 f6 5.e3 Be6 6.f4 ef4 (6...a5 7.a3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1=) 7.ef4= Qe7 8.Be2 Bg4 (8...Bf5 9.Nf3 a5 10.Qa4=+) 9.Nf3 (9.Kf2!? Bf5 10.d4=) 9...Bf3=+ 10.gf3 Nd7 11.Kf2 0-0-0 12.a4 White prepares the advance b5 12...Qf7 (12...f5 13.Qg1-/+) 13.h4 (13.d4!?=+) 13...Qh5 14.b5 (14.d4 Be7-/+) 14...Bc5-+ 15.d4 Bb6 (better 15...Bd6-+) 16.bc6= bc6? (better 16...Nf8!? 17.cb7 Kb7=) 17.a5+/- Bc7?? (better 17...Bc5 18.dc5 Ne7+/-) 18.Qc1 (better 18.Ba6 Kb8 19.Qa4+-) 18...Ne7?? (18...Nb8 19.Qc5 Kb7 20.Ke1-/+) 19.Nd2?? (better 19.Ba6 Kb8 20.Ba3+/-) 19...Nf5?? (19...Rde8 20.Ba3 Qf5 21.Qc3-+) 20.Bd3 (20.Ba6 Kb8 21.Qc6+-) 20...Nb8-+ 21.Qc2 (21.Qg1 Bf4 22.Qg4 Qg4 23.fg4 Nh4 24.Rh4 Bd2 25.Bh7 Bb4-+) 21...Nh4 22.Rh3 g5 (22...Bf4 23.Rg1 g6 24.Rg4-+) 23.Rah1 (23.Bf5 Kb7-+) 23...Bf4 24.Bf5 Nd7?? (24...Kc7 25.Nb3 Rde8 26.Nc5-/+) 25.Nb3 (25.Qc6 Kb8 26.a6 Be3 27.Ke2 Nc5 28.dc5 Qf3 29.Nf3 Rd7 30.Bd7 Nf3 31.Qb7) 25...Kc7-/+ 26.Nc5 Nc5 27.Qc5 Rd6?? (27...Kb8 28.Bc1 Bc7=) 28.Ba3 (28.Qa7 Kd8 29.Qb8 Ke7 30.Re1 Be5 31.Qh8 Qe8 32.Qh7 Kd8 33.de5 Rd7 34.Bd7 Qd7 35.Rh4 gh4 36.Qd7 Kd7 37.e6 Kd8 38.e7 Ke8 39.a6 d4 40.a7 f5 41.a8Q Kf7 42.Qf8 Kg6 43.Re6 Kg5 44.Qh6) 28...Kd8?? (28...Rb8 29.Qa7 Rb7 30.Bd6 Bd6-+) 29.Qa7+- Ke8 (29...Re6 30.Be6 Qe8 31.Re1+-) 30.Qa8 (better 30.Re1 Be5 31.de5 c5 32.ed6 Kf8 33.Qe7 Kg8 34.Be6 Qf7 35.Qf7) 30...Kf7 31.Qh8 Qf3 32.Rf3 Nf3 (32...c5 33.Qh7 Kf8 34.Rb1 Rd8 35.Qh8 Ke7 36.Rb7 Bc7 37.Rc7 Kd6 38.Qd8) 33.Qh7 (33.Qh7 Ke8 34.Qh8 Kf7 35.Rh7; 33.Rh7) 1-0. CrushKing (2560) - universe64 (2320), lichess.org, 2016.

4.d4 a5 5.b5 ed4 6.Qd4 -/+.

4.d4 e4 5.e3 Nf6 6.b5 Be7 7.Nc3 0-0 8.Be2 Bf5 9.Rb1 Nbd7 10.bc6 bc6 11.a4 Qc7 12.Bd2 h6 13.Na2 a5 14.Nc1 Rfb8 15.Rb8 Rb8 16.Qc2 Qb7 (16...Bd8 17.Nb3 Qb7 18.Bd1+=) 17.Bd1 (17.Ba5 Qa8 18.Bc3=) 17...Qb2 (better is 17...Bd8+=) 18.Nb3+/– Qa3 19.Na5 Rb2 (19...Rc8 20.Qb3 Qb3 21.Nb3+/–) 20.Qc1 (20.Qc3 Qa2 21.Bc1 A) 21...Rf2?? 22.Bb3+- (22.Nc6?! Rg2 23.Ne7 Kf8+/–); B) 21...Rb1 22.Nc6 Bf8+-) 20...Qa2? (20...Nb8 21.Bc3 Ra2 22.Qa3 Ra3 23.Ne2+/–) 21.Qc3?? (better is 21.Nc6 Bc5 22.dc5+-) 21...Ng4+= 22.Nc6 (22.Nh3 Bh4 A) 23.Nc6? Nf2 24.Nf2 Bf2 25.Kf2 Rd2 26.Ke1 Rd1 27.Kd1 Qb1 (worse is 27...Qa4 28.Ke1 Qc6 29.Rf1–+) 28.Ke2 Qh1 29.Ne7 Kf8 30.Nf5 Qg2 31.Kd1 Qf1 32.Kc2 Qf5–+; B) 23.g3=) 22...Bf8?? (better is 22...Bh4 23.g3 Nf2=) 23.Nb4+- Qb1 24.Nd5 (better is 24.Ne2+-) 24...Be6+/– 25.Nb4 (25.Nc7 Bb3 26.Qc1 Bc5 27.dc5 (27.Bg4?? Bb4 28.Kf1 Bc4 29.Ne2 Bd2–+) 27...Bd1 28.Qd1 Qd1 29.Kd1 Nf2 30.Kc1 Nd3 31.Kd1 N7c5 32.Ke2–+) 25...Bb3?? (better is 25...Nge5 26.Ne2 Nc4+/–) 26.Bc1+- Nf2 27.Qb2 Qb2 28.Bb2 Nh1 (28...Nd1 29.Bc1 Ba4+-) 29.Bb3 1–0. 321sacrifice419 – nimzo1, ChessWorld.net, 2016.

4.d4 Bf5 5.Nc3 Nd7 6.e4 (6.Nf3 e4 7.Nd2 Ngf6=+) 6...Be4 (6...de4 7.Nge2 a5 8.Ng3 ab4 9.Nf5 bc3 10.Qc2-/+) 7.a3 (7.Ne4 de4 8.Bc4 b5=+) 7...Ngf6 8.a4 (better is 8.de5!? Ne5 9.Bg5-/+) 8...a5 9.b5 (9.de5 ab4 10.Nb5 Ne5–+) 9...ed4 10.Nce2 (10.Ne4 de4 11.Qd4 Bc5–+) 10...Bc5 (< 10...Nc5 11.Nd4 Rc8 12.bc6 bc6 13.Ngf3–+) 11.Nd4 Qe7 12.bc6 (12.Nge2 Ne5 13.Ng3 Bg2 14.Bg2 Nf3 15.Kf1 Bd4=+) 12...Bg2 13.Be2 (13.Nge2 Bh1 14.cd7 Nd7 15.Rb1–+) 13...bc6 14.Nf5 Ne4 (14...Bh1?! 15.Ne7 Bb4 16.Bd2 Be7 17.Bf3 Bf3 18.Nf3–+) 15.Be3 (15.Ng7 Kf8 16.Qb3 Kg7 17.Bb2 f6 18.Nh3 Bh1 19.Qd3–+) 15...Be3 16.Ne3 Qb4 (17.Qd2 Qd2#) 0–1. kong – Whiterose, ChessWorld.net, 2005.

4.e3 a5 5.Nf3 e4 6.Nd4 ab4 7.Qb3 Bc5 8.Bb2 Nf6 9.Be2 Be7 10.0-0 c5 11.Nb5 Bd7 12.d4 (12.Qc2–+) 12...c4 13.Bc4 dc4 14.Qc4 0-0 15.f3 (15.a4 Nc6–+) 15...ef3 16.d5 (16.Rf3 Bc6 17.a4 Qd7–+) 16...fg2 17.Kg2 (17.Rf2 Na6 18.d6 Bb5 19.Qb5 Qd6–+) 17...Nd5! 18.Bd4 (18.Qd5 Bh3) 18...Ra5 19.Qd3 (19.Na7 Nb6 20.Qd3 Ra7–+) 19...Bb5 20.Qf5 Ne3! 21.Be3 Bc6 22.Kg1 Rf5 23.Rf5 Qd1 (24.Rf1 Qg4 25.Kf2 Bh4) 0–1. Papa Lazarou II – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2004.

4.e3 Qf6 (4...a5 5.Qa4+=) 5.Bb2= Nd7 6.d4 Nh6 (6...e4 7.Nc3=) 7.de5 Ne5 8.f4 (better is 8.Qd4 Nd7 9.Nf3=) 8...Nhg4?? (8...Nd3 9.Qd3 Qb2 10.Qc3 Qc3 11.Nc3–+) 9.Be2?? (better is 9.Qd2!?+/–) 9...Ne3?? (better is 9...Nd3 10.Qd3 Qb2–+) 10.Qd2?? (10.Be5!? Qg6 11.Bd3 Qg2 12.Qf3+=) 10...Ng2?? (better is 10...Qf4 11.Nf3 Ng2 12.Kf2 Nf3 13.Bf3–+) 11.Kf1?? (better is 11.Kd1 Nf4 12.Qe3 Ne2 13.Ne2=) 11...Nf4–+ 12.Qe3 Nfg6 (12...Nfd3!? 13.Nf3 Bh3 14.Kg1 Qg6 15.Ng5 Nb2 16.Qg3–+) 13.Nf3 Bh3 (better is 13...Be7 14.Be5 Ne5 15.Qe5 Qe5 16.Ne5 Bf6–+) 14.Ke1-/+ Bg2 (14...Be6 15.Be5 Ne5 16.Qe5 Qe5 17.Ne5 g5–+) 15.Be5?? (better is 15.Ne5 Qh4 16.Kd1+=) 15...Ne5–+ 16.Qe5 (16.Ne5 Bh1 17.Nc6 Be4–+) 16...Qe5 (16...Qe5 17.Ne5 Bh1–+) 0–1. mrj – BasLinders, internet, 2007. (=1.c4 d5 2.c5 c6 3.b4 e5)

4.e3 g6 5.d4 e4 6.g3 Nf6 7.Bg2 Bg4 8.Ne2 Bg7 9.h3 Be2 10.Qe2 Nbd7 11.0-0 0-0 12.Bb2 Qc7 13.Nd2 Rae8 14.Qd1 b6 15.a4 Nh5 (15...bc5 16.bc5 h6 17.Kh2=) 16.b5 (16.cb6!? ab6 17.g4=) 16...bc5+= 17.dc5?? (better is 17.bc6 Qc6 18.Rc1+=) 17...Bb2–+ 18.Rb1 Be5 19.b6 (19.Qc2 Nhf6–+) 19...ab6 20.cb6 Nb6 21.Qb3 Rb8 22.Qc2 Nd7 23.Rb8 Rb8 24.Rb1 Rb1 25.Qb1 Nc5 26.Qb4 Nd3 27.Qa3 Qa5 28.Nb3 Qe1 29.Kh2 Qf2 30.a5 Qg3 31.Kg1 Qh2 32.Kf1 Ng3 0–1. 55aa55 – meradas3, kurnik, 2012.

4.Bb2 Nd7

5.Nc3 b6-/+ 6.cb6 ab6 (6...Nb6 7.Nf3 Nc4 8.Qb3-/+) 7.b5=+ Bb7 8.bc6 Bc6 9.e3 Ngf6 10.Be2? (better 10.Nf3=+) 10...d4-+ 11.Nb5 (11.ed4 ed4 12.Nb5 d3-+) 11...Bg2 12.Bf3 Bh1 13.Bh1 Rc8 (13...Ra5 14.Bc6 Nd5 15.a3-+) 14.ed4 e4 15.Qe2 Be7 16.Nh3 (16.f3 ef3 17.Bf3 Kf8-+) 16...0-0 17.Kf1 Re8 18.Nf4 (18.Ng5 Rc2 19.Bc3 Qb8-+) 18...Nf8 (18...Rc2 19.Bc3 Qb8 20.Qe3-+) 19.a4 Ng6 (better 19...Rc2!? 20.Bc3 Qb8 21.Qe3-+) 20.Ng6 hg6 21.d3 ed3 22.Qd3 Nd5 (22...Qd7 23.Kg1-+) 23.Qe4 (23.Qb3!? Nb4 24.Bb7-/+) 23...Nc7 24.Na7 Ba3 25.Qc2 Bb2 26.Qb2 Ne6 (better 26...Ra8 27.Nc6 Qh4-+) 27.Nc8= Qc8 28.Rc1 (28.Qb4 Nf4 29.Qb3 g5=+) 28...Qa6 29.Qb5 Qb5 30.ab5 Nd4 31.Bd5 (31.Bc6 Re5-/+) 31...Nb5 32.Rc6 Rb8 33.Rg6 Nc3 34.Bb3 b5 35.Rc6 b4 (35...Ne4 36.Kg2-/+) 36.Rc7=+ Ra8 (36...Kh7!?=+) 37.Bf7= Kh7 (37...Kf8 38.Bc4=) 38.Rc4+= Ra1 39.Kg2 g6 40.Rb4 Kg7 41.Rb7 Kf6 42.Bb3 Ne2 43.Bc4 Nf4 44.Kf3 g5 (44...Nh3 45.Kg3 Ng5 46.Rb6 Kg7 47.Bd3 Rg1 48.Kf4 Nh3 49.Kf3 Ng5 50.Ke3 Re1 51.Kf4 Ne6 52.Kf3 Ng5 53.Kg2+/-) 45.Rf7 Ke5 46.h4! Rc1 (46...gh4 47.Re7 Double attack (47.Rf4 Deflection; 47.Re7 Decoy)) 47.Ba2 Ra1? (better 47...Nh3+=) 48.hg5+- Ra2 (48...Ng6 49.Ra7+-) 49.Rf4 1-0. ArfansSianakLangit (2015) - Arifars17 (2190), Rated Blitz game, lichess.org, 2017.

5.e4 de4-/+ 6.Bc4 (6.Qe2 f5-/+) 6...Qg5 7.g3 b5 8.h4 Qg6 9.Bb3 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Ngf6 (12...e3 13.Nf3 ef2 14.Kf2-/+) 13.Qe2 (13.Nc3 Be7-/+) 13...e3 14.Nc3 (better is 14.d3!? ef2 15.Kf2-/+) 14...Bc5!–+ 15.bc5 Nc5 16.Qe3 Nb3 17.Qe5 Kd7 18.Nf3 (18.Qb8 Qd3 (18...Na1 19.Qa7 Kd6 20.Qa3 c5 21.Qa1–+) 19.Qa7 Kd6–+) 18...Qd3 (18...Na1 19.0-0 Nc2 20.Nb5–+) 19.Qe2 Re8 20.Ne5 Re5! 21.Qe5 Nd4 (21...Qd2?! 22.Kf1 Na1 23.Kg2–+) 22.Qf4 (22.Qd4 Qd4 23.0-0 Qd3–+) 22...b4 23.Qb8 (23.Qd4 Qd4 24.0-0 bc3 25.Bc3–+) 23...Nf3 (24.Kd1 Qd2#) –+. jartug – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2003.

4.e3 Nf6

5.Bb2= Nbd7 6.d3 b6+= 7.cb6? (7.Qa4 Qc7 (7...bc5?! 8.Qc6 Rb8 9.Be5+=) 8.cb6 Qb7+=) 7...ab6 (7...Bb4 8.Nd2 ab6–+ (8...Nb6?! 9.Be5 Qe7 10.Ngf3+=)) 8.a3-/+ Bd6 9.Nf3 Qe7 10.Be2 0-0 11.0-0 b5 (11...e4 12.de4 de4 13.Nfd2+=) 12.Nbd2 c5 (12...Bb7!?+=) 13.bc5= Bc5 (13...Nc5 14.Be5 Be5 15.Ne5 Qe5 16.d4+=) 14.Qb3 (14.d4 ed4 15.Nd4 Bd4 16.Bd4 Ba6+/–) 14...b4 15.ab4 Ra1 16.Ra1 Bb4 17.Ra4 Bd2 18.Nd2 Nc5 (18...Qe6 19.d4+=) 19.Qa3+/– Re8 20.Ra7 Nb7 21.Qe7 Re7 22.Ra8 Rc7 (22...Nd6!?+/–) 23.Be5+- Rc1 24.Nf1 (better is 24.Bf1 Rc6 25.d4+-) 24...Rc6? (better is 24...Nd7 25.Bf4 Nb6+-) 25.Bf6 gf6 26.h3 (26.Bf3!? Nd6+-) 26...Kg7 27.Bf3 Be6 28.Ng3 Nc5 (28...Kh6 29.Nh5+-) 29.d4 Nd3 30.Ra1 (30.Nh5 Kh6+-) 30...Rc1? (30...Kg6+-) 31.Rc1 Nc1 32.Ne2 (better is 32.Nh5!? Kg6 33.Nf4 Kg5+-) 32...Ne2 33.Be2 Kg6 34.f4 (better is 34.Bd3 Kg7 35.Kh2+-) 34...Kf5?? (34...f5 35.g3+-) 35.Kf2 (35.Bd3) 35...Ke4?? (35...Kg6 36.Bd3 f5 37.Kg3+-) 36.Bf3 (better is 36.Bb5 Bh3 37.gh3+-) 36...Kd3 37.g4 (better is 37.f5 Bf5 38.Bd5+-) 37...h6? (37...Kc4+-) 38.f5 Bd7 (38...Kc4 39.fe6 fe6 40.Ke2+-) 39.Bd5 Be8 40.h4 Kc3 41.Be4 (41.Kf3 Kd3+-) 41...Kd2 (41...Kc4 42.Bb1+-) 42.Kf3 (42.Bb7!? Bd7+-) 42...Kc3 43.d5 (43.Bd5!? Kd3+-) 43...Kc4 44.Kf4 White prepares g5 44...Kc5 (44...Kc3 45.g5 fg5 46.hg5 hg5 47.Kg5+-) 45.Bf3 (better is 45.g5!? hg5 46.hg5 fg5 47.Kg5 Bd7+-) 45...Kd6 46.e4 Ke7 47.g5 fg5 48.hg5 f6 (48...hg5 49.Kg5 f6 50.Kh6 Kd6+-) 49.gh6 Kf7 (49...Kf8 50.e5 fe5 51.Ke5+-) 50.e5 (better is 50.Bh5 Kf8 51.Be8 Ke8 52.h7+-) 50...fe5 51.Ke5 Kg8 52.Be4 Kh7 53.Ke6 Kh6 54.f6 Bh5 55.f7 Bf7 (55...Kg7 56.d6 Bf7 57.Ke7+-) 56.Kf7 Kg5 57.d6 1–0. Fournier,Frederic – Mmch, Partie evaluee, 5m + 2s, 2007.

5.Bb2 Nbd7 6.Nf3 Qc7 7.Be2 b6 8.d4 bc5 9.dc5 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qb8 (12...Qb7 13.b5 cb5 14.Ne5 Nc5+=) 13.Bc3 (better is 13.b5!? Bb7 14.Qc2+=) 13...Ne4-/+ 14.Qb3 (14.b5!? Bb7 15.0-0-/+) 14...Bc5!–+ 15.Nbd2 (15.bc5 Qb3 Pinning (15...Qb3 Deflection)) 15...Nc3 16.Qc3 (16.bc5 Qb3 17.Nb3 f6-/+) 16...Bb4 (better is 16...Qb4 17.Qc2 e4–+) 17.Qc6-/+ Bd2 18.Nd2 Bb7 19.Qc3 (19.Qb5 Qc7-/+) 19...d4 20.ed4 Bg2 21.Rg1 Qa8?? (better is 21...ed4 22.Qd4 Qh2+=) 22.de5 0-0 (22...Qc6!? 23.Nc4 Bd5 24.Rg7 Bc4 25.Bc4 Qe4 26.Be2 Qh1 27.Kd2 Qd5 28.Kc1 Kf8+/–) 23.f3+- Rc8 24.Qb2 Bh3 (better is 24...Re8 25.e6 Re6 26.Rg2 Qf8+-) 25.Rg3?? (better is 25.e6 g6 26.ed7 Bd7 27.Ne4+-) 25...Be6-/+ 26.Kf2 (26.Qd4!?-/+) 26...Qa7–+ 27.Kg2 Qc5 (27...Qa4 28.Bd3–+) 28.Ne4 (28.f4!?+=) 28...Qe5 (28...Qc2 29.Qc2 Rc2 30.Kf1 Ne5 31.h3–+) 29.Qe5-/+ Ne5 30.f4 (30.Kf2 f5 31.Nf6 Kh8-/+) 30...Rc2 (30...Ng6 31.f5 Nh4 32.Kf2 Nf5 33.Ra3–+) 31.Kf1 (31.Re3 Ng4 32.Rd3 Re2 33.Kf3 Nh2 34.Ke2 Bc4–+) 31...Nc4 (better is 31...Ng6!? 32.Ra3 Nf4 33.Ra8 Rc8 34.Rc8 Bc8–+) 32.Rc3-/+ Rc3 33.Nc3 Ne3 34.Kf2 Nf5 35.Ne4 Nd4 36.Bd3 Bf5 (36...Kf8 37.Ng3 h6 38.Ke3-/+) 37.Ke3+= Ne6 (better is 37...Be4 38.Be4 Nb5+=) 38.Nd6?? (better is 38.Nf6! gf6 39.Bf5=) 38...Bd3–+ 39.Kd3 Nf4 40.Ke4 Ne6 41.Ke5 g6 (41...Kf8 42.h4–+) 42.Ne4? (better is 42.Kf6-/+) 42...Kg7–+ 43.Ng3 (43.h4 f5 44.Ng3 Nc5–+) 43...Ng5 44.Nf1 (44.Kf4 h6–+) 44...f6 (44...Nf3 45.Kf4 Nh2 46.Nh2–+) 45.Kf4 Kf7 46.h4 Ne6 47.Kg4 (47.Kf3 f5–+) 47...f5 48.Kg3 Kf6 49.Nh2 Ke5 50.Nf3 Ke4 51.Nd2 (51.Kg2 h6–+) 51...Ke3 52.Nc4 (52.Nb1–+) 52...Ke4 (better is 52...Ke2!? 53.Nd6–+) 53.Nd2 Kd3 54.Nf1 (54.Nf3 Ke3–+) 54...f4 (better is 54...Ke2 55.Kg2 f4 56.Nh2–+) 55.Kf3 h6 56.Nh2 g5 57.hg5 hg5 58.Ng4 (58.Kg4–+) 58...Nd4 59.Kf2 Ke4 60.Nf6 (60.Kg2 Nf5 61.Kf2 Ne3 62.Nf6 Kf5–+) 60...Kd3 61.Nd5 1–0. Fournier,Frederic (1980) – Jaque64 (1895), Active, 2004.

5.Bb2= Nbd7 6.Nf3 e4 7.Nd4 Qc7 +=.

3.c5 Bf5

4.a4 e6 (4...a5=+) 5.Na3 (5.d4 a5=+) 5...Nf6 (5...a5!? 6.Qb3 Qh4–+) 6.a5 Nbd7 7.Bb2 (7.Nf3 Qc7=+) 7...b6-/+ 8.d4 (8.ab6 ab6 9.d4 bc5 10.bc5 Nc5 11.dc5 Bc5–+) 8...Be7 (8...bc5!? 9.dc5 Rb8 10.Bc3–+) 9.e3 (9.Nc2 bc5 10.bc5 Rb8-/+) 9...0-0 (9...bc5 10.dc5 Qb8 11.Qa4 Bc5 12.Bc3-/+) 10.Bd3=+ Ne4 11.Be4 (11.Nc2 bc5 12.dc5 Rb8-/+) 11...Be4-/+ 12.Nf3 bc5 13.dc5 a6 (13...Rb8 14.Qd2-/+) 14.0-0 Nf6 (14...Rb8!? 15.Bc3 Bf6=+) 15.Ne5= Qc7 16.f4 (16.Qa4 Rac8=) 16...Rab8=+ 17.Bc3 Nd7 (17...Bf5 18.Nf3 Qb7 19.Qd4=+) 18.Nc2 Ne5 (18...Rb7=+) 19.fe5?? (better 19.Be5 Qb7 20.Bb8 Rb8 21.Nd4+-) 19...Bg5-/+ 20.Qd2 (20.Kh1 Rfd8-/+) 20...Qe7 (20...Bc2 21.Qc2 Be3 22.Kh1-/+) 21.Bd4 (21.Nd4 Qb7=+) 21...Bh4 (21...Bc2 22.Qc2 Rb4 23.Qd3–+) 22.Rf4 (better 22.Bc3=+) 22...Bg2?? (better 22...Bc2 23.Qc2 Bg5-/+) 23.Qg2+- Bg5 (23...f5 24.ef6! Bf6 25.Bf6 Rf6 26.Rf6 Qf6 27.Rf1+-) 24.Rg4 Be3?? (24...h6+-) 25.Ne3 g6 26.Nc2 Rb4 (26...Rfd8+-) 27.Nb4 Qb7 28.Rb1 1–0. afsharian (1645) – MaikelFiNautaComCu (1680), lichess.org, 2020.

4.Bb2 Na6 5.a3 =+.

4.Nc3 Na6 5.Qb3 (5.e4 de4 6.Ba6 ba6=+) 5...e5 (5...d4 6.Nd1=+) 6.e3= Nf6 (6...Nc7 7.Nf3 Be6 8.d4= (worse 8.Ne5 d4 9.Bc4 dc3–+)) 7.f3 (7.Ba6!? ba6 8.d4=) 7...d4 (7...Nc7 8.d4-/+) 8.Nce2 (8.Ba6 ba6 9.ed4 ed4=+) 8...de3 (8...Bc5 9.Nd4 Bd4 (worse 9...ed4 10.Ba6 de3 11.Bb7=+) 10.ed4 ed4 11.Ba6 ba6-/+) 9.de3 (better 9.Qb2=+) 9...e4?? (better 9...Bc5 10.a3 Be6–+) 10.Nd4+= Bg6? (10...Bd7 11.Bc4 Qe7 12.fe4=) 11.f4 (11.Ba6 ba6 12.Nc6 Qd7+-) 11...Nd5 (better 11...Nc7=) 12.Ba6+- ba6 13.Nc6 Qf6 (better 13...Qd7 14.Ne5 Qb7+-) 14.Bb2?? (better 14.Ne5 Nc7 15.Bb2+- (15.Ng6?! Qa1 16.Nh8 Qc1 17.Kf2 0-0-0 18.Qf7 g6+=)) 14...Qc6–+ 15.Ne2 Rb8 16.a3 a5! 17.Nd4 (17.ba5 Rb5 Double attack (17...Rb3 Pinning; 17...Rb3 Deflection; 17...Rb5 Decoy)) 17...Qd7 18.c6 Qd6 19.b5 Be7 20.0-0 White prepares f5 20...0-0 21.a4 Nb4 22.f5 Bh5 23.h3? (better 23.f6 Bf6 24.Nf5-/+) 23...Qg3–+ 24.Ne2 (24.f6 Bd6 25.Rf4–+) 24...Be2 25.Rf2 Bf3 (25...Bh5 26.Rd2 Nc6 27.f6 gf6 28.Kf1–+) 26.Qc3 (26.f6 gf6 27.Bc3–+) 26...Bc5! 27.Rf3 (27.Qc5 Nd3 Double attack (27...Nd3 Decoy)) 27...ef3 28.Qg7 Qg7 29.Bg7 Be3 30.Kf1 fg2 31.Kg2 Kg7 32.Kf3 Kh8 (32...Rbe8 33.Rd1–+) 33.Ke3 (33.Re1 Bb6 34.f6 a6–+) 33...Nc2 34.Kf4 Na1 35.h4 Rg8 (35...a6 36.ba6 Rb6 37.a7–+) 36.h5 Nb3 37.f6 Rge8 (37...Rbe8 38.Kf3 Nd2 39.Kf2 Rg5 40.h6 Rf5 41.Kg3 Rg8 42.Kh4 Nf3 43.Kh3 Rh5) 38.Kf5 Nd4 39.Kf4 Nb5! 40.ab5 Rb5 41.c7 a4 42.c8Q Rc8 43.Ke4 Rc4 44.Kd3 (44.Ke3 Rb3 45.Kd2 a3 46.Ke2 a2 47.Kd2 a1Q 48.h6 Qb2 49.Kd1 Rc1) 44...Rh4 45.Kc3 (45.h6 Rb3 46.Kd2 Rh2 47.Kc1 a3 48.Kd1 Rb1) 45...Rg5 (45...Rb3 46.Kd2 Rh2 47.Kc1 Rg3 48.h6 Rg1) 46.Kd3 Rg3 47.Ke2 Rh2 48.Kf1 Ra3 49.Kg1 Rb2 50.Kf1 Ra1 0–1. afsharian (1660) – maestro_lynx (1660), lichess.org, 2019.

4.Nc3 e5 (4...d4 5.Na4-/+) 5.Bb2 (5.Nf3 d4 6.e4 Bg6=+ (worse 6...dc3 7.ef5 cd2 8.Bd2+=)) 5...b6 (better 5...d4 6.Nb1 b6-/+) 6.f3? (6.d4!?=+) 6...bc5 (6...Qh4 7.g3 Qb4 8.cb6 ab6 9.Qc1–+) 7.bc5 (7.e4 de4 8.b5 ef3 9.Qf3 Qd7-/+) 7...d4 (7...Bc5 8.e4 Bg1 9.Rg1-/+) 8.Ne4 (8.Na4!?-/+) 8...Be4–+ 9.fe4 Bc5 10.d3 (10.Nf3 Nd7-/+) 10...Bb4 (10...Nd7 11.Bc1–+) 11.Kf2 Qf6 (11...Nf6 12.Nf3 Qd6 13.a3–+) 12.Nf3 g5 (12...g5 13.Qb3 c5-/+; 12...Nh6 13.h3–+) 0–1. teufelhunden – jcarlson, gameknot.com, 2018.

4.Nc3 Nf6 5.d4 e6 6.Bg5 Be7 7.Bf6 (7.e3 b6=) 7...Bf6=+ 8.e3 Nd7 (8...e5 9.Nf3 e4 10.Nd2=) 9.a4 (9.Bd3 a5 10.Bf5 ef5=) 9...b6 (9...e5 10.Nf3-/+) 10.cb6 (10.Bd3 Bd3 11.Qd3 a5=+) 10...Nb6 (10...Qb6 11.b5-/+) 11.a5 Nd7 12.Ba6 0-0 13.Bb7 Rb8 14.Bc6 Qc7 (14...Rb4 15.Nge2 Be7=+) 15.Bd7? (15.b5 Nc5=) 15...Qd7 (15...Qc3 16.Ke2 Qb2 17.Ke1 Rfd8–+ (17...Rb4?! 18.Qc1–+; 17...Qb4?! 18.Qd2–+)) 16.Qb3 (16.b5 Be7 17.Nge2 Rfc8=) 16...Rfc8 17.Rc1? (better 17.b5!?=) 17...Rc4 (17...Be7 18.b5 Rb5–+) 18.Rb1?? (better 18.Na2-/+) 18...Bb1–+ 19.Nb1 (19.b5–+) 19...Rcb4 20.Qb4 Rb4 21.Nd2 (21.Nc3 Qc7 22.Nge2 Rb3–+) 21...Qa4 22.Ne2 Qa1 23.Nc1 Qc1 24.Ke2 Qh1 25.Nf3 Qg2 (25...Rb1 26.Ne1 Qe1 27.Kf3 h5 28.Kg3 Qd1 29.f4 Bh4 30.Kh4 Qg4) 26.Nh4 (26.e4 Rb2 27.Nd2 Qe4 28.Kd1 Qd3 29.Ke1 Qd2 30.Kf1 Qf2) 26…Qg4 (26...Qg4 27.Nf3 Rb2 28.Kd1 Qf3 29.Kc1 Qf2 30.e4 Qd2; 26...Rb2 27.Kd3 Qe4 28.Kc3 Qc2) 0–1. afsharian – sukierae, lichess.org, 2018.

4.d4 e5 5.Nf3 e4 6.Nfd2 +=.

4.d4 e6 5.Nf3 h6 6.e3 Nd7 7.Bd3 Ne7 8.Bf5 Nf5 9.Bb2 Be7 10.Nc3 0-0 11.0-0 b6 12.Re1 bc5 (12...a5 13.a3=) 13.bc5 Rb8 14.Rb1 Re8 15.Qa4 Qc7 16.Qc2 Rb7 17.Ba1 Reb8 18.Rb7 Rb7 19.Rb1 Nh4 20.Nh4 Bh4 21.Rb7 Qb7 22.Qb3 Qb3 23.ab3 Bd8 24.b4 Kf8 25.Ne2 (25.f3 Bf6=) 25...Ke8 26.Bc3 Bc7 27.g3 Kd8 28.f4 (28.f3 f5=) 28...g6 29.Kf1 Kc8 30.Ke1 Kb7 (30...Nf6 31.Bd2=) 31.Kd1 (31.Bd2 Nf6=) 31...Ka6 32.Kc2 Kb5 (32...Nf6 33.Bd2=) 33.Kb3 a5 (33...Nf6 34.Bd2=) 34.ba5 Ba5 35.Ba5 Ka5 36.Nc3 Nb8 (36...f6 37.h3=) 37.Na4 (37.e4 f5 38.e5 Na6+=) 37...Kb5 (better is 37...Nd7!?=) 38.Nb6+/– h5 39.Nc8 f5 (39...Ka5 40.h4+/–) 40.Nd6 (40.Ne7 Nd7 41.Ng6 Ka6+-) 40...Ka5+/– 41.Nf7 Na6 (41...Nd7 42.Nd8 Kb5 43.Ne6+-) 42.Nd8 Nb4 (better is 42...Nb8+-) 43.Ne6 Nd3 44.Kc3 (44.Nf8!? Nf2+-) 44...Nf2 45.Nf8 Ne4 46.Kd3 g5 47.Ne6 gf4 48.Nf4 (48.ef4 Nf2 49.Ke2 Ng4+-) 48...Nf2 (better is 48...Nf6+-) 49.Ke2 Ng4 50.h3 Nf6 51.Ng6 Kb5 (51...Ng8 52.Kf3+-) 52.Ne7 Ne4 53.Nf5 Kc4 (53...Ka6 54.g4 hg4 55.hg4+-) 54.g4 (better is 54.Nd6 Kb4 55.Ne4 de4 56.g4 hg4 57.h4+-) 54...hg4 55.hg4 Nc3 (55...Ng5 56.Nd6 Kc3 57.Nc8+-) 56.Kf3 Ne4 (56...Kb4 57.g5 Ne4 58.g6+-) 57.Ne7 (better is 57.Nd6 Nd6 58.cd6+-) 57...Kb5 58.Ng6 (58.Nc8 Ka6+-) 58...Kc4 (58...Ng5 59.Kf4 Nh3 60.Kf5+-) 59.Ne5 Kb5 60.Nf7 Kc4 (60...Nd2 61.Kf4 Kb4+-) 61.Nd6 Kd3 62.Ne4 de4 63.Kf2 (better is 63.Kf4 Kc3 64.Ke4+-) 63...Kc4 64.g5 Kd5 65.g6 Ke6 66.g7 Kf7 67.g8Q! Kg8 68.Kg3 Kf7 69.Kf4 Ke6 70.Ke4 (70.Ke4 Ke7 71.Ke5+-) 1–0. Fournier,Frederic – ARIMA (1790), Active, 2008.

4.e3 e6 5.d4 Nf6 6.Bb2 (6.Nf3 b6=) 6...Nbd7 7.Nc3 Be7 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 0-0 10.Nf3 b6 11.0-0 Rb8 12.Rab1 bc5 13.bc5 Qa5 14.Rfc1 e5 (14...Rb7 15.Ba1 Rfb8 16.Rb7 Rb7 17.Rb1 Rb1 18.Qb1=) 15.de5+= Ng4? (15...Ne8 16.Qc2+=) 16.Qd4 (16.Qf5 Nc5 17.Qg4 Nd3+-) 16...Nge5? (better is 16...Rb4 17.Qd2 Bc5= (worse is 17...Nc5 18.h3+/–)) 17.Ne5+- Bc5? (17...Ne5 18.Qe5 Bf6 19.Qf5 Rb2 20.Rb2 Bc3 21.Rbb1+-) 18.Qf4 (better is 18.Nc6!? Bd4 19.Na5 Bc3 20.Rc3 Ne5+-) 18...Bd6 (better is 18...Rb2 19.Rb2 Bd6+-) 19.Ne2?? (19.Nc6 Rb2 20.Qd6 Qc3 21.Qd7 Qc2 22.Ne7 Kh8+-) 19...f6?? (better is 19...Qa2 20.Nc3 Qb2 21.Rb2 Rb2+=) 20.Bc3 (better is 20.Nc6 Bf4 21.Na5+-) 20...Qa2-/+ 21.Rb8 (21.Qg4 Ne5 (worse is 21...Rb1 22.Nd7 Rc1 23.Nc1–+; 21...fe5 22.Ra1 Qc4 23.Qe6 Rf7 24.Ng3+=; 21...Be5?! 22.Ra1 f5 23.Qh5+=) 22.Qe6 Nf7 23.Rb8 Rb8–+ (23...Bb8?! 24.Nd4-/+; 23...Qe2? 24.Rf8 Bf8 25.Qc6+-)) 21...Rb8 (21...Bb8 22.Qg4 A) 22...Be5?! 23.Qd7 Qe2 24.Qc6 Bc3 25.Qc3+= (25.Qd5?? Kh8–+); B) 22...Ne5?! 23.Be5 fe5 24.Rc6–+; C) worse is 22...fe5 23.Qe6 Kh8 24.Re1-/+; D) 22...f5-/+) 22.h3? (22.Qg4 Ne5 23.Be5 Be5-/+) 22...fe5 (22...Qe2 23.Qf3 Qf3 24.Nf3–+ (24.gf3?? fe5 25.Kf1 a6–+)) 23.Qg4 (better is 23.Qf5 Nc5 24.Be5-/+) 23...Nf6?? (better is 23...Nf8–+) 24.Qe6+- Kf8?? (24...Kh8 25.Qd6 Re8+-) 25.Qd6 (25.Qd6 Kf7 26.Qb8 Qe2 27.Qa7 Ke6 28.Qc7+-) 1–0. Fournier,Frederic – anatolitrabada, Active, 2008.

4.Nf3 Na6 =.

4.Bb2 Nd7

5.d4 e5 6.e3 =.

5.d4 Ngf6 6.a4 (6.Nd2 e6=) 6...e6 7.e3 Ne4 (7...Bb1 8.Qb1 b6 9.a5=) 8.Nf3 (8.a5 Qf6 9.Nd2 Qh4 10.Ne4 Be4= (worse is 10...de4 11.b5 e5 12.a6+/–)) 8...Ndf6 (8...h6 9.Bd3=) 9.Ne5 h5 (better is 9...Ng4! would keep Black in the game 10.Ng4 Qh4=) 10.f3+/– Ng5 11.h4 White threatens to win material: h4xg5 (11.b5 Rc8 12.a5 h4+/–) 11...Ngh7 12.Bd3 (12.b5 Nd7 13.bc6 bc6 14.Nc6+/–) 12...g5 (12...Bd3!? 13.Nd3 Nd7=) 13.hg5 (13.Bf5 ef5 14.hg5 Ng5+/–) 13...Ng5 (13...Bd3 14.Nd3 Ng5 15.g3+=) 14.g4 (better is 14.Bf5 ef5 15.Qc2+/–) 14...Bd3= 15.Qd3 Nf3 (better is 15...Bg7!? and Black hangs on 16.gh5 Rh5=) 16.Nf3+/– Ng4 17.Nc3 (17.Nbd2 f5+=) 17...Qf6 Black threatens to win material: Qf6xf3 18.Qe2 Qg6 (18...Rd8 19.Nd1+/–) 19.Nh4 White threatens to win material: Nh4xg6 (19.e4 Rd8+/–) 19...Qg8 (19...Qg5 20.Ng2+=) 20.Nd1 (20.e4 de4 21.Ne4 0-0-0+/–) 20...f5 (20...Be7 21.Nf3+/–) 21.Nf2 (21.b5 Be7+/–) 21...Be7 (21...a6 22.Ra2+/–) 22.Nf3 (22.Ng2 Qf8+/–) 22...h4 (22...Bd8!?+= should not be overlooked) 23.Nh3 Bf6 ½–½. Huelle,Gunter – Kripfganz,Sebastian, Leipzig VfB op, 2002.

5.Nf3 Ngf6 6.e3 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.c5 Nbd7).

4.Bb2 e6

5.e3 Nd7 6.Nf3 Ngf6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.c5 Nbd7).

5.e3 Nf6 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.c5).

5.Nf3 Nf6 6.Nc3 g6 (6...b6 7.Na4=+) 7.Nh4 Bg7 8.Nf5 ef5 9.g3 (9.d4 Ne4=) 9...0-0 (9...d4 10.Na4=+) 10.Bg2 Nbd7 11.f4 (11.d4 Ne4=) 11...Ne4 12.0-0 b6 13.cb6 ab6 (13...Qb6 14.e3-/+) 14.a4 c5 (14...Qe7 15.b5=+) 15.bc5 Ndc5 16.d4 Ne6 17.e3 Qc7 (better 17...Nc7=) 18.Nd5+- Qc6?? (better 18...Qd6 19.Nc3 Nc3 20.Bc3 Ra7+-) 19.Ne7+- (19.Ne7 Kh8 20.Nc6+-) 1–0. AvImd (1720) – Rauktol (1680), lichess.org, 2021.

4.Bb2 Nf6

5.a4 Na6 6.Qb3 =+.

5.a4 e6 6.d4 (6.Nf3 Na6 7.Bc3 Ne4+=) 6...a5 (6...Na6 7.b5 Nb4 8.Na3-/+) 7.b5 b6 8.Ba3 Ne4 9.Nd2 (9.cb6 cb5 10.Bf8 Kf8+=) 9...e5 (9...Nc3 10.Qb3 Ne4 11.Ne4 de4 12.e3+=) 10.Ne4 de4 (10...Be4!? 11.de5 bc5=) 11.e3+= ed4 12.ed4 (12.Qd4 Be7+=) 12...Be6= 13.Ne2 (13.Rc1 Be7=) 13...Be7 (13...Bd5 14.Nf4+/–) 14.Nf4 0-0 15.Ne6 fe6 16.Bc4 Bf6? Attacking the backward pawn on d4 (better is 16...Rf6+=) 17.Be6+- Kh8 18.cb6 The passed pawn on b6 quickly leads to threats 18...Re8 19.Bf7 Qd4?? (better is 19...Bd4 20.Be8 Bc3 21.Ke2 Qe8+-) 20.Qd4 Bd4 21.Be8 Ba1 22.b7 (22.bc6 Bd4 23.c7 Na6+-) 22...Ra7 23.Bc6 (23.bc6 Bc3 24.Ke2 Be5+-) 23...Nc6 (23...Bc3 24.Ke2 Bb4 25.Rd1+-) 24.bc6 Be5 25.Ke2 Ra6 (25...Kg8 26.Ke3 Kf7 27.Bb2+-) 26.Rc1 Bc7 27.Ke3 Rb6 (27...Kg8 28.Ke4 Kf7 29.Kd5+-) 28.Ke4 Kg8 29.Kd5 Rb3 30.Bc5 Kf7 31.Re1 Kf6 (31...Bh2 32.g3 Rd3 33.Bd4 Rg3 34.b8Q Rg5 35.Be5 Be5 36.Re5+-) 32.Re6 Kf5 33.Re7 Bb8 (33...Bh2 34.Rg7 h5 35.c7 Bc7 36.Rf7 Kg5 37.Rc7+-) 34.Rf7 Kg6 35.Rf8 (better is 35.c7!? Bc7 36.Rc7 Rb1+-) 35...Bc7 36.Ke6 (36.f4 Rb2 37.f5 Kg5 38.Be3 Kg4 39.h3 Kh5+-) 36...Rd3 (36...Rc3 37.Kd7 Be5 38.f4+-) 37.Rc8 Bf4 (37...Bh2 38.c7 Bc7 39.Rc7+-) 38.c7 (better is 38.g3 Bg3 39.hg3 Rb3+-) 38...Bc7 39.Rc7 Rb3 (39...Rd8 40.Rc8 Re8 41.Re8+-) 1–0. Huelle,Gunter – Huettmann,Jens, Leipzig VfB op 4th, 1997.

5.e3 e6 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.c5).

5.Nf3 Na6 6.a3 Ne4 =.

4.Nc3 e6

5.a4? Nf6 (5...a5 6.Qb3-/+) 6.d3 (6.d4 Be7=+) 6...Be7 (6...a5 7.Qb3-/+) 7.f3 (7.d4 0-0=+) 7...0-0 (7...a5 8.e4 ab4 9.ef5 bc3 10.d4-/+) 8.g3? (8.e4 Bg6 9.e5 Nfd7=+) 8...Nbd7 (8...a5 9.e4 ab4 10.ef5 bc3 11.d4-/+) 9.h3 (9.g4 Bg6 10.d4 a5-/+) 9...Bg6 (9...a5 10.e4 ab4 11.ef5 bc3 12.fe6 fe6 13.d4–+) 10.e4 (10.d4 Nh5 11.Bf4 e5 12.de5 Bh4–+) 10...de4 (10...a5 11.b5–+) 11.fe4 (11.de4 a5 12.b5–+) 11...Ne5 (11...a5 12.b5–+) 12.Nf3 (better 12.Bf4 Qd4 13.Be5 Qe5 14.Nge2-/+) 12...Nd3?? (better 12...Nf3 13.Qf3 Qd4-/+) 13.Bd3+- Qc7? (13...a5 14.Ba3+-) 14.Kf2 (14.Bf4 Qd8 15.a5 Nh5+-) 14...Rfd8 (14...a5 15.Qb3 ab4 16.Qb4+-) 15.Re1 (15.Bf4 Qd7 16.Bc2 a5+-) 15...Rd7? (15...a5 16.Ba3+=) 16.Ra2 (16.Bf4!? Qd8 17.Ne5 Rd4+-) 16...Rad8 (16...Nh5 17.Rg1+-) 17.Rd2 (17.Bf4 Bc5 18.bc5 Qa5+-) 17...Nh5 (17...b6 18.cb6 Qb6 19.Kg2 Bb4 20.Qc2+=) 18.Rg1 Bf6 (18...b6 19.Ba3+-) 19.Ne2 Be5 (better 19...Be7+-) 20.g4?? (better 20.Qc2+-) 20...Nf4= 21.Nf4 (better 21.Ne5 Qe5 22.Rg3 Be4 23.Be4 Qe4 24.Rd7 Rd7 25.Qd7 Qe2 26.Kg1 Qe1 27.Kh2 Qf2 28.Kh1 Qf1 29.Kh2 Qf2 30.Kh1 Qf1 31.Kh2 Qf2=) 21...Bf4-/+ 22.Ke2 (22.Be2!? Bd2 23.Nd2 Be4 24.Qf1–+) 22...Bd2–+ 23.Qd2 Be4 (better 23...a5 24.Qf4 Qf4 25.Bf4 Rd3–+) 24.Rd1?? (better 24.Be4 Rd2 25.Bd2-/+) 24...Rd3 25.Qd3 Bd3 26.Rd3 Qg3 (better 26...Rd3 27.Kd3 Qg3–+) 27.Rd8 1–0. afsharian – carpedn (1645), lichess.org, 2018.

5.d4 Nf6 6.e3 Be7 7.Bd3 Bd3 8.Qd3 0-0 (8...b6 9.Nf3=+) 9.f3 (9.Nf3 b6 10.Rb1 a5=+) 9...h6 (9...b6 10.a3=+) 10.Nge2= Nbd7 11.0-0 b6 12.cb6 (12.a3 a5 13.Bd2 Re8=) 12...ab6=+ 13.a4 White plans b5 (13.b5 c5=+) 13...Rb8 (better 13...Bb4!? 14.Qc2 c5-/+) 14.b5 c5 15.Ba3 cd4 (15...Qc7 16.e4=) 16.Nd4 Ba3 (16...Ne5 17.Qe2 Ba3 18.Ra3=+) 17.Ra3 (17.Nc6 Qc7 18.Ra3 Ne5 19.Ne5 Qe5=) 17...Qe7 (17...Ne5 18.Qe2=) 18.Nce2 Nc5 19.Qc3 Rfc8 (better 19...Ra8=) 20.Nc6+- Qc7 21.Nb8 Qb8 22.Nd4 (22.Rc1+-) 22...Qd6 (22...Na4!? 23.Qd2 Nc5+-) 23.Nc6 (better 23.a5+-) 23...Na4?? (better 23...Ra8+-) 24.Ra4 (24.Ne7 Qe7 25.Qc8 Qf8 26.Qf8 Kf8 27.Ra4 Nd7+-) 24...Nd7 (24...Kh7 25.Qd3 Kg8 26.Rfa1+-) 25.Rfa1 (better 25.Ne7! Qe7 26.Qc8 Nf8+-) 25...Nc5 (25...Kh7 26.Ra7+-) 26.Ra8 (26.Rg4 e5 27.Ne5 f6+-) 26...Ra8 27.Ra8 Kh7 28.Qd3 (better 28.Qc2 f5 29.g4+-) 28…g6 (28...g6 29.Qc3 e5 30.Ne5 d4 31.Qd4 Qd4 32.ed4 Ne6+-). afsharian – sukmairs, lichess.org, 2018.

3.c5 Nf6

4.a3 Bf5 5.Bb2 Nbd7 6.Nc3 e5 7.e3 g6 (7...Be7 8.d4 e4 9.b5=+) 8.h3 Bg7 9.Nf3 Ne4 10.Ne4 Be4 11.d3 (11.d4 Bf3 12.Qf3 f5=) 11...Bf3=+ 12.Qf3 Qf6 (12...f5 13.Qg3=) 13.Qe2 (13.Qf6 Bf6 14.d4 Ke7=) 13...a5 14.f4 (14.Qd2 ab4 15.Qb4 0-0=) 14...Qe7 15.ba5 (15.d4 ab4 16.ab4 Ra1 17.Ba1 ed4 18.ed4 Nf6 19.Qe7 Ke7=+) 15...Qh4 (15...Qc5 16.a6 Ra6 17.d4 Qa5 18.Qd2 Qd2 19.Kd2-/+) 16.Kd2 (better 16.Qf2!? Qf2 17.Kf2 Nc5 18.fe5=) 16...Nc5-/+ 17.Be5?? (better 17.Rb1-/+) 17...Be5-+ 18.fe5 Nb3 19.Kc3 Na1 20.d4 (20.Qd1 Qe7 21.Qa1 Qe5 22.d4 Qe3 23.Bd3-+) 20...Ra5 21.Qb2 (21.Kb2 0-0 22.Qd2 Rfa8-+) 21...Qe4 (better 21...Qe1 22.Kd3 Rb5-+) 22.Qa1 (22.Kd2 0-0 23.Rg1 Qc2 24.Qc2 Nc2 25.Kc2 Ra3-+) 22...Qe3 23.Kc2 (23.Bd3-+) 23...Ra3 24.Qb2 0-0 25.h4 (25.Qa3 Qa3 26.Bd3 Qa2 27.Kc1 Qa1 28.Bb1 Qc3 29.Kd1-+) 25...Rfa8 26.Rh3 Qf2 27.Kb1 Ra1! 28.Qa1 Qf1 29.Kc2 Ra1 30.Kd2 (30.Rb3 Ra2 31.Rb2 Qe2 32.Kc3 Qb2 33.Kd3 Qb3) 30...Ra2 31.Kc3 (31.Ke3 Qf2 32.Kd3 Qd2) 31…Qc4 0-1. riopersempre - BlackPeter (2010), Rated Blitz tournament, lichess.org, 2015. (=1.c4 A00: Irregular Openings 1...c6 2.b4 d5 3.c5)

4.a4 Nbd7 5.a5 e5 6.e3 e4 7.d3 Ne5 8.d4 Nc4 (8...Ng6 9.b5=+) 9.Bc4 dc4 10.Qc2 Be6 11.Na3 (11.Ne2 Nd5 12.Ra4 Qh4=) 11...b5 12.cb6 (12.ab6 ab6 13.Ne2 Be7=) 12...ab6 (12...Bb4!? 13.Bd2 Ba3-/+) 13.Nc4 (better 13.Bd2 b5 14.Ne2=+) 13...Bc4 (13...Bb4!? 14.Bd2 Ba5 15.Ba5 ba5=+) 14.Qc4= Qc7? (14...Qd5 15.Qc3=) 15.d5 (15.ab6 Qb7 16.Ra8 Qa8+-) 15...Nd5 (15...Qd6 16.dc6 Qb4 17.Qb4 Bb4 18.Bd2 Ra5 19.Ra5 ba5=) 16.Qe4 (16.ab6 Qb7 17.Ra8 Qa8 18.Qe4 Be7+-) 16...Be7 (16...Qe7 17.Qe7 Be7 18.b5 cb5 19.a6=+) 17.Bb2 (better 17.ab6 Qb7 18.Ra8 Qa8 19.Ne2+-) 17...0-0=+ 18.Qg4 Bb4 19.Ke2 (19.Kf1 f5 20.ab6 Ra1 21.Ba1 Ne3 22.Ke2 Ng4 23.bc7 Re8 24.Kf3 Bd6-/+) 19...Nc3 (19...Bc3 20.Bc3 Nc3 21.Ke1 Ra5 22.Ra5 ba5 23.Ne2–+) 20.Kf1 (20.Bc3 Bc3 21.ab6 Qb6 22.Ra8 Ra8-/+) 20...ba5 (20...Qd6!? 21.Qd4 Qd4 22.ed4 Ra5–+) 21.Ne2 f5 22.Qg5? (better 22.Qc4!? Nd5 23.Nd4=+) 22...Be7 (22...Ne4 23.Qh4–+) 23.Qg3 Qg3 24.Ng3 Ne4 25.Ne4 fe4 26.Ke2 c5 (26...a4!?–+) 27.Rhc1 Rab8 (27...Rfb8 28.Ba3-/+) 28.Be5 Rbc8 (better 28...Rb5!? 29.Bc3 Bh4=+) 29.Ra5+= Attacks the isolani on c5 29...c4 30.Rc3 (better 30.Bg3!?+=) 30...Bb4 (better 30...Rf5 31.Bc7 Rf7 32.Rc4 Bd8 33.Bd8 Rc4-/+) 31.Rca3?? (better 31.Ra7 Rf7 32.Rf7 Kf7 33.Rc2=+) 31...Ba5 32.Ra5 c3 33.Ra1 c2 34.Rc1 Rfe8 35.Bd4 Rc6 (35...Re6 36.f3–+) 36.f3 Rb8 37.Kd2 (37.fe4 Rb1 38.Kd2 Rc1 39.Kc1 Kf7–+) 37...Rb1 (37...Rh6 38.h4 Rh4 39.fe4–+) 38.Rc2 (38.fe4 Rc1 39.Kc1 Kf7–+) 38...Rc2 39.Kc2 Rg1 40.g3?? (better 40.f4–+) 40...ef3 41.e4 Rh1 (better 41...f2!? 42.Bf2 Rg2 43.Kd3 Rf2 44.Ke3 Rh2 45.Kf4–+) 42.h4 (42.Kd2 g5 (worse 42...Rh2 43.Ke3–+) 43.g4 Rh2 44.Ke3 f2–+) 42...Rh2 43.Kd3 f2 (43...Ra2 44.Bg1 f2 45.Bf2 Rf2 46.Ke3–+) 44.Bf2?? (better 44.Ke2-/+) 44...Rf2–+ 45.Ke3 Ra2 46.Kf4 Ra6 (46...Kf7 47.g4–+) 47.g4 (47.Ke5 h5–+) 47...Kf7 48.e5 (48.Kf5 Rf6 49.Ke5 h5 50.gh5 Rh6–+) 48...Re6 (48...Ke6!? 49.g5–+) 49.Kf5 g6 50.Ke4 Ke7 51.g5 Ra6 52.Kf4 Ra4 53.Ke3 (53.Kg3 Ke6–+) 53...Rh4 54.Kf3 Rh5 55.Kg4 Ke6 56.Kf4 h6 (better 56...Rh4!? 57.Ke3–+) 57.gh6 Rh6 58.Kg5 (58.Kg4 Rh5 59.Kg3 Ke5 60.Kf3 Kf5 61.Kg3 g5 62.Kf2 Kf4 63.Ke2 g4 64.Kd1 g3 65.Kd2 g2 66.Kc3 g1Q 67.Kb3 Qd4 68.Kc2 Rh2 69.Kb3 Rb2 70.Ka3 Qb4) 58...Rh8 (better 58...Rh5 59.Kg4 Rf5 60.Kg3 g5 61.Kg4 Rf4 62.Kh5 Kf5 63.Kh6 g4 64.Kh7 g3 65.e6 g2 66.Kg7 g1Q 67.Kf7 Ke5 68.Ke8 Kd6 69.e7 Qg8) 59.Kg6 (59.Kg4–+) 59...Ke5 (59...Rg8 60.Kh7 Rg4 61.Kh6 Ke5 62.Kh5 Kf5 63.Kh6 Kf6 64.Kh7 Rh4 65.Kg8 Rh3 66.Kf8 Rh8) 60.Kg7 Rh1 61.Kg6 Rg1 (61...Rf1 62.Kg5 Rg1 63.Kh4 Rg8 64.Kh5 Kf4 65.Kh6 Kf5 66.Kh7 Rg6 67.Kh8 Kf6 68.Kh7 Kf7 69.Kh8 Rh6) 62.Kf7 Rg5 63.Ke8 (63.Ke7 Rg7 64.Kf8 Rd7 65.Ke8 Ke6 66.Kf8 Kf6 67.Kg8 Rd8 68.Kh7 Re8 69.Kh6 Rh8) 63...Kd6 (63...Ke6 64.Kd8 Rc5 65.Ke8 Rc8) 64.Kf7 Rf5 65.Kg6 (65.Kg7 Ke7 66.Kg6 Re5 67.Kg7 Re6 68.Kg8 Kf6 69.Kf8 Kg6 70.Kg8 Re8) 65...Ke5 (65...Ke6 66.Kg7 Rg5 67.Kh6 Kf6 68.Kh7 Rh5 69.Kg8 Rh4 70.Kf8 Rh8) 66.Kg7 Ke6 67.Kg6 ½–½. afsharian – DRAW_CONSIDERED, lichess.org, 2019.

4.a4 Bf5 5.Bb2 e6 6.a5 Be7 7.Nf3 0-0 (7...Na6 8.Qb3=+) 8.Nc3 (8.e3 Be4=) 8...Nbd7 9.d4 Ne4 10.Ne5 (10.e3 b6=+) 10...Ne5-/+ 11.de5 Nc3 (11...b6 12.Ne4 Be4 13.f3-/+) 12.Bc3=+ b6 13.Bd4 ba5 (13...bc5 14.bc5 f6 15.Qc1-/+) 14.Ra5=+ Rb8 (14...f6 15.Qa1=) 15.Qa4= Qc7 16.f4 (16.Ra6 Rb7 17.e3 Qb8+=) 16...Qb7 (16...Rb7 17.e3=+) 17.Bc3 (17.Ra7 Qb4 18.Qb4 Rb4 19.e3 (worse 19.Re7 Rd4 20.e3 Rb4=+) 19...Rb1 20.Kf2+=) 17...Qb5?? (17...Ra8!?=+) 18.e3 (better 18.Rb5 cb5 19.Qa7 Bh4 20.g3+-) 18...Qa4= 19.Ra4 Rb7 20.Be2 a5 (better 20...Be4!? 21.0-0 Rd8+=) 21.Ra5+- Bd8 (21...f6 22.Ra6 Rc8 23.ef6 Bf6 24.Kd2+-) 22.Ra6+- Be7 (22...Be4 23.0-0+- (23.Rc6 d4 24.ed4 Bg2-/+)) 23.0-0 (23.Rc6!? Be4 24.Bf3 Bf3 25.gf3 Ra8+-) 23...Rc8 24.Rfa1 h6 25.Ra8 Ra8 (25...Rbb8 26.R8a7 Bd8 27.Rd7+-) 26.Ra8 Kh7 27.Rc8 Ra7 (27...Be4 28.Bf3+- (28.Rc6?! d4 29.Bd3 Bd3 30.ed4 Ra7+=)) 28.Rc6 Ra3 (28...Ra2 29.Bf3+-) 29.Bd4 Ra2 (29...Ra7 30.b5 Ra2 31.Kf1+-) 30.Ba6 (30.Kf1 Kg6+-) 30...Be4 (30...Kg6 31.Bf1+-) 31.Bf1 Rc2 32.b5 (32.Rc7 Rc1 33.Kf2 Bf8+-) 32...Rc1 (32...Bh4 33.g3 Rc1 34.gh4+-) 33.Kf2 Bh4 34.Ke2?? (34.g3!? Rc2 35.Ke1 Rc1 36.Ke2 Rc2 37.Kd1 Bd8+-) 34...Rc2? (34...Re1 35.Kd2 Rf1=) 35.Kd1+- Bf2?? (better 35...Rf2 36.g3 Rf1 37.Ke2 Rb1+-) 36.b6+- Rb2 (36...Be1 37.Ke1 Rc1 38.Kf2+-) 37.Ba6 (better 37.Bb2 d4 38.Bb5 Bg2 39.Ke2 Bc6 40.Bc6 Be3 41.b7 Bf4 42.b8Q+-) 37...Rb1 (37...Rb4 38.Ke2 Bg1 39.b7 Rb7 40.Bb7+-) 38.Ke2 Bg1 39.Kd2 (better 39.b7 Rb7 40.Bb7+-) 39...Bg2 (39...Rb3 40.Rc8 Bh2 41.c6+-) 40.b7 (better 40.Bd3 Be4 41.Bb1 Bb1+-) 40...Bf2 (40...Rb7 41.Bb7 g5 42.fg5 Bh2+-) 41.Rb6 (better 41.Bd3 Be4 42.Bb1 Bb1+-) 41...Be1 (41...Rh1 42.Bd3 Be4 43.Be4 de4 44.b8Q Be1 45.Kc2 Rh2 46.Kb3+-) 42.Kc2 (42.Kc2 Be4 43.Bd3 Bd3 44.Kd3+-) 1–0. afsharian – andreykir, lichess.org, 2018.

4.d3 a5!?-+.

4.d3 g6 5.Bb2 Bg7 (5...a5 6.a3-/+) 6.a3 (6.Nf3 0-0=+) 6...0-0-/+ 7.Nd2 Bg4 (7...b6 8.Qc2-/+) 8.Qc2 (8.h3 Bc8=+) 8...Re8 (8...a5!?=+) 9.h3= Bf5 (9...Bd7 10.Ngf3=) 10.g4 Bc8 11.Ngf3 Nbd7 12.Nb3 (12.Bg2 e5=) 12...e5 13.Nfd2 (13.Bg2 h5 14.g5 e4 15.de4 Ne4 16.Bg7 Kg7=) 13...Qc7=+ 14.e3 b6 (14...h6 15.Bg2=+) 15.Be2 (15.g5 Nh5=+) 15...bc5 16.Nc5 (16.g5 Nh5=+) 16...Nc5-/+ 17.Qc5 a5 18.b5 (18.0-0-/+) 18...Bd7 (18...Bb7 19.Rb1-/+) 19.b6 (19.g5 Nh5 20.Rb1 Rab8 21.bc6 Bc6=+) 19...Qb7=+ 20.Rb1 (20.d4 Bf8 21.Qc2 e4-/+ (worse 21...Qb6 22.de5 Reb8 23.Bc3=)) 20...Bf8 (better 20...Ra6!? 21.Be5 Re5+=) 21.Qc2= Qb6 (21...Ra6 22.f4 d4 23.e4 Qb6 24.g5=) 22.Be5+= Qd8 23.Ba1 (better 23.Qc3 Bg7 24.f4+=) 23...Ba3?? (better 23...h6=) 24.g5 Nh5?? (better 24...d4 25.gf6 de3+/-) 25.Qc3 d4 26.Qa3 (better 26.Qd4 Nf6+-) 26...de3 27.fe3 (27.Ne4 ef2 28.Kf2 Re4 29.de4 Qg5 30.Bh5 Qh4 31.Qg3 Qg3 32.Kg3 gh5+-) 27...Qg5 28.Ne4 (28.Nc4 Qg2 29.Kd2 Bh3 30.Rbg1+-) 28...Qe3+/- 29.Qc3 f6 30.Rb7 (30.Rf1 Bf5 A) 31.Qc6?! Rab8 (31...Bh3?? 32.Rf6 Rac8 33.Qd5 Be6 34.Re6 Qe2 35.Ke2 Nf4 36.Kd2 Nd5 37.Rd6+-) 32.Qc4 Kf8 33.Rb8 Rb8 34.Qc5 Qc5 35.Nc5 Bh3+=; B) 31.Qb3 Kg7 32.Rf3+-) 30...Bh3?? (better 30...Rad8 31.Rf1 Rb8 (31...Bh3 32.Rf6 Rd4 33.Qd4 Qd4 34.Bd4+-; 31...Qh3 32.Rf6 Re4 33.de4 Qc3 34.Bc3 Nf6 35.Bf6+-) 32.Qc4 Kf8 33.Bf6 Nf4 34.Rf4 Qf4+-) 31.Rh3 Qh3 32.Nf6 Nf6 33.Qf6 Qg3 (33...Qh1 34.Kd2 Re2 35.Ke2 Re8 36.Be5 Re5 37.Qe5 Qh5 38.Qh5 gh5+-) 34.Kd1 Qg1 35.Bf1 Qg4 36.Kc2 Qa4 (36...Re2 37.Be2 Qe2 38.Kc3 Qe1 39.Kc4 Qc1 40.Bc3 Qf4 41.Qf4 Rf8 42.Rg7 Kh8 43.Qf8) 37.Rb3 (37.Kd2 Qa2 38.Bb2 Re2 39.Be2 Qb2 40.Qb2 Rf8 41.Qg7) 37...Qa2 38.Bb2 Re2 (38...Qb3 39.Kb3 Reb8 40.Ka3 Rb2 41.Qb2 Re8+-) 39.Be2 Ra7 (39...Qb3 40.Kb3 Rb8 41.Kc2 Rb2 42.Kb2 a4 43.d4 a3 44.Ka3 h5 45.Bc4 Kh7 46.Bf7 g5 47.Qg6 Kh8 48.Qh6) 40.Rb8 1-0. lapasssukabandung144 (1960) - Robot110 (2110), Rated Classical game, lichess.org, 2015. (=1.c4 A00: Irregular Openings 1...c6 2.b4 d5 3.c5)

4.d4 a5 5.e3 ab4=+ 6.Bd2 Na6 (6...e5 7.Bb4 ed4 8.ed4-/+) 7.Ba6 Ra6 8.Bb4 Bf5 9.Nc3 e6 10.Qd2 (10.Nf3 b6=+) 10...Be7 11.Nce2 (11.Nf3 0-0=+) 11...0-0 12.Nf3 (12.Ng3 Ne4 13.Ne4 Be4=+) 12...Ne4 13.0-0?? (13.Qc1-/+) 13...Bg6 (better 13...Nd2 14.Bd2 Qc7-+) 14.Qd1 (14.Qe1 Bf6=+) 14...b6-/+ 15.Nc3 (15.Nf4 bc5 16.dc5 Bc5-/+) 15...Nc3 (15...bc5 16.dc5 Nc3 17.Bc3 Bc5 18.Ne5-/+) 16.Bc3 bc5 17.dc5 Bc5 18.Rc1 (18.Qe2 Qa8-/+) 18...Ra2 (18...Ba3 19.Qe2 Qb6-+ (19...Bc1 20.Qa6 Be3 21.fe3+/-)) 19.Bg7-/+ Kg7 (19...Be3 20.fe3 Kg7 21.Qd4 f6 22.Rc6=+) 20.Rc5 Qb6 21.Qd4 Kg8 (21...f6 22.Rfc1 e5 23.Qc3-/+) 22.Rfc1 Rc8 (22...Qb2 23.Qb2 Rb2 24.Rc6=+) 23.h3 Qb2 24.Qb2 Rb2 25.Rc6 Rc6 26.Rc6 Rb1 (26...h5 27.Ne5 Kg7 28.Ng6 Kg6 29.g3=) 27.Kh2= Rb2 28.Kg3 Kg7 29.Ne5 Kf6 30.Ng6 (30.Ng4 Kf5=) 30...hg6=+ 31.Rc3 Rb4 32.e4? (better 32.Kf3=+) 32...Re4-+ 33.Re3? (better 33.Kf3-+) 33...Re3 34.fe3 e5 (34...Ke5 35.Kf3-+) 35.Kf3 d4?? (better 35...e4 36.Kf2 Ke5-+) 36.ed4= ed4 37.Ke4 Kg5 38.Kd4 (38.g3 Kf6=) 38...Kf4 39.Kd3?? (better 39.h4=) 39...Kg3-+ 40.Ke4 (40.Ke3 Kg2 41.Kf4 Kh3-+) 40...Kg2 41.Kf4 Kh3 42.Kg5 f5 43.Kf4 (43.Kf6 f4-+) 43...Kh4 44.Kf3 Kg5 45.Kg3 Kf6 46.Kf3 g5 47.Kg3 f4 48.Kf3 Kf5 49.Kf2 g4 50.Kg2 f3 51.Kf2 Kf4 52.Kg1 g3 53.Kf1 f2 (53...Ke3 54.Ke1 g2 55.Kd1 Kd3 56.Kc1 g1Q 57.Kb2 Qb6 58.Kc1 f2 59.Kd1 f1Q) 54.Kg2 Ke3 55.Kf1 g2! 56.Kg2 Ke2 57.Kg3 f1Q (57...f1Q 58.Kg4 Qf6 59.Kg3 Qg5 60.Kh3 Kf3 61.Kh2 Qg2) 0-1. ChessWorks (1805) - jonathantheh (2335), Rated Bullet game, lichess.org, 2014. (=1.c4 A00: Irregular Openings 1...c6 2.b4 d5 3.c5)

4.d4 Bg4 5.h3 Bh5 6.Qd3 Bg6 7.Qe3 e6 8.Nf3 Be7 9.Ne5 0-0 (9...Be4 10.f3 Bb1 11.Rb1=) 10.Ng6 fg6 11.Qd2?? (11.Nd2 Qd7=) 11...Nbd7 (better 11...Ne4 12.Qb2 Bh4–+ (12...Rf2?! 13.g3–+)) 12.e3?? (better 12.Nc3=) 12...Ne4–+ 13.Qc2 Bh4 14.g3 Bf6 (better 14...Rf2 15.Qf2 Nf2 16.Kf2 Qf6 17.Ke2 e5–+) 15.Bd3 Ng5 (15...Nf2 16.Qf2 Bd4 17.ed4 Rf2 18.Kf2 Qf6 19.Ke3 Qg5 20.Ke2 Qg3 21.Rf1–+) 16.h4 (better 16.f4!? Nf7 17.h4+-) 16...Nf3=+ 17.Kf1 (17.Kd1 e5 18.h5 ed4=+) 17...e5 (better 17...Nd4 18.ed4 Bd4-/+) 18.Be2?? (better 18.h5-/+) 18...ed4–+ 19.Bb2 Nfe5 (better 19...de3 20.fe3 Bb2 21.Qb2 Nh4 22.Ke1 Qg5–+) 20.ed4= Nf7 21.Nd2 Nh6 22.Nf3 Ng4 (22...Qe7=) 23.Ng5 (23.Kg2 Qe7=) 23...Bg5 (better 23...Ne3! 24.fe3 Bg5 25.Kg2 Be3-/+) 24.Bg4= Bh6 25.Kg2 Nf6 26.Be6 Kh8 27.Rhe1 Ne4 28.Rf1?? (better 28.f3 Re8 29.Bg4=) 28...Qf6–+ 29.Bh3 Kg8?? (better 29...Qf3 30.Kh2 Nd2–+ (30...Nf2?! 31.Rae1-/+)) 30.f4= Rae8 31.Rae1 g5?? (better 31...Re7 32.Re3 g5 33.hg5 Bg5=+) 32.hg5 Bg5 33.fg5 Qg5 34.g4?? (better 34.Qd3+-) 34...Rf1 35.Rf1 (35.Kf1?? Qf4 36.Kg1 Qg3 37.Qg2 Qe1 38.Kh2 Nd2–+) 35...Qd2? (better 35...Qe3 36.Rf3 Qe1=) 36.Qd2+- Nd2 37.Rd1?? (better 37.Rf2 Ne4 38.Rf5+-) 37...Re2-/+ 38.Kg3 (better 38.Kh1!? Nf3 39.Bg2-/+) 38...Ne4–+ 39.Kh4? (39.Kf3 Rb2 40.Bf1 Nc3–+) 39...Rb2 (better 39...g5 40.Kh5 Rb2 41.Kh6–+) 40.Rb1?? (40.g5–+) 40…Rb1 (40...Rb1 41.Bg2 g5 42.Kh3 Rb4 43.Be4 de4–+; 40...g5 41.Kh5 Rh2 42.Rb3 Kg7 43.Rf3 h6 44.Rf7 Kf7 45.Kh6 Rh3) 0–1. anonym1337 – Naz96, lichess.org, 2020.

4.d4 g6 5.a4 Bg7 6.Bb2 Bf5 7.Nd2 Nbd7 8.f3 b6 9.g4 Be6 10.e4 (10.b5 Rc8=) 10...bc5 (better 10...de4!? 11.fe4 Bg4-/+) 11.e5= (worse 11.bc5 de4 12.fe4 Ng4-/+) 11...Ng8 12.bc5 Nh6 13.Nh3 f6 14.f4 (better 14.Nf4 Bg8 15.ef6 Bf6 16.Rb1=) 14...Bg4-/+ 15.Qc2 fe5 16.Nf2?? (better 16.fe5 Rb8 17.Nf2-/+) 16...Bf5–+ 17.Bd3 (17.Qc1 ef4 18.Nf3 Rb8–+) 17...ef4 (17...e4 18.Nfe4 de4 19.Ne4–+) 18.Bf5 (18.Nf3 Rb8–+) 18...Nf5 (18...gf5?! 19.Nf3–+) 19.0-0 (19.Nf3 0-0–+) 19...0-0 (better 19...Ne3 20.Qc1–+) 20.Bc1 (20.Nf3 Ne3 21.Qe2 Nf1 22.Rf1–+) 20...Bd4 21.Nf3 (21.Ba3 Ne3 22.Qa2 Ba1 23.Ra1 Qa5–+) 21...Ba1 22.Bf4 Bf6 (22...Nd4 23.Nd4 Bd4 24.Qd2–+) 23.Re1 (23.Ng4 Qa5 24.Nf6 Rf6–+) 23...Qa5 24.Re6 (24.Nd3 Nd4 25.Nd4 Bd4 26.Be3 Qe1 27.Ne1 Be3 28.Kg2 Rf2 29.Qf2 Bf2 30.Kf2 Nc5–+) 24...Qc5 (24...Nd4 25.Nd4 Bd4 26.Bg3 Nc5 27.Re2–+) 25.Qc5 (25.Rc6 Qc2 26.Rc2 Rac8 27.Rc8 Rc8–+) 25...Nc5 26.Rc6 Na4 27.Ne5 (27.Ng4 a5–+) 27...d4 (better 27...Nd4 28.Rf6 ef6 29.Ned3–+) 28.Ned3 (28.Nd7 Rf7–+) 28...a5 29.Ne4 Rfc8 (29...Nc3 30.Nf6 Rf6 31.Rf6 ef6 32.Bc1–+) 30.Rf6 (30.Nf6 ef6 31.Rf6 Nc3–+) 30...ef6 31.Nf6 Kf7 (better 31...Kg7 32.Ne4–+) 32.Nd5 Nc3 33.Nb6 a4 (better 33...Ne2 34.Kf1 Nf4 35.Nf4 Rc1 36.Ke2 Re8 37.Kd2–+) 34.Nc8 Rc8 35.Bc1 Ra8 (better 35...Ne2 36.Kf1 Nc1 37.Nb4–+) 36.Ba3 Nb1 37.Bc5 a3 38.Ba3 Ra3 39.Ne5 Ke6 40.Nc4 Re3! 41.Ne3 Ne3 42.Kf2 Ke5 43.Ke2 Nc3 (43...Ke4 44.h4 d3 45.Kf2 d2 46.Kg1 d1Q 47.Kf2 Qf3 48.Ke1 Qf1) 44.Kd3–+ Nb5 45.h3 h5 46.h4 Ng2 47.Kc4 Nd6 48.Kd3 Nh4 49.Ke2 Nhf5 50.Kd3 h4 51.Ke2 (51.Kd2 h3 52.Kc2 Ne3 53.Kb2 Nec4 54.Kb1 h2 55.Kc1 h1Q 56.Kc2 Qg2 57.Kb3 Qb2 58.Ka4 Qb5) 51...h3 52.Kf2 (52.Kd2 h2 53.Kc1 h1Q 54.Kb2 Ne3 55.Ka2 Qb7 56.Ka1 Ndc4 57.Ka2 Qb2) 52...h2 (52...Ne4 53.Ke1 h2 54.Kd1 h1Q 55.Kc2 Ne3 56.Kb2 Nc4 57.Kb3 Qb1 58.Kc4 Nd6 59.Kc5 Qb5) 53.Kg2 d3 54.Kh2 (54.Kf2 Ne4 55.Kg2 Ne3 56.Kh2 d2 57.Kh3 d1Q 58.Kh2 Qe2 59.Kg1 Qg2) 54...d2 55.Kg2 d1Q 56.Kh3 (56.Kf2 Qd2 57.Kf3 Nh4 58.Kg4 Qg2 59.Kh4 Nf5) 56...Qh5 (56...Qh1 57.Kg4 Qg2) 57.Kg2 Qg4 (57...Qe2 58.Kg1 Ne3 59.Kh1 Qg2) 58.Kf2 (58.Kf1 Qf3 59.Ke1 Nd4 60.Kd2 Nc4 61.Ke1 Qe2) 58...g5 (58...Ne4 59.Ke1 Qg2 60.Kd1 Qd2) 59.Kf1 Ke4 60.Kf2 Qf3 61.Kg1 (61.Ke1 Nd4 62.Kd2 Nc4 63.Ke1 Qe2) 61...Ke3 (61...Ne3 62.Kh2 Qg2) 62.Kh2 Kf2 (62...Qf2 63.Kh3 Qg3) ½–½. afsharian – Rami80, lichess.org, 2019.

4.e3 Bg4 5.f3 Bf5 6.d4 +=.

4.e3 g6 5.Nc3 (5.d4 Bg7=) 5...Bg7 (5...d4 6.ed4 Qd4 7.a3=) 6.d4 0-0 (6...Bg4 7.f3 Bc8 8.Bd3=) 7.Bb2 (7.Nf3 Bg4=) 7...Bf5 (7...e5 8.de5 Ng4 9.Nf3=) 8.Be2 (8.Nf3 b6=) 8...Ne4 (8...b6 9.g4 Bc8 10.Rc1=) 9.Ne4 (9.Nf3 b6=) 9...Be4 10.Nf3 a5 (10...e6 11.0-0+=) 11.a3 (11.Qd2 ab4 12.Qb4 Bf3 13.Bf3 Na6=) 11...ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Nd7 (13...b5 14.0-0+=) 14.0-0+= Qa8 (14...b6 15.Rc1=) 15.Ng5 (15.Qc1 b6+=) 15...Qa1 (15...Bf5 16.Qc1+=) 16.Ra1+/– (16.Ba1?! Bc2=) 16...Nf6 (16...Bc2 17.Nf3+/–) 17.Ne4 Ne4 18.f3 Nf6 (18...Ng5 19.Ra7 Rb8 20.Bc3+/–) 19.b5 Nd7 20.Ra7 Nc5 21.Ba3 (21.dc5 Bb2 22.Rb7 cb5 23.Bb5 e6+/–) 21...Ne6 22.Rb7 (22.Be7 Rb8 23.Kf1 cb5+/–) 22...Ra8 (22...Nd4 23.ed4 Bd4 24.Kf1=) 23.Be7 (23.Bc5 Nc5 24.dc5 cb5 25.Bb5 d4+=) 23...Nd4= 24.bc6 (24.ed4 Bd4) 24...Nc6 (24...Ne2 25.Kf2 Nd4 26.ed4 Bd4 27.Ke2+=) 25.Bc5 (25.Bd6 d4 26.Rc7 de3-/+) 25...d4 (25...Nd8 26.Rd7 Ne6 27.Ba7= (27.Rd5? Ra5–+)) 26.ed4+= Bd4 27.Bd4 Nd4 28.Bc4 Rf8 (28...Ne6 29.Be6 fe6 30.Re7+=) 29.Kf2 (29.Rd7 Nc2+=) 29...Nf5 (29...Kg7 30.Rd7 Nc6 31.f4+=) 30.Rd7+/– Kg7 (30...Nh6 31.g4+/–) 31.g4 Nh6 32.g5 Nf5 33.f4 Kg8 34.Bd5 (34.h3 h6+/–) 34...h6 35.Kf3 hg5 (35...Kg7 36.Be4+/–) 36.fg5 Ng7 37.Kg4 Ne6 38.Re7 Nd4 39.Ba2 ½–½. Svensson,Jan – Hildingstam,Stefan, corr or01_005, 2001.

4.a4 e5

5.a5 d4 6.d3 Bf5 (6...Na6 7.Bd2-/+) 7.Qb3 (7.Nf3 Na6 8.Qa4 Nd5=+) 7...Be6 8.Nd2?? (8.Qa4=+) 8...Ke7 (better 8...Bb3 9.Nb3 Na6–+) 9.Nc4= Ke8 10.Bg5 (10.Nf3 Nbd7=) 10...Be7 11.Bf6 h6?? (11...Bf6 12.Nf3=+) 12.Nf3 (better 12.Bg7 Rh7 13.Be5+-) 12...Bf6= 13.g3 Na6 14.Bg2 b6 (14...h5!?=) 15.ab6+= ab6 16.Nfd2 (16.cb6 Bc4 17.Qc4 (17.dc4?! Qb6 18.b5 Ke7=) 17...Qb6 18.Nh4+-) 16...Nc5? (better 16...b5 17.Bc6 Ke7+=) 17.bc5?? (better 17.Ra8 Qa8 18.bc5+-) 17...bc5 (better 17...Ra1 18.Nb1 Bd5–+) 18.Ra8 (better 18.Bc6 Ke7 19.Ra8+-) 18...Qa8 19.Nd6 (better 19.0-0!?+-) 19...Kd7 20.Qb7 Qb7 21.Nb7 Kc7 (better 21...Be7!? 22.Na5 Bd5+-) 22.Nc5+- Bd7 (22...Bg4 23.Nde4 Ra8 24.f3+- (worse 24.Nf6 Ra1 25.Kd2 Ra2 26.Kc1 gf6+-)) 23.Nd7 Kd7 24.Nc4 Rb8 (24...Kc7 25.Kd2 Ra8 26.Rc1+-) 25.0-0 (better 25.Kd2+-) 25...Be7 (25...Rb7 26.Na5 Rc7 27.Rb1+-) 26.Be4 (better 26.Ne5 Kd6 27.Nc6+-) 26...f6 27.Bg6 (27.Ra1 Rb7+-) 27...c5 (27...Bc5 28.Ra1+-) 28.Rc1 Bd8 (28...Ke6+-) 29.Na5?? (better 29.Ra1+-) 29...Ba5=+ 30.Rc5 Rb1 (30...Bb4 31.Rc4=) 31.Kg2= Bc3 32.Rb5?? (better 32.Be4=) 32...Rb5–+ 33.Be4 (33.h4 Rb2 34.Kf3 Rb1–+) 33...Rb2 34.Kf3 Be1 35.g4 (35.Bf5 Kd6–+) 35...Ke6 (35...g5 36.Bf5 Kd6 37.Be4–+) 36.h3 h5! 37.gh5 (37.Bf5 Kd6–+) 37...f5 38.Bb7 (38.Bc6–+) 38...Rb7 39.e3 (39.Kg2 e4 40.Kf1 Bc3–+) 39…de3 (39...de3 40.fe3 Rb2–+) 0–1. afsharian – Love_Peace, lichess.org, 2018.

5.e3 Be7 (5...a5 6.d4 ab4 7.Bd2-/+) 6.Bb2=+ Nbd7 7.Na3 (7.Nf3 e4 8.Nd4 a5-/+) 7...0-0 (7...a5 8.b5 Bc5 9.Nf3-/+) 8.Be2 (8.a5!?=+) 8...a5–+ 9.b5 Bc5 10.bc6 (10.Nf3 e4 11.Nd4 Bd4 12.Bd4 c5-/+) 10...bc6–+ 11.Nf3 Qc7 (11...Qe7 12.Nc2–+) 12.Qc2 Bd6 (12...Re8 13.0-0 Bd6 14.Rfc1-/+) 13.0-0 (13.Rc1!? Rb8 14.Nb5 cb5 15.Qc7 Bc7 16.Rc7–+) 13...Ba6 14.Ba6 Ra6 15.d4 (15.Nh4 Rb8–+) 15...ed4 (better 15...e4 16.Ne5 Ne5 17.de5 Be5–+) 16.Bd4-/+ c5 (16...Ng4 17.h3 Nge5 18.Ne5 Ne5 19.e4-/+) 17.Bf6 (17.Nb5 Qd8 18.Bc3 Ne4-/+) 17...Nf6 (17...gf6?! 18.Nb5 Qc6 19.Rac1=) 18.Nb5 Qc6 19.Nd6 Qd6 20.Rac1 (20.Rab1 Ne4-/+) 20...c4 21.Rfd1 (21.Rb1 Rb8-/+) 21...Rd8 (21...Rb8 22.Nd2 Rc6 23.Rb1-/+) 22.Nd4 Qc5 23.h3 (23.Rb1 Rb6-/+) 23...h6 (23...Rb6 24.Nb5 Rc8 25.Qd2-/+) 24.Nb5 (24.Rb1 Rb6-/+) 24...Rc6 (24...Ne4 25.Rd4 Rc6 26.Rcd1=+) 25.Rd4 Ne4 26.f3 (26.Rcd1 Rcc8-/+) 26...Nd6 (26...Ng5 27.Qc3-/+) 27.Nc3 Nf5?? (better 27...Nc8-/+) 28.Rdd1?? (better 28.Qf5 Rcd6 29.Rb1+-) 28...Ne3–+ (28...Qe3?! 29.Kh1 Qe5 30.Re1–+) 29.Qe2 (29.Qf2 Nd1 30.Rd1 Qf2 31.Kf2–+) 29...Nd1 30.Kh1 Nc3 31.Rc3 d4 32.Rc1 (32.Qd1 d3 33.Qd2 Re6–+) 32...d3 33.Qd2 c3 34.Rc3 Qc3 35.Qc3 Rc3 36.Kh2 (36.Kg1 d2 37.h4 d1Q 38.Kh2 Qe1 39.Kh3 Rd4 40.g4 Qh1 41.Kg3 Rf3) 36...d2 37.h4 (37.Kg3 d1Q 38.Kf2 Qd4 39.Kg3 Qe5 40.Kf2 Rd2 41.Kf1 Rc1) 37...d1Q 38.Kh3 (38.Kh3 Rd4 39.h5 Qh1 40.Kg3 Qh4). afsharian – Vitorgan1, lichess.org, 2019.

4.Bb2 e6

5.Nf3 Be7 6.Nc3 0-0 7.Qc2 Nbd7 8.e4 de4 9.Ne4 Ne4 10.Qe4 Nf6 11.Qc2 Qd7 12.Bd3 Rd8 13.Bf6 Bf6 14.Bh7 Kf8 15.0-0 (15.d4!?=) 15...Ba1 16.Ra1 f6 17.Nh4? (17.Re1 e5=) 17...f5 (better 17...g5!? 18.Nf3 g4–+) 18.Ng6=+ Kf7?? (better 18...Ke8 19.Rd1 Qd4-/+) 19.Ne5+- Ke7 20.Nd7 Rd7 21.Re1 b6 (21...Kf8 22.Re6 Rd5 23.Rd6+-) 22.Qf5 Bb7 (22...Rd5 23.Qg4 g6+-) 23.Qe6 (23.Re6 Kd8 24.Qg5 Kc7 25.Qe5 Kc8 26.Re8 Rd8 27.Bf5) 23...Kd8 24.Bf5 Re7 (24...Bc8 25.Qc6 Rb8 26.Bg6 Re7 27.Re7 Ke7 28.Qd6) 25.Qe7 1–0. AvImd (1765) – Ismy1785 (1680), lichess.org, 2021.

5.Nf3 Be7 6.e3 0-0 7.Be2 Nbd7 (7...b6 8.Qc2+=) 8.0-0 b6 9.d4 bc5 10.dc5 a5 11.a3 ab4 (11...Qc7 12.Nc3=) 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Ne4 14.Nbd2 Ndf6 (14...Nd2 15.Qd2 Qc7 16.Bb2=) 15.Ne4 Ne4 16.Bd3 Nf6 (16...f5 17.Be5+=) 17.Qa4 Qd7? (17...Bd7 18.Qc2+/–) 18.Be5 (better is 18.Ne5 Qc7 19.Qc6+-) 18...Qb7 19.Ra1 Nd7 20.Bc3 f6 (20...f5 21.Qa7 Bf6 22.Bf6 gf6 23.Nd4 Qb4 24.Ne6+-) 21.Nd4 e5? (better is 21...Nb8!?+/–) 22.Nc6+- Bc5 23.Bb5?? (better is 23.Na5 Qc7 24.bc5 Nc5 25.Qa2+-) 23...d4?? (better is 23...Bd6+=) 24.bc5+- (24.ed4?! Bd6+-) 24...dc3 (24...Nc5 25.Qc4 Be6 26.Qc5 dc3+-) 25.Rc1 (better is 25.Qc4 Kh8 26.Ra7+-) 25...Nc5+= 26.Qc4 Ne6 27.Rc3 Bd7 28.h3 Kf7? (28...Kh8 29.Rd3 Ng5+=) 29.Rb3?? (better is 29.Rd3 Rc8 30.Rd6+-) 29...Rc8= 30.Rc3 Bc6 (30...Rf8 31.Qd5 Ke8 32.Rd3+/–) 31.Bc6+= Qe7 32.Qb3 Kf8 33.Bd5 (33.Qc2 Qd6=) 33...Rc3 34.Qc3 Nc7 35.Bb3 Nb5?? (better is 35...Ke8=) 36.Qc4 (36.Qc8 Qe8 37.Qc5 Qe7 38.Qb5 g6+-) 36...Na3 (36...Qd7 37.Qg8 Ke7 38.Qg7 Kd8 39.Qf8 Kc7 40.Qf6 Qd6 41.Qg7 Kc6 42.Qh7 Nc3+-) 37.Qg8 1–0. Fournier,Frederic (1895) – partialles (1765), Active, 2005.

3.d3 dc4

4.dc4 Nd7 5.Nc3 Ngf6 6.Nf3 e6 7.Bg5? (better is 7.a3!?=) 7...Bb4-/+ 8.Qd3 0-0 9.Rb1 Qa5 10.Bf6? (better is 10.Bd2–+) 10...Nf6 11.Rb3 Rd8 12.Qc2 Ne4! (13.Rb4 Qb4–+) 0–1. Geordiedazza – Klaus Behrmann (2305), ChessWorld.net, 2003.

4.dc4 Qd1

5.Kd1 Na6 6.b5 Nc5 7.bc6 bc6 8.Nf3 Bf5 9.Be3 e6 10.Nbd2 Bd6.

5.Kd1 e5 A) 6.Nf3 Bb4 (6...Nf6 7.Ne5 Bb4 8.Bb2 0-0 9.Nd3 Rd8 10.Bf6 gf6) 7.Ne5 Nf6 8.Kc2 Bf5 9.Nd3 Nbd7 10.f3 Bd6; B) 6.Bb2 f6 (6...Nd7 7.Bc3 Ngf6 8.Nd2 Nb6 9.Be5 Bb4 10.Ngf3 Bf5; 6...Nf6 7.Be5 Be6 8.Nd2 Bb4 9.a3 Bc5 10.Ngf3 Bf2; 6...Bb4 7.Be5 Nf6 8.Nd2 Be6 9.Ngf3 Nbd7 10.Bd4 0-0-0; 6...Nh6 7.a3 a5 8.Nh3 Ng4 9.c5 Be6 10.Nd2 Na6) 7.a3+= a5 8.ba5 Ra5 9.Nf3 Nh6 10.Nbd2 Be6.

5.Kd1 Be6 6.e3 a6 7.Bb2 b5 8.c5 (8.Nd2 Nf6+=) 8...Nd7 9.Nd2 Rd8 10.Ngf3 Ndf6 11.Be2 Ne4 12.Kc2 (12.Ke1 Nd2 13.Nd2 Nf6+=) 12...Ngf6 (better is 12...Nf2!? 13.Rhf1 Ng4-/+) 13.Ne4 Ne4 14.Ne5?? (better is 14.Nd4 Bd5 15.f3+=) 14...Bd5 (better is 14...Rd2 15.Kb1 Re2 16.Nc6 Nf2–+) 15.f3+/– Nf6 16.e4 (better is 16.a4+-) 16...Bc4? (better is 16...Ne4 17.fe4 Be4 18.Nd3 f6+/–) 17.Bc4+- bc4 18.Nc6 (worse is 18.Nc4 Rb8 19.a3 e6+-) 18...Rd3 19.Rad1 Kd7 (19...h5 20.Ne5 Re3 21.Kd2 c3 22.Ke3+-) 20.Nb8 (20.Ne5!? Kc7 21.Nd3 cd3 22.Rd3 Rg8+-) 20...Kc7 (20...Kc8 21.Na6 Re3 22.Rd4+-) 21.Na6 Kb7 22.b5 e6 23.Rd3 cd3 24.Kd3 Be7 25.Bf6 (better is 25.Bd4!? Ra8 26.c6 Kc8+-) 25...Bf6 26.Rd1 Rd8 27.Ke2 Rd1 28.Kd1 Bd4 29.a4 e5 (29...Be5 30.g3+-) 30.Ke2 g6 31.Kd3 f5 32.ef5 gf5 33.f4! Bb2 (33...ef4 34.c6 Double attack (34.Kd4 Deflection)) 34.fe5 (better is 34.c6 Ka7 35.Nc5 Kb6 36.a5 Kc5+-) 34...Be5 35.h3 h5 36.Nb4 White prepares the advance c6 36...Bg3 37.Nd5 White plans b6 37...Bf2 38.c6 Kc8 39.b6 (better is 39.Ne7 Kc7 40.Nf5+-) 39...Bc5 (39...Bb6 40.Nb6 Kc7+-) 40.a5 h4 41.a6 (better is 41.Kc4 Bf2 42.c7 Bg3 43.Ne7 Kd7 44.c8Q Ke7+-) 41...Bb6 42.Nb6 Kc7 43.Nd5 (better is 43.a7 Kc6 44.a8Q Kb6 45.Qd8 Kc6 46.Qh4 Kd7+-) 43...Kc6 44.Ne7 (better is 44.Kc4 f4 45.Kd4+-) 44...Kb6 45.Nf5 Ka6 46.Nh4 Kb5 47.Ke4 Kc6 48.Ke5 Kd7 49.Kf6 Ke8 50.g4 Kf8 51.g5 Kg8 52.g6 Kh8 53.Nf5 White intends g7 Kg8 54.h4 Kh8 55.h5 Kg8 56.h6 White plans g7 Kh8 57.g7 Kh7 58.Ne7 Kh6 59.g8Q Kh5 60.Qg5 1–0. popovicigelu – kakajer, kurnik, 2012.

5.Kd1 Nf6 6.Nc3 (6.Bb2 Nbd7+= (6...Na6 7.a3 c5 8.b5 Nc7 9.Nf3 Bf5 10.Nbd2 0-0-0; 6...e6 7.b5 Bc5 8.Nh3 a6 9.e3 ab5 10.cb5 0-0; 6...Ne4 7.Ke1 Na6 8.a3 Be6 9.e3 0-0-0 10.Nf3 f6) 7.Nd2 e5 8.Bc3 Nb6 9.Ngf3 Ng4 10.Ke1 Na4; 6.Nf3 Na6 (6...Bf5 7.Nbd2 e6 8.a3 a5 9.ba5 Ra5 10.Nb3 Ra4; 6...e6 7.a3 a5 8.ba5 Ra5 9.Bd2 Ra6 10.Kc2 Ng4) 7.a3 Be6 8.Nbd2 Rd8 9.e3 g6 10.Bb2 Bg7) 6...e5-/+ (6...Bf5 7.Nf3 e5 8.Ne5 Bb4 9.Bd2 Nbd7 10.Nd7 0-0-0; 6...Na6 7.a3 Bf5 8.Nf3 e6 9.Ke1 Rd8 10.Bf4 Be7; 6...Be6 7.e4 Na6 8.a3 g6 9.Kc2 Bg7 10.Ra2 Ng4) 7.Bf4?? (better is 7.a3-/+ Bf5 8.Nf3 Nbd7 9.Bb2 Be7 10.Ke1 a5) 7...ef4–+ 8.a3 a5 (8...Be6 9.Ke1–+) 9.ba5 (9.b5 Be6 10.Nf3 Bc5–+) 9...Ra5 10.Nb1 (10.Kc2–+) 10...Ne4 11.Ke1 (11.Nh3 Bh3 12.gh3 Nf2 13.Ke1 Nh1–+) 11...Bb4! 12.ab4 (12.Kd1 Nf2 13.Kc2 Nh1–+) 12...Ra1 13.Kd1 Rb1 14.Kc2 Rf1 15.f3 Nf2 (15...Nf2 16.Nh3 Nh1 17.Nf4 g5–+) 0–1. Korn,Lothar – Kuttenlochner,Michael (2000), remoteschach.de, 2010.

3.cd5 cd5

4.a3 e6 5.Bb2 Nf6 6.e3 Be7 7.Nf3 0-0 8.d4 Nbd7 9.Bd3 Nb6 10.Nbd2 Bd7 11.0-0 Rc8 12.Rc1 Ba4 13.Bc2 (13.Qe2 Qd6+=) 13...Nc4 14.Nc4 Bc2 15.Rc2 Rc4 16.Nd2 Rc2 17.Qc2 Qc8 18.Rc1 Qc2 19.Rc2 Bd6 20.f3 Rd8 21.g3 Kf8 22.Kf2 Ke7 23.Nb3 b6 24.Nd2 Kd7 25.Rc3 Rc8 26.Rc8 Kc8 27.Bc3 Kc7 28.a4 Kc6 29.b5 Kb7 30.Nb3 a6 31.Ke2 (better is 31.ba6!? Ka6 32.Nd2=) 31...ab5-/+ 32.ab5 Ne8 33.Nc1 Nc7 34.Na2 Nb5 35.Bb4 Bb4 36.Nb4 Na3 37.Kd3 Nc4 38.h4 b5 39.g4 Kb6 40.f4 (40.h5 f6-/+) 40...h6 41.g5 (41.f5 Nd6-/+) 41...Nd6–+ 42.Na2 (42.Kd2 Nf5 43.Nd3 Nh4–+) 42...Nf5 43.h5 Ng3 44.g6 (44.Nc1 Nh5 45.Nb3 Kc6–+) 44...f6 (44...fg6 45.hg6 h5 46.Nc3–+) 45.Nc3 Nh5 (better is 45...f5–+) 46.e4?? (better is 46.f5 ef5 47.Nd5 Ka5 48.Ne7–+) 46...Nf4 47.Ke3 Ng6 48.ed5 ed5 49.Nd5 Ka5 0–1. Fournier,Frederic (1875) – patroclin, Active, 2008.

4.Qa4 Bd7 5.b5 Na6 6.Nc3 Nf6 7.Nf3 Nc7 8.e3 a6 9.Qb3 Nb5 10.Nb5 Bb5 11.Bb5 ab5 12.Bb2 e6 13.Bf6 gf6 14.Qb5 Qd7 15.Qd7 Kd7 16.0-0 Ba3 (16...b5 17.Rfb1 b4 18.Nd4=+) 17.Rfb1= Rhb8 18.Rb6 Bc5 19.Rb5 Kc6 20.a4 b6 21.d4 Ra4 22.Rc5?? (better 22.Ra4 Kb5 23.Ra7+=) 22...bc5-+ 23.Rc1 c4 24.Kf1 Rb2 25.Ng1 Rab4 (25...Raa2 26.Nh3-+) 26.Ne2 (26.Ke1 Rb1 27.Ne2 Rc1 28.Nc1 Kb5-+) 26...Rb1 (26...Rd2 27.Nc3-+) 27.Ke1 Rc1 28.Nc1 Rb1 29.Kd1 Rb2 30.Ne2 Kb5 31.f3 Kb4 32.e4 (32.Nf4-+) 32...Re2! 33.Ke2 Kc3 34.f4 Kd4 0-1. onur604 (2320) - Tenakel (2235), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

4.Bb2 a5 5.b5 a4 6.e3 Nf6 7.Nf3 (7.Bf6 ef6 8.Nc3 Be6=) 7...e6= 8.Ne5 Nbd7 9.Be2 Qc7 10.f4 Ne4 11.0-0 f6 12.Bh5 (12.Nd7 Bd7 13.a3 Bc5=) 12...g6 13.Ng6? (better 13.Nd7 Bd7 14.Be2=) 13...hg6-+ 14.Bg6 Kd8 15.d3 Nd6 16.Na3 Qb6 17.Bd4 Qa5 18.Rc1 (18.Rb1 e5 19.Bb2 Be7-+ (19...Nb5?! 20.Nb5 Qb5 21.fe5=+)) 18...Nb5 19.Nb5 Qb5 20.Qg4 Qa6 21.Rc2 (21.Bf7 Ke7 (21...Qd3?? 22.Qe6 Qe4 23.Bf6 Nf6 24.Qf6 Kd7 25.Qh8+-) 22.Bg8 Rh6-/+) 21...b5 (21...Be7 22.Rfc1 Ba3 23.Rf1-+) 22.Rfc1 (22.Bf7 Ke7 23.Rfc1 Kf7=+) 22...Ba3-+ 23.Rc6 Bc1 24.Qe6 Be3 25.Be3 Qa5?? (better 25...Qb7 26.Bb6 Nb6 27.Qf6 Qe7 28.Qh8 Kd7 29.Be8 Kd8 30.Bh5 Kd7 31.Be8 Kd8 32.Bg6 Kd7 33.Be8=) 26.Bc5+- Bb7 27.Qe7 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

4.Bb2 b5 5.e3+- a6 (5...Bd7 6.Nc3 Nc6 7.Nd5+-) 6.a4 ba4 7.Qa4 Bd7 (7...Nd7 8.Nf3+-) 8.b5+- Qb6 (8...Nf6 9.Nf3+-) 9.Bd4 Qb7 (9...Qc7 10.Nf3 Qc1 11.Ke2+-) 10.Qa5 (10.Nc3 a5+-) 10...e6 (10...f6 11.f4+-) 11.Nc3 Nf6 (11...Nh6 12.Bd3 f6 13.e4+- (13.ba6?! Qc8+-)) 12.Nf3 Be7 13.Ne5 Bd8 14.Qa3 Be7 15.ba6 Na6?? (15...Qc8 16.Qa5 Nc6 17.Nc6 Qc6+-) 16.Ba6 Ba3 (16...Qc7 17.Qb3 0-0+-) 17.Bb7 Ra5 (17...Rb8 18.Ra3 0-0 19.Rb3+-) 18.Bb6 1–0. GuestZTNN – GuestZTFD, freechess.org, 2019.

4.Nc3 d4 5.Ne4 e5 6.a3 f5 7.Ng3 Be6 8.Bb2 f4 9.Ne4.

4.Nc3 e5+= 5.Nf3 (5.a3 d4 6.Ne4 f5 7.Ng3 Be6 8.Bb2 a5 9.e4) 5...d4 6.Ne4 Nf6 7.Qc2 Nc6 8.Nf6 Qf6 9.a3.

4.Nc3 e6 5.Qc2 (5.a3 d4 6.Ne4 Nf6 7.Nf6 Qf6= 8.Bb2 e5 9.e3; 5.Qa4 Bd7 6.b5 Na6 7.Nf3 Nf6 8.Bb2 Nc5 9.Qd4) 5...Nf6 (5...Bb4 6.e4 (6.a3 Be7 7.Nf3 Nf6 8.Bb2 0-0 9.e4; 6.Bb2 Nf6 7.a3 Be7 8.e4 Nc6 9.Nf3) 6...d4 7.Qa4 Nc6 8.Bb5-/+ Be7 9.Bc6) 6.d3? (better is 6.a3!?+= a5 7.b5 Bd6 8.d4 0-0 9.e4) 6...Bb4 7.Bg5?? (7.a3 Ba5 8.Bd2 e5–+) 7...0-0 (7...d4 8.Bd2 dc3 9.Bc3–+) 8.Nf3? (better is 8.a3 Qa5 9.Bd2–+) 8...d4 9.Bf6 (9.Nd4 Qd4 10.Rc1 Qe5–+) 9...Qf6 (worse is 9...gf6 10.Nd4 Qd4 11.Rc1–+; 9...Bc3?! 10.Qc3 dc3 11.Bd8 Rd8 12.Rc1+=) 10.Nd4 Nc6 (better is 10...Bd7!? 11.a3 Ba5 12.e3–+) 11.e3 Re8 (11...Nd4!? 12.ed4 Qd4 13.Rc1–+) 12.a3? (12.Nde2 Rd8-/+) 12...Ba5 (better is 12...Nd4 13.ed4 Ba5–+) 13.Be2?? (13.Nde2 e5 14.Qb2 Bf5-/+) 13...e5 (better is 13...Nd4 14.ed4 Bd7–+) 14.Nc6? (14.Nb3 Qg6 15.Rg1-/+) 14...bc6?? (better is 14...Qc6 15.Kd2 Qg2–+) 15.0-0= Qg6 16.Rab1 Bh3 (16...Bf5 17.Ne4=) 17.Bf3 Bc7 (17...Bf5 18.Ne4=) 18.Kh1 (18.Qa4 A) 18...Qd3? 19.Ne4 (19.Qc6?! Rac8 20.Rfd1 Qf5+/–) 19...Bf5 20.Rfd1 (20.Qc6?! Rec8=) 20...Be4 21.Be4+- (21.Rd3?! Bd3 22.Rb7 Bb6+/–; 21.Qe4?! Qa3 22.Qc6 Bb6=); B) 18...Bd7+=) 18...Bg4 (18...Bf5 19.Be4=) 19.Bg4+= Qg4 20.h3 (20.Ne4 f5 21.Nd2 Qg6+=) 20...Qh4 (20...Qg6 21.Ne4+=) 21.Ne4+/– Re6 22.Qe2 (22.Rb7 Bb6+/–) 22...Rh6 (22...Bb6 23.Rb4 Qh6 24.Rfb1+=) 23.Rb7+/– Bd8 (23...Qd8!?+/–) 24.Qa2 (24.f4 Re6 25.fe5 Re7+-) 24...Qh5 (24...Re6+/–) 25.Kh2 (25.f4 Qf5+-) 25...Bh4 (better is 25...Re6+/–) 26.Nd6?? (better is 26.g4 Qg6 27.f4 ef4 28.Rf4+-) 26...Rd6–+ 27.g4 (27.Qc4 a5 28.f4 ef4 29.Rf4 Bf6–+) 27...Qg6 28.f4 ef4 (28...Qd3?? 29.Qf7 Kh8 30.Qg7) 29.ef4 (29.Rf4 Rf8 30.d4–+) 29...Qd3 (29...Rd3 30.a4–+) 30.Qg2 (30.Qf7 Kh8 31.Qg7) 30...Bg3! 31.Qg3 (31.Kh1 Qa3 32.Qf3–+) 31...Qf1 32.f5 Rd2 0–1. nickbarletta – pieeater, ChessWorld.net, 2009.

4.Nc3 Nf6 5.d4 (5.Nf3 d4 6.Na4 e5 7.Ne5 Bb4 8.Qb3 Qd5 9.Qb4; 5.Qa4 Bd7 6.b5 Bf5 7.Nf3 e6 8.Nh4 Bg4 9.h3) 5...e5 6.de5 Bb4 7.Bd2 d4 8.Nb1 Nd5 9.a3.

4.d4 Nc6 5.e4 (5.a3 Nf6=) 5...Nb4 (5...e5 6.de5 de4 7.Qd8 Nd8 8.a3=) 6.Qb3 (6.Qa4 Nc6 7.Bb5 e6=+) 6...Qb6 (better is 6...e5-/+) 7.Qb4?? (better is 7.Nc3 e6 8.ed5=+) 7...Qb4–+ 8.Ke2 (8.Nd2 Qd4 9.Bb5 Kd8 10.Rb1 de4 11.Ne2–+) 8...Qd4 9.Be3 Qa1 10.Nc3 Qc3 11.Bd2 Qe5 (better is 11...Qc2 12.ed5 b6 13.Ke3–+) 12.Nf3 Qe4 13.Kd1 e5 14.Ng5 Qa4 15.Ke1 Bf5 16.Bb5 Qb5 17.g4 Bg4 18.f3–+ Qb1 19.Ke2 Qh1 20.fg4 Qh2 21.Ke3 Bc5 22.Kf3 f6 23.Bf4 Qf4 24.Kg2 Nh6 25.Nf7 Kf7 26.a4 Ng4 27.a5 Ne3 28.Kh3 Qg4 29.Kh2 Qg2 0–1. idontknow – mhentrop, net–chess.com, 2006.

4.d4 Bf5+= 5.e3 (5.Qa4 Nc6+=) 5...e6 Black terminates the opponent with strong threats 6.a3 Nf6 7.Bd3 a5 (7...Bd3 8.Qd3 Bd6 9.Nf3+=) 8.Qa4 (better is 8.Bf5!? ef5 9.b5=) 8...Nbd7+= 9.Bf5 ab4 10.Qc2 (10.Qb3 ef5 11.Nf3 b5+=) 10...ef5-/+ 11.Qf5 (11.Nf3 ba3 12.0-0 Qc8-/+) 11...ba3 12.Nf3 (12.Qc2 Qa5 13.Kd1 a2-/+) 12...a2 (12...Qc8 13.0-0 (13.Ba3? Ba3 14.0-0 Bd6 15.Ra8 Qa8–+) 13...a2 14.Nbd2-/+) 13.Nc3-/+ Bb4 (13...Bb4 14.Bd2 Bc3 15.Bc3 Qc8-/+) 0–1. jupiter (2425) – aisaba (2000), net–chess.com, 2008.

4.Nf3 b5 5.e3 a6 6.a4 Nf6 (6...ba4!? 7.Ne5 Nd7 8.Qa4 f6=) 7.ab5+/– e6 8.ba6 Ba6 9.Ra6! Na6 (9...Ra6 10.Bb5 Double attack (10.Bb5 Decoy); 9...Na6 10.Qa4 Double attack (10.Qa4 Decoy)) 10.Qa4 Nd7 11.Ba6 Bb4 12.Qb4 Ra6 13.Nc3 Qa5 14.Qb7 Ra7 15.Qc8 Qd8 16.Qd8 Kd8 17.0-0 h6 18.Bb2 Ke7 19.Nb5 Rb7 20.Nfd4 (20.Bg7?! Rh7 21.Bh6 Rb5=) 20...Rb6 1–0. Coltharp,Cameron – Marshall, corr SOK–98–E003A, 1998.

4.Nf3 b6 5.e3 (5.Bb2 Nf6=) 5...Nc6 (5...e6 6.a3=) 6.Bb5 (6.d4 a6+=) 6...Bd7= 7.Bc6 (7.a3 a6 8.Bc6 Bc6=) 7...Bc6 8.Ne5 Qc7 (8...Qd6 9.Nc6 Qc6 10.Bb2=) 9.Bb2 a5 (9...Nf6 10.Na3 Bd7 11.Rc1+=) 10.Qc2 (10.Qc2 Rc8 11.ba5 ba5 12.0-0=; 10.0-0 A) 10...ab4? 11.Qc2+- (11.Nc6?! Qc6 12.Qb3 e6=); B) 10...Rc8+=). Borrmann – Sineau, corr, 1986.

4.Nf3 Qd6 5.b5 e5 6.e3 Nf6 7.Qc2 (7.Ba3 Qe6 8.Bf8 Kf8=) 7...Nbd7= 8.Be2 Nb6 (8...Nc5!?=) 9.Ba3+= Qb8 10.Bf8 Kf8 11.d4 ed4 12.Nd4 (12.Qc5 Kg8 13.Qd4 Bf5+-) 12...g6 13.a4 Bd7 14.a5 Nc8 15.0-0 Qd6 (15...Kg7 16.Rc1+=) 16.Nd2 Ne7 17.Qb2 Kg7 18.N4f3 Rhc8? (better 18...Rhe8+-) 19.e4+- de4 20.Ne4 Qe6?? (better 20...Qf4 21.Nfd2 Ned5+-) 21.Nfg5 Qf5 22.Bg4 (22.Rfd1!? h6 23.Rd7 Rc2+-) 22...Qg4 (22...Rc2 23.Qc2 Ng4+-) 23.Qf6 (23.Qf6 Kh6 24.Nf7 Kh5 25.Ng3 Qg3 26.fg3 Bb5 27.Qg5) 1–0. guest901 – guest693, chessclub.com, 2019.

4.Nf3 e5 5.Ne5 Bb4?? (better is 5...Bd6 6.Bb2 Nf6+=) 6.Qa4+- (6.Qa4 Nd7 7.Nd7 (7.Qb4?! Ne5 8.e4 Nf6=) 7...Bd2 8.Nd2 Bd7 9.Qb3+-) 1–0. aisaba (2000) – supercyclone (2200), net–chess.com, 2008.

4.a4 Nf6

5.Bb2 Bf5 6.e3 e6 7.Nf3 Bb4 8.Qb3 a5 9.Bb5 Nbd7 10.Nc3 0-0 11.0-0 Ne4 12.d4 Ndf6 13.Ne5? (better is 13.Rfc1-/+) 13...Nd2–+ 14.Qa2 Nf1 15.Rf1 Qe7 16.h3 Ne4 17.Ne4 Be4 18.f3 Bg6 19.Rc1? (19.e4 Rad8–+) 19...Rfc8 (19...Bd2 20.Ng6 hg6 21.Qb3–+) 20.Nd3? (20.Ng6 hg6 21.Qb1 Bd2 22.Rc8 Rc8–+) 20...Rc1 (better is 20...Bd2 21.Rc8 Rc8 22.e4 de4 23.Ne5–+) 21.Bc1 Bd3 22.Bd3 Rc8 23.Qb1 g6 24.Bb2 (24.Qb2 Qd7 25.Bb5 Qc7–+) 24...Qc7 (24...Bd2!? 25.Kf2–+) 25.Kf2 Bc3 26.Ba3 b6 27.h4 h5 (27...e5 28.de5 Be5 29.Bb2 Bg3 30.Ke2 Bh4 31.Bd4–+) 28.f4 (28.Bg6 Kg7 (28...fg6 29.Qg6 Kh8 30.Qh5 Qh7 31.Qe5 Qg7 32.Qe6+=) 29.Bd3 Qh2–+) 28...Bb4! 29.Bb2 (29.Bb4 ab4 Passed pawn) 29...Qd6 30.Kf3 Ba3 31.Ba3 Qa3 32.Qb5 (32.Bb5 Rc3 33.Qe1 Qb2–+) 32...Qd6 (32...Rc3 33.Qe8 Kg7 34.Bg6 fg6 35.Qe6–+) 33.g4 (33.Ke2 Qd8 34.g3 Qd6–+) 33...hg4 34.Kg4 Qc7 (34...Rc3 35.h5 gh5 36.Kh5–+) 35.h5 gh5 36.Kh5 (36.Kf3 Qc6 37.Qb3 h4–+) 36...Qd8 (better is 36...Qc1 37.f5 Qe3 38.fe6–+) 37.Qb1 Rc3 38.Qg1 (38.Kg4 Qe8 39.Qd1 f5 40.Kg3 Ra3–+) 38...Kf8 39.Bb5 Qf6 40.Qg3 (40.Qg5 Qg5 41.Kg5 Re3 42.Kf6–+) 40...Qh8 41.Kg4 (41.Kg5 f6 42.Kg4 f5 43.Kf3 Rc2 44.Be2 Qh5 45.Kg2 Qe2 46.Kh3 Qh5 47.Qh4 Qf3 48.Qg3 Qh1 49.Qh2 Qh2) 41...Qg7 42.Kh3–+ Qg3 43.Kg3 Re3 44.Kf2 Re4 45.Kf3 Rd4 46.Ke3 Rb4 47.Kf3 (47.Bc6–+) 47...Rb5! 48.ab5 a4 49.Ke3 Ke7 50.Kd4 f6 (better is 50...Kf6 51.Kc3–+) 51.Kc3 e5 52.f5 Kd6 53.Kb4 (53.Kb4 e4 54.Ka4–+). ateistawolnyx – bartosz007, kurnik, 2013. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5 4.a4 Nf6)

5.b5 e6 6.Bb2 a6 7.e3 Be7 8.Nf3 0-0 9.Ne5 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qa5 (11...Ne4 12.Nc3+=) 12.Nc3 (12.Bd4 Ne4=) 12...Nbd7 13.Nd7 Bd7 The isolani on b5 becomes a target 14.Be2 Ne4 15.Ne4 de4 16.Bc3 (16.Qb1!?=) 16...Bb4-/+ 17.Qa1 Ra8 (better is 17...Bc3!? 18.Qc3 Ra8-/+) 18.Qa5= Ba5 19.Ba5 (better is 19.0-0=) 19...Ra5-/+ 20.0-0 Bb5 21.Bb5 Rb5 22.Rd1 Rd5 23.Kf1 Kf8 24.Ke2 Ke7 25.Rb1 b5 26.Rb4 f5 27.h3 Kd6 28.g4 Kc5 29.Rb1 b4 30.Rc1 Kb5 31.Rc7 b3 32.Rg7 Kb4 (better is 32...Ka6 33.gf5 ef5–+) 33.Rh7?? (better is 33.Kd1 h6 34.Rb7 Rb5 35.Rh7-/+) 33...b2–+ 34.Re7 b1Q 35.f3 (35.Rb7 Rb5 36.Rb5 Kb5 37.g5–+) 35...Qd3 36.Kf2 Qd2 37.Kg3 Qe3 38.Re6 Qf3 39.Kh4 fg4 40.hg4 e3 41.g5 e2 42.Rb6 Kc5 43.Re6 Rd4 44.Re4 Re4 0–1. poganinbezdom – najmondrzejsza (1860), kurnik, 2012. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5)

5.b5 Bf5 6.Bb2 e6 7.e3 Bb4 8.Nf3 0-0 9.Nd4 Bg6 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Nc5 12.Nc3 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.d3 Nd6 (14...Nc3 15.Qb3 Ne2 16.Ne2=) 15.f4 a6 16.Qb3 Ba5 17.Ba3 ab5 18.Bd6 (18.Nb5!? Qb6 19.Bd6 Qe3 20.Kh1 Qe2 21.Bf8 Rf8 22.Rad1=) 18...Qd6+= 19.Nb5 Qb4 20.Qb4 Bb4 21.Rfc1? (better is 21.g4 h6 22.Rfb1+=) 21...Bd2–+ 22.Rc7 Be3 23.Kh1 b6 (23...Rfc8!? 24.f5 Bf5 25.Rc8 Rc8 26.Nd6–+) 24.g3 h6 25.Nd6 (25.Kg2 Rfc8 26.Kf3 Bc5-/+) 25...Bc5 26.Nb7 (26.Nb5 Rfc8–+) 26...Bd4 27.Rb1?! (27.Ra2 Ra7 28.Rd7 Rc8–+) 27...Ra4 28.Nd6 (28.Kg2 Ra2 29.Kf1 Rfa8–+) 28...Bc5 (better is 28...Ra2 29.Bf3 Bd3 30.Rd1–+) 29.Nb5 (29.Nb7 Ra7 30.h4–+) 29...Ra2 30.Bf1 Rd2 (better is 30...Rfa8 31.f5 Bf5 32.g4–+) 31.d4 (31.Ra1–+) 31...Be4 32.Kg1 Rd4 33.Rc5 bc5 34.Nd4 (34.Rc1 Rd2 35.Rc5–+) 34...Bb1 35.Nb5 (35.Nc6 Ra8 36.Be2 Ra2–+) 35...c4 (better is 35...Rb8 36.Nd6 c4 37.Bc4 dc4 38.Nc4 Ba2–+) 36.Nd6 (36.Kf2 Rb8 37.Nd4 Rb4–+) 36...Ra8 (36...c3 37.Kg2 c2 38.Kh3–+) 37.Kf2 (37.Nc4 dc4 38.Bc4 Rb8–+) 37...Ra2 (better is 37...c3 38.Ke1 Ra1–+) 38.Ke3 Rh2 (better is 38...Ra3 39.Kd4 c3 40.Bd3–+) 39.Kd4 (39.Nb5 g5–+) 39...Rf2 40.Bh3 Bf5! 41.Nf5 (41.Nf5 Rd2 Double attack (41...Rd2 Decoy); 41.Bf5 Rd2 Double attack (41...Rd2 Decoy)) 41...ef5 42.Bf5 Rd2 43.Kc3 Rd1 44.g4 (44.Kb4 g6 45.Bd7 Rd3–+) 44...Kf8 45.Bd7 g6 46.Bc6 (46.f5 Ke7 47.fg6 fg6–+ (47...Kd7 48.g7+/–)) 46...Ke7 47.Kb4 (47.Bb7 Kd6–+) 47...Kd6 48.Bb5 Rd4 49.f5 gf5 50.gf5 Rf4 0–1. avinoam – sauron513, kurnik, 2014.

4.Bb2 a6

5.a3 Nf6 6.Nf3 Nc6 7.e3 Bg4 8.Be2 e6 9.0-0 Be7 10.d3 0-0 11.Nbd2 b5 12.Rc1 Qd7 13.Ne5 Ne5 14.Be5 Be2 15.Qe2 Rac8 16.Nb3 Rc1 17.Rc1 Rc8 18.Qb2 (18.Nc5 Qe8+=) 18...Rc1= 19.Qc1 Nh5 (19...Ng4 20.Bg3=) 20.Qc3 Bf6 (20...Nf6 21.Nd4+=) 21.Bf6 Nf6 22.Nc5 (22.Qe5 Qc8+=) 22...Qc7 23.h3 Nd7 24.g3 e5 25.d4 e4? (25...h6 26.Qd2+=) 26.Kf1 (26.Ne4 Qc4 27.Qc4 dc4+-) 26...f5 (26...Qa7 27.Nb3 Qb7 28.Na5+=) 27.Ke2 (27.Ne4 Qc4 28.Qc4 bc4+-) 27...Nb6 (27...Qd6 28.Nb7 Qe6 29.Qc7+=) 28.Ne4!+/– Qc3 (28...de4 29.Qc7 Discovered attack; 28...fe4 29.Qc7 Discovered attack) 29.Nc3 Kf7 30.f4 (30.g4 g6+/–) 30...Ke6 31.h4 (31.g4 g6+/–) 31...Nc4 (31...h5 32.Nb1+=) 32.Nb1 (32.a4 Na3+/–) 32...Kf6 (32...Kd6 33.h5=) 33.Kf2 h6 (33...Ke6 34.h5+=) 34.Ke2 g5 (34...h5 35.Nc3 Nb6 36.Kd2=) 35.hg5 hg5 36.Kf2 (36.fg5 Kg5 37.Nc3 Nb6+/–) 36...Kg6 (36...g4 37.Nc3 Nb6 38.Ke2=) 37.Kf3 (37.fg5 Kg5 38.Nc3 Na3 39.Nd5 Nc2+/–) 37...Kh5 (37...g4!? 38.Ke2 Kf6=) 38.fg5 Kg5 39.Ke2 Kg4 40.Kf2 Kh5 41.Kf3 Kg5 42.Ke2 Kg4 43.Kf2 Nd6?? (better is 43...Kh5=) 44.Nc3+- Ne4 45.Ne4 fe4? (45...de4 46.Kg2 Kg5+-) 46.Kg2 Kf5 47.Kh3 Kg5 48.g4 Kh6 49.Kh4 Kg6 50.g5 Kg7 51.Kh5 Kh7 52.g6 Kg7 53.Kg5 Kh8 54.Kf6 Kg8 55.g7 1–0. Fournier,Frederic – ezequielq2, Active, 2008.

5.a4 Qb6 6.Qb3 (6.Nf3 Qb4 7.Bc3 Qg4=+) 6...e6 (6...Nc6 7.b5=+) 7.b5 (7.a5 Qd6= (7...Qb4?? 8.Qb4 Bb4 9.Bg7+-)) 7...Nc6=+ 8.e3 Nf6 9.Nf3 Bd7 10.Be2 Rc8 (10...Bd6 11.0-0=+) 11.0-0= Bd6 (11...Na5 12.Qa2=) 12.Ba3 Na5 13.Qb2 (13.Qa2 ab5 14.Bd6 Qd6 15.ab5 Nc4+=) 13...Ba3 (13...Nc4!? 14.Bc4 Rc4=) 14.Qa3+= Nc4 15.Bc4 dc4 16.ba6 ba6 17.Rc1 Qc5 18.Qc5 Rc5 19.d3 0-0 20.Rc4 Rc4 21.dc4 Rb8 (21...Ne4 22.a5+=) 22.Nc3+- Rb4 Attacking the isolated pawn on a4 23.Ne5 Rb3 (23...Be8 24.c5+-) 24.Rc1 (24.Nd7?! Nd7 25.Ne4 Rb4+=) 24...Bc8 25.c5 Nd5 26.Nd5 ed5 27.Kf1 f6 28.Nc6 Bd7 (28...Rb7!?+-) 29.Nd4+- Rb4 30.c6 Bc8 31.a5 (31.Rc5 Kf7+-) 31...Ra4?? (better 31...Kf7+-) 32.Rb1 1–0. DEFFM – beatfunk, freechess.org, 2019.

5.a4 Nc6 6.b5 Nb4 7.Qb3 e6 8.Bc3=.

5.a4 Nc6 6.b5= Nb4 7.Nf3=+.

5.a4 Nc6 6.b5 ab5 7.ab5= Ra1 8.Ba1 Na7 (better 8...Qa5!? 9.bc6 Qa1 10.cb7 Bb7=) 9.Qa4+- Qb6 (9...Qc7!? 10.Nc3 b6 11.Nd5 Qc1 12.Qd1 Qc5+-) 10.e3+- Bd7 11.Bd4 Bb5?? (better 11...Qg6 12.Nc3 Nc8+-) 12.Qa7 Qa7 13.Bb5 (13.Bb5 Kd8 14.Ba7+-) 1–0. GuestBHFS – GuestQXVY, freechess.org, 2020.

5.a4 Nc6 6.b5= ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Na7 (8...Nb4!?=) 9.e3 (9.Qa4 Qc7 10.Nc3 b6 11.Nd5 Qc1 12.Qd1 Qc5+-) 9...Qb6? (9...Bd7!?+=) 10.Bd4 (10.Qa4 Qc7 11.Nc3 b6 12.Nd5 Qc1 13.Qd1 Qc5+-) 10...Qa5+- 11.Bc3 (11.Nc3 Bd7+-) 11...Qa2 12.Bd4 Bd7 (better 12...Qa5=) 13.Nc3+- Qa3? (better 13...Qa5!? 14.Nd5 Nb5 15.Bb5 Bb5+-) 14.Nd5+- Bb5 1–0. GuestZLYS – GuestVGHF, freechess.org, 2020.

5.a4 Bf5 6.e3 e6 7.b5 a5 8.Nf3 Nd7 9.Be2 Ngf6 10.Nh4 Bg6 11.0-0 Bd6 12.f4 0-0 13.Ng6 fg6 14.Nc3 Nc5 15.d3 Qb6 16.Rf3 Ncd7 17.d4 Rac8 18.Bd3 Bb4 19.Na2 Be7 20.Rh3 Ne4 (20...Qd8 21.Bc3=) 21.Be4+= de4 22.Nc3 Nf6 23.Qb1 Nd5 24.Ne4 1-0. onur604 (2320) - palps (2265), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.a4 Bf5 6.Nf3 e6 7.Nd4 Bg6 8.Qb3 Nf6 9.e3 Nbd7 10.Be2 Bd6 11.0-0 0-0 12.f4 (12.Nc3 Qb6 13.Ba3 e5=) 12...Rc8 (12...Qb6!?=+) 13.Nc3= Qb6 14.Ba3 Ne4 15.Ne4 Be4 (15...de4? 16.a5 Qd8 17.Ne6 fe6 18.Qe6 Bf7 19.Qd6+-) 16.d3 Bg6 17.a5 Qd8 18.g3 Nf6 (18...Qe7!?=+) 19.b5+= Ba3 20.Qa3 (worse 20.Ra3 Qe7=+) 20...ab5 21.Nb5 Qd7 22.Qb4 Rc2 23.Rfe1 Rfc8 (23...h5 24.Nd6 Qe7 25.Ra4+=) 24.Nd6+= R8c7? (better 24...Qe7 25.Rab1 R8c3+/-) 25.a6+- (25.a6 ba6 26.Qb8 Rc8 27.Nc8 Rc8 28.Qb2+-) 1-0. DEFFM – GuestKDVB, freechess.org, 2021.

5.a4 Nf6 6.e3=+.

5.a4 Bg4 6.Qb3 Nf6 7.Nf3 e6 8.Ne5 Bd6 9.Ng4 Ng4 10.Bg7 Rg8 11.Bb2 Qb6 12.e3 Nh2 (worse 12...Bh2 13.Qc2 Be5 14.Qc8 Qd8 15.Qd8 Kd8 16.Be5 (16.Rh7? Bb2 17.Ra2 Bg7-+) 16...Ne5 17.Rh7+/-) 13.Qc2 Nc6?? (better 13...Rg6=) 14.Qh7+- (14.Qh7 0-0-0 15.Rh2 Bh2 16.Qh2 Nb4 17.Kd1+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

5.e3 Nc6 6.a3 e5 7.b5 ab5 8.Bb5 e4=.

5.e3 Nc6 6.a3 e5 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Nf6 9.0-0 0-0 10.Qc2 h6 (10...Bg4 11.h3 Bh5 12.d3=+) 11.b5 (11.d4 e4 12.Ne5 Bd7=) 11...ab5=+ 12.Bb5 e4 13.Nd4 Nd4 14.Bd4 Be6 15.Nc3 (15.f3 ef3 16.Rf3 Ng4=+) 15...Rc8 (15...Qc7 16.Bf6 gf6 17.f4=+) 16.Qb2 Nd7 (16...Ng4 17.h3 Nh2 18.Rfc1=) 17.f3 (17.Bd7 A) 17...Bd7? 18.Bg7 (18.Qb7?! Bc6 19.Qb6 Qd7+=; 18.Nd5?! Qg5 19.Nf4 Bc6=) 18...Bh2 19.Kh2 Kg7 20.Nd5 f6 21.Qb7+-; B) 17...Qd7 18.Nb5 f6+=) 17...f5 18.fe4 de4 19.a4 b6 (19...Qc7 20.Kh1 Ne5 21.Rab1=+) 20.Bd7 Qd7 21.Nb5 (21.Bb6 Be5=) 21...Bc5 22.Be5 (22.Bc5!? Rc5 23.Nd4=) 22...Bc4=+ 23.Rfc1 Bb5 (23...Bd3 24.Nd4=+) 24.ab5 f4 25.Kh1 fe3 26.de3 Be3?? (26...Rf5 27.Bf4=+) 27.Rd1?? (better 27.Rc8 Qc8 28.Qb3 Kh7 29.Qe3+-) 27...Qb7?? (better 27...Qe6 28.Ra7 Rf7 29.Rf7 Kf7 30.Bg7 Rc1 31.Rc1 Bc1 32.Qc1 Kg7=+) 28.Qb3+- (28.Qb3 Kh7 29.Qe3+-) 1–0. GuestHTXH – GuestCSFJ, freechess.org, 2017.

5.e3 Nc6 6.a3 e5 7.Nf3 Bg4 8.Be2 (8.h3 Bf3 9.Qf3 Nf6=) 8...Bf3 (8...Bd6 9.Ra2=+) 9.Bf3= Nf6 10.0-0 Rc8 11.d3 Bd6 (11...Be7 12.Nc3=) 12.Nc3+= Bb8 13.Qb3 d5 d4 14.Bc6 Rc6 15.ed4 Qd4 16.Ne4 Qd8 (16...Qb6 17.Rae1+=) 17.Rac1 (17.Nc5 0-0+/–) 17...Ne4 18.de4 Rc1 19.Rc1 0-0 20.g3 (20.Qd5 Qd5 21.ed5 Rd8+=) 20...h6 (20...Qe7 21.Rd1=) 21.Rc5 Qd2 22.Qc2 Qc2 23.Rc2 f6 24.Kf1 Kf7 25.Ke2 Rd8 26.Bc1 Ke7 (26...Ke6 27.Be3+=) 27.Be3 Kd7 (27...h5 28.h3+=) 28.Bb6 Rc8 29.Rc8 Kc8 30.Bc5 (30.g4 Kd7+=) 30...g6 31.g4 Kd7 32.Kd3 (32.Be3 g5+=) 32...Bd6 33.Bd6 (33.Be3 h5 34.h3 hg4 35.hg4 Ke6=) 33...Kd6= 34.f3 b5 35.Ke3 Ke6 36.f4 g5 (36...f5 37.Kf3=) 37.f5 Kf7 ½–½. Kuijpers,Stefan – Goudriaan,Etienne, NED–ch U14 Schagen, 2003.

5.e3 Nc6 b5 ab5 7.Bb5 Nf6=.

5.e3 e6 6.a3 Nf6 7.Nf3 Nc6 8.d4 b5 9.Nbd2 h6 10.Bd3 Bd6 11.Rc1 Bb7 12.0-0 0-0 13.h3 Re8 14.Ne5 Rc8 15.Nc6 Rc6 16.Rc6 Bc6 17.Qc2 Qc7 18.Rc1 Rc8 19.Nf3 Bb7 20.Qc7 Rc7 21.Rc7 Bc7 22.Nd2 Nd7 23.Nb3 Bc8 24.Nc5 a5? (better is 24...Nb6=) 25.Bb5+- Nc5 26.bc5 (26.dc5!? ab4 27.ab4 e5+-) 26...f6 27.Bc3 e5 28.Bc6 ed4? (28...Be6 29.Kf1+-) 29.ed4 (better is 29.Bd5 Kf8 30.ed4+-) 29...Be6 30.f3 Kf7 31.Kf2 g5 32.g4 Ke7 33.a4 Bd7 34.Bd7 Kd7 35.Bd2 Ke6 36.Ke2 f5 37.Kd3 f4 38.Be1 Kd7 39.h4 Ke6 40.hg5 hg5 41.Bd2 Kf6 42.Ke2 Ke6 ½–½. Fournier,Frederic (1680) – Chajnik2, ChessOK.com, 2013.

5.e3 Bf5 6.Nf3 =.

5.Nf3 Nc6 6.a3 f6 (6...Bg4 7.e3 (7.Nd4 Rc8 8.f3 Bd7 9.e3 e6 10.Nc6=) 7...e5 8.h3 Bf3 9.Qf3 Nf6 10.Be2=) 7.d4 (7.e3 e5 8.d4 e4 9.Nfd2 f5 10.Qh5=) 7...Be6 (7...Bg4 8.h3 Bh5 9.Nbd2 e6 10.e3=) 8.e3 Bf7 (8...Bg4 9.h3 Bh5 10.Bd3+=) 9.Bd3 (9.Nc3 e5 10.Be2+=) 9...e6 (9...Rc8 10.0-0+=) 10.Nc3 (10.Nbd2+=) 10...Nge7 11.Rc1 g6 12.Na4 b6 13.b5 ab5 14.Bb5 Rc8 15.Bc3 Bg7 16.Bb4 0-0 17.Bc6 Nc6 18.Bf8 Bf8 19.Ra1 b5 20.Nc5 Qa5 21.Qd2 b4 22.0-0 Bc5 23.dc5 Ra8 (23...ba3!? 24.Qa5 Na5 25.Ra3 Rc5+/–) 24.Nd4+- Nd4 25.ed4 ba3 26.Qa5 Ra5 27.f4 Ra7 (27...Ra4 28.Rfd1+-) 28.Rf3 a2 29.Rf2 Ra4 1–0. michaelbuss – Bazza3, ChessWorld.net, 2005.

5.Nf3 e6 6.a3 (6.e3 Nf6 7.a3 Bd6 8.Be2 Nc6 9.0-0 e5 10.d4=) A) 6...Nc6 7.e3 (7.d4 Bd6 8.e3 Nf6 9.Bd3 0-0 10.0-0=) 7...Nf6 8.d4 Bd6 9.Bd3 0-0 10.0-0=; B) 6...Nf6 7.e3 Bd6 8.Be5 Be5 9.Ne5 Nbd7 10.d4=.

5.Nf3 Nf6 A) 6.a3 Nc6 (6...Bf5 7.e3 e6 8.Nc3 Bd6 9.Nd4 Bg6 10.f4=; 6...Bg4 7.Ne5 Bf5 8.e3 Nbd7 9.Nd7 Qd7 10.Bf6=) 7.e3 e6 8.Ne5 Ne5 9.Be5 Bd6 10.d4=; B) 6.e3 Bg4 7.h3 Bf3 8.Qf3 Nbd7 9.b5 e5 10.Nc3=.

4.Bb2 Qb6

5.a3 a5 6.Qc2 Nc6 7.ba5 (7.Qa4 Nf6 8.e3 Bd7=) 7...Qa5 (7...Ra5!? 8.Bc3 Rc5+=) 8.e3 e5 9.Nf3 Bd6 10.Be2 Nf6 11.0-0 (11.Nc3!?=) 11...0-0+= 12.Nc3 Be6 (better is 12...e4!? 13.Ng5 h6-/+) 13.Nb5= Bb8 14.Bc3 Qd8 15.Rfd1 (15.Ng5!?+=) 15...Ne4+= 16.Bb2 Bf5 17.d3 Nd6 18.Nd6 Bd6 19.e4 Be6 20.d4 de4 (20...ed4 21.Nd4 Nd4 22.Rd4=) 21.Qe4 (21.de5!? ef3 22.Rd6+=) 21...ed4= 22.Nd4 Nd4?? (22...Bd5 23.Qd3 (23.Qd5?? Bh2 24.Kh2 Qd5–+) 23...Re8 24.Nb5=) 23.Rd4 (better is 23.Qd4 Bh2 24.Kh2 Qd4 25.Rd4+-) 23...Qc7= 24.g3 Rac8 25.Rc1 Qb8 (25...Qb6 26.Rc8 Rc8 27.Rd2=) 26.Rc8+= Rc8 27.Bd3 g6 28.Be2 Be5 29.Rb4 Bb2 30.Rb2 Qd6 31.Qb7?? (better is 31.Rb1=) 31...Rc1–+ (31...Qa3?! 32.Rb1=) 32.Kg2 (32.Bf1 Rf1! 33.Kf1 Qd1 34.Kg2 Bd5 35.Qd5 Qd5 36.f3–+) 32...Bd5 (32...Bd5 33.Qd5 Qd5 34.Bf3 Qd3–+) 0–1. kaasparov – denkata, kurnik, 2014.

5.a3 a5 6.Nc3 Nf6 7.Na4 Qd8=.

5.a3 a5 6.Nf3 ab4 7.Bd4 Qd6 8.Be5 Qb6 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Qb4 11.e3 Nc6 12.Bd3 (12.Bc3 Qb6=) 12...Nf6 13.0-0 Bg4 (13...e6 14.Nc3=) 14.h3 Bh5 15.Be2 (15.Bc3 Qd6 16.Qb3+-) 15...e6=+ 16.Bc3 Qb6 17.Qa4 Be7 (17...Qa7 18.Qa7 Na7 19.g4=+) 18.Qa8= Bd8 19.Na3 Qa7 (19...0-0!? 20.Rb1 Qc5 21.Qb7 Ne4=) 20.Qa7+= Na7 21.Rb1 b6 (21...Bf3 22.gf3 b6 23.Ra1+=) 22.Bd4 (22.g4 Bg6 23.Rc1 h5+=) 22...Nc8 (22...Bf3!? 23.gf3 Kd7=) 23.g4+= Bg6 24.Rc1 Ne7 (24...Nd6 25.Nb5 Nde4 26.Nc7 Ke7 27.Nb5+-) 25.g5 (25.d3 h5 26.g5 Nh7+=) 25...Nd7 26.Bg7 (26.Bb5!? f6 27.gf6 gf6 28.Bf6+=) 26...Rg8= 27.Bb2 h6? (27...Bh5!?=) 28.gh6 (better 28.Bb5 Be4 29.Ne5 Rg5 30.Kf1 Bg2 31.Ke2 Re5 32.Be5 Bh3 33.Nc2+-) 28...Bd3? (better 28...Nf5+=) 29.Kf1+- Be2 30.Ke2 f6 31.Nb5 Nf5 32.Nfd4 (better 32.Nbd4 Nc5 33.Nf5 ef5 34.Nd4+-) 32...Kf7? (32...Nd4 33.Nd4 e5+-) 33.Nf5 ef5 34.Nd6 Ke6 35.Nb5 (35.Rc6 Nb8 36.Rc8 Kd6 37.Rb8 Ke7+-) 35...Nc5?? (35...Kf7 36.Rc8 Nc5+-) 36.Rg1!!+- Rh8 (36...Rg1 37.h7 Passed pawn) 37.Nd4 (37.Rg7!? Rh6 38.Nd4 Ke5 39.Nc6 Kd6 40.Nd8 Rh3 41.Bf6 Ne4 42.Be7 Kc7+-) 37...Kf7 38.Nf5 Ne6 39.Nd6 Ke7 (39...Kf8 40.Ba3+-) 40.Ba3 Kd7 (40...Rh7 41.f4 Kd7 42.f5+-) 41.Nf5 (better 41.Nf7 Rh7 42.Nd8 Kd8 43.Rg6+-) 41...Nc5 (41...Ke8+-) 42.Rg7 Ke6 43.Nd4 Kd6 (43...Ke5 44.Rd7! f5 45.Rd8 Rd8 46.Nc6 Kf6 47.Nd8+-) 44.h7 f5 45.Nf5 Ke5 (45...Ke6 46.Nd4 Kf6+-) 46.Bb2 Kf5 (46...d4 47.Bd4 Kd5 48.d3 Rh7 49.Rh7+-) 47.Rf7 Kg6 48.Bh8 Kf7 49.Bd4 1–0. DEFFM – GuestXWMS, freechess.org, 2020.

5.a3 Bf5 6.e3 e6 7.Nf3 Nd7 8.Be2 Bb1 9.Rb1 Ngf6 10.0-0 Be7 11.Bd4 Qd8 12.Qa4 a6 13.Ne5 0-0 14.Nd7 Qd7 15.Qc2 Rfc8 16.Qd3 Rc6 17.Rbc1 Rac8 18.Rc6 Rc6 19.f4 Qc8 20.Bf3 h6 21.Bf6 Bf6 (21...gf6 22.f5 Rc1 23.fe6 fe6 24.Qg6 Kh8 25.Qh6 Kg8 26.Qg6 Kh8 27.Rc1 Qc1 28.Kf2 Qd2 29.Be2+-) 22.e4 de4 23.Be4 Rc1 24.Rc1 Qc1 25.Kf2 Qc7 26.Qf3 (26.g3 g6=) 26...Qb6 (26...Qd6!?+=) 27.Kg3= Qd4 28.Bb7 Qd2 29.Ba6?? (29.Kg4 a5 30.ba5 Qa5 31.Bc6-/+) 29...Qe1–+ 30.Qf2 Bh4!! 31.Kh4 Qf2 32.g3 (32.Kh3 f5 33.Bd3 g5 34.fg5 hg5 35.g3 Kg7 36.Bc4 g4 37.Kh4 Qh2 38.Kg5 Qh6) 32...Qh2 33.Kg4 Qa2 (33...Qh1 34.f5 e5 35.Bf1 g6 36.fg6 fg6 37.Bc4 Kg7 38.a4 Qh5) 34.b5 (34.Kh3 Qa3 35.b5 Qf3–+) 34...Qa3 (34...Qg2 35.f5 Qf1 36.Kh4 g5 37.fg6 Qh1 38.Kg4 f5 39.Kf4 Qe4) 35.Bb7 (35.Kh3 Qf3 36.Kh2 Qf2 37.Kh3 f5–+) 35...Qc5 (better is 35...h5 36.Kh3 h4 37.Kh4 Qe7 38.Kh3 Qb7 39.Kh2–+) 36.Bc6 e5 (36...Qf5 37.Kf3–+) 37.f5 (37.fe5 Qe3–+) 37...Qd4 38.Kf3 (38.Kh3 Qf2 39.f6 Qf6–+) 38...h5 (38...Qd3!? 39.Kg2 e4 40.f6–+) 39.f6 gf6 40.Kg2 f5 Black prepares e4 (40...e4 41.Kh3 f5 42.Kg2–+) 41.Kh3 (41.Bf3 Qd2 42.Kh3 f4 43.gf4 h4 44.Bd5 Qf4 45.Kg2 Qd2 46.Kh3 Qd5 47.Kg4 Qe4 48.Kh3 f5 49.Kh2 Qe2 50.Kh3 Qf2 51.b6 Qg3) 41...e4 42.Kg2 e3 43.Kf3 Qd3 (43...Qd2 44.Kf4 e2 45.Ke5 e1Q 46.Be4 Qe4 47.Kf6 Qe6) 44.b6 (44.Bd7 e2 45.Kf2 Qd2 46.Be8 e1Q 47.Kf3 Qee3) 44...e2 45.Kf4 (45.Kg2 e1Q 46.Bf3 Qd6 47.Bh5 Qdg3) 45...e1Q 46.b7 (46.Be4 Qeg3 47.Kf5 Qg6 48.Ke5 Qde4) 46...Qd4 (46...Qeg3) 47.Kf5 Qee5 0–1. avinoam – ignazzi, kurnik, 2013.

5.Nc3 Qb4 6.Nd5 Qd6 +=.

5.Nc3 d4 6.Nd5 Qd6 7.Rc1 Nc6 8.b5 Qd5 9.bc6 bc6 10.e3 (10.Nf3 e5 11.Qa4 Rb8 12.Rc6 Bd7 13.Qa7 Bd6-/+ (13...Rb2?! 14.Qa8 Ke7 15.Qa3 Ke8 16.Qa8 Ke7 17.Qa3 Ke8 18.Qa8 Ke7=)) 10...de3-/+ 11.de3 Qa2 12.Qd2 Rb8 (13.Be5 Qd2 14.Kd2 Rb7 15.Rc6 Rd7 16.Bd4 Bb7–+; 12...Qd5 13.Qc2-/+) 0–1. Landgraf,Manfred – Andersson,Lars H, corr ICCF TT–4–90–5, 1990.

5.Nc3 e6 6.b5 (6.a3 a5+=) 6...Bd7 (6...Nf6 7.e3=) 7.e3+= a6 8.a4 (8.Qa4 Nf6 9.Nf3 Bd6+=) 8...Nf6+= 9.Nf3 a5 (9...Bd6 10.Bd3 0-0 11.0-0+=) 10.Be2 (10.Bd3 Bc5+/-) 10...Bd6 11.0-0 0-0 12.d4 (12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Rc8+=) 12...Rc8 13.Rc1 Be8?? (better 13...Rc7+/-) 14.Nd5!+- Rc1 (14...ed5 15.Rc8 Discovered attack; 14...Nd5 15.Rc8 Discovered attack) 15.Nb6 Rd1 16.Rd1 (16.Na8?! Rf1 17.Kf1 Ne4+-) 16...Ra7 17.Nc8 1-0. DEFFM – GuestWDCC, freechess.org, 2021.

5.Nc3 Nf6 6.b5 d4 7.Na4 Qb5 8.Bd4 Nc6 9.Bf6 ef6 10.e3 Qd5 (10...Qa5 11.Nf3=+) 11.Nc3= Qa5 12.Nf3 Be7 13.Bc4 0-0 14.0-0 Be6 15.Be6 fe6 16.Qb3 Kf7 (16...Nd8 17.Nd4 Qa6 18.Ncb5+=) 17.Qb7+/- Rfc8 18.Qb1 g6 19.Qe4 Rab8 20.Rab1 Rb4 21.Rb4 Qb4 22.Rc1 (22.Qc2 Qa5+/-) 22...Qa3 (22...Qe4 23.Ne4 Rb8 24.Kf1+/-) 23.Rb1 Bb4?? (better 23...Rb8+/-) 24.Nd4+- Nd4 25.Qb7 (25.Qd4?! Be7+/-; 25.ed4?! Rb8+/-) 25...Be7 26.Qc8 (26.ed4?! Rd8+/-) 26...Nf5 27.g4 Nd6 (27...Ng7 28.Qh8+-) 28.Qh8 Bf8 (28...Ne8 29.Rb8 Bf8 30.Qh7 Ng7 31.Rb7 Be7 32.Kg2+-) 29.Ne4! Ne4 (29...Ne8 30.Rb7 Be7+-) 30.Qh7 (30.Qh7 Bg7 31.Rb7 Qe7 32.Re7 Ke7 33.Qg7 Kd6 34.Qg6+-) 1-0. DEFFM – GuestJMFC, freechess.org, 2021.

5.Nc3 Nf6 6.b5 d4 7.Na4 Qb5 8.e3 Qa5 9.Bd4 Bd7 10.Nb2 Nc6 11.Bc3 Qc7 12.Bc4 e5 13.Qb3 Bf5 14.Ne2 Bd6 15.Ng3 Bg6 16.0-0 0-0 17.Be2 Rfe8 (17...Rfd8 18.Rac1=+) 18.Nc4= Bf8 19.Rfc1 Rac8 20.Bb2 a6 (better 20...Qd7!?=) 21.Ne5+= Re5 22.Be5 Qe5 23.f4 Qe6 24.Qb7 Be4?? (better 24...Ne7 25.Rc8 Nc8 26.Qa6 Qd7+/-) 25.Ne4+- Ne4 26.Ba6 Nd2 27.Qc8 (27.Qc8 Qe3 28.Kh1+-) 1-0. onur604 (2320) - Sispal (2090), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.Nc3 Nf6 6.Rc1 Bg4 =.

5.Qb3 Nc6

6.b5 Nd4 7.Qa4 Nb5 8.Nc3 Bd7 9.Nd5 Qd6 =.

6.b5 Nd4 7.Bd4 Qd4 8.Nc3 e6 9.Rb1 Nf6 10.Nf3 Qb6 11.e3 Bd6 (11...Bd7 12.Be2+=) 12.d4 Bd7 13.Bd3 0-0 14.0-0 Rfc8 15.h3 (15.Rfc1 Rc7=) 15...Qa5 (15...Rc7 16.Rfc1=) 16.Ne2 (16.Rfc1 Ba3 17.Rc2 Bd6=) 16...a6 17.ba6 ba6 18.Qb6 Qb6 19.Rb6 Bc7 20.Rb7 (20.Rb2 Bb5 21.Bb5 ab5=) 20...Bc6 21.Rb2 Nd7 (21...Bd6 22.Nc3=) 22.Rfb1 (22.Rc1 Bd6 23.Rbc2 Bb7=) 22...h6 (22...Rcb8 23.Rb8 Rb8 24.Rc1=) 23.Nc1 (23.Nc3 Bd6+=) 23...Bd6 24.Rc2 Bb5 25.Rc8 Rc8 26.Bb5 ab5 27.Nd3 Rc2 28.Rb5 Ra2 29.g3 Kf8 (29...Nf6 30.Nc5=) 30.Rb7 Ke8 31.Kg2 Ra3 (31...f6 32.Nb2=) 32.Nde5 ½–½. Obsivac,J (2360) – Suran,J (2310), Czech Extraleague, 1998.

6.b5 Nd4 7.Bd4 (7.Qa4 Nb5 8.Nc3 Bd7 9.Nd5 Qd6=) 7...Qd4 8.Nc3 e6 9.e3 Qb4 10.Rb1 Qb3 11.Rb3 Nf6 12.Nf3 Bd6 (12...Be7 13.d4=) 13.d4 Ke7 (13...Bd7 14.Bd3=) 14.Bd3 g5 (14...Bd7 15.0-0=) 15.h3 (15.Ng5 Rg8 16.f4 h6=) 15...Rg8 16.Ke2 (16.Ne5 h5 17.a3 Be5 18.de5 Nd7+=) 16...h5 17.Rbb1 (17.g3 Bd7=) 17...Bd7 (17...g4 18.hg4 hg4 19.Nd2=) 18.Nd2 (18.Rhc1 Rac8=) 18...h4 (18...e5 19.de5 Be5 20.Nd1=) 19.Nf3= Nh5 (19...Rac8 20.Kd2=) 20.Na4 (20.Rhc1 Ba3 21.Rc2 Nf6+=) 20...f6 (20...Rac8 21.Rhc1=) 21.Rhc1 (21.Nc5 Bc5 22.dc5 e5=) 21...e5= 22.de5 (22.Nc3 Be6=) 22...fe5 (worse is 22...Be5 23.Nc5+/–) 23.Bh7 (23.Nc3 Be6 24.Bh7 e4=) 23...e4 (23...Rg7 24.Bc2+=) 24.Bg8 (better is 24.Nd4!? Rgc8 25.Nc3=) 24...ef3-/+ 25.Kf3 Rg8 26.Nc3 (26.Ke2 Bf5 27.Rb3 g4-/+) 26...g4–+ 27.Ke2 Nf6 (27...gh3 28.gh3 Nf6 29.b6–+) 28.hg4 (28.b6 gh3 29.gh3 a5-/+) 28...Rg4 (28...Bg4 29.Kf1-/+) 29.Kf1 (29.b6 a6 30.Kf1 Bf5–+) 29...Bf5–+ 30.f3 (30.Rb3 Bd3 31.Kg1 Bc4–+) 30...Bd3 (30...Rg3 31.Rb2–+) 31.Kf2 Bb1 32.fg4 Ng4 33.Ke2 Be4 34.Ne4 de4 35.Rc8 Ke6 36.Rh8 Be7 37.a4 Kd5 (37...Bg5 38.Rg8 Kf6 39.b6 ab6 40.Rf8 Kg7 41.Re8 Ne3 42.Re5–+) 38.Rg8 Ne5 (38...Nh6 39.Rb8–+) 39.Rb8 (39.Ra8 Bc5–+) 39...b6–+ 40.Rb7 Bc5 (40...Kd6 41.Ra7 Nc4 42.Ra6–+) 41.Rh7-/+ Nc4 (41...Ng4 42.Rh5 Kd6 43.Rh4 Ne3 44.Re4 Ng2 45.Kf3-/+) 42.Rh5 Ke6 (42...Kd6!?-/+) 43.Rh4+= Kf5 44.g4 (better is 44.Rh5!? Kf6 45.Rh3+=) 44...Kg5–+ 45.Rh7 Kg4 46.Ra7 (46.a5 Na5 (46...Be3?! 47.a6+=) 47.Rf7 Nc4 48.Rf4 Kg5 49.Re4 Nd6–+) 46...Kf5 (46...Be3 47.a5 ba5 48.Rc7–+) 47.Ra8 (47.Rc7 Kf6-/+) 47...Ne3 (47...Be3 48.Rc8 Bc5 49.Rc7–+) 48.a5 ba5 49.Ra5 Nc4 (49...Kf4 50.Ra6 Nd5 51.Rc6–+) 50.Ra8 Ke5 (50...Bb6 51.Rc8 Ne5 52.Rf8 Ke6 53.Rb8–+) 51.Re8 (51.Rc8 Kd4 52.Rd8 Kc3–+) 51...Kd4 52.Rd8 Kc3 53.Re8 Nd6 54.Rb8 Kc4 55.b6 Kb5 56.b7 Kb6 57.Rd8 (57.Ke1 Nb7 58.Ke2 Kc6–+) 57...Nb7 (57...Kb7?! 58.Rd6 Bd6 59.Ke3=) 58.Rg8 Nd6 59.Rg5 (59.Rb8 Kc6–+) 59...Kb5 60.Re5 Kc4 61.Rg5 (61.Re7 Bd4–+) 61...Nb5 62.Rg4 (62.Rg8 Nc3 63.Ke1 Kd3–+) 62...Kd4 63.Rh4 (63.Rg8 Nc3 64.Ke1 Bb4–+) 63...Nc3 64.Kd2 Bd6 65.Rg4 Nd5 66.Rh4 (66.Ke1 Nf4–+) 66...Bf4 (66...Nf4 67.Kd1–+) 67.Ke2 Be3 (67...Be5 68.Rh7–+) 68.Rg4 Nf4 69.Ke1 Kd3 70.Rg3 Ne6 71.Rh3 Nd4 (71...Ng5 72.Rh8–+) 72.Rg3 Nf3 73.Kf1 (73.Kd1 Bd4–+) 73...Bd4 (73...Bc5 74.Rg8–+) 74.Rh3 Kd2 (better is 74...Ke3–+) 75.Rf3-/+ ½–½. Alberts,Hendrik Jan – Wall,Gavin (2295), Berliner Sommer, 1993.

6.b5 Nd4 7.Bd4 Qd4 8.Nc3 e6 9.Nf3 Qb4 =.

6.Qd5 Nb4 7.Qb3 Be6 8.Qa4 ½–½. Plock,Joerg – Kagel,F, corr, 2001.

6.Qd5 Be6 7.Qe4 +=.

4.Bb2 Nc6

5.b5 Na5 6.e3 Nc4 7.Bc4 dc4 8.Qa4=.

5.b5 Na5 6.e3 Nf6 7.Nf3 e6 (7...Bf5 8.Be2=) 8.Bd3 Bd7 9.0-0 (9.Ne5 Rc8=) 9...Rc8 (9...Nc4 10.Bc4 dc4 11.a4=) 10.Ne5 (10.Bd4 Nc4=) 10...Be7 (10...Nc4 A) 11.Nd7? Nb2 (11...Kd7?! 12.Bc4 Rc4 13.Be5+=; 11...Nd7?! 12.Bc4 Rc4 13.Na3=; 11...Qd7?! 12.Bf6 gf6 13.Nc3=) 12.Qb3 Nd3 (12...Kd7?! 13.Qb2 Qa5 14.a3=) 13.Nf8 Ne5–+ (13...Rf8?! 14.Qd3 Ne4 15.Qa3=); B) 11.Bc4 dc4 12.a4=) 11.Qf3 (11.Qa4 0-0+=) 11...0-0= 12.Na3 Be8 (12...Bd6 13.Rac1+=) 13.Rfc1 Bd6 (13...Rc1 14.Rc1 (worse 14.Bc1 Bd6 15.Bb2 Qe7=+) 14...Ne4 15.Be4 de4 16.Qe4 Qd2 17.Nac4=) 14.Rc8 Qc8 15.Ng4 Ng4 16.Qg4 e5?? (better 16...f6+=) 17.Qc8+- (17.Qc8 Bb5 18.Bh7 (18.Bb5?! Rc8 19.d4 a6+-; worse 18.Nb5 Rc8 19.Nd6 Rd8 20.Be5 Nc4 21.Bc4 dc4+-) 18...Kh7 19.Qh3 Kg8 20.Nb5+-) 1–0. GuestKNRL – GuestKHCY, freechess.org, 2018.

5.b5 Nb8 6.e3 e6 7.Nf3 Nf6 8.Bd3 (8.Be2 Bd6=) 8...Nbd7 9.0-0 Nc5 (9...Bd6 10.Nc3=) 10.Bc2 Bd6 11.d4 Ncd7 (11...Nce4 12.Ne5 Bd7 13.Bd3+=) 12.Nbd2 (12.Ba3 Bb8+=) 12...0-0= 13.Bd3 b6 14.a4 Bb7 15.Qb3 Ne4 16.Ba3 Ba3 17.Qa3 Nd2 (17...a6 18.Rfc1+=) 18.Nd2 Nf6 (18...e5 19.Rfc1+=) 19.Nf3 (19.a5 Rc8+-) 19...Ne4 20.Ne5 Rc8 (20...f6 21.Nc6 Bc6 22.bc6+=) 21.Be4 de4 22.Rac1 Bd5 23.Nc6 (23.Rc8 Qc8 24.Rc1 Qd8+=) 23...Bc6+= 24.Rc6 Rc6 25.bc6 Qd5 (25...Qc7 26.Rc1+=) 26.Rc1+- Rc8 (26...Re8 27.Qb4+-) 27.Qe7+- g6? (better 27...a5!?+-) 28.Qa7 Rc6?? (28...Qd8+-) 29.Qa8 (29.Qa8 Kg7 30.Qc6+-) 1–0. GuestYVFN – GuestGRRR, freechess.org, 2019.

5.b5 Nb8 6.e3 Nf6 7.a4 e6 8.Nf3 Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 Qe7 11.Nc3 Nbd7 12.Rc1 b6 13.Qc2 Bb7 14.Qb1 Rac8 15.h3 h6 16.Rfd1 Nc5 17.Ba1 Nce4 18.Ne4 Ne4 19.Nd4 (19.d3 Nc5=) 19...Ba3 (19...Qh4!? 20.Rf1 Nd2-/+) 20.Rc8 Rc8 (worse 20...Bc8 21.d3 Nf6 22.Nc6+/-) 21.Qa2 Bb4 22.d3 (22.Nf3 Ng5=) 22...Nc3=+ 23.Bc3 Rc3 24.Qb2 Qc5 25.Bf3 Ba3 26.Qa2 e5 (26...a6 27.Qa1=+) 27.Nf5 Rc2 28.Qa1 (28.Qb3 Rb2 29.d4 ed4=) 28...Bb2 (28...Qc3 29.Qc3 Rc3 30.Kf1=+) 29.Qb1= e4 30.de4 de4 31.Rd8 Kh7 32.Bd1 Rc4 33.Qb2 Qf5 34.Bg4 Qf6? (better 34...Qg5 35.Rd4 Qf6=) 35.Qf6+- gf6 36.Rd7 Rc1 37.Kh2 Ba8 (better 37...Bc8 38.Ra7 Kg6 39.Bc8 Rc8+-) 38.Rf7 Kg6 39.Ra7 h5 (39...Bd5+-) 40.Bh5! Kh5 41.Ra8 Rc2 42.Kg3 Rc4 (42...Kg5 43.Rb8 Ra2 44.Rb6 Ra4 45.Rb8+-) 43.a5 (43.Kf4!? Kg6+-) 43...ba5 44.Ra5 Rb4 45.b6 (better 45.Kf4!? Kg6+-) 45...Kg6 46.Ra6 Rb5 (46...Kf5 47.Kh4+-) 47.h4 (47.Kf4 f5+-) 47...Kf5 (47...Rb2 48.f3 Kh5 49.fe4+-) 48.h5 (better 48.Kh3!? Ke5+-) 48...Kg5 49.h6! Kh6 50.Kf4 Kg6 (50...f5 51.f3 ef3 52.gf3+-) 51.Ke4 Rb4 52.Kf3 (52.Kd5 Rb2+-) 52...Rb5 (52...Kf5 53.Ke2+-) 53.g4 Rb4 54.Kg3 Kg5 (54...Kf7 55.f4+-) 55.f4 Kg6 56.Kf3 Rb3 57.b7! Rb7 58.g5 Kg7 59.Rf6 Rb5 60.Kg4 Rb4 61.Ra6 Rb1 (61...Kf8 62.Kf5 Kg7 63.Ra7 Kf8 64.e4+-) 62.e4 Rg1 (62...Rb4 63.Ra7 Kf8 64.e5+-) 63.Kf5 Rb1 64.Ra7 Kg8 65.e5 Rb5 66.Kf6 Rb6 67.e6 Rb5 (67...Rb8 68.f5 Rc8 69.Kg6 Re8 70.f6 Kh8 71.Rh7 Kg8 72.Rg7 Kf8 73.e7 Re7 74.Rg8 Kg8 75.fe7 Kh8 76.e8Q) 68.f5 (68.Ra8 Rb8 69.Rb8 Kh7 70.g6 Kh6 71.Rh8) 68...Rb6 (68...Rb8 69.Kg6 Kf8 70.f6 Re8 71.Rf7 Kg8 72.e7 Rc8 73.Rg7 Kh8 74.Rh7 Kg8 75.f7) 69.Kg6 (69.Ra8 Rb8 70.Rb8 Kh7 71.g6 Kh6 72.Rh8) 69...Rb7 70.Ra8 (70.Ra8 Rb8 71.Rb8) 1-0. carlos78 (2295) - avp_chess (1965), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

4.Bb2 d4

5.Nf3 Nc6 6.b5 Nb4 7.a3 Nd5 1–0. DEFFM (2190) – jayparmar (1925), rated rapid game lichess.org, 2020.

5.Nf3+= d3 6.ed3 (6.Ne5 de2 7.Be2 Nd7+=) 6...Bf5 7.Be2 Bd3 8.0-0 e6 9.Bd3 Qd3 10.Ne5 Qa6? (better 10...Qb5+=) 11.Nf7!+- Kf7 12.Qh5 Ke7 13.b5 Qb6 14.Ba3 Kd8 15.Bf8 Nf6 (15...Qc7 16.Qg5 Ne7 17.Qg7+- (17.Bg7?! Rg8+-)) 16.Qf7 Rf8 17.Qf8 Ne8 18.Nc3 Nd7 19.Qf7 Rc8 (19...e5 20.Rfe1 Qf6 21.Qg8+-) 20.Rae1 e5 21.Nd5 Qd6 22.d4 Rc4 (22...Nef6 23.Nf6 Qf6 24.Qg8 Qf8 25.Qd5 ed4 26.Qd4+-) 23.Re5! (23.Re5 Ne5 24.de5 Qe5 25.b6 (25.Qb7?! Nd6 26.Qb8 Rc8 27.Qa7 Qd5+-) 25...ab6 26.Nb6+-) 1–0. DEFFM – GuestWGKC, freechess.org, 2018.

4.Bb2 Qd6

5.a3 e5 6.e3 Nf6 7.Nf3 Nc6 (7...e4 8.Bb5 Bd7 9.Nd4=) 8.Bb5 (better is 8.b5!? e4 9.bc6 ef3 10.cb7 Bb7 11.Qf3+/–) 8...e4= 9.Bc6 bc6 10.Bf6? (10.Nd4 a5+=) 10...Qf6 (better is 10...ef3!? 11.Qf3 gf6–+) 11.Nd4-/+ c5 12.bc5 Bc5 13.Nc3 Bd4 (13...Qg5!? 14.Rg1 0-0-/+) 14.Qa4= Bd7 15.Qd4 Qd4 16.ed4 Be6 17.0-0 (17.d3 ed3 18.Kd2 Rb8=) 17...Kd7 18.Rab1 Rab8 19.Na4 Kd6 20.Nc5 Rb6 21.Rb4 (21.d3 ed3 22.Nd3 Rhb8 23.Rb6 Rb6=) 21...Rhb8 22.Rfb1 Rb4 23.Rb4 Rb4 24.ab4 Bf5 25.Kf1 (25.h3 h5-/+) 25...Kc6 26.Ke2 (26.h3 Kb5–+) 26...Kb5–+ 27.Nb7 Kb4 28.Nd6 Be6 (28...Bg4!? 29.f3 ef3 30.gf3–+) 29.d3 ed3 30.Kd3 Kb3 (30...g5 31.Ne8–+) 31.Nb7 Bf5 32.Kd2 Kc4?? (better is 32...g5-/+) 33.Nd6+- Kd4 34.Nf5 Kc4 35.Ng7 Kb3 36.Nf5 Kb2 37.Ne3 d4? (37...a5 38.Nd5 a4 39.Ne3+-) 38.Nf5 (38.Nc4 Kb1+-) 38...d3 (38...a5 39.Kd3+-) 39.Kd3 (39.Nd6!? Kb3+-) 39...a5 40.Nd4 a4 41.Nb5 Kb3 42.Nc3 a3 43.f4 f5?? (43...h5 44.f5+-) 44.g3 (better is 44.g4 Kb4 45.gf5+-) 44...h5 45.h3 Kb2 46.Kd2 Kb3 47.Kd3 Kb2 48.Kd2 (better is 48.Kc4+-) 48...Kb3= 49.Kd3 ½–½. bluepiramid2 (1680) – ziomalwyluzuj (1910), kurnik, 2012. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5)

5.b5 Nd7 6.e3 +=.

5.b5 Bf5 6.e3 (6.Nf3 Nd7=) 6...Nd7 7.Nf3 Rc8 8.Ba3 (8.Nc3 e5=) 8...Qf6+= 9.d4 Qb6 (9...Bc2 10.Qd2 Be4 11.Be2=) 10.Bd3 (10.Nbd2 Bc2 11.Qc1 Rc7=) 10...Bg4 (10...Bd3 11.Qd3 Qa5 12.Nbd2=) 11.Qd2 (11.0-0!?=) 11...Bf3 12.gf3 Ngf6 13.Qb2 g6 (13...e6 14.Bf8 Rf8 15.Nd2+=) 14.Nd2= Bh6 (14...Bg7 15.0-0=) 15.Ke2 (15.Rc1 Rc1 16.Qc1 Kd8=) 15...Nh5 (15...Rc7 16.Rac1=) 16.Rac1 (16.Rhc1 0-0=) 16...Rb8 (16...0-0 A) 17.Be7? Qe6 18.Bg6 fg6 19.Rc8 Rc8–+ (19...Qe7 20.Rc7+=); B) 17.Kd1 Qf6 18.Rc8 Rc8 19.Qb4=) 17.Kd1 (17.Rc3 Bg7+=) 17...Qe6 (17...Nhf6 18.Rg1=) 18.Rc7 (18.Qc3 0-0+=) 18...0-0 (18...Kd8 19.Qc2+=) 19.Qc3 (19.Bb4 Bg5+=) 19...Bg5 (19...Ng7 20.b6 a6 21.f4=) 20.h4 Bf6 21.Bf1 Bg7 22.Bh3 (22.Bb4 Rfd8+=) 22...f5= 23.Kc1 (23.Bf1 Kh8=) 23...Bf6 (23...Nhf6 24.h5 Ne8 25.b6 Nb6 26.Re7–+) 24.Bf1 (24.Kd1 Nb6=) 24...Nb6 25.Kb1 (25.Kd1 Rbc8=) 25...Ng7 (25...Rbc8 26.Bb4-/+) 26.Qb3 (26.Qa5 a6+=) 26...Ne8 (26...a6!?+=) 27.Rc2 Nd6 (27...h5 28.Bd3=) 28.Bc5 (28.h5 g5+=) 28...Nf7 (28...h5!?=) 29.f4+= Nd6 (29...Rbc8 30.Bg2+=) 30.Bg2 (30.h5 gh5 31.Bb6 ab6+-) 30...Ne4 (30...Ndc4 31.Nc4 dc4 32.Qb4+/–) 31.Ne4 fe4 32.Bh3 (32.h5 g5+/–) 32...Qf7 33.Bg4 (33.h5 gh5 34.Bb6 ab6+/–) 33...h5+= 34.Be2 Qe6 (34...Rbc8 35.f3 Nd7 36.fe4 Nc5 37.Rc5 Rc5 38.dc5+/–) 35.a4 (35.f3 Rbc8 36.Rg1 ef3 A) 37.Rg6?! Kf7 38.Rf6 A1) worse is 38...ef6 39.Bf3 (39.Bf8 fe2 40.Bb4 Qe4–+) 39...Rg8 40.Bb6 Rg1 41.Kb2 Rc2 42.Kc2 Qb6 43.Qd5 Kg7 44.Qh5+- (44.Qb7?! Qb7 45.Bb7 Rg4+/–); A2) worse is 38...Qf6 39.Bf3 Qh4 40.Bd5 Nd5 41.Qd5 Ke8 42.Qb7+/–; A3) 38...Kf6 39.Bf3 Nc4=; B) 37.Bf3+/–) 35...a6?? (35...Ra8 36.Bb6 ab6 37.Kc1=) 36.a5?? (better is 36.Bb6 Qb6 37.Qd5 Kh8 38.Qe4+-) 36...Nd7= 37.b6 Rfc8 (37...Rbc8 38.Ba3=) 38.Bb4 (38.Ba3 Rc2 39.Qc2 Kh8+=) 38...Nf8 (38...Kg7 39.Ka1+=) 39.Bc5 (39.Rhc1 Rc2 40.Rc2 Bh4+=) 39...Rc6 (39...Nd7 40.Ba3+=) 40.f3 (40.Rg1 Kh7=) 40...ef3 (40...Rbc8!?=) 41.Bf3+= Rd8 42.Rg2 Qf5 (42...Kh8 43.Qd3+/–) 43.Qc2 (43.e4!? Qf4 44.ed5+/–) 43...Qc2+= 44.Rc2 Ne6 45.Rg1 (45.Bb4 Rc2 46.Kc2 Bd4 47.Rd1+/–) 45...Kf7? (better is 45...Kh7!?=) 46.f5+/– White fights for the Initiative 46...Nc5 47.fg6 The passed pawn on g6 quickly leads to threats (47.dc5 gf5 48.Bh5 Ke6-/+; 47.Rc5?! Rc5 48.fg6 Kg7 49.dc5 Bh4+/–) 47...Kg7 48.dc5 (better is 48.Rc5 Rc5 49.dc5 Bh4 50.Rd1+/–) 48...Kh6? (better is 48...e6+/–) 49.e4 (49.g7 Bg7 50.Rg5 Rf8 51.Rh5 Kg6 52.Rg5 Kh6 53.Bd5 Rf1 54.Ka2 Rff6+-) 49...Bd4 (49...Rdc8 50.ed5 Rc5 51.Be4 Rb5 52.Kc1 Rc2 53.Kc2+/–) 50.ed5 Rc5 51.Rc5 Bc5 52.Rg5 Bb4 (52...Be3 53.Rg2+-) 53.d6 (53.Bh5 Bd2 54.Rf5 Ba5+/–) 53...ed6 (53...Kg7 54.Bb7 (54.Rh5?! Rd6 55.Be4 Re6 56.Rh7 Kf8 57.Rf7 Kg8+-) 54...Rd6 55.Ba6 Ba5 56.Ra5 Rb6 57.Kc2+-) 54.Bb7 d5 (54...Bd2 55.Rd5 Be1 56.Ba6 Bh4 57.Bd3+-) 55.Bd5 (55.g7 Rg8 56.Rd5 Be7 57.Ba6 Bh4+-) 55...Be7 56.Rg2 Kg7 57.Bf7 (57.Bc4!? Bh4 58.Ba6 Be1+-) 57...Bh4 58.Rh2 Rd4 59.Kc2 Be1 (59...Rb4 60.Kd3+-) 60.Rh5 Rh4 (60...Kf6 61.Kb3+-) 1–0. Lehr,Thomas – Meyer,Juergen (2090), Schleswig Holstein–ch qual, 1997.

4.Bb2 Nd7

5.a4 e5 6.Nf3 +=.

5.a4 Ndf6 6.e3 (6.Nf3 e6=) 6...Bf5 (6...e6 7.b5=) 7.Bb5 (7.Nf3 Rc8=) 7...Nd7 (7...Bd7 8.Bd7 Qd7 9.Bc3=) 8.Nf3 (8.Ne2 a6 9.Ng3 Bg6=) 8...a6 9.Bd7 (9.Be2 e6=) 9...Qd7 10.0-0 (10.d3 Rc8=) 10...Nf6 (10...f6 11.Qb3=) 11.Ne5 (11.d3 e6=) 11...Qc7 (11...Qd6 12.b5=) 12.Qf3 (12.a5 Nd7 13.Qa4 f6=) 12...Rc8?? (better is 12...Qc2 13.Bc3 e6+=) 13.Qf5+- (13.Qf5 e6 14.Qf4+-) 1–0. Wall,Bill – RalphRed, Microsoft Gaming Zone, 1999.

5.Qa4 e6 6.e3 Ngf6 7.Nf3 Be7 8.Be2 0-0 9.d4 Nb6 10.Qb3 Bd7 11.a4 Rc8 12.Nbd2 Ne4 (12...Qc7 13.a5 Nc4 14.Rc1=+) 13.a5= Na8 14.Ne4 de4 15.Ne5 Be8 16.0-0 Nc7 17.b5 f6 18.b6 Nd5 (18...fe5 19.bc7 Rc7 20.de5 Qd2+/-) 19.Bg4 (19.Nc4!? a6 20.Rac1+=) 19...f5 20.ba7 (20.Bh3 ab6 21.f3 ef3 22.e4=+) 20...fg4-/+ 21.Qb7 Rc7?? (better 21...Ra8-/+) 22.a8Q+- (22.a8Q Qa8 23.Qa8+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

5.Nc3 e6 (5...Ngf6 6.Rc1 Qb6 7.Qa4+=) 6.b5 (6.Rc1!? Nb6 7.e3+=) 6...Ngf6= 7.e3 Be7 (7...Bd6 8.Nf3=) 8.Nf3 0-0 9.Be2 Qb6 (9...Nb6 10.d3=) 10.0-0+= Nc5 (10...a6 11.a4+=) 11.a4 (11.Na4 Na4 12.Qa4 Bd7+=) 11...Bd7 (11...Bd6 12.Rc1+=) 12.d4 (12.Ne5 Bd6 13.d4 Be5 14.de5 Nfe4+-) 12...Nce4 13.Ne4 (13.Ne5 Nc3 14.Bc3 Rfc8+=) 13...Ne4 14.Bd3 Nf6 (14...Qd8 15.Qe2+=) 15.Ne5 (15.a5 Qd8+-) 15...Rac8 (15...Rfc8 16.Qd2+-) 16.Qf3 (16.a5 Qd8+-) 16...Qa5+= 17.Qg3 (17.h3 Rc7+=) 17...g6 (17...Be8 18.Qh4 Qd2 19.Ra2+=) 18.Qg5+- Rfe8 (18...Qd8 19.Rfc1+=) 19.Ba3 Kg7 20.Nd7 (20.Be7 Re7 21.g3 Ng8=) 20...h6?? (better 20...Nd7 21.Be7 f6 22.Bf6 Nf6+-) 21.Qe5+- (21.Qe5 Qd8 22.Be7 Qe7 23.Nf6 Qf6 24.Qf6 Kf6 25.Rac1+-) 1–0. GuestTBLL – averagesg, freechess.org, 2020.

5.Nf3 f6 6.e3 Nh6 (6...e5 7.Qb3=) 7.Nc3 e6 8.Qb3 Be7 9.Rc1 0-0 10.Nb5 Nb6 11.Nc7 Rb8 12.a4 (12.Bd3 Na8 13.Na8 Ra8+=) 12...Bd6 (12...Bd7 13.a5 Na8 14.Na8 Ra8 15.Be2=) 13.Nb5+= a6 (13...Bd7 14.a5 Bb5 15.Bb5+=) 14.Nd6+/– Qd6 15.a5 Nd7 (better is 15...Na8!?+/–) 16.b5+- Nc5 (16...Qe7 17.Ba3 Qd8 18.Bf8 Nf8 19.ba6 Qa5 20.Nd4+-) 17.Qa3 Ne4 (17...b6 18.ab6 Ne4 19.d3 Qb6 20.de4 de4 21.Nd4 ab5 22.Nc6+-) 18.d3 Qa3 19.Ba3 Nf2 20.Kf2 Re8 21.b6 Bd7 22.Rc7 Bc6 23.h3 Rbc8 24.Nd4 Rc7 25.bc7 Nf7 26.Nc6 bc6 27.Be2 Rc8 28.Rb1 Nd8 29.cd8Q Rd8 30.g4 g6 31.e4 d4 32.Rb6 Rc8 33.Ra6 c5 34.Rb6 Kg7 35.Rb7 Kh6 36.a6 f5 37.gf5 ef5 38.Bc1 g5 39.ef5 Rf8 40.a7 Rf5 41.Kg3 Re5 42.a8Q Rf5 43.Qa6 Rf6 44.Qf6 1–0. jaskier (2175) – rla, internet, 2007.

5.Nf3= Ngf6 6.e3 e6 7.a3 =.

5.Nf3 Ngf6 6.e3 e6 7.b5 Bd6 8.Nc3 0-0 A) 9.Be2 Re8 (9...a6 10.0-0 e5 11.Rc1 Qe7 12.Qa4 Qe6 13.d4 e4 14.Nd2 Nb6=; 9...Nb6 10.0-0 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qe2 Qc7 13.Rfc1 e5 14.d3 Be6+=; 9...e5 10.0-0 Nb6 11.d4 e4 12.Ne5 Nfd7 13.Nd7 Bd7 14.f4 Qf6+=) 10.0-0 e5 11.Rc1 Nb6 12.d4 e4 13.Ne5 Nfd7 14.Nd7 Bd7+=; B) 9.Rc1 e5 (9...a6 10.Be2 e5 11.0-0 Qe7 12.Qa4 Re8 13.d4 e4 14.Nd2 Nb6=; 9...Re8 10.Be2 e5 11.d4 e4 12.Nd2 Nb6 13.a4 Be6 14.0-0 Rc8=; 9...Qe7 10.Be2 e5 11.0-0 a6 12.Qa4 Qe6 13.d4 e4 14.Nd2 Nb6=) 10.Be2 Nb6 11.d4 e4 12.Nd2 Bf5 13.0-0 Rc8 14.a4 Re8+=; C) 9.d4 Qa5 (9...Re8 10.Rc1 e5 11.de5 Ne5 12.Be2 Be6 13.0-0 Nc4 14.Ba1 Rc8=; 9...Nb6 10.Rc1 a6 11.Qb3 Bd7 12.ba6 ba6 13.Ba3 Nc4 14.Bd6 Nd6=; 9...e5 10.de5 Ne5 11.Be2 Nc4 12.Bc4 dc4 13.Qd4 Be6 14.Rd1 Be7=) 10.Bd3 Nb6 11.0-0 Bd7 12.Ne5 Rac8 13.Rc1 Rc7 14.Qb3 Rfc8+=.

5.Nf3 Ngf6 6.e3 e6 7.b5 Bd6 8.Nc3 e5 9.d3 (9.Be2 0-0 (9...Nb6 10.Na4 e4 11.Nb6 Qb6 12.Ne5 0-0 13.0-0 Be6 14.f4 Rac8=; 9...a6 10.0-0 0-0 11.Rc1 Qe7 12.Qa4 Qe6 13.d4 e4 14.Nd2 Nb6=; 9...e4 10.Nd4 0-0 11.Rc1 a6 12.0-0 Nc5 13.d3 b6 14.Qc2 Bg4=) 10.0-0 Nb6 11.d4 e4 12.Ne5 Nfd7 13.Nd7 Bd7 14.f4 Qf6+=; 9.Rc1 0-0 (9...Nb6 10.d4 e4 11.Ne5 0-0 12.Be2 Nfd7 13.Nd7 Bd7 14.0-0 Qh4+=; 9...a6 10.Be2 0-0 11.0-0 Qe7 12.Qa4 Qe6 13.d4 e4 14.Nd2 Nb6=; 9...e4 10.Nd4 Ne5 11.d3 Bg4 12.f3 ef3 13.gf3 Bh5 14.Be2 0-0=) 10.Be2 Nb6 11.d4 e4 12.Ne5 Nfd7 13.Nd7 Bd7 14.0-0 Qh4+=) 9...0-0 (9...a6 10.Be2 0-0 11.0-0 Qa5 12.Qb3 Nc5 13.Qd1 Ne6 14.d4 e4=; 9...Qa5 10.Be2 a6 11.0-0 0-0 12.Qb3 Nc5 13.Qd1 Ne6 14.d4 e4=; 9...Qb6 10.Be2 0-0 11.0-0 Re8 12.a4 Qa5 13.Qc2 a6 14.Rfc1 Nb6=) 10.Be2 b6 (10...Qe7 11.Rc1 a6 12.a4 ab5 13.Nb5 Bb4 14.Bc3 Bc3=) 11.0-0 (11.d4 e4 12.Nd2 Bb7 13.Qb3 Qe7 14.0-0 Rfc8=) 11...Bb7 (11...a6 12.Qc2 Qe7 13.Rfc1 Re8 14.d4 e4=) 12.Rc1 (12.Qd2 Qb8 13.Rfd1 a6 14.a4 Nc5=) 12...Qe7 (12...Qb8 13.h3 Rc8 14.d4 e4=) 13.Nh4 (13.d4 e4 14.Nd2 a6=) 13...Qe6 14.f4 (14.d4!?= is interesting 14...e4+=) 14...ef4'=/+ 15.ef4 Rfe8 16.d4 Rac8 17.Bd3 (17.Rf2 Nc5 18.dc5 Bc5-/+) 17...Qe3 (17...g6 18.Kh1+=) 18.Kh1 Bf4 (18...g6 19.Rc2 Qe7 20.g3+=) 19.Nf5= Qd2 20.Qd2 Bd2 21.Rc2 Bc3 22.Bc3 'White has the pair of bishops' 22...Re6 23.Rfc1 (23.Rcc1 Ne8 24.Bb4 Rc1 25.Rc1=) 23...Ne4 ''the knight is the knight!'' (better is 23...g6!? is the best option Black has 24.Bb4 Rc2 25.Rc2 gf5=) 24.Bb4 Rc2 'Black has a mate threat' 25.Rc2 g6 26.Ne7 Kg7 27.Kg1 Nd6?? (27...Nec5! is an interesting idea 28.Nf5 gf5 29.Bf5 Rf6 30.Bd7 Nd7+=) 28.Bd6 (better is 28.Rc7 secures victory 28...Re7 29.Bd6+-) 28...Rd6+/– 29.Rc7 Kf6 30.Nc6 (30.Ng6 hg6 31.Rb7 Nf8+/–) 30...Bc6 31.bc6 (31.Rc6?! Ke7 32.Rc7 Rf6 33.Ra7 Rf4=) 31...Nf8 32.Bb5 a6 (better is 32...Rd8 33.Ra7 Rc8+/–) 33.Ba6?? 'forfeits the advantage' (better is 33.Rf7! Kf7 34.c7 ab5 35.c8Q+/–) 33...Ne6=/+ 'Black threatens to win material: Ne6xc7' 34.Rc8 Nd4 (34...Ke7!?-/+) 35.Bb7= 'Praise the bishop!' 35...Nb5 36.a4 'White threatens to win material: a4xb5' 36...Na7 'Black threatens to win material: Na7xc8' 37.Rc7 d4 (37...Re6 38.Kf2=) 38.Kf1 d3 'A strong pawn' (38...Re6 39.Ba6 Nc6 40.Bc4+=) 39.Ke1 Ke5?? 'there were better ways to keep up the pressure' (better is 39...Re6 would keep Black alive 40.Kd2 Re7 41.Re7 Ke7 42.Kd3 Kd6= (42...f5=)) 40.Kd2 (40.Ba8 Nc6 41.Bc6 f6+-) 40...Kd4? (40...Kd5 41.Rf7 Nc6 42.Rh7+/–) 41.Rd7?? 'White threatens to win material: Rd7xd6. not a good decision, because no (better is 41.Ba8 White has the better game 41...Nc6 42.Bc6+- (42.Rc6?! Re6+/–)) 41...Kc5+/– 42.Rf7 Nc6 43.Bc6 ½–½. Schoppmeyer,Herbert – Oestreich,Reinhard, OWL–ch Bad Oeynhausen (8), 1964.

5.Nf3 Ngf6 6.e3 e6 7.b5 Bd6 8.Be2 A) 8...e5 A1) 9.Nc3 Nb6 (9...0-0 10.0-0 Nb6 11.d4 e4 12.Ne5 Nfd7 13.Nd7 Bd7 14.f4 Qf6+=; 9...a6 10.0-0 0-0 11.Rc1 Qe7 12.Qa4 Qe6 13.d4 e4 14.Nd2 Nb6=; 9...e4 10.Nd4 0-0 11.Rc1 a6 12.0-0 Nc5 13.d3 b6 14.Qc2 Bg4=) 10.d4 e4 11.Ne5 Nfd7 12.Nd7 Bd7 13.0-0 Qh4 14.g3 Qg5+=; A2) 9.Ba3 Ba3 (9...Ne4 10.Bd6 Nd6 11.Nc3 e4 12.Nd4 Qg5 13.0-0 Nf6 14.f4 Qg6=; 9...Qb6 10.Bd6 Qd6 11.d4 e4 12.Nfd2 0-0 13.Nc3 Nb6 14.a4 Be6=; 9...Qc7 10.Bd6 Qd6 11.d4 e4 12.Nfd2 Nb6 13.Nc3 Be6 14.Rc1 Rc8=) 10.Na3 a6 11.ba6 ba6 12.0-0 0-0 13.d4 e4 14.Ne5 Qe7=; A3) 9.0-0 0-0 (9...e4 10.Nd4 0-0 11.Nc3 Be5 12.d3 Nc5 13.Na4 ed3 14.Bd3 Nd3=; 9...Qb6 10.Nh4 0-0 11.Nf5 Bb8 12.d4 Re8 13.Qc2 e4 14.Ba3 Kh8=; 9...Qc7 10.Ba3 e4 11.Bd6 Qd6 12.Nd4 0-0 13.Nc3 Nc5 14.Rc1 Be6=) 10.Nc3 Nb6 11.d4 e4 12.Ne5 Re8 13.a4 Nbd7 14.Nd7 Bd7=; B) 8...0-0 B1) 9.d4 Qa5 (9...a6 10.0-0 ab5 11.Bb5 b6 12.Qd3 Ne4 13.Ba3 Ndf6 14.Bd6 Qd6=; 9...Nb6 10.Ba3 Ba3 11.Na3 Bd7 12.Rc1 Qe7 13.Qb3 a6 14.ba6 ba6=; 9...Qc7 10.0-0 Ng4 11.h3 Nh2 12.Nh2 Bh2 13.Kh1 Bd6 14.Ba3 Nf6=) 10.Bc3 Qc7 11.Qd3 a6 12.0-0 ab5 13.Qb5 b6 14.Qb3 Ba6+=; B2) 9.Nc3 Nb6 (9...e5 10.0-0 Nb6 11.d4 e4 12.Ne5 Nfd7 13.Nd7 Bd7 14.f4 Qf6+=; 9...a6 10.0-0 Nb6 11.d3 e5 12.a4 Bf5 13.Rc1 ab5 14.Nb5 Re8=; 9...Re8 10.0-0 e5 11.Rc1 Qe7 12.d4 e4 13.Nd2 Nb6 14.a4 Bc7=) 10.0-0 Nc4 11.Bc4 dc4 12.Qe2 Qc7 13.Rfc1 e5 14.d3 Be6+=; B3) 9.0-0 a6 (9...e5 10.Nc3 Nb6 11.d4 e4 12.Ne5 Re8 13.a4 Nbd7 14.Nd7 Bd7=; 9...Qa5 10.d4 Ne4 11.Nbd2 Ndf6 12.Ne4 Ne4 13.a3 a6 14.a4 b6=) 10.Ba3 Ba3 11.Na3 e5 12.ba6 ba6 13.d4 e4 14.Ne5 Qe7=.

5.Nf3= Ngf6 6.e3 g6 (6...e6 7.a3=) 7.Nc3 Nb6 8.Qb3 (8.Bb5 Bd7=) 8...Bg7 9.a4 Be6 (9...0-0 10.a5 Be6 11.Nd4+=) 10.Bb5 Nbd7 (10...Bd7 11.a5 Bb5 12.ab6 Qb6 13.Nd5+=) 11.Nd4 0-0 12.Ne6 fe6 13.d4 Ng4 (13...Rc8 14.Rc1+=) 14.0-0 (14.Nd5 ed5 15.Qd5 Kh8 16.Qd7 (16.Bd7?! Nf6 17.Qb7 Nd7=) 16...Qd7 17.Bd7 Rf2 18.Bg4 Rb2 19.b5+/–) 14...Qc7+= Do you see the mate threat? 15.g3 Rf7 (15...Nb6 16.Ne4 Nc4 17.Bc4 dc4 18.Qc3+=) 16.Rac1 Qd6 17.Be2 Ndf6 (17...Ngf6 18.Nb5 Qb6 19.a5+/–) 18.Nb5+- Qd7 (18...Qb6 19.a5 Qd8 20.Nc7+-) 19.Rc7 (19.f3 a6 20.fg4 ab5 21.Bb5 Qd6+/–) 19...Qd8 20.Rb7 a6 21.Na7 Qd6 22.f4 (22.Rc1 a5+-) 22...Raf8 (better is 22...Rb8 23.Rb8 Qb8+-) 23.Rc1 g5 (23...Nh6 24.Rc6 Qd8 25.Re6+-) 24.Rc6 (24.Nc8!? Qd8 25.fg5 Ne4+-) 24...Qd8 25.Re6 gf4 26.ef4 Qa8 27.Ba6 (27.Rbe7?! Re7 28.Re7 Rf7 29.Rf7 Kf7 30.Bg4 Ng4+-; 27.Ree7?! Re7 28.Re7 Rf7 29.Rf7 Kf7 30.Bg4 Ng4+-) 27...Rb8 28.Rc7 (better is 28.Rb8 Qb8 29.Nc8+-) 28...Ne8 29.Ree7?? (better is 29.Rce7 Nc7 30.Rc7 Rc7 31.Be2 Ra7 32.Bg4 Ra4 33.Bf3+-) 29...Nc7–+ 30.Rf7 Kf7 31.Be2 Qa7 32.Bg4 Bd4 33.Kg2 (33.Kh1 Kg8 34.Bc1 Qa6–+) 33...Bb2 34.Qb2 d4 (better is 34...Qa4 35.Qe5 Qc2 36.Kf3 Qe4 (36...Rb4 37.Bh5 Kg8 38.Qg5 Qg6 39.Bg6 Rb3 40.Kg4 hg6 41.Qg6 Kh8 42.Qf6 Kh7 43.Qe7 Kh8 44.Qd8 Kg7 45.Qc7 Kh6 46.Qc6 Kg7 47.Qd5+-) 37.Qe4 de4 38.Ke4 Rb4 39.Ke3 Rb2–+) 35.Qc2 Kg7 (35...Kg8!? 36.Qf5 Qb6 37.Qg5 Qg6 38.Qg6 hg6 39.b5-/+) 36.Qf5-/+ Qb7 (36...Ne8 37.Bh5 Qe7 (37...Qa4?? 38.Qf7 Kh6 39.Qf8 Kh5 40.Qf5 Kh6 41.Qg5) 38.Qe5 Qe5 39.fe5 Nc7–+) 37.Bf3= Qb6 38.Qd7 Kg8 39.Be4 (39.a5 Qa7=) 39...Ne8 40.Qh7 Kf8 41.Qh8 Ke7 42.Qe5 Kd8 43.b5 With the decisive threat Bc6 43...Qd6 44.Qf5 (better is 44.g4!?+=) 44...Nf6+= 45.Bf3 d3 46.a5 d2 47.a6 (47.b6+=) 47...d1Q (47...Nd5 48.Qg5 Ne7=) 48.Bd1+= Qd5?? (better is 48...Nd5 49.Qg5 Ne7+/–) 49.Qd5+- Nd5 50.Bf3 Nb6 51.a7 Rc8 52.Kh3 (52.Be4 Kc7+-) 52...Ke7 (52...Kc7 53.g4+-) 53.g4 (better is 53.Kg4+-) 53...Rc3 54.Kg2 (54.Kg3 Ra3+-) 54...Ra3 55.Bc6 (55.g5 Ra7 56.f5 Ra5 57.f6 Ke6+/–) 55...Ra7+/– 56.Kf3 (56.h4 Ra3 57.h5 Ke6+-) 56...Ra3 57.Kg2 (57.Kf2!?+/–) 57...Kd6 (57...Rb3 58.h4=) 58.h4 (58.f5 Nc4 59.h3 Rb3+=) 58...Nd5+= 59.f5? (59.Bd5 Kd5 60.b6+=) 59...Ne7?? (better is 59...Ne3 60.Kf3 Nf5 61.Kf4 Nh4–+) 60.Be8 (60.Be4 Ke5 61.Bb7 Rb3+=) 60...Ke5 (60...Nd5 61.g5 Ne3 62.Kf2 Nf5-/+) 61.h5 (61.Bf7 Nc8 62.Be6 Nd6+=) 61...Ra8 (better is 61...Nd5!? 62.Bc6 Nf6-/+) 62.Bd7 Kf6 63.Kf3 (63.h6=) 63...Ng8 (63...Ra3 64.Kf2 Ra4 65.Kg3+=) 64.b6+= Rb8 65.Kf4 Rb6 (65...Ke7 66.Be6 Nf6 67.h6 Rb6 68.g5 Rb4 69.Ke3 Ng4 70.Ke2=) 66.g5+/– Kg7 67.Ke5 Rb1 68.f6 Kf8 69.Kf5 (69.Be6!?+/–) 69...Rf1= 70.Kg6 Nf6 71.gf6 Rf6 ½–½. Gapp,Wolfgang (1855) – Amann,Guenter (1985), AUT–chT, 1997.

4.Bb2 e5

5.Be5 Nc6 6.Bb2 Nb4 7.a3 Nc6 8.Nf3 f6 (8...Qb6 9.Ra2=) 9.e3= Bg4 10.Be2 Bd6 11.h3 Bh5 12.0-0 Nge7 13.Nc3 0-0 14.d4 f5 15.Qb3 The isolani on d5 becomes a target 15...b6 (15...Na5 16.Qa2+=) 16.Ne5 (better is 16.Nd5!? Bf7 17.Ne7 Ne7 18.Bc4 Bc4 19.Qc4 Kh8 20.Ng5+/–) 16...Be2 (16...Ne5? 17.de5 Be2 18.ed6 (18.Ne2?! Bc5+/–) 18...Bf1 19.de7 Qe7 20.Rf1+-; worse is 16...Be5 A) 17.de5?! Na5 (worse is 17...Ne5 18.Bh5 Qd6 19.Rfd1+-) 18.Qa4 Be2 19.Ne2 Nc4=; B) 17.Bh5 Bc7 18.Bf3+/–) 17.Nc6 Nc6 18.Qd5 (better is 18.Ne2!? Ne7 19.Nc3=) 18...Kh8 19.Rfe1? (better is 19.Qc6 Rc8 20.Qa4 Bf1 21.Rf1-/+) 19...Bf3?? (better is 19...Ne7 20.Qb3 Bh5–+) 20.Qf3+/– (20.gf3?! Rc8+=) 20...Ne7 21.Rac1 Rc8 22.Nd5?? (22.Nb5 a6 23.Nd6 Qd6 24.Rc8 Rc8+/–) 22...Nd5?? (better is 22...Rc1 23.Bc1 Nd5–+) 23.Rc8+/– Qc8 24.Qd5 Rd8 25.Qb3 Qc7 26.Rc1 Qe7 27.Qc3 f4 28.ef4 Bf4 29.Re1 Qd7 30.d5 Qc8?? (better is 30...Bd6+/–) 31.Qc8 (31.Qg7) 31...Rc8+- 32.Be5 (better is 32.Re7!? a6 33.Ra7+-) 32...Be5 33.Re5 Rd8 34.d6 (34.f4!?+-) 34...Kg8+/– 35.Re7 a5 36.d7 Kf8 37.Re6 b5 (better is 37...Rd7!? 38.Kf1 Rd3=) 38.Rb6+/– Rd7 39.Rb5 Ra7 40.a4 Kf7 41.Kh2 Ke6 42.g4 Kd6 43.Kg3 Kc6 44.f4 g6 45.h4 h5? (45...Kd6 46.h5+-) 46.f5 (better is 46.gh5!? gh5 47.Rh5 Ra8+-) 46...gf5 47.gf5 Kd6 48.Kf4 Kc6 (48...Ra8 49.Kg5+-) 49.Kg5 Rh7 (49...Rg7 50.Kh5 Rh7 51.Kg4 Rg7 52.Kh3 Ra7+-) 50.f6 Kd6 51.Kg6 Ra7 52.f7 Ke7 (52...Ra8 53.Ra5!! Ra5 54.f8Q Kc7 55.Qb4 Ra6 56.Kh5+-) 53.Kg7 (better is 53.Re5 Kd6 54.f8Q Ke5 55.Qb8 Kd4 56.Qa7 Kc4 57.Qa5+-) 53...Ke6 54.Rb6 Ke7 (54...Kf5+-) 55.f8Q Kd7 1–0. Fournier,Frederic (2005) – tibu1 (1855), Active, 2004.

5.Be5 Nc6 6.Bb2 Nb4 7.Nf3 Nf6 (7...Bf5 8.Nd4 Qe7 9.e3=) 8.e3 Be7 9.Be2 Bf5 10.d3 0-0 11.Nd4 Bg6 12.a3 Nc6 13.Nc6 (13.0-0 Rc8=) 13...bc6 14.Nd2 Rb8 15.Qc2 c5 16.Bc3 (16.0-0 Re8=) 16...c4 17.0-0 Qd7 18.Nf3 Rfc8 (18...Qe6 19.Ne5 Bf5 20.Nf3+=) 19.Ne5= cd3 20.Bd3 Qe6 21.Ng6 hg6 22.Rfc1 d4 (22...Ne4 23.Be4 de4 24.Qa4=) 23.ed4+= Rb3 The isolani on a3 becomes a target 24.Re1 (better is 24.Qd2 Ba3 25.Rc2+=) 24...Qb6-/+ 25.Qd2 (25.Re7? Rcc3 26.Qe2 Rd3–+) 25...Rbc3 (better is 25...Rcc3 26.Bc2 Ba3 27.Bb3 Rb3-/+) 26.Bc2?? (better is 26.Re7 Qd4 27.Rd1=) 26...Rc2–+ 27.Qc2 (27.Qe3 Nd5 28.Qe4 Qc6–+) Rc2 (27...Rc2 28.Re7 Qd4–+) 0–1. Robles,Dennis M – Baron,Gilbert, IECC, 1996.

5.Be5 Nc6 6.Bc3 d4 (6...Nb4? 7.Bb4 Bb4 8.Qa4 Qd7 9.Qb4+-) 7.b5 Ne5 8.Bb2 Nc4 9.Qc2 Be6 10.Nf3 Attacking the isolated pawn on d4 10...Rc8 11.Bd4 Ne3 12.Qb2 (12.Qc8! Ng2 13.Bg2 Bc8 14.Nc3= (worse is 14.Ba7 Qc7 15.Nc3 b6-/+)) 12...Nc2+= 13.Kd1 Na1 14.Qa1 Nf6 15.e3 (better is 15.Bf6!? gf6 16.e3=) 15…Ne4-/+ (15...Ne4 16.Rg1 Nf2 17.Ke2 Ne4 18.Bg7 Rc1-/+) 0–1. Fournier,Frederic (1870) – ElPistoler0(C) (2205), Active, 2008.

5.Be5 Nc6 6.Nf3 f6 7.Bc3 d4 = (7...Nb4? 8.Bb4 Bb4 9.Qa4 Qd7 10.Qb4+-).

4.Bb2 e6

5.a3 f5 6.e3 Nf6 7.Be2 Bd6 8.Nf3 0-0 9.0-0 a5 10.b5 b6 11.a4 Bb7 12.Nc3 Nbd7 13.Nd4 Qe8 14.Rc1 Rc8 15.g3 Nc5 16.d3 g6 (16...Rf7 17.f4+=) 17.Bf3 e5 18.Nde2?? (better is 18.Nc6 Qe6 19.d4 ed4 20.Nd4+= (worse is 20.Qd4 Bc6 21.bc6 Be5+=)) 18...e4 19.de4 de4 (better is 19...fe4 20.Bg2 Nd3-/+) 20.Qd6= ef3 21.Nd4? (21.Nf4 Qf7 A) 22.Qb6 g5 23.Nb1 Nfd7 24.Qa5 Nb3-/+ (24...gf4?! 25.Qc3 Qg6 26.ef4-/+); B) 22.h4=) 21...Nd3-/+ 22.Rb1? (22.Qb6 Rf7 23.Ba1 Nc1 24.Rc1–+) 22...Nb2–+ 23.Rb2 (23.Qb6 Qe7 24.Rb2 Rc3 25.Qa5 Nd5–+) 23...Rc3 24.Qb6 Be4 (24...Qe4!? 25.h3–+) 25.Qa5 Rc8 26.Qb4? (26.b6!?-/+) 26...Nd5 (better is 26...Qd7 27.Rd2 Nd5–+) 27.Qb3 Kg7 (better is 27...Qd7 28.b6 f4 29.Nf3 Qh3 30.ef4 Rc3 31.Qc3 Nc3–+) 28.Rd2 Rf6 29.b6?? (29.a5 Qd7 30.Kh1 Rc3-/+) 29...Rb8 (better is 29...Rb6 30.Qa3 Qe5–+) 30.a5+= Nb6 31.ab6 Rfb6 32.Qa3 h5 33.Rdd1 Kh6 34.Qa7 R8b7 35.Qa5 Qe7 36.h4 Rf6 37.Kh2 Rf7 38.Kh3 g5 39.Rg1 gh4 40.gh4 Qf6 41.Rg3? (better is 41.Nb5 Rfd7 42.Rd7 Rd7 43.Qc3 Qc3 44.Nc3=) 41...f4?? (better is 41...Rg7 42.Qc5 Rbc7–+) 42.ef4?? (42.Rg5 Bg6 43.Rdg1+-) 42...Qf4 43.Rdg1 (43.Rg5!? Bg6 44.Rdg1+/–) 43...Bf5 44.Nf5 Qf5 45.Qf5 Rf5 46.Rg6 Kh7 47.R6g5 Rg5 48.Rg5 Kh6 49.Rf5 Rb3 50.Kg3 Kg6 51.Rf4 Rb1 52.Rf3 Rg1 53.Kf4 Rh1 54.Kg3 Ra1 55.Kg2 Ra4 56.Rh3 Kf5 57.f3 Kf4 58.Rg3 Ra2 59.Kh3 1–0. dtpwaldi – pionas54 (1680), kurnik, 2013.

5.a3 Nf6 6.e3 a5 7.ba5 b6 (7...Bd6 8.Nc3=) 8.Nf3 (8.ab6!? Qb6 9.Bd4+/–) 8...ba5 9.d4 Ba6 10.Ba6 Na6 (10...Ra6 11.Nc3=) 11.Nc3 Bd6 12.0-0 0-0 13.Qd3 Qb6 14.Rab1 Rfc8 15.Rfc1 Qa7 16.Nb5 Qe7 17.Nd6 Rc1 18.Rc1 Qd6 19.Qa6 (19.Qa6 Qa6 20.Ne1–+). Fournier,Frederic – Guest96572, Partie amicale, 1m + 0s, 2008.

5.a3 Nf6 6.e3 Bd6 7.Nf3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Qc7 (better is 9...Nb6!?=) 10.Nc3+= b6 11.Rc1 Qb8 12.Nb5 a6 13.Nd6 Qd6 14.Nd4 (14.Qc2!?+/–) 14...Bb7+= 15.Bf3 Rac8 16.Qe2 Rc1 17.Rc1 (worse is 17.Bc1 g6 18.Bb2 Rc8+=) 17...Rc8 18.Rc8 Bc8 19.d3 e5 20.Nf5 Qf8? (better is 20...Qe6 21.Qc2 Bb7+=) 21.Qc2+- g6 22.Ng3 (better is 22.Qc8 gf5 23.Qa6+-) 22...Qd6?? (better is 22...Bb7+/–) 23.Qc8+- Kg7 24.Qc3 (24.Qa6!? Qb8+-) 24...h5 25.Be2 h4 (25...b5 26.Nf1+-) 26.Nf1 b5 27.f3 (27.Nd2 Qe6+-) 27...g5 28.Nd2 Kg6 29.g3 (29.d4 e4+-) 29...h3 (29...hg3 30.hg3 d4 31.Qc1 de3 32.Ne4 Ne4 33.fe4+-) 30.Kf2 (30.Bf1 Qe6+-) 30...g4 (30...Qe6 31.Qc7+-) 31.f4 (31.fg4 Qe6+-) 31...ef4 (31...d4 32.f5! Kf5 33.ed4+-) 32.ef4 Nf8 (32...Qb6 33.Qd4 Qd4 34.Bd4 Kh5+-) 33.Qf6 Qf6 34.Bf6 Kf6 35.Bg4 Ng6 (35...Ke7 36.Bh3 Nh7 37.Bc8+-) 36.Bc8 Ne7 37.Ba6 Nf5 38.Bb5 Nd4 (38...Ke7 39.Nf3+-) 39.Bd7 Ke7 40.Bh3 Nc2 41.b5 Na3 (41...Kd6+-) 42.b6 Kd6 43.b7 Kc7 44.Bc8 Nb5 45.h4 Nd4 46.h5 Nc6 47.h6 Ne7 48.f5 Nf5 49.Bf5 Kb7 50.h7 Kc6 51.h8Q Kd6 52.Qf6 Kc5 53.Qf7 Kd4 54.Be6 Kc3 55.Bd5 Kd2 56.Qf4 Kd3 57.Qe3 Kc2 58.Ke2 Kb2 59.Qd3 Kc1 60.Qd2 Kb1 61.Kd3 Ka1 62.Kc3 Kb1 63.Qb2 1–0. andrus9 – misio1952 (1685), kurnik, 2013.

5.a3 Nf6 6.e3 Bd6 7.Nf3 Nbd7 8.d4 0-0 9.Nc3 a6 10.Bd3 e5 (10...b5 11.Qc2=) 11.de5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.h3 Be6 14.0-0 Rc8 15.Rc1 Ne4 (15...Qe7 16.Qf3=) 16.Na4 (16.Qh5 f5 17.Ne4 de4 (worse 17...Bb2 18.Ng5 Qg5 19.Qg5 Bc1 20.a4+-) 18.Rc8 Qc8 19.Be5 ed3=) 16...Bb8 (16...Bb2!? 17.Rc8 Qc8 18.Nb2 Qc3=+) 17.Rc8+= Qc8 18.Be4 Qc7 (18...de4!? 19.Qd4 f6+=) 19.Bh7!+/- Kh7 20.g3 (20.f4 Ba7 21.Nc5 Bc5 22.bc5 f6+-) 20...Qc4 21.Qh5 Kg8 22.Nc5 Bc8 23.Rc1 Qa2 24.Bg7 (better 24.Nd3!? Be6 25.Kg2+/-) 24...Kg7= 25.Qg5 Kh7 26.Qh5 Kg7 27.Qg5 Kh7 28.Ne4 de4 29.Qh5 Kg7 30.Qg5 Kh7 31.Rc8 Qa1 32.Kg2 Rc8 33.Qh5 Kg7 34.Qg4 Kf6 35.Qc8 Qd1?? (better 35...Be5=) 36.Qb8+- Qf3 37.Kg1 Qd1 38.Kh2 Qd5 39.Qf4 Ke6 40.g4 Qd3 (40...b5 41.h4+-) 41.Qf5 Ke7 42.Qe5 Kf8 43.a4 (43.Qh8 Ke7+-) 43...b5 (43...Qe2 44.Qf6 (44.Qe4 Qf2 45.Qg2 Qe3+/-) 44...Kg8 45.g5+-) 44.ab5 ab5 45.h4 (45.Kg2!? Qc4 46.Qd6 Kg8+-) 45...Qe2 46.Qf4 (46.Qe4?! Qf2 47.Kh3 Qf1 48.Qg2 Qe1+-) 46...Qb2 (46...Qc4 47.Qd6 Kg8 48.h5+-) 47.Qd6 (47.Qe4?! Qf2 48.Kh3 Qf1 49.Qg2 Qe1+-) 47...Kg7 (47...Kg8 48.Kg2 Qe2 49.Qb8 Kh7+-) 48.Qd4 Qd4 49.ed4 Kf6 50.Kg3 Ke6 51.Kf4 Kd5 52.h5 Kd4 53.h6 1-0. Tejedor Fuente,Enrique (2440) - Prydun,Andriy (2220), Titled Tuesday 8th June, 2021.

5.a4 Nf6=+ (5...Bb4?? 6.Bg7 Nc6 7.Bh8+-) 6.b5 Bb4 (6...Bd6 7.Nf3=+) 7.Qb3 Qe7 8.Nf3 0-0 9.e3 Bd7 (9...Nbd7 10.Ba3 Ba3 11.Qa3=) 10.Be2 a6 11.Nc3 (11.0-0 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Bd6=) 11...a5 (11...ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1=) 12.0-0+= b6 13.Ne5 Bc3 (better 13...Ra7!?+=) 14.Qc3+/- Ne4 15.Qc7 f6 16.Ba3 (16.Nd7?! Nd7 17.Rfc1 Nec5+= (worse 17...Nd2 18.Ba3 Qf7 19.Bf8 Rf8 20.Ra3+/-)) 16...Nc5? (16...Rc8 17.Qc8 (17.Be7?! Rc7 18.Nd7 Rd7=) 17...Bc8 18.Be7 fe5 19.Rac1+-) 17.Nd7 (17.Qb6!? Qd8 18.Qc5 fe5 19.Qf8 Qf8 20.Bf8 Kf8+-) 17...Nbd7 (17...Kf7 18.d4 (18.Bc5?! bc5 19.Qc5 Nd7+-) 18...Qd7 19.Qf4+-) 18.d4 Rfc8 19.Qg3 e5 (19...Qf7 20.dc5 Nc5 21.Bc5 bc5 22.e4+-) 20.dc5 Nc5 21.Rfd1 Qe6 22.Bg4 (22.Qh4 e4 23.Bb2 Na4 24.Ra4 Rc2+-) 22...f5 23.Bf3 e4 24.Bb2 g6 (24...Ra7 25.Be2+-) 25.Be2 Rd8 26.Qg5 Rd7 27.h4 (27.Ra3 Qd6+-) 27...h5 (27...Rc8 28.Rac1+-) 28.Bh5 Kh7 29.Be2 Rad8 30.h5 Rg8 31.Bf6 Rf7 32.Bd4 Qd6 (32...Nb3 33.Rab1 Nd4 34.Rd4+- (34.ed4?! Qf6 35.hg6 Rg6 36.Qf6 Rff6+-)) 33.Rdc1 (33.Rac1!? Rff8+-) 33...Rc7 (33...Qf8 34.Bc5 bc5 35.Rab1+-) 34.Bf6 (better 34.Rc3+-) 34...Rf7 (34...Qf8+-) 35.hg6 Rg6 36.Qh5 Rh6 37.Qf7 1-0. wgr069 (2375) - ibryam77 (2220), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.b5 b6 6.a4 Bb7 7.e3 Ne7 8.Nf3 Ng6 9.Be2 Nd7 10.0-0 Nf6 11.Nd4 Qc7 12.Nc3 Bd6 13.g3 h5 14.Bf3 h4 15.Bg2 hg3 16.fg3 Bg3 (16...Ne5!?+=) 17.hg3+= Qg3 18.Qf3 (18.Nf3!?+=) 18...Qh2= 19.Kf2 Nh4 (19...Ne5 20.Qe2 Nfg4 21.Ke1 Qg3 22.Kd1 Rh2–+) 20.Qh3 Qe5? (better is 20...Ng2 21.Qh2 Rh2=) 21.Nf3+/– Qg5?? (better is 21...Qf5 22.Qf5 Nf5+/–) 22.Ng5+- 1–0. avinoam – kojotszuwarek, kurnik, 2012.

5.b5 b6 6.e3 Bb7 7.Nf3 Nf6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Rc8 12.Qa4 Ra8 13.Rac1 Bd6 (13...a6 14.ba6 Ba6 15.Ba6=) 14.Ne5 (better 14.Ba3 Ba3 15.Qa3+=) 14...Ne5?? (better 14...a6=) 15.de5+- Be5 (15...Be7 16.ef6 Bf6 17.Bf6 Qf6 18.Rc7+-) 16.Be5 Ne4 17.Ne4 de4 18.Rc7 Bd5 19.Ra7 Ra7 (19...f6 20.Bd4+-) 20.Qa7 Qg5 21.Bd4 Ra8 22.Qb6 Ra2 (22...Qe7+-) 23.Qb8 (23.Qb8 Qd8 24.Qd8) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

5.b5 f5 6.e3 Nf6 7.Be2 Bd6 8.Bh5 (8.Nc3 Nbd7=) 8...g6 9.Be2 0-0 10.Nf3 Bd7 (10...Nbd7 11.0-0=) 11.0-0 Ne4 (11...Be8!?=) 12.d3+- Ng5 (12...Nc5 13.Nc3+=) 13.Qb3 b6? (better 13...Nf3!? 14.Bf3 Qh4+-) 14.Qc3 (14.Nc3 Bc8 15.Nd5 Bb7+-) 14...Nf3 (14...Kf7 15.Ne5 Ke8 16.f4+-) 15.Bf3 e5?? (15...Kf7 16.Qg7 Ke8+-) 16.Bd5 (16.Bd5 Kg7 17.Ba8 Bb5 18.Na3+-) 1–0. DEFFM – GuestVNZF, freechess.org, 2019.

5.b5 f6 6.e3 Bd6 (6...Nd7 7.Nc3=) 7.Bd3 Ne7 (7...g6 8.Nc3=) 8.Qh5 g6 (8...Kf8 9.f4= (9.Bh7? e5–+)) 9.Qh6 (9.Qh4 Nd7 10.Bf6 Nf6 11.Qf6 Rf8+=) 9...Kf7 (9...Nd7 10.Qg7 Rg8 11.Qh7=) 10.Nf3 (10.f4 e5 11.fe5 Be5= (worse 11...fe5 12.Nf3+-)) 10...Qf8 (10...e5 11.Qh4=) 11.Qh4 (11.Qf8 Rf8 12.Ba3 Ba3 13.Na3 e5=) 11...e5 12.0-0 Nf5 (12...Nd7 13.Bc2=) 13.Bf5 Bf5 14.Nc3 g5 15.Qa4 Be6 16.d4 e4 17.Nd2 Nd7 18.Qb3 Nb6 (18...g4 19.Rfc1= (worse 19.Nd5 Nb6-/+)) 19.a4 Nc4 (better 19...Qh6!? 20.g3 Rac8=) 20.Nce4+- Nb2 (20...de4!? 21.Nc4 Kg7+-) 21.Nd6+- Qd6 22.Qb2 Rac8 23.f4 (23.Rfc1 Rhe8+-) 23...gf4 24.Rf4 Ke7 (24...Rhg8 25.Raf1 Rg6 26.e4+-) 25.Raf1 Rhf8 (25...f5 26.a5+-) 26.e4 de4? (26...Bf7+-) 27.Ne4 (27.Re4?! Kd8+-) 27...Qd5 28.Nf6 Qc4 (28...Qd6 29.d5 Bd7 30.Re4 Kd8 31.Nd7 Rf1 32.Kf1 Qh6+-) 29.Qa3 Kf7 (29...Rc5 30.dc5 Qb3 31.Nd5 Qd5 32.Rf8 Qb3+-) 30.Nd5 Kg7 (30...Bf5 31.Rf5 Kg7 32.Qg3 Kh8 33.Rf8 Rf8 34.Rf8) 31.Qg3 (31.Qg3 Kh8 32.Rf8 Rf8 33.Rf8 Bg8 34.Qg8) 1–0. DEFFM – GuestZMYW, freechess.org, 2020.

5.b5 Nf6 6.e3 (---> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 cb5 6.cb5).

5.b5 Nf6 6.Nf3 (--> 4.Bb2 Nf6 5.Nf3 e6 6.b5).

5.d3? d4 (5...Bb4 6.Nd2 Nf6 7.a3-/+) 6.e3 (6.a3 a5 7.b5 Qd5=) 6...e5 (6...Bb4 7.Nd2 Nc6 8.a3 Bd2 9.Qd2-/+) 7.ed4 (7.a3 de3 8.fe3 Bd6=) 7...ed4 (7...Bb4 8.Nd2 ed4 9.Qe2 Kf8 10.a3-/+) 8.Qb3 (8.Qa4 Bd7 9.b5 Qe7 10.Be2 a6=) 8...Nf6 (8...Nc6 9.a3 b5=+) 9.g3? (9.Qa4!? Bd7 10.b5=+) 9...a5 (9...Nc6 10.a3 Be6 11.Qc2-/+) 10.a3 (10.ba5!? Qa5 11.Ke2-/+) 10...ab4–+ 11.ab4 (11.a4 Be6 12.Qd1 Bd5–+) 11...Ra1 (11...Be6 12.Qc2 Ra1 13.Ba1 Bb4 14.Nd2–+) 12.Ba1 Qd6 (12...Nc6!? 13.Bg2 Bb4 14.Kf1 Qb6–+) 13.Qa4 (13.Nf3 Nc6 14.b5 Bg4=) 13...Bd7-/+ 14.b5 Exerts pressure on the isolated pawn 14...Qb4 (14...Qd5 15.f3=+) 15.Qb4=+ Bb4 16.Nd2 (better 16.Ke2=+) 16...Bd2 (better 16...Bc3!? 17.Bc3 dc3=+) 17.Kd2+= Bb5 18.Bd4 (18.Bg2 Nc6 19.Nf3 Kd7 20.Nd4 Nd4 21.Bd4 Bc6 22.Bc6 bc6 23.Bf6 gf6+-) 18...0-0 (18...Bc6 19.f3=) 19.Bc5 (19.Bf6!? Bc6 20.Bg7 Kg7 21.f3+=) 19...Rd8 (better 19...Rc8 20.Bd6 Nc6=+) 20.Bg2 (20.Bb6 Rc8=) 20...Nbd7 (better 20...Rd3 21.Kc2 Na6–+) 21.Bb7?? (better 21.Be7 Re8 22.Bf6 Nf6 23.Ne2=) 21...Nc5–+ 22.Be4 (22.Bf3 Nd3 23.Ke3–+) 22...Nfe4 23.Ke3 Nf6 (23...Rd3 24.Kf4 Nf6 25.Kf5 Ne6 26.Nf3 Rd5 27.Ne5 Bd3) 24.Nf3 (24.f3 Rd3 25.Kf2 Nfe4 26.fe4 Ne4 27.Kg2 Rd2 28.Kf3–+) 24...Rd3 25.Kf4 (25.Ke2 Rc3 26.Kd2 Nfe4 27.Kd1 Nb3 28.Re1 Nf2) 25...g5! 26.Kg5 (26.Ng5 Rd4 Decoy; 26.Kg5 Rd5 Mate attack) 26...Rf3 (26...Rd5 27.Kf4 Ne6 28.Ke3 Ng4 29.Ke4 Bc6 30.Ne5 Rd4 31.Kf5 Ng7 32.Kg5 h6 33.Kh4 Nf5 34.Kh5 Nf6) 27.Ra1 Rf2 28.Kh6 Kf8 (28...Rh2 29.Kg5 Nd5 30.Ra8 Kg7 31.Ra2 f6 32.Kg4 Ra2 33.Kf3 Ba4 34.g4 Bd1 35.Kg3 Ne4 36.Kh3 Nf4 37.Kh4 Rh2) 29.Ra8 Ke7 (better 29...Ne8 30.Kh5 Be2 31.g4 Rh2 32.Kg5 Ne6 33.Kf5 Bd3 34.Ke5 Re2 35.Kd5 Be4 36.Kc4 Ba8–+) 30.Rh8 Rh2 31.Kg5 h6 (31...Ne6 32.Kf5 Rh5) 32.Kf4–+ Nd5 (better 32...Ke6 33.Rh6 Rh6 34.Kf3 Bc6 35.Ke3 Ke5 36.Kf2 Ng4 37.Ke2 Rh2 38.Kd1 Ne3 39.Kc1 Nb3 40.Kb1 Be4) 33.Kf3 Ne6 (33...Be2) 34.Rb8 Bc6 (34...Ng5 35.Kg4 Bd7) 35.Rb3 (35.Rd8 Kd8 36.g4 Ndf4 37.Kg3 Rg2 38.Kh4 Ng6 39.Kh5 Rh2) 35...Ng5 36.Kg4 Rh3 (36...Bd7) 37.Ra3 Rg3! 38.Kg3 (38.Rg3 Nf6 Combination; 38.Kg3 f5 Passed pawn) 38...Ne4 (38...f5 39.Kh4–+) 39.Kf3 (39.Kh4 Ndf6–+) 39...f5 40.Ra7 (40.Ra6 Kd6–+) 40...Kd6 41.Ra8 (41.Rg7 h5–+) 41...Nb4 (better 41...Ba8 42.Kg2 f4–+) 42.Rd8 (42.Rb8 Nf6 43.Kf4 Be4–+) 42...Kc7 (42...Ke5 43.Rh8 h5 44.Kg2–+) 43.Rf8 (43.Rh8 Nd6 44.Ke3 Nf7–+) 43...Ng5 (better 43...Nd6 44.Ke2 h5–+) 44.Kf4 (44.Kg3 Bd7 45.Kh4 Nd5–+) 44...Nd5 (better 44...Ne6 45.Kf5 Nf8 46.Kf4–+) 45.Kg3 (45.Kf5 Ne7 46.Kg4 Bb5–+) 45...Ne7 (better 45...f4 46.Kf2 f3–+) 46.Rf7 (46.Kf2–+) 46...Ne4 (better 46...Nf7 47.Kf4 Be4–+) 47.Kf4 (47.Kf4 Kd6 48.Rh7–+). Agiant (1650) – moefugginnerdslayer (1650), lichess.org, 2020.

5.e3 Bb4?? 6.Bg7 Nc6 7.Bh8 +-.

5.e3 Bb4?? 6.Bg7 Bd2 7.Nd2 +-.

5.e3 Bb4?? 6.Bg7 e5 7.Qa4 b5 (7...Nc6 8.Bh8 Bd7 9.Be5 Rc8+-) 8.Qb4 a6 9.Nf3 (9.Bh8 Nc6 10.Qc5 Bb7+-) 9...Nd7 (9...Nc6 10.Qc5 (10.Bh8? Nb4 11.Be5 Nc2 12.Kd1 Bf5–+) 10...Bb7 11.Nc3+-) 10.Bh8 e4 11.Nd4 Ne7 12.Nc3 1–0. DEFFM – guestKMDO, freechess.org, 2018.

5.e3 Bb4?? 6.Bg7 Nf6 7.Bh8 +-.

5.e3 b5 6.Bb5+- Bd7 7.Bd7 Qd7 8.Nf3 Qd8 (8...f6 9.a3+-) 9.Qa4 Qd7 10.Qd7 Nd7 11.0-0 Ngf6 12.b5 Be7 13.Nc3 0-0 14.Nd4 Rab8? (better 14...Rfc8+-) 15.Nc6+- Rbe8 (15...Bd6 16.Nb8 Rb8 17.a4+-) 16.Na7 Nb6 17.Nc6 Bb4 (17...Nc4 18.Bc1 Bd6 19.a4+-) 18.a4 (better 18.Nb4!? Nc4 19.Bc1 Ne4+-) 18...Bc3 (18...Nc4 19.Nb4 Nb2 20.Nc6+-) 19.Bc3 (worse 19.dc3 Ra8 20.a5 Nc4+-) 19...Ne4 (19...Ra8 20.a5 Nbd7 21.Rfb1+-) 20.a5 (20.Bb4 Ra8 21.a5 Nc8+-) 20...Na8 (20...Nc4 21.Bb4 Ned2 22.Rfd1+-) 21.b6 (21.Bb4 Rb8 22.Bf8 Rf8+-) 21...Nc3 22.dc3 Re7 (22...Rb8 23.Nb8 Rb8+-) 23.Ne7 (23.Ne7 Kh8 24.b7+-) 1–0. aravind555 – MatiasIC82, lichess.org, 2018.

5.e3 f5 6.Nf3= Nf6 (6...Bb4?? 7.Bg7 Nc6 8.Bh8+-) 7.Bb5 (7.Qa4 Bd7 8.b5 Na6=) 7...Bd7 8.Bd7 Nbd7 (worse 8...Kd7 9.Qa4 Ke7 10.0-0+=) 9.Ng5 Qb6 (9...e5 10.0-0=) 10.Bd4 (10.a3 Be7=) 10...Qc6 (10...Qd6 11.Nc3 e5 12.Nb5-/+) 11.0-0 (11.b5 Qd6=) 11...h6 (11...e5 12.Bc3=+) 12.b5= Qd6 13.Nf3 Be7 (13...e5 14.Bc3=) 14.Bf6 Bf6 (14...Nf6 15.d4=) 15.d4 0-0 16.Qd3 (16.Nc3 Rac8 17.Rc1 Nb6=) 16...a6 (16...e5 17.Qb3= (17.Qf5? ed4 18.a4 de3–+)) 17.ba6 (17.Rc1 e5 18.Qb3 ed4 19.ed4 Rac8=) 17...Ra6 (17...Qa6 18.Qd2=) 18.Nc3 Rfa8 (18...Rc8 19.Rab1 Qc7 20.Rb3=) 19.Nb5 (19.Rfc1 Rc8+=) 19...Qb6 (19...Qe7 20.a3+=) 20.Qb3 (20.a3 Qa5=) 20...Qd8 (20...Qa5 21.Rfc1 Rc6 22.Nc3=) 21.Rac1 (21.Rfc1 Rc6+=) 21...Rc6 22.Rc6 (22.a3 Qa5=) 22...bc6 23.Nc3 Qc7 (23...c5 24.Rc1=) 24.a4 (better 24.Rc1=) 24...c5 (better 24...Rc8=) 25.Nd5!+- ed5?? (better 25...Qc6 26.Nf6 gf6+-) 26.Qd5 (26.Qd5 Kh7 27.Qa8 cd4 28.ed4+-) 1–0. DEFFM – GuestSJTQ, freechess.org, 2018.

5.Nf3 Bb4 6.Bg7 Nc6 7.Bh8 +-.

5.Nf3 b6 6.e3 Bb7 7.b5 Nd7 8.Be2 Ngf6 9.0-0 Be7 10.Nc3 0-0 11.Rc1 Nc5 12.Na4 Na4 13.Qa4 Qd6 14.Rc3 (14.Be5 Qa3 15.Qa3 Ba3+-) 14...Ne4+= Black threatens to win material: Ne4xc3 15.Ba3?? White has let it slip away (better 15.Rc2+= would allow White to play on) 15...Nc3–+ 16.Bd6 Na4 (16...Ne2?! 17.Kh1 Bd6 18.Re1=) 17.Be7 Rfe8 18.Bb4 Nc5 19.Rc1 Ne4 (19...Rec8!?-/+) 20.Rc7 White threatens to win material: Rc7xb7 20...Rab8 21.Ne5 (21.d3 a5 22.Ba3=+ (worse 22.de4 ab4 23.Ne5 f6–+)) 21...Red8?? Black lets it slip away (better 21...Rec8 22.Rf7 a5-/+) 22.Rf7 (22.Nf7 Weaker is 22...Rdc8 23.Re7 a5-/+) 22...d4 23.Bg4 de3? (23...Rbc8 24.h3 Bd5 25.ed4 Rc1 26.Kh2=) 24.fe3 (24.Be6 Kh8 25.fe3 Bd5+-) 24...Ng5? (24...Bd5!?+=) 25.Re7+- Rd2?? the position is going down the drain. (better 25...Rd5 26.Nc6 Bc6 27.bc6 Rb5+-) 26.Bd2+- Bd5 27.e4 (better 27.Ra7!? and White can already relax 27...Rc8 28.Ra6 h5 29.Bh5 Rc2 30.Rb6 g6 31.Ng6 Rd2 32.Ne7 Kf8 33.Nd5 ed5 34.Rf6 Ke7+-) 27...Ne4 28.Bf4 Rc8 (28...Rf8 does not improve anything 29.Be3 Nd6 30.a4+-) 29.Be6 Be6 30.Re6 Rc2 (30...Rd8 is one last hope 31.g3 Nc3+-) 31.Re8 1–0. AvImd (1720) – AhmadMamdoh (1750), lichess.org, 2020.

5.Nf3 Qb6 6.a3 Bd7 7.e3 Nc6 8.Be2 (8.Nc3 Nf6+/–) 8...Rc8 9.0-0 Nf6 10.Bf6 gf6 11.Nc3 Bg7 12.Rb1 a6 13.Na4 Qa7 14.Nc5 Rc7 15.a4 Bf8 (15...a5!?+=) 16.Nd7+/– Rd7 (16...Kd7 17.b5 Nb4 18.a5 ab5 19.Bb5 Kd8 20.Qa4+-) 17.b5 ab5 18.Bb5 Rc7 19.Nd4 Be7? (19...Bc5 20.Nb3+=) 20.Rc1 (20.Qh5 Kf8 21.Qh6 Ke8+-) 20...0-0? (20...Bc5 21.Qg4 Bd4 22.ed4+/–) 21.Nc6 (better is 21.Bd3!? f5 22.Nb5+-) 21...bc6+/– 22.Bc6?? (22.Rc6 Rc6 23.Bc6 f5+/–) 22...Bc5?? (better is 22...Rfc8 23.Qg4 Kf8–+) 23.Bb5 Rfc8 24.Bd3 Bd6 25.Qg4 Kh8 26.Rc7 Rc7?? (better is 26...Bc7 27.g3 Ba5+/–) 27.Qh4+- f5 (27...Kg7 28.Qh7 Kf8 29.Qh8 Ke7 30.Bb5+-) 28.Qf6 Kg8 29.Qd8 (better is 29.Qg5 Kf8 30.Qd8 Kg7 31.Qd6+-) 29...Bf8+/– 30.Qe8 (better is 30.Rb1!? Kg7 31.Qg5 Kh8 32.g4 fg4 33.a5+-) 30...Re7+= 31.Qb5 Rb7 32.Qc6 Rb6 (32...Rc7 33.Qa6+=) 33.Qc2+/– Qa8 34.h3 Rc6 35.Qa2 Qc8? (better is 35...Qa5+/–) 36.a5+- Bb4 37.a6 Qa8 (37...Rc7 38.Rb1 Bc5 39.g3+-) 38.Rb1 Bc5 39.Rb7 Ba7 (39...Rb6 40.Qc2 Ra6 41.Ba6 Qa6+-) 40.Qa3 (40.Qa4 Rc1 41.Bf1 Bc5+-) 40...Bc5 41.Qa4 Rb6 42.Qd7 Rb7 43.ab7 (43.Qb7?! Qb7 44.ab7 Bd6+/–) 43...Qa1 (43...Qf8 44.g4 fg4 45.hg4+-) 44.Kh2 (better is 44.Bf1 Ba7 45.Qd8 Kg7 46.Qa8+-) 44...Ba7 45.Be2 (45.Qd8 Kg7 46.b8Q Bb8 47.Qb8 Qd1 48.Qe5 Kf8+-) 45...Kg7 (45...Bb8 46.f4 Qa3 47.Bh5+-) 46.Bh5 Qe5 (46...Qf6 47.f4 Bb8 48.d4+-) 47.g3 (47.f4!? Qf6 48.Qe8 e5 49.Bf7 Qd6+-) 47...Qf6 48.Qe8 h6 (48...f4 49.gf4 e5 50.Qa8+-) 49.b8Q (better is 49.Qa8 f4 50.Qa7 fg3 51.Kg3 Qe5 52.f4 Qh5 53.b8Q+-) 49...Bb8 50.Qb8 Qg5 51.Be2 h5 (51...Qe7 52.d4+-) 52.Qb2 Kg6 (52...Kh7 53.h4 Qg6 54.Qe5+-) 53.Qe5 (53.Qh8!? Qh6 54.Qh6 Kh6+-) 53...Qd8 54.Qf4 Qa5 55.d3 Qd2 56.Qf3 Kf6 (56...h4 57.gh4 Kf6 58.d4+-) 57.Qh5 e5 58.Qf3 e4 (58...Ke6 59.h4 Qc2 60.d4+-) 59.de4 de4 60.Qh5 Qe1 (60...Qc2 61.h4+-) 61.Kg2 Qd2 (61...Qc1 62.Qh8 Ke7 63.Qe5 Kf8 64.Qf5+-) 62.Qh8 Ke7 63.Qe5 Kf8 64.Bh5 Qd7 65.Qh8 Ke7 66.Qg7 Qe6 67.g4 fg4 68.Bg4 Qf6 (68...Qg6 69.Qg6 fg6 70.Kg3+-) 69.Qf6 Kf6 70.Kg3 Kg5 71.h4 Kg6 72.Kf4 f6 73.Ke4 Kh6 74.f4 Kg7 75.f5 Kh6 76.Kd5 Kg7 77.Ke6 Kh6 78.Kf6 Kh7 79.Ke6 Kg7 80.Ke7 Kg8 81.f6 Kh7 82.f7 Kg6 83.e4 1–0. fjanusz52 – szueda, kurnik, 2014.

5.Nf3 Nf6 6.a3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.c3 cb4 6.cb4).

5.Nf3 Nf6 6.b5 Be7 7.e3 (7.Nc3 a6=) 7...0-0 (7...a6 8.Nc3=) 8.Be2 (8.Nc3 a6=) 8...a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bd7 (11...Nbd7 12.0-0=) 12.0-0+= Qb6 Exerts pressure on the isolated pawn (12...Ne4 13.Nc3+=) 13.Bd4 Bc5 14.Bf6 gf6 15.Nc3 (15.Qa4 e5 16.Nc3 Be6+=) 15...Bb4 (15...Qa5 16.Nd4 Bb4 17.Bd3+=) 16.Qa4+- Na6?? (better 16...Qc5+-) 17.Na2+- Bd6 (17...Qa5 18.Qa5 Ba5 19.ba6 ba6 20.Ra1+- (worse 20.Ba6 Ra8 21.Bd3 Bd2 22.Nd2 Ra2+-)) 18.Qg4 Kh8 19.ba6 ba6 20.Nc3 Rg8 21.Qh4 Be7 (21...Qd8 22.Ba6 f5 23.Qd4 f6 24.Bb5+-) 22.Ra1 (22.Bd3 Rg7+-) 22...Qd8 (22...a5 23.Bd3 Rg7 24.Rb1+-) 23.Ra6 f5 24.Qh5 (24.Qd4 f6+-) 24...Be8 25.Bb5 Bb5 (25...Bf6 26.g3 Rg6 27.Be8 Qe8 28.Nh4 Bc3 29.dc3+-) 26.Nb5 Bg5 (26...Qb8 27.Nfd4 Rg6+-) 27.Ne5 Qf6 28.Nf7 Kg7 (28...Qf7 29.Qf7 Bd8 30.Ra7 Rg2 31.Kg2 Be7 32.Qe7 Kg8 33.Qg7) 29.Ng5 Kf8 (29...h6 30.Ra7 Qe7 31.Re7 Kf6 32.Re6 Kg7 33.Qh6) 30.Nh7 (30.Nh7 Ke7 31.Ra7 Kd8 32.Nf6 Rf8 33.Nd6 Rf7 34.Qf7 e5 35.Qe7) 1–0. DEFFM – AlehkineAurelio, freechess.org, 2018.

5.h4 Nf6 (5...Bb4?? 6.Bg7 Nf6 7.Bh8+-) 6.Nf3 Bd6 (6...Bb4!? 7.e3 Nc6-/+) 7.a3=+ 0-0 8.Nc3 Nc6 9.d4 a6 10.b5 (10.e3!?=+) 10...ab5-/+ 11.Nb5 Bf4?? (better 11...Qa5 12.Nc3 Ra6–+) 12.e3= Bh6 13.Rg1 (13.Bd3!?=) 13...Ng4 14.Nd2 (better 14.Bd3!?=+) 14...Qh4–+ 15.g3 Qg5 16.Be2 (16.Qe2–+) 16...e5 (better 16...Nf2 17.Kf2 Qe3 18.Kg2 Qd2–+) 17.Nf3 Qf6 18.de5 Nce5 19.Ne5?? (better 19.Be5 Ne5 20.Ne5 Qe5 21.Qd4 Qd4 22.Nd4-/+) 19...Ne5 (better 19...Qf2 20.Kd2 Ne3 21.Bd4 Nd1 22.Kd1–+) 20.Kf1?? (better 20.Bc3!? Bd7 21.Qd5 Bb5 22.Be5=) 20...Bh3 (20...Be3 21.Rg2 Bh3 22.Kg1 Bg2 23.fe3–+) 21.Rg2?? (better 21.Ke1 Ra5 22.a4 Nd3 23.Qd3 Qb2 24.Rb1=+) 21...Be3–+ (21...Bg2?! 22.Kg2 d4 23.Bd4=+) 22.Bf3 (22.Kg1 Bg2 23.fe3–+) 22...d4 23.Bd4 (23.fe3 Nf3 24.Qc2 Rfc8–+) 23...Bd4 24.Nd4 Rad8 (better 24...Nf3 25.Qf3 Qd4–+) 25.Kg1 (25.Qe2 Rd4 26.Bb7 Rfd8–+) 25...Bg2 (25...Rd4 26.Bb7 Rd1 27.Rd1 Nf3 28.Kh1 Bg4 29.Ba6 Qh6 30.Rh2 Qh2) 26.Bg2 (26.Kg2 Nf3 27.Qf3 Qd4–+) 26...Rfe8 (26...Rd4 27.Qf1–+) 27.Rb1 Nc6 28.Bc6 Rd4 (better 28...bc6 29.Qf3 Qd4 30.Qc6–+) 29.Qc2?? (29.Be8 Rd1 30.Rd1–+) 29...bc6 30.Rb6 (30.Kg2 Qd6 31.Qc3 Rd3–+) 30...Re1 (better 30...Qf3 31.Rb1 Red8–+) 31.Kg2 g6 32.Rc6 (32.Qc5 Rd6 33.Rb3–+) 32...Re7 (better 32...Qe5 33.Rc5 Qe6–+) 33.Qc3 (better 33.Rf6 Rd5 34.Qc3+-) 33...Qe5–+ 34.Rc8 Kg7 35.Rc5 (35.Qf3 Rc7 36.Rc7 Qc7–+) 35...Qe4 36.Kh2 Re5 37.Re5 Qe5 38.a4 (38.Kg2–+) 38...Rh4 39.Kg2 Qc3 (39...Qc3 40.gh4 Qa5–+) 0–1. beatmeeasy (1855) – Mnsor71 (1835), lichess.org, 2020.

5.e3 Nf6

6.a3 a5 7.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6 6.c4 cb5 7.cb5).

6.a3 a6 7.Nf3 Nc6 8.Nc3 (8.b5 ab5 9.Bb5 Bd6=) 8...e5 (8...Bd6 9.Rc1=) 9.d3 (9.d4 e4 10.Ne5 Ne5 11.de5 Bg4+-) 9...Bd6+= 10.Be2 0-0 (10...d4 11.ed4 Nd4 12.Nd4 ed4 13.Ne4=) 11.0-0= b5 (11...a5 12.Nb5 Be6 13.d4+=) 12.Rc1 Bb7 (12...Qc7 13.d4=) 13.e4 (13.d4!? e4 14.Nd2=) 13...d4+= 14.Nb1 (14.Nd5 Nd5 15.ed5 Ne7-/+) 14...Qe7 (14...a5 15.ba5 Qa5 16.Qb3-/+) 15.Rc2 (15.Nbd2 a5 16.a4 Rfc8+=) 15...a5-/+ 16.ba5 Ra5 (16...Rfc8 17.Qd2-/+) 17.g3 (17.Qd2!? b4 18.Rfc1+=) 17...Rfa8 (17...Rc8 18.Bc1-/+) 18.Nh4 (18.Qc1 Rc8-/+) 18...g6 (18...Qe6 19.Nf5-/+) 19.Ng2 (19.Qc1 Rc8-/+) 19...b4 Black launches an attack 20.f4 (20.ab4!? Nb4 21.Rc4-/+) 20...ba3–+ 21.Ba1 Nb4 22.Rc1 Bc6 (22...Na2 23.Rc2 Qe6 24.fe5 Be5 25.Qd2+=) 23.Nd2 (23.fe5 Be5 24.Nd2 Ba4–+) 23...Ba4 24.Qe1 Nc2 25.Qf2 White prepares f5 25...Rc8 (25...Na1 26.Ra1 ef4 27.Nf4-/+) 26.Qf3 (26.Nc4 Rc4! 27.dc4 Na1 28.fe5 Be5 (28...Qe5?! 29.Ra1 Be7 30.Bd3=) 29.Ra1 Ne4-/+) 26...Rb5 (better is 26...Bd7!?–+) 27.Nc4 Kg7 28.f5 (28.fe5 Be5 29.Ne5 Qe5-/+) 28...a2 (28...Na1 29.Ra1 g5 30.Nd6 Qd6 31.h3–+) 29.Bd1 (29.fg6 fg6 30.Bd1 Na1 31.Ba4=) 29...Rc4 (better is 29...Na1!? 30.Ba4 Rb4-/+) 30.dc4+= Rb3 31.Qe2 (31.Qf2 Na1 32.fg6 A) 32...Kg6 33.Nh4 (33.Ra1 Kg7 34.Qf5 h6+-) 33...Kg5 34.Ra1+-; B) 32...fg6?! 33.Ra1 Ne4 34.Qa2=; C) 32...Ne4 33.Qa2 Ra3=) 31...d3 32.Qd2 (better is 32.Qf3!?+=) 32...Bb4 33.Qg5 h6 (33...Qc5 34.Kh1 Ne4 35.f6 Kf8 36.Qh6 Ke8 37.Bc2 dc2 38.Qh7 Rb1 39.Qh8 Kd7 40.Qh3 Kc7–+) 34.Qh4+= g5 35.Qh3 Rb1 (35...Ne4 36.Bc2 Bc5 37.Kh1 dc2 38.f6 Nf6 39.Rc2–+; 35...Na1 36.Ra1 Bc5 37.Kh1-/+) 36.Bf3 Rc1 (36...Na1 37.Rb1 ab1R 38.Rb1 Qc5 39.Kh1–+) 37.Rc1 d2 38.Rf1 Na1 39.Ra1 Bb3 40.g4 Bc3 (40...Qa7 41.Kh1 Qd4 42.Bd1–+) 41.Ra2 Ba2 42.Bd1 Qc5 43.Kh1 Qf2 0–1. Kuipers,Stefan – Burg,Twan (2035), Hengelo U14 open, 2003.

6.a3 Bd6 7.Bb5 Bd7 8.Nc3 =+.

6.a3 Be7 7.Nf3 0-0 8.Be2 a6 9.0-0 Nc6 10.d4 Bd7 11.Nbd2 Rc8 12.Rc1 Re8 (12...Qb6 13.Ne5=) 13.Nb3 (13.Bd3 Bd6=) 13...Ne4 (13...Qb6 14.Nc5=) 14.Nc5+= Nc5 15.bc5 (15.dc5 Bf6 16.Bf6 Qf6+=) 15...Bf6 (15...b5 16.a4+=) 16.Bd3 (16.Rb1 b5+=) 16...g6 (16...b5 17.cb6 Qb6 18.Qe2+=) 17.Qb3 (17.Qe2 Qc7+=) 17...Rb8 (17...Na5 18.Qb4+=) 18.Rb1 (18.Ne5 Ne5 19.de5 Bg7+=) 18...Qc7 (18...b6 19.Qc3+=) 19.Bc3+- h5 (19...Rec8 20.Rb2+-) 20.Rb2 h4 (20...Na5 21.Qb4 Nc6 22.Qb6 Qb6 23.Rb6+=) 21.Rfb1 h3 22.g3 (22.gh3 Qc8+-) 22...Kg7 23.Qb6 (23.Qb6 Qc8 24.a4+-) 1–0. DEFFM – GuestLLTH, freechess.org, 2018.

6.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 cb5 6.cb5).

6.Nf3 Bb4 7.Qa4 Nc6 8.Bb5 Be7 9.Bc6 bc6 10.Qc6 Bd7 11.Qa6 Qc8 12.Qc8 Rc8 13.Nc3 Ne4 14.Rb1 f6 15.Ke2 0-0 16.Rhc1 Bb4 17.Nd4 Bc3 18.Bc3 e5 19.Nb5 a6 20.Na3 Nc3 21.Rc3 Rc3 22.dc3 Rc8 23.Kd2 Rc5 24.Rb7 Ba4 25.c4 dc4 26.Kc3 Bb5 27.e4 g6 28.Kb4 Rc8 29.Nb5 (29.Rb5? ab5 30.Nb5 f5–+) 29...ab5 30.Kc3 Ra8 31.Rb5 Ra2 32.Rb2 Ra4 33.Rb4 Ra1 34.Kc4 Ra2 35.Kd5 Rf2 36.Ke6 Kg7 37.Rb7 Kh6 38.g3 g5 (worse is 38...Rh2 39.Kf6 Rf2 40.Ke5+=) 39.g4 Rf4 40.h3 Kg6 41.Rb8 Re4 42.Rg8 Kh6 43.Kf6 Re3 44.Rg5 Rf3 45.Rf5 e4 46.g5 Kh5 47.g6 Kh6 48.Rf3 ef3 49.g7 f2 50.g8Q f1Q ½–½. Schalkwijk,Peter H – Douglass,Stephen J, UECC Quad, 1999. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5 4.Bb2 e6)

6.Nf3 Bb4 7.Qa4 Nc6 8.Bb5 Be7 9.Ne5 0-0 (9...Bd7!?-/+) 10.Bc6= bc6 11.Nc6 Qd7 (11...Bd7!? 12.Ne7 Qe7=) 12.Ne7+= Qe7 13.Ba3 Qb7 14.Qf4 (better is 14.Bf8 Qb2 15.0-0 Qa1 16.Nc3+=) 14...Re8-/+ 15.0-0 Bd7 16.Nc3 Qa6 (better is 16...e5!? 17.Qf3 Qa6-/+) 17.Bd6= Nh5 18.Qe5 Nf6 (18...f6 19.Qh5 Qd6 20.Qe2+=) 19.d4 (19.f3 Rac8+=) 19...Rac8+= 20.Bc5 Ng4 21.Qg3 Nf6 22.h4 h6 23.Rfb1 Qd3 24.Rb3 Rb8?? (better is 24...Qd2=) 25.Rd1 (better is 25.Nd5 Qg6 26.Nf6 gf6 27.Rb8 Rb8 28.Qb8 Kh7 29.Qc7+-) 25...Qc2+/– 26.Rb8 Rb8?? (better is 26...Ne4 27.Ne4 Qd1 28.Kh2 de4+/–) 27.Qb8+- Kh7 (27...Be8 28.Be7 Ne4 29.Qe8 Kh7 30.Qf7 Nc3 31.Ra1+-) 28.Qb3 (28.Qb1!? Qb1 29.Rb1 a5+-) 28...Qg6 29.Qb1 Ne4 (29...a6 30.Rc1+-) 30.Ne4 de4 31.d5 (better is 31.Qb7!? Be8+-) 31...ed5 32.Rd5 Bh3 33.g3 Qe6 34.Rd6 (better is 34.Qb7 a6 35.Bd4+-) 34...Qf5 35.Qd1 (better is 35.Rd4!? Qc5 36.Qe4 Bf5+-) 35...Qc5 36.Rd4 Bf5 37.g4 Qc8?? (37...Be6+-) 38.gf5 Qf5 39.Kh2 (39.Rd7 Qg6 40.Kf1 Qa6 41.Qe2 Qe6 42.Ra7 Qh3 43.Ke1 Qc8+-) 39...Qe5?? (better is 39...Qf2 40.Kh3 Qe3 41.Kg2 a6+-) 40.Kg2 Qf5 41.Qe2 (41.Rd7 a6+-) 41...Qe5 (41...Kg8 42.Qc2 Qg4 43.Kf1 Qh3 44.Ke1 Qh1 45.Kd2+-) 42.Qg4 (better is 42.Qc4 Qe7+-) 42...a6 (42...f5 43.Qf4 Qe6+-) 43.Qe4 Qe4 44.Re4 a5 (44...Kg6 45.Ra4 Kf5 46.Ra6+-) 45.Re7 f6 (45...Kg6 46.Ra7+-) 46.a4 Kg6 47.f3 Kh5 48.Kg3 g5 49.hg5 fg5 50.Re5 Kg6+- 51.Ra5 Kh5 52.Rb5 1–0. blackiwhite (1680) – gennadii (1700), kurnik, 2013. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5 4.Bb2 e6 5.e3 Nf6)

4.Bb2 Bf5

5.b5 Nd7 6.e3 e6 7.Nf3 Ngf6 8.Be2 Bd6 9.Nc3 0-0 10.Nh4 Be4 11.d3 Bg6 12.0-0 Rc8 13.a4 Ne4 (13...Qa5 14.Ng6 hg6 15.Rc1=) 14.de4 Qh4 Do you see the mate threat? 15.g3 Qf6 16.ed5 Rc3? (better 16...Be5 17.de6 Qe6+=) 17.Bc3 Qc3 18.de6 Be5 (18...Qc7 19.ed7 Qd7+-) 19.ed7 Qa1 (19...Rd8 20.Rc1 Qa3+-) 20.d8Q (20.d8Q Qa3 21.Qa5+-) 1–0. onur604 (2320) – Krumow (2055), lichess.org, 2020.

5.d3 Nf6 6.a3 e6 7.Nf3 Be7 8.g3 0-0 9.Bg2 Bg6 10.0-0 h6 11.Nbd2 Nbd7 12.Nb3 Nb6 13.Rc1 a5 14.ba5 Nbd7 15.Qd2 b6 16.ab6 Nb6 17.Ra1 Bd6 18.Rfb1 Qe7 19.Ne5 Nfd7 20.Ng6 fg6 21.Qc3 Qf7 22.f3 Be5 23.Qd2 Bb2 24.Qb2 Nf6 25.Nd4 Nfd7 26.Qb5 Rab8 27.Qc6 Rfc8 28.Qe6 Qe6 29.Ne6 Kh7 30.Nd4 Na4 31.f4 Rb1 32.Rb1 Nc3 33.Rb2 Na4 34.Rb4 Rc1 35.Kf2 Nc3 36.Bd5 Nd5 37.Rb7 N7f6 38.Ne6 Nh5 39.e4 Nc3 40.g4 Rc2 41.Ke3 Re2 42.Kd4 Nb5 43.Rb5 Nf4 44.Nf4 Rd2 45.Ne6 g5 46.Rb7 Kg8 47.Ng7 Kf8 48.Nf5 Rd3 49.Kd3 Ke8 50.Nh6 Kd8 51.Rg7 Kc8 52.Rg5 Kb7 53.Rg7 Kc6 54.Rg6 Kb5 55.Nf5 Ka4 56.Rb6 Ka3 57.Kc3 Ka2 Time forfeit ½-½. dorzh (2025) - sergiyko16 (1845), Rated Bullet tournament, lichess.org, 2015.

5.d4 Nd7 6.Nc3 e6 7.a3 a5 8.b5 Rc8 (8...Bd6 9.Nf3=+) 9.e3 Ngf6 10.Be2 Ne4 11.Qb3?? (better is 11.Ne4 Be4 12.Nf3=+) 11...a4!–+ 12.Qa2 (12.Qa4 Rc3; 12.Na4 Qa5) 12...Nc3 (12...Rc3?! 13.Bc3 Nc3 14.Qb2 Ne2 15.Ne2 Qa5 16.Qc3 Qb5 17.Qc8 Ke7 18.Rc1–+) 13.Bc3 Rc3 14.Qb2 (14.Qd2 Rc2 15.Qd1–+) 14…Rc2 (15.Qc2 Bc2–+) 0–1. Brunner,Hermann – Rosner,Dirk (1830), DESC, 2000.

5.d4 e6 6.a3 Bd6 7.Nf3 Nc6 8.e3 Nf6 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 0-0 11.Nbd2 Rc8 12.Rc1 a5 13.b5 Ne7 14.0-0 Rc1 15.Rc1 a4 16.Ne5 Qb6 17.Ndf3 h6 18.h3 Ra8 19.Ng4? (better is 19.Ba1=) 19...Ng4–+ 20.hg4 Ra5 21.g5 Rb5 22.Bc3 Ba3 23.Ra1 (23.Rd1 hg5 24.Ng5 Nf5–+) 23...Rb3 24.gh6 Qc7 25.hg7 (25.Ng5 Nf5 26.h7 Kh8–+) 25...Qc3 26.Qd1 Kg7 27.Ne5 Ng6 28.Ng6 fg6 0–1. Fournier,Frederic – cacodemo (1840), Active, 2009.

5.e3 Nc6 6.a3 Nf6 7.Nf3 e6 8.Bb5 Nd7 9.Bc6 bc6 10.Qa4 a5=+ 11.ba5? Rb8–+ 12.Qd4 Rb3 13.Bc3 Qb8 14.0-0 Rb1 15.Rfb1 Bb1 16.Qa4 Bd3 17.Nd4 c5 18.Nf3 f6 19.Ne1 Qb5 20.Qf4 Bf5 21.a4 Qa6 22.Qg3 h5 23.f4 h4 24.Qf2 h3 25.Nf3 hg2 26.Kg2 Bd6 27.h4 Be4 28.Kg3 e5 29.fe5 Ne5 30.Ne5 Be5 31.Be5 fe5 32.Rf1 Qg6 33.Kh3 Bg2! (34.Qg2 Rh4 35.Kh4 Qg2–+) 0–1. Andersson,Lars H – Dearnley,Andrew, corr SCCA–SVE, 1997.

5.e3 Nc6 6.Bb5 =.

5.e3 Nd7 6.Nf3 =.

5.e3 f6 6.Nf3 e5 7.Bb5 Nc6 8.Qa4 (8.a3 a5=) 8...Kf7 9.Bc6 bc6 10.Be5 fe5 11.Ne5 Kf6 12.Qc6 Bd6 13.Nd7 Ke7 14.Nc5 (14.Nc3 Be6 15.Nc5 Nf6=) 14...Nf6=+ 15.Nc3 Rc8 (15...Bc5 16.Qc5 Kf7 17.d4=) 16.Qb7+= Kf8 17.Qa7 Bc5 (17...Ne4 18.Nb7 Qd7 19.Ne4 (19.Nd5? Bb4 20.0-0 Qd5–+) 19...de4 20.Qd4=) 18.bc5+= Bd3 19.Rc1 (19.Qa4 A) worse 19...Rc5 20.Qd4 Rc3 21.Qc3+- (worse 21.dc3 Bc4+-); B) 19...Ne4 20.Qd4 Nc5 21.Nd5 Bb5 22.Qf4 Kg8=) 19...d4= 20.Ne2 (20.Nd1 de3 21.Ne3 Ne4=) 20...Be2 21.Ke2 Ne4 (better 21...de3!? 22.fe3 Qd5=+) 22.c6 d3 23.Ke1 Qg5 24.Qd7 (24.Rf1 A) 24...Qg2?? 25.Qd7 Re8 26.c7+- (26.Qd3?! Nf6+-); B) 24...Nd6 25.Qd7 Qe7+-) 24...Rd8+= 25.Qh3 Qa5 26.Qf3 Nf6 27.Qf4 Qa2 28.Qc7 (28.c7 Rc8=) 28...Qa8 29.Qf4 Qa3 30.Qc4 g6 31.f3 Kg7 32.Kf2 Rhf8 33.Rb1 Qd6 34.Rb7 Kh8 35.g3 Qe5 36.Kg2 Ne8 (36...Qa5 37.Qb4 Qa2 38.Rc1+=) 37.f4 (37.Qe4 Qe4 38.fe4 Nd6=) 37...Nd6 38.fe5 Nc4 39.Ra1 Rfe8 40.Raa7 Ne5 41.Rh7 Kg8 42.Rag7 Kf8 43.Ra7 (43.c7 Ra8+-) 43...Kg8+= 44.Rag7 Kf8 45.Rb7 (45.c7 Rc8+-) 45...Kg8+= 46.Rhg7 Kf8 47.Rh7 (47.h4 Rb8 48.Rgc7 Nc6 49.Rf7 Kg8 50.Rg7 Kh8 51.Rh7 Kg8 52.Rbg7 Kf8 53.Rg6 Ne5=) 47...Kg8 48.g4 (48.h4 Nc6 49.Rbg7 Kf8 50.Rg6 Ne5+=) 48...Nc6= 49.Rhg7 Kh8 50.Rh7 (50.Rg6 Na5 51.Rb4 Rb8+=) 50...Kg8= 51.Rbg7 Kf8 52.Rf7 Kg8 53.Rfg7 Kf8 54.Rg6 Ne5 55.Rgg7 Re6 (55...Nc4 56.Ra7 Kg8 57.Rhg7 Kh8 58.Rh7 Kg8 59.Rag7 Kf8 60.Rb7=) 56.Rc7+= Rg6 57.Rh8 Rg8 58.Rg8 Kg8 59.Rc5 Re8 60.h4 Kf7 61.Kg3 Ke6 62.Ra5 (62.Kf4 Ng6 63.Ke4 Kd6 64.Kd4 Nh4=) 62...Nc4 63.Ra2 Rf8 64.h5 Rf6 65.e4 (65.Kg2 Ke5=) 65...Ke5=+ 66.g5 Rf1 67.Kg2 Rf4 68.g6 Rh4 69.Kg3 Rh5 70.Ra4 Rg5 71.Kh4 Rg6 72.Rc4 Rg2 73.Rb4 Kf4 74.e5 Ke5 75.Rb2 Kf4 76.Kh3 Kf3 77.Ra2 Rg6 78.Kh4 Rc6 79.Ra3 Ke2 80.Kg3 Kd2 81.Kf3 Rf6 82.Ke4 Re6 83.Kd4 (83.Kf3–+) 83...Rd6 84.Ke5 Rd8 0–1. DEFFM – GuestHZCN, freechess.org, 2018.

5.Nf3 Nc6 6.a3 a6 7.e3 f6 (7...Nf6 8.b5 ab5 9.Bb5=) 8.Be2 (8.Nh4 Be6+=) 8...e5= 9.0-0 Bd6 10.Nh4 Bg6 (10...Be6 11.f4=) 11.Nc3 Bf7 (11...Nge7 12.Ng6 hg6 13.Qb3=) 12.Nf5+= Kf8 (12...Bf8 13.d4+=) 13.Nd6 (13.f4 ef4 14.Nd6 Qd6 15.Rf4 Ke8+/–) 13...Qd6 14.b5 Nce7 (14...ab5 15.Nb5 Qd8 16.d4+/–) 15.a4 (15.d4 Nf5+/–) 15...Nh6 16.Bh5 (16.Ba3 Qe6+/–) 16...g6 (16...ab5 17.Nb5 Qb4 18.Ba3+/–) 17.Be2 (17.Bf3 Qe6+/–) 17...Kg7+= 18.f4 e4 19.g4 (19.Rc1 Rhc8+=) 19...Rhf8 (19...Rhc8 20.a5+=) 20.g5 Nhg8 21.Rf2 Be6 (21...Qe6 22.a5+=) 22.h4 (22.d3 ed3 23.Qd3 Bf5 24.gf6 Rf6+/–) 22...h5 (22...Bf5 23.d3 ed3 24.Bd3=) 23.Rg2 Kh7 24.Bh5+/– Bf5 25.Bg4 d4 26.Ba3 Qd7 27.Ne4!+- de3 28.Bf5 Qf5 29.Be7 Ne7 30.Nf6 Rf6 31.gf6 Qf6 32.de3 ab5 33.h5 Ra4 34.hg6 Kg7 35.Ra4 ba4 36.Qa4 Nc6 37.Rh2 Kg6 38.Qe4 Qf5 39.Rh6! (39...Kh6 40.Qf5+-) 1–0. Schmidbauer,Jens – Noehbauer,A, North Bayern–ch, 2003.

6.Nf3 Nf6 7.b5 Nbd7 8.Be2 Bd6 9.Nh4 Bg6 10.0-0 Rc8 11.Nc3 0-0 (11...Nb6 12.Ng6 hg6 13.h3=+) 12.Ng6 hg6 (12...fg6 13.Rc1=) 13.a4 b6 (13...Qc7 14.h3=) 14.d4 Qe7 15.Qb3 Rc7 16.Rac1 Rfc8 17.g3 Ne4 (17...Ne8 18.e4 de4 19.Ne4+=) 18.Ne4+= de4 19.Rc7 Rc7 20.Rc1 Nf6 21.Rc6 Rc6 22.bc6 Qc7 23.Qc2 Nd5 24.Bb5 f5 25.Qc4 Kf7 26.Kg2 Qe7 (26...g5 27.Ba6+=) 27.Ba6 Bc7 28.Bc8 Qd6 29.Bd7 (29.Bb7 Kg8+/-) 29...g5 (29...Nf6 30.Qa6 Nd7 31.cd7=) 30.Qa6+= Qb4 31.Bc1 Qc3?? (better 31...Bd6 32.Qc8 Nc7+=) 32.Qc8+- Nf6 (32...Ne7 33.Qe8 Kf6 34.Qf8 Kg6 35.Qe7 Kh7+-) 33.Be6 Kg6 (33...Ke7 34.Bf5 Qc6 35.Ba3 Qc5 36.Qc7 Kf8 37.Bg6 Kg8 38.Qd8 Ne8 39.Qe8 Qf8 40.Qf8) 34.Bf5 Kf7 35.Qe6 Kf8 36.Bg6 (36.Bg6 Qc4 37.Ba3 Bd6 38.Bd6) 1-0. wgr069 (2375) - Tahar_el (2125), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.e3 e6

6.b5 a6 7.a4 (7.Nf3 Nd7=) 7...ab5 8.ab5 (better is 8.Bb5!? Nc6 9.Nf3+=) 8...Ra1+= 9.Ba1 Nf6 10.Nf3 Be7 11.Be2 Nbd7 12.0-0 h6 13.d3 0-0 14.Nd4 Bg6 15.f4 Bc5 16.Nd2 Qc7 17.N2f3 Ra8 18.Qc2 b6 19.Nb3?? (19.Qd2 Ng4=) 19...Bd6 (better is 19...Be3 20.Kh1 Qc2–+) 20.Qc7= Bc7 21.Be5? (better is 21.Rc1!? Bd6 22.Ne5=) 21...Ne5 22.fe5 Nd7 (22...Ng4!? 23.Rc1 Bd8-/+ (worse is 23...Be5 24.h3+/–)) 23.d4+= Ra2 24.Bd1 (24.Rc1!? Rc2 25.Rc2 Bc2 26.Nc1+=) 24...Bd3 25.Re1 Bb5 26.Nbd2 f6 (26...Rb2 27.Bb3–+) 27.e4 (27.Bb3 Rb2 28.e4 fe5 29.ed5 ed5 30.Bd5 Kf8+=) 27...fe5 (better is 27...Bc4 28.ed5 Bd5–+) 28.de5?? (better is 28.Bb3 Rb2 29.ed5 ed5 30.Bd5 Kf8 31.Rc1+=) 28...Ne5–+ 29.ed5 Nf3 (better is 29...Nd3 30.Rf1 Bf4–+ (30...ed5?! 31.Bb3 Nb4 32.Ba2 Bf1 33.Bd5 Nd5 34.Kf1-/+)) 30.Nf3-/+ ed5 31.Bb3 Bc4 (better is 31...Re2!? 32.Bd5 Kh7 33.Re2 Be2 34.Be4 Kh8-/+) 32.Ba2= Ba2 33.Nd4 Bc4 34.Nf5 b5 35.Re7 Bb6 36.Kh1 b4 37.Rg7 Kh8 38.Rb7 Bc5 39.Nh6 b3 40.Nf7 Kg8 41.Ne5 (better is 41.Ng5!? Be3 42.Ne6+/–) 41...Bd4+= 42.Nf3 (42.Nc4 dc4 43.Rb8 Kg7–+) 42...Ba1?? (better is 42...Bc3+=) 43.Nd2+/– b2 44.Kg1 Kf8 45.Kf2 Ke8?? (45...Ba6 46.Rd7 Bc4 47.Ke3+-) 46.Ke1 (46.Nc4 dc4 47.Ke3 Kd8+-) 46...Kd8?? (46...Ba6 47.Ra7 Bc8 48.h4+-) 47.Kd1 (better is 47.Nc4 dc4 48.Kd2+-) 47...Kc8 48.Rb4 Kc7?? (48...Bd3 49.h4+-) 49.Kc2 (49.Nc4 dc4 50.Rc4 Kd6+-) 49...Kc6?? (better is 49...Be2+/–) 50.Nc4+- dc4 (50...Kc5 51.Rb2 Kc4+-) 51.Rc4 Kd5 52.Rb4 Ke5 (52...b1Q 53.Rb1 Bf6+-) 53.Kb1 Kf5 54.h4 Kg6 55.g4 1–0. avinoam – fatoni1, kurnik, 2013.

6.b5 a6 7.a4 Nf6 8.Nf3 Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.Nh4 Bg6 14.f4 Ne4 (14...Bb1 15.Qb1 Qb6 16.Nf3=) 15.Ng6+= hg6 16.Nc3 Ndf6 17.Ne4 Ne4 18.d3 Nf6 19.Qc2 (19.Be5 Ne8+=) 19...Qb6= 20.d4 Ne4 (20...Ra8 21.Bb2=) 21.Bd3 f5 22.Bb2 Nf6 (22...g5 23.fg5 Ng5 24.Qe2=) 23.Ra1 Ng4 (23...g5 24.fg5 Ng4 25.h3 Ne3 26.Qf2+=) 24.Qd2 Rc8 25.Qe1 (25.h3 Nf6+=) 25...Kf7 (25...g5 26.h3 Nf6 27.fg5+-) 26.h3+- Nf6 27.Qa5 (27.Bc3 Qd8+-) 27...Qa5+= 28.Ra5 Ne4 29.Ra7 Rc7 (29...Rb8 30.Be4 de4 31.Ba3 Ba3 32.Ra3+=) 30.b6+- Re7 31.Be4 de4 32.h4 Rd7 33.g3 Bb4 34.Kf2 Bd2 (34...Be7!? 35.Ba3 Ba3 36.Ra3 Rd6+=) 35.Ba3+- Ke8 36.Bc5 Bc3 37.Ke2 Rf7? (better 37...g5+-) 38.Ra3 Bb2 39.Ra8 Kd7 40.Kd2 Kc6 41.Kc2 1–0. onur604 (2275) – DJSuarez (2035), lichess.org, 2020.

6.b5 Nd7 7.Nf3 h6 8.Be2 Ngf6 9.0-0 Bd6 10.d4 0-0 11.a4 Bc7 12.Nbd2 Rc8 13.Rc1 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Ba3 Re8 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Nf6 (17...Nb6 18.Bb4=) 18.Rc2 Bb8 19.Rc8 Qc8 20.Rc1 Qd7 21.Nd2 (21.Ne5 Qd8 22.Qc2 Qa5=) 21...Rc8= 22.Rc8 Qc8 23.f3 Qc7 24.g3 h5 25.e4 g6 (25...h4 26.e5 Nd7 27.Nb3=) 26.Kg2+= h4 27.e5 Nh5 28.Nb3 hg3 29.hg3 Ng7 30.Nc5 Nf5 31.g4 Ng7 32.a5 Qa5 (32...Qc8!?+/-) 33.Nd7 Bc7?? (better 33...Ne8 34.b6 Be5 35.de5 ab6+/-) 34.Nf6+- Kh8 35.Qe3 Nf5 36.gf5 Kg7 37.Bc1 Kf8 (37...g5 38.Qg5 Kf8 39.Qg8 Ke7 40.Qe8) 38.Qh6+- Ke7 39.Qh8 Qb5 (39...Qa2 40.Kg3 Qh2 41.Kh2 Be5 42.de5 gf5 43.Qe8) 40.Ba3 (40.Ba3 Bd6 41.Bd6) 1-0. DEFFM – GuestYFGF, freechess.org, 2021.

6.b5 Nd7 7.Nf3 h6 8.Be2= Ngf6 9.0-0 Be7 10.d3 0-0 11.Nc3 b6 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.Rc1=) 12.Nd4+= Bd6 (12...Bg6 13.Nc6 Qe8 14.d4+=) 13.Nf5+- ef5 14.Bf3 Be5 (better 14...Nc5!?+-) 15.d4+- Bd6 16.Nd5 Nd5 17.Bd5 Rc8 18.Bc6 Nf6 (18...Nb8 19.Bf3+-) 19.Qf3 g6 (19...Ng4 20.g3 (20.Qf5? Bh2 21.Kh1 Qh4 22.Qg4 Qg4 23.Kh2 Rfd8–+) 20...Qg5 21.h3+-) 20.Rac1 Bb8 (20...Ne4 21.Rfd1+- (21.Be4?! Qh4 22.h3 fe4+-)) 21.Bb7 (21.Qh3 Ng4 22.g3 Qd6+-) 21...Rc7 (21...Qd6 22.g3 Rc1 23.Rc1 Rd8+-) 22.Ba8 (better 22.Ba3!? Rc1 23.Rc1 Bd6+-) 22...Qd6 (22...Rc1 23.Rc1 Bh2 24.Kh2 Qa8 25.Rc6+-) 23.g3 Rfc8 (23...Qb4!? 24.Rb1 Rc2+-) 24.Bc6 Kg7 (24...a6 25.Bb7 Rc1 26.Bc1+-) 25.d5 Kh7 26.h3 (26.Qf4 Qf4 27.ef4 Ne4+-) 26...Ne4 27.Qf4 (27.Rfd1 Ng5 28.Qg2 Ne4+-) 27...Qe7 28.Qe5 (28.Qh4 Qh4 29.gh4 Re7+-) 28...Qf8 (28...Qe5!? 29.Be5 Rc6 30.bc6 Be5+-) 29.Qd4+- Rd8. GuestQJCG – GuestSTFS, freechess.org, 2017.

6.b5 Nd7 7.g4 Bg6 8.Nc3 +=.

6.Bb5 Nd7 7.Nf3 Bb4 8.Bg7 Bc2 9.Qc2 +-.

6.Bb5 Nd7 7.Nf3 Ngf6 8.a3 a6 9.Ba4 b5=+ 10.Bc2 Bc2 11.Qc2 Rc8 12.Nc3 Be7 13.0-0 0-0 14.Rac1 Qb6 (14...Bd6 15.Qd3=+) 15.d3 (15.Qd3 Rc7=) 15...Rc7 16.Qd2 Rfc8 17.Ne2 Bd6 (17...Qd6 18.Rc7 Rc7 19.Rc1=) 18.Bd4 Qb7 19.Qb2 (19.Rc7 Rc7 20.Ng3 e5=) 19...Rc1 20.Rc1 Rc1 21.Qc1 Qc7 (21...e5 22.Bc3=+) 22.Qc3 (22.Qc7 Bc7 23.Nc3 e5=) 22…h6 ½–½. Oakes,Barrie – Van Esbroeck,Dirk, corr ICCF TT–4–90/14, 1991.

6.Bb5 Nd7 7.Nf3 Ngf6 (7...Bb4?? 8.Bg7 a6 9.Bd7 (9.Bh8?! ab5 10.Nc3 Nc5+-) 9...Qd7 10.Bh8+-) 8.a3 a6 (8...Bd6 9.Nh4 Bg4 10.Bd7 Qd7 11.f3=) 9.Ba4 (9.Be2 Rc8=) 9...b5 (9...Bd6 10.Nc3+=) 10.Bc2 Bc2 11.Qc2 Rc8 12.Nc3 Be7 (better is 12...Bd6+=) 13.Ne2?? (13.0-0 Bd6=) 13...d4 (13...Rc2 14.Bc3–+) 14.ed4?? (14.Qb3 de3 15.de3 0-0=) 14...Nd5 (14...Rc2 15.Bc3 Qa8 16.Kd1–+) 15.Ne5?? (15.Nc3 N7f6+=) 15...Nf8 (15...Rc2 16.Nd7 Rb2 17.Ne5–+) 16.Nf4?? (better is 16.Nc3=) 16...Qd6 (better is 16...Rc2 17.Nfd3 Bg5–+) 17.Qb3 (better is 17.Qc8 Bd8 18.Nd5 ed5 19.Qb7+-) 17...Qb6 (17...Qb6 18.Nd5 ed5 19.Qd5 Qe6+-; better is 17...Nf4 18.0-0 Qd5 19.Qd5 ed5–+) 0–1. COMP – Henley, 1993.

6.Bb5 Nd7 7.Nf3 Ngf6 8.a3 a6 9.Be2 a5 =.

6.Nf3 Bb4?? 7.Bg7 Nc6 8.Bh8 +-.

6.Nf3 Bb4?? 7.Bg7+- Nf6 8.Bh8 Ke7 (8...Nbd7 9.Qb3 Bd6 10.Nc3+-) 9.Bg7 Nbd7 10.Qb3 Qb6 11.Nd4 Nc5 (11...Bg6 12.Nb5 Qa5 13.a3+-) 12.Nf5 ef5 13.Qb2 Nfe4 (13...Nce4 14.Bf6 Nf6 15.Nc3+-) 14.Be2 (14.f3!? Nd6+-) 14...Rg8 15.a3 (15.f3 f6 16.fe4 Rg7 17.ed5 Rg2+-) 15...Bd2 (15...Ba5 16.f3 f6 17.Qb6 (17.fe4?? Qb2 18.0-0 Rg7 19.ed5 Qa1-+) 17...Bb6 18.Bh6+-) 16.Nd2 Nd2 17.Qe5 Ne6 (17...Qe6 18.Kd2 Qe5 19.Be5 Nb3 20.Ke1 Na1 21.Ba1 f4+-) 18.Bf6 Kd7 19.Qd5 Qd6 (19...Kc8 20.Rc1 Kb8 21.Qd2 Ka8+-) 20.Bb5 (20.Bb5 Kc7 21.Rc1 Qc5 22.Rc5 Kb8 23.Be5 Ka8 24.Rc6 Nf3 25.gf3 h6 26.Ba6 Nc5 27.Rc5 Rb8 28.Bb8 Kb8 29.Qb7) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.Nf3 Nc6 7.a3 Nf6 8.d4 (8.Bb5 Rc8=) 8...Be7 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 0-0 11.0-0 Rc8 12.Nbd2 a6 13.Rfc1 b5 14.Nb3 Qb6 15.Nc5 a5 16.Qd2 ab4 17.ab4 Ra8 18.Ra8 Ra8 19.Ra1 (19.Ne5 Rc8=) 19...Ra1+= 20.Ba1 Qa7 21.Bc3 Bc5 22.dc5 (22.bc5 Ne4 23.Qc1 Qa2+=) 22...Ne4-/+ 23.Qb2 Nc3 24.Qc3 Qa4 25.h3 Qb4 (worse is 25...Nb4 26.c6 Nc6 27.Qc6+/–) 26.Qb4 Nb4 27.Nd4 Na6 28.c6 b4 29.Kf1 Kf8 30.Ke2 Ke7 31.Nb5 Kd8 32.Kd2 Nc7 33.Na7 Ke7 34.Nc8 Kd8 35.Na7 Na6 36.Nb5 Kc8 37.Kc2 Nb8 38.c7 Nc6 (38...Na6 39.Kb3–+) 39.Kb3 f6 40.f4 e5 Black prepares the advance d4 41.g3 d4 (better is 41...Kd7!?-/+) 42.ed4= ed4 43.Kc4 g6 44.Nd4 (better is 44.f5!?=) 44...Nd4-/+ 45.Kd4 Kc7 46.Kc4 Kd6 47.Kb4? (47.Kd4–+) 47...Kd5 48.Kc3 Ke4 49.Kc4 Kf3 50.Kd5 (50.g4 Kf4 51.Kd5 f5 52.gf5 gf5–+) 50...Kg3 51.Ke6 f5 52.Kf6 Kf4 53.Kg7 Kg3 (better is 53...Kg5!? 54.Kh7 f4 55.Kg7–+) 54.Kh7 Kh3 55.Kg6 f4 0–1. Fournier,Frederic – Jusal (1695), Active, 2007.

6.Nf3 Nc6 7.b5 Nb4 8.d3 Rc8 9.Nd4 Bg6 (9...Nh6 10.a3 e5 11.ab4 ed4 12.Bd4 Bg4+=) 10.a3+/- e5 11.ab4 Bb4 12.Nd2 ed4 13.Bd4 (13.Bd4 f6 14.Qa4 Bd2 15.Kd2+/-; 13.Ra7?! de3 14.fe3 Qe7=+) 1-0. onur604 (2320) - MAN123456789 (2210), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

6.Nf3 Nd7 7.Qa4 Ngf6 8.Nh4 Bg6 9.Bb5 a6 10.Bd7 Qd7 11.Qd7 Kd7 12.Ng6 hg6 13.a3 Bd6 14.Nc3 b5 15.0-0?? (better 15.h3=+) 15...Bh2-+ 16.Kh1 Rh7 17.g3 Bg3 18.Kg2 Bd6 19.a4 ba4 20.Na4 Rb8 (20...Ke7 21.Nb6 Rh2 22.Kf3-+) 21.Bf6 gf6 22.Nc5 Bc5 23.bc5 Kc6 (better 23...Rc8-+) 24.Ra6= Kc5?? (better 24...Kc7=) 25.Rc1+- Kb5 26.Ra2 Rb6 27.d4 Rh8 28.Rc5 (28.Rc5 Kb4 29.Rb2 Ka3 30.Rb6+-) 1-0. onur604 (2320) - Peter135 (2230), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

6.Nf3 Nf6 7.b5 Nbd7 8.Be2 Bd6 9.Nh4 Bg6 10.0-0 Rc8 11.Nc3 0-0 12.Ng6 hg6 13.a4 b6 14.d4 Qe7 15.Qb3 Rc7 16.Rac1 Rfc8 17.g3 Ne4 18.Ne4 de4 19.Rc7 Rc7 20.Rc1 Nf6 21.Rc6 Rc6 22.bc6 Qc7 23.Qc2 Nd5 24.Bb5 f5 25.Qc4 Kf7 26.Kg2 Qe7 27.Ba6 Bc7 28.Bc8 Qd6 29.Bd7 g5 30.Qa6 Qb4 31.Bc1 Qc3 32.Qc8 Nf6 33.Be6 Kg6 34.Bf5 Kf7 35.Qe6 Kf8 36.Bg6 1-0. wgr069 (2375) - Tahar_el (2125), lichess.org, 2021.

6.b5 Nf6=+

7.Nf3 Bd6 8.Be2 0-0 9.Nc3 Qe7 10.Nh4 Ba3 (10...Be4!?=) 11.Nf5+= ef5 12.Ba3 Qa3 13.Qc2 g6 14.Bf3 Exerts pressure on the isolated pawn 14...Qc5 15.Qb3 Rd8 Black prepares the advance d4 16.a4 (16.d4 Qd6+/-) 16...Ne4 17.Rc1 d4 18.Ne2 Qd5? (better 18...Qe7 19.Nd4 Nd7+/-) 19.Qd5+- Rd5 20.Nd4 (better 20.d3!? de3 21.de4 fe4 22.Be4 ef2 23.Kf2 Rd7+-) 20...Nd7 21.Rc7 Rc5 (21...Ndc5+-) 22.Rd7 Rc1 23.Bd1 Nc5 (23...Rd1 24.Kd1 Nf2 25.Ke2 Nh1 26.Rb7+-) 24.Rc7 (24.Rd5 Na4 25.Ne2 Ra1+-) 24...Nd3 25.Ke2 Rc7 26.Kd3 Rc1 27.Ke2 (27.g3 Rd8+-) 27...Re8 28.Re1 f4 29.Bb3 Re1 30.Ke1 fe3 31.fe3 Rc8 32.Bd5 Rc1 33.Ke2 Ra1 (33...Rc7 34.Nb3+-) 34.Bb7 Ra4 35.Ba6 Ra1 36.Nc6 Rg1 (36...f5 37.Na7 Kf7 38.Nc6+-) 37.Na7 Rg2 (37...Rb1+-) 38.Kd3 Rh2 (38...Rf2+-) 39.b6 Rh1 40.b7 Rb1 41.Nb5 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

7.Nf3 Nbd7 8.Nc3 Bd6 9.Be2 0-0 (9...e5 10.Rc1=+) 10.0-0 (10.Nh4 Be4=) 10...Rc8 (10...e5 11.Rc1=+) 11.Nh4 Qa5 (11...Bg6 12.Ng6 fg6 13.Rc1=) 12.Nf5+= ef5 13.Bd3 Qb4 14.Qb3 Bh2 15.Kh2 Qh4 16.Kg1 Ng4 17.Rfe1 (17.Rfc1 Qf2 18.Kh1 Nde5 19.Qd5 Rcd8–+) 17...Qf2 18.Kh1 Nde5 19.Qd5 Qg3 (< 19...Nd3 20.Reb1 Nb2 21.Qf3–+) 20.Kg1 Rcd8 21.Qb7 (21.Qe5 Qe5 22.Ne2 Qh2 23.Kf1 Rd3 24.Bc3–+) 21...Qf2 22.Kh1 Rd6 (23.Qf3 Nf3 24.gf3 Qh2#) 0–1. Gerold,Guenter – Luppi,Dario, corr ICCF EU/M79, 2000.

7.Nf3 Nbd7 8.d4 (8.Be2 Rc8=) 8...Bb1 (8...Rc8 9.Nc3-/+) 9.Qb1 (9.Rb1 Bb4 10.Nd2 Ne4–+) 9...Qa5 10.Kd1 (10.Nd2 Bb4 11.Qc2 Ne4–+) 10...Qa4-/+ 11.Qc2 Qc2 12.Kc2 Ne4 13.Bd3? (better is 13.Be2-/+) 13...Rc8–+ 14.Kb3 (14.Kd1 Nf2 15.Ke2 Nh1 16.Rh1 Nf6–+) 14...Nf2 15.Rhd1 Nd1 16.Rd1 Bd6 (16...Nf6 17.Rc1 Rc1 18.Bc1–+) 17.g3 (17.e4 de4 18.Be4 Rc7–+) 17...f6 (17...Nf6 18.Ba3 Ba3 19.Ka3–+) 18.a4 (18.e4 g6–+) 18...b6 (18...f5 19.Rc1 Ke7 20.Bc3–+) 19.Bb1 (19.e4 de4 20.Be4 g6–+) 19...g5 (19...f5 20.Bd3–+) 20.g4 (20.e4 g4 21.Nd2 de4 22.Ne4 Ke7–+) 20...Kf7 (20...Ke7 21.Rc1–+) 21.h4 (21.e4 h5 22.ed5 ed5–+) 21...gh4 22.Nh4 (22.Rh1 h5 23.gh5 Rh5 24.Rh4 Rh4 25.Nh4 Rh8 26.Bg6 Kg7–+) 22...Rhg8 (22...Rcg8 23.Rg1–+) 23.Rg1 (23.Rh1–+) 23...h5! (23...h5 24.Ba3 Ba3 25.Ka3 hg4 26.Bg6 Rg6 27.Ng6 Kg6 28.Rg4 Kf7–+) 0–1. Reuter,A (1645) – Rychel,Dieter (1925), RL–op Polch, 1993.

7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Rc8 =.

7.Nf3 h6 8.Be2= Be7 9.Nc3 0-0 10.0-0 Nbd7 11.Nd4 Bh7 12.f4 Rc8 13.a4 Nb6 14.d3 Bb4 15.Qb3 Qe7 (15...Bc5 16.Nd1=) 16.a5+= Nbd7 17.a6 b6? (better 17...Rc7+=) 18.Nc6+- Rc6 19.bc6 Nb8 20.c7! Nc6 (20...Qc7 21.Qb4 Deflection) 21.Nb5 Rc8 (21...Bd2 22.Bc1 Bb4 23.Ba3+-) 22.Bf6 Qf6 (22...gf6 23.Rac1 Na5 24.Qb2+-) 23.Rac1 (23.Rac1 Bc5 24.d4+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

7.Bf6 Qf6-/+ 8.d4 Bb4 9.Nd2 Nd7 10.Ngf3 0-0 11.Be2 Rac8 (11...Rfc8 12.Qb3 Bd6 13.0-0-/+) 12.0-0 (12.Qa4 Bc3 13.Rc1+=) 12...a6 (12...Bc2!? 13.Qc1 Bc3-/+) 13.Rc1 (13.ba6 Bc2 14.Qe1 ba6 15.Ba6 Rc7=) 13...ab5 14.Bb5 Nb6 15.Qb3 Bd2 (15...Qe7 16.Bd3 Bd3 17.Qd3=) 16.Nd2 e5 17.de5 Qe5 18.Bd3 Bd3 19.Qd3 Rc1 20.Rc1 Rc8 21.Rc8 Nc8 22.g3 g6 23.Kg2 Nd6 24.Nf3 (24.a4 h6=) 24...Qe4 25.Qe4 de4 26.Nd2 f5 27.Kf1 Nb5 (27...b5 28.Nb3+=) 28.Nb1 Kf7 29.Ke1 Ke6 30.Kd1 Kd5 31.Kc2 Kc4 32.Nd2 Kb4 33.Kb2 Nc3?? (better is 33...Nd6+=) 34.a3+- Ka4 35.Kc3 Ka3 36.Kc4 Ka4 37.Kc3 (37.g4 b5 38.Kd4 fg4 39.Ne4 Ka5+-) 37...b5?? (37...Ka3 38.g4 fg4 39.Ne4 b5+-) 38.Nb3 (38.g4 fg4 39.Ne4 Ka5+-) 38...b4 39.Kb2 Kb5 40.Nd2 Ka5 (40...Kc5 41.Kb3+-) 41.Kb3 Kb5 42.Nc4 (42.f3 ef3 43.Nf3 Kc5+-) 42...Kc5 43.Ne5 Kb5 44.Nd7 Ka5 (44...g5+-) 45.Nf8 Kb5 46.Nh7 Kc5 (46...Kc6 47.Nf8 g5 48.Ne6+-) 47.Nf8 g5 48.Ne6 Kb5 (48...Kd6 49.Ng5 Kd5 50.h3+-) 49.Ng5 Kc5 50.h4 Kd5 51.Kb4 Ke5 52.Kc4 f4 53.ef4 Kf5 54.Kd4 e3 (54...Kg4 55.Ke4 Kh5+-) 55.fe3 Kg4 56.Ke5 Kg3 57.h5 Kg4 58.h6 Kg3 59.h7 Kf2 60.f5 Ke3 61.Nf3! Kf3 62.f6 Kg4 63.f7 Kh5 64.h8R Kg6 65.f8R Kg7 66.Ke6 Kg6 67.Rh1 Kg7 68.Rf2 Kg8 69.Rg1 1–0. ludice (1735) – koralik1, kurnik, 2011. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5 4.Bb2 Bf5 5.e3 e6)

5.Nf3 e6

6.b5 Nf6 7.e3 Be7 8.Be2= 0-0 9.0-0 Nbd7 (9...a6 10.Nc3=) 10.d4 (10.Nh4 Bb1 11.Qb1 Ne4=) 10...Bd6 (10...Rc8 11.Nc3=+) 11.Nbd2 (11.Ba3 Nb6=) 11...Qc7 (11...Rc8 12.Rc1=+) 12.Rc1= Qb6 (12...Qa5 13.Nh4 Bb4 14.Nf5 Bd2 15.Rc2=) 13.Nh4 Bg6 (13...Be4 14.f3 Bg6 15.Ng6 fg6 16.Qc2=) 14.Ng6 hg6 (14...fg6 15.Qc2=) 15.Qb3 (15.Qc2 a6 16.a4 ab5 17.Bb5 Kh7+=) 15...e5 (15...Rfc8 16.Ba3+=) 16.Nf3 (16.de5 Be5 17.Be5 Ne5+-) 16...e4+= 17.Ne5 Rfe8 (17...Rad8!?+-) 18.Nd7+- Nd7 19.Qd5 Rac8 (better 19...Nf6!? 20.Qb3 Rec8+-) 20.Rc8 Rc8 21.Bc4 (21.Qe4 a6+-) 21...Rf8 (21...Bh2 22.Kh2 Qc7 23.Kg1+-) 22.Ba3! Nf6 (22...Ba3 23.Qd7 Pinning (23.Qd7 Deflection)) 1–0. DEFFM – rekkkk, freechess.org, 2018.

6.e3 a6 7.a4 Nf6 8.b5 a5 9.Be2 Nbd7 10.Nh4 Bg6 11.0-0 Rc8 12.Nc3 Nb6 13.Rc1 Bd6 14.d3 (14.h3 0-0=) 14...0-0 (14...d4 15.ed4 Bf4 A) 16.Ng6? hg6 (16...Bc1?! 17.Qc1 hg6 18.Qa1-/+) 17.h3 Bc1 18.Qc1 Na4-+; B) 16.Rc2=+) 15.Ng6= fg6 16.Qb3 Nfd7 17.f4 g5 18.Ne4 Nc5 (better 18...Rc1!? 19.Bc1 Be7 20.Ng5 Bg5 21.fg5 Rf1 22.Bf1 Qg5=) 19.Qc3+/- Rf7 20.Ng5 (20.Nc5?! Bc5 21.d4 Bb4=; 20.Nd6?! Qd6 21.Ba3 Nba4 22.Qa5 Qf8+-) 20...Ne4 (20...Nba4!? 21.Qc2 Rf5+/-) 21.Qa5 (21.de4?! Rc3 22.Nf7 Kf7 23.Bc3 Na4 24.ed5 ed5+/-) 21...Ng5? (21...Rc1 22.Nf7 Rf1 23.Kf1 Ng3 24.hg3 Kf7+-) 22.Rc8 (22.fg5?! Rf1 23.Rf1 Ra8+=) 22...Qc8 23.Qb6 (23.fg5?! Qc7 24.h3 Bh2 25.Kh1 Rf1 26.Bf1 Bg3+-) 23...Bc5 (23...Qc2 24.Qd6 (24.fg5?! Qe2 25.Rf7 Kf7=) 24...Qe2 25.Bd4+-) 24.Rc1 Rc7 25.Rc5 Rc5 26.fg5 Rc2 27.Qd4 Qc7 (27...Qf8 28.Bf3+-) 28.Bg4 Kf7 (28...Qe7+-) 29.Qg7 (29.Qg7 Ke8 30.Qg8 Ke7 31.Bf6 Kd6 32.Qf8 Kd7 33.Qe7 Kc8 34.Qe8 Qd8 35.Qd8) 1-0. wgr069 (2375) - cebulowykrol (2305), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

6.e3 Bb4?? 7.Bg7 Nc6 8.Bh8+-.

6.e3 Ne7 7.b5 b6 (7...Nd7 8.Be2=) 8.Be2+= Nd7 9.0-0 Nc8 10.Nd4 Bg6 11.Nc6 Qc7 12.f4 Ne7 13.Na3 (13.Ne7!? Ke7 14.Nc3+=) 13...Nc6= 14.Rc1 Nc5 15.bc6 Ne4? (better 15...Bd3 16.Bd3 Nd3+/-) 16.Nb5+- Qc8 (16...Qd8 17.c7 Qd7 18.Na7+-) 17.Be5 a6 (17...Kd8 18.c7 Ke7+-) 18.Nc7 (18.Nc7 Kd8 19.Na8+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.e3 Nf6 7.a3 Be7 8.Bb5 Nbd7 9.0-0 0-0 10.Be2 (10.Nc3 a5=) 10...Bg4 (10...a5 11.ba5 Qa5 12.Nd4=) 11.h3 Bf3 12.Bf3 a5 13.b5 a4 (13...Rc8 14.Nc3=) 14.Be2 (14.Nc3 Nc5=) 14...Nc5 (14...Bd6 15.Nc3=) 15.Ra2 (15.Bf6 Bf6 16.d4 Ne4=) 15...Nb3 Black intends d4 (15...Bd6 16.Nc3=) 16.Bd3 (16.Bf6 Bf6 17.d4 Be7=) 16...d4 (16...Qa5 17.Be5=) 17.Bc4+= Ne4 0–1. aperturaf – pcmvr, net–chess.com, 2017.

6.e3 Nf6 7.a3 Be7 8.Be2 a6 9.0-0 Nc6 10.Nc3 0-0 11.d4 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Bd3 Bf3 14.Qf3 Bd6 15.Qh5 Qf6?? (better is 15...g6 16.Qg4 f5+=) 16.Qh7 1–0. Fournier,Frederic – ronamula, Active, 2004.

6.e3 Nf6 7.b5 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Qa5 11.Bf6= gf6 12.Nh4 (12.Nh4 Be4 13.Nc3=). WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.e3 Nf6 7.b5 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 h6 10.Nd4 Bh7 11.f4 a6 12.a4 (12.Nc3 ab5 13.Bb5 Nbd7=) 12...ab5=+ 13.ab5 (13.Bb5 Qb6=+) 13...Ra1 14.Ba1 Nbd7 15.d3 Qb6 16.Nc3 Ra8 17.Bb2 Nc5 18.Qc2 Bd6 19.Rc1 e5 (better 19...Bg6=+) 20.fe5+- Be5 21.Nd5! Nd5 22.Qc5 Qc5? (better 22...Qd6!? 23.Qc8! Rc8 24.Rc8 Qf8 25.Rf8 Kf8+-) 23.Rc5+- Bd4 (23...Rd8 24.Bf3 Nb4 25.Re5 Nd3 26.Re7 Nb2 27.Rb7+-) 24.Bd4 (24.ed4?! Nf4 25.Bf3 Bd3+=) 24...Nb4 25.e4 f6 (25...Bg6 26.h4 f6 27.Rc7+-) 26.Rc4 Na2 27.Rc7 Rd8 28.Bb6 Rd6 (28...Ra8+-) 29.Rc8 Kf7 30.Bc5 Rd7 31.Bg4 f5 (31...Rd3 32.Rc7 Kg6+-) 32.Rf8 Ke6 33.Rf5 Bf5 (33...Rc7 34.b6 Rc5 35.Rc5 Ke7 36.Rc7 Kd6 37.Rb7+-) 34.Bf5 (34.Bf5 Ke5 35.Bd7+-; worse 34.ef5 Kf6=+) 1–0. DEFFM (2345) – chrigi (1985), rated rapid game lichess.org, 2020.

6.e3 Nf6 7.Bb5 Nbd7 8.Nh4 Bg6 (8...Bg4 9.Qb3=+) 9.Bf6 (9.Ng6 hg6 10.a3 Bd6=+) 9...gf6 10.Qa4 (10.a3 f5 11.g3 a6 12.Bd7 Qd7=+) 10...Bg7 (10...a6 11.Be2=+) 11.Ng6 (11.Nc3 a6 12.Be2 0-0=) 11...fg6 (11...hg6 12.Nc3=) 12.Nc3= a6 13.Bd7 Qd7 14.Qd7 Kd7 15.Na4 Ke7 (15...Kd6 16.Nb6 f5 17.Rc1=) 16.Nb6 Rhd8? (better 16...Raf8=) 17.Na8 Ra8 18.Ke2 f5 (18...Kd7 19.Rhc1+-) 19.Rac1 Kd7 (19...Be5 20.d4 Bd6 21.Rc2+-) 20.Rc2 Rc8 (20...Be5 21.d4 Bd6 22.f4+-) 21.Rc8 Kc8 22.f4 Kd7 23.d4 Bf8 24.a3 h5 25.Rc1 Bd6 26.Kd3 Bb8 27.a4 Bd6 28.b5 ab5 (28...a5 29.Rc2+-) 29.ab5 b6 (29...Be7 30.Ra1+-) 30.Ra1 1–0. GuestVNCM – nosretep, freechess.org, 2020.

4.Bb2 f6

5.a3 =.

5.e3 e5 6.Nc3 Be6 7.a3 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Bd6 5.c4 c6 6.cd5 cd5 7.Nc3 Be6).

4.Bb2 Nf6

5.a3 g6 6.e3 Bg7 7.Nf3 0-0 8.Be2 Nc6 9.0-0 Bg4 10.h3 Bf3 11.Bf3 e6 12.d3 Rc8 13.Nd2 a6 14.Rc1 b5 15.Qe2 Qd6 16.Rc2?? (16.Nb3 Rc7=) 16...Rfe8?? (better is 16...Nd4! 17.Bd4 Rc2–+) 17.Rfc1+= Ne7 18.d4 Rc2 19.Rc2 Rc8 20.Qd3 Qd7 21.Nb3 Qd6 22.Rc8 Nc8 23.Qc3 Ne7 24.Nc5 h5 25.Qc2 Nd7 26.a4 Nc5 27.dc5 Qc6 28.Bg7 Kg7 29.Qc3 f6 30.a5 Nf5 31.Kf1 (31.Qd3 Nh4+=) 31...Nd6 (31...Nh4 32.Qd3=) 32.Be2 Ne4 33.Qb2 e5 34.f3 (34.Bd3 Ng5+=) 34...Ng5 35.Kf2 Ne6 36.Bd1 d4 37.ed4 Nd4 (worse is 37...ed4 38.Bb3 d3 39.Ke3+/–) 38.Bb3 g5 39.Bc2 Qd5 40.Be4 Qc4 41.Kg3 (41.Qd2!?+=) 41...Ne2 (41...Qf1!? 42.Qb1 h4 43.Kh2 Qb1 44.Bb1 f5+=) 42.Kh2+= Nf4 (42...Nc3 43.Bb7 Na2 44.Qd2 Nb4 45.Qd7 Kf8 46.Qc8 Kf7 47.Be4=) 43.Qc2 (43.Qd2 Qd4 44.Qd4 ed4+=) 43...Qb4= 44.c6 Ne6?? (44...g4 45.Qf2 f5+/–) 45.c7+- Nc7 46.Qc7 Kf8 47.Qc8 Ke7 48.Qc7 (48.Qb7 Kd8 49.Qa6 Ke7 50.Qb7 Kd8+-) 48...Ke6?? (48...Kf8 49.Bd5 Ke8 50.Qc6 Kd8 51.Qf6 Qe7 52.Qa6 Qc7 53.Qf6 Kc8 54.Qg5 Qa5 55.Qh5 b4 56.Qf5 Kd8 57.Qf6 Kd7 58.Qe6 Kd8 59.Qd6 Kc8+-) 49.Qc6+- Kf7 50.Qd7 (50.Bd5 Ke7 51.Qe6 Kd8 52.Qf6 Qe7 53.Qa6 Qc7 54.Qf6 Kc8 55.Qg5 Qa5 56.Qh5 b4 57.Qe5 Qc7+-) 50...Kf8 51.Qd8 Kf7? (51...Kg7+-) 52.Qd7 (better is 52.Bd5 Kg6 53.Qe8 Kf5 54.Qe6 Kf4 55.Qf6 Ke3 56.Qe5 Kf2 57.Qg3 Kf1 58.Qg5+-) 52...Kf8= 53.Qe6 (53.Qe6 Kg7 54.Qa6+-) 1–0. Fournier,Frederic (1750) – eldesgarrador (1785), Active, 2007.

5.b5 Qb6 6.e3= Bf5 7.Be2 a6 (7...Nbd7 8.Nf3=) 8.Nf3 (8.Nc3 ab5 9.Nb5 e6+=) 8...ab5= 9.0-0 (9.Nd4 Bd7 10.Nb5 e6=) 9...Nc6 (9...b4 10.a3 Nc6 11.Qb3=) 10.Nd4= The isolani on b5 becomes a target 10...Bg6 11.Nb5 (worse 11.Bb5 e5 12.Bc6 bc6-/+) 11...Nb4 (11...e6 12.Qb3 Qd8 13.Bf6 gf6 14.N1c3=) 12.Bd4 Qc6? (better 12...Qd8+=) 13.N1a3+- e6?? (better 13...Qd7 14.Bb6 Rc8+-) 14.Rc1 Qd7 (14...Ra3 15.Rc6 bc6 16.Na3 Bd6+-) 15.Nc7 (15.Nc7 Ke7 16.Na8+-) 1–0. DEFFM (2220) – A_VAHEDI (1760), rated rapid game lichess.org, 2020.

5.b5 Bd7 6.e3= a6 (6...Bf5 7.Nf3=) 7.a4 (7.Qa4!?+=) 7...ab5= 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Qa5 (9...Bf5!?=) 10.Be5+= Qd8 11.Nf3 Bg4 (11...Bf5 12.Nd4 Bb1 13.Bf6 gf6 14.Qb1+=) 12.Be2 (12.Qa4!?+-) 12...Bf3 (12...Nbd7 13.Bg3=) 13.Bf3+= e6 14.Qc2 Bd6? (better 14...Nbd7!? 15.Bf4 Bb4=) 15.Bd6+- Qd6 16.Qc8 Qd8 17.Qb7 0-0 18.0-0 Nbd7 19.Rc1 Qb6 (19...Qa5 20.Be2+-) 20.Qb6+- Nb6 21.Rc6 Rb8 22.Nc3 h6 23.Be2 Ne4 24.Ne4 de4 25.f3 ef3 26.Bf3 Kf8 27.Kf2 Ke7 (27...Nc8 28.Ra6+-) 28.Rc7 Kf6 (28...Kf8 29.d4+-) 29.d4 Na4 (29...Rc8 30.Rb7 Rc2 31.Kg3+-) 30.Be2 Nb6 (30...Rd8 31.g3+-) 31.e4 g5?! (31...g6+-) 32.Bh5 Na4 (32...Rf8+-) 33.Rf7 1–0. DEFFM (2180) – jayparmar (1935), rated rapid game lichess.org, 2020.

5.b5 Nbd7 6.e3 e5 7.Nf3 Bd6 8.Be2 0-0 9.0-0 e4 10.Nd4 Ne5 11.f4 Nc4 12.Bc4 dc4 13.Qc2 Qc7 14.Ba3 Rd8 15.Bd6 Rd6 16.Na3 c3 (16...Be6 17.Ne6 Re6 18.Nc4+=) 17.Qc3 Qc3 18.dc3 Bd7 (18...Nd5 19.Nc4 Rh6 20.a4+=) 19.Nc4+- (19.Nc4 Rd5 20.Ne5+-) 1–0. onur604 (2320) – Kofun (2175), lichess.org, 2020.

5.b5 Nbd7 6.Nf3 e6 7.e3 Bd6 8.Be2 e5 (8...0-0 9.0-0=) 9.0-0 Qe7 10.d3 h6 (10...0-0 11.Nc3=) 11.Nh4 (11.Nc3 0-0=) 11...Nf8 (11...Nb6 12.Nd2=+) 12.Nc3 g5 (12...Be6 13.Rc1=) 13.Nf3 Ng6 14.b6 (14.Rc1 0-0=) 14...a6 (14...ab6 15.Na4 g4 16.Nd2=) 15.Qa4 (15.h3 Be6=) 15...Bd7 16.Qb3 Bc6 (16...g4 17.Nd2 Be6 18.Qa4 Kf8 19.d4=) 17.a4 (17.h3 0-0=) 17...g4 18.Nd2 h5 (better 18...0-0!?=+) 19.Nb5+= ab5 (19...Bb8 20.Nc7 Bc7 21.bc7+=) 20.ab5+- Ra1 21.Ra1 Qd7 22.bc6 Qc6 23.Rc1 Qd7 24.d4 (24.Nb1 0-0+-) 24...0-0+= 25.de5 Be5 26.Be5 Ne5 27.Rc7 Qf5 (better 27...Qd6!?+=) 28.Rb7+- Nc6?? (better 28...Ne4 29.Ne4 de4+-) 29.Rc7 Nb8 (29...Qe6 30.b7+-) 30.Qc3 Ne8 31.Rc8 Nd7 (31...Qf6 32.Qf6 Nf6 33.b7+-) 32.b7 Nd6 (32...Qf6 33.Qb4 Nd6 34.Bg4 Nc8 35.Bd7 Nd6+-) 33.Bd3 Qe6 (33...Qg5 34.Bh7! Kh7 35.Rf8+-) 34.Bh7! Kh7 35.Rf8 d4 (35...Kg6 36.Rg8 Kf5+-) 36.Qd4 (36.Qd4 Nf8 37.b8Q+-) 1–0. GuestSBVJ – GuestHGLN, freechess.org, 2020.

5.b5 Nbd7 6.Nf3 e6 7.e3 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 b6 10.d4 Bb7 11.Nbd2 Rc8 12.Qa4 Ra8 13.Rac1 Ne4 (13...a6!?=) 14.Ne4+= de4 15.Nd2 f5 16.Bc4 Bd5 17.Qb3 Nf6 18.a4 (18.Ba3 a6 19.Be7 Qe7+=) 18...Qd7 (18...a6 19.Rc3=) 19.Ba3+= Rfc8 20.Be7 Qe7 21.Bd5 (21.Rc2 Bc4 22.Nc4 Nd5+=) 21...ed5= 22.Rc6 Rc6 23.bc6 Rc8 24.Rc1 g5 (24...Qd6 25.Qb5=) 25.g3 Kg7 26.Qc2 Rc7 27.Qc3 Qd6 28.Nb1 Ng8 29.Na3 a6 30.Nb1 Ne7 31.Qb2 Rc6 32.Rc6 Qc6 (worse 32...Nc6 33.Qb6 a5 34.Nc3+=) 33.Qb4 Kf7 34.Nc3 Ke6 (34...Qc4 35.Qb2–+) 35.Kg2 Qd6 36.Qb3 f4?? (better 36...Kf6-/+) 37.Ne4+- Qc6 38.Ng5 Kf5 (better 38...Kd7 39.Nf3 Kd8+-) 39.ef4 h6 40.Qd3 Kf6 41.Nf3 Qc3 (41...Qa4 42.Qh7 Qe8 43.Qh6 Qg6 44.Qh8 Qg7+-) 1–0. onur604 (2320) – FortunaChessCoach (2200), lichess.org, 2020.

5.b5 e6 6.e3 Be7 7.Nf3 0-0 8.Be2 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qa5 12.Bb2 (12.Bc3 Qd8=) 12...Nbd7 13.0-0 Nb6 14.Bc3 Qa2 15.Bd4 Nc4 (15...Qa5 16.Qc2+=) 16.Nc3+/- Qa5 17.Bc4 dc4 18.Qe2 Bd7 19.Qc4 Rc8 20.Qd3 Nd5 21.Rb1 Nc3 22.dc3 Qc7 23.e4 Be8 24.e5 1-0. DEFFM (2300) – GuestMVSH, freechess.org, 2021.

5.b5 Bf5 6.e3 Nbd7 7.Nf3 e6 8.Be2 Bd6 9.Nh4 Bg6 10.0-0 Ne4 11.g3 (11.Ng6?? Bh2! (11...hg6?! 12.h3=) 12.Kh2 hg6 13.Bh5 Qh4 (13...gh5?! 14.d3 Nef6 15.Rh1-/+) 14.Kg1 Rh5 (14...Qh5?! 15.Qh5 Rh5 16.g4-/+; 14...gh5?! 15.d3 Nec5 16.Bd4-/+) 15.Qh5 Qh5-+) 11...e5 12.f4 ef4 13.ef4 (13.Bg7? fg3 14.hg3 Rg8-+; 13.Ng6 A) 13...fg6?! 14.gf4 (worse 14.Bg7 Rg8 15.Bd4 fg3-+) 14...Qe7 15.Nc3=; B) 13...hg6?! B1) 14.gf4?? Qh4 15.Bh5 Rh5-+ (worse 15...Qh5 16.Qh5 Rh5 17.d3-+; worse 15...gh5 16.d3 Nef6 17.Nd2-+); B2) 14.ef4 Ndf6 15.Bd4=; C) 13...fg3 14.Nf4 Qh4 15.hg3 Ng3-/+) 13...Bc5 (13...f6 14.d3 Bc5 15.Kg2+=) 14.Kg2 (14.d4 Be7 15.f5 Bh4 16.gh4 Qh4 17.Bc1+= (17.fg6 hg6 18.Bh5 Rh5 19.Qh5 gh5-+)) 14...d4? (better 14...f6+=) 15.f5+- (15.Ng6?! hg6 16.Re1 Nd6=) 15...Ne5 16.fg6 (16.Ng6?! hg6 17.fg6 fg6=) 16...hg6 17.Bf3 Rh4 (17...Nd6 18.Re1 Qe7 19.Bd5+-) 18.gh4 Qh4 19.d3 (19.Qe1 Nf3 20.Kf3 Qh3 21.Ke4 0-0-0=+) 19...Ng5 (19...Nc4 20.Qe2 (20.Be4?! Ne3 21.Kh1 Nd1 22.Rd1 Bd6=+; 20.de4 Ne3 21.Kg1 Nd1 22.Bd1 0-0-0-+; 20.dc4 Bd6 21.Rh1 Qf2 22.Kh3 Ng5 23.Kg4 Be7 24.Qd3 f5 25.Qf5 gf5 26.Kh5 Qf3 27.Kg6 Qh3 28.Bd4 Qh7) 20...Ne3 21.Kg1 Qg5 22.Bg2+-) 20.Bb7 Ng4 (20...Rb8 21.Re1 Kd8 22.Re5+-) 21.Qe1 Ne3 22.Kh1 Qh3 (22...Qe1 23.Re1 Rd8+-) 23.Rg1 Bd6 (23...Nf3 24.Qg3 Ng1 25.Qe5 (25.Ba8?! Qg3 26.hg3 Nh3+-; 25.Qg1?! Rd8+-) 25...Kf8 26.Ba8+-) 24.Qe2 Rb8 25.Bc6 Kd8 26.Bd4 Ng4 (26...Nf3 27.Be3 Nh2 28.Bg5 f6 29.Qe8 Kc7 30.Qf7 Kb6+-) 27.Qe8 Kc7 28.Qd7 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

5.b5 Bf5 6.e3 e6 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Be7 9.Nh4 (9.0-0 Rc8=) 9...Bg6 (9...Bb1 10.Qb1 Rc8 11.0-0=) 10.0-0 (10.Nc3 Nb6=) 10...0-0 (10...Rc8 11.Nc3=) 11.Nc3 Rc8 12.a4 (12.Ng6 fg6 13.Rc1 Nb6=) 12...Ne4 (12...Nb6 13.Ng6 fg6 14.d3=) 13.Ng6+= hg6 14.Ne4 de4 15.Rc1 (15.f3 Bd6+=) 15...b6 (15...Qa5!?+=) 16.Rc8+- Qc8 17.f3 ef3 18.Bf3 Bf6 (18...Qc4 19.Qa1+=) 19.d4 e5 (19...Qc4 20.Qa1+-) 20.Qb3 ed4 (20...Qe8 21.Ba3 Be7 22.Bc6+-) 21.ed4 Qd8 (21...Nb8 22.Be4+-) 22.Be4 Nb8 23.Bg6 Bd4 (better 23...Qd7 24.Bf5 Qd6+-) 24.Kh1 Bb2 (24...Bf6 25.Bf6 gf6+-) 25.Bf7 Kh8 (25...Rf7 26.Qf7 Kh7 27.Qh5 Kg8+-) 26.Qh3 (26.Qh3 Qh4 27.Qh4; 26.Qb2? Rf7 27.Re1 Nd7–+) 1–0. DEFFM – GuestMYMN, freechess.org, 2020.

5.b5 Bf5 6.e3 e6 7.Nf3 Be7 8.Be2 h6 9.a4 0-0 10.0-0 Bd6 11.Nd4 Bg6 12.f4 Qc7 13.a5 (13.Nc3 Nbd7=) 13...a6 (13...Nbd7 14.Nc3 a6 15.Rc1 Qa5 16.ba6 ba6 17.Nc6=) 14.Nc3= Qe7 (better 14...Nbd7!?=) 15.Na4+- Nbd7 16.ba6 ba6 17.Nc6 Qe8 18.Ne5 (better 18.Rc1 Ne4 19.Nb6 Nb6 20.ab6+-) 18...Ne5?? (better 18...Bf5+-) 19.fe5+- (19.Be5?! Be5 20.fe5 Nd7=) 19...Be5 20.Be5 Nd7 (20...Ne4 21.Nb6 Rd8 22.Bc7+-) 21.Bd6 Nf6 (21...Qd8 22.Bf8 Kf8 23.Qc1+-) 22.Nb6 Ra7 23.Rc1 Nd7 (23...Kh7 24.Bf8 Qf8 25.Qa4+-) 24.Bf8 Nf8 25.Rc8 Qe7 26.Qa4 e5 (26...Rc7 27.Ba6 Bh7 28.Rc7 Qc7 29.Qe8+-) 27.Nd5 Qd6 28.Qb4 Qd5 (28...Qb4 29.Nb4 f6+-) 29.Qf8 Kh7 30.Qg8 1–0. DEFFM – dodiztuv, freechess.org, 2019.

5.b5 Bf5 6.Nf3 e6 7.e3 Nbd7 8.Be2 Nc5 (8...Rc8 9.0-0=+) 9.d4 (9.0-0 Bd6=) 9...Nce4 10.0-0 Be7 11.Nh4 Bg6 12.Nd2 Rc8 13.Ng6 hg6 14.g3 (14.Nf3 Bd6 15.Bd3 Nd7=) 14...Bd6 (14...Qa5 15.Nb3 Qa4 16.Rc1=) 15.Ne4= Ne4 16.Rc1 Rc1 17.Qc1 Qd7 18.Qc2 0-0 (18...Kd8 19.f3 Ng5 20.Qa4+=) 19.Rc1+= f6 (better 19...Re8!?+=) 20.f3+- Ng5 21.h4 (21.Qg6 a6+-) 21...Nf7 (21...Nh7 22.Qg6 f5 23.f4+-) 22.Qg6+- Nh8 23.Qg4 f5 24.Qh3 Rf6 25.a3 Rg6 26.f4 Nf7 27.Qh2 (27.h5 Rh6+-) 27...Nh6 28.Bh5 Ng4 29.Qe2 Kh7 (29...Rh6!? 30.Bg4 fg4+-) 30.Bg6 Kg6 31.a4 Nf6 32.Kg2 Ne4 (32...Kh7 33.Bc3+-) 33.h5 Kh6 34.g4 fg4 (34...Kh7 35.g5+-) 35.Qg4 Qf7 36.Rc8 Kh7 37.Ra8 b6 38.Bc1 Qb7 (38...Bb4+-) 39.Qg6 1–0. onur604 (2285) – Lionshare20 (1955), lichess.org, 2020.

5.b5 Bg4 6.h3 Bh5 7.Qb3 (7.g4 Bg6=+) 7...e6 8.e3 (8.Nf3 Nbd7=+) 8...Nbd7 9.d4 Bg6 (9...Bd6 10.Nc3=+) 10.Nf3 (10.Nc3 Qa5=+) 10...Ne4 11.Nbd2 Qa5 12.Bd3 (12.Rd1!?=+) 12…Nec5! (12...Nec5 13.dc5 Nc5 14.Bg6 Nb3 15.ab3 Qb5-/+) 0–1. GuestHYVZ – FutureFord, freechess.org, 2016.

5.d3 e5!? 6.a3 Bd6 +=.

5.d3 Bf5 6.g3 (6.Nd2 Nbd7=+) 6...Nbd7 (6...e5 7.a3 Nc6 8.Nf3=+) 7.Bg2=+ e6 8.Nf3 (8.Bc3 Bd6=+) 8...Be7 (8...Bb4 9.Nbd2-/+) 9.Nc3 (9.a3 a5=+) 9...h6 (9...Bb4 10.Qb3 Qb6 11.a3-/+) 10.0-0 (10.a3 a5=) 10...0-0 (10...Bb4 11.Qa4 Qe7=+) 11.h4? (11.a3 a5=) 11...a6 (11...Bb4 12.Qb3 Qa5 13.a3-/+) 12.Qd2 (12.a3 a5=+) 12...Rc8 (12...Bb4 13.a3 Bc5 14.Rfc1-/+) 13.Na4? (13.a3 Re8=+) 13...Bh7 (better 13...b5 14.Nc5 Nc5 15.bc5 Bc5–+) 14.Rac1= b5 15.Nc3? (better 15.Rc8 Qc8 16.Rc1=) 15...Bb4–+ 16.Qe3 (16.a3 Bc5–+) 16...Bc5 (16...Qa5 17.d4–+) 17.Qd2 Bb4 18.Qe3 Bc5 19.Qf4?? (19.Qd2 Qe7 20.Rc2–+) 19...Qe7 (19...Nh5!? 20.Qd2 Ng3 21.Rfe1–+) 20.Ne5 Ne5 21.Qe5 Bd6 22.Qe3 b4 (22...Bf5 23.Rfe1–+) 23.Nd1 (23.Na4 Bf5-/+) 23...a5 24.a3 (24.Qd2 Rfd8–+) 24...Rc1 25.Qc1 Bg6 (25...ba3 26.Ba1–+) 26.Ne3 (26.ab4 ab4 27.Ne3 Rb8–+) 26...Kh7 (26...ba3 27.Ba1–+) 27.f4 (27.ab4 ab4 28.Qc2 Rb8–+) 27...ba3 28.Ba3?? (better 28.Bd4–+) 28...Ba3 29.Qc6 (29.Qd2 Bb4 30.Qd1 Rc8–+) 29...Bb4 (29...Bc5 30.Kh2 Be3 31.Bf3–+) 30.Rb1 (30.Rd1 Rb8–+) 30...Qd6 (30...Qc5 31.Qc5 Bc5 32.Kf1 Be3 33.Ra1–+) 31.Qc2 (31.Qd6 Bd6 32.Rb5 Ra8–+) 31...Bc5 (better 31...Qc5 32.Qc5 Bc5 33.Kf2 Ng4 34.Kf3 Ne3 35.Rb5–+) 32.Qd1 (32.Qd2 Ng4 33.d4 Bb1 34.Ng4–+) 32...Be3 33.Kh2 (33.Kf1 e5 34.Qb3 Bf5–+) 33...Qc5 (33...Ng4 34.Kh1 Nf2 35.Kh2 Nd1 36.Rd1–+) 34.Qh1 (34.Bf3 Rc8–+) 34...e5! 35.Bf3 (35.fe5 Ng4 Double attack (35...Ng4 Decoy)) 35...ef4 (better 35...e4 36.de4 de4 37.Rb2–+) 36.gf4 (36.g4 h5 37.gh5 Bh5 38.Bh5 Nh5–+) 36...Bf4 37.Kh3 (37.Kg2 Qc2 38.Qd1 Qd1 39.Rd1 a4–+) 37...Qe3 (37...Qf2 38.Rg1 Bf5 39.Bg4 Ng4 40.e4 Qe3 41.Kg2 Qg3 42.Kf1 Qf2) 38.Rb5 (38.Kg2–+) 38…Bh5 (38...Qf2 39.Qg2 Bf5 40.Bg4 Bg4 41.Qg4 Qh2) 0–1. Agiant – Raider150 (1605), lichess.org, 2021.

5.e3 a6 6.Nf3 Nc6 7.b5 ab5 8.Bb5 g6 (8...Bd7 9.0-0=) 9.0-0 (9.Bf6 ef6 10.0-0 Bd6+=) 9...Bg7= 10.Bf6 Bf6 11.d4 0-0 12.Nc3 Nb4? (12...Ra3 13.Qc1 Ra5 14.Qb2=) 13.a3 (better 13.Qb3!? Nc6 14.Qd5+/-) 13...Na6+= 14.Qb3 Nc7 15.Be2 Be6 (15...Qd6 16.Rfc1+=) 16.Rfb1 (16.Qb7!? Qd7 17.Rfb1+/-) 16...Ra7 17.a4 Qd6 18.g3 (18.a5 Rfa8=) 18...Rfa8 19.Nd2 (19.Qb6 Qb6 20.Rb6 Bf5=) 19...h5 20.Bf3 Increases the pressure on d5 20...h4 21.Bg2 hg3 22.hg3 Kg7 23.a5 (23.Qb6 Qd8=) 23...Ra5 (23...Bf5 24.Nd5 Nd5 25.Bd5 Bb1 26.Rb1=) 24.Ra5 Ra5 25.Qb7 Ra3 (25...Qd8 26.Rc1=) 26.Nb5 (better 26.Rc1!?+/-) 26...Nb5= 27.Qb5 (27.Rb5 Ra1 28.Nf1 Qa3=) 27...Ra2 28.Nf1 (28.Nb3 Bf5 29.Re1 Qa3=+) 28...Bf5=+ 29.Re1 e6 30.Qb2?? (better 30.Re2 Ra1 31.Rb2=+) 30…Rb2-+ 0-1. Pejton_bt (1945) - BangBangBangDrama (2115), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.e3 Qb6 6.b5 e6 7.Nf3 (7.Bf6 gf6 8.Nc3 Bd7=) 7...Bd6 (7...Nbd7 8.Be2=) 8.Be2 (8.Bf6 gf6 9.Nc3 Bd7=) 8...Nbd7 9.0-0 e5 10.Qc2 0-0 11.d4 e4 12.Nfd2 a6 13.a4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Qa7 16.Nc3 Nb6 17.Bb2 Be6 18.Ra1 Qb8 19.g3 Rc8 20.Ba3 Ba3 21.Ra3 Qd6 22.Qb2 h5 (22...Bg4 23.Bf1=) 23.Ra7 Qb8 24.Ra3 h4 25.Qb4 Qc7 26.Nd1 Bg4 27.Bg4 Ng4 28.Rc3 Qd7 29.Rc8 Nc8 30.Qc5 Ne7 (30...hg3 31.hg3 Nf6 32.Nc3=) 31.Nb1 (better 31.gh4 Nf6 32.Nc3=) 31...b6 (better 31...Nf6!?=) 32.Qb6+/- Qc8 33.Qa7 (33.gh4?! Ne5 34.Nbc3 Nf3 35.Kf1 Nh2 36.Ke2 Kf8=) 33...Qc2? (better 33...hg3 34.hg3 Qd8+/-) 34.Nbc3+- Nf5 35.Qa8 Kh7 36.Qd5 (36.Qd5 Nfe3 37.fe3 (37.Ne3?? Qf2 38.Kh1 Qh2) 37...Qh2 38.Kf1 Qh1 39.Ke2 Qg2 40.Ke1 Qg3 41.Kd2 Qg2 42.Kc1+-) 1-0. onur604 (2320) - Samklein52 (2345), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.e3 Nc6 6.b5 Na5 7.Qa4 Nc4 (7...Nd7 8.Qd4 Nb6 9.d3=) 8.Bc4+= dc4 9.Qc4 e6 (9...Be6 10.Qa4+=) 10.Nf3+- Nd5 11.Nc3 Be7 (11...Nb4 12.0-0+-) 12.Nd5 Qd5 13.d3 (13.Qd5 ed5 14.Rc1 Bd7+-) 13...0-0 (13...Qc4 14.dc4 f6 15.a4+=) 14.Qg4 (14.Qd5 ed5 15.Ke2 Bd7+-) 14...g6 (better 14...f6 15.Qc4 Qc4 16.dc4 e5=) 15.Ng5?? (better 15.Qd4 Qd4 16.Bd4+- (worse 16.ed4 b6=)) 15...Bg5–+ 16.e4? (better 16.Qd4 Qd4 17.Bd4–+) 16...Qb5 17.Rb1 (17.0-0 Bd2 18.Rab1 Qd3–+) 17...Qa5 18.Ke2 (18.Kf1–+) 18...Qd2 19.Kf3 h6 (19...Qd3) 20.Qg5 (20.Rhd1 f5 21.ef5–+) 20...hg5 (better 20...Qg5 21.h4 Qa5–+) 21.Bf6 (21.Rhd1 Qf4 22.Ke2–+) 21...Qd3 22.Kg4 Qe4 (22...e5 23.Kg5 Qd2 24.Kh4 Qf2 25.Kg5 Qf4) 23.Kg5 Qf5 (23...e5 24.Rb4 Qb4 25.Kh6 Qg4 26.Be5 Qh5) 24.Kh4 Qf6 (24...Qf2 25.Kg4 e5 26.Kg5 Qf4) 25.Kg3–+ g5 (25...Qe5 26.Kf3 b6 27.Rhe1 Bb7 28.Kg4 Qf5 29.Kh4 Qh5 30.Kg3 Qg5 31.Kh3 Bg2) 26.Rb3 Qh6 (26...Qf4 27.Kh3 Qh4) 27.Kf3 Qh5 (better 27...b6!? 28.Ke3–+) 28.Ke3 Qg4 29.Rb4 Qf5 (better 29...Qb4 30.Rd1–+) 30.Rg4 (30.Rg4 Rd8 31.Rd1 Rd1 32.Re4 Qd5 33.Kf3 Rd3 34.Kg4 Qe4 35.Kg5 Rd5 36.Kf6 Qh4). Agiant (1670) – mehrdad_soltani234 (1635), lichess.org, 2020.

5.e3 Nc6 6.b5= Nb8 7.Nf3 e6 8.Be2 Nbd7 9.0-0 a6 10.a4 ab5 11.Bb5+= Bd6 12.d3 0-0= 13.e4 Nc5?? 14.e5+- Be5 15.Be5 Ng4 16.d4 Ne5 17.Ne5 f6 18.dc5 fe5 19.Nd2 e4 20.f3 Bd7 21.fe4 Bb5 22.ab5 Ra1 23.Qa1 d4 24.Nc4 d3 25.Nd6 Qg5 26.Rf8 Kf8 27.Qf1 Qf6 28.Qf6 gf6 29.Kf2 Ke7 30.Ke3 Kd7 31.Kd3 Kc7 32.Kd4 b6 33.Ne8 Kc8 34.Nf6 Kc7 35.c6 Kd6 36.Nh7 e5 37.Kc4 Kc7 38.Nf8 Kd6 39.Nd7 Kc7 40.Ne5 Kd6 41.Nd7 Kc7 42.e5 (42…Kc8 43.Nb6 Kd8 44.Nd5 Ke8 45.c7 Kd7 46.b6 Ke6 47.c8Q Kf7 48.Qf5 Kg7 49.b7 Kh6 50.b8Q Kg7 51.Qbf8#) 1–0. wood – ERIC1, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.e3 Bg4 6.Nf3 e6 7.Qa4 Nbd7 8.Ne5 (8.Nc3 a5 9.ba5 Ra5=+) 8...Bf5 9.Bb5 (9.Nc3!?=) 9...a6=+ 10.Bd7 (10.Nd7 Nd7 11.Be2 Rc8=+) 10...Nd7-/+ 11.0-0 f6 12.Nf3 Kf7 (12...a5 13.ba5 Ra5 14.Qh4-/+) 13.Rc1 Bd6 14.Nd4 Bg6 15.f4 Nb6 16.Qb3 Re8 17.d3 Kg8 18.a4 (18.Nf3 Nd7-/+) 18...e5-/+ 19.fe5 fe5 20.Nf3 Bf7 21.a5 d4 22.Qd1 Nd5 23.ed4 ed4 24.Bd4 Bb4 25.Nbd2 Nf4 26.Ne4 Ba5 27.Kh1 Bb4 28.g3 (28.Rab1 a5-/+) 28...Ne6 29.Rc4 (29.Bc3 Bc3 30.Rc3 Qd5–+) 29...a5 30.Bb2 (30.Bc3 b5 31.Rb4 ab4 32.Ra8 Qa8 33.Bb4 Rd8–+) 30...b5 31.Rc2 Bh5 32.g4 Bg6 33.Ne5 a4 34.Ng6 (34.Nc6 Be4 35.de4 Qd1 36.Rd1 Bc5–+) 34...hg6 35.Bc3 (35.Rb1 Nf4 36.Ba1 Qd3 37.Qd3 Nd3–+) 35...Bc3 36.Rc3 Nf4 37.Qf3 (37.Qb1 Qd4 38.Rca3–+) 37...b4 38.Rc4 Nd3 39.Rd1 (39.Kg2 Ra5 40.Qe3 a3–+) 39...Re4! 40.Re4 (40.Re4 Nf2 Double attack; 40.Qe4 Nf2 Double attack (40...Nf2 Decoy)) 40…Nf2!! (40...Nf2 41.Qf2 Qd1 42.Re1 Qg4–+) 0–1. DEFFM – GuestQGPT, freechess.org, 2018.

5.e3 Bg4 6.Nf3 e6 7.b5 Bd6=+ 8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 10.d4 a5 (10...Rc8 11.h3 Bh5 12.Nbd2=+) 11.Nbd2= Qe7 12.a4 (12.h3 Bh5=) 12...Rfc8=+ 13.Bd3 Nb6 14.Qb3 Bf5 15.Bf5 ef5 16.Ba3 (16.Rac1 Ne4=+) 16...Ba3 17.Qa3 Qa3 18.Ra3 Rc2 (18...Ne4 19.Ne4 fe4 20.Nd2=+) 19.Rfa1 (19.Nb3 Ne4=+) 19...Ne4-/+ 20.Ne4 de4 21.Ne1 Rc4 22.R3a2 (22.f3 h5-/+) 22...Rac8 (22...Nd5 23.Ra3-/+) 23.h3 (23.f3 Nd5 24.Kf2 h5-/+) 23...h5 24.g3 f6 25.Kh2 (25.f3 Nd5-/+) 25...Kf7 26.h4 (26.Kg2 Nd5–+) 26...Nd5–+ 27.Kh3 (27.Kg2 g5–+) 27...Rc1 28.Kh2 (28.Kg2 Ke6–+) 28...Ke6 29.Ng2 (29.Ra3 R8c4–+) 29...g5 30.Ne1 R8c3 31.Ng2 (31.hg5 fg5 32.Kg2 Nb4 33.Rc1 Rc1–+ (33...Na2?! 34.Ra1 Nb4 35.Kf1–+)) 31...Nb4 32.Rc1 Rc1 (32...Na2?! 33.Rh1 Rc1 34.Rc1 Nc1 35.Kg1–+) 33.Ra3 (33.Re2 Ra1 34.Ne1 Ra4–+) 33...Kd5 34.b6 (34.g4 fg4 35.Rb3–+) 34...Kc4 35.d5 Kd5 36.Rb3 (36.hg5 fg5 37.Nh4 gh4–+) 36...Kc4 37.Rb2 (37.Ra3 Nc2 38.Ra2 Kb3 39.Rc2 Rc2 40.hg5 fg5–+) 37...Nd3 38.hg5 fg5 39.Ra2 (39.Rd2 Kc3 40.Re2 Ne5–+) 39…Ne5 (39...Ne5 40.Nh4 gh4 41.gh4 Kb3–+) 0–1. GuestMLVY – GuestJNYV, freechess.org, 2020.

5.e3 g6 6.Nf3 Bg7 7.Nc3 0-0 =.

5.e3 g6 6.Nf3 Bg7 7.Be2 0-0 8.0-0 Bf5 9.Nc3 (9.Bf6 Bf6 10.d4 a6=) 9...Nbd7 (9...Qd6 10.a3=) 10.d3 (10.Nd4 Be6+=) 10...e5= 11.Qb3 (11.Rc1 Rc8=) 11...e4 (11...Rc8!?=) 12.de4+= de4 13.Nd4 Nb6 (13...Bg4 14.Bg4 Ng4 15.Ne4 Nh2 16.Rfd1+/– (16.Kh2?! Qh4 17.Kg1 Qe4=)) 14.Rfd1 (14.Nf5 gf5 15.Rfd1 Qe7+/–) 14...Qe7 (14...Bd7 15.a4+/–) 15.a4 (15.Nf5 gf5 16.Nb5 Rfd8+/–) 15...Bg4+= 16.b5 (16.Bg4 Ng4 17.a5 Nd7+=) 16...Be2= 17.Nde2 Qc7 (17...Rfd8 18.a5 Nbd7 19.Nf4=) 18.Rac1+= Qc4 19.Qa3 Qe6 20.Nf4 (20.Nd4 Qe5+=) 20...Qf5 21.Nce2 Rfd8 22.Nd4 (22.Qb3 Rd1 23.Rd1 Nbd7+=) 22...Qd7 (22...Qg4 23.h3 Qh4 24.a5+=) 23.a5 (23.Qb3 Nfd5+=) 23...Nbd5+= 24.Nc6 (better is 24.Nd5 Nd5 25.a6+=) 24...bc6-/+ 25.Bf6 Bf6 26.Rc6? (26.bc6 Qf5 27.Qb3 Nf4 28.ef4 Rd1 29.Qd1 Qf4 30.Qe1–+) 26...Qg4–+ 27.f3 (27.Re1 Nf4 28.ef4 Qf4 29.Qc1 Qc1 30.Rec1–+ (30.Rcc1?? Rab8–+)) 27...ef3 28.Rf6 (28.Rd5 Rd5 29.Rc1–+) 28...Nf4 0–1. Zahn,Richard – Mursaniow,J, VEM, 2000.

5.e3 g6 6.Nf3 Bg7 7.Be2 0-0 8.0-0 Bg4 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 a5 11.b5 a4 12.Ba3 Re8 13.d4 h5 14.Rc1 e5 15.de5 Ne5 16.Ne5 Re5 17.Nf3 Re8 18.Qc2 Ne4 19.Bb4 Qf6 20.Qd3 Qb2 21.a3 Rac8 22.Rc8 Rc8 23.Bd1 Nc3 (23...Qa2!?=) 24.Bc3+= ½–½. Fabisch,Christian (2150) – Wallner,Dieter (2125), Graz AUT, Steirische Landesliga, 2013.

5.Nf3 a5 6.b5 Bf5 7.a4 Nbd7 8.d3 e6 9.Nbd2 Bb4 (9...Rc8 10.Nh4=+) 10.g3 (10.Nh4 Bg4=) 10...0-0 11.Bg2 Rc8 12.0-0 Qe7 13.h3 h6 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Bc3 16.Bc3 Rc3 17.Nb1 Rc7 18.Qd2 b6 19.Qe3 Qd6 20.Nd2 Rfc8 21.Nf3 Bg6 22.Nd4 (22.Rac1 Nd7=) 22...Rc5 (22...e5 23.Nc6 d4 24.Qd2=+) 23.Rac1 Nd7 24.Nc6 f6 (24...d4!? 25.Qf4 e5=) 25.Rc5+/- Nc5 26.Rc1 (26.Bd5!? Kh7 27.Bg2+/-) 26...Rc7= 27.d4 Nb7 (27...Na4? 28.Qb3+-) 28.Na7 (28.Rc3 Nd8 29.Nd8 Rc3 30.Qc3 Qd8+=) 28...Bc2= 29.Qf4 (29.Kh2 Rc4=+) 29...Rc4 (29...Qf4 30.gf4 Nd6-/+) 30.e4 (better 30.Qd2!? Qc7 31.Nc6 Ba4 32.Rc4 dc4 33.Qe3=+) 30...Qf4-+ 31.gf4 Ba4 32.Ra1 Rd4 33.ed5 Nd6 Attacks the isolani on b5 34.de6 Rd1 (worse 34...Rf4 35.e7 Kf7 36.Re1+=) 35.Rd1 Bd1 36.Bd5 Kf8 37.Nc6 (37.Kf1!?-/+) 37...a4 38.Nb4 (better 38.Nb8-/+) 38...Bb3 39.f5 (39.Bb3 ab3 40.Nd3 Ke7-+) 39...Bd5 40.Nd5 a3 41.Nb4 Nb5 42.Kf1 Nc3 (42...Nd4!? 43.Ke1-+) 43.Ke1 a2 44.Nc2 Nb5 45.Kd2 Nd4!! 46.Na1 (46.Nd4 a1Q Decoy) 46...Nf5 47.Kc2 Ke7 48.Kb2 Ke6 49.Ka2 (49.Nc2 Nd6-+) 49...Nd4 50.Kb2 (50.Ka3 g5-+) 50...Kd5 51.Kc3 g5 52.Kd3 f5 53.Kc3 b5 54.Kd3 (54.Kb4 g4 55.hg4 fg4-+) 54…b4 0-1. Valenta,Vit jr (2015) - Cerveny,M (2410), 32nd Czech Rapid G1, 2021.

5.Nf3 Qb6 6.a3 Nc6 7.e3 Bg4 8.b5 e5 9.Nc3 Na5 10.h3 Bf3 11.Qf3 Qe6 12.e4 Rd8 13.ed5 Nd5 14.Nd5 Rd5 15.Bc3 Nb3 16.Bc4 e4 17.Qd1 (17.Bd5?! A) worse is 17...ef3 18.Be6 fg2 19.Rg1 Na1 20.Bf5+/– (20.Ba1?! fe6 21.Rg2 Rg8+=); B) 17...Qd5 18.Qe2 Na1 19.Ba1 Ba3+=) 17...Na1 18.Qa1 Qd7 19.Bd5 Qd5 20.0-0 Bc5 21.Bg7 Rg8 22.Re1 Kd7 23.Qe5 Qe5 24.Be5 f5 25.Rc1 b6 26.a4 Ke6 27.Bf4 a6? (better is 27...Kd5+=) 28.a5+- (28.ba6?! Ra8+=) 28...Rc8?? (better is 28...Kd5 29.ab6 Bb6 30.ba6 Ra8+-) 29.ab6 (29.ba6?! Kd7+-) 1–0. Herzog,Adolf (2385) – Bawart,Markus (2255), AUT–chT, 1997. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5 4.Bb2 Nf6)

5.Nf3 Bg4 6.e3 a6 7.Be2 e6 8.a3 Be7 9.0-0 Nbd7 10.h3 Bf3 11.Bf3 0-0 12.d3 Nb6 13.Nd2 Rb8 14.Be2 Re8 15.Rc1 Nfd7 16.Qb3 Bf6 17.Bf6 Qf6 18.Nf3 Ne5 (18...Rbc8 19.d4=) 19.Ne5+= Qe5 20.Qc3 Qc3 21.Rc3 Rbc8 22.Rfc1 Rc3 23.Rc3 Rc8 24.Rc8 Nc8 25.Kf1 Nd6 26.a4 f5 27.Ke1 Kf7 28.Kd2 Ke7 29.Kc3 Kd7 (29...e5 30.a5=) 30.f4 Nf7 31.Kd4 Kd6 32.g4 g6 33.g5 Nd8 34.h4 Nc6 35.Kc3 e5 Black prepares the advance d4 36.h5 (better is 36.d4!? ef4 37.ef4+=) 36...d4-/+ 37.ed4 Nd4 (37...ed4 38.Kc4 b5 39.ab5 ab5 40.Kb5+/–; worse is 37...ef4 38.a5=) 38.fe5 Ke5 39.Bd1 Nc6 (39...gh5!? 40.Bh5 f4-/+) 40.hg6 hg6 41.Bf3 Kf4 42.Bc6? (better is 42.Bg2-/+) 42...bc6–+ 43.b5 (43.Kd2–+) 43...cb5 44.ab5 ab5 45.Kb4 Ke3 46.Kc3 (46.Kb5 Kd3 47.Kc5 Ke4–+) 46...f4 47.d4 f3 48.d5 f2 49.d6 f1Q 50.d7 Qf8 0–1. Fournier,Frederic – Mmch, Partie evaluee, 5m + 2s, 2007.

5.Nf3 Bg4 6.e3 e6 7.b5 Bd6 8.Be2 Nbd7 9.d4 (9.Nc3 0-0=+) 9...Qa5 (9...Rc8 10.0-0-/+) 10.Nbd2 (10.Qd2 Qd2 11.Nbd2 Rc8=+) 10...Qb4 11.Rb1 Nb6 12.a3 Qa4 13.0-0 (13.Ne5 Be2 14.Qe2 Rc8-/+) 13...Qd1 14.Bd1 (14.Rfd1 Na4 15.Bd3 Ke7-/+) 14...Bf5-/+ 15.Ra1 Bd3 16.Re1 Bb5 17.a4 Ba6 18.a5 Nbd7 19.Ba4 Ke7 20.Ba3 Ba3 21.Ra3 Rhc8 22.g3 Rc7 23.Kg2 Rac8 24.Rea1 Rc1 25.R1a2 (25.Rc1 Rc1 26.Ra2 Ne4-/+) 25...Ne4-+ 26.Bd7 Kd7 27.h4 Nc3 28.Rb2 Nd1 29.Rb4 h5 30.e4 (better 30.Rab3-+) 30...R8c2 31.ed5 ed5 32.Raa4 (32.Ne5 Kd6 A) 33.Nf7?? Ke7 34.Rb1 Rb1 (34...Rd2?! 35.Rc1 Kf7 36.Rf3 Ke6 37.Rc7-+) 35.Nb1 Rf2 36.Kg1 Rf1 37.Kg2 Rf7-+; B) 33.Nd3 Bd3 34.Rd3-+) 32...f6 33.Ra3 Kd6 0-1. DEFFM – GuestVNPN, freechess.org, 2021.

5.Nf3 Bg4 6.e3 e6 7.Be2 Be7 (7...Bb4 8.Qa4 Nc6 9.Bb5 Bf3 10.gf3=+) 8.0-0 (8.Qa4 Nbd7=) 8...0-0 (8...Bb4 9.Qb3 Qb6 10.Bd4=) 9.d4 (9.a3 Nbd7=) 9...Nc6 (better 9...Bb4!? 10.Qb3 Qe7-/+) 10.b5= Nb8 11.a4 Nbd7 12.Ba3 b6 13.Nc3 Rc8 14.Na2?? (14.Be7 Qe7 15.Rc1 Ne4 16.Ne4 Rc1 17.Nf6 Nf6 18.Qc1 Qb4=) 14...Ne4 (14...Ba3!? 15.Qb3 Qe7 16.Nc3-+) 15.Nd2?? (15.Be7 Qe7 16.h3 Bf3 17.Bf3 Ndf6=) 15...Ba3?? (better 15...Be2 16.Be7 Qe7 17.Qe2 Rc2-+) 16.Bg4=+ Nd2 17.Qd2 Bd6 18.Nb4 (18.Be2 Nf6=) 18...Qg5 (18...Qh4 19.h3=) 19.Bf3 Qh4 20.h3 Nf6 (20...Ne5 21.Be2=) 21.Nc6 White prepares the advance a5 21...Ne4 (21...a5 22.Rac1=) 22.Qe2 (22.Be4 Qe4 (worse 22...de4 23.Na7 Rc7 24.Nc6+/-) 23.a5 Rc7+=) 22...Ng5 23.a5 (23.Rfc1 Ra8+=) 23...Nf3 (23...Rc6!? 24.bc6 Nh3 25.gh3 Qh3=) 24.Qf3+= f6 (24...a6 25.Rfc1 ab5 26.ab6 Ra8+-) 25.ab6 (25.Na7 Rc2+-) 25...ab6+/- 26.Ra7 (better 26.Ra6+/-) 26...e5?? (better 26...Rc7+/-) 27.de5 (better 27.Qd5 Kh8 28.Qd6 Qg5+-) 27...Be5 (27...Bc5 28.Qd5 Kh8 29.e6+-) 28.Qd5 (better 28.Ne7 Kh8 29.Nc8 Rc8 30.Qd5 Qb4+-) 28...Kh8 29.Rd7 Qh5? (29...Rfe8 30.f4 Bc3 31.Nd8+-) 30.Ra1! Bh2?? (30...Ba1 31.Qd1 Double attack (31.Qh5 Pinning; 31.Qh5 Deflection; 31.Qd1 Decoy)) 31.Kh2 Qd5 32.Rd5 Rc7 33.Rd7 (better 33.Ra6+-) 33...Rd7+= 34.Nd4 (34.Ra6 Rb7+=) 34...Rdf7 35.Rc1 Rd7 36.Rc6 Rfd8 (better 36...Rb8!?=) 37.Rb6+/- Rd5 (37...Kg8 38.Ra6+/-) 38.Rc6 (38.Nc6 Re8+-) 38...h6 39.Rb6 (better 39.g4+/-) 39...Rc5? (39...R8d6 40.Rb8 Rd8 41.Rd8 Rd8 42.Kg3+/-) 40.Rb7 (better 40.Ne6 Rcd5 41.Nd8 Rd8 42.Rb7+-) 40...Rc2?? (better 40...Rcc8+-) 41.b6 (better 41.Nc2 Rd2 42.Rc7+-) 41…Rb2+=. fishissushi (1935) - master_tall (1935), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Nf3 Bg4 6.h3 Bh5 7.g4 White threatens to win material: g4xh5 7...Bg6 8.Bg2 e6 9.b5 Qa5 10.a4 a6 Black threatens to win material: a6xb5 11.Nc3 Bb4 12.0-0 Nbd7 13.ba6 Ra6 14.Nd4 0-0 15.Nb3 White threatens to win material: Nb3xa5 15...Qb6 16.Nb5 Rc8 17.e3 (17.d3 Rca8-/+) 17...Nc5 Black threatens to win material: Nc5xa4 (better 17...Bc2!? 18.Qc1 Qd8 19.Bf6 Nf6–+ (19...Qf6? 20.N5d4+-)) 18.g5 White threatens to win material: g5xf6 18...Nb3 Sacrifices material (better 18...Na4 19.Ra4 Ra4-/+) 19.gf6?? a transit from better to worse (19.Qb3 Bd2 A) 20.gf6?! Bc2 21.Rfc1 Bc1 (21...Bb3?? mating in 2 22.Rc8 Qd8 23.Rd8) 22.Rc1 Qc6+= (22...Bb3 leads to instant death in 2 23.Rc8 Qd8 24.Rd8); B) 20.Bd4+-) 19...Na1–+ 20.fg7 (20.Ba1 Qa5 21.Nc3 gf6 22.Qf3–+) 20...Nc2 21.e4 Be4 22.Be4 de4 23.Kh2 (23.Bc3 does not win a prize 23...Ra4 24.Qc2 Qb5–+) 23...Ra4 24.Qe2 0–1. AvImd (1740) – mishabarikov (1775), lichess.org, 2020.

5.Nf3 g6 6.e3 Bg7 7.Nc3 0-0 8.Be2 Bg4 9.0-0 Nbd7 10.Rc1 Ne4 (10...Nb6 11.Na4=) 11.h3 Bf3 12.Bf3 Nc3 13.Bc3 Ne5 14.Be2 (14.Be5 Be5 15.d4 Bb8+=) 14...Qd7 (14...Rc8 15.Qa4+=) 15.Qb3 (15.f4 Nc6 16.b5 Nd8+=) 15...Rfc8 16.Rc2 Nc4 Black prepares the advance d4 (16...b5 17.Be5 Be5 18.Rc5 Rc5 19.bc5=) 17.Bg7 Kg7 18.Rfc1 Kg8 19.d3 Nb6 20.Rc5 d4 21.Bf3 de3 22.fe3 e6 23.d4 Nd5 (23...Rc5 24.bc5 Nd5 25.e4+/–) 24.b5 (24.Bd5 ed5 25.Rc8 Rc8 26.Rc8 Qc8 27.Qd5 Qc1 28.Kf2 Qd2 29.Kf3 Qb4+=) 24...Rc5+= 25.dc5 (25.Rc5 Rd8+=) 25...Rc8 26.a4 Qe7 27.Bd5 (27.c6 bc6 28.bc6 Qd6+=) 27...ed5 28.Qc3 a6 29.c6 bc6 30.bc6 Rc7 (30...Qe8 31.Qc5+=) 31.Rb1 f6 (31...Qe8 32.Rb6+=) 32.a5+/– h5 (32...Kf7!?+/–) 33.Rb6+- h4 34.Ra6 Qd6 (34...Kf7 35.Rb6 Kg8 36.a6+-) 35.Rb6 Qg3 36.Rb1 (36.a6 g5+-) 36...Re7 (36...Qd6 37.Rb8 Kf7 38.Rb7+-) 37.Qe1 (better is 37.Qf6 Re3 38.Rb8 Qb8 39.Qg6 Kf8 40.Qh6 Kf7 41.Qe3 Qb1 42.Kh2 Qb8 43.Kh1 Qb1 44.Qg1+-) 37...Qd6?? (37...Qe5+-) 38.Qb4 (38.Qh4?! Qc6 39.Rb6 Qc1 40.Kh2 Qc7 41.Qf4 Qf4 42.ef4 Kf7+-) 38...Qe6 (38...Qb4 39.Rb4 Re6 40.Rb8 Kf7 41.c7+-) 39.Qe7!! (39.Qe7 Qe7 40.Rb8 Kf7 41.Rb7+-; 39.Qh4?! Qc6 40.Rb6 Qc1 41.Kh2 Qc7 42.Qf4 Qf4 43.ef4 Kf7+-) 1–0. Katalymov,Boris N – Grushevsky, corr SU, 1979.

5.Bf6 ef6 6.a3 a5 7.ba5 Ra5 8.e3 d4 9.Qb3 Nc6 10.Nf3 Bc5 11.Bb5 0-0 12.0-0 Be6 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 Ne5 15.Qb3 (15.Qe2 d3 16.Qd1 Qd5=+) 15...Nf3 16.gf3 b6 17.a4 (17.Rc1 Re8=+) 17...Qd7 18.d3 (18.Re1-/+) 18...Bd6?? (18...de3 19.fe3 Be3 20.Kg2 Rg5 21.Kh1–+) 19.Rc1 (19.Qb6 Qh3 20.Qd6 Rg5 21.Qg3 Rg3 22.hg3 de3 23.Nc3–+) 19...Qh3–+ 20.f4 Rg5!? (21.fg5 Bh2 22.Kh1 Bg3 23.Kg1 Qh2 24.Kf1 Qf2) 0–1. Freyser – schaep1, ChessWorld.net, 2004.

5.Bf6 ef6 6.Qa4 Nc6 7.b5 Qa5 8.Qa5 Na5 +=.

5.g4? e6 (5...Bg4 6.h3 Bf5 7.Nf3-/+) 6.g5 (6.e3 Qe7=+) 6...Nfd7 (6...Ne4 7.e3-/+) 7.h4 e5 8.d4 (8.Bg2 d4 9.a3 a5=+) 8...e4 (8...Bb4 9.Nd2 e4 10.a3–+) 9.Bg2 (better 9.a3!?-/+) 9...Bb4–+ 10.Nc3 Qa5 11.a3?? (better 11.Qd2 Nc6 12.a3–+) 11...Bc3 12.Bc3 Qc3 13.Kf1 Nc6 14.f3 (14.e3 Nb6–+) 14...Qd4 (better 14...Nd4 15.Rc1 Qe3 16.fe4–+) 15.fe4 Qd1 (15...de4 16.Qd4 Nd4 17.Be4–+) 16.Rd1 de4 17.Be4 Nde5 18.Bc2 (18.Nf3 Nc4 19.Rd3 Be6–+) 18...Be6 19.Ba4 (19.Nf3 Nc4 20.Rd3 b5–+) 19...Rd8 (19...Nc4 20.Rc1–+) 20.Rc1 (20.Rb1 Bc8–+) 20...Rd6 (20...h6 21.gh6 Rh6 22.Kf2–+) 21.Nf3 Nf3 22.ef3 Ke7 23.Rh2 (23.Kf2 Rhd8 24.Bc6 bc6–+) 23...Rhd8 (23...Rd3 24.Bc6 bc6 25.Rc6 Rf3 26.Ke1 Ra3 27.Rd2–+) 24.Kf2 (24.Rb2 R8d7 25.Rbc2 Bd5 26.Re2 Re6–+) 24...a6 25.Kg3 b5 26.Bb3 (26.Bc2 Ne5 27.Be4–+) 26...Bb3 27.Rb1 (27.h5 Nd4 28.Rc7 R8d7 29.Rd7 Kd7–+) 27...Bc4 (27...Rd3 28.Re2 Be6 29.a4–+) 28.Rc1 (28.h5 Rd3 29.h6 gh6 30.Rh6 Nd4 31.Ra6 Nf3–+) 28...Ne5 29.Re2 (29.Re1 f6 30.Re3 Rd3–+) 29...f6 (better 29...Be2 30.f4 Rd3 31.Kg2–+) 30.gf6 (30.Re3 Kf7–+) 30...gf6 31.Rg1 (31.Re3 Rg8 32.Kf4 Kd7 33.Re5 fe5 34.Ke5 Rf8–+) 31...Kf7 (better 31...Be2 32.Re1 Rg8 33.Kf2–+) 32.Kf4 Rd2 (32...Be2 33.Kg3 Bf3 34.Kh3 Rd2 35.Rg5 R8d3 36.Rg7 Kg7 37.Kg3 Bd5 38.Kf4 Rf3) 33.Re4 (33.Rd2 Rd2 34.a4 ba4–+) 33...R2d4 (33...Nd3 34.Ke3 Nf2 35.Rc4 bc4 36.a4 Nh3 37.Rb1 Kg6 38.Rg1 Kf5 39.Rg5 fg5 40.hg5 R8d3) 34.Rd4 (34.a4 ba4 35.Rd4 Rd4 36.Kg3 f5–+) 34...Rd4 35.Ke3 Rd3 36.Ke4 Rf3 (36...Bd5 37.Kf5 Rf3) 0–1. Agiant – Paltrypatzer, lichess.org, 2019.

5.h3 e6 6.a3 a5 7.b5 Be7 8.a4 0-0 9.Nf3 Nbd7 10.e3 Nc5 11.d3 b6 12.Be2 Bb7 13.d4 Nce4 14.Nbd2 Bb4 15.0-0 Rc8 16.Rc1 (16.Ne4 de4 17.Ne5 Bd5=) 16...Qd6 17.Bd3 (17.Ne4 Ne4 18.Qd3 Rc1 19.Rc1 Rc8=) 17...Rc1 (17...Bd2 18.Nd2 Qb4 19.Be4 de4 20.Rb1=) 18.Qc1-/+ Rc8 19.Qd1 Bd2 20.Nd2 Qb4 21.Ne4?? (better is 21.Be4 Ne4 22.Ne4 de4 23.d5 Qb2 24.de6-/+) 21…de4–+ (22.Be4 Ne4–+; 21...Ne4?! 22.Qa1=). fiddler – smurilo (1805), chessHere.com, 2006.

5.e3 e6

6.a3 a5 7.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6 6.c4 cb5 7.cb5).

6.a3 Nc6 7.Nf3 Bd7 8.Be2 Rc8 9.Nc3 Bd6 10.d4 0-0 11.0-0 a6 12.h3 b5 13.Bd3 Qe7 14.Qc2 Rfe8 15.Rab1 Ne4 (15...e5 16.de5 Ne5 17.Nd4+=) 16.Ne4 (16.Be4!? de4 17.Qe4+/–) 16...de4 17.Be4 Nd4 18.Qd2 Nf3 19.Bf3 Red8 20.Qd4 e5 21.Qd2 Bf5 (21...Bh3 22.gh3 e4 23.Qe2 ef3 24.Qf3+=) 22.Rbc1 f6 (22...Qg5!? 23.Rc8 Bc8+=) 23.Rc8 Bc8 24.Rc1 Be6 25.Qe1 Kf7 (25...Bc4 26.e4=) 26.Qc3 (26.Rc6 a5 27.ba5 Ba3 28.Ba3 Qa3+=) 26...Bc4 27.Rd1 (27.Be4 Kg8=) 27...Rc8 (27...e4 28.Bg4+=) 28.Qe1 Bb3 29.Rc1 Rc4? (29...Rc1 30.Qc1 e4 31.Bh5 g6 32.Bg4=) 30.Rc4 (better is 30.Bd5 Kf8 31.Bc4 bc4 32.e4+-) 30...Bc4= 31.Qd2 Qe6 32.g4 (32.Bb7 Kg8=) 32...h6 (32...e4 33.Be4 Qe4 34.Qd6+=) 33.Be2 (33.Bb7 Be7=) 33...Ke7 (33...Bd5 34.Bd3 e4 35.Bc2-/+) 34.Qc2 (34.e4 Bb3=) 34...Bb3 (34...e4 35.Bc4 Qc4 36.Qb1+=) 35.Qc3 (35.Qc6 e4 36.Kg2 Be5 37.Qc5 Kf7 38.Be5 fe5= (worse is 38...Qe5 39.Qa7 Kg8 40.Qa6+/–)) 35...Bd5+= 36.f3 e4 37.f4 f5?? (better is 37...Kf7+=) 38.Kf2 (better is 38.Qg7 Kd8 39.gf5+-) 38...g6+/– 0–1. Fournier,Frederic (1820) – DulceCarola (1730), Active, 2007.

6.a3 Bd6 7.d4 0-0 8.Bd3 b6 (8...Bd7 9.Nf3=) 9.Nf3 Ba6 10.b5 Bb7 11.0-0 Qe7 12.Nbd2 Rc8 13.Qa4 (13.Qe2 a6=) 13...a6 14.Rfc1 (14.ba6 Ba6 15.Rfc1 Rc1 16.Rc1 Qb7 17.Ba6 Ra6=) 14...Rc1 15.Rc1 ab5 16.Qb5 Nbd7 17.Ne5 Ba6 18.Qa4 Nb8 19.Ba6 (19.Rc8 Bc8 20.Qa8 Qc7=) 19...Na6 20.Qa6?? (better is 20.Qc6 Rb8 21.Ndf3=) 20…Ra6–+ 0–1. Preuss,Guenther – Myrberg,Johnny, corr 3GMM–F, 2001.

6.a3 Bd6 7.Nf3 0-0 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 Re8 10.Nb5 Bb8 11.0-0 e5 12.d4 e4 13.Nd2 a6 14.Nc3 Nb6 15.Rc1 Qd6 16.g3 Bd7 17.Re1 Bc7 18.Nb3 Na4 19.Na4 Ba4 20.Rc3 a5 21.Qd2 ab4 22.ab4 Qb4 23.Rc7 Qb3 24.Rc3 Qb4 25.Ba3 Qa5 26.Rb1 Bc6 27.Bd6 h6 28.Qc2 Qd8 29.Bb4 Nh7 30.Bg4 Ng5 31.h4 Bd7 32.Bh5 Nf3 33.Bf3 ef3 34.Ba3 b6 35.Qb3 Bc8 36.Qd1 Bf5 37.Rbb3 Be4 38.Qf1 Qf6 39.Qc1 Re6 40.Kf1 Qf5 41.Kg1 g5 42.h5? Qh3–+ 43.Qf1 Qh5 44.Qb5 Kg7 45.Rc7 Ra5 46.Qf1?? (better is 46.Qb4–+) 0–1. weBNimzo – schaep1, ChessWorld.net, 2004.

6.a3 Be7 7.f4 (7.Bb5 Bd7 8.Nc3 Bb5 9.Nb5 0-0=+) 7...0-0=+ 8.Nf3 Ne4 9.Nc3 Bh4 10.g3 Bf6 11.Qc2 Nd7 (11...Bd7 12.d3 Nc3 13.Bc3=) 12.d4 Nd6 13.Ne5 Nb6 (13...Nf5 14.Kf2=) 14.Rc1 (14.Bd3 Nf5=) 14...Be5 (14...Nbc4 15.Bd3=) 15.fe5 Ndc4 16.Nd1 (16.Bd3 Nb2 17.Qb2 Qg5+=) 16...Qg5 17.Qb3 (17.Bd3!? f5 18.ef6 (< 18.Bc4 Nc4 19.Qd3 Bd7=+) 18...Nb2 19.Qb2 Rf6 20.Rc7+=) 17...Bd7 18.Bc4 Ba4 19.Qc3 (19.Qd3 Nc4 20.Bc3 Bd1 21.Rd1 Na3 22.e4-/+) 19...Nc4-/+ (< 19...dc4 20.0-0=) 20.0-0 (20.e4 Bd1 21.Rd1 Ne3-/+) 20...Rac8 (20...Bd1 21.Rfd1 Ne3 22.Rd3–+) 21.Rf4 (21.Nf2!?-/+) 21...Bd1–+ 22.Rd1 Ne5! 23.Qd2 (23.de5 Rc3) 23...Nc4 (better is 23...Qf4! 24.gf4 Nf3 25.Kf2 Nd2 26.Rd2–+) 24.Qf2 Rc7 25.Rf1 Rfc8 (25...b5!? 26.e4–+) 26.Rf7-/+ Qe3 (27.Qe3 Ne3 28.Rc7 Rc7-/+) 0–1. Gross,Wilhelm – Merten,Rainer, OU, 1989.

6.b5 (---> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 cb5 6.cb5).

6.d3? Bb4-/+ 7.Nc3 (7.Nd2 Nc6-/+) 7...d4 8.a3?? (better 8.ed4 Nd5 9.Rc1-/+) 8...dc3 9.Qa4 Bd7 (9...Nc6 10.ab4 cb2 11.Rb1–+) 10.Qb4 cb2 11.Rb1 (11.Qb2 Nc6–+) 11...Nd5 (better 11...Nc6 12.Qc5 e5–+) 12.Qb7 (12.Qd2 Bc6–+) 12...Bc6 (better 12...Qa5 13.Kd1 Ba4 14.Ke2 Nc3 15.Kf3 Bc6 16.Qc6 Nc6 17.Rb2 Qa3–+) 13.Qb2 Qa5 14.Ke2 (14.Qd2 Qa3 15.Nf3–+) 14...Nc3 15.Ke1 Nb1 16.Ke2 Nc3 17.Ke1 (17.Kd2 Nb5 18.Qb4 Qa3 19.Qa3 Na3–+) 17...Na4 (better 17...Na6 18.Qc2 Rb8 19.f4–+) 18.Qd2 Qd2 (18...Qc5 19.Ne2–+) 19.Kd2 0-0 (19...Nd7 20.Ne2 Rb8 21.Nd4 Rb2 22.Ke1–+) 20.Be2 (20.Ne2 Rc8 21.e4 Nd7–+) 20...Nd7 (20...Bg2 21.Bf3 Bf3 22.Nf3–+) 21.Nf3 h6 (21...Rab8 22.Rc1 Bf3 23.Bf3–+) 22.Rc1 (22.e4 Rac8–+) 22...Rfc8 23.Rc4 (23.Bd1 Bf3 24.Ba4 Rc1 25.Kc1 Nb6–+) 23...Bf3 24.Bf3 Nab6 (24...Rc4 25.Ba8 Rc3 26.d4–+) 25.Rg4 Rab8 (better 25...Ne5 26.Ba8 Ng4 27.Bb7–+) 26.Be4 (26.Rb4 Rc5–+) 26...Nf6 27.Rh4 g5 28.Rh3 Ne4 29.de4 Rd8 (29...Nc4 30.Kd3 Ne5 31.Ke2 Rb2 32.Kd1 Nd3 33.Rh6 Rc1) 30.Ke2–+ Nc4 31.f4 (31.Kf3 Nd2 32.Kg4 Ne4 33.Rh6 Kg7–+) 31...Rd2 (better 31...g4 32.Kf2 gh3 33.g4–+) 32.Kf3 Rb3 33.g4 Re3 0–1. Agiant (1635) – Goldpiece (1640), lichess.org, 2020.

6.Nf3 Bb4 7.Be2 0-0 8.0-0 Nbd7 9.Qb3 Bd6 10.d3 (10.d4 Ne4=+) 10...b6 11.Nbd2 Bb7 12.Rfc1 Rb8 13.Rc3 Nc5 14.Qd1 Ncd7 15.Rac1 (15.Qb3 Qe7-/+) 15...Ne5 (15...a6 16.Nd4-/+) 16.Ne5 Be5 17.d4 Bd6 18.Ba3 Ba3 19.Ra3 Qd7 (19...a5 20.Rac3=+) 20.Rac3 (20.Ra7!? Ra8 21.Ra8 Ra8 22.Qb3=) 20...Rfc8=+ 21.R1c2 Rc3 22.Rc3 Rc8 23.Qc1 Rc3 24.Qc3 Qc6 25.Qc6 Bc6 26.a3 Nd7 27.Nf3 Nf6 (27...b5 28.Kf1-/+) 28.Ne5 (28.Nd2 Ba4-/+) 28...Be8 29.h3 (29.Bd3!?=+) 29...Ne4-/+ 30.Kf1 (30.Nf3 Nd6 31.Nd2 Bb5 32.Bb5 Nb5-/+) 30...Nc3 (30...Nd2 31.Ke1 Nb1 32.a4-+) 31.Ba6 (31.Bd3 f6 32.Nf3 Bb5-+) 31...Bb5 (31...Nb1 32.a4-+) 32.Bb5 Nb5 33.a4 (33.Nc6-+) 33...Nc3 34.a5 ba5 35.Nd3 a4 36.Nb4 a5 (36...a3 37.Ke1-+) 37.Nc2 Nb1 38.Ke1 (38.Ke2 a3-+) 38...a3 39.Kd1 a2 40.Kc1 a4 (better 40...Na3! 41.Na1 Nc4-+) 41.Kb2-/+ Nd2 42.Ka2 Ne4 (42...Nc4!?-/+) 43.f3= Nd2 44.Ka3 Nc4 45.Ka4 Nd6 46.Kb4 Nf5 47.Kc5 Nh4 48.g3?? (better 48.Ne1=) 48...Nf3-+ 49.e4 (49.g4 Ng5 50.h4 Nf3-+) 49...de4 50.Ne3 Ng1 (50...g6!? 51.g4-+) 51.d5 Nh3?? (better 51...Kf8-+) 52.de6 (better 52.d6 Kf8 53.Kc6+-) 52...fe6-+ 53.Kd4 Ng5 54.Ke5 h6 55.g4 Kf8 56.Ng2 Kf7 57.Ne3 Kg6 (57...g6 58.Ng2-+) 58.Ng2 Kf7 59.Ne3 Ke8 60.Ng2 Kd7 61.Ne3 Kc7 62.Ng2 (62.Nc4 Kc6-+) 62...Kc6 63.Ne3 Kc5 64.Nc2 (64.Ng2 Kc4 65.Kd6 Kd3 66.Ne1 Ke2-+) 64...Kc4 65.Ne3 (65.Kf4 Kd3 66.Ne1 Ke2-+) 65...Kd3 66.Ng2 Ke2 67.Nf4 (67.Kd4-+) 67...Kf3 68.Ne6 (68.Ng6 e3 69.Kd4 Nf7 70.Nh4 Kf2-+) 68...Kg4 (better 68...Ne6 69.Ke6 Kg4-+) 69.Nd4 Nf3 70.Ke4 Nd4 71.Kd4 h5 72.Ke3 h4 73.Kf2 h3 74.Kg1 g5 75.Kh1 Kg3 (75...Kf3 76.Kh2 g4 77.Kg1 g3 78.Kf1 h2 79.Ke1 Ke3 80.Kd1 Kd3 81.Kc1 h1Q 82.Kb2 Qb7 83.Kc1 g2 84.Kd1 g1Q) 76.Kg1 g4 77.Kh1 Kf3 78.Kg1 Ke2 79.Kh1 (79.Kh2 Kf2 80.Kh1 Ke3 81.Kh2 Kf4 82.Kh1 g3 83.Kg1 Kf3 84.Kf1 h2 85.Ke1 Ke3 86.Kd1 Kd3 87.Kc1 h1Q 88.Kb2 Qb7 89.Kc1 g2 90.Kd1 g1Q) ½-½. fishissushi (1925) - kanter19 (1900), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 Nc6 7.b5= Na5 8.Na3 Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 a6 11.Rc1 (11.Ne5 d4 12.ed4 Nd5=) 11...Bd7 (11...Qe7 12.Nb1=) 12.ba6 ba6 13.Nc2 Rb8 (13...Ba4 14.Qe1=) 14.Be5 (14.Bc3 Ne4=) 14...Ba4 15.d4 (15.Ba6? Be5 16.Ne5 Qd6–+) 15...Ne4 (15...Nc6 16.a3=) 16.Ba6 Rb2 17.Bd6 (17.Bd3 Ra2 18.Ra1 Bc2 19.Bc2 Ra1 20.Qa1 Nc4=) 17...Qd6 18.Bd3 f5 (18...Ra2 19.Ra1 Bc2 20.Bc2 Ra1 21.Qa1=) 19.Ne5 Rfb8 (19...Ra2 20.Ra1 Bc2 21.Bc2=) 20.Qe1 Nc4 (20...Nc6 21.Nc6 Bc6 22.f3+=) 21.Bc4 (21.Nc4 dc4 22.Be4 fe4+/–) 21...Bc2+= 22.f3 Nf6 (22...Qa3!?+=) 23.Rf2+- dc4 (23...Ba4 24.Rb2 Rb2 25.Bb3+-) 24.Nc4 (24.Rcc2?! Rb1 25.Rc1 Qb4+/–) 24...Qc6 25.Rfc2 Rc2 26.Rc2 h6 (26...Qa4 27.Qd2+-) 27.Qc1 Qa4 28.Ne5 (28.a3 Nd5 29.Kh1 Rc8+-) 28...Qa6 (28...Nd5 29.Rc8 Rc8 30.Qc8 Kh7 31.Nd7 (31.Qe6?! Ne3 32.Qg6 Kg8 33.Qf7 Kh7+=) 31...Qd1 32.Kf2 Qd2 33.Kg3 Ne3 34.Nf8 Kg8 35.Ne6 (35.Qe6? Kf8 36.d5 f4 37.Kf4 Nd5 38.Ke5 Ne7–+) 35...Kf7 36.Nf4 Nf1 37.Kh3 Qf4 38.Qc4 Kf8 39.Qf1+/–) 29.h4 (29.Kh1 Kh7+-) 29...Ra8 30.Qe1 g5 (30...Qa3+-) 31.hg5 hg5 32.Qg3 Qa7 (32...Nh7 33.Qh3 Qa5 34.Qh6 Qe1 35.Kh2 Qh4 36.Qh4 gh4 37.Kh3+-) 33.Qg5 Qg7 34.Qg7 Kg7 35.g4 fg4 36.Ng4 (36.fg4 Nd5 37.e4 Nb4+-) 36...Nh5 (36...Nd5 37.Rc6+-) 37.Ne5 Kf6 38.Kf2 (38.Rh2 Ng7+-) 38...Kf5 (38...Ke7 39.e4+-) 39.Rb2 Kg5 (39...Ra7 40.Nd3+-) 40.f4 Kf5 41.Kf3 Nf6 42.Rh2 1–0. Schalkwijk,Peter (1700) – le Roux,Andre, IECC, 1999. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5 4.Bb2 Nf6 5.e3 e6)

5.e3 Bf5

6.a3 e6 7.Nf3 h6 8.Bf6 Qf6 (worse is 8...gf6 9.Nd4 Bg6 10.Nc3+=) 9.d4 Nd7 10.Bd3 Bd6 11.Bf5 Qf5 12.Nc3 a6 13.Qb1 Qb1 14.Rb1 b5 15.Kd2 0-0 16.Ne2 (16.e4 Nb6=) 16...Rfc8 17.Rhc1 Rc4 (17...Nb6 18.Rc8 Rc8 19.Rb3+=) 18.Rc4= bc4 19.Nc3 f5 20.g3 Nf6 21.h3 Ne4 22.Ne4 fe4 (worse is 22...de4 23.Ne5+/–) 23.Ne5 Be5 24.de5 Kf7 25.Kc3 a5 (better is 25...Ke7!?=) 26.b5+/– Rb8 27.a4 (27.b6 Rb7+/–) 27...Kg6 (27...Ke7 28.g4=) 28.Kd4 (28.b6 Kf7+/–) 28...Kf5?? (better is 28...Rc8 29.Kc3 Rb8=) 29.b6+- Rb7 (29...c3 30.g4 Kg5 31.Kc3+-) 30.Rb5 g5?? (30...c3 31.g4 Kg5 32.Kc3 Kh4+-) 31.g4 Kg6 32.Kc5 c3 33.Rb3 c2 (33...Rb8 34.Kb5 d4 35.ed4+-) 34.Rc3 Rb8 (34...c1Q 35.Rc1 d4 36.ed4+-) 35.Kb5 h5 (35...c1Q 36.Rc1 Rf8 37.Rc2+-) 36.Rc2 hg4 (36...Rf8 37.b7 Rb8 38.Rc7+-) 37.hg4 Kf7 38.Ka5 Ke7 39.Kb5 Kd7 40.a5 Kd8 41.a6 Kd7 42.b7 Rc8 43.bc8Q 1–0. bluepiramid2 – penki73 (1700), kurnik, 2014. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5 4.Bb2 Nf6 5.e3 Bf5)

6.a3 e6 7.Bf6 Qf6 8.d4 a6 9.Bd3 Nd7 10.Bf5 Qf5 (worse is 10...ef5 11.Qf3 Nb6 12.Nc3+=) 11.Nf3 Bd6 12.0-0 Rc8 13.Nbd2 0-0 14.Rc1 Qd3 15.Qb3 Qg6 16.g3 (16.b5 Ra8=) 16...h5 (16...b5 17.Qb1+=) 17.Qb1 f5 (17...Qb1!? 18.Nb1 Nb6+=) 18.Rc8= Rc8 19.Rc1 Qe8 20.h4 (20.Rc8 Qc8 21.Qd1 Nf6=) 20...Kf7 (20...Nf6!?=) 21.Ng5+= Kf6 22.Kg2 Nb6 23.Rc8 Qc8 24.Qd3 Be7 (24...Qc1 25.Qe2 g6 26.Nb3 Qa3 27.Nc5+=) 25.Ngf3 Bd6 26.Nb3 Nc4 27.Nc5 b6 28.Na4 Qc6 29.Nc3 Na3 30.Nd5 Qd5 31.Qa3 Qb5 (31...a5 32.Qa4+=) 32.d5 (32.Qc1 Bb4 33.Qc8 Qd5=) 32...ed5 (better is 32...e5!?+=) 33.Qc3= Kg6 (better is 33...Kf7 34.Ng5 Kg6+=) 34.Qd4?? (better is 34.Qc8 Be7 35.Nd4+/–) 34...Bb4-/+ (34...Qb4?! 35.Qd5 Be7 36.Qe6 Kh7 37.Nd4=) 35.Ne5 Kh7 36.Qf4 g6 37.Qg5? (better is 37.Nf7!? Kg8 38.Nh6 Kf8 39.Qg5=) 37...Qe8–+ 38.f4?? (38.Nf3 Qe7–+) 38...a5 (better is 38...Be7 39.Qg6 Qg6 40.Ng6 Kg6–+) 39.Qf6 Be7 (better is 39...b5–+) 40.Qb6 d4 (better is 40...a4-/+) 41.ed4+= Qd8?? (41...a4+=) 42.Qd8 (42.Qg6 Kh8 43.Nf7#) 42...Bd8+= 43.Nc4 (43.Kf3 a4 44.Nd3 a3+=) 43...a4-/+ 44.Kf3 (44.Kf2 Be7-/+) 44...Kg7 (44...Be7!?-/+) 45.Ke3 Kf6 (45...Be7 46.Kd3+=) 46.Kd3 Ke6 47.Ne3 Kd6 (47...a3 48.Nc2 a2 49.Kc3+=) 48.Kc4 (48.Nc4 Ke6=) 48...Bb6 (48...Kc6 49.Nc2+=) 49.Nc2 (better is 49.Kd3=) 49...a3 (better is 49...Ba5+=) 50.Na3+/– Bc7?? (better is 50...Ba5 51.Nb5 Ke7+/–) 51.Nb5+- Kc6 52.Nc7 Kc7 (52...Kd7 53.Kd5 Ke7+-) 53.Kd5 Kd7 54.Ke5 Ke7 55.d5 Kd7 56.d6+- 1–0. ludice (1770) – makusik1999, kurnik, 2011. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5 4.Bb2 Nf6 5.e3 Bf5)

6.Nf3 Qb6 7.b5 (7.a3 Nc6=) 7...Nbd7 8.Be2 e6 9.0-0 Be7 (9...Rc8 10.Nd4=) 10.a4 0-0 11.d3 a5 (11...Rac8 12.Nh4=) 12.Nbd2 (12.Nh4 Bg6=) 12...Rfc8 (12...Rac8 13.Nh4=) 13.Nb3 (13.Nh4 Bg6+=) 13...Bb4 (13...Bg4 14.Ne5 Be2 15.Qe2 Ne5 16.Be5=) 14.Rc1 (14.Bd4 Qd6+=) 14...Qd6 (14...Rc1 15.Qc1 Qd6 16.Nh4=) 15.Rc8 Rc8 16.Qa1 (16.Nh4 Bg6+=) 16...Rc2 17.Rc1 (17.Nbd4 Re2 18.Ne2 (18.Nf5? ef5 19.Rc1 f4–+) 18...Bd3 19.Qd1=) 17...Qc7?? (better is 17...Re2!? 18.Rc8 Nf8 19.Bf6 gf6-/+) 18.Nfd4 (better is 18.Rc2!? Qc2 19.Nbd4+=) 18...Rc1= 19.Qc1 Qc1 20.Nc1 Bg6 21.Nc2 Be7 (21...Bd6 22.Nb3 b6 23.g4=) 22.Nb3 b6 23.Kf1 (23.g4 h5 24.g5 Ne8=) 23...Kf8 (23...e5 24.f4 Bd6 25.g3=) 24.Ke1 (24.Ncd4 Bd6=) 24...Ke8 (24...e5 25.g4=) 25.Kd2 (25.g4 h6=) 25...Nc5 (25...e5 26.f4 e4 27.Bd4=) 26.Nc5+= Bc5 27.Nd4 Nd7 28.Bd1 (28.Nc6 Bf8 29.h4 h5+=) 28...Bd6 29.h3 Nc5 30.Bc2 Kd7 31.Nf3 f6 32.Nh4 Bf7 33.Bd4 (33.f4 Ke7=) 33...e5 (33...g5 34.Nf3 e5 35.Bb2=+) 34.Bc3 g6 (34...Ke6 35.g4=) 35.g4 (35.f4 Ke7 36.fe5 fe5= (< 36...Be5 37.d4 Ne4 38.Be4+/–)) 35...g5 (35...Ne6 36.Nf3=+) 36.Ng2 (36.Nf5 Ke6=). Labahn,Wolfgang – Glettenberg, Vereinsmeisterschaft, 1988.

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 e6 8.a3 Bd6 (8...a5 9.ba5 Qa5 10.0-0=) 9.Nh4 (9.Nc3 a5=) 9...Bg6 (9...Bb1 10.Rb1 a5 11.ba5 Qa5 12.Nf3+=) 10.Nc3 Rc8 (10...a6 11.Rc1=) 11.Rc1 0-0 12.Ng6 fg6 13.0-0 Qe7 (continuation unknown; 13...Qe7 14.f4 a5 15.ba5 Ba3+=; 13...Ne5 14.Nb5 Rc1 15.Qc1+=). Katalymov,Boris Nikolayevich – Archukhin, Leningrad, 1975.

6.Nf3 Nbd7 7.Bf6 ef6 8.Qb3 Be6 =.

6.Nf3 Nbd7 7.Nh4 Bb1 8.Rb1 =.

6.Nf3 h6 7.Bb5 Nbd7 (7...Nc6 8.Nc3=) 8.0-0 (8.Qb3 a6 9.Be2 Qb6=) 8...a6= 9.Ba4 (9.Be2 e6=) 9...b5 (9...e6!?=+) 10.Bc2= Bc2 11.Qc2 e6 12.Bf6 (12.a4 Bb4 13.ab5 ab5 14.Bf6 gf6=) 12...Qf6 13.Qc6 Qd8 14.a4 Qc8? (better 14...Bb4!? 15.ab5 a5=) 15.ab5+- Bb4 (15...Qc6 16.bc6 Nb6 17.Nc3 Bb4 18.Rab1+-) 16.Qc8+- (worse 16.Ra6 Qc6 17.Rc6 Ke7+-) 16...Rc8 17.ba6 0-0 (17...Ke7+-) 18.a7 Ra8 (18...g5 19.Ra4 Be7 20.Nc3+-) 19.Rc1 Bc5 20.Ne5! Ne5 21.Rc5 Nc4 (21...f6 22.d4 Nc4 23.Nc3+-) 22.d3 Nb6 (22...Nd6 23.Nc3+-) 23.Nc3 Nc8 (23...Rfc8 24.d4+-) 24.Nb5 Rd8 25.Kf1 Kf8 (25...g5 26.Rc7+-) 26.Rc7 Nd6 (26...e5+-) 27.Nd6 Rd6 28.Rb1 Ke8 (28...Rdd8 29.Rbb7 Kg8 30.Rf7+-) 29.Rb8 Rd8 30.Rbb7 f5 (30...h5 31.Rf7 Rdc8 32.Rbe7 Kd8 33.Rg7 Rc1 34.Ke2 Rc2 35.Kf3 Ra2 36.Rb7 Rf2 37.Kf2 Kc8 38.Rbf7 Ra7 39.Rg8) 31.Rg7 Kf8 32.Rbf7 Ke8 33.Rh7 Rdc8 (33...Rac8 34.Rb7 Rc1 35.Ke2 Rc2 36.Kf3 Rd7 37.a8Q Rc8 38.Qc8 Rd8 39.Rh8) 34.Rb7 Rc1 35.Ke2 Rc2 36.Kf3 (36.Kf3 Rc7 37.Rbc7 Kd8 38.Rcg7 Ra7 39.Rh8) 1–0. DEFFM – GuestZBWT, freechess.org, 2020.

6.Nf3= h6 7.Nc3 e6 8.b5 (8.Qa4 Nbd7=) 8...Nbd7 9.Be2 Be7 (9...Bd6 10.Rc1=) 10.0-0 0-0 11.d4 (11.Rc1 e5=) 11...Rc8 12.Qb3 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Rfc1 (14.Ba3 Bf3 15.Be7 Qe7 16.Bf3 Nb6=) 14...Qa5 15.a4 (15.a3 Nb6=) 15...Qb4+= 16.Bd1 (16.Qb4 Bb4 17.Ne5 Ne5 18.de5 Bd2 19.Rc8 Rc8=) 16...Bf3 (16...Nb6 17.Bc3 Qb3 18.Bb3 Bf3 19.gf3+=) 17.Qb4= Bb4 18.gf3 (18.Bf3 Nb6+=) 18...Bd2 19.Rc8 Rc8 20.Bb3 (20.Ba3 g6+=) 20...Nb6 21.Rd1 (21.Kf1 Bc3 22.Bc3 Rc3+=) 21...Bb4 (21...Bc3 22.Bc3 Rc3 23.Rb1-/+) 22.Rc1 Kf8 (22...Rc1 23.Bc1 Nc4 24.Bc2+=) ½–½. Zahn,Richard – Hapke,Ralf, GER–ch Polizei, 1998.

6.Nf3 e6

7.a3 =.

7.b5 Bd6 8.Nc3 =+.

7.b5 Be7 8.a4 0-0 9.Be2 Nbd7 10.Nh4 (10.0-0 Rc8=) 10...Bb1=+ 11.Qb1 Ne4 12.Nf3 Ndc5 (12...Qa5!?=+) 13.0-0 Nb3 14.Bg7 Na1 (14...Nbd2!? 15.Nd2 Nd2=) 15.Bf8+/- (worse 15.Ba1 Qa5=+; worse 15.Qa1 Bf6 16.Bf6 Qf6=+) 15...Bf8 16.Qa1 Bg7 (16...Qa5 17.d4+=) 17.d4 Rc8 18.Rc1 Rc7 19.Bd3 Nd6 20.Qa3 Qc8 21.Rc7 Qc7 22.Qc5 Qb6 23.a5! Qc5 (23...Qa5 24.Qd6 Deflection) 24.dc5 Nc4?? (better 24...Ne8+-) 25.Bc4 dc4 (25...Bf8 26.c6 bc6 27.bc6 Bd6+-) 26.c6 bc6 27.bc6 1-0. onur604 (2320) - woldsman (2210), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

7.b5 Be7 8.Be2 0-0 9.a4 (9.0-0 Nbd7=) 9...a6 (9...Ne4 10.0-0=) 10.0-0 (10.Nh4 Bb1 11.Rb1 ab5 12.Bb5 Ne4=) 10...ab5 11.ab5 Nbd7 (11...Ra1 12.Ba1 Qd7 13.Nh4=) 12.Nc3 (12.Ra8 Qa8 13.Nh4 Bb1 14.Qb1 Rc8=) 12...Ne4 (12...Ra1 13.Qa1 Nc5 14.d4=) 13.Ne4 (13.Ra8 Qa8 14.Nd4 Bg6=) 13...de4 14.Nd4 (14.Ra8 Qa8 15.Nd4 Bg6=) 14...Nc5 (14...Bg6 15.Ra8 Qa8 16.f4=) 15.Nf5+= ef5 16.Bd4 (16.Ra8!? Qa8 17.d4 ed3 18.Bd3+=) 16...Ra1= 17.Qa1 (17.Ba1 Qd5=) 17...Nb3=+ 18.Qa7 Nd4 (< 18...Nd2 19.Rd1 Bb4 20.Qa2+/–) 19.ed4 (19.Qd4 Qd4 20.ed4 Rd8=+) 19...Qd7 20.Rd1 (20.Rc1 Bf6 21.Qb6 Bd4=+) 20...Bf6-/+ 21.Qa5 (21.d3 Rd8-/+) 21...Qd4 22.d3 (22.Qc3 Qd7 23.Qb3 f4-/+) 22...e3 23.fe3?? (better is 23.Qe1-/+) 23...Qe3–+ 24.Kf1 (24.Kh1 Qe2 25.Qe1–+) 24...Bd4 (25.Ke1 Re8 26.Qa2 Qf2 27.Kd2 Qe2 28.Kc1 Rc8 29.Kb1 Qd1#) 0–1. Iosif,Daniela – Sparwel,Oliver, Giessen op, 1993.

7.Bb5 Nbd7 =.

7.Nd4 Bb4? 8.Qa4 Nc6 9.Nc6 bc6 10.Qb4+-.

7.Nd4 Bg6 8.Be2 a6 9.0-0 Bd6 (9...Bb4? 10.Qa4 Nbd7 11.Qb4+-) 10.f4 0-0 11.b5 (11.f5 ef5 12.Nf5 Bf5 13.Rf5 Nbd7=) 11...e5 (11...Qd7!?=) 12.Nf5+= Bf5 (12...ef4 13.Nd6 Qd6 14.Rf4+=) 13.fe5 Be5 (13...Bb1!? 14.Rb1 Ne4 15.ed6 ab5 16.Bb5 Qd6+/-) 14.Be5+/- (14.Rf5?? Bb2 15.Nc3 d4-+) 14...ab5?? (better 14...Be4 15.Bf6 gf6+/-) 15.Rf5+- (15.Rf5 Nbd7 16.Bd6+- (worse 16.Bb5 Ne5 17.Re5 d4+-)) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

5.Nf3 e6

6.a3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.c3 cb4 6.cb4).

6.b5 Bd6 7.e3 Nbd7 8.d4 a6 9.Nc3 0-0 10.Be2 e5 11.de5 Be5 12.Nd5? (12.0-0=). A de Visser – Lange.

6.b5 Nbd7 7.e3 b6 (7...Bd6 8.Be2=) 8.Be2 Bb7 9.0-0 Bd6 (9...a6 10.a4=) 10.a4 (10.Ba3 Ba3 11.Na3 Qe7+=) 10...Rc8 11.d4 0-0 (11...Ne4 12.Ba3=) 12.Nbd2 (12.Ba3 Ba3 13.Na3 Ne4=) 12...Re8 (12...Ne4 13.Ba3=) 13.Ne5 Bb8 (13...Bb4 14.Nd7 Qd7 15.Ba3 Ba3 16.Ra3=) 14.f4 Ne4 (14...Bd6 15.Ba3 Ba3 16.Ra3=) 15.Bd3 (15.Ne4 de4 16.Bh5 Ne5 17.fe5 Re7+=) 15...f6 (15...Ndf6 16.Rc1=) 16.Ng4 (16.Nc6 Bc6 17.bc6 Rc6 18.Ne4 de4 19.Be4 Rc8+=) 16...f5 17.Ne5 Ndf6 18.Nb3 Be5 (18...Re7 19.Rc1=) 19.fe5+= Ng4 20.Qf3 (20.Qe2 Qg5 21.Rf4 Re7+=) 20...Qh4 (better is 20...Qg5!?=) 21.h3+= Ng5 (better is 21...Nh6!?+=) 22.Qf4+- Nh3 23.gh3 Qh3 24.Rf3 Qh5 (24...Qh4 25.a5+-) 25.a5 g5 (25...Rc7 26.a6 Ba8 27.Rc1 Rc1 28.Nc1+- (28.Bc1?! Nh2 29.Rg3 Qd1 30.Kh2 Qd3+=)) 26.Qg3 Rc7 27.Rff1 (27.Qg2 Rec8+-) 27...Rg7 28.Be2 (28.Bc1+-) 28...Qg6? (better is 28...Qh4!? 29.Rf3 Ne3 30.Qh4 gh4 31.Kf2 Nc4 32.ab6 ab6+/–) 29.Rac1 (29.a6 Ba8+-) 29...h5 30.Bd3 (30.a6 Ba8+-) 30...Qh6 Black prepares h4 (30...h4 31.Qh3 ba5 32.Na5 Nh6+-) 31.Rc3 (31.Qf3 ba5 32.Na5 h4+-) 31...h4? (31...f4 32.Qe1 Ne3 33.a6+/–) 32.Qh3 (32.Qe1 ba5 33.Na5 Qh5+-) 32...Rf7? (32...Ne5 33.de5 g4 34.Qh2+/–) 33.Rfc1 (33.Be2 ba5 34.Ra1 Rc8 35.Bg4 fg4 36.Qg4 h3+-) 33...Qg7? (better is 33...Ne5 34.de5 g4+-) 34.a6+- Ba8 35.Ba3 Rd7 36.Rc8 Rdd8 (36...Qf7 37.Be2 Nh6 38.Bd6+-) 37.Rd8 Rd8 38.Bd6 Qh6 (38...Nh6 39.Rc7 Qg6 40.Be7+-) 39.Be2 (better is 39.Rc7!? Qh5+-) 39...Ne5 40.Be5 g4 41.Bg4! fg4 (41...Qg5 42.Kh2 fg4+-) 42.Qg4 Kf7 (42...Kf8 43.Kh1 Ke7 44.Rc7 Rd7+-) 43.Qf4 (43.Rc7 Rd7 44.Rd7 Ke8 45.Bf4 h3 46.Ra7 h2 47.Kh1 Bb7 48.Qg8 Qf8 49.ab7 Ke7 50.Qf8 Kf8 51.b8Q) 43...Qf4 44.Bf4 1–0. Lehr,Thomas – Gombert,Reiner, Schleswig Holstein–ch qaul cand, 1998.

6.e3 Nbd7 7.a3 Bd6 8.Be2 0-0 9.0-0 e5 10.d4 e4 11.Ne1? (11.Nfd2) 11...Nb6 12.Qb3 Bg4 13.f3 Bh5 =. Bender – Petzold, corr DDR.

6.e3 Be7 7.a3 0-0 8.d4 Nc6 9.Nc3 a5 10.b5 Na7 11.Be2 Bd7 12.a4 Nc8 13.0-0 Nb6 14.Rc1 Rc8 15.Qb3 Bb4 16.Ne5 Qe7 17.Na2 Rfd8 18.Nb4 Qb4 19.Qb4 ab4 20.h3 Be8 21.Bd3 Nfd7 22.Nd7 Bd7 23.Rc8 Rc8 24.Rc1 Na4 25.Rc8 Bc8 26.Ba1 Kf8 27.Bc2 Nb6 28.Bb3 Bd7 29.Bb2 Bb5 30.Bc1 Bc4 31.Bc2 Ke7 32.Bd2 b3 33.Bb4 Kd7 34.Bb1 f6 35.f3 Na4 36.Kf2 Nb2 37.Ke1 Nd3 38.Bd3 Bd3 39.Kd2 Bc4 40.Kc3 Kc6 41.g3 g6 42.f4 f5 43.h4 Kb5 44.Bc5 Ka4 45.Kb2 Kb5 46.Bd6 Ka4 47.Bc5 Be2 48.Bf8 Bd1 49.Be7 b6 50.Bf8 Kb5 51.Be7 Kc4 52.Bf8 b5 53.Be7 Kd3 54.Bf6 Ke3 55.Be5 Kf3 56.Bd6 Kg3 57.Be5 Kh4 58.Bf6 Kg3 59.Bg5 Kf3 60.Bh6 Ke4 Normal 0-1. GM_HUSARZ (1965) - alainsoral (2045), Rated Bullet game, lichess.org, 2015.

6.e3 Be7 7.a3= 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Nb6 10.d3 Nfd7 (10...Bd6 11.Qd2=) 11.Nbd2 (11.Qb3 Bd6+=) 11...Bf6 (11...Bd6 12.e4=) 12.d4 (12.Bf6 Nf6 13.d4 Bd7+=) 12...Be7 13.Rc1 (13.Bd3 Bd6+=) 13...f5 (13...a5 14.Bc3 ab4 15.Bb4 Bb4 16.ab4+=) 14.Nb3 Rf6 15.Nc5 Rh6 16.a4 Bd6 17.g3 (17.h3 a5 18.b5 Qe7+=) 17...g5 (17...a5 18.b5+=) 18.Kg2 (better is 18.a5!? Nc4 19.Bc4 dc4 20.Ne5+/–) 18...g4+= 19.Ng1 Nf8 (19...a5 20.b5+=) 20.h3 Qg5 21.h4 (21.a5 Nc4 22.Bc4 dc4+=) 21...Qg7 (21...Qh5 22.Ba3=) 22.Qb3 (22.Qd2 Nbd7+=) 22...Ng6 (22...Nc4!? 23.Bc4 dc4 24.Rc4 b6=+) 23.a5+= Nh4 (23...Nc4!? 24.Bc4 dc4+=) 24.gh4+- Rh4 (24...Qg5 25.Rfd1 (25.hg5?? Rh2) 25...Qh4 26.ab6 Qh1 27.Kf1+/–) 25.Rfd1 Rh2 (25...g3 26.f4 (26.ab6?? Rh2 27.Kf1 gf2 28.Bg4 Qg4 29.Nh3 Qg2 30.Ke2 f1Q) 26...Qh6 27.ab6 (27.Kg3 Rh2 28.Ba1 Qh4 29.Kf3 Qf2) 27...Rf4 28.Nf3 Rf3 29.Rh1 Rf2 30.Kg1–+) 26.Kf1 g3 27.f4 (27.ab6?? gf2 28.Bg4 Qg4 29.Nh3 Qh3 30.Ke2 f1Q) 27...Nc4 (27...Qh6 28.ab6 Rh1 29.Ke1 Rg1 30.Kd2 Rd1 31.Rd1 (31.Bd1?! Qh1=) 31...ab6 32.Na4+/–) 28.Rc4 (28.Bc4 dc4 29.Rc4 Qg4+/–) 28...dc4 29.Bc4 Qh6 30.Ne6 Rf2 (30...Be6 31.Be6 Kf8 32.Ke1-/+) 31.Ke1 Qh2 32.Ng5?? (better is 32.Ne2 Be6 33.Be6 Kf8 34.Bc4–+) 32...Kf8 (better is 32...Be6! 33.Be6 Kf8–+) 33.Be2= (33...Qg1 34.Kd2 Re2 35.Ke2 Qg2 36.Kd3+-) 1–0. Schiffler,L – Grosser,W, DDR, 1952.

6.b5 Be7

7.e3 0-0

8.Nc3 Nbd7 9.Be2 b6 10.0-0 Bb7 11.Rc1 Rc8 12.d4!? Ne4 13.Qa4 Re8?! 14.Rc2 Nc3 15.Bc3 Qc7 16.Rfc1 Qb8 17.Bd3 Rc7 18.Bb4 Bb4?? (18...Rc2 19.Rc2+/–; 18...Bd8) 19.Rc7+- 1–0. Solare, Juan – Evers, L, ICS (Solare), 2001.

8.Nc3 Nbd7 9.Be2 e5 10.d3 (10.0-0 a6=) 10...Bd6 11.Qc2 Qe7 (11...Nb6 12.0-0=) 12.a4 a6 13.a5 (13.0-0 b6=) 13...b6 (13...ab5 14.0-0=+) 14.ab6= Nb6 15.d4 e4 16.Nd2 (16.Ne5 ab5 17.Ra8 Na8 18.Nb5 Bd7=) 16...ab5 17.Ra8 Na8 18.Nb5 Ba6 19.Nd6 Qd6 20.Qa4 (20.Qc5!? Qb8 21.Ba3=) 20...Be2-/+ 21.Ke2 Nb6 22.Qb3 (22.Qa3 Qe6 23.Rc1 Nc4 24.Nc4 dc4=+) 22...Nbd7 (22...Ra8 23.Ke1-/+) 23.Qa3 Qb8 24.h3 Qb5 25.Kd1 Rb8 26.Bc1 Nb6 27.Re1? (better is 27.Qc3-/+) 27...Na4–+ 28.Re2 (28.Rf1–+) 28...Rc8 (29.Ke1 Nc3–+) 0–1. De Visser,Arnold – Etmans,Maarten D, corr NED–ch17, 1987.

8.Be2 a6 9.0-0 ab5 10.Bb5 Ne4 (10...Bd7 11.Be2=) 11.Qc2 (11.d3 Nd6 12.a4 Nb5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qa5+=) 11...Bd7 12.a4 Bf6 (12...Bb5 13.ab5 Ra1 14.Ba1=) 13.Nc3 Nc3 (13...Bb5 14.ab5 Ra1 15.Ra1=) 14.Bc3 Bc3 15.Qc3 Qa5 16.Qa5 Ra5 17.Rab1 (17.Rfb1 Rc8+=) 17...Nc6 (17...Bb5 18.Rb5 Ra4 19.Rb7=) 18.Rfc1+= Rc8 19.d4 Raa8 (19...f6 20.Kf1+=) 20.Rc2 (20.Rc5 h6+=) 20...f6 (20...Na7 21.Rc8 (21.Bd7? Rc2 22.Ne5 Kf8–+) 21...Bc8 22.Bd3+=) 21.Rbc1 (21.h3 Kf7+=) 21...Rc7 (21...Kf7 22.Kf1=) 22.Nd2 Rac8 (22...Kf7 23.Rc5=) 23.a5 Kf8 24.Nb3 (24.Bd3 h6+=) 24...Ke7 25.Rc3 (25.Bd3 g6+=) 25...h6 (25...Kd6 26.Nc5+=) 26.R3c2 (26.Kf1 Kd6 27.Nc5 Be8+=) 26...Be8 (26...e5 27.f4 Bf5 28.Rc3 ef4 29.a6 ba6 30.Ba6+= (30.Bc6?! Kd6=)) 27.a6 (27.Bc6 Rc6 28.Nc5 b6 29.ab6 Rb6=) 27...ba6= 28.Ba6 Rb8 29.Na5 Rb6 (29...Kd6 30.Kf1=) 30.Bd3 Rc8 (30...Kd6 31.e4=) 31.e4 Bd7 32.ed5 ed5 33.Nc6 Rcc6 34.Rc6 Bc6 35.f4 (35.Kf1 Kd6 36.Ke2 Bb5=) 35...g5 36.f5 (36.fg5 fg5 37.Kf2 Bd7=) 36...Rb3 37.Re1 (37.Rd1 Rb4 38.Be2 Bd7=) 37...Kd8 ½–½. MacChess 5.0 – MacChess 5.0, 2000.

8.Be2 Bd7 9.0-0 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qa5 (12...Ne4 13.Qa4=) 13.Nc3 (13.Bc3 Qb6=) 13…Rc8 (13...Rc8 14.Qb1 Qb6=). Rupperthal – Johansson,I, corr ICCF WT–M–GT–222 (year?).

6.e3 Bb4

7.Qa4 Nc6

8.Bb5 Be7 9.Bc6 bc6 10.Qc6 Bd7 11.Qa6 =+.

8.Bb5 Qd6

9.0-0 Bd7 10.Rc1 Qe7 11.Bc6 bc6 12.Ne5 0-0 13.Nc6 Bc6 14.Qc6 Ne4 15.Qc2 =+.

9.a3= Bc5 10.Be5 Qd7 11.0-0 a6 12.Rc1 Ba7 13.Bc6 bc6 14.Rc6 Bb7 15.Ra6 Ba6 16.Qa6 0-0=+.

9.a3= Bc5 10.Be5 Qd7 11.0-0 a6 12.Rc1 Ba7 13.Bc6 bc6 14.Qh4+=.

9.a3= Bc5 10.Be5 Qd7 11.0-0 Bb6 12.Rc1 Qd8 13.Bc6 bc6 14.Qc6 (14.Rc6 Bd7-/+) 14...Bd7 15.Qc2 Rc8 16.Nc3 0-0 17.d3 (17.Ng5 g6=) 17...Ng4 18.Bg3 (18.d4 Ba5 19.Qd3 Ne5 20.Ne5 f6 21.Nd7 Qd7=) 18...Ne3=+ 19.fe3 Be3 20.Bf2 Bc1 21.Rc1 Qa5 22.Ne5 (22.Qb2 Rb8 23.Qa1 Rb3-/+) 0–1. Fournier,Frederic – Gerold,Guenther, corr ICCF TT–6/02/2, 2002.

9.a3 Bc5 10.Be5 Qd8 11.Bc6 bc6 12.Bf6 gf6 13.d4 Be7 14.Qc6 Bd7 15.Qc3 Rc8 =+.

9.Bc6 bc6 10.a3 Bc5 11.Qc2 Bb6 12.Be5 Qd7 13.d4 Ba6 14.Nbd2 Rc8 15.Bf6 gf6 =+.

9.Bc6 bc6 10.Bf6 gf6 11.a3 Bc5 12.0-0 Bb6 13.Rc1 Bd7 14.Nc3 e5 15.Rab1 Rc8 -/+.

9.Be5 Qc5 10.0-0 a6 (10...Bd7 11.Bf6 gf6 12.a3=+) 11.Bc6= bc6 12.a3 Ba5 13.Nd4 Bd7 (14.Nb3 Qb5 15.Qa5 Qb3=). Otto,Zdenek – Diener,Rudolf, corr ICCF T–19–F, 1979.

9.Ne5 Bd7 10.Nd3 Bc5 11.Qh4 Nb8 12.Bf6 gf6 13.Nc3 f5 14.Nc5 Qc5 15.Rb1 Nc6 =+.

9.Ne5 Bd7 10.Nd7 Nd7 11.a3 Bc5 12.Qg4 Rg8 13.d4 Bb4 14.Nc3 Nf6 15.Qh3 Ba5 =+.

5.Nf3 Bf5

6.Nc3 Qb6 7.a3 Nc6 8.Na4 Qd8 9.e3 Bg4 10.Bf6 ef6 11.d4 Bd6 12.h3 Bh5 13.Nc3 a5 14.Nd5 ab4 15.ab4 0-0 16.Bd3 Ra1 17.Qa1 Bf3 (< 17...Bb4 18.Nb4 Bf3 19.gf3 Nb4 20.Bh7 Kh7 21.Qb1 Kg8 22.Qb4+/–) 18.gf3 Nb4 (< 18...Bb4 19.Nb4 Nb4 20.Bh7 Kh7 21.Qb1 Kg8 22.Qb4+/–) 19.Nb4 Bb4 20.Ke2 Qe7 21.Qa7 Qc7 22.Rb1 Qc3 23.Rd1 Qb2 24.Kf1 Qb3 25.Qa1 g6 26.Qb1 Qa3 27.h4 Rc8 28.h5 Kg7 29.Kg2 Rc3 30.Be2 f5 ½–½. Benassi,Aspasio – Mazza,Domenico, EP004, 1999.

6.e3 a5 7.b5 e6 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 Bd6 10.Nh4 Bg6 11.Rc1 Qe7 12.Na4 0-0= 13.Ng6 hg6 14.d4 Bb4 15.Nc3 Nb6 16.0-0 Rfc8 17.Na4 Nfd7 18.Nb6 Nb6 19.Qd3 Nc4 20.Bc3 Bc3 21.Rc3+= Nb2 22.Qc2 Rc3 23.Qc3 Na4 24.Qb3 Qb4 25.Rc1 Nb6 26.g3 Qb3= 27.ab3 Rc8 28.Ra1 Ra8 29.Bd1 Kf8 30.f3 Ke7 31.Kf2 Kd6 32.h4 Nc8 33.b4+= b6 34.Bc2 Kc7 35.e4 de4 36.fe4 Nd6= 37.Bd3 Kb8 38.Ra4 ab4+= 39.Rb4 Ra2 40.Ke3 Rg2 41.Kf3+/– Rd2 42.Rb3 Kc7 43.g4 f5 44.Rc3 ½–½. Labahn,Thomas – Boettcher,P, GER–ch qgB15 corr939, 1993.

6.e3 a6 7.a4 (7.Bf6 ef6 8.Nd4 Be6=) 7...e6=+ 8.b5 Nbd7 9.Be2 Bd6 10.Nh4 Bg6 11.f4 0-0 12.0-0 Ne4 13.Ng6 hg6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Qh4 16.Rf3 Rac8? (better 16...Rfc8!?+=) 17.Rh3 Qe7 18.ba6 ba6 19.Ba6 Rb8 20.Be2 Nc5 21.a5 Ne4 22.Bd4 e5 23.fe5 Be5 24.Be5 Qe5 25.d3 Nc3 26.d4 Nd1 27.de5 Nc3 28.Bd3 Rb2 29.a6 Rd2 30.a7 Ra8 31.e4! de4? (31...Ne4 32.Rb1 Decoy; 31...de4 32.Bc4 Combination) 32.Bc4 Rc2 (32...Nd5 33.Rb3 Kh7 34.Bd5 Rd5 35.Rb8 Ra7 36.Ra7+-) 33.e6 (33.e6 Ne2 34.Be2 fe6 35.Kf2+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.e3 Nbd7 7.Qa4 =.

6.e3 e6 7.a3 Bd6 8.d3 0-0 9.Be2 Nbd7 10.Nbd2 a5 11.b5 Nc5 12.Nb3 Na4 13.Qd2 Nb2 14.Qb2 Qe7 15.0-0 Nd7 16.Rfc1 Nb6 17.Nbd4 Bg4 18.h3 Bh5 19.a4 Rfc8 20.Nd2 Rc1 21.Qc1 Be2 22.Ne2 Rc8 23.Qd1 Bb4 24.Nf3 Qc5 25.Rc1= Qd6 26.Rc8 Nc8 27.Qc2 Qc5 28.Qb2 Nb6 29.Qe5 Qd6 30.Qa1+= f6 31.Nfd4 Kf7 32.Qd1 Ke7 ½–½. Schmidbauer,Jens – Zankl,Thomas (2150), North Bayern–ch, 2003.

6.e3 e6 7.a3 Nbd7 8.Nc3 =.

6.e3 e6 7.a3 Be7 8.b5 0-0 9.a4 Nbd7 10.Be2 h6 (10...Rc8 11.Nc3=+) 11.0-0= Rc8 12.Nc3 Ne4 13.Nd4 Nc3 14.Bc3 Bg6 15.Bf3 (15.f4 Bf6=) 15...Bf6 16.Re1 Ne5 17.Rc1? (17.Be2 Nd3 18.Bd3 Bd3=+) 17...Nf3?? (better 17...Nd3-+) 18.Nf3 Bc3 19.dc3 Rc7 (19...Bh5!?-/+) 20.Ne5 Qf6 (20...Be4 21.f3 f6 22.fe4 fe5 23.ed5 ed5 24.Qb3=) 21.f4 (21.Qd4 Bf5=) 21...Rfc8 22.Qe2 (22.Qd4!?=+) 22...Rc3-/+ 23.Rc3 Rc3 24.a5 (24.Ng6 Qg6 25.e4 Rc4-/+) 24...Rc2 25.Qf3? (better 25.Qf1-+) 25...Be4 26.Qg3 (26.Qh5 Rg2 27.Kf1 Ra2-+) 26...Rg2 27.Qg2 Bg2 28.Kg2 Qd8 29.b6 (29.Ra1 f6 30.Nf3 Qe8-+) 29...ab6 30.ab6 Qb6 31.Kf3 f6 32.Ng4 Qd6 33.Rd1 b5 34.Nf2 b4 35.Ne4 (35.Rb1 e5 36.f5 e4 37.Kg2 Qc5-+) 35...Qb6 (better 35...de4 36.Ke2 Qa6 37.Ke1 b3 38.Rd8 Kh7-+) 36.Nf2 b3 37.Nd3 (37.Rb1 d4 38.Rb2 Qc6 39.Ke2 Qb5 40.Kf3 Qc4-+) 37...Qb5 (37...b2!? 38.Rb1 Qb3 39.Nb2-+) 38.Nb2 e5 (38...d4 39.Rd4 Qf1 40.Kg3 Qg1 41.Kf3 Qh2 42.Nc4-+) 39.fe5 fe5 40.h4 (40.Kf2 Qd7 41.Rd3 Qc8-+) 40...Qb4 Black plans e4 (better 40...e4!? 41.Kf2 Qb8 42.Kg2-+) 41.Rd5 e4 (41...h5 42.Ke2 Qg4 43.Kd3-+) 42.Kf4 (42.Ke2 Qb8 43.Kd1 Qh2-+) 42...Qc3 (better 42...Qe7 43.Nd1-+) 43.Nd1 Qc2 44.Rd8 (44.Rd4 Kf7-+) 44...Kh7 (44...Kf7 45.Rd4-+) 45.Rd4 b2 (45...Kg6!? 46.Rd5-+) 46.Nb2 Qb2 47.Re4 Qf6 48.Kg3 Qf5 (48...Qd6 49.Kg4-+) 49.Rf4 Qe5 50.Kf3 Qh5 51.Ke4 Qe2 52.Kd4 h5 53.Ke4 Kh6 54.Kd4 g6 55.Ke4 Qc4 56.Kf3 Qe6 57.Ke2 Qe5 (57...g5!? 58.hg5 Kg5 59.Rf1-+) 58.Kf3 (58.Rb4 g5 59.Rb6 Kg7 60.hg5 h4 61.Rb7 Kg6 62.Rb6 Kg5-+) 58…g5 (58...g5 59.hg5 Kg5-+) 0-1. brucepeng (1940) - vojkan29 (2005), lichess.org, 2020.

6.e3 e6 7.a3 h6 8.Be2 (8.Bb5 Nbd7=) 8...Be7 (8...Bd6 9.Nd4 Bg6 10.0-0=) 9.0-0 0-0 10.d4 (10.Nd4 Bg6=) 10...Nbd7 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 Ne4 (12...a5 13.b5=) 13.Nbd2 Nd2 14.Nd2 Nb6 (14...Bd6 15.Rfc1=) 15.Qb3 (15.Rfc1 Bd6=) 15...Qd7 16.a4 White prepares the advance b5 (16.Rac1 Rfc8=) 16...Rfc8 17.b5 a6 18.Nf3 (18.Rfb1 ab5 19.ab5 Bd6+=) 18...Nc4 19.Bc3 (19.Ne5 Ne5 20.de5 Rc4+=) 19...ab5 20.ab5 Ra3 (20...Bd6 21.Rfc1+=) 21.Ra3 Na3 The isolani on b5 becomes a target 22.Ba5 (22.b6!?+=) 22...Qb5-/+ 23.Qb5 Nb5 24.Rb1 Nd6 25.Bb6 (25.Bb4 Kf8-/+) 25...Nc4 (25...Ne4 26.h3–+) 26.Bc5 (26.h3 Na3 27.Rb3 Rc1 28.Kh2 Bd6 29.g3 Rb1 30.Rb1 Nb1-/+) 26...Bc5 Black gets in control 27.dc5 Rc5 28.Rb7 Ne5 Threatening mate: Rc1 29.Rb8 (29.Kf1 Nf3 30.gf3 g5–+) 29...Kh7 30.Rb1 (30.Kf1 Nf3 31.gf3 g5–+) 30...Nf3 31.gf3 g5 32.Rb4 (32.Kf1 Kg6–+) 32...Rc4 33.Rb7 Kg6 34.Rd7 h5 35.Rd8 (35.h3 f6–+) 35...Kf5 36.Kg2 h4 37.Rd7 f6 38.Rd8 Rc6 39.Rd7 (39.Kh3 Rc2 40.Kg2 Rd2–+) 39...Ke5 (39...Rc1 40.Kh3–+) 40.Rd8 (better is 40.Rh7–+) 40...Kf5?? (40...Rc3 41.Rh8–+) 41.Rd7 Rc5 42.Rd8 Rc3 43.h3 Rd3 44.Kf1 (44.Rd6 Rd2–+) 44...Rd1 45.Kg2 Kg6 (45...e5 46.e4 Ke6 47.ed5 Rd5 48.Rc8–+) 46.Rg8 (46.Re8 Kf7 47.Ra8 Rc1–+) 46...Kf7 (46...Kh7 47.Rf8 Kg7 48.Rc8–+) 47.Ra8 e5 (47...d4 48.f4–+) 48.Ra6 (48.f4 gf4 49.ef4 e4–+ (49...ef4?! 50.Kf3-/+)) 48...Ke7 (48...Kg6 49.Rc6–+) 49.Rb6 (49.f4 gf4 50.ef4 e4–+) 49...Rc1 (49...Rd3 50.Rb7 Ke6 51.Rb6 Kf5 52.e4 Kg6 53.ed5 Rd5 54.Kf1–+) 50.Ra6 (50.Rb7 Kd6–+) 50...Rc7 (50...Rc4 51.Kf1–+) 51.Kf1 Rd7 (51...Rc3 52.Ra4–+) 52.Ke2 Rd6 (52...d4 53.f4 d3 54.Kd2 gf4 55.ef4–+) 53.Ra4 (53.Ra7 Ke6–+) 53...Ke6 (53...f5 54.Kd3–+) 54.Rb4 (54.f4 gf4 55.ef4 d4–+) 54...Ra6 55.Kf1 Kd6 56.Rb5 Kc6 57.Rb2 (57.Rb8 Rb6 58.Ra8 Kc5–+) 57...d4 58.e4 (58.Rd2 Kd5–+) 58...Ra1 59.Kg2 Kc5 60.Rc2 Kb4 61.Rc6 d3 (61...d3 62.Rd6 Kc3 63.Rc6 Kd2–+) 0–1. Ehrlich,Hans_Georg (1935) – Jonker,Marc (2335), Verbandsliga, 2002.

4.b5 a6

5.e3 e5 6.Bb2 Bd6 7.Nf3 Qe7 8.a4 Nf6 9.Be2 0-0 10.0-0 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 h6 13.d3 (13.Bc3 Bf5=+) 13...Bf5 14.Nbd2 (14.Nc3 Rc8=+) 14...Rc8 15.Qb3 Nbd7 16.Bb2 (16.Qb1!?=+) 16...Nc5-/+ 17.Qa2 (17.Qc2 Nd3 18.Qb1 Nb2 19.Qf5 Qd7 20.Qd7 Nd7–+) 17...Nd3 (17...Bd3 18.Bd3 Nd3–+) 18.Bd3? (better 18.Qb1 Nb2 19.Qf5–+) 18...Bd3–+ 19.Rc1 Rc1 20.Bc1 Bb5 0–1. GuestSLRB – GuestTSHL, freechess.org, 2016.

5.e3 ab5

6.Bb5 Nc6 7.a4 Nf6 8.Nf3 Bf5 9.0-0 e6 10.Bb2 Be7 (10...Bg4!?=) 11.Nd4+/– Qc7 12.Nf5 ef5 13.Qf3 g6 (13...f4 14.Re1+/–) 14.Nc3 0-0 15.Nd5 Nd5 16.Qd5 Rad8 17.Qc4 Rd2 18.Qc3 Rb2 19.Qb2 Ne5 (better is 19...Bd6!? 20.Bc6 bc6+-) 20.Rac1 Qb6?? (20...Nc6+-) 21.Qe5 Bf6 (21...Bd6 22.Qc3+-) 22.Qd5 (22.Qc7!? Qa7+-) 22...Rd8 23.Qc4 h5 (23...Be5 24.Rfd1+-) 24.Rcd1 Rf8 (24...h4 25.Rd8 Qd8 26.Qb3+-) 25.Rd3 Kg7 26.Rfd1 h4 27.h3 Kh6 (27...Qa5+-) 28.Rd6 (28.Rd6 Qa5 29.Rf6+-) 1–0. avinoam – boggy2, kurnik, 2012.

6.Bb5 Nc6 7.Bb2 Nf6 8.Nf3 Bg4 9.0-0 Bf3 10.Qf3 e6 11.d3 Be7 12.Nd2 0-0 13.e4 (13.a4 Na7=) 13...de4 14.Ne4 Ne4 (14...Nd4!? 15.Bd4 Qd4+=) 15.Qe4 Bf6 16.Bf6 Qf6 17.Bc6 bc6 18.Qc6 Rfc8 19.Qe4 Ra3 20.d4 h6 21.f4 Rc2?? (21...Ra4 22.Rfd1=) 22.f5 (better is 22.Qc2 Qd4 23.Qf2+-) 22...Qd4?? (better is 22...Raa2 23.Ra2 Ra2 24.fe6 Qe6 25.Qe6 fe6=) 23.Qd4+- Rg2 24.Kg2 1–0. avinoam – mrjurek (1660), kurnik, 2014.

6.Bb5 Bd7 7.Nc3 Bb5 8.Nb5 Qb6 9.Nd4 (better is 9.Rb1!?+=) 9...e5+= 10.Nf5 (10.Qb3 Qb3 11.Nb3+= (11.ab3?? Ra1 12.Nde2 Ba3–+)) 10...g6-/+ 11.Ng3 Nf6 12.Nf3 Bd6 13.0-0 h5 (13...e4 14.Nd4-/+) 14.Qc2+= Nc6 15.Bb2 Ke7 16.a4 (16.h3!?=) 16...h4-/+ 17.Ne2 Rhc8 (17...h3 18.g3-/+) 18.Ba3 (18.Qb1 Qa5 19.d4=) 18...Nb4?? (better is 18...Ba3 19.Ra3 Nd4+=) 19.Qb3+= Qa5 (19...e4 20.Nh4 Rc4 21.Nc3+/–) 20.Rfc1 (better is 20.Rab1 Nc6 21.Nc3 Ba3 22.Qa3 Ke8 23.Rb7+-) 20...Rc1+= 21.Rc1? (21.Bc1!? h3 22.gh3+=) 21...e4 (21...Qa4!? 22.Qa4 Ra4-/+) 22.Nfd4 Qa4 23.Qa4 Ra4 24.Bb4? (better is 24.Nb5 Ra5 25.Nec3-/+) 24...Rb4–+ 25.Nc3 Ng4?? (25...Be5 26.Ncb5–+) 26.f3?? (26.Nd5 Kf8 27.Nb4 Bb4+-) 26...Ne5?? (better is 26...Nf6–+) 27.fe4?? (better is 27.Nd5!? Kd7 28.Nb4 Bb4 29.Rc2+-) 27...Nd3 (27...Kd7 28.ed5 f5 29.h3+=) 28.Ra1 (28.Nd5 Kd8 29.Nb4 Nc1+/–) 28...Rb2+= 29.Nd5 Kf8 30.Ra8 (30.Nf3!?+=) 30...Kg7+= 31.Kf1 (31.Ra1 Rd2 32.Nf3 Rb2+=) 31...Rd2-/+ 32.g3?? (better is 32.Nf3!? Rf2 33.Kg1-/+) 32...hg3 (better is 32...h3 33.e5 Be5–+) 33.hg3 Bg3 34.Ra7 Rb2 35.Nf4? (better is 35.Nc3–+) 35...Nf4 36.ef4 Bf4 37.Ne2 Be3 (better is 37...Be5–+) 38.Ng3 (38.Ra3 Bc5 39.Rc3–+) 38...Ba7 39.e5 Bd4 0–1. avinoam – aron71, kurnik, 2014.

6.Bb5 Bd7 7.Nc3 Bb5 8.Nb5 Nc6 9.a4 e5 10.Nf3 e4 11.Nfd4 Bc5 12.Bb2 Nf6 13.Nc6 bc6 14.Bf6 Qf6 (better is 14...gf6 15.Qc2 cb5 16.Qc5 ba4 17.Qc6 Ke7 18.Ra4 Qc8 19.Qc8 Rhc8 20.Ra8 Ra8=) 15.Nc7+- Ke7 16.Na8 Ra8 17.0-0 Kf8 18.d4 ed3 19.Qd3 Kg8 20.Rac1 Bb6 (better is 20...Bd6!? 21.Qc3 Qh6+-) 21.Qc3+- Rc8 (21...c5 22.Qf6 gf6 23.Rb1+-) 22.Qf6 gf6 23.Rc2 c5 24.Rfc1 c4 25.g3 Kf8 26.Kg2 Ke7 27.e4! Ke6 (27...de4 28.Rc4 Double attack (28.Rc4 Deflection; 28.Rc4 Decoy)) 28.ed5 Kd5 29.Kf3 (29.Rd1 Ke6+-) 29...f5? (29...Rc6 30.Ra2+-) 30.Kf4 (30.Rd2!? Kc5 31.Rc4 Kc4 32.Rc2 Kb4 33.Rc8 Ka4+-) 30...Rc5 31.Kf5 Kd4 32.Kf6 Rc7 33.f4 (33.Kg7 f5 34.Kf6 Ba5 35.Kf5 Kd3+-) 33...Kd3 (33...c3 34.Rd1 Kc4 35.Re2 Bd4 36.Kf5 Rc5 37.Ke4 f5 38.Kf3+-) 34.Rc3 Ke4?? (34...Kd4+-) 35.Rc4 Kf3 (35...Rc4 36.Rc4 Kd3+-) 36.Rc7 1–0. avinoam – boggy2, kurnik, 2012.

6.Bb5 Bd7 7.Nc3 e6 8.Nf3 Nf6 9.0-0 Bd6 10.Qb3 0-0 11.Bb2 Nc6 12.Ne2 (12.a4 Na5 13.Qa2 Ne4=) 12...Rb8 (12...Ne4!?-/+) 13.a4 Na5 14.Qc3 (14.Qa2 Ne4=) 14...b6 (14...Rc8 15.Qd3 Ne4 16.Rfc1+=) 15.Bd7 Qd7 16.Nfd4 (16.Ng3 Rfc8 17.Qd3 Qe7+=) 16...Rbc8 17.Qd3 Bb4 (17...Nc4 18.Bc3-/+) 18.Nb5 Nc4 (18...Be7 19.Rac1+=) 19.Bf6= gf6 20.Rfd1 Nb2?? (better is 20...f5=) 21.Qd4+/– Nd1 22.Qb4 (22.Qg4 Kh8 23.Qb4 Nf2 24.Kf2 Rfd8+-) 22...Rc4 23.Qb3 Nf2 24.Kf2 e5 (24...Rfc8 25.Qd3+/–) 25.Rc1 (25.Nbc3!? Qc6 26.d3+/–) 25...Qf5 26.Ke1 (26.Kg1+/–) 26...Rg4? (better is 26...Rc1 27.Nc1 Qe4+=) 27.Ng3 Qg6 (27...Qd7 28.d4+-) 28.Qd5 h5 (28...Ra4 29.Kf2 Qg4+-) 29.Rc7?? (better is 29.Nd6 Ra4 30.Qf3+-) 29...h4+/– 30.Ne4?? (better is 30.Nf1+/–) 30...Qe4–+ 31.Qe4 Re4 32.Nd6 Ra4 33.Ke2 Kg7 34.Rb7 (34.Kf3 Rb4–+) 34...Rb4 35.Nf5 Kg6 36.Nh4?? (36.Ne7 Kg5 37.Nd5–+) 36...Kg5 (better is 36...Rh4 37.h3 Rb4–+) 37.Nf3-/+ Kg4 38.Kf2 Rb2 39.h3 Kf5 40.g4 Ke6 0–1. avinoam – aron71, kurnik, 2014.

6.Bb5 Bd7 7.Be2? Ba4-/+ 8.Qa4 Ra4 9.Nc3?? (better is 9.Bb5 Nc6 10.Ba4-/+) 9...Ra7 10.Nf3 Nc6 11.0-0 e6 12.a4 Bb4 13.Nb5 Nge7 (13...Ra5 14.Nbd4–+) 14.d4 (14.Na7 Na7 15.Ba3 Nec6–+) 14...0-0 (better is 14...Ra8 15.Bd2–+) 15.Na7 Na7 16.Bd3 Nec6 17.Bd2 Bd2 18.Nd2 Qa5 19.Nb3 Qc3 20.Nc5 b6 21.Rfc1 Qd2 22.Rd1 Qc3 23.Nd7?? (23.Rdc1 Qa5 24.Nb7–+) 23...Rd8–+ 24.Nb6 Nb4 (24...Qa5 25.Rdb1–+) 25.Bb5? (25.Rac1 Qb3 26.Rb1–+) 25...Nb5 26.ab5 h6 27.Na4 Qc7 (27...Qc4!? 28.b6 Nc2 29.Rdc1–+) 28.Nc5 (28.b6 Qc6 29.Rdc1 Qb5–+) 28...Rb8 29.Na6 Na6 30.ba6 Qa7 31.g3 (31.Ra2–+) 31...Rb6 32.Rdc1 Ra6 33.Rc8 Kh7 34.Rac1 Ra1 35.Kg2 Rc1 36.Rc1 Qa2 37.Rc7 Kg6 38.h4 h5 39.Kf3 Qc2 (better is 39...f6–+) 40.g4 (better is 40.Rc2 Kf6 41.Kf4+-) 40...Qd1 (better is 40...Qc7 41.Kg2 hg4 42.h5 Kh5–+) 41.Kg3 (41.Kg2 hg4 42.h5 Kf6–+) 41...Qg4 (41...Qg1 42.Kf4 Qf2 43.Ke5 Qg3) 42.Kh2–+ Qh4 43.Kg2 Qg4 44.Kf1 h4 (44...h4 45.Rc1 h3–+) 0–1. avinoam – mrjurek, kurnik, 2012.

4.b5 Qb6

5.a4 a6 6.Nc3 ab5 7.Nb5 (7.Nd5 Qd8 8.e4 b4+=) 7...e5 (7...Nf6 8.Nf3=) 8.e3 Nf6 9.Ba3 (9.Bb2!? Nbd7 10.Nf3+=) 9...Ba3+= 10.Ra3 0-0 11.Nf3 Nc6 Black prepares the advance d4 12.Be2 h6 13.0-0 Be6 14.h3 Rfd8 Black plans d4 15.Nh2 (better is 15.d4!? ed4 16.Nfd4=) 15...d4-/+ 16.Ng4 Bg4 17.Bg4 de3 18.fe3 Nd5 (18...Ng4 19.hg4 Qc5 20.Qf3+=) 19.Rb3 (19.Qf3 Nf6 20.Qd1 Qc5+=) 19...Qc5 20.d4 (20.Nc3 Nc3 21.Rc3 Qc3 22.dc3 Rd1 23.Bd1 Kf8=) 20...ed4 (20...Qe7!?-/+) 21.ed4+= Qe7 22.Re1 (22.Re1 Qg5 23.Ra3+=) 1–0. elektrooon – zielony198, kurnik, 2014.

5.a4 Qd4 6.Nc3+/– e5?? (better is 6...Nf6!?+/–) 7.e3 (7.Nf3 Qg4 8.Nd5 Qc4+-) 7...Qb4 (7...Qg4 8.Qg4 Bg4 9.Nd5+/–) 8.Nd5 Qa5 (8...Qc5 9.e4 Qd4 10.Qc2+-) 9.Nf3 (9.Qc2!? Na6 10.ba6 Qd5+-) 9...Be6 10.Nc3 (better is 10.Bc4!? Qd8 11.e4+-) 10...Nd7+/– 11.Be2 Ngf6 12.0-0 Bb4 13.Bb2 Rc8 14.Qc2 (14.Ng5 0-0+/–) 14...0-0 15.Rfc1 g6 16.Qd1 Rfd8 (16...h6 17.h3+=) 17.Ng5 Bf5? (17...Nc5 18.Ne6 Ne6 19.Rc2+/–) 18.e4 (18.Qb3!? Rf8 19.Nd5 Rc1 20.Rc1 Nd5 21.Qd5 Qd8+-) 18...Bc3 (better is 18...Be6!?+=) 19.Bc3+- (worse is 19.Rc3 Ne4 (worse is 19...Be4 20.Bc4+/–) 20.Ne4 Be4+=) 19...Rc3 20.Rc3 (20.ef5 Rc1 21.Rc1 Nb6=) 20...Ne4 21.Ne4 Be4 22.Bf3 Bf3? (better is 22...Nf6!?+/–) 23.Qf3+- (23.Rf3?! Nc5 24.Re3 e4+/–) 23...Nb6 (23...Nf8 24.Qb7 Rd2 25.Rcc1+-) 24.Rc7 Rf8 (24...Rd7 25.Qb7 Rc7 26.Qc7 Qd2 27.Qb8 Kg7 28.Qe5 Kg8 29.Qb8 Kg7 30.Qa7+-) 25.Rb7 Nc4 (25...Qd2 26.Ra7 Qc2 27.Qd1+-) 26.Qc3 Nd6 (26...Qc3 27.dc3 Ra8+-) 27.Qa5 (27.Qa5 Nb7 28.Qa7+-) 1–0. avinoam – aron71, kurnik, 2014.

5.a4 Nf6!? 6.Nf3 Nbd7 =.

5.e3 Nf6 6.Bb2 Bd7 (6...Nbd7 7.Nf3=) 7.a4 (7.Nf3 Na6+=) 7...a6 (7...Bf5!?=) 8.Nc3 e6 9.Nf3 Bb4 10.Ne2 (10.Bd3!?+/–) 10...ab5 11.Bf6 gf6 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Bb5 (worse is 13...Qb5 14.Qf6 Rg8 15.Nf4+=) 14.Qf6 Rg8 15.g3 Nd7 16.Qh6? (better is 16.Qa1!? Nc5 17.Ned4=) 16...Bd3-/+ 17.Nfd4?? (17.Nc3!? Bc2 18.Nd1–+) 17...Qa5 (better is 17...Bf8!? 18.Nc3 Bh6 19.Bd3–+) 18.Nc1?? (18.Nb3 Bd2! 19.Kd1–+) 18...Qa3 (better is 18...Bd2 19.Kd1 Bc1–+) 19.Nd3+- Qa4 (19...Ba5 20.Nf3+-) 20.Nb4 Qb4 21.Be2 (21.Qh7 Nf6 22.Bb5 Ke7+-) 21...e5 (21...Qb1 22.Bd1 e5 23.Nc2+-) 22.Nf3 (22.Qh7!? Rg6 23.Nf3 Qb1 24.Bd1 Qe4+-) 22...Qb1 23.Bd1 Qd3 (23...Qg6 24.Qh3+-) 24.Qd6 b5 (24...e4 25.Nh4+-) 25.Ne5 (better is 25.Qd7! Kd7 26.Ne5 Ke7 27.Nd3 d4+-) 25...Ne5 26.Qe5 (26.Qb8 Ke7 27.Qg8 Nc4 28.Qg5 Kd7+-) 26...Kf8 (26...Kd7 27.Bf3+-) 27.Qb8 (better is 27.Bf3 Rg6 28.Qd5 Qd5 29.Bd5 b4+-) 27...Kg7 28.Qe5 f6?? (28...Kf8 29.Bf3 Rg6 30.Qd5 Qd5 31.Bd5 Rd6+-) 29.Qe7 (better is 29.Qc7 Kf8 30.Bh5 Rg6 31.Qh7 d4 32.Bg6 Qc4+-) 29...Kg6 (29...Kh8 30.Qf6 Rg7 31.Bf3+-) 30.h4 h5 31.g4 hg4 (31...Rg7 32.Qe8 Kh7 33.Qh5 Kg8 34.Bf3+-) 32.Bg4 (32.Rg1 Kh5 33.Rg4 Rg4 34.Qf6 Qg6 35.Qh8 Qh6 36.Bg4 Kg6 37.h5 Kf7 38.Qh6 b4 39.Qg6 Ke7 40.h6 b3 41.h7 d4 42.h8Q de3 43.Qhf6) 32...Qb1 (32...Qe4 33.h5 Kg5 34.Qf7 Qh1 35.Ke2 Kg4 36.Qg8 Kf5 37.Qg6 Ke5 38.d4 Kd6 39.h6+-) 33.Bd1 (33.Bd1 Kh6 34.Qf6 Qg6 35.Qf4 Kh7 36.Bb3+-) 1–0. avinoam – oskarpie (1650), kurnik, 2014.

4.b5 Nd7

5.Bb2 Nc5 6.e3 Nf6 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Bf3 9.Bf3?? (better is 9.gf3 e6 10.Rg1+=) 9...Nd3–+ 10.Ke2 Nb2 11.Qb3 Nc4 12.d3 Nb6 13.a4 e6 14.a5 Nbd7 15.Nd2 Bd6 16.Rhc1 0-0 17.h4 Qe7 18.g4 Rfc8 19.g5 Ne8 20.e4 de4 21.Be4 Nc5 22.Qc4 Ne4 23.Qe4 Rc1 24.Rc1 f5 (24...Ba3 25.Rc2–+) 25.Qd4 Rd8 (25...Nc7!? 26.Rb1–+) 26.Qa7 Bf4 27.Rc2 (27.Qc5 Qd7 28.Qc4 Bd2 29.Kd2–+) 27...Qd7 28.Rc3 Bd2 (better is 28...Nd6 29.Qb6 Nb5 30.Qc5–+) 29.Kd2 Qb5 (29...Nd6 30.Rb3–+) 30.Qe3 (30.Qb6 Qd7–+) 30...e5 (30...Qa5 31.Qe6 Kh8 32.Qb3–+) 31.f4 (31.Qb6 Qd7–+) 31...e4 (31...Nd6 32.Kc2 ef4 33.Qe6 Kf8 34.g6 hg6 35.Rc7 Qa4 36.Kc1 Qa3 37.Kc2–+) 32.d4 (32.Qc5 Rd3 33.Ke1 Rd5 34.Qb5 Rb5–+) 32...Nd6 33.Ke1 Qb1 (33...Qb4 34.Kf2–+) 34.Kf2 (34.Rc1 Qa2 35.Qd2 Qa4–+) 34...Qb4 (34...Qa2 35.Qe2 Qa5 36.Qb2–+) 35.Ra3 (35.Rc5 Nc4 36.Qe2 Na5–+ (36...Rd4?! 37.Rc8 Kf7 38.Qh5 Ke6 39.Qe8 Qe7 40.Qg8 Kd7 41.Rc4 Rc4 42.Qc4-/+)) 35...Nc4 36.Qb3 (36.Rb3 Qa5 37.Qc3 e3 38.Kg3 Qc3 39.Rc3 Rd4–+) 36...Qb3 (36...Qd2 37.Kf1 Qf4 38.Kg2 Qg4 39.Qg3 Qe2 40.Qf2 Qf2 41.Kf2 Na3 42.g6–+) 37.Rb3 Na5 38.Rb5 Rd7 (better is 38...Nc4!? 39.Rb7 Rd4 40.h5–+) 39.Rf5?? (better is 39.Ra5 g6 40.Ke3-/+) 39...Nb3 (39...Nc4 40.Rb5–+) 40.d5 Nd4 41.Ke3 (41.Re5–+) 41...Nb3 (better is 41...Nf5 42.Ke4 Nh4–+) 42.Ke4?? (42.Kf2 Nc5 43.Ke3–+) 42...b5 43.Re5? (43.h5 Nc5 44.Kd4 Na6–+) 43...b4 (43...Nd2 44.Kd3 Nc4 45.Re8 Kf7 46.Rh8 Rd5 47.Ke4–+) 44.f5 (44.h5 Kf7–+) 44...Na5 (44...Nd2 45.Kd3 Nf3 46.Re8 Kf7 47.Rh8–+) 45.g6 hg6 46.fg6 Kf8 47.h5 (47.Rh5 Nc4 48.Rh8 Ke7–+) 47...b3 (47...Nc4!? 48.Rf5 Ke8 49.Kd3–+) 48.Rf5 Ke8 49.Rf2? (49.Kd4–+) 49...Nc4 50.Kd4 b2 51.Rf1 Na3 52.Ke5 b1Q 53.Rb1 Nb1 54.d6 Nc3 55.Ke6 Nb5 56.h6 (56.Ke5 Nd6 57.Ke6 Nc4–+) 56...gh6 57.Kf5 Kf8 58.Kg4 Kg7 59.Kh5 Rd6 60.Kg4 Rg6 61.Kf5 h5 0–1. avinoam – gran1 (1725), kurnik, 2012.

5.Bb2 e5 6.Nf3 Bd6 7.e3 +=.

5.Bb2 Ngf6 6.e3 e6 7.Nf3 Nb6 8.Be2 Bd7 9.0-0 Be7 10.a4 a6 11.Nc3 Bb4 (11...Nc4 12.Bc4 dc4 13.Qc2+=) 12.Ne5 (12.ba6 ba6 13.Ne5 0-0+/–) 12...Bc3 (better is 12...ab5!? 13.Nb5 0-0+=) 13.Bc3+- 0-0 14.f4 (14.ba6 ba6 15.a5 Nc8+-) 14...Ne4 (14...ab5 15.ab5 Ra1 16.Qa1+/–) 15.Bd4 (15.Bb4 f6 16.Bf8 Kf8 17.Nd7 Qd7 18.ba6 ba6+-) 15...Nc8 16.d3 (16.Rc1!?+-) 16...Ned6+/– 17.Nd7 (17.b6 Ne7 18.Bc5 Ndf5+/–) 17...Qd7+= 18.b6 (18.ba6 ba6 19.Rb1 Ne7+=) 18...Nf5= 19.a5 (19.Bc5!? Ncd6 20.Qb3=) 19...Nd4+= 20.ed4 Ne7 21.Bg4 White intends f5 21...g6 22.Qe2 Rfc8 23.Rfe1 Rc3 24.f5 (24.Rac1!? Rac8 25.Rc3 Rc3 26.Qb2-/+) 24...Nf5 25.Bf5 ef5 26.Rac1 Rac8 (better is 26...Qa4!? 27.Rc3 Qd4 28.Qf2 Qc3-/+) 27.Rc3+= Rc3 28.h3 (28.Qe8 Qe8 29.Re8 Kg7+=) 28...Ra3 29.Rc1 Ra5 30.Rc7 Qd6 (better is 30...Qe6 31.Qe6 fe6+=) 31.Qe8+= (31.Rb7 Ra1 32.Kf2 Qf4 33.Qf3 Qd4 34.Kg3 h5 35.Rb8 Kg7–+) 31...Kg7?? (31...Qf8 32.Qe5 Qb8+/–) 32.Qf7 (better is 32.Rf7 Kh6 33.Qe1+-) 32...Kh6= 33.Qh7 Kg5 34.h4 (better is 34.Qe7 Qe7 35.Re7=) 34...Kf4?? (better is 34...Kg4 35.Rc1 Qb6-/+) 35.Qh6 Kg3 36.Qg5 1–0. avinoam – gran1, kurnik, 2014.

4.b5 e5

5.Nf3 Bd6 6.Ba3=+.

5.Nf3 f6 6.e3 (6.d4 e4 7.Nfd2 Be6=) 6...Nd7 (6...Bg4 7.Be2=) 7.Bb2 (7.Be2 Bd6=) 7...Nb6 (7...Bd6 8.Be2=) 8.d3 (8.d4 e4 9.Nfd2 Bf5=) 8...Bg4 (8...Be6 9.Be2=) 9.Be2 Bb4 (9...Rc8 10.0-0=) 10.Nbd2 Ne7 11.h3 (11.a3 Bd6=) 11...Bh5 (11...Bf3 12.Bf3 a6 13.a3 Bd2 14.Qd2 ab5 15.Qb4=) 12.0-0 (12.a3 Bd6=) 12...0-0 (better 12...Rc8=) 13.Qb3 (better 13.a3 Bd6 14.a4=) 13...Qd6?? (13...Bd2 14.g4 Be3 15.fe3-/+) 14.a3?? (better 14.Ne4 Qe6 15.Qb4 de4 16.Qe4+-) 14...Bd2-/+ 15.g4 Bf7 (better 15...Be3!? 16.fe3 Bf7-/+) 16.Nd2=+ d4 (16...Rac8 17.d4=+) 17.Nc4= Nc4 (17...Qd8 18.ed4 ed4 19.Bf3=) 18.dc4 de3 19.fe3 (19.Qe3 Ng6=) 19...Qc5 (19...Rac8 20.Rad1 Qc7 21.Qb4=+) 20.Rf3 (20.a4 Rac8=) 20...Ng6 (20...Rfd8 21.a4=+) 21.Kh2 (21.Qb4 Rac8=+) 21...Rac8 22.Rc1 Rfd8 23.g5 (better 23.Qc3!?-/+) 23...Rd2–+ (23...fg5?! 24.Qc3-/+) 24.gf6?? (better 24.Rc2 Re2! 25.Re2 Bc4 26.Qc2 Be2 27.Qe2–+) 24...Re2 25.Kg3 (25.Kg1 Nh4 26.Rf2 Re3 27.Qb4–+) 25...e4 26.Rf2 Qg5 27.Kh2 Rf2 (27...Rf2 28.Kh1 Qg2) 0–1. GuestSTRB – Turbinium, freechess.org, 2016.

5.Bb2 Bd6

6.Nf3 d4 7.e3 de3 8.de3 Bg4 (8...Qe7 9.Qc2 Nd7 10.Nbd2+=) 9.Be2 (9.Be5 Be5 10.Qd8 Kd8 11.Ne5 Be6+/–) 9...Bb4 10.Bc3 (10.Nbd2 Nd7+/–) 10...Bc3 (10...Qd1!? 11.Kd1 Bc3 12.Nc3 Nd7+=) 11.Nc3+/– Qd1 12.Bd1 (better is 12.Rd1!? Nd7 13.Ne4+/–) 12...Nd7= 13.0-0 Ngf6 14.h3 Be6 15.a4 (15.Be2 Rc8 16.Rac1 Ke7=) 15...0-0 16.Ne2 Rac8 17.Ng3 e4 18.Ng5 (18.Nd4 Ne5=) 18...Bc4-/+ 19.Re1 Nc5 20.Bg4 Rc7 21.Bf5 Increases the pressure on e4 21...Bd3 (21...Re8 22.Rac1 Nd3 23.N3e4 Ne1 24.Re1-/+) 22.Rac1 (22.Rec1 Re8 23.f3+=) 22...h6?? (better is 22...Re8 23.f3 ef3 24.Nf3 Bf5 25.Nf5 Nfe4+=) 23.N5e4!+/– Be4 (23...Nce4 24.Rc7 Pinning (24.Rc7 Deflection); 23...Be4 24.Ne4 Combination; 23...Nfe4 24.Be4 Combination) 24.Be4 Nfe4 25.Ne4 Nd3?? (better is 25...Rfc8 26.Nd6 Rb8+/–) 26.Rc7+- Ne1 27.Rb7 Ra8 28.a5 Nd3 29.Nc5 (better is 29.Nd6 Nc5 30.Rc7+- (worse is 30.Rf7 Rd8 31.Rc7 Ne6+-)) 29...Nc5+= 30.Rc7 Ne6 31.Re7 (31.Rb7 Kf8+=) 31...Kf8-/+ 32.Rb7 Nd8 33.Rc7 Ke8 34.f4 (34.Kf1 Ne6 35.Rc3 Rb8–+) 34...Ne6 35.Rc6 (35.Rc4!?-/+) 35...Kd7–+ 36.g3 Rb8 37.Ra6 Rb7 38.b6 ab6 39.ab6 Nc5 40.Ra5 Kc6 41.Ra8 Kb6 42.Rg8 g6 43.Rh8 h5 44.Rh7 (44.Kg2 Ne4–+) 44...Re7 45.Kf2 Ne4 46.Kf3 Nf6 47.Rh8 Kc6 48.g4 hg4 49.hg4 Kd6 50.g5 Nd5 51.e4 Nc3 52.e5 (52.Rd8 Kc7 53.Rd4 Kb6–+) 52...Ke6 53.Rc8 (53.Kg4 Nd5 54.Rh6 Ne3 55.Kf3 Nf5–+) 53...Nd5 54.Ke4 (54.Rd8 Rd7 55.Re8 Ne7 56.Ra8–+) 54...Rb7 (better is 54...Rc7 55.Re8 Ne7–+) 55.Rc6+= Ke7 56.Rd6?? (better is 56.Kd5 Rb5 57.Rc5+=) 56...Nc7–+ 57.f5 (57.Rd1–+) 57...Rb4 58.Kf3 gf5 59.Rc6 (59.g6 Ne6 60.gf7 Ng5 61.Ke2 Nf7–+) 59...Ne6 60.Ra6 Ng5 61.Kg3 Ne6 62.Ra7 (62.Ra5 Nf4–+) 62...Kf8 63.Kf3 Kg7 64.Ke3 Kg6 65.Kf3 f6 (65...Rb5 66.Rd7–+) 66.ef6 (66.Ra6 Ng5 67.Kf2 f4 68.Rf6 Kh5–+) 66...Kf6 67.Kg3 Kg5 68.Ra8 (68.Kf2 f4 69.Ra1 Kf5–+) 68...Rb3 69.Kf2 Kg4 70.Rg8 (70.Ke1–+) 70...Ng5 0–1. avinoam – dominator98, kurnik, 2014.

6.Nf3 Nd7 7.e3 a6 8.a4 (8.Be2 Ngf6=) 8...ab5 (8...Ngf6 9.Nc3+=) 9.ab5 (better is 9.Bb5!? Qe7 10.Nc3=) 9...Ra1-/+ 10.Ba1 f6 (10...Ngf6!?-/+) 11.Be2 Ne7 12.Nh4 (12.Nc3!?=) 12...0-0 13.0-0 b6 (13...e4 14.g3-/+) 14.Qb3 (14.Nc3 e4 15.f4 Nc5+=) 14...Bb7 (14...Nc5 15.Qc2-/+) 15.Nc3 (15.d4 ed4 16.ed4 g5=) 15...Nc5-/+ 16.Qc2 d4 (16...e4 17.g3+=) 17.ed4 ed4 18.Nd1?? (18.Bc4 Kh8 19.Na4 Na4 20.Qa4 Qc7-/+) 18...Be5 (18...d3!? 19.Bd3 Nd3 20.Qc4 Kh8 21.Bd4–+) 19.Nf3?? (better is 19.Bc4 Bd5 20.Nf3-/+) 19...d3–+ 20.Bd3 Nd3 (20...Ba1?! 21.Bh7 Kh8 22.Ne3–+) 21.Be5 Ne5 (21...fe5!? 22.Ng5 Nd5 23.Ne6–+) 22.Ne5 fe5 23.Ne3 Nd5 24.Qc4 Kh8 25.Ng4 (25.Nd5 Bd5 26.Qc3 e4–+) 25...Nf4 26.g3 (26.Ne3–+) 26...Qd3 (26...Nh3) 27.Qd3 Nd3 (27...Nh3) 28.Ra1 (28.Ne3 Kg8–+) 28...e4 (better is 28...h5!? 29.Ra3 Be4 30.Ne3 Nf2 31.h4–+) 29.Ra7 Ba8 (29...Bc8!? 30.Ne3–+) 30.h4 h5 31.Ne3 Nf2 (better is 31...Ne5–+) 32.Kg2? (better is 32.Ra6–+) 32...Ng4 33.Nd5 (33.Ra6 Ne3 34.de3–+) 33...Bd5 0–1. avinoam (1620) – pms71 (1625), kurnik, 2014.

6.Nf3 Nd7 7.e3 e4?? 8.Bg7+- ef3 9.Bh8 f6? (9...fg2 10.Bg2 Qg5+-) 10.Qf3 Be5 (10...Ne7 11.Nc3+-) 11.d4 Qa5 12.Nd2 Qc3 13.Rb1 (13.de5?! Qa1 14.Ke2 Qe5+/–) 13...Bd6 (13...Bc7+-) 14.Qd5 Bb4 15.Qg8 Nf8 16.Rd1 Be6 17.Qg3 0-0-0 (17...Qb2 18.Be2 Nd7 19.Qh4+-) 18.Bf6 Rd5 (18...Rd7 19.e4+-) 19.Be2 (19.e4 Rd7 20.a3 Qa3 21.Qa3 Ba3+-) 19...Ng6 (19...Qc2 20.e4! Rd7 21.d5+-) 20.0-0 Bd6 21.Qf3 Rf5 22.Qe4 Rf6 23.Bf3 (better is 23.Rc1 Qc7 24.Rc7 Kc7 25.Rc1 Kd8 26.Qb7 Rf7 27.Qa8 Ke7+-) 23...Kd8 24.Qb7 Rf7 25.Qa8 Ke7 (25...Qc8 26.Qc8 Bc8 27.Nc4+-) 26.Bc6 (26.Qa7!? Kd8 27.Qb6 Qc7 28.Qc7 Rc7+-) 26...Rf8 (26...Bf5 27.e4 Bd7 28.e5 Bc6 29.ed6 Kd6 30.bc6 Qc6 31.Ne4 Kd7 32.Nc5 Kd6 33.Qd8 Rd7 34.Qf6 Kd5 35.Qf5 Kd6 36.Qe6 Kc7 37.Na6 Qa6 38.Rc1 Kd8 39.Qa6+-) 27.Qa7 (27.Qa7 Kd8 28.Ne4+-) 1–0. avinoam (1625) – mariuszkisiel (1655), kurnik, 2013.

6.Nf3 Nd7 7.e3 Ne7 8.Be2 0-0 9.0-0 Re8 10.a4 Nf8 (10...e4 11.Nd4=) 11.Nc3 (better is 11.Be5!? Be5 12.Ne5+/–) 11...Nfg6 12.d3 Bg4 13.Nd2 Be2 14.Qe2 Rc8 15.Qf3 Bb8 16.Rac1 f5 17.g3 (17.Rfd1 Qd6=) 17...Qd6 18.Rfd1 Qe6 19.e4 fe4 20.de4 d4 21.Nd5 Rf8 22.Ne7 Ne7 23.Qd3 Ng6 24.Ba3 Rfe8 25.Nc4 h6 26.a5 Kh7 27.b6 a6 28.Nd2 Rc6 29.Rc6 Qc6 30.Nf1 (30.Nc4 Qf6+=) 30...Rc8 (30...Qa4-/+) 31.Kg2?? (31.Rc1 Qe6=) 31...Qc3 (better is 31...Qa4 32.Rc1 Rc1 33.Bc1 Qa5–+) 32.Qc3= Rc3 (32...dc3? 33.Rd7+-) 33.Bb4 Rc4 34.Be1 (34.Rb1 Rc2=) 34...Bd6 (34...Ne7 35.Nd2 Rc2 36.Nb3+=) 35.Nd2 (35.Ne3!? de3 36.Rd6+=) 35...Rc2+= 36.Kh3 (36.Nb3 Ne7+=) 36...Ne7 (36...Bb4 37.Nb3 Be1 38.Re1+=) 37.Nf3 (37.f4!?+=) 37...Nc6-/+ 38.Nh4 g6 39.Ra1 Bb4 40.Bb4 Nb4 41.f4 Nc6 42.f5 (42.Nf3 Re2 43.Ne5 Ne5 (43...Re4?? 44.Nc6 bc6 45.b7+-) 44.fe5 Kg8+=) 42...g5-/+ 43.Ng6 Kg7 44.Ra4 h5 45.g4 hg4 46.Kg4 Kf6 (46...Rg2!? 47.Kh3 Rg1–+) 47.Nf8+= d3 48.Ra1 d2 (48...Re2 49.Nh7 Ke7 50.Ng5-/+) 49.Rd1= Na5 50.Nd7 Ke7 51.Ne5 Kf6 52.Nf3 The isolani on g5 becomes a target 52...Nc4 (52...Nc4 53.Kh5 Rc1 54.Rd2 Nd2 55.Nd2 Re1–+) 0–1. avinoam – for13, kurnik, 2013.

6.Nf3 Nd7 7.e3 Ngf6 8.Nc3 +=.

6.Nf3 Nd7 7.e3 Ngf6 8.Be2 0-0 9.0-0 b6 (9...e4 10.Nd4=+) 10.d3 (10.Nc3 e4 11.Nd4 Nc5=) 10...Bb7 11.Nbd2 (11.Nc3 Qe7=+) 11...Re8 Black intends e4 12.Nh4 g6 13.d4 e4 14.Qa4 (14.g3 a5=+) 14...Qe7 (14...a6 15.Rfc1-/+) 15.g3 (15.Rac1 a5=+) 15...Nf8 (15...a5 16.Ng2=+) 16.Rfc1 Ne6 17.Rc3 Rac8 18.Rac1 (18.Qa7?? Rc3 19.Bc3 Qc7–+) 18...Ng5 19.Qa7 (19.Kf1!?=+) 19...Ra8-/+ 20.Qb6 Reb8 21.Rc7 Bc7 22.Qc7 (22.Rc7? Qd8 23.a4 Ba6–+) 22...Qc7 23.Rc7 Ra2 24.Rc2 (24.Bc3!?–+) 24...Rc8 25.Rc8 Bc8 26.Bc3 Rc2 27.Ba5 Ra2 (better 27...Rc1!? 28.Nf1–+) 28.Bc3 Rc2 29.Ba5 Rc1 30.Bf1 (30.Nf1 Rb1–+) 30...Ra1 (30...Ng4 31.Kg2 Nh3 32.Nb3–+) 31.Bb4 (31.Bc3 Nh3 32.Kg2 Rc1–+) 31...Bh3 (31...Ng4 32.Kg2 Nh3 33.Kh3 Ne3 34.g4 Nf1 35.Ng2–+) 32.b6 (32.Ng2 Nf3 33.Nf3 ef3–+) 32...Bf1 33.Nf1 Nd7 34.b7 Rb1 35.Ba3 (35.Ba5 Rb7 36.Kg2 Nb6–+) 35...f6 36.g4 (36.Kg2 Rb3 37.Bc1 Rb7–+) 36...Kf7 37.Kg2 (37.b8Q Nb8 38.Bd6 Nc6–+) 37...Nf3 38.Nf3 ef3 39.Kg1 Rb7 40.Nd2 (40.h4 Rb1 41.Bc5 Nc5 42.dc5 Ke6–+) 40...Ra7 41.Bb2 Ra2 42.Bc3 Rc2 43.Ba5 Rc1 44.Nf1 Ra1 45.Bc3 Rb1 0–1. GuestRQYK – GuestFGBY, freechess.org, 2020.

6.Nf3 Qf6 7.e3 Be6 8.Be2 Nd7 9.0-0 Ne7 10.Nc3 (10.Ne1 Qh6=+) 10...0-0 11.d3 (11.Rc1 Rfc8=+) 11...Rac8 (11...Rfc8 12.Rc1=+) 12.Rc1 Rfd8 (12...Rc7 13.Qa4=+) 13.Qa4 Qg6 (13...a6 14.ba6 ba6 15.d4= (15.Qa6? Nc5 16.Qb5 Rb8–+)) 14.g3 (14.d4 e4 15.Ne1 Qh6=+) 14...Nc5 15.Qa7 Bh3 (15...Nd3 16.Nh4 Nc1 17.Ng6 Ne2 18.Ne2 Ng6 19.Rc1= (worse 19.Qb7 Rc2-/+)) 16.Rfd1 (16.Rfe1 Ra8 (16...Nd3 17.Nh4 Nc1 18.Ng6 Ne2 19.Re2 hg6 20.Qb7+=) 17.Ne5 Ra7 18.Ng6 Ng6-/+) 16...Ra8 17.Qb6 (17.Ne5 Ra7 18.Ng6 Ng6-/+) 17...Nd7–+ 18.Ne5 Ne5 19.e4 (19.a4 Nd7 20.Qd4 Be6–+) 19...Bg4 20.h3 (better 20.Bg4 Qg4 21.ed5–+) 20...Bh3 21.Nd5 (21.ed5 Nd7 22.Qe3 Nf5–+) 21...Nd5 22.ed5 Ng4 (better 22...Nd7!? 23.Qd4 Bg3 24.Qg7 Qg7 25.Bg7 Ra2 26.fg3 Re2 27.Bd4–+) 23.Bd4 Qg5 24.a4 (24.Bf3–+) 24...Nf2! 25.Bf2 (25.Bf2 Bg3 Combination; 25.Kf2 Qg3) 25…Bg3 (25...Bg3 26.Qg6 fg6 27.Bf3 Bd6 28.Kh1 Qf4 29.Bg3 Qf3 30.Kh2 Qg2; 25...Ra4 26.Rc4 Ra2 27.Bg4 Bg3 28.Bg3 Rg2 29.Kf1 Rg3 30.Bh3 Rh3 31.Qg1 Qf5 32.Ke1 Re8 33.Re4 Re4 34.de4 Qe4 35.Kf1–+) 0–1. DEFFM – readachessbook, freechess.org, 2018.

6.Nf3 Qf6 7.e3 Be6 8.Be2 Nd7 9.d4 e4 10.Nfd2 Qg6 11.g3 Ngf6 12.Nc3 0-0 13.0-0 Rfc8 14.Re1 h5 15.Qb3 h4 16.Ba3 Bc7 17.Nf1 Nf8 18.Be7 N8h7 19.Kg2 Ng5 20.Bf6 (20.Rec1!?=+) 20...Qf6-/+ 21.Nd2 (21.Nd5?? h3 22.Kg1 Nf3 23.Kh1 Bd5 24.Qd5 Ne1-+) 21...Qf5 22.g4? (better 22.Bf1-/+) 22...h3-+ 23.Kf1 Qf6 24.Nd5 Qd8 25.Bc4 Ba5 26.Nc3 (26.Red1 Bd2 27.Rd2 Nf3-+) 26...Rc4! 27.Nc4 Bc3 28.Qc3 Rc8 29.Rec1 Bc4 30.Qc4 Rc4 31.Rc4 Nf3 32.Rac1 Nh2 33.Ke2 Qa5 (33...Ng4 34.Rc8 Qc8 35.Rc8 Kh7 36.f3+/-) 34.a4 Nf3 35.Rc8 Kh7 36.Kf1 Qd2 37.R8c3 g5 38.d5 (38.b6 h2 39.Kg2 Nh4 40.Kg3 Qe2 41.ba7 Qf3 42.Kh2 Qg2) 38...h2 39.Kg2 Nh4 40.Kh1 (40.Kg3 Qe2 41.Kh2 Qf2 42.Kh3 Qg2) 40...Qe2 41.Rg1 hg1Q 42.Kg1 Qg4 43.Kf1 Qd1 0-1. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.Nf3 Qe7

7.e3 Nf6 8.Be2 0-0 9.0-0 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.Nc3 Nc5 (13...Nb6 14.d4 e4 15.Ne5+=) 14.d4= ed4 15.Nd4 Bd7 16.Bf3 Attacks the isolani on d5 16...Nfe4 (16...Qe5 17.g3=) 17.Be4 (better is 17.Nd5!? Qg5 18.Nc3+/–) 17...de4+= (worse is 17...Ne4 18.Nd5 Qh4 19.Nf3+=) 18.Qc2 (18.Qh5 Ra8+=) 18...Qh4 (18...Qe5 19.g3-/+) 19.g3 Qh3 (better is 19...Qg4+=) 20.Ne4+/– Ne6?? (better is 20...Ne4 21.Qe4 b6+/–) 21.Nd6+- Nd4 22.Bd4 Bg4 23.Qe4 (23.Nb7?? Bf3 24.Qh7 Kh7 25.Bg7 Qg2) 23...f5 (23...Bc8 24.Rc1 Be6 25.Qb7+-) 24.Qg2 (24.Qd5 Kh8 25.Nf7 Kg8 26.Nh6 Kh8 27.Qg8 Rg8 28.Nf7) 24...Qh6 (24...Qg2 25.Kg2 f4 26.gf4+-) 25.Nb7 (25.Qd5 Qe6 26.Qe6 Kh8 27.Qe5 Rf7 28.Nf7 Kg8 29.Qg7) 25...Bh3 (25...Kh8 26.Rc1 Qg6+-) 26.Qd5 Kh8 27.Nd6 (27.Nd8 Qg6 28.Ne6 Qf7 29.Bg7 Kg8 30.Bf8 Bf1 31.Kf1 Qf6 32.Ng5 Kf8 33.Nh7 Ke7 34.Nf6 Kf6 35.b6 Ke7 36.b7 Kf6 37.b8Q Kg6 38.Qh8 f4 39.Qdh5) 27...Qh5 (27...Qg6 28.Rc1 f4 29.ef4 h6+-) 28.Rc1 Bg4 29.Qe5 (29.Rc7 Qg6 30.Qf7 Qf7 31.Nf7 Kg8 32.Nh6 gh6 33.Rg7 Kh8 34.Rg4 Rf6 35.Bf6) 29...Rg8 30.Rc7 (30.Qg7 Rg7 31.Rc8 Qe8 32.Re8) 30...Qh6 (30...Qh2 31.Kh2 h6 32.Rg7 Rf8 33.Rd7 Kg8 34.Qg7) 31.Nf7 1–0. avinoam – zelenasova (1835), kurnik, 2013.

7.e3 Nf6 8.Be2 0-0 9.0-0 Bf5 10.a4 Nbd7 11.d3 b6 12.Nbd2 Rac8 13.e4 de4 14.de4 (14.Nh4!? Be6 15.de4-/+) 14...Ne4–+ 15.Ne4 Be4 16.g3 Nf6 17.Ng5? (17.Rc1 Bd5–+) 17...Bb7 (better is 17...Bc2 18.Qd2 Bb4–+) 18.Bf3 Bf3 19.Qf3 Rc2 20.Rab1 h6 (20...Rfc8!?–+) 21.Ne4-/+ Ne4 22.Qe4 Rfc8 23.h4? (23.Rbc1!? Rc1 24.Rc1 Rc1 25.Bc1-/+) 23...R2c4 (23...Qe6 24.Ba1 R8c4 25.Qa8 Kh7 26.Rbd1–+) 24.Qd5 Ra4 (24...R8c5 25.Qa8 Kh7 26.Ba3–+) 25.Rbc1 (25.Rfd1 Bc7-/+) 25...Rc1 (25...Re8 26.Rc6 Bc5 27.Kg2–+) 26.Rc1-/+ Rb4 (26...Qe6 27.Qe6 fe6 28.Rc6-/+) 27.Rc8 (27.Ba3!? Rd4 28.Bd6+=) 27...Kh7-/+ 28.Qd3?? (28.Ba3 Rd4 29.Bd6 Qd7-/+ (worse is 29...Rd5 30.Be7 Rb5 31.Kg2+=)) 28...g6?? (better is 28...e4 29.Qc3 f6–+) 29.Bc3-/+ Rb3?? (29...Rg4 30.h5+=) 30.Qc4?? (better is 30.Be5 Be5 31.Qb3+-) 30...Rb1-/+ 31.Kh2 (31.Kg2 Qd7 32.h5+=) 31...Rc1?? (31...Qd7 32.h5 Qf5 33.hg6 Kg6 34.Kg2–+) 32.Qd3?? (32.Be5 Be5 33.Qc1 Qh4 34.Kg2 Qe4 35.Kg1 Kg7+=) 32...Qb7?? (better is 32...Qf6 33.Qd2 Qf5 34.Qc1 Qc8–+) 33.Rc6= a6?? (better is 33...Qe7 34.Qd2 Rc3 35.Qc3 Bc5+=) 34.Qd6+- ab5 35.Qe5 (better is 35.h5 Rc3 36.hg6 Kg7 37.Qf6 Kg8 38.Rc3 fg6 39.Qg6 Kh8 40.Qh6 Kg8+-) 35...f6 (35...Rc3 36.Rc3 Qa8+-) 36.Qf6 1–0. avinoam – gabysusan, kurnik, 2013.

7.e3 Nf6 8.Be2 0-0 9.0-0 Bg4 10.a4 Nbd7 11.h3 Bh5 12.Nh2 Be2 13.Qe2 b6 14.Ng4 Rfc8 15.Nf6 Nf6 (worse is 15...gf6 16.Nc3 Qe6 17.Nd5 Qd5 18.Qg4 Kh8 19.Qd7+/–; 15...Qf6?! 16.Nc3 Qe6 17.Ba3+=) 16.Nc3 Rc7 17.Qf3 e4 18.Qf5 Qe5 (better is 18...Qe6!? 19.Qe6 fe6+=) 19.Qe5+= Be5 20.Nd5 Nd5 21.Be5 Rc2 22.Rfd1 Nb4 23.a5 Nd3 24.ab6 (24.Bd4!? Rb8 25.ab6 ab6 26.Ra7+/–) 24...Ne5+= 25.b7 Rb8 26.Ra7 (better is 26.Rdc1!? Rc4 27.f4 Rb7 28.fe5 Rc1 29.Rc1=) 26...Rc7+= 27.Rda1 (27.d4!? Nd7 28.f3+=) 27...g6-/+ 28.b6 Rcb7 29.R1a5 (29.R1a4!?-/+) 29...Nc4–+ 30.Ra8?? (30.Ra4 Nd2 31.Rd4 Nb1 32.Re4 Rb6–+) 30...Nb6 (better is 30...Na5 31.Ra5 Rb6–+) 31.Rb8 Rb8 32.Rb5 Nd7 33.Rd5 Nf6 34.Rd4 (34.Rd6 Kg7 35.f3 ef3 36.gf3 Ne8–+) 34...Rb1 35.Kh2 Rb3 (better is 35...Rf1!? 36.f3 ef3 37.gf3 Rf3 38.Kg2–+) 36.Kg3 Rd3 (better is 36...Nh5!? 37.Kh4 Rd3 38.Re4 Rd2–+) 37.Rd3-/+ ed3 38.Kf4 Kg7 39.e4 1–0. avinoam – misterin, kurnik, 2014.

7.e3 Nf6 8.Be2 0-0 9.0-0 Bg4 10.a4 Nbd7 11.h3 Bh5 12.Nh2 Be2 13.Qe2 Nc5 14.d4 ed4 15.Bd4 Nb3 16.Ra3?? (better is 16.Bf6 Qf6 17.Ra2+=) 16...Nd4–+ (16...Ba3?! 17.Bf6 Qf6 18.Na3–+) 17.ed4 (17.Qd3 Ba3 18.Na3–+) 17...Qe2 18.Re3 Qc4 (18...Bh2 19.Kh2 Qf1 20.Na3 Qf2 21.Rf3 Qd4 22.Rf1 Qe5 23.Kh1–+) 19.Rc3 Bh2 20.Kh2 Qd4 (better is 20...Qf1 21.Rb3–+) 21.Re3 Rfe8 0–1. avinoam (1615) – merk99 (1705), kurnik, 2012.

7.e3 Nf6 8.Be2 b6 9.0-0 Bb7 10.d3 0-0 11.Nbd2 Nbd7 12.a4 h6 13.e4 (13.a5 ba5 14.Nb3 a4=) 13...Rac8 14.ed5 Nd5 15.Ne4 Nf4 16.Nd6 Qd6 17.g3 Bf3 (17...Ne2 18.Qe2 Qd5 19.Qe4 Qe4 20.de4-/+) 18.Bf3+= Nd3 19.Ba3 (19.Be4!? N7c5 20.Bd3 Qd3 21.Be5+=) 19...N7c5-/+ 20.Bc5 bc5 21.Bc6 f5 22.Qf3 e4 23.Qe3 Ne5 (23...Rfd8!? 24.Rad1-/+) 24.Rad1 Qe7 25.Bd5 Kh8 26.Qf4 (26.f3 ef3 27.Bf3 c4-/+) 26...Nf3 27.Kg2 c4 28.Rc1 c3 29.Qe3 (29.Bc6 Nd4 30.Qe3 Nc6 31.bc6 Rc6 32.Rc3–+) 29...Qc5 (29...Rfd8 30.Bb3 Rd3 31.Qe2–+) 30.Qc5? (better is 30.Bc6 Qe3 31.fe3+=) 30...Rc5–+ 31.Be6 Rf6 32.Bb3 (32.Ba2 c2–+) 32...Rd6 (32...Nd2!? 33.Bc2 Nf1 34.Kf1–+) 33.Rc2 Rd2 34.h3 (34.Rfc1 Rd3 35.Ra2 Nd4–+) 34...Rc2 (better is 34...Nd4!? 35.Rd2 cd2 36.Bd1–+) 35.Bc2 Nd4 36.Rc1 g5 37.h4 (37.g4 Kg7–+) 37...g4 38.h5 (38.Kf1 Kg7–+ (38...Nc2?! 39.Rc2 Kg7 40.Ke2–+)) 38...Kg7 (38...Nc2?! 39.Rc2 Kg7 40.Kf1–+) 39.f3 (39.Kf1–+) 39...gf3 40.Kf2 Kf6 41.Ke3 Ke5 42.Bd1 (42.b6 ab6 43.Bb1–+) 42...c2 43.Bc2 Nc2 44.Kd2 (44.Kf2 e3 45.Kf3 Nd4 46.Ke3 Rc1 47.Kf2–+) 44...e3 45.Kd3 e2 46.Kd2. avinoam – bauer16, kurnik, 2012.

7.e3 Bg4 8.Be2 Nf6 9.0-0 0-0 10.a4 a6 11.Nc3 Nbd7 12.h3 Bh5 13.Nh4 Be2 14.Ne2 Ne4 (14...Qe6 15.f4+=) 15.Nf5= Qe6 16.Nfg3 (16.Nd6 Nd6 (worse is 16...Qd6 17.Ba3 Qe6 18.Bf8 Rf8 19.d4+-) 17.f4 e4+=) 16...Ng3 17.Ng3 f5 18.f4 ef4 19.ef4 Qg6 20.Nh5 Rf7 21.Qf3 Be7 (21...Bc5 22.Kh2 ab5 23.ab5 Ra1 24.Ra1=) 22.Ng7 (22.Bg7 Rg7 23.Ng7 Kg7 24.Qd5 Nc5+/–) 22...Rg7 (22...ab5 23.ab5 Ra1 24.Ba1 Nf6 25.Bf6 Qf6+/–) 23.Bg7+= (worse is 23.Qd5 Rf7-/+) 23...Qg7 (23...Kg7 24.Qd5 Nc5 25.Rae1+=) 24.Qd5+/– Kh8 25.Qf5 (25.Qb7 Rg8 26.ba6 Nc5+=) 25...Rg8 26.g4 Qd4 27.Kg2 Qd2 28.Rf2 Qc3? (better is 28...Qd6!?+=) 29.Re1 1–0. avinoam – aloniko5, kurnik, 2012.

7.e3 Bg4 8.Be2 Nf6 9.0-0 0-0 10.Nh4 Be2 11.Qe2 Qe6 12.h3 (12.Nf3!?+=) 12...Nbd7-/+ 13.a4 Rac8 14.Nc3 e4 15.f4 Nc5 16.Nd1 Nd3 17.Bd4 (17.Bc3 Bb4-/+) 17...Bc5 18.f5 (18.Bc3 Rfd8 19.Nb2 Nb2 20.Bb2 d4 21.Bd4 Bd4 22.ed4 Rd4–+) 18...Qe7 (18...Qd6 19.Bc5 Nc5 20.Ra3–+) 19.Bc3 (19.Bc5 Rc5 20.Nf2 Nf2 21.Qf2 Rfc8–+) 19...Bb4 (19...Bd6!? 20.g4 h6 21.Ng2–+) 20.g3 Rfd8 21.Ng2 Bc3 22.Nc3 d4 23.Nd1 (better is 23.ed4 Rd4 24.Ne3–+) 23...Rc2 24.ed4 Rd4 (better is 24...Qb4 25.Qe3 Rd2–+) 25.Nf4?? (25.Nge3 Nc1 26.Qe1 Rc8–+) 25...Qb4 (25...Nf4 26.Rf4 Rdd2 27.Qe3–+) 26.Nd3 (26.Qe3 Ne5 27.Rf2 Nf3 28.Kg2 Rcd2 (worse is 28...Rdd2 29.a5–+) 29.Rd2 Rd2 (29...Nd2?! 30.Nc3-/+; 29...Qd2?! 30.Qd2 Rd2 31.Kf1–+) 30.Nf2 Qb2–+) 26...ed3 (better is 26...Rd3 27.Ne3 Rcd2–+) 27.Qe5 h6 28.Qb8? (better is 28.Nf2 Rd2 29.Qb8 Qf8 30.Qb7–+) 28...Kh7 29.Qb7 (29.Rf2 Ne4 30.Qa7 Nf2 31.Nf2 Rd2 32.Qb7 Rf2 33.Qc6–+) 29...Qd2 30.Nf2 Ne4 (30...Qe3 31.Qg2 Ne4–+) 31.Qf7 Rd6 (31...Qg5!? 32.g4–+) 32.Rad1-/+ Qe2 33.Rde1 Qf3 (33...Nf2 34.Re2 de2 35.Re1-/+ (35.Kf2?? ef1Q 36.Kf1 Rd1)) 34.Re4= Rf2 35.Rf2 (35.Rf2 Qg3 Double attack (35...Qe4 Remove defender)) 35...Qe4 36.g4?? (better is 36.f6 Qe1 37.Kg2 Qe4 38.Kh2 Rf6 39.Rf6=) 36...d2–+ 37.Qg6 Rg6 38.fg6 (38.fg6 Kg6 39.Rf1–+). avinoam – amg69 (1785), kurnik, 2013.

4.b5 e6

5.a4 a6 6.h4 (better 6.e3!?=+) 6...ab5-/+ 7.h5 (7.Bb2 ba4 8.Ra4 Na6-/+) 7...ba4 (7...Qa5!? 8.h6 ba4 9.Bb2-+) 8.Ra4-/+ Ra4 9.Qa4 Bd7 10.Qd1 (10.Qb3 Qc7 11.Bb2 f6-/+) 10...Bc6 11.h6 (11.Nf3!?-/+) 11...Nh6-+ 12.Rh3 (12.d4 Nf5-+) 12...Nf5 13.g4 Ne7 (13...Nd6 14.d3-+) 14.Nc3 (14.Nf3 Qa5 15.Ba3 Nd7-+) 14...Ng6 (14...d4 15.Rd3 e5 16.e3-+) 15.d4 Bd6 16.Nf3 Nf4 17.Bf4 Bf4 18.Qd3 Bd6 19.e3 h6 20.Qc2 Nd7 21.Bd3 Nf6 22.Ke2 (better 22.g5 Ng4 23.g6-+) 22...Ng4 23.Rh1 Nf6 24.Rb1 Ne4! 25.Bb5? (25.Ne4 de4 Double attack; 25.Be4 de4 Decoy) 25...Nc3 (25...Qd7 26.Bd3 Nc3 27.Qc3-+) 26.Qc3 Qd7 27.Bc6 bc6 28.Rb7?? (28.Rb6-+) 28...Qb7 29.Ne5 (29.Nd2 h5-+) 29...Qb5 (29...Be5!? 30.de5 h5 31.Kf3-+) 30.Nd3 Be5! 31.de5 c5! 32.Qc5 Qc5 33.Nc5 0-0 (33...h5 34.f4-+) 34.Nd3 f6 35.Nb4 (35.ef6 gf6 36.f4 Rc8-+) 35...fe5 36.Nc6 Rf3 (better 36...e4-+) 37.Nd4?? (better 37.Kf3 Kf7 38.Ne5 Kf6 39.Nc6+/-) 37...e4 (better 37...ed4 38.ed4 Rf4-+) 38.Nf3 (38.Ne6 h5-+) 38...ef3 39.Kf3 d4! 40.e4 (40.ed4 h5 Passed pawn) 40...e5 41.Ke2 g6 42.Kd2 Kf7 43.f4 (43.Ke2 Kf6 44.Kf3 Kg5-+) 43...Ke6 44.fe5 Ke5 45.Kd3. MyDearestMrDread (2195) - universe64 (2105), MyDearMrDread Arena, lichess.org, 2018. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5)

5.Bb2 a5 6.a4 (6.Nf3 Nd7=) 6...b6 (6...Nf6 7.Nf3=) 7.e3 Nd7 8.Nf3 Nc5 9.Be2 Nf6 10.0-0 Be7 11.Nd4 (better is 11.Ne5+=) 11...0-0? (better is 11...Qc7=) 12.Nc6+- Qe8 13.Ne7 Qe7 14.Bf3?? (14.Ba3 Qd8 15.d4 Nce4 16.Bf8 Qf8+-) 14...Bb7 (14...Nd3 15.Ba3 Nb4 16.Nc3+=) 15.d3 (better is 15.Ba3!? Qc7 16.d4+-) 15...e5 (15...Rfc8 16.Nc3=) 16.d4 ed4 17.Bd4 Nfe4 18.Nc3 Nc3 19.Bc3 The isolani on d5 becomes a target 19...Rac8 20.Bd5 Rfd8 21.e4?? (better is 21.Qg4 Ne6 22.Bf6 Qf6 23.Bb7+=) 21...Ne4–+ 22.Bb7 (22.Qg4 Nc3 23.Rfe1 Qc7 (23...Nd5?! 24.Re7 Ne7 25.h4–+) 24.Bb7 Qb7–+) 22...Rd1 (22...Rc3?! 23.Qd8 Qd8 24.Be4–+; 22...Nc3?! 23.Qf3 Ne2 24.Kh1-/+) 23.Bc8 (23.Rfd1 Qb7 24.Bd4 f5–+) 23...Rf1 24.Rf1 (24.Kf1 Nc3 25.Bg4 Qb4–+) 24...Nc3 25.Ba6 (25.h3 Na4 26.Rc1 Nc3–+) 25...Na4 26.Rc1 (26.g3 Nc3 27.Kg2 a4–+) 26...Nc5 (26...Nc3! 27.Kf1 Qe2 28.Kg1–+) 27.g3 (27.Kf1 a4 28.g3 a3–+) 27...h5 28.h4 (28.Kf1 Qe4 29.Re1 Qh1 30.Ke2 Qg2–+) 28...g5 29.hg5 Qg5 30.Rd1 (30.Rc2 a4 31.Ra2 a3–+) 30...h4 31.Kg2 hg3 32.fg3 Ne4 33.Rd3 Nc5 34.Rf3?? (34.Rd1 a4 35.Bc8–+) 34...Qd2–+ 35.Kh3 a4 36.Bc8 Qh6 (better is 36...Ne4 37.Kg4–+) 37.Kg2 Ne6 (better is 37...Qc1 38.Bf5–+) 38.g4 (38.Bb7 Qc1 39.Rf1 Qc2 40.Kg1 a3–+) 38...Qg5 (38...Qd2 39.Rf2 Qd5 40.Kg3–+) 39.Kg3 (39.Bb7 Qb5 40.Rf2 a3–+) 39...Qe5 40.Kh3 Qb5 41.Kh4 Qg5 42.Kg3 Qe5 43.Kh4 Qh2 44.Rh3 Qf2 45.Kh5 Nf4 0–1. avinoam – avetanc (1645), kurnik, 2013.

5.e3 Nf6 6.a4 Be7 7.Bb2 0-0 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 b6 10.0-0 Bb7 11.Nd4 Nc5 12.f4 Rc8 13.Nc3 Nce4 14.Ne4 Ne4 15.d3 Nc3 16.Bc3 Rc3 17.Rc1 Qc7 18.Rc3 Qc3 19.Qc1 Rc8 20.Qc3 Rc3 21.Kf2 Bf6 22.Ke1 Bd4 23.ed4 Ra3 24.Kd2 Ra4 (better is 24...Ra2 25.Ke3 Rc2= (worse is 25...Ra4 26.Rc1+/–)) 25.Ke3?? (better is 25.Rc1 g6 26.Rc7+=) 25...a6-/+ 26.Rc1 ab5 27.Rc7 Ra7 28.Kd2? (better is 28.f5!?+=) 28...g6 29.Kc3 Ra2 30.Bf3 Ba6 31.Ra7 Ra4 32.h4 h5 (32...Kg7 33.Kb3–+) 33.g4? (33.f5!?-/+) 33...hg4 34.Bg4 Kf8 (34...Ra3!? 35.Kb4 Rd3 36.Ra6 Rd4 37.Kb5 Rf4–+) 35.h5-/+ Bc8 36.Rc7 Ra8 37.h6 Kg8 38.Kb4 Kh7 39.Rf7 Kh6 40.Rf6?? (better is 40.Kb5!? Ba6 41.Kb6 Bd3 42.Rf6+=) 40...Ra4 (better is 40...Kg7 41.Re6 Ra4 42.Kc3 b4 43.Kc2 Be6 44.Be6 b3 45.Kb3 Rd4–+) 41.Kb5 Rd4 (41...Bd7 42.Kb6 Kg7 43.Re6 Be6 44.Be6 Rd4 45.Kc5 Rd3 46.Bd5–+) 42.Be6 (42.Be6 Be6 43.Re6–+). avinoam – twardziel21, kurnik, 2012.

4.b5 Bf5

5.e3 e5 6.Nf3 f6 (6...Bd6 7.Be2=+) 7.Bb2 Bb4 8.Be2 Ne7 9.Qb3 Bd6 10.Nc3 Be6 (10...Nd7 11.d4= (11.Nd5? Nc5 12.Nf6 gf6–+)) 11.0-0 0-0 (11...Nd7 12.d4=) 12.e4+= Bf7 13.Nd5 (13.ed5!? Nf5 14.Qc4+=) 13...Nd5= 14.ed5 e4 (better 14...Nd7!?=) 15.Nd4+- Kh8 (15...Re8!?+-) 16.Ne6+- Be6 17.de6 Qe7 (17...Qc7 18.Rac1 Bh2 19.Kh1+-) 18.f4 (18.Qd5!? f5+-) 18...f5 (18...Rd8 19.Rad1+-) 19.d3 Rf6?? (better 19...a6+-) 20.Bf6+- gf6 21.de4 fe4 22.f5 (22.Rac1!? Bc5 23.Kh1 Kg7+-) 22...a6 23.a4 (23.Qa4 Bc5 24.Kh1 e3+-) 23...Bc5 (23...ab5 24.ab5 Ra1 25.Ra1+-) 24.Kh1 Bd4 (24...e3 25.Qd5 Ra7 26.Rac1+-) 25.Rad1 Be5 (25...Bc5 26.ba6 Ra7 27.ab7+-) 26.Rc1 (better 26.Qd5 Kg7 27.Qd8 Qd8 28.Rd8 ab5 29.Bb5 Bd6 30.Rd6 Nc6 31.Rd7 Kh6+-) 26...ab5 (26...Kg7+-) 27.Rc8 Kg7 28.ab5 (better 28.Qh3 Nc6 29.Ra8 Nd8+-) 28...Ra3 29.Qd5 Re3 30.Bh5 (better 30.Qd8 Qd8 31.Rd8 Bd6 32.Rd6 Rc3+-) 30...Rd3 31.Qe4 Rd4 32.Qf3 Rb4 (32...Rh4 33.g3 Rd4+-) 33.Bf7 Rf4 34.Rg8 Kh6 35.Qh3 (35.Qh5) 35...Rh4 36.Qh4 1–0. GuestNBGJ – XPg, freechess.org, 2017.

5.Bb2 e6

6.e3 Nf6

7.a4 Be7 8.h3 0-0 9.g4 (9.Nf3 Nbd7=+) 9...Bb1 10.Rb1 a6 (10...Ne4 11.Nf3=+) 11.g5 Ne4 12.h4 ab5 13.Bb5 Nc6 14.d3 (14.f4 Qb6 15.Nf3 Bb4-/+) 14...Nd6 (14...Bb4 15.Ke2 Nd2 16.Rc1=+) 15.Nf3 (15.Ne2 Nb5 16.ab5 Nb4=+) 15...Nb5-/+ 16.ab5 Qa5 17.Kf1 Qb5?? (better 17...Nb4-/+) 18.Bg7!+- Nb4 (18...Kg7 19.Rb5 Discovered attack) 19.Bf8 Bf8 20.Qb3 (20.Kg2 Ra2+-) 20...Qd3 21.Qd3 Nd3 22.Kg2 Ra2 23.Rhf1 (23.Rb7 Rf2 24.Kg3 h5 25.gh6 Bd6 26.Kg4 Kh7+-) 23...Bc5 24.Nd4 (24.Rb3 Nb4+-) 24...b6+= 25.Kf3 Ne5 26.Kg3 Ra4 (26...Nc4 27.Ra1 Bd6 28.Kf3 Rb2+=) 27.Nf3 (27.Ra1 Ra5+=) 27...Rg4 (27...Nf3!? 28.Kf3 Rh4=+) 28.Kh3+= Re4 29.Ne5 Re5 30.Kg4 Kg7 31.h5 (31.Rh1 Re4 32.Kf3 Rc4=) 31...d4 (better 31...h6 32.gh6 Kh6=+) 32.ed4+- Bd4 33.f4 Re2 34.h6 (34.Rbd1 Re4+-) 34...Kg6 35.Rbd1 Bc5 36.Rd7 Re4 (36...Rg2 37.Kf3 Ra2 38.Rc7+-) 37.Ra1 (37.Rd8 f5 38.Kg3+-) 37...Re2? (37...e5 38.Rf1 Rd4 39.Rd4 f5 40.gf6 ed4 41.f5 Kf6+-) 38.Raa7+- Rg2 (38...f5 39.gf6! Kh6 40.Rh7 Kg6+-) 39.Kf3 (better 39.Kh3 Re2 40.Rf7+-) 39...Rf2+- 40.Kg3 Kh5? (better 40...e5 41.fe5 Rf5+-) 41.Rf7+- Rf1 (41...Re2 42.Rh7 Re3 43.Kg2 Re2 44.Kf1 Rf2 45.Ke1 Rf4+-) 42.Rh7 Bf2 (42...e5 43.fe5 Kg5 44.Rag7 Kf5 45.Rf7 Kg6 46.Rf1 Kh7+-) 43.Kg2 b5 (43...Rc1 44.Kf2 Rc2 45.Kf3 Rc1+-) 44.Rab7 (44.Rab7 Rb1 45.Kf2 Rb2 46.Kf3 Rb3 47.Ke4+-) 1–0. AleksandrNekhoroshik (1680) – Zulayha (1700), lichess.org, 2020.

7.Nf3 Bc5 8.Be2 Qb6 9.Bf6 gf6 10.Nc3 Nd7 11.0-0 Rc8 12.a4 Bb4 13.a5 Qd6 14.Qb3 (14.Nd4 Bg6+=) 14...Ke7 (better is 14...Rg8!?=) 15.Nd4+/– Bg6 16.f4 (16.a6 Bc3 17.ab7 Ba1 18.bc8R Rc8 19.Ra1 Ke8+/–) 16...f5? (16...Bc3 17.dc3 Be4 18.c4=) 17.Rfd1 (17.a6 Bc3 18.ab7 Rc7 19.dc3 Rb7+-) 17...Bc3 18.dc3 Nf6 19.c4 dc4 (19...Qc5!? 20.Rac1 Qd6+-) 20.Bc4+- Qb8 (20...Nd5 21.Bd5 ed5+-) 21.Ne6?? (21.Be6 Rcf8 22.b6+-) 21...Rc4 (better is 21...fe6!? 22.Be6 Rcd8+=) 22.Qc4+= fe6 23.Rd4 Nd5 24.Qe2 Rd8 25.g3 Qc7 26.Rad1 (better is 26.Rc4 Qd6 27.a6+=) 26...Qa5 27.Qb2 Qb6 28.Kf2 Kf7 29.h3 a6 30.Rb1 (30.R1d3 Kg8–+) 30...Qb5 (better is 30...Ne3!? 31.Ke3 e5 32.fe5 f4 33.gf4 Bb1 34.Qb3 Kg7–+) 31.Qb5-/+ ab5 32.Rb5 Rb8 33.Kf3 Kf6 34.g4 h6 (34...Be8 35.Rc5 Ra8 36.Rd3–+) 35.Rc5 Nb6 36.Rc7 fg4 37.hg4 Nd5 38.Rd7 (38.Rc5 b6 39.Rc6 Be8-/+) 38...b5 (better is 38...Be8!? 39.Rd6 Ke7 40.R4d5 ed5 41.Rh6 b5–+) 39.f5-/+ ef5?? (better is 39...Be8 40.Rd6 Nc7-/+) 40.R7d5+= fg4 41.Kg4 b4 42.Rd6 Kf7 43.Rf4 Kg7 44.Rd7 Bf7?? (better is 44...Kg8+=) 45.Rff7+- (45.Rdf7 Kg8 46.Kh5 Rb5 47.Kh6 Rb6 48.Kg5 Rb8 49.R4f6 Rd8 50.Kh6 Re8 51.Rg7 Kh8 52.Rfg6 Re3 53.Rh7) 45...Kg8 (45...Kg6+-) 46.Rg7 Kf8 47.Kf5 Ke8 0–1. avinoam – mariuszpb, kurnik, 2012.

7.Nf3 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 10.a4 Bg6 11.Nh4 a6 12.Ng6 hg6 13.Nc3 ab5 14.ab5 Qb6 15.Na4 Qd8 16.Qb3 Nb6 17.Nc3 Qc7 18.Bf3 Nc4 19.Qc2 Ra1 20.Ra1 Rc8 21.h3 Bb4 22.Qd1?? (better is 22.Rc1=) 22...Nb2–+ 23.Qb3 Bc3 24.dc3 Qc3 25.Qa2 (25.Qc3 Rc3 26.Ra7 Rc7–+) 25...Nc4 26.Be2 b6 27.Rb1 Nd2 28.Rd1 Nde4 29.Bf3 (29.Qa6 Rc5 30.Bd3 Qb2 31.Qb6 Qf2 32.Kh1 Kh7–+) 29...Qc4 30.Qb2 Qc2 31.Qe5 (31.Qc2 Rc2 32.Be4 Ne4–+) 31...Qf2 32.Kh2 Qe3 (32...Rc2 33.Qf4 g5 34.Qb8 Kh7 35.Be4 Ne4 36.Qg8 Kg8 37.Rd2 Qd2 38.h4 Qg2) 33.Be4 Qe4 34.Qd6 Qe3 35.Rf1 Ne4 36.Qd7 Rf8 (36...Qg3 37.Kg1 Nd6 38.Qc8 Nc8 39.Rf3 Qe1 40.Kh2–+) 37.Rf3 (37.Qc6 Qc5 38.Rc1 Qc6 39.Rc6 d4 40.Rb6 d3–+) 37...Qc5 38.h4 Qd6 39.Qd6 Nd6 40.Rb3 Rc8 41.g4 Rc5 42.Kg3 Rb5 43.Ra3 Ne4 44.Kf4 Rc5 45.h5 (45.Ra6 Rc3 46.Ra8 Kh7–+) 45...gh5 46.gh5 b5 47.Ke5 b4 48.Rb3 Rb5 49.Kd4 Kf8 50.Ke5 (50.Rb2 Nf6–+) 50...Ke7 (better is 50...Nd2 51.Rd3 Nc4 52.Kf4–+) 51.Rb1 b3 52.Rg1 (52.Kd4 Kd6–+) 52...b2 53.Rg7 b1Q 54.h6 Qb2 55.Kf4 Qf6 56.Kg4 Qh6 57.Rg8 Nf6 0–1. avinoam – vovi (1895), kurnik, 2013.

7.Nf3 Be7 8.Be2 Nbd7 9.0-0 0-0 10.d3 Rc8 11.Nh4 Bg6 12.Ng6 fg6 13.Nd2 Qb6 14.a4 a6 15.Bf6 Bf6 16.d4 ab5 17.ab5 e5 18.Nf3 ed4 19.Nd4 Nc5 20.Rb1 Ne6?? (better is 20...Qd6=) 21.Qb3?? (better is 21.Ne6 Qe6 22.Bg4+-) 21...Bd4-/+ 22.ed4 Nd4 (better is 22...Rfd8!?-/+) 23.Qd5= Kh8 24.Bg4 Nf5 25.g3 (25.Rfe1!?=) 25...Rc5 26.Qd3 Rfc8 27.h4 (27.Rfe1!?=) 27...Rc3+= 28.Qd7 (28.Bf5 Rd3 29.Bd3 Kg8+=) 28...Rf8 (better is 28...Rd8 29.Rfe1 Nd6–+ (29...Rd7?? 30.Re8)) 29.Rfc1?? (better is 29.Kg2 Nd6 30.Rbe1+=) 29...Rg3–+ 30.Kh2 Qf2 31.Kh1 Rg4 32.Rc8 Rh4 0–1. avinoam – arciiik, kurnik, 2012.

7.Nf3 Be7 8.Be2 h6 9.0-0 0-0 10.Nd4 Bh7 11.Bf3 Nbd7 12.d3 Rc8 13.a4 Bd6 14.h3 Bb8 15.Bg4 (15.Be2 e5 16.Nf3 Qa5+=) 15...Re8 (better is 15...Ng4 16.Qg4 Ne5 (16...Bd3?? 17.Ne6 Qg5 18.Ng5+-) 17.Ne6 Ng4 18.Nd8 Bd3 (18...Rcd8?! 19.hg4 Bd3 20.Rc1+=) 19.Nb7 Bf1 20.hg4 Bd3-/+) 16.Nf3? (16.Be2 e5 17.Nf3 Qc7+=) 16...Nc5?? (better is 16...h5 17.Bh5 Nh5–+) 17.Bf6 Qf6 (worse is 17...gf6 18.d4 Nd3 19.Nbd2+=) 18.d4 Ne4 19.Nfd2 Qe7 20.Ne4 Be4 21.Bf3 Qd6 22.g3 Bb1 (22...Bc2!? 23.Qe2 Bf5-/+) 23.Rb1 Rc4 24.Qd3 (24.Be2!? Rc7 25.a5=) 24...Ra4-/+ 25.e4 Ra3 26.Qe2 de4 27.Be4 (better is 27.Qe4!? Re7 28.Rfc1+=) 27...Qd4–+ 28.Kg2 b6 (28...Qb6 29.Rfd1 Bd6 30.Qd2–+) 29.Bc6 Rd8 30.Rbd1 Rd3 31.Rd3 Qd3 32.Qd3 Rd3 33.Rc1. avinoam – radekul11, kurnik, 2013.

7.Nf3 h6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.a4 Nbd7 11.d3 Rc8 12.Nbd2 Nc5 13.Nd4 Bd3 14.Bd3 Nd3 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Nb2 17.Qb3 Nc4 18.Nc4 Rc4 19.Nf3 (19.a5 Ne4 20.Qb2 Qf6-/+) 19...Qc7 20.Raa1 Ne4 21.h3 Rc8 22.Qd3 Rc3 23.Qd4 Qc5 24.Qe5 Qc7 25.Qh5?? (better is 25.Qd4=) 25...Rc2 26.Ne5?? (better is 26.Nd4 Rc5 27.Rfd1–+) 26...Nf6 27.Qf7 Qf7 28.Nf7 Kf7 29.f3 R8c3 30.Rfe1 Nd7 31.Kh2 (31.a5 a6–+) 31...Ne5 32.Kg3 Nc4 33.e4 d4 34.Rad1 e5 35.h4 (35.Rg1 d3 36.Rb1 d2–+) 35...Ne3 36.Ra1 Rg2 37.Kh3 Rcc2 38.Rh1 (38.Re3 de3 39.Rb1 h5 40.f4 ef4 41.Re1 Rh2) 38...g5 (38...Rcf2 39.Raf1 Nf1 40.Rf1 Rh2 41.Kg4 Rf1 42.Kf5–+) 39.hg5 (39.Rag1 Rg1 40.Rg1 d3–+) 39...hg5 (39...Rg5!? 40.Rag1 Ng2 41.Rg2 Rcg2 42.Rf1–+) 40.a5 (40.Rae1–+) 40...Rc8 0–1. avinoam – mabeji, kurnik, 2012.

7.Nf3 h6 8.Be2 Be7 9.0-0 0-0 10.a4 Nbd7 11.d3 Rc8 12.Nbd2 Nc5 13.Nd4 Bd3 14.Re1 Be2 15.Qe2 Qd7 16.N2f3 Nce4 17.Ne5 Qc7 18.f4 Qc2?? (better is 18...Qa5–+) 19.Qc2 (better is 19.Nc2 Rc7 20.Rec1+-) 19...Rc2 20.Nc2 Rc8 21.Nd4 Bd6 22.Rac1 Rd8 23.Ndf3 Bb4 (23...Nc5 24.Ba3 Nfe4 25.Bc5 Nc5 26.Nd4+-) 24.Red1 Kf8 25.Rc7 Rd7 (25...Nd6+-) 26.Nd7 (26.Nd7 Nd7 27.Rd7+-) 1–0. avinoam – mabeji, kurnik, 2012.

4.b5 Nf6

5.Bb2 Nbd7 6.Nf3 e6 7.e3 Bb4 8.Be2 0-0 (8...Nc5 9.0-0+=) 9.0-0 Qa5 10.Qc2 Qd8 (10...Bd6 11.Rc1+=) 11.Rc1 (11.Nc3 Bd6+=) 11...Bd6+= 12.d4 Nb6 (12...Ne4 13.Nc3 Ndf6 14.Bd3+=) 13.a4 Bd7 14.Qb3 Rc8 15.Nbd2 Rc1 16.Rc1 Na8 (16...Ne4 17.g3+-) 17.Ne5 Nc7 (17...Qe7 18.a5+-) 18.Ba3 (18.a5 Nce8+-) 18...Nce8 19.Bc5 Bc5 (19...b6!? 20.Bd6 Nd6+-) 20.dc5+- (20.Rc5?! Nd6+-) 20...Qa5 21.Qc3 (21.Qb2 Bc8+-) 21...Qc7 (21...Qc3 22.Rc3 h6 23.a5+-) 22.Bd3 Bc8 23.c6 (23.h3 Nd7 24.Nef3 f5+-) 23...Nd6 24.Qd4 b6 25.Qf4 (25.Rd1 Nf5 26.Bf5 ef5+-) 25...Nde8 (25...Nd7 26.Nd7 Bd7 27.e4+-) 26.g4 (26.Rd1 Nd6+-) 26...h6 (26...Nd6 27.Kg2+-) 27.Ndf3 (27.Rd1 Nh7+-) 27...Nd6 28.g5 hg5 29.Ng5 Nf5? (better 29...Nde4 30.Ne4 Ne4 31.Be4 de4 32.Qe4 Rd8+-) 30.Bf5 ef5 31.Ng6! Qf4 (31...fg6 32.Qc7 Discovered attack) 32.Nf4 (32.Ne7 Kh8 33.ef4 g6 34.Nf7 Rf7 35.Nc8 Ne8+-) 32...Re8 33.Kg2 Rd8 34.h4 Ne8 35.h5 Nc7 36.Rh1 (36.Nf3 Kf8+-) 36...Rd6 (36...Kf8 37.Nf3+-) 37.Nf3 Kf8 38.Nd4 Ke7 39.a5! Rh6 (39...ba5 40.Ra1 Decoy) 40.ab6 (40.Kf3 Kf6+-) 40...ab6+- 41.Ra1 Kd6 42.Ra7 (42.Rg1 Ke5+-) 42...Rh7 (42...g6 43.hg6 fg6 44.Nh3+-) 43.Kf3 Rh8 (43...Rh6 44.Ra1+-) 44.Ke2 1–0. GuestJVKF – GuestGBRP, freechess.org, 2020.

5.Bb2 Bf5 6.e3 Nbd7 7.Nf3 e6 8.Be2 h6 9.0-0 Be7 10.a4 0-0 11.Nd4 Bg6 12.f3 (12.f4 Bc5=) 12...Rc8 (12...e5 13.Nb3+=) 13.d3 (13.f4 Qc7=) 13...Qb6 (13...e5 14.Nc2+=) 14.Nd2 (14.a5!? Qc7 15.f4=) 14...e5 15.N4b3? (better is 15.a5 Qc7 16.N4b3+=) 15...Qe3–+ 16.Kh1 d4?? (better is 16...Bd3!? 17.Bd3 Qd3–+) 17.Ne4 (17.f4 Bd3 18.Bd3 Qd3 19.fe5 Ne5 20.Bd4 Nfd7+=) 17...Nd5 18.Bc1 Be4 (18...Rc1 19.Rc1 f5 20.Re1-/+) 19.Be3 (19.de4 Rc1 20.Qc1= (worse is 20.Rc1 Nc3 21.Rc3 Qc3-/+)) 19...Nc3?? (better is 19...Ne3 20.Qb1 Nf1 21.de4 Ne3-/+) 20.Qd2 (better is 20.Qe1 Bd5 21.Nd4 ed4 22.Bd4+-) 20...de3+/– 21.Qe3 Bd5 22.Nd2?? (22.Na5!?+/–) 22...Bg5?? (better is 22...Bc5 23.d4 Bd4–+) 23.Qa7 (better is 23.f4!? Bf4 24.Rf4 ef4 25.Qd4+=) 23...Bd2-/+ 24.f4?? (better is 24.Qf2-/+) 24...Ne2–+ 25.fe5 Bc3 (25...Ne5?! 26.Qf2 Nf4 27.Qd2 Ng2 28.Kg1–+) 26.Ra2 (26.Qf2 Ba1 27.Ra1 Rc2–+) 26...Ba2 (26...Bd4 27.b6 Ba2 28.Qb7 Nb6 29.Qe4–+) 27.Qb7 (27.Qf2 Bd5 28.Qe2 Ne5–+) 27...Ne5 (better is 27...Nc5 28.Qf3 Nd4 29.Qe3–+) 28.Qe4 Ng3! 29.hg3 Rfd8 30.Rc1 (30.a5 Nd3 31.Qa4 Rc5–+) 30...Nd3 31.Rc2 (31.Rf1–+) 31...Bb1 32.Qe2 Bc2 33.Qc2 Be5 34.Kh2 Rc2 35.a5 Ne1 36.Kh3 Rg2 37.Kg4 Rd4 38.Kf5 Bb8 39.a6 Rf2 0–1. avinoam – ravr (1765), kurnik, 2012.

5.Bb2 Bf5 6.e3 e6 7.a4 Bd6 8.Nf3 0-0 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Rc8 11.d3 Nc5 12.Nd4 (12.Nc3 h5+=) 12...Bg6-/+ 13.f4 Re8 14.Nf3 Ng4 15.Bc1 (15.Bd4 Nh6-/+) 15...Qb6 16.h3? (16.Nd4!? h5 17.h3-/+) 16...Nf6 (16...Nd3!? 17.a5 Qc5 18.Nd4 Nc1 19.Bg4–+) 17.d4 (17.Na3 Nh5 18.Kh2 Qc7-/+) 17...Nce4 18.Nbd2 Nc3 (18...Ng3!? 19.Rf2–+) 19.Qe1 Ne2 20.Qe2 Ne4 (20...Rc3!? 21.Ne1 Bh5–+) 21.Ne4-/+ Be4 (21...de4?! 22.Ne5=) 22.Nd2 Rc2 23.Ba3 Ba3 24.Ra3 Rec8 25.a5 Qd6 26.Raa1 Qb4 27.Rad1 (27.Rfd1!?–+) 27...h6 28.Qe1 Qb5 (better is 28...Bd3 29.Nf3 Qb5–+) 29.Nf3? (29.Ne4 de4 30.Rd2 Qb2 31.Rc2 Rc2–+ (31...Qc2?! 32.f5-/+)) 29...Bf3 (better is 29...Re2 30.Qg3 Re3–+) 30.Rf3 Ra2 31.Rf2 Qa5 (31...Ra5 32.Rb1 Qa6 33.f5–+) 32.Ra2 Qa2 33.Rc1?? (better is 33.Ra1 Qb2 34.Rb1–+) 33...Rc2 34.Rc2 Qc2 35.Qb4 Qc1 36.Kh2 (36.Kf2 Qc6–+) 36...Qe3 37.Qb7 (37.f5 Qf4 38.Kg1 Qc1 39.Kf2 Qc2 40.Kg1–+) 37...Qf4 38.Kh1 Qd4 39.Qb8 Kh7 40.Qg3 (40.Qb7 f6 41.Qa8 Qe3–+) 40...a5 41.Qe1 (41.Qa3 Qb4 42.Qd3 Qe4–+) 41...a4 42.Qb1 (42.Qc1 Qb4 43.Qc2 f5–+) 42...g6 43.Qc1 Kg7 44.Qa3 (44.Kh2 Qb4 45.h4 a3–+) 44...Qc4 (better is 44...Qd1 45.Kh2 Qb3 46.Qa1 Kg8 47.Qc1–+) 45.Qe7 (45.Qa1 Kg8 46.g4–+) 45...d4 (better is 45...Qc1 46.Kh2–+) 46.Qd6 d3 47.Qe5 Kf8 (47...Kh7 48.Qe3 a3 49.Qa7 Qc1 50.Kh2 Qf4 51.g3–+) 48.Qh8 (48.Qb8 Ke7 49.Qa7 Kf6 50.Qf2 Ke5 51.Qe1 Kd6 52.Qe3–+) 48...Ke7 49.Qh6 Qe4 50.Qg5 Kd7 (better is 50...Kf8 51.Qc5 Kg8 52.Qa5–+) 51.Qb5 (51.Qb5 Kd6 52.Qa5–+). avinoam – mon2012, kurnik, 2014.

5.Bb2 Bf5 6.e3 e6 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Nbd7 9.0-0 0-0 10.a4 h6 11.Nd4 Bg6 12.f4 Bc5 13.f5 (13.a5!?=) 13...Bd4+= 14.Bd4 Bf5 15.d3 b6 16.Nd2 Rc8 17.e4? (better is 17.a5!?+=) 17...de4-/+ 18.de4 Be4 19.Ne4 Ne4 20.Bf3 Ndf6 21.Be4 Ne4 22.Qg4?? (better is 22.Ra3–+) 22...Qd4 23.Kh1 Nf2 0–1. avinoam – pudak, kurnik, 2013.

5.Bb2 g6 6.e3 Bg7 7.Nf3 0-0 8.Be2 Bg4 9.0-0 Qb6 10.a4 a6 11.Nc3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Nbd7 (better is 13...e6!?=) 14.Nd5!+/– Nd5 15.Bg7 Rc8 16.Bh6 N7f6 17.Nd4 (better is 17.Rc1+-) 17...Be2= 18.Ne2 Qb5 19.Bg5?? (better is 19.Ng3=) 19...Qe2–+ 20.Qd4 Qc4 21.Qe5 Qc7 22.Bf6 Nf6 (22...ef6?! 23.Qd5 Rd8 24.Qa2=) 23.Qb5 Qc6 24.Qb4 Nd5 25.Qd4 Qc5 26.Qe5 b5 27.d4 Qd6 28.Qg5 b4 29.e4 (29.Qg4 Rc2–+) 29...Nf6 (better is 29...Nc3 30.e5 Qd4 31.Qe7 Ne2 32.Kh1 Qf2 33.Rd1–+ (33.Rf2?? Rc1 34.Rf1 Rf1)) 30.e5 Qd5 31.Qe3 (31.Qd2 Nh5 32.g4 Ng7–+) 31...Ne4 32.f3 Nc3 33.h3 Qd4! 34.Qd4 Ne2 35.Kf2 Nd4 36.Rd1 Ne6 37.Rd7 Rb8 38.Rd2 (38.g3 Rb5–+) 38...b3 39.Rb2 Nc5 40.Ke3 (40.Rb1–+) 40...Na4 41.Rb1 b2 (better is 41...Nc3 42.Rb3 Rb3 43.Kd3–+) 42.Kd3 Rc8 43.Kd2 e6 44.g3 Rc5 45.f4 Rc3 46.Rb2 Nb2 (better is 46...Rg3 47.Rb4 Nc3 48.Rb3 Ne4 49.Kc2 Rb3 50.Kb3–+) 47.Kc3 Nd1 48.Kd2 Nf2 49.h4 (49.Ke3 Nh3 50.g4 Kg7–+) 49...Ne4 50.Ke3 Ng3 51.Kf3 Nf5 52.Kg4 h5 53.Kg5 Ne3 54.Kf6 (54.Kh6–+) 54...Nd5 55.Kg5 Kg7 56.f5 gf5 (56...ef5 57.e6 f6) 57.Kh5–+ f4 (57...f6 58.ef6 Kf6 59.Kh6 f4 60.Kh7 f3 61.Kh8 f2 62.Kg8 f1Q 63.Kf8 Qc4 64.Kg8 Ne7 65.Kf8 Qc8) 58.Kg4 Kg6 (58...f6!? 59.ef6 Kf6 60.Kf3–+) 59.h5 Kh6 60.Kf3 Kh5 61.Kf2 Kg4 62.Kg2 f3 63.Kf2 Kf4 64.Kf1 Kg3 65.Kg1 f2 66.Kf1 Ne3 67.Ke2–+ f1Q 68.Ke3 Qf4 69.Kd3–+ Qe5 70.Kc4 Qd5 71.Kc3 Kf4 72.Kc2 Ke3 73.Kc3 Qd4 74.Kb3 Kd3 75.Ka2 Qb6 0–1. avinoam – swierszcz54, kurnik, 2013.

5.Nc3 e5 6.e3 Bb4 7.Bb2 (7.Nf3 d4 8.Rb1 Ba5-/+ (worse is 8...dc3 9.Rb4 Be6 10.Bc4+=)) 7...0-0-/+ 8.a3 Bc5 9.Nf3 Bg4 10.Be2 (10.h3 Bf3 11.Qf3 Qd6=) 10...d4 (10...Nbd7!?+=) 11.Na4+= Bb6 (better is 11...d3!? 12.Bf1 Bd4=) 12.Nb6+/– ab6 13.Ne5 Be2 14.Qe2 (14.Ke2?! Nbd7 15.Nd7 Qd7 16.Bd4 Qb5 17.d3 Rfe8+=) 14...de3 15.fe3 (15.de3 Qd5+/–) 15...Ne4 16.d3 Qh4 17.Kd1?? (better is 17.g3 Ng3 18.Qf2+=) 17...Nf2-/+ 18.Kd2 Nh1 19.Rh1 f6 20.g3? (better is 20.Nc4!? Qg5 21.Qf3 Qb5 22.Qb7–+) 20...Qa4–+ 21.Nc4 Qb5 22.Kc3?? (22.Qg4 Nd7 23.Qe6 Kh8–+) 22...Qc5 (better is 22...Qc6!? 23.Rc1 b5 24.Kd2 bc4 25.Rc4–+) 23.d4? (23.Qg4 Nc6 24.Qe6 Kh8–+) 23...Qc7 (better is 23...Qc6!? 24.Rc1 b5 25.Kd2 bc4 26.Qc4 Qc4 27.Rc4–+) 24.Kd3 b5 25.Nd2 Qc6 (25...Nc6!? 26.Qh5 b4 27.Qd5 Kh8 28.Qb3–+) 26.Rc1 Qe6 27.e4 (27.Qd1 Nd7–+) 27...Rd8 (27...Nc6 28.d5 Ne5 29.Kc2–+) 28.d5 (28.Ke3 f5 29.Kf2 fe4–+) 28...Qh3 (28...b4!? 29.ab4 Nc6 30.Kc2 Nb4 31.Kd1–+) 29.Nf3 Nc6 30.Ke3 Na5 (better is 30...Rd5! 31.ed5 Re8 32.Be5 Qh6 33.Kf2 A) 33...fe5?! 34.Rc3 (34.dc6? Qc1 35.cb7 Qc6–+) 34...Nd4 35.Nd4 Qh2 36.Kf3 Qh1 37.Kf2 Qh2 38.Kf3 Qh1 39.Kf2 Qh2=; B) 33...Qc1 34.dc6 Qc5 (34...Qc6?! 35.Qa2 Qc4 36.Qc4 bc4 37.Bc3-/+) 35.Kg2 Qc6 36.Qa2 Qc4 37.Qc4 bc4–+) 31.Qb5= Qg2 (better is 31...Re8=) 32.Bc3?? (32.Bd4 Re8=) 32...Qa2?? (better is 32...Rdc8 33.Qe2 Nc4 34.Kd3 Qh3–+) 33.Ba5 (better is 33.Bb4!?=) 33...Qa3-/+ 34.Rc3 Qa5 35.Qb7?? (35.Qa5 Ra5 36.Nd4-/+) 35...Qa7 (35...Qc3 36.Kf4 Ra3 37.Ne1 Qe5 38.Kg4 Qe4 39.Kh3 Qf5 40.Kg2 Ra2 41.Qb2 Rb2 42.Nc2 Rc2 43.Kg1 Qd5 44.Kf1 Qd1) 36.Qa7= Ra7 37.Nd4 Kf7 (37...Rdd7 38.g4=) 38.Kd3 (38.Nc6 Rda8 39.Na7 Ra7+/–) 38...h6 (better is 38...Rda8!?+=) 39.Nc6+/– Rad7? (better is 39...Rda8 40.Na7 Ra7+/–) 40.Nd8+- Rd8 41.Rc7 Kg6? (41...Kf8+-) 42.h4 (better is 42.Kd4!? Kh7 43.Kc5 Kg8+-) 42...h5? (better is 42...f5!?+/–) 43.Ke3 f5 (43...Rb8 44.Kd4 Rb4 45.Kc5 Re4+-) 44.e5?? (better is 44.ef5 Kf6 45.Ke4 Re8 46.Kf4+-) 44...Rd5= 45.e6 Re5 46.Kf4 Re6 47.Rc5 Rf6 48.Ke5 (48.Rb5 Rd6+=) 48...Ra6 (48...f4!? 49.Ke4 fg3 50.Rg5 Kh6 51.Rg3 Rf1+=) 49.Rd5 Rb6 50.Kf4 Rb4 51.Ke5?? (better is 51.Kf3+=) 51...Re4–+ (51...Re4 52.Kd6 Re3–+) 0–1. avinoam (1610) – rycho1967, kurnik, 2013.

5.e3 e5 6.Nf3 Nbd7 7.Be2 e4 8.Nd4 Bd6 9.Nf5 Bf8 10.0-0 (10.Nd4 Bc5=) 10...Nc5 11.Nd4 Bd6 12.f4 (12.Ba3 0-0=) 12...ef3=+ 13.Bf3 Qc7 14.Nc3 Exerts pressure on the isolated pawn (14.h3 Qe7 15.Ba3 Qe5 16.Bc5 Bc5-/+) 14...Bh2-/+ 15.Kh1 Qg3 16.Qe1 Qc7?? (better 16...Qe1 17.Re1 Bg3-/+) 17.Nd5+= (worse 17.Bd5 Bg3 18.Qe2 Nd5 19.Nd5 Qd8–+) 17...Nd5 18.Bd5 0-0 19.Qh4 Bg3 20.Qg5 Be6 21.Ba3 Bd5 (21...Be5!? 22.Bf3 Bc4+=) 22.Qd5+- b6 (22...Nd3 23.Bf8 Rf8 24.Qf3+-) 23.Rac1 (better 23.Nf5!? a6 24.Bb2+-) 23...Rad8+- 24.Qf3 (24.Qg5 Be5 25.Nc6 Ne4 26.Nd8 Ng5 27.Rc7 Bc7 28.Bf8 Kf8+-) 24...Be5+= 25.Nb3 Rd6 26.Bc5 (worse 26.Nc5 bc5 27.Rc5 Rh6 28.Kg1 Bh2 29.Kf2 Qa5=+) 26...Rh6 27.Kg1 bc5 28.Rc5 (28.Nc5?? Bh2 29.Kh1 Qd8–+) 28...Qe7 29.Rc6 Bh2 30.Kf2 Rg6 (30...g6 31.Nd4 Qb4 32.Qe2+=) 31.Nd4 Qb4 32.Ke2 Be5 33.Qd5 Bf6 34.Rc7 h6 35.Ra7 (35.Rf4 Bd4 36.Rd4+- (36.Qd4?! Qb5 37.Kf2 Qg5=)) 35...Bd4+= 36.ed4 Can f7 get defended? (36.Raf7 Rf7 37.Qf7 Kh7 38.ed4 Rg2 39.Kf3 Qd2 40.Qf5 Kh8=) 36...Re8= 37.Kd3 Rg3 38.Kc2 Rc8 39.Kd1 Rg5 40.Qb3 Qd4 41.Raf7 Qa1 42.Ke2 Qe5 43.Kd1 Qa1 44.Ke2 Qe5 45.Kf2 Qd4 46.Qe3 Qg4 47.Qf3 Qd4 48.Qe3 Qg4 49.Qf3 Qd4 50.Qe3 Qg4 51.Qf3 Qd4 52.Qe3 Qg4 ½–½. DEFFM – beatfunk, freechess.org, 2019.

5.e3 e6 6.Nf3 Bd6 7.Bb2 Nbd7 8.Be2 0-0 9.0-0 b6 10.a4 Bb7 11.d3 Rc8 12.Nbd2 e5 13.Nh4 g6 14.g3 Nc5 15.d4 ed4 16.Bd4 Nce4 17.Ndf3 Nc3 18.Bc3 Rc3 19.Nd4 Ne4 20.Bd3 Nc5 21.Be2 Be5 22.Nc6 Bc6 23.bc6 Ne4 24.Rc1 Qd6 25.Bb5 Qc5 (25...Rc1 26.Qc1 Rc8 27.Nf3+=) 26.Rc3+= Nc3 27.Qc2 Nb5 (better is 27...Ra8!?+=) 28.Qc5+= bc5 29.ab5 Rb8 30.Rb1 (30.Rd1 Rd8 31.Kf1+=) 30...Rb6? (better is 30...c4!?=) 31.Nf3 Bd6 32.Nd2?? (better is 32.Rd1 Kf8 33.Rd5+-) 32...c4+= 33.e4 (better is 33.Nf3+=) 33...de4?? (better is 33...c3 34.e5 Be5-/+) 34.Nc4+- Bc7 35.Nb6 Bb6 36.Rd1 (better is 36.Ra1!? Kf8 37.Ra7 Ke8+- (37...Ba7?? 38.c7+-)) 36...Kf8 37.Rd7 (better is 37.Rc1!? Bc7 38.Ra1 Ke7 39.Ra7 Kd6+-) 37...Ke8 38.Rb7 f5 (38...g5 39.g4+-) 39.c7 (better is 39.Rh7 Kd8+-) 39...Kd7 40.c8Q! Kc8 41.Rh7 g5 42.h3 (42.Kf1 Kd8+-) 42...f4 Black prepares e3 43.g4 e3 (43...Bd4 44.Rf7+-) 44.fe3 Be3 45.Kg2 f3 (45...Bd4 46.Rf7+-) 46.Kf3 Bb6 (46...Bd4 47.h4 gh4 48.g5+-) 47.h4 gh4 48.Rh4 Kd7 49.Rh7 Ke6 (49...Kd6 50.g5 Bd4 51.Ke4+-) 50.g5 (better is 50.Rh6 Ke5 51.Rb6 ab6+-) 50...Kf5 51.Rg7 Bd4 52.Rg8 Ke6 (52...Bc5 53.g6 Kf6 54.Ke4+-) 53.Rf8 Ke7 54.Rf4 Bc3 (54...Bh8+-) 55.g6 Ke6 56.Rf7 Kd5 (56...Kd6+-) 57.Ra7 Kc5 58.Rc7 Kb4 59.Rc3! Kc3 60.b6 1–0. avinoam – misio1952, kurnik, 2013.

5.e3 Bg4 6.Nf3 e6 7.Be2 Bf3 8.Bf3 Be7 9.a4 0-0 10.0-0 Nbd7 11.d3 Qb6 12.Nd2 Rfc8 13.Bb2 Rc7 14.Bd4 Qa5 15.Nb3 Qb4 16.h3 e5 17.Bb2 Nc5?? (17...Qh4 18.Rc1 Rc1 19.Nc1+=) 18.Nc5?? (better is 18.Be5 Nb3 19.Rb1+-) 18...Qb2+= 19.Nb3 Rac8 20.Rb1 Qa3 21.Nd2 (21.a5!?-/+) 21...Rc2 22.Bg4 Ng4 23.hg4 Qa4 24.Nf3 f6 25.d4 e4 26.Nh4 g6 27.g3 Ra2 28.Qa4 Ra4 29.Rfc1 Rac4 30.Rc4 Rc4 (30...dc4!? 31.Rc1–+) 31.Ng2 Bd6 32.Nf4 Bf4 33.gf4 Kf7 34.Kg2 Ke7 (34...h5 35.b6 a6 36.Rh1-/+) 35.f3 (35.Rh1 h5 36.f5 gf5 37.gh5 Rc8=) 35...ef3 36.Kf3 Kd6 37.Ra1 Rb4 38.Ra7 Rb5 39.Ra8 Rb1 40.Rh8 Rh1 41.Rg8 b5 42.Rc8 (42.Rd8 Kc6=) 42...b4 43.Rc5? (43.Rb8!?+=) 43...h5 44.gh5 gh5 45.Kg3? (better is 45.e4!? de4 46.Ke4 Re1 47.Kd3–+) 45...h4 (45...b3!? 46.Rb5 Rb1 47.Kg2–+) 46.Kg4 Re1 (better is 46...b3!? 47.Rb5 Rb1 48.Rb6 Kc7 49.Rb5–+) 47.Kh4 Re3 48.Kg4 (48.Rb5 b3 49.Kg4-/+) 48...Re4 49.Rb5 Rd4 50.Rb6 Kc5 51.Rf6 b3 52.Rf8 (52.Rh6 b2 53.Rh1 Kb4–+) 52...b2 53.Rc8 Kb4 54.Rb8 (54.Rh8 Rc4–+) 54...Kc3 55.Rb2 Kb2 56.Kg5 Rf4! 57.Kf4 d4 58.Ke4 Kc3 59.Kf3 d3 60.Kf2 Kc2 61.Ke1 d2 62.Ke2 d1Q 63.Ke3 Qd3 64.Kf4 ½–½. avinoam – phil9234 (1620), kurnik, 2012.

5.e3 g6 6.Bb2 Bg7 7.Nf3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Nc5 10.Qc2 b6 11.Nd4 Bd7 12.Nc6 Qe8 13.Rc1 Bf5 14.d3 Qd7 15.Nc3 a6 16.a4 (16.Na4 Na4 17.Qa4 ab5 18.Qb5 Rfb8+/–) 16...g5 17.Ba3 Rfc8 18.Bc5 bc5 19.Qd2 h6 20.d4 c4 21.Bf3 e6 22.Bd1 Ne4 23.Ne4 Be4 24.Bc2 Bc2 25.Qc2 Bf8 26.Qe2 (26.e4 ab5 27.ab5 f5 28.ed5 ed5+=) 26...Qb7 27.Rab1 ab5 28.ab5 Ba3 29.Rc2?? (better is 29.Re1=) 29...Rc6–+ 30.h4 (30.f4 Be7–+) 30...Bd6 (30...Rb6 31.hg5 hg5 32.Qg4–+) 31.hg5 hg5 32.Qh5 Qb5! 33.Qg5 (33.Rb5 Ra1 Mate attack) 33...Kf8 34.Qd8 (34.Rb5?? Ra1 35.Rb1 Rb1 36.Rc1 Rc1) 34...Rd8 35.Rb5 Ra6 36.g3 Rda8 0–1. Bouvier,Clement (1665) – Bilquez,Romain (2055), Montigny le Bretonneux Noel op, 2007. (=1.b4 c6 2.c4 d5 3.cd5 cd5)

5.Nf3 e6 6.Bb2 Bd7 7.e3 Be7 8.a4 0-0 9.Bd3 Qc7 10.Be5 Bd6 11.Bf6 gf6 12.0-0 e5 13.Nc3 Be6 14.Rc1 Qa5 15.Qc2 e4 16.Nd5 (16.Ne4 de4 17.Be4 a6+=) 16...Bd5 (16...ef3!? 17.Nf6 Kg7+=) 17.Be4+= Be4 18.Qe4 Nd7?? (18...Qb6 19.Nd4 Rd8+-) 19.Qg4+- Kh8 20.Qd7 Rad8 21.Qf5 Kg7 22.Rc4 Rfe8 (22...Rg8 23.Rfc1+-) 23.Rg4 Kf8 24.Qf6 Re6 25.Qh8 Ke7 26.Qh7 1-0. DEFFM – GuestHTDR, freechess.org, 2021.

4.Nc3 Bf5

5.Qa4 Bd7 6.b5 Bf5 =.

5.b5 e6 6.Bb2 Nf6 7.e3 Bd6 8.Nf3 Nbd7 9.Nd4 Bg6 10.Be2 0-0 11.0-0 Rc8 12.a4 Bb8 13.Ba3 Re8 14.f4 (14.Rc1 Nc5=) 14...Nb6 (14...e5 15.fe5 Be5 16.Kh1-/+) 15.a5 Nc4 16.Bc4 Rc4 17.a6 b6 (better is 17...ba6!? 18.ba6 Bd3-/+) 18.Nc6= Qd7 19.Qe2 Ne4?? (better is 19...Bh5 20.Qe1 Ne4=) 20.Ne4+- (20.Nb8?! Rb8 21.Ne4 Re4= (worse is 21...Be4 22.d3 Bd3 23.Qd3+/–)) 20...Be4 (better is 20...Re4 21.d3 Ra4+-) 21.d3 (21.Nb8?! Rb8 22.d3 Bd3 23.Qd3 Qb5+/–) 21...Bg2 22.Kg2 Rc6 23.Rf3?? (better is 23.bc6 Qc6 24.Bb2+-) 23...Rc3–+ 24.Bb2 Rb3 25.Bd4 Qb5 26.Ra2 (26.Rg3 g6 27.Rd1 Qa6–+) 26...f6 (26...Qd3 27.Qd3 Rd3 28.Kf2–+) 27.Rg3 (27.e4–+) 27...Kf7 (better is 27...e5 28.Qg4 g6 29.fe5 fe5–+ (worse is 29...Be5 30.Be5 fe5 31.Rf2–+; 29...Rd3?! 30.Qf5=; 29...Qd3 30.Qd7 Qb5 31.Qf5=)) 28.Qh5+- Ke7 29.Rg7 Kd8 (29...Kd6 30.Rc2 Re7 31.Re7 Rb2+-) 30.Bf6 Kc8 31.Rc2 Bc7 32.Rcc7 Kb8 33.Rb7 Ka8 34.Ra7 Kb8 35.Qe5 Kc8 36.Ra8 1–0. avinoam – slawekwojtek, kurnik, 2013.

5.e3 e6 6.b5 Nf6 7.Nf3 Bb4 8.Bb2 0-0 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Rc8 11.a4 (11.Nh4 Be4=) 11...b6 (11...Nc5 12.Na2 Ba5 13.Rc1=) 12.Qb3 (12.Nd4 Ne5+=) 12...Bc3 13.Bc3 Ne4 14.Nd4 (14.Bb4 Re8=) 14...Bg6 (14...Nc3 15.dc3 Nc5 16.Qb2+=) 15.Nc6= Qc7? (15...Qg5 16.f4 Qh4 17.Bb4+/–) 16.f4 (better is 16.Ne7 Kh8 17.Nc8 Rc8 18.Rfc1+-) 16...Ndc5= 17.Qb2 Nc3 18.Qc3 Ne4 19.Qd4 Rfe8 20.d3?? (20.a5 Ra8+=) 20...Nd6 (20...Nd2!?-/+) 21.Bf3 (21.Rfc1 Nf5 22.Qb4 Qd7+=) 21...Nf5 22.Qe5 Qd7 23.e4 de4 24.Be4 Ne7 25.Rac1 Be4 26.Qe4 Nc6 27.bc6 Qd6 28.Rfd1 Rc7 29.d4 Rec8 30.d5 ed5 31.Rd5 Qa3 32.Rcd1 g6 33.Qe5 (33.Rd8 Kg7 34.Qd4 Kh6+=) 33...Qe7 (33...Qf8=) 34.Qd6?? (better is 34.Qe7 Re7 35.Rd8 Rd8 36.Rd8 Kg7 37.Rd7 Re1 38.Kf2=) 34...Qd6-/+ 35.Rd6 Rc6 36.Rd8 Kg7 37.Rc8 Rc8 38.Rd7 Ra8 (38...a6 39.Rd4-/+) 39.Kf2 a6 (39...a5 40.Rd6 Rc8 41.Ke3-/+) 40.Rd6 (40.Rb7!?=) 40...Rb8 41.g4 Rb7 42.h4 h6 43.h5 b5 (43...gh5!? 44.gh5 a5-/+) 44.a5+= (worse is 44.Ra6 b4 45.Rd6 b3–+) 44...b4 (better is 44...gh5!? 45.gh5 b4-/+) 45.Rb6+= (45.Ra6?? b3 46.Rd6 b2–+) 45...Rd7 46.Rb4 (46.hg6 fg6 47.Rb4 Rd2 48.Ke3 Ra2+=) 46...Rd5 (better is 46...gh5 47.gh5 Rd5-/+) 47.hg6+= fg6 48.Ra4 (48.Rb7!? Kf8 49.Rb6 Ra5 50.Rg6 Ra2 51.Ke3 Ra3 52.Ke4 Ra4 53.Ke5 Ra5 54.Kd6+=) 48...Rb5 49.Kf3 Kf6 50.Kg3 g5 51.f5 Rb3 52.Kf2 Ke5 53.Rc4 Rb5 54.Rc6 (better is 54.Ke3!?=) 54...Ra5-/+ 55.Rh6 Ra2 (55...Kf4!?-/+) 56.Kg3 Ra1 (better is 56...Ra3 57.Kf2 Kf4+=) 57.Re6+/– Kd5 58.Rg6 a5 59.Rg5 a4 60.f6 Ke6 61.Rf5 Kf7 62.g5 1–0. avinoam – slawekwojtek, kurnik, 2013.

4.d4 e6

5.a3 Bd6 6.Nf3 =.

5.a3 Nf6 6.Nf3 (6.Bf4 Bd6 7.Bd6 Qd6=) 6...Bd6 7.Bg5 (7.e3 0-0=) 7...a5 (7...0-0 8.e3=) 8.b5 a4 (8...Bd7 9.e3=) 9.e3 (9.Nbd2 Qe7=) 9...Qa5 10.Qd2 Ne4 11.Qa5 Ra5 12.Bh4 (better is 12.Bd3!?=) 12...Bd7-/+ 13.Nfd2 Nd2 14.Nd2 Bb5 15.Bb5 (15.Bg3 Bg3 16.hg3 Nc6-/+) 15...Rb5 16.0-0 (16.0-0 Nc6 17.Rfb1 Rb1 18.Rb1–+; 16.Bg3 Bg3 17.hg3 Nc6-/+) 0–1. jupiter (2425) – pierred (2760), net–chess.com, 2008.

5.h4? Bb4–+ 6.Bd2 Qa5 (6...Bd6 7.Nc3–+) 7.a3 Bd2 (7...Nc6 8.e3-/+) 8.Nd2 Nc6 9.Ngf3 Nf6 10.Ra2 (10.e3 0-0-/+) 10...0-0 11.Qc2 (11.e3 Bd7-/+) 11...Bd7 12.e3 Rac8 (12...Rac8 13.Qb1 Ne4-/+) 0–1. PurdueSux – doubleattack, internet, 2007. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5)

4.d4 Nf6

5.Qa4 Bd7 6.b5 e6 7.Bg5 1–0. karlsdad – TheWelshKnight, ChessWorld.net, 2014.

5.Nc3 e6 6.Qa4 (6.a3 a5 7.Qa4 Nbd7=+) 6...Nc6-/+ 7.b5 Qa5 (better is 7...Bb4 8.Bd2 Nd4=+) 8.bc6?? (better is 8.Qa5 Na5 9.e3=+) 8...Qc3–+ 9.Kd1 b5 10.Qb5 (10.Qb3 Qa1 11.Qb2 Qb2 12.Bb2 Rb8–+) 10...Qd4 11.Qd3 (11.Kc2 Qa1 12.c7 Nd7–+) 11...Qa1 12.c7 (12.Qb3 Qd4 13.Kc2 e5–+) 12...Bd7 (better is 12...Ne4 13.Qb5 Bd7 14.Qb8 Ke7–+) 13.Nf3 Ba4 14.Kd2 Ne4 15.Ke3 Qc1 16.Nd2 Bc5 17.Kf3 Qe1 18.Ne4 de4 19.Qe4 Qf2 (20.Kg4 f5 21.Kh3 fe4 22.e3 Qf5 23.Kg3 Bd6 24.Kh4 g5 25.Kh5 Bd1 26.Be2 Be2 27.g4 Qg6#) 0–1. juancabeta – hardgamer, internet, 2006.

5.Nc3 Bf5 6.Qa4 Nc6 7.Bb2 -/+.

5.e3 e6 =+.

5.Nf3 e6 6.Bg5 (better is 6.b5!?+=) 6...Bb4-/+ 7.Nfd2? (7.Bd2!? Nc6 8.Bb4 Nb4 9.Qa4 Nc6 10.Nc3-/+) 7...Nbd7 8.e3 Be7 (better is 8...0-0!?–+) 9.Nc3-/+ a6 10.Be2 0-0 11.h3 b5 12.0-0 Bb7 13.a4 (better is 13.Qb3!?-/+) 13...b4–+ 14.Na2 a5 15.Nc1 Ne4 16.Be7 Qe7 17.Ne4 de4 18.Nb3 Rfc8 19.Bb5 Nf6 20.Nc5 Nd5 21.Qg4 f5 22.Qh5 g6 23.Qh6 Nc3 24.Rac1 Bc6 25.h4?? (25.Bc4 Bd5 26.Bd5 ed5 27.Kh1–+) 25...Bb5 (25...Nb5?! 26.ab5 Bb5 27.Rfe1–+) 26.ab5 Ne2 27.Kh1 (27.Kh2 Nc1 28.Rc1 Rab8–+) 27...Nc1 28.Rc1 Rab8 29.h5 (29.g3 Rb5 30.h5 g5–+) 29...gh5 (better is 29...Qh4 30.Kg1 Rb5 31.g3 Qh5 32.Qf4–+) 30.Qh5 a4 31.Qh6 (31.Rb1 Rb5 32.Na4–+) 31...Rb5 32.Rg1 (32.Qf4 b3 33.Qg3 Kf7–+) 32...Rbc5 (32...b3!? 33.Na4 b2 34.Nb2 Rb2 35.Qf4–+) 33.dc5 a3 34.g4 f4 35.g5 (35.ef4 b3 36.f5 a2–+) 35...Rc7 (better is 35...fe3 36.fe3 b3–+) 36.g6 Kh8 (better is 36...Rc8 37.Qf4 h5–+) 37.g7+- Kg8 (37...Qg7 38.Rg7 Rg7 39.Qe6 fe3 40.fe3 h5+-) 38.Qh7!! 1–0. rar (2365) – mgilbert (2525), net–chess.com, 2015.

4.e3 a6

5.a4 Nc6 6.b5 ab5 7.Bb5 Bd7 8.Nf3= Nf6 9.Nc3 e6 10.0-0 Bd6 11.d4 (11.Ba3 Ba3 12.Ra3 0-0=) 11...0-0 (11...Qe7 12.Qe2=+) 12.Ba3= Ba3 13.Ra3 Qa5 (13...Qe7 14.Qa1=) 14.Qb3 Rfc8 15.Rb1 Qc7 (15...Ne4 16.Qb2 Nd6 17.Bd3=) 16.Bd3 Na5 (16...Qd6 17.Qb2=) 17.Qb4+= h6 18.Ne5 (18.h3 Ra7+=) 18...Be8 (18...Nc6 19.Nc6 Bc6 20.f3+=) 19.f4 (19.Nb5 Bb5 20.ab5 b6+=) 19...Rab8 (19...Qd8 20.f5=) 20.Nb5 Bb5 21.ab5 (21.Bb5?! Nc6 22.Qb2 Ne5 23.fe5 Ne4=) 21...b6 22.Ra2 Qc3 (22...Nd7 23.Rc2 Qb7 24.Rbc1 Ne5 25.fe5+=) 23.Qa4+- Nc4 24.Rc2 Qa5 25.Qa5 Na5 26.Rbc1 Rc2 27.Rc2 Ne4? (27...Kf8!?+-) 28.Be4 (28.Nd7 Rd8 29.Nb6 Nf6+-) 28...de4 29.Nd7 Rb7?? (better 29...Rd8 30.Nb6 Rb8+-) 30.Rc8 Kh7 31.Nf8 Kg8 32.Ne6 Kh7 33.Nf8 Kg8 34.d5 f6 (34...Nc4 35.Ne6 Kh7 36.Rc4 fe6 37.de6 Re7+-) 35.Ng6 Kf7 (35...Kh7 36.f5 Rb8 37.Rb8 Nc4 38.Rh8) 36.f5 Rb8 37.Rb8 Nc6 (37...Nc4 38.Rf8) 38.Rf8 1–0. guest308 – tapsatal, chessclub.com, 2019.

5.Nf3 b5? 6.Bb2 (6.a4 e6 7.ab5 Bb4 8.ba6 Ne7 9.Qa4 Nbc6+/–) 6...Nf6 7.Be2 (7.a4 e6+/–) 7...e6 8.a4 Bb4 9.ab5 0-0 10.ba6 (10.Nc3 Bb7+/–) 10...Ba6= 11.Ba6 (11.Qb3!? Qb6 12.Ne5=) 11...Na6+= 12.0-0 Qb6 13.Bd4 Qc6 14.Ne5 Bd6?? (better is 14...Qd6=) 15.Nc6+- Bb4 16.Bf6 gf6 17.Nb4 Nb4 18.Ra8 Ra8 19.Qg4 Kh8 20.Qb4 f5 21.h3 (better is 21.Qe7 Rc8+-) 21...Kg7 22.g4 Kf6 23.gf5 Kf5 24.Qf4 Kg6 25.Kh2 f5 26.Rg1 Kf6 27.d4 Ra2 (27...Rf8 28.Qe5 Ke7 29.Rg7 Rf7 30.Qc7 Ke8 31.Rf7 e5 32.Qe7) 28.Qe5 (28.Qh4 Kf7 29.Qh7 Ke8 30.Rg8) 28...Ke7 29.Rg7 Kf8 30.Qf6 Ke8 31.Qe7 1–0. rstilt (2340) – samantho (1890), net–chess.com, 2015.

5.Nf3 Nc6!?=.

4.e3 e5

5.a3 =+.

5.Bb2 Nd7 6.Qa4 Bd6 7.Nc3 Ne7 8.Nf3 0-0 9.Nb5 Bb8 10.Rc1 a6 11.Nc3 Nb6 12.Qb3 Be6 13.d4 Nc6 14.Na4 e4 15.Nd2 Na4 16.Qa4 Bd6 17.a3 Bd7 (17...Qg5 18.Rc3-/+) 18.Qd1 Ne7 (18...Qg5 19.Qe2+=) 19.Be2 Qe8 (19...Ng6 20.Bg4+=) 20.0-0 Bb5 (20...Rc8 21.Rc8 Qc8 22.f3=) 21.Bb5 Qb5 22.Nb3 (22.f3 ef3 23.Qf3 f5=) 22...Rac8 23.Qd2 b6 24.Rc8 Rc8 25.Rc1 Rc4 26.Rc3 Qc6 27.Qc1 Rc3 28.Qc3 Kf8 29.Qc6 Nc6 30.f3 f5 31.Kf2 Ke8 (31...a5 32.ba5 Na5 33.Na5 ba5 34.a4+=) 32.Nc1 (32.h3 Nd8+=) 32...Kd7 (32...g5 33.h3+=) 33.Ne2 Ne7 (worse is 33...Bh2 34.g3=) 34.f4 (34.h4 Kc6+=) 34...Ke6 35.Nc3 Nc8 (35...b5 36.h3+=) 36.Ke2 (36.b5 ab5 37.Nb5 h6+=) 36...b5-/+ 37.Kd2 (37.Bc1 Nb6-/+) 37...Nb6 38.Kc2 (38.Ke1 g5 39.fg5 Bh2-/+) 38...g5 39.Ne2 Nc4 40.Bc1 gf4 41.ef4 Kd7 (41...Bc7 42.h3-/+) 42.h3 (42.Ng3 e3 43.Ne2 a5 44.ba5 Na5+= (worse is 44...Ba3 45.Ba3 Na3 46.Kc3+=; worse is 44...Na3 45.Ba3 Ba3 46.Kd3+/–)) 42...Ke6 43.g4 Bf8 44.Ng3 Nd6 45.Nh5 Be7 46.g5 Kf7 47.h4 Ne8 48.Ng3 Ng7 (48...Ke6 49.Kd2+=) 49.h5 Ke6 50.h6 Ne8 51.Kd1 Nd6 52.Ne2 (52.Nh5 Kf7+=) 52...Nc4 (52...Bd8 53.Nc3+=) 53.Nc3 (53.Ng3 a5=) 53...Nb6 (53...Kd6 54.Ke2+=) 54.Ke2 Nd7 55.Nd1 Nf8 56.Ne3 Ng6 57.Ng2 Bd6 58.Kf2 Kf7 59.Kg3 Bc7 ½–½. Barwich,Alfred – Moehring,Guenther, Zittau–B 5th, 1955.

5.Bb2 Nd7 6.Qb3 Ngf6 =.

5.Bb2 Nd7 6.Bb5 Bb4 (6...e4 7.Nh3+=) 7.Qg4 (7.Be5 Ngf6=) 7...Bf8 8.Be5 a6 9.Bg7 (9.Bd7 Bd7 10.Qf3 Rc8=) 9...Ngf6+= 10.Bd7 Bd7 11.Qg5 (11.Bf6 Qf6 12.Qd4 Qd4 13.ed4 b5+=) 11...Bg7 12.Qg7 Rg8 13.Qh6 Rg2 14.Nc3 (14.Ne2 Rc8 15.Nbc3 Rg6+=) 14...Rc8 (14...Rf2 15.Qg7 Rf5 16.Nge2+=) 15.Nge2+= Bf5 (15...Rf2 16.Qg7 Ng4 17.Qh8 Ke7 18.Nd5 Kd6 19.Qd4+/–) 16.Qf4 Be6 17.Qf3 (17.Qa4 Bd7 18.Qd4 Rg5=) 17...Rg6+= 18.Rb1 b5 19.Nd4 (19.h3 Ne4+=) 19...Qa5 20.Nb3 The isolani on d5 becomes a target (20.Qf4 Rc3 21.dc3 Qc3 22.Ke2 Ne4 23.Qb8 Ke7 24.Nc6 Qc6–+) 20...Qb4 (20...Qa3 21.Ra1-/+) 21.h3 Rc3! 22.dc3 Qc3 23.Nd2 Ne4 Threatening mate... how? 24.Qe2? (better is 24.Qd1 d4 25.Rc1 Nf2 26.Rc3 Nd1 27.Rc6 Ne3 28.Ra6–+) 24...Bh3!! 25.Rd1 (25.Rh3 A deflection 25...Rg1 A beautiful mate combination) 25...Nc5 (25...Bg4 26.f3 Ng3 27.fg4 Ne2 28.Ke2 Rg4 29.Rdg1–+) 26.Rh3 Rg1 27.Qf1 Rf1 28.Kf1 Qc2 (28...Qc2 29.Ke1 Nd3 30.Ke2 Nf2 31.Kf2 Qd1–+) 0–1. Trkn – Blast Byte, itsyourturn.com, 2001.

5.b5 Bd6 6.Bb2 Ne7 7.Nf3 Qc7 8.Nc3 0-0 9.Rc1 Qa5 10.Be2 f6 (10...Nd7!?=) 11.Qb3+= Be6 12.Ne4 Rd8 (12...de4 13.Qe6 Double attack (13.Qe6 Pinning; 13.Qe6 Deflection)) 13.Nd6 Rd6 14.0-0 Bf7? (better 14...Rd8+=) 15.Ba3+- (15.Ba3 Qd8 16.Bd6 Qd6 17.Qc3+-) 1-0. onur604 (2320) - CPerni (2350), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

5.Nf3 Bd6 6.Bb2 Qe7 7.Nc3 Be6 8.Rc1 (8.Nb5 A) 8...Bb4? 9.Be5 Bg4 10.Nc7 Kd8 11.Bg3+- (11.Na8?! Bf3 12.Qf3 Qe5+-); B) 8...f6 9.Rc1 Nh6=) 8...a6 (8...Nc6 9.b5 Nd8 10.Be2=) 9.Qa4+= Nd7 10.Nb5 Nh6? (better is 10...f6+=) 11.Nd6+- Qd6 12.Be5 (12.Be5 Qf8 13.Rc7+-) 1–0. aisaba (2000) – jupiter (2425), net–chess.com, 2008.

5.Nf3 e4 6.Nd4 Nf6 7.b5 a6 8.ba6 Na6 9.Bb5 Bd7 10.0-0 Bd6 11.Bb2 0-0 12.Nc3 Nb4 (12...Be5 13.d3=+) 13.Qb3 Nd3 (better 13...Bb5 14.Ncb5 Bc5=+) 14.Bd3+- ed3 15.Nd5 (15.Ncb5 Bb5 16.Nb5 Re8+-) 15…Ng4 (15...Ng4 16.f4 Bc6+-). DEFFM – GuestVJRG, freechess.org, 2018.

5.Bb2 Bd6

6.d4 Bb4 7.Nd2 (7.Bc3 Bc3 8.Nc3 ed4 9.Qd4 Nf6-/+) 7...e4 8.Qa4 (8…Nc6 9.Ba3 Bd2 10.Kd2-/+; 8.Rc1 Nd7-/+). gtate (1990) – bschardein (2385), net–chess.com, 2005.

6.Nf3 Nd7 7.Bb5 (7.Nc3 Ngf6=) 7...Qe7= 8.0-0 Ngf6 9.a3 (9.Nc3 0-0=) 9...0-0 10.Nc3 a6 11.Be2 Nb6 12.d4 (12.Rc1 Ne4=+) 12...e4=+ 13.Nd2 Bd7 14.Rc1 Rfc8 15.Qb3 White plans b5 15...Rc6 16.b5 (16.Rfd1 Rc7=+) 16...ab5 17.Nb5 Rc1 (17...Na4 18.Nd6 Qd6 A) 19.Qb7?? Rb8 20.Rc6 Bc6 (20...Rb7 21.Rd6 Rb2 22.Bd1 Rd2 23.Rd7 Nd7 24.Ba4+-) 21.Qb8 Qb8–+; B) 19.Rc6 bc6 20.Ra1=+) 18.Rc1= Rc8 (18...Bb5!? 19.Qb5 Na4=) 19.Rc8+= Bc8 (19...Nc8 20.Nd6 Nd6 21.Qb6+=) 20.Nd6+- Qd6 21.a4 Bd7? (better 21...Qd8+-) 22.a5+- Nc8 (22...Nc4 23.Bc4 dc4 24.Qb7+-) 23.Qb7 Qc6 24.Qc6 Bc6 25.a6 (25.Ba3 Ne8+-) 25...Nb6 (25...Kf8 26.f3+-) 26.Ba3 Nfd7 27.Bc5 (27.Nb3 Nc4 28.Bb4 Ndb6+-) 27...Na4 (27...Nc5 28.dc5 Nc8 29.Nb3+-) 28.Nb3 Nc3 29.Bf1 Nc5 (29...f5 30.a7 Ba8 31.Bb4+-) 30.Nc5 (worse 30.dc5 Kf8 31.Na5 Ba8+-) 30...Kf8 (30...Na4 31.Na4 Ba4+-) 31.a7 Ke7 (31...Ba8 32.Ba6+-) 32.Ba6 Na4 (32...Ba8 33.Bb7 Nb5 34.Ba8 Na7 35.Bd5 f5+-) 33.Bb7 (better 33.Bb5! Ba8 34.Na4+-) 33...Bb7 34.Nb7 (34.Na4?! Kd7+-) 34...Nb6 35.f3 f5 (35...ef3 36.gf3 Kd7 37.e4+-) 36.Kf2 Kd7 37.Nc5 Kc6 (37...Kd6 38.g4 fg4 39.fe4 de4 40.Kg3+-) 38.fe4 fe4?! (38...de4 39.Kg3 g6+-) 39.Kg3 Na8 40.Kf4 Kb6 41.Ke5 Nc7 (41...Kc6+-) 42.Ne6 Na8 43.Kd5 Ka7 44.Ke4 1–0. onur604 (2320) – sneakpeakii (2030), lichess.org, 2020.

6.Nf3 f6 7.a3 =+.

6.Nf3 f6 7.Qb3 Be6 8.e4 Ne7 9.Nc3 (9.ed5 Bd5 (worse 9...Nd5 10.Bc4 Be7 11.Nc3 Nc3 12.Be6+=) 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Nbc6=+) 9...Bc7 (9...de4!? 10.Qe6 ef3=+) 10.ed5= Bd5 (worse 10...Nd5 11.Bc4 Nc3 12.Be6+-) 11.Nd5 Qd5 12.Bc4 Qd8 (12...Qe4!? 13.Kf1 Nbc6=) 13.Bf7+- Kf8 14.0-0 Nbc6 15.d4 (better 15.Rfe1!?+=) 15...e4=+ (worse 15...ed4 16.Rfd1 Qd6 17.b5+= (worse 17.Bd4 Qb4 18.Qb4 Nb4=)) 16.Nd2 Qd6 (16...Nd4 17.Bd4 Qd4 18.Rad1=+) 17.g3 f5 (17...Nd4!? 18.Bd4 Qd4=+) 18.Bh5= The mate threat is Qf7. White is in command 18...g6 (18...Qd5 19.b5 Qb3 20.Nb3+=) 19.d5+= Ne5 20.f4 Qb6 (20...Qd5 21.Qd5 Nd5 22.fe5 Bb6 23.Kh1+-) 21.Kg2 (21.Kh1 Nd3 22.Bh8 gh5+-) 21...Nd3? (21...Nd5!? 22.Qd5 Rd8 23.Qd8 Bd8 24.Be5 Bf6+-) 22.Bh8+- gh5 23.Be5 Be5 24.fe5 Kg7 (better 24...Qe3 25.Nc4 Qe2 26.Kg1 b5+-) 25.d6 Nc6 26.Rf5 Threatening mate: Qf7 26...Nce5 27.Qe6 (27.Ne4?! Qc6 28.Re5 Ne5+-) 27...Qb4 28.Raf1 (28.Re5 Qd2 29.Kh3 Nf4 30.gf4 Qe3 31.Kg2 Qf3 32.Kg1 Qe3 33.Kf1 Qf4 34.Ke2 Qf3 35.Kd2 Qd3 36.Kc1 Qe3 37.Kb2 Qd4 38.Ka3 Qc3 (38...Qa1 39.Qe7 Kg8 40.Qg5 Kf7 41.Re7 Kf8 42.Qf5 Qf6 43.Qf6 Kg8 44.Qg7) 39.Qb3 Qe5 40.Qb7 Kh6 41.Qa8 Qc3 42.Ka4 Qc4 (42...Qa1 43.Qd5 Qb2 44.d7 Qc2 45.Ka5 Qc7 46.Kb4 Qb6 47.Kc3 Qc7 48.Kd4+-) 43.Ka5 Qc5 44.Ka4 Qc4 45.Ka5 Qc5 46.Ka4 Qc4=) 28...Qd2 29.R1f2! Nf2 Deflection from e5 (29...Qf2 30.Rf2) 30.Qe5 Eliminates the defender e5 30...Kg8 31.Rg5 Qg5 32.Qg5 Kf7 33.Kf2 Re8 (33...h4 34.Qe7 Kg8 35.gh4+-) 34.Qh5 Kf8 35.Qf5 Kg7 36.d7 Rf8 37.Qf8! Kf8 Decoy theme: f8 38.d8Q Kf7 39.Qd7 Kf6 40.Qh7 Ke5 41.Ke3 b6 42.Qa7 Kd5 43.Qb6 Ke5 44.a4 Kd5 45.a5 Ke5 (45...Kc4 46.a6 Kd5 47.a7 Ke5 48.g4 Kd5 49.a8Q Ke5 50.Qe4) 46.a6 Kf5 47.a7 Kg4 (47...Kg5 48.h3 Kh5 49.a8Q Kg5 50.Qd5) 48.a8Q (48.Qe6 Kh5 49.a8Q Kg5 50.Qad5) 48...Kh3 49.Qb2 Kg4 50.Qe4 (50.Qg8 Kf5 51.g4) 50...Kg5 (50...Kh5 51.Qf5 Kh6 52.Qbf6) 51.h4 Kh5 52.Qe2 (52.Qh8) 52...Kh6 53.g4 (53.Qa6 Kg7 54.Qag6 Kh8 55.Qe5) 53...Kg7 54.g5 (54.Qe7 Kg8 55.Qc4 Kh8 56.Qc8) 54...Kf7 (54...Kg8 55.Qe8 Kg7 56.Qb2 Kh7 57.Qf7) 55.g6 Kg7 (55...Kf8 56.Qb2 Kg8 57.Qe8) 56.Qb2 Kf8 (56...Kg8 57.Qe8) 57.g7 (57.Qh8) 57...Kf7 58.Qc4 Ke7 (58...Ke8 59.Qe6 Kd8 60.Qbb6) 59.Qbb4 (59.Qe5 Kd7 60.Qcc7) 59...Kf6 60.Qf8 (60.g8Q Ke5 61.Qce6) 60...Kg6 61.g8Q Kh5 62.Qff7 (62.Qcg4) 62...Kh6 63.Qce6 1–0. onur604 (2320) – DonBurBon (2200), lichess.org, 2020.

6.Nf3 Bg4 7.Qa4 Bd7 8.Qb3 Qe7 9.Nc3 Nf6 (9...Bb4?? 10.Nd5 (10.Qd5?! Nc6+=) 10...Qd8 11.Be5+-) 10.Nd5 Nd5 11.Qd5 e5 draws heavy fire 11...Be6 (11...Bc6 12.Bb5 0-0 13.Bc6 Nc6 14.a3+=) 12.Bb5 (12.Qb5 Nc6 13.Be5 Be5 14.Ne5 Rc8+-) 12...Kf8 13.Qd3 f6 14.a3 Nc6 (14...a5 15.0-0+/-) 15.0-0 Kf7 16.Rac1 Rac8 17.Qb1 g5 (17...a6!? 18.Bc6 bc6+/-) 18.d4+- g4 19.de5 gf3 20.ed6 Qd6 21.Rfd1 Qf8 22.g3 Qh6 (22...Qg7 23.Bc6 bc6 24.Rd4+-) 23.Qe4 Qh5 (23...Qh3 24.Qf3 Qf5 25.Bc6 Rc6 26.Qf5 Bf5 27.Rc6 bc6+-) 24.Bc4 Rhe8 (24...Bc4 25.Qc4 Kg6+-) 25.Rd7 Kf8 26.Be6 Qh3 (26...Rcd8 27.Rb7 Rd6 28.Rh7 Rde6+-) 27.Rf7 Kg8 28.Rh7 Qe6 (28...Kf8 29.Rf7 Kg8 30.Qg6 Kh8 31.Bf6) 29.Qg6 (29.Qg6 Kf8 30.Qg7) 1-0. onur604 (2320) - Tenakel (2160), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

4.e3 e6

5.a3 Bd6 =.

5.Bb2 Bb4?? 6.Bg7 e5 7.Bh8 +-.

5.Bb2 Nf6 6.a3 Be7 (6...Bd6 7.Nc3=+) 7.Nf3= Nbd7 (7...0-0 8.Bd3=) 8.Bd3 (8.Be2 a5=) 8...0-0 9.Qc2 (9.0-0 a5=) 9...a5 10.b5 Nc5 (10...Bd6 11.0-0=) 11.0-0 Nd3 12.Qd3 Nd7 (12...Bd7 13.Rc1=) 13.Qc2 (13.Rc1 Nc5 14.Qc2 Bd7=) 13...Bf6 (13...Qb6 14.a4=) 14.Bf6+= Nf6 15.Nc3 (15.Rc1 Bd7 16.Nc3 Rc8=) 15...Bd7 16.a4 (16.Qd3 Qc7=) 16...Rc8= 17.Qb2 (17.Rac1 Ne4=) 17…Qe7 ½–½. Bott,Hans Joachim – Gassner,Ralf, Baden–ch JS Karlsruhe, 2003.

5.Bb2 Nf6 6.Nf3 Bb4+= 7.Qa4 Nc6 8.Ne5 Qa5 9.Qa5 Ba5 10.Nc6 bc6 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Rb8 13.Bd3 f5 14.0-0 (14.Rc1 e5–+) 14...Rb2 15.Rfd1 Rd2! 16.Rd2 Bc3 17.Rc2? (17.Rad1 Bd2 18.Rd2–+) 17...Ba1 18.Rc6 Kd8 19.Rc5 Be5 20.f4 Bc7 21.g3 (21.Kf2 Bb6 22.Rc2 Bb7–+) 21...Bb6 22.Rb5 Be3 23.Kg2 Kc7 24.Kf3 Bb6 25.Bf5 (25.a3–+) 25...ef5 26.Rd5 Bb7 0–1. Manaschev,Erlan – Fournier,Frederic (2095), Northern Lights (thematic), 2004.

5.b5 Bc5 6.Bb2 Nf6 7.Nf3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.d4 Bb4 10.Nbd2 Qa5 11.0-0 h6 12.Qc2 a6 13.a4 Qb6 14.Rfc1 a5 15.Ne5 Ne5 16.de5 Bd2 (16...Nd7 17.Nf3+/-) 17.ef6 (better 17.Qd2!? Ne4 18.Qd3+/-) 17...Bc1= 18.fg7 Rd8 (better 18...Re8 19.Rc1 e5+=) 19.Rc1+- Bd7 20.Bd3 f5 21.Be5 Rac8 22.Bc7 (22.Bc7 Rc7 23.Qc7 Qc7 24.Rc7+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

5.b5 Bd6 6.Bb2 Nf6 7.Nf3 Nbd7 8.a4 b6 9.Na3 Bb7 10.Nc2 Rc8 11.Ncd4 Ne4 12.Bd3 Bb8 13.0-0 0-0 14.Qb3 Ndf6 15.Ba3 Bd6 16.Rac1 Rc1 17.Rc1 (17.Bc1? e5–+) 17...Ba3 18.Qa3 Nd7 19.Nc6 Bc6 20.bc6 Ndc5 21.Be4 (better is 21.Bb5 Nd6 22.c7+/–) 21...de4+= (worse is 21...Ne4 22.c7 Qc8 23.a5+/–) 22.Nd4 e5 23.Nb5 Qd2 24.Na7 Ra8?? (24...Nd3 25.Rf1 Qc2+=) 25.c7+- Qd7 26.c8Q Rc8 27.Nc8 Qc8 28.a5 Qa6 (28...Qa8 29.Qb4 Ne6 30.ab6+-) 29.Qb4 Nd3 (29...Ne6+-) 30.Qb6 Qb6 (30...Qa8 31.Rc7 g6 32.a6+-) 31.ab6 (31.Rc8 Qd8 32.Rd8#) 31...Nc1+- 32.b7 g6 (32...f5 33.b8Q Kf7 34.Qe5+-) 33.b8Q (33.b8Q Kg7 34.Qe5 Kh6 35.Qe4 Ne2 36.Kf1+-) 1–0. azme – rysio27, kurnik, 2011.

4.e3 Bf5

5.Bb2 a6 6.a4 Nd7 7.Nf3= e6 8.Be2 (8.Bc3 Ngf6=+) 8...Bb4?? (better 8...Ngf6 9.b5 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bd6=) 9.Bg7+- 1–0. DEFFM – GuestZZZJ, freechess.org, 2018.

5.Bb5 Bd7 6.Bd7 Nd7 7.Bb2 +=.

5.Bb5 Nd7 6.Bb2 a6 7.Bd7 Qd7 +=.

5.Bb5 Nd7 6.Nf3 a6 7.Bd7 Qd7 8.Bb2+=.

5.Bb5 Nd7 6.Nf3 Qc7 7.Bb2 Ngf6 (7...a6 8.Be5 Qc8 9.Bd7 Qd7 10.Bd4=) 8.Nc3 (8.Be5 Qd8+=) 8...e6 (8...a6 9.Ba4=) 9.a3 Bd6 10.Rc1 Qd8 11.0-0 0-0 12.Ne2 (12.Nd4 Bg6=) 12...Nb6 (12...a6 13.Bd7 Nd7 14.Qb3=) 13.Ng3 Bg6 14.Nh4 (14.Ne5 a5=) 14...a6 (14...a5 15.Ng6 fg6 16.ba5 Ra5 17.a4+=) 15.Ng6 hg6 (15...fg6 16.Be2=) 16.Be2+= Bg3 (16...a5 17.ba5 Ra5 18.Qb3=) 17.hg3 (17.fg3 Nbd7+=) 17...Rc8 18.Qb3 (18.Rc8 Qc8 19.d3 Qc7+=) 18...Ne4 (18...Qd6 19.Bf6 gf6 20.d4+=) 19.Rc2 (19.Rfd1 Qg5+=) 19...Rc2= 20.Qc2 Qc8 (20...Qd6 21.Bd4=) 21.Rc1+= Qc2 22.Rc2 Rc8 (22...Nd6 23.d3+=) 23.Rc8 Nc8 24.d3 Nf6 25.f3 (25.Bf3 g5+=) 25...Nd7 26.f4 Nd6 27.a4 (27.g4 f6+=) 27...f6 28.g4 (28.Kf2 Kf7+=) 28...e5 (better is 28...Kf7+=) 29.f5 (better is 29.g5!? e4 30.Bg4+=) 29...gf5 30.gf5 e4 (30...Nb6!? 31.Bf3 e4 (31...Nf5?! 32.a5 Na4 33.Bd5 Kh8 34.Bc1+=) 32.de4 de4+= (worse is 32...Ne4 33.a5 Nc4 34.Bd4=; worse is 32...Na4 33.e5 Ne4 34.Bd4=)) 31.g4 Nb6 (31...ed3 32.Bd3 Ne5 33.Be2=) 32.a5 Nd7 (32...ed3 33.Bd3 Nbc4 34.Bd4=) 33.Kf2 (33.de4 Ne4 34.Bd1 Nd6+=) 33...Kf7 (33...Ne5 34.Be5 fe5 35.de4 Ne4 36.Ke1+=) 34.Kg3 (34.de4 Ne4 35.Ke1 g6=) 34...Ne5= 35.de4 Ne4 36.Kf4 Nd7? (36...g5 37.fg6 Ng6 38.Kf3 Ng5 39.Kg2=) 37.b5 (better is 37.Bf3!?+/–) 37...Ndc5+= 38.b6 (38.Bd4 g5 39.fg6 Kg6 40.Bc5 Nc5=) 38...Nb3 (38...g5 39.fg6 Kg6 40.Bd4=) 39.Ba6+= Na5 40.Bd3 (40.Bb5 Nf2+=) 40...Nc5 41.Bb1 (41.Bc2 Nc6+=) 41...Nd7 (41...Nc6!?=) 42.Bd4 Nc4 43.Ba2 (43.e4 Ndb6 44.Ba2 Ke7 45.Bc5 Kd7 46.Bc4 Nc4 47.ed5 Ne5=) 43...Ncb6 (43...Nde5 44.Bb3=) 44.e4+= Ke7 45.ed5 (45.Bd5 Nd5 46.ed5 Kd6-/+) 45...Kd6= 46.Ke4 Nc5 47.Bc5 Kc5 48.g5 (better is 48.Bb3=) 48...Nc4?? (better is 48...fg5 49.Ke5 g4–+) 49.Bc4+- b5 (49...Kb6 50.gf6 gf6 51.Kd4+-) 50.Bb3 (50.Bb5 fg5 51.Bc6 g4+-) 50...b4 (50...fg5 51.Ke5 Kb4+-) 51.g6 Kd6 52.Kd4 Kd7 53.Kc5 Kc7 54.d6 Kd8 55.Kd5 Kd7 56.Ba4 1–0. Mazur,Julian J – Trass,C, NZL–ch Major op, 1998.

5.Bb5 Nd7 6.Nf3 e6 7.Nd4 (7.Bb2 a6 (7...Bb4?? 8.Bg7 Ngf6 9.Bh8+-) 8.Be2 Ngf6= (8...Bb4 9.Bg7 Rc8 10.Bh8+-)) 7...Bg6 (7...Be4 8.f3 Bg6 9.a3=+) 8.Qb3 (8.a3 Rc8=+) 8...Bd6 9.0-0 (9.Nc3 a6 10.Be2 Ngf6=+) 9...Nh6 (9...a6 10.Bd7 Qd7 11.Bb2=+) 10.Bb2= 0-0. aisaba (2000) – pierred (2760), net–chess.com, 2008.

5.Nc3 e6 6.a3!? +=.

5.Nc3 e6 6.d3 Bb4-/+ 7.Bd2 Qa5 8.Qb3 Nc6 9.a3 Bc3?? (9...d4 10.Nb1 Bd2 11.Nd2 de3 12.fe3 Qe5 13.Qb7 Qa1 (13...Qe3? 14.Be2 Rd8 15.Qc6 Kf8 16.Rb1+-) 14.Kf2 Rd8 15.Qc6 Kf8 16.Qc5 Ne7-/+) 10.Bc3+- Qb6? (10...Nd4 11.Qb2 Nc2 12.Qc2 Rc8+-) 11.Qb6 ab6 12.Bg7 (12.Bg7 f6 13.Bh8+-) 1–0. elev – staryniedzwiedz, kurnik, 2013.

5.d4 e6 6.a3 a5 7.b5 Nf6 8.Bb2 Nbd7 9.Nf3 h6 (9...Bd6 10.Bd3+=) 10.Bd3= Bd3 11.Qd3 Bd6 12.0-0 0-0 13.Nc3 Rc8 14.Rfc1 Qe7 15.h3 Nb6 16.Nd2 Rfd8 17.f4 Nfd7 18.Qf1 f6 (18...Qf6 19.Qf3+=) 19.Qd1 (19.Qf3 a4=) 19...e5 20.de5 fe5 21.Na4? (21.Qf3!? Nf6 22.Kh1+=) 21...Na4 (21...ef4 22.Nb6 Qe3 23.Kh1 Nb6 24.Rc8 Rc8 25.Qg4–+) 22.Qa4 ef4 23.ef4?? (better is 23.Rc8 Qe3 24.Kh1 Rc8 25.Qa5–+) 23...Qe3 24.Kh1 Qd2 (24...Qd2 25.Qd4 Qd4 26.Bd4 Bf4–+) 0–1. Fournier,Frederic (1885) – grisdavid, Active, 2008.

5.Nf3 Nc6=.

5.Nf3 Nd7 6.Bb5 a6 7.Be2 e5 (7...e6 8.Ba3=) 8.Qb3 Ngf6 9.0-0 Rc8 10.d4 (10.Nc3!?=) 10...e4=+ 11.Nh4 (11.Nfd2 Bd6=+) 11...Be6 12.f4 Nb6 13.b5 (13.Nd2 Bg4 14.Bd1 Qd7-/+) 13...a5 14.a4 Nc4 (14...Bg4 15.Ra2-/+) 15.f5 Bd7 16.Nd2 g5 17.Nc4 gh4 (better 17...dc4!? 18.Bc4 Rc4 19.Qc4 gh4=+) 18.Ne5+= b6?? (better 18...Bb4+=) 19.Bh5!+- Nh5 20.Qd5 Qe7 (20...Be6 21.Qd8 Rd8 22.fe6 fe6+-) 21.Ba3 Nf6 (21...Be6 22.Qe4 Bd5 23.Qd5+-) 22.Qb3 Be6 (22...Rc5 23.Nc4 Bc8 24.dc5 (24.Bc5?! bc5 25.Rad1 h3+-) 24...bc5 25.Rfd1+-) 23.fe6 Qe6 24.Qe6 fe6 25.Rf6 Ba3 26.Ra3 Rc1 27.Kf2 (27.Rf1 Rc2 28.Raa1 Rf8+-) 27...Rf8 (27...Rc2 28.Kf1 Rf8 29.Rf8 Kf8 30.Ra1+-) 28.Rf8 Kf8 29.Ra2 Ke7 30.h3 Rc3 (30...h6 31.g3+-) 31.Ke2 Kd6 (31...Rc1 32.Kd2 Rf1 33.Kc3+-) 32.Kd2 Rc7 (32...Rc8 33.Rc2 Rg8 34.Ke1+-) 33.Rc2 Rg7 (33...Rb7 34.Rc6 Ke7 35.Nc4+-) 34.Rc6 Kd5 (34...Ke7 35.Rc7 Kf6 36.Rg7 Kg7+-) 35.Nc4 Rg2 36.Kc3 (36.Kc3 Rc2 37.Kc2 h6 38.Nb6) 1–0. DEFFM – ukyMESSI, freechess.org, 2019.

5.Nf3 e6 6.Bb2 Nf6 7.b5 Nbd7 8.d4 Qb6 (8...Bb1 9.Rb1 Bb4 10.Ke2-/+) 9.Bd3 (9.Nbd2 Bb4=+) 9...Bd3 (9...Bb4 10.Bc3 Rc8 11.Bb4 Bd3 12.a4-/+) 10.Qd3=+ a6 11.Nc3 ab5 12.Qb5 Bb4 13.Qb6 (13.Ke2 Ra5 14.Qb6 Nb6=+) 13...Nb6-/+ 14.0-0 (14.Ke2 Nc4 15.Rhb1 Ra5=+) 14...Nc4 15.a3 (15.Rfb1 Ke7 16.a3 Ba5-/+) 15...Ba5 (15...Nb2?! 16.ab4 Ke7 17.Ne5=+; 15...Ba3? 16.Ba3 Na3 17.Nb5+-; 15...Na3? 16.Nb5+-) 16.Rab1 (16.Nd1 Ne4 17.Bc1 Bc7-/+) 16...Nb2–+ 17.Rb2 (17.Nd5 Nd5 18.Rb2 Ra7–+) 17...Bc3 18.Rb7 0-0 19.Rfb1 (19.Rb3 Rfc8 20.Rfb1–+) 19...Ra3 20.Ne5 Ra2 (20...Ne4 21.Nc6–+) 21.Rb8 (21.h3 Ne4–+) 21...Ra1 (21...g6 22.R8b7–+) 22.Rf8 (22.R8b7 Rfa8–+) 22...Kf8 23.Ra1 Ba1 24.Nc6 Ke8 (25.Kf1 Bc3–+) 0–1. gtate (1990) – mthatcher (2000), net–chess.com, 2005.

5.Nf3 e6 6.b5 Nd7 (6...Nf6 7.Bb2=+) 7.d4 (7.Nc3 Rc8=+) 7...Ngf6 (7...Rc8 8.Bd2=+) 8.Nc3 (8.Be2 Rc8 9.0-0 Nb6=+) 8...Bb4 9.Bd2 Nb6 (9...Rc8 10.Qb3 Qa5 11.Ne4 Bd2 12.Ned2-/+) 10.Qb3 (10.Na4 Bd6=+) 10...Bd6=+ 11.Be2 0-0 (11...Rc8 12.0-0=+) 12.0-0 Re8 (12...Rc8 13.Rfc1=+) 13.Nh4 (13.Rac1 Bg4=) 13...Bg4 (13...Ne4 14.Nf3=+) 14.f3 Bh5 15.g4?? (better is 15.Be1=+) 15...Ng4!–+ 16.fg4 Qh4 17.Be1 (17.Rf2 Bg4 18.Bg4 Qg4 19.Rg2–+) 17…Qh2 0–1. gtate (1990) – whaigh (2050), net–chess.com, 2005.

4.e3 Nf6

5.Bb2 e6 6.a3 g6 (6...Bd6!?+=) 7.Nf3= Bg7 8.d4 0-0 9.Nbd2 Nc6 10.Bd3 a6 (10...Bd7 11.0-0+=) 11.0-0 Bd7 12.Rc1 Rc8 13.Nb3 Na7 (13...Ne4 14.Nc5 Nc5 15.bc5+=) 14.Nc5 (14.Rc8 Nc8 15.Nc5 Nd6+/–) 14...Bc6 (14...Qb6 15.Ne5 Bb5 16.Qb3+=) 15.Ne5 (15.Qe2 Qe7+/–) 15...Qe7 16.a4 Rc7 17.Qb3 White intends b5 17...Rcc8 (17...Nh5 18.Rc3+/–) 18.Ba3 Qe8 (18...b5 19.Na6 (19.Nc6?! Rc6 20.Rc2 Qd6+=) 19...ba4 20.Nc6 Nc6 21.Qa4+-) 19.Nc6+- Qc6 20.b5 ab5 21.ab5 Qb6 22.Na4 Qd8 23.Bc5 Ra8 (23...Rc5 24.Nc5 b6 25.Na6+-) 24.Nb6 Rb8 25.Qa3 (25.Ra1 Nc8 26.Bf8 Bf8 27.Nc8 Rc8+-) 25...Nc8 26.Nc8 (26.Bf8?! Bf8 27.Rc8 Rc8=) 26...Rc8 27.Bf8 Bf8 28.Rc8 Qc8 (28...Ba3?? 29.Rd8 Kg7 30.Rb8+-) 29.Rc1 Qb8 (29...Ba3?? 30.Rc8 Kg7 31.Rb8+-) 30.Qc3 Bd6 31.Qc8 Qc8 32.Rc8 Kg7 33.b6 (33.b6 e5 34.de5 Be5 35.h4+/–) 1–0. Gross,Wilhelm – Manninen,J, corr 3GMM–19, 1995.

5.Bb2 e6 6.b5 (---> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 cb5 6.cb5).

5.b5 Bd7 6.Bb2= Qa5 (6...e6 7.Nf3=) 7.Bc3 (7.Qb3 e6=) 7...Qb6 8.Bd4 Qa5 (8...Qd6 9.f4=) 9.Nc3 a6 (9...e6 10.Nf3=) 10.a4 (10.Qf3 ab5 11.Nd5 Nd5 12.Qd5 Bc6+=) 10...ab5= 11.Nd5 (better 11.Bb5 Bb5 12.Nb5=) 11...Nd5?? (better 11...ba4 12.Nb6 e5=) 12.ab5+- Qa1 13.Ba1 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

5.Nf3 Bg4 6.Qb3 Bf3=+ 7.gf3 g6 (7...e5 8.Bb2 Bd6 9.Nc3=+) 8.Bb2 Bg7 9.Nc3 0-0 10.h4 (10.Rc1 Nc6=+) 10...e6 (10...Nc6 11.d4=+) 11.Rc1 Nc6 (11...Nbd7 12.d4=+) 12.d4 Rc8 (12...Qb6 13.b5 Na5 14.Qa4=+) 13.Be2 (13.b5 Na5 14.Qa4 Re8=) 13...h5 (13...Re8 14.b5 Na5 15.Qa4=) 14.a4 (14.b5 Na5 15.Qa4 Re8=) 14...Qb6 (14...Re8 15.Ba3=+) 15.Ba3 White prepares the advance b5 15...Na5 16.Qb2 (16.Qa2 Nc4=+) 16...Nc4 17.Bc4 (17.a5 Qd8 (17...Nb2 18.ab6 Nc4 19.Bc4 Rc4 20.ba7=) 18.Qa2 Re8=+) 17...Rc4-/+ 18.a5 Qc7 19.b5 (19.Ne2!?-/+) 19...Rc8–+ 20.b6 ab6 21.ab6 Qc6 22.Kd2 Nd7 23.Nb5 Rc1 (23...Nb6 24.Na7 Rc1 25.Nc6 Nc4 26.Kc1 Nb2 27.Kb2 Rc6 28.f4–+) 24.Rc1 Qc1 25.Qc1 Rc1 26.Kc1 Nb6 27.Be7 Nc8 28.Bd8 (28.Bg5 Kf8–+) 28...Kf8 29.Kd2 (29.Bg5 Ke8–+) 29...Ke8 30.Bg5 Kd7 31.Kc3 (31.Kd3 Nd6 32.Nd6 Kd6–+) 31...Bf8 (31...Kc6 32.Na3–+) 32.Kd3 Bb4 (32...Be7 33.Be7 Ne7 34.e4–+) 33.e4 (33.Nc3 Nd6–+) 33...Kc6 (33...Nd6 34.Nd6 Bd6 35.e5–+) 34.Nc3 Bc3 (34...Nd6 35.Na2 Be1 36.Ke2–+) 35.Kc3 Kb5 (35...Nd6 36.Kd3 b5–+) 36.Kb3 (36.Bh6 Ka4–+) 36...Nd6 37.Be7 (37.ed5 ed5 38.Kc3 Ka4–+) 37...Nc4 (37...Kc6!? 38.Kc2 de4 39.fe4 Ne4 40.f3–+) 38.Bg5 (38.Kc3 Ka4–+) 38...Na5 39.Kc3 Ka4 40.Be7 b5 41.Bc5 Nc6 42.Kb2 (42.Kd3 b4–+) 42...b4 43.e5 (43.Kc2 Kb5 44.Kb3 Na5 45.Kb2 Kc4–+) 43...Kb5 (43...g5 44.Bf8 gh4 45.Bh6–+) 44.Kb3 (44.f4 Kc4–+) 44...Na5 (better 44...g5 45.hg5 h4–+) 45.Kc2 Kc4 0–1. Campos Calvo_Sotelo,Juan (1895) – Lopez De Turiso,J A (2015), Championship Individual Veteranos, 2017.

5.Nf3 Bg4 6.Nc3 e6 7.Qa4 Nbd7 =.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 e6+= 7.Qb3 Bd6 8.Bb2 Nbd7 9.d3 (9.Nc3 0-0+=) 9...0-0 10.Nbd2 Qe7 11.a3 Rac8 (11...a5 12.0-0+=) 12.h3= Bh5 13.0-0 h6 14.Rfc1 a6 15.Bf1 Bg6 16.Rc3 Rfd8 (16...Rc3 17.Bc3 Rc8 18.Rc1+=) 17.Rac1= ½–½. Kasper,Peter (1820) – Grassi,F (1930), Berlin GER, 2012.

4.Nf3 a5

5.Qa4 Bd7 6.Qb3 e6 7.Bb2 (7.ba5 Nc6 8.e3+= (8.Qb7?? Rb8 9.a6 Rb7 10.ab7 Qb6–+)) 7...ab4-/+ 8.a3 ba3 9.Na3 Na6 10.Nb5 (10.Qb7?? Nc5 11.Qa8 Qa8–+) 10...f6 11.Ba3 (11.e3 Qc8+=) 11...Nc5 12.Qb2 Ra5 13.e3 b6 (13...Be7 14.Rc1 Qb6 15.Rb1+=) 14.d4+= Na4 (better is 14...Ne4!?+=) 15.Qb3+/– Be7? (better is 15...Nc5 16.dc5 bc5+=) 16.Be7+- Ne7 17.Ra4 0-0 18.Ra5 ba5 19.Bd3 Qb6 20.0-0 e5 (20...Bb5 21.Rb1 Rb8 22.Bb5 Nc6+-) 21.de5 Bg4 (21...Bb5 22.ef6 Rf6 23.Bb5+- (worse is 23.Qb5 Qb5 24.Bb5 Rb6+-)) 22.ef6 (22.ef6 Qf6 23.Nfd4+-) 1–0. Rulla,Bernhard – Brady,Bo, IECG, 1999. (=1.Nf3 c6 2.c4 d5 3.cd5 cd5 4.b4 a5)

5.b5 Nf6 6.Bb2 Bf5 7.e3 e6 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 Bb4 (9...e5 10.Rc1=) 10.0-0 (10.Nh4 Bg6=) 10...b6 (10...e5!?=) 11.Nd4+= Bc3 12.dc3 Bg6 13.Nc6 Qc7 14.c4 dc4 15.Rc1 Bd3 16.Bd3 cd3 17.Qd3 Nc5 18.Qe2 0-0 19.Be5 Qb7 20.Bf6 gf6 21.Qg4 Kh8 22.Qh4 Nd7 23.Qh5 Ne5? (better is 23...Nc5+/–) 24.Ne5+- fe5 25.Qe5 f6 26.Qe6 Rae8 27.Qc6 Qg7 (27...Qb8 28.Rfd1+-) 28.Qb6 Rg8 29.g3 Re5 (29...Ra8 30.a4+-) 1–0. market (2200) – Siegmar (1885), GameColony.com, 2002.

4.Nf3 Qb6

5.Nc3 e6 6.a3 Nf6 7.e3 Bd7 (7...Bd6 8.Nb5=) 8.Be2 (8.Bb2 Bd6=) 8...Bd6 9.d4 0-0 10.0-0 Rc8 11.Bb2 Nc6 12.Na4 Qd8 13.Nc5 b6 (13...Rc7 14.b5 Na5 15.Nd2=) 14.Nb7+= Qc7 15.Ba6 Be7 16.Rc1 (16.b5 Nb8 17.Rc1 Na6 18.ba6 Qb8-/+) 16...Qb8 (16...Rab8 17.b5 Rb7 18.bc6 (18.Bb7?! Qb7 19.bc6 Bc6=) 18...Bc6 19.Ne5+- (19.Bb7?! Qb7 20.Ne5 Bb5=)) 17.Qd3+= Rc7 (17...Ne4 18.b5+=) 18.b5+/– Nd8 19.Nd8 (19.Rc7 Qc7 20.Rc1 Qb8 21.Nd8 Qd8+=) 19...Qd8+= 20.Ne5 Bd6 21.Nc6 (21.Rc7 Qc7 22.Rc1 Qb8+/–) 21...Bc6 (21...Qe8 22.Nb4=) 22.bc6 Ng4 23.h3 Qh4 24.Qe2 f5 (24...Nh2 25.Rfd1 Rb8 26.f4+-) 25.f4 Nf6 26.Bc3 (26.Bb7 Rf8=) 26...g5 (26...Ne4 27.Bb7 Rf8 28.Bb4=) 27.Bb4 Ne4 (27...Rd8 28.fg5 Qg5 29.Bd3+=) 28.Qe1 (28.Bd6 Nd6 29.Qf2 Qh5+=) 28...Qh6 29.Bd3 gf4 (29...Bb4 30.Qb4 Rac8 31.Be4 de4 32.Qd6+=) 30.Be4 (30.Bd6 Nd6 31.Rf4 Qg5+/–) 30...Bb4+= 31.ab4 fe4 32.Rf4 (32.Rf4 Kh8 33.Qg3+/–) 1–0. Rudbeck,Joergen – Paltrinieri,Mario, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

5.e3 a6 6.a3= e6 (6...Nc6 7.Bb2=) 7.Bb2 Nf6 8.Bd3 Nc6 9.0-0 (9.Bf6 gf6 10.0-0 Bd6=) 9...Be7 (9...Bd6 10.Bf6 gf6 11.Nc3=) 10.Qc2 (10.Ne5 a5=) 10...Bd7= 11.Nc3 Rc8 12.Na4 Qd8 (12...Qc7 13.Nc5=) 13.Nc5+= Bc5 (13...Qc7 14.Rfc1+=) 14.bc5 (worse 14.Qc5 e5 15.Nh4 e4=+) 14...h6 (14...Qc7 15.Bc3+=) 15.Rab1+- Qe7 16.Bf6 Qf6 (16...gf6!? 17.Rb7 Nd8+-) 17.Rb7 Ne5? (better 17...Na5 18.Ra7 Nc4+-) 18.Ne5+- Qe5 19.f4 (19.Ba6 Qf6+-) 19...Qf6 (19...Qh5 20.Ba6 Ra8 21.d4+-) 20.Ba6 Bc6 (20...Ra8+-) 21.Rb6 (21.Rb6 0-0 22.Bc8 Rc8 23.d4+-) 1–0. DEFFM – beatfunk, freechess.org, 2019.

5.e3 Qb4!? 6.Nc3 Nf6=+.

4.Nf3 Nc6

5.b5 Nb4 6.a3 Qa5 7.Bb2 Bg4 8.ab4 Qb4 9.Bc3 Qb5 (9...Qd6 10.Qa4 Bd7 11.e4+-) 10.e3 (10.Ne5 Bd7 11.e4 Qb6 12.Nd7 Kd7 13.Qa4 Kc8 14.Qe8 Qd8 15.Qf7 Nf6+-) 10...Qc6 (10...Qb6 11.Bd4 Qd6+-) 11.Qb3 e6 (11...Qc7 12.Ne5 Be6 13.Bb5 Kd8+-) 12.Bb5 Bf3 (12...f6 13.Bc6 bc6 14.Qb7+-) 13.Bc6 bc6 14.gf3 (better 14.Qb7 f6 15.Qa8 Kf7 16.Ra7 Be7 17.gf3 c5+-) 14...Nf6 15.Qb7 Rd8 16.Ra7 (16.Bf6 Ba3 17.Qc6 Kf8 18.Ra3 Kg8 19.Rg1 h6 20.Rg7 Kf8 21.Qc5 Rd6 22.Qd6 Ke8 23.Qe7) 16...Bd6 17.Qf7 1–0. OnlyPolishOpening (1925) – hsn (1610), lichess.org, 2020.

5.b5 Nb4 6.a3 Qa5 7.Bb2 Bg4 (7...Nf6 8.Bd4 Nc6 9.bc6 bc6 10.Qc2+-) 8.e3 Bf3 (8...Nf6 9.Bc3+-) 9.gf3 e6 (9...Nc6 10.bc6 bc6 11.Qc2+-) 10.ab4 Qb4 11.Bd4 Ne7 (11...Nf6 12.Nc3+-) 12.Nc3 (12.Bd3 Qd6 13.f4 a5+-) 12...Nf5 13.Ra7 (better 13.Ba7!? Qh4 14.Bd3 Qh3 15.Bf5 Qf5+-) 13...Ra7 14.Ba7 Bc5 15.Bc5 Qc5 16.Qa4 0-0 17.Bd3 Nh4 (17...d4 18.Ne2 de3 19.fe3 Rd8+-) 18.Qh4 Ra8 (18...g6+-) 19.Qh7 Kf8 20.Qh8 Ke7 21.Qa8 (21.Qa8 Qd6 22.Rg1+-) 1–0. DEFFM – Darmo, freechess.org, 2019.

4.Nf3 e6

5.Ba3 Nc6 6.Qa4 (6.b5 Ba3 7.Na3 Nce7=) 6...Bd7 7.Qb3 (7.b5 Ba3 8.Qa3 Nce7=) 7...a6 8.e3 b5 9.Bd3 g6 (9...e5 10.e4 Be6 11.Qb2-/+) 10.Qb2 (10.Bb2 Nf6 11.a3 Bg7=) 10...Nf6=+ 11.e4 (11.0-0 Bd6=+) 11...Bg7 12.e5? (better 12.ed5 ed5 13.0-0-/+) 12...Ng4–+ 13.0-0?? (13.Nc3–+) 13...Nge5 (better 13...Nce5 14.Nc3 Nd3–+) 14.Be2 (14.Ne5 Ne5 15.Be2 Nf3 16.Bf3 Bb2 17.Bb2–+) 14...Nf3 15.Bf3 Bb2 16.Bb2 0-0 17.a3 Rc8 18.d4 Ne7 19.Nd2 Rc2 20.Bc1 Qc7 21.Nb3 Rc6 (21...Nf5!? 22.Bd1 Rc4 23.Be2–+) 22.Nc5 Nf5 23.Be3 Nd6 24.Bf4 Rd8 25.Be5 Qc8 26.Be2 Nc4 27.Bf6 Re8 28.g4 (28.Rfe1 Qc7–+) 28...h6 (28...e5 29.g5–+) 29.h4 (29.f4 e5 30.fe5 Bg4 31.Bc4 bc4–+) 29...Nd2 (29...e5!? 30.g5–+) 30.Rfd1 Ne4 31.Bd3 (31.Ne4 de4 32.Be5–+) 31...Nf6 32.g5 hg5 33.hg5 Nh5 34.Ra2 (34.a4 Rb6 35.a5 Rc6–+) 34…Nf4 0–1. Jesus_Saves (1660) – claymil (2010), ChessWorld.net, 2011. (=1.Nf3 d5 2.c4 c6 3.cd5 cd5 4.b4 e6)

5.Bb2 Bb4?? 6.Bg7 Nc6 7.Bh8 +-.

5.Bb2 Bb4?? 6.Bg7+- f6 7.Bh8 Kf7 (7...Nc6 8.Qc2 Qe7 9.Qb2+-) 8.Qc2 (8.Qc2 f5 9.Qb2+-) 1–0. DEFFM – GuestFDCZ, freechess.org, 2020.

5.Bb2 Bb4?? 6.Bg7+- Nf6 7.Bh8 Ke7 8.Bg7+-.

5.e3 Bb4=+ 6.Qa4 Nc6 7.Bb5 Bf8 (7...Ba5 8.Bb2 Nge7 9.Qg4=+) 8.0-0 (8.Bc6 bc6 9.Ba3 Ne7=+) 8...Bd7-/+ 9.Bb2 (9.Ba3 Nge7-/+) 9...a6 10.Be2 b5 (10...Nf6 11.Rc1-/+) 11.Qc2 (11.Qf4 Qb8-/+) 11...Rc8 (11...Nf6 12.a4 Nb4 13.Qd1 ba4 14.Be5-/+) 12.Nc3 Nf6 13.a4 Na5 14.ab5 ab5 15.Qb1 b4 16.Na2 Nc6 17.Ne5 Ne5 (17...Ne4 18.Nd7 Qd7 19.Qd1-/+) 18.Be5=+ Attacking the isolated pawn on b4 18...Ne4 19.Qb2 (19.Nb4? Nd2 20.Qb2 Nf1 21.Rf1 Qg5–+) 19...f6 20.Bd4 (20.d3 fe5 21.de4 Bd6=+) 20...Rb8 (20...e5 21.Be5 fe5 22.Bh5 Ke7 23.Nb4-/+) 21.d3 (21.Bh5 g6 22.Be2 Be7=+) 21...Ng5 22.f4 Nf7 23.e4 Bd6 (23...Bc6 24.e5 fe5 25.fe5=+) 24.ed5 ed5 (24...e5 25.fe5 Ne5 26.Bh5 g6 27.Be2=+) 25.Bf3= Bf4 (better 25...Bc6!?=) 26.Bd5+- Qc7? (better 26...Bd6 27.Rae1 Ne5 28.Be5 fe5 29.Re5 Be7+-) 27.Rae1+- Kf8 28.Rf4! (28.Nb4 Bh2 29.Kh1 Qd6 30.Bf6 gf6 31.Qf6 Qf6 32.Rf6 Be8 33.Bf7 Kg7+-) 28...Qf4 (28...Qd6 29.Bc4 Qf4 30.Bc5 Kg8+-) 29.Bc5 Kg8 30.Re7 Be8 31.Qe2 (31.Nb4?! h6 32.Qc3 Rc8+-) 31...h6 32.Qe6 (32.Re8?! Kh7 33.Rb8 Rb8+-) 32...b3 (32...Qe5 33.Re8! Re8 34.Qf7 Kh7 35.Be4 Qe4 36.de4 Re4 37.Nb4 Re1 38.Kf2+-) 33.Re8 Re8 34.Qe8 (34.Qf7 Kh7 35.Be4 Re4 36.de4 b2–+) 34...Kh7 35.Be4 (35.Qf7? ba2 36.Be4 Qe4 37.de4 a1Q 38.Kf2 Rd8–+) 35...f5 36.Qf7 Rb8 37.Bd4 Qg5 (37...Rg8 38.g3 Qg5 39.Bf5 Kh8+-) 38.h4 Qg3 (38...Qe3 39.Be3 Kh8 40.Bd4 Rg8 41.Qf5 ba2 42.Qh7) 39.Qf5 Kg8 40.Qe6 Kh8 41.Qh6 Kg8 42.Bd5 (42.Bd5 Kf8 43.Bc5 Ke8 44.Qe6 Kd8 45.Qe7 Kc8 46.Be6) 1–0. DEFFM – GuestSYTH, freechess.org, 2018.

5.Bb2 Nf6

6.a3 a5 7.ba5 Ra5.

6.a3 Bd6 =.

6.b5 Bd7 7.e3 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Bd6 11.Be2 0-0 12.0-0 Ne4 13.d3 Nf6 14.e4 Be7 15.e5 Ne8 16.d4 Qa5 Exerts pressure on the isolated pawn 17.Nc3 Nc7 The pressure on the isolated pawn grows 18.Qb3 b6 19.Bd3 Rc8 20.Rb1 h6 21.Ne2 Be8 22.Bc3 Qa7 23.Ra1 Qb7 24.Bb4 Bb4 25.Qb4 Na8 26.Qb1 Nd7 27.Nf4 Nf8 28.Qb4 Nc7 29.g3 Ra8 30.Ra8 Qa8 31.Kg2 Bd7 32.Ne2 Qe8 33.Nc3 Ng6 34.Qa4 Ne7 35.Qa7 Na8 36.Na4 Nf5? (better 36...Qd8!?+/-) 37.Nb6+- Nb6 38.Qb6 Qc8 39.Qc5 g6 (39...Qe8 40.Qa7 Ne7 41.Qc7+-) 40.b6 Bc6 (40...Qb7 41.Qc7 Bc8 42.Qd8 Kg7 43.h3+-) 41.g4 Ng7 42.Qc1 (42.Bb5 Bb7 43.Qc8 Bc8+-) 42...Kh7 (42...Qb7 43.Qh6 Qb6 44.h3+-) 43.Bb5!! Bb7 (43...Bb5 44.Qc5 Double attack (44.Qc8 Pinning; 44.Qc8 Deflection; 44.Qc5 Decoy)) 44.Qc8 Bc8 45.Bc6 h5 46.b7 (better 46.h3 Kg8+-) 46...Bb7 47.Bb7 hg4 48.Ng5 Kg8 49.f3 gf3 50.Nf3 (50.Kf3?! Nf5+-) 50...Nf5 51.Kf2 Kg7 52.h4 f6 53.Ba6 fe5 (53...Kf8 54.Bd3+-) 54.de5 Kh6 (54...Kf7 55.Bd3+-) 55.Bc8 Ng7 56.Ng5 Kh5 57.Ne6 Nf5 (57...Ne6 58.Be6 Kh6+-) 58.Nf4 Kh4 59.Bf5 gf5 60.e6 (60.e6 Kg5 61.e7 Kf4 62.e8Q+-) 1-0. onur604 (2320) - ibryam77 (2180), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

6.b5 Nbd7 7.e3 Bb4! 8.Be2 0-0 9.0-0 h6 10.d3 b6 11.Nbd2 Bb7 12.Rc1 Bd2 13.Qd2 Re8 14.Nd4 Rc8 15.Nc6 (15.Rc8 Qc8 16.Rc1 Qb8 17.Nc6 Bc6 18.Rc6 Rc8 19.Qc2 Rc6 20.Qc6 Nc5 21.d4 Nce4) 15...Bc6 16.Rc6 Nc5 17.Rc8 Qc8 18.Bf6 (18.Rc1 Qd7 19.d4 Nce4 20.Qc2 Re7 21.Qc8 Qc8 22.Rc8 Kh7 23.Bd3 g6) 18...gf6 19.Rc1 Qd7 20.d4 Ne4 21.Qc2 f5 22.Qc7 Re7 23.Qf4 (23.Qc8 Qc8 24.Rc8 Kg7 25.f3 Nf6) 23...Kh7 24.Rc6 f6 25.f3 ½–½. Plock – Paul, corr 1995–96.

6.e3 Bb4=+ 7.Qa4 Nc6 8.Bb5 Qd6 9.Be5 Qc5 10.0-0 a6 11.Bc6= bc6 12.a3 Ba5 (13.Nc3 Bd8=).

6.e3 Bb4=+ 7.Qa4 Nc6 8.Bb5 Be7 9.Bc6 bc6 10.Qc6 Bd7 11.Qa6 =+.

6.e3 Bb4=+ 7.Qa4 Nc6 8.Bb5 Be7 9.Bc6 bc6 10.Qc6 Bd7 11.Qc2 0-0 12.0-0 Rc8 13.Nc3 Bd6 14.h3 (14.Rab1 e5=+) 14...Ne4 (14...Qe7 15.Rab1=+) 15.Qd3=+ f5 16.Qd4 Qe7 17.Qa7 Nc5 18.d4? (better is 18.Ba3 Ra8 19.Bc5 Ra7 20.Ba7-/+) 18...Nd3–+ 19.Ne5 Be5 (19...Nb2?! 20.Nd5 ed5 21.Qd7-/+) 20.de5 Nb2 21.Qd4 Na4! 22.Na4 Rc4 23.Qc4?! dc4 24.Nc3 Rd8 25.f4 Bc6 26.Rfd1 Rd1 27.Nd1 Qc5 28.Rc1 Qd5 29.Kf1 Qg2 30.Ke1 Bf3 31.Nc3 Qg1 32.Kd2 Qf2 (33.Ne2 Qe2 34.Kc3 Qe3 35.Kb4 Qc1–+) 0–1. Gzel,Leszek – Bortkun,Edmund, corr, 1998.

6.e3 Be7 7.a3= 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Nb6 (9...a5 10.b5=) 10.d3 Nfd7 (10...a5 11.Qd2=) 11.Nbd2 (11.Qb3 Bf6+=) 11...Bf6 (11...Bd6 12.e4=) 12.d4 Be7 13.Rc1 (13.Bd3 Bd6+=) 13...f5 (13...a5 14.Bc3 ab4 15.Bb4 Bb4 16.ab4+=) 14.Nb3+/– Rf6 15.Nc5 Rh6 16.a4 Bd6 17.g3 (17.h3 a5 18.b5 Qe7+=) 17...g5 (17...a5 18.b5+=) 18.Kg2 (better is 18.a5!? Nc4 19.Bc4 dc4 20.Ne5+/–) 18...g4+= 19.Ng1 Nf8 (19...a5 20.b5+=) 20.h3 Qg5 21.h4 (21.a5 Nc4 22.Bc4 dc4 23.Rc4 b6=) 21...Qg7 (21...Qh5 22.a5 Nbd7 23.Qa4+=) 22.Qb3 (22.Qd2 Nbd7+=) 22...Ng6 (22...Nc4!? 23.Bc4 dc4 24.Rc4 b6=+) 23.a5+= Nh4 (23...Nc4!? 24.Bc4 dc4+=) 24.gh4+- Rh4 (24...Qg5 25.Rfd1 (25.hg5?? Rh2) 25...Qh4 26.ab6 Qh1 27.Kf1+/–) 25.Rfd1 Rh2 (25...g3 26.f4 (26.ab6?? Rh2 27.Kf1 gf2 28.Bg4 Qg4 29.Nh3 Qg2 30.Ke2 f1Q) 26...Qh6 27.ab6 (27.Kg3 Rh2 28.Bf1 Qh4 29.Kf3 Qf2) 27...Rf4 28.Nf3 Rf3 29.Rh1 Rf2 30.Kg1–+) 26.Kf1 g3 27.f4 (27.ab6?? gf2 28.Bg4 Qg4 29.Nh3 Qh3 30.Ke2 f1Q) 27...Nc4 (27...Qh6 28.Ke1 Nc4 29.Rc4 dc4 30.Qc4+= (30.Bc4 Rh1 31.Kd2 Rg1 32.Rg1 Qh2 33.Be2 Qg1 34.Ne6 Kf7 35.Nc7 Ke7 36.Na8 Qh1+/–)) 28.Rc4 dc4 29.Bc4 Qh6 30.Ne6 Rf2 (30...Be6 31.Be6 Kf8 32.Ke1-/+) 31.Ke1 Qh2 32.Ng5?? (better is 32.Ne2 Be6 33.Be6 Kf8 34.Bc4–+) 32...Kf8 (better is 32...Be6! 33.Be6 Kf8–+) 33.Be2= (33...Qg1 34.Kd2 Re2 35.Ke2 Qh2 36.Kd3+/–). Schiffler,L – Grosser,Wilhelm, Riesa, 1952.

4.Nf3 Bf5

5.Na3 e6 6.b5? (6.Bb2 A) 6...Bb4?? 7.Bg7 Nd7 8.Nc2+- (8.Bh8?! Ba3 9.Qb3 Bc5+-); B) 6...Nc6=) 6...Qb6 (better is 6...Qf6!? 7.Rb1 Bb1 8.Nb1 Bd6–+) 7.Qa4 Nd7 8.d4 Ngf6 9.Ne5 (9.Nh4 Be4-/+) 9...Bd6 (9...Ne5 10.de5 Ne4 11.e3–+) 10.Bb2 0-0 11.Nd3? (better is 11.e3!?-/+) 11...a6–+ 12.e3? (12.Nb1 Bd3 13.ed3 ab5–+) 12...Rfc8 (better is 12...ab5 13.Qb5 Ba3 (13...Ra3?! 14.Qb6 Nb6 15.Ba3 Ba3 16.Rb1–+) 14.Qb6 Nb6 15.Ba3 Ra3–+) 13.ba6?? (better is 13.Rc1–+) 13...Ra6 (13...Bd3 14.Bd3 Qb2 15.0-0 ba6 16.Nc2–+) 14.Qb3 (14.Qb5 Ba3 15.Qb6 Nb6 16.Ba3 Ra3 17.Nc5–+) 14...Rca8 (better is 14...Qa5 15.Kd1 Rb6–+) 15.Nb5-/+ Ra5 16.a4 Ne4 (16...Rc8 17.Ba3 Ba3 18.Qa3-/+) 17.f3= Ng5 (better is 17...Nef6=) 18.h4+/– Ne4 19.fe4 Be4 20.Nf2 Nf6 (20...Bg3+/–) 21.Ne4 (better is 21.Bc3!?+-) 21...Ne4+/– 22.g4 Ng3 (22...R5a6 23.Bg2 Qa5 24.Nc3+=) 23.Rh3 Ne4 (23...Nf1!? 24.Kf1 R5a6+/–) 24.Bd3+- Nf6 (better is 24...Bg3 25.Ke2 Bc7+-) 25.g5 Ng4 (25...Ne4 26.Be4 de4 27.Bc3+-) 26.Bc3 Rc8 27.Ba5 Qa5 28.Ke2 Bb8 29.Bb1 (better is 29.Rg1 h5 30.gh6 Nh6 31.e4+-) 29...e5 (29...Qd8+-) 30.Bf5 Rc4 31.Bg4 ed4 (31...Qa6 32.Kd1+-) 32.ed4 Rb4 (32...Qb6+-) 33.Re3 Kf8 34.Qd5 (better is 34.Rc1 Qd8 35.Qd5 Rb2 36.Kf1 Qf6 37.gf6 gf6 38.Bh5 Rf2 39.Kf2 Kg7 40.Qf7 Kh6 41.Qf6 Kh5 42.Qg5) 34...g6 35.Re8! Ke8 36.Nd6 (36.Nd6 Bd6 37.Qa5 Rd4 38.Qa8 Ke7 39.Qb7 Kf8 40.Rf1+-) 1–0. animusrex – eleu, gameknot.com, 2011. (=1.Nf3 d5 2.c4 c6 3.cd5 cd5 4.b4 Bf5)

5.Bb2 Nd7 6.a4 (6.Nc3 Ngf6=) 6...Rc8 (6...e6 7.b5+=) 7.Na3 e6 8.e3 (8.Rc1 Rc1 (worse is 8...Bb4 9.Rc8 Qc8 10.Bg7 Ba3 11.Bh8+/–) 9.Qc1 A) 9...Bb4 10.Bg7 Qb6 11.Nb5+- (11.Bh8?! Ba3 12.Qa1 Ngf6+/–); B) 9...Ngf6+=) 8...Ngf6 (8...Bb4?? 9.Bg7 Qe7 10.Nb5+- (10.Bh8?! Ba3 11.Bc3 Rc3 12.dc3 Bb2+-)) 9.Qb3 (9.Bc3 Ne4 10.Bd4 Bb4 11.Bg7 Rg8-/+) 9...Be7 (9...Qe7 10.Nd4 Qb4 11.Qb4 Bb4 12.Nf5 ef5 13.Rb1+=) 10.Be2 (10.Bd4 a6+=) 10...0-0 11.0-0 (11.Bd4 a6+=) 11...Qb6 12.Nb5 Bc2 13.Qa2 (13.Qa3 a6 14.a5 Qd8=) 13...Bb4 14.Bd4 Bc5 (better is 14...Qa5!? 15.Na7 Rc7=) 15.a5 Qd8 16.d3 (16.Bf6 Qf6 17.Qc2 Bd4 18.Qc8 Rc8 19.Nfd4 a6+-) 16...a6 (better is 16...e5!? 17.Be5 Ne5 18.Ne5 a6 19.Qc2 ab5+=) 17.Bf6+/– Qf6 18.Nbd4 Bd3 (18...Bd4 19.Nd4 Bd3 20.Bd3+/–) 19.Bd3 e5 (19...Rfd8!?+/–) 20.Qd5+- ed4 21.ed4 (21.Qd7 de3 22.Qb7 ef2 23.Kh1 Ra8+-) 21...Qd6 (21...Bd6!? 22.Qb7 Nb8+-) 22.Qb7 Bd4 23.Qe4 (23.Qa6 Rc6 24.Bh7 Kh8=) 23...Bf2 24.Rf2 Nf6 25.Qe2 Ng4 26.Bh7! Kh8 27.Bf5 Rce8 28.Qd3 Qf6 29.Rff1 Re3? 30.Qb1 Nh6 31.Qb4 Rd8 32.Bh3 g5 33.Qc5 (33.Qc5 Qe7 34.Qc4+-; 33.Rac1 Red3+-) 1–0. Soerensen,J – Wojciuk, corr SWE–Poland bord 35, 1988.

5.e3 e6 6.a3 a5 7.b5 Nd7 8.d4 Rc8 9.Bd2 Bd6 10.Be2 Ngf6 11.Qa4 b6 12.Nc3 h6 13.0-0 g5 14.Rfc1 g4 15.Nh4 Bh7 16.Qd1 Rg8 17.f3 gf3 18.Nf3 Ke7 19.Qb3 Qf8 20.a4 Qg7 21.Ne1 h5 22.Bf3 Qg5 23.Ra2 Qh4 24.g3 Rc4 25.Qd1 Bf5 26.Ng2 Qh3 27.Qe2 Bh7 28.Raa1 h4 29.Nf4 Bf4 30.ef4 Rd4 31.Be3 Rb4 32.Bg2 Qg4 33.Bf3 Qf5 34.Qf2 Qd3 35.Nd1 hg3 36.hg3 d4 37.Bd2 Rb3 38.Bg2 Rg3 39.Be1 Rg4 40.Kh2 Ne4 41.Qa2 Ndc5 42.Kh1 Rf4 43.Kh2 Rg4 44.Kh1 Kd6 45.Kh2 Ng5 46.Kh1 Be4 0–1. Bestia05 – OliThink305, 2001.

5.e3 e6 6.Bb2 Nf6 7.b5 Nbd7 8.Be2 Bd6 9.Nh4 Bb1 10.Qb1 0-0 11.0-0 Ne4 12.Nf3 Rc8 13.a4 Ng5 (13...Qa5!?-/+) 14.Ng5= Qg5 15.f4 Qh4 16.Rf3 Rc7?? (better 16...Qe7=) 17.Rh3+- (17.Rh3 Qh3 18.gh3+-) 1–0. DEFFM – guestbibui, freechess.org, 2019.

5.e3 Nf6 6.Nd4 Be4 =.

5.e3 Nf6 6.Be2 e6=+ 7.0-0 Bb4 8.Qa4 (8.Nd4 0-0=+) 8...Nc6-/+ 9.Bb5 (9.Nd4 Qa5 10.Qa5 Ba5 11.Nf5 ef5=+) 9...Qd6 10.Nd4 (10.Ba3 Ba3 11.Bc6 Qc6 12.Qa3 Qa6-/+) 10...0-0 (10...Ng4 11.f4 0-0 12.Nf5 ef5 13.Bb2=+) 11.Nc6 bc6 12.Bc6 Rac8 13.Bb5 a5 14.a3?? (better is 14.d3-/+) 14...Bc2–+ 15.ab4 Ba4 16.Ba4 ab4 17.d4 Ra8 (18.Re1 Rfb8–+) 0–1. Wolfram – Nebe,Lutz, corr SOK–89–40, 1989.

5.Bb2 Nf6

6.Nc3 =.

6.e3 e6

7.b5 Nbd7 8.Nc3 Bd6 9.Be2 0-0 (9...e5 10.0-0+=) 10.0-0 (10.Nh4 Bg6=) 10...Nc5 (10...e5 11.Rc1+=) 11.d4 (11.d3 Bg4=) 11...Nce4+= 12.Nd2 (better is 12.Qa4!?+=) 12...Nc3-/+ 13.Bc3 Bh2! 14.Kh2 Decoy theme: h2 14...Qc7 Theme: Double Attack 15.Kg1 (15.g3 Qc3 16.Nb3 Rfc8-/+) 15...Qc3 16.Rc1 (16.Qc1 Bc2-/+) 16...Qa3 (16...Qa5 17.Ra1-/+) 17.Qb3 Qa5 18.Qb2 (18.Rc3 Rac8 19.Rfc1 Rc3 20.Qc3 Qd8+=) 18...Rfc8 (18...Rac8 19.Rc8 Rc8 20.Rc1-/+) 19.Nb3 Qd8 (19...Qb6 20.Rc8 Rc8 21.Rc1 Rc1 22.Qc1+=) 20.Nc5 (20.Qa3 Rc1 21.Rc1 Ne4-/+) 20...Ne4 (20...Rc7 21.Qa3-/+) 21.f3 (21.Bd3!? Nc5 22.Bf5-/+) 21...Ng3 22.Rfe1 Ne2 (22...b6 23.Nd3-/+) 23.Qe2 b6 24.Na6 Qd7 (24...Qd6 25.Rf1-/+) 25.Nb4 Kf8 (25...Bg6 26.Nc6-/+) 26.Nc6+= a6 27.a4 ab5 (27...Qd6 28.e4 Bg6 29.Rc3+=) 28.ab5 (28.Qb5 Qd6 29.e4 de4 30.fe4+=) 28...Ra3 (28...Qd6 29.Rc3+=) 29.e4 (29.Ne5 Qd8 30.Rc8 Qc8+=) 29...Bg6 (better is 29...de4!? 30.fe4 Bg6+=) 30.Ne5+/– Qb7 31.Rc8 Qc8 32.ed5 f6? (better is 32...Bf5!?+/–) 33.Nc6 (better is 33.Ng6 hg6 34.de6+-) 33...Rb3? (33...Qe8 34.de6 Kg8 35.d5+-) 34.de6 (34.Qc4 Rb1 35.Rb1 ed5 36.Qb4 Kf7 37.Qe7 Kg8+-) 34...Bd3 35.e7 (better is 35.Qa2 Bc4 36.Qa7 Be6 37.Qb6 h6+-) 35...Ke8 36.Qa2 Bc4 37.Qa4 (37.Ra1 Bf7 38.Qa8 Qa8 39.Ra8 Kd7 40.Rd8 Kc7+-) 37...Bf7? (better is 37...Bd5+-) 38.Ra1 Re3 (38...h5+-) 39.Qa8 Qa8 40.Ra8 Kd7 41.d5! f5 (41...Bd5 42.Rd8 A double attack) 42.Rd8 1–0. Eberl,Hans Christian – Katz, corr, 1981.

7.Bb5 Nbd7 8.a3 a6 9.Be2 Bd6 =.

7.Bb5 Nbd7 8.Qa4 a6 9.Be2 =+.

7.Bb5 Nbd7 8.Qa4 Be7 9.Ne5 a6 10.Be2 b5 11.Qb3 0-0 (11...Ne5 12.Be5 0-0 13.a4=+) 12.Nc6= Qe8 13.Ne7 Qe7 14.0-0 Rfc8 15.Nc3 Nb6 (15...Ne5 16.Rfc1 Bd3 17.Bd3 Nd3 18.Nd5 Nd5 19.Qd3 Qb4 20.Bd4=) 16.d3 Rc7 (16...e5 17.Rfe1=) 17.a4 Rd8 (better is 17...d4!? 18.ed4 ba4 19.Na4 Na4 20.Ra4 Bg4+=) 18.ab5+/– ab5 (18...d4 19.Nb1 de3 20.fe3 ab5 21.Na3+/–) 19.Nb5 Rb7 20.Nd4 Qd6 21.Rfc1 Nbd7 (21...Ng4 22.Bg4 Bg4 23.f3+-) 22.Nc6 Re8 23.b5 e5 24.Ba3 (24.d4 e4+-) 24...Qe6+/– 25.d4 e4 (25...Bg4 26.f3 Bf5 27.de5 Ne5 28.Nd4+-) 26.Na5 Rb6 27.Rc6 Rc6 28.bc6 Nb8 (28...Nf8 29.Nb7+-) 29.c7 (29.Qb7 Rc8 30.c7 Qe8+-) 29...Na6? (29...Nc6 30.Nc6 Qc6+-) 30.Qb7 Nc7 31.Qc7 Rc8 32.Qd6 h6 33.Qe6 (33.Nb7 Rc2 34.Qf8 Kh7+-) 33...Be6 34.Nb3 g5 35.Bd6 Rc6 36.Be5 (36.Ra8 Kg7 37.Bc5 Kg6+-) 36...Nd7 37.Ra8 Nf8 (37...Kh7 38.Bg3+-) 38.Nc5 Rc8 39.Ra7 Ng6 40.Bc7 Nf8 41.f3 f5 (41...ef3 42.gf3 Bf5 43.Ba6+-) 42.fe4 fe4 43.Ne6 (43...Ne6 44.Bg4+-; better is 43.Be5 Bf7 44.Bh5 Bh5 45.Rg7 Kh8 46.Rg5 Kh7 47.Rg7 Kh8 48.Rc7 Kg8 49.Rc8 Kf7+-) 1–0. Rudbeck,Joergen – Van Esbroeck,Dirk, corr ICCF TT–4–90–14, 1992.

4.Nf3 f6

5.Bb2 e5 6.e3 a6 7.Qb3 (7.b5 Bd6+=) 7...Be6 8.Be2 Ne7 (8...Nc6 9.a3=) 9.0-0 (9.Nc3 Kf7+=) 9...Nd7 (9...Nbc6 10.d4 ed4 11.Nd4 Nd4 12.ed4+=) 10.b5 (10.d4 Nc6 11.de5 fe5+=) 10...a5 11.Nc3 b6? (better 11...Kf7+=) 12.d4+- e4 (12...Ra7 13.Rac1+-) 13.Ne4! Nc5?? (13...de4 14.Qe6 Pinning (14.Qe6 Deflection)) 14.dc5 de4 (14...a4 15.Nd6 Qd6 16.cd6 ab3 17.de7 Be7 18.ab3+-) 15.Qe6 ef3 (15...Qd5 16.Qb6 Nc8+-) 16.Bf3 (16.Bf3 Qc8 17.Bc6 Qc6 18.bc6 (18.Qc6 Nc6 19.bc6 Bc5+=) 18...bc5 19.Rad1 h5 20.Rd7 g6 21.Rfd1 Rb8 22.c7 Rc8 23.Rd8 Rd8 24.cd8Q) 1–0. DEFFM – GuestWNFX, freechess.org, 2019.

5.d4 Bg4 6.h3 Bf3 7.ef3 f5 (7...e6 8.a3=) 8.Bb5+= Nd7 9.Nc3 (9.0-0 a6 10.Bd7 Qd7+=) 9...e6= 10.0-0 (10.a3!?=) 10...Bb4+= 11.Bb2 Bc3 (11...a6 12.Bd3+=) 12.Bc3 a6 13.Bd7 (13.Bd3 Rc8 14.Rc1 Qf6+=) 13...Qd7 14.a4 (14.Re1 Nf6+=) 14...Nf6 15.Qd2 (15.Bb4 Kf7-/+) 15...h6 (15...0-0 16.a5-/+) 16.Bb4+= g5 17.Rfc1 Nh5 (17...Rc8 18.Rc8 Qc8 19.Rc1=) 18.Qe3 Nf4 19.Qe5 (better is 19.a5=) 19...Kf7?? (better is 19...Ng6 20.Qe3 a5+=) 20.Kh2 (better is 20.Rc7 Qc7 21.Qc7 Kg6 22.Qb6+-) 20...Nd3–+ 21.Qd6? (better is 21.Qc7 Rhd8 22.Qb6 Nc1 23.Rc1–+) 21...Qd6 22.Bd6 Nc1 23.Rc1 h5 (23...b5 24.ab5 ab5 25.Rb1–+) 24.Be5 (24.Rc7 Kg6 25.Rb7 Rhc8–+) 24...Rhe8 25.g4 (25.Rb1 Re7–+) 25...hg4 26.hg4 (26.fg4 b5–+) 26...Kg6 (26...b5 27.f4 gf4 28.ab5 ab5 29.gf5 ef5 30.Rc5–+) 27.Rc7 Ra7 (better is 27...b5!? 28.ab5 ab5 29.Rg7 Kh6 30.Rf7–+) 28.Rg7 Kh6 29.gf5 ef5 30.Kg3?? (better is 30.Rd7–+) 30...Re5! 31.de5 (31.Rd7 Re1 32.Rd5 Kg6–+) 31...Kg7 32.f4 b5 33.fg5 (33.ab5 gf4 34.Kf4 ab5–+) 33...ba4 34.Kf4 (34.e6 a3 35.Kf4–+) 34...a3 0–1. mpopp (1730) – wecenbarger (1880), net–chess.com, 2002. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5 4.Nf3 f6)

4.Nf3 Nf6

5.a3 a6 6.Bb2 Nc6 7.d3 e6 (7...g6 8.g3=+) 8.g3= Bd6 9.Bg2 0-0 10.0-0 Re8 11.Nbd2 e5 12.e4 de4 13.Ne4 Ne4 14.de4 Qe7 15.Re1 Bg4 16.h3 Bf3 (16...Be6 17.Qe2=) 17.Bf3 Rad8 18.Qb3 Nd4 19.Qe3 (19.Bd4 ed4 20.Qd3 Rc8=) 19...Nf3 (better 19...Nc2 20.Qc3 Na1 21.Ra1 Bc7-+) 20.Qf3= Qe6 21.Rad1 (21.Kg2!?=) 21...Qh3=+ 22.Rd5 Qe6 23.Red1 f6 24.Qd3 White prepares the advance b5 24...Be7 25.b5 Rd5 26.ed5 Qd6 27.a4 ab5 28.Qb5 Rd8 29.a5? (29.Bc3 Qa3 30.Rd3 Bd6=) 29...h6 (better 29...Qb4!? 30.Qb4 Bb4-+) 30.Bc3-/+ (worse 30.Qb7 Rb8 31.Be5 fe5-+ (worse 31...Qe5 32.Qc6 Bd8 33.Qa6-+)) 30...Qa6 31.Qb3 Bd6 32.Bb4 (better 32.Rb1!?-/+) 32...Qb5-+ 33.Rb1 Bb4 (33...Qb4 34.Qb4 Bb4 35.Rb4 Rd5 36.Rb7 Ra5 37.Kg2-+) 34.Qb4? (better 34.d6!? Kf8 35.Qb4 Qb4 36.Rb4=+) 34...Qb4-+ 35.Rb4 Rd5 36.Rb7 Ra5 37.Rb8 (37.Kg2 h5-+) 37...Kh7 38.Rb1 Kg6 39.Kg2 h5 40.g4?? (40.Rb2-+) 40...hg4 41.Kg3 (41.Rb6 Kg5-+) 41...f5 42.Rb6 (42.Rb3 Ra1-+) 42...Kg5 43.Kg2 g6 44.Rb8 e4 45.Rg8 (45.Rb1-+) 45...Ra2 46.Kf1 e3! 47.fe3 Rh2 (47...g3 48.Rd8 Kg4 49.Rd1-+) 48.e4 (48.e4 f4 49.Rf8-+). nuwonga (2285) - Baluk (2210), Rated Bullet game, lichess.org, 2015. (=1.Nf3 (A11: English Opening: 1...c6) 1...d5 2.c4 c6 3.cd5 cd5 4.b4)

5.a3 Nbd7 6.d4 =.

5.a3 Bf5 6.Bb2 e6 7.e3 Bd6 8.Bb5 (8.Nd4 Bg6=) 8...Nbd7 9.Bf6 (9.d3 0-0+=) 9...Qf6+= 10.Nc3 a6 11.Bd7 Kd7 12.Rc1 (12.d4 Ke7+=) 12...Bd3 (12...Rhc8!?+=) 13.Na4= Ke7 14.Nc5 Bc5 15.bc5 (worse is 15.Rc5 Rhc8 16.Nd4 b6-/+) 15...Qg6 (15...Be4 16.d3 Bf3 17.Qf3 Qf3 18.gf3=) 16.Qb3 (16.Rg1 Qe4=) 16...Rhb8 17.Rg1 Bc4 (17...Be4 18.Qd1=) 18.Qc3 (18.Qb1 Bd3 19.Qb6 Qe4+=) 18...f6 19.d4 Kf8 (19...b6 20.Nd2 bc5 21.dc5=) 20.Rd1 (20.Nd2 Bd3=) 20...Kg8 (20...b6 21.Nd2 bc5 22.dc5=) 21.Qb2 (21.Qb4 a5 22.Qb6 Qf7=) 21...Bb5 22.Rc1 (22.Ra1 Qe8=) 22...Kf7 (22...b6 23.cb6 Qe8 24.g4=) 23.Rc3+= Rc8 24.Rb3 (24.h4 Qg4=) 24...Rc7 (24...b6 25.a4 (25.cb6 Rc2 26.Rb5 ab5–+) 25...Ba4 26.Rb6=) 25.Nh4 (25.g4 Kg8=) 25...Qh5 26.Nf3 Kg8 (26...Qg6 27.Qb1=) 27.Rb4 Qf7 (27...Qe8 28.g4=) 28.g4 e5 29.a4 Ba4? (better is 29...e4=) 30.Ra4+- ed4 31.Qd4 Rac8 32.Ra5 b6 33.Ra6 (33.cb6 Rc1 34.Ke2 R8c2 35.Nd2 Rg1 36.Rd5 Qe6+-) 33...bc5 34.Qd3 c4 35.Qc2 Qe7 (35...Qe8 36.Nd4+-) 36.g5 (36.Nd4 Qe4+-) 36...Qb4 (36...Qe4 37.Nd4 Rb7 38.Ke2 fg5 39.Rg5+-) 37.Kd1 fg5 38.Ng5 (better is 38.Rg5 Qb7 39.Ra5+-) 38...g6?? (better is 38...Qb3+-) 39.Rg6! hg6 40.Qg6 Rg7 41.Qe6 1–0. wesolyPolak (1800) – ridha (1615), GameColony.com, 2002.

5.a3 Bf5 6.e3 e6 7.Bb2 Nbd7 8.Bb5 Be7 9.Ne5 0-0 10.Bd7 Nd7 11.0-0 a6 12.Nd7 Qd7 13.Be5 Rfc8 14.Nc3 Rc6 15.Ne2 Bd3 16.Re1 Be2 (16...f6!? 17.Bc3 e5-/+) 17.Qe2+= Rac8 18.d4 Rc2 19.Qg4 f6 20.Bg3 Qc6 21.h3 g6 22.Re2 Re2 23.Qe2 Qc2 24.Qc2 Rc2 25.Bh2 Kf7 26.g4 Ke8 27.Bg3 Kd7 28.Kf1 f5 29.Ke1 a5 (29...fg4!? 30.Kd1 Rc8 31.hg4 h5+=) 30.Kd1 Rc4 31.ba5 Kc6 32.Kd2 Bd8 33.a6 ba6 34.Kd3 Be7 35.a4 a5 36.Ra2 Bb4 (36...fg4 37.hg4 h5 38.Be5+=) 37.Ke2 Kd7 38.Kf3 Ke7 39.g5 Kd7 40.h4 Rc1 41.Kg2 Kc6 42.Kf3 Kd7 43.Kg2 Rc3 44.Ra1 Rc2 45.Kh3 Bc3 46.Ra3 Be1 47.Kg2 Ke7 48.Kf1 Bb4 49.Ra1 Kf7 50.Kg2 h6 (50...Ke8 51.Kf3=) 51.Kf1 (51.gh6!? Kg8 52.Bf4+/–) 51...h5 52.Kg2 Ke7 53.Kf1 Kd7 54.Kg2 Kc6 55.Kf1 Bd6 56.Kg2 (56.Bd6 Kd6 57.Rb1 Rc4=) 56...Bg3 (56...f4!? 57.ef4 Rd2-/+) 57.Kg3= Kd6 58.f4 Rc3 59.Kf3 Rb3 60.Kf2 Rb4 61.Kf3 Rb2 62.Kg3 Kc6 (62...Kd7 63.Kf3=) 63.Kf3 (63.Rc1 Kb7+=) 63...Kb6 64.Kg3 Kc6 (64...Rb4 65.Kf3=) 65.Kf3 (65.Rc1 Kb7+=) 65...Rc2 66.Kg3 Re2 67.Kf3 Rh2 68.Kg3 Rb2 ½–½. tyop (1755) – trevize (1690), kurnik, 2012.

5.Bb2 a6 6.a3 Nc6 7.e3 Bf5 8.b5 ab5 9.Bb5 Ne4 10.0-0 Nd6 11.Nd4 Qd7 12.Nf5 Qf5 13.Ba4 Nc4 14.Ra2 Nb6 15.Bb5 Nc4 16.Qb3 Nd6 17.Ba4 Qg4 18.Bd4 e5 19.Bc6 bc6 20.Be5 Qa4 21.Qb2 (21...f6 22.Nc3+/–) 1–0. marekt – Klaus_Behrmann, ChessWorld.net, 2003.

5.Bb2 Qb6 6.a3 =.

5.Bb2 e6 6.e3 (6.a3 Bd6=) 6...Nbd7 (6...Bb4 7.Qa4 Nc6 8.Bb5=+) 7.a3= Bd6 8.Be2 0-0 9.0-0 e5 10.d4 (10.Qb3 e4 11.Nd4 Nb6=) 10...e4=+ 11.Ne1 Nb6 12.Qb3 (12.Nd2 a5=+) 12...Bg4 13.f3 Bh5 (13...ef3 14.Nf3 Qe7 15.h3=+) 14.Nd2 Rc8 15.Rf2 (15.Bb5 Qc7 16.g3 Nc4-/+) 15...Qc7-/+ 16.g4 (16.g3!?-/+) 16...ef3 17.gh5 fe2 18.Qd3 (18.Re2 Nh5 19.Nef3 Qd7–+) 18...Ng4 (18...Nc4 19.Nc4 dc4 20.Qe2–+) 19.Rg2 Bh2 20.Kh1 f5 21.Qe2 (21.h6 g6–+) 21...Bd6 22.Qf3 Qe7 (22...Qf7 23.Rc1–+) 23.Nf1 Qh4 24.Kg1 Rf6 (24...Qh5 25.Nd3–+) 25.a4 Qh5 (25...Bb4 26.a5 Ba5 27.Nd3–+) 26.a5 Rh6 (26...Nc4 27.Qd5 Qf7 28.Qf7 Rf7 29.Nd3–+) 27.Re2 Nd7 (27...Nc4 28.Qd5 Kh8 29.Qb7–+) 28.Qd5 Kh8 29.Qb7 Rf8 (29...Rb8 30.Qf3–+) 30.Nd3? (better is 30.Qf3-/+) 30…Ndf6 (31.Qf3 Ne4–+) 0–1. Bender,Herbert – Petzold,Hilmar, corr DDR–Cup6 sf03, 1979.

5.Bb2 Bf5 6.Nd4 Bg4 =.

5.Bb2 Bf5 6.e3 Qb6 7.b5 (7.Qa4 Bd7 8.Qb3 Nc6 9.Bf6 ef6=) 7...Nbd7 8.Be2 e6 9.0-0 Be7 (9...Rc8 10.Bd4 Qc7 11.Nc3= (< 11.Ba7 b6–+)) 10.a4 (10.Nc3 Rc8=) 10...0-0 11.d3 (11.Nd4 Bg6=) 11...a5 (11...Rac8 12.Nh4=) 12.Nbd2 (12.Nh4 Bg6=) 12...Rfc8 (12...Nc5 13.Bd4=) 13.Nb3 (13.Nh4 Bg6+=) 13...Bb4 (13...Bg4 14.Rc1=) 14.Rc1 (14.Bd4 Qd8+=) 14...Qd6 (14...Rc1 15.Qc1 Qd8 16.Qd1=) 15.Rc8 (15.Nh4 Rc1 16.Nc1 Bg6+=) 15...Rc8 16.Qa1 (16.Nh4 Bg6+=) 16...Rc2= 17.Rc1 (17.Nbd4 Re2 18.Ne2 Bd3 19.Qd1=) 17...Qc7?? (better is 17...Re2!? 18.Rc8 Nf8 19.Bf6 gf6-/+) 18.Nfd4 (18.Rc2!? Qc2 19.Nbd4+/–) 18...Rc1= 19.Qc1 Qc1 20.Nc1 Bg6 21.Nc2 Be7 (21...Bd6 22.Nb3 b6 23.Ba3 Ba3 24.Na3=) 22.Nb3 b6 23.Kf1 Kf8 24.Ke1 Ke8 25.Kd2 Nc5 26.Nc5 Bc5 27.Nd4 Nd7 28.Bd1 Bd6 29.h3 Nc5 30.Bc2 Kd7 31.Nf3 f6= 32.Nh4 Bf7 33.Bd4 e5 34.Bc3 g6 35.g4 g5 36.Ng2 (36.Nf5 Ne6=). Labahn,Wolfgang – Glettenberg, Vereinsm, 1988.

5.Bb2 Bf5 6.e3 Nc6 7.b5 (7.Nc3 e5 8.Bb5 Bd6=) 7...Nb4=+ 8.d3 e6?? (8...Rc8 9.Bc3 e5-/+) 9.a3+- 1–0. DEFFM – guestbibui, freechess.org, 2019.

5.Bb2 Bf5 6.e3 Nbd7 7.Bb5 =.

5.Bb2 Bf5 6.e3 Nbd7 7.Be2 e6 8.Qb3 (8.a3 a5=) 8...Bd6 9.0-0 Qe7 10.Nd4 Bg6 11.Nb5 Bb8 12.Rc1 0-0 13.f4 e5 14.g3 (better is 14.fe5!? Ne5 15.a3=) 14...ef4-/+ 15.gf4 Bf4! 16.Bf3 (16.ef4 Qe4 Double attack (16...Qe2 Pinning; 16...Qe2 Deflection; 16...Qe4 Decoy)) 16...Be5 17.N1c3 (17.d4 Bb8 18.Nd2 Nb6–+) 17...a6 18.Nd4 Qd6 (18...Ne4 19.Nd5 Qh4 20.Be4 Qh2 21.Kf1 Be4 22.Ne7 Kh8 23.d3 Bg2 24.Ke1 Qh4 25.Ke2 Qe7 26.Rg1–+) 19.Nd5-/+ Bh2 20.Kh1 (better is 20.Kf1!?-/+) 20...Ne4–+ 21.Ne2 Ne5 22.Be5 Be5 23.d4 Bg3 24.Ndf4 Qf6 25.Bg2?? Qh4–+ 26.Bh3 Nf2 27.Kg2 Be4 28.Kf1 Nh3 29.Nh3 Qh3 30.Kg1 Qg2 0–1. Nielsen,Poul Erik (2145) – Palm,Nicolai (2270), DEN–chT, 2001. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.cd5 cd5 4.Nf3 Nf6)

5.Bb2 Bg4 6.Ne5 Bf5 7.e3 Nbd7 8.Bd3 Bd3 9.Nd3 e6 10.0-0 a5 11.b5 Bd6 12.Qe2 0-0 13.f4 Qe7 14.Bd4 Rfc8 15.Nc3 Bb4 16.Rac1 Bc3 17.Bc3 Ne4 18.Bb2 f6 19.Nf2 Qb4 20.Ne4 Qb2 21.Nc3 Nb6 22.h3 Nc4 23.Rfd1 f5 24.e4 fe4 25.Ne4 Qd4 (worse is 25...de4 26.Rc4 Qa2 27.Re4=; worse is 25...Qa2 26.Ng5 Re8 27.Qh5+/–) 26.Qf2 Qf2 27.Nf2 (27.Kf2? de4 28.Rc3 Nb2–+) 27...a4 28.Nd3 a3 29.Ne5 Ne5 30.fe5 Rc4 31.d4 Raa4 32.Rc4 dc4 33.Rb1 c3 34.Rc1 Rc4 35.Kf1 h6 36.b6 c2 37.g4 Rc3 38.h4 Rc4 39.h5 Rd4 40.Rc2 Rb4 41.Rc3 Rb6 42.Ra3 Rb4 43.Ra8 Kh7 44.Re8 Rg4 45.Re6 Rg5 46.Kf2 Rh5 47.Kf3 Rh4 48.Re7 Rb4 ½–½. Bendig,Frank (2205) – Schuster,Peter (2395), ST–2008–0-00026, 2008.

5.d4 Bf5 6.e3 e6 7.Bb5 Nbd7 8.Bd2 Bd6 9.Ne5 (9.0-0 0-0+=) 9...0-0 10.Nd7 Nd7 11.a3 Nf6 12.0-0 Ne4 (12...Qc7 13.h3+=) 13.Nc3 (13.Qh5 Rc8+=) 13...Nc3 (13...Qc7 14.Rc1 Bh2 15.Kh1-/+) 14.Bc3 Qc7 15.Rc1 Bh2 16.Kh1 Bd6 17.Bd3 (17.Qf3 Qb6 18.Be2 Be4-/+) 17...Qe7 (17...Bd3!? 18.Qd3 Qe7–+) 18.Bf5+= ef5 Threatening mate... how? 19.Qh5 Qd7 20.Rc2 Rfe8 21.Rfc1 Re6 (21...f4 22.Bd2+=) 22.Kg1 (22.Qf3 Rh6 23.Kg1 Rc8+=) 22...Rh6 (22...Rh6 23.Qf3 Rc8+=). Rossbach,Werner – Labahn,Wolfgang, corr SOK–89–38, 1989.

5.e3 e6 6.Bb2 Bb4=+ 7.Qa4 Nc6 8.Bb5 Ba5 (8...Be7 9.Bc6 bc6 10.Qc6 Bd7 11.Qa6=+) 9.Ne5 Bd7 10.Nd7 Nd7 11.0-0 0-0 12.Bc6 bc6 13.Qc6 Rc8 14.Qa4 Rc4 15.Qd1 Qb8 16.Bc3 Bc7 17.f4 Bb6 18.Qg4 d4 19.Qe2 (19.Bb2 Qd6 20.Kh1 Rfc8-/+) 19...Rfc8 (19...dc3 20.Qc4 cd2 21.Qd3+/–) 20.Na3 Ra4 21.Bb2 de3 22.d4 Qd6 (22...Bc7 23.Rac1–+) 23.Nb5 (23.Nc2!?-/+) 23...Qb4–+ 24.a3? (better is 24.Rfd1–+) 24...Qd2 25.Qd2 ed2 26.Kh1 Rc2 27.Rab1 a6 28.Nc3 Rd4 29.Nd1 Rdc4 30.g3 (30.g4 Rc1! 31.Ra1 Bd4 32.Bd4 Rd4–+) 30...Rc1! 31.Ra1 (31.Bc1 dc1Q) 31...R4c2 32.Kg2 (32.g4 Nf6 33.g5 Nd5–+) 32...Nc5 33.f5 (33.Kh3 Nd3 34.Rc1 dc1R 35.Bc1 Rc1–+) 33...Nd3 34.fe6 (34.Kf3 Nb2 35.Nb2 Bd4 36.Rac1 dc1R 37.Rc1 Rc1–+ (37...Bb2 38.Rc2 Ba3 39.Rc8 Bf8 40.g4+/–)) 34...fe6 35.Ra2 (35.Kf3 Nb2 36.Nb2–+) 35…Ne1 (36.Kh3 Rd1 37.Bg7 Ra2–+) 0–1. Pal,Laszlo (1980) – Bruschetta,Letterio (2160), World Cup XII P067, 2000.

5.e3 Bf5 6.Bb5 Nbd7 7.0-0 (7.Bb2 a6 8.Bd7 Qd7=) 7...e6 8.Bb2 (8.a3 a6 9.Be2 a5=) 8...a6 (8...Bb4 9.Ne5-/+) 9.Bd7= Nd7 10.Qb3 Bd6 11.Nd4 Bg6 12.f4 0-0 13.a4 (13.f5 ef5 14.Qd5 Qc7 15.Nf5 Bh2 16.Kh1 Bf5 17.Qf5 Rad8=) 13...Rc8 14.f5 Bh5 15.fe6 Qh4 (15...fe6 16.Ne6 Rf1 17.Kf1-/+) 16.g3= Bg3 17.hg3 Qg3 18.Kh1 fe6 19.Nc3 Ne5 20.Rf8 (20.Nce2 Qh3 21.Kg1–+) 20...Rf8 21.Nd5 (21.Qd5 ed5 22.Nce2 Qh4 23.Kg1 Rf2 24.Rf1 Qh2) 21...Ng4 (21...ed5?! 22.Qd5 Bf7 23.Qg2 (23.Qb7? Bg6 24.Qd5 Kh8–+) 23...Qh4 24.Kg1-/+) 22.Ne7 (22.Nf6 Rf6 23.Qe6 Re6 24.Ne6 Nf2) 22...Kh8 23.Ng6 hg6 (23...hg6 24.Qe6 Nf2; 23...Bg6 24.Qe6 Nf2) 0–1. GuestPJDF – GuestXBHJ, freechess.org, 2018.

5.e3 g6 6.Nc3 Bg7 7.Bb2 0-0 8.Rc1 Bg4 9.Be2 Bf3 10.Bf3 e5 (10...Nc6 11.Qb3=) 11.d3+= d4 12.Bb7 (12.ed4!? Nc6 13.Ne2 Nd4 14.Nd4 ed4 15.0-0=) 12...dc3= 13.Bc3 Nbd7 14.Ba8 Qa8 15.e4 Nh5 16.g3 Re8 17.0-0 Nf8 18.a4 Ne6 19.b5 Qd8 20.Qd2 Qd7 21.Rfd1 Rd8 22.Qe2 f6 (22...Qb7!?=) 23.Ba5+= Nd4 (23...Rf8!? 24.Qa2 Rf7+-) 24.Qa2+- Kh8 25.Bd8?? (25.Qd5 Ne2 26.Kh1+-) 25...Qh3–+ 26.f4 Nf3 27.Kf2 Qh2 28.Kf3 Qg3 (28...Qa2?! 29.Rc8 Bf8 30.Bf6 Nf6 31.Rf8 Kg7 32.Rc8 Qa4 33.Rc7 Kf8 34.Rdc1 Qb5 35.R1c4–+) 29.Ke2 Qg2 30.Ke1 Qa2 31.Rc8 Qe6 (better 31...Bf8 32.Bf6 Nf6 33.Rf8 Kg7–+) 32.Rdc1 Bf8 (32...h6 33.Bf6 Kh7 34.Bg7 Ng7 35.fe5–+) 33.R1c6 (33.R1c7 A) 33...ef4 34.Be7 Qb6 35.Bf8 (35.Rf8 Kg7 36.Rd7 Kh6–+) 35...Qe3 36.Kd1 Qd3 37.Kc1 Qe3 38.Kb2 Qd4 39.Rc3 Qd2 40.Rc2 Qd4 41.Ka3 Qd3 42.R2c3 Qc3 43.Rc3+-; B) 33...Nf4 34.Be7 Nd3 35.Kd2 Qa2 36.Kd3 Qb3 37.Ke2 Qa2 38.Kf3 Qb3 39.Kg2 Qa2 40.Kg3 Qb3 41.Kh2+-; C) 33...Qd6 34.Be7 Qd3 35.Bf8 Qb1 (35...Qe4 36.Kd2 Qd4 37.Kc2 Qa4 38.Kb2 Qd4 39.Ka2 Qd2 40.Ka3 Qa5 41.Kb3 Qc7 42.Rc7+-) 36.Kf2 Qb2 37.Ke1 Qb1 38.Kf2 Qb2 39.Kf1 Ng3 40.Kg1 Qd4 41.Kg2 Qe4 42.Kg3 Qe1 43.Kg4 Qd1 44.Kh4 Qe1 45.Kh3 Qh1 46.Kg4 Qd1 47.Kg3 Qe1 48.Kg2 Qe2 49.Kg1 Qe1 50.Kh2 Qe2 51.Kh3 Qf3 52.Kh4 Qf2 53.Kg4 Qg2 54.Kh4 Qf2 55.Kg4 Qg2 56.Kh4 Qf2=) 33...Qd7 (33...Qh3 34.Bf6 Kg8 35.Be7 Nf4 36.Rf8 Kg7 37.Kd1 Qd3 38.Kc1 Qe3 39.Kb2 Nd3 40.Kc2 Qe4 41.Kb3 Qd5 42.Kc2–+) 34.Bf6 (34.Kd2 Nf4 35.Bf6 Kg8–+) 34...Kg8 35.Rd8 Qh3?? (better 35...Qg4 36.fe5 Nf4–+) 36.fe5=+ Qe3 (36...Nf4 37.Kd2=) 37.Kd1= Nf4 d3 becomes a target (worse 37...Nf6 38.Rf6 Kg7 39.Rff8 (worse 39.Rdf8 Qd3 40.Ke1 Qe4 41.Kf2 Qe5=+) 39...Qg1 40.Kc2+-) 38.Rcd6 Qe2 39.Kc1 Qe1 40.Kc2 Ne2 (40...Qa5 41.Kb3 Qd2 42.Be7 Qd1 43.Kb4 Qe1 44.Kb3 Qb1 45.Ka3 Qc1 46.Kb3 Qd1 47.Kb4 Qd2 48.Kb3 Qd1=) 41.Rf8= Kf8 42.Rd8 Kf7 43.Rd7 Kf8 ½–½. Silent Move (2115) – lolly121 (2005), redhotpawn.com, 2015.

3.cd5 Qd5

4.a4 Qd4!? 5.Nc3 Qb4 -/+.

4.Nc3 Qe5 5.Nf3+- Qd6 6.e4 (6.Rb1 Nf6+-) 6...Bg4 (6...Qb4 7.Be2+-) 7.Bc4 (7.h3 Bf3 8.Qf3 Nf6+-) 7...e6 8.0-0 (8.d4 Nd7 9.a3 Bf3 10.gf3 Ne7+=) 8...Qb4 (8...Nd7 9.b5 c5 10.Be2 Bf3 11.Bf3=) 9.Be2+- Qa5 10.Rb1 (10.Qb3 Qb6 11.Qc2 Nd7+-) 10...b6 (10...b5 11.Qc2 Nd7 12.d4+=) 11.Nd4 (11.Qb3!?+-) 11...Be2+= 12.Qe2 Bc5 13.Nb3 Qa6 14.Qg4 (14.Nc5 Qe2 15.Ne2 bc5+=) 14...Bf8= 15.Bb2 Nf6 16.Qg5 (16.Qg3 Nbd7=) 16...h6 17.Qg3 Nh5 18.Qc7 (18.Qf3 Nf6+=) 18...Nd7= 19.Rbc1 (19.Qc6 Rc8 20.Qb5 Qb5 21.Nb5 a6=) 19...Rc8 (19...b5 20.Nd4 b4 21.Nce2-/+) 20.Nb5 Qb5?? (better 20...Ke7 21.Ba3 Qa3 22.Qc8 cb5+-) 21.Qc8+- Ke7 22.Ba3 (22.Rc6!? Nf4 23.g3 Nd3 24.Ba3 Nb4+-) 22...c5 (22...Kf6 23.Qd7 Ba3 24.Rc6 Qe5+-) 23.Nd4 g6 (23...Qd3 24.Nc6 Kf6+-) 24.Nb5 Bg7 1–0. GuestSDVS – GuestDLFD, freechess.org, 2020.

4.Nc3 Qe6 5.Nf3 (5.a3 a5 (5...Nf6 6.Nf3 Qf5 7.e4 Qh5 8.e5 Ng4 9.d4 Nh6) 6.b5 Nf6 7.Nf3 Qf5 8.e4 Qh5 9.d4 Bg4) 5...g6 (5...Qd6 6.a3 Nf6 (6...a5 7.b5 e5 8.d4 ed4 9.Qd4 Nf6; 6...e5 7.d4 ed4 8.Nd4 a5 9.ba5 Nf6; 6...Bg4 7.Ne4 Qd5 8.Nc5 b6 9.Na4 Nf6) 7.d4 Bf5 8.Nh4 Bd7 9.e4 e5; 5...Nf6 6.a3 Qf5 7.e4 Qh5 8.d4 Bg4 9.Be2 Nbd7) 6.e3 (6.e4 Nf6 (6...Qd6 7.b5 Bg7 8.Rb1 c5 9.Bc4 Nd7; 6...Bg7 7.d4 Nf6 8.Ng5 Qd7 9.Bc4 0-0) 7.Qc2 Bg7 8.d4 0-0 9.Bd3 b6) 6...f5 (6...Bg7 7.d4+= Nf6 8.Ng5 Qd7 9.Bc4 0-0; 6...Nf6 7.d4 Bg7 8.Ng5 Qd7 9.Bc4 0-0) 7.Bb2 (7.d4 Bg7 8.b5 Bd7 9.Qa4 cb5) 7...h5?? (7...Nf6!?+= 8.Ng5 Qg8 9.Rc1 Be6) 8.Ne2?? (better is 8.Nb5 cb5 9.Bb5 Bd7 10.Bd7 (10.Bh8?! Bb5 11.Nd4 Qd5=) 10...Nd7 11.Bh8+-) 8...Rh7?? (8...Rh6 9.Nf4 Qd6 10.a3+/–) 9.d4 (better is 9.Ng5 Qc4 10.Nf4 Qb4 11.Bc3+-) 9...Qd6 10.Qb3 (10.a3 Nf6+/–) 10...Nf6 11.Ng3 (11.Ng5!? Rg7 12.b5+=) 11...h4 12.Ne2 Nd5 (12...Be6 13.Qc2=) 13.Nc3 (13.b5+=) 13...f4? (13...Qb4 14.Qb4 Nb4 15.Rc1=) 14.Bd3 (14.Nd5!? cd5 15.ef4+/–) 14...fe3 15.Nd5 cd5 16.fe3 a6? (16...Bf5!?+=) 17.0-0 (17.Qc2 Bf5 18.Bf5 gf5 19.Qc8 Qd8 20.Qb7 Nd7+-) 17...Bg4? (better is 17...Bf5+/–) 18.Ne5 Bh5 19.Ba3 b5 (19...Nd7 20.b5 Qe6 21.ba6 ba6 22.Nd7 Qd7 23.Ba6+-) 20.Bb2 (20.Rac1 Qd8 21.Rc5+-) 20...Rg7?? (20...Nd7 21.a4+/–) 21.h3 (better is 21.Rac1 Nd7 22.Rc6+-) 21...e6 22.Rac1 (better is 22.a4+-) 22...Nd7? (better is 22...Qd8+-) 23.Rc6 Qe7 24.Rfc1 (better is 24.Qc2+-) 24...Ne5 25.de5 Qb4?? (better is 25...Qd7+-) 26.Qb4 (better is 26.Re6 Re7 27.Qb4 Re6 28.Qh4+-) 26...Kf7 1–0. nickbarletta – Eries, ChessWorld.net, 2009.

4.Nc3 Qh5 5.Nf3 (5.d4 e5 6.a3 ed4 (6...a5 7.b5 ed4 8.Qd4 Nf6 9.e3 Bc5) 7.Qd4 a5 8.b5 Nf6 9.Qd3 Bf5) 5...Nf6 (5...e5 6.a3 a5 (6...Bg4 7.d4 Nd7 8.de5 Ne5 9.Qd4 Nf3; 6...Nf6 7.d4 e4 8.Ne5 Qf5 9.Qc2 Bd6; 6...Be7 7.e4 Nf6 8.d4 ed4 9.Qd4 0-0) 7.b5 Nf6 8.d4 ed4 9.Nd4 Be7) 6.e3 (6.d4 e5 (6...Nbd7 7.e4 e5 8.a3 ed4 9.Qd4 a5) 7.Ne5 (7.a3 e4 8.Ne5 Qf5 9.Qc2 Nbd7) 7...Bb4= 8.Bd2 Nbd7 9.Nd3 Bc3) 6...Bg4 (6...e5 7.Rb1 e4 8.Nd4 Qd1 9.Kd1 Nbd7) 7.Be2 (7.a3 e5 8.d3 Bd6+= 9.Be2 0-0) 7...e6 (7...e5 8.a3+= (8.Rb1 e4 9.Nd4 Qg6) 8...e4 9.Nd4 Be2) 8.0-0 (8.Qb3!?= Bd6 9.d4 Nbd7; 8.a3 Bd6 9.d4 a5) 8...Bd6-/+ (8...Bb4 9.Qb3 Na6) 9.h3 Bh3 (9...Bf3!? 10.Bf3 Qe5-/+) 10.gh3= Qh3 11.d4 Qg4 12.Kh1 Qh3 13.Kg1 Ng4 14.Ne4 Bh2 (14...Bb4? 15.Qb3 Nf6 16.Qb4 Ne4 17.Qb7 Qg4 18.Kh1+-) 15.Kh1 Bg3 16.Kg1 Nh2?? (better is 16...Bh2 17.Kh1 Bd6 18.Kg1 Bh2= (18...Bb4? 19.Qb3 Nf6 20.Qb4 Ne4 21.Qb7 Qg4 22.Kh1+-)) 17.Ng3 (17.fg3 Nf1 18.Qf1 Qf1 19.Kf1 b6+-) 17...Nf1 18.Qf1 Qh6 (18...Qg4 19.Ne5 Qh4 20.b5+-) 19.e4 g5 (19...Qf6 20.Qh3+-) 20.Bg5 (20.Ng5 Qg7 21.Bh5 0-0+-) 20...Qg7 (20...Qg6 21.e5 Nd7 22.Bd3+-) 21.e5 (21.Nh5 Qg6 22.Nf6 Kd8+-) 21...Nd7 22.Nh5 (22.Kh2 h6 23.Bh4 Qg4+-) 22...Qg6 23.Ng3 h6?? (23...Qg7 24.Kh2 h6+-) 24.Be3 Ke7 (24...Rg8 25.Kh2+-) 25.Bd3 (25.Qb1 Rag8+-) 25...Qg4 26.Qg2 Rag8 (26...Nb6 27.Ne4 Rag8 28.Qg4 Rg4 29.Kf1+-) 27.Kf1 h5 (27...Nb6 28.Ke2 Nd5 29.Qh1 Nb4 30.Rb1 (30.Bh6 Nd3 31.Qb1 Rh6 32.Qd3 Rd8+-) 30...Nd3 31.Rb7 Kf8 32.Kd3 Qg6 33.Kd2+-) 28.Nh2 (28.Qh1 h4 29.Ne4 h3+-) 28...Qh4 (28...Qg7 29.Qh1 f5 30.Nf3+-) 29.Qh1 (29.b5 f5 30.Bf5 Ne5+-) 29...f6 (29...f5 30.ef6! Nf6 31.Ke2+-) 30.ef6 (30.Ke2 fe5 31.Nf3 Qh1 32.Rh1 ed4 33.Bd4 Rh6+-) 30...Nf6 31.Ke2 Ng4 (31...Nd5 32.Ne4+-) 32.Ng4 (32.Nf3 Qf6+-) 32...hg4 (32...Qg4 33.Kd2 h4 34.Ne4+-) 33.Qh4 Rh4 34.Rh1 (34.Rc1 a6+-) 34...Rh1 35.Nh1 Rh8 (35...Ra8 36.Bg5 Kf7 37.Ng3+-) 36.Ng3 b5 (36...Ra8 37.Bg5 Kf7 38.Ne4+-) 37.Bc2 (better is 37.Bg5 Kf7+-) 37...c5 (37...Ra8 38.Ne4+-) 38.dc5 Kd7 (38...Ra8 39.Be4 Rb8 40.Bf4+-) 39.Be4 (39.Ne4 Rf8+-) 39...Rh2 (39...Kc8 40.Bd3 a6 41.Bg6+-) 40.c6 Kc7 (40...Kc8 41.Bf4 Rh8 42.Nf5+-) 41.Ba7 (better is 41.Bf4 Kb6 42.Be5 Rh7 43.Bh7 Kc6 44.Be4 Kb6 45.Bd4 Kc7+-) 41...e5 (41...Rh8 42.Bd4 Rc8 43.Be5 Kb6 44.Nh5 Rc6 45.Bc6 Kc6 46.Nf6+-) 42.Be3 (better is 42.a4 ba4 43.b5 Kd8+-) 42...Kd6 (42...Rh8 43.Bc1+-) 43.Nf5 Kc7 44.Kd3 Rh5 45.Ng7 g3 46.Nh5 g2 47.Bg2 Kd6 48.Bc5 Ke6 49.c7 e4 50.Be4 Kd7 51.Bb6 Kc8 52.Bf5 Kb7 53.c8Q Kb6 54.Be4 Ka7 55.Qb7 1–0. nickbarletta – interloper, ChessWorld.net, 2009.

4.e3 e5 5.a3=+.

4.Nf3 e5 5.Nc3 Qe6 6.a3 Bd6 7.e3 (7.Ne4 Nf6 8.Nd6 Qd6=) 7...Nf6 8.Qc2 0-0 9.Bb2 h6 (9...e4 10.Ng5 Qd7 11.Nce4 Ne4 12.Qe4+-) 10.d4= ed4 (10...e4 11.Nd2 Re8 12.Bc4=) 11.Nd4 Qe7 12.Bd3 Rd8 13.Ne4 (13.0-0 Be5+=) 13...Be5 (13...Ne4 14.Be4 a5 15.b5=) 14.Rd1 Ne4 15.Be4 Bd4 (15...Bg4!? 16.f3 Be6+=) 16.Rd4 (16.ed4? f5 17.f3 fe4 18.Qe4 Qg5–+) 16...Be6 (16...Rd4 17.Bd4 (17.ed4? f5–+) 17...a5 18.Bc5+=) 17.0-0 Rd4 18.Bd4 Nd7 (18...a5 19.Qc5 Qh4 20.Qe5+/–) 19.Rd1 Nf6 20.Bf3 (20.Bd3 Nd5+/–) 20...Nd5 21.Qb2 f5 22.b5 Qf7 (22...a6 23.bc6 bc6 24.Qc2+/–) 23.bc6 bc6 24.Rc1 (24.Qc2 Rc8+/–) 24...Rc8 25.Qd2 g5 (25...Qe7 26.Bc5 Qd7 27.Qa5+/–) 26.g3 (26.Qa5 f4+/–) 26...f4 27.gf4 (27.e4 Nb6 28.Bg2 f3+=) 27...gf4 28.Qe2 (28.e4 Nb6+/–) 28...Ne7 (28...Qg6 29.Kh1 a5 30.Rg1 Qg1 31.Kg1 fe3 32.fe3+-) 29.Ba7+/– Bd5 (29...Qg6 30.Kh1 Nd5 31.Rg1+-) 30.Bd5 Nd5 31.Qg4 (31...Qg7 32.Qg7 Kg7 33.e4+-) 1–0. De Visser,Arno – Terpstra,Wiep, corr Netherlands, 1990.

4.Nf3 e6 5.Nc3 Qd8 6.Qb3 Nf6 7.e3 Be7 8.d4 a6 (8...Qd6 9.a3+=) 9.Bd2 Bd7 (9...0-0 10.Be2+/–) 10.Ne5 0-0 11.Be2 Nd5 12.Nd7 (12.0-0!?+/–) 12...Nd7+= 13.Nd5 ed5 14.0-0 b5 (14...Bd6 15.Bd3=) 15.Rac1 Nf6 (15...Nb6 16.Rc6 Nc4 17.Rd1+=) 16.Rc6+/– Qd7 (16...Ne4!? 17.Be1 Qd7+/–) 17.Rfc1+- Ne4 18.Be1 Nd6? (better is 18...Bd6+-) 19.Rc7 (19.Rc7 Qe6 20.Bf3+-) 1–0. rar (2365) – samantho (1890), net–.chess.com, 2015

4.Nf3 g6 5.Nc3 Qc4 6.Bb2 (6.a3 Nf6+=) 6...Bg7 (6...Qb4 7.Nd5 Qb2 8.Nc7 Kd8 9.Na8=) 7.a3+= b5? (better is 7...Nf6+=) 8.e3+- Nh6?? (better is 8...Qg4 9.Nb5 Bb2 10.Nc7 Kf8+-) 9.Bc4 0-0 (9...bc4 10.Na4 f6 11.Rc1+-) 10.Bb3 Bg4 (10...Rd8 11.Ng5+-) 11.h3 Bf5 12.d4 Nd7 (12...a5 13.e4 Bc8 14.g4+-) 13.0-0 (13.e4 Be6 14.Be6 fe6+-) 13...Nf6 14.Re1 (14.Ne5!? Bd7+-) 14...Ne4 15.Ne4 Be4 16.Ng5 (16.Nd2 Bd5+-) 16...Bf5 (16...Bd5 17.e4 Bb3 18.Qb3+-) 17.e4 Be4 18.Re4 Nf5 19.g4 (19.g4 Nh6 20.Qc1+-) 1–0. ANJI – klaudio88, internet, 2010.

4.Bb2 e5

5.a3 Nf6 6.d3 (6.Nf3 e4 7.Nc3 Qd7=) 6...Bd6 7.Nd2 0-0 8.Ngf3 Re8 (8...Nbd7!?+=) 9.e4+= Qe6 10.h3 (10.Nc4 Nbd7+=) 10...Qe7 (10...a5 11.Be2=) 11.Nc4+= Pawn e5, live or die! 11...Nbd7 12.Rc1 a6 13.Be2 h6 14.0-0 Bc7 15.Ne3 (15.Qd2 b5 16.Ne3 Bb7+=) 15...Nf8= 16.Qc2 ½–½. Schalkwijk,Peter H – Konuhov,Kostya, CFriend SL–2005–0-00039 email, 2005.

5.e3 Bb4 6.Nf3 Nd7 =.

5.e3 f6 6.Nc3+/– Qd6 7.a3 Be6 8.Nf3 Nd7 9.Be2 0-0-0 (9...Nh6 10.d4+/–) 10.d3 (10.Rc1 Kb8+/–) 10...a6 11.0-0 b5? (better is 11...f5!?+/–) 12.Ne4 Qe7 (12...Qc7 13.d4+-) 13.d4 ed4 (13...f5 14.Ng3 e4 15.Qc2+-) 14.Nd4 (14.Qd4?! Nh6+-; worse is 14.Bd4 Bd5 15.Nc3 Bf3 16.Bf3 Qe6+-; 14.ed4?! f5 15.Nc3 Ngf6+-) 14...Bd5 (14...Kb7 15.Qc2 Bd5 16.Nc3+-) 15.Ng3 (better is 15.Nc3!? Ne5 16.Nd5 cd5+-) 15...Ne5 16.Qc2 (better is 16.e4 Bc4 17.f4+-) 16...Nc4?? (16...Nh6+-) 17.Bc4 (17.e4 Be6 18.Nc6 Qb7 19.Nd8 Kd8 20.Rfd1 Ke8 21.Bc4 bc4+-) 17...Bc4 18.Ne4 Bf1 19.Nc6 Qc7+/– 20.Na7?? Kb8 21.Qc7? Kc7–+ 22.Kf1 Re8?? 23.Nc5?? Bc5 24.bc5? Kb7 25.Nb5 ab5 26.Bd4 Kc6 27.a4 ba4 28.Ra4 Ne7 29.Ra6 Kd5 30.Rd6 Kc4 31.Ke2 Nd5 32.g3 Ra8 33.Kf3 Rhg8 34.c6 f5 35.Rd7 g6 36.c7 Nc7?? 37.Rc7= Kd3 38.Rh7 g5 39.Rf7 Ra5 40.h3 g4= 41.hg4 Rg4 42.Rf5 Rf5 43.Kg4 Rf2 44.Kg5 Ke4 45.g4 Rg2 46.Kh5 Kf3 47.g5 Rh2 48.Kg6 Kg4 49.Kf6 Rh5?? 50.g6+- Rf5 51.Kg7 Kg5 52.Kh7 Rf8?? 53.g7 Rf7 54.Kg8 Kg6?? 55.Bc5 Rc7 56.Kf8 Rc8 57.Ke7 Rc7 58.Kf8 Rg7 59.Ke8 Rf7 60.Bd4 Rf3 61.Ba7 Kf5 62.Bd4 Ke4 63.Ba7 Rf5 64.Bd4 Rh5 65.Ba7?? Rh8 66.Kd7 Rh7 67.Kc6 Ra7 68.Kb5 Ke3 69.Kc5 Ke4 70.Kd6 Ra5 71.Kc6 Rd5 72.Kb6 Kd4 73.Kc6 Kc4 74.Kb6 Rc5 75.Kb7 Kb5 76.Ka7 Rc6 77.Kb7 Kc5 78.Ka7 Rb6 79.Ka8 Kb5 80.Ka7 Ka5 81.Ka8 Ka6 (81...Kb4 82.Ka7 Kb5 83.Ka8 Kc6 84.Ka7 Kc7 85.Ka8 Ra6) ½–½. Fournier,Frederic (1950) – aguilamar (1640), Active, 2005.

5.Nf3 Nd7 6.Nc3 Qd6 +=.

4.Bb2 Nf6

5.a3 e5 6.Nc3 Qd6 7.e4 =.

5.a3 Be6 6.Nf3 Qb3 7.Qb3 Bb3 8.Nc3 Nbd7 9.e3 0-0-0 (9...e6 10.Nd4 Bd5 11.Nd5 Nd5 12.Bc4=) 10.d4 e6 (10...Nd5 11.Nd2 Nc3 12.Bc3+=) 11.Bd3 Bd6 (11...Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Ng5+/–) 12.0-0 (12.Nd2 Bd5 13.e4 Rhe8+-) 12...b5 (better is 12...Nb6!?+=) 13.Nd2+- Bc4 14.Bc4 (14.Nc4 bc4 15.Bc4 Nb6+-) 14...bc4+/– 15.Nc4 Bc7 16.b5 Nb6 17.Nb6 ab6 (better is 17...Bb6!? 18.bc6 Kc7+/–) 18.bc6 Nd5 19.Nd5 ed5 20.a4 Rd6 21.Rfc1 Kd8 22.Ba3 Rh6 23.h3 f5 (23...Bb8+-) 24.Bb4 f4 25.Bd2 (better is 25.a5!? ba5 26.Ba5 fe3 27.fe3 Ba5 28.Ra5 Kc7 29.Ra7 Kd6 30.Rd7 Ke6+-) 25...f3 26.e4 (better is 26.a5 Ke7 27.Bb4 Ke6 28.ab6 Bb6 29.gf3 Rh3+-) 26...de4?? (better is 26...Rg6 27.g3 de4+-) 27.Bh6 gh6 28.g3 (28.gf3 ef3 29.Ra3 Rf8+-) 28...Rg8 (28...Ke7 29.Re1 Kd6 30.Re4 Kc6 31.Re3+-) 29.Kh2 (better is 29.Re1!? Re8+-) 29...h5 30.h4 Rg6 (30...Ke7 31.Kg1+-) 31.a5! ba5 32.d5 Ke7 33.Rd1 Rd6? (better is 33...e3 34.Rd3 ef2 35.Rf3 Kd8+-) 34.Ra4 e3 (34...Rf6 35.Re4 Kd6 36.Kg1+-) 35.fe3 (35.Re4!? Kd8 36.Re3 Rf6+-) 35...f2 (35...Rg6 36.Re4 Kf7 37.Kg1 Bg3 38.Kf1+-) 36.e4 (36.Re4 Kd8 37.Rf4 Rg6 38.Rf8 Ke7+-) 36...Rf6 37.Rf1 (37.Kg2 Kd6+-) 37...Rf3 (37...Rg6 38.Kg2 Bg3 39.Kf3+-) 38.Kg2 Rg3 39.Kf2 Rg4 (39...Rh3 40.Rb1 Rh2 41.Ke3+-) 40.Rh1 Bg3 41.Kf3 Be5 (41...Bc7 42.Ke3+-) 42.Ra5 Rf4 (42...Rg3 43.Kf2+-) 43.Ke3 Rg4 44.Ra7 Kd6 (44...Ke8 45.Rh7 Rg3 46.Kf2+-) 45.c7 (better is 45.Rd7 Kc5 46.c7 Rg3 47.Kf2 Rg8+-) 45...Rg3 46.Kf2 (better is 46.Kd2 Rc3 47.Rf1 Rc7 48.Rc7 Kc7 49.Rf7 Kd6 50.Rh7 Kc5 51.Rh5 Bb2+-) 46...Rc3 47.Rb1 (better is 47.Rd1+-) 47...Bd4+= 48.Ke2 Ba7 49.Rb7 Rc7 50.Rc7 (50.e5 Kd7 51.Rb4 Bg1=) 50...Kc7-/+ 51.Kf3 (51.e5 Kd7-/+) 51...Bd4 52.Kf4 Kd6 53.Kg5 Ke5 (53...Bg7 54.e5 Ke5 55.d6=) 54.Kh5 (54.Kh6 Bc5=) 54...Ke4?? (better is 54...Be3–+) 55.d6 Bb6 (55...Bf6 56.Kh6=) 56.Kh6+= Kf4 57.Kh7 Kg4 (better is 57...Ke5!?+=) 58.Kg6+/– Kh4 59.Kf7 Kg4 60.Ke8 (better is 60.Kf6!?+/–) 60...Kf5= 61.d7 Ke6 62.d8Q Bd8 ½–½. Fournier,Frederic (1965) – matame (1670), Active, 2005.

5.Nc3 Qd6 6.a3 =.

5.Nf3 Bg4 6.Nc3 Qd7 (6...Qh5 7.e4=) 7.e3 e6 8.b5 (8.a3 c5 9.bc5 Bc5+-) 8...cb5+= 9.Bb5 Nc6 10.0-0 a6 11.Be2 Be7 12.h3 (12.d4 0-0+=) 12...Bf3= 13.Bf3 0-0 (13...Ne5!?=) 14.Na4+= Rab8 15.d4 b5 16.Nc5 Bc5 17.dc5 Qd1 (17...Nd5!?+=) 18.Rad1+- (18.Bd1?! Ne4=) 18...Nb4 (18...Rbc8 19.Rd6 Nd5 20.Rd1+-) 19.a3+- Nc2?? (better 19...Nbd5+-) 20.Rd2 Ne3 (20...Na3 21.Ba3 b4 22.Bb2+-) 21.fe3 g6 1–0. DEFFM – GuestWPDL, freechess.org, 2019.

4.Nc3 Qd4

5.b5 e6 6.e3 Qf6 (6...Qd8!?+-) 7.Nf3 Bb4 (7...Qd8!?+-) 8.Bb2+- Bc3 9.Bc3 Qc3?? (better 9...Qh6+-) 10.dc3 Nf6 (10...Ne7 11.Qd6 cb5 12.Bb5 Nbc6 13.Bc6 Nc6 14.0-0-0+-) 11.Qd6 Nbd7 (11...Ne4 12.Qc7 0-0+-) 12.bc6 bc6 1–0. DEFFM – GuestCPJH, freechess.org, 2019.

5.b5 Bg4 6.Nf3 Bf3 7.ef3 e6 8.Be2 Bc5 Do you see the mate threat? 9.0-0 Nf6 10.Bb2 Qh4 11.Na4 (11.Ne4 Ne4 12.fe4 Qe4=) 11...Bd6 Threatening mate: Qxh2 12.g3 Qh3 (12...Qg5 13.Qb3 Nbd7 14.bc6 bc6 15.Qe3=+) 13.Qb3 (13.Bf6 gf6 14.d4 Rg8=+) 13...h5 Threatening mate... how? 14.Rfe1 h4 The mate threat is hxg3 15.Bf1 Qh2?? (15...Qf5 16.bc6 b6+- (16...Nc6?? 17.Qb7 0-0 18.Qc6+-)) 16.Kh2+- hg3 17.Kg1 gf2 18.Kf2 cb5 (18...Nbd7+-) 19.Re6! fe6 20.Qe6 Theme: Double Attack. 20...Be7 21.Bf6 gf6 22.Qc8 (22.Qc8 Kf7 23.Qh8+-) 1–0. onur604 (2320) – barquero (2180), lichess.org, 2020.

5.b5 g6 6.Nf3+- Qf6? (better 6...Qd8!? 7.e4 Bg7+=) 7.Bb2+- Bg7? (7...Qg7+-) 8.Na4 Qb2 9.Nb2 Bb2 10.Rb1 Bg7 11.Qc2 Bf5 (11...Nh6+-) 12.bc6 (12.e4 Bc8 13.bc6 bc6+-) 12...bc6 (12...Nc6 13.e4 Bc8 14.Bb5+-) 13.e4 Bd7 14.Bc4 e6 (14...Nh6 15.Qb3 Bc8 16.Qa3+-) 15.Rb7 (better 15.Qd3!? c5 16.Rb7 Nf6+-) 15...Nf6 (15...Nh6 16.Qb1 0-0 17.Rc7+-) 16.Ne5 (better 16.e5 Ng4 17.Qe4+-) 16...Bc8 (16...0-0+-) 17.Rf7 Rg8 (17...Nh5 18.Qb2 Rf8 19.Ra7 Be5 20.Qe5 Ra7 21.Qb8+-) 18.Qd3 Nfd7 19.Qd6 Be5 20.Qe7 1–0. GuestLBCN – GuestGQHP, freechess.org, 2020.

4.Nc3 Qd6

5.a3 e5 =.

5.a3 Nf6 6.e3 e5 7.Bc4 Be6 8.Be2 Nbd7 9.Nf3 h6 10.d4 Be7 11.Qc2 0-0 12.Bb2 Bg4?? (12...a5 13.b5=) 13.Ne4?? (better is 13.de5 Ne5 14.Rd1 Nf3 15.gf3+-) 13...Ne4= 14.Qe4 Bf3 15.Bf3 Bf6 16.Rd1 ed4 17.Bd4 Qc7 18.Qf5 g6 19.Qh3 Kg7?? (19...Kh7 20.0-0 a5 21.b5 cb5 22.Rc1+=) 20.0-0 (better is 20.Qd7! Qd7 21.Bf6 Kf6 22.Rd7+-) 20...Rfd8+= 21.Qh4 (21.Be2 Bd4 22.Rd4 Nf6+=) 21...Ne5= 22.Be5 Be5 ½–½. Ehrlich,Hans Georg (1910) – Wuestnienhaus,Andreas (1905), Muensterland Verbandsliga, 2005.

5.a3 Nf6 6.e3 e5 7.Nf3 a5 8.b5 =.

5.a3 Nf6 6.e3 e5 7.Nf3 Qc7 8.Be2 Bg4 9.0-0 Bf3 10.Bf3 Nbd7 11.a4 (11.b5 Be7+/–) 11...h5 (better is 11...Bb4!? 12.Qb3 a5+=) 12.b5+= c5 (12...Bd6 13.g3 0-0 14.Bb2+=) 13.Nd5 (better is 13.Qc2!?+-) 13...Nd5+= 14.Bd5 Nf6 15.Bf3 (15.Bc4!?+=) 15...e4= 16.Be2 0-0-0 17.f3 Ng4?? (better is 17...ef3 18.Bf3 Kb8=) 18.f4 (better is 18.fg4 hg4 19.Bg4 Kb8 20.h3+-) 18...Ne3!–+ 19.Qb3?? (19.de3 Rd1 Pinning (19...Rd1 Deflection)) 19...Nf1 20.Bf1 e3 (better is 20...Qf4 21.b6 ab6–+) 21.de3+= g5 22.a5 (22.fg5 Qe5 Double attack (22...Qe5 Decoy)) 22...Bg7 (better is 22...Qe7+=) 23.b6+/– Qb8 24.Qf7 Ba1 (24...Rd7!? 25.Qf5 ab6+=) 25.Qf5+/– Rd7 26.Qc5 Kd8 27.ba7 Qa8 28.Qb6 Ke8?? (better is 28...Rc7+/–) 29.Qg6 (better is 29.Bb5 Kf7 30.Bd7+-) 29...Kd8= 30.Qf6?? (30.Qb6 Ke8 31.Bb5+-) 30...Bf6–+ 31.fg5 Qa7 32.gf6 Rd1 33.Ba3 Qe3 0–1. avinoam – asgpet, kurnik, 2014.

5.a3 Nf6 6.e3 e5 7.Nf3 Bg4 8.Be2 Nbd7 9.0-0 0-0-0 (9...Be7 10.Bb2+=) 10.b5 c5 (10...e4 11.Ng5 Be2 A) 12.Ne2 Qe5 (12...cb5? 13.Nf7 Qd5 14.Nd8+-) 13.Nf7 Qa1 14.bc6 bc6+=; B) 12.Qe2+=) 11.a4 (11.Ng5 Be6+/–) 11...h5 (11...e4 12.Ng5 Be2 13.Qe2+= (13.Ne2 Qd5 14.f4 h6=)) 12.a5 (12.Ng5 Be2 13.Qe2+/–) 12...Bf3? (better is 12...e4 13.Ng5 Be2 14.Qe2 Ng4+/–) 13.Bf3+- (13.gf3?! Nd5+/–) 13...Ng4 14.h3 (worse is 14.Bg4 hg4 15.Qg4 Kb8+/–) 14...e4 15.Bg4 (worse is 15.hg4 hg4 16.Re1 Qh2 17.Kf1 Qh1 18.Ke2 gf3 19.gf3 Qf3 20.Kf1 Rh1) 15...hg4 16.Qg4 (16.Ne4?! Qe5 17.Ra4 gh3+=) 16...g6 (16...Qe5 17.Qe4 Qe4 18.Ne4+-) 17.Ne4 Qc7? (17...Qe5 18.d4! Qf5+-) 18.Bb2 f5 (18...Rh5 19.b6! Qb8 20.a6 ab6 21.a7+-) 19.Qg6 Rh6 (19...Rh3 20.gh3 fe4 21.Qe4+-) 20.Qf5 Bd6 (20...Kb8 21.a6+-) 21.b6! Qc6 (21...ab6 22.Nd6 Combination) 22.ba7 Rf8 (22...Kc7+-) 23.a8Q (better is 23.Nd6 Qd6 24.a8Q Kc7 25.Qaf8 Qf8 26.Qf8 Nf8+-) 23...Bb8 24.Qg5 (better is 24.Bf6! Rhf6 25.Nf6 Rf6+-) 24...Rg6 25.Qh5 Qe4 26.f3 Qe6 27.a6! Qd6 (27...ba6 28.Qhd5 Decoy) 28.Qb7 Kd8 29.Qh4 Nf6 30.Bf6 Rff6 31.Qh8 Rf8 32.Qf8! Qf8 33.Qb8 Ke7 34.Qf8 Kf8 35.a7 Ke7 36.a8Q 1–0. avinoam – asgpet, kurnik, 2014.

5.a3 h5 6.e3 Nf6 7.Nf3 Bg4 8.Be2 e6 9.0-0 Nbd7 10.d3 (10.d4 e5+=) 10...0-0-0 11.Nd4 e5 12.Nb3 Qc7 13.a4 (13.Bb2 Nb6=) 13...e4 (13...Bb4 14.Bb2-/+) 14.d4? White plans b5 (14.Ne4 Ne4 15.de4 Qe5=) 14...Ne5 (better is 14...Bb4!? 15.Bd2 Be2 16.Qe2 Bd6-/+) 15.b5 Be2 16.Qe2 (worse is 16.Ne2 Neg4 17.g3 h4-/+) 16...Neg4 17.g3 (better is 17.f4!?+=) 17...h4+= 18.bc6 hg3 19.fg3 (better is 19.hg3!? Qc6 20.Bb2-/+) 19...Rh2 20.Qh2? (20.cb7 Kb7 21.Qe1–+) 20...Nh2 21.Kh2 Bd6 (better is 21...Ng4!? 22.Kg2 Qc6 23.Bd2–+) 22.cb7 (22.Nb5!? Qb6 23.cb7 Qb7 24.Ba3 Ba3 25.Ra3 Rh8 26.Kg2–+) 22...Kb8 23.Rg1?? (23.Bd2 Bg3 24.Kg2–+) 23...Ng4 24.Kh3 (24.Kg2 Qc3 25.Ra2 Qb3 26.Rb2 Ne3 27.Be3 Qb2 28.Bf2 Bg3 29.Rd1 Qf2 30.Kh3 Rh8 31.Kg4 Qf4) 24...Rh8 25.Kg4 (25.Kg2 Rh2 26.Kf1 Qc3 27.Ra2 Qd3 28.Ke1 Bb4 29.Bd2 Qe2) 25...Qd7 26.Kg5 f6 27.Kg6 Rh6 0–1. avinoam – asgpet, kurnik, 2013.

5.a3 h5 6.e3 Nf6 7.Nf3 Bg4 8.Be2 e6 9.0-0 Nbd7 10.Nd4 (10.d4 Bf5+=) 10...0-0-0 (10...e5 11.Nc2=) 11.h3 (11.f3 Bf5 12.Nf5 ef5 13.Qb3+/–) 11...Be7 (better is 11...Be2!? 12.Qe2 e5=) 12.hg4+/– Ng4 (12...hg4 13.f4 gf3 14.Nf3+/– (14.Rf3?? Qh2 15.Kf1 Qh1 16.Kf2 Ng4 17.Kg3 Qh2 18.Kg4 Ne5)) 13.Bg4 (better is 13.f4!?+-) 13...hg4+/– 14.g3 e5 (better is 14...Ne5!? 15.Kg2 Rh3+/–) 15.Nf5+- Qg6?? (better is 15...Qe6 16.Qg4 Kb8+-) 16.Ne7 Kb8 17.Ng6 fg6 18.Qg4 Nf6 19.Qg6 Rdg8 20.Qf7 Rh6 21.Ne4! Rgh8 (21...Ne4 22.Qc4 Double attack (22.Qg8 Deflection; 22.Qc4 Decoy)) 22.f4 (better is 22.Nd6 Nd7 23.Qd7 Rd6 24.Qd6 Ka8 25.Qe5+-) 22...Ne4 23.fe5 (better is 23.Qg7 Rh5 24.Qg6 Rh1 25.Kg2 R8h2 26.Kf3 Rf1 27.Ke4+-) 23...Rh1+= 24.Kg2 R8h2 25.Kf3 Rf1 Attacking the backward pawn on d2 26.Ke4 Rf7 27.Bb2 Rd2 28.Bd4 g6 (28...Re7!?+=) 29.Rh1= Kc7 30.Rh6 g5 (30...Ra2 31.e6 Re7 32.Ke5+=) 31.Rg6 (31.e6 Re7+/–) 31...b6 (31...Ra2 32.e6 Re7 A) 33.Rg5?! Re6 (worse is 33...Ra3 34.Be5 Kb6 35.Kf5+-) 34.Kf5 Re7=; B) 33.Ke5 Ra3 34.Rg5+=) 32.Rg5 (32.e6 Re7+/–) 32...Rc2 (better is 32...Re7!?+=) 33.e6+/– Re7 34.Be5 Kb7 35.Rf5 (35.Kf5 Rh2+-) 35...Ka6? (35...Re6 36.Rf7 Ka6 37.Kf5+=) 36.Rf7 (better is 36.Rf6+/–) 36...Re6= 37.Kf5 Re5 (better is 37...Re8!? 38.e4 c5=) 38.Ke5+= Rc3 39.a4 Re3 40.Kd6 Rg3 41.Kc6 Rg6 42.Kd5 Rg5 43.Kc6 Rg6 44.Kd7?? (better is 44.Kc7=) 44...Rg4–+ 45.b5 Ka5 46.Kc6 Rc4 47.Kb7 Ra4 (47...Ka4?! 48.Ka6 Rb4 49.Ra7 Rb5 50.Rb7=) 48.Ka7 Kb5 49.Kb7 Rc4?? (better is 49...Ka5–+) 50.Rf6 Attacks the isolani on b6 50...Ka5 51.Rb6 Rb4 52.Rb4 Kb4 ½–½. avinoam – asgpet, kurnik, 2013.

5.a3 h5 6.e3 Nf6 7.Nf3 Bg4 8.h3 e6?? (8...Bf3 9.Qf3 e5 10.Bc4+=) 9.Be2?? (better is 9.hg4 Ng4 10.d4+-) 9...Bf3+= 10.Bf3 Nbd7 11.0-0 Ng4 12.Ne4?? (better is 12.g3 Nge5 13.Be2=) 12...Qh2 0–1. avinoam – asgpet, kurnik, 2013.

5.a4 Nf6 6.b5 c5 7.e3 e5 8.Be2 Bf5 9.Nf3 Be7 10.0-0 Nbd7 11.d4 0-0-0 (11...0-0 12.Ba3=) 12.dc5 Qc5?? (12...Nc5 13.Qd6 Bd6 14.Ba3=) 13.Qb3?? (better is 13.Ba3 Qa3 14.Ra3 Ba3 15.Qb3+-) 13...h5?? (better is 13...Be6 14.Qc2 Qc7+=) 14.Ba3+- Qb6 (14...Qc7 15.Be7 Nc5 16.Bd8 (16.Qf7?! Rhe8+-) 16...Nb3 17.Bc7 Na1 18.Be5+-) 15.Be7 Rde8 16.Bf6 (16.Qa3 Re7 17.Qe7 Qe6+-) 16...gf6 (16...Qf6 17.Nd5 Qd6 18.Ng5+-) 17.a5 Qd6 18.Rfd1 Qe7 (18...Be6 19.Qa4 Qe7 20.b6+-) 19.Nd5 Qf8 (19...Qd8 20.b6 a6 21.Ba6+-) 20.Qc4 (20.b6 a6 21.Qc4 Qc5 22.Qc5 Nc5+-) 20...Nc5 (20...Qc5 21.Qa2 Kb8 22.Rac1+-) 21.b6 (better is 21.Nf6 Be6 22.Qc3 Qe7+-) 21...a6 (21...Kb8 22.a6 Qd6 23.ba7 Ka8 24.ab7 Nb7 25.Nc7 Qc7 26.Qc7 Be4 27.Ba6 Rc8 28.Qb6 Rce8 29.Rd7 Nc5 30.Qc5 Reg8 31.Qb6 Rg2 32.Kf1 Rg1 33.Ng1 Bg2 34.Ke1 Rc8 35.Bc8 Bd5 36.Qb8) 22.Rac1 (better is 22.Nf6 Qe7 23.Ne8 Re8+-) 22...Kb8 23.Qc5 Be4 (23...Qc5 24.Rc5 Rh6+-) 24.Nf6 Bf3 25.Nd7 1–0. avinoam – asgpet, kurnik, 2014.

5.b5 Bf5 6.a4 e6 7.e3 Nf6 8.Nf3 Qc7 9.Be2 h5 10.0-0 Nbd7 11.Nd4 Ng4 12.g3 (12.f4+/–) 12...Nh2? (better is 12...Bg6+=) 13.Kh2+- h4 14.f4 hg3 15.Kg3 0-0-0?? (better is 15...Bh7+/–) 16.bc6+- (16.Nf5?! ef5 17.Qc2 g6+-) 16...Rh3 (16...Nc5 17.cb7 Kb7 18.Nf5 ef5 19.Rh1+-) 17.Kf2 (better is 17.Kg2 Rh6 18.cd7 Qd7 19.Nf5 ef5+-) 17...Nc5 18.Bf3 (better is 18.Nf5 ef5 19.Bg4 Nd3 20.Kg2 Qc6 21.Kh3 fg4 22.Qg4 Kb8 23.Ba3+-) 18...Nd3 19.Kg2 Bc5?? (19...Rd4 20.cb7 Kb8+=) 20.cb7 Kb8 21.Nc6 Kb7 22.Nd8 (better is 22.Nb5 Qf4 23.Ncd4 (23.ef4?? Nf4; 23.Nd8 Kb8 24.Nc6 Kc8 25.Nd6 Kd7 26.Nb8 Kd6 27.Rh1 Qg3 28.Kf1 Qf2) 23...Be4 24.ef4 (24.Kh3 Rh8 25.Bh5 Rh5 26.Qh5 Qf1 27.Kh4 Be7 28.Qg5 Qh1 29.Kg3 Qg1 30.Kh4 Qg5 31.Kh3 Qh4) 24...Nf4 25.Kf2 Rf3 26.Qf3 Bf3 27.Kf3+-) 22...Kb6 (22...Kc8 23.Ne6! fe6+-) 23.Qb3 Bb4 24.Rb1 (better is 24.a5 Kc5 25.Nb7 Qb7 26.Bb7+-) 24...a5 (24...Qd8 25.Qc4 Rf3 26.Rb4 Nb4 27.Qb4 Kc6 28.Rf3+-) 25.Nc6 (25.Qd5 ed5 26.Nd5 Kc5 27.Nc7 Rh6 28.Nf7 Nf4 29.ef4 Bb1+-) 25...Nf4 (25...Rh6 26.Nb4 Nb4+-) 26.Kf2 (better is 26.ef4 Qf4 27.Qb4 ab4 28.Rb4 Qb4 29.Nb4+-) 26...Rh2? (26...Nd3 27.Ke2 Qh2 28.Kd1 Nf2 29.Rf2 Qf2 30.Qb4 ab4 31.Rb4 Kc5 32.Rb5 Kd6 33.Rf5 ef5-/+) 27.Ke1 Nd3 28.Kd1 Bg4 (28...Rf2 29.Be2 (29.Nb4? Rf1 30.Kc2 Nc1 31.Nd3 Nb3 32.Rb3 Ka6 33.Bb7 Qb7 34.Rb7 Bd3 35.Kd3 Kb7–+) 29...Qc6 30.e4 Rf1 31.Bf1 Nf2 32.Ke1 Ne4 33.Bg2+-) 29.Be2 (better is 29.Bg4 Qc6 30.Bf3+-) 29...Be2 30.Ne2 Qc6 (30...Nc5 31.Qc4 Qc6+-) 31.Qd3 Rh5 (31...Rh1 32.Ng1 Qd5 33.Qd5 ed5 34.Ba3+-) 32.Qd4 Kb7 (32...Ka6 33.Qg7 Qa4 34.Ke1+-) 33.Qg7 Rd5 (33...Rh1 34.Qf7 Kc8 35.Nd4 Rf1 36.Qf1+-) 34.Qf7 (better is 34.Rf7!? Kb6 35.e4 Rc5+-) 34...Ka6 35.Nd4 (35.Nd4 Qa4 36.Ke1+-) 1–0. avinoam – asgpet, kurnik, 2013.

5.b5 Nf6 6.e3 e5 7.a4 c5 8.Nf3 Qc7 9.Bc4 Bg4 10.h3 Bh5 11.g4 Bg6 Black prepares the advance e4 12.Nd5 (12.Nh4!?+=) 12...Nd5+= 13.Bd5 e4 (better is 13...Bd6!?=) 14.Nh4+= Bd6 (14...Qe7 15.Ng6 hg6 16.d3 ed3 17.Qd3+/–) 15.Ng6+/– hg6 16.Be4 Nd7 17.Bb2 0-0-0 (17...Nf6!? 18.Bg2 Rd8+/–) 18.Bg7+- Rhe8 19.d3 Ne5 Black plans c4 20.f4 (20.g5 c4 21.d4 Bb4 22.Ke2 Nd7+-) 20...Nd7? (20...Nd3 21.Qd3 Bf4+=) 21.Qf3 c4 22.Rc1 Kb8 (22...Nc5 23.Rc4 f5 24.gf5 Qg7 25.d4+- (25.fg6?! Kb8+=)) 23.Rc4 Qa5 24.Kf2 Nb6 (24...f6 25.Rhc1 (25.Bg6?! Rg8+-; 25.Bb7?! Qd2 26.Qe2 Qe2 27.Ke2 Kb7+/–) 25...Re7 26.Bb7+-) 25.Rd4 (25.Bc3 Nc4 26.Ba5 Na5+-) 25...Bc5? (25...Na4 26.Bf6 Rd7 27.Bb7 Qd2 28.Qe2 Qe2 29.Ke2 Nc3 30.Kd2 Kb7 31.Kc3 Re3+-) 26.Rd8 (better is 26.Be5 Re5 27.Rd8 Kc7 28.fe5 Kd8+-) 26...Rd8 27.Bb7 Qd2 (27...Qa4 28.Ba6 Qa2 29.Kg3+-) 28.Kg3 Be3 (28...Bd6 29.Rd1 Qb4+-) 29.Be5 Rd6 30.Bd6 1–0. avinoam (1635) – asgpet, kurnik, 2012.

5.b5 Nf6 6.e3 Bf5 7.a4 e6 8.Nf3 c5 9.Be2 Nbd7 10.0-0 h5 (10...Rd8 11.a5=) 11.d4 Qc7 12.Nh4 0-0-0 (12...cd4 A) worse is 13.Nf5 dc3 (worse is 13...Qc3 14.Bd2 Qc7 15.Rc1+=) 14.Nd4 e5-/+; B) 13.Qd4 Bg4 14.Ba3=) 13.a5 (13.Nf5 ef5 14.Qb3 Bd6+=) 13...Ng4 (13...cd4!? 14.Qd4 Nb8=) 14.g3+= g5 (14...cd4!? 15.Qd4 Ndf6+=) 15.Nf5 ef5 16.dc5 (better is 16.Bb2!? Rg8 17.Qc2 cd4 18.ed4+-) 16...Nc5+= 17.Qc2 (17.Qe1 h4 18.b6 ab6 19.Bb2+-) 17...h4?? (17...Ne4 18.Ra4 Nc3+/–) 18.Qf5+- Kb8 (18...Nd7 19.Bb2 hg3+-) 19.Bg4 hg3 20.fg3 Ne6 (20...Nb3 21.Ra2 Bc5 A) 22.Qg5 Rhg8 23.b6 Qg3 (23...Rg5?? 24.bc7 Kc7 25.Rf7 Kb8 26.a6 ba6 27.Rb2 Rg4 28.Rb3 Rb4 29.Rb4 Bb4 30.Ne2+-) 24.hg3 Rg5+/–; B) 22.Re2+-) 21.Nd5 Qc5 22.Rd1 (better is 22.Qf7 Qd5 23.Be6 Qb5+-) 22...Bd6 (22...Bg7 23.Rb1+-) 23.Qf7 Nc7 24.Nc7 (better is 24.Ba3!? Qc2 25.Bd6 Rd6 26.Qc7 Qc7 27.Nc7 Rd1 28.Rd1 Kc7 29.Rd7 Kb8+-) 24...Bc7 25.Rd8 Rd8 26.Qe6 White intends a6 (better is 26.a6!? Rf8 27.Qg7 Rd8 28.ab7 Qb5+-) 26...Qb5 27.a6 Qb4 (27...b6 28.Bf3 Qe8 29.Qc4+-) 28.ab7 Qe1 (28...Qb7 29.Qe7 Bb6 30.Qe5 Qc7 31.Qg5 Qc5 32.Qf4 Qd6+-) 29.Kg2 Qc3 30.Qc8 Rc8 31.bc8Q 1–0. avinoam (1610) – asgpet, kurnik, 2012.

5.b5 Nf6 6.e3 g6 7.Bb2 Bg7 8.Nf3 0-0 9.a4 Be6 10.Be2 Bd5 11.d4 e5?? (better 11...Rc8+=) 12.de5+- (12.Nd5?! Nd5 13.Ba3 Nb4+-) 12...Qb4 13.ef6 Bb3 (13...Bf6 14.Qd2 Rd8 15.Nd5 Qd2 16.Nd2 Bb2+-) 14.Qd4 Qd4 15.Nd4 Bf6 16.Nb3 Nd7 (16...Rd8 17.Na5 Rc8 18.Rc1+-) 17.0-0 (17.0-0-0 Nb6 18.a5 Bc3 19.Bc3 Na4+-) 17...Rad8 (17...Rac8 18.Rac1+-) 18.Rad1 Nb6 19.a5 Nd5 (19...Bc3 20.Bc3 Nd5 21.Be5+-) 20.Nd5 cd5 (20...Bb2 21.bc6 bc6 22.Ne7 Kg7 23.Nc6+-) 21.Bf6 Rd6 22.Be5 (22.Be5 Rdd8 23.Bd4+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

5.b5 g6 6.a4 Bg7 7.Bb2 Nf6 8.e3 0-0 9.Nf3 Bg4 10.Be2 Rd8 11.Ba3 Qc7 (11...c5 12.d4 Nbd7 13.h3 Bf3 14.Bf3=) 12.0-0 (12.d4 Rc8=) 12...c5 13.h3 Bf3 14.Bf3 Nbd7 15.Rc1 Rab8 16.d4 b6 17.Qb3 e5 18.Rfd1 ed4 19.ed4 cd4 (19...Rbc8!?+=) 20.Nd5+- Nd5 21.Rc7 (worse 21.Bd5 Nc5 22.Qf3 Rbc8=+) 21...Nc7 22.Be7 Re8 23.Bd6 Rbc8 24.Bb7 Rb8? (better 24...Ne6 25.Bc8 Rc8+-) 25.Bc6 (25.Bc6 Nc5 26.Qg3 Na4 27.Bc7+- (27.Be8?! Re8 28.Bc7 Nc3+-); 25.Bc7?! Rb7 26.Bd6 Nf8=) 1–0. onur604 (2320) – SergB17 (2205), lichess.org, 2020.

5.b5 h5 6.a4 Nf6 7.e3 e5 8.Nf3 Bg4 9.Be2 Nbd7 10.0-0 0-0-0 (better is 10...e4!? 11.Ng5 Nc5=) 11.bc6+/– Nc5? (better is 11...Qc6!? 12.Ng5 Be6+/–) 12.cb7+- Kb8 13.Nb5 Qc6? (better is 13...Qe6+-) 14.Ne5 Qe6 (14...Qb7 15.Rb1 Ka8 16.Bf3+-) 15.d4 (better is 15.Nd4 Rd4 16.ed4 Nb3 17.Bg4 Ng4 18.Nc6 Qc6 19.Qb3 Qb7+-) 15...Nce4 (15...a6 16.f3 ab5 17.ab5 Nb7 18.Nc6 Kc7 19.Nd8 Kd8 20.Ra8 Ke7+-) 16.f3 Bh3 (16...a6 17.Qc2 Nc5+-) 17.fe4 Bg2 18.Kg2 Ne4 19.Rf3 (better is 19.Qc2 Nc5 20.Nf7 Qb3+-) 19...f6 (19...f5+-) 20.Bc4 (better is 20.Qc2!? Bc5 21.Qe4 fe5 22.dc5 Rd5+-) 20...Qb6 (20...Qe5 21.Qe1 Qg5 22.Kh1 Bc5 23.dc5 Qc5+-) 21.Nf7 Bd6 (21...Be7 22.Nh8 Rh8 23.Bd5+-) 22.Nh8 Bh2 (22...Rh8 23.Bd5 Ng5 24.Rf5+-) 23.Kh2 (23.Nf7 Bd6+-) 23...a6 24.Nf7 ab5 25.Nd8 (better is 25.ab5 Rd7+-) 25...Qd8 26.ab5 Qd6 27.Kg2 (better is 27.Rf4 Kb7 28.Qa4 Qb6 29.Qa8 Kc7 30.Re4 Qd6 31.Kh1 Qd5 32.Ra7 Qb7 33.Qb7 Kd6 34.Ba3) 27...h4 28.Rf4 (28.Qa4 h3 29.Rh3 Qb6 30.Qa8 Kc7 31.Qc8 Kd6 32.Ba3 Nc5 33.b8Q Qb8 34.Bc5) 28...Ng3 29.Rh4 (29.Ra8 Kb7 30.Qf3 Ne4 31.Qe4 Kb6 32.Rb8 Qb8 33.Qc6 Ka5 34.Bd2 Ka4 35.Qa6) 29...Kc7 30.Qf3 g6 (30...Ne4 31.Qe4 Qd7 32.b6 Kd8 33.Rh8 Qe8 34.Qe8) 31.Rh7 Kb8 (31...Qe7 32.Qc6 Kd8 33.b8Q) 32.Ra8 1–0. avinoam (1645) – asgpet (1715), kurnik, 2013.

5.d3 Qb4 6.Bd2 -/+.

5.d3 h5 6.Nf3 Bg4 7.a3 e6 8.Ne4 Qc7 9.Bb2 Nd7 10.e3 Ngf6 11.Neg5 Nb6 12.h3 Bf3 13.Qf3 (worse is 13.gf3 a5=) 13...Be7 14.Be2 (14.Ne4 Nbd5+=) 14...Rf8 (14...Na4 15.Bd4=) 15.h4 0-0-0 16.Rc1 Nbd5 17.b5 (17.0-0 Ng4 18.Qh3 Bf6+=) 17...c5?? (better is 17...Qa5 18.Kd1 Qb5-/+) 18.0-0+/– Kb8 19.d4 Ng4 20.Ne4?? (better is 20.g3+/–) 20...Qh2 0–1. krubier – asgpet, kurnik, 2013.

5.Nf3 Qb4 6.e3 Nf6 7.Qa4 (better is 7.Rb1!? Qa5 8.Be2=) 7...Qa4-/+ 8.Na4 Nbd7 9.Bb2 b5 10.Nc3 Bb7 11.Be2 b4 12.Nd1 e6 13.d4 Be7 14.0-0 0-0 15.a3 a5 16.ab4 ab4 17.Ra8 Ra8 18.Ne5 Ne5 19.de5 Ne4 20.f3 Nd2 21.Re1 c5 22.Nf2 (22.Bc1 Nb3 23.Bb2 Rc8–+) 22...Ra2 (22...Ra2 23.Bc1 Nb3–+) 0–1. rar (2365) – pierred (2840), net–chess.com, 2015.

5.Nf3 Qb4 6.e4 g6 (6...Nf6 7.e5 Nd5 8.Nd5 cd5 9.a3 Qe4 10.Be2=+) 7.Be2 Bg7 8.Rb1 Qd6 9.d4 Nh6 10.Bd2 Ng4 11.h3 Nf2 (better 11...Nh6!?=) 12.Kf2+/- Bd4 13.Nd4 Qd4 14.Be3 Qc3 (14...Qf6 15.Bf3 0-0+/- (15...Qc3? 16.Bd4 Qa5 17.Bh8+-)) 15.Bd4+- Qa5 16.Bh8 e6 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

4.Nc3 Qd8

5.a4 e5 6.b5 Bb4 7.Bb2 f6 8.Qb3 Bc3 9.Bc3 Ne7 10.e3 Nd5 11.Bb4 (11.Bc4!?+=) 11...Be6 12.Bc4 Nb4 13.Qb4 Bd5 14.Bd5 Qd5 15.Nf3 c5 16.Qg4 Nd7 17.Qg7 0-0-0 18.Qh6 e4 19.Nh4 Ne5 20.0-0 (20.Qf6 Qd2 21.Kf1 Qd3 22.Ke1 Qc3 23.Kf1 Qa1 24.Ke2 Qb2 25.Ke1 Qd2 26.Kf1 Qd1) 20...Qd2 21.Qf6 Nd3 (21...Qd5!?+/–) 22.Qf5 Kb8 23.Qe4 Rhe8 24.Qc4 Re3? (better is 24...Qb4 25.Qb4 cb4+-) 25.fe3 Qe3 26.Kh1 Nf2 27.Rf2! Qf2 28.Rf1 (28.Nf3 Qb2 29.Rc1 b6+-) 28...Qd2? (28...Qd4 29.Qd4 Rd4+- (29...cd4?? 30.Nf3+-)) 29.Nf3 (29.Qc5!? Qe2 30.Kg1 Qe4+-) 29...Qd6 30.a5 b6 31.a6 (31.ab6!? ab6 32.Ra1 Qd5+-) 31...Qd5 (31...Re8+-) 32.Qf4 (32.Qf4 Rd6 33.Ne5+-) 1–0. avinoam – shi60, kurnik, 2012.

5.a4 e5 6.e3 Bb4-/+ 7.Bb2 Nf6 8.Nf3 Bg4 (8...Qe7 9.Bc4-/+) 9.Be2? (9.Qb3!? Bc3 10.Bc3 Bf3 11.Qb7=) 9...Bc3 10.Bc3 Nbd7 (better is 10...e4!? 11.Nd4 Be2 12.Ne2 Nbd7-/+) 11.Ne5= Be2 12.Qe2 Ne5 13.Be5 Qe7 14.Bf6 Qf6 15.0-0 0-0-0 (15...0-0!?=) 16.d4+/– h5 17.Rab1 g5 18.Qb2 Rd7 19.d5?? (better is 19.Rfc1+/–) 19...h4?? (better is 19...Qb2 20.Rb2 Rd5–+) 20.Qf6+- (20.Qf6 Rd6 21.Qd6+-) 1–0. avinoam (1690) – asgpet, kurnik, 2013.

5.a4 e5 6.Nf3!? +=.

5.a4 e6 6.b5 Nf6 7.e3 Be7 (7...Bd6 8.Nf3=) 8.Nf3+= 0-0 9.Be2 a6 10.0-0?? (better is 10.Bb2+=) 10...ab5-/+ 11.Bb2 b4 12.Nb1 Na6 (12...Nbd7 13.d4-/+) 13.Ba6 (better is 13.d4!?-/+) 13...Ra6–+ 14.Qb3 (14.d4 Bd7–+) 14...Qc7 (better is 14...Qd5!? 15.Qd1 c5–+) 15.d3 Rd8 16.Nbd2 c5 17.Nc4 Nd5 18.e4 Nb6 19.Nce5 f6 20.Ng4? (20.a5 Nd5 (worse is 20...fe5 21.ab6 Qb6 22.Ne5-/+) 21.ed5 ed5–+) 20...Kh8 (better is 20...c4 21.dc4 Qc4 22.Qc4 Nc4–+) 21.Rfc1 e5 (21...Qf4 22.a5 Qg4–+) 22.Ne3? (22.Nfe5 fe5 23.Ne5 c4 24.Nf7 Kg8 25.Nd8 Qd8 (25...cb3 26.Rc7 Bd8 27.Rg7 Kf8 28.a5+/–; 25...Bd8?! 26.Qb4 Be7 27.Qc3=) 26.dc4 Be6-/+) 22...h6?? (better is 22...Qc6 23.a5 Be6–+) 23.a5 Na8 24.Nd5 Qd6 25.Nh4 Bf8 (25...Kh7 26.d4 (26.Ne7? Qe7 27.Qc2 Rc6–+) 26...ed4 27.Qd3-/+) 26.Ng6+= Kh7 27.Nf8 Qf8 28.Nf6?? (28.Qc4 Rc6 29.a6 ba6 30.d4-/+) 28...Rf6 (28...Qf6?! 29.Rc5 Qd6 30.Rac1-/+ (30.Qb4? b6 31.ab6 Rb6–+; worse is 30.Re5 Qd3 31.Qd3 Rd3–+)) 29.f3 (29.Qc2 Rc6 30.Be5 Nc7–+) 29...Nc7 (29...Qe7 30.Qc2 Rc6 31.Ra4–+) 30.Rd1 (30.Be5 Ne6 31.Bf6 Qf6–+) 30...Na6 (better is 30...Be6 31.Qc2 Qd6–+) 31.Be5 Re6 32.f4 Rde8 (better is 32...Rc6–+) 33.g4?? (33.d4 cd4 34.Rd4 Qc5–+) 33...g5 (33...Rg6 34.f5 Rg4 35.Bg3–+) 34.d4 (34.Rf1–+) 34...cd4 (better is 34...gf4 35.Qf3–+) 35.Rd4 (35.Rac1 gf4 36.Rc8 Re5 37.Re8 Qe8 38.Rd4 Ra5 39.Rd1–+) 35...gf4 36.Bb8 (36.Bd6 Qg7 37.e5 Qg4 38.Qg3 fg3 39.Rg4 Rd6 40.ed6 Bg4–+) 36...Nb8 37.Qb4 (37.Rb4 Nc6 38.Rba4 Qg7–+) 37...Na6 (37...Qg7 38.Rc1 Nc6 39.Rd7 Bd7 40.Qd2 Re4 41.Kf1 Bg4 42.Rc3 Re2 43.Qd3 Kh8 44.Rc1 f3 45.Qe2 Bh3 46.Ke1 Re2 47.Kd1 Qd4) 38.Qf8 Rf8 39.Re1 f3 40.Kf2 (40.Kf2 Rc6 41.Red1–+). avinoam – ibrahimsaraj, kurnik, 2014.

5.a4 Bf5 6.b5 e6 7.e3 (7.e4 Bg6+=) 7...Nf6= 8.Bb2 Be7 (8...Bc5 9.Nf3=) 9.Nf3+= 0-0 10.Be2 a6 11.Nd4 Bg6 12.0-0 c5 13.Nf3 b6 (13...ab5!? 14.ab5 Ra1 15.Qa1 Nbd7=) 14.Ne5+/– a5 15.Bf3 Ra7 16.Bc6 (16.Nc6!? Nc6 17.bc6+/– (worse is 17.Bc6 Qd3+=)) 16...Qc7+= 17.Ng6 hg6 18.f4 (better is 18.Bf3+=) 18...Nc6-/+ 19.bc6 Qc6 20.Rf3 (20.Qe2 Rd7-/+) 20...Nd5 (20...Rd7 21.Qc2-/+) 21.Rh3 (21.Nd5 Qd5 22.d3 Rd7-/+) 21...Bf6 22.Qg4 (22.Nd5 Bb2 (22...Qd5?! 23.Bf6 gf6 24.Qg4=) 23.Rb1 ed5 24.Rb2 Re7-/+) 22...Nc3 23.Bc3 Bc3 24.dc3 f5?? (24...Rd7!?-/+) 25.Qh4 (better is 25.Qg6!? Rd7 26.Rh7+=) 25...Kf7+= 26.Qg5 (26.Rg3+=) 26...Qd6 (26...Re8!?-/+) 27.Rg3+= Ke8 (better is 27...Rh8!? 28.Qg6 Kf8=) 28.Qg6+= Kd8 29.Rf3 (29.Qh7!?+=) 29...Rf6 30.Qh7 Re7 31.Qg8 Kc7 32.Qa8 Qc6 33.Qc6 Kc6 34.h3 Rd7 35.Rff1 (35.Rc1 Rd3+=) 35...Rff7 (35...Rd3 36.Ra3-/+) 36.Rfd1 Rd5 (36...Rd1 37.Rd1 b5 38.Kf1-/+) 37.Rd5 (37.c4!? Rd1 38.Rd1=) 37...ed5+= 38.Kf2 Re7 39.g4 g6 40.gf5 gf5 41.h4 (41.Rg1 Re6=) 41...Re4 (41...b5!?+=) 42.h5= Re6 (42...b5!?=) 43.Rh1+= Rh6 (43...Re7 44.Rg1 c4 45.Rg6 Kc5 46.h6=) 44.Kg3+/– b5 45.ab5 Kb5 46.Kh4 Kc4? (46...a4 47.Kg5 Rh8+-) 47.Kg5+- Rh8 48.Kf5 a4 (48...Kc3 49.h6 d4 50.ed4 cd4 51.h7+-) 49.Kg6 White plans h6 49...a3 50.Kg7 (50.h6 Rg8 51.Kf7+-) 50...Ra8?? (better is 50...Rb8=) 51.h6+- a2 52.Ra1?? (52.h7 Ra7 53.Kg6 Ra6 54.Kg5+-) 52...Kb3?? (better is 52...Kc3 53.h7 Kb2 54.Ra2 Ka2=) 53.h7 (53.f5 Ra7 54.Kg6+-) 53...Kb2?? (53...Ra7 54.Kh6 Ra6 55.Kg5+-) 54.Rg1 (54.Ra2 Ra2 55.h8Q Kc3+-) 54...a1Q?? (better is 54...Ra7 55.Kg6 Ra6 56.Kg5 Ra8+-) 55.Ra1 Ka1 (55...Ra1 56.h8Q Kc3 57.Qh5 Ra7 58.Kg6 Ra6 59.Kf7+-) 56.h8Q Rh8 57.Kh8 Kb2 58.f5 Kc3 59.f6 1–0. avinoam – meti42, kurnik, 2014.

5.a4 Nf6 6.Nf3 =.

5.a4 g6 6.b5 cb5 7.ab5 Bg7 8.Bb2 h5 9.e3 Nh6 10.h3 0-0 11.Nf3 Nd7 12.Be2 Nc5 13.0-0 (13.d4 Ne6+/–) 13...Be6 (13...Nd3!?+=) 14.d4+/– Nb3 15.Ra3 Na5 16.Na4 (16.d5 Bc8+/–) 16...b6 17.Nc3 Qc8 (17...Nc4 18.Ra2+=) 18.Ne4 (18.d5 Bf5+/–) 18...Bc4 19.Ne5 (19.Nfd2!?+/–) 19...Be2 20.Qe2 Be5 21.de5 e6? (better is 21...Qc4 22.Qc4 Nc4=) 22.Nf6 Kg7 23.Rd1 (23.Rc1 Qb7+-) 23...Nf5? (23...Qc4 24.Kf1+=) 24.g4 (24.Rc3 Qb7 25.e4+-) 24...hg4 25.Qg4 (25.Rc3 Qb7 26.e4 Nh6+/–) 25...Nh6 (25...Qc2 26.Bd4=) 26.Qf3 (26.Qb4 Qc2 27.Rad3 Rh8+=) 26...Qc2 27.Bd4 Nf5 28.Rad3 Nd4 (28...Qc4!?+=) 29.Rd4+/– Qb2?? (better is 29...Qf5 30.Qg3 Rh8+/–) 30.Nd7 (30.Rh4 Qf2 31.Kf2 Rfd8 32.Rh7 Kf8 33.Nd7 Rd7 34.Rh8 Ke7 35.Qf6) 30...Rfe8 (30...Rh8 31.Qf6 Kg8+-) 31.Qf6 Kg8 32.Rh4 1–0. avinoam – riza25, kurnik, 2013.

5.a4 h5 6.b5 Bd7 7.e3 Nf6 8.Nf3 Qc7 9.h3 e5 10.Be2 e4 11.Nd4 Bc5 12.Nb3 Bd6 13.Qc2 Be6 (13...cb5!? 14.ab5 0-0=) 14.Nd4+= c5 (better is 14...Bd5!?+=) 15.Ne6+- fe6 16.Ne4 Nbd7 17.Bb2 Ne4 18.Qe4 0-0-0 (18...Be5 19.Rb1+-) 19.Qe6 Rde8 20.Qd5 Nf6 (20...Be5 21.d4 Qa5 22.Kf1+-) 21.Qf3 (21.Bf6 gf6 22.Bh5 Re5 23.Bg4 Kb8+-) 21...Rhf8 22.Qf5 Kb8 23.Qg6 Re6 24.Bf6?? (better is 24.Bc4 Re4 25.Rc1+-) 24...Ref6+= 25.Qh5 Rf2 26.Bf3 Bg3 27.0-0-0 Qa5 Exerts pressure on the backward pawn (27...c4!? 28.b6 Qb6=) 28.Qd5 (28.Qc5?? Rc8 29.Qc8 Kc8–+) 28...R2f3 (28...Qc7!?+/–) 29.gf3+- Qa4 30.f4 (30.Qc5? Rc8 31.Qc8 Kc8–+) 30...c4?? (30...Qa1 31.Kc2 Qa4 32.Kb2 Qb5 33.Kc1 Ka8+-) 31.Qd6 Kc8 32.Qf8 Kc7 33.Qg7 Kb6 34.Qg3 (better is 34.Rdg1 Bf2 35.Rf1 Qa3 36.Kd1+-) 34...Qa3= 35.Kc2 Qb3 36.Kc1 Qa3 37.Kb1 Qb3 38.Ka1 Qa3 39.Kb1 Qb3 40.Kc1 Qa3 ½–½. avinoam – asgpet, kurnik, 2013.

5.a4 h5 6.b5 Nf6 7.e3 Qc7 8.Nf3 Bg4 9.Be2 e6 10.0-0 Bf3 11.Bf3 Nbd7 12.Bb2 Ng4 13.g3 Nh2? (better is 13...Nge5+=) 14.Kh2+- h4 15.Ne4 (15.Kg2 Ne5+-) 15...f5 (15...hg3 16.Kg2 Rh2 17.Kg1 gf2 18.Rf2 Rf2 19.Nf2 cb5 20.ab5+/–) 16.Ng5 (16.Bh5!? Ke7 17.Ba3 c5 18.Nc5 hg3 19.Kg2 Nc5+-) 16...hg3+/– 17.Kg2 (17.Kg1 gf2 18.Rf2 Rh6+-) 17...gf2 (17...Rh2!? 18.Kg1 gf2 19.Rf2 Qg3 20.Bg2 Rh6+/–) 18.Bh5 Ke7 19.Rf2 Nf6 20.Bf6 (20.Qb3!? Nd5 21.Rh1+-) 20...gf6+= 21.Nf3?? (better is 21.Nf7 Rh7 22.d3=) 21...Rh5–+ 22.Qb3 Bh6 23.Rc1 Rg8 (23...Qd6!? 24.Rc3 Rb8 25.Rd3–+) 24.Kf1 Rh1 25.Ke2 Rc1 26.Qa3 Kf7 (26...Kd7!? 27.Qc1 cb5 28.Qc7 Kc7 29.Nd4–+) 27.Qc1-/+ Rd8 28.bc6 b6?? (better is 28...Qc6 29.Qc6 bc6–+) 29.Nd4 Qe5 30.Qc4 f4 31.c7 (31.Rf3!?+=) 31...Rc8-/+ 32.Nb5 Qh5?? (32...fe3 33.de3 A) worse is 33...Be3 34.Rf5 Rc7 35.Re5 (35.Nc7?! Qf5 36.Ke3 Qe5 37.Kf3 Qd6=; 35.Qc7?! Qc7 36.Nc7 ef5 37.Ke3 Ke7+-) 35...Rc4 36.Nd6 Ke7 37.Nc4 fe5 38.Ke3+/– (worse is 38.Ne3 Kd6-/+); B) 33...Qe3 34.Kf1 Qe5-/+) 33.Kd3 Qd5?? (better is 33...Qf5 34.e4 Qe5=) 34.Qd5+- ed5 35.Nd6 Ke6 36.Nc8 Kd7 37.Na7 Kc7 38.ef4 f5 39.Kd4 Bg7 (39...Kb7 40.Nb5+-) 40.Kd5 Kb7 41.Nb5 Ka6 (41...Bh6 42.Nd6 Ka6 43.Nf5+-) 42.d3 (42.Rh2 Bf8 43.Rh7 Ka5 44.Kc4 Bg7 45.Rg7 Ka4 46.Ra7) 42...Ka5 43.Ra2 Bf8 44.Ke6 (44.d4 Bg7+-) 44...Bc5 (44...Kb4 45.Ra1 Kb3 46.Kf5+-) 45.Kf5 Kb4 46.d4 Kc4 (46...Bf8+-) 47.dc5 Kd5 48.cb6 Kc4 49.b7 Kb3 50.Rg2 Kc4 51.b8Q 1–0. avinoam (1645) – asgpet (1620), kurnik, 2013.

5.Bb2 e5 6.b5 (6.Nf3 Nf6 7.Ne5 Nbd7+=) 6...Nf6 (6...cb5 7.Nf3 Nc6 8.Nb5=+) 7.e3 cb5 8.Bb5 Bd7 9.a4 (9.Nf3 Bb5 10.Nb5 a6=) 9...Bb5 10.ab5 b6 (10...Nbd7 11.Nge2=) 11.Qf3 (11.Nf3 Nbd7+-) 11...Nbd7 12.Nge2 (12.Nd5 Bd6+=) 12...Nc5 (12...Bd6 13.Ng3 0-0 14.Nce4 Ne4 15.Ne4+=) 13.Qc6+- Nfd7 14.0-0 Rc8 (14...Nd3 15.Nd5 Rc8 16.Ra7 Rc6 17.bc6 Nb2 18.Rfa1+- (18.Rd7?! Qd7 19.cd7 Kd7+=)) 15.Qd5+- Rc7 (better 15...Be7!?+-) 16.f4+- Nf6 (16...ef4 17.Ne4 (17.Rf4?! Nf6 18.Qd8 Kd8+-) 17...Ne4 18.Qe4 Qe7 19.Qf4+-) 17.Qd8 (17.Qe5?! Be7 18.Ba3 Nb3+-) 17...Kd8 18.fe5 Nfe4 19.Ne4 Ne4 20.Nd4 (better 20.Rf4 Nc5 21.Rc4+-) 20...Nd2? (20...Ke8 21.Rfc1 Nc5+-) 21.Rfd1 Nc4 (21...Bb4 22.Bc1 Bc3+-) 22.Nc6 Kc8 23.Rd8 Kb7 24.Ra7 1–0. DEFFM – Vitejvpekle, freechess.org, 2019.

5.Bb2 Nf6 6.Nf3 e6 7.b5 (7.a3 Be7+=) 7...Bc5 (7...cb5 8.Nb5 a6 9.Nbd4=) 8.a4 0-0 9.e3 cb5 10.ab5 b6 11.Be2 Bb7 12.0-0 Nbd7 13.d4 Bb4 14.Qb3 Bc3 (14...Ba5 15.Rfc1+-) 15.Bc3 a5? (better 15...Qb8+-) 16.ba6+- Bd5 17.Qb2 Ne4 (17...Qb8 18.Rfc1+-) 18.Bb4 Re8 19.Bb5 Ra7 (19...f6 20.Ne1 f5 21.Nd3+-) 20.Ne5 Ne5 21.de5 h6 (21...f5+-) 22.Be8 Qe8 23.f3 Nc5 (23...Ng5 24.h4 Bc4 25.Rfc1 Nf3 26.gf3 Ba6 27.Qd4+-) 24.Bc5 bc5 25.Qb6 Qd7 (25...Ra8 26.Rfc1+-) 26.Qc5 Qc6 1–0. onur604 (2320) – Kliper (1990), lichess.org, 2020.

5.e3 Nf6 6.Nf3 g6 (6...Bf5 7.d4=) 7.a4 Bg7 8.Bc4 0-0 9.0-0 e6 (9...Nd5 10.Bd5 cd5 11.d4=) 10.Ba3 Re8 11.b5 cb5 12.ab5 Nd5 13.Ne4 Ba1 (13...Nb6 14.Rc1=) 14.Qa1+= a6?? (better 14...Nd7+=) 15.Bd5+- Qd5 (15...Nd7 16.Ne5 ab5 17.Nd7 Bd7 18.Nf6 Qf6 19.Qf6 Ra3 20.Bb7 Rd3+-) 16.Nf6 Kg7 (16...Kh8 17.Nd5 e5 18.Ne5 Kg8 19.Nf6 Kg7 20.Ne8 Kh6 21.Qd4 g5 22.Bf8 Kh5 23.Nf6) 17.Nd5 (17.Ne8 Kh6 18.Qg7 Kh5 19.Nf6) 17...Kh6 18.Nf6 Rd8 (18...Nd7 19.Ne8 e5 20.Qe5 f6 21.Nf6 Kg7 22.Qe7 Kh8 23.Qh7) 19.Ng4 Kh5 20.Qf6 Rd5 (20...Kg4 21.Qg5) 21.Qh4 1-0. DEFFM – GuestSXVD, freechess.org, 2021.

5.e4 e5 6.b5 Nf6 7.a4 Be7 8.Nf3 Bd6 9.Bc4 c5 10.Bb2 b6 (10...0-0 11.0-0=) 11.Nd5 Nd5?? (better is 11...Nbd7+=) 12.Bd5+- (worse is 12.ed5 0-0+=) 12...Be6 13.Ba8 0-0 14.Ne5 (better is 14.Be5 Be5 15.Ne5+-) 14...Be5 15.Be5 Nd7 16.Bd6 Qa8 17.Bf8 Qe4 18.Qe2 (better is 18.Kf1 Nf8 19.Qe1+-) 18...Qe2? (better is 18...Qg2 19.Rf1 Nf8+-) 19.Ke2 Kf8 20.f3 h6 21.g4 Ne5 22.h4 Nd7 (22...Bd5 23.Rh3+-) 23.d3 Nf6 24.a5 Nd5 25.Rhc1 (25.Kd2 Nc7 26.Rhb1 Ke7+-) 25...Kg8 (25...Bd7 26.Rab1+-) 26.ab6 ab6 27.Ra8 Kh7 28.Rb8 f5 (28...Bd7 29.Kd2+-) 29.Rg1 (29.gf5 Bf5 30.Rg1 Bg6+-) 29...f4 (29...fg4 30.fg4 Kg6 31.Kf3+-) 30.Kd2 (30.g5 hg5 31.Rg5 Nc3 32.Kf2 Nb5 33.Rb6 Nd4+-) 30...Bd7 (30...Bf7 31.g5 h5 32.Ra1+-) 31.Rb1 (31.g5 Bf5 32.h5 hg5 33.Rg5 Ne3+-) 31...Be6 32.Re1 Bg8 (32...Bf7 33.Rf8 Kg6 34.Ra1+-) 33.Re5 (better is 33.Ree8!? Nf6 34.Red8 Bb3+-) 33...Kh8 (33...Nf6 34.Rd8 Bb3+-) 34.Rd5 1–0. katchum (2525) – dsteel (2130), net–chess.com, 2013.

4.e3 Qe5

5.d4 Qc7 6.Bb2 (6.Nf3 e5 7.de5 Bb4 8.Bd2 Bc5=) 6...Nf6 (6...Bf5 7.Nd2=) 7.Nf3 (7.Nc3 Bf5=) 7...e6 (7...Bf5 8.a3=) 8.a3+= Be7 9.Bd3 0-0 (9...a5 10.b5+=) 10.Qc2 (10.Nc3 a5 11.b5 b6+=) 10...Nbd7 (10...a5 11.b5=) 11.0-0+= g6 (11...Rd8 12.Rc1+=) 12.Nbd2 (12.Rc1 a6+-) 12...Bd6 (12...Nd5 13.Rfc1+-) 13.Nc4 (13.Rfc1 a6+-) 13…Be7 0–1. DEFFM – akikat, freechess.org, 2018.

5.d4= Qd6 6.Ba3=.

5.d4= Qe6 6.Nf3+= f6 (6...Nf6 7.Qc2+=) 7.Bd3 g6 (7...Qg4 8.h3 Qh5 9.a3+-) 8.Nbd2 Qd7 9.Qb3 e6 10.0-0 Qd5 (10...Bg7 11.Ne4+-) 11.Bc4 Qa5?? (better 11...Qd7+-) 12.ba5+- b6 13.Be6 Be6 14.Qe6 Ne7 15.Nc4 b5 16.Nd6 Kd8 17.Nf7 Ke8 18.Nh8 Bg7 19.Ba3 Nd7 20.Qe7 1–0. DEFFM – GuestXPFE, freechess.org, 2018.

4.Nf3 Bg4

5.a3 A) 5...Nf6 A1) 6.d4 Nbd7 (6...Bf3 7.ef3 e6 8.Nc3 Qd8 9.Be3 Bd6; 6...a5 7.Nc3 Qc4 8.Bb2 Bf3 9.gf3 ab4) 7.Nc3 Qd6 8.e4 e5 9.Be3 a5; A2) 6.Bb2 Nbd7 (6...a5 7.Nc3 Qd6 8.b5 e5 9.Qa4 Nbd7; 6...e6 7.Ne5 Bh5 8.d4 Qd8 9.Nd2 Nbd7) 7.Nc3 Qd6 8.b5 e5 9.h3 Bf3; A3) 6.Nc3 Qd6 7.d4 Nbd7 8.e4 e5 9.Be3 a5; B) 5...e6 B1) 6.Bb2 Nd7 (6...Bf3 7.Nc3 Qd8 8.gf3 Nf6 9.Rg1 Nbd7; 6...a5 7.Nc3 Qh5 8.Ne4 Nd7 9.h3 Bf3; 6...Qh5 7.Ne5 Bf5 8.d3 Nf6 9.Nd2 Nbd7; 6...Nf6 7.Bf6 gf6 8.Nc3 Qh5 9.e3 Bf3) 7.Nc3 Qh5 8.Ne4 a5 9.h3 Bf3; B2) 6.d4 Bf3 7.ef3 Nf6 8.Nc3 Qd8 9.Bf4 Bd6; B3) 6.Nc3 Qh5 7.Ne4 Nd7 8.d4 Ngf6 9.Nf6 Nf6; C) 5...Nd7 C1) 6.d4 e5 (6...Ngf6 7.Nc3 Qd6 8.e4 e5 9.Be3 Bf3; 6...Bf3 7.ef3 e6 8.Nc3 Qh5 9.b5 c5) 7.de5 Bf3 8.ef3 Qe5 9.Qe2 Qe2; C2) 6.Nc3 Qd6 (6...Qh5 7.d4 e5 8.de5 Ne5 9.Qd4 Nf3) 7.Ng5 e5 8.Qc2 Be7 9.Nge4 Qg6; D) 5...Qd8 D1) 6.Nc3 Bf3 (6...Nf6 7.Ne5 Bf5 8.d4 Nbd7 9.Bf4 e6) 7.ef3 e6 8.Bb2 Nf6 9.Be2 Bd6; D2) 6.Bb2 Bf3 (6...Nd7 7.e3 e5 8.h3 Bf3 9.Qf3 Ngf6; 6...Nf6 7.Ne5 Bf5 8.f3 Nbd7 9.e4 Be6) 7.ef3 e6 8.Nc3 Nf6 9.Be2 Bd6; D3) 6.d4 Bf3 (6...Nf6 7.Ne5 Bh5 8.Nc3 e6 9.Bf4 Nbd7; 6...e6 7.Ne5 Bh5 8.g4 Bg6 9.Ng6 hg6; 6...a5 7.b5 Bf3 8.gf3 g6 9.e4 Bg7) 7.gf3 e6 8.Nc3 Ne7 9.e4 Ng6; E) 5...e5 E1) 6.Nc3 Qe6 (6...Qd6 7.Bb2 Nd7 8.h3 Bf3 9.ef3 Ngf6) 7.Ng5 Qd7 8.h3 Bh5 9.Nf3 Bf3; E2) 6.Bb2 Nd7 7.Nc3 Qd6 8.Ne4 Qg6 9.Ng3 e4.

5.Bb2 A) 5...Qd6 A1) 6.Qb3 Bf3 (6...Nf6 7.b5 Nbd7 8.bc6 Qc6 9.h3 Bf3; 6...Nd7 7.Na3 Ngf6 8.Nc4 Qd5 9.Rc1 Rd8) 7.ef3 e6 8.Nc3 Nf6 9.b5 Qd7; A2) 6.Bc3 Nf6 (6...Bf3 7.ef3 Nf6 8.Na3 a5 9.Nc4 Qe6; 6...Nd7 7.Na3 Bf3 8.gf3 e5 9.Bh3 Nb6; 6...e6 7.Ne5 Nf6 8.Ng4 Ng4 9.e3 f5) 7.Ne5 Be6 8.Qc2 Nd5 9.Nc4 Qd7; A3) 6.Qa4 Bf3 (6...Nd7 7.b5 Ngf6 8.bc6 Qc6 9.Qc6 bc6) 7.ef3 Nf6 8.Nc3 e6 9.Ne4 Qb4; A4) 6.a3 Nd7 7.Nc3 Ngf6 8.b5 e5 9.h3 Bf3; B) 5...Bf3 B1) 6.gf3 Nf6 (6...a5 7.ba5 Ra5 8.e4 Qd7 9.Na3 b5; 6...Qd8 7.Nc3 Nf6 8.a3 e6 9.Rg1 Nbd7; 6...Qh5 7.a3 Nf6 8.Nc3 e6 9.Ne4 Nbd7; 6...e5 7.a3 Nd7 8.Nc3 Qe6 9.h4 Be7) 7.Nc3 Qh5 8.a3 Nbd7 9.Ne4 a5; B2) 6.ef3 e6 (6...e5 7.a3 Nd7 8.Nc3 Qe6 9.Ne4 Rd8) 7.a3 Nf6 8.Nc3 Qd8 9.Be2 Bd6; C) 5...e6 C1) 6.Nc3 Qh5 (6...Qd6 7.a3 Nf6 8.Rc1 Bf3 9.gf3 Be7; 6...Qf5 7.b5 Bf3 8.ef3 Nf6 9.Qe2 Be7) 7.Qb3 Na6 8.h3 e5 9.a3 Be6; C2) 6.Qc2 Nf6 7.Bf6 gf6 8.Nc3 Qd8 9.Rb1 Nd7; C3) 6.a3 Bf3 (6...Nf6 7.Ne5 Bh5 8.d4 Qd8 9.Nd2 Nbd7; 6...a5 7.Nc3 Qh5 8.b5 cb5 9.e3 b4; 6...Qd8 7.Ne5 Bf5 8.d3 Nd7 9.e4 Bg6; 6...Qd6 7.Ne5 Nf6 8.Ng4 Ng4 9.e3 Nh6) 7.Nc3 Qd8 8.gf3 Nf6 9.Rg1 Nbd7; D) 5...Qd8 6.Ne5 Bf5 (6...Nf6 7.Ng4 Ng4 8.e4 Nf6 9.e5 Nd5; 6...Nh6 7.Ng4 Ng4 8.e4 Nf6 9.e5 Nd5) 7.d3 f6 8.e4 Be6 9.Nf3 Bg4; E) 5...Nf6 E1) 6.a3 Nbd7 (6...Bf3 7.ef3 Qd8 8.Nc3 e6 9.Be2 Bd6) 7.Nc3 Qd6 8.d4 Rd8 9.e3 e5; E2) 6.Nc3 Qd6 (6...Qh5 7.h3 Bf3 8.gf3 e5 9.Rg1 Rg8; 6...Qd8 7.b5 e6 8.Qb3 a6 9.ba6 Ra6; 6...Qf5 7.Qb3 e5 8.Nd1 Bf3 9.ef3 Bd6) 7.a3 Nbd7 8.b5 e5 9.h3 Bf3; E3) 6.Ne5 Qd6 (6...Be6 7.e3 Nbd7 8.Nc4 Qg5 9.d3 Bd5; 6...Bh5 7.f3 Qd6 8.a3 Nbd7 9.Nd7 Qd7; 6...Bc8 7.d4 Nbd7 8.Nd2 Ne5 9.de5 Ne4) 7.a3 Nbd7 8.Nc4 Qf4 9.d3 Rd8.

5.Nc3 Qd6 A) 6.Rb1 Nf6 (6...e5 7.b5 Nd7 8.bc6 Qc6 9.e4 a6; 6...Nd7 7.d4 Ngf6 8.Bg5 Nd5 9.Bd2 Bf3) 7.b5 Bf3 8.ef3 c5 9.Ne4 Ne4; B) 6.b5 Nf6 (6...e5 7.Rb1 Nd7 8.Bb2 Ngf6 9.bc6 Qc6; 6...e6 7.Rb1 Nd7 8.bc6 Qc6 9.e4 Bc5; 6...Bf3 7.ef3 a6 8.bc6 Nc6 9.Rb1 Qd7) 7.Rb1 c5 8.Qa4 Bf3 9.gf3 Nbd7; C) 6.h3 Bf3 7.gf3 Nf6 8.a3 Nbd7 9.Bb2 e5; D) 6.a3= Nf6 7.d4 Nbd7 8.e4 e5 9.Be3 Bf3.

5.Nc3 Qd8 6.Ne5 (6.Rb1 Bf3 (6...e6 7.Ne5 Bh5 8.b5 c5 9.g4 Bg6; 6...Nd7 7.d4 e6 8.e4 Bf3 9.Qf3 Qb6; 6...Nf6 7.d4 Bf5 8.Rb3 Nbd7 9.Bg5 Nd5) 7.ef3 e6 8.b5 c5 9.Bb2 Nf6; 6.a3 Bf3 (6...Nf6 7.d4 Bf3 8.gf3 Nbd7 9.Bf4 Nh5) 7.ef3 e6 8.Bb2 Nf6 9.Be2 Bd6; 6.d4 e6 (6...Bf3 7.ef3 e6 8.Rb1 Nf6 9.b5 Nd5) 7.a3 Bf3 8.gf3 b5 9.Rg1 a5) 6...Bf5 (6...Bh5 7.b5= e6 8.Qa4 Qd6 9.bc6 bc6; 6...Bc8 7.d4 Nd7 8.e4 Ne5 9.de5 Qd1) 7.e4+= Be6 (7...Bg6 8.d4+= e6 9.a3 Bd6) 8.d4+/– Nd7 9.Be3 (9.Bf4 Ne5) 9...Ne5 10.de5 Qd1 11.Rd1 Bd7 12.Na4 e6 13.Nc5 Bc5 14.bc5 Ne7 15.f4 Rd8 (15...b6 16.Ba6+/–) 16.Bc4 Ng6 17.Rd6 (17.Kf2 Ke7+/–) 17...Bc8 18.Rd8 Kd8 19.Ke2 Ke7 20.Rd1 Rd8 21.Rd8 Kd8 22.g3 (22.a4 Ke7+/–) 22...Nf8 (22...Kc7 23.a4+/–) 23.a4 Nd7 24.a5 Nb8 (24...Kc7 25.Bd3+/–) 25.h4 Ke7 26.h5 h6 27.g4 Bd7 28.f5 (28.g5 Bc8+-) 28...a6 (28...Bc8 29.Bd4+/–) 29.f6!+- gf6 (29...Kf8 30.fg7 Kg7 31.g5+-) 30.ef6 Kf6 31.Bh6 Be8 32.g5 Ke5 (32...Ke7 33.Bg7 Nd7+-) 33.Bg7 Ke4 (33...f6 34.h6 Bg6 35.gf6 Kd4 36.Be6 Kc5+-) 34.h6 (34.h6 f6 35.h7 Bh5 36.Kf1+-) 1–0. orane (2185) – audionut, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nc3 Qe6 A) 6.a3 Bf3 (6...Nf6 7.Ng5 Qf5 8.d3 Qd7 9.h3 Bh5; 6...Nd7 7.d4 Bf3 8.gf3 Ngf6 9.e4 g6; 6...h6 7.e3 Nf6 8.h3 Bh5 9.d4 Nbd7; 6...a5 7.b5 Bf3 8.gf3 Nf6 9.d4 Qd7) 7.gf3 g6 8.d4 Bg7 9.e4 h6; B) 6.d4 Bf3 7.gf3 Nf6 8.e4 g6 9.Bb2 Bg7.

5.Nc3 Qf5 A) 6.Rb1 Nf6 (6...e6 7.e4 Bf3 8.gf3 Qf6 9.d4 Nd7; 6...e5 7.d4 Nd7 8.b5 Rc8 9.Qd2 Qe6; 6...Bf3 7.ef3 Nf6 8.b5 e5 9.bc6 bc6) 7.b5 c5 8.Qa4 Nd5 9.e4 Nc3; B) 6.a3 Nf6 (6...Nd7 7.e4 Bf3 8.gf3 Qf6 9.d4 Rd8) 7.d4 Nbd7 8.Ng1 a5 9.b5 e5; C) 6.d4 Nf6 (6...e6 7.e4 Bf3 8.gf3 Qf6 9.a3 Nd7) 7.Ne5 Nbd7 8.Nd3 Nd5 9.Qb3 Qh5.

5.Nc3 Qh5 6.a3 e6 (6...e5 7.d4 Nd7 8.de5 Ne5 9.Qd4 Nf3; 6...Nd7 7.d4 e5 8.de5 Ne5 9.Qd4 Nf3; 6...a5 7.b5 cb5 8.Rb1 b4 9.ab4 Ra7; 6...Nf6 7.d4 Bf3 8.ef3 e6 9.Bf4 Nd5) 7.Ne4 Nd7 8.d4 Ngf6 9.Nf6 Nf6.

5.Nc3 Qh5 6.Rb1 Nf6 (6...Nd7 7.b5 c5 8.Bb2 Ngf6 9.Qa4 e5; 6...e5 7.b5 c5 8.Qa4 Nf6 9.b6 Nc6; 6...e6 7.b5 c5 8.b6 Bf3 9.gf3 a6) 7.b5 c5 8.b6 Bf3 9.Qa4 Nc6.

5.Nc3 Qh5 6.Bb2 Nf6 (6...e5 7.Ne4 f6 8.Qb3 Qg6 9.d3 Nd7; 6...Nd7 7.a3 Ngf6 8.Rc1 e5 9.d4 Rd8; 6...e6 7.Qb3 Na6 8.h3 e5 9.a3 Rd8) 7.a3 e6 8.h3 Bf3 9.gf3 a5.

5.Nc3 Qh5 6.d4 e6 (6...Nf6 7.Ne5 Nbd7 8.Ng4 Qg4 9.h3 Qh5; 6...Nd7 7.b5 cb5 8.Qb3 a6 9.a4 e5) 7.Rb1 Nf6 8.e4 Nbd7 9.e5 Nd5.

5.Nc3 Qh5 6.e3 Bf3 (6...e5 7.a3=+) 7.gf3= e6 (7...Nf6 8.b5=) 8.b5 (8.a3 Nf6=) 8...Bb4 (8...a6 9.ba6 Na6 10.Rb1=) 9.Qb3 (9.Bb2 Ne7=) 9...c5 (9...Bc3 10.Qc3 Nf6 11.Rg1=) 10.Be2 (10.f4 Qg6=) 10...Bc3 (10...Nf6 11.Bb2=) 11.Qc3 Nf6 12.Rg1 (12.f4 Qd5 13.Rg1 Nbd7=) 12...Qh2 (12...Rg8 13.h3=) 13.Rg7 Nd5 (13...Nbd7 14.Bb2=) 14.Qc5 Qh1 (14...Nd7 15.Qd4 Ne5 16.d3 Qh1 17.Kd2 Nf3 18.Bf3 Qf3 19.e4=) 15.Bf1+= Qf3?? (better 15...Nd7 16.Qd4 Qf3+-) 16.Qc8+- Ke7 17.Ba3 Kf6 18.Qh8 (18.Qh8 e5 19.Rg3 Ke6 20.Qe8 Kf6 21.Rf3 Nf4 22.Be7 Kg6 23.Rg3 Kh6 24.Bf8 Kh5 25.Qf7 Kh4 26.Be7) 1–0. DEFFM – GuestMQRK, freechess.org, 2018.

3.e3 dc4

4.Bc4 a5 5.b5 cb5 6.Bb5 Bd7 7.Nc3 Bb5 8.Nb5 Nf6 (8...e5 9.d4=) 9.Nf3 Qd3?? (better 9...Nc6=) 10.Nc7+- Kd8 11.Na8 e5 (11...Qa6 12.Ne5 Rg8 13.Nf7 Kd7 14.Qa4 Nc6 15.Ne5 Kd8 16.Nc6 bc6+-) 12.Ne5 Qe4 (12...Qd5 13.Bb2 Nbd7+-) 13.Nf7 Ke8 14.Nh8 Qg2 15.Qa4 (15.Rf1 Qc6 16.Bb2 Nbd7+-) 15...Nfd7 (15...b5 16.Qb5 Nbd7 17.Nc7 Kd8 18.Nf7 Kc7 19.Qa5 Nb6 20.Qa7 Kc8 21.Rf1+-) 16.Nc7 (better 16.Rf1 Na6 17.Qa5 Qh2+-) 16...Kd8 17.Ne6 Ke8 (17...Ke7 18.Nf8 Qh1 19.Ke2 Qd5 20.Ba3 Kd8 21.Qh4 Nf6+-) 18.Qf4 Qh1 19.Ke2 Qc6 20.Qf7 1–0. DEFFM – GuestSWNC, freechess.org, 2019.

4.Bc4 b5 5.Be2 Bf5 6.Bb2 e6 7.a3 Qd5 (7...Nf6!?+=) 8.Nf3+= Nf6 9.Nc3 Qd7 10.d4 Nd5 11.0-0 Nc3 12.Bc3 Bd6 13.h3 0-0 14.Bb2 Qc7 15.Rc1 Nd7? (15...a5 16.Bb5 ab4 17.ab4 Bb4 18.d5+=) 16.Bd3 (better is 16.Bb5!? Be4 17.Nd2+-) 16...Bd3+= 17.Qd3 a6 (17...Nb6!?=) 18.Qc3+/– Nb8 19.Rfd1 (19.d5 f6 20.dc6 e5+/–) 19...Rc8 (19...f6 20.Qb3 Qe7 21.e4+=) 20.e4 (20.d5 Bf8+/–) 20...f6 21.d5 ed5 22.ed5 c5 23.bc5 Qc5?? (23...Bc5 24.Nd4 Nd7 25.Ne6+/–) 24.Qc5 (better is 24.Qe3 Qe3 25.Rc8 (25.fe3?! Nd7=) 25...Kf7 26.fe3+-) 24...Rc5+= 25.Rc5 Bc5 26.Bd4 (better is 26.Nd4+=) 26...Ba3-/+ 27.Bb6 Nd7 28.Ba5 Rc8 29.Nd4 Rc1 30.Rc1 Bc1 31.Ne6 Ba3 32.Nc7 (32.Kf1 Kf7 33.Ke2 Nc5-/+) 32...Nc5 (32...b4 33.Na6 b3 34.Bc3–+) 33.d6 b4 34.Na6 Nd7?? (better is 34...b3 35.Nc5 Bc5–+) 35.Bb4+/– Bb4 36.Nb4 Kf7 37.f3 (37.Na6!?+/–) 37...Ke6= 38.Kf2 Kd6 39.Ke3 Ke5 40.Nd3 Kf5 41.g3 g5 42.g4 Kg6 43.Nf2 h5 44.Ne4 h4 45.f4 Ne5?? (better is 45...Nb6 46.f5 Kf7=) 46.fe5+- fe5 47.Nd6 Kf6 48.Ke4 Ke6 49.Nf5 Kf6 50.Ne3 Ke6 51.Nc4 1–0. Fournier,Frederic – ezequielq2, Active, 2008.

4.Bc4 Nd7 5.Qf3 (5.Qb3 A) 5...Nh6 6.Nf3 (6.d4 Nb6 7.Be2 e5 8.de5 Qg5 9.Nf3 Qg2) 6...Nb6 7.d3 Bg4 8.Nbd2 Nc4 9.dc4 e6; B) 5...e6= 6.d4 Nb6 (6...Qg5 7.Bf1 Qd5 8.Qb2 e5 9.b5 ed4) 7.Bf1 Nf6 8.Nf3 Qd5 9.Qb2 Na4; 5.d4 A) 5...Nb6 6.Bb3 e6 (6...Nf6 7.a3 a5 8.ba5 Ra5 9.Nf3 Bf5; 6...Bf5 7.Nf3 e6 8.a3 a5 9.ba5 Ra5) 7.a3 a5 8.ba5 Ra5 9.Nf3 Nf6; B) 5...e5 6.a3 Nb6 7.Bb3 ed4 8.Nf3 d3 9.Ne5 Nh6) 5...Ngf6 (5...Ne5 6.Qe4 (6.Qf4 Nc4 7.Qc4 e5 8.Nf3 Be6 9.Qc3 e4) 6...Nc4 7.Qc4-/+ a5 8.Nf3 ab4 9.Qb4 Qd3) 6.d4 (6.Bb2 e5 7.b5 cb5 8.Bb5 Qb6+= 9.Nc3 e4) 6...e6 (6...e5 7.a3-/+ Nb6 8.Bd3 ed4 9.Qe2 de3) 7.a3+= Be7 (7...e5 8.Nd2+= (8.Ne2 e4 9.Qg3 a5) 8...ed4 9.ed4 Nb6) 8.Nd2 (8.Ne2 e5 9.Qg3 0-0) 8...0-0 (8...Nb6 9.Be2 a5) 9.Ne2 b5 (better is 9...e5=; 9...Nb6=) 10.Bb5!+/– cb5 (10...Nb8 11.Bc6 Nc6 12.Qc6+/–) 11.Qa8+- Qc7 12.Qf3 Bb7 13.e4 (13.Qh3 Rc8+-) 13...Rd8 (13...Qc2!?+/–) 14.0-0+- Nb6 (better is 14...Qc2 15.Ng3 Bd6+-) 15.Bb2 (15.Qe3!? Ng4 16.Qh3 Nf6+-) 15...Nc4 (15...Qc2 16.Bc3 Be4 17.Ne4 Qe4 18.Qe4 Ne4 19.Rfc1+/–) 16.Nc4 (16.Rac1 Bd6 17.Nc4 bc4 18.Nc3 Bh2 19.Kh1+/–) 16...bc4? (16...Be4!? 17.Qg3 Qc4+/–) 17.Nc3 (17.Ng3 Bd6 18.d5 Be5 19.Be5 Qe5 20.de6 Qe6+-) 17...Qc6? (17...Bd6 18.Bc1 Ne4 19.Ne4+-) 18.b5 (18.Rad1 Bd6 19.Rfe1 Qc7+-) 18...Qd6 (18...Qc7 19.Qe3+-) 19.Rad1 Qd7 (19...a6 20.a4+-) 20.Rfe1 Kh8 (20...Ne4 21.Ne4 (21.Re4?! f5+/–) 21...f5 22.d5 fe4 23.Qg4+-) 21.Qe2 h6 (21...a6 22.ba6 Ba6 23.d5+-) 22.e5 (better is 22.Qc4!? Kg8+-) 22...Nd5 23.Qc4 Nc3 24.Bc3 Bd5 25.Qa4 Qb7 (25...Rc8 26.Rc1+-) 26.f3 g5 (26...Bh4 27.Re2+-) 27.h3 (27.Bb4!? Bb4 28.Qb4 Kg7+-) 27...Kg7 0–1. Kevin the fruitbat – nickbarletta, ChessWorld.net, 2009.

4.Bc4 e5

5.Bb2 Nf6 6.Nf3 =.

5.Qb3 Qc7 6.Bb2 b5 7.Be2 Be6 8.Qc3 Bd6 9.Nf3 f6 (9...Nf6 10.Qc2=+) 10.d4= Ne7 (10...a5 A) 11.de5 Bb4 (11...ab4?! 12.Qc2 fe5 13.Ng5=+) 12.a4 Bc3 13.Nc3 b4-+; B) 11.ba5 Ra5 12.Nbd2=) 11.e4 (11.de5 fe5 12.Ng5 Bf5+=) 11...ed4 (11...a5 A) 12.de5?? Bb4 (12...ab4?! 13.Qc2 fe5 14.Nbd2-/+) 13.ef6 gf6-+; B) 12.ba5 Nd7 13.de5 fe5 14.Ng5=) 12.Nd4 Bf7 13.h3 (13.a4 a5 14.ba5 b4=) 13...0-0 14.0-0 Be5 (14...a5 15.ba5 Ra5 16.Nb3=+) 15.Nd2= Rd8 (15...a5 16.a3=) 16.N2f3+= Bf4 17.Rfd1 (17.Bd1 Ng6+=) 17...Nd7 (17...a5!? 18.ba5 Ra5= (worse 18...Qa5 19.Nb5 Rd1 20.Rd1+/-)) 18.a4+= a6 (18...ba4 19.Bc4 Nb6+=) 19.Nh4 (better 19.ab5!? ab5 20.Ra8 Ra8 21.Nb5+-) 19...Be5 (19...Nb6 20.ab5 ab5 21.Ra8 Ra8 22.Bc1=) 20.Nhf3 Nb6 (20...Bf4!?=) 21.ab5 ab5 (21...cb5 22.Ne5 Qe5 23.Qf3+=) 22.Ne5 fe5? (better 22...Ra1 23.Ba1 Qe5+/-) 23.Nb5!+- Rd1 (23...cb5 24.Rd8 Double attack (24.Qc7 Pinning; 24.Qc7 Deflection; 24.Qe5 Decoy)) 24.Rd1 Qc8 (24...Qb8 25.Nd6 Na4 26.Qe5 Nb2 27.Qb2+- (27.Qe7?! Ra7 28.Qe5 Nd1 29.Nf7 Qe5 30.Ne5 Ra1 31.Bd1 Rd1 32.Kh2 Rd4+=)) 25.Qe5 Qf8 26.Nc7 Ng6 27.Qc5 (27.Qd4 Rb8+-) 27...Rb8 (27...Ra2 28.Qf8 Nf8 29.Rd2+-) 28.e5 (better 28.Qf8!? Kf8 29.Bd4+-) 28...Qc5 29.bc5 Nd5 30.e6 Rb2 (30...Nc7 31.ef7 Kf8 32.Bd4+-) 31.ef7 (31.Nd5?! Be6 32.Nc3 Rc2 33.Rd8 Nf8=) 31...Kf7 32.Nd5 (32.Bc4!? Rc2 33.Bd5 cd5 34.Rd5 Ne7+-) 32...Re2+/- 33.Nb4 Ne7 34.Rd6 Re1 35.Kh2 Re6 36.Re6 (36.g4!?+/-) 36...Ke6 37.f4 Kf5 38.Kg3 (38.g3!?+/-) 38...Ke4= 39.Kg4 Kd4 40.Na6 g6 (better 40...Nd5!?=) 41.Kg5+/- Ke4 (41...Kc4!?+/-) 42.g4 Kf3? (better 42...Nd5 43.f5 gf5 44.gf5 Nf4+-) 43.f5 gf5 44.gf5 h6 45.Kf6 Nd5 46.Ke5 Kg3 47.f6 Nf6 48.Kf6 (48.Kf6 Kh3 49.Nb4+-) 1-0. Mely (2255) - TheShrink (2105), ChessWorld.net, 2016.

4.Bc4 e6

5.a3 a5 6.Bb2 Qg5 =+.

5.a3 Nf6 6.Bb2 g6 7.Nf3 Bg7 8.0-0 0-0 9.a4 b6 10.Re1 Bb7 11.d3 Nbd7 12.Ne5 Ne5 13.Be5 Nd7 (13...a5!?=) 14.Bg7+/– Kg7 15.Nc3 Nf6 16.e4 e5 17.b5 c5 18.Ra2 a6 19.ba6 Ba6 20.Qc2 Qd6 21.Rb1 Bc4 22.dc4 Qc6 23.Rab2 Nd7 24.Nd5 Qa4 25.Qc3 Qa5 26.Qd3 Rad8 (26...Rfd8 27.Qf3=) 27.Rb5 (27.Qe2 Rb8+=) 27...Qa2 28.R5b2 Qa4 29.Rb5 Qa2 30.R5b3 f5 31.f3 fe4 32.Qe4 Qd2 33.Rd3 Qg5 34.Nc7 (34.Nb6 Nb6 35.Rb6 Qc1 36.Kf2 Qc2 37.Ke3 Rd3 38.Qd3 Qg2 39.Rb7 Kh6–+) 34...Qe7 35.Qb7 Rf7 36.Rbd1 Kh8 37.Qc6 Nb8?? (better is 37...Rf6 38.Qe4 Qf7=) 38.Rd8+- (38...Kg7 39.Ne8 Kh6 40.Rb8+-) 1–0. Waibel,Ulrich (1650) – Neffgen,Dieter (1740), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

5.Bb2 Qg5 6.Nf3 Qg4 7.Bd3 =.

5.Bb2 Qg5 6.Nf3 Qg4 7.Bd4 =+.

5.Qb3 Qg5=+ 6.Kf1 (6.Bf1 Qd5=+) 6...Nf6 7.d4 Bd6 8.Nd2 (8.Nf3 Qg6=) 8...0-0 9.e4 (9.Ngf3 Qg6=+) 9...Bc7 (9...Qg4 10.Be2 Qg6 11.e5+-) 10.Qc2 Rd8 11.Ndf3 (11.Ngf3 Qg6=) 11...Qh5 (11...Qg6 12.Bg5=+) 12.Ne2 (12.Bg5 Nbd7=) 12...Re8 (12...Bd6 13.e5 b5 14.Bd3+- (14.ed6?! bc4 15.Bg5 Nbd7=)) 13.e5 (13.Bf4 Bf4 14.Nf4 Qg4=+) 13...Nd5=+ 14.Ng3 Qg6 (14...Qg4!? 15.Bd3 Nb4 16.Bh7 Kh8+=) 15.Bd3+= f5 16.ef6 Qf6 17.Bg5 (17...Nb4 18.Bh7 Kh8 19.Qe4+- (19.Bf6?! Nc2 20.Bc2 gf6+=)) 1–0. Baumann,Heinz – Hasek,Frantisek, TT–16 ETC, 2005.

5.Bb2 Nf6

6.a3 b5 7.Be2 =+.

6.a3 c5 7.bc5 Bc5 8.d4 Be7 9.Nf3 0-0 10.0-0 Nc6 11.Nbd2 Na5 12.Bd3 b6 13.Nc4 (13.Qb1 Bb7+=) 13...Bb7 (13...Nc4!? 14.Bc4 Bb7=) 14.Na5+= ba5 15.Rc1 Qd6 16.Qe2 Ng4 17.h3?? (better is 17.Ne5 Nf6 18.Rc5+/–) 17...Bf3–+ 18.Bh7 (18.hg4 Be2 19.Be2–+) 18...Kh7 (better is 18...Kh8 19.hg4 Be2–+) 19.Qd3 Kg8 20.hg4 Bg4 21.f4 (21.f3 Rab8 22.Rf2 Bh5–+) 21...Bf5 22.Qc3 (22.e4 Rab8 23.Rc2 Bg6–+) 22...Bf6 (22...Rab8 23.Rf2–+) 23.Kf2 (23.Qa5 Be7–+) 23...Qd5 24.Rh1 Be4 25.Rh2 Qf5 (25...Rab8 26.Qd2–+) 26.Rch1 g6 (better is 26...g5!? 27.Qd2 Rab8 28.Ke1–+) 27.d5 Bc3 28.Rh8 Kg7 29.Bc3 f6 (better is 29...e5 30.Be5 Qe5 31.R8h7 Kf6 32.fe5 Ke5–+) 30.R1h7 1–0. Fournier,Frederic (1855) – terral (1800), Active, 2004.

6.Qb3 b5= 7.Be2 a5 (7...Qd5=) 8.a4 (8.ba5 Qa5 9.Nf3 Nbd7=) 8...ab4 (8...ba4 9.Qa4 Bb4 10.Nf3-/+) 9.ab5=+ Ra1 10.Ba1 c5 (10...Bd6 11.Nf3=+) 11.d4= Nd5 (better 11...Bb7!? 12.Nf3 Bd5=) 12.dc5+- Bc5 13.Nf3 (13.Bg7!? Rg8 14.Be5+-) 13...0-0= 14.0-0 f6 (14...Bb7 15.Rd1=) 15.Rc1 (15.Bc4+=) 15...Nd7 (better 15...Qe7!?+=) 16.Nd4 (better 16.Bc4+-) 16...e5?? (better 16...Qe7+-) 17.Qd5+- Kh8 18.Ne6 Qa5 (18...Qe7 19.Nc5 Nc5 20.Rc5+-) 19.Nd2 (better 19.Nf8 Qd8 20.Nd7 Bd7 21.Qc5+-) 19...Re8 (19...Qa3 20.Nb3 Rg8 21.Bc4+-) 20.Nb3 (20.Nc5 Nc5 21.Qc5 Be6+-) 20...Qb6 (20...Qa2 21.Nc7 (21.Rc5 Nc5 22.Nec5 Qe2+=) 21...Rd8 22.Bd1+-) 21.Nec5 Nc5 22.Nc5 Rd8 (22...Bf5 23.Qd2+-) 23.Qc6 Qa5 (23...Qc6 24.bc6 h6 25.Ba6+-) 24.b6 (better 24.Nb3 Qa7 25.Qc8 Rg8+-) 24…Qa3 1–0. DEFFM – GuestWCVP, freechess.org, 2016.

6.a3 Be7

7.Nc3 0-0 8.Nf3 (8.Qf3 a5 (8...e5) 9.b5 Bd7 10.Rc1 a4 11.Nge2 Ra5 12.Bd3+=) 8...b5 9.Be2 a5 10.ba5 Qa5 11.0-0 (11.Qc2 Nbd7 12.0-0=) 11...Bb7 (11...Nd5 12.Qc1=) 12.d4 Nbd7 13.Qb3 Ra7 14.e4 Nb6 15.Bd3 Nc4 16.Bc4 bc4 17.Qc2 (worse is 17.Qc4 Ba6 18.Qb3 Rb7-/+) 17...c5 18.Rfd1 cd4 19.Nd4 Qh5 20.h3 Ra5 21.Nf3 Qg6 22.Rd4 Rc8 23.Rad1 Bf8 (23...Ba3 24.Ba3 Ra3 25.Rd8 Ne8 26.Rc8 Bc8 27.Rd8 Ra1 28.Kh2+-) 24.Qe2 h6 (24...Ba3 25.Ba3 Ra3 26.Qb2 Rc3 27.Rd8 (27.Qc3?! h6+/–) 27...Ne8 28.Qc3 Qe4 29.Rc8 Bc8 30.Rd8+-) 25.Rc4 (25.Nh4 Qh5 26.Nf3 e5 27.Rc4 Rca8+= (27...Ba3?? 28.Rc8 Bc8 29.Rd8 Bf8 30.Rc8+-)) 25...Ba6 (25...Rc4!? 26.Qc4 Ne4 27.Ne4 Be4+=) 26.Rc8= Be2 27.Ne2 Nh7 (27...Ne4?? 28.Rdd8 Kh7 29.Rf8+-) 28.Ng3 Rc5 29.Rb8 f6 30.Rdd8 Rc7 31.Bd4 Kf7 Black fights for the Initiative 32.a4 (32.Be5 Rc1 33.Kh2 Be7+- (33...Ba3?? 34.Rd7 Be7 35.Bd6+-)) 32...Be7 33.Rdc8 (33.Be3 Nf8 34.Rd1 Kg8+/–) 33...Rc8+= 34.Rc8 Ng5 35.Ng5 (35.Nd2 Bb4 36.Bc5 Bc5 37.Rc5 Ke7+=) 35...Qg5= 36.a5 (better is 36.Rc7 Qa5 37.Ra7=) 36...Qa5-/+ 37.Rc2? (37.Be3!? Bd6 38.Nf1 Qa4–+) 37...Qe1 (better is 37...Qa4 38.Rd2 Bb4–+) 38.Kh2 Qd1 39.Rc4 Qd3 40.Ra4 Bd6 41.Be3 h5 42.h4 (42.Rd4 Qa3 43.h4 g5–+) 42...g5 (42...Qe2 43.e5 Be5 44.Re4–+) 43.Kh3? (better is 43.Rd4 Qa3 44.Kh3–+) 43...Qd1 (43...Qd1 44.Ra7 Kg6 45.hg5 Qg4 46.Kh2 h4–+) 0–1. Melich,Jindrich – Voloshin,Leonid, It (open) Ceske Budejovice, 1994.

7.Nc3 b5 8.Be2+= a5 (8...0-0 9.Nf3 a5 10.ba5 Bd6 11.d4 Ra5 12.0-0=) 9.ba5 Qa5 10.Nf3 0-0 11.Qc2 Nbd7 12.0-0 =.

7.d4 A) 7...0-0 8.Nf3 a5 (8...b5 9.Bd3 a5 10.ba5 Ra5 11.0-0 Bd6 12.Qc2+=) 9.b5 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Bd3 Bc6 12.Nc3=; B) 7...b5 8.Bd3 Nd5 (8...0-0 9.Nf3 a5 10.ba5 Ra5 11.0-0 Ba6 12.Ne5+=; 8...a5 9.ba5 Ra5 10.Nf3 Bd6 11.0-0 Ba6 12.e4+=) 9.Ne2 a5 10.ba5 0-0 11.0-0 Ra5 12.e4=; C) 7...a5 8.b5 cb5 9.Bb5 Bd7 10.Bd3 Bc6 11.Nf3 Nbd7 12.Nc3=.

7.Qf3 0-0 8.Nc3 a5 (8...e5) 9.b5 Bd7 10.Rc1 a4 11.Nge2 Ra5 12.Bd3 +=.

7.Qf3 a5 =.

7.Nf3 0-0 8.0-0 b5 9.Be2 a5 10.Qb3 (10.ba5 Qa5 11.Qc2 Qa4 12.Qa4 Ra4=) 10...ab4=+ 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Qd5 (12...Na6 13.Bf6 Bf6 14.Nc3=+) 13.Qb2 (13.Qc2 Na6=) 13...Rd8 (13...Qd6 14.Qc2 Na6 15.Be5=+) 14.Nc3= Qd7 15.Ne4 Qe8 (15...Na6 16.Ne5 Qc7 17.Ng5=) 16.Nc5 Nbd7 (16...Na6 17.Na6 Ba6 18.Rc1=) 17.d4+= Nc5 18.dc5 Bf8 (18...Bb7 19.Qe5+=) 19.Ne5 Bb7 20.Bf3 h6 21.g3 (21.Rd1 Rd1 22.Bd1 Nd7+/–) 21...Ra8 22.Rd1 Ra4 23.e4 Qa8 24.Ng4 (24.Qb1 Be7+=) 24...Ng4 25.Bg4 Ra2 26.Qe5 Qa3 (26...Qa4 27.Bh5+=) 27.Bc3 (27.Be6 Qf3 28.Ba2 Qd1 29.Kg2 Qc2+=) 27...Rc2+= 28.Rd3 Qc1 (better is 28...Qb3!?+=) 29.Kg2+/– Qg5 30.Qg5 hg5 31.Be5 f6? (better is 31...Rc4 32.Rd8 Re4+-) 32.Be6 Kh7 33.Bd6 Bd6 34.cd6 c5 35.Bd5 Bc8 36.bc5 Rc5 37.f4 Rc2 38.Kf3 g4 39.Ke3 Rh2 40.f5 g5 41.Be6 (41...Rg2 42.Rd2 (42.Bc8 Rg3 43.Kd4 Rd3 44.Kd3 g3+-) 42...Rg3 43.Kd4+-; 41.Rc3 Bd7 42.Rc7 b4 43.Rd7 Kh8 44.Re7 Rh6 45.d7 Rg6 46.d8Q Rg8 47.Qg8#) 1–0. BlueNoteTokyo (2320) – felipe31 (1950), Dos Hermanas Internet Section, 2003. ((Known even as Boysan,Ferit (2320) – Ardovsky,Phil (1950), Internet Section, 2003).)

7.Nf3 b5 8.Be2 =.

4.Bc4 Nf6

5.Bb2 b6 6.Nf3= Nfd7?? (better 6...e6=) 7.Bf7!+- Kf7 8.Ng5 Ke8 9.Ne6 Ba6 (9...Nc5 10.Nd8 Nd3 11.Kf1 Kd8+-) 10.Nd8 Kd8 11.d3 c5 (11...e6 12.a3 e5+-) 12.Qf3 b5 (12...Nc6 13.Qc6 Rc8+-) 13.Qa8 Bb7 14.Qb7 Na6 15.Qa6 c4 16.dc4 g5 17.Bh8 h5 18.Nc3 bc4 19.Rd1 h4 (19...Bg7 20.Qe6 Kc7 21.Rd7 Kc8 22.Qc6 Kb8 23.Qb7) 20.Qa7 g4 (20...Ke8 21.Qd7 Kf7 22.Qf5 Kg8 23.Be5 Bg7 24.Rd8 Bf8 25.Rf8) 21.Qd7 1–0. DEFFM – GuestJLSY, freechess.org, 2018.

5.Nf3 Bg4 (5...b5 6.Be2+=) 6.Be2 (better is 6.Ne5 Be6 7.Be6 fe6 8.d4+/–) 6...e6 7.a3 Nbd7 8.d4 Bd6 9.Bb2 0-0 10.h3 Bh5 11.Nbd2 Bb8 12.0-0 Qc7 13.g3 a6 14.Kg2 b5 15.Rc1 Nd5 16.Ne5 (16.Qb3!?+=) 16...Be2= 17.Qe2 Ne5 18.de5 Qd7 (18...a5!? 19.ba5 Ra5=) 19.Rfd1 Ba7 20.Ne4 Rac8? (20...Rad8 21.Rd2+=) 21.Nc5 (better is 21.Nd6+-) 21...Bc5+= 22.Rc5 Rc7? (better is 22...Rfd8 23.Rd4 Qb7+=) 23.e4+- 1–0. Fournier,Frederic – Jusal, Active, 2007.

3.e3 e5

4.a3 Be6 5.Qc2 Nf6 6.Bb2 e4 7.Nc3 Nbd7 8.f4 ef3 9.Nf3 dc4 10.b5 cb5 11.Nb5 a6 12.Nbd4 Bd5 13.a4 Rc8 14.Be2 Bb4 15.Bc3 Qa5 16.0-0 Bc3 17.Qc3 Qc3 18.dc3 0-0 19.Nf5 Ne4?? (better is 19...Rce8–+) 20.Ne7+- Kh8 21.Nd5 Ndf6 22.Nf6 Nc3 23.Bc4! Rc4 24.Nd7 Rd8 (24...Re8 25.Nfe5 Ra4 26.Ra4 Na4 27.Nf7 Kg8 28.Nd6+-) 25.Nde5 Rc7 26.Nd4 (26.Ng5 Kg8 27.Rf7 Rf7 28.Ngf7 Rf8+-) 26...Re8 (better is 26...Kg8+-) 27.Nf7 Kg8 28.Ng5 Re3 29.Nde6 Rc8 30.Rf3 Re5?? (30...Rf3 31.Nf3 b6+-) 31.Raf1 (31.Raf1 Re6 32.Ne6+-) 1–0. combijack (1840) – meliriko (1870), gameknot.com, 2011.

4.a3 g6 5.Bb2= Bg7 6.Nf3 Qd6 7.cd5 cd5 8.Nc3 Nc6 9.Rc1 Nge7 10.b5 Na5 11.d4 e4 12.Nd2 b6 13.Ncb1 0-0 14.Bc3 Bd7 15.Bb4 Qf6 16.Rc7 Qe6 17.Nc3 Nf5 (better 17...Rfc8!? 18.Rc8 Rc8=) 18.Bf8+/- Bf8 19.Qc2 Bd6 (19...Ba3 20.Qa2 Bd6 21.Rd7 (21.Qd5?! Qd5 22.Nd5 Bc7=) 21...Qd7 22.Nd5+/-) 20.Rd7! Qd7 21.Nd5 Rc8 22.Qb2 Be5 23.Nb6 (worse 23.de5 Qd5 24.h4 h5+=) 23...Bd4 24.Nd7 (24.ed4?! ab6 25.Ne4 Re8=) 24...Bb2 25.Ne4 Ba3 26.Ke2 Nd6 27.Nd6 Bd6 28.Nf6 Kg7 29.Ne4 Be7 30.g4 Rc4 (30...Nc4 31.Kf3+/-) 31.Kf3 Rc1 32.Kg2 Nc4 33.Bc4 Rc4 34.Kf3 f5 35.gf5 Rb4? (better 35...gf5!? 36.Ng3 Rc5+/-) 36.fg6+- hg6 37.Ra1 Rb5 38.Ra7 Rf5 39.Kg4 Re5 40.Ng3 Kf8 41.h4 Rd5 42.e4 Re5 (42...Rd1 43.e5+-) 43.f4 (43.f4 Re6 44.e5+-) 1-0. marekt – Manawydan, ChessWorld.net, 2021.

4.Bb2 dc4 5.Bc4 Qg5 6.Nf3 Qg4 7.Be2 (7.Bd3 Nf6+= (7...Bb4? 8.h3 Qg2 9.Rh2 Qh2 10.Nh2+-; 7...Qg2 8.Rg1 Qh3 9.Bg7 Bg7 10.Rg7+=)) 7...Bb4+= (worse is 7...Qg2 8.Rg1 Qh3 9.Bg7 Bg7 10.Rg7+/–; 7...Qb4?! 8.Ba3 Qa5 9.Bf8 Kf8 10.0-0=) 8.0-0 Nf6 9.Bf6 (9.Qa4 b5 10.Qb3 a5+=) 9...gf6 10.d4 Rg8 11.g3 Qh3 12.Nbd2 Nd7 13.a3 Be7 14.Re1 (14.Qc2 Nb6+=) 14...f5 (14...Nb6 15.Qc2+=) 15.Bf1 Qg4 16.Be2 (16.h3 Qh5+=) 16...Qg7 (16...f4 17.Ne5 Qh4 18.Ndf3+=) 17.Nc4+= a6 (17...h5 18.h4+=) 18.Nce5 (18.Nfe5 Ne5 19.de5 Bd7+=) 18...Bf6 (18...Bd6 19.Nd7 Bd7 20.Nd2+=) 19.Nc4 Be7 20.Nfe5 (20.Nce5 Bd6+=) 20...b5 (20...Qg5 21.Rb1 Rb8 22.Qc2+=) 21.Nd7 Bd7 (21...Kd7? 22.Nb6 Kc7 23.Na8 Kb7 24.Qc2+-; worse is 21...bc4 22.Nb6 Rb8 23.Nc8 Rc8 24.Qa4+/–) 22.Ne5 Bd6 23.Nd7 Kd7 24.Qc2 (24.Bf3 Rac8=) 24...Rac8+= 25.a4 (25.Qd2+=) 25...Qf8 (better is 25...f4!? 26.ef4 Bf4 27.ab5 ab5 28.Ra7 Kd8+=) 26.ab5+= cb5 (26...ab5 27.Ra7 Kd8 28.Rc1+=) 27.Qb2 Bb4 28.Rec1 a5 (28...Rc1 29.Qc1 (worse is 29.Rc1 Ba3 30.Bb5 ab5 31.Qb5 Ke7 32.Rc7 Kf6-/+) 29...Qc8 30.Qc8 Rc8 31.Ra6+/–) 29.Bb5+/– Ke7 30.Be2 Rc1 31.Rc1 Qb8 32.Bf3 Rc8 33.Rc8 ½–½. Cornacchini,Gabriele – Grouls,Cor (1670), IECC, 1998.

4.Bb2 e4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 e4 3.e3 d5 4.c4 c6).

4.Qb3 Be6 5.Bb2 Nd7 (5...e4 6.Nc3=+) 6.Nf3 Bd6 (6...e4 7.Ne5=+) 7.Nc3 (7.c5 Bc7=+) 7...dc4 (7...Ngf6 8.Ng5=+) 8.Bc4 Bc4 9.Qc4 Ngf6 10.0-0 (10.a3 Nb6 11.Qh4 a5=) 10...0-0 (10...Qe7 11.b5 Rc8 12.d3=) 11.d4 (11.d3 Re8=) 11...e4=+ 12.Nd2 (12.Ng5 Qe8=+) 12...Qe7 (12...Re8 13.f3 Nb6 14.Qb3 ef3 15.Rf3=+) 13.g3 (13.a3 a5=+) 13...Rfe8 (13...Nb6 14.Qb3-/+) 14.a3 Nb6 15.Qe2 Nbd5 16.Rfc1 (16.Nd5 Nd5 17.Rac1 Qe6-/+) 16...a6 (16...Qe6 17.b5-/+) 17.Na4 (17.Nb3 Nc3 18.Bc3 Rad8=+) 17...h5 (17...a5 18.b5=+) 18.Nc4=+ Bc7 19.Nc5 (19.Ne5 Be5 20.de5 Nd7=) 19...Rab8 (19...b6 20.Nb3=+) 20.Na5 (20.Ne5 Bd6=) 20...Bd6 (20...Ba5 21.ba5 Qd8 22.Bc3=+) 21.Na6 (21.Nc4 Rbd8=+) 21...ba6 (21...Rbc8!?-/+) 22.Nc6= Qd7 (22...Qb7!? 23.Nb8 Rb8=) 23.Nb8+= Bb8 (23...Rb8 24.Qa6 h4 25.Qc6 hg3 26.hg3+=) 24.Qa6+/– h4 25.Qe2 (25.gh4 Qh3 26.f4 Qe3 27.Kf1 Qf4 28.Ke1 Qh2–+) 25...hg3 (25...Bd6 26.Rc2+/– (26.gh4 Qh3 27.f3 ef3–+)) 26.hg3 Qh3 (26...Bd6 27.b5+/–) 27.Qf1 Qg4 (27...Qh5 28.b5+=) 28.Qg2 (28.b5 Bc7+/–) 28...Qe2 (28...Rd8 29.Kf1+=) 29.Bc3 (29.Rab1 Rd8+=) 29...Ng4 (29...Rc8 30.Qh3 Rc7 31.Be1+=) 30.Qf1 Qf3 31.Qg2 (31.Bd2 Bd6+=) 31...Qe2 32.Qf1 (32.Be1 Ngf6+=) 32...Qf3 33.Qg2 (33.Bd2!?+=) 33...Qe2= 34.Ra2?? (better is 34.Be1+=) ½–½. Franck,R – Boecker,J, NWL–I, 1988.

4.b5 dc4 5.Bc4 a6 (5...cb5 6.Bb5 Nc6 7.Bb2=+) 6.ba6 (6.Qh5 Qe7 7.Ba3 Nf6 8.Be7 Nh5 9.Bf8 Rf8 10.bc6 Nc6=+) 6...Na6 (6...b5 7.Bb3=+) 7.Nf3 (7.Qh5 Qc7 8.Bb2 e4=+) 7...e4 (7...Bd6 8.d4 ed4 9.Nd4=) 8.Ne5 Nh6 9.Bb2 (9.Qh5 Qc7 10.d4 Nb4=+) 9...f6 (9...Qg5 10.Bf1=+) 10.Nc3 (10.Qh5 g6 11.Ng6 A) 11...hg6? 12.Qg6 Kd7 13.Bf6+- (13.Qf6?! Qf6 14.Bf6 Rh7=; 13.Qe4?! Be7=); B) 11...Bg4 12.Bf7 Nf7 13.Qg4 hg6 14.Qe4 Qe7 15.Qg6 Nb4-/+) 10...fe5-/+ 11.Qh5 Kd7 12.Ne4 b5 (12...Qe7 13.Qe5 Qe5 14.Be5-/+) 13.Be2 (13.Qh3 Kc7 14.Be5 Kb7–+) 13...Qe8 (13...Nb4 14.0-0-/+) 14.Qh6=+ gh6 15.Nf6 Kd8 16.Ne8 Ke8 17.Be5 Rg8 18.0-0 Bf5 (18...Nb4 19.a3 Nc2 20.Rac1 Na3 21.Bf3-/+) 19.a4= b4 20.d4 Kd7 21.Rfc1 Bd6 (21...Rg6 22.h4=) 22.Bf3 The backward pawn on c6 becomes a target 22...Be5 (22...Rgc8!? 23.Bd6 Kd6=) 23.Bc6+= Ke7 24.de5 (better 24.Ba8!? Ra8 25.de5-/+) 24...b3 25.e4 (25.Ba8 Ra8 26.e4 Be4–+) 25...Rac8 26.Rcb1 (worse 26.ef5 b2 27.f6 Kf8–+) 26…Rc6 (26...Rc6 27.ef5 Rb8=+) 0–1. pierred – pcmvr, net–chess.com, 2017.

4.b5 Nf6 5.Nf3 e4 6.Nd4 c5 7.Ne2 d4 (7...dc4 8.Nec3-/+) 8.Ng3 (8.d3 de3 9.Be3 ed3+=) 8...h5 (8...Bd6!? 9.ed4 Bg3 10.hg3 Bg4+=) 9.d3= Bd6 10.Ne4 Ne4 11.de4 de3 (11...Bg4 12.Qc2=) 12.Be3+= Be5 13.Nd2 Ba1 14.Qa1 0-0 15.Bc5 Re8 16.Bd4 Qg5 17.Be2 (17.c5 a6+=) 17...Bg4 (better is 17...Qg2!? 18.Rf1 Bh3+=) 18.Bg4 Qg4 19.0-0 Nd7 20.f4 Nf8 21.f5 Rad8 22.Qc3 b6 23.h3 Qe2 24.Nf3 (24.Rf2 Qe1 25.Kh2 h4+=) 24...Qe4 (24...Re4 25.a3=) 25.f6 (25.Bg7 Qe3 26.Qe3 Re3=) 25...gf6 Opening the e–file gets Black a lot of play 26.Re1 (26.c5 bc5 27.Bc5 Rc8=) 26...Qf4 27.Re8 Re8 Black gets strong initiative 28.Kf2 Nd7 29.g3 (29.Qd2!? Qe4 30.a3-/+) 29...Qf5–+ 30.Qc1 Ne5 31.Be5 fe5 32.Kg2 Rd8 33.Qh6?? (33.Qe1–+) 33...Qc2 34.Kh1 (34.Kf1 Qc4 35.Ke1 Qe4 36.Kf2 Qc2 37.Kf1 Rd1 38.Ne1 Qd3 39.Kf2 Rd2 40.Qd2 Qd2 41.Kf1 Qa2 42.Kg1–+) 34...Rd1 35.Ng1 Qe4 36.Kh2–+ Qg6 37.Qe3 Qf5 38.h4 e4 39.Ne2 Qf3 (39...Qf3 40.Qf3 ef3–+) 0–1. Moehring,Norbert (1950) – Koops,Randolf (2120), 31.Alpenpokal Oberstdorf op, 2005.

4.c5 Nf6 5.Bb2 Nbd7 (5...e4 6.d3 b6 7.de4 bc5 8.ed5 cb4 9.dc6 Qd1) 6.Nf3 Qc7 (6...e4 7.Nd4 Ne5 8.Qc2 Be7 9.f4 ef3) 7.Be2 (7.d4 e4 8.Nfd2 b6+= 9.Qc2 Qb7) 7...e4 8.Bf6? (8.Nd4 b6+= 9.cb6 ab6) 8...Nf6?? (8...ef3 9.Bf3 Nf6 10.0-0–+) 9.Ng5?? (better is 9.Nd4+=) 9...Qe5–+ 10.h4 (10.Nf7 Kf7 11.Nc3–+) 10...Qa1 11.Nc3 Qb2 (11...Qd1 12.Nd1 a5 13.b5–+) 12.Qb1 (12.Qa4 Qc1 13.Nd1 Bf5–+) 12...Qb1 13.Nb1 h6 (13...a5 14.b5–+) 14.Nh3 Be7 (14...a5 15.b5–+) 15.Nf4 (15.d4 ed3! 16.Bd3 a5–+) 15...0-0 (15...a5 16.a3–+) 16.Nh5 (16.d4 ed3! 17.Nd3 a5–+) 16...Nh5 17.Bh5 g6 (17...a5 18.b5–+) 18.Be2 Bf6 (18...a5 19.b5–+) 19.Na3 (19.h5 a5 20.b5 g5–+) 19...Bd7 (19...a5 20.b5–+) 20.g4 (20.h5 g5 21.0-0 b6–+) 20...Bb2 (20...a5 21.b5 Rac8 22.g5 hg5 23.hg5 Bg5 24.bc6 Rc6 25.d4 ed3 26.Bd3 Rc5 27.Nc2–+) 21.Nb1 (21.Nc2 a5 22.b5 cb5–+) 21...a5 22.b5 (22.a3 ab4 23.ab4 Ra4–+) 22...cb5 23.h5 (23.d4 ed3! 24.Bd3 Bg4–+) 23...g5 24.Kd1 (24.d4 ed3! 25.Bd3 Bg4–+) 24...b4 (24...Rfc8!? 25.Kc2 Bg7 26.d4–+) 25.Kc2 Be5 26.Rc1 (26.d4 ed3! 27.Kd3–+) 26...Ba4 0–1. Eries – jammboy, ChessWorld.net, 2009.

4.Bd3? Bb4 (4...e4 5.Bf1-/+) 5.a3 Bd6 6.Qc2 e4 7.Be2 f5 (7...Qg5 8.Bf1–+) 8.Nc3 (8.cd5 Nf6 9.dc6 Nc6-/+) 8...Nf6 9.Bb2 Be6 10.cd5 cd5 11.Nh3 0-0 12.0-0-0? (better 12.Ng5!? Qe7 13.Ne6 Qe6 14.Rc1-/+) 12...Nc6 13.d4 Qa5 14.f3 (14.Qa4 Qa4 15.Na4 Rfc8–+) 14...Rfc8 15.Ng5 Bf7 (15...Ba3!? 16.Kd2 Nb4 17.Qb3 Bb2 18.Qb2–+) 16.Nf7 Kf7 17.fe4? (17.Qb3 ef3 18.Bf3 Ne7–+) 17...fe4 (17...Ba3 18.Kb1 Ne4 19.Ne4 fe4 20.Rhf1 Kg8 21.Rc1–+) 18.g3? (18.Kd2 Rc7–+ (18...Ba3 19.Ra1+=)) 18...Rab8 (18...Ba3 19.Kb1–+) 19.h4? (better 19.Kd2–+) 19...b5 20.Nb5 (20.Kd2 b4 21.ab4 Nb4 22.Qa4 Qa4 23.Na4 Rc2 24.Ke1 Bg3 25.Kf1–+) 20...Rb5 21.Bb5 Qb5 22.Kb1 Ng4 (22...Ba3 23.Rh2–+) 23.Qd2 (23.Ka1–+) 23...Ba3 24.Qc3 Bb2 25.Qb2 Qb2 26.Kb2 Ne3 27.Ra1 Nd4 (27...Nf5 28.Rhf1 Ke6 29.Ra6–+) 28.Ra7 Kg6 29.Rha1 (29.Rc1 Nc4 30.Ka2 Rf8–+) 29...Rc2 30.Kb1 Nb5 (30...Nc4 31.R1a3–+) 31.R7a6 (31.R1a6 Kf5 32.Rg7 Nc3 33.Ka1 Ke5–+) 31...Kh5 32.Re6 (32.R1a3 Na3 33.Ra3–+) 32…Nc3 0–1. WarlpiriMan – craig4000 (2095), ChessWorld.net, 2017.

4.d4 e4 5.c5 (5.a3 Nf6=+) 5...Nf6 6.a4 (6.Nd2 Be7=+) 6...b6 (6...Be7 7.Nd2=+) 7.Bd2 (7.a5 b5=+) 7...Be7 8.Ne2 (8.cb6 Qb6 9.b5 0-0=+) 8...0-0 9.Nec3 (9.Ng3 Bg4 10.f3 Be6=+) 9...Re8 (9...a5 10.Na2-/+) 10.Na3 (10.a5 bc5 11.bc5 Bg4=+) 10...h6 (10...a5 11.Na2-/+) 11.Qb3 (11.a5 Nbd7=+) 11...Be6 (11...a5 12.Nd1-/+) 12.Be2 (12.a5 Nbd7=+) 12...Qd7 (12...a5 13.0-0-/+) 13.0-0 (13.a5 Bg4=) 13...Bg4 (13...a5 14.Rfb1=+) 14.Rfc1 Be2 (14...Qf5 15.Nc2=) 15.Ne2 Qc7 (15...bc5 16.dc5 Na6 17.Rab1=) 16.Rc2 (16.cb6 ab6 17.a5 ba5 18.ba5 Bd6=+) 16...Rc8 (16...bc5 17.bc5 Nbd7 18.Ng3=+) 17.Rac1 (17.cb6 ab6 18.a5=+) 17...Bd8 (17...bc5 18.dc5 Nbd7 19.b5=+) 18.b5 (better is 18.Nb5 Qd7 19.Nd6+=) 18...Nfd7?? (better is 18...bc5 19.Rc5 Be7=) 19.bc6+- Qc6?? (19...Nc6 20.Nb5 Qb8+-) 20.cb6 Qb6 (20...Nb6 21.Rc6 Nc6 22.a5+-) 21.Qb6 Nb6 (21...ab6 22.Rc8 Kh7 23.Rd8 Ra4 24.Nc2+-) 22.Rc8 Nc8 23.Rc8 (23...Kh7 24.Rd8+-) 1–0. Lopez,S – Martinez Lozano,Miguel Angel, ESP Provincial–ch U18, 1992.

4.cd5 cd5 5.Bb2 e4 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 e4 3.e3 d5 4.c4 c6 5.cd5 cd5).

4.Qh5 Qd6 5.Ba3 Qf6 6.Bb2 Bd6 (< 6...Bb4 7.Be5 Qg6 8.Qg6 hg6 9.Bg7+/–) 7.Ba3 (7.f4!? Nd7 8.cd5 cd5 9.Bb5+=) 7...e4 8.Nc3 Ne7 9.f4 ef3 10.Nf3 Na6 11.c5 Bc7 12.d4 (12.Ba6!? ba6 13.0-0+=) 12...Qf5 13.Qf5 Nf5 14.Ba6 ba6 15.Ne5?? (better is 15.0-0+=) 15...Be5–+ 16.de5 Ne3 17.Kf2 Nc2 18.Raf1?? (18.Bb2–+) 18...Na3 19.Rc1 (19.Rd1 Rb8 20.Rd3 Nc4–+) 19...Be6 (19...Rb8 20.Rcd1 Rb4 21.Rd3–+) 20.Rhd1 Nc4 21.Rd3 Ne5 22.Rd4 0-0 23.a4 Ng4 24.Kg3 Nh6 25.h3 (25.Kf4–+) 25...Nf5 26.Kh2 Nd4 27.Re1 (27.Rb1 Rab8–+) 27...Nc2 28.Re2 Nb4 29.g4 d4 30.Ne4 d3 31.Rd2 Rfd8 32.Nd6 a5 33.Kg3 Rd6 (33...Bb3!? 34.Kf4–+) 34.cd6 c5 35.Kf4 c4 36.Rd1 c3 37.Ke3 Rc8 38.Kd4 c2 39.Rf1 d2 40.Ke3 d1Q 41.Rd1 cd1Q 42.Ke4 (42.d7 Rc3 43.Kf4 Qd4 44.Kg5 Qe3 45.Kh5 Qh6) 42...Qd5 (42...Rc4 43.Ke3 Qe1 44.Kf3 Bd5) 43.Ke3 Rc3 (43...Qd3 44.Kf4 f6 45.d7 Nd5) 44.Ke2 Qa2 45.Kd1 Rc1! 46.Kc1 Qc2 0–1. willi_weizenkeim – tzu, HCL–B2413 playchess.de, 2003.

4.a3 a5

5.Bb2 dc4 6.Bc4 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 b5 (8...Bb4? 9.Qh5 Qa5 10.Qe5 Qe5 11.Be5+-) 9.Bb3 (worse 9.Be5 Nd7 (9...bc4?! 10.Bb8 Bb7 11.Bf4=+) 10.Bf7 Kf7 11.Qb3 Ke8-/+) 9...f6 (9...Bb4? 10.Be5 Nf6 11.Bb8+-) 10.Nh3 (10.Bg8 Rg8 11.Qh5 g6 12.Qh7–+) 10...Qd3 11.Bc3 (11.Bc2 Qd5 12.0-0 Bh3 13.gh3 Na6-/+) 11...Qg6 12.Kf1 Na6 (12...Bf5 13.Na3 Na6 14.Nc2-/+) 13.Bc2 Bf5 (13...Qg4 14.Qg4 Bg4 15.Be4–+) 14.Bf5 Qf5 15.f3 (15.d4 Bb4 16.Bb4 Nb4–+) 15...Nb4 16.e4 (16.d4 ed4 17.ed4 Nd5–+) 16...Qe6 (16...Qd7 17.Nf2–+) 17.Nf2 (17.d4 Qc4 18.Kf2 g6–+) 17…Bc5 0–1. jlbaf – pcmvr, net–chess.com, 2017.

5.b5 Nf6 6.Bb2. Pommerel – Hoffmann, 1991.

4.a3 Nf6

5.Bb2 Bd6 6.d3 (---> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6 6.d3).

5.Bb2 Nbd7 6.cd5 Nd5 7.Nf3 Bd6 8.Nc3 N5f6 9.Be2 0-0 10.0-0 Re8 11.Qc2 Qc7 (11...h6!?=) 12.Ng5+/– Nf8 13.Nce4 Ne4 14.Ne4 (14.Qe4?! h6 15.Nf3 Nd7=) 14...Be7 15.f4 ef4 16.Rf4 Be6 17.Bc4 Bc4 (17...Ng6!? 18.Rf7 Bf7 19.Bf7 Kh8+-) 18.Qc3+- Ne6 19.Rg4 f6 20.Qc4 Kf7?? (better is 20...Qd7 21.Bf6 Kh8+-) 21.Rf1 h6 (21...Bd8 22.Ng5 Kf8 23.Ne6 Re6 24.Qe6 Qf7+-) 22.Rg7! Kg7 23.Qe6 (23.Qe6 Qc8 24.Bf6 Kg6 25.Qe5+-) 1–0. pierred (2840) – mgilbert (2525), net–chess.com, 2015.

5.c5 a5 6.Bb2 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 e4 9.Bd4 (9.d3 ed3 10.Bd3 b6=+) 9...b6 10.cb6 Bb4 11.Qa4 (11.Qb3 c5 12.Bb5 Kf8=) 11...Bd6 12.Qa7 (12.d3 0-0=+) 12...Be6 13.Nc3 (13.d3 0-0=+) 13...0-0-/+ 14.Na4 (14.b7 Nbd7-/+) 14...Nfd7 (14...Nbd7 15.Qa5-/+) 15.Qb7 1–0. pierred – abiodun, net–chess.com, 2017.

5.c5 Be7 6.Bb2 Qc7 7.Nf3=+.

4.Bb2 Bb4

5.Be5 Bf8 6.Nf3 Bg4 7.Be2 (7.cd5 Qd5 8.Nc3 Qe6+=) 7...Bd6?? (better 7...Bf3 8.Bf3 dc4=) 8.Bg7+- 1–0. GuestPSTG – salvomanda, freechess.org, 2017.

5.Nf3 f6 6.Be2 Bg4 7.0-0 Bf3 8.Bf3 dc4 9.Qa4 Qa5 (< 9...Bd2 10.Rd1 Qa5 11.Qc4=) 10.Qc2 b5 11.a3 Bd6 12.Qf5 Ne7 13.Qe6 Nd7?? (better is 13...Qc7 14.Nc3 Qd7 15.Qd7 Kd7 16.Nb5 cb5 17.Ba8 Na6=+) 14.Bc6 Qc7? (better is 14...Rd8 15.Qd6 Nc6 16.Qc6 Qb6+/–) 15.Ba8+- Nc5 16.Qg4 0-0 17.Bf3 f5 18.Qh3 Ne6 19.Nc3 Ng5 20.Qh5 Nf3 21.Qf3 a6 22.Nd5 Nd5 23.Qd5 Kh8 24.Bc3 e4 25.Rfd1 (better is 25.Kh1!? Qe7+-) 25...Bh2 26.Kh1 Bd6 27.Bb4 Bb4 28.ab4 Qb6 29.Qc5 Qh6 30.Kg1 Kg8 31.Qa7 Qd6 32.Qa6 Qb4 33.Rab1 (33...Qa4 34.Qb5 Qb5 35.Rb5+-) 1–0. Loulou – hal1958, HCL–E957 playchess.de, 2003.

5.Be5 Nf6

6.a3 Ba5 7.Nf3 0-0 8.Be2 (8.cd5 Nd5 9.Qc2 Re8=) 8...Bf5 (8...Nbd7 9.Bc3=+) 9.0-0 Nbd7 10.Bd6 Re8 11.d4 (11.Nd4 Bg6 12.f4 Bb1 13.Rb1 Ne4=+) 11...Ne4 (11...dc4!? 12.Bc4 Nb6-/+) 12.Bb4= Bc7 13.cd5 cd5 14.a4 Qf6 15.Qc1 (15.Qb3 a5 16.Ba3 Nb6=) 15...Rac8=+ 16.Qa3 Qh6 17.g3 (17.Qb3 Ndf6=+) 17...Ndf6 (17...a5 18.Bd2 Bg4 19.Rc1-/+) 18.Nh4 Bh3 19.Rc1 Ng4 (19...a5 20.Be1-/+) 20.Be1 (better 20.Bb5 Qf6 21.Ra2=) 20...Ng3?? (better 20...Qe6-/+) 21.hg3+- (21.fg3?! Qf6 (21...Re3? 22.Nf5 Qe6 23.Ne3 Ne3 24.Bd3+-; worse 21...Qe3 22.Qe3 Ne3 23.a5=) 22.Qb2 Ne3=) 21...Bg3? (21...Qe6 22.Nc3+-) 22.Rc8?? (better 22.fg3 Ne3 23.Rc8 Bc8 24.Bd2+-) 22...Bh2+/- 23.Kh1 Rc8 24.Qe7?? (better 24.f4 Rc2 25.Ra2 Ra2 26.Qa2 Ne3 27.Kh2+-) 24...Bd6-+ 25.Nf5 (25.Qd6 Qd6 26.Bg4 Bg4 27.Nd2-+) 25...Bg2!! (25...Be7?! 26.Nh6 Nh6 27.Nc3-+) 26.Kg2 (26.Kg2 Qh2 Mate attack) 26...Qh2 27.Kf3 Be7 (27...Qh3 28.Ng3 Nh2) 28.Ne7= Kf8 (28...Kh8 29.Nc8 (29.Kg4 Rc1 30.Nd5 Re1-+) 29...Qh3 30.Kf4=) 29.Nc8 Qh3?? (29...Qh1 30.Kg4 Qe1 31.Bd3 Qf2 32.Ra3-/+) 30.Kf4 Nf6 31.Nd6?? (31.Bb4 Kg8 32.Ne7 Kh8 33.Nd2 Qh4 34.Ke5 Qf2 35.Nf1 Qe2 36.Rc1-+) 31...Qh2-+ 32.Kf3 Qd6 (better 32...Qg1 33.e4 de4 34.Kf4 Qe1 35.Ne4 Ne4-+) 33.Na3 (better 33.Kg2!?=) 33…Ne4 0-1. jhonores (2150) - tirtikci (2165), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.Qa4 Be7 7.Bd3 (7.cd5!? Qd5 8.d4=) 7...Be6 8.Nf3 (8.Qb3!? Nbd7 9.Bd4=+) 8...dc4-/+ 9.Bc4 (9.Be2 b5 10.Qc2 Nbd7-/+) 9...b5–+ 10.Bb5 cb5 11.Qb5 Nbd7 12.0-0 a6 13.Qa4 0-0 14.Bb2 Nc5 15.Qc2 Rc8 16.Bf6 Bf6 (16...gf6?! 17.Nc3-/+) 17.Nc3 Bc4 18.Rfc1 Nd3 19.Rd1 Re8 20.Rab1 Bh4 21.Rf1 (21.g3 Bf6–+) 21...Bf2 22.Rf2 Nf2 23.Kf2 Bd3 24.Qb3 Bb1 25.Qb1 Rb8 (26.Qf5 Rb2–+) 0–1. Waibel,Ulrich (1650) – Scholz,Sascha (2040), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

6.Qb3 Bd6 7.Bf6 (7.Bd6 Qd6 8.d4 b6=) 7...Qf6+= (worse is 7...gf6 8.cd5 f5 9.Nf3+/–) 8.d4 dc4 9.Bc4 0-0 10.Ne2 b6 11.Nd2 Bb7 (11...Re8 12.Ng3 Qg6 13.Qb1=) 12.f4 (12.Ne4 Qe7 13.Nd6 Qd6+=) 12...c5 13.0-0 Qg6 14.Bd5 (14.Nf3 cd4 15.Bd3 Qf6=) 14...Bd5 (14...Nc6 15.Qb1 Qb1 16.Nb1+=) 15.Qd5= Na6 16.Qc4 Nb4 17.e4 White prepares the advance d5 (17.Rad1=) 17...Qg4 (17...cd4!? 18.Nd4 Rac8-/+) 18.e5 (18.a3 b5 19.Qb5 Nc2=) 18...Be7= 19.d5 (better is 19.f5!?=) 19...Nd5!-/+ 20.Qd5 Qe2 21.Rf2 Qe3 22.Nc4 Qc3 23.Raf1 Rad8 24.Qe4 Rd4 25.Rc2 Qb4 26.Qe2 b5 27.Ne3 (27.a3!? Qa4 28.Nd6 Bd6 29.ed6–+) 27...Rf4 28.Nd5? (28.Rd1 Re4 29.Nd5 Re2 30.Nb4 Rc2 (30...cb4?! 31.Re2 Rc8 32.Kf1+=; 30...Re5?! 31.Nc6 Re6 32.Ne7 Re7 33.Rc5–+) 31.Nc2 Rd8 32.Rd8 Bd8–+) 28...Rf1 (better is 28...Qd4!? 29.Rf2 Rf2 30.Ne7 Kh8 31.Qf2 Qd1 32.Qf1 Qc2 33.Nf5–+) 29.Kf1 Qb1 30.Kf2 Bd8 (better is 30...Bh4!? 31.Kf3 Qg1–+) 31.e6?? (better is 31.Rc5 a6 32.Kg3–+) 31...fe6–+ (31...fe6 32.Kg3 ed5–+) 0–1. Shadow_cup – Absoluter_Beginner, playchess.de, 2006.

6.Qb3 Nbd7 7.Qb4 Ne5 8.Na3 +=.

6.Qb3 Nbd7 7.Qb4 Ne5 8.cd5 Qd5 9.Nc3 (9.Qa3!?=+) 9...Qg2!-/+ 10.Bg2 Nd3 11.Ke2 Nb4 12.a3 Na6 13.Nf3 0-0 (13...Be6 14.d4-/+) 14.Rab1 Rb8 15.Nd4 Nc5 16.Nc6? (better is 16.Rhc1=+) 16...bc6–+ 17.Rb8 (17.Bc6 Bf5 18.Rb8 Bd3 19.Kf3 Rb8–+) 17...Ba6 18.Kd1 (18.Kf3 Rb8 19.d4 Nd3–+) 18...Rb8 19.Bc6 Ng4 20.Ke1 (20.Rg1 Nf2 21.Ke1 Nfd3 22.Kd1 Nb2 23.Kc1 Nc4–+) 0–1. BigSky (2705) – duckbreath (2570), ICC, 1998.

6.Qb3 Nbd7+= 7.Nf3 Ne5 8.Ne5 Bd6 9.Nf3 0-0 10.Nc3 (10.d4 Re8+=) 10...dc4-/+ 11.Bc4 b5 12.Be2 b4 (12...Be6 13.Qc2-/+) 13.Na4 Be6 14.Bc4 Bd5 15.Bd5 (15.d4 Rc8+=) 15...cd5 16.Rc1 Re8 (16...Rc8 17.0-0+=) 17.0-0 Ne4 (17...Rc8 18.Rc8 Qc8 19.d4+=) 18.d3= Ng5 (18...Nf6 19.Nc5 Rc8 20.Qb4=) 19.Ng5 (19.Nd4 Qa5=) 19...Qg5+= 20.g3 (20.d4 Qh4 21.h3 Qg5=) 20...h5 (20...d4 21.ed4 Qg4 22.Qc4=) 21.d4 h4 22.f4 (22.Rc6!? Re6 23.Rfc1=) 22...Qg6+= 23.Rf3 Qe4 24.Kf2 (24.Qd1 Rac8 25.Nc5 Qe7+=) 24...Rac8 (24...hg3 25.hg3 Rac8 26.Nc5 Bc5 27.dc5-/+) 25.Nc5 Bc5 26.dc5 Rc6 27.g4 (better is 27.a3 a5 28.Qa4-/+) 27...d4?? (27...Rec8 28.a3 Rc5 29.Rc5 Rc5 30.ab4 Rc2 31.Kg1 h3 (31...Qf3?! 32.Qc2 Qe3 33.Qf2 Qf2 34.Kf2–+) 32.Qc2 Qc2 (32...Qf3?! 33.Qc8 Kh7 34.Qf5 Kh8 35.Qc8 Kh7 36.Qf5 Kg8 37.Qc8 Kh7=) 33.Rh3 Qc1 34.Kg2 d4 35.ed4 Qf4–+) 28.Rc4= a5 29.Rd4 Qe7 30.a3 Qc5 31.ab4 Qc1 32.Kg2 Rc2 33.Kh3 Rec8 (33...Rc3 34.Qa4 Ree3 35.Rd8 Kh7 36.Kh4 Rf3–+) 34.ba5?? (34.Rd7 R2c4 35.ba5+/–) 34...Qh1–+ The mate threat is Qxh2 35.Kh4 (35.Rd8 Rd8 36.Qc2 Qf3 37.Kh4 Qe3–+) 35...Qf3 (35...Rh2 36.Kg5 Qf3 37.Qb6–+) 36.Rd8 Rd8 37.Qc2 Qe3 38.Qc7 (38.Qf5 Qe1 39.Kh3–+) 38...Rd2 (better is 38...Qf2 39.Kg5 Qd2–+) 39.Kg5?? (better is 39.Qc8 Kh7 40.Qf5 g6 41.Qf7 Kh8 42.Qf6 Kh7 43.Qf7 Kh8 44.Qf6 Kh7 45.Qf7=) 39...Rd5 0–1. Zylla,Johannes – Willenberg, Germany BSF–VM C–Turnier, 1995.

6.Qb3 Nbd7=+ 7.Bf6 Qf6 8.Nc3 a5 9.cd5 Nc5 =.

6.cd5 0-0 7.dc6 Nc6 8.Bc3 Qe7 9.Nf3 Rd8 (9...Be6 10.Bb5=) 10.Bb4 (10.Bb5 Ne4 11.Qc2 Bd7=) 10...Nb4 11.a3 Nbd5 12.Be2 Bg4 (12...Be6 13.Nd4=) 13.0-0 Rac8 14.h3 (14.d4 Ne4+=) 14...Bh5 15.Nd4 Bg6 16.Ra2 a6 (16...Nf4 17.Nc3=) 17.Rb2+= Rc7 18.Nf3 (18.Bf3 Bd3 19.Re1 b5=) 18...Rdc8 (18...Ne4 19.d4+=) 19.d3+= b5 (19...Qe6 20.Qb3+=) 20.Qd2 (20.Nh4 Qe5 21.d4 Qe6+=) 20...Nd7 21.e4 Nc3 22.Nc3 Rc3 23.a4 ½–½. Cottarelli,Franco (2105) – Baeckstroem,Mikael (2255), WSTT/06/Semifinal, 2008.

6.cd5 0-0 7.dc6 Nc6 8.Bc3 Re8 (8...Ne4 9.Nf3=+) 9.Nf3=+ Ne4 (9...Bf5 10.Bc4=) 10.Bc4 Nc3 (10...Bd6 11.Qb3 Qc7 12.0-0=) 11.Nc3= Bg4 12.0-0 Bc3 (12...Qd7 13.Bd5=) 13.dc3+= Qf6 14.Bd5 Rad8 (14...Rab8 15.Qb3+/–) 15.Qb3+/– b6 16.Nd4 Na5 17.Qa4 Re7 18.e4 Rc7 19.Rac1 Rdc8 20.f4 Qe7 (20...Nc4 21.Rce1+/–) 21.f5 Rc3 (21...Nc4!? 22.Nb5 Rc5 23.Qa7 Qf6+/–) 22.Rc3+- Rc3 23.h3 Bh5 (23...Bh3 24.f6 Qd7 25.Qd7 Bd7 26.fg7 Rc5+/–) 24.Qb5 (24.f6 gf6 25.Nf5 Qc5 26.Kh2+=) 24...Kh8 (24...Rc5 25.f6 gf6 26.Qb2+=) 25.Kh1 Rc5 26.Qb4 Qe5 (26...Qh4 27.Qe1 Qe1 28.Re1+/–) 27.Qd2+- Qg3 (27...f6 28.Ne6 Rc8 29.Rc1 Rc1 30.Qc1+-) 28.f6 (28.Rc1 Qc7 29.Rc5 bc5+-) 28...gf6 29.Qh6 Qg5 30.Qf8 Qg8 31.Qe7 Bg6?? (better is 31...Rc8 32.Qf6 Qg7+-) 32.Ne6! (32...h6 33.Nc5 bc5 34.Rf6+-) 1–0. Karlsson,Patrik – Kluwe,Matthias, CP.2002.P.00088, 2002.

6.cd5 0-0 7.Qf3 Ng4 8.Bc3 Bd6 =.

6.cd5 Nbd7 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 cd5 =.

6.cd5!? Nbd7 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Nd5 9.Nd5 cd5 10.d4 =.

6.cd5 Nbd7 7.Bd4 cd5 =.

6.f4 0-0 7.a3 Ba5 8.Nf3 Nbd7 9.Bb2 Nb6 (9...Re8 10.Nc3-/+) 10.cd5 (10.c5 Nbd7-/+) 10...Nbd5-/+ (10...Qd5?! 11.Bf6 gf6 12.Nc3=) 11.Qb3 Re8 12.Ne5 Ne4 13.g3 Be6 14.Qa4 (14.Qb7 Rb8 15.Qa7 Rb2 16.Nc6 Rb1 17.Rb1 Bd2 18.Kd1 Qd6 19.Ne7 Ne7–+) 14…Bf5 (15.Qb3 Nc5-/+) 0–1. Kern,Michael – Behrmann,Klaus Joergen, CiF, 1998.

6.cd5 cd5??

7.Bb8+- 0-0 8.Bf4 +-.

7.Bb8 Rb8 8.Qa4 Bd7 9.Qb4 a5 10.Qd4 0-0 11.Nc3 Bc6 12.Rb1 Qc7 13.Bb5 Rbc8 14.Nf3 Qd7 15.d3 Bb5 16.Nb5 (16.Rb5?! Rc3 17.0-0 Qb5 18.Qc3 Qa4+=) 16...Rfd8 (16...Rc2 17.Qa4 Rfc8 18.0-0+-) 17.0-0 Qf5 18.Na7 Rc7 19.Qb6 Rcd7 20.Qa5 (20...Qd3 21.Ne5+-) 1–0. Taulien,Hans_Juergen (2225) – Waibel,Ulrich (1650), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

7.Bb8+- Rb8 8.Qa4 Bd7 9.Qb4 b6 10.Nc3 +-.

7.Bb8+- Rb8 8.Qa4 Bd7 9.Qb4 Bf5 10.Bb5 (10.Qa4 Nd7+-) 10...Nd7 (10...Bd7 11.Nf3+-) 11.Qd6 Rc8 12.Nc3 (12…Be6 13.Nd5+-) 1–0. Burgess,J – Morley,J, BJCCC corr, 1995.

7.Bb8 Nd7 8.a3 +-.

7.Nf3?? 0-0= 8.Qb3 Nc6 9.Bg3 d4 10.Bb5 de3 11.Bc6? (better 11.fe3!? Be6 12.Qb2=+) 11...Bd2-+ 12.Nbd2 ed2 13.Nd2 Re8?? (13...bc6 14.0-0-0-+) 14.Kf1 (better 14.Be8 Qe8 15.Qe3 Qe3 16.fe3+-) 14...bc6-+ (14...Qd2 15.Be8 Ne8 16.Rd1+=) 15.Nf3 Ba6 (15...Be6 16.Qc2-+) 16.Kg1 Qb6 17.h3 Qb3 (17...Ne4!? 18.Kh2-+) 18.ab3-/+ Bb5 19.Nd4 a5 20.Kh2 Nd5 (20...Re4 21.Nf5-/+) 21.Rhc1 The isolani on c6 becomes a target 21...Nb4 (21...a4 22.ba4 Ba4 23.Rc4=) 22.Bd6 (22.Nb5 cb5 23.Rc5 h6+=) 22...h6 (22...Nd3!? 23.Rc2 Red8-/+) 23.Bb4 (23.Nb5 cb5 24.Rc5 Red8 25.Rb5 Rd6 26.Rb4 ab4 27.Ra8 Kh7=) 23...ab4=+ 24.Ra8 Ra8 25.Nc6 (better 25.Re1!?=+) 25...Bc6-+ 26.Rc6 Ra2?? (better 26...Ra3-+) 27.Rc8 (27.Rb6 Rf2 28.Rb4 g5=) 27...Kh7= 28.Rc7 (28.Rc4 Rf2 29.Rb4 f5=) 28...Kg6 (28...Rb2!? 29.Rf7 Rb3=+) 29.Rc6 f6 30.Rc4 Rf2 31.Rb4 Rb2 32.Rb8 Kf5 33.b4 g5 34.b5 h5 Black prepares the advance g4 35.b6 (35.Kg3 Ke5=) 35...g4 (35...Kf4 36.b7=+) 36.hg4 hg4 37.Kg3 Rb3 38.Kh2 (better 38.Kh4=) 38...Kf4-/+ 39.b7?? (39.Rd8 Rb6 40.Rd4 Kg5-/+) 39...f5 (39...g3 40.Kh3 Rb1 41.Rd8 Rh1) 40.g3-/+ Kf3 (40...Rg3 41.Rh8 Rb3 42.b8Q Rb8 43.Rb8+-) 41.Rf8 (41.Ra8!? Rb7 42.Ra3 Ke4 43.Ra4 Kd3 44.Rf4-/+) 41...Rb2-+ 42.Kg1 Rb7 43.Rf5 Kg3 44.Rd5?? (better 44.Rf1-+) 44…Rb1 (44...Rb1 45.Rd1 Rd1) 0-1. ClayPigeons (2055) - jbesky (2045), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

4.Bb2 Qc7

5.Qb3 Be6 6.Nf3 Nd7 7.Ng5 Qd6 8.Ne6 Qe6 9.Be2 Be7 10.0-0 Bf6 (10...Ngf6!?=) 11.cd5+= cd5 12.Nc3 Ne7 Black prepares e4 13.Nb5 Qb6 14.a4 0-0 15.a5 Qd8 16.Rfc1 e4 17.d4 ed3 18.Bd3 Bb2 19.Qb2 Nf6 (19...Nc6 20.a6 Nde5 21.Be2 ba6 22.Ra6+/–) 20.Nd4 (20.a6 Rb8+-) 20...a6 21.b5 Qd6 22.ba6 ba6 23.Qb6 Rfd8 24.Rab1 Ne4 25.Nc6 (25.Qd6 Nd6 26.Rc7 Kf8+-) 25...Rd7 (25...Nc6!? 26.Rc6 Qa3 27.Ba6 Qa2+/–) 26.Ba6 Nd2 27.Rb2 (27.Rb4 Nc6 28.Qc6 Qc6 29.Rc6 Kf8+/–) 27...Nc4+/– 28.Ne7 Qe7 29.Bc4 dc4 30.Qc6 Rc7 1–0. Jacobi,Karl Heinz (1850) – Hanke,Gerhard, Sachsen/Anhalt–ch Seniors, 2004.

5.cd5 cd5 (5...Nf6 6.Nf3 Bd6 7.Nc3+-) 6.Nc3 Nf6 7.Rc1 (7.Rc1 Qd8 8.Nb5+-) 1–0. GuestTYQQ – GuestMZCG, freechess.org, 2019.

4.Bb2 d4

5.a3 a5 6.Nf3 de3 7.fe3 (better 7.de3!? Qd1 8.Kd1=) 7...e4-/+ 8.Ne5 Qg5 9.c5 Nf6 10.Nc4 Be6 (10...ab4 11.Nb6 Nh5 12.Rg1 (12.Na8?? Qh4 13.g3 Ng3-+; 12.ab4?? Qh4 13.g3 Ng3-+) 12...ba3 13.Na3= (worse 13.Nc8 Na6 14.Na3 Rc8-/+)) 11.Nb6 (11.Na5!? Ra5 12.ba5 Bc5 13.Qc2+=) 11...Ra7=+ 12.Nc3 Be7 13.Qb1 Bf5 14.Ne2 Nbd7 15.Nd7 Nd7 (15...Bd7 16.Ng3 Qd5 17.Qc2=) 16.Ng3= 0-0 17.Bc4 Bg6 18.0-0 Ne5 19.Be2 Rd8 (19...Nd3 20.Bd3 ed3 21.Bc3=) 20.Bd4 Nd3 21.Bc3 (21.Bd3 ed3 22.Qb2 h5=) 21...h6 22.Bd3 (22.Bd4 Rd4 23.ed4 Bf6 (23...Qd2?! 24.Bd3 ed3 25.b5=) 24.Bd3 Bd4 25.Kh1 ed3-/+ (worse 25...Ba1 26.Be4 Be5 27.Bg6 Qg6 28.Nf5+=)) 22...Rd3=+ 23.Ne2 Rd7 (23...Bf5 24.Ng3 Bh7 25.Qb2=) 24.Nf4 (24.Qb2 ab4 25.ab4 Ra1 26.Qa1 Bf8=) 24...Ra8 25.Qb3 Bf6 (25...Bf5 26.Qc2=+) 26.ba5= Kh7 (26...Be7 27.Ng6 Qg6 28.Qb4=) 27.h3 (27.Bf6 Qf6 28.Qb4 Qg5+=) 27...Bd8 Exerts pressure on the isolated pawn (27...Qc5 28.Bf6 gf6 29.Ng6 Kg6 30.Rf4=+) 28.a6 (28.Ng6 Qg6 (worse 28...Kg6 29.Rf4 Qd5 30.Qb1+/-) 29.Qa4 Rd5=) 28...Ra6=+ 29.Qb2 (29.Ng6 Qg6 30.Rf4 Bg5=) 29...Bf5 (29...Qc5 30.Bg7 Qb5 31.Qb5 cb5 32.Bd4=+) 30.Rf2 Ba5 (30...Be7 31.Bd4=+) 31.a4 (31.Ba5 Ra5 32.Qc3 Ra6=) 31...Bc3 (31...Bd8 32.g4 Kg8 33.Bg7 Qg7 34.Qg7 Kg7 35.gf5=) 32.Qc3 Re7 33.a5 Bd7 34.Rff1 Qe5 35.Qb4 Bc8 ½-½. tbre0022 (2585) - avojin (2555), gameknot.com, 2022.

5.a3 de3 6.de3 Qd1 7.Kd1=.

5.Qb3 a5 6.a3 Qb6 7.c5 (7.Nf3 de3 8.fe3 Nd7+=) 7...Bc5+= 8.Bc4 ab4 9.Bf7 Kf8 10.Nf3 ba3 11.Ne5 Nh6 (11...ab2? 12.Ra8 Qb3 13.Bb3+-) 12.Ba3 Ra3 13.Na3 Qc7 14.Be6 Qe5 15.Bc8 de3 16.0-0 ef2 17.Kh1 Qe7?? (17...b5 18.Nc2 Ke7 19.d4 Bd4 20.Nd4 Qd4 21.Qe6 Kd8 22.Rad1 Qd1 23.Rd1 Kc7 24.Bd7+-) 18.Qb7 (better is 18.Nc2 Qh4 19.Ra4+-) 18...Qf6?? (better is 18...Qb7 19.Bb7 Ke7+=) 19.Nc4 Qf4 (19...g6 20.Qb8 Kg7+-) 20.Ne3! Bd6 (20...Be3 21.de3 Passed pawn) 21.Rf2! Qf2 22.Rf1 Qf1 23.Nf1 1–0. Ricbour,Jeremy (2160) – Selvi,Laurent (2045), FRA–chT2 Nord, 2008.

5.ed4 ed4 6.Nf3 c5 (6...Bb4 7.Bd4 Nf6 8.Qb3=) 7.bc5 Nc6 8.Bd3 (8.Qe2 Be6=) 8...Bc5 (8...Qe7 9.Qe2 Qe2 10.Ke2 Bc5 11.Ba3=) 9.0-0 Nge7 (9...Qf6 10.Ba3 Ba3 11.Na3=) 10.Na3 (10.Re1 Qb6 11.Ba3 0-0=) 10...0-0 (10...Nb4 11.Bb1=) 11.Ng5 f5 12.Re1 Nb4 13.Bf1 (13.Bb1 Qb6 14.Qb3 Qf6=) 13...Nec6 (13...Qb6 14.Qb3 Kh8 15.Nb5=) 14.Qh5 h6 15.Ne6 (15.Ne6 Be6 16.Re6=+) 1–0. pcmvr – abiodun, net–chess.com, 2017.

5.Qh5 Qd6 (5...Qe7 6.ed4 ed4 7.Qe2=) 6.c5 Qd5 (6...Qe7!?=) 7.ed4+- Qe4 8.Qe2 Qe2 9.Be2 e4 10.d3 Bf5 (10...ed3 11.Bd3 Ne7 12.Nc3+-) 11.de4+- Be4 12.Nf3 f6 (12...Na6 13.a3+-) 13.Nc3 Bf3 (13...f5 14.Ne4 fe4 15.Ng5+-) 14.Bf3 (worse 14.gf3 Nd7+-) 14...Na6 15.a3 Nc7 16.d5 cd5 17.Nd5 Nd5 18.Bd5 0-0-0 19.0-0-0 Ne7? (19...Re8+-) 20.Bb7! Kc7 (20...Kb7 21.Rd8 Discovered attack (21.Rd8 Deflection; 21.Rd8 Overloading)) 21.Rd8 Kd8 22.Rd1 Kc7 23.Be4 Ng6 24.Bf5 Nh4 25.Rd7 Kc6 26.Bh3 f5 (26...a5+-) 27.Ra7 Kb5 (27...Kd5 28.g3 Ng6 29.Bf5+-) 28.g3 Nf3 (28...Ng6 29.Bf1 Kc6 30.Bg2 Kb5 31.Bg7 Bc5 32.Ra5 Kb6 33.Bh8 Bf2 34.Bf6+-) 29.Bf1 Kc6 30.Bg2 (30.Bg2 Kb5 31.Bf3 Bc5 32.Ra5 Kb6 33.Rc5+-) 1–0. GuestWRSB – gunawarman, freechess.org, 2018.

4.Bb2 Bd6

5.a3 Be6 6.cd5 (6.Nf3 Nd7=) 6...cd5 7.Nf3 Nd7 8.d4 (8.Bb5 f6=) 8...e4=+ 9.Nfd2 Ne7 (9...Ngf6 10.Nc3=+) 10.Nc3 0-0 11.Be2 Ng6 (11...a6 12.0-0=+) 12.g3 Qg5 (12...a5 13.ba5 Qa5 14.Nb5=) 13.Qb3 (13.h4 Qh6=) 13...Rac8 14.b5 (14.0-0!?=) 14...Nf6 (14...Ne7 15.h4 Qh6 16.a4-/+) 15.a4 (15.h4 Qh6-/+) 15...Rfe8 (15...Bh3 16.Rc1–+) 16.Ba3 (16.h4 Qh6-/+) 16...Bb8 (16...Ba3 17.Qa3 Bh3 18.a5–+) 17.Rc1 (17.h4 Qh6-/+) 17...Bh3 18.Bf1 (18.b6 a6-/+) 18...Bg4 (18...Bf1 19.Kf1 h5 20.h4-/+) 19.a5 (19.Bg2!?=+) 19...h5-/+ 20.h3? (better 20.Bc5!?-/+) 20...Qe3–+ 21.Ne2 Rc1 22.Bc1 Qb3 23.Nb3 Bf3 24.Rg1 Rc8 25.Bd2 (25.Kd1 h4–+) 25...Rc2 26.Nec1 (26.Nc3 Bc7–+) 26...h4 27.Be2 Bd6 (27...Be2 28.Ke2 Rb2 29.Kd1 hg3 30.fg3–+) 28.Kd1 (28.Bf3 ef3 29.Nd3 Ne4–+) 28...Rc8 (28...Rb2!? 29.a6 ba6 30.ba6 Be2 31.Ke2–+) 29.gh4 (29.Bf3 ef3 30.gh4 Ne4–+ (30...Nh4?! 31.Bg5 Ng2 32.Bf6 gf6 33.Nd3-/+)) 29...Bh2 (29...Nh4 30.Bg5 Be2 31.Ne2–+) 30.Re1 (30.Rg5 Nh4 31.a6 ba6 32.ba6 Bd6–+) 30...Nh4 31.Bg5 Ng2 (31...Be2 32.Re2 Nf3 33.Bf6 gf6 34.Na2–+) 32.Rf1 Nh5 (32...Rc3!? 33.Nc5 Bf4 34.Bf4 Nf4 35.Kd2 Rc1 36.Rc1 Ne2 37.Ra1 Nd4 38.b6–+) 33.Bf3-/+ ef3 34.Nd2 (34.Nc5 f6 35.Bd2 b6 36.ab6 ab6-/+) 34...Bf4 (34...Rc3 35.Ndb3–+) 35.Bf4 Nhf4 36.Nf3 Nh3 (36...Rc3 37.Ne1 Nh4 38.Ne2 Ne2 39.Ke2 Rh3 40.a6 ba6 41.ba6–+) 37.Kd2 (37.Nd3 Rc4–+) 37...Ngf4 (37...Rc4 38.Nd3 Ra4 39.Rc1–+) 38.Ne5 Ng5 (38...f6 39.Ned3–+) 39.Ncd3 (39.f3 Re8-/+) 39...Nfe6 (better 39...Ne4 40.Ke3 Nd3 41.Nd3 Re8–+) 40.f4? (better 40.a6 ba6 41.Nc6-/+) 40...Ne4 41.Ke3 f6 (41...Ng3!? 42.Rb1 Nf5 43.Kd2 Ned4 44.Nb4–+) 42.f5 N6g5 (42...fe5?! 43.fe6 Nd6 44.de5 Nb5 45.Nf4=) 43.Ng6 (43.Nd7 Re8 44.Kf4 Nc3–+) 43...Kf7 44.a6 (44.b6 Ng3 45.Rf4 ab6 46.ab6 N5e4–+) 44...b6 45.Ngf4? (45.Re1 Rc3 46.Nh8 Kg8 47.Ng6–+) 45...Ng3 46.Rc1 (46.Re1 Nf5 47.Ke2 Nd4 48.Kf1 Nc2–+) 46...Nf5 47.Kd2 (47.Ke2 Nd4 48.Ke3 Nf5 49.Ke2 Rc1 50.Nc1 d4–+) 47...Ne4 48.Kd1 (48.Ke1 Rc1 49.Nc1 Nd4 50.Nd5 Nb5–+) 48...Rc1 49.Kc1 (49.Nc1 Nd4 50.Nd5 Nb5–+) 49...Nd4 50.Nd5 Nb5 51.N3b4 (51.Kd1 Ke6 52.N5b4 Nbc3 53.Ke1 Kd6–+) 51…Nc5 0–1. Melich,Jindrich (2160) – Cernousek,Lukas (2180), CZE–chTV, 2000.

5.a3 Bf5 6.Nf3 Nf6 (6...Nd7!?=) 7.Ne5 Qc7 (7...0-0 8.c5 Bc7 9.Be2+=) 8.Nf3+/– Nbd7 9.Nc3 (9.cd5 cd5 10.Nd4 Bg4+/–) 9...0-0 10.Rc1 dc4 11.Bc4 Ng4 (11...Rad8 12.d3+=) 12.d4 Nb6 13.Bb3 a6 (13...Qe7 14.d5+/–) 14.h3 Nf6 15.Nh4 (15.d5 Rad8+/–) 15...Bd7 16.Qf3 Rae8 17.0-0 Be6 18.Be6 fe6 19.Ne4 Be7 20.Qg3 Qd7 21.Nc5 Bc5 (21...Qd5 22.Nf3 (22.Nb7?! Ne4 23.Qc7 Na8 24.Qc6 Bh4 25.Qd5 ed5=+) 22...Nc4 23.Rc2+/–) 22.dc5 (22.Rc5?! Ne4 23.Qg4 Nc5 24.dc5 Nd5=; 22.bc5?! Na4 23.Ba1 Ne4+/–) 22...Nbd5 23.Rc4 Nh5 24.Qe5 Qf7 25.Nf3 Qf5 (25...Nhf6 26.e4+-) 26.Qf5 ef5 27.Be5 h6 28.Re1 Re6 29.e4 fe4 30.Rce4 Nhf4 31.Bf4 Re4 32.Re4 Nf4 33.Ne5 Re8 34.f3 g5 35.Nc4 Rd8 36.Nd6 Rd7 37.Re8 Kg7 38.Rb8 (38...b5 39.Rb6 Ne2 40.Kf2+-) 1–0. Roggensack Hanspach,Peter – Nebe,Lutz, corr SOK–89–40, 1989.

5.a3 Nf6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6).

5.Qb3 Be6 6.Nf3 Nd7 7.d3 Qe7 8.c5 Bc7 9.Be2 Nh6 10.0-0 0-0 11.Qc2 a5 12.a3 ab4 13.ab4 f5 (13...Ra1 14.Ba1 Ra8 15.Bb2=+) 14.Nbd2= Bf7 15.e4 (15.Ra8 Ra8 16.Ra1 Ra1 17.Ba1 Bh5=) 15...Kh8 (15...Qf6 16.Ra8 Ra8 17.Ra1 Ra1 18.Ba1=) 16.Rfe1 Rfe8 (17.Nf1 Qf6=) =. van Esbroeck,Dirk (2035) – Madsen,Michael Ole (1770), EM/H/014 ICCF Email, 1999.

5.b5. Hort.

5.Nc3 Bb4 6.cd5 Nf6 7.Qb3 +=.

5.Nc3 Nf6 6.cd5 White gets the initiative 6...cd5 (6...Bb4 7.Qb3 Bd6 8.Rc1+=) 7.Nb5 0-0 8.Rc1 Nc6 (8...Bg4 9.Qb3=) 9.Nd6 Qd6 10.b5 Ne7 11.Nf3 Ng6 (11...e4 12.Nd4=) 12.Qb3 (12.Qa4 Re8=) 12...Re8 (12...Qe6 13.Be2=) 13.Be2 (13.d4 e4 14.Ne5 Bf5+=) 13...d4 (13...Bg4!?=) 14.Ng5+= Be6 (14...Qd7 15.Bc4 Nh8 16.0-0+/–) 15.Ne6 Re6 (better is 15...fe6!? 16.0-0 Rad8+=) 16.Bc4+- Re7 (16...Nf8 17.0-0+-) 17.Ba3 (17.Ba3 Qd7 18.Be7 Qe7 19.0-0+-) 1–0. Deb,Akash – Standen,Julian, California, 1998.

5.cd5 cd5 6.Qb3 Ne7 7.Nf3 0-0 (7...f6 8.Nc3=) 8.Nc3 (8.Be5!? Be5 9.Ne5+=) 8...Be6 9.d4 (9.Nb5 d4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 Na6=) 9...e4 10.Nd2 Nd7 11.a4 a6 (11...Rc8 12.Rc1=+) 12.Be2 White prepares b5 12...f5 (12...Ng6 13.0-0=+ (13.Nd5? Nb6-+)) 13.g3 (13.b5 Rf6=) 13...Kh8 (13...Rc8 14.0-0=+) 14.Ba3 g5 (14...Nc6 15.b5 (15.Nd5? Nb6-+) 15...Na5 16.Qc2 Ba3 17.Ra3=) 15.h4 g4 16.b5 Nb6 (16...Ba3 17.Ra3 Qa5 18.0-0=) 17.a5 Ba3 (better 17...Nc4!? 18.Bd6 Nd6 19.ba6 ba6=) 18.ab6+/- (18.Qa3?! Nc4 19.Nc4 dc4=) 18...Bd6 19.ba6 ba6 20.Ra6 (20.b7!? Ra7 21.Ba6+- (21.Ra6?! Ra6 22.Ba6 Qa5=+)) 20...Ra6+= 21.Ba6 Qa8 (better 21...Nc6 22.Qb5 Nb4+=) 22.Be2 (better 22.Qb5!?+/-) 22...Qa1 (22...Qa5 23.0-0 Bb4 24.Rc1=) 23.Ndb1 Rb8 (23...Qa5 24.Qb5 Bb4 25.Qa5 Ba5 26.Bb5=) 24.0-0 (24.Na4 Bd7 25.Bb5 Bb5 26.Qb5 Ra8+/-) 24...Qa5 25.Na4 Bd7 (better 25...Qb4!? 26.Qc2 Bd7+=) 26.Nbc3+/- Bb4 27.Rb1 Bc3 28.Nc3 (28.Qc3!? Qa4 29.Qc7+-) 28...Bc6+= 29.Kg2 Kg7 30.Bf1 Kf6 (30...Nc8!?+=) 31.Qb4+/- Qb4 32.Rb4 Ke6 33.Be2 (33.Ba6 Kd7+-) 33...Kd6 (33...Nc8 34.b7 Rb7 35.Rb7 Bb7 36.Na4=) 34.Bd1 (34.Ba6!?+/-) 34...h6 (34...Nc8 35.b7 Rb7 36.Rb7 Bb7 37.Be2=+) 35.Ba4 Nc8 36.Bc6 Kc6 37.Na4 Nb6 38.Nc3 (38.Nb6 Rb6 39.Ra4 Kb7=) 38…Nd7=+ (38...Nd7 39.Ra4 Rb3=) 0-1. ClayPigeons (2105) - Puchok_Pauchok (2105), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.cd5 cd5 6.Nf3 Nd7 7.Bb5 Qe7 8.0-0 Ngf6 9.Nc3 0-0 10.Qb3 (10.Rc1 a6 11.Be2 e4=) 10...e4=+ 11.Nd4 (11.Ng5 Nb6 12.a4 h6-/+) 11...Bh2-/+ (worse 11...Bb4 12.Nf5 Qe5 13.Qb4 Qf5 14.f3+=) 12.Kh2? (12.Kh1 Be5 13.Kg1–+ (13.Nd5?? Nd5 14.f4 ef3 15.Nf3 Bb2 16.Qb2 Nb4–+)) 12...Ng4–+ 13.Kg1?? (13.Kg3 Ndf6 14.Rh1 Qe5 15.f4 Nh5 16.Rh5 Qh5 17.Nf3–+) 13...Qh4 14.Rfc1 (14.Rfe1 Qf2 15.Kh1 Ndf6 16.Nd5 Nh5–+) 14...Qf2 15.Kh1 Qh4 16.Kg1 Ndf6 17.Nd5 (17.Nce2 Nh5 18.Nf5 Qh2 19.Kf1 Bf5–+) 17...Nh5 18.Ne7 (18.Nf5 Qf2 19.Kh1 Bf5–+) 18...Kh8 19.Ndf5 (19.Nc8?? Ng3 20.Qf7 Qh2; 19.Rc8?? Qf2 20.Kh1 Ng3) 19...Qf2 20.Kh1 Bf5 21.Be5 (21.Nf5 Qf5 22.Bg7 Kg8 23.Be5 Qe5 24.Qf7 Rf7 25.g3 Qg3 26.Rc8 Rc8 27.d4 Qh2) 21...Ng3 22.Bg3 Qg3 23.Kg1 Rad8 (23...Rad8 24.Qd5 Rd5 25.Nd5 Rd8 26.Bd7 Bd7 27.Nf4 Qh2 28.Kf1 Bb5 29.d3 ed3 30.Nd3 Bd3 31.Ke1 Bc4 32.Rc4 Qg1 33.Ke2 Qf2) 0–1. GuestDWRD – PlaydafunkyChesse, freechess.org, 2019.

5.cd5 cd5 6.Nf3 f6 7.a3 Be6 8.Bb5 (8.Nc3 Ne7=) 8...Nd7 9.0-0 Ne7 10.d3 0-0 11.Ba4 a5 12.ba5 (12.Qd2 Nb6 13.Bb3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Bg4=+) 12...Qa5 13.Bb3 Rfc8 14.Qd2 (14.d4 e4 15.Nfd2 f5-/+) 14...Nc5 15.Qa5 Ra5 16.Bc2 Rb5 17.Bc3 Nb3 18.Bb3 Rb3 19.Bb4 (19.Rc1 Ba3! 20.Na3 Rbc3 21.Rc3 Rc3–+) 19...Bb4–+ 20.ab4 Rd3 21.Ra7 Rc7 22.b5 (22.Na3 Rd7–+) 22...Rb3 23.Na3 Nc8 24.Ra8 Kf7 (24...b6 25.Nd2 Rb2 26.Ndb1–+) 25.Nd2 (25.Rd1 Nd6–+) 25...Rb2 26.Ndb1 (26.Nf3 Nd6–+) 26...Bf5 27.f3 Nd6 28.e4 (28.Rd8 Ke6 (28...Nb5?! 29.Rd5 Na3 30.Na3–+) 29.Rd1 Bb1–+) 28...de4 29.b6 Rc6 30.fe4 (30.Rd1–+) 30…Be4 (30...Be4 31.Re1 Rg2 32.Kf1 Rh2–+) 0–1. GuestKJTG – GuestSFHH, freechess.org, 2017.

5.cd5 cd5 6.Nf3 f6 7.a3 Ne7 8.Nc3 e4 (8...a5 9.Qa4 Bd7 10.b5=) 9.Nd4 Be5 10.d3 Bd4 11.ed4 ed3 12.Bd3 Be6 (12...Nbc6 13.Qh5 g6 14.Qf3+=) 13.Qe2 (13.0-0 0-0+/–) 13...Bf7 14.0-0 0-0 15.Rfe1 Re8 16.Qc2 Ng6 (16...Bg6 17.Bg6 hg6 18.Qd3+/–) 17.Re8 Be8 (17...Qe8!? 18.Bg6 Bg6+/–) 18.Nd5!+- Nc6 (18...Qd5 19.Bc4) 19.b5 Na5 20.Nc7 Rc8 21.Rc1 Nf8 22.Qc3 b6 23.Be2 (23.d5 Bg6 24.Bg6 Ng6+-) 23...Bd7 (23...Bf7 24.Bg4 Nb3 25.Bc8 Nc1 26.Qc1 Qc8 27.d5+/–) 24.Qg3 (24.d5 Ng6 25.d6 Ne5+-) 24...Ne6 25.Ne6 Be6 26.Rc8 Qc8 27.d5 Bd5 28.Bf6 Qf8 29.Bc3 Qe7 (29...Nc4 30.Qg4 Nd6 31.Qd7+-) 30.Qb8 Kf7 31.Bh5 g6 32.Bb4 Qe8 33.Qf4 (33.Qa7 Nb7 34.Bf3 Qb5+/–) 33...Kg8 34.Qf6 Bf7 35.Bc3 Kf8 36.Qg7 Ke7 37.Bb4 (37...Kd7 38.Bf3+-; 37.Bf3 Nc4+-) 1–0. Gross,Wilhelm – Lohr, corr SOK–90–56, 1990.

5.Nf3 Bb4 6.Be5 Nf6 7.cd5 0-0 (7...cd5? 8.Bb8 0-0 9.Be5+-) 8.Qb3 a5 9.a3 Bd6 10.dc6 Nc6 11.Bd6 Qd6 12.Nc3 Be6 13.Qb5 a4 14.Be2 (< 14.Qb7 Rfb8 15.Nb5 Qd5= (15...Rb7? 16.Nd6 Rb2 17.Rc1+-); 14.Na4 Ra5 15.Qd3 Qd3 16.Bd3 Ra4-/+) 14...Ra5 15.Qb2 (< 15.Qb7 Rb8 16.Nb5 Rb5 (16...Rb7? 17.Nd6 Rd7 18.Nb5+-) 17.Qb5 Rb5 18.Bb5 Ne5-/+) 15...Rb8 16.Nb5 Qe7 17.0-0 Re8 18.Rab1 Rd8 19.d4 Bf5 20.Rbc1 Nd5 21.Nc3 Nc3 22.Rc3 Bg4 23.Rfc1 h6 24.h3 Bf5 25.Qd2 Rad5 26.Bc4 R5d6 27.Qd1 Rg6 28.Bd3 Bd3 29.Qd3 Qd7 (29...Qe6 30.Qc2+-) 30.Qc2 Ra8 31.Rc5 Rd6 32.Nd2 (32.Rc4 Rb8+-) 32...Rd5 33.Nc4 Rc5 34.dc5 Ra6 35.Rd1 Qe6 36.Rd6 Qe8 37.Qf5 Ra8 38.Rd1 Rd8 39.Nd6 Qd7 40.Qf4 (40.Qe4 Na5 41.Rd5 Qe6 42.Qe6 fe6+-) 40...Na5 41.Qg3 Nb3 42.Rd5 Nc1 (better is 42...g6+-) 43.Kh1 Kf8 (43...Ne2 44.Qh4+-) 44.e4 Qe6 45.Qf4 Nb3 46.Nf7! Rd5 (46...Qf7 47.Rd8) 47.Ng5 (47.ed5 Qf7 48.Qd6 Qe7 49.Qf4 Kg8=) 47...Qf6 48.Nh7 (48.ed5?! Qf4 49.Ne6 Ke7 50.Nf4 Nc5+=) 48...Ke7 49.Nf6 Rd1 50.Kh2 gf6 51.e5 Nd2 52.Qf6 Ke8 53.g4 h5 (53...Re1 54.e6 Nf3 55.Qf3 Re6 56.Qb7 Rf6+-) 54.e6 Nf1 55.Kg2 Ne3 56.Kf3 hg4 57.hg4 Nf5 58.gf5 Rd3 59.Kg2 Rd1 60.Qf7 Kd8 61.e7 Kc8 62.e8Q Rd8 63.Qfd7 Kb8 64.Qed8 Ka7 65.Qa4 1–0. orane (2025) – bino, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 dc4 6.Ne5 b5 7.Nc4 Bf8 +/–.

5.Nf3+= f6 6.Qb3!? +/–.

5.Nf3 f6 6.c5 Bc7 7.d4 e4 8.Nfd2 Ne7 (8...f5 9.b5=) 9.Nc3 (9.Be2 f5=) 9...0-0 10.Be2 Bf5 (10...f5 11.Qb3=) 11.0-0 Nd7 12.h3 (12.Qb3 Rf7=) 12...Qe8 13.Bh5 Qb8 (13...Bg6 14.Be2=) 14.Qb3 Bh2 15.Kh1 Kh8 16.Rae1 (16.b5 Bc7+=) 16...Bc7 (16...b6 17.Rc1=) 17.b5 h6 (17...Qd8 18.Be2=) 18.a4 (18.Rb1 Qd8+=) 18...Kh7 (18...Qd8 19.Be2=) 19.Ba3 (19.f3 Bg3 20.Rd1 ef3 21.Bf3 Re8+/–) 19...Kh8 (19...Qd8 20.Rb1=) 20.Rb1 Ba5 (20...Qd8 21.Be2+=) 21.bc6 bc6 (21...bc6 22.Qc2 Qc8+=) =.

5.Nf3+= f6 6.cd5 cd5= 7.Qb3 Ne7 8.Nc3 Be6 (8...Nbc6 9.Nd5 Nd5 10.Qd5 Nb4 11.Bb5 Kf8 12.Qb3=) 9.Nb5 (9.e4 de4 10.Qe6 ef3+=) 9...0-0 (9...Nbc6 10.Nd6 Qd6 11.Ba3=) 10.Nd6 (10.Ba3!?+=) 10...Qd6= 11.Be2 Nd7 12.0-0 Nc6 (12...Nb6 13.Rac1=) 13.a3 (13.Ba3!? b5 14.Bb5+=) 13...Nb6 14.d4 e4 (14...Nc4 15.de5 N6e5 16.Be5 fe5 17.Rad1=) 15.Nd2 f5 16.f4 (16.g3 Rfc8+=) 16...Kh8 (16...ef3 17.Rf3 Rac8 18.Bd3=) 17.Bc3 Rf7 (17...a5!?+=) 18.b5+/– Ne7 19.Bb4 Qd7 20.a4 Rg8 21.a5 (21.Rac1 Rc8+-) 21...Nbc8 (21...Nc4 22.Rac1+/–) 22.b6 (22.Bc5 b6 23.ab6 ab6+/–) 22...ab6+/– 23.ab6 g5 (23...Nc6 24.Bc5+/–) 24.Rac1 (24.fg5 Rg5 25.Bc5 Nc6+-) 24...Nc6 25.Bc5 (25.fg5 Qd8 26.h4 Nb4 27.Qb4 h6+=) 25...gf4+/– 26.Rf4 Rfg7 27.g3 N8e7 (27...Nd6+/–) 28.Be7 (better is 28.Bb5!?+-) 28...Qe7+= 29.Bb5 Qd6 30.Bc6 bc6 (30...Rc8 31.Qa4 bc6 32.Qa5+=) 31.Qc3 (better is 31.Qa4 Rc8 32.Qa5+=) 31...Bd7? (better is 31...Rb8+=) 32.Qc5+- Qh6 (32...Qc5 33.dc5 (worse is 33.Rc5 Rb8+=) 33...Ra8 34.Nb3+-) 33.Nf1 (better is 33.b7!? Rb8 34.Qa7 Qd6+-) 33...Rb8 34.Ra1 Bc8 1–0. Ivanets,Vladimir (2240) – Sharafutdinov,Ayrat (2145), Ugra cup – Open B, 2008.

5.Nf3!? Qf6 6.cd5 cd5 7.Nc3 =.

5.h3 Nf6+= 6.c5 Bc7 7.d4 e4 8.Ne2 a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Na6 12.Bc3 0-0 13.Na3 Bb8 14.Nc1 White prepares the advance b5 14...Nc7 15.b5 cb5 16.Nb5 b6 17.Bb4 bc5 18.Bc5? (better is 18.dc5 Ba6 19.Qa4+=) 18...Nb5–+ 19.Qb3 Qa5 20.Bb4 Qa1 21.Bb5 Qc1 22.Qd1 Qb2 23.Bf8 Qb5 24.Bc5 (24.Be7 Bc7 25.Qc2 Qa5 26.Kd1 Bd7–+) 24...Bc7 25.Qc2 Bd7 (25...Qa5 26.Kd1 Bd7 27.Bb4 Qb4 28.Qc7 Ba4 29.Kc1–+) 26.Kd2 Qa5 27.Qc3 Qa2 28.Qc2 Qc2 (28...Ba5!? 29.Kc1 Qa1 30.Qb1–+) 29.Kc2 h5 30.Ra1 h4 31.Be7 Be6 32.Ra6 Kh7 33.Bd6 Bd6 34.Rd6 Kg6 35.Kd2 Kf5 36.Rd8 g5 37.Ke2 Kg6 38.Kf1 Nh5 39.Rd6 Ng7 40.Rb6 f5 41.Kg1 f4 42.Kf1 Kf5 43.Rb8 Nh5 44.Rb6 f3 45.Kg1 Nf6 46.g4 hg3! 47.fg3 Bd7 48.Kf2 Kg6 49.g4 Kf7 50.Kg3 Ke7 51.Rb8 Ne8 52.Kf2 Kd6 53.Rb2 Kc7 54.Ra2 Bc6 55.Kg3 (55.Ra7 Bb7–+) 55...Nd6 56.Kf2 Nb5 57.Rc2 Kb6 58.Rc5 Nd6 59.Rc1 Nc4 60.Rb1 Bb5 61.Ra1 Nb2 62.Rb1 Nd3 63.Kg3 Kc6 64.Ra1 Bc4 65.Ra7 (65.Rb1–+) 65...Nb2 66.Ra1 (66.Rf7 Nd1–+) 66...Be2 0–1. Kapp,S (1990) – Amelang,T (2150), 10th Lichtenberger Sommer, 2011.

5.Qb3 Nf6

6.Na3 0-0 7.Be2 a5 8.cd5 (8.c5 Be7 9.Be5 ab4 10.Qb4 Nbd7+=) 8...ab4 9.Nc4 Nd5 10.Ne5 Na6 11.Ngf3 Nc5 12.Qc2 Be6 (12...Ra2 13.Ra2 b3 14.Qc4 ba2 15.Qa2+=) 13.Nc4 (13.d4 Na4+=) 13...Ra2 14.Ra2 b3 15.Qb1 ba2 16.Qa2 b5 (16...Nb6 17.0-0+=) 17.Nd6= Nf4 18.Qb1 (18.ef4 Ba2) 18...Ne2 19.Be5 (19.d4 Na4 20.Ba3+=) 19...f6 20.Qc2 (20.Ng5 fg5 21.Ke2 Nd7+=) 20...Nc1-/+ (20...fe5?! 21.Qc5 e4 22.Ne5= (worse is 22.Ne4 Qd3-/+)) 21.0-0 N1d3 (21...N5b3 22.Rc1 Nc1 23.Qc1 fe5 24.Qc6 Qf6 25.Qb5 Ra8=) 22.Bg3= Qd7 (22...Bb3!? 23.Qb1 Bd5+=) 23.Ne1+= Ne1 24.Qc5 Nd3 (24...Ng2 25.Kg2 Bh3 26.Kg1 Bf1 27.Kf1 Qh3 28.Kg1+=) 25.Qd4 (25.Qc3 Ne5 26.Be5 fe5 27.Qe5 Rd8+/–) 25...Bc4+= 26.Nb5 Qd4 (26...Bb5 27.Qd7) 27.Nd4 (27.ed4?? cb5 28.Ra1 b4–+) 27...c5 28.Nf5 Rd8 (28...Ra8 29.Rb1+=) 29.Ra1 Be6 30.Nd6 Ne5 (30...f5 31.Ra7+=) 31.Nb7+/– Rd2 32.Nc5 Bd5 33.h3 (33.e4 Bc4 34.Bf4+/–) 33...Kf7? (better is 33...Rc2!? 34.Be5 fe5+/–) 34.Ra7+- Kg6 35.Be5 (35.e4 Bc4+/–) 35...fe5 36.Rd7 (36.e4 Rc2 37.ed5 Rc5+-) 36...Rd1+/– 37.Kh2 Bb3 38.Ra7 (38.f3 Rd5 39.Rc7 Ba2+-) 38...h6?? (better is 38...Bc4+/–) 39.Nb3+- (39.Nb3 h5 40.Nc5+-) 1–0. Hort,Vlastimil – Gruen,Peter, BL, 1983.

6.c5 Bc7 7.d4 e4 8.h3 0-0 9.Nd2 Nbd7 10.Ne2 Re8 11.b5 Nf8 12.Rb1 Ng6 13.bc6 bc6 14.Qa4 a5 15.Nc3 (15.Qc6? Bd7 16.Qb7 Rb8–+) 15...Bd7 16.Qd1 Nh4 17.Na4 Bc8 18.Nb6 Bb6 19.cb6 Qb6 20.Ba3 Qc7 21.Rb3 h6 22.Rc3 Ba6 23.Ba6 Ra6 24.Qe2 Raa8 25.0-0 Re6 26.Rfc1 Ne8 27.Nf1 Nf5 28.Qh5 g6 29.Qd1 Kg7 30.Qa4 Ra6 31.Nd2 Nf6 32.Nb3 Nd7 33.Qb5 cb5 34.Rc7 a4 35.Nc5 Nc5 36.R7c5 Rab6 37.Rb1 Rbc6 (37...Rec6 38.Rc6 Rc6 39.Bc5=) 38.Rc6 Rc6 39.Bc5 Kf6 40.Rb5 Ra6 41.Rb8 Ke6 42.Rd8 h5 43.Kf1 Nd6 44.Ke2 Nc4 45.Re8 Kf6 46.a3 Kf5 47.Rf8 Ke6 48.Re8 ½–½. Gerold,Guenter (2080) – Hauessler,Rolf (2345), BdF, 2007.

6.cd5 cd5 7.Nf3 e4 8.Bf6 Qf6 +=.

6.Nf3 e4 7.Nd4 =+.

6.Nf3 Qe7 7.a3 (7.c5 Bc7=+) 7...Bg4 (7...0-0 8.Nc3=+) 8.Be2 (8.cd5 e4 9.h3 Bd7 (< 9...ef3 10.hg4 Nd5 11.gf3+/–; 9...Bf3?! 10.gf3 cd5 11.Nc3=) 10.dc6 Nc6=) 8...Nbd7 (8...e4 9.c5 Bc7 10.Nd4 Be2 11.Ne2=+) 9.h3 (9.c5 Bc7=+) 9...Be6 (9...dc4 10.Bc4 Bf3 11.gf3=+) 10.cd5 (10.c5 Bc7=+) 10...Nd5 (10...Bd5 11.Qc2=+) 11.Qc2 f5 12.d4 (12.Nc3 0-0=+) 12...e4 13.Nfd2 0-0 (13...Qg5 14.0-0=+) 14.Nc3 (14.Nc4 Bc7=+) 14...N7b6 15.Nd5 (15.0-0 Rad8=+) 15...cd5-/+ 16.g3 (16.Rc1 Rac8 17.Qb3 f4-/+) 16...Kh8 (16...Rac8 17.Bc3-/+) 17.h4 (17.Nb3 Nc4-/+) 17...Rae8 (17...Rfc8 18.Qb3-/+) 18.Qb3 (18.Bc3 Rc8-/+) 18...a6 (18...Rc8 19.h5-/+) 19.Bc3 (19.h5 Rc8=+) 19...Ra8 (19...Rc8 20.b5 Nc4 21.Bb4-/+) 20.a4 (20.Rc1 Rac8=+) 20...Rfc8 (20...Rac8 21.b5 Nc4 22.ba6 ba6 23.Nc4 dc4 24.Qb6=+) 21.a5 Rc3 (21...Nc4!?-/+) 22.Qc3= Bb4 23.Qb2 Nc4 24.Bc4 dc4 25.Qc2 (25.Ra4!? Bd2 26.Qd2=) 25...Qc7 (25...Rc8 26.Ra4-/+) 26.Qa4=+ Bd2 27.Kd2 c3 28.Kc1 (28.Ke2 Rc8=+) 28...Bc4 (28...b5 29.ab6 Qb6 30.Rb1=+) 29.Rd1 (29.Qb4 Bb5=+) 29...Be2 (better is 29...Rc8=+) 30.Ra3? (better is 30.Re1!? Bd3 31.Qb3=+) 30...Bd1–+ 31.Kd1 b5 (better is 31...Rc8–+) 32.ab6=+ Qb6 33.Qb3 (33.Rc3 Rd8=+) 33...Qg6 (33...c2 34.Kc2 Qc7 35.Kd2=+) ½–½. Melich,Jindrich (2140) – Taborsky,Rostislav (2235), Open Tatry, 2002.

5.c5 Bc7

6.Bd3 Nh6 7.h3 0-0 8.Qh5 e4 9.Bc2 Bf5 10.Qd1 a5 11.a3 Na6 12.Bc3 ab4 13.ab4 Nb4! 14.Ra8 (14.Bb4 Ra1) 14...Nc2 15.Qc2 Qa8 16.Qb2 f6 17.g4 Bg6 18.g5 Nf5 (18...fg5 19.Bg7) 19.gf6 gf6 20.h4 Bh5 21.Ne2 Qa6 22.Nc1 Qa4 23.Ne2 Qa6 (23...Qc4 24.Rg1 Ng7 25.d4-/+) 24.Nc1 b6 25.Rg1 Kf7 26.Bf6 Ke6 27.Bg5 (better is 27.Rg5 Bf3 28.Bg7–+) 27...bc5–+ 28.d3 ed3 29.Nb3 Qb6 30.N1d2 c4 31.Bh6 (31.e4 de4 32.Nc4 Qb4 33.Nbd2 Qb2 34.Nb2 Nd4–+) 31...Re8 (31...Nh6 32.Qg7 Nf5 33.Qf8 cb3 34.Qc8 Ke7 35.Qf5-/+) 32.Bf4 (32.Rg5 Be2 (32...cb3 33.Rh5 Rg8 34.Bg5-/+) 33.Rf5 Kf5–+) 32...cb3 33.Bc7 Qc7 34.Rg5 Ne3! 35.Rh5 Qh2 (36.Qe5 Qe5 37.Re5 Ke5 38.fe3 Rb8–+) 0–1. Waibel,Ulrich (1650) – Schulz,Hans_Juergen (2145), RS6D – A00 – Sokolsky Alt–1, 2004.

6.d4 e4=+ 7.b5 Nf6 =+.

6.d4 e4 7.Be2 f5 8.Nd2 (8.Nh3 Nh6=) 8...Nf6 9.Nh3 0-0 10.Nf4 (10.a3 Ng4=+) 10...g5 (10...Bf4 11.ef4 Qc7 12.g3=+) 11.Nh5-/+ Nh5 12.Bh5 Qf6?? (12...g4 13.h4 Rf6=) 13.Qe2 g4 14.0-0-0 (better is 14.Ne4 de4 15.h3–+) 14...Qg5 15.Bg4 fg4 16.h4 Qf6 17.Nf1 (17.Rdf1 Na6 18.a3 b6–+) 17...Qf2 18.Qf2 Rf2 19.Rd2 g3 0–1. gtate (1940) – clochard (2165), net–chess.com, 2004.

6.d4 e4 7.Be2 Qg5 8.g3 =+.

6.d4 e4=+ 7.f4 ef3 8.Qf3 (8.Nf3 Bf5=+) 8...Nf6 9.h3 (better is 9.Nd2!?=+) 9...Ne4–+ 10.h4? (better is 10.Ne2–+) 10...Bg3 11.Ke2 h5 (12.Rh3 Bg4–+; 11...Bh4?! 12.Rh2–+) 0–1. Ackermann,Robert (1885) – Bunk,Wolfgang (2030), Nuremberg Zabo op 3rd, 2001.

6.Be2 Bf5 7.Nf3 (better is 7.f4=) 7...b6 (7...Nd7 8.0-0=) 8.0-0 (better is 8.Ne5!? bc5 9.bc5+/–) 8...bc5= 9.Ne5 (better is 9.Be5 Be5 10.Ne5 cb4 11.d4=) 9...Be5 (better is 9...cb4 10.Nc6 Nc6 11.Bg7 Be5 12.Bh8 Bh8=) 10.Be5+/– f6 11.Bc3 (11.Bb8 Rb8 12.bc5 Qa5+/–) 11...cb4 (11...d4 12.ed4 cd4 13.Bb2+=) 12.Bb4 Ne7 (12...Qb6 13.Qa4+=) 13.d4+/– a5 (13...Nd7 14.Qc1+/–) 14.Ba3 (14.Qa4 Nc8 15.Bc5 Qc7+/–) 14...0-0 15.Bg4 (15.Qb3 Re8+/–) 15...Bg4+= 16.Qg4 f5 17.Qg5 (17.Qf3 Na6+=) 17...Rf7 (17...Ng6 18.Qh5 Rf6 19.Nc3+=) 18.Nc3 (18.Nd2 h6 19.Qh4 Na6+=) 18...h6 (18...Nd7 19.Rac1+=) 19.Qf4 (19.Qh5 Nd7+=) 19...Ng6 20.Qd6 (20.Qf3 f4+=) 20...Qd6 21.Bd6 Rd7 (21...Nd7 22.Rab1+=) 22.Bc5 (22.Bg3 Na6+=) 22...Na6 23.Na4 Rb8 (better is 23...Nc5 24.Nc5 Re7+=) 24.Nb6 (better is 24.Bb6+/–) 24...Nc5=+ 25.dc5 Rdb7 26.Rfe1 (26.Rfc1 Ne5=+) 26...Ne5 27.Rad1 Nd7 28.Nd7 Rd7 29.e4? (better is 29.Re2!?-/+) 29...fe4–+ 30.Re4?? (30.h4 Rdb7–+) 30...Rb5 (better is 30...de4 31.Re1 Rb2–+) 31.Re6 Rc5 32.Rde1 Rc2 33.f4 d4 (34.a3 d3–+) 0–1. gtate (1990) – flgs (2140), net–chess.com, 2005.

6.Be2 Nf6 7.Nf3 e4 8.Nd4 =.

6.Nf3 Nd7 7.Be2 =.

6.Nf3 Qe7 7.Be2 Nf6 8.0-0 Bf5 9.d3 Nbd7 (9...0-0 10.Nbd2=) 10.Nbd2 (10.Nh4 Bg6=) 10...0-0 11.h3 (11.Qc2 b6=) 11...a5 12.a3 ab4 13.ab4 h6 (13...b6 14.cb6 A) worse is 14...Qb4 15.bc7 Qb2 16.Qb1 Qb1 17.Rfb1+/– (17.Nb1?? Ra1 18.Nh4 Be6–+; worse is 17.Rab1 Ra7+=); B) 14...Nb6?! 15.Qc2=; C) 14...Bb6=) 14.e4 (14.Qc2 Rfe8=) 14...Be6 (14...de4 15.de4 Ne4 16.Nc4-/+) 15.Nh4 (better is 15.Qc2!?=) 15...Ne4-/+ 16.Ndf3 (16.Ng6!? fg6 17.de4-/+) 16...Nef6–+ 17.d4 (17.Qd2–+) 17...e4 18.Ne5 (18.Ra8 Ra8 19.Ne1 g5–+) 18...Ne5 19.de5 Nd7 (19...Nh7 20.g3 Bh3 21.Re1 Be5 22.Be5 Qe5 23.Ra8 Ra8 24.Qd2–+) 20.f4 Qh4 21.Bg4 (21.f5–+) 21...Bg4 (21...Ra1 22.Ba1 Bg4 23.Qg4 Qg4 24.hg4–+) 22.Qg4 Qg4 23.hg4 Rfe8 24.g3 Nf8 25.Kg2 Ne6 26.f5 (26.Rfc1 Kf8–+) 26...Ng5 27.e6 (27.Ra8 Ra8 28.Ra1 Ra1 29.Ba1 Nf3–+) 27...fe6 28.f6 (28.Rfe1 Rf8 29.Ra8 Ra8–+) 28...Ra1 (28...e5 29.fg7 Kg7 30.Ra8 Ra8 31.Bc1–+) 29.Ba1 (29.Ra1 e5–+) 29...g6 (29...Ra8 30.Bd4–+) 30.f7 (30.b5 cb5 31.Bd4 Ra8–+) 30...Nf7 31.Rf6 g5 0–1. gtate (1690) – gregorgysi (2070), net–chess.com, 2009. (=1.e3 d5 2.b4 e5 3.Bb2 Bd6 4.c4 c6 5.c5 Bc7)

6.f4 a5 7.a3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Nd7 (9...ef4 10.ef4 Bf4 11.Qe2 Kf8 12.g3=+) 10.Nf3= Qe7 11.Bc3 (11.fe5 Ne5 (< 11...Be5 12.Ne5 Ne5 13.Qh5+/–) 12.Be5 Be5 13.Ne5 Qe5=) 11...Ngf6 12.fe5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Be2 0-0 15.0-0 Ne4 16.Be5 Qe5 17.d4 (17.Qc2 Bf5 18.d3 Nf6=+) 17...Qg5 18.Rf4 Bh3 (18...Re8 19.Bd3=) 19.Qf1 Ra8 20.Kh1 Be6 21.Bd3 f5 22.Be4 fe4 23.Nc3 (23.Kg1 Bh3=) 23...Qd8 24.Qc1 h6 25.Qb2 Qg5 (25...b5 26.Qe2=) 26.b5 Rf8 27.Rf8 Kf8 28.Qf2 ½–½. Psion – Psion, 4 Min/Zug, 1990.

6.f4 Nd7 7.Nf3 =.

6.Nf3 Bg4

7.Be2 Nd7 8.0-0 Ngf6 9.a4 h5 (9...0-0 10.Nc3=) 10.Ng5 (10.Nc3 e4 11.Nd4 Be2 12.Nce2 Be5=) 10...Bb8 (10...Be2 11.Qe2 a5 12.Bc3=) 11.f4 e4 12.Na3 (12.Nc3 a5 13.Qb3 Qe7=+) 12...a5=+ 13.Bc3 (13.Bg4 hg4 14.Qb3 ab4 15.Qb4 Ra7=) 13...ab4 14.Bb4 Ba7 (14...Be2 15.Qe2 Ra4 16.Rfb1-/+) 15.Bc3 (15.Bg4!? hg4 16.Qc2=+) 15...Nc5-/+ 16.Nc2 Nd3 (16...Be2 17.Qe2 Bb6 18.Nd4–+) 17.Nb4 d4 18.Qb3 0-0 19.Bg4 (19.Bd3 ed3 (< 19...dc3 20.Be4 Qd2 21.Kh1–+) 20.ed4 Be2–+) 19...hg4 20.Nd3 dc3 (20...ed3 21.Bb4 de3 22.Bf8 e2 23.Rf2 Bf2 24.Kf2 Qd4 25.Kg3 Rf8 26.Qb1–+) 21.Ne5 Qd2 22.Rad1? (better is 22.Qb7 g3 23.Qc6–+) 22...Be3 (22...Qe3?! 23.Kh1–+) 23.Kh1 Qb2 24.Qc4 b5 25.Qc6 Rac8 (better is 25...c2 26.Rde1 Rac8 27.Qb5–+) 26.Qb7?? (26.Qb5 Qb5 27.ab5–+) 26…ba4 (27.Qb2 cb2–+) 0–1. Neuwald,Volker (1780) – Horata,Hakan (1850), Hockenheim Baden–ch HT4, 1994.

7.Be2 Nd7 8.d3 =.

7.Be2 e4 8.Nd4 Be2 9.Qe2 =.

7.Be2 Bf3 8.Bf3 Nf6 (8...Qg5 9.0-0=) 9.0-0 Nbd7 10.a4 (10.d3 Qe7=) 10...a6 (10...a5 11.Qb3+=) 11.Nc3 (11.d4 Qb8=) 11...0-0 (11...a5 12.Ba3=) 12.a5 e4 13.Be2 Ne8 (13...Qb8 14.h3=) 14.Qb3 (14.d3 ed3 15.Qd3 Qh4+=) 14...Qg5 (14...Ne5 15.f4 ef3 16.Bf3=) 15.g3 (15.d3 Qh6 16.h3 Nef6+=) 15...Ne5= 16.f4 ef3 17.Bf3 h5 (17...Nf6 18.Be2=) 18.Ne2 (18.Bg2 Nc4 19.Ne4 Qe7=) 18...h4 19.d4 (19.Be5 Qe5 20.d4 Qe7=) 19...Ng4 (19...Nc4 20.e4 hg3 21.hg3 Bg3 22.Bg2–+) 20.Nf4+= hg3 21.hg3 Ne3 (better is 21...Nef6 22.Kg2 Rae8 23.Bg4 Qg4-/+) 22.Qe3+/– Bf4? (better is 22...Qg3 23.Ng2 Nf6+=) 23.Qf4+- Qf4 24.gf4 g6 (24...Nf6 25.Rfe1+-) 25.Kg2 (25.Rae1 Kg7+-) 25...Kg7 (25...Nf6 26.Rh1+-) 26.Rh1 (26.Rae1 Nf6+-) 26...Nf6 27.Rh2 (27.Rae1 Rae8+-) 27...Rae8 28.Rah1 Re3 (28...Re7 29.Rh3+-) 29.Bc1 (29.f5 Rfe8 30.Bc1 Rb3 31.Bh6 Kg8+-) 29...Rd3 30.f5 Re8 31.Bh6 Kg8 32.Bg5 (better is 32.Rh4+-) 32...Nh5 (32...Kg7 33.fg6 Kg6 34.Bf6 Rd2 35.Kg3 Rh2 36.Rh2 Kf6 37.Kf4+-) 33.f6 (better is 33.Bh5 gf5 34.Rf1 Rb3+-) 33...Rb3 (33...Kh7 34.Bc1 (34.Bh5?! gh5 35.Rh5 Kg6+-) 34...Re4 35.Be4 (35.Bh5?! gh5 36.Rh5 Kg6+-) 35...de4 36.Kf2+-) 34.Bh5 gh5 (34...Rb2 35.Kg3 Rh2 36.Rh2 (36.Kh2?! gh5 37.Bf4 Re4 38.Rg1 Kh8+-) 36...gh5 37.Rh5+-) 35.Rg1 (35.Rh5 Re2 36.Kf1 Rb1 37.Ke2 Rh1 38.Rh1 b6 39.ab6 a5 40.ba5 Kf8 41.Rh8) 35...Kh7 (35...Re2 36.Kh1 Rh2 37.Kh2+-) 36.Kh1 (36.Rh5 Kg6 37.Rh3 Rb4+-) 36...Kg6 37.Bd2 Kf6 38.Rf2 (38.Rf2 Ke7 39.Re1 Kd8 40.Bg5 f6 41.Bf6 Kd7 42.Rg1+-; 38.Rf1 Kg7 39.Rg2 Kf8 40.Bh6 Ke7 41.Re2 Kd8 42.Bg5 f6 43.Bf6 Kd7+-) 1–0. Zylla,Johannes – Sossna, BS–MK Kreisliga, 1992.

7.Be2 f6 8.0-0 Ne7 9.h3 (9.Nc3 Nd7=) 9...Bf3 (9...Bf5 10.d4 Nd7 11.Nc3=) 10.Bf3 0-0 11.d3 (11.Nc3 f5=) 11...Nd7 (11...a5 12.a3=) 12.Nc3 Qe8 (12...f5 13.Qb3=) 13.Qb3 Kh8 14.e4 d4 15.Ne2 Qf7 (15...a5 16.a3=) 16.Qf7 Rf7 17.a4 (17.Rfe1 b6 18.Bg4 f5 19.ef5 bc5=) 17...a5 18.Ba3 ab4 19.Bb4 Ba5 20.Ba3 Ng6 (20...Ra7 21.Rfb1=) 21.Rfb1+= Ra7 (21...Bc3 22.Nc3 dc3 23.Rb7 Ra4 24.Rb3+=) 22.Bg4 Nb8 (22...Ngf8 23.Ra2+=) 23.Ra2 Na6 24.Rab2 Re7 (24...Rc7 25.Rb3+=) 25.Bc8+- Bc3 (25...h6 26.Kf1+- (worse 26.Bb7 Nb4+-)) 26.Rb7 (26.Rb6 Kg8+-) 26...Rab7 (better 26...Reb7!? 27.Bb7 Ne7+-) 27.Bb7 Nb8 28.Bc8 (28.Bc8 Re8 29.Rb8+-) 1–0. DEFFM – Fobbit, freechess.org, 2018.

7.h3 Bf3 8.Qf3 Nd7 =.

5.Nf3 Nd7

6.a3 Ngf6 7.Nc3 0-0 8.Qc2 a6 9.Be2 dc4 10.Bc4 b5 11.Be2 Bb7 12.Ng5 h6 13.h4 (better is 13.Nge4!? Be7 14.0-0=) 13...c5-/+ (13...hg5?! 14.hg5 c5 15.gf6 Nf6 16.bc5 Bc5 17.Bd3=) 14.f3 (better is 14.Nce4!? Be7 15.Bf3 Ne4 16.Ne4 cb4 17.ab4+=) 14...cb4–+ (14...hg5?! 15.bc5 Nc5 16.hg5+=) 15.Nce4 Ne4 (15...hg5?! 16.Nd6 b3 17.Qf5+=) 16.Ne4 Be7 17.Ng5? (17.ab4 Bb4 18.g4 Rc8–+) 17...Bg5 (better is 17...hg5!? 18.hg5 g6 19.a4–+) 18.hg5 Qg5 19.g4 Qd8 (better is 19...Rac8!? 20.Qb3 Nc5 21.Qb4 Bf3–+) 20.ab4-/+ Re8 21.Kf2 Nf6 22.Rh2 Rc8 23.Qb1 Qd2 24.g5?! (24.Bc1 Qc2 25.Rh4–+) 24...Rc2 25.Kg3 (25.Qe1 Qe1 26.Re1 hg5 27.Ba3–+) 25...Nh5! 26.Rh5 Qe2 27.Qf1 Qe3 28.Bc1 Qc3 29.Rb1 (29.Ra3 Rc1 30.Rc3 Rf1 31.gh6 Re6–+) 29...e4 30.gh6 ef3 31.Rg5 (31.h7 Kh8 32.Bd2 Rd2 33.Rc5 Qf6 34.Re1 Qg6 35.Kh3 Qh7 36.Kg3 Qh2 37.Kg4 Rd4 38.Re4 Rde4 39.Kg5 Qg3 40.Kh5 Qg6) 31...Rg2 32.Kh4 (32.Qg2 fg2 33.Kh4 Qe1 34.Rg3 Re4 35.Bf4 Rf4 36.Kh5 Qe2 37.Kg5 Qe5) 32...Re4 (32...Qd4 33.Bf4 Qf4 34.Kh3 Rh2) 33.Kh3 (33.Bf4 Rf4 34.Rg4 Rfg4 35.Kh3 f2 36.Qd3 Qd3) 33...Qc8 34.Rg4 (34.Rf5 Qf5) 34...Qg4 0–1. combijack (1765) – madchess15 (1730), gameknot.com, 2010.

6.b5 Ngf6 7.a4 (7.c5 Bc7=+) 7...0-0 8.d4 ed4 9.ed4? (better 9.Bd4!? dc4 10.Nbd2=+) 9...Re8-+ 10.Be2 dc4 11.bc6 bc6 12.0-0 Nb6 13.a5 Nbd5 14.Bc4 Bg4 15.Nbd2 Qc7 (15...Bh2 16.Kh2 Qb8 17.Kg1 Qb2 18.Qa4 Bf3 19.Nf3=+) 16.h3 Bh5 17.Ba3 Ba3 (17...Bf4 18.Nb3-/+) 18.Ra3 Re7 19.Qc1 Rae8 20.Ne5 (20.Bd5 Nd5 21.Qc5 Re6=) 20...Bg6 (20...c5 21.Bb5 Rb8 22.Bd3=+) 21.Ndf3 Be4 22.Re1 (22.Ng5 Bf5=) 22...Bf3=+ 23.Rf3 (better 23.Nf3 Re1 24.Ne1=) 23...Nd7?? (23...c5 24.Bb5 Rb8-/+ (worse 24...cd4 25.Qc7 Nc7 26.Be8 Nfe8 27.Kf1+-)) 24.Bd5+- Ne5 (24...Qa5 25.Bc4 Rf8+-) 25.de5 (better 25.Re5 Re5 26.de5+- (26.Bf7?! Qf7 27.de5 Qd5+=)) 25...cd5= 26.Qf4 (better 26.Qc7!? Rc7 27.Rb3=) 26...Re5-/+ 27.Rfe3 Re3 (27...f6 28.Qd4 Qa5 29.Re5 Re5 30.Re5 fe5 31.Qe5-/+) 28.Qc7 (28.Re3!? Qc1 29.Kh2=) 28...Re1-+ 29.Kh2 R1e7 30.Qd6 h6 31.Qd5 Re5 32.Qa2 R8e6 33.Qd2 a6 34.Qd8 Kh7 35.Qd3 Kg8 36.f4 (36.f4 Rb5 37.g4=+) 1-0. jhonores (1975) - maaaaani (1930), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.c5 A) 6...Bc7 A1) 7.d3 Qf6 (7...Ne7 8.Be2 b6 9.0-0 bc5 10.bc5 Rb8 11.Qc2 Ng6 12.Nbd2 0-0=; 7...a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Qe7 11.Be2 b5 12.0-0 Ngf6=; 7...b6 8.Qa4 Bb7 9.Qc2 Qe7 10.d4 e4 11.Nfd2 Nh6 12.Be2 Nf5=) 8.Be2 b6 9.cb6 ab6 10.b5 c5 11.Nc3 Ne7 12.0-0 0-0+=; A2) 7.Be2 Qf6 (7...Ngf6 8.0-0 0-0 9.d3 Re8 10.Qc2 a5 11.a3 Qe7 12.Nc3 Ra7=; 7...b6 8.b5 Ne7 9.bc6 Nc6 10.Bb5 Bb7 11.cb6 ab6 12.Qc2 Qf6=; 7...Ne7 8.0-0 0-0 9.Qc2 Ng6 10.d3 Qf6 11.Nc3 Nh4 12.Nh4 Qh4=) 8.0-0 Ne7 9.Nc3 0-0 10.Qa4 Qh6 11.d3 Re8 12.Rfe1 Nf6=; B) 6...Bb8 B1) 7.Nc3 a5 (7...Ngf6 8.Be2 Qc7 9.d3 b6 10.d4 e4 11.Nh4 0-0 12.Nf5 Nc5=; 7...Ne7 8.Be2 a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 b6 12.cb6 e4+=) 8.Qa4 Ne7 9.d4 b5 10.cb6 Nb6 11.Qb3 ab4 12.Qb4 e4+=; B2) 7.Be2 b6 (7...Ngf6 8.0-0 Qc7 9.Ne1 e4 10.f4 b6 11.Bd4 bc5 12.bc5 0-0=; 7...e4 8.Bg7 ef3 9.Bf3 Be5 10.Bh8 Bh8 11.d4 Qh4 12.Nc3 Ngf6+=; 7...Qc7 8.Ne5 Ne5 9.f4 f6 10.fe5 fe5 11.Bh5 Kd8 12.0-0 Nf6=) 8.b5 Ne7 9.bc6 Nc6 10.Bb5 Bb7 11.cb6 Qb6 12.Na3 Ba6+=; B3) 7.d3 a5 (7...Ne7 8.Be2 a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 b6 12.0-0 f6=; 7...b6 8.Nbd2 Ne7 9.Be2 f6 10.Qc2 a5 11.ba5 bc5 12.Nb3 Bd6=; 7...Qf6 8.Be2 b6 9.Qc2 Ne7 10.0-0 a5 11.a3 bc5 12.bc5 0-0=) 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 b6 11.b5 Ne7 12.d4 e4+=.

6.cd5 cd5 7.Bb5 (7.Qb3 Ngf6= 8.Nc3 e4 9.Nd4 Nb6 10.a4 a5 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7=; 7.Nc3 Ne7 (7...Ngf6 8.Qb3 d4 9.Nb5 Bb8 10.ed4 e4 11.Ng5 0-0 12.d3 ed3+=) 8.Qb3 e4 9.Nd4 Nf6 10.Bb5 Bd7 11.d3 Be5 12.de4 Bd4=) 7...Qe7 (7...f6 8.0-0 Ne7 9.a3 a6 10.Be2 Qc7 11.Qc1 Qb8 12.h3 0-0=) 8.Nc3 Ngf6 (8...Bb4? 9.Nd5 Qd6 10.Qb3+- (10.Nb4?! Qb4 11.Be5 f6+/–)) 9.Qb3 d4 (9...Qe6 10.0-0= (10.Rc1 0-0 11.0-0 a6 12.Be2 b6=) 10...a6 11.Be2 0-0 12.Rfc1 b6=) 10.ed4 ed4 (10...e4 11.Nh4 g6 12.a3 Ng4=) 11.Ne2 0-0 (11...a6 12.Bd7 Bd7 13.a3=) 12.a3 (12.0-0 Bb4 13.Ned4 Bc5+=) 12...Ne5= 13.Nfd4 a6 14.Bd3 Nfg4 (14...Be6 A) worse is 15.Ne6 Qe6 (worse is 15...Nd3 16.Qd3 fe6 17.Rc1+=) 16.Qc2 Qd5 17.Be5 Be5-/+; B) 15.Qc2=) 15.h3 (15.Bc2 b5+=) 15...Nd3 (15...Qh4 16.g3 Nd3 17.Qd3+=) 16.Qd3+= Ne5 (16...Qh4 17.g3 Ne5 18.Qc2+= (18.gh4? Nd3 19.Kd1 Nb2 20.Kc2 Na4–+)) 17.Qb3 (17.Qc3 Be6+=) 17...a5 18.0-0 (18.ba5 Ra5 19.0-0 Re8+=) 18...ab4= 19.ab4 (19.f4 Nc6 20.Qg3 Bc5 21.ab4 Ra1 22.Ra1 Nb4=) 19...Ra1 20.Ra1 Bb4 21.Nf4 Bc5 22.Ra8 Ng6 (better is 22...Qg5 23.Qd5 h6=) 23.Rc8?? (better is 23.Nd3 Bd4 24.Bd4=) 23...Rc8–+ (23...Nf4?! 24.Rf8 Qf8 25.Qf3 (25.Qb7? Bd4 26.Bd4 Ne2 27.Kh1 Nd4–+) 25...Bd4 26.Bd4=) 24.Nf5?? (better is 24.Nd3–+) 24...Qe1 25.Kh2 Qf2 26.Ne2 (26.Ng6 hg6 27.Qb7 Qf5–+) 26...Qe2 (better is 26...Qf5 27.Ba3–+) 27.Bg7 (27.Qb7 Qe6 28.Qf3 Bd6 29.g3 Qe1–+) 27...Qe1 (27...Qf1 28.d4 Qf5 29.dc5 Kg7 30.Qc3 Qe5 31.Qe5 Ne5 32.Kg3–+) 28.h4 (28.d4 Nh4 29.Qd5 Nf5 30.Qf5 Kg7 31.Qg4 Kf6 32.Qf3 Ke6 33.Qb3 Kd6 34.dc5 Rc5 35.Qb6 Rc6 36.Qd8 Kc5 37.Qg5 Kb4 38.Qf4 Ka3–+) 28...Qg1 (better is 28...Nh4 29.Qb7 Re8 30.Ng3–+) 29.Kh3 Qh1 (29...Rc6 30.Qf3 Qh1 31.Kg4–+) 30.Kg4 (30.Kg3 Ne7 31.Qf3–+) 30...Qg2 (30...Qg2 31.Qg3 Qe4 32.Kg5 Bb4–+) 0–1. Burns,Chris J – Guthrie,David (2160), ch–NZL, Wanganui NZL, 2003.

6.Be2 e4 (6...dc4 7.Bc4 A) worse is 7...Bb4 8.Bf7 (worse is 8.Ne5 Ne5 9.Be5 Qg5+=) 8...Kf7 9.Qb3 Ke8 10.Qb4+/–; B) 7...Ngf6+=) 7.Bg7+= ef3 8.Bf3 Be5 9.Bh8 Bh8 10.d4 dc4 11.Qc2 Ndf6 12.Qc4 Be6 13.Qd3 Qb6 14.a3 a5 15.Nd2 (15.ba5 Ra5 16.Nd2 Bg7+=) 15...ab4= 16.0-0 Ne7 (better is 16...Qa7!?=) 17.ab4+/– Ra1 18.Ra1 Qb4 19.h3 (19.Rb1 Qa5 20.Rb7 Bg7+/–) 19...Bg7 (19...Nc8+=) 20.e4 (better is 20.Rb1 Qd6 21.Rb7+-) 20...Bh6= 21.d5 (21.Nf1!? Qc4 22.Ra8 Kd7 23.Qb1=) 21...Qd2-/+ 22.Ra8 Bc8 23.Qd2 Bd2 24.d6 Nfg8?? (24...Nd7 25.de7 Nb6 26.Ra7–+) 25.de7?? (25.Bg4 f5 26.ef5+-) 25...Ne7–+ 26.Bg4 Kd8 27.Kf1 b5 28.Ke2 Bb4 29.Bf3 c5 30.Rb8 (30.Bg4 Bc3–+) 30...Nc6 31.Ra8 Kc7 32.e5? (32.Bg4 Bg4 33.hg4 Bc3–+) 32...Ne5 (32...Nd4!? 33.Ke3 Nf3 34.gf3–+) 33.Be4 h5 34.f4 Nd7 35.Ra2 Bc3 36.Kd3 Bd4 37.g4 hg4 38.hg4 Kd6 39.Ra6 (39.g5–+) 39...Ba6 0–1. Rush,Bradley – Trevis,Robert, SF–2011–0-00130, 2012.

5.Nf3 Qe7

6.a3 a5 7.ba5 Ra5.

6.a3 dc4 7.Bc4 h6 8.d3 Nf6 9.Nbd2 0-0 10.0-0 Be6? (10...b5 11.Bb3=) 11.Be6 (better is 11.Be5!? Be5 12.Ne5 Bc4 13.Nec4+/– (worse is 13.Ndc4 b5+=)) 11...Qe6= 12.Qb3 Qb3 13.Nb3 Nbd7 14.d4 e4 15.Nfd2 Rae8 16.Rac1 Nd5 (better is 16...Nb6!?=) 17.Na5+/– Nb4 (better is 17...Rb8!? 18.Ne4 Bc7+/–) 18.Nb7+- (18.ab4?! Bb4 19.Bc3 Ba5 20.Ba5 f5+/–) 18...Nd3 (better is 18...Bh2 19.Kh2 Nd3+-) 19.Rb1?? (better is 19.Nd6 Rb8 20.Ba1 Nc1 21.Rc1+-) 19...Be7 (19...Bc7!?=) 20.Ne4+= Nb2 21.Rb2+/– Ba3 22.Ra2 Re4 23.Ra3+- Ra8 24.Rfa1 Nb6 25.Ra7 Ra7+/– 26.Ra7 Re7 27.Kf1 Kh7 28.Ke2 Nc4 29.Kd3 Nd6 30.Nd6 Ra7 31.f4 f6 32.h4 h5 33.Nf5 Ra2 34.g3 Rg2 35.Ne7 Rg3 36.Nc6 Rg4 0–1. Fournier,Frederic (1795) – COMAROB (1625), Active, 2011.

6.a3 d4 7.Be2 (7.ed4 e4 8.Ne5 f6+=) 7...d3 (7...de3!? 8.de3 Nf6=) 8.Bd3+- e4? (better 8...Nf6!? 9.e4 0-0+-) 9.Be4!+- Qe4? (better 9...Nf6 10.Bc2 Bg4+-) 10.Bg7 Qd3 (10...Be5 11.Be5 (11.Ne5?! Qg2 12.Bh8 Qh1 13.Ke2 Qh2+-) 11...f6 12.Bb8 Rb8 13.d4+-) 11.Nc3 (11.c5 Bc7+-) 11...Bf5 (11...Qc4 12.Bh8 a5 13.d3+-) 12.Bh8 (12.c5 Bc7+-) 12...Na6 (12...Qc4 13.Be5 Be7 14.Rc1+-) 13.Nd4 Bb4 (13...0-0-0 14.b5 cb5 15.Ncb5+-) 14.ab4 Nb4 15.Nd5! Qd4 (15...Nd5 16.cd5 Combination; 15...cd5 16.Qa4 Decoy) 16.Nb4 (better 16.Bd4 Nd3 17.Ke2 cd5 18.Qa4 Kf8 19.cd5+-) 16...Qh8 17.0-0 Nf6 (17...Qb2 18.Qa4+-) 18.Qf3 Be6 19.Nc6! Qg7 (19...bc6 20.Qc6 Pinning) 20.Ne5 (better 20.Nd4 Bc8+-) 20...Kf8 (20...Bc8 21.d4+-) 21.Qb7 Re8 22.Ra7 Kg8 23.Ra8 Qf8 (23...Ra8 24.Qa8 Qf8 25.Ra1+-) 24.Rfa1 Kg7 25.Re8 (better 25.d4 Bf5+-) 25...Qe8 (25...Ne8 26.Ra8 Nd6 27.Qb2 Qa8 28.Ng4 Kf8 29.Qh8 Ke7 30.Qa8 Bg4 31.c5+-) 26.Qf3 (better 26.Ra8 Bc8 27.Qc7 Qe6 28.Rc8 h5+-) 26...Qb8 27.Qg3 Kh8 (27...Ng4 28.d4 h5+-) 28.Nf7! (28.Nf7 Bf7 29.Qb8 Ne8 30.Qe5 Kg8 31.Qg5 Bg6 32.Ra8 Kf7 33.Ra7 Kg8 34.Qd5 Kf8 35.f3 Ng7 36.Qe5 Bf7 37.Qe7 Kg8 38.Qf7 Kh8 39.Qg7) 1–0. FeegLood (2190) – Arka50 (2085), lichess.org, 2015.

6.a3 Bf5 7.Be2 (7.d4 e4 8.Ne5 Nd7=) 7...Nf6 8.d3 (8.d4 ed4 9.Nd4 Bb1 10.Qb1 0-0+/–) 8...0-0 (8...dc4 9.dc4 0-0 10.c5=) 9.0-0 (9.c5 Bc7=) 9...Nbd7 (9...dc4 10.dc4 Rd8 11.Nbd2=+) 10.Nbd2 e4 (10...Rfe8 11.c5 Bc7 12.d4=) 11.de4 (11.c5 Bc7 (< 11...ef3 12.cd6 Qd6 13.Nf3+=) 12.de4 de4=) 11...Ne4 (11...de4 12.Nd4 Qe5 13.g3=) 12.cd5 (12.Nd4 Qh4 13.g3 Qg5+=) 12...cd5 13.Nd4 (13.Nb3 Ndf6+=) 13...Bg6 14.N2f3 (14.Nb5 Be5 15.Be5 Ne5+=) 14...a6 (14...Ne5 15.Rc1=) 15.Qb3 (15.Rc1 Rfc8+=) 15...Nb6 (15...Ndf6 16.Rac1+=) 16.Rac1 Rac8 17.Rfd1 Rc7 (17...Rfe8 18.Bd3+=) 18.Rc7 Bc7 19.Bd3 (19.b5 ab5 20.Nb5 Nc5+/–) 19...Rc8 20.Rc1 h6 (20...f6 21.b5+=) 21.Kf1 (21.a4 Bd6 22.Rc8 Nc8+=) 21...Qd7 (21...Re8 22.b5+=) 22.b5 a5 (22...ab5 23.Nb5 Nc4 24.Bc4 dc4 25.Rc4 (25.Qc4? Ng3 26.Kg1 Bd3–+) 25...Bh2 26.Rd4=) 23.Qd1 f5 (23...Qg4 24.Kg1+=) 24.Nh4 Bh7 25.g3 (25.f3 Qf7 26.Kg1 Qh5+/–) 25...g5 (25...Be5 26.Rc8 Qc8 27.Nhf3=) 26.Ng2 Be5+= 27.Rc8 Nc8 28.Qc2 Ne7 29.f3 Nd6 30.Bc3 b6 31.Bb2 Bg7 32.a4 h5 33.Ba3 Bd4 34.ed4+/– Kg7 35.Qe2 Ndc8 36.Qe3+- Kf6 37.Bc1 (37...Qd6 38.Qg5 Kf7 39.Nf4+-) 1–0. Merten,Rainer – Nebe,Lutz, corr SOK–89–31, 1989.

6.a3 Nf6 7.c5 Bc7 8.Be2 Bf5 9.d3 Nbd7 10.h3 h6 11.Nbd2 Bh7 12.0-0 0-0 13.Qc2 e4 14.Nd4 Rfe8 15.de4 de4 16.Rfd1 Qe5 17.g3 Qg5 18.h4 Qg6 19.Kg2 Ng4 20.Rg1 Nde5 21.Qb3 Rad8 22.Qa4 Nd3 23.Bd3 ed3 24.N4f3 a6 25.e4 Nf6 26.e5 Nd5 27.Rge1 Nf4 28.Kh2 Ne2 29.Qb3 Kh8 30.Kg2 Bg8 31.Qc4 f5 32.ef6 Bc4 0–1. Ventimiglia – Bos, 1998.

6.a3 Nf6 7.d4 ed4 8.c5 =.

6.Qb3 Nf6 7.a3 (7.c5 Bc7+=) 7...0-0 (7...e4 8.Nd4+=) 8.Nc3 (8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nf6+=) 8...Be6 (8...dc4 9.Qc4 e4 10.Ng5+=) 9.d3 (9.cd5 Nd5 10.Bc4 Nc3 11.Be6 Nb5=) 9...h6 (9...Nbd7 10.Ng5+=) 10.Be2 Nbd7 (10...dc4 11.dc4 a5 12.0-0+=) 11.d4 (11.0-0 dc4 12.dc4 a5=) 11...ed4 (11...dc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4+=) 12.Nd4 dc4 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 Ne5 15.Qe2 Bc7 (15...Rfd8 16.Rd1+=) 16.0-0 Rad8 17.f4 (17.Rfd1 Rfe8=) 17...Nc4 (17...Neg4 18.Nf5 Qe6 19.e4=) 18.Bc1 (18.Nc6!? bc6 19.Qc4 Qe3 20.Kh1=) 18...Nd6+= 19.Re1 Rfe8 (better is 19...Rd7+=) 20.a4 (better is 20.Bb2!?+=) 20...Nde4–+ 21.Na2 c5 (21...Bf4 22.ef4 Rd4 23.Bb2-/+) 22.Nb5 (22.bc5 Bf4! 23.ef4 Rd4-/+) 22...Bb8 23.bc5 Nc5 24.Qc4 (24.Nac3 Nd3 25.Ba3 Qe6–+) 24...Nd3–+ 25.Ba3 Qe4 26.Qe4 Ne4 27.Re2 Ndc5 (27...a6!? 28.Nbc3 Nc3 29.Nc3 Rc8–+) 28.Nac3 (28.Nbc3 g5-/+) 28...a6 (28...Nb3 29.Rae1-/+) 29.Bc5 Nc5 30.Nd4 Ba7 (30...Ne4 31.Ne4 Re4 32.Kf2+=) 31.Rb1 (31.Kf1 g6+=) 31...Na4!-/+ 32.Na4 Bd4 (better is 32...Rd4!? 33.ed4 Re2-/+) 33.Kf2= b5 (33...Bf6 34.Rb7 Re7 35.Reb2=) 34.ed4 Re2 (34...ba4 35.Rb4=) 35.Ke2 ba4 36.Rb4 Rd5 (36...f5 37.Ra4 Kf7 38.Kd3=) 37.Ra4+= Kf8 38.Kd3 a5 (38...Rd6 39.g4+=) 39.Kc4 Rf5 40.g3 g5 41.fg5 hg5 (41...Rg5 42.Ra2+=) 42.d5+/– Rf2 43.Ra5 Rh2 (43...Ke7 44.h3+/–) 44.Kc5 (44.d6 Ke8 45.Ra7 g4+=) 44...Rc2+= 45.Kd6 Rc3 46.g4 Rc4 47.Ra8 (47.Ke5 Rg4 48.d6 Ke8=) 47...Kg7= 48.Ke5 f6 (48...Rg4? 49.d6 f6 50.Kd5+-) 49.Ke6 Re4 (49...Rg4? 50.d6 Re4 51.Kd5 Re5 52.Kc6+-) 50.Kd7 Rg4 51.d6 Kf7? (51...Rg1+=) 52.Ra5?? (better is 52.Kc6!?+-) 52...Rd4 (52...Rc4 53.Ra7 f5 54.Kd8 Kf6 55.d7+/–) 53.Ra2 (53.Ra7!?+/–) 53...g4 (53...f5 54.Kc6 f4 55.Ra7 Ke6 56.Re7 Kf5+=) 54.Kc6= Ke6 55.Re2 Kf5 (55...Kf7 56.Re7 Kf8 57.Re3 Rc4 58.Kd5+-) 56.d7+= g3 57.Rc2 (57.Kc7 Rc4 58.Kd6 Rd4 59.Ke7 Kg4=) 57...Kg4 58.Rc5?? (58.Rb2 Kh3 59.Rb4 Rd7 60.Kd7 g2 61.Rb3 Kh2=) 58...Rd7 59.Kd7 (59.Rc4 Kh3 60.Kd7 g2 61.Rc3 Kh2=) 59...g2 (59...f5 60.Ke6 f4=) 60.Rc8 Kf3 ½–½. Sebald,Ralph – Rose,Anne, Dortmund, 1999.

6.b5!? Adam.

6.c5 Bc7 7.Qc2 Bg4=+ 8.Be2 Nf6 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 0-0 11.0-0 e4 12.de4 de4 13.Nd4 Qe5 14.g3 Qh5 (14...Be2 15.Ne2 Qh5 16.Nd4=+) 15.Ne4 Ne4 16.Bg4 Qg4 17.f3 Qg6 18.fe4 Ne5 19.Nf5 Qe6 20.Rad1 (20.Qb3 Qb3 21.ab3 Rfe8+=) 20...Rad8 (< 20...Qa2 21.Rd7!? Bd8 22.Rb7+/–) 21.Rd8 Rd8 22.Rd1 (22.Be5 Be5 23.Qa4 a6+=) 22...Rd1 (22...Nf3!? 23.Kf2 Rd1 24.Kf3 Rd7 (24...Qa2?? 25.Ne7 Kf8 26.Bg7 Kg7 27.Qa2+-) 25.Bg7 Be5 26.Be5 Qe5=) 23.Qd1+= f6? (better is 23...Nc4 24.Qg4 g6 25.Nh6 Kf8=) 24.Be5+- fe5 25.Qg4 Qf6 26.Ng7! Qg7 27.Qc8 Kf7 28.Qc7 Kg6 29.Qg7 Kg7 30.g4 1–0. Andreazza,Attilio (1975) – Fabris,Mario Henrique, IECG, 1999.

6.c5 Bc7 7.Be2 Bf5 8.0-0 Nf6 9.d4 e4 10.Nfd2 0-0 11.Na3 Nbd7 12.Rc1 Qe6 13.b5 Ng4 (13...Ng4 14.h3 Ngf6=). Perlitz,J – Nebe,Lutz, corr SOK–89–44, 1989.

6.c5 Bc7 7.Be2 Bg4 =.

6.cd5 cd5 7.Bb5 Bd7 8.Nc3 Nf6 (8...Bb4 9.Nd5 Qc5 10.Qb3 Bb5 11.Rc1+- (11.Nb4?! Nd7+/–)) 9.Bd7 Nbd7 (< 9...Kd7 10.Qb3 d4 11.ed4 ed4 12.Ne2+/–; 9...Qd7?! 10.d3=+) 10.Nb5 0-0 11.Nd6 Qd6 12.a3 Rfe8 13.d3 Rac8 14.0-0 Rc6 15.Qd2 h6 16.Rac1 Rc1 17.Rc1 b6 (17...b5!?=) 18.b5+= Rd8 19.h3 Ne8 20.Qc3 f6 21.d4 ed4 (21...e4 22.Nd2+=) 22.Nd4+/– Ne5 23.Nc6 (23.Rc2+/–) 23...Rd7 (better is 23...Nc6!? 24.bc6 Rc8+=) 24.Ne5+- fe5 25.Qe5 Qe5 26.Be5 Re7 27.Bb8 Rb7 28.Rc8 Kf7 29.Kf1 Ke7 30.Bg3 Nd6 31.Bd6 Kd6 32.Ke2 Rc7? (better is 32...Re7+-) 33.Rc7 Kc7 34.Kd3 Kd6 35.Kd4 Ke6 (35...h5 36.f4 Ke6 37.g4+-) 36.f4 g6 (36...h5+-) 37.g4 Kd6 38.f5 (38...gf5 39.gf5+-) 1–0. Cottarelli,Franco – Hasler,Ulrich, corr TT ICCF, 2003.

6.cd5 cd5 7.Nc3 Nf6 (7...Bb4?? 8.Nd5 Qd6 9.Be5 (9.Nb4?! Qb4 10.Be5 f6+-) 9...Qd5 10.Bg7+-) 8.a3 (8.Qb3 Be6 9.Nb5 A) worse is 9...Bb4 10.Be5 (10.Ne5?! 0-0=) 10...Na6 11.a3+/–; B) 9...Nbd7=) 8...a6 (8...Nc6 9.b5 Nd8 10.Be2+=) 9.Qc2 (9.Qb3 Qe6=) 9...0-0 (9...Nc6 10.Qa4 Bd7 11.b5+=) 10.Be2 (10.Qb3 Be6 11.d4 e4+=) 10...Bg4 (10...Bg4 11.Rc1 a5+=; 10...Nc6!?+=). Tischer – Ziesche, corr, 1966.

6.Be2 Nf6 7.c5 Bc7 8.0-0 h6 (8...0-0 9.d4 e4 10.Nfd2=) 9.d4 e4 10.Ne5 a6 (10...Nbd7 11.Nd7 Bd7 12.a4=) 11.Nc3 Nbd7 12.h3 (better is 12.Nd7 Bd7 13.a4=) 12...Ne5-/+ 13.de5 Be5 (13...Qe5 14.g3 Bh3 15.Nb5–+) 14.Qb3 (14.Na4 Bc7-/+) 14...g5 (14...Be6 15.Na4 Bc7 16.Bd4-/+) 15.f4 gf4 16.ef4 Bc7 17.Nd1 Rg8 18.Qc3 (18.Bd4 Bf5-/+) 18...d4! 19.Qd4 Nd5 (19...Bh3 20.Kh2 Bg4-/+) 20.Ne3?? (better is 20.f5=) 20...Bh3 21.Nd5 (21.Rf2 Nf4 22.Raf1 Bg2 23.Ng2 Ng2–+) 21...Rg2 22.Kh1 cd5 (22...Re2 23.Ne7 Bf1 24.Rf1+-) 23.Qh8?! (23.Rg1 Rg1 24.Rg1–+) 23...Qf8 24.Rg1 (24.Bd1 Qh8 25.Bh8 Ra2 26.Ra2 Bf1 27.Be5 Be5 28.Ba4 Ke7 29.fe5–+) 24...Qh8 (24...Re2 25.Rg8 Bg2 26.Kg1=) 25.Bh8 Rg1 (25...Re2 26.Rg8 Ke7 27.Ra8 Bf4 28.Rg8–+) 26.Rg1 0-0-0 (26...Ke7 27.Be5 Be5 28.fe5–+) 27.Bd4 (27.Bf6 Re8 (27...Bf4?! 28.Bd8 Kd8 29.Rd1–+) 28.Bh5 Be6–+) 27...Bf4 28.Rg7 Be6 29.Bg4 (29.Kg2 Kd7–+) 29...Bg4 30.Rg4 Bg5 31.Kg2 f5 32.Rg3 f4 33.Rb3 Rg8 (33...Rg8 34.Kf2 Bh4 35.Kf1 Bg3–+) 0–1. gtate (1755) – sanbarrett (2015), net–chess.com, 2001. (=1.e3 e5 2.b4 d5 3.Bb2 Bd6 4.c4 c6 5.Nf3 Qe7)

5.Nf3 Bg4

6.c5 Bc7 7.Be2 Nd7 8.0-0 Ne7 9.Re1 a5 10.a3 e4 11.Ng5 h6 (better 11...Be2!? 12.Qe2 Be5=+) 12.Nf7+= (worse 12.Bg7 Rg8 13.Bg4 Rg7–+) 12...Be2 13.Nd8 Bd1 14.Ne6 Bb8 15.Rd1 Kf7 16.Ng7 (16.Nd4!?=) 16...Be5=+ 17.Be5 Ne5 18.Nh5 ab4 19.Nf4 N7g6 20.Ng6 Kg6 (20...Ng6?! 21.d3 ed3 22.Rd3=) 21.d4 ed3 22.Nd2 Nc4 23.a4 (23.Nb1!?-/+) 23...Nb2–+ 24.Rdc1 Na4 25.Nf3 (25.Nb3 Nc3 26.Kf1 Kf6–+) 25...Rhe8 26.Kf1 (26.g4 b3 27.Rab1 b2–+) 26...b3 27.Rab1 b2 (27...b2 28.Re1 Ra5–+ (28...Nc5?! 29.Rb2 Kf6 30.Rc1–+)) 0–1. perip (1875) – alekhinebattery (2230), gameknot.com, 2020.

6.cd5 cd5 7.Qa4 Bd7 8.Qb3 Qe7 (8...Nc6 9.b5 Na5 10.Qd5+=) 9.Qd5 e5 becomes the focus of attention (9.Nc3 A) 9...Bb4?? 10.Nd5 (10.Qd5?! Nc6=) 10...Qd8 11.Be5+-; B) 9...d4 10.Nd5 Qd8+=) 9...Nc6= 10.Be2 (10.b5!? Be6 11.Qe4=) 10...Nf6 11.Qc4 (11.Qb3 Nb4 12.a3 Nc6+=) 11...Nb4 12.Qb3 0-0 13.a3 Be6 (13...Nc6 14.0-0-/+ (14.Qb7?? Rfb8 15.Qa6 Rb2–+)) 14.Qa4+= Nc6 15.d3 (15.0-0 a6+=) 15...a6 (15...Rfd8 16.0-0+=) 16.Nbd2 (16.0-0 b5 17.Qh4 Rfd8+=) 16...b5 (16...Nd5 17.Qh4+=) 17.Qh4 h6 (17...Rfc8 18.0-0+=) 18.a4 (18.d4 Bd5 19.e4 Ne4 20.Qe7 Be7 21.Ne4 Be4 22.de5 Rac8+=) 18...Rfd8 (18...Rfb8 19.d4 ba4 20.de5 Rb2 21.ef6 Qf6 22.Qa4-/+) 19.ab5 ab5 20.0-0 Nd5 (20...Bd5 21.Rfc1 Ra1 22.Ra1=) 21.Qe7 Nde7 (worse is 21...Nce7 22.Ne4 Bc7 23.Ne5+=) 22.Ne4 Ra1 (22...Bc7 23.Nc5=) 23.Ra1 Bc7 24.Nc5 Bc8 (24...Bf5 25.d4 ed4 26.Nd4=) 25.Rc1 (25.Ra8 b4=) 25...f6 (25...b4 26.Kf1=) 26.d4 ed4 (26...b4 27.Bc4 Kf8 28.h3=) 27.Nd4 Nd4 28.ed4 Bf4 29.Ra1 b4 30.g3 (30.Ra8 Bd2+=) 30...Bd2 (30...Bd6!?=) 31.Ne4+/– (31.Ne4 Bg5 32.f4+/–) 1–0. themonkey – marjan_79, GameColony.com, 2002.

6.cd5 cd5 7.Bb5 Nc6 8.0-0 =+.

6.cd5 Ne7 7.dc6 Nbc6 8.b5 Nb4 9.a3 Nbd5 10.h3 Bf3 11.Qf3 0-0 12.Bc4 Qd7 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Rac8 15.d3 Ng6 16.h4 Qe7 17.Qe4 Rfd8 18.h5 Nf8 19.h6 g5 (19...g6!?+/–) 20.Rh5+- Ng6 (20...Kh8 21.f4 Ng6 22.Rg5+-) 21.Qf5 Kh8 22.Qg5 f6 23.Qf5 a6 24.a4 (24.ba6?! b5 25.Ba5 bc4 26.Bd8 Qd8 27.dc4 Rc4+/–) 24...ab5 25.ab5 Bb4 26.Bb4 Qb4 27.Kf1 Qe7 28.g4 Rc7 29.g5 fg5 30.Rg5 (30.Qg5 Qd6+-) 30...Rf8 (30...e4 31.b6 Rc6 32.Bd5+-) 31.Qg4 Qf6 32.Ra2 e4 33.Qg3 Rcc8 34.Rg4 Qc3 35.Qd6 (35.Re4 Rc4 36.dc4 Qd3 37.Kg1 Qe4-/+) 35...ed3 36.Qd3 (36.Qd4 Qd4 37.Rd4 Rce8+-) 36...Qd3 (36...Qf6 37.Qd4 Ne5 38.Rf4+-) 37.Bd3 Ne5 38.Rd4 b6 39.f4 Rc1 40.Kf2 Nd3 41.Rd3 Rh1 42.Ra7 Rh2 43.Kg3 Rh6 44.Rdd7 Rg8 45.Kf3 Rh3 46.Ke4 Re8 47.Re7 Re7 (47...Rc8 48.f5+-) 48.Re7 Rh5 49.f5 Kg8 1–0. Welti,Manfred – Gross,Gerald, email b4–01–05, 2002.

6.cd5 Ne7 7.dc6+= Nbc6 8.b5 Nb4 9.Nc3 0-0 10.Bc4 Rc8 (10...Bf3 11.gf3 Bc7 12.d3+/–) 11.d3 Bf3 (11...Bb8 12.0-0+/–) 12.gf3 Bb8 (12...Bc7 13.Rg1+/–) 13.Rb1 (13.Qe2 Ned5+=) 13...Nbd5 14.Nd5 Nd5 15.Rc1 (15.f4 ef4 16.Rg1 g6+=) 15...Nb6 16.Qb3 (16.Bb3 Qd7 17.Rc8 Rc8=) 16...Qd7 17.Ke2 (17.Rg1 Nc4 18.Rc4 Rc4 19.Qc4 Rc8=) 17...Nc4 (17...Rfd8 18.Rhd1=) 18.Rc4 Rc4 (18...Rfd8 19.Rhc1 Rc4 20.Qc4+=) 19.Qc4 (19.dc4 Rd8 20.Rd1 Qe7+=) 19...Rc8= 20.Qb3 Rd8 (20...Bd6 21.d4=) 21.Rc1+= b6 (21...Kh8 22.d4+=) 22.Qc4 Qf5 (22...Bd6 23.Qd5 Qe7 24.Rg1+=) 23.Qe4 (23.Rc3 Qd7+/–) 23...Qe6 24.Rc4 Kh8 (24...Qd7 25.Rc6+=) 25.a4 Kg8 (25...Qd7 26.d4+=) 26.Qg4 f5 27.Qg5 Qd7 The mate threat is Qxd3 28.d4 Qd5 29.Rc2 Qd7 30.Rd2 Bc7 (30...e4 31.fe4 fe4 32.d5+/–) 31.d5 (31.e4 f4+/–) 31...Bd6 32.e4 Rc8 33.Kd1 (worse is 33.Qf5 Qf5 34.ef5 Bb4=; worse is 33.ef5 Bb4 34.d6 Bd2 35.Qd2 Qf5 36.Qd5 Qf7 37.Qf7 Kf7 38.Be5 Rc4-/+) 33...Rc4 (33...fe4 34.fe4 Qc7 35.f3+=) 34.ef5 (34.Qf5 Qf5 35.ef5 Ra4+=) 34...Kf7= (worse is 34...Ra4 35.f6+/–) 35.Re2 (35.f6 gf6 36.Qh6 Qf5+=) 35...Ra4 36.Be5 ½–½. Storgaard,Flemming (1830) – Spasic,Aleksandar, IECG, 1999.

6.cd5 Nf6 7.dc6 Nc6 8.b5 =.

6.Be2 Bf3 7.gf3 Nf6 8.0-0 (8.Rg1 Rg8+=) 8...e4 (8...dc4 9.Bc4 Nd5 10.f4+=) 9.c5 Bc7 10.f4 (10.d3 ed3 11.Bd3 Qe7=) 10...a5 (10...Rg8 11.d3+=) 11.a3 (11.b5 b6 12.Qc2 bc5 13.Qc5 Bd6+=) 11...ab4+= 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Nbd7 14.Kh1 (14.d3 0-0=) 14...b6+= 15.Bd4 0-0 (15...bc5 16.bc5 0-0 17.d3+=) 16.Rg1 bc5 17.bc5 Kh8 (17...Qe7 18.Qa4 Qe6 19.Qa7+=) 18.Bg4 (18.d3 Qe7 19.de4 Qe4 20.Bf3 Qe7=) 18...Nb8 (18...Rg8 19.d3+=) 19.Bf5 g6 (19...Re8 20.d3=) 20.Qg4 Qe7 21.h4 (21.Nc3!?=) 21...Na6 22.h5 (22.Qg5 Kg7+=) 22...Bd8 (better is 22...Nc5 23.Qg5 Bd8-/+) 23.Qh4?? (23.hg6 fg6 24.Bd7 Nc5 25.Bc6 Qd6+=) 23...Kg7 (23...gf5 24.Qg5 Rg8 25.Qg8) 24.Rc1? (24.h6 Kg8+=) 24...Nb4?? (24...gf5 25.Qg5 Kh8 26.Rg1 Rg8 27.Qg8) 25.Nc3?? (25.hg6 fg6 26.Qg3-/+) 25...Nd3?? (25...gf5 26.Qg5 Kh8 27.Rg1 Rg8 28.Qg8) 26.Ra1?? (better is 26.Rg1 Nc5 27.f3 ef3 28.Qf2-/+) 26...gf5–+ 27.h6 Kh8 28.Ra7 Qe6 (28...Qa7 Deflection from f6 29.Bf6 The nicest combinations are those leading to mate) 29.Ra8 Threatening mate... how? 29...Rg8 30.Nd1? (30.Rd8 Nf2 31.Qf2 Rd8 32.Qh4+/–) 30...Nf4 (better is 30...Be7 31.Rg8 Kg8 32.Qg5 Kf8 33.Qg7 Ke8–+) 31.Rd8!-/+ (31.Rd8 Rd8 32.Bf6 Kg8 33.Qg3 (33.ef4?! Rc8+/–) 33...Ng6 34.Bd8+-) 1–0. Mohan,Chennaparampil – Khushal, corr India, 1995.

6.h3 Bf3 7.Qf3 Nf6 (7...Qf6 8.cd5 Qf3 9.gf3 cd5 10.Rg1+=) 8.c5 (8.Qg3 Nh5 9.Qg4 g6=) 8...Bc7 9.d3 (9.Qg3 Nh5 10.Qg4 g6=) 9...Nbd7 10.e4 (10.Be2 e4 11.de4 Ne5–+) 10...d4 Black gets the initiative 11.Nd2 a5 12.a3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1 Qa8 (14...b6 15.cb6 Bd6 16.b5+=) 15.Qd1 Qa3 (15...b6 16.cb6 Nb6 17.Bb2+=) 16.Qb1 0-0 17.Be2 (better is 17.Nc4!? Qa4 18.Be2+=) 17...Ra8-/+ 18.0-0 Ra4 19.f4 (19.Nc4 Qb4 20.f4 Qb1 21.Rb1 Nc5 22.fe5 Nfd7 23.Bd4 b5 24.Bc5 Nc5+=) 19...Rb4 20.Qc2 Qa5 (20...Rb5 21.fe5 Be5 22.Nf3 Rc5 23.Qd2-/+) 21.Nf3 Ra4 (21...b6 22.cb6 Qb6 23.fe5 Ne5 24.Ne5 Be5 25.Bf3-/+) 22.fe5 Ne5 (22...Ra1 23.ef6 Ra2 24.Qb3 Re2 25.Qb7-/+) 23.Bb2+= Nf3 24.Bf3 Bf4 25.Bc1 (25.Kh1 Qb5+=) 25...Bc1 26.Rc1 Qb5 (26...Ra2 27.Qc4 Ra1 28.Ra1 Qa1 29.Kh2-/+) 27.Kf2 (better is 27.Rb1!? Rb4 28.Ra1-/+) 27...Nd7 28.Be2 (better is 28.Bg4!? Qa5 29.Bd7–+) 28...Ra5–+ 29.Qc4 (29.Qd2 Nc5 30.Rb1 Qa6–+) 29...Qc5 30.Bg4? (30.Qc5 Nc5 31.g3 Nd7–+) 30...Qc4 (better is 30...Ne5 31.Qc5 Nd3 (worse is 31...Rc5 32.Rb1–+) 32.Ke2 Nc5–+) 31.Rc4-/+ (31.dc4? Nc5 32.Rd1 Ne4 33.Kf3 Nc3 34.Rd4 f5–+) 31...Ne5 32.Rd4 Threatening mate: Rd8 32...Ng4 (32...Kf8 33.Be2-/+) 33.hg4 Kf8 34.Rd7 Rb5 (34...b5 35.Rc7-/+) 35.d4 Rb3 36.Ke2 b6 (36...b5 37.Rc7 Rb2 38.Ke3 Rg2 39.Kf4-/+) 37.Rc7+= Rg3 (37...c5 38.dc5 bc5 39.Rc5+=) 38.Rc6= Rg4 (38...b5 39.Kf2 Rd3 40.d5=) 39.Rb6 (39.Kf3!? f5 40.ef5 Rd4 41.Rb6=) 39...Re4+= 40.Kd3 Re6 41.Rb7 (41.Rb8 Ke7+=) 41...Re7 (41...Rg6 42.Rb8 Ke7 43.Rb7 Ke8 44.Rb2+=) 42.Rb8= Re8 43.Rb7 h5 44.d5 Re1 (44...g5 45.d6=) 45.Kd4 (45.Kc4 Re2+=) 45...Re2 46.d6 (46.g3 g5+=) 46...Rg2?? (better is 46...Rd2 47.Kc5 Ke8 48.Re7 Kd8=) 47.Rb8 1–0. Hansen,Axel – Olsen,Kim Alex, Copenhagen op, 1992.

4.Bb2 Nd7

5.a3 Bd6 6.Qb3 Ngf6=+ 7.Nf3 (7.cd5 Nd5 8.Nc3 N5f6=+) 7...e4 8.Nd4 0-0 (8...dc4 9.Qc4 Ne5 10.Qc2=+) 9.Nc3 (9.cd5 cd5 10.Nc3 Nb6=+) 9...dc4 10.Bc4 Nb6 (10...Be5 11.Qc2 Bd4 12.ed4=+) 11.f3 Nc4 12.Qc4 ef3 13.Nf3 Be6 (13...a5 14.0-0=+) 14.Qd4 Bf5 (14...Bc7 15.b5=+) 15.0-0 (15.Nh4 Bc2=+) 15...Re8 (15...Bd3 16.Rf2=+) 16.Qh4 (16.d3 Bc7 17.Qd8 Rad8=+) 16...Ng4 (16...a5 17.Ne1 Bg6 18.b5-/+) 17.Qd8 (17.h3 Nf6=+) 17...Rad8-/+ 18.h3 Nf6 (18...Nh6 19.Rfc1=+) 19.Nd4 (19.Ne2 Nd5=+) 19...Bg6 (19...Bd3 20.Rfc1-/+) 20.Nf5 Bc7 21.Nd4 (21.Rad1 Rd3-/+) 21...Ne4 (21...Bd3 22.Rfc1-/+) 22.Ne4 Be4 23.Nf5?? (better 23.Rac1-/+) 23...Rd2–+ 24.Rf2 Rf2 (24...Bh2 25.Kf1 Rf2 26.Kf2 Bf5 27.Rd1–+) 25.Kf2 (25.Nh6 gh6 26.Kf2 Rd8–+) 25...Bf5 26.Rd1 (26.g4 Be4–+) 26...Bb6 (26...h5 27.Ke2–+) 27.Bc1 (27.Bd4 Rd8–+) 27...Rd8 (27...h5 28.a4–+) 28.Re1 (28.Rd8 Bd8 29.Kf3 Be6–+) 28...Be4 29.g3 (29.g4 Bc7–+) 29...Rd3 (29...Bc7 30.g4–+) 30.h4 (30.Re2 a5–+) 30…f6 0–1. jaddwarrior (1985) – corea (1925), ChessWorld.net, 2015.

5.a3 Ngf6 6.cd5 Nd5 (6...cd5 7.Nf3 Bd6 8.Bb5+=) 7.d3 (7.e4 N5f6=) 7...Bd6 (7...a5 8.b5+=) 8.Nf3 (8.Nd2 a5 9.Nc4 Bc7+=) 8...0-0 (8...a5 9.e4 N5f6 10.Qa4-/+) 9.Nbd2 Re8 10.Qb3 (10.Be2 a5 11.ba5 Qa5= (worse is 11...Ra5 12.Nc4 Bc7 13.Na5 Ba5 14.Kf1+/–)) 10...a5+= 11.Nc4 Pawn e5, live or die! 11...Bc7 (11...ab4 12.Nd6 Nc5 13.Qc4 Qd6 14.ab4 Ra1 15.Ba1 Nb4 16.d4 ed4 17.Bd4–+) 12.e4 (12.Be2 ab4 13.0-0 b5-/+) 12...Nf4-/+ 13.g3 Ng6 14.Bg2 b5 (14...c5 15.ba5 Ba5 16.Na5 Qa5 17.Qc3+=) 15.Ne3 ab4 (15...Nb6 16.d4+=) 16.ab4 Ra1 17.Ba1 Nb6 (17...Bb6 18.0-0=) 18.0-0= Be6 (18...Qd6 19.Rc1=) 19.Qc2 (19.Qc3 Qd6=) 19...Qd6 20.Rd1 (20.Nf5 Qd7=) 20...Ra8 21.d4 Nc4 22.Nf5? (better is 22.Nc4!? Bc4 23.Qd2=) 22...Qb4-/+ 23.d5 (23.de5 Nge5 24.Be5 Be5 25.Ne5 Ne5-/+) 23...cd5 24.ed5 Bd5 (better is 24...Bd7!?-/+) 25.Bc3+= Qc5 26.Rd5 Qd5 A deflection 27.Ne5 Qe6 (27...Qe5 28.Be5) 28.Ng7+= Qc8 (28...Kg7 Decoy to g7 29.Nc4 Discovered attack) 29.Ba8?? (29.Nf7 Ra6 30.Bd5+-) 29...Be5–+ (29...Qa8 30.Nc4 bc4 31.Nf5+=; 29...Nge5?! 30.Be4 Kg7 31.f4-/+) 30.Nh5 (30.Be4 Bg7 31.Bb4 Bf8–+) 30...Qa8 31.Be5 (31.Nf6 Bf6 32.Bf6 Nge5 33.Be5 Ne5–+) 31...Nce5 (31...Nge5 32.Qd1–+) 32.f4 Qc6 (32...Nf3 33.Kf1–+) 33.Qb2 Qc5 34.Kg2 (34.Kf1 Qc4 35.Kg1 Nf3 36.Kf2 Nd4–+) 34...Qd5 35.Kh3 Qe6 36.Kg2 Qf5 (36...Nh4 37.gh4 Qd5 38.Kf2 Ng4 39.Kg3 Qh5 40.Qd4–+) 37.fe5 Qh5 38.Qb5 Qe5 (38...Ne5 39.Qa6–+) 39.Qc4 (39.Qd3 Qb2 40.Kg1 Qc1 41.Qf1 Qc3–+) 39...Kg7 40.h4 (40.h3 f5 41.Kf3 Qd6 42.Qc3 Ne5 43.Ke2 Kf6–+) 40...h5 41.Qc2 (41.Kf3 Qf5 42.Ke3 Qe6 43.Qe4 Ne5–+) 41...Qd5 42.Kf2 Qd4 43.Kg2 (43.Ke2 Qg4 44.Kf2 Ne5–+) 43...Qg4 (43...Ne5 44.Qe2–+) 44.Qc3 Kh7 45.Qf6 (45.Kf2 Qf5 46.Qf3 Qf3 47.Kf3 Kg7–+) 45...Nh4 (45...Qe4 46.Qf3 Qf3 47.Kf3–+) 46.Kf2?? (46.Qh4 Qh4 47.gh4–+) 46...Qf5 (46...Qf5 47.Qf5 Nf5–+) 0–1. Juscamayta Zuegel,Tupak Amaru – Baur,Frank, Oberschwaben ch–B, 1994.

5.a3 Ngf6 6.h3 Bd6 7.Ne2 (7.cd5 cd5 8.Nc3 0-0=+) 7...0-0 (7...dc4 8.Ng3-/+) 8.Ng3 e4 9.Nf5 Bc7 10.Nd4 (10.cd5 Ne5 11.Nd4 cd5=+) 10...Ne5 (10...dc4 11.Bc4 a5 12.ba5 Ra5 13.Nc3-/+) 11.Qb3 (11.cd5 cd5 12.d3 a5=+) 11...Be6 (11...dc4 12.Bc4 a5 13.Be2-/+) 12.cd5 (12.Ne6 fe6 13.Bd4 Nfd7=+) 12...Nd5 (better 12...Bd5!? 13.Qc2 Nd3 14.Bd3 ed3-/+) 13.Qc2=+ Nf6 14.Ne6 fe6 15.Nc3 (15.Bd4 Rf7=+) 15...Nd3 16.Bd3 ed3 17.Qb3 Re8 (17...Qd7 18.f4=+) 18.0-0 (18.Na4 Ne4=+) 18...Kh8 19.Na4 Ne4 20.Rad1 Qd6 21.f4 Ng3 (21...e5!?=) 22.Rf3+= Ne2 23.Kh1 (better 23.Kf1 Bb6 24.Be5+/-) 23...Rf8?? (23...e5 24.Nc5 A) 24...ef4? 25.Qf7 (25.Qd3?! b6=) 25...Qf8 26.Qc7+-; B) 24...e4=) 24.Nc5 (better 24.Be5 Qe7 25.Bc7 Qc7 26.Qd3 Nf4 27.ef4+-) 24...Rae8? (24...Rf7 25.Nd3 (25.Qe6?! Qe6 26.Ne6 Bd6+/-; 25.Qd3?! Qd3 26.Nd3 a5+-; 25.Ne6?! Qd5 26.Qd5 cd5+-) 25...Rf5 26.Be5+-) 25.Qd3 (better 25.Be5 Qe7 26.Bc7 Qc7 27.Qd3+-) 25...Qd3+/- 26.Nd3 e5? (better 26...a5+-) 27.Re1?? (better 27.Ne5 Rd8 28.d3+-) 27...e4+= 28.Re2 ef3 29.Rf2 (29.gf3 Bf4 30.Bg7 Kg7 31.Nf4 Rf4 32.Rg2 Kf7 33.ef4 Rd8+=) 29...Rd8 (better 29...fg2!? 30.Rg2 Rf7=) 30.Nc5+/- Rfe8 31.Nb7 Rd3 (31...Rd5 32.gf3 Re7 33.Nc5+/-) 32.Bc3 (32.Nc5 Rd5+-) 32...Bb6 (32...fg2!? 33.Kg2 Bb6+=) 33.Rf3+/- Rd7 (33...Rb8 34.Nc5 Bc5 35.bc5+/-) 34.Nc5+- Bc5 35.bc5 Rd3 36.Kg1 Rb8 37.Bb4 (37.f5 Kg8+-) 37...a5 (37...Rb5 38.Rg3+/-) 38.Ba5+- Ra3 39.Bc3 Rd8 (39...Kg8 40.e4+-) 40.Kf2 Kg8 41.f5 h6 (41...Re8 42.Rg3 Ra7 43.Kf3+-) 42.g4 (42.Rg3!? Rd7+-) 42...Ra4 43.Kg3 Rd5 (43...Kf7 44.Rf4 Rda8 45.e4+-) 44.Bd4 (44.d4 Rd7+-) 44...Ra2 (44...Kf7 45.Rf1+-) 45.Rf2 (45.f6 Rd4 46.ed4 Rd2 47.fg7 Kg7+-) 45...Kf7 46.Kf3 h5 47.Ke4 hg4 48.hg4 Ke7? (better 48...Ra4 49.Kf3 Ra3+-) 49.g5 (better 49.Bg7!? Rc5 50.g5 Rc4 51.Kd3 Rg4+-) 49...Ra4 50.Rh2 (better 50.f6!? gf6 51.gf6 Kf7+-) 50...Rc5+/- 51.Rh7 Rd4?? (better 51...Kd6 52.f6 Rg5 53.Rg7 Rh5+/-) 52.ed4 Rd5 (52...Rb5 53.Rg7 Kd6 54.f6+-) 53.Rg7 Kf8 54.Rc7 (54.Rc7+-) 1-0. dannysmet (2065) - kandit (2085), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

5.a4 Bb4 6.Qb3 a5 7.cd5 Nc5 8.Qc4 cd5 9.Qb5 (9.Qc2!? f6 10.Bc3-/+) 9...Bd7–+ 10.Qb6?? (better 10.Qe2 Nf6 11.Qd1–+) 10…Qb6 (10...Qb6 11.Be5 Nf6–+) 0–1. aravind555 (1775) – Dmitro50 (1740), lichess.org, 2020.

5.a4 Ngf6 6.b5 Bc5 7.Nf3 Qc7 (7...e4 8.d4 ef3 9.dc5 fg2 10.Bg2 Nc5 11.cd5=+) 8.d4= ed4 9.Bd4 0-0 10.Bc5 (10.cd5 Nd5 11.bc6 bc6=) 10...Nc5=+ 11.Be2 dc4 12.Bc4 Ncd7 (12...Rd8 13.Qc2=+) 13.0-0= Ne5 14.Ne5 Qe5 15.Na3 Bg4 16.Be2 (16.Qb3 Qg5 17.f3 Bh3=) 16...Bf5 (16...Rfd8 17.Qe1=+) 17.Qb3 Rad8 18.Nc4 Qc7 19.Rad1 Be6 20.Qb4 c5 21.Qc3 Nd5 22.Qb2 Nb4 23.Ne5 f6 24.Bc4 Bc4 25.Nc4 Nd3?? (25...Qe7 26.a5=) 26.Qc3?? (better 26.Qb3 Nb4 27.Nd6 Kh8 28.Nf7 Rf7 29.Rd8 Qd8 30.Qf7+-) 26...Ne5+= 27.Ne5 fe5 28.h3 b6 29.Rd2 Rde8 (29...Rd2!? 30.Qd2 Rd8=) 30.Rfd1+= Rf7 31.Rd5 Rf6 (31...Qe7 32.e4+=) 32.Qc4 (better 32.Rd7 Qb8 33.R1d5+/-) 32...Rg6?? (better 32...Qf7 33.Qc2 Rf8+=) 33.Rd7+- Ree6 1-0. Antares_Sco (1905) - leonrades (2020), Eastern SuperBlitz Arena, lichess.org, 2016.

5.Qb3 Ne7 6.Nf3 e4 7.Nd4 g6?? (better 7...a5=) 8.Ne6!+- fe6 9.Bh8 Nf5 10.Bb2 (10.a3 Nh4+/-) 10...Bg7 (10...Nh4 11.d4+/-) 11.Nc3 (11.Bg7 Ng7 12.Nc3 a5+-) 11...Qf6 (11...Ne5 12.b5+/-) 12.g3 (12.Rc1 Ne5 13.b5 Nh4 14.bc6 bc6 15.cd5 Ng2 16.Bg2 Nd3 17.Kd1 ed5=) 12...h5 (12...Ne5 13.c5+=) 13.d4 ed3 14.Bd3 b6 (14...Ne5 15.Na4+/-) 15.cd5 (15.Na4 Qe7+-) 15...cd5 (better 15...ed5 16.Nd1 Ne5+-) 16.Nb5?? (better 16.f4+-) 16...Qb2-/+ 17.Qb2 Bb2 18.Rb1 Be5 19.f4 (19.e4 Ne7 20.Rc1 g5-+) 19...Bb8 (19...a6 20.Nd4 Bd4 21.ed4-/+) 20.Ke2 (20.e4 Ne7-/+) 20...a6 21.Nc3 Bb7 22.Rhd1 Ke7 23.a3 d4 (23...Nf6 24.b5 ab5 25.Nb5-+) 24.ed4 (24.Bf5!? gf5 25.Rd4=+) 24...Nd4 25.Kd2 (25.Kf2 Nf5-/+) 25...Nf5 (25...e5 26.Ke3 Nf6 27.Bg6 Ng4 28.Kd2 ef4 29.Re1 Kf6 30.Be4 Nf3 31.Ke2 Ne1 32.Bb7-+) 26.Ne4 Be4 (26...e5 27.Re1-+) 27.Be4-/+ Ra7 28.Ke2 Bd6 29.Kf3 Rc7 (29...a5 30.Rb3-+) 30.Rbc1 (30.Rd3 Nf6 31.Re1 Ne4 32.Re4 Rc2-+) 30...Nf6 (30...Rc1 31.Rc1 e5 32.fe5 Ne5 33.Ke2-+) 31.Rc7-/+ Bc7 32.Bc6 (better 32.Bd3-/+) 32...Nd5 33.h3 (33.Bd5 ed5 Passed pawn) 33...Nc3?? (better 33...Nf6-/+) 34.Rd3?? (34.Rd7 Kf6 35.Rc7 Nd4 36.Kf2 Nd1 37.Ke1 Ne3+-) 34...Nb5?? (34...Nd5 35.Rd1 Nf6-/+) 35.g4?? (better 35.Rd7 Kf6 36.Bb5 Bf4 37.Ba6+-) 35...hg4 (35...Nfd4 36.Ke4 Nc6 37.gh5 gh5 38.Rb3-+) 36.hg4?? (36.Kg4 Nbd4 37.Bb7 Kf6-+) 36...Nh4 (better 36...Nfd4 37.Ke4 Nc6-+) 37.Kg3 (better 37.Ke4!? Nd6 38.Kd4-/+) 37...g5-+ 38.Bb5 (better 38.Rd7 Kf6 39.Bb5 Bf4 40.Kf2 ab5 41.Rb7-+) 38...Ng6?? (better 38...Bf4 39.Kf2 ab5-+) 39.Rd7+- Kf6 40.Rc7 e5?? (40...gf4 41.Kh3 ab5+-) 41.Kf3 (better 41.Rc6 Ke7 42.fg5 Nf4 43.Ba6 b5+-) 41...gf4 (41...ab5 42.Rc6 Kg7 43.f5+-) 42.g5! Kg5 43.Rc6 (better 43.Ba6!? Nh4 44.Ke4 Ng6+-) 43...e4?? (43...ab5 44.Rb6 Nh4 45.Kf2 Kg4 46.Rb5 e4+-) 44.Kf2 (better 44.Ke4 ab5 45.Rb6+-) 44...e3+= 45.Kf1 f3?? (better 45...ab5 46.Rb6 f3 47.Rb5 Kg4=) 46.Rc5 (better 46.Ba6 Nf4 47.Rb6+-) 46…Kg4 (46...Kg4 47.Bd7 Kf4 48.Rc4 Kg5+-). ClayPigeons (2150) - killerofsizafu (2060), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.b5 cb5 6.cb5 d4 7.ed4+= ed4 8.Bd4 Qh4 (8...Ndf6!? 9.Qa4 Bd6+-) 9.Nf3+- Qf4 10.Be3 Qf5 11.Nc3 Ngf6 12.Be2 Bb4 13.0-0 Bc3 (13...0-0 14.Qb1 Qb1 15.Rab1 Bc3 16.dc3+-) 14.dc3+- 0-0 15.c4 (15.Re1 Re8+-) 15...Ne5 16.Ne5 Qe5 17.a4 Bf5 18.Qd4 Qe6 19.Bf3 (better 19.Rfe1+-) 19...Ng4? (better 19...Be4 20.Be4 Ne4+-) 20.Bb7+- Rad8 21.Bd5 Qg6 (21...Qd6 22.Bf4 Qe7 23.Rfe1+-) 22.Bf4 (22.Qa7 Be4 23.Be4 Qe4+-) 22...Qh5? (22...Rd7 23.Qc5 Nf6 24.Bc6+-) 23.Bg3 (23.Qa7 Nf6 24.Bc7 Rc8+-) 23...Bg6? (23...Be6 24.Qa7 Bd5 25.cd5 Qd5 26.Qc7+-) 24.Rad1 (24.Qa7 Bd3 25.Rfc1 Nf6+-) 24...Kh8 (24...Nf6+-) 25.Qa7 f5 (25...Nf6 26.Bf3 Qf5 27.b6 Rd1 28.Rd1+-) 26.f4 (better 26.Qe7 Rde8 27.Qh4+-) 26...Ne3 (26...Rde8 27.Rfe1 Nf6+-) 27.Qe3 Rfe8 28.Qf3 Qh6 29.Rfe1 (29.Rde1 Re1 30.Re1 Bh5+-) 29...Rf8 (29...Bh5 30.Qd3 Bd1 31.Rd1 Qb6 32.Bf2+-) 30.Rd3 (30.Re6 Rfe8+-) 30...Bh5 31.Qf2 Bg4 (31...Rfe8 32.a5+-) 32.Rde3 Qb6 (32...Rb8 33.Re6 Qh5 34.Qf1+-) 33.h3 Bh5 34.Re7 Qa5 35.Qd4 Qa4 (35...Bf7+-) 36.Qg7 1–0. BeepBeepImAJeep (2495) – gforce9 (1875), lichess.org, 2017.

5.b5 dc4 6.a4 c3 (6...cb5 7.ab5 Qc7 8.Nf3=+) 7.Nc3= cb5 8.ab5 Ngf6 9.Nf3 Bd6 10.Be2 0-0 11.d4 Bb8 12.0-0 ed4 (12...e4 13.Ng5+=) 13.Nd4 (13.Qd4 Nb6+=) 13...Nc5 14.Rc1 b6 (14...Qc7!? 15.g3 Bh3=) 15.Bf3 Bb7 16.Nc6 Qd7? (16...Qc7!? 17.g3 Re8+-) 17.Qd7 (17.Na4 Qd1 18.Rfd1 Na4 19.Bf6 Bc6 20.Bc6 gf6 21.Ba8 Bh2 22.Kh2 Ra8+-) 17...Nfd7+- (17...Ncd7?? 18.Ne7 Kh8 19.Bb7+-) 18.Nd5 (worse 18.Nb8 Rfb8 19.Nd5 a6+=) 18...Be5?? (better 18...Nd3 19.Rfd1 N7c5+-) 19.Ne5 Ne5 20.Be5 Rad8 (20...Bd5 21.Bd5 Nd3 22.Ba8 Ra8 23.Bd4 Nc1 24.Rc1+-) 21.Ne7 Kh8 22.Nc6 (better 22.Bb7 Nb7 23.Rc7 f6 24.Rb7 fe5+-) 22...Nd3 (22...Bc6 23.bc6 Nd3+-) 23.Nd8 Ne5 (23...Bf3 24.Rc8 Kg8+-) 24.Nb7 Re8 (24...Nf3 25.gf3 h5 26.Rc7+-) 25.Rfd1 (25.Rfd1 f5 26.Bd5+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2615) – AEonFlux (1700), lichess.org, 2016.

5.b5 Bd6 6.a4 Ngf6 7.Nf3 0-0 8.Be2 Re8 9.0-0 h6 10.Nc3 (10.d4 e4 11.Nfd2 Bb8=) 10...e4 11.Ne1 Ne5 12.Qb3 (12.cd5 cd5 13.Rc1 Be6=+) 12...Be6 (12...dc4 13.Bc4 Nc4 14.Qc4-/+) 13.cd5 cd5 14.Qd1 Rc8 15.d4 (15.f3!?-/+) 15...Nc4 16.Bc4 Rc4 17.Ne2 (17.h3 Qc8 18.Qc2 Qc7-+) 17...Qe7 (17...Bh2 18.Kh2 Ng4 19.Kg3-+) 18.Ng3 (18.Rc1 Bh2! 19.Kh1 Ng4-+) 18...Rec8 (18...Ng4 19.Qe2-+) 19.Rc1 (19.Qd2-+) 19...Ba3 (better 19...Ng4!? 20.Rc4 Rc4-+ (20...dc4?! 21.Ne4 Bh2 22.Kh1-+)) 20.Rc4 (20.Ba3!? Qa3 21.Ra1-/+) 20...Rc4 21.Ba1?? (21.Qb3 Bd6-/+) 21...Qc7 (21...Rc1 22.Qd2 Ra1 23.Qc3-+) 22.f3? (better 22.Qb3 Bd6 23.Bb2-+) 22...Rc1 23.Qc1 (23.Qb3 Ra1 24.Nc2 Rf1 25.Nf1-+) 23...Qc1 24.fe4 Qa1 25.ed5 (25.e5 Ng4 26.Nf3 Qa2-+) 25...Nd5 26.e4 (26.Nf3 Qb2 27.Re1 Bb4-+) 26...Nc3 (better 26...Qd4 27.Kh1 Ne3 28.Nf3 Qa4 29.Ra1-+) 27.d5 Bd7 28.Nc2 (28.Nd3 Qa2 29.Ne5 Be8-+) 28...Qb2 (better 28...Bc5 29.Kh1 Qa4 30.b6-+) 29.Na3 Qa3 30.h3 (30.b6 Qc5 31.Kh1 Qb6-+) 30...Qb2 (30...Qa4!? 31.Kh2-+) 31.Kh2 Qc2 32.Rf3 Ne4 33.Re3 (33.Nh5 Qc7 34.Kg1 Qe5-+) 33...Ng5 (better 33...Ng3 34.Kg3 Qa4-+) 34.Re7 (34.b6 a5 35.Ne2 Qd2-+) 34...Qc8 (34...Nf3! 35.Kh1 Qc1 36.Re1 Qe1 37.Nf1 Qf1) 35.d6 (35.h4 Nh7 36.Ne4 f5-+) 35...Kf8 (35...Qc2 36.Ne2-+) 36.Ne2 (36.h4 Ne6-+) 36...Ne6 37.Ng3 (37.Nc3 Be8 38.b6 ab6-+) 37...Nc5 38.Ne2 (38.Re5 Na4 39.Ne4 Qb8-+) 38...Be6 (better 38...Qb8 39.Re3-+) 39.Nd4 (39.b6 ab6 40.Nd4 Qd8-+) 39...Qd8 40.Ne6 fe6 41.a5 Qd6 42.g3 Qe7 (42...Ne4 43.Kg2 Qg3 44.Kf1 Qf2) 43.a6 (43.b6 ab6 44.a6 ba6 45.Kg1 Qf6 46.Kg2 Ne4 47.Kh1 Qf2 48.g4 Ng3) 43...ba6 (43...Ne4 44.ab7 Qc7 45.Kh1 Qc1 46.Kg2 Qd2 47.Kf3 Qd3 48.Kf4 g5 49.Ke5 Qd5) 44.ba6 (44.Kh1 Qb7 45.Kg1 Qf3 46.Kh2 Ne4 47.g4 Qf2 48.Kh1 Ng3) 44...Na6 (44...Ne4 45.Kg2 Qf6 46.Kh1 Qf2 47.g4 Ng3) 45.h4 (45.Kg2 Qb7 46.Kf2 Nc5 47.g4 Qb2 48.Kf3 Qc3 49.Ke2 Qd3 50.Ke1 Ne4 51.h4 Qe3 52.Kd1 Qd2) 45...Qb4 (45...Nc5 46.Kg2 Qf7 47.Kh2 Qf2 48.Kh3 Ne4 49.h5 Qg3) 46.Kh3 Qe4 47.h5 (47.Kh2 Qe2 48.Kh3 h5 49.g4 hg4 50.Kg3 Qf3 51.Kh2 Qf2 52.Kh1 g3 53.h5 Qf1) 47...Nc5 (47...Qh1 48.Kg4 Nc5 49.Kf4 Qe4) 48.Kh2 Nd3 (48...Nd3 49.g4 Ne1 50.Kg3 Qf3 51.Kh4 Ng2; 48...Qf3 49.g4 Qf2 50.Kh3 Ne4 51.g5 Qg3) 0-1. zembelek (2070) - enzino (1970), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

5.Nc3 Bb4 6.cd5 Bc3 7.Bc3 cd5 8.Qg4 Ngf6 9.Qg7 Rg8 10.Qh6 Rg6 11.Qh4 b6 (11...Rg4 12.Qh3=) 12.Nf3 (better 12.Qa4 Qe7 13.Nf3=) 12...Bb7 (better 12...Rg4 13.Qh3 Qe7=) 13.Ne5+- Ne5 14.Be5 White gets deadly initiative 14...Qe7 15.Bb5 Kf8 (15...Nd7 16.Qe7 Ke7 17.Bg3+-) 16.Bf6 (16.Bc3 Qe6+-) 16...Qf6+- 17.Qf6 Rf6 18.0-0 Ke7 19.Rac1 Rc8 20.Rc8 Bc8 21.Rc1 (21.Rc1 Kd8 22.d4+-) 1–0. aravind555 (1605) – pumuckel (1705), lichess.org, 2018.

5.Nc3 Ngf6 6.Be2 (better 6.cd5!? Bb4 7.dc6 bc6 8.Qf3=) 6...Bb4-/+ 7.cd5 cd5 8.Qb3 Qa5 9.a3 Bc3 (9...Be7!?-/+) 10.Bc3=+ Qb6 (10...Qc7 11.d4=+) 11.Rb1 (11.Qb6!? ab6 12.Bb5=) 11...Qb3-/+ 12.Rb3 0-0 (12...e4 13.d3-/+) 13.Nf3 Re8 14.0-0 a6 15.a4 e4 16.Nd4 Nc5 17.Ra3 Bd7 18.Rfa1 Ng4 (18...Rec8 19.a5-/+) 19.Bg4 (19.Bb4!? Rac8 20.Bc5 Rc5 21.Rb3=+) 19...Bg4-/+ 20.Bb4 Nd3 21.Bc3 Rec8 22.Rb3 Rab8 23.Rab1 Nc5 24.Rb4 Bd7 25.a5 Kf8 26.R4b2 (26.Rb6 Ke8=+) 26...Ke8 27.Rb6 Na4 28.R6b3 Nc3 29.dc3 Ba4 (29...Rc5 30.Ra3-/+) 30.Ra3 (30.Rb4 Bc6=+) 30...Rc4 31.Kf1 Kd8 32.Ke1 Kc7 33.Kd2 Bc6 34.Rb6 Rc5 35.g3 (35.h4 Bd7-/+) 35...g6 36.Rb2 b6 37.ab6 Rb6 38.Rba2 Bb5 (38...Kb7 39.Rb3-/+) 39.Nb3 (better 39.Nb5!? Rcb5 40.Ra6 Ra6 41.Ra6 Rb2 42.Ke1=+) 39...Rcc6-+ 40.Nd4 Rc5 (40...Bc4!? 41.Nc6 Ba2 42.Ra2 Kc6 43.g4-+) 41.Nb3-/+ Rcc6 42.Nd4 Rc5 ½-½. dannysmet (2065) - tripleseis (2135), Rated Blitz game, lichess.org, 2021.

5.c5 a5 6.Nf3 (6.a3!?=+) 6...ab4 (6...e4 7.Ne5 Ne5 8.Be5 ab4 9.Bd4-/+) 7.Ne5 Ne5 (better is 7...Nc5!? 8.Be2 Bf5-/+) 8.Be5= Nf6 (8...f6 9.Bd4=) 9.d4 Be7 (9...Nd7 10.Bf4=) 10.Bd3 0-0 (10...b6 11.cb6 Qb6 12.0-0=) 11.Qc2 (11.Bf6 Bf6 12.Qc2 Re8=) 11...g6 (11...Nd7 12.Bh7 Kh8 13.Bd3 Ne5 14.de5=+) 12.Nd2 (12.0-0 Re8+=) 12...Ng4 (12...b6 13.cb6 Qb6 14.Bf6 Bf6 15.0-0=) 13.Nf3 (13.Bf4 b6=) 13...Ne5 14.Ne5 Re8 (14...Bf6 15.0-0=) 15.0-0 Bf6 16.f4 (16.Nf3=) 16...Be5 (better is 16...Bg7!?=) 17.fe5+/– (< 17.de5 Ra3=+) 17...Qg5 (17...b6 18.Rf6+/–) 18.Rf3 Ra3 19.Qf2?? (better is 19.Rb1+/–) 19...Rd3–+ 20.Rf7 (better is 20.Rf1–+) 20...Qe3 (20...Re3 21.Rf1 Bf5 22.Rb7–+) 21.Qe3 Re3 22.Raf1 (22.Rf3 Re4 23.Rd3 Bf5–+) 22…Re4 (23.R7f4 Rd8–+; 22...Rd3 23.R7f4–+) 0–1. gtate (2050) – tomy (2215), net–chess.com, 2006.

5.d4 Bb4 6.Bc3 Bc3 7.Nc3 Ngf6 (7...Qa5 8.Rc1 Ngf6 9.Nf3-/+) 8.de5 Ne5 9.Nf3? (9.cd5 cd5 10.Be2 Be6-/+) 9...Nf3 (9...Bg4 10.Qd4 Nf3 11.gf3 Bf3 12.Rg1–+) 10.Qf3 (10.gf3 Be6 11.Rg1 Rg8–+) 10...0-0 (better 10...Qa5 11.Rc1 Ne4–+) 11.Rd1?? (better 11.Bd3-/+) 11...Qa5–+ 12.Rc1 Qa3 (better 12...Ne4 13.Bd3 Nc3–+) 13.Qd1 (13.Rc2 Be6–+) 13...Bg4 (13...Be6 14.cd5 Nd5 15.Nd5 Bd5 16.Bd3–+) 14.f3 (14.Qc2 Rad8–+) 14...Be6 (14...Rfe8 15.Qd2 d4 16.Ne2 de3 17.Qc3 Qc3 18.Rc3–+) 15.Be2 (15.cd5 Nd5 16.Nd5 Bd5–+) 15...dc4 16.0-0 (16.e4 b5 17.Qc2 Rad8–+) 16...Rad8 17.Qc2 b5 18.Nb1 (18.e4 b4 19.Nb1 Qe3 20.Kh1 c3–+) 18...Qa5 (18...Qe3!? 19.Kh1–+) 19.Rf2 (19.e4 Rfe8–+) 19...Qb6 (19...Nd5 20.e4 Nb4 21.Qc3–+) 20.Qc3 (20.e4 Qe3–+) 20...b4 (better 20...Nd5!? 21.Qd4 Ne3 22.Qh4–+) 21.Qe5 c3 22.a3 c5 (22...a5 23.ab4 ab4 24.Nc3 bc3 25.Rc3–+) 23.ab4 (23.e4–+) 23...cb4 (23...Qb4?! 24.Nc3 Rd2 25.Rff1–+) 24.Rff1 (24.Bf1 Rd5 25.Qf4 Rf5–+) 24...Rd5 (24...Rfe8 25.Rfe1–+) 25.Qf4 a5 26.Bc4 (26.Kf2–+) 26...Rf5 27.Qd4 Qd4 28.ed4 Bc4 29.Rfd1 Rd5 0–1. OnlyPolishOpening (1770) – SharwanJaat (1835), lichess.org, 2020.

5.cd5 Bb4 6.dc6 bc6 7.Qa4 (7.Nf3 f6 8.Qa4=) 7...c5 (7...Qb6 8.Nc3=) 8.Nf3 (8.a3!? Ba5 9.Be5+/–) 8...f6= 9.Bc4 (9.a3 Ba5+=) 9...Ne7 (9...Bb7 10.a3 Ba5 11.Bg8 Rg8 12.Qb3+=) 10.a3 Kf8?? (better is 10...Ba5=) 11.ab4+- Nb6 (11...e4 12.Ng1+-) 12.Qb3 (12.Qa5 Bb7 13.Be2 e4 14.bc5 ef3 15.gf3 Nd7 16.Qd8 Rd8+-) 12...e4 13.bc5 (better is 13.Nh4!? cb4 14.Qb4 Nc4 15.Qc4 Qd3 16.Qd3 ed3+-) 13...Nc4 14.Qc4 ef3 15.gf3 Bb7 (15...Qc7 16.Nc3+-) 16.Ke2 (16.e4!? Qb8+-) 16...Bd5 17.Qd4 (17.Qg4 Qc7+-) 17...Nf5 (better is 17...Nc6 18.Qg4 Qb8+/–) 18.Qd3?? (18.Qf4 Qd7 19.d3 Be6+-) 18...Nh4 (better is 18...Bf3 19.Kf3 Qd3–+) 19.e4+- Nf3?? (better is 19...Ng2 20.Qc2 Nf4 21.Kd1 Be6+-) 20.Qf3 (better is 20.Kf3 Bb7 21.Qd8 Rd8 22.Ra7 Rd3 23.Kf4 g5 24.Kf5 Rf3 25.Ke6 Be4 26.Bf6 Rg8+-) 20...Bc4 (20...Qe7 21.Nc3 Bf7 22.d4+-) 21.d3 Bb5 (21...Be6 22.d4 Qd7 23.Ke1+-) 22.Nc3 (22.Rg1 a5+-) 22...Bc6 23.Ra6 Bb7 (23...Qb8 24.Nd1 (24.Rc6?! Qb2 25.Kf1 Qc3+-) 24...Qb5 25.Bf6 Qa6 26.Bg7 Ke8 27.Qh5 Kd8 28.Bh8 Qa2 29.Ke3+-) 24.Rd6 Qe7 25.Ba3 (25.Nb5 a6 26.Bf6 gf6 27.Rf6 Ke8 28.Nd6 Kd8 29.Rf7+-) 25...Qe5 (25...Ke8 26.c6 Bc6 27.Qh5 g6 28.Qc5+-) 26.d4 (26.c6 Ke8 27.cb7 Rb8+-) 26...Ba6 (26...Qg5 27.Qg3 Qg3 28.hg3+-) 27.Ke3 (better is 27.Ke1 Qe7 28.Nd5 Qb7 29.Rf6 Ke8 30.Ra6 h5+-) 27...Qg5 28.Qf4 Qf4 29.Kf4 g5 (29...Bc4 30.Rg1+-) 30.Kg3 (better is 30.Kf5!? Bc4+-) 30...Bc8 31.Rb1 (31.Rf6 Kg7 32.Rc6 h5+-) 31...Kg7 32.c6 (32.Nd5 a5 33.Nf6 h5+-) 32...h5 (32...f5 33.ef5 Rf8 34.Nd5+-) 33.c7 (33.Nd5 h4 34.Kf3 a5+-) 33...h4 34.Kg2 h3 35.Kg3 Rh4 (35...a5 36.Rd8 Ra7 37.Nd5 Rc7 38.Rh8 Kh8 39.Nc7+-) 36.f3 Be6 37.Rb8 f5 38.ef5 Bf5 39.Ne4 Be4 40.fe4 Re4 41.c8Q Re3 42.Kg4 Re4 43.Kh3 Rh4 44.Kg3 Rb8 45.Qb8 1–0. mtr – InTheStream, internet, 2001.

5.Nf3 Bb4 6.Ne5 Ngf6 7.cd5 cd5 8.Bb5 0-0 (8...Be7 9.Qb3=) 9.0-0 (9.Nd7 Bd7 10.Bd7 Qd7 11.Bf6 gf6+=) 9...Qc7 (9...Ne5 10.Be5 Bd6 11.Bd4=) 10.Nf3 (10.Nd7 Bd7 11.Bd7 Qd7 12.Bf6 gf6+/-) 10...Ne4 (10...Bd6 11.Nc3=) 11.a3 (11.Qb3 Qa5 12.Qd5 Ndf6 13.Bf6 Nf6+=) 11...Ba5 12.Qb3 Ndf6 13.Rc1 Qd8 14.d3 Ng4? (better 14...Nd6 15.Nd4 a6=) 15.de4+- de4 16.h3 (better 16.Ne5!? Be6 17.Qa4+-) 16...ef3+/- 17.hg4 fg2 (17...Bg4 18.Bc4+/-) 18.Kg2 (18.f3!? Be6 19.Qa4 Bb6+/-) 18...Bg4+/- 19.Rc4?? (better 19.Bc4+/-) 19...Be6 (better 19...Bd1 20.Bf6 Bb3 21.Bd8 Bc4 (worse 21...Rfd8 22.Rc1-+; worse 21...Rad8 22.Rc1-+) 22.Ba5 Bb5-+) 20.Qa4=+ Qg5 21.Kf1 Bc4 22.Qc4 (22.Bc4 Rac8-/+) 22...Rac8-/+ 23.Qd4?? (better 23.Qb3-/+) 23...Rfd8 (better 23...Qb5 24.Kg2 Qg5 25.Kf3 Rc2 26.Qg7 Qg7 27.Bg7 Kg7-+) 24.Qg7 Qg7 25.Bg7 Kg7 26.Ke2 Rc2 27.Kf3 a6 28.Ba4 Rb2 0-1. jhonores (2145) - Jofel (2130), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.Qb3 Ngf6+=

6.a4 Qb6 7.b5 Bd6 8.Nf3 (8.d4 Qa5 9.Bc3 Qc7=+) 8...0-0 (8...e4 9.Nd4=+) 9.d4 e4 10.Nfd2 cb5 (10...Qa5!?=) 11.ab5 (11.c5 Nc5 12.dc5 Bc5 13.Bb5 Qd6+/-) 11...Qd8 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Nb6 14.Nce4 Nc4 15.Qc4 Be6 (15...Ne4 16.Ne4 Bc7 17.d5+/-) 16.Qe2 (better 16.d5!? Nd5 17.Qd4+-) 16...Ne4+= 17.Ne4 Bd5 (17...Bc7!?+=) 18.Nd6+/- Qd6 19.Ba3 Qg6 (19...Qc7!? 20.0-0 Rfc8+/-) 20.Bf8+- Qg2 21.Kd2 (21.Rf1 Kf8 22.Qc2 h6+-) 21...Kf8+/- 22.Rag1 (22.e4 Qe4 23.Qe4 Be4+/-) 22...Qe4 (22...Qf3 23.Qf3 Bf3 24.h4 Bh1 25.Rh1+=) 23.Rc1 (better 23.Qh5!?+/-) 23...Qe7= 24.Rhg1 Qb4 25.Rc3 Rc8 26.Rgc1 Qb2?? (better 26...Be4 27.Qd1 Rc3 28.Rc3 Qb2 29.Rc2 Bc2 30.Qc2 Qb5 31.Qh7 g6=) 27.R1c2 Qb4 28.Qg4?? (better 28.Qd3+-) 28...Bb3?? (better 28...Rc3 29.Rc3 Qb2 30.Rc2 Qb4 31.Ke2 Qb5 32.Ke1 Qb1 33.Kd2 Qb4 34.Kd1 Qb1 35.Kd2 Qb4 36.Kd3 Qb5 37.Kd2 Qb4=) 29.Qc8+- (29.Qc8 Ke7 30.Qb7 Kf6 31.Rb2+-) 1-0. ClayPigeons (2170) - Jimi1993R (2065), Rated Blitz game, lichess.org, 2019.

6.Nc3 Nb6 7.c5 Nbd7 8.Nge2 e4 9.Nf4 a5 10.a3 b6 11.Ncd5? (better is 11.cb6!? ab4 12.ab4 Ra1 13.Ba1 Qb6 14.Qc2+=) 11...cd5-/+ (11...Nd5?! 12.Nd5 ab4 13.Nb4 Nc5 14.Qc2=) 12.c6 Nc5 (12...Nb8 13.Bb5 Qd6 14.Bf6 Qf6=) 13.bc5+= Bc5 14.Rc1 (14.c7 Qc7 15.Nd5 Qb7 16.Bf6 gf6 17.Qa4 Kd8 18.Qe4 Be6 19.Nf6 Qe4 20.Ne4 Be7+-) 14...Be6 (14...a4 15.Qa2+=) 15.Bf6 gf6 16.Bb5 0-0 17.Ne6 fe6 18.0-0 Qe7 19.a4 Rf7 20.f4 f5 21.g3 Rg7 22.Kf2 Qf7 23.Qd1 Qf6 24.Qe2 Qh6 25.Ke1 Qf6 26.Kd1 Rc7 27.Ke1 Qg6 28.Rh1 Rg7 29.Kd1 Qf6 30.Ke1 Qh6 31.Rf1 Qf6 32.Rb1 Rc7 33.Kd1 Qg7 (33...d4 34.ed4 Qd4 35.Re1+=) 34.Kc2 (34.Rg1!?+=) 34...Rd8+= Black intends d4 35.g4 d4 36.Qc4 de3 (36...Qg6!? 37.gf5 Qf5+=) 37.Qe6+= Kh8 38.de3 Bb4 (38...Be3!? 39.Rb3 Rd2 40.Kb1 Bd4=) 39.Rbd1+/– Rd2?? (better is 39...Rdc8+/–) 40.Rd2+- Qc3 (40...Bd2 41.Qe8 Qg8 42.Qg8 Kg8 43.Kd2 fg4 44.Bc4 Kf8+-) 41.Kb1 Qd2 (41...Bf8 42.Rd7 Rc8+-) 42.Bc4 (better is 42.Qf6 Rg7 43.c7 Qb2 44.Kb2 Ba3 45.Ka3 h6 46.Qh6 Kg8 47.c8Q Kf7 48.Qe8) 42...Qd8 43.Qe5 Rg7 44.c7 (worse is 44.Qf5 Bf8+-) 44...Qc8 (44...Qd7 45.gf5 h6+-) 45.Rd1 Be7 46.Rd8! 1–0. Althoff,Guntram (2140) – Muth,Andreas, Hessen–ch VM, 2004.

6.Nf3 e4 7.Ne5 =+.

6.Nf3 Bd6

7.a4 e4 8.Nd4 Ne5 (8...dc4 9.Bc4 Ne5 10.0-0-/+) 9.Nc3 (better 9.c5!? Be7 10.f4=+) 9...dc4-/+ 10.Bc4 b5?? (better 10...Qe7-/+) 11.ab5+/- cb5 12.Bb5 Bd7 13.Be2 0-0 14.h3 (better 14.b5+/-) 14...Nh5?? (better 14...Qe7 15.b5 Rfb8+/-) 15.Bh5 (better 15.Ne4!? Be7 16.Qd5 Qb8 17.Bh5 Nd3 18.Ke2 Nb2 19.Qd7 Qb4+-) 15...Qg5 16.Bg4 (16.g4!? Nd3 17.Ke2 Qe7 18.Ne4 Nb2 19.Nd6 Qd6 20.Qb2 g6+-) 16...Bg4 17.hg4 Qg4 18.Ne4?? (18.Kf1!? Rfd8+-) 18...Qg2? (18...Qe4 19.0-0+=) 19.Ke2?? (better 19.Ng3 Ng4 20.Qd3 Qf2 21.Kd1+-) 19...Bc7?? (better 19...Qe4!? 20.Rag1 Rfd8+=) 20.Rag1 (better 20.Nf6! gf6 21.Rag1+-) 20...Qe4 21.f3 (21.d3!? Qb7 22.f4+-) 21...Qb7+/- 22.f4 Qa6?? (better 22...Ng6+=) 23.b5+- Qa5 (23...Qb7 24.fe5 Kh8+-) 24.fe5 (better 24.Nc6 Qb6 25.Ne5 Be5 26.Be5+-) 24...Be5 (24...Qb6+-) 25.Nf5 (better 25.Nc6 Rfd8 26.Na5 Rd2 27.Kd2 Rd8 28.Ke2+-) 25...Bb2 26.Ne7 Kh8 27.Rh7!! Kh7 (27...Kh7 28.Rh1 Mate attack) 28.Rh1 1-0. zembelek (2120) - maulwurf (2090), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

7.Nc3 dc4 8.Bc4 0-0 9.d4 Qe7 10.b5 e4 11.Nd2 c5 12.Nd5 Nd5 13.Bd5 Nf6 14.dc5 Bc5 (better is 14...Be5!? 15.Bc4 Bb2 16.Qb2 Qc5=) 15.Bf6+/– Qf6 16.0-0 Bf5 (16...Be7!?+/–) 17.Ne4+- (17.Be4?! Rad8 18.Bf5 Qf5+/–; 17.Bb7?! Rae8+/–) 17...Be4 18.Be4 Qe7 19.Qc2 Bd6 20.Bh7 Kh8 21.Qe4 (better is 21.Bd3+-) 21...g6+= 22.Bg6 fg6 23.Qg6 Qe5? (23...Rf6 24.Qh5 Kg7 25.Qg5 Kf7 26.Qd5 Ke8 27.Qg8 Rf8 28.Qg6 Kd7 29.Rad1+=) 24.g3 (better is 24.f4!? Qf6 25.Qf6 Rf6 26.Kf2+/–) 24...Rf6 25.Qd3 Bc5 26.Rac1 Raf8 27.Qc3 Qc3 28.Rc3 b6 29.f4 Re8 30.Rf3 Rd6 31.Kg2 Rd2 32.Rf2 Red8 33.a4 Rf2 34.Kf2 Rd2 35.Kf3 Rh2 36.e4 Kg7 (36...Rd2 37.Rc4+/–) 37.e5 Kg6 38.Kg4 Ra2 39.Rc4 Ra3 40.f5 Kf7 41.Kf4 Ra1 42.g4 Rf1 43.Ke4 Ke7 44.Kd5 White intends e6 44...Rd1 45.Kc6 Re1 46.e6 Rd1 47.a5 Kd8 48.Rc5?? (better is 48.Kb7 Rb1 49.a6 Rb5 50.f6+-) 48...bc5+/– 49.Kc5 Rg1 50.b6 ab6 51.ab6 (51.Kb6?! Rg4 52.a6 Ke7=) 51...Rg4? (51...Rc1 52.Kd5 Rb1+/–) 52.b7 Kc7 53.e7 Re4 (53...Rg8 54.f6 Kd7+-) 54.f6 Kb7 55.Kd6 Rd4 56.Ke6 Re4 57.Kf7 Kc7 58.e8Q (58.e8Q Re8 59.Ke8+-) 1–0. Nuessel,Georg (2155) – Nuber,Blasius (2110), Landesliga Sued, 2007. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.e3 e5 4.Bb2 Nd7)

7.Nc3 dc4 8.Bc4 0-0 9.Ng5 Nd5 (9...Qe7!?=+) 10.Nge4= Nc3? (better 10...Bb4!? 11.Bd5 cd5 12.Nd5 Nc5 13.Nc5 Bc5=) 11.Nd6+/- (11.Bc3?! Nb6=; 11.dc3?! Bc7=; 11.Qc3?! Bc7=) 11...Nd5 (11...Qf6 12.Bf7 (12.dc3?! Qd6 13.Qc2 a5=) 12...Rf7 13.Nf7+/- (worse 13.Qf7 Qf7 14.Nf7 Na4+=)) 12.Bd5+- cd5 13.Nc8 (better 13.Qd5!? a6 14.0-0+-) 13...Rc8+/- 14.Qd5 Qb6?? (better 14...Qc7+/-) 15.Qd7+- Rfd8 (15...Qb4 16.Bc3 Rc3 17.dc3 Qc3 18.Ke2 Qc4 19.Qd3 Qg4 20.Kf1+-) 16.Qf5 (16.Qg4 Qb5+-) 16...Qb4 17.Bc3 (17.Qe5?! Qd2 18.Kf1 f6 19.Qe6 Kh8 20.Bf6 Rc1 21.Rc1 Qd3 22.Ke1 Qd2 23.Kf1 Qd3 24.Ke1 Qd2 25.Kf1=; 17.Be5? Qd2 18.Kf1 Rc1 19.Rc1 Qc1 20.Ke2 Qh1-+) 17...Rc3 18.dc3 Qc3 19.Ke2 e4 (19...g6 20.Qg5 f6 21.Qg4+- (21.Qf6?? Rd2 22.Kf3 e4 23.Kg3 Qf6-+)) 20.Qe4 (20.Rhd1 Qc4 21.Ke1 Rf8+-) 20...Rd2 21.Kf3 Qf6 22.Qf4 (better 22.Kg4!? h5 23.Kh3 Rf2+-) 22...Qc6 23.Kg3?? (23.e4 Rd3 24.Kg4 Qd7 25.Qf5 h5 26.Kf4 Qd6 27.e5 Qd4 28.Kg5 Qd8 29.Kf4 Qd4 30.Kg5 Qd8 31.Kf4 Qd4=) 23...Rd6= 24.h3 Rg6 25.Kh2?? (better 25.Kh4 Rh6 26.Qh6 Qh6 27.Kg3 Qd6 28.f4 Qg6 29.Kh2=) 25…Qg2 0-1. ClayPigeons (2135) - howshiao (2075), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.d4 ed4 8.c5!? Be7 9.Nd4=.

7.d4 ed4 8.Nfd2? de3-/+ 9.fe3 (9.Qe3 Be7-/+) 9...0-0 10.Bd3 (10.c5 Be7-+) 10...Re8 11.0-0 Ne4?? (better 11...Ng4 12.Nf3 Ne3-+) 12.cd5 (better 12.Ne4 de4 13.c5=) 12...cd5?? (12...Qh4 13.Nf3 Qh6 14.Be4 Re4 15.Bd4=+) 13.Qd5?? (13.Be4 Nb6 14.Bd4+- (14.Bd5?! Nd5 15.e4 Nf4=)) 13...Nd2?? (13...Ndf6 14.Qd4 Be5 15.Qd8 Rd8 16.Be5 Rd3 17.Ne4 Ne4 18.Bd4-/+) 14.Nd2 (14.Qf7 Kh8 15.Qg7) 14...Nf6= 15.Qb3 Be6 16.Qa3 (16.Bf6 Bh2 17.Kh1 gf6-/+) 16...Qb6 (better 16...Nd5!? 17.Bd4 Nb4-/+) 17.Bf6=+ Bb4 18.Qc1?? (better 18.Bh7 Kh7 19.Qd3 Kg8 20.Bd4=+) 18...Qe3-+ (18...gf6?! 19.Ne4 Red8 20.a3-/+) 19.Rf2 gf6 (19...Qd3 20.Bg5 Bc3 21.Qa3-+) 20.Qc2 (20.Bh7 Kg7 21.Ne4 Qc1 22.Rc1-+) 20...Bd2 (20...Rac8 21.Bh7 Kg7 22.Qd3-+) 21.Bh7?? (better 21.Qd2 Qd2 22.Rd2-/+) 21...Kh8 22.Qd2 Qd2 23.Rd2 Kh7 24.Rd3 (24.Re1 Rad8 25.Rde2 Rd3-+) 24...f5 (24...Rad8 25.Rf3-+) 25.Rf1 (25.Rd2 Rad8 26.Rad1 Rd2 27.Rd2 Rc8-+) 25...Rad8 (25...Ba2 26.Rf5 Bc4 27.Rh3 Kg6 28.Rf4-+) 26.Rg3 (26.Rd8 Rd8 27.a3 b5-+) 26…f4 (26...f4 27.Rf4 Bg4 28.Rfg4 Rd1 29.Kf2 Rd2 30.Kf3 Rd3 31.Kf4 Rd4 32.Kf5 Rg4 33.Rg4 Re2=) 0-1. ClayPigeons (2015) - bluehouse123 (2060), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.d4 ed4 8.ed4? dc4 9.Bc4 Qe7 10.Kd1 0-0 11.Re1 Qd8 12.Nbd2 Nb6 13.Bd3 (13.b5 Ng4-/+) 13...Nbd5 14.a3 Bg4 15.h3 Bh5 (15...Be6 16.Qa4-/+) 16.Qc2 (16.g4 Bg6 17.Bg6 fg6=+) 16...Nf4-/+ 17.Bf5? (17.g4 Nd3 18.Qd3 Bg6-/+) 17...Bg6 (17...Ng2 18.Rg1 Nh4 19.Bg4 Ng4 20.hg4 Nf3 21.Nf3-+) 18.g4 (better 18.Bg6!? fg6 19.Qc4 N6d5 20.Qf1-/+) 18...Bf5-+ 19.Qf5 Qd7?? (better 19...g6 20.Qc2 Nh3-+) 20.Qd7= Nd7 21.Ne4 (21.Nc4 Bc7 22.h4 Rfe8=+) 21...Bc7=+ 22.Rc1? (better 22.Nc5!? Nc5 23.dc5 Nh3 24.Bd4=+) 22...Nd3-+ (22...Nh3?! 23.b5 Bf4 24.Rc3 cb5 25.Nfd2=+) 23.Kc2 Nc1 24.Bc1 Nb6 (24...f5!? 25.gf5 Rf5-+) 25.Nc5-/+ Rab8 26.Rg1 (26.Kd3 Rfc8-/+) 26...Rfd8 27.Kd3 Nd5 28.Ng5 (28.Re1 b6 29.Na6 Rbc8-+) 28...Bf4 29.Nge4 Bc1 30.Rc1 Nf4 (better 30...h6-+) 31.Kc4? (better 31.Ke3!? Ng2 32.Kf3 Nh4 33.Kg3-/+) 31...Nh3 (better 31...b6 32.Na6 Rb7-+) 32.Rg1?? (32.Re1-+) 32...Nf2 (32...Ng1 33.Nd2-+) 33.Rh1?? (better 33.Nf2 b6 34.Ncd3=) 33...Ne4 (better 33...Nh1 34.a4 b6-+) 34.Ne4 Re8 35.Nc5 (35.Kd3-+) 35...Re6! 36.Rh2?? (36.Ne6 b5 Double attack (36...b5 Decoy)) 36…Rd6 0-1. ClayPigeons (2105) - bkdlrb (2145), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

7.d4 ed4 8.ed4? Qe7 9.Kd1 Bb4 10.Bc3-+.

7.d4 e4 8.Nfd2 0-0 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Re8?? (better 10...Qe7 11.b5 Nb6=) 11.Bf7+- (11.Bf7 Kh8 12.Be8 Qe8 13.Nc4+-) 1-0. ClayPigeons (2095) - Kennytaureaux (2030), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.d4 e4 8.Nfd2 0-0 9.Nc3 dc4 10.Nc4 Nb6 11.Nd6 Qd6 12.a4 Nbd5 (12...Be6 13.Qc2=) 13.Ba3 Nc3 (13...Rd8 14.b5 Qc7 15.Rc1=) 14.Qc3 (14.b5 Qe6 15.Qc3 Nd5+=) 14...Re8 15.Bc4 (15.b5!? Qc7 16.bc6=) 15...Nd5=+ 16.Qb3 Be6 (16...Qg6 17.Rg1 Qh5 18.Rh1=+) 17.Rc1= Qe7 18.0-0 Qg5 19.Kh1 Nf6 20.Be6 Re6 (worse 20...fe6 21.b5 cb5 22.ab5+=) 21.b5 cb5 22.ab5 (22.Rc7 a6=) 22...Rae8 (better 22...Nd5!?=+) 23.Rc7+= Rb6?? Attacking the isolated pawn on b5 (better 23...Rb8+=) 24.Qf7+- Kh8 25.Re7 (better 25.Bf8 Rf8 26.Qf8 Ng8 27.f4+-) 25...Rg8 (25...Re7 26.Be7 Qb5 27.Qf8 Ng8 28.Kg1+=) 26.g3 (better 26.Bc5 Rb5 27.Rb7 Rb7 28.Qb7+-) 26...Nd5?? (26...Qb5 27.Kg1 Qd3 28.Bc1=) 27.Rd7 (better 27.Re5 Qg4 28.Qd5+-) 27...Nf6+= 28.Bc5 (28.Rc7 Qb5 29.Kg2 Qe2+=) 28...Nd7= 29.Kg2?? (better 29.Qd7 Rf6 30.Qb7= (worse 30.Ba7 b6-+)) 29...Nc5-+ 30.dc5 (30.h4 Qf6 31.Qf6 gf6 32.dc5 Rb5-+) 30...Rh6 (30...Qc5!? 31.Qf4-+) 31.Qf4 (31.Rc1 Qg4 32.h4 Rh4-+) 31...Qh5 (31...Qc5 32.Qe4 Qb5 33.Re1-+) 32.h4 Qg6 (32...Qc5 33.Qe4 Rb6 34.Qa4-+) 33.Qe5 (33.Ra1 a6 34.Rb1 Qe8-+) 33...Qf6 (better 33...Rh4! 34.Qe7 Rh5 35.Rh1 Rh1 36.Kh1-+) 34.Qf6 (34.Qe4 Rh5-+) 34...gf6 35.Rd1 (35.Ra1 Ra8 36.Rd1 Rh5-+) 35...Rf8 (35...Rh4 36.Ra1 Rh5 37.Ra7-+) 36.Rd6 White intends c6. White prepares b6 (36.Rd7 Rh5-+) 36...Kg7 37.c6 (37.Rd5 f5-+) 37...Rg6 (37...bc6 38.Rc6 Rh5 39.Ra6-+) 38.c7?! (38.Rd7 Kg8 39.Rb7-+) 38...Rc8 39.Rd7 Kf8 (better 39...Kh6 40.Rf7 f5-+) 40.b6?? (better 40.Rd8 Ke7 41.Rc8+-) 40...Ke8?? (better 40...Rg8 41.ba7 Rh8=+) 41.Rd8!+- Rd8 (41...Rd8 42.cd8R Kd8 43.ba7 Kc7+-). ClayPigeons (2110) - samadeenthagreat (1905), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

7.d4 e4 8.Ne5 0-0 (8...Qe7 9.Nd7 Bd7 10.c5+=) 9.Be2 (9.Nd2 Re8+=) 9...Bc7 (9...Qe7 10.Nd7 Bb4 11.Nc3 Bd7 12.a3-/+) 10.a4 (10.0-0 dc4 11.Qc4 Qe7 12.Nd7 Bd7+=) 10...a6 (10...Ne5 11.de5 Ng4 12.cd5 cd5 13.Bg4 Bg4 14.Bd4+=) 11.cd5 (11.0-0 Re8=) 11...Ne5+= 12.de5 Nd5 (12...Qd5? 13.Bc4 Qd8 14.ef6 gf6 15.Nd2+-) 13.0-0 (13.Qc4 Bf5 14.g4 Bg6+=) 13...Be6 (13...Qg5 14.Qc4 Be5 15.Be5 Qe5 16.Nd2-/+) 14.Rd1 (14.Qc2 Qh4 15.Nd2 f5+=) 14...Qg5 15.Nd2 Be5 16.Ne4 (16.Be5 Qe5 17.Rac1 Rfd8-/+) 16...Bh2! 17.Kh2 Decoy theme: h2 17...Qh4 A double attack 18.Kg1 Qe4 19.Rd4 (19.Bf3 A) 19...Nb4? 20.Qc3 (20.Be4 Bb3 21.Rd4 a5-/+) 20...Qg6 21.Qb4+-; B) 19...Qb4 20.Qb4 Nb4-/+) 19...Qg6 (19...Nf4! 20.Re4 Ne2 (20...Bb3? 21.Rf4 Rad8 22.Rd4+-) 21.Kf1 Ng3 (21...Bb3?! 22.Ke2 Rae8 23.Re8 Re8 24.Bd4+=) 22.fg3 Bb3-/+) 20.Qd1 (20.Qd3 Bf5 21.Qd2 Rfe8-/+) 20...Qg5 (20...Rad8 21.Bd3 f5 22.Qc2+=) 21.Bg4 (21.Qc2 a5 22.ba5 Ra5+=) 21...f5 22.Bf3 Rad8 23.b5 (23.Qc2 Rd6+=) 23...a5 (23...f4!? 24.bc6 bc6-/+) 24.bc6 bc6 25.Rc1 Rc8 (25...Rb8 26.Rc6 Rb2 27.Bd5 Bd5 28.Rd5=) 26.Rc5 Qd8 (26...Rfd8 27.Ra5 Qe7 A) worse is 28.Bd5 Bd5 (worse is 28...cd5 29.Rb5+=) 29.Qd3 Qg5-/+; B) 28.Qc1+=) 27.e4 (27.Qd2 Qe7 28.Ra5 Rb8+=) 27...fe4= 28.Be4 (28.Re4 Bf5 29.Re5 Rb8 30.Bd5 cd5 31.Red5 Qe7+=) 28...Qb6 29.Ba3 (29.Qc2 h6=) 29...Rfe8 (29...Nf6 30.Qb1 Qb1 31.Bb1=) 30.Qc2 Attacking the isolated pawn on c6 (30.Qd2 Ra8=) 30...Nf6 31.Bf3 The pressure on the isolated pawn grows (better is 31.Bd3=) 31...Bd5?? (31...Nd7 32.Rh4 g6 33.Qc3 (33.Bc6 Nc5 34.Be8 Qd8=) 33...Qb1 34.Kh2 Nc5 35.Bb2 Qb2 36.Qb2+/–) 32.Bd5?? (better is 32.Rdd5 Re1 33.Kh2 Nd5 34.Bd5 Kh8 35.Rc6 Rc6 36.Qc6 Qc6 37.Bc6+-) 32...cd5+= 33.Rc8 (33.Rdd5 Re1 (33...Nd5?! 34.Rc8 Qe6 35.Re8 Qe8 36.Qf5+=) 34.Kh2 Qb8 35.g3 Rc5 36.Rc5 Qb7 37.Qc4 Kh8 38.Rc8 Ne8=) 33...Qd4= 34.Bb2 Qg4 35.Re8 Ne8 36.Qd2 (36.Bc3 Qc4 37.Qd2 Kf7=) 36...Qe4 37.Bc3 (37.f3 Qa4 38.Qd5 Kf8=) 37...Qb1 (37...Nd6 38.Qg5 Nf5 39.Ba5=) 38.Kh2 Qb8 39.f4 (39.g3 Qb3=) 39...Qd6 (39...Qb3 40.g3=) 40.Qd4 (40.Ba5 Nf6=) 40...Nf6 (40...Qd8=) 41.g3 (41.Ba5 Kf7=) 41...Qd7 (41...Qa6!? 42.Kg1 Kf7-/+) 42.Ba5= Qg4 (42...Qe6 43.Bc3=) 43.Qe5 (43.Qd3 Qh5 44.Kg1 Ne4=) 43...Qc8 44.Qc7 (44.Qe2 Qc6 45.Bd8 Ne4=) 44...Qf5 45.Be1 (45.Qd8 Kf7 46.Qc7 Kg6+=) 45...h5 (45...Qh5!? 46.Kg1 Qd1+=) 46.a5= Qe4 Do you see the mate threat? 47.Qc3 (47.Bf2 Ng4 48.Kg1 Qb1 49.Kg2 Qa2 50.Qc8 Kf7 51.Qd7 Kf6 52.Qc6 Kf5 53.Qc8 Ke4 54.Qe8 Kd3 55.Qg6 Kc4 56.Qa6 Kc3=) 47...d4 (47...Qe2 48.Kg1+=) 48.Qd2= Ng4 49.Kg1 d3 50.a6 (better is 50.Bf2=) 50...Ne3?? (better is 50...Qd4 51.Kh1 Kf7+=) 51.a7+- Ng4?? (better is 51...Kh8 52.a8Q! Qa8 53.Qe3 Qd5+-) 52.Qa2 Kh7 53.a8Q Qe1 54.Kg2 Nf6 55.Qf3 d2 56.Qd3 (56.Qc2!? Kh6+-) 56...Ne4 57.Qac2 d1Q (57...Kh6 58.Qc6 (58.Qe4?! Qe4 59.Qe4 d1Q=) 58...Nf6 59.Qa8 Qe4 60.Qae4 Ne4 61.Kf3+- (61.Qe4?! d1Q=)) 58.Qcd1 (58.Qcd1 Qd1 59.Qd1+- (59.Qe4?! Kh6=); 58.Qe4?! Qe4 59.Qe4 Kh6 60.Qe6 g6=) 1–0. Zylla,Johannes – Damm, BS–MK Kreisliga, 1993.

7.cd5 Nd5 8.Nc3 N5f6 =+.

5.b5 Ngf6=+

6.a4 Bb4 7.Nf3 Qe7 8.Be2 0-0 9.0-0 a5 (9...dc4 10.bc6 bc6 11.Na3=+) 10.ba6 ba6 11.d4 e4 12.Nfd2 Bd6 13.Ba3 Ba3 14.Na3 Re8 (14...c5 15.Nc2=) 15.Nb3 (15.c5 a5+=) 15...Nf8 16.Qd2 Ng6 (16...Bg4 17.Nc2=) 17.Na5 Qc7 18.Rfc1 Qd7 19.Rab1 h5 (19...c5 20.dc5 Qa4 21.cd5+/-) 20.Nc2 Qd6 21.Qb4 Qe6 22.Qc5 Bd7 (22...Ne7 23.Qb6+/-) 23.Rb7 Rad8 (23...Reb8!?+/-) 24.Nb4+- Nh4 (24...Ra8+-) 25.Nac6 Rc8 (25...Bc6 26.Nc6 Rd7 27.cd5+-) 26.cd5 Nd5 (26...Qf5 27.a5+-) 27.Qd5 (27.Rd7 Nb4 28.Ne7 Re7 29.Qc8 Kh7 30.Re7 Qe7+-) 27...Qd5 28.Nd5 Bc6 (28...Rc6 29.Rc6 (29.Rd7 Rc1 30.Bf1 Rb8=+) 29...Bc6 30.Ne7 Re7 31.Re7+-) 29.Ne7 Re7 30.Re7 Kf8 (30...Re8 31.Re8 Be8 32.a5+-) 31.Ba6 (better 31.Ra7 a5 32.Ra5+-) 31...Ra8 (31...Ke7 32.Bc8 Ba4 33.Rc7 Kd8 34.Ra7 Kc8 35.Ra4+-) 32.Rc7 (32.Rf7 Kf7 33.Rc6 Nf5+-) 32...Ra6 33.R7c6 Ra4 34.h3 g6 35.Rc7 Nf5 36.Rb7 Ra2 37.Rcc7 Ra1 38.Kh2 Nd6 39.Rb2 Rc1 (39...Kg7+-) 40.Rc1 Nf5 41.Rc7 1-0. jhonores (2240) - immortalmate (2190), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.a4 Bd6 7.Qc2 0-0 8.Nf3 Qe7 (8...cb5 9.ab5 e4 10.Nd4=+) 9.d4 ed4 (9...e4 10.Nfd2=+) 10.Bd4 c5 11.Bb2 (11.Bf6 Nf6 12.Be2 Bg4=+) 11...d4-/+ 12.Bd3 de3 13.0-0 ef2 (13...Ng4 14.Bh7 Kh8 15.Bd3-/+) 14.Rf2=+ b6 (14...Qe3 15.Bc1 Qe6 16.Bb2=+) 15.Re2 Qd8 16.Nc3 Bb7 17.Rd1 Qc7 18.h3 (18.Be4 Ne4 19.Ne4 Be4 20.Qe4 Rad8=) 18...h6 (18...Bf3 19.gf3 Be5 20.Kg2-/+) 19.Bf5 Bf3 20.gf3 Ne5 (20...Be5=+) 21.Kg2? (21.Ne4 Nf3 22.Kf2 Ne4 23.Be4 Nd4 24.Bd4 cd4 25.Ba8 Ra8=) 21...Rad8 (better 21...Nc4 22.Bc1 Ne5-/+) 22.Red2? (better 22.Nd5 Nd5 23.cd5=) 22...Nh5?? (better 22...Nc4 23.Rd3 Nb2 24.Qb2 Be5-+) 23.Nd5+- Qb8 (23...Qb7 24.Qe4 Qb8 25.Be5 Rfe8+-) 24.Bg4?? (better 24.Be5 Be5 25.Ne7 Kh8 26.Nc6 Rd2 27.Rd2+-) 24...Ng4-/+ 25.hg4 Nf4 26.Nf4 Bf4 27.Qc3 (27.Rd7 Rd7 28.Rd7 Bh2-/+) 27...f6 28.Rd8 Rd8 29.Rd8 Qd8 30.Qe1 Qd3 31.Qe8 Kh7 32.Qe4 Qe4 33.fe4 Be5 34.Bc1 Kg6 35.Be3 Kf7 36.Kf3 Ke6 37.Ke2 Bd4 38.Bf4 Be5 39.Be3 Bd6 40.Kd3 Ke5 41.Bg1 (better 41.Bc1-/+) 41...Ke6 (41...g6 42.Ke3-/+) 42.Be3 Bg3 43.a5 Ke5 44.ab6 (44.a6 Ke6-/+) 44...ab6 45.Bd2 Ke6 (45...Bf2 46.Bc1-+) 46.Be3 Bd6 47.Bf2 Bf8 (47...Bf4 48.Be1-/+) 48.Bg1 (48.Bg3 Kd7-/+) 48...g6 49.Be3 h5 50.gh5 gh5 51.Bf4? (better 51.Bf2-/+) 51...h4 52.Bc7 (52.Ke3 Bd6 53.Bh6-+) 52...Bd6 53.Bb6 (53.Ke2 Bc7 54.Kf3-+) 53...h3 54.Ba7 h2 55.b6 h1Q 56.b7 Qf3 (56...Qd1 57.Ke3 Qe1 58.Kd3 Bf4 59.Kc2 Qd2 60.Kb3 Qb4 61.Kc2 Qc4 62.Kb2 Be5 63.Kb1 Qb3 64.Kc1 Bf4) 57.Kd2 (57.Kc2 Qe4 58.Kc1 Bf4 59.Kb2 Qe2 60.Kb3 Qd1 61.Kb2 Be5 62.Ka3 Qa1 63.Kb3 Qc3 64.Ka4 Qb4) 57...Bf4 58.Ke1 (58.Kc2 Qe2 59.Kb3 Qd1 60.Kb2 Be5 61.Ka3 Qa1 62.Kb3 Qc3 63.Ka4 Qb4) 58...Qe4 (58...Be3 59.b8Q Qf2 60.Kd1 Qd2) 59.Kd1 (59.Kf2 Qe3 60.Kf1 Qf3 61.Kg1 Be3 62.Kh2 Qf2 63.Kh3 Bf4 64.Kg4 Qg3 65.Kh5 Qg5) 59…Qb7 (59...Qb7 60.Bc5 Qb2 61.Ke1 Qe5 62.Kd1 Qc5 63.Kc2 Qc4 64.Kb2 Bc1 65.Kb1 Qc3 66.Ka2 Qb2; 59...Qd3 60.Ke1 Bg3) 0-1. zembelek (2055) - artic (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.a4 Bd6 7.Nf3 0-0 8.Be2 Re8 9.d4 ed4 10.Nfd2? (better 10.Bd4 dc4 11.bc6 bc6 12.0-0=+) 10...de3–+ 11.fe3 Re3 12.Nf1 (12.0-0 Bc5 13.Kh1 Qe7–+) 12...Re8 13.Nc3 (13.Ng3 Ne5 14.0-0 dc4–+) 13...Ne4 (better 13...Nc5 14.bc6 dc4–+) 14.Qd4 (14.Ne4 Re4 15.Nd2 Qh4 16.Kf1 Nf6–+) 14...Qh4 (better 14...Bc5 15.Qd3 Nf2–+) 15.g3 Nc3 16.Qc3 Threatening mate... how? (16.Qh4?? Re2) 16...Qg5 (16...Re2!? 17.Ke2 Qe4 18.Ne3–+) 17.cd5 Be5 18.Qc2 (18.Qc1 Qc1 19.Rc1 (19.Bc1?? Ba1 20.dc6 bc6–+) 19...Bb2 20.Rc2–+) 18...Bb2 (18...cd5?! 19.Kd1–+) 19.Qb2 Nc5 (19...cd5?! 20.Qd2 Qe7 21.a5–+) 20.Kf2 (20.Qd2 Qd2 21.Kd2 Nb3 22.Kc3 Na1 23.Bd3–+) 20...Bg4 21.Bc4 Qf5 (21...cd5!? 22.Kg1 dc4 23.h3–+) 22.Kg1 cd5 23.Qf2 (23.Qd4 dc4 24.Ne3 Qf3 25.Ng4 Re2–+) 23...dc4 24.Qf5 Bf5 25.Rc1 (25.g4 Be4 26.Rc1 Bd5–+) 25...Bd3 (25...Bh3 26.Ra1 Re2 27.Ne3 Re8 28.Rc1 R8e3 29.Rd1 Rg2 30.Kf1 Rgg3 31.Kf2 Ne4) 26.Nd2 Nb3 (26...Na4 27.Rc4 Bc4 28.Nc4–+) 27.Nb3 cb3 28.Rd1 (28.Kf2 b2 29.Rb1 Re2 30.Kf3 Rae8–+) 28…b2 (28...b2 29.Kg2 Rad8–+) 0–1. BeepBeepImAJeep (2675) – Tayka (2540), lichess.org, 2017.

6.a4 Be7 7.Nf3 e4 8.Nd4 c5 (8...dc4 9.bc6 bc6 10.Na3 Ba3 11.Ra3=+) 9.Nf5= 0-0 (9...Nb6 10.Ne7 Qe7 11.Bf6 Qf6 12.Nc3=) 10.cd5 Nb6 (worse 10...Nd5 11.Bg7 Bf6 12.Qg4+/- (12.Bf8?! Nf8 13.Qg4 Kh8=)) 11.Ne7 Qe7 12.Nc3 (12.Bf6 Qf6 13.Nc3 Qe5=) 12...Nbd5 (12...Rd8=+) 13.Qc2 (better 13.Nd5!? Nd5 14.d4=) 13...Nb4-/+ 14.Qb3 (14.Qc1 Rd8-/+) 14...Be6 15.Qd1 Nd3 (15...Rad8!?-/+) 16.Bd3=+ ed3 17.0-0 Nd5 (17...Rfe8 18.a5=) 18.f4 (better 18.a5=) 18...c4 (18...Nc3 19.Bc3 Bd5 20.Qg4=) 19.Qf3 (better 19.Ba3!? Nc3 20.dc3+/- (worse 20.Be7 Nd1 21.Rfd1 Rfc8=+)) 19...Nc3= 20.Bc3 Rad8 (20...Bf5 21.a5=) 21.Rae1 (21.f5 Bd5 22.f6 Qe6+/-) 21...Bd5 (21...f5!?=) 22.e4+= Be6 23.f5 Bd7 (23...Qc5 24.Kh1 Bc8 25.e5+/-) 24.e5 (24.Qe3 f6 25.Qa7 Bc8+/-) 24...Qg5 (24...b6 25.f6 Qe6 26.fg7+-) 25.g3 (better 25.Re4!? g6 26.Bb4 Bf5 27.Bf8 Rf8 28.Rc4 Qd2 29.Rf4+- (29.Qb7? Qe3 30.Kh1 d2-+)) 25...a6+/- 26.h4 (26.Bb4 ab5 27.Qb7 Bf5 (27...ba4? 28.Bf8 Bc8 29.Qe7 Qe7 30.Be7+-) 28.Qb5 c3+=) 26...Qh6 (26...Qe7 27.Qg4 Bc8 28.Qc4 Qd7+-) 27.Qb7+/- ab5 28.ab5 Bc8 (28...Qh5+/-) 29.Qe4 (29.Qc7 Rd7 30.Qc4 Qb6 31.Re3+-) 29...Rd7?? (better 29...Qb6 30.Kh2 Qb5+=) 30.e6+- Bb7 31.ed7 (better 31.Qc4 fe6 32.Bb4+-) 31...Be4= 32.Re4 Qb6 (32...Qd6!? 33.Rc4 Qd7=) 33.Kh2+= Qb5 34.Rg4 Qd7?? (better 34...f6 35.Bf6! Qd7 36.Rg7 Qg7 37.Bg7 Kg7+/-) 35.Rg7+- Kh8 36.Rf7 (36.Rf7 Kg8 37.Rd7 Rf7 38.Rf7 Kf7 39.Ra1 h5 40.Ra7 Kg8 41.f6 Kf8 42.Bb4 Kg8 43.f7 Kg7 44.f8Q Kg6 45.Qf7 Kh6 46.Qe6) 1-0. zembelek (2085) - Pinoyski (1935), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.d4 Bb4 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 0-0 =.

6.Nf3 e4 7.Nd4 c5 8.Ne2 Bd6 (8...dc4 9.Ng3+=) 9.cd5= 0-0 (9...Nd5 10.Bg7 Rg8 11.Bc3=) 10.Ng3 Be5 (10...Bg3 11.hg3 Nd5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3=) 11.Be5 Ne5 12.Nc3 (12.Qb3 b6 13.Nc3=) 12...Nd3 (12...c4!?=) 13.Bd3+= ed3 14.0-0 (better is 14.Qb3!?+/–) 14...Nd5= 15.Qb3 Nb4 16.a3 (16.Qc4 b6+=) 16...Nc2 17.Rac1 Be6 18.Qb2 Qa5 19.a4 Qb4 20.Rb1 b6 21.f4 Qb2 (21...f5 22.Qc1 Qa5 23.Qd1+=) 22.Rb2 f5 23.Rf2 (23.e4 Rae8+=) 23...Na3 24.Nf1 (24.e4 Nc4 25.Rb1 fe4 26.Nge4 a6+=) 24...Nc4 25.Rb1 Nd6 (25...a6 26.ba6 Ra6 27.Ng3-/+) 26.h3 (26.Re1 a6 27.e4 fe4 28.Ne4 Ne4 29.Re4 Bf5-/+) 26...Rf6 (26...a6 27.ba6 Ra6 28.Ng3-/+) 27.Ng3+= Re8 28.Re1 Bc4 29.e4 fe4 30.Nge4 (30.Nce4 Rfe6 31.Nd6 Re1 32.Rf1 Bb3 33.Ne8 Re8-/+) 30...Ne4 (30...Rfe6 31.Nd6 Re1 32.Kh2+=) 31.Re4+= Re4 32.Ne4 Re6 33.Nc3 Re1 (33...Kf7 34.g4+=) 34.Rf1= Re8 35.Kf2 Kf8 (35...Kf7 36.g4=) 36.Re1 (36.g4 a6=) 36...Ra8 37.Re4 Bb3 38.Ke3 c4 39.Re5 a6 (39...Re8 40.g4=) 40.Kd4 (40.Nd5 ab5 (40...Ba4? 41.Nb6 Ra7 42.Na4 ab5 43.Rf5 Ke8 44.Nb6+-) 41.ab5 Rd8+=) 40...ab5 (40...a5 41.g4=) 41.ab5 Ra1 (41...Ra7 42.Nd5 Rb7 43.Kc3+/–) 42.g4 (42.Nd5 Rf1+/–) 42...Rh1 (42...Ra7 43.Kd5 Rf7 44.f5+=) 43.Re3 (43.Nd5 Rh3 44.Nb6 Rf3 45.Nd7 Kf7+-) 43...Rc1 (43...Rh2 44.Ne4=) 44.f5 (44.Re6 Rf1 45.f5 Rf3+/–) 44...Rc2+= 45.Ne4 The mate threat is Nd6 45...Ba4?? (45...h6+=) 46.Nc3 (better is 46.Nd6 Bb5 47.Nb5+-) 46...Bb3= 47.Ne4 Threatening mate: Nd6 47...Ba4 48.Nd6 (48.Nd6 Bb5 49.Nb5+-) 1–0. Krickemeyer,Horst – Miessner,Rolf, Wch Seniors Bad Liebenzell, 1996.

6.Nf3 Bd6

7.Qc2 Qc7 8.cd5 Nd5 9.d4 cb5 (9...Nb4 10.Qb3 e4 11.Ng5=) 10.Qc7 Bc7 11.de5 Ba5 (11...b4 12.e6 fe6 13.Bg7+=) 12.Nbd2 +=.

7.Nc3 0-0 8.bc6 bc6 9.cd5 cd5 10.Nb5 Bb8 11.Ba3 Re8 12.Qc2 a6 13.Nd6 Bd6 14.Bd6 Bb7 (14...e4 15.Nd4 Nf8 16.Bc7=) 15.Qb2 Now all is on e5 15...Ne4 16.Qb7 Nd6 17.Qd5 Nf6 18.Qc6 e4 19.Nd4 Ng4 (19...a5 20.Rb1=) 20.Be2+= (20.Ba6? Ne5 21.Qc2 Ra6–+) 20...Ne5 21.Qd5 Qf6 22.0-0 Rad8 23.Nc6 Nc6 24.Qc6 Re6 25.Qa6 (worse is 25.Ba6 Ne8 26.Qc2 Ra6 27.Qe4 Qb2-/+) 25...Qh4 26.Qa5 Nb7 27.Qc7 Rh6 (27...Qe7 28.Qe7 Re7 29.Rfd1+-) 28.h3 Nd6 29.Rab1 Rg6 (29...Ne8 30.Qc2+-) 30.Rb8 (30.Rb8 Rf8 31.Rfb1+-) 1–0. Teichmann,E (2325) – Chen Peng Yu (1930), Sydney Int Open, 2010.

7.c5 Nc5 8.Be5 Be5 9.Ne5 Ncd7 10.Nd7 Qd7 11.bc6 Qc6 =.

7.d4 e4 8.bc6 (8.Nfd2 Qc7=+) 8...bc6 9.Ne5 Qc7 10.Qa4 0-0 (10...Rb8 11.Bc3 c5 12.Ba5=+) 11.Nc6 (better is 11.Qc6 Be5 12.Qa8=+) 11...Nb6–+ 12.Qa5 Qc6 13.c5 Qa4 (13...Nc4 14.Bc4 dc4 15.cd6 Qd6 16.Ba3+=) 14.Bc3=+ Qa5 15.Ba5 Bc7 16.Nc3 (16.Bb5 Be6=+) 16...Rb8 (16...Na4! 17.Bc7 Nc3-/+) 17.cb6= Bb6 18.Bb6 Rb6 19.Bb5 (19.Be2 Be6=). Tate,Emory (2350) – Adams,Nick A, Chicago op, 1994.

7.Be2 0-0 8.a4 e4 9.Nd4 -/+.

7.Be2 0-0 8.a4 Re8 9.0-0 a6 10.d4 e4 11.Ne1 (11.Nfd2 Qc7+=) 11...ab5 (11...Qc7 12.cd5 cb5 13.ab5 Bh2 14.Kh1-/+) 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nf8 (13...dc4 14.bc6 Nb6 15.cb7 Bb7 16.Nc3-/+) 14.cd5 (14.c5 Bb8=) 14...cd5+= 15.f4 (better is 15.Bb2!?+=) 15...ef3-/+ 16.Rf3 (16.Nf3 Re3 Discovered attack; 16.Bf3 Re3 Discovered attack; 16.Rf3 Ng4 Combination; 16.gf3 Re3 Discovered attack) 16...Ne4 (16...Ng4 17.g3 Ne3 18.Qb3–+) 17.h3 (17.Rf1!?-/+) 17...Ng6–+ 18.Nc3 Nh4 19.Nd5 Nf3 20.Nf3 Bg3 21.Qb3 Be6 22.Bc4 Qd6 23.Ne5 (23.Bc3 Rc8 (23...Nc3?! 24.Nc3 Bc4 25.Qc4–+) 24.Bb4 Rc4 25.Qc4 Bf2 26.Kf1 Qd5 27.Qd5 Bd5–+) 23...Rc8 (23...Bf2 24.Kh1 Nd2 25.Qa2 Nc4 26.Nc4 Qd5 27.Qf2 Qc4 28.e4–+) 24.Nf4 (24.Bb2–+) 24...Nd2 25.Nf7 Nb3 (better is 25...Qf4! 26.ef4 Nb3–+) 26.Nd6 Rc4 (26...Bc4?! 27.Nc8 Bf4 28.ef4 Na1 29.Nd6-/+) 27.Nc4 Bc4 28.b6?? (28.Bc3–+) 28...Bf4 29.ef4 Na1 0–1. toll – Heikki, fics, 1996.

7.Be2 0-0 8.a4 Re8 9.0-0=+ dc4 10.Bc4 e4 11.Nd4 =+.

7.Be2 0-0 8.bc6 bc6 9.d4 e4 =+.

5.cd5 cd5

6.a3 a6 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Ngf6 9.0-0 Nb6 (better 9...Qc7=) 10.Be5 Be5 11.Ne5 0-0 12.Nc3 (12.d4 Bf5+-) 12...d4 13.ed4 Qd4 14.Nf3 Qd7 (14...Qd6 15.Rc1+-) 15.d4 Qe7 16.Qd2 Bg4 17.Rfe1 Qd7 (17...Qd6!?+-) 18.Ne5+- Qf5? (better 18...Qc8+-) 19.f3 (19.Ng4?! Ng4 20.Bf3 Qd7+-) 19...Bh5 20.g4 Bg4 21.fg4 Qe6 22.Bf3 Rab8 23.g5 Nfd5 24.Bg4 Qd6 25.Ne4 (25.Nd5 Qd5 26.g6 Nc4 27.gf7 Kh8 28.Nc4 Qc4+-) 25...Qd8 (25...Qc7 26.Rac1 Qd8 27.Nc5+-) 26.Nc5 Re8 27.Rf1 Re7 (27...Re5 28.de5 Nc4 29.Qe2+-) 28.Nf7! Rf7 (28...Qe8 29.Ne5+-) 29.Be6 1–0. DEFFM – GuestBSFX, freechess.org, 2018.

6.Qa4 Bd6 7.Nf3 Qe7 8.Nc3 Ngf6 (8...Bb4?? 9.Nd5 Bd2 10.Nd2+-) 9.Nb5 0-0 (9...Bb8 10.Rc1 0-0 11.Nc7 Bc7 12.Rc7=) 10.Nd6 Qd6 11.Rc1 Nb6 12.Qa3 (12.Qa5 e4 13.Nd4 Bd7=) 12...Re8 (12...e4 13.Nd4 Bd7 14.Nb3=) 13.d4 e4 14.Ne5 a5 (14...Nfd7 15.Qb3=) 15.ba5 (15.b5 Qb4 16.Qc3 Na4 17.Qb4 ab4+=) 15...Qa3 16.Ba3 Ra5 17.Bb4 (17.Bc5 Nbd7 18.Nd7 Nd7 19.Bd6 Ra2 20.Bc7-/+) 17...Ra2-/+ 18.Bb5 Re6 (18...Bd7 19.Nd7 Nbd7 20.0-0+=) 19.0-0 Ne8 20.Bc5 Na8 21.Ba7 (21.Ra1 Ra1 22.Ra1 Nac7-/+) 21...Nec7-/+ 22.Bb8 Rb6 23.Bd7 Bd7 24.Nd7 Rc6 25.Rc6 bc6 26.Rc1 Ne6 27.h3 Ra6 (27...Nd8 28.Bd6 f6 29.Be7=) 28.Bd6= f6 29.Nb8 Exerts pressure on the backward pawn 29...Rb6 30.Nc6 Kf7 31.Bg3 Ke8 32.Nb8 Kd8 (32...f5 33.Be5=) 33.Rc6 (33.Nc6 Kd7 34.Nb8 Ke8=) 33...h5 ½–½. Steinmann,Joachim – Myrberg,Johnny, corr 3GMM–F, 2001.

6.Qb3 Nb6 7.Nf3 (7.Be5!? Nc4 8.Nf3+/-) 7...f6+= 8.Nc3 (8.Be2 Bd6+=) 8...Be6 9.a4 (9.d4 Kf7=) 9...Kf7= 10.d4 e4 11.Nd2 Rc8 12.a5 (better 12.Be2=) 12...Na8 (better 12...Nc4!?=) 13.Na4+/- Nh6 (13...Nc7 14.Nc5+/-) 14.Be2 Bd6 15.0-0 f5 (15...Qe7 16.Nc5+/-) 16.f4 (16.Nc5 Qe7 17.Ne6 Qe6+-) 16...ef3 (16...Nc7 17.Nc5 Qe7 18.Rac1+/-) 17.Bf3 (17.Nf3 b6+-) 17...Kg6 (17...Nc7!?+/-) 18.Nc5+- Bf7 19.Nd3 (better 19.Nb7 Bh2 20.Kh2 Qc7 21.Kg1 Qb7 22.Be2+-) 19...Bh2?? (better 19...Qh4 20.h3 Qe7 21.Ne5 Be5 22.de5 Nc7+-) 20.Kh2+- Qh4 (20...Re8 21.Ne5 Re5 22.de5+-) 21.Kg1 Ng4 (21...Nc7 22.Ne5 Kf6+-) 22.Bg4 fg4 23.Nf4 (better 23.Ne5 Kh5 24.Rf5 g5 25.Rf7+-) 23...Kh6 24.Nf3! gf3 25.Rf3 Kg5 (25...Qe7 26.Nd5 Bd5 27.Rh3 Kg6 28.Qd5+-) 26.Nh3 Kg6 27.Rf7! Kf7 28.Qd5 Ke7 (28...Ke8 29.Ng5 Rf8 30.Qe5 (30.Qb7?! Qf2 31.Kh2 Qh4 32.Nh3 Qd8+-) 30...Kd7 31.Qg7 Ke8 32.Qe5 Kd7 33.Qd5 Ke8 34.Qb7 Qf2 35.Kh2 Qh4 36.Nh3+-) 29.b5 Qf6 (29...Ke8 30.Qb7 Qg4+-) 30.Ba3 Ke8 31.Qb7 Qd8 (31...Qe6 32.Ng5 Qe3 33.Kh2 Rc7 34.Qa8 Kd7 35.Qd5 Kc8+-) 32.Rf1 (32.Qe4 Kd7 33.Qd5 Kc7 34.Qe5 Kb7 35.a6 Kb6 36.Qe6 Kb5 37.Rb1 Ka5 38.Qe5 Qd5 39.Qd5 Ka4 40.Bc5 Rc5 41.Qa2) 32...Qd7 33.Qd7 (better 33.Qe4 Kd8 34.Ng5+-) 33...Kd7 34.Rf7 Ke6 35.Re7 (better 35.Ng5 Kd5 36.Rd7 (36.Ra7?! Nc7 37.Rb7 Rhe8+-) 36...Kc4 37.Nf7 Kb5 38.Nh8 Rh8 39.Ra7+-) 35...Kd5 36.Bc5 (36.Ra7 Rc7 37.Nf4 Kc4 38.Rc7 Nc7+-) 36...Nc7 (36...Rc7 37.Re5 Kc4 38.Ng5+=) 37.b6 (better 37.Nf4!? Kc4 38.b6 ab6 39.ab6+-) 37...ab6+= 38.Bb6 Ne6 39.Nf2 (39.Nf4 Nf4 40.ef4 g6+=) 39...Rhe8 (39...Kd6 40.Ra7=) 40.e4 Kd6 41.Ra7 Rc1 (41...Ra8 42.Ra8 Ra8 43.Nd3=) 42.Kh2+= Rc2? (42...Rc4 43.Nd1 Nd4 44.Ne3+=) 43.d5?? (43.Nd1 Nd4 44.Bd4 Re4+-) 43...Nf4?? (better 43...Ng5=) 44.Rg7+- Ke5? (44...Re7 45.Re7 Ke7 46.a6+-) 45.Rg5 (better 45.Ng4 Kd6 46.Ne3+-) 45...Kf6?? (45...Kd6+-) 46.Rf5 Kg6 47.Rf4 Re7 (47...Ra2 48.Rf3 Rd2 49.Nd3 Re4 50.d6+-) 48.d6 Re6 (48...Rd7 49.e5 Rc8 50.Ne4+-) 49.e5! Rd2 (49...Re5 50.d7 Passed pawn) 50.Ne4 Rd4 51.Rf6 (51.Bd4 Re8 52.d7 Rb8 53.Rf6 Kg7 54.e6 h6 55.Rf7 Kg6 56.g4 Rb2 57.Bb2 h5 58.d8Q hg4 59.Qg5) 51...Rf6 52.Nf6 Rd5 53.d7 (53.Nd5 Kg5 54.d7 Kf5 55.d8Q Ke5 56.Bc5 Kf5 57.Qf6 Ke4 58.Nf4 h5 59.Qe6 Kf4 60.Be3) 53...Rd3 54.d8Q Rd8 55.Bd8 h6 56.a6 Kf5 (56...h5 57.a7 Kg5 58.a8Q Kf5 59.Qe4 Ke6 60.Kg3 h4 61.Kh4 Kf7 62.Qg4 Kf8 63.Qg8) 57.a7 Ke6 (57...Kg6 58.a8Q Kg7 59.Qe4 Kf8 60.Qb7 h5 61.Qe7) 58.a8Q Ke5 (58...h5 59.Qd5 Kf5 60.e6 Kg6 61.Qh5 Kg7 62.Kg3 Kf8 63.Qf7) 59.Qc6 (59.Qe4 Kd6 60.Qd5) 59...Kd4 60.Qd5 (60.Ba5 Ke5 61.Bc3 Kf5 62.Qe4 Kg5 63.Qg4) 60...Ke3 (60...Kc3 61.Ne4 Kc2 62.Qc4 Kb2 63.Bf6 Ka3 64.Nc5 h5 65.Qb3) 61.Qc4 (61.Ba5 Kf4 62.Bd2) 61...Kd2 62.Qb3 (62.Ne4 Kd1 63.Ba5 h5 64.Nf2) 62...Ke2 (62...h5 63.Ne4 Ke1 64.Qd3 h4 65.Bh4) 63.Ne4 (63.Ba5 Kf2 64.Qf3) 63...Ke1 64.Bg5! h5 (64...hg5 65.Qe3 Mate attack) 65.Qc2 (65.Qd3 h4 66.Bh4) 65...h4 66.Qf2 Kd1 67.Qd2 (67.Nc3) 1-0. carlos78 (2200) - medaone (2170), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

6.b5 b6 7.Ne2 Bb7 8.Ng3 Rc8 9.Be2 Bd6 10.f4 Ne7 11.fe5 Be5 12.Be5 Ne5 13.0-0 d4 14.e4? (better 14.Qa4=) 14...d3–+ 15.Bf3?? (15.Nc3 de2 16.Qe2–+) 15...Qd4 16.Kh1 Qa1 17.Nc3 (17.Qa4 Rc7–+) 17...Qd1 18.Rd1 (18.Bd1 a6–+) 18...Nf3 (18...Nc4 19.Na4–+) 19.gf3 0-0 20.Kg2 g6 21.Kf2 f5 22.Ke3 (22.e5 Nd5 23.Nd5 Bd5–+) 22...f4 23.Kd3 fg3 24.hg3 (24.Ke3 gh2 25.Rh1 Rce8 26.Rh2 Nf5 27.Kf2 Nd4–+) 0–1. aravind555 (1735) – moneras (1905), lichess.org, 2020.

6.b5 Ngf6 7.Nf3 Bd6 8.Be2 0-0 9.0-0 b6 10.Nc3 Bb7 11.Qc2 e4 12.Nd4 Bc5 (12...Qc7 13.Rac1=) 13.d3 Bd4 14.ed4 Rc8 15.de4 de4 16.Qd2 (16.Qa4 Rc7+=) 16...Qe7 17.Qe3 Rfe8 18.a4 Nd5 Black is in command 19.Nd5 Bd5 20.Kh1 Qb4 21.Rfb1 (21.Ba3 Qa5=) 21...Rc2 22.Ba3 Qd2 (worse 22...Qa4 23.Bd1 Qc4 24.Bc2 Qc2 25.Rc1+-) 23.Qd2 (23.Re1!?=) 23...Rd2=+ 24.Bg4? (better 24.Re1=+) 24...Nf6–+ 25.Rd1 (25.Bh3 Rf2 26.a5 e3–+) 25...Rf2 26.Kg1?? (26.Bh3 e3 27.Re1 Rd2–+) 26...e3 (better 26...Ng4 27.Kh1 e3–+) 27.Bf3 Bf3 28.gf3 Rf3 29.Rf1 (29.Bd6 Ne4 30.Bg3 Ng3–+) 29...Rf1 30.Kf1 (30.Rf1 Nd5 31.Re1 Re4–+) 30...Ng4 (30...e2 31.Ke1 Nd5 32.Kd2–+) 31.h3?! (31.Ra2 f5 32.Rg2 Nf6–+) 31...Nf6 (better 31...e2 32.Ke1 Ne3 33.Kd2–+) 32.Ke2 Nd5 33.Rc1? (33.Bd6 g5–+) 33...f5 (better 33...Nf4!? 34.Kd1 e2 35.Kd2–+) 34.Bd6 g5 35.Rg1 h6 36.h4 g4 (better 36...Kh7–+) 37.Rg2? (37.Rf1 Nc3 38.Kd3–+) 37...Re6 38.Bb8 Re7 (better 38...h5!? 39.Ke1–+) 39.Bd6 (39.Rg1–+) 39...Re6 (39...Nc3 40.Ke1 Re4 41.Be5–+) 40.Bb8 Kf7 (better 40...h5!? 41.Ke1–+) 41.Ba7 (41.Rg1–+) 41…Nf4 (41...Nf4 42.Ke1 Ng2 43.Kd1 e2 44.Kd2 e1Q 45.Kc2 Re3 46.Bb6 Qf2 47.Kd1 Re1) 0–1. aravind555 – belcolt (1615), lichess.org, 2018.

6.Bb5 Bd6 7.Nf3 Qe7 8.0-0 (8.Nc3 Ngf6=) 8...Ngf6 (8...a6 9.Ba4=+) 9.Nh4 1–0. DEFFM – GuestQPVTT, freechess.org, 2018.

6.Bb5 f6 7.Nc3 Bb4 8.Nd5 Be7? (8...Bd6 9.Rc1 Kf8 10.Qc2+=) 9.Qh5 (better 9.Rc1!? Bd6 10.Qg4+-) 9...g6+= 10.Qg4 f5?? (better 10...a6 11.Qa4 Rb8=) 11.Qc4 Bd6 12.Be5?? (better 12.Ba3! Ba3 13.Nc7 Ke7 14.Na8+-) 12...Be5= 13.Nf3 Bd6?? (13...Ba1 14.Nc7 Qc7 15.Qc7 Bg7+-) 14.Nd4 (better 14.Qc3 Kf8 15.Qh8+-) 14...a6?? (14...Qg5 15.Ne6 Qg2=) 15.Ne6= ab5 16.Qb5?? (better 16.Qd4 Be5 17.Ndc7 Qc7 18.Nc7 Kd8 19.Qe5 Ne5 20.Na8=+) 16...Qa5–+ 17.Qa5 (17.Qc4 Ne5 18.Nec7 Bc7 19.Nc7 Kd7 20.Qd4 Kc7 21.Rc1 Kb8 22.Qd6 Ka7 23.Qd4 b6–+) 17...Ra5 18.Ndc7 (18.Ndf4 Ne5–+) 18...Kf7 19.0-0 (19.Rc1 Ndf6 20.Nd4 Bd7–+) 19...Ngf6 (better 19...Ndf6!? 20.Rfb1 Be6 21.Ne6 Ke6 22.Rb7–+) 20.Ng5 (20.Rfc1 Ne4 21.d3 Ndc5 22.Nc5 Nc5–+ (22...Bc7?! 23.Nb3 Be5 24.Na5 Ba1 25.de4-/+)) 20...Ke7 21.Nce6 (21.Rfc1 Ne5 22.a4 Nd3–+) 21…h6 (21...h6 22.Nf4 Bf4 23.ef4 hg5 24.fg5 Ne4–+) 0–1. aravind555 (1805) – melracelis (1790), lichess.org, 2020.

6.Nc3 Bb4 7.Nd5 Ngf6?? (better 7...Bd6=) 8.Nb4+- Qb6 9.a3 a5 10.Qa4 Ne4 (10...0-0 11.Nd3 Rd8 12.Rc1+- (12.Be5?! Ne5 13.Ne5 Qb2+=)) 11.Bc3 (better 11.d4 ed4 12.Bd4 Nec5+-) 11...Nec5 12.Qb5 Qb5 13.Bb5 ab4 14.Bb4 (14.ab4 Ra1 15.Ba1 Na6 16.Be5 Nb4 17.Bg7 Rg8+-) 14...0-0 (14...b6 15.Bc5 bc5 16.Nf3+-) 15.d4 ed4 Black gets strong initiative 16.ed4 Nb3 17.Bf8?? (better 17.Rd1+-) 17...Na1= 18.Bb4 Nc2 Exerts pressure on the isolated pawn 19.Kd2 Nd4 20.Bd7 Bd7 21.Ne2 Nc6 22.Bd6 (22.Re1!?=) 22...Rd8 23.Bc5 (23.Bc7 Rc8 24.Bf4 Na5=+) 23...Ne5 (23...Bg4!? 24.Ke1 Ne5-/+) 24.Kc3=+ Rc8 25.Kb4?? (better 25.Kd4=) 25...Nc6 (better 25...Nd3 26.Kc4 Nc5–+ (26...Rc5?! 27.Kd3 Bb5 28.Kd4-/+)) 26.Kc3 Be6?? (better 26...Na5 27.Kb4 b6–+) 27.Nd4 (27.Nf4 Bf5=) 27...Nd4 (27...Bd5 28.Nc6 Bc6 29.Re1=+) 28.Kd4 h6 29.Bb4 (29.Rb1 Rd8 30.Ke3 Rd5=) 29...b5 30.Bc5 Bc4 31.Re1 g6 32.Re5 Rd8 33.Kc3 Rd3 34.Kb4 Rb3 35.Ka5 Rb2?? (35...Kg7 36.Re8=) 36.h4 (36.Re8 Kh7 37.Bd4 g5 38.Bb2 f5+-) 36...h5?? (36...Re2 37.Bd4=) 37.g3 (better 37.Re8 Kg7 38.Bd4 f6 39.Bb2+-) 37...Kg7 (37...Rd2 38.Kb4=) 38.Bd4+= The isolani on b5 becomes a target 38...Kg8?? (better 38...Rd2 39.Rd5 Kh7+=) 39.Bb2 (39.Bb2 f5 40.Re7+-; 39.Re8 Kh7 40.Rh8) 1–0. aravind555 (1695) – norlanfonechess (1770), lichess.org, 2020.

6.d4 Bb4 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 Ngf6 -/+.

6.d4 e4 7.Be2 (better is 7.Qd2!?=+) 7...Bb4 (7...Qg5 8.a3-/+) 8.Nd2 (8.Nc3 Ngf6-/+) 8...Qa5 (8...Qg5 9.Bg4-/+) 9.Nh3 (9.a3 Bd6 10.Nh3-/+) 9...Bd2 (9...Ngf6 10.a3 Bd6 11.0-0-/+) 10.Qd2 Qd2 11.Kd2 Ngf6 (11...Nb6 12.Ng1-/+) 12.Nf4 (12.Rhc1=+) 12...0-0 (12...Nb6 13.Rhc1-/+) 13.Bd1 (13.Rhc1!?=) 13...Nb6=+ 14.Bb3 (14.Rc1 Nc4 15.Kc3 Be6-/+) 14...Bd7 (14...g5 15.Ne2-/+) 15.Rac1 (15.Ba3 Rfc8=+) 15...Rac8 (15...Rfc8 16.Rc8 Rc8 17.Rc1-/+) 16.Rc8 (better is 16.Ba3!? Rfe8 17.Bc5=) 16...Rc8-/+ (16...Bc8?! 17.Ba3 Re8 18.Bc5 Nc4 19.Kc3=+) 17.Rc1 Rc1 18.Kc1 g5 19.Ne2 Ng4 20.Ng3? (20.Nc3 Be6 21.Kd2-/+) 20...Nf2–+ 21.Nf1 (21.Ba3 Nd3 22.Kd2 Bb5–+) 21...Ng4 (21...Nd3!? 22.Kc2–+) 22.Nd2? (better is 22.h3 Bb5 23.hg4 Bf1 24.a4–+) 22…Ne3 (23.g3 Ba4–+) 0–1. HomerSimpson (2000) – HowDoYouResign (2095), ICC, 2003.

6.Nf3 Bd6 7.Qb3 Ngf6 8.Nc3 0-0 9.Nd5 Nd5= 10.Qd5 Increases the pressure on e5 10...Nb6 (10...Nf6 11.Qa5 e4 12.Nd4=) 11.Qb3 (11.Qa5 e4 12.Nd4 Qe7=) 11...Qe7 (11...Be6 12.Qc2=) 12.a3 Be6 13.Qd1 f6 14.Be2 Nc4 15.Bc3 a5 16.ba5 (better 16.0-0=) 16...Ba3?? (16...Na5 17.Rb1=+) 17.0-0?? (better 17.Bc4 Bc4 18.Qa4+-) 17...Na5= 18.Ba5 Ra5 19.Qb1 (19.d4 Rc8=) 19...Rfa8 (19...Bd5 20.Rc1=+) 20.d4= Bd6 21.de5?? (better 21.Ra5 Ra5 22.Rd1=) 21...Ra1-+ 22.ed6 Rb1 (22...Qd6?! 23.Qa1 Ra1 24.Ra1-/+) 23.de7 Rf1 24.Bf1 Kf7 25.Nd4 Ke7 26.f4 Ra2?? (better 26...g6-+) 27.Ne6+/- b5 (27...g6!?+/-) 28.Nd4+- b4 29.Bc4 (29.Nc6!? Kd6 30.Nb4+-) 29...Ra3 (29...Rb2!?=) 30.Kf2+/- Rc3 31.Bg8 g6 32.Ke2 (32.Bh7?! Kf7 33.f5 g5=+) 32...h6 33.h3 Kf8 (33...f5 34.Kd2+/-) 34.Bd5 Ke7 (34...Ke8 35.Kd2 Rc5 36.Bb3+/-) 35.g4 (35.Nc6 Kd6 36.Nb4 Kc5+-) 35...Ra3? (better 35...Rc5!? 36.Be4 g5+/-) 36.Nc6 Kd6 37.e4?? (better 37.Nb4 Ra4 38.Na2+-) 37...b3 (37...Kc5!?=) 38.Nd4+= b2?? (better 38...Ra2 39.Kd3 Rh2 40.Bb3 Rh3 41.Kc4 Rh1+=) 39.Nb5+- Kc5 40.Na3 Kb4 (40...Kd4 41.Nb5 Kc5 42.Nc3+-) 41.Nb1 Kc5 42.Kd2 1-0. carlos78 (2245) - Sensei64 (2245), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

6.Nf3 Bd6 7.Bb5 Ngf6 8.Be5 (8.Ne5 Bb4 9.Qf3 Be7+=) 8...a6? (better 8...Bb4 9.Qb3 Be7+=) 9.Bd6+- (9.Bd6 ab5 10.Nc3+-) 1–0. GuestDNJQ – GuestGPDX, freechess.org, 2018.

6.Nf3 e4 7.Nd4 Ngf6 8.Qb3 Be7 (8...a5 9.a3=) 9.Nf5 (9.Nc3 0-0+=) 9...0-0= 10.Ne7 (10.Bd4 a5 11.Ne7 Qe7 12.ba5 Ne5=) 10...Qe7 11.Bb5 (11.Bd4 Rd8=) 11...a6 (11...Ne5 12.Na3=+) 12.Bd7 (12.Be2 Ne5 13.h3 Nc6=+) 12...Bd7 (worse 12...Qd7 13.Bf6 gf6 14.Nc3+=) 13.0-0 Bb5 14.Rc1 Bc4 15.Qd1 Rac8 16.a3 (16.Na3 Rfd8=+) 16...b5 (16...Nd7 17.Bd4-/+) 17.Nc3=+ Qe6 (17...Rc6 18.Ne2=+) 18.Ne2= Ng4 19.Nd4 Qd6?? (better 19...Qg6=) 20.Qg4+- Qg6 21.Qg6 (21.Qf4 f5+-) 21...fg6 (21...hg6 22.f4+-) 22.Ne6 Rf7 (22...Rfe8 23.Nc5 (23.Ng7?! Re7+-) 23...Rc6 24.Bd4+-) 23.f4 (23.Bd4 Rd7+-) 23...Re7 24.Nd4 h6 (24...Rf8 25.Nc6 Re6 26.Ne5+-) 25.a4 Kh7 (25...ba4 26.Ra4 Rb7 27.Bc3+-) 26.ab5 ab5 27.Nb5! Rb8 (27...Bb5 28.Rc5 Double attack (28.Rc8 Pinning; 28.Rc8 Deflection; 28.Rc5 Decoy)) 28.Nd4 Rb6 (28...Reb7 29.Bc3 Rc8 30.Ra5+-) 29.Bc3 (29.Ra8 Reb7 30.Bc3 g5+-) 29...g5 (29...Rf7 30.Ra8+-) 30.f5 g4 (30...Rbb7 31.Ra8 Ra7 32.Ra1 Ra8 33.Ra8+-) 31.Ra8 g5 (31...Rf7+-) 32.Ne6 Bb5 (32...d4 33.Bd4 Rb8 34.Rb8 Rg7 35.Nf8 Kg8 36.Ng6 Kf7 37.Rf8) 33.Rh8 1–0. rcm06 (2175) – queensknight1, gameknot.com, 2016.

6.Nf3 e4 7.Ne5 Ne5 (7...Bb4? 8.Nd7 Ne7 9.Nf6 gf6 10.Bf6+-) 8.Be5 Bb4?? (better 8...Ne7=) 9.Bg7+- f6 (9...Nf6 10.Bh8 Kf8 11.Nc3+-) 10.Qa4 (10.Qh5 Ke7 11.Bh8 Ke6 12.Qh7 Ne7+-) 10...Bd7 (10...Kf7 11.Bh8 Bd6+-) 11.Qb4 Qe7 12.Qe7 (12.Qe7 Ne7 13.Bh8+-) 1–0. Atotheking (1710) – acebi47 (1710), lichess.org, 2020.

6.Nf3 f6 7.Be2 (7.Qb3!?=) 7...Bb4=+ 8.Nh4 (8.Qb3 Qa5=+) 8...Qe7 (8...Ne7 9.0-0-/+) 9.Nf5 (9.a3 Nb6=+) 9...Qf8 10.Nc3 (better 10.Bc3 g6 11.Ng3-/+) 10...Ne7 (better 10...Nb6 11.Bb5 Kd8-/+) 11.Nd6?? (better 11.Ne7 Qe7 12.Nd5+=) 11...Bd6–+ 12.0-0 Qf7 13.Nb5 Bb8 14.d4 0-0 15.de5 (15.Ba3 Nb6–+) 15...Ne5 (15...fe5 16.Ba3 Nf6 17.Rc1–+) 16.Ba3 a6 (16...Rd8 17.Bh5 Qe6 18.Nd4–+) 17.Nd4 Rd8 18.f4 (18.Rc1 N7c6–+) 18...N5c6 (better 18...Nc4 19.Bc1–+) 19.Nf3 (19.Rc1 Nf5 20.Qd3 Nfd4 21.ed4 Re8–+) 19...b5 (better 19...Ba7!? 20.Qc1–+) 20.Bd3 (20.Rc1 Qe6 21.Qd2 Ba7–+) 20...Bg4 Black prepares d4 21.Qd2 Bf3 (21...Ba7 22.Bb2–+) 22.Rf3 d4 (22...f5 23.Bb2–+) 23.e4 (23.Be7 Ne7 24.Be4 Ra7–+) 23...b4! 24.Bb2 (24.Bb4 Qe6 Decoy) 24...a5 25.Qe2 Ba7 26.Raf1 (26.a3 Bb6–+) 26...Kh8 27.e5 (27.Ba1 Rac8–+) 27...Qa2 28.ef6 Nd5 (better 28...gf6 29.Rc1 Qf7 30.Qd1–+) 29.Qe4?? (29.Qe6 Qb2 30.fg7 Kg7 31.Rh3 Qg2 32.Kg2+-) 29...Nf6–+ 30.Qe2 (30.Qc6 Qb2 31.Qa4 Qa3 32.Qa3 ba3–+) 30...Re8 (30...a4 31.Ra1 Qb3 32.Rc1–+) 31.Qf2 (31.Qc2 Rac8 32.Qd2 Ne4 33.Be4 Re4–+) 31...Ne4 (31...a4 32.Rc1 Ne4 33.Qc2–+) 32.Qc2 Nc3 33.Bh7 (33.Kh1–+) 33…Re2 (33...Re2 34.Qf5 Qe6–+ (34...Qb2?! 35.Rh3 Rg2 36.Kh1=)) 0–1. alt20 – saeed_joon2000 (1615), lichess.org, 2016.

6.Qb3 Ngf6

7.Bb5 Bd6 8.Nf3 Qe7 9.Nc3 0-0 10.Nd5 (10.0-0 Nb6=) 10...Nd5 11.Qd5 Nb6 12.Qe4 f5 13.Qc2 e4 (13...a6 14.Be2+=) 14.Nd4 Bb4 (14...Qf7 15.0-0 a6 16.Be2=) 15.Qb3+= Kh8 16.a3 (16.0-0 a6 (16...Bd2? 17.Ba3 Qf6 18.Bf8 Qf8 19.Rfd1+-) 17.Be2 Bd7+=) 16...Bd6= 17.a4 a6 18.Be2 Nd7 19.Ne6 (19.0-0 Nc5 20.Qd5 Bd7=) 19...Nc5= 20.Nc5 Bc5 21.Rc1 Bd6 22.g3 (22.Bc4 Bd7=) 22...Be6 (22...b5 23.ab5 ab5 24.Qb5= (worse is 24.Bb5 Be6 25.Qc3 Ra2-/+)) 23.Bc4= Bc4 24.Rc4 Rac8 25.Rc8 Rc8 26.0-0 Bb4 (26...h5 27.d3 h4 28.Bd4+=) 27.d4 ed3 (27...h5 28.h4+=) 28.Qd3+= Qf7 29.Rd1 h5 30.Qd7 Rc7 31.Qd5 (31.Qf7 Rf7 32.Rd4 Ba5+/–) 31...Qd5 (31...Kh7 32.Qf3+=) 32.Rd5+/– Rf7 33.e4 (33.Rd4!? Bf8 34.Rh4+/–) 33...fe4+= 34.Rh5 Kg8 35.Re5 Re7 36.Kf1 Kf7 37.Ke2 Re5 38.Be5 Bc5 39.h4 g6 40.g4 b5 41.ab5 ab5 42.f4 ef3 43.Kf3 Be7 44.h5 gh5 45.gh5 Bg5 46.Ke4 Bf6 ½–½. Barbarickiy,Yuri – Zolnikov,Stanislav, Agaea, 2008.

7.Nc3 Bd6 8.Nd5 Nd5 9.Qd5 +=.

7.Nf3 Qb6 8.a3 e4 9.Nd4 Be7 10.Nc3+= 0-0 11.Nd5 Nd5 12.Qd5 Nf6 13.Qb3 Bd7 14.Be2 Rac8 (14...a5 15.ba5 Qa5 16.0-0+= (16.Qb7? Rfb8 17.Nc6 Bc6 18.Qe7 Rb2-+)) 15.0-0 Qd6 16.g3 Bh3 17.Rfd1 Qd5 18.Qd5 Nd5 19.Rac1 a6 (19...Bf6 20.f3 ef3 21.Bf3+-) 20.f4 (20.f3 ef3 21.Bf3 Rfd8+-) 20...ef3 (20...Rfd8 21.Kf2+/-) 21.Nf3 (21.Bf3 Rfd8+-) 21...Bf6 22.Bf6 Nf6 23.Ng5 Bd7 24.Bf3 h6 25.Ne4 Ne4 26.Be4 Bg4 (26...Bc6 27.Bc6 bc6 28.Rc5+-) 27.Rf1 (27.Bb7 Rcd8 28.Rf1 Rd2 29.Ba6 Ra8+-) 27...Rcd8 (27...b6 28.Bb7 Rcd8 29.d4+-) 28.d4 (28.Bb7!? Rd2 29.Ba6 Ra8+-) 28...b5 (28...Rfe8 29.Bf3 Bf3 30.Rf3+/-) 29.Bb7 Rd6 30.Rc6 Rfd8 (30...Rc6 31.Bc6 Rd8+-) 31.Rfc1 Rc6 32.Rc6 Re8 (32...Bf3 33.Rc8 Rc8 34.Bc8+- (34.Bf3? Rc3-+)) 33.Kf2 (33.Ba6?! Re3 34.Bb5 Bd7+-) 33...Bf5 (33...Re6 34.Re6 (34.Ba6? Rc6 35.Bb5 Rc2 36.Ke1 Rh2-+; 34.Ra6?! Kf8+-) 34...Be6 35.Ba6+-) 34.Ba6 Be4 35.Rc5 Bd3 (35...Ra8 36.Bb5 Ra3+-) 36.Bb5 Bb5 37.Rb5 Ra8 38.Ra5 Rb8 39.b5 Rc8 (39...Kf8 40.a4+-) 40.a4 Rc2 (40...Kf8 41.b6 Ke7 42.Ra7 Ke6 43.b7+-) 41.Kf3 Ra2 (41...Rb2+-) 42.b6 Kh7 43.b7 Rb2 44.Rb5 Rb5 (44...Rb5 45.ab5 g5+-). ClayPigeons (2175) - simo1996 (2125), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.Nf3 e4 8.Nd4 a5 9.Nc3 Bb4 10.Nd5 Nc5 11.Nf6 Qf6 12.Qc2 Qg6 13.Qc4 0-0 14.a3 Na4 15.Bc1 Nb6 16.Qc7 Qd6 17.Qc2 Bc5 18.Nb3 Nd7 19.Qe4 a4 20.Nc5 Nc5 21.Qb4 Nd3 22.Bd3 Qd3 23.Qb1 Qd5 24.f3 Re8 25.0-0 Bf5 26.e4 Qd4 27.Rf2 Be6 28.Bb2 Qd6 29.d4 Bb3 30.Qd3 Rac8 31.Re1 Bc4 32.Qe3 Rc7 33.Rd2 f6 34.Qf2 b5 35.Qg3 Qg3 36.hg3 Rd7 37.g4 1–0. Poschmann,Hans (1700) – Rosner,Dirk (1700), TSC, 2001.

7.Nf3 e4 8.Nd4 Qb6 9.a3 Bd6 10.Nc3 0-0 11.Nd5 Nd5 12.Qd5 Nf6 13.Qb3 a5 14.ba5 Qb3 (14...Qa5 15.Bc4+=) 15.Nb3+/– Be6 16.Nd4 Ra5 17.Nb5 Be7 18.a4 Nd5 19.f3 ef3 20.gf3 Bh4 21.Kd1 Rfa8 22.Rg1 Bf6 23.Bf6 Nf6 24.Nd6 Bb3 Exerts pressure on the isolated pawn 25.Ke1 Ra4 26.Ra4 Ra4 27.e4 b6 28.Rg5 Rb4 (28...Be6 29.Bb5 Rd4 30.Nf5 Bf5 31.Rf5=) 29.Bb5 (better is 29.Rb5!? Rb5 30.Bb5+/–) 29...h6 30.Re5 Be6 31.Kf2 (better is 31.Ke2=) 31...Nd7?? (better is 31...Rd4 32.Ne8 Rd2 33.Kg3 Nd7–+) 32.Re6!+- fe6 33.Bd7 Kf8 34.e5 (34.Be6?! Ke7 35.Nf5 Ke6 36.Ng7 Kf7+/–) 34...Ke7 35.Bb5 Rh4 36.Nc4 Rh2 37.Ke3 Rh1 38.Nd6 (better is 38.Nb6!? Re1 39.Be2+-) 38...Re1 39.Be2 Rb1 (39...h5!? 40.f4 h4+=) 40.f4+/– g5 (40...Rb3 41.Ke4+/–) 41.fg5 (41.f5!? ef5 42.Nf5 Ke6 43.d4+-) 41...hg5+/– 42.Nb5 Rb4 43.Nd4 Rb1 44.Bc4 Attacks the isolani on e6 44...Re1 45.Be2 Rh1 46.Kf2 Rh4 47.Nf3 Rh5 (better is 47...Rg4!?+=) 48.Kg3+- Rh1 49.Kg4 Rb1 50.Ng5 Rg1 51.Kf4 Rg2 52.Bg4 Rd2 53.Ne6 (53.Be6?! Rf2 54.Ke4 Re2 55.Kf5 Rf2 56.Kg6 Re2=) 53...b5 54.Nc5 Rd4 55.Ne4 b4 56.Ke3 (56.Kf5 b3 57.Nc3 b2+/–) 56...Rd8 (better is 56...Rd5!?=) 57.Nc5+/– Rg8 (57...Rd5!? 58.Nd3 b3+/–) 58.Be6+- Rg1 59.Bb3 Rg3 60.Kd4 Rg1 (60...Rg4 61.Kd5+-) 61.Kd5 (61.Nd3 Rg4 62.Kc5 Rg3+-) 61...Ra1 (61...Rg3 62.Kc4+-) 62.Nd3 Ra8 63.Nb4 Rd8 64.Ke4 Rh8 65.Nd5 Ke6 66.Nf4 Kd7 67.Be6 Ke8 68.Kf5 Rf8 69.Kg5 Rh8 70.Ng6 Rh1 71.Bf5 Rg1 72.Kf6 Re1 (72...Rf1 73.e6+-) 73.e6 Re6 (73...Rf1 74.Ne7 Kf8 75.Nc8+-) 74.Ke6 Kd8 75.Kd6 Ke8 76.Be6 Kd8 77.Bf7 Kc8 78.Bd5 Kd8 79.Bc6 Kc8 80.Nf8 Kb8 81.Ne6 Ka7 82.Kc5 Ka6 83.Nc7 Ka5 84.Nd5 Ka6 85.Kb4 Ka7 86.Kb5 Kb8 87.Bd7 Kb7 88.Ka5 Ka7 89.Nc3 Kb7 90.Nb5 Kb8 91.Kb6 Ka8 92.Bc8 Kb8 93.Ba6 Ka8 94.Nd4 Kb8 95.Nf5 Ka8 96.Ne7 Kb8 97.Nc6 1–0. Skrzypczak,Michal (1950) – Kolinski,Stanislaw (1995), Mistrzostwa Sekcji L.K.S. Piast Srem Poland, 2009.

7.Nc3 Nb6

8.Nf3 Bd6 9.Nb5 e4 10.Nd6 Qd6 11.Nd4 =.

8.Nf3 Be6 9.Bb5+= Nfd7 10.Bd7 Nd7+= 11.Qa4 a5 12.Nb5 e4 13.Ne5 (13.Nfd4 Bb4 14.Ba3 0-0 15.Bb4 ab4 16.Qb4 Qg5 17.Ne6 Qg2–+) 13...Bb4 (13...f6 14.Nd4 ab4 15.Qb5-/+) 14.Nd4 Bd6 15.Ne6 (15.Qb5 Be5 16.Ne6 fe6 17.Be5 0-0-/+) 15...fe6 16.Qb5 (16.Rc1 b5! (worse is 16...Be5 17.Be5 0-0 18.Bc7-/+) 17.Qb5 Rb8 (17...Be5?! 18.Be5 0-0 19.Bd6=) 18.Qd7 Qd7 19.Nd7 Rb2–+ (19...Kd7?! 20.Bc3-/+)) 16...Be5 17.Be5 0-0 18.Bd4 Rc8 (18...Rf7 19.0-0-/+) 19.Qb7 (19.0-0 Qc7-/+) 19...Rf7 20.0-0 e5 21.Bc3 Nc5 (21...Nb6 22.Qa6 Nc4 23.Rab1-/+) 22.Qb5+= Attacking the isolated pawn on a5 22...Rb7 23.Qe2 Nd3 24.Qg4 Rc6 (24...Qd7 25.Qd7 Rd7 26.f3-/+ (26.Ba5? Ra8–+)) 25.Rab1 (25.f3 ef3 26.Qf3 Rf6=) 25...Rb1-/+ 26.Rb1 Rg6 (26...Rb6 27.Rb6 Qb6 28.Qc8 Kf7 29.Qd7 Kf6 30.h3 Qb1 31.Kh2 Qa2 32.Qd6 Kf7 33.Qd7 Kf6 34.Qd6 Kf7 35.Qd7 Kf6=) 27.Ba5+= Qf8 Threatening mate: Qxf2 (worse is 27...Rg4 28.Bd8 Rg6 29.Rb6 Rb6 30.Bb6+/–; 27...Qa5 28.Rb8 Qd8 29.Rd8 Kf7 30.Qd7 Kf6 31.Rf8 Kg5 32.Qf5 Kh6 33.Qh3 Kg5 34.Rf5) 28.Qh4 Rf6 Will f2 fall? 29.Bc7 Rh6 (29...Rc6 30.Ba5+=) 30.Qd8 (30.Qg3 Rg6 31.Rb8 Rg3 32.hg3 Kf7 33.Rf8 Kf8+=) 30...Qd8+= 31.Bd8 Rc6 (31...Ra6 32.Ra1=) 32.a3= Rc2 33.Ba5 Ra2 34.Bc3 White fights for the Initiative 34...Ra3 35.Rb5 Kf7 36.Rd5 Ke6 (36...Rb3 37.h3 Ke6 38.Rd8=) 37.Rd8 Rb3 Do you see the mate threat? 38.h3 Rb1 39.Kh2 Ke7 40.Rg8 Kf7 41.Rh8 h6 (41...Nf2 42.Be5 Kg6 43.Kg3 Nh1 44.Kf4+=) 42.f3+/– Rb5 43.Kg3 Rb6 (43...ef3 44.Kf3 Rc5 45.Rd8+-) 44.fe4 Nc5 45.Be5 (45.Rc8 Ne4 46.Kf3 Nc3 47.dc3 Rb2+-) 45...Ne4 46.Kf4 Nd2 47.Rc8 Rb4 (47...Rb7 48.h4+-) 48.Bd4+- Ke6 (48...Rb7 49.e4+-) 49.Rc6 Kd5 50.Rg6 Nf1 (50...Nb3 51.Rg7 Nd4 52.Rd7 Kc5 53.ed4 Kc6 54.Rd8+-) 51.Kf3 Nd2 52.Ke2 Ne4 53.Bg7 Rc4 (53...h5 54.Rh6 Kc4 55.Be5+-) 54.Bh6 (54.Rh6?! Rc2 55.Kd1 Rg2+-) 54...Rc2 55.Kd1 Ra2 56.Rg8 Nf2 (56...Ke6 57.h4+-) 57.Ke1 Nd3 58.Kf1 (58.Kf1 Ke5 59.Rd8+-) 1–0. Kern,Michael – Reitz,Michael, corr, 1998.

8.Nf3 Be6 9.Bb5+= Nfd7 10.Bd7 Nd7+= 11.Qa4 a6 12.Ne2 (12.Rc1 Bd6+=) 12...b5 13.Qd1 (13.Qa3 Bd6-/+) 13...Bd6 14.a3 f6 (14...0-0 15.d3-/+) 15.0-0 (15.Rc1 0-0-/+) 15...0-0 16.Ne1 (16.Nc3 Nb6+=) 16...Nb6 (16...Rc8 17.d3-/+) 17.f4 (17.d3 Na4 18.Bc3 Qe7-/+) 17...Qe7 (17...Nc4 18.Bc1-/+) 18.Nd3 (18.d3 Na4 19.Bc1 Rfc8-/+) 18...Nc4 (18...e4 19.Nc5 Bc5 20.bc5-/+) 19.Bc3 Rac8 20.Qe1 Bf5 21.Ndc1 a5 (21...Qe8 22.Qg3-/+) 22.Qg3 (22.ba5 Ra8+=) 22...Na3-/+ 23.fe5 (23.Ra3 ab4 24.fe5 fe5-/+ (24...ba3?! 25.ed6 Qd7 26.Nd4=)) 23...fe5 (23...Be5 24.Be5 fe5 25.Ra3 Qb4 26.Rc3 Rc3 27.Nc3+/– (27.dc3?! Qe7+=)) 24.Ra3 ab4 (worse is 24...Bb4 25.Ra2+/–) 25.Rb3 (better is 25.Ra6!? bc3 26.Nc3-/+) 25...bc3–+ 26.Nc3 (26.Rc3 Rc4–+) 26...e4 (26...b4 27.N3e2–+) 27.Qe1 Qe5 Threatening mate... how? 28.Qh4 b4 29.Nb5?? (29.N3e2–+) 29...Bd7 30.Nd6 Rf1 (30...Qd6?! 31.Rf8 Qf8 32.Rb1–+) 31.Kf1 Rc1 (31...Qd6?! 32.Rb1–+) 32.Ke2 (32.Kf2 Qd6 33.Qd8 Kf7 34.Rb4 Rf1 35.Kf1 Bb5 36.Rb5 Qd8 37.Rb4–+) 32...Qd6 33.d3 (33.Qd8 Kf7 34.Kf2 Rf1 35.Kf1 Bb5 36.Kg1 Qd8 37.Rb4 Qa5–+) 33...Bb5 34.Kd2 (34.Kf2 Qc7 35.Qf4 Qc2 36.Kg3 Qb3 37.Qb8 Kf7 38.Qb5–+) 34...Qc7 (34...Qc7 35.Qd8 Qd8 36.Kc1 Qf6–+) 0–1. Mukhin – Khasidovsky, Uzbekistan, 1964.

8.Nf3 Be6 9.Bb5+= Nfd7 10.Ne5 d4 11.Nd5 Bd5 12.Bd7 Ke7 13.Qd3 Nd7 14.Qd4 -/+.

8.Nf3 Be6 9.Bb5+= Ke7 10.d4 e4 =.

7.Nf3 Bd6

8.a3 h6 9.Nc3= Nb6 10.Rc1 Be6 (10...e4 11.Nd4=) 11.d4 (11.Nb5 d4 12.Nd6 Qd6 13.Bb5 Kd8=) 11...e4 12.Nd2 0-0 13.g3 (13.Be2 Rc8=) 13...h5 14.a4 h4 (14...Rc8 15.b5=+) 15.Be2 Rc8 16.a5 Nc4 17.Nc4 dc4 18.Qc2? (18.Qa4 Nd5 19.Nd5 Bd5=+) 18...Bf5 (better 18...Bb4!? 19.0-0 hg3 20.hg3 Qa5-+) 19.Ba3 Qd7 20.0-0 (20.Na4 Bg4 21.Nc5 Bc5 22.Bg4 Qg4 23.bc5 Nd5=) 20...Rfe8 (20...b6 21.ab6 ab6 22.Na4-/+) 21.Rfd1 (21.Qa2 Bh3 22.Rfd1 hg3 23.hg3 Bg4 24.Bg4 Qg4=+ (24...Ng4 25.d5=+)) 21...Bg4 22.Qd2 Bf3 23.Bf1? (better 23.Bf3!? ef3 24.Qe1-/+) 23...hg3 24.hg3 Qg4 25.Bg2 Qh5 (25...Bd1?! 26.Qd1 Qg5 27.Qc2-+) 26.Qe1 (26.Ne4 Ne4 27.Qa2 Bd1 28.Rc4 Rc4 29.Qc4-+) 26...Ng4 (26...Bd1?! 27.Qd1 Qf5 28.Qa4-+) 27.Ne4 Qh2 28.Kf1 Qg2 0-1. ClayPigeons (2075) - arbulag_burenkhaan (2050), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.Bb5 e4 9.Ne5 Be5 10.Be5 0-0 11.Bd7 (11.Bd4 a6 12.Bd7 Bd7= (worse 12...Nd7 13.Qd5 Re8 14.Nc3+-)) 11...Nd7=+ (worse 11...Qd7 12.Bf6 gf6 13.Nc3+=) 12.Qd5 (12.Bf4!? Nf6 13.d4=+) 12...Qg5-/+ (12...Ne5?! 13.Qe5 Re8 14.Qf4=) 13.d4 ed3 14.f4 (14.Qd3 Qg6 Double attack (14...Ne5 Deflection; 14...Qg6 Decoy; 14...Qg2 Zwischenzug)) 14...Qh5 (14...Qh4 15.g3 Qh5 16.Nc3 Ne5 17.Qe5-/+) 15.0-0=+ Ne5 16.fe5 Be6 17.Qd3 Qe5 18.Nc3? (better 18.Qd4 Qc7 19.Qf4=+) 18...Rfd8–+ 19.Qc2 Rac8 20.Rac1 (20.Rad1 Re8 21.Rc1 Qe3 22.Kh1 Bc4–+) 20...Qe3 21.Kh1 Rd3 (21...Rd2 22.Qa4 Qg5–+) 22.Rfe1?? (better 22.Rfd1 Rd1 23.Qd1–+) 22...Rdc3 23.Re3 Rc2 24.Rd1 Rc1 (24...Kf8 25.a3 Bd5 26.h4 Bg2 27.Kg1–+) 25.Ree1 Rd1 26.Rd1 Ba2 27.h3 Be6 28.Ra1 a6 29.Kh2 Kf8 30.Kg3 (30.Kg1 Rc2 31.Rd1 Ke7–+) 30...Rc2 (30...Rc3 31.Kf2–+) 31.Rb1 (31.Rd1 Rc3 32.Kh2 Rc4–+) 31...Bd5 32.Rg1 Rg2! 33.Rg2 Bg2 34.Kg2 b6 35.Kf3 a5 36.ba5 ba5 37.Ke4 a4 38.Kd4 f5 39.Kc3 f4 (39...Kf7 40.Kb4–+) 40.Kb4 f3 0–1. GuestMMBV – GuestMMSG, freechess.org, 2017.

8.Nc3 0-0 9.Nb5 (9.Nd5 Nd5 10.Qd5 Nf6=) 9...Bb8=+ 10.Rc1 a6 11.Nc3 b5 (11...Nb6 12.d4 e4 13.Nd2=+) 12.a4 (better 12.Nd5!? Bb7 13.Nf6 Qf6 14.Be2=) 12...ba4=+ 13.Na4 Bb7 (13...a5 14.Bb5=+) 14.Nc5= Nc5 (14...Qb6!? 15.d4 e4=) 15.bc5+= (worse 15.Rc5 Qe7-/+) 15...Bc6 (15...Qe7!?+=) 16.Be5 Be5 17.Ne5 Rb8? (17...Qc7 18.d4+/-) 18.Qa2 (better 18.Nc6!? Rb3 19.Nd8 Rd8 20.Ba6+-) 18...Bb5 19.Bb5 Rb5 (19...ab5 20.0-0+-) 20.d4 (20.Qa6!? Rb2+-) 20...Ra5 21.Qd2 Qc7 22.0-0 Ne4 23.Qd3 Rb5 24.f3 Nf6 (24...Ng5 25.Qa3 Qc8 26.Rfe1+-) 25.Rf2 (25.Ra1 Qb7+-) 25...Nd7 (25...Rfb8 26.Ra2 a5 27.Qf5+/-) 26.Nd7+- Qd7 27.Ra1 (27.Ra2 Qc6+-) 27...Qc6 (27...a5 28.Rfa2 Ra8 29.Ra4+-) 28.Rfa2 Rfb8 (28...Ra8 29.e4 f6 30.Ra4+-) 29.Ra6 Qe8 30.Qa3 (better 30.Ra8! Rb2 31.Rb8 Rb8+-) 30...Rb3 31.Qa2?? (better 31.Qc1+-) 31...Qe3+= 32.Kh1 h5 (32...Qd4?? 33.Qb3 Rf8 34.Ra8+-) 33.Rg1 (33.Ra8 Qd4 34.c6 Ra8 35.Qa8 Kh7=) 33...Qd4 34.Ra8 (34.c6!? Rb2 35.Qa1=) 34...Qc5-/+ 35.Rb8 Rb8 36.Qd2 Re8 37.Rd1 d4! 38.h3 (38.Qd4 Qd4 Combination) 38...Qe5 (38...Qd6 39.Qd3-/+) 39.Qd3 (39.Qd4 Qg3=) 39...Qe2 (better 39...Rd8!?-/+) 40.Qd4= Qe3 41.Qd7 Qe6 42.Kh2 Qe5 43.f4 (43.Kh1 Qe7=) 43...Qe6 (better 43...Qf4!? 44.Kh1 Re2-/+) 44.Qe6= Re6 45.Rf1 (45.Kg3 g6=) 45...Rf6 46.Kg3 Rf4 (46...Rf4 47.Kf4 f6+-) 0-1. ClayPigeons (2155) - haskras (2260), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

8.Nc3 Nb6 9.Nb5 e4 10.Nd6 Qd6 11.Nd4 a6 12.Ba3 White intends b5 12...Qd7? (better 12...Nc4 13.Bc4 dc4 14.Qc4 0-0+=) 13.b5+- a5 14.Rc1 Qd8 15.Qb2 Na4 (15...Bd7 16.Nc6! bc6 17.bc6+-) 16.Qa1 Nb6 17.Be2 Bd7 18.Nc6 (18.0-0 Rc8+-) 18...Bc6?? (18...bc6 19.Qe5 Be6 20.Rc6 Nc8+-) 19.bc6 (19.bc6 bc6 20.Rc6+-) 1–0. forsetinn (2400) – rona81 (1995), gameknot.com, 2015.

8.Nc3 e4 9.Nd4 Nb6 10.a4 0-0= 11.a5 Nc4 12.Bc4 (12.Nd5 Nb2 13.Nf6 Qf6 14.Qb2 Be6 15.Be2 Qg5 16.g3 Bh3 17.f3 Rfe8 18.Rc1) 12...dc4 13.Qc4 Qe7 (13...Bd7 14.Qb3= Be5 15.Nd5 Ng4 16.d3 ed3 17.Qd3 Bc6 18.Qf5) 14.b5 (14.Ncb5 Bd7 (worse is 14...Bb4 15.Ra4 Bc5 16.Nb3+= b6 17.ab6 Bb6 18.Ba3) 15.Nd6 Qd6+= 16.Nb3 Rfd8 17.Qc5 Qa6 18.Bf6) 14...Ng4 (14...Bd7 15.Nd5 Nd5 16.Qd5+= Rab8 17.0-0 Qe5 18.Qe5; 14...Bg4 15.Qa4 Rac8 16.Ba3 h6 17.0-0 Bd7 18.f3) 15.Qd5 (15.Qb3 Re8 16.g3 Be6 17.Ne6 Qe6 18.Qe6) 15...Nf6 (15...Re8 16.Rc1 Nf6 17.Qb3 Qe5 18.Ba3) 16.Qb3 Qe5 (16...Rd8 17.0-0= Qe5 18.g3) 17.Ba3+= Ba3 (17...Be6 18.Bd6 Qd6 19.Ne6 fe6+/–; 17...Rd8 18.f4) 18.Ra3 (18.Qa3!? a6 19.ba6 Ra6 20.Qb4+/–) 18...Qg5= 19.g3 (19.Kf1 Bd7=) 19...Bh3 20.Kd1? (better is 20.a6!? b6 21.Nce2=) 20...Bg2-/+ 21.Re1 Ng4 (21...Qh5 22.Kc2 Rac8+=) 22.Qd5 (22.Kc2!?+=) 22...Qe7-/+ (22...Nf2 23.Ke2 Qh6 24.h4-/+ (24.Kf2?? Qh2 25.Rf1 Bh3 26.Ke1 Qg3 27.Kd1 Bf1 28.Qe4 Bg2–+)) 23.Ra1 Nf2–+ 24.Ke2 Rad8 25.Qf5 Nh3–+ 26.Nd5 Qd6 27.Nc3 g6 28.Qg4 Qe5 29.Kd1?? Nf2 (29...Nf2 30.Kc1 Ng4–+) 0–1. Ye Rongguang (2470) – Wang Rui (2470), zt, 2005. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.e3 e5 4.Bb2 Nd7)

8.Nc3 e4 9.Nd4 Nb6 10.Bb5 Ke7 (10...Bd7!?=) 11.a4+= Be6 (11...a6 12.Be2+=) 12.a5+/– a6 13.ab6 (13.Be2 Nbd7+/–) 13...ab5+= 14.Ra8 Qa8 15.Ne6 (15.Ncb5 Qd8+/–) 15...fe6+= 16.Nb5 Qa6 17.Nd6 Kd6 18.Bd4 (18.b5 Qb6 19.0-0 e5+=) 18...Qb5 (18...e5 19.b5 Qa5 20.Bc3 Qb6 21.0-0=) 19.Bc5 (19.Qc3 Qc4+=) 19...Kd7 20.f3 Ra8 21.Kf2 Qd3 22.Qd3 (22.Qb2 ef3 23.gf3 Qf5=) 22...ed3+= 23.Bd4 (23.Rc1 Ra2 24.Ke1 Rc2+=) 23...Ra2= 24.Rd1 Kc6 (24...Kd6 25.e4 de4 26.Bf6 gf6 27.fe4=) 25.Ke1 (25.e4 de4 26.Bf6 gf6 27.fe4 Kd6=) 25...Kb5 (25...Kd6 26.Ra1 Ra1 27.Ba1+=) 26.Rb1 (26.Rc1 Rc2 (26...Kb4?? 27.Rc7+-) 27.Ra1 Ne8+/–) 26...Ne8 (26...Nd7!? 27.Bg7 Nb6+= (worse is 27...Kb6 28.Rb3+/–)) 27.Rb3+/– Kc4 (better is 27...Nd6!?+/–) 28.Rc3+- Kb4 29.Rd3 (better is 29.Rc6! Kb5 30.Re6+-) 29...Rc2 30.Rc3 (30.Kd1 Rc6+/–) 30...Rc3 31.dc3 (31.Bc3 Kb5+=) 31...Kc4 32.e4 (better is 32.Kf2!?+/–) 32...de4= 33.fe4 (better is 33.f4=) 33...Kd3 (better is 33...Nd6+=) 34.e5+/– h5 35.Kf2 Ke4 ½–½. Real Pons,J (2010) – Burgos Garbin,Francesco (2185), Tres Peons op, 1999.

8.Nc3 e4 9.Nd4 Nb6 10.Ncb5 Bb8 11.Be2 0-0 12.0-0 (12.d3 a6 13.Nc3 Be5=) 12...a6 13.Nc3 Qd6 14.g3 Bh3 15.Rfd1 Ba7 (15...Rd8 16.d3 Qe7 17.a4=) 16.Rac1 (16.d3 Qe5=) 16...Rac8 (16...Nc4 17.d3 Nb2 18.Qb2 Bd4 19.ed4=) 17.d3+= ed3 18.Bd3 Rc7?? (18...Rfe8 19.Nce2=) 19.Be2 (better 19.Ncb5 ab5 20.Nb5 Rc1 21.Nd6 Rd1 22.Qd1+-) 19...Rfc8 (19...Rd8 20.Rc2+=) 20.Nf3 (better 20.Ncb5 ab5 21.Nb5+/-) 20...h6 21.Bf1 (21.a3 Be6 22.Nd4 Nc4=) 21...Be6 (21...Bf1 22.Kf1 Nc4 23.Rd3=+) 22.Bg2 (22.Nd4 Bg4 23.Nce2 Nc4=) 22...Qf8 (better 22...d4!? 23.Rd4 Qe7-/+) 23.Nd4= Bd7 (better 23...Nc4=) 24.Nce2?? (24.Rc2!?+=) 24...Nc4 (better 24...Ba4 25.Qa3 Bd1 26.Rd1 Nc4-+) 25.Bc3=+ b5 (25...Ne4 26.h3=+) 26.a3 (26.Nf4 Bg4 27.Re1 Qd6=) 26...Qe7 27.Nf4? (27.Ba1=) 27...Bb8?? (better 27...Ne3 28.Rd3 Ng2 29.Kg2 Qd6-+) 28.Nd5+= Nd5 29.Bd5 Ne3 30.Bf7 (better 30.Re1!? Nd5 31.Re7 (worse 31.Qd5 Qf6=+) 31...Ne7 32.Ne2+=) 30...Qf7=+ 31.Qf7? (better 31.fe3 Qb3 32.Nb3=+) 31...Kf7-+ 32.fe3 Rc3 33.Rf1? (33.Rc3 Rc3 34.Ne2-+) 33...Kg8 34.Rc3 Rc3 35.Ne2 (35.Re1 Ra3 36.Nc2 Rd3-+) 35...Re3 36.Nf4 (36.Rd1 Bh3 37.Rd8 Kh7 38.Rb8 Re2-+) 36...Ba7 37.Nd5 (37.Kg2-+) 37...Rg3 (37...Re2 38.Kh1 Bh3 39.Ne3 Be3 40.Rg1 Bg2 41.Rg2 Re1 42.Rg1 Rg1) 38.Kh1 (38.Kh1 Rg5 39.Ne7 Kh7 40.h4-+). ClayPigeons (2150) - lifemasteraj (2130), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Nf3 Bd6

6.a3 Ngf6 7.Nc3 a6 (7...dc4 8.Bc4 0-0 9.d4+=) 8.Qc2 0-0 9.Be2 Re8 10.0-0 Bb8 (10...e4 11.Nd4+=) 11.Nh4 (11.cd5 cd5 12.Rac1 e4=) 11...Nf8 (11...dc4 12.Bc4 e4 13.d3-/+) 12.Nf5= Qd7 13.Ng3 d4 14.Nce4 Ne4 15.Ne4 Ng6 16.Nc5 (16.c5 Qe7+=) 16...Qd6 17.g3 b6 18.Ne4 Qd8 19.Bf3 (better is 19.f3!?+=) 19...f5 20.Ng5 (20.ed4 ed4 21.Nc5 Ne5–+ (21...bc5?! 22.Bc6 Ra7 23.Be8 Qe8 24.bc5+=)) 20...e4–+ (20...Qg5? 21.Bc6 d3 22.Qc3+-) 21.Ne4 fe4 (21...Ne5 22.Bg2 d3+=) 22.Be4+= Re4 (better is 22...d3!? 23.Bd3 Nf8=) 23.Qe4+= Bh3 24.Rfd1 (worse is 24.Qd4 Be5 25.Qd8 Rd8=) 24...Ra7 (24...de3!? 25.de3 Qc8+=) 25.Bd4+/– (worse is 25.ed4 Qc8+=) 25...Re7 (25...Ne7!?+/–) 26.Qc6+- Ne5 27.Be5 Be5 28.d4 Bc7 29.Qd5 Qd5 30.cd5 Rf7? (30...Bf5 31.Kg2+-) 31.f4 (better is 31.e4!? Bg4 32.Rd3 Kf8+-) 31...Bf5 32.Rac1 Be4 33.Re1 (33.d6!? Bd6 34.d5 Bf3+-) 33...Re7 34.Kf2 Kf8 35.Rc3 Bd5 (better is 35...Ke8+-) 36.e4 Bb7 37.d5 Ke8 38.Rd3 Kd7 (38...Rd7 39.Red1+-) 39.a4 (better is 39.d6!? Re4 40.dc7 Kc7 41.Rc1 Bc6+-) 39...Bd6 40.Rb1?? (better is 40.b5+-) 40...Re4+= 41.b5 (41.Kf3 Rc4 42.Kg4 Bb4–+) 41...Ra4-/+ ½–½. Otte,Marco – Vogel,R, Wag.Intcomp Wageningen, 1999.

6.Qb3 Ngf6 7.Nc3 d4 8.Na4 (8.ed4 ed4 9.Nd4 0-0=) 8...de3 (8...0-0 9.ed4 Re8 10.Be2=) 9.fe3 (9.de3!? b6 10.c5 bc5 11.bc5=) 9...0-0 10.Be2 b6 (10...e4 11.Nd4=+) 11.c5= bc5 (11...Bb8 12.Rc1=) 12.bc5 Bc5 (12...Rb8 13.Qc2 Bc7 14.Rb1=) 13.Nc5 Nc5 14.Qc2 Qd6? Black prepares e4 (14...Nfd7+=) 15.0-0?? (better 15.Ba3!? Nd3 16.Qd3 (16.Bd3?! Qa3 17.Ne5 Re8=) 16...Qd3 17.Bd3+-) 15...e4 (15...Ncd7 16.Rab1=+) 16.Nd4 (better 16.Ba3!? ef3 17.Bc5+/-) 16...Nd3= 17.Bc3? (17.Bd3 ed3 18.Qd3 c5=) 17...c5?? (better 17...Ng4 18.Bg4 Bg4-+) 18.Nb5=+ Qd7 19.a4 (19.Bf6 Qb5 (worse 19...gf6 20.Bd3 Qd3 21.Qc5+=) 20.Be7 Re8 21.Bd3 ed3 22.Qc5 Rb8=+) 19...a6-/+ 20.Na3 Nd5 (20...Nb4!? 21.Qb1 Nbd5 22.Bf6 Nf6 23.Rf6 gf6 24.Qe4 Bb7-/+) 21.Bd3= ed3 22.Qd3 Nc3 23.Qc3 Qe7 (23...Qa4 24.Qc5 Be6 25.Nc2=) 24.Rac1 Rd8 25.Nc4 Be6 26.Nb6 Rab8 27.a5 c4 28.Rfd1 (28.Nc4 Bc4 29.Qc4 Rd2 30.Qa6 Qe3 31.Kh1 Qg5 32.Rc8 Rc8 33.Qc8 Rd8+=) 28...h5 (28...Qg5 29.Qc2=+) 29.Rc2 (29.Qe5 Qh4+=) 29...Qc5 (29...Qg5 30.Nc4 Rbc8 31.Qb3=+) 30.Rcc1 (30.d4!? Qf5 31.d5 (31.Nc4? Rdc8 32.Qd2 Rc4 33.Rc4 Bc4-+) 31...Rd5 32.Nd5 Bd5 33.Rcd2+=) 30...Qb5 (30...Qg5 31.Nc4 Bd5 32.e4 Be4 33.Ne3-/+) 31.Rb1 (better 31.Nc4 Bc4 32.Qc4 Qa5 33.Qf4=) 31...Rd5?? (better 31...Qg5 32.Rf1 Rd3=+) 32.Rb5+- ab5 (32...Rb5 33.Nc4 Rc8 34.d3+-) 33.Qb4 (better 33.Nd5 Bd5 34.Qe5 Rd8+-) 33...c3 (33...Rf5+-) 34.Nd5 Bd5 35.Qc3 (better 35.Qd6 Rc8 36.Qd5+-) 35...Rc8 (35...Bc4+-) 36.Qc7 (better 36.Qc8 Kh7 37.Qf5 Kh6 38.Qd5+-) 36...Rc7-+ 37.d4? (37.Rb1 Rc2 38.Rb5 Rd2 39.g3-+) 37...Rc2 38.e4 (38.Kf1-+) 38...Rc1 (better 38...Be4 39.g3 Rg2 40.Kf1 Rh2-+) 39.Rc1+- Be4 40.Rc8 (40.a6 b4+-) 40...Kh7 41.Kf2 b4 (41...h4 42.a6 b4 43.a7+-) 42.Ke3 (better 42.Rb8+-) 42...b3 (42...Bg2 43.a6 g5+-) 43.Rb8 (better 43.Ke4 h4 44.Rb8 f5 45.Kf3+-) 43…b2 (43...b2 44.Ke4 Kg6+-). ClayPigeons (2155) - haskras (2255), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Qb3 Ngf6 7.Nc3 e4 8.Nd4 Be5 (better 8...dc4!? 9.Bc4 Ne5=+) 9.cd5+= Bd4 10.ed4 cd5 11.Nd5 Nd5 12.Qd5 Nf6 (12...0-0 13.Rc1+= (13.Qe4? Re8 14.Qe3 Nb6-+)) 13.Qd8 Kd8 14.Bc4 (14.d3 Bf5 15.de4 Be4+/-) 14...Ke7 (14...Be6 15.d3+/-) 15.b5 Rd8 16.0-0 (16.d3 Be6+/-) 16...Be6 17.Ba3 (17.d3!?+/-) 17...Ke8= 18.d3 (18.Be6!? fe6 19.Bb2=) 18...Bc4=+ 19.dc4 Rd4 20.c5 Rad8 (20...Rc8 21.Rfc1=+) 21.Rfe1 Rd3 (21...Rd2 22.Bc1 Rc2 23.Bg5=) 22.Bb2+= Nd5 (22...Ke7!?+=) 23.Re4+/- Kf8 24.Rae1 Nc3 25.R4e3 (better 25.Bc3 Rc3 26.Re7 Rc5 27.Rb7+-) 25...Rd1?? (better 25...Nb5 26.Kf1 Re3 27.Re3 Nd4+=) 26.Bc3+- Re1 1-0. ClayPigeons (2190) - pOPeLbOY3000 (2175), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.b5 Ngf6 7.a4 Qe7 8.Be2 0-0 9.d4 e4 (9...dc4 10.0-0=+) 10.Nfd2= a6 (10...Bb4 11.0-0=) 11.Nc3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 dc4 14.Nc4 Nb6?? (better 14...Bb4=) 15.Nd6 (better 15.Nb6!? Be6+-) 15...Qd6 16.Ba3 Qe6 17.Bf8 Kf8 18.0-0 Nbd5 (18...cb5 19.Nb5 Nfd5 20.Qa3 Kg8 21.Nd6+-) 19.bc6 bc6 20.Rc1 h5 (20...Qe8 21.Qa3 Ne7 22.Qd6+-) 21.h3 (21.Nd5 Nd5 22.Bh5 Bd7+-) 21...h4 22.Qa3 Kg8 (22...Qe7 23.Qa8 Qb7 24.Qa5+-) 23.Qc5 (better 23.Nd5 Nd5 24.Qa8 Ne7+-) 23...Qf5 (23...Bd7 24.Ra1+-) 24.Nd5 (better 24.Bg4 Ng4 25.hg4 Qg4 26.Nd5 Bd7 27.Ne7 Kh7+-) 24...Nd5 (24...Qd5 25.Qb6 Bd7+-) 25.Qc6 (25.Bg4!? Qg6 26.Bc8 f5+-) 25...Be6 26.Bg4 (better 26.Rc5 Qg6 27.Rd5 Bd5 28.Qd5+-) 26...Qg5 (26...Qg6 27.Rc5 Nf6 28.Be6 fe6 29.Qe6 Kh8 30.Rc8 Kh7+-) 27.Be6 Ne3 The mate threat is Qxg2 28.Qa8 Kh7 29.Qe4 (29.fe3 Qe3 30.Kf1 Qc1 31.Ke2 Qc2 32.Ke1 Qc3 33.Ke2 Qd3 34.Ke1 fe6-/+) 29...f5 (29...g6 30.Rc7 Kh6 31.Bf7 Ng2 32.Qg2 Qg2 33.Kg2+-) 30.Qe3 (30.fe3?! fe4 31.Rc3 Qb5=) 30...Qe3 31.fe3 g5 1–0. BeepBeepImAJeep (2625) – Pbatch23888 (2305), lichess.org, 2016.

6.cd5 cd5 7.Qb3 Ngf6 8.Nc3 d4 9.ed4 e4 10.Nb5 (10.Ng5 Qe7 11.Nb5 Bb8+-) 10...Bb8 (10...0-0 11.Nd6 ef3 12.Nc4 Re8 13.Ne5=) 11.Ne5 (11.Ng5 0-0 12.Bc4 Qe7+=) 11...0-0+= 12.Rc1 (12.Bc4 Qe7=) 12...a6= 13.Na3 (13.Nc7 Bc7 14.Nf7 Rf7-/+) 13...Ne5=+ 14.de5 Ng4 15.Qg3 (15.Be2 Ne5 16.Nc4 Be6=+) 15...Ba7-/+ 16.Rc5 Bc5 (16...a5 17.Be2 ab4 18.Rc8 Rc8 19.Bg4 ba3 20.Ba3–+) 17.bc5 Be6 18.Bc4 (18.h3 Nh6 19.Nc4 Qd5=+) 18...Nh6 19.Qb3 Qe7 20.0-0 Qc5 (20...Rac8 21.Bc3=+) 21.Be6 fe6 22.Qe6 Kh8 23.Qc4 Qb6 24.Bd4 (24.Bc3 Qg6=+) 24...Qg6 25.Bc3 b5 26.Qe2 (better 26.Qb4!?=+) 26...Rae8–+ 27.h3 (27.Re1!? Ng4 28.Qe4–+) 27...Nf7 28.f4 ef3! 29.Qf3 (29.Qf3 b4 Combination; 29.Rf3 b4 Combination) 29...b4 30.Bd4 (30.Bb2 Qb6 (30...ba3?! 31.Ba3 Qb6 32.Qf2=+) 31.Qf2 Qf2 32.Rf2 Ne5 (32...ba3?! 33.Ba3 Kg8 34.d4=+) 33.Be5 Rf2 (33...ba3?! 34.Re2-/+) 34.Kf2 Re5–+) 30...ba3 (better 30...Nh6 31.Qf8 Rf8 32.Rf8 Ng8–+) 31.Bc5-/+ Rg8 32.Qf7 Qf7 (32...Re5?? 33.Qg8 Kg8 34.Rf8) 33.Rf7 Re5 34.Bd4 Rg5 (34...Re1 35.Kh2–+) 35.Ra7 Rg6 36.h4 (36.Bc5 h6-/+) 36...h5–+ 37.Re7 (37.Rc7 Rb8 38.Bc3 Kg8–+) 37...Rd8 (better 37...Rc8!? 38.Bc3 Rc4 39.Re3–+) 38.Bc3 Rd5 39.Re3 Rg4 40.g3 Kg8 41.Kg2 Kf7 42.Rf3 Ke6 43.Rf8 (43.Re3 Kd6 44.Kf2–+) 43...Rd3 44.Ra8 Rdg3 45.Kf2 Rh3 (45...Rg2 46.Kf3 Kf5 47.Rf8 Kg6 48.Ra8 R2g3 49.Kf2–+) 46.Ra6 Kf5 47.Ra5 Kg6 48.Ra6 (48.Ra3 Rhh4 49.Ra7 Kf5 50.Bg7 Rf4 51.Ke3 Rh3 52.Ke2 Re4 53.Kd1 h4–+) 48...Kh7 49.Ra3 Rhh4 (49...Rh2 50.Kf3–+) 50.Ra7 (50.Be5 Ra4 51.Rg3 Rh2 52.Ke3 g6–+) 50...Rh2 51.Kf3 Rh3 52.Kf2 h4 53.Re7?? (better 53.Be5–+) 53...Rh2 54.Kf1 (54.Ke3 Rg3 55.Kd4 h3–+) 54...h3 55.Re3 Rh1 56.Kf2 (56.Ke2 Rh4 57.Be5 h2–+) 56...Rg2 57.Kf3 Rf1 58.Ke4 0–1. Lomsadze,Davit (2360) – Chkhaidze,Nikoloz (2275), 11th Nana Aleksandria Cup, 2016.

6.cd5= cd5 7.Nc3 Ngf6 8.Qb3 Nb6 9.Nb5 d4 10.ed4 ed4 (10...e4!? 11.Nd6 Qd6+=) 11.Nd6+/– Qd6 12.Bd4 (12.Bb5 Bd7 13.Bd7 Nbd7 14.Bd4 0-0+/–) 12…0-0 (12...0-0 13.Bb5 Qe7 14.Kd1 Ne4+/–). Novitsky – Muivid, corr, 1967.

6.cd5 cd5 7.Nc3 Ngf6 8.Qb3 Nb6 9.Nb5 e4 10.Nd6 Qd6 11.Nd4 0-0 12.a4 Be6 13.Nb5 (13.d3 Rfe8=) 13...Qe7 (13...Qd8 14.Nd4=) 14.Bd4+= Nfd7 (14...Qd8 15.a5 Nc8 16.Qc3+-) 15.a5 Nc4 16.Bc4 (16.Na7!? b6 17.Nc6+=) 16...dc4= 17.Qc3 Qg5 (17...a6 18.Nc7 Rac8 19.Ne6 fe6 20.Qc2=) 18.Nc7 Rac8 19.Ne6 fe6 20.0-0 (worse 20.Ba7 Qg2 21.Rf1 Qh2-/+) 20...Rf5 (20...a6!?=) 21.Qc2+= Qh4 22.f4 (22.Rac1!?=) 22...ef3=+ 23.Rf3 Rf3 24.gf3 e5 (24...a6 25.f4=+) 25.Qf5 (25.Ba7 Rc6=) 25...ed4=+ 26.Qd7 Rd8 27.Qe6 Kh8 28.Qg4 (28.Qc4!? Qg5 29.Kh1 de3 30.de3 Qe3 31.Qe4=+) 28...Qf6 (28...Qe7 29.ed4 Qb4 30.Re1 Qd2 31.Re7–+) 29.e4 d3 30.Rd1 c3 (30...Rf8!?-/+) 31.dc3=+ Qc3 (31...d2 32.c4-/+) 32.Qg5 Qd4 33.Kg2 d2 34.Qc5 Qd3 35.Qf2 (35.Kf2 h6=+) 35...h6 (35...Qb5-/+) 36.Kh1 (36.h3!?=+) 36...Qc3 37.Kg2 Qb4 38.Qa7 Qa4 39.Qf2?? (better 39.Qg1-/+) 39…Qd1–+ (39...Qd1 40.a6 ba6–+) 0–1. Waechtler,Frank – Kaeser,Udo (2280), NRW–Liga II, 1992.

5.Nf3 e4

6.Nd4 Bb4? 7.Nc6 bc6 8.Bg7 +-.

6.Nd4 Ngf6 7.a3 c5 (7...dc4 8.Bc4 Ne5 9.Be2+=) 8.Nc2 (8.bc5 Nc5 9.Nc3 dc4 10.Bc4 a6=) 8...cb4 9.ab4 dc4 (9...Be7 10.d3 0-0 11.de4 de4 12.c5=) 10.Bc4 Bd6 (10...a6=) 11.Nd4 (11.d3!?=) 11...Ne5+= 12.Qb3 Nc4 (12...0-0 13.Be2-/+) 13.Qc4+= 0-0 14.d3 (14.f3 Qe7-/+) 14...ed3 (14...Qe7 15.b5-/+) 15.0-0 (15.b5 Ng4 16.Qd3 Qh4+= (worse is 16...Nh2 17.g3+/–)) 15...Bg4 (15...Ng4 16.Nf3 Qc7 17.Qd3 Bh2 18.Kh1–+) 16.b5 (16.h3 Bh5+=) 16...Qc7 17.Qc7 Bc7 18.Nd2 (18.f3 Bd7 19.Rd1 a6+=) 18...a5 (18...Rfd8 19.Ra3 Be2 20.Rfa1-/+) 19.ba6 (19.Ra3!?-/+) 19...ba6–+ 20.N2b3 1–0. algernon (2285) – einaar (2440), net–chess.com, 2008.

6.Nd4 Ngf6 7.c5 (7.cd5 Nd5 8.a3 a5+=) 7...Ne5 8.h3 (8.Qc2 Be7=) 8...Be7 (8...a5 9.Nb3 Ned7 10.a3+=) 9.Be2 (9.d3 0-0+=) 9...0-0 (9...b6 10.Qa4+=) 10.a3 (10.0-0 Re8+=) 10...b6 11.cb6 ab6 12.0-0 Bd6 (12...c5 13.bc5 bc5 14.Nb5+=) 13.f4 ef3 14.Nf3 Nf3 (14...Re8 15.Qc2 Qc7 16.Nd4+=) 15.Bf3 Bc7 (15...Ne4+=) 16.Bf6 (16.b5!?+=) 16...Qf6-/+ 17.Nc3 Qe5 18.Ne2 (18.b5 Bh3! 19.bc6 d4–+) 18...Ba6 (18...Bh3 19.b5–+) 19.Kf2-/+ Rfe8 20.Re1 (20.Qc2 Bc4-/+) 20...Be2 (20...Bc4 21.Bg4-/+) 21.Ke2 d4 (better is 21...Qg5!?-/+) 22.Bc6= d3 23.Kf2 Qg3 24.Kf1 Qh2 Threatening mate... how? 25.g4 (25.Qb3 Re6 26.Bf3 Rf6–+) 25...Re6+= Threatening mate: Qxh3 26.Qf3 Rf6 (26...Ra7 27.Qg2 Qe5 28.Bd5=) 27.Qf6 gf6 28.Ba8 Bg3 (better is 28...Qh3 29.Bg2 Qg4–+) 29.Bg2= Be1 30.Re1 Qe5 (30...Qc7 31.Rd1=) 31.Rb1 Qc7 32.Ke1 Qc2 33.Rd1 Qb2 34.Bd5 (34.Be4 Qa3 35.Rb1 Kg7+=) 34...Qa3 (34...h5 35.Be4+=) 35.Rb1 Qa7 (35...Qa4 36.Rb3 f5 37.Rd3 Qb4 38.Rd4+=) 36.Rb3 Qa1 (36...Qc7 37.Rd3 Qg3 38.Ke2 Qh2 39.Ke1 Qh3 40.Rd4+=) 37.Kf2= Qa6 (37...Qa4 38.Rd3 Qb4 39.Rd4=) 38.e4 Qb5 39.Ke3 Kf8 40.Kd4 Ke7 41.Bc4 (41.Kc3 Kd6+=) 41...Qd7 (41...Qe5 42.Kd3 h5 43.Bd5=) 42.Bd5 Kd6 (42...h5 43.gh5 (worse is 43.Kd3 hg4 44.hg4 Qg4-/+) 43...Qh3 44.Ra3 Qh5 45.Ra7 (worse is 45.Rd3 f5-/+) 45...Kd6 46.Rb7 (46.Kd3? f5–+) 46...Qe5 47.Kd3=) 43.Rd3 (43.Kd3 h5 44.gh5 Qh3 45.Kd4 Qh5-/+) 43...Qa4+= 44.Ke3 (44.Rb3 Qa1 45.Kd3 h5+=) 44...Qb4= 45.Bf7 Ke7 46.Bd5 b5 47.Rb3 (47.Ke2 Qd6=) 47...Qc5 48.d4 Qc1 49.Kd3 Kd6 50.Rc3 (50.h4 Qf1 51.Kc3 Qe2+=) 50...Qd1 51.Ke3 b4 (51...Qf1 52.Rc6 Kd7 53.Ra6+=) 52.Rc6 Kd7 (52...Ke7 53.Re6 Kf7 54.e5 fe5 55.Re5 Kf8 56.Rf5 Ke8 57.Re5 Kd8 58.Be4+=) 53.Rf6+= b3 54.Bb3 (better is 54.Rf7 Kd6 55.Rh7=) 54...Qb3-/+ 55.Kf4 Qh3 56.g5 Qh4 57.Kf5 Qf2 58.Ke5 Qg3 (58...Qd2 59.Rf7 Ke8 60.Rf5–+) 59.Kf5-/+ Qf3 60.Ke5 Qe3 61.Rf7 Ke8 62.Rf5 Ke7 63.Kd5?? White prepares the advance e5 (better is 63.d5–+) 63...Qb3 64.Kc5 Qc3 65.Kd5 Qb4 66.e5 (66.Kc6 Qd4 67.Ra5–+) 66...Qb7 (66...Qb7 67.Kc5 Qc8 68.Kd5 Qf5–+) 0–1. Pottgiesser,J – Schirm,Friedmar (2325), Mannheim FRG Hochschul–ch, 1987.

6.Ne5 =+.

6.Ng1 Ngf6 7.a3 Be7 8.d3 0-0 9.Qb3 a5 10.b5 ed3 11.Bd3 Nc5 12.Qc2 Nd3 13.Qd3 dc4 14.Qc4 Be6 15.Qe2 cb5 16.Qb5 Rc8 17.Nf3 Bc4 18.Qf5 Be6 19.Qb5 Rc1 20.Bc1 Bd5 21.Nbd2 Ne4 22.0-0 Bf6 23.Rb1 Nd2 24.Nd2 Ba2 25.Ne4 Bb1 26.Nf6 Qf6 27.Qb1 b6 28.Bb2 Qe6 29.Bd4 Rb8 30.Qb2 f6 31.Rb1 b5 32.Qb3 Qb3 33.Rb3 Rc8 34.g3 1–0. barborski – vista2 (1660), kurnik, 2012.

4.Bb2 f6

5.a3 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 c6 5.c4).

5.a3 Bd6 (---> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Bd6 5.c4 c6).

5.a3 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.a3 d5 4.e3 Be6 5.c4 c6).

5.a4 Bb4 6.cd5 cd5 7.Bb5 Nc6 8.Bc3-/+.

5.a4 Be6 6.b5 (6.cd5 cd5 7.b5 Bd6=+) 6...a6 (6...dc4 7.Qc2-/+) 7.Nf3 (7.cd5 Qd5 8.Nc3 Qd7=) 7...ab5 (7...dc4 8.bc6 Nc6 9.Na3-/+) 8.ab5 (8.cb5 c5=+) 8...Ra1-/+ 9.Ba1 Nd7 (9...dc4 10.Qa4=+) 10.Nc3 (10.cd5 cd5 11.Be2 Bb4=) 10...Bd6 (10...dc4!? 11.bc6 bc6-/+) 11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.d4 e4 14.Nd2 Ne7 15.Be2 0-0 16.Qb3 Qb8 (16...Qa5 17.0-0 f5 18.f3=+) 17.Qb8 (17.Nb5 f5=) 17...Rb8=+ 18.0-0 Nc6 19.Rb1 Rb1 20.Ncb1 Nb4 21.Bc3 Nc2 22.Bd1 Na3 23.Bb3 Nb1 24.Nb1 Kf7 (24...Nb6 25.Nd2 f5 26.f3=+) 25.Nd2 (25.Ba5 f5=) 25...Ke7 26.f3 f5 27.fe4 (27.g4 g6=+) 27...fe4-/+ 28.Bc2 Nf6 29.Nf1 Ng4 30.Be1 Nf6 (30...g5 31.h3 Nf6 32.Bg3=+) 31.h3 (31.Bc3!?=) 31...h5 32.Bh4 Kf7 33.Bg3 Bg3 34.Ng3 g6 35.Ne2 Ke7 36.Kf2 Kd6 37.Bb3 Ne8 (37...h4 38.Nc3=) 38.Nc3 Nc7 39.Ba2 Bd7 40.Bb3 Bc6 41.Na4 Ba4 42.Ba4 Ne6 43.Bb3 g5 44.g3 Ng7 45.Bd1 h4 46.Kg2?? (46.Bg4 Ke7=) 46...Ke6 (better 46...Nf5 47.Kf2 hg3 48.Ke2 Kc6 49.Ba4 Kb6–+) 47.Bg4= Kf6 48.Kf2 Nf5 49.gh4 gh4 50.Bd1 Ne7 51.Bb3 Nf5 (better 51...Ke6=) 52.Bd5+- Nd6 53.Be4?? (53.Be4 Ne4 54.Kg1–+; better 53.Ke2+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2705) – batilogski (2045), lichess.org, 2017.

5.Qb3 a5 6.a3 ab4=+ 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Qb6 9.b5 Nd7 (9...Be6 10.d4=) 10.d4 cb5 (10...ed4 11.ed4 cb5 12.cd5 Qa5 13.Bc3=) 11.c5 Bc5 (better 11...Qa7!? 12.Bb2 Qa4 13.Qb5 Qa6+=) 12.dc5+/- Nc5 13.Qb5 (13.Qd5!? Ne7 14.Qd2+/-) 13...Qb5+= 14.Bb5 Ke7 15.Bc3 Kd6 16.Bb4 b6 17.Nc3 Be6 (17...Ne7 18.Na4 Nc6 19.Ba3+=) 18.Nge2 (18.Na4 Ne7+/-) 18...Ne7+= 19.0-0 Nc6 20.Ba3 (20.Bc5 bc5 21.Rd1 f5+=) 20...Ra8 21.Nb1 (21.Ra1 Ra5+=) 21...Na5 (21...Ra5!? 22.Bc6 Kc6=) 22.Rd1+/- Kc7 23.f3 Nc4 (23...Nc6!?+=) 24.Bc5 bc5 25.Kf2 (25.Bc4 dc4 26.Nbc3+/-) 25...d4? (better 25...Nd6 26.Bd3 f5=) 26.ed4+- cd4? (better 26...Nd6 27.d5 Nb5 28.de6 Nd4 29.Nd4 cd4+-) 27.Rc1 1-0. ClayPigeons (2030) - hangmysack (2020), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Qb3 a5 6.ba5 Qa5 7.Bc3 Qd8 8.d4 ed4 9.Bd4 Nh6 (9...c5 10.Bb2 d4 11.Nf3=) 10.Nf3 Nf5 11.Bb2 Nd7 (11...Na6 12.cd5 Nc5 13.Qc2 Qd5 14.Nc3=) 12.cd5 Nc5 13.Qc2 Qd5 14.Nc3 Qf7 (14...Qe6 15.Be2=) 15.Be2 Be7 (15...b5 16.0-0=) 16.0-0 0-0 17.Nb1 (17.Rfd1 Be6=) 17...Na4 (17...Qg6 18.Rd1=) 18.Ba3 Be6 (18...Ba3 19.Na3 Qe7 20.Nc4+=) 19.e4 (19.Bd3 g6+=) 19...Nd6= 20.Nd4 ½–½. van Daatselaar,Jan Bart (2070) – Zylla,Johannes (2265), WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

5.Qb3 Ne7 6.d4 ed4 (6...Nd7 7.Nf3 e4 8.Nfd2=) 7.Bd4 Nf5 8.Bc3 d4 9.ed4 Nd4 10.Qd1 c5 11.b5 (11.bc5 Nbc6 12.Bd3 Qe7 13.Ne2 Ne2 (13...Qc5?? 14.Nd4 Ne5 15.0-0+-) 14.Qe2 Qe2 15.Ke2 Bc5=) 11...Bd6=+ 12.Bd3 Qe7 13.Ne2 Ne2 (13...0-0 14.0-0 Bg4 15.Bd4 cd4 16.Re1=) 14.Qe2 Qe2 15.Be2 (15.Ke2 a6=) 15...0-0 (15...a6 16.Na3=) 16.0-0 Nd7 17.Bf3 (17.Rd1 Bc7=) 17...Kh8 (17...Rd8 18.Rd1 Nb6 19.Nd2=) 18.Rd1+= Be5 19.a4 Rb8 20.Bd5 Bc3 (20...Re8 21.a5+=) 21.Nc3+/– Ne5 22.Ne4 b6 23.a5 Bg4 (23...Rd8 24.f4 Ng6 25.g3+/–) 24.f3 Bh5 25.ab6 ab6 26.Ra7 Bf7 (26...Rbd8 27.Rda1 Bf7 28.R1a6 Bd5 29.cd5+=) 27.f4 Bd5 28.cd5 (28.Rd5?! Nc4 29.Rdd7 Rfe8=) 28...Rf7 29.Rda1 (29.Rf7 Nf7 30.d6 Kg8+/–) 29...Ra7 30.Ra7 Nc4 31.Rd7 (31.Kf2 Kg8+=) 31...Ra8+= 32.Kf2 (32.d6 f5 33.Ng5 h6 34.Nf7 Kh7+=) 32...Ra2 33.Kf3 (33.Kg3 h6+=) 33...Ra3= 34.Ke2 h5 35.Nd6 (35.Re7 Re3 36.Kf2 Rd3=) 35...Ne3 36.g3 (36.Nf7 Kh7 37.g3 Kg6=) 36...Nd5 37.Nc4 Rc3 38.Rd5 Rc4 39.Rd6 h4 (39...Rc2 40.Kf3=) ½–½. Armstrong,Alan (2150) – Raffaele,Enzo (2205), IECC, 2000.

5.b5 (---> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 c6 5.c4).

5.b5 Be6 (--> 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 d5 4.e3 Be6 5.c4 c6).

5.c5 a5 6.a3 +=.

5.c5 Be6 6.Be2 b6 7.b5 (better 7.d4!?=) 7...Bc5 (7...bc5 8.a4-/+) 8.bc6 (8.d4 ed4 9.Bd4 Bd4 10.Qd4 c5-/+) 8...Nc6 9.Bb5 (9.d4 Bd6-/+) 9...Bd7 (9...Nge7 10.d4 Bb4 11.Bc3–+) 10.a4 (10.d4 Bb4 11.Bc3 Nge7-/+) 10...Nb4 (10...Rc8 11.d4 Bb4 12.Nd2–+) 11.d4-/+ ed4 12.Bd7 (12.ed4!? Bd6 13.Nf3-/+) 12...Qd7–+ (12...Kd7?! 13.ed4 Bd6 14.Qg4 Ke8 15.Qg7 Qe7 16.Qe7 Ne7 17.Kd2-/+) 13.ed4 Bd6 (13...Qf5 14.Ke2 Bd6 15.a5–+) 14.Qe2 (14.Ne2 Ne7-/+) 14...Be7 (14...Kf7 15.Kd1–+) 15.Na3 (15.Nf3 Nh6-/+) 15...Qa4–+ 16.Nf3 Nc6?? (better 16...Qb3 17.0-0 Qd3-/+) 17.0-0 0-0-0? (17...Kd7 18.Rfe1 Nd8 19.Nd2+=) 18.Nc2 (18.Rfc1 Kd7 19.Nb5+-) 18...Qb3 19.Qa6 (better 19.Ne3!?+=) 19...Kc7=+ 20.Rfc1 (20.Rab1 Qc4 21.Qa1-/+) 20...Qb2 (better 20...Qc4!? 21.Qc4 dc4-/+) 21.Ne3= Kd7 (better 21...Nh6=) 22.Qb7+- Ke8 23.Qc6 Kf8 (23...Kf7 24.Nf5 (24.Nd5?! Qb3 25.Nf4 b5+-) 24...a6 25.Re1+-) 24.Qe6 (24.Rcb1 Qe2 25.Ra7 Qd3 26.Rb6 Qe4+-) 24...Ra8 (better 24...Ba3 25.Rcb1 Qc3 26.Nd5 Qc2+-) 25.Rc8 Rc8 26.Qc8 Kf7 27.Ra7 (better 27.Re1 g5 28.Nf5+-) 27...Qc1?? (better 27...Qb1 28.Nf1 Qe4+-) 28.Qc1+- Nh6 29.Qc7 Re8 30.Nd5 Nf5 31.Nb6 (31.g4 g6 32.gf5 Kg8 33.Ne7 Kf7 34.Ng6 Re7 35.Qe7 Kg8 36.Qh7) 31...g5 32.Qc4 (better 32.Qd7 Ng7+-) 32...Kg6 33.g4 Nd6 34.Qd3 (34.Qe6 h5 35.Nd5 Ne4 36.Ne7 Re7 37.Qe7 hg4 38.Qh7) 34...Kg7 35.Nc4 Nb5 36.d5 (better 36.Rb7 h6 37.d5+-) 36...Na7 37.Nd4 (better 37.d6 Bf8+-) 37...Nc8 (37...Bc5 38.Nf5 Kh8 39.Qc3+-) 38.Ne6 (better 38.Qe4!? Rf8 39.d6 Bd8+-) 38...Kf7 (38...Kg8 39.d6 Bd6+-) 39.Qh7 1–0. MARYMARY – Petanquer (1710), ChessWorld.net, 2015.

5.c5 Bf5 6.Be2 (6.d4 Nd7=) 6...a5+= 7.a3 Na6 (7...b6 8.d4+=) 8.Ba6 (8.Bc3 ab4 9.ab4 d4 10.ed4 ed4 11.Ba6 dc3 (11...ba6?! 12.Qe2 Ne7 13.Bb2-/+) 12.Qe2 Qe7–+) 8...Ra6+= 9.Ne2 b6 (9...ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1+=) 10.d4 e4 (10...ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 bc5 13.bc5=) 11.Ng3= Bd7 (11...Bc8 12.Nc3=) 12.Qe2 (12.b5 Ra8=) 12...Qa8+= 13.Bc3 ab4 (13...Nh6 14.0-0+=) 14.Bb4 bc5 (14...Nh6 15.0-0+=) 15.Bc5 (15.dc5 Be6+=) 15...Bc5+= 16.dc5 Ra5 17.Qc2 Qa6 (17...Qa7 18.0-0-/+) 18.Ne2 (18.Kd2 Ne7+=) 18...Qa7-/+ 19.0-0 Rc5 (19...Qc5 20.Qa2-/+) 20.Qd2 (20.Nbc3 Ne7+=) 20...Bc8 (20...Ne7 21.Nbc3-/+) 21.Nd4+= Ne7 22.Rc1 (22.Nc3 Ra5+=) 22...Rc1-/+ 23.Qc1 Bd7 (23...c5 24.Nb3 c4 25.Nd4-/+) 24.Nd2 (24.Nb3 Bg4-/+) 24...0-0 (24...c5!? 25.N4b3 c4-/+) 25.N2b3+= Rc8 (25...Rb8 26.a4+=) 26.Qc5= Qc5 27.Nc5 Be8 (27...Rc7 28.a4=) 28.a4 Rb8 29.a5 Ra8 (29...Nc8 30.f3=) 30.a6+= Nc8 31.Nce6 (31.Rb1 Nd6=) 31...Ra7 32.Nd8 (32.Kf1!?=) 32...c5+= 33.N4c6 Bc6 (33...Ra8 34.Ra5+=) 34.Nc6 Ra8 35.Kf1 Kf7 36.Nd8 (better is 36.Ra5+=) 36...Ke8 (better is 36...Ke7 37.Nb7 c4-/+) 37.Ne6+= c4?? (better is 37...Kd7 38.Nc5 Kd6+=) 38.Nc7+- Kd7 39.Na8 Kc6 (39...g5 40.Rb1 Kc6 41.Rb7+-) 40.Ke2 (40.Rb1 Na7 41.Rb7 Nb5+-) 40...f5 (40...Na7 41.Rb1 Nb5 42.Nb6 Kb6 43.Rb5 Ka6 44.Rd5+-) 41.Kd2 (41.Rb1 f4+-) 41...g5 (41...Na7 42.Rb1 Nb5 43.Nb6 Kb6 44.Rb5 Ka6 45.Rd5+-) 42.Kc3 (42.Rb1!? h5+-) 42...f4 (42...Na7 43.Rb1 Nb5 44.Kb4+-) 43.a7 (43.Rb1 Kc5+-) 43...Kb7 (43...fe3 44.fe3 h6 45.Kd4+-) 44.Nc7! (44.Nc7 Na7 45.Nd5+-) 1–0. hal1958 – Chas, playchess.de, 2002.

5.d3? Bb4-/+ 6.Nd2 Ne7 7.a3 Bd2 (7...Bd6 8.Qh5 g6 9.Qf3-/+) 8.Qd2 0-0 (8...dc4 9.dc4 Qd2 10.Kd2-/+) 9.Nh3 (9.cd5 cd5 10.Be2 Nbc6-/+) 9...Na6 (9...Bh3 10.gh3 Nd7 11.Rg1–+) 10.f4 (10.d4!?-/+) 10...Nc5 (10...Bh3 11.gh3 ef4 12.ef4–+) 11.fe5 (11.Rb1 Bh3 12.gh3 ef4–+) 11...fe5 (11...Nb3 12.Qb4 Na1 13.Ba1–+) 12.Be5 (12.Rb1 Bh3 13.gh3 dc4 14.dc4 Nd5 15.cd5 Qh4 16.Kd1 Qe4–+) 12...Nb3 13.Qe2?? (13.Qc3 Na1 14.Qa1 Bh3 15.gh3 Nf5–+) 13...Na1 (13...Qa5 14.Kd1 Bg4 15.Ra2 Be2 16.Re2 dc4 17.dc4 Qe5 18.Kc2–+) 14.Nf4 (14.Ba1 Bh3 15.gh3 dc4–+) 14...Nf5 (better 14...Qa5 15.Qd2 Qa3 16.Be2–+) 15.Qf3 (15.Ba1 d4 16.Qd2 Ne3 17.Ne2–+) 15...Nc2 16.Kd2 Qa5 (16...Nfe3!? 17.cd5 cd5 18.Qg3–+) 17.Bc3 (17.Kc2 d4 18.ed4 Qe5 19.de5 Nd4 20.Kd2 Nf3 21.gf3 Rf4–+) 17...Ne1! 18.Qg4?? (18.Ke1 Qc3 Double attack (18...Qc3 Deflection)) 18...Qa3 19.e4 (19.Qe2 Re8 20.Qe1 d4–+) 19...de4 (better 19...d4!? 20.ef5 dc3 21.Ke1–+) 20.de4 Rd8 21.Ke1 (21.Nd5 cd5 22.cd5–+) 21...Qc3 22.Kf2 Qe3 0–1. Agiant – oridvan, lichess.org, 2019.

5.cd5 Bb4 6.Qb3 Ba5 (6...Bd6 7.Nc3=) 7.dc6 Nc6 8.Bc4 Nh6 9.Ne2 Bb6 10.0-0 Na5 (10...Qd7!?=) 11.Bb5+- Bd7?? (better 11...Nc6+-) 12.Qe6+- Qe7 13.Bd7 Kd8 14.Qe7 Ke7 15.Ba4 (15.Bb5 Rhc8+-) 15...Nc4 16.Bc3 Rad8 (16...Ba5 17.Ba5 Na5 18.d4+-) 17.Bb4 Nd6 18.Bb3 1–0. GuestGKXC – jerrytaff, freechess.org, 2018.

5.cd5 Bb4 6.Qb3 Qd6 7.a3 =.

5.cd5 Qd5 6.Nc3 Qf7 7.b5 Be6 8.Nf3 Bb4 9.Qc2 Ne7 10.Be2 0-0 11.0-0 Rd8 12.d4 Nd7 13.Rfd1 Nd5 14.Nd5 Bd5 15.de5 Bf3 16.Bf3 Ne5 17.Be5 fe5 18.bc6 bc6 19.Qc6 Rac8 20.Qc8 Rc8 (20...Rc8 21.Bd5 Combination) 21.Bd5 (21.Bd5) 1-0. zembelek (2085) - taulajoe (2155), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.cd5 Qd5 6.Nf3 Bb4-/+ 7.Nc3 White gets deadly initiative 7...Qf7 8.Ne4 (8.a3 Bc3 9.Bc3 Ne7=+) 8...Ne7 (8...Bf5 9.Qb1-/+) 9.Qa4 (9.a3 Qd5 10.Nf6 gf6 11.ab4 Bg4=) 9...a5 (9...Nd5!?-/+) 10.a3= b5 (better 10...Bf5!? 11.Nf6 gf6 (worse 11...Qf6 12.ab4 b5 13.Qa3+-) 12.ab4 b5=) 11.Qc2 Qg6? (better 11...Nd5 12.ab4 Nb4+-) 12.ab4+- Qe4?? (12...a4+-) 13.Qe4 (13.Qe4 Bf5 14.Qh4+-) 1–0. aravind555 – jodirt (1605), lichess.org, 2019.

5.Be5 fe5 6.Qh5 g6 7.Qe5 Qe7 8.Qh8 Nf6. W Labahn.

5.Nf3 Bb4 6.Ne5? fe5-+ 7.Qh5 Kf8 8.cd5 Qd5 9.Nc3 (9.Qe5 Qe5 10.Be5 Be6-+) 9...Bc3 10.Bc3 Nf6 (10...Nd7 11.f3-+) 11.Qh4 (11.Qe5 Be6 12.Qf4-+) 11...Be6 12.Be2 (12.d3 Nbd7-+) 12...Nbd7 (better 12...Qg2!? 13.Rf1 Nbd7 14.f4 ef4 15.Qf4-+) 13.0-0 Kf7 14.Rab1 (14.f4 ef4 15.Qf4 Rab8-+) 14...b5 15.d4 (15.a4 Rhb8-+) 15...e4 (15...Qe4 16.Qg3 Ba2 17.Ra1 ed4 18.Bd4-+) 16.f3 (16.Rb2 Rhe8-+) 16...Rhc8 (better 16...Qa2!? 17.Qe1 Bf5 18.Rb2-+) 17.fe4 Qe4?? (better 17...Qa2 18.Bd3 Ke8-+) 18.Qe4+- 1-0. jhonores (2200) - Nabeelchess (2250), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

5.Nf3 Be6 6.d4 ed4 (better 6...e4!? 7.Nfd2 Bb4=+) 7.Nd4= Bf7 8.cd5 Bd5 (8...Bb4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 Bd5 11.e4+=) 9.Nd2 (9.a3 a5 10.b5 c5+/-) 9...Ne7 (9...Bb4!? 10.a3 Ba5=+) 10.N2f3 (10.e4 Bf7+=) 10...Ng6 11.Be2 (better 11.a3!?=) 11...Bb4-/+ 12.Kf1 Nd7 13.Qb3?? (13.a3 Bc5-/+) 13...Bc5 (better 13...Bb3 14.ab3 Nc5-+) 14.Bc4 Bc4 15.Qc4 Nde5?? (better 15...Bd4 16.Nd4 Nb6 17.Qe6 Qe7-/+) 16.Ne5 (16.Qc5 b6 17.Qc2 c5+-) 16...Ne5? (16...fe5 17.Ne6 Qb6 18.Ng7 Kf8 19.Qc5 Kg7 (19...Qc5?? 20.Ne6 Kf7 21.Nc5+-) 20.Be5 Ne5 21.Qe5 Kf7 22.Qf5 Kg7+-) 17.Qb3?? (better 17.Qc5 b6 18.Qc2+-) 17...Bd4 (17...Qe7 18.Ne6=+) 18.Bd4 (18.ed4!? Ng6 19.Qb7=) 18...Qd5 (18...Qd7 19.f4 Nf7 20.Rd1-/+) 19.Qd5 (19.Qb7!? 0-0 20.Qb3=+ (worse 20.Ba7 Nf7-/+)) 19...cd5-/+ 20.Rb1 b6 21.Ke2 Ke7 22.Rhc1 Rac8 23.f4 Nc4 24.Kd3 Kd6 25.e4? (25.Rb3 Rhe8-/+) 25...Na3?? (better 25...de4 26.Ke2 Ke6-+) 26.Rc8 Rc8 27.Rb3 Nc4 28.Be5?? (better 28.ed5 Kd5 29.Rb5 Ke6 30.g4-/+) 28...fe5-+ 29.fe5 (29.Rb5 Rc5 30.Rc5 bc5 31.ed5 Kd5 32.fe5 Ne5 33.Kd2 Kd4-+) 29...Ne5 30.Ke3 de4 (30...Nc4 31.Kd4 de4 32.Rh3-+) 31.Ke4 Rc4 32.Kf5 Rg4 (better 32...Rc2!? 33.a3-+) 33.g3 Rb4 (better 33...Rd4 34.Rb2 Nc4-+) 34.Rb4+/- Kc5?? (34...Nc6!? 35.Rg4 Ne7 36.Ke4 g6+/-) 35.Re4 (35.Rh4 Nf3 36.Rh7 a6+-) 35...Ng6? (better 35...Nc6+-) 36.h4 a5 37.h5 Nf8 38.Re7 g6 39.hg6 Ng6 (39...hg6 40.Kf6 Kd6+-) 40.Rh7 Nf8 41.Rf7 1-0. fishissushi (1915) - bb6962359 (1915), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Nf3 Bg4 6.Be2 (6.h3!? Be6 7.Qb3+=) 6...Bb4+= 7.a3 Bd6 8.cd5 cd5 9.h3 (9.Nc3!?=) 9...Be6=+ 10.Nc3 a6 11.0-0 Ne7 12.Qb3 b5 (12...Nd7 13.d4=+ (13.Qb7?? Rb8 14.Qa6 Nc5-+)) 13.Rac1 (13.e4!? 0-0 14.Rfc1=) 13...Kf7 14.Qd1 (14.d4 Bc7=+) 14...Nd7-/+ 15.d4 (15.Nh4 Nb6-/+) 15...e4 16.Nh2 (16.Nd2 Nb6-/+) 16...Qa5 (16...Qb8 17.f4 Nf5 18.Ne4 Ne3 19.Nd6 Qd6 20.Qd3 Nf1 21.Rf1-+) 17.f4 (17.f3!? Rhc8 18.Qb3-/+) 17...f5 18.g4 (18.Qd2 Qd8-+) 18...g6 (18...Ba3?! 19.Ra1 b4 20.Nb1=+) 19.Ra1 (19.Qd2 Nc6 (19...Ba3?! 20.Ra1 b4 21.Ne4 de4 22.Ba3=+) 20.Qd1 Qc7 21.gf5 gf5=+) 19...Rac8 20.Kf2 (20.Qd2 Nc6-+) 20...Rc3 (better 20...Nb6 21.Rc1 Rhf8-+ (21...Ba3?! 22.Ra1 Rc3 23.Qd2-+)) 21.Bc3?? (21.Qd2 Rhc8 22.Rfc1-+) 21...Qc3 22.gf5 (22.a4 g5! 23.Qe1 Qc7 24.ab5 gf4 25.ef4 Bf4-+) 22...gf5 (22...Nf5!? 23.Qc1 Qa5 24.Bg4-+) 23.Bh5 (23.a4 Bf4! 24.ef4 Qh3 25.Bh5 Ng6-+) 23...Kf6 24.Rc1 (24.a4 b4 25.Rc1 Qa3-+) 24...Qa3 (24...Qa5 25.Qe1 Qe1 26.Rfe1-+) 25.Rg1 (25.Ra1 Qb2 26.Qe2 Qe2 27.Be2 Nb8-+) 25...Nb6 26.Qf1 (26.Ra1 Qb2 27.Be2 Na4-+) 26...Nc4 27.Re1 (27.Qe2 Ng6 28.Ra1 Qe3 29.Qe3 Ne3 30.Ke3 Bf4 31.Kf2 Bh2-+) 27...Qd3 (27...Bb4 28.Qe2 Be1 29.Qe1-+) 28.Qg2 (28.Qd3 ed3 29.Rd1-+) 28...Rg8 29.Qh1 (29.Qf1 Bb4 30.Qd3 Be1 31.Re1 ed3-+) 29...Ng6 30.Nf1 b4 31.Qh2 (31.h4 b3 32.Be2 Qc2-+) 31...b3 32.Qg3 b2 33.Bg6 (33.Qg5 Kf7 34.Be2-+) 33...Rg6 34.Qh4 Kg7 35.Ng3 b1R! 36.Rb1 (36.Rb1 Qd2 Mate attack) 36...Qe3 (36...Qd2 37.Ne2 Qe3 38.Kf1 Nd2 39.Ke1 Rg1) 37.Kg2-+ Qf3 38.Kh2 Bf4 39.Qe7 Bf7 40.Qh4 Qf2 (40...Ne3 41.Ra1 Rh6 42.Qf4 Qf4 43.Rg2 Ng2 44.Rf1 Qd2 45.Nf5 Kf8 46.Rd1 Qf4 47.Ng3 Ne1 48.Rd2 Qd2 49.Ne2 Qe2 50.Kg3 Qf3 51.Kh2 Qg2) 41.Rg2 Bg3 42.Kh1 (42.Qg3 Qd4 43.Qf4-+) 42...Bh4 43.Rf2 Bf2 44.Rb7 (44.Ra1 e3 45.Kh2 e2 46.h4 Rg1 47.Ra6 e1Q 48.Rg6 hg6 49.h5 Qe3 50.hg6 Qh6) 44...e3 (44...Rg1 45.Kh2 Nd2 46.Rf7 Kf7 47.h4 Nf3 48.Kh3 Rg3) 45.Rb1 e2 46.Kh2 (46.h4 Rg1 47.Rg1 Bg1 48.Kg1 e1Q 49.Kg2 Ne3 50.Kf3 Kf6 51.h5 Bh5 52.Kf4 Qf2) 46...e1Q (46...Nd2 47.Rc1 Nf1 48.Rf1 ef1Q 49.h4 Qg2) 47.Re1 Be1 48.h4 (48.Kh1 Nd2 49.h4 Nf3 50.h5 Rg1) 48...a5 (48...Nd2 49.Kh3 Nf3 50.h5 Rg3) 49.Kh3 (49.h5 Rg4 50.h6 Kh6 51.Kh1 Bf2 52.Kh2 Ne3 53.Kh3 Rh4) 49...Rg4 (49...Nd2 50.h5 Rg3 51.Kh2 Nf3 52.Kh1 Rg1) 50.h5 (50.Kh2 Bh4 51.Kh3 Nd2 52.Kh2 Nf3 53.Kh3 Rg3) 50...a4 (50...Nd2 51.h6 Kh6 52.Kh2 Nf3 53.Kh3 Rg3) 51.h6 (51.Kh2 Ne3 52.Kh1 Bf2 53.h6 Kh6 54.Kh2 Rh4) 51...Kh6 52.Kh2 a3 (52...Ne3 53.Kh1 Bf2 54.Kh2 Rh4) 53.Kh3 (53.Kh1 Bf2 54.Kh2 Ne3 55.Kh3 Rh4) 53...a2 (53...Nd2 54.Kh2 Nf3 55.Kh3 Rg3) 54.Kh2 a1Q 55.Kh3 (55.Kh1 Bb4 56.Kh2 Ne3 57.Kh3 Qh1) 55...Qa3 56.Kh2 Ba5 57.Kh1 Rd4 (57...Qh3) 58.Kg2 (58.Kh2 Rg4 59.Kh1 Qh3) 58...Rd2 59.Kf1 (59.Kg1 Qc1) 59…Qa1 (59...Qc1) 0-1. Antares_Sco (1935) - the_argus (2105), Hourly Blitz Arena, lichess.org, 2021.

5.Qh5 g6+= 6.Qh4 Bg7 (6...Nh6 7.cd5 cd5 8.b5+=) 7.cd5 cd5 8.Bb5 (8.d4 Ne7 9.de5 Nf5+=) 8...Bd7 9.Bd7 Qd7 (9...Nd7 10.Nc3 Ne7 11.Rc1+=) 10.Nf3 (10.Nc3 f5=) 10...Nc6 (10...h5 11.Qg3 Qg4 12.a3+=) 11.b5= Nce7 12.Nc3 Nf5 13.Qb4 (13.Qa4 Nge7=) 13...Nge7 (13...e4 14.Ng1=) 14.g4 (14.0-0 Rc8=) 14...Nh6 15.Ba3 Ng4 (15...Rd8 16.h3+=) 16.Qe7= Qe7 17.Be7 Ke7 18.Nd5 Kd6 19.e4 (19.Nc3 f5 20.h3 Nf6+=) 19...f5+= 20.d3 (20.Nc3 Nf6 21.ef5 gf5=) 20...Nh6 (20...Rac8 21.Rg1+=) 21.Rc1= Rac8 22.0-0 a6 (22...Nf7 23.Nd2=) 23.ba6 (23.b6 Nf7+=) 23...ba6 24.Rc8 Rc8 25.Rb1 Ng4 (25...Rc6 26.Ng5 Bf8 27.Rb7+/–) 26.h3+/– Nf6 (26...fe4 27.de4 Nf6 28.Rb6 Rc6 29.Rc6 Kc6 30.Ne5 Kd6 31.Nc4 Kc5 32.Nf6 Bf6 33.Ne3+/–) 27.Rb6 Kc5 (better is 27...Rc6!? 28.Rc6 Kc6 29.Ne5 Kb7 30.Nf6 Bf6+/–) 28.Rf6+- Bf6 29.Nf6 fe4 (better is 29...Kd6!?+/–) 30.de4+- Kb4 (30...Kd6 31.Nh7 Rc2 32.Nf8 Ra2 33.Ng6+-) 31.Ne5 Ka3 32.f4 (32.Nh7 Rh8 33.Ng5 Ka2+-) 32...Ka2 (32...Rc7 33.Ned7+-) 33.Nd5 (better is 33.Nh7 Kb3 34.f5+- (34.Ng6 a5 35.Ne7 Rc1 36.Kg2 Rc2 37.Kf3 a4-/+)) 33...a5 34.Kf2 a4 35.Kf3 (better is 35.Ne7!? Rc2 36.Ke3=) 35...a3 36.Kg3?? (better is 36.Nd3+=) 36...Kb3–+ 37.Kg4 (37.f5 gf5 38.Nf3 a2 39.Nd4 Kb2 40.Nf5 a1Q–+) 37...a2 38.Ne7 Rc1 39.Nd5 (39.Kg5 a1Q 40.Kh6 Qd4 41.Kh7 g5–+) 39...a1Q 40.Kh4 (40.Kg5 Qb2 41.Nf6 Qg2 42.Kh6 Qh3 43.Kg7 Rc7 44.Ned7 Rd7 45.Nd7 Qd7 46.Kh6 Qf7–+) 40...Re1 (40...Rg1 41.Nf3 Rg2 42.Nd2 Ka3 43.Nc4 Ka4 44.Nb2 Qb2 45.Nb6 Qb6 46.f5 Qf6) 41.Nf3–+ Qc1 42.Ng5 (42.Ne1 Qe1 43.Kg5 Qe4 44.Nf6 Qf5 45.Kh6 Qf6 46.Kh7–+) 42...h6 43.Nf3 Re4 44.Kg3 Qd1 45.Ne5 Qd5 46.Ng6 Qf5 47.h4 Qg6 48.Kf3 Qf5 49.Kf2 Qf4 50.Kg1 Re2 51.h5 Qh2 52.Kf1 Qf2 0–1. Dingbat (2345) – lonewolf (2165), ICS game chess.net, 1998.

5.Qb3 Be6

6.Nf3 Qb6 7.a3 a5 8.Nc3 (8.d4 ab4 9.c5 Qc7=) 8...ab4=+ 9.ab4 (better 9.cd5!? cd5 10.d4=+) 9...Ra1 (9...Bb4?? 10.Ra8 dc4 11.Bc4+-) 10.Ba1 Bb4 (10...Qb4 11.Qb4 Bb4 12.cd5 cd5 13.Nb5-/+) 11.Na4 (better 11.cd5 Bf7 12.Na4+=) 11...Qa5-/+ 12.Be2 (12.Bc3 Na6 13.cd5 Bd5-/+) 12...e4 (12...dc4!? 13.Qd1-+) 13.Nd4 Bd2 (13...dc4 14.Qc2 Bd2 15.Qd2 Qa4 16.Ne6 Qa1 17.Bd1-+) 14.Kf1 (14.Kd1!? Bc8 15.cd5-/+) 14...dc4-+ 15.Qc2 (15.Qb7 Qa4 16.Qb8 Kf7-+) 15...Bf7 16.f3 (16.Bb2 Ne7-+) 16...c3 (better 16...ef3!? 17.Bf3 Be3 18.Bc3-+) 17.Kf2 (17.Bc3 Bc3 18.Nc3 Qa1 19.Nd1 ef3 20.gf3 Bg6-+) 17...ef3 18.gf3 (18.Nf3 Bg6 19.e4 Qa7 20.Kg3 Qe3 21.Nc3 Bc3 22.Bc3 Be4-+) 18...Ne7 (better 18...Qe5 19.Nf5 Bg6-+) 19.Rg1?? (19.Nc3 Bc3 20.Bc3 Qh5-+) 19...b5 (better 19...Bg6 20.e4 Qe5 21.Kg2-+) 20.Nc5? (20.Nc3 Bc3 21.Qc3-+) 20...0-0 (better 20...Qb4 21.Nb7 Be3 22.Kg2 Bd4-+) 21.Nde6? (21.Ne4 Nd5 22.Nd2 cd2 23.e4-+) 21...Na6 (better 21...Be6 22.Bc3 Bc3 (worse 22...Qc3 23.Qc3 Bc3 24.Ne6-+) 23.Ne6 Rf7-+) 22.Rg7 Kh8 23.Nf8 (23.Qh7) 23...Kg7+= 24.Nce6?? (24.Qh7 Kf8 25.Nd7 Ke8 26.Nf6 Kd8 27.Qf7 Qa1 28.Qe8 Kc7 29.Qe7 Kb6 30.Nd7 Ka5 31.Bd3 Be1 32.Kg2 Qa2 33.Kh3-+) 24...Be6-+ 25.Ne6 Kf7 26.Nf4 (26.Ng5 fg5 27.Qh7 Ke6 28.Qh6 Kd7 29.Qh3 Kc7-+) 26...Nb4 (better 26...Be3 27.Kg2 Qa1 28.Qh7 Ke8-+) 27.Qh7 Ke8 28.Ne6 (28.Bc3 Bc3 29.Qh5 Kd7 30.Bc4-+) 28...Kd7 (better 28...Qa1 29.Qh8 Kd7 30.Nf8 Kc7-+) 29.Nf8?? (better 29.Nc5 Kc8 30.Qe7+-) 29...Ke8 30.Ng6?? (30.Ne6 Qa1 31.Qh8 Kd7 32.Nf8 Kc7 33.Kg2-+) 30...Ng6 31.Qg6 Ke7 32.Qg7 Ke6 (32...Ke6 33.Qg8 Kd6 34.Qf8 Kc7 35.Qf7 Kb8 36.Qe8 Kb7-+) 0-1. ClayPigeons (2175) - deity2k2 (2020), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 Bd6 7.Nc3 Ne7 8.d4 Nd7 (8...e4 9.cd5 Nd5 10.Ne4 Bb4 11.Bc3=) 9.a4 (9.e4 0-0=) 9...0-0 10.cd5 (10.Bd3 e4 11.cd5 Bd5 (< 11...ed3 12.de6 Nb6 13.0-0+=; 11...Nd5?! 12.Be4 Nf4 13.Qc2 Ng2 14.Kf1=+) 12.Nd5 Nd5 13.Be4 N7b6+/–) 10...cd5 11.e4 Qb6 (11...Rc8!?=+) 12.ed5= Bg4 13.Be2 (13.de5 fe5 14.Bb5 Rf4=) 13...Qb4 (13...ed4 14.Nb5 Bf3 15.Bf3 Rae8=) 14.Qb4= Bb4 15.Ne5 Ne5 16.de5 Be2 17.Ke2 Bc3 18.Bc3 Nd5 19.Bb2 (19.Bd4!?=) 19...fe5-/+ 20.g3 (20.Rhd1 Nf4 21.Kf1 Rae8=+) 20...Rac8 21.Rac1 Nb6 (21...e4 22.Rhd1 Rc1 23.Rc1-/+) 22.Be5 Rc1 (22...Rce8 23.f4 Nd7 24.Rc7 Ne5 25.fe5 Re5 26.Kd3 Rd8 27.Kc4 Re4 28.Kb3 Rd3 29.Kc2=+) 23.Rc1 Re8 24.f4 Nd7 (24...Na4 25.Rc7 Kf8 26.Rb7+/– (26.Rg7? Re5 27.fe5 Kg7–+)) 25.Rc7= Ne5 26.fe5 Re5 27.Kf3 Ra5 28.Rb7 Ra4 29.h4 a5 30.Ra7 h5 ½–½. Labahn,Dieter – Labahn,Wolfgang, corr freie Partie, 1992.

6.Nf3 Bd6 7.d4 Qe7 8.a3 (8.c5 Bc7+=) 8...Nd7 9.Nbd2 (9.Nc3 dc4 10.Bc4 Bc4 11.Qc4 e4=) 9...b6 (9...e4!? 10.Ng1 a6=) 10.de5 fe5 (10...Be5 11.Rd1+=) 11.cd5 cd5 12.Bb5 d4 (12...e4 13.Nd4 Ngf6 14.Ne6 Qe6 15.Bf6 gf6 16.Bc6+-) 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 (worse 14.Qc4 de3 15.fe3 Ngf6+=) 14...Ngf6 (14...Bc7 15.ed4 e4 16.Nfe5+-) 15.0-0 (15.Nd6 Qd6 16.ed4 e4+-) 15...de3+/- 16.Ne3 Qf7 17.Qd3 0-0?? (better 17...Bb8 18.Ng5 Qg6+-) 18.Qd6+- Rad8 (18...e4 19.Ng5 Qg6 20.Ne6+-) 19.Ne5 (19.Ng5 Qe8 20.Ne6 Ne4+-) 19...Ne5 20.Qe5 (worse 20.Be5 Rd6 21.Bd6 Re8=+) 20...Rde8 21.Qc3 Qg6 (21...Ne4 22.Qd4 Nf6 23.Rad1+-) 22.Rae1 Ne4 23.Qb3 Kh8 24.Rd1 Ng5 25.Kh1 Re4 (25...Ne4 26.f3 Ng3 27.hg3 Qh6 28.Kg1 Re3 29.Qf7+-) 26.Rd7 Ne6 27.Re7 (better 27.Qd3 Qe8 28.Nf5 Rf5 29.Qe4 Qd7 30.Qf5 Kg8+-) 27...Nf4 (27...Nd4 28.Rg7! Kg7+- (28...Nb3?? 29.Rg6 Nd4 30.Rd6+-)) 28.Bg7 (28.Bg7 Qg7 29.Re4+-) 1-0. ClayPigeons (2040) - drchesspinoy (1930), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 Nd7 7.Nc3 Nb6 8.cd5 Nd5 9.Bc4 a6 (9...b5 10.Bd5 Bd5 11.Nd5 Qd5 12.Qc3=) 10.d4 (10.e4 b5 11.Bd5 (worse 11.Nd5 bc4 12.Qa4 Bd5 13.ed5 Qd5=+) 11...cd5 12.d4+=) 10...ed4 (10...Bb4 11.Bd5 Bc3 12.Bc3 Bd5 (12...Qd5?? 13.Qb7 c5 14.Qg7+-) 13.Qb7 Ne7 14.de5 fe5 15.Ne5 c5+/-) 11.Nd4+/- Bf7 12.Rd1 (better 12.e4!? b5 13.Nc6 bc4 14.Nd8 cb3 15.Nf7 Nc3 16.Nh8 Na2 17.b5+=) 12...Bb4+= 13.Bd5 Bc3 14.Bc3 Bd5?? (better 14...Qd5 15.Qb7 Rd8=) 15.Qb7+- Ne7 16.e4! Rb8 (16...Be4 17.Ne6 Combination) 17.Qa6+/- Ra8? (17...Be4 18.Ne6 Qc8 19.Qc8 (worse 19.Ng7 Kf7 20.Qc4 Nd5=+) 19...Rc8 20.f3+=) 18.Qb7 (18.Qe2 Ra2 19.Qe3 0-0 20.ed5 Nd5 21.Nc6 Ne3 22.Rd8 Rd8 23.Nd8 Nd5 24.Bf6 gf6+=) 18...Rb8 (better 18...Be4 19.Nc6 Qd1 20.Kd1 Bc6+-) 19.Qa6 Ra8 20.Qe2 Ra2 21.Qg4 (21.Qe3 0-0 22.ed5 Nd5 23.Nc6 Ne3 24.Rd8 Rd8 25.Nd8+= (worse 25.fe3 Rd3 26.Bd4 Rd4 27.ed4 Ra1 28.Ke2 Rh1-+)) 21...Ng6? (better 21...f5 22.Qg7 Rg8 23.Qh7 Bc4 24.Qh5 Bf7+-) 22.ed5 (22.Nc6 Qb6 23.Qc8 Kf7 24.Qd7 Ne7 25.Qe7 Kg6 26.Ne5 fe5+-) 22...0-0 (22...Qe7 23.Kf1 c5 24.d6 Qd6 25.Nb5+-) 23.0-0 (better 23.Nc6!? Qe8 24.Kf1 Ne5+-) 23...cd5 24.Ne6 (better 24.Nf5+-) 24...Qe7?? (better 24...Qc8 25.Rfe1 Qc3 26.Nf8 Nf8+-) 25.Nf8 Qf8 (25...Nf8 26.Rd5 Qe6 27.Qf3+-) 26.Rfe1 (26.Rd5 Ra8+-) 26...Ne5 (26...Ra8 27.Rd5 Qc8 28.Qg3+-) 27.Be5 fe5 28.Qg3 e4 (28...Qf4 29.Rd5 Qg3 30.hg3+-) 29.Rd5 h6 30.Re5 Qf6 (30...Qb4 31.Qe3 (31.R5e4?! Qe4 32.Qb3 Kh7+/-) 31...Ra3 32.Qc1+-) 31.R5e4 Kh7 32.R4e2 Re2 33.Qd3 Qg6 34.Qe2 Qg5 (34...Qf7 35.Qd3 Qg6 36.Qd5+-) 35.Qe4 (35.h4 Qf5+-) 35...Qg6 36.Qg6 (36.Qd5 Qc2 37.g3 Kg6+-) 36...Kg6 37.Re3 h5 (37...Kf5 38.Kf1+-) 38.Rf3 Kh7 39.Rg3 g6 40.Rh3 Kh6 41.g3 g5 42.g4 h4 43.Rh4! Kg6 (43...gh4 44.f4 Passed pawn) 44.Kg2 Kf6 45.Kh3 gh4 (45...Kg7+-) 46.Kh4 Ke5 47.f4! Kd4 (47...Kf4 48.Kh5 Combination) 48.g5 Kd3 49.g6 Ke3 50.g7 (better 50.Kg5 Kf2+-) 50...Kf3 51.g8Q (51.f5 Ke4 52.f6 Kd3 53.f7 Kd2 54.f8Q Kc2 55.g8Q Kd2 56.Qd5 Ke1 57.Qf4 Ke2 58.Qdd2) 51...Ke4 52.Qg5 Kf3 53.Kh5 Ke3 54.f5 Ke4 (54...Ke2 55.f6 Kd3 56.Qd5 Kc3 57.f7 Kb4 58.f8Q Ka4 59.Qfa8 Kb4 60.Qaa5) ½-½. ClayPigeons (2195) - Luminosity (2215), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Nf3 Nd7 7.d4 e4 8.Nfd2 Bd6 9.Nc3 Ne7 10.cd5 cd5 (better is 10...Bd5!? 11.Nd5 cd5=) 11.Nce4! Nb6 (11...de4 12.Qe6 Double attack (12.Qe6 Pinning; 12.Qe6 Deflection; 12.Qe6 Decoy)) 12.Nd6 Qd6 13.Bb5 Nc6 14.0-0 0-0 15.a3 a6 16.Bd3 Nd7 17.Rac1 Kh8 18.Qc2 Ne7 19.Nf3 (19.Bh7?! Rac8 20.Qd3 f5+=) 19...Rac8 20.Qb1 Bg4 21.Nh4 (21.Bh7 Bf3 22.Rc8 Rc8 23.gf3 g6 24.Bg6 Rg8+=) 21...f5 22.h3 g5 (22...Rc1 23.Rc1 Qf6+-) 23.hg4 gh4 24.gf5 Nf6 25.e4 de4 26.Be4 Rc1 27.Rc1 Qf4 28.d5 Kg8 29.Bf6 Rf6 30.d6! Qd6 31.Rd1 Qe5 32.Qb3 Kg7 33.Bb7 Qf5 34.Qe3 Ng6 35.Rd7?? Qd7–+ 36.Ba6 Nf4 37.Bc4 Nd5 38.Qg5+/– Rg6 39.Qh4?? Nf6–+ 40.Qf4? Qd1 41.Bf1 Qg4 42.Qg4 Rg4 43.f3 Rd4 44.Kf2 Nd5 45.b5 Nb6 0–1. ferminkatcho (1795) – jajele (1810), kurnik, 2011.

6.Nf3 Nd7 7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.Nc3 Ngf6 10.Be2 a5 (10...dc4 11.Nc4 Nd5 12.0-0=) 11.b5 (11.ba5 Ra7+=) 11...c5 (11...Bb4 12.0-0=) 12.cd5 a4 13.Na4 Nd5 14.Bc4 Ra4 (14...cd4 15.Bd4 N7f6 16.0-0+/–) 15.Bd5 (better is 15.Qa4 N7b6 16.Qa5+-) 15...Rb4+= 16.Be6 (16.Qb4! cb4 17.Be6+=) 16...Rb3= 17.Bb3 Qg5 (17...cd4 18.Bd4 (< 18.ed4 Bb4-/+) 18...Nc5 19.0-0=) 18.g3 (18.0-0!?=) 18...cd4=+ 19.Bd4 Bb4 (19...Nc5 20.Bc5 Bc5 21.Rc1=+) 20.a3 (20.Rc1!? Qd8 21.Rc2=) 20...Bd2-/+ 21.Kd2 f4 (21...Qd8 22.Ke2 Nc5 23.Bc4+=) 22.a4 (better is 22.ef4!? Qb5 23.Bg7+=) 22...fe3 23.Be3 Qd8 (23...Qf5 24.Rac1 Nf8 25.Rc7+-) 24.Ke2 Nc5 25.Rhd1 (25.Bc5 Qd3) 25...Nd3 (25...Qf6 26.Bd5 Nb3 27.Bb3 Qb2 28.Rd2 Qa1+-) 26.Bc4+= Qf6 27.Bd3 Qb2 28.Bc2 (28.Bd2 Qd4 29.Bc2 Qc4 30.Ke1 Qc2 31.Rac1 Qa4 32.Rc8 Kf7 33.Rh8 Qb5 34.Rh7+-) 28...Qc2=+ 29.Kf1 0-0 (29...Qc4 30.Kg2=+) 30.Kg1 h5 (30...h6 31.a5+=) 31.h4 (31.a5!?+=) 31...Rf7 (better is 31...Qc4!?=) 32.a5+/– (32...Qe2 33.a6 ba6 34.ba6+/–) 1–0. Feilmayr,Erwin – De Visser,Arno, corr SOK–87–07, 1989.

5.cd5 cd5

6.a3 a5 =.

6.a3 Bd6 7.Bd3 e4 (7...Be6 8.Qh5 Bf7 9.Qg4=) 8.Bc2 (8.Bb5 Kf8+=) 8...Ne7 9.Qh5 (9.d3 a5 10.Qh5 g6=) 9...g6 10.Qh6?? (better 10.Qh4 Nf5 11.Qf6 Qf6 12.Bf6+=) 10...Nf5-+ 11.Qh3 Nd4 (11...Ng3 12.Qg3 Bg3 13.hg3-+) 12.Bd4?? (better 12.Ba4 Kf7 13.g4=) 12...Bh3-+ 13.Nh3 Be5 (13...a5 14.b5 Be5 15.Nc3 Bd4 16.ed4-+) 14.Be5 fe5 15.d3 (15.0-0 Nd7-+) 15...Qc7 16.Kd1 0-0 (16...ed3!? 17.Bd3 0-0 18.Ra2-+) 17.de4 d4 (17...Rc8 18.Ra2-+) 18.ed4 ed4 (18...Qd7 19.Ke1 Qd4 20.Ra2-+) 19.Nd2 Nc6 20.f4 Rac8 21.Bd3 Qe7 22.g3 a5 (22...a6 23.Re1-+) 23.b5 (23.Bc4 Kh8 24.b5 Na7-+) 23...Nd8 24.Ke2 Rc3 25.Nb1 Rb3 26.Bc4 Kh8 27.e5 Rb2 28.Kd3 (28.Nd2 Nf7 29.Kd1-+) 28...Ne6 29.Rc1 (29.Ra2 Nc5 30.Kd4 Qd7 31.Ke3 Ra2-+ (31...Qh3 32.Rb2 g5 33.Re2 gf4 34.Kd2-+)) 29...Rd8 (29...Nc5 30.Kd4 Rd8 31.Ke3-+) 30.Ng1 (30.Rc2 Nc5 31.Kd2 Ne4 32.Kd3 Rc2 33.Ng5-+) 30…Nc5 0-1. zembelek (2045) - willy92 (2090), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.a3 Ne7 7.Qb3 Be6 8.d4 White is in command 8...e4 9.Nd2 Nd7? (better 9...Qd7!?=) 10.Ne4!+/- The mate threat is Nd6 10...Nf5 (10...de4 A pinning theme 11.Qe6 Eliminates the defender e6) 11.Nd2 Bd6 12.Bd3 Nb6 13.Ne2 0-0 14.a4 (14.Rc1 Qe7+/-) 14...Rc8 15.a5 Nc4 16.Bf5 (16.Bc3!?+=) 16...Bf5= 17.Bc3 Kh8 18.0-0 Qc7 19.Nf3 (19.Ng3!? Bg4 20.Rfc1+=) 19...Be4=+ 20.h3 Bf3 21.gf3 Qd7 22.Kg2 Qf5 23.f4 (23.Rfc1!?=+) 23...Qe4-/+ 24.Kg1 Qf3 25.Ng3?? (25.Qc2 g5 26.Kh2 gf4 27.ef4-+) 25...Ne3! 26.fe3 A deflection 26...Qg3 27.Kh1 Qh3 28.Kg1 Rc4 (better 28...Qe3 29.Rf2 Bf4-+) 29.Bd2 Qg3 30.Kh1 f5 31.Rac1 (31.Qd1 Rf6 32.Qh5-+) 31…Rf6 (31...Rf6 32.Rf2 Rh6 33.Rh2 Rh2) 0-1. zembelek (2055) - babken (2120), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

6.Qb3 Nc6 7.a3 Be6 8.d4 Bd6 9.Nf3 e4 10.Nfd2 Nge7 (10...f5 11.Be2=) 11.Nc3 (11.Ne4 0-0+/-) 11...0-0 (better 11...f5=) 12.Nce4!+/- Qd7 (12...de4 13.Qe6 Double attack (13.Qe6 Pinning; 13.Qe6 Deflection; 13.Qe6 Decoy)) 13.Nc5 (13.Nd6 Qd6 14.b5 Na5+-) 13...Bc5+/- 14.bc5 f5 (14...b6 15.Rb1+/-) 15.g3 Ng6 Black plans f4 16.Nf3 f4 (16...Rab8 17.Bb5+/-) 17.gf4+- Bg4 18.Be2 (18.Bg2 Na5 19.Qb4 Nc6+-) 18...Rae8+/- 19.Rg1 Nf4? (better 19...Bf3 20.Bf3 Nf4+/-) 20.ef4+- Re2 (20...Rf4 21.Ne5 Ne5 22.de5 Be2 23.Ke2+-) 21.Ke2 Re8 (21...Rf4 22.Rg4! Rg4+-) 22.Kd2 Bf3 (22...Na5 23.Qd3 Bf5 24.Qc3+-) 23.Qf3 1-0. ClayPigeons (2035) - Vali199821 (2120), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Qb3 Be6 7.Qa4 Nd7 8.Bb5 Nh6 9.d4 Bd6 10.de5 fe5 11.Nf3 0-0 12.Bd7 Bd7 13.Qb3 Be6 14.Ne5 Nf5 15.Qc2? (15.0-0 Qe7 16.Bd4 Be5 17.Be5 d4=+) 15...Qh4 (better 15...Qg5 16.g3 Ne3 (16...Bb4?! 17.Kd1-+) 17.fe3 Be5-+) 16.Nd2?? (better 16.0-0=+) 16...Ne3-+ (16...Qb4?! 17.Qb3=+; 16...Bb4?! 17.0-0=+) 17.Qd3 Ng2 (17...Qf2) 18.Kd1-+ Nf4 (better 18...Be5 19.Be5 Qh5 20.f3 Qe5-+) 19.Qd4 Qh5 20.f3 Be5 21.Qe5 Qe5 22.Be5 Nd3 23.Rg1? (23.Bg3-+) 23...Ne5 24.Kc2 (24.Re1 Nf3 25.Re6 Nh2 26.Rc1-+) 24...Bf5 (24...Rac8 25.Kd1 Nf3 26.Nf3 Rf3 27.Rc1 Rc1 28.Kc1-+) 25.Kb2 (25.Kb3 Rac8 26.Rgc1 d4-+) 25...Nd3 26.Kc3 Rac8 27.Kb3 d4 28.a4 (28.b5 a6 29.Rgc1 ab5 30.a3-+) 28...Rc3 (28...Be6 29.Nc4 Rc4 30.Rg7 Kh8 31.Rh7 Kh7 32.a5 Rc1 33.Ka4 Ra1 34.Kb5 Rf5) 29.Ka2 Rfc8 (29...Be6 30.Kb1 Rfc8 31.Nc4 R3c4 32.Rg7 Kg7 33.Ka2 Rb4 34.Ka3 Rc3) 30.Rab1-+ Rc2 31.Kb3 R8c3 0-1. Jimito100 (2010) - FN_ord (2030), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.b5 b6 7.Be2 Bb7 8.Nh3 Nd7 9.0-0 Bd6 10.f4 Ne7 11.Bh5 g6 12.fe5 Ne5 13.Rf6 Rf8 (13...Bc8!?+=) 14.Qf1 Nf5 15.Rf5 (15.Rf5 Rf5 16.Qf5+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

6.b5 Qb6 7.Qh5 g6 8.Qd1 Bd7 9.a4 Bb4 10.Bc3 Qc5 11.Bb4 Qb4 12.Nc3 Be6 13.Rb1 Qd6 14.Nge2 (14.Rc1 Ne7=) 14...Ne7 15.Ng3 0-0 16.Be2 d4 17.Nce4 Qd8 (17...Qb6!?=) 18.Bf3 de3 19.de3 Qd1 (19...Qa5 20.Qd2 Qd2 21.Nd2+=) 20.Rd1+- Nd7 21.Nd6 Rab8 22.Nb7 Nb6 (22...f5 23.Rd6 Kf7 24.Bc6 Nc6 25.bc6+=) 23.a5 (23.Nc5 Bc4+-) 23...Nc4 24.a6 Na3 (24...Rbc8!?+-) 25.b6 Nc2? (25...ab6 26.Rd6 Bc4 27.a7+-) 26.Ke2 (26.Kd2 Nb4 27.Rb1 Nbd5+-) 26...Bc4? (better 26...ab6!? 27.Nd6 Nb4+-) 27.Kd2 Ba6 (27...ab6 28.Kc2 Ba6+-) 28.Kc2 (28.ba7!? Rb7 29.Bb7 Bb7 30.Kc2 Rc8 31.Kb2 Bg2+-) 28...ab6?? (better 28...Bb7 29.ba7 Rbc8 30.Kb3 Bf3 31.gf3 Rc7=) 29.Nd6 b5 30.Rd2 b4 31.Kb3 f5 32.Bd5 Kg7 33.Rhd1 (33.Ra1 Rb6 34.Bc4 Bb7 35.Nb7 Rb7+-) 33...Nd5 (33...Rb6 34.Bc4+-) 34.Rd5 e4 35.Ne2 (35.R5d4 Rb6+-) 35...Bc8?? (35...Be2!? 36.R1d4 Bf1=+) 36.Nc1?? (better 36.Nd4+-) 36...Be6+= 37.Na2 Attacks the isolani on b4 (37.Nc4 Bd5 38.Rd5+=) 37...Bd5 (better 37...Rfd8 38.Kb2 Bd5 39.Rd5 Kf6=) 38.Rd5+- Rfd8 39.Nb4 Rb6?? (better 39...Kf8 40.Kc4 Rd7+-) 40.Nc4 (better 40.Nf5 gf5 41.Rd8+-) 40...Rd5?? (better 40...Rb4 41.Kb4 Rd5–+) 41.Nb6= Rb5? (41...Rd2 42.f3 f4 (42...Rg2?! 43.fe4 fe4 44.Kc3=) 43.fe4 fe3–+) 42.N6d5 Kh6 (42...Rc5 43.Nc3+-) 43.Kc3 (43.f3 ef3 44.gf3 Rc5+-) 43...Kg5 44.Kd2 Rb8 45.Kc3 (45.Ke2 Rc8+-) 45...Ra8 (45...Rb5 46.f3 ef3 47.gf3 Ra5+-) 46.Kb2 Rb8 47.Kb3 Kg4 48.Kb2 (48.Nf6 Kh4+-) 48...g5?? (48...Kg5 49.Kc2 Rc8 50.Kd1 Ra8+-) 49.Kb3 f4 50.ef4 gf4 51.Kb2 (better 51.Kc4+-) 51...e3?? (51...f3 52.Ne3 Kg5 53.h4 Kh4 54.g3 Kh3=+) 52.fe3+- fe3 53.Kc2 (53.Kc3 e2 54.Kd2 e1Q 55.Ke1 h6+-) 53...e2 (better 53...Kh4!?+-) 54.Kd2+- Rd8 55.Ke1 Kf5 56.Ke2 Ke4 57.Kd2 (better 57.Nc3!? Kf5+-) 57...Rd5 58.Nd5 Kd5 59.Ke3 h6 (59...Ke5 60.Kf3 h5 61.Ke3+-) 60.Kf3 (60.Kf4 Ke6 61.g4+-) 60...h5?? (better 60...Ke5+-) 61.Kg3 Ke5 62.Kh4 Kf6 63.Kh5 Ke5 64.g4 Kf4 65.g5 Kf5 66.g6 Kf6 ½–½. aravind555 – peaman_mb, lichess.org, 2017.

6.b5 Ne7 7.d4 e4 8.Nc3 Be6 9.Nge2 f5 (9...Ng6 10.Qb3 Qd6 11.h4=) 10.Nf4+= Bf7 11.Be2 Ng6 12.Nh5 Bb4? (better 12...Nd7!?=) 13.Ng7+- Kf8 14.Nh5 (14.Nf5?! Qc8 15.0-0 Qf5= (15...Bc3? 16.Ba3 Kg8 17.Nh6 Kg7 18.Nf7 Kf7 19.Rc1+-)) 14...Nh4 15.0-0 Bc3 16.Bc3 Qg5 (16...Bh5!? 17.Bh5 Qg5 18.g3+-) 17.Bb4 Kg8 (17...Ke8 18.Ng3+-) 18.Nf4 Nf3? (18...Ng6 19.Nh3 Qd8+-) 19.Bf3 ef3 20.Qf3 Bh5 (20...Qg4+-) 21.Nh5 Nd7 22.Qd5 1–0. GuestXBRY – GuestZRFF, freechess.org, 2018.

6.b5 Bf5 7.Ne2 Nd7 8.Ng3 Bg6 9.Be2 Bd6 10.0-0 Ne7 11.Nc3 0-0 12.Qb3 (12.d4 Nb6=) 12...Bf7 (12...Nc5 13.Qd1=+) 13.Qc2 Rc8 14.Qa4 Bc5 (14...Be6 15.Rac1=+ (15.Qa7? Ra8 16.Qb7 Nc5 17.Qa8 Qa8–+)) 15.Rfc1 Nb6 Black prepares the advance d4 16.Qd1 (16.Qg4 Bd6=) 16...d4 (better 16...Nc4!? 17.Bc4 dc4=+) 17.Nce4= Nd7 18.Bf3 (18.ed4 Bd4 19.Bd4 ed4=) 18...de3 (18...Qb6 19.Qe2=) 19.de3+= b6 20.Nc5 (20.Rc2 Be6+=) 20...Nc5= 21.Qd8 (21.Ne4 Bd5 22.Nc5 Bf3 23.Qf3 Rc5+=) 21...Rfd8 (worse 21...Rcd8 22.Ba3+-) 22.Ba3 Rd2 (22...f5 23.Rc2=) 23.Bc5 (23.Bg4!? Rcd8 24.Bc5 bc5 25.Rc5+=) 23...bc5= 24.Rd1 Ra2 (better 24...Rd1!? 25.Rd1 Be6= (worse 25...Ba2 26.Ra1+-)) 25.Ra2+- Ba2 26.Ra1 Bc4 (26...Be6 27.Ra7 Nd5 28.Nf5+-) 27.Ra7+- Kf8 28.b6 Rb8?? (28...Rd8 29.b7 Nc6 30.Ra1+-) 29.Ra8 (better 29.b7 Kf7 30.Ra8 Rb7 31.Bb7+-) 29...Ra8 30.Ba8 Ba6 31.b7 (better 31.Be4+-) 31...Nc6+= 32.Ne4 c4 33.Nc5 (33.f4 Ke7+=) 33...Bb5 (33...c3!?=+) 34.Kf1= Ke7 35.Ke1 (35.Ne4 Kd7=) 35...Kd6 (better 35...f5!? 36.e4 Kd6 37.b8Q Nb8 38.Nb7 Ke7-/+) 36.Ne4= Kc7 37.Kd2 Nd8 38.Nc5 Bc6?? (better 38...Nb7 39.Bb7 Kb6=) 39.Na6+- (39.Na6 Kb6 40.b8Q Ka6 41.Qd8 Ba8 42.Qa8 Kb6 43.Qf8+-) 1–0. aravind555 (1855) – Apurinaque (1860), lichess.org, 2020.

6.b5 Bf5 7.Nf3+= Bb1 (7...Nd7 8.Nc3+=) 8.Qb1 (8.Rb1 Nd7+-) 8...e4 (8...Nd7 9.g3+-) 9.Nd4+- Bc5 (9...Nd7 10.Be2+-) 10.Ne6 Qe7 11.Nf4 g5?? (better 11...Qd6 12.f3 ef3 13.gf3 Nd7+-) 12.Nd5 Qd6 13.Qe4 Ne7 (13...Kf8 14.Nf6! Nf6 15.Qb7 Bb4+-) 14.Nf6 Kd8 15.Qb7 Rf8 16.Qa8 Rf6 17.Bf6 Qf6 18.Qb8 Nc8 19.Rc1 Qb6 20.Qe5 h6 21.Rc5 Qd6 22.Rc8! (22.Rc8 Kc8 23.Qd6 Kb7 24.Bd3 h5 25.Qd8 a6 26.Be4 Ka7 27.b6) 1–0. GuestCMGY – guestJVL, freechess.org, 2019.

6.Bb5 Nc6 7.Ne2 Bd6 (7...Bb4 8.Qa4 Qd6 9.a3-/+) 8.Qb3 Bb4?? (better 8...a6 9.Bc6 bc6=+) 9.Qb4+- Nge7 10.0-0 0-0 11.Qh4 a6 12.Bd3 (12.Bc6 bc6 13.Ba3 Re8+-) 12...g6? (better 12...e4!? 13.Be4 de4 14.Qe4 Bf5 15.Qc4 Kh8+=) 13.f4 (13.Ng3 Qb6 14.Ba3 Be6+-) 13...b5 (better 13...Nb4 14.Nc1 Bf5 15.Bf5 Nf5+-) 14.fe5 fe5 15.Nbc3 (15.Rf8 Qf8 16.Nbc3 Qg7+-) 15...e4 (better 15...Bf5 16.Nc1 Bd3 17.Rf8 Qf8 18.Nd3 b4 19.Nd5 Nd5+-) 16.Bc2 Nf5 (16...Be6+-) 17.Rf5 (better 17.Qd8 Rd8 18.Bb3+-) 17...Qh4–+ 18.Rd5? (18.Rf8 Kf8 19.Rf1 Bf5 20.Nd5 Rc8-/+) 18...Bf5 (18...Qf2 19.Kh1 b4 20.Bb3–+) 19.Nf4 (better 19.Bb3 Be6 20.Nf4 Rf4 21.ef4–+) 19...Nb4 (better 19...Qe7–+) 20.Be4?? (better 20.g3 Qh6 21.Bb3-/+) 20...Be4–+ 21.Ne4 (21.Rd4 Bg2 22.Rb4–+) 21...Nc2 (better 21...Nd5 22.Nd5 Qe4 23.Nf6 Rf6 24.Bf6 Rc8–+) 22.Rf1? (better 22.Rc1 Rae8 23.g3=) 22...Nb4?? (better 22...Qe7 23.Nc5 Ne3–+) 23.Ba3?? (23.Rd7 Qh6 24.Rf3+-) 23...Nd5–+ 24.Bf8 Rf8 (24...Kf8?? 25.Ng6 Kg8 26.Nh4+-) 25.g3 (25.Nd5 Qe4 26.Nf6 Rf6 27.Rf6 Qb1 28.Kf2 Qa2–+) 25...Qe7 26.Nd5 Rf1 (better 26...Qe4 27.Nf6 Rf6 28.Rf6 Qb1 29.Kf2 Qa2 30.Ke2–+) 27.Kf1 Kf7 (better 27...Qa3–+) 28.Ne7+- Ke7 29.g4 Ke6 (29...a5 30.Nc5+-) 30.Ng5 Ke5 (30...Ke7 31.Nh7 a5 32.Ke2+-) 31.Nh7 Ke4 (31...a5 32.Nf8 b4 33.Ng6 Kf6 34.Ke2+-) 32.Nf6 (better 32.Ke2+-) 32...Kd3 33.h4 Kd2 34.e4 (better 34.h5 gh5 35.gh5 Kc3+-) 34...Kc2 35.h5 (35.e5!? Kb1+-) 35...gh5 36.Nh5 Kb2 37.g5 Ka2 38.g6 b4 39.g7 b3 40.g8Q a5 41.Qa8 (41.Nf4 Kb2 42.Nd3 Kc2 43.Ke2 b2 44.Qc4 Kb1 45.Qc3 a4 46.Qb2) 41...b2+- 42.Qa5 Kb3 43.Qb5 Kc2 44.Qb2! Kd1 (44...Kb2 45.e5) 45.Qe2 Kc1 46.e5 (46.Nf4 Kb1 47.Nd3 Ka1 48.Qb2) 46...Kb1 47.e6 (47.Nf4 Ka1 48.Nd3 Kb1 49.Qb2) 47...Ka1 48.e7 (48.Nf4 Kb1 49.Nd3 Ka1 50.Qb2) 48...Kb1 49.e8Q Ka1 (49...Kc1 50.Q8e5 Kb1 51.Q2b2) 50.Qa4 Kb1 51.Qac2 (51.Qec2) 51...Ka1 52.Qed1 (52.Qe5) 1–0. MARYMARY – Petanquer (1700), ChessWorld.net, 2016.

6.Nc3 Be6 (6...Bb4 7.Qb3 Bc3 8.Bc3-/+) 7.Nf3 (7.a3!?=) 7...Bb4=+ 8.a3 Ba5 9.Bb5 Nc6 10.a4 (10.0-0 Nge7-/+) 10...a6–+ 11.Bc6 bc6 12.0-0 Ne7 13.d3 0-0 14.e4 (14.Rb1 c5–+) 14...d4 15.Ne2 Ng6 16.Ba3 Re8 17.h3 Qc7 18.Qb3?? (better 18.Qc2-/+) 18...Bb3–+ 19.Rab1 Rab8 (better 19...Bc2 20.Ng3–+) 20.Nd2 Bc2 (better 20...Bd2!? 21.Rb2 Bc3 22.Nc3 dc3 23.Rbb1–+) 21.Rb8 Rb8 22.Nc4 Bb4 23.Bb4 Rb4 24.Rc1 Bd3 25.Re1 Bc4 26.Ng3 c5 27.Nf5 Nf4 28.g3 g6 (28...Nh3!? 29.Kg2 Ng5 30.g4–+) 29.Kh2 gf5 (29...gf5 30.gf4 fe4 31.Rg1 Kf7–+; 29...Nd3!? 30.Nh6 Kg7 31.Rf1–+) 0–1. Markzela – Hv3NKbKj8u, lichess.org, 2020.

6.d4 Nc6 (better 6...Bb4 7.Bc3 Qa5 8.Bb4 Qb4 9.Nd2 Bf5-/+) 7.b5+= Nce7 (7...Bb4!? 8.Nd2 Na5 9.de5 Nc4 10.Bc4 dc4+=) 8.de5+- Bd7 (8...Bf5 9.Nf3+-) 9.ef6+- Nf6 10.Nf3 Bb5?? (better 10...Nf5+-) 11.Bb5+- Kf7 (11...Nc6 12.Qa4 Qd6 13.0-0+-) 12.Bd3 (12.0-0 Rc8+-) 12...Qa5 (12...Nc6 13.0-0+-) 13.Nbd2 (13.Bc3 Qc7+-) 13...Nc6 14.0-0 Qc7 (14...Bd6 15.Rb1+-) 15.e4 (15.Ng5 Kg8 16.Bf5 Be7+-) 15...Bd6 (15...Nb4 16.Rc1 Qa5 17.Bb1+-) 16.ed5 Nd5 (16...Nb4 17.Rc1 Qd7 18.Nc4 Nd3 19.Qd3+-) 17.Bc4 1–0. Agiant – LordFarsomin, lichess.org, 2019.

6.Nf3 Bb4 7.Qa4 Nc6 8.Bb5+=.

6.Nf3 Be6 7.a3 Bd6=.

6.Nf3 Be6 7.b5 (7...Bd6 8.d4=). De Visser,Arno – Jendrossek, corr SOK–87–07, 1989.

6.Nf3 Be6 7.b5 Nd7 8.Be2 Bd6 9.0-0 Ne7 10.d4 e4 11.Nfd2 0-0 12.a4 f5 13.Ba3 (13.Qb3 Rc8=+) 13...Qc7 (13...Nf6 14.Nc3=+) 14.Bd6 Qd6 15.Nc3 f4 16.ef4 Rf4 17.g3 (17.Nb3 Rf6-/+) 17...Rf7-/+ 18.Qb3? (better 18.Rc1-/+) 18...Bh3?? (18...Nf5 19.Qa3 Qa3 20.Ra3 Nd4 21.Bh5-+) 19.Rfc1? (better 19.Nde4!? de4 20.Bc4=) 19...Raf8 (19...Qf6!? 20.Nce4 de4 21.Ne4 Qd4 22.Qe3-+) 20.Nd1 Nf5 21.Bf1?? (better 21.Qc3-/+) 21...Bf1-+ (21...Nd4?! 22.Qb2 Bf1 23.Qd4-+) 22.Nf1 Nd4 23.Qa2 Qh6 (better 23...Nc5 24.Rc3-+) 24.Qd5 (24.Nde3 Nb6 25.Rcb1 Rf2 26.Rb2 Rb2 27.Qb2 Nf3 28.Kh1-+) 24...Nf3 (better 24...Ne2 25.Kg2 Nc1 26.Qe4 Nb3-+) 25.Kg2 Kh8 (better 25...Ne1!? 26.Kh1 Nd3-+) 26.Qe4 Nd2?? (better 26...Nde5 27.Rc3 a5-/+) 27.Nd2+/- Qd2 28.Qe3?? (28.Rc7 Kg8 29.Rac1+/- (29.Rb7?? Nc5 30.Qc4 Nb7-+; 29.Qb7?! Qd4 30.Rac1 Nc5 31.R1c5 Qc5 32.Rc5 Rb7+=)) 28...Qd5-+ 29.Kg1 Ne5 30.f4 (better 30.h3-/+) 30...Ng4?? (better 30...Nf3 31.Kf1 Nh2 32.Kg1 Nf3 33.Kf1 Nh4 34.gh4 Rf4 35.Ke2 Re4-+) 31.Qe2+= (31.Qa7?? Re7 32.Nf2 Re2-+) 31...Qd4 32.Kg2 (32.Kf1 h5 33.h3=+) 32...Rf4?? (better 32...Qd5 33.Qf3 Qf3 34.Kf3 Nh2 35.Kg2 Ng4=) 33.gf4+- h5?? (better 33...Qf4 34.Kh1 Nh2+-) 34.Rc4 (better 34.h3 Rf4 35.Ra3 Qd5 36.Kg1 Nf6+-) 34...Qd5?? (better 34...Qa1 35.Nc3 Nf6=) 35.Re4 (better 35.Kg1 a6 36.ba6 ba6+-) 35...Rf4 36.Nc3 Re4 37.Ne4 (37.Nd5 Re2 38.Kg3 g5-/+ (worse 38...Rh2 39.Ne3=+; worse 38...Nh2 39.Nf4 Re4 40.Nh5=+); worse 37.Qe4 Qc5 38.Qe1 a6+-) 37...Nf6 (37...Qe5 38.Rh1 Qf4 39.Qf3 Ne3 40.Kf2 Ng4 41.Ke2+-) 38.Re1 Qe5 (38...Kg8+-) 39.Nf6 Qf6 40.Qe8 (40.Qe8 Kh7 41.Qh5 Qh6 42.Qh6 Kh6 43.Re7+-) 1-0. carlos78 (2265) - Gojkov (2070), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

4.Qb3 Nf6

5.Bb2 Bd6

6.cd5 Nd5 7.Bc4 0-0 8.Bd5 cd5 9.Qd5 Nc6 +=.

6.Nf3 Nbd7 7.Nc3 (7.cd5 Nd5 8.Bc4 N7b6 9.Be5 Be5 10.Ne5 Qg5-/+) 7...a5 (7...e4 8.Nd4 dc4 9.Bc4=+) 8.b5 Nc5 9.Qc2 e4 10.Nd4 Bd7 11.a4 (11.Be2 Rc8=) 11...0-0 12.Be2 Qc7 (12...dc4 13.Bc4 Be5 14.bc6 Bc6 15.0-0=+) 13.h3 (13.bc6 bc6 14.cd5 cd5=) 13...Rfe8 (13...Rac8 14.bc6 Bc6 15.Nc6 bc6 16.Rb1=) 14.Ba3 (14.Rc1 Rac8=+) 14...Rac8 15.0-0 Red8 (15...dc4 16.Bc4 cb5 17.Ncb5 Bb5 18.Nb5=) 16.Qa2 (16.f3 Re8=) 16...Be6 (16...Qb8 17.f3=+) 17.Ne6 (17.bc6 bc6 18.f3 Qd7=) 17...fe6 (17...Ne6 18.Bd6 Qd6 19.bc6 bc6 20.Qc2=+) 18.f4 (18.f3 Nd3=) 18...ef3 (18...Nd3 19.cd5 cd5 20.Bd3 ed3 21.Rac1=) 19.Bf3 Nd3 20.Be2 Nb4 (20...Ba3 21.Bd3 Bb4 22.bc6 Qc6 23.cd5 Nd5 24.Nb5=+) 21.Qb3= c5 (21...cb5 22.cb5 Rf8 23.Rac1=) 22.cd5 (22.Bf3 Bh2 23.Kh1 Be5=) 22...ed5 (22...c4 23.Qb2 Nbd5 24.Nd5 Nd5 25.Bd6 Qd6 26.Rad1=+) 23.Bb4 (23.Rac1 c4 24.Qb1 Qd7=) 23...cb4 24.Nd5 Bh2 25.Kh1 Nd5 (25...Rd5? 26.Rf6 gf6 27.Qd5 Kh8 28.Qf5+-) 26.Bf3 Qd6 27.e4 Be5 28.Rad1 (better is 28.Rae1!?=) 28...Qg6+= 29.Bg4 Qe4 30.Rde1 (better is 30.Bc8!? Rc8 31.Rde1+/–) 30...Qc2= 31.Qc2 Rc2 32.Be6 Kh8 33.Bd5 Bg3 (33...Rd2? 34.Re5 b6 35.Rf7+-) 34.Re3 Rd2 35.Ref3 g6 36.Bb7 Rd1 37.Kg1 Be5 38.Bc6 b3! 39.Rf8 (39.Rb3 Bd4 Double attack (39...Bd4 Decoy)) 39...Rf8 40.Rd1 Rf4 41.b6 b2 42.b7 Rc4 43.Rd8 Kg7 44.b8Q Bb8 45.Rb8 Rc1 (45...Rc6?! 46.Rb2 Rc1 47.Kf2-/+) 46.Kf2 b1Q (46...Rc6?! 47.Rb2 Rc4 48.Ra2+=) 47.Rb1 Rb1 (47...Rc6 48.Rb5 Ra6 49.g4+=) 48.Ke3 Rb4 49.Kd3 Kf6 50.Kc3 Ke5 51.g3 Kd6 52.Bb5 Rb5! 53.ab5 Kc5 54.b6 Kb6 55.Kc4 a4 56.Kb4 (56.g4 Kc6 57.Kb4 Kd5 58.Ka4 Ke4–+) 56...Kc6 0–1. Franke,Roland – Brueckner,Joachim, GER–ch24 qual11 corr, 1994.

6.Nf3 e4 7.Nd4 0-0 8.Nc3 Be6 (8...dc4 9.Bc4 Be5 10.Qc2 Bd4 11.ed4-/+) 9.Ne6= fe6 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Ne5 12.f4 (12.c5!? Bb8 13.f3 ef3 14.gf3=) 12...ef3-/+ 13.gf3 Qe7 (13...dc4!? 14.Bc4 Nd5-/+) 14.c5= Bc7 15.d4 Ng6 16.f4 Nh4 17.Qd1 Nf5 18.Bc1 (18.Qd3!?=) 18...Qf7 19.Kh1 Rad8 (19...b5 20.Bd2+=) 20.Rg1 g6 21.Qf1 Qg7 22.Qh3 Qh6 23.Qh6 Nh6 24.Bd2 Nf5 25.Bd3 Kf7 26.Ne2 Nh4 27.Raf1 Ne4 (better is 27...b6!?=) 28.Be4+/– de4 29.Nc3 Nf3 30.Rg2 Kg7 31.Ne4 Nd2 32.Nd2 e5? (better is 32...Bf4!? 33.Rf4 Rf4 34.ef4 Rd4+-) 33.fe5+- (33.de5?! Be5 34.fe5 Rd2 35.Rf8 Rd1 36.Rg1 Rg1 37.Kg1 Kf8+/–) 33...Rf1 34.Nf1 Rf8 35.Kg1 Rf5 36.Nd2 Bd8 37.Rf2 Rh5 38.e6 (38.Nc4 Bh4 39.Rf3 Be1+-) 38...Rf5 39.Ne4 Rf2 40.Kf2 (40.Nf2?! Kf6+-) 40...Bh4 41.Kf3 h5 (41...a6 42.a4+-) 42.Nd6 Kf6 43.Nb7 Ke6 44.e4 (44.b5 cb5 45.c6 Ke7+-) 44...Bf6 (44...Kd7 45.Nd6+-) 45.Ke3 (45.e5!? Bg7+-) 45...Bg5 46.Kd3 Bf4 47.h3 g5 48.Na5 Kd7 49.Nc4 (49.d5 cd5 50.ed5 g4 51.hg4 hg4+-) 49...a6 50.Ne3 White intends d5 50...Bc7 51.Ke2 Ke6 52.Kf3 Bf4 53.d5 cd5 54.ed5 Ke5 55.d6 Ke6 56.Nc4 (56.Ke4 Bh2+-) 56...Kf5 (56...Bh2+-) 57.c6 1–0. Svitek,Volker (2095) – Garrido Lluy,Javier (1805), Calvia ESP, 8th Open, 2011.

6.Nf3 Qe7 7.a3 0-0 (7...e4 8.Nd4+=) 8.Nc3 (8.cd5 Nd5 9.Nc3 Nf6+=) 8...Be6 (8...dc4 9.Qc4 e4 10.Ng5+=) 9.d3 (9.cd5 Nd5 10.Bc4 Nc3 11.Be6 Nb5=) 9...h6 (9...Nbd7 10.Ng5+=) 10.Be2 Nbd7 (10...dc4 11.dc4 a5 12.0-0+=) 11.d4 (11.0-0 dc4 12.dc4 a5=) 11...ed4 (11...dc4 12.Bc4 Bc4 13.Qc4+=) 12.Nd4 dc4 13.Bc4 Bc4 14.Qc4 Ne5 15.Qe2 Bc7 (15...Rfd8 16.Rd1+=) 16.0-0 Rad8 17.f4 (17.Rfd1 Rfe8=) 17...Nc4 (17...Neg4 18.Nf5 Qe6 19.e4=) 18.Bc1 (18.Nc6!? bc6 19.Qc4 Qe3 20.Kh1=) 18...Nd6+= 19.Re1 Rfe8 (better is 19...Rd7+=) 20.a4 (better is 20.Bb2!?+=) 20...Nde4–+ 21.Na2 c5 (21...Bf4 22.ef4 Rd4 23.Bb2-/+) 22.Nb5 (22.bc5 Bf4! 23.ef4 Rd4-/+) 22...Bb8 23.bc5 Nc5 24.Qc4 Nd3–+ 25.Ba3 Qe4 26.Qe4 Ne4 27.Re2 Ndc5 28.Nac3 a6 29.Bc5 Nc5 30.Nd4 Ba7 31.Rb1 Na4!-/+ 32.Na4 Bd4 33.Kf2= b5 34.ed4 Re2 35.Ke2 ba4 36.Rb4 Rd5 37.Ra4+= Kf8 38.Kd3 a5 39.Kc4 Rf5 40.g3 g5 41.fg5 hg5 42.d5+/– Rf2 43.Ra5 Rh2 44.Kc5 Rc2+= 45.Kd6 Rc3 46.g4 Rc4 47.Ra8 Kg7= 48.Ke5 f6 49.Ke6 Re4 50.Kd7 Rg4 51.d6 Kf7? 52.Ra5?? Rd4 53.Ra2 g4 54.Kc6= Ke6 55.Re2 Kf5 56.d7+= g3 57.Rc2 Kg4 58.Rc5?? Rd7 59.Kd7 g2 60.Rc8 Kf3 ½–½. Sebald,R – Rose,A, Dortmund, 1999.

6.Nf3 Qe7 7.c5 Bc7 8.Nc3!?= 0-0 (8...a5 9.a3 0-0 10.Be2 Be6 11.Ng5 d4 12.Ne6 dc3 13.Nf8 cb2 14.Qb2; 8...Nbd7 9.Be2 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 e4 13.Nd4 Ne5 14.f4) 9.Be2 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bf5 13.0-0 Nbd7 14.Qa4.

6.Nf3 Qe7 7.c5 Bc7 8.d4 e4-/+ 9.Ne5 (9.Nfd2 Ng4 10.Be2 Nh2 11.Nc3 0-0 12.b5 Qf6 13.Qa3 Nd7 14.b6) 9...Be5 (9...Nbd7!? 10.Nd7 A) 10...Kd7?! 11.Be2= (11.Nc3 Ke8 12.Be2 g6 13.b5 Kf8 14.Qa4) 11...Ke8 12.Nc3 Bg4 13.0-0 h5 14.b5; B) 10...Bd7-/+ 11.Be2 0-0 12.Nc3 Ng4 13.g3 Qf6 14.0-0) 10.de5+= Nfd7 (10...Ng4 11.Nd2+= (11.e6 Be6 12.Bg7 Rg8 13.Bd4 Nd7 14.Nd2) 11...Nd7 12.Be2 Nge5 13.0-0 0-0 14.f3) 11.Qc3= 0-0 12.Nd2 a5 (12...b6 13.cb6 ab6 14.b5) 13.a3 b6 (13...Re8 14.e6) 14.Nb3 (14.cb6 Nb6 15.Qb3 N6d7+=) 14...a4+= 15.Nd4 bc5 16.Nf5 (16.bc5 f6 17.Nf5 Qe5-/+) 16...Qe6 17.Nd6 (17.g4 Ba6 18.Bh3 Kh8-/+) 17...Ba6–+ 18.f4 (18.bc5 Bf1 19.Rf1 Na6–+) 18...Bf1 (18...ef3 19.gf3 f6 20.bc5 fe5 21.Bg2–+) 19.Rf1-/+ f6 20.Nb7 (20.Rb1 Na6–+) 20...fe5–+ 21.Nc5 (21.fe5 Na6–+) 21...Nc5 22.Qc5 Nd7 23.Qc3 Qg6 (23...Qh6 24.Rd1–+) 24.0-0-0 (24.g3 d4! 25.Qc4 Kh8-/+) 24...ef4 25.Rf4 (25.ef4 Nb6–+ (25...Qg2?? 26.Rg1 Qg1 27.Rg1+-)) 25...Rf4 (25...Nb6 26.Qc5 Rf4 27.ef4–+) 26.ef4 Rf8 (26...Qg2?! 27.Qd4 Qg4 28.Rg1 Qf4 29.Kb1+=) 27.g3 Nb6 28.Qc2 e3 29.Qg6 hg6 30.Kc2 (30.Bd4 Nc4 31.Re1 Re8–+) 30...Nc4 31.Bc1 g5! 32.Re1?? (32.fg5 Rf2 Double attack) 32...gf4 33.gf4 Rf4 34.Kd3 (34.Kd1 d4 35.Kc2 Kf7–+) 34...Ne5 35.Ke2 (35.Kc2 Rc4 36.Kd1 Rc1 37.Kc1 Nd3 38.Kd1 Ne1 39.Ke1 d4–+) 35...d4 36.h3 (36.Be3 Re4 37.Kf2 Re3 38.Re3 de3 39.Ke3 Nc4 40.Kd4 Na3–+) 36...Rf2 (better is 36...Rf3!? 37.Kd1 Nd3 38.Bd2–+) 37.Kd1 0–1. Agrest,Roman (2105) – Backelin,Rikard (2300), 34th Rilton Cup, Stockholm SWE (9), 2005.

6.Nf3 Qe7 7.c5 Bc7 8.Be2 A) 8...a5 9.0-0 (9.a3 0-0 10.0-0 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bf5 13.Nc3 Nbd7 14.Qa4) 9...ab4 10.a3 e4 11.Nd4 Bg4 12.Bg4 Ng4 13.h3 Ne5 14.ab4; B) 8...0-0 9.Nc3 (9.0-0 a5 10.a3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Ba1 Bf5 13.Nc3 Nbd7 14.Qa4) 9...a5 10.a3 Be6 11.ba5 Ra5 12.Qb7 Bc8 13.Qb3 Nbd7 14.0-0.

4.c5 a5

5.Ba3 b6 6.d4 ab4 7.Bb4 bc5 8.dc5 Bc5 9.Bc5 Qa5 10.Nd2 Qc5 -/+.

5.ba5 Bc5 6.Ba3 (6.Bb2 Nd7-/+) 6...Qe7 (6...Ba3 7.Na3 Nf6 8.Nf3–+) 7.Bc5-/+ Qc5 8.Nc3 Nf6 9.Nf3 Bg4 10.Be2 (10.Qb3 Qe7 11.Rb1-/+) 10...0-0 (better 10...d4 11.ed4 ed4–+) 11.Ne5= Be2 12.Qe2 Nbd7 13.Nd7 Nd7 14.0-0 Qe7 15.Rab1 Nf6 16.d3 Ra5 17.f3 (17.a4!?=) 17...Re8 18.e4? (18.Qd2 Ra3 19.Rfe1 Qc5=+) 18...de4?? (18...Qc5 19.Qf2 Qc3 20.Rb3–+) 19.fe4? (19.Ne4 Nd5 20.Rfe1 b6=+) 19...b5?? (better 19...Qc5 20.Kh1 Qc3 21.Rb7 Ra3–+) 20.Qd2 Raa8 21.Rf3 Rad8 22.Rbf1 (22.Qg5 h6 23.Qf5 Qa3–+) 22...Ne4! 23.Ne4 (23.de4 Exploits the pin 23...Rd2) 23...Qe4! 24.Qf2 (24.de4 A pinning theme 24...Rd2) 24...Qd4 25.Qd4 Rd4 26.Rc1 Re6 27.h3 Re5 (better 27...b4–+) 28.Rc6= Do you see the mate threat?. White gets kings attack 28...f6 29.Rc8 Kf7 30.Rc7 Re7 31.Rc5 b4 32.Rb5 Re1 (32...Ra7 33.Rf2=+) 33.Kh2 Ra1 (33...h6!?=+) 34.Rb7= Kg8 35.Re3 Threatening mate: Re8 35...h6? (better 35...h5+=) 36.Ree7+- Rd3 37.Rg7 Kf8 38.Rgf7 Ke8?? (better 38...Kg8 39.Rf6 h5 40.Rg6 Kf8+-) 39.Rh7 Rd8 (39...Rh1 40.Kh1 Rd1 41.Kh2 Rd7 42.Rbd7 f5 43.Rb7 b3 44.Rh8) 40.Rh8 1–0. bgnagy – preethan, net–chess.com, 2020.

5.Bb2 ab4-/+ 6.d4 Nd7 7.Nd2 ed4 8.ed4 b6 9.Ngf3 (9.cb6!? Ngf6 10.Ngf3-/+) 9...bc5–+ 10.dc5 Ngf6 11.Be2 (11.Qe2 Qe7–+) 11...Bc5 12.0-0 0-0 13.Qc2 Qb6 14.Ne5 (14.Bd3 Ba6–+) 14...Ne5 15.Be5 Re8 16.Bf6 (16.Nf3 Ne4 17.Bd3 Ra3–+) 16...Re2 (16...gf6?! 17.Bd3–+) 17.Bh4 g6 18.Qd1 (18.Rae1 Bf5 19.Qc1 Re1 20.Re1 Ra2 21.Re8 Kg7–+) 18...Bg4 19.Kh1 Qb5 (19...Rf2?! 20.Qg4 f5 21.Qg5 Rf1 22.Nf1+=) 20.Qc1 (20.f3 Bf5–+) 20...Bd4 21.Rb1 Ra2 22.Nb3 Be3! (22...Be3 23.Nd4 Bd4–+) 0–1. Neffgen,Dieter – Koslowski,Volker (1985), DESC, 2003.

5.Bb2 ab4 6.Be5 Nd7 (6...Bc5?? 7.Bg7 Bg4 8.Qb3+-) 7.Bb2 Nc5 8.Nf3 Nf6 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.d3 Qe7 12.Nbd2 Bg4 13.h3 Bf5 14.d4 Na4 15.Bc1 (better is 15.Qb3–+) 15...Nc3 16.Qe1 Na2 17.Bb2 Nc3 18.Bc3 bc3 19.Nb3 Bb4 20.Qd1 c2 21.Qc1 Ba3 (21...Ba3 22.Qd2 Ne4 23.Qc2 Ng3–+) 0–1. Fournier,Frederic – RaponZel, Active, 2004.

5.d4 ab4-/+ 6.a3 b6 7.Bb2 (7.cb6 ba3 8.Qb3 ed4+/–) 7...ed4 8.ab4 (8.ed4!? bc5 9.dc5 Qe7 10.Qe2-/+) 8...Ra1–+ 9.Ba1 bc5 10.bc5 de3 11.fe3 Nf6 12.Bd4 Bc5! 13.Nf3 (13.Bc5 Qa5) 13...Qe7 14.Be2 Bb4 15.Bc3 (15.Nbd2 c5 16.Bf6 Qf6 17.Bb5 Nc6–+) 15...0-0 16.0-0 (16.Qd4 Bc3 17.Nc3–+) 16…Qe3 (17.Rf2 Bc3 18.Nc3 Qc3–+) 0–1. super knight – pierre (1870), internet, 2006.

4.d4 Bb4

5.Bd2 Bd2 6.Qd2 ed4 7.ed4 Nf6 8.Qe3 Be6 9.Nf3 0-0 10.c5 (10.Nbd2 Re8 11.c5 Nbd7–+) 10...Re8 11.Be2 Bg4 12.Qb3 (12.Qd3 Bf3 13.Qf3 Re4–+) 12...Qe7 13.Nc3 (13.Qd3 b6 14.cb6 ab6–+) 13...Bf3 14.gf3 Nh5?? (better is 14...b6–+) 15.0-0?? (better is 15.Rb1 b6! 16.cb6 ab6 17.Qb4 Qb4 18.Rb4–+) 15...Nf4–+ 16.Kh1 (16.Rfb1 b6 (16...Ne2?! 17.Ne2 Qe2 18.Qb7–+) 17.Bf1 bc5 18.dc5 Qc5–+) 16...b6 (better is 16...Ne2 17.Rae1 Qf6 18.Ne2 b6–+) 17.Bd1 (17.cb6 ab6 18.Qc2–+) 17...Qg5 18.Rg1 Qg1!! 19.Kg1 (19.Kg1 Re1 Mate attack) 19...Re1 0–1. gkristiansen (1845) – energy (2525), net–chess.com, 2003. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.e3 e5)

5.Bd2 Bd6 6.de5 Be5 7.Bc3 -/+.

4.cd5 Bb4

5.Qb3 a5 6.Bb2 Nd7 (6...Nf6 7.Nf3=) 7.Nf3 (7.dc6 bc6 8.Nf3=) 7...Qc7 (better 7...Ne7!?=) 8.dc6+= Qc6? (better 8...bc6!? 9.Bc4 Ngf6 10.Bf7 Kf8+-) 9.a3+- (9.Ne5?! Ne5 10.Be5 f6+-; 9.Be5?! Ne5 10.Ne5 Qc1 11.Ke2 Be6=) 9...Bd6 10.Bb5 Qc5? (10...a4 11.Qd3 Qc7+-) 11.Ng5 Nh6 12.Ne4 (12.Nc3 0-0 13.Nge4 Qc7+-) 12...Qc7 13.Nbc3 0-0 14.Nd5 Qb8 15.Bd7 Bd7 16.Ndf6! gf6 17.Nf6 Kg7 18.Nd7 Qc7 19.Nf8 Rf8 20.0-0 Kg8 (20...f6 21.Rac1 Qe7 22.Qb6+-) 21.e4 Ng4 (21...Qe7+-) 22.Qg3 h5 23.h3 Kh8 (23...Qc2 24.Bc3 Qe4+-) 24.hg4 Rg8 25.Qh4 Rg7 (25...Kg7 26.gh5 Qd8 27.Qf4+-) 26.gh5 (26.d4!? Kg8 27.gh5 Be7+-) 26...Qc2 (26...Qd7+-) 27.Rac1 (27.Rac1 Be7 28.Qe7 Qe4 29.g3 Qf5 30.Be5 Kg8 31.Bg7 Kh7 32.Rc5 Qe6 33.Qf8 Qe8 34.Qe8 Kg7 35.Rg5 Kh6 36.Qg8 b5 37.Qg7) 1–0. DEFFM – GuestMSHC, freechess.org, 2019.

5.dc6 Nc6 6.Bb2 Nf6 7.Nf3 Qe7 (7...e4 8.Nd4=+) 8.Bb5=+ 0-0 (8...Bg4!?=+) 9.Bc6+= bc6 10.Be5 (10.Ne5 Bd6 11.Nc4 Bc7+=) 10...Nd7 (10...Bg4 11.Bc3=) 11.Bb2 Ba6 12.Nd4?? (better 12.Qc2=) 12…Nc5–+ (12...Nc5 13.Qf3 Nd3 14.Kd1 Nb2 15.Kc2 Rab8–+) 0–1. GuestMWRJ – GuestDTVZ, freechess.org, 2017.

3.e3 e6

4.a3 a5 5.cd5 ab4 (5...ed5 6.b5=+) 6.dc6= Nc6 7.Bb2 Nf6 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.Nf3 Qa5 (10...0-0 11.Bb5=) 11.Bf6 gf6 12.Bd3 Ne5 (12...Rg8 13.Rg1=) 13.Ne5+= fe5 14.Qg4 Bf8 15.0-0 Bd7 16.Nc3 h5 17.Qg5 Bc6 (17...Be7 18.Qg7 Rf8 19.Rb1+-) 18.Bb5!+- Qc7 (18...Bb5 19.Qe5 Double attack (19.Qe5 Decoy)) 19.Ra1 Qb8 20.Bc6 bc6 21.Qf6 Rg8 (21...Rh6 22.Qf3 Qb7 23.Qg3+-) 22.Qf3+- Qb7 23.Qh5 Bd6 (23...c5 24.g3+-) 24.Ne4 Be7 25.Qe5 1–0. Pereira – Gatteres, internet, 2021.

4.a3 Nf6 5.Nf3 Nbd7 6.c5 b6 7.d4 a5 8.Bb2 Ne4 (8...Ba6 9.Ba6 Ra6 10.Nc3=) 9.Nbd2 Ndf6 (9...ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1=) 10.Bd3 (10.Ne4 Ne4 11.Bd3 bc5 12.bc5 Ba6+=) 10...Ba6+= 11.Qc2 (11.Ne4!? Ne4 12.Qa4+=) 11...Bd3+= 12.Qd3 Be7 (12...Qb8 13.0-0=) 13.0-0 0-0 (13...Qc7 14.Ne5=) 14.Rfc1 (14.Ne5 bc5 15.bc5 Qc7+=) 14...b5 (14...Nd2 15.Qd2 Ne4 16.Qe2 ab4 17.ab4=) 15.a4 Rb8 (15...ba4 16.Ra4 Nd2 17.Nd2 ab4 18.Rb4=) 16.Ne5+= Qc7 17.Rc2 (17.ba5 b4+=) 17...Rfc8 (17...ab4 18.a5+=) 18.Qb3 (18.ba5!? b4 19.Nb3+=) 18...Nd2 19.Rd2 Nd7 (better is 19...ba4!? 20.Ra4 Rb5+=) 20.Nd7+/– Qd7 21.ba5 (21.ab5!? Rb5 22.Ra5+/–) 21...b4= 22.Bc1 Qc7 (22...Qa7 23.Rb2 e5 24.Rab1=) 23.Rb2+= Qa5 (23...e5 24.Rab1+=) 24.Bd2+/– Qc7 (24...Rc7 25.Bb4 Qa6 26.Qc2+/–) 25.Bb4 White creates threats along the open b–file 25...e5 26.a5 ed4 (26...Bf6 27.Qd3+/–) 27.ed4 Bf6 28.Qd3 Qf4 29.Bc3 Ra8 (29...Rb2 30.Bb2 Rb8 31.Bc3+-) 30.a6 Ra7 (30...Re8+-) 31.Rb7 Rca8 32.Ra7 (32.g3!? Qg4 33.Qb1 Qc8+-) 32...Ra7 33.Qe3 (33.Qb1 Bd8+/– (33...Bd4?? 34.Bd4 h6 35.Ra4+-)) 33...Qb8+/– 34.Qc1 (34.Bd2 h6 35.Qd3 Bd8+-) 34...h6 (34...Qc8 35.Qf1+/–) 35.g3 (35.Qb2 Qa8 36.Qe2 Bg5+/–) 35...Qb5 (35...Qc8 36.Qf1+/–) 36.Ra5 (36.Qf1 Qb8+/–) 36...Qc4 (better is 36...Qd3 37.Qa1 Kh7+/–) 37.Qb2 (better is 37.Qa1!?+/–) 37...Ra6= 38.Ra6 Qa6 39.Qb6 Qc8 40.Kg2 Kh7 (40...g6 41.h3=) 41.f4 (41.Qb1 g6=) 41...Qe6 (41...Qf5 42.Qb2-/+) 42.Qb1 g6 43.Qf1? (43.Qd3 Qe4 44.Qe4 de4+=) 43...Qe4 (better is 43...Bd4 44.Bd4 Qe4 45.Qf3 Qd4–+) 44.Qf3+= Qc2 45.Kh3 Qf5 (45...Qa2 46.Qe3+=) 46.g4= Qe4 Threatening mate... how? 47.Qe4 de4 48.Kg3 Kg7 (48...Bd8!?+=) 49.h4 (49.f5!?+/–) 49...Kf8= 50.g5 hg5 (50...Bg7!?+=) 51.hg5+/– Bg7 52.Kf2 f5 53.gf6 Bf6 54.Ke3 Ke7 55.Ke4 Ke6 56.Ba5 Bg7 57.Bc7 Bf8 (57...Bf6 58.Be5 Be7 59.Bg7+/–) 58.Be5 Be7 (58...Bh6 59.Bb8+/–) 59.Kd3 (59.Bg7 Bh4+/–) ½–½. Suess,Stefan – Geier, Odenwald, 1984.

4.a4 Bb4-/+ 5.Qb3 a5 (5...c5 6.cd5 ed5 7.Bb5 Nc6 8.Ba3-/+) 6.Ba3 Qd6 7.Bb4 ab4 8.Nf3 Nf6 9.d4 Na6 (9...b6!?-/+) 10.c5= Qe7 (10...Qc7 11.a5=) 11.Ba6 ba6 12.Qb4 0-0 (12...Nd7 13.Qa5 e5 14.0-0=) 13.Ne5+= Bd7 14.Qb7 (14.Qb6 Rfb8 15.Nc6 Bc6 16.Qc6 Ne4+=) 14...Rfb8= 15.Qc7 (worse 15.Nc6 Rb7 16.Ne7 Kf8 17.Nd5 Nd5-/+) 15...Rc8 16.Qa5 Ne4 17.0-0 f6 18.Nd7 Qd7 19.Nc3 (19.Nd2 Nd2 20.Qd2 Qc7+=) 19...Nc3 (19...Nd2 20.Nd5 Nf1 21.Nb6=) 20.Qc3+= Rc7 (20...Qc7 21.Rfb1+=) 21.Rfb1+- Rb7 (21...Qc8 22.a5+=) 22.Rb6 Rab8 23.a5 Qe7 (23...Qc8 24.Rab1+-) 24.Rab1 (24.Qd3 Rb6 25.ab6 e5 26.Qa6 Qd7+-) 24...Rb6 (24...e5 25.h3+-) 25.ab6 (25.Rb6!? Qe8+-) 25...Qb7 26.Qa5 Ra8 27.f4 Kf7 (27...Kh8 28.Rb3+-) 28.g4 (28.Ra1 Kg8+-) 28...g6 (28...Kg8 29.Qa2+=) 29.h4 White prepares the advance g5 29...f5 (29...Kg8 30.g5+=) 30.g5 Kg7 31.Kf2 h6 32.Kf3 hg5 33.hg5 Rh8 34.Kg3 (34.Ra1 Ra8+-) 34...Kf8 (better 34...Kg8 35.Rg1 Qh7+=) 35.Ra1?? (better 35.Rg1+-) 35...Qh7 36.Kf3 (36.Qd2 Qh4 37.Kf3 Qg4 38.Kf2 Rh2 39.Kf1 Qf3 40.Ke1 Rh1) 36...Qh3 (36...Qh2 37.Qe1 Rh3 38.Qg3 Rg3) 37.Ke2 (37.Kf2 Qh2 38.Kf1 Qh1 39.Ke2 Rh2 40.Kd3 Qe4 41.Kc3 Qe3 42.Kb4 Rb2 43.Ka4 Qb3) 37...Qg2 38.Kd3 Qe4 39.Kc3 Qe3 40.Kb4 Qd4 41.Ka3 (41.Kb3 Qc4 42.Kb2 Rh2 43.Ka3 Rh3 44.Kb2 Rb3 45.Ka2 Qc2) 41...Rh3 42.Ka2 Rh2 (42...Qf2 43.Qd2 Qd2 44.Kb1 Rh1) 43.Ka3 (43.Kb3 Qc4 44.Ka3 Rh3 45.Kb2 Rb3 46.Ka2 Qc2) 43...Qa1 44.Kb4 Rb2 (44...Qb1 45.Kc3 Qb2 46.Kd3 Rh3) 45.Kc3 Qa5 (45...Ra2 46.Kd3 Qd1 47.Kc3 Qd2 48.Kb3 Qb2) 46.Kb2–+ Qc5 47.b7 Qb5 48.Kc3 Qb7 49.Kd4 a5 50.Ke5 (50.Kc3 Qb4 51.Kc2 d4 52.Kc1 d3 53.Kd1 Qb2 54.Ke1 Qe2) 50...a4 (50...Ke7 51.Kd4 Qb4 52.Ke3 d4 53.Kf3 d3 54.Kf2 Qf4 55.Ke1 Qh2 56.Kf1 c5 57.Ke1 Qe2) 51.Ke6 (51.Kd4 Qb4 52.Kd3 a3 53.Ke3 a2 54.Kf3 a1Q 55.Kg2 Qf4 56.Kh3 Qaf1) 51...a3 (51...Qe7) 52.Kf6 (52.Kd6 a2 53.Kc5 a1Q 54.Kd6 Qc3 55.Ke6 Qe7) 52...a2 (52...Qg7 53.Ke6 Qe7) 53.Kg6 (53.Ke5 a1Q 54.Kd6 Qc3 55.Ke6 Qe7) 53...a1Q (53...Qf7 54.Kh6 Qg7 55.Kh5 Qh7) 54.Kf5 Qab1 (54...Qd7 55.Kg6 Qe6 56.Kh7 Qg7) 55.Kg4 Qd7 56.Kh5 (56.Kf3 Qh3 57.Ke2 Qhd3 58.Kf2 Qbf1) 56...Qdf5 (56...Qbh7) 57.Kh6 (57.Kh4 Qf4 58.Kh5 Qh7) 57...Qf4 (57...Qg6) 58.Kh5 Qh7 0–1. afsharian (1630) – Cyranodebergerac72, lichess.org, 2019.

4.Qa4 Qb6 5.a3 (5.c5 Qc7 6.Bb2 e5 7.Nf3 Nd7 8.Be2 Ngf6 9.0-0; 5.Bb2 dc4 6.Bc4 Nf6 7.Bf6 gf6 8.a3 Qd8 9.Qc2) 5...Bd7 (5...dc4 6.Bc4 Qd8 7.Be2= b5 8.Qc2 a5 9.ba5) 6.Qb3 (6.c5 Qc7= 7.Bb2 e5 8.Nf3 f6 9.Be2; 6.d4 Qc7 7.c5 e5 8.Nc3 e4 9.f3) 6...a5 7.b5 (7.d4 dc4 8.Bc4 ab4= 9.Nf3) 7...Nf6 (7...dc4 8.Qc4 (8.Bc4 cb5 9.Be2) 8...cb5 9.Qe2-/+) 8.a4 (8.Nc3 cb5 9.Nb5) 8...cb5 9.cb5 (9.ab5+=) 9...Bb4 (9...Na6 10.Bb2+=) 10.Bb2= Be7 11.Bf6 (11.Bd4 Qd6=) 11...Bf6+= 12.Ra2 (12.d4 Nc6+=) 12...0-0 (12...Nc6 13.d4+=) 13.d3 (13.d4!?+=) 13...Rc8-/+ 14.Rc2 Rc2 (14...Nc6 15.d4-/+) 15.Qc2+= Be7 (15...Na6!?+=) 16.Nf3 Bb4 (16...h6=) 17.Nfd2 (17.Nbd2 Bd2 18.Qd2 Qd6+=) 17...Be8 (17...d4 18.ed4 Qd4 19.Qc7=) 18.Be2 (18.Qc8!? Kf8 19.d4+=) 18...Nd7= 19.0-0 (19.d4=) 19...Nc5 (19...Qc5 20.Qb3+=) 20.Nf3 (20.d4 Nd7+=) 20...f6 21.d4 Ne4 22.h3 (22.Bd3 Bh5+=) 22...Bg6 (22...Bd7 23.Bd3 Rc8 24.Qb2=) 23.Bd3 Qd6 (23...Bh5=) 24.Be4 (better is 24.Nh4 Bh5 25.Be4 de4 26.Qe4+=) 24...Be4+= (worse is 24...de4 25.Nh4 Bh5 26.Qe4+=) 25.Qe2 Rc8 26.Nfd2 (26.Nbd2!?-/+) 26...Bc2–+ 27.h4? (better is 27.Rc1 Qd7 28.Qf1–+) 27...Ba4 28.f3 (28.e4 de4 29.Qe4 Bb5–+) 28...Qd7 29.Qf2 Bb5 30.Rd1 Rc2 31.Qg3 Be2 32.Qb8 (32.Re1 Bd3 (32...Rd2?! 33.Nd2 Bb5 34.Rd1-/+) 33.Rd1 Bd2 34.Nd2 Qc7 35.Qc7 Rc7–+) 32...Kf7 (better is 32...Rc8 33.Qh2 Bd1 34.Kh1–+) 33.Re1 Bd3 (worse is 33...Bd2 34.Re2 Qb5 35.Nc3 Rc1 36.Kf2 Bc3 37.Qc7 Ke8 38.Qg7–+; 33...Rd2?! 34.Nd2 Bb5 35.Rd1-/+) 34.Rd1 Qc7 (better is 34...Qc6 35.Qd8–+) 35.Qa7 (35.Qc7 Rc7 36.Nb3–+) 35...Rc1 36.Rc1 Qc1 37.Kh2 Bb1 (37...Bd2!? 38.Nd2 Qd2 39.h5–+) 38.Nb1 (38.Qb7 Kg6 39.Nb1 Kh6–+) 38...Bd6 39.g3 (39.f4 Qe3 40.Qb7 Kg6–+) 39...Qb1 40.Qa5 (40.f4 Qb5 41.h5 Qe2 42.Kh1 Qh5 43.Kg1 Qf3 44.Qb7 Be7–+) 40...Qc2 41.Kh3 Qf5 (better is 41...Qd1 42.Qa2 Qf3 43.Qh2–+) 42.Kg2 Qc2 43.Kh3 Qf2 (better is 43...Qd1 44.Qa2 Qf3 45.Qg2 Qe3 46.Kh2–+) 44.f4 Qf1 (better is 44...Qe3!? 45.Kh2 Qf2 46.Kh3–+) 45.Kh2 f5 (45...Qe2 46.Kh1–+) 46.Qb6 Qa6 (46...Qe2 47.Kh3 Be7 48.Qb7 Qe3 49.Qb2–+) 47.Qd8 (47.Qb2 b5 48.Qe2 g6–+) 47...Qc6 (better is 47...Qe2 48.Kg1 Qe3 49.Kg2–+) 48.Qg5 (48.Qa8 Kf6–+) 48...h6 (48...Qc2 49.Kh3 Qd1 50.g4 Qf3 51.Kh2 Qe3 52.Kh1 Bf4 53.gf5 Bg5 54.fe6 Ke6 55.hg5 Qg5 56.Kh2–+) 49.Qh5 Kf6 50.Qe2 (50.Kg2 b5–+) 50...b5 51.g4 (51.Kh3 b4 52.g4 fg4 53.Qg4 Qc2–+) 51...b4 (51...fg4 52.Qg4 Qc2 53.Kg1–+) 52.g5 hg5 53.hg5 Kg6 54.Qd1 (54.Kg3 Qc1 55.Qd3 Qg1 56.Kf3 Qg4 57.Kf2 Bf4 58.ef4 Qf4 59.Kg1 Kg5–+) 54...Qc3 55.Qa4 Qc7 (better is 55...Qe3 56.Qe8 Kh7 57.Qh5 Kg8 58.Qe8 Bf8 59.Kg2–+) 56.Qe8 Qf7 57.Qh8 (57.Qa4 Kh7 58.Qd1 Qe8–+) 57...b3 58.Qb8 0–1. Eries – philstar99, ChessWorld.net, 2009.

4.Qa4 dc4!? 5.b5 Bd7 6.bc6 Nc6 7.Qc4 Rc8-/+ 8.Nc3 e5 9.Qb3.

4.Bb2 a6 5.c5 a5 6.a3 Nd7 7.Nf3 b6 8.b5 Nc5 (8...Bc5?? 9.Bg7 (9.bc6?! Ndf6+/–) 9...cb5 10.Bb5+-; 8...bc5 9.bc6 Ndf6 10.Qa4+=) 9.bc6 Qc7 10.Nc3 Ne7?? (better is 10...Ba6 11.Ba6 Na6+=) 11.Nb5+- Qd8 (11...Qc6 12.Ne5 Qd7 13.Nd7 Kd7 14.Rc1+-) 12.c7 Qd7 13.Ne5 Qb5 (13...Nc6 14.Nd7 Bd7+-) 14.Bb5 (14...Nc6 15.Bc6 Ke7 16.Ba8+-) 1–0. Broszat,Thilo (2165) – Worobjew,Viktor (1775), remoteschach.de, 2006.

4.Bb2 b6 5.Nf3 Ba6 (5...Nf6 6.Qb3=) 6.b5+= cb5 7.cb5 Bc8 8.Be2 Qc7 (8...Nf6 9.0-0+=) 9.0-0 Bb7 10.d4 a6 11.a4 Bc8 12.Nbd2 Qe7 (12...Bd6!?+=) 13.Ba3+- Qf6 14.Bf8 Kf8 15.Ne5 Qe5?? (better 15...Bb7+-) 16.de5 Nd7 17.Nf3 Ne7 18.Rc1 (18.Qc2 Ra7+-) 18...Bb7 (18...ab5 19.ab5 Nc5 20.Ra1+-) 19.ba6 (19.Rc7!? Bc8+-) 19...Ba6 20.Ba6 Ra6 21.Rc7 Ke8 22.Qb3 Kd8 (22...Ra8 23.Qb5 Rd8 24.Rfc1+-) 23.Rfc1 Ra8 24.Qb5 Rb8 (24...Ne5 25.Ne5 Nc6 26.Nf7 Kc7 27.Qc6 Kb8 28.Qb6) 25.Qd7 1–0. GuestLJTQ – hitul, freechess.org, 2017.

4.Bb2 c5 5.bc5 b6 6.Qa4 (better 6.cd5!? ed5 7.cb6 ab6 8.Bd4+-) 6...Bd7+= 7.Qb3 Bc5?? (better 7...dc4 8.Qc4 bc5=) 8.Bg7+- (8.cd5?! Nf6 9.Bc4 Qe7+-) 8...Nf6 9.Bh8 Ke7 (9...d4 10.Nf3 Nc6 11.Bd3+-) 10.Bf6 Kf6 11.Qc3 (11.cd5 e5+-) 11...Kg6 12.Bd3 (12.Qd3 Kg7 13.cd5 e5+-) 12...Kh6 13.Nf3 Qg5 (13...Nc6+-) 14.Ng5 Kg5 15.Bh7 (15.Qg7 Kh4 16.g3 Kh5 17.Be2) 15...Nc6 16.Qg7 Kh5 17.Qf7 (17.h4 dc4 18.g4) 17...Kh4 18.Qd7 (18.Qd7 Rg8 19.g3 Kg5 20.Qe6 Be3 21.de3 Rg7 22.f4 Kh5 23.Qh3; 18.Qf6 Kh5 19.Bg6 Kh6 20.Be4 Kh5 21.Bf3) 1–0. MARYMARY – Bruce2654, ChessWorld.net, 2017.

4.b5 a6 5.a4 (5.ba6 Na6 (worse 5...Ra6 6.cd5 Ra7 7.dc6+=) 6.d4 Nb4=+) 5...ab5 (5...dc4 6.bc6 Nc6 7.Bc4=+) 6.cb5 Bd7 (6...Nf6 7.Nf3=+) 7.Qb3 (7.Bb2 Nf6=) 7...Nf6 8.Bb2 Be7 9.Nc3 (9.Nf3 0-0=) 9...c5 (better 9...Qb6=+) 10.b6? (better 10.Nf3=+) 10...c4–+ 11.Qc2 0-0 (11...Nc6 12.d3 Nb4 13.Qd2 cd3 14.Bd3 Nd3 15.Qd3 Qb6 16.Nb5–+) 12.a5 (12.d3 cd3 13.Bd3 Nc6-/+) 12...Bb4 (12...Nc6 13.d3 Na5 14.dc4 dc4 15.Be2–+) 13.Ba3 (13.Nf3 Ra5 14.Ra5 Ba5–+) 13...Ba3 (better 13...Ra5!? 14.Qb2 Ba3 15.Ra3 Ra3 16.Qa3 Qb6 17.d3–+) 14.Ra3-/+ Qe7 15.Qb2 Nc6 16.Nb5 (16.d3 Na5 17.Ra2 Qd6–+) 16...Ra5 (16...Na5?! 17.Nc7=+) 17.Ra5 Na5 18.Nf3 (18.Nc3 e5–+) 18...Nb3 (18...Bb5 19.Qb5 Nb3 20.Qa4–+) 19.Nc3 Qb4 20.Ne5 (20.Be2 Qb6 21.Bd1 Ra8–+) 20...Qb6 (20...Ra8 21.Be2–+) 21.Nd7? (better 21.Nc4 dc4 22.Bc4–+) 21...Nd7 22.Be2 d4 (22...Ra8 23.0-0–+) 23.ed4 (23.Bc4 Na5 24.Na4 Qc6–+ (24...Nc4?! 25.Nb6 Nb2 26.Nd7–+)) 23...Nd4 24.Qb6 Nb6 25.0-0 (25.f4 Nd5 26.Bc4 Nf4–+) 25...Nb3 (better 25...Ne2!? 26.Ne2 Rd8 27.Rd1–+) 26.Rb1 Nd5 27.Bc4? (27.Rb2 Rc8 28.Bc4 Nd2 29.Bd5 Rc3 30.f4 ed5 31.Rd2–+) 27...Nd2 28.Bd5 (28.Rb7 Nc4 29.Nd5 ed5 30.Rd7–+) 28...ed5 (better 28...Nb1 29.Nb1 ed5–+) 29.Rd1? (better 29.Rb7 d4 30.Nb5=) 29...d4–+ 30.Nb5 Nb3 31.Rd3 (31.f3 Rc8–+) 31...Rc8 (31...Nc1 32.Rd2 d3 33.Kf1–+) 32.h3 (32.Kf1 Rc1 33.Ke2 Rb1–+) 32...Nc1 33.Rd1 Ne2 (33...d3 34.Nd6 Rc2 35.Kf1–+) 34.Kh2? (34.Kf1 Nf4 35.Nd4 Rd8-/+) 34...Rc4?? (better 34...Rd8–+) 35.Rd2-/+ Rb4?? (better 35...Nc3 36.Nc3 Rc3 37.Rd4 Kf8-/+) 36.Re2+- f6 (36...g6 37.Nd6 f5 38.Re7+-) 37.Nd6 d3?? (better 37...h5+-) 38.Re8 1–0. afsharian – ylmzfrt, lichess.org, 2018.

4.b5 b6 5.bc6 Nc6 6.cd5 Qd5 7.Nc3 Qd7 8.Qa4 Nf6 9.Nf3 Bd6 10.Bb5 Bb7 11.Nd4 0-0?? (better is 11...Rc8=) 12.Bc6+- (12.Nc6?! a6 13.Nb8 Qc8 14.Na6 Ba6=) 12...Qc7 (12...Bc6 13.Qc6 (worse is 13.Nc6 e5 14.d4 Rac8+-) 13...Qc6 14.Nc6+-) 13.Bb7 Qb7 14.0-0 Rac8 15.Ba3 Ba3 16.Qa3 Qd7 17.Nf3 Ra8 (17...Nd5 18.Nd5 ed5 19.Rac1+-) 18.d4 a6 19.Ne5 Qe8 20.Rfc1 h6 21.Qb3 Kh7 (21...Rb8 22.Rab1+-) 22.Qb6 a5 23.a4 Nd7 24.Nd7 Qd7 25.Ne4 Rfb8 26.Qc7 Rd8 27.Qd7 Rd7 28.Nc5 Rd5 29.Rab1 e5 30.de5 Re5 31.Nd3 Rd8 (31...Re4 32.Ra1 g5+-) 32.Ne5 f6 33.Nc6 Ra8 34.Rb5 Rc8 35.Ra5 Rc7 36.Rac5 1–0. mgilbert (2525) – samantho (1890), net–chess.com, 2015.

4.c5 a5-/+ 5.d4 (5.Qa4 Na6 6.d4 ab4-/+ (6...Nb4?! 7.a3 Na6 8.Nc3=)) 5...ab4 6.Qb3 (6.Nd2!?-/+) 6...b6–+ 7.Qb4 (7.cb6 Qb6 8.Nf3 Nd7–+) 7...bc5 8.dc5 (8.Qc3 Nf6 9.Nd2 c4–+) 8...Nd7 9.a4 (9.Nd2 Ngf6 10.Ngf3 Nc5–+) 9...Nc5 10.Qg4 (10.Qb2–+) 10…Nb3 (10...Nb3 11.Bb2 Na1–+) 0–1. postalpeet (1975) – forsetinn (2335), gameknot.com, 2014.

4.cd5 cd5 5.Bb2 Bb4?? (better 5...Nf6=) 6.Bg7+- Nf6 7.Bh8 Ke7 (7...Nc6 8.Nf3+-) 8.Bf6 Kf6 9.Qh5 Ke7 (9...Nc6 10.Qh7 e5 11.Bb5+-) 10.Qh7 (10.Qh4 Ke8 11.Qb4 Nc6+-) 10...Qc7 (10...Nc6+-) 11.Qh4 Kd7 (11...Ke8 12.Qb4 Qc1 13.Ke2+-) 12.Qb4 (12.Bb5 Nc6 13.Qb4 Ke8+-) 12...Qc1 13.Ke2 Nc6 (13...b6 14.d3 Ba6 15.Nf3 Qc2 16.Qd2 Bd3 17.Ke1 Qd2 18.Nbd2 Bf1 19.Kf1+-) 14.Qc3 Qf1 (14...Qc3 15.Nc3 b6+-) 15.Kf1 (15.Kf1 b6 16.Qf6 Ba6 17.Ke1+-) 1–0. aravind555 – TheRealManicTwig, lichess.org, 2018.

4.cd5 Qd5 5.a3 Nd7 6.Bb2 Bd6?? (6...e5 7.d4=) 7.Nf3?? (better is 7.Bg7 Be5 8.Nc3+-) 7...Ngf6= 8.Nc3 Qh5 9.Nd4 Qd1 10.Rd1 Ne5 11.Be2 0-0 12.Nf3 Nf3 13.Bf3 Bd7 14.d4 Rae8 (14...a5!?=) 15.0-0 Re7 16.Ne4 Ne4 17.Be4 Rfe8 18.Rd2 e5 (better is 18...Ra8!?+=) 19.de5+/– Be5 (19...Bc7 20.Bd4 Bg4 21.f4+/–) 20.Be5+- Re5 21.Bf3 (better is 21.Rd7 Re4 22.Rb7+-) 21...Be6+= 22.Rfd1 Bd5? (better is 22...a5+=) 23.Bd5+- (worse is 23.Rd5 cd5 24.Bd5 R5e7+=) 23...cd5 24.Rd5 Rd5 25.Rd5 h6 26.Kf1 Re7 27.Ke2 Kh7 28.f3 Kg6 29.e4 f6 30.Kd3 Re5? (better is 30...Rc7+-) 31.Re5 fe5 32.Kc4 Kf6 33.Kd5 g6 34.Kd6 h5 35.h4 g5 (35...Kf7 36.a4 Ke8 37.Kc7+-) 36.g3 (better is 36.hg5 Kg5 37.Ke5 h4+-) 36...gh4 37.gh4 Kg6 38.a4 Kf7 39.Kc7 Ke6 40.a5 (better is 40.Kb7!? Kf6+-) 40...b6 41.ab6 ab6 42.Kb6 Kd6 43.Kb7 Kd7 44.b5 Kd6 45.b6 Kc5 46.Kc7 Kd4 47.b7 Ke3 48.b8Q 1–0. Fournier,Frederic (1800) – petrovv (1770), Active, 2005.

4.a3 dc4=

5.Bc4 b5 6.Ba2 a5+= 7.Nf3 (7.ba5!? Qa5 8.Bb2=) 7...ab4-/+ 8.ab4 Bb4 (8...Na6 9.Bb3-/+) 9.Bb2 Nf6 10.0-0 c5 (10...Bb7 11.Qe2-/+) 11.Qe2 Ra5 12.Rd1 (12.Nc3 c4-/+) 12...0-0 13.Nc3 Ba6 (13...Bd7 14.Ne5-/+) 14.Bb1 Nbd7 (14...Ba3 15.Ba3 b4 16.d3 Ra3 17.Ra3 ba3 18.Qa2-/+) 15.Bc2 (15.Bd3 c4 16.Bc2 Bd6-/+) 15...Qc7 16.e4 e5 17.Nd5 Nd5 18.ed5 f6 19.Ra5 Ba5 (19...Qa5 20.d4 cd4 21.Nd4 ed4 22.Qe6 Kh8 23.Qf5+=) 20.Qd3 g6 21.Ra1 With the idea Qa3 21...Bb7 22.Qb5 Bb6 23.Ba4. rompepelotas – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2004.

5.Bc4 b5 6.Bb3 a5 =.

5.Bc4 b5 6.Bb3 Nf6 7.Bb2 a5 8.ba5 Be7 (8...c5 9.Nf3=) 9.a4 b4 10.d4 Qa5 (10...0-0 11.Nf3=) 11.Nf3 0-0 12.0-0 (12.Nbd2 Rd8=) 12...Ba6 13.Re1 Nbd7 14.Nbd2 c5 15.Rc1 Rfc8 16.h3 Nd5 (16...cd4 17.Rc8 Rc8 18.Nd4+=) 17.Nc4 (17.e4!? N5b6 18.d5 ed5 19.ed5=) 17...Bc4-/+ 18.Bc4 N5b6 Attacks the isolani on a4 19.Bb5 c4 20.Ra1 b3 21.Nd2 (21.Bc1 Bb4 22.Rf1 Qb5 23.ab5 Ra1–+) 21...Bb4–+ 22.Re2 Bd2 23.Qd2 (23.Rd2 Nf6–+) 23...Qd2 24.Rd2 Nf6 (24...c3 25.Re2–+) 25.f3 (25.Rdd1 c3 26.Rdb1 Ne4–+) 25...c3 26.Bc3 (26.Rf2 Nfd5 27.e4 Ne3–+ (worse is 27...cb2 28.Rb2 Nb4 29.Rb3–+)) 26...Rc3 27.Rb2 (27.e4 Ne8 28.Rb2 Nd6–+) 27...Re3 28.Ra3 Ra5 (28...Kf8 29.Kf2 Rc3 30.Rbb3 Rb3 31.Rb3–+) 29.Rab3 Rb3 30.Rb3 Nfd5 (30...Na4?! 31.Ba4 g5 32.Bc6=) 0–1. soltpl (2045) – forsetinn (2450), gameknot.com, 2015.

4.Bb2 a5

5.b5 a4 6.bc6 Nc6 7.cd5 Qd5 (7...ed5 8.Nf3=) 8.Nc3+= Qc5 (8...Qa5 9.a3+=) 9.Nb5 (9.Na4? Qb4–+) 9...Na7?? (better 9...Qe7+=) 10.Bd4 (better 10.Rc1 Qb5 11.Bb5 Nb5 12.Rc8 Rc8 13.Qa4+-) 10...Qb4 (10...Qb5 11.Bb5 Nb5+-) 11.Nc7 Kd8 12.Na8 e5 (12...Nc6 13.a3 Qb3+-) 13.Ba7 Qa5 (13...Bd6+-) 14.Bb6 Kd7 15.Ba5 (15.Ba5 Ke6 16.Qg4 f5 17.Qc4 Kf6 18.Bd8 Be7 19.Qc8 Bd8 20.Qd8 Kg6 21.Qe8 Kh6 22.Be2+-) 1–0. DEFFM – GuestVCHL, freechess.org, 2018.

5.b5 cb5 6.cd5 ed5 7.Bb5 Bd7 8.Be2 Nf6 9.Nf3 Nc6 10.0-0 Be7 11.d3 0-0 12.Nbd2 Bf5 13.Nb3 a4 14.Nbd4 Bg6 15.a3 Nd7 16.Rc1 Nc5 17.Nc6 bc6 18.Ne5 Qc7 (18...Qe8 19.Ng6 fg6 20.Qc2+=) 19.d4 Qb7 (19...Rfb8 20.Ng6 (worse is 20.dc5 Rb2 21.Ng6 fg6+=) 20...fg6 21.Rc2+= (worse is 21.dc5 Rb2 22.Bg4 Kh8+=)) 20.Nc6 Qc6 21.dc5 Rfb8 22.Qd2 Rb3 23.Bf3 (23.Bd1 Rb7+/–) 23...Rd3 (23...Be4 24.Bd1 Rb7 25.Bd4+/–) 24.Qe2 (better is 24.Qb4!?+/–) 24...Rb8 25.Be5 Rbb3 26.Rfd1 Ra3 27.Rd3 Bd3 28.Qd2 Rb3? (28...Be4 29.Be2=) 29.Bd1 (29.Bd6!? Bf6 30.Bd1+/–) 29...Ra3?? (better is 29...Rb1+=) 30.Qb4+- 1–0. Enxtuul,Altanolzii (1890) – Vempati,Gayatri, Wch U14 Girls, 2007.

5.cd5 cd5 6.ba5 Ra5 7.Nf3 Nc6 8.Nc3 Bd7 9.Be2 Qa8 (9...e5 10.0-0=) 10.0-0 Nf6 11.a3 (11.Nb5 Qd8+=) 11...Bd6 (11...Be7 12.Qb3=) 12.d4 (12.Nb5 Bb8+=) 12...0-0= (12...Ba3? 13.Ra3 Ra3 14.Nb5+- (worse 14.Ba3 Qa3 15.Qd3 Nb4=)) 13.Qd3 Ne7 (worse 13...Ba3 14.Ba3 Ra3 15.Ra3 Qa3 16.Nd5 Qd3 17.Nf6 (17.Bd3? Nd5 18.Rb1 Rb8–+) 17...gf6 18.Bd3+=) 14.e4 (14.Ne5!?=) 14...de4 (worse 14...Ba3 15.Ra3 Ra3 16.Ba3 Qa3 17.e5+-) 15.Ne4 Ne4 16.Qe4 Bc6 17.Qg4 Ng6 (17...Ba3? 18.Ra3 Ra3 19.d5+-) 18.d5 (18.Bc1!?=+) 18...Rd5 19.h4 (19.Nd4-/+) 19...Be5 (better 19...h5!? 20.Qc4 Nf4–+) 20.Ne5-/+ Ne5 (worse 20...Re5 21.Be5 Ne5 22.Qg3+-) 21.Qg3 f6 22.h5 h6 23.f4 Nd7 (23...Qa7 24.Qf2 Qf2 25.Kf2-/+) 24.Bc4=+ Rf5?? (better 24...Rh5 25.Be6 Kh8=+) 25.Be6+- Kh8 26.Bf5 b6 (26...Rd8 27.Rfd1+-) 27.Bd7 (better 27.Qg6 Kg8 28.Rae1+-) 27...Bd7 28.Rad1 Qa7 29.Rd2 b5 30.Kh1 Be6 31.Rfd1 Bf7 (31...Qc5 32.Qf3+-) 32.f5 Qc5 (32...Qe7+-) 33.Rd5 (better 33.Rd8 Qe7 34.Rf8 Qf8 35.Qc7+-) 33...Bd5= 34.Rd4 (34.Qg6 Bf7 35.Qg4 Qc2=+) 34...Bf7 (better 34...Re8 35.Rd2 Qc4-/+) 35.Rg4? (35.Qd6 Qd6 36.Rd6 Bh5=+) 35...Bh5?? (better 35...Qf5 36.Kh2 Qh5 37.Rh4 Qf5–+) 36.Rg7= Qf5 37.Rb7 Bf7 (better 37...Qf1 38.Kh2 Rg8=) 38.Qh4?? (38.Qd6 Kg7 39.Rb5+=) 38...h5?? (better 38...Qb1 39.Kh2 Qb2 40.Qh6 Kg8–+) 39.Bf6 (39.Rb5 Bd5 40.Kg1 Kh7+-) 39...Kh7+= 40.Bb2 1–0. anotherheaven (1695) – wolfbrother77 (1740), lichess.org, 2015.

4.Bb2 Bb4??

5.Bg7+- Qa5 6.Bh8 Ne7 7.Bc3 Bd7 (7...e5 8.Be5 dc4 9.Nf3+-) 8.cd5 (8.Qh5!? Ng6+-) 8...Nd5 9.Bb4 Qb4 10.Nf3 (10.Qc2 f6+-) 10...Na6 (10...Qb2 11.Nc3! Nc3 12.dc3 Qc3 13.Nd2+-) 11.Be2 (11.Ba6 Qb2 12.Na3 Qa3+-) 11...0-0-0 (11...Qb2 12.Nc3! Nc3 13.dc3 Qc3 14.Nd2+-) 12.0-0 (12.Ba6 Qb2 13.Qb3 Qb3 14.ab3 Nb4 15.Bb7 Kb7+-) 12...Rg8 (12...Qb2 13.Qb3 Qb3 14.ab3+-) 13.g3 (13.Ba6 Qg4 14.Bb7 Kb7+-) 13...h5 (13...Qb2 14.Qb3 Qb3 15.ab3+-) 14.d4 (14.Ba6 ba6 15.d4 Kd8+-) 14...Qe7 (14...Qb2 15.Nbd2 Nc3 16.Qe1+-) 15.Ba6 ba6 16.Qd3 Kb7 (16...Nb4 17.Qc4+-) 17.Nbd2 h4 18.Rfb1 Nb6 (18...Ka8 19.Qa6 Bc8 20.Qc6 Bb7 21.Qc5 Qc5 22.dc5 hg3 23.hg3+-) 19.Nc4 (19.Qh7 Re8+-) 19...hg3 20.hg3 (20.fg3 Rb8+-) 20...Qd8 (20...Kc7 21.Nce5 Bc8 22.Qh7+-) 21.a4 Ka8 (21...a5 22.Nfe5+-) 22.a5 (better 22.Nb6 Kb7 23.Nd5 Qb6 24.Nb6 ab6 25.Ne5+-) 22...Nc4 23.Qc4 Qc7 24.Ne5 Rb8 (24...f6 25.Nd7 Qd7 26.Qa6+-) 25.Rc1 (25.Rb8!? Kb8 26.Qa6 Bc8 27.Qc6 Qc6 28.Nc6 Ka8+-) 25...Rb5 (25...Be8 26.Qa6 Qc8 27.Qc8 Rc8 28.Nd3+-) 26.Nd7 (26.Nf7!? Kb7+-) 26...Qd7 27.Qc6 Qc6 28.Rc6 Kb7 29.Rd6 (better 29.Rac1 Ra5 30.Rc7 Kb6 31.Rf7+-) 29...Kc7 30.Ra6 Rb7 (30...Kb7 31.Re6! fe6+-) 31.Rc1 Kd7 32.Rac6 f6 (32...Rb1 33.Rc7 Kd6 34.Rb1 Kc7 35.a6+-) 33.a6 e5 (33...Rb1+-) 34.ab7 (34.ab7 Ke7 35.Rc7 Ke6 36.e4 ed4 37.R1c6 Ke5 38.Re7) 1-0. ClayPigeons (2080) - PetersenGraph (2055), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Bg7+- dc4 6.Bh8 b5 7.Nc3 +-.

5.Bg7+- dc4 6.Bh8 c3 7.Bc3 (better 7.Qg4 cd2 8.Kd1 Ne7 9.Qb4 Ng6+-) 7...Bc3 8.Nc3 Qf6 (8...Nf6 9.d4+-) 9.Be2 Nd7 10.Nf3 Ne7 (10...Ne5 11.d4 Nf3 12.Bf3+-) 11.0-0 (11.Ne4 Qg7+-) 11...Nd5 12.Nd5 cd5 (12...ed5 13.Qc2+-) 13.Bb5 b6 14.Bd7 (14.Qa4!? a6+-) 14...Bd7 15.Qc2 Qg7 (15...h6 16.Rac1+-) 16.Nd4 (better 16.Qc7!? b5+-) 16...e5 17.Ne2 Bh3 (17...Rc8 18.Qb3+-) 18.Ng3 (better 18.Qc6 Ke7 19.Ng3 Rd8 20.gh3 Rd6+-) 18...Be6 (18...Bd7+-) 19.Qc6 (19.Qc6 Bd7 20.Qa8 Ke7 21.Qa7+-) 1–0. aravind555 (1690) – chesskingen (1690), lichess.org, 2019.

5.Bg7+- dc4 6.Bh8 f6 7.Qh5 Ke7 (7...Kf8 8.Bc4 Qe7 9.Nf3+-) 8.Bc4 (8.Qh7 Kd6 9.a3 Ba5+-) 8...Kd7 (8...Qe8 9.Qh7 Qf7 10.Qe4+-) 9.Qh7 Ne7 10.Bf6 Kc7 11.Nf3 Nd7 12.Bh4 Nc5 (12...Nb6 13.Bg3 Bd6+-) 13.a3 Nd3 14.Bd3 Ba5 15.Be7 Qd3 16.Qd3 (16.Qd3 Bd7 17.Qd6 Kb6 18.Nc3 Bc3 19.Rb1 Ka6 20.Qd3 Ka5 21.Rb7 Bd4 22.Bb4 Ka4 23.Qc2) 1–0. DEFFM – GuestBZMF, freechess.org, 2019.

5.Bg7+- Bd2 6.Nd2 +-.

5.Bg7+- Be7 6.Bh8 Nd7 7.Bc3 Ngf6 8.Nf3 b6 1–0. Petukhov,Nikolay (1815) – Petrin,Artem, Obninsk op, 2009.

5.Bg7+- Ne7 6.Bh8 dc4 7.Bc4 Qa5 8.Bf6 (8.Bc3 Nd7+-) 8...Nf5 9.Qh5 Nd6 10.Bb3 (better 10.Qa5 Ba5 11.Bd3 Nd7+-) 10...c5 (better 10...Qh5 11.Bc3 Qg6-+) 11.Qh7+- c4 12.Qg8 Kd7 13.Bd1 (better 13.a3 Bc5 14.Bc2 Nc6+-) 13...c3 (13...Nc6 14.Qg7+-) 14.Nc3 (14.dc3 Bc5+-) 14...Bc3 (14...Nc6 15.Qg7+-) 15.Bc3 Qc5 16.Nf3 Nc6 17.Bd4 (17.Qg7 b5+-) 17...Nd4 (17...Qa5 18.Bf6+-) 18.ed4 Qd5 (18...Qa3 19.Ne5 Ke7 20.Qg5 Ke8 21.Bh5+-) 19.0-0 (better 19.Rc1 Qe4 20.Kf1 Ke7 21.Rc7 Bd7 22.Qa8 Qb1+-) 19...b6 (19...Ke7+-) 20.Ne5 Ke7 21.Bb3 (better 21.Bf3 Qf3 22.Qg5 f6 23.Qg7 Kd8 24.Qg8 Ne8 25.Nf3 Rb8+-) 21...Bb7 (21...Qb7 22.Rfc1 Bd7 23.Qg5 Kf8 24.Qf6+-) 22.Bd5 (better 22.Qg5 Ke8 23.Bd5 ed5+-) 22...Bd5 (22...Rg8 23.Bb7 Nb7+-) 23.Nf7 (better 23.Qg5 Kf8 24.Nd7 Ke8 25.Nf6 Kf8 26.Qg8 Ke7 27.Nd5 ed5 28.Qa8+-) 23...Rg8+= 24.f4?? (better 24.f3 Kf7 25.Kf2+=) 24...Rg2 (24...Kf7?! 25.g3=; 24...Nf7 25.g3+=) 25.Kh1 Rd2 (25...Rg3 26.Rf3 Bf3) 26.Rf3 Rg2 (26...Bf3 27.Kg1 Rg2 28.Kf1 Nc4 29.Ke1 Ne3 30.d5 Re2) 27.Kg2+- Bf3 (27...Kf7 28.Kf2+-) 28.Kf3 Nf7 (28...Kf7 29.Rc1+-) 29.Ke3 (29.Re1 Kd7+-) 29...Nd6 30.Kd3 Nf5 31.Re1 Nh4 (31...Kf6 32.Re5+-) 32.Re5 (32.d5 Kd6 33.de6 Ke7+-) 32...Ng2 (32...Ng6 33.Ke4 Nf8 34.f5+-) 33.Rg5 (better 33.f5!? Kf6 34.Re6 Kf5 35.Re5 Kg4 36.Re4 Kf5+-) 33...Nf4 34.Ke4 Nd5 (34...Ne2 35.Ke5 Kf7 36.h4+-) 35.Rg7 (35.Rd5 ed5 36.Kd5 b5+-) 35...Kd6 36.Ra7 Nc3 37.Kf4 (37.Kd3 Nd5+-) 37...Nb5 38.Kg5 (better 38.Ra4 Nc3 39.Ra8+-) 38...Na7-+ 39.h4 Nc6 40.h5 (40.h5 Ke7 41.Kg6 Nd4 42.a3-+). ClayPigeons (2020) - S8S8TF8 (1920), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Bg7+- Ne7 6.Bh8 Kd7 7.Be5 Na6 (7...Ng6 8.Bc3 Bd6 9.d4+-) 8.a3 Ba5 9.cd5 Nd5 10.Ba6 ba6 11.e4 Nf4 (11...Nb6 12.Bc3 Bc3 13.Nc3+-) 12.Bf4 Qf6 13.Qh5 Qf4 14.Qa5 Qe4 15.Kf1 Qd3 (15...Qd5 16.Qc3+-) 16.Ne2 Rb8 17.Nbc3 Qd2 (17...Rb2+-) 18.Rd1 Qd1 19.Nd1 Rb1 20.Nec3 Rc1 21.Qh5 Ke7 22.Qg5 Kf8 23.Qc1 Ke7 24.Qg5 (better is 24.Ne4 f5 25.Qc5 Ke8 26.Qc6 Bd7 27.Nf6 Kf7 28.Nd7 h6+-) 24...Kf8 25.Qd8 Kg7 26.Ne4 Kg6 27.Qg5 1–0. MT – guest1660, ICC, 2004.

5.Bg7+- Ne7 6.Bh8 Nd7 7.Qh5+-.

5.Bg7+- Nf6 6.Bh8 dc4 7.a3 Ba5 (7...Bd6 8.Bc4 Nbd7 9.Nf3+-) 8.Bc4 1–0. Nordbrink – Bald, 1980.

5.Bg7+- Nf6 6.Bh8 Ne4 7.Nf3 f6 8.Nh4 (8.a3 Be7 9.Bg7 Kf7+-) 8...Kd7 (8...Kf7 9.cd5 cd5 10.Qh5 Kg8 11.f3+-) 9.Bg7 f5 (9...Qe7 10.a3 Ba3 11.Na3 Qg7 12.d3+-) 10.Nf3 Qg8 11.Bd4 c5 12.cd5 cd4 13.Qa4 Ke7 (13...Kd8 14.Qb4 de3 15.de3 ed5 16.Na3+-) 14.Qb4 Kf6 (14...Ke8 15.Bb5 Kf7 16.de6 Be6 17.Ne5 Kf6 18.Qd4+-) 15.Qd4 Ke7 16.de6 (16.Nc3 Nc3 17.d6 Ke8 18.dc3 Nc6+-) 16...Be6 17.d3 (17.Qb4 Nd6+-) 17...Nd6 18.Nc3 Nc6 19.Qc5 b6 (19...Qd8 20.d4 Rc8 21.Rc1+-) 20.Qa3 (better 20.Qc6 Rc8 21.Qa4 Rc3 22.Qa7 Bd7 23.Qb6 Qc8+-) 20...Rd8 21.Nb5 (21.Rc1 Ke8+-) 21...a6 (21...a5 22.Rc1 Nb4 23.Nbd4+-) 22.Nd6 Rd6 23.Qa6 Qg7 (23...Nb4 24.Qa7 Bd7 25.Kd2+-) 24.d4 Rd5 (24...Nb4 25.Qa4 Nd5 26.Ne5+-) 25.Qb6 Qf8 (25...Bd7 26.Qc7+-) 26.Qc6 Rd6 27.Qc5 Qa8 28.Bc4 (28.Ng5!? Qd5+-) 28...Bc4 29.Qc4 Qa5 30.Nd2 (30.Ke2 Kf6+-) 30...Rb6 31.Ke2 (31.Qc7 Kf6 32.Qd8 Kg6+-) 31...Rb2 Do you see the mate threat? 32.Qc5 Qc5 33.dc5 Rc2 34.Rhc1 Rc1 35.Rc1 Kd7 36.c6 Kc7 37.Nb3 h5 38.Nd4 f4 39.ef4 h4 (39...Kd8 40.c7 Ke7 41.c8Q Kf6 42.Rc7 h4 43.Qe6) 40.f5 (40.Ne6 Kb6 41.c7 Ka6 42.c8Q Ka7 43.Rc6 h3 44.Ra6) 40...h3 (40...Kb6 41.c7 h3 42.c8Q Ka7 43.Rc6 hg2 44.Nb5) 41.gh3 Kd8 42.Ke3 (42.c7 Kc8 43.f6 Kb7 44.c8Q Ka7 45.Rc7 Kb6 46.Qb7 Ka5 47.Qb5) 42...Kc8 (42...Ke8 43.c7 Kd7 44.c8Q Ke7 45.Qe6 Kf8 46.Rc8 Kg7 47.Qg6) 43.Ke4 (43.c7 Kd7 44.c8Q Ke7 45.Qe6 Kf8 46.Rc8 Kg7 47.Qg6) 43...Kc7 44.Ke5 (44.f6 Kb6 45.Rb1 Ka5 46.f7 Ka6 47.f8Q Ka7 48.Qa3) 44...Kd8 45.Ke6 (45.c7 Kc8 46.f6 Kb7 47.c8Q Ka7 48.Rc7 Kb6 49.Qb7 Ka5 50.Qb5) 45...Kc7 46.f6 Kd8 (46...Kb6 47.c7 Kb7 48.c8Q Ka7 49.Rc7 Kb6 50.Qb7 Ka5 51.Qb5) 47.f7 (47.Nb5 Kc8 48.f7 Kd8 49.f8Q) 47...Kc7 48.f4 (48.Rb1 Kc8 49.f8Q Kc7 50.Rb7) 48...Kd8 (48...Kb6 49.Rb1 Kc5 50.f8Q Kd4 51.Rb3 Ke4 52.Qb4) 49.Kd6 Kc8 50.f8R (50.f8Q) 1-0. zembelek (2105) - NA900 (2030), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.Bg7+- Qg5 6.Bh8 f6 7.h4 (7.Nf3!? Qg6 8.Qb3 Bf8 9.cd5 ed5+-) 7...Qe5 8.Nc3! Bc3 9.dc3 (better 9.Nf3 Bd2 10.Nd2 Ne7+-) 9...Qc3 10.Ke2 Qc4 11.Qd3 Qc5 (11...Qd3 12.Kd3 c5+-) 12.Qh7 Ne7 (12...Qf8 13.h5 b6 14.Kd1+-) 13.Bf6 b6 (13...Nd7 14.Qh8 Nf8 15.Qh5 Neg6 16.Kd2 Qa5 17.Bc3+-) 14.Qe7 (14.Kd1!? Qa3+-) 14...Qe7 15.Be7 Ke7 16.h5 Ba6 17.Kf3 Bb7 18.h6 Nd7 19.h7 (19.g4 Rg8 20.Ke2 Ba6 21.Kd2 Bf1 22.Rf1 Nf6+-) 19...Rh8 20.Bd3 e5 21.Kg4 (better 21.Bf5 c5+-) 21...e4 22.Be2 Ne5 (22...Nf6 23.Kf4 Nh7+-) 23.Kf5 Kd6 (23...Nd3+-) 24.Rh6 Ke7 25.Ke5 Kf7 26.g4 (26.Nh3 Re8 27.Kd6 Kg7+-) 26...Re8 (26...Kg7 27.Rd6 Rh7 28.Rf1+-) 27.Kd4 (better 27.Kf5 Kg7 28.Rg6 Kh8 29.Rd6 Bc8 30.Kg6 Re6 31.Re6 Be6 32.f3+-) 27...Bc8 (27...Kg7 28.g5 c5 29.Kc3+-) 28.g5 (28.h8Q!? Rh8 29.Rh8 Bd7+-) 28...Rh8 (28...Kg7 29.Bh5 Rd8 30.Rc6 Kh7 31.Rc7 Kh8 32.Ne2+-) 29.Nh3 (better 29.Rc6 Kg7 30.Rac1 Bf5+-) 29...Kg7 30.Nf4 White prepares the advance g6 30...Bf5 31.Rg1 White prepares g6 (better 31.Nh5 Kf7 32.Rf6 Ke7 33.Rf5 Rh7+-) 31...c5 32.Kd5 Kf7 33.Kc4 (33.Ke5 Bd7 34.Bh5 Ke7 35.Ng6 Kd8 36.Nh8 Kc7+-) 33...Rd8 34.g6 Kg7 35.Ne6! Be6 36.Kb5 (better 36.Kc3 Kh6 37.Bc4 Bc4 38.Kc4+-) 36...Rh8?? (36...Kh6 37.Bg4 Bd5+-) 37.Bc4 (better 37.Rh4 Bd5+-) 37...Bc8 (37...Bd7 38.Ka6 Kh6 39.Ka7 Be8+-) 38.Bd5 (better 38.Rh4 Bd7 39.Ka6 Be8+-) 38...Bd7 39.Kc4 Bc8 (39...Kh6 40.g7 Kh7 41.Be4 Kg8 42.Bd5 Kh7 43.gh8R Kh8 44.Rg8 Kh7 45.Ra8+-) 40.Be4 (40.Rh4 Ba6 41.Kc3 Bc4 42.Kc4 b5 43.Kc5 a6 44.Re4 a5 45.Re7 Kh6 46.g7 Rc8 47.Kd4 Rc4 48.Bc4 Kh7 49.g8Q Kh6 50.Rh7) 40...Ba6 (40...Be6 41.Kb5 Kh6+-) 41.Kc3 Bc8 42.Rg3 (42.Rh5 Be6 43.Re5 Ba2 44.Re7 Kf6 45.Ra7 Ke5+-) 42...Be6 43.Rf3 (better 43.Rh5 Ba2 44.Re5 b5+-) 43...a6 (43...Kh6 44.Rg3 Kg7 45.f4 Ba2 46.Rg2+-) 44.Rf7! Bf7 45.gf7 (better 45.Rh1 Be6 46.a3+-) 45...Kf7?? (better 45...Kh6 46.Kc4 Kg7+/-) 46.Bg6 (better 46.Rb6 a5 47.Ra6+-) 46...Kg7 47.f4 (better 47.Rh3 Kg6 48.f4+-) 47...Kh6= 48.f5 Kg7 49.e4 Kf6 50.Kc4 Ke5 51.a4 Kf6 (51...Ke4 52.a5 ba5 53.Kc5-/+) 52.Kd5 b5?? (better 52...Rd8 53.Kc4 Rh8=) 53.e5+- Kg5 (53...Kg7 54.ab5 ab5 55.Kc5 Rb8+-) 54.Ke6 (better 54.ab5 ab5 55.Kc5 Rb8+-) 54...b4 (54...ba4 55.Bf7 a3-+ (worse 55...Rh7 56.f6 c4 57.Bg8-+)) 55.f6?? (55.Kf7 b3 56.Kg7+-) 55…Re8 (55...Re8 56.Be8 Kf4 57.f7 Ke4 58.f8Q Ke3 59.Qc5 Ke2 60.h8Q a5 61.Qh2 Kf3 62.Bc6 Kg4 63.Qcg1) 0-1. ClayPigeons (2095) - Abdul83 (1995), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

4.Bb2 b5

5.c5 Na6 6.a3 Bd7 7.Nf3 Be7?? (7...f6 8.d4+-) 8.a4 (better 8.Bg7!? Bf6 9.Bh8 Bh8+-) 8...Nb4? (8...Nf6 9.ab5 Nb4 10.Bf6 gf6 11.bc6 Bc6 12.d4+=) 9.ab5 (9.Bg7 Bf6 10.Bh8 Bh8+-) 9...cb5? (9...f6 10.d4 cb5+=) 10.Ne5?? (10.Bg7 Bf6 11.Bh8 Bh8+-) 10...Bc5?? (better 10...Nf6 11.Nd7 Nd7 (worse 11...Kd7 12.Bb5 Kc8 13.Ra4+-) 12.Bg7 Rg8=) 11.Nd7+- Qd7? (better 11...Kd7 12.Bg7 Ne7 13.Bb5 Nec6 14.Bh8 Qh8+-) 12.Nc3 (better 12.Bg7 d4 13.Bh8+-) 12...Nf6?? (better 12...Rb8-/+) 13.Bb5+- Nc6 14.Qa4?? (better 14.Na4 Bd6 15.Rc1+-) 14...Rc8= 15.d4 Bb4 16.0-0 a5? (16...Bc3 17.Bc3 0-0+-) 17.Rfc1+- 0-0 (better 17...Ng8 18.Nd5! ed5 19.Rc6 Ke7+-) 18.Ba3?? (better 18.Na2+-) 18...Ra8?? (better 18...Qd6!=) 19.Bc6+- Qd6 (19...Qe7 20.Bb4 ab4 21.Qa8 bc3 22.Rc3 h6+-) 20.Nb5 Qb8 21.Rab1 (better 21.Bb4 ab4 22.Ba8 Re8+-) 21...Rc8 (21...Ng4 22.Bb4 Qh2 23.Kf1 ab4 24.Ba8+-) 22.Bb4 Rc6 23.Rc6 ab4 Discovered attack 24.Qb4 (24.Rbc1!? Ne8 (24...Ra4?? 25.Rc8 Ne8 26.Rb8+-) 25.Qa8 Qa8+-) 24...Ne4 (24...Qf8 25.Qf8 Kf8 26.Rbc1+-) 25.g3 (25.f3 Nf6+-) 25...Ng5 (25...Qf8 26.Nc7 Rd8 27.Qf8 Kf8 28.Rb7+-) 26.Rbc1 Qb7 (26...h6 27.Rc7+-) 27.Qc5 (better 27.Nd6 Qd7 (27...Qb4?? 28.Rc8 Rc8 29.Rc8) 28.Rc8 Qc8 29.Nc8 g6+-) 27...g6 (27...h6 28.Nd6 Qb2 29.Qc2 Qc2 30.R1c2 Nf3 31.Kh1+-) 28.Rc8 Rc8 29.Qc8 Qc8 30.Rc8 Kg7 31.Nd6 Nf3 (31...Ne4 32.Ne4 de4 33.Rc5+-) 32.Kg2 Ne1 33.Kh3 (33.Kf1 Nf3 34.Rc7 Kg8 35.Nf7 Nh2 36.Ke2 Ng4+-) 33...Kf6 (33...Nd3 34.f3 Kf6 35.Rc7+-) 34.Rc7 Kg5 (34...e5 35.de5 Ke5 36.Nf7 Kf6+-) 35.Nf7 Kh5 (35...Kf5 36.Nd6 Kg5 37.f4 Kh6+-) 36.g4 1–0. retiponziani – awrookie, ChessWorld.net, 2008.

5.c5 (5.cb5 cb5 6.Bb5 Bd7+=) 5...f6 (5...a5 6.a4 ab4 7.ab5 Ra1 8.Ba1=) 6.a4+= h5? (better is 6...ba4 7.Ra4 e5+=) 7.ab5+- Bb7 (better is 7...e5+-) 8.b6 ab6 9.Ra8 Ba8 10.d4 bc5 (10...Bb7 11.Nh3+=) 11.bc5+/– f5 (11...Qa5 12.Bc3 Qc7 13.Bd3+/–) 12.Nf3 Nd7 13.Bd3 Ngf6 14.Ne5 (14.0-0 Ne4+/–) 14...Nb8?? (better is 14...Ne5 15.de5 Nd7=) 15.Qa4 (better is 15.Ng6 Rh6 16.Nf8 Kf8 17.0-0+-) 15...Nbd7? (15...Bb7!?+/–) 16.Nc6+- Qc8 17.Bb5 (17.Ne5 Be7+-) 17...Bc6 18.Bc6 Ne4 (18...Qb8 19.Qb5 Qb5 20.Bb5+-) 19.f3 (19.0-0 g5+-) 19...Nef6. undergearmalaysia – rickitikitavi, net–chess.com, 2003.

4.Bb2 dc4

5.a3 b5 =+.

5.a4 Nf6 6.b5 Ne4 7.Qc2 (worse is 7.Bc4 Nf2 8.Kf2 Qh4 9.g3 Qc4-/+) 7...Nd6 8.Na3 a6 (8...f6 9.Nc4 a6 10.Nd6 Bd6 11.Bd3=) 9.Nc4 Nc4 (9...cb5? 10.Nd6 Bd6 11.Bg7+-; 9...ab5?! 10.Nd6 Qd6 11.ab5 Ra1 12.Ba1+=) 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 cb5 13.Bb5 Bd7 14.Bd7 (14.Be2 Na6=) 14...Qd7 (14...Nd7 15.Nf3+=) 15.Nf3 f6 (15...Nc6 16.0-0=) 16.Qb3 (16.0-0 Bd6=) 16...Na6 (16...Bd6 17.0-0=) 17.Ke2 (17.0-0 Nc5 18.Qb1 Bd6=) 17...Nc5 18.Qc2 e5 (18...Bd6 19.Rc1 0-0 20.d4 Qb5 21.Qc4 Qc4 22.Rc4+=) 19.Rb1 (19.d3 Qd5=) 19...e4 20.Ne1 Qg4 (20...f5 21.Qc3=) 21.Kf1+= Qe6 (21...Qh5 22.h3 Qd5 23.Bd4+=) 22.Bd4+/– b6 23.d3 ed3 (23...f5 24.de4 fe4 25.Qb2+/–) 24.Nd3 Qe4 25.Bc5 Bc5 26.f3 Qg6 (26...Qe3?? 27.Re1 (worse is 27.Nc5 0-0 28.Rb6 Kh8+-) 27...Kd8 28.Re3 Be3 29.Qd1+-) 27.Qa4 Ke7 28.Qa7 Kf8 29.e4 (29.e4 Qh5 30.Nc5 Qc5 31.Qb8 Kf7 32.Qh8+-) 1–0. Poschmann,Hans – Rosner,Dirk, Tiger SC, 2001.

5.Bc4 Bb4?? 6.Bg7 b5 7.Be2 +-.

5.Bc4 Bb4?? 6.Bg7 b5 7.Bh8?! bc4 8.Qg4 Nf6 9.Qc4 Bd6 +-.

5.Bc4 Bb4?? 6.Bg7 Qg5 7.Bh8 Qg2 8.Qf3 Qf3 9.Nf3 +-.

5.Bc4 b5 6.Bb3 Nf6=+ (6...Bb4?? 7.Bg7 Qg5 8.Bh8 Qg2 9.Qf3 Qf3 10.Nf3+-) 7.a3 (better is 7.Nf3=+) 7...c5 (better is 7...a5=+) 8.Qf3+/– Nd5 9.Nc3 (9.bc5 Bc5 10.Bd5 Qd5 11.Qd5 ed5+/–) 9...Bb7 (9...c4 10.Nd5 ed5 11.Bc2=) 10.Nb5 (better is 10.bc5!? Bc5 11.Rc1+=) 10...Qd7 11.Qe2 (11.Bd5 Bd5 12.e4 Bc6=+) 11...a6 12.Nc3?? (better is 12.Bd5 Bd5 13.e4=+) 12...Bc6?? (better is 12...Nc3 13.Qf1 Na4 14.Ba4 Qa4–+) 13.Nf3 Nc3 14.Bc3 Bb5 15.Bc4 Bd6 16.h4 Nc6 17.h5 e5? 18.a4?? Bc4=+ 19.Qc4 h6?? 20.0-0?? 0-0?? 21.bc5+- Be7 22.d4 e4 23.Nd2 Qg4 24.Qd5 Rac8 25.Ne4 Bg5? 26.Ng5 Qg5 27.Qg5 hg5 28.d5 Ne7 29.d6 Nc6 30.Rab1 Nd8 31.Bb4 Nc6 32.d7 Rb8 33.Ba3 Kh7 34.Rb6 Rb6 35.cb6 Rd8 36.Rd1 Kg8 37.b7 f6 38.Bc5 Kf7 39.Bb6 Rb8 40.d8Q Nd8 41.Bd8 Rb7 42.Ba5 Re7 43.Rd4 Re5 44.Bb4 f5 45.Rd7 Kg8 46.Bc3 Re4 47.Rg7 Kh8 48.Rg5 Kh7 49.a5 Kh6 50.Rf5 Kh7 51.Rf6 Rh4 52.Ra6 Rh5 53.Ra7 Kg6 54.Rg7 Kf5 55.a6 (55...Rh6 56.f3 Ra6 57.g4 Ke6 58.Rg6 Kd5 59.Ra6+-; better is 55.g4 Ke4 56.gh5 Kd3+-) 1–0. tschulz – Falcor, MySchachOpen, 2005.

5.Bc4 b5 6.Bd3?? Bb4 (better 6...Qd3 7.Ne2 Nd7–+ (7...Bb4 8.Bg7 e5 9.Bh8+-)) 7.Bg7+- Nf6?? (better 7...Qd3 8.Bh8 Ne7+-) 8.Bh8+- Kf8 (8...Qd3 9.Bf6 Nd7 10.Bc3+-) 9.Bf6 (9.Qc2!? h6+-) 9...Qf6 10.Bh7 (better 10.Nc3 Bc3 11.dc3 Qc3 12.Kf1+-) 10...Qa1+- 11.Qh5 (11.Qb3 a5+-) 11...Qh8 (better 11...f5 12.Qh6 Ke8 13.Qh5 Kd7=+) 12.Nf3+- Bd7 (12...Nd7 13.Ng5 Qg7 14.Be4+-) 13.Ng5 (13.Ne5 Qg7+-) 13...Be8 14.0-0 f6 (14...Be7!? 15.f4 Nd7+-) 15.Ne6+- Ke7 16.Qh3 (16.Qh4 Bd6 17.Qe4 f5 18.Qf5 Bf7+-) 16...Bd7 17.Bf5?? (better 17.Qh4 Bd6 18.Nd4+-) 17...Qg8?? (better 17...Qh3 18.Bh3 Be6 19.Be6 Ke6-/+) 18.Nc7+- Bf5 (18...Qc8 19.Bd7 (19.Na8?! Bf5 20.Qg3 Be6+-) 19...Nd7 20.Qe6 Kd8 21.Na8 Qa8 22.Rc1+-) 19.Qf5 Nd7 (19...Bd6 20.Qe4 Kd7 21.Na8 Na6+-) 20.Qe4 Kf7 21.Qb4 (21.Na8 Qa8 22.Qb4 Qb7+-) 21...c5 (21...Rc8 22.Na6 Qf8+-) 22.Qb3 c4 23.Qb4 (better 23.Qb5!? Rd8 24.Qc4 Ke7 25.Nd5 Kf8 26.Qb4 Kf7 27.Qe7 Kg6+-) 23...Rc8 (23...Rb8 24.Nb5 Kg6 25.Qa4+-) 24.Nb5 Kg7 (24...Qf8 25.Qa4 Ne5+-) 25.Qe7 Qf7 26.Qf7 Kf7 27.Nd6 Ke7 28.Nc8 Kd8 29.Na7 Ne5 30.Nc3 (30.Rc1 Kd7+-) 30...Nd3 31.a4 Nb2 32.h4 Kc7 33.Nab5 (better 33.h5 Nd3 34.f4 Kb7+-) 33...Kb6 34.Ra1 Ka5 35.h5 f5 36.h6 Nd3 (36...f4 37.h7 Nd3 38.h8Q f3 39.Qd8 Ka6 40.Qc7 fg2 41.Qa7) 37.h7 Ne5 (37...Kb6 38.h8Q Ka5 39.Nd5 Nc5 40.Qd8 Ka6 41.Qb6) 38.h8Q Ng4 (38...Nc6 39.Nd5 Na7 40.Qd8 Ka6 41.Qb6) 39.Qa8 (39.Nd5 Ne3 40.Qa8) 39...Kb4 40.a5 (40.Rb1 Kc5 41.Qa7 Kc6 42.Qc7) 40...Ne5 (40...Kb3 41.Nd4 Kb2 42.Qb7 Ka1 43.Qb1) 41.Qf8 (41.Rb1 Kc5 42.Qd5) 41...Kb3 42.Qa3 (42.Nd4 Kb2 43.Qa3) 42...Kc2 43.Qc1 (43.Ra2 Kd3 44.Qd6) 43...Kd3 44.Qb1 Kd2 45.Ra2 (45.Qd1) 1–0. MARYMARY – jobo29, ChessWorld.net, 2012.

5.Bc4 b5 6.Be2 Bb4 7.Bg7 Qg5 8.Bh8 +-.

5.Bc4 b5 6.Be2 Nf6 7.a3 Nbd7 8.Nf3 a5 9.ba5 Ra5 10.0-0 Nd5 11.Ne5 Ne5 12.Be5 Qg5 13.f4 Qd8 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Ra3 16.Ra3 Ba3 17.Bg7 Rg8 18.Be5 Bd6 19.Bc3 b4 20.Bb2 Qh4 21.Bf3 Bd7 22.Qa4 e5 23.fe5 Be7 24.Bc6 Bc6 25.Qc6 Kf8 26.Qf3 Qh5 27.Qh5 Rg6 28.e6 1–0. aniabielak – virriv, kurnik, 2012.

5.Bc4 Ne7 6.a3 Nd7 (6...a5 7.ba5 Qa5 8.Bc3=) 7.Nf3 Nb6 8.Bb3 Ng6 (8...a5 9.0-0=) 9.0-0 Bd6 (9...Qd3!?=) 10.Bg7+/– Rg8 11.Bc3 Nh4 12.h3 (better is 12.Ne1+=) 12...Rg2 (12...Ng2 13.Kh1 Nd5 14.Rg1+-) 13.Kh1 Nf3?? (13...Nd5-/+) 14.Qf3?? (better is 14.Kg2 Nh4 15.Kh1+/–) 14...Rh2-/+ 15.Kg1 Kd7?? (better is 15...Qh4!?-/+) 16.Re1?? (16.Qf7 Qe7 17.Be6 Kc7 18.Qe7 Be7 19.Be5 Bd6 20.Bd6 Kd6 21.Bc8 Rf2 22.Kf2 Rc8 23.Ke2+-) 16...Qg8 17.Kf1 Rh1?? 18.Ke2 Re1= 19.Ke1 Qg1 20.Ke2 Ke7 21.a4 Nd5 22.Bd5 cd5 23.Na3 b6?? 24.Rg1+- Ba6 25.b5 Bb7 26.Qf6 Kf8 27.Qh8 Ke7+- 28.Qg7 a5 29.Bf6 Ke8 30.Nc2 Bf8 31.Qh7 d4 32.Nd4 Bd5 33.e4 Bc4 34.d3 Bb3 1–0. revbodio – thedragon, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.Bc4 Nf6 6.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4 dc4 6.Bc4).

5.Bc4 Nf6 6.g4 Be7 (6...Bb4!? 7.g5 Ne4-/+) 7.g5=+ Nd5 8.Bg7 Rg8 9.Bh6 (9.Bd4 Rg5 10.Nf3 Rg2=) 9...Nb4 (9...Bg5 10.Bg5 Qg5 11.Nf3=+) 10.h4 (10.Nf3 Nd3 11.Bd3 Qd3=) 10...Nd3 (10...b5 11.Be2=+) 11.Bd3 Qd3 12.Nc3 a6 (12...Nd7 13.Nf3=+) 13.Nge2 b5 14.Qb3 (14.Nf4 Qf5=) 14...c5 15.Nf4 Qd6 (15...Qd7 16.Qc2 f5 17.gf6 Bf6 18.0-0-0=) 16.Ne4 (16.Qc2 Qc6 17.0-0-0+-) 16...Qc6 (better 16...Qe5 17.Qb1 Bb7-/+) 17.Nf6?? (better 17.d3=) 17...Bf6–+ 18.gf6 (18.0-0-0 Be5 19.Qc2–+) 18...Qh1 19.Ke2 Qa1 20.Qc3 (20.Qc2 Bb7 21.Qc5 Nc6–+) 20...Qc3 21.dc3 Bb7 (21...Rg1 22.Nd3 Nd7 23.e4–+) 22.Nd3 Rg1 (22...Nd7!? 23.Bg7–+) 23.Nc5 Bd5 24.e4 (24.Bf4 Nd7 25.Nd7 Kd7–+) 24...Bc6 (24...Ba2 25.Nb7 e5 26.Ke3–+) 25.f4 (25.Kd3 Nd7 26.Nd7 Rd8–+) 25...Nd7 26.f5 Nc5 27.fe6 fe6 (27...Ne4 28.Be3 Rg2 29.Ke1 Ra2 30.Bd4–+) 28.f7 Kf7 29.c4 Be4 30.cb5 ab5 31.Ke3 Bf5 32.Kd4 (32.Kd4 Nd3 33.Be3 Rg4 34.Bf4 e5 35.Kd5 Rc8 36.Be3 Be4 37.Kd6 Rg6 38.Kd7 Bf5). Agiant – xxlacihu, lichess.org, 2019.

5.Bc4 Qg5

6.Nf3 Qg2 7.Rg1 Qh3 8.Bg7 Bg7 9.Rg7 +/–.

6.Nf3 Qg2? 7.Rg1 Qh3 8.Rg7. W Labahn.

6.Qf3 Bb4

7.Bd3 Be7 8.h4=+ Qh6 9.g4 Bh4 (9...f5 10.gf5 Nf6 11.Ne2=+) 10.g5 Qg5 (10...Bg5 11.Rh6 Pinning (11.Rh6 Deflection); 10...Qg5 11.Qh3 Combination) 11.Qh3 Bf2 12.Kf2 h5 13.Nf3 Qh6 14.Na3 Nf6 15.Nc4 Nbd7 16.Ke2 0-0 (16...Kd8!?+=) 17.Nd6 Rd8 (better 17...b6+-) 18.Rag1+- Rf8 19.Ng5 h4 20.Qh4 Qh4 21.Rh4 e5 22.Rgh1 (22.Bh7 Nh7 23.Nf5 Rd8 24.Rh7 g6 25.Rg7 Kf8 26.Rf7 Kg8 27.Ne7 Kh8 28.Rh1) 22...g6 23.Bg6! Nb6 (23...fg6 24.Rh8 Mate attack) 24.Bf5 Kg7 (24...Rd8 25.Be5 Kf8 26.Bf6 Bf5 27.Rh8) 25.Ne6! fe6 (25...Be6 26.Rg1 Mate attack; 25...fe6 26.Be5 Mate attack) 26.Rg1 Ng4 27.Rhg4 Kf6 28.Rg7 ef5 29.R1g6 1–0. Adlai – Zulu, internet, 2020.

7.Bd3 f6 8.h4 Qh6 9.g4 Nd7 10.g5 fg5 11.Qg2 g4 (11...gh4?? 12.Bg7 Qh5 13.Bh8+-) 12.Qg4 Bf8 13.Nf3 Ndf6 14.Qg2 Ne7 15.Ne5 Nfd5 16.h5 Nb4 (16...Nf6!?+=) 17.Be4+= Nf5 18.Ng4 Qg5 19.Nf6! gf6 20.Qg5 fg5 21.Bh8 Bd7 22.a3 Nd5 23.Bc2 0-0-0 24.e4 (better is 24.Be5!? Nh4 25.Bd1+=) 24...Bc5= 25.ed5 Rh8 26.Bf5 ef5 27.Ra2 Re8 28.Kf1 Bd6 (28...cd5?! 29.Rc2 Bb5 30.Kg2=) 29.d4 cd5 30.Nc3 Bc6 31.Kg2 b5 32.Rc1 Kd7 33.a4 b4 34.Nb5 Bb8 35.Rac2 Rc8 36.Rb2 a6 37.Rb4 ab5 38.ab5 Bb7 39.Rc8 Kc8 40.Rb1 Kc7 41.Re1 Kd7 42.Kf3 g4 43.Kg2 Bc7 44.f3 g3 45.f4 Bf4 46.Rf1 Bc7 47.Rf5 Bc8 48.Rf7 Kd8 49.h6 (49.Rf8 Kd7 50.Rh8=) 49...Be6 (better is 49...Bb6!?+=) 50.Rh7+= Bf5 51.Rh8 Kd7 52.h7 Be4 53.Kg1 g2 (53...Bf4 54.Rd8 Kd8 55.h8Q Kd7 56.Qg7 Ke8+-) 54.Rd8! Bd8 (54...Bd8 55.h8Q Decoy; 54...Kd8 55.h8Q Combination) 55.h8Q Bb6 56.Qf6 Bc7 57.Qc6 Kd8 58.b6 Bb6 59.Qb6 Ke7 60.Qc7 Ke6 61.Qg3 Kf6 62.Kf2 Ke6 63.Qg7 Kd6 64.Ke3 Kc6 65.Kf4 Kb5 66.Ke5 Kc4 67.Qg3 Kb5 68.Qe3 Kc4 69.Kd6 Kb4 (69...Bf3+-) 70.Qc1 Kb5 71.Ke5 Kb4 72.Kf4 Kb5 73.Ke3 Kb4 74.Kf2 Kb3 75.Qc5 1–0. Labahn,Wolfgang – Bendig,Frank, corr SOK–87–03, 1990.

7.Nh3 Qg6 =+.

7.Nh3 Qh6 =+.

7.h4 Qh6-/+ 8.g4 f6 (8...Nd7 9.Ne2 Bf8 10.Nf4+=) 9.Ne2 (9.Qd1 Kf7+=) 9...Ne7 10.Nf4 (10.a3 Bd6+=) 10...Nd5 (10...e5 11.Ne6 Be6 12.Be6-/+) 11.Qe4 Nf4 12.ef4 Kd8?? (better is 12...Be7-/+) 13.g5+- Qh5 (better is 13...Qg6 14.Qg6 hg6 15.gf6 Rg8 16.fg7 Be7+-) 14.gf6?? (better is 14.Be2 Bd2 15.Nd2+-) 14...g6= 15.f7 Rf8 16.Be6 Be6 17.Qe6 Qd5 18.Bf6 Kc7 19.Qd5 cd5 20.Be5 Kc6 21.Ke2 (21.a3 Bd6+=) 21...Na6 (21...Rf7 22.Rc1 Kd7 23.Rc7 Ke6 24.Rf7 Kf7 25.a3+=) 22.h5 (22.a3 Be7=) 22...Rf7+= 23.hg6 hg6 24.d4 (24.Rh6 Rg8+=) 24...Re8+= 25.a3 Ba5 (25...Bd6 26.Kd3+=) 26.Kd3= Nc7 27.Nd2 Bd2 28.Kd2 Ne6 Attacking the isolated pawn on f4 29.Rh4 g5 (29...Kb5 30.Rg4=) 30.fg5 (30.Rc1 Kb5 31.fg5 Rf2 32.Ke3 Rg2=) 30...Rf2 31.Ke3 Rg2 32.Rc1 Kb5 (32...Kb6 33.Rh7 Rg5 34.Rb1 Ka6 35.Rbb7 Nd4 36.Kd4 Rge5 37.Rbd7=) 33.Rb1 (33.Rh7 Rg5 (worse is 33...Ng5 34.Rb7 Ka6 35.Rd7+/–) 34.Rb7 Ka6=) 33...Ka6= 34.Rh7 b6 35.Rd7 Rg5 (35...Rg4 36.Kf3 Rg5 37.Rb4=) 36.Rd5+= Nc7 (36...Rh5 37.Ra1+=) 37.Rd7 Nb5 38.Kf4 Rg2 (38...Na3?? 39.Ra1 (39.Kg5 Nb1 40.Kf6 b5+=) 39...Rg2 40.Ra3 Kb5 41.Rda7 Rf2 42.Ke4+-) 39.Ra1 (39.Rb4 Nc3 40.Kf5 Rf2 41.Kg6 Ra2=) 39...Rf8= 40.Ke3 Nc3 (40...Rgf2 41.d5=) 41.a4 (41.Rh7 Re2 42.Kd3 Rf3 43.Kc4 b5 44.Kc5 Na4 45.Kc6 Rc3 46.Kd6 Nb6=) 41...Rgf2 (41...Re2 42.Kd3 Rf3 43.Kc4=) 42.Kd3 R2f3 (42...R8f3 43.Kc4 Rc2 44.Kb3=) 43.Kc4+= Rc8 (43...Rc8 44.Rc7 Rc7 45.Bc7 Kb7+=). Poschmann,Hans – Diener,Rudolf, corr ICCF T–19–F, 1979.

6.Nf3 Qg4

7.Na3 a5 8.h3 Qg2+-.

7.Bd3 Bb4? 8.h3 Qg2 9.Rh2 Qh2 10.Nh2 +-.

7.Bd3 Nf6 =.

7.Bd4 =+.

7.Qe2 Bb4 8.h3 Qg6 unclear. W Labahn.

7.Be2 Qb4?! 8.Ba3 Qa5 9.Bf8 Kf8 10.0-0 =.

7.Be2 Qb4 8.Qc2+=.

7.Be2 Bb4=+ 8.0-0 Nf6 9.Bf6 (9.d4 0-0=+) 9...gf6 10.d4 Rg8 11.g3 Qh3 (11...Nd7 12.a3 Be7 13.Nc3=+) 12.Nbd2 Nd7 13.a3 Be7 14.Re1 (14.Qc2 Qh6=+) 14...f5 (14...Nb6 15.Qc2=+) 15.Bf1 Qg4 16.Be2 Qg7 17.Nc4 a6 (17...Qh6 18.Nfe5=+) 18.Nce5 (18.Nfe5 Ne5 19.de5 Bd7=+) 18...Bf6 (18...Bd6 19.Nd7 Bd7 20.Nd2=+) 19.Nc4 Be7 (19...Qf8 20.Nfe5=+) 20.Nfe5 (20.Nce5 Bd6=+) 20...b5 21.Nd7 Bd7 (21...Kd7? 22.Nb6 Ke8 23.Na8+-; < 21...bc4 22.Nb6 Rb8 23.Nc8 Rc8 24.Qa4+/–) 22.Ne5 Bd6 23.Nd7 Kd7 24.Qc2 Rac8 25.a4 (25.Qd2 Qg6=+) 25...Qf8 (better is 25...f4!? 26.ef4 Qd4=) 26.ab5+= cb5 27.Qb2 Bb4 28.Rec1 a5 (28...Rc1 29.Qc1 (< 29.Rc1 Ba3 30.Bb5 ab5 31.Qb5 Ke7 32.Rc7 Kf6-/+) 29...Qc8 30.Qb1+=) 29.Bb5+/– Ke7 30.Be2 Rc1 31.Rc1 Qb8 32.Bf3 Rc8 33.Rc8 (33.Rb1 Kd8+=) ½–½. Cornacchini,Gabriele – Grouls,Cor, IECC, 1998.

7.Be2 Bb4 8.h3 Qg6 (8...Qg2?? 9.Rg1 Qg1 10.Ng1+-) 9.0-0 (9.Bd3 Qh6 10.g4 Be7+-) 9...Nf6 (9...Nd7 10.d4+=) 10.Ne5 (10.Qb3 Be7+=) 10...Qh6+= 11.Qb3 a5 12.Nd3 Bd6 (12...Na6 13.Be5=) 13.Ba3 (13.Na3 a4 14.Qc2 Nbd7+=) 13...Ba3+= 14.Qa3 Nbd7 15.Nc3 e5 (better 15...g6!?+=) 16.f4+- ef4 17.Rf4 Nf8 (17...c5 18.Nc5 0-0 19.Nd3+-) 18.Ne4 (18.Raf1!? Bh3 19.gh3 Qh3+-) 18...Ne4+- 19.Re4 Ne6 20.Rf1 Qg5 21.Ne5 f5 (21...Rf8 22.Nc4 Qe7 23.Qc3+-) 22.h4 (better 22.Nc4 Qe7 23.Nd6 Kd7 24.Rf5+-) 22...Qg3?? (better 22...Qe7 23.Qe7 Ke7 24.Rf5 Re8+-) 23.Rf5 Qe1 24.Bf1 Qd1 (24...Qd2 25.Nc4 Qd1+-) 25.Qd6 Qb1 26.Rf7 Qb4 (26...Qf1 27.Kf1 Bd7 28.Qd7) 27.Rb4 ab4 28.Qe7 1–0. DEFFM – GuestZVPM, freechess.org, 2019.

7.Be2 Bb4 8.h4 Bf8 (8...Qg2 9.Rg1 Qg1 10.Ng1+-) 9.Bd4 Qf5+- (9...Qg2 10.Rg1 Qh3 11.Bf1+-).

7.Be2 Qg2 8.Rg1 Qh3 9.Bg7 Bg7 10.Rg7 +/–.

4.Bb2 Ne7

5.b5 a6 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Bd7 9.Nc3 h6 10.Nf3 g6?? (10...dc4 11.Bc4 Nf5 12.0-0=) 11.Be2?? (better 11.bc6 Bc6 12.Nd5 ed5 13.Bh8+-) 11...Rg8 12.0-0 Nf5 (12...dc4 13.Bc4 Nf5 14.Be2+=) 13.d4 (13.bc6 Bc6 14.cd5 ed5+-) 13...Ne7 (13...dc4 14.bc6 Nc6 15.Bc4+-) 14.bc6 Bc6 15.Ne5 Nf5 16.Bd3 (better 16.cd5 ed5 17.Qb3+-) 16...Bd7? (16...dc4 17.Bc4 Nd6 18.Bd3+-) 17.Qf3 (17.cd5 ed5 18.Qb3 Bc6+-) 17...Nc6? (better 17...dc4 18.Bc4 Nc6+-) 18.Nf7?? (better 18.Nd7 Qd7 19.cd5 ed5 20.Nd5+-) 18...Kf7=+ 19.cd5 Nce7? (better 19...ed5 20.Qd5 Be6 21.Qd8 Nd8=) 20.de6 (20.e4 Bg7+-) 20...Be6+- 21.e4 (21.Qb7?! Bg7=) 21...Ke8 (better 21...Qd4 22.ef5 gf5+-) 22.ef5 gf5 23.Re1 (23.d5 Bc8 24.Qh5 Ng6 25.Re1 Be7 26.Nb5+- (worse 26.Bf5 Bf5 27.Qf5 Nh4 28.Qh5 Kd7+-)) 23...Kf7 (23...Qb6+-) 24.Re6! Ke6 Decoy to e6 25.Bc4 Theme: Double Attack 25...Kf6 26.Bg8 (better 26.Ne4 Kg6 27.Qg3 Kh7 28.Nf6 Kh8 29.Ng8+-) 26...Ng8 27.d5 (27.Nd5 Kg7+-) 27...Ne7? (27...Kg6 28.Nd1+-) 28.d6 (better 28.Ne4 Kg6 29.Qg3 Kh7 30.Nf6 Kh8 31.d6+-) 28...Nc6?? (28...Qa5 29.Bb2 (29.de7?! Qa1 30.Nd1 Be7=) 29...Nc6 30.Ne4 Ke6 31.Qb3 Qd5 32.Nc5 Kd6 33.Ba3+- (33.Nb7?! Ke6 34.Qd5 Kd5+-)) 29.g4 (better 29.Ne4 Ke6 30.Nc5 Kd6 31.Nb7 Kc7 32.Nd8 Nd8 33.Qf5 Be7+-) 29...Bd6 (29...Qa5 30.Ne4 Kg6 31.gf5 Qf5 32.Qg3 Kf7 33.Qb3 Qe6 34.Qb7 Ne7 35.de7 Be7 36.f3+-) 30.Qf5 (better 30.Ne4 Ke7 31.Bf6 Ke8 32.Bd8 fe4+-) 30...Ke7 31.Nd5 Ke8 32.Qe6 Ne7 33.Bg7?? (better 33.Nf6 Kf8 34.Ne4+-) 33...Bh2+- 34.Kh2 Threatening mate: Nf6 34...Qb8?? (34...Qd5 35.Qh6 Qf3 36.Qh5 Kd7 37.Qb5 Ke6 38.Qc4 Nd5 39.Qc8 Kd6 40.Qf8 Qf8 41.Bf8 Ke5+-) 35.Be5 (35.f4 Qf4 36.Nf4 Kd8 37.Qd6 Ke8 38.Bf6 Nc6 39.Qe6 Kf8 40.Ng6) 35...Qd8 36.Nf6 Kf8 37.Bd6 (37.Bd6 Kg7 38.Be7 Qc7 39.Kh3 Qc3 40.Kh4 Qc8 41.Nh5 Kh7 42.Qf7 Kh8 43.Bf6; 37.Bf4 Ng8 38.Nh7 Kg7 39.Be5 Nf6 40.Nf6 Qb8 41.Ne8 Kf8 42.Bb8 h5 43.Bd6) 1–0. BeepBeepImAJeep (2585) – wow_dersin (1725), lichess.org, 2016.

5.b5 Ng6 6.a4 Be7 (6...e5 7.d4=) 7.Nf3 (7.Bg7 Rg8 8.Bc3 e5+=) 7...Bf6 (7...0-0 8.d4=) 8.d4 Nd7 9.Be2 0-0 10.Nbd2 Re8 11.0-0 e5 12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 14.de5 Nde5 15.Ne5 Ne5 16.Bd4 Bd7 17.Nf3 Ng6 (17...Bg4!?=) 18.Bf6+- Qf6 19.Qd5 Bc6 20.Qd4 Qe6 21.Bc4 (21.Rfd1 Qe7+-) 21...Qf5 22.Bd3 Qh5 23.Bg6 (23.Be2 Red8 24.Qc3 Bd5+-) 23...hg6 (better 23...Qg6 24.Nh4 Qh5=) 24.Ne5?? (24.Qf4!?+-) 24...Rad8?? (24...Re5 25.f3–+) 25.Qc4?? (25.Nc6 Rd4 26.ed4+=) 25...Qe5?? (better 25...Bd5 26.Qc7 Qe5 27.Qe5 Re5–+) 26.Qc6+- Rc8 27.Qb5 Qe6 28.Rac1 Rb8 29.Qc6 Qe5 30.g3 g5 31.Rc5 Qe7 32.Rfc1 f6 33.Qc7 Qe6 (33...Rb3 34.R5c2+-) 34.Rc6 (34.Qa7 Ra8 35.Qb7 Reb8+-) 34...Qe4 35.Qa7 Rb2 (35...Ra8 36.Qd7 Qa4 37.Qd5 Kh8 38.Qf7+-) 36.Qd4 (36.Rc7!? Qg6+-) 36...Ra2 37.Qe4 (37.Qc4!? Qc4 38.R6c4 Re5+-) 37...Re4+- 38.R6c4 Re6 (38...Ra4 39.Re4 Re4 40.Rd1+-) 39.R1c2 (39.Rg4 Re5+-) 39...Ra1 40.Kg2 Ra6 41.h4 (41.h3 R6a4 42.Rc7 Kh7+-) 41...R1a4 (41...gh4!? 42.Rh4 R1a4 43.Rc8 Kf7 44.Rc7 Kg6+-) 42.Ra4 Ra4 43.hg5 fg5 44.Rc5 g4 45.Rf5 Kh7 (45...Ra6 46.e4+-) 46.Rf4 Ra5 47.Rg4 g6 48.Rh4 Kg7 49.Rd4 Rf5 50.g4 Rf7 51.Kg3 Kh6 (51...Re7 52.e4+-) 52.f4 g5 53.f5 Kg7 (53...Rf6 54.e4 Ra6 55.e5+-) 54.Kf3 Kf6 (54...Rf6 55.e4+-) 55.Rd6 Kg7 56.Re6 Rf6 (56...Kf8+-) 57.Rf6 Kf6 58.e4 Kf7 59.Ke3 Kf6 60.Kd4 Ke7 61.e5 Kf7 62.Ke4 Ke8 63.f6 Kf8 (63...Kd7 64.Kd5 Kc7 65.f7 Kb7 66.Kc5 Ka6 67.f8Q Kb7 68.Qe7 Kc8 69.Kc6 Kb8 70.Qb7) 64.Kf5 (64.e6 Ke8 65.Kf5 Kd8 66.e7 Ke8 67.Kg5 Kf7 68.Kf5 Ke8 69.g5 Kf7 70.g6 Ke8 71.g7 Kd7 72.g8Q Kc6 73.e8Q Kc5 74.Qe5 Kb4 75.Qgb8 Kc4 76.Qbb5) 64...Ke8 65.e6 (65.Ke6 Kd8 66.f7 Kc7 67.Kd5 Kb6 68.f8Q Kb7 69.Qe7 Kb6 70.e6 Kb5 71.Qb7 Ka5 72.Kc4 Ka4 73.Qb4) 65...Kf8 66.Kg5 (66.Ke5 Kg8 67.Kd6 Kf8 68.f7 Kg7 69.Kd7 Kf6 70.f8Q Ke5 71.e7 Kd4 72.e8Q Kc4 73.Qe4 Kb3 74.Qd3 Ka4 75.Qfa3) 66...Ke8+- 67.Kf5 Kf8 (67...Kd8 68.f7 Ke7 69.g5 Kf8 70.g6 Ke7 71.g7 Kd6 72.f8Q Kd5 73.Qb4 Kc6 74.g8Q Kc7 75.Qf7 Kd8 76.Qd7) 68.Ke5 Kg8 69.Kd6 (69.g5 Kh7 70.e7 Kg6 71.e8Q Kg5 72.Qg8 Kh6 73.Kf5 Kh5 74.Qg5) 69...Kf8 (69...Kh7 70.e7 Kg6 71.e8Q Kg5 72.f7 Kg4 73.f8Q Kg5 74.Qe5 Kg4 75.Qff5 Kh4 76.Qh5) 70.e7 (70.g5 Ke8 71.g6 Kd8 72.e7 Kc8 73.Kc6 Kb8 74.Kb6 Kc8 75.e8Q) 70...Ke8 (70...Kf7 71.g5 Ke8 72.Ke5 Kf7 73.g6 Kg6 74.e8Q Kh6 75.Kf5 Kh7 76.Qf7 Kh6 77.Qg6) 71.g5+- Kf7 72.Kd7 (72.Kd7 Kg6 73.e8Q Kf5 74.f7 Kf4 75.f8Q Kg5 76.Qe5 Kg4 77.Qff5 Kh4 78.Qh5) 1–0. BeepBeepImAJeep (2680) – wzn (2440), lichess.org, 2016.

5.c5 Nf5 6.g3 (6.Nf3 b6=) 6...f6 (6...b6 7.Qa4=+) 7.Bh3 (7.d4 b6=) 7...Be7 8.Bf5 ef5 9.Qh5 g6 10.Qe2 (10.Qh6 Bf8 11.Qh4 Nd7=) 10...0-0 11.Nf3 b6 (11...a5 12.a3=+) 12.d4 Ba6 13.Qc2 Nd7 14.Nc3 bc5 15.dc5 (15.bc5 Rb8=) 15...Re8 (15...Ne5 16.Ne5 fe5 17.h4=+) 16.a4 (16.Nd4 Ne5 17.a3 Bc4=+) 16...Bb7 (16...Ne5!? 17.Ne5 fe5=+) 17.Nd4= Nf8 (17...Ne5 18.Nce2=) 18.0-0 Qd7 19.Rfd1 Ne6 20.Nb3 (20.Nce2 Rab8+=) 20...Qc8 21.Na5 (21.b5 Rb8+=) 21...Bd8 (21...Rb8 22.Ne2=) 22.Nb7+= Qb7 23.Ba3 (23.b5 Rc8+=) 23...Be7 (23...Bc7 24.b5 Rad8 25.bc6 Qc6 26.Qa2+=) 24.a5 (24.b5 Rad8+=) 24...Nc7 25.Rab1 Nb5 26.Nb5 Qb5 27.Qc3 Kf7 28.Rd2 Rab8 29.Rd4 (29.Rbd1!?=) 29...Bc5-/+ 30.Rdd1 (30.Qc5 Qc5) 30...Bf8 31.Rb2 (31.Bb2 Re6 (31...Bb4?? 32.Qf6 Kg8 33.Qg7) 32.Qd4 a6-/+ (worse 32...Bb4 33.Bc3 c5 34.Qd5=)) 31...Bg7 (31...Re4 32.Rc1-/+) 32.Rc2 The backward pawn on c6 becomes a target 32...Re6 33.Qd4 a6 34.Rc5 Qb7 35.Rc2 Qd7 (35...Bf8 36.Rdc1-/+) 36.Qh4 (36.Qd3 Qc8-/+) 36...Kg8-/+ 37.Qd4 Kf7 (37...Bf8 38.Qc3=+) 38.Qf4 (better 38.Qh4!?=) 38...Rb5-/+ 39.Bb2 (39.Qd4!?-/+) 39...Re4–+ 40.Qf3 Reb4 41.Bc3 Rb1 42.Qe2 Rd1 43.Qd1 Qb7 44.Kg2 c5 45.Qd2?? (better 45.Qf3–+) 45...d4 46.f3 dc3 47.Qc3 Qc6 48.Kf2 Bf8 49.Rd2 Qe6 50.Ke2 (50.Rd1–+) 50...Rb3 51.Rd7 (51.Qc1 Qe3 52.Kf1 Qf3 53.Kg1 Qe4–+) 51…Ke8 (51...Ke8 52.Qb3 Qb3 53.Rh7 c4–+) 0–1. petrobbo (2015) – bravner (2065), ChessWorld.net, 2019.

5.Nf3 a6 6.Be2 f6 7.a3 Ng6 (7...dc4 8.Bc4 b5 9.Bb3=) 8.0-0 Bd6 9.c5 Bc7 10.h3 0-0 11.d3 Nh4?? (better 11...e5=) 12.Nh4+- e5 13.f4 Qe7 Black intends e4 14.f5 e4 15.g4 Bg3 16.Ng2 Qc7 (16...ed3 17.Qd3 Nd7 18.e4+-) 17.Nf4 (17.de4 de4 18.Nc3 Re8+-) 17...Bf4 18.ef4 Qe7 (18...ed3 19.Qd3 a5 20.b5+-) 19.Nc3 Re8 (19...ed3 20.Bd3 a5 21.Re1+-) 20.de4 de4 21.Qd6 (better 21.Bc4!? Kh8 22.Re1 e3+-) 21...Qd6 22.cd6 Bd7 23.Bc4 Kf8 24.Rae1 e3 25.Rf3 b5 26.Be6 (26.Bb3 e2 27.Re2 Re2 28.Ne2 a5+-) 26...Ra7 (26...Be6 27.fe6 Re6 28.Rfe3 Re3 29.Re3+-) 27.Rfe3 a5 28.Bd7 (28.Kf2 ab4 29.ab4 Bc8+-) 28...Re4 (28...Re3 29.Re3 Nd7+-) 29.Re4 (29.Re4 Rd7 30.Re8 Kf7 31.Rb8 ab4 32.Rc8 g6 33.Rc7 Kg7 34.Rd7 Kh6 35.Ree7 gf5 36.Rh7 Kg6 37.Rdg7) 1–0. GuestCZNW – GuestXCSY, freechess.org, 2017.

4.Bb2 f5

5.a4 Be7?? 6.b5 (better 6.Bg7 Bf6 7.Qh5 Kd7 8.Bh8 Bh8 9.Qh7 Ne7 10.Nc3+-) 6...Bf6 7.Nc3 Ne7 8.Nf3 0-0 9.Be2 cb5 10.d4?? (better 10.ab5 e5 11.Nd5 Nd5 12.cd5+=) 10...bc4-+ 11.0-0 Nbc6 12.Ba3 a5 (12...Qa5 13.Qd2-+) 13.Nb5 (13.Rb1 g5-/+) 13...Bd7 14.Nd6 Nc8?? (better 14...Qb8-+) 15.Nb7+= Qc7 16.Nc5 (better 16.Bf8 Qb7 17.Bc5+=) 16...Be7 17.Rb1 Rb8 (17...Nb4 18.Qd2-/+) 18.Qd2 (18.Rb8 Nb8 19.Qc2 Rd8=+) 18...Rb1 19.Rb1 Bc5 20.Bc5 Re8 21.g3 (21.Qc3!?=+) 21...Nd6-/+ 22.Bb6 Qb7 23.Qc2?? (better 23.Qc1-/+) 23...Rb8-+ 24.Nd2 Qc8 (better 24...Nb4 25.Rb4 ab4-+) 25.Bc5 Ne4 26.Rb5 (26.Ne4 fe4 27.Rb8 Qb8-+) 26...Nd2 (26...Nb4!? 27.Rb8 Qb8 28.Bb4 ab4 29.Nc4-+) 27.Qd2 Rb5 (better 27...Nd4 28.ed4 Bb5 29.ab5 Rb5-+) 28.ab5= Nb4 29.Bb4 ab4 30.Qb4 Qb7 (30...c3 31.Qa3 c2 32.Qc1-+) 31.b6+= Kf7 32.Bd1 Bc6 33.Bc2 Ke8 34.Kf1 Kd7 (34...Qe7 35.Qa5 Qb7 36.g4 fg4 37.Bh7+/-) 35.Ke1 (35.Qf8 g6 36.Qh8 Qb6 37.Qh7 Kd6 38.Qg6 Kd7+/-) 35...Qa6 (35...g5 36.h3+=) 36.Kd2 Bb7?? (36...g5 37.h3+=) 37.Qc5 (better 37.Ba4 Bc6 38.b7 Qa4 39.Qa4 Ba4 40.b8Q+-) 37...Bc6+= 38.Qb4 Qb7 (38...Bb7 39.Ba4 Bc6 40.b7 Qa4 41.Qa4 Ba4 42.b8Q+-) 39.Kc3 Qa6 40.Kb2 Qb7 41.Ba4 Ba4 (41...g5 42.Bc6 Kc6 43.Qc5 Kd7 44.h4=) 42.Qa4+= Kd6 43.Qb4 Kd7 44.Qb5 Qc6 45.Qb4 (45.Qa6 Qc8 46.b7 Qb8+=) 45...Qb7 46.Kc3 Kc6 47.Qc5 Kd7 48.f4 Qc6 49.Kb4 Qb7 50.Kb5 Kd8?? (50...Qc8 51.Ka4=) 51.Qd6 (51.Qf8 Kd7 52.Qf7 Kd8 53.Qb7 Ke8 54.Qc7 Kf8 55.b7 e5 56.b8Q) 51...Kc8?? (51...Qd7 52.Qd7 Kd7 53.Ka6=) 52.Kc5 (52.Qf8 Kd7 53.Qf7 Kd8 54.Qb7 Ke8 55.Qc7 Kf8 56.b7 e5 57.b8Q) 52...Qd7= 53.Qd7?? (better 53.b7 Qb7 54.Qf8 (worse 54.Qe6 Qd7 55.Qa6 Kb8-/+) 54...Kc7 55.Qd6 Kc8 56.Qf8 (56.Qe6? Qd7 57.Qa6 Kb8-+) 56...Kc7 57.Qd6 Kc8=) 53...Kd7-+ 54.Kb4 Kc8 55.g4 (55.h3 Kb7-+) 55...Kb7 (55...fg4 56.e4 de4 57.Kc4-+) 56.gf5 (56.g5-+) 56...ef5 57.Kc3 g6 58.Kb4 Kb6 59.e4 (59.Ka4-+) 59...Kc6 (better 59...fe4 60.Kc3 Kb5 61.h4-+) 60.ed5 (60.ef5 gf5 61.Ka4-+) 60...Kd5 61.Kc3 Ke4 (61...h6 62.Kd2 Kd4 63.Ke2-+) 62.h3?? (better 62.Kc4 g5 63.fg5=) 62...Kf4 (better 62...Kd5 63.h4-+) 63.h4?? (63.Kc4 Kg3 64.d5-+) 63...Kg3 (better 63...Ke4 64.Kc4 f4-+) 64.d5 Kh4 (64...f4 65.d6 f3-+ (65...Kh4?? 66.d7+-)) 65.d6+- g5 66.d7 g4 67.d8Q (67.d8Q Kg3 68.Qc7 Kf3 69.Kd4+-) 1-0. BeepBeepImAJeep (2570) - DMEmirhanEmir2744 (1920), lichess.org, 2016.

5.cd5 Nf6 6.de6 (6.dc6 Nc6 7.b5 Nb4+/-) 6...Be6 7.a3 Be7 8.Nf3 0-0 9.d4 (9.Nd4 Qd7+/-) 9...Nbd7 (9...a5 10.b5+=) 10.Bd3 Ne4 11.Qc2 Bd5 (11...a5 12.ba5 (worse 12.Be4 fe4 13.Nfd2 ab4=) 12...Qa5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3+=) 12.Nc3+/- Bd6 (12...Nc3 13.Bc3 g6 14.0-0+/-) 13.Nd5 (13.Ne4 Be4 14.Be4 fe4 15.Qe4 Qf6+-) 13...cd5+/- 14.Qb3 Ndf6 15.Rc1 (15.0-0 Qe7+/-) 15...Rc8 (15...a5 16.0-0+/-) 16.0-0 Qe7 17.Ne5 (17.Rc8 Rc8 18.Qa4 a6+/-) 17...Rce8? (17...Nd2 18.Qa4 Nf1 19.Rc8 Rc8 20.Bf5=) 18.f3 (better 18.Rc2!? Qe6 19.Rfc1+-) 18...Nd2= 19.Qc2 (19.Qa4 Nf1 20.Kf1 Ne4=) 19...Nf1 20.Kf1 Be5 (20...g6 21.Bb5 Ra8 22.Bc3=+) 21.de5 Nd7 22.Bf5 Ne5 23.Bh7 Kh8 24.Re1 (24.Bg6 Nf3 (worse 24...Ng6 25.Qg6 Kg8 26.Rc5+/-) 25.gf3 Rf3 26.Kg1 Qe3 27.Kh1 Rf2=) 24...Qh4 (better 24...Nf3 25.gf3 Rf3 26.Kg2 Ref8-/+) 25.Bg6?? (25.Be5 Re5 26.Qc5=) 25...Ng6 (better 25...Nf3 26.gf3 Rf3 27.Kg2 Ref8 28.Bg7 Kg7-+) 26.Qg6+= Qh2?? (better 26...Re7+=) 27.Qg7 1-0. ClayPigeons (2170) - Barfold (2180), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Nf3 Bb4?? 6.Bg7 dc4 7.Bc4+-.

5.Qh5 g6 6.Qf3 Nf6=.

5.Qb3 Nf6 6.Nf3 Bd6

7.Nc3 0-0 8.a4 Qe7 9.b5 a6 10.d4 Nbd7 11.Be2 Ne4 12.0-0 Kh8 13.Rac1 Rf6 14.bc6 bc6 15.c5 (15.Rb1 Rh6 16.h3 Rb8+=) 15...Bc7= 16.g3 (16.Qc2 e5=) 16...Rh6 (16...Rb8 17.Qc2=+) 17.Kg2 (17.Rb1 e5=) 17...Rb8 18.Qc2 e5 19.Ba3 Nc3 (19...Ba5 20.Na2=+) 20.Qc3 e4 21.Nd2 Nf6 22.Rh1 (22.f4 ef3 23.Rf3 f4 24.gf4 Bg4-/+) 22...f4 23.ef4 Bh3 24.Kg1 Qe6 (24...Bf4 25.Rb1-/+) 25.Nf1 (25.Qe3 Ng4 26.Bg4 Bg4-/+) 25...Rg6 26.Ne3 Bf4 27.Ra1 Nd7 28.Ba6 Rf8 (28...Ra8 29.Bb7 Ra7 30.Rb1-/+) 29.Bf1 (29.Be2 Rgf6 30.Nd1 Qf7=+) 29...Be3 30.Qe3 (30.fe3 Bf1 31.Rf1 Qh3 32.Rf8 Nf8=+) 30...Rf3 (30...Bf1 31.Kf1 Rf3 32.Qe2-/+) 31.Qe2 (31.Bh3 Qh3 32.Qe2 Qf5=) 31...Rgf6 (31...Bf1 32.Kf1 Rgf6-+) 32.Ra2?? (better 32.Bh3 Qh3 33.Bc1 Rf2 34.Qf2 Rf2 35.Kf2 Qf5 36.Kg1-+) 32...Bf1 (better 32...e3 33.Bh3 Qh3 34.Qf3 Rf3-+) 33.Qf1 Rf8 (33...e3 34.h3 ef2 35.Kh2 Rg3-+) 34.Qg2?? (34.Bc1 e3! 35.Be3 Re3-+) 34...Qf5 (better 34...e3 35.Bc1 ef2 36.Rf2 Rf2 37.Qf2 Rf2 38.Kf2 Qf5 39.Kg1 Nf6-+) 35.h3 Qf6 36.Re2 (36.Kh2 Qd4 37.Rf1-+) 36...Qd4 (better 36...Ra3 37.Rd2 Ra4-+) 37.Bb2 (37.Bb2 Qd3 38.Qf1 Rg3 39.Kh2-+). ClayPigeons (2085) - MestredoSul (2045), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.Nc3 0-0 8.d4 Nbd7 9.a4 b6 10.Be2 Bb7 11.Rc1 Rc8 12.Ba3 dc4 13.Bc4 c5? (better 13...Nd5=) 14.Be6 Kh8 15.Ng5?? (better 15.Nb5 Be7 16.Na7+-) 15...Qe7?? (15...cb4 16.Bb4 Bb4 17.Qb4 Bg2+=) 16.Nf7 (better 16.bc5 Nc5 17.dc5 Bc5 18.Bc5 Rc5 19.Nf7 Rf7 20.Bf7 Bg2 21.Rg1+-) 16...Rf7+/- 17.Bf7?? (better 17.bc5 bc5 A) worse 18.Qb7 Rb8 19.Qa6 Qe6 20.Bc5 Nb6=+ (worse 20...Nc5 21.dc5 Rc8 22.Qd6 Qd6 23.cd6+/-); B) 18.Bf7 Bg2 19.Rg1+/-) 17...c4?? (better 17...cb4 18.Nb5 ba3 19.Rc8 Bc8-/+) 18.Bc4+- Bg2 19.Rg1 Bf3 20.Rc2 (20.h3 Ne4+-) 20...f4 21.Nd1 (21.Nb5 Bb8 22.Be2 Rc2 23.Qc2 Bb7+/-) 21...fe3 22.Ne3 Bh2 23.Rg5 Bf4 24.Rf5 Nh5?? (24...Be3 25.Qe3 Qe3 26.fe3+=) 25.Bb2 (better 25.Be2 Rc2 26.Qc2+- (26.Bf3?! Be3 27.Qc2 Bd4 28.Be2 Nhf6+/-)) 25...Rf8 (25...Ndf6 26.Rb5+/-) 26.Rf8+- Nf8 27.d5 (27.Be2 Be2 28.Re2 Qg5+-) 27...Ng6 (27...Bd6 28.Bc3 Nf4+/-) 28.Qc3 (28.Be2 Be2 29.Rc8 Nf8 30.Ke2 Bd6+-) 28...h6? (28...Bd6 29.Ba3 Nhf4+=) 29.d6?? (better 29.Be2 Be2 30.Re2+-) 29...Bd6= 30.Rd2?? (better 30.Ba3=) 30...Bf4?? (better 30...Bb4 31.Qd4 Nhf4-+) 31.Be2+/- Bg2?? (better 31...Be2 32.Re2 Be5 33.Qc8 Kh7 34.Be5 Qe5=) 32.b5 (32.Bh5 Nf8 33.Re2 Be3 34.Re3 Qb7+-) 32...Bh3? (32...Nf6 33.Ng2 Bd2 34.Qd2 Kh7+-) 33.Ba3 (33.Bh5 Be5 34.Qc6 Nf8 35.Be5 Qe5+-) 33...Qe6?? (33...Qg5 34.Bh5 Be3 35.Rd8 Qd8 36.Qe3 Bf5-/+) 34.Qc8 (34.Rd8 Kh7 35.Bh5 Be3 36.Qe3 Nf4 37.Qe6 Be6+- (37...Ne6?? 38.Ra8+-)) 34...Kh7 (better 34...Qc8 35.Bh5 Ne5-+) 35.Rd8 (better 35.Qe6 Be6 36.Bh5+-) 35...Qc8-/+ 36.Rc8 Bc8 37.Bb2?? (37.Bh5 Be5-/+) 37...Be6 (37...Nf6 38.Bd3 Bb7 39.Nc4-+) 38.Bd3?? (better 38.Bh5 Ne5 39.Bd4-/+) 38...Bb3-+ 39.Bg6 (39.Bc2 Bc2 40.Nc2 Bd6-+) 39...Kg6 40.Ke2 (40.a5 ba5 41.Bd4 Be3 42.fe3 Bc4-+) 40...Be3 (40...Ba4 41.Ke1-+) 41.fe3 Ba4 42.Bc3 (42.e4 Bb5 43.Ke3 Bc6-+) 42...Bb5 43.Kf3 a6 44.Bd4 (44.e4 Bc6 45.Ke3 Nf6-+) 44...Bc4 (44...Bc6 45.Ke2 Ng3 46.Kd3-+) 45.Kg4 (45.Bb6 Bd5 46.Kg4 Nf6 47.Kf4 h5-+) 45...b5 46.e4 Nf6 47.Kf4 Bd3 0-1. ClayPigeons (2180) - Barfold (2165), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.Nc3 0-0 8.d4 Nbd7 9.a4 Ne4 10.b5 Nc3 11.Bc3 Qf6 12.Rd1 e5? (better 12...cb5!? 13.Qb5 dc4=) 13.cd5 (better 13.bc6 bc6 14.cd5+-) 13...ed4?? (better 13...cb5 14.de5 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Bb5 Qd6+/-) 14.Bd4 (better 14.dc6 Kh8 15.Bd4+- (worse 15.cd7 dc3 16.dc8N Rac8+-; 15.Nd4?! Nc5 16.Qc2 Ne4+-; 15.Rd4?! Nc5 16.Qc4 Qe7+-)) 14...Be5 (14...Ne5 15.dc6 Be6+-) 15.dc6 Kh8 16.cd7 Bd4 17.dc8Q Rac8 18.Nd4 a6 (18...f4 19.Be2 fe3 20.Qe3+-) 19.Be2 ab5 20.ab5 Qg6 (20...Rce8 21.0-0+-) 21.0-0 f4 22.ef4 Rf4 23.Nf3 (23.Qh3!? Ra8 24.Bd3 Qh6 25.Qh6 gh6+-) 23...Re8 24.Qd3 Qg4 25.Rfe1 h6 (25...Rfe4 26.Bf1 Re1 27.Re1+-) 26.Qd7 (better 26.Ne5 Qf5 27.Ng6 Kg8 28.Qb3 Qf7 29.Qf7 Rf7+-) 26...Qg6 (26...Qd7 27.Rd7 Rfe4 28.Kf1+-) 27.Qh3 (better 27.Bd3 Qg2 28.Kg2 Rg8+-) 27...Ref8 (27...Rfe4 28.Bd3 Re1 29.Re1 Re1 30.Ne1+-) 28.Nh4 (better 28.Ne5!? Qb6 29.Qe3 Qe3 30.Ng6 Kh7 31.Nf8 Rf8 32.fe3 Re8+-) 28...Qb6 (28...Qg5 29.g3 Rf2 30.Qe6+-) 29.Rf1 (29.Qg3!? R4f6+-) 29...Qf6 30.Ng6! Qg6 31.Bd3 Qf6. ClayPigeons (2210) - cbssfdx (2160), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.d4 0-0 8.a4 Ne4 9.b5 Nd7 10.Bd3 Qf6 (10...Qa5 11.Nc3=) 11.Nc3 g5 (11...Nc3 12.Qc3 dc4 13.Bc4+=) 12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 (13...ed5 14.Be4 fe4 15.Ne4 Bb4 16.Qb4 de4 17.Qb3 Rf7 18.d5=+) 14.Nd5 ed5 15.Qd5 Qf7 16.Qa8 (16.Be4 fe4 17.Qg5 (17.Qa8?? Qc4 18.Kd1 Qb3 19.Kc1 ef3-+) 17...Qg6 18.Qg6 hg6 19.Ng5 Bb4 20.Kf1-/+) 16...Ba6 17.Qf8 Qf8?? (17...Kf8 18.Ba6 Bb4 19.Kf1 Qb3-+) 18.Ba6+- f4 (18...Qb8 19.Bc1+-) 19.Bc4 Kg7 20.Bd3 Bb4 21.Kf1 Nf2 (21...Qf5 22.Ke2 fe3 23.fe3+- (worse 23.Ke3 Qf4 24.Ke2 g4=+)) 22.Kf2 fe3 23.Ke3 Qf4 24.Kf2 g4 25.d5 (better 25.Bc1 Qd6 26.Be3 gf3 27.gf3+- (27.Kf3?! Nf6+-)) 25...Nf6 26.Bf6 (26.Bc1 Bc5 27.Ke1 Qd6+/-) 26...Kf6+/- 27.Rhf1 (27.Rac1 gf3 28.Rc6 Kg7 29.gf3 Qd2 30.Be2 Bc5 31.Rc5 Qd4 32.Kg2 Qc5+=) 27...Bc5 (better 27...gf3 28.Kg1 Kg5 29.gf3 Qe3 30.Kh1 Qd3-+) 28.Ke1+/- Qe3? (28...Ke7 29.Rb1 gf3 30.Rf3 Qh2 31.Rb7 Kd6+=) 29.Be2+- Bb4 30.Kd1?? (better 30.Nd2! Ke5 31.Rd1 Kd5 32.Rf2+-) 30...Qb3= 31.Kc1 Qc3 32.Kd1?? (better 32.Kb1 Qb3 33.Kc1 Qc3 34.Kb1 Qb3 35.Kc1=) 32...Qd2 (better 32...Qa1 33.Kc2 Qa2 34.Kd3 gf3 35.Rf3 Ke5 36.Re3 Kd6-+) 33.Nd2+- Ke7 34.Ne4 Kd8 35.Ng3 (35.Bg4 Be7 36.Rc1 Ke8 37.Rc8 Bd8 38.d6 a6 39.Nc5 h6 40.Bd7) 35...h5 36.Bg4! h4 (36...hg4 37.Rf4 Double attack (37.Rf4 Decoy)) 37.Nf5 (37.Rc1 Bc3 38.d6 Ke8 39.Rc3 hg3 40.Rc8) 37...Bc3 38.Nh4 Ba1 39.Kc2 (39.d6 Ke8 40.d7 Ke7 41.Ng6 Kd6 42.d8Q Kc5 43.Qc7 Kb4 44.Rf4 Ka3 45.Qc5 Kb2 46.Qb4 Ka2 47.Be6) 39...Bc3 40.Kc3 a5 (40...Kc7 41.Rf7 Kb6 42.Kb4 a5 43.Kc4 Ka6 44.Be2 Kb6 45.g4 Ka6 46.Kc5) 41.Kc4 (41.Kc4 Kc7 42.Rf7 Kb8 43.d6 Ka8 44.d7 Kb7 45.d8Q Kc6 46.Bf3; 41.d6 Ke8 42.Ng6 Kd8 43.Rf8) 1-0. ClayPigeons (2200) - Aldrin_Caraig (2185), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

7.d4 0-0 8.Nc3 Bd7 9.a4 Be8 10.Be2 Bh5 11.Rc1 Nbd7 12.0-0 Ne4 13.b5 (13.Rc2 Ng5 14.Ng5 Be2 15.Ne2 Qg5=) 13...Rb8 (better 13...Bf3 14.Bf3 Nd2-/+) 14.Rfd1 Qf6 15.Ba3 (15.Qc2 dc4 16.Ne4 fe4 17.Qe4 Nb6 18.bc6 Bg6=) 15...Ba3 (15...Bf3 16.Bf3 Bh2 17.Kf1=+) 16.Qa3= Bf3 17.Bf3 dc4 (better 17...Nb6!? 18.c5 Nd7=) 18.bc6 bc6 19.Be4 fe4 20.Ne4 Qf5 21.f3 Nb6 (21...Qg6+/-) 22.Qc5 (22.a5 Nd5 23.Nc5 c3+=) 22...Nd5? (22...Qg6 23.Kh1=) 23.Re1 (23.Nd6!? Qg6 24.Nc4+-) 23...c3 (23...Qg6 24.Qc4 (worse 24.Qa7 Rb2 25.Ng3 h5=+; 24.Rc4?! Rf3 25.Ng3 Re3=) 24...Rf3 25.Qc6 Re3 26.Re3 Ne3 27.Nc5+/-) 24.Nc3 Qd3? (24...Qg6 25.Qd6+/- (25.Qa7? Nc3 26.Qa6 Na2-+)) 25.Nd5 (better 25.Ne4!?+-) 25...cd5+/- 26.Qe7 Rfe8 (26...Qg6 A) 27.Qa7 Rb2 28.g4 h6-/+ (28...Rf3 29.Rc8 Rf8 30.Rf8 Kf8 31.Rf1 Ke8 32.h3+/-); B) 27.Rc6 Rbe8 28.Qa7 Rf3 29.Qd7+=) 27.Qd6 (27.Qa7!? Rb2 28.Qc7+-) 27...Rb2 28.Qd7 (28.Rc8 Qg6 29.Re8 Qe8+/-) 28...Kf8 (better 28...Qg6!? 29.g4 h5+=) 29.Rc7+- (29.Qa7 Qd2 30.Qf7 Kf7 31.Re2 Qe2 32.Rc7 Re7 33.Re7 Ke7 34.a5 Qg2) 29...Qg6 30.Qd6 Kg8 31.Qd7?? (better 31.Qg3 Qg3 32.hg3+-) 31…Qg2 0-1. ClayPigeons (2075) - kxkmull (1970), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.d4 0-0 8.Nc3 Nbd7 9.a4 Ne4 10.cd5 (10.Bd3 a5 11.b5 Ng5=) 10...cd5 (10...ed5 11.b5=) 11.Bd3 Ndf6 12.Ne5 (12.0-0 Bd7=) 12...Bd7 (12...a5=) 13.b5 (13.f3 Nc3 14.Bc3 Rc8+=) 13...Rc8 (13...Be5 14.de5 Ng4 15.Ne4 fe4-/+ (worse 15...de4 16.Bc4+=)) 14.0-0? (14.f3 Nc5 15.Qc2 Nd3 16.Qd3 Qa5=) 14...Be8?? (better 14...Nd2 15.Qc2 Nf1 16.Rf1 Be5 17.de5 Ne4-/+) 15.Be4 (15.Rfc1 Be5 16.de5 Ng4-/+) 15...Ne4 16.Ne4 fe4 17.Ba3 Ba3 18.Qa3 Qh4 (18...a6 19.Qb4+=) 19.Rac1 (19.Qd6 Qh6+/-) 19...Rd8 (better 19...Rc1!? 20.Qc1 Bh5+=) 20.Rc7+/- Bh5 (20...Rb8+/-) 21.g3 (better 21.Qe7 Qe7 22.Re7+-) 21...Qh3?? (better 21...Qf6 22.Qb2 Qf5+/-) 22.Qe7+- (22.Rb7?? Bf3 23.Rg7 Kg7 24.Qe7 Kh8 25.Nf7 Kg8 26.Nh6 Qh6-+) 22...Bf7 23.Nf7 Qg4 (23...Rc8 24.Rb7 Rb8 25.Ra7 Qh5+-) 24.Ne5 (24.Ne5 Rde8 25.Qe8 Re8 26.Ng4+-) 1-0. ClayPigeons (2165) - Barfold (2175), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

7.d4 0-0 8.Nc3 Nbd7 9.a4 Qe7 10.b5 Ne4 11.Bd3 a6 (11...Nc3 12.Bc3 (12.Qc3?? Bb4-+) 12...dc4 13.Bc4+=) 12.0-0+= g5 (12...cb5 13.ab5 (worse 13.cd5 ba4 14.Na4 b5=+) 13...Nc3 14.Bc3 dc4 15.Bc4+=) 13.ba6 (13.c5 Bb8 14.Qc2 g4+=) 13...ba6+= 14.cd5 (better 14.c5 Bc7 15.Qc2=) 14...ed5?? (better 14...Rb8 15.Qc2 cd5=) 15.Nd5!+- cd5 16.Qd5 Kh8 17.Qa8 g4 18.Ne5 Ne5 19.de5 Be5 20.Be5 (20.Rac1 Bb2 21.Rc8 Bg7+-) 20...Qe5 21.Be4 (21.Rac1!? Nc3+-) 21...fe4 (21...Qe4 22.Qe4 fe4 23.Rfd1+-) 22.Qc6 Be6 (22...Qe6 23.Rac1+-) 23.Rac1 (23.Qa6 Qf5+-) 23...Qf6 (23...Rf5 24.Rfd1+-) 24.Qc3 (better 24.Qe4!? Bf5 25.Qc6 Kg8+-) 24...Kg7 25.Qf6 (25.Qa5 Bb3+-) 25...Kf6 (25...Rf6 26.Rfd1 Bf7 27.Kf1+-) 26.Rc6 Ra8 27.Rb1 h5 (27...Kf5 28.Rbb6 Rd8 29.h4+-) 28.Rbb6 Re8 29.Ra6 Ke5 (29...Kf7+-) 30.Re6! Re6 31.Re6 Ke6 32.h3 Kd6 (32...gh3 33.g3 Kd6 34.Kh2+-) 33.hg4 hg4 34.Kh1 1-0. ClayPigeons (2140) - menas501 (2210), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

7.d4 Nbd7 8.Nc3 0-0 9.a4 (9.Be2 Qe7 10.b5 dc4 11.Bc4 Nb6=) 9...Kh8 10.Be2 Qe7 11.b5 Ne4 12.0-0 a6 13.Ba3 (13.Rfc1 cb5 14.ab5 dc4 15.Bc4 Nc3 16.Bc3 Nb6+/-) 13...Ba3 (13...dc4 14.Bc4 Ba3 15.bc6=+ (15.Ra3? ab5 16.Nb5 cb5 17.Bb5 e5-+)) 14.Qa3 (worse 14.Ra3 dc4 15.Qb2 ab5-+) 14...ab5?? (14...Qa3 15.Ra3 ab5 16.cb5+=) 15.cb5 (better 15.Qe7 Nc3 16.Rfe1 dc4 17.Ne5+-) 15...Qa3+= 16.Ra3 Nc3 17.Rc3 Ra4 18.bc6 bc6 19.Rc6 Re8? (19...Nf6 20.Ne5+/-) 20.Ng5?? (better 20.Bb5 Ra5 21.Rc8 Rc8 22.Bd7+-) 20...Nf6+/- 21.Rfc1 (better 21.Nf7 Kg8 22.Ne5+/-) 21...Bb7? (21...Bd7 22.Rc7+=) 22.Rc7 (22.Rb6!? Ra2 23.Bd3+- (23.Rb7?! Re2 24.Rb6 Ne4 25.Re6 Rf8+/-)) 22...Rb4+/- 23.Nf7 Kg8 24.Nd6 Rb8 25.Re7 Ne4 (25...Rb6 26.Nb7 (26.Rb7?! R6b7 27.Nb7 Rb7=) 26...R6b7 27.Re6+/-) 26.Re6 (26.Ne4 fe4 27.h3 Kh8+-) 26...Nd6 (better 26...Rb6!? 27.Re8 Re8 28.Ne8 Rb2+/-) 27.Rd6+- Rb2 28.Bf3 Ba6?? (better 28...Kf8 29.Bd5 Ke7 30.Re6 Kd7+-) 29.Bd5 Kf8 30.Rd7 (better 30.Ra6 Rb1 31.Rf1+-) 30...Rc2 (30...Rb1 31.Rdc7+-) 31.Re1 (31.Ra1 Rcb2 32.h4 Bb7+-) 31...Rbb2 (31...Rcb2 32.f3 Rb1 33.Rb1 Rb1 34.Kf2+-) 32.Rf7 Ke8 33.Rg7 Rf2 (33...h6 34.Ra1 Rb6 35.h3+-) 34.Rh7 (34.Ra1 Rfc2+-) 34...Kd8 (34...Rfe2 35.Rc1 Kd8 36.h4 Re3 37.Ra1+-) 35.Rg7 (better 35.Ra1 Rfc2 36.h4+-) 35...Rg2 (35...Rfe2 36.Ra1 Re3+-) 36.Bg2 Bc4 37.Bf3 (37.h4 Be6+-) 37…Rg2 (37...Rg2 38.Bg2 Ke8 39.Rb1 Kf8 40.Rc7 Bf7 41.Bd5 Bh5 42.Rb8 Be8 43.Rf7 Kg8 44.Re8). ClayPigeons (2135) - itsmarcusbrown (2045), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.Nf3 Nf6

6.a3 Bd6 (6...dc4 7.Bc4 b5 8.Bb3=) 7.d4 (7.c5 Be7+=) 7...0-0 8.c5 Bc7 9.Be2 Bd7 (9...Nbd7 10.0-0=) 10.0-0+= Ne4 11.Nbd2 (11.Ne5 Qg5+=) 11...Be8 12.a4 (12.Ne5 Nd7+=) 12...Nd7 (12...Bh5 13.Qc2=) 13.Nb3 (13.b5 Bg6=) 13...Qf6 14.b5 Qh6 15.Ne5 (15.Qc2 Bh5 16.h3 f4=) 15...Be5 16.de5 Ndc5 (< 16...Nec5 17.bc6 Nb3 18.cd7 (18.Qb3?! bc6 19.Ba3 Rf7=) 18...Na1 19.de8N Rfe8 20.Qa1+/–) 17.Nc5 Nc5 18.Ba3 b6 19.Qc2 (19.Rc1 cb5 20.ab5 f4 21.ef4 Qf4 22.Bc5 bc5 23.Rc5 Qe5=) 19...cb5=+ 20.Bc5 (20.ab5 Bh5=+) 20...bc5 21.ab5 c4 22.b6 a5 23.Qc3 a4 24.Qb4 f4 (24...Bc6 25.Rfb1-/+) 25.Qd6 Bf7 26.b7 Rab8 27.Rfb1 fe3–+ 28.Ra4?? ef2 29.Kf1 Qh2 30.Qb8 Qg1 0–1. Kuperman,Carlos – Schiller,Eric, Pan American, 1988.

6.Qb3 Qb6 7.a3 a5 8.b5 cb5 (8...Nbd7 9.d4+=) 9.cb5 (9.cd5 Nd5 10.Bd4 Qd6 11.Bb5 Bd7+=) 9...Bd6 10.d4 Nbd7 11.Nc3 0-0 12.Rc1 Ne4 13.Bd3 Ndf6 14.Ne5 (14.0-0 Nc3 15.Bc3 f4+=) 14...Nc3 (14...Be5 15.Na4 (15.de5 Nf2 16.Kf2 Ng4 17.Kf1 a4 18.Na4 Qe3-+) 15...Qd8 16.de5=) 15.Bc3+= Be5 (15...a4 16.Qa2+=) 16.de5+/- Ne4 17.Bd4 Qd8 18.f3?? (18.Qa4 Qg5 19.0-0 Nd2+/-) 18...Ng5?? (better 18...Qh4 19.Kd1 Nf2 20.Ke2 Nh1 21.Rh1 Bd7-/+) 19.Kf2 (19.0-0 Bd7+/-) 19...Bd7 20.Rc2 (20.Rhd1 b6+/-) 20...Rc8 (20...Ne4 21.Kg1 (worse 21.fe4 fe4 22.Ke2 a4-/+) 21...Ng5 22.h3+/-) 21.Rhc1+/- Rc2 22.Rc2 Nf7 (22...Qb8 23.Kg1+/-) 23.g3 (23.Qc3 a4+/-) 23...h5 (23...Ng5 24.Kg2+/-) 24.h4 (24.Qc3 Qa8+/-) 24...Nh6 25.Kg2 Qe7? (better 25...Nf7+/-) 26.Bc5+- Qf7 (26...Qd8 27.Bf8 Kf8 28.Qc3+-) 27.Bf8 Qf8 28.Rc7 Bc8 (28...Be8+-) 29.Qc3 b6 (29...Kh7+-) 30.Rc8 Nf7 31.Rf8 (31.Rf8 Kf8 32.Qc8 Ke7 33.Qc7 Ke8 34.Qb6 Nd8 35.Qc7 Nb7 36.b6 Kf8 37.Qb7 Kg8 38.Qc8 Kf7 39.b7 a4 40.b8Q Kg6 41.Qe6 Kh7 42.Qbg8) 1-0. ClayPigeons (2135) - nazari93 (2120), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.Qb3 Bd6= (---> 5.Qb3 Nf6 6.Nf3 Bd6).

6.b5 Bd6 7.a4 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 Ng4 10.h3 Nge5 11.Ba3 (11.Ne5 Ne5 12.c5 Bc7+=) 11...Nf3= 12.Bf3 Qe7 13.d4 Ba3 14.Ra3 Nf6 15.Nd2?? (15.Qb3 Rd8+=) 15...Bd7 (better 15...Qa3 16.Qc2 Ne4-+) 16.Qe2?? (better 16.Qb3=) 16…Qa3-+ 0-1. jhonores (2205) - moutazsayedsssss (2160), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

6.b5 Bd6 7.a4 0-0 8.Be2 Qe7 9.0-0 e5 10.d4 e4 11.Nfd2 f4 12.Ba3 Be6 13.Qb3 Nbd7 14.Bd6 Qd6 15.Qa3 (15.c5 Qb8=) 15...Qa3 16.Ra3 fe3 17.fe3 Ng4 (17...c5 18.cd5 Bd5 19.Nc3 cd4 20.ed4+=) 18.h3 Nh6 19.g4 g5 20.Rb3 (20.cd5 cd5 21.Rf8 Rf8+=) 20...Rf1 21.Nf1 dc4 22.Rb4 cb5 (22...Nf7 23.bc6 bc6 24.Bc4 Bc4 25.Rc4=) 23.ab5 (23.Rb5 Nf7+=) 23...Nb6 24.Nc3 Rc8 (24...Nf7 25.Nd2+=) 25.Ng3 Nd5? (better 25...Nf7 26.Nge4 Kf8+/-) 26.Bc4+- Rd8 (26...Nf4 27.ef4 Bc4 28.fg5 Nf7 29.Nce4 Bd3+-) 27.Nd5 Bd5 28.Ne4 Bc4 29.Rc4 Nf7 30.Rc7 Rb8 (30...a6 31.b6 Rb8 32.Nf6 Kg7 33.Nd7+-) 31.Nc5 (better 31.Nf6 Kg7 32.Nd7 Re8+-) 31...b6 (31...Re8 32.Rb7 Nd6 33.Ra7 Nb5 34.Rb7+-) 32.Ne4 Kf8 33.Kf2 (33.Ra7 Rd8+-) 33...h6 (33...Ra8 34.Nf6 h6 35.e4+-) 34.Ke2 (better 34.Ra7 Rd8+-) 34...Ra8 35.Rb7 Nd8 36.Rh7 Nf7 37.Nf6 (better 37.Nd6! Nd6 38.Rh8 Ke7 39.Ra8 Nb5+-) 37...a5? (better 37...Rd8!?+/-) 38.ba6!+- Ra6 39.e4 b5 40.Nd5?? (better 40.e5+-) 40...Kg8=+ 41.Rf7 Kf7 42.e5 b4 (better 42...Ra4 43.Kd3 Ra3 44.Ke4 Rh3-/+) 43.Nb4= Ra4 (43...Ra3!?=) 44.Nc2+/- Ra2 45.Kd3 Ke6 46.Ne3 Ra3 (better 46...Rf2!?+=) 47.Ke4+- White prepares the advance d5 47...Ra4? (better 47...Kf7+-) 48.Nf5 Ra3 49.Nh6 Rh3 50.d5 Kd7 51.e6 Ke8 (51...Ke7 52.Ng8 Kd6 53.Nf6+-) 52.Nf7 Rg3 (52...Ke7 53.Ng5 Rc3+-) 53.d6 Rg4 (53...Kf8 54.d7 Re3 55.Ke3 Kg8 56.d8Q Kg7 57.Qh8 Kg6 58.Ne5) 54.Ke5 (54.Ke5 Kf8 55.d7 Rh4 56.d8Q Kg7 57.Qg5 Kf8 58.Qd8 Kg7 59.Qf6 Kg8 60.Qh4 Kf8 61.Qh8 Ke7 62.Qd8) 1-0. jhonores (2220) - Miguel1234567 (2210), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

6.b5 Be7 7.a4 0-0 8.d4 Bd7 9.Be2 Be8 (9...Ne4 10.Nc3=) 10.0-0+= Bh5 11.Ba3 Bf3 12.Bf3 (worse 12.gf3 f4=+) 12...Ne4 13.Nd2 Ba3 14.Ra3 Qe7 15.Ra1 Nd7 16.Nb3 (16.bc6 bc6 17.Rc1 Rac8=) 16...g5 (16...cb5!? 17.cb5 Qb4=) 17.bc6 bc6 18.Na5 Qd6 Black prepares the advance f4 19.Rb1 (19.Be4 fe4 20.Rb1 Qc7+/-) 19...g4?? (better 19...Nc3 20.Qd2 Nb1 21.Rb1 Rab8-/+) 20.Be4 de4 21.Rb7 Rf7 22.Qb3 (22.c5 Qd5 23.Qb3+/-) 22...f4 (22...c5 23.Rd1+/-) 23.Qb4 (better 23.c5 Qd5 24.ef4+-) 23...Qb4+= 24.Rb4 c5 25.Rb7 cd4 (25...e5 26.d5 Nb6 27.Rf7 Kf7 28.Nc6=) 26.ed4+= Nb6 27.Rf7 Kf7 28.Re1 Rc8 (28...Rb8!? 29.h4 g3 (29...Na4? 30.Re4 h5 31.Rf4 Kg7 32.Re4+-) 30.fg3 fg3+=) 29.c5+/- (29.Re4?! Nc4 30.Rf4 Ke7 31.Nc4 Rc4=) 29...Na4 30.Re4 f3 (30...h5 31.Rf4 Kg6 32.Re4+-) 31.gf3 gf3 32.Rf4 Ke7 (32...Kg6 33.Rf3 e5 34.Rg3 Kh5 35.Rh3 Kg6 36.Ra3+/-) 33.Rf3+- Nb2 (33...Nc5 34.dc5 Rc5+-) 34.Rh3 Rh8 (34...e5 35.Re3+-) 35.Rh6 (35.Kf1!? e5 36.Nc6 Ke6 37.Rh6 Kd5 38.Rd6 Kc4 39.Ne5 Kc3+-) 35...Nd3 (35...Kd7 36.Kf1+-) 36.Kf1 (36.Nc6 Kd7 37.Na7 Rg8 38.Kf1 Rg7+-) 36...Nf4 (36...Nb4 37.Ke2+-) 37.Ke1 (37.Nc6!? Kf7+-) 37...Kf7 38.Kd2 Kg7 39.Rh4 Nd5 40.Kd3 Rb8 (40...Rf8 41.Nc6+-) 41.Ke4 Kg6 (better 41...Ne7+-) 42.Ke5 Rb5 (42...Re8 43.Rg4 Kh6 44.Nc4+-) 43.Nc6 (43.Ke6 Kg5 44.Re4 Nf4 45.Rf4 Kf4+-) 43...Nf6 (43...a6 44.f4 Nc7 45.Kd6 Ne8 46.Ke7+- (worse 46.Ke6 Ng7 47.Kd7 h5+-)) 44.Ke6 a5 (44...Kg5 45.Rh3 Nh5 46.Kd6+-) 45.Ne5 Kg7 (45...Kg5 46.Nf3 Kg6 47.Rf4+-) 46.Rh3 (better 46.Rf4 Ne8 47.Rg4 Kh6+-) 46...h5 (46...Ne4 47.Kf5 Nc5 48.Rg3 Kf8 49.dc5 Rc5 50.Ke6+-) 47.Ra3 (better 47.Rg3 Ng4 48.f3 a4+-) 47...Ng4 (47...h4 48.c6+-) 48.c6 Ne5 49.de5 Rc5 50.Kd6 Rc1 (50...Rc2 51.Ra5 Rd2 52.Rd5 Rf2 53.e6+-) 51.Ra5 Kf7 52.c7 Ke8 (52...Rc7 53.Kc7 Ke6+-) 53.e6 Rd1 54.Rd5 (54.Ke5 Rc1 55.Kf6 Rc7 56.Ra8 Rc8 57.Rc8) 54…Rd5 (54...Rd5 55.Kd5 Kf8 56.c8Q Kg7 57.e7 h4 58.Qe6 h3 59.e8Q Kh7 60.Q8g8). jhonores (2210) - eliasib (2170), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

4.Bb2 f6

5.a3 dc4 6.Bc4 b5= 7.Bb3 a5 8.ba5 Ra5 9.d4 c5.

5.Qb3 Bd6 6.Nf3 Bd7 7.d4+= Ne7 8.a4 (8.c5 Bc7=) 8...Bc7 9.Be2 0-0 10.Nc3 Nf5 11.0-0 b6 (11...Qe7 12.Bd3+=) 12.Rac1 (better 12.cd5 ed5 13.e4+/-) 12...Na6?? (12...Ne7 13.Bd3+/-) 13.Rfd1 (13.cd5!? Bc8 14.dc6 Nb8+-) 13...Bd6? (13...Nb8 14.Bd3 Ne7 15.Qc2+/-) 14.b5 (better 14.c5 bc5 15.bc5 Nc5 16.dc5 Bc5 17.Nd5 cd5 18.Rc5+-) 14...Nb4 15.c5 bc5 16.bc6?? (16.dc5!? Bc5 17.Na2 Be3 18.fe3 (18.Qb4?! Bc1 19.Rc1 Rb8=) 18...Na2 19.Qa2 cb5 20.ab5 Ne3 21.Rd2+/-) 16...Nc6?? (better 16...c4 17.Qa3 Nd3 (17...Nc6?! 18.Qa1-/+) 18.Bd3 Ba3 (18...cd3?! 19.Qa2 Bc6 20.Ba3=) 19.Ba3 Ne7 20.cd7 cd3-/+) 17.dc5+= Bc5 18.Nd5 ed5?? (18...Rb8 19.Bb5 a6 20.Rc5 ab5 21.ab5+/-) 19.Rc5?? (better 19.Qd5 Kh8 20.Rc5+- (20.Qd7?! Ncd4 21.Bb5 Qd7 22.Bd7 Ne2 23.Kh1 Nc1 24.Rc1 Ne3+-)) 19...Nce7+/- 20.Rcd5 Rb8?? (better 20...Be6 21.Rd8 Bb3 22.Rf8 Kf8+/-) 21.Rd7+- Rb3 22.Rd8 Rb2 (22...Rb8 23.Bc4 Kh8 24.Rf8 Rf8+-) 23.Bc4 (23.Bc4 Nd5 24.Bd5 Kh8 25.Rf8) 1-0. ClayPigeons (2110) - peretzzz (2060), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Qb3 Bd6 6.Nf3 Ne7 7.d4 0-0 8.Nc3 Nd7 9.a4 b6 10.Be2 c5 (better 10...a5!? 11.b5 Bb7+=) 11.cd5+/- ed5 12.Nd5 Kh8 13.bc5 (13.0-0 a5+/-) 13...bc5 14.Ne7 Qe7 15.0-0 Bb7? (15...Rb8 16.Qc2+/-) 16.Rfd1 (better 16.Qb7!? Rab8 17.Qa7+-) 16...Bf3 (16...Rab8 17.Qc3+/-) 17.Bf3 (worse 17.gf3 Rab8 18.Qa2 Rfd8+=) 17...Rab8 18.Qa2 cd4 19.Bd4 Be5 (19...Nc5 20.Rab1+-) 20.Rac1 (20.Ba7!? Ba1 21.Bb8 Rb8 22.Ra1 Nc5+-) 20...Bd4 21.Rd4 Ne5 22.Be2 Qf7 (22...Rb6 23.a5 Rc6 24.Rcd1+-) 23.Qf7+- Rf7 24.Rcd1 h6 25.f4 Ng6?? (better 25...Nc6 26.Rd6 Rc7+-) 26.Bh5 Kh7 27.f5 Rff8 (27...Ne5 28.Bf7 Nf7+-) 28.Bg6 Kh8 29.Rd7 a5 (29...Ra8 30.Re7 a5 31.Rdd7+-) 30.Re7 (30.Ra7 Ra8 31.Rdd7 Rfc8+-) 30...Rfd8 (30...Rb4 31.Rd4 Rd4 32.ed4 Rb8 33.d5 Ra8 34.d6 Rc8 35.d7 Rc1 36.Kf2 Rc2 37.Re2 Rd2 38.Rd2 Kg8 39.d8Q) 31.Rdd7 (31.Rd8 Rd8 32.Ra7 h5+-) 31...Rd7 32.Rd7 Kg8 (32...Ra8 33.Kf2+-) 33.Re7 (33.Ra7 Kf8+-) 33...Kf8 (33...Ra8 34.Kf2+-) 34.Re4 (better 34.Rf7 Kg8+-) 34...Rb1 35.Kf2 Rb2 36.Kf3 Rb8 37.g3 (37.Rc4 Kg8+-) 37...Kg8 (37...Rc8 38.Re6 Ra8 39.Rc6+-) 38.h3 Kf8 39.g4 (39.Rc4 Ra8+-) 39...Kg8 (39...Ra8 40.Rc4 Ra7 41.Rc5+-) 40.h4 Kf8 41.Kf4 (41.Rc4 Ra8+-) 41...Kg8 (41...Rb4 42.Rb4 ab4 43.Ke4+-) 42.Rc4 Kf8 43.Rc5 (better 43.Rc7 Ra8+-) 43...Kg8 (43...Rb4 44.Kf3 Ra4 45.Rc8 Ke7 46.Rc7 Kd6 47.Rg7+-) 44.Rb5 (better 44.Ra5 Kf8 45.Ra7+-) 44...Kf8 (44...Ra8+-) 45.Rb8 Ke7 46.Re8 Kd6 47.Re7! Kc5 (47...Ke7 48.g5 Combination) 48.Rg7 Kb4 49.Rf7 Ka4 50.Rf6 Kb3 51.Rf7 a4 52.Bh7 (52.Rb7 Kc2 53.f6 Kd2 54.f7 Ke2 55.Rb2 Ke1 56.f8Q Kd1 57.Qf5 a3 58.Qb1) 52...a3 53.Rf6 a2 54.Ra6 a1Q (54...a1Q 55.Ra1 Kb2 56.Ra6 Kc2 57.f6 Kc3 58.f7 Kb4 59.f8Q Kc4 60.Rc6 Kb5 61.Qc5 Ka4 62.Bc2). ClayPigeons (2180) - Barfold (2165), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

5.Qb3 e5 6.Nf3 Be6 7.d4 e4 8.Nfd2 f5 9.Nc3 Nf6 10.a4 Bd6 11.g3 (11.b5 Nbd7=) 11...g5 (11...dc4 12.Bc4 Bc4 13.Nc4=) 12.Bh3 (12.b5 Nbd7=) 12...h5 (12...dc4 13.Nc4 Be7 14.b5=+) 13.b5= h4 (13...dc4 14.Nc4 Rh7 15.Rd1=) 14.cd5 (14.bc6 Nc6 (worse 14...bc6 15.Qb7+/-) 15.Nd5 Nd5 16.cd5 Na5=) 14...cd5 (14...Bd5 15.Nd5 cd5 16.Bf5 hg3 17.fg3 Bg3 18.Ke2 Rh2 19.Rh2 Bh2 20.Ne4 de4 21.Bg6 Kd7 22.Rc1+-) 15.Ba3 (15.Nde4 fe4 16.Be6 hg3 17.fg3 (17.Nd5?! Rh2 18.Rh2 gh2+/-) 17...Bg3 18.Ke2 Rh2 19.Rh2 Bh2 20.Rh1+- (worse 20.Nd5 Nh5 21.Bg4 Ng3 22.Kd1 Kf8+-)) 15...g4 16.Bf1? (better 16.Bd6 Qd6 17.Bg2=) 16...hg3-+ 17.fg3 (17.h3 gf2 18.Kf2 Ba3 19.Ra3 Qd6-+) 17...Bg3! 18.Ke2 (18.hg3 Rh1 Pinning (18...Rh1 Deflection)) 18...Bd6 (18...Bh2 19.Bg2 Nh5 20.Nf1-+) 19.Bg2 f4 20.ef4 (20.Be4 f3 21.Kd1 Rh2 22.Rh2 Bh2 23.Bg6 Kd7 24.e4-/+) 20...Bf4?? (better 20...Nh5 21.Bd6 Qd6-+) 21.Nde4= Ne4 (21...Bh2 22.Raf1 Ne4 23.Ne4+-; 21...Rh2 22.Rh2 Bh2 23.Rh1 Ne4 24.Ne4+-) 22.Ne4 Bf5 (better 22...Nd7=) 23.Nc5+- Nd7 24.Rae1 (24.Qd5 Nc5 25.Qf5 Qd4 26.Qg6 Kf8+=) 24...Nf6? (better 24...Nc5!? 25.Bc5 Kf7+-) 25.Kd1 Kf7 26.Rhf1 b6 (26...Qc7 27.Nd3 Bd3 28.Qd3+-) 27.Nb7 (27.Rf4 Rh5 28.Nb7 Qd7 29.Nd6 Kg6+-) 27...Qc7?? (27...Qb8 28.Bd5 Kg6 29.Be6 Be6 30.Re6 (30.Qe6?! Rh2 31.Re2 Re2 32.Qe2 Qb7 33.Rf4 Qh1 34.Kd2 Qh6+=) 30...Qb7 31.Qd3 Kg7 32.Rf4+-) 28.Nd6 (better 28.Re7 Qe7 29.Be7 Ke7 30.Rf4+-) 28...Bd6+/- 29.Bd5 (better 29.Bd6 Qd6 30.Rf5+-) 29...Kg6= 30.Ba8 Bf4?? (30...Ba3 31.Rf5 Kf5 32.Qd3 Kg5 33.Re5 Kh6 34.Qe3 Kg7 35.Qa3 Rh3 36.Re7 Kg6 37.Qh3 Qe7+/- (37...gh3 38.Rc7 Ng4 39.Ra7 Nh2 40.Be4 Kh6 41.a5+-)) 31.Rf4 (better 31.Re7 Qc2 32.Qc2 Bc2 33.Kc2+-) 31...Bc2?? (better 31...Qf4 32.Qe3 Qe3 33.Re3 Ra8-+) 32.Qc2+- Qc2 33.Kc2 Kg5 34.Be4 (better 34.Re5 Kg6 35.Re6 Kg7 36.Ref6 Ra8+-) 34...Ne4 (34...Rh2 35.Kd1 Kf4 36.Bd6 Kg5 37.Bh2 Ne4 38.Re4+-) 35.Rfe4 Rh2 36.Kd3 g3 (36...Rh3 37.R1e3 Kf5 38.Rh3 gh3 39.Rh4+-) 37.Kc4 (better 37.Be7 Kh6+-) 37…Rc2 (37...Rc2 38.Kd5 g2+-). ClayPigeons (2145) - yuashuplyak (2150), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

5.b5 cb5 6.cb5 Nd7 7.a4 Bc5 8.Nf3 Ne7 9.Be2 0-0 10.0-0 Qc7 11.d4 Bd6 12.Nbd2 e5 13.Rc1 ed4?? (better 13...Qb8 14.e4 ed4 15.Bd4 de4 16.Ne4 Bf4+-) 14.Rc7+- Bc7 15.Nd4 Ne5 (15...Bd6 16.a5+-) 16.N2f3 (16.Ba3 N5g6+-) 16...Nf3 (16...Bd6 17.Qb3+-) 17.Bf3 Bd7 (17...Bd6 18.Qb3 Rd8 19.Ba3 Ba3 20.Qa3+-) 18.Qb3 (18.Ba3 Rae8+-) 18...Bd8 (18...Kh8 19.Ba3 Rf7 20.Be7 Re7 21.Qd5+-) 19.Bd5 Nd5 20.Qd5 Kh8 (20...Rf7 21.Qb7 Rc8+-) 21.Qd7 Bb6 22.Ne6 (22.Nf5!? Rg8 23.Qf7 Bd8+-) 22...Rg8 23.Rd1 a6 24.h4 (24.Qf7 Rae8 25.Bf6 Re6 26.Qe6 gf6 27.Qf6 Rg7 28.Rd7 Be3 29.Qg7) 24...ab5 25.h5 (25.Bf6 gf6 26.Qe7 Rg2 27.Kg2 Rg8 28.Kf3 ba4 29.Qf6 Rg7 30.Qg7) 25...h6 26.Ng7! Rg7 Decoy to g7 (26...Rad8 27.Qg4 Rd1 28.Qd1 Rg7+-) 27.Bf6 A pinning theme 27...ba4 (27...Rag8 28.Rd6 Ba5 29.Bg7 Rg7 30.Rh6 Kg8 31.Qe8) 28.Qg7 1–0. BeepBeepImAJeep (2650) – MKotlar12 (1810), lichess.org, 2016.

5.b5 cb5 6.cb5 e5 7.a4 a6 8.Nf3 ab5 9.ab5 (9.Bb5 Nc6=) 9...Ra1 10.Ba1 Be6 11.Be2 Nd7 12.0-0 Ne7 13.d4 White fights for the Initiative 13...e4 14.Nfd2 Ng6 15.Nc3 Bd6 16.Qb3 0-0? (better 16...f5!?=) 17.Nce4!+- Be7 (17...de4 Exploits the pin 18.Qe6 A double attack) 18.Nc3 f5 (18...Nb6!?+-) 19.Nd5+- Kh8 (19...Nb6 20.Ne7 Qe7 21.Qd3+-) 20.Bc4 Bd5 21.Bd5 f4 (21...Bd6 22.Nc4 Bc7 23.Bb7+-) 22.Bb7 fe3 23.fe3 Rf1 24.Nf1 Nb6 25.Bf3 Bf6 26.Qd3 (26.Bc3 Ne7+-) 26...Nh4 (26...Ne5 27.Qe4 (27.de5?! Qd3 28.ef6 Qb5+-) 27...Nf3 28.Qf3+-) 27.Bc6 (27.Be4 Qc8+-) 27...Nd5 28.Qe4 Nb4 (28...Ne7 29.Qe6+-) 29.Qe8 Qe8 30.Be8 Nc2 (30...Nf5 31.Bb2+-) 31.b6 Bd8 32.b7 Bc7 33.Bc3 Kg8 (33...Nf5 34.Kf2+-) 34.Ba5! Bb8 (34...Ba5 A deflection 35.b8Q) 35.Ba4 Na3 (35...Nd4 36.ed4 Nf5 37.Bb6+-) 36.Bb4 Nc4 37.Bb3 (37.Bb3 Kf7 38.Bc4 Ke8 39.e4+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2660) – TOMADO1 (2235), lichess.org, 2017.

5.b5 Bd6 6.a4 Bd7 7.Nf3 Ne7 8.Be2 0-0 9.0-0 e5 10.d3 Be6 11.Nc3 Qc7 12.Rc1 dc4 13.dc4 c5 (13...Nd7 14.Ne4 Bc5 15.Qc2=) 14.Nd2 b6? (better 14...e4=) 15.Bf3+- Qd7?? (15...Nd7 16.Ba8 Ra8+-) 16.Ba8 Na6 17.Bd5 Nb4 18.Be6 Qe6 19.Nde4 (19.Qe2 Rd8+-) 19...Bc7 20.Ba3 h6 (20...Rd8 21.Qh5 Nd3 22.Rcd1 Qc4 23.Rd3 Qd3 24.Rd1 Qd1 25.Nd1+-) 21.Nd5 (better 21.Bb4 cb4 22.Nd5 Bb8+-) 21...Nbd5 22.cd5 Nd5 (22...Qd5 23.Qd5 Nd5 24.Rfd1+-) 23.Qd3 (23.Nc5 bc5 24.Rc5 Ne3 25.fe3 Rd8+-) 23...f5 (23...Rd8 24.Rfd1+-) 24.Nc3 (24.Nc5!? bc5 25.Rc5 Bd6+-) 24...Nf6 Black prepares e4 25.Bb2 e4 26.Qe2 Qe5 (26...Ng4 27.h3 Ne5 28.Rcd1+-) 27.g3 Ng4 (27...Qe6 28.f3+-) 28.Rfd1 (28.h3 Nf6+-) 28...Qe8 29.Nd5 Bb8 30.h3 (30.h3 Ne5 31.Be5 Be5 32.a5 ba5 33.Rc5+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2600) – Chessman0123 (1640), lichess.org, 2017.

5.b5 e5 6.a4 Bd6 7.Nf3 (7.d4 Ne7=) 7...Ne7 (7...e4 8.Nh4 Ne7 9.bc6 bc6 10.cd5=) 8.Be2 (8.d4 e4 9.Nfd2 0-0=) 8...Be6 (8...e4 9.Nd4 c5 10.Nb3=) 9.d4= e4 10.Nfd2 f5 11.Nc3 f4 12.ef4 Bf4 13.Nf1 (13.bc6 bc6 (worse 13...Nec6 14.cd5 Bd2 15.Qd2 Bd5 16.Rc1+-; 13...Nbc6?! 14.cd5 Bd2 15.Qd2 Bd5 16.0-0=) 14.Nb3 Nd7=) 13...0-0=+ 14.Ne3 Kh8 (14...Be3 15.fe3 Nf5 16.Bg4=+) 15.Rc1 (15.Bc1 dc4 16.Ne4 Nf5=+) 15...Be3 (15...Nf5 16.Nf5 Bc1 17.Qc1 Bf5 18.bc6 Nc6 19.Nd5=+) 16.fe3=+ Nf5 17.Qd2? (better 17.0-0 Ne3 18.Rf8 Qf8 19.Qe1-/+) 17...Qh4–+ 18.Kd1 Qf2 19.Kc2 (19.Rf1 Ne3 20.Qe3 Qe3 21.Rf8 Bg8–+) 19...Ne3 20.Kb1 Nc4 21.Qc2 (21.Qg5 Ne3–+ (21...Qd4 22.Bc4 Qc4 23.Nd5 Qd3 24.Ka1+-)) 21...Nb2 (better 21...Ne3 22.Nd1 Nc2 23.Nf2–+) 22.Kb2?? (22.Rcf1 Nc4 23.Rf2 Rf2 24.Qc1 cb5 25.Rf1 Rf1 26.Bf1-/+) 22...Qg2 (22...Qd4!? 23.Ka1–+) 23.Rcg1 Qh3 24.Rg2 (24.Qd2 h6–+) 24...Nd7 (better 24...Qg2 25.Qd1 cb5 26.ab5 Rf2–+) 25.Rhg1 g6 26.Rg3 (26.bc6 bc6 27.Kc1 Rab8–+) 26...Qf5 (26...Qh2 27.R1g2 Qh4 28.bc6 bc6 29.Kc1–+) 27.Nd1 (27.Rf1 Qf1 28.Bf1 Rf1 29.bc6 bc6–+) 27...e3 (better 27...Qf6 28.Qd2 Qg7 29.Kb1–+) 28.Ne3 (28.Qf5 gf5 29.Re3 Rae8–+) 28...Qc2 (28...Qf6 29.Qd2–+) 29.Kc2 (29.Nc2 Rae8–+) 29...Nf6 (29...c5 30.Bg4 Bg4 31.Rg4 Rf2 32.Kd1 Rh2 33.Nd5–+) 30.Bd3 (30.bc6 bc6 31.Rf3 Ne4–+) 30...Ne4 (30...cb5 31.ab5 Nh5 32.R3g2–+) 31.Be4 de4 32.Rg5 (32.Kc3 Rfc8 33.Kd2 Rd8–+) 32...Rad8 (32...Rac8 33.Kb1–+) 33.Kc3 Bd5 34.R1g3 Rf3 (34...Kg7 35.Re5–+) 35.Re5 Re3?? (better 35...a6–+) 36.Re3= Exerts pressure on the isolated pawn 36...Kg7 (36...Rd7 37.Re8 Kg7 38.Kb4=) 37.a5 (better 37.Re7!? Kf6 38.Rb7 (worse 38.Rh7 cb5 39.ab5 Rc8 40.Kd2 Rc4=+) 38...cb5 39.Rb5+=) 37...Kf6 (37...cb5 38.Re7 Kf6 39.Rh7 Rc8 40.Kb4-/+) 38.a6 (38.bc6 bc6 39.Re1 Rd7=+) 38...ba6-/+ 39.ba6 (39.bc6 Bc6 40.h3 h6-/+) 39...Rb8 (39...c5 40.R5e4 Be4 41.Re4 cd4 42.Rd4 Rd4 43.Kd4–+) 40.Kc2 (40.Re1 Rb3 41.Kc2 Rf3=+) 40...Rb6 (better 40...Rb4 41.Re8 Rc4 42.Kb1 Ra4-/+) 41.Re8? (better 41.Ra3 Rb4 42.Re8 Rc4 43.Kd2 Rd4 44.Ke1=+) 41...Ra6–+ 42.Rh8 (42.Rf8 Ke6–+) 42...Kg7 (42...Ra2!? 43.Kd1 Rh2 44.Ra3–+) 43.Rb8 Ra2 (better 43...g5–+) 44.Kb1? (better 44.Rb2 Rb2 45.Kb2-/+) 44...Rh2 45.Rb7 Kh6 46.Ra7 Kg5 47.Ra8 Kf4 48.Re1 e3 49.Rf8 Ke4 50.Re8 Kd4 51.R8e3 (51.R1e3 g5 52.Rg3–+) 51...Be4 (better 51...Rh1–+) 52.Re4+- Kd5 53.R4e3 (53.Re5 Kd6+-) 53...c5 54.R3e2 (54.Rd1 Kc6+-) 54...c4?? (better 54...Rh5+-) 55.Rh2+- (55.Rh2 g5 56.Rg1+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2595) – alhamdoui (2205), lichess.org, 2017.

5.b5 g6 6.a4 Bg7 7.Nf3 Ne7 8.Be2 0-0 9.0-0 Bd7 10.d4 e5 (10...a6 11.ba6 Na6 12.a5+=) 11.Nbd2 (better 11.de5!? fe5 12.Be5 Be5 13.Ne5+-) 11...e4+= 12.Ne1 f5 13.Nc2 Kh8 (13...Be6 14.Ba3=) 14.f4 (14.f3 ef3 15.Nf3 a6+=) 14...Be6 15.Nb4 Nd7 16.bc6 White gets in control 16...bc6 17.cd5 cd5 18.Rc1 a5 (18...Qb6 19.Ba3=) 19.Nc6 Nc6 20.Rc6 Qe7 21.Qb3 (21.Qc1 Rfb8+=) 21...Rab8 (better 21...Rfb8!? 22.Bb5 Qf7=) 22.Qc3+- Nb6 (22...Rfd8 23.Ba3 Qe8 24.Qa5+-) 23.Ba3 (23.Qa5?! Na4 24.Ba1 Ra8=) 23...Qf7? (better 23...Qe8 24.Bb5 Bd7 25.Bf8 Bf8 26.Rb6 Rb6 27.Qa5 Bb5 28.Qb6 Bf1 29.Nf1 Qa4 30.Qf6 Kg8 31.Qe6 Kg7+-) 24.Bf8+- Qf8 (24...Bf8 25.Qa5 Nc8+-) 25.Re6 Nd7 (25...Na4 26.Qa5 Qc8 27.Re7+-) 26.Qc7 Nf6 27.Qe7 (better 27.Qa5!? Qc8 28.Ra6 h6+-) 27...Qe7 28.Re7 Rb2 29.Rd1 (better 29.Rb1 Rd2 30.Rb8 Ng8 31.Ree8+-) 29...Ng4 (29...Kg8 30.Ra7 Bf8+-) 30.Re8 (30.Bg4 Bf8 31.Rd7 Kg8+-) 30...Bf8 31.Rf8 Kg7 32.Rc8 Ne3 33.Re1 (33.Rdc1 Ng2 34.R1c7 Kf6 35.Kg2 h6 36.Ra7 Rb6 37.Ne4 fe4 38.Rf8 Ke6 39.Bg4 Kd6 40.Rf6) 33...Rd2 34.Bb5 (better 34.Rc7 Kh6 35.h3+-) 34...Kh6?? (better 34...Ng2 35.Re2 Re2 36.Be2 Nf4+-) 35.Re3 Rd1 (35...Kh5 36.Be2 Re2 37.Re2 Kg4+-) 36.Re1 (36.Kf2 Rd2 37.Ke1 Rg2 38.Rh3 Kg7 39.Rc7 Kg8 40.Rb3 Rg1 41.Bf1 Rf1 42.Kf1 Kf8 43.Rb8) 36...Rd4?? (better 36...Re1 37.Kf2 Rd1+-) 37.Kf2 (better 37.Re3 Kg7 38.Rc7 Kh8+-) 37...e3 (37...Rd2 38.Re2 Re2 39.Be2+-) 38.Re3 (38.Kf3!? g5 39.Rc6 Kh5+-) 38...Rf4 39.Rf3 Rb4 (39...Kg5 40.Rf4 Kf4 41.Rc5+-) 40.Kg3 (40.Rd3 Rf4 41.Kg1 d4+-) 40...Rb2 (40...Rg4 41.Kh3+-) 41.Rd8 Rb4 42.Rd5 f4 (42...Rg4 43.Kh3+-) 43.Kh3 Re4 44.Rd7 Re5 45.Kg4 Rg5 46.Kf4 Rf5 47.Ke3 (47.Ke4 Rf3 48.gf3 Kh5 49.Kf4 h6 50.Rh7 g5 51.Kf5 g4 52.fg4 Kh4 53.Rh6) 47...Re5 48.Kf2 Rg5 49.Rdd3 (49.h4 Rf5 50.g4 Rc5 51.Rff7 Rf5 52.gf5 gf5 53.Rf6 Kh5 54.Kg3 f4 55.Kh3 f3 56.Rh7) 49...Kg7 (49...Rh5 50.Rh3 Rh3 51.Rh3 Kg7 52.Rc3+-) 50.g4! h5 (50...Rg4 51.Rd7) 51.Kg3 (51.gh5 Rh5 52.Rd7 Kh6+-) 51...hg4 (51...Rg4 52.Kh3 Kh6+-) 52.h3 (52.Rd7 Kh6 53.Rff7 Rf5 54.Kg4 Rf7 55.Rf7 g5 56.Kf5 g4 57.Bc4 g3 58.hg3 Kh5 59.Rh7) 52...gh3 (52...gf3 53.Kf3 Kh6+-) 53.Kh3 Rh5 54.Kg3 Rg5 55.Kf2 Kh6 56.Rg3 Rh5 (56...Rf5 57.Ke3 Re5 58.Kf4 Rf5 59.Ke4+-) 57.Rdf3 (57.Rg6 Kg6 58.Be8 Kf5 59.Rd5 Ke4 60.Rh5 Kd3 61.Ra5 Kc3+-) 57...Re5 58.Rh3 Kg5 (58...Kg7 59.Bc4 Re7 60.Rhg3+-) 59.Re3 (59.Bd3 Re6+-) 59...Kf6 (59...Re3 60.Ke3 Kg4 61.Rh8+-) 60.Reg3 (60.Rhf3 Ke6+-) 60...Ke6 (60...Re6 61.Bd3 Ke5 62.Bg6+-) 61.Rf3 (better 61.Rg6!? Kd5+-) 61...Kd5 62.Re3 Kd4 63.Re5 Ke5 64.Rg3 Kf5 65.Rg6 (better 65.Bd3 Ke5 66.Ke3+-) 65...Kg6 66.Ke3 Kf5 67.Kd4 Ke6 68.Kc5 Ke7 69.Kb6 Kd8 70.Ka5 The passed pawn on a4 will quickly become a dangerous weapon 70...Kc8 71.Ka6 Kb8 72.Bc6 Kc7 73.Ka7 (better 73.Kb5+-) 73...Kc6= 74.a5 Kc7 75.a6 Kc8 76.Kb6 Kb8 77.a7 Ka8 78.Ka6 ½–½. BeepBeepImAJeep (2525) – ania94 (2045), lichess.org, 2016.

5.b5 Nh6 6.Nc3 Nf5 7.Nf3 dc4 8.Bc4 Nd6 9.Be2 Bd7.

5.Bc3 A) 5...Bd6 6.Bd3 Qd7 (6...Qe7 7.c5 Bc7 8.Qh5 Kd8 9.Be2 a5; 6...g6 7.cd5 cd5 8.Nf3 e5 9.0-0 Ne7) 7.c5 Bc7 8.Qh5 Kd8 9.Be2 e5; B) 5...e5 6.d4 ed4 7.Qd4 Ne7 8.Nd2 Nf5 9.Qd3 Na6.

5.c5 e5 6.f4 (6.d4 b6=) 6...e4 (6...a5 7.a3 e4 8.d3=) 7.Ne2 (7.d3 Qe7=) 7...Ne7 (7...a5 8.a3-/+) 8.Nbc3 (8.Nd4 Nf5=) 8...Nf5 9.g3 (9.Rc1 b5=+) 9...Nd7 (9...a5!? 10.a3 b6=+) 10.Bh3 g6 (10...Nb8 11.Bf1=) 11.g4 (better 11.Bf5!? gf5 12.Nd4+=) 11...Ng7= 12.g5 (better 12.0-0!?=) 12...fg5-/+ 13.fg5? (13.0-0-/+) 13...Rg8?? (better 13...Ne5 14.Bc8 Nd3 15.Kf1 Qc8 16.Rb1–+) 14.Rf1?? (14.Qb3 Rh8 15.Bd7 Bd7=+ (worse 15...Kd7 16.Ne4 de4 17.Bf6+-)) 14...Nf5 (better 14...Ne5!? 15.Nf4 Bh3 16.Nh3 Nd3 17.Ke2–+) 15.Nd4? (15.Bf5 gf5 16.h4=+ (worse 16.Rf5 Rg5 17.Rg5 Qg5–+)) 15...Nd4 (15...Ne5 16.Ne4 de4 17.Qb3 Nd3 18.Kd1 Nb2 19.Qb2 Ne3 20.de3 Bh3 21.Qb3–+) 16.ed4 b6?? (better 16...Qg5 17.Be6 Ne5 18.de5 Be6–+) 17.Qf3?? (17.Be6 Ne5 18.de5 Be6=+) 17...Qe7 (17...ef3 18.0-0-0 Qg5 19.Be6–+) 18.d3?? (better 18.Qe3=) 18...Qg5 (better 18...ef3 19.Kd1 Qg5–+) 19.Qf7+- Kd8 20.Qd7?? (better 20.Qg8 Qh4 21.Kd1 Qh5 22.Ne2 ed3 23.Rf8 Kc7 24.Rc8 Rc8 25.Qe6 Qe2 26.Qe2 de2 27.Ke2+-) 20...Bd7–+ 21.Bd7 Kd7 22.Rf7 (22.de4 de4 23.Bc1 Qh4 24.Rf2 Bg7–+) 22...Kd8 (better 22...Ke8 23.Rf2 Qe3 24.Kf1 Qd3 25.Kg2–+) 23.h4 (23.de4 Bg7 24.Rd1 bc5 25.bc5 Qh4 26.Ke2 Qh2 27.Rf2 Qh5 28.Ke1 Qh4–+) 23...Qg1 24.Kd2 Qg2 25.Kc1 Qh3 (25...ed3 26.Rf2 Bh6 27.Kb1 Qh1 28.Rf1 Qf1 29.Nd1 Qd1 30.Bc1 Qc1) 26.Rb7 (26.de4 a5 27.cb6 ab4–+) 26...Kc8 (better 26...ed3 27.a3 Qf1 28.Nd1 Bh6 29.Kb1 Qd1 30.Ka2 Qc2–+) 27.Nd5 (27.Rh7 Qe3 28.Kc2 Qd3 29.Kb3 bc5 30.dc5 Qc4 31.Kc2 Bg7 32.Rg7 Rg7–+) 27...Rb8 (27...Bh6 28.Nf4 Bf4 29.Kd1 Qd3 30.Ke1 Bg3) 28.Rb8 (28.Rc7 Kd8 29.de4 Qh1 30.Kc2 Qe4 31.Kd1 Qf3 32.Kc2 cd5 33.Rh7 Qe2 34.Kc1 Rb7–+) 28...Kb8 29.Ne7 (29.de4 cd5 30.Kc2 de4–+) 29...Be7 (29...Bh6 30.Kd1 Qf1 31.Kc2 Qd3) 30.d5–+ Bh4 (better 30...Qe3 31.Kc2 Qd3 32.Kc1 Rf8 33.Be5 Kc8 34.Bd4 Qe2 35.Bf6 Rf6 36.cb6 Rf1) 31.dc6 Qg3 (31...Bg5 32.Kd1 Qd3 33.Ke1 Bh4) 32.Be5 Kc8 (32...Qe5 33.d4 Qh2 34.c7 Kc8 35.cb6 ab6 36.a3 Rf8 37.Kd1 Rf1) 33.Bg3 Bg3 34.Kb2 (34.cb6 ab6 35.de4 Be5–+) 34...Bc7 (better 34...Be5 35.Kb3 Ba1 36.de4 bc5–+) 35.Rf1 (35.Rh1 ed3 36.cb6 Bb6 37.Rh7 Rd8–+) 35...Re8 (better 35...ed3 36.cb6 ab6–+) 36.Rf8 (36.cb6 Bb6 37.de4 Re4–+) 36...Rd8 (better 36...Rf8 37.cb6 Be5 38.Kc1 ab6–+) 37.Rd8 Bd8 38.c7 (38.cb6 ab6 39.Kc3 e3–+) 38...Bc7 (38...h5 39.cb6 ab6 40.a4–+) 39.cb6 Kd7 (better 39...ab6 40.Kc3 h5–+) 40.ba7+- Bb6 (40...ed3 41.a8Q+-) 41.a8Q Ba7 (41...ed3 42.Qd5 Kc8 43.Qd3+-) 42.Qd5 (42.Qa7 Ke6 43.Qh7 ed3 44.Qg6 Kd7 45.Qd3 Ke6+-) 42...Ke7 (42...Kc7 43.Qf7 Kb8 44.Qg8 Kc7 45.Qh7 Kb8 46.de4+-) 43.Qb7 Kf8 44.Qa7 Kg8 45.Qd4 (45.de4 h6 46.e5 h5 47.e6 Kh8 48.e7 Kg7 49.e8Q Kf6 50.Qae7 Kf5 51.Qe4 Kf6 52.Q8g6) 45...Kf8 46.Qe4 Kf7 47.Qb7 (47.b5 h6 48.b6 Kf8 49.b7 Kf7 50.b8Q g5 51.Qc7 Kf6 52.Qce7) 47...Kf8 48.Qh7 Ke8 (48...Ke8 49.b5 Kd8 50.b6 g5 51.b7 g4 52.b8Q; 48...g5 49.b5 g4 50.b6 g3 51.b7 g2 52.b8Q) 0–1. Agiant – EliseeV007, lichess.org, 2019.

5.c5 Be7 6.Nc3 Nh6 7.Be2 0-0 8.Nf3 Nf7 9.d4 e5 10.Qc2 e4 11.Nd2 f5 12.0-0-0 Be6 13.h3 Nd7 14.g4 fg4 15.hg4 Ng5 16.f4 ef3 17.Bd3 h6 18.Rdf1 Bg4 19.Rhg1 Nf6 20.Bf5 Bf5 21.Qf5 Nfe4 22.Qg4 Nd2 23.Kd2 Bf6 24.Nd1 Ne4 25.Kd3 Qe7 26.Rf3 Ng5 27.Rf5 Qe4 28.Qe4 Ne4 29.Nc3 Rae8 30.Ne4 Re4 31.Bc1 Kh7 32.Bd2 g6 33.Rf3 g5 34.Rh3 Kg6 35.Be1 h5 36.Bg3 g4 37.Rh2 Bg5 38.Re2 h4 39.Be5 Kh5 40.Reg2 h3 41.Rg3 Bh4 42.a4 Bg3 43.Bg3 Rf3 44.Bf4 Kh4 45.b5 g3 46.a5 h2 47.Rh1 Kh3 48.b6 a6 49.Be5 Kg2 50.Re1 Rf1 51.Re2 Rf2 52.Re1 h1Q 53.Rh1 Kh1 54.Bf4 g2 55.Kc3 g1Q 56.Kd3 Qd1 57.Kc3 Rc2 58.Kb3 Qb1 59.Ka3 Ra2 0–1. dtpwaldi – smierdzaceskarp, kurnik, 2012.

5.Qh5 g6 6.Qh4 Bb4 (6...e5 7.cd5 cd5 8.a3= (8.Nc3 Nc6 9.a3 Be6) 8...Nh6 9.e4 de4) 7.cd5 cd5?? (better is 7...Be7 8.de6 Be6= 9.Bc4 Bc4) 8.Qb4+- Nc6 9.Bb5 a6 (9...Bd7 10.Qc5+-) 10.Bc6 bc6 11.Ba3 a5 (11...Nh6+-) 12.Qf8 Kd7 13.Qd6 (better is 13.Qg7!? Ne7 14.Qf6 Rf8+-) 13...Ke8 14.Qc6 Bd7 15.Qc5 Ne7 16.Nf3 (16.Qc2 Nf5+-) 16...Rc8 17.Qd4 Nf5 (17...e5 18.Qb2+-) 18.Qd3 Ne7 (18...Bc6 19.0-0+-) 19.0-0 (19.Be7 Qe7 20.Nc3 Qc5+-) 19...Nc6 (19...e5 20.Be7 Ke7 21.Qd5+-) 20.Nc3 Nb4 21.Bb4 ab4 22.Ne2 Kf8 (22...Rb8 23.a4+-) 23.Rab1 (23.Rfb1 Rb8 24.Qd4 e5 25.Qc5 Qe7 26.Qd5 Be6+-) 23...Rb8 24.Qb3 (24.Qd4 e5 25.Qd5 Bg4+-) 24...Qa5 (24...Kg7 25.Nf4+-) 25.Qb2 (better is 25.a3!? Qb5 26.d3 Kf7 27.ab4 Rhc8+-) 25...e5 26.Ra1 (better is 26.Rfc1 Kf7+-) 26...Bg4 (26...Qa3 27.Qa3 ba3 28.Nc3+-) 27.d3 (better is 27.Ne5 fe5 28.Qe5 Kf7 29.Qf4 Bf5+-) 27...Bf3 (27...Kg7 28.Rfc1 Bf3 29.gf3+-) 28.gf3 Kg7 29.d4 e4 (29...Qa3 30.Qd2+-) 30.fe4 (30.Nf4 ef3 31.Rfc1 Rhc8+-) 30...de4 31.Ng3 Qd5 (31...Rhe8 32.Rac1+-) 32.Qc2 (better is 32.f3 ef3 33.e4 Qd6+-) 32...Rbc8 (32...Rhe8 33.Qb3 Qd6 34.a3+-) 33.Qb1 (33.Qe4 Qd7+-) 33...Rce8 (33...Rhe8 34.Qb4 Rc4 35.Qb3+-) 34.Qb4 Rb8 (34...h5+-) 35.Qe7 Kh6 36.Qf6 Rbf8 (36...Rhe8 37.f3 ef3 38.Rf3+-) 37.Qh4 Kg7 38.Qe4 Qg5 (38...Qd8 39.Rab1+-) 39.Rac1 Ra8 (39...Kh6 40.Rc7 Rc8 41.f4+-) 40.Rc2 (better is 40.Rc7 Kh6 41.Qe6+-) 40...Rhe8 41.Rc7 Kh6 (41...Kh8 42.Qc6 Reb8+-) 42.Qc6 Ra2 43.Qe8 Qf6 44.Qg8 Kg5 45.Ne4 1–0. Kevin the fruitbat – Eries, ChessWorld.net, 2009.

4.Bb2 Nf6

(--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.c4 e6).

5.a3 a5 6.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6 6.c4).

5.a3 Bd6 6.Nf3 0-0 (---> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 0-0 6.c4 c6).

5.a3 Be7 6.Nf3 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0-0 6.c4 c6).

5.a3 Be7 6.Nf3 Nbd7 7.Nc3 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0-0 6.c4 c6 7.Nc3 Nbd7).

5.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4).

5.b5 Bd7 (---> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Bd7 5.c4 c6).

5.b5 Be7 6.Nf3 0-0 7.a4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Be7 5.Nf3 c6 6.a4 0-0 7.c4).

3.e3 Bf5

4.a3 e6 5.Bb2 f6 6.Nf3 Bd6 7.d3 Qc7 (7...Nh6 8.c5 Bc7 9.Be2=) 8.Be2 Bg4 9.Nbd2 Nd7 10.h3 Bh5 11.Qc2 Nh6 12.c5 Be5? (better is 12...Be7!?+=) 13.d4 (13.Ne5 Be2 14.Nd7 Bh5+-) 13...Bg6 (13...Bg3+-) 14.Bd3 Bg3? (14...Bd3 15.Qd3 Bg3 16.0-0+-) 15.0-0 (15.Bg6 hg6 16.Qg6 Nf7 17.fg3 Rg8+-) 15...Qb8? (15...Bd3 16.Qd3 e5 17.fg3+-) 16.fg3 (better is 16.Bg6 hg6 17.Qg6 Kf8 18.fg3 Nf5+-) 16...Qg3 17.Bg6 hg6 18.Qd1 (18.e4 0-0-0 19.b5 cb5+-) 18...Nf5 19.Qe1 Qc7 20.e4 Ng3 (20...de4 21.Ne4 Kd8 22.Qc3+-) 21.ed5 cd5 (21...Nf1 22.d6 (22.Qf1?! cd5 23.Qb5 Kd8+/–; 22.Nf1?! Nf8+-; 22.Kf1?! Nf8+-) 22...Qc8 23.Qe6 (23.Qf1?! Nf8+-; 23.Kf1?! Nf8+-; 23.Nf1?! Nf8+-) 23...Kf8 24.Rf1+-) 22.Qe6 Kd8 23.Rfe1 Nf8 1–0. gutes (1690) – injdimitrov, kurnik, 2014.

4.a4 e5 5.Bb2 Bd6 6.b5 Nf6 7.Na3 Nbd7 8.cd5 cd5 9.Nf3 Qe7 10.Be2 0-0 11.0-0 Rac8 12.d3 Rfe8 13.e4 de4 14.de4 Be4 15.Ng5 Bg6 16.g3 h6 17.Nf3 Qe6 18.Nd2 Qh3 19.Bf3 e4 20.Bg2 Qe6 21.Rc1? (21.Nac4 Bb4 22.Ne3 Bh5–+) 21...Qe7?? (better is 21...e3 22.Rc8 Rc8 23.fe3 Ba3 24.Bb7 Qe3 (24...Bb2?! 25.Bc8 Qe3 26.Kg2–+) 25.Kh1 Rc2 (worse is 25...Bb2 26.Bc8 Bc3 27.Bd7 Nd7 28.Nf3–+) 26.Ba3 Qa3–+ (worse is 26...Qd2 27.Qd2 Rd2 28.Rc1–+)) 22.Ndc4 Ba3 (better is 22...Bc5!?-/+) 23.Ba3= Qe6 24.Nd6 Rc1 25.Qc1 Rd8 26.Nb7 Ne5?? (better is 26...Rb8=) 27.Nd8+- Qd7 28.Rd1 (28.Nc6 Nf3 29.Bf3 ef3+-) 28...Qf5 (28...Nd3 29.Nc6 Bh5 30.Rd3 ed3 31.Qd2+-) 29.Nc6 Nd3 (29...Kh7 30.Ne5 Qe5 31.Bb2+-) 30.Qe3 (better is 30.Rd3!? Kh7 31.Rd8 Ng4+-) 30...Ng4 (30...Nd5 31.Qa7 e3 32.Ne7 Ne7 33.Qe3 Qg4+-) 31.Nd4 (better is 31.Ne7 Kh7 32.Nf5 Ne3 33.Ne3+-) 31...Qh5 (better is 31...Ne3 32.Nf5 Nd1 33.Be4 Bf5 (worse is 33...N1f2 34.Ne7 Kh7 35.Bg6 fg6 36.a5 Nh3 37.Kf1+-) 34.Bf5 N3b2+-) 32.h3?? (32.Qe2 Qh2 33.Kf1 Ngf2 34.Rd2 Qg3 35.Nc2+=) 32...Ne3–+ 33.g4 Qd5 (better is 33...Ng4 34.b6 Nge5 35.Rd3 ed3–+ (35...Nd3?! 36.b7 Qe5 37.Nc6 Qa1 38.Bf1 Qa3 39.b8Q Kh7 40.Qa7–+)) 34.fe3 Qa2 35.Bd6 Qf2 36.Kh1 (36.Kh2 Ne1 37.Re1 Qe1–+) 36...Ne1 (better is 36...Qe3 37.Nc2 Qe2–+) 37.Re1 Qe1 38.Kh2 Qe3 39.Nf5 (39.Nc6–+) 39...Bf5 40.gf5 Qd4 41.Bb8 e3 42.Bg3 Qa4 43.Bc6 Qc2 44.Kg1 e2 45.Be1 (45.Kf2 Qd3 46.Kg2 Qg3 47.Kg3 e1Q 48.Kf3 a6–+) 45...Qf5 46.Kg2 (46.Bg2 Qc5 47.Kh2 Qb5 48.Kg3–+) 46...Qf1 47.Kg3 Qe1 48.Kf4 Qf2 49.Ke5 e1Q 50.Kd6 Qfd2 51.Kc7 Qe7 52.Kb8 Qdd8 0–1. azme – karotom24, kurnik, 2011.

4.a4 e6 5.d4 Bb4 6.Bd2 Bd2 7.Qd2 Ne7 8.Nc3 0-0 9.c5 b6 10.Nf3 bc5 11.dc5 Nd7 12.Nd4 Bg6 13.Nb3 Rb8 14.Ra3 Rb4 15.Be2 Qb8 16.Qa2 Bc2?? (16...Qe5 17.Nd1–+) 17.Bd1?? (better is 17.Qc2 Rh4 18.g3+-) 17...Bd1 18.Nd1 Nf5 Black plans d4 19.0-0 d4 20.e4 Ne7 21.f4 g6 (21...Rd8 22.e5 Nd5 23.Rf3–+) 22.Rf3 Kg7 23.Nf2 (23.Qd2 e5-/+) 23...e5 (better is 23...Nc5!? 24.g3 Nb3 25.Rfb3 c5–+) 24.Nd3+= Rb7 25.Na5? (better is 25.Rf1=) 25...Rb1–+ 26.Kf2 (26.Rf1 Rf1 27.Kf1 Qc7–+ (27...ef4?! 28.Rb3 Qc7 29.Nc4+=)) 26...ef4 (better is 26...Nc5 27.Qe2 f5 28.Nc5 Rb2–+) 27.Nf4?? (better is 27.Nb3 Rh1 28.Nd4-/+) 27...Rb2–+ 28.Kg3 (28.Ne2 Ra2 29.Ra2 Qb1–+) 28...Ra2 29.Ra2 Nc5 30.Nc4 (30.h3 Qb1 31.Re2 Qb4–+) 30...Ne4 31.Kh3 Qc8 32.g4 h5 33.Rg2 hg4 34.Rg4 Nd5 35.Ne5–+ Ne3 36.Rfg3 Ng4 37.Ng4 g5 38.Nh5 Kg6 0–1. captainevans – triptrakas, kurnik, 2012.

4.d4 e5 5.a3 ed4 6.ed4 =.

4.cd5 cd5 (--> 3.cd5 cd5 4.e3 Bf5).

4.cd5 Qd5 5.Nc3 Qd8 6.e4 =.

4.Bb2

4.Bb2 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Bf5 4.c4).

4.Bb2 e6 5.c5 Nf6 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.c5).

4.Bb2 e6 5.Nf3 Nf6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6).

4.Bb2 Nf6 5.a3 Nbd7 6.d4 e6 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.a3 Nbd7 7.d4).

4.Bb2 Nf6 5.a3 e6 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.a3).

4.Bb2 Nf6 5.Nf3 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6).

4.Qb3 e6

5.Bb2 Nf6 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.Qb3).

5.Nf3 Nf6 6.Bb2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.Qb3).

4.Nc3 e6

5.a3!? +=.

5.Qb3 Nd7 (5...Nf6 6.d4=+) 6.d4= Ngf6 7.a4 (7.Nf3 dc4 8.Bc4 b5=) 7...a6 (7...dc4 8.Bc4 Nb6 9.Be2=+) 8.Nf3 Be7 (8...dc4 9.Bc4 Nb6 10.Be2=+) 9.c5= b6 10.Be2 (10.a5 bc5 11.bc5 Qc8=) 10...h6 (10...Rb8 11.Qd1=+ (worse 11.Ba6 bc5 12.Na2 Ne4–+)) 11.0-0 0-0 12.h3 (12.a5 bc5 13.bc5 Qc7=) 12...Ne4 (12...a5 13.b5 bc5 14.bc6=) 13.g4 (13.Ne4 Be4 14.a5 bc5 15.bc5 Qc7=) 13...Bg6=+ 14.Bd3? (14.Ne4!? de4 15.Nd2=+) 14...Ng5 (14...Nec5 15.bc5 Bd3 16.Re1–+) 15.Ng5? (better 15.Be2-/+) 15...Bg5?? (better 15...Bd3 16.Nf3 Bf1 17.Kf1 a5–+) 16.Ne2 (16.Bg6 fg6 17.cb6 Nb6=) 16...Bd3 17.Qd3 bc5 18.dc5 (18.bc5 e5=+) 18...a5-/+ 19.f4 (19.Bd2 Ne5 20.Qc3 Nf3 21.Kg2 Bf6-/+) 19...Be7 (19...Bf6 20.Rb1 ab4 21.Bd2–+) 20.Bd2 (20.Nd4 Qc8 21.Bd2 ab4 22.Bb4 Bc5 (worse 22...Nc5 23.Qc2+=) 23.Bc5 Nc5-/+) 20...ab4 21.Bb4 Bc5 22.Bc3 Be7 (22...Re8 23.Nd4 e5 24.Nc6-/+) 23.Qd4 (23.Rfb1 c5-/+) 23...Bf6 24.Qd2 e5 (24...c5 25.Rfb1–+) 25.f5 (25.a5!?-/+) 25...Nc5 (25...Bg5 26.Qc1–+) 26.Qc2 Ne4 27.Bb2 (27.a5 Nc3 28.Qc3 e4–+) 27...Qb6 28.Rf3 Bg5 (28...Qc5 29.Qc1–+) 29.Bc1 (29.Be5 Be3 30.Kg2 Rfe8–+) 29...Nf6 Black prepares the advance d4 (29...Rfb8 30.Ra2–+) 30.Rb1 (30.Bd2 c5–+) 30...Qa7 (better 30...Qa6 31.Ra1 Rfb8–+) 31.Nc3 (31.Ra1 Rfc8–+) 31...d4 (31...e4!? 32.Rg3–+) 32.Ne4 (32.ed4 ed4 33.Bg5 hg5–+ (33...dc3?! 34.Be3 Qa4 35.Qa4 Ra4 36.Bc5–+)) 32...de3 (32...Ne4!? 33.Qe4 Qa4 34.ed4 Qd4 35.Qd4 ed4 36.Bg5 hg5 37.Rc1–+) 33.Ng5 e2 (33...hg5 34.Be3 Qa4 35.Qa4 Ra4 36.Bg5–+) 34.Be3-/+ e1Q (34...Qa4 35.Qe2 hg5 36.Bg5–+) 35.Re1 Qa4 36.Qa4 Ra4 37.Bc5 Rfa8 (better 37...Re8!? 38.Rfe3 hg5 39.Re5 Re5 40.Re5 Ra5-/+) 38.Nf7= (worse 38.Re5 hg5 39.Re7 Rc4-/+) 38...Kf7 39.Re5 Kg8 (39...Rc4 40.Re7 Kg8 41.Ba3=) 40.Be7 (40.Rfe3 Ra2=) 40...Nd7 (40...Nd5 41.Kf2=) 41.Re6 (41.Re2 c5=) 41...Ra1 (41...c5 42.Kf2=) 42.Kg2+= R8a2 (42...c5 43.Rc3=) 43.Kg3 (43.Rf2 c5+=) 43...Rg1 (better 43...c5!?+=) 44.Kh4+- Rc2?? (44...Rc1 45.f6 gf6 46.Bf6 Nf6 47.Ref6+-) 45.f6 (better 45.Rd3 Ne5 46.Re5+-) 45...Nf6 (45...gf6 46.Bf6 Nf6 47.Ref6+-) 46.Bf6 gf6 47.Rff6 1–0. afsharian (1650) – Garcial (1655), lichess.org, 2019.

5.b5 Bb4 6.Bb2 Bc3 7.Bc3 Nf6 8.Nf3 0-0 9.Be2 dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5 a6 12.Be2 Nc6 13.0-0 Bd3 14.Nd4 Be2 15.Qe2 Rc8 16.Rab1 b5 17.a4 Nd4 18.Bd4 ba4 19.Qa6 Ra8 20.Qb5 Qd5 21.Bf6 Qb5 22.Rb5 gf6 23.Ra1 Ra7 24.Ra3 Kg7 25.e4 Rd8 26.d3 Rd4 27.Kf1 Rad7 28.Ke2 h6 (28...f5!? 29.ef5 R7d5 30.Rd5 ed5+=) 29.Ra5+/– Rb4 30.R5a4 Rb2 31.Kf3 Rd2 32.Ke3 Rd1 33.Ra7 (33.h4 Kg6+-) 33...Rd6 (33...R1d3! 34.Rd3 Ra7+=) 34.g3 h5 35.h4 f5 36.R7a5 fe4 37.Rg5 Kh6 38.de4 Re1 39.Kf3 Rd4? (better is 39...f6 40.e5! Rd2 41.ef6 Rf1+/–) 40.Ra8+- Rd3 41.Kg2 Kh7 42.Rh5 Kg7 43.Rg5 Kf6 44.Ra4 e5? (44...Re2+-) 45.Ra6 Ke7 46.Re5 Kd7 (46...Kf8 47.Ra7+-) 47.Rd5 (47.Rf6!? Rd4 48.Rf7 Kd6+-) 47...Rd5 48.ed5 Rd1 49.d6! f5 (49...Rd6 50.Rd6 Combination) 50.Kf3 Rd4 (50...Ke6 51.h5 Kf6 52.h6+-) 51.h5 Rb4 52.h6 Rb8 53.h7 Rh8 54.Kf4 Ke6 55.Kg5 Kd7 (55...Rc8 56.Kg6 Rb8 57.Kg7+-) 56.Kf5 Rh7 57.Ra7 Kd6 58.Rh7 Kc5 59.g4 Kd4 60.g5 Kd3 61.g6 Ke2 62.g7 Kf1 63.g8Q Ke2 64.Qc4 Kf2 65.Rh2 Kf3 66.Rh3 Kg2 67.Rb3 1–0. druhynejhorsi (1745) – dr67ar (1630), kurnik, 2012.

5.c5 Nf6 (5...a5 6.Qa4-/+) 6.f3 (6.d4 b6=+) 6...Be7 (6...a5!? 7.Qb3 Nbd7-/+) 7.d4=+ 0-0 8.g4 Bg6 9.h4 h5 10.g5 Nh7 (10...Nfd7 11.e4=+) 11.Nh3 (11.Nge2=) 11...Bf5 (11...a5!? 12.b5 b6=+) 12.Nf4+= Ng5?? (better 12...a5 13.ba5 g6+=) 13.hg5+- Bg5 14.Rh5 (better 14.Nh5!? Bh4 15.Ke2+-) 14...Bh4 15.Ke2 g6 16.Rh6 Kg7 17.Rh4 (17.e4 de4 18.Ne4 g5 19.Rh4 gh4 20.Nh5 Kg6+-) 17...Qh4+- 18.Bg2 g5 19.Nd3 Rh8 20.Qg1 (20.Qd2 Qg3 21.Ne1 Rh2+=) 20...Qg3+= 21.Ne1 g4 (21...Rh2 22.e4 g4 A) 23.ef5?? gf3 24.Kd2 f2–+ (24...fg2?! 25.Ne2 Rh1 26.Qg2 Qg2 27.Ng2=); B) 23.fg4 Bg4 24.Kd2=+) 22.f4 (22.Kd2 gf3 23.Nf3 Bh3 24.Bh3 Rh3+=) 22...Na6 (22...Kf8 23.b5+=) 23.a3 Rh2 24.Qf2?? (better 24.Kd1+=) 24...Bd3!!–+ 25.Nd3 (25.Nd3 Qg2 Deflection; 25.Kd3 Qf2 Deflection) 25...Rg2 26.Nd1 (26.Qg2 Qg2 27.Kd1 Qf1 28.Ne1–+) 26...Rf2 27.N1f2 Qf3 28.Kd2 g3 29.Nd1 (29.Bb2 Rh8 30.Rf1 Rh2–+) 29...g2 (better 29...Rh8!? 30.Bb2–+) 30.Ne1 Qf1 31.Ng2 Qg2 32.Kc3 Rh8 33.Bb2 Qe2 34.Kb3 b5 (34...Qc4 35.Ka4 Nb4 36.Bc3 Nc2 37.Bb4 Na1 38.Nc3 b6 39.cb6 ab6 40.Nd5 Ra8) 35.Rc1 Rh3 36.a4 (36.Nc3 Qc4 37.Kc2 Rh2 38.Kb1–+) 36...ba4 37.Ka4 Qb5 38.Ka3 Qb4 39.Ka2 Qd2 40.Kb1 Nb4 41.Bc3 (41.Nc3 Rh2 42.Na4 Qd3 43.Ka1 Qb3 44.Rg1 Kf6 45.Kb1 Qa2 46.Kc1 Nd3 47.Kd1 Qa4) 41…Qa2 0–1. afsharian (1610) – Gromozekaaaaa, lichess.org, 2017.

5.Nf3 Bb4-/+ 6.Bb2 Nf6 7.Be2 (7.Qb3 Qe7-/+) 7...Qc7 (7...dc4 8.Bc4 b5 9.Be2-/+) 8.0-0 (8.Nd4 Be4 9.f3 Bg6-/+) 8...h6 (8...0-0 9.Rc1-/+) 9.Nd4 (9.cd5 ed5 10.Nd4 Bg6+=) 9...Bh7 10.f4 (10.cd5 ed5 11.Rc1 0-0+=) 10...0-0 11.cd5 ed5 12.Nf3 (12.Rc1 Qd6-/+) 12...Re8 13.Ne5 (13.Qb3 Bc5-/+) 13...Nbd7 14.Ng4 (14.a3 Bd6 15.Rc1 Be5 (15...Ne5?! 16.Nb5 Nf3 17.Rf3+=) 16.fe5 Ne5–+ (16...Re5?! 17.Nb5 Qd8 18.Be5 Ne5 19.Nd4+=)) 14...Ng4 15.Bg4 Nf6 16.Rf2 (16.a3 Bd6–+) 16...Ng4 (16...Bc3!? 17.Bc3 Ne4 18.Re2 Nc3 19.dc3–+) 17.Qg4-/+ f6 18.d4? (18.a3!? Bd6 19.Ne2-/+) 18...Re7 (18...Re3 19.Rf3 Rae8 20.a3–+) 19.Re1 (19.Rc1 Qa5–+ (19...Re3 20.Nd5 Re1 21.Re1 cd5 22.Re6+/–)) 19...Rae8 (19...Qa5!? 20.Rc1–+) 20.Rfe2 (better is 20.a3 Bc3 21.Bc3 Re3 22.Re3 Re3 23.Bb4–+) 20...Qa5 (20...Qa5 21.Rc1 Bd3–+) 0–1. gtate (1690) – rtoma (1975), net–chess.com, 2002. (=1.e3 d5 2.b4 Bf5 3.c4 c6)

4.d4 e6

5.c5 b6 6.a3 a5 7.g4 Be4 -/+.

5.c5 b6 6.a3 Nf6 =.

5.c5 b6 6.Nc3 Nf6 7.Bd2 (7.Nge2 a5 8.cb6 ab4=+) 7...a5=+ 8.Na4 Nfd7 9.a3 ab4 10.ab4 b5 11.Nb2 Ra1 12.Qa1 Be7 (12...e5 13.Nf3 e4 14.Ng1=+) 13.Nf3= 0-0 14.Nd3 (14.Bd3 Bd3 15.Nd3 Nf6=) 14...Nf6 15.Be2 Nbd7 (15...Ne4 16.0-0=) 16.0-0 Qa8 (16...Ne4 17.Qb2=) 17.Qb2 Qb7 18.Ra1 Ra8 19.Ra3 (19.Ra8 Qa8 20.Nh4 Bg4+=) 19...Ra3 20.Qa3 Bg4 (20...Ne4 21.Qb2=) 21.h3 Bf3 (21...Bf5 22.Nh4=) 22.Bf3 Bd8 23.g3 (23.Bc3 Bc7=) ½–½. Poschmann,Hans (2230) – Balabaev,Farit (2265), IECC, 2001.

5.c5 b6 6.Bd3 Bd3=+ 7.Qd3 a5 8.Bd2 (8.cb6 Bb4 9.Bd2 Qb6-/+) 8...ab4-/+ 9.Bb4 bc5 10.dc5 (10.Bc5 Bc5 11.dc5 Nd7-/+) 10...Nd7 11.Qc3 Ngf6 (11...Qg5 12.g3-/+) 12.Nd2 Qc7 (12...Qe7 13.Ngf3 Nc5 14.0-0=+) 13.Ne2 Be7 14.h3 (14.0-0 0-0=+) 14...0-0 15.0-0 e5 16.Rfc1 (16.Ng3 Qa7-/+) 16...Rfb8 17.a3 g6 (17...Ra4 18.Qc2 Qa7 19.Rab1-/+) 18.a4 (18.Ng3!?=+) 18...d4!-/+ 19.ed4? (19.Qd4 ed4) 19...Nd5–+ 20.Qa3 (20.Qg3 Rb4 21.Rc4 Rb2–+) 20…Rb4 (21.Rc4 Rc4 22.Nc4 ed4 23.Nd4 Bc5–+ (< 23...Nc5 24.a5–+); < 20...Nb4 21.Qg3–+) 0–1. Reuter,A – Unkelbach,R, Koblenz op, 1990.

5.c5 Nd7 6.Bd3 Bd3 7.Qd3 Ngf6 8.Nf3 b6 9.0-0 b5 (9...a5 10.b5 bc5 11.bc6=) 10.Nbd2 (10.a4 ba4 11.Nc3 Qc7+=) 10...Be7 11.a4 a6 12.ab5 (12.Nb3 0-0=) 12...ab5= 13.Ra8 Qa8 14.Qa3 0-0 15.Nb3 Qa3 16.Ba3 Bd8 (16...Ra8!? 17.Ra1 Ne4=) 17.Ra1+= h6 18.Bb2 Bc7 19.Ra6 Nb8 20.Ra7 Rc8 21.Kf1 Ne4 22.Ke2 f6 23.g3 Ng5 24.Nh4 (24.Ng5 hg5 25.f3 Kh7+=) 24...Kh7 25.Ng2 e5 26.de5 fe5 27.f4 Nf7 28.fe5 Ne5? (28...Be5 29.Bd4 (worse is 29.Rf7 Bb2 30.Nf4 Na6-/+) 29...Bd4 30.Nd4+= (worse is 30.Rf7 Bc3+=)) 29.Nd4?? (29.Rc7 Rc7 30.Be5 Rc8 31.Bb8 Rb8+-) 29...h5? (better is 29...Nc4 30.Ne6 Nb2 31.Nc7 Rg8+/–) 30.Ne6+- Nc4 31.Bd4 (31.Bg7 Kg8+-) 31...Be5 32.Ng7 (32.Be5 Ne5 33.Ng7 Kh6+-) 32...Bd4 (32...Rc7 33.Rc7 Bc7 34.Nh5 Na6+-) 33.ed4 Kh6 34.h4 Nb2 (34...Rd8+-) 35.Nf4 (better is 35.Nf5 Kg6 36.Ne7 Kf6 37.Nc8 Nc4+-) 35...Rd8 (35...Rf8 36.Ngh5 Re8 37.Kf3 Nd3+-) 36.Nf5 1–0. kaasparov – kovalskii, kurnik, 2014.

5.c5 Nf6 6.Nc3 b6 7.Bd2 Nbd7 8.f4 (8.Nf3 Be7=) 8...Be7+= 9.Nf3 0-0 10.Be2 a5 11.a3 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Qa8 14.0-0 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Qc3 bc5 17.bc5 Qb7 18.Ra1 Rb8 19.Ba6 Qb2 20.Qb2 Rb2 21.Bc1 Rb8 22.Be2 Kf8 23.Nd2 Ke8 24.Ra6 Rc8 25.Ne4 de4 26.Bd1 Nf6 27.Bc2 Bd8 28.h3 h6 29.g4 Kd7 30.Kg2 g5 31.Bd2 Ke8 (31...Rb8 32.Ra7 Kc8 33.Ra2+= (33.Rf7? Rb2 34.fg5 hg5–+)) 32.Ba4 Kd7 33.fg5 hg5 34.Be1 Nd5 35.Kf2 f5 36.gf5 ef5 37.Bb3 Ne7 38.Ke2 Bc7 39.Ra7 Kd8 (better is 39...Rb8!? 40.Bf7 Rb2 41.Kd1 Rb1 42.Ke2 Nc8=) 40.Be6 Rb8 41.h4 g4 42.h5 g3 43.Kf1 f4 44.ef4 Bf4 45.h6 Bh6 46.Bg3 Rb1 47.Kg2 Ng6 48.Bc7 (48.Bf5 Nf4 49.Bf4 Bf4 50.Ra8 Bb8 51.Be4 Rb4+-) 48...Ke8 (48...Ke7 49.d5 Kf6 50.Ra6+/–) 49.Bd6 Nf4 50.Bf4 Bf4 51.Bd7 Kf8 52.Bc6 Be3 53.Be4 Rb2 54.Kf3 Bd4 55.Rc7 Rb3 56.Kg4 Rc3 (better is 56...Bc5!? 57.Rc5 Ke7+/–) 57.c6+- Be5 58.Rd7 Ke8 59.Kf5 Bg3? (59...Rc5+-) 60.Kf6 Rc5 (60...Bh4 61.Kg7 Rg3 62.Bg6 Rg6 63.Kg6 Bg3+-) 61.Bg6 1–0. Ioannides,Milton (2080) – Ferrington,Nigel (2125), BCF–chT3, 2005.

4.Nf3 e6

5.Bb2 Nf6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6).

5.Qb3 a5 6.ba5 Nd7 7.d4 Qa5 8.Bd2 Qb6 9.Qb6 Nb6 10.c5 Na4 11.Ne5 Nf6 12.Bd3 Bd3 13.Nd3 b6 14.cb6 Nb6 15.f3 Bd6 16.Kf2 Ke7 17.Bb4 Bb4 18.Nb4 Kd6 19.Rc1 Nc4 20.Nd3 Nd7 21.Ke2 Ra7 22.Nd2 Nd2 23.Kd2 Rha8 24.Rc2 f6 25.Nb2 c5 (25...Ra2? 26.Nc4 dc4 27.Raa2+- (27.Rca2?! Rb8+-)) 26.dc5 Nc5 27.Nd3? (better is 27.Kd1-/+) 27...Nb3!!–+ 28.ab3 Ra1 0–1. mgilbert (2525) – pierred (2840), net–chess.com, 2015.

5.Qb3 Nd7 6.d4 (6.cd5 cd5 (6...ed5 7.Nd4 Nh6 8.Nc3 Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 a5) 7.Nc3 Be7 8.Nd4 Nh6 9.Bb5 0-0 10.0-0 a6; 6.Nc3 a5 (6...Ngf6 7.Nd4 Bg6 8.cd5 ed5 9.Be2 a5 10.b5 c5) 7.b5 Nc5 8.Qd1 Nf6 9.Nd4 Bd3 10.bc6 bc6; 6.Nd4 Nh6 (6...Ngf6 7.Nf5 ef5 8.Nc3 Ne5 9.cd5 Nd5 10.Nd5 Qd5) 7.Nc3 Bd6 8.c5 Be5 9.Nf5 Nf5 10.d4 Bc7) 6...Bd6 (6...Ngf6 7.Nc3 a5 8.Ba3 Qe7 9.c5 ab4 10.Bb4 b6) 7.Nc3 Ngf6 8.Be2 (8.c5 Bc7= 9.Be2 Ne4 10.0-0 0-0) 8...h6 (8...dc4 9.Qc4 (9.Bc4 Nb6 10.Be2 0-0) 9...b5 (9...0-0 10.0-0 Nb6) 10.Qb3+= (10.Qc6? Bb4 11.Bd2 Rc8 12.Qb5 Bc3 13.Bc3 Rc3–+) 10...0-0) 9.0-0 (9.c5 Bc7= 10.0-0 0-0) 9...0-0 (9...dc4 10.Qc4 (10.Bc4 Nb6) 10...0-0 11.a3=) 10.b5 (10.c5 Bc7=) 10...Bg4 (10...dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2=) 11.cd5 (11.c5 Bc7=) 11...cd5 12.Ba3 Qe7 13.Bd6 Qd6 14.Rfc1 Ne4 (14...Rfc8 15.a4=) 15.Qd1 (15.Qc2 Bf3 16.Bf3 Ng5=) 15...f5 (15...Nc3 16.Rc3 Rfc8 17.Rac1 Rc3 18.Rc3 Bf3 19.Bf3=) 16.Ne1 (16.Rc2 Rac8 17.Rac1 Nc3 18.Rc3 Rc3 19.Rc3 f4=) 16...Be2= 17.Ne2 Nb6 18.Nd3 Nc4 19.Nef4 Rf6 (19...Rf7 20.Qh5=) 20.Qe2 Raf8 (20...a6 21.a4+=) 21.Nb2 (21.f3 Ng5+=) 21...Nb2 22.Qb2 Qe7 (22...Qb6 23.a4+=) 23.Nd3 Nd6 24.Qb4 Re8 25.Ne5 Nf7 26.Qe7 ½–½. Serdijn,GO (2095) – Van Zutphen,Jimmy (2190), HZ Open, Vlissingen NED, 2006.

5.Qb3 Qe7 A) 6.a3 Nf6 (6...Nd7 7.Nc3 a5 8.cd5 ab4 9.dc6 bc6 10.Na4 Ngf6) 7.Nc3 Nbd7 8.Nd4 Bg6 9.cd5 Nd5 10.Nd5 cd5; B) 6.cd5 cd5 (6...Qb4 7.de6 Be6 8.Qc2 Nd7 9.Na3 Nb6 10.Nd4 Bd5) 7.Ba3 Nc6 8.Bb5 Nf6 9.Nc3 Rc8 10.Nd4 g6; C) 6.Ba3 Nf6 (6...Na6 7.cd5 Nb4 8.Nd4 Nf6 9.Nf5 ef5 10.Nc3 cd5) 7.Nd4 Nbd7 8.Nf5 ef5 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Nc3.

5.Qb3 Be7 A) 6.Nc3 Nf6 (6...Nh6 7.d3 0-0 8.e4 de4 9.de4 Bg4 10.h3 Bf3) 7.Be2 0-0 8.Nd4 dc4 9.Qc4 Bg6 10.0-0 Nbd7; B) 6.Nd4 Nh6 (6...Nf6 7.cd5 Qd5 8.Qa4 0-0 9.Nc3 Qd6 10.b5 Bg6) 7.Nc3 Nd7 8.cd5 cd5 9.Be2 0-0 10.0-0 Rc8; C) 6.cd5 cd5 (6...Qd5 7.Bc4 Qd6 8.Nc3 Qb4 9.Nd4 Qb3 10.ab3 Nd7) 7.Bb5 Nc6 8.Nd4 Qd6 9.Nf5 ef5 10.Ba3 Nf6.

5.Qb3 Ne7 A) 6.Nd4 Bg6 (6...Nd7 7.cd5 Nd5 8.Nc3 Bg6 9.Nd5 cd5 10.Be2 Rc8) 7.Be2 Nd7 8.0-0 a5 9.ba5 Nc5 10.Qb2 Qa5; B) 6.Bb2 a5 (6...Nd7 7.Nc3 a5 8.cd5 cd5 9.Nb5 Nc6 10.Nbd4 a4) 7.a3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 dc4 10.Bc4 Nd5; C) 6.Nc3 Nd7 (6...a5 7.cd5 a4 8.Qc4 b5 9.Qd4 Nd5 10.a3 Nd7) 7.Nd4 Bg6 8.cd5 Nd5 9.Nd5 cd5 10.Be2 Rc8.

5.Qb3 Nf6 A) 6.Nc3 Nbd7 (6...Be7 7.cd5 cd5 8.Bb5 Nc6 9.Nd4 Qd6 10.Bc6 bc6) 7.cd5 ed5 8.Ba3 a5 9.Nd4 Bg6 10.ba5 Ba3; B) 6.cd5 Nd5 (6...cd5 7.Nd4 Nc6 8.Bb5 a6 9.Bc6 bc6 10.Nc3 Qb6) 7.Nc3 Nc3 8.Qc3 Qd6 9.a3 Nd7 10.Nd4 Bg6; C) 6.Nd4 Bg6 (6...Be7 7.Nc3 0-0 8.Be2 dc4 9.Qc4 Bg6 10.0-0 Nbd7) 7.Nc3 Nbd7 8.Ba3 dc4 9.Bc4 Ne5 10.f4 Nd3.

5.b5 Bb4 6.a4 cb5 7.ab5 a6 8.Qb3 Bc5 9.d4 dc4 10.Bc4 Bd6 11.Nc3 Ne7 12.0-0 0-0 13.e4 Bg6 14.e5 ab5? (better is 14...Bc7+/–) 15.Ra8+- (15.ed6 Ra1 16.de7 Qe7 17.Nb5 Rc8+-) 15...bc4 16.Rb8?? (better is 16.Qb7 Bc7 17.Ba3+-) 16...Bb8= (worse is 16...cb3 17.Rd8 Rd8 18.ed6 Rd6 19.Ba3+/–; 16...Qb8?! 17.Qc4 Rc8 18.Qb3=) 17.Qc4 Nd5 18.Nd5 Qd5 19.Qd5 ed5 20.Ba3 Rc8 21.Nh4 Bd3 22.Rd1 Bc4 23.Bc5 (23.Nf5 Kh8+=) 23...Bc7 (23...Be5!? 24.Nf5 Bf6-/+) 24.Nf5 Ra8 25.Ne7 Kh8 26.Rb1 b6 27.Bd6 (27.Bb6?? Bb6 28.Nc6 Bd3–+) 27...Bd8 28.Nc6 b5 29.Nd8 Rd8 30.f4 h6 31.g4 Ra8 32.h4 Ra4 33.Bc5 Ra3?? (33...Ra2 34.Re1=) 34.Kg2 (better is 34.Ba3 Bd3 35.Rc1+-) 34...Ra2 35.Kg3 Ra3?? (35...Bd3 36.Rb4+=) 36.Kf2 (better is 36.Ba3 g6 37.Be7+-) 36...Ra2= 37.Kg1 Re2 38.f5 Re4 39.g5 hg5 40.hg5 Rg4 41.Kf2? (better is 41.Kh1 Bd3 42.Rb3 Bf5 43.Rb5+=) 41...Rg5–+ 42.Kf3 Rf5 43.Kg4 Rf2 44.Rh1 Kg8 45.Ra1 Ra2 46.Re1 Ra4 47.Kf5 White prepares the advance e6 47...b4 48.e6 fe6 49.Ke6 b3 50.Kf5 (50.Rb1–+) 50...b2 51.Re7 (51.Re8 Kh7 52.Rb8 Bd3 53.Ke6–+) 51...b1Q 52.Ke6 Qe4 53.Kd6–+ Ra6 54.Kd7 Qf5 0–1. poganinbezdom (1635) – mrjurek, kurnik, 2011.

5.b5 Bd6 A) 6.Nd4 Ne7 (6...Nf6 7.Nf5 ef5 8.Nc3 0-0 9.bc6 bc6 10.Qf3 Nbd7) 7.Nc3 0-0 8.Nf5 Nf5 9.g4 Nh4 10.Rb1 Nd7; B) 6.Bb2 Nf6 (6...Ne7 7.Bg7 Rg8 8.Bd4 dc4 9.Nc3 Nd7 10.e4 e5) 7.Nc3 0-0 8.Nd4 Bg6 9.cd5 cd5 10.Be2 Nbd7; C) 6.Nc3 Ne7 (6...Nf6 7.cd5 cd5 8.Nd4 Bg6 9.f4 Nbd7 10.Be2 0-0) 7.Nd4 0-0 8.Nf5 Nf5 9.Rb1 Nd7 10.bc6 bc6.

5.b5 Be7 A) 6.Nd4 Bf6 (6...Nf6 7.Nf5 ef5 8.cd5 Nd5 9.Bb2 0-0 10.Nc3 Bf6) 7.Nc3 Bd4 8.ed4 dc4 9.Qa4 Qd4 10.Qc4 Qc4; B) 6.Bb2 Nf6 (6...Bf6 7.Nc3 Ne7 8.Rg1 h5 9.cd5 cd5 10.Rc1 Nd7) 7.Nc3 cb5 8.cb5 Nbd7 9.Be2 0-0 10.0-0 Rc8; C) 6.Nc3 Nh6 (6...Nf6 7.Nd4 Bg6 8.cd5 cd5 9.f4 Nbd7 10.Be2 0-0) 7.Nd4 0-0 8.Qb3 Bg6 9.Ba3 Ba3 10.Qa3 e5.

5.b5 Nf6 A) 6.Bb2 Bc5 (6...a6 7.Nd4 dc4 8.Nf5 ef5 9.bc6 Nc6 10.Bc4 Rc8) 7.Nd4 Bg6 8.cd5 cd5 9.h4 Nbd7 10.h5 Be4; B) 6.Nd4 Bg4 (6...Bb4 7.Qb3 a5 8.a3 Be7 9.bc6 Nc6 10.Nf5 ef5) 7.Qb3 c5 8.Nf3 Nbd7 9.Bb2 Bd6 10.Nc3 d4; C) 6.Nc3 Bc5 (6...Bb4 7.Nd4 0-0 8.Qb3 Bc3 9.dc3 Re8 10.Be2 Be4) 7.Na4 Nbd7 8.bc6 bc6 9.cd5 Nd5 10.Nc5 Nc5.

5.b5 Nh6 A) 6.Bb2 Nd7 (6...a6 7.cd5 ed5 8.Qa4 Nd7 9.bc6 Nc5 10.Qd4 bc6) 7.Nd4 Qb6 8.Nc3 Nc5 9.cd5 cd5 10.Rc1 Qa5; B) 6.Be2 dc4 (6...Bd6 7.Nc3 0-0 8.0-0 Nd7 9.Nd4 Rc8 10.f4 Nc5) 7.Nc3 cb5 8.Nb5 a6 9.Nbd4 Qd5 10.Bb2 Nd7; C) 6.Nc3 Bd6 (6...Be7 7.Nd4 0-0 8.Bb2 Qd6 9.Be2 Nd7 10.0-0 Ne5) 7.bc6 Nc6 8.cd5 ed5 9.Nd5 0-0 10.Bb2 Rc8.

5.Nc3 A) 5...Bb4 A1) 6.Bb2 Nh6 (6...Nf6 7.Qb3 Qd6 8.cd5 cd5 9.Nb5 Qe7 10.Bf6 gf6) 7.Qb3 Qe7 8.Nd5 cd5 9.Bg7 Rg8 10.Bh6 dc4; A2) 6.Nd4 Bc3 (6...Ne7 7.Qb3 Na6 8.cd5 Bc3 9.Qc3 Nd5 10.Qc4 0-0) 7.dc3 Ne7 8.cd5 Nd5 9.c4 Nf6 10.Qb3 Qb6; A3) 6.Qb3 Bc3 (6...Qa5 7.cd5 cd5 8.Bb2 Nd7 9.Nd5 ed5 10.Bg7 Ngf6) 7.Qc3 Nf6 8.Ba3 Rg8 9.Nd4 Bg6 10.Qb4 Qc7; B) 5...Nd7 B1) 6.cd5 cd5 (6...ed5 7.b5 Bd6 8.Nd4 Ne7 9.bc6 bc6 10.Nf5 Nf5) 7.Nd4 Bg6 8.Ba3 Ngf6 9.h4 h5 10.Rc1 Be7; B2) 6.b5 Bd6 (6...Ngf6 7.Nd4 Ne5 8.Qa4 Qd7 9.bc6 Nc6 10.Nf5 ef5) 7.Nd4 Ne7 8.bc6 bc6 9.cd5 ed5 10.Nf5 Nf5; B3) 6.Nd4 Nh6 (6...Bg6 7.cd5 cd5 8.Qb3 Ngf6 9.Be2 Be7 10.0-0 0-0) 7.b5 Rc8 8.bc6 bc6 9.cd5 cd5 10.Qa4 Rc7; C) 5...Nh6 C1) 6.cd5 ed5 (6...cd5 7.Bb5 Nc6 8.Nd4 Rc8 9.Qa4 Qb6 10.Qb3 Bd6) 7.b5 Bd6 8.bc6 bc6 9.Nd4 0-0 10.Be2 Qg5; C2) 6.Qb3 Nd7 (6...Be7 7.d3 0-0 8.e4 de4 9.de4 Bg6 10.h4 Bh5) 7.h3 a5 8.ba5 Nc5 9.Qb2 Qa5 10.cd5 ed5; C3) 6.b5 Bd6 (6...Be7 7.bc6 Nc6 8.cd5 ed5 9.Qb3 d4 10.Nd5 de3) 7.bc6 bc6 8.Qa4 0-0 9.Be2 dc4 10.Qc4 Nd7; D) 5...Nf6 D1) 6.cd5 Nd5 (6...cd5 7.Nd4 Bg6 8.Bb2 Nbd7 9.Qb3 Qb6 10.Bb5 a6) 7.Qb3 Nc3 8.Qc3 Qd6 9.Nd4 Be4 10.f3 Bg6; D2) 6.a3 a5 (6...Nbd7 7.cd5 cd5 8.Nd4 Bg6 9.h4 h5 10.Bb2 Be7) 7.ba5 Ra5 8.Qb3 Ra6 9.Nd4 Rb6 10.Qd1 Bd6; D3) 6.Qb3 Be7 (6...Nbd7 7.cd5 ed5 8.Be2 a5 9.Nd4 Bg6 10.ba5 Nc5) 7.cd5 cd5 8.Bb5 Nc6 9.Nd4 Qd6 10.Bc6 bc6.

5.Nd4 A) 5...Bb4 A1) 6.a3 Ba5 (6...Bd6 7.Nf5 ef5 8.Nc3 Nf6 9.cd5 cd5 10.Qf3 Nc6) 7.cd5 Qd5 8.Nc3 Bc3 9.dc3 Nf6 10.f3 Qc5; A2) 6.Nf5 ef5 7.Qb3 Qe7 8.cd5 Nf6 9.a3 Bd6 10.Bb2 cd5; A3) 6.Qb3 Qe7 (6...Na6 7.a3 Bd6 8.Qb7 Nc5 9.Qc6 Kf8 10.Nf5 ef5) 7.a3 Bd6 8.Nf5 ef5 9.cd5 Nf6 10.Bb2 cd5; B) 5...Nh6 B1) 6.Qb3 Nd7 (6...Bd6 7.c5 Be5 8.Nf5 Nf5 9.d4 Bc7 10.Nc3 Nd7) 7.cd5 ed5 8.Bb2 a5 9.Nf5 Nf5 10.b5 Qg5; B2) 6.Bb2 Nd7 (6...dc4 7.Bc4 Bb4 8.Qb3 Qb6 9.Ne6 fe6 10.Bg7 Rg8) 7.b5 Rc8 8.Nc3 Be7 9.bc6 bc6 10.cd5 cd5; B3) 6.cd5 cd5 (6...ed5 7.Bb2 Nd7 8.b5 Nc5 9.Nc3 Qd7 10.Nf5 Nf5) 7.Nc3 Nd7 8.Ba3 Bd6 9.Ncb5 Be7 10.Be2 a6; C) 5...Bg6 C1) 6.cd5 cd5 (6...ed5 7.Be2 Nf6 8.f4 c5 9.Qa4 Nbd7 10.bc5 Bc5) 7.Nc3 Nf6 8.Qb3 Bd6 9.Bb2 0-0 10.Ncb5 Nc6; C2) 6.Ba3 Nf6 (6...Nd7 7.cd5 cd5 8.Nc3 Ngf6 9.h4 e5 10.Nf3 Bd6) 7.Qb3 Be7 8.cd5 Qd5 9.Nc3 Qb3 10.ab3 Nbd7; C3) 6.Nc3 Nf6 (6...Nd7 7.cd5 cd5 8.Qb3 Ngf6 9.Be2 Be7 10.0-0 0-0) 7.cd5 Nd5 8.Qb3 Nb4 9.a3 e5 10.Nf5 Bf5; D) 5...Nf6 D1) 6.Nf5 ef5 7.b5 Bb4 8.Qa4 Ba5 9.Bb2 0-0 10.cd5 cd5; D2) 6.Ba3 a5 (6...Bg4 7.Be2 Be2 8.Qe2 e5 9.Nf3 a5 10.b5 Ba3) 7.b5 Ba3 8.Na3 0-0 9.Rc1 Bg6 10.cd5 cd5; D3) 6.Qb3 Be7 (6...Bg6 7.Nc3 Nbd7 8.cd5 ed5 9.Be2 a5 10.ba5 Nc5) 7.Nc3 0-0 8.Be2 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Nf5 ef5.

5.cd5 A) 5...ed5 A1) 6.Bb2 Nf6 (6...Nd7 7.b5 c5 8.Nc3 Ngf6 9.h3 h6 10.g4 Be6) 7.Nd4 Bg6 8.Qb3 Nbd7 9.Nc3 Bd6 10.Be2 0-0; A2) 6.Nc3 Nf6 (6...Bb4 7.Qb3 Qe7 8.Bb2 Nf6 9.Nd4 Bg6 10.a3 Bd6) 7.Nd4 Bg6 8.Qa4 Nbd7 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0; A3) 6.Nd4 Bg6 (6...Nh6 7.Bb2 Nd7 8.b5 Nc5 9.Nc3 Qd7 10.Nf5 Nf5) 7.h4 Nh6 8.h5 Bf5 9.Nf5 Nf5 10.Bb2 Nd7; B) 5...Nf6 B1) 6.Nc3 cd5 (6...Nd5 7.Qb3 Nc3 8.Qc3 Nd7 9.Nd4 Bg6 10.Be2 Nf6) 7.Nd4 Bg6 8.Ba3 Nbd7 9.f4 a5 10.Qb3 Ne4; B2) 6.Qb3 cd5 (6...Nd5 7.Nc3 Nc3 8.dc3 Nd7 9.Bb2 Qb6 10.Bc4 0-0-0) 7.Nd4 Nc6 8.Bb5 a6 9.Bc6 bc6 10.Nc3 Qb6; B3) 6.de6 Be6 (6...fe6 7.Nd4 Nbd7 8.b5 Bd6 9.bc6 bc6 10.Nc3 0-0) 7.Ba3 Nbd7 8.Nd4 Bd6 9.b5 Ne5 10.Bd6 Qd6; C) 5...Bb4 C1) 6.de6 Be6 (6...fe6 7.Nd4 Nh6 8.Bc4 Qe7 9.0-0 Nd7 10.Qb3 0-0-0) 7.Nd4 Nf6 8.Ne6 fe6 9.Qb3 Qe7 10.Bc4 Na6; C2) 6.a3 Bd6 (6...Ba5 7.de6 Be6 8.Nd4 Nf6 9.Ne6 fe6 10.Qb3 Qe7) 7.de6 Be6 8.Nc3 Nf6 9.Nd4 0-0 10.Ne6 fe6; C3) 6.Qb3 Qe7 (6...Qb6 7.Nc3 Bc5 8.de6 Qb3 9.ab3 Be6 10.Ng5 Nf6) 7.Nd4 Nf6 8.a3 Bd6 9.Nc3 0-0 10.Bb2 Be5; D) 5...cd5 D1) 6.Bb5 Nd7 (6...Nc6 7.Qa4 Nge7 8.Nd4 f6 9.Ba3 Kf7 10.Bc6 Nc6) 7.Nc3 Bb4 8.Ne5 Ngf6 9.g4 Bg6 10.g5 Bh5; D2) 6.Qa4 Nc6 (6...Nd7 7.Nd4 Bg6 8.Nc3 Ngf6 9.Ba3 Bd6 10.Be2 0-0) 7.Bb5 Nge7 8.0-0 a6 9.Be2 Ng6 10.Nd4 b5; D3) 6.Nd4 Ne7 (6...Nf6 7.Qa4 Nc6 8.Bb5 Qc7 9.Bb2 Rc8 10.Bc6 bc6) 7.Bb5 Nbc6 8.Qa4 Rc8 9.Qa7 Qd7 10.Qb6 e5.

4.Nf3 Nf6

5.Nc3 (5.c5 e6=) 5...e6 6.Qb3 Nbd7 7.Bb2 a5 8.a3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Qb6 11.b5 Qa5 12.Qa4 (12.Qb2 e5=) 12...Qa4+= 13.Na4 cb5 14.cb5 Bb4 15.Bc3 Bc3 16.Nc3 Ke7 17.Be2 Ne4 18.Ne4 Be4 19.d3 (19.d4 Ra8+=) 19...Bf3-/+ 20.Bf3 Ra8 21.0-0 Ne5 (21...Ra2!?-/+) 22.Be2+= Ra2 23.Re1 Rb2 ½–½. Kupka,Slavoj (2365) – Jankovec,Ivan (2320), Olomouc Sigma 6th, 1973.

5.Nc3 e6 6.b5 Bd6 7.Nd4 Bg6 8.Be2 c5 9.Nb3 Nbd7 10.a4 (10.cd5 ed5 11.0-0 Qc7=+) 10...0-0 (10...dc4 11.Bc4 Ne5 12.Be2-/+) 11.0-0 dc4 12.Bc4 Nb6 13.d3? (better 13.Be2!?-/+) 13...Nc4–+ 14.dc4 Ne4 (better 14...Bd3! 15.f4 Bf1 16.Qf1 e5–+) 15.Bb2=+ Nc3 16.Bc3 Qc7 17.f4 f6 18.Ra2 b6 19.Qa1? (19.a5 Rad8 20.Qg4 Qf7=+) 19...Qf7 (19...Bd3!? 20.Rd1 Bc4–+) 20.Rd2 Be7 21.Rfd1 (21.Qe1 Rad8 22.e4 e5-/+) 21...Rad8 (better 21...e5 22.fe5 fe5 23.Be5 Qc4–+) 22.Rd7? (22.Rd8 Bd8 23.Nd2 Bc7-/+) 22...Rd7?? (better 22...Bc2 23.Rd8 Bd8–+ (23...Rd8?! 24.Rd8 Bd8 25.Nd2-/+)) 23.Rd7=+ Rd8 (23...e5 24.Ra7 ef4 25.ef4 Qc4 26.Re7 Qb3 27.a5=) 24.Qd1 (better 24.Ra7!? e5 25.fe5+-) 24...Qe8 25.Rd8 Qd8 26.Qd2? (26.Qd8!? Bd8 27.a5=+) 26...Qd3 (26...Bd3!? 27.Nc1 Bc4 28.Qc2–+) 27.Qd3-/+ Bd3 28.Nd2 Kf7 (28...Bd8 29.Kf2-/+) 29.Kf2 (29.a5 Bd6=+) 29...Bc2 (29...Bd8!?-/+) 30.a5=+ ba5 31.Ba5 Bd6 32.Ke2 Bg6 (32...e5 33.Kf3=+) 33.Bc3= Ke7 34.g4 h5 35.h3 hg4 36.hg4 e5 37.f5 Be8 38.e4 g6 39.Nf1 gf5 (better 39...Bc7!?=) 40.ef5+- Bf7 (40...Bd7+-) 41.Kd3 (better 41.Nd2!?+-) 41...e4+= 42.Ke4 Bc4 43.Ne3 Bb5 44.Nd5 Attacking the isolated pawn on f6 44...Kf7 45.Nf6 Bc6 46.Nd5 a6? (better 46...Ba4=) 47.g5+- Bf8? (better 47...Kf8 48.g6 c4+-) 48.g6 Kg8 49.Ke5 Bg7 (49...Ba4+-) 50.Nf6 (50.f6 Bf6 51.Nf6 Kf8+-) 50...Kf8? (50...Kh8 51.Kd6 Bf3+-) 51.Ke6 Bf6 52.Kf6 (52.Bf6?! Be4+-) 52...Be4 53.Ke5 (better 53.Kg5!? Bd5+-) 53...Bd3 54.Kf6 c4?? (54...Be4 55.Bd2 Bd5+-) 55.Kg5+- Bc2 (55...Be4+-) 56.Kh6 (56.Bb4 Ke8 57.f6 Kd7 58.f7 Bd3 59.f8Q Be2 60.Qd6 Kc8 61.Qc6 Kb8 62.Bd6 Ka7 63.Qc7 Ka8 64.Qb8) 56…Bf5= ½–½. Darkseid (1670) – Chairboy (1880), ChessWorld.net, 2007.

3.e3 Nf6

4.a3 e5 5.Bb2 Bd6 (--> 1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 c6).

4.a3 Bf5 5.Bb2 e6 6.cd5 cd5 7.Nc3 Nc6 8.Nf3 a6 9.d4 Be7 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 0-0 12.0-0 Rc8 13.Rac1 Na7 14.Rfe1 b5 15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.Qe4 Qd7 (17...Rc1 18.Rc1 Qa8 19.Qa8 Ra8 20.Rc7+=) 18.Ne5 (18.d5 Rc1 19.Bc1+/– (worse is 19.Rc1 ed5 20.Qd3 Rd8+=)) 18...Qd8? (18...Qd6+=) 19.Nc6?? (better is 19.Qb7 Rc1 20.Rc1+-) 19...Nc6+= 20.Rc6 Rc6 21.Qc6 Bf6 22.Rd1 Qc8 23.Qc8 Rc8+= 24.Rd2 Rc4 25.g3 Kf8 26.f4 Ke7 27.Kf2 Kd6 28.Ke3 Kd5 Increasing the pressure on the isolated pawn on d4 29.h3 g6 30.g4 Bg7 31.g5 h6 32.h4 h5 33.Rd1? Rc2–+ 34.Rd2?? Rd2 35.Kd2 Bd4 36.Bc1 Ke4 37.Ke2 Bb6 0–1. Fournier,Frederic – Bjornborg (1670), Partie amicale, 4m + 0s, 2007.

4.a4 e5 5.b5 Bd6 6.Bb2 0-0 7.Nf3 (7.d4 Ne4 8.c5 Bc7-/+) 7...Nbd7 (7...e4 8.Ne5-/+) 8.Be2 (8.d4 e4 9.Nfd2 Re8=+) 8...Re8 (8...e4 9.Nd4-/+) 9.d3 Qc7 (9...dc4 10.dc4 Qc7=+) 10.0-0 (10.cd5 Nd5 11.0-0 Qb6=+) 10...Nf8 (10...e4 11.Nfd2 Bh2 12.Kh1 ed3 13.Bd3–+) 11.Nc3 (11.c5 Bc5 12.Be5 Re5 13.Ne5 Be3=) 11...Bg4 (better 11...e4!? 12.Nd2 Bh2 13.Kh1 ed3 14.Bd3 Bg4-/+) 12.cd5= cd5 13.Rc1 Qd7 14.h3 Bf3 15.Bf3 d4 (15...e4 16.Be2=) 16.ed4 (16.Ne4 Ne4 17.Be4 Ne6+=) 16...ed4 17.Ne4 Ne4 18.Be4 Ng6 (18...Ne6 19.Qg4+=) 19.Kh1 (19.Qf3 Rad8+-) 19...Bf4 (19...f5!? 20.Bf3 Be5+=) 20.Rc4 Be5 21.Qf3 Rab8 22.Qd1 (22.Rfc1 Kh8+-) 22...Rbc8 (22...Ra8 23.Qg4 Qg4 24.hg4+-) 23.Rc8 Rc8 24.Qh5 Rc2 25.Ba3 (25.Bg6 A) 25...fg6? 26.Qe5 Rb2 27.Qb8 Kf7 28.Rc1+- (28.Qa7?! Rb3+-); B) 25...hg6 26.Qe5 Rb2+=) 25...Bf6 (25...Qc7 26.Qd1=) 26.Bg6 (26.Rc1!? Rc1 27.Bc1+=) 26...hg6= 27.Qf3 (27.Qd1 Ra2 28.Bb4 Qf5=+) 27...Rc8 (better 27...Ra2!? 28.Bc1 Ra4-/+) 28.Re1 b6 29.Qe4 Kh7 30.Bc1 (30.Kg1 Rc7+=) 30...Kg8 (30...Rc2 31.Kg1=+) 31.Kh2 (31.Bf4 Rc3+=) 31...Kf8 (31...Qd6 32.Bf4 Qb4 33.Qb7=) 32.g3 (32.Bf4+=) 32...Re8 (32...Qf5 33.Bf4+=) 33.Qe8 (better 33.Ba3!? Be7 34.Qh4+-) 33...Qe8+= 34.Re8 Ke8 35.Bf4 Kd7 36.Bb8 (36.h4 Ke6+=) 36...Kc8= 37.Ba7?? (better 37.Bd6=) 37...Kb7-/+ 38.Bb6 (better 38.a5 Ka7 39.a6-/+) 38...Kb6–+ 39.Kg2 Bd8 (39...Be5!? 40.Kf3 f5 41.Ke2–+) 40.Kf3 Ka5 41.Ke4 Bb6 (41...Ka4 42.Kd4 Kb5 43.Ke4–+) 42.f4? (better 42.Kd5–+) 42…Ka4 0–1. KLINGON09 (1865) – sergant67 (1840), lichess.org, 2019.

4.Qb3 e6 5.a4 a5 6.b5 Be7 7.d4 0-0 8.Nf3 Nbd7 9.c5 Qc7 (9...e5 10.Be2=) 10.b6 Qb8 11.Bd3 e5 12.Ne5 (better 12.Be2!?=) 12...Ne5-/+ 13.de5 Qe5 14.Bb2 (better 14.f4 Qa1 15.Bb2 Qb2 16.Qb2 Bc5 17.0-0–+) 14...Qe6 (14...Qg5!? 15.Rg1 Bc5-/+) 15.0-0 (better 15.Qc2!?=) 15...Bc5=+ 16.Bf6 (16.Rc1 Bb4 17.Bd4 Re8=+) 16...Qf6-/+ (16...gf6?! 17.Bh7 Kg7 18.Bd3=) 17.Nc3 (17.Nd2 Bf5-/+) 17...Be7 (17...Bb6 18.Qb6 Qc3 19.Qb1-/+) 18.Qc2 g6 19.Ne2 (19.Rac1 Be6-/+) 19...Be6 20.Nd4 (20.Rac1 Bb4-/+) 20...Bd7 (20...c5 21.Ne6 fe6 22.Bb5–+) 21.f4? (21.Nb3!?-/+) 21...Qd6 (21...c5 22.Bb5 cd4 23.Bd7 de3 24.Qd3–+) 22.f5 (22.Qb3 c5 23.Nb5 Qc6–+) 22...Bf6 (better 22...c5 23.Nb5 Qb6–+) 23.g4? (better 23.Rac1-/+) 23...c5–+ 24.Nb5 Bb5 25.Bb5 Ba1 26.Ra1 d4 (26...Qb6 27.Rf1–+) 27.e4 (27.Rd1 Qb6 28.ed4 cd4–+) 27...d3 (better 27...Qb6!? 28.e5–+) 28.Qd3 Qe5 (28...Qb6!? 29.Qe3–+) 29.Rd1 Rad8 30.Qd8 Rd8 31.Rd8 Kg7 32.Re8 Qf4 33.h3? (33.Be2–+) 33...Qg3 34.Kf1 Qh3 35.Kf2 Qg4 36.Re7 (36.fg6 Qg6 37.Ke2 h5–+) 36...Qf4 (better 36...Qh4 37.Ke3 Qe7 38.fg6 hg6–+) 37.Ke2 Qh2 38.Ke3 Qh3 39.Ke2 g5 (39...gf5!? 40.Rb7 Qg4 41.Kd2 fe4 42.Rd7 Qf4 43.Kd1–+) 40.Rb7? (40.Bc4–+) 40...g4 (better 40...Qg4 41.Ke3 Qf4 42.Kd3 Qf3 43.Kd2 Qf2 44.Kd1 Qd4 45.Kc1 Qe4–+) 41.Bc4 (41.Rd7 g3 42.b7 Qh2 43.Ke3–+) 41...Qg2 (41...Qf3 42.Kd2 Qf2 43.Be2–+) 42.Ke3 (42.Kd1 Qf3 43.Be2 Qe4–+) 42...Qf3 43.Kd2 Qf2 44.Kc3 (44.Be2 g3 45.f6 Qf6–+) 44...Qd4 45.Kb3 Qe3 46.Kb2 Qd2 47.Kb1 Qb4 48.Ka2 Qc4 49.Kb2 Qb4 50.Kc2 (50.Kc1–+) 50...Qe4 51.Kd2 Qb7 52.Ke3 Qb6 53.Kf4 Qb4 54.Kg5 (54.Ke3 Qa3 55.Ke4 Kf6 56.Kd5 g3 57.Kc6 Qa4 58.Kc7 g2 59.Kd6 g1Q 60.Kc7 c4 61.Kb7 Qd7 62.Ka6 Qga7) 54...f6 55.Kh5 Qa4 56.Kh4 g3! 57.Kh5 (57.Kg3 c4 Passed pawn) 57...Kf7 58.Kh6 Qh4 0–1. afsharian – patzer19, lichess.org, 2019.

4.Qb3 g6 5.Bb2 (5.d4 Bg7=) 5...Bg7 6.d3 (6.Nf3 0-0=) 6...0-0 (6...dc4 7.dc4 a5 8.b5=+) 7.Nd2 (7.Nf3 a5=+) 7...Qb6 (7...dc4 8.dc4 Nbd7 9.Rd1=) 8.Ngf3= Nbd7 (8...a5 9.ba5 Qa5 10.Bc3 dc4 11.Nc4=) 9.Be2 a5 10.ba5 Qa5 11.0-0 Nc5 12.Qc2 dc4 (12...Qa4 13.Nb3 dc4 14.Qc4 Qc4 15.dc4=) 13.Nc4 (worse 13.dc4 Bf5 14.Qc3 Qb6-/+) 13...Qa4 14.Rfc1 Qc2 15.Rc2 Na4 16.Be5 Nd7 (16...Rd8 17.Rac1=) 17.Bg7+= Kg7 18.Nce5 (18.d4 Rd8+=) 18...Ne5= 19.Ne5 f6 20.Nc4 (20.Nf3 e5=) 20...Rd8 (20...e5 21.Nd6=) 21.d4 (21.f4 h6=) 21...Bf5 22.Rcc1 h5 23.Nd2 (23.h3 c5=) 23...Ra7 (23...e5 24.Nf3=) 24.Bc4 (24.h3 e5 25.Nf3 Nb6=) 24...Nb2=+ 25.Bb3 Ra5 (25...Nd3 26.Rc2=+) 26.Nc4 (26.e4 Bc8 27.Rc2 Nd3=) 26...Nc4 27.Bc4 (27.Rc4 Be6 28.Rcc1 Bb3 29.ab3 Rb5=+) 27...e5=+ 28.de5 fe5 29.Bb3 Raa8 30.Rd1 Rd1 (30...Kf6 31.f3=+) 31.Rd1 Kf6 32.Kf1 (32.f3 Ke7=+) 32...Ke7 (32...Ra6 33.f4=+) 33.f3 (33.f4 Rf8=+) 33...Be6 34.Rb1 (34.Rd2 c5 35.Rb2 g5=+) 34...c5 (34...g5 35.Be6 Ke6 36.Rb7 Ra2 37.Rh7=) 35.Be6 Ke6 36.Rb7 Ra2 37.Rb6 Kf5 38.g4? (better 38.Rc6!? Rc2 39.h3=+) 38...hg4–+ 39.fg4 Kg4 40.Rg6 Kf3 41.Rg3 Ke4 42.h4 c4 43.Ke1 Rh2 0–1. jaddwarrior (1890) – TheWelshKnight (1930), ChessWorld.net, 2013.

4.b5 cb5 5.cb5 e5 6.a4 Bd6 7.Bb2 0-0 8.Nf3 e4 9.Nd4 a6 10.Nc3 (10.Be2 ab5 11.Nb5 Be7=) 10...Bd7 (10...Be5 11.Be2=+) 11.Be2 Qc7 (11...Be5 12.d3=) 12.h3 (12.Qb3!? Be6 13.Rc1=) 12...Be5=+ 13.Rc1 Qa5 (13...Bd4!? 14.ed4 Qf4=+) 14.Nb3= Qd8 15.Nc5 b6 (15...ab5 16.ab5 Bc8 17.0-0=) 16.Na6 Na6 17.ba6 Bc3 (17...d4!? 18.ed4 Bd4=) 18.Bc3+- Qe8 (18...Bc8 19.Bb5+-) 19.Ra1 (19.Qb3!?+-) 19...Qe6+= 20.Bb5 Rfc8 (20...Rfd8 21.Rc1+-) 21.0-0 (21.Bf6 Bb5 22.ab5 Qf6+-) 21...Bb5 (21...Ne8!?+=) 22.ab5+- Qd7 (22...Ne8 23.Qg4 Qg4 24.hg4+-) 23.Qe2 (23.Bf6 gf6 24.Qe2 Rc5+-) 23...Rc5 (23...Ne8 24.Bd4+-) 24.Rab1 (24.Bf6 gf6 25.Rfb1 Rc2+-) 24...Ne8 25.Bd4 Rc7? (better 25...Rcc8+-) 26.Bb6 Rc4 27.d3 ed3 28.Qd3 Nc7 (28...Qe6 29.Bd4 Nc7 30.a7+-) 29.Rfd1 (29.Bc7 Qc7 30.b6 Qc5+-) 29...Nb5 (29...Qe8 30.Bc7 Rc7 31.b6+-) 30.Qc4! 1–0. KLINGON09 (1925) – pxpx (1900), lichess.org, 2019.

4.Nc3 Qb6 5.Qb3 (5.a3 Bg4 6.f3 Bd7=) 5...e6 (5...e5 6.c5 Qc7 7.d4=) 6.c5 Qc7 7.d4 Nbd7 8.f4 (8.Nf3 e5=) 8...b6 9.a3 (9.Bd3 Rb8 10.Qc2 a5=) 9...Rb8 (9...a5 10.cb6 Qb6 11.b5=+) 10.Qc2 Be7 11.Bd3 Nf8 (11...bc5 12.bc5 0-0 13.Nf3+=) ½–½. Schuett,Matthias – Dopheide,Jan, Schleswig Holstein–ch U20, 1997.

4.Nc3 e5 5.a3 =+.

4.d4 dc4 5.Bc4 e5 6.a3 = (6.de5 Qd1 7.Kd1 Ne4+=).

4.d4 Bg4 5.f3 (5.Nf3 e5 6.de5 Bb4 7.Bd2 Bd2 8.Nbd2 Nfd7=) 5...Bf5+= 6.c5 b6 (6...Nbd7 7.g4 Bg6 8.g5+=) 7.Nc3= a5 8.ba5 (8.b5!?=) 8...bc5-/+ 9.dc5 Qa5 10.Bd2 Qc7 (10...Qa7 11.Nge2+=) 11.g4 (11.e4 de4 12.Bc4 e5-/+) 11...Bg6 (11...Bg6 12.g5 Nfd7-/+) 0–1. jupiter (2425) – aisaba (2000), net–chess.com, 2008.

4.d4 g6 5.Nd2 Bg7 6.Qb3 0-0 7.f4 a5 8.b5 a4 9.Qb4 Ng4 10.Ndf3 Nd7 11.Rb1 dc4 12.Bc4 Nb6 13.bc6 Nc4 14.cb7 Bb7 15.Qc4 Be4 16.Rb5 e6 17.h3 Nh6 18.Ba3 Re8 19.Kf2 Nf5 20.Ne2 Bd5 21.Qc2 Nd6 (21...Qd7 22.Rc5 Nd6 23.Nc3=) 22.Bd6+= Qd6 23.Rc1 Ra6 24.Ne5 (24.e4 Ba8+/–) 24...Qa3 25.Nc4 Qe7 26.Nb6 Bh6 27.Nd5 (27.Rcb1!?+/–) 27...ed5 28.Qd3 Re6 29.Rc3 (29.Rd5?? Re3 30.Re5 Rd3 31.Re7 Re7 32.Rc8 Bf8–+) 29...Qh4 30.Kf3 g5 31.Qf5 (31.Rd5 Qh5 32.Kf2 Qh4 33.g3 Qh3+/–) 31...Qe1 (31...gf4 32.Qg4 (32.Nf4? Bf4 33.Qg4 Qg4 34.hg4 Be3 35.Rd5 Bd2–+) 32...Qg4 33.Kg4 Re3 34.Re3 Re3 35.Rb2+=) 32.Rb7 Qf1 (better is 32...g4 33.hg4 Qf1 34.Kg3 Qe1 35.Kh2 Qh4 36.Kg1 Qe1 37.Kh2 Qh4 38.Kg1 Qe1 39.Kh2=) 33.Kg3+- gf4?? (33...R6e7 34.Rc8 Kg7 35.Re8 Rb7+-) 34.ef4 (better is 34.Kh2 R6e7 35.Re7 Re7 36.Rc8 Kg7 37.Qg4 Kf6 38.Nc3+-) 34...Rg6–+ 35.Kh4 Bg5!! 36.Kh5 (36.fg5 Qe1 Double attack (36...Qf5 Pinning; 36...Qf5 Deflection; 36...Re4 Decoy; 36...Re2 Zwischenzug)) 36...Qe2 37.g4 Bf6 (better is 37...Be7!? 38.Re7 Qe7 39.g5 Qe2 40.Qg4 Qa2 41.f5–+) 38.Qd5 Rf8 39.Rc8 (39.Rb6–+) 39...Rg5 40.fg5+- Kg7 1–0. Fredriksen,Jan Gunnar (1830) – Mellem,Nicolas Axel (2070), Oslo op2, 2005.

4.cd5 cd5 5.Nf3 Nbd7 (5...e6 6.b5=) 6.Bb2 e6 7.a3 Bd6 8.Be2 (8.Nc3 0-0=) 8...0-0 9.0-0 Qe7 (9...a5 10.ba5 Ra5 11.Nc3=) 10.Nc3 a6 11.Qb3 (11.d4 b6=) 11...b6 12.Rfc1 Bb7 13.Rc2 Rac8 14.Rac1 b5 15.a4 (15.Nd4 Rc7=) 15...Bb4 (15...ba4 16.Na4 (worse 16.Qa4 Bb4 17.Qb3 Rb8-/+) 16...Rc2 17.Rc2 Bb4 18.Rc7=) 16.ab5+= ab5 17.Nb5 Rc2 18.Rc2 (18.Rc2 Rc8 19.Rc8 Bc8 20.Qc2=) 1–0. pcmvr – jlbaf, net–chess.com, 2017.

4.cd5 Nd5 5.a3 a5 (5...e5 6.Bb2 Bd6 7.e4=+) 6.b5= e5 7.Bb2 (7.d4 ed4 8.Qd4 Be7=) 7...Bd6=+ 8.Qc2 0-0 9.Nf3 Re8 10.Bd3 h6 (10...Nf6 11.Nc3=+) 11.0-0 (11.Bh7 Kh8 12.Bf5 Bd7=+) 11...cb5 (11...Bg4 12.Bh7 Kh8 13.Be4=+) 12.Bb5= Bd7 13.Qd3 Bb5 14.Qb5 e4 15.Nd4 (worse 15.Qb7 Na6 16.Nc3 Nc3 17.Bc3 Nc5–+ (17...ef3?! 18.Qf3 Qh4 19.g3-/+)) 15...Nc7 (15...Na6 16.Nf5 (16.Qb7?? Nc5 17.Qb5 Rb8–+) 16...Nac7 A) worse 17.Qb7 Rb8 18.Qc6 A1) 18...Rb2?! 19.Qd6 (19.Nd6? Rb6 20.Nf7 Rc6 21.Nd8 Rd8–+) 19...Qg5 20.Nd4=; A2) 18...Bh2 19.Kh2 Rb2-/+; B) 17.Qb3=) 16.Qb7 Nba6 17.Qb3 Nc5 18.Qc2 Rc8 (18...N7e6 19.Nf5=) 19.Nf5 N7e6 (19...Be5 20.f3+=) 20.Nc3 (20.f3 ef3 21.Rf3 Nd3=) 20...Nd3 21.Rab1 (21.Nd6 Qd6 22.Rab1 A) worse 22...Nb2 23.Rb2 Rc4 24.Qb3+= (worse 24.Ne4 Rc2 25.Nd6 Rb2 26.Ne8 Rd2=+); B) 22...Red8=) 21...Be5= 22.Ba1 (22.f3 ef3 23.Rf3 Nb2 24.Qb2 Ng5=+) 22...Nec5 (22...Rc5 23.Ng3=+) 23.Qd1 (23.f3 ef3 24.Rf3 Ne4+=) 23...Qd7 (better 23...Qg5!? 24.Ng3 Bg3 25.fg3 Rb8=+) 24.Qg4+= Kh7 (24...h5 25.Nh6 Kf8 26.Qd7 Nd7 27.Nf5=) 25.f4 ef3 (25...Bc3 26.dc3 f6 27.c4+=) 26.Qf3+- (worse 26.Rf3 g6=+) 26...Rcd8 (26...Red8 27.Qh5 Qe6 28.Ne2 Ba1 29.Ra1+-) 27.Qh5 Re6 28.Ne2 Ba1 (28...Ne4 29.Nfd4 Re7 30.Rb3+=) 29.Ra1+- Rg6 30.Nfd4 Rb8 (30...a4 31.Rad1+-) 31.Nf4 (31.Rab1 Rg5 32.Qh4 Rb1 33.Rb1 Qd5+=) 31...Nf4 32.Rf4 Ne6 33.Rg4 (33.Qf5 Qb7 34.Rf2 Nd4 35.ed4 Qb2=) 33...Rb2 (33...Rg4!? 34.Qg4 Qd5 35.Ne6 fe6+=) 34.Rg6+- fg6 35.Qg4 (35.Ne6 Qe6 (35...gh5?? 36.Nf8 Kg8 37.Nd7+-) 36.Qa5 Qd6+-) 35...Nc5 36.Qd7 Nd7 37.Nf3 Nc5 38.a4 (38.d4 Ne4+-) 38...g5 (38...Nb3 39.Rd1 Nc5 40.Kf1+-) 39.h3 (39.d4 Ne4+-) 39...Ne4 (39...Nb3!? 40.Rd1 Nc5+=) 40.d3+- Ng3 (40...Nc5 41.d4 Nd7 42.Kh2+-) 41.d4 (41.Ne5 Nf5 42.Nc4 Re2+-) 41...Ne4 (41...Rb3 42.Rd1 Ne2 43.Kf2+-) 42.d5 (42.Ne5 Rc2+-) 42...h5 (42...g4 43.hg4 Rb6 44.Rd1+-) 43.g4 (43.Rc1 Rb4+-) 43...hg4 (43...Nc3 44.Ng5 Kg6 45.Ne6 Nd5 46.e4+=) 44.hg4+- Kg8 (44...Nc3 45.d6 (45.Ng5?! Kg6 46.Nf3 Nd5=) 45...Ne2 46.Kg2 Nd4 47.Kg3 Nf3 48.Kf3+-) 45.Rc1 (45.Ne5 Rd2 46.Nc6 Nf6+-) 45...Kf8 (45...Rb4!?+-) 46.Ne5+- Rb4 (46...Re2 47.Rc6 Re3 48.Ng6 Kg8 49.Ra6+-) 47.Rc6 (47.Rc4!?+-) 47...Rb1+- 48.Kg2 Rb2 49.Kf1 Rd2 (49...Ng3 50.Ke1 Re2 51.Kd1 Re3 52.Re6+-) 50.Rc4 Ng3 51.Kg1 Ne2 52.Kf1 (52.Kf2 Nc3 53.Kf3 Rd5 54.Ng6 Kf7 55.Nh8 Kg8 56.Rc3 Kh8+-) 52...Ng3 53.Kg1 Ne2 54.Kf2 Nc3 55.Kf3 Rd5 56.Ng6 Kf7 57.Nh8 Kg8 58.Rc3 Kh8 59.Ke4 Rd8 60.Rc5 Re8 61.Kf5 (61.Kd4 Ra8+-) 61...Re3 62.Ra5 Kg8 63.Re5 (63.Ra7 Kh7+-) 63...Rf3 (63...Rc3 64.a5+-) 64.Kg5 Rc3 65.Ra5 (65.a5 Rc6+-) 65...Rc4 (65...Rc7 66.Kg6 Rc6 67.Kf5+-) 66.Kf5 (66.Ra7 Rc5 67.Kg6 Rc6 68.Kh5 Kf8+-) 66...Kh8 (66...Rc7 67.Re5+-) 67.Ra6 (67.g5 Kh7+-) 67...Kh7 68.a5 (68.g5 g6 69.Ke6 Re4 70.Kd6 Rg4+-) 68...Kh8 (better 68...Rc5 69.Kf4 g5 70.Ke4 Kg7+-) 69.Rb6 Kh7 70.a6 g6 71.Ke6 (71.Ke6 Rg4 72.a7+-; 71.Rg6?? Rc5 72.Kf6 Rc6 73.Kf5 Rg6–+) 1–0. pcmvr – pierred, net–chess.com, 2017.

4.Nf3 dc4 5.Bc4 e6 =+.

4.Nf3 g6 5.Bb2 Bg7 6.Be2 0-0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6 6.Be2 d5).

4.Bb2

4.Bb2 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.c4).

4.Bb2 Nbd7 5.Nf3 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 Nbd7 5.c4).

4.Bb2 e6 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.c4 e6).

4.Bb2 e6 5.a3 Nbd7 6.Nf3 Be7 7.Nc3 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0-0 6.c4 c6 7.Nc3 Nbd7).

4.Bb2 e6 5.a3 Be7 6.Nf3 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.a3 Be7 6.c4).

4.Bb2 e6 5.a3 Be7 6.Nf3 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0-0 6.c4 c6).

4.Bb2 e6 5.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c6 5.c4).

4.Bb2 e6 5.b5 a6 6.a4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 c6 6.c4).

4.Bb2 e6 5.b5 Be7 6.a4 a6 7.Nf3 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Be7 5.Nf3 c6 6.a4 0-0 7.c4 a6).

4.Bb2 Bf5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.c4 c6).

4.Bb2 Bf5 5.Qb3 e6 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.Qb3).

4.Bb2 Bf5 5.Nf3 Nbd7 6.Be2 e6 7.a3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.a3 Nbd7 7.Be2).

4.Bb2 Bf5 5.Nf3 e6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6).

4.Bb2 Bf5 5.Nf3 e6 6.a3 Bd6 7.Be2 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.c4 c6 6.a3 Nbd7 7.Be2 Bd6).

4.Bb2 Bg4 5.Nf3 e6 6.Qb3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Bg4 3.c4 e6 4.Qb3 Nf6 5.e3 Nbd7 6.Nf3 c6).

4.Bb2 g6 5.c5 Bg7 6.Nf3 0-0 7.d4 (---> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.c5).

4.Bb2 g6 5.Nf3 Bg7 6.Nc3 0-0 7.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.Nc3).

4.Bb2 g6 5.Nf3 Bg7 6.c5 0-0 7.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.c5).

4.Bb2 g6 5.Nf3 Bg7 6.Be2 Bg4 7.0-0 0-0 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6 6.Be2 d5 7.0-0 Bg4).

4.Bb2 g6 5.Nf3 Bg7 6.Be2 Bg4 7.0-0 0-0 8.d4 Nbd7 9.Nbd2 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0-0 5.e3 c6 6.d4 d5 7.Nbd2 Bg4 8.Be2 Nbd7 9.0-0).

4.Nc3 e6

5.a3 Nbd7 (5...dc4 6.Bc4 b5 7.Be2+=) 6.Nf3 (6.d4 Bd6=) 6...Bd6 (6...dc4 7.Bc4 a5 8.b5=) 7.d4 0-0 8.Bd3 (8.c5 Bc7=) 8...dc4+= 9.Bc4 e5 (9...b5 10.Bd3=) 10.0-0= e4 (10...a5 11.b5=) 11.Ng5 Nb6 12.Ba2 (12.Bb3!?=) 12...Bh2+= 13.Kh1 (13.Kh2 Decoy to h2 13...Ng4 Discovered attack) 13...Bc7-/+ 14.Nf7 (better is 14.Kg1!? Qd6 15.f4 ef3 16.Nf3–+) 14...Rf7–+ 15.Bf7 Kf7 16.g3 (16.f4 Kg8–+) 16...Bg4 (16...Bh3 17.Re1–+) 17.Qb3 (17.Qb3 Nbd5 18.f4–+) 0–1. jupiter (2425) – pierred (2760), net–chess.com, 2008.

5.Bb2 Bb4 6.Qb3 Bd6-/+.

5.Bb2 Bb4 6.Qb3 Be7 7.d4-/+.

5.Bb2 Bb4 6.cd5 cd5 (6...ed5 7.Nf3-/+) 7.Qb3 (7.Qa4 Nc6-/+) 7...Be7 (7...Nc6 8.Nf3-/+) 8.a4 (8.Nf3 Nc6-/+) 8...0-0 9.Nge2 (9.Nf3 Nc6-/+) 9...Nc6–+ 10.Nd4 (10.Rc1 e5–+) 10...Nd4 11.ed4 Qb6 (better 11...Re8!?–+) 12.Qb6-/+ ab6 13.Ba3 (13.Bd3 Bd7-/+) 13...Ba3 14.Ra3 Bd7 15.Bd3 Rfc8 (15...Ra5 16.Ke2-/+) 16.Ke2 Rc4?? (better 16...Bc6-/+) 17.Bc4+- dc4 18.Rb1 Ra6 (18...Bc6 19.Rb6 Bg2 20.f3+-) 19.Rb4 (19.d3 cd3 20.Kd3 Nd5+-) 19...Nd5 (19...Kf8 20.d3 cd3 21.Kd3+-) 20.Rc4 Nf4 (20...Bc6 21.Nd5 ed5 22.Rc2+-) 21.Kf3 (21.Kf3 g5 22.g3+-) 1–0. Pierre – Issidor, internet, 2020.

5.Bb2 Be7 6.Nf3 (6.a3 0-0+=) 6...0-0 (6...Bb4 7.Qb3 Be7 8.d4-/+) 7.d4 (7.cd5 Bb4 8.dc6 Nc6=) 7...Bb4-/+ 8.Qb3 Bc3 (8...Qa5 9.Bd3-/+) 9.Qc3 (9.Bc3 Nbd7+=) 9...Ne4 10.Qc2 Qe7 (10...Qa5!? 11.Nd2 b5 12.cb5 cb5+=) 11.Bd3= f5 (11...Qb4 12.Nd2=) 12.cd5 (12.0-0 Nd7=) 12...cd5 (12...Qb4 13.Nd2 ed5 14.a3+=) 13.Ne5 (13.Rc1 Nc6+=) 13...Nd7 14.0-0 Ne5 15.de5 Qc5?? (better is 15...Bd7-/+) 16.Be4+- Qc2 (16...b6 17.Bd4 Qc2 18.Bc2+-) 17.Bc2 b5 18.Rfc1 Bd7 19.Bb3 (19.Bd4 a6+-) 19...a5 (19...Rfc8 20.Bd4+-) 20.a4 (20.Rc7!? Rfd8+-) 20...b4 (20...ba4 21.Ba4 Ba4 22.Ra4+-) 21.Rc7 (21.Rc7 Rfd8 22.Rac1+-) 1–0. gtate (1980) – johndeere (2180), net–chess.com, 2004.

4.Nf3 e6

5.a3 a5 6.b5 dc4 (6...Be7 7.d4=) 7.Bc4 cb5 8.Bb5 Bd7 9.Nc3 Nc6 (9...Bd6 10.d4=) 10.0-0 (10.Rb1 Be7=) 10...Bd6 11.Ba4 (11.d4 Rc8=) 11...0-0 12.Rb1 b6 (12...Rb8 13.Nb5 Be7 14.d4=) 13.Qb3 Rb8 14.Nb5 Be7 (14...Ne5 15.Ne5 Be5 16.d4+=) 15.Bb2 Nd5 (15...Rc8 16.d3+=) 16.Ne5 (16.e4 Nf6 17.d3 Rc8+=) 16...Ne5 17.Be5 Bb5 18.Bb5 Bd6 19.Ba1 (19.Bd6 Qd6 20.Rfc1 Rbc8+=) 19...Qe7 20.e4 (20.a4 Rfc8=) 20...Nc7 21.Rfc1 (21.Qc3 f5=) 21...Nb5 (21...Qh4 22.e5 Nb5 23.ed6 Nd6 24.Rc6+=) 22.Qb5 h6 (22...f5 23.e5 Ba3 24.Rc6+=) 23.Rc6 Exerts pressure on the backward pawn (23.a4 Qh4 24.Be5 Rbd8=) 23...Rfc8 24.a4 Rc6 25.Qc6 Qc7 (25...Qd8 26.Qc3 Qg5 27.Rb5+=) 26.Qc7+= Bc7 27.Rc1 (27.g3 Bd8+=) 27...Bd6 (27...Bf4 28.Bc3=) 28.Rc6 (28.Rb1 Bb4=) 28...Bb4 (28...b5 29.Rd6 ba4 30.f4 Rb1 31.Kf2 Ra1 32.Ra6+=) 29.Bc3 Bc3 30.Rc3 (30.dc3 b5 31.ab5 Rb5=) 30...b5 31.Kf1 (31.ab5 Rb5 32.f4 Rb4+=) 31...ba4 32.Ra3 (32.Ke2 e5+=) 32...Rb4-/+ 33.f3 Kf8 (33...e5 34.Ke2-/+) 34.Ke2 Ke7 35.g3 Kd6 36.d3 Kc5 37.Ke3 Kb5 38.Rc3 (38.Ra1 Rb3-/+) 38...Rb3 (38...Rb2 39.h3-/+) 39.Rc7 (39.Rc1!?-/+) 39...a3–+ 40.Rf7?? (better is 40.Rc1–+) 40...a2 41.Rg7 a1Q 42.Rb7 Ka4 (42...Ka4 43.Rb3 Kb3–+) 0–1. Mazur,Julian J – Rossiter,PE, NZL–ch Major op, 1998.

5.a3 dc4 6.Bc4 b5 7.Bb3 =.

5.a3 dc4 6.Bc4 b5 7.Be2 a5 8.ba5 Be7 9.0-0 0-0 10.d4 Qa5 11.Bb2 Nbd7 12.Nc3 Rd8 13.Qc2 Bb7 14.Rfc1 Rac8 15.Qb3 h6 16.Nd2 Ra8 17.Nce4 Ne4 18.Ne4 Qa4 19.Qc3 Bf8 20.Bf1 (20.Bd1 Qa5=) 20...Rac8 21.Qe1 e5 22.Nc5 Nc5 23.dc5 Rd5 24.Qb4 Ra8 (24...Qa7 25.a4 Bc5 A) worse 26.ab5 A1) 26...Bb4? 27.Ra7 Rd2 28.Be5 (28.Rb7 Rb2 29.bc6 Bd2+-) 28...cb5 29.Rb1+-; A2) 26...Qa1 27.Rc5 Qb1-/+; B) 26.Qg4=) 25.e4= Rdd8 26.Be5 Re8 27.Qc3 Qe4 28.Bd6 Bd6 29.cd6 Qg6 (29...Qe6 30.Rd1=) 30.Rd1+= Red8 31.Bd3 Qe6 32.Qc5 g6 (32...Rd6? 33.Bh7 Kh7 34.Rd6+- (34.Qd6?! c5+=)) 33.Bf1 Rd7 34.Rd2 Qf5 (34...Ra4 35.f3=) 35.Qc3+= Re8 36.Rad1 (36.a4 Re4+-) 36...Re6 37.Re2 Re2 (37...Rdd6?? 38.Rd6 Qf6 39.Qf6 Rf6 40.Rf6+-) 38.Be2 Qe6 39.Qd2 h5 40.Bf3 Qe5 41.Qd3 Qf6 42.g3 Kg7 43.h4 Kg8 44.Bg2 Qe5 45.f4 Qf6 (45...Qc5 46.Kh2+=) 46.Kf2 Qe6 47.Rd2 Rd8 (47...f5 48.Bf3+-) 48.d7+- Kg7 49.Be4 Kf8 (49...f5 50.Bg2+-) 50.f5+- gf5 51.Bf5 Qf6 52.Qc2 Qe5 53.Be4 Kg7 54.Bf3 Kg8 55.Kg2 Kg7 56.Qd3 (56.Bc6?! Qc7 57.Bb7 Qb7 58.Kh2 Rd7=) 56...Qe6 57.Qd4 f6 58.Qd3 (58.Bh5?? c5 59.Bf3 Bf3 60.Kf3 cd4 61.Rd4 Rd7 62.Rd7 Qd7–+) 58...f5 59.Rd1 Qa2 (59...Kg6 60.Qd2 Kh7 61.Kg1+-) 60.Kg1 Qe6 61.Qd2 Kh7 62.Re1 Rd7 (62...Qd7?? 63.Qg5 Qd4 64.Kh1+-) 63.Re6 (63.Bh5?! Rd2 64.Re6 c5=) 63...Rd2 64.Re7 (64.Re7 Kg6 65.Rb7+-) 1–0. eekan (2030) – forsetinn (2310), gameknot.com, 2015.

5.b5 Bd6 6.Bb2 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Bd6 5.Nf3 0-0 6.c4 c6).

5.b5 Be7 6.bc6 Nc6 7.d4 Bb4 8.Bd2 Qa5 9.Bd3 Bd2 (9...0-0!?+=) 10.Qd2+= Qd2 11.Nbd2 b6 12.cd5 ed5 13.Rc1 Bb7?? (better is 13...Nb4 14.Bb1 Bd7+=) 14.Bb5+- Rc8 15.Ne5 1–0. mgilbert (2525) – rstilt (2340), net–chess.com, 2015.

4.Nf3 Bg4

5.Bb2 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 Bg4 5.c4).

5.Qb3 Bf3 6.gf3 e5 (6...Nbd7 7.cd5 cd5 8.Bb2=+) 7.Bb2 (7.Rg1 Nbd7=+) 7...Bd6 8.a3 Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 0-0 10.Qc2=+) 9.Rg1 (9.c5 Bc7=+) 9...0-0 (9...dc4 10.Bc4 0-0 11.Qd3=+) 10.Nc3= d4 (10...dc4 11.Qc4 Re8 12.Qh4=) 11.Ne2 c5 12.Ng3 Re8 (better is 12...g6=) 13.Nf5+- Qb6 14.Ng7 Rec8 (14...Reb8 15.f4+-) 15.b5 (15.Nf5 Kf8+-) 15...a6 (15...Kh8!? 16.Nf5 Rg8+/–) 16.a4+- ab5?? (better is 16...a5+-) 17.a5! (17.ab5?! Ra1 18.Ba1 Kf8+/–; 17.Qb5?! Kf8+/–; 17.cb5?! Kf8 18.Nf5 Qc7+-) 17...Ra5 (17...Qa5 18.Nf5) 18.Ra5 Qa5 19.Nf5 Kf8 20.Nd6 Rc6 (20...Ra8 21.cb5 (21.Nb7?! Qc7+/–) 21...Qa2 22.Qc2+-) 21.Nb5 Ra6 22.Ba3 (22...Qa4 23.Qb2+-) 1–0. RageofKlugman – WoodPusher83, ChessWorld.net, 2006.

5.b5 e5=+ 6.h3 Bf3 7.Qf3 Bd6 8.Bb2 0-0 9.Be2 (9.cd5 cd5 10.Nc3 e4=) 9...Qd7 10.bc6 Nc6 (< 10...Qc6 11.cd5 Nd5 12.Nc3 Nc3 13.Bc3= (< 13.dc3 e4 14.Qf5 Ba3=+)) 11.Qg3 (11.cd5? e4 12.dc6 bc6 (12...ef3? 13.cd7 fe2 14.Bf6 gf6 15.Ke2+-) 13.Qf6 gf6–+) 11...Nb4 12.Na3 Rac8 13.cd5 (13.f4 Ne4 14.Qf3 ef4 15.ef4 Rfe8-/+) 13...Ne4 (13...e4 14.f4 Be7 15.Rb1 Qd5 16.Bf6 Bf6 17.Rb4 Rc1 18.Bd1 Qa2 19.0-0 Qa3 20.Rb7-/+) 14.Qf3=+ f5 15.Bc4 Rc4 (better is 15...Nc2! 16.Nc2 Rc4-/+) 16.Nc4= Nd3 (17.Ke2 Nb2–+) 0–1. Kern,Michael – Endean,Andrew, compuserve, 1998.

5.d4 =+.

5.cd5 cd5 6.Qa4 Nbd7 7.Ne5 Be6 8.Bb5 a6 9.Bd7 Bd7 10.Nd7 Qd7 11.Nc3 e6 12.Qd7 Kd7 13.0-0 (13.Ba3!?+=) 13...Bb4-/+ 14.a3 (14.Na4!? Rab8 15.Rb1–+) 14...Bc3–+ 15.dc3 Ne4 16.Bb2 Rac8 17.Rac1 Nd2 18.Rfd1 Nc4 19.Ba1 (19.Rb1 b5 20.Bc1 Kc6–+) 19...Na3 20.e4 Kd6 21.c4 Rc4 22.Rc4 (22.Bg7 Rhc8 23.Bh6 Rc1 24.Bf4 Kc5 25.Bc1 Nc4–+) 22...Nc4 23.ed5 (23.Bg7 Rg8 24.Bf6 a5–+) 23...e5 24.Bc3 a5 0–1. rstilt (2340) – pierred (2840), net–chess.com, 2015.

5.cd5 Nd5 6.a3 e6 7.Be2 Nd7 8.0-0 Bd6 9.Nc3 0-0 10.Bb2 Rc8 (10...N7f6 11.Qa4=) 11.Qb3 Bb8 12.h3 Bh5 13.Rac1 Qc7 14.Rfd1 (14.g3!?=) 14...Bf3=+ 15.Bf3 Qh2 16.Kf1 Ne5 17.Nd5 ed5 (17...cd5 18.Be5 Qe5 19.g3=) 18.Be5= Qe5 19.d4 Qh2 20.b5 Bd6 (20...Qh1 21.Ke2 Qh2 22.bc6 bc6 23.Rc3+/-) 21.Ke2 (21.bc6 bc6 22.Qa4 Rfd8+/-) 21...Be7 (21...Bb8 22.bc6 bc6 23.Rc3+/-) 22.bc6 bc6 23.Qb7 (23.Qa4 Qd6+/-) 23...Qd6 (23...Rc7!? 24.Qa6 Qd6=) 24.Qa7+/- Ra8 25.Qc5 (better 25.Qb7!? Rac8 26.Bd5 Qd5 27.Qe7+/-) 25...Qc5= 26.dc5 Ra3 27.e4 de4 28.Be4 Ra6 29.Rd7 Bf6 (29...Re8 30.Kf1 g6 31.Bf3=) 30.Rd6 (30.Rc7!?+/-) 30...Rc8 31.Rb1 (31.Kf1 Bg5 32.Re1 g6=) 31...Be5 (31...Be7!?=) 32.Rd7+= Ra2 33.Kf1 g6 34.g3 Re8? (better 34...Rb2+=) 35.Bc6+- Re6?? (35...Rc2 36.Re1 Rc8+-) 36.Bd5 Rf6 (36...Raa6 37.Rbb7 Rf6 38.Bf7 Rf7 39.Rf7+-) 37.f4 (37.Ba2 Bg3 38.Rf7 Rf7+-) 37...Bd4 (37...Ra3 38.Rbb7 Rg3 39.Bf7 Rf7 40.Rf7 Rf3 41.Ke2 Rf4+-) 38.Rb8 (38.Ba2 Bc5 39.Rbb7 Kg7 40.Bf7 Rd6+-) 38...Kg7 39.Rbb7 (better 39.Ba2 Bc5 40.Rbb7+-) 39...Rf2? (better 39...Ra1 40.Ke2 Bc5 41.Bf7 Rd6+-) 40.Ke1 Ra6 (40...Rb2 41.Rb2 Bb2+-) 41.Rf7 Kg8 (41...Kh6 42.Rh7) 42.Rfc7 (42.Rb8) 42...Kf8 (42...Re6 43.Be6 Kf8 44.Rc8) 43.Rc8 1-0. carlos78 (2365) - dorian11 (2430), Rated Blitz game, lichess.org, 2015.

5.Be2 dc4 6.Bc4 e6 7.a3 Bd6 8.0-0 a5 9.b5 Qb6 10.Nc3 Nbd7 11.h3 Bf3 12.Qf3 Ne5 13.Qe2 Qc5 (13...Nc4 14.Qc4 0-0 15.Rb1=) 14.Bd3 (14.Bb3 Rd8=) 14...Nd3=+ 15.Qd3 Rd8 16.Qb1 (16.Qe2 Bc7=+) 16...0-0 (16...Be5 17.bc6 Qc6 18.d4 Bd4 19.ed4 Qc3 20.Be3=+) 17.bc6=+ Qc6 18.a4 Bb4 19.Ra2? (better 19.Nb5!?=+) 19...Bc3-+ 20.dc3 Ne4 (20...Qc3?! 21.Bb2 Qc6 22.Rc1=) 21.c4? (better 21.Qb5!? Nc3 22.Qc6 bc6 23.Rc2 Na4 24.Ba3-/+) 21...Nc3-+ (worse 21...Qc4 22.Bb2 Nd2 23.Rc1-+) 22.Qb3 Na2 23.Qa2 Rd3 (23...Rc8 24.Bb2 Qc4 25.Qa1-+) 24.Qb1 (24.Bb2-+) 24...Qc4 25.Qb7 (25.Bb2 Rd2-+) 25...Rb3 26.Qe7 (26.Qd7 Rb1 27.Qd2-+) 26...Rb1 (worse 26...Qa4 27.Rd1 Qb4 28.Qc7-+) 27.Qa3 Rc8 28.Kh2 (28.Qd6-+) 28...Qf1 29.Bb2 Qh1 30.Kg3 Rg1 31.Bd4 (31.Qc5 Qg2 32.Kf4 Rc5 33.f3 Qg6 34.Bg7 Qf5) 31...Qg2 32.Kf4 Qg5 33.Ke4 (33.Kf3 Qh5 34.Ke4 Qf5) 33…Qf5 0-1. carlos78 (2185) - shepcanop (2425), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

5.Be2 Bf3+= 6.gf3 dc4 7.Bc4 e6 8.Bb2 (8.a3 b5 9.Bb3 a5 10.ba5 c5+=) 8...Be7 (8...Bb4!? 9.Qb3 Qe7-/+) 9.a3 Nbd7 10.Nc3 Nb6 11.Be2 Nbd5 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 Qc7 14.f4 Nd5?? (14...0-0 15.Rg1=) 15.Bb2?? (better is 15.Bg7 Rg8 16.Qh7+-) 15...0-0 16.Rg1 g6 17.e4 (better is 17.Be5!? Bd6 18.d4=) 17...Nf4-/+ 18.Qc3 f6 19.0-0-0?? (19.Bc4 a5-/+) 19...e5 (better is 19...Ne2 20.Kb1 Nc3 21.Bc3 Qh2–+) 20.Bc4-/+ Kg7 21.Kb1 (21.d4 Bd6-/+) 21...c5 22.b5 a6 23.a4 ab5 24.Bb5 b6 25.h4 Ne6 (25...Rfd8!? 26.Kc2–+) 26.h5-/+ Nd4 27.hg6 hg6 28.Qg3 g5 29.Rh1 Rh8 (29...Nb5 30.ab5 Qa7 31.d3–+) 30.Bd4-/+ cd4 31.Rc1 Qd6 32.Rc2?? (better is 32.Qb3-/+) 32...Rh1 (32...Rh1 33.Ka2 Qb4–+) 0–1. Fournier,Frederic – averoh (1660), Active, 2007.

5.h3 Bh5 6.c5 Nbd7 7.Bb2 Qc7 8.Be2 e5 9.0-0 Be7 10.d4 e4 11.Ne5 Be2 12.Qe2 0-0 13.f4 Ne8 14.Qg4 f5 15.Qg3 Rf6 16.Nc3 Rh6 17.a4 Bh4 18.Qh2 Ne5 19.fe5 Bg5 20.Qg3 Rg6 (better is 20...Bh4!? 21.Qf4 Rh5+=) 21.Rf5+/– Bh6 22.Qf2 Qe7 23.Rf7?? (better is 23.Rf1 Nc7 24.b5+-) 23...Qf7–+ 24.Qe2 (24.Qf7 Kf7 25.Rf1 Ke7–+) 24...Qf3 25.Bc1 Qh3 26.b5 Nc7 27.bc6 bc6 28.Rb1 Ne6 29.Bd2 (29.Nd1 Qf3 30.Qf3 ef3–+) 29...Rg3 (29...Bf4 30.ef4 Nd4 31.Qf1–+) 30.Rf1 (30.Qf2 Rf8 31.Qe2 Ng5 32.Ne4 de4–+) 30...Qg4 (better is 30...Ng5 31.Nd5 cd5 32.Rf4–+) 31.Rf2 Qe2 32.Re2 (32.Ne2?? Re3! 33.g4 Re2 34.Re2 Nd4 35.Bh6 Ne2 36.Kf2 Nd4–+) 32...Nd4 33.ed4 Bd2 34.Rd2 (34.Nd5 cd5 35.Rd2 Rf8–+) 34...Rc3 35.Kf1 Rb8 36.Rd1 Kf7 37.Kg1 Ke6 38.a5 Rc4 39.Kf2 Rb2 40.Kg3 Rbb4 41.Kf4 Rd4 42.Rh1 h6 43.Ra1 Rdc4 44.Ra3 Rc5 45.Rg3 g5 46.Kg4 Ke5 47.Kh5 Rc2 (better is 47...d4 48.Kh6 Kf6 49.Rh3–+) 48.a6 d4 (48...Rbb2 49.Kh6 Rg2 50.Rc3–+) 49.Ra3 e3 50.Ra5 Ke4 51.g4 Rc1 52.Rf5 e2 53.Rf7 e1Q 54.Re7 Kf3 (55.Re1 Re1 56.Kg6 c5 57.Kf6 Rb6 58.Kf7 d3 59.Kg7 Re7 60.Kf8 Rc7 61.Ke8 Rb8) 0–1. Wehmeier,Sven (1740) – Noering,Andreas (1695), Muensterland Verbandsklasse–A, 2002.

5.h3 Bh5 6.Be2 e6 7.a3 a5 8.Bb2 (8.cd5 Nd5 9.ba5 Ra5=) 8...ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bf3 11.Bf3 Bb4 12.cd5 ed5 13.0-0 Nbd7 14.Qb3 Qa5 15.Nc3 0-0 16.Bb2 Bc3 17.Bc3 Qc7 18.Ra1 b6 19.Qc2 Ne5 20.Be2 Ne4 21.Bb2 f6 22.Ra4 Ng6 23.Bf3 Nc5 24.Ra3 Qd6 25.d4 Ne6 26.Rc3 Rc8 27.Ba3 Qd7 28.Bg4 Nh8 29.f4 (29.Qb1!?=) 29...Nf7+= 30.h4 Qe8 31.Bf3 Nd4 32.ed4 Qe1 33.Kh2 ½–½. Fuchs,Andreas – Sprengel,Armin, Schleswig Holstein–ch U18, 1989. (=1.c4 c6 2.b4 d5 3.e3)

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!