CLICK!

GET MY 1.b4 COLLECTION
1.b4 collection contains much more games and lines than can be presented here.
Click here for more info!

Flag Counter

TESTI400 Release 2016-08-16
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

(...)

4.Nc3 Be7 5.Nf3 ab5 6.Nb5 b6 7.e3 Bb7 8.Be2 Nc6 9.0–0 0–0 10.d4 d5 11.c4 Na5 12.Ne5 (12.cd5!? ed5 13.Ba3=) 12...dc4–/+ 13.Bf3 c6 14.Nc3 b5 15.a3 (15.Qc2 b4–/+) 15...Qc7 16.Qc2 Nb3 17.Ra2 Rfd8 18.Bd1 (18.Rb1 Bd6 19.Rd1 Nd5–/+) 18...Ra5 19.Qe2 (19.a4 Nd7 20.Nd7 Qd7–/+) 19...Rda8 (19...c5 20.Bb3 cb3 21.Raa1–+) 20.Nb1 (20.Bb3 cb3 21.Raa1 c5–/+) 20...Nd5 21.Nc4 (better is 21.Qh5 Bd6 22.Bc2–+) 21...bc4 22.Qc4 Ba6 23.Qb3 Bf1 24.Kf1 Rb8 25.Qc4 (25.Qc2 Nb4! 26.ab4 Ra2–+) 25...Rab5 (25...Qh2?! 26.Nd2 Qh1 27.Ke2 Qg2 28.Nf3–+) 26.Qe2 Qh2 27.f3 (27.Qc2 Bh4 28.Nd2 Qh1 29.Ke2 Qg2 30.Kd3 Qf2 31.Nc4 Qf1 32.Kd2–+) 27...Qh1 28.Kf2 Bh4 (28...Nc3 29.Qb5 Nd1 30.Ke2 Rb5 31.Kd2 Nb2 32.Nc3 Qf1 33.a4 Qd3 34.Kc1 Qc3 35.Kb1 Na4 36.Rb2 Qb2) 29.g3 Qh2 (29...Rb2 30.Nd2 Qh2 31.Kf1 Qh3 32.Kg1 Qg3 33.Qg2 Ra2 34.Qg3 Bg3 35.Kg2–+) 30.Kf1 Bg3 (30...Qh3!? 31.Ke1 Rb2 32.Qb2 Qg3 33.Kd2 Qf2 34.Kc1 Rb2 35.Rb2 Qe3 36.Nd2–+) 31.Qh2 Bh2 (31...Bh2 32.Nc3 Rb2 33.Rb2 Rb2 34.Nd5 cd5–+) 0–1. Horyna,Josef (1955) – Vorel,Bohuslav (1710), Pardubice op–J, 2006.

4.c4 a5 5.Nf3 b6 6.e3 Bb7 7.Be2 d6 8.0–0 Be7 9.a4 e5 10.d4 0–0 11.de5 Ng4 12.e6 f6 13.Nd4 Ne5 14.Nf5 Ng6 15.Nc3 c6 16.bc6 Nc6 17.Nd5 Re8 18.Nde7 Re7 19.Ne7 Nce7 20.Ba3 Nh4 21.g3 Nhf5 22.g4 Nh4 23.Bd6 Qe8 24.Rb1 Rd8? 25.Rb6 Bc8 26.Qe1 Be6 27.Bg3 Nhg6 28.Re6 Qa4 29.Ra6 Nc6 30.Qa1 Qc2 31.Bf3 Nge7 32.Bc6 Qc4 33.Qa5 Nc6 34.Rc6! Qc6 35.Qd8 Kf7 36.Rd1 Kg6 37.Qd3 Kf7 38.Qd7 Qd7 39.Rd7 (39...Kg8 40.e4+–) 1–0. Bonetti,Shane – kenspe, ICC, 2002.

4.c4 Bc5 5.e3 d5 6.a4 d4 7.Qc2 e5 8.e4 (8.Nf3 Qe7+= 9.ed4 Bd4 (9...ed4 10.Be2 Bg4 11.Qd3 0–0 12.Nd4 ab5=) 10.Nd4 ed4 11.Be2 c5 12.bc6 Nc6+=) 8...Bg4–/+ (8...Ng4 9.Qd3 Qh4 10.g3 Qf6 11.f3 Nh6 12.f4 Nd7+=; 8...0–0 A) 9.Nf3 Qd6 (9...Ng4 10.Bd3 Qd6 11.0–0 Nf6 12.Ba3 Bg4+=; 9...ab5 10.cb5 Qd6 11.Be2 Bg4 12.Na3 Bf3+=; 9...Nbd7 10.Be2 Bd6 11.0–0 Nc5 12.d3 Qe7+=) 10.Be2 Nh5 11.g3 Nf6 12.0–0 Bg4–/+; B) 9.Be2 Ng4 10.Qd3 Qh4 11.g3 Qe7 12.Ba3 f5+=; 8...Nbd7 9.Nf3 Nh5 (9...0–0 10.Be2 Nh5 11.Nd4 Bd4 12.Bd4 Nf4+=; 9...Bd6 10.ba6 Ra6 11.c5 Rc6 12.Ba3 0–0+=) 10.g3 Nhf6 11.Be2 Bd6 12.Ba3 Qe7–/+) 9.d3 (9.Qd3 Nbd7–/+ (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Be2 Be6+=) 10.Be2 Be6 11.ba6 ba6 12.Nf3 Rb8–/+) 9...0–0 (9...ab5 10.cb5 Bb4 11.Nd2 c6 12.Be2 Be2–/+) 10.h3 (10.Be2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c6–/+) 10...Bh5 (10...Be6 11.Nf3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1–/+) 11.Be2+= Bb4 (11...Nbd7 12.Nd2 Bg6+=) 12.Nd2 c6 (12...ab5+=) 13.Bh5 Nh5 14.Ngf3 Re8 15.0–0 Nf4 16.Nb3 Qf6 17.Bc1 (17.Kh2!?+=) 17...Nh3!–/+ 18.Kh2 (18.gh3 Qf3) 18...Nf4 19.Bf4 (19.b6 Nd7 20.a5 Bc3–/+) 19...Qf4–+ (19...ef4?! 20.Nbd4 c5 21.Nf5+=) 20.Kg1 Nd7 21.bc6 bc6 22.Rab1 Re6 (22...Rab8 23.Nc1–+) 23.Qc1? (better is 23.Nbd4!? Rg6 24.Rb4=) 23...Qc1–/+ 24.Rfc1 a5 25.c5 Rg6 (25...Rb8 26.Nfd2–/+) 26.g3 (26.Nfd2 h5–/+) 26...h5 27.Nh4 Rf6 28.Kg2 Rb8 29.Nf3 (29.f4 Bc3 30.Nf5 ef4 31.gf4 Rb3 32.Rb3 g6 33.Nd4 Bd4–/+) 29...Kh7 (29...Bc3 30.Ng1–+) 30.Nfd2 (30.Rh1 Rh6–/+ (30...Bc5 31.Ne5 Ne5 32.Rh5 Rh6 33.Re5+/–)) 30...Bd2 (better is 30...Bc3!?–+) 31.Nd2–/+ Rb4 (31...Rb1!? 32.Nb1 Re6–/+) 32.Rb4= ab4 33.Rc4 Nb8 34.Rb4 Na6 35.Rc4 ½–½. Schmidt – Medl,F, corr DDR, 1985.

4.c4 c6 5.Nc3 ab5 6.cb5 d5 7.e3 Ba3 8.Qb3 Qe7 9.Rb1 Bb2 10.Rb2 0–0 11.a4 (11.d4 Nbd7=) 11...Nbd7 12.d4 c5 13.Nf3 b6 14.Be2 Bb7 15.0–0 e5 16.de5 Ne5 17.Ne5 Qe5 18.Bf3 Ne4 19.Be4 de4 20.Rd2 Rac8 (20...Rad8 21.Rd8 Rd8 22.Qc2+=) 21.Qc4 (21.Rfd1 c4 22.Qb4 Ba8+/–) 21...Rfe8 (21...Rfd8!? 22.Rfd1 Rd2 23.Rd2 Qe7=) 22.Rfd1+/– Kf8 23.Rd6 Re6 24.Re6 fe6 25.h3 Ke7 26.Rd2 Ra8 27.Qb3 h5 (27...Bd5!? 28.Nd5 ed5 29.Rd5 Qa1 30.Rd1 Qa4+/–) 28.Qd1 Kf6 29.Ne2 g5 30.Rd7 Bd5 31.Ng3 Rh8 32.Nh5 Kg6 33.Ng3 c4 34.Qc1 (34.Ra7 Qf6+–) 34...Rc8 35.f4 (35.Ne2!?+–) 35...gf4+/– 36.ef4 Qd4 37.Kh2 e3 38.f5 ef5 39.Qf1 Qe5? (better is 39...Rf8 40.Ne2 Qe5 41.Nf4 Kg5 42.h4 Kg4+–) 40.Qe2?? (better is 40.Qd1 e2 41.Qe2 Qe2 42.Ne2+–) 40...Rh8+= 41.Qd1 Be6 42.Qd6 Qd6 43.Rd6 Kf6 44.Ne2 Ke5 (44...Rb8 45.Nf4 Ke5 46.Re6 Kf4 47.Rc6–/+) 45.Rb6= Ra8 46.Ra6 Rd8 47.b6 Rd2 48.Nc3 Rb2 49.Nb5?? (better is 49.Ra5 Kf4 50.Rb5 Rb5 51.Nb5+/–) 49...Bd5–+ 50.Kg1 (50.Nc3 Rg2 51.Kh1 Rc2 52.Kg1 Rc3 53.b7 Rc1 54.Kh2 Bb7 55.Kg3 e2 56.Ra5 Ke4 57.Rb5 e1Q 58.Kg2 Rc2) 50...Rg2 51.Kf1 Bf3 52.Nc3–+ Rc2 53.Ra5 Kd6 (53...Kd6 54.Rd5 Kc6–+) 0–1. Schnicke,Robert (2230) – Jung,Hans Guenter (1675), RLP–ch MTB, 2005.

4.c4 Be7 5.e3 0–0 6.Nf3 d5 7.Be2 c6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 dc4 11.Bc4 cb5 12.Bb5 Qa5 13.Nc3 Bd7 14.Bd7 Nbd7 15.0–0 Ra8 16.Qb3 Nc5 17.Qb5 1–0. Manninen – Smith, corr 3GMM–20 1994–95.

4.e3 b6 5.f4 ab5 6.Bb5 Bb7 7.Nf3 Be7 8.0–0 0–0 9.Nc3 d5 10.Ne2 h6 11.Ne5 d4! 12.Nd4 Bc5 13.Ndc6 Nc6 14.Nc6 Qd5 15.d4 Bc6 16.Bc6 Qc6 17.dc5 Qc5 18.Rf3 Rfd8 19.Bd4 Qf5 20.Qe2 Ne4 21.Rh3 c5 22.Be5 Rd2 23.Qc4 Rad8 24.Rf3 Rg2 0–1. Mazurkiewicz – Klepka, corr PL 1977–78.

4.e3 c5 5.Nc3 d5 6.ba6 Na6 7.Be2 Bd6 8.Nb5 e5 9.Nf3 e4 10.Ne5 0–0 11.0–0 Nc7 12.Nd6= Qd6 13.a4 Ne6 14.f3 d4 15.Nc4+= Qc7 16.a5 Bd7 17.fe4 Ne4 18.Bd3 Bc6 19.Qg4 f5 20.Rf5+– Rf5 21.Qf5 N6g5 22.h4 Rf8?? 23.Qe5+– Qe5 24.Ne5 Ne6 25.Nc6 bc6 26.Be4 de3 27.de3 c4 28.a6 Nc5 29.Bc6 (29…Kf7 30.Rf1 Ke6 31.Rf8 Na6 32.Rc8+–) 1–0. themonkey (2140) – Korso (1740), GameColony.com, 2003.

4.e3 Bc5 5.Qf3 d5 6.Bf6 Qf6 7.Qf6 gf6 8.d4 Bd6 9.c4 dc4 10.Bc4 Bd7 11.ba6 Na6 12.Nc3 Nb4 13.Rc1 Rg8 14.g3 Bc6 15.f3 Ra5 16.Kd2 h5 17.Rf1 Bd5 18.Nd5= ed5 19.Bb3 h4 20.Ne2 hg3 21.hg3 Ra3 22.Rb1 Na2 23.Bd5 Bb4 24.Kc2 Re3 25.Bc4 Nc3? 26.Rb4+– Ne2 27.Kd2 Nd4?! 28.Rb7 Rb3 29.Bb3 Nf3 30.Ke3 Rg3 31.Kf2 Rg4 32.Kf3 Rg5 33.Rc7 Rf5 34.Kg3 Kd8 1–0. COMP – COMP, 2002.

4.e3 d6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Be7 8.Nf3 0–0 9.Be2 Qd7 10.0–0 e5 11.c4 Qf5 12.d4 e4 13.Nfd2 d5 14.Nc3 Qg5 15.g3 Bh3 16.Re1 Nbd7 17.cd5= Bf5 18.Qa4 Rb8 19.Qa7 Bb4 20.b6 cb6 21.Bb5 Qh5 22.Rb1+= Bc3 23.Bc3 Rc8 24.Bb2 Nd5= 25.Qb7 N7f6 26.h4 Be6–/+ 27.Ra1 h6 28.Ra8 Ra8 29.Qa8 Kh7 30.Qa4 Qf5 31.Be2 Ng4 32.Bg4 Qg4 33.Qc2 Qe2 34.Bc1 Qe1 35.Nf1 Nc3 36.Kg2 Bg4 37.Nh2–/+ Ne2 38.Ng4 Qg1 39.Kh3 Qf1 40.Kh2 f5 (40...f5 41.Nf6 Kg6 42.h5 Kg5 43.Ne4 Kg4 44.Qe2 Qe2–+) 0–1. Wall,Bill – Psynergiepaz, chess.com, 2010.

4.a4 a5

5.e3 d5 6.Nf3 Ne4 7.d3 Nc5 8.Be2 f6 9.0–0 g6 10.Nbd2+/– e5 11.c3 g5 12.c4 g4 13.Nd4 ed4=+ 14.ed4 Ne6 15.Bg4 Nf4 16.Bh5= Nh5?? 17.Qh5+– Kd7 18.Rfe1 Bb4 19.Qd5 Bd6 20.Qe6# 1–0. Gruber – Conrad, corr, 1977.

5.e3 Be7 6.c4 b6 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Bb7 9.0–0 0–0 10.d4 Re8 11.Nc3 c6 12.Qc2 c5 13.dc5 Bc5 14.Rad1 Qe7 15.e4 Rd8 16.e5 Nh5 17.Ne4 h6? 18.Nc5+– Qc5 19.Bd4 Qc7 20.Qd2 d6 21.ed6 Qd6?? 22.Bc3 Qd2+= 23.Nd2 Nf4=+ 24.Rfe1 Ng2 25.Rf1 Nf4–/+ 26.Rfe1? Nd7 27.Bf3 Nc5 28.Bb7 Nb7 29.Be5 Nd3 30.Re2 Nbc5 31.Bc7 Rd7 32.Bb6 Na4 33.Be3 Nc3 34.Rde1 Ne1 35.Re1 f5 36.b6 a4 37.Nb1 Nb1 38.Rb1 e5 39.c5 a3 40.c6 a2 41.Ra1 Rd5?? 42.b7+– Rad8 43.Ra2 Rd1 44.Kg2 Kh7 45.c7 f4 46.Bf4! ef4 47.cd8Q Rd8 48.Ra8 f3 49.Kg3 Rd5 50.h4 g5 51.h5 Rd4 52.Ra7 Rd7+– 53.b8Q (53…Ra7 54.Qa7 Kg8 55.Qa2 Kg7 56.Qe6 g4 57.Kg4 Kf8 58.Kf5 Kg7 59.Qe7 Kg8 60.Kg6 Kh8 61.Qd8) 1–0. Melzig,Ernst – Jacobsen,Waldfried, 13sen.BayEM Schney, 2001.

5.e3 Be7 6.Nf3 d6 7.c4 c6 8.d3 cb5 9.cb5 b6 10.Nc3 Bb7 11.Rc1 Nbd7 12.d4 0–0 13.Bc4 Rc8 14.Ne2 Bf3=+ 15.gf3 d5 16.Bd3 Bb4 17.Bc3 Bd6 18.e4 de4 19.fe4= Bb8 20.e5 Nd5 21.Rg1 g6 22.Bd2 Ne7 23.Bh6 Re8 24.Nf4 Rc1 25.Qc1 Nf5 26.Nh5?? Ne5?? 27.Be4?? Qd4 28.Nf6 Kh8 29.Qg5? Qa1 30.Ke2 Nd4 31.Ke3 Qc3 32.Kf4 Nef3 (32...Nef3 33.Kg4 Nh2 34.Kh4 Ndf3 35.Bf3 Nf3 36.Kg4 Ng5 37.Bg5 h5 38.Kh4 Qd4 39.Ne4 Qe4 40.f4 Bf4 41.Bf4 Qf4 42.Kh3 Rd8 43.Rg3 Rd2 44.Rg2 Rd3 45.Rg3 Qg3#; 32...Ne2#) 0–1. mtr – bobdylan, internet live, 2001.

4.a4 Bc5

5.d4 Ba7 6.e3= 0–0 7.Bd3 d5 8.Ba3 Re8 9.Nf3 Nbd7 10.ba6 ba6 11.Nc3 c5 12.0–0 Qa5 13.Qd2 c4 14.Be2 Nb6 15.Rab1+= Na4? 16.Bb4+– Qc7 17.Na4 Ne4 18.Qe1 Bd7 19.Nc3 a5 20.Ba3 Nf6 21.Ne5 Rab8 22.Qd2 Bb6 23.g3 a4 24.Bb4 Rb7 25.e4! Ra8 26.Bf3 de4? 27.Ne4 Nd5 28.Nd6 Rbb8 29.Ndf7 a3 30.Bd6 Qa7 31.Bb8 Rb8 32.c3 Be8 33.Ng5 Qa5 34.Nc4 Qa6 35.Nb6 Rb6 36.Rb6 Qb6 37.Re1 Bg6 38.Re6 Qb1 39.Re1 a2 40.Bd5 Kf8 41.Qf4 (41.Qf4 Qf5 42.Qd6#) 1–0. marus1 – Viru, internet, 2001.

5.e3 c6 6.bc6 dc6 7.Nf3 Qb6 8.Qc1 0–0 9.Be2 a5 10.0–0 Bb4 11.Ba3 Rd8 12.Rd1 Ne4 13.Bb4 Qb4 14.c3 Qc5 15.d4 Qf5 16.Rf1 g5?? 17.Qe1 h5 18.Ne5 f6 19.Nf3 g4 20.Nh4 Qg5 21.g3 c5 22.f3 Qe3= 23.Kh1 Ng5? 24.fg4?? hg4 25.Bg4 Qe1–/+ 26.Re1 cd4 27.cd4 Rd4 28.Bd1 b6 29.Nc3 Bb7 30.Kg1 Nd7 31.Rc1 Ne5 32.Rf1?? Nh3 0–1. valpa – Spion, playchess.de, 2003.

5.e3 d5 6.Nf3 Nbd7 7.d4 Bd6 8.c4 Ne4 9.c5 Be7 10.Nfd2 Ndf6 11.Ne4 Ne4 12.Nd2 f5 13.Ne4 fe4 14.Be2 0–0 15.0–0 Bg5 16.Bg4 c6 17.Qe2 Bd7 18.ba6 Ra6 19.Bc3 Qa8 20.Qc2 Rf6 21.Rfb1 Qb8 22.Qb2 Bc8 23.Be2 Ra7 24.Qb6 Rh6 25.g3 Bf6? 26.Qc6!+/– Kf7 27.a5 Ke7? 28.a6?? Bd7?? 29.Rb7+– Rb7 30.Qb7 Qc8 31.Bb5 (31...Qb7 32.ab7 Bb5 33.b8Q+–) 1–0. Grosmelder,Karl – Lukina,Tatiana, Ch Russia (club) (for the Deaf), 1998.

4.a4 g6

5.c4 Bg7 6.e3 0–0 7.Nf3 c6 8.d4 Ne4 9.Bd3 Ng5 10.0–0 c5 11.Bc3 d5 12.Nbd2 dc4 13.Bc4 cd4 14.Bd4 Bd4 15.Nd4 e5 16.N4f3 Bg4 17.Be2 e4 18.Ng5 Be2 19.Qe2 Qg5 20.Ne4 Qe5 21.f3 ab5 22.Qb5 Qe7 23.Rfb1 Ra7 24.Qg5 f6 25.Qc5 Nc6 26.Qe7 Ne7 27.Nd6 Rb8 28.Nb5 Ra5 29.Nd6 Re5 30.e4 h5 31.Rb7 Rb7 32.Nb7 g5 33.a5 g4 34.a6 Nc6 35.Nd8 Na7 36.Nb7 f5 37.Ra5 Ra5 38.Na5 fe4 39.fe4 Kf7 40.Nb7 Ke6 41.Kf2 h4 42.Ke3 Ke5 43.g3 hg3 44.hg3 Nc6 45.Na5 Na7 46.Nc4 1–0. Trkn – Doug, itsyourturn.com, 2000.

5.c4 Bg7 6.e3 d5 7.Nf3 0–0 8.d4 Ne4 9.Nbd2 f5 10.Be2 b6 11.Qc2 Qe7 12.a5 ab5 13.cb5 ba5 14.Ba3 Nd6 15.0–0 Bb7 16.Nb3 Rc8 17.Nc5 Qe8 18.Ng5 e5 19.Nge6 Bf6 20.Rfd1 Nd7 21.Qa2 Nb6 22.Rac1 c6 23.Nb7 Nb7 24.bc6 Nd8 25.Nd8 Bd8 26.Bb5 Bc7 27.Bc5 Qe6 28.Bb6 Bb6 29.de5 Kg7 30.Rd5 Kf7?? 31.Rd7 1–0. Tilp – Fricke, corr DDR 1988.

4.ba6 ba6

5.d3 Bb7 6.Nd2 c5 7.Rb1 Qc7 8.Ngf3 Be7 9.e3 Nc6 10.Be2 0–0 11.0–0 Rab8 12.c4 d5 13.cd5 Nd5 14.Qb3 Na5 15.Qa4 Bc6 16.Qg4 Bf6 17.d4 Bb5 18.Bb5 Rb5 19.Ba3 Rfb8 20.Rb5 Rb5 21.Bc5 Rc5? 22.dc5+– Qc5 23.Rb1 g6 24.Re1 Bc3 25.Qh4 Qa3 26.Qd8 Kg7 27.Nb1 Qa2?? 28.Nc3 (28…Nc6 29.Qd5 Qd5 30.Nd5 ed5 31.Ra1+–) 1–0. Trkn – guest6259, ICC, 2004.

5.Nf3 c5 6.e3 d6 7.Be2 Nc6 8.0–0 Be7 9.e4 0–0 10.e5 de5 11.Ne5 Ne5 12.Be5 Bd6 13.Bd6 Qd6 14.Nc3 e5 15.Bd3 Bg4 16.Qe1 Rfd8 17.Ne4 Ne4 18.Qe4 f5 19.Qc4 Kf8 20.f3 Bh5 21.Bf5 Bf7 22.Qe2 Qd4 23.Qf2 g6 24.Be4 Rab8 25.Rfd1 Qf2 26.Kf2 Rb2 27.a3 Bd5 28.Bd5 Rd5 29.Rac1 Ra2 30.Ke3 Rd4 31.c3 Ra4 32.Ra1 Rb2 33.Re1 Kf7 34.Reb1 Rb1 35.Rb1 Ra3 36.Rb7 Kf6 37.Rh7 Ra2 38.Rc7 a5 39.Rc6 Kg7 40.Rc5 a4 41.Re5 a3 42.Ra5 Ra1 43.g4 a2 44.Kf4 1–0. Bonetti,Shane – guest1488, ICC, 2002.

4.ba6 Ra6

5.e3 Rb6 6.Qc1 Nc6 7.Nf3 d5 8.a4 Bb4 9.Nd4 Na5 10.c3 Be7 11.Qc2 0–0 12.Bd3 e5 13.Nf5 Bf5 14.Bf5 Nc4 15.Bc1 g6 16.Bd3 Ng4 17.0–0 Na5 18.h3 Nb3 19.Ra2 e4 20.Be2 Ne5 21.f4 ef3 22.gf3 Kg7 23.f4 Nc4 24.d3 Nc1 25.Qc1 Na5 26.Nd2 Qd7 27.Bg4 f5 28.Be2 Qe6 29.Nf3 d4! 30.c4 Qe3 31.Qe3 de3 32.Ne5 Rd8 33.Rf3 Bc5 34.Kg2 Bd4 35.Rg3 Re8 36.Nf3 Nc6 37.Nd4 Nd4 38.a5 Rb1 39.a6 ba6 0–1. poganinbezdom – fortis2000 (1745), kurnik, 2011.

5.e4 Rb6 6.Bd4 c5 7.Bf6 Qf6 8.Nc3 Nc6 9.a3 Nd4 10.Ra2 d5 11.Na4 Rd6 12.c3 Nc6 13.Nb6 Bd7 14.Rb2 Be7 15.Qe2 d4 16.Nc4 dc3 17.Nd6 Bd6 18.dc3 Qc3 19.Qd2 Qa3 20.Ra2 Qb3=+ 21.Ra8 Bb8 22.f3 Qb6 23.Ne2 Qd8 24.f4 0–0 25.e5 Nb4 26.Nd4 b6 27.Nf3 Bc6 28.Ra3 Qd2 29.Kd2 Rd8 30.Kc1 Nd5 31.g3 b5 32.Be2 b4 33.Rb3 Nc3 34.Rc3 bc3 35.Kc2 g5! 36.Rf1 Bc7 37.Kc3 Ba5 38.Kc4 Bb4 39.fg5 Ra8–+ 40.Ng1 Ra5 41.Rc1 Bd5 42.Kd3 Ra3 43.Kc2 c4 0–1. marekt (2490) – lonewolf (2550), ChessWorld.net, 2003.

5.Be5 d6=+ 6.Bg3 e5 7.e4 Bg4 8.f3+/– Ra4 9.fg4+– Re4 10.Be2 Ng4 11.d3 Ne3 12.Qd2 Ng2 13.Kf2 Qf6? 14.Kg2 Re2 15.Ne2 Qg6 16.Rf1 Be7 17.Nbc3 f5 18.Nd5 Bg5 19.Nc7 Kd7 20.Qc3 f4 21.Nb5 Bh4 22.Qc7 Ke6 23.Qd6 Kf5 24.Qd7 Nd7–+ 25.Nf4? Qc6 26.Kh3? Bg3 27.Nh5 Bf4 28.Na7?? Qh6–+ 29.Rf4 ef4 30.Kg2 Qh5 31.Re1 Qg4 32.Kh1 Qf3 33.Kg1–+ Ne5 34.d4 Ng4 35.Rf1 Qe3 36.Kg2 Qe2 (36...Qe2 37.Rf2 Qf2 38.Kh3 Qh2#) 0–1. pinecrest1981 – 2i4u4, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.Nc3 ab5

5.Nb5 c6 6.Bf6 gf6 7.Nc3 Bb4 8.e3 h5 9.Be2 Rg8 10.Bf3 Ra3 11.Nb1= Ra5 12.c3 Bd6 13.d4 b6 14.g3 h4= 15.gh4 Ba6 16.Ne2 f5 17.h5 Qh4 18.Nd2 Ra3 19.Qb1 b5 20.Qb2 b4 21.Nb1 Ra4 22.Qb3+/– Ra5 23.cb4+– Rb5 24.a3 Bh2? 25.Nd2 Qh3 26.Nf4 Qh4 27.Bg2 e5 28.Nf3 Qd8 29.Ne5 Re5 30.Rh2 Rb5 31.h6 Qf6 32.Qc3 Rb7 33.a4 Qh8 34.h7 Rg5 35.b5! Bb5 36.Rb1 Na6 37.Rb5! Rc7 38.Rb6 Ra7 1–0. COMP – COMP, 2002.

5.Nb5 Be7 6.c4 d5 7.e3 (7.Nf3 c6 (7...0–0–/+ 8.e3 Nc6 9.cd5 ed5 10.Be2 Bf5 11.0–0+=) 8.Nbd4 dc4 9.e4 Ne4 10.Bc4 Bf6 11.Qc2–/+; 7.cd5 ed5 (7...0–0 8.d6 cd6 9.e3 e5 10.Nf3 Bg4 11.Be2+=) 8.Be5 Na6 9.Nf3 0–0 10.e3 c6 11.Nc3–/+; 7.Qc2 Na6 (7...c6; 7...dc4) 8.cd5 (8.Nf3 c6 9.Nbd4 Nb4 10.Qb3 dc4 11.Qc4–/+) 8...ed5 9.e3 0–0 10.Nf3 Re8 11.Be2–/+) 7...0–0 (7...c6 8.Nc3–/+ (8.Nd4) 8...0–0 9.Nf3 b6 10.cd5 ed5 11.Be2–/+; 7...dc4 8.Bc4 (8.d3; 8.a4) 8...c6 9.Nc3 b5 10.Bb3 b4 11.Nce2–/+) 8.Nf3+= Na6 (8...c6 9.Nbd4+= Nbd7 10.cd5 Nd5 11.Qb1–/+) 9.a3 (9.Be2 c6 (9...dc4 10.Bc4 c6 11.Nbd4–/+) 10.Nbd4 dc4 (10...Bd6–/+ 11.cd5–/+) 11.Bc4–/+) 9...Ne4 (9...c6 10.Nc3+= Bd6 11.d4–/+) 10.Nc3 (10.d3 Nec5 (10...Nf6+= 11.Be2+=) 11.d4+=) 10...Nc3 (10...Nac5 11.Qc2–/+) 11.Bc3 Nc5 12.d4 (12.Qc2 Ne4+=) 12...Ne4 13.Bb2 (13.Bb4 b6 14.Be7 Qe7–/+) 13...c5 (13...c6 14.Bd3 Qa5 15.Kf1–/+) 14.Nd2 (14.Bd3 Qa5 15.Kf1 Bd7–/+) 14...Qa5 15.Bd3 f5 (15...cd4 16.Be4 de3 17.Bh7 Kh7 18.Qc2 Kg8 19.fe3–/+) 16.f3 (better is 16.Be4 de4 17.0–0–/+) 16...f4 (better is 16...dc4!? 17.Bc4 Nc3–/+) 17.ef4+= Rf4 (17...Nd2 18.Qd2 dc4 19.Bc4 Rf4 20.Qa5 Ra5 21.Ke2+=) 18.cd5?? (18.fe4 de4 A) 19.Be4? Re4 20.Kf2 Rf4 (20...Rd4?! 21.Bd4 cd4 22.Re1–/+) 21.Nf3 cd4 22.Bd4 e5–+; B) 19.g3+/–) 18...ed5 (18...Nc3!? 19.Qc2 cd4+=) 19.fe4+= c4 (better is 19...Bg4 20.Qc1 Bh4 21.g3 Rf3=) 20.Bc2?? (better is 20.Be2 Bh3 21.Rg1 Re4 22.gh3=) 20...Bg4–+ 21.Qb1 (21.Rf1 Rf1 22.Kf1 Bd1 23.Rd1–+) 21...de4 22.Bc1 Qc3 23.Bd3 ed3 24.Qb5 Bh4 25.g3 Re4 26.Kf2 Qd4 (26...Qd4 27.Kg2 Re2 28.Kf1 Qf2#; 26...Re2 27.Kg1 Qd4 28.Kf1 Qf2#) 0–1. De Visser,Arno – Smit,M, 1980.

5.Nb5 Be7 6.Nf3 0–0 7.e3 c6 8.Nbd4 d6 9.d3 e5 10.Nb3 b5 11.Be2 Be6 12.0–0 Nbd7 13.c4 e4 14.de4= bc4 15.Nbd4+= Ne4 16.Qc2 d5= 17.Nc6 Qe8 18.Bc4 Nf2 19.Rf2 dc4 20.a4 Nc5 21.Ne7 Qe7 22.Ne5 Nb3 23.Ra2 Qc5 24.Qc3 f6 25.Nf3 Qf5 26.Nd2 Qd3 27.Qd3=+ cd3 28.Nb3 Bb3 29.Ra3 Bc4 30.Rd2 Rfe8 31.Bd4 Re6 32.a5= Kf7 33.Kf2 Kg6 34.Kf3 h5 35.Kf4 f5 36.Rb2 Re4 37.Kf3= Bd5 38.Kf2 Re6 39.Ke1 Be4 40.Kd2 Rc6 41.Bc3 Bg2 42.Kd3 Be4 43.Ke2 h4 44.Rd2 Ra7 45.Rd1 Bg2 46.Bd4 Raa6 47.Rg1 Rc2 48.Kd3 Rf2 49.Kc4 Rc6 50.Kb5 Rc8 51.a6 Rfc2 52.Rc3 Rb2 53.Ka4 Ra8 54.a7 Kh5 55.Rc7+– Ra2 56.Kb3 Bd5 57.Kb4 Rg8 58.Rd7 Bc6 59.Rd6 Bg2 60.Kb3 Re2+/– 61.Kc4 Rc8 62.Kb5 g5 63.Rb6 Rec2?? 64.Rg2!+– Rg2 65.Rb8 Rh2 66.Rc8 Ra2 67.Kc6 g4 68.Rh8 Kg5 69.a8Q Ra8 70.Ra8 h3 71.Rg8 Kh6 72.Kd5 Kh7 73.Rh8 Kg6 1–0. COMP – COMP, 2002.

5.Nb5 Be7 6.Nf3 0–0 7.e3 d5 8.Be5 Ne8 9.Be2 Nd7 10.Bc3 c6 11.Nbd4 e5 12.Nf5 Ba3 13.Ng3 e4 14.Nd4 Nb6 15.Ndf5 Na4–+ 16.Rb1 Nc3 17.dc3 Nd6 18.Nd4 Bc5 19.Nb3 Bb6 20.Nc1 Ba5 21.Qd4 Re8 22.0–0 Bc7 23.Rd1 b6 24.c4 dc4 25.c3 Bb7 26.Nh5 Qg5 27.Nf4 Rad8 28.Rb2 c5 29.Qd2 b5 30.Qc2 Bc6 31.Bf1 Rd7 32.Nce2 Red8 33.Ng3 Qh4 34.Be2 Ba5 35.a4 ba4 36.Rd6 Rd6 37.Nf5 Qf6 38.Nd6 Qd6 39.Bc4 g5 40.Nh5 Qe5 41.Ng3? Bc3 42.Rb6 Rd2 43.Qc1 Ba8 44.Nf5 Rb2 45.Nh6 Kg7 46.Nf7 Rb6 47.Ne5 Be5 48.Bf1 Rh6 49.h4!+– Rh4? 50.g3 Bg3 51.Qb2 Kg6 52.fg3 Rg4 53.Qb6 Kh5 54.Qc7 Kg6+– 55.Qd6 Kh5 56.Be2 Bd5 57.Kg2 c4 58.Kh3 Be6 59.Qe6 c3 60.Bg4 1–0. COMP – COMP, 2002.

4.e3 c6

5.a4 cb5 6.ab5 Be7 7.Nf3 Qb6 8.Nc3 0–0 9.Be2 d5 10.Ng5 Nbd7 11.Na4 Qc7 12.Bd4 e5=+ 13.Bc3 Nb6 14.Ba5 Nfd7= 15.h4 h6 16.Nf3= Qd6 17.d3 Na4–/+ 18.Ra4 Nb6 19.Bb6=+ Qb6 20.d4 Bd7 21.Ne5= Be8 22.Qb1 f6 23.Ng4 Bb5 24.Bb5 Qb5 25.Qb5 ab5 26.Ra8 Ra8 27.0–0 Ra2=+ 28.c3 Rc2 29.Rb1 Rc3–/+ 30.Rb5 f5 31.Rb7 Bh4= 32.Ne5 Rc1–/+ 33.Kh2 (33.Kh2 Bf2 34.Ng6–/+). icewater – Histate, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.c4 ab5 6.cb5 d5 7.Be2 Bd6 8.Nf3 0–0 9.0–0 Qb6 10.Bf6 gf6 11.Nc3 Bd7 12.a4 cb5 13.ab5 Ra5 14.Qc2 Bb4 15.Bd3 Bc3 16.dc3 Bb5 17.Qb3 Nd7 18.Ra5 Bd3 19.Qb6 Nb6 20.Rfa1 Ba6 21.Rb1 Nc4 22.Ra4 Rc8 23.Rb3 Kf8 24.Ra1 Ke7 25.g3 Nd6 26.Nd4 Ne4 27.f3 Nc3 28.Rc1 e5 29.Nf5 Ke6 30.Rbc3 Rc3 31.Ng7 1–0. Bonetti,Shane – mbmulla, ICC, 2002.

4.a4 Bb4

5.c3 Ba5 6.Ba3 Bb6 7.e3 d6 8.Nf3 Nbd7 9.Bd3 ab5 10.ab5 Nc5 11.Bc2 Bd7 12.c4 0–0 13.0–0 h6 14.d4+/– Na4?? 15.Ba4+– Ra4 16.Qa4 Ne4 17.Qc2 f5 18.Nfd2 Ng5 19.c5 Bb5 20.cb6 Bf1 21.bc7 Bd3 22.Qd3 Qc7 23.Nc3 Rd8 24.Nb5 Qf7 25.Nd6 Qg6 26.N2c4 Nh3 27.Kf1 Ng5 28.Ne5 Qf6 29.Rc1 Kh7 30.g4 Nh3 31.gf5 ef5 32.Nf5 Qe5 33.de5 Rd3 34.Bd6 Rd2 35.Rc7 Rf2 36.Ke1 (36.Ke1 Rf5 37.e6+=). bashful – itsaputon, Caissa.com, 2004.

5.c3 Bc5 6.d4 Be7 7.Ba3 Ne4 8.Qd3 d5 9.Nf3 Ba3 10.Ra3 Qe7 11.Rb3 ab5 12.Qb5 Nc6 13.Rb2 0–0 14.e3 Bd7 15.Qb3 Na5 16.Qc2 Qe8 17.Bb5 Bb5 18.Rb5 Nd6 19.Rb4 Nc6 20.Rb2 Ne7 21.Rb4 f5 22.Nbd2 Nc6 23.Rb2 Nd8 24.Ra2 Qg6 25.0–0 Nc6 26.Rb2 Ra7 27.c4 Ne4 28.cd5 ed5 29.Qb3 Rd8 30.g3 Qg4 31.Rc1 Kh8 32.Nh4 Nd2 33.Rd2 g5 34.Ng2 Qh3 35.f3 Rd6 36.Rc5 Rh6 37.Ne1 f4 38.gf4 gf4 39.Rg2 fe3 40.Qd5 Rg6 41.Qf7 Qe6 42.Qe6 Re6 43.d5 Re5 44.Nd3 Ra4 45.h3 e2 46.Kh2 Nd8 47.Rc2 e1Q 48.Ne1 Re1 49.Rc7 Ra3 50.Rf2 b5 51.d6 Rd3 52.Rd7 Ne6 53.Kg3 Rg1 54.Rg2 Rg2 55.Kg2 Kg8 56.Kg3 Nc5 57.Rc7 Ne4 58.Kf4 Nd6 59.Rc6 b4 60.Ke5 b3 61.Rb6 Nc4 62.Ke4 Re3 63.Kd4 Nb6 64.Ke3 b2 65.h4 b1Q 66.Kf2 Nd5 67.Ke2 Qc2 68.Ke1 Nf4 69.Kf1 Qe2 70.Kg1 Qg2 0–1. COMP – mtra, internet, 2002.

5.e3 0–0 6.c4 d6=+ 7.Nf3 e5 8.Be2 e4 9.Nd4 Nbd7 10.0–0= Ne5 11.d3 c5 12.Nc2 Be6 13.f4 ed3=+ 14.fe5 de2 15.Qe2 Ng4 16.ed6 Qd6–/+ 17.g3 Rfd8 18.Nb4 cb4 19.Be5?? Qe5–+ (20.Nd2 Qe3 21.Qe3 Ne3–+) 0–1. Ritter – Willen,Anders, corr 3GMM–40, 1995.

5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 d5 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 0–0 10.0–0 Ne4 11.d3 Ng5 12.Nbd2 Qe7 13.Ng5 Qg5 14.f4 Qh6 15.Rf3+= Nf6 16.Rh3+/– Qg6 17.Nf3 Bc5 18.d4 Bd6 19.Ne5 Be7?? 20.Ng6 hg6 21.c4 1–0. orane – linear, caissa.com, 2006.

5.e3 d5 6.Nf3 0–0 7.Nc3 c6 8.Be2 cb5 9.ab5 a5 10.Na4 b6 11.Bf6 gf6 12.Nd4 e5 13.Bg4 ed4 14.Bc8+/– de3 15.fe3 d4 16.0–0+– de3 17.Bf5 Re8 18.Qh5 ed2 19.c3 Bc3 20.Nc3 Qd4 21.Kh1 Kf8?? 22.Qh6 Ke7 23.Ne4 Rd8 24.Nd2! Nd7 25.Nf3 (25…Qd6 26.Rad1+–) 1–0. mrkt – Wulf452, ChessWorld.net, 2003.

5.e3 d6

6.c4 e5 7.Nf3 0–0 8.Be2 Nbd7 9.0–0 e4 10.Nd4 Ne5 11.d3 c5 12.bc6 bc6 13.de4 Be6 14.Qc2 Qb6 15.f4 Neg4 16.Rf3 Rab8 17.Ra2 Bc5 18.a5 (18…Qa7 19.Nc6 (< 19.Ne6 Ne3 20.Qd3 Rb2 21.Rb2 Nc4 22.Nc5 Qc5 23.Kh1 Nb2–/+) 19...Ne3 20.Qc1 Neg4 21.Kh1 Ne4 22.h4 Nef2 23.Rf2 Nf2 24.Kh2 Rb2 25.Qb2–+; < 18.Ne6 Ne3 19.Qd3 fe6–/+). Plock,Joerg – Willen,Anders, corr 3GMM½–10, 1998.

6.Nf3 0–0 7.c4 e5 8.Be2 Be6 9.0–0= c5 10.d4 ed4 11.ed4 d5 12.Qc2 Nbd7 13.Ng5 ab5 14.Ne6 fe6 15.cd5 Nd5 16.Bb5 Rc8 17.Qe4 Qe7 18.dc5 Nc5 (18...Qc5?? 19.Bd7 Rcd8 20.Be6 Kh8 21.Bd4+–) 19.Qe2 (19.Qg4 Rf4 20.Qh5 Rf5+=) 19...Nf4+= 20.Qe3 Nd5 21.Qh3 (21.Qe2 Qg5+=) 21...Ne4 22.Ba3? (22.Bd3 Nf4 23.Qe3 Nd3 24.Qd3 Nf2 25.Qb5–+) 22...Nf2!–+ 23.Rf2 Rf2 24.Bb4 Qf6 25.Bd2 (25.Bc3 Nc3 26.Nc3 Rc3 27.Qg4–+) 25...Rf8 26.g3 Qa1 27.Qe6 0–1. Matveenko,Y (2140) – Kurnakov,M (1830), 14th FIDE Open, Voronezh RUS, 2010.

6.Nf3 e5 7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.d3 Qe7 10.c3 Ba5 11.Nbd2 Nb6 12.Nb3 (12...ab5 13.ab5 (13.Na5?! Na4 14.Nc4 Bd7 15.Ra4 ba4=) 13...Bc3 14.Bc3+–) 1–0. Blaszczak – Willen,Anders, corr 3GMM½–10, 1998.

4.a4 ab5

5.ab5 Ra2?? 6.Ra2+– d6 (6...d5 7.Bf6 gf6 8.e3+–) 7.Bf6 Qf6 (7...gf6 8.e4+–) 8.Ra8 1–0. BlackDemon (2650) – enoshaga, FICS rated standard game, 2013.

5.ab5 Bc5?? 6.Ra8+– 1–0. pcmvr (2830) – dennism (2255), net–chess.com, 2010.

5.ab5 c6?? 6.Ra8+– (6.Ra8 Bd6 7.Ba3+–) 1–0. iczker – biged, kurnik, 2011.

5.ab5 Be7?? 6.Ra8 c6 7.bc6 dc6 8.Ra1 Nbd7 9.Nf3 0–0 10.e3 h6 11.Bc4 c5 12.0–0 b6 13.Nc3 Bb7 14.Nb5 1–0. algernon (2440) – mpenga (2540), net–chess.com, 2014.

5.Nf3 Ra4 6.Nc3 Ra1 7.Qa1 b4 8.Nd1 Nc6 9.e3 Be7 10.Bb5 0–0 11.0–0 d6 12.Qa4 Bd7 13.Bc6 Bc6 14.Qb4 e5 15.d4 Bf3 16.gf3 ed4 17.ed4 d5 18.Qb7 Bd6 19.Kh1 Qd7 20.Rg1 Qf5 21.Qb3 Re8 22.Bc1 h6 23.Kg2 Re2 24.Ne3 Qg6 25.Kf1 Qg1 26.Kg1 Re1 27.Kg2 Rc1 28.Ng4 Nd7 29.Qd5 Rc2 30.Ne5 Ne5 31.de5 Bc5 32.Qd8 Bf8 33.f4 c5 34.Kf3 c4 35.f5 c3 36.e6 Rd2 37.e7 1–0. jelquez (2255) – averoes (2440), net–chess.com, 2014.

5.ab5 Ra1

6.Ba1 Nd5 7.Nc3 Nc3 8.Bc3 Qg5 9.e3 d6 10.Nf3 Qf5 11.Bd3 Qh5 12.0–0 Bd7? 13.Qb1 d5 14.Be2 Qg6 15.Ne5+– Qf5 16.Bd3 Qg5 17.f4 Qh5 18.Be2?? Qh6?? 19.Ng4 Qg6 20.h3 h5 21.Bd3 f5 22.Ne5 Qg3?? 23.Qe1 Qe1+/– 24.Re1 Bd6 25.Nd7 Nd7 26.Bg7 Rg8 27.Bb2 e5? 28.fe5 Ne5 29.Be5 Be5 30.Bf5 Ke7 31.Bd3 h4 32.Rf1 Kd6 33.Rf7 d4 34.Rh7 Bg3 35.Rf7 Ra8?? 36.ed4+– Ra1 37.Rf1 Ra4 38.c4 Ra3 39.Be4 Ra2 40.Rd1 Ra4 41.d3 Ra2 42.c5 Kd7 43.Rf1 b6 44.Rf7 Ke8 45.Rf3 Ra1 46.Rf1 Ra5 47.cb6 cb6 48.Bc6 Ke7 49.d5 Kd6 50.Rc1 Ra3 51.Kf1 Rd3 52.Ke2 Ra3 53.Bb7 Ra2? 54.Kf3 Ra3 55.Kg4 Ra2? 56.Kf5 Rg2? 57.Rc6 Ke7 0–1. ludice (1645) – dawid20, kurnik, 2011.

6.Ba1 Qe7 7.Nf3= g6 8.Nc3 Bg7 9.e4 0–0 10.e5 Nd5 11.Bc4 Nc3 12.Bc3 Qc5 13.Qe2 d5 14.Bd3 Rd8 15.0–0 d4 16.Bb2 c6 17.Qe4+– cb5 18.Bd4 Qa3 19.Ra1 Qe7 20.Bb5 Rd5 21.c4 Rd8 22.Bb6 Rf8 23.Qe3 Nc6 24.Bc5 Qc7 25.Bf8 Bf8 26.d4 Nb4 27.Ra8 Nc2 28.Qc3 Nd4 29.Qd4 Bc5 30.Qd7 Qd7 31.Bd7 1–0. pierre – karimnehmeh, internet, 2011.

6.Ba1 g6 7.e3 Bg7 8.c4 0–0 9.Nf3 b6 10.Be2 Bb7 11.0–0 d5 12.d4 c6 13.Nbd2 dc4 14.Bc4 c5 15.Qb3 cd4 16.Nd4 Nbd7 17.Nc6 Bc6 18.bc6 Nc5 19.Qb5?? Qc7?? 20.Nf3 Rc8 21.Nd4 Nfe4 22.Rb1 Nd6 23.Qa4?? Na4–+ (23...Na4 24.Ba6 Bd4 25.Bd4 Re8–+) 0–1. carocan (1865) – metti1996 (1700), kurnik, 2011.

6.Ba1 Bb4

7.c4 0–0 8.e3 c6 9.Nf3 d5 10.Qb3 c5 11.Be2 Qc7 12.0–0?? Nbd7= 13.d4 b6 14.Nc3 Bb7 15.Na2 Ra8 16.Nb4+/– cb4 17.Qb4 dc4 18.Bc4 Bf3+= 19.gf3 Nd5 20.e4?? Nf4 21.e5?? Qd8–+ 22.Kh1?? Qg5 23.Rg1 Ra1! 24.Qe7 Qg2# (24...Qg1#) 0–1. ZMeB4 (1655) – nin1 (1830), caissa.com, 2007.

7.e3 0–0 8.Be2 d5 9.Nf3 Nbd7 10.0–0 Qe7 11.d4 Ne4 12.c4 dc4 13.Bc4 b6 14.Qc2+= Bb7 15.Bd3 Ndf6 16.Ne5 Ra8 17.Bb2 Nd6 18.Nc6 Bc6 19.bc6 g6 20.e4 Nh5 21.Bc1 f5 22.e5 Nf7 23.Nc3 Nd8 24.Nb5 Nf7 25.Rd1 Ng7 26.Be3 Nh5 27.Be2 Ra5 28.Rb1 Ba3? 29.Qb3 Nd8 30.Bd2 Ra8 31.Qc3 Ra4 32.Bh5 gh5 33.Qg3 Kf7 34.Bh6 Nc6 35.Nc7! Qc7 36.Qg7 Ke8 37.Qc7 Nd4 38.Rb6 Nc6 39.Qc6 Ke7 40.Rb7 Kd8 41.Qd7# 1–0. pierre – marshall1, internet, 2011.

7.e3 0–0 8.Be2 Qe7 9.Nf3 d6 10.0–0 e5 11.c4 Be6 12.d4 ed4 13.Bd4 Nbd7 14.Qa4 d5 15.Nbd2 dc4 16.Bc4 Bf5 17.Qa7 Ne4 18.Qb7 Nd2 19.Nd2 Bd2 20.Qc7?! Bb4 21.b6 Bd6 22.Qc6 Ne5 23.Be5 Qe5 24.Rd1 Qh2 25.Kf1 Qh1 26.Ke2 Bg4 27.f3 Qg2 28.Kd3 Bf4 29.ef4 Bf3 0–1. Trkn – Mike Schoonover, itsyourturn.com, 2000.

6.Ba1 b6

7.c4 d5 8.e3 Bb7 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Be7 11.0–0 0–0 12.Nc3 Nc5 13.Qc2 Bd6 14.Rc1 Qe7 15.Bb2 Ra8 16.Ra1 Qd8 17.Na4 dc4 18.Nc5 Ra1 19.Ba1 Bc5 20.Bc4 Bf3 21.gf3 Qa8 22.Qd1 Qd8 23.d4 Be7 24.e4 e5 25.d5 Bd6 26.Kh1 Nh5 27.Qg1 Qe8 28.Bc3 f6 29.Bd2 Qg6 30.Qg4 Qe8 31.Be3 g5 32.h4 h6 33.hg5 fg5 34.Be2 Qf7 35.Qc8 Kg7 36.Qg4 Nf6 37.Qh3 Nh5 38.Qg4 Nf6 39.Qh3 Qh5 40.Qh5 Nh5 41.Kh2 Nf4 42.Bf1 Kf6 43.Kg3 h5 44.Kh2 Kg6 ½–½. Pohl – Keckeisen, 1994.

7.c4 Qe7 8.Qb3 Qc5 9.e3 d6 10.d4 Qh5 11.Nf3 Be7 12.h3 Bb7 13.Be2 Qg6 14.0–0 Nbd7 15.Nbd2 0–0 16.Rc1 h6 17.Qc2 Ne4 18.Bd3 f5 19.Be4 Be4 20.Ne4= fe4 21.Nd2 d5 22.cd5 ed5 23.Qc7 Qf5 24.Qg3 h5 25.h4 Rf6 26.Rc7?? Rg6?? 27.Qf4=+ Qe6 28.g3 Nf6?? 29.Qe5+– Qg4 30.Re7 Qd1 31.Nf1 Qa1 32.Qf5 Kh7 33.Rb7 Qe1? 34.Rb6+– Qe2 35.Rd6?? Qb5+/– 36.Kg2 Qe2 37.Nh2 Qa2?? 38.Rf6 gf6+/– 39.Qh5 Kg7 40.Qf5 Qc4 41.Ng4 Rg4?? 42.Qg4+– Kh7 43.h5 Qc6 44.Qg6 Kh8 45.h6 Qd7 46.Qf6 Kh7 47.Qg7! Qg7 48.hg7 Kg7 49.f3 ef3 50.Kf3 Kf6 51.e4 de4 52.Ke4 Ke6 53.g4 Kd6 54.g5 Ke6 55.d5 Kd6 56.g6 Ke7 57.Ke5 Kf8 58.d6 Ke8 59.Ke6 Kd8 60.g7 Kc8 61.g8Q Kb7 62.d7 Kc6 63.d8Q Kc5 64.Qgf8 Kc4 65.Qfd6 Kb5 66.Q6c7 Ka4 67.Qdb8 Ka3 68.Qca7 (68.Qa5) 1–0. carocan (1825) – bidiasu, kurnik, 2011.

7.e3 Be7 8.Nf3 0–0 9.Be2 Bb7 10.0–0 d6 11.d4 Nbd7 12.c4 Qa8 13.Nbd2 Ne4 14.Bb2 Ndf6 15.Ne4 Ne4 16.Qc2 f5 17.Ra1 Qb8 18.Nd2 Bf6 19.f3 Ng5 20.Qd1 c5 21.Nf1 Nf7 22.Ng3 g6 23.Qd2 e5 24.d5 Kg7 25.e4 Bg5 26.Qc2 Be3 27.Kh1 f4 (27...f4 28.Nf1 Bd4+=) 0–1. Loktaev,Vlad – Ausan,Leo Tito Jr, SF–2011–0–00088, 2011.

7.e3 Be7 8.Nf3 Bb7 9.c4 0–0 10.Be2 d5 11.0–0 Nbd7 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Bf6 14.Nd5+= Bd5 15.Qc2 Qb8 16.Bf6 Nf6+= 17.Rc1 Rc8 18.Nd4 Qa8 19.Nc6 Bc6 20.Qc6 Qc6 21.Rc6 Kf8 22.d4 Ke7 23.Rc1 Kd6 24.Bf3 Nd5 25.e4 Ne7 26.e5 Kd7 27.Bb7 Rb8 28.Be4 Rd8 29.f4 Kc8 30.Rc4 Nd5 31.g3 g6 32.Kf2+/– Kd7 33.Bd5 ed5 ½–½. Bjazevic,Pavao (2245) – Haznedaroglu,Kivanc (2290), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

7.Nf3 c6 8.e3 cb5 9.Bb5+= Ba6 10.Ba6 Na6 11.0–0 Bd6 12.Qe2 Nc5 13.Bf6 Qf6 14.Nc3 Qh6 15.d4+– Na6?? 16.Qa6 Ke7 17.Qb6 g5 18.Ne4 Ba3 19.Qa5 Bd6 20.Nd6 Kd6 21.Qc5# 1–0. amador – flgs (2020), net–chess.com, 2007.

7.c4 Bb7

8.e3 Be7 9.Nf3 0–0 10.Be2 d5 11.0–0 Nbd7 12.d4 dc4 13.Bc4 c5 14.bc6 Bc6 15.Qb3 Nd5 16.Nbd2 b5 17.Bb5 Bb5 18.Qb5 N7f6 19.Bb2 Qb8 20.Qb8 Rb8 21.Rb1 h6 22.Kf1 Bb4 23.Ke2 Bc3 24.Ba3 (24.Ba3 Rb1 25.Nb1+/–) 1–0. carocan (1715) – kelcyraole, kurnik, 2011.

8.e3 Be7 9.Nf3 0–0 10.Be2 d6 11.0–0 Nbd7 12.d4 Ne4 13.Nbd2 f5 14.Ne4 fe4 15.Nd2 d5 16.f4 ef3 17.Bf3 Bg5 18.Qb3 Kh8 19.cd5 ed5 20.Bd5?? Bd5–+ 21.Qd5 Be3 22.Kh1 Rf1 23.Nf1+= Qe8?? 24.Qf3 Bh6 25.d5 Nf6? 26.Bf6+– gf6 27.Qf6 Bg7 28.Qe6 Qf8 29.Ng3 h6 30.Nf5 Qb4 31.h3 Qb5+= 32.Ne7 Qf1 33.Kh2 Qf4 34.Kh1 Qf1 35.Kh2 Qf4 36.Kh1 Qf1 ½–½. carocan (1775) – brutus66 (1865), kurnik, 2011.

8.e3 Be7 9.Nf3 d6 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Qa8 12.Nc3 0–0 13.d4 Rd8 14.h3 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Qb3 Qa7 17.Bb2 Ra8 18.Ra1 Qb7 19.Ra4 Nf6 20.Qa2 Ra4 21.Qa4 h6 22.Qa6 Nd7 23.Qb7 Bb7 24.Nd2 d5 25.cd5 Bd5 26.e4 Bb7 27.f3 c6 28.Nb3 cb5 29.Bb5 Nf6 30.Kf2 Bb4 31.Ke3 Nh5 32.g4+/– Nf6 33.Bc1 Kf8 34.Bd2 Ba3 35.Bc3 Ke7 36.Nd2+/– Ne8 37.Nc4 Bc1+= 38.Bd2 Bd2 39.Nd2 Nd6 40.Bd3 Kd7 41.Nb3 Kc7 42.e5 Nc8 43.Bh7 Bd5 44.Na1 Ne7 45.Nc2 g6 46.h4 Kc6 47.h5 Kb5 48.hg6 fg6 49.f4 Kc4 50.Na3 Kb4 51.Nb1 b5 52.Nd2 Kc3 53.Nf1 b4 54.Nd2 b3 55.Ke2 b2 56.Kd1 Bb3 57.Ke2 Kc2 58.f5 (58.f5 ef5 59.Bg6 Ng6 60.gf5 Nf4 61.Ke3 Ng2 62.Ke2–+). lousse (1755) – latoz (1745), kurnik, 2011.

8.Nf3 Be7 9.e3 0–0 10.Nc3 d6 11.Be2 Nbd7 12.d4 Ne4 13.0–0 Ndf6 14.Bd3 Nc3 15.Bc3 Ne4 16.Bb2+= Bf6 17.Qc2+/– d5 18.cd5 Qd5 19.Qc7 Ng5 20.Be2 Rc8=+ 21.Qg3? Rc2?? 22.Ng5+/– Qg5 23.Qb8 Rc8?? 24.Qb7+– Rd8 1–0. Fredek (2065) – Quinn, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2006.

8.Nf3 Be7 9.g3 0–0 10.Bg2 d6 11.0–0 Re8 12.d3 Bf8 13.Nbd2 g6 14.Bc3 Bg7 15.Qa1 e5 16.e4 Nbd7 17.Nb3 Nc5 18.Nc5 bc5 19.Qa7 Qa8 20.Ra1 Nd7 21.Nd2 Nb6 22.Kf1 Rb8 23.Bf3 Nc8 24.Qa8 Ra8 25.Ra8 Ba8 ½–½. Laine – Riza, Thessaloniki 1984.

7.e3 Bb7

8.Nf3 d5 9.c4 Nbd7 10.Be2 Bc5 11.0–0 0–0 12.d4 Bd6 13.Nbd2 c5 14.bc6 Bc6 15.Qb3 Qe7 16.Bb2 Ra8 17.Ra1 Ra1 18.Ba1 h6 19.Bb2 Bb4 20.Bc3 Bc3 21.Qc3 dc4 22.Bc4 b5 23.Be2 Qd6 24.h3 b4 25.Qb3 Bd5 26.Bc4 Nb6 27.Bd5 Nfd5 28.Ne4 Qc6 29.Nc5 Qb5 30.Ne5 Qe2 31.g3 Qe1 32.Kg2 Qc3 33.Qc3 bc3=+ 34.Nb3 Nb4 35.Nc1 f6 36.Ned3 Nd3 37.Nd3 Kf7 38.Kf3 Ke7 39.Ke2 Kd6 40.Nc1 Kd5 41.Kd3 Na4 42.Ne2 e5 43.e4 Kc6 44.d5 Kc5 45.Nc3 Nb6 46.f4 ef4+/– 47.gf4 f5 48.h4 Kd6?? 49.e5+– Kc5 50.d6 Kc6 51.Kd4 Nd7 52.Nd5 Nf8 53.Ne7 Kd7 54.Nf5 Ne6 55.Ke4 h5 56.Ng3 (56.Ng3 g6 57.f5 gf5 58.Kf5 Nd4 59.Kf6+–) 1–0. carocan (1800) – kramfleck (1815), kurnik, 2011.

8.Nf3 Be7 9.c4 0–0 10.Be2 d5 11.0–0 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.d4 c6 14.Nbd2 cb5 15.Bb5 Qa8 16.Qb1 Rc8 17.e4 Nf8 18.Bd3 Ng6 19.g3 Bd8 20.Re1 Ba6 21.Ba6 Qa6 22.d5 ed5 23.ed5 Nd5 24.Re8 Nf8 25.Ne4 Bc7 26.Qb2 f6 27.Rc8 Qc8 28.Qb3 Qe6 29.Nc3 Nc3 30.Qc3 Bd6 31.Ng5 Be5 32.Qe1 fg5 33.Qe5 Qe5 34.Be5 Nd7 35.Bd4 g6 36.Kf1 Kf7 37.Ke2 Ke6 38.f3 b5 39.Bg7 Nc5 40.Bh6 Kf5 41.g4 Kf6 42.Bf8 Ne6 43.Bd6 Nf4 44.Kd2 Ke6 45.Bf8 Kd5 46.Be7 Ne6 47.Kc3 Nd4 48.Bg5 Nf3 49.Bf4 Ke4 50.Bd6 Ne5 51.h3 Nc6 52.Bc7 Kf3 53.Kd3 Kg2 54.h4 Kh3 55.h5 Kg4 56.h6 b4 57.Bd6 b3 58.Kc3 Kh5 59.Bf8 0–1. G Schmidt – D Steiner, 1988.

8.Nf3 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 d6 11.c4 Nbd7 12.d4 Qa8 13.Nc3 Qa5 14.Qb3 Ra8 15.Bb2 Qa7 16.Ra1 Qb8 17.Ra8 Qa8 18.Qa3 Qa3 19.Ba3 Kf8 20.Nd2 d5 21.Be7 Ke7 22.Bf3 Kd6 23.e4 de4 24.Be4 Ne4 25.Nde4 Ke7 26.f4 f6 27.Kf2 h6 28.g3 f5 29.Nd2 Nf6 30.h3 g5 31.c5 bc5 32.dc5 Bd5 33.Ke3 Bg2 34.h4 gh4 35.gh4 h5 36.Kd4 Nd7 37.Nc4 Kf6 38.c6 Nf8 39.Ne5 Ke7 40.Kc5+– Kd8 41.b6 cb6 42.Kb6 Ke7 43.Na4 Kd6 44.c7 Nd7 45.Nd7 Kd7 46.Nc5 Kc8 47.Ne6 Bf3 48.Nd4 Be4 49.Nb5 Kd7 50.Na7 (50.Na7 Ke7 51.c8Q+–) 1–0. Lindner,J (2165) – Csulits,A (2205), 11th European Senior Team, Velden AUT, 2009.

8.Nf3 Be7 9.Be2 d6 10.0–0 Nbd7 11.c4 0–0 12.Qc2 e5 13.Nc3 e4 14.Nd4 Nc5 15.f3 Qd7 16.fe4 Nfe4 17.Nf5 Bf6 18.Bg4 Qd8 19.d4 Nc3 20.dc5 Be4 21.Qb3 Ne2 22.Kf2 Bf5 23.Bf5 Ba1 24.Ke2 Be5 25.cb6 cb6 26.g3 g6 27.Be4 Qg5 28.Bd5 Qh5 29.Kd3 Qh2 30.c5 dc5 31.Bf7 Kg7 32.Qe6 Qg3 33.Qe7 Bf4 34.Be6 Kh6 35.Rh1 Qh2 36.Rh2 Bh2 37.Qf8 1–0. Moody,D – Bailey,G, Monroe MI, 1986.

8.Nf3 Be7 9.Be2 d6 10.0–0 Nbd7 11.c4 e5 12.d4 Qa8 13.Nbd2 0–0 14.de5 de5 15.Ne5 Bg2 16.Bf3 Bf3 17.Qf3 Ne5 18.Be5 Qf3 19.Nf3 Rc8 20.Nd4 Nd7 21.Nf5+– Bc5 22.Bg7 Re8 23.Rd1 Ne5 24.Be5 Re5 25.Rd8 Bf8 26.Rd5 Re6 27.Kg2 c6 28.Rd8 cb5 29.cb5 Re5 30.Nd4 Kg7 31.f4 Rc5 32.e4 Rc4 33.Nf5 Kg8 34.Rd4 Rc5 35.Rd5 Rc3 36.h4 Rb3 37.h5 f6 38.Nd4 Rb2 39.Kf3 Rh2 40.Rd8 Kf7 41.Rd7 Kg8 42.Ne6 Rh5 43.Rd8 Rb5 44.Rf8# 1–0. Trkn – archbold2 (1625), ICC, 2004.

8.f4 d5 9.Nf3 Bd6 10.Be2 0–0 11.0–0 Re8 12.Qe1 Nbd7 13.Qg3 Qe7 14.Ne5 (14.Bd4!?=) 14...Ne4+= 15.Qh3 Ra8 16.Bd4 Ra2 (16...Ne5 17.fe5 Bb4 18.d3+=) 17.Bd3 Ndc5 18.Nc3 Ra3 (18...Nd3 19.Na2 (worse is 19.cd3 Nc3 20.Bc3 f6+=) 19...Nb4 20.Nb4 Bb4 21.Nf3+/–) 19.Ne4 Ne4 20.Be4 de4 21.Nc4 Ra2 22.Qg3 f6 23.Nd6 Qd6 (better is 23...cd6 24.Rc1 Qd8+=) 24.Bb6?? (better is 24.Bf6 Qf8 25.f5 Qf6 26.Qc7 ef5 27.Qb7 Rc2 28.Qd5 Qf7 29.Qd8 Qf8 30.Qb6 Rd2 31.Qa5+/–) 24...Rc2 (24...cb6 25.f5 e5 26.Rc1–+) 25.Ra1?? (25.Bd4 Kh8+= (worse is 25...Rd2 26.Bf6 Qf8 27.Be5+=)) 25...Qd7 (25...cb6 26.h4–+) 26.Qg4?? (26.Bd4 Kf7+= (worse is 26...Qb5 27.Bf6 g6 28.Bc3+/–)) 26...Rd2 (26...cb6 27.h4–+) 27.h3?? (27.Ba5 Rc2–/+) 27...h6 (better is 27...cb6 28.Kh2 Rb2–+) 28.Bd4?? (better is 28.Ba5 f5 29.Qg3–/+) 28...Qe7 (better is 28...Rd4 29.Ra7 f5–+) 29.Ra7+– e5? (29...Bd5 30.b6 Rc2+–) 30.fe5 fe5 31.Bc3 (31.Rb7!? ed4 32.b6 Rc2 (32...de3 33.bc7 Rd1 34.Qd1 Qc5 35.Qd8 Kh7 36.c8Q e2 37.Qc5 e1Q 38.Kh2 Qf1 39.Rg7 Kg7 40.Qe5 Kh7 41.Qdh8 Kg6 42.Qhg7) 33.Qc8 Qf8 34.Qf8 Kf8 35.Rc7 d3+–) 31...Rd3 32.Bb4 Qd7?? (better is 32...Qb4 33.Rb7 Qf8 34.Rc7 Rd6+–) 33.Qd7 Rd7 34.Kf2 0–1. Cebolla Moll,Ricardo (2040) – Ribera Cebolla,Marc (2040), Cto Provincial Individual Absoluto Mani, 2013.

8.f4 Be7 9.Nf3 0–0 10.Bd3 d5 11.0–0 Nbd7 12.Nc3 Nc5 13.Ne2 Nfe4 14.Ne5 f6 15.Nc6 Bc6 16.bc6 Nd3 (16...Nd3 17.cd3 Nc5=). pcmvr (2225) – jromero (2565), net–chess.com, 2006.

7.Nf3 Bb7

8.d3 d5 9.Nbd2 Bd6 10.e3 0–0 11.d4 Ne4 12.c4 Nd2 13.Qd2=+ Nd7 14.Bd3 dc4 15.Bc4 Bf3 16.gf3 Qf6 17.f4 Ra8 18.0–0 Qh4 19.Kh1 Nf6=+ 20.f3 Ra4 21.Bb3 Qh3 22.Qg2 Qg2–/+ 23.Kg2 Rb4 24.Bc2 Rb5 25.Kf2 Nd5 26.Ke2 Kf8 27.f5 Ke7 28.fe6–/+ fe6 29.Bh7 Bh2 30.Bd3 Ra5–+ 31.f4 Kf6 32.Bc4 Ra4 33.Bb3 Ra3 34.Bd5 ed5–+ 35.Kf3 g5 36.Bb2 Ra2 37.Rf2=+ gf4 38.Rh2+/– (38.Rh2 fe3 39.Ke3+/–) 1–0. Fredek (2065) – Donaldkontoman (1790), Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2006.

8.d4 Bf3 9.ef3 d5 10.c4 Be7 11.Be2 0–0 12.0–0 dc4 13.Bc4 c6 14.Nd2 cb5 15.Bb5 Nd5 16.Ne4 Nd7 17.Bc6 N7f6 18.Bd5 Qd5 19.Ng3 Ra8 20.Qb3?? b5 21.Qd5 Nd5 22.Ne4 h5 23.Nc5 b4 24.Bb2 Ra2 25.Nd3 Bf6 26.Ra1 b3 27.g4 Kf8 28.Kg2? Nf4! 29.Nf4 Rb2 30.Ra8 Ke7 31.Ra7 Kd6 32.Ra6 Kc7 33.Ra7 Kb6 34.Ra1? Bd4 35.Nd3 Rf2! 36.Nf2 Ba1 37.Nd3 Bd4 38.Kg3 Kb5 39.Kf4 Kc4 40.Ke4 f5! 41.gf5 ef5 42.Kf5 Kd3 43.Kg6 b2 44.Kh5 Bf6 45.Kg4 b1Q 46.f4 Qf1 47.Kf5–+ Kd4 48.Kg6 Qb1 49.f5 Ke5 50.h4 Qf5 51.Kf7 Bh4 52.Kg8 Qf6 53.Kh7 ½–½. iczker – sorrowcz, kurnik, 2011.

8.e3 Bb4 9.c4 0–0 10.Nc3 d5 11.Qb3 Be7 12.Ne5 Bd6 13.Ne2 Nbd7 14.Nd7 Nd7 15.Nd4 Qf6 16.Be2 dc4–/+ 17.Bc4 Nc5 18.Qc2 Ra8 19.0–0=+ Qh4 20.h3 Qg5 21.Nc6= h5 22.d4+= Nd7 23.Bb2 Nf6 24.e4 Bc6 25.bc6 e5? 26.d5 Qf4 27.Bd3 Ra5 28.Bc1 Qh4 29.Be3 g5 30.f3 g4 31.fg4+/– hg4 32.Qf2 Qf2+= 33.Rf2 Kg7 34.Rc2 Ra3–/+ 35.Rd2 Ra4 36.hg4 Ne4 37.Rc2 Ra1 38.Rc1 Rc1 39.Bc1 Nf6 40.Bc4 Ng4 41.g3 f5–+ 42.Kg2 Kg6 43.Be2 Nf6 44.Bc4 e4 45.Bf4 Ne8 46.Be3 Kf6 47.Bd2 Be5 48.Be3 Ke7 49.Bd2 Bd4 50.Bf4 Nd6 51.Be2 b5 52.Bg5 Bf6 53.Bf4 b4–+ 54.Bd1 Bd4 55.Be2? b3–+ 56.Bd1 b2 57.Bc2 Nb5 58.Bb1 Bb6 59.Bc2 Na3 (59...Na3 60.Be5 Nc2 61.Bb2 Kd6–+) 0–1. katchum (2290) – ollyw (2455), net–chess.com, 2004.

8.e3 d6 9.Be2 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 d6 6.Be2 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1).

8.e3 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 d6 11.c4 Nbd7 12.d4 d5 13.cd5 ed5 14.Bb2 Bd6 15.Qa4 Ne4 16.Ba3 Ndf6 17.Bd6 Nd6 18.Rc1 Qe7 19.Qc2 Nde8 20.Ne5 Ne4 21.Nc3 f5 22.Bd3 Qh4 23.g3 Qh6 24.Ne4 fe4 25.Be4! Nf6 (25...de4 26.Qa2 Pinning) 26.Qc7 Bc8 27.Qc8 Ne4 28.Qb7 Qd6 (28...Qe6 29.Rc7 Nf6+–) 29.Rc7 Qf6 (29...Kh8 30.Rg7 Qh6 31.Nf7 Kg7 32.Nh6 Kh6+–) 30.Qd5 Kh8 31.Rf7 (31.Qe4?? Qf2 32.Kh1 Qf1) 31...Rf7 (31...Qd8 32.Rf8 Qf8 33.Nf7 Kg8 34.Ng5 Kh8 35.Qe4+–) 32.Nf7 (32.Nf7 Kg8 33.Ng5 Kf8 34.Nh7 Ke7 35.Qb7 Kd8 36.Nf6 Nf6 37.Qb6 Ke7 38.Qc7 Ke6 39.b6+–; 32.Qe4?? Qf2 33.Kh1 Qf1) 1–0. Nemec,Zdenek (1950) – Ausan,Leo Tito Jr, 28. LSS No Engine Cup Preliminary, 2010.

8.e3 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 d6 11.d4 Nbd7 12.c4 Re8 13.Qc2 Bf8 14.Nbd2 h6 15.Rd1 Qe7 16.Nf1 e5 17.Ng3 g6 18.de5 de5 19.h4 Bg7 20.h5 Nh5 21.Nh5 gh5 22.Qf5 Nf8 23.Qh5+= Ng6 24.Nh2 Rd8 25.Rf1 Rd2=+ 26.Bc3 Rc2–/+ 27.Be1 Qg5 28.Qg5=+ hg5 29.Bd3 Rc1 30.f3 e4=+ 31.Bd2 Rf1 32.Bf1 ef3 33.Nf3 g4 34.Nd4 Bh6 35.Be2= Ne5 36.Nf5 Bg5 37.Bc3 Be4?? 38.Be5?? Bf5= 39.Kf2 Bd8 40.Kg3 Be6 41.Kf4 f6 42.Bd4 Kf7 43.c5 bc5 44.Bc5 Bd7 45.Bc4 Ke8 46.Ke4 Be7 47.Bd4 Kf8 48.Kd3 Kg7 49.e4 Bd6 50.Be3 ½–½. Lorenc,Tomas (2190) – Danes,Jaroslav (2125), CZE–chT2, 2003.

6.Ba1 c5

7.c4 b6 8.e3 d5 9.Nf3 Bb7 10.Be2 dc4 11.Bc4 Be7 12.0–0 Nbd7 13.h3 Qa8=+ 14.Nc3 g5 15.Ne1 h5 16.Qa4 Qb8 17.Ne2 Rg8 18.g3 h4 19.Bb2 Ne4 20.g4 Nd2–+ 21.Qc2 Nf1 22.Kf1 Bf6 23.Ng1 Bb2 24.Qb2 Bd5 25.Bd5 ed5 26.Qd2 Qb7 27.f3 Ne5 28.Kf2 Rg6 29.f4 Nc4 30.Qc2 Re6 31.Ng2 gf4 32.ef4 Nd6 33.Nh4 Ne4 34.Kg2 d4 35.Kh2 Qc7 36.Nf5 Qf4 37.Kg2 Kf8 38.Ne2 Qf2 39.Kh1 Nc3! (40.Qc3 Re2 41.Qc5 bc5 42.Nd4 Qe1#) 0–1. Hasler,Ulrich – Trneny, corr ICCF III–839, 1991.

7.c4 b6 8.Be5 d6=+ 9.Bg3 Nh5 10.Nc3 Ng3 11.hg3 Bb7 12.Nf3 Nd7 13.e3 g6 14.Be2 Bg7 15.Qc2 0–0 16.0–0 Qa8 17.Qb2 Qa5 18.Ra1 Qb4 19.Qc2 Ra8 20.Ra8 Ba8 21.Qd3 Bf8 22.e4 Qa3 23.Qe3 Bb7 24.Qf4 Qa8 25.Ng5 Ne5=+ 26.Nf3 Bg7 27.Ne5 Be5–/+ 28.Qh4 Qa1 29.Bf1 Qe1–/+ 30.Qe7? (better is 30.Qd8 Kg7 31.Qb6–/+) 0–1. Buysschaert,R (1965) – Dutreeuw,Marc (2380), Brussels op, 1995.

7.c4 b6 8.Nf3 d5 9.e3 Bb7 10.Be2 Be7 11.0–0 0–0 12.d3 Nbd7 13.Nbd2 Qc7 14.Qc2 Ra8 15.Bc3 Ne8 16.Ra1 Ra1 17.Ba1 Nd6 18.Qa2 Bf6 19.Bf6 Nf6 20.Qa1 Nd7 21.Ne5 Ne5 22.Qe5 Nb5 23.Qc7 Nc7 24.Bf3 f5 25.d4 Kf7 26.dc5 bc5 27.g3 Ke7 28.cd5 ed5 29.Nb3 Kd6 30.Kf1 g5 31.h3 Ba6 32.Ke1 Bd3 33.Kd2 Be4 34.Be4 fe4 35.Kc2 h5 36.Nd2 Ke5 37.Nb3 Ne6 38.Kc3 h4 39.g4 c4 40.Nc1 Nc5 41.Kc2 Nd3 42.Nd3 ed3 43.Kd2 d4 44.f3 c3 0–1. hal1958 – Caissa, playchess.de, 2002.

7.c4 d5 8.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.c4)

7.c4 d5 8.e3 Bd6 9.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4).

7.c4 d5 8.e3 Bd6 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0 10.Be2 Nbd7)

7.c4 d5 8.Nf3 Nbd7 9.d3 Bd6 10.Nbd2 b6 11.g3 0–0 12.Bg2 Bb7 13.0–0 d4 14.Qb3 Qc7 15.Bb2 Ra8 16.Ra1 Ra1 17.Ba1 g6 18.Bb2 h6 19.Qa2 Qb8 20.Nf1 Be7 21.Bc1 g5 22.h4 g4 23.Ne1 Bg2 24.Kg2 Bf8 25.Nh2 Kh7 26.Kg1 Ne5 27.Bf4 Bd6 28.Ng2 Nfd7 29.Qd2 Qf8 30.Qb2 f5 31.Qa3 Kg6 32.Nf1 Qb8 33.Qc1 Qh8 34.Qa1 Qg8 35.Qc1 Qh7 36.Qa3 Qe7 37.Nd2 Nf6 38.Qa8 Kg7 39.Qc8 Qd7 40.Qa8 Bc7 41.Qb7 Bd8 42.Qa6 Nf7 43.Bb8 e5 44.Kf1 Kg6 45.Kg1 h5 46.f4 e4 47.Be5 ed3 (worse is 47...Ne5 48.fe5 ed3 49.Nf4 Kh6 50.ef6 de2 51.Ne2+/–) 48.ed3 Bc7 (worse is 48...Ne5 49.fe5 Ne8 50.Nf4 Kh7 51.Nh5+/–) 49.Bf6 Kf6 50.Kf2 1–0. pcmvr (2830) – acidtest, net–chess.com, 2015.

7.bc6 dc6 8.Nf3 Bd6 9.e3 0–0 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Qc7 12.c4 c5 13.d4 cd4 14.ed4 b6 15.h3 Bb7 16.Nbd2 Rc8 17.Qb3 h6 18.Rb1 Ne4 19.c5 Nd2 20.Nd2 Bf4 21.cb6 Qd6 22.Nc4+= Qc6 23.Bf3 Qc4 24.Qc4 Rc4 25.Bb7 Rc1 26.Rc1+= Bc1 27.Bc6 Nb6= 28.Bc3 Ba3 29.Kf1 Nc8 30.Ke2 Ne7 31.Be4 f5 32.Bf3 g5 33.g4 Kf7 34.Kd3 Kg6 35.Kc4 Bd6 36.Bb4 Bb4 37.Kb4 Kf6 38.Kc5 fg4 39.hg4= e5?? 40.d5+– Nc8 41.Be4?? Ke7 +=. godoyov – Fournier,Frederic (1605), Active, 2006.

7.bc6 Nc6 8.e3 d5 9.Nf3 Bd6 10.Nc3= e5 11.Nb5 Bb8 12.Be2 0–0 13.0–0 Re8 14.d3 Qe7 15.Nd2 d4 16.c4 de3 17.fe3 Qc5 18.Rf3 e4 19.de4 Bg4 20.Rf2 Qh5 21.g3 Be5 22.Be5 Be2 23.Qe2 Qe5 24.Qf3 Qc5 25.h3 Ne5 26.Qe2 Nfd7 27.Nd4 Nb6 28.Nf5 Rd8 29.Rf1 g6 30.Nh6 Kg7 31.Ng4 Ng4 32.hg4 Qc7 33.Qf2 Kg8 34.c5 Na4 35.c6 bc6 36.Nc4 Nc5 37.e5 Rf8 38.Qf6 Ne6 39.Rf2 Qd7 40.Nd6 h6 41.Kh1 Ng5 42.Rh2 Qd8 43.Rh6 Qf6 44.ef6 Rd8 45.Nc4 Re8 46.Rh2 Ne4 47.Kg2 Nf6 48.Kf3 Ng4 49.Rd2 Ne5 50.Ne5 Re5 51.g4 Rc5 52.Rd8 Kg7 53.Kf4 Kf6 54.Re8 g5 55.Kf3 Rc3 56.Kf2 Kg7 57.e4 Rc4 58.Ke3 f6 59.Re7 Kg6 60.Rc7 Rc3 61.Kf2 c5 62.Rc6 Kf7 63.Rb6 c4 64.Rc6 Ke7 65.Ke2 Rg3 66.Rc4 Rg4 67.Ra4 Kf7 68.Ke3 Rg3 69.Kf2 Rh3 70.Ra7 Ke6 71.Rb7 Ke5 72.Re7 Kf4 73.Re6= Rf3 74.Kg2 Ke3 75.Re8 Kf4 ½–½. pierre_d – GM_Peter, chessmaniac.com, 2006.

7.bc6 Nc6 8.e3 d5 9.Nf3 Bd6 10.Be2 e5 11.0–0 e4 12.Nd4 h5 13.h3 Ne5 14.f4 ef3 15.Nf3 Qe7 16.c4 dc4 17.Qa4 Kf8?? 18.Ne5 Be5+/– 19.Be5 Qe5+= 20.Bc4 Bh3? 21.Qa8+– Ke7? 22.Qb7 Bd7+= 23.Qb4 Kd8 24.Qb6 Ke7= 25.Qb4 Ke8 26.Nc3+/– h4? 27.Ra1+– Bc6 28.Bb5 Bb5 29.Ra8 Kd7 30.Rh8 Bc6 31.Qh4 g5 32.Qd4 Qd4 33.ed4 Ke6 34.d5! Nd5 35.Nd5 Bd5 36.Kf2 f5 37.Rg8 Kf6 38.Rd8 Ke5 39.g3 Kd4 40.Rf8 Ke4 41.d3! Ke5 42.Ke3 Be6 43.d4 Kd5 44.Kd3 Kd6 45.Rf6 Ke7 46.Rg6 Bf7 47.Rh6 Bd5 48.Ke3 Bf7 49.Ra6 Be6 50.Rb6 1–0. Tagirov,Kajum K (1915) – Morozkin,Nikita, Ufa Cup, 2007.

7.bc6 Nc6 8.Nf3 d5 9.e3 Bc5 10.Bb5 0–0 11.0–0 Bd6 12.Qe2 Bd7 13.Rc1 Ng4 14.c4 Na5 15.Bc3 Nb3 16.Rc2 Bb5 17.cb5 Qc7 18.d3 Qe7 19.Rb2 Nc5= 20.h3 Nf6 21.Rc2 Re8 22.Ra2 Rc8 23.Bb2 Qd8 24.Nc3 Qc7 25.e4 de4 26.de4 Nfd7 27.Nd1 Ne5 28.Be5 Be5 29.b6 Qb8 30.Rc2 Bf4 31.e5 Nd7 32.Rc8 Qc8 33.Qe4 Bc1 34.Qb4 Qc5 35.Qc5 Nc5 36.Kf1 Na4 37.Ne1 Nb6–/+ 38.Nd3 Ba3 39.Nc3 Nc4 40.Ke2 f6 41.Nb5 Be7 42.Kf3 fe5 43.Ke4 Nd6 44.Nd6 Bd6 45.Ne5 Kf8 46.Nd3 b5 47.f4 Ke7 48.g4 Kf6 49.h4 b4 50.Nc1 g6 51.g5 Ke7 52.Nb3 Kd8 53.Nd4 Kd7 54.Ke3?? Bc5 55.Ke4 Bd4 56.Kd4 e5 57.fe5 Ke6 58.Kc4 Ke5 59.Kb4 Kf4 60.Kc4 Kg4 (60...Kg4 61.Kd4 Kh4–+) 0–1. Pierred (2205) – vinsantopc (2620), Rated game, 5m + 0s, 2005.

7.e3 b6 8.c4 Bb7 9.Nf3 g6 10.Qa4 Bg7 11.Be2 0–0 12.Qa7 Qc8 13.Bf6 Bf6+= 14.Qb6 Bd8 15.Qd6 1–0. pcmvr (2875) – vanadis (2405), net–chess.com, 2008.

7.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5).

7.e3 d5 8.c4 b6 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Bd6 11.0–0 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0 10.Be2 Nbd7 11.0–0 b6)

7.e3 d5 8.Nf3 Bd6 9.c4 b6 10.Be2 0–0 11.0–0 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0 10.Be2 Nbd7 11.0–0 b6).

7.e3 d5 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 Bd6 10.0–0 0–0 11.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0 10.Be2 Nbd7 11.0–0)

7.Be5 d6 8.Bb2 Nbd7 9.Nf3 d5 10.c4 Bd6 11.e3 b6 12.d3 Bb7 13.Nbd2 0–0 14.Be2 Qc7 15.g3 Ra8 16.0–0 h6 17.Qc2 Ne8 18.Rc1 Be7 19.d4 Nd6 20.dc5 Nc5 21.cd5 Bd5 22.e4 Bb7 (worse is 22...Nde4 23.Ne4 Be4 24.Qe4 Qg3 25.hg3 Ne4 26.Bd4+–) 23.Nd4 Qd7 (23...Nde4? 24.Ne4 Be4 25.Qe4 Qg3 26.hg3 Ne4 27.Bf3+–) 24.e5 Nf5 25.Nc6 Bg5 26.f4 Be7 27.Bf3 Ne3 28.Qc3 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Schibuola,Francesco (1855), WC–2010–S–00006, 2007.

7.Nf3 Be7 8.e3 d5=+ 9.Be2 0–0 10.0–0 Nbd7 11.Ne5 Qc7 12.f4 c4 13.Bd4= Ne5 14.Be5 Qc5 15.Nc3+= Bd7 16.Bd4 Qb4 17.Qb1 Qd6 18.d3 cd3= 19.cd3 Rc8 20.Rc1 Ne8 21.Be5 Qa3=+ 22.Qa1 Qa1–/+ 23.Ra1 f6 24.Bd4 Bb4 25.Nd1 Rc2 26.Bh5 g6 27.Bg4 h5 28.Bf3 Kf7 29.b6 Nd6 30.Rb1 Bd2 31.Rb2 Ba4 32.g4 hg4 33.Bg4 Nb5 34.Bc5 Rc5 35.Rd2 Rc6 36.Rb2 Bd1 37.Bd1 Rc1 38.Rb5= Rd1 39.Kf2 Rd2 40.Kf3 Rd3 41.Rc5 e5 42.Ke2 Rb3 43.Rc7 Ke6=+ 44.Rb7 Kf5 45.fe5= fe5 46.Rd7 Ke4 47.b7= Re3 48.Kd2 Rb3 49.h4 d4 50.Kc2= Rb4 51.Kd2 Rb6 52.Rf7 Rb1 53.Kc2 Rb5 54.Kd2 Rb2 55.Kc1 Rb4 56.Kd2 Rb6 57.Rd7= Rb2 58.Kc1 Rb5 59.Kd2 d3 60.Rh7 Rb2 61.Kc1 Rb4 62.Kd2 Rb3 63.Rg7 Rb6 64.Rh7 Rb5 65.Rd7 Rb2 (65...Rb2 66.Kc3 Rb1=). b4_player (2250) – THE_MONK (1870), GameColony.com, 2003.

7.bc6 bc6

8.e3 d5 9.Nf3 Bb4 10.Bc3 Qe7 11.Bb4= Qb4 12.Nc3 Ba6 13.Ba6+= Na6 14.Qa1 Qb7 15.0–0+/– 0–0 16.Rb1 Qa7 17.Qa4 Ra8 18.Qc6 h6?? 19.Ra1+– Ne8 20.Nb5 Qc7 21.Qa8 (21.Qa8 Qd7 22.Qa6+–; 21.Ra6?? Qc6 22.Ra8 Qa8–+) 1–0. Anonymous – isri, internet, 2011.

8.e3 d5 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Bd6 11.c4 0–0 12.0–0 Ba6 13.cd5 ½–½. Lorenc,To1 (2100) – Skliba,M (2230), 40th Vsetin Open, 2015.

8.e3 d5 9.f4 Nbd7 10.Nf3 Be7 11.Bd3 0–0 12.0–0 Qc7 13.Qe1 Ne4 14.Nc3 Ndc5 15.Be2 Nd6 16.Nd1 f6 17.d3 Bd7–/+ 18.Nd4 Rb8 19.Nf2 Ra8 20.Bg4 Nf7 21.Nf3 Ra2 22.Qb1 Ra6 23.c4 Nh6 24.Bh3 dc4 25.dc4 Nf5 26.Bd4 Ra3 27.Re1 Bf8 28.Qd1 Bc8 29.Qe2 Qa5 30.Rb1 Ra2 31.Qe1 Qe1 32.Ne1 Ba6 33.Rb8 Nd4 34.ed4 Re2 35.Nf3 Kf7 36.Rf8 Kf8–/+ 37.dc5 Bc4 38.Nd1 Ke7 39.Bg4 Bd5 40.Nc3 Rc2–+ 41.Nd5 ed5 42.Bf5 Rc1–+ 43.Kf2 g6 44.Bd3 Rc5 45.Ke3 Ra5 46.Nd4 Kd6–+ 47.Nc2 c5 48.Be2 Ra4 49.g3 Ra2 50.Bd1 Rb2 51.Kd3 c4 52.Kd4 f5 53.Kc3 Rb3 54.Kd2 d4! 55.Kc1 Kc5 56.Ne1 Ra3 57.Kb2 Ra6 58.h3 h5 59.Nf3 d3 60.Kc3 Ra1 61.Ne5 Rd1 62.Nc4 Rc1 63.Kb2 Rc4 64.Ka2 d2 65.Kb3 d1Q 66.Kb2 Qd3 67.h4 Rc2 (67...Rc2 68.Ka1 Qd1) 0–1. Wantoch_Rekowski,Jacek (2245) – Vonhoff,Joerg (1930), WS/M/147 ICCF, 2008.

8.e3 Ne4 9.Nf3 Qa5 10.Bc3 Nc3 11.Nc3 Bb4 12.Ne4 0–0 13.Be2 Qd5 14.Nc3 Bc3=+ 15.dc3 Qd1 16.Bd1 Ba6 17.Be2= Be2 18.Ke2 d5 19.Kd3 Nd7 20.Nd4 Ne5 21.Kd2 c5 22.Nf3 Ng4 23.Ke2=+ Ra8 24.h3 Nf6 25.Nd2 Ra2–/+ 26.Rb1 g6 27.Kd1 Ra3 28.Rb3 Ra1–/+ 29.Ke2 Rc1 30.Rb2 Rg1 31.Kf3 Rd1 32.Ke2= Rg1 33.Kf3 h5 34.g3 Rh1 35.Kg2 Rd1–/+ 36.Nf3 c4 37.Nd4 Ne4–/+ 38.Kf3? Rd2 39.Ne2 Ng5 (39...Ng5 40.Kg2 Re2–+) 0–1. tanto (1615) – bigal (1825), net–chess.com, 2002.

8.e3 Be7 9.Nf3 0–0 10.Be2 Ba6 11.0–0 Qa5 12.Nc3 d5 13.Ba6 Na6 14.Ne2 Nb4 15.Ne5 Rc8 16.Bc3 Ne4 17.Nd4 Qa4 18.Qa1 Nc3 19.dc3 Na2 20.Nec6 Bd6 21.Qb2 e5 22.Qb7+/– Ra8? 23.Nf5 Bf8 24.Ne5 Ra7 25.Qd5 Nc3 26.Qd3 Rc7 27.g3 Ne4 28.Nd4 Qa8 29.Rb1 g6 30.Nec6 Nc5 31.Qb5 Rb7 32.Qf1 Rc7 33.Rb8 Qa4 34.Qb5 Qa1? 35.Kg2 Nd7 36.Ne7 Kg7 37.Re8 Ra7 38.Nec6 Ra8 39.Ra8 Qa8 40.f3 Nf6 41.g4 Bd6 42.e4 Bf4 43.e5 Ne8 44.Qd5 Be3 45.Qd7 Qa1 46.Ne6 Kh6 47.g5! Kh5 48.Nf4! Kg5 49.Nh3 Kh6 50.Qf7 Qc3?? 51.Ne7+– Qd2?? 52.Kg3 Qe1 53.Kg4 Qb4 54.c4 Nf6 55.ef6 (55…Qc4 56.Qc4 g5 57.Qg8 Bf4 58.Nf5#) 1–0. Lorenc,Tomas – Hajek,Jan, CZE–chT2V, 1999.

8.Nf3 Ba6 9.d3 Qa5 10.Nbd2 d5 11.Bf6 gf6 12.e3 Rg8 13.g3 Nd7 14.Bg2 f5 15.0–0 Bg7 16.c4 Ke7 17.Qc2 Rb8 18.Rc1 Rb2= 19.Qd1 Ra2 20.d4 Qa3 21.Bf1 h6 22.Qe1 Qa5 23.cd5 cd5 24.Ba6 Qa6 25.Nb1 Kd8 26.Kg2 Bf8 27.Nc3 Ra3 28.Qd1 Bd6 29.Ne1 Ke7 30.Nb1 Ra2 31.Nc2 Nf6 32.Nc3 Rb2 33.Rb1 Qb7 34.Rb2 Qb2 35.Ne2 Nd7 36.Ne1 Nb6 37.Nd3 Qb5 38.h3 Nc4 39.Nc3 Qb8 40.Qa4. mrkt – „Tschigorin“, ChessWorld.net, 2003.

8.Nf3= Ba6 9.d3 d5 10.Nbd2 Bb4 11.e3 0–0 12.Be2 Nbd7 13.0–0 Qc7 14.c4 Bd6 15.Qc2 Ra8 16.Bc3 Bb7 17.Bf6 Nf6 18.c5 Be7 19.d4 Nd7 20.Rb1 h6 21.Bd3 Ra7 22.e4 de4 23.Ne4 Bc8 24.Qe2 Ra4 25.Ned2 Ra2= 26.Bc4 Ra3 27.Re1 Bf6 28.Be6 fe6=+ 29.Qe6 Kh7 30.Qf5 g6 31.Qe6 Bg7 32.Qf7+/– Qa5 33.Re7 Ra1 34.Nf1 Rf1 35.Kf1 Qa1 36.Re1 Qc3 37.Qe8 Ba6 38.Kg1 ½–½. Benassi,Aspasio (2155) – Kunzmann,Hector (2270), WC.2005.S.00007, 2003.

8.Nf3 d5 9.c4 =+.

7.Nf3 d5

8.c4 Nbd7 9.d3 d4 10.g3 e5 11.Nbd2 Bd6 12.Bg2 0–0 13.0–0 Ne8 14.Bb2 f5 15.Re1 Qf6 16.e3 g5 17.ed4 ed4 18.Nb3+= f4 19.Nbd4 g4 20.Re6 Qg7 21.Qc2 cd4 22.Nd4 f3?? 23.Nf5!!+– (23.Nf5 Rf5 24.Bg7+– (24.Re8?! Rf8 25.Rc8 Be5 26.Rf8 Kf8 27.Be5 Qe5+–)) 1–0. Degterev,Pavel (2530) – Balcazar Novoa,Luis Marcos (2335), Champions League, 2007.

8.c4 Nbd7 9.d3 Bd6 10.Nbd2 0–0 11.g3 b6 12.Bg2 Bb7 13.0–0 Qc7 14.Bb2 d4 15.Qb3 Ra8 16.Ra1 Ra1 17.Ba1 Qb8 18.Qa2 Qa8 19.Qa8 Ba8 20.h3 Kf8 21.Ne1 Bg2 22.Kg2 Ke7 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Aguilar,Sebastian (2020), WC–2013–P–00012, 2009.

8.c4 Nbd7 9.d3 Bd6 10.Nbd2 0–0 11.g3 b6 12.Bg2 Bb7 13.0–0 Qc7 14.e3 Ra8 15.Qc2 Qb8 16.Bb2 Ra2 17.Ra1 Ra1 18.Ba1 Be7 19.Qa4 Ne8 20.cd5 ed5 21.e4 Bf6 22.Bh3 Nf8 23.Bf6 Nf6 24.e5 N6d7 25.d4 Ne6 26.Be6 fe6 27.Ng5 Nf8 28.f4 c4 29.Nb1 Qe8 30.Nc3 Qg6 31.Qd1 Bc8 32.Nf3 Bd7 33.Ne1 h6 34.Kg2 Qe8 35.Qa4 Ng6 36.Nf3 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Bancevich,Sergey (2230), CP–2007–P–00034, 2007.

8.c4 Be7 9.Qc2 0–0 10.d3 Nbd7 11.g3 Ne8 12.Bh3 Qa5 13.Bc3 Qc7 14.0–0 Nd6 15.Nbd2 b6 16.Bb2 Bb7 17.e4 d4 18.Bg2 Ra8 19.Ra1 Ra1 20.Ba1 Bc8 21.Bb2 Qa7 22.Bc1 Ne8 23.Ne1 g5 24.Nb3 f6 25.Nf3 Bd6 26.Bf1 Ng7 27.Qe2 Bb7 28.Ne1 Qa4 29.Qc2 Qa8 30.Bg2 Nf8 31.Qd1 Ng6 32.Qe2 Qa7 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Nap,Pali (1700), BI–2009–P–00026, 2009.

8.c4 Be7 9.d3 0–0 10.Qc2 Nbd7 11.g3 d4 12.Nbd2 b6 13.Bg2 Bb7 14.0–0 Qc7 15.Bb2 Ra8 16.Re1 h6 17.Qb3 e5 18.e3 Bd6 19.Nh4 g6 20.Ndf3 Qb8 21.Bc1 Ng4 22.Qb2 de3 23.Be3 Ne3 24.Re3 Kg7 25.Bh3 f5 26.Ng6 Kg6 27.Nh4 Kf7 28.Nf5 Qf8 29.f4 ef4 30.gf4 Re8 31.Rg3 Nf6 32.Bg2 Bc8 33.Bd5 Be6 34.Rg7 Qg7 35.Ng7 Kg7 36.Qg2 Kf7 37.Be6 Ke6 (37...Re6? 38.f5 Bh2 39.Kf1+– (39.Qh2?? Re1 40.Kg2 Re2 41.Kg3 Rh2 42.Kh2 Ng4 43.Kg2 Ne5–+)) 38.Qc6 Rb8 39.f5 Ke7 40.Kh1 h5 41.h3 h4 42.Kg2 Nd7 43.Qd5 Be5 44.Qe6 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Fages,Jorge Juan (2195), BI–2007–P–00013, 2007.

8.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3).

6.Ba1 Bc5

7.d4 Bb4 8.c3 Ba5 9.Nf3 d5 10.e3 Ne4 11.Bd3 c6 12.0–0 Nd6 13.bc6 Nc6= 14.Nbd2 b5 15.Qb3 b4 16.Ne5 Ne5 17.de5 bc3 18.ed6 cd2 19.Bg7 Rg8 20.Bc3 Bc3 21.Qc3 f5 22.Be2 (22…Bd7 23.Bh5 Kf8 24.Rb1+/–; 22.Rd1 Kd7+/–) 1–0. Muller,H (2050) – Vokal,M, OCC–2002–03, 2002.

7.d4 Bb4 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 d5 10.e3 0–0 11.Bd3 c6 12.Nge2 Bd7 13.0–0 cb5 14.Nb5 Bb5 15.Bb5 Qc7 16.Nf4 Rc8 17.Bd3 Nc6 18.Nh5 Nh5 19.Qh5 g6 20.Qh6 Nb4 21.Qg5 Nd3 22.cd3 Qc2 23.Qe7 b5 24.Qb7 Qc6 25.Qc6 Rc6 26.Rb1 Rb6 27.Kf1 Kf8 28.Ke2 Ke7 29.e4 Kd6 30.e5 Ke7 31.Rb4 Kd7 32.Ke3 Kc6 33.g4 Ra6 34.Rb2 Rb6 35.Rc2 Kd7 36.Ra2 Rb7 37.Ra8 Ke7 38.f4 b4 39.f5 ef5 40.gf5 gf5 41.Ra2 b3 42.Rb2 Rb6 43.Kd2 f4 44.Kc3 Ke6 45.Kd2 Kf5 46.h4 Kg4 47.Ke1 Kh4 0–1. marus1 – Pertinax1, internet, 2001.

7.d4 Bb4 8.Bc3 Be7 =.

7.d4 Bb6 8.c4 d5 9.c5= Ba5 10.Bc3 c6 11.b6 Bc3 12.Nc3 Nbd7 13.Nf3 0–0 14.Qd2 Re8 15.e3 e5 16.Be2 e4 17.Ng1 Nf8 18.Bd1 Bf5 19.Nge2 Ne6 20.Ng3 Bg6 21.0–0 Qa8 22.Bc2 Ng5 23.Nce2 Re7 24.Qc3 Ng4? 25.h4+– Nf3 26.gf3 ef3 27.Nf4 Qa2?? 28.Ra1 Re3 29.Ra2 Re8 30.Ng6 fg6 31.Ra7 Re7 1–0. COMP – COMP, 2002.

7.d4 Bb6 8.c4 Ne4!? 9.Qd3 Ba5 10.Bc3 Nc3 11.Nc3 d5 =+.

7.d4= Bb6 8.e3 Ba5 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 b6 11.Qf3 d5 12.Bd3 Bb7 13.Nge2 c5 14.bc6 Nc6 15.0–0 0–0 16.Rb1 e5 17.de5 Ne5 18.Qf4 Nd3 19.cd3+/– Re8 20.Qd4 Re6 21.Nf4 Rd6 22.Rb5 Ba6 23.Rb3 Bb7 24.Rb1 h6 25.Rb5 Ba6 26.Rb3 Bb7 27.Rb1 Qc7 28.Nb5 Qe7?? 29.Nd6+– Qd6 30.Qb6 Bc6 31.Rc1 Qa3 32.Qc6 Kh7 1–0. COMP – COMP, 2002.

7.d4 Bb6 8.e3 d5 =.

7.e3 0–0 8.f4 c6 9.Nf3 d6 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 Nh5 12.d4 Bb4= 13.Qd3 Qa5 14.0–0+= c5 15.d5 Ndf6 16.Ng5 +/–. pereira – opponent, internet, 2009.

7.e3 0–0 8.f4 d5 9.Nf3 c6 10.c4 dc4 11.Bc4 cb5 12.Bb5 Qb6 13.Qe2 Nd5 14.Bd4 Bd4–/+ 15.Nd4 Nf4! 16.Qf3 e5 17.ef4–/+ Qd4 18.f5 e4 19.Qf4 Qb2 20.Nc3 e3 21.Qe3=+ Qa1 22.Nd1 Qa5 23.Nc3 Bf5 24.0–0 Bg6 25.Re1 Nc6 26.d4 Qb4 27.d5 Nd4 28.Qe7 Qe7 29.Re7 f5 30.d6 Rd8= 31.Rd7 Rd7 32.Bd7 Kf8 33.Nd5 Bf7 34.Nb6 Be8–/+ 35.Bc8 Bc6 36.Nc4 Ke8 37.d7 Kd8 38.Ne5 Kc7 39.Kf2 g6 40.Ke3 Ne6 41.g4 fg4 42.d8Q Nd8 43.Bg4 Kd6 44.Nd3 Ne6 45.h4 Ng7 46.Kf4 Ne6 47.Ke3 b5 48.Nb4 Bd7 49.h5 g5 50.Bf5 h6 51.Nc2 Be8 52.Bd3 Nf4 53.Bf1 Ke5 54.Nd4 b4 55.Bc4 Bh5 56.Nc6 Kd6 57.Nb4 Kc5 58.Nd3 Kc4 59.Nf4 gf4 60.Kf4 Bf7 61.Kf5 h5 62.Kg5 Kd5 63.Kf4 Be6 64.Kg5 Bg4 65.Kf4 Kd4 66.Kg5 Ke3 67.Kh4 Kf2 68.Kg5 Kg3 (68...Kg3 69.Kh6 h4 70.Kg6 h3 71.Kf6 h2 72.Ke5 h1Q 73.Kd6 Qh6 74.Kc5 Qe3 75.Kd6 Qd4 76.Kc6 Bf3 77.Kc7 Kf4 78.Kc8 Qa7 79.Kd8 Bc6 80.Kc8 Qd7 81.Kb8 Qb7#) 0–1. Penkov,Aleksey (2005) – Fedoseev,Vladimir, White Nights Open (9), 2006.

7.e3 0–0 8.f4 d5 9.Nf3 Nbd7 10.Bd3 c6 11.0–0 Qc7 12.Ne5 Ne5 13.Be5 Qe7= 14.Qf3 Bd7 15.Nc3 Ra8 16.Qh3 h6 17.g4 Ra5 18.g5+/– hg5 19.fg5 Ne4 20.Be4 Qg5 21.Kh1 de4 22.Bg7+– (22.Bg7 Qg7 23.Qh4 cb5 24.Rg1+–) 1–0. pierred – Whiterose, ChessWorld.net, 2006.

7.e3 0–0 8.Bf6 Qf6 9.d4 Be7 10.c4 d5 11.c5 b6 12.c6 Bb4 13.Nd2 e5 14.Ngf3 e4 15.Ng1 Nc6 16.bc6+= Qc6 17.Ne2 Ba6 18.g3 Bd3 19.Bg2?? Ra8–+ 20.0–0 Ra2 21.Qb3 Rd2 22.Qb4 Re2 23.Ra1 h6 24.Bf1 Rc2 25.Bd3 ed3 26.Ra8 Qa8 0–1. ludice (1650) – bodkin (1645), kurnik, 2011.

7.e3 c6 8.Qf3 0–0 9.Bf6 gf6? 10.Qg3+– Kh8 11.Qb8 cb5 12.Nc3 b4 13.Ne4 Be7 14.Nd6 Qa5 15.Bb5 Qa1 16.Ke2 Qe5? 17.Nf7! Rf7 18.Qc8 Rf8 19.Qd7 Bd6 20.Bd3 f5 21.Nf3 Qc5 22.Ng5 Qc7 23.Qc7 Bc7 24.Ne6 Rc8 25.Bf5 Bb6 26.f4 Rc6 27.d4 h5 28.Rb1 h4 29.Rb4 Ba5 30.Rb7 (30…Rb6 31.Ra7 Re6 32.Be6+–) 1–0. kamret (2210) – Smislov (1830), GameColony.com, 2003.

7.e3 d5 8.d4 Bb4 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 0–0 11.Bd3 Nbd7 12.Nf3 c5 13.bc6 bc6 14.0–0 c5 15.Re1 c4 16.Be2 Bb7 17.Qc1 Qe7 18.Qb2 Rb8 19.Ra1 Bc6 20.Qc1 Qb4 21.Qd2 Ra8 22.Ra8 Ba8 23.e4 de4–/+ 24.Ng5 h6–+ 25.Nh3 Nb6 26.Qe3 Nbd5 27.Nd5 ed5 28.c3–/+ Qb1 29.Bf1 Bc6 30.Qd2 Qa1 31.Nf4–/+ g5 32.Ne2 Ng4 33.h3 Nh2 34.Kh2 Qf1 35.Qe3 Qe1 36.h4 gh4 37.Qh6 Qe2 38.Qc6 Qf2 39.Qd5 Qg3 40.Kh1 h3 41.Qe4 hg2 42.Qg2+= Qg2 43.Kg2 Kf8 44.Kf3 Ke7 45.Ke4 Ke6 46.d5 Kd6 47.Kd4 f5 48.Kc4 f4 49.Kd4 f3 50.Ke3 Kd5 51.Kf3 Kc4 ½–½. COMP – COMP, 2002.

7.e3 d5 8.Nf3 0–0 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Bb4 11.Nc3 h6 12.Qb1= Qe7 13.Qb3 Re8 14.Bb2 Ne4 15.Ne4 de4 16.Ne5 Ne5 17.Be5 Qc5 18.Qb2 f6 19.Bc7 Qc7 20.Qb4 Qc2 21.Qd6 Qa2 22.Rc1 Qd5 23.Qd5 ed5 24.Bh5 Rd8+= 25.Rc7 Kf8 26.f3 b6 27.Rc6 Ke7 28.Rb6 g5 29.Bg4 Bg4 30.fg4 Ra8 31.Kf2 Rc8 32.Rb7 Kd6 33.b6 Rc2 34.Ke2+/– Rb2 35.Rb8 Rb1 36.g3 Kc5 37.b7 Kc6 38.Rf8 Kb7 39.Rf6 Kc7 40.Rh6+– Rg1 41.d4 Rg2 42.Kf1 Ra2 43.h4 Ra1 44.Kg2 Ra2 45.Kh3 gh4 46.gh4 Ra3 47.Kg2 Re3 48.g5 Re2 49.Kf1 Re3 50.g6 Rg3 51.Rh7 Kd6 52.g7 Ke7 53.g8Q (53.g8Q Kd6 54.Qf8 Ke6 55.Re7 Kd6 56.Qf6#) 1–0. Gierth,Karlheinz (2265) – Teske,Heike (2185), RSX7E – A00 – Sokolsky–2, 2009.

7.e3 d5 8.Nf3 Nbd7 9.d4 Bb4 10.Nbd2 Ne4 11.c3 Bd6 12.Ne4 de4 13.Nd2 f5 14.Nc4 Nf6 15.Be2 Be7 16.0–0 0–0 17.Qc2 Nd5 18.Ne5 Rf6 19.c4 Nb6 20.Rd1 Rh6 21.Bc3 Nd7 22.c5 Qe8 23.Nd7 Bd7 24.Qb3 Qf8 25.b6 c6 26.Ra1 f4 27.Ra7 fe3 28.fe3 Qb8 29.g3 Bg5 30.Bd2 Be8 31.Qa4 Qc8 32.Rb7!! Qb7 33.Qa7 Qd7 34.Qd7 Bd7 35.b7 Rf6 36.b8Q Rf8 37.Qd6 Rf7 1–0. COMP – COMP, 2002.

7.e3 Qe7 8.Nf3= c6 9.Nc3 0–0 10.Na4 Bd6 11.c4 cb5 12.cb5 b6 13.Nb6+/– Bb7 14.Qc2 Bb4 15.Bd3+– d5 16.Bf6 Qf6 17.Bh7 Kh8 18.Bd3 Qe7 19.0–0 Nd7 20.Nd7 Qd7 21.b6 d4 22.Qb3 Bf3 23.Qb4 de3 24.Qf8# 1–0. pierre – otriev, internet, 2010.

7.Nf3 0–0 8.e3 b6 9.d4 Bb4 10.c3 Be7 11.Bd3 Bb7 12.0–0 c5 13.Nbd2 d5 14.c4 dc4 15.Nc4 Nbd7 16.Qa4 Qc7 17.Rc1 Ra8 18.Qc2 cd4 19.Bd4 Bf3 20.gf3 Nc5 21.Nb6!+/– Qb6 22.Bc5 Bc5 23.Qc5 Nd5 24.Qb6+– Nb6 25.Rc6 Rb8 26.e4 Nd7 27.f4+– g5? 28.Rc7 Rd8 29.fg5 Ne5 30.Be2 Rd2 31.Kf1 Rb2 32.h4 Ng6 33.h5 Nf4?? 34.Bd1 Rb1?? 35.Rc8 Kg7 36.h6 Kg6 37.Rg8# 1–0. vitorluiz (2350) – sagaz (2370), net–chess.com, 2007.

7.Nf3 0–0 8.e3 d5 9.d4 Bb4 10.c3 Ba5 11.Bd3 c6 12.0–0 cb5 13.Qb3 Bd7 14.Na3 Ne4 15.Nb5 Bb5 16.Qb5 Bc3 17.Qb7+= f5 18.Bc3+/– Nc3 19.Ra1 Ne4 20.Ra7+– Qf6 21.Ne5 Nd6 22.Qb4 Nf7? 23.Rf7 Rf7 24.Nf7 Kf7 25.Qb8 h5 26.Qh8 Kg6 27.Be2 Qg5 28.Qe8 Kh6 29.Qe6 Kh7 30.f4 Qg6 31.Qg6 Kg6 32.g3 Kh6 33.h3 g5 34.g4 gf4 35.ef4 hg4 36.hg4 fg4 37.Bg4 1–0. cgits (2560) – hsingletary (2195), net–chess.com, 2005.

7.Nf3 d5 8.Bf6 gf6 9.d4= Bd6 10.Nbd2 c6 11.e3 Bd7 12.bc6 Nc6 13.c4 dc4 14.Bc4 Rg8 15.0–0 f5 16.e4 Qf6 17.d5 Na5 18.Re1 Qg7 19.Bf1+/– fe4 20.Ne4 Bb4 21.Re3 Nc4 22.de6 fe6 23.Nf6 Qf6+/– 24.Bc4 Qg7 25.Qf1 Bc5+= 26.Re2 Qh6 27.Ne5 Bd6 28.f4 b5 29.Ra2 Be5 30.fe5 Ke7 31.Bb5 Qe3 32.Rf2 Bb5?? 33.Qb5+– Qc1 34.Rf1 Qc7 35.Qb4 Ke8 36.Qa4 Qd7 37.Qa8 Qd8 38.Qa7 Qd7 39.Qd7 Kd7 40.Rf7 Kc6 41.Rh7 Rg5 42.h4 Re5 43.g4 Ra5 44.g5 e5 45.g6 Kd5?? 46.g7 Ra1 47.Kf2 Ra2 48.Kg3 Ra3 49.Kg4 Kc5 1–0. COMP – COMP, 2002.

6.Ba1 c6

7.Na3?? Ba3–+ 0–1. zoolander (1830) – Fournier,Frederic (1965), Echecs21 (1), 2003.

7.c4 Bb4 8.Qa4 Qa5 9.Qa5+/– Ba5 10.Be5 d6 11.Bd6 Nbd7 12.f3 cb5 13.cb5+/– b6 14.Na3 Nc5 15.Nc4 Kd7?? 16.Bc5+– Bd2 17.Kd2 bc5 18.Nh3 Rd8 19.e4 Ke7 20.Bd3 Ne8 21.Ra1 Nc7 22.Ra7 Kd7 23.b6 1–0. pereira – wysx, internet, 2009.

7.c4 Qb6 8.e3 d5 9.Nc3 Bd7 10.Na4 Qc7 11.b6 Qd8 12.c5 Ne4 13.Qc2 Qh4 14.d4 g6 15.Nf3 Qg4 16.h3 Qf5 17.Bd3 Bg7 18.Nc3 0–0 19.Ne4 de4 20.Be4 Qf6 21.0–0 Qe7 22.Bd3 Bc8 23.Bb2 Nd7 24.e4 e5 25.Rc1 Rd8 26.d5 cd5 27.ed5 e4 28.d6 Qe8 29.Re1 ed3 30.Re8 Re8 31.Qc1 Bb2 32.Qb2 Nc5 33.Qd4 Nd7 34.Qd3 Nb6 35.Ng5 Re5 36.Nf7 Kf7 37.Qb3 Nd5 38.f4 Re6 39.Qd5 Ke8 40.Qc5 Bd7 41.Qd5 Bc8 42.Qb5 Bd7 43.Qb7 Rd6 44.Qb8 Ke7 45.Qh8 h5 46.Kf2 Bc6 47.Qg7 Kd8 48.g4 hg4 49.hg4 Bd7 50.Kg3 Kc7 51.Kh4 Kc6 52.Qc3 Kd5 53.Kg5 Re6 54.Qc7 Re7 55.Qd8 Kd6 56.Kg6 Re8 57.Qe8 Be8 58.Kf6 Kd5 59.f5 Ke4 60.Ke7 Bh5 61.f6 Bg6 ½–½. Larios, Javier – De La Fuente, Constanti, Open Sants (5), 2000.

7.c4 Qb6 8.e3 Be7 9.Nf3 d5 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nbd7 12.d4 0–0 13.0–0 c5 14.dc5 Nc5 15.Qd4 Rd8 16.Qf4 Nd3 17.Bd3 Rd3 18.Ne4 Ne4 19.Qe4?? Qb5–/+ 20.Nd4 Qa6 21.Nf3 Ra3 22.Bd4 Ra4 23.h3 Bf6 24.Ne5 Be5 25.Qe5 f6 26.Qc7 Qc6 27.Qd8 Kf7 28.Rd1 Kg6 29.Bb6 Rb4 30.Qd3 Kh6 31.Bd4 e5 32.Bc3 Rc4 33.Rc1 Rc5 34.e4–/+ Be6 35.Bd2 Kg6 36.Re1 Bc4 37.Qd8 Be6 38.g4 Rc4–/+ 39.f3 Rc2 40.Be3? Qc3 41.Qe8 Bf7 42.h4 Be8 43.h5–+ Kf7 44.Bf2 Rd2 45.Kf1 Qc2 46.Bb6 Rh2 47.Re2 (47.Re2 Qe2 48.Kg1 Qg2; 47.Ra1 Bb5 48.Ke1 Qd2). nizinna (1650) – jarox62, kurnik, 2011.

7.c4 d5 8.Qa4 dc4 9.Qc4 Bd7 10.Nc3 Qa5 11.Bb2 Be7 12.e3 0–0 13.Nf3 Nd5 14.Qb3 Nc3 15.Bc3 Qa3 16.Qa3 Ba3 17.bc6 Nc6 18.Bd3 Bd6 19.Ke2 Ne7 20.Rb1 Bc6 21.h3 Nd5 22.Bd4 h6 23.Ne5 f6 24.Nc6 bc6 25.Rc1 Nb4 26.Bc4 Kf7 27.Bc3 Nd5 28.Ba1 Ra8 29.g3 Ke7 30.e4 Nb4 31.Bc3 Kd7 32.Ra1 Rb8?? 33.Rb1?? c5 34.f4 Nc6 35.Rb8 Bb8 36.f5 Bg3 37.Be6+= Ke7 38.Ke3 Ne5 39.d3 Bh4 40.Bc8 Bg5 41.Ke2 Nc6 42.Bb7 Nd4 43.Bd4 cd4 44.Kd1 Kd6 45.Kc2 Ke5 46.Kb3 Kf4 47.Kc4 Kg3 48.Kd4 Kh3 49.Kd5 1–0. carocan (1710) – krzys1258 (1620), kurnik, 2011.

7.c4 d5 8.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6 8.c4).

7.c4 Ne4 8.Nc3 Nd6 9.e3 Nf5 10.Nf3 d5 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.Qc2 Bf6 14.d4 Nd7 15.Bd3 g6 16.Bb2 Bg7 17.Ra1 Nf6 18.Ra8 Qc7 19.Ba3 Re8 20.Ne5 Nd7 21.Nd7 Bd7 22.Re8 Be8 23.Qa4 e5 24.cd5 ed4 25.Qa8 Qe5 26.ed4 Qe1 27.Bf1 Bd4 28.Nd1 cd5 29.g4 Ng7 30.Qa4 Be5 31.Ne3 Bh2 32.Kh2 Qf2 33.Ng2 Qf1 34.Qb4 Ne6 35.Qe7 Bb5 0–1. Kreuzer – Bondza, Kirchheim 1992.

7.bc6 ( --> 6.Ba1 c5 7.bc6).

7.d4 d5 8.e3 cb5 9.Bb5 Bd7 10.c4 dc4 11.Bc4= Qa5 12.Bc3 Bb4 13.Qb3 Bc3 14.Qc3 Nc6 15.Ne2 0–0 16.0–0 Rc8 17.Rc1 Qc3 18.Rc3 Na5 19.Bd3 Rc3 20.Nbc3 g6 21.Ne4 Ne4 22.Be4 Bc6 23.Bc6 Nc6 24.Nc3 Kf8 25.Kf1 Ke7 26.Ke2 Nb4 27.Nb5 Kd7 28.Kd2 Kc6 29.Na3 Nd5 30.Kd3 b5 31.e4 Nf4 32.Ke3 Ng2 33.Kf3 Ne1 34.Ke2 Ng2 35.Kf3 Nh4 36.Kg4 g5! 37.Kg5 Nf3 38.Kf6 Nh2 39.Kf7 Ng4?? 40.Ke6+– Nf2 41.d5 Kc5?? 42.e5 h5?? 43.d6+– h4 44.d7 h3 45.d8Q h2 46.Qd5 Kb4+– 47.Nb5 h1Q 48.Qh1 Nh1 49.Nd6 Nf2 50.Kd7 Nd3= 51.Nb7 Ne5 52.Ke6 Nd3 53.Kd5 Kc3 54.Nc5 Kd2 55.Nd3 ½–½. iczker – jezedak11, kurnik, 2011.

7.e3 Qa5 8.Bc3 Bb4 9.Bb4 Qb4 10.c4 d5 11.bc6 dc4 12.Qc2 Nc6 13.Bc4=+ 0–0 14.Nf3 b5 15.Bd3 Bb7 16.0–0 Rc8 17.Nc3 Ne7 18.Rb1 Qg4? 19.Ne1?? b4 20.Be2 Qh4 21.g3 Qh3 22.Rb4+– Be4 23.Qb2 Ned5?? 24.Rb8 Rf8 25.Rf8 Kf8 26.Ne4 Ne4 27.Bf3 Ng5? 28.Bg2 Qf5 29.Qb8 Ke7 30.Qb7 Kf6 31.Qb2 Kg6 32.Qd4 h5? 33.e4 Qg4?? 34.f3 Nf3 35.Bf3 (35.Bf3 Qg5 36.ed5+–) 1–0. carocan (1760) – palmet (1640), kurnik, 2011.

7.e3 Qa5 8.Bc3 Qb6 9.Bf6 gf6 10.Qf3 Be7 11.Qg3+/– Qa7 12.Qg7 Rf8 13.Bd3 cb5 14.Nf3 b4 15.0–0 Nc6 16.Bh7 Qc5 17.d4 Qh5 18.Nbd2 Rh8?? 19.Qh8+– (19.Qh8 Bf8 20.Ne4+–) 1–0. pierre (1970) – kolokwium, internet, 2006.

7.e3 Bb4 8.Nf3 Ne4? 9.Bg7+/– Rg8 10.Be5 d6 11.Bg3 e5 12.c3 Ba5 13.bc6 bc6 14.Bd3 Bf5 15.Be4 Be4 16.0–0 h5 17.Bh4 Qd7 18.Ng5 Bg2?? 19.Kg2+– f6 20.Qh5 Kf8? 21.Kh1 fg5 22.Bg5 Qf5?? 23.Bh6 (23...Ke7 24.Qf5 Bc3 25.Bg5 Rg5 26.Qg5 (26.dc3?! Rf5 27.f4 d5+=) 26...Kd7 27.dc3+–) 1–0. hal1958 – morphyum, playchess.de, 2003.

7.e3 Bc5 8.Nf3 d6 9.Nc3 Nbd7 10.Be2 0–0 11.d4 Bb4 12.0–0 c5 13.Na4 b6 14.dc5+= bc5 15.c3+– Ba5 16.Qd6 Qc7 17.Qc7 Bc7 18.c4 Bb7 19.Bf6 gf6 20.Rd1 (20.Rd1 Bf3 21.Bf3+– (21.Rd7?! Be2 22.Nc3 Ra8=)) 1–0. pcmvr (2830) – opportunity (2320), net–chess.com, 2010.

7.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6).

7.c4 Qa5

8.Bc3 Qa2 9.Qc1 (9.Bf6 gf6 10.e3 d5=) 9...d5 (9...Qc4!? 10.e3 Qc5–/+) 10.cd5 Nd5 11.e3 Bd7 12.Nf3 cb5 13.Be2 b4 14.Bb2 Bc6 15.0–0 Nd7 16.Bc4 Qa5 17.d3 N7f6 18.e4 Nb6 19.Bb3 Be7 20.Nbd2 0–0 21.Qc2 Rc8 22.Ra1 Qh5 23.Qb1 g5 24.Nf1 Nbd7 25.Ng3 Qg6 26.Ne5 Ne5 27.Be5 h5 28.Qa2 h4 (better is 28...Nd7 29.Bd4 h4+=) 29.Be6+/– Rd8 30.Bf5 Qh6 31.Nf1 Rd3 32.Qa8 (32.Qc2 Ra3=) 32...Kg7 (32...Rd8 33.Bf6 Ra8 34.Ra8 Bf8+–) 33.Ne3+= Re3 34.fe3 g4 35.Bf4 Qh5 36.Qb8 Be4 37.Be4 Ne4 38.Qe5?? (38.Qb7 Bf6 39.Rf1+= (worse is 39.Qe4 Ba1 40.Qb4 Qd5+=)) 38...Qe5–/+ 39.Be5 Kg6 40.Ra7 Bc5 41.Rb7 Be3 42.Kf1 Bd2 43.Ke2 Kf5 44.Rb5 Nc3 1–0. Jostov,Keylah – Bieszk,Stanislaw, OP–2011–0–01542, 2011.

8.Bc3 Bb4 9.Bb4 Qb4 10.e3 d5 11.cd5 ed5 12.Nc3 0–0 13.Nf3 Re8 14.Be2 c5 15.0–0 d4 16.Na2 Qa3 17.Nc1 de3 18.de3 Nbd7 19.Qc2 Nb6 20.Rd1 Na4 21.Bf1 h6 22.Rd3 Qb2 23.Qa4 Qc1 24.Rd1 Qc3 25.Qc4 Qa3 26.Qc1 Qb4 27.Qc2 Be6 28.Rb1 Qa3 29.Ne5 b6 30.Nc4 Qa7 31.Rd1 Qb8 32.Qd2 Bd5 33.f3 Bc4 34.Bc4 Qe5 35.e4 Ra8 36.h4 Ra1 37.Qd8 Kh7 38.Bf7 Rd1 39.Qd1 1–0. poesimannen (1965) – hayou (1620), gameknot.com, 2013.

8.Nc3 d5 9.e3 Bb4 10.Qc2 Qa1 11.Nd1 Ne4 12.Nf3 Qa5 13.Nc3 Bc3 14.Be2 Bd2 15.Nd2 Nd2 16.Qd2 Qd2 17.Kd2 cb5 18.cb5 Nd7 19.Rc1 0–0 20.g3 b6 21.Rc7 Nc5 22.Bf3 Bd7 23.e4 de4 24.Be2 Rb8 25.Ke3 g6 26.Kf4 f6 27.g4 e5 28.Ke3 Bg4 29.Bg4 f5 30.Be2 Ne6?? 31.Rc6?? Ng5 32.Bc4 Kg7 33.Rc7 Kh6 34.Bd5 Kh5 35.f4 ef4 36.Kf4 Kh4 37.Be4 fe4 38.Rc4 Rf8 39.Ke3 Rf3 40.Kd4 Rd3 41.Ke5 Kh3 42.Kf6 Nf3 43.Kg7 (43...e3 44.Re4–+; 43.Re4 Rd6 44.Kg7 Kh2 45.Rc4–+). GULP – arra, Caissa.com, 2004.

8.Bf6 gf6 9.Nc3 Bb4 =.

8.Bf6 gf6 9.e3 d5 10.bc6 bc6 11.cd5 cd5 12.Nf3 Bb4 13.Be2 Bb7 14.0–0 e5 15.d4 e4 16.Nh4 Bc8 17.Bg4 Nd7 18.Qb3 Bd6 19.Nf5 Bb4 20.Nh6 Nb6 21.Bc8 Nc8 22.Qc2 Ne7 23.Ng4 f5 24.Nf6 Kf8 25.Rc1 Kg7 26.Nd7 Bd6 27.Ne5 Be5 28.de5=+ Ng6 29.Qb2= Qa6? 30.Nc3 Qe6= 31.Qb5 Qe5 32.Qd5= Qd5 33.Nd5 Rd8 34.Nf4 Nf4 35.ef4 f6 36.g3 Kg6 37.Rc6 Rd1 38.Kg2 Rd2 39.Re6 h6 40.Kf1 Kf7 41.Ra6 e3 42.fe3 Rh2 43.Ra7 Kg6 44.Ra8 Kf7 45.Rh8 Kg7 46.Rd8 h5 47.Rd7 Kg6 48.Re7 h4 49.gh4 Rh4 50.Kf2 Rh2 51.Kg3 Re2 52.Kf3 Rh2 53.Re8 Rh3 54.Ke2 Rh2 55.Kd3 Kf7 56.Rb8 1–0. ludice (1650) – pimark, kurnik, 2011.

8.Nc3 Bb4

9.Qc1 c5 10.e3 d5 11.cd5 Nd5 12.Bc4 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.dc3 Bd7 15.Nf3 Bb5–/+ 16.Ne5 0–0 17.0–0 Nc6 18.Nc6 Bc6 19.Bd3 b5 20.Qc2 c4 21.Bh7 Kh8 22.Be4 Be4 23.Qe4 b4?? 24.Qc4+/– bc3 25.Rc1 Rd8 26.g3 Rd2 27.Rc3 Rd1 28.Kg2 Qa8 29.Kh3 Qh1?? 30.Qh4 (30.Qh4 Kg8 31.Rc8 Rd8 32.Rd8) 1–0. iczker – pimark, kurnik, 2011.

9.e3 d5

10.Nf3 0–0 11.Bb2 =.

10.Nf3 Nbd7

11.bc6 bc6 12.Nd4 0–0 13.Nc6 Qb6 14.cd5 Nd5 15.Nd5 Qc6? 16.Nb4+– Qb7 17.Bc3 f5 18.d4 Nb6 19.Bd2 Nd5 20.Nd3 Nf6 21.Nc5 Qc6 22.Qa4 Qa4 23.Na4 Bb7 24.Nc5 Bd5 25.f3 g5 26.Bd3 f4 27.ef4 g4 28.fg4 Ng4 29.Ke2 Ra8 30.Rc1 Bg2 31.Rg1 Nf6 32.Bc4 Kh8 33.Rg2 Rc8 34.Be6 Rc6 35.d5 Rc5 36.d6 h6 37.Rg6 Ne4 38.d7 Rc2 39.d8Q Kh7 40.Qg8# 1–0. MT – guest2255, ICC, 2004.

11.bc6 bc6 12.Nd4 Bb7 13.Be2 0–0 14.0–0 Nc5 15.Qc2 e5 16.Nf3 Re8 17.d4 ed4 18.Nd4 Nfe4 19.Ne4 de4 20.Rb1 Nd3 21.Bd3 ed3 22.Qd3?? c5+= 23.Nb3 Qc7 24.Rd1 Be4 25.Qe2 Rd8 26.f3 Bf5+= 27.e4 Be6 28.Be5 Qe7 29.Rd8 Qd8 30.h3 f5 31.Bf4 fe4 32.Qe4 Qd7 33.Be3 Bf5 34.Qe5+/– h6? 35.Nc5 Qf7?? 36.Bd4 Bc5 37.Qc5 Be6 38.Qe5 Bc4 39.Kf2 Bd5 40.f4 Bb7 41.g4+– Bd5 42.Kg3 Bb7 43.Qb8 Kh7+/– 44.Qe5 Bd5?? 45.Bb2 Ba2 46.h4+– Bc4 47.Ba1 Ba2 48.Bd4 Bc4 49.Bc3 Bd5 50.Bd4?? Ba2?? 51.f5+– Bb1 52.Kf4 Ba2 53.g5 hg5 54.hg5 Kh8 55.g6 Qf8 56.Kg4 Bb1?? 57.Qh2 Kg8 58.Qh7# 1–0. Ploss,H (1875) – Eiler,Bruno (1790), AUT–chT2W, 1994.

11.bc6 bc6 12.Nd4 Ne5 13.Nb3 Qc7 14.c5 =+.

11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.Bb5 Ba6 =+.

11.cd5 ed5 12.Be2 Ne4 =.

7.c4 cb5

8.cb5 Qa5 9.Nc3 d5 10.Qa4 Qa4 11.Na4 Nbd7 12.Bf6 gf6 13.e3 e5 14.d4 Bb4 15.Kd1 Ke7 16.Ne2 Rg8 17.g3 Nf8 18.Nec3 Be6 19.Kc2 Nd7 20.de5 fe5 21.Nb2?? Rc8–+ 22.Nbd1 d4 23.ed4 ed4 24.Bg2 Bc3 25.Bb7 Bf5 26.Kb3 Nc5 27.Ka3 Nb7 28.Nc3 Rc3 29.Kb4 Bd7 30.Re1 Kd6 31.Re4 Kd5 32.Re7 Rc4 33.Ka3 Nc5 34.b6 Ra4 35.Kb2 Rb4 36.Kc2 Rb6 37.Rf7 Rh6 38.Rf5 Bf5 39.Kd2 Nb3 40.Ke2 d3 41.Kd1 Rc6 42.f4 Rc1 0–1. iczker – radikal (1715), kurnik, 2011.

8.cb5 Qa5 9.Nc3 d5=+ 10.e3 Bb4 11.Nf3= 0–0 12.Be2 Ne4=+ 13.0–0 Bc3 14.dc3 Nc3 15.Bc3 Qc3 16.Qb1 Nd7 17.Rc1 Qa5 18.e4 de4=+ 19.Qe4 Nf6 20.Qc2 Qa8 21.Ne5 Qb8 22.Bf3 Qe5–/+ 23.Qc8 Qb5 24.Qb7 ½–½. Bak,Mogens – Bergljung,Andreas, corr DSU, 1978.

8.cb5 Qa5 9.Nc3 Nd5 10.Nd5+/– ed5 11.e3 Bb4? 12.Bg7+– Rg8 13.Bb2 d6 14.Qb3 Bd2+/– 15.Kd1 Bg4 16.f3 Be6 17.Ne2 d4= 18.Qd3 de3–/+ 19.Nf4?? Qb4 20.Ba3 Bb3 21.Ke2 Bc4 22.Bb4+– Bd3 23.Nd3 Bb4 24.Nb4 f5 25.Ke3 Kf7 26.g3 Re8 27.Kf4 Kf6 28.Nd5 Kg6 29.Bd3 Rf8 30.Ne7 Kf6 31.Nf5 Nd7 32.g4 Ne5 33.Be4 Ke6 34.Bb7 Nd3 35.Ke3 Nc5 36.Bc6 h5 37.h3 d5 38.Nd4 Ke5 39.f4! Kd6 40.f5 Ne4 41.Kf4 Nf2 42.Ne6 Rf6 43.Kg5 Re6 44.fe6 Nh1 45.gh5 Ke6 46.h6 Ng3 47.h7 Ne4 48.Kg6 1–0. graczmarny (1765) – elsh1403, kurnik, 2011.

8.cb5 Qa5 9.Bf6= gf6 10.e3 Qb4 11.Nf3 Be7 12.Be2 Rg8 13.0–0 h5? 14.Nh4?? Qh4–/+ 15.Bh5? Qg5–+ 16.g3 b6 17.f4? Qb5 18.Nc3 Qc5 19.Qb3 Qh5 20.Rf2 Nc6 21.Ne4 Bc5 22.d4 Be7–+ 23.Qb6 Qd5 24.Nc3 Qd6 25.Nb5 Qb8 26.Nc7 Kf8 27.Qb8 Nb8 28.Rb2 Nc6 29.Rb6 Kg7 30.Kf2 f5 31.Nb5 Bd8 32.Rc6 dc6 33.Nd6 Bd7 (34.Nc4 Be7–+; better is 33...Ba6 34.e4 Bb6 35.Ke3–+) 0–1. kamera – hajighalib (1855), GameColony.com, 2002.

8.cb5 Qb6 9.Qc1 Bc5 10.Bf6 Bf2? 11.Kd1+– 0–0 12.Be7 Re8 13.Nh3 Bd4 14.e3 Be5 15.d4 Bc7 16.Qc5 Qc5 17.Bc5 b6 18.Bb4 d5 19.Nc3 Nd7 20.Nf4 Nf6 21.g3 Ng4 22.Ke2 e5 23.Nfd5 ed4 24.Nd1 Bb8? 25.Ne7 Kf8 26.Nc8 Kg8 27.Ne7 Kh8 28.ed4 Nh6 29.Kd3 Ng8 30.Nd5 Nf6 31.Nf6 gf6 32.Ne3 (32.Ne3 h6 33.Nd5+–) 1–0. pierred – jiangyuan777, Yahoo, 2005.

8.cb5 Qb6 9.e3 d5 10.Nf3 Nbd7 11.Be2 Bb4 12.0–0 0–0 13.Qb3 Bd6 14.d4 Ne4 15.Nc3 Ndf6 16.Bb2 Bd7 17.Ne4 Ne4 18.Ne5 Be5–/+ 19.de5 h6?? 20.Bd4+= Qa5 21.Ra1 Qc7 22.b6 Qc6 23.f3 Nd2 24.Qb4 Nc4 25.Rc1 Rc8 26.Kf2 Qb5 27.Qb5 Bb5 28.Bc4 Bc4 29.f4 Ra8 30.Rc2 Ra3 31.g4 Ra1?? 32.h4 Rh1= 33.Kg3 Rg1 34.Rg2 Rf1 35.Rf2 Rh1 36.h5 Bd3 37.f5 Be4 38.fe6 fe6 39.Ra2 Rg1 40.Kh2 Rh1 41.Kg3 Rg1 42.Kh2 Rh1 43.Kg3 ½–½. carocan (1710) – kelcyraole, kurnik, 2011.

8.cb5 d5 (--> 4.c4 ab5 5.cb5 c5 6.a4 cb5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 d5).

8.cb5 Be7 9.Qc2 0–0 10.Bb2 d5 11.Nf3 Bd7 12.Nc3 Qc7 13.e3 e5 14.Be2 Rc8 15.0–0 Bb4 16.Qb3+= Bc3 17.Bc3 d4 18.ed4 ed4 19.Nd4 h6 20.Bd3 Qd6 21.Bc4 Rf8? 22.Bb4 Qd4 23.Bf8 Kf8 24.Qb4 Kg8 25.Bf7! Kf7 26.Qd4 Bb5 27.Ra1 Bc6 28.Qd6 Nbd7 29.Re1 Kg6 30.Re7 Kh7 31.Qg3 Nh5 32.Qd3 Kg8 33.g4 Nf4 34.Qc4 Bd5 35.Qf4 Nf6 36.Qb8 Kh7 37.Qf8 (37.Qf8 Nh5 38.gh5 Bf7 39.Qf7 b5 40.Qg7) 1–0. usingprogram (1740) – 1at1, kurnik, 2011.

8.cb5 Be7 9.Qc2 0–0 10.e3 d5 11.Nf3 Ne4 12.Nc3 Bf6 13.Bd3+= Bc3 14.Bc3 f5 15.Bd4 Nd7 16.0–0 Ndf6 17.Ne5 Nd6 18.b6 Bd7 19.Bc5 Be8? 20.Ba3+– Qb6 21.Rb1 Qa7? 22.Bd6 (22.Bd6 Ba4 23.Qc7+–) 1–0. pierre – postiljon, internet, 2010.

7.c4 Bc5

8.Qb3 Ne4 9.Nh3 0–0 =.

8.Bc3 cb5 9.cb5 d5 10.e3 =.

8.Bc3 Ne4 9.e3= Nc3 10.Nc3 Qa5 11.Qa4 b6 12.Nge2 Qa4 13.Na4 0–0 14.Kd1+/– d5 15.d4 Bb4 16.bc6 Nc6 17.cd5 ed5 18.Nb6 Bf5 19.Nd5+– Be4 20.Nb4 Nb4 21.f3 Bd3 22.Kd2 Rc8 23.Nc3 Bf1 24.Rf1 f5 25.Rb1 Rc4 26.g3 Kf7 27.Nb5 Ke6 28.Na3 Nc2 29.Nc4 (29…Ne3 30.Ne3+–) 1–0. orane (2025) – shawn22, Caissa.com, 2004.

8.d4 Be7 9.Nf3 cb5 10.c5 d6 11.Nc3 b4 12.cd6 Bd6 13.Qa4 Bd7 14.Nb5 Be7 15.Ne5 0–0 16.e3 Nd5 17.Nd7 Qd7 18.Bc4?? Na6 19.0–0 Rc8 20.Bd5 Qd5 21.f3 g6 22.e4 Qc4 23.Bb2?? b3 24.Qa5 Qe2 25.Nc3?? Qb2 26.Rb1 Qc3 (26...Qc3 27.Qc3 Rc3–+) 0–1. iczker – victorsgaia, kurnik, 2011.

8.e3 d5 9.Nf3 0–0 10.Nc3 Re8 11.Na4 Ba7 12.Qb3 Nbd7= 13.Be2 Nc5 14.Nc5 Bc5 15.0–0 Bd6 16.d4 dc4 17.Bc4 Qc7 18.h3 Nd5 19.Bb2 Bd7 20.e4 Nb6 21.Bd3 c5 22.Rc1 Bf4? 23.Rc5+– Qd6 24.Ba3 Qb8 25.e5 Rc8 26.g3 Bh6 27.Qc2 Rc5 28.Bc5 Nd5 29.Bh7 Kh8 30.Bd3 g6 31.Bg6! fg6 32.Qg6 Bg7?? 33.Ng5 (33.Ng5 Nf6 34.ef6 Qg8 35.Qh5 Bh6 36.Qh6 Qh7 37.Qh7#) 1–0. Fredek (2065) – Guest1455565, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2006.

7.c4 Be7

8.e3 0–0 9.Nf3 Ne4 10.Nc3 d5 11.Ne4 de4 12.Nd4 Qa5 13.Bc3 Bb4 14.Bb4 Qb4 15.Qb3 Qa5 16.bc6 Nc6 17.Nc6 bc6 18.Be2 e5 19.Qc2 f5 20.0–0 Rd8 21.d3? ed3–+ 22.Bd3 e4 23.Be2? Rd2 24.Qb3 Re2 25.c5 Kf8 26.Qb8 Qd8 27.g3 Rd2 28.Kg2 Be6 29.Qe5 Qd5 30.Qb8 Kf7 31.Rb1 g5 32.Rb7 Kg6 33.Qe8 Kh6 34.Qe7 Bg8?? 35.h4 gh4?? 36.gh4 (36.gh4 Qd8 37.Qe5 Qh4 38.Qf5–+). ludice (1685) – terry2100, kurnik, 2011.

8.e3 0–0 9.Nf3 Ne4 10.Bd3 f5 11.Be4 fe4 12.Ng1 d5 13.Qc2 Bf6 14.Bb2 Bd7 15.Bf6 Qf6 (15...gf6?! 16.f3=) 16.Nh3? (16.f4!?–/+) 16...e5 17.Rf1 Bh3 18.gh3 Qf3 19.cd5 Qh3 (better is 19...cd5 20.Qc7 Qf7 21.Qe5 Nd7+=) 20.dc6 bc6 21.bc6 Qe6 22.Qe4 Nc6 23.Ke2 Qh6 24.Rc1 Qh5 25.Ke1 Ne7 0–1. Cornacchini,Gabriele – Sauvageau,Paul, RL–2007–0–00088, 2007.

8.e3 0–0 9.Nf3 Ne4 10.Be2 Bf6 11.d4 d5 12.0–0 Qa5 13.Nbd2 Nc3 14.Bc3 Qc3 15.Qc1 Qc1 16.Rc1 Bd7 17.b6 Rd8 18.h3 Bc8 19.g4 h6 20.Kg2 Nd7 21.Rb1 e5 22.Nb3 dc4=+ 23.Bc4 Nb6 24.Bd3 ed4 25.Nbd4 Nd5 26.Nf5? Ne3! 27.fe3 Rd3 28.Kg3 g6 29.N5d4? Re3 30.Kf4 Rd3 31.Nc2 Rc3 32.Ne3 Bg5! 33.Ng5 hg5 34.Ke4 f5! 35.Kd4 Ra3 36.Rb4 c5! 37.Kc5 Re3 38.Kd6 Kf7 39.gf5 gf5 40.Rb5 Kg6 41.Kc7 Be6 42.Rb6 f4 43.Kb7 f3 44.Rb1 Bh3 45.Rb6 Re6 46.Rb2 Rf6 47.Rf2 g4 48.Kc7 g3 49.Rc2 f2 50.Rc1 f1Q 51.Rf1 Bf1 52.Kd7 g2 (52...g2 53.Kd8 g1Q 54.Kd7 Qa7 55.Ke8 Bb5 56.Kd8 Qd7; 52...Bb5 53.Ke7 g2 54.Kd8 g1Q 55.Kc8 Qa7 56.Kd8 Qd7) 0–1. nizinna – bronstein79, kurnik, 2011.

8.e3 Bb4 9.Nc3 0–0 10.Qa4 Bc5 11.Nf3+= d5 12.d4 Bd6 13.c5 Be7+= 14.Bb2 Bd7 15.b6+/– Ne4 16.Be2 f5 17.Qa7 Qc8 18.Ne4 fe4 19.Ne5 Be8 20.Qa8 Bg6 21.0–0 Qe8?? 22.Qb7+– Bf6 23.Ng6 hg6 24.Ra1 Rf7 25.Qa8 Rf8 26.Qa5 Bd8 27.Qe1 Qf7 28.Ra7 Qf5 29.h3 Bh4 30.g3 Bf6 31.Bg4 Qg5 32.Be6 Kh8 33.Ra8 Be7 34.b7 Qf6 35.Bc8 (35.Bc8 Bd8 36.Rb8+–) 1–0. wiking – matamuff, queenalice.com, 2009.

8.Nf3 0–0 9.Qb3 cb5 10.Qb5= Qc7 11.Bb2 d6 12.e3 Bd7 13.Qb3 Na6 14.Nc3 Nc5 15.Qc2 Ra8 16.d4 Ba4 17.Qb1 Nb3 18.Bd3 Be8 19.0–0 Na5 20.Nd2 b6 21.Nce4+= Nd7 22.Ng3 Nf8 23.d5 e5 24.Nf5 Ng6 25.Bc3 Nb7 26.Ne7 Ne7 27.Bh7 (27...Kh8 28.Be4+/–) 1–0. Waibel,Ulrich – Bumgardner,Garald, compuserve, 1996.

8.Nf3 0–0 9.Qb3 d5 10.Be5 Nbd7 11.Bd4 =+.

8.Nf3 0–0 9.e3 d5 10.Be2 (10.Bf6 Bf6 11.d4 Be7 12.Nbd2 dc4 13.Bc4 Bd7=; 10.Nc3 Bd7 (10...b6 11.cd5 cd5 12.Be2 Qc7 13.d4 Ne4=; 10...Nbd7 11.bc6 bc6 12.Be2 Ba6 13.d3 e5=; 10...Bb4 11.Be2 dc4 12.Bc4 Bd7 13.0–0 Qa5=; 10...cb5 11.Nb5 Bd7 12.Qc2 Bc6 13.Nbd4 Qd7=; 10...Re8 11.Bb2 Nbd7 12.Qb3 e5 13.bc6 bc6=; 10...c5 11.d4 cd4 12.Nd4 dc4 13.Bc4 Bd6=) 11.Ne5 Qc7 12.bc6 Nc6 13.Nd7 Qd7=; 10.Qc2 dc4 (10...Nbd7 11.cd5 cd5 12.Be2 Bd6 13.0–0 e5=; 10...cb5 11.Ng5 g6 12.cb5 Bd6 13.f4 Qe7=; 10...Re8 11.Bf6 Bf6 12.d4 cb5 13.cb5 Qa5=; 10...c5 11.d4 Nbd7 12.Bd3 dc4 13.Bc4 cd4=; 10...Ne4 11.Nc3 Nf6 12.Be2 Bd7 13.cd5 cd5=; 10...b6 11.cd5 Qd5 12.Bd3 h6 13.e4 Qc5=) 11.Bc4 Bd7 12.Ng5 g6 13.bc6 Bc6=; 10.Qa4 Bd7 (10...Ne4 11.Nc3 Nd7 12.Qc2 Nef6 13.d4 cb5=; 10...c5 11.d3 dc4 12.dc4 Ne4 13.Be2 Nd7+=; 10...dc4 11.Bc4 Bd7 12.Bf6 Bf6 13.d4 Qb6=) 11.Be5 dc4 12.Bc4 cb5 13.Bb5 Qb6=) 10...dc4 (10...Bd7 11.cd5 Nd5 12.bc6 Bc6 13.0–0 Qa5=) 11.Bc4 cb5 (11...Bd7 12.Nc3 Qa5 13.Qb1 Rc8=) 12.Bb5 Qa5 (12...Bd7 13.Bf6 Bf6=) 13.Nc3 (13.Bf6 Bf6=). Brzoza,Miroslaw – Strzelczyk, Poland, 1981.

8.Nf3 0–0 9.Be5 d6 10.Bd4 e5 –/+.

8.Nf3 Qa5 9.Nc3 d5 10.e3 Nbd7 11.bc6 bc6 12.Qa4 Bb4 13.Qa5 Ba5 14.Nd4 c5 15.Nb3 Bb4 16.Na2 Nb6 17.Nb4+= dc4?? 18.Nc5+– (18.Nc5 Ke7 19.d3 cd3 20.Bd3+–) 1–0. De Visser,Arno – Bergman,E, 1993.

8.Nf3 cb5 9.cb5= d5 10.e3 Nbd7 11.Be2 0–0 12.0–0 Ne8 13.Nc3 Nd6= 14.Qc2 f5 15.Rc1 Nb6 16.Ne5 Nf7 17.Na4+/– Ba3? 18.Nf7+– Kf7?? 19.Qc3 Qe7 20.Qg7 Ke8 21.Qe7 Ke7 22.Rc3 Na4 23.Ra3 Nb6 24.Bd4 Nd7 25.f4 Kd6 26.Bc3 Kc7 27.Kf2 b6 28.g4 Nc5 29.Be5 Kb7 30.d3 Bd7 31.Bd6 Rf7 32.Bc5 bc5+= 33.gf5 Rf5 34.Bg4 Rf6 35.Ra6 Rh6 36.h3+/– Rg6 37.Kg3?? Bb5 38.Re6= Bd3 39.Re7 Kb6 40.f5? Rf6 41.Re6= Re6 42.fe6 ½–½. Yin,Zixiao – Schloetterer,Hermann (2045), LGA Premium Cup, Nuernberg GER (2), 2004.

7.e3 cb5

8.Bb5 Nc6 9.Nc3 Bd6 10.Nf3 0–0 11.0–0 e5 12.Qe2 e4 13.Ng5 Re8 14.f3 ef3 15.Qf3 Ne5 16.Qh3 h6+/– 17.Nge4 Ne4 18.Ne4 Bc7 19.Qf5?? d5–+ 20.Be8?? Bf5 21.Bf7 Nf7 22.Rf5 de4 23.d4 ed3 (23...ed3 24.Bd4 d2–+) 0–1. j1a9n55 – glassesman (1610), kurnik, 2011.

8.Bb5 Qa5

9.Nc3 Bb4 10.Qb1 0–0 11.Nge2 d5 12.0–0 e5 13.Qb3 Rd8 14.Rb1 Bd6 15.Qa4 (15.Nd5 Nd5 16.Qd5 Bc7+/–) 15...Qc7= 16.g3 Nbd7 17.Qa2 Nb6 18.Ba4 (18.Qb3 Be6 19.Bd3 Bc5–/+) 18...Na4–/+ 19.Qa4 Bd7 20.Qb3 Bc6 21.d4 e4 22.Qb6 Qd7 23.Nb5 Bb8 24.Na7 Ba7 25.Qa7 g5 26.Kg2 Qg4 27.Ng1 h5 (27...Rc8 28.Bc3+=) 28.Qa5 Rc8 29.c4 h4 30.cd5 (better is 30.c5!?=) 30...Nd5–/+ 31.Qe1 f5 32.Qe2 Qe2 33.Ne2 hg3 34.hg3 Ra8 35.Bb2 Kf7 36.Nc3 f4 37.Nd5 (37.gf4 gf4 38.ef4 b5+=) 37...f3–/+ 38.Kg1 Bd5 39.Ra1 Rh8 40.Ra5 Ke6 41.Rc5 g4 42.Rc1 Ra8 43.Ba1 b5 44.Kf1 Bc4 45.Ke1? Ra2 (45...Ra2 46.Rd1 Kd5–+) 0–1. Morriss,Pete (2025) – Gounder,Sanmogan, Doeberl Cup, Canberra AUS, 2010.

9.Nc3 Bb4 10.Nge2 0–0 11.0–0 d5 12.Qb1 Bd7 13.Bd7 Nbd7 14.Qa2 Qa2–+ 15.Na2 Ba5 16.d3 b5 17.Bc3 Ra8 18.Ba5 Ra5 19.Nac3 b4–/+ 20.Nd1 Nc5 21.Nc1 Rb5 22.Nb3? Nb3–+ 23.cb3 e5 24.Re1 Rc5 25.g3 (better is 25.f4!? e4 26.de4 Ne4 27.Nf2=+) ½–½. valpa – Viejo, playchess.de, 2003.

9.Nc3 Bb4 10.Nge2 0–0 11.0–0 d5 12.Nd4 Bd7 13.Nb3 Qc7 14.Bd3 Nc6 15.f4 e5 16.fe5 Ne5 17.Rf6 Bc3 18.Bc3 Nd3 19.Rf1 Nc5 20.Bb4+/– (20.Bb4 b6 21.d4+/–) 1–0. Steingraeber,Barbara (2075) – Langschmidt,Dirk (1730), remoteschach.de, 2004.

9.Nc3 Bb4 10.Nge2 b6 11.0–0 Ba6 (11...Nc6 12.Bb2=) 12.Ba6 Na6 13.Ng3 0–0 14.Qe2 Nc7 15.Bb2 Qc5 16.Qd3 d5 17.Na2 Ra8 18.Bd4 Qa5 19.Nb4 Qb4 20.c3 Qa5 (20...Qb5 21.Qc2 Nd7 22.e4=) 21.Rb1 (21.Bf6 gf6 22.e4 Qa2+/–) 21...b5? (21...Nd7 22.e4=) 22.f4 (better is 22.Bf6!? gf6 23.Nh5+/–) 22...Nd7+= 23.Qe2 Qa2 24.Rf1 Qc2 25.e4 Ra2 26.ed5 Qd2 (better is 26...Nd5 27.Ne4 h5=) 27.Qd2+/– Rd2 28.Ra1 b4? (28...f6!? 29.d6 Nd5+/–) 29.Ne4+– Rd4 30.cd4 Nd5 31.Ra8 Nf8 32.g3 f6 33.f5 ef5+/– 34.Nc5 Kf7 35.Ra7 Kg6 36.Ra8 Kf7 37.Rb8 Ng6 44.Kg2 Kd5 45.Rb4 Nd6 46.Ra4 Nc4 47.Ra7 Kd4 48.Rd7 Ke3 49.Nb4 Ke2 50.Nd5+– Ne3 51.Ne3 Ke3 52.Rg7 f5 53.Rh7 f4 54.Rh6?? Ne5+= 55.Rh5 Ke4 56.Rh4 Nd3?? 57.gf4+– Nc1 58.Rh1 Nd3 59.Kg3 Kf5 60.Rd1 Nb4 61.Rb1 Nd3 62.Rb5 Ke4 63.Ra5 Nf4 64.Ra4 (64.Ra4 Ke5 65.Rf4+–) 1–0. Pfleger,Sascha (2140) – Vetter,Herbert (2265), NRW Class1, 2008.

9.Bf6 Qb5 10.Bc3 d5 11.Ne2 Qd7 12.0–0 f6 13.d4 Bd6 14.f3 Nc6 15.e4 Qc7 16.ed5 ed5 17.f4 0–0 18.Qd2 Re8 19.Ng3 Bd7 20.Ne2 Bg4 21.Ng3 b5 22.h3 Bd7 23.Bb2 b4 24.Rf2 Na5 25.Bc1 b3 26.Qc3 Qc3–+ 27.Nc3 Re1 28.Rf1 Rf1 29.Kf1 bc2 30.Nd5 Nb3 (31.Ne4 Bf8–+ (31...Nc1 32.Nd6 Nd3 33.Nf6 gf6 34.Ke2–+)) 0–1. Rosner,Dirk – Trigance,Eric, corr SOK–92–81, 1992.

7.e3 Be7

8.c4 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6 8.c4 Be7)

8.Nf3 0–0 9.Be2 d5 10.c4 Bd7 11.Ne5 dc4 12.bc6 Nc6 13.Nc4 Nb4 14.0–0= Bc6 15.Ne5 Qd5 16.Bf3 Qd6 17.Nc6 bc6 18.d4 Nbd5? 19.e4+– Ne4 20.Be4 f5 21.Bf3 g5 22.Nd2 Nf4 23.Nc4 Qc7 24.Ne5 Nd5 25.h3 Bd6 26.Re1 Be5 27.Re5 Re8 28.Qc1 Kf7 29.Bh5 Ke7 30.Qg5 Kd7 31.Be8 Kd6 32.Qg3 f4 33.Qa3 c5 34.Qa6 Qb6 35.Qc8 Qb1 36.Kh2 Qa1 37.Re6# 1–0. pierre – cefik, ChessHere.com, 2005.

8.Nf3 0–0 9.Be5 d6 10.Bd4 =.

8.Nf3 Qa5 9.Nc3 0–0 10.Be2 Bb4 11.0–0 cb5 12.Nb5+= Ne4 13.c3 Be7+= 14.Qc2 d5 15.c4 Qd8 16.Bd3 Nf6 17.Bf6 Bf6 18.Bh7 Kh8 19.Bd3 g6 20.Be2+– dc4 21.Qc4 Nc6 22.Qf4 g5 23.Qe4 Kg7 24.d4 Qd5 25.Qd5 ed5+/– 26.Nd6 g4 27.Ne1+– Be7 28.Nc8 Rc8 29.Bg4 Rb8 30.Nd3 b5 31.Rb1 b4 32.Bf3 Rb5 33.Nf4 b3 34.Nd5 Bd6 35.Nc3 Rb6 36.Bc6 Rc6 37.Rb3 Ra6 38.g3 1–0. spblex (2175) – icodd (2250), net–chess.com, 2009.

8.Nf3 cb5 9.Bb5+= Nc6 10.0–0 0–0 11.Nc3 d5= 12.d4 Bd7 13.Qb1 Qc7=+ 14.Qb2 Na5 15.Bd3 Bd6 16.Rb1 Rc8 17.Nb5 Bb5 18.Qb5 Nd7 19.Bc3 Qc3 20.Qd7 Qc6 21.Bh7?? Kf8?? 22.Qc6+/– Nc6 23.Bd3 Nb4 24.g4 Rc7 25.Kf1 Nd3= 26.cd3 f6 27.h4+= Kf7 28.h5 g6 29.Rb6 Rd7 30.hg6 Kg6 31.e4 de4 32.de4 Kf7 33.Ke2 Be7 34.g5+– Bd8 35.Rb1 b6 36.gf6 Kf6 37.Ke3 Ra7 38.Rb3 Ra5 39.Ne5 Re5 40.de5 Ke5 41.f4 Kf6 42.Kf3 Ke7 43.Rd3 Ke8 44.e5 Be7 45.Ke4 Bc5 46.f5 ef5 47.Kf5 Ke7 48.Rh3 b5 49.Rh7 Ke8 50.Rc7 Ba3 51.Rb7 b4 52.Ke6 Kd8 53.Kd5 Kc8 54.Kc6 Kd8 55.e6 Ke8 56.Kd5 Kf8 57.Kd6 b3 58.Kd7 (58...Kg7 59.Rb3+–) 1–0. Seifert,Henryk (2275) – Spik,Peter (2140), 35th Open Trinec CZE, 2003.

8.Nf3 d5 9.Be2 0–0 10.0–0 cb5 11.Bb5 Qa5 12.Nc3 Bd7 13.Qe2 Rc8 14.Bd3 Qc7 15.e4 de4 16.Ne4+/– Ne4 17.Qe4 f5 18.Qe3 Nc6 19.Rb1 Nd8 20.Bf5! Qc2 1–0. Dudek,Jaromir (1905) – Kosata,Frantisek (1775), Czechia KP–chTB, 2007.

6.Ba1 d5

7.c4 dc4 8.Nc3 Be7 (8...Nbd7 9.Nf3+=) 9.Qa4 (9.Nf3!?=) 9...0–0 (9...Nbd7 10.Qc4 Nb6 11.Qf4–/+) 10.Nf3 Nbd7 11.Qc4 Nb6 12.Qb3 Nbd5 (12...Qd6 13.e3+=) 13.e3= Nc3 (13...Nb4 14.Na2 Nbd5 15.Nc3=) 14.Bc3 Ne4 15.Bb2 (15.Bd4 Bf6 16.Qc2 Bd4 17.Nd4 Nf6=) 15...Bf6 (15...b6 16.Qc2 Bb7 17.Be2=) 16.d4 Qd5 (16...b6 17.Bd3 Bb7 18.0–0=) 17.Bc4+/– Qh5 18.0–0 Bd7 (18...Rd8!?+/–) 19.Bd3+– Qd5 20.Bc4 (20.Qc2!? Ng5 21.Nd2+–) 20...Qh5+/– 21.Qd3 (21.Ra1 Bh4 22.Nh4 Qh4+/–) 21...Nd6+= 22.Ne5 Be5 (22...Nc4 23.Qc4 Be5 24.de5+=) 23.de5 Nc4 24.Qc4 Rc8 (24...f5 25.ef6 gf6 26.Qc7 Qb5 27.Qd6+=) 25.f3 (25.e4 Be8+=) 25...Qg5 26.f4 (26.Qd3 Be8+=) 26...Qe7 (26...Qd8 27.Rc1=) 27.Bd4 (27.Rb1 c5=) 27...Qe8 28.Rb1 b6 (28...c5 29.Bc3= (29.Bc5? b6–+)) 29.Rb3 (29.e4 Qd8+=) 29...Kf8 (29...c5 30.Bc3=) 30.g4 (30.e4 Kg8+=) 30...Kg8 (30...Qd8 31.e4=) 31.e4 (31.g5 Qd8=) 31...g6 (31...c5 32.bc6 Bc6 33.Qe2= (33.Bb6? Bd5 34.Qb5 Bb3 35.Qb3 Qc6–+)) 32.f5 (32.Rb1 Qd8+=) 32...ef5 (32...c5 33.bc6 Bc6 34.fe6 (worse is 34.Rb6 Be4 35.Qb4 ef5 36.gf5 Bf5–/+) 34...Qe6 35.Qe6 fe6 36.Rb6=) 33.gf5 Kf8?? (better is 33...c5!? 34.Bb2 Rd8+= (34...gf5?? 35.Rg3 Kf8 36.Qd3+–)) 34.Bb2 (34.e6 Be6 35.fe6 Qe6 36.Qe6 fe6+–) 34...c5 35.e6+– fe6 36.Qc1 Qf7? 37.fg6+– hg6 38.Rh3 Bb5 39.Rh8 Ke7 40.Rc8 Qf3 41.Qg5 Kf7 42.Rc7 (42.Rc7 Bd7 43.Rd7 Kg8 44.Qd8 Qf8 45.Rg7 Kh8 46.Qf8#) 1–0. Diaz Lombardo,Isidro (2055) – Ibarra,Raul, Fide Mercenarios–C, 1999.

7.c4 dc4 8.e3 Qd5 9.Be2?? Bd7 10.Bf3 Qb5–+ 11.Nc3 Qb6 12.Nge2 Be7 13.0–0 0–0 14.Qc2 Bc6 15.Rb1 Qc5 16.Na4 Ba4 17.Qa4–/+ b6 18.Bd4 Qa3 19.Qc4= c5 20.Bb2 Qa5 21.Bc3 Qa7 22.Ra1 Qc7 23.Nf4 Nc6 24.g3 e5 25.Nd3 e4–/+ 26.Be5?? Ne5–+ 27.Ne5 Qe5 28.Ra7 ef3 29.d4 cd4 30.Qd4 Qf5 31.Qf4 Qb1# 0–1. Lazzzzzzzzzzzzy – LouisFriend, Caissa.com, 2004.

7.c4 dc4 8.e3 Ne4 9.Qc2 Qh4 =+.

7.Nf3 c5 8.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3).

7.Nf3 Bd6 8.e3 0–0 9.c4 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0).

7.Nf3 Bd6 8.e3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6).

7.Nf3 Nbd7 8.d3 c5 9.e3 Qc7 10.Be2 Bd6 11.c4 b6 12.Nbd2 Bb7 13.h3 0–0 14.0–0 Ra8 15.Bb2 e5 16.cd5 (16.Qc2 e4 17.Nh4 Bh2 18.Kh1 Be5 19.Nf5 Ra2+=) 16...Bd5 17.e4 (17.Nc4 Bc4 18.dc4 e4 19.Nd2 Bh2=) 17...Be6 18.Ng5 (18.Qc2 Ra2 19.Ng5 Nf8=) 18...Ba2 (18...Nf8 19.f4+= ef4+=) 19.Qc2= h6 20.Ngf3 Be6 21.Ra1 (21.Nc4 Ra2=) 21...Ra1 22.Ba1 Qa7 23.Bc3 Qa2 24.Bd1 Ne8 (24...Qc2 25.Bc2 Kf8 26.Ba1=) 25.Qa4 (25.Qa2 Ba2 26.Nc4 Bb1+=) 25...Nc7 (25...Qa4 26.Ba4 f6 27.Nc4+=) 26.Nc4 Bc4 (26...Qb1 27.Nd6 Qd3 28.Ne5 Qd6 29.Nd7 Bd7 30.Be2+=) 27.dc4 (27.Qc4? Qb1 28.Qa4 Qd3–+) 27...Qa4 28.Ba4 Ne6 29.Kf1 Nd4 30.Bd4 (30.Nd2!?=) 30...cd4+= 31.Ne1 Kf8 32.Ke2 Ke7 33.Nd3 f5 34.f3 g6 (34...f4 35.Bb3–/+) 35.g4 fe4 36.fe4 Nf8 37.Bb3 Ne6 38.Bc2 Kf6 39.h4 Nf4 40.Kf3 h5 (40...g5!? 41.h5 Ke6+=) 41.g5= Ke6 (41...Kf7!?=) 42.Nf4+/– ef4 43.e5! Ke5 (43...Be5 44.Bg6; 43...Ke5 44.Bg6) 44.Bg6 Bb4 45.Bh5 (45.Ke2 d3 46.Bd3 Kd4+/–) 45...Be1 (45...d3!?+/–) 46.c5!+– bc5 47.b6 Ba5 48.b7 Bc7 49.Bg6 c4 50.h5 1–0. Roczniak,Jan – Raginia,Z, corr Poland, 1985.

7.Nf3 Nbd7 8.e3 Bd6 9.c4 c6 10.bc6 bc6 11.Qa4 Qb6 12.Nc3 0–0 13.cd5 cd5 14.Be2 Bb7 15.0–0 Ra8 16.Qh4 Ba6 17.Ba6 Qa6 18.Bb2 Qd3 19.Nd1 e5 20.Bc3 h6 21.Ne1 Qb1 22.Nf3 Qd3 23.Ne1 Qe2 24.Nf3 Rc8 25.Qa4 Qd3 26.Ne1 Qf5 27.Qa6 Rb8 28.Qd6 Rb1 29.Nb2 Ne4 30.Qd5 ½–½. Haralambof – Haygarth, Tel Aviv 1964.

7.Nf3 Be7 8.e3 Nbd7 9.Be2 0–0 10.0–0! Ne8?! (10...c5) 11.c4 Bf6 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Nd6 14.Be2 b6 15.Na2! Bb7 16.Bf6 Qf6 17.Nb4 Ne5 18.Nd4! Qg5 19.g3 Qh6 20.Qc2 Qh3 21.Nbc6 Kh8 22.Ra1 Ng4 (22...Ra8 23.Ra8 Ba8 24.Qa4!) 23.Nf3 Qh5 24.Ra4! Nh2 (24...Nb5? 25.Nh4!) 25.Nfe5! (25.Rh4? Nf3 26.Bf3 Qf5!) 25...Qe2 (25...Qf5 26.Qf5 Nf5 27.Kh2; 25...Qh6 26.Rh4) 26.Qh7!! Kh7 27.Rh4 Kg8 28.Ne7# 1–0. Bernstein – Seidman, USA 1959.

7.f4 Bd6=+ 8.e3 0–0 9.Nf3 c6 10.Bb2 Bd7 11.Nc3 Qa5 12.Qa1 Qa1 13.Ba1 Rc8 14.Bd3 cb5 15.Na2 Be7 16.0–0 Na6 17.Rb1 Bc6 18.f5 Nc7 19.fe6 fe6 20.Be5 Nd7 21.Bf4 Bf6 22.Nb4 Na6 23.Bd6 Nac5 24.Nd4 Bd4 25.ed4= Nd3 26.Nd3 Nf6 27.Bf4 Ne4 28.Nc5 Nc5 29.dc5 Ra8 30.Be5 Ra2 31.Rb2 Rb2 32.Bb2 b4 33.Kf2 Ba4 34.c3 b3 35.Ke3 Kf7 36.Kd4 Bb5=+ 37.d3 Kf6–/+ 38.g3 g5 39.c4 dc4 40.dc4 Bc6 41.Kc3 g4 42.Kb3 Kf5 43.Kc3 Ke4 44.Bc1 h5 45.Bh6 e5 46.Bg7 Bd7 47.Bf6 Ba4 48.Bg7 Bd1 49.Kd2 Bf3 50.Kc3 Bg2 51.Bf6 Kf5 52.Bg7 Bf1 53.Bh8 e4 54.Kd4 Bd3 55.Bg7 Bc2 56.Kc3 Bd1 57.Kd4 Ba4 (57...Be2 58.Ke3 Bf3 59.Bd4–/+) ½–½. Waibel,Ulrich – Gould,Iain, compuserve casual, 1996.

7.f4 Bd6 8.e3 Nbd7 9.Nf3 0–0 10.Be2 Qe7 11.c4 e5 12.c5 Bc5 (12...Nc5? 13.fe5 Be5 14.Be5+–) 13.fe5 Ng4 14.Qc2 Bb6 15.0–0 Nde5 0–1. Kazimierski,Tomasz – De Waele,Willy (1985), SB–2010–0–00108, 2010.

7.Bf6 Qf6 8.e3 Bb4 9.Bd3 e5 10.c3 Bc5 11.Qh5 g6 12.Qe2 e4 13.Bc2 0–0 14.d4 ed3 15.Bd3 Qg5 16.Kf1 Be6 17.Nf3 Qg4 18.Nd4 Bd7 19.Qg4= Bg4 20.h3 Bc8 21.Nd2+= Nd7 22.N2f3 Nf6 23.c4 Bb4 24.Nc2 Bc3= 25.cd5 Nd5 26.Ng5 Rd8=+ 27.Bc4 Nb4 28.Bf7 Kg7=+ 29.Nd4? Bd4–+ 30.ed4 Kf6 31.h4 h6 32.Bg6 Rd4 33.Bh5 hg5 34.hg5 Kg5 35.Bf3 Bf5 36.g3 c5 37.bc6 bc6 38.Kg2 c5 39.Rh5 Kf6 40.g4 Bg4 41.Rc5 Bf3?? 42.Kf3=+ Rd2 43.Rc4 Nd5 44.Ke4 Ke6 45.Rc6 Kd7 46.Ra6 Nc7 47.Ke3 Rf2!? 48.Kf2 Na6 ½–½. COMP – COMP, 2002.

7.Bf6 Qf6 8.e3 Bd6 9.Nf3 0–0 10.d4 Qg6 11.Qd3= f5 12.Nbd2 Bd7 13.h3 c6 14.b6 Na6 15.Qb3 Ra8 16.c3 Nb8 17.Ne5 Ra1 18.Ke2 Qh5 19.Ndf3 Ra5 20.Kd2 c5 21.Nd7 Nd7–/+ 22.Bb5 c4 23.Qb2 Nb6 24.Ra1 Ra1 25.Qa1 Qg6 26.Ne1 Bb8 27.Qa3 Qg5 28.Qa5 Bc7 29.Qa7=+ e5 30.Qb7 Qd8 31.Nf3 e4 32.Ng5 Qe7 33.h4 Qa3 34.Qc7 Qb2 35.Kd1 Qb1 36.Kd2 Qd3 37.Ke1 Qc3 38.Kd1 Qd3 39.Ke1 Qb1 40.Kd2 c3=+ 41.Qc3 Qb5 42.Ke1 Qb1 43.Ke2 Nc4 44.Ne6 Kh8 45.Nf4 Qa2 46.Ke1 Nb6 47.Qc1 Qa8 48.Qc7 Nc4 49.h5?? Qa1 50.Ke2 Qb2 51.Kf1 Qc1 52.Ke2 Qd2 53.Kf1 Qd1 0–1. COMP – COMP, 2002.

7.Bf6 Qf6 8.e3 e5 9.Qh5 Bb4 10.Nf3 Bf5 11.Bd3? e4–+ 12.c3 Be7 13.Be4 g6 14.Qh6 Be4 15.0–0 Bd3 16.Rc1 Bb5 17.d4 Bf8 18.Qh3 Bd7 19.Qg3 Bd6 20.Qh4 Qh4 21.Nh4 g5 22.Nf3 g4 23.Nfd2 Be6 24.c4 dc4 25.Nc4 Bc4 26.Rc4 b5 27.Rc1 Kd7 28.Nc3 b4 29.Nd5 f5 30.Kf1 Rc8 31.Rb1 Nc6 32.Nf6 Ke6 33.Nh5 Rb8 34.h3 0–1. COMP – COMP, 2002.

7.Bf6 Qf6 8.e3 e5 9.Qh5 Qf5 10.Qf5 Bf5 11.Nf3 Nd7 12.Nc3 c6 13.bc6 bc6 14.Ba6 h5 15.Bc8 f6 16.Bb7 Nb8 17.Kd1 g5–/+ 18.Ba8 Rh7–+ 19.Na4?? Ra7 20.Re1 Ra4 21.Bb7 Ra7 22.h4 g4 23.Bc6 0–1. COMP – COMP, 2002.

7.e3

7.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1).

7.e3 c5 8.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.c4).

7.e3 c5 8.c4 Nbd7 9.Nf3 Bd6 10.Be2 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0 10.Be2 Nbd7).

7.e3 c5 8.bc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.bc6).

7.e3 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0 10.Be2 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0 10.Be2 Nbd7).

7.e3 c6 8.c4 dc4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6 8.c4 dc4).

7.e3 c6 8.bc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.bc6).

7.e3 Bd6 8.Nf3 0–0 9.c4 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0).

7.e3 Bd6 8.Nf3 0–0 9.Be2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Bd6 5.Nf3 0–0 6.Be2 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1).

7.e3 Bd6 8.Nf3 0–0 9.Be2 c5 10.0–0 Nbd7 11.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0 10.Be2 Nbd7 11.0–0).

7.e3 Bd6 8.Nf3 c5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6).

7.e3 Bd6 8.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6).

7.e3 Nbd7 8.Nf3 c5 (no 9.bc6) (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Nbd7)

6.Ba1 d6

7.c4 c6 8.e3 Bd7 9.Nc3 Be7 10.Nf3 0–0 11.Be2 Ne8 12.0–0 Bf6 13.d4 Nc7 14.Qb3 b6 15.Na4 c5? 16.Nb6+– d5? 17.Nd7 Nd7 18.Ne5 dc4 19.Nc4 Nd5 20.e4 N5b6 21.Nb6 Qb6 22.e5 Be7 23.d5 ed5 24.Qd5 Qe6 25.Rd1 Nb6 26.Qc6 h6 27.h3 Rc8 28.Qe6 fe6 29.Bf3 c4 30.Bc6 Na4? 31.Rc1 c3? 32.Bc3 Nc3 33.Rc3 Bb4 34.Rd3 Rc7 35.Rd7 Rd7 36.Bd7 Kf7 37.Kf1 Bc5 38.Ke2 Ke7 39.Bc6 Kd8 40.f4 Kc7 41.g4 Bb4 42.Kd3 Be1 43.Ke4 Bg3 44.f5 ef5 45.gf5 Bh4 46.Kd5 Be7 47.Ke6 Bh4 48.Kf7 g5 49.fg6 Bg3 50.Ke6 (50.Ke6 h5 51.g7+–) 1–0. nizinna – biged (1650), kurnik, 2011.

7.c4 Be7 8.e3 c6 9.Nf3 cb5 10.cb5 Qa5 11.Bf6 Bf6 12.Be2 Bd7 13.Qb3 0–0 14.0–0 Be8 15.d4 Nd7 16.Nc3 Nb6 17.Ne4 Be7 18.Rb1 Nd5 19.Bc4 Nb6? 20.h3?? d5–+ 21.Ned2 dc4 22.Nc4 Nc4 23.Qc4 Qb6 24.Ne5 Bf6 25.Ng4 Be7 26.Ne5 g6 27.g4 Bf6 28.f4 Be5 29.fe5 Bd7 30.Kf2 Rc8 31.Qd3 Qa5 32.Rb2 Rc3 33.Qe4 Bb5 34.Qb7 Qa1 35.Qb5+= Qc1 36.Re2 Qh1 37.Qe8 Kg7 38.Kg3?? Qg1 39.Kf3 Qf1 40.Rf2 Qh1 41.Kf4–+ Qh3 42.Qe7 Qe3 0–1. ludice (1690) – ninzomaster (1610), kurnik, 2011.

7.e3 Be7 8.d4 0–0 9.Nf3 Nfd7 10.Be2 Bf6 11.0–0+= c5 12.Nbd2 g6 13.Ne4 Be7 14.c4 f5 15.Nc3 Bf6 16.e4 Bg7 17.ef5 gf5 18.dc5 Nc5 19.Na2 e5 20.Nc1 Be6= 21.Nb3 Ne4 22.c5 dc5=+ 23.Ne5 c4?? 24.Nc4 Qe7 25.Bg7+/– Qg7 26.Qd4 Rc8 27.Qg7 Kg7 28.Nb6 Rc2? 29.Nd4+– Re2 30.Ne2 Kf6 31.Nd4 Bf7 32.f3 Nc3 33.Kf2 Ke5 34.Ke3 Bc4 35.f4 Kf6 36.Rc1 Nd5 37.Nd5 Bd5 38.Rc8 Nd7 39.Rd8 Nb6 40.Rd6 Ke7 41.Rb6 h5 42.Rh6 Bg2 43.Rh5 Be4 0–1. florenc1330 (1905) – jojopa (1780), kurnik, 2011.

6.Ba1 Be7

7.c4 0–0+= 8.e3 d5 9.Nf3 Bd7 10.Ne5 c6 11.Be2 (11.Nc3 Qc7 12.bc6 A) worse is 12...Qe5 A1) 13.cd7?! dc4 (worse is 13...Nfd7 14.Nd5 Qd6 15.Qg4+/–) 14.Bc4 Nbd7=; A2) 13.Nd5 Qd6 14.Nf6 Bf6 15.Bf6 Nc6 16.Qg4+/–; B) 12...bc6?! 13.d4=; C) 12...Nc6 13.Nd7 Qd7 (worse is 13...Nd7 14.cd5 Nb4 15.de6 fe6 16.Bb5+/–) 14.cd5 Nd5 15.Nd5 Qd5=) 11...Qc7 (11...dc4 12.bc6 Nc6 13.Nc4+=) 12.0–0 dc4 13.Nd7 Qd7 14.Bc4 cb5 15.Bb3 b4 16.d4 Rc8 17.Nd2 b5 18.e4 Nc6 19.d5 ed5 20.ed5 (better is 20.Bd5 Nd5 21.ed5+=) 20...Nd5?? (20...Na5 21.Re1–/+) 21.Qh5?? (better is 21.Bd5 Rd8 22.Bc6 Qc6 23.Re1+/–) 21...Rd8–/+ 22.Ne4 Na5 23.Bc2 (23.Bd5 Qd5 24.Qg4 g6–/+) 23...g6 24.Qh6 Bf8 25.Qh4 Bg7 26.Ng5 h6–+ 27.Bg7 Kg7 28.Qd4 Nf6 29.Qa1 b3 30.Bb1 Nc4 31.Nf3 Nd2 32.Nd2 Qd2 33.h3? Rc8 34.Qa3 b2 35.g3 Rc1 36.Qa2 b4 37.Kg2 Rf1 38.Kf1 b3! (38...b3 39.Qb3 Qc1 40.Kg2 Qb1–+) 0–1. Tagirov,Kajum K (1920) – Kondaratsev,Denis (2055), Ufa Dautov Memorial op, 2009.

7.c4 0–0 8.Nf3 d5 9.cd5 ed5 10.d4 Bf5 11.e3 c6 12.Bd3 Qa5 13.Bc3 Bb4 14.Qc2?? Bd3 15.Qd3–/+ Bc3 16.Nc3? Ne4–+ 17.bc6 Nc6 18.0–0 Nc3 0–1. iczker – pablo44 (1605), kurnik, 2011.

7.c4 c5 8.e3 0–0 9.Nf3 d5 10.Be2 dc4 11.Bc4 Nbd7 12.0–0 Qc7 13.Qb3 b6 14.d4 Bb7= 15.Nbd2 Nd5 16.Rc1 Ra8 17.Bb2 h6 18.e4+= N5f6 19.d5 ed5 20.ed5 Qd6 21.Rc3 Bd5=+ 22.Bd5 Qd5 23.Qd5 Nd5–/+ 24.Rd3 N7f6 25.h3 Nf4 26.Ra3 Ra3–+ 27.Ba3 Ne2 28.Kf1 Nc3 29.Nc4 Bd8 30.Bb2 Nb5 31.Bf6 gf6 32.Nh2 Nd4 33.Ng4 Kg7 34.Ke1 b5 35.Nce3 h5 36.Nh2 b4 37.Kd2 b3 38.Kc1 Ba5 39.Kb2 Be1 40.f3 f5 41.Nc4 Bh4 42.Nd2 Bf6 43.Ka3 b2! 44.Ka2 Ne2 45.Nc4 Nc1 46.Kb1 Nd3 47.Nf1 f4 48.g3 fg3 49.Ng3 Kg6 50.Ne4 Bd4 51.Ned2 Kg5 52.Kc2 Ne1 53.Kd1 Nd3 54.Kc2 Nf4 55.Nb2 Bb2 56.Kb2 Nh3 57.Kc3 Kf4 58.Kc4 Ng1 59.Kc5 h4 60.Kd4 h3 61.Nf1 Kf3 62.Kd3 f5 63.Kd2 Kf2 64.Nh2 Kg2 (64...Kg2 65.Ke3 Kh2–+) 0–1. pumpkin (2315) – sasikumar (1615), net–chess.com, 2008.

7.c4 c6 8.e3 0–0 9.Nf3 d5 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 Re8 12.0–0 e5 13.bc6 bc6 14.Qa4 Qc7 15.cd5= cd5 16.Nb5 Qb8 17.Rb1 Bf8 18.Rc1 Re6 19.Nc7+= Rb6 20.Ne5?? Rb1?? 21.Qc2 Ra1= 22.Ra1 Ne5 23.Ra8 Qb7+= 24.Ba6 Qa8 25.Na8 Ba6 26.Qc7 Ng6 27.Qd8 h5 28.Nc7 Bc4 29.f3 Kh7 30.Ne8 Ne8 31.Qe8 Kg8 32.Qd8 Kh7 33.d3+– Bd3 34.Qd5 Bb1 35.Qh5 Kg8 36.Qb5 Ba2 37.h4 Be6 38.h5 Ne7 39.Qe8 Nf5 40.Kf2 Nd6 41.Qb8 Nc8 42.g4 Be7 43.Qb5 Nd6 44.Qb8?? Nc8 45.Qc7 Kh7 46.Kg2 Bd6 47.Qd8 Be7 48.Qe8 Bf6 49.Kg3 Nd6 50.Qc6 Nc4 51.f4 Bc3 52.Qe4 Kg8 53.f5 Be5?? 54.Kh3 f6 55.fe6 Nd6 56.Qa8 Kh7 57.e7 (57...f5 58.gf5+–) 1–0. Franke,Roland – Schwarz,Werner, Bahn–chT Bernkastel–Kues, 1995.

7.c4 d5 8.e3 0–0 9.Nf3 dc4 10.Bc4 b6 11.0–0 Nbd7 12.Ne5 Bb7 13.Nd7 Qd7 14.Nc3 c6 15.d3 cb5 16.Bb5 Qc7 17.Qb3 Ra8 18.Bb2 Ng4 19.g3 Qe5 20.h3 Ne3 21.Ne4 Qd5 22.Qd5 Nd5 23.Bd4 Ra5 24.Bc4 b5 25.Bd5 Bd5 26.Rb1 b4 27.Nd2 Ra3 28.Rc1 h6 29.Rc8 Kh7 30.Rc7 Bg5 31.Ne4 Rd3 32.Ng5 hg5 33.Be3 Rd1 0–1. hal1958 – mase, playchess.de, 2002.

7.c4 d5 8.e3 c6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6 8.c4 Be7).

7.e3 0–0 8.Nf3 c6 9.Be2 d6 10.c4 cb5 11.cb5 e5 12.0–0 Qc7 13.Nc3 Bf5 14.d3 Rd8 15.e4 Bg6 16.Nh4 Nbd7 17.Ng6+= hg6 18.d4 Nb6 19.d5 Ra8 20.Qd2 Na4 21.Qa2 Qa5 ½–½. pcmvr (2730) – gmchess (2690), net–chess.com, 2007.

7.e3 b6 8.Nf3 0–0 9.Be2 c6 10.Nc3 c5 11.0–0 Qc7 12.d4 Bb7 13.dc5 Bc5 14.Na4 Be7 15.Bd4+= Nd5? 16.c4+– Nf6 17.Bb6 Qc8 18.Bd4 Rd8 19.c5 Ne4 20.Qc1 Qc7 21.Qb2 f6 22.Rc1 Qa5 23.c6! dc6 24.Bb6 Qa4 25.Bd8 Bd8 26.bc6 Bc6 27.Qb8 Be8 28.Qd8 Kf7 29.Qc7 Kg6 30.Bd3 h5 31.Qc4 Qc4 32.Rc4 f5 33.Be4 fe4 34.Re4 Kf6 35.h4 Bg6 36.Rf4 Ke7 37.Ng5 e5 38.Ra4 Kf6 39.Ra6 Kf5 40.e4 Kg4 41.Rg6 Kh4 42.Nf3# 1–0. Piriyev,Maksat – Ibalak,Fatma, chessmoon.com, 2011.

7.e3 b6 8.Nf3 Bb7 9.Be2 0–0 10.0–0 d5 11.c4 Nbd7 12.cd5 Nd5 13.Qc2 Qa8 14.Nc3 N7f6 15.Nd5+= Nd5 16.Bb2 Rc8 17.Ra1+= Qb8 18.Ne5 Rd8 19.Bh5 g6 20.Bf3 Qc8 21.Ra7 Qb8 22.Rb7 Qb7+– 23.Nc6 Re8 24.Bd5 ed5 25.Qc3 (25.Qc3 d4 26.Qd4+– (26.Nd4?! Bf6=; 26.Ne7?! Re7 27.Qd4 f6 28.Qf6 Qe4+–)) 1–0. Daatselaar,Jan Bart van (2070) – Haznedaroglu,Kivanc (2290), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

7.e3 c6 8.c4 0–0 9.Nf3 cb5 10.cb5 d5 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Qb6 13.Nc3 Nc5 14.d4 Nce4 15.Na4 Qd8 16.Ne5 Nd7 17.Nd3 Nb6 18.Nac5 Nc5 19.Nc5 Nd7 20.Nd3 Qb6 21.Qb3 Nf6 22.Rc1 Bd7 23.Nc5 Rc8 24.Qb4 Ne4 25.Qb2 Nf6 26.Nd7 Rc1 27.Qc1 Nd7 28.Qc8 Qd8 29.Qb7 Nf6 30.b6 Bd6 31.Bb2 h6 32.h3 Qb8? 33.Qb8+– Bb8 34.Bb5 Ne4 35.Ba3 Nd6 36.Bd7 Kf8 37.Kf1 Ke7 38.Bc6 Kd8 39.Ke2 Nc4 40.Bc5 f6 41.f4 g5 42.g4 gf4+/– 43.ef4 Bf4 44.Kf3 Bb8 45.h4 Nd6 46.g5 fg5 47.hg5 hg5 48.Kg4 Ne4 49.Bb4 Nd6?? 50.Kg5+/– Nc4 51.Bc5 Bd6 52.Kf6 Bc5 53.dc5 d4. nizinna (1620) – strokkur (1635), kurnik, 2011.

7.e3 c6 8.c4 Qa5 9.Bc3 Qb6 10.Nf3 0–0 11.Be2 d5 12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 14.0–0 Ne4 15.Bd4 Bc5 16.d3 Nd6 17.Bc5 Qc5 18.d4 Qb6 19.Nbd2 Ba6 20.Ba6 Qa6 21.Qa1 Qa1 22.Ra1 Nd7 23.Ra7 Nf6 24.Ne5 h6 25.h3 Rc8 26.Ra6 Rc1 27.Kh2 Nde4 28.Ne4 Ne4 29.Ra2 Rf1 30.f3 Nd6 31.Ng4 Nf5 32.Ra8 Kh7 33.Ra7 Nd6 34.Rd7 Nc4 35.Rf7 Re1 36.Ne5 Ne3 37.Re7 Re2 38.Kg3 Rg2 39.Kf4 Nc4 40.Re6 g5 41.Kf5 Ne3 42.Kf6 Ra2 43.Re7 Kh8 44.Ng6 Kg8 45.Re8 Kh7 46.Re3 Ra6 47.Re6 Re6 48.Ke6 Kg6 49.Kd5 Kf6 50.Kc6 Ke7 51.Kc7 Ke6 52.Kc6 Ke7 53.d5 Kd8 54.d6 h5 55.d7 g4 56.fg4 hg4 57.hg4 Ke7 58.g5 Kf7 59.Kc7 Kg6 60.d8Q Kf5 61.Qf6 Ke4 62.Kd6 Kd3 63.Kc5 Ke4 (White ran out of time and Black has no material to mate, ½–½). kador – dirtylasker, fics Oklahoma City, 2000.

7.e3 c6 8.Nf3 0–0 9.Nc3 d5 10.Be2 Nbd7 11.0–0 e5 12.Bb2 Bd6 13.bc6 bc6 14.Qa1 Qc7 15.Ba3 e4 16.Bd6 Qd6 17.Nd4 Ne5 18.h3 g6 19.Qa7 Bd7 20.Rb1 Nc4 21.Bc4+/– dc4 22.Rb7 c5 23.Rb6+– Qe5 24.f4 ef3? 25.Nf3 Qg3?? 26.Ne2 (26.Ne2 Qf3 27.gf3+–; 26.Rf6 Bh3 27.Nh4 Qh4=+) 1–0. wiking – jsm, internet, 2010.

7.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Be7).

7.e4 d6 =.

7.Nf3 0–0 8.c4 b6 9.g3 Bb7 10.Bg2 d5 11.cd5 Nd5 12.0–0 c6 13.bc6 Nc6 14.Nc3 Bf6 15.Nd5 ed5 16.e3 Ba1 17.Qa1 Qf6? 18.Qf6+– gf6 19.Rb1 Ra8 20.h4 Ra6 21.Bf1 Ra2 22.Rb6 Nd8 23.d4 Kf8 24.Rf6 Ke7 25.Rh6 (25…Bc6 26.Kg2+–) 1–0. hal1958 – cccmember, playchess.de, 2003.

7.Nf3 0–0 8.c4 d5 9.e3 c6 10.Nc3 Bb4 11.Be2 Bc3 12.Bc3 cb5 13.Bf6 Qf6 14.cd5 ed5 15.Bb5 Bg4 16.Be2 Nc6 17.0–0 Ra8 18.h3 Bf3 19.Bf3 d4 20.Qb3 de3 21.de3 Ne5 22.Bb7 Rb8 23.Qc2 g6 24.Bd5 Rb2 25.Qc7 Nd3 26.f4 Nb4 27.Bf3 Nc2 28.e4 Ne3 29.Rf2?? Rb1–/+ 30.Kh2 Qh4?? 31.g3 Qf6+/– 32.e5 Qa6 33.Qd8 Kg7 34.Qd4 (34.Qd4 Re1 35.Qc3 Nf1 36.Kg1 Nd2 37.Kg2 Nf3 38.Qf3+/– (< 38.Kf3 Qb7 39.Qc6 Qc6 40.Kg4 Qd7 41.f5 Qd1 42.Re2 Qe2 43.Kf4 Qe4 44.Kg5 h6)) 1–0. nizinna – lokopo, kurnik, 2011.

7.Nf3 0–0 8.e3 b6 9.Be2 Bb7 10.0–0 d6 11.d4 Nbd7 12.Nbd2 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Nd2 Bb7 15.Bf3 Qa8 16.Bb7 Qb7 17.Bc3 Ra8 18.Qb1 Bf6 19.Qb3 d5 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 c5 22.bc6 Qc6 23.Bc3 h6 24.Bb4 Qb5 25.c4 dc4 26.Qc4 Qc4 27.Nc4 ½–½. Yeung,Chun Keung (1640) – Haznedaroglu,Kivanc (2290), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

7.Nf3 0–0 8.e3 c5 9.Be2 d5 10.c4 Nbd7 11.d4 cd4 12.Bd4 dc4 13.Bc4 Qc7 14.Nbd2 e5 15.Bb2 Bd6 16.Qc2 Nc5 17.Ng5 Qe7 18.Nde4?? Nce4 19.Ne4=+ Ne4 20.Qe4 Bb4 21.Ke2 Bd6 22.Rd1 Kh8 23.Qd3 Bc5 24.Qe4 f6 25.Bd3 g6 26.Qh4 Kg7 27.Bc4 b6 28.Qe4 Rd8 29.Rd8 Qd8 30.Qd5 Qd5 31.Bd5 ½–½. Larsen,Andreas – Stein,Indregard, Klubbmesterskap, 1998.

7.Nf3 d5 8.e3 Nbd7 9.Be2 0–0 10.0–0 c5 11.c4 Qc7 12.Qb3 b6 13.d4 Bb7 14.Nbd2 Ra8 15.Bb2 cd4 16.ed4 dc4 17.Bc4 Nd5 18.Ne4 –+. Pietrzak – Chyla, corr PL 1988–90.

7.Nf3 d6 8.e3 c5 9.c4 Qc7 10.Be2 0–0 11.0–0 Nfd7 12.d4 f5 13.Qa4 b6 14.Nfd2 Nf6 15.Bf3 d5 16.dc5+= Bc5 17.Bf6 Rf6 18.cd5 Rh6 19.g3 e5 20.Rd1 f4 21.ef4+– ef4 22.Ne4 Qd7 23.Nc5+– bc5 24.Qf4 Qd6? 25.Qd6 Rd6 26.Rc1 Nd7 27.Nc3 Nb6 28.Ra1 Rf6 29.Bg2 Bf5 30.Ra7 Bd3 31.Rc7 c4 32.Bf1 Re6 33.Rc6 Nd5? 34.Re6 Nc3 35.b6 Ne4 36.b7 (36.b7 Nf6 37.b8Q Kf7 38.Qd6 Bf1 39.Re7 Kg6 40.Kf1+–) 1–0. Buczinski,Henryk – Wieczaszek,Jan, Siemianowice Slaskie, 1994.

5.Nc3 ba4–/+

6.Na4 Na6 7.h4 h6 8.h5 b6 9.f3 Bb7 10.g4 Nc5 11.Nc5 Bc5 12.Nh3 d6 13.g5 hg5 14.Ng5 e5 15.e3 Nd5 16.Rg1 Rh5 17.f4 g6 18.Be2 Rh2 19.Bb5? c6–+ 20.Bc4 Ra1 21.Qa1 ef4 22.Bd5–/+ cd5 23.Bf6?? Qd7 24.Nf3 Rh5 25.Bd4 fe3 26.de3 Qe6 27.Kd2 Bd4 28.Qd4 Qd7 29.Rb1 Qc6 30.Rb6–/+ Qc4?? 31.Qc4 dc4+/– 32.Rb7 Rf5 33.Nd4 Rf2? 34.Kc3 Rf6 35.Rb8 Kd7 36.Rb7 Ke8 37.Rb6 Kd7 38.Rb4 d5+/– 39.Rb5 Rd6 40.Nf3 Ke7 41.Ng5 Kf6+/– 42.Nh7 Kg7= 43.Ng5 f6?? 44.Nf3 Kh6? 45.Nd4 Kg5? 46.Rb8 f5 47.Rg8 Kf6 48.Ne6?? g5?? 49.Rf8?? Ke6–+ 50.Rf6?? Ke5 51.e4 fe4 52.Rd6 Kd6 53.Kd2 Ke5 54.c3 g4 55.Ke3 g3 56.Kd2 g2 57.Ke3 Kf5 58.Kd2 Kf4 59.Kc2 (59.Kc2 g1Q 60.Kb2 Qb6 61.Kc2 e3 62.Kc1 e2 63.Kd2 Qf2 64.Kc2 e1Q; 59.Kc1 g1Q 60.Kb2 Qb6 61.Kc2 e3 62.Kc1 e2 63.Kd2 Qf2 64.Kc2 e1Q). xtom – ita1979 (1660), kurnik, 2011.

6.Na4 Nc6 7.h4 d5 8.h5 Bd6 9.h6 g6 10.Nc5 Bc5?? 11.Ra8+/– Ba7?? 12.Nf3 0–0 13.Qa1 d4? 14.Nd4 Bd4= 15.e3? Bb2–/+ 16.Qb2 Qe7 17.Bd3 b6 18.Rh4 Bb7 19.Rf8 Qf8?? 20.Qf6+– Ne7 21.Rc4 Nd5 22.Qe5 Qh6 23.Rc7?? Nc7–/+ 24.Qc7 Bg2 25.Qd8= Kg7 26.Qd4 Kg8 27.Qb6?? Qh1 28.Ke2 Bf3 0–1. xtom – lukaszz91 (1640), kurnik, 2011.

5.Nc3 b4

6.Nb5 c6 7.Nd4 d5 8.e3 Bd6 9.h4 0–0 10.h5 h6 11.g4 e5 12.g5 ed4 13.gf6 Qf6 14.Bd4 Be5 15.Bc5?? Ba1 16.Bf8 Kf8 17.c3 bc3 18.Nf3 cd2 19.Nd2 Bc3 20.Rg1 Nd7 21.Bd3 Ne5 22.Bc2 Nf3 23.Ke2 Ng1 24.Qg1 Bd2 25.Kd2 b6 26.Qb1 c5 27.f4 d4 28.ed4 Qf4 29.Kd3 Bf5 30.Kc4 Qd4 31.Kb5 Bd7 32.Kb6 Rb8 33.Kc7 Rb1 (33...Rb1 34.Be4 Qe4 35.Kd7 Qd5 36.Kc7 Rb7 37.Kc8 Qd7; 33...Qe5 34.Kd7 Qe6 35.Kc7 Rc8 36.Kb7 Qc6 37.Ka7 Ra8) 0–1. xtom – waranex (1675), kurnik, 2011.

6.Nb5 d5 7.Ra2 Bd7 8.Qa1 Be7 9.e3 0–0 10.h4 Bb5 11.Bb5 c6 12.Bd3 Nbd7 13.h5 h6 14.Nf3 Bd6 15.g4 e5 16.g5 Ng4 17.Ne5?? Nge5 18.gh6 Nd3 19.cd3 f6 20.hg7 Kg7 21.Rg1 Kf7 22.h6 Rg8 23.Ke2 Be5 24.f4 Bb2 25.Rb2 Rg1 26.Qg1 Qg8 27.Qh2?? Qg4 28.Kf2 Rh8 29.Rb4 b6 30.a5?! ba5 31.Rb7 Ke7 32.Rc7 Rh7 33.Rc6 Qg6 34.f5 Qf5 35.Ke2 Qg4 36.Ke1 Ne5 37.Rc7 Kd8 38.Rh7 Nf3 39.Kd1 Nh2 40.Kc2 Nf3 41.Rh8 Ke7 42.h7 Qa4 43.Kb2–+ Qb4 44.Ka2 a4 45.Re8 Ke8 46.h8Q Ke7 47.Qg7 Ke6 48.Qg4 Qg4 49.Ka3 Nd2 50.Kb2 Qb4 51.Kc2 Nf3 52.Kd1 Qd2 0–1. xtom (1695) – nawal (1950), kurnik, 2011.

6.Nb5 Be7 7.e3 0–0 8.h4 c5 9.h5 h6 10.g4 Nh7 11.Bd3 d5 12.Bh7 Kh7 13.Nf3 f6 14.Rg1 Bd7 15.Ra2?? Bb5 16.Qa1 Ba6 17.g5 hg5 18.a5 e5 19.Rh1 d4 20.Qd1 de3 21.fe3 Bc4 22.Ra1 Bd5 23.Qe2 Bf3 24.Qf3 Nc6 25.Ke2 c4 26.c3 Qd3 27.Kd1 bc3 28.Bc3 Nb4 29.Rc1 Na2 30.Rc2 Nc3 31.Rc3 Qd6 32.e4 Ra5 33.Ke2 Ra3 34.Qf5 Kg8 35.h6 Rc3 36.dc3 Qd3 37.Kf2 Bc5 38.Kg2 Qe2 39.Kh3 Qh5 40.Kg2 Qe2 41.Kh3 Rd8 42.Qe6 Kf8 43.h7 Rd3 0–1. xtom – loque (1665), kurnik, 2011.

4.a4 b6

5.c4 Bb7 6.e3 d5 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 dc4 9.Bc4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qa8 12.Nc3 Bd6 13.0–0 Ng4 14.Be2 h5 15.h3 Ke7 16.d4 Ngf6 17.Bb2 g5 18.Qa1 Qg8 19.Ne5 g4 20.h4 g3 21.f3 Qd8 22.Nc6 Bc6 23.bc6 Nf8 24.Nb5 Nd5 25.Nd6 cd6 26.c7 Nc7 27.Rc1 Nd5 28.e4 Nf4 29.Bb5 N8g6 30.Qa7 Kf8 31.Rc7 Rh7 32.d5 e5 33.Qb6 Qh4 34.Qd6 Kg7 35.Be5 Ne5 36.Qe5 Kh6 37.Rc6 Ng6 38.Kf1 Qh1 39.Ke2 Qg2 40.Ke1 Qf3 41.Be2 Qf2 42.Kd2 g2 43.Qh5 Kg7 44.Rg6 fg6 45.Qe5 Qf6 46.Qg3 Qd4 0–1. Melich – Szymczak, Praha 1989.

5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Bb7 8.f4 d6 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Qa8 11.Nc3 e5 12.0–0 Be7 13.Qe1 0–0 14.Qg3 ef4 15.Qf4 Nc5 16.Nh4 Nfe4 17.Ne4 Be4 18.Qg4 Bg6 19.Nf5 Bf6 20.Bf6 gf6 21.Ne7 Kg7 22.Qf4 f5 23.Qg5 f6 24.Nf5 Kh8 25.Qh6 Rf7 26.Bh5 Qg8 27.Nh4 Bh5 28.Qh5 Ne4 29.Ra1 Rf8 30.Qh6 Rf7 31.Ng6 Qg6 32.Ra8 Qg8 33.Rg8 Kg8 34.d3 Nc3 35.Qh5 Re7 36.Qg4 Kf8 37.Qc4 Nd1 38.e4 f5 39.Qd4 Re5 40.h3 f4 41.Qc4 Re7 42.Qd5 Ne3 43.Qg5 Rf7 44.g3 Nc2 45.Qd8 Kg7 46.gf4 Nd4 47.Qg5 Kf8 48.Qh6 Kg8 49.Kf2 Rg7 50.Ke3 Nc2 51.Kd2 Nd4 52.Qf6 Rg2 53.Kc3 Nb5 54.Kb4 c6 55.Qd8 Kf7 56.Qd7 Kf8 57.Qc6 Rb2 58.Ka4 1–0. Abril,E – Alonso,JM, Spain, 1997.

5.e3 Bb7

6.ba6 Na6 7.a5 ba5 8.Ra5 Bb4 9.Rb5 Bc6 10.Rg5 0–0 11.Bb5 h6 12.Bc6 dc6 13.Rg3 Bd6 14.Rh3 Rb8 15.Qc1 Nc5 16.Nc3 Ncd7 17.Nge2 Rb7 18.0–0 Qb8 19.Ba1 Ng4 20.Nd4 c5 21.Nf3 c6 22.Ne4 Bc7 23.d3 f5 24.Ng3 Ndf6 25.Qa3 Bd6 26.Bf6 Rf6 27.Qa4 Rb5 28.c4 Rb1 29.Qc6 Rf1 30.Kf1 Qb1 31.Ke2 Qc2 32.Nd2 Bf8 33.Qe6 0–1. Machete99 (1705) – Kindbishop (2560), ICC, 2002.

6.Nf3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 a6 6.a4).

6.f4 Bb4!? =+.

6.f4 h5 7.Nf3= h4 8.Be2 Be7 9.0–0 h3 10.g3 c6 11.c4 d6 12.Nc3 Nbd7 13.Nd4+= ab5 14.ab5 cb5 15.Ncb5 Ra1 16.Qa1 0–0 17.g4 Nc5 18.g5 Ne8 19.Qe1 e5 20.Nf5 Be4 21.Ne7 Qe7 22.Qh4 Bg2 23.Re1 ef4 24.ef4 Qe4 25.Bh5 Qc2? 26.Bc3 (26…Ne6 27.Bf7 Kf7 28.Re6 Qb1 29.Re1+–; 26.Bf7 Kf7 27.Qh5 Qg6 28.Nd6 Nd6 29.Re7 Ke7 30.Qg6 Rf4 31.Qb1 Nc4 32.Bc3–+) 1–0. Mehlhorn,Uwe – Bastian,Jochen, remoteschach.de, 2003.

4.a4 c5

5.c4 b6 6.e3 Bb7 7.Nf3 Be7 8.Be2 d5 9.Ne5 Qc7 10.cd5 ed5 11.ba6 Ba6 12.Bb5 Bb5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 0–0 15.0–0 Bd6 16.f4 Nbd7 17.Nd7 Nd7 18.Qg4 d4 19.ed4 Nf6 20.Qf3 cd4 21.Bd4 Bc5 22.Bf2 Qd6 23.Nc3 Re8 24.Bc5 bc5 25.Rd1 g6 26.h3 h5 27.Qf2 Rd8 28.Rb1 Rb8 29.f5 Kg7 30.fg6 fg6 31.Rf1 Rf8 32.Qf4 Rd8 33.Qd6 Rd6 34.Rd1 Nd7 35.Kf2 Kf7 36.Ke3 Ke6 37.d3 Rd4 38.Ne2 Rb4 39.Nf4 Kf5 40.Rf1 Rb5 41.Nh5 Kg5 42.Ng3 Ra5 43.Ne4 Kh6 44.g4 Kg7 45.Rb1 Ra7 46.g5 Kf7 47.Rf1 Ke6 48.Nf6 Ne5 49.Ng4 Nd7 50.Nf6 Ne5 51.Ne4 Nd7 52.Rb1 Ra3 53.Rc1+/– Ra5 54.Kf4 Ra4 55.Ke3 Ra5 56.Rf1 Ra3 57.Rc1 Ra5= 58.h4 (58…Kd5 59.Nf6 Nf6 60.gf6+/–) 1–0. Bulcourf,Carlos (2265) – Trejo,Juan (2120), Buenos Aires CA–ch, 2000.

5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 b6 8.c4 Bb7 9.Nf3 d6 10.Be2 g6 11.0–0 Bg7 12.d3 Nbd7 13.Nbd2 0–0 14.Ne1 Qa8 15.Bf3 Bf3 16.Nef3 Qa3 17.Qc2 Ra8 18.Bb2 Qa7 19.Nb3 h6 20.Ra1+= Qb7 21.Qb1 d5 22.Ra2 Ne8 23.Bg7+= Ng7 24.Qa1 Ra2 25.Qa2 Ne8 26.Qa1 ½–½. algernon (2285) – vanadis (2380), net–chess.com, 2009.

5.Nf3 d5 ½–½. Kleiser,Gregor – Deutsch,Ludwig, Graz, 2000.

5.c4 d5

6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.c4 a6 6.a4).

6.e3 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.c4)

5.c4 d6

6.Nf3 b6 7.d3 Be7 8.e3 0–0 9.Be2 a5 10.0–0 Nbd7 11.d4 Bb7 12.Nbd2 Rc8 13.Nb3 Qc7 14.Nfd2 d5 15.Ba3 Rfd8 16.Rc1 Bf8 17.Bf3 e5 18.cd5 ed4 19.ed4 c4?? 20.d6!+– Qb8 21.Bb7 Qb7 22.Rc4 Nd5 23.Qf3 N7f6 24.Rfc1 Qd7 25.Ne4 Rc4+/– 26.Nf6 Nf6 27.Rc4 Bd6 28.Bd6 Qd6 29.Qc6 Re8 30.Rc1?? Qd5?? 31.Qd5+/– Nd5 32.Kf1 Kf8 33.g3 f5 34.Rc6 Re7? 35.Rd6+– Nc3 36.Rb6 Na4 37.Rb8 Kf7 38.Na5 Rc7 39.b6 Rc1 40.Ke2 Rb1 41.b7 Rb6 42.Nc4 Rb4 43.Ne5 Ke7 44.Nc6 (44…Kd6 45.Nb4+–) 1–0. hal1958 – taroak, playchess.de, 2003.

6.Nf3 Nbd7 7.e3 Nb6 8.a5 Nbd7 9.b6 Be7 10.Nc3 Nf8 11.Be2 Ng6 12.Qc2 Bd7 13.h3 Bc6 14.0–0 h6 15.Bd3 Ne5 16.Ne5 de5 17.Rfd1 Qd7 18.Ne4 Rd8 19.Nf6 gf6 20.Be4 Rg8 21.f3 f5 22.Bc6 Qc6 23.Be5 Qf3 24.d4 Qe3 25.Kh1 cd4 26.Re1 Qc3 27.Qc3 dc3 28.Bc3 Rd3 29.Be5 Rd2 30.g3 Rc2 31.Rac1 Rc1 32.Rc1 h5 33.c5 f6 34.Bc7 e5 35.c6 bc6 36.b7 Kd7 37.b8Q Rb8 38.Bb8 Bb4 39.Ra1 c5 40.Ba7 Kc6 41.Bb6 e4 42.Kg2 Bc3 43.Rf1 e3 44.Kf3 Bd4 45.Ke2 f4 46.Rf4 Be5 47.Rf3 Bd4 48.Rf5 Be5 49.Ke3 Bg3 50.Rc5 Kd6 51.Rh5 Ke6 1–0. purplegadge (1680) – bengi95 (1700), gameknot.com, 2014.

5.e3 d5

6.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.c4 a6 6.a4).

6.Nf3 Be7 7.c4 0–0 8.Qc2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.Be2 Qc7 12.d4 Ne4 13.0–0 b6 14.Nc3 Ndf6 15.cd5 Nc3 16.Qc3 ed5 17.dc5 bc5 18.Rd1 Rd8 19.Rd4 Bf8 20.Bd3 Qe7 21.Ra4 c4 22.Bc2 Qc5 23.Qa5 Qe7 24.Bc3 Ne4 25.Bb4 Qf6 26.Nd4 Qf2 0–1. Kleinke – Bluhm, Schwerin 1978.

4.a4 c6

(--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 c6 4.a4 a6).

5.c4 d5

6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 c6 6.c4).

6.e3 Be7 7.Nf3 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Be7 5.Nf3 c6 6.a4 0–0 7.c4 a6).

4.a4 d5

(--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.a4 e6 4.b5 a6).

5.e3

5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4).

5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1).

5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Bd6 8.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6).

5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.Be2 c5 10.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0 10.Be2 Nbd7).

5.e3 c5 6.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.c4 a6 6.a4).

5.e3 c5 6.Nf3 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3).

5.e3 Bd6 6.Nf3 0–0 7.c4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Bd6 8.Nf3 0–0 9.c4).

5.e3 Bd6 6.Nf3 0–0 7.Be2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Bd6 5.Nf3 0–0 6.Be2 a6 7.a4).

5.e3 Nbd7 6.Nf3 Bd6 7.c4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 c5 10.Be2 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0–0 10.Be2 Nbd7).

5.e3 Be7 6.c4 0–0 7.Nf3 c6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Be7 5.Nf3 c6 6.a4 0–0 7.c4 a6).

4.a4 Be7

5.c4 0–0 6.Nc3 d5 7.d3 dc4 8.dc4=+ Nbd7 9.Nf3 Bb4 10.Qc2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nc5 13.g3?? Nfe4–+ 14.Bg2 Qf6 15.0–0 Bc3 16.Bc3 Qc3 17.Ne1 Qc2 18.Nc2 Nd2 19.Ne3 Nf1 20.Kf1 Rd8 21.f4 Kf8 22.Kf2 Ke7 23.h4 Rd2 24.Bf3 Kd6 0–1. Baer,Cy (1895) – Markoja,Johann (2070), RSS4D easy–38, 2007.

5.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 Be7).

5.e4 0–0 6.e5 Nd5 7.Nf3 Bb4 8.Be2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nf4 11.0–0 Ne2 12.Qe2 d5 13.d3 Bd7 14.c4 dc4 15.dc4+= Be8 16.Bc3 Bc5 17.Nbd2 Nd7 18.Rd1 Qe7 19.Ne4 Bb6 20.Qc2 h6 21.Qb2 Bc5 22.Nc5 Nc5 23.Qa3 b6 24.Bb4 f6 25.ef6 Rf6 26.Bc5 bc5 27.Ne5 Rf5 28.Qe3 Bh5 29.g4 Qg5? 30.Qg5+– Rg5 31.f4 Rg4 32.Ng4 Bg4 33.Rd7 Be2 34.Rc7 Bc4 35.b6 Bd5 36.Rc5 Bb7 37.Rc7 Bd5 38.b7 Bb7 39.Rb7 Kf8 1–0. COMP – COMP, 2002.

5.Nf3 0–0 6.e3 (--> 5.e3 0–0 6.Nf3).

5.Nf3 d6 6.e3 ab5 7.ab5 (7.ab5 Ra1 8.Ba1=). pcmvr (2825) – jjones (2695), net–chess.com, 2006.

5.Nc3 ab5

6.ab5 Ra1 7.Qa1 0–0?? 8.e4?? (better is 8.Qa7+–) 8...d6 9.Nf3 Nbd7 10.Ne2 Nb6 11.d3 Bd7 12.c4 h6 13.g3 Qa8 14.Bg2 Qa1 15.Ba1 Ra8 16.Bf6 Bf6 17.0–0 Ra2 18.Nf4 Be7 19.Rc1 Kf8 20.d4 Ra4 21.Nd2 Bf6 22.d5 ed5 23.Nd5 Nd5 24.ed5 Bg5 25.f4 Bf6 26.Nf3 Bf5 27.Bf1 Be4 28.Kf2 Ra2 29.Ke3 Bf5 30.Bd3 Bd7 31.Nd4 Rh2 32.Ne2 Bd8 33.Ra1 b6 34.Nd4 Ke8 35.Bf5 Bf6 36.Ra8 Ke7 37.Nc6 Bc6 38.bc6 g6 39.Bd7 Bg7 40.Rc8 Bb2? (40...Rg2 41.Kf3 Rc2 42.Rc7 Rc3 43.Kg4 h5 44.Kh3 g5 45.Be6 Ke8 46.Rf7 Bh6+–) 41.Rc7 Ba3 (41...g5+–) 42.Rb7 Kd8 (42...Bc5 43.Kd3 Kd8 44.Rb8 Ke7 45.c7 Bd4 46.c8Q Rd2 47.Kd2 Bc3 48.Kc3 f5 49.Qe8 Kf6 50.Qf8) 43.Rb6 0–1. Jokmin,Alex – Vontina,Maria, RN–2009–0–00243, 2009.

6.ab5 Ra1 7.Qa1 b6?? 8.h4?? h6?? 9.h5?? Bb7 10.e3 d5 11.Bd3 0–0 12.f3 e5 13.g4 d4 14.Nce2 Bd6 15.g5= Nd5 16.gh6+/– gh6 17.Nh3 Qh4? 18.Nf2+– Qg5?? 19.Rg1 Qg1 20.Ng1 f6 (20...f6 21.e4 Nb4+–). xtom – autentyczny, kurnik, 2011.

5.e3 0–0

6.c4 d5 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Nc5 9.0–0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 b6 12.Qc2 Bb7 13.d4 Nce4 14.Nbd2 Qd6 15.Rc1 h5 16.Ne4 de4 17.Ne5 Ng4 18.Ng4 hg4 19.Bg4 f5 20.c5 bc5 21.dc5 Qd3 22.Be2 Qc2 23.Rc2 c6 24.Bd4 Ra8 25.Bc4 Kf7 26.g3 Ra5 27.Rb2 g5 28.bc6 Ba6 29.Ba6 Ra6 30.c7 Rc6 31.Rb7 Ke8 32.Rb6 Rc7 33.Re6 Kf7 34.Re5 Kg6 35.h3 Rb7 36.g4 f4 37.Re4 fe3 38.Re3 Bd8 39.Re8 Rd7 40.Be3 Kf7 41.Re4 Rd5 42.Rd4 Rd4 43.Bd4 Ke6 44.Kg2 Kd5 45.Be3 Be7 46.Kf3 Ke5 47.c6 Kd6 48.Ke4 1–0. Eick – Graefendorf, corr DDR 1984.

6.Nf3 b6 7.c4 c6 8.Be2 d5 9.0–0 dc4 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 cb5 13.Bb5 Bb7 14.Be2 Nc6 15.Nc3 Qc7 16.Nb5 Qd7 17.Nfd4 Rc8 18.Qb1 Bd8 19.Rc1 Nd4 20.Bd4 Rc1 21.Qc1 e5 22.Bb2 e4 23.Qc2 h5 24.Bd4 g6 25.Qb2 Nd5 26.Bc4 Bc6 27.Bd5 Qd5 28.Nc3 Qa5 29.Ne2 b5 30.Bh8= f6 31.Bf6+= Bf6 32.Qf6 Qd2 33.Qg6 Kf8 34.Qf6 Kg8 35.Qg5 Kf8 36.Qc5 Kg8 ½–½. Stejskal,Drahoslav – Mudrunka,Pavel, CZE–ch U18 Loucovice, 1979.

6.Nf3 c5 7.c4 d5 8.Nc3 Nbd7 9.ba6 ba6 10.Rb1 Qc7 11.Be2 Bb7 12.0–0 Rfd8 13.cd5 ed5 14.Qc2 d4 15.ed4 cd4 16.Nd4 Ne5 17.Nf5 Bf8 18.Rfc1 Rac8 19.f3 Qc5 20.d4 Rd4 21.Nd4 Qd4 22.Kh1 Qh4 23.Qd1 Neg4 ½–½. Machete99 (2240) – jimmy_schlumpf (2205), ICC, 2002.

6.Nf3 c6 7.c4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 d5 10.Be2 b6 11.Nc3 c5 12.d4 dc4 13.dc5 Bc5 14.Qd8 Rd8 15.0–0 Bb7 16.Ne5 Nd5 17.Bc4 Nd7 18.Nc6+/– Bc6 19.bc6 N7f6 20.Nd5 Nd5 21.Be5 Rc8 22.Ba6 Rc6 23.Bb7 Ne3? 24.Ra1+– f6 25.Bg3 Nc2 26.Ra8 Kf7 27.Bc6 Nd4 28.Ra7 Kg6 29.Be8 Kh6 30.Bf4 g5 31.Bc7 b5 32.Rb7 b4 33.Bd8 f5 34.Bf6 g4 35.Kf1 f4 36.Rg7 (36.Rg7 Nb3 37.Rg4 Nd2 38.Ke2 f3 39.Kd3 fg2 40.Bg7#) 1–0. wiking – celsolrc, internet, 2010.

6.Nf3 ab5 7.ab5 Ra1

8.Ba1 b6 9.Bd3 Bb7 10.0–0 c5 11.Ng5 d5? 12.Bf6+– Bf6 13.Qh5 h6 14.Bh7 Kh8 15.Nf7 Rf7 16.Qf7 Kh7 17.Qb7 Nd7 18.Qc6 Qe7 19.e4 Kg8 20.ed5 ed5 21.Qd5 Kh8 22.Na3 Qd8 23.Re1 Qc8 24.Nc4 Bd4 25.Nd6 Qc7 26.Re8 Kh7 27.Qf5 g6 28.Qf7 Bg7 29.Qg8 1–0. pcmvr (2110) – guerino (2100), net–chess.com, 2006.

8.Ba1 d5

9.c4 c5 10.Bd3 Nbd7 11.Qc2 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Be2 Nbd5 14.0–0 Qa5 15.Nc3 Bd7 16.Ne5 Nb4 17.Qb3 Ra8 18.Nd7 Nd7 19.Bb2 Qc7 20.Ne4 Nd5 21.Rc1 N7f6 22.Nc5 Bc5 23.d4 b6 24.Bf3 Rc8 25.e4 Nb4 26.dc5 bc5 27.Qe3 Qe7 28.Be2 Nd7 29.Rd1 Ra8 30.Qg3 e5 31.Rd7 Qd7 32.Qe5 f6 33.Qc5 Qd2 34.Qc4 Kh8 35.Bc3 Qa2 36.Qa2 Na2 37.Bd2 ½–½. Van Daatselaar,JB – Lucena Cifre,Rafael, EM/CL/Q21–4 ICCF Email, 2002.

9.Be2 c5 10.c4 b6 11.0–0 Nbd7 12.d3 Qc7 13.Nbd2 Bb7 14.Qc2 Rc8 15.Bb2 Bd6 16.Ra1 Ra8 17.cd5 ed5 18.d4? (18.Ra8!? Ba8 19.Qa4 Bb7 20.Ba3=) 18...c4 19.h3 (19.e4? de4 20.Ng5 Bh2 21.Kh1 e3! 22.fe3 Bg2! 23.Kg2 Qg3 24.Kh1 Ra1 25.Ba1 Qg1) 19...Ra5 20.Ra5 ba5 21.Bc3 Bb4 22.e4 Nb6 23.Ne5 Nfd7 24.Nd7 Qd7 25.ed5 Qb5 26.Bb4 ab4 27.Bc4 Nc4 28.Qc4 Qc4 29.Nc4 Kf8 30.d6 Ke8 31.Ne5 b3 32.d7 Kd8 33.Nd3 Ba6 34.Nb2 Kd7 35.f3 Kd6 36.Kf2 Kd5 37.Ke3 Bf1 38.Kf2 Bg2! 39.Kg2 Kd4 40.Na4 Kd3 41.Kg3 Kc2 42.Kf4 b2 43.Nb2 Kb2 44.Ke5 Kc3 45.h4 Kd3 46.Kf4 (46.h5 Ke3 47.f4 Kf3 48.Kf5 (48.f5 Kg4 49.h6 gh6 50.Kf6 h5) 48...g6 49.hg6 hg6 50.Kg5 Ke4 51.Kg4 f5; 46.f4 Ke3 47.f5 Kf3 (47...f6 48.Ke6 Kf4 49.Kf7 Kf5 50.Kg7 h5 51.Kh6 Kg4) 48.f6 g6 49.Kd6 Kg4 50.Ke7) 46...Kd4 47.h5 h6 (47...Kd5 48.Kf5 (48.Kg5 h6 49.Kf5 Kd6 50.f4) 48...Kd6 49.h6 gh6 50.Kf6 h5 51.f4 h4 52.Kf7 h3 53.f5 h2 54.f6 h1Q) 48.Kf5 Ke3 49.f4 Kf3 50.Ke5 Kg4 0–1. W Labahn – Schmidt, corr 1990 (Labahn).

9.d4 c5 10.dc5 Ne4!?

11.Nbd2 Qa5 12.Be2 Bd7 13.0–0 Bb5 14.Bb5 Qb5 15.Ne4+= de4 16.Qd4 Bf6 17.Qe4+/– Ba1 18.Ra1 Qc5+= 19.Qb7 Qc2 20.h3 Qc6 21.Ra7+= Qb7 22.Rb7 Nc6 ½–½. Sokolski,Alexey – Geller,Efim P, URS–ch sf Kiev, 1957.

11.Nbd2 Bc5 12.Ne4 de4 13.Qd8 Rd8 14.Ng5+= Bb4 15.c3 Be7 16.Ne4 +=.

11.Nbd2 Nc5 12.c4 A) 12...b6 13.Be2 Bb7 14.0–0 Bd6 15.Bd4 Qc7 16.cd5=; B) 12...dc4 13.Bc4 Nd3 14.Bd3 Qd3 15.Qe2 Qg6 16.0–0=.

11.Nbd2 Nc5 12.Bd4 b6 13.Be2 f6 14.c4 Bb7 15.0–0 Qd7 16.Qc2 =.

11.Nbd2 Nc5 12.Be2 A) 12...Bd7 13.0–0 Qa5 14.Qb1 b6 15.Bd4 Rd8 16.Rc1+=; B) 12...b6 13.0–0 f6 14.c4 Bb7 15.Qc2 Nbd7 16.cd5=; C) 12...Nbd7 13.c4 Nb6 14.0–0 f6 15.cd5 Qd5 16.Qc2=; D) 12...Qb6 13.0–0 Nbd7 14.c4 dc4 15.Qb1 Qc7 16.Nc4+=; E) 12...f6 13.Bd4 e5 14.Bc5 Bc5 15.c4 Be6 16.cd5=.

4.ba6 Na6

5.a4 Be7 6.g3 d5 7.Bg2 0–0 8.e3 Nc5 9.a5 b6 10.ab6 Ra1 11.Ba1 cb6 12.Ne2 Ba6 13.d3 b5 14.0–0 b4 15.Nd4 Qb6 16.c4? Nd3! 17.Qd3 Bc4 18.Qd1 Bf1 19.Bf1 b3 20.Qb3 Qa7 21.Bc3 Rb8 22.Qc2 Qc5 23.Bd3 g6?? 24.Ne2 Rc8 25.Qb3 Bd6?? 26.Kg2 e5 27.Qb2 Nd7 28.Qb5 Qc7? 29.Ba5 Qb8?? 30.Qb8 Rb8= 31.f4? e4–+ 32.Bc2 (32.Bc2 Rb2 33.Nd4–+). poganinbezdom – aspalla, kurnik, 2011.

5.d4 d5 6.Nc3 Bb4–/+ 7.e3 Ne4 8.Nge2 0–0 9.g3 Qf6 10.Bg2?? Qf2 0–1. islanderfan (1740) – chessdeviant (2110), net–chess.com, 2006.

5.e3 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.Nc3 Nc5 10.d4 Na4 11.Na4 Ra4 12.a3 Qa8 13.c4 Ra5 14.Qb3 Qa7 15.Ne5 Ra8 16.Rfb1 Ba3 17.Bc3 1–0. VELEROFONTIS – “JanTimman”, playchess.de, 2002.

5.e3 Nc5 6.a3 Na4 7.Be5 d6 8.Bg3 Be7 9.Bb5 Bd7 10.Bd7 Qd7 11.Nf3 0–0 12.0–0 e5 13.d3 Qb5 14.Nbd2 Nc3 15.Qe1 Qa4 16.Nb3 Nb5 17.d4 e4 18.Nfd2 b6 19.Qe2 d5 20.Nb1 Rfc8 21.h3 Bd6 22.Be5 Be5 23.de5 Nd7 24.Qg4? Ne5–+ 25.Qf5 f6 26.Qe6–/+ Kh8 27.Qd5 Nd6 28.Nd4 Qa5 29.Qe6 Re8 30.Qb3 Ndc4 31.Nc3? Nd6 32.Nce2 Qa4 33.Qb2 Qc4 34.Nf4 Nc6 35.Nc6 Qc6 36.Qb4 Ra4 37.Qd2 Rd8 38.Qe2 Nc4 39.Qg4 Qd7 40.Qg3? g5 41.Ne2 Qf5 42.Nd4 Qe5=+ 43.Qg4 Rd6?? 44.Qc8+– Kg7 45.Qc7 Kg6+/– 46.Qc8 Rd4?? 47.ed4+– Qd4 48.Qg8 Kh6 49.Qf8 Kg6 50.Rad1 Qe5 51.Qg8 Kh6 52.Qd5 Qd5+= 53.Rd5 Ra3 54.Rd4 (54.Rd4 Rc3 55.Rb1 Rc2 56.Re4+=) 1–0. wojtekkk (1605) – roman56789 (1620), kurnik, 2011.

5.e3 c6 6.Ba6 Ra6 7.Nf3 b5 8.0–0 Be7 9.a3 0–0 10.d4 Bb7 11.Nbd2 Qa5 12.Qc1 Qc7 13.Ne5 Bd6 14.Nef3 c5 15.dc5 Bc5 16.Bf6 gf6 17.e4 Qd6 18.Nb3 Ba3–/+ 19.Qh6 Bb2 20.Ra6 Ba6 21.Qh4 Be5 22.Qg4 Kh8 23.h3 Bb7 24.Ne5 Qe5 25.Nd2 d5 26.ed5 Bd5 27.Nf3 Qe2 28.Re1? Qc2–+ 29.Nd4? Qc4 30.Qf4 Rg8?? 31.Qf6+– Rg7 32.Ra1 Qc8 33.Nb5= Qg8 34.g3+/– h6 35.Qh6 Rh7 36.Qf6 Qg7 37.Qg7 Kg7 38.Nd6?? Rh3–+ 39.Ra7?? Rh1 0–1. wojtekkk – gggojan, kurnik, 2011.

5.e3 d5 6.Nf3 Bd6 7.d4 0–0 8.c4 b6 9.a3 Bb7 10.cd5 ed5 11.Bd3=+ Re8 12.0–0 Nb8 13.Nc3= c6 14.Re1 Ba6=+ 15.e4 Bd3 16.Qd3 Ne4 17.Ne4 de4 18.Re4 Re4 19.Qe4 Ra5 20.Re1 Rd5 21.Qe8 Bf8 22.a4 Qe8 23.Re8 Nd7 24.Bc3 f6 25.Rc8 c5 26.Kf1 Kf7 27.Rc7 Be7 28.Ke2 g6 29.Kd3 Ke6 30.Kc4 Rf5 31.dc5 Rc5= 32.Rc5 Nc5 33.Nd4 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Hughes,Roy, IECC, 1996.

5.Nf3 d5 6.e3 Bd6 7.c4 0–0 8.Nc3 b6 9.Nb5 Be7 10.Be2 Bb7 11.0–0 Nc5 12.Be5 c6 13.Nc3 dc4 14.Bc4 b5 15.d4 bc4 16.dc5 Bc5 17.Rb1 Ba6 18.Nd4 Qc8 19.Qf3 Nd7 20.Bg3 Bb7 21.Rfd1 Ra7 22.Qe2 Re8 23.Ne4 Bf8 24.Qc4 c5 25.Nb5 Be4 26.Na7 Qa8 27.Nb5 Nb6 28.Qf1 Nd5 29.Rbc1 Qa2 30.h3 h6 31.Qc4 Qc4 32.Rc4 Bg6 33.Bd6 Nf6 34.Bf8 Rf8 35.Rc5 Ra8 36.Rdc1 Ra2 37.Rc8 Kh7 38.Nd6 Rd2 39.R1c6 Ne4 40.Ne4 Be4 41.Rb6 Kg6 42.Rc4 Bd5 43.Rg4 Kf6 44.Rf4 Kg6 45.Rd6 Rb2 46.Rd7 f5 47.Rd4 Kf6 48.Ra4 Rb1 49.Kh2 Rf1 50.Kg3 g5 51.Raa7 h5 52.f3 h4 53.Kh2 Re1 54.Rf7 Ke5 55.Rg7 Re3 56.Rg5 Kf4 57.Rg8 e5 58.Rg6 e4 59.Rd7 ef3 60.gf3 Bf3 61.Rd2 Be4 62.Rf2 Ke5 63.Rh6 Rc3 64.Rh4 Kd4 65.Rh8 Ke3 66.Ra2 f4 67.Rb2 f3 68.Rf8 Rc6 69.h4 Rh6 70.Kh3 Rg6 71.Rb3 Kf2 72.h5 Rg3 73.Kh4 Rg1 74.Rb2 (time) 1–0. Morozevich,A – seinfeld, ICC blitz, 2000.

5.Nf3 Be7

6.e3 0–0 7.Be2 b6 8.0–0 d5 9.Ne5 Nc5 10.Nc6= Qe8 11.Ne7 Qe7 12.Ba3 Qd8 13.d4+/– Ra3 14.Na3 Nce4 15.Nb5 c6 16.f3 cb5 17.fe4 Ne4 18.Bb5 Nc3 19.Qd3+– Ne4 20.a4 Qc7 21.c4 Bb7 22.Rfc1 dc4 23.Qc4 Qb8 24.Qc7 Qa8 25.Qb6 Nd2 26.Rc2 Nb3 27.Rb1 Be4 28.Bc6 Bc6 29.Qc6 Na5 30.Qa8 Ra8 31.Rc5 h6 32.Rbb5 (32.Rbb5 Nc6 33.Rc6 Ra4 34.Rc7 Ra1 35.Kf2+–) 1–0. pierre (2015) – kostovist (1635), internet, 2006.

6.e3 b6 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.Nd4 Bd7 10.Nc3 c5 11.Ndb5 Nc7 12.a4 Nb5 13.Nb5 Re8 14.Be5 Bb5 15.Bb5 Rf8 16.Rb1 Nd7 17.Bg3 Kh8 18.d3 f6 19.c4+/– Ne5 20.f4 Ng6 21.f5 ef5 22.Bc6 Rc8 23.Bd5 Qd7? 24.Rb6+– Rcd8 25.a5 Ne5 26.a6 Ng4 27.Qf3 g6 28.Rb7 Qe8 29.a7 Ra8 30.Ra1 Ne5 31.Be5 fe5 32.Re7! Qe7 33.Ba8 e4 34.Be4! fe4 35.Qf8! Qf8 36.a8Q Qa8 37.Ra8 (37.Ra8 Kg7 38.d4+–) 1–0. pierre – kostovist, internet, 2006.

4.c4 ab5

5.cb5 Ra5 6.e3 Ne4 7.a4 Qh4 8.g3 Qe7 9.Bg2 Nc5?? 10.d4+– Nca6 11.ba6 ba6 12.Nf3 Nc6 13.0–0 h5 14.Bc3 Rf5 15.e4 Rf6 16.e5 Rf5 17.Nh4 Rg5 18.Nd2 f6 19.Ne4 Rg4 20.f3 Rh4 21.gh4 f5 22.Ng5 g6 23.f4 Bh6 24.d5 ed5 25.Bd5 Bg5? 26.hg5 h4 27.h3 Kf8?? 28.Bc6 dc6 29.Qd3 Bb7 30.Rfd1 c5 31.Rab1 c6 32.Qd8 Qd8 33.Rd8 Kg7 34.Rh8 Kh8 35.Rb7 Kg8 36.Rc7 Kf8 37.Rc6 Ke8 38.Rg6 Kd7 39.Ra6 Kc7 40.Rh6 Kb7 41.Rh4 Kc6+– 42.Rh6 Kd5 43.Rf6 Kc4 44.Be1 Kd3 45.Rf5 c4 46.e6 Ke4 47.Rc5 Kf4 48.Rc4 Kg5 49.e7 Kf5 50.e8Q Kf6 51.Rf4 Kg5 52.Bd2 Kh6 53.Rg4 Kh7 54.Qg8 (54.Qh5) 1–0. elsh1403 (1640) – silverage1984, kurnik, 2011.

5.cb5 b6

6.a4 Bb7 7.Nc3 d5 8.e3 Be7 9.Nf3 Nbd7 10.Bd3 Nc5 11.Bb1 Nfe4 12.Ne4 (12.0–0 c6=) 12...Ne4 (12...de4 13.Ne5+= (13.Bg7? Rg8 14.Be5 ef3–+)) 13.Be4 (13.0–0!? 0–0 14.Qc2=) 13...de4+= 14.Ne5 (14.Bg7? Rg8 (14...ef3 15.Bh8 fg2 16.Rg1+/–) 15.Be5 ef3 16.gf3 Bf6 17.Bf6 Qf6–+) 14...0–0 15.0–0 f6 16.Nc4 Bd5 17.d3 ed3 (17...Ra7!?+=) 18.Qd3= Bb4 19.Rfd1 Qe7. Anderson,George – Gannon,Keith, Winnipeg Remembrance op, 2003.

6.e3 Bb7 7.Nf3 d5 8.g3 (8.d4 c6=) 8...Nbd7 9.Bg2 Nc5 10.–0 Be7 11.d4 Nce4 12.Nbd2 Nd6 13.Ne5 0–0 (13...Nb5 14.a4 Nd6 15.Qc2+=) 14.Nc6 (14.a4!?+=) 14...Bc6+= 15.bc6 Ra7 16.a3 Qa8 17.Qb3 Rc8 18.h3 Qc6 19.Rfc1 Qa4 20.Qa4 Ra4 21.f3 Nb7 22.e4 c5 23.e5 Nd7 24.f4 c4 25.Bf3 Rca8 (25...f6 26.f5 Kf7 27.Nf1 fe5 28.fe6 Ke6 29.Ne3=) 26.Rc3 (better is 26.Nc4 Kf8 27.Nd2 Ba3 28.Ba3 Ra3 29.Ra3 Ra3 30.Rc7=) 26...b5–/+ 27.Bd1 (27.Rb1 Nd8 28.Bd1 R4a6–+) 27...R4a6 (27...b4 28.Rf3 ba3 29.Nb1 ab2 30.Ra4 Ra4 31.Ba4–+) 28.h4 (better is 28.Rb1–/+) 28...b4 29.Re3 c3 30.Bc3 bc3 31.Rc3 Ra3?? (31...Bb4 32.Rc7 Bd2 33.Kf2–+) 32.Rca3? (better is 32.Raa3 Ra3 33.Rc7 Rg3 34.Kf1–/+) 32...Ra3–+ (32...Ba3?! 33.Nb1=) 33.Ra3 Ba3 34.Ba4 Nb6 35.Bc6 (35.Bb5 Na5 36.Kf2 Bb2–+) 35...Na5 36.Bb5 Nbc4 37.Nc4 Nc4 38.Kf2 Nd2 (38...Bb2 39.Ke2 Bd4 40.h5–+) 39.Ke2 (39.Ba4 h5–+) 39...Ne4 40.Kd3 (40.Bd3 Ng3 41.Kf3 Nh5–+) 40...Ng3 41.Kc3 Bc1 42.f5 (42.Ba4 Bf4 43.Bd1 Nf5–+) 42...Nf5 43.h5 (43.Be2 Be3–+) 43...Ng3 44.Kc2 Be3 45.Kd3 Bc1 (better is 45...Nf5!? 46.Ke2–+) 46.Kc2 Bh6 47.Bd3 g6 48.hg6 hg6 49.Kc3 (49.Bb5 Be3–+) 49...Ne4 50.Kc2 g5 (50...Be3 51.Be2 Bd4 52.Bb5–+) 51.Kd1 (51.Be2 Nf2–+) 51...g4 52.Ke2 Bg5 53.Kf1 (53.Ba6 Ng3 54.Kf2 Nf5–+) 53...f5! 54.Kg2 (54.ef6 Bf6 55.Kg2 Bd4–+) 54...f4 55.Kf1 (55.Be2 f3 56.Bf3 gf3 57.Kf3 Bh4–+) 55...g3 (better is 55...f3 56.Be4 de4–+) 56.Kg2 Nd2 57.Be2 Bh4 (better is 57...Kf8–+) 58.Kh3 (58.Bg4 Kf7 59.Bh5 Kf8–+) 58...Ne4 (58...f3 59.Bf3 Nf3 60.Kg2 Ne1 61.Kh1 g2 62.Kg1 Kh8 63.Kh2 Bf2 64.Kh3 Kh7 65.Kg4 g1Q 66.Kh5 Qg6) 59.Kh4 (59.Kg2 Bd8 60.Bg4–+) 59...Nf2 (59...g2 60.Bf3 g1Q 61.Be4 de4 62.Kh5 f3 63.Kh4 f2 64.d5 Qh2 65.Kg5 f1Q 66.de6 Qff4 67.Kg6 Qh7) 60.Bf1 (60.Bf3 Nd3 61.Kg4 Ne1 62.Kf4 g2 63.Bg2 Ng2 64.Kf3 Nh4 65.Ke2 Kf7–+) 60...g2 (better is 60...Kf7–+) 61.Bg2+= (61.Bg2 Nd3 62.Bf1+=). MasterofDisaster – mic64, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.e3 Bb7 7.Nf3 d6 8.a4 Nbd7 9.Nc3 Be7 10.Bc4 0–0 11.Ne2 Bf3 12.gf3 Ne5 13.Qc2 (better is 13.Be5!? de5 14.0–0=+) 13...Nf3–/+ 14.Kf1 Qd7 15.h4 e5 16.h5 h6 (better is 16...d5!? 17.Ba2 Rfc8–+) 17.Ng3–/+ d5 18.Be2 e4 19.Bf3 ef3 20.Nf5 Kh8 21.Rh3 Rac8 22.Rf3 c6 23.Qd3 (23.Ne7!? Qe7 24.Bf6 gf6 25.Qf5 cb5 26.ab5+/– (< 26.Qd5 ba4 27.Qd4 Qe5=)) 23...Bd8 24.Ke2 Nh5? (better is 24...cb5 25.ab5 A) 25...Nh5 26.Rh1 Bf6 27.Bf6 Nf6 28.Nh6 gh6 29.Rh6 (29.Rf6?! Qg4 30.Rf3 Kg7+–) 29...Kg7 30.Rhf6+– (30.Rff6?! Qg4 31.f3 Qg2 32.Kd1 Qg1 33.Ke2 Qg2 34.Kd1 Qg1 35.Ke2 Qg2=); B) 25...Qe6+=) 25.Rh1+– Bf6 26.Ba3 (better is 26.Qb1!? Bb2 27.Qb2 d4 28.Rh5 cb5+–) 26...g6 27.Bf8 Rf8 28.Nh6 Kg7 29.Nf5 (29…Kg8 30.bc6 Qc6 31.Qb5+–) 1–0. Galaxy7 – rayban2, Caissa.com, 2004.

6.e3 Bb7 7.Nf3 d6 8.Be2 h6 9.0–0 Nbd7 10.d4 d5 11.a4 Bd6 12.Ne5 0–0 13.h3 Ne4 14.f3 Ng5 15.h4 Nh7 16.g3 Be5 17.de5 c6 18.Nc3 c5 19.f4 f5 20.Bh5 d4?? 21.ed4+/– cd4 22.Qd4 Nc5 23.Qc4 Qd2 24.Qe6?? Ne6–+ (24...Ne6 25.Rf2 Qe3–+) 0–1. elsh1403 – vito40, kurnik, 2011.

6.e3 Bb7 7.Nf3 Be7 8.Be2 d6 9.0–0 Nbd7 10.d4 Ne4 11.Nbd2 Ndf6 12.Qb3 0–0 13.Rfc1 Qd7 14.Rc2 Rfc8 15.Rac1 Ra7 16.a4 Ba8 17.h3 g5 18.Ne1 h5 19.f3 Ng3 20.Kf2 Ne2 21.Ke2 g4 22.hg4 hg4 23.Nd3 g3 24.Rh1 Bf8 25.Rh3 Bg7 26.Rg3 Bb7 27.Rc1 Rca8 28.Ra1 Bd5 29.Qd1 Bb7 30.Qh1 Nd5? 31.Ne4 f5 32.Ng5 Nf6 33.Nf4 Ra4 34.Nge6 Ra2?? 35.Rg7+– Qg7 36.Ng7 (36.Ng7 Rb2 37.Kd3 Kg7 38.Ra8 Ba8 39.Qc1 Be4 40.fe4 fe4 41.Kc4 d5 42.Nd5 Nd5 43.Qb2 Ne3 44.Kb3+–) 1–0. elsh1403 – jon01 (1645), kurnik, 2011.

5.cb5 c5

6.e3 d5 7.Nf3 Bd6 8.a4 Nbd7 9.Be2 e5 10.d3 0–0 11.0–0 Qc7 12.g3 Re8 13.Nc3 Nf8 14.Qc2 d4 15.Nd1 Ng6 16.e4 Qd7 17.Re1 Ng4 18.Bf1 f5 19.h3 Nh6 20.Nh2 (20.ef5 Nf5 21.Bg2 Rf8=) 20...Qf7 21.f3 (21.ef5!? Nf5 22.Bg2+=) 21...Be6–+ 22.Qd2 fe4 23.fe4 Qd7 24.Nf2 Rf8 (24...Bb3 25.a5 Qb5 26.Reb1–/+) 25.Bc1 Bc7 26.Re2 Ba5 27.Qd1 Nf7 28.Nf3 h6 29.Bg2 Nd6 30.Bd2 c4 31.Ba5 Ra5 32.dc4 Nc4 33.Qd3 Raa8 (33...Rfa8 34.Rea2–+) 34.Rc2–/+ Ne3 35.Rc5 Rf7 36.a5 (36.Qe2 Ng2 37.Kg2 Raf8 38.Ne5 Ne5 39.Re5 Rf2 40.Qf2 Bh3 41.Kg1 Rf2 42.Kf2 Qc7 43.Re8 Kf7–+) 36...b6! 37.Re5 (37.ab6 Qd6 Double attack (37...Ra1 Pinning; 37...Ra1 Deflection; 37...Qd6 Decoy)) 37...Ne5 (37...Rf3 38.Re6 Rg3 39.Rg6 Rg6 40.Ng4 Ng4 41.hg4 Qg4 42.Qc2 Ra5 43.Re1–+) 38.Ne5 Qd6 39.Nfg4 Bg4 (39...Ng2?! 40.Nf7 Kf7 41.Kg2 Bg4 42.hg4 Ra5 43.Qb3 Kg6 44.Ra5 ba5 45.Qf3=) 40.Ng4 Qg3 41.Ne3 de3 (41...Qe3?! 42.Qe3 de3 43.a6+=) 42.Qd5? (better is 42.a6–+) 42...Ra5 43.Ra5 (43.Rf1 Raa7 44.Qc4–+) 43...ba5 44.Qa2 Qe1 45.Kh2 Qd2 46.Qe6 e2 47.Qe8 Rf8 48.Qe6 Kh8 0–1. Stolzenwald,Karl Heinz – Hesse,Maximilian (2040), Bad Woerishofen op1, 2006.

6.e3 b6

7.d4 d5 =.

7.Nf3 Bb7 8.Nc3= d5 (8...Be7 9.d4=) 9.d4 (9.Be2 d4 10.ed4 cd4–/+) 9...Nbd7 (9...Bd6 10.dc5 bc5 11.Bd3=+) 10.Be2 Bd6 11.a4 0–0 12.0–0 Qe7 13.Qc2 (13.dc5 Nc5 (< 13...bc5 14.a5+=) 14.Rc1 e5=+) 13...Rfc8=+ 14.Rfc1 Ne4 (14...Ra5 15.dc5 Nc5 16.Nd4=+) 15.Qd1 (15.dc5 Ndc5 16.Ne4 Ne4=+) 15...Ndf6 (15...c4 16.Ne4 de4 17.Ne5 Be5 18.de5=) 16.h3 (16.dc5!? Nc5 17.Nd4=+) 16...c4=+ 17.Rc2 (17.Qc2 Ra5=+) 17...g5 (17...Nc3!? 18.Bc3 Ne4–/+) 18.Nd2 Nd2 (18...Nc3 19.Bc3 Kg7 20.Qc1=) 19.Qd2 h5 (19...Ra5 20.Rac1=) 20.Qd1 Kg7 (20...h4!?=) 21.Bh5+= Nh5 22.Qh5 Rh8 23.Qf3 f5 24.g4 (better is 24.Kf1!?+=) 24...fg4=+ 25.Qg4 (25.hg4 Raf8 26.Qd1 Rh3=+) 25...Rh4 26.Qf3 (26.Qg2 Rah8=+) 26...Rf8= 27.Qg2 (27.Qh1 g4 28.Qg2 Qg5–/+) 27...Rfh8=+ 28.f4 Rh3 29.Re2 Kf8 30.Rf2 g4 31.e4 Qh4 32.Qh3 Qh3 33.Rg2 g3 (34.Rg3 Qg3 35.Kf1 Rh1 36.Ke2 Rh2 37.Kd1 Qg1#) 0–1. Zylla,Johannes – Herrmann, BSF–VM C–Turnier, 1994.

7.Nf3 d5 8.Be5 =+.

7.d4 Bb7

8.Nf3 Be7

9.dc5 bc5

10.a4 0–0

11.Nbd2 Qc7 A) 12.Bd3 A1) 12...Qa5 13.Qc2 d5 14.Bc3 Qd8 15.a5 c4 16.Be2+/–; A2) 12...d5 13.Bc3 (13.Qc2 c4 14.Ng5 h6 15.Nh7 Nh7 16.Bh7=; 13.Bc2 Rc8 14.0–0 Nbd7 15.Rb1 Bd6 16.Re1+=) 13...Rc8 14.0–0 Qd8 15.Qb1 c4 16.Bc2+=; A3) 12...Rc8 13.Qc2 d5 14.Be2 Nbd7 15.0–0 Bd6 16.Rfb1=; B) 12.Qc2 d5 13.Qc3 (13.Bd3 c4 14.Ng5 h6 15.Nh7 Nh7 16.Bh7=) 13...Ne8 14.Be2 Bf6 15.Qc2 Bb2 16.Qb2=.

11.Nbd2 d5 12.Bc3 A) 12...Nfd7 13.a5 (13.Qc1 Qc7 14.Qb2 Bf6 15.Bf6 Nf6 16.Qc3+=; 13.Bd3 Bf6 14.Bf6 Nf6 15.Bc2 Qb6 16.0–0=) 13...Bf6 14.Qc1 Bc8 15.Bf6 Nf6 16.Qc3+=; B) 12...d4 13.ed4 Nd5+= 14.Bb2 Qa5 15.dc5 Bc5 16.Bd3+=.

11.Nbd2 d5 12.Be2 c4 (12...Qa5 13.Qc2= (13.0–0 c4 14.Qc2 Rc8 15.Bc3 Bb4 16.Bb4=) 13...c4 14.Bc3 Bb4 15.Bb4 Qb4 16.0–0=) 13.0–0 (13.Bc3 Qd7+= 14.Ne5 Qe8 15.Rb1 Qd8 16.0–0+=) 13...Bb4 (13...Qa5 14.Qc2 Rc8 15.Bc3 Bb4 16.Bb4=) 14.Qc2 Nbd7 15.Rfb1 (15.Rfc1 Qa5= 16.Bd4+=) 15...Ba5 (15...Qa5 16.Bd4+= (16.Ra2=)) 16.Ba3 (16.Ra2 Qc7=; 16.Bc3=) 16...Re8 17.Bb4 Bb4 18.Rb4 Qa5 19.Rbb1 Rec8 20.Ra3 h6 21.Rba1 Nc5 22.Nd4 Nfe4 (22...Nfd7 23.e4+=) 23.Ne4 Ne4 24.Bg4 Nc5 25.Bf3 Rc7 26.g3 (26.Rb1 Qb6+= (26...Na4? 27.Rba1 Qb6 28.Ra4 Ra4 29.Qa4+–)) 26...Nd3 (26...e5 27.Nf5+=) 27.Be2 Nc5 28.Bg4 (28.Bf3 e5 29.Nf5 Qb4+=) 28...Bc8 (28...e5 29.Nf3 Nb3 30.Rb1–/+) 29.Bf3 Bd7 30.R1a2 (30.e4 e5 31.ed5 ed4=) 30...Rca7 31.Qc1 Nd3 32.Qf1 (32.Qd1 e5 33.Bd5 ed4 34.Bc4 Ne5+=) 32...Qb6 (32...Nb4 33.Rb2–/+) 33.Qd1 Qc5 34.Bg4 Nb4 35.Ra1 Ra5 36.Qc1 (36.Qd2 Qd6+=) 36...Rc8 (36...Qd6!?+=) 37.Qc3 Qb6 1–0. Machete99 (2245) – jimmy_schlumpf (2200), ICC, 2002.

11.Nbd2 d6 A) 12.Qc2= Nbd7 13.Be2 (13.Bd3 d5 14.Bc3 Bd6 15.a5 e5 16.a6=) 13...Nd5 14.0–0 Nb4 15.Qc1 e5 16.Rd1+=; B) 12.Bd3 B1) 12...d5 13.Bb1 (13.Bc2 Qa5 14.0–0 c4 15.Nb1 Rc8 16.Bc3=; 13.Qc2 c4 14.Be2 Bb4 15.0–0 Nbd7 16.Bc3=; 13.0–0 c4 14.Bb1 Qa5 15.Qc2 Nbd7 16.Ne5=) 13...Nbd7 14.Bc3 Kh8 15.0–0 Qb8 16.a5+=; B2) 12...Nbd7 13.Bc2 (13.0–0 d5 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Qb6 16.Qf3=; 13.Qc2 d5 14.Bc3 Bd6 15.a5 e5 16.a6=; 13.e4 d5 14.ed5 ed5 15.0–0 Bd6 16.Re1=) 13...e5 14.0–0 Qc7 15.Nh4 d5 16.Nf5+=; C) 12.Be2 Bf3 13.Nf3 (13.Bf3 d5 14.e4 Nbd7 15.0–0 d4 16.Nc4=) 13...d5 14.0–0 Ne4 15.Qc2 Nd7 16.Nd2+=.

11.Nbd2 Re8 A) 12.Be2 A1) 12...d6 13.0–0 (13.Qc2 d5 14.Bc3 Bd6 15.a5 d4 16.ed4+=) 13...Bf3 14.Bf3 d5 15.Bc3 Nbd7 16.a5+=; A2) 12...Bf3 13.Nf3 (13.Bf3 d5 14.Bc3 Nbd7 15.a5 Qb8 16.Rb1+=) 13...d5 14.0–0 Qb6 15.Bc3 c4 16.Qb1+=; A3) 12...Qa5 13.Qc2 Nd5 14.0–0 Nb4 15.Qc4 Bf3 16.Nf3+=; A4) 12...d5 13.Bc3 Nbd7 14.0–0 Qb8 15.a5 e5 16.a6+=; B) 12.Qc2 d5 (12...Bf3 13.Nf3 d5 14.Be2 c4 15.0–0 Qa5 16.Bc3+=) 13.Bc3 (13.Qc3 Bd6 14.a5 e5 15.a6 Bc8 16.Qa5=) 13...Bd6 14.a5 e5 15.a6 Bc8 16.e4+=; C) 12.Bd3 d5 13.0–0 (13.Qc2 c4 14.Be2 Nbd7 15.Bc3 Bc5 16.a5=; 13.Bc2 Qa5 14.0–0 c4 15.Nb1 Nbd7 16.Bc3=; 13.Bb1 Nbd7 14.0–0 Qb6 15.Bc3 Reb8 16.Qe2+=) 13...Qb6 14.Bc3 c4 15.Bc2 Nbd7 16.Qb1+=.

11.Nbd2 h6 A) 12.Qc2 Nd5 13.Qc1 (13.Be2 Nb4 14.Qd1 d5 15.0–0 c4 16.Bc3=; 13.e4 Nb4 14.Qc3 f6 15.Be2 d5 16.ed5=) 13...Nb4 14.Be2 d5 15.0–0 Nd7 16.Rd1+=; B) 12.Be2 B1) 12...Bf3 13.Nf3 (13.Bf3 d5 14.Bc3 Nbd7 15.a5 Qb8 16.Rb1+=) 13...d5 14.0–0 Ne4 15.Qc2 Bd6 16.Nd2+=; B2) 12...d5 13.Bc3 d4 14.ed4 Nd5 15.Bb2 cd4 16.Bd4+=; B3) 12...Qa5 13.Qc2 (13.0–0 d5 14.Nb3 Qc7 15.a5 c4 16.Be5+=) 13...Nd5 14.0–0 Nb4 15.Qc4 Bf3 16.Nf3+/–; B4) 12...d6 13.0–0 (13.Qc2 Nd5 14.0–0 Nb4 15.Qc1 d5 16.Nb3+=) 13...Nbd7 14.Qc2 Nd5 15.Rfb1 Nb4 16.Qc3+=.

11.Nbd2 Kh8 A) 12.Be2 A1) 12...Bf3 13.Nf3 (13.Bf3 d5 14.e4 Nbd7 15.0–0 d4 16.Nc4+=) 13...d5 14.0–0 c4 15.Qc2 Nbd7 16.Rfb1+=; A2) 12...d5 13.Bc3 (13.0–0 Bd6 14.Bc3 Bc7 15.Qc2 Bb6 16.a5+=) 13...d4 14.ed4 Nd5 15.Bb2 cd4 16.Bd4+=; A3) 12...Kg8 13.0–0 (13.Qc2 Bf3 14.Nf3 d5 15.0–0 c4 16.Bc3+=) 13...Bf3 14.Bf3 d5 15.e4 Ra7 16.Qb3+/–; A4) 12...Qa5 13.Qc2 (13.Qc1 Qc7 14.0–0 d5 15.Qc3 Rc8 16.Rfb1+=; 13.0–0 d5 14.Nb3 Qc7 15.a5 c4 16.b6+=) 13...Nd5 14.0–0 Nb4 15.Qc3 f6 16.Nb3+/–; A5) 12...d6 13.0–0 (13.Qc2 Nd5 14.0–0 Nb4 15.Qc1 d5 16.Nb3+=) 13...Nbd7 14.Qc2 Nd5 15.Rfb1 Nb4 16.Qc1+=; B) 12.Qc2 Nd5 13.Qc1 (13.Be2 Nb4 14.Qc1 d5 15.0–0 Nd7 16.Rd1+=; 13.e4 Nb4 14.Qc3 f6 15.Be2 d5 16.ed5=) 13...d6 14.Be2 Nd7 15.0–0 Bf6 16.Bf6+=.

5.cb5 Bc5

6.e3 0–0 7.Nf3 d5 8.Be2 Nbd7 9.0–0 c6 10.a4 Nb6 11.d3 Re8 12.a5 Nbd7 13.b6 e5 14.d4 Bd6 15.de5 Ne5 16.Nbd2 Nfd7 17.Nd4 Qf6 18.N2f3 Nf3 19.Nf3?? Qb2–+ 20.Bd3 Qf6 21.Nd4 Be5 22.f4 Bd4 23.ed4 Qd4 24.Kh1 Qf6 25.g4 g6 26.f5 Ne5 27.fg6 Qg5 28.gh7 Kh8 29.Bf5 Ng4 30.Qd4 Ne5 31.Bc8 Rac8 32.Rf7 Re7?? 33.Rg1 Qh4?? 34.Rf4 Qh7?? 35.Rh4+– Rg8 36.Rh7 Kh7 37.Qh4 1–0. elsh1403 – konik205, kurnik, 2011.

6.e3 d5 7.Nc3 0–0 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 c6 10.a4 Re8 11.0–0 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Ne5 14.a5 Ra5 15.bc6 bc6 16.f4? Neg4–+ 17.Bg4 Bg4 18.Qd3 Ra1 19.Ra1 Bd4 20.ed4 Qe7 21.Rf1 Ne4 22.Ne2? Be2 23.Qe2 Qb4 24.Qc2 h6 25.Ra1?? Rb8–+ 26.Ba3 Qb6 27.Bc5 Nc5 28.dc5 Qb5 29.Ra7 Re8 30.Ra1 Re4 31.g3 Rc4?? 32.Qf5 Qc5–+ 33.Kf1 Rc1 34.Rc1 Qc1 35.Kf2 Qd2 36.Kf3 Qc3 37.Kg4 g6 38.Qc8 Kg7 39.Qd7 d4 40.Qd6 d3 41.Kf3 c5 42.Ke3 c4 43.g4 Qe1 44.Kf3 Qe2 45.Kg3 d2 46.Qd4 Kh7 0–1. elsh1403 (1625) – 94osiem (1825), kurnik, 2011.

6.e3 d5 7.Nf3 c6 8.Be2 cb5 9.Bb5 Bd7 10.Qb3 0–0 11.0–0 Bb5 12.Qb5 Qb6 (12...b6 A) 13.d3 Nbd7 (13...Ra5 14.Qb3 Nbd7 15.Bc3 Ra8 16.Rc1 Qe7=; 13...Qe7 14.d4 Bd6 15.Qb6 Nbd7 16.Qb5 Rfb8=; 13...Qd7 14.Qb3 Qe7 15.Bf6 Qf6 16.d4 Be7+=; 13...Na6 14.Bc3 Bd6 15.Nbd2 Nd7 16.Rfc1 Nc7=) 14.Bc3 Qe7 15.a4 Rfc8 16.Ra2 Ra7=; B) 13.Bc3 Ne4 (13...Nbd7 14.Rc1 Qe7 15.Bf6 Qf6 16.d4 Rfd8=; 13...Bd6 14.d3 Nbd7 15.Rc1 e5 16.Nbd2 Qe7=) 14.Rc1 Qd7 15.Qb2 Nc3 16.Qc3 Nc6+=; C) 13.Be5 Nbd7 (13...Nfd7 14.Bf4 Ra5 15.Qb3 Nc6 16.d4 Be7=; 13...Ra5 14.Qb2 Nbd7 15.d4 Be7 16.Rc1 Ne4=; 13...Ne4 14.d3 Nd6 15.Qb2 f6 16.Bd6 Bd6=) 14.d4 Ne5 15.Ne5 Bd6 16.Nd2 Qc7+=; D) 13.a4 Bd6 (13...Nbd7 14.Bf6 Qf6 15.d4 Rfd8 16.Ra2 Bd6=; 13...Qe7 14.Rc1 Ra5 15.Qb3 Nbd7 16.Nc3 Bd6=; 13...Ra5 14.Qb3 Qe7 15.d4 Bb4 16.Ba3 Na6=) 14.Rc1 Nbd7 15.d3 e5 16.Ba3 Ra5=; E) 13.Nc3 Ra5 (13...Re8 14.Rac1 e5 15.d4 ed4 16.ed4 Ra5=; 13...Nbd7 14.Rfc1 Ra5 15.Qb3 Bd6 16.d4 Qe7=; 13...Qe7 14.d4 Bd6 15.Qb6 Nbd7 16.Qb5 Rfc8+=; 13...Qc7 14.Rfc1 Nc6 15.d4 Ra5 16.Qb3 Be7+/–) 14.Qb3 Nbd7 15.Nb5 Be7 16.Bf6 Nf6=; F) 13.Rc1= Nbd7 14.Bc3 Qe7 15.Bf6 Qf6 16.d4 Rfd8=) 13.Qb6 Bb6 14.Bf6 gf6 15.Rc1 (15.Nc3 Nc6 16.Rfb1 Ra6=) 15...Na6 (15...Nd7 16.d4 (16.Nc3= Ne5=) 16...Rfc8=; 15...Nc6 16.d4 Nb4=) 16.Nc3+= Rfc8 (16...Ba5+=) 17.Rab1 Rc6 (17...Ba5 18.Ne2 Rc1 19.Nc1=) 18.d4 Rac8 19.Ne2 Rc1 20.Rc1 Rc1 21.Nc1 Kf8 22.a4 Ke7 23.h4 Bc7 24.g4 h6 25.Nd2 Bd6 26.f4 (26.f3 Nb4+=) 26...e5 (26...Nb4 27.Nf3=) 27.fe5 (27.Nd3 Nb4 28.fe5 fe5 29.Ne5 Be5 30.de5 Ke6+=) 27...fe5= 28.de5 Be5 29.Nd3 Bf6 30.Nf3 Kd6 (30...Nc7 31.g5 hg5 32.hg5= (worse is 32.Ng5 Bg5 33.hg5 Ne6–/+)) 31.Nd4+= Bd4 32.ed4 Nc7 33.Kf2 Na8 (33...b5 34.a5+=) 34.h5+/– Ke6? (better is 34...Ke7+/–) 35.Nf4+– Kf6 36.Nd5 Kg5 37.Ne3 Nb6 (37...Nc7 38.d5+–) 38.a5 Nd7 39.Kf3 Nf6 40.d5 Nd7 41.Ke4 Nf6 42.Ke5 Nd7?? (42...Ne8+–) 43.Kd6 Nf8 44.Ke7 Nh7 45.d6 Nf6 46.Nc4 Ng8 47.Kf7 Nf6 48.Ne5 1–0. Machete99 (2245) – Tiree1 (1920), ICC, 2002.

6.e3 d6 7.Nf3 e5 8.Nc3 Bg4 9.Be2 0–0 10.0–0 Nbd7 11.a4 c6 12.h3 Bf5 13.Nh4 Be6 14.Nf3 Qc7 15.d4 Bb6 16.de5 de5 17.Ng5 Bf5 18.g4 Bg6 19.Qb3 h6 20.Nf3 Nc5 21.Qc4 Rfd8?? 22.Nh4?? Bd3–/+ 23.Bd3 Nd3 24.Ba3 Rd7 25.Nf5 Rad8 26.Rad1 e4 27.Be7?? Re7 28.Ne7 Qe7 29.bc6 Nb2?? 30.Qb3?? Nd1–+ 31.Nd1? Qc7 32.Nc3 bc6 33.Rc1 Ba5 34.Nb5 Qb6 35.Nd4 c5 36.Qb6 Bb6 37.Nb5 Ba7 38.Nc7?? Rd7 39.Nb5 Nd5 40.Rd1 Nb6?? 41.Rd6?? Rd6–+ 42.Nd6 Na4 43.Nc4 Nb2! (43...Nb2 44.Nb2 g6–/+) 0–1. elsh1403 – fighterpoland (1675), kurnik, 2011.

5.cb5 c6

6.a4 Qa5 7.e3 Be7 8.Nc3 0–0 9.Nf3 d5 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Qb4 12.Qc2 Qa5 13.d4 c5 14.Ba3 Re8 15.dc5+/– Nc5 16.Bc5 Bc5 17.Ne5 Bd6=+ 18.Nd3 b6 19.Bf3 Bb7 20.Ne2? Rac8 21.Qb3 Rc4 22.Nd4–/+ Rec8 23.Rfc1?? e5 24.Nc6 Bc6 25.bc6 R8c6 26.Qb2? e4 27.Rc4 Rc4 28.Ne5 ef3 29.Nc4 dc4 30.gf3 Be5 31.Qd2?? Qd2 (31...Qd2 32.a5 Ba1 33.ab6 c3–+) 0–1. elsh1403 – pako55 (1760), kurnik, 2011.

6.a4 b6 7.Nf3 Be7 8.e3 0–0 9.Qc2 cb5 10.Ng5 h6 11.Bf6 hg5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Bf6 (better is 13...Bb7!?=) 14.Bf6+/– Qf6 15.Qc7 Qb2 16.Nc3 Qc1 17.Ke2 Na6 18.Qb6 (worse is 18.ba6 Ba6 19.Kf3 Bf1+=) 18...Nb4 19.Qd6 Bb7?? (better is 19...Qb2+/–) 20.Qb4+– (20.Qb4 Rc8 21.h4+–) 1–0. Fritz 8 – NN, Blitz:1', 2005.

6.a4 d5 7.e3 Be7 (7...Bd6 8.Nc3+=) 8.Nf3 0–0 (8...cb5 9.Bb5 Bd7 10.Nc3=) 9.Nc3= c5 10.Bd3 (10.Qc2 Qd6=) 10...Nbd7+= 11.Bb1 (11.0–0 b6+=) 11...b6 (11...e5 12.d3–/+) 12.d4 (12.0–0 Qc7–/+) 12...Bb7 13.0–0 h6 14.Qd3 (14.Bc2 Bd6–/+) 14...Re8 (14...Bd6 15.Qe2–/+) 15.Ne5 (15.h3 Bd6–/+) 15...c4 16.Qc2 Nf8 (16...Qc7 17.f4–/+) 17.f4+= N6d7 (17...Qc7 18.Qf2+=) 18.Rf3 (18.Nc6 Bc6 19.bc6 Nb8=) 18...f5 19.Ba3 (19.Qe2 Ne5 20.fe5 Ng6+=) 19...Ne5 20.fe5 Ba3 21.Ra3 g5 (21...Nh7 22.Rf4+=) 22.Rh3 (22.Qd2 g4 23.Rf1 Qe7+=) 22...Kg7+= 23.Qe2? (better is 23.Rh5+=) 23...Nd7?? (better is 23...g4 24.Rh5 Qe7–+) 24.Qh5+= Rh8 25.g4 fg4?? (25...Ne5 26.gf5 ef5 27.de5 Bc8+–) 26.Qg6+– (26.Qg4?! Qe7 27.Ra2 Raf8+=) 26...Kf8 27.Ra2 (better is 27.Rh6 Rg8 28.Qe6+–) 27...Nf6?? (better is 27...Qe8 28.Rh6 Qg6 29.Rg6 Ke7 30.Rg7 Kd8 31.Rg5 Rh3+–) 28.Rf2+– gh3 29.Rf6 1–0. Kuhn,Heinz (1675) – Conrad,Egon (1640), GER Cup Amateur GrC 1st, 2000.

6.Qb3 cb5 (6...d5 7.Nf3+= c5 8.Qc2 Bd6 9.Be5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.Nd7 Bd7 12.Nc3 e5 13.e4–/+; 6...c5 7.Nf3 d5 8.Qc2 Nbd7 9.e3 Bd6 10.Be2 e5 11.0–0 e4 12.Ne1 c4 13.f3+=) 7.Qb5 (7.Nf3 Nc6 (7...b4+= 8.e3 d5 9.Be2 Bd6 10.Be5 0–0 11.0–0 Nc6 12.Bd6 Qd6 13.d4+=) 8.e3 b4 9.Bb5 Ra5 10.Be2 d5 11.d3 Bd6 12.0–0 0–0 13.Rc1–/+) 7...Nc6 8.e3 (8.Nf3 d5 9.e3 Bd6 10.Bc3 0–0 11.Qb2 Be7 12.Be2 b6 13.0–0=) 8...Be7 (8...d5 9.Nf3+= Bd6 10.Be2 Bd7 11.Qb3 Na5 12.Qc2 Rc8 13.Nc3+=) 9.Nf3 0–0 (9...Nb4 10.Qc4 d5 11.Qb3 0–0 12.Be2 Bd7 13.Nc3=) 10.Be2 (10.Qb3 d6+= 11.Be2 e5 12.0–0 Qc7 13.Nc3+=) 10...Nd5 (10...d5 11.Qb3 (11.0–0+= Nb4 12.Rc1 b6 13.Bf6–/+) 11...Bd6 12.Nc3 Na5 13.Qc2+=) 11.Qb3= (11.0–0 Ndb4 12.Qc4 d5 13.Qb3=) 11...Bf6 (11...d6 12.0–0 Nf6 13.Rc1=) 12.0–0 b6 (12...Na5 13.Qa3=) 13.Na3 (13.d4 Bb7=; 13.Bf6=) 13...Na5 14.Qc2 Bb7 15.Bf6 (15.d4 Rc8 16.Qd2 Be7=) 15...Qf6 (worse is 15...gf6 16.Nb5+=) 16.Rab1 Rfc8 (16...Nc6 17.Nc4 Ncb4 18.Qd1 Na2 19.Nb6 Nb6 20.Rb6=) 17.Qb2 ½–½. Buck,Klaus Michael (1790) – Stolfa,Rodolfo (1925), Open A, Arco di Trento ITA, 2007.

6.a4 cb5

7.ab5 Ra1

8.Ba1 b6 A) 9.e3 d5 10.Nf3 (10.Qc2 Nbd7 11.Nf3 Bb4 12.Nd4 Bd6 13.f4=) 10...Bd6 11.Be5 0–0 12.d4 Bb4 13.Nbd2=; B) 9.Nf3 d5 10.Qc2 (10.e3 Nbd7 11.Qc2 Bb7 12.Be2 Bd6 13.0–0=) 10...Bc5 11.e3 0–0 12.Bd3 Nbd7 13.Ne5=.

8.Ba1 Qb6 9.Qc1 Bc5 10.Bf6 Bf2?? (better is 10...gf6 11.e3 d5=) 11.Kd1+– 0–0 12.Be7 Re8 13.Nh3 Bd4 14.e3 Be5 15.d4 Bc7 16.Qc5 Qc5 17.Bc5 (worse is 17.dc5 Re7 18.Bd3 d5–/+) 17...b6 18.Bb4 d5 19.Nc3 Nd7 20.Nf4 Nf6 21.g3 Ng4 22.Ke2 e5 23.Nfd5 ed4 24.Nd1 Bb8? (better is 24...Bd8+–) 25.Ne7 Kf8 (25...Kh8 26.Nc8 d3 27.Kd3 Rd8 28.Ke2 Rc8+–) 26.Nc8 Kg8 27.Ne7 Kh8 (27...Kf8 28.Nc6 Kg8 29.Bh3+–) 28.ed4 Nh6 29.Kd3 Ng8 30.Nd5 Nf6 (30...Re6 31.Bg2+–) 31.Nf6 gf6 32.Ne3 1–0. pierred – jiangyuan777, Yahoo, 2005.

8.Ba1 Qb6 9.e3 Nd5 10.Nf3 Nc7 Attacks the isolani on b5 (10...d6!?+=) 11.Bd4 Qa5? (better is 11...Bc5 12.Bg7 Rg8+/–) 12.Qc2+– Kd8?! (12...d6 13.b6 Nc6 14.bc7 Qc7 15.Bb2+–) 13.b6 Nd5 (13...Nc6 14.bc7 Qc7 15.Ng5+–) 14.Ne5 Ke7 (14...Rg8 15.Nf7 Ke7 16.Qc8 Nc6+–) 15.Qc8 Qa4 (15...Nb6 16.Qb8 f6 17.Qb7 fe5 18.Bb6+–) 16.Qb8 Qc2 17.Nc3 Qc1 18.Ke2 Nc3 19.Bc3 f6 20.Bb4 d6 (20...Qc5 21.Bc5 d6 22.Bd6#) 21.Bd6# 1–0. usingprogram (2015) – cengaver, kurnik, 2012.

8.Ba1 Bc5 9.e3 d5 (9...0–0 10.d4 Be7 11.Nf3 Nd5 12.Bb2 b6 13.Nbd2=) 10.Be2 (10.Nf3 Bd6 11.Be5 Be5 12.Ne5 Nbd7 13.Nd7=; 10.Bd3 Nbd7 11.Nf3 Bd6 12.0–0 e5 13.Bf5+=; 10.Qc2 Nbd7 11.Bf6 Qf6 12.d4 Bb4 13.Nd2=) 10...0–0 11.Nf3 Nbd7 12.0–0 Bd6 13.d4=.

8.Ba1 d6 A) 9.Nf3 A1) 9...Be7 10.e3 0–0 11.Be2 e5 12.0–0 Bf5 13.Nc3=; A2) 9...Nbd7 10.Qc2 (10.Bc3 d5 11.e3 Bd6 12.Be2 e5 13.0–0+=; 10.e3 d5 11.Be2 Bd6 12.d4 Qc7 13.0–0=) 10...d5 11.e3 Bd6 12.Be2 e5 13.0–0=; A3) 9...d5 10.e3 Nbd7 11.Be2 Bd6 12.0–0 e5 13.Qc2=; A4) 9...e5 10.e3 Be7 11.Be2 0–0 12.0–0 Bf5 13.Nc3=; B) 9.e3 B1) 9...Nbd7 10.Be2 e5 11.Nf3 e4 12.Nd4 d5 13.d3=; B2) 9...Be7 10.d4 (10.Nf3 0–0 11.Nc3 d5 12.Be2 Qd6 13.d4=; 10.Be2 0–0 11.Nf3 e5 12.0–0 Bf5 13.Nc3=) 10...Bd7 11.Bd3 d5 12.Nf3 Ne4 13.Qa4=; B3) 9...e5 10.d4 e4 11.d5 Nbd7 12.Qc2 Nc5 13.Bc4=; B4) 9...d5 10.Be2 Nbd7 11.Nf3 Bd6 12.d4 Ne4 13.0–0=; C) 9.Bf6 Qf6 10.Qc2 Qd8 11.e3 Bd7 12.Nf3 d5 13.Bd3=.

8.Ba1 Qa5

9.Nc3 Bb4 10.e3 Bc3 11.Bc3 Qb6 12.Nf3 0–0 13.Be2 d5 14.0–0 Nbd7 15.Ne5 Ne5 16.Be5 Nd7 17.Bd4 Qd6 18.Qa1 b6? 19.Bg7+– Re8 20.Bh6 e5+= 21.Bg5 f6 22.Bh4 Kf7? 23.Bh5+– Ke7 24.Be8 Ke8 25.Rc1 Bb7 26.Qa7 (26.Qa7 Nc5 27.d4+–) 1–0. elsh1403 (1605) – dimek (1630), kurnik, 2011.

9.Nc3 d5+= 10.e3 Bb4 11.Nf3= 0–0 12.Be2 (12.Bb2 Bd7=) 12...Ne4+= 13.0–0 Bc3 14.dc3 Nc3 15.Bc3 Qc3 16.Qb1 Nd7 17.Rc1 Qa5 (17...Qf6 18.Rc7=) 18.e4 (18.Ng5 g6=) 18...de4+= 19.Qe4 Nf6 20.Qc2 Qa8 21.Ne5 (21.Bd3 b6+=) 21...Qb8 22.Bf3 (22.f4 b6+=) 22...Qe5–/+ 23.Qc8 Qb5 (23...Rc8 24.Rc8 A classical mating theme) 24.Qb7 ½–½. Bak,Mogens – Bergljung,Andreas, corr DSU, 1978.

9.Nc3 d5+= 10.e3 Bd6 11.f4 =.

9.Nc3 d5 10.e3 Nbd7 11.Nf3 Bd6 12.Be2 0–0 13.0–0 b6 14.d4 Bb4 15.Qc2 Bb7 16.Qb3 Rc8 17.Rc1?? Ne4–+ 18.Na2 Rc1 19.Nc1 Qa1 20.Qc2 Ba3 21.h3 Qc1 22.Qc1 Bc1 0–1. elsh1403 – szmark (1815), kurnik, 2011.

9.Nc3 Nd5 10.e3 Bb4? 11.Nd5+– ed5 12.Bg7 Rg8 13.Be5 d6 14.Bg3 Be6 15.Nf3 Nd7 16.Be2 Nf6 17.0–0 h5 18.h4 Ng4? 19.d4 Bd7? 20.Qd3 f5 21.Ng5 Nf6 22.f3 b6 23.Rc1 Ke7 24.Rc7 Bd2 25.Bf2 Ne8? 26.Rb7 Kf6?? 27.Rd7 Ng7 28.Rd6 Ke7 29.Rc6 Kd7 30.Qc2 Qa1 31.Kh2 Ne6 32.Ne6 (32.Ne6 Qa3 33.Nc5 Qc5 34.Qf5 Ke8 35.Qc8 Kf7 36.Qd7 Qe7 37.Qf5 Qf6 38.Rc7 Ke8 39.Qd7 Kf8 40.Rc8 Qd8 41.Rd8) 1–0. elsh1403 – alexx54m, kurnik, 2011.

9.Be5 d6 10.Qc2 (10.Bf6 gf6 11.e4 Bg7 12.Qc2 Bd7 13.Nf3 0–0=) 10...Bd7 11.Bf6 gf6 12.e3 Bg7 13.Qd3 Ke7 =.

9.Bf6 gf6

10.Qc1 Kd8 11.e4 d5 12.ed5 ed5 13.Nf3 Bg4 =.

10.Qc2 A) 10...Qd8 11.Nf3 (11.e4= d6 12.d4 b6 13.Bd3 d5+=) 11...d5 12.Nc3 b6 13.e3 f5+=; B) 10...Kd8 11.e4 b6 12.Qb2 Be7 13.e5 Qb4=.

10.e3 Qb4 11.Nf3 Be7 12.Be2 Rg8 13.0–0 h5? (better is 13...Qe4+=) 14.Nh4?? (better is 14.Qc2 Qc5 15.Qc5 Bc5 16.Rc1+–) 14...Qh4–/+ 15.Bh5? (better is 15.Qc2 Kd8 16.Rc1–/+) 15...Qg5–+ 16.g3 (16.Bf3 Qb5 17.Nc3–+) 16...b6 (16...Qb5 17.d4–+) 17.f4? (better is 17.Qc2 Qc5 18.Qc5 bc5 19.Nc3–+) 17...Qb5 18.Nc3 Qc5 19.Qb3 (19.Be2–+) 19...Qh5 20.Rf2 (20.Qb6 Nc6–+) 20...Nc6 (20...Bb7 21.Ne2–+) 21.Ne4 (21.Qb6 Rh8 22.Qb5–+) 21...Bc5 (21...Bb7!? 22.d3–+) 22.d4 (better is 22.Nf6 Ke7 23.Nh5+–) 22...Be7–+ 23.Qb6 Qd5 (23...Qd1!? 24.Rf1 Qd3 25.d5 Qd5 26.Ra1–+) 24.Nc3 Qd6 (24...Qc4!? 25.Qb2–+) 25.Nb5 Qb8 (25...Qb4 26.Nc7 Kf8 27.Qb4 Nb4 28.Rb2–+) 26.Nc7 (26.Qb8 Nb8 27.e4 Kd8–+) 26...Kf8 27.Qb8 Nb8 28.Rb2 Nc6 29.Rb6 (29.d5 Nb4–+) 29...Kg7 (29...Bd8 30.Na8 Bb6 31.Nb6–+) 30.Kf2 (30.Rb2 d5–+) 30...f5 (30...Bd8 31.Na8 Bb6 32.Nb6–+) 31.Nb5 (31.d5 Bd6 32.Ne6 fe6 33.dc6 Bc7–+) 31...Bd8 32.Rc6 dc6 33.Nd6 (33.Nc3 Be7–+) 33...Bd7 (33...Bd7 34.Nc4 Be7–+; better is 33...Ba6 34.e4 Bb6 35.Ke3–+) 0–1. kamera – hajighalib (1855), GameColony.com, 2002.

10.e3 d5!?= 11.Nc3 Bb4 12.Qc2 Bd7 13.Nf3 0–0 =.

10.e3 Bd6 11.Nc3 Be5 12.Nge2 d5 13.f4 Bd6 14.Nd4 Bc5 15.Nb3 Qb4 16.Nc5 Qc5 17.Qg4 d4 18.Ne4 Qc1 19.Ke2 de3 20.Qg7 (20.de3 Qc4 21.Kf3 Qe4 22.Ke4 f5 23.Qf5 ef5 24.Kf3 Be6–+; 20.Nf6?! Ke7 21.Ne4 ed2 22.Qg5 Ke8 23.Nd2 Qc3+=; 20.Ke3?! Qe1 21.Qe2 Qa1+/–) 20...Rf8 21.Nf6 Ke7 22.Ke3 Qe1 23.Kf3 b6? (better is 23...Qd1 24.Kg3 h6+/–) 24.Qg5+– Bb7 25.Nd5 Kd6 26.Qe7 Kd5 27.Qb4 Qd1 (27...Qc1 28.Qf8 Qc7+–) 28.Ke3 (28.Ke3 Qe1 29.Be2 Qe2 30.Ke2+–) 1–0. pierred (2785) – dennism (2265), net–chess.com, 2011.

10.e3 Rg8 11.Qc2+/– Qd8 12.Qh7 Rg7 (12...Rg6 13.Nf3+/– (13.Nc3 d5+/–) 13...d5+/–) 13.Qc2 d5 (13...b6+/– 1.16) 14.h4 Bd7 15.h5 f5 16.Nc3 Qa5 17.Nf3 Rh7 18.g4! fg4? (better is 18...Qa1 19.Nd1 Bd6 20.gf5 Qh8 21.fe6 Be6+–) 19.Qh7 gf3 20.h6 e5 (20...d4 21.ed4 Qa7+–) 21.Qb1 d4 22.h7 dc3 23.h8Q cd2 24.Kd1 Qa4 25.Qc2 Bb5 (25...Qc2 26.Kc2 Bf5 27.Kd2 Nd7+–) 26.Qe5 1–0. b4_player – capricorn9, gamecolony.com, 2007.

10.e4 Bc5 11.Qf3 Qa1 12.Bd3 d6 13.Ne2 Rg8 =.

8.Ba1 d5

9.e3 Bd6 10.Nf3 +=.

9.e3 Bd6 10.f4 0–0 11.Nf3 Ne4 12.Be2 Qa5 13.Bd4 =.

9.e3 Bd7 10.Nf3 Qa5 Exerts pressure on the isolated pawn 11.Be5 Qa7 12.Nc3 Ne4 13.Ne4 de4 14.Ng5 f6? (14...Qc5 15.Bf4+/– (15.Bb8?! Qg5 16.Qc2 Qd5=)) 15.Bd4 (better is 15.Bf6 gf6 16.Qh5 Kd8 17.Nf7 Kc7 18.Nh8 Qa1 19.Ke2+/–) 15...Bc5+/– 16.Bc5 Qc5 17.Ne4 Qb4 18.Nc3 0–0 19.Bd3 Be8 (19...Rc8!?+/–) 20.Qb1+– Qb1 21.Bb1 Nd7 22.d4 Nb6 23.Be4 Bd7 (better is 23...Rf7 24.Kd2 Nc4 25.Kd3 Rc7+–) 24.Bb7 Rb8 25.Ba6 Nc4 26.0–0 Nd2 27.Ra1 Ra8 28.f3 Nc4 29.Kf2 Bc8 30.Ne4 f5 31.Nc5 Nd6 32.Rb1 Ba6 33.ba6 (33.Na6?! Nb5 34.Nc5 Nc3+–) 33...Kf7 34.e4 Ke7 (34...fe4 35.fe4 Ne4 36.Ne4 Ra6+–) 35.e5 Nc4 (35...f4+–) 36.Rb7 Kf8 (36...Ke8 37.a7 Ra7 38.Ra7+–) 37.a7 (37.a7 Nb6 38.Ne6 Kg8 39.Rg7 Kh8 40.Rb7+–) 1–0. Trkn – guest1818, ICC, 2005.

9.e3 Nbd7 10.Be2 e5 11.Nf3 Bd6 12.0–0 0–0 13.Qc2 =.

9.e3 Nbd7 10.Nf3 Bd6 11.Be2 0–0 12.0–0 e5 13.Qc2 =.

9.e3 Nbd7 10.f4 Ne4 11.Nf3 Nb6 12.Be2 Nc4 13.Qa4 =.

9.e3 Nbd7 10.f4 Ne4 11.Nf3 f6 12.Nc3 Ndc5 13.Be2 Be7 14.0–0 0–0 15.Qc2 Bd7 16.Nd1 b6 17.Nd4 Qa8 18.Bb2 Rc8 19.Nc3 Nc3 20.dc3 Ne4 21.Bd3 Bc5 22.Ra1 Qb7 23.Qe2 Bd4 24.cd4 (worse is 24.ed4 Nc3 25.Bc3 Rc3+=) 24...Nd6 The isolani on b5 becomes a target 25.Rb1 f5 26.Bc1 Ne4 27.Bd2 Qa8 28.Be1 Qa3 29.Rb2 (better is 29.h3!?=) 29...Rc1–/+ 30.Kf1 Nc3 31.Qd2 Re1! 32.Ke1 (32.Qe1 Qb2 Deflection (32...Qb2 Overloading); 32.Ke1 Qa1 Double attack) 32...Qa1 33.Kf2? (33.Bb1 Nb1 34.Ra2 Nd2 35.Ra1 Nc4–+) 33...Nd1 (33...Qb2 34.Qc2–+) 34.Kg3 (34.Kf3 Nb2 35.Qc3–+) 34...Nb2 (34...Qb2?! 35.Qd1 Bb5 36.Qh5–/+) 35.Qc3 Qd1 36.Bc2 (36.Bf5 Qg1 37.Bh3 Nd1–+) 36...Qg4 (36...Qc1 37.h3–+) 37.Kf2 Qh4 (37...Bb5 38.Qd2–+) 38.Kf3 Nc4 39.Qb4 (39.Bd3 Bb5 40.h3–+) 39...Be8 40.Ke2 (40.Bf5 Bh5 41.g4 ef5 42.gh5 Qh2–+) 40...Bh5 0–1. Hunt,E – Chambers,John D, Scottish Chess Association tourney–2, 1888.

9.e3 Be7 10.Nf3= 0–0 11.Be2 Bd7 (11...Nbd7 12.Bd4=) 12.0–0 Qb6 Exerts pressure on the isolated pawn 13.Bd4 Qd8 (13...Qd6 14.Be5 Qb4 15.Nc3=) 14.Nc3+= Ne4 15.Na4 (15.Qc2 Nc3 16.dc3 Qa5+=) 15...Qe8 16.Qb3 Nd6 Increasing the pressure on the isolated pawn on b5 (16...Bd6 17.Nb6=) 17.Nc3+= Bc8 18.Rc1 Nf5 19.Bb6 Nd7 20.Bc7 b6 (20...Nc5 21.Qc2 Bd7 22.d4+=) 21.Na4 Bd8 22.Be5 (22.d4 f6+/–) 22...Bb7 23.Bc3 f6 (23...e5 24.Qc2 Qe6 25.d4=) 24.Nd4 (24.Bb4!? Rf7 25.d4+=) 24...Nd4= 25.Bd4 e5 26.Bb2 h6? (26...Qe6 27.d4=) 27.e4 (27.Ba3!?+/–) 27...Qf7 28.ed5 (28.Ba3!?+/–) 28...Bd5= (28...Qd5?? 29.Bc4 Qc4 30.Qc4 Rf7 31.d4 ed4 32.Bd4+–) 29.Bc4 Bc4 30.Qc4 Qc4 31.Rc4 Be7 (31...Re8 32.Nc3+=) 32.Rc7 Nc5 (32...Rd8 33.Nb6 Nb6 34.Re7 Rd2 35.f4 Rb2 36.fe5–+) 33.Re7 (better is 33.Nb6 Bd8 34.Rc5 Bb6 35.Rc4+/–) 33...Na4+= 34.Ba3 Rb8 (34...Rd8 35.Bb4=) 35.g3 Ra8 36.Kg2 (36.f4 Nc3 37.dc3 Ra3 38.fe5 fe5 39.Re5 Kf7+/–) 36...Kh7 (36...Ra5 37.f4 Rb5 38.Bd6+=) 37.Kf3 (37.f4 Rd8 38.fe5 fe5 39.Re5 Rd2 40.Kh3 Rd3=) 37...Kg6 (37...Ra5!?–/+) 38.Ke4 (38.Bd6 Ra5–/+) 38...Rc8 (38...Ra5 39.f4 ef4 40.gf4 Rb5 41.Bd6+=) 39.h4 Nc5 40.Bc5 (40.Ke3!?=) 40...Rc5+= 41.g4 Rc4 42.Kd5 (42.Kf3!?=) 42...Rg4+= 43.Kc6 Rh4 44.Kb6 Kh7 (better is 44...Rf4–+) 45.Kc7 (45.Kc7 Rc4 46.Kb7–/+; 45.Rc7 Rf4–+). Meybohm,Dirk – Huchthausen, 1990.

9.Nf3 Bd6 (9...Nbd7 10.e3 Bd6 11.Be2 0–0 12.d4 Nb6 13.0–0=) 10.e3 0–0 11.Be2 Nbd7 12.0–0 e5 13.Qc2 =.

9.f4 A) 9...Bd6 10.e3 Nbd7 11.Nf3 0–0 12.Be2 b6 13.Bd4=; B) 9...b6 10.Nf3 (10.e3 Bc5 11.Nf3 Nbd7 12.Be2 0–0 13.0–0=) 10...Ne4 11.e3 Nd7 12.Bd4 f6 13.Qc2=; C) 9...Bb4 10.e3 (10.Nf3 0–0 11.e3 Ne4 12.Be5 Nd7 13.Bd4+=; 10.Bd4 Bd7 11.e3 0–0 12.Qa4 Qe7 13.Bf6+=) 10...0–0 11.Nf3 Ne4 12.Be5 Bd7 13.Qa4=.

8.Ba1 Be7

9.Qc2 0–0 10.Bb2 d5 11.Nf3 Bd7 12.Nc3 Qc7 13.e3 e5 14.Be2 Rc8 15.0–0 Bb4 (better is 15...Bg4!? 16.Qb3 e4+=) 16.Qb3+= Bc3 17.Bc3 (worse is 17.dc3 Bg4+=) 17...d4 18.ed4 ed4 (better is 18...Be6!? 19.Qb2 e4+=) 19.Nd4 h6 20.Bd3 Qd6 (20...Ng4 21.f4+–) 21.Bc4+– Rf8? (better is 21...Qe7+–) 22.Bb4 Qd4 23.Bf8 Kf8 (23...Qf4+–) 24.Qb4 (24.Bf7?! Bb5 25.Qb5 Kf7 26.Qb3 Qd5+=) 24...Kg8 25.Bf7! Kf7 26.Qd4 Bb5 27.Ra1 Bc6 28.Qd6 Nbd7 29.Re1 Kg6 (29...g5 30.Re7 Kg6 31.f4+–) 30.Re7 Kh7 31.Qg3 Nh5 32.Qd3 Kg8 33.g4 Nf4 (33...Ndf6 34.Qd8 Ne8 35.Re8 Be8 36.Qe8 Kh7 37.gh5+–) 34.Qc4 Bd5 35.Qf4 (35.Rd7 Bc4 36.f3 b5–/+) 35...Nf6 36.Qb8 Kh7 37.Qf8 1–0. usingprogram – 1at1, internet, 2011.

9.Qc2 0–0 10.e3 d5 11.Nf3 Ne4 12.Nc3 Bf6 (12...Nf6 13.Be2=) 13.Bd3+= Bc3 14.Bc3 f5 15.Bd4 Nd7 16.0–0 Ndf6 17.Ne5 Nd6 18.b6 Bd7 19.Bc5 Be8? (better is 19...Qe7!?+/–) 20.Ba3+– Qb6 21.Rb1 Qa7? (21...Qd8 22.Qc5 Bc6 23.Nc6 bc6 24.Qc6 Nde4 25.Bf8 Kf8 26.Qe6 Nc5 27.Qf5 g6+–) 22.Bd6 (22.Bd6 Ba4 23.Qc7+–) 1–0. pierre – postiljon, internet, 2010.

9.e3 0–0 10.Be2 (10.Nf3 d5 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Bd6 13.d4=) 10...d6 11.Nf3 e5 12.0–0 Bf5 13.Nc3 =.

9.e3 b6 10.Nf3 (10.Be2 0–0 11.Nf3 d6 12.0–0 Bb7 13.Nc3=) 10...0–0 (10...d6 11.Bf6 Bf6 12.d4 Bb7 13.Bd3=) 11.Be2 (11.Bf6 Bf6 12.d4 Bb7 13.Bd3=) 11...Qc7 (11...Bb7 12.0–0 d6 13.Nc3=) 12.0–0 Bb7 (12...d6 13.Qc1=) 13.Nd4 (13.Qc1 Rc8 14.Qc7 Rc7=) 13...Nd5 14.f4 d6 15.e4 (15.Nc3 Rc8=) 15...Nf6 (15...Nf4 16.Rf4 e5 17.Rf1 ed4 18.Bd3=) 16.d3= Nbd7 17.Kh1 g6 (17...Rc8 18.Bf3=) 18.f5 (18.Qd2!?+=) 18...e5+= 19.fg6 (19.Nf3 gf5 20.ef5 Ra8+=) 19...ed4 (19...fg6? 20.Ne6 Qb8 21.Nf8 Qf8 22.Nc3+–) 20.gh7 Kh7 (20...Nh7!? 21.Bd4 d5–/+) 21.Bd4= Rg8 22.Nd2 (22.Qe1 Rg6=) 22...Kg7 (22...d5 23.Rf5 de4 24.Ne4+=) 23.Nf3 (23.Rf5 Kf8=) 23...Kf8+= 24.Qd2 Ne5 (24...Ke8 25.Rc1 Qd8 26.Qc3–/+) 25.Ng5 (25.Rc1 Qd8=) 25...Bd8 (25...Ke8 26.Nf3–/+) 26.Qf4 (26.Bh5 Ke8 27.Ne6 Qd7 28.Nd8 Qd8= (worse is 28...Nh5 29.Nb7 Qb7 30.Qh6+/–)) 26...Qe7 (26...Ke8 27.Nf3 Nfg4 28.Rc1–/+) 27.Bb2 (27.Qf6 Rg5 28.Qe7 Ke7=) 27...Rg7 (27...Ke8 28.Nf3 Nfd7 29.Nd4+=) 28.Ba3 (28.Nf3 Nfd7=) 28...Ne8 (28...Nd5 29.ed5 Rg5 30.h4–/+) 29.Nf3 Nf3 30.Rf3 (30.Bf3 Qf6 31.Bc1 Rh7+=) 30...Qf6–/+ 31.Qf6 Bf6 (worse is 31...Nf6 32.Bd6 Ke8 33.Be5+=) 32.Bd6 Nd6 33.Rf6 Ke7 (worse is 33...Nb5 34.Rb6 Nd4 35.Bf3+=) 34.Rf1 (34.Rh6 Rg5–/+) 34...Nb5 35.Rb1 Nc3 36.Rb6 Be4 (36...Ne2?! 37.Rb7 Ke6 38.g3=) 37.de4 Ne2 38.g3 (38.Rb5 Ke6–+) 38...Ng3 ½–½. Zahn,Richard – Weis,Norbert, Bad Wildbad op, 1999.

9.e3 d5 10.Nf3 0–0 11.Be2 b6 12.0–0 Nbd7 13.Ne5 Ne5 14.Be5 Nd7 15.Bg3 f5 (15...Nc5 16.d4 Ne4 17.Bf4=) 16.Nc3 (16.d4 Bh4+=) 16...Nf6 17.Bf3 Ne4 18.Ne4 fe4 19.Be2 Bd6 20.Bd6 Qd6 21.d3 ed3 22.Bd3 e5 23.h3 e4 (better is 23...Qf6=) 24.Be4!+/– Bb7 (24...de4 25.Qd4 Double attack (25.Qd6 Pinning; 25.Qd6 Deflection; 25.Qd4 Decoy; 25.Qd6 Clearance)) 25.Bf3 Qc5 26.Qb1 Qe7 27.Rd1 Rf3 (27...Qg5!? 28.Kf1 Ba8+–) 28.gf3+– Qg5 29.Kf1 d4?! (29...Qh5 30.Ke2+–) 30.e4 (30.Rd4!? Bf3 31.Qb3 Kh8+–) 30...Bc8 31.Rd4 Bh3 32.Ke2 Qc5 (32...Be6+–) 33.Qb3 Kf8 34.Qb4 (better is 34.Rc4!? Qe5 35.Rc6 Qd4+–) 34...Qb4 35.Rb4 Be6 36.f4 g6 37.Ke3 Ke7 (37...Bd7 38.Kd4+–) 38.Rd4 (38.Ra4 Bd7+–) 38...h5 (38...Bd7 39.e5+–) 39.Rd2 (better is 39.e5!? h4+–) 39...h4 40.Kf3 h3 41.Kg3 Bc4 42.Kh3 Bb5 43.Kg4 Bc6 44.f3 b5 45.Kg5 Be8 46.Rd4 Ke6 47.e5 Ke7 48.f5 gf5 49.Kf5 Bd7 50.Rd7! Kd7 51.Ke4 Ke6 52.f4 b4 53.Kd4 (53.Kd4+–) 1–0. mr5reasons1 (1605) – bengi95 (1750), gameknot.com, 2012.

9.e3 d6 10.Be2 (10.Nf3 0–0 11.Be2 e5 12.0–0 Bf5 13.Nc3=) 10...0–0 11.Nf3 e5 12.0–0 Bf5 13.Nc3 =.

9.Nf3 0–0 10.e3 d5 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Bd6 13.d4 Qc7 14.Bb2 e5 15.de5 Ne5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Qe5 18.Nd2 Bd7 19.Nf3 Qb2 Attacking the isolated pawn on b5 20.Nd4 Ne4 21.Bd3 Nc3 The pressure on the isolated pawn grows 22.Qc2 (better is 22.Qc1 Qb4 23.Qd2+=) 22...Qc2+= 23.Bc2 Nb5 24.Ba4 Nd4 25.Bd7 Rd8 26.ed4 Rd7 27.Rb1 g6 28.h4 f5 29.f3 Kg7 30.Kf2 h6 31.g3 Kf7 32.Rb5 g5 33.h5 Kg7 ½–½. algernon (2265) – crobert (2295), net–chess.com, 2013.

9.Nf3 0–0 10.e3 d6 11.Be2 e5 12.0–0 Bf5 13.Nc3 =.

9.Nf3 0–0 10.Bf6 Bf6 11.e4 d6 12.Be2 e5 13.Bc4 =.

9.Nf3 Qa5 10.e3?? (better is 10.Nc3=) 10...Qa1–+ 11.Qb3 (11.Be2 d5–+) 11...0–0 12.Be2 d5 13.0–0 Qa5 (13...Bd7 14.Rc1–+) 14.Nc3 (14.Rc1 Bd7–+) 14...Nbd7 (14...Bd7 15.Qb2–+) 15.Nd4 (15.d4 Ne4 16.Rc1 b6–+) 15...Nc5 16.Qc2 Nce4 (16...Nfe4 17.Bd3–+) 17.Nb3 Qc7 18.Nd4 (18.Rc1 Nc3 19.Qc3 Qc3 20.Rc3 Bd6–+) 18...Nc3 19.dc3 (19.Qc3 Qc3 20.dc3 Ne4–+) 19...Ne4 (19...e5 20.Nf3–+) 20.Bd3 (20.c4 Bd6–+) 20...f5 (20...e5 21.Nf3 Bf5 22.Nd2 Nd2 23.Qd2–+) 21.Be4 (21.c4 Bd6–+) 21...fe4 (worse is 21...de4 22.Rd1–+) 22.Rc1 (22.f4 ef3 23.Rf3 Rf3 24.Nf3 Qc5–+) 22...Bf6 (22...e5 23.Ne2 Qc4 24.Rb1–+) 23.Nb3 (23.c4 Qf7–+) 23...b6 (23...Qc4 24.b6–+) 24.Qd2 (24.c4 Bd7–+) 24...Bd7 (24...Qc4 25.Nd4–+) 25.Nd4 (25.c4 dc4 26.Qb4 c3–+) 25...Bd4 (better is 25...Qc4!? 26.Qe2 Qe2 27.Ne2–+) 26.cd4 Qa7 27.Qb4 (27.Qe2 Qa3 28.Rb1 Rc8–+) 27...Qa5 (27...Qa2 28.Qe1–+) 28.Rb1 (28.Qa5 ba5 29.b6 Rb8–+) 28...Qb4 29.Rb4 Rc8 (29...Ra8 30.f3–+) 30.h3 (30.f3 ef3 31.gf3 Ra8–+) 30...Rc1 (30...Ra8 31.f3–+) 31.Kh2 Rc2 (31...Ra1 32.Kg3–+) 32.Kg3 Kf7 (32...Ra2 33.f3–+) 33.f4 (33.Ra4 Rb2 34.Ra7 Ke7–+) 33...ef3 (33...Ra2 34.h4–+) 34.gf3 Rc3 35.Kf4 (35.Kf2 Ra3–+) 35...Rc4 (35...Kf6 36.Ra4–+) 36.Rb3 Kf6 37.e4 (37.Kg3 e5 38.Ra3 ed4 (worse is 38...Bb5 39.Rb3 Bc6 40.de5 Ke5 41.Rb6–+) 39.ed4 Rd4–+) 37...Rd4 38.Kg3 (38.Ke3 Ra4–+) 38...de4 39.f4 (39.fe4 Re4 40.Rf3 Ke7–+) 39...g6 (39...Rd3 40.Rd3 ed3 41.Kf2–+) 40.h4 (40.Kf2 e5 41.fe5 Ke5–+) 40...Rd5 (40...Rd3 41.Rd3 ed3 42.Kf2–+) 41.Re3 (41.Kf2 e5 42.Ke3 Kf5 43.fe5 Ke5–+) 41...Rd3 42.Kf2 Re3 43.Ke3 Kf5 44.Kd4 Bb5 (44...Bb5 45.Ke3 Bd3–+) 0–1. HeresJhonny – LouisFriend, Caissa.com, 2004.

9.Nf3 d5 10.e3 Nbd7 11.Be2 Bd6 12.0–0 e5 13.Qc2 =.

9.Nf3 d6 10.e3 0–0 11.d4 Ne4 12.Bd3 Qa5 13.Nbd2 =.

6.a4 Be7

7.Nc3 0–0 8.e3 Nd5 9.Nf3 Bf6 10.Qb3 d6 11.Be2 c5 12.0–0 Nc3 13.Bc3 Bc3 14.Qc3 Qf6 15.d4 b6 16.Rfd1 Bb7 17.Nd2 Qg6 18.Bf3 Bf3 19.Nf3 Ra5? 20.Nd2 Nd7 21.Nc4 Raa8 22.Nd6 cd4 23.Qd4 Nc5 24.Qb4 Nd3 25.Qb3 Ne5 26.Nc4 Nf3 27.Kh1 Nh4 28.Rg1 Rab8 29.a5 ba5 30.Na5 Qf5 31.Nc6 Qb5 32.Qb5 Rb5 33.Ne7 Kh8 34.Ra7 Rb2 35.f3 Nf5 36.Nf5 ef5 37.h4 g6 38.Kh2 Re2 39.Re7 Kg7 40.Kg3 Kf6–/+ 41.Rc1?? Ke7–+ 42.Rc7 Kf6 43.Rc6 Kg7 44.Rc7 Re3 45.Rc6 Rfe8 46.Rc7 h5 47.Kf4 Re2 48.g3 Ra8 49.Rc6 Ra4 50.Kg5 Rg2 51.g4 fg4 52.f4 Ra5 53.f5 Rf5 0–1. elsh1403 (1605) – leser1959 (1685), kurnik, 2011.

7.e3 d5 8.Nc3 c5 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Nb6 11.0–0 d4 12.ed4 cd4 13.Nb1?? d3–+ 14.Bd3 Qd3 15.Nc3 0–0 16.Ne5 Nc4?? 17.Nd3+– 1–0. elsh1403 – 11darek11, kurnik, 2011.

7.e3 d5 8.bc6 Nc6 9.Nf3 0–0 +=.

7.e3 d5 8.f4 Bd7 9.Nf3 Bd6 (9...0–0 10.Ne5+=) 10.Qc2 (10.Be5 Be5 11.Ne5 0–0=) 10...0–0+= 11.Ng5 h6?? (better is 11...g6=) 12.Bf6+– hg5 13.Bd8 Rd8 14.fg5 cb5 15.Qb2 (15.a5 b6 16.Qb2 Ra5+–) 15...b4 (15...ba4 16.Qb7 Bc6 17.Qb2+–) 16.h4 (16.Bb5!? e5+–) 16...Ba4 17.h5 Nd7 (17...Bg3 18.Ke2 Bb5 19.d3 Ra1 20.Qa1+–) 18.h6 Be5 (18...gh6 19.gh6 Bg3 20.Ke2 Bb5 21.d3+–) 19.d4 Bd6 (19...Bg3 20.Kd2+–) 20.hg7 (20.Qf2!? gh6 21.gh6 Bb3 22.h7 Kh8 23.Ra8 Ra8+–) 20...Kg7 21.Qf2 (21.Bd3 Bg3 22.Kd2 Rh8 23.Rh8 Kh8 24.Qb4 Kg7 25.Ra4 Ra4 26.Qa4 Nf8+–) 21...Rdc8 22.Nd2 e5 (22...Bc2 23.Rc1+–) 23.Bd3 e4 24.Ne4! de4 25.Be4 Nf8 (25...Bb3 26.Rh7 Kg8+–) 1–0. Meybohm,Dirk – Thiele,Manfred, Magdeburg GER, 1989.

7.e3 0–0

8.Qc2 A) 8...d5 A1) 9.Bd3 Nbd7 (9...h6 10.Nf3 c5 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Re8=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nf3 Bd6=; 9...Kh8 10.Nf3 c5 11.0–0 Nbd7 12.Be2 Qc7=) 10.bc6 bc6 11.Nf3 c5 12.0–0 c4+=; A2) 9.Nf3 c5 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Bd6 12.d4 cd4=; B) 8...d6 B1) 9.d4 cb5 (9...Bd7 10.Nc3 Qa5 11.Bd3 d5 12.Nf3 Rc8=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bd7 12.Nc3 Qa5=; B2) 9.Be2 e5 (9...c5 10.Nf3 e5 11.Nc3 Bg4 12.0–0 Nbd7=) 10.d4 e4 11.Nd2 Bf5 12.h3 d5+=; B3) 9.e4 Qb6 (9...Bd7 10.Nf3 Qa5 11.Bc3 Qc7 12.e5 Nd5+=; 9...d5 10.e5 Ne4 11.f3 Nc5 12.d4 Ncd7=; 9...c5 10.Nf3 Nbd7 11.Be2 Nh5 12.0–0 Nf4+=; 9...e5 10.Nf3 Bg4 11.d4 Bf3 12.gf3 ed4+=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bd7 12.Nf3 Qa5=) 10.Nf3 e5 11.d4 d5 12.de5 Ne4+=; B4) 9.f4 Nd5 (9...d5 10.Nf3 c5 11.Be2 Qb6 12.0–0 Nbd7=; 9...c5 10.Nf3 d5 11.Be2 Qb6 12.0–0 Nbd7=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nf3 b6=) 10.Nf3 c5 11.Be2 Nb4 12.Qb3 Nd7=; B5) 9.Nc3 Qa5 (9...e5 10.Nf3 Bg4 11.Be2 Qc7 12.0–0 Rc8=; 9...c5 10.Nf3 d5 11.Be2 Qa5 12.0–0 Nbd7=) 10.Nf3 d5 11.e4 de4 12.Ne4 Nd5=; B6) 9.Bd3 c5 (9...e5 10.Ne2 Nbd7 11.bc6 bc6 12.Bf5 Qb6=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 e5 12.Ne2 Nbd7=; 9...Qc7 10.f4 Nbd7 11.Nf3 Nc5 12.Be2 cb5=) 10.Nf3 d5 11.0–0 Nbd7 12.Be2 Re8=; B7) 9.Nf3 e5 (9...c5 10.Be2 e5 11.Nc3 Nbd7 12.e4 Qe8=) 10.Nc3 Qa5 11.Be2 Bg4 12.0–0 Rc8=.

8.Bd3 A) 8...d6 A1) 9.Nf3 e5 (9...c5 10.0–0 Nbd7 11.Qc2 d5 12.Be2 Bd6=) 10.Nc3 Qa5 11.0–0 Nbd7 12.Be2 d5=; A2) 9.Nc3 c5 (9...Nbd7 10.Nf3 e5 11.0–0 Qa5 12.Qc2 d5=; 9...Re8 10.Nf3 e5 11.0–0 Bg4 12.h3 Bh5=; 9...Qb6 10.Nf3 e5 11.0–0 Bg4 12.h3 Bh5=; 9...Qa5 10.Nf3 e5 11.0–0 Bg4 12.h3 Bh5=; 9...Ra5 10.Nf3 e5 11.Bc2 Bg4 12.d4 Nbd7=; 9...e5 10.Nf3 Bg4 11.h3 Bh5 12.g4 Bg6=) 10.Nf3 d5 11.Bb1 Nbd7 12.Qc2 Re8+=; A3) 9.Qc2 cb5 (9...e5 10.Ne2 Nbd7 11.bc6 bc6 12.Bf5 Qb6=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 e5 12.Ne2 Nbd7=; A4) 9.Ne2 e5 (9...Re8 10.0–0 e5 11.Qc2 Bf8 12.Bf5 Bd7=) 10.Qc2 Nbd7 11.bc6 bc6 12.Bf5 c5=; B) 8...d5 9.Qc2 (9.Nf3 c5 10.0–0 Nbd7 11.Qc2 Bd6 12.Be2 e5+=) 9...Nbd7 (9...h6 10.Nf3 c5 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Bd6=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nf3 Bd6=) 10.bc6 bc6 11.Nf3 c5 12.0–0 c4+=.

8.Be2 d6 A) 9.Nf3 e5 10.0–0 e4 11.Ne1 d5 12.d3 Bf5=; B) 9.Nc3 e5 10.d4 Qa5 11.Nf3 e4 12.Nd2 d5=; C) 9.Qc2 e5 (9...c5 10.Nf3 e5 11.Nc3 Re8 12.0–0 Nbd7=) 10.d4 e4 11.Nd2 Bf5 12.h3 d5+=; D) 9.d4 cb5 (9...d5 10.Nf3 Bb4 11.Nbd2 cb5 12.ab5 Ra1=; 9...Bd7 10.Nf3 Qa5 11.Qd2 Rc8 12.0–0 d5=; 9...Qb6 10.Nf3 cb5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bd7=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Ne4 12.Bd3 Qa5=.

8.Nf3 A) 8...d6+= 9.d4 (9.bc6 Nc6 10.Bb5 e5 11.0–0 Bg4 12.h3 Bh5+=; 9.Be2 e5 10.0–0 e4 11.Ne1 d5 12.d3 Bf5=; 9.Nc3 e5 10.Qc2 Bg4 11.Be2 Qa5 12.0–0 Rc8=; 9.Bc4 e5 10.bc6 Nc6 11.0–0 Bg4 12.h3 Bh5+=) 9...cb5 (9...Bd7 10.Bd3 Nd5 11.Qd2 cb5 12.ab5 Ra1=; 9...Nd5 10.Nc3 c5 11.dc5 dc5 12.e4 Nf4=; 9...Qb6 10.Bd3 cb5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bd7=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bd7 12.Nc3 Qa5=; B) 8...Ne4 B1) 9.Bd3 f5 (9...d5 10.0–0 Nd7 11.Qc2 cb5 12.Bb5 Nd6=; 9...Nc5 10.Bc2 d5 11.0–0 Ne4 12.Nc3 f5=) 10.0–0 Bf6 11.Qc2 d5 12.Bf6 Qf6=; B2) 9.Qc2 d5 (9...f5 10.Be2 b6 11.Nc3 Nc3 12.Qc3 Bf6=) 10.Nc3 Nf6 11.Be2 c5 12.0–0 Nbd7=; B3) 9.Nc3 d5 (9...Bf6 10.d4 Nc3 11.Bc3 b6 12.Bd3 Be7+=; 9...Nc3 10.Bc3 d6 11.Bd3 e5 12.0–0 cb5=) 10.Qc2 Nf6 11.Be2 c5 12.0–0 Nbd7=; B4) 9.Be2 d5 (9...c5 10.Qc2 d5 11.0–0 Nd7 12.d3 Nef6=; 9...Bf6 10.d4 Qa5 11.Nfd2 d5 12.0–0 Nd2=; 9...f6 10.0–0 d5 11.d3 Nd6 12.Nc3 Qa5=) 10.0–0 Bf6 11.d4 c5 12.Qc2 cd4=; C) 8...b6 C1) 9.Bd3 Bb7 (9...d6 10.bc6 Nc6 11.0–0 e5 12.Bb5 Bd7=; 9...d5 10.0–0 c5 11.Bc2 Nbd7 12.d4 Bd6=; 9...Ng4 10.0–0 Bb7 11.Nc3 f5 12.Be2 cb5=; 9...Nd5 10.0–0 Nb4 11.Be2 Bb7 12.Nc3 Qc7=) 10.0–0 d6 11.bc6 Nc6 12.Nc3 Ne5=; C2) 9.Qc2 Bb7 10.Bd3 cb5 11.ab5 Bf3 12.gf3 Ra1=; C3) 9.Nc3 c5 (9...Qc7 10.Be2 e5 11.Qc2 cb5 12.Bb5 Bb7=; 9...Bb7 10.Be2 Ra5 11.0–0 Qc7 12.Rc1 Rc8=; 9...d6 10.bc6 Nc6 11.Bb5 Bb7 12.0–0 d5=; 9...d5 10.bc6 Nc6 11.Bb5 Bb7 12.0–0 Qc7=; 9...Ra5 10.Be2 d5 11.0–0 Bb7 12.bc6 Nc6=) 10.d4 d5 11.dc5 Bc5 12.Bd3 Qd6=; C4) 9.Be2 d5 (9...d6 10.Nc3 e5 11.bc6 Nc6 12.Rc1 Bf5=; 9...Qc7 10.0–0 Bb7 11.Nc3 Rc8 12.d3 e5=; 9...Bb7 10.0–0 Qc7 11.Qc2 Rc8 12.Rc1 Ra5=; 9...Ra5 10.Qc2 Nd5 11.0–0 Bb7 12.Rc1 Qc7=) 10.0–0 c5 11.d4 c4 12.Ba3 Ba3=; D) 8...d5 9.Be2 c5 10.0–0 Nbd7 11.d3 b6 12.Na3 Bd6+=.

8.f4 b6 9.Nf3 (9.Qc2 Nd5 (9...Bb7 10.Nf3 Nd5 11.Bd3 f5 12.0–0 Bc5=; 9...h6 10.Nf3 Bb7 11.Be2 Qc7 12.0–0 Rc8=; 9...c5 10.Nf3 Nd5 11.Be2 Nb4 12.Qc1 d5=) 10.Bd3 f5 11.Nf3 Bf6 12.Bf6 Qf6=; 9.Bd3 c5 (9...Nd5 10.Nf3 Bh4 11.Nh4 Qh4 12.g3 Qe7=; 9...Bb7 10.Nf3 d5 11.0–0 c5 12.f5 Ne4=) 10.Nf3 d5 11.Bc2 Bb7 12.0–0 Ne4=; 9.Nc3 d5 (9...Bb7 10.Nf3 c5 11.Be2 d5 12.d4 Nbd7=; 9...Re8 10.Nf3 c5 11.Bd3 d5 12.0–0 Bb7=; 9...c5 10.Nf3 Bb7 11.Bd3 d5 12.0–0 Nbd7+=; 9...Qc7 10.Nf3 Bb7 11.Be2 d6 12.0–0 Rc8=; 9...h6 10.Nf3 d5 11.Bd3 d4 12.Ne2 de3=) 10.Nf3 c5 11.Bd3 Bb7 12.0–0 Nbd7+=; 9.Be2 Ne4 (9...Qc7 10.Nf3 Bb7 11.0–0 Rc8 12.Nc3 d5=; 9...Nd5 10.Nf3 Bf6 11.Nc3 Bb7 12.0–0 c5=; 9...Bb7 10.Nf3 Ra5 11.Bc3 Ra7 12.0–0 Qc7=; 9...d5 10.Nf3 Bb7 11.0–0 c5 12.d3 Nbd7=; 9...c5 10.Nf3 Bb7 11.0–0 d5 12.d3 Nbd7=; 9...Ra5 10.Nf3 Bb7 11.0–0 Qc7 12.Na3 d5=) 10.Qc2 f5 11.Nf3 Bh4 12.g3 Bf6=) 9...h6 (9...Bb7 10.Bd3+= d5 11.0–0 c5 12.f5 Ne4=; 9...Nd5 10.Be2 Bb7 11.0–0 Bc5 12.Rf2 Qc7=; 9...d5 10.Be2 Bb7 11.0–0 c5 12.d3 Nbd7=; 9...Ne4 10.Bd3 d5 11.0–0 Bb7 12.Qc2 c5=; 9...c5 10.Be2 Bb7 11.0–0 d5 12.d3 Nbd7=) 10.Be2= Bb7 11.Nc3 (11.0–0 Qc7 12.Nc3 Rc8=) 11...c5 (11...d5 12.bc6 Nc6=) 12.0–0 d6 (12...d5=) 13.Qc2 Nbd7 14.Rac1 d5 15.d4 cd4 16.ed4 Rc8 (16...Qb8 17.f5=) 17.Qb3 Bd6 18.Ne5 Ne8 (18...Qe7 19.Bd3=) 19.Na2 Ndf6 20.Qd3 (20.Rc8 Qc8 21.Nc3 Nc7+=) 20...Ne4= 21.Nc3 f5 (21...Ra8 22.Qd1=) 22.Ne4 fe4 23.Qh3 Rf6 24.Bg4 Qe7 25.f5 (25.Rc8 Bc8 26.Qc3 Bb7+=) 25...Rc1= 26.Bc1 ef5 27.Rf5 Bc8 28.Nc6 (28.Rf6 Bg4 29.Qg4 Nf6 (worse is 29...Qf6 30.Qc8 Qe7 31.Qa8+/–) 30.Qc8 Qe8=) 28...Qc7 29.Rd5?? (better is 29.Rf6 Bg4 30.Qg4 Bh2 31.Kh1 Nf6 32.Qe6 Kh8 33.Bh6=) 29...Qf7 (better is 29...Bg4 30.Rd6 Bh3 31.Rf6 Nf6 32.gh3–+) 30.g3 Bg4 (30...Qd5 31.Bc8 Qc4 32.Bd2–+) 31.Qg4 Qd5 32.Bf4 (32.Qe2 Qb3–+) 32...Qf7 (32...Qb3 33.Qd7 Qd1 34.Kf2–+) 33.Ne5 Be5 34.de5 Rg6 35.Qc8 Kf8 36.Bd2 (36.Kf1–+) 36...Qe7 (36...Qd5 37.Bf4–+) 37.Bb4?? (better is 37.Qf5 Nf6 38.Qg6 Qe5 39.Be3 Qa1 40.Kf2 Qa4 41.Qf5 Qa2 42.Ke1 Qb1 43.Ke2 Qd3 44.Kf2–/+) 37...Qb4–+ 38.Qf5 Rf6! 39.ef6 (39.ef6 Qd4) 39...Nf6 (39...Qa4 40.fg7 Kg7 41.Qd7 Kf8 42.Qf5 Ke7 43.Qe5 Kd7 44.Qf5 Kd6 45.Qf8 Kd5 46.Qe8 Qd4 47.Kg2–/+) 40.Qc8 (40.Qf2 Qd6–+ (worse is 40...Qa4 41.Qb6 Qd1 42.Kg2–+)) 40...Ke7 41.Qc7 (41.Qc6 e3 42.Qf3 Qd4–+) 41...Nd7 42.Qc2 Qc5 43.Qf2 Qf2 (43...Qc3 44.Qa2–+) 44.Kf2 Nc5 45.a5 (45.Ke3–+) 45...ba5 46.Ke3 a4 0–1. Otte,Marco – Zandbergen,Jacob, Wag.Ext.4vsASV6, 1999.

8.f4 c5 A) 9.Be2 d5 (9...Ne4 10.Nf3 Bh4 11.g3 Bf6 12.Qc2 Bb2=; 9...Qb6 10.Nf3 d5 11.0–0 Nbd7 12.Bc3 Ne4=) 10.Nf3 c4 11.0–0 Nbd7 12.d3 cd3=; B) 9.Nf3 Qb6 (9...d5 10.Be2 c4 11.d3 Bb4 12.Bc3 Qa5=; 9...Ne4 10.Qc2 d5 11.Bd3 Nf6 12.0–0 Nbd7=) 10.Be2 d5 11.0–0 Nc6 12.Na3 Na5=.

8.f4 d5 A) 9.Be2 Ne4 (9...c5 10.Nf3 c4 11.0–0 Nbd7 12.Qc2 Nc5=) 10.Nf3 Bh4 11.g3 Bf6 12.Ne5 Be7+=; B) 9.Bd3 c5 (9...Nbd7 10.Nf3 c5 11.0–0 Qb6 12.Bc2 c4=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nf3 Nc5=; 9...Ne4 10.Qc2 Bh4 11.g3 Bf6 12.bc6 Nc6=; 9...Re8 10.Nf3 c5 11.0–0 Nbd7 12.Ne5 c4=) 10.Nf3 Nbd7 11.0–0 c4 12.Be2 Nc5+=; C) 9.Nf3 Ne4 (9...c5 10.Be2 c4 11.d3 Bb4 12.Bc3 Qa5=; 9...Bd7 10.Be2 Qb6 11.0–0 Ne4 12.Bd4 c5=) 10.Nc3 Bh4 11.g3 Bf6 12.Ne5 Nc3+=.

8.f4 d6 A) 9.Qc2 Nd5 (9...d5 10.Nf3 c5 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Qb6=; 9...c5 10.Nf3 d5 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Qb6=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nf3 b6=; 9...Nfd7 10.Nf3 Bh4 11.Nh4 Qh4 12.g3 Qh5=) 10.Nf3 Qa5 11.Nc3 Nb4 12.Qd1 Nd7+=; B) 9.Be2 Ne4 10.Qc2 Bh4 11.g3 Bf6 12.Nf3 Bb2+=; C) 9.Qf3 Nfd7 (9...c5 10.Nh3 Nbd7 11.Be2 d5 12.0–0 Qb6+=; 9...Qb6 10.Bd3 Nbd7 11.Bd4 Nc5 12.Be2 Bd7–/+; 9...Bd7 10.Nc3 Qb6 11.Bd3 Rc8 12.Nge2 Ra5=; 9...Re8 10.Nh3 Nd5 11.Nc3 Nb4 12.Rc1 Nd7+=; 9...d5 10.Be2 Ne4 11.Bd3 Bh4 12.g3 Bf6–/+; 9...Qc7 10.Nc3 e5 11.Nge2 Bg4 12.Qg3 Nbd7+=) 10.Nh3 Nc5 11.bc6 Qb6 12.Ba3 Nc6–/+; D) 9.Nf3 c5 (9...Nd5 10.Nc3 Bf6 11.Be2 Nd7 12.0–0 Nc5=; 9...d5 10.Be2 c5 11.0–0 Nbd7 12.d3 Bd6=; 9...Ne4 10.Bd3 Nc5 11.Bc2 Bh4 12.Nh4 Qh4=; 9...Ng4 10.Bd3 Bh4 11.Nh4 Qh4 12.g3 Qh5+=) 10.Be2 d5 11.0–0 Nbd7 12.d3 Ng4=.

8.f4 Ne4 A) 9.Nf3 d5 (9...Bh4 10.g3 Be7 11.Bg2 cb5 12.ab5 Ra1=) 10.Nc3 Bh4 11.g3 Bf6 12.Ne5 Nc3+=; B) 9.Bd3 f5 (9...d5 10.Qc2 Bh4 11.g3 Bf6 12.bc6 Nc6=; 9...Nc5 10.Bc2 d5 11.Nf3 cb5 12.ab5 Ra1=) 10.Ne2 Bh4 11.g3 Be7 12.0–0 Nc5+=; C) 9.Qg4 Bh4 (9...Bf6 10.Bf6 Qf6 11.Ra2 Qe7 12.Bd3 Nc5+=) 10.g3 Bf6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bc3–/+; D) 9.Qc2 Bf6 (9...d5 10.Nc3 cb5 11.Ne4 de4 12.Bb5 Qd5=; 9...f5 10.Nf3 b6 11.Be2 Bh4 12.g3 Bf6=) 10.d4 d5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bh4+=.

6.e3 d5

7.Nf3 cb5 8.Bb5= White gets in control. 8...Nbd7 (8...Bd7 9.Qb3=) 9.0–0 h5 (9...Bd6 10.Be5 Be5 11.Ne5=) 10.Nc3 (10.Ne5 Bd6+=) 10...Ba3 (10...Bd6 11.Qb3+=) 11.Ba3 Ra3 12.Ba4 Qa5 13.Qc1 Qc5 14.Nd4 Kd8 (14...Ke7 15.Nc2 Rc3 16.dc3+/–) 15.Nc2 Rc3 16.dc3 b5 (16...Ne4 17.Bd7 Bd7 18.Qb2+/–) 17.Bb3 Qc3 18.Nd4 Qc1 19.Rfc1 Ba6 20.Nc6 Kc8 (20...Kc7 21.Ne5 Kb6 22.Nf7+–) 21.Ne5 Kb8 22.Nf7 Ne5?? (22...Rc8+–) 23.Nh8 g5 (23...Ne4 24.Bd1+–) 24.f4 (24.Bc2 Nc4+–) 24...gf4 25.ef4 Nd3 26.Rc6 Bc8 27.Ng6 (27.g3 Ne4+–) 27...Ne4 (27...Bd7 28.Rc3 Be8 29.Nf8 Nf4 30.Rf3+–) 28.f5 (28.Rd1!? Bd7 29.Rc2 Nb4+–) 28...Bd7 29.Re6 Be6 (29...Kc7 30.Nf8 Be6 31.Ne6 Kd6 32.Rd1+–) 30.fe6 Kc7 31.Rd1 Nb4 32.Rd4 Nc6 33.Rd5 Nf6 (33...Nd6 34.Rh5 Nb4 35.Rh7 Kc6 36.Ne5 Kc5 37.Rc7 Kb6 38.Rd7+–) 34.Rb5 Nd4 35.Rc5 Kd6 36.Re5 Nc6 37.Rf5 Ng8 (37...Ng4 38.Rf7+–) 38.Rd5 Kc7 39.Rd7 Kb6 40.e7 Nf6 41.Rd6 (41.Bf7!? Ne7 42.Re7 Kc5+–) 41...Ne8 42.Rc6! Kb7 (42...Kc6 Decoy to c6 43.Ba4 A double attack) 43.Ba4 Ng7 44.Nf4 Ne8 45.Nh5 Kb8 46.Rb6 Ka7 47.Be8 Kb6 48.Bf7 Kc5 49.e8Q Kb6 50.Qc8 Kb5 51.Qc4 Ka5 52.Qb3 Ka6 53.Bc4 Ka7 54.Qb5 Ka8 55.Bd5 Ka7 56.Qb7 1–0. Machete (2290) – Mithrandir (2000), ICC, 2003.

7.Nf3 Bd6 8.Be5 +=.

7.f4 Bb4 A) 8.Be2 A1) 8...Bd7 9.Qb3 (9.bc6 Nc6 10.Nf3 Bd6 11.Ne5 0–0 12.Nd7+=; 9.Nf3 cb5 10.Qb3 Na6 11.0–0 0–0 12.Bd4+=; 9.a3 Be7 10.bc6 Nc6 11.Nf3 0–0 12.Qb3+=) 9...c5 10.Nf3 Qe7 11.Bc3 Ba5 12.0–0=; A2) 8...0–0 9.Nf3 (9.Qb3 Be7 10.Nf3 c5 11.0–0 Nbd7 12.Qc2=) 9...Bd7 10.Qb3 Qe7 11.0–0 Rc8 12.a3=; A3) 8...Qb6 9.Qb3 Be7 10.bc6 Qb3 11.ab3 Ra1 12.Ba1=; A4) 8...c5 9.a3 Ba5 10.Nf3 Qb6 11.0–0 Nbd7 12.Nc3=; A5) 8...cb5 9.Qb3 (9.Nf3 Bd7 10.Qb3 Be7 11.Bb5 0–0 12.Be2+=) 9...Be7 10.Bb5 Bd7 11.Nf3 0–0 12.Be2+=; B) 8.bc6 Nc6 9.Bb5 (9.Nf3 0–0 10.Be2 Ne4 11.0–0 Qb6 12.Qb3+=) 9...Ra5 10.Qe2 0–0 11.Nf3 Ne4 12.0–0+=; C) 8.a3 C1) 8...Bd6 9.Nf3 (9.Be5 0–0 10.Nf3 Ne4 11.Bd6 Qd6 12.bc6+=) 9...0–0 10.Qc2 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Ng5=; C2) 8...Bc5 9.Nf3 (9.Qc2 Qe7 10.Nf3 Bd7 11.bc6 Bc6 12.Be2+=; 9.Be2 d4 10.Qc2 Qb6 11.ed4 Bd4 12.Nf3+=) 9...Bd7 10.Qc2 Be7 11.Nc3 0–0 12.Bd3=; C3) 8...Ba5 9.Nf3 (9.Be2 Qb6 10.Nc3 0–0 11.Nf3 Ne4 12.Qc2=) 9...Qb6 10.Nc3 0–0 11.Be2 Ne4 12.Qc2=; C4) 8...Be7 9.Nc3 (9.Nf3 Bd7 10.Nc3 0–0 11.Bd3 Qa5 12.0–0+=) 9...d4 10.ed4 0–0 11.Nf3 Nd5 12.Nd5=; D) 8.Bd3 D1) 8...Bd7 9.Nf3 (9.bc6 Nc6 10.Nf3 Bc5 11.Nc3 d4 12.Ne4+=; 9.a3 Be7 10.bc6 Nc6 11.Nf3 Qb6 12.Qc2+=; 9.Ne2 c5 10.a3 Ba5 11.Nbc3 c4 12.Bc2=) 9...c5 10.Bc3 Qa5 11.Bb4 Qb4 12.Nc3=; D2) 8...0–0 9.Nf3 (9.a3 Be7 10.bc6 Nc6 11.Nf3 Bd7 12.Qc2+=; 9.Qc2 cb5 10.Nf3 Bd6 11.Nc3 Nc6 12.Nb5=) 9...Nbd7 10.0–0 Qb6 11.Qc2 cb5 12.Rc1=; D3) 8...Nbd7 9.Nf3 (9.a3 Bd6 10.bc6 bc6 11.Nf3 Qb6 12.Ra2+=; 9.bc6 bc6 10.Nf3 Ba6 11.Ba6 Ra6 12.a3+=) 9...0–0 10.0–0 Qb6 11.Qc2 cb5 12.Rc1=; D4) 8...c5 9.Nf3 (9.a3 Ba5 10.Nf3 c4 11.Bc2 0–0 12.0–0=) 9...Bd7 10.a3 Ba5 11.a4 Qe7 12.0–0=; D5) 8...Qb6 9.Qe2 c5 10.Bc2 c4 11.a4 Nbd7 12.Nf3=; E) 8.Bc3 E1) 8...Bc5 9.Nf3 (9.Bd3 d4 10.ed4 Be7 11.Nf3 Qd5 12.0–0+=; 9.Be2 d4 10.ed4 Bb6 11.Bf3 0–0 12.Ne2+=) 9...Bd7 10.bc6 Nc6 11.Qb3 b6 12.Bd3+=; E2) 8...Bd6 9.Nf3 (9.Bd3 0–0 10.Nf3 c5 11.0–0 c4 12.Bc2=; 9.Be2 0–0 10.Nf3 Ne4 11.0–0 cb5 12.Bb5+=) 9...0–0 10.Qc2 Nbd7 11.Be2 cb5 12.Bb5=; E3) 8...Bc3 9.Nc3 0–0 10.Nf3 c5 11.Bd3 Qd6 12.0–0=; E4) 8...Ba5 9.Nf3 (9.Qc2 0–0 10.Nf3 Bd7 11.Bd4 cb5 12.Ng5=; 9.Be2 Bc3 10.Nc3 d4 11.ed4 Qd4 12.g3+=) 9...0–0 10.Qc2 Bd7 11.Bd4 cb5 12.Ng5=; E5) 8...Be7 9.Be2 (9.Nf3 0–0 10.Bd3 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Be2+=; 9.Bd3 d4 10.Bb2 Bc5 11.Qe2 Qb6 12.e4+=) 9...0–0 10.Nf3 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Qb3+=; F) 8.Be5 Nbd7 9.Bc3 (9.bc6 bc6 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 e5 12.fe5+=; 9.Nf3 Ne5 10.fe5 Ng4 11.Qb3 c5 12.h3–/+) 9...Bc3 10.Nc3 e5 11.fe5 Ne5 12.d4+=; G) 8.Nf3 G1) 8...0–0 9.Qc2 (9.Nc3 c5 10.a3 Ba5 11.Qc2 c4 12.Be2=; 9.bc6 Nc6 10.Be2 Ne4 11.0–0 Qb6 12.Qb3+=; 9.Be2 Bd7 10.Qb3 Qe7 11.0–0 Rc8 12.a3=; 9.a3 Be7 10.Qc2 cb5 11.Ng5 h6 12.Bf6+=; 9.Bd3 Nbd7 10.a3 Be7 11.bc6 bc6 12.0–0=; 9.Ne5 Ne4 10.Qb3 Qa5 11.Nc3 cb5 12.Ne4–/+) 9...cb5 10.Ng5 Nbd7 11.Bb5 h6 12.Bd7=; G2) 8...Bd7 9.Qb3 (9.Be2 cb5 10.Qb3 Na6 11.0–0 0–0 12.Bd4+=; 9.bc6 Nc6 10.Qb3 0–0 11.Ne5 Bd6 12.Be2+=; 9.Nc3 0–0 10.Be2 Qa5 11.a3 Be7 12.bc6+=; 9.a3 Be7 10.bc6 Bc6 11.Bd3 0–0 12.0–0=; 9.Bc3 Be7 10.bc6 Nc6 11.Be2 Ne4 12.0–0+=; 9.Ne5 0–0 10.Be2 cb5 11.Qb3 Be7 12.Bb5+=) 9...c5 10.Be5 Qe7 11.Qb2 c4 12.Be2=.

7.f4 cb5 8.Bb5 Bd7 9.Be2 (9.a4 Bb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Ne4 12.Nf3+=; 9.Qe2 Ra5 10.Bd7 Nbd7 11.Nf3 Qa8 12.0–0+=) 9...Ba4 10.Qc1 Be7 11.Nf3 0–0 12.Nc3 =.

7.f4 c5 A) 8.Be2 A1) 8...Bd7 9.a4 (9.Nf3 c4 10.a4 Bc5 11.0–0 0–0 12.Qc2=) 9...c4 10.Nf3 Bc5 11.0–0 Qe7 12.Qc2=; A2) 8...Nbd7 9.Nf3 (9.a3 c4 10.Nf3 Bc5 11.0–0 Qb6 12.Nd4+=) 9...c4 10.0–0 Bc5 11.Bd4 Qa5 12.d3=; A3) 8...c4 9.a4 (9.d3 Bc5 10.dc4 Be3 11.Nh3 d4 12.Qd3+=; 9.Nf3 Bc5 10.0–0 Qb6 11.Nc3 0–0 12.Qe1=) 9...Bb4 10.Nf3 Bc5 11.0–0 Nbd7 12.Bd4=; A4) 8...Bd6 9.Nf3 (9.Qc2 Nbd7 10.Nf3 Qb6 11.0–0 0–0 12.Be5=) 9...Qb6 10.0–0 Nbd7 11.a4 0–0 12.Qc2=; A5) 8...Be7 9.Nf3 0–0 10.0–0 Nbd7 11.d3 Ng4 12.Qd2=; A6) 8...d4 9.Na3 (9.ed4 cd4 10.Qc1 Nd5 11.Nh3 Nb6 12.0–0=) 9...Nd5 10.Qb3 e5 11.fe5 de3 12.de3=; A7) 8...Qa5 9.Nf3 (9.Bc3 Qb6 10.Nf3 Ne4 11.Qc2 Nd7 12.a4+=; 9.Bf6 gf6 10.Nf3 c4 11.Nc3 Bd7 12.e4+=) 9...c4 10.Nc3 Bc5 11.0–0 0–0 12.Qe1=; B) 8.Nf3 B1) 8...Be7 9.Be2 (9.Bd3 c4 10.Bc2 Qa5 11.Nc3 0–0 12.0–0=) 9...0–0 10.0–0 Qb6 11.a4 Nbd7 12.d3=; B2) 8...Bd7 9.a4 (9.Ne5 Bd6 10.Be2 c4 11.a4 0–0 12.0–0=; 9.Be2 c4 10.a4 Bc5 11.0–0 0–0 12.Qc2=; 9.Nc3 c4 10.a4 Bc5 11.Be2 0–0 12.0–0=) 9...Bd6 10.Be2 c4 11.0–0 Qe7 12.Ne5=; B3) 8...c4 9.Be2 (9.d3 Qb6 10.Bd4 Qb5 11.dc4 Qa5 12.Nbd2=) 9...Bc5 10.0–0 Qb6 11.a4 Nbd7 12.Bd4=; B4) 8...Bd6 9.Bd3 (9.Be2 Qb6 10.Bf6 gf6 11.Nc3 c4 12.Qc2+=) 9...c4 10.Bc2 Qa5 11.a4 Nbd7 12.Bc3=.

7.f4 Bc5 A) 8.Nf3 A1) 8...Nbd7 9.Be2 0–0 10.0–0 Qb6 11.Nc3 Bd6 12.bc6=; A2) 8...0–0 9.Qc2 (9.Bd3 cb5 10.Qc2 b6 11.a3 Ba6 12.Ng5+=) 9...b6 10.Be5 Bb7 11.Bd3 cb5 12.Ng5+=; A3) 8...Bd7 9.Nc3 (9.Bd3 cb5 10.0–0 Qe7 11.Nc3 Ra5 12.Ne2+=; 9.Qb3 0–0 10.Ng5 h6 11.Qc2 hg5 12.Qc5+=; 9.bc6 Nc6 10.Be2 0–0 11.Qb3 Na5 12.Qd3+=; 9.Qc2 Qe7 10.a4 0–0 11.Bd3 Rc8 12.Nc3+=; 9.Be2 cb5 10.0–0 b4 11.Qc2 b6 12.Ne5+=) 9...0–0 10.Qc2 Bd6 11.Be2 Qa5 12.bc6+=; B) 8.Nc3 B1) 8...cb5 9.Nb5 (9.Bb5 Bd7 10.Nf3 Bb5 11.Nb5 0–0 12.0–0+=; 9.Rc1 0–0 10.Bb5 Bd7 11.Qb3 d4 12.ed4+=) 9...Nbd7 10.Nf3 0–0 11.Be2 Ne4 12.0–0=; B2) 8...Nbd7 9.Nf3 (9.Be2 cb5 10.Bb5 d4 11.ed4 Bd4 12.Nf3=) 9...0–0 10.Be2 cb5 11.Nb5 Ne4 12.0–0=; B3) 8...Bd7 9.Bd3 (9.Nf3 0–0 10.Qc2 Bd6 11.Be2 Qa5 12.a4=; 9.Rc1 0–0 10.Nf3 Bb4 11.bc6 Nc6 12.Qb3+=; 9.Be2 cb5 10.Nb5 0–0 11.Qb3 Nc6 12.Nf3+=; 9.Qc2 b6 10.Nf3 Ra5 11.Qb3 0–0 12.Rc1=) 9...0–0 10.Qc2 Ba3 11.Nf3 Bb2 12.Qb2=; B4) 8...Ra5 9.Nf3 (9.Rc1 0–0 10.Nf3 Bd7 11.Nd5 ed5 12.Rc5=; 9.Be2 Bd7 10.Qb3 0–0 11.Nf3 cb5 12.Nb5=; 9.Qc2 Bd6 10.Nf3 Bd7 11.bc6 Nc6 12.Nb5=; 9.Bd3 Bd7 10.Rc1 b6 11.Qb3 Qe7 12.Nf3=) 9...0–0 10.Rc1 Bd7 11.Nd5 ed5 12.Rc5=; B5) 8...Qe7 9.Qc2 (9.Be2 cb5 10.Nb5 0–0 11.Nf3 Bd7 12.0–0+=; 9.Nf3 0–0 10.Be2 cb5 11.Nb5 Bd7 12.0–0=; 9.Rc1 0–0 10.Qc2 Bd7 11.Nf3 cb5 12.Nd5+=; 9.Bd3 0–0 10.Nf3 cb5 11.Nb5 Bd7 12.Qb1=) 9...0–0 10.Nf3 cb5 11.Nb5 Ne4 12.Bd4=; B6) 8...Bd6 9.Nf3 c5 10.Be2 0–0 11.Qc2 Nbd7 12.0–0=; B7) 8...0–0 9.Nf3 (9.Bd3 cb5 10.Nb5 Nc6 11.Rc1 b6 12.a3+=) 9...cb5 10.Bb5 Bd7 11.Be2 Nc6 12.Rc1+=; C) 8.Bd3 d4 9.Qe2 (9.Qc2 de3 10.Qc5 ed2 11.Nd2 Qd3 12.Bf6–/+; 9.Qc1 de3 10.Qc5 ed2 11.Nd2 Qd3 12.Bf6–/+) 9...Qb6 10.e4 cb5 11.Nf3 b4 12.0–0+=; D) 8.Qc2 D1) 8...Nbd7 9.Be2 (9.Nf3 0–0 10.Bd3 cb5 11.Bb5 Qa5 12.Nc3=; 9.Nc3 Bd6 10.Nf3 0–0 11.bc6 bc6 12.Be2=; 9.bc6 bc6 10.Nf3 0–0 11.a3 Ba6 12.Ba6=; 9.Bd3 0–0 10.Nf3 cb5 11.Bb5 Qa5 12.Nc3=) 9...Qb6 10.Nf3 cb5 11.Nc3 d4 12.ed4=; D2) 8...Qe7 9.Nf3 (9.Nc3 0–0 10.Nf3 cb5 11.Nb5 Ne4 12.Nc3=; 9.Bd3 Nbd7 10.Nf3 cb5 11.Bb5 0–0 12.0–0=) 9...Bd7 10.a4 Bd6 11.Be2 cb5 12.ab5=; D3) 8...Qb6 9.Nc3 Be7 10.Nf3 c5 11.Be2 0–0 12.0–0=; D4) 8...Bd6 9.Nf3 (9.Be5 c5 10.Nf3 Qe7 11.Be2 Nbd7 12.0–0=; 9.Bd3 c5 10.Be2 Nbd7 11.Nf3 Qb6 12.0–0=; 9.bc6 Nc6 10.Nf3 0–0 11.Be2 Bd7 12.Nc3+=) 9...Bd7 10.Be5 Bb4 11.Nc3 cb5 12.Nb5=; D5) 8...Ne4 9.Nf3 (9.Nh3 0–0 10.Nc3 Bb4 11.Ne4 de4 12.a3=) 9...0–0 10.Nc3 Nf6 11.Ng5 h6 12.Ne2=; D6) 8...b6 9.Nc3 (9.Nf3 0–0 10.Be5 Bb7 11.Bd3 cb5 12.Ng5+=; 9.Be5 cb5 10.Nf3 Ba6 11.d4 Be7 12.Nbd2+=) 9...Bd7 10.Nf3 cb5 11.Nb5 Na6 12.Be2=; D7) 8...Be7 9.Nc3 (9.g4 Ne4 10.g5 0–0 11.Nc3 Nc3 12.Qc3+=; 9.bc6 Nc6 10.Nf3 Bd7 11.Bc3 0–0 12.Qb2+=; 9.Nf3 Bd7 10.Nc3 0–0 11.Be2 Qa5 12.bc6+=; 9.Be5 c5 10.Nf3 Nbd7 11.Be2 Ne5 12.fe5+=) 9...d4 10.Ne4 de3 11.Nf6 Bf6 12.de3=.

7.f4 Bd6 A) 8.Be2 A1) 8...cb5 9.Nc3 (9.Nf3 b4 10.–0 Nc6 11.Qc2 Bd7 12.Ne5+=; 9.Qb3 b4 10.Nf3 0–0 11.0–0 Nc6 12.Rc1–/+; 9.Bb5 Bd7 10.Qb3 Ne4 11.Nc3 Qh4 12.g3+=) 9...b4 10.Nb5 Be7 11.Nf3 0–0 12.Qc2+=; A2) 8...0–0 9.bc6 (9.Nf3 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Ra5 12.Be2+=; 9.Be5 cb5 10.Bb5 Be5 11.fe5 Ne4 12.Nf3+=; 9.a4 c5 10.Nf3 Nbd7 11.0–0 Qc7 12.Qc2=) 9...Nc6 10.Nf3 Ne4 11.Nc3 Qb6 12.Qb3=; A3) 8...Bd7 9.Nf3 (9.Be5 Qe7 10.Nf3 cb5 11.Bd6 Qd6 12.Qb3–/+) 9...cb5 10.Be5 Qe7 11.Bd6 Qd6 12.0–0–/+; B) 8.Nf3+= B1) 8...c5 9.Be2 (9.Bd3 c4 10.Bc2 Qa5 11.a4 Nbd7 12.Bc3=; 9.Be5 0–0 10.Be2 Be5 11.fe5 Ng4 12.Qc2=) 9...Qb6 10.–0 Nbd7 11.a4 0–0 12.Qc2=; B2) 8...Bd7 9.bc6 (9.Nc3 0–0 10.Be2 Qa5 11.bc6 Nc6 12.Qb3+=; 9.Be2 cb5 10.Be5 Qe7 11.0–0 0–0 12.Qb3+=; 9.Be5 Qe7 10.Nc3 Be5 11.Ne5 0–0 12.bc6+=; 9.Bd3 cb5 10.Be5 Be7 11.0–0 Nc6 12.Nd4–/+) 9...Nc6 10.Be2 0–0 11.0–0 Ne4 12.Qb3=; B3) 8...0–0 9.Qc2 (9.Bd3 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Qa5 12.a4+=; 9.Be5 c5 10.Be2 Ng4 11.Qc2 Ne5 12.fe5=; 9.bc6 Nc6 10.Be2 Ne4 11.Nc3 Nc3 12.Bc3+=; 9.Be2 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Ra5 12.Be2+=) 9...c5 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Qb6 12.Be5=; C) 8.Be5 C1) 8...Be5 9.fe5 Ne4 10.Nf3 0–0 11.Qc2 Ng5 12.d4=; C2) 8...0–0 9.Nf3 (9.Be2 cb5 10.Bb5 Ne4 11.Nf3 Be5 12.fe5+=; 9.Qc2 cb5 10.Bb5 Be5 11.fe5 Bd7 12.Bd3+=) 9...c5 10.Be2 Ng4 11.Qc2 Ne5 12.fe5=; C3) 8...Ne4 9.Bg7 Rg8 10.Be5 Qh4 11.g3 Rg3 12.hg3–+; D) 8.Qc2 D1) 8...Bd7 9.a4 (9.Be5 Be7 10.Nc3 cb5 11.Bb5 Bb5 12.Nb5+=; 9.Nc3 c5 10.Nf3 0–0 11.Be2 Qb6 12.Na4=; 9.Nf3 cb5 10.Nc3 b4 11.Nb5 Bb5 12.Bb5+=; 9.Be2 cb5 10.Nf3 b4 11.0–0 Nc6 12.Qd3+=) 9...c5 10.Nf3 c4 11.Be2 Qb6 12.0–0=; D2) 8...c5 9.Nf3 (9.Be2 Qb6 10.Nf3 Nbd7 11.0–0 0–0 12.Be5=) 9...Qb6 10.Bf6 gf6 11.Nc3 Nd7 12.g3=; D3) 8...0–0 9.Nf3 (9.Be5 cb5 10.Bb5 Ne4 11.Nf3 f6 12.Bd6=) 9...c5 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Qa5 12.Bc3=.

7.f4 Bd7 A) 8.Be2 A1) 8...c5 9.Nf3 (9.a4 c4 10.Nf3 Bc5 11.0–0 0–0 12.Qc2=) 9...c4 10.a4 Bc5 11.0–0 0–0 12.Qc2=; A2) 8...cb5 9.Nf3 (9.Qb3 Nc6 10.Nf3 b4 11.Ne5 Ne5 12.Be5+=) 9...b4 10.0–0 Bd6 11.Qe1 Nc6 12.Ne5+=; A3) 8...Bd6 9.Be5 (9.Nf3 cb5 10.Be5 Be7 11.Qb3 b4 12.0–0+=) 9...Qe7 10.Nc3 0–0 11.b6 Bc8 12.Rb1+=; B) 8.bc6 B1) 8...Bc6 9.Nf3 (9.Qb3 Nbd7 10.Nf3 Nc5 11.Qc2 Ba4 12.Qc1+=) 9...Be7 10.Be2 Ba4 11.Qc1 0–0 12.Nc3=; B2) 8...Nc6 9.Nf3 (9.Be2 Nb4 10.Nc3 d4 11.ed4 Bc6 12.Nf3–/+) 9...Be7 10.Be2 0–0 11.0–0 Qb6 12.Bc3+=; C) 8.Nf3 cb5 9.Bd3 (9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.Qc2 Nc6 12.Ng5+=; 9.Qb3 b4 10.Be2 Ba4 11.Qd3 Ne4 12.Bd4–/+; 9.Ne5 b4 10.Be2 Ba4 11.Qc1 Bd6 12.0–0+=; 9.Qc2 Be7 10.Be2 b4 11.0–0 Nc6 12.Rc1+=) 9...Be7 10.0–0 b4 11.Ne5 0–0 12.Qf3+=; D) 8.Bd3 c5 9.a4 c4 10.Bc2 Bc5 11.Nf3 0–0 12.0–0=.

7.f4 Nbd7 8.Nf3= (8.Be2 c5 9.Nf3 c4 10.0–0 Bc5 11.Bd4 0–0 12.d3=; 8.bc6 bc6 9.Nf3 (9.Qc2 Bc5 10.Nf3 0–0 11.Nc3 Ba6 12.Ba6+=) 9...Bc5 10.Qc2 0–0 11.Nc3 Ba6 12.Ba6+=) 8...Ne4 (8...Bc5 9.Be2 0–0 10.0–0 Qb6 11.Nc3 Bd6 12.bc6=; 8...Qb6 9.Nc3 (9.Bd3 c5 10.a4 c4 11.Bc2 Bc5 12.0–0+=; 9.Be2 Bd6 10.0–0 0–0 11.Be5 cb5 12.Bd6+=) 9...c5 10.Be2 Bd6 11.0–0 0–0 12.Qc2=; 8...c5 9.Nc3 (9.Be2 c4 10.0–0 Bc5 11.Bd4 Qb6 12.Nc3=) 9...c4 10.Be2 Qb6 11.Nd4 Ba3 12.Ba3=; 8...Be7 9.Be2 (9.Nc3 c5 10.Be2 0–0 11.Qc2 c4 12.0–0+=; 9.bc6 bc6 10.Qc2 c5 11.Bb5 Ba6 12.Bc6+=; 9.Qc2 c5 10.Be2 Qb6 11.0–0 0–0 12.Nc3+=) 9...0–0 10.0–0 Qb6 11.Nc3 c5 12.Qc2=; 8...Bd6 9.Bd3 (9.bc6 bc6 10.Qc2 Qb6 11.a4 0–0 12.Ne5+=; 9.Qc2 c5 10.Be2 Qb6 11.0–0 0–0 12.Be5=; 9.Be2 0–0 10.bc6 bc6 11.Qc2 c5 12.Nc3+=) 9...Qb6 10.a4 0–0 11.0–0 c5 12.Ne5=; 8...Qa5 9.bc6 (9.Bc3 Bb4 10.Be2 c5 11.0–0 Bc3 12.Nc3=; 9.Nc3 c5 10.Be2 c4 11.0–0 Bc5 12.Qe1=) 9...bc6 10.Bc3 Bb4 11.Bb4 Qb4 12.a3=) 9.Nc3 (9.Qc2 c5 10.Be2 c4 11.Nc3 Nc3 12.Bc3=; 9.Be2 cb5 10.0–0 b4 11.Qb3 Ndc5 12.Qb4=; 9.a3 c5 10.Be2 Qb6 11.a4 Bd6 12.0–0=) 9...Ndc5 (9...Be7 10.Qc2 Nef6 11.Be2= c5 12.0–0=) 10.g3 (10.bc6 Nc3 (10...bc6 11.Qc2 Nc3 12.Bc3=) 11.Bc3 bc6= 12.Qc2=) 10...f6 (10...Nc3 11.Bc3 Ne4 12.bc6=) 11.Qc2 (11.bc6 bc6 12.Qc2=) 11...Qb6 (11...Bd7 12.bc6 Bc6 13.Nd4+=) 12.a4 (12.d4 Nd7 13.Ne4 de4 14.Qe4 cb5+=) 12...Bd7 (better is 12...Nc3!? 13.Bc3 cb5=) 13.d4+= Nc3 (13...cb5!? 14.dc5 Qc5=) 14.dc5+/– Bc5 15.Bc3 (15.bc6 Qc6 16.Qc3 d4 17.ed4 Bd4 18.Qc6 Bc6 19.Bd4 Bf3 20.Bb5 Ke7+–) 15...Be3 16.Qb2 c5 (16...cb5!? 17.Bb5 Bb5 18.Qb5 Qb5 19.ab5 Kd7+/–) 17.a5 Qd6 18.a6 (18.Qe2 d4 19.Bd2 Bd2 20.Nd2 0–0+–) 18...ba6 19.Ra6 Ra6 20.ba6 d4 21.Bd2 Bc6 22.Bb5 (22.Qb6!? Qd5 23.Be2 Bd2 24.Kd2+/–) 22...0–0+= 23.Bc6 Qc6 24.Qb7 Qb7? (better is 24...Qa4!? 25.Ke2 Qc4 26.Ke1 Qa2+=) 25.ab7+/– Rb8 26.Be3 Rb7 (better is 26...de3!? 27.Ke2 Rb7+/–) 27.Bc1+– e5 28.fe5 fe5 29.0–0 e4 30.Ng5 Re7 31.Ba3 Re5 32.Bc5! (32.Bc5 Rc5 33.Ne6+–) 1–0. de Visser,Arno – Duinmaijer, 1981.

7.f4 Be7 A) 8.Nc3 A1) 8...0–0 9.Nf3 (9.Qc2 d4 10.Nd1 de3 11.de3 cb5 12.Bb5+=; 9.Qf3 c5 10.Nh3 Nbd7 11.Bd3 c4 12.Bc2+=; 9.Rc1 d4 10.ed4 Qd4 11.Qf3 Rd8 12.Rc2+=; 9.Qb3 c5 10.Nf3 c4 11.Qc2 Qb6 12.Be2+=) 9...Bd7 10.Be2 Qa5 11.a4 Rc8 12.0–0=; A2) 8...c5 9.Nf3 (9.Qc2 0–0 10.Nf3 b6 11.Bd3 Qd6 12.Ne2+=) 9...0–0 10.Qc2 b6 11.Bd3 Qd6 12.Ne2+=; A3) 8...d4 9.ed4 Qd4 10.Nge2 Qd8 11.Ng3 0–0 12.Qf3+=; B) 8.Be2 B1) 8...cb5 9.Bb5 (9.Nf3 b4 10.0–0 Nc6 11.Qc2 Bd7 12.Rc1+=; 9.Qb3 b4 10.Nf3 0–0 11.0–0 Nc6 12.Rc1+=) 9...Bd7 10.Bd7 Qd7 11.Nf3 Nc6 12.0–0+=; B2) 8...Qb6 9.a4 (9.Nf3 0–0 10.Nc3 c5 11.Qc2 Nbd7 12.0–0+=) 9...0–0 10.Nf3 c5 11.0–0 Nbd7 12.d3=; B3) 8...0–0 9.bc6 (9.Nf3 cb5 10.0–0 b4 11.Qb3 Nc6 12.Rc1+=) 9...Nc6 10.Nf3 Bd7 11.0–0 Qb6 12.Bc3+=; C) 8.Bd3 C1) 8...c5 9.Nf3 c4 10.Bc2 Qa5 11.Nc3 Bd7 12.a4=; C2) 8...Bd7 9.Nc3 (9.Nf3 cb5 10.0–0 0–0 11.Ne5 Na6 12.Be2+=) 9...0–0 10.Nf3 cb5 11.Nb5 Na6 12.Be2+=; C3) 8...Qb6 9.Nf3 (9.Nc3 d4 10.ed4 Qd4 11.Qf3 0–0 12.Nge2+=) 9...c5 10.Nc3 0–0 11.0–0 Nbd7 12.Qe2+=; C4) 8...cb5 9.Bb5 (9.Nf3 b4 10.0–0 0–0 11.Ne5 Nc6 12.Qf3+=) 9...Bd7 10.Qe2 0–0 11.Nf3 Qb6 12.Nc3+=; D) 8.Nf3 D1) 8...Qb6 9.a4 (9.Nc3 c5 10.Be2 0–0 11.Qc2 Nbd7 12.0–0+=; 9.Bd3 c5 10.Nc3 0–0 11.0–0 Bd7 12.a4=; 9.Ne5 0–0 10.Nc3 c5 11.Qf3 Nfd7 12.Nd7+=; 9.Qc2 0–0 10.Nc3 Bd7 11.Ng5 Rc8 12.Bd3+=; 9.Be2 0–0 10.Nc3 c5 11.Qc2 Bd7 12.a4=) 9...0–0 10.Be2 c5 11.0–0 Nbd7 12.Bc3=; D2) 8...c5 9.Bd3 (9.Qc2 Qa5 10.Nc3 c4 11.Be2 0–0 12.0–0+=; 9.Be2 0–0 10.0–0 Qb6 11.Qc2 Nbd7 12.Nc3+=) 9...c4 10.Bc2 Qa5 11.Nc3 0–0 12.0–0=; D3) 8...0–0 9.Qc2 (9.Bd3 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Be2 Ba4 12.Qc1+=; 9.Be2 cb5 10.0–0 b4 11.Qb3 Nc6 12.Ne5+=) 9...c5 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Qb6 12.Nc3+=.

5.cb5 d5

6.a4 b6 7.Bf6 Qf6 8.d4 c5 9.Nf3 cd4 10.Qd4 Qd4 11.Nd4 Bb4 12.Nd2 Bd7 13.e3 0–0 14.Nc2 Bc3 15.Ra3 Ba5 16.Bd3 e5 17.f3 f5 18.e4 fe4 19.fe4 Be6 20.h3 Nd7 21.Ke2 Nc5 22.ed5=+ Bd5 23.Ne3 Rad8?? 24.Nd5+– Rd5 25.Bc4 Rfd8 26.Nb3 Bb4 27.Ra2 Ne4 28.Rc1 Nc3+= 29.Rc3 Bc3 30.Rc2 Bb4 31.Nd2 Kf8 32.Bd5 Rd5 33.Nf3 Ke7 34.Rc7 Kf6 35.Rc6 Kf5?? 36.Rb6 e4= 37.g4 Kf4 38.Nh4 Rd2 39.Kf1 Ra2 40.Nf5? Kf3 41.Nd4= Ke3 42.Nc6 Bc5 43.Rb7 Kf3 44.Ne5 (44.Ne5 Kf4 45.Nc4=+). ludice (1625) – bodkin (1650), kurnik, 2011.

6.Nc3 Bd7 7.e3 c5 8.a4 b6 9.Nf3 Bd6 10.Be2 e5 11.d3 0–0 12.0–0 h6 13.Qb3 Be6 14.Qc2 Nbd7 15.h3 Bc7 16.Rfd1 Qe7 17.Bf1 Rfe8 18.Ne2 e4 19.Nd2 Bf5 20.de4 Ne4 21.Ne4 Be4 22.Qc3 Be5 23.Qb3? c4–+ 24.Qb4?? Qb4 25.Bc3 Bc3 (25...Bc3 26.Nc3 Qc3–+) 0–1. elsh1403 – leverlek, kurnik, 2011.

6.e3 c6 7.a4 cb5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Qa5 10.Nc3 Be7 11.Nf3 0–0 12.Be2 Nbd7 13.0–0 Nb6 14.Qb3 Bd7 15.Bb2 Ne4 16.Ra1 Qb4 17.Qb4 Bb4 18.d3?? Nc3–+ 19.Bc3 Bc3 (19...Bc3 20.Ra7 Rb8–+) 0–1. elsh1403 – panmisiu6, kurnik, 2011.

6.e3 c6 7.Nf3 Nbd7 8.Nc3 Bd6 9.a4 0–0 10.Be2 e5 11.d3 Re8 12.0–0 Nf8 13.h3 Ng6 14.Re1 h6 15.d4= e4 16.Nd2 Nh7 17.Bg4 f5 18.Bh5= Qg5 19.Bg6 Qg6=+ 20.Nf1 f4–/+ 21.ef4 Bf4 22.Ng3 Bg3–+ 23.fg3 Qg3 24.Ne2–/+ Qh4 25.Qb3 Rf8 26.Qg3 Qg3 27.Ng3 cb5 28.ab5 Ra1 29.Ba1 Bd7–+ 30.b6 Bb5 31.Re3 Rf6 32.Rb3 Bc4 33.Rb4 Nf8 34.Bc3 Nd7 35.Bd2? Rb6 36.Rb6 Nb6 37.Ba5 Nd7 38.Nf5 b6 39.Bb4 Kf7 40.Nd6 Ke6 41.Kf2 g6 42.Ke3 Nb8 43.Nc4–/+ dc4 44.Ke4 Na6 45.Bd2 h5 46.d5–/+ Kd7 47.Kd4 b5 48.g4 hg4 49.hg4 Kc7 50.Ba5 Kd6 51.g5 Nc7 52.Bc7?? Kc7–+ 53.Kc5 c3 0–1. mic (2100) – ostefrec (2270), net–chess.com, 2008.

6.e3 Bd6 7.a4 e5 8.Nf3 e4 9.Nd4 Ng4 10.Be2 Qg5 11.h3 Nh2 12.d3? Qg2–+ 13.Kd2 ed3 14.Kd3 Qf2 15.Rf1? Nf1 16.Bf1 Qb2 17.Nc3 c5 18.Rb1 c4 0–1. elsh1403 – panainte (1780), kurnik, 2011.

6.e3 Nbd7 7.a4 c5 8.Nf3 Be7 9.d4 0–0 10.dc5 Nc5 11.Nc3 b6 12.Be2 Bb7 13.0–0 Nfe4 14.Ne4 de4 15.Nd4 Qc7 16.Ba3 Bd6 17.Nb3? Bh2–+ 18.Kh1 Nb3 19.Qb3–/+ Rfd8 20.Rac1=+ Qe5 21.Bb2 Bd5?? 22.Be5+– Bb3 23.Kh2 Ba4 24.Rc6 h6 25.Rb6 Bc2 26.Rc6 Bd3 27.Bd3 ed3 28.b6 d2 29.Rd1 f6 30.Bc7 Rd5 31.b7 Re8 32.Re6! Re6 33.b8Q Kh7 34.Qb3 Rdd6 35.Bd6 Rd6 36.Qc2 (36.Qc2 Kh8 37.Qc5+–) 1–0. baovn21 – mihmitrea (1620), kurnik, 2011.

6.e3 Nbd7 7.Nf3 Nc5 8.Nc3 Nce4 9.a4 Nc3 10.dc3 Ra5 11.Be2 Ne4 12.0–0 f6 13.Nd2 Nd2 14.Qd2 c6 15.c4 Bd6 16.Rfc1 dc4 17.Rd1 Be7 18.Qd8 Bd8 19.Bc3 Ra7 20.Bh5 g6 21.Bg6 hg6 22.Rd8 Kd8 23.Bf6 Kd7 24.Bh8 cb5 25.Rd1 Kc6 26.ab5 Kb5 27.Rd8 Ra8 28.Rg8 Kb4 29.Rg6 Bd7 30.Be5 c3 31.Bc3 Kc3 32.h4 Ra1 33.Kh2 b5 34.Rg7 Bc6 35.Rc7 Ra6 36.h5 Kb4 37.g4 Kc5 38.Rc8 b4 39.h6 Ra7 40.g5 b3 41.Rb8 Bb5 42.Rc8 Kd5 43.Rd8 Kc6 44.Rd2 Bc4 45.g6 Ra5 46.h7 Rh5 47.Kg3 e5 48.f4 ef4 49.ef4 Be6 50.Rb2 Rh6 51.Kf2 Kd7 52.Rb1 Ke7 53.Re1 b2 54.Re6 Ke6 55.g7 b1Q 56.g8Q Kd6 57.Qf8 Kd5 58.Qh6 Qc2 59.Kg3 Qc3 60.Kg4 Qc8 61.f5 Qc4 62.Qf4 Qc2 63.Qf3 Kc5 64.h8Q Qa4 65.Kg3 Qh4 66.Qh4 Kd6 67.Qd8 Kc5 68.Qfd5 Kb4 69.Q8a5# 1–0. Machete99 (2265) – blik (2330), ICC, 2002.

6.e3 Nbd7 7.f4 c6 8.a4 Nc5 9.Nf3 Be7 10.Ne5 Qc7 11.Be2 0–0 12.0–0 Nfd7 13.d3 f6 14.Nf3 cb5 15.ab5 Ra1 16.Ba1 b6 17.Nd4 e5 18.Nf5 Nb8 19.Bg4 Bd6 20.Nc3 Bb7 21.fe5 fe5 22.Ne2 Nbd7 23.Ne7?? Be7–+ 24.Ng3 Bf6 25.Nf5 d4! 26.e4 Qd8 27.Bb2 Na4 28.Ba3?? Ndc5–+ 29.Qa1 Nc3 30.Qb2 g6 31.Ng3 Kg7 32.Bc5 bc5 33.Qb3 Qb6 34.h4 h5 35.Bh3 Bh4 36.Rf8 Kf8 37.Nf1 Bg5 38.Bd7 Qf6 39.Nd2 Ne2 40.Kh1–+ Qf1 41.Nf1+– Be7 42.Qe6 (42.Qe6 Nf4 43.Qe5 Nd3 44.Qb8 Kf7 45.Qb7+–) 1–0. elsh1403 (1665) – rosvas (1695), kurnik, 2011.

6.e3 Be7 7.Nf3 0–0 8.Be2 Bd7 9.0–0 c5 10.a4 b6 11.Nc3 Qc7 12.Qb3 c4 13.Qc2 Bd6 14.Rfc1 Rc8 15.d3 cd3 16.Bd3 g6 17.Qe2 Qd8 18.h3 Be8 19.Qf1 Nbd7 20.e4 de4 21.Ne4 Ne4 22.Be4 Rc1 23.Bc1 Rc8 24.Bg5 Be7 25.Bh6 Bf6 26.Rc1 Nc5 27.Rd1 Qe7 28.Qc4 Bd7 29.Bb1 Nb7 30.Qe4 Nc5 31.Qf4 e5 32.Qb4 e4 33.Nd4 Qe5 34.f4?? ef3 35.Nf3= Qe6 36.Bf4 Be8 37.Rd6 Qe2?? 38.Rf6+– 1–0. elsh1403 – kscz (1795), kurnik, 2011.

6.e3 Be7 7.Nf3 0–0 8.Be2 Nbd7 9.0–0 c5 10.a4 Qc7 11.Nc3 b6 12.Rc1 Bb7 13.d3 Ra5 14.Kh1 Rfa8 15.Qe1 Qd6 16.Ba3 Qb8 17.Nd2 Bf8 18.Nb3 R5a7 19.Qd1 e5 20.a5 ba5 21.Na4 d4 22.b6 Ra6 23.Nbc5 Nc5 24.Bc5 Bc5 25.Rc5 Qd6 26.ed4 ed4 27.Bf3 Rb6 28.Nb6 Qc5 29.Na8 Ba8 30.Ba8 a4 31.Qa4 1–0. guest435 – guest712, ICC, 2002.

6.Nf3 Bd6 7.a4 0–0 8.Nc3 e5 9.e3 e4 10.Nd4 c5 11.bc6 Nc6 12.Ncb5 Bg4 13.Be2 Be2 14.Qe2 Bb4 15.Nf5 Qd7 16.Bf6 Qf5 17.Bb2 Ra5 18.0–0 Rfa8 19.f3 Ra4 20.fe4 Qe4 21.Ra4 Ra4 22.Bc3 f6 23.Rf4 Qb1 24.Kf2 Ne5 25.Rd4 Qb3 26.Rb4 Rb4 27.Bb4 Qb4 28.Nd4 g6 29.Kg3 Nc6 30.Qb5 Qd6 31.Kf3 Nd4 32.ed4 Qc6 33.Qc5 Kf7 34.g4 Qd7 35.Kg3 b5 36.h4 Qb7 37.h5 b4 38.Qa5 b3 39.h6 b2 40.Qd8 b1Q 41.Qh8 Qc7 42.Kg2 Qe4 (43.Kg1 Qg3 44.Kf1 Qeg2) 0–1. goodnight (1945) – Yorkie (2265), ChessWorld.net, 2003.

6.Nf3 Nbd7 7.e3 c5 8.a4 c4 9.d3 cd3 10.Bd3 Bd6 11.Nbd2 0–0 12.0–0 Nc5 13.Bc2 Qc7 14.Qb1 e5 15.Rc1 b6 16.h3 Bb7 17.Nb3 Qe7 18.Nc5 bc5 19.a5 d4 20.a6 Bf3 21.gf3 g6 22.Be4 Qe6 23.Kg2 Nd7 24.Qa2 Qf6 25.Ba8 Ra8 26.Qd5 Nb6 27.Qc6 de3 28.Rc4 h5 29.Qb6 Qg5 30.Rg4 hg4 31.hg4 Bf8 32.Qc6 Rd8 33.Bc1 e4 34.Be3 ef3 35.Qf3 Qe5 36.Rh1 1–0. Tendulkar – Morozevich,A, ICC blitz, 1999.

6.Nf3 Nbd7 7.e3 Nc5 8.Nc3 Bd6 9.Be2 e5 10.d4 ed4 11.Nd4 0–0 12.0–0 Nfe4 13.Qc2 Nc3 14.Bc3 Ne4 15.Rfd1 Bh2 16.Kf1 Qh4 17.Bf3 c5 18.bc6 bc6 19.Be4 de4 20.Ne2 Bc7 21.Ng3 Ba6 22.Kg1 Bd3 23.Rd3 ed3 24.Qd3 Bg3 25.fg3 Qg3 26.Be1 Qg6 27.Qc4 Rfe8 28.Bf2 Re4 29.Qe2 Rg4 30.Qf3 h5 31.Rc1 Ra2 32.Rc6 Qb1 33.Kh2 Ra1 34.g3 Qe4 35.Rc8 Kh7 36.Kg2 Qf3 37.Kf3 Rb4 38.e4 Ra3 39.Kf4 Raa4 40.Re8 Kg6 41.Bc5 Rc4 42.Bd6 f5 43.Re6 Kf7 44.Kf5 Ra5 45.e5 Rg4 46.Re7 Kg8 47.Ke6 Rg3 48.Re8 Kh7 49.Rf8 h4 50.Kd7 h3 51.e6 h2 52.Bg3 h1Q 53.Rc8 Qb7 54.Rc7 Qb5 55.Ke7 Qg5 56.Kd7 Qg3 57.e7 Rd5 58.Kc8 Qg4 59.Kb7 Rb5 60.Kc6 Qc4 61.Kd7 Qc7 62.Kc7 Re5 63.Kd6 Re1 0–1. Niono – Laroche, Dubai 1986.

6.Nf3 Nbd7 7.e3 Bd6 8.a4 0–0 9.Qc2 e5 10.Be2 e4 11.Nd4 Ne5 12.0–0 Re8 13.f4 (13.f3 ef3 14.Nf3 Nf3 15.Rf3 Ne4–/+) 13...ef3–/+ 14.Nf3 Nf3 15.Bf3 (15.Rf3!? Ng4 16.g3+=) 15...Ng4–/+ 16.Bd5?? (better is 16.h3 Nh2 17.Bd5 Nf1 18.Kf1–/+) 16...Bh2–+ 17.Kh1 Qh4 18.Rf3 Qe1 0–1. marinscrofan (1810) – bollewillem (2240), gameknot.com, 2014.

6.e3 c5

7.a4 Bd7 8.Nc3 Be7 9.Nf3 b6 10.Be2 0–0 11.0–0 Qc7 12.Qc2 h6 13.Bd1 e5 14.Ne2 d4 15.Ng3 Bd6 16.e4 Be6–/+ 17.d3 Nbd7 18.Nh4 Bg4 19.Bf3 Bf3 20.Nf3 Nh7 21.Bc1 Ndf6 22.Nh4 Be7 23.Nhf5 Bd8 24.Qe2 Ne8 25.f4 Nd6? 26.fe5 Nb5? 27.Bh6 gh6 28.Qg4 Bg5 29.Nh6?? Kh8–/+ 30.ab5 Ra1 31.Ra1 Qe5?? 32.Rf1?? Qg7?? 33.Nhf5+– Be3 34.Ne3 de3 35.Qg7 Kg7 36.Re1 Rd8 37.Re3 Nf6 38.Nf5 Kg6? 39.Kf2 Ng4+/– 40.Kf3 Ne3 41.Ke3 Kf6 42.h4 Ke5 43.g4 Ra8 44.g5 Ra5? 45.h5+/– Rb5?? 46.h6+– Rb1 47.Ng3 Rg1 48.Kf3 Ra1 49.h7 Ra8 50.Nf5? b5?? 51.Nh6+– Ke6 52.Ng8 b4 53.h8Q b3 54.Qf6 Kd7 55.Ne7 Ra2 56.Nd5 b2 57.Qf7 Kc6 58.Qc7 Kb5 59.Qb7 Ka4 60.Nb6 Kb3 (60...Kb3 61.Qd5 Kc2 62.Qa2 c4 63.Qc4 Kd2 64.Nd5 b1N 65.d4 Kd1 66.Ne3 Kd2 67.Qc2 Ke1 68.Qf2). elsh1403 – husb (1665), kurnik, 2011.

7.bc6 Nc6 8.Bb5 Ra5 =+.

7.Nf3 b6 8.Be2 c4 9.0–0 Bd7 10.a4 Bd6 11.d3 cd3 12.Bd3 0–0 13.Ne5 Qc7 14.f4 Be8 15.Nd2 Nbd7 16.Ndf3 Be5 17.Ne5 Ne5 18.Be5 Qb7?? 19.Qf3 Ne4+/– 20.Be4 de4 21.Qg3 f6 22.Bc3 Rc8 23.Bb4 Rf7 24.Qg4 Qd5 25.Rfd1 Qf5 26.Qe2 Rd7 27.Rd7 Bd7 28.Rd1 e5 29.Rd6 Rb8?? 30.g3 ef4? 31.ef4 g5?? 32.Qc4+– Kg7 33.Qc7 Ra8 34.Rd7 Kg6 35.Rg7 Kh6 36.fg5 fg5 37.Bd2 Qc5 38.Qc5 bc5 39.Rg5 Ra4 40.Rc5 Kg6 41.Rc6 Kf5 42.b6 Ra1 43.Kf2 Rb1 44.Rc5 Ke6 45.Rc6 Kd5?? 46.Rg6 hg6–+ 47.h4 Rb6 48.h5? Rb2 49.Ke3 gh5 50.Be1 Ke5 51.g4?? Rb3–+ 52.Kd2 hg4 53.Kc2 Rd3 54.Bb4 g3 0–1. elsh1403 (1605) – jyjyl, kurnik, 2011.

7.Nf3 Bd6 8.Ne5 Nbd7 9.f4 c4 10.Nd7 Bd7–/+ 11.a4 0–0 12.h4 Re8 13.d4 Ne4–+ 14.Qf3? Bb5! 15.Be2 Qa5 16.Kf1 Ba6 17.h5 c3 18.Bc1 Rac8 19.Kg1 c2 (20.Ba6 cb1B–+ (20...Qa6?! 21.Nd2–+)) 0–1. Barabas,Tibor (2050) – Adam,Zoltan (2130), HUN tt ch4 Putnok, 2001.

7.Nf3 Nbd7 8.Nc3 Qa5 9.Be2 e5 10.d4 ed4 11.ed4 Ne4 12.Qc2 c4 13.0–0=+ Nc3 14.Bc3 Qb5 15.Rfe1 Be7 16.Bf1 Nb8 17.Rab1 Qa4 18.Qe2 Nc6–/+ 19.Bb4 0–0 20.Be7 Re8 21.Ng5 Re7 22.Qh5 Bf5 23.Re7 Bg6 24.Qf3 Ne7 25.Rb7 Re8 26.Rc7 h6 27.Nh3 Qa2 28.Qe3 Kf8 29.Nf4–/+ Bb1 30.Qe5 Be4 31.Rd7 Qa1 32.g4 c3 33.Ne2 c2 34.Qf4 Qd1 35.Qc7 f6 (36.Re7 Re7 37.Qd8 Kf7–+) 0–1. Guillot,M – Quigley,D, corr USA Mkl, 1995.

7.Nf3 Nbd7 8.d4 c4–/+ 9.Nc3 Qa5 10.Nd2 Bb4 11.Qc2 Bc3 12.Bc3=+ Qb5 13.a4 Qc6 14.Be2 b6 15.0–0 h5 16.Bb4 Ba6 17.Rfc1 Qc7 18.Nf3 Bb7 19.Qd1 Nb8 20.Rcb1 Nc6=+ 21.Ba3 Ne4 22.Qc2 Ba6 23.Ne1 h4 24.Bf3 Ng5 25.Bg4 h3=+ 26.g3 Bb7 27.Qb2 Ra6 28.Qb5 Ne4 29.Bb4 Kd8–/+ 30.a5 ba5 31.Bc5 Nc5–+ 32.dc5 Nb4 33.Rb4–/+ ab4 34.Ra6 Ba6 35.Qa6 Ke7 36.c6 b3 37.Qa3 Kf6 38.Nf3 Qc6 39.Qb2 Ke7 40.Qg7=+ Qe8 41.Nh4 Rg8 42.Qd4?? Qd8 43.Bh3=+ Qa5 44.Qe5 Ra8 45.Nf5 Ke8 46.Nd6 Kd7–+ 47.Nf7 Qa1 48.Kg2 Qe5 49.Ne5 Kd6 50.Nf7 Ke7 51.Ne5 b2 (51...b2 52.Nc6 Kf6–+) 0–1. Machete (2175) – blik (2445), ICC, 2003.

7.Nf3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 Nbd7 10.Nc3 c4 11.d3= cd3 12.Bd3 Ba3 13.Ba3 Ra3 14.Nb1 Ra8 15.Qc2 b6 16.Rc1 Nc5 17.Nbd2 Bb7 18.Ne5 Qd6 19.f4 Rfc8=+ 20.Nb3 Nb3 21.Qb3 d4 22.Rc8 Rc8 23.Rd1 Qc5 24.Qc4 de3–/+ 25.Qc5 Rc5 26.g3 Rc3 27.Nc4 Bf3 28.Be2 h6 29.Bf3 Rc4 30.Be2 Ra4 31.Ra1 Nd5 32.Bd3 Rd4 33.Bc2 Nb4 (33...Nb4 34.Bb3 Nd3–+; 33...Rd2!? 34.Rc1–+) 0–1. Andersson,Lars H – Lindstroem,Bo, corr, 1991.

6.e3 Bd7

7.a4 Bb4 8.Qb3 Bd6 9.Nf3 0–0 10.Nc3 Ne4 11.Ne4 de4 12.Ne5 Bc8 13.Be2 Nd7 14.Nc4 Nc5 15.Qc2 f5 16.Qc3 Qg5 17.Nd6 cd6 18.0–0 e5 19.Bc4 Kh8 20.a5 Be6 21.Be6 Ne6 22.a6 ba6 23.Ra6 Ra6 24.ba6 f4 25.a7 f3–/+ 26.g3 Qh5 27.h4?? Qg4 28.Kh2 g5 29.Rh1?? gh4–+ 30.Kg1 hg3 31.Kf1 g2 32.Ke1 gh1Q 0–1. elsh1403 – explicit (1715), kurnik, 2011.

7.a4 c6 8.Nc3 c5 9.Nf3 b6 10.Be2 Be7 11.0–0 0–0 12.Ne5 Bd6 13.f4 Be5 14.fe5 Ne8 15.d4 c4? 16.Ba3+– Nc7 17.Bf8 Qf8 18.Bf3 Qb4 19.Qc2 Ne8 20.e4 f6 21.ed5 fe5 22.de6 Be6 23.Ba8 ed4 24.Nd5 Nd7 25.Nb4 1–0. elsh1403 – narek95, kurnik, 2011.

7.a4 c6 8.Nc3 Be7 9.Nf3+= 0–0 10.Be2 Ne8 11.0–0 Nd6 12.Qb3 c5+= 13.d3 Qb6 14.Qd1 Bf6 15.Qd2+= Rc8 16.Nd1 Bb2 17.Nb2 Qa5 18.Qc2 Qd8 19.Rfb1 b6 20.Qd1 Nb7 21.Nd2 Qf6 22.e4 de4 23.Ne4+– Qd8 24.Bf3 Be8? 25.Nf6!! Qf6 26.Bb7 Nd7 27.Bc8 Rc8 28.Nc4 Qd4 29.a5 ba5 30.Ra5 Rb8 31.b6 Nf6 32.b7 Bc6 33.Ra8! Nd7 34.Nb6 Qd6 35.Nd7 Bd7 36.Qf3 h6 37.Rba1 Kh7 38.Rb8 Bc6 39.Qf7 Qb8 40.Rb1 Bd5 41.g3 c4 42.dc4 Bc4 43.Qf4 (43.Qf4 Qf4 44.gf4+–) 1–0. Genne,Rene – Wick,J, SUI–ch HT2, 2006.

7.Nc3 Bb4 8.a4 0–0 9.Nf3 c6 10.Qb3 Ba5 11.Be2 c5 12.d3 Qc7 13.0–0 Rd8 14.Rfc1 b6 15.Ng5 e5?? 16.Nd5+– Nd5 17.Qd5 Bb5?? 18.Be5 Rd5+/– 19.Bc7 Bd3 20.Bf3 Rg5 21.Ba8 Na6 22.Bf4 Rh5 23.Bf3 Rf5 24.Bg4 Rf6 25.Rd1 c4 26.Be2 Nc5 27.Rac1 h6 28.Be5?? Re6 29.Rc4? Be2–+ 30.Rd8 Kh7 31.Rc5 bc5 32.Rd5 Bb4 33.a5 Bc4 34.Rd7 Re5 0–1. elsh1403 (1605) – 75krzys (1605), kurnik, 2011.

7.Nc3 c6 8.a4 cb5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 Be7 11.Nf3 0–0 12.Be2 e5 13.0–0 e4 14.Ne5 Be6 15.d4 ed3 16.Bd3 Bd6 17.Ne2 Ne4 18.Nf4 f6?? 19.Ne6+– Qe7 20.Nf8 Be5 21.Be4 de4 22.Qa2 Kh8 23.Nh7! Kh7 24.h3 Bd6 25.Rd1 b6 26.Bd4 Nd7 27.Qd5 Ne5 28.Bb6 Nd3 29.Qh5 Kg8 30.Ra1 Qb7 31.Qe8 Bf8 32.Ra8 Qb6 33.Qf8 Kh7 34.Qg8 Kg6 35.Qd5 (35.Qd5 Qc5 36.Qe4 Qf5 37.Qf5 Kf5 38.b6+–) 1–0. elsh1403 – frogan, kurnik, 2011.

7.Nc3 Ne4 8.Ne4 de4 9.a4 Bb4 10.Qb3 Ba5 11.Bg7 Rg8 12.Bb2 Qg5 13.Nh3 Qg6 14.Nf4 Qg5 15.Qc4 c6 16.Qe4 f5 17.Qd4 Ke7 18.Ba3 Kf7 19.Qd6 cb5 20.ab5 Rd8 21.Bc4 h5 22.Be6 Be6 23.Qe6 Kg7 24.Bb2 Kh7 25.Qf7 Kh6 26.Qe6 Kh7 (26...Kh7 27.Ra5! Rf8 28.Ra8 Qh6+–). elsh1403 – lebossu1, kurnik, 2011.

5.cb5 Be7

6.e3 0–0 7.f4 c6 8.a4 cb5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Qb6 11.Nc3 d5 12.Nf3 Nbd7 13.Be2 Nc5 14.0–0 Nce4 15.Ne4 Ne4 16.Ne5 Bd6 17.Qb3?? Nd2–+ 18.Qd3 Nf1 19.Kf1 Qc5 20.Bd4 Qc1 21.Kf2 Bb4 22.Bd1 Qd2 23.Qd2 Bd2 24.Ke2 Bb4 25.Ba4 f6 26.Nd3 Ba3 27.b6 Rd8 28.Nc5? Bc5 29.Bc5 Bd7 30.Bb3 Bc6 31.g4 Kf7 32.h4 Ra8 33.Bb4 Ra1 34.f5 Rh1 35.fe6 Ke6 36.e4 Ke5 37.ed5 Bd5 38.Bc3 Ke6 39.Bd5 Kd5 40.Be1 Kc6 41.Bf2 Rh2 42.Kf3 Rh1 43.Kf4?? Kd6 44.Bg3 Ke6 45.Ke4 Rg1 46.Bc7 Rg4 47.Kf3 Rh4 0–1. elsh1403 – wieczory, kurnik, 2011.

6.e3 b6 7.Nc3 0–0 8.Nf3 Bb7 9.Be2 c6 10.a4 cb5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 d5 13.0–0 Nbd7 14.Qa7 Qa8 15.Ra1 Qa7 16.Ra7 Rb8 17.Na4 Bc5 18.Ne5 Kf8 19.d4 Bd6 20.Nc6 Ra8 21.Rb7 Ra4 22.Bc3 Ra3 23.Bb4 Bb4 24.Nb4 Ra1 25.Bf1 Ke8 26.Nc6 Ra2 27.g4 h6 28.h3 Ne4 29.f3 Nd2 30.Bd3 Nf3–/+ 31.Kf1 Nd2 32.Ke2 Ne4 33.Kd1?? Nc3 34.Kc1 Rh2 35.Ne5 Ne5–/+ 36.de5 Rh1 37.Kd2= Ne4 38.Be4 de4 39.Rb6 f6 40.Re6 Kf7 41.Rc6 fe5 42.b6 Rh2?? 43.Kc3 Rh1 44.Kc2 Rh2 45.Kc3 Rh3?? 46.b7+– Re3 47.Kc2 Re2 48.Kc1 Re1 49.Kc2 e3?? 50.b8Q Re2 (50...Re2 51.Kc3 Rd2 52.Qb7 Ke8 53.Re6 Kd8 54.Qe7 Kc8 55.Rc6 Kb8 56.Qc7 Ka8 57.Ra6). elsh1403 – hankok16, kurnik, 2011.

6.e3 b6 7.Nc3 Bb7 8.Nf3 0–0 9.Be2 d5 10.a4 c5 11.0–0? Nbd7?? 12.Re1 e5 13.Qb3 e4–/+ 14.Ng5 h6 15.Nh3 Qc7 16.Nf4 c4 17.Qc2 Nc5 18.f3 Nd3 19.Rf1 ef3 20.Bf3 Nf4 21.ef4 Bc5 22.Kh1 Rae8 23.Rae1? d4 24.Ne4=+ Ne4 25.Be4 d3?? 26.Qc4 Be4 27.Re4 Re4 28.Qe4 Qd6 29.Be5 Qd7 30.f5 f6 31.Qc4 Qf7 32.Qf7 Kf7 33.Bc3 Re8 34.h3 Re2 35.g3 Bd6? 36.g4?? Re4 37.Rf3+/– Ra4 38.Rd3 Bc5 39.Rd7 Kg8 40.d4 Bf8 41.Rd8 Kf7 42.Rd7 Ke8 43.Rb7 Rc4 44.Be1?? Rd4 45.Rb6 Rd1 46.Re6 Kd7 47.Kg2 Rb1 48.b6 Bd6? 49.Bf2+– Rb2 50.Kf3 Rb3 51.Be3 Bc5+= 52.Kf4 Be3 53.Re3 Rb4 54.Kf3 Rb6 55.Rd3 Ke7 56.Re3 Kf7 57.Rc3 Ra6 58.Kf4 Ra4 59.Kf3 Rb4 60.Rc7 Kg8 61.Re7 Rb3 62.Re3 Rb2 0–1. elsh1403 – cypisek1969 (1820), kurnik, 2011.

6.Nf3 0–0 7.e3 +=.

6.Nf3 b6 7.e3= c6 8.Nc3 Bb7 9.Be2 d6 10.0–0 Nbd7 11.d4 0–0 12.Qb3 Qc7 13.Rfc1 c5 14.a4 Ra7 15.dc5 bc5 (15...Nc5 16.Qd1+=) 16.Nd2 (16.a5 Bf3 17.b6 Qb8 18.Bf3 d5+/–) 16...d5 17.Qd1 (17.a5 c4 (17...Ra5? 18.b6 Qb6 19.Qb6 Nb6 20.Ra5+–) 18.b6 Qd8+= (18...cb3? 19.bc7 Nc5 20.Nb5+–)) 17...Rfa8 18.Bf3 (18.Nf3 e5 19.Qc2 Nb6–/+) 18...Nb6 19.Ra2 e5 Black plans d4 20.Rca1 d4 21.ed4 ed4 (21...cd4 22.Ne2+=) 22.Ncb1 (22.a5 dc3 23.ab6 Qb6 24.Ra7 Ra7 25.Ra7 Qa7 26.Bc3 Qb8+=) 22...Nbd5 (22...Ra5 23.Bb7 Qb7 24.Nb3+=) 23.Nc4= Nd7 (23...Rd8 24.a5 Qd7 25.b6=) 24.Nbd2 (24.a5 Nb4 25.b6 Bf3 26.Qf3+/– (26.bc7?? Bd1 27.Nb6 Rc7 28.Na8 Ra7–+; 26.gf3?! Qc6 27.ba7 Na2 28.Ra2 Qg6 29.Kh1 Bg5+/–)) 24...Nb4= 25.Bb7 Rb7 26.Ra3 d3 27.Rb1 Bf6 28.Bf6 Nf6 29.b6 Qe7 30.a5 Nfd5 31.Qf3 Qe2 32.Rd3?? (better is 32.h3+/–) 32...Re8?? (better is 32...Qd3 33.Qd3 Nd3–+) 33.Qe2+– (33.Rd5?! Qf3 34.Nf3 Nd5+–) 33...Re2 34.Rb4! cb4 (34...cb4 35.Rd5 Remove defender; 34...Nb4 35.Rd8 Mate attack) 35.Rd5 g6 (35...Re1 36.Nf1 Rb8 37.a6+–) 36.Kf1 (36.Rd8!? Kg7 37.h3 Re1 38.Kh2 Ra1+–) 36...Rbe7 (36...Re8 37.a6 Rbb8 38.b7+–) 37.Ne3 (37.Ne3 Rd2 38.Rd2+–) 1–0. Zielke,Bernd (1710) – Behrendt,Matthias, Schleswig Holstein–ch B, 2007.

6.Nf3 d5 7.e3 +=.

6.Nf3 d6 7.e3 e5 8.Be2 (8.Qc2 0–0 9.Nc3 h6=) 8...Nbd7 (8...e4 9.Nd4=) 9.0–0= Nc5 10.Nc3 Bg4 11.d4 ed4 12.Nd4 Be2 13.Qe2 Qd7 14.a4 0–0 15.h3 Nfe4 16.Ne4 Ne4 17.Qc2 d5 18.Ba3 Ba3 19.Ra3 Nd6 (19...f5!?=) 20.Rc3+= Nc4 21.e4 c6 22.bc6 bc6 23.Nc6 Qc6 24.ed5 Qa4 25.Rc4 Qc2 26.Rc2 Rfd8 27.Rd1 g6 28.d6 (28.Kh2 Rd7+/–) 28...Rd7+= 29.Rc7 (29.Kh2 Ra6+=) 29...Rad8 30.Rd7 Rd7 31.Kh2 f6 32.Kg3 Kf7 33.Kf4 Ke6 34.Re1 Kd6 35.Rd1 Ke6 ½–½. Cano Sevila,Ivan (2080) – Nadal Fajardo,Ricard (2140), Barcelona ESP, 3rd San Marti Open, 2014.

4.c4 d5

5.d3 dc4 6.dc4 Qd1 7.Kd1–/+ Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.e3 ab5 10.cb5 +=.

5.d3 c6 6.a4 (6.bc6 Nc6 7.Nd2 (7.cd5 ed5+= 8.Nf3 d4 9.e3 de3 10.fe3+=) 7...dc4 8.dc4 Bc5 9.e3 e5 10.Ngf3+=; 6.cd5 A) 6...Bb4 7.Nd2 ab5 8.dc6 bc6 9.a3 Bd6 10.a4+=; B) 6...cd5 7.ba6 (7.Nf3 ab5 8.Nbd2 Nc6 9.e4 d4 10.e5–/+; 7.e3 ab5 8.Nf3 Nc6 9.Be2 Bd6 10.Nc3–/+; 7.Qb3 Nbd7 8.e3 Qa5 9.Nc3 Nc5 10.Qc2–/+) 7...Na6 8.Nf3 Bb4 9.Nbd2 0–0 10.a3=; C) 6...ab5 7.dc6 bc6 8.Nd2 Ba3 9.Ba3 Ra3 10.Ngf3+=; D) 6...ed5 7.bc6 Nc6 8.Nf3 d4 9.e3 de3 10.fe3+=; 6.Qa4 A) 6...Bd7 7.ba6 (7.Nc3 d4 8.Nb1 cb5 9.cb5 e5 10.Na3–/+; 7.bc6 Bc6 8.Qb3 dc4 9.Qc4 Nbd7 10.Nd2–/+) 7...Na6 8.Nf3 Bb4 9.Nbd2 dc4 10.dc4+=; B) 6...Bd6 7.Nf3 (7.e3 cb5 8.cb5 Nbd7 9.d4 Nb6 10.Qb3+=; 7.Nc3 d4 8.Ne4 Ne4 9.de4 e5 10.Nf3–/+) 7...cb5 8.cb5 Nbd7 9.e3 e5 10.Be2+=; C) 6...cb5 7.cb5 Nbd7 8.Nf3 Nc5 9.Qc2 ab5 10.e3+=) 6...ab5–/+ (6...dc4 7.dc4 Qd1 8.Kd1 Nbd7 9.Nd2 e5 10.Ngf3+=; 6...cb5 7.ab5 (7.cb5 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.Nd2–/+) 7...dc4 8.dc4 Qd1 9.Kd1 Be7 10.e3+=) 7.cb5 (7.ab5 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.Nd2 cb5 10.cd5+=) 7...cb5 (7...Bd7 8.bc6 Nc6 9.e3 e5 10.Nf3–/+) 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.Nd2 Qa5 11.Ngf3 Bd7 12.g3 (12.e4 0–0 13.Bf6 gf6 14.ed5 ed5+=) 12...Bb5 13.Bg2 Bc6 (13...Nbd7 14.0–0–/+) 14.0–0 (14.Bf6 gf6 15.0–0 Qa2–/+) 14...Nbd7 15.Qc2 0–0 16.Nb3 Qd8 (16...Qc7 17.Rb1–/+) 17.Nbd4 Nb8 18.Ne5 Qc8 (18...Qd6 19.Rb1+=) 19.Qb3 Bd6 20.Nec6 (20.Rc1 Qc7 21.Nec6 bc6+=) 20...Nc6 (better is 20...bc6 21.Rc1 Qd7+=) 21.Rc1?? (better is 21.Nc6 bc6 22.Bf6 gf6 23.Rc1+=) 21...Nd4–+ 22.Rc8 Nb3 23.Rc2 Na1 (23...Na1 24.Rb2 Rb8–+) 0–1. Cortez,Abraham – Alpuche,Manuel, Carlos Torre op Kukulkan, 1998.

5.a4 dc4

6.e3 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Qd5 9.Qa4 b6 10.Nc3 Qb7 11.Nf3 c5 12.Bc4 Bd6 13.0–0 0–0 14.Bb2 Rd8 15.Ra1 Rd7 16.Ne2 Qe4 17.Bf6 gf6 18.Nc3 Qg6 19.Bf1 Bb7 20.Nh4 Qh5 21.g3 f5 22.Ne2 Be7 23.Qa7 Bh4 24.Qb8 Kg7 25.Nf4 Qg5 26.Ra7 1–0. Pennell – Wall, Taylorsville 1975.

6.e3 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Qd5 9.Qa4 (9.Bf6 gf6 10.Nc3 Qc5= 11.Qa4 Nd7 12.Qc4 Qc4 13.Bc4=) 9...b6 (9...Qf5 10.Nc3+= Bd6 11.Nf3 Nbd7 12.Qc4 Nb6 13.Qd3+=; 9...Nbd7 10.Qc4 Bd6 11.Nf3 Qf5 12.Bd3 Qh5 13.Qc2+=; 9...Be7 10.Bf6 Bf6 11.Nc3 Qd8 12.Qc4 Nd7 13.Nf3=) 10.Nc3 (10.Bf6 gf6 11.Nc3 Qd8= 12.Qc4 Bb7 13.d4=) 10...Qb7 (10...Qd8 11.Bc4 Bd6 12.Nge2 Bb7 13.0–0=) 11.Nf3 c5 (11...Bd6 12.Bc4 0–0 13.0–0+=) 12.Bc4 (12.bc6 Qc6 13.Bc4+=) 12...Bd6 (12...Qc7 13.Qc2=) 13.0–0 0–0 14.Bb2 Rd8 15.Ra1 Rd7 (15...Nbd7 16.Qc2=) 16.Ne2 (16.Qc2 Rd8+=) 16...Qe4 (16...Qc7 17.Bf6 gf6 18.Qb3=) 17.Bf6 (17.Ng3 Bg3 18.hg3 Ng4+=) 17...gf6= 18.Nc3 Qg6 19.Bf1 Bb7 20.Nh4 Qh5 21.g3 f5 (21...Bc7 22.Be2 Qh6 23.Bf3 Bf3 24.Nf3+=) 22.Ne2 (22.Qa7 f4 23.Qb6 fg3 24.hg3 Qg5+/–) 22...Be7 (better is 22...Be5 23.d4 cd4 24.Nd4 f4+=) 23.Qa7+/– Bh4 (better is 23...Bd6!? 24.Qb6 Qg5+/–) 24.gh4+– (24.Qb8?! Bd8 25.Nf4 Qg5+=) 24...Qf3 25.Qb8 Kg7 26.Qg3 Qg3 27.hg3 Rd2 28.Ra7 (28.Nc3 e5+–) 28...Bf3 29.Nf4 Kf6 30.Ra6 Rd6 31.Bg2 Bg2 32.Kg2 Ke5 33.Ra7 Kf6 34.Rb7 e5 (34...Kg7 35.Ne2+–) 35.Rb6! Rb6 36.Nd5 (36.Nd5 Ke6 37.Nb6+–) 1–0. Wall,Bill – Pennell,Gary, Taylorsville, NC, 1975.

6.e3 c6 7.Bc4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Ne4 10.Qe2 Qa5 11.Bd4 c5 12.Bb2? (better is 12.Bc3 Qa4 13.Bd3=) 12...Qb4–+ 13.Bd3 (13.Qd3 Nd6 (13...Qb2?! 14.Qe4 Qc1 15.Ke2+=) 14.Be5 Nc4 (14...Qc4?! 15.Qc4 Nc4 16.Bb8+=) 15.Bb8 Nb2–/+) 13...Qb2 14.Qg4? (14.Be4 f5 15.Nc3 fe4 16.Qh5 Kd7 17.Qe5–+) 14...Nf6 (14...Qc1!? 15.Ke2 Qd1 16.Kd1 Nf2 17.Ke2 Ng4 18.Nf3–+) 15.Qh4 Nbd7 (15...Nbd7 16.Nc3 Ne5–+) 0–1. Djurisic,Dusan (1880) – Pastar,Slaven (2085), Obrenovac SER, 2012.

5.e3

5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.c4).

5.e3 c6 6.a4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 c6 6.c4).

4.e3 ab5

5.Bb5 Ra5 6.Nc3 Bb4 7.Qe2 c6 8.Bd3 d5 9.Nf3 Nbd7 10.e4 Nh5 (10...Nc5 11.ed5 Nd5 12.Nd5 Nd3 13.Qd3 Qd5 14.Qb3 Qe4 15.Kf1=+) 11.0–0 Nf4 12.Qe3 Nd3 13.Qd3 Nf6 14.e5 Nd7 15.a3 Bc5 16.Ne2 b6 17.Nfd4 (17.Qc3 Qc7=) 17...Ba6 (17...Qg5 18.Nc6 Ba6 19.Qg3 Qd2 20.Ned4 Bf1 21.Bc3=) 18.Qg3= Be2 (18...Bd4!? 19.Nd4 Bf1 20.Nc6 Qc7 21.Na5 Ba6 22.Qg7 Rf8=+) 19.Qg7+= Rf8 20.Ne2 Qh4 21.d4 Be7 22.f4 Qh5 23.Rf3 Qg6 24.Qg6 hg6 25.Rh3 Rg8 (25...b5 26.Rc3 Ra6 27.Rb1+=) 26.a4 c5 27.Kf2 g5 28.Bc3 Ra7 (28...Ra6 29.Rh7+=) 29.fg5+/– Bg5 30.Rh7 Rc7 (30...Be7 31.Kf1+/–) 31.Ra2 (31.h4 Bd8 32.Ra2 f6 33.ef6 Nf6 34.Rc7 Ne4 35.Kg1 Bc7 36.dc5 Rg4+=) 31...cd4 32.Bd4 Rc4 33.h4 Bd8+= 34.c3 Bc7= 35.Rb2 Ra4 36.Rh5 Ra1 37.c4= dc4 38.Rb4 Rh1 39.Rc4+= Rh2 40.Rc7+/– Rgg2 41.Kf3 Re2 42.Rh8 Ke7 43.Be3 Re3 44.Ke3 Ra2 45.Rb8 Ra3? 46.Kd2+– Ra2 47.Kc1 Ra1 48.Kb2 Rh1 49.Rbb7 Rh2 50.Kc3 Rh3 51.Kd2 Rh2 52.Ke3 Rh3 53.Kf2 Rd3 54.h5 Rd2 55.Ke3 Kd8 56.Kd2 Ne5 57.h6 b5 58.h7 Ng6 59.Rf7 Kc8 60.Ra7 Nf4 61.h8Q 1–0. Trkn – COMP, 2002.

5.Bb5 b6 6.Nf3 Bb7 7.0–0 Be7 8.d4 0–0 9.Nbd2 Ne4 10.Ne4 Be4 11.Nd2 Bb7 12.e4 f5 13.ef5 Rf5 14.Bd3 Rf7 15.c4 Ba3 16.Bc3 Qg5 17.d5 ed5 18.Nf3 Qh5 19.Ne5 Qd1 20.Rad1 Re7 21.cd5 Bd5 22.Bh7 Kh7 23.Rd5 Bc5 24.Rd3 d6 25.Rh3 Kg8 26.Ng6 Re8 27.Nf4 Nd7 28.Rg3 Ne5 29.Nd5 Rf8 30.Ne7 Kf7 31.Be5 de5 32.Nc6 Ra2 33.Ne5 Kg8 34.Ng4 Kh7 35.Rh3 Kg8 36.Rg3 0–1. de Coverly – R C Newman, 1977.

5.Bb5 Bc5

6.d4 Bb4 7.c3 Be7 8.Nf3 0–0 9.0–0 Ne4 10.Bd3 f5 11.Qc2 b6 12.Be4 fe4 13.Qe4 d5 14.Qc2 Bd6 15.Nbd2+= Bb7 16.Rfe1 Qf6 17.a4 Nd7 18.c4 Qh6 19.cd5 ed5 20.Ba3+= c5 21.Bb2 Bc6 22.Reb1 Ra6 23.Bc3 Rfa8= 24.dc5 Nc5 25.Qf5 Qe6 26.Qe6 Ne6 27.Nd4 Nd4 28.Bd4+= Bc5 29.Nb3 Bd6 30.Nc1 Bc5 31.f3 Ra4 32.Ra4= Ba4 33.Ne2 g5 34.h4 h6 35.hg5= hg5 36.Kf2 Bc6 37.Rc1 Ra5 38.g4 Kf7 39.f4 Bd7 40.f5 Bc8 41.Nc3 Ba6 42.Rd1 Bc4 43.Bc5 Rc5= ½–½. Woelfelschneider,Peter – Schulz,Hans_Juergen, TT–08 ETC, 2003.

6.d4 Bb4 7.c3 Be7 8.Nf3 0–0 9.Nbd2 d5 10.0–0 Bd7 11.Bd3 Ba4 12.Qe2 Nc6 13.e4 de4 14.Ne4 Nd5 15.Bc1 Re8 16.Rb1 b6 17.a3 f5 18.Ng3 Nc3 19.Qe6 Kh8 20.Qf5 g6 21.Qh3 Rg8 22.Bb2 Nb1 23.Rb1 Bf6 24.Ne4+– Rg7? 25.Nf6 Qf6 26.d5 Qd6 27.Qh6 Rag8 28.Re1 Ne7 29.Ng5 Qe5 30.Be5 Nd5 31.Qh7# 1–0. orane – Caissa, caissa.com, 2006.

6.d4 Bb6 7.Nf3 0–0 8.0–0 d6 9.c4 Nbd7 10.Nc3 c6 11.Ba4 e5 12.Rb1 ed4 13.ed4 d5 14.cd5 Nd5 15.Nd5 cd5 16.Rc1 Nf6 17.Ne5 Bf5 18.Ba3 1–0. Bonetti,Shane – WIZARDofOZ (2120), ICC, 2002.

5.Bb5 c6

6.Bc4 b5 7.Bb3 Na6 8.Nc3 Nc5 9.Nge2 Nb3 10.cb3 Bc5 11.Qc2 0–0 12.Ng3 d5 13.Nce2 Bd6 14.Qc3 Bd7 15.f4 b4 16.Qc2 Qe7 17.0–0 Rac8 18.h4 c5 19.h5 c4 20.h6 gh6 21.f5 e5 22.Qd1 Kh8 23.Kf2 d4! 24.e4? c3–+ 25.Bc1 d3 26.Ng1 c2 27.Qe1 Bc5 28.Kf3 Bc6 29.Nh3 Qb7 30.Bb2 Ne4 31.Ne4–/+ Be4?? 32.Kg3?? f6–+ 33.Rh1 Rg8 34.Kh2 Rg2 0–1. dtpwaldi – omaliniak, kurnik, 2011.

6.Bc4 Be7 7.Nf3 b5 8.Bb3 Na6 9.0–0 Nc5 10.Nc3 Nb3 11.ab3 Ra1 12.Qa1 d5 13.Ne5 Qc7 14.Qa2?? 0–0?? 15.Ra1?? Qe5–+ 16.Nb5 Qb8 17.Nd4 Bd7 18.Nf3 Bd6 19.Bf6 gf6 20.Qb2 e5 21.e4 d4 22.d3 Bb4 23.Qc1 Bc3 24.Ra2 Kg7 25.Nh4 Qc8 26.f4 c5 27.f5 Rh8 28.Qd1 Kf8 29.Qh5 Ke7 30.g4 Qg8 31.Ra7 Qg7 32.Nf3 h6 33.h3 Rf8 34.Qh4 Kd6 35.Qg3 h5 36.Ra6 Bc6 37.Ne1 hg4 38.Ng2 Rg8 39.h4 Qh6 40.Kf1 Qc1 41.Ne1 Be1 42.Qe1 Qc2 43.h5 Qd3 44.Kg2 Qa6 (45.Qf1 Be4 46.Kg1 Qf1 47.Kf1 g3 48.b4 g2 49.Kg1 c4 50.h6 c3 51.h7 c2 52.hg8Q c1Q 53.Kh2 Qh1 54.Kg3 g1Q#) 0–1. edfdo – AllAboutPamzRack, Caissa.com, 2004.

6.Bd3 b5 7.a3 Na6 8.c3 Nc5 9.Be2 Ba6 10.d4 Nb7 11.Nd2 Nd6 12.Bf3 Be7 13.Ne2 Rb8 14.Ng3 0–0 15.0–0 Nde8 16.e4 d5 17.e5 Nd7 18.h3 c5 19.a4?? ba4–+ 20.Ra4 Bb5 21.Ra1?? cd4 22.Re1 dc3 23.Bc3 Qc7 24.Ba5 Qc6 25.Rc1 Qa6 26.Ra1 Qb7 27.Qc2 f6 28.ef6 Bf6 29.Rab1 Qa6 30.Bb4 Rf7 31.Bg4? e5 32.Bd7 Rd7 33.Nf5 Bd3 34.Qb3 Bb1 35.Rb1 Qb5 36.Qg3 Rdb7 37.Nh6 Kh8 38.Nf5 Qe2 39.Nf3 Rb4 40.Re1 Qe4! 41.Ne3?? Qg6 42.Qh2 d4 43.Nd5 Rb1 44.Nf6 Nf6 45.g4 Re1 46.Ne1 Qg5 47.Qg2 Rb1 48.Qa8 Ng8 49.Qa2 Re1 50.Kg2 Qf4 51.Qd2 Re4 52.Qf4 Rf4 53.Kg3 d3 54.g5 d2 55.f3 d1Q 56.Kg2 Qf3 57.Kg1 Qf2 58.Kh1 Qf1 59.Kh2 Rf2 60.Kg3 Qg2 61.Kh4 Qf3 (61...Qf3 62.g6 Qe4 63.Kg3 Qf4; 61...Qe4 62.Kg3 Qf4) 0–1. wojtekkk – gggojan, kurnik, 2011.

6.Bd3 Bc5 7.Qf3 Be7 8.Ne2 d5 9.a3 0–0 10.Bf6 Bf6 11.Nbc3 e5 12.e4 d4 13.Nd1 b5 14.Ng3 Qd6 15.Be2 Be7 16.c4 bc4 17.Bc4 Ra3 18.Ra3 Qa3 19.Qh5 Qc5 20.Bd3 Nd7 21.Nf5 Nf6 22.Ne7 Qe7 23.Qe2 Be6 24.0–0 Qd6 25.Nb2 Qb4 26.Nc4 Bc4 27.Bc4 Ne4 28.Bf7 Rf7 29.Qe4 Qd2 30.Qe5 Qc3 31.Rb1 h6 32.Qe8 Rf8 33.Qe6 Kh8 34.Qe7 Ra8 35.h4 d3 36.Qd7 c5 37.Qc6 Rd8 38.Qc7 Qd4 39.Rd1 c4 40.h5 Rf8 41.Qg3 d2 42.Qa3 Qf2 43.Kh2 Rf4 44.Qh3 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.Bd3 d5 7.Nf3 Nbd7 8.0–0 h6 9.Nc3 Bd6 10.Qe1 0–0 11.e4 Ne5 12.Ne5= Be5 13.ed5 Bc7 14.dc6+/– bc6 15.Ne4 Ne4 16.Qe4+/– f5 17.Qc6 Qd6 18.Qd6+– Bd6 19.a4 Rb8 20.Ba3 Ba3 21.Ra3 e5 22.Re1 e4 23.Bc4 Kh8 24.a5 Rb4 25.d3 Rd8 26.a6 h5 27.c3 Rb6 28.de4 fe4 29.Ra5 (29…Be6 30.Bf1+– (30.Re4 Bc4 31.h3 Ba6=+); 29.Kf1 Be6 30.Re4 Bc4 31.Rc4 Ra8+–) 1–0. petite – montes, Caissa's Web, 2004.

6.Be2 Bd6 7.Nf3 0–0 8.Nc3 e5 9.0–0 Qc7 10.Ng5 e4 11.f4 ef3 12.Nf3 b5 13.a4 b4 14.Nb1 Ne4 15.d3+= Nf6 16.Bf6+/– gf6 17.Nbd2 Be5 18.d4+– Bd6 19.Ne4 Kh8 20.Nd6 Qd6 21.c3 bc3 22.Qb3 Rg8 23.Qc3 Qe7 24.Nd2 Qe6 25.e4 d5 26.Qf3 de4 27.Ne4 Qd5 28.Qf6 Rg7 29.Bf3 Be6 30.Nc5 Qg5 31.Qg5 Rg5 32.a5 Nd7 33.Bc6 Rag8 34.Ne6 fe6 35.Bd7 Rg2 36.Kh1 R8g7 37.a6 Rb2 38.Rf8 Rg8 39.Rg8 Kg8 40.a7 Kg7 41.a8Q Rd2 42.Rg1 Kf6 43.Qf8 1–0. b4_player (1810) – mangere12 (1655), GameColony.com, 2002.

6.Be2 Be7 7.Nf3 0–0 8.0–0 Bd6 9.c4 c5 10.d4 Qb6 11.Qb3+= Qb3 12.ab3 Ra1 13.Ba1 cd4 14.Nd4 Be7 15.Nd2 Nc6 16.Bf3 d5 17.c5 Bc5–/+ 18.Nb5 Nd7 19.Nd6?? Bd6–+ 20.Bc3 Bb4 21.Bb4 Nb4 22.Ra1 b6 23.Ra8 Bb7 24.Ra7 Bc6 25.Rc7 Ra8 26.Kf1 Bb5 27.Ke1 Ra1 28.Bd1 Nd3 29.Ke2 Nb2 (29...Nb2 30.Kf3 Rd1 31.Rc8 Nf8–+) 0–1. gtate (1880) – bigal (1765), net–chess.com, 2002.

6.Be2 Be7 7.Nf3 Qb6 8.Qc1 0–0 9.0–0 Na6 10.d4 Nb4 11.a3 Nbd5 12.c4 Nc7 13.Nc3 Na6 14.Rb1 Qc7 15.Bd3 d5 16.e4 dc4 17.Bc4 b5 18.Bb3 Qb6 19.e5 Nd5 20.Qc2 Nc3 21.Qc3 c5 22.dc5 Nc5 23.Bc2 Bb7 24.Nd4 Na4 25.Qd3 Bc5 1–0. guest506 – guest1831, ICC, 2002.

6.Be2 Be7 7.Nf3 d5 8.c4 0–0 9.Qb3 Qa5 10.Bc3= Qa4 11.0–0 Qb3 12.ab3= Ra1 13.Ba1 Nbd7 14.d4 b6 15.Nbd2 c5 16.Bb2 Bd6 17.Ra1+= Re8 18.cd5 Nd5 19.Bb5 Rd8 20.Nc4 Be7 21.Ra7+/– cd4 22.Nd4+– Bc5 23.Nc6 Re8 24.b4 Nb4 25.Nb4 Bb4 26.Bd7 Rd8 27.Nb6 Bc5 28.Ra8 Bb6 29.Rc8 Rc8 30.Bc8 Bc7 31.Kf1 e5 32.Ke2 f6 33.Be6 Kh8 34.Bc3 Bd6 35.Kd3 g6 36.f4 Kg7 37.fe5 fe5 38.Ke4 Kf6 39.Bc8 h6 40.h3 g5 41.g4 Bc7 42.Kd5 Bb8 43.Bb4 Ba7 44.Bc5 Bb8 45.Bf5 h5 46.e4 hg4 47.hg4 (47.hg4 Bc7 48.Bb4+–) 1–0. Sticker,Otto – Kaluza,Rainer, Baden–ch HT Zell, 1993.

6.Be2 b5

7.a3 Be7 8.d4 0–0 9.Nd2 Nd5 10.Bf3 Nb6 11.Ne2 Bb7 12.0–0 Qc7 13.h3 Bf6 14.Nb3 d5 15.Nc5 N8d7 16.Nb7 Qb7 17.Nf4 c5 18.dc5? Bb2–+ 19.Rb1 Ba3?? 20.cb6–/+ Qb6 21.Qd3? Ne5 22.Qb3 Nf3–+ 23.gf3 Bd6 24.Ng2 b4 25.f4 Rab8 26.Ne1 Qc5 27.Nd3 Qc3 28.Qa4 Qc2?? 29.Ne5 Be5 30.fe5?? Qc3 31.Rfc1 Qe5 32.Rb4 Qg5 33.Kf1 Qh5 34.Kg2 Ra8 35.Qd7 Qg6 36.Rg4 Qf5 37.Rg3 Ra2 38.Rf1 Qe4 39.Kh2 Rd2 40.Qe7 d4 41.ed4 Qd4 42.Qg5 Rf2 43.Rf2 Qf2 44.Rg2 Qg2 45.Qg2 h6 46.Qe4 g6 47.Kg3 Kg7 48.Kg4?? f6 49.Qe6+– Rf7 50.h4 f5 51.Kf4 Rf6 52.Qe7 Rf7 53.Qe5 Rf6 54.Qc7 Rf7 55.Qd8 Kh7 56.Qe8 Kg7 57.Qe5 Kg8?? 58.Qe6 Kg7 59.h5! g5?? 60.Kf3 Rf6 61.Qe7 Rf7 62.Qd6 Rf6 63.Qd7 Rf7 64.Qd4 Rf6 65.Qa7 Rf7 66.Qb8 Kf6?? 67.Qd6 Kg7 68.Qg6 Kf8 69.Qh6 Ke7 70.Qg5 Ke6 71.Qg6 Rf6 72.Qg8 Ke5 73.h6! Rh6 74.Qg7 Rf6 75.Qe7 Re6 76.Qg7 Kd5?? 77.Kf4+– Re5 78.Qf7 Kd4 79.Qd7 Rd5 80.Qe6 Kc4 81.Qe3 Rc5 82.Qe2 Kb4 83.Qe3 Kb5?? 84.Qe2 Kc6?? 85.Qe3 Kd6?? 86.Qe5 Kc6 87.Qc5 Kc5= 88.Kf5 ½–½. wojtekkk – gggojan, kurnik, 2011.

7.c3 Be7 8.a4 ba4 9.Ra4 Ra4 10.Qa4 Qb6 11.Qc2 0–0 12.Nf3 Ba6 13.d3 d5 14.0–0 Nbd7 15.Nbd2 Nc5 16.c4 Rc8 17.d4 Nce4 18.Ne4 Ne4 19.Rb1 Qd8 20.Bd3 Nf6 21.Ne5 Bd6 22.Qa4 Bc4 23.Nc4 dc4 24.Qc4 Nd5 25.Qc2 g6 26.Qc4 Qh4 27.g3 Qd8 28.Be4 Nb6 29.Qa6 Nd5 30.Qb7 Rc7 31.Qb3 Qc8 32.Ba1 c5 33.Bd5 c4 34.Qb6 ed5 35.Qd6 c3 36.Bc3 Rc3 37.Rb8 Rc1 38.Kg2 Qb8 39.Qb8 Kg7 40.Qe5 Kf8 41.Qd5 Rd1 42.Qd8 Kg7 1–0. Bonetti,Shane – ClarinetMan (1670), ICC, 2002.

7.Nf3 Bb7 8.Nd4 Be7 9.Bf3 Qc7 10.0–0 0–0 11.d3 d5 12.Nd2 e5 13.Nf5 Bd6 14.Nd6 Qd6 15.Be2 Nbd7 16.Nf3 e4 17.Nd4 ed3 18.Bd3 Ne5 19.Nf5 Qe6 20.Be5 Qe5 21.Qf3 g6 22.Nh6 Kg7 23.Ng4 Ng4 24.Qg4 c5 25.Qd7 Rab8 26.Qb5 c4? 27.Be2 Rfe8 28.Qd7 d4? 29.Bc4+– de3 30.Qf7 Kh6 31.fe3 Qe3 32.Kh1 Qe2?? 33.Qf4 g5 34.Qf6 Kh5 35.Be2 Kh4 36.Qh6 (36.Rf4) 1–0. wojtekkk – gggojan, kurnik, 2011.

7.Bf3 d5 8.d4 h6 9.Ne2 g5 10.Ng3 g4 11.Bg4 Ng4 12.Qg4 Nd7 13.Nd2 Nf6 14.Qf3 Bb7 15.Nh5 Nh5 16.Qh5 Qf6 17.Qf3 Qe7 18.Nb3 h5 19.Nc5 Bc8 20.h3 Qg5 21.Nd3 Rg8 22.Ne5 Bb7?? 23.Qf7 Kd8 24.Qd7 1–0. wojtekkk – cioculet, kurnik, 2011.

7.Nf3 Be7 8.d3 d5 9.0–0 0–0 10.c4 bc4 11.dc4 Ba6 12.Nc3 Nbd7 13.Nd4 Ne5 14.cd5 cd5 15.a4 Be2 16.Qe2 Nc4 17.Nc6 Qd7 18.Ne7 Qe7 19.Nb5 Ne4 20.Ba3 Na3 21.Ra3 Rfb8 22.Ra2 Ra5 23.Rc1 h6 24.f3 Nd6 25.Qd2 Rba8 26.Nc3 Nc4–/+ 27.Qd4 Rd8 28.e4 Qg5 29.Rb1 de4 30.Qc4= Qe3 31.Kh1 Rc5 32.Qe4 Qc3 33.Rba1 Rd2 34.h3 Re5 35.Qa8 Kh7 36.Rd2 Qa1 37.Kh2 Re1 38.a5?? Rh1–+ 39.Kg3 Qe5 (40.f4 Qe3 41.Qf3 Qd2–+) 0–1. AdHoc (2325) – Tankist (2450), ICC, 2003.

6.Be2 d5

7.c4 Bb4 8.a3 Ba5 9.Nf3 Ne4 10.0–0 0–0 11.d3 Nf6 12.Qc2 Nbd7 13.d4 Re8 14.c5 Ne4 15.Nfd2 Ndf6 16.f3 Nd2 17.Nd2 Bc7 18.a4 e5 19.Kh1 ed4 20.Bd4 Be5 21.Bd3 Bd4 22.ed4 Nh5 23.Rae1 Nf4 24.Bh7 Kh8 25.Bf5 Qg5 26.Bg4 Bg4 27.fg4 Qg4 28.Nf3 Qg2 29.Qg2 Ng2 30.Kg2 (time) 1–0. OrangOetan (1615) – IceBox (2435), TIO_44 (fics, Oklahoma City, OK USA) (1), 2001.

7.d4 Qb6 8.Qc1 Ne4 9.Nf3 Na6 10.0–0 Bd6 11.c4 dc4 12.Bc4 Nc7 13.Bd3 f5 14.Be4 fe4 15.Ng5 0–0 16.Ne4 Nb5 17.a4 Bh2 18.Kh2 Qc7 19.g3 Nd6 20.Nd6 Qd6 21.Ba3 Qd5 22.Bf8 Ra5 23.Bb4 Qh5 24.Kg2 Rf5 25.Qd1 Qg6 26.Nc3 Rh5 27.Qb3 Kh8 28.Rh1 e5 29.d5 Bg4 30.f3 Bf3 31.Kf3 e4 32.Kg2 Rg5 33.Rh3 Qf5 34.Rf1 Qc8 1–0. Bonetti,Shane – guest241, ICC, 2002.

7.d4 Qb6 8.Bc3 Ne4 9.Bd2? Qb2–+ 10.f3 Qa1 11.fe4 de4 12.Bc4 Ba3 13.Ne2 b5 14.Bb3 Nd7 15.0–0 Nf6 16.Nec3 h6 17.Qe2 Bd6?? 18.Qf2?? Bh2–+ 19.Kh2 Ng4 20.Kg3 Nf2 21.Kf2 f5 22.Ne2 Ra2 23.Ba2 Qa2 24.Nf4 Qc2 25.Ke2 Kf7 26.g4 b4 27.gf5 Ba6 28.Ke1 Bf1 29.Kf1 ef5 0–1. wojtekkk (1635) – tteecc (1770), kurnik, 2011.

7.Be5 Nbd7 8.Bg3 e5 9.d3 Bd6 10.Nf3 Qc7 11.0–0 0–0 12.Nc3 Re8 13.Nd2? Nf8 14.e4 Be6 15.ed5 cd5 16.Nb5+= Qb8 17.Nd6 Qd6 18.d4 N8d7? 19.de5+– Ne5 20.Nf3?? Nf3=+ 21.Bf3 Qc5 22.Be5 Ne4 23.Bd4 Qc4 24.Be2 Qc6 25.Bd3 f5 26.Be4 de4 27.c3 Red8 28.Qh5 Qd7 29.a3 Bc4 30.Rfd1 Qf7 31.Qg5 Qg6 32.Qf4 Qf7 33.h3 Ra5 34.Rdb1 b5?? 35.Qe5?? Re8 36.Qd6 Raa8 37.Qf4 Rad8 38.Re1 Rd7 39.h4 Red8 40.h5 h6 41.Qh4 Rd4 42.cd4+= Rd4 43.Red1 Rd3 44.a4 Qd7 45.ab5?? Rd1–+ 46.Rd1 Qd1 47.Kh2 Qd6 48.g3 Bb5 49.Qh3 Bd7 50.Qg2 Bc6 51.Qf1 f4 52.Qc4 Qd5 53.Qc3 fg3 54.Kg3 Qd3 55.Qd3 ed3 56.Kf4 d2 57.f3 d1Q 58.Ke5 Qd5 59.Kf4 Qf3 60.Ke5 Qe4 61.Kd6–+ Qd5 (61...Qd5 62.Kc7 Qc5 63.Kd8 Qd6 64.Kc8 Qd7 65.Kb8 Qb7) 0–1. wojtekkk – tijana92 (1615), kurnik, 2011.

7.Nf3 b5 8.d3 Nbd7 9.0–0 Bd6 10.Nbd2 0–0 11.c4 bc4 12.dc4 Ba6 13.cd5 cd5 14.Ba6 Ra6 15.Qc2 e5 16.a4 e4 17.Nd4 Bh2 18.Kh2 Ng4 19.Kg1 Qh4 20.N4f3 ef3 21.Nf3 Qh5 22.Qd3?? (better is 22.Rfe1–/+) 22…Rh6 (22...Rh6 23.Qh7 Rh7 24.Nh4 Qh4 25.Bg7 Qh2) 0–1. Kappel,Ray – Kalyoncuoglu,Ozgur (2045), PY–2009–0–00001, 2011.

7.Nf3 b5 8.d4 c5 9.dc5 Bd7 10.Bd4 Qc7 11.Ne5 Bc5 12.Nd7 Bd4 13.Qd4 Nbd7 14.Qb4 Qc2 15.0–0?? Qa4 16.Qd6 Ne4 17.Qc7 Qa5 18.Qc2 0–0 19.Nc3?? Nc3 20.Bd3 Nf6 21.h4 b4 22.h5 Rfc8 23.Qd2 Na2 24.Bb1 b3 25.Qd3 Qb4 26.Qe2 Nc3 27.Qb2 Ra1 28.Qa1 b2 29.Qa6–+ Rb8 30.Qd3 Nb1 31.Rb1 Nh5 32.Qc2 Nf6 33.g3 Ne4 34.Kg2 Nc3 35.Rb2 Qb2 36.Qd3 Ne4 37.Qf1 Qd2 38.Kf3 Rb2 39.Qa1 Qf2 40.Kg4 Qe2 41.Kh4 g5 42.Kh3 Qh2 43.Kg4 Qe2 44.Kh3 g4 45.Kh4 Qh2 46.Kg4 h5 47.Kf4 (47.Kf4 Qg3). wojtekkk – kingeunuch, kurnik, 2011.

7.Nf3 b6 8.0–0 Bd6 9.Be5 0–0 10.Nc3 Ng4 11.Bd6 Qd6 12.a4 e5=+ 13.Nh4 e4?? 14.Bg4+/– Bg4? 15.Qg4+– Nd7 16.f4 Nf6 17.Nf5 Ng4 18.Nd6 Ra7 19.Rab1 Rb8 20.Nf5 Nf6 21.Nd4 c5 22.Nc6 Ra4 23.Na4 Rc8 24.Ne7 (24.Ne7 Kf8 25.Nc8+–) 1–0. pierre – fedejel, internet live, 2010.

7.Nf3 Ne4 8.0–0 Nd7 9.d3 Nef6 10.Nbd2 Bb4 11.Nb3 Nc5 12.Nc5 Bc5= 13.d4 Bd6 14.c4 dc4 15.Bc4 0–0 16.Re1 Qc7 17.e4 Bb4 18.Re2 b5 19.Bb3 Bb7 20.Rc1 c5 21.dc5 Be4 Bf6?? Bf3= 23.gf3 gf6 24.c6 Bd6 25.h3 Bh2 26.Kh1=+ Bf4 27.Rcc2 e5 28.Re1 Kg7 29.Rg1 Kh8 30.Qd3 Rg8 31.Rg4 Rg4 32.hg4 Rd8 33.Qf5 Kg7+= 34.Rc5 Rd2 35.Kg2 Be3 36.Rc2+/– Rc2 37.Qc2 Bd4 38.Qe4 b4 39.f4 Bc3 40.f5 h6 (better is 40...Bd4!?+=) ½–½. chessdeviant (2110) – islanderfan (1740), net–chess.com, 2007.

7.f4 Bd6 8.Nf3 Nbd7 9.0–0 b5 10.Qe1 Bb7 11.Qg3 0–0=+ 12.Nc3 b4 13.Nd1 c5 14.a3 ba3 15.Ra3 Ra3 16.Ba3 Qa5 17.Bb2 Qa4 18.c4 d4 19.Qe1 Nb6 20.Ne5 Qa8 21.Bf3 Bf3 22.Rf3 Qa2 23.ed4 Nc4 24.Nc4 Qc4 25.Ne3 Qa2 (25...Qa2 26.dc5 Qb2 27.cd6 Ra8=+) 0–1. pcmvr (2515) – petrus (2470), net–chess.com, 2006.

7.Nf3 Bd6

8.c4 0–0 9.d4 b6 10.0–0 Ne4 11.Nbd2 Qc7 12.h3 Nd2 13.Nd2 Nd7 14.Qc2 Ba6 15.Rfc1 Rfc8 16.Bf3 Qd8 17.a4 Nf6 18.Ba3 Ba3 19.Ra3 c5 20.Rc3 cd4 21.ed4 Qd6 22.Qb2 Rc6 23.cd5 Rc3 24.Rc3 Nd5 25.Nc4 Bc4 26.Rc4 h6 27.Qc1 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio – Dominguez,Carlos, CAPA email, 1999.

8.c4 0–0 9.d4 dc4 10.Bc4 b5 11.Bd3 =.

8.c4 0–0 9.d4 Nbd7 10.Qc2 Re8 11.0–0 e5 12.Nc3 ed4 13.ed4 dc4 14.Bc4 Nb6 15.Bd3 h6 16.Ne5 Be5 17.de5= Ng4 18.Rad1 Qh4 19.h3 Ne5 20.Bh7 Kh8 21.Be4 Be6 22.Rfe1 Nbc4 23.Ba1 Rad8 24.Na4 Qg5 25.Rd8 Rd8 26.Nc5 Bh3 27.Qb3 Bf5 28.Bf5 Qf5 29.Qg3 f6 30.Nb7 Rd2 31.Be5 Ne5 32.a4 Nd3 33.Nd6 Qf2 34.Qf2 Nf2 35.Ra1 Nd3 36.a5 Nc5 37.Nc4–/+ Rc2 38.Ne3 Re2 39.Nf5 Na6 40.Nd4=+ Rd2 41.Nc6 Kh7 42.Ra3 Kg6 43.Ne7 Kf7 44.Nf5 Rd5 45.Ne3 Rb5 46.Kf2 Ke6 47.Ke2 g6 48.Kf3 f5 49.Rc3 Rc5 50.Rc5 Nc5 51.g4 (51.Nc2 Kd5=+) ½–½. Kellermann – Ten Bos, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

8.c4 Nbd7 9.0–0= 0–0 10.d4 Ne4 11.Qc2 b6 12.Nbd2 Ndf6 13.Ne4 Ne4 14.Ne5 Ba6 15.f3 Nf6 16.f4 Rc8 17.Bd3 c5 18.Qa4 Ra8 19.Qd1 Qc7 20.Rc1 Rfc8 21.a4 Ne4 22.Qh5 f5 23.cd5 Bd3=+ 24.Nd3 Qf7 25.Qf7= Kf7 ½–½. Bonetti,Shane (1990) – Milde,Lars (1890), TT–12.35 ETC, 2004.

8.c4 Nbd7 9.d4 0–0 10.Nc3 Qe7 11.0–0 dc4 12.Bc4 e5 13.de5 Ne5=+ 14.Bb3 Bg4–/+ 15.h3 Nf3–+ 16.gf3 Bh3 17.Re1 Qe5 18.f4 Qe7 19.Qf3 Bg4 20.Qg2 Bb4 21.Rac1 Rfd8 22.f3 Bf5 23.Qe2 Rd3 24.e4 Bc5 25.Kg2 Nh5 (25...Nh5 26.ef5 Nf4 27.Kf1 Ne2 28.Re2 Qg5–+) 0–1. Germanicus – touchdown, ChessWorld.net, 2005.

8.c4 Nbd7 9.d4 Bb4 10.Nbd2 Ne4 11.0–0 Bc3 (11...Nd2 12.Nd2 b6 13.Qc2=) 12.Qc2 (better is 12.Ne4!? Bb2 13.Nd6 Kf8 14.Rb1+/–) 12...Nd2+= 13.Nd2 Bd2 14.Qd2 Nf6 15.Qc2 0–0 16.Bd3 h6 17.e4 de4 18.Be4 Ne4 19.Qe4 Qd6 20.Bc3 Ra3 21.Qe1 Ra4 22.a3 Rd8 23.c5 Qd5 24.Qe3 Re8 25.Rfe1 Bd7 26.Reb1 Rb8 27.Qf4 Raa8 28.Qc7 Bc8 29.Qe7 Qf5 30.Qd8 Kh7 31.Bd2 (better is 31.Qd6!?+=) 31...Ra3+= 32.Qb6 Qd3 33.Ra3 Qa3 34.h3 Ra8 35.Bc1 Qa4 36.Qb2 Qa2 37.Qa2 Ra2 38.Be3 g5 39.Kh2 Kg6 40.g4 Ra4 41.Kg2 f5 42.f3 Ra2 43.Kg1 f4 44.Bf2 Kf6 45.Re1 ½–½. Schmitt – Piergalski, NRW–chT, 1991. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.b5 a6 4.e3 ab5 5.Bb5 c6 6.Be2 d5 7.Bb2 Bd6)

8.Be5 Be5 9.Ne5 Nbd7 10.Nd7 Bd7 11.0–0 0–0 12.d4 Qc7 13.c4 e5 14.de5= Qe5 15.Nd2 Qe7 16.Re1 Bf5 17.cd5 Nd5 18.e4 Be4 19.Bc4+/– Nc3 20.Qc1+– Qe5 21.Re3 Rfd8 22.Nf3 Qf6 23.Qc3 Qc3 24.Rc3 Ra5 25.Re1 Bg6 26.Ne5 Raa8 27.Rf3 Re8 28.Kf1 Bh5 29.Rf5 Bg6 30.Ng6 Re1 31.Ke1 hg6 32.Bf7 Kh7 33.Rf3 Kh6 34.Rg3 Rf8 35.f4 Kh5 36.Rh3 Kg4 37.Be6 Kf4 38.Rf3 Ke5 39.Rf8 Ke6 40.a4 g5 1–0. COMP – COMP, 2002.

8.Be5 Be5 9.Ne5 Nbd7 10.Nd7 Bd7 11.0–0 e5 12.d4 e4 13.c4 0–0 14.c5 h6 15.a4 Nh7 16.Qb3 Rb8 17.Nd2 Qg5 18.f3 Nf6 19.fe4 Ne4 20.Ne4 de4 21.Bc4 h5 22.Rf7 Rf7 23.Rf1 Bh3 24.Bf7 Kh8 25.Rf2 Rf8 26.Qb7 Bg2 27.Rg2 Qe3 28.Kh1 Qf3?? 29.Bh5 Qf6 30.Rg3 g5 31.Bf3! Rf7 32.Qc8 Kg7 33.Be4 Re7 34.Rf3 Qd4 35.Qf8# 1–0. kamret (2250) – avet (1905), GameColony.com, 2003.

8.0–0 0–0

9.c4 b6 10.d4 Nbd7 11.Qc2 Ba6 12.Nbd2 c5 13.a4 cd4 14.Nd4 Qb8 15.g3 Rc8 16.Nb5 Bb7 17.f4 Bc5 18.Qb3 dc4 19.Bc4 Be7 20.Qd1 Rd8 21.Qe2 Nc5 22.Nc3 Qd6 23.Nf3 Nfe4 24.Ne4 Be4 25.Be5 Qc6 26.Bb5 Qb7 27.Ng5 Bg6 28.Qf3 Rd5 29.Bd4 Bg5 30.Bc5 Bh5 31.Qe4 Bf6 32.Bd4 Bd4 33.ed4 Bg6 34.Qe3 Rad8 35.Rad1 Qb8 36.Bc4 Ra5=+ 37.Bb3 b5 38.Qc3 Qa8 39.ab5 Rb5 40.Rfe1 Qb8 41.Ba4 Rb4 42.Bc6 Rc8 43.Re5 Rb3 44.Qc5 Rb1 45.Rb1 Qb1 46.Kf2 Bd3 47.Re1–/+ Qa2 48.Kg1=+ h5 49.d5 Be4!–/+ 50.Qf2 Qf2 51.Kf2 ed5 52.Bb7 Rc2 53.Re2 Re2 54.Ke2 f5 55.Kd2 d4 56.Ba6 Kf7 57.Be2 Kg6 58.Kc1 Kh6 59.Bd1 g6 60.Kd2 Kh7 61.Bb3 Kg7 62.h4 Kf6 63.Bc4 Ke7 64.Ke2 Ke8 65.Ke1 Bb1 66.Ke2 Ke7 67.Kd1 Kf8 68.Kc1 Be4 69.Kd2 d3 70.Bd3 Bc6 71.Ke3 Kf7 72.Kd4 Kf6 73.Bf1 Bf3 74.Bc4 Be4 75.Be2 Bh1 76.Ke3 Bd5 77.Bb5 Be4 78.Kd4 Bg2 79.Ba4 Bb7 80.Ke3 Bh1 81.Bb3 Bc6 82.Bc4 ½–½. Hiarcs 7.32 – Junior 5.0, 30'/60+30'/60+0'0, 1999.

9.c4 dc4 10.Bc4 b6 11.Qc2 =.

9.c4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Qc2 +=.

9.c4 Qc7 10.d4 dc4 11.Bc4 b5 12.Bd3 Ng4 (12...Nbd7!?=) 13.h3+= Nf6 14.e4 Nfd7 (14...Be7 15.e5 Nd5 16.Nc3=) 15.Nbd2 (15.Nc3 e5 16.Rc1 Qb7+/–) 15...e5 (15...Na6 16.e5 Be7 17.a3+=) 16.Nb3 (16.a4 ed4 17.Bd4 b4+/–) 16...ed4+= 17.Nbd4 (17.Bd4 Re8+=) 17...Ne5= 0–1. frankvelbrati (1770) – purplegadge (1770), gameknot.com, 2014.

9.c4 Nbd7 10.Qc2 e5 11.cd5 Nd5 12.d4 Nb4 13.Qb3 e4 14.Nfd2 Nf6 15.a3 Be6 16.Qd1 Nbd5=+ 17.Qc2 Bf5 18.Rc1 Bc7 19.h3 Qd6–/+ 20.Nf1 Rfe8 21.Nbd2 Nd7 22.Bc4 N7b6–/+ 23.Bb3 Qg6 24.Kh1 Qh5 25.Qd1 Qh4–/+ 26.Qe1 Bh3 (27.gh3 Qh3 28.Kg1 Re6–+; better is 26...Be6!?–/+) 0–1. Mertens,Sylvia – Ryska,Jiri, T15–08.08 ETC, 2003.

9.d4 Ne4 10.Nfd2 (10.c4 Qf6=) ½–½. Garaguly,Gy – Toth,S, Szechenyi Memorial, 1991.

9.Be5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.f4 Qc7 12.d4= c5 13.Nc3 b6 14.Nb5+= Qb7 15.Bf3 Ne5 16.fe5 Ne8 17.c4 Bd7 18.Nc3+/– Bc6 19.cd5 ed5 20.dc5 bc5 21.Bd5 Bd5 22.Qd5 Nc7?? 23.Qb7+– 1–0. b4_player (2140) – maluco (1790), GameColony.com, 2003.

9.Be5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.f4 d4 12.Qc1 =+.

9.Be5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.f4 d4 12.ed4? Ne5 13.fe5 Qd4 14.Kh1 Qa1 15.ef6 gf6 –+.

9.Be5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.f4 Ne5 12.fe5 Nd7 13.d4 b6 14.c4 Bb7 15.cd5 ed5 16.Bd3 Ba6 17.Ba6 Ra6 18.Qd3 b5 19.Nd2 f6 20.e6 Nb6 21.Qf5 Re8= 22.Nb3 Nc4 23.Nc5 Ra3 24.Rf3 Re3 25.Re3 Ne3 26.Qf2 Nc4 27.a4 ba4 28.Ra4 Nd6 29.Qb2 Nb5 30.Ra6 Qc8 31.Qa1 Qb8 32.g3 Qc8 33.Kg2 Rf8 34.Qd1 Kh8 35.h3 Rd8 36.Qa4 Kg8 37.Qa1 Rf8 38.Qd1 Kh8 39.Qg4 Re8 40.Qf4 Rd8 41.h4 Re8=+ 42.h5 h6 43.Qg4 Re7 44.Rb6 Ra7 45.Kh3 Ra8 46.Rb7= Qg8 47.Rd7 Re8 48.e7 Nc3 49.Qg6 Nb5 50.Kg2 Nd6?? 51.Rd6+– Re7 52.Rc6 Re8 53.Nd7 Ra8 54.Nb6 Rb8 55.Qf5 Re8 56.Nd5 Re2 57.Kh3 Re8 58.Rc7 Qe6 59.Qe6 Re6 60.Rc8 Kh7 61.Nf4 Re1 62.Kg2 Re2 63.Ne2 g5 64.d5 f5 65.d6 f4 66.d7 f3 67.Kh2 Kg7 68.d8Q Kf7 69.Qd7 Kf6 70.Rc6 Ke5 71.Qe6# 1–0. Hiarcs 7.32 – Junior 5.0, 30'/60+30'/60+0'0, 1999.

8.0–0 Nbd7=+

9.Nc3 0–0 10.Nd4 Qc7 11.f4 b5 12.a4 b4 13.Nb1 Ba6 14.Ba6 Ra6 15.c3 Qb7 16.d3 Be7 17.cb4 Bb4 18.Qc2 c5 19.Nb5 Rc8 20.Nd2 c4 21.Nf3 cd3 22.Qd3=+ Bc5 23.Rfc1 Qa8–/+ 24.Bd4 Ra4 25.Ra4 Qa4 26.Ne5 Qa6 27.Ra1 Qb6 28.Rb1 Qd8 29.Nd6?? Bd6–+ (29...Bd6 30.Nd7 Nd7–+) 0–1. Trokenheim,Marek – Milde,Lars, TSC TT–12, 2004.

9.Nc3 Qe7 10.Re1 Ba3 11.Ba3= Ra3 12.Nb1 Ra7 13.Nd4 0–0=+ 14.Nc3 Nb8 15.f4 b6 16.a4 Bd7 17.Qb1 Qd8 18.Qb2 c5 19.Ndb5 Bb5 20.ab5 Ra1 21.Ra1 Qd6 22.Qb3 d4 23.Nd1 de3 24.Qe3 Nd5=+ 25.Qe5 Qe5 26.fe5 Rd8 27.Ra8 Kf8 28.Kf2 Ke8 29.c4 Nc7?? 30.Ra7+/– Rd7? 31.Rb7+– Kd8 32.Rb8 (32...Ke7 33.Rb6 Rd2 34.Rc6+–) 1–0. b4_player (2245) – andelser (1860), GameColony.com, 2003.

9.c4 0–0 10.d4= b6 11.Nbd2 =.

9.c4 0–0 10.d4= dc4 11.Bc4 Qc7 12.Qc2 e5 13.Nbd2 ed4 14.Bd4 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Nf3 Bd4 17.Nd4 Bg4 18.f3 Bh5 19.Nf5=+ Bg6 20.Rfe1 Qe5 21.Bd3 Nd5 22.Rab1 Ra7 23.Rb2 Rfa8 24.Be4 Nf6 25.Bd3 Nd5 26.Be4 Nf6 27.Bd3= ½–½. b4_player (2235) – andelser (1870), GameColony.com, 2003.

9.c4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2 =.

9.c4 e5 10.cd5 cd5 11.h3 0–0 12.d3 Re8 13.Nbd2 Nc5 (13...b5 14.d4 e4 15.Nh4+=) 14.Qc2 Bf5 (14...Na4 15.d4 e4 16.Ne5+=) 15.Nh4 (15.Be5!? Be5 16.Ne5+=) 15...Bd7 16.d4 ed4 17.Bd4 Nce4 18.Nhf3 Bf5 19.Qb2 Qc8 20.Bb5 Re7 21.Rfc1 Qe6 22.Bf6 Ba3 (worse is 22...gf6 23.Nd4 Ba3 A) 24.Ne6? Bb2 25.Nd4 Bd4 26.Ne4 Ba1–+ (26...Re4?! 27.ed4 Rd4 28.Rc7=; worse is 26...Be4 27.ed4 h5 28.a4+/–); B) 24.Qc2+/–; 22...Nf6?! 23.Nd4 Be5 24.N2f3+= (worse is 24.Ne6 Bb2 25.Nd4 Bd7–+); 22...Qf6?! 23.Qf6 Nf6 24.Nd4=) 23.Qd4 Nf6 24.Ng5 Qd6 25.Re1 Rc7 26.Nb3 h6 27.Nf3 Rac8 28.g4 Be4 29.Nfd2 Bg6 30.Kg2 Ne4 31.Nf3? (31.Ne4 Be4 32.Kg1–+) 31...Bb4–+ 32.Rec1 Bc3 33.Rc3 Rc3 34.Bd3 Rd3! 35.Qd3 Nf2! 36.Qb5?! (36.Kf2 Bd3 Discovered attack) 36...Ne4 37.Nbd4 Qg3 (37...Qg3 38.Kh1 Nf2) 0–1. Radwan,Jan (2000) – Turlej,Lukasz (2060), Krakow op–B Poland, 2003.

9.d3 Qc7 10.Nbd2 e5 11.h3 0–0 12.c4 c5 (12...b5 13.cb5 cb5 14.Qb1+=) 13.cd5= Nd5 14.Nc4 The pressure on e5 grows (14.Qb3 N7f6=) 14...Re8 15.Nd6 Qd6 16.a4 b6 17.Ng5 N7f6 18.Bf3 Ra7 19.Qb3 Nb4 20.Rfd1 Qe7 21.Ba3 (21.d4 ed4 22.ed4 Bb7=) 21...h6 (21...Nfd5 22.Ne4 Be6 23.Qb2+=) 22.Ne4 (22.Bb4 cb4 23.Ne4 Be6 24.Nf6 Qf6 25.Qb4 Bh3+=) 22...Be6 23.Qb2 Ra4 (23...Ne4 24.Be4 f5 25.Bb4 fe4 26.Bc3 ed3 27.Rd3=) 24.Bb4 (worse is 24.Qe5 Ne4 25.de4 Bb3 26.Qe7 Re7 27.Rd8 Kh7+=) 24...Rb4 25.Qe5 Ne4 26.Be4 (worse is 26.de4 Bb3 27.Qe7 Re7–/+) 26...Qg5 (26...Qd7 27.Qc3=) 27.Qg5+= hg5 28.Rdb1 Rb1 29.Rb1 Rb8 30.Kf1 Kf8 31.Ke1 Ke7 32.Kd2 (32.d4 cd4 33.ed4 Rd8=) 32...Kd6 33.Kc3 (33.d4 b5=) 33...b5+= 34.Bf3 b4 35.Kd2 f5 36.Rb2 Ke5 Black plans f4 37.Bd1 f4 38.Bb3 Bd7 (38...Bb3 39.Rb3 Kf5 40.Rb2=) 39.Bc4 (39.Rc2 Kd6=) 39...Bc6+= 40.Rb1? (40.e4 Kd4 41.Rc2 Rb6+=) 40...Ra8 (40...Bg2 41.Rg1 f3 42.Bb3–+) 41.Kc2 (41.e4 Bd7+=) 41...Kf5 (better is 41...Bg2!? 42.d4 cd4 43.ed4 Kd4 44.Rb4 Bh3 45.Be2 Ke5 46.Rb5 Kf6 47.Rb6 Ke7 48.Rb7 Bd7–+) 42.g3 Ke5 (42...Bg2 43.Rg1 f3 44.Rb1+=) 43.gf4 gf4 44.Rg1 fe3 45.fe3 Rh8 46.Rg5 Kd6 (46...Kf6!? 47.Rc5 Ba4 48.Bb3 Bb3 49.Kb3 Rh3 50.Rc6 Ke7=) 47.Rg6+/– Kc7 48.Rg7 Kb6 49.Be6 Rh6 50.Bf5 Kb5 51.Rh7 Rh7 52.Bh7 Be8 53.Bg8 Kc6 54.Kb3 Kd6 55.d4 Bh5 56.dc5 (56.Bc4 Bd1 57.Kb2 Bf3+/–) 56...Kc5 57.e4 (better is 57.h4!?+/–) 57...Bd1= 58.Kb2 Kd4 59.Bh7 Bf3 60.Kb3 Be4 61.Bg8 Bd5 62.Bd5 Kd5 63.Kb4 ½–½. Solari,Pablo (1755) – Lopez Ocampo,Alejandro, Montevideo URU, Men Ch semi–final, 2014. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.b5 a6 4.e3 ab5 5.Bb5 c6 6.Be2 d5 7.Bb2 Bd6 8.0–0 Nbd7)

9.Nd4 0–0 10.f4 Re8 11.Nc3 e5 12.fe5 Ne5 13.a4 Nfg4 14.h3 Nf6 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Ng6 17.Ra2 Qd6 18.a5= Ne4 19.Ne4 Re4 20.Bd3+= Re8 21.Qh5 Bd7 22.Nf3+= h6 23.Bg6 Qg6 24.Qg6+= fg6 25.Kf2 g5 26.Rb1 Ra7 27.g4 Kf7 28.Nd4 Rea8 29.Rab2 Bc8 30.Nb3 Ke7 31.d3 Kd6 32.e4 de4 33.de4 Be6 34.Ke3 Bb3 35.Rb3 Ra5 36.Rb7 Ra3 37.R1b3 R8a7 38.Rb8 Rb3 39.cb3 Rf7 40.b4 Kc7 41.Ra8 Kb7 42.Ra1 Kb6 43.Ra5 Rd7 44.e5 Rd1 45.Ra8 Re1 46.Kd4 Rd1 47.Ke4+/– Re1 48.Kf5 Kb5 49.Rb8 Kc4 50.Rc8 Kd5 51.Rd8 Kc4 52.Rd6 .Re3 53.Rc6+– Kb4 54.e6 Kb5 55.Rc8 Kb6 56.Rc4 Kb7?? 57.Re4 Rf3 58.Kg6 Rf8 59.Kg7 1–0. lucya (2145) – angel (2265), GameColony.com, 2002.

9.Nd4 Qc7 10.f4 b5 =+.

7.Nf3 Nbd7

8.0–0 b5 9.d3 Bd6 10.c4 bc4 11.dc4 0–0 12.Nbd2 Ba6 13.Qc2 e5 14.Rfb1 Qc7 15.Nh4 g6 16.a4 Rfe8 17.Ba3 Ba3 18.Ra3 Qd6 19.Raa1 d4 20.ed4 ed4 21.Bd3 Nc5 22.Nb3 Nd3 23.Qd3 c5 24.Nf3 Bc8–+ 25.Re1 Bf5 26.Re8 Re8 27.Qd1 Ne4 28.Nfd2 Nc3 29.Qf1 Ne2 30.Kh1 Bd3 31.Qd1 Nc3 32.Qg1 Qb6 33.a5 Qb4 34.Qc1 Be2 35.Qe1 Re6 36.Qg1 Bc4 37.Nc4 Qc4 38.Nd2 Qe2 39.Nf3 Ne4 40.Qe1 Qb2 41.Kg1 Nd2 42.Qd1 Nf3 43.gf3 d3! 44.Kg2 d2 45.Rb1 Qd4 46.a6 Ra6 47.h4 c4 48.Qc2 Rb6 49.Rd1 c3 50.Qa2 Re6 (50...Re6 51.Qb1 Re2–+) 0–1. marre (2235) – LuBuWy,Rybka 3 (2580), Rated game, 3m + 0s, 2010.

8.0–0 b5 9.d4 Ne4 10.Nbd2= Bd6 11.a4 ba4 12.c4 a3 13.c5= Bb8 14.Ra3 Ra3 15.Ba3 e5?? 16.Ne4 de4 17.Ne5 Ne5 18.de5 Be5 19.Qd8 Kd8= 20.f4 Bc3 21.Rc1 Bd2?? 22.Rd1+– 1–0. florenc1330 (1845) – jojopa (1840), kurnik, 2011.

8.0–0 Qb6!? 9.Qc1 Bd6 =.

8.0–0 Bd6 9.a4 0–0 10.d4 b6 11.Nc3 Ba6 12.Ba6=+ Ra6 13.Qd3 Ra8 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 c5 16.Rb1 cd4 17.ed4= Ne8 18.Nb5 Nc7 19.Rba1 Nb5 20.ab5 Ra3 21.Ra3 Nf6 22.Ne5+= Ne4 23.Ra6 f6 24.Nc6+/– Qc7 25.Ra7 Qf4= 26.Qe3 Qd6? 27.c4!+– Ng5?? 28.c5 bc5 29.dc5 d4 30.Qc1 Qd8 31.Nd8 Rd8 (31...Rd8 32.b6 Ne4+–). gtate (2520) – grotesmurf (2315), net–chess.com, 2007.

8.0–0 Bd6 9.d4 b5 10.Nbd2 0–0 11.Ne5 Qc7 12.f4 Ba6 13.Bd3 c5 14.Nd7 Nd7 15.dc5 Qc5 16.Bd4 Qc7 17.Bh7 Kh7 18.Qh5 Kg8 19.Bg7 Kg7?? (19...f6+/–) 20.Qg5+– ½–½. Kruimer,Wim – Boronka,Joseph, corr TKM/A008, 2000.

8.0–0 e5 9.Ne5+= Ne5 10.Be5 Bd6 11.Bd6 Qd6 12.Nc3 0–0 13.Re1 Re8 14.a4 Ne4 15.Ne4 Re4 16.d4+/– Rh4 17.g3 Rh6 18.a5 Qe6 19.Bf1 Qg6 20.Bd3 Qg5 21.e4 f5 22.ed5+– f4 23.d6 fg3 24.fg3 Rh2?? 25.Bc4 Kh8 26.Re8 1–0. kamret (1800) – Eman (1615), GameColony.com, 2002.

8.a3 Bd6 9.0–0 0–0 10.c4 e5 11.cd5 Nd5 12.d3 Qe7 13.Nbd2 Bb8 14.Rb1 N7b6 15.e4 Nf4 16.Be5 Ne2 17.Qe2 Be5 18.Rb6 Bc7 19.Rb3 Ra3 20.Ra3 Qa3 21.d4 Rd8 22.Rb1 Qa2 23.Qe1 Bf4 24.Ra1 Bd2 25.Nd2 Qc2 26.Rc1 Qd3 27.Nf3 Bg4 28.Ne5 (time) 1–0. Bonetti,Shane – guest1986, ICC, 2002.

8.c4 Bd6 9.0–0 e5 10.c5 Bc7 (10...Nc5 11.Be5 0–0 12.d4=+) 11.d4 e4 12.Ne5 (12.Nfd2 b6 13.cb6 Nb6=+) 12...0–0 (12...Ne5 13.de5 Nd7 14.e6 Nc5 15.ef7 Kf7 16.f3–/+) 13.f4 (13.Nd7 Nd7 14.Nd2 Qg5=+) 13...ef3–/+ 14.Bf3 (14.Nf3 Re8–/+) 14...Qe7 (14...Ne5 15.de5 Nd7 16.Bd4–/+) 15.Nd2 (15.Nd7!? Qe3 16.Kh1 Bd7 17.Bc1–/+) 15...Ne5–+ 16.de5 Be5 17.Bd4 Qc7 18.h3 Re8 19.Qc2 g6 20.Be2?? Bf5 21.Qc3 Bd4–+ 22.Qd4 Ne4 23.Ne4 Re4 24.Qd2 Rae8 25.Rf3 Qe7 26.Bd3–/+ Re3 27.Bf5 Rf3 28.gf3 gf5 29.Qg2 Kh8 30.Kh2?? Rg8 31.Qf2?? Qe5 32.Kh1 Qa1 33.Kh2 Qe5 34.Kh1 Rg3 35.Qf1 Qf4 36.Qa1 Kg8 37.Qf1 Rf3 38.Qg2 Rg3 (39.a4 Rg2 40.Kg2 d4 41.a5 d3 42.a6 ba6 43.h4 d2 44.Kh3 d1Q 45.Kg2 Qdf1#) 0–1. revbodio – rayban2, Caissa's Web Live Game, 2004.

8.c4 Bd6 9.0–0 e5 10.d4 Qe7 11.de5 Ne5 12.cd5 Nd5 (worse is 12...cd5 13.Nc3+=) 13.Ne5 Be5 14.Qc1 0–0 15.Nd2 Bb2 16.Qb2 Ra4 17.Nc4 (17.Qc2!? Ra3 18.Bf3+=) 17...b5–/+ 18.Nd2 Rd8 19.Nf3 Bb7 20.Rfd1 g6 21.Rd4 b4 22.e4 (22.Rad1!? c5 23.R4d2–/+) 22...Nc3–/+ 23.Rd8 Qd8 24.Bc4 c5 (24...Ne4 25.Bf7 Kf7 26.Qb3 Kg7 27.Qa4+–) 25.Ne5? (better is 25.Re1–/+) 25...Qd4–+ (25...Qd4 26.Bf7 Kg7–+) 0–1. mgilbert (2375) – pierred (2825), net–chess.com, 2015.

7.Nf3 Be7

8.0–0 0–0 9.c4 Nbd7 10.Qc2 Re8 11.d4 Qc7 12.Rc1 Nb6 13.c5+= Na4 14.Ba3 Qa5 15.Bd3 h6 16.Ne5 Qc7+/– 17.Nd2 Nd7 18.f4 Ne5 19.fe5 Bg5 20.Re1 Qa5 21.Nb3 Qc3? 22.Qe2+– (22.Qe2 b5 23.cb6+–) 1–0. Schellen,Anton – Caburro,John, FICGS, 2006.

8.0–0 0–0 9.c4 Nbd7 10.Nc3 Qc7 11.d4 dc4 12.Bc4= Nb6 13.Qb3 Bd6 14.h3 Nbd5 15.Ne5 Be5 16.de5 Nd7 17.f4?? Ne3 18.Rf3–/+ Nc4 19.Qc4 Qb6 (19...Qb6 20.Rf2 Qc5 21.Qc5 Nc5–/+) 0–1. gtate (1935) – brunorogani (2710), net–chess.com, 2006.

8.0–0 Qb6 9.Qc1 Nbd7 10.c4 Qc7 11.d4 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Bd3 0–0 14.Nbd2 Bd7 15.e4 Ra7 16.e5 Nfd5 17.Ne4 Nb4 18.Bb1 Rfa8 19.a3 N4d5 20.Qc2 g6 21.h4 Ba3 22.Ra3 Ra3 23.Ba3 Ra3 24.Nf6 Nf6 25.ef6 Nd5 26.Qc1 Ra4 27.Qh6 Nf6 28.Ng5 Rd4 29.f4 Rf4 30.h5 Rf1 31.Kf1 Qh2 32.g4 Qh1 33.Ke2 Qb1 34.hg6 Qg6 0–1. VELEROFONTIS – d2d4, playchess.de, 2001.

8.0–0 Qb6 9.Bd4 c5 10.Be5 Nc6 11.Nc3 0–0 12.Bf4 Nd7 13.Rb1 Qa5 14.Bb5 e5 15.Bc6 ef4 16.Bb7 Bb7 17.Rb7 Nb6 18.Re7 d4 19.ed4 cd4 20.Re5 Qa3 21.Nd4 Nc4 22.Re4 f3 23.gf3 Qa6 24.d3 Nd6 25.Re3 f5 26.a4 f4 27.Re6 Rf6 28.Rf6 gf6 29.Qd2 Nf5 30.Nf5 1–0. Bonetti,Shane – guest806, ICC, 2002.

8.0–0 Nbd7 9.c4 0–0 10.d4 Ne4 11.cd5 ed5=+ 12.Nbd2 Ndf6 13.h3 h6 14.Ne4 Ne4 15.Ne5 Be6 16.f3 Ng3–/+ 17.Rf2 Ne2 18.Qe2 Bd6 19.Raf1 Ra2–+ 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 Qa5 22.Qb2? Be5 23.de5 Ra8 24.Rf1 b5 25.Qd4 b4–+ 26.Bb2 c5 27.Qg4?? Bg4 28.hg4 c4 0–1. gtate (1990) – carrafurca (2205), net–chess.com, 2005.

8.a4 Nbd7 9.0–0 Qc7 10.c4 Bd6 11.g3 h5 12.d4 b6 13.Ba3 c5 14.Nc3+= Ne4 15.Ne4 de4= 16.Ng5 Nf6 17.d5 ed5–/+ 18.cd5 h4 19.Bb2 hg3–/+ 20.Bf6 gf2 21.Rf2 Bh2 22.Kf1 gf6 23.Ne4 Be5 24.Bf3 Bg4! 25.Ke2 Bf3 26.Rf3 Ba1 27.Qa1 Rh2 28.Rf2 Rf2 29.Kf2 Qh2 30.Kf3 Qh5 31.Kf4 Qe5 32.Qe5 fe5 33.Ke5 Ra4 34.Nf6 Ke7 35.d6 Kd8 36.Kd5 c4 37.Kd4 b5 38.Nd5 Ra3 (38...Ra3 39.Kc5 c3–+) 0–1. Makselon,R – Broniek,Mariusz Maciej, corr Poland, 1982.

8.Nc3 Nbd7 9.0–0 Nc5 10.Qc1 0–0 11.d4 Nce4 12.Ne4= Ne4 13.c4 Nf6 14.a4 dc4 15.Bc4 b5 16.ab5+= Ra1 17.Ba1 cb5 18.Bb5 Nd5 19.Ne5 Bb7 20.Nd7 Re8 21.Nc5+– Rf8? 22.Nb7 Qb6 23.Qc6 Qc6 24.Bc6 Nf6 25.Nc5 Rd8 26.Nd3 h6 27.f3 Rc8 28.Bb5 Nd5 29.Re1 Bh4 30.g3 Bf6 31.Nc5 Bg5 32.f4 Be7 33.Nd3 Rb8 34.Bc6 Nf6 35.Bf3 Ba3 36.Nc5 Rc8 37.Nd3 Bf8?? 38.g4 Nd7 39.Rc1 Rc1 40.Nc1 Ba3 41.Nd3 Nb6 42.Nc5 Bc1 43.Kf2 Nc4 44.e4 Bf4 45.h3 Be3 46.Ke2 Bg5 47.d5 ed5 48.ed5 Nd6 49.Be5 Nc4 50.Bg3 Be7 51.Nb7 Ba3 52.d6 Nb6 53.Bf2 Nc4 54.d7 Be7 55.Bc5 Ne5 56.Be7 Nd7 57.Bd6 Nb6 58.Kd3 Nd7 59.Nd8 Nf6 60.Kd4 Ne8 61.Be5 f6 62.Bd5 Kh8 63.Bf4 f5 64.gf5 Nf6 65.Bf7 Nh5 66.Bh5 g6 67.Be5 Kh7 68.Bg6 Kg8 69.h4 h5 70.Bh5 Kf8 71.Ne6 Kg8 72.Ng5 Kf8 73.Bf3 Ke8 74.h5 Kf8 75.h6 (75.h6 Ke8 76.Bc6 Ke7 77.h7 Kf8 78.h8Q Ke7 79.Qf6#) 1–0. mic (2200) – lopesqwf (2150), net–chess.com, 2009.

8.c4 0–0 9.d4 Nbd7 10.Nbd2 dc4 11.Bc4 b5 12.Bd3 Bb7 13.0–0 h6 14.Qc2 Ra4 15.Nb1 Qa8 16.Nc3 Ra5 17.a3 Rc8 18.Qe2 Ba3 19.Ba3 Ra3 20.Qb2 Ra1 21.Ra1 (21.Qa1? b4 22.Na4 c5 23.Nc5 Nc5 24.dc5 Qa1 25.Ra1 Rc5–+) 21...Qb8 22.Ne2 Qc7 23.Nc3 Ra8 24.Ra8 Ba8 25.h3 Qa5 26.Nd2 Nb6 27.Nce4 Nfd7 28.Nc3 e5 29.Nce4 ed4 30.ed4 Nd5 31.Nd6 g6 32.Be4 N7b6 33.h4 Qb4 34.Qb4 Nb4 35.h5 gh5 36.Bf3 h4 37.Nf5 Kh7 38.Nh4 N4d5 39.Kf1 Ne7 40.Ne4 Nc4 41.Bg4 Kg7 42.Ke2 Bb7 43.Nf5 Nf5 44.Bf5 Kf8 45.Bg4 Ke7 46.Nc5 Ba8 47.Kd3 Nb6 48.Kc3 Nd5 49.Kb3 Kd6 50.g3 Nf6 51.Bf3 Nd7 52.Ne4 Kc7 53.Bg4 Bb7 54.Kb4 Nb6 55.Nf6 Bc8 56.Bc8 Nc8 57.Kc5 Nd6 58.g4 Nb7 59.Kb4 Kd6 60.Ng8 Kd5 61.Ne7 Kd4 62.Nc6 Ke4 63.Ne7 (worse is 63.Kb5 f5 64.gf5 Nd6 65.Kb4 Nf5–/+) 63...Kf4 64.Ng8 Nd6 ½–½. Rooijen Van,Peter (1655) – Deda,Sam, OP–2009–0–00804, 2009.

5.Bb5 Be7

6.Nf3 0–0 7.0–0 d5 8.d4 Bd7 9.a4 b6 10.Ne5 Qe8 11.Nd7 Nfd7 12.Be2 Nc6 13.c4 Nf6 14.cd5+/– Nd5 15.e4 Ndb4= 16.Nd2 Qd7 17.Bb5 f5 18.e5 Rfd8 19.Rc1 Qd5 20.Qb3 Na5= 21.Qd5 Nd5 22.Rc2 c5 23.Nf3 Nb4 24.Rcc1 Rd5 25.dc5 bc5 26.Rb1 Kh8 27.Bc1 Nbc6 28.Bf4 Nd4 29.Nd4 cd4 30.Rfc1 g5 31.Bd2 g4 32.Bf4 Bd8 33.Rb2 Ra7 34.Rb4 Be7 35.Rc8 Kg7 36.Rb1 h6 37.Rbc1 Bd8 38.R1c2 Bg5 39.R2c7 Rc7= 40.Rc7 Kf8 41.Bg5 hg5 42.Ra7? d3–+ 43.Ra8 Kg7 44.Bd3 Rd3 45.h4 Nc6 46.hg5 g3 47.fg3 Ne5 48.Kf2 Ng4 49.Kf1 e5 50.a5 Rd1 51.Ke2 Rg1 52.a6 Rg2 53.Kf1? Rg3 54.a7 Ra3 55.Kg2 f4 56.Rd8 Ne3 57.Kf3 Ra7 58.Rd6 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.Nf3 0–0 7.0–0 d6 8.d4 b6 9.c4 Bb7 10.Nbd2 Ne4 11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bd3 13.Re1 d5 14.Qb3 Bg6 15.cd5 ed5 16.a4 c6 17.Be2 Nd7 18.Rec1 Qc8 19.Bb5 Nb8 20.Bc6 Nc6 21.Qb5 Na7 22.Rc8 Nb5 23.Ra8 Ra8 24.ab5 Ra1 25.Ba1 Bd3 26.f4 Bb5 27.g4 Bb4 28.Nf3 f6 29.h4 Be2 30.Kf2 Bd1 31.g5 Bf3 32.Kf3 f5 33.h5 Kf7 34.Ke2 Ke6 35.Kd3 Kd7 36.Kc2 Kc6 37.Bc3 Kb5 38.h6 g6 39.Bb2 Kc4 40.Ba1 b5 41.Bb2 Be1 42.Bc1 b4 43.Kd1 Bc3 44.Kc2 b3 45.Kb1 Kd3 46.Ba3 Ke3 47.Bd6 Kd4 48.Kc1 Kd3 49.Kb1 d4 50.Be7 Ke2 51.Bf6 d3 52.Bc3 d2 53.Bd2 Kd2 54.Kb2 Ke3 55.Kb3 Kf4 0–1. Bonetti,Shane – guest207, ICC, 2002.

6.Nf3 c6 7.Be2 b5 8.0–0 0–0 9.d3 Nd5 10.c4 bc4 11.dc4 Nb6 12.Bd3 Bf6 13.Bf6+/– Qf6 14.Nbd2 d5 15.Qc2 Ba6 16.Bh7 Kh8 17.Bd3 dc4 18.Nc4 Bc4 19.Bc4 Nc4 20.Qc4 Ra6 21.Rab1 Nd7?? 22.Qa6 Ne5 23.Ne5 Qe5 24.Qc6 Rd8 25.Rfd1 Rg8 26.Rb5 Qf6 27.Rh5 Qh6 28.Rh6 gh6 29.a4 Kh7 (29...Kh7 30.a5 h5+–) 1–0. b4_player (2180) – Urias (1670), GameColony.com, 2004.

4.e3 Be7

5.a4 0–0 6.Nf3 d5 7.Be2 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bd6 10.0–0 Nbd7 11.Nd4 Qe7 12.f4 Nc5 13.Nf3 Bd7 14.Bd4 Ra8 15.Nc3 Nfe4 16.Ne4 Ne4 17.c4 c5 18.Bb2 Bc7 19.Qc2 Ra7 20.Bd3 f5= 21.Qb3 dc4 22.Bc4+= Ra8 23.d3 Nd6 24.Ne5 Nc4 25.Nc4 Bd8 26.Rf3 Be8 27.Rg3 Bg6 28.Qc3 Qf8 29.Qe5 Bh4 30.Rf3 Qe7= 31.Ba3. pcmvr (2695) – chily (2815), net–chess.com, 2006.

5.d4 ab5 6.Bb5 c6 7.Bd3 Qa5 8.Bc3 Qg5 9.Nf3 Qd5 10.0–0 0–0 11.Ne5 b5 12.Bb2 b4 13.Nc4 Ra7 14.e4 Qb5 15.e5+= Nd5 16.a4 Qb7 17.Nd6 Bd6= 18.ed6 Qa8 19.c4 Nb6 20.Bc2+= Nc4 21.Qd3+– g6 22.Qc4 Ba6 23.Qb4 Bf1 24.Kf1 Na6 25.Qc4 Rb8 26.Bc3 Rab7 27.a5 Nb4 28.Be4 f5 29.Bd3 Nd5 30.Bd2 Rb2 31.Qc1 Qa7 32.Ra4 R8b3 33.Bc2 Rb7 34.a6 R7b6 35.Na3 Rb8 36.Nc4 R2b5 37.Qa1 Nb6 38.Nb6 R8b6 39.Bd3 Rb3 40.Bc3 Qb8 41.a7 Qa8 42.d5! cd5 43.Bh8 e5 44.Qe5 Kf8 45.Qg7 Ke8 46.Qg8# (46.Qe7#) 1–0. Betsy516 – Pentagon11, computer chess game, 2001.

5.Nf3 c6 6.a4 cb5 7.ab5 0–0 8.Be2 d5 9.0–0 Nbd7 10.Ne5 Ne5 11.Be5 Bd7 12.ba6 ba6 13.Ra6 Ra6 14.Ba6 Qb6 15.Bd3 g6 16.Qf3 Qd8 17.Nc3 Nh5 18.Ra1 Qb6 19.Be2 Bc6 20.Bd4 Qc7 21.Ra7 Qd8 22.Na2 Qb8 23.Re7 Qb1 24.Bd1 Qa2 25.g4 f5 26.gh5 Qb1 27.Rg7 Kh8 28.Rg6 e5 29.Be5 Rf6 30.Bf6 1–0. kamret (2145) – susie_l, GameColony.com, 2003.

5.Nf3 0–0

6.a4 d5 7.Bd3 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.0–0 Bd6 11.Re1 Ng4 12.h3 Ngf6 13.Bf6 Qf6 14.Nc3 Ne5 15.Ne5 Qe5 16.f4 Qf6 17.Qh5 h6 18.g4 Qd8 19.g5+= d4 20.Ne4+/– de3 21.de3 Bb4 22.Rb1 Be7 23.gh6 g6 24.Qe5 f6 25.Qa1 Kh7 26.Rd1 Kh6 27.Bc4 Qe8 28.Qa5 Bd8 29.Qa8 Be7 30.Qb8 f5 31.Ng5 Bd6 32.Kf2 Qe7 33.b6 Kg7 34.Kg2 e5=+ 35.Kf3 ef4–+ 36.ef4 Re8 37.Rd6 Qd6 38.Qc7 Qc7 39.bc7 Re7 40.Bd5 b5 41.Bb3 Rc7 42.Ke3 b4 43.Kd4 Kf6 44.Bc4 Bd7 45.Bb3 Rc3 46.Nh7 Kg7 47.Ng5 Bb5 48.h4 Bd3 49.cd3 Rb3 50.Kc4 Rb1 51.d4 b3 52.Kb4 Kf6 53.d5 b2 54.Ka3 Rf1 55.Kb2 Rf4 56.d6 Rh4 57.Nf3 Rb4 58.Kc3 0–1. COMP – COMP, 2002.

6.Nc3 ab5 7.Bb5 d5 8.0–0 Bd7 9.Be2 Ba3 10.Ba3 Ra3 11.Qb1 b6 12.Qb4 Ra8 13.Rab1 Na6 14.Qf4 Nc5 15.d3 Ra3 16.Qb4 Qa8 17.Rb2 Qa7 18.Ne5 Ra8 19.Nd7 1–0. Mrkvicka – Tomasini, 1993.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!