CLICK!

Support my work by donation. Thank you!
Click here for more info!

Flag Counter

TESTI400 Release 2023-06–05
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

  (...)

  4.Nc3 Be7 5.Nf3 ab5 6.Nb5 b6 7.e3 Bb7 8.Be2 Nc6 9.0-0 0-0 10.d4 d5 11.c4 Na5 12.Ne5 (12.cd5!? ed5 13.Ba3=) 12...dc4–/+ 13.Bf3 c6 14.Nc3 b5 15.a3 (15.Qc2 b4–/+) 15...Qc7 16.Qc2 Nb3 17.Ra2 Rfd8 18.Bd1 (18.Rb1 Bd6 19.Rd1 Nd5–/+) 18...Ra5 19.Qe2 (19.a4 Nd7 20.Nd7 Qd7–/+) 19...Rda8 (19...c5 20.Bb3 cb3 21.Raa1–+) 20.Nb1 (20.Bb3 cb3 21.Raa1 c5–/+) 20...Nd5 21.Nc4 (better is 21.Qh5 Bd6 22.Bc2–+) 21...bc4 22.Qc4 Ba6 23.Qb3 Bf1 24.Kf1 Rb8 25.Qc4 (25.Qc2 Nb4! 26.ab4 Ra2–+) 25...Rab5 (25...Qh2?! 26.Nd2 Qh1 27.Ke2 Qg2 28.Nf3–+) 26.Qe2 Qh2 27.f3 (27.Qc2 Bh4 28.Nd2 Qh1 29.Ke2 Qg2 30.Kd3 Qf2 31.Nc4 Qf1 32.Kd2–+) 27...Qh1 28.Kf2 Bh4 (28...Nc3 29.Qb5 Nd1 30.Ke2 Rb5 31.Kd2 Nb2 32.Nc3 Qf1 33.a4 Qd3 34.Kc1 Qc3 35.Kb1 Na4 36.Rb2 Qb2) 29.g3 Qh2 (29...Rb2 30.Nd2 Qh2 31.Kf1 Qh3 32.Kg1 Qg3 33.Qg2 Ra2 34.Qg3 Bg3 35.Kg2–+) 30.Kf1 Bg3 (30...Qh3!? 31.Ke1 Rb2 32.Qb2 Qg3 33.Kd2 Qf2 34.Kc1 Rb2 35.Rb2 Qe3 36.Nd2–+) 31.Qh2 Bh2 (31...Bh2 32.Nc3 Rb2 33.Rb2 Rb2 34.Nd5 cd5–+) 0–1. Horyna,Josef (1955) – Vorel,Bohuslav (1710), Pardubice op–J, 2006.

  4.e3 a5 5.a4 Be7 6.Nf3 0-0 7.Be2 c6 8.c4 cb5 (8...d5 9.0-0=) 9.ab5 (9.cb5 d5=) 9...h6 10.0-0 b6 11.d4 Bb7 12.Nc3 d5 13.cd5 Nd5 14.Nd5 Bd5 15.Re1 (15.Bd3 f5+=) 15...Bb4= 16.Ba3 (16.Rf1!?=) 16...Be1–/+ 17.Bf8 Kf8 (better 17...Bf2!? 18.Kf2 Qf8=+) 18.Qe1+= a4 19.Qb4 Kg8 (19...Qe7!? 20.Ra4 Qb4 21.Rb4 Ra1 22.Bf1 Ke7+=) 20.Ra4+- Ra4 21.Qa4 Qc8 22.h3 (22.Ne5 Qc7+-) 22...Qc1 23.Kh2 Qb1?? (better 23...Qc7 24.Kh1 Nd7+-) 24.Qa7+- Nd7 (24...Kh7 25.Qb8 Bf3 26.Bf3 (26.gf3?! Qc2 27.Qb6 Qe2+-) 26...Qb5 27.Qb7+-) 25.Qd7 Bf3 (25...Qc2 26.Ne5 Qe2 27.Qf7 Kh7 28.Nd7 Qf2 29.Qf2 e5 30.de5 Bg8 31.Qf5 Kh8 32.Nf8 h5 33.Qh5 Bh7 34.Qh7) 26.Bf3 Qb4 (26...Qg6 27.Qb7 Kh7 28.Qb6+-) 27.Qd8 Kh7 28.Qb6 h5 (28...Qb2+-) 1–0. Markzela (1705) – Patzerking2 (1610), lichess.org, 2020.

  4.e3 b6 5.f4 ab5 6.Bb5 Bb7 7.Nf3 Be7 8.0-0 0-0 9.Nc3 d5 10.Ne2 h6 11.Ne5 d4 (better is 11...c6 12.Bd3 Na6+= 13.Ba6 Ra6 14.f5 Qd6 15.fe6+=; 11...Qd6 12.a4 (12.Nd4 c6 13.Be2 b5 14.c3 Nbd7 15.Nd7+=; 12.Ng3 Nbd7 13.Nh5 Nc5 14.Nd3 d4 15.Bd4+=) 12...c6 13.Ba3 Qd8 14.Be7 Qe7 15.Bd3=; 11...Ra5 12.a4 c6 13.Bd3 Nbd7 14.c4 dc4 15.Nc4=; 11...Ba3 12.Qb1 (12.Qc1 Bb2 13.Qb2 c6 14.Bd3 Ba6 15.Ba6=; 12.Ba3 Ra3 13.Nd4 c5 14.Ndf3 Ba6 15.Ba6=; 12.Rb1 Bd6 13.Nc3 c6 14.Be2 b5 15.Ra1+=) 12...Bd6 13.Ng3 c6 14.Be2 Nbd7 15.c4=) 12.Nd4+/– (12.ed4?? Qd5 13.Rf2 Qb5–+; worse is 12.Bd4 Qd5 13.e4 Qb5–+ 14.d3 Nc6 15.c4–+) 12...Bc5 (12...Qd6 13.d3 Rd8 14.Bc4 Qc5 15.Qe2+/–) 13.Ndc6 (13.Qe2 Qd5+/– 14.c4 Qd6 15.Nb3+/–) 13...Nc6 14.Nc6 Qd5 15.d4 (better is 15.c4!? Qd3 16.Bf6 gf6 17.Rf2+/–) 15...Bc6+= 16.Bc6 Qc6 17.dc5 Qc5 18.Rf3 (18.Qe2 Ne4+=) 18...Rfd8–/+ 19.Bd4 Qf5 20.Qe2 (20.Qb1 Ne4 21.Qb2 Qg6–/+) 20...Ne4 21.Rh3 c5 22.Be5 (22.Rh5 Qg6 23.Be5 Rd2–+) 22...Rd2 23.Qc4 (better is 23.Qf1–+) 23...Rad8 24.Rf3 (24.Qf1 Rf2 25.Qf2 Nf2 26.Kf2–+) 24...Rg2!! (24...Rg2 25.Kg2 Qg4 26.Rg3 Rd2 27.Kf1 Ng3 28.Ke1 Ne4 29.f5 Qg1 30.Qf1 Qe3 31.Qe2 Qe2) 0–1. Mazurkiewicz,J – Klepka,M, corr Poland, 1978.

  4.e3 c5 5.Nc3 d5 6.ba6 Na6 7.Be2 Bd6 (7...Nc7 8.Nf3=) 8.Nb5 e5 9.Nf3 e4 10.Ne5 0-0 11.0-0 Nc7 (11...Ne8 12.Nd6 Nd6 13.d4=+) 12.Nd6= Qd6 13.a4 Ne6 (13...Nfe8 14.f3=) 14.f3 d4 (14...b6 15.Bb5=) 15.Nc4+= Qc7 16.a5 Bd7 17.fe4 Ne4 18.Bd3 Bc6 19.Qg4 f5 (19...Nd6!?+/–) 20.Rf5+- Rf5 21.Qf5 N6g5 22.h4 Rf8?? 23.Qe5+- Qe5 24.Ne5 Ne6 25.Nc6 bc6 26.Be4 de3 27.de3 c4 28.a6 Nc5 29.Bc6 (29…Kf7 30.Rf1 Ke6 31.Rf8 Na6 32.Rc8+-) 1–0. themonkey (2140) – Korso (1740), GameColony.com, 2003.

  4.e3 Bc5 5.d4 Bb6 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 0-0 9.c4 c6 10.Bc3 d5 (10...Bc7 11.Nf3=) 11.c5 Bc7? (better 11...Ba5=) 12.b6+- Bb6 13.cb6 Qb6 14.Nf3 Na6 15.Ba6 ba6 16.0-0 c5 (16...Re8 17.Ne5+-) 17.dc5 Qc5 18.Bf6 gf6 19.Qd4 (better 19.Qd2+-) 19...e5?? (19...Qd4 20.ed4 a5 21.Nc3+-) 20.Qc3 (better 20.Qc5 Be6 21.Nc3+-) 20...Qd6 (20...Qc3!? 21.Nc3 Be6+-) 21.Rd1+- Be6 22.Nbd2 Kh8 23.g3 (23.Ne4 Qe7 24.Ng3 Rc8+-) 23...h5 (23...Rc8 24.Qb3+-) 24.Nb3 (24.Qd3 Qc6+-) 24…Ra8 (24...Rb8 25.Qc2+-) 1–0. aravind555 (1800) – Bevve (1830), lichess.org, 2020.

  4.e3 d6 5.a4 (5.Nc3 e5=) 5...ab5 (5...e5 6.d4 e4 7.d5=) 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Be7 8.Nf3 (8.Be2 0-0=) 8...0-0 9.Be2 Qd7 (9...e5 10.0-0=) 10.0-0 e5 11.c4 Qf5 12.d4 (12.Nc3 Qg6=) 12...e4 13.Nfd2 d5 (13...Qg5 14.Kh1=) 14.Nc3 Qg5 (14...Qg6 15.Kh1 (worse is 15.Nd5 Nd5 16.Bh5 Qg5 17.Ne4 Qh4–/+) 15...dc4 16.Nc4=) 15.g3 (15.Kh1 Qh6=) 15...Bh3 (15...c6 16.Bb2+=) 16.Re1 Nbd7 (16...c6 17.Qa4 Qf5 18.Qa7=) 17.cd5= Bf5 18.Qa4 (18.Qb1 Qg6=) 18...Rb8 (18...Rd8 19.Qa7 Rb8 20.Rb1+=) 19.Qa7 (19.Bb2 Nb6 20.Qa7 Nbd7+=) 19...Bb4 20.b6 (20.Bc4 Qh5=) 20...cb6 21.Bb5 Qh5 (21...Bc3 22.Bc3 Bg6 23.Nc4=) 22.Rb1+= Bc3 23.Bc3 Rc8 (23...Bh3 24.Ne4 Rf8 25.Bd7 Ne4 26.Bb4 Bd7 27.Bf8 Nf2 28.Kf2 Qf5 29.Ke2 Qc2 30.Kf3 Qb1 31.e4 Qd3 32.Kf4–+) 24.Bb2 (24.Bc4 b5 25.Rb5 Rc4–+) 24...Nd5= 25.Qb7 N7f6 26.h4 (26.Nc4!?=) 26...Be6–/+ 27.Ra1 h6 28.Ra8 (28.Bc4 Qf5+=) 28...Ra8 29.Qa8 Kh7 30.Qa4 Qf5 31.Be2 Ng4 32.Bg4 Qg4 33.Qc2 Qe2 34.Bc1 Qe1 (34...Nf6 35.Kg2–+) 35.Nf1 Nc3 36.Kg2 Bg4 (36...Bc4 37.Nh2 Ne2 38.Qe4 g6 39.Nf3 Qc1 40.h5 Qf1 41.Kf1 Ng3 42.Ke1 Ne4 43.Ne5–+) 37.Nh2–/+ Ne2 38.Ng4 Qg1 39.Kh3 Qf1 40.Kh2 f5 (40...f5 41.Nf6 Kg6 42.h5 Kg5 43.Ne4 Kg4 44.Qe2 Qe2–+) 0–1. Wall,Bill – Psynergiepaz, chess.com, 2010.

  4.a4 g6

  5.c4 Bg7 6.e3 0-0 7.Nf3 c6 8.d4 Ne4 9.Bd3 Ng5 10.0-0 c5 11.Bc3 d5 12.Nbd2 dc4 13.Bc4 cd4 14.Bd4 Bd4 15.Nd4 e5 16.N4f3 Bg4 17.Be2 e4 18.Ng5 Be2 19.Qe2 Qg5 20.Ne4 Qe5 21.f3 ab5 22.Qb5 Qe7 23.Rfb1 Ra7 24.Qg5 f6 25.Qc5 Nc6 26.Qe7 Ne7 27.Nd6 Rb8 28.Nb5 Ra5 29.Nd6 Re5 30.e4 h5 31.Rb7 Rb7 32.Nb7 g5 33.a5 g4 34.a6 Nc6 35.Nd8 Na7 36.Nb7 f5 37.Ra5 Ra5 38.Na5 fe4 39.fe4 Kf7 40.Nb7 Ke6 41.Kf2 h4 42.Ke3 Ke5 43.g3 hg3 44.hg3 Nc6 45.Na5 Na7 46.Nc4 1–0. Trkn – Doug, itsyourturn.com, 2000.

  5.c4 Bg7 6.e3 d5 7.Nf3 0-0 8.d4 Ne4 9.Nbd2 f5 (9...c5 A) 10.ba6 b6 (10...Nd2 11.Qd2 Na6 12.cd5 Qd5 13.a5 Nb4=; 10...Na6 11.Be2 Qa5 12.0-0 Rd8 13.Nb3 Qc7=) 11.Ne4 de4 12.Ne5 Na6 13.Qg4 Bb7=; B) 10.Bd3 Nd2 (10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nd2 13.Qd2 b6=; 10...f5 11.0-0 b6 12.Qc2 Nd7 13.cd5 ed5+=) 11.Qd2 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 b6=; C) 10.bc6 Nd2 (10...Nc6 11.Ne4 de4 12.Nd2 f5 13.c5 b6+=) 11.Nd2 Nc6 12.Rc1 Re8 13.Be2 dc4+=; 9...Nd2 10.Qd2 ab5 (10...Nd7 11.a5 Nf6 12.ba6 ba6 13.Bd3 Bb7+=; 10...b6 11.cd5 ed5 12.Be2 ab5 13.ab5 Ra1+=; 10...Bd7 11.Ba3 Re8 12.Ne5 ab5 13.ab5 f6=; 10...Qf6 11.Qc2 ab5 12.cb5 c6 13.Ne5 Qd8+=; 10...c6 11.ba6 b6 12.cd5 ed5 13.a5 Ba6+=) 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c5 13.Bc3 Qf6=; 9...Nd7 A) 10.Ba3 Re8 11.ba6 c5 12.ab7 Bb7 13.Bb2 Qa5=; B) 10.Be2 Nd2 11.Nd2 e5 12.ba6 ba6 13.Rb1 Re8+=; C) 10.Ra3 Re8 (10...Nd6 11.Qc2 Nf6 12.Be2 ab5 13.ab5 Bd7+=; 10...c5 11.bc6 bc6 12.Ne4 de4 13.Nd2 f5=; 10...Qe7 11.ba6 Nd2 12.Qd2 b6 13.cd5 ed5=) 11.ba6 ba6 12.Rb3 c5 13.Ne4 de4=; D) 10.Ne4 de4 11.Nd2 f5 12.c5 e5 13.Bc4 Kh8+=) 10.Be2 (10.Ba3 Re8 (10...Rf6 11.Ne5 Nd2 12.Qd2 ab5 13.ab5 Nd7+=; 10...Nd6 11.c5 Nf7 12.c6 Re8 13.cb7 Bb7=) 11.c5 ab5 12.ab5 Nd7 13.c6 bc6=; 10.Ne4 fe4 11.Ne5 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nd7=; 10.Ne5 Nd7 (10...Nd2 11.Qd2 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nd7+=) 11.ba6 ba6 12.Ba3 Ne5 13.Bf8 Qf8=) 10...b6 (10...c5 11.bc6 Nc6 12.0-0 Nd2 13.Nd2 f4+=; 10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 f4 13.Qc1 fe3+=; 10...dc4 11.Nc4 f4 12.Ba3 Rf6 13.Qc2 ab5+/–) 11.Qc2 (11.Rc1 ab5 12.cb5 Bb7 13.Ne4 fe4=) 11...Qe7? (11...Bb7 12.0-0+= c5 13.dc5 Bb2+=; 11...c5 12.0-0 Nd7 13.cd5 ed5+=) 12.a5 (better is 12.Ne4 fe4 13.Ba3+-) 12...ab5= 13.cb5 ba5 (13...Ra5!? 14.Ra5 ba5=) 14.Ba3 Nd6 15.0-0 (15.Bb4 Qd7+=) 15...Bb7 (15...f4 16.Ne5=) 16.Nb3+= Rc8 17.Nc5 Qe8 18.Ng5 (worse is 18.Nb7 Nb7 19.Rfb1 c5 20.bc6 Rc6=) 18...e5 19.Nge6 (19.Qa2 Nb5 20.Bb5 Qb5+/–) 19...Bf6= 20.Rfd1 Nd7 (20...Nb5? 21.Bb5 (21.Nb7 Na3 22.Ra3 Qe6+=) 21...Qb5 22.Rab1+-) 21.Qa2 (21.Bb2 c6 22.Nb7 Nb7 23.bc6 Nb6 (23...Qe6? 24.cb7 Rc2 25.ba8Q Kf7 26.Ra5 Rb2 27.Bb5+-) 24.de5 Rc6=) 21...Nb6 (21...ed4 22.ed4 Ne4 23.Qb2+=) 22.Rac1 (22.de5 Be5 23.Bb2 Bb2 24.Qb2=) 22...c6 (better is 22...ed4!? 23.ed4 Ra7+=) 23.Nb7+/– Nb7 24.bc6 Nd8 (24...Rab8!?+=) 25.Nd8+/– Bd8 26.Bb5 (26.Bc5 Qe6 27.Bb6 Bb6 28.de5 Rc6 29.Rc6 Qc6+-) 26...Bc7 (better is 26...e4!?+=) 27.Bc5+- Qe6 (better is 27...Rcb8!?+-) 28.Bb6 Bb6 29.de5 Kg7 30.Rd5 Kf7 (30...Ra7+-) 31.Rd7 (31.Rd7 Kg8 32.Qe6 Kh8 33.Qf6 Kg8 34.Bc4) 1–0. Tilp,Andreas – Fricke,D, corr DDR, 1988.

  4.ba6 ba6

  5.d3 Bb7 6.Nd2 c5 (6...Nc6 7.Rb1 Rb8 8.Ngf3=) 7.Rb1 Qc7 8.Ngf3 Be7 9.e3 Nc6 10.Be2 0-0 11.0-0 Rab8 12.c4 d5 (12...d6 13.Ng5=) 13.cd5 Nd5 (13...ed5 14.Qb3=) 14.Qb3 Na5 15.Qa4 Bc6 16.Qg4 Bf6 17.d4 Bb5 18.Bb5 Rb5 19.Ba3 Rfb8 (19...Be7 20.dc5 f5 21.Qh3+=) 20.Rb5 Rb5 21.Bc5 Rc5? (better is 21...Nb7 22.Nb3 Nc3+=) 22.dc5+- Qc5 23.Rb1 g6 24.Re1 (24.Qa4 Kg7 25.Qe8 Qc6 26.Qc6 Nc6+-) 24...Bc3 25.Qh4 Qa3 26.Qd8 Kg7 27.Nb1 Qa2?? (better is 27...Qf8 28.Qf8 Kf8 29.Nc3 Nc3+-) 28.Nc3 (28…Nc6 29.Qd5 Qd5 30.Nd5 ed5 31.Ra1+-) 1–0. Trkn – guest6259, ICC, 2004.

  5.Nf3 c5 6.e3 d6 7.Be2 Nc6 8.0-0 Be7 9.e4 (9.Nc3 0-0=) 9...0-0 10.e5 de5 11.Ne5 Ne5 12.Be5 Bd6 13.Bd6 Qd6 14.Nc3 e5 15.Bd3 Bg4 16.Qe1 Rfd8 (16...Be6 17.Qe2+=) 17.Ne4= Ne4 (17...Qd4!? 18.Nf6 gf6=) 18.Qe4+= f5 19.Qc4 Kf8 20.f3 Bh5 21.Bf5 Bf7 22.Qe2 Qd4 23.Qf2 g6 24.Be4 Rab8 25.Rfd1 (25.c3 Qf2 26.Rf2 Bc4+=) 25...Qf2= 26.Kf2 Rb2 27.a3 Bd5 28.Bd5 Rd5 29.Rac1 Ra2 30.Ke3 Rd4 31.c3 Ra4 (31...Rd6!?=) 32.Ra1+= Rb2 33.Re1 Kf7 34.Reb1 Rb1 35.Rb1 Ra3 36.Rb7 Kf6 37.Rh7 Ra2 38.Rc7 a5 (38...Ra5 39.Rc6 Kf7 40.d3+-) 39.Rc6 Kg7 40.Rc5 a4?! (40...Kf6+-) 41.Re5 a3 42.Ra5 Ra1 43.g4 a2 (43...Kf6 44.h4+-) 44.Kf4 1–0. Bonetti,Shane – guest1488, ICC, 2002.

  4.ba6 Ra6

  5.e4 Rb6 6.Bd4 c5 7.Bf6 Qf6 8.Nc3 Nc6 9.a3 Nd4 10.Ra2 d5 11.Na4 Rd6 12.c3 Nc6 13.Nb6 Bd7 14.Rb2 Be7 15.Qe2 d4 16.Nc4 dc3 17.Nd6 Bd6 18.dc3 Qc3 19.Qd2 Qa3 20.Ra2 Qb3=+ 21.Ra8 Bb8 22.f3 Qb6 23.Ne2 Qd8 24.f4 0-0 25.e5 Nb4 26.Nd4 b6 27.Nf3 Bc6 28.Ra3 Qd2 29.Kd2 Rd8 30.Kc1 Nd5 31.g3 b5 32.Be2 b4 33.Rb3 Nc3 34.Rc3 bc3 35.Kc2 g5! 36.Rf1 Bc7 37.Kc3 Ba5 38.Kc4 Bb4 39.fg5 Ra8–+ 40.Ng1 Ra5 41.Rc1 Bd5 42.Kd3 Ra3 43.Kc2 c4 0–1. marekt (2490) – lonewolf (2550), ChessWorld.net, 2003.

  5.Be5 d6=+ 6.Bg3 e5 7.e4 Bg4 8.f3+/– Ra4 9.fg4+- Re4 10.Be2 Ng4 11.d3 Ne3 12.Qd2 Ng2 13.Kf2 Qf6? 14.Kg2 Re2 15.Ne2 Qg6 16.Rf1 Be7 17.Nbc3 f5 18.Nd5 Bg5 19.Nc7 Kd7 20.Qc3 f4 21.Nb5 Bh4 22.Qc7 Ke6 23.Qd6 Kf5 24.Qd7 Nd7–+ 25.Nf4? Qc6 26.Kh3? Bg3 27.Nh5 Bf4 28.Na7?? Qh6–+ 29.Rf4 ef4 30.Kg2 Qh5 31.Re1 Qg4 32.Kh1 Qf3 33.Kg1–+ Ne5 34.d4 Ng4 35.Rf1 Qe3 36.Kg2 Qe2 (36...Qe2 37.Rf2 Qf2 38.Kh3 Qh2#) 0–1. pinecrest1981 – 2i4u4, Live Game Caissa's Web, 2005.

  4.Nc3 ab5

  5.Nb5 Be7 6.c4 d5 7.e3 (7.Nf3 c6 (7...0-0–/+ 8.e3 Nc6 9.cd5 ed5 10.Be2 Bf5 11.0-0+=) 8.Nbd4 dc4 9.e4 Ne4 10.Bc4 Bf6 11.Qc2–/+; 7.cd5 ed5 (7...0-0 8.d6 cd6 9.e3 e5 10.Nf3 Bg4 11.Be2+=) 8.Be5 Na6 9.Nf3 0-0 10.e3 c6 11.Nc3–/+; 7.Qc2 Na6 (7...c6; 7...dc4) 8.cd5 (8.Nf3 c6 9.Nbd4 Nb4 10.Qb3 dc4 11.Qc4–/+) 8...ed5 9.e3 0-0 10.Nf3 Re8 11.Be2–/+) 7...0-0 (7...c6 8.Nc3–/+ (8.Nd4) 8...0-0 9.Nf3 b6 10.cd5 ed5 11.Be2–/+; 7...dc4 8.Bc4 (8.d3; 8.a4) 8...c6 9.Nc3 b5 10.Bb3 b4 11.Nce2–/+) 8.Nf3+= Na6 (8...c6 9.Nbd4+= Nbd7 10.cd5 Nd5 11.Qb1–/+) 9.a3 (9.Be2 c6 (9...dc4 10.Bc4 c6 11.Nbd4–/+) 10.Nbd4 dc4 (10...Bd6–/+ 11.cd5–/+) 11.Bc4–/+) 9...Ne4 (9...c6 10.Nc3+= Bd6 11.d4–/+) 10.Nc3 (10.d3 Nec5 (10...Nf6+= 11.Be2+=) 11.d4+=) 10...Nc3 (10...Nac5 11.Qc2–/+) 11.Bc3 Nc5 12.d4 (12.Qc2 Ne4+=) 12...Ne4 13.Bb2 (13.Bb4 b6 14.Be7 Qe7–/+) 13...c5 (13...c6 14.Bd3 Qa5 15.Kf1–/+) 14.Nd2 (14.Bd3 Qa5 15.Kf1 Bd7–/+) 14...Qa5 15.Bd3 f5 (15...cd4 16.Be4 de3 17.Bh7 Kh7 18.Qc2 Kg8 19.fe3–/+) 16.f3 (better is 16.Be4 de4 17.0-0–/+) 16...f4 (better is 16...dc4!? 17.Bc4 Nc3–/+) 17.ef4+= Rf4 (17...Nd2 18.Qd2 dc4 19.Bc4 Rf4 20.Qa5 Ra5 21.Ke2+=) 18.cd5?? (18.fe4 de4 A) 19.Be4? Re4 20.Kf2 Rf4 (20...Rd4?! 21.Bd4 cd4 22.Re1–/+) 21.Nf3 cd4 22.Bd4 e5–+; B) 19.g3+/–) 18...ed5 (18...Nc3!? 19.Qc2 cd4+=) 19.fe4+= c4 (better is 19...Bg4 20.Qc1 Bh4 21.g3 Rf3=) 20.Bc2?? (better is 20.Be2 Bh3 21.Rg1 Re4 22.gh3=) 20...Bg4–+ 21.Qb1 (21.Rf1 Rf1 22.Kf1 Bd1 23.Rd1–+) 21...de4 22.Bc1 Qc3 23.Bd3 ed3 24.Qb5 Bh4 25.g3 Re4 26.Kf2 Qd4 (26...Qd4 27.Kg2 Re2 28.Kf1 Qf2; 26...Re2 27.Kg1 Qd4 28.Kf1 Qf2) 0–1. De Visser,Arno – Smit,M, 1980.

  4.c4 a5

  5.a4 b6 6.d4 Bb4 7.Nd2 (7.Bc3 0-0=) 7...d6 (7...Ne4 8.Ngf3=+) 8.Ngf3 Bb7 9.e3 0-0 (9...Ne4 10.Bd3=) 10.Bd3 Nbd7 11.0-0 Bd2 (11...e5 12.Qc2 Re8 13.Bf5=) 12.Nd2+= Re8 13.f3 e5 14.Qc2 ed4 15.ed4 Qe7 16.Ne4 (16.d5 Qe3 17.Kh1 Ne5+=) 16...Ne4= (worse 16...Be4 17.fe4 Ng4 18.Rae1+/-) 17.fe4 (better 17.Rae1 f5 18.d5+=) 17...Qg5 (better 17...Be4 18.Be4 Qe4=+) 18.Rae1+/- f6 (18...Qh5 19.Re3 Re7 20.e5+-) 19.Bc1 Qh5 20.Bf4 Re7 21.Bg3 Rae8 22.Be2 (better 22.Rf5!? Qg4 23.Rf4+/-) 22...Qg6= e4 draws heavy fire 23.Bd3 (better 23.d5=) 23...Qh5 (better 23...Be4 24.Re4 Re4=+) 24.Rf2 d5? (better 24...Nf8+/-) 25.cd5+- Bd5 26.Qc7?? (better 26.Rf5 Qf5 27.ef5 Re1 28.Be1 Re1 29.Kf2+-) 26...Nc5+= 27.Qd6?? (better 27.Be2 Qg6 28.Qd6+=) 27...Nd3-+ 28.Qd5 (28.e5 Bb7 (28...Ne1?! 29.Qd5 Re6 30.Qb3-+) 29.Ref1 Nf2 30.Rf2 Qd1 31.Rf1 Qa4 32.Qb6 Qc2-+) 28...Qd5 29.ed5 Re1 30.Rf1 Rf1 31.Kf1 Nb4 (better 31...Re4!? 32.d6-+) 32.d6 Rd8 33.Ke2 Kf7 34.Ke3 Ke6 35.Ke4 Rd6 (better 35...Kd7 36.Bf2-+) 36.h3 (36.Bd6 Kd6 37.h3 Nd5-+) 36...Rd5 (36...f5 37.Ke3 f4 38.Kf4 Rd4 39.Ke3-+) 37.Bf2 (37.Bc7 Rg5 38.h4 Rg2 39.Bb6 Rg3 40.d5 Nd5 41.Ba5 Ra3-+) 37...Nc2 (37...Rf5!? 38.Be3-+) 38.g3 (38.g4 f5 39.gf5 Rf5 40.d5 Rd5 41.Bb6 Rd1-+) 38...g6 39.Be3 (39.Bg1 Nb4 40.Bf2 Rf5-+) 39...f5 (39...Ne3!? 40.Ke3 Rg5 41.g4-+) 40.Kf3 Ne3 41.Ke3 g5 42.g4 (42.Kd3 Rb5! 43.ab5 Kd5-+) 42…f4 (42...f4 43.Ke4 Rb5 44.ab5 a4-+) 0-1. ClayPigeons (2150) - entatico (2235), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  5.Nf3 b6 6.e3 Bb7 7.Be2 d6 8.0-0 Be7 9.a4 e5 10.d4 0-0 11.de5 Ng4 12.e6 f6 (12...fe6? 13.Nd4 Rf2 14.Rf2 Nf2 15.Kf2 Bh4 16.g3+-) 13.Nd4 Ne5 14.Nf5 Ng6 15.Nc3 c6 16.bc6 Nc6 17.Nd5 Re8 18.Nde7 Re7 19.Ne7 Nce7 20.Ba3 Nh4 21.g3 Nhf5 22.g4 Nh4 23.Bd6 Qe8 24.Rb1 (24.Be7 Qe7 25.Qd7 Qd7 26.ed7 Nf3 27.Bf3 Bf3+-) 24...Rd8? (24...Qc6 25.f3 Rd8+-) 25.Rb6 Bc8 (25...Nc8 26.e7 Ne7 27.c5+- (27.Rb7?! Qc6 28.f3 Qb7+-)) 26.Qe1 Be6 27.Bg3 (worse is 27.Qa5 Nc8 28.Bc7 Nb6 29.Bd8 Qc6+-) 27...Nhg6 (27...Neg6 28.Qa5 Bf7 29.Rb2+-) 28.Re6 Qa4 29.Ra6 Nc6 30.Qa1 Qc2 31.Bf3 Nge7 (31...Nce5 32.Bd5 Kh8 33.Qa5+-) 32.Bc6 Qc4 33.Qa5 Nc6 34.Rc6! Qc6 (34...Qd3+-) 35.Qd8 Kf7 36.Rd1 Kg6 37.Qd3 Kf7 38.Qd7 (better is 38.Ra1 Qb7+-) 38...Qd7 39.Rd7 (39.Rd7 Kg8 40.e4+-) 1–0. Bonetti,Shane – kenspe, ICC, 2002.

  4.c4 Bc5

  5.e3 d5 6.a4 d4 7.Qc2 e5 8.e4 (8.Nf3 Qe7+= 9.ed4 Bd4 (9...ed4 10.Be2 Bg4 11.Qd3 0-0 12.Nd4 ab5=) 10.Nd4 ed4 11.Be2 c5 12.bc6 Nc6+=) 8...Bg4–/+ (8...Ng4 9.Qd3 Qh4 10.g3 Qf6 11.f3 Nh6 12.f4 Nd7+=; 8...0-0 A) 9.Nf3 Qd6 (9...Ng4 10.Bd3 Qd6 11.0-0 Nf6 12.Ba3 Bg4+=; 9...ab5 10.cb5 Qd6 11.Be2 Bg4 12.Na3 Bf3+=; 9...Nbd7 10.Be2 Bd6 11.0-0 Nc5 12.d3 Qe7+=) 10.Be2 Nh5 11.g3 Nf6 12.0-0 Bg4–/+; B) 9.Be2 Ng4 10.Qd3 Qh4 11.g3 Qe7 12.Ba3 f5+=; 8...Nbd7 9.Nf3 Nh5 (9...0-0 10.Be2 Nh5 11.Nd4 Bd4 12.Bd4 Nf4+=; 9...Bd6 10.ba6 Ra6 11.c5 Rc6 12.Ba3 0-0+=) 10.g3 Nhf6 11.Be2 Bd6 12.Ba3 Qe7–/+) 9.d3 (9.Qd3 Nbd7–/+ (9...ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Be2 Be6+=) 10.Be2 Be6 11.ba6 ba6 12.Nf3 Rb8–/+) 9...0-0 (9...ab5 10.cb5 Bb4 11.Nd2 c6 12.Be2 Be2–/+) 10.h3 (10.Be2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 c6–/+) 10...Bh5 (10...Be6 11.Nf3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1–/+) 11.Be2+= Bb4 (11...Nbd7 12.Nd2 Bg6+=) 12.Nd2 c6 (12...ab5+=) 13.Bh5 Nh5 14.Ngf3 Re8 15.0-0 Nf4 16.Nb3 Qf6 17.Bc1 (17.Kh2!?+=) 17...Nh3!–/+ 18.Kh2 (18.gh3 Qf3) 18...Nf4 19.Bf4 (19.b6 Nd7 20.a5 Bc3–/+) 19...Qf4–+ (19...ef4?! 20.Nbd4 c5 21.Nf5+=) 20.Kg1 Nd7 21.bc6 bc6 22.Rab1 Re6 (22...Rab8 23.Nc1–+) 23.Qc1? (better is 23.Nbd4!? Rg6 24.Rb4=) 23...Qc1–/+ 24.Rfc1 a5 25.c5 Rg6 (25...Rb8 26.Nfd2–/+) 26.g3 (26.Nfd2 h5–/+) 26...h5 27.Nh4 Rf6 28.Kg2 Rb8 29.Nf3 (29.f4 Bc3 30.Nf5 ef4 31.gf4 Rb3 32.Rb3 g6 33.Nd4 Bd4–/+) 29...Kh7 (29...Bc3 30.Ng1–+) 30.Nfd2 (30.Rh1 Rh6–/+ (30...Bc5 31.Ne5 Ne5 32.Rh5 Rh6 33.Re5+/–)) 30...Bd2 (better is 30...Bc3!?–+) 31.Nd2–/+ Rb4 (31...Rb1!? 32.Nb1 Re6–/+) 32.Rb4= ab4 33.Rc4 Nb8 34.Rb4 Na6 35.Rc4 ½–½. Schmidt – Medl,F, corr DDR, 1985.

  5.e3 d5 6.d4 Bb4 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 0-0 9.Nf3 c6 10.a4 Bd7 11.Bd3 (11.ba6 b6=) 11...Be8 (better 11...dc4!? 12.Bc4 Qa5-/+) 12.0-0 cb5 (12...dc4 13.Bc4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1 cb5 16.Nb5+=) 13.ab5+/- Nbd7 (13...dc4 14.Bc4 a5 15.Ra4+/-) 14.c5 (14.cd5!? ed5 15.ba6 ba6 16.Ra6 Ra6 17.Ba6+-) 14...ab5+/- 15.Nb5 Ne4 16.Qb3 Ndf6 17.Rfb1 (17.Ra8 Qa8 18.Nc7 Qb8 19.Be4 de4 20.Ne8 Re8+/-) 17...Bc6 (17...Ra1 18.Ra1 b6 19.Rc1 bc5 20.dc5 Bb5 21.Qb5+=) 18.Ra8 Qa8 19.h3 (19.Qb2 Bb5 20.Bb5 Ng4+/-) 19...Qa5 20.Qb4 (20.Qa3 Ra8 21.Ra1 Qa3 22.Ra3 Ra3 23.Na3 Nc3+=) 20...Qa2 (20...Qb4 21.Rb4 Ra8 22.Rb2+=) 21.Rb2 Qa1 22.Bf1 (22.Kh2!?+/-) 22...Ra8+= 23.Ne5 (23.Qb3 Nd7+=) 23...Ra4 (better 23...Bb5 24.Rb1 Bf1 25.Qb7 Qa6 26.Qf7 Kh8 27.Rf1 Nc3=+) 24.Qb3+= Ra5 (better 24...Nd7!? 25.Nd7 Bd7+=) 25.Nc6+- bc6 26.Nc3 (better 26.Na7! h6 27.Nc6+-) 26...h6+= 27.Ne4 Ne4 (worse 27...de4 28.Rb1 Qa4 29.Qa4 Ra4 30.Rb6+-) 28.Rb1 Qa2 (better 28...Qa3 29.Bd3 Qb3 30.Rb3 f5+/-) 29.Qb2 (29.Qa2 Ra2 30.Rb8 Kh7+/-) 29...Qa4? (better 29...Qb2!? 30.Rb2 Ra1=) 30.Bd3 (30.f3 Ng5 31.h4+-) 30...Ng5?? (30...Ra8 31.Qb7+/-) 31.h4 (31.Qb8) 31...Ne4? (better 31...Nh7+/-) 32.f3+- Nf6 (32...f5 33.fe4 fe4 34.Qb8 Kh7+-) 33.Qb8 (33.Qb8 Ne8 34.Qe8) 1-0. zembelek (2000) - attitudal (2075), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  4.c4 Be7

  5.a4 d5 6.e3 0-0 7.Nf3 Nbd7 8.h4 c5 9.Ng5 Nb6 10.Qc2 g6 11.f4 Nh5 12.Be2 Ng3 13.Rh2 Ne2 14.Ke2 Bf6 15.h5 Nc4 16.hg6 fg6 17.Bf6 Rf6 18.Nh7 Rf5 19.Qc3 d4 20.Qc4 de3 21.de3 ab5 22.Qb5 Qd5 23.Qb2 e5 24.g4 Rf4 25.ef4 Bg4 26.Ke1 Qe4 27.Re2 Qh1 28.Kd2 Be2 29.Qe5 Qd1 30.Kc3 Qd4 31.Qd4 cd4 32.Kd4 Kh7 33.Ke3 Bc4 34.Nd2 Be6 35.Ne4 Ra5 36.Ng5 Kg7 37.Ne6 Kf6 38.Nd4 Rd5 39.Rd1 g5 40.fg5 Kg5 41.Rg1 Kf6 42.Rf1 Ke7 43.Re1 1–0. chessbit (1775) – Evgenii_777 (1775), lichess.org, 2020.

  5.Nc3 d5 6.e3 0-0 7.Nf3 Bd7 8.a4 c6 9.Bd3 dc4 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 cb5 13.Nb5 Qe8 14.Nc7?? (better 14.Nbd4+=) 14...Qc8–+ 15.Be5 Bd8 16.0-0 Bc7 17.Bf6 gf6 18.Qf6 Bd8 19.Qf4 f6 20.Rc1 Kh8 21.Qd6 (21.Qh6 Rf7 22.Nd4 Rg7–+) 21...Rg8 22.Qa3 Nc6 23.d4 Be7 24.Qb2 Rg7 (24...b5 25.Bd3–+) 25.g3 Qc7 26.d5 ed5 27.Bd5 Qd6 28.Qa2 Bd8 29.e4 (29.Qb3 Bg4–+) 29...Bg4 30.Bc6 bc6 31.Nh4 Bh3 32.Nf5 Qd3 33.Qe6 (33.Qb1 Qb1 34.Rb1 Rd7–+) 33...Qf3 (33...Bb6!? 34.Qd6 Qd6 35.Nd6–+) 34.Nh4 Qf2! 35.Kf2 Be6 36.Rc6 Bg4 37.Nf5 (37.Ke3 Re7–+) 37...Bf5 38.ef5 Rg5 39.Rc8 Rf5 40.Ke3 Rd5 41.Ke4 Rd7 42.Kf5 Kg7 43.Rc5 h5 44.g4 (44.Rc8 Kf7 45.Ke4 Kg6–+) 44...hg4 45.Kg4 Bc7 46.h4 Kg6 47.h5 Kh6 0–1. Silent Move (2115) – GEOFF 58 (1830), redhotpawn.com, 2015.

  5.e3 0-0 6.Nf3 d5 7.Be2 c6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 dc4 11.Bc4 cb5 12.Bb5 Qa5 13.Nc3 Bd7 14.Bd7 Nbd7 15.0-0 Ra8 16.Qb3 Nc5 17.Qb5 1–0. Manninen – Smith, corr 3GMM–20 1994–95.

  5.e3 d5 6.Nf3 0-0 7.a4 ab5 8.cd5 ba4 9.de6 Be6 10.Bb5? (better 10.Ra4!? Na6 11.Ne5=+) 10...Bb3-+ 11.Qb3 ab3 12.Ra8 Ne4 13.0-0 Qd5 14.Na3? (better 14.Be2-+) 14...Nd2 15.Nd2 Qd2 16.Nc4 Qd5 17.Ba3 (17.Ra5 Bb4 18.e4 Qe4-+) 17...Na6 18.Rf8 Kf8 19.Be7 Ke7 20.Ba6 ba6 21.Rc1 (21.Nb2-+) 21...Qc5 22.h3 b2! 23.Nb2 Qc1 24.Kh2 Qb2 (24...Qb2 25.Kh1 Qf2-+) 0-1. zembelek (2060) - traumeooc (2050), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

  4.e3 c6

  5.a4 cb5 6.ab5 Be7 7.Nf3 Qb6 8.Nc3 0-0 9.Be2 d5 10.Ng5 Nbd7 11.Na4 Qc7 12.Bd4 e5=+ 13.Bc3 Nb6 14.Ba5 Nfd7= 15.h4 h6 16.Nf3= Qd6 17.d3 Na4–/+ 18.Ra4 Nb6 19.Bb6=+ Qb6 20.d4 Bd7 21.Ne5= Be8 22.Qb1 f6 23.Ng4 Bb5 24.Bb5 Qb5 25.Qb5 ab5 26.Ra8 Ra8 27.0-0 Ra2=+ 28.c3 Rc2 29.Rb1 Rc3–/+ 30.Rb5 f5 31.Rb7 Bh4= 32.Ne5 Rc1–/+ 33.Kh2 (33.Kh2 Bf2 34.Ng6–/+). icewater – Histate, Live Game Caissa's Web, 2005.

  5.c4 ab5 6.cb5 d5 7.Be2 Bd6 8.Nf3 0-0 9.0-0 Qb6 10.Bf6= gf6 11.Nc3 (11.bc6 Nc6 12.Nc3 Bb4 13.Qb3 Rd8 14.Rfb1=) 11...Bd7 (11...c5 12.Qc2 Bd7 13.Rfc1 Rc8 14.a4=) 12.a4 (12.bc6 Nc6 13.Rb1 Bb4 14.Qb3=) 12...cb5 (12...Rc8 13.Rb1 c5 14.Rc1= (14.Qc2=)) 13.ab5+= Ra5 14.Qc2 (14.Ra5+=) 14...Bb4 (14...Rc8 15.Qd3+=) 15.Bd3 (15.Ra4 Bc3 16.Rg4 Kh8+/–) 15...Bc3 (15...f5 16.Qb2 Bd6 17.Ra5 Qa5 18.Ra1+=) 16.dc3+/– (16.Bh7?! Kg7 17.dc3 f5 18.Ra5 Qa5 19.Bf5 ef5=) 16...Bb5 (16...Rc8 17.Bh7 Kg7 18.Bd3+/–) 17.Qb3 (worse is 17.Bh7 Kg7 18.Ra5 Qa5=) 17...Nd7 18.Ra5 Bd3 19.Qb6 Nb6 20.Rfa1 Ba6 (20...Rc8 21.R5a3+=) 21.Rb1 (21.Nd2 Rc8 22.R5a3 Kg7+/–) 21...Nc4+= 22.Ra4 Rc8 23.Rb3 Kf8 24.Ra1 Ke7 25.g3 Nd6 (25...e5 26.Rd1 Na5 27.Rbb1+=) 26.Nd4 (26.Nd2 Nb5 27.Nb1 Nd6+=) 26...Ne4 (26...Bc4 27.Rb4=) 27.f3 (better is 27.Raa3+=) 27...Nc3?? (better is 27...Nd2 28.Rb2 Nc4=) 28.Rc1+- e5 29.Nf5 Ke6 30.Rbc3 Rc3 31.Ng7 (31.Ng7 Kd6 32.Rc3+-; 31.Rc3?! Kf5 32.Rc7 Ke6=) 1–0. Bonetti,Shane – mbmulla, ICC, 2002.

  4.a4 a5

  5.c4 b6 6.e3 Bb7 7.Nf3 c5 8.Be2 d5 9.0-0 Bd6 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Qc7 (11...0-0 12.cd5 Bd5 13.Nc4=) 12.Rc1+= h5 (12...Rd8 13.cd5 Bd5 14.Bd3+-) 13.h3 (better 13.cd5 Bd5 14.Qc2+-) 13...Ng4? (better 13...Rc8+=) 14.cd5+- (14.hg4?! hg4 15.Re1 gf3 16.Bf3 Bf8=) 14...ed5 15.dc5 (15.hg4?! hg4 16.Re1 gf3 17.Bf3 Kf8+=) 15...Bc5 (15...bc5 16.Bg7 (16.hg4?! hg4 17.Re1 gf3 18.Bf3 Bh2 19.Kf1 Be5 20.Be5 Ne5=) 16...Rg8 17.Bb2+-) 16.Bd4 (16.Bg7 Rg8 17.Bd4 Ngf6+-) 16...Rc8 (16...Ngf6 17.Bd3+-) 17.Re1 (17.Bg7!? Rg8 18.Bd4 Ngf6+-) 17...Qb8 18.Nf1 (better 18.Rc2+-) 18...Ndf6? (better 18...Ngf6+-) 19.Bc5 (19.hg4 hg4 20.Ne5 Bd6 21.Ng4 Ng4 22.Bg4 Rc1 23.Qc1 Qd8+-) 19...Rc5 (19...Nf2 20.Kf2 bc5+-) 20.Ng3?? (better 20.hg4!? hg4 21.N3h2+-) 20...h4 (20...Rc1 21.Qc1 Ne4 22.hg4 Ng3 23.fg3 hg4 24.Nd2 Qg3 25.Nf1+-) 21.Nf5+- (21.hg4 hg3 22.Nd2 Qe5 23.Rc5 Qg5=+) 21...Nf2? (21...Nh6 22.N3h4 (22.Ng7?! Kf8+=) 22...Nf5 23.Nf5+-) 22.Kf2 g6 23.Qd4 gf5? (better 23...Ne4 24.Kg1 Rh7 25.N5h4 Qg3+-) 24.Qf6 (24.Rc5 Qg3 25.Kg1 Rg8+-) 24...Rg8 (24...Qg3 25.Kf1 Rg8 26.Nh4+-) 25.Qe5 (better 25.Ne5 Rf8 26.Qb6+-) 25...Qe5 26.Ne5 Rc1 27.Rc1 d4 28.ed4 (28.Bf3!? de3 29.Ke3 Rg3+-) 28...Rg2 29.Ke3 (29.Ke1 Rg1 30.Bf1 Bd5+-) 29...Be4? (29...f4 30.Kd3+-) 30.Bf3 (better 30.Rc8!? Ke7+-) 30...Rg3 31.Kf4 f6 32.Be4 fe5 33.Kf5 Rh3 (33...ed4 34.Kf6 Kd8+-) 34.de5 (34.Ke6 Kd8 35.Bb7 Rc3 36.Rc3 ed4 37.Rc8) 34...Ra3 (34...Rh2 35.Kf6 Rf2 36.Bf5 Rf5 37.Kf5 Kf7 38.e6 Ke7 39.Rc7 Kd6 40.Rd7 Kc5 41.e7 Kb4 42.e8Q Kb3 43.Qe3 Ka4 44.Qd3 Kb4 45.Rd4 Kc5 46.Qc4) 35.Ke6 (35.Kf6 Kd8 36.Bf5 Rc3 37.Rc3 h3 38.Rc8) 35...Kd8 (35...Kf8 36.Kf6 Rf3 37.Bf3 Kg8 38.Be4 h3 39.Rc8) 36.Bb7 Rc3 37.Rc3 h3 38.Rc8 1–0. BeepBeepImAJeep (2570) – IMfeher (2160), lichess.org, 2017.

  5.e3 c5 6.c4 b6 7.Be2 Bb7 8.Bf3 d5 9.cd5 Bd5 (9...Nd5 10.Nh3=) 10.Bd5 (10.Bf6 gf6 11.Nc3 Bf3 12.Nf3 Qd3+=) 10...Qd5 11.Nf3 Be7 12.0-0 0-0 13.Nc3 Qb7 14.d3 Nd5 15.Nd5 Qd5 16.e4 Qb7 17.Qc2 Qc7 (17...Nd7 18.Rac1=) 18.h3 (18.d4 Nd7+=) 18...Nd7= 19.Rfe1 White intends e5 19...Rac8 20.e5 Rfd8 21.Nd2 Qb7 22.Nc4 Qd5 23.Qe2 Nf8?? (23...Rb8 24.Qe4=) 24.Rad1?? (better is 24.Nb6 Qb7 25.Nc8 Rc8 26.Rab1+-) 24...Qb7 (24...Nd7 25.d4 Bf8 26.Rd2 cd4 27.Rd4+=) 25.f4 Ng6 26.g3 (26.Qe4 Rb8+=) 26...h5 (better is 26...Rd5=) 27.Qh5 1–0. GuestQJBS – fusselzoio, freechess.org, 2017.

  5.e3 d5 6.Nf3 Ne4 7.d3 (7.Be2 A) 7...Be7 8.d3 (8.0-0 0-0 9.d3 Bf6 10.Bf6 Qf6 11.Ra3=) 8...Bf6 9.Bf6 Qf6 10.Ra3 Ng5 11.d4+=; B) 7...Bb4 8.0-0 0-0 9.d3 Nf6 10.Nbd2 Nbd7 11.c4+=; C) 7...Nd7 8.0-0 (8.d3 Nef6 9.0-0 Bd6 10.d4 0-0 11.Ba3+=) 8...Nef6 9.d4 Nb6 10.Ne5 Nfd7 11.Bd3+=; D) 7...Bd6 8.d3 (8.0-0 0-0 9.d3 Nf6 10.Nbd2 Nbd7 11.c4=) 8...Nf6 9.Nbd2 Nbd7 10.0-0 0-0 11.c4+=) 7...Nc5 (7...Nf6 8.Nbd2 (8.Be2 Bd6 9.0-0 0-0 10.d4 b6 11.Nbd2+=; 8.Ba3 Ba3 9.Ra3 Nbd7 10.d4 0-0 11.Nbd2=) 8...Nbd7 9.Be2 Bd6 10.c4 c5 11.0-0+=; 7...Nd6 8.c4 (8.Nbd2 f6 9.Be2 Be7 10.c4 dc4 11.dc4+=) 8...Nd7 9.Nbd2 f6 10.cd5 ed5 11.Be2+=) 8.Be2 (8.Nbd2 Nbd7 9.c4 Nf6 10.Rc1 dc4 11.Nc4+=; 8.Ba3 Bd6 9.d4 Ne4 10.Bd3 c5 11.Be4+=) 8...f6 (8...Bd6 9.0-0+= 0-0 10.Nbd2 c6 11.c4+=) 9.0-0 g6 (9...Bd6 10.d4 Ne4 11.c4+=) 10.Nbd2+/– e5 11.c3 (11.d4 ed4 12.ed4 Ne6+/–) 11...g5 (11...Bf5 12.Qc2+=) 12.c4 (12.d4 Ne6+/–) 12...g4 13.Nd4 (better is 13.Ne1+/–) 13...ed4+= 14.ed4 Ne6 15.Bg4 Nf4 (15...Kf7 16.Re1 Nf4 17.Qf3 Bg4 18.Qf4–/+) 16.Bh5= Nh5?? (better is 16...Ng6=) 17.Qh5+- Kd7 18.Rfe1 Bb4 (18...c6 19.Qf7 Qe7 20.Re7 Be7+-) 19.Qd5 Bd6 20.Qe6 1–0. Gruber – Conrad, corr, 1977.

  5.e3 b6

  6.Nf3 Bb7 7.c4 d5 8.Nc3 Nbd7 (8...dc4 9.Bc4 Bd6 10.d4+=) 9.d4 (9.cd5 Nd5 10.Rc1 Nc3 11.Bc3 Rc8=) 9...Be7 (9...Bb4 10.Rc1=) 10.Qc2 (10.cd5 Nd5 11.Bc4 0-0=) 10...Nf8 (10...c6 11.bc6 Bc6 12.Ne5 Ne5 13.de5=) 11.Be2 (11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5+=) 11...Ng6 (11...dc4 12.0-0+=) 12.cd5 Nd5 13.Nd5 Bd5 14.0-0 Rc8 15.e4 Ba8 16.Rad1 (16.Rfd1 0-0+=) 16...0-0 17.Bc4 Qe8 (17...c6 18.bc6 Bc6 19.d5 ed5 20.ed5+=) 18.d5 ed5 19.ed5 Bd6 (19...Qd7 20.Rfe1+=) 20.Bd3+/– Bd5? (better is 20...Qd8+/–) 21.Bg6+- Bf3 22.Bh7 Kh8 23.gf3 Qd7 (23...Qe7 24.Rd4 f5 25.Bf5 Qg5 26.Bg4 Be5+-) 24.Bf5 Qe7 25.Bc8 Qg5 (25...Rc8 26.Rd5 Kg8 27.Rh5+-) 26.Bg4 1–0. GuestWMQY – GuestXDQR, freechess.org, 2018.

  6.Nf3 Bb7 7.Be2 Bd6 8.0-0 h6 (8...0-0 9.Nc3=) 9.c4 g5 (9...0-0!?+=) 10.d4 c5 11.bc6 Bc6 (11...dc6 12.c5 bc5 13.dc5+-) 12.d5!+- Bb7 (12...ed5 13.cd5 Combination) 13.Qd4 Rg8? (13...g4 14.Qf6 Qf6 15.Bf6 gf3 16.Bf3+-) 14.Na3 (better 14.Qf6 Qf6 15.Bf6 ed5 16.cd5+-) 14...g4+- 15.Nb5 Bc5 (15...Be7 16.Nd2 d6 17.Qf4+-) 16.Qf4 gf3 17.Bf6 Rg2 18.Kh1 Be7 (18...fe2 19.Kg2 Bd5 20.cd5 ef1Q 21.Rf1 Be7 22.Nc7 Qc7 23.Qc7 Na6+-) 19.Nc7 Kf8 (19...Qc7 20.Qc7 fe2 21.Qb7 ef1Q 22.Rf1 Rh2 23.Kh2 Bf6 24.Qa8 Be5 25.f4 Bd6+-) 20.Qh6 (20.Qh6 Kg8 21.Qh8) 1–0. DEFFM – GuestYLZJ, freechess.org, 2018.

  6.Nf3 Bb7 7.Be2 Be7 8.0-0 0-0 9.c4 c6 10.Nc3 d5 11.d4 Nbd7 12.bc6 Bc6 13.cd5 Nd5 14.Nb5 Bf6 15.Rc1 Nb4 16.Ba3 Bd5 17.Nc7 Rc8 (better 17...Bf3!? 18.Bf3 Rc8 19.Bb4 ab4+/-) 18.Bb4+- Rc7 19.Bf8 Rc1 20.Qc1 Nf8 21.Qc2 Qd6 22.Nd2 Qb4 (22...e5 23.e4 Bb7 24.d5+-) 23.Rb1 Qa3 (23...Qd6 24.e4 Qc6 25.Rc1 Qc2 26.Rc2+-) 24.Rb6 g6 (24...Bd8 25.Rb1 Qd6 26.Ne4 Be4 27.Qe4+-) 25.Rb5 Bd8 (25...Qe7 26.Ra5 Bg7 27.Rc5+-) 26.e4 Bc6 (26...Qa1 27.Bf1 Be4 28.Ne4 Qd4 29.Qd3 Qd3 30.Bd3+-) 27.Qc6 (27.Qc6 Qa1 28.Rb1 Qd4 29.Nf3+-) 1-0. DEFFM – GuestLWFC, freechess.org, 2021.

  6.Nf3 Bb7 7.Be2 Be7 8.c4 d6 9.d4 0-0 10.0-0 Nbd7 11.Nbd2 Ne8 12.Qb3 Rb8 13.Qc2 g6 (13...Nef6 14.Rad1+=) 14.e4+- Ng7 15.Rfd1 (15.Rfe1 f5+-) 15...Nh5 (15...f5 16.Rac1+=) 16.g3 (16.Bf1 c5+-) 16...Ng7+= 17.Bf1 Bg5 (17...f5 18.ef5 Rf5 19.Bg2+=) 18.Ng5+- Qg5 19.f4 Qd8 20.Bh3 (20.Re1 f5+-) 20...Nf6 (20...f5!?+=) 21.c5+- Bc8 (21...c6 22.bc6 Bc6 23.d5 ed5 24.cd6+-) 22.c6 Nfh5 23.Bg2 Qe7 (23...d5 24.Qc3+-) 24.Nc4 White intends e5 24...Nf6 25.Ba3 Ng4 (25...Nfe8 26.Rac1+-) 26.h3 (26.Qe2 Nh6+-) 26...Nf6 27.e5 Nfh5?? (better 27...Nfe8+-) 28.ed6 cd6 29.Bd6 Qf6 (29...Qa7 30.c7 Rb7 31.Bb7 Qb7 32.Bf8 Ng3+-) 30.Bf8 Kf8 31.c7 Rb7 32.Bb7 Bb7 33.Nb6 (better 33.Nd6 Ne8 34.Nb7 Nc7 35.Qc7 Ng3 36.Qb6 Ne2 37.Kg2 Nf4 38.Kh2+-) 33...Ng3 (33...Qe7 34.c8Q Bc8 35.Qc8 Ne8+-) 34.Nd7 Ke7 35.Nf6 Kf6 36.d5! Bd5 (36...Bd5 37.Qc3 Double attack (37.Qb2 Decoy); 36...ed5 37.Qc3 Double attack (37.Qc3 Deflection; 37.Qb2 Decoy)) 1–0. GuestQWRT – GuestHLWW, freechess.org, 2019.

  6.Nf3 d5 7.Nc3=.

  6.Nf3 d6 7.Be2 Bb7 8.0-0 Nbd7 9.Nd4 Rc8 (9...Be7 10.Nc6 Bc6 11.bc6+=) 10.Nc6+/– Bc6 11.bc6 Nb8 12.Bb5 Be7 13.e4 (13.c4 0-0+/–) 13...0-0 (13...Ne4 14.d3 Nf6 15.Nd2+=) 14.f3 (14.Re1 Qe8+/–) 14...Qe8 15.d4 Nc6?? (better is 15...d5+/–) 16.Ra3+- d5 17.Rc3 1–0. DEFFM – GuestVGNN, freechess.org, 2018.

  5.e3 Be7

  6.c4 b6 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Bb7 9.0-0 0-0 10.d4 Re8 (10...Ne4 11.Nc3+=) 11.Nc3 c6 (11...c5 12.Ne5+=) 12.Qc2 (12.e4 Bb4 13.e5 Ng4+=) 12...c5 13.dc5 (13.d5 Qc7+=) 13...Bc5 14.Rad1 Qe7 15.e4 (15.Ng5+=) 15...Rd8 (better is 15...d6!?=) 16.e5+/– Nh5 (16...Ne8 17.Ne4+/–) 17.Ne4 (17.Bc1 f6 18.g4 fe5 19.gh5 Rf8 20.Ne5 d6+-) 17...h6? (better is 17...Nf4!?+/–) 18.Nc5+- Qc5 (18...bc5 19.Qd2 f5 20.Ba3+-) 19.Bd4 Qc7 20.Qd2 d6 21.ed6 Qd6 (21...Rd6 22.Qe3 Rd4 23.Rd4 Nf6+-) 22.Bc3 (better is 22.Bb6 Qd2 23.Nd2+- (23.Rd2?! Rd2 24.Nd2 Nf4+-)) 22...Qd2+= 23.Nd2 (23.Bd2 Nd7 24.Nd4+=) 23...Nf4+= 24.Rfe1 Ng2 (better is 24...Nd7 25.Bf3 Bf3 26.Nf3 Nc5+=) 25.Rf1?? (better is 25.Nf3 Rd1 26.Rd1+/–) 25...Nf4–+ 26.Rfe1 (26.Bg4 Nd7 27.Nb3 g5–+) 26...Nd7 (26...Ne2!? 27.Re2 Bf3 28.Kf1–+) 27.Bf3 Nc5 28.Bb7 Nb7 29.Be5 (29.Re4 g5–+) 29...Nd3 30.Re2 (30.Re3 Nbc5 31.Ne4 Ne5 32.Rd8 Rd8 33.Nc5 Nc4–+ (worse is 33...bc5 34.Re5 Rc8 35.b6+=)) 30...Nbc5 31.Bc7 (31.Ba1 Na4 32.Ne4 f5–+) 31...Rd7 (31...Na4?! 32.Bd8 Rd8 33.Ne4–/+) 32.Bb6 Na4 33.Be3 (33.Ba5 Ra5 34.Nb3 Raa7–+) 33...Nc3 34.Rde1 (34.Ree1 a4–+) 34...Ne1 (better is 34...Nc1! 35.Kf1 N1e2 36.Re2 Ne2 37.Ke2–+) 35.Re1 f5 (35...a4!? 36.Nb1 Rd1 37.Rd1 Nd1 38.Bc1–+) 36.b6 a4 37.Nb1 (37.c5 Rc8 38.Nc4 f4–+) 37...Nb1 (37...Ne4!? 38.f3 Ng5 39.Bg5 hg5 40.c5–+) 38.Rb1 e5 (38...a3 39.c5 Rad8–/+) 39.c5–/+ a3 (better is 39...Re8–/+) 40.c6+/– White prepares b7 40...a2 41.Ra1 Rd5?? (better is 41...Rf7+/–) 42.b7+- Rad8 (42...Rf8 43.c7 Rb5+-) 43.Ra2 Rd1 44.Kg2 Kh7 45.c7 f4 46.Bf4 (46.Bc5!? R1d5+-) 46...ef4 47.cd8Q Rd8 48.Ra8 f3 49.Kg3 Rd5 (49...Rg8+-) 50.h4 (50.b8Q Rg5 51.Kh4 Kg6 52.Qe8 Kh7 53.Qg8 Kg6 54.Ra6 Kf5 55.Qe6 Kf4 56.Ra4) 50...g5 (50...Rb5 51.b8Q Rb8 52.Rb8+-) 51.h5 (51.b8Q gh4 52.Kh4 Rd4 53.Kg3 Kg7 54.Qf8 Kg6 55.Ra6 Rd6 56.Rd6 Kg5 57.Qh6 Kf5 58.Qf4) 51...Rd4 (51...Rb5 52.b8Q Rb8 53.Rb8 Kg7+-) 52.Ra7 (52.b8Q Rg4 53.Kg4 Kg7 54.Qc7 Kf6 55.Ra6) 52...Rd7 53.b8Q (53.b8Q Rg7 54.Ra8 Re7 55.Qg8) 1–0. Melzig,Ernst – Jacobsen,Waldfried, 13sen.BayEM Schney, 2001.

  6.Nf3 d6 7.c4 c6 8.d3 cb5 9.cb5 b6 10.Nc3 Bb7 11.Rc1 Nbd7 12.d4 0-0 13.Bc4 Rc8 14.Ne2 Bf3=+ 15.gf3 d5 16.Bd3 Bb4 17.Bc3 Bd6 18.e4 de4 19.fe4= Bb8 20.e5 Nd5 21.Rg1 g6 22.Bd2 Ne7 23.Bh6 Re8 24.Nf4 Rc1 25.Qc1 Nf5 26.Nh5?? Ne5?? 27.Be4?? Qd4 28.Nf6 Kh8 29.Qg5? Qa1 30.Ke2 Nd4 31.Ke3 Qc3 32.Kf4 Nef3 (32...Nef3 33.Kg4 Nh2 34.Kh4 Ndf3 35.Bf3 Nf3 36.Kg4 Ng5 37.Bg5 h5 38.Kh4 Qd4 39.Ne4 Qe4 40.f4 Bf4 41.Bf4 Qf4 42.Kh3 Rd8 43.Rg3 Rd2 44.Rg2 Rd3 45.Rg3 Qg3#; 32...Ne2#) 0–1. mtr – bobdylan, internet live, 2001.

  6.Nf3 d6 7.Be2 Nbd7 8.d4 0-0 9.c4 b6 10.Nbd2 Bb7 11.0-0 Bf3 12.Bf3+- Rb8 (12...d5 13.Rc1+-) 13.Qb3 Ne8 (13...d5 14.cd5 ed5 15.Rac1+-) 14.Bc6 Bf6 15.Ne4 (15.f4 Be7+-) 15...Qe7 16.Rad1 d5? (better 16...g6+-) 17.cd5 ed5 (17...Nd6 18.de6 (18.Nf6?! Nf6 19.e4 Nfe4+-) 18...fe6 19.f4 Ne4 20.Be4+-) 18.Bd5 (18.Nc3 Rd8+-) 18...Nd6 (18...Qd8 19.Nc3+-) 19.Ba3 (better 19.Nc3 Qe8+-) 19...g6 (19...Rfd8 20.Rc1 Nf8 21.f4+-) 20.Rc1 Bg7 (20...Qe8 21.Nd6 cd6 22.Bd6 Be7 23.Bb8 Qb8+-) 21.Rc7 Qe4 22.Be4 Ne4 23.Bf8 Nd2 24.Qa2 Nf1 25.Bg7 Kg7 26.Rd7 (26.Rd7 Rf8 27.Kf1+-) 1–0. GuestGWMZ – GuestWPGZ, freechess.org, 2019.

  4.a4 Bb4

  5.c3 Ba5 6.Ba3 Bb6 7.e3 d6 8.Nf3 Nbd7 9.Bd3 ab5 10.ab5 Nc5 11.Bc2 Bd7 12.c4 0-0 13.0-0 h6 14.d4+/– Na4?? 15.Ba4+- Ra4 16.Qa4 Ne4 17.Qc2 f5 18.Nfd2 Ng5 19.c5 Bb5 20.cb6 Bf1 21.bc7 Bd3 22.Qd3 Qc7 23.Nc3 Rd8 24.Nb5 Qf7 25.Nd6 Qg6 26.N2c4 Nh3 27.Kf1 Ng5 28.Ne5 Qf6 29.Rc1 Kh7 30.g4 Nh3 31.gf5 ef5 32.Nf5 Qe5 33.de5 Rd3 34.Bd6 Rd2 35.Rc7 Rf2 36.Ke1 (36.Ke1 Rf5 37.e6+=). bashful – itsaputon, Caissa.com, 2004.

  5.c3 Bc5 6.d4 Be7 7.Ba3 Ne4 8.Qd3 d5 9.Nf3 Ba3 10.Ra3 Qe7 11.Rb3 ab5 12.Qb5 Nc6 13.Rb2 0-0 14.e3 Bd7 15.Qb3 Na5 16.Qc2 Qe8 17.Bb5 Bb5 18.Rb5 Nd6 19.Rb4 Nc6 20.Rb2 Ne7 21.Rb4 f5 22.Nbd2 Nc6 23.Rb2 Nd8 24.Ra2 Qg6 25.0-0 Nc6 26.Rb2 Ra7 27.c4 Ne4 28.cd5 ed5 29.Qb3 Rd8 30.g3 Qg4 31.Rc1 Kh8 32.Nh4 Nd2 33.Rd2 g5 34.Ng2 Qh3 35.f3 Rd6 36.Rc5 Rh6 37.Ne1 f4 38.gf4 gf4 39.Rg2 fe3 40.Qd5 Rg6 41.Qf7 Qe6 42.Qe6 Re6 43.d5 Re5 44.Nd3 Ra4 45.h3 e2 46.Kh2 Nd8 47.Rc2 e1Q 48.Ne1 Re1 49.Rc7 Ra3 50.Rf2 b5 51.d6 Rd3 52.Rd7 Ne6 53.Kg3 Rg1 54.Rg2 Rg2 55.Kg2 Kg8 56.Kg3 Nc5 57.Rc7 Ne4 58.Kf4 Nd6 59.Rc6 b4 60.Ke5 b3 61.Rb6 Nc4 62.Ke4 Re3 63.Kd4 Nb6 64.Ke3 b2 65.h4 b1Q 66.Kf2 Nd5 67.Ke2 Qc2 68.Ke1 Nf4 69.Kf1 Qe2 70.Kg1 Qg2 0–1. COMP – mtra, internet, 2002.

  5.e3 0-0 6.c4 (6.Qf3!?=) 6...d6=+ 7.Nf3 e5 8.Be2 e4 9.Nd4 Nbd7 (9...ab5 10.cb5 Be6 11.Ne6 fe6 12.Qb3+/–) 10.0-0= Ne5 11.d3 (11.f4 Ng6=) 11...c5 (11...ed3 12.Bd3 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1=) 12.Nc2 (12.bc6 Nc6 13.Nd2 ed3 14.Bd3 Ne5=) 12...Be6 (12...ed3 13.Bd3 Ba5=) 13.f4 (13.Nb4!? cb4 14.Qb3=) 13...ed3=+ 14.fe5 de2 15.Qe2 Ng4 16.ed6 (16.Nb4 cb4 17.ed6 Qd6=+) 16...Qd6–/+ 17.g3 Rfd8 (17...Ba5 18.Bc3 Bc7 19.Rd1–/+) 18.Nb4 cb4 19.Be5?? (better is 19.Bd4=+) 19…Qe5–+ (20.Nd2 Qe3 21.Qe3 Ne3–+) 0–1. Ritter – Willen,Anders, corr 3GMM–40, 1995.

  5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 d5 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 0-0 10.0-0 Ne4 11.d3 Ng5 12.Nbd2 Qe7 13.Ng5 Qg5 14.f4 Qh6 15.Rf3+= Nf6 16.Rh3+/– Qg6 17.Nf3 Bc5 18.d4 Bd6 19.Ne5 Be7?? 20.Ng6 hg6 21.c4 1–0. orane – linear, caissa.com, 2006.

  5.e3 d5 6.Nf3 0-0 7.Nc3 c6 8.Be2 cb5 9.ab5 a5 10.Na4 b6 11.Bf6 gf6 12.Nd4 e5 13.Bg4 ed4 14.Bc8+/– de3 15.fe3 d4 16.0-0+- de3 17.Bf5 Re8 18.Qh5 ed2 19.c3 Bc3 20.Nc3 Qd4 21.Kh1 Kf8?? 22.Qh6 Ke7 23.Ne4 Rd8 24.Nd2! Nd7 25.Nf3 (25…Qd6 26.Rad1+-) 1–0. mrkt – Wulf452, ChessWorld.net, 2003.

  5.e3 d6

  6.c4 0-0 A) 7.Be2 e5 (7...d5 8.Na3 Bd7 9.Nf3 dc4 10.Bc4 ab5=) 8.Nf3 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 e4+=; B) 7.Nf3 ab5 (7...Nbd7 8.Be2 ab5 9.Qb3 c5 10.ab5 Ra1=; 7...e5 8.Be2 e4 9.Nd4 ab5 10.ab5 Ra1=) 8.ab5 Ra1 9.Ba1 e5 10.Bc3 Bc3=; C) 7.Qb3 c5 (7...Ba5 8.Nf3 e5 9.Be2 e4 10.Nd4 c5=; 7...a5 8.Bc3 Ne4 9.Nf3 Nc5 10.Qb2 e5=) 8.bc6 Nc6 9.Bc3 Ba5 10.Nf3 e5+=; D) 7.Nc3 e5 (7...ab5 8.ab5 Ra1 9.Qa1 e5 10.Be2 Qe7+=; 7...Nbd7 8.Nf3 Nc5 9.Be2 e5 10.0-0 e4=; 7...Re8 8.Nf3 e5 9.Be2 a5 10.0-0 Bg4=; 7...c5 8.Nf3 e5 9.Be2 e4 10.Ng5 Bc3+=) 8.Nf3 ab5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 Bg4+=; E) 7.Qf3 e5 (7...Nbd7 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 e5 10.ba6 Ra6–/+) 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 ab5 10.cb5 d5–/+; F) 7.f4 Nbd7 (7...Ne4 8.Nf3 c5 9.Bd3 f5 10.0-0 Nd7=; 7...d5 8.Nf3 Nbd7 9.Na3 dc4 10.Nc4 Be7+=; 7...c5 8.Nf3 d5 9.Na3 Ne4 10.Bd3 b6+=; 7...b6 8.Nf3 d5 9.Na3 Bb7 10.Be2 c6+=; 7...Re8 8.Nf3 Nbd7 9.Qb3 Ba5 10.Be2 e5=; 7...Qe7 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 e5 10.Qb3 a5+=) 8.Nf3 d5 9.ba6 ba6 10.cd5 ed5+=; G) 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 e5 9.d4 Nbd7 10.Nf3 Re8=.

  6.c4 Nbd7 A) 7.Be2 e5 (7...ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 e5 10.Nf3 e4=; 7...0-0 8.Nf3 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 d5=) 8.Nf3 e4 9.Nd4 ab5 10.ab5 Ra1=; B) 7.Nf3 e5 (7...0-0 8.Be2 c5 9.0-0 e5 10.d4 ed4=) 8.Be2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 e4=.

  6.c4 e5+= 7.Nf3 (7.Qb3 c5 (7...Ba5 8.Nc3 Nbd7 9.d4 0-0 10.Bd3 d5+=; 7...a5 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 Nbd7 10.Be2 Nc5+=) 8.bc6 Nc6 9.Be2 0-0 10.Nf3 Bg4+=; 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 ab5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 0-0+=; 7.Be2 ab5 (7...Be6 8.Nf3 0-0 9.0-0 Re8 10.d4 e4=; 7...Bf5 8.Nf3 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 0-0=; 7...0-0 8.Nf3 e4 9.Nd4 ab5 10.ab5 Ra1=; 7...c5 8.bc6 bc6 9.Nf3 0-0 10.0-0 Nbd7=; 7...Nbd7 8.Nf3 e4 9.Nd4 0-0 10.0-0 ab5=) 8.ab5 Ra1 9.Ba1 0-0 10.Bc3 Bc3=; 7.Nc3 ab5 (7...0-0 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 e4 10.Nd4 Ne5=; 7...Nbd7 8.Nf3 e4 9.Nd4 Nc5 10.Be2 Bg4=) 8.ab5 Ra1 9.Qa1 Nbd7 10.Nf3 0-0+=; 7.Ne2 0-0 8.Qb3 Ba5 9.Nbc3 Nbd7 10.d4 Re8–/+) 7...0-0 (7...e4 8.Nd4 0-0 9.Be2 ab5 10.ab5 Ra1=; 7...Bg4 8.Be2 e4 9.Nd4 Be2 10.Qe2 Nbd7=) 8.Be2 Nbd7 (8...e4 9.Nd4 ab5 10.ab5 Ra1=) 9.0-0 e4 (9...ab5 10.ab5 Ra1=) 10.Nd4 Ne5 (10...ab5=) 11.d3 (11.f3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 ef3 14.Nf3 Re8=) 11...c5 (11...ed3!? 12.Bd3 Qe7=) 12.bc6+= bc6 13.de4 Be6 (13...Qc7 14.f4 Ned7 15.Bf3+=) 14.Qc2 (14.f4 Nc4 15.Ne6 Nb2 16.Nd8 Nd1 17.Nc6 Ne3 18.Nb4 Nf1+/–) 14...Qb6 (14...Qe8 15.Rd1+/–) 15.f4 Neg4 16.Rf3 (16.Qb3 Rab8+/–) 16...Rab8+= 17.Ra2 Bc5 18.a5–+. Plock,Joerg – Willen,Anders, corr 3GMMsemi–10, 1998.

  6.Nf3 0-0 7.c4 e5 8.Be2 Be6 9.0-0= c5 10.d4 ed4 11.ed4 d5 12.Qc2 Nbd7 13.Ng5 ab5 14.Ne6 fe6 15.cd5 Nd5 16.Bb5 Rc8 17.Qe4 Qe7 18.dc5 Nc5 (18...Qc5?? 19.Bd7 Rcd8 20.Be6 Kh8 21.Bd4+-) 19.Qe2 (19.Qg4 Rf4 20.Qh5 Rf5+=) 19...Nf4+= 20.Qe3 Nd5 21.Qh3 (21.Qe2 Qg5+=) 21...Ne4 22.Ba3? (22.Bd3 Nf4 23.Qe3 Nd3 24.Qd3 Nf2 25.Qb5–+) 22...Nf2!–+ 23.Rf2 Rf2 24.Bb4 Qf6 25.Bd2 (25.Bc3 Nc3 26.Nc3 Rc3 27.Qg4–+) 25...Rf8 26.g3 Qa1 27.Qe6 0–1. Matveenko,Y (2140) – Kurnakov,M (1830), 14th FIDE Open, Voronezh RUS, 2010.

  6.Nf3 e5 7.Be2 0-0 8.0-0 Nbd7 9.d3 Qe7 10.c3 Ba5 11.Nbd2 Nb6 12.Nb3 (12...ab5 13.ab5 (13.Na5?! Na4 14.Nc4 Bd7 15.Ra4 ba4=) 13...Bc3 14.Bc3+-) 1–0. Blaszczak – Willen,Anders, corr 3GMM½–10, 1998.

  4.a4 ab5

  5.ab5 Ra2?? 6.Ra2+- d6 (6...d5 7.Bf6 gf6 8.e3+-) 7.Bf6 Qf6 (7...gf6 8.e4+-) 8.Ra8 1–0. BlackDemon (2650) – enoshaga, FICS rated standard game, 2013.

  5.ab5 Bc5?? 6.Ra8+- 1–0. pcmvr (2830) – dennism (2255), net–chess.com, 2010.

  5.ab5 Be7?? 6.Ra8 c6 7.bc6 dc6 8.Ra1 Nbd7 9.Nf3 0-0 10.e3 h6 11.Bc4 c5 12.0-0 b6 13.Nc3 Bb7 14.Nb5 1–0. algernon (2440) – mpenga (2540), net–chess.com, 2014.

  5.c4 ba4 6.Ra4 Ra4 7.Qa4 c6 8.Qa8 Qc7 9.Bf6 gf6 10.Qa1 Be7 11.Nf3 Na6 12.e3 Nb4 13.Qb2 h5 14.Be2 h4 15.Ng5 Rg8 16.Ne4 Rg2 17.Nf6 Bf6 18.Qf6 Rh2 19.Rh2 Qh2 20.Qh8 Ke7 21.Qc8 Qg1 22.Bf1 Nd3 23.Ke2 Nc1 24.Kf3 Qf1 25.Nc3 Nd3 26.Ne4 Qh1 27.Ke2 Qe4 28.Qb7 Ne5 29.Qb4 Kf6 30.Qd6 Qc4 31.Kd1 h3 32.f4 Nf3 33.f5 Qd5 34.Qh2 Qd2 35.Qd2 Nd2 36.Kd2 h2 37.Ke2 h1Q 38.Kf2 Kf5 39.e4 Qe4 40.Kg3 Qf4 41.Kh3 Qg5 42.Kh2 Kf4 43.Kh3 Qg3 0–1. aravind555 (1650) – Gogochari69 (1630), lichess.org, 2019.

  5.e3 ba4 6.c3 d5 7.Ra4 Ra4 8.Qa4 Bd7 9.Qb3 b6 10.Nf3 Nc6 11.Ne5?? (better 11.d3-/+) 11...Ne5-+ 12.c4 Nc4 13.Bc4 dc4 14.Qc4 Be7 15.0-0 0-0 16.h4 (16.d3 c5-+) 16...b5 17.Qe2 c5 18.d3 Qb6 19.Nd2 Bc6 20.h5 h6 21.e4 Rd8 22.Qf3 (22.Rc1 Bb7-+) 22...c4! 23.Bf6 (23.dc4 Rd2 Pinning (23...Rd2 Deflection)) 23...Bf6 24.Qf6 (24.Qg4-+) 24...gf6 25.dc4 bc4 (25...Rd2 26.Kh2 Be4 27.c5 Qc5 28.Ra1 Qf2 29.Ra8 Ba8 30.Kh3 Qg2 31.Kh4 Rd4) 26.Nc4 Qd4 27.Ne3 Qe4 28.Kh2 Rd3 29.Rg1 (29.Rb1 Re3 30.Rb8 Kg7 31.Rg8 Kg8 32.f3 Qh4 33.Kg1 Re1) 29…Qh4 0-1. Jimito100 (2035) - Vanpa (2030), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  5.Nf3 Ra4 6.Nc3 Ra1 7.Qa1 b4 8.Nd1 Nc6 9.e3 Be7 10.Bb5 0-0 11.0-0 d6 12.Qa4 Bd7 13.Bc6 Bc6 14.Qb4 e5 15.d4 Bf3 16.gf3 ed4 17.ed4 d5 18.Qb7 Bd6 19.Kh1 Qd7 20.Rg1 Qf5 21.Qb3 Re8 22.Bc1 h6 23.Kg2 Re2 24.Ne3 Qg6 25.Kf1 Qg1 26.Kg1 Re1 27.Kg2 Rc1 28.Ng4 Nd7 29.Qd5 Rc2 30.Ne5 Ne5 31.de5 Bc5 32.Qd8 Bf8 33.f4 c5 34.Kf3 c4 35.f5 c3 36.e6 Rd2 37.e7 1–0. jelquez (2255) – averoes (2440), net–chess.com, 2014.

  5.ab5 Ra1

  6.Ba1 Bd6 7.c4 0-0 8.e3 b6 9.Nf3 Bb7 10.Be2 e5 11.0-0 Re8 12.d4 e4 (12...ed4 13.Bd4 Qe7 14.Nc3+=) 13.Nfd2 Bf8 14.Nc3 d5 15.cd5 Nd5 (15...Bb4 16.Qa4 Bc3 17.Bc3 Bd5 18.Nc4+=) 16.Nce4 (16.Nde4 c6+-) 16...Qh4 (16...c6 17.Bc4+-) 17.Ng3 Nf6 (17...Bd6 18.e4 Nf4 19.Bc4+-) 18.Bf3 Nd5 (18...Bc8 19.Qc2 Bd6 20.Nc4+-) 19.Nc4 Nd7 20.Ne5 (20.e4 Nb4+-) 20...Ne5+- 21.de5 Ne7?? (better 21...Qc4 22.Qb1 c6+-) 22.Bb7+- Ng6 23.Qd4 (23.Nf5 Qg5 24.Be4 Rd8+-) 23...Qe7 24.Bc6 Rd8 25.Nf5 Qg5 26.Qe4 h5 (26...Ne7 27.Ne7 Be7 28.e6+-) 27.h4 (better 27.e6!? fe6 28.Qe6 Kh7+-) 27...Qg4 28.e6 (28.Qg4 hg4 29.Kh2 Ba3+-) 28...Qe4 29.ef7 Kf7 30.Be4 Rd2 31.Bd4 Be7 (31...Ne7 32.Ng3 g6 33.Rc1+-) 32.Bd5 Ke8 33.Ng7 Kd8 34.Ne6 (34.Be4 Nf8 35.Ra1 Bh4 36.Ra8 Ke7 37.Nf5 Kf7 38.Nh4 Rd1 39.Kh2 Rd4 40.ed4 Ne6+-) 34...Kc8 (34...Kd7 35.g3+-) 35.Rc1 Bh4 (35...Bd6 36.Be4 Kd7 37.Bg6 Ke6 38.Bh5+-) 36.Rc7 Kb8 37.Rb7 (37.Rc6 Bf2 38.Kf1 Bg3 39.Rb6 Kc8 40.Bb7 Kd7 41.Nc5 Ke7 42.Rg6 Rf2 43.Kg1 h4+-) 37...Kc8 38.Rc7 (38.Bc6 Rd1 39.Kh2 Be7+-) 38...Kb8 39.Bc6 Rd1 40.Kh2 Bd8 41.Rb7 (41.Rb7 Kc8 42.Ra7 Ra1 43.Ba1 Bc7 44.Rc7 Kb8 45.Rb7 Kc8 46.Ra7 Nf4 47.Ra8) 1–0. BeepBeepImAJeep (2660) – GrainGuy (2135), lichess.org, 2016.

  6.Ba1 g6 7.Nc3 b6 8.Bb2 Bb7 9.Qa1 Bg7 10.Qa7 Qc8 11.Nf3 0-0 12.e3 Bf3 (12...d6 13.Be2=) 13.gf3+= d5 14.d4 Rd8 15.Be2 Nbd7 16.0-0 Qb8 (16...e5!? 17.de5 Ne5+=) 17.Qb8+/- Rb8 18.Ra1 Rc8 19.Ra7 Ne8 20.Kg2 Kf8 (20...Ndf6 21.Bd3+/-) 21.Na2 Bf6 22.Nb4 Be7 23.Nc6 Bd6 24.e4 de4 (24...Ng7!?+/-) 25.fe4+- f6 26.e5 fe5 27.de5 Bc5 28.Bc1 Ng7 29.Rb7 Nf5 (29...Ke8 30.Na7 Ra8 31.Rc7+-) 30.Bc4 Kf7 31.Na7 Rd8 (31...Ra8 32.Rc7 Ke8 33.Be6 Ne5 34.Rh7+-) 32.Rc7 Be7 (32...Ke8 33.Nc6 Ne5 34.Ne5 Bd6+-) 33.Nc6 (33.Nc6 Ke8 34.Be6 Ne5 35.Nd8 Bd8 36.Rh7+-) 1-0. pcmvr - vcekota (2395), net-chess.com, 2021.

  6.Ba1 g6 7.e3 Bg7 8.Nf3 0-0 9.c4 d5 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Nc5 (11...dc4 12.Bc4 Qe7 13.Qc2+=) 12.Qc2+= b6 (12...Nce4 13.cd5 Qd5 14.Bf6 Nf6 15.Qc7+/–) 13.d4 (13.Bf6 Qf6 14.d4 Ne4+/–) 13...Nce4+= 14.Ne5 Bb7 15.cd5 Bd5 16.Bb2 Re8 (16...Nd7 17.f3 Nd6 18.e4+/–) 17.Rc1 Re7 18.Ba3 Nd6 19.Nc3 Bb7 20.Nc6 Qe8? (better is 20...Bc6 21.bc6 e5+/–) 21.Ne7+- (21.Ne7 Qe7 22.e4+-) 1–0. DEFFM – GuestTQTQ, freechess.org, 2017.

  6.Ba1 g6 7.e3 Bg7 8.Nf3 0-0 9.Be2 Nd5 10.d4 c6 11.0-0 c5 12.c4 Nb6 13.Nbd2 cd4 14.ed4 d5 15.c5 N6d7 16.Bb2 Re8 17.Nb3 Nf8 18.Qd2 Nbd7 19.Ra1 e5 20.de5 Ne5 21.Ne5 Be5 22.Be5 Re5 23.Bf1 Qe7 24.Ra7 Ne6 25.c6 Nc5 26.Ra8 Nb3 27.Rc8 Kg7 28.Qc3 Nc5 29.f4 Ne4 30.Qe5 Qe5 31.fe5 bc6 32.bc6 1–0. Orang4Utan (1755) – ajax1 (1735), lichess.org, 2018.

  6.Ba1 g6 7.Nf3 Bg7 8.c4 0-0 9.e3 d5 10.Be2 dc4 (10...Nbd7 11.0-0=) 11.0-0 (11.Na3 Qd5=) 11...Qd5 (11...Qe7 12.Bc4 Nbd7 13.Bb2=) 12.Nc3 Qc5 13.Qa4 Rd8 (13...Nbd7!? 14.Qc4 Qc4 15.Bc4 Rd8=) 14.Bb2+/– Bd7 Attacks the isolani on b5 (14...Nd5 15.Ba3 (worse is 15.Bc4 Nb6 16.Qa7 Qc4 17.Qb8 Nd7+=; 15.Qc4?! Qc4 16.Bc4 Nc3 17.Bc3 Bc3 18.dc3 Kg7=) 15...Nc3 16.dc3+= (16.Bc5?? Na4 17.Be7 Re8–+)) 15.Ba3 Qb6 16.Qc4 c6 17.Bc5 cb5?? (better is 17...Qa5 18.Qh4 Nd5 19.Nd5 ed5+=) 18.Bb6+- bc4 19.Bd8 b5 (19...Nc6 20.Bf6 Bf6 21.Bc4+-) 20.Rb1 Nc6 (20...Nd5 21.Nb5 Bb5 22.Rb5+-) 21.Bf6 Bf6 22.Rb5 Bc3 (22...Bd8 23.Bc4 Kg7 24.Rb1+-) 23.dc3 Ne5 (23...Kf8+-) 24.Rb8 (24.Rb8 Kg7 25.Ne5+-) 1–0. DEFFM – GuestXDGUD, freechess.org, 2018.

  6.Ba1 Bb4

  7.c4 0-0 8.e3 c6 9.Nf3 d5 10.Qb3 c5 11.Be2 Qc7 12.0-0?? Nbd7= 13.d4 b6 14.Nc3 Bb7 15.Na2 Ra8 16.Nb4+/– cb4 17.Qb4 dc4 18.Bc4 Bf3+= 19.gf3 Nd5 20.e4?? Nf4 21.e5?? Qd8–+ 22.Kh1?? Qg5 23.Rg1 Ra1! 24.Qe7 Qg2# (24...Qg1#) 0–1. ZMeB4 (1655) – nin1 (1830), caissa.com, 2007.

  7.c4 d5 8.e3 dc4 9.Nf3 Nbd7 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Bd7 12.0-0 c6 (12...0-0 13.Qc2=) 13.Nc3 (13.Be5 Qe7=) 13...Bc3 (13...0-0 14.bc6 Bc6 15.Ne5=) 14.Bc3+= cb5 15.Qb1 Bc6 (15...Nbd5 16.Be5+=) 16.Bb5 0-0 (16...Nbd7 17.Bc6 bc6 18.Rc1+-) 17.Bf6 gf6 18.Bc6 bc6 19.Rc1 Nd5 (19...Qc7 20.Qc2+-) 20.Rc6 Qa8 21.Rc1 Rb8 22.Qc2 Qa3 23.h3 Rb2 24.Qc5 (24.Qe4 Rb8 25.Re1 Rc8+-) 24...Qa2 (24...Qc5 25.Rc5 f5 26.Rc8 Kg7 27.g3+-) 25.Qd6 (25.Kh2 Rb1+-) 25...Rb1+- 26.Rb1 Qb1 27.Kh2 Qe4 28.Qb8 Kg7 29.Qg3 Kf8 30.d4 f5? (better 30...Ke7+-) 31.Ng5+- Qd3? (31...f4 32.Ne4 fg3 33.Kg3+-) 32.Nh7 (32.Qb8 Kg7 33.Qe8 f4 34.Qf7 Kh6 35.Ne6 Qg6 36.Qf8 Kh5 37.Nf4 Nf4 38.g4 Kh4 39.ef4 Qg5 40.fg5 h5 41.f4 hg4 42.Qh6) 32...Ke8 (32...Ke7 33.Qg5 Kd7+-) 33.Qg8 Ke7 34.Qg5 (better 34.Qf8 Kd7 35.Qf7 Kd6+-) 34...Ke8 35.Nf6 (35.Qg7!? Qa3 36.Qg8 Kd7 37.Qf7 Qe7 38.Nf8 Kd6 39.Qe7 Ke7 40.Ng6 Kf6+-) 35...Nf6 36.Qf6 Qe2 37.Qe5 (better 37.Kg3+-) 37...Qf2 38.Qf4 Qe2 39.h4 Qh5 40.Qg5 Qe2 (better 40...Qg5 41.hg5 Kf8+-) 41.h5 f6 42.Qg6 Ke7 43.h6 Qf2 44.Qg3 (better 44.Qg7 Ke8 45.Qf6 Qe3+-) 44...Qe2?? (better 44...Qg3 45.Kg3 Kf7+-) 45.Qg7 (45.h7!? Qh5 46.Qh3 Qh3 47.gh3 Kd7+-) 45...Kd6 46.Qg3 (46.h7 Qe3 47.h8Q Qf4 48.Kh3 Qg4 49.Qg4 fg4 50.Kg4 Kc6+-) 46...Ke7 47.h7 Qh5 48.Qh3 Qg5 49.h8Q Qe3 (49...Qg7 50.Qg7 Kd6 51.e4 Kc6 52.Qc3 Kb6 53.Qgc7 Kb5 54.Q7c6) 50.Q8h7 (50.Q3h7 Kd6 51.Qd8 Kc6 52.Qhd7) 50...Kd6 (50...Kf8 51.Qe3 f4 52.Qa3 Ke8 53.Qhe7) 51.Q7h4 (51.Qe3 Kd5 52.Qb7 Kd6 53.Qa3) 51...f4 52.Qe3 fe3 53.Qf4 (53.Qf6 Kd7+-) 53...e5 54.d5 (54.Qf6 Kd5 55.Qe5 Kc4 56.Qe3 Kd5+-) 54...Kd5 (better 54...ef4 55.Kg1 Kd5–+) 55.Qe3 f5 (55...Ke6 56.Qf3 f5 57.Qc6 Ke7 58.Qd5+-) 56.g3 (56.Qf3 Ke6+-) 56...f4 (56...Kd6 57.Qg5 Ke6 58.Qg6 Kd5 59.Qf5+-) 57.gf4 ef4 58.Qf4 (58.Qf4 Ke6 59.Kg3+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2525) – KentsDumb (2105), Lichess Titled Arena, 2018.

  7.c4 d6 8.e3 Bd7 9.Nf3 0-0 10.Be2 h6 (10...e5 11.0-0=) 11.0-0 c6 (better 11...e5+=) 12.d4 (better 12.Qa4 c5 13.Bf6 gf6 14.Qc2+-) 12...cb5=+ 13.cb5 d5 (better 13...Qa5!? 14.Qb3 Rc8–/+ (worse 14...Bb5 15.Bb5 Qb5 16.Na3+=)) 14.Qb3 Bd6 15.Nc3 Bc7 (15...b6 16.Bb2+=) 16.Ne5 Qe7 17.Bb2 Qd6? (better 17...Rc8+=) 18.Ba3+- Qb6 19.Bc5 Qa5 20.Bf8 Kf8 21.Qb2 Qb6 22.h3 (22.Rc1 Kg8+-) 22...Qd6 23.Rc1 Ne4? (23...Ba5+-) 24.Ne4 (24.Nd7?! Nd7 25.f4 Nef6+-) 24...de4 25.Qc2 (25.Nd7?! Nd7 26.g3 Bd8+-) 25...Bd8 26.Qe4 f6 (26...Qa3 27.Nd7 Nd7 28.Rc8+-) 27.Nd7 (27.Qh7 fe5 28.Qh8 Kf7 29.Bh5 Kf6 30.Qd8 Qe7 31.de5 Kf5 32.Qe7 Be8 33.Qf8 Bf7 34.Qf7 Kg5 35.Qf4 Kh5 36.Qg4) 27...Nd7 28.Qb7 Nb6 (28...Qe7 29.Rc6 Kf7 30.Qa7+-) 29.Rc6 Qa3 30.Rb6 Bb6 31.Qb6 Kg8 32.Qe6 Kh8 33.Qe8 Kh7 34.Qe4 Kh8 35.Bd3 Qc1 36.Kh2 Qc7 37.f4 Kg8 38.Qe8 1–0. BeepBeepImAJeep (2620) – nikolaykapitonov21 (1855), lichess.org, 2016.

  7.e3 0-0

  8.Be2 d5 9.Nf3 Nbd7 10.0-0 Qe7 11.d4 Ne4 12.c4 dc4 13.Bc4 b6 14.Qc2+= Bb7 15.Bd3 Ndf6 16.Ne5 Ra8 17.Bb2 Nd6 18.Nc6 Bc6 19.bc6 g6 20.e4 Nh5 21.Bc1 f5 22.e5 Nf7 23.Nc3 Nd8 24.Nb5 Nf7 25.Rd1 Ng7 26.Be3 Nh5 27.Be2 Ra5 28.Rb1 Ba3? 29.Qb3 Nd8 30.Bd2 Ra8 31.Qc3 Ra4 32.Bh5 gh5 33.Qg3 Kf7 34.Bh6 Nc6 35.Nc7! Qc7 36.Qg7 Ke8 37.Qc7 Nd4 38.Rb6 Nc6 39.Qc6 Ke7 40.Rb7 Kd8 41.Qd7# 1–0. pierre – marshall1, internet, 2011.

  8.Be2 Qe7 9.Nf3 d6 10.0-0 e5 11.c4 Be6 12.d4 ed4 13.Bd4 Nbd7 14.Qa4 d5 15.Nbd2 dc4 16.Bc4 Bf5 17.Qa7 Ne4 18.Qb7 Nd2 19.Nd2 Bd2 20.Qc7?! Bb4 21.b6 Bd6 22.Qc6 Ne5 23.Be5 Qe5 24.Rd1 Qh2 25.Kf1 Qh1 26.Ke2 Bg4 27.f3 Qg2 28.Kd3 Bf4 29.ef4 Bf3 0–1. Trkn – Mike Schoonover, itsyourturn.com, 2000.

  8.Nf3 c6 9.c4 d5 10.Qb3 Qa5 11.Bf6 gf6 12.Bd3 f5 (12...Nd7 13.Qc2=) 13.cd5= cd5 (worse 13...ed5 14.0-0+-) 14.0-0 Bd7 Attacks the isolani on b5 (14...Nd7 15.Qb2=) 15.Nc3 Rc8 16.Nd5 (16.Rc1!?=) 16...ed5=+ 17.Qd5 Be6 (worse 17...Bd2 18.Bf5 Bf5 19.Qf5+-) 18.Qb7 Qc7 (18...Rd8 19.b6 Nd7=+ (19...Rd3? 20.Qb8 Kg7 21.Qg3 Kf8 22.b7+-; worse 19...Bd2 20.Qc7 Rc8 21.Qg3 Kf8 22.Qd6 Kg8 23.Nd2 Qd2 24.b7+-)) 19.Qc7= Rc7 20.Rb1 Bd6 (20...Bd2!? 21.Nd2 Rd7=) 21.Nd4+= Nd7 (21...Rc5 22.f4+=) 22.Bf5+- Bf5 (22...Bd5 23.d3+=) 23.Nf5 Bf8 24.d4 Nb6 25.e4 Rc2 (25...f6 26.g4+-) 26.g4+- Ba3 27.Ra1 (27.Rb3 Bb2+-) 27...Rc3 28.Rb1 Kf8 (28...Rc2 29.Rb3 Bb2+-) 29.Kg2 Ke8 30.g5 Bc1 31.h4 Bb2 1–0. DEFFM – GuestGLQs, freechess.org, 2019.

  8.Nf3 d6 9.Be2 Nbd7 10.0-0 b6 11.d4 Bb7 12.c4 Bf3 13.Qb3 Be2 0–1. Orang4Utan (1735) – Goldflake (1710), lichess.org, 2018.

  8.Nf3 d6 9.Be2 e5 10.0-0 h6 11.c3 Ba5 12.c4 e4 13.Nd4 Nbd7 14.d3 ed3 15.Bd3 Ne5 16.Be2 Ne4 17.Qc2 Nc5 18.Nc3 Bg4 (18...Re8 19.Bb2=) 19.f3 (19.Bg4 Ng4 20.Nd5 g6+/-) 19...Bd7+= 20.e4 (20.Ne4 Bb6+=) 20...Bb6 (20...Re8 21.Bb2=) 21.Nd5+= Ba7 22.Kh1 (22.Qa2 Bb8+=) 22...c6 23.Ne3 Ne6 24.Ndf5 Nf4 (24...Be3 25.Ne3 Qg5 26.Qd2 cb5 27.cb5+=) 25.Nd6+= Be3 26.Be5 Qg5 27.Bf4 Bf4 28.Nf5 (28.bc6 Qh5 29.g3 Bg3=+) 28...Bf5-/+ 29.ef5 Qh4 30.g3 Bg3 31.Bd3 Be5 (31...Rd8 32.Rd1-/+) 32.Be4 cb5 (32...Rd8 33.Qf2 Qf4 34.Qg3 Qe4 35.fe4 Bg3 36.hg3-/+) 33.cb5=+ b6 34.Qf2 Qf4 35.Qg3 (35.Rd1 Rc8=+) 35...Qg3-/+ 36.hg3 Bg3 37.Rd1 Rc8 38.Bc6 Kf8 39.Kg2 Be5 40.Rd7 Rc7 41.Rc7 (41.f6 Rd7 42.fg7 Kg7 43.Bd7 Kf6-/+) 41...Bc7 42.Be4 Ke7 43.Kh3 Kf6 44.Kg4 g6 45.fg6 fg6 46.Bd3 (46.f4 h5 47.Kf3 g5 48.fg5 Kg5-/+) 46...h5 47.Kh3 g5 48.Be4 Ke5 49.Bg6 h4 50.Kg2 Kf4 51.Bh5 Ke3 52.Bg4 Bf4 53.Bh5 Ke2 54.Bg4 Kd3 55.Bd7 Kc4 56.Bc6 ½-½. Timmermans,Mark (2385) - Kretov,E (2265), Titled Tuesday, 2021.

  6.Ba1 b6

  7.c4 d5 8.e3 Bb7 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.Nc3 Nc5 (12...dc4 13.Bc4 c6 14.d3=) 13.Qc2 (13.d4 Nce4=) 13...Bd6 14.Rc1 Qe7 15.Bb2 (15.cd5 Nd5 16.d4 Nc3 17.Bc3 Be4+=) 15...Ra8 16.Ra1 Qd8 (16...Ra1 17.Ba1 dc4 18.Bc4 Bf3 19.gf3=) 17.Na4 (17.Ra8 Qa8 18.d4 Nce4+=) 17...dc4 18.Nc5 Ra1 19.Ba1 Bc5 20.Bc4 Bf3 21.gf3 Qa8 (21...Nd5 22.d3=) 22.Qd1 (22.Bf6!? gf6 23.d4+=) 22...Qd8 23.d4 Be7 24.e4 e5 (24...Bc5 25.Qd3 Bd6 26.Bc3=) 25.d5 (25.Qd3 Qa8 26.Bc3 ed4 27.Bd4 c5 28.bc6 Qc6+/–) 25...Bd6 26.Kh1 Nh5 27.Qg1 Qe8 28.Bc3 f6 29.Bd2 Qg6 (29...Nf4 30.Bf4 ef4 31.Qg4=) 30.Qg4 Qe8 31.Be3 g5 (31...Nf4!?+=) 32.h4+/– h6 33.hg5 (33.Qf5 Qf7+/–) 33...fg5+= 34.Be2 Qf7 35.Qc8 Kg7 36.Qg4 Nf6 37.Qh3 Nh5 38.Qg4 Nf6 39.Qh3 Qh5 40.Qh5 Nh5 41.Kh2 Nf4 42.Bf1 Kf6 43.Kg3 h5 44.Kh2 Kg6 ½–½. Pohl,M – Keckeisen,Roland, Oberschwaben–chB, 1994.

  7.c4 d5 8.e3 dc4 9.Bc4 Bb7 10.Nc3 Bg2 0–1. Orang4Utan (1875) – MohammadRHMN0 (2060), lichess.org, 2020.

  7.e3 c5 8.Nf3 d5 9.c4 Bb7 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Bd6 12.d3 0-0 13.Nbd2 Qc7 14.Qc2 Ra8 15.Bb2 e5 (15...Ne5 16.g3=) 16.cd5= Nd5 17.Nc4 Nb4 18.Qb3 Kh8? (better 18...Bd5=) 19.Nd6 (19.Ng5!? Bd5 20.Bf3 Bf3 21.gf3+- (21.Nf3?! f6+=)) 19...Qd6+- 20.Ng5 (20.Qf7 Bd5 21.Ng5+-) 20...Bd5 (20...Qd5!? 21.Nf7 Kg8 22.Qd5 A) 22...Nd5? 23.Nd6 Ra2 24.Rb1+- (24.Nb7?! Rb2 25.Bf3 N5f6+-); B) 22...Bd5+-) 21.Nf7 Bf7 (21...Kg8 22.Qb4 Bf7 23.Qc3+-) 22.Qf7+- Rf8 (22...Nf6 23.Qc4+-) 23.Qc4 Nf6 (23...Qe7 24.Ra1+-) 24.d4 ed4 25.ed4 Ne4?? (25...cd4 26.Ba3 Nfd5+-) 26.dc5 Nd2 (26...Qd2 27.Bc1 Qc2 28.Qc2 Nc2+-) 27.cd6 Nc4 1–0. DEFFM – alayne, freechess.org, 2020.

  7.e3 Bc5 8.Nf3 0-0 9.Be2 d5 10.0-0 Bd7 11.c4+= Ne4 (11...c6 12.cd5 Nd5 13.Nc3+=) 12.Nc3+- Nc3 13.Bc3 (13.dc3?! dc4 14.Bc4 c6=) 13...dc4 14.Bc4 c6 15.bc6 Bc6 16.Ne5 b5 (16...Bd5 17.Qg4 f6+=) 17.Nc6+- Nc6 18.Bb5 Ne7 19.Qa1 Nd5?? (better 19...Nf5+-) 20.Bg7 f6 (20...Qb6 21.Bh6 f6 22.Bf8 Bf8 23.Qa6 Qa6 24.Ba6+-) 21.Bf8 Qf8 (21...Bf8 22.Qa7+-) 22.Bc4 Kg7 (22...Qd6 23.Rb1 Kg7 24.d4+-) 23.Rb1 Nb4 (23...Qe7 24.Qa6 Kg6 25.d4+-) 24.d4 Be7 (24...Bd6 25.Be6 Qe7 26.d5+-) 25.Be6 Kg6 (25...Qb8 26.Qa5 Qd6 27.Qf5+-) 26.e4 Nd3 (26...Bd6 27.Qa5 Qh6 28.Qf5 Kg7+-) 27.Rb7 Nf4 28.Bf5 Kg5 29.Qc1 Bd6 (29...Qe8 30.h4! Kh6 31.Qf4 Kg7 32.Qg3 Kh8 33.Be6 Qg6 34.Rb8 Bf8 35.Rf8 Kg7 36.Rg8 Kh6 37.Qf4 Kh5 38.g4 Kh4 39.Rg6 hg6 40.Qh6) 30.h4! Kh4 (30...Kh4 31.Rh7 Mate attack) 31.Rh7 Kg5 (31...Qh6 32.Rh6 Kg5 33.Rg6 Kh5 34.Qd1 Ne2 35.Qe2 Kh4 36.Qg4) 32.Qe3 Qg8 (32...Qh6 33.Qg3 Kh5 34.Qg4) 33.Qg3 1–0. Janek – Vindo, internet, 2018.

  7.e3 d5 8.Nf3 Bd6 9.c4 Bb7 10.cd5 Bd5 11.Nc3 c6 12.Nd5 cd5 13.Be2 0-0 14.0-0 Nbd7 15.Qb1 Qc7 (15...Qa8 16.Bd4+=) 16.Rc1+= Qb8 17.d4 Ne4 18.Bd3 Ndf6 (18...f5 19.Rc6+=) 19.Ne5+- Be5 (19...Rc8 20.Rc6+-) 20.de5 Nd7 21.Be4 de4 22.Qe4 Nc5 23.Qb1 h6 24.Bd4 Rc8 25.f4 Qb7 26.Bc5 (26.Rc3 Qd7+-) 26...bc5+- 27.Qb3 Qd5 (27...Rd8 28.Rc5 Qe4 29.Rc4+-) 28.Qd5 ed5 29.Kf1 c4 30.Rd1 (30.Ke2 Rc5 31.Rb1 c3+-) 30...Rc5 31.Rb1 c3 32.Ke2 c2 33.Rc1 Rb5 34.Rc2 Kf8 35.Kd3 Ke7 36.f5 g6 (36...Rb4!?+-) 37.Rc7+- Kf8? (37...Ke8 38.e6 fe6 39.fg6+-) 38.f6 Kg8?? (38...Rb8+-) 39.Rc8 Kh7 40.e6! fe6 (40...Rb3 41.Kc2 Rb6 42.ef7 Rf6+-) 41.f7 Rb3 (41...g5 42.f8Q Rb3 43.Kc2 Rc3 44.Kc3 Kg6 45.Qf3 d4 46.Kd4 h5 47.Rg8 Kh6 48.Qf6 Kh7 49.Rh8) 42.Kc2 Re3 (42...g5 43.f8Q Kg6 44.Kb3 g4 45.Re8 Kg5 46.Re6 d4 47.Rh6 de3 48.Qf6) 43.f8Q Re2 44.Kd3 (44.Kd1 Re1 45.Ke1 e5 46.Qe7) 44...Rd2 (44...Re3 45.Ke3 d4 46.Kd3 e5 47.Qf7) 45.Kd2 (45.Kd2 e5 46.Qe7) 1–0. DEFFM – RajaSakti, freechess.org, 2019.

  7.e3 d5 8.Nf3 Bd7 9.d4 (9.Be2 c6=) 9...Bd6 (9...c6 10.c4=) 10.Bd3 (10.Bb2 0-0=) 10...h6 (10...c6 11.bc6 Nc6 12.Bb2=) 11.0-0 0-0 12.Nbd2 Qe8 (12...c6 13.c4=) 13.Qe2+= c6 14.Ne5 (14.Rb1 cb5 15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.Qe4 f5+=) 14...Be5 (better 14...cb5!? 15.e4 b4=) 15.de5+- Ne4 (15...Nh7 16.bc6 Nc6 17.Rb1+-) 16.Be4 de4 17.Ne4 cb5 18.Nd6 (18.Bd4 Qd8+-) 18...Qe7 19.Bd4 (19.Qg4 Bc6+-) 19...Nc6 (19...f6 20.f4+-) 20.Rb1 Nd4 (20...f6 21.Nb5 Ne5 22.Nc3+-) 21.ed4 Ra8 (21...Bc6 22.Qd2+-) 22.Qd3 (22.Qf3 Ra2 23.c3 f6+-) 22...b4 (22...Bc6 23.Qg3+-) 23.Qc4 Ra4 (23...Ba4 24.f4+-) 24.Qc7+- f6? (better 24...Ra2+-) 25.Nc8 Qe8 (25...Qf7 26.Nb6 Be8 27.Qf7 Kf7 28.Na4 Ba4 29.Rb4 Bc2 30.f3+-) 26.Nb6 b3 (26...fe5 27.Na4 Ba4 28.Rb4+-) 27.Na4 (27.Qd7? Qd7 28.cb3 Ra1 29.Ra1 Qd4–+; 27.Nd7?! bc2 28.Nf6 gf6 29.Qc2 fe5 30.de5 Ra7+-) 27...bc2 (27...Ba4 28.cb3 Bc6 29.ef6 gf6 30.Ra1+-) 28.Rb7 c1Q (28...fe5 29.Nb6 ed4 30.Qc2 Bb5+-) 29.Qc1 Ba4 30.ef6 Bc6 (30...Bd7 31.Qc7 Qf7 32.Qd8 Qf8 33.f7 Kf7 34.Qd7 Kf6+-) 31.Rg7 Kh8 (31...Kf8 32.Qc5 Qe7 33.Qe7) 32.Qh6 1–0. DEFFM – GuestWQZC, freechess.org, 2020.

  7.e3 d5 8.Nf3 Be7 9.c4 0-0 10.d4 Bb4 (10...Bb7 11.Bd3=) 11.Nbd2 dc4 12.Bc4 White gets strong initiative 12...Bd7 13.0-0 Qe8 Exerts pressure on the isolated pawn 14.Qb3 Bd6 (14...Qe7 15.Rb1 Bd2 16.Nd2+-) 15.e4 Ng4 (15...Be7 16.e5 Nd5 17.Rc1+=) 16.h3 Nh6 17.e5 Be7 18.Bd3 Qd8 19.Qc2 g6 20.Ne4 Nf5 21.Qd2 Nh4 (21...Bc8 22.Bb2+-) 22.Nh2 Nf5 (22...Bc8 23.Ng4 Nd7 24.d5+-) 23.Ng4 Bh4 (23...h5 24.Ngf6 Kg7 25.d5 (25.Nd7?! Qd7 26.Nf6 Bf6 27.ef6 Kh7+-) 25...ed5 26.Nh5 gh5 27.Nf6+-) 24.Ngf6 (24.Nef6 Bf6 25.Nf6 Kg7+-) 24...Bf6 (24...Kg7 25.Bb2 Bc8 26.Bc4+-) 25.Nf6+- Kg7 26.Qf4 Be8? (better 26...h6+-) 27.Bf5 ef5 (27...Bb5 28.Rb1 Bc6+-) 28.Qh4 h5 29.Nh5! Kg8 (29...gh5 30.Qd8) 30.Qd8 Bb5 31.Qf6 Bf1 32.Qg7 1–0. GuestDTRL – GuestPRKB, freechess.org, 2020.

  7.e3 Ne4 8.Nf3 f6 9.Be2 Qe7 (9...Bb7 10.0-0=) 10.0-0+= Qd6 (10...Bb7 11.Nc3+=) 11.d3+/– Ng5 (better is 11...Nc5!?+/–) 12.Ng5+- fg5 13.Bh5 Kd8 14.Qf3 c6 15.Nc3 e5 16.Ne4 Qh6 17.Be5 d6 18.Bb2 g6?? (18...Be7+-) 19.Bh8 (19.Qf6 Ke8 20.Nd6 Bd6 21.Qd6 Rf8 22.Qb8 Kf7 23.Qc7 Kg8 24.Qc6 Rf7 25.Qc8 Qf8+-) 19...gh5 20.Bf6 Be7 21.Qg3 Bf6 (21...Nd7 22.Bg5 Bg5 23.Ng5+-) 22.Qd6 Bd7 (22...Nd7 23.bc6 Bg7 24.c7 Ke8 25.Qh6 Bh6 26.Nd6 Kf8 27.Nc8 b5+-) 23.Qb8 Bc8 24.Qb6 Kd7 25.Qc6 Kd8 26.Nf6 Qg7 27.Qd6 Bd7 (27...Qd7 28.Nd7 Ke8 29.Nf6 Kf7 30.Nd5 h6 31.Qf6 Kg8 32.Ne7 Kh7 33.Qf7 Kh8 34.Ng6) 28.Ra1 Qe7 (28...Kc8 29.Ra8 Kb7 30.Qb8) 29.Ra8 1–0. GuestQQWL – bahmanpar, freechess.org, 2017.

  7.Nf3 c6 8.e3 cb5 9.Bb5+= Ba6 10.Ba6 Na6 11.0-0 Bd6 12.Qe2 Nc5 13.Bf6 Qf6 14.Nc3 Qh6 15.d4+- Na6?? 16.Qa6 Ke7 17.Qb6 g5 18.Ne4 Ba3 19.Qa5 Bd6 20.Nd6 Kd6 21.Qc5# 1–0. amador – flgs (2020), net–chess.com, 2007.

  7.c4 Bb7

  8.e3 d5 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 h5 11.0-0 (11.cd5 Nd5 12.Nc3 Bd6+=) 11...h4 (11...dc4 12.Bc4 Qa8 13.Nc3=) 12.h3 (12.cd5 Nd5 13.h3 N7f6+=) 12...dc4= 13.Bc4 Qa8 14.Nc3 g5 15.Ne1 (15.Be2 Bd6=) 15...g4 16.hg4 h3 17.f3 (17.gh3 Rh3 18.f3 c5=) 17...h2 (better 17...hg2!? 18.Ng2 Ng4–/+) 18.Kh1= Bd6 19.Qa4 (19.g5 Ne5 20.Bb3 Nfd7+=) 19...Ne5 (19...Qa4 20.Na4 Rh4 21.d3=+) 20.Qa8= Ba8 21.Be2 Ke7 22.d4 Ng6 23.Bd3 Nh4 (23...c6 24.g5 Nh5 25.Ne2 cb5 26.d5=) 24.Bb2 (24.e4 Bf4+-) 24...Bg3 (24...Nd5 25.Nd5 Bd5 26.e4+-) 25.g5 Nh5 26.Ne2 Bb7 27.Nc2 Rg8 (27...Ng6!?+-) 28.Ra1+- Nf3 (28...Rg5 29.Ra7 Bd5+-) 29.Ra7 Rb8 (29...Ng1 30.Rb7 Ne2 31.Be2 Rg5+-) 30.Rb7! Rb7 31.gf3 Ra7 32.Bc4 (32.Ng3!? Ng3 33.Kh2 Nf5+-) 32...Bd6 (32...Ra4 33.Ba3 Kd7 34.Bd3+-) 33.f4 Ra4 34.Bb3 (34.Bd3 Kd7+-) 34...Ra5 35.d5 (better 35.Nc3!?+-) 35...Rb5 36.Ncd4 Ra5? (better 36...Rb3 37.Nb3 ed5 38.Kh2 Bb4+-) 37.Nc6 Kd7 38.Na5 ed5 (38...ba5 39.de6 fe6 40.Kh2+-) 39.Nb7 (39.Bd5 ba5 40.Bf7 Ng7 41.Bg7 a4+-) 39...c6 40.Nd6 Kd6 41.Kh2 c5 (41...b5 42.Kh3 c5 43.Be5 Kc6 44.Kh4+-) 42.Be5 Kc6 (42...Ke6 43.Nc3 f6 44.Bd5 Kf5 45.e4 Kg6 46.gf6 Nf6 47.f5 Kg5 48.Kg3 Nh5 49.Kf3+-) 43.Kg2 (43.Nc3 d4 44.ed4 cd4+-) 43...c4 (43...b5 44.f5 f6 45.gf6 Nf6 46.Bf6+-) 44.Nd4 Kc5 45.Ba4 c3 46.Kf3 (46.Be8 b5+-) 46...Kc4 (46...b5 47.Bb5 c2 48.Be8+-) 47.Kg4 c2 (47...Nf4 48.Bb3 Kd3 49.Kf4+-) 48.Bc2 Nf4 49.Kf4 b5 50.Kf5 b4 51.Bb3 Kc3 52.Bd5 Kd3 53.e4 Ke3 54.Bf7 (54.Bf7 b3 55.Bb3 Kd2 56.g6 Kc3 57.g7 Kb4 58.g8Q Kc5 59.Qd5 Kb6 60.Qc6 Ka5 61.Qb5) 1–0. BeepBeepImAJeep (2675) – silverdmitri (2380), lichess.org, 2016.

  8.e3 Be7 9.Nf3 d6 10.Be2 Nbd7 11.0-0 0-0 12.d4 Qa8 13.Nbd2 Ne4 14.Nb3 Qa2 15.Bd3 Ra8 16.Qb1 (better 16.Nfd2 Nd2 17.Nd2=) 16...Qa4?? (better 16...f5=) 17.Be4+- Be4 18.Qe4 d5 19.Qb1 (better 19.cd5!? Nf6 20.Qc2 ed5 21.Qc7 Qb3 22.Qe7 Qb5+-) 19...Qc4 20.Rc1 (better 20.Nbd2!? Qb4 21.Qc2+-) 20...Qb5+/- 21.Rc7?? (better 21.Qc2+/-) 21...Bd6?? (better 21...Qb3! 22.Qc1 Ba3-/+) 22.Rc1 Nf6 23.Nbd2 Qe2? (better 23...Qb1 24.Rb1 Nd7+-) 24.Qb6 Ba3 25.Qa6?? (better 25.Bb2 Ng4 26.Rf1+-) 25…Qa6-+ (25...Qa6 26.Re1 Ne4-+) 0-1. ClayPigeons (2200) - gekkokamen (2230), Rated Blitz game, lichess.org, 2020.

  8.Nf3 Bb4 9.e3 0-0 10.Be2 d5 11.Qa4 Be7=.

  8.Nf3 d5 9.cd5 Bd5 10.Nc3 Bb7 11.e3 Bb4=.

  8.Nf3 Be7 9.e3 0-0 10.Nc3 d6 11.Be2 Nbd7 12.d4 Ne4 13.0-0 Ndf6 14.Bd3 Nc3 15.Bc3 Ne4 16.Bb2+= Bf6 17.Qc2+/– d5 18.cd5 Qd5 19.Qc7 Ng5 20.Be2 Rc8=+ 21.Qg3? Rc2?? 22.Ng5+/– Qg5 23.Qb8 Rc8?? 24.Qb7+- Rd8 1–0. Fredek (2065) – Quinn, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2006.

  8.Nf3 Be7 9.e3 0-0= 10.Be2 d5 11.d3 dc4=.

  8.Nf3 Be7 9.g3 0-0 (9...Bf3 10.ef3 0-0 11.Bg2+= (11.Qc2 d5+=) 11...d5+=) 10.Bg2= d6 (10...d5 11.cd5 Nd5 12.0-0=) 11.0-0 Re8 (11...d5=) 12.d3 Bf8 13.Nbd2 g6 (13...e5 14.Bc3=) 14.Bc3+= Bg7 15.Qa1 e5 16.e4 Nbd7 17.Nb3 Nc5 18.Nc5 bc5 19.Qa7 Qa8 20.Ra1 Nd7 21.Nd2 Nb6 22.Kf1 (22.f4 ef4 23.Bg7 Kg7 24.gf4 Qc8+=) 22...Rb8 (22...Qc8 23.Ba5 Nd7 24.Bh3+=) 23.Bf3 (23.f4 ef4 24.Bg7 Kg7 25.gf4 f5+=) 23...Nc8 24.Qa8 Ra8 25.Ra8 Ba8 ½–½. Laine,E – Riza,K, Thessaloniki, 1984.

  7.e3 Bb7

  8.c4 d5 9.Nf3 dc4 10.Bc4 Be7 11.Nc3 Nbd7 12.Qc2 (12.d4 0-0=) 12...0-0 13.d4 Qa8 (13...Qa8 14.Qd1 Bf3 15.gf3 Rd8+=) 0–1. GuestSGYF – GuestVVHL, freechess.org, 2017.

  8.Nf3 Bb4 9.Be2 d6 10.0-0 Nbd7 11.c3 Ba5 12.Na3 d5 13.Nd4 Qe7 14.Bb2 0-0 15.Nb3 (15.f4 Ra8=) 15...Ra8 16.Nc2 e5 (16...Ne4 17.Ba3 Qf6 18.f3=) 17.Ba3 Qe6 18.Na5 (18.f4 e4=) 18...ba5 19.f4 Re8 (19...e4 20.Nd4 Qb6 21.Qa4=) 20.fe5+= Qe5 (20...Ne5 21.Nd4 Qb6 22.Qa4+=) 21.Nd4 Qg5 22.Rf5 Qg6 23.Qf1 (better is 23.Rf4+=) 23...Re5? (better is 23...Ne5=) 24.Qf4+- Rf5 25.Nf5 (25.Qf5?! Qf5 26.Nf5 Ne4=) 25...Kh8 26.Bf3 (better is 26.Ne7!? Qb1 27.Bf1+-) 26...Ne8 27.c4 Qf6 28.d4 White intends c5 (28.Bd5? Bd5 29.cd5 Qa1 30.Kf2 Qa3 31.Ng7 Ng7 32.Qc7 Nf6–+) 28...g6 29.Ne7 Qf4 (29...Nb6 30.Qh6 (30.cd5?! Qf4 31.ef4 a4+=; 30.Nd5?! Qf4 31.ef4 Nc4+=) 30...Qg7 31.Qg7 Kg7 32.c5+/– (worse is 32.Nd5 Nc4 33.Bc1 a4+=)) 30.ef4 Nb6 31.c5 (31.cd5?! a4 32.f5 Nd6=; 31.Nd5 Nc4 32.Be7 Nd2+=) 31...Nc4 32.Bc1 a4 33.c6 (better is 33.Bd1 a3 34.Bb3+-) 33...Bc8? (better is 33...Ba8 34.Bd1 a3+-) 34.Nc8 a3 35.Bd5 a2 36.Bb2 (36.Bc4?? a1Q 37.Bf1 Qd4 38.Kh1 Qf2 39.Bb2 Ng7–+) 36...Nb2 37.Ba2 Kg7 38.b6 cb6 39.d5 (39.d5 Na4 40.d6 Nd6 41.Nd6+-) 1–0. Grafl,Florian (2390) – Disu,Kayode (1975), 8th CSC London Chess Classic, 2016.

  8.Nf3 c5 9.c4 d5 10.Qc2 Nbd7=+ 11.cd5 ed5 12.Be2 Bd6 13.0-0 0-0 14.d3 Re8 15.Nbd2 Bc7 (15...Qe7 16.Bb2=+) 16.Bb2= d4 17.e4 Nh5 (17...Nd5 18.g3=) 18.g3+= g6 19.Nc4 Ng7 20.Ra1 Bb8 (20...f5 21.Nfd2=) 21.Nfd2 f5 22.Bf3 f4 23.Qb3 Kh8 24.Bg4 Nf6 25.Bh3 g5 26.Qd1 h5 Black prepares the advance g4 27.Bg2 g4 28.Ra2 (28.e5!? Nd5 29.gf4+=) 28...Ne6= 29.Nb1 (29.e5 Bg2 30.ef6 Bb7-+) 29...Nd7 30.Bc1 Rf8 31.Nba3 Ng5 32.Bf4 Rf4?? (better 32...Bf4 33.gf4 Rf4-/+) 33.gf4+/- Bf4 34.f3 Nf6 35.fg4 Ng4? (better 35...hg4 36.Qe1 Kh7+/-) 36.h3+- Bc8? (36...Nf6 37.e5 Bg2 38.Rg2 Nh3 39.Kf1 Ng4 40.Rg4 Qf8 (40...hg4?? 41.Qg4 Qg5 42.Qh3 Kg7 43.Nb6+-) 41.Rf4 Qf4 42.Kg2 Qf5+-) 37.hg4 Bg4 38.Qf1 Qc7 (38...Ne6 39.Nb1 Qh4+-) 39.Nc2 h4 (39...Be6 40.Ra8 Kh7 41.Nb6+-) 40.Nb6! h3 (40...Qb6 41.Qf4 Deflection (41.Qf4 Overloading)) 41.Nd5 Bh2 (41...hg2 42.Qg2 Nh3 43.Qh3 Bh3 44.Nc7+-) 42.Kh1 hg2 (42...Qd6 43.Qf6 Qf6 44.Nf6+-) 43.Qg2 Bf3 (43...Qh7 44.Qh2 (44.Qg4?? Bg3 45.Qh5 Qh5 46.Kg2 Qh2 47.Kf1 Qf2) 44...Be6 45.b6 Qh2 46.Kh2 Nf3 47.Kg3 Bd5 48.ed5 Ne5 49.Ra8 Kg7 50.b7 Ng6 51.b8Q Ne7 52.Qf8 Kg6 53.Qe7 Kf5 54.Ra6 c4 55.Nd4) 44.Nc7 Bc7 (44...Be5+-) 45.Ra8 Kg7 46.Qf3! Nf3 (46...Nf3 47.Ra7 Combination) 47.Ra7 1-0. onur604 (2320) - comfortable (2310), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

  8.Nf3 c5 9.c4 d5 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 e5 (11...dc4 12.Bc4 Bd6 13.0-0=+) 12.cd5= e4 (12...Nd5 13.0-0=) 13.Ng5+= Nd5 14.Nce4 N7f6 (14...h6 15.Nf3+=) 15.Bh5 (15.Nf6 Nf6 16.Bc4 Bd5+/-) 15...Nh5 16.Qh5 g6?? (better 16...Qd7+=) 17.Qf3+- f6 (17...Qd7 18.Bh8 f5+-) 18.Nf6 Nf6 19.Qb7 (19.Bf6?! Bf3 20.Bd8 Bg2+-; 19.Qf6?! Qf6 20.Bf6 Rg8+-) 19...Be7 (19...Qd5 20.Qd5 Nd5 21.Bh8+-) 20.Bf6 Bf6 (20...Rf8 21.Ne6 Qd6 22.Be7 Qe6 23.Bf8 Kf8+-) 21.Qf7 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

  8.Nf3 c5 9.c4 d5 10.Be2 Bd6 11.0-0 0-0 12.d3 Nbd7 13.Nbd2 Qc7 14.Qc2 Ra8 15.h3 h6 16.Bb2 e5 17.cd5 Nd5 18.Nc4 f6 19.Qb3 Kh8 20.Nh4 Ne7 21.Bf3 Bf3 22.Nf3 Nf5 23.g4 Ne7 24.Qd1 Nf8 25.Nfd2 Rd8 26.Ne4 Neg6 (better 26...Nc8=) 27.Ned6+/- Rd6 28.Nd6 Qd6 29.Qc2 Nh4 30.Ra1 Nfg6 (30...Ne6 31.Ra8 Nd8 32.Kf1+/-) 31.Ra8+- Kh7 32.Qc4 h5?? (better 32...Ne7 33.Qe4 Nhg6+-) 33.gh5 Ne7 34.Qh4 (34.Qh4 Qd3 35.Ra7+-) 1-0. onur604 (2320) - nogerbekov73 (2160), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

  8.Nf3 d5 9.c4 Nbd7 10.Be2 Bb4 11.0-0 0-0 12.d4 dc4 13.Bc4 Ne4 (13...Qe7 14.Nbd2=) 14.Qb3 (14.d5 Ndc5 15.de6 Ne6=) 14...Qe7 15.d5 Ra8? (better is 15...ed5!? 16.Bd5 Bd5 17.Qd5 Rd8=) 16.de6+/– Ra1 17.ed7 Ba5? (better is 17...Ra8 18.Bf7 Qf7 19.Qb4 Qd7+/–) 18.Bf7 Kf8 19.Rd1 Nd6 20.Ne5 Qg5 (20...Be4 21.Be6 Qg5+-) 21.Bd5 Ke7 22.f4 Qh5 (22...Qf5 23.Bf3 Bd2 24.Nd2 Rd1 25.Bd1 Qf8+-) 23.Bb7 Qd1 (23...Nb7 24.g4 Rb1 25.Qb1 (25.gh5?! Rb3 26.Nc6 Kf6+/–; worse is 25.Rb1 Qg6 26.Ng6 hg6+-) 25...Qe5 26.fe5+-) 24.Qd1 Nb7 25.d8Q! Nd8 (25...Nd8 26.Qd7 Mate attack) 26.Qd7 Kf8 (26...Kf6 27.Qd8 Kf5 28.Qd7 Ke4 29.Qd3) 27.Qd8 1–0. DEFFM – GuestNYRY, freechess.org, 2018.

  8.Nf3 d5 9.d4 Nbd7 (9...c5 10.bc6 Nc6 11.Bd3=) 10.Bd3 Bd6 11.0-0 0-0 12.c4 dc4 13.Bc4 c5 (better is 13...Ne4=) 14.Qb3 (14.bc6 Bc6 15.Nc3 Qc7=) 14...Qc7 (14...cd4!? 15.Bd4 Ng4–/+) 15.Nbd2+= h6 16.Rc1 Ne4 (16...Rc8 17.Bb2=) 17.Ne4= Be4 18.dc5 Nc5 19.Qb2 f6 20.Be6 Kh8 21.Qe2 Ra8 (21...Re8 22.Bg4=) 22.Bd4+= Qb7 (22...Bd3!? 23.Qb2 Qb7+=) 23.Bc4+/– Qc7 24.Rd1 Ra4 25.h3 Bf3 (25...Ra3 26.h4+/–) 26.gf3 Ra8 (26...Qc8 27.f4 A) 27...Qh3? 28.Bc5 Rc4 29.Bd6+- (29.Qc4?! Qg4 30.Kh2 Qh4 31.Kg2 Qg4 32.Kh2 Qh4 33.Kg2 Qg4 34.Kh2=; 29.Rd6 Rc1 30.Rd1 Rc5–/+; 29.Bb6?! Bf8+/–); B) 27...Be7+/–) 27.f4+- Ne4? (better is 27...Be7+-) 28.Bd5 Nc3 (28...Re8 29.Qh5 Qe7+-) 29.Bc3 (29.Bc3 Rd8 30.Qd3+-) 1–0. DEFFM – GuestXMPH, freechess.org, 2018.

  8.Nf3 d5 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Bd6 11.Nd4 0-0 12.f4 Qa8 (12...Qe7 13.c4=) 13.Nc3= Nc5 (13...Qa3 14.Qc1=) 14.Bb2 Na4 15.Na4 Qa4 16.Qa1 Ra8 17.Qa4 Ra4 18.Ra1 Ra1 19.Ba1 Kf8 (19...Bb4 20.d3=) 20.d3 Ke7 21.Bc3 Nd7 22.Kf2 Nb8 23.g4 (23.h4+=) 23...c5 (23...g5!? 24.Kg3 f6+=) 24.bc6!+- Nc6 (24...Bc6 25.Nc6 Double attack; 24...Nc6 25.Nc6 Double attack) 25.Nc6 Bc6 26.Bg7 f6 27.h4 Kf7 28.Bh8 (28.Bh6 d4+-) 28...Be7 (28...h6!?+=) 29.g5+- Kg8 (29...e5 30.Bh5 Ke6 31.Bg4 f5 32.Be2+-) 30.Bf6+- Bf6 31.gf6 Kf7 32.Bf3 Kf6 33.e4 b5? (better 33...Ba4!? 34.c3 de4 35.Be4 h6+-) 34.c3+- h6 (34...h5 35.Ke3 de4 36.de4+-) 35.Ke3 e5 (35...de4 36.Be4 Be8 37.Kd4+-) 36.ed5 ef4 (36...Bd7 37.Be4+-) 37.Kf4 Bd7 (37...Be8 38.Bg4+-) 38.Bg4 Bg4 (38...Be8+-) 39.Kg4 Ke5 40.Kh5 Kd5 41.Kh6 Ke6 42.Kg6 1–0. DEFFM – GuestJSPG, freechess.org, 2019.

  8.Nf3 d6 9.c4 e5 10.Be2 e4 11.Nd4 Nbd7 12.0-0 g6 (12...d5 13.Nc6 Qa8 14.Bf6 Nf6 15.cd5 Nd5 16.Qb3 Bc6 17.bc6+-) 13.f3+- Bg7 14.fe4 Be4 15.Nc3 Bb7 16.Nc6 Bc6 17.bc6 Ne5 18.d4 Nc6 19.Qa4 Qd7 20.c5 Nd8 (20...bc5 21.Bb5) 21.cd6 Qa4 22.Na4 cd6 23.d5! Ke7 (23...Nd5 Exploits the pin 24.Bg7) 24.Nb6+- Nb7 25.Ba6 Rb8 1–0. onur604 (2320) – BeFairAndWin (2125), lichess.org, 2020.

  8.f4 d5 9.Nf3 Bd6 10.Be2 0-0 11.0-0 Re8 12.Qe1 Nbd7 13.Qg3 Qe7 14.Ne5 (14.Bd4!?=) 14...Ne4+= 15.Qh3 Ra8 16.Bd4 Ra2 (16...Ne5 17.fe5 Bb4 18.d3+=) 17.Bd3 Ndc5 18.Nc3 Ra3 (18...Nd3 19.Na2 (worse is 19.cd3 Nc3 20.Bc3 f6+=) 19...Nb4 20.Nb4 Bb4 21.Nf3+/–) 19.Ne4 Ne4 20.Be4 de4 21.Nc4 Ra2 22.Qg3 f6 23.Nd6 Qd6 (better is 23...cd6 24.Rc1 Qd8+=) 24.Bb6?? (better is 24.Bf6 Qf8 25.f5 Qf6 26.Qc7 ef5 27.Qb7 Rc2 28.Qd5 Qf7 29.Qd8 Qf8 30.Qb6 Rd2 31.Qa5+/–) 24...Rc2 (24...cb6 25.f5 e5 26.Rc1–+) 25.Ra1?? (25.Bd4 Kh8+= (worse is 25...Rd2 26.Bf6 Qf8 27.Be5+=)) 25...Qd7 (25...cb6 26.h4–+) 26.Qg4?? (26.Bd4 Kf7+= (worse is 26...Qb5 27.Bf6 g6 28.Bc3+/–)) 26...Rd2 (26...cb6 27.h4–+) 27.h3?? (27.Ba5 Rc2–/+) 27...h6 (better is 27...cb6 28.Kh2 Rb2–+) 28.Bd4?? (better is 28.Ba5 f5 29.Qg3–/+) 28...Qe7 (better is 28...Rd4 29.Ra7 f5–+) 29.Ra7+- e5? (29...Bd5 30.b6 Rc2+-) 30.fe5 fe5 31.Bc3 (31.Rb7!? ed4 32.b6 Rc2 (32...de3 33.bc7 Rd1 34.Qd1 Qc5 35.Qd8 Kh7 36.c8Q e2 37.Qc5 e1Q 38.Kh2 Qf1 39.Rg7 Kg7 40.Qe5 Kh7 41.Qdh8 Kg6 42.Qhg7) 33.Qc8 Qf8 34.Qf8 Kf8 35.Rc7 d3+-) 31...Rd3 32.Bb4 Qd7?? (better is 32...Qb4 33.Rb7 Qf8 34.Rc7 Rd6+-) 33.Qd7 Rd7 34.Kf2 0–1. Cebolla Moll,Ricardo (2040) – Ribera Cebolla,Marc (2040), Cto Provincial Individual Absoluto Mani, 2013.

  8.f4 Be7 9.Nf3 0-0 10.Bd3 d5 11.0-0 Nbd7 12.Nc3 Nc5 13.Ne2 Nfe4 14.Ne5 f6 15.Nc6 Bc6 16.bc6 Nd3 (16...Nd3 17.cd3 Nc5=). pcmvr (2225) – jromero (2565), net–chess.com, 2006.

  8.Nf3 Be7

  9.c4 0-0 10.Be2 c5 11.0-0 d5 12.d4 cd4 13.Nd4 Bc5 14.Nd2 Nbd7 15.N2b3 Ne4 (15...Bd6!? 16.f4 Qc7 17.cd5 Bd5=) 16.Nc6+= Bc6 17.bc6 Ndf6 18.Nc5 bc5 19.cd5 Qd5 (19...Nd5 20.Qc2 f5 21.Rc1+=) 20.Bf3 (20.Bf6 Nf6 21.Qd5 Nd5+-) 20...Qc6 21.Bf6 (better is 21.Qc2!? e5 22.Be5+/–) 21...gf6= 22.Qc2 f5 23.Rc1 Rc8 24.Qb2 c4 25.Qe5 (25.Qc2 c3+=) 25...c3 (25...Qd6 26.Qa1 Qd2 27.Be4 fe4–/+) 26.Be2 (26.Be4!? Qe4 27.Qf6–/+) 26...Qd6 27.Qb5?? (better is 27.Qd6 Nd6 28.Kf1–+) 27...Qd2 28.Rd1 Qb2 (28...Qb2 29.Rb1 Qb5 30.Bb5 c2–+) 0–1. GuestXNSH – GuestKXVX, freechess.org, 2017.

  9.c4 0-0 10.Be2 d5 11.0-0 (11.d3 c6=) 11...dc4 (11...c6 12.Bf6 Bf6 13.d4=) 12.Bc4 Nbd7 (12...c5 13.d4=) 13.d4 c6 14.Nbd2 (14.Qe2 cb5 15.Bb5 Qc7=) 14...cb5 15.Bb5 Qa8 (15...Qc7 16.Qe2=) 16.Qb1 Rc8 (16...Rd8 17.Rc1=) 17.e4 Nf8 (17...Rc7 18.Bd3=) 18.Bd3 (18.Re1 Ng6=) 18...Ng6 19.g3 (19.Re1 Nf4=) 19...Bd8 (19...Qa5 20.Rc1=) 20.Re1 Ba6 (20...Qa5 21.Bb2=) 21.Ba6 Qa6 22.d5 ed5 23.ed5 (23.Bf6!? Bf6 24.ed5=) 23...Nd5+= 24.Re8 (24.Qf5 Nde7 25.Qd7 Bc7+=) 24...Nf8–/+ 25.Ne4 (25.Bd4 Bc7 26.Qe4 Re8 27.Qe8 Qd3–/+) 25...Bc7 (25...Nc7 26.Re5–/+) 26.Qb2 The mate threat is Qxg7 26...f6 27.Rc8 Qc8 28.Qb3 Qe6 29.Nc3 (29.Nfd2 f5 30.Ng5 Qc6–/+) 29...Nc3 30.Qc3 Bd6 31.Ng5 (31.Nd4 Qd5–/+) 31...Be5 (31...Qd5 32.Nf3–/+) 32.Qe1 (32.Qe3 fg5 33.Qe5 Qe5 34.Be5 Nd7–/+) 32...fg5 33.Qe5 Qe5 34.Be5 Nd7 (34...b5 35.g4–/+) 35.Bd4 (35.Bc3 b5–/+) 35...g6 (35...b5 36.f3–/+) 36.Kf1 (36.h3 b5–/+) 36...Kf7 (36...g4 37.f3–/+) 37.Ke2 Ke6 38.f3 (38.h3 b5–/+) 38...b5 39.Bg7 (39.h3 Ne5–/+) 39...Nc5 (39...Ne5 40.Bf8–/+) 40.Bh6 (40.Ke3 b4–/+) 40...Kf5 41.g4 (41.Bf8 Nd7 42.Bb4 Ne5–/+) 41...Kf6 42.Bf8 (42.Kd2 b4–/+) 42...Ne6 Black gets strong initiative 43.Bd6 Nf4 44.Kd2 (44.Ke3 Nd5 45.Kd4 Ke6–/+) 44...Ke6 45.Bf8 Kd5 46.Be7 Ne6 47.Kc3 Nd4 48.Bg5 Nf3 49.Bf4 Ke4 (49...h5 50.gh5 gh5 51.Kb4–+) 50.Bd6 Ne5 (50...Nh2 51.Bh2 Kf3 52.g5–+) 51.h3 (51.g5 Nf3 52.Kb4 Nh2 53.Bh2 Kf5–/+) 51...Nc6–+ 52.Bc7 (52.Kb3 Kf3 53.g5 Kg2–+) 52...Kf3 53.Kd3 (53.Bd6 Kg2 54.h4 Kh3–+) 53...Kg2 (53...h5 54.gh5 gh5 55.h4–+) 54.h4? (better is 54.g5–+) 54...Kh3 55.h5 Kg4 56.h6 (56.hg6 hg6 57.Bb6 g5–+) 56...b4 (56...Kg5!? 57.Ke4 Kh6 58.Bh2–+) 57.Bd6 b3 (better is 57...Kg5!? 58.Bf8–+) 58.Kc3 Kh5 59.Bf8 (59.Kb3 Nd4 60.Kc4 Nf5–+ (60...Kh6?! 61.Kd4 Kg5 62.Ke4–+)) 0–1. Schmidt,Gerhardt (2255) – Steiner,Darko (2305), Caorle op, 1988.

  9.c4 0-0 10.Be2 d6 11.d4 Nbd7 12.0-0 Qa8 13.Nbd2 Ne4 14.Qc2 Ndf6 15.Bb2 Nd2 16.Qd2 Ne4 17.Qc2 Ng5 (17...f5 18.Ra1 Qc8 19.Ra7+=) 18.Ra1 (18.Ng5 Bg5 19.Ra1 Qb8+/–) 18...Qb8 (18...Nf3 19.Bf3 (worse is 19.gf3 Qc8=) 19...Qc8 20.Be4+=) 19.Nd2 (better is 19.Ng5 Bg5 20.Bd3+/–) 19...c5? (better is 19...f5+=) 20.f4+- cd4 21.Bd4 (21.Bd4 e5 22.Bb6+/– (22.fg5?! ed4 23.ed4 Bg5=)) 1–0. GuestXBCD – GuestTDWV, freechess.org, 2016.

  9.Be2 0-0 10.0-0 d5 11.c4 Nbd7 12.d4 Qa8 13.Nbd2 Qa3 (13...dc4 14.Bc4 Bb4 15.Be2=) 14.Qc2 Rc8 15.Bb2 Qd6 16.Ne5 c5 17.Ra1 (17.bc6 Bc6 18.Ra1 Qc7+=) 17...Ra8 (17...cd4!? 18.ed4 dc4 19.Ndc4 Ne5 20.de5 Qd5+=) 18.Ra8+= Ba8 19.Qa4 (19.cd5 ed5 20.Nd7 Nd7 21.dc5 bc5+=) 19...Qb8 (19...Bb7!?=) 20.Nc6+/– Bc6 21.bc6 Nf8 22.dc5 bc5 23.Qb5 Qa7 24.Qb7 Qb7? (better is 24...Qa5!? 25.Nf1 Bd6+/–) 25.cb7+- N8d7 26.Be5 Ne5 (26...Ne4 27.cd5 A) 27...Nd2?? 28.Bb5 Bf6 29.Bg3+- (29.Bd7 Be5 30.f4 Bb8 31.de6 Kf8+=); B) 27...Nd6 28.Bd6 Bd6+-) 27.b8Q Bf8 28.Qe5 1–0. DEFFM – rallyrolf, freechess.org, 2018.

  9.Be2 0-0 10.0-0 d5 11.d4 Ne4 12.Nbd2 Nd2 13.Qd2 Bf6 14.Rc1 c5 15.dc5 bc5 16.c4 Ba1 17.Ra1 Nd7 18.Rd1 Nb6 19.cd5 Bd5 20.e4 Nc4 21.Bc4 1–0. Orang4Utan (1730) – cavaliereyedi (1705), lichess.org, 2017.

  9.Be2 0-0 10.0-0 d6 11.c4 Nbd7 12.d4 Qa8 13.Nc3 Qa5 (13...c5 14.bc6 Bc6 15.Bd3+=) 14.Qb3+= Ra8 15.Bb2 Qa7 16.Ra1 (16.Qc2 h6+=) 16...Qb8= 17.Ra8 Qa8 18.Qa3 Qa3 19.Ba3 Kf8 20.Nd2 d5 21.Be7 Ke7 22.Bf3 Kd6 23.e4 (23.g4 h6=) 23...de4= 24.Be4 (worse 24.Nce4 Be4 25.Be4 e5 26.de5 Ke5–/+) 24...Ne4 25.Nde4 Ke7 26.f4 f6 27.Kf2 h6 28.g3 f5 29.Nd2 Nf6 30.h3 g5 31.c5 bc5 (31...gf4 32.gf4 Nd5 33.Nd5 Bd5 34.Ke3=) 32.dc5 Bd5 33.Ke3 Bg2 34.h4 gh4 35.gh4 h5 (35...Nd7 36.Kd4=) 36.Kd4+= Nd7 37.Nc4 White intends b6 37...Kf6? (better 37...Nf6!?+=) 38.c6+- Nf8? (better 38...Nb8+-) 39.Ne5 Ke7 40.Kc5 Kd8 (40...Nh7+-) 41.b6 cb6 42.Kb6 Ke7 (42...Bc6 43.Kc6 (worse 43.Nc6 Kd7+-) 43...Ke7 44.Nb5+-) 43.Na4 (43.c7 Nd7 44.Nd7 Kd7+-) 43...Kd6 (43...Bc6 44.Kc6 Nh7+-) 44.c7 Nd7 45.Nd7 Kd7 46.Nc5 Kc8 47.Ne6 Bf3 48.Nd4 Be4 49.Nb5 Kd7 50.Na7 (50.Na7 Kd6 51.c8Q Bd3 52.Qd8 Ke6 53.Qd3 Kf6 54.Qd5 Kg6 55.Nc6 Kh7 56.Ne7 Kh6 57.Qg2 Kh7 58.Nf5 Kh8 59.Qg7) 1–0. Lindner,J (2165) – Csulits,A (2205), 11th European Senior Team, Velden AUT, 2009.

  9.Be2 d6 10.0-0 Nbd7 11.c4 0-0 12.Qc2 (12.Nc3 d5=) 12...e5 (12...c6 13.bc6 Bc6 14.d3=) 13.Nc3 e4 (13...Re8 14.Bb2+=) 14.Nd4 (14.Ng5 Nc5+=) 14...Nc5 (14...Ne5 15.f3 ef3 16.Nf3+=) 15.f3 Qd7 (15...ef3 16.Bf3 Bf3 17.Rf3+/–) 16.fe4+/– Nfe4 17.Nf5 (17.Nc6 f5 18.Bf3 Bc6 19.bc6 Qe6+/–) 17...Bf6+= 18.Bg4 Qd8 19.d4 (19.Bf3 Re8+=) 19...Nc3 20.dc5 (20.Bc3 Ne4+=) 20...Be4 21.Qb3 (better is 21.Qc1 Bf5 22.Rf5+=) 21...Ne2?? (21...Bf5 22.Bf5 Ne2 23.Kh1 Ba1 (23...dc5?? 24.Bf6 gf6 25.Qc2+-; 23...bc5?? 24.Bf6 gf6 25.Qd1+-) 24.Ra1 Qf6+=) 22.Kf2?? (better is 22.Be2 Ba1 23.Ng3+- (23.Ra1?! Bf5 24.cb6 cb6+=)) 22...Bf5 (better is 22...Ba1!? 23.Ke2 Be5 24.cd6 cd6–/+) 23.Bf5+= Ba1 24.Ke2 (worse is 24.Ra1 Qf6 25.Ra7 Qf5 26.Ke2 dc5–/+) 24...Be5 25.cb6 cb6 26.g3 g6 (26...Qg5!? 27.Rf2 h5=) 27.Be4+= Qg5 28.Bd5 (better is 28.Kf2!?+=) 28...Qh5+= 29.Kd3 Qh2 30.c5 Increases the pressure on the backward pawn (better is 30.g4!?+=) 30...dc5–/+ (30...bc5 31.Rf7 Rf7 32.Bf7 Kf8 33.b6 Qg3 34.b7+/–) 31.Bf7 (better is 31.g4!?–/+) 31...Kg7–+ 32.Qe6? (32.Rf3–+) 32...Qg3 (32...c4 33.Ke4 Qc2 34.Ke5 Qc3 35.Kd6 Qd3 36.Kc7 Qf1 37.Bg6 hg6–+) 33.Qe7+- Bf4 (33...Bd6 34.Qf6 Kh6 35.Rh1 Qh2 36.Rh2 Bh2+-) 34.Be6 Kh6 The mate threat is Qxe3 35.Rh1 Qh2 36.Rh2 (36.Qf8 Kg5 37.ef4 Qf4 38.Qe7 Qf6 39.Rg1 Kh6 40.Qf6 c4 41.Bc4 Kh5 42.Qg5) 36...Bh2 37.Qf8 (37.Qf8 Kh5 38.Qg7+-) 1–0. Moody,David – Bailey,Greg, Monroe ch–MI op, 1986.

  9.Be2 d6 10.0-0 Nbd7 11.c4 e5 12.d4 Qa8 13.Nbd2 0-0 14.de5 de5 15.Ne5 Bg2 16.Bf3 Bf3 17.Qf3 Ne5 18.Be5 Qf3 19.Nf3 Rc8 20.Nd4 Nd7 21.Nf5+- Bc5 22.Bg7 Re8 23.Rd1 Ne5 24.Be5 Re5 25.Rd8 Bf8 26.Rd5 Re6 27.Kg2 c6 28.Rd8 cb5 29.cb5 Re5 30.Nd4 Kg7 31.f4 Rc5 32.e4 Rc4 33.Nf5 Kg8 34.Rd4 Rc5 35.Rd5 Rc3 36.h4 Rb3 37.h5 f6 38.Nd4 Rb2 39.Kf3 Rh2 40.Rd8 Kf7 41.Rd7 Kg8 42.Ne6 Rh5 43.Rd8 Rb5 44.Rf8# 1–0. Trkn – archbold2 (1625), ICC, 2004.

  9.Be2 d6 10.0-0 Nbd7 11.d3 0-0=.

  9.Be2 d6 10.0-0 Nbd7 11.d4 0-0 12.Nbd2 Re8 13.c4 Bf8 14.Qc2 e5 15.Bb2 ed4 16.Nd4 Nc5 17.Bf3 Bf3 18.N2f3 g6?? (better 18...Qe7+=) 19.Nc6+- Qd7 20.Bf6 Ne4 21.Bd4 Qg4 22.Ra1 Bh6 (22...Bg7 23.Ra7 Qc8 24.Qa4+-) 23.Ra7 Ng5 (23...Qc8 24.Nb4 Qb8 25.Qa2+-) 24.Ng5 Bg5 25.Rc7 h5 (25...Qh4 26.Ra7+-) 26.h3 Qe6 27.Bb6 Ra8 28.Qb2 (28.Bd4 Bd8 29.Nd8 Rd8+-) 28...Bf6 (28...d5+-) 29.Bd4 Bg5 (29...Bd8 30.Nd8 Rd8 31.b6+-) 30.Bh8 (better 30.b6 Re8 31.b7 Bh6+-) 30...Bh6 31.b6 Kh7 32.Bd4 Qc4 33.b7 Ra2 1-0. wgr069 (2305) - Ashibarai (2320), Casual Blitz game, lichess.org, 2021.

  7.e3 c6

  8.c4 Bb4 9.Nf3 d5 10.cd5 cd5 (worse 10...ed5 11.bc6 Nc6 12.Bb5+/-) 11.Nc3 0-0 12.Be2 Nbd7 13.0-0 Nc5 14.Ne5 Qc7 (14...Bb7!?=) 15.Nc6+/- Bb7?? (better 15...Ba5+/-) 16.Nb4+- e5 (16...Ra8 17.d4 Nce4 18.Ne4 Ne4 19.Bd3+-) 17.Na6 Na6 (17...Qd8 18.d4 ed4 19.Qd4+-) 18.ba6 Bc6 19.d4 ed4 (19...e4 20.Qb3+-) 20.Qd4 Ra8 21.Rc1 Qd7 (21...Qd8 22.Ne4 de4 23.Rc6+-) 22.Qb6 h5 (22...Ne8 23.Nb5 Bb5 24.Bb5+-) 23.Na2 d4 (23...Rc8 24.a7 Ba8 25.Rc8 Qc8 26.Qb8+-) 24.Qc6 (24.Qc6 Qc6 25.Rc6 de3 26.Bf6 gf6 27.fe3+-) 1-0. DEFFM – GuestRYVZ, freechess.org, 2021.

  8.c4 cb5 9.cb5 Bb7 10.Nf3=.

  8.c4 cb5 9.cb5 d5 10.Nf3 Nbd7 (10...Bd6 11.Be5=) 11.Be2 (11.Qc2 Bb4=) 11...Bd6 12.0-0 (12.Qc2 Bb7=) 12...0-0 13.d3 (13.d4 Bb7=) 13...Qc7 (13...e5 14.Nh4+=) 14.Nbd2 (14.Qd2 e5=) 14...Ne5 (14...Bb7 15.Qb1=) 15.Qb1 (15.Be5 Be5 16.Ne5 Qe5=) 15...Nf3= 16.Nf3 Bb7 (16...e5 17.Rc1 Qb8 18.Qb2=) 17.Rc1 (17.Bf6 gf6 18.Rc1 Qd7=) 17...Qb8 (17...Qe7 18.Be5+=) 18.Bf6 gf6 19.h3 (19.d4 e5+=) 19...e5 (19...Rc8 20.Rc8 Qc8 21.d4+=) 20.Nh4 Rc8 21.Rc8 (21.Nf5 Ba3 22.Rc8 Bc8+=) 21...Qc8 (21...Bc8 22.Bg4+=) 22.Bg4 (22.d4 e4+=) 22...Qc3 23.Nf5 Bc7 (23...Qb4 24.Qc1+=) 24.Bf3 (24.Bh5 Kf8+=) 24...e4= 25.de4 (25.Be2 Qe5 26.Ng3 Qg5=) 25...de4 26.Be4?? (better is 26.Bg4=) 26...Be4–+ 27.Qe4 (27.Nh6 Kg7 28.Qd1 Kh6 29.g3–+) 27...Qa1 (27...Qc1) 28.Qb1 Qb1 0–1. GuestZSXT – GuestLYLJ, freechess.org, 2016.

  8.c4 d5 9.Nf3 Nbd7 (better is 9...Bb7=) 10.bc6+- Nc5 11.cd5 (11.Bf6 Qf6 12.cd5 ed5+-) 11...Qd5 (11...Nd5 12.Nc3+/–) 12.Bf6+- Nd3?? (better is 12...gf6 13.Qc2 Qe4+-) 13.Bd3 Qd3 14.Bb2 (14.Bd4 f6+-) 14...Bb4 (14...Qe4 15.Qc1+-) 15.Ne5 Qd5 (15...Qb5 16.Qe2 Qe2 17.Ke2+-) 16.Qg4 0-0 (16...Bf8 17.Qh5 g6+-) 17.Qb4 (17.Nd7 f6 18.Qb4 Bd7 19.cd7 Rd8+-) 17...Qe5 1–0. GuestSKNX – GuestLKNC, freechess.org, 2018.

  8.Nf3 Bb7=.

  7.e3 Be7

  8.Nf3 0-0 9.Be2 Bb7 10.0-0 d6 11.d4 Nbd7 12.c4 Qa8 13.Nbd2 Ne4 14.Bb2 Ndf6 15.Ne4 Ne4 16.Qc2 f5 17.Ra1 Qb8 18.Nd2 Bf6 19.f3 Ng5 20.Qd1 c5 21.Nf1 Nf7 22.Ng3 g6 23.Qd2 e5 24.d5 Kg7 25.e4 Bg5 Black prepares f4 26.Qc2 Be3 27.Kh1 f4 (27...f4 28.Nf1 Bd4+=). Loktaev,Vlad – Ausan,Leo Tito Jr, SF–2011–0-00088, 2011.

  8.Nf3 0-0 9.Be2 h6 10.0-0 Bb7 11.d4 (11.c4 d5=) 11...d5 12.c4 dc4 13.Bc4 Ne4 (13...c5 14.bc6 Nc6 15.Bb2=) 14.Nbd2 (14.Nc3 Nd7=) 14...Nd6 (14...Nd7 15.Ne4 Be4 16.Nd2=) 15.Bd3+= c6 16.bc6 Bc6 (16...Nc6 17.Qb1+=) 17.Qb1 (17.Ne5+-) 17...Bf6 (17...Nd7 18.Rc1 Qa8 19.Bc3+=) 18.Ne5 (18.Rc1!?+-) 18...Be5+- 19.de5 Nf5 (19...Nb7 20.Bd4 Nd7 21.Nc4+-) 20.Rd1 (20.Rc1 Qg5 21.Ne4 Be4 22.Be4 Nd7+-) 20...Nd7 21.Bf5 ef5 22.Qf5 Qg5 (22...Nc5 23.Bd4+-) 23.Qg5+- hg5 24.Nc4 (24.Rc1 Ra8 25.Bd4+- (25.Rc6?! Ra1 26.Nf1 b5=)) 24...Nc5 (24...Ra8!?+-) 25.Nb6+- Ne4? (25...Rb8 26.Nc4+-) 26.f3 (26.Rc1 Bb5+-) 26...Nc5 (26...Rb8 27.Bd4 (27.fe4?! Rb6 28.Kf2 Be4=) 27...Nc3 28.Rd2+-) 27.Rd6 Bb5 28.Rd5 Nb3 (28...Rb8 29.e6 Rb6 30.ef7 (30.Rc5?! f6+-) 30...Kf7 31.Rc5+-) 29.Rb5 Na1 30.Nc4 Rc8 (30...Ra8 31.Nd6 Nc2 32.Kf2+-) 31.Nd6 Rc1 (31...Rc7 32.Ne4 g4 33.Rb8 Kh7 34.fg4+-) 32.Kf2 Rc2 (32...Rc7 33.Ne4 g4 34.fg4+-) 33.Kg3 Rc3 (33...Rc7+-) 34.Rb8 Kh7 35.Nf7 Re3 (35...Kg6 36.Nd6 Re3+-) 36.Ng5 Kg6 37.Kg4 Nc2 (37...Rb3 38.Ra8 Rb4 39.f4 Rf4 40.Kf4 Nb3 41.Ra6 Kh5 42.g4 Kh4 43.Ra8 Nd4 44.Rh8) 38.h4 (38.Rb6) 38...Re5 (38...Re4 39.fe4 Ne3 40.Kf3 Nc4 41.Kf4 Ne5 42.Ke5 Kh5 43.Kf5 Kh4 44.Rb3 g6 45.Kf4 Kh5 46.Rh3) 39.Rb6 (39.Rb6 Re6 40.Re6) 1–0. GuestJXBB – GuestNZNN, freechess.org, 2020.

  8.Nf3 Bb7 9.c4 0-0 10.Be2 d5 11.0-0 Nbd7 (11...c6 12.d3=) 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Bf6 (13...N7f6 14.Nd5 Qd5 15.Bd4=) 14.Nd5+= Bd5 15.Qc2 Qb8 (15...Be7 16.e4 Ba8 17.d4+=) 16.Bf6 (16.e4 Bb7+/–) 16...Nf6+= 17.Rc1 Rc8 18.Nd4 Qa8 19.Nc6 Bc6 20.Qc6 Qc6 21.Rc6 Kf8 (21...e5 22.Bc4+=) 22.d4 Ke7 (22...Nd5 23.Rc1+=) 23.Rc1 (23.Bf3 Nd5+=) 23...Kd6 (23...Kd7 24.g3+=) 24.Bf3 Nd5 25.e4 Ne7 26.e5 Kd7 27.Bb7 Rb8 28.Be4 Rd8 (28...Nd5 29.Ra1+= (29.Bh7? g6–+)) 29.f4 (29.Ra1 Ke8 30.Ra4 Nf5 31.Bf5 ef5+=) 29...Kc8 30.Rc4 (worse is 30.Bh7 Rd4 31.g3 g6–/+) 30...Nd5 (30...Nf5 31.Bf5 ef5 32.Kf2+=) 31.g3 (worse is 31.Bh7 g6+=) 31...g6 (31...Kd7 32.Ra4+/– (worse is 32.Bh7 g6–/+)) 32.Kf2+/– Kd7 (32...Kb7 33.Rc6+/–) 33.Bd5 ed5 ½–½. Bjazevic,Pavao (2245) – Haznedaroglu,Kivanc (2290), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

  8.Nf3 d5 9.c4 dc4 10.Bc4 0-0 11.0-0 Nbd7 (11...Bb7 12.Qe2=) 12.d4 (12.Nd4 Nb8=) 12...Bb7= 13.Nbd2 Bd6 14.Qb3 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Nd2 Bb7 17.Bb2 Qh4 Threatening mate... how? 18.g3 Qh3 Threatening mate: Qg2 19.e4 Nf6 20.Re1 Ng4 Do you see the mate threat? 21.Nf3 White intends e5 21...Rd8 22.Bf1 Qh6 (22...Qh5 23.h3 Nf6 24.d5+=) 23.h3+= Nf2? (better 23...Nf6 24.e5 Bf3 25.Qf3 Bb4+-) 24.Kf2+- g5 (24...Qg6 25.Nh4 Qf6 26.Qf3+-) 25.e5 (25.Qe3 Ra8+-) 25...Be7 26.Bg2 Qh5 (26...Bd5 27.Qc3 Rd7 28.Ra1+-) 27.Qc2 (27.Ra1 Bd5 28.Qc2 Rd7+-) 27...Bf3 (27...Rd7 28.g4 Qg6 29.Qg6 fg6 30.Ra1+-) 28.Bf3 Qh3 29.Qc7 Re8 30.Qb6 Bb4 (30...Rc8 31.Rc1 Rc1 32.Bc1+-) 31.Rh1 Qf5 32.Qc6 Rf8 (32...Rb8 33.Ke2 Kg7 34.Bc1+-) 33.Qe4 Qe4 (33...Qg6 34.Qg6 fg6 35.Ke3+-) 34.Be4 f5 35.ef6 Rf6 36.Kg2 Rf7 37.b6 Ba5 (37...Bd6 38.Rh6+-) 38.b7 Bc7 39.Rc1 (39.Rc1 Bd6 40.Rc8 Kg7 41.Rd8+-) 1–0. GuestYDSJ – GuestGHDK, freechess.org, 2020.

  8.Nf3 h6 9.d4 d6 10.Bd3 Bd7 (10...Nbd7 11.Nc3=) 11.c4+/- 0-0 12.0-0 d5 13.Ne5 dc4 14.Bc4 Bd6 15.Qa4 Be5 16.de5 Ne4 17.Be2 (17.Be2 Nc5 18.Qb4+/-) 1-0. DEFFM – GuestZZHN, freechess.org, 2021.

  7.Nf3 Bb7

  8.d3 d5 9.Nbd2 Bd6 10.e3 0-0 11.d4 Ne4 12.c4 Nd2 13.Qd2=+ Nd7 14.Bd3 dc4 15.Bc4 Bf3 16.gf3 Qf6 17.f4 Ra8 18.0-0 Qh4 19.Kh1 Nf6=+ 20.f3 Ra4 21.Bb3 Qh3 22.Qg2 Qg2–/+ 23.Kg2 Rb4 24.Bc2 Rb5 25.Kf2 Nd5 26.Ke2 Kf8 27.f5 Ke7 28.fe6–/+ fe6 29.Bh7 Bh2 30.Bd3 Ra5–+ 31.f4 Kf6 32.Bc4 Ra4 33.Bb3 Ra3 34.Bd5 ed5–+ 35.Kf3 g5 36.Bb2 Ra2 37.Rf2=+ gf4 38.Rh2+/– (38.Rh2 fe3 39.Ke3+/–) 1–0. Fredek (2065) – Donaldkontoman (1790), Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2006.

  8.e3 Bb4 9.c4 0-0 10.Nc3 d5 11.Qb3 Be7 12.Ne5 Bd6 13.Ne2 Nbd7 14.Nd7 Nd7 15.Nd4 Qf6 16.Be2 dc4–/+ 17.Bc4 Nc5 18.Qc2 Ra8 19.0-0=+ Qh4 20.h3 Qg5 21.Nc6= h5 22.d4+= Nd7 23.Bb2 Nf6 24.e4 Bc6 25.bc6 e5? 26.d5 Qf4 27.Bd3 Ra5 28.Bc1 Qh4 29.Be3 g5 30.f3 g4 31.fg4+/– hg4 32.Qf2 Qf2+= 33.Rf2 Kg7 34.Rc2 Ra3–/+ 35.Rd2 Ra4 36.hg4 Ne4 37.Rc2 Ra1 38.Rc1 Rc1 39.Bc1 Nf6 40.Bc4 Ng4 41.g3 f5–+ 42.Kg2 Kg6 43.Be2 Nf6 44.Bc4 e4 45.Bf4 Ne8 46.Be3 Kf6 47.Bd2 Be5 48.Be3 Ke7 49.Bd2 Bd4 50.Bf4 Nd6 51.Be2 b5 52.Bg5 Bf6 53.Bf4 b4–+ 54.Bd1 Bd4 55.Be2? b3–+ 56.Bd1 b2 57.Bc2 Nb5 58.Bb1 Bb6 59.Bc2 Na3 (59...Na3 60.Be5 Nc2 61.Bb2 Kd6–+) 0–1. katchum (2290) – ollyw (2455), net–chess.com, 2004.

  8.e3 c6 9.c4 cb5 10.cb5 Bc5 11.Be2 0-0 12.0-0 Bf3 13.Bf3 d5 14.d4 Be7 15.Bb2 Qd7 16.Qb3 Qa7 (16...Qb7 17.Qd3+=) 17.Nd2 (17.Rc1 Nbd7+-) 17...Qa5 18.Bc3 Qa7 (18...Qa3 19.Ra1 Qb3 20.Nb3+=) 19.Ra1 Qc7 20.Bb2 Qb7 (20...Rc8 21.g3+=) 21.g3 (21.Qc3 g6+-) 21...h6 22.Rc1 Rc8 23.Ra1 Qc7 (23...Rf8 24.Qc3+-) 24.Rc1 Qb7 25.Rc3 Rc3 26.Qc3 Nbd7 27.Qc6 Qc6?? (better 27...Qa7+=) 28.bc6+- Nb8 (28...b5 29.cd7 Nd7+-) 29.c7 Nbd7 30.c8Q Kh7 31.Be2 Bb4 32.Bd3 g6 33.Nf3 Kg7 34.Bb5 Nf8 35.Qc7 Ne4 36.Ne5 Nd6 37.Be8! Kf6 (37...Ne8 38.Qf7 Double attack (38.Qf7 Decoy)) 38.Bf7 Nf7 39.Qf7 Kg5 40.Qf4 Kh5 41.Qh4 (41.Qg4) 1–0. DEFFM – GuestKFJD, freechess.org, 2019.

  8.e3 d6 9.Be2 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 d6 6.Be2 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1).

  8.e3 Be7 9.Be2 0-0 10.0-0 d6 11.c4 Nbd7 12.d4 d5 13.cd5 ed5 14.Bb2 Bd6 15.Qa4 Ne4 16.Ba3 Ndf6 17.Bd6 Nd6 18.Rc1 Qe7 19.Qc2 Nde8 20.Ne5 Ne4 21.Nc3 f5 22.Bd3 Qh4 23.g3 Qh6 24.Ne4 fe4 25.Be4! Nf6 (25...de4 26.Qa2 Pinning) 26.Qc7 Bc8 27.Qc8 Ne4 28.Qb7 Qd6 (28...Qe6 29.Rc7 Nf6+-) 29.Rc7 Qf6 (29...Kh8 30.Rg7 Qh6 31.Nf7 Kg7 32.Nh6 Kh6+-) 30.Qd5 Kh8 31.Rf7 (31.Qe4?? Qf2 32.Kh1 Qf1) 31...Rf7 (31...Qd8 32.Rf8 Qf8 33.Nf7 Kg8 34.Ng5 Kh8 35.Qe4+-) 32.Nf7 (32.Nf7 Kg8 33.Ng5 Kf8 34.Nh7 Ke7 35.Qb7 Kd8 36.Nf6 Nf6 37.Qb6 Ke7 38.Qc7 Ke6 39.b6+-; 32.Qe4?? Qf2 33.Kh1 Qf1) 1–0. Nemec,Zdenek (1950) – Ausan,Leo Tito Jr, 28. LSS No Engine Cup Preliminary, 2010.

  8.e3 Be7 9.Be2 0-0 10.0-0 d6 11.d4 (11.Nc3 Qc8 (11...c5 12.bc6 Nc6 13.Nb5 Qd7 14.c4 Ra8+=; 11...c6 12.bc6 Nc6 13.Nb5 d5 14.Qb1 Qd7+=; 11...Re8 12.Bb2 c5 13.bc6 Nc6 14.Nb5 Nb8+=; 11...d5 12.Nd4 Bb4 13.f4 Qd6 14.Bf3 c5+=; 11...Nbd7= 12.Nd4 Qa8 13.f3 Qa3 14.Qe1 d5=) 12.Re1 c5 13.bc6 Qc6 14.d4 Rc8=; 11.d3 Nbd7 (11...c6 12.bc6 Nc6 13.Na3 Qd7 14.Qb1 d5+=; 11...c5 12.bc6 Bc6 13.Nd4 b5 14.f4 Qa5+=; 11...d5 12.Nbd2 c5 13.bc6 Nc6 14.Qb1 Bc5+=) 12.c4 Qc8 13.Nc3 c5 14.bc6 Qc6=; 11.c4 d5 (11...c6 12.Nc3 c5 13.Bb2 Nbd7 14.Qc2 Qc7+=; 11...c5 12.bc6 Bc6 13.Nc3 d5 14.cd5 Nd5+=) 12.Qc2 dc4 13.Qc4 c6 14.d3 cb5=; 11.Bb2 c5 (11...Nbd7 12.c4 c5 13.bc6 Bc6 14.d3 d5=; 11...c6 12.Na3 Qc7 13.bc6 Qc6 14.c4 Nbd7=; 11...Re8 12.d3 d5 13.Nbd2 c6 14.bc6 Nc6=) 12.d3 Nbd7 13.c4 Qc7 14.Qc2 Ra8=) 11...Nbd7 (11...c5 A) 12.dc5 bc5 13.Nbd2= (13.Qd3 Nbd7 14.Nbd2 Qc7=) 13...Nbd7 14.Bd3 Qc7=; B) 12.bc6 Nc6 13.Nbd2 d5 14.c4 dc4=; 11...c6 12.bc6 Nc6 13.c4 d5 14.Nc3 dc4=; 11...d5 12.Nbd2 c5 13.bc6 Nc6 14.Qb1 Na5=; 11...Re8 12.Nbd2 d5 13.Bd3 Bd6 14.c4 c5=) 12.c4 (12.Bb2 Ne4= (12...d5 13.c4 dc4 14.Bc4 c6+=) 13.c4 f5 14.Nbd2 Qe8=) 12...Re8 (12...d5 13.Nbd2= (13.Qc2 dc4 14.Bc4 c5=) 13...dc4 14.Bc4 c5+=) 13.Qc2 (13.Nc3 Ne4= (13...d5 14.cd5 Nd5+=) 14.Ne4 Be4+=) 13...Bf8 (13...Be4 14.Bd3 (14.Qb3= c5+=) 14...Qa8+=; 13...d5 14.Nbd2 Ne4+=) 14.Nbd2 (14.Nc3 Qe7+=) 14...h6 (14...Qe7 15.Bc3+=) 15.Rd1 (15.Bc3 Qe7+=) 15...Qe7 16.Nf1 (16.Bc3 Ra8+=) 16...e5 17.Ng3 g6 18.de5 (18.Bc3 Ra8=) 18...de5 19.h4 Bg7 (19...Qe6 20.h5 Nh5 21.Nh5 gh5 22.c5 Nc5 23.Ne5=) 20.h5 Nh5 21.Nh5 gh5 22.Qf5 The pressure on e5 grows 22...Nf8 (22...Nc5 23.Qh5 Qf6 24.Qg4=) 23.Qh5+= Ng6 24.Nh2 (24.Bc3!?+=) 24...Rd8 (24...Ra8 25.Bc3=) 25.Rf1 (25.Rd8 Qd8 26.Bc3 Qe7=) 25...Rd2+= 26.Bc3 (better is 26.Bf3!? e4 27.Be2+=) 26...Rc2–/+ 27.Be1 Qg5 (27...Qd6!?–/+) 28.Qg5+= hg5 29.Bd3 Rc1 (29...Ra2 30.f3+=) 30.f3 (30.Bb4!? Rf1 31.Nf1=) 30...e4+= 31.Bd2 (31.Bg3 Rf1 (31...ed3? 32.Rc1 Be5 33.Kf2+-) 32.Bf1 Be5+=) 31...Rf1 (worse is 31...ed3 32.Rc1 Bb2 33.Rb1+/–) 32.Bf1 ef3 (32...Bb2 33.fe4 Be4 34.Bb4+=) 33.Nf3 (33.gf3 Kf8+=) 33...g4 34.Nd4 Bh6 (34...Be4 35.Be2=) 35.Be2= Ne5 36.Nf5 Bg5 37.Bc3 Be4?? (37...f6 38.Kf2=) 38.Be5?? (better is 38.Ng3 Be3 39.Kf1 Bg2 40.Kg2+-) 38...Bf5= 39.Kf2 Bd8 40.Kg3 (40.e4 Be4 41.Bg4 f6=) 40...Be6 (40...Kf8 41.Kf4 Be6 42.e4=) 41.Kf4 (41.e4 Kf8=) 41...f6 42.Bd4 (42.Bc3 Kf7=) 42...Kf7 43.c5 bc5 44.Bc5 Bd7 (44...Be7 45.Be7 Ke7 46.Bg4=) 45.Bc4 (45.e4 Be7 46.Bc4 Ke8=) 45...Ke8 46.Ke4 (46.e4 Be7 47.Bd4 Bd6 48.e5 fe5 49.Be5 Ke7=) 46...Be7 47.Bd4 Kf8 48.Kd3 (48.Kd5 Kf7 49.Bc5 g3=) 48...Kg7 49.e4 (49.Bc3 Bd6=) 49...Bd6 50.Be3 ½–½. Lorenc,Tomas (2190) – Danes,Jaroslav (2125), CZE–chT2, 2003.

  6.Ba1 c5

  7.c4 Qa5 8.Bc3 Qa2 9.e3 Ne4 (9...Be7 10.Nf3=) 10.Bd3 Nc3 (10...d5 11.Ne2=) 11.Nc3+= Qb2 (11...Qa3 12.Nge2+=) 12.Nf3 g6 (12...d6 13.0-0 Qa3 14.Qc2+=) 13.0-0+/– Bg7?? (better is 13...Qa3+/–) 14.Qa4+- Kd8 (14...Bc3 15.Rb1 (15.dc3?! Qc3 16.Rd1 d5+-) 15...Na6 16.Rb2 (16.dc3?! Qc3 17.ba6 ba6+-) 16...Bb2 17.ba6 ba6 18.Qa5+-) 15.Rb1 (15.Rb1 Bc3 16.Qa7+- (16.dc3?! Qc3 17.Rb3 Qc1 18.Bf1 d6+/–)) 1–0. DEFFM – GuestMNBT, freechess.org, 2018.

  7.c4 Qa5 8.Bc3 Qa2 9.Bf6+= gf6 10.e3 d5 (10...f5 11.Nf3+=) 11.Nc3+/– dc4?? (better is 11...Qb2 12.cd5 Nd7+/–) 12.Na2+- 1–0. DEFFM – GuestJBSP, freechess.org, 2018.

  7.c4 Qa5 8.Bc3 Qd8 9.e3=.

  7.c4 Qa5 8.e3?? Qa1–+ 9.Nf3 d5 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Nb6 12.cd5 ed5 13.Qc2 Qa8 (13...Qa4!? 14.Qb2–+) 14.Nc3 Qb8 15.d4 c4 16.e4 de4 17.Ne4 Be7 (17...Ne4 18.Qe4 Be7 19.Re1–+) 18.Nc5 (18.Nf6 Bf6 (18...gf6?! 19.Bc4 Nc4 20.Qc4–/+) 19.Bc4 Nc4 20.Re1 Be6–+) 18...0-0 19.Bc4 Nc4 20.Qc4 b6 21.Nd3 Be6 22.Qa4 Bd5 23.Nfe5 Qb7 24.f3 Ra8 25.Qc2 Nd7 (25...Rc8 26.Qe2–+) 26.Nc6 Bf6 (better 26...Bd6!?–+) 27.Ndb4–/+ Bc6 28.bc6 Bd4 The passed pawn on c6 will quickly become a dangerous weapon (28...Qc7 29.Nd5 Qd6 30.cd7 Qd5 (30...Bd4?! 31.Kh1 Qd7 32.Qe4–/+) 31.Qc8 Bd8–+) 29.Kh1=+ Qc7 (better 29...Qc8 30.Qd3 Ne5 31.Qd4 Nc6 32.Qb6 Nb4 33.Qb4 Qa6=) 30.cd7? (30.Qe4 Nf6 31.Qd4=) 30...Bc5?? (better 30...Qd7 31.Qd2 Qd6–/+) 31.Qe4+- Rf8 32.Rd1 Bd6 (32...Bb4!? 33.Qb4 Rd8+=) 33.Qd4 Be7?? (better 33...Bb4 34.d8Q Qd8 35.Qd8 Rd8 36.Rd8 Bf8+-) 34.Nd5 Qd7 35.Nf6!! Bf6 (35...gf6 36.Qd7) 36.Qd7 b5 (36...g6 37.Qc7+-) 37.Qb5 h5 (37...g6 38.g4+-) 38.Qh5 g6 39.Qa5 Kg7 (39...Re8 40.g4+-) 40.g3 (40.g4 Rc8+-) 40...Rh8 (40...Re8 41.Rd7+-) 41.Kg2 (41.Rd7 Re8+-) 41...Bd4 (41...Re8+-) 42.Rd4 (42.Rd4 Rf8 43.Qe5 f6 44.Qe6 Kh7 45.Rd7 Rf7 46.Rf7 Kh6 47.Qh3 Kg5 48.f4) 1–0. BeepBeepImAJeep (2530) – DeepRabbit (2460), lichess.org, 2019.

  7.c4 Qa5 8.e3?? Qa1–+ 9.Nf3 d5 10.Be2 e5 11.0-0 e4 12.Ne1–+.

  7.c4 Qa5 8.e3?? Qa1–+ 9.Nf3 d5 10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.Qc2 Nbd7 13.Nc3 Qa5 14.cd5 Nd5 15.Qb3 (15.Rc1 Nb4 16.Qb2 Rd8–+) 15...Nc3 16.dc3 Nf6 17.c4 Qc7 18.h3 (18.b6 Qb8–+) 18...b6 19.Ra1 (19.Rd1 Bb7–+) 19...Bb7 20.Ra7 Ra8 21.Qa2 Ra7 22.Qa7 Nd7 (22...Ne4 23.Bd3 Bd6 24.Qa4–+) 23.Nd2 g6 24.Bf3 Qd6 25.Qb7 Qd2 26.Bc6 (26.g3 Bf6 27.Be4 Kg7–+) 26...Bd6 (26...Qe1!? 27.Kh2 Bd6 28.f4–+) 27.g3 Nf6 (better 27...Ne5 28.Qb6 Nc4 29.Qd8 Kg7–+) 28.Qb6 Kg7 (28...Bf8 29.Qb8 Qd3 30.b6 Qb1 31.Kh2=+) 29.Qd8 Qc1 30.Kg2 Be5 31.b6 (31.Qd3 h5–+) 31...Qb2 (better 31...Qc4!? 32.b7 Qa6 33.Bf3–+) 32.b7 Nh5 (32...h6!? 33.Qa5–/+) 33.Kf3–/+ Nf6 (33...Qa1 34.Kg2 Qa7–/+) 34.g4?? (34.Kg2 h5 35.Qa5–/+) 34...h5 (34...h6 35.Bb5 Qb1 36.b8Q Bb8 37.Qb8 Qh1 38.Ke2 Qh3 39.Qf4–+) 35.g5 (better 35.gh5!? gh5 36.Bb5=+) 35...Nh7–+ 36.Bb5 Qb1 37.h4? (better 37.Ke2 Qc2 38.Kf1–+) 37...Qh1 38.Ke2 Qh4 (better 38...Qb7 39.f4 Qg2 40.Kd3 Bb2–+) 39.b8Q (39.b8R Bb8 40.Qb8 Qg5–+) 39...Bb8 40.Qb8 Qg5 41.Qc7 Qf6 (better 41...h4–+) 42.Qc5–/+ h4 43.Qc6 (43.Bc6!?–/+) 43...Ng5 44.Qg2?? (better 44.Qc5–+) 44...h3 45.Qg3 (45.Qh1 Qb2 46.Kd3 e5–+) 45...Qf5 (45...Qb2 46.Kd3 Qb1 47.Ke2 Qc2 48.Ke1 Ne4 49.Qe5 Kh7 50.Qe4 Qe4 51.Be8 h2 52.Bd7 h1Q 53.Kd2 Qc4 54.Be6 Qhc1) 46.c5 (46.Bc6 Qc2 47.Ke1 Qc1 48.Ke2 Qc4 49.Kd1 Qc6 50.Qe5 f6 51.Qb8–+) 46...Qc2 47.Kf1 Qc5 (47...Qd1) 48.Bd3–+ (48.Bd3 Qc1 49.Ke2 Qb2 50.Kf1–+). BeepBeepImAJeep (2720) – Hausigel (2715), lichess.org, 2020.

  7.c4 Qa5 8.Bf6+= gf6 9.e3 Qa1 (9...d5 10.cd5 ed5 11.Nc3+=) 10.Nf3+= d5 (10...Rg8 11.Nc3 Qd1 12.Kd1+=) 11.Be2 (11.Qc2 dc4 12.Bc4 f5+=) 11...Nd7 (11...dc4 12.Bc4 Nd7 13.0-0+=) 12.cd5+/– ed5 13.Qc2 Ne5 (13...Nb6!?+=) 14.0-0+/– Bd6 (better is 14...Be6!?+/–) 15.d4+- Nf3 16.Bf3 Be6 (16...Qa5 17.Rc1+-) 17.dc5 Be5 18.c6 (better is 18.Rc1+-) 18...Kd8? (18...0-0+-) 19.cb7 Ke7 20.Bd5! Bd5 21.Qc5 Ke6? (21...Bd6 22.Qd5 Qe5+-) 22.Qc8 Rc8 (22...Ke7 23.Qh8 Qa7+-) 23.bc8Q (worse is 23.bc8R Qb2–+) 23...Ke7 24.b6 (better is 24.Qc5 Ke6 25.Rd1 Qa8+-) 24...Qb2 (24...Qa5 25.f4 Qa2 26.Qg8+-) 25.Qc5 Ke6 26.Qc8 (26.Rd1 Qb3 27.Qc8 Ke7+-) 26...Ke7 27.Qc5 Ke6 28.Rd1 Qb3 29.Qc8 Ke7 30.Qc5 (30.Qc1 Bb7 31.Qa3 Qa3 32.Na3 Be4+-) 30...Ke6 31.Qc8 Ke7 32.Qc1 Kf8 (32...Bb7 33.Qa3 Qa3 34.Na3 h6+-) 33.Qc5 Kg7 34.Qd5 Qb6 35.Nd2 Qc7 (35...Qe6 36.Nc4 h6 37.e4+-) 36.f4 (36.Nf3 h6+-) 36...Qc2 (36...Bc3 37.Ne4 Qb6 38.Nd6 Qe3 39.Kh1+-) 37.Ne4 (37.Ne4 Bc7 38.Ng3+-) 1–0. DEFFM – GuestJBSP, freechess.org, 2018.

  7.c4 b6 8.e3 Bb7 9.Nf3 Be7 10.Be2 0-0 11.0-0 d5 12.d4 dc4 13.Bc4 Nbd7 14.Nbd2 cd4 15.Nd4 Qa8 16.N2f3 Rc8 17.Be2 (17.Qe2 Qa4 18.Bd3 Bd6=) 17...Nc5 18.Bb2 Nce4 (18...Na4 19.Qa1=+) 19.Qb1 (19.Ne5 Bd6 20.Nec6 A) worse 20...Bc6 21.Nc6 (21.bc6?! Be5=) 21...Rc6 22.bc6 Qc6 23.f3+-; B) 20...Qa2+=) 19...Nc3 20.Bc3 Rc3 21.Rc1 Rc1 22.Qc1 Bc5 23.h3 (23.Qf1 Qe8=) 23...Ne4 24.Bf1 Bd5 (24...Qa2 25.Qc2 Qc2 26.Nc2=) 25.Qc2 (25.Bc4 Bc4 26.Qc4 Qa1 27.Qf1 Qb2=) 25...h6 26.Qd3 (26.Bd3 Bd6=+) 26...Nf6 (26...Qa2 27.Qc2=+) 27.Ne5 Be4 28.Qc3 Qd5 (28...Bd6 29.Ndc6=) 29.Nec6 (29.Nb3 Bb4 30.Qb4 Qe5=) 29...Qg5 (29...Qd6=) 30.f3 (better 30.Nb3!?=) 30...Bd5 31.Kh1 Nh5 32.e4?? (better 32.Kg1–/+) 32...Ng3–+ 33.Kg1 (33.Kh2 Bc6 34.Bc4 Qf4–+) 33...Bc6 34.bc6 (34.Kf2 Be4! 35.Ke1 Bd5–+) 34...Qe5 (34...Nf1 35.c7 (worse 35.Kf1 Bd4 36.Qd4 Qb5 37.Ke1 Qc6–/+) 35...Ne3 36.c8Q Kh7 37.Qd2 Bd4 38.Kh1+-) 35.f4 (35.Kf2 Ne4! 36.fe4 Bd4 37.Qd4 Qd4 38.Kf3 Qf6 39.Ke2–+) 35...Bd4 36.Kh2 (36.Qd4 Qd4 37.Kh2 Nf1 38.Kh1 Ng3 39.Kh2 Ne2 40.h4 Qf2 41.c7 Qh4) 36...Nf1 37.Kh1 Bc3 (37...Qf4 38.Qg3 Qg3 39.c7 Qh2) 38.fe5–+ Be5 39.Kg1 Ng3 40.Kf2 Ne4 41.Ke3 Nc5 42.g4 Bc7 43.Kd2 Kf8 44.Kc3 Ke7 45.Kc4 Kd6 46.Kb5 e5 47.h4 e4 48.Kc4 e3 49.Kc3 b5 50.Kd4 b4 (50...e2 51.Kc3 e1Q 52.Kc2 Qe2 53.Kb1 Nd3 54.g5 Qb2) 51.Ke3–+ b3 52.Kd2 Kc6 53.Kc3 Kd5 54.g5 Be5 55.Kd2 hg5 56.h5 Ke4 57.Ke2 Kf5 (57...b2 58.Kf2 b1Q 59.h6 Qc2 60.Kg1 Kf3 61.hg7 Qd1) 58.Kd2 Kg4 59.h6 gh6 60.Ke3 h5 (60...b2 61.Kf2 b1Q 62.Ke2 Bc3 63.Kf2 Qe1 64.Kg2 Bd4 65.Kh2 Qg1) 61.Kf2 (61.Kd2 f5 62.Ke1 f4 63.Ke2 b2 64.Kf1 b1Q 65.Ke2 f3 66.Kd2 Qd3 67.Ke1 Qe2) 61...h4 (61...Bd4 62.Ke2 b2 63.Kd1 b1Q 64.Ke2 Qc2 65.Ke1 Nd3 66.Kf1 Qf2) 62.Kg2 h3 (62...b2 63.Kf2 b1Q 64.Ke2 f5 65.Kf2 Bg3 66.Kg2 h3) 63.Kh1 (63.Kg1 b2 64.Kf2 b1Q 65.Ke2 Bc3 66.Kf2 Qe1) 63...b2 64.Kg1 b1Q (64...Kf3 65.Kf1 b1Q) 65.Kf2 Qc2 (65...Bg3 66.Ke3 Qd3) 66.Ke3 Qd3 (66...Qd1 67.Kf2 Bd4) 67.Kf2 Qf3 68.Ke1 (68.Kg1 h2) 68...Bg3 (68...Bc3) 69.Kd2 Qd3 (69...Bf4 70.Ke1 Nd3) 70.Kc1 Bf4 71.Kb2 Qe3 (71...Be5 72.Kc1 Nb3) 72.Kc2 (72.Ka1 h2 73.Kb2 Qb3 74.Ka1 h1Q) 72...h2 (72...Qb3) 73.Kb2 h1Q 74.Ka2 (74.Kc2 Qhc1) 74...Qg2 (74...Qb3) 75.Kb1 Qeg1 (75...Qe1) 0–1. BeepBeepImAJeep (2605) – TeHarePolloFrito (2175), lichess.org, 2017.

  7.c4 b6 8.e3 d5 9.Nf3 Bb7 10.Be2 dc4 11.Bc4 Be7 12.0-0 Nbd7 13.h3 (13.d4 0-0=) 13...Qa8+= 14.Nc3 g5 (14...Bf3 15.gf3 Ne5 16.Be2=) 15.Ne1 (15.d3 Bf3 16.gf3 Ne5=) 15...h5 (15...g4 16.h4=) 16.Qa4 (16.d3 Bd6=) 16...Qb8 (16...Qa4 17.Na4 g4 18.h4+=) 17.Ne2 Rg8 18.g3 (18.d4 g4 19.hg4 hg4+= (worse is 19...Rg4 20.Qc2+=)) 18...h4 Black gets the initiative 19.Bb2 (better is 19.g4!?+=) 19...Ne4 20.g4 (better is 20.Qc2!? hg3 21.f3–/+) 20...Nd2–+ 21.Qc2 (21.Nc1 Bd6 (21...Nf1?! 22.Bf1 f5 23.Bg2–+) 22.e4 Bh2 23.Kh1 Be5 (worse is 23...Be4 24.Ng2–+) 24.Be5 Qe5–+) 21...Nf1 22.Kf1 Bf6 (22...Qh2 23.Ng1–+) 23.Ng1 (23.Kg1 Bb2 24.Qb2 Ne5–+) 23...Bb2 24.Qb2 Bd5 (24...Qh2 25.Qc2–+) 25.Bd5 ed5 26.Qd2 Qb7 27.f3 (27.Nef3 Nf6–+) 27...Ne5 28.Kf2 (28.Ne2 Nc4 29.Qd3 Rg6–+) 28...Rg6 29.f4 Nc4 30.Qc2 Re6 31.Ng2 gf4 32.ef4 Nd6 (32...Qd7 33.Qd3–+) 33.Nh4 Ne4 (33...Qd7 34.Nf5 Nf5 35.Qf5–+) 34.Kg2 d4 35.Kh2 (35.Ngf3 Nd6 36.Qh7 Re2 (36...Nb5?! 37.Qg8 Kd7 38.Qf7 Re7 39.Qf5 Kc7 40.Qf8–+) 37.Kf1 Qe4 38.Qh8 Kd7–+) 35...Qc7 36.Nf5 (36.Ne2–+) 36...Qf4 37.Kg2 Kf8 38.Ne2 (38.Qa2–+) 38...Qf2 39.Kh1 Nc3! (39...Nc3 40.Qc3 Re2 41.Qc5 bc5 42.Nd4 Qe1) 0–1. Hasler,Ulrich – Trneny,Rudolf, corr ICCF III–839, 1991.

  7.c4 b6 8.e3 d5 9.Nf3 dc4 10.Bc4 Be7 11.Nc3 (11.d4 Bb7=) 11...0-0 12.0-0 Bb7 13.Bb2 (13.d4 Qc7 14.Ne5 cd4 15.ed4 Rc8=+) 13...Nd5 (13...Bf3 14.Qf3 Qd2 15.Ba1=+) 14.Nd5= ed5 15.Be2 Bf6 16.Qc2 (16.d4=) 16...c4 (better 16...d4!? 17.Rb1 Re8=) 17.d3+- Qc7? (better 17...Bb2!? 18.Qb2 Nd7+-) 18.Bf6+- gf6 19.Nd4 (19.Rc1 Rc8+-) 19...Nd7 (19...Rc8 20.Rc1+-) 20.dc4 dc4 21.Bc4 Rc8 22.Bf7! Kf7 23.Qh7 Ke8 24.Nf5 Ne5?? (better 24...Qc5+-) 25.Qg8 Kd7 26.Rd1 Qd6 27.Qg7 (27.Nd6 Rg8 28.Nb7 Kc7+-) 27...Ke6 28.Rd6 Kf5 29.Qf6 Ke4 (29...Kg4 30.h3 Kh5 31.Qh6) 30.Qf4 (30.Rd4) 1–0. GuestPJFV – planetZ, freechess.org, 2019.

  7.c4 b6 8.Be5 d6 9.Bg3 Nh5 10.Nc3 Ng3 11.hg3 Bb7 12.Nf3 Nd7 13.e3 g6 14.Be2 Bg7 15.Qc2 0-0 16.0-0 Qa8 17.Qb2 Qa5 (17...d5 18.Ra1 Qb8 19.cd5 Bd5 20.Qc2+=) 18.Ra1= Qb4 19.Qc2 Ra8 20.Ra8 Ba8 21.Qd3 Bf8 22.e4 Qa3 23.Qe3 Bb7 24.Qf4 Qa8 25.Ng5 Ne5 26.Nf3 Bg7 27.Ne5 (27.Qh4 Nf3 28.Bf3 h6+=) 27...Be5–/+ (worse is 27...de5 28.Qe3=) 28.Qh4 Qa1 29.Bf1 Qe1 (29...Bc3?! 30.Qd8 Kg7 31.dc3 Be4 32.Qd6 Qc3 33.Qb6=) 30.Qe7 0–1. Buysschaert,R (1965) – Dutreeuw,Marc (2380), Brussels op, 1995.

  7.c4 b6 8.Nf3 d5 9.e3 Bb7 10.Be2 Be7 11.0-0 0-0 12.d3 Nbd7 13.Nbd2 Qc7 14.Qc2 Ra8 15.Bc3 Ne8 16.Ra1 Ra1 17.Ba1 Nd6 18.Qa2 Bf6 19.Bf6 Nf6 20.Qa1 Nd7 21.Ne5 Ne5 22.Qe5 Nb5 23.Qc7 Nc7 24.Bf3 f5 25.d4 Kf7 26.dc5 bc5 27.g3 Ke7 28.cd5 ed5 29.Nb3 Kd6 30.Kf1 g5 31.h3 Ba6 32.Ke1 Bd3 33.Kd2 Be4 34.Be4 fe4 35.Kc2 h5 36.Nd2 Ke5 37.Nb3 Ne6 38.Kc3 h4 39.g4 c4 40.Nc1 Nc5 41.Kc2 Nd3 42.Nd3 ed3 43.Kd2 d4 44.f3 c3 0–1. hal1958 – Caissa, playchess.de, 2002.

  7.c4 d5 8.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.c4)

  7.c4 d5 8.e3 Bd6 9.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4).

  7.c4 d5 8.e3 Bd6 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0 10.Be2 Nbd7)

  7.c4 d5 8.Nf3 Nbd7 9.d3 Bd6 10.Nbd2 b6 11.g3 0-0 12.Bg2 Bb7 13.0-0 d4 14.Qb3 Qc7 15.Bb2 Ra8 16.Ra1 Ra1 17.Ba1 g6 18.Bb2 h6 19.Qa2 Qb8 20.Nf1 Be7 21.Bc1 g5 22.h4 g4 23.Ne1 Bg2 24.Kg2 Bf8 25.Nh2 Kh7 26.Kg1 Ne5 27.Bf4 Bd6 28.Ng2 Nfd7 29.Qd2 Qf8 30.Qb2 f5 31.Qa3 Kg6 32.Nf1 Qb8 33.Qc1 Qh8 34.Qa1 Qg8 35.Qc1 Qh7 36.Qa3 Qe7 37.Nd2 Nf6 38.Qa8 Kg7 39.Qc8 Qd7 40.Qa8 Bc7 41.Qb7 Bd8 42.Qa6 Nf7 43.Bb8 e5 44.Kf1 Kg6 45.Kg1 h5 46.f4 e4 47.Be5 ed3 (worse is 47...Ne5 48.fe5 ed3 49.Nf4 Kh6 50.ef6 de2 51.Ne2+/–) 48.ed3 Bc7 (worse is 48...Ne5 49.fe5 Ne8 50.Nf4 Kh7 51.Nh5+/–) 49.Bf6 Kf6 50.Kf2 1–0. pcmvr (2830) – acidtest, net–chess.com, 2015.

  7.bc6 dc6 8.Nf3 Bd6 9.e3 0-0 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Qc7 12.c4 c5 13.d4 cd4 14.ed4 b6 15.h3 Bb7 16.Nbd2 Rc8 17.Qb3 h6 18.Rb1 Ne4 19.c5 Nd2 20.Nd2 Bf4 21.cb6 Qd6 22.Nc4+= Qc6 23.Bf3 Qc4 24.Qc4 Rc4 25.Bb7 Rc1 26.Rc1+= Bc1 27.Bc6 Nb6= 28.Bc3 Ba3 29.Kf1 Nc8 30.Ke2 Ne7 31.Be4 f5 32.Bf3 g5 33.g4 Kf7 34.Kd3 Kg6 35.Kc4 Bd6 36.Bb4 Bb4 37.Kb4 Kf6 38.Kc5 fg4 39.hg4= e5?? 40.d5+- Nc8 41.Be4?? Ke7+=. godoyov – Fournier,Frederic (1605), Active, 2006.

  7.bc6 Nc6 8.e3 d5 9.Nf3 Bd6 10.Nc3= e5 11.Nb5 Bb8 12.Be2 0-0 13.0-0 Re8 14.d3 Qe7 15.Nd2 d4 16.c4 de3 17.fe3 Qc5 18.Rf3 e4 19.de4 Bg4 20.Rf2 Qh5 21.g3 Be5 22.Be5 Be2 23.Qe2 Qe5 24.Qf3 Qc5 25.h3 Ne5 26.Qe2 Nfd7 27.Nd4 Nb6 28.Nf5 Rd8 29.Rf1 g6 30.Nh6 Kg7 31.Ng4 Ng4 32.hg4 Qc7 33.Qf2 Kg8 34.c5 Na4 35.c6 bc6 36.Nc4 Nc5 37.e5 Rf8 38.Qf6 Ne6 39.Rf2 Qd7 40.Nd6 h6 41.Kh1 Ng5 42.Rh2 Qd8 43.Rh6 Qf6 44.ef6 Rd8 45.Nc4 Re8 46.Rh2 Ne4 47.Kg2 Nf6 48.Kf3 Ng4 49.Rd2 Ne5 50.Ne5 Re5 51.g4 Rc5 52.Rd8 Kg7 53.Kf4 Kf6 54.Re8 g5 55.Kf3 Rc3 56.Kf2 Kg7 57.e4 Rc4 58.Ke3 f6 59.Re7 Kg6 60.Rc7 Rc3 61.Kf2 c5 62.Rc6 Kf7 63.Rb6 c4 64.Rc6 Ke7 65.Ke2 Rg3 66.Rc4 Rg4 67.Ra4 Kf7 68.Ke3 Rg3 69.Kf2 Rh3 70.Ra7 Ke6 71.Rb7 Ke5 72.Re7 Kf4 73.Re6= Rf3 74.Kg2 Ke3 75.Re8 Kf4 ½–½. pierre_d – GM_Peter, chessmaniac.com, 2006.

  7.bc6 Nc6 8.e3 d5 9.Nf3 Bd6 10.Be2 e5 11.0-0 e4 12.Nd4 h5 13.h3 Ne5 14.f4 ef3 15.Nf3 Qe7 16.c4 (16.Nc3 Bd7+=) 16...dc4 (16...Nc4 17.Bc4 dc4 18.Qa4 Bd7 19.Qa8 Qd8 20.Qb7=) 17.Qa4 Kf8?? (better is 17...Qd7 18.Qa8 Nf3 19.Bf3 Be7=) 18.Ne5 (better is 18.Be5 Be5 19.Qa8+- (19.Ne5?! Qe5 20.Bc4 h4+/–)) 18...Be5+/– 19.Be5 (19.Qa8!? Ba1 20.Qc8 Ne8 21.Bc4+/–) 19...Qe5+= 20.Bc4 Bh3? (better is 20...h4+/–) 21.Qa8+- (21.gh3?! Qg3 22.Kh1 Qh3 23.Kg1 Qg3 24.Kh1 Qh3 25.Kg1 Qg3 26.Kh1 Qh3=) 21...Ke7? (21...Qe8 22.Qa3 Qe7 23.gh3 Qa3 24.Na3 Ke7+-) 22.Qb7 (better is 22.Qh8 Bg2 23.Rf2+- (23.Kg2?! Qg5 24.Kf2 Qh4 25.Ke2 Qc4 26.d3 Qg4 27.Rf3 Qg2 28.Rf2 Qg4 29.Kd2 Qg1 30.Rf6 Kf6+=)) 22...Bd7+= 23.Qb4 Kd8 24.Qb6 (24.Nc3!?+=) 24...Ke7= 25.Qb4 Ke8 (better is 25...Kd8!?=) 26.Nc3+/– h4? (better is 26...Bc6+/–) 27.Ra1+- Bc6 28.Bb5 Bb5 29.Ra8 (29.Qb5?! Qb5 30.Nb5 Rh5 31.Ra8 Ke7 32.Ra7 Nd7=) 29...Kd7 30.Rh8 Bc6 31.Qh4 g5 (31...Ke7 32.Qb4 Qd6 33.Qd6 Kd6 34.d3+-) 32.Qd4 (better is 32.Qc4!? Nd5 33.Rh6 Ne7+-) 32...Qd4 33.ed4 Ke6 34.d5! Nd5 (34...Bd5 35.Nd5 Combination; 34...Nd5 35.Rg8 Combination) 35.Nd5 Bd5 36.Kf2 f5 37.Rg8 Kf6 38.Rd8 Ke5 39.g3 Kd4 (39...f4 40.Rh8+-) 40.Rf8 Ke4 41.d3! Ke5 (41...Kd3 42.Rf5 Deflection) 42.Ke3 Be6 43.d4 Kd5 44.Kd3 Kd6 45.Rf6 Ke7 46.Rg6 Bf7 47.Rh6 (47.Rg5?! Kf6 48.Rf5 Kf5=) 47...Bd5 48.Ke3 Bf7 49.Ra6 Be6 50.Rb6 1–0. Tagirov,Kajum K (1915) – Morozkin,Nikita, Ufa Cup, 2007.

  7.bc6 Nc6 8.Nf3 d5 9.e3 Bc5 10.Bb5 0-0 11.0-0 Bd6 12.Qe2 Bd7 13.Rc1 Ng4 14.c4 Na5 15.Bc3 Nb3 16.Rc2 Bb5 17.cb5 Qc7 18.d3 Qe7 19.Rb2 Nc5= 20.h3 Nf6 21.Rc2 Re8 22.Ra2 Rc8 23.Bb2 Qd8 24.Nc3 Qc7 25.e4 de4 26.de4 Nfd7 27.Nd1 Ne5 28.Be5 Be5 29.b6 Qb8 30.Rc2 Bf4 31.e5 Nd7 32.Rc8 Qc8 33.Qe4 Bc1 34.Qb4 Qc5 35.Qc5 Nc5 36.Kf1 Na4 37.Ne1 Nb6–/+ 38.Nd3 Ba3 39.Nc3 Nc4 40.Ke2 f6 41.Nb5 Be7 42.Kf3 fe5 43.Ke4 Nd6 44.Nd6 Bd6 45.Ne5 Kf8 46.Nd3 b5 47.f4 Ke7 48.g4 Kf6 49.h4 b4 50.Nc1 g6 51.g5 Ke7 52.Nb3 Kd8 53.Nd4 Kd7 54.Ke3?? Bc5 55.Ke4 Bd4 56.Kd4 e5 57.fe5 Ke6 58.Kc4 Ke5 59.Kb4 Kf4 60.Kc4 Kg4 (60...Kg4 61.Kd4 Kh4–+) 0–1. Pierred (2205) – vinsantopc (2620), Rated game, 5m + 0s, 2005.

  7.e3 Qa5 8.c4 Qa1 9.Nf3 d5 10.Be2 dc4 11.0-0 Nbd7 12.Bc4 Ne5 13.Be2 Nf3 14.Bf3 Qa5 15.Qb3 b6 (15...Bd6 16.Na3-+) 16.Nc3 Qa7 17.Qb2 Qc7 18.Ra1 Bd6 19.Bc6 Ke7 20.Ra8 (20.f4 Rd8-+) 20...Rd8 (20...Bh2 21.Kh1 Bd6 22.Qa1-+) 21.Qa2 Bd7 (21...Bh2 22.Kf1 Bd7 23.Ra7-+) 22.Ra7 Qb8 (22...Bh2 23.Kh1 Qe5 24.Bf3-+) 23.Qa6? (23.f4 Kf8 24.Rb7-+) 23...Bh2 24.Kh1 Be5 25.Na4 Bc7 (better 25...Qd6 26.d4 cd4-+) 26.Rb7 (26.Bd7 Nd7 (26...Kd7?! 27.Rb7=; 26...Rd7?! 27.Ra8-/+) 27.Rb7 Qc8 28.Nb6 Bb6 (28...Nb6?! 29.Qb6 Rd7 30.Qc5 Ke8 31.Qc6-+) 29.Qb6 Qa8-+) 26...Qc8 (better 26...Bc8 27.Rb8 Rd2-+ (27...Ba6?! 28.Rd8 Bb5 29.Rc8 Bc6 30.Rc7 Kd6 31.Ra7-/+)) 27.Nb6 Bb6 28.Qb6 Ke8 (better 28...c4-+) 29.Qa7 h5 30.Qc5 h4 31.Qa7 Ng4? (31...Kf8 32.Rc7 Qb8 33.Qb8 Rb8 34.Bd7 Nd7 35.Rd7 Rb5 36.Kh2=) 32.Kg1 (32.Rc7 Qb8 33.Bd7 Kf8 34.b6 Nf2 35.Kg1+-) 32...Bc6?? (better 32...Nf6+=) 33.Re7 Kf8 34.Rf7 Kg8 35.Rg7 Kh8 36.Rh7 Kg8 37.Qg7 1-0. Bostonbliz (2525) - zsolti_83 (2640), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  7.e3 b6 8.c4 Bb7 9.Nf3 g6 10.Qa4 Bg7 11.Be2 0-0 12.Qa7 Qc8 13.Bf6 Bf6+= 14.Qb6 Bd8 15.Qd6 1–0. pcmvr (2875) – vanadis (2405), net–chess.com, 2008.

  7.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5).

  7.e3 d5 8.c4 b6 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Bd6 11.0-0 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0 10.Be2 Nbd7 11.0-0 b6)

  7.e3 d5 8.Nf3 Bd6 9.c4 b6 10.Be2 0-0 11.0-0 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0 10.Be2 Nbd7 11.0-0 b6).

  7.e3 d5 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0 10.Be2 Nbd7 11.0-0)

  7.Be5 d6 8.Bb2 Nbd7 9.Nf3 d5 10.c4 Bd6 11.e3 b6 12.d3 Bb7 13.Nbd2 0-0 14.Be2 Qc7 15.g3 Ra8 16.0-0 h6 17.Qc2 Ne8 18.Rc1 Be7 19.d4 Nd6 20.dc5 Nc5 21.cd5 Bd5 22.e4 Bb7 (worse is 22...Nde4 23.Ne4 Be4 24.Qe4 Qg3 25.hg3 Ne4 26.Bd4+-) 23.Nd4 Qd7 (23...Nde4? 24.Ne4 Be4 25.Qe4 Qg3 26.hg3 Ne4 27.Bf3+-) 24.e5 Nf5 25.Nc6 Bg5 26.f4 Be7 27.Bf3 Ne3 28.Qc3 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Schibuola,Francesco (1855), WC–2010–S–00006, 2007.

  7.Nf3 Be7 8.e3 d5=+ 9.Be2 0-0 10.0-0 Nbd7 11.Ne5 Qc7 12.f4 c4 13.Bd4= Ne5 14.Be5 Qc5 15.Nc3+= Bd7 16.Bd4 Qb4 17.Qb1 Qd6 18.d3 cd3= 19.cd3 Rc8 20.Rc1 Ne8 21.Be5 Qa3=+ 22.Qa1 Qa1–/+ 23.Ra1 f6 24.Bd4 Bb4 25.Nd1 Rc2 26.Bh5 g6 27.Bg4 h5 28.Bf3 Kf7 29.b6 Nd6 30.Rb1 Bd2 31.Rb2 Ba4 32.g4 hg4 33.Bg4 Nb5 34.Bc5 Rc5 35.Rd2 Rc6 36.Rb2 Bd1 37.Bd1 Rc1 38.Rb5= Rd1 39.Kf2 Rd2 40.Kf3 Rd3 41.Rc5 e5 42.Ke2 Rb3 43.Rc7 Ke6=+ 44.Rb7 Kf5 45.fe5= fe5 46.Rd7 Ke4 47.b7= Re3 48.Kd2 Rb3 49.h4 d4 50.Kc2= Rb4 51.Kd2 Rb6 52.Rf7 Rb1 53.Kc2 Rb5 54.Kd2 Rb2 55.Kc1 Rb4 56.Kd2 Rb6 57.Rd7= Rb2 58.Kc1 Rb5 59.Kd2 d3 60.Rh7 Rb2 61.Kc1 Rb4 62.Kd2 Rb3 63.Rg7 Rb6 64.Rh7 Rb5 65.Rd7 Rb2 (65...Rb2 66.Kc3 Rb1=). b4_player (2250) – THE_MONK (1870), GameColony.com, 2003.

  7.bc6 bc6

  8.e3 Qa5 9.Nf3?? Qa1-+ 10.Be2 Qa5 11.0-0 Qd8 12.d3 d6 13.Nbd2 Nbd7 14.c4 Be7 15.Nb3 0-0 16.Nbd4 Qc7 17.Qa4 Bb7 18.Rb1 Ra8 19.Qb3 Rb8 20.Qa2 Bf8 21.h3 g6 22.Qc2 e5 23.Nb3 Bc8 24.Nbd2 Rb1 25.Nb1 d5 26.Nbd2 Qd6 (26...Bd6 27.d4-+) 27.g4 (27.cd5 Nd5 28.Ne4 Qc7-+) 27...h5 (27...h6 28.cd5 Nd5 29.Ne4-+) 28.g5 Nh7 29.h4 Be7 (29...d4 30.Ne4 Qe6 31.ed4 Qg4 32.Kf1 ed4 33.Qa4 Qh3 34.Kg1-+) 30.d4 (30.cd5 Qd5 31.d4-+) 30...Ba6 (better 30...e4 31.Ne1 Qb8-+) 31.c5-/+ Qe6 32.Ba6 Qg4 33.Kf1 e4 34.Ne1 Qh4 35.Ne4? (better 35.Bc8 Qh3 36.Ke2 Qg4 37.f3 ef3 38.Nef3 Ng5 39.Qd1-+) 35...de4 (worse 35...Qe4 36.Bb7 Qe6 37.Qa4 Ng5 38.Qc6 Qh3 39.Ke2-+) 36.d5 (36.Bb7 Nb8 37.Qa4 Ng5 38.Qa8-+) 36...Nc5 (36...Qg5?! 37.dc6 Qc5 38.Qc5 Bc5 39.cd7=+) 37.dc6 (37.Bc4 cd5 38.Bd5 Ng5-+) 37...Na6 38.c7 Nc7! 39.Qc7 Bf8 (better 39...Qg5 40.Qb7 Qe5-+) 40.Ng2 (40.Qf4 Qf4 41.ef4 Bd6-+) 40...Qg5 (better 40...Qh1 41.Ke2 Qg2 42.Qg3 Qg3 43.fg3 Ng5 44.Kf2-+) 41.Nf4 Nf6 42.Qb7 (42.Nh3 Qg4 43.Ng1 h4-+) 42...h4 (better 42...Qh4 43.Qb2-+) 43.Ke2 (43.Qc8-+) 43...Qg4 44.Kd2 h3 45.Qb1 (45.Nh3 Qh3 46.Qb5-+) 45...h2 46.Qh1 Qg1 47.Qh2 Qh2 48.Ke2 Ng4 49.Kd2 Qf2 50.Kc3 (50.Ne2 Qe3 51.Kd1 Qd3 52.Ke1 Bb4 53.Kf1 Qf3 54.Kg1 Bc5 55.Nd4 Bd4) 50...Qe3 51.Nd3 (51.Kc2 Ba3 52.Kd1 Qd4 53.Kc2 Qb2 54.Kd1 Ne3 55.Ke1 Bb4) 51...Qd3 52.Kb2 e3 (52...Qd2 53.Kb3 f5 54.Kc4 Qd3) 53.Ka2 (53.Ka1 Qa3 54.Kb1 Qb3 55.Kc1 Ba3) 53...e2 (53...Qc2 54.Ka1 Bg7) 54.Kb2 e1Q 55.Ka2 Qee2 (55...Qee2 56.Ka1 Bg7; 55...Qeb1) 0-1. javirod1983 (2295) - zsolti_83 (2410), Rated Bullet game, lichess.org, 2017.

  8.e3 d5 9.Nf3 Bb4 10.Bc3 Qe7 11.Bb4= Qb4 12.Nc3 Ba6 13.Ba6+= Na6 14.Qa1 Qb7 15.0-0+/– 0-0 16.Rb1 Qa7 17.Qa4 Ra8 18.Qc6 h6?? 19.Ra1+- Ne8 20.Nb5 Qc7 21.Qa8 (21.Qa8 Qd7 22.Qa6+-; 21.Ra6?? Qc6 22.Ra8 Qa8–+) 1–0. Anonymous – isri, internet, 2011.

  8.e3 d5 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Bd6 11.c4 0-0 12.0-0 Ba6 13.cd5 ½–½. Lorenc,Tomas (2100) – Skliba,Martin (2230), 40th Vsetin Open, 2015.

  8.e3 d5 9.f4 Nbd7 10.Nf3 Be7 11.Bd3 0-0 12.0-0 Qc7 13.Qe1 Ne4 14.Nc3 Ndc5 15.Be2 Nd6 16.Nd1 (16.Nd4 Ba6+=) 16...f6 17.d3 (17.Bd4 Nf5+=) 17...Bd7–/+ 18.Nd4 Rb8 19.Nf2 Ra8 (19...Na4 20.Bg4 f5 21.Bf3–/+) 20.Bg4 Nf7 21.Nf3 Ra2 22.Qb1 Ra6 23.c4 Nh6 24.Bh3 dc4 25.dc4 Nf5 26.Bd4 Ra3 (26...Nd4?! 27.ed4 Nb7 28.Re1+=) 27.Re1 Bf8 (worse is 27...Nd4 28.ed4 Qa7 29.Kf1+= (29.dc5? Bc5 30.Rd1 Bf2 31.Kh1 Be3–+)) 28.Qd1 Bc8 29.Qe2 Qa5 (worse is 29...Nd4 30.ed4 Nb7 31.Be6 Be6 32.Qe6 Qf7 33.f5+/–) 30.Rb1 Ra2 31.Qe1 Qe1 32.Ne1 Ba6 33.Rb8 Nd4 34.ed4 Re2 35.Nf3 Kf7 36.Rf8 (36.g3 Nd7 37.Bf1 Rc2+=) 36...Kf8–/+ 37.dc5 Bc4 38.Nd1 (38.Bg4 f5 39.Bh3 h5–/+) 38...Ke7 39.Bg4 (39.g3 Bd5 40.Nc3 Rc2 41.Nd5 ed5–/+) 39...Bd5 (39...f5 40.Bh3–/+) 40.Nc3 (40.Kf1!? Rc2 41.Ne3 Rc5 42.Nd4–/+) 40...Rc2–+ 41.Nd5 ed5 42.Bf5 (42.h4 Rc5 43.h5 g6–/+) 42...Rc1–+ (42...Rc5?! 43.Bh7 Ra5 44.g3–/+) 43.Kf2 g6 44.Bd3 Rc5 45.Ke3 (45.h4 Rc3 46.Ke2 c5–+) 45...Ra5 46.Nd4 (46.h4 Ra3–+) 46...Kd6–+ 47.Nc2 (47.Kd2 Ra1 48.Nf3 c5–+) 47...c5 48.Be2 (48.Bf1 d4 49.Kd2 Kd5–+) 48...Ra4 Black intends c4 49.g3 (49.Bf3 Rc4 50.Ne1 Rb4–+) 49...Ra2 50.Bd1 (50.Kd3 c4 51.Kc3 Kc5–+) 50...Rb2 51.Kd3 (51.h4 Rb3 52.Kf2 d4–+) 51...c4 52.Kd4 (52.Kc3 Rb3 53.Kd2 d4–+) 52...f5 53.Kc3 (53.h3 Rb3 54.Be2 Rg3–+) 53...Rb3 54.Kd2 d4! 55.Kc1 (55.Nd4 Rd3 Double attack (55...Rd3 Decoy)) 55...Kc5 56.Ne1 Ra3 57.Kb2 Ra6 58.h3 (58.Nf3 d3–+) 58...h5 59.Nf3 (59.Bc2 Re6 60.Nf3 Re2–+) 59...d3 60.Kc3 (60.h4 Rb6 61.Kc1 c3–+) 60...Ra1 61.Ne5 (61.Kd2 Kb4 62.h4–+) 61...Rd1 62.Nc4 (62.Nd7 Kd5 63.Nf6 Ke6 64.Kc4 d2–+) 62...Rc1 63.Kb2 Rc4 64.Ka2 (64.Ka3 d2 65.g4 d1Q 66.gh5 Rb4 67.hg6 Qb3) 64...d2 65.Kb3 (65.g4 d1Q 66.gh5 Rb4 67.hg6 Qa4) 65...d1Q 66.Kb2 Qd3 (66...Qc2 67.Ka3 Ra4) 67.h4 (67.Ka2 Rb4 68.g4 Qa6) 67...Rc2 (67...Rc2 68.Ka1 Qd1) 0–1. Wantoch_Rekowski,Jacek (2245) – Vonhoff,Joerg (1930), WS/M/147 ICCF, 2008.

  8.e3 Ne4 9.Nf3 Qa5 10.Bc3 Nc3 11.Nc3 Bb4 12.Ne4 0-0 13.Be2 Qd5 14.Nc3 Bc3=+ 15.dc3 Qd1 16.Bd1 Ba6 17.Be2= Be2 18.Ke2 d5 19.Kd3 Nd7 20.Nd4 Ne5 21.Kd2 c5 22.Nf3 Ng4 23.Ke2=+ Ra8 24.h3 Nf6 25.Nd2 Ra2–/+ 26.Rb1 g6 27.Kd1 Ra3 28.Rb3 Ra1–/+ 29.Ke2 Rc1 30.Rb2 Rg1 31.Kf3 Rd1 32.Ke2= Rg1 33.Kf3 h5 34.g3 Rh1 35.Kg2 Rd1–/+ 36.Nf3 c4 37.Nd4 Ne4–/+ 38.Kf3? Rd2 39.Ne2 Ng5 (39...Ng5 40.Kg2 Re2–+) 0–1. tanto (1615) – bigal (1825), net–chess.com, 2002.

  8.e3 Be7 9.Nf3 0-0 10.Be2 Ba6 (10...d6 11.Nc3=) 11.0-0 Qa5 12.Nc3 (12.Bd4 c5 13.Bc3 Be2 14.Qe2 Qa4 15.Bf6 Bf6=) 12...d5 13.Ba6 (13.Nd4 Qc7+=) 13...Na6+= 14.Ne2 Nb4 15.Ne5 (15.Bf6 Bf6 16.c3 Nd3+=) 15...Rc8 (15...Qc7 16.d3+=) 16.Bc3 (16.c3 Na6=) 16...Ne4 (16...c5 17.f4+=) 17.Nd4 (better is 17.f4+=) 17...Qa4 (17...Bd6 18.Ne6 Nc3 19.dc3 Be5 20.cb4 Qb4 21.Nd4+=) 18.Qa1 (18.Qh5!? g6 19.Qf3+=) 18...Nc3 (18...Na2 19.Bb2 Nd2 20.Rd1–/+) 19.dc3 Na2 (19...Qa1 20.Ra1 c5 21.Ndf3=) 20.Nec6= Bd6 (20...Bf6 21.Qb2 e5 22.Qb7=) 21.Qb2 (better is 21.Rb1=) 21...e5 (better is 21...Qc4!?=) 22.Qb7+/– Threatening mate... how? 22...Ra8? (22...Qa8!? 23.Qa8 Ra8+/–) 23.Nf5 (better is 23.Nb5!? Bc5 24.Ne5 Rf8+-) 23...Bf8 24.Ne5 Ra7 25.Qd5 Nc3 26.Qd3 Rc7 27.g3 (27.Qd8 Ra7+-) 27...Ne4 (27...Qa5 28.Nd7 Rc8 29.Nf8 Rf8 30.Ne7 Kh8 31.Qc4+-) 28.Nd4 (28.Qd8 Ra7+-) 28...Qa8 (28...Nc3 29.Qf5+-) 29.Rb1 g6 (29...Rc3 30.Qe2+-) 30.Nec6 (30.Ndc6 Rc6 31.Qe4 Ra6 32.Qa8 Ra8+-) 30...Nc5 31.Qb5 Rb7 32.Qf1 Rc7 (32...Rb1 33.Qb1 Qe8 34.Qb8 Qb8 35.Nb8+-) 33.Rb8 Qa4 34.Qb5 Qa1 (34...Qb5 35.Rb5 Ne6+-) 35.Kg2 Do you see the mate threat? 35...Nd7 36.Ne7 Kg7 37.Re8 (better is 37.Qg5 Nb8 38.Qe5 f6 39.Ndf5 gf5 40.Nf5 Kg6 41.Nh4 Kg7 42.Qa1 Nc6+-) 37...Ra7 38.Nec6 (38.Qg5 Ra8 39.Nef5 Kh8+-) 38...Ra8 39.Ra8 (39.Nd8 Ra7 40.Qd5 Nf6 41.N8e6 fe6 42.Ne6 Kf7 43.Rf8 Ke7 44.Qc5 Ke6 45.Qb6 Ke7 46.Rf6 Qf6 47.Qa7 Kf8 48.Qb8 Kg7 49.Qc7 Kg8 50.Qc4 Kf8+-) 39...Qa8 40.f3 (40.Qd5 Nf6 41.Qg5 Nd7+-) 40...Nf6 (40...Qa3 41.Qd5 Nf6 42.Qb3+-) 41.g4 (41.e4 Nd7+-) 41...Bd6 (41...Qc8 42.g5 Nd7 43.Qd5+-) 42.e4 (42.Qg5 Ne8+-) 42...Bf4 43.e5 Ne8 44.Qd5 Be3 (44...Qb7 45.e6 Bd6 46.Nb5+-) 45.Qd7 Qa1 46.Ne6 (46.Qe8?! Qg1 47.Kh3 Qf1 48.Kg3 Qf2 49.Kh3 Qf1 50.Kg3 Qf2 51.Kh3 Qf1=) 46...Kh6 Threatening mate: Qg1 47.g5! Kh5 (47...Bg5 48.Qf7) 48.Nf4! Kg5 (48...Bf4 49.Qg4 A double attack) 49.Nh3 Kh6 50.Qf7 (50.Nd8 Qd4 51.e6 Qc4 52.Nf7 Kh5+-) 50...Qc3 51.Ne7 Threatening mate... how? (51.Qe8?! Qd2 52.Kg3 Kh5=) 51...Qd2? (51...Ng7 52.Ng8 Kh5+-) 52.Kg3 Qe1 (52...Bg5 53.Ng8 Kh5 54.Qh7 Bh6 55.Nh6 Qe1 56.Kg2 Qd2 57.Nf2 Qh6+-) 53.Kg4 Qb4 54.c4 Nf6 55.ef6 (55.ef6 Qc4 56.Qc4 g5 57.Qc2 Bd4 58.Ng8) 1–0. Lorenc,Tomas – Hajek,Jan, CZE–chT2V, 1999.

  8.Nf3 Ba6 9.d3 Qa5 10.Nbd2 d5 11.Bf6 gf6 12.e3 Rg8 13.g3 (13.Nd4 Bb4=) 13...Nd7 (13...Bd6 14.d4=) 14.Bg2 f5 15.0-0 Bg7 16.c4 Ke7 17.Qc2 Rb8 18.Rc1 (18.Nd4!? Bd4 19.ed4+=) 18...Rb2= 19.Qd1 Ra2 20.d4 Qa3 21.Bf1 h6 (21...Qa4 22.Qe1+=) 22.Qe1 Qa5 23.cd5 cd5 24.Ba6 Qa6 25.Nb1 Kd8 (25...Rb2 26.h3+=) 26.Kg2 (26.Nc3 Ra3+=) 26...Bf8 27.Nc3 Ra3 (27...Bb4 28.Rb1 Bc3 29.Qc3=) 28.Qd1 (28.Ne2 Ra2 29.Nfg1 Ke8+=) 28...Bd6 29.Ne1 Ke7 30.Nb1 Ra2 31.Nc2 Nf6 32.Nc3 Rb2 33.Rb1 Qb7 34.Rb2 Qb2 35.Ne2 Nd7 36.Ne1 Nb6 37.Nd3 Qb5 38.h3 Nc4 39.Nc3 Qb8 40.Qa4. mrkt – „Tschigorin“, ChessWorld.net, 2003.

  8.Nf3= Ba6 9.d3 d5 10.Nbd2 Bb4 (10...Bd6 11.e4 Bc5 12.Nb3=) 11.e3 0-0 12.Be2 Nbd7 13.0-0 Qc7 14.c4 Bd6 15.Qc2 Ra8 16.Bc3 (16.Rb1 e5=) 16...Bb7 (16...Ng4 17.h3 Nh2 18.Ra1 Nf3 19.Nf3=) 17.Bf6 Nf6 18.c5 Be7 19.d4 Nd7 (19...Ra7 20.Rb1=) 20.Rb1 h6 (20...Bf6 21.Bd3 h6 22.e4=) 21.Bd3 (21.Qb2 Ra7=) 21...Ra7 (21...Bf6 22.Nb3=) 22.e4 (22.Nb3 e5 23.Bh7 Kh8=) 22...de4 23.Ne4 Bc8 24.Qe2 Ra4 25.Ned2 (25.Ng3 Bf6+=) 25...Ra2= 26.Bc4 Ra3 27.Re1 White gets kings attack 27...Bf6 28.Be6 (better is 28.Ne4!?=) 28...fe6+= 29.Qe6 White gets strong play along the open e–file 29...Kh7 30.Qf5 (30.Qe4 g6+=) 30...g6 31.Qe6 Bg7 (31...Kg7 32.Ne4 h5+=) 32.Qf7+/– Qa5 33.Re7 Threatening mate... how? 33...Ra1 34.Nf1 Rf1 35.Kf1 Qa1 36.Re1 Qc3 (36...Qa4 37.g4 Nc5 38.Re7+- (38.dc5?! Qg4 39.Re3 Ba6 40.Ke1 Qb4 41.Nd2 Qc5=)) 37.Qe8 (37.g4 Nc5 38.Re7 Ne6+-) 37...Ba6 (37...Qc4 38.Kg1 Qa6 39.Qf7+/–) 38.Kg1 ½–½. Benassi,Aspasio (2155) – Kunzmann,Hector (2270), WC.2005.S.00007, 2003.

  8.Nf3 d5 9.c4=+.

  7.Nf3 d5

  8.c4 Nbd7 9.d3 d4 10.g3 e5 11.Nbd2 (11.Bg2 h6 (11...e4 12.de4 Ne4 13.0-0 f5 14.e3 de3 15.fe3 Ndf6 16.Nbd2 Nd2; 11...Qc7 12.Nbd2 Nb6 13.0-0 Be7 14.Bb2 0-0 15.Qb3 h6 16.Ra1 Be6; 11...Nb6 12.Ne5 Bd6 13.Nf3 0-0 14.0-0 Bg4 15.Nbd2 Re8 16.h3 Bf5; 11...Bd6 12.Nbd2 h6 13.0-0 0-0 14.Qc2 Nb6 15.Nh4 g5 16.Nhf3 Be6; 11...Be7 12.Nbd2 Qc7 13.Bb2 Nb6 14.Qc2 0-0 15.0-0 h6 16.e4 de3) 12.Nbd2 Bd6 13.Qc2 Nb6 14.0-0 0-0 15.Bb2 Bg4 16.Ra1 Qd7) 11...Bd6 (11...Nb6 12.Ne5 Bd6 13.Nef3 0-0 14.Bg2 Qe7 15.0-0 Bf5 16.Re1 Ng4; 11...Be7 12.Bg2 0-0 13.0-0 b6 14.Qc2 Bb7 15.Bb2 Qc7 16.Ra1 Ne8; 11...Qc7 12.Bg2 Bd6 13.Qb3 0-0 14.0-0 b6 15.Bb2 Bb7 16.Ra1 Ra8; 11...h6 12.Bb2 Bd6 13.Bg2 Nb6 14.0-0 0-0 15.Qb3 Bg4 16.Ra1 Qd7) 12.Bg2 0-0 13.0-0 (13.Bb2 h6 14.0-0 Nb6 15.Qc2 Bg4 16.Ra1 Qd7) 13...Ne8 (13...Qe7 14.Re1= (14.Qc2 Nb6 15.Bb2 h6 16.Ra1 Be6) 14...Nb6 15.Ng5 Bg4 16.Nge4 Ne4; 13...Nb6 14.Bb2 Bg4 15.Qc2 Qd7 16.Ra1 Ra8) 14.Bb2 f5 (14...Ndf6 15.Qa4 Nc7 16.Ng5 Bg4) 15.Re1 (15.Qc2 Nef6 16.Ra1 Qe7) 15...Qf6 (15...Nef6 16.e4 fe4) 16.e3 (16.Nh4 Nc7) 16...g5 (16...Nc7+=) 17.ed4 (17.Nb3 Nc7+=) 17...ed4 (17...cd4 18.Nb3 b6 19.Nfd4 ed4 20.Bd4+- (20.Nd4 Be5 21.Bd5 Kh8+-)) 18.Nb3+= f4 19.Nbd4 (19.g4!?+=) 19...g4 (worse is 19...cd4 20.Bd4 Qd8 21.Ng5+/–) 20.Re6 (20.Ne6 Qb2 21.Nf8 Kf8+=) 20...Qg7 21.Qc2 cd4 (worse is 21...gf3 22.Nf5 Rf5 23.Bg7 Ng7 24.Rd6 fg2 25.gf4+-) 22.Nd4 f3?? (better is 22...Ndf6+=) 23.Nf5!!+- (23.Nf5 Rf5 24.Bg7+- (24.Re8?! Rf8 25.Rc8 Be5 26.Rf8 Kf8 27.Be5 Qe5+-)) 1–0. Degterev,Pavel (2530) – Balcazar Novoa,Luis Marcos (2335), Champions League, 2007.

  8.c4 Nbd7 9.d3 Bd6 10.Nbd2 0-0 11.g3 b6 12.Bg2 Bb7 13.0-0 Qc7 14.Bb2 d4 15.Qb3 Ra8 16.Ra1 Ra1 17.Ba1 Qb8 18.Qa2 Qa8 19.Qa8 Ba8 20.h3 Kf8 21.Ne1 Bg2 22.Kg2 Ke7 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Aguilar,Sebastian (2020), WC–2013–P–00012, 2009.

  8.c4 Nbd7 9.d3 Bd6 10.Nbd2 0-0 11.g3 b6 12.Bg2 Bb7 13.0-0 Qc7 14.e3 Ra8 15.Qc2 Qb8 16.Bb2 Ra2 17.Ra1 Ra1 18.Ba1 Be7 19.Qa4 Ne8 20.cd5 ed5 21.e4 Bf6 22.Bh3 Nf8 23.Bf6 Nf6 24.e5 N6d7 25.d4 Ne6 26.Be6 fe6 27.Ng5 Nf8 28.f4 c4 29.Nb1 Qe8 30.Nc3 Qg6 31.Qd1 Bc8 32.Nf3 Bd7 33.Ne1 h6 34.Kg2 Qe8 35.Qa4 Ng6 36.Nf3 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Bancevich,Sergey (2230), CP–2007–P–00034, 2007.

  8.c4 Be7 9.Qc2 0-0 10.d3 Nbd7 11.g3 Ne8 12.Bh3 Qa5 13.Bc3 Qc7 14.0-0 Nd6 15.Nbd2 b6 16.Bb2 Bb7 17.e4 d4 18.Bg2 Ra8 19.Ra1 Ra1 20.Ba1 Bc8 21.Bb2 Qa7 22.Bc1 Ne8 23.Ne1 g5 24.Nb3 f6 25.Nf3 Bd6 26.Bf1 Ng7 27.Qe2 Bb7 28.Ne1 Qa4 29.Qc2 Qa8 30.Bg2 Nf8 31.Qd1 Ng6 32.Qe2 Qa7 ½–½. Degterev,Pavel (2275) – Nap,Pali (1700), BI–2009–P–00026, 2009.

  8.c4 Be7 9.d3 0-0 10.Qc2 (10.e3 Qb6=) 10...Nbd7 (10...d4 11.Bb2+=) 11.g3 d4 (11...Qc7 12.Bg2=) 12.Nbd2 b6 13.Bg2 Bb7 14.0-0 Qc7 15.Bb2 Ra8 16.Re1 (16.e3 e5=) 16...h6 (16...Bd6 17.e3=) 17.Qb3 e5 18.e3 Bd6 19.Nh4 (19.Qc2 Nf8=) 19...g6 (19...Bg2 20.Ng2 Nf8 21.Ra1 Ra1 22.Ba1+=) 20.Ndf3 Qb8 (20...de3 21.Re3 Kg7 22.Qd1=) 21.Bc1 Ng4 (21...Kg7 22.Bb2=) 22.Qb2 (22.h3!? de3 23.hg4 (worse is 23.Be3 Ne3 24.Re3 Qd8+=) 23...ef2 24.Kf2=) 22...de3= 23.Be3 Ne3 24.Re3 (24.fe3 e4 25.de4 Be4=) 24...Kg7 (24...Qa7 25.Re1+=) 25.Bh3= f5 26.Ng6 (26.g4 f4 27.Re1 Qd8+=) 26...Kg6 27.Nh4 Kf7 28.Nf5 Qf8 29.f4 (29.Nd6 Qd6 30.Bd7 Qd7 31.Qe5 Qd6 32.Qf5 Kg7=) 29...ef4 30.gf4 Re8 31.Rg3 The mate threat is Nxd6 31...Nf6 32.Bg2 Bc8 (32...Bg2 33.Qg2 Bf4 34.Qb7 Ke6 35.Ng7 Ke5 36.Ne8 Bg3 37.Nf6 Bh2 38.Kh2 Qf6 39.Qe4 Kd6 40.Qd5 Kc7 41.Kh3=) 33.Bd5 Be6 34.Rg7 Qg7 35.Ng7 Kg7 36.Qg2 Kf7 With the decisive threat Rg8 37.Be6 Ke6 (37...Re6? 38.f5 Bh2 39.Kf1+- (39.Qh2?? Re1 40.Kf2 Ng4 41.Ke1 Nh2–+)) 38.Qc6 Rb8 (38...Rg8 39.Kf2=) 39.f5 (39.h3 Ke7 40.f5 Rg8 41.Kf2 Rg5 42.Qb7 Nd7=) 39...Ke7 40.Kh1 h5 41.h3 h4 42.Kg2 (42.Qg2 Be5 43.Qe2=) 42...Nd7 (42...Rg8!? 43.Kf1 Rg5=) 43.Qd5 (43.Qe4 Be5 44.Qh4 Nf6+/–) 43...Be5+= 44.Qe6 ½–½. Degterev,Pavel – Fages,Jorge, BI–2007–P–00013, 2007.

  8.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3).

  6.Ba1 Bc5

  7.c4 Ng4 8.e3 Nf6 9.Nf3 (9.Qa4 d5+=) 9...0-0 10.Be2 d5 11.0-0 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.d4 Bd6 14.Nbd2 Nb6 15.Be2 Qe7 (15...Bd7 16.e4 Bf4 17.Qc2=) 16.h3 (16.e4 Nh5+=) 16...Nfd5 17.Qc2 (17.Ne4 Bb4+=) 17...Nb4 18.Qb1 (18.Qb3 N4d5=) 18...h6 (18...N4d5 19.Ne4+=) 19.Ne5 (19.e4 f6+=) 19...Bd7 20.Ne4 Ra8 21.Nd6 Qd6 22.Bc3 N6d5?? (better 22...N4d5!? 23.Bd2 Be8+=) 23.Bd2 (23.Bb4 Nb4 24.Nd7 Nd5+-) 23...f6? (better 23...Ra2!? 24.Rd1 c5+-) 24.Nc4 (better 24.Bb4!? Nb4 25.Nd7 Nd5+-) 24...Qe7 25.b6?? (25.e4!? c5 26.dc5 Qc5 27.ed5 Nd5+-) 25...cb6 (25...Na6 26.Rc1+-) 26.Nb6! Nb6 Deflection from b4 27.Bb4 (27.Qb4?! Qb4 28.Bb4 Nd5=) 27...Qe8 28.Bc5 Na4 29.Qb7 Nc3 (29...Nc5 30.dc5 Bc6 31.Qc7+-) 30.Bf3+- Rb8 31.Qc7 Rc8 (31...e5 32.Ra1 Rc8 33.Qb7+-) 32.Qd6 (32.Qa5 Nd5+-) 32...Nb5 33.Qa6 Nc7 (33...Bc6 34.Bh5 Ra8 35.Be8 Ra6 36.Bg6+-) 34.Qa1 (34.Qb7 Nb5+-) 34...Nb5 35.Rc1 (35.Rc1 Bc6 36.Be2+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2550) – umang__k (2350), lichess.org, 2019.

  7.d4 Bb4 8.c3 Ba5 9.Nf3 (9.Qa4 b6=) 9...d5 10.e3 Ne4 11.Bd3 c6 (11...0-0 12.0-0=) 12.0-0 Nd6 (12...0-0 13.Qc2=) 13.bc6 (13.Na3 Nb5 14.Nb5 cb5+=) 13...Nc6= 14.Nbd2 b5 (14...0-0 15.c4=) 15.Qb3 (15.Ne5 Qc7=) 15...b4 (better is 15...0-0!?=) 16.Ne5 Ne5 17.de5 bc3 18.ed6 (18.Bc3 Bc3 19.Qc3 Nf5+/–) 18...cd2 19.Bg7 Rg8 20.Bc3 (20.Bd4 Qg5 21.Qb5 Kf8+/–) 20...Bc3 (20...Qg5 21.g3 Bc3 22.Qc3+/–) 21.Qc3 f5 (21...Bb7!?+=) 22.Be2 (22.Be2 Bd7 23.Bh5 Kf8 24.Rb1+/–; 22.Rd1 Kd7+/–) 1–0. Muller,H (2050) – Vokal,M, OCC–2002–03, 2002.

  7.d4 Bb4 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 d5 10.e3 0-0 11.Bd3 c6 12.Nge2 Bd7 13.0-0 cb5 14.Nb5 Bb5 15.Bb5 Qc7 16.Nf4 Rc8 17.Bd3 Nc6 18.Nh5 Nh5 19.Qh5 g6 20.Qh6 Nb4 21.Qg5 Nd3 22.cd3 Qc2 23.Qe7 b5 24.Qb7 Qc6 25.Qc6 Rc6 26.Rb1 Rb6 27.Kf1 Kf8 28.Ke2 Ke7 29.e4 Kd6 30.e5 Ke7 31.Rb4 Kd7 32.Ke3 Kc6 33.g4 Ra6 34.Rb2 Rb6 35.Rc2 Kd7 36.Ra2 Rb7 37.Ra8 Ke7 38.f4 b4 39.f5 ef5 40.gf5 gf5 41.Ra2 b3 42.Rb2 Rb6 43.Kd2 f4 44.Kc3 Ke6 45.Kd2 Kf5 46.h4 Kg4 47.Ke1 Kh4 0–1. marus1 – Pertinax1, internet, 2001.

  7.d4 Bb4 8.Bc3 Be7=.

  7.d4 Bb6 8.c4 Ne4!? 9.Qd3 Ba5 10.Bc3 Nc3 11.Nc3 d5=+.

  7.d4 Bb6 8.e3 d5=.

  7.e3 Bb6 8.Nf3 0-0 9.Nc3 d6 10.g4 (10.Be2 e5=) 10...e5 (10...Ng4!? 11.Bg2 e5-/+) 11.g5=+ Ne8 12.h4 Bg4 13.Be2 Qd7 (13...Ba5 14.Rg1 Be6 15.h5=+) 14.Ne4 (better 14.Ne5!? de5 15.Bg4+/-) 14...d5 (14...Bf3 15.Bf3 Qb5 16.Nc3=+) 15.Ne5= Qe6?? (better 15...Be2 16.Qe2 Qf5=) 16.Bg4+- (16.Ng4?! Qe4 17.Bf3 Qe6+/-) 16...Qe7 17.Ng3 Ba5 (17...Nd6 18.Qf3 c6 19.bc6 bc6 20.h5+-) 18.Nf5 Qa3 19.Bd4 Nd6 20.Ne7 Kh8 21.h5 (21.Qa1 Qa1 22.Ba1 d4 23.Bd4 Nb5+-) 21...Ne4 (21...Nb5 22.N5g6! fg6 23.hg6 Bd2 24.Qd2 Qa1 25.Ba1 Rf2 26.Rh7) 22.Nf5 White prepares the advance h6 (better 22.h6 f6 23.hg7 Kg7 24.gf6 Rf6 25.Nd5 Bd2 26.Kf1+-) 22...Nd2 (22...Bd2 23.Ke2 Nc3 24.Bc3 Qc3+-) 23.h6 Nf3 (23...Kg8 24.hg7 Nb3 25.Ke2+-) 24.Kf1 Nd4 25.hg7 (25.Ng6 Kg8 26.Qd4 Qa1 27.Qa1 f6 28.Nfe7 Kf7 29.hg7 Rg8 30.Qf6 Ke8 31.Qf8 Rf8 32.gf8Q) 25...Kg8 26.gf8Q (26.Qd4 Qb4 27.Nd7 Qb1 28.Kg2 Qf1 29.Kf1 Nd7 30.Ne7) 26...Kf8 27.Qd4 Ke8 (27...Qc1 28.Kg2 Qe3 29.Nd7 Ke8 30.Qe3 Kd7 31.Qe7 Kc8 32.Qe8) 28.Qa7 (28.Rh7 Qa1 29.Qa1 Nd7 30.Rh8 Nf8 31.Qa5 d4 32.Qa8) 28...Qa1+- 29.Kg2 Qe5 30.Qb8 Kd7 31.Qb7 (31.Ng7 f5 32.gf6 Qe6 33.Be6 Kd6 34.Qf8 Ke5 35.Rh5 Ke4 36.Bd5) 31...Qe4 32.Kg3 Qg4 33.Kg4 Ke6 (33...h5 34.gh6 Bb4 35.h7 Bd6 36.Qc6 Ke6 37.Qe8 Kf6 38.Rh6) 34.Kf3 (34.Kf3 Kf5 35.Qd5 Kg6 36.Qe5 h5 37.Qf6 Kh7 38.Qf7 Kh8 39.Rh5; 34.Qc6 Ke5 35.Qe8) 1-0. allyouneedisluft (2570) - Burattinaio (2540), Rated Bullet game, lichess.org, 2017. (=1.a3 Nf6 2.b4 a5 3.Bb2 ab4 4.ab4 Ra1 5.Ba1 e6 6.b5 Bc5)

  7.e3 c6 8.c4 0-0 9.Nf3 d5 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Re8 12.d4 Be7 13.c5 Ne4 14.b6 Ndf6 15.Nc3 Bf8 16.Bb2 g6 17.Qa4 Bg7 18.Ra1 Nh5 19.Qa8 f5 20.Ne5 Be5 21.de5 Qg5 22.Ne4 fe4 23.Ra7 Rf8 24.Qb8 Qf5 25.f4 ef3 26.Bf3 Qb1 27.Kf2 Qb2 28.Ke1 Qc1 0–1. Orang4Utan (1820) – sillygambits (1835), lichess.org, 2017.

  7.e3 c6 8.Qf3 0-0 9.Bf6 gf6? (better is 9...Qf6 10.Qf6 gf6+=) 10.Qg3+- Kh8 11.Qb8 cb5 12.Nc3 b4 13.Ne4 Be7 14.Nd6 Qa5 15.Bb5 (15.Nb7 Qa1 16.Ke2 Qa6 17.Ke1 Qb6–/+) 15...Qa1 16.Ke2 Qe5? (16...Qa5 17.Bd3 Qc5 18.Nc8 Rc8 19.Qb7 d5+-) 17.Nf7! (17.Nc8? Qb8 18.Ne7 Qd6–+) 17...Rf7 18.Qc8 Rf8 19.Qd7 Bd6 (19...Qc5+-) 20.Bd3 (20.Qb7?! Rb8 21.Nf3 Rb7 22.Ne5 Be5+-) 20...f5 21.Nf3 Qc5 22.Ng5 Qc7 23.Qc7 Bc7 24.Ne6 Rc8 25.Bf5 Bb6 26.f4 Rc6 27.d4 h5 (27...Kg8 28.Rb1 Kf7 29.Rb4+-) 28.Rb1 h4 (28...Ba5 29.d5 Rc8 30.Rb2+-) 29.Rb4 Ba5 30.Rb7 (30…Rb6 31.Ra7 Re6 32.Be6+-) 1–0. kamret (2210) – Smislov (1830), GameColony.com, 2003.

  7.e3 d5 8.c4 c6 9.Nf3 Bd7 10.Nc3 0-0 11.Be2 Re8 (11...dc4 12.Bc4 cb5 13.Nb5=) 12.0-0= Qc7 (12...dc4 13.Bc4 Nd5 14.Qc2+=) 13.d4 Bd6 (13...Be7 14.Qb3+=) 14.Qb3 (better 14.c5 Be7 15.b6+=) 14...e5?? (better 14...dc4!? 15.Bc4 cb5 16.Nb5 Bb5 17.Bb5 Nc6=) 15.de5 (better 15.b6!? Qd8 16.de5 Be5 17.Ne5 Re5 18.Nd5 Rg5 19.Nf6 gf6+-) 15...Be5 16.Ne5 Qe5 (better 16...Re5!? 17.bc6 bc6 18.cd5 Re8+-) 17.Nd5! cd5?? (17...Nd5 18.Be5) 18.Be5 Annihilates a defender: e5 18...Re5 19.cd5 (19.cd5 Rd5 20.Bc4+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2690) – EffDaKing (2050), lichess.org, 2016.

  7.e3 d5 8.Nf3 0-0 9.Be2 Nbd7 10.0-0 (10.d4 A) 10...Bd6 11.0-0 (11.Nbd2 Nb6 12.0-0 Bd7 13.Bd3 c6 14.e4 de4 15.Ne4 Ne4 16.Be4=; 11.Bb2 Qe7 12.0-0 Nb6 13.Ne5 Bd7 14.Nc3 Ra8 15.Bd3 c5 16.bc6=; 11.Bd3 c6 12.bc6 bc6 13.0-0 c5 14.dc5 Nc5 15.Bd4 Nd3 16.cd3+=; 11.Nc3 Qe7 12.0-0 Nb6 13.Bd3 Bd7 14.Ne5 Ra8 15.Qf3 c5 16.bc6=) 11...Nb6 12.Ne5 Bd7 13.Bd3 Qe7 14.Nd2 Qe8 15.Qe2 Qe7 16.Nd7+=; B) 10...Be7 11.0-0 (11.Nbd2 Ne4 12.0-0 Nd2 13.Qd2 Bd6 14.Bc3 Nf6 15.Bb4 Ne4 16.Qe1=) 11...c6 12.Bb2 Bd6 13.c4 dc4 14.bc6 bc6 15.Nbd2 c3 16.Bc3+=; C) 10...Bb4 11.Nbd2 (11.Bc3 Bd6 12.0-0 Ne4 13.Bb2 Nb6 14.Ba3 Qf6 15.Bd6 Nd6 16.Na3=) 11...Ne4 12.0-0 Nd2 13.Nd2 Qg5 14.c4 dc4 15.Bc4 Nb6 16.Bd3=) 10...Bb4 (10...Bd6 11.c4 (11.d3 e5 12.c4 dc4 13.dc4 Qe7 14.Nbd2 e4 15.Nd4 Qe5 16.g3+=; 11.d4 Qe7 12.c4 dc4 13.Nbd2 Nb6 14.Nc4 Nc4 15.Bc4 Nd5 16.e4=) 11...dc4 12.Bc4 Re8 13.d4 Nd5 14.Nbd2 N7b6 15.Be2 Bb4 16.Qc2+=; 10...Be7 11.d4 (11.Ne5 Ne4 12.f3 Nd6 13.f4 Qe8 14.Nc3 f6 15.Nf3 Nb6 16.Bd3=) 11...c6 12.Bb2 Qc7 13.c4 dc4 14.Bc4 Nb6 15.Bd3 cb5 16.Qb3=; 10...Qe7 11.d4 (11.Ne5 Ne5 12.Be5 Bd6 13.d4 Be5 14.de5 Nd7 15.Qd4 c5 16.Qc3=; 11.Bb2 Bd6 12.Nd4 Nb6 13.f4 e5 14.fe5 Qe5 15.g3 Ne4 16.Qe1+=) 11...Bd6 12.Nbd2 Nb6 13.c4 dc4 14.Nc4 Nc4 15.Bc4 Nd5 16.e4+=) 11.Nc3 (11.Ne5 Ne5 12.Be5 Nd7= 13.Bg3 e5 14.d4 e4 15.c3 Be7 16.Nd2=; 11.Bb2 Bd6 12.d4 Qe7 13.c4 dc4 14.Nbd2 c3 15.Bc3 Nd5 16.Qc2=; 11.d4 c6 12.Bb2 Qa5 13.c4 dc4 14.bc6 bc6 15.Qc2 Ba6 16.Nc3=; 11.d3 Bd6 12.c4 dc4 13.dc4 Qe7 14.Qc2 e5 15.e4 Nc5 16.Nc3=) 11...h6 (11...e5 A) 12.Na4 Re8 (12...Bd6 13.Bb2 Qe7 14.d3 Rd8 15.Qd2 c5 16.bc6+=) 13.Bb2 (13.Nc3+= Nb6 14.d3 Qd6 15.Bb2 Bg4 16.h3+=) 13...Qe7 14.d3 Rd8 15.Bc3 Bc3 16.Nc3+=; B) 12.Ne1 Bd6 13.Nd3 e4 14.Nf4 d4 15.Na4 Nb8 16.d3+=) 12.Qb1= (12.Na4 Bd6 13.Nd4 c5 14.bc6 bc6 15.f4 c5 16.Nb5=) 12...Qe7 (12...Bd6 13.Nd4 Nb6 14.f4 Qe7 15.Qe1 Bd7 16.Nf3=) 13.Qb3 Re8 (13...Bd6 14.Bb2 c5 15.Ra1 c4 16.Qa2=) 14.Bb2 Ne4 (14...Bd6 15.Qa2 (15.Qa4= e5 16.Ra1=) 15...Nb6 16.Ra1=) 15.Ne4 (15.d4 Nef6 16.Ra1+=) 15...de4 16.Ne5 Ne5 17.Be5 Qc5 18.Qb2 f6 19.Bc7 Qc7 20.Qb4 Qc2 21.Qd6 Qa2 (21...Qb3 22.Bh5 Rf8 23.Bg6+=) 22.Rc1 (22.Bh5 Rf8 23.Bg6 Qb2+/–) 22...Qd5 23.Qd5 ed5 24.Bh5 (24.d4 Bf5+/–) 24...Rd8+= 25.Rc7 Kf8 26.f3 b6 (26...f5 27.Bg6+/–) 27.Rc6 Ke7 28.Rb6 g5 29.Bg4 (29.Kf2 Bd7+/–) 29...Bg4 30.fg4 Ra8 31.Kf2 Rc8 32.Rb7 Kd6 33.b6 (33.Ke2 Kc5+/–) 33...Rc2 (33...Rc6 34.Rb8 Kc5 35.b7+/–) 34.Ke2+/– Rb2 35.Rb8 (35.g3 Kc5+/–) 35...Rb1 36.g3 Kc5 37.b7 Kc6 38.Rf8 Kb7 39.Rf6 Kc7 (39...Rb6 40.Rf5 Rd6 41.d3+/–) 40.Rh6+- Rg1 41.d4 Rg2 42.Kf1 Ra2 43.h4 Ra1 44.Kg2 Ra2 (44...Ra3 45.hg5 Kd7 46.g6+-) 45.Kh3 gh4 (45...Ra3 46.hg5 Kd7 47.Rf6+-) 46.gh4 Ra3 47.Kg2 (47.Kg3!? Re3 48.Kf4 Ra3+-) 47...Re3 48.g5 Re2 (48...Kd7 49.Ra6 Rd3 50.Ra7 Ke8 51.h5 Rd2 52.Kg3+-) 49.Kf1 Re3 50.g6 Rg3 51.Rh7 Kd6 52.g7 Ke7 (52...Kc6+-) 53.g8Q (53.g8Q Kd6 54.Qf8 Ke6 55.Re7 Kd6 56.Qf6) 1–0. Gierth,Karlheinz (2265) – Teske,Heike (2185), RSX7E – A00 – Sokolsky–2, 2009.

  7.e3 d6 8.Nf3 e5 9.Be2 0-0 10.0-0 Bg4 11.d4 ed4 12.Nd4 Be2 13.Qe2 Re8 14.Nd2 d5 15.N2b3 (15.Nf5 Nbd7+=) 15...Bd6 (15...Nbd7 16.Rd1=) 16.c4 (16.Nf5 Be5+=) 16...Be5 (16...dc4 17.Qc4 Ne4 18.Nf5=) 17.h3 (17.Nf3 dc4 18.Be5 cb3=) 17...Nbd7 18.Rd1 Ne4 (18...dc4 19.Qc4 Ne4 20.Qc2=) 19.cd5 Ndf6 20.Qc4 Qd5 (worse 20...Nd5 21.Nf3 Ba1 22.Rd5+- (22.Na1?! Nef6=; 22.Ra1?! Qd6=; 22.Qd5?! Bf6=)) 21.Qd5 Nd5 22.Nf3 Ba1 23.Rd5 (worse 23.Na1 Ndc3 24.Rd7 Nb5–/+; 23.Ra1?! c6=) 23...Bf6 24.Rd7 Rc8 25.Na5 (25.b6!? cb6 26.Rb7=) 25...Nd6= 26.b6 cb6 27.Nb7 Ne4 28.Nd6? (better 28.Kf1=) 28...Rc1–+ 29.Kh2 Nf2?? (better 29...Rd1 30.Ne4 Rd7 31.Nf6 gf6–+) 30.Nf7 (30.e4 Nd3 31.Nf7 Nc5=) 30...b5 31.N7e5 b4 (31...h5 32.Kg3 Ne4 33.Kf4=) 32.Rb7 Do you see the mate threat? 32...h6 (32...h5!? 33.Rb4 h4 34.Rh4 Bh4 35.Nh4 Rc5=) 33.Rb4+- Be5 34.Ne5 Re1 (34...Rc3 35.Nc4+-) 35.Nc4 Nd1 (35...Ne4!?+-) 36.Rb1+- Ne3 (36...Rf1 37.e4+-) 37.Re1 Nc4 38.g4 Nd6 39.Kg3 Kf7 40.h4 Ne8 (40...g5 41.h5+-) 41.Kf4 Nf6 42.Re5 White prepares g5 42...Nd7 43.Ra5 Nf6 (43...g6 44.g5 h5 45.Ke4+-) 44.Kf5 g6 45.Kf4 h5 (45...Nd7 46.h5 Nf8 47.Ra7 Ke6 48.hg6 Ng6 49.Kg3+-) 46.g5 (46.gh5!? gh5 47.Kg5 Ne4 48.Kh5 Nd2+-) 46...Ng4 47.Ra7 Ke6 (47...Kf8 48.Ke4+-) 48.Rg7 Ne5 49.Re7 Ke7 50.Ke5 Kf7 51.Kd6 Kf8 52.Ke6 Kg7 53.Ke7 Kg8 54.Kf6 Kh7 55.Kf7 Kh8 56.Kg6 (56.Kg6 Kg8 57.Kh5+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2670) – Captain_Calagan (2315), lichess.org, 2015.

  7.e3 Qe7 8.Nf3= c6 9.Nc3 0-0 10.Na4 Bd6 11.c4 cb5 12.cb5 b6 13.Nb6+/– Bb7 14.Qc2 Bb4 15.Bd3+- d5 16.Bf6 Qf6 17.Bh7 Kh8 18.Bd3 Qe7 19.0-0 Nd7 20.Nd7 Qd7 21.b6 d4 22.Qb3 Bf3 23.Qb4 de3 24.Qf8# 1–0. pierre – otriev, internet, 2010.

  7.Nf3 0-0 8.e3 b6 9.d4 Bb4 10.c3 Be7 11.Bd3 Bb7 12.0-0 c5 13.Nbd2 d5 14.c4 dc4 15.Nc4 Nbd7 16.Qa4 Qc7 17.Rc1 Ra8 18.Qc2 cd4 19.Bd4 Bf3 20.gf3 Nc5 21.Nb6!+/– Qb6 22.Bc5 Bc5 23.Qc5 Nd5 24.Qb6+- Nb6 25.Rc6 Rb8 26.e4 Nd7 27.f4+- g5? 28.Rc7 Rd8 29.fg5 Ne5 30.Be2 Rd2 31.Kf1 Rb2 32.h4 Ng6 33.h5 Nf4?? 34.Bd1 Rb1?? 35.Rc8 Kg7 36.h6 Kg6 37.Rg8# 1–0. vitorluiz (2350) – sagaz (2370), net–chess.com, 2007.

  7.Nf3 0-0 8.e3 d5 9.d4 Bb4 10.c3 Ba5 11.Bd3 c6 12.0-0 cb5 13.Qb3 Bd7 14.Na3 Ne4 15.Nb5 Bb5 16.Qb5 Bc3 17.Qb7+= f5 18.Bc3+/– Nc3 19.Ra1 Ne4 20.Ra7+- Qf6 21.Ne5 Nd6 22.Qb4 Nf7? 23.Rf7 Rf7 24.Nf7 Kf7 25.Qb8 h5 26.Qh8 Kg6 27.Be2 Qg5 28.Qe8 Kh6 29.Qe6 Kh7 30.f4 Qg6 31.Qg6 Kg6 32.g3 Kh6 33.h3 g5 34.g4 gf4 35.ef4 hg4 36.hg4 fg4 37.Bg4 1–0. cgits (2560) – hsingletary (2195), net–chess.com, 2005.

  7.Nf3 d5 8.e3 0-0 9.c4 dc4 10.Bc4 b6 11.0-0 Bb7 12.d4 Bd6 13.Nbd2 Nbd7 14.Qc2 Qe7 15.Be2 (15.e4 e5=) 15...e5 16.de5 Ne5 17.Ne5 Be5 18.Be5 Qe5 19.Bf3 Bf3 20.Nf3 Qb5 21.Qc7 Qb2 22.Qc1 Qb4 23.Qb1 Qa5 24.Nd4 h6 25.h3 Qg5 (25...Rc8 26.Nb5=) 26.Rc1 (26.Qb6 Qd5+/-) 26...Rd8 (26...Qa5 27.Rc7+=) 27.Qb6+/- Nd5 (27...Qd5 28.Qc6+/-) 28.Qc5 (28.Qa5 g6+/-) 28...Re8 29.Nf3 Qf5 30.Qc2 Qd7 31.Qc6 Qc6 32.Rc6 Nf6 33.Nd4 Ne4 (33...Ra8 34.Nf5+/-) 34.Kf1 (34.f3 Ng5 35.Kf2 Ne6+/-) 34...Ra8 35.Ke2 Ra2 36.Rc2 Ra1 37.f3 Nf6 (37...Ng3 38.Kd3+/-) 38.Kf2 Ra4 39.Nf5 Kh7 40.g4 Ra3 (40...Ra7 41.e4+/-) 41.Rc7+- Kg6 (41...Kg8 42.e4+-) 42.Nd6 (better 42.Nh4 Kh7 43.Rf7 Ra2 44.Kg3+-) 42...Ra2 (42...Re3 43.h4+/- (worse 43.Ke3 Nd5 44.Kd4 Nc7=)) 43.Kg3 Nd5 44.Rc6 (better 44.Rf7 Ne3 45.Rb7+/-) 44...Ne3?? (better 44...Ne7 45.Rb6 Nd5+/-) 45.Nf5 Kh7 46.Ne3 g5 (46...g6+-) 47.Nf5 Ra3 48.Rh6 Kg8 49.Rh5 Kf8 (49...f6+-) 50.Rg5 (50.Rh8) 50...Ke8 (50...Ra6 51.h4 f6 52.Rg6+-) 51.Rg7 (better 51.Rg8 Kd7+-) 51...Kd7 (51...Kf8 52.h4 Ra5 53.Rg5+-) 52.Rf7 (52.Rf7 Ke6 53.Re7 Kf6 54.Kf4 Ra4 55.Re4 Re4 56.Ke4+-) 1-0. Lance5500 (2440) - PeshkaCh (2340), lichess.org, 2018.

  7.c4 0-0

  8.e3 b6 9.Nf3 (9.Qf3 c6+=) 9...d6 (9...d5 10.d4 Bd6 11.Be2=) 10.Be2 c6 11.Nc3 Bb7 12.0-0 d5 13.d4 Bb4 14.Qb3 Bc3 15.Qc3 dc4 16.Bc4 cb5 17.Be2 Ne4 18.Rb1?? (better 18.Qb2=) 18...Nc3-+ 19.Bc3 Qd5 20.Rb5 Qc6 21.Rb3 Na6 (21...Rc8 22.Bd1-+) 22.Be1 Nc7 23.Rc3 Qd5 (23...Qd6 24.Ne5-+) 24.Bc4 (24.Rc7 Rb8 25.Bb4-+) 24...Qd7 25.Rb3 (25.Ne5 Qa4 26.Rc1 f6-+) 25...Bf3 26.gf3 Nd5 27.Bb5 (27.Bd5 Qd5 28.Rb6 Qf3-+) 27...Qc7 28.Rb1 (28.Bd3 Ra8 29.Rb1 Ra2-+) 28...Ra8 (better 28...Qc2 29.Ra1 Qb2 30.Rd1 Qb5 31.Ra1-+) 29.Bd3 Ra2 30.Kg2 (30.f4 g5!-+) 30...Nc3 (30...Ne3 31.Kg1 Qf4 32.h4 Qh4 33.Bf5 ef5 34.fe3 Qh2 35.Kf1 Qg2) 31.Rc1 b5 (better 31...Ra3-+) 32.Bc3 (32.Rc3 Qd8 33.Rc5 f5 34.Rb5 Ra1-+) 32...b4! 33.Bd2 (33.Bb4 Qc1 Pinning (33...Qc1 Deflection)) 33...Qb7 (33...Rd2?? 34.Rc7 Kf8 35.Bc2+- (35.Bh7?! g6+-)) 34.Rb1?? (better 34.Bb4 g5 35.Bd6-+) 34...b3 (better 34...Rd2 35.Bc4-+) 35.Bc4 (35.Bc3-+) 35...Rd2 36.Bb3 (36.Rb3 Qc7-+) 36...g6 37.Bc2 (37.Rd1 Rb2 38.Bc4-+) 37...Qb1! 38.Bb1 Rb2 39.Be4 Kg7 (39...f5 40.Bc6-+) 40.Kg3 (40.f4 h6-/+) 40...h5 (40...f5 41.Bc6-+) 41.h4 f5 42.Bd3 g5 (better 42...Kf6=+) 43.Be2?? (better 43.hg5 Kf8 44.Bc4+=) 43...gh4 (worse 43...Re2 44.hg5 f4 45.Kf4 Rf2 46.Kg3-+) 44.Kh4 Re2 45.Kh5 (45.Kg3 Kg6-+) 45…Re3 (45...Re3 46.fe3 Kf6+-). Jimito100 (2035) - Hooman_Sari (2060), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  8.e3 Ne4 9.Nf3 d5 10.Be2 dc4 11.Bc4 c6 (11...Nd7 12.0-0=) 12.0-0 (12.Qc2 Ng5=) 12...cb5 13.Bb5 Bd7 14.Be2 Bc6 15.d4 Bb6 (15...Qa5 16.Qd3 Bd6 17.Nc3=) 16.Nbd2 Nd7 17.Ne4 Nf6?? (17...Be4 18.Bd3 Bd3 19.Qd3+=) 18.Nfd2 (better 18.Nf6 gf6 19.Qb1+-) 18...Ne4= 19.Ne4 White launches an attack 19...Be4 20.Bf3 Bf3 21.Qf3 Qd5 22.Qd5 ed5 23.Rb1 Bc7 (23...Rc8 24.Kf1 Ba7 25.Ke2+=) 24.Rb7+- Ra8 (24...Rb8 25.Rb8 Bb8 26.g4+-) 25.Bb2 Bd6 26.g3 (26.Rd7 Bf8 27.Kf1 Ra5+-) 26...g6 (26...Rb8 27.Rb8 Bb8+-) 27.Rd7 (27.Rb5!? Rb8 28.Rd5 Bg3 29.hg3 Rb2+-) 27...Ra6 (27...Bb4 28.Rc7+= (worse 28.Rd5 Ra2–/+)) 28.Bc3 Kg7 (28...Rc6 29.Bd2+-) 29.Kg2 (29.e4!? de4 30.d5 Kh6 31.Rf7+-) 29...Kf6+- 30.Rb7 Ke6 (30...Ra4 31.h3+-) 31.Bb4 (31.Bb4 Bb4 32.Rb4+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2635) – mattoindue (1795), lichess.org, 2016.

  8.Nf3 Ne4 9.e3 d5 10.d3 Nd6 11.Bc3 dc4 12.dc4 Nf5 13.Bd3 c6 14.0-0 Qc7 15.Bf5 ef5 16.Ne5 cb5 17.cb5 Be6 18.Nd3 Bd6 19.Nf4 Bf4 20.ef4 Qf4 21.Qd4 Qd4 22.Bd4 Nd7 23.Rd1 b6 24.Nc3 Nc5 25.Bc5 bc5 26.Na4 c4 27.b6 Rb8 28.Rc1 g6 29.Kf1 h5 30.Ke2 Bd5 31.f3 h4 32.Ke3 Be6 33.Kd4 Kg7 34.Kc5 Kf6 35.Kc6 Rc8 36.Kb7 Re8 37.Ka6 g5 38.b7 Bd5 39.Nb6 Re2 40.Nc4 Ra2 41.Kb6 Bc4 42.Rc4 Rb2 43.Kc7 Rg2 44.b8Q Rh2 45.Qd8 Kg7 46.Qg5 1–0. ch77essi988 – w390, lichess.org, 2017.

  8.e3 d5

  9.Nf3 c6 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Qe7 (11...cb5!? 12.d4 Be7 13.cb5 Nb6=) 12.d4+= Bd6 13.Nbd2 e5 14.de5 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Nf3 Qd6 (17...Qb2 18.bc6 bc6 19.cd5 Nd5 20.Bd3=) 18.bc6+= bc6 19.cd5 cd5 (19...Nd5? 20.e4+-) 20.Nd4 Be6 21.Bf3 Rc8 22.Qb3 Ne4 23.Rd1 Qc5? (better 23...Ng5+=) 24.Be4+- de4 25.Ne6 fe6 26.Qe6 Kh8 27.Qe4 The passed pawn on e3 will quickly become a dangerous weapon 27...h6 28.h3 Rf8 29.Qd4 (29.Rd7 Qc1 30.Kh2 Qe1+-) 29...Qf5 30.e4 Qf4 31.e5 Qf5 32.Qe3 Re8 33.Re1 White plans e6 33...Kg8 34.g4 (34.e6 Qf6+-) 34...Qf7 35.f4 Qe6 (35...Rb8 36.e6 Qe7 37.f5+-) 36.f5 Qb3?? (36...Qf7 37.Qg3+-) 37.e6 (37.Qb3 Kf8 38.e6 h5 39.Qb7 Kg8 40.Qf7 Kh8 41.Qe8 Kh7 42.e7 hg4 43.Qh5 Kg8 44.e8Q) 37...Qb2 38.Re2 Qb1 39.Kg2 Qb7 40.Qe4 Qb3?? (40...Qe7 41.Ra2 Qg5 42.h4+-) 41.Qf3 (41.f6 Rf8 42.f7 Rf7 43.ef7 Qf7 44.Qc6+-) 41...Qb4 (41...Qd1 42.g5 hg5 43.Qe4+-) 42.Rf2 (42.f6!? gf6 43.Qf6 Qb7 44.Kg3 Qg7 45.Qg7 Kg7+-) 42...Qd6 43.h4 Qe7 (43...Rf8 44.Ra2 Qd8 45.Qe4+-) 44.Qg3 (44.Ra2 Qh4 45.Ra8 Qe7+-) 44...Qb7 45.Qf3?? (45.Kh2 Qe4+-) 45...Qe7 46.Kh3 (46.Ra2 Qd8+-) 46...Qb7?? (46...Rf8+-) 47.Qb7 (47.Qb7 Kh8 48.f6 Rg8 49.fg7 Rg7 50.Rf8 Kh7 51.Qe4 Rg6 52.Rf7 Kh8 53.Qe5 Kg8 54.Qb8) 1–0. BeepBeepImAJeep (2555) – jerryzli (2250), lichess.org, 2016.

  9.Nf3 dc4

  10.Bc4 c6 11.0-0 cb5 12.Bb5 Nc6 (12...Bd7 13.Qa4 Nc6 14.d3=) 13.d4 (13.Qc2 Bd6+=) 13...Bb6 14.Nc3 Ne7 (14...Bc7 15.Bb2+=) 15.Bd3 Ng6 16.Ne5 Ne5 17.de5 White gets strong initiative. 17...Nd5 (17...Nd7 18.Ne4+=) 18.Ne4 Qh4 19.g3 Qh6 20.h4 (20.Nd6 Bc5+=) 20...f5 (20...Nb4!?=) 21.ef6+- Nf6 (21...gf6 22.Qf3+-) 22.Ng5 e5?? (better 22...Bc5+-) 23.Be5 (better 23.Bc4 Kh8 24.Qd6+-) 23...Bg4 (23...Bc5 24.Qb3 Kh8 25.Nf7 Rf7 26.Qf7+-) 24.Bh7! Kh8?? (24...Qh7 25.Qb3 Theme: Double Attack) 25.Qd6 Nh7 (25...Bc5 26.Qc5 Nh7 27.Nh7 Re8+-) 26.Nh7 (26.Qh6 Be3 27.Qh7) 26...Qd6+- 27.Bd6 Kh7? (better 27...Re8 28.Ng5 Bd8+-) 28.Bf8 Be6 (28...Bf3+-) 29.Rb1 Bc5 (29...Bd8 30.Rb7 Bf6+-) 30.Bc5 Bd5 31.Rb6 Kg8 (31...Bc6 32.f4+-) 32.Kf1 Kf7 33.Ke2 g6 34.f3 Bc6 35.e4 Kg7 36.Ke3 Kf7 37.g4 Kg7 38.f4 Kf7 39.e5 Kg7 (39...Ke6 40.h5 gh5 41.gh5+-) 40.h5 gh5 41.gh5 Kf7 42.Rc6! bc6 43.f5 (43.f5 Kg7 44.e6+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2575) – Hsa231 (1690), lichess.org, 2018.

  10.Bc4 c6 11.0-0 cb5 12.Bb5 Bd7 13.Nc3 Bb5 14.Nb5 Qb6 (14...Be7 15.Qb3=) 15.Nc3 (15.Qe2 Nd5+=) 15...Nc6 (15...Qc6!?=) 16.Na4+- Qa7 17.Nc5 Qc5 18.Bf6 gf6 19.Qa1 (19.Qb1 Qb4+-) 19...Kg7 20.Rc1 Qa5 (20...Ra8 21.Qb1 (21.Rc5?? Ra1 22.Rc1 Rc1 23.Ne1 Re1) 21...Qb4 22.Qc2+=) 21.Qb2 Rb8 22.h3 (22.d4 Qb4 23.Qc2 Qd6+-) 22...Ne5 (22...Qb4 23.Qa2+=) 23.Ne5+- Qe5 24.Qb6 Qd5 25.Rc5 (better 25.d4!?+-) 25...Qd2= 26.Rc4 (26.Rc7 Kg8=) 26...f5 (26...Qe1 27.Kh2 Qf2 28.Rg4 Kh8 29.Rf4=) 27.g4 (27.Qc7 Rd8 28.Qg3 Kf8=) 27...Qd1=+ 28.Kg2?? White launches an attack (better 28.Kh2=+) 28...Qd5–+ 29.e4 Qc4 30.ef5 Qe4 (30...ef5 31.Kg3–+) 31.f3 Qe2 32.Kg3 Qe5 33.f4 Rc8 (better 33...Qc3 34.Kh4 ef5–+) 34.fe5+- Rc3 (34...ef5 35.gf5 Rf8 36.Qb7 Kh8+-) 35.Kh4 ef5 36.Qf6 Kg8 37.e6 Re3 (37...fe6 38.Qe6 Kg7 39.Qe5 Kf7 40.Qf5 Kg8 41.Qe6 Kf8 42.Qf6 Kg8 43.Qc3 Kf7 44.Qc7 Ke6 45.Qh7 b5 46.g5 Ke5 47.g6 b4 48.Qc7 Ke6 49.g7 Kd5 50.g8Q Ke4 51.Qe6 Kd3 52.Qcc4 Kd2 53.Qee2) 38.Qf7 Kh8 39.Qf8 1–0. BeepBeepImAJeep (2755) – AAAel (2415), lichess.org, 2020.

  10.Bc4 Bd7 11.Be2 Nd5 12.Nc3 Re8 13.0-0 Nc3 14.Bc3 Be7 15.Qa1 Bf6 (15...f6 16.Qa8 Qc8 17.d4+=) 16.Bf6+/- Qf6 17.Qf6 gf6 18.d4 c6 19.Rb1 Rc8 20.bc6 (20.Kf1 cb5 21.Bb5 Rc7+/-) 20...Bc6+= 21.Nd2 Nd7 22.Bf3 Bf3 23.Nf3 b6 24.h3 Kf8 25.Nd2 Ke7 26.Ne4 (26.Kf1 f5+=) 26...e5 (26...f5 27.Ng5=) 27.de5 (27.Ng3 Ke6+=) 27...fe5= 28.Ng5 (28.g4 Rc6=) 28...f6 29.Nh7 (29.Nf3 f5=+) 29...Kf7 (29...Rh8 30.Nf6 Kf6 31.f3-/+) 30.Rd1 (30.f4 Kg7 31.Nf6 Kf6 32.g4-/+) 30...Kg7?? (better 30...Rc7-/+) 31.Rd7+- Kg6 32.Rb7 (32.h4!? b5+-) 32...Rc1 33.Kh2 b5 (33...Rc8 34.g4 Rh8 35.Nf6 Kf6 36.Rb6 Kf7 37.f4+-) 34.Rb5 (34.Nf8 Kg5 35.Rg7 Kf5 36.f3 e4 37.f4 Rc2 38.Rb7 Rb2 39.Rb5 Rb5 40.g4) 34...Kh7 35.Rb6 Kg6 36.Kg3 Rc2 37.h4 Kf5 38.Kf3 Rc4 39.h5 (39.g4 Kg6+-) 39...Rh4 (better 39...Kg5+-) 40.g4! Rg4 (40...Kg5 41.Rb8 Kh6+-) 41.Ke2 (better 41.Rf6! Kg5 42.Rg6 Kf5 43.Rg4 Ke6 44.h6 Kd7 45.h7 Kc7 46.Rg6 e4 47.Ke4 Kd7 48.h8Q Ke7 49.Qh7 Ke8 50.Rg8) 41...Rh4= 42.Rb7 Rh5 43.Rg7 (43.Rb5 Rh2=) 43...Rh2 44.Rg3 Ke4 (44...e4 45.Rg8=+) 45.Rg4= Kd5 46.Rg6 f5 47.Rf6 Ke4 Black plans f4 48.Rc6 f4 49.Rc4 Kf5 50.ef4 ef4 51.Kf3 Rh3 52.Ke2 Ra3 53.Rc5 Kg4 54.Rc4 Ra2 55.Kf1 Ra3 56.Kg2 Rf3 57.Kf1 Ra3 58.Ke2 Kh3?? (better 58...Rb3=+) 59.Kf1?? (better 59.Rf4 Ra2 60.Ke3 Ra3 61.Ke4 Ra4 62.Ke5 Ra5 63.Ke6 Ra6 64.Kf5+-) 59...Ra1?? (better 59...f3 60.Ke1 Ra1 61.Kd2 Kg2-+) 60.Ke2=+ Ra2 (better 60...Kg4=+) 61.Kf1?? (better 61.Kf3 Ra3 62.Kf4=) 61...Rf2?? (better 61...f3 62.Ke1 Ra1 63.Kd2 Kg2-+) 62.Kf2+- Kh2 (62...Kg4+-) 63.Rc3 Kh1 (63...f3 64.Rf3 Kh1 65.Rh3) 64.Rf3 (64.Rh3) 64...Kh2 65.Rf4 (65.Rf4 Kh3 66.Re4 Kh2 67.Rh4) 1-0. biktimiroff - Maccabicarmiel (2425), Eastern Bullet Arena, lichess.org, 2020.

  10.Bc4 Nbd7 11.0-0 Nb6 12.Be2 Bd7 13.d4 (13.Be5 Bd6+=) 13...Bd6= 14.Nbd2 Qa8 (14...Qe8 15.Qb3=) 15.Qb3 Qa4 The isolani on b5 becomes a target 16.Rb1 (16.Qa4 Na4 17.Rc1 Ra8+=) 16...Qb3 17.Rb3 (17.Nb3 Ra8=) 17...Ra8 18.Bc3 Nfd5 19.Bb2 Ra2 20.g3 (20.Bd3 Na4 21.Bc1 Ndc3=+) 20...f5 (20...Na4 21.Nc4=+) 21.Nc4= Nc4 22.Bc4 Ra4 23.Bd3 Rb4 (23...Kf8 24.Ne5 Be5 25.de5=) 24.Rb4 Nb4 25.Bc4 Kf8 (25...Nd5 26.h3=) 26.Kf1 h6 27.Ke2 Ke7 28.Ne5 Be8 29.f4 Nd5 30.Kd3 g5 31.Bc1 (31.fg5 hg5 32.h4 Nb6=) 31...Nb4 32.Ke2 Nd5 33.Bd2 Nb4 (33...g4 34.Ba5=) 34.Nd3 (34.fg5!? hg5 35.e4 Bh5 36.Kf2+-) 34...Nd3= 35.Kd3 Ba3 (35...gf4 36.gf4 b6 37.e4=) 36.e4 fe4 (36...g4 37.e5+=) 37.Ke4+= Bg6 38.Kf3 Bd6? (better 38...Kf6!?+=) 39.fg5+- hg5 (39...h5 40.Bf4+-) 40.Bg5 Kd7 41.Be3 (41.h4 c5 42.dc5 Bc5+-) 41...Bh5 (41...e5 42.de5 Be5 43.h4+-) 42.g4 Bg6 43.h4 Bc2 44.h5 Bd1 45.Be2 Bc2 46.g5 e5 47.de5 Be5 48.g6 Ke6 49.Bf4 Bd4 (49...Bf4 50.Kf4 Kf6 51.Ke3+-) 50.Bc7 Kf5 51.Bf4 Be4 52.Kg3 Bc3 53.Bg4 Kf6 54.Kh4 (54.Bf3!? Bd3 55.b6 Bd4+-) 54...Be1 55.Bg3 Bd2 56.Kh3 Bg5 (56...Bc3 57.Bd6+-) 57.Bh4 Bh4 58.Kh4 Kg7 (58...b6+-) 59.Kg5 Bg6 60.hg6 Kf8 61.Kf6 Ke8 (61...Kg8 62.Be6 Kh8 63.g7 Kh7 64.g8Q Kh6 65.Qg6) 62.Ke6 (62.g7 Kd8 63.b6 Ke8 64.g8Q) 62...Kd8 (62...Kf8 63.Bd1 Kg7 64.Kf5 b6 65.Kg5 Kg8 66.Kf6 Kf8 67.g7 Ke8 68.Bg4 Kd8 69.g8Q Kc7 70.Qc8 Kd6 71.Qc6) 63.Kd6 (63.Kd6 Ke8 64.Bf3 Kf8 65.Bb7 Kg7 66.Be4 Kh6 67.b6 Kh5 68.b7 Kg5 69.b8Q Kf4 70.Kd5 Ke3 71.Qb2 Kf4 72.g7 Ke3 73.g8Q Kf4 74.Qd2; 63.b6 Ke8 64.g7 Kd8 65.g8Q) 1–0. BeepBeepImAJeep (2745) – IMFAR (2650), lichess.org, 2020.

  10.Bc4 Nbd7 11.0-0 Be7 12.Be2 Nb6 13.d4 Bd7 14.Nbd2 Qa8 15.Ne5 Qa5 Attacking the isolated pawn on b5 16.Nd7 Nfd7 17.Nb3 (17.Qc2 Ra8+=) 17...Qa4 (17...Qa2 18.Bf3 Nd5 19.e4=) 18.Qc2+= Rc8 (18...Ra8 19.Bd3 Nf6 20.Bb2+=) 19.Rc1 (19.Bd3 Nf6+-) 19...Nd5 (19...c5 20.dc5 Nc5 21.Nc5 Rc5 22.Qb1 Rc1 23.Qc1+=) 20.Bd3 (20.Bc3 Nc3 21.Qc3 Nf6+=) 20...Ba3 21.Bh7 Kf8 22.Rb1 (22.Bb2 Bb2 23.Qb2 g6+=) 22...c6 (better 22...g6!?=) 23.Bd3 N7b6 (23...Nb4 24.Qc4+-) 24.Nc5 (24.Qe2 cb5 25.Bb5 Qb4+-) 24...Qc2+- 25.Bc2 Bc5 26.dc5 Nd7 27.bc6 bc6 28.Bb2 Nc5?? (better 28...Ra8 29.Bd4 Ra5+-) 29.Ba3+- Ne7 (29...Ke8 30.Bc5 Ra8 31.Bd4+-) 30.Bc5 Ke8 31.Be7 (31.Rb7!? Nd5+-) 31...Ke7 32.Kf1 (32.Rb7 Kf8+-) 32...Kf6 (32...Rc7 33.Bd3+-) 33.Ke2 c5 34.Rb7 Rd8 (34...g6 35.Kd3+-) 35.f4 (35.Rc7 g5+-) 35...g5 (35...Rh8 36.e4 e5 37.fe5 Ke5 38.Rf7 Rh2 39.Rg7+-) 36.g4 (36.fg5!? Kg5 37.Rf7 Rh8+-) 36...gf4 (36...Rh8 37.fg5 Kg5 38.Rf7 Rh2 39.Kd3 c4 40.Kc3+-) 37.ef4 Rh8 38.g5 Kg7 39.g6 Rh2 40.Kd1 Rh1 41.Kd2 Rh2 42.Kc1 Kf6 (42...Rc2 43.Kc2 Kg6+-) 43.Rf7 1–0. BeepBeepImAJeep (1945) – starwars2015 (2120), lichess.org, 2015.

  10.Bc4 Qe7 11.0-0 Nbd7 12.d4 Bd6 13.Nbd2 Be5?? (better 13...Nb6=) 14.de5+- (14.de5 Nd5 15.Bd4+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2690) – Kevin_arquero (2595), lichess.org, 2020.

  7.c4 d5

  8.e3 c6 9.Nf3 0-0 10.Be2 Nbd7 11.0-0 dc4 12.Bc4 Nb6 (12...Bd6 13.bc6 bc6 14.d4=) 13.Be2 (13.Qc2 Nc4 14.Bf6 Qf6 15.Qc4 Be7 16.bc6 bc6 17.Qc6 e5+=) 13...cb5 14.Bb5 Bd7 15.Be2 Bc6 16.d4 Bd6 17.Nbd2 Ne4 18.Qb1 Nd7?? (better 18...Nd2 19.Nd2 Qc7=) 19.Ne4+- (19.Ne4 Be7 20.Rc1+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2565) – HooCee (2385), lichess.org, 2016.

  8.e3 d4 9.Nf3= d3 10.Ne5 (better 10.Bf6 gf6 11.Qb3+-) 10...Ne4? (10...Bd6 11.Nd3 Nbd7 12.Bf6 Qf6 13.Nc3+=) 11.Nd3 (better 11.Qg4 Nf6 12.Qg7+-) 11...Qf6?? (better 11...Bf8+-) 12.Bf6+- Nf6 (12...gf6 13.f3+-) 13.Nc5 (13.Nc5 Nbd7 14.Nd7 Nd7 15.d4+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2725) – n0ch3w7c4nd7 (2085), lichess.org, 2016.

  8.e3 d4 9.Nf3 de3 10.de3 Qd1 11.Kd1 c6 12.Nc3 Nbd7 13.Bd3 0-0 14.Ke2 Ng4 15.h3 Nge5 16.Be4 (16.Ne5 Ne5 17.Rd1 Nd3 18.Rd3 Be7+=) 16...Nc4= 17.b6?? (better 17.bc6 bc6 18.Bc6=) 17...Ndb6 18.g4 Nd5 (18...e5 19.Bd3 Be7 20.Rb1-+) 19.Bd3 Nd6 20.Ne5 (20.Nd5 ed5 21.Rc1 Bb4-+) 20...b5 (20...f6!? 21.Nd5 cd5 22.Rc1-+) 21.Ne4-/+ Ne4 22.Be4 Bb7 (22...Ba3 23.Nc6 Bb7 24.Bd5 ed5 25.Nd4-/+) 23.Nd7=+ Bd6 24.Nf8 Kf8 25.h4 (25.Bh7 g6 26.h4 c5=) 25...h6 26.f4 b4 27.g5 (27.Kd2 c5-/+) 27...c5 28.gh6 gh6 29.Rg1 (29.Bd5 ed5 30.Rg1 d4-/+) 29...c4 (better 29...Nf4!? 30.ef4 Be4 31.Bg7 Ke7 32.Bh6 Bg6 33.Bg5 f6-+) 30.Bg7-/+ Ke7 31.Bh6?? (better 31.Bd5 ed5 32.Bh6=+) 31...Nc3-+ 32.Kf3 (32.Ke1 Ne4 33.Ke2-+) 32...Be4 33.Kf2 Bf5 (33...b3 34.Bg7 f6 35.h5-+) 34.Rc1 (34.Ra1 Ne4 35.Ke1 b3-+) 34...Ne4 (better 34...b3!? 35.Bg7 b2 36.Rg1-+) 35.Kf3 c3 36.Ke2 (36.Bg7 b3 37.Bc3 Nc3 38.Rc3 b2-+) 36...b3 37.Bg7 b2 38.Rb1 c2 (38...c2 39.Rg1 b1Q 40.Kf3 Qg1 41.Bf8 Kf8 42.h5 Qg4) 0-1. Jimito100 (2005) - naosengseng (2040), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  8.e3 d4 9.Nf3= de3!? 10.de3 Nbd7=.

  8.e3 d4 9.Nf3 de3 10.fe3 c6 11.Be2 0-0 12.Nc3 cb5 13.cb5 (13.Nb5 Be7+=) 13...Nbd7 14.0-0 Nb6 (14...e5 15.Qc2=) 15.d4 Be7 16.Bd3 Nfd5 17.e4?? (17.Qd2 f5+=) 17...Nc3?? (better 17...Ne3 18.Qe2 Nf1 19.Qf1 f5–/+) 18.Bc3+- Bf6 19.e5 Be7 20.Qe2 (20.Ba5+-) 20...g6 (20...Nd5 21.Qe4 f5 22.ef6 Nf6 23.Qe2+-) 21.Qe4 (better 21.Ba5!?+-) 21...Nd5+- 22.Bd2 f5 23.Qe2 (23.ef6 Nf6 24.Qe2 Nd5+-) 23...g5 24.Ne1 (24.g4 b6+= (worse 24...fg4 25.Qe4 Rf5 26.Qg4+-)) 24...Rf7 (24...Nb4 25.Bc3=) 25.Nc2+- Rg7 26.Bc4 Nb6 (26...b6 27.Ne3+-) 27.Bb3 (27.Rf5 Nc4 28.Qc4 Bd7+-) 27...Bd7 (27...Rf7!?+-) 28.Rf5+- Qc8 (28...Qe8 29.Rf2+-) 29.Rf1 (29.Rf2 Nd5+-) 29...Nd5 30.Qc4 (30.Bd5 ed5 31.Bb4 Bb4 32.Nb4 Qc4 33.Qc4 dc4+-) 30...Qc4? (better 30...Qe8 31.Qd3 Bb5+=) 31.Bc4+- Nb6 32.Bb3 (32.Bd3 Rf7+-) 32...Rf7 (32...Rg6 33.Ba5 Nd5 34.Bd5 ed5 35.Ne3+-) 33.Rb1 (33.Ra1 Kg7+-) 33...Kf8 34.Ne3 Ke8 35.d5 (35.Bd1 Rf4 36.Nc2 Rh4+-) 35...ed5+- 36.Nd5 The passed pawn on e5 quickly leads to threats 36...Nd5 37.Bd5 Rf5 38.Bb7 Re5 39.b6 Bc5 40.Kh1 Re6 (40...Re2!? 41.Ba5 Ra2+-) 41.Ba5+- Rd6? (better 41...Bd6+-) 42.Bf3 Bf5 43.b7 Ba7 44.b8Q Bb8 45.Rb8 Kf7 46.Rb1 (better 46.g4 Bc2 47.Kg2+-) 46...Bb1–+ 47.Kg1 Bc2 48.Bb4 Rb6 49.Bc5 Rb1 50.Kf2 Ke6 51.Bd4 Kf5 52.Be3 (52.g4 Ke6–+) 52...g4 53.Be2 Rb2 (53...h5 54.Bc4–+) 54.Bd4 Ra2 55.Ke3 Ra3 56.Kf2 (56.Kd2 Be4 57.g3 Ra2 58.Ke3 h5–+) 56...Be4 57.Be3 (57.Bc5 Ra2 58.Ke3 Bg2 59.Bd3 Ke5–+) 57...Ra2 58.Ke1 Bg2 59.Bf2 (59.Bc4 Rb2–+) 59...Bf3 60.Bg3 (60.Bc4 Rb2 61.Bd3 Be4 62.Be2–+) 60...Re2 61.Kf1 Ra2 (better 61...Ke4 62.Bc7 Rc2–+) 62.Kg1 (62.Bd6–+) 62...Ke4 63.Kf1 Ke3 64.Bh4 (64.h4 Ra1 65.Be1 g3 66.h5 g2 67.Kg1 Re1 68.Kh2 Rh1 69.Kg3 g1Q) 64...Ra1 (64...Bg2 65.Kg1 Kf3 66.Bf6 Rd2 67.h4 Rd1 68.Kh2 g3) 65.Be1 Kd3 (65...Bh1 66.h4 g3 67.h5 Kf3 68.h6 Bg2 69.Kg1 Re1) 66.h4 (66.Kf2–+) 66...g3 67.h5 g2 (67...h6 68.Kg1 Re1) 68.Kf2 Ra2 (68...Re1 69.Kf3 g1Q 70.Kf4 Re4 71.Kf3 Qh2 72.h6 Rf4) 69.Kg3 (69.Kg3 g1Q 70.Kf3 Qe3 71.Kg4 Qe4 72.Kg5 Ra6 73.h6 Rg6 74.Kh5 Qg4; 69.Kg1 Ra4 70.Bf2 Ke2 71.Bb6 Rh4 72.Bd4 Rh1) 1–0. BeepBeepImAJeep (2720) – SpiderMoves (2660), lichess.org, 2020.

  7.e3 0-0

  8.c4 d5 9.Nf3 c6 10.Be2 Qb6 11.Nc3 (11.Bf6 gf6 12.bc6 bc6+=) 11...Nbd7 (11...dc4!? 12.Bc4 Bd6=) 12.Na4+= Qa7 13.Nc5 Qc5 14.0-0 (14.cd5 Qd5 15.bc6 bc6+=) 14...dc4= 15.bc6 Qc6 16.Qc2 b5 17.d3 Bb7 18.dc4 b4 (18...Rc8 19.Qb3 bc4 20.Bc4=) 19.Rb1 (19.Qb3 Qc5 20.Bd4+=) 19...Ra8 (19...Qc5 20.Bd4 Qa5 21.Qb3 Bf3 22.Bf3+= (worse 22.gf3 e5 23.Bb2 Nc5=+)) 20.Bd4 (better 20.Bf6!? Nf6 21.Rb4+-) 20...e5= Black gets strong initiative 21.Bb2 Nc5 (better 21...Qc7!? 22.Rd1 Be4=) 22.Be5+- b3 23.Qb2?? (better 23.Qd1+=) 23...Ra2–+ 24.Qd4 Re2 25.Qd8 (better 25.Bf6 gf6 26.Qg4 Kf8 27.Qd4–+) 25...Ne8 26.Bd4 (26.h3–+) 26...Ne6 27.Qe7 (27.Qd5 Qd5 28.cd5 Bd5 29.Be5–+) 27...Nd4 28.Rd1 (28.Kf1 Nf3 29.gf3 Rc2–+) 28...Nf3 29.gf3 h5 (29...b2 30.e4 Rc2–+) 30.Rd8 (30.e4 f5 31.Kf1–+) 30...Re1 31.Kg2 Qf3 0–1. BeepBeepImAJeep (2740) – ath441 (2640), lichess.org, 2020.

  8.Nf3 c6 9.c4 Qa5 10.Bc3 (10.Bf6 gf6 11.Nd4 Qb4+=) 10...Bb4+= 11.Bd3 d5 12.Bf6 (12.Qb3 Bc3 13.Qc3 Qb6+=) 12...gf6= 13.Qc2 f5 (13...dc4 14.Qc4 Rd8 15.0-0=) 14.0-0 cb5 (14...dc4 15.Qc4 Qb5 16.Qh4 Qd3 17.Qg5 Kh8 18.Qf6 Kg8 19.Qg5 Kh8 20.Qf6 Kg8 21.Qg5=) 15.cd5+= ed5? (better 15...Be7!?+=) 16.Bf5+- Bf5 (16...Qa4 17.Qd3 Bf5 18.Qf5+-) 17.Qf5 Nc6? (better 17...h6+-) 18.Ng5 Bd2 (18...Kg7+-) 19.Qh7 1–0. GuestSBVJ – GuestVDBZ, freechess.org, 2020.

  8.Nf3 c6 9.c4 cb5 10.cb5 Qa5 (10...d5!?=) 11.Bf6+= gf6 12.Nc3 Bb4 13.Ne4 d5 (13...Be7!?+=) 14.Nf6+/– Kg7 15.Nh5 Kh8 16.Qb1 f5?? (better is 16...f6+/–) 17.Qb2+- Bc3 18.Qc3 Qc3 19.dc3 Nd7 20.Nf4 Nb6 21.Ne5 Na4 (21...Kg7 22.Nfd3+-) 22.Kd2 (22.c4 Nc3+-) 22...Nc5 23.Bd3 b6 (23...Kg7 24.Nh5 Kh6 25.Ng3+-) 24.Kc2 (24.c4 Bb7+-) 24...Nd3 (24...Kg7 25.c4 Kf6 26.Nc6 dc4 27.Bc4+-) 25.Kd3 Bb7 (25...Kg7 26.Ra1 Kf6 27.Kd4+-) 26.Ne6 Ra8 27.Nf7 Kg8 28.Nd6 Bc8 29.Nc8 (better is 29.Nc7!? Rb8+-) 29...Rc8 30.Ra1 Kf7 31.Nd4 Kf6 32.Ra7 Kg5 (32...f4 33.Rh7 fe3 34.fe3+-) 33.Rh7 Ra8 (33...Rd8 34.h4 Kg6 35.Rb7+-) 34.Rb7 Ra2 35.f3 Rg2 (35...Kf6 36.Rb6 Kf7 37.g3+-) 36.Rg7 (36.Rg7 Kf6 37.Rg2+-) 1–0. forsetinn – elnownet, gameknot.com, 2013.

  8.Nf3 d5 9.c4 c6 10.Nc3 Bd7 11.Qb1 cb5 12.cb5 Qe7 13.Be2 e5 14.0-0 e4 15.Ne1 Bg4 16.Bg4 Ng4 17.Nd5 Qd6 18.Nf4 g5 19.h3 gf4 20.hg4 Qd2 21.Qe4 fe3 22.fe3 Qe3 23.Qe3 Be3 24.Kh1 Nd7 25.Nf3 f6 26.Nd4 Bd4 27.Bd4 Ne5 28.g5 Nd7 29.gf6 Kf7 30.g4 Kg6 31.Kh2 Nf6 32.Kh3 Nd7 33.Rf8 Nf8 34.Kh4 Ne6 35.Be5 h6 36.b6 Nc5 37.Bd6 Ne4 38.Be7 Nf2 39.g5 hg5 40.Bg5 Ne4 41.Bd8 Kf5 42.Kh5 Ke6 43.Kg4 Kd5 44.Kf4 Nc5 45.Kf5 Na4 46.Kf4 Kc6 47.Ke4 Nb6 48.Kd4 Nd7 49.Kc4 b5 50.Kb4 Nb6 51.Be7 Nd5 52.Kb3 Ne7 53.Kb4 ½–½. Orang4Utan (1695) – arannik (1745), lichess.org, 2018.

  8.Nf3 d5 9.Be2 Nbd7 10.0-0 c6 11.d4 Bd6 12.c4 Qc7 (12...c5!?=) 13.c5+/- Be7 14.b6 Qd8 15.Nbd2 (15.Qc2 Ne4+/-) 15...Ne4 (15...e5!?+=) 16.Ne4+/- de4 17.Nd2 f5 18.Nc4 Nf6 19.Bb2 Nd5 20.Qc2 Qe8 21.Ra1 Qg6 22.g3 h5 23.Ne5 Qh6 Black prepares h4 24.Qb3 g5 25.Nc6 bc6 26.b7 Bb7 27.Qb7 h4 (27...f4 28.ef4 gf4 29.Qc6 fg3 30.hg3=+) 28.Bc4 (better 28.Qc6 Kf7 29.g4+-) 28...hg3+= 29.hg3 Kf7 30.Ra8 (30.Qc6?? Rh8 31.Qe6 Qe6-+ (worse 31...Ke6 32.Ra6 Kd7 33.Rh6 Rh6 34.Bd5+/-)) 30...Ra8 31.Qa8 Qh5 32.Qc6 Qd1 33.Bf1 f4 34.ef4 gf4 35.Qb5 (35.Qa6 fg3 36.fg3 Qe1=) 35...fg3 (35...f3 36.Qb8 e3 37.fe3-+) 36.fg3= Qe1 37.Qe2 Qg3 38.Qg2 Qb3 39.Qh2 Bf6 40.c6 Qe3 Attacks the backward pawn on d4 41.Qf2 Qg5 42.Qg2 Qe3 43.Qf2 Qg5 44.Qg2 Qe3 ½-½. onur604 (2320) - Roman221 (2350), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

  8.Nf3 d5 9.Be2 Nbd7 10.0-0 Bd6 11.d4 Re8 (11...Nb6 12.Qd3=) 12.c4 (12.Nbd2 Qe7+=) 12...c6 (12...dc4 13.Nbd2=) 13.c5+= Bb8 (13...Be7 14.Nc3+=) 14.Qa4 Nf8 (14...cb5!? 15.Qb5 Qc7+=) 15.Qa8 (15.bc6 bc6 16.Qc6 Qe7+/–) 15...Bd7 (15...N8d7 16.bc6 bc6 17.Qc6+/–) 16.Qb7+- Qc8 (16...Re7 17.bc6 Be8+-) 17.Qc8 Rc8 18.b6 Ng6 19.Nbd2 Re8 (19...Kf8 20.Rb1+-) 20.Rb1 (20.Ne5 Kf8+-) 20...e5 (20...Bc8 21.b7 Bd7 22.Ne5+-) 21.de5 Ne5 (21...Ng4+-) 22.Be5 Be5 (22...Re5 23.Ne5 Be5 24.Nf3+-) 23.Ne5 Re5 24.b7 Re8 25.b8Q (25.b8Q Rb8 26.Rb8 Be8 27.Bb5+-) 1–0. DEFFM – GuestTJKZ, freechess.org, 2018.

  8.Nf3 d5 9.Be2 Be7 10.0-0 c6 11.c4 cb5 12.cb5 Nbd7 13.Qc2 Nb6 (13...Bd6 14.Rc1=) 14.Rc1 Bd7 15.Ne5 (15.Bd4 Bd6+=) 15...Bd6 16.Bd4 Be8 17.Nc3 Nbd7 18.f4 Ne4? (better 18...Qb8 19.Nd7 Bd7 20.Bf6 gf6+=) 19.Ne4+- de4 20.Nc4 Bb4 21.Qb2 Qe7 (21...e5 22.Ne5 Be7 23.Nd7 Bd7 24.Bg7 Re8+-) 22.Bg7 Nc5 (22...f5 23.Bf8 Nf8+-) 23.Bf8 Qf8 24.Qb4 (24.Qb4 f5 25.Ra1+-) 1-0. DEFFM – GuestHPLY, freechess.org, 2019.

  8.Nf3 d6 9.d4 Bb6 10.Bd3 c6 11.c4 cb5 12.cb5 d5 (12...Nd5 13.0-0+=) 13.0-0 Nbd7 14.Qc2 Qc7 15.Nc3 e5? (better 15...Ba5!?+=) 16.de5+- Ne5 17.Ne5 Qe5 18.Na4 Qd6 19.Nb6 Qb6 20.Rc1 g6 (20...Be6 21.Bf6 gf6 22.Qa4+-) 21.Qc3 (21.Qb2!? d4+-) 21...Ne4?? (better 21...Kg7+-) 22.Qh8 (22.Qg7) 1–0. GuestRMQV – GuestYGKR, freechess.org, 2020.

  8.Nf3 d6 9.d4 Bb6 10.Bd3 Nbd7 11.0-0 (11.Nbd2 Qe7+=) 11...d5 (11...Qe7!?=) 12.Nbd2+= Ba5 (12...c5 13.c4+=) 13.c4+- Bd2 (13...c5 14.Qc2 b6 15.e4+=) 14.Nd2 dc4 (14...c5 15.bc6! bc6 16.cd5 cd5 17.Qb3+-) 15.Nc4 b6 (15...Nb6 16.Nb6 cb6 17.Bb2+-) 16.Qc2+- Bb7 17.Bb2 Re8 (17...h6 18.e4+-) 18.Ra1 Bd5 19.Ne5 Ne5 20.de5 Nd7 21.Bh7 Kf8 (better 21...Kh8 22.Bd3 Nc5+-) 22.e4 Bb7 23.Rd1 g6 24.Qd2 Kg7 25.Bg6 (25.Bc1 g5 26.Qd7 Qd7 27.Rd7 g4+-) 25...fg6? (better 25...Kg6 26.Qe2 Qh4+-) 26.Qd7 Qd7 27.Rd7 Kg8 28.f3 Rc8 (28...Bc8 29.Rc7 Rd8 30.Ba3 Rd1 31.Kf2+-) 29.Bc1 (better 29.h4 Kf8+-) 29...Rf8 (29...Ba8 30.Bh6+-) 30.Re7 (30.Rc7 Rf7 31.Rc2 Rf8+-) 30...Rf7 (30...Rc8 31.Bg5+-) 31.Re6 Kg7 (31...Bc8 32.Rg6 Rg7 33.Rf6+-) 32.Re8 c6 (32...Rd7 33.Ba3 c5+-) 33.e6 Rc7 34.Bb2 Kh6 35.Rh8 Kg5 (35...Rh7 36.Rh7 Kh7 37.e7 cb5 38.e8Q g5 39.Qf7 Kh6 40.Qg7 Kh5 41.Qh7) 36.g3 c5 (36...Rh7 37.Rh7 cb5 38.h4) 37.h4 1–0. DEFFM – GuestWSSJ, freechess.org, 2020.

  8.Nf3 h6 9.d4 Bb4 10.c3 Be7 11.Bd3 c6 12.c4 d5 13.Nbd2 Bd7 14.bc6 bc6 (14...Nc6!? 15.cd5 Nd5=) 15.c5 Qa5 16.0-0 Na6 (16...Bc8 17.Qb3 Ba6 18.Bc3+=) 17.Ne5 (better is 17.Qe2 Ra8 18.Ne5+/–) 17...Nb4? (better is 17...Qa3!?+=) 18.Bc3+- (18.Nd7?! Nd7 19.Bc3 Rb8+=) 18...Qa3 19.Nb1 (worse is 19.Nd7 Qc3 20.Nf6 Bf6+=) 19...Qa4 1–0. DEFFM – roolza, freechess.org, 2018.

  8.f4 c6 9.Nf3 d6 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 Nh5 12.d4 Bb4= 13.Qd3 Qa5 14.0-0+= c5 15.d5 Ndf6 16.Ng5 +/–. pereira – opponent, internet, 2009.

  8.f4 d5 9.Nf3 c6 10.c4 dc4 (10...cb5 11.cb5 (11.cd5 Nd5 12.Bb5 Qb6 13.Be2 Rd8 14.Qc1 Nc6 15.Nc3 Bb4; 11.Bf6 Qf6 12.cd5 ed5 13.Bb5 Nc6 14.Qc2 Qe7 15.0-0 Nb4) 11...Nbd7 (11...g6 12.Bd3 Nbd7 13.Nc3 Bb4 14.0-0 Nc5 15.Bc2 Nfe4) 12.Nc3 Qc7 13.Bd3 b6 14.Na4 Bd6 15.0-0 Bb7; 10...Re8 A) 11.Qa4 Nbd7 (11...Bd7 12.Bd3 g6 13.0-0 Ne4 14.Qc2 cb5 15.cb5 Be7) 12.bc6 bc6 13.Qc6 Qa5 14.Bd4 dc4 15.Bc4 Bd4; B) 11.Nc3 Nbd7 (11...cb5 12.Nb5 Nc6 13.Be2 Ne4 14.0-0 Qa5 15.d4 Be7) 12.Na4 Bd6 13.Bd3 cb5 14.cb5 e5 15.fe5 Ne5; C) 11.Bd3 Nbd7 (11...cb5 12.cb5 Nbd7 13.0-0 Bd6 14.Qc2 h5 15.Be5 Be5) 12.cd5 ed5 13.0-0 Qc7 14.Nd4 Be7 15.Nf5 Nc5; 10...Nbd7 A) 11.Qc2 Qa5 (11...Bd6 12.Nc3 Qc7 13.Bd3 Nc5 14.Be2 Bd7 15.0-0 Ra8) 12.Bc3 Bb4 13.Bb4 Qb4 14.cd5 ed5 15.Nc3 Nc5; B) 11.Nc3 Qc7 (11...Re8 12.Na4 Bb4 13.Qc2 Qa5 14.Bd4 Ne4 15.Bd3 c5) 12.Bd3 Bd6 13.Na4 dc4 14.Bc4 cb5 15.Bb5 e5; 10...h6 A) 11.Nc3 cb5 (11...Nbd7 12.Bb2 Qc7 13.Bd3 Bd6 14.0-0 Nc5 15.Be2 Bd7) 12.cd5 ed5 13.Bb5 Nc6 14.0-0 Bf5 15.Qb3 Na5; B) 11.Qc2 Nbd7 12.Nc3 Qa5 13.Bb2 Rd8 14.cd5 cd5 15.Bd3 Qb4; C) 11.Qa4 Nbd7 (11...Bd7 12.Qc2 dc4 13.Qc4 Be7 14.Qa4 Qb6 15.Nc3 cb5) 12.bc6 Qb6 13.cd7 Qb1 14.Qd1 Qd1 15.Kd1 Bd7) 11.Bc4 (11.Nc3 Nbd7 (11...cb5 12.Nb5 Ne4 13.Qa4 Nc6 14.Bc4 Bb4 15.Bc3 Nc3) 12.Bc4 Nb6 13.Be2 Nbd5 14.Qc1 cb5 15.Nb5 Qb6) 11...cb5 (11...Nbd7 12.bc6 bc6 13.Qc2 Qa5 14.Bc3 Bb4 15.0-0 Bb7) 12.Bb5 Qb6 (12...Bd7 13.Qb3 Qa5 14.Bf6 Qb5 15.Qb5 Bb5) 13.Qe2 (13.Be2 Nd5= (13...Rd8 14.Bf6 gf6 15.d4 Nc6) 14.Nc3 Nc6 15.Na4 Qb4; 13.Nc3 Bd7 14.Qb1 Bb5 15.Nb5 Nbd7) 13...Nd5 (13...Bd7 14.Bd3 Bc6 15.Bf6 gf6) 14.Bd4 (14.Nc3!?= Nc6 15.Bb2 Be7) 14...Bd4–/+ 15.Nd4 Nf4! 16.Qf3 (16.ef4 Qd6 Double attack (16...Qd4 Deflection; 16...Qd6 Decoy; 16...Qd4 Overloading)) 16...e5 (16...Ng2 17.Qg2 e5 18.Rg1–+) 17.ef4–/+ Qd4 18.f5 (18.fe5!? Bg4 19.Qc3–+) 18...e4 19.Qf4 Qb2 (19...Qc5 20.Nc3 Bf5 21.Be2–+) 20.Nc3 e3 (better is 20...Qc1!? 21.Nd1 Qc5–+) 21.Qe3+= Qa1 22.Nd1 Qa5 23.Nc3 Bf5 24.0-0 Bg6 (24...Be6 25.Rb1+=) 25.Re1 Nc6 26.d4 Qb4 27.d5 Nd4 (27...Na7 28.Be2+=) 28.Qe7 Qe7 29.Re7 f5 (29...Rb8 30.d6 f6 31.Bd7+=) 30.d6 (30.Rb7!? Rc8 31.Ne2 Ne2 32.Be2+=) 30...Rd8= (worse is 30...Nb5 31.Nb5 Rd8 32.Rb7=) 31.Rd7 Rd7 32.Bd7 Kf8 33.Nd5 (33.Kf2 Bf7=) 33...Bf7 34.Nb6 (34.Ne7 f4+=) 34...Be8–/+ 35.Bc8 Bc6 36.Nc4 Ke8 37.d7 (37.Na5 Kd8 38.Bb7 Bb7 39.Nb7 Kd7–/+) 37...Kd8 38.Ne5 Kc7 (38...Bd5 39.Nd3–/+) 39.Kf2 g6 40.Ke3 (40.g4 fg4 41.Ng4 Ne6–+) 40...Ne6 41.g4 (41.g3 Nc5–+) 41...fg4 (41...f4 42.Ke2–+) 42.d8Q (42.Ng4 Nf8–+) 42...Nd8 43.Bg4 Kd6 44.Nd3 Ne6 45.h4 (45.Be6 Ke6 46.Kd4 g5–+) 45...Ng7 (45...h6 46.Nb4–+) 46.Kf4 Ne6 47.Ke3 b5 (47...h6 48.Nf4 Nf4 49.Kf4–+) 48.Nb4 Bd7 49.h5 (49.Nd3 h6–+) 49...g5 (49...gh5 50.Bh5 Ng7 51.Bf3–+) 50.Bf5 (50.h6 Nf4 51.Bd7 Kd7–+) 50...h6 51.Nc2 Be8 52.Bd3 (52.Be6 Ke6 53.Ke4 Kf6–+) 52...Nf4 (52...Ke5 53.Na3 b4 54.Nc4 Kd5 55.Na5–+) 53.Bf1 (53.Nd4 Kc5 (worse is 53...Nd3 54.Kd3 Ke5 55.Ke3–+) 54.Nf5 Bh5 55.Nh6 Nd3 56.Kd3 g4–+) 53...Ke5 54.Nd4 (54.Nb4 Nh5 55.Nd3 Kd6–+) 54...b4 (54...Nd5!? 55.Kd3–+) 55.Bc4 Bh5 (55...Ng2 56.Kd3–+) 56.Nc6 (56.Nc2 Kd6 57.Kd4 Be2 58.Be2 Ne2 59.Kc4 h5–+) 56...Kd6 57.Nb4 (57.Nd8 Bg6–+) 57...Kc5 58.Nd3 Kc4 59.Nf4 gf4 60.Kf4 Bf7 61.Kf5 h5 62.Kg5 Kd5 63.Kf4 Be6 64.Kg5 Bg4 65.Kf4 Kd4 66.Kg5 (66.Kg3 Ke3 67.Kh4–+) 66...Ke3 67.Kh4 Kf2 68.Kg5 Kg3 (68...Kg3 69.Kh6 h4 70.Kg6 h3 71.Kf6 h2 72.Ke5 h1Q 73.Kd6 Qh6 74.Kc5 Qe3 75.Kd6 Qd4 76.Kc6 Bf3 77.Kc7 Kf4 78.Kc8 Qa7 79.Kd8 Bc6 80.Kc8 Qd7 81.Kb8 Qb7) 0–1. Penkov,Aleksey (2005) – Fedoseev,Vladimir, White Nights Open (9), 2006.

  8.f4 d5 9.Nf3 Nbd7 10.Bd3 c6 11.0-0 Qc7 12.Ne5 Ne5 13.Be5 Qe7= 14.Qf3 Bd7 15.Nc3 Ra8 16.Qh3 h6 17.g4 Ra5 18.g5+/– hg5 19.fg5 Ne4 20.Be4 Qg5 21.Kh1 de4 22.Bg7+- (22.Bg7 Qg7 23.Qh4 cb5 24.Rg1+-) 1–0. pierred – Whiterose, ChessWorld.net, 2006.

  8.g4 d5=+ 9.g5 Ne4 10.h4 Bd6 11.Qh5 g6 12.Qh6 e5 13.Nf3?? (better 13.h5 Qg5 14.Qg5 Ng5 15.d4-/+) 13...Qe7 (better 13...Re8 14.d3 Bb4 15.c3 Bf8 16.Qf8 Kf8 17.de4 de4-+) 14.d4 (14.h5 Nd7+=) 14...f6 (14...Bb4 15.c3 Nd6 16.cb4-/+) 15.de5 (better 15.Bg2!? Qd7 16.gf6 Rf6 17.Ng5=+) 15...fe5-/+ 16.Be2 (better 16.Bg2 Bg4 17.Nbd2-+) 16...Bg4-+ 17.Nc3 (17.Nfd2 Nf2 18.Rf1 Be2 19.Ke2-+) 17...Nc3 18.Bc3 Bf3 19.Bf3 Rf3 20.h5 Qf7 (20...Bb4 21.hg6 Bc3 22.Ke2-+) 21.hg6 Qg6 22.Qh4 (22.Qg6 hg6 23.Rh6 Kf7-+) 22...Nd7 (22...Qc2!? 23.Bd2-+) 23.Qg4 (23.Kd1 Nc5-+) 23...Qf5 (better 23...Rf7 24.Qd1-+) 24.Qh4 (24.Qf5 Rf5 25.Rg1 Nc5-+) 24...Nf8 (better 24...Qc2!? 25.Bd2-+) 25.Ke2 c5 (25...e4 26.Bd4-+) 26.bc6 bc6 27.Rh2 (27.Bb2 e4 28.Bf6 Bg3 29.Qg3 Rg3 30.fg3 Qf3 31.Kd2 Qg2 32.Kc3 Qh1-+) 27...c5 (27...e4 28.Rg2 Re3 29.fe3 Qf3 30.Kd2 Qg2 31.Kc1 Qg1 32.Kb2 Qe3 33.Qh6-+) 28.Qh6 Be7 (better 28...Qg4!? 29.Qh5 Rg3 30.Qg4 Rg4 31.Rh5-+) 29.Be5 Bg5?? (better 29...Re3! 30.fe3 Qe5-+) 30.Qg7 1-0. pacal56 (2230) - mecker (2170), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  6.Ba1 c6

  7.Na3?? Ba3–+ 0–1. zoolander (1830) – Fournier,Frederic (1965), Echecs21 (1), 2003.

  7.c4 Bb4 8.Qa4 Qa5 9.Qa5+/– Ba5 10.Be5 d6 11.Bd6 Nbd7 12.f3 cb5 13.cb5+/– b6 14.Na3 Nc5 15.Nc4 Kd7?? 16.Bc5+- Bd2 17.Kd2 bc5 18.Nh3 Rd8 19.e4 Ke7 20.Bd3 Ne8 21.Ra1 Nc7 22.Ra7 Kd7 23.b6 1–0. pereira – wysx, internet, 2009.

  7.c4 Bb4 8.Qb3 Qa5 9.Bf6 gf6 10.e4 c5 (better is 10...d6!?=) 11.Qg3+/– Qa1 12.Bd3 Qa3?? (better is 12...Qe5+/–) 13.Na3+- (13.Qb8?! Qd3 14.Nc3 Ke7=) 13...Ba3 14.Qg7 (14.Qg7 Rf8 15.Qf6+-) 1–0. DEFFM – GuestQGMH, freechess.org, 2018.

  7.c4 Bb4 8.e3 Qa5 9.Nc3 0-0 10.Nf3 d5 11.Be2 Ne4 (11...dc4 12.Bc4 Bd7 13.bc6 Bc6 14.0-0+=) 12.Qc1= Nc3 13.Bc3 (13.dc3 Ba3 14.Bb2 Be7=) 13...dc4 14.Bb4 Qb4 15.Bc4 (15.Qc4 Qb1 16.Bd1 cb5=) 15...cb5+= 16.Bd3 Bd7 17.0-0 Bc6 (17...Rc8 18.Qb1 Qb1 19.Rb1+=) 18.Qb1 (18.Be2 Rc8+=) 18...Qb1 19.Rb1 The isolani on b5 becomes a target 19...Bf3 (19...Rc8 20.Kf1+=) 20.gf3= Rd8 21.Bb5 Rd2 22.Ba4 Na6 (22...b5 23.Rb5 Nc6 24.f4=) 23.Rb7 Rd8 24.Bb5 Nb4 25.f4 g6 26.Kg2 Nd5 (26...h6 27.Kf3=) 27.Kf3 ½–½. Danilovic,Aleksandar (2395) – Kosanovic,Dragan (2335), Beograd SER, City Team Cup, 2011.

  7.c4 Qb6 8.e3 cb5 9.cb5 d5 10.Nf3 Bd7 Attacking the isolated pawn on b5 11.Nc3 Bb4 12.Qb3 Bc3 (12...Be7!?=) 13.Bc3+= 0-0 14.Be2 Ne4 15.Bb2 Rc8 16.0-0 Na6 17.d3 (17.Ra1!?+=) 17...Nac5 18.Qa2 (18.Qa3 Nd6=) 18...Nd6 (18...Bb5 19.Rc1 Qd8 20.Qb1=+) 19.Bd4 (19.Rc1 Nb5 20.Ne5 Qd8=+) 19...Bb5 (19...Nb5 20.Ba1=+) 20.Rb1 (20.Rc1 Qa6 21.Qa6 Na6 22.Rc8 Nc8 23.Ne1–/+) 20...Qa6–/+ 21.Qb2 Bd3 22.Bc5 Rc5 (better 22...Be2 23.Bd6 Bf3–/+) 23.Bd3? (better 23.Qd4 Be2 24.Qc5 Bf3 25.gf3=+) 23...Qd3–+ 24.h3 Rb5 (24...b5 25.Ra1–+) 25.Ra1 Do you see the mate threat? 25...f6 (25...Rb2?? 26.Ra8 Nc8 27.Rc8) 26.Qd4 Rb1 27.Rb1 Qb1 28.Kh2 Ne4 (28...Qb5 29.Qa7–+) 29.Qa4 Threatening mate... how? 29...Nf2?? (better 29...Kf8 30.Qd7 Qb6 (30...Nf2?! 31.Qc8 Kf7 32.Qc7 Kg6 33.Qg3 Kh5 34.Qh4 Kg6 35.Qg3 Kh6 36.Qf2=) 31.Qc8 Ke7–+) 30.Qe8 1–0. BeepBeepImAJeep (2870) – Virtus_pro_NooB (1665), lichess.org, 2016.

  7.c4 Qb6 8.e3 Bc5 9.Nc3 (9.Qf3 cb5 10.cb5 Be7+=) 9...Bb4 10.Nf3 Bc3 (10...d5 11.Qb3 Qa5 12.Na2=) 11.Bc3+= cb5 12.cb5 1–0. GuestGQDJ – GuestJZFT, freechess.org, 2017.

  7.c4 Qb6 8.e3 d5 9.Nc3 (9.Bf6 gf6 10.Nf3 e5=) 9...Bd7 (9...e5 10.d4 ed4 11.Qd4 Qd4 12.ed4+=) 10.Na4 (10.Nf3 dc4 11.Bc4 Bd6=) 10...Qc7 (10...Qd8 11.Be5=) 11.b6 (11.Bf6 gf6 12.b6 Qd8=) 11...Qd8 12.c5 Ne4 13.Qc2 (13.Bd4 Qh4 14.g3 Qd8+=) 13...Qh4 The mate threat is Qxf2 14.d4 g6 (14...Ng5 15.g3 Qh5 16.Bg2+=) 15.Nf3+/– Qg4 (15...Qe7 16.Bd3 Ng5 17.Nd2+/–) 16.h3 (16.Nc3 Nc3 17.Bc3 Bc8+/–) 16...Qf5 (16...Qh5!?+/–) 17.Bd3+- Bg7 (17...Qh5 18.Be4 de4 19.Qe4+-) 18.Nc3 0-0 19.Ne4 de4 20.Be4 Qf6 (20...Qh5 21.Ne5+-) 21.0-0 Qe7 22.Bd3 Bc8 23.Bb2 (23.Rd1 Rd8+-) 23...Nd7 (23...Rd8 24.Ra1+-) 24.e4 (24.Ra1!? e5+-) 24...e5 25.Rc1 Rd8 (25...ed4!? 26.Bd4 Bd4 27.Nd4 Rd8+/–) 26.d5 cd5 27.ed5 e4 28.d6 Qe8 29.Re1 (29.Bg7 ed3 30.Qb2 Qe2+-) 29...ed3 (better is 29...Bb2!? 30.Be4 Qf8+/–) 30.Re8+- Re8 31.Qc1 Bb2 32.Qb2 Nc5 33.Qd4 Nd7 34.Qd3 (34.Kf1!? h6+-) 34...Nb6 35.Ng5 Re5? (35...Rf8 36.g4+-) 36.Nf7 (better is 36.Qd4 Rb5 37.Qf6+-) 36...Kf7 37.Qb3 Nd5 38.f4 Re6 39.Qd5 Ke8 40.Qc5 Bd7 41.Qd5?? (41.g4 b5 42.f5 gf5 43.gf5 Re1 44.Kf2 Re4+-) 41...Bc8 42.Qb5 Bd7 43.Qb7 (43.Qb6 Bc6 44.Qc7 Bd7+-) 43...Rd6 44.Qb8 (44.g4 Kf7+-) 44...Ke7 45.Qh8 h5 46.Kf2 (46.Qe5 Re6 47.Qc5 Ke8+-) 46...Bc6 (46...Rd2 47.Kg3 Bc6 48.Qe5 Kd7 49.Kh4 Rg2 50.f5 gf5 51.Qf5 Kd6 52.Kh5+-) 47.Qg7 Kd8 (47...Ke8 48.Qe5 Kd7 49.f5 gf5 50.Qf5 Ke7 51.Qh5 Rd2 52.Ke3 Rg2 53.Qc5 Kd7 54.h4+-) 48.g4 hg4 49.hg4 Bd7 (49...Bd5 50.f5 gf5 51.gf5+-) 50.Kg3 (50.f5 gf5 51.gf5 Be8+-) 50...Kc7 (50...Bc6 51.f5 gf5 52.gf5+-) 51.Kh4 (51.f5 gf5 52.gf5 Rd1 53.Qe5 Rd6+-) 51...Kc6 52.Qc3 Kd5 53.Kg5 Re6 54.Qc7 (better is 54.Qd3 Kc6 55.f5 gf5 56.Qc4 (56.gf5?! Re5+/–) 56...Kd6 57.Qd4 Kc7 58.gf5+-) 54...Re7 (54...Bb5+-) 55.Qd8 Kd6 56.Kg6 (better is 56.Qf8!? Bg4 57.Kf6 Kd5 58.Qe7 Bf5+-) 56...Re8 57.Qe8 (better is 57.Qb6 Bc6 58.Qb4 Kd5 59.g5+-) 57...Be8 58.Kf6 Kd5 59.f5 Ke4 60.Ke7 (60.g5 Bd7 61.g6 Bf5 62.g7=) 60...Bh5= 61.f6 Bg6 ½–½. Larios,Javier – De La Fuente,Constanti, Sants, 2000.

  7.c4 Qb6 8.e3 Be7 9.Nf3=.

  7.c4 Qb6 8.Bf6 gf6 9.e3 cb5 10.cb5 d5=.

  7.c4 c5 8.e3 Be7 9.Nf3 d6 (9...d5 10.d4=) 10.Be2 e5 11.h3 (11.d3 0-0=) 11...h6 (11...e4 12.Nh2=) 12.d3 (12.d4 cd4 13.ed4 e4=) 12...0-0= 13.0-0 b6 (13...Re8 14.Nfd2=) 14.Nc3 Bf5 (14...Be6 15.Bb2+=) 15.Nd2+= Nh7 (15...Bg6 16.Nde4+=) 16.Nd5 (16.Qe1 Be6+=) 16...Be6 (16...Nf6 17.Nf6 Bf6 18.Ne4+=) 17.Bf3 (17.Ne7 Qe7 18.d4 Bf5+=) 17...Ng5 18.Bb2 Nf3 (18...Re8 19.Bg4+=) 19.Qf3 Bg5 (19...Nd7 20.Ra1+=) 20.Ra1+/– Nd7 21.Ra7 Nf6 (21...Qb8 22.Ra6+/–) 22.Nf6 (22.Nc7 Qe7+/–) 22...Qf6 (22...Bf6!? 23.Ne4 Bh4+/–) 23.Qc6 Qd8 (23...Bf5 24.Ne4 Be4 25.Qe4+/–) 24.Ne4 (24.Ra6 d5 25.cd5 Bd5 26.Qb6 Be6 27.Qd8 Rd8+-) 24...Be7 (24...d5 25.Nd6 d4 26.ed4 ed4 27.Ra6+/–) 25.Qb7 (25.Nc3 Bh4+/–) 25...Re8 (25...Bh4+=) 26.Ra6 (better is 26.Nc3+/–) 26...Qb8?? (better is 26...Bc8 27.Qb6 Ba6 28.Qa6 d5+=) 27.Qb6+- Qb6 28.Rb6 Rd8 29.Rb7 (29.Kf1 f6+-) 29...Bd7 (29...Kf8 30.Ra7+-) 30.b6 (30.Bc3 Kf8 31.Ba5 Ra8 32.Rd7 Ra5+-) 30...f5 31.Nc3 Kf8 (31...Kf7 32.Nd5+-) 32.Nd5 Bc6 (32...g5 33.Rc7 Ke8 34.f4+-) 33.Ra7 (33.Re7!? Bd5 34.Ra7 Bc6+-) 33...Bd5 34.cd5 Rb8 35.b7 Kf7 (35...Bd8 36.g4+/–) 36.f4 (36.Bc3 Bd8 37.Ra8 Rb7 38.Rd8 Ke7+/–) 36...e4? (better is 36...ef4 37.d4 c4 (37...fe3? 38.dc5 Bd8 39.Kf1+-) 38.ef4 Bd8+=) 37.de4+- fe4 38.Bc3 Bd8 39.Ra8 Bc7 40.Ra7?? (better is 40.Rb8 Bb8 41.g4+-) 40...Bb6 (40...Bd8 41.Kf2 Bb6 42.Ra4+/–) 41.Ra6 (41.Ra4!?+/–) 41...Rb7= 42.Kf2 g6 (42...c4 43.Ra4 Rc7 44.g4+=) 43.Kg3 (43.Ra4 Ra7 44.Re4 Ra3+=) 43...h5 (43...Bc7 44.Ra4 Rb3 45.Ba1=) 44.Kf2 (44.Ra4 Re7+=) 44...Bc7 (44...c4 45.Ra4 Rc7 46.g4=) 45.Ra8 (45.Ke2 Bb6+=) 45...Bb8 (45...Rb3 46.Ra7 Rc3 47.Rc7 Ke8 48.Rg7 Rc2 49.Kg1 Rc1 50.Kh2+=) 46.Ra6 (46.Ke2 c4+=) 46...Rb3 (46...Ra7 47.Ra7 Ba7 48.g4=) 47.Bh8 c4 (47...h4 48.Ra8+=) 48.Rc6 (48.Ra4 c3 49.Rc4 Rb2 50.Kg3 Ba7 51.Re4 Rb5 52.Bc3 Rd5+/–) 48...Rb4 (48...Ba7!? 49.Rc7 Kg8 50.Ra7 Kh8+=) 49.Bc3+/– Ra4 50.Kg3 (50.Bd4!?+/–) 50...Ke7+= 1–0. DEFFM – PrimoNalamanca, freechess.org, 2016.

  7.c4 d5 8.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6 8.c4).

  7.c4 d5 8.f3 Be7 (8...Nh5 9.Nh3 dc4 10.Qa4-/+) 9.e4=+ de4 10.fe4 0-0 11.e5 Nfd7 12.Nf3 cb5 13.cb5 Qa5 14.Bc3 Qa2 15.Be2 (15.Bd4 f6+=) 15...b6= 16.0-0 Bb7 17.d4 Bd5 (17...f6 18.Bd3=) 18.Nbd2 (18.Bd2 f6+=) 18...Rc8= 19.Qa1 Qa1 20.Ba1 (20.Ra1? Rc3 21.Kf2 f6-+) 20...Bb4 21.Rd1 Kf8 (21...f5=+) 22.Bb2 (22.Bd3 Ke7=) 22...Ke7 (better 22...Rc2!? 23.Bc1 Bf3 24.Bf3 Rc1 25.Rc1 Bd2 26.Rc8 Ke7-/+) 23.Rc1 Rc1 24.Bc1 h6 25.Bd3 Nf8 26.Ne4 Nbd7 27.Bd2 Be4?? (27...Bd2 28.Ned2 f6 29.Kf2=) 28.Be4 (better 28.Bb4 Kd8 29.Be4+-) 28...Bd2+= 29.Nd2 f5 (29...f6 30.Nc4+=) 30.Bf3 g5 31.Nc4 Ng6 32.Bc6 Nf4 33.Nd6 (better 33.Kf2+/-) 33...Ne2=+ 34.Kf2 Nd4 35.Nc8 (35.Bd7!? Kd7 36.Ke3 Nc2 37.Kd2=+) 35...Kd8-/+ 36.Bd7 Kd7 37.Nb6 Kc7 (37...Kd8-/+) 38.Nc4? (better 38.Na4!?=+) 38...Nb5-+ 39.Ne3 (39.g4 fg4 40.Ke3 Kc6-+) 39...Kd7 (better 39...Kc6 40.Ke2-+) 40.Kg3? (40.Ke2 Nc3 41.Kd2 Nd5-+) 40...Nd4 (better 40...f4 41.Kf3 fe3 42.Ke3-+) 41.h4?? (better 41.Nc4-+) 41...f4 42.Kg4 (42.Kf2 fe3 43.Ke3 Nf5 44.Ke4 Nh4 45.g4-+) 42...fe3 43.hg5 e2 44.gh6 (44.Kh5 e1Q 45.Kg6 Qh4 46.g3 Qg5 47.Kh7 Nf5 48.g4 Qg7) 44...e1Q 45.h7 Qh1 (45...Qe4 46.Kh3 Qh7 47.Kg3 Qe4 48.Kf2 Qe2 49.Kg3 Nf5 50.Kf4 Qf2 51.Kg4 Qg3 52.Kh5 Qh4 53.Kg6 Qg4 54.Kf6 Qg7) 46.h8Q Qh8 47.Kg3 Qg7 (47...Qe5 48.Kh4 Nf5 49.Kh5 Qh2 50.Kg4 Qg3 51.Kh5 Qh4 52.Kg6 Qg4 53.Kf6 Qg7) 48.Kf2 Nf5 (48...Qe5 49.g4 Qf4 50.Kg2 Qf3 51.Kh2 Qf2 52.Kh3 Ne2 53.g5 Qg3) 49.g4 Qe5 (49...Qg4 50.Ke1 Qg2 51.Kd1 Nd4 52.Ke1 Qe2) 50.gf5-+ Qf5 51.Ke3 e5 52.Kd2 Qf4 (52...e4 53.Ke3 Qf3 54.Kd2 e3 55.Kc2 Qe4 56.Kb3 e2 57.Kb2 Qc4 58.Ka3 e1Q 59.Kb2 Qec1) 53.Ke2 (53.Kc3 Qd4 54.Kb3 e4 55.Ka2 e3 56.Kb3 e2 57.Ka2 Qc4 58.Kb2 e1Q 59.Ka3 Qec3) 53...Qf3!? 54.Kd2?? (54.Kf3 Ke6 Combination) 54…Ke6 (54...Ke6 55.Kc1 Qd3 56.Kb2 e4 57.Ka2 e3 58.Ka1 e2 59.Kb2 e1Q 60.Ka2 Qeb1; 54...e4 55.Ke1 Qg2 56.Kd1 Qb2 57.Ke1 e3 58.Kd1 Qd2) 0-1. Jimito100 (2005) - Gehaktbalmetjus (2020), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  7.c4 Ne4 8.Nc3 Nd6 9.e3 Nf5 10.Nf3 d5 11.Be2 Be7 12.0-0 0-0 13.Qc2 Bf6 14.d4 Nd7 (14...cb5 15.Nb5 Nc6 16.Bc3+=) 15.Bd3 (15.cd5 cd5 16.Nd5 ed5 17.Qf5 Ne5+/–) 15...g6 16.Bb2 Bg7 17.Ra1 Nf6 (17...dc4 18.Bc4 c5 19.dc5 Nc5 20.Be2+/–) 18.Ra8 Qc7 19.Ba3 Re8 20.Ne5 (20.c5!?+/–) 20...Nd7+= 21.Nd7 Bd7 22.Re8 Be8 23.Qa4 e5 24.cd5 ed4 25.Qa8 Qe5 (25...Qd7 26.Na4 cd5+-) 26.ed4?? (better is 26.bc6 bc6 27.dc6 de3 28.f4+/–) 26...Qe1–/+ 27.Bf1 Bd4 (27...Nd4 28.dc6 bc6 29.bc6 Nf3 30.gf3 Bc3 31.Bc5+-) 28.Nd1 cd5 29.g4 (better is 29.Bb2!? Bb2 30.Nb2–/+) 29...Ng7–+ 30.Qa4 Be5 (30...Bb5!? 31.Qb5 Qd1 32.Qe2–+) 31.Ne3 Bh2! 32.Kh2? (better is 32.Kg2 Be5 33.Nd5–/+) 32...Qf2–+ 33.Ng2 (33.Bg2 Qe3 34.Bb2 Ne6–+) 33...Qf1 34.Qb4 (34.Qf4 Qb5 35.Qe5 Ne6–+) 34...Ne6 35.Qe7 Bb5 (35...Bb5 36.Qb7 Qe2 37.Qa8 Kg7 38.Qd5 Ba6–+) 0–1. Kreuzer – Bondza, Kirchheim, 1992.

  7.bc6 ( --> 6...c5 7.bc6).

  7.e3 Qa5 8.Bc3 Qb6 9.Bf6 gf6 10.Qf3 Be7 11.Qg3+/– Qa7 12.Qg7 Rf8 13.Bd3 cb5 14.Nf3 b4 15.0-0 Nc6 16.Bh7 Qc5 17.d4 Qh5 18.Nbd2 Rh8?? 19.Qh8+- (19.Qh8 Bf8 20.Ne4+-) 1–0. pierre (1970) – kolokwium, internet, 2006.

  7.e3 Bb4 8.Nf3 Ne4? (better is 8...0-0!?=) 9.Bg7+/– Rg8 10.Be5 d6 11.Bg3 e5 12.c3 Ba5 13.bc6 bc6 14.Bd3 Bf5 15.Be4 Be4 16.0-0 h5 17.Bh4 Qd7 18.Ng5 Bg2?? (18...Bd3 19.Re1 Qf5 20.Qh5 Bb1+/–) 19.Kg2+- f6 20.Qh5 Kf8? 21.Kh1 fg5 22.Bg5 Qf5?? 23.Bh6 (23...Ke7 24.Qf5 Bc3 25.Bg5 Rg5 26.Qg5 (26.dc3?! Rf5 27.f4 d5+=) 26...Kd7 27.dc3+-) 1–0. hal1958 – morphyum, playchess.de, 2003.

  7.e3 Bc5 8.Nf3 d6 9.Nc3 Nbd7 10.Be2 0-0 11.d4 Bb4 12.0-0 c5 13.Na4 b6 14.dc5+= bc5 15.c3+- Ba5 16.Qd6 Qc7 17.Qc7 Bc7 18.c4 Bb7 19.Bf6 gf6 20.Rd1 (20.Rd1 Bf3 21.Bf3+- (21.Rd7?! Be2 22.Nc3 Ra8=)) 1–0. pcmvr (2830) – opportunity (2320), net–chess.com, 2010.

  7.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6).

  7.c4 Qa5

  8.Bc3 Bb4 9.Bb4 Qb4 10.e3 d5 11.cd5 ed5 12.Nc3 0-0 13.Nf3 Re8 14.Be2 c5 15.0-0 d4 16.Na2 Qa3 17.Nc1 de3 18.de3 Nbd7 19.Qc2 Nb6 20.Rd1 Na4 21.Bf1 h6 22.Rd3 Qb2 23.Qa4 Qc1 24.Rd1 Qc3 25.Qc4 Qa3 26.Qc1 Qb4 27.Qc2 Be6 28.Rb1 Qa3 29.Ne5 b6 30.Nc4 Qa7 31.Rd1 Qb8 32.Qd2 Bd5 33.f3 Bc4 34.Bc4 Qe5 35.e4 Ra8 36.h4 Ra1 37.Qd8 Kh7 38.Bf7 Rd1 39.Qd1 1–0. poesimannen (1965) – hayou (1620), gameknot.com, 2013.

  8.Bc3 Bb4 9.e3 d5 10.cd5 ed5 (10...Bc3 11.Nc3 Nd5 12.Nd5 ed5 13.bc6 bc6 14.Nf3=) 11.Bf6 gf6 12.Nf3 Bg4 13.h3 (13.bc6 Nc6 14.Be2 Rg8+=) 13...Bh5 (13...Bf5 14.bc6 bc6 15.Nd4 Bb1 16.Qb1 Bd2 17.Kd1=) 14.Be2 (14.bc6 bc6 15.Be2 Bg6+=) 14...cb5 (14...Bf3!? 15.gf3 c5=) 15.Nd4 Be2 16.Qe2 Qa1? (better 16...Nc6+=) 17.Qb5+- Nc6 18.0-0 (worse 18.Nc6 0-0 19.Qb4 bc6+-) 18...Qa5 19.Qb7 Nd4 20.Qb8 Ke7? (20...Qd8 21.Qb4 Nc6+-) 21.Qh8 Ne2 22.Kh1 Bd2 23.Nd2 Qd2 24.Ra1 h5 (24...Qc2+-) 25.Ra7 Ke6 26.Qc8 Ke5 (26...Kd6 27.Qa6 Ke5 28.Re7 Kf5 29.Qc8 Kg6 30.Qg8 Kh6 31.Qf8 Kg6 32.Qf7 Kg5 33.Qg7 Kf5 34.g4 hg4 35.Qg4) 27.Re7 Kd6 28.Qc7 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

  8.Bc3 Bb4 9.Bf6 gf6 10.e3 d5 11.Nf3 dc4 12.Bc4 cb5 13.Be2 Ke7 14.0-0 Rg8 15.Qc2 h5 (15...f5 16.Rc1+=) 16.Qh7+/- Rg6? (better 16...Qd8+/-) 17.Nh4+- (worse 17.Qh5 Bd7+/-) 17...Rg5 18.Bh5 Rh5 (18...Kd6 19.Qf7 Qd8 20.Nc3 Bc3 21.dc3+-) 19.Qh5 Bd7 20.d4 Bc6 (20...Qc7 21.Qh7 Be8 22.Ng6 Kd8 23.Nf4+-) 21.Qh7 Ke8 22.Qh8 Bf8 23.Qf6 b4 24.Nd2 Nd7 25.Qf4 Qa2 26.e4 b3 27.d5! Bb5 (27...ed5 28.ed5 Passed pawn) 28.de6 fe6 29.Rb1 (29.Rc1 Bc6+-) 29...Qc2 (29...Bd3 30.Rb3 Qa1 31.Nb1+-) 30.Qg4 Bc4 (30...Qd2 31.Qh5 Kd8 32.Qb5+-) 31.Qh5 Kd8 32.Qa5 (32.Qg5 Ke8 33.Nhf3 Bb4+-) 32...b6 33.Qa8 (33.Qg5 Be7 34.Qh6 Bf6+-) 33...Kc7 34.Qa4 (better 34.Qa7!? Kd8 35.Qa4 Qd2 36.Qc4 Bc5+-) 34...Be2 35.Qa7 Kd8 36.Qa8 Kc7 37.Qa7 Kd8 38.Qa8 Kc7 39.Ng6 (39.Ra1 b2 40.Ra7 Kd6 41.Nf5 Ke5 42.f4 Kf4 43.g3 (43.Rd7 b1Q 44.Kf2 Bc5 45.Nd4 Qf1 46.Nf1 Bf3 47.Nd2 Qd2 48.Kf1 Qg2 49.Ke1 Bb4) 43...Ke5 44.Rd7 b1Q 45.Nb1 Qb1 46.Kf2 Qf1 47.Ke3 Qf3 48.Kd2 Bb4 49.Kc2 Qc3 50.Kb1 Bd3 51.Rd3 Qd3 52.Kb2 Bc3 53.Kb3 Bd4 54.Ka4 Qc4 55.Ka3 Qc3 56.Ka4 Qa1 57.Kb5 Qa8 58.Nd4 Qa5 59.Kc6 Qc5 60.Kb7 Kd4 61.h4 Qe7 62.Kc6-+) 39...Bb4 40.Qa7 (40.Ra1 Bd2 41.Nf8 Nf8 42.Qf8 Ba5 43.Qf4 e5 44.Qe5 Kb7 45.Qe7 Ka6-/+) 40...Kd8+= 41.Qa8 Kc7 42.Qa7 (42.Ra1!? Bd2 43.Nf8 Nf8 44.Qf8+=) 42...Kd8+= 43.Qa8 (43.h3 Bd2 44.Qa8 Kc7 45.Qa7 Kc8 46.Qa8 Nb8 47.Ne7 Kd7 48.Qb7 Kd8 49.Qb8 Ke7=) 43...Kc7= 44.Qa7 ½-½. onur604 (2320) - InvincibleFighter (2165), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

  8.Bc3 Qb6 9.e3 cb5 10.cb5 d5 11.Qb3 Nbd7 12.Bd4 (12.Nf3 Nc5 13.Qc2 Bd7=) 12...Bc5 13.Bb2 0-0 14.Nc3 Ne5?? (better 14...Bd6=) 15.d4 (better 15.Na4 Qc7 16.Nc5+-) 15...Bd4 16.ed4 Qd4 17.Nge2 (better 17.Nd5!? Qd5 18.Qd5 ed5 19.Be5+/-) 17...Nd3= 18.Kd2 Qf2? (better 18...Qc4 19.Qc4 dc4=) 19.Kd3+- e5 20.Nd5?? (better 20.Kd2+-) 20...Bf5 (better 20...Rd8!? 21.Bc1 Nd5-+) 21.Kd2= Rd8 22.Qe3?? (22.Bd4 Ne4 23.Kc2 ed4 24.Kb2-+) 22...Ne4 (22...Rd5 23.Bd4 Rd4 24.Qd4 ed4 25.b6 Qe3 26.Kd1 Qd3 27.Ke1 Ne4 28.Nd4 Qd2) 23.Kc1 (23.Kc2 Rd5 24.Qf2 Nf2 25.Kc3 Nh1 26.Nc1-+) 23...Qe1 24.Kc2 Rd5 (24...Nc5 25.Qe4 Be4) 25.Kb3 Qd1 (25...Rb5 26.Ka2 Be6 27.Qb3 Bb3 28.Ka3 Qb4) 26.Ka2 (26.Kb4 Rd3 27.Nc3 Rd4 28.Bc4 Qh1 29.Ne4 Re4 30.Qd2-+) 26...Qa4 (26...Rb5 27.Qc1 Be6 28.Ka1 Ra5 29.Ba3 Ra3 30.Kb1 Nd2 31.Kb2 Qb3) 27.Kb1?? (better 27.Qa3 Qc2 28.Qb3-/+) 27...Rd1 (27...Nc3 28.Kc1 Rd1) 28.Qc1 (28.Bc1 Nc3 29.Kb2 Qb4 30.Ka1 Qa3) 28...Rc1 (28...Nc3) 29.Nc1 (29.Kc1 Nf2 30.Kd2 Qc2 31.Ke3 Nd1 32.Kf3 Qd3) 29...Qb5 (29...Nc3!) 30.Bb5+- Kf8?? (30...Nf2 31.Ka1 Nh1 32.Be5+/-) 31.Rd1 (31.Ba3 Kg8 32.Kb2 Nf6+-) 31...Ke7?? (31...Nc3 32.Ka1 Nd1 33.Be5+/-) 32.Rd7! Kf6?? (32...Bd7 33.Bd7 Combination) 33.Rf7 Kg5?? (33...Kf7 34.Ka1 Combination) 34.g4 (better 34.Bd3 g6 35.Be5+-) 34...Kf4 (34...Bg6 35.Re7 Nf2 36.Ka1 Ng4 37.h3+-) 35.h4 (better 35.Rf5 Kg4 36.Re5 Nd2 37.Kc2 Nf3+-) 35...Nd2 (35...Kg4 36.Be2 Kf4 37.Nd3 Ke3 38.Rf5 Ke2 39.Ne5+-) 36.Ka1 Ke3 (36...Kg4 37.Be5 g6 38.Be2 Kh3 39.Rb7 h5+-) 37.Rf5 (37.gf5 Nf3+-) 37...e4 38.Re5 1-0. ClayPigeons (2185) - Broos (2255), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  8.Nc3 d5 9.e3 Bb4 10.Qc2 Qa1 11.Nd1 Ne4 12.Nf3 Qa5 13.Nc3 (13.Nb2–+) 13...Bc3 14.Be2 (14.dc3 Qa1 15.Ke2 Nc3 16.Kd2 Nb1 17.Kd1 dc4–+) 14...Bd2 (better is 14...Qa1 15.Bd1 Bb2 16.h3–+) 15.Nd2 Nd2 16.Qd2 Qd2 17.Kd2 cb5 18.cb5 Nd7 19.Rc1 0-0 20.g3 b6 21.Rc7 Nc5 22.Bf3 (22.Rc6–+) 22...Bd7 23.e4 (23.Be2 Ra8–+) 23...de4 24.Be2 Rb8 (24...Ra8 25.Bc4–+) 25.Ke3 g6 26.Kf4 f6 27.g4 (27.Ra7 e5 28.Ke3 Rd8–+) 27...e5 28.Ke3 Bg4 (better is 28...Ra8–+) 29.Bg4 f5 30.Be2 Ne6?? (30...Ra8 31.Bc4 Kh8 32.Ke2–+) 31.Rc6?? (31.Bc4 Re8 32.Rc6+/–) 31...Ng5 32.Bc4 Kg7 33.Rc7 Kh6 34.Bd5 Kh5 35.f4 ef4 36.Kf4 Kh4 37.Be4 fe4 38.Rc4 Rf8 39.Ke3 Rf3 40.Kd4 Rd3 41.Ke5 Kh3 42.Kf6 Nf3 43.Kg7 (43...e3 44.Re4–+; 43.Re4 Rd6 44.Kg7 Kh2 45.Rc4–+). GULP – arra, Caissa.com, 2004.

  8.Nc3 d5 9.e3 Bb4 10.Nf3 Nbd7 11.Qb1 0-0 12.Be2 e5 13.0-0 e4 14.Nd4 Ne5 15.cd5 cd5 16.Qb3 Rd8 17.Bb2 Bc5 18.Ra1 Qc7 19.Na4 Neg4 20.Rc1 Qh2 21.Kf1 Qh1 0–1. Orang4Utan (1710) – PI3141 (1785), lichess.org, 2017.

  8.Nc3 d5 9.e3 Bd7 10.Nf3 Bb4 11.Be2 cb5 12.cb5 0-0 13.Nd4 e5 14.Nb3 Qb6 15.0-0 Re8 16.Na4 (16.d4 e4 17.Nc5 Qc7=) 16...Qd6 (16...Qa7 17.Nc3=) 17.f4 ef4 18.Rf4 Ne4 19.Bg4 (better is 19.Bd4=) 19...Bb5–/+ 20.d3? (better is 20.Nb2–/+) 20...Ba4–+ 21.de4 de4 (21...Bc5 22.Kh1 Be3 23.Rf3–+) 22.Qd4 (22.Qb1 Qh6 23.Qa2 Bd7 24.Bd7 Nd7–/+) 22...Qd4 23.Nd4 (23.ed4?? Bb3 24.Rf1 Bc4–+) 23...Nc6 24.Nf5 Bf8 (better is 24...f6!?–+) 25.Nh6–/+ gh6 26.Bh5 Ne5 27.Be5?? (better is 27.Re4 Bc5 28.Ra4 Be3 29.Kf1–/+) 27...Re5–+ 28.Bf7 Kg7 29.Bh5 (29.Ba2 Bc5 30.Kf2–+) 29...Rh5 0–1. GuestKYWH – GuestHCQY, freechess.org, 2017.

  8.Be5 Qa7 9.e3 cb5 (9...d6 10.Bd4 Qa5 11.Qc2=) 10.cb5 Nd5? (better 10...Bc5=) 11.Qc1 Qc5? (better 11...Nb6 12.Bd4 Kd8+-) 12.Qc5 Bc5 13.Bb8 0-0 (13...d6 14.e4 Nf6 15.Nc3+-) 14.Bg3 b6 (14...d6 15.Ne2+-) 15.Nf3 Bb7 16.Be2 Ra8 (16...f5 17.Ne5 f4 18.ef4 Nf4 19.Nd7 Ng2 20.Kf1+-) 17.0-0 Bb4 (17...f6 18.e4 Nb4 19.d4+-) 18.Ne5 Bc8 (18...Rd8 19.Bf3+-) 19.Nc4 Bc5 (19...Bb7 20.Bd6 Ra4 21.Rc1+-) 20.d4 Be7 (20...Bb4 21.e4 Ne7 22.Nb6+-) 21.e4 Nf6 (21...Ra2 22.Bf3 Nf6+-) 22.Nb6 Bb7 1–0. DEFFM – GuestBRNN, freechess.org, 2020.

  8.Bf6 gf6 9.Nc3 Bb4=.

  8.Bc3 Qa2

  9.Qc1 d5 (9...Qc4!? 10.e3 Qc5–/+) 10.cd5 Nd5 11.e3 Bd7 12.Nf3 cb5 13.Be2 b4 14.Bb2 Bc6 15.0-0 Nd7 16.Bc4 Qa5 17.d3 N7f6 18.e4 Nb6 19.Bb3 Be7 20.Nbd2 0-0 21.Qc2 Rc8 22.Ra1 Qh5 23.Qb1 g5 24.Nf1 Nbd7 25.Ng3 Qg6 26.Ne5 Ne5 27.Be5 h5 28.Qa2 h4 (better is 28...Nd7 29.Bd4 h4+=) 29.Be6+/– Rd8 30.Bf5 Qh6 31.Nf1 Rd3 32.Qa8 (32.Qc2 Ra3=) 32...Kg7 (32...Rd8 33.Bf6 Ra8 34.Ra8 Bf8+-) 33.Ne3+= Re3 34.fe3 g4 35.Bf4 Qh5 36.Qb8 Be4 37.Be4 Ne4 38.Qe5?? (38.Qb7 Bf6 39.Rf1+= (worse is 39.Qe4 Ba1 40.Qb4 Qd5+=)) 38...Qe5–/+ 39.Be5 Kg6 40.Ra7 Bc5 41.Rb7 Be3 42.Kf1 Bd2 43.Ke2 Kf5 44.Rb5 Nc3 1–0. Jostov,Keylah – Bieszk,Stanislaw, OP–2011–0-01542, 2011.

  9.e3 cb5 10.cb5 (10.Bf6 gf6 11.Nc3 Qa5 12.Nb5 Bc5+=) 10...Bc5 (10...d5 11.Qc1 Bc5 12.Bf6 gf6 13.Nf3= (worse is 13.Qc5 Qb1 14.Ke2 Bd7–/+)) 11.Nf3+= Ne4 (better is 11...d5!?+=) 12.Bg7+/– Rg8 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 b6 (14...d5 15.Bd3 Rg2 16.Be5+-) 15.g3 (15.d4 Be7+-) 15...Qd5 (15...Bb7 16.h3+/–) 16.Bg2+- Bb7?? (better is 16...Qh5+-) 17.Nh4 Qg2 18.Ng2 Bg2 19.Rg1 d5 (19...Bd5+-) 20.Rg2 Nd7 (20...Rg6 21.f4 Nd7 22.f5+-) 21.Qh5 Rg7 1–0. DEFFM – guestj, freechess.org, 2018.

  9.e3 d5 10.cd5 ed5 (10...Nd5 11.Nf3=) 11.Nf3 (11.Bf6 gf6 12.Nf3 Qb2+=) 11...Nbd7 12.Be2 Bd6 13.0-0 c5 14.d3 (14.Nh4 Nb6+=) 14...b6 15.Nbd2 Qa8 16.Qb3 Bb7 17.Ra1 Qb8 18.Ng5 (better 18.Qb2!?=) 18...Bh2-/+ 19.Kf1 Be5 20.e4 (better 20.d4 cd4 21.Bd4 Bd4 22.ed4-/+) 20...d4?? (better 20...0-0-+) 21.Qf7+/- Kd8 22.Ne6 (22.Bb2 h6 23.Ne6 Kc8+-) 22...Kc8 23.Bb2 Rg8 (23...Ne8!?+/-) 24.Nc4+- (24.Ng7?! Rf8 25.Qe6 Qc7+/-) 24...Bc7 (24...h5 25.Ng7 (25.Ne5? Ne5 26.Qe7 Re8 27.Qg7 Re6-+) 25...Rh8 26.Qe7+- (worse 26.Nh5 Kd8+-; 26.Ne5?! Qe5 27.Qe6 Qh2+-)) 25.g4 (better 25.Bg4! Rd8 26.Nd8 Kd8 27.Bd7 Nd7+-) 25...h6 26.f4 (better 26.Ng7!? Rf8 27.Qg6+-) 26...Bf4+= 27.e5?? (better 27.Ke1 Bc7 28.Ng7+/-) 27...Be5-+ 28.Ne5?? (28.g5 hg5 29.Ke1-+) 28...Qe5 (worse 28...Ne5 29.Qe7 Ng6 30.Qf7-+) 29.Rc1 (29.Nd4 Rf8 30.Qe6-+) 29...Ng4 (better 29...Qg3 30.Nf4 Qf4 31.Ke1 Re8 32.Qe8 Ne8-+) 30.Bg4 (30.Qg8 Nf8 31.Qf8 Kd7 32.Nc5 bc5 33.Bg4 Qf5 34.Bf5 Kc7 35.b6 Kb6 36.Qc5 Ka6 37.Ra1) 30...Rf8?? (better 30...Qf6 31.Qf6 gf6=) 31.Qf8 (better 31.Nf8 Qf6 32.Qf6 gf6 33.Nd7+-) 31...Nf8-+ 32.Nd4 Kb8 (better 32...Nd7 33.Rc4 Bd5-+) 33.Nc6+- Bc6 34.Be5 Kb7 35.bc6 Kc6 36.Bf3 Kd7 37.d4 Ne6 38.Bg7! Nd4 (38...Ng7 39.dc5 Combination) 0-1. Jimito100 (2045) - Sarandajone (2175), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  9.e3 Ne4 10.Nf3=.

  9.Bf6 gf6 10.e3 d5=.

  8.Nc3 Bb4

  9.Qc2?? Qa1 10.Nd1 d6–+.

  9.Qc2?? d5 10.Bb2 (10.Na2!? dc4 11.Be5+=) 10...dc4–/+ 11.b6 (11.bc6 Nc6 12.Nf3 0-0–/+) 11...Qb6 (11...Nbd7 12.Nf3 Nb6 13.e3–+) 12.e3 Bc3 (12...Qa6!?–+) 13.Qc3–/+ 0-0 (13...Qb3 14.Bc4 Qc3 15.Bc3–/+) 14.Bc4+= Ne4?? (better is 14...c5+=) 15.Qg7 1–0. DEFFM – GuestZDYM, freechess.org, 2016.

  9.e3 0-0 10.Nf3 d5 11.Be2 dc4 12.Bc4 cb5 13.Nb5 1–0. DEFFM – maheshchauhan, freechess.org, 2016.

  9.e3 0-0 10.Nf3 d5 11.Be2 dc4 12.Bc4 Bd7 13.bc6 Bc6 14.0-0+=.

  9.e3 0-0 10.Nf3 d5 11.Be2 dc4 12.Bc4 Rd8 13.0-0= cb5 (13...b6 14.Qe2=) 14.Nb5 Bd2 (14...Bd7 15.Bf6 gf6 16.Nfd4=) 15.Bf6+= gf6 16.Nd2 Qd2 17.Qf3 Qc2 (17...Nd7 18.Rd1 Qa5 19.Qg3 Kh8 20.Qd6+=) 18.Qf6 (18.Qg3 Kf8 19.Qc7 Nc6+/–) 18...Nc6 19.Qg5 (19.Na7! Qg6 20.Qh4+=) 19...Qg6= 20.Qf4 (20.Qh4 e5=) 20...e5 21.Qh4 (better is 21.Qf3=) 21...Qc2?? (21...Qg4 22.Qg4 Bg4 23.Nc3=) 22.Qg5?? (better is 22.Na7! Qc4 23.Qc4 Na7 24.f4+-) 22...Qg6= 23.Qh4 Be6 (23...Qg4 24.Qg4 Bg4 25.f3=) 24.Be2 (24.Be6 Qe6 (worse is 24...fe6 25.Na7 Rd5 26.Nc6 bc6 27.Qc4+/–) 25.Na7 Rd5 26.Nc6 bc6=) 24...Bd5= 25.Qh3 (25.f3 Be6=) 25...Be6 26.Qh4 Bd5 (26...h6 27.Nc7=) 27.f3 (27.Qh3 Be4=) 27...h6 (27...Be6 28.Nc7=) 28.Ra1 (28.Rd1 Qg5 29.Qf2 Be6=) 28...Qg5 (better is 28...Bb3=) 29.Qa4 (better is 29.Qf2=) 29...Qe3–/+ 30.Kf1 Nd4 (30...Be6 31.Re1–/+) 31.Nd4 ed4 (31...Qd4 32.Qa5 Bc4 33.Bc4 Qc4 34.Kg1 Qd4 35.Kf1 Qd3 36.Kf2–/+) 32.Qa5 Qe7 (32...Re8 33.Qb5–+) 33.Qd2 (33.Bd3 Qd6–/+) 33...Bc6 (33...Qg5!? 34.Qb4 Qf4–/+) 34.Qh6+= (34.Qh6 d3 35.Bd1+=) 1–0. GuestCKQB – GuestTVZX, freechess.org, 2016.

  9.Nf3 d5 10.e3 0-0=.

  9.e3 d5

  10.Nf3 0-0 11.Bb2=.

  10.Nf3 Nbd7

  11.bc6 bc6 12.Nd4 0-0 13.Nc6 Qb6 14.cd5 Nd5 15.Nd5 Qc6? (better is 15...ed5 16.Nb4 Qb4+/–) 16.Nb4+- Qb7 (16...Qe4 17.Bc3+-) 17.Bc3 f5 18.d4 Nb6 (18...f4 19.Qc2+-) 19.Bd2 Nd5 20.Nd3 Nf6 21.Nc5 Qc6 22.Qa4 Qa4 23.Na4 Bb7 24.Nc5 Bd5 25.f3 g5 26.Bd3 f4 27.ef4 g4 28.fg4 Ng4 29.Ke2 Ra8 30.Rc1 Bg2 31.Rg1 Nf6 32.Bc4 Kh8 33.Rg2 Rc8 34.Be6 Rc6 35.d5 Rc5 36.d6 h6 37.Rg6 Ne4 38.d7 Rc2 39.d8Q Kh7 40.Qg8 1–0. MT – guest2255, ICC, 2004.

  11.bc6 bc6 12.Nd4 Bb7 13.Be2 (13.Nb3 Qc7=) 13...0-0 14.0-0 (14.cd5 cd5 15.f4 Rc8=+) 14...Nc5 (14...c5 15.Nb3 Qd8 16.d4=) 15.Qc2 (15.Nc2 Ra8=) 15...e5 (15...Rb8 16.Bb2=) 16.Nf3 (16.Nf5 Re8=) 16...Re8 (16...e4 17.Ne5=) 17.d4 (17.Na2 e4 18.Nd4 Bd2=) 17...ed4 18.Nd4 Nfe4 (18...Ne6 19.Ne6 fe6 20.Na2=) 19.Ne4 de4 (< 19...Re4 20.Rb1+/–) 20.Rb1 Nd3 (20...Ra8 21.Nf5 Nd3 22.g4 Qa1 23.Ra1 Ra1 24.Bf1=) 21.Bd3+- ed3 22.Qd3 (better is 22.Qb2 f6 23.Qb4 Qb4 24.Rb4+-) 22...c5+= 23.Nb3 Qc7 24.Rd1 Be4 25.Qe2 Rd8 26.f3 Bf5 27.e4 Be6 28.Be5 Qe7 29.Rd8 Qd8 30.h3 f5 31.Bf4 fe4 32.Qe4 Qd7 33.Be3 The isolani on c5 becomes a target 33...Bf5? (better is 33...Qd6!?+/–) 34.Qe5+- h6 (34...Qe6 35.Qb8 Kf7 36.Qf4+- (36.Bc5 Bc5 37.Nc5 Qe3 38.Kh1 Qc5–/+)) 35.Nc5 Qf7?? (35...Bc5 36.Qc5 Be6+-) 36.Bd4 (better is 36.Qb8 Qf8 37.Qb4+-) 36...Bc5+/– 37.Qc5 Be6 38.Qe5 Bc4 39.Kf2 Bd5 40.f4 Bb7 41.g4 Bd5 42.Kg3 Bb7 43.Qb8 Kh7 44.Qe5 Bd5?? (44...Kg8 45.f5 Bd5+-) 45.Bb2 Ba2 46.h4 Bc4 47.Ba1 Ba2 48.Bd4 Bc4 49.Bc3 Bd5 50.Bd4 Ba2?? (50...Bc4 51.f5 Kg8+-) 51.f5+- Bb1 52.Kf4 Ba2 53.g5 hg5 (53...Qf8+-) 54.hg5 (54.Kg5?! Bb1+-) 54...Kh8 (54...Kg8+-) 55.g6 Qf8 56.Kg4 Bb1 57.Qh2 Kg8 58.Qh7 1–0. Ploss,H (1875) – Eiler,Bruno (1790), AUT–chT2W, 1994.

  11.bc6 bc6 12.Nd4 Ne5 13.Nb3 Qc7 14.c5=+.

  11.bc6 bc6 12.cd5 cd5 13.Bb5 Ba6=+.

  11.cd5 ed5 12.Be2 Ne4=.

  8.Be5 d6

  9.Bc3 Qd8 10.e3=.

  9.Bf6 gf6 10.e3 cb5 11.cb5 d5=.

  9.Bc3 Qb6

  10.Qa4 Nbd7 11.Qa8 Qc7 12.bc6 bc6 13.Nf3–/+.

  10.Qa4 Ne4 11.e3 Nc5 (better 11...Nd7!?=+) 12.Qa8+= Ncd7 (12...Qc7 13.d4 Ncd7 14.Nf3+=) 13.Nf3+- Be7 (13...cb5 14.cb5 Qc7 15.Be2+-) 14.Bg7 Rg8 15.Bd4 Qd8 (15...Qc7 16.Na3+-) 16.Bd3 e5 (16...f5!?+-) 17.Ba7+- Nc5? (better 17...cb5 18.Bb8 Nc5 19.Bh7 Rg7+-) 18.Bc5 dc5 19.Qb8 cb5 20.cb5 (20.Ne5?! Bd6 21.Qa7 Be5 22.Qc5 Qc7 23.Qb5 Bd7+-) 20...f6 (20...Rg2 21.Be4 (21.Ne5 Bd6 22.Qa8 Be5+-) 21...Bd6 22.Qa8+-) 21.Be4 Qd7 (21...Bd6 22.Qa8 Rg7 23.Bd5+-) 22.0-0 (22.Nc3 Bd6 23.Qa8 f5+-) 22...Kf8 (22...Qg4 23.Ne5! fe5 24.Bb7+-) 23.Nh4 (better 23.Nc3 Bd6 24.Qa8 f5+-) 23...Kg7 (23...Rg5 24.Nc3 f5 25.Bd5+-) 24.Nf5 Kh8 25.Nc3 Qd2 (25...Qd8 26.Ne7 Qe7+-) 26.Ne7 Re8 27.Nc8 (better 27.Ncd5 Rf8 28.Nc8+-) 27...Qc3 28.Qb7 Kg8 (28...f5 29.Bf5 Kg8 30.Qh7 Kf8 31.Bg6 Qc4 32.Qh8 Qg8 33.Qf6 Qf7 34.Qf7) 29.Qh7 Kf8 30.Bd5 (30.Bd5 Re6 31.Be6 Qe3 32.Qe7) 1–0. DEFFM – GuestSHXB, freechess.org, 2019.

  10.e3 cb5 11.Bf6 gf6 12.cb5 Bg7 (12...d5 13.Nc3=) 13.Nf3 (13.d4 f5=) 13...0-0 (13...Bd7 14.Be2+=) 14.Bd3 (14.Be2 e5=) 14...f5 15.0-0 (15.Nc3 e5 16.Nd5 Qd8=) 15...d5 (15...e5 16.Bc4=) 16.Be2 Bd7 Attacks the isolani on b5 (16...e5 17.d4 e4 18.Ne1=) 17.Nc3 (17.d4 Rc8+= (17...Bb5? 18.Qb3+-)) 17...Bc3 (17...Rc8 18.Qb3+=) 18.dc3 Bb5? (better is 18...Rc8+=) 19.Qb3+- Qa6 (19...Nd7 20.Bb5 Nc5 21.Qb4+-) 20.Bb5 (worse is 20.Qb5 Qb5 21.Bb5 Rc8+-) 20...Qb6 21.Rb1 (21.c4 Rd8+-) 21...Kh8 (21...Rc8 22.Qb4+-) 22.Ne5 (22.Be2 Qc7+-) 22...Rg8 (22...Qc7 23.Nd3+-) 23.Nf7 Kg7 24.Qa3 Kf7 (24...Qc7 25.Nd6 Kh8+-) 25.Be8!! Ke8 (25...Ke8 26.Rb6 Discovered attack; 25...Re8 26.Rb6 Discovered attack) 26.Rb6 Nd7 27.Re6 Kf7 28.Qe7 1–0. DEFFM – VotanWahnwitz, freechess.org, 2018.

  10.e3 Bd7 11.Be2 cb5 12.cb5 e5 13.Nf3 Nd5 14.Qb3 Be6 15.Ng5 (15.Bc4 Nc7 16.Be6 fe6+=) 15...Nc3 (15...Nd7 16.Ne6 fe6 17.Bb2+=) 16.Ne6 Ne2? (better 16...Nb1!? 17.Ng5 Qc7 18.Qb1 Be7+=) 17.Ng5+- Qc7 18.Ke2 h6?? (better 18...Qe7 19.Rc1 Qg5 20.Rc8 Ke7 21.Rb8 Qg2+-) 19.Rc1+- Qd7 (19...Nc6 20.b6 Qd7 21.Rc6 Qc6 22.Qf7 Kd8 23.Ne6 Kc8 24.Nf8 Qb6+-) 20.Rc8!! Qc8 21.Qf7 Kd8 22.Ne6 Qe6 23.Qe6 Nd7 24.Qa2 Kc7 (24...Ke7 25.Nc3 Nc5 26.b6+-) 25.Qa5 Kc8 26.Nc3 Be7 27.Nd5 Bd8 28.Qa8 Nb8 29.Qa4 Rf8 (29...Nd7 30.Qc4 Kb8+-) 30.Qc4 Kd7 31.Qg4 Ke8 (31...Rf5 32.Qf5 Ke8 33.Qe6 Kf8 34.Qc8 Ke8 35.Nc7 Kf8 36.Qd8 Kf7 37.Nd5 Nc6 38.bc6 b6 39.c7 Kg6 40.Qd6 Kg5 41.Qe5 Kg6 42.c8Q Kh7 43.Qd7 b5 44.Qdg7) 32.Qe6 (32.Qe6 Be7 33.Qe7) 1–0. DEFFM – IronHard, freechess.org, 2019.

  10.e3 Be7 11.Be2=.

  10.Bf6 gf6 11.Nc3 cb5 12.Nb5 d5=.

  7.c4 cb5

  8.cb5 Qa5 9.Qc2 Qa1 10.Qc8 Ke7 11.Qc2 Nd5 12.e3 g6 (12...Nb4 13.Qb3 Ke8 14.Nf3=) 13.Nf3 (13.Be2 Nb4 14.Qb3 Ke8+=) 13...Bg7= 14.Bd3 Qb2 15.Qc4 Qb4 16.Qc2 d6 17.0-0 Nd7 18.Be2 N7b6 19.d4 Rc8 20.Qd3 Na4 (20...Nc4 21.Nbd2 Nd2 22.Nd2=) 21.Qe4 Bf6 22.Nfd2 Nac3 Attacks the isolani on b5 23.Nc3 Qc3 24.Rd1 h5 (24...Qc2!?=) 25.Qf3+= Rc7 26.Ne4 Qb2 27.Bf1 Bg7 28.Qg3 Qb4 29.Ra1 Bd4? (better 29...Nf6 30.Nf6 Bf6+=) 30.ed4+- Qd4 (30...Nf6 31.Nf6 Kf6 32.Qh4 g5 33.Qh5 Qd2 34.Qh8 Kg6 35.Qg8 Kh6+-) 31.Qd6 Ke8 32.Ra8 (32.Ra8 Rc8 33.Rc8) 1-0. onur604 (2320) - capuchi (2300), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

  8.cb5 Qa5 9.Nc3 d5 10.e3 Bb4 11.Nf3 Bd7 Attacking the isolated pawn on b5 12.Qb1 0-0 13.Be2 Ne4 14.0-0 Nc3 15.dc3 Be7 (better 15...Bc3!? 16.Bc3 Qc3=) 16.c4+= dc4 17.Bc4 Qb6 18.Bd4 Qd8 (18...Bc5 19.Qe4 Bd4 20.Bd3+/-) 19.Qa1 Bf6 20.Bf6 Qf6 21.Qf6 gf6 22.Nd4 (22.Ra1!?+/-) 22...e5+= 23.Rd1?? (better 23.Nb3+=) 23...ed4 24.Rd4 Be6 25.Bd3 Nd7 26.f4 Nc5 27.Be2 (27.f5 Bd7-+ (27...Nd3 28.fe6 fe6 29.Rd3+=)) 27...b6 28.f5 (better 28.Bf3!?-+) 28...Bf5 29.Rd6 Rb8 30.Bf3 Be6 31.e4 (31.g3 f5-+) 31...f5 32.ef5 Bf5 33.Bd5 Be6 34.Be6 Ne6 35.Kf2 (35.Rd7 Rd8 36.Rd8 Nd8-+) 35...Kf8 (35...Nc7!? 36.Rd7 Nb5 37.h4-+) 36.Ke3 Ke7 37.Rc6 f5 38.g3 Kf6 39.h3 h5 40.Kd3 (40.h4 Ke5-+) 40...Ke5 (40...Rg8 41.Kd2-+) 41.Ke3 Nc5 42.Rg6 Ne4 43.Rh6 (43.Kf3 Rc8-+) 43...h4 (43...Rg8!? 44.Ke2-+) 44.gh4 (44.g4 f4 45.Ke2 Rf8 46.Rh5 Kd4-+) 44...Re8 (44...Nc3 45.Rh7-+) 45.Rc6 (45.Rb6 f4 46.Ke2 Rf8-+) 45...Nc5 (better 45...f4 46.Ke2 Rd8-+) 46.Rb6 Kd5 47.Kd2 (47.Kf4 Rf8-+) 47...Re4 48.Rc6 (48.h5 Rh4-+) 48...Rd4 49.Kc2 Rc4 50.Kd2 Rb4 51.Ke2 Rb5 52.Rc8 Rb2 53.Kf3 Kc4 (better 53...Ne6!? 54.h5-+) 54.Kf4 Rf2 55.Kg5?? (better 55.Ke3 Rf1 56.h5-/+) 55...Rg2 (better 55...Kd4-+) 56.Kf6?? (better 56.Kf5 Rd2 57.h5=) 56…f4-+ 0-1. Jimito100 (2010) - Baby2004 (2140), Hourly Bullet Arena, lichess.org, 2020.

  8.cb5 Qa5 9.e3 Qa1 10.Nf3 Qb2 11.Be2 Bb4 12.0-0 h6 (12...d5 13.d4-+) 13.Nd4 (13.Qa4 Nd5-+) 13...e5 14.Nf3 d6 15.Bd3 Ba5 (15...Be6 16.Qc1 Qc1 17.Rc1-+) 16.Ne1 (16.Qa4 Qb4 17.Qc2 Be6-+) 16...Qb4 17.Nc2 Qh4 18.Be2 Bg4 19.f3 Be6 20.Nc3 d5 (20...0-0 21.f4-+) 21.Qa1 Bb6 22.Na4 Bc7 23.Nc5 0-0 24.Nb7 (24.Ne6 fe6 25.Qa7 Nfd7 26.Qb7 Bd6-+) 24...g5 (better 24...Rc8!? 25.Nc5-+) 25.Nc5 Bc8 26.d4 g4 (26...ed4 27.f4 gf4 28.Qd4-+) 27.de5 gf3 (27...g3 28.hg3 Qg3 29.Nd3-+) 28.Bf3-/+ Bg4 29.Qd1?? (better 29.Qd4 Qh5 30.Bg4 Ng4 31.h3 Ne5 32.Nb4-/+) 29...Be5-+ 30.b6 (30.h3 Bh3! 31.Nd3 Bd6-+) 30...Kh8 (30...Bh2 31.Kh1 Bg3 32.Kg1 Qh2) 31.b7 (31.h3 Bh3 32.Rf2 Bg4-+) 31...Rg8 (31...Bh2 32.Kh1 Bg3 33.Kg1 Qh2) 32.Nd4 (32.h3 Bh3 33.Rf2-+) 32...Bf3 (32...Bh2 33.Kh1 Bg3 34.Kg1 Qh2) 33.Qf3?? (better 33.Nf3 Qg4 34.Qd2-+) 33...Ng4 (33...Bh2 34.Kh1 Bg3 35.Kg1 Qh2) 34.h3-+ Qg3 (better 34...Ne3 35.Ne2 Rg2 36.Qg2 Ng2 37.Kg2 Qc4-+) 35.Qg3+- Bg3 36.Rf7?? (better 36.hg4 Bd6 37.Nd3 Rg4 38.Rf7+-) 36...Ne3-/+ 37.Nde6 (37.Nce6 Be5 38.Kf2 Bd4 39.Nd4 Ng2=+) 37...Bh4 (37...Bd6!? 38.Kf2 Bc5 39.Nc5 Ng2-/+) 38.Nf4=+ Ng2?? (better 38...d4=+) 39.Kh2?? (better 39.Ng2 d4 40.Kf1+-) 39...Nf4-+ 40.Kh1 Ng6 (better 40...Bg3!? 41.Rc7-+) 41.Ne6 Bg5 0-1. Jimito100 (2005) - Pedro_Saratoga69 (2020), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  8.cb5 Qa5 9.Bf6 gf6 10.Qc2 Kd8 11.e3 d6 12.Nf3 Bd7 The isolani on b5 becomes a target 13.Qb2 Bg7 14.Nc3 f5 15.Be2 Ke7 16.0-0 Rc8 17.Nd4 (17.Rc1 Qb6+/-) 17...e5 (17...Bd4 18.ed4 Qb6 19.d5+=) 18.Ra1 Qb6?? (better 18...Qd8 19.Nf3 Ke8+=) 19.Nd5+- (19.Nd5 Kd8 20.Nb6 ed4 21.Ra8+-) 1-0. onur604 (2320) - shahramtoraby (2120), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

  8.cb5 Qb6 9.Nc3 d5 10.e3 Bd6 11.Nf3 0-0 12.Be2 Nbd7 13.d4 Ne4 (13...Qc7 14.0-0=) 14.0-0 Ndf6 15.Na4 Qa5 16.Ne5 Bd7 Attacks the isolani on b5 17.Nd7 (17.f3 Ra8 18.fe4 Qa4 19.Nd7 Nd7 20.Qa4 Ra4=) 17...Nd7=+ 18.f3 Nef6 19.Bd3 Ra8 20.Nc3 Bb4 (20...Qc7 21.g3=+) 21.Qc2 (21.Qb3 Rc8 22.Rc1 Bd6=) 21...Rc8=+ 22.Rc1 Nb6 23.Bb2 Ne8?? (better 23...Nc4 24.Ra1 Qc7 (worse 24...Ne3 25.Qb3 Bc3 26.Bh7 Nh7 27.Ra5 Ba5 28.Qe3+/-) 25.Bc4 Qc4=+) 24.Ra1+/- Bc3 25.Ra5 Ba5 26.Bh7 (26.Qb3 Nd6+/-) 26...Kh8 27.Qd3 (better 27.Qb1!? Bd2 28.Bd3 Be3 29.Kf1+/-) 27...Nf6 28.Bg6 fg6 29.Qg6 (29.g4 g5-/+) 29...Nc4 (better 29...Bd2!?-/+) 30.Bc1 Nd6 31.Ba3 Nb5 32.Be7 Bd8 33.Bb4 (33.Bd8!? Rd8 34.Qf7=) 33...Kg8 34.h4 Rc1 35.Kf2 Rc2?? (better 35...Rc4 36.Qb1 b6-/+) 36.Qc2+- (36.Qc2 Nc7 37.Qc5+-) 1-0. banjoband (2035) - arpouille (2110), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  8.cb5 Bc5 9.e3 0-0 10.Nf3 b6 11.Nc3 Bb7 12.Be2 d6 13.0-0 Nbd7 14.Qb3 d5 15.d4 Bd6 16.Bb2 Qb8 17.Bd3 Re8 18.g3 (18.Ba3 e5 19.Bd6 Qd6+=) 18...h6 19.Rc1 Ne4 20.Be4 (20.Ba3 Ba3 21.Qa3 Rc8=) 20...de4 21.Nd2 f5 (21...Nf6 22.Ba3=) 22.Ba3 Nf6 23.Bd6 Qd6 24.Nc4 Qd8 25.Qa3 Bd5 26.Nd6 Re7?? (better 26...Rf8+=) 27.Nd5+- Nd5 28.Rc8 Qc8 29.Nc8 Rc7 (29...Rd7 30.Nb6! Nb6 31.Qc5+-) 30.Qd6 Rc1 31.Kg2 Kf7 32.Qd7 Kf6 (32...Kg8 33.Qe6 Kh8 34.Nd6+-) 33.Nd6 Rc7 34.Ne8 (34.Ne8 Kg6 35.Qe6 Kh7 36.Nc7 Nc7 37.Qf5 Kh8 38.Qc8 Kh7 39.Qc7+-) 1-0. onur604 (2320) - LVJJvl (2200), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

  8.cb5 d5 9.e3 Nbd7 10.Nf3 Qa5 11.Nc3 Bb4 12.Be2 0-0 13.0-0 Ne4 (better 13...Bd6!?=) 14.Ne4+- de4 15.Ng5 Nc5 16.Qc2 Rd8 (16...f6!? 17.Ne4 Ne4 18.Qe4 Bd2+-) 17.Bd4+- b6? (better 17...Qa4 18.Qa4 Na4 19.Ne4 f5+-) 18.Ra1 Rd4 (18...Ba3 19.Bc3 Qa8+-) 19.Ra5 Rd2 20.Ra8 g6 (20...Rc2?? 21.Rc8) 21.Rc8 Kg7 22.Qc4 (22.Qc4 Ba5 23.Rc7+-) 1–0. onur604 (2320) – Vadimuk (2255), lichess.org, 2020.

  8.cb5 d5 9.e3 Nbd7 10.Nf3 Qa5 11.Nc3 Nc5 12.Be2 Nb3 13.Bb2 Nc5 14.0-0 Nce4 (14...Bd6 15.Qc2 0-0 16.Ra1+=) 15.Qc2 Nc3 16.Bc3 Bb4?? (better 16...Qc7+-) 17.Bb4+- Qb4 (17...Qd8 18.Rc1 Bd7+-) 18.Qc8 Ke7 19.Qh8 (19.Qh8 Nd7 20.Qg7+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2650) – waterlily (2255), lichess.org, 2017.

  8.cb5 d5 9.e3 Nbd7 10.Nf3 Qa5 11.Nc3 Nc5 12.Be2 b6 13.0-0 Bd7 The isolani on b5 becomes a target (13...Bd6 14.Qc2 0-0 15.Bb2+=) 14.Bb2 Be7 15.Qa1 Qa1 16.Ra1 0-0 17.Ra7 Nb3? (better 17...Bd6!?+=) 18.h3 (18.Na4 Rd8+-) 18...Na5 (better 18...Bd6 19.Na4 Bb8+-) 19.Na4 Nc4 (19...Rd8 20.Ne5 Nb3+-) 20.Bf6 Bb5 (20...Bf6 21.Bc4 dc4 22.Rd7 Rb8+-) 21.Be7 (21.Be7 Rb8 22.Bc4 Ba4 23.Bd6+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2635) – Callidous (1650), lichess.org, 2016.

  8.cb5 d5 9.e3 Nbd7 10.Nf3 Bc5 11.Be2 0-0 12.0-0 Ne4 13.d4 Bb6 14.Qb3 Qf6 15.Rc1 Rd8 16.Bb2 Nf8 17.Nc3 Ng6 18.Na4 Ba7 19.b6 Bb8 20.Nc5 Bd7 21.Nb7 Re8 22.Nc5 Bc8 23.b7 Bb7 24.Qb7 Nc5 25.dc5 Qf5 26.c6 e5 27.c7 Bc7 28.Qc7 e4 29.Nd4 Qg5 30.Qd7 Rf8 31.Ba3 Ra8 32.Rc8 Nf8 33.Ra8 h6 34.Rf8 Kh7 35.Qf5 Qf5 36.Nf5 g6 37.Nd6 Kg7 38.Rf7 Kg8 39.Bb2 h5 40.Rg7 Kf8 41.Rg6 Ke7 42.Nf5 Kf7 43.Rf6 Kg8 44.Ne7 Kg7 45.Nd5 Kg8 46.Rh6 Kf7 47.Rh5 Ke6 48.g4 Kf7 49.g5 Kg6 50.f4 Kf5 51.Ne7 Ke6 52.Ba3 Kf7 53.g6 Kg7 54.Rh7 Kf8 55.g7 Kf7 56.g8Q Kf6 57.Qf7 1–0. Orang4Utan (1815) – Mehmet3456, lichess.org, 2020.

  7.c4 Bc5

  8.Qb3 Ne4 9.Nh3 0-0=.

  8.Bc3 cb5 9.cb5 d5 10.e3=.

  8.Bc3 Ne4 9.e3= Nc3 10.Nc3 Qa5 11.Qa4 b6 12.Nge2 Qa4 (12...cb5 13.Qa5 ba5 14.cb5=) 13.Na4 0-0 (better is 13...d6!?=) 14.Kd1+/– d5 15.d4 Bb4 16.bc6 Nc6 17.cd5 ed5 (17...Ne7 18.Nb6 Nd5 19.Nd5 ed5 20.Nf4+/–) 18.Nb6 Bf5 (better is 18...Be6!?+/–) 19.Nd5+- Be4 (19...Ra8 20.Nb4 Nb4 21.Ng3+-) 20.Nb4 Nb4 21.f3 Bd3 22.Kd2 Rc8 23.Nc3 Bf1 24.Rf1 f5 25.Rb1 Rc4 26.g3 Kf7 27.Nb5 Ke6 28.Na3 Nc2 29.Nc4 (29…Ne3 30.Ne3+-) 1–0. orane (2025) – shawn22, Caissa.com, 2004.

  8.e3 0-0 9.Nf3 d5 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Nbd7 12.bc6 bc6 13.0-0 Nb6 14.Be2 Nbd5 15.Na4 Bb4 (15...Bd6 16.Qc1=) 16.Qc2+= Qa5 17.Bb2 (17.Qc6? Bd7 (17...Bd2 18.Bf6 gf6 19.Nd2 Qd2 20.Bf3+/–) 18.Qc4 Qa4–+) 17...Bd7 18.Ra1 c5 19.Nc3 Nc3?? (better is 19...Qd8+=) 20.Ra5 (better is 20.dc3 Qd8 21.cb4 cb4+-) 20...Ne2 21.Kf1 Ba5 22.Ke2 (22.Qc5!? Rb8 23.Qa5 Nf4 24.ef4 Rb2 25.Qd8 Be8+-) 22...Bb5+/– 23.Ke1 Bb4 24.Ng5 h6 (24...Rd8 25.Bc3 h6 26.Bb4 cb4 27.Nf3+/–) 25.Bf6 hg5 26.Bg5 (26.Bc3 Ra8+-) 26...Ra8 (26...f6 27.Qb3 fg5 28.Qe6 Kh7 29.Qd5+=) 27.f4 (27.f3 Ra3 28.Kf2 Bd3+/–) 27...Ra1 (better is 27...Ra3!? 28.Qe4 Ra2=) 28.Kf2+/– Rf1 (better is 28...Ra3!? 29.d4 Bd3+/–) 29.Kg3+- Bc6 30.d4 (better is 30.Be7 Rg1 31.e4+-) 30...Be1 31.Kh3 Rf2 32.Qc5?? (better is 32.Qb1 Bg2 33.Kg4 Bf3 34.Kh3 Bg2 35.Kg4 Bf3 36.Kh3 Bg2=) 32...Bg2–+ 33.Kg4 (33.Kg3 Re2 34.Kg4 f5 35.Qf5 ef5 36.Kf5 Re3–+) 33...f5 34.Kh5 Kh7 35.Bh4 Bf3 36.Kg5 Rg2 (better is 36...Rh2 37.Qf5 ef5 38.Kf5 Rh4–+) 37.Bg3 Bg3 38.hg3 Rg3 (better is 38...Rh2 39.Qf5 ef5 40.Kf5 Re2–+) 39.Kh4+/– Rg4 40.Kh3 Bg2 41.Kh2 Bd5 42.Qe7 Rg2 43.Kh3 Rg6 44.Qd8 Bg2 45.Kh2 Bf3 46.Qe7 Bd5 47.Qd8 Rg2 (47...Bf3!?=) 48.Kh3+/– Re2 49.Qh4 Kg6?? (better is 49...Kg8+=) 50.Qg5+- Kf7 51.Qh5 g6 52.Qe2 Kf6 53.Kg3 (53.Kh4 Ke7+-) 53...Kg7 (53...g5 54.fg5 Kg5 55.Qa6+-) 54.Qa6 Kf6 (54...Kf7+-) 55.Qd6 Kf7 56.Qe5 (56.Kh4 Bg2 57.Kg5 Bc6 58.Qc7 Kf8 59.Kf6 Bd7 60.Qd7 g5 61.Qd8) 56...Be4 (56...Kf8 57.Qb8 Kf7 58.Kh4 Kg7 59.Qe5 Kh7 60.Kg5 Bc6 61.Qc7 Kg8 62.Kf6 Bd7 63.Qd7 g5 64.Qg7) 57.Qh8 (57.Kh4 Bc6 58.Qc7 Kf8 59.Kg5 Be8 60.Kf6 Bd7 61.Qd7 g5 62.Qd8) 57...Bd5 58.Kh4 Ke7 59.Kg5 Kd6 (59...Kd7 60.Qg7 Kc6 61.Qe7+-) 60.Qe5 Kc6 61.Kg6 1–0. GuestGQDJ – GuestQWTB, freechess.org, 2017.

  8.e3 d5 9.Nf3 0-0 10.Nc3 Re8 11.Na4 Ba7 12.Qb3 Nbd7= 13.Be2 Nc5 14.Nc5 Bc5 15.0-0 Bd6 16.d4 dc4 17.Bc4 Qc7 18.h3 Nd5 19.Bb2 Bd7 20.e4 Nb6 21.Bd3 c5 22.Rc1 Bf4? 23.Rc5+- Qd6 24.Ba3 Qb8 25.e5 Rc8 26.g3 Bh6 27.Qc2 Rc5 28.Bc5 Nd5 29.Bh7 Kh8 30.Bd3 g6 31.Bg6! fg6 32.Qg6 Bg7?? 33.Ng5 (33.Ng5 Nf6 34.ef6 Qg8 35.Qh5 Bh6 36.Qh6 Qh7 37.Qh7#) 1–0. Fredek (2065) – Guest1455565, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2006.

  7.c4 Be7

  8.e3 Bb4 9.Nc3 0-0 10.Qa4 Bc5 11.Nf3+= d5 12.d4 Bd6 13.c5 Be7+= 14.Bb2 Bd7 15.b6+/– Ne4 16.Be2 f5 17.Qa7 Qc8 18.Ne4 fe4 19.Ne5 Be8 20.Qa8 Bg6 21.0-0 Qe8?? 22.Qb7+- Bf6 23.Ng6 hg6 24.Ra1 Rf7 25.Qa8 Rf8 26.Qa5 Bd8 27.Qe1 Qf7 28.Ra7 Qf5 29.h3 Bh4 30.g3 Bf6 31.Bg4 Qg5 32.Be6 Kh8 33.Ra8 Be7 34.b7 Qf6 35.Bc8 (35.Bc8 Bd8 36.Rb8+-) 1–0. wiking – matamuff, queenalice.com, 2009.

  8.e3 cb5 9.cb5 d5 10.Nf3 Bd7 11.Bd4 Qa5 The isolani on b5 becomes a target 12.Nc3 0-0 13.Bd3 Ne4 14.0-0 Nc3 15.Bc3 (worse 15.dc3 Bb5 16.Bb5 Qb5-/+) 15...Qb6 16.Ne5 Bf6 (16...f5 17.Bd4 Bc5 18.Bc5 Qc5 19.Qa4+=) 17.Qb1 (17.Qh5 h6+/-) 17...h6 18.f4 Rc8 (18...Be7 19.Bd4 (19.Nd7?! Nd7 20.Qc2 Bc5=) 19...Bc5 20.Bc5 Qc5 21.Rc1+= (worse 21.Nd7 Nd7 22.Rc1 Qd6=)) 19.Bh7+/- (19.Nd7?! Nd7 20.Bf6 Nf6=) 19...Kf8 20.Qb2 (20.Bb4 Be7 21.f5 Bb4 22.Qb4 Qc5+/-) 20...Qb5+= 21.Nd7 Qd7 22.Bf6 gf6 23.Qf6 Nc6 24.Qh6 Ke7 25.f5 e5? (better 25...Kd6+/-) 26.f6+- Kd6 27.Bf5 Qc7 28.Bc8 Qc8 29.Rb1 Nd8 (29...Qc7+-) 30.Qf8 Ke6 31.Qe8 Kf5 32.Rf1 Ke4 33.d3! Kd3 34.Qe5 Qe6 (34...Qc4 35.Rd1 Kc2+-) 35.Qd4 Kc2 36.Rf2 Kb3 37.Rb2 Ka3 38.Qb4 1-0. onur604 (2320) - ksangod (2225), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

  8.Nf3 0-0 9.Qb3 cb5 10.Qb5= Qc7 (10...d6 11.Bd4=) 11.Bb2 (11.Bd4 Nc6 12.Qb6 Qb6 13.Bb6 d5=) 11...d6 12.e3 Bd7 13.Qb3 Na6 14.Nc3 Nc5 15.Qc2 Ra8 16.d4 Ba4 (16...Na4 17.Bd3=) 17.Qb1 Nb3 (17...Ncd7 18.Na4 Ra4 19.Bd3=) 18.Bd3 (18.Qa2 Qb6=) 18...Be8 (18...Bc6 19.e4=) 19.0-0 Na5 (19...Bc6 20.e4=) 20.Nd2 (20.Nb5 Bb5 21.cb5 d5+=) 20...b6 (20...Bc6 21.e4=) 21.Nce4+= Nd7 22.Ng3 Nf8 23.d5 e5 (23...Bd7 24.Bd4+=) 24.Nf5 Ng6 25.Bc3 (25.Ne7 Qe7 26.Bg6 fg6+=) 25...Nb7 (25...Bf6!?+=) 26.Ne7 Ne7 (26...Qe7 27.Bg6 hg6 28.Qb6+-) 27.Bh7 (27...Kh8 28.Be4+/–) 1–0. Waibel,Ulrich – Bumgardner,Garald, compuserve, 1996.

  8.Nf3 0-0 9.Qb3 d5 10.Be5 Nbd7 11.Bd4=+.

  8.Nf3 0-0 9.e3 d5 10.Be2 (10.Bf6 Bf6 11.d4 Be7 12.Nbd2 dc4 13.Bc4 Bd7=; 10.Nc3 Bd7 (10...b6 11.cd5 cd5 12.Be2 Qc7 13.d4 Ne4=; 10...Nbd7 11.bc6 bc6 12.Be2 Ba6 13.d3 e5=; 10...Bb4 11.Be2 dc4 12.Bc4 Bd7 13.0-0 Qa5=; 10...cb5 11.Nb5 Bd7 12.Qc2 Bc6 13.Nbd4 Qd7=; 10...Re8 11.Bb2 Nbd7 12.Qb3 e5 13.bc6 bc6=; 10...c5 11.d4 cd4 12.Nd4 dc4 13.Bc4 Bd6=) 11.Ne5 Qc7 12.bc6 Nc6 13.Nd7 Qd7=; 10.Qc2 dc4 (10...Nbd7 11.cd5 cd5 12.Be2 Bd6 13.0-0 e5=; 10...cb5 11.Ng5 g6 12.cb5 Bd6 13.f4 Qe7=; 10...Re8 11.Bf6 Bf6 12.d4 cb5 13.cb5 Qa5=; 10...c5 11.d4 Nbd7 12.Bd3 dc4 13.Bc4 cd4=; 10...Ne4 11.Nc3 Nf6 12.Be2 Bd7 13.cd5 cd5=; 10...b6 11.cd5 Qd5 12.Bd3 h6 13.e4 Qc5=) 11.Bc4 Bd7 12.Ng5 g6 13.bc6 Bc6=; 10.Qa4 Bd7 (10...Ne4 11.Nc3 Nd7 12.Qc2 Nef6 13.d4 cb5=; 10...c5 11.d3 dc4 12.dc4 Ne4 13.Be2 Nd7+=; 10...dc4 11.Bc4 Bd7 12.Bf6 Bf6 13.d4 Qb6=) 11.Be5 dc4 12.Bc4 cb5 13.Bb5 Qb6=) 10...dc4 (10...Bd7 11.cd5 Nd5 12.bc6 Bc6 13.0-0 Qa5=) 11.Bc4 cb5 (11...Bd7 12.Nc3 Qa5 13.Qb1 Rc8=) 12.Bb5 Qa5 (12...Bd7 13.Bf6 Bf6=) 13.Nc3 (13.Bf6 Bf6=). Brzoza,Miroslaw – Strzelczyk, Poland, 1981.

  8.Nf3 0-0 9.e4 Qa5 (better 9...Ne4 10.Qc2 d5–/+) 10.Be2?? (better 10.Bc3 Qd8 11.e5=) 10...Qa1–+ 11.0-0 (11.e5 Ng4 12.d4 d6–+) 11...cb5 12.cb5 Ne4 13.Qc2 Nf6 14.Nd4 (14.Rc1–+) 14...Qa8 (better 14...Qd4 15.Qd3 Qd3 16.Bd3 d6–+) 15.d3 (15.Qc7 Nd5 16.Qc4 b6–+) 0–1. aravind555 – autobots, lichess.org, 2018.

  8.Nf3 0-0 9.Be5 d6 10.Bd4 e5 –/+.

  8.Nf3 Qa5 9.Nc3 (9.Bc3 Qd8=) 9...d5 10.e3 Nbd7 (10...0-0 11.Qa4 Qc7 12.d4=) 11.bc6 (11.Be2 0-0=) 11...bc6 12.Qa4 (12.cd5 cd5 13.Nd4 Bb7=) 12...Bb4 (12...Qa4 13.Na4 Ba6 14.Ne5=) 13.Qa5 Ba5 14.Nd4 c5 (14...Bb7 15.cd5 cd5 16.Bb5=) 15.Nb3 (15.Nc6 Bc3 16.Bc3 dc4 17.Bc4 Bb7=) 15...Bb4 16.Na2 Nb6 (16...dc4!? 17.Bc4 Bb7=) 17.Nb4+= dc4?? (better is 17...cb4 18.c5 Nc4+=) 18.Nc5+- (18.Nc5 Ke7 19.d3 cd3 20.Bd3+-) 1–0. De Visser,Arno – Bergman,E, 1993.

  8.Nf3 cb5 9.cb5= d5 10.e3 (10.Bd4 Bd6 (10...Nbd7 11.e3 Bd6 12.Be2 e5 13.Bb2 0-0 14.0-0 Qc7 15.Ba3 e4=) 11.Be5 Be5 12.Ne5 Nbd7 13.Nd7 Bd7 14.e3 0-0 15.Be2 Ne4+=) 10...Nbd7 (10...0-0 11.Be2 Bd6 12.0-0 Nbd7 13.d4 Qc7 14.Qc1 Qb8 15.Qc2 Nb6=; 10...Bd6 11.Be5 0-0 12.Bd6 Qd6 13.Be2 e5 14.d4 e4 15.Nfd2 Bf5=; 10...b6 11.Be2 0-0 12.0-0 Nbd7 13.d4 Bd6 14.Qd3 Ne4 15.Bb2 Qf6=) 11.Be2 0-0 (11...Bd6 12.0-0 e5 13.Qc2 0-0 14.Rc1 b6 15.d4 e4=) 12.0-0 Ne8 (12...Nc5 13.Qc2 (13.Bd4= b6 14.Qc2 Bd6 15.Rc1 Bb7=) 13...Ncd7 14.Rc1 Bd6 15.d4 Ne4+=; 12...Bd6 13.d4 Qc7 14.Bd3 Nb6 15.Qc1 Qb8=) 13.Nc3 (13.Qc2 Bd6 (13...h6+= 14.Rc1 Nef6 15.Ne5 Bd6+=) 14.Rc1 Nef6 15.d4 Qe7+=; 13.Qb3 Bd6 14.Rc1 Nef6 15.Nc3 Nc5=) 13...Nd6= (13...Bd6 14.d4 Nb6 15.Bd3 Nf6=) 14.Qc2 f5 (14...Nb6 15.Rc1= Bd7+=) 15.Rc1 Nb6 (15...Nf6 16.Na4+=; 15...Bf6+=) 16.Ne5 (16.Na4 Bd7+/–) 16...Nf7 (16...Ndc4!? 17.Na4 Na4 18.Nc4 dc4 19.Qa4 Qd2 20.Qc4 Rd8+/–) 17.Na4+/– Ba3? (better is 17...Ne5 18.Be5 Nc4 19.Bc4 dc4+/–) 18.Nf7+- Kf7?? (18...Rf7 19.Nb6 Bc1 20.Qc1 Qc7 21.Qc7 Rc7+-) 19.Qc3 Qe7 (19...e5 20.Qa3 Nc4 21.Qc5 Nd2 22.Be5+-) 20.Qg7 Ke8 21.Qe7 (better is 21.Nb6 Bc1 22.Qc3+-) 21...Ke7 22.Rc3 Na4 23.Ra3 Nb6 24.Bd4 Nd7 25.f4 Kd6 (25...Re8 26.Ra7+-) 26.Bc3 Kc7 27.Kf2 b6 28.g4 (28.Bb4 Nc5+-) 28...Nc5 (28...fg4 29.Bg4 Nf6 30.Bf3+-) 29.Be5 (29.Ra7 Bb7 30.Be5 Kd7+-) 29...Kb7 30.d3 (30.gf5!? ef5 31.Bf3 Ne4 32.Ke1 Be6+-) 30...Bd7 (30...fg4 31.Bg4 Bd7 32.Bd4+/–) 31.Bd6 Rf7 (31...Rd8 32.gf5 ef5+/–) 32.Bc5 (better is 32.g5!?+-) 32...bc5+= 33.gf5 Rf5 34.Bg4 Rf6 35.Ra6 Rh6 (35...Rg6 36.Kf3=) 36.h3+/– Rg6 (better is 36...Rf6+/–) 37.Kg3?? (better is 37.e4 d4 38.f5+-) 37...Bb5 (37...h5!? 38.f5 Rg8 39.fe6 Bb5–/+) 38.Re6= Bd3 39.Re7 (39.Re5 c4 40.Rd5 Kc6=) 39...Kb6 (better is 39...Kc6+=) 40.f5? (40.Kf2 c4+=) 40...Rf6 (better is 40...Bf5 41.Kf4 Be4–/+) 41.Re6= Re6 42.fe6 ½–½. Yin,Zixiao – Schloetterer,Hermann (2045), LGA Premium Cup, Nuernberg GER (2), 2004.

  8.e3 0-0

  9.Nc3 Qa5 (9...b6 10.Nf3=) 10.Nf3 d5 11.Bd3 (11.Qa4 Qc7=) 11...Nfd7 (11...dc4 12.Bc4 Bd7 13.Qb1=) 12.cd5 ed5 13.0-0 Nc5 14.Be2 (14.Bc2 f5+=) 14...Bf6 (14...Bf5 15.Nd4 Bg6 16.f4=) 15.bc6 bc6 16.d4 Ne6 17.Qc2 Ba6 18.Bb2 Be2 19.Ne2 Rc8 20.Qb3 (20.Nc3 Qd8+=) 20...Nd7= 21.Ra1 Qb6 22.Qb6 Nb6 23.Bc3 Ra8 (23...Nc4 24.g4=) 24.Ra8 Na8 25.Bb4 Nb6 26.Ne1 (26.Nd2 h6=) 26...Nc4 27.Nd3 g6 28.Nc3 Bg7 29.Kf1 f5 30.Ke2 f4 31.Nd1 (31.Nc5 Kf7=) 31...Kf7 (31...fe3 32.fe3 Kf7 33.Nc5=) 32.Bc3 (32.Nc5 fe3 33.fe3 Nb6=) 32...Bf6 (32...fe3 33.fe3 Ke8 34.N1b2=) 33.Nb4 (33.Nf4 Nf4 34.ef4 Nd6+=) 33...Nd8 (33...fe3 34.fe3 Nd8 35.Kd3=) 34.Kd3 (34.ef4 Nd6 35.Kd3 Nb5+=) 34...Ke6 (34...fe3 35.Ne3 Nd6 36.f3=) 35.e4 (35.ef4 Nd6+=) 35...Be7 36.Na6 Kd7 (36...Nb6 37.f3+=) 37.Bb4 Bb4 38.Nb4 1–0. Krafzik,Joachim (1810) – Franke,Helmut (1620), 2rd Berlin Germany, Senior Championship, 2010.

  9.Nf3 cb5 10.cb5 d5 11.Be2=.

  9.Nf3 Qb6 10.Be2 d5 11.d3 Rd8 12.Qc2 cb5 13.cb5 (13.Bf6 Bf6 14.cd5 ed5=) 13...Qb5–/+ 14.0-0 Qb6 (14...Qc5 15.Qc5 Bc5 16.Rc1–/+) 15.Nc3 Bd7 16.e4 (16.Rb1 Qa5=+) 16...de4 (16...d4 17.e5 dc3 18.ef6 Bf6 19.Bc3 Bc3 20.Qc3–/+) 17.de4 Bc6 18.Bd3 (18.e5 Nd5–/+) 18...h6 (18...Na6 19.Ne5 Nb4 20.Qb1–/+) 19.Rb1 Qa5 20.e5 Nd5 21.Nd5 Bd5 (21...ed5?! 22.e6 f6 23.Bd4=) 22.Bc3 Qa2 (22...Qc7 23.Nd4–/+) 23.Qa2=+ Ba2 24.Rd1 (24.Rb7!? Rd3 25.Rb8 Kh7 26.Bd2–/+) 24...Bc4–+ 25.Bc2 Rd1 26.Bd1 Nc6 27.Nd2 Bd5 28.Bf3 (28.Be2 Bc5–/+) 28...Bb4 (28...b5 29.Kf1–+) 29.Bb4–/+ Nb4 30.Bd5 ed5 31.f4 (31.Kf1 Kh7 32.Ke2 Kg6–+) 31...Kf8 (31...Nd3 32.g3 g5 33.Nb1–+) 32.Nb3 (32.Kf2 Ke7–/+) 32...Ke7 (better 32...Nd3!?–+) 33.Kf2–/+ b6 (33...Nc6 34.h4–/+) 34.Ke3 Nc6 35.Kd3 Ke6 36.g4 (36.g3 f6 37.ef6 Kf6–+) 36...f6 (better 36...g5!? 37.Ke3 gf4 38.Kf4 d4–+) 37.ef6–/+ Kf6 38.Nd4 (better 38.h4–/+) 38...Na5?? (better 38...Nd4 39.Kd4 Ke6–+) 39.Nb5=+ Nb3 (39...g5!? 40.Nc7 gf4 41.Nd5 Kg5–/+) 40.Kc3 Nc5 41.Kd4 (better 41.Nc7!?=) 41...Ne6–/+ 42.Ke3 Ke7 (better 42...g6!?–/+) 43.f5=+ Nf8 (43...Ng5 44.h4 Ne4 45.Kf4=+) 44.Kd4= Nh7 45.h3 (45.h4!?=) 45...Ng5=+ 46.Kd5 Nh3 47.Kc6? (better 47.Ke4–/+) 47...Nf2–+ 48.Kb6 Ng4 49.Kc5 Kf6 50.Nd4 (50.Nd6 Ne3 51.Ne8 Kf7 (51...Kf5?! 52.Ng7 Ke5 53.Nh5–/+) 52.Nd6 Ke7–+) 50...Ne3 51.Kd6 (51.Nb5–+) 51...Nf5 52.Nf5 (52.Kd5 Nd4 53.Ke4–+) 52…Kf5 (52...Kf5 53.Kd5 Kf4–+) 0–1. retiponziani (1900) – Wais642774 (2100), ChessWorld.net, 2012.

  9.Nf3 d5 10.Nc3 Bb4 (10...Nbd7 11.Qc2=) 11.Bd3 (11.Be2 cb5 12.Nb5 Nc6+=) 11...Nbd7= 12.0-0 Nc5 (12...Bd6 13.Qc2=) 13.Be2 Nfe4 (13...Bd7 14.bc6 Bc6 15.Ne5=) 14.Na2 Ba5 15.d3 Nf6 16.Qc2 cb5 (16...dc4 17.Bf6 Qf6 18.d4+=) 17.cb5+- Ncd7 18.e4 (18.Rc1 h6+-) 18...Nb6 (better 18...de4!? 19.de4 Qc7=) 19.e5+- Ng4 20.Bd4 Bd7 (20...Nh6 21.Bb2+-) 21.Bc5+- Re8 22.d4 (better 22.Ra1+-) 22...Qc7? (better 22...Nc4 23.h3 Nh6 24.Bc4 dc4 25.Qc4 b6+-) 23.Ng5+- Ne5?? (23...f5 24.Bg4 h6 25.Ne6 Be6 26.Bf5 Bf5 27.Qf5 Qd7 28.Qd7 Nd7+-) 24.Qh7 (24.de5?! g6 25.Rc1 Rc8+-) 1–0. GuestXFHR – GuestHGFN, freechess.org, 2020.

  9.Nf3 d5 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 e5 (11...Nb6 12.cd5 cd5 13.0-0=) 12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 14.0-0 e4 15.Nd4 Ne5 16.Qc2 Qa5 17.f4 (17.Ncb5 Bd7=) 17...ef3= 18.Nf3 Nc4 (better 18...Nf3!? 19.Bf3 Be6=) 19.Nd5!+/- Qd5 (19...Qd5 20.Qc4 Discovered attack (20.Qc4 Remove defender); 19...Nd5 20.Qc4 Discovered attack (20.Qc4 Remove defender)) 20.Bc4 Qh5 (20...Qf5 21.Qb3 Bd6 22.g3+-) 21.e4 (21.Ne5 Bb7 22.Qb3 Bd6 23.Qb7 Be5 24.Bf7 Qf7 25.Qf7 Kf7 26.Be5 Kg6+-) 21...Bg4 22.d4 Bd7 23.Ne5 (23.Qd3 h6+-) 23...Bd6+/- 24.Qb3 Be5?? (better 24...Be8+/-) 25.de5+- Ne4 (25...Rc8 26.Bd4 Rc4 27.Qc4 Ne8+-) 26.Bf7 (26.Bf7 Qf7 27.Rf7 Rf7 28.Qb8 Rf8 29.Qb7+-) 1-0. DEFFM – GuestYZPM, freechess.org, 2021.

  9.Nf3 Ne4 10.Bd3 (10.Nc3 d5=) 10...f5 11.Be4 (11.0-0!?=) 11...fe4+= 12.Ng1 (12.Nd4 d5+=) 12...d5–/+ 13.Qc2 (13.Qb3 Bh4 14.g3 Bf6–/+) 13...Bf6 (13...Bh4 14.g3 Bf6 15.Bc3–/+) 14.Bb2 (14.Bf6 Qf6 (14...gf6?! 15.f3=) 15.f4 e5–/+) 14...Bd7 (14...cb5 15.cd5 ed5 16.Ne2–/+) 15.Bf6 (15.bc6 Nc6 16.Ba3 Rf7–/+) 15...Qf6 Threatening mate: Qxf2 (15...gf6?! 16.cd5 ed5 17.Nc3=) 16.Nh3 (16.f4 Qg6 17.g3 cb5 18.cd5 ed5–/+) 16...e5 (16...cb5!? 17.cd5 ed5 18.Rf1–+) 17.Rf1–/+ Bh3 (17...d4 18.Ng1–/+) 18.gh3 Qf3 (18...Qe6!?–/+) 19.cd5+= Qh3 (better is 19...cd5!? 20.Qc7 Qf7 21.Qe5 Nd7+=) 20.dc6 (20.Qe4 Re8+/–) 20...bc6 21.bc6 The passed pawn on c6 quickly leads to threats 21...Qe6 (21...Qc8 22.Qe4 Nc6 23.f4+/–) 22.Qe4 Nc6 23.Ke2 (23.f4 Rb8+/–) 23...Qh6 (23...Kh8 24.Nc3+=) 24.Rc1 Qh5 25.Ke1 Ne7 (25...Ne7 26.Qg2 Qf5+=). Cornacchini,Gabriele – Sauvageau,Paul, RL–2007–0-00088, 2007.

  7.e3 cb5

  8.Bb5 b6 9.Nf3 Ba6 10.Ba6 Na6 11.Bf6 Be7?? (better 11...Qf6 12.0-0 Be7+=) 12.Bg7+- (12.Bg7 Rg8 13.Be5+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

  8.Bb5 Be7 9.Nf3 0-0 10.0-0 d5 11.Ne5 Bd7 12.Nc3 Bb5 13.Nb5 Nc6 14.f4 Qa5 15.Nd4 Nd4 16.Bd4 b5 17.c3 b4 (17...Qc7 18.Qe2=) 18.cb4 (18.Nc6!? Qc7 19.Nb4+=) 18...Qb4= 19.Bc3 (19.Qc2 Qd6=) 19...Qd6 20.Qf3 (20.d3 Qb6 21.Bd4 Bc5 22.Bc5 Qc5=) 20...g6 (20...Ne4!?-/+) 21.d3= Rc8 22.Bd4 Qa3 23.Qd1 Bc5 24.Qc1 Rc7 (24...Qa7!=) 25.Qa3+/- Ba3 26.Ra1 Bc5 (26...Rc1!? 27.Rc1 Bc1+=) 27.Ra8 Kg7 28.Bc5 Rc5 29.Ra7 Rc2?? (better 29...Kg8+/-) 30.Rf7+- (30.Rf7 Kg8 31.Rf6+-) 1-0. cabbage9 (2840) - zsolti_83 (2655), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  8.Bb5 Qa5

  9.Nc3 Bb4 10.Qb1 0-0 11.Nge2 d5 12.0-0 e5 13.Qb3 Rd8 14.Rb1 Bd6 15.Qa4 (15.Nd5 Nd5 16.Qd5 Bc7+/–) 15...Qc7= 16.g3 Nbd7 17.Qa2 Nb6 18.Ba4 (18.Qb3 Be6 19.Bd3 Bc5–/+) 18...Na4–/+ 19.Qa4 Bd7 20.Qb3 Bc6 21.d4 e4 22.Qb6 Qd7 23.Nb5 Bb8 24.Na7 Ba7 25.Qa7 g5 26.Kg2 Qg4 27.Ng1 h5 (27...Rc8 28.Bc3+=) 28.Qa5 Rc8 29.c4 h4 30.cd5 (better is 30.c5!?=) 30...Nd5–/+ 31.Qe1 f5 32.Qe2 Qe2 33.Ne2 hg3 34.hg3 Ra8 35.Bb2 Kf7 36.Nc3 f4 37.Nd5 (37.gf4 gf4 38.ef4 b5+=) 37...f3–/+ 38.Kg1 Bd5 39.Ra1 Rh8 40.Ra5 Ke6 41.Rc5 g4 42.Rc1 Ra8 43.Ba1 b5 44.Kf1 Bc4 45.Ke1? (45.Kg1–+) 45...Ra2 (45...Ra2 46.Rd1 Kd5–+) 0–1. Morriss,Pete (2025) – Gounder,Sanmogan, Doeberl Cup, Canberra AUS, 2010.

  9.Nc3 Bb4 10.Bc4 b5 11.Nb5 (11.Bd3 Bb7 12.Nf3 Bf3 13.gf3 Bc3 14.Bc3 b4 15.Bf6 gf6=) 11...Ba6 (11...d5 12.Bd3 Bd2 13.Ke2=) 12.Bf6 gf6 13.Qe2 (13.c3 Bc3 14.Nc3 Bc4+=) 13...Bb5 (13...Qa1 14.Qd1 Qa5 15.c3 Bc3 16.Nc3 Bc4 17.Nge2+=) 14.Bb5 Bd2 15.Qd2 Qb5 16.Nf3 (16.Ne2 Qb1 17.Nc1 Rg8+=) 16...Rg8 (16...Nc6 17.Rf1=) 17.Rg1 Nc6 18.Qe2 (18.Qd3 Qb4 19.c3 Qb2=) 18...Qb1 19.Qd1 Qb4 (19...Qd1 20.Kd1 d5 21.Nd2=) 20.Qd2 Qe4 (20...d5 21.Qb4 Nb4 22.Kd2=) 21.Ke2 Nb4 22.c3 (better is 22.Rb1 Qc4 23.Kd1=) 22...Qc4 23.Ke1 Nd3 24.Kd1 Ke7 25.Kc2?? (better is 25.Ne1 Ne1 26.Re1–+) 25...Ra8 26.Kb1 (26.Rb1 Ra2 27.Kd1 Nf2 28.Ke1–+) 26...Qb3 27.Qb2 Qb2 0–1. Mittelstaedt,Joel (1755) – Bauer,Bjoern_Benny (1985), GER–ch Net Qual2 U18, 2011.

  9.Nc3 Bb4 10.Bd3 Nc6 11.Nge2 0-0 12.0-0 d5 13.Qb1 Bd7 14.Nb5 (14.Na2 Bd2 15.Bf6 gf6 16.Qb7 Ne5=) 14...Be7 (14...e5 15.Nbc3=+) 15.Nec3 (15.Bf6 Bf6 16.Nbd4 Nd4 17.ed4 Qc7=+) 15...Na7 (15...Rc8 16.Be2=) 16.Nd4 White gets in control 16...Qc7 17.f4 Rb8 (17...Ra8 18.Bb2=) 18.Ncb5 Nb5 19.Nb5 Bb5 20.Qb5 Qc6 21.Rb1 Nd7 22.Bd4 f6 (22...Qc7!?+=) 23.Ba7 Re8 (23...Ra8!? 24.Qb7 Qb7 25.Rb7 Bc5 26.Rd7 Ra7 27.Rd8 Kf7 28.Bh7 Ke7+-) 24.Qb7+- Qb7? (better 24...Qd6+-) 25.Rb7 Rd8 (25...Nc5 26.Re7! Re7 27.Bc5 Rc7+-) 26.Bb5 Bc5 (26...Kf7 27.Bd7 f5+-) 27.Bc5 (better 27.Bd7 Ba7 28.Be6 Kh8 29.Ra7+-) 27...Nc5 28.Ra7 (better 28.Rc7!? Ne4 29.Bd7 Rd7 30.Rd7 Nd2 31.Re7+-) 28...Ne4 29.d3 Nc3 30.Bd7 e5 31.Kf2 ef4 32.ef4 Kf8 (32...d4!?+-) 33.Rc7 d4 34.Be6 Rd6 35.f5 g6 36.g4 h5 37.gh5 gh5 38.Rf7 Ke8 39.Rf6 Nd1 (39...Nb5 40.Ke2+-) 40.Kf3 Ne3 (40...Rd8 41.Rh6 Ke7 42.Kf4+-) 41.Bf7 (better 41.c4!? dc3 42.Ke3 c2+-) 41...Ke7 42.Rd6 Kd6 43.Ke4 h4 44.Kf4 (better 44.c4!? Ke7 45.Bd5 Ng4+-) 44...Nc2 45.f6 Ne3 46.Kg5 h3 (46...Ng2+-) 47.Bh5 Nd5 (47...Ke6 48.Kg6 Kd7 49.Kh7+-) 48.Bg4 (48.Bg4 Ne3 49.Bh3+-) 1–0. petrobbo (1930) – redi (2145), ChessWorld.net, 2011.

  9.Nc3 Bb4 10.Nge2 0-0 11.0-0 d5 12.Qb1 Bd7 13.Bd7 Nbd7 14.Qa2 (better is 14.Nf4!?=) 14...Qa2–+ 15.Na2 Ba5 (better is 15...Bd2!? 16.Bf6 Nf6–/+) 16.d3 b5 17.Bc3 Ra8 18.Ba5 Ra5 19.Nac3 (19.Nec3!? Ne8 20.Rb1=) 19...b4–/+ 20.Nd1 Nc5 21.Nc1 Rb5 22.Nb3? (better is 22.Nb2!?=+) 22...Nb3–+ 23.cb3 e5 (23...Ra5!? 24.Nb2 Ra3 25.Rb1 Rb3 26.h3–+) 24.Re1 Rc5 25.g3 (better is 25.f4!? e4 26.de4 Ne4 27.Nf2=+) ½–½. valpa – Viejo, playchess.de, 2003.

  9.Nc3 Bb4 10.Nge2 0-0 11.0-0 d5 12.Nd4 Bd7 13.Nb3 Qc7 14.Bd3 Nc6 15.f4 e5 (15...Ra8!?=) 16.fe5 Ne5 (16...Qe5 17.Ne4 Qc7 18.Nf6 gf6 19.Qh5+-) 17.Rf6 Bc3 (worse is 17...gf6 18.Nd5 Qd6 19.Qh5+/– (19.Nb4?! Qb4 20.Be2 Qh4+=)) 18.Bc3 Nd3 (18...gf6 19.Qf1 A) 19...Nd3? 20.Qf6 (20.cd3?! Qd6+=; worse is 20.Qd3 Qc4+=) 20...Qc3 21.dc3+- (worse is 21.Qc3 Ne1 22.d3 Nc2 23.Qc2 Rc8+-); B) 19...Ng4–/+) 19.Rf1 Nc5 (better is 19...Ne5!? 20.Qh5 f6+=) 20.Bb4+/– (20.Bb4 b6 21.d4+/–) 1–0. Steingraeber,Barbara (2075) – Langschmidt,Dirk (1730), remoteschach.de, 2004.

  9.Nc3 Bb4 10.Nge2 b6 11.0-0 Ba6 (11...Nc6 12.Bb2=) 12.Ba6 Na6 13.Ng3 0-0 14.Qe2 Nc7 15.Bb2 Qc5 16.Qd3 d5 17.Na2 Ra8 18.Bd4 Qa5 19.Nb4 Qb4 20.c3 Qa5 (20...Qb5 21.Qc2 Nd7 22.e4=) 21.Rb1 (21.Bf6 gf6 22.e4 Qa2+/–) 21...b5? (21...Nd7 22.e4=) 22.f4 (better is 22.Bf6!? gf6 23.Nh5+/–) 22...Nd7+= 23.Qe2 Qa2 24.Rf1 Qc2 25.e4 Ra2 26.ed5 Qd2 (better is 26...Nd5 27.Ne4 h5=) 27.Qd2+/– Rd2 28.Ra1 b4? (28...f6!? 29.d6 Nd5+/–) 29.Ne4+- Rd4 30.cd4 Nd5 31.Ra8 Nf8 32.g3 f6 33.f5 (better is 33.Nc5!? Kf7 34.Ra7 Kg8 35.Rb7+-) 33...ef5+/– 34.Nc5 Kf7 35.Ra7 Kg6 36.Ra8 Kf7 37.Rb8 Ng6 Black prepares f4 38.Nd3 f4 39.Rd8 Nc3 40.Kf2 fg3 41.hg3 b3 42.Rb8 Ke6 43.Rb3 Ne4 44.Kg2 Kd5 45.Rb4 Nd6 46.Ra4 Nc4 47.Ra7 Kd4 48.Rd7 Ke3 49.Nb4 Ke2 (better is 49...Nge5!? 50.Rg7 h6+/–) 50.Nd5+- Ne3 (50...h6 51.Rg7 Nge5 52.Nf6 Ne3 53.Kh3+-) 51.Ne3 Ke3 52.Rg7 f5 53.Rh7 f4 54.Rh6?? (54.g4 Ke4 55.Rb7 f3 56.Kg3+-) 54...Ne5+= 55.Rh5 Ke4 56.Rh4 Nd3?? (better is 56...Ng6+=) 57.gf4+- Nc1 (57...Kf5 58.Kf3 Ne1 59.Kg3+-) 58.Rh1 (58.Kg3 Kf5 59.Rh5 Kg6 60.Rg5 Kf7+-) 58...Nd3 (58...Nb3 59.Kg3 Kf5 60.Rh5 Kf6 61.Kg4+-) 59.Kg3 Kf5 (59...Nf4?? 60.Re1 Ne2 61.Re2 Kd4 62.Kf4+-) 60.Rd1 Nb4 (60...Nf4?? 61.Rf1+-) 61.Rb1 Nd3 (61...Nc2+-) 62.Rb5 Ke4 63.Ra5 Nf4 64.Ra4 (64.Ra4 Ke5 65.Rf4+-) 1–0. Pfleger,Sascha (2140) – Vetter,Herbert (2265), NRW Class1, 2008.

  9.Bf6 Qb5 10.Bc3 (10.Bd4 d5+=) 10...d5 11.Ne2 Qd7 12.0-0 f6 13.d4 (13.Bd4 e5 14.Bb6 Qc6+=) 13...Bd6 14.f3 Nc6 15.e4 Qc7 16.ed5 (16.h3 0-0+=) 16...ed5 (16...Bh2 17.Kh1 ed5+/–) 17.f4 0-0 18.Qd2 Re8 19.Ng3 Bd7 20.Ne2 Bg4 21.Ng3 b5 22.h3 Bd7 23.Bb2 b4 24.Rf2 Na5 25.Bc1 b3 (25...Nc4 26.Qd1–+) 26.Qc3 (26.Nc3 Nc4 27.Nd5–+) 26...Qc3–+ 27.Nc3 Re1 28.Rf1 Rf1 29.Kf1 bc2 30.Nd5 Nb3 (30...Nb3 31.Ne4 Bf8–+ (31...Nc1 32.Nd6 Nd3 33.Nf6 gf6 34.Ke2–+)) 0–1. Rosner,Dirk – Trigance,Eric, corr SOK–92–81, 1992.

  7.e3 Be7

  8.c4 0-0 9.Nf3 Ne4 10.Bd3 Nc5 11.Be2 d5 12.d4 Qa5?? (better 12...Ne4 13.Nbd2 cb5 14.cb5 Nd7=) 13.Bc3+- Qa4 (13...Qa2 14.dc5 dc4 15.bc6 Nc6 16.Nbd2+-) 14.dc5 cb5 (14...Qd1 15.Kd1 cb5 16.cb5 Bc5 17.Nbd2+-) 15.cd5 (better 15.cb5 Qd1 16.Kd1 Bc5 17.Nbd2+-) 15...Qg4 (15...Qd1 16.Kd1 ed5 17.Bb5 Bc5+-) 16.d6 Qg2 (16...Bf6 17.0-0 Bd7+-) 17.Rg1 Qh3 18.Rg7 Kh8 19.de7 Rg8 (19...Qf1 20.Kf1 Nd7 21.Qd7 Rg8 22.e8Q Bd7 23.Qg8) 20.Rg8 Kg8 21.e8Q 1–0. DEFFM – GuestJQWB, freechess.org, 2019.

  8.c4 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6 8.c4 Be7)

  8.Nf3 0-0 9.Be2 d5 10.c4 Bd7 11.Ne5 dc4 12.bc6 Nc6 13.Nc4 Nb4 14.0-0= Bc6 15.Ne5 Qd5 16.Bf3 Qd6 17.Nc6 bc6 18.d4 Nbd5? 19.e4+- Ne4 20.Be4 f5 21.Bf3 g5 22.Nd2 Nf4 23.Nc4 Qc7 24.Ne5 Nd5 25.h3 Bd6 26.Re1 Be5 27.Re5 Re8 28.Qc1 Kf7 29.Bh5 Ke7 30.Qg5 Kd7 31.Be8 Kd6 32.Qg3 f4 33.Qa3 c5 34.Qa6 Qb6 35.Qc8 Qb1 36.Kh2 Qa1 37.Re6# 1–0. pierre – cefik, ChessHere.com, 2005.

  8.Nf3 0-0 9.Be5 d6 10.Bd4=.

  8.Nf3 Qa5 9.Nc3 0-0 10.Be2 Bb4 11.0-0 cb5 12.Nb5+= Ne4 13.c3 Be7+= 14.Qc2 d5 15.c4 Qd8 16.Bd3 Nf6 17.Bf6 Bf6 18.Bh7 Kh8 19.Bd3 g6 20.Be2+- dc4 21.Qc4 Nc6 22.Qf4 g5 23.Qe4 Kg7 24.d4 Qd5 25.Qd5 ed5+/– 26.Nd6 g4 27.Ne1+- Be7 28.Nc8 Rc8 29.Bg4 Rb8 30.Nd3 b5 31.Rb1 b4 32.Bf3 Rb5 33.Nf4 b3 34.Nd5 Bd6 35.Nc3 Rb6 36.Bc6 Rc6 37.Rb3 Ra6 38.g3 1–0. spblex (2175) – icodd (2250), net–chess.com, 2009.

  8.Nf3 cb5 9.Bb5 Nc6 (9...0-0 A) 10.Qe2 d5 (10...Nc6 11.0-0 d5 12.Rc1 Bd6 13.c4 Na5 14.Be5 dc4 15.Bd6 Qd6=; 10...Ne4 11.Nc3 d5 12.0-0 Bd7 13.Bd3 Nc5 14.Rb1 Nd3 15.Qd3 Na6=; 10...d6 11.0-0 Nc6 12.e4 Qc7 13.d4 Bd7 14.c4 d5 15.Nbd2 Ra8=) 11.0-0 Bd7 12.Bd3 Nc6 13.Ne5 Qc7 14.Nd7 Qd7 15.Nc3 Ra8=; B) 10.Bb2 Nc6 (10...d5 11.0-0 Bd7 12.Nc3 Bb4 13.Be2 Nc6 14.Qa1 Be7 15.Nb5 Qc8=; 10...Qc7 11.0-0 Nc6 12.Qe2 d6 13.c4 e5 14.d3 Bf5 15.Nc3 Ra8=; 10...d6 11.0-0 Nc6 12.Nc3 e5 13.Qe2 Bg4 14.d3 Na7 15.Ba4 Qc7=) 11.0-0 d5 12.Qe2 Bd7 13.d3 Nb4 14.Nc3 Bb5 15.Nb5 Qd7=; C) 10.0-0 d5 (10...Nc6 11.Bf6 Bf6 12.d4 d5 13.Nbd2 Qc7 14.c4 Na7 15.Qb1 Nb5=) 11.Bf6 Bf6 12.d4 Bd7 13.Bd3 Nc6 14.c3 Qc7 15.Na3 e5=) 10.0-0 (10.Nc3 0-0 (10...d5 11.0-0 0-0 12.Qe2 Qc7 13.Bd3 Qb8 14.Rb1 e5 15.e4 d4=; 10...Qc7 11.Be2 d5 12.Nb5 Qd8 13.0-0 0-0 14.Bb2 Bd7 15.Qb1 Qa5=; 10...Na7 11.Ba4 0-0 12.0-0 Nc6 13.Qe2 d5 14.Rb1 Qc7 15.Qb5 Rd8=) 11.Bb2 d5 12.Qe2 Qc7 13.0-0 e5 14.Ra1 Bg4 15.h3 Bf5=; 10.Qe2 0-0 11.0-0 d5 12.Rc1 Bd6 13.c4 Na5 14.Be5 dc4 15.Bd6 Qd6=) 10...0-0 11.Nc3 (11.Bf6 Bf6 12.d4 d5= 13.Nbd2 Qc7 14.c4 Na7 15.Qb3 Nb5=) 11...d5 12.d4 (12.Qb1 Qd6= 13.Qb2 e5 14.Ne2 e4 15.Ne5 Ne8=; 12.Re1 Na7 13.Bd3 Nc6 14.Nb5 Ne4 15.Qe2 Nb4=) 12...Bd7 13.Qb1 (13.Qe2 Nb4= 14.Rb1 Qc7 15.Bd7 Nd7+=; 13.Be2 Qc7 14.Nb5 Qb6 15.Bc3 Ra8=) 13...Qc7+= (13...Nb4 14.Be2 Qc7 15.Ne5 Ra8+=) 14.Qb2 (14.Be2 Ra8+= (14...Nb4 15.Ne5 Ra8+=) 15.Nb5 Qb6+=; 14.Re1 Nb4 15.Bd7 Nd7+=) 14...Na5 (14...Ra8 15.Be2+= Nb4+=) 15.Bd3 (15.Ne5 Bd6=) 15...Bd6 (15...Ra8 16.Ne5+=; 15...Nc4+=) 16.Rb1 Rc8 (16...Bc6 17.Nb5 Bb5 18.Qb5=) 17.Nb5 (17.e4 de4 18.Ne4 Ne4 19.Be4 f6=) 17...Bb5 18.Qb5 Nd7 (18...Nc6 19.Qb6= (19.Qb7?? Rb8 20.Qb8 Nb8–+)) 19.Bc3+= Qc3 20.Qd7 Qc6 21.Bh7 (21.Qc6 bc6 22.c3 c5=) 21...Kf8 (21...Kh7 22.Ng5 Kh8 23.Qd6 A) 23...Qd6? 24.Nf7 Kh7 25.Nd6 Rc2 26.h3+- (26.Nb7 Nb7 27.h3 Na5–/+); B) 23...Qc2=) 22.Qc6+= Nc6 23.Bd3 Nb4 24.g4 Rc7 25.Kf1 Nd3 26.cd3 f6 (26...Ba3 27.Rb5+=) 27.h4+/– Kf7 (27...Ba3 28.Rb6 Ke7 29.h5+/–) 28.h5 g6 (28...Ke8 29.g5+/–) 29.Rb6+- Rd7 30.hg6 (30.h6 g5+-) 30...Kg6+/– 31.e4 de4 (31...Kf7 32.g5 Bf4 33.ed5 Rd5 34.Rb7 Kg6 35.Re7+/–) 32.de4+- Kf7 33.Ke2 (33.g5 Be7+-) 33...Be7 (33...Bb8 34.g5 Ba7 35.Rb4+-) 34.g5! Bd8 (34...fg5 35.Ne5) 35.Rb1 (35.g6 Kg6 36.Re6 Kf7+-) 35...b6 (35...Kg7 36.gf6 Bf6 37.Ke3+-) 36.gf6 Kf6 37.Ke3 Ra7 38.Rb3 (38.Ne5 Ra3 39.Kd2 Ra2 40.Kc3 Bc7+-) 38...Ra5 (38...Bc7 39.Nd2+/–) 39.Ne5+- Re5 (39...Ra6+-) 40.de5 Ke5 41.f4 Kf6 42.Kf3 Ke7 43.Rd3 (43.e5 Kd7+-) 43...Ke8 44.e5 Be7 45.Ke4 Bc5 (45...b5 46.f5 b4 47.f6+-) 46.f5 ef5 47.Kf5 Ke7 48.Rh3 b5 (48...Bd4 49.Rh7 Ke8 50.Ke6+-) 49.Rh7 Ke8 50.Rc7 Ba3 51.Rb7 b4 52.Ke6 Kd8 53.Kd5 (53.Kf7 Kc8 54.Rb5 Kc7+-) 53...Kc8 (53...Ke8 54.Ra7 Kf8 55.e6+-) 54.Kc6 (better is 54.e6 b3 55.e7 Be7 56.Re7 b2+-) 54...Kd8 55.e6 (55.Ra7 Bb2 56.Kd6 Kc8+-) 55...Ke8 56.Kd5 Kf8 (56...Bc1 57.Rb4 Bg5+-) 57.Kd6 b3 58.Kd7 (58.Kd7 Bc5 59.Rb3+-) 1–0. Seifert,Henryk (2275) – Spik,Peter (2140), 35th Open, Trinec CZE, 2003.

  8.Nf3 d5 9.Be2 0-0 10.0-0 (10.Nc3 Nbd7=) 10...cb5 11.Bb5 Qa5 (11...Nc6 12.Nc3=) 12.Nc3 Bd7 13.Qe2 Rc8 (13...Nc6 14.Bb2=) 14.Bd3 (14.Rb1 Nc6=) 14...Qc7 (14...Nc6 15.Bb2=) 15.e4 (15.Rb1 Nc6=) 15...de4 (15...Nc6!?=) 16.Ne4+/– Ne4 (16...Bc6 17.Nf6 Bf6 18.Bf6 gf6 19.Nd4+=) 17.Qe4 f5 18.Qe3 Nc6 19.Rb1 (19.Ng5 Bg5 20.Qg5 Ne5+/–) 19...Nd8 (19...Ra8 20.Ng5 Qc8 21.Bb2+/–) 20.Bf5! Qc2 1–0. Dudek,Jaromir (1905) – Kosata,Frantisek (1775), Czechia KP–chTB, 2007.

  8.f4 0-0 9.Nf3 d5 10.c4 (10.Bd3 cb5 11.Ng5 Nbd7=) 10...Qa5 11.Nc3 cb5 12.cb5 Nbd7 13.Be2 Nc5 14.0-0 Bd6 (14...Bd7 15.Ne5=) 15.Ne5 Nfd7 (15...Rd8!?=) 16.d4+- Ne4 17.Ne4 de4 18.Nc4 Qc7 19.d5 ed5 (19...Bc5 20.de6 fe6 21.Bd4+=) 20.Qd5+- Bc5 21.Qg5 f6 22.Qd5 Kh8 23.Qe4 f5 24.Qd3 Nb6 (24...Nf6 25.Be5 Qd7 26.Nd6+-) 25.Be5+- Qf7 26.Nd6 Bd6 27.Qd6 Nd7 28.Bd4 b6 (28...Nf6 29.Bc4! Qe8 30.Ra1+-) 29.Rc1 (29.Bb6?! Qa2 30.Bf3 Rf6+-) 29...Rd8 (29...Nc5+-) 30.Bb6 Re8 31.Bd4 Bb7 (31...Nf6 32.Bf6 gf6 33.Rc7+-) 32.Rc7 Bc8 33.b6 Qb3 (33...Rd8+-) 34.b7 Qb1 35.Kf2 Bb7 36.Bg7! Kg7 (36...Kg7 37.Qd7 Mate attack) 37.Qd7 (37.Qd7 Re7 38.Qe7 Kg8 39.Qg7) 1–0. pcmvr – rbeckett, net–chess.com, 2018.

  6.Ba1 d5

  7.c4 Be7 8.e3 0-0 9.Nf3 c6 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Nb6 (11...dc4 12.bc6 Nb6 13.Qc2=) 12.cd5 cd5 (12...Nfd5 13.bc6 bc6 14.d4=) 13.Nc3 (13.Qc2 Nbd7=) 13...Bd7 14.d4 Nc4 15.Qb3 (15.Bc4 dc4 16.Ne5 Qc7=) 15...Qc7=+ 16.Rc1 Rc8 17.h3 Qa5 Attacks the isolani on b5 18.Ne5 Ne5 19.de5 Ne8 (19...Ne4 20.Bb2=+) 20.Bb2 Qb6 21.Rc2 h6 (21...Qc7 22.Rd2=) 22.Bd3 Nc7 The pressure on the isolated pawn grows (22...Qa5 23.Rc1+=) 23.Ne2 (23.Na4 Qa5 24.Bc3 Qa7+-) 23...Ne8 (23...Na6 24.Rc8 Bc8 25.Bd4+=) 24.Rc8 Bc8 25.Bd4 Qd8 (25...Qa5 26.Qc3 Qc3 27.Nc3+-) 26.b6 (26.e4 de4 27.Be4 Nc7+-) 26...Qd7 27.Qa2 Qd8 28.Qa8 Bd7? (better 28...f6+-) 29.Qb7+- Qc8? (29...f6 30.ef6 gf6 31.Nc3+-) 30.Ba6 (better 30.Qa7 Nd6 31.ed6 Bd6+-) 30...Qc2 (30...Qb7 31.Bb7 Bd8+-) 31.Qd7 (31.Qd7 Kh7 32.Qe7+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2610) – Boyechko_O (2275), lichess.org, 2017.

  7.Nf3 c5 8.c4 d4 9.e3 Qa5 10.Bb2 de3 11.fe3 Bd6 (11...Ng4 12.Qb3+=) 12.Bd3 (12.Bf6 gf6 13.Be2 Qc7+=) 12...Nbd7= 13.e4 e5 14.0-0 0-0 15.Nc3 Qb4 (15...Qc7 16.Nd5 Nd5 17.ed5= (worse 17.cd5 c4 18.Be2 f5=+)) 16.Qc2 Nb6 17.Rb1 (17.Ne2 Qa4 18.Qc3 Bg4+-) 17...Be6? c4 draws heavy fire (better 17...Re8=) 18.Nd5+- (18.Nd5 Bd5 19.Be5+- (19.ed5?! e4 20.Bf1 Qa4 21.Qa4 Na4 22.Bf6 gf6+=; worse 19.cd5 c4 20.Be2 Qc5 21.Kh1 Ng4=+)) 1–0. DEFFM – GuestPBXZ, freechess.org, 2019.

  7.Nf3 c5 8.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3).

  7.Nf3 Bd6 8.Bd4 b6 (8...Nbd7 9.e3=+) 9.e3 0-0 10.c4 (10.Be5 Ne4=) 10...c5 11.Be5 Bb7 12.d3 (12.d4 Be5 13.de5 Ne4=+) 12...Be5–/+ 13.Ne5 Nbd7 14.Nf3 Qa8 15.Be2 Qa5 16.Qd2 Ra8 17.0-0 Qb4 (17...e5 18.Qd1=+) 18.Qc2 Ne8 (18...e5 19.Nc3=+) 19.Nbd2 Nd6 20.Rb1 Qa4 21.Qb2 Qa2 22.Qa2 (22.Qc1 e5=) 22...Ra2 23.Kf1 e5 (23...Kf8 24.Ke1–/+) 24.cd5=+ Bd5 25.e4 (25.Nc4!? Bc4 26.dc4=+) 25...Be6–/+ 26.h3 (26.h4 f6–/+) 26...f6 27.Ke1 Kf7 28.g4 Ke7 29.Nc4 Bc4 Black fights for the Initiative 30.dc4 Ne4 31.Rc1 (31.Ng1 Nd6–+) 31...Nf8 32.Kf1 (32.Ng1 Ng6 33.f3 Nd6–+) 32...Ng6 33.Ne1 (33.Re1 Nf4 34.h4 Nh3–+ (34...Ne2?! 35.Re2 Re2 36.Ke2–/+)) 33...Ra3 (better 33...Nf4 34.Rc2 Nd2 (34...Ne2 35.Ra2 Nc1 36.Ra7 Kf8 37.Nf3+=) 35.Rd2 Rd2–+) 34.Nd3 (34.Bd3 Nd6 35.Bg6 hg6–+) 34...Nf4 (better 34...Ng5!?–+) 35.Nf4–/+ ef4 36.Kg2 Ng5 37.f3 Ne6 38.Kf2 (38.Rc2 Nd4 39.Rd2 Re3–+) 38...Ra2 39.h4 Nd4 40.Re1 Kf7 41.Kf1 h6 (41...f5 42.Bd1–+) 42.Bd1 h5 (42...f5 43.h5–+) 43.Kg1 hg4 44.fg4 f3 (better 44...g5 45.h5 f5 46.gf5 Nf5–+) 45.Rf1? (45.Re3 Rg2 46.Kf1 Rg4–+) 45...Rg2 46.Kh1 Rg4 47.h5 Rh4 (better 47...Ne2!? 48.Be2 fe2 49.Re1–+) 48.Kg1 Rh5 49.Bf3 Nf3 50.Rf3 Rh4 51.Rc3 (51.Ra3 Rc4 52.Ra6 g5–+) 51...g5 52.Kg2 Kg6 (52...f5 53.Kf1–+) 53.Kf2 Kf5 54.Kg3 (54.Rd3 Rf4 55.Kg2 Rd4–+) 54...Ke4 55.Rf3 (55.Ra3 f5 56.Ra6 f4 57.Kg2 Rh6–+) 55...f5 Black prepares the advance g4 (55...Rh3 56.Kh3 Kf3 57.Kh2 g4 58.Kg1 g3 59.Kf1 g2 60.Ke1 g1Q 61.Kd2 Qd4 62.Kc2 Qc4 63.Kb1 Qe2 64.Kc1 c4 65.Kb1 c3 66.Kc1 Qd2 67.Kb1 Qb2) 56.Rc3 (56.Ra3 f4 57.Kg2 g4–+) 56...f4 57.Kg2 g4 58.Kf2 (58.Rc1 g3 59.Re1 Kf5–+) 58...g3 59.Kf1 (59.Rg3 Rh2 60.Rg2 Rg2 61.Kg2–+) 59...f3 60.Kg1 (60.Ke1 Rh1 61.Kd2 Rh2 62.Kd1 g2 63.Re3 Ke3 64.Kc2 g1Q 65.Kb3 Qb1 66.Kc3 Qd3) 60…Rh2 (60...Rh2 61.Ra3 f2 62.Kf1 Rh1 63.Ke2 f1Q 64.Kd2 Rh2 65.Kc3 Qd3) 0–1. petrobbo (2025) – jokerone (2300), ChessWorld.net, 2013.

  7.Nf3 Bd6 8.e3 0-0 9.c4 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0).

  7.Nf3 Bd6 8.e3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6).

  7.Nf3 Nbd7 8.d3 c5 9.e3 Qc7 10.Be2 Bd6 11.c4 b6 12.Nbd2 Bb7 13.h3 0-0 14.0-0 Ra8 15.Bb2 e5 16.cd5 (16.Qc2 e4 17.Nh4 Bh2 18.Kh1 Be5 19.Nf5 Ra2+=) 16...Bd5 17.e4 (17.Nc4 Bc4 18.dc4 e4 19.Nd2 Bh2=) 17...Be6 18.Ng5 (18.Qc2 Ra2 19.Ng5 Nf8=) 18...Ba2 (18...Nf8 19.f4+= ef4+=) 19.Qc2= h6 20.Ngf3 Be6 21.Ra1 (21.Nc4 Ra2=) 21...Ra1 22.Ba1 Qa7 23.Bc3 Qa2 24.Bd1 Ne8 (24...Qc2 25.Bc2 Kf8 26.Ba1=) 25.Qa4 (25.Qa2 Ba2 26.Nc4 Bb1+=) 25...Nc7 (25...Qa4 26.Ba4 f6 27.Nc4+=) 26.Nc4 Bc4 (26...Qb1 27.Nd6 Qd3 28.Ne5 Qd6 29.Nd7 Bd7 30.Be2+=) 27.dc4 (27.Qc4? Qb1 28.Qa4 Qd3–+) 27...Qa4 28.Ba4 Ne6 29.Kf1 Nd4 30.Bd4 (30.Nd2!?=) 30...cd4+= 31.Ne1 Kf8 32.Ke2 Ke7 33.Nd3 f5 34.f3 g6 (34...f4 35.Bb3–/+) 35.g4 fe4 36.fe4 Nf8 37.Bb3 Ne6 38.Bc2 Kf6 39.h4 Nf4 40.Kf3 h5 (40...g5!? 41.h5 Ke6+=) 41.g5= Ke6 (41...Kf7!?=) 42.Nf4+/– ef4 43.e5! Ke5 (43...Be5 44.Bg6; 43...Ke5 44.Bg6) 44.Bg6 Bb4 45.Bh5 (45.Ke2 d3 46.Bd3 Kd4+/–) 45...Be1 (45...d3!?+/–) 46.c5!+- bc5 47.b6 Ba5 48.b7 Bc7 49.Bg6 c4 50.h5 1–0. Roczniak,Jan – Raginia,Z, corr Poland, 1985.

  7.Nf3 Nbd7 8.e3 Bd6 9.c4 c6 10.bc6 bc6 11.Qa4 Qb6 12.Nc3 0-0 13.cd5 cd5 14.Be2 Bb7 15.0-0 Ra8 16.Qh4 Ba6 17.Ba6 Qa6 18.Bb2 Qd3 19.Nd1 e5 20.Bc3 h6 21.Ne1 Qb1 22.Nf3 Qd3 23.Ne1 Qe2 24.Nf3 Rc8 25.Qa4 Qd3 26.Ne1 Qf5 27.Qa6 Rb8 28.Qd6 Rb1 29.Nb2 Ne4 30.Qd5 ½–½. Haralambof – Haygarth, Tel Aviv 1964.

  7.Nf3 Be7 8.e3 Nbd7 9.Be2 0-0 10.0-0! Ne8?! (10...c5) 11.c4 Bf6 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Nd6 14.Be2 b6 15.Na2! Bb7 16.Bf6 Qf6 17.Nb4 Ne5 18.Nd4! Qg5 19.g3 Qh6 20.Qc2 Qh3 21.Nbc6 Kh8 22.Ra1 Ng4 (22...Ra8 23.Ra8 Ba8 24.Qa4!) 23.Nf3 Qh5 24.Ra4! Nh2 (24...Nb5? 25.Nh4!) 25.Nfe5! (25.Rh4? Nf3 26.Bf3 Qf5!) 25...Qe2 (25...Qf5 26.Qf5 Nf5 27.Kh2; 25...Qh6 26.Rh4) 26.Qh7!! Kh7 27.Rh4 Kg8 28.Ne7# 1–0. Bernstein – Seidman, USA 1959.

  7.f4 Bd6=+ 8.e3 0-0 9.Nf3 c6 (9...Nbd7 10.Bd4=+) 10.Bb2 (10.Be5 b6=) 10...Bd7 11.Nc3 Qa5 (11...b6 12.bc6 Nc6 13.Bb5=) 12.Qa1 (12.Ne5 Qc7=) 12...Qa1 (12...Qc7 13.Be2=) 13.Ba1 Rc8 14.Bd3 (14.b6 Bc5 15.Na4 Be7+=) 14...cb5 15.Na2 (15.Ne5 b4 16.Ne2 Nc6=+) 15...Be7 (15...Ne4 16.Nc3 Bc6 17.Nd4=+) 16.0-0 (16.Ne5 Ne4=) 16...Na6 17.Rb1 Attacking the isolated pawn on b5 17...Bc6 (17...Ne4 18.Nc3 Nb4 19.Be4 de4 20.Nd4=+) 18.f5 (18.Bf6 Bf6 19.c3 Nc5 20.Bb5 Ne4=+) 18...Nc7 (18...Nc5 19.fe6 Nd3 20.ef7 Kf7 21.cd3=+) 19.fe6 fe6 (19...Ne6 20.Nc3=+) 20.Be5 Nd7 21.Bf4 (21.Bd4 Nc5 22.Nc1 Nd3 23.Nd3 Ra8=) 21...Bf6 22.Nb4 (22.Ng5 Bg5 23.Bg5 e5=) 22...Na6 (22...e5 23.Bg3 e4 24.Bc7 Rc7 25.c3–+) 23.Bd6 Nac5 24.Nd4 (24.Be2 Ne4 25.Bf4 e5–/+) 24...Bd4 (24...Nd3!? 25.Nd3 e5=+) 25.ed4= Nd3 26.Nd3 Nf6 27.Bf4 Ne4 28.Nc5 (28.Ne5 g5 29.Be3 h5=) 28...Nc5 (28...Rf8 29.Ne6 Rf6 30.d3 Re6 31.de4 Re4 32.Be5=) 29.dc5 Ra8 30.Be5 Ra2 31.Rb2 Rb2 32.Bb2 b4 33.Kf2 Ba4 34.c3 b3 35.Ke3 (35.d4 Bb5=) 35...Kf7 (35...e5 36.d4=+) 36.Kd4 (36.d4 Bb5=) 36...Bb5=+ 37.d3 (37.g3 Bc4=+) 37...Kf6–/+ 38.g3 g5 39.c4 (39.Ke3 e5–/+) 39...dc4 40.dc4 Bc6 41.Kc3 g4 42.Kb3 Kf5 43.Kc3 Ke4 44.Bc1 h5 45.Bh6 e5 46.Bg7 Bd7 47.Bf6 Ba4 48.Bg7 Bd1 49.Kd2 Bf3 50.Kc3 Bg2 51.Bf6 Kf5 52.Bg7 Bf1 (52...Bc6 53.Kd3–/+) 53.Bh8 (53.Kd2 Bg2–/+) 53...e4 54.Kd4 Bd3 55.Bg7 Bc2 (55...Kg6 56.Be5–/+) 56.Kc3 (56.Ke3 Bd1–/+) 56...Bd1 (56...Bd3 57.Kd4 Ke6 58.Ke3–/+) 57.Kd4 Ba4 (57...Be2 58.Ke3 Bf3 59.Bd4–/+) ½–½. Waibel,Ulrich – Gould,Iain, compuserve casual, 1996.

  7.f4 Bd6 8.e3 Nbd7 9.Nf3 0-0 10.Be2 Qe7 11.c4 e5 12.c5 Bc5 (12...Nc5? 13.fe5 Be5 14.Be5+-) 13.fe5 Ng4 14.Qc2 Bb6 15.0-0 Nde5 0–1. Kazimierski,Tomasz – De Waele,Willy (1985), SB–2010-0-00108, 2010.

  7.c4 dc4

  8.Nc3 Be7 (8...Nbd7 9.Nf3+=) 9.Qa4 (9.Nf3!?=) 9...0-0 (9...Nbd7 10.Qc4 Nb6 11.Qf4–/+) 10.Nf3 Nbd7 11.Qc4 Nb6 12.Qb3 Nbd5 (12...Qd6 13.e3+=) 13.e3= Nc3 (13...Nb4 14.Na2 Nbd5 15.Nc3=) 14.Bc3 Ne4 15.Bb2 (15.Bd4 Bf6 16.Qc2 Bd4 17.Nd4 Nf6=) 15...Bf6 (15...b6 16.Qc2 Bb7 17.Be2=) 16.d4 Qd5 (16...b6 17.Bd3 Bb7 18.0-0=) 17.Bc4+/– Qh5 18.0-0 Bd7 (18...Rd8!?+/–) 19.Bd3+- Qd5 20.Bc4 (20.Qc2!? Ng5 21.Nd2+-) 20...Qh5+/– 21.Qd3 (21.Ra1 Bh4 22.Nh4 Qh4+/–) 21...Nd6+= Increasing the pressure on the isolated pawn on b5 22.Ne5 Be5 (22...Nc4 23.Qc4 Be5 24.de5+=) 23.de5 Nc4 24.Qc4 Rc8 (24...f5 25.ef6 gf6 26.Qc7 Qb5 27.Qd6+=) 25.f3 (25.e4 Be8+=) 25...Qg5 26.f4 (26.Qd3 Be8+=) 26...Qe7 (26...Qd8 27.Rc1=) 27.Bd4 (27.Rb1 c5=) 27...Qe8 28.Rb1 b6 (28...c5 29.Bc3= (29.Bc5? b6–+)) 29.Rb3 (29.e4 Qd8+=) 29...Kf8 (29...c5 30.Bc3=) 30.g4 (30.e4 Kg8+=) 30...Kg8 (30...Qd8 31.e4=) 31.e4 White prepares the advance f5 (31.g5 Qd8=) 31...g6 (31...c5 32.bc6 Bc6 33.Qe2= (33.Bb6? Bd5 34.Qb5 Bb3 35.Qb3 Qc6–+)) 32.f5 (32.Rb1 Qd8+=) 32...ef5 (32...c5 33.bc6 Bc6 34.fe6 (worse is 34.Rb6 Be4 35.Qb4 ef5 36.gf5 Bf5–/+) 34...Qe6 35.Qe6 fe6 36.Rb6=) 33.gf5 Kf8?? (better is 33...c5!? 34.Bb2 Rd8+= (34...gf5?? 35.Rg3 Kf8 36.Qd3+-)) 34.Bb2 (34.e6 Be6 35.fe6 Qe6 36.Qe6 fe6+-) 34...c5 (34...c6 35.bc6 Rc6+-) 35.e6+- fe6 (better is 35...Be6 36.fe6 Qe6 37.Qe6 fe6+-) 36.Qc1 (better is 36.fg6 Qg6 37.Rg3+-) 36...Qf7? (36...g5 37.Qg5 Qf7+-) 37.fg6+- hg6 (37...Qg6 38.Rg3 Qe4 39.Qh6 Ke7 40.Rg7 Kd6 41.Qd2 Qd5 42.Qf4 e5 43.Be5 Qe5 44.Rd7 Kd7 45.Qe5 Rg8 46.Kf2 Rf8 47.Kg3 Rg8 48.Kf4 Rf8 49.Kg5 Rg8 50.Kh6 Rg6 51.Kh7+-) 38.Rh3 Bb5 39.Rh8 Ke7 40.Rc8 Qf3 (40...Kd7 41.Rb8 Qf3+-) 41.Qg5 Kf7 42.Rc7 (42.Rc7 Bd7 43.Rd7 Kg8 44.Qd8 Qf8 45.Rg7 Kh8 46.Qf8) 1–0. Diaz Lombardo,Isidro (2055) – Ibarra,Raul, Fide Mercenarios–C, 1999.

  8.e3 Qd5 9.Qc2 Qb5-/+ 10.Na3?? Ba3-+ 11.Bc4 Qc6 12.Bf6 gf6 13.Qa2 (13.Nf3-+) 13...Qg2 14.Qa3 Qh1 15.Kf1 (15.Bf1-+) 15…Rg8 (15...Rg8 16.Ke2 Rg1-+) 0-1. Jimito100 (2005) - masteriansmith (2025), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  8.e3 Qd5 9.Qc2 Qb5-/+ 10.Bc4 Qc5 11.Bf6 gf6 12.Qb3 Nc6 13.Be2 (13.Nc3 Rg8 14.g3 Qb4-/+) 13...Be7 (13...Rg8 14.g3-/+) 14.Nf3 Ne5 (14...Rg8!? 15.Rg1 Qc1 16.Qd1 Qd1 17.Kd1 e5-/+) 15.0-0=+ b6 (15...c6 16.d4 Nf3 17.Bf3=) 16.Qb2 Ng4 (16...Qb4 17.Qc2=) 17.h3 h5 (17...Ne5 18.Rc1 Nf3 19.Bf3=) 18.d4 (18.Rc1 Qd6+/-) 18...Qf5 (18...Qd6 19.Nc3 (worse 19.hg4 hg4 20.Ne5 fe5 21.de5 Qb4 22.Qb4 Bb4-/+) 19...Nh6 20.Ra1+/-) 19.Qd2 (19.Qc3 Bd6 20.Na3 Qa5 21.Qa5 ba5+/-) 19...e5 (19...Nh6 20.Bd3 Qa5 21.Qc2=) 20.Bd3 (20.Qc3 c5 21.dc5 (21.hg4 hg4 22.Rd1 gf3 23.Bf3 Bb7-+) 21...Bc5 A) 22.hg4? hg4 23.Rc1 Ke7-+ (worse 23...gf3 24.Bf3 Qh7 25.Kf1-+); B) 22.Bd3+=) 20...e4= 21.Nh4? (21.Bc2 Bb7 22.Nc3=+ (22.hg4 hg4 23.Nh4 Rh4-+)) 21...Qh7?? (better 21...Qg5 22.Qc2 Kd8 23.Be4 Qh4=+) 22.Bb5+= Bd7 (22...Kd8 23.hg4 hg4 24.g3+/-) 23.Bd7+/- Kd7 24.hg4 hg4 (24...f5!? 25.gf5 Bh4+=) 25.g3+/- f5 26.f4?? (better 26.Kg2+/-) 26...gf3-+ (26...Bh4?! 27.gh4 Qh4 28.Qg2-/+) 27.Qh2 Rg8 (27...Qg8 28.Kf2 Rh4-+) 28.Kh1 (28.Nf3 Qh2 29.Kh2 ef3 30.Rf3 Rg5-/+) 28...Qh6 (better 28...Bh4 29.Qh4 Qh4 30.gh4 f4 31.ef4 e3-+) 29.Rg1?? (29.Nf5 Qf6 30.Nh4 Qe6=+) 29...Qe3 (better 29...Bh4 30.gh4 Rg1 31.Kg1 Qe3 32.Qf2 Qc1 33.Qf1 Qf4-+) 30.Nf5-/+ Qg5 31.Ne7 Ke7 32.Nc3 (better 32.Nd2 Qg7 33.Re1-+) 32...f2?? (32...e3 33.Re1 Kf8 34.Ne4-+) 33.Rf1?? (better 33.Qf2 f5 34.Nd5 Kd6 35.Ne3+=) 33...e3 34.Ne4? (better 34.Kg2-/+) 34...Qd5 35.Qg2 (35.Qh4 Kd7 36.Kh2-+) 35...Qh5 36.Qh2 Qd5 (36...Qd5 37.Qg2 Rh8 38.Qh3 Rh3 39.Kg2 e2 40.Kf2 Rh2 41.Kg1 ef1R 42.Kf1 Qe4 43.d5 Qb1; 36...Qf3 37.Qg2 Rh8) 0-1. Jimito100 (2060) - Aikidoshu (2080), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  8.e3 Qd5 9.Nc3 Qg5 (9...Qc5 10.Qa4=+) 10.Nf3= Qf5 11.Bc4 Bb4 (11...Qg4 12.Bf1=) 12.Be2 Nbd7 13.0-0 Nb6 (13...e5 14.Qb1 Qb1 15.Rb1=) 14.d4+= 0-0 15.Bd3 Qh5 16.Ne5 Qd1 17.Rd1 Nbd5 18.Rc1 Bc3 (18...Ba3 19.Rb1+=) 19.Bc3+- (worse 19.Rc3 Nc3 20.Bc3 Bd7–/+) 19...Nc3 20.Rc3 Nd5 21.Rc1 f6 22.Nf3 Bd7 23.Bc4 (23.e4 Nf4 24.Rc7 Ra8+-) 23...Rc8 (23...c6 24.bc6 Bc6 25.e4=) 24.Nd2 Kf7 (24...c6 25.bc6 Rc6 26.Ra1=) 25.Ne4+= Ke7 26.Nc5 b6 27.Na6 (27.Nd7 Kd7 28.h3 Nb4+=) 27...Kd6 (27...c6 28.bc6 Bc6 29.Bd5 ed5 30.h3=) 28.Bf1 (28.e4 c6 29.bc6 Bc6+-) 28...Ne7 (28...c6 29.bc6 Rc6 30.Rb1=+) 29.Nb4 (29.Bd3 h6=) 29...c6 30.bc6 Nc6 31.Nc6 Rc6 32.Rb1 Kc7 33.f3 Rc3 34.Kf2 Ba4 35.e4 Rc2 36.Be2 Bc6 37.Ke3 Rc3 38.Bd3 b5 (38...Ra3 39.Rb2=) 39.Kd2+= Ra3 40.Rb2 (40.Bb5 Bb5 41.Rb5 Ra2 42.Kd3 Rg2 43.Rc5 Kd6 44.Rc2=) 40...b4 (better 40...Kb6!?=) 41.Rb4 Ra2 42.Bc2 Kd6 43.Kc3 e5 44.d5 Bd7 45.Rb6 Kc5 46.Rb2 Rb2 47.Kb2 Kd4 48.Ka3 Ke3 49.Ba4 (better 49.Bd1+-) 49...Kf2?? (better 49...Bc8+-) 50.Bd7+- Kg2 51.Bg4 h5 52.Bh5 Kh2 53.d6 Kg3 54.d7 (54.d7 Kh4 55.Bg4+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2630) – ChArLiE_WaFfLeS (2445), lichess.org, 2018.

  8.e3 Qd5 9.Be2?? (9.Bf6 gf6 10.Qc2=+) 9...Bd7 (9...Qg2 10.Bf3 Qg5 11.Qa4–+) 10.Bf3 (10.Bf6!? gf6 11.Nf3 Bb5 12.Nc3–/+) 10...Qb5–+ 11.Nc3 (11.Bf6 gf6 12.Nc3 Qb4–+) 11...Qb6 12.Nge2 (12.Ne4 Nd5–+) 12...Be7 (12...Bc6 13.e4–+) 13.0-0 (13.Ne4 Ne4 14.Be4 0-0–+) 13...0-0 14.Qc2 Bc6 (14...Nc6 15.Rb1 Nb4 16.Qc1–+) 15.Rb1 Qc5 (15...Qa6 16.Ne4–+) 16.Na4 Ba4 (16...Qd6!? 17.Bc6 Qc6–+ (17...bc6?! 18.Nb2=+)) 17.Qa4–/+ b6 18.Bd4 Qa3 (18...Qf5 19.Ra1 b5–+) 19.Qc4= c5 (19...Qd6 20.Qb5=+) 20.Bb2 (20.Ra1 Qb4 21.Qb4 cb4=) 20...Qa5 (20...Qa7 21.d3=) 21.Bc3 Qa7 22.Ra1 Qc7 23.Nf4 Nc6 24.g3 e5 25.Nd3 e4–/+ 26.Be5?? Ne5–+ 27.Ne5 Qe5 28.Ra7 ef3 29.d4 cd4 30.Qd4 Qf5 31.Qf4 Qb1 0–1. Lazzzzzzzzzzzzy – LouisFriend, Caissa.com, 2004.

  8.e3 Qd5 9.Bf6 gf6 10.Qc2=+.

  8.e3 Nbd7 9.Bc4 Bd6 10.Nf3 0-0 11.0-0 Qe7 (11...Nb6 12.d3=) 12.d4= e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Nd2 Be6 17.Nf3 Qc5 18.Be6 fe6 19.Qb3 Qd5 20.Qb2 Ra8 21.h3 Ra2 22.Qc3 Qb5 (22...Ne8!?=) 23.Qc7+- Qd5 (23...Rb2+-) 24.Ne5 (24.Qb8 Kf7 25.Ne5 Ke7 26.Rb1+-) 24...h6 (24...Ra8 25.Rb1 b5 26.Qc6+=) 25.Ng6 (25.Qf7 Kh7 26.Qg6 Kg8+-) 25...Kh7 (25...Qd7!? 26.Qc5 Rd2=) 26.Qf7+- Ne4?? (better 26...e5 27.Nf8 Kh8 28.Qd5 Nd5+-) 27.Nf8+- Kh8 28.Ne6 Nd2 29.Qg7 1–0. BeepBeepImAJeep (2745) – alcibiade33 (2380), lichess.org, 2020.

  8.e3 Ne4 9.Qc2 Qh4=+.

  8.e3 Be7 9.Bc4 0-0 10.Nf3 c6 11.Be2 cb5 12.Bb5 Nc6 13.Be2 Qc7 14.Nc3 Nd5 (14...e5 15.0-0=+) 15.0-0 Nc3 16.Bc3 Bf6 (16...Bd6 17.d4=) 17.Qa1 (17.Bf6!? gf6 18.Qa4+/-) 17...Bc3+= 18.Qc3 Bd7 19.Rc1 Rc8 (19...e5 20.Qd3 Qd8 21.Qb1+=) 20.Nd4 (20.d4!?+=) 20...Qd8 21.Nc6 Rc6 22.Qb2 Qc7 (22...Rc1 23.Qc1 Bc6 24.d4=) 23.Rb1+= f6 24.g3 (24.Qb7 Qb7 25.Rb7 Bc8+/-) 24...Kf7 (24...b5 25.Ra1= (25.Bb5? Rb6-+)) 25.Bf3 (25.d4!?+/-) 25...Rc2= 26.Qb7 Qb7 27.Rb7 Ke7 (better 27...Rd2 28.Kf1 f5=) 28.d4+/- Kd6 29.Kg2 e5 30.de5 fe5 31.Rb6 Ke7 (better 31...Kc5 32.Ra6 Rc4+/-) 32.Rb7 (32.Be4!? Rc3 33.Bh7 Bc6 34.f3+-) 32...Kd6+/- 33.h3 h6 34.Bg4?? (better 34.Rb6 Ke7 35.Be4+/-) 34...Bc6-/+ 35.Bf3 Bb7 36.Bb7 g5 37.Be4 Kc5?? (37...Rb2 38.Kf3-/+) 38.g4 (better 38.Bc2 Kd6 39.Kf3+-) 38...Rd2 39.Kf3 Ra2 40.Kg3 Ra4 41.f3 (41.Bc2!? Rb4 42.Bg6-/+) 41...Ra3-+ 42.Kf2 Kc4 43.Bf5 Kc3 (43...Ra2 44.Ke1 Rh2-+) 44.e4? (better 44.Be6!?-/+) 44...Ra2 (44...Kd4 45.Be6-+) 45.Kg3 (45.Ke3 Rh2-+) 45...Kd2 (45...Kd4 46.Be6 Rb2 47.Bf5-+) 46.h4 (better 46.Be6 Ra1 47.h4-+) 46...Ke3 47.hg5 hg5 48.Be6 Rf2 49.Bd5 Rf3 50.Kg2 Rf4 51.Kg1 (51.Kg3 Re4 52.Bb7 Rb4-+) 51...Re4 52.Kf1 (52.Be6 Kd2 53.Kg2 Rd4-+) 52...Rf4 53.Ke1 Rg4 54.Kd1 (54.Kf1-+) 54...Rd4 55.Kc2 Rd5 56.Kc3 Rd3 57.Kc4 g4 58.Kc5 g3 59.Kc4 (59.Kb5 g2 60.Ka5 g1Q 61.Kb5 Qb1 62.Kc4 Qc2 63.Kb5 Rb3 64.Ka5 Qa2) 59...g2 60.Kc5 g1Q 61.Kc4 (61.Kb5 Qb1 62.Kc4 Qc2 63.Kb5 Rb3 64.Ka5 Qa2) 61...Qc1 62.Kb5 (62.Kb4 e4 63.Ka4 Qb2 64.Ka5 Ra3) 62…Rd2 (62...Rd2 63.Kb6 Rb2 64.Ka5 Qa1; 62...Rb3 63.Ka4 Qa3) 0-1. Jimito100 (2000) - Hemericus (2060), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  7.e3

  7.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1).

  7.e3 c5 8.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.c4).

  7.e3 c5 8.c4 Nbd7 9.Nf3 Bd6 10.Be2 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0 10.Be2 Nbd7).

  7.e3 c5 8.bc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.bc6).

  7.e3 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0 10.Be2 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0 10.Be2 Nbd7).

  7.e3 c6 8.c4 dc4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6 8.c4 dc4).

  7.e3 c6 8.bc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.bc6).

  7.e3 Bd6 8.Nf3 0-0 9.c4 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0).

  7.e3 Bd6 8.Nf3 0-0 9.Be2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Bd6 5.Nf3 0-0 6.Be2 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1).

  7.e3 Bd6 8.Nf3 0-0 9.Be2 c5 10.0-0 Nbd7 11.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0 10.Be2 Nbd7 11.0-0).

  7.e3 Bd6 8.Nf3 c5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6).

  7.e3 Bd6 8.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6).

  7.e3 Nbd7 8.Nf3 c5 (no 9.bc6) (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Nbd7)

  6.Ba1 d6

  7.c4 b6 8.e3 Bb7 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 e5 (10...Be7 11.0-0=) 11.0-0+= g6 (11...Qe7 12.d4+=) 12.d4 ed4 13.Nd4 (13.ed4 Bg7+=) 13...Bg7 (13...Qa8!? 14.Nc3 Bg2=+) 14.Nd2+= 0-0 15.Bf3 Bf3 16.N2f3 Re8 17.Nc6 Qa8 18.Bd4 Ne4 (18...Qa2 19.Qd3+=) 19.Qc2 Bd4 20.Nfd4 Nef6 21.h3 Ne5 22.Ne5 Re5 23.Nc6 Rc5 24.Qb2 Kg7 25.Ra1 (25.Ra1 Qe8 26.Qe2+=) 1–0. BeepBeepImAJeep (2605) – gekkokamen (1710), lichess.org, 2017.

  7.c4 Bd7 8.e3 c6 9.Nf3 cb5 10.cb5 Qb6 11.Nc3 d5 12.Na4 Qd8=.

  7.c4 Nbd7 8.e3 Nb6 9.Nf3 Be7 10.d4 0-0 11.Be2 c6 12.Nc3 d5 (12...Bd7 13.0-0=) 13.0-0 (13.c5!? Nbd7 14.0-0+=) 13...dc4 14.bc6 bc6 15.Qb1 (15.Ne5 c5=) 15...Nfd5 16.Rc1 Ba6 17.Ne5 Exerts pressure on the isolated pawn 17...Qc7 18.Qc2 (18.Ne4 Rb8 19.Qc2 Bb5=) 18...Rb8 19.Rb1 (19.Bh5 g6 20.Bf3 Nb4=+) 19...f6=+ 20.Nf3 Nb4 21.Qd1 (21.Qe4 Qd6=+) 21...Nd3 (21...c5 22.Qd2-/+) 22.Ne1 Nd5 (22...Ne1!? 23.Qe1 c5-/+) 23.Rb8 Qb8 24.Nd3 Nc3 25.Bc3 cd3 26.Bd3 Bd3 27.Qd3 Qb3 28.Qd2 c5 29.dc5 Bc5 30.Qd8 Kf7 31.Qd7 Kg6 32.Qd3 Kf7 33.g3 (33.Qd7 Be7 34.Qd3 h6=) 33...Be7 (33...e5 34.f4 Bb4 35.Qd7 Be7 36.Qc6=+) 34.Kg2= h5 35.h4 e5 36.e4 Qb7 (36...g6 37.f4=) 37.Kf3 Qc6 38.Qd5 Qd5 39.ed5 Bd6 (39...Bc5 40.Ba5 Ke7 41.g4 hg4 42.Kg4-/+) 40.Ke4 Ke7 (40...Bc5 41.Be1=) 41.Ba5 (41.f3 g6 42.g4 Kf7+=) 41...Kd7 (41...Bc5 42.Be1=) 42.Kf5+= Ke7 (42...Bc5 43.Be1 Kd6 44.Kg6 Kd5 45.Kg7+/-) 43.Kg6+/- Kf8 (better 43...Bc5 44.Kg7 Bf2 45.Bb4 Kd7 46.Kf6 Bg3=) 44.Kf5 e4?? (better 44...Ke7=) 45.Ke6+- (worse 45.Ke4 Bc5 46.f4 Bd6+-) 45...Bc5 46.Be1 Bf2?? (46...Bb6+-) 47.Bf2 e3 (47...Kg8 48.d6 g6 49.d7 Kg7 50.d8Q g5 51.Qf6 Kh7 52.Bd4 gh4 53.Qg7) 48.Be3 (48.d6 Ke8 49.Be1 g5 50.d7 Kf8 51.Kf6 Kg8 52.Kg6 gh4 53.d8Q) 48…f5 (48...f5 49.d6 Kg8 50.d7 Kh7 51.d8Q Kg6 52.Qg5 Kh7 53.Kf7 f4 54.Qh5; 48...g6 49.d6 Ke8 50.d7 Kf8 51.Kf6 Kg8 52.Kg6 Kf8 53.d8Q). ClayPigeons (2180) - almasssss (2230), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

  7.c4 Nbd7 8.e3 Be7 9.Nf3 0-0 10.Be2 Ne8 11.0-0 Bf6 12.d4 c5 13.Nbd2 cd4 14.Nd4 Nc5 15.Qc2 b6 16.Bf3 Bd7 (16...Qc7 17.Ne4+=) 17.Ne4 Ne4 18.Be4 g6 (18...Bd4 19.Bd4 f5 20.Bf3+=) 19.Bc6 (19.Qd3 Nc7+-) 19...Bc8 (19...Bd4 20.ed4 Bc6 21.bc6+=) 20.Rd1+- Nc7 21.h3 Qe7 22.Bb2 Rd8 23.Ba3 Be5 (23...e5 24.Nf3+-) 24.Bf3 (24.Qd3 Ne8 25.f4+-) 24...Qf6? (better 24...Bd7!?+-) 25.Nc6+- Re8? (25...Rd7+-) 26.Ne5 (26.Bd6?! Bd6 27.Rd6 Bb7+-) 26...de5 27.Qc3 (better 27.Bd6 Nd5 28.cd5 Bb7+-) 27...Kg7?? (27...Rd8 28.Rd6 Rd6 29.Bd6 Ne8 30.Be5 Qe7+-) 28.Bd6 e4 (28...Nd5 29.cd5 ed5 30.Rd5 e4+-) 29.Be5 (29.Be5 Qe5 30.Qe5 Kg8 31.Qe4 Nb5 32.cb5+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2675) – imlopez (2440), lichess.org, 2017.

  7.e3 Bd7 8.Bb2 Be7 9.Nf3 0-0 10.Nc3 h6 11.h3 c6 12.Qa1 Qb6 13.Qa3 cb5 14.Bb5 Bb5 15.Qb3 Qc6 16.Qb5 Nbd7 17.Ke2 Nd5 18.Qc6 Nc3?? (better is 18...bc6 19.Nd5 cd5=) 19.Qc3+- (19.Bc3?! bc6 20.Ra1 Nf6+=) 19...Nc5 20.Qg7 1–0. usingprogram (2005) – ciga, kurnik, 2012.

  7.e3 Be7 8.Nf3 0-0 9.c4 (9.Be2 e5=) 9...e5 10.Be2 Nbd7 11.d4 e4 12.Nfd2 Re8 13.0-0 Bf8 (13...d5 14.Qb3=) 14.Nc3+= Nb6 15.Qc2 e4 becomes the focus of attention 15...Bf5 16.Bb2 Qd7 17.Ra1 Bg4 (17...c6!?+=) 18.Bg4+/– Qg4 19.h3 Qe6 20.d5 Qf5 21.Ra7 1–0. GuestPKCH – GuestCWXF, freechess.org, 2017.

  7.e3 Be7 8.Nf3 c5 9.c4 b6 10.Bd3 (10.Be2 0-0=) 10...Bb7 11.0-0 e5 (11...d5 12.Nc3=) 12.Bc2 Nbd7 13.Nc3 0-0 14.d3 d5 (14...Qc7!?=) 15.cd5+= Nd5 16.Nd5 Bd5 17.Ne5 Ne5 18.Be5 Bd6 (18...Bf6 19.Qh5 Be5 20.Qe5+/–) 19.Bd6+/– Qd6 20.d4 c4 21.f3 (21.Qb1 h6+/–) 21...Be6 22.Qb1 g6 23.Be4 (23.Rd1 Ra8+/–) 23...Bd7 (23...f5 24.Bb7+/–) 24.Bb7+/– Re8 25.Re1 Qc7 26.Bd5 c3 27.Qd3 Rc8 28.Rc1 Be8?? (better is 28...Qa7+=) 29.Bc6!+- Bc6 30.Qc3 (30.bc6?! Qc6 31.d5 Qc4 32.Qc4 Rc4=) 30...Qe7 31.bc6 b5 (31...Qd6 32.e4+-) 32.d5 b4 33.Qd4 Qd6 34.Qc5 Qe5 (34...Qd8+-) 35.d6 Qf6 36.Qb4 (36.Qb4 Qd8 37.d7+-) 1–0. GuestRMKW – GuestKCXH, freechess.org, 2017.

  7.e3 Be7 8.Nf3 e5 9.Be2=.

  7.e3 Be7 8.f4 0-0 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Re8 11.0-0 Bf8 (11...Nc5 12.Nc3=) 12.c4 (12.d4 b6=) 12...e5= 13.fe5 de5 14.Qc2 (14.Nc3 Nc5=+) 14...e4 (14...Bd6 15.Nc3=+) 15.Nd4= g6 16.Nc3 Bg7 17.Qa2 (17.Na4 Ne5=) 17...h5 (17...Nc5 18.Na4 Nfd7 19.Nc2=) 18.Bb2 h4 19.Ba3 (19.Qa7 h3=) 19...Re5 (19...h3 20.Qc2–/+) 20.c5 (better 20.Bb4!?=) 20...Nc5–/+ 21.Bc5 Rc5 22.Bc4 Qe7 23.Bb3 (better 23.Nd5 Nd5 24.Bd5–/+) 23...Rg5 (23...h3 24.g3–/+) 24.Kh1?? (24.Qa8 Qd8 25.Be6 fe6 26.Ne6 Rg2 27.Kg2 Qe8 28.Nc7 Qd8+=) 24...Bd7 (better 24...h3 25.g3 Re5–/+) 25.Qa8= Kh7 (25...Bf8 26.Qb7 Rc5 27.Nd5 Nd5 28.Bd5=) 26.Qb7+= Qe5 27.Rf4 Now all is on e4 (27.Bf7 Bf8 28.Nd5 Nd5 29.Qd5 Bd6 30.Qe5 Re5=) 27...Rg4= 28.Nce2 (28.Rf2 h3 29.gh3 Rg5=) 28...Bh6 29.Rf1 (29.Bf7? A) 29...Rf4?! 30.ef4 Bf4 31.b6–+ (31.Nf4?? Qf4 32.h3 Nh5 33.Bg8 Kg7–+); B) 29...Bf4 30.h3 Bh2 31.hg4 Ng4–+) 29...Nh5?? (better 29...Bf8 30.h3 Bd6–/+) 30.Rf7+- Bg7 31.Rd7 Ng3 (31...Rg5+-) 32.hg3 hg3 33.Qc7 Qh5 34.Kg1 Rh4 (34...Qh6 35.Ne6 Qh2 36.Kf1 Kh6 37.Rg7 Qh1 38.Ng1 Qg1 39.Kg1 g5 40.Qd8 Rf4 41.Qg5) 35.Rg7 (35.Rg7 Kh6 36.Rh7 Kg5 37.Qe5 Kg4 38.Qg3) 1–0. Abreu Suarez,Isauro (2000) – Perez Fresnedo,SB (1980), Tenerife Spain, Preferente Team Champio, 2018.

  7.c4 Bd7

  8.e3 c6 9.Nf3 cb5 10.cb5 Qb6 11.Nc3 d5 12.Be2 Bb4 13.0-0 Bc3 (better 13...0-0!?=) 14.Bc3+- 0-0 (14...Bb5? 15.Qb1+-) 15.Qb3 (15.Qa1 Qd8+-) 15...Nc6 (better 15...Rc8!?+-) 16.Qb2+- Ne7 17.Bf6 gf6 18.Qf6 Ng6 19.d4 Bb5? (better 19...Qd8 20.Qd8 Rd8+-) 20.Rb1 Qa5 (20...Qd8 21.Qd8 Rd8 22.Rb5+-) 21.Bb5 (21.Rb5 Qc7+-) 21...Qa2 (21...Qd8 22.Qd8 Rd8 23.Bd3+-) 22.Re1 (better 22.Bd3 Qa3 23.Bg6 hg6+-) 22...Rc8 (22...Qa5 23.Bd3 Qd8 24.Qd8 Rd8+-) 23.Ng5 Rc7 (23...Rf8 24.Be8! Nh8+-) 24.Be8 Qd2 The mate threat is Qxe1 25.Bf7 Kf8 (25...Rf7 26.Qf7 Kh8 27.Qh7) 26.Bg6 (26.Ne6) 26...Kg8 27.Bf7 Kf8 (27...Rf7 28.Qf7 Kh8 29.Qh7) 28.Ne6 (28.Nh7?!=) 1–0. BeepBeepImAJeep (2735) – aaaVahe2003 (2355), lichess.org, 2020.

  8.e3 c6 9.Nf3 cb5 10.cb5 Qb6 11.Nc3 d5 12.Be2 Bd6 13.0-0 0-0 14.Qb3 Na6 (better 14...Rc8!?=) 15.Na4+- Nc5? (15...Qa5 16.Bf6 gf6 17.ba6 Ba4 18.Qb7 Rb8+-) 16.Nc5?? (better 16.Nb6 Nb3 17.Bf6 Bb5 18.Bb5 gf6 19.Nd7+-) 16...Qc5+= 17.Bf6 gf6 18.Qb2 Be5?? (better 18...Qb4 19.Qf6 Bb5 20.Bb5 Qb5=) 19.d4+- (19.Ne5?! fe5 20.Qe5 Bb5 21.Qg5 Kh8+-) 19...Qd6 (19...Bd4 20.ed4 Qb6 21.Bd3+-) 20.de5 (20.Ne5?! fe5 21.de5 Qb6+-) 20...fe5 21.Qe5 Qe5 22.Ne5 Be8 23.Rc1 f6 24.Nf3 Bg6 25.Rc7 Rf7 (25...Ra8 26.Kf1+- (26.Rb7?! Ra1 27.Bf1 Bd3+-)) 26.Rf7 (26.b6!? h6+-) 26...Kf7 27.Nd2 (better 27.b6 Bh5+-) 27...Ke7 28.Nb3 Kd6 29.Na5 (29.Kf1 Be4+-) 29...b6 30.Nc6 Kc5 31.f4 Bc2 (31...Be8 32.Nd8 Bd7 33.Bg4+-) 32.Kf2 (better 32.Nd4!? Bf5+-) 32...Ba4 33.Nd4 e5 34.fe5 fe5 35.Nf3 (35.Nc6 Bb5 36.Bb5 Kb5 37.Ne5 Kc5+-) 35...e4 (35...Kd6+-) 36.Nd4 Kb4 37.Kg3 Kc3 (37...Bb3 38.Nb3 Kb3 39.Kf4+-) 38.Kf4 Kd2 (38...h6 39.Bg4+-) 39.g4 Kc3 40.h4 Kd2 41.g5 Bb3 42.Nb3 Ke2 43.Nd4 Kd3 44.h5 Kc4 45.g6 hg6 46.hg6 Kc5 (46...Kc3 47.g7 Kb2 48.g8Q Ka2 49.Qd5 Ka1 50.Qc6 Kb2 51.Qc2 Ka3 52.Qb3) 47.g7 Kd6 48.g8Q Kc5 49.Qf8 (49.Ke5 Kc4 50.Qd5 Kc3 51.Qb3 Kd2 52.Qc2 Ke3 53.Qe2) 49...Kc4 50.Qd6 (50.Qc8 Kb4 51.Ke5 Ka4 52.Qc2 Ka5 53.Qc3 Ka4 54.Qb3 Ka5 55.Qa3) 50...Kd3 (50...Kc3 51.Qa3 Kc4 52.Qa2 Kc5 53.Ke5 Kb4 54.Qb3 Kc5 55.Qc3) 51.Qd5 (51.Qc6 Kd2 52.Qc2 Ke1 53.Qe2) 51...Kc3 (51...Kd2 52.Qa2 Kc3 53.Qb3 Kd2 54.Qc2 Ke1 55.Qe2) 52.Ke4 (52.Qb3 Kd2 53.Qc2 Ke1 54.Qe2) 52...Kb2 (52...Kd2 53.Qa2 Kc3 54.Qb3 Kd2 55.Qd3 Ke1 56.Qe2) 53.Qb3 Kc1 54.Qc2 1–0. BeepBeepImAJeep (2565) – mdrrrrrrr (1940), lichess.org, 2017.

  8.e3 c6 9.Nf3 cb5 10.cb5 Qb6 11.Nc3 Be7 12.Be2=.

  8.e3 c6 9.Nf3 cb5 10.cb5 Qb6 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Qa5+=.

  8.e3 c6 9.Nf3 cb5 10.cb5 Qb6 11.Bf6 gf6 12.Be2 Bg7+= (12...Bb5? 13.Qb3+-).

  8.e3 c6 9.Nf3 cb5 10.cb5 Be7 11.Nc3 0-0 12.Be2 d5 13.0-0 Be8 (13...Bd6 14.Nb1=) 14.d4 Nbd7 15.Qb3 Nb6 16.Bb2 Qb8 17.Ne5 Nfd7 18.f4 Ne5 (18...f6 19.Ng4+=) 19.fe5+= f6 20.Bg4 (20.Ba3 Qd8+=) 20...f5 (20...Bd7 21.ef6 Rf6 22.Rf6 Bf6 23.Na4 Na4 24.Qa4=) 21.Be2+= Bg5 22.Nb1 Bd7 (22...Nc4 23.Bc1 Qc7 24.Na3+=) 23.Nd2 Rc8 24.Nf3 (24.Ba3 Qa8 25.Bc5 Na4+=) 24...Be7 (24...Bh6 25.Rb1=) 25.Rc1 (25.Ba3 Ba3 26.Qa3 Qc7+=) 25...Rc1= 26.Bc1 Qc7 (26...Qa8 27.Nd2=+) 27.Bd2 (27.Ba3 Ba3 28.Qa3 Nc4 29.Bc4 dc4=) 27...Nc4= 28.Be1 g5 29.h3 h5 (29...Qb6 30.Bc4 dc4 31.Qc4 Bb5 32.Qc8 Kg7 33.d5 ed5 34.Nd4+=) 30.Nd2 g4? (30...Na3 31.Kf2=) 31.hg4 (better 31.Nc4!? dc4 32.Bc4+-) 31...Nd2 32.Bd2 hg4 33.Qc3 (33.b6 Qc6=) 33...Qc3 34.Bc3 b6 35.Kf2 Kf7 36.Kf1 Kg6 37.Be1 Bg5 38.Bf2 Kh5 39.Ke1 f4 40.ef4 Bf4 41.g3 Bc1 42.Kd1 Bb2 (42...Bg5 43.Kc2=) 43.Kc2 Ba3 44.Kb3 Be7 45.Be3 Bg5 46.Bf2 Bh6 47.Kc3 (47.Kc3 Be8 48.Bd3=) 1–0. BeepBeepImAJeep (2605) – kalempir, lichess.org, 2016.

  6.Ba1 Qe7

  7.c4 Qb4 8.Nc3 Qc4 9.e3 Qh4 10.Nf3 Qh6 11.g3 (better 11.Qa4 d6 12.Qa5=+) 11...g6?? (better 11...d5!?-/+) 12.Bg2 (12.Ne4 Ne4 13.Bh8 d5+/-) 12...Be7 (12...Bg7 13.g4 g5 14.h4 gh4 15.g5+- (15.Nh4?! Qg5=)) 13.h3 (13.Ne4! Ne4 14.Bh8+/-) 13...Qg7 (13...d5 14.g4 Qf8 15.Na4=) 14.Ne4 (14.Qa4 d6 15.Qa8 Nfd7+-) 14...0-0 (14...d5 15.Nf6 Bf6 16.Bf6 Qf6 17.0-0=+) 15.h4 (15.Qc2 d5 16.Nf6 Bf6 17.Bf6 Qf6 18.Qc7 Nd7+=) 15...d6 (15...d5 16.Nf6 Bf6 17.Bf6 Qf6 18.d4=+) 16.h5 (16.Bf6 Bf6 17.Qc2 c6 18.Nd6 Be7 19.Nc8 Rc8=) 16...e5=+ (worse 16...gh5 17.Qc2 e5 18.Qc7+=) 17.Nf6 Qf6 (17...Bf6 18.Qc2 c6 19.d4=+) 18.hg6 (18.d4!?=) 18...fg6-/+ 19.Qc2 Rf7 (better 19...c5!?-/+) 20.d4 Bf5 (better 20...e4 21.Qe4 Qf5 22.Qf5 Rf5=) 21.Qd2?? (21.Qc7 Nd7 22.Qb7 Bg4+/-) 21...Qe6?? (better 21...e4!? 22.Nh4 d5 23.Nf5 Qf5-/+) 22.Nh4 (better 22.de5!? Qb3 23.ed6 Qb1 24.Qd1 Qb4 25.Nd2 Qd6 26.Bb7+/-) 22...Bg4 23.e4? (23.de5 de5 24.Bd5-/+) 23...ed4 (23...Qb3 24.0-0 Qb5 25.Rc1-+) 24.Qd4 (better 24.f3!? Qb3 25.Qd4-/+) 24...Bf6-+ 25.Qd1?? (25.Qa7 Qc4 26.f3 Ba1 27.Qa1 Qb4 28.Kd1 Qe4-+) 25...Ba1 (better 25...Bd1 26.Bf6 Qf6-+) 26.Qa1 Qe5 (better 26...g5 27.Qa7 Qc4-+ (27...gh4?! 28.Qb8 Rf8 29.Qc7-+)) 27.Qc1?? (better 27.Qe5 de5 28.Bf1-/+) 27...Qb5 (27...g5!? 28.f4 Qb5 29.Bf3 gh4 30.Bg4 hg3 31.Qe3-+) 28.f3 Be6 29.Bf1 (29.Bh3 Bc4-+) 29...Qa5 (29...Qb4 30.Qd2 Qb1 31.Qd1 Qd1 32.Kd1-+) 30.Kf2 Qb6 31.Kg2 Nd7 32.Bd3 Nf6 33.e5 (33.Qc2-+) 33...de5 34.Ng6 (34.Re1 Qd4 35.Be4 c6-+) 34...hg6 (34...Ng4!? 35.Ne7 Re7 36.Qg5 Kf8 37.Qd2 Ne3 38.Kh2-+) 35.Bg6 Rg7 36.Qh6 Qb2 37.Kg1 Qb1 (better 37...Kf8 38.Qg5 Ke7-+) 38.Kh2 (better 38.Bb1 Kf7 39.Kg2+-) 38...Qb2 (better 38...Qg6 39.Qg6 Rg6 40.Re1-+) 39.Kg1 Qa1 (39...Kf8 40.Qg5 Ke7 41.Rh7 Rh7 42.Bh7-+) 40.Kf2 Qb2 (better 40...Qd4 41.Kg2 Kf8-+) 41.Ke3?? (41.Kg1 Kf8 42.Qg5-+) 41...Qc3 (41...Nd5 42.Kd3 Nf4 43.gf4 Rd7 44.Ke3 Qd2 45.Ke4 Qe2) 42.Kf2-+ Qb2 43.Ke3 Qc3 (43...Nd5 44.Kd3 Nf4 45.gf4 Rd7 46.Ke3 Qd2 47.Ke4 Qe2) 44.Ke2?? (44.Kf2 Kf8 45.Rh4 Qb2 46.Kf1 Bd5-+) 44...Qb2 (better 44...Bc4 45.Kf2 Ng4 46.fg4 Qb2 47.Kg1 Qb6 48.Kg2 Bd5 49.Kf1 Bh1 50.Qh1 Qb5 51.Ke1 Rg6 52.Qh4 Qb4 53.Ke2 Qc4 54.Kf2 Qd4 55.Ke2-+) 45.Qd2?? (45.Ke3 Nd5 46.Kd3 Nf4 47.gf4 Rd7 48.Ke3 Qd2 49.Ke4 Qe2) 45...Qd2 46.Kd2 Rg6 47.g4 (47.Rg1 e4 48.Ke3 ef3 49.Kf3 Bd5 50.Ke3 b5-+) 47...Kg7 (47...e4!? 48.fe4 Ne4 49.Ke3 Rg4 50.Rh5-+) 48.Rc1 Bg4! 49.Rc7 (49.fg4 Ne4 Double attack (49...Ne4 Decoy; 49...c6 Passed pawn)) 49...Kh6 (better 49...Bd7 50.Rb7 Rg2 51.Ke1-+) 50.fg4 Kg5 (better 50...b6-+) 51.Rc5 (51.Rb7 Kg4 52.Ke3 Kf5-+) 51...Ng4 (better 51...Ne4 52.Ke3 Nc5 53.Kf3-+) 52.Re5 (52.Rc4-+) 52...Ne5 53.Ke3 Kf5 54.Kd4 Rc6 55.Ke3 b5 56.Kd2 b4 57.Kd1 (57.Ke3 b3 58.Kd4 b2 59.Ke3 b1Q 60.Kf2 Rc2 61.Kg3 Qb3 62.Kh4 Rh2) 57...Nd7 (57...b3 58.Ke2 b2 59.Kd1 b1Q 60.Kd2 Rc2 61.Ke3 Qb6) 58.Kd2 b3 59.Kd3 b2 60.Ke2 (60.Kd4 b1Q 61.Ke3 Qc2 62.Kd4 Qe4) 60...b1Q 61.Ke3 (61.Kf2 Qb2 62.Ke3 Rc3 63.Kd4 Qd2) 61...Qb5 (61...Qc2 62.Kd4 Qe4) 62.Kf3 (62.Kd2 Qb2 63.Kd3 Rc3 64.Kd4 Qd2) 62...Rc4 (62...Qd3 63.Kf2 Rc2 64.Ke1 Qe2) 63.Ke3 (63.Kf2 Qb2 64.Ke3 Rc3 65.Kd4 Qd2) 63...Qb3 64.Ke2 Rc2 65.Kd1 (65.Ke1 Qb1) 65…Qb1 0-1. Jimito100 (2035) - cosimani (2170), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  7.c4 Qb4 8.e3 c5?? 9.Nf3 (9.Bc3 Nc6+-) 9...Be7?? (9...Qa5 10.Bf6 gf6 11.Be2+=) 10.Be2 (better 10.Bc3 Nc6 11.Bb4 Nb4 12.Nc3+-) 10...Qa5+= 11.Bc3 Qa7 12.0-0 0-0 13.d4 Ne4 14.Bb2 Bf6 (14...d5 15.cd5 ed5 16.dc5+=) 15.Nbd2 White fights for the Initiative 15...Nd2 16.Nd2 (16.Qd2 b6+-) 16...cd4 (16...d5 17.Qc2 cd4 18.Ra1+=) 17.Ne4+- e5 (better 17...Be5!?+-) 18.Nf6+- gf6 19.ed4 d6 20.Bd3 f5 (20...Kg7+-) 21.de5 de5 22.Be5 Be6 (22...f6 23.Bd6 Rd8 24.Qf3+-) 23.Qh5 (better 23.Qf3!? f6 24.Ra1 Na6 25.Qg3 Kf7+-) 23...Nd7 (23...f6 24.Bd6 Nd7 25.Bf8 Nf8 26.Bf5 Bf7 27.Qg4 Kh8+-) 24.Qg5 1–0. BeepBeepImAJeep (2630) – kozzika_beast (1740), lichess.org, 2016.

  7.e3 Qb4 8.Nf3 Be7 9.Be2 Qa4 10.Nc3 Qb4 11.0-0 0-0 12.d4 d5 13.Qb1 Qd6 14.Na4 Bd7 15.h3 Ne4 16.c4 dc4 17.Bc4 Nf6 18.Rc1 b6 19.Nc3 Nd5 20.Bd3 Nb4 21.Bh7 Kh8 22.Bd3 Nd3 23.Qd3 Qb4 24.Ne5 Bf6 25.Nd7 Nd7 26.Ne4 Rc8 27.Nf6 Nf6 28.e4 Qd6 29.e5 Qd5 30.ef6 gf6 31.Qg3 Qb5 0–1. Orang4Utan (1690) – jekin_ST, lichess.org, 2020.

  7.e3 d5 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 Nb6 (9...Qb4!?=) 10.0-0+= Bd7 11.Ne5 (11.Be5 Qd8+=) 11...Qb4= 12.Bh5 (12.Bc3 Qa4 13.Bh5 g6= (13...Nh5? 14.Qh5 Qc2 15.Qf7 Kd8 16.Nd7 Nd7 17.Qe6+-)) 12...g6 13.Bc3 Qb5? (better 13...Qd6 14.Be2 Bg7=) 14.Be2+- Qa4 (14...Qc5 15.Ng4 Ng4 16.Bh8+-) 15.Ng4+- (15.Ng4 Ng4 16.Bh8+-) 1–0. DEFFM – GuestDNNR, freechess.org, 2019.

  7.e3 Qc5 8.Nf3 b6 9.d4 (9.Be5 Ng4 10.d4 Qb4 11.c3 Qb2+=) 9...Qd6 (9...Qh5 10.Nbd2=) 10.c4 Ne4 (10...Be7 11.Qa4+=) 11.Bd3 Qb4 12.Nbd2 Nd2 13.Nd2 d5 14.cd5 ed5 15.Qc2 Bd6 (15...Qd6 16.0-0+/-) 16.Bc3 Qa4?? (better 16...Qa3+/-) 17.Qa4+- 1-0. DEFFM – GuestHDYQ, freechess.org, 2021.

  7.Nf3 Qb4 8.e3 Qa5 (8...d5 9.Bc3 Qa4 10.Bf6 gf6 11.Nc3=) 9.Bc3+= Qb6 10.Be2 (10.Bd3 d6+=) 10...c6 (10...d5 11.Bd4 Qa5 12.0-0+=) 11.0-0 (11.Bd4 c5 12.Bf6 gf6+=) 11...cb5+= 12.Bf6 (12.Bd4 Qa5+=) 12...gf6= 13.Nc3 Bd6? (better 13...b4 14.Qb1 Be7=) 14.Qa1+- Nc6? (better 14...Qd8!?+-) 15.Ne4+- Be7? (15...Qc7 16.Nf6 Kd8 17.Nd7 e5+-) 16.Nf6 Bf6 17.Qf6 Rg8 (17...Rf8 18.Ng5 Qd8 19.Qg7+-) 18.Ng5 Qd8 (18...Nd8+-) 19.Qf7 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

  7.Nf3= g6 8.Nc3 Bg7 9.e4 0-0 10.e5 Nd5 11.Bc4 Nc3 12.Bc3 Qc5 13.Qe2 d5 14.Bd3 Rd8 15.0-0 d4 16.Bb2 c6 17.Qe4+- cb5 18.Bd4 Qa3 19.Ra1 Qe7 20.Bb5 Rd5 21.c4 Rd8 22.Bb6 Rf8 23.Qe3 Nc6 24.Bc5 Qc7 25.Bf8 Bf8 26.d4 Nb4 27.Ra8 Nc2 28.Qc3 Nd4 29.Qd4 Bc5 30.Qd7 Qd7 31.Bd7 1–0. pierre – karimnehmeh, internet, 2011.

  6.Ba1 Be7

  7.Bb2 0-0 8.e3 c5 9.Nf3 d5 10.Bf6 (10.Be2 c4=) 10...Bf6=+ (worse 10...gf6 11.Be2=) 11.c4 dc4 12.Bc4 Nd7 13.Be2 Nb6 (13...b6 14.0-0=+) 14.Na3 (14.Qc2 Qe7=) 14...Bd7 15.Nc4 (15.0-0 Qc7=+) 15...Nc4 (15...Bb5!? 16.Nb6 Be2 17.Qe2 Qb6-/+) 16.Bc4=+ Qa5 17.Qb1 Ra8 (17...Qa4 18.Be2=+) 18.0-0 Qa3 (18...Qa4 19.Rc1=+) 19.Be2 (19.Qe4 b6=) 19...Ra4 20.d4 Rb4 (20...Qa2 21.Qa2 Ra2=) 21.Qd3? (better 21.Qe4!? Qa7 22.Bd3=) 21...Bb5?? (better 21...Qd3 22.Bd3 Bb5 23.Bb5 Rb5-/+) 22.Qa3+- (22.Qa3 Be8 23.Qa8+-) 1-0. Training88 (2300) - zsolti_83 (2495), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  7.c4 c5 8.e3 0-0 9.Nf3 d5 10.Be2 dc4 11.Bc4 Nbd7 12.0-0 Qc7 13.Qb3 b6 14.d4 Bb7= 15.Nbd2 Nd5 16.Rc1 Ra8 17.Bb2 h6 18.e4+= N5f6 19.d5 ed5 20.ed5 Qd6 21.Rc3 Bd5=+ 22.Bd5 Qd5 23.Qd5 Nd5–/+ 24.Rd3 N7f6 25.h3 Nf4 26.Ra3 Ra3–+ 27.Ba3 Ne2 28.Kf1 Nc3 29.Nc4 Bd8 30.Bb2 Nb5 31.Bf6 gf6 32.Nh2 Nd4 33.Ng4 Kg7 34.Ke1 b5 35.Nce3 h5 36.Nh2 b4 37.Kd2 b3 38.Kc1 Ba5 39.Kb2 Be1 40.f3 f5 41.Nc4 Bh4 42.Nd2 Bf6 43.Ka3 b2! 44.Ka2 Ne2 45.Nc4 Nc1 46.Kb1 Nd3 47.Nf1 f4 48.g3 fg3 49.Ng3 Kg6 50.Ne4 Bd4 51.Ned2 Kg5 52.Kc2 Ne1 53.Kd1 Nd3 54.Kc2 Nf4 55.Nb2 Bb2 56.Kb2 Nh3 57.Kc3 Kf4 58.Kc4 Ng1 59.Kc5 h4 60.Kd4 h3 61.Nf1 Kf3 62.Kd3 f5 63.Kd2 Kf2 64.Nh2 Kg2 (64...Kg2 65.Ke3 Kh2–+) 0–1. pumpkin (2315) – sasikumar (1615), net–chess.com, 2008.

  7.c4 c6 8.e3 0-0 9.Nf3 d5 10.Nc3 Nbd7 (10...Bd7 11.Ne5=) 11.Be2 (11.d4 cb5 12.Nb5 Ne4+=) 11...Re8 (11...dc4 12.bc6 Nb6 13.Ne5=) 12.0-0 e5 (12...dc4 13.bc6 bc6 14.Bc4=) 13.bc6 (13.d4 e4 14.Ne5 Qc7=) 13...bc6 14.Qa4 (14.d4 e4 15.Ne5 Qc7=) 14...Qc7 (14...d4 15.Nd1 Nc5–+) 15.cd5= cd5 16.Nb5 Qb8 17.Rb1 Bf8 (17...Bb7 18.d4 e4 19.Ne5=) 18.Rc1 (18.Qc2 Bb7=) 18...Re6 (18...Nc5 19.Qc2 Ng4 20.Rb1=) 19.Nc7+= Rb6 (better is 19...Re7+=) 20.Ne5?? (20.Be5 Ne5 21.Ne5 Rb1 22.Rb1 Qb1 23.Bf1 Qc1+/–) 20...Rb1?? (20...Nc5 21.Qd1 Qc7=) 21.Qc2 (21.Rb1!? Qb1 22.Qd1 Qd1 23.Bd1+/–) 21...Ra1= 22.Ra1 Ne5 23.Ra8 (23.Rb1 Bf5 24.e4 Be4+=) 23...Qb7+= 24.Ba6 Qa8 25.Na8 Ba6 26.Qc7 (26.d4 Nc4+=) 26...Ng6 (26...Nd3 27.Nb6+=) 27.Qd8 (27.d4 h5+=) 27...h5 (27...Bd3 28.Nc7 Ne7 29.f3+=) 28.Nc7 Exerts pressure on the isolated pawn. White fights for the Initiative 28...Bc4 29.f3 Kh7 30.Ne8 Ne8 31.Qe8 Kg8 (31...Bb4 32.d4 f6 33.e4+/–) 32.Qd8 (32.d4 Bd3+/–) 32...Kh7 (32...Ne7!?+/–) 33.d3+- Bd3 (33...Be7 34.Qd7 Bd3 35.Qd5+-) 34.Qd5 Bb1 (34...Bc2 35.Qc4 (35.Qh5?! Kg8+-) 35...Bb1 36.e4+-) 35.Qh5 (35.Qb3 Bf5 36.Qf7 Bc2+-) 35...Kg8 36.Qb5 Ba2 37.h4 Be6 38.h5 Ne7 39.Qe8 (39.e4 Nc8+-) 39...Nf5 (39...Nd5 40.Kf2+-) 40.Kf2 Nd6 41.Qb8 Nc8 42.g4 Be7 43.Qb5 (43.e4 Bd6 44.Qb5 Bf4+-) 43...Nd6 44.Qb8?? (44.Qc6 Kf8+-) 44...Nc8 45.Qc7 Kh7 46.Kg2 Bd6 47.Qd8 Be7 48.Qe8 Bf6 49.Kg3 Nd6 50.Qc6 Nc4 51.f4 Bc3 (51...Kh6 52.g5 Bg5 53.fg5 Kg5 54.Qc5 Kh6 55.Kf4+-) 52.Qe4 White prepares the advance f5 (52.f5!? Bf5 53.gf5 Be5 54.Kf2 Nd6+-) 52...Kg8 (52...g6 53.hg6 Kg7 54.gf7 Bf7 55.g5+-) 53.f5 Be5?? (53...Nd6 54.Qf4 Nf5 55.gf5 Bd5+-) 54.Kh3 f6 55.fe6 Nd6 56.Qa8 Kh7 57.e7 (57.e7 f5 58.gf5+-) 1–0. Franke,Roland – Schwarz,Werner, Bahn–chT Bernkastel–Kues, 1995.

  7.c4 c6 8.e3 Qa5 9.Nc3 0-0 10.Nf3 d5 11.Be2 Nbd7 12.0-0 cb5 13.cb5 b6 14.Nd4 Ne5 15.f4 Nc4 16.Nc6 Qa3 17.Bc4 (17.Ne7?! Qe7 18.Nb1 Bd7=) 17...dc4 18.Qe2 Bc5 (18...Bb7!? 19.Qc4 Qd6+/–) 19.Qc4+- Bb7 20.d4 (better is 20.Na4!? Bc6 21.bc6+-) 20...Bc6 (20...Bd6 21.Rb1+/–) 21.bc6 (21.bc6 Bd6 22.Qa4+/–) 1–0. GuestHZLJ – GuestZBWW, freechess.org, 2017.

  7.e3 b6 8.c4 Bb7 9.Nf3 d5 10.Be2 0-0 11.0-0 Ne4 (11...c6 12.d3=) 12.d3 Bf6 (12...Nd6 13.Nbd2=) 13.Nd4 (13.Bf6 Nf6 14.Qb3 c5=) 13...Nc5 (13...Nd6 14.Nd2=) 14.Nd2 e5 (14...dc4 15.Nc4 Qd7 16.f4=) 15.N4b3 (15.Nf5 Bc8 16.Ng3 Re8=) 15...Nbd7 16.d4 ed4 17.ed4 (17.Bd4 Nb3 18.Nb3 dc4 19.Bc4 Ne5 20.Be5 Be5=) 17...Nb3 18.Nb3 Re8 (18...Qe7 19.Qc2=) 19.Bf3 Qa8 (19...Ba8 20.Bd5 Bd5 21.cd5=) 20.c5 bc5 (20...c6!? 21.Bg4 Bc8=) 21.dc5+= Qa4? (better is 21...c6 22.Bg4 Ne5+=) 22.c6+- (22.Bd5?! Bd5 23.Qd5 Qb5=) 22...Ba1 1–0. DEFFM – GuestJQSN, freechess.org, 2018.

  7.e3 b6 8.Nf3 0-0 9.Be2 c6 10.Nc3 c5 11.0-0 (11.Bb2 d5 12.0-0 Bd6 13.d4 c4 14.Ne5 Nbd7 15.f4 Qc7 16.Bf3 Bb7=; 11.d3 d5 12.0-0 Nbd7 13.Nb1 Qc7 14.Nbd2 e5 15.Nh4 Nb8 16.Nhf3 Bd6=; 11.d4 Bb7 (11...d5 12.dc5 bc5 13.0-0 Bd6 14.Qd2 Bb7 15.Rb1 e5 16.Bb2 d4=; 11...Qc7 12.dc5 bc5 13.0-0 d5 14.Qd2 Nbd7 15.Bb2 Ne4 16.Ne4 de4=; 11...cd4 12.Qd4 d5 13.0-0 Qc7 14.Bb2 Bd6 15.Rd1 Nbd7 16.Qd2 Bb7=; 11...d6 12.0-0 Nbd7 13.d5 Ne5 14.de6 Nf3 15.Bf3 fe6 16.e4 Bb7=) 12.dc5 bc5 13.0-0 d5 14.Qd3 Nbd7 15.Rb1 e5 16.Qd2 d4+=) 11...Qc7 (11...d5 12.d4= (12.Ne5 Bb7 13.f4 Qc7 14.Qe1 Nbd7 15.Nd7 Nd7 16.Bf3 Ra8+=) 12...Nbd7 13.dc5 Nc5 14.Nb1 Bb7 15.Be5 Nfd7 16.Bf4 Ne4=; 11...Bb7 12.d4 d5 13.dc5 bc5 14.Qd2 Nbd7 15.Rb1 e5 16.Nd1 d4+=) 12.d4 Bb7 (12...cd4 13.Qd4 d5 14.Bb2 Bd6 15.Rd1 Nbd7 16.Qh4 Ne5=) 13.dc5 Bc5 (13...bc5 14.Qd3 (14.Qd2= Ng4 15.g3 d5 16.Rb1 Nd7=) 14...Bf3 15.Bf3 d5 16.Rb1 Nbd7=) 14.Na4 (14.Bd3 e5 15.e4 d6 16.Qe2 Nbd7=) 14...Be7 (14...Ng4 15.g3= (worse is 15.Nc5 Bf3 16.g3 Ne3 17.fe3 Be2 18.Qe2 Qc5+=) 15...d6 16.Nc5 dc5=) 15.Bd4+= Nd5? (better is 15...Bf3 16.gf3 d5 17.Bb6 Qb7+=) 16.c4+- Nf6 17.Bb6 (17.Nb6?! Bf3 18.Bf3 e5+/–) 17...Qc8 18.Bd4 Rd8 (18...Bf3 19.gf3 d5 20.c5+/–) 19.c5 Ne4 20.Qc1 Qc7 21.Qb2 (21.Rd1 Bd5 22.Nc3 Nc5 23.Nd5 ed5+-) 21...f6 (21...Nc5 22.Nc5 Bc5 23.Bg7 Bf3 24.Bf3+-) 22.Rc1 Qa5 (22...e5 23.Ne5! fe5 24.Be5+-) 23.c6! dc6 (better is 23...Qa4 24.Ra1 Qb4 25.Qb4 Bb4+-) 24.Bb6 Qa4 25.Bd8 Bd8 (25...Qa3 26.Qa3 Ba3+-) 26.bc6 Bc6 (26...Nd6 27.cb7 Qd7 28.Qd4+-) 27.Qb8 Be8 (27...Qa8 28.Qa8 Ba8 29.Rc8+-) 28.Qd8 Kf7 (28...Qd7 29.Qb8 f5 30.Ne5+-) 29.Qc7 (better is 29.Rc7 Kg6 30.Qe7 Qa1 31.Bf1 f5 32.Qe6 Qf6 33.Qe8 Kh6+-) 29...Kg6 30.Bd3 h5 (30...Kh6 31.Nd4 e5 32.Be4+-) 31.Qc4 (better is 31.Qc8 Kf7 32.Qb7 Kg8 33.Be4 Qd7+-) 31...Qc4 32.Rc4 f5 33.Be4 fe4 34.Re4 Kf6 35.h4 Bg6 36.Rf4 Ke7 37.Ng5 e5 (37...Be8 38.Rb4+-) 38.Ra4 Kf6 (38...Bd3+-) 39.Ra6 Kf5 40.e4 (40.f3 e4 41.fe4 Kg4 42.Rg6 Kh4 43.Nf3) 40...Kg4 (40...Kf4 41.Rg6 Kg4 42.Kh2 Kf4 43.g3 Kg4 44.f3) 41.Rg6 Kh4 (41...Kf4 42.Kh2 Kg4 43.Ne6 Kh4 44.g3) 42.Nf3 1–0. Piriyev,Maksat – Ibalak,Fatma, chessmoon.com, 2011.

  7.e3 b6 8.Nf3 Bb7 9.Be2 0-0 10.0-0 d5 11.c4 (11.Bf6 Bf6 12.d4 c5=) 11...Nbd7 (11...c6 12.d3=) 12.cd5 Nd5 13.Qc2 Qa8 (13...Nb4 14.Qc4=) 14.Nc3 N7f6 (14...Nb4 15.Qb3=) 15.Nd5+= Nd5 16.Bb2 (16.Rc1 Ba3 17.Ng5 g6+=) 16...Rc8 (16...c5 17.bc6 Bc6 18.Ra1+=) 17.Ra1+= Qb8 18.Ne5 Rd8 (18...Nb4 19.Qc4 c5 20.Qg4+=) 19.Bh5 g6 20.Bf3 Qc8 (20...Nb4 21.Qc3 f6 22.Bb7 Qb7 23.Nc6 Nc6 24.bc6+/–) 21.Ra7 (21.e4 Nf4+/–) 21...Qb8 22.Rb7 (better is 22.Qa4+/–) 22...Qb7+- 23.Nc6 Re8 24.Bd5 (24.Ne7?! Re7 25.Qc4 Qa8+/–) 24...ed5 25.Qc3 (25.Qc3 d4 26.Qd4+- (26.Nd4?! Bf6=; 26.Ne7?! Re7 27.Qd4 f6 28.Qf6 Qe4+-)) 1–0. Daatselaar,Jan Bart van (2070) – Haznedaroglu,Kivanc (2290), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

  7.e3 c5 8.c4 0-0 9.Nf3 d5 10.d4 Nbd7 11.Nc3 (11.cd5 Nd5 12.Nc3 Bf6=) 11...cd4+= 12.ed4 (12.Qd4? Qa5 13.Bb2 Ne4 14.cd5 ed5–+) 12...dc4 13.Bc4 Nb6 14.Qb3 (14.Bd3 Nbd5 15.0-0 Nf4=) 14...Nc4 15.Qc4 b6 16.0-0 Bb7 17.Ne5 Qa8 18.Nc6 Bc6 19.bc6 Rc8 20.c7 Nd5 (20...Bd6 21.Nb5 Bf4 22.g3 Bc7 23.Nc7–/+) 21.Nb5+= Qb7 (21...Nf4 22.d5 Qd5 23.Qf4 Qb5 24.Rc1+=) 22.Rc1= Nc7 (better is 22...Nf4 23.f3 Nd5=) 23.Nc7?? (better is 23.Qc3+=) 23...Bd6–/+ 24.Qb5 Bc7 25.Rb1 (25.Bb2 Qb8 26.h3 Rd8–/+) 25...h6 26.f3 1–0. GuestLGYN – GuestKRFR, freechess.org, 2018.

  7.e3 c6 8.c4 Qa5 9.Bc3 Qb6 10.Nf3 0-0 11.Be2 d5 12.bc6 bc6 13.cd5 cd5 14.0-0 Ne4 15.Bd4 Bc5 16.d3 Nd6 17.Bc5 Qc5 18.d4 Qb6 19.Nbd2 Ba6 20.Ba6 Qa6 21.Qa1 Qa1 22.Ra1 Nd7 23.Ra7 Nf6 24.Ne5 h6 25.h3 Rc8 26.Ra6 Rc1 27.Kh2 Nde4 28.Ne4 Ne4 29.Ra2 Rf1 30.f3 Nd6 31.Ng4 Nf5 32.Ra8 Kh7 33.Ra7 Nd6 34.Rd7 Nc4 35.Rf7 Re1 36.Ne5 Ne3 37.Re7 Re2 38.Kg3 Rg2 39.Kf4 Nc4 40.Re6 g5 41.Kf5 Ne3 42.Kf6 Ra2 43.Re7 Kh8 44.Ng6 Kg8 45.Re8 Kh7 46.Re3 Ra6 47.Re6 Re6 48.Ke6 Kg6 49.Kd5 Kf6 50.Kc6 Ke7 51.Kc7 Ke6 52.Kc6 Ke7 53.d5 Kd8 54.d6 h5 55.d7 g4 56.fg4 hg4 57.hg4 Ke7 58.g5 Kf7 59.Kc7 Kg6 60.d8Q Kf5 61.Qf6 Ke4 62.Kd6 Kd3 63.Kc5 Ke4 (White ran out of time and Black has no material to mate, ½–½). kador – dirtylasker, fics Oklahoma City, 2000.

  7.e3 c6 8.Nf3 0-0 9.Nc3 d5 10.Be2 Nbd7 11.0-0 e5 12.Bb2 Bd6 13.bc6 bc6 14.Qa1 Qc7 15.Ba3 e4 16.Bd6 Qd6 17.Nd4 Ne5 18.h3 g6 19.Qa7 Bd7 20.Rb1 Nc4 21.Bc4+/– dc4 22.Rb7 c5 23.Rb6+- Qe5 24.f4 ef3? 25.Nf3 Qg3?? 26.Ne2 (26.Ne2 Qf3 27.gf3+-; 26.Rf6 Bh3 27.Nh4 Qh4=+) 1–0. wiking – jsm, internet, 2010.

  7.e3 c6 8.Nf3 d5 9.Be2 0-0 10.0-0 Qa5 11.Nc3 c5 12.d4 c4 13.Bb2 Bb4 14.Qa1 Qb6 15.Rb1 Nbd7 16.Qa4 Bd6 17.Ba3 Qc7 18.Bd6 Qd6 19.Nd2 Nb6 20.Qa2 e5 21.de5 Qe5 22.Qa3 Bf5 23.Nf3 Qc7 24.Nd4 Bg6 25.Ra1 h6 26.Bf3 Ra8 27.Qc1 Ra1 28.Qa1 Qd7 29.Qa7 Qc7 30.h3 Nc8 31.Qa8 Kh7 32.Nd5 Nd5 33.Bd5 Qd7 34.Qb7 Qb7 35.Bb7 Nd6 36.Bc6 1–0. Orang4Utan (1695) – alfiloski (1705), lichess.org, 2018.

  7.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Be7).

  7.e4 d6=.

  7.Nf3 0-0 8.c4 b6 9.g3 Bb7 10.Bg2 d5 11.cd5 Nd5 12.0-0 c6 13.bc6 Nc6 14.Nc3 Bf6 15.Nd5 ed5 16.e3 Ba1 17.Qa1 Qf6? 18.Qf6+- gf6 19.Rb1 Ra8 20.h4 Ra6 21.Bf1 Ra2 22.Rb6 Nd8 23.d4 Kf8 24.Rf6 Ke7 25.Rh6 (25…Bc6 26.Kg2+-) 1–0. hal1958 – cccmember, playchess.de, 2003.

  7.Nf3 0-0 8.e3 b6 9.c4 Bb7 10.Be2 d5 11.0-0 Nbd7 12.d4 Qa8 13.Nbd2 dc4 14.Nc4 Qa2 15.Qd2 Ra8 16.Rc1 Nd5 17.Qa2 Ra2 18.Kf1 c6 19.bc6 Bc6 20.Nce5 Ne5 21.Ne5 Be8 22.Bc4 Ra8 23.Bb2 f6 (23...b5 24.Bb3=) 24.Nf3 (24.e4 Nc7 25.Bb3 Bd6=) 24...b5= 25.Bb3 b4 26.e4 Nf4 (26...Bb5 27.Ke1 Nf4 28.Kd2=) 27.Bc4= Bd7 28.g3 Ng6 29.d5 Nf8? (better 29...Rc8!?=) 30.Nd4+/- Kf7 31.Rd1 (better 31.f4!? Rc8 32.de6 Ne6 33.Bd5 Rc1 34.Bc1+-) 31...Rc8= 32.Bb3 ed5 33.Bd5 Ke8 34.Nf5 Bf5 35.ef5 Rc2 36.Bd4 Bc5 (better 36...Nd7=) 37.Bb3+- Bd4 38.Bc2 Bc3 39.Ba4 Ke7 40.Ke2 g6 41.g4 gf5 42.gf5 h6 (42...Be5 43.h3+-) 43.f4 (43.Rg1 Kf7+-) 43...Kf7 44.Kf3 Ke7? (better 44...Kg7+-) 45.Ke4 h5 46.Rd3 (46.Rg1 Kf7+-) 46...Kf7? (46...h4 47.Rh3 Be1 48.Kd3+-) 47.Rh3 (better 47.Bb3!? Ke8+-) 47...Ke7 48.Rh5 1-0. yoseph2013 (2370) - Arifars17 (2225), POPI Kelas Macan Arena, lichess.org, 2018.

  7.Nf3 0-0 8.e3 b6 9.Be2 Bb7 10.0-0 d6 (10...c5 11.d3=) 11.d4 (11.Nc3 c5=) 11...Nbd7 (11...c6 12.bc6 Nc6 13.c4=) 12.Nbd2 Ne4 (12...c6 13.bc6 Bc6 14.c4=) 13.Ne4 (13.c4 f5=) 13...Be4 14.Nd2 Bb7 15.Bf3 (15.c4 Qa8 16.f3 Qa3=) 15...Qa8 (15...Bf3 16.Qf3 (worse is 16.gf3 d5–/+) 16...d5 17.e4=) 16.Bb7 (16.Qe2 Bf3 17.Nf3 d5=) 16...Qb7 17.Bc3 (17.e4 d5=) 17...Ra8 (17...d5 18.Qe2+=) 18.Qb1 (18.e4 d5=) 18...Bf6 (18...Nf6 19.Re1=) 19.Qb3 d5 (19...c5 20.bc6 Qc6 21.Bb4=) 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 c5 22.bc6 (22.Qa3 Be7=) 22...Qc6 23.Bc3 h6 (23...Be7 24.Nf3+=) 24.Bb4 Qb5 (24...b5 25.Nb1=) 25.c4 dc4 26.Qc4 (26.Nc4?? Be7–+) 26...Qc4 27.Nc4 ½–½. Yeung,Chun Keung (1640) – Haznedaroglu,Kivanc (2290), corr WSTT/3/06/Semifinal, 2008.

  7.Nf3 0-0 8.e3 c5 9.Be2 d5 10.c4 Nbd7 11.d4 cd4 12.Bd4 dc4 13.Bc4 Qc7 (13...Bb4 14.Bc3 Bc3 15.Nc3 Qc7 16.Qb3 b6 17.0-0 Bb7 18.Be2+=; 13...Bd6 A) 14.Bc3 Ne4 15.Qc2 (15.0-0 Qc7 16.Qb3 b6 17.Bd4 Bb7 18.Qc2+=) 15...Nc3 16.Nc3 Qf6 17.Ne4 Bb4 18.Ke2=; B) 14.0-0 B1) 14...Qe7 15.Bc3 (15.Qc2 e5 16.Bc3 Nb6 17.Bd3 Bg4 18.Ng5=; 15.Qd2 e5 16.Bb2 Nb6 17.Be2 e4 18.Nd4=) 15...Rd8 16.Qc2 b6 17.e4 Bf4 18.g3=; B2) 14...e5 15.Bb2 Qc7 16.Ba3 Nc5 17.Nbd2 e4 18.Ng5+=; C) 14.Qc2 e5 15.Bb2 Qe7 16.0-0 Nb6 17.Bd3 Bg4 18.Ng5=; D) 14.Nbd2 D1) 14...Qc7 15.Bb2 (15.Qc2 e5 16.Bb2 Nc5 17.b6 Qe7 18.0-0=; 15.Bc3 Rd8 16.Qc2 b6 17.0-0 Bb7 18.Bd3+=) 15...Rd8 16.Qc2 b6 17.Bd3 Bb7 18.Qc7=; D2) 14...Qe7 15.e4 (15.0-0 e5 16.Bc3 e4 17.Ng5 h6 18.Nf7+=; 15.Bc3 e5 16.0-0 e4 17.Nd4 Nb6 18.Qb3+=) 15...e5 16.Be3 Nc5 17.Qc2 b6 18.0-0=; D3) 14...e5 15.Bb2 (15.Bc3 Qe7 16.0-0 e4 17.Nd4 Nb6 18.Qb3+=) 15...Qe7 16.0-0 e4 17.Nd4 Qe5 18.g3=) 14.Nbd2 (14.Qc2 Bd6 15.Nbd2 (15.Bd3 e5 16.Bb2 Nc5 17.Bc4 Be6 18.Nfd2+=) 15...e5 16.Bb2 Nc5 17.b6 Qe7 18.0-0=) 14...e5 (14...Bd6 15.Bb2 (15.Qc2 e5 16.Bb2 Nc5 17.b6 Qc6 18.0-0=; 15.Bc3 b6 16.0-0 Bb7 17.h3 Rd8 18.Qe2=) 15...Rd8 16.Qe2 e5 17.Ng5 Rf8 18.0-0=) 15.Bb2 (15.Qc2 Bd6 16.Bb2 Nc5 17.b6 Qc6 18.0-0=) 15...Bd6 16.Qc2 Nc5 17.Ng5 (17.b6 Qc6 18.0-0=) 17...Qe7 (better is 17...h6 18.Ngf3 Re8+=) 18.Nde4?? (18.0-0!?=) 18...Nce4 (better is 18...Nfe4 19.Ne4 Bf5–+) 19.Ne4+= Ne4 (19...Bb4 20.Nc3+=) 20.Qe4= Bb4 21.Ke2 Bd6 22.Rd1 Kh8 23.Qd3 Bc5 24.Qe4 (24.Kf1 f6+=) 24...f6 (24...Bd6 25.Kf1=) 25.Bd3 g6 26.Qh4 Kg7 27.Bc4 b6 28.Qe4 Rd8 29.Rd8 Qd8 30.Qd5 Qd5 31.Bd5 ½–½. Larsen,Andreas – Stein,Indregard, Klubbmesterskap, 1998.

  7.Nf3 c6 8.c4 d5 9.e3 0-0 10.cd5 cd5 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Re8 13.Ne5 (13.d4 b6=) 13...Bf8 (13...Ne4!?=) 14.f4+= Qc7 15.Bd4 (15.Qc1 Qc1 16.Rc1 Ne4+=) 15...Qd6 (15...b6!?=) 16.Qc2 Rd8 (16...b6 17.Nc6 Nc5 18.Nc3+-) 17.Nc3+- Re8 (17...Qc7!?+-) 18.b6!+- Rd8? (18...Nb6 19.Nb5 Decoy) 19.Nb5 Qb4 (19...Qb8 20.Rc1 Ne4 21.Na7+-) 20.Rb1 Qa5 (20...Qe7 21.Na7 Qe8 22.Rc1+-) 21.Na7 Bc5 (21...Ne5 22.fe5 (22.Nc8 Nc4 23.Bc4 Rc8=+; 22.Be5?! Bd7+-) 22...Ne4 23.Qc7 Qd2 24.Qd8 Qe2 25.Nc8+-) 22.Rb5 Qa3 (22...Qa6 23.Bc5 (23.Rc5?! Qe2 24.h3 Nc5 25.Qc5 Ne4=) 23...Ne5 24.fe5+-) 23.Bc5 Nc5 24.Qc5 Qa1 25.Bf1 Qe1 (25...Bd7 26.Qe7 Ra8 27.Qf7 Kh8 28.Nd7 Ne4+-) 26.Qc7 Rf8 27.Nc8 Ne4 28.Ne7 Kh8 29.Nf7! Rf7 (29...Rf7 30.Qc8 Mate attack) 30.Qc8 Rf8 31.Qf8 1–0. Pierre – Veryden, internet, 2020.

  7.Nf3 d5 8.Bd4=.

  7.Nf3 d5 8.e3 Nbd7 9.Be2 0-0 10.0-0 c5 11.c4 Qc7 12.Qb3 b6 13.d4 Bb7 14.Nbd2 Ra8 15.Bb2 cd4 16.ed4 dc4 17.Bc4 Nd5 18.Ne4 –+. Pietrzak – Chyla, corr PL 1988–90.

  7.Nf3 d6 8.e3 (8.Nc3 0-0=) 8...c5 (8...e5 9.b6=) 9.c4 (9.Be2 e5=) 9...Qc7 (9...e5 10.Be2=) 10.Be2 0-0 11.0-0 Nfd7 (11...e5 12.d4 cd4 13.ed4=) 12.d4 f5 (12...Bf6 13.Bd3+=) 13.Qa4 (13.Qd3 Rf7+=) 13...b6 (13...e5 14.Bc3+=) 14.Nfd2 (14.Nc3 Bf6=) 14...Nf6 (14...Bb7 15.Rd1=) 15.Bf3 d5 (15...cd4 16.ed4 e5 17.Ba8=) 16.dc5+= Bc5 (16...Qc5 17.Bd4 Qd6 18.cd5 ed5 19.Qb3+=) 17.Bf6 Rf6 18.cd5 Rh6 (18...Bd6 19.h3+=) 19.g3 (19.h3 e5+/–) 19...e5 20.Rd1 f4 (better is 20...e4!? 21.Be2 Rd6+=) 21.ef4+- ef4 22.Ne4 (22.Qf4 Qf4 23.gf4 Rg6 24.Kh1 Bf2+-) 22...Qd7 (22...fg3!? 23.hg3 Rg6 24.Nc5 Qc5+/–) 23.Nc5+- (23.gf4 Qh3 24.Nbd2 Qh2 25.Kf1 Bd6 26.Nd6 Rd6+/–) 23...bc5 24.Qf4 (24.gf4?! Qh3 25.Qe4 Qh2 26.Kf1 Bd7+=) 24...Qd6? (24...Rf6 25.Qb8 Rf3 26.b6+-) 25.Qd6 Rd6 26.Rc1 (26.Na3 Kf8+-) 26...Nd7 27.Nc3 (27.Na3 Kf7+-) 27...Nb6 (27...Kf7 28.Na4 Rf6 29.Be4+-) 28.Ra1 (28.Ne4 Rd5 29.Nc5 Rd2+-) 28...Rf6 (28...Bb7 29.Rd1+-) 29.Bg2 (29.Be4 Rd6+-) 29...Bf5 (29...Rd6 30.Ra7 Bf5 31.f4+-) 30.Ra7 Bd3 31.Rc7 (31.Bh3 Kf8+-) 31...c4 32.Bf1 (better is 32.f4+-) 32...Re6 (32...Bf1 33.Kf1 Rf3 34.Ne4+-) 33.Rc6 (better is 33.de6 Bf1 34.Kf1+-) 33...Nd5? (better is 33...Re1 34.Rb6 Rf1 35.Kg2 Rc1+-) 34.Re6 (better is 34.Rc8 Kf7 35.Nd5 Re1+-) 34...Nc3 35.b6 Ne4 (35...Kf7 36.b7 Ke6 37.b8Q Bf1 38.Kf1+-) 36.b7 (36.b7 Nf6 37.b8Q Kf7 38.Qd6 Bf1 39.Re7 Kg6 40.Kf1+-) 1–0. Buczinski,Henryk – Wieczaszek,Jan, Siemianowice Slaskie Poland, 1994.

  7.c4 0-0

  8.e3 b6 9.Nf3 Bb7 10.Be2 d6 11.d4 Nbd7 12.Nc3 g6 13.0-0 Re8 14.Qb3 Bf8 15.Bb2 Qe7 16.Ba3 (16.Ra1 Ra8+/-) 16...Ra8 17.Rb1 Ne4 18.Bd3 (18.Ne4 Be4 19.Ra1 Bg7+=) 18...Nc3= 19.Qc3 Bg7 20.Qc1 (20.Be2 e5 21.d5 e4=) 20...Bf3=+ 21.gf3 e5 22.Be4 Ra7 23.de5 (23.Bb2 Qg5 24.Kh1 ed4 25.ed4 Qc1 26.Rc1 Nf8-/+) 23...Ne5=+ 24.Bb2 Qg5 25.Kh1 Qh5 26.Qd1 (26.Be5 Qe5 27.Qc2 Ra3=) 26...f5 (26...Ra2 27.Be5 Be5 28.Qg1=+) 27.Bd5= Kf8 28.f4 (28.Ra1 Nd3 29.Qb1 Ra1 (worse 29...Nf2 30.Kg1 Nh3 31.Kg2+/-) 30.Ba1 Ne5=) 28...Qd1 (better 28...Ng4!? 29.Bg7 Kg7-/+) 29.Rd1= Ng4 30.Bg7 Kg7 31.Kg2? (better 31.Rd2!?=) 31...Ra2-/+ 32.h3?? (32.Kg3 Nf2 33.Re1 Ne4 34.Be4 fe4-/+) 32...Nf2 (better 32...Ne3 33.Kh1 Nd1-+) 33.Rb1 Nd3 (33...Ne4 34.Kg1-+) 34.Kf3-/+ Nc5 35.Re1 Kf6 36.Kg3 (36.Rd1 h6-/+) 36...Ra3 37.Kf3 h6 38.Re2 (38.h4!?-/+) 38...g5-+ 39.fg5 hg5 40.Rg2 f4 41.Kg4 (41.Re2 Ne6 42.Ke4 Re3 43.Re3 fe3 44.Ke3 Nf4-+) 41...Re3 (better 41...fe3 42.Re2 Nd3-+) 42.h4-/+ Rg3 (better 42...gh4!? 43.Kf4 Rb3-/+) 43.Rg3= fg3 44.hg5 Kg6 45.Be4?? (better 45.Bc6=) 45…Ne4-+ 0-1. ClayPigeons (2155) - entatico (2230), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  8.e3 b6 9.Nf3 d5 10.Be2 Bb7 11.0-0 Nbd7 12.d4 Qa8 13.Nbd2 dc4 14.Nc4 Rd8 15.Bb2 Nc5 (15...c6 16.Qb3=) 16.Qc2 (16.Ba3 Bd5 17.Bb4 Bf8+=) 16...Be4= 17.Qd2 Nb3 18.Qc3 Na5 (18...Qa2 19.Nfd2 Nd2 20.Nd2+=) 19.Ra1+- Nd5 20.Qe1 (20.Qc1 Rc8+-) 20...Bb4+= 21.Qc1 h6 (21...Qb7!? 22.Na5 ba5+=) 22.Nfe5+- Qb7 23.Na5 ba5 24.Nc6 Ra8 25.f3 (25.Nb4?! Nb4 (worse 25...ab4 26.Ra8 Qa8 27.f3+-) 26.Qf1 c6=) 25...Bg6 26.e4 Nb6 27.Bc3 (27.Bd3 f5+-) 27...Bd6 (27...Bc3!? 28.Qc3 a4+-) 28.Ra5+- Ra5 29.Ba5 Qa8 30.Qe1 Be7?? (better 30...f6+-) 31.Ne7 (31.Ne7 Kh7 32.Nc6+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2755) – Bashirli (2740), lichess.org, 2020.

  8.e3 c6 9.Nf3 d5 10.Nc3 Bd7 11.Qb3 Qc7 (11...cb5 12.Nb5 Bc6 13.Nbd4=) 12.Be2 Qd8 (12...Qd6 13.0-0=) 13.0-0 Ne4 (13...dc4 14.Bc4 cb5 15.Nb5=) 14.Ne4 de4 15.Nd4 (15.Ne5 Bc8+=) 15...c5 (15...e5 16.bc6 Nc6 17.Nc6 Bc6 18.Be5 Qd2 19.Bg4=) 16.Nc2+= f5 (16...Qc7 17.f3+=) 17.Rd1 Bd6 18.Ne1 (18.d4 Qh4 19.g3 Qe7+=) 18...Qh4 19.g3 (19.f4 ef3 20.Nf3 Qe7+=) 19...Qh3 (19...Qe7!?=) 20.Qc2 Rf6? (better 20...b6+=) 21.Bf1 (21.Bf6 gf6 22.d3 e5+-) 21...Qh5 (21...Qh6 22.Bf6 Qf6 23.d3+-) 22.Bf6 gf6 23.Ng2 (23.d3 Bc7+-) 23...Be8 (23...h6 24.d3 Be5 25.Nf4 ed3 26.Nd3+- (26.Nh5?! dc2 27.Rc1 Kf7+-; 26.Rd3?! Qe8+-; 26.Qd3?! Qe8+-)) 24.Nf4 (24.d3 Bc7+-) 24...Qf7 (24...Bf4 25.ef4 (worse 25.gf4 Qg4 26.Bg2 Qe2+-) 25...Qf3 26.d4 cd4 27.Rd4+-) 25.Ra1 (25.d3 ed3 26.Qd3 Bc7+-) 25...Nd7 (25...e5 26.Ne2+-) 26.Ra8 (26.d3 e5 27.Nd5 ed3 28.Bd3 e4+-) 26...Kg7 (26...Nb6 27.Ra7+-) 27.Qd1 (27.d3 Nb6 28.Ra1 Be5+-) 27...Bf4 28.ef4 e5 (28...Nb6 29.Ra7+-) 29.fe5 (29.d3 Nb6 30.Rb8 Kf8 31.de4 Qc7+-) 29...fe5 (29...Ne5 30.Be2+-) 30.Bg2 (30.d3 ed3 31.Bd3 e4+-) 30...f4? (better 30...Nb6!? 31.Rb8 Nc4+-) 31.Qe1 (better 31.Be4!? Nf6 32.Qe2 fg3 33.fg3 b6+-) 31...f3 32.Bh3 Nf6 33.Qe3 Qh5 (33...Qc4 34.Qg5 Kf7+-) 34.Kf1?? (better 34.Bc8 b6 35.Ra7 Bf7 36.Rb7+-) 34...Qh3-+ 35.Ke1 Qg2 36.Kd1? (36.d3 Ng4 37.Qg5 Bg6 38.Qg4 e3 39.Qd7 Kh6 40.Qh7 Bh7 41.Kd1 ef2 42.Ra6 ba6 43.Kc2 f1Q 44.Kb3 Qd3 45.Ka4 Qa2) 36...Qg1 (better 36...Qf1 37.Kc2 Bg6-+) 37.Kc2 Qa1?? (better 37...Qf1 38.Qc5 Qd3 39.Kc1 e3 40.Qe3 Qc4 41.Qc3 Qf1 42.Kb2 Qb5 43.Qb3 Qd7-+) 38.Qg5 (38.Ra1!? Bd7+-) 38...Kf7 39.Qe5 (better 39.Ra1 Bd7 40.Ra7+-) 39...Qe5-+ 40.d4 Qd4 41.Rd8 Qd3! 42.Rd3 (42.Rd3 ed3 43.Kd3-+). ClayPigeons (2190) - Papierhans (2240), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

  8.e3 c6 9.Nf3 d5 10.Be2 dc4 11.Bc4 cb5 12.Bb5 Nc6 (12...Bd7 13.Bd7 Qd7 14.Bf6 Bf6 15.d4=) 13.Nc3 (13.0-0 Bd7=) 13...Bd7 14.0-0 Qb6 15.d4 Nb4 16.Be2 Bc6 17.Ne5 Nbd5 18.Nc6 Qc6 19.Nd5 Nd5 20.Bf3 Qd7 21.Qb3 Ra8 22.Rb1 Ra7 (22...Ra3 23.Qc2=) 23.g3 (23.Bb2 Bd6+=) 23...h6 (23...Ra3 24.Qc2=) 24.Bc3 Nc3 25.Qc3 Bd6 (better 25...b5!?=) 26.Qb3 Qc7 27.Qb6 (27.Bb7 Ra3 28.Qb5 Qc2+-) 27...Qb6 (27...Ra1! 28.Qb5 Rb1 29.Qb1 b6+=) 28.Rb6+- Bc7 29.Rb7 Rb7 30.Bb7 Kf8 31.Kg2 Ke7 32.Kf3 e5 33.Ba6 (33.Ke4 ed4 34.ed4 g6+-) 33...ed4 (33...f5 34.Bc8 Kf6 35.Ke2+-) 34.ed4 Bb6 35.Ke4 Kd6 36.Bc4 f6 37.g4 g6 38.h4 g5 (38...f5!? 39.gf5 gf5 40.Ke3 Ba5+-) 39.h5+- Ke7 40.f3 Ba7 (40...Kf8 41.d5+-) 41.d5 Bc5 42.Kf5 Kf8 (42...Kf7 43.d6 Ke8+-) 43.Kf6 Bd4 (43...Ke8 44.Bb5 Kd8 45.Kg7+-) 44.Kg6 Ke7 (44...Be3 45.Kh6 Kf7 46.d6 Kf6 47.Kh7+-) 45.Kh6 Bf6 (45...Kf6 46.f4! Be3 47.f5+-) 46.Kg6 Bc3 47.Kg5 Bd2 (47...Kf7 48.d6 Kf8 49.Kf5+-) 48.Kg6 Kd6 (48...Kf8 49.h6 Be3 50.h7+-) 49.h6 (49.h6 Ke7 50.h7+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2735) – kacper05 (2505), lichess.org, 2020.

  8.e3 d5 9.Nf3 dc4 10.Bc4 c6 11.Be2 cb5 12.Bb5 Bd7 13.Be2 Bc6 14.0-0 Nbd7 15.d4 Nb6 (15...b5 16.Nbd2=) 16.Nbd2 Nbd5 17.Ne5 Be8 (17...Qc7 18.Qb1=) 18.Qb3 Qc7 19.Bb2 Bd6 20.Rc1 Qb8 (20...Bc6 21.Ndf3+=) 21.Ndc4+- Bc7 (21...Bb4!?+-) 22.Ba3+- b5 23.Bf8 bc4 24.Qb8 Bb8 25.Ba3 c3 26.Bd3 (26.Bf3 g5 27.e4 Nb6 28.Rc3 Kg7+-) 26...Ba4 (26...Bc7 27.e4 Nf4 28.Rc3+-) 27.g3 (27.e4 Nf4 28.Rc3 Be5 29.de5 Ne8+-) 27...Be5 28.de5 Nd7 29.e4 Nb4 (29...N5b6 30.Bd6 c2+-) 30.Bb4 c2 (30...Ne5 31.Rc3 h6 32.Bb1+-) 31.Bc2 h6 (31...Bc2 32.Rc2 h5+-) 32.Ba4 g6 (32...Ne5 33.Rc8 Kh7+-) 33.Bd7 Kg7 34.Be7 g5 (34...Kg8 35.Rc8 Kg7 36.Bf6 Kh7 37.Rh8) 35.Bf6 Kg6 (35...Kh7 36.Rc7 h5 37.Be6 Kg6 38.Bf7 Kh6 39.Rc8 g4 40.Rh8) 36.g4 (36.Rc8 g4 37.Rg8 Kh7 38.Rg7 Kh8 39.Rf7 Kg8 40.Rg7 Kf8 41.Be6 Ke8 42.Rg8) 36...h5 37.h3 (37.Rc7 hg4 38.Be8 g3 39.Bf7 Kh6 40.Rc8 gf2 41.Kf2 g4 42.Rh8) 37...hg4 38.hg4 Kh7 39.Rc8 Kg6 40.Kg2 (40.Rg8 Kh7 41.Rh8 Kg6 42.f4 gf4 43.g5 f3 44.Rh6) 40...Kh7 (40...Kh6 41.Rh8 Kg6 42.f4 gf4 43.g5 f3 44.Kf1 f2 45.Rh6) 41.Rf8 Kg6 42.Be8 Kh7 (42...Kh6 43.Bf7 Kh7 44.Rh8) 43.Kg3 (43.Bf7 Kh6 44.Rh8) 43...Kg6 (43...Kh6 44.Bf7 Kh7 45.Rh8) 44.Bf7 Kh7 (44...Kh6 45.Rh8) 45.Rh8 1–0. BeepBeepImAJeep (2645) – ipman_80 (2125), lichess.org, 2016.

  8.e3 d5 9.Nf3 c6 10.Be2 cb5 11.cb5 Nbd7 12.0-0 Qb6 13.d4 Ne4 14.Nbd2 Nc3?? The isolani on b5 becomes a target (better 14...Ndf6=) 15.Bc3+- Nf6 16.Qb3 Bd7 17.Ne5 Be8 (17...Qd6 18.Ra1+-) 18.Bb4 Bb4 19.Qb4 Nd7 20.Ndf3 Ne5 21.Ne5 (21.de5 Bd7+-) 21...f6 22.Nf3 Bg6 23.Qc5 Qa5 (23...Qc5 24.dc5 Rc8 25.Rc1+-) 24.b6 (24.Qe7 Qb6+-) 24...Qa2 (24...Qc5 25.dc5 e5 26.Nh4+-) 25.Bb5 Be4 (25...Qa8 26.Bd7 Bf7 27.Rc1+-) 26.Bd7 Bf3 (26...Rd8+-) 27.Be6 Kh8 28.Qf8 1–0. BeepBeepImAJeep (2595) – afink (1855), lichess.org, 2017.

  8.e3 d5 9.Nf3 Bd7 10.Ne5 c6 11.Be2 (11.Nc3 Qc7 12.bc6 A) worse is 12...Qe5 A1) 13.cd7?! dc4 (worse is 13...Nfd7 14.Nd5 Qd6 15.Qg4+/–) 14.Bc4 Nbd7=; A2) 13.Nd5 Qd6 14.Nf6 Bf6 15.Bf6 Nc6 16.Qg4+/–; B) 12...bc6?! 13.d4=; C) 12...Nc6 13.Nd7 Qd7 (worse is 13...Nd7 14.cd5 Nb4 15.de6 fe6 16.Bb5+/–) 14.cd5 Nd5 15.Nd5 Qd5=) 11...Qc7 (11...dc4 12.bc6 Nc6 13.Nc4+=) 12.0-0 dc4 13.Nd7 Qd7 14.Bc4 cb5 15.Bb3 b4 16.d4 Rc8 17.Nd2 b5 18.e4 Nc6 19.d5 ed5 20.ed5 (better is 20.Bd5 Nd5 21.ed5+=) 20...Nd5?? (20...Na5 21.Re1–/+) 21.Qh5?? (better is 21.Bd5 Rd8 22.Bc6 Qc6 23.Re1+/–) 21...Rd8–/+ 22.Ne4 Na5 23.Bc2 (23.Bd5 Qd5 24.Qg4 g6–/+) 23...g6 24.Qh6 Bf8 25.Qh4 Bg7 26.Ng5 (26.Bg7 Kg7 27.Rd1 Qc7–+) 26...h6–+ 27.Bg7 Kg7 28.Qd4 Nf6 29.Qa1 b3 30.Bb1 Nc4 31.Nf3 Nd2 32.Nd2 Qd2 33.h3? (33.Qa3 Qc3–+) 33...Rc8 (33...Qe2 34.Bg6 fg6 35.Re1–+) 34.Qa3 (34.Qe5 Rc1 35.g3 Rf1 36.Kf1 Qc1 37.Qe1 b2–+) 34...b2 35.g3 (35.Qg3–+) 35...Rc1 36.Qa2 (36.Qe7 Rf1 37.Kf1 Qc1 38.Qe1 Nd5–+) 36...b4 (36...Qe2 37.Qa7 Qf1 38.Kh2 Qg1) 37.Kg2 (37.Qa6–+) 37...Rf1 38.Kf1 b3! (38...b3 39.Qb3 Qc1 40.Kg2 Qb1–+) 0–1. Tagirov,Kajum K (1920) – Kondaratsev,Denis (2055), Ufa Dautov Memorial op, 2009.

  8.e3 d5 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2 Bd7 13.0-0 Qa8 14.Nc3 Qa5 Exerts pressure on the isolated pawn 15.Bb2 Qb4 16.Qc2 Nbd5 (16...Ra8 17.Ne5=) 17.Rb1 Nc3 18.Bc3 Qc5 19.Bd3 (19.d4 Qf5 20.Qf5 ef5+/-) 19...h6 20.Qb2 Ra8 21.h3 (21.Ne5 Be8+=) 21...Qa3 22.Qc2 Qc5 23.Be5 (23.Ne5 Be8=) 23...Qc2 24.Bc2 c6 25.bc6 Bc6 26.Nd4 Nd5 (26...Bd5 27.Bb3 Be4 28.Bc2=) 27.Nc6+= bc6 28.Rc1 (28.Rb7 Kf8+=) 28...c5= 29.Bb3 f6 30.Bg3 Kf7 31.Kf1 Ra3 32.Bc4 Nb6 33.Be2 Ra2 34.Ke1 Nd5 35.Bc4 Rb2 36.Kd1 Nb4 (36...Nb6 37.Ke2=) 37.Bc7 (37.Ra1 Nd5+=) 37...Nc6 (better 37...g6=) 38.f4?? (38.Ra1 Rb7 39.Bg3 Nb4+=) 38...g6?? (better 38...Rb7 39.f5 Rc7 40.Be6 Ke8-+) 39.Ra1= Rb4 40.Be2 (40.d3 Rb7 41.Ba5 Na5 42.Ra5 Bd6+=) 40...Bd8 (better 40...Rb7!? 41.Ba5 Nb4=) 41.Bd8+/- Nd8 42.Ra7 Rb7 43.Ra5 (43.Ra8 Nc6+=) 43...Rc7 44.Bc4 Ke7 45.Ra6 Rd7 46.Ke2 Rd6 (46...g5 47.fg5 fg5 48.d3+=) 47.Ra7 (47.Ra5 Rc6+/-) 47...Rd7+= 48.Ra6 Rd6 49.Ra5 Rc6 50.Ra7 Kd6 (50...Kf8!?+/-) 51.Rh7+- h5 (51...Rc7 52.Rh6 Rg7 53.Rh8+-) 52.Rh6 (52.Rg7 g5 53.fg5 fg5 54.Rg5 h4+-) 52...g5 (52...Nb7 53.Rg6 Na5 54.Bd3+-) 53.Rf6 gf4 54.ef4 Ke7 (54...Rb6 55.Rh6+-) 55.Rh6 Rb6 (55...e5 56.Rh7 Kf6 57.fe5 Ke5 58.Ke3+-) 56.Rh5 Rb4 (56...Kd6 57.Rh6 Rb4 58.Kd3+-) 57.Kd3 (57.Rc5 Kd6 58.d4 Nb7+-) 57...Nb7 (57...Kd6 58.Rh6 Ke7 59.Rh7 Kd6 60.g4+-) 58.g4 Nd6 59.Rc5 Rb2 (59...Nc4 60.Rc4 Rb1 61.Rc3+-) 60.h4 Nf7 (60...Rd2 61.Kd2 Ne4 62.Ke3 Nc5+-) 61.Rc7 Kf8 62.Be6 Nd8 63.Bd5 Rb5 (63...Rb4 64.Ke3+-) 64.Ke4 Ke8 (64...Rb6 65.d4 Ne6 66.Ra7+-) 65.h5 Rb4 (65...Rb6 66.g5 Ne6 67.Be6 Re6 68.Kf5+-) 66.d4 Rb1 (66...Rb6 67.g5 Ne6 68.Be6 Re6 69.Kf5+-) 67.h6 Re1 68.Kf5 (68.Kf5 Re3 69.h7+-) 1-0. Timmermans,Mark (2385) - Urjubdshzirov,E (2295), Titled Tuesday, 2021.

  8.e4 c6 9.Nf3 (9.e5 Ne4=) 9...d5 (9...Ne4 10.Qc2 d5 11.Bd3–/+) 10.Nc3 (10.e5 Ne4=) 10...Bd7 (10...Ne4 11.Qc2 Nc3 12.Bc3 dc4 13.Bc4–/+) 11.Be2? (11.e5 Ne4 12.Qb1 Nc3 13.Bc3 dc4 14.Bc4 cb5=) 11...Qb6 (better 11...Ne4!? 12.cd5 ed5–/+) 12.d3 g5 (better 12...cb5!? 13.cd5 ed5=) 13.Ng5 (13.0-0 de4 14.de4 cb5 15.cb5 Qc5+-) 13…Bb4 (13...Bb4 14.0-0 d4+-; better 13...d4!? 14.Nb1 cb5+=). RichardSommer (2015) – TareaFina (2010), lichess.org, 2020.

  8.e4 Ne4 9.Bd3 Nc5 10.Bc2-/+.

  7.c4 d5

  8.d3+=.

  8.e3 0-0 9.Nf3 dc4 10.Bc4 b6 11.0-0 Nbd7 12.Ne5 Bb7 13.Nd7 Qd7 14.Nc3 c6 15.d3 cb5 16.Bb5 Qc7 17.Qb3 Ra8 18.Bb2 Ng4 19.g3 Qe5 20.h3 Ne3 21.Ne4 Qd5 22.Qd5 Nd5 23.Bd4 Ra5 24.Bc4 b5 25.Bd5 Bd5 26.Rb1 b4 27.Nd2 Ra3 28.Rc1 h6 29.Rc8 Kh7 30.Rc7 Bg5 31.Ne4 Rd3 32.Ng5 hg5 33.Be3 Rd1 0–1. hal1958 – mase, playchess.de, 2002.

  8.e3 0-0 9.Nf3 c6 10.Be2 cb5 11.cb5 Nbd7 12.0-0 b6 13.d4 Bb7 14.Nbd2 Bd6 15.Qb3 Qe7 16.Bc3 e5 (16...Ne4!?=) 17.Ne5 Ne5 18.de5 Be5 19.Be5 Qe5 20.Nf3 Qh5 (20...Qe7 21.Ra1+=) 21.Nd4 (21.Qa3 Bc8+-) 21...Qg6 22.Bf3 Ne4 23.Be4 (23.Rc1 Ra8+=) 23...de4 24.Rc1 h5 (24...Qf6 25.Rc7 Qd8 26.Qc3 (worse 26.Rb7 Qc8 27.Nc6 Qb7–/+) 26...Qc7 27.Qc7=) 25.h3 (25.Nc6 Qd6+=) 25...Bc8 (25...Rc8 26.Rc8 Bc8 27.Kh1+=) 26.Rc6+- Qg5 27.Kf1 (worse 27.Rb6 Bh3 28.g3 h4=+) 27...g6? (27...Qd8!?+=) 28.Qc4 (28.Rb6 Rd8+-) 28...Bf5 (28...Bd7 29.Rb6 Ra8 30.Qc1+-) 29.Rb6 (worse 29.Nf5 Qf5 30.Rb6 Rd8+-) 29...Kg7 (29...Ra8 30.Ra6 Rc8 31.Nc6+-) 30.Nf5 (30.Qc5!? Re8+-) 30...Qf5 31.Qd4 Kh7 32.Rb7 (32.Qf6 Qd5 33.Qd6 Rd8 34.Qd5 Rd5+-) 32...Ra8 33.Kg1?? (33.Qc4 Kg8+-) 33...Rc8?? (better 33...Ra2 34.Kh2 Qf2 35.Qe4 h4–/+) 34.Kh2 (34.Qd7 Rc1 35.Kh2 Qf2 36.Qf7 Qf7 37.Rf7 Kg8+-) 34...Qe6? (34...Qf2 35.Qd5 Kg8 36.Qe4 Rc1 37.Qe8 Kg7 38.Qe5 Kh7=) 35.b6+- Rc6 (better 35...h4+-) 36.Qd7?? (better 36.Rb8!? Qd6 37.Qd6 Rd6 38.b7+-) 36...Qd7 (36...Qe5!? 37.g3 Rf6+-) 37.Rd7+- Rb6 38.Rf7 Kg8 39.Re7 Rb2 40.Kg3 Kf8 (40...Rb4 41.Kf4+-) 41.Re4 Kg7 42.h4 Kh6 (42...Kf6 43.Ra4+-) 43.Kf3 (43.Re7 Rb3+-) 43...Rb3 44.Re6 Rb6 (44...Kg7+-) 45.g3 (better 45.Rb6 Kg7 46.Kf4+-) 45...Rb5?? (better 45...Re6 46.Ke2 g5 47.hg5 Kg5–+) 46.Re4 (46.e4 Kg7+-) 46...Rf5 47.Rf4 Rc5 48.Ke4 Rc4 (48...Kg7+-) 49.Kf3?? (49.Kd5 Rc2+-) 49...Rc1?? (49...Rc5 50.Rd4 Rf5 51.Ke2 Kg7+-) 50.e4 (50.Rf7 Rc6+-) 50...Rg1 (50...Rc3 51.Ke2+-) 51.e5 Re1 52.Re4 Ra1 53.e6 Ra6 (53...Ra8 54.Kf4+-) 54.Re3 (54.e7 Ra8 55.e8Q Re8 56.Re8 g5 57.Re6 Kg7 58.hg5 Kf7 59.Rf6 Kg7 60.Kf4 Kh7 61.g6 Kh8 62.Kg5 Kg7 63.Rf7 Kh8 64.Kf6 Kg8 65.Rd7 h4 66.Rd8) 54...Ra4 (54...Ra8+-) 55.e7 Ra8 56.e8Q Re8 57.Re8 g5 58.Re5 (58.Re6 Kh7 59.hg5 Kg7 60.Ke4 Kf7 61.Kf5 h4 62.g6 Kg7 63.gh4 Kg8 64.Kf6 Kf8 65.f4 Kg8 66.Re8) 58...Kg6 (58...gh4 59.gh4 Kg6 60.Rg5 Kf7 61.Kf4 Ke6 62.Re5 Kd7 63.Ke4 Kc7 64.f4 Kb6 65.f5 Kc6 66.f6 Kb7 67.f7 Ka7 68.f8Q Kb7 69.Qf6 Kc8 70.Re7 Kb8 71.Qf8) 59.Rg5 (59.Rg5 Kf7 60.g4 hg4 61.Kg4 Kf6 62.h5 Ke7 63.h6 Kd7 64.h7 Kd6 65.h8Q Kc7 66.Qg7 Kb6 67.Qf6 Kc7 68.Rg7 Kc8 69.Qf8) 1–0. BeepBeepImAJeep (2610) – bluesquid (2145), lichess.org, 2017.

  8.e3 dc4 9.Bc4 c6 10.Nf3 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Be2 Bc6 13.0-0 0-0 14.Nc3 Nd5 15.Nd4 Nc3 16.Bc3 Bd5 17.Qb1 Nc6 18.Bd3 (18.Nf3 Nb8+=) 18...g6 19.Be2 Nd4 20.Bd4 Bf6 21.Bf6 Qf6 22.Qd1 (22.d4 Rd8+=) 22...b5 23.Bb5 (23.Qb1 Rb8=) 23...Rb8 (better 23...Bg2!? 24.Kg2 Qg5 25.Kh1 Qb5=) 24.Be2 Be4 25.d4 Qf5 (25...Qg5 26.Bg4+=) 26.Bf3 (26.f3 Bb1+/-) 26...Bd3 (26...Bf3 27.Qf3 (27.gf3?! Qg5 28.Kh1 Qd5=) 27...Qf3 28.gf3+/-) 27.Re1+/- Rb1 28.Qd2 Bc4 29.e4 Re1 30.Qe1 Qf4 (30...Qb5 31.Qd1+/-) 31.Qd1 Kg7 32.d5 ed5 33.ed5 Qe5 34.d6 Be6 35.d7 (better 35.g3 Bd7 36.Be2+/-) 35...Bd7= 36.h3 Bf5 37.Qf1 Be4 38.Qe1 f5 39.Be4 fe4 40.Qe3 Qa1 41.Kh2 Qe5 42.Qg3 (42.g3 Qf5=) 42...Qg3 (42...Kf6 43.Qe5 Ke5 44.Kg1=+) 43.Kg3= Kf6?? (better 43...g5=) 44.Kf4+- e3 45.Ke3 1-0. Jimito100 (2005) - Alealfurlan (2035), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  8.e3 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Nf3 Nb6 11.Be2 0-0 12.0-0 Nbd5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Bd7 15.d4 (15.Bf6 Bf6 16.d4 c6+=) 15...Ne4 (15...c6 16.Qb3=) 16.Bb2 Nd6 Exerts pressure on the isolated pawn 17.Qb3 Qe8 (17...c6 18.bc6 Bc6 19.Rc1=) 18.b6 (18.Ba3!?+/-) 18...Ba4= 19.Qb4 Nc8 (19...cb6 20.Qb6 Bb5 21.Bb5 Qb5 22.Qc7=) 20.Qc4 cb6 21.Ne5 Nd6 22.Qc7 Qd8 23.Rc1 f6 24.Nd3 Bc6 25.Qd8 Rd8 26.Nf4 Bd5 (26...Kf7!?=+) 27.Rc7 Bf8 28.Nd5 ed5 29.Bf3 Nc4 30.Bc3 b5 (better 30...f5!?+=) 31.Rb7+- b4 32.Bb4 Bb4 33.Rb4 Kf7 (better 33...Nd2+-) 34.Bd5! Rd5 35.Rc4 Ra5 36.g4 h5 37.h3 hg4 38.hg4 Kg6 (38...Ke6 39.e4+-) 39.Kg2 Ra1 40.Rc5 Rd1 41.Kf3 Rd2 42.Kg3 Kh6 43.f3 Kg6 44.Kf4 Kh6 45.Rh5 Kg6 46.d5 Kf7 47.e4 Rd1 48.g5 Kg6 49.Rh2 fg5 50.Ke5 Rd3 51.Rf2 Kh5 52.d6 Kh4 53.Ke6 Kg3 54.Rf1 Kg2 55.Re1 Kf3 56.d7 g4 57.e5 Kf2 58.Re4 (58.Rc1 g3+-) 58...g3 59.Rg4 g2 (59...Kf3 60.Rg7 Kf4 61.Kf6+-) 60.Rg7 Rg3 (60...Rd1+-) 61.Rg3 Kg3 62.d8Q g1Q 63.Qg8 Kf2 64.Qg1 Kg1 65.Kf6 (65.Kf6 Kf2 66.e6 Ke3 67.Ke5 Ke2 68.e7 Kf3 69.e8Q Kf2 70.Kf4 Kg2 71.Qe2 Kh3 72.Qd2 Kh4 73.Qh2) 1-0. Timmermans,Mark (2385) - Pourkashiyan,A (2320), Titled Tuesday 1st June, 2021.

  8.e3 c6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c6 8.c4 Be7).

  7.e3 0-0

  8.c4 c6 9.Nf3 d5 10.Nc3 dc4 11.Bc4 cb5 12.Nb5 Nc6 13.0-0 Bd7 (13...Na5 14.Be2=) 14.Nbd4 Nd4 15.Nd4 (15.Bd4 Bc6=) 15...Bc5 (15...e5 16.Nf3 e4 17.Ne5=) 16.Be2 (16.Qb3 b6+=) 16...Bd4 (16...Qe7 17.Qb1=) 17.Bd4 Bc6 18.Bf3 Bf3 19.Qf3 Qd5 20.Bf6 (20.Qd5 Nd5 21.Rb1 Rc8+=) 20...Qf3= 21.gf3 gf6 22.Rb1 Kh8 (better 22...Rd8!?=) 23.Rb7+- Rd8 (23...Kg7 24.d4+-) 24.d4 (24.Rf7 Rd2 25.Rf6 Rd1 26.Kg2 Rd6+-) 24...Kg8 25.Kg2 f5 26.Kg3 Kg7 27.Kf4 Kf6 28.Rb4 Rg8 29.e4 (29.h3!?+-) 29...fe4+= 30.fe4 h5 (30...Rg2!?+=) 31.f3 (31.e5 Kg6+-) 31...Rg2+- 32.h4 Rh2 33.Kg3 Rh1 34.Rb6 (34.Rb5 Kg6+-) 34...Rg1+- 35.Kf2 (35.Kh2 Rd1 36.Rb4 Ke7+-) 35...Rh1 36.d5 (36.Kg2!? Rh4 37.d5+-) 36...Rh4+= 37.de6 (37.Kg2 Ke7 38.d6 Kd7+-) 37...fe6= 38.Ke3 Rh3 39.Kf4 h4 (39...Rh4 40.Kg3 Rh1 41.f4=) 40.Kg4 (40.e5 Kf7+=) 40...Rh1 (better 40...Rg3!? 41.Kh4 Rf3=) 41.f4+- h3? (better 41...Kf7!?+-) 42.f5+- h2 (42...Ke5 43.Re6 Kd4+-) 43.Kg3 Re1 (43...Ra1 44.Re6 Kg5 45.Rg6 Kh5 46.Kh2+-) 44.Re6 Kf7 45.Kh2 Kf8 46.Kg3 Kf7 47.Kf4 Rf1 48.Ke5 White prepares the advance f6 48...Kf8 (48...Ra1 49.Rd6+-) 49.Rf6 Ke7 50.Re6 (50.Rb6 Kd7+-) 50...Kf7?? (50...Kf8 51.Rb6 Ra1+-) 51.f6 Rf6 (51...Rb1 52.Re7 Kf8+-) 52.Rf6 (52.Rf6 Ke7 53.Rg6 Kd7 54.Kf6 Kc7 55.e5 Kc6 56.e6 Kb7 57.e7 Kb6 58.e8Q Kc5 59.Qe5 Kc4 60.Rg4 Kd3 61.Rd4 Kc2 62.Qc5 Kb3 63.Rb4 Ka2 64.Qa5) 1–0. RichardSommer (2015) – Arseny1583 (2005), lichess.org, 2020.

  8.c4 d5 9.Nf3 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Nc3 Nb6 12.Be2 Nbd5 (12...Bd6 13.e4 e5 14.d4 ed4 15.Qd4=+) 13.0-0 b6 14.Nd4 (14.Nd5 Nd5 15.Be5 Bb7=) 14...Bb7 15.Bf3 Qd6 (15...Qd7 16.d3=) 16.Qb3 (16.Nd5!? Bd5 17.Bd5 Nd5 18.Nc6+=) 16...Ra8= 17.Bb2 Qb4 18.Qb4 Bb4 (18...Nb4?? 19.Bb7 Ra7 20.Ra1 Ra1 21.Ba1+-) 19.Nd5 Bd5 (19...Nd5 20.d3=) 20.Bd5 (20.Nc6 Bf3 21.gf3 Bd2+=) 20...Nd5 (worse 20...ed5 21.Nc6 Bd6 22.Bf6 gf6 23.d4+-) 21.Nc6 Bd2 22.Rd1 Bb4 23.h3 (23.e4 Bc3 24.ed5 Bb2 25.de6 fe6 26.Rd8 Rd8 27.Nd8 e5=) 23...Bd6=+ 24.Be5 (better 24.e4!? Nb4 25.Nb4 Bb4 26.Be5=) 24...Be5–/+ 25.Ne5 f6 26.Nc6 Ra2 (26...Nc3 27.Rd7 Nb5 28.Nd8–+) 27.Nd4 (27.Nd8!? Nc3 28.Rd7=+) 27...Nc3 28.Rc1 Ra3 29.Kf1 (29.Nc2 Ra5 30.Nd4 Nb5 31.Ne6 c5–/+) 29...e5 30.Ne6 Nb5 31.Nc7 Nc7 (31...Nc3 32.Ke1–+) 32.Rc7–/+ Ra2 33.Rb7 Rb2 34.Ke1 b5 35.f4 ef4 36.ef4 Rg2 37.Rb5 Rh2 38.Rb7 (better 38.Rb3!?–/+) 38...Rh3–+ 39.Kf2 Rc3 (39...g5 40.fg5 fg5 41.Rb5–+) 40.Ke2 Ra3 41.Kf2 h6 42.Kg2 Kh7 43.Kf2 Kg6 44.Kg2 Ra4 45.Kf3 Ra3?? (better 45...Ra5–+) 46.Kg4?? (46.Kg2 Ra5 47.Kf3–+) 46...Ra1 (better 46...h5 47.Kh4–+) 47.Rb5 Rg1 48.Kf3 Rh1 49.Kg3 Rh3?? (better 49...h5–+) 50.Kh3+- h5 (50...f5 51.Kh4+-) 51.Kg3 (51.Kh4 Kh7+-) 51...Kh6 52.Kh4 g6 (52...g6 53.Rb6 Kg7+-). RichardSommer (2145) – F0reverYoung (2130), lichess.org, 2020.

  8.Nf3 b6 9.c4 Bb7 10.Be2 c6 (10...d5 11.0-0=) 11.0-0 d5 12.d4 (12.d3 dc4 13.dc4 cb5 14.Qd8 Rd8 15.cb5 Nbd7=) 12...dc4 13.Bc4 cb5 (13...Qc7 14.Qe2=) 14.Bb5 Qd5 (14...Qc7 15.Qe2=) 15.Nc3 Qh5 16.Be2 (16.Ne5 Qg5 17.Nf3 Qh6=) 16...Qg6 (16...Rc8 17.Ne5 Qh4 18.Qa4=) 17.g3 (17.Qb1 Qb1 18.Rb1=) 17...Be4 (better is 17...Nbd7!?+=) 18.Ne5+= Qh6 19.Ne4 (19.Qb3 Ba8 20.Qb6 Qh3+/–) 19...Ne4 20.Bf3 (20.Qa4 Qf6+/–) 20...Ng5 (20...Nd6 21.Qb3 Nc8 22.Rc1+/–) 21.Bg2+/– f6 22.Ng4 (22.Nd3 f5+/–) 22...Qg6 23.Qb3 Nd7 24.h4 Ne4?? (better is 24...f5+=) 25.Qd1 (better is 25.Qe6 Qf7 26.Qe4+-) 25...b5 (25...f5 26.Nh2=) 26.h5 (26.Qd3 Qg4 27.Be4 f5+=) 26...Qf5= 27.f3?? (better is 27.Qb1 Ng3 28.fg3 Qg4 29.Qb5=) 27...Ng3–+ 28.e4 (28.Rf2 Qh5 29.f4 f5–+) 28...Qf4 (28...Qh5 29.Qb3 Kf7 30.Re1–+) 29.Rf2 (29.Qb3 Nf1 30.Qe6 Rf7 31.Qd7 Nd2–+) 29...Rb8 (29...Nh5 30.Qb3 Qc1 31.Bf1–+) 30.Bb2 (30.h6 f5 31.ef5 Nf5 (31...Qf5?! 32.d5–/+) 32.hg7 h5–+) 30...Nb6 (30...Nh5!? 31.Bc1 Qg3 32.f4–+) 31.Bc1 Qc7 (31...Qd6 32.h6–+) 32.h6 b4 0–1. GuestTJMB – Maal, freechess.org, 2018.

  7.Nf3 b6 8.g3 c5=.

  7.Nf3 b6 8.g4 Ng4 (8...Bb7!?=) 9.Rg1+= Bf6? (better 9...h5 10.h3 Bf6+=) 10.Rg4+- Ba1 11.c3 Bb7 12.Ra4 Bf3 13.ef3 Bc3 14.Nc3 d5 15.Ra8 (15.f4 0-0+-) 15...0-0+/- 16.Qa4 Qf6 17.Qa7 Qe5 18.Kd1 (18.Ne2 Nd7+/-) 18...Nd7+= 19.Rf8 Nf8 20.Qa8 (20.h3!?+/-) 20...Qh2= 21.Ke1 Qe5 22.Kd1 ½-½. Lance5500 (2335) - ShahMatKanal (2225) (2225), lichess.org, 2017.

  8.Nf3 c6 9.c4 Qb6 10.Nc3 d5 11.Na4 Qa7 (11...Qd8 12.Be2=+) 12.b6= Qa5 13.Be2 dc4 14.Ne5 Bb4 (14...Nbd7 15.Nc4 Qf5 16.0-0=) 15.Nc4 (worse 15.Bc4 Nbd7 16.Nd7 Nd7=+) 15...Qd5 (15...Qg5 16.0-0=) 16.0-0 (better 16.Bf6 gf6 17.0-0+=) 16...Bd2?? (better 16...Nbd7+=) 17.Nd2 Ne4 (17...Nbd7 18.Qc2+-) 18.Ne4 Qe4 19.Bd3 (19.Nc5 Qd5 20.Qc2 Nd7 21.Nd7 Qd7+-) 19...Qd5 20.Qc2 g6 (20...Qh5 21.Nc5+-) 21.Qc3 f6 22.Bc4 Qe4 (22...Qd6 23.Nc5! Qe7 24.Bb2+-) 23.Nc5 Qf5 (23...Qg4 24.f3 Qh4 25.Ne4+-) 24.e4 Qg5 (24...Qg4 25.Qd4 Na6 26.Na6 ba6 27.Qd6+-) 25.Be6 Kg7 (25...Be6 26.Ne6 Qe5 27.Nf8 Qc3 28.Bc3 Kf8+-) 26.Bc8 Na6 27.Ne6 (27.Ne6 Kg8 28.Ng5 h6 29.Rd1 Nc7 30.bc7 hg5 31.Be6 Kh8 32.Qh3 Kg7 33.Rd7 Rf7 34.Rf7 Kg8 35.c8Q) 1–0. DEFFM – GuestFSBZ, freechess.org, 2018.

  8.Nf3 c6 9.c4 d5 10.Nc3 dc4 11.Bc4 cb5 (11...b6 12.0-0=) 12.Nb5 Nd5 (12...Bd7 13.0-0=) 13.0-0 Nc6 14.Qb3 (14.Qc2 Nb6+=) 14...Ndb4 (14...Na5 15.Qb2 Bf6 16.Qa2=) 15.Be2 (15.Qb2 Bf6 16.Qb1 e5+=) 15...b6 (15...Qd5 16.Qb2 f6 17.d4=) 16.d4 (16.Rc1 Bb7+=) 16...Ba6 17.Bb2 (17.e4 Qd7+=) 17...Na5 (17...Qd5 18.Qd5 ed5 19.Rb1=) 18.Qc3 (18.Qa4 Nac6+=) 18...Bb5 (18...Nd5 19.Qc2=) 19.Bb5+= f6 (better is 19...Qd5 20.Be2 Nac6+=) 20.Rc1?? (20.e4 Bd6+/–) 20...Nd5?? (better is 20...Na2 21.Qc2 Nc1 22.Bc1 f5–/+) 21.Qc2+/– Qb8 (21...Bd6 22.e4 Nf4 23.Bc3+/–) 22.Qe4 (better is 22.e4 Nb4 23.Qe2+/–) 22...Nb3?? (better is 22...Qd6+/–) 23.Qe6+- Kh8 24.Rc6 (24.Rf1 Qd6 25.Qd6 Bd6+-) 24...Rd8 (24...Na5 25.Qd5 Nc6 26.Qc6+-) 25.e4 Rd6 (25...Na5 26.ed5 Nc6 27.dc6+- (27.Qc6?! Bd6 28.Qc2 Bf4+-; 27.Bc6?! Qd6+-)) 26.Rd6 (better is 26.Rc8 Qc8 27.Qc8 Rd8+-) 26...Bd6 (26...Qd6 27.ed5 Bf8 28.Nh4+-) 27.Qd5 Nd2 (27...Na5 28.e5 Be7 29.Qe6+-) 28.Nd2 Bh2 29.Kh1 Bf4 (29...Bc7 30.Qf7 Bd6 31.Nc4+-) 30.Nf3 (30.Nc4 Bc7+-) 30...h6 (30...Qg8 31.Qg8 Kg8 32.Bc4 Kh8 33.e5+-) 31.Kg1 (31.Qf5 Bd6+-) 31...Qc8 (31...Qg8 32.Qg8 Kg8 33.e5 fe5 34.de5+-) 32.Bc6 (better is 32.Nh4 Qg4 33.e5+-) 32...Qa6 (32...Bc7 33.Bc3+-) 33.g3 (33.Qd8 Kh7 34.Bd5 Qa2 35.Ba2 h5 36.Qg8 Kh6 37.Bf7 Bh2 38.Kh2 b5 39.Qh8) 33...Bg3 (33...Qc8 34.Bd7 Qg8 35.Be6+-) 34.Kg2 (34.Qd8 Kh7 35.Bd5 Qc4 36.Bc4 Bf2 37.Kf2 h5 38.Qg8 Kh6 39.Bf7 h4 40.Qh8) 34...Bf4 (34...Qc8 35.fg3 Qc7+-) 35.Qd8 Kh7 36.Qd5 (36.Bd5 Qc4 37.Bc4 h5 38.Qg8 Kh6 39.Bf7 g6 40.Qg6) 36...Qe2?? (36...Kh8 37.Qd7 Qa5 38.Qd8 Kh7+-) 37.Qf5 Kh8 38.Ba3 (38.Bd5 Qf3 39.Kf3 h5 40.Qh5 Bh6 41.Qe8 Kh7 42.Bg8 Kh8 43.Bf7 Kh7 44.Bg6) 38...Bg5 (38...Be3 39.Nh4 Qf2 40.Qf2 Bf2 41.Kf2 g5+-) 39.Qg6 (39.Bd5 Qf2 40.Kf2 Be3 41.Ke3 b5 42.Qc8 Kh7 43.Qg8 Kg6 44.Bf7) 39...Qd3 (39...Qd3 40.Bf8 Qf3 41.Kf3 b5 42.Qg7). GuestSJSZ – GuestSHDP, freechess.org, 2016.

  8.Nf3 c6 9.Be2 d6 10.c4 cb5 11.cb5 e5 12.0-0 Qc7 13.Nc3 Bf5 14.d3 Rd8 15.e4 Bg6 16.Nh4 Nbd7 17.Ng6+= hg6 18.d4 Nb6 19.d5 Ra8 20.Qd2 Na4 21.Qa2 Qa5 ½–½. pcmvr (2730) – gmchess (2690), net–chess.com, 2007.

  8.Nf3 d5 9.Be2 Nbd7 10.0-0 c6 11.c4 dc4 12.bc6 bc6 13.Qc2 Ba6 14.Nc3 (14.Bc4 Bc4 15.Qc4 Qc7=) 14...Nd5=+ 15.Ne4 Attacks the isolani on c4 15...N7f6 (15...f5 16.Ng3 Nb4 17.Qc3=) 16.Bc4 White gets the initiative 16...Nb4 (16...Bc4 17.Qc4 Ne4 18.Qe4=) 17.Nf6+= Bf6 18.Qb3 Bc4 19.Qc4 c5 (19...Be7!?+=) 20.Bf6+/- gf6 (20...Qf6 21.d4+/-) 21.Qc5+- Nd3 22.Qc4 Ne5 23.Ne5 fe5 24.Qg4 Kh8 25.Qe4 Qd5 26.Qd5 ed5 27.f4 e4 28.Ra1 Kg7 29.Ra5 Rd8 30.g4 h5 31.g5 Kg6 (31...Rd6 32.f5+/-) 32.Ra6+- Kf5?? (better 32...Kg7+-) 33.h3 d4 (33...Rd6 34.Rd6 d4 35.Rf6) 34.Rf6 1-0. GuestGPPJ – GuestFNWH, freechess.org, 2020.

  8.Nf3 d6 9.c4 h6 10.Be2 c6 11.Nc3 d5 12.0-0 dc4 13.Bc4 cb5 14.Nb5 Nc6 15.d4 Nd5 16.Qb3 (16.Qe2 Bd7+=) 16...Na5= 17.Qa2 Nc4 (17...Nb4 18.Qe2=) 18.Qc4 Bd7 19.Ne5 Bb5 20.Qb5 Bf6 (20...Qc7!?=) 21.Qb7 Be5 22.de5 Qa5 23.Bd4 Ra8 24.g3 Qa6 (24...Qd8 25.Rb1+-) 25.Qb1 (25.Rb1 Qb7 26.Rb7 Rc8+-) 25...Rc8 26.Qe4 (26.Rc1 Rc1 27.Qc1 Qd3+-) 26...Qc6 (26...Qe2 27.Kg2+-) 27.Qg4 Ne7 28.Qe2 (28.Rd1 Nf5+-) 28...Nf5 29.Rd1 g6 (29...Qe4 30.Qd3 Qf3 31.Bb2+=) 30.g4 (30.Qg4 Rb8+-) 30...Ne7 (30...Nd4 31.ed4 Rd8 32.Qe3+-) 31.e4 Kg7 (31...Qc4 32.Kf1+-) 32.f4 (32.Be3 Qa4+-) 32...Rd8 33.f5 (33.Qe3 Qc4 34.Rd2 Nc6+-) 33...ef5 34.gf5 (34.ef5 gf5 35.e6 Rd4 36.Qe5 Kg6 37.Rd4 fe6+-) 34...Kg8 (better 34...gf5!? 35.e6 Kh7 36.ef7 Qg6 37.Kf1 fe4=+) 35.f6+- Nc8 36.Qe3 Kh7 37.Rc1 Qe6 38.Bc3 (38.Rc7 g5+-) 38...Qg4 (38...Nb6 39.Qg3+=) 39.Kh1 Na7 (39...Nb6 40.Bd2 g5 41.Be1+= (41.Qb6?? Qf3 42.Kg1 Rd2 43.Qf2 Qf2 44.Kh1 Qh2)) 40.Bd2 g5 41.Rc7 (41.Rg1 Qh5 42.e6+- (42.Qa7 Rd2 43.Rg2 Rd1 44.Qg1 Rg1 45.Kg1 Qd1 46.Kf2 Qc2 47.Kf3 Qd3 48.Kf2 Qe4–+)) 41...Kg6?? (better 41...Nc6! 42.Rf7 Kh8+=) 42.Ra7+- (42.Qa7?? Rd2 43.Qf2 Rd1 44.Qg1 Qg1) 42...Rb8 (42...Rd2 43.Qd2 Qe4 44.Kg1 Qb1 45.Kf2 Qf5 46.Ke2 Qe5 47.Kd1 Qf6 48.Qd3 Kg7 49.h3+-) 43.Ra1 Rb5 (43...Rb3 44.Bc3+-) 44.Bc3 h5 (44...Rb3+-) 45.h3 (45.Rg1!? Qh4 46.Qf3 Kh6+-) 45...Qe6 46.Bd2 (better 46.Rg1 Re5 47.h4+-) 46...Rb3 (46...Re5 47.Rg1 Qf6+-) 47.Qf2 (47.Qg5 Kh7 48.Qg7) 47…Rh3–+ (47...Rh3 48.Kg1 Qg4 49.Qg2 Rg3 50.Qg3 Qg3 51.Kf1 Qf3 52.Kg1 Qd3 53.Bg5 Qd4 54.Kg2 Qe4 55.Kg1 Qd4 56.Kg2 Qb2 57.Kf3 Qa1–+) 0–1. GuestQHWV – guestdevil, freechess.org, 2019.

  8.Nf3 Ne4 9.Be2 d5 10.0-0 c6 (10...Nd7 11.Nc3=) 11.d3 (11.Nc3 Nd7=) 11...Ng5 (11...Nd6 12.c4=) 12.Ng5 Bg5 13.c4 c5 (13...cb5 14.cb5 Nd7 15.Qb3+=) 14.Nd2 d4 (14...Nd7!?+=) 15.ed4+- cd4 16.Nf3 (16.f4!? Be7 17.Qa4+-) 16...Bf6+= 17.Qa4 Nd7 (17...Qb6 18.Bb2 Nd7 19.Ba3+=) 18.Bd4+- (18.Nd4? Nc5 19.Ne6 Be6 (19...Na4?! 20.Nd8 Bd8 21.Bd1–/+) 20.Bf6 Qf6–+) 18...e5 (better 18...Bd4!? 19.Nd4 Nc5+-) 19.Be3+- b6 20.Qa8 Qc7 (20...g6 21.Qd5+-) 21.Qc6 Qc6 22.bc6 Nc5 23.Rb1 Bd8? (better 23...Bf5+-) 24.Ne5 Bc7 25.d4 Ne4 (25...Bf5 26.Rb5 (26.dc5?! Bb1 27.Nd7 bc5 28.Nf8 Kf8+-) 26...Ne4 27.Bd3+-) 26.Bd3 Nd6 (26...f5 27.f4+-) 27.d5 (27.Nd7 Bd7 28.cd7 Rd8+-) 27...f6 (27...Nf5 28.Nd7 Bd7 29.Bb6 Bb6 30.cd7 Bd4 31.Bf5 Rd8+-) 28.Nd7 Bd7 29.cd7 Rd8 (29...Nf7 30.d6 Bd8 31.Bf5+-) 30.Bb6 Rd7 31.c5 Nc8 (31...Bb6 32.Rb6 Ne8+-) 32.Bf5 Rd5 (32...Bb6 33.Bd7 (worse 33.Rb6 Nb6 34.cb6 Rb7–/+) 33...Bc5 34.Be6 Kf8 35.Rb8+-) 33.Be6 (33.Be6 Kf8 34.Bd5 Nb6 35.cb6+-; 33.Bc7?! Rf5 34.Rc1 Kf7+-) 1–0. DEFFM – GuestNDYZ, freechess.org, 2019.

  8.Nf3 Ne8 9.d4 d5 10.Bd3 Nd6 11.Nbd2 (11.0-0 Nd7=) 11...Bd7 12.Qb1 c6 13.b6 Nc8 (better 13...Be8!?=) 14.c4+- Qb6 15.Bh7 Kh8 16.c5 Qb1 17.Bb1 b5 18.cb6 (18.Ke2 f6+-) 18...Nb6+= 19.h4 (19.Ne5 c5+=) 19...Na6 20.h5 Ra8 21.h6 g6 22.Ne5 Be8 23.Ke2 Nd7 (23...Nb4!? 24.Bc3 Na4=) 24.Nc6+- Bb4? (24...Bf8!?+-) 25.Nb4+- Nb4 26.Bc3 Na2 27.Bb2 Rb8 28.Ba1 (28.Ba2?! Rb2 29.Bb3 Nf6+-) 28...Ra8 29.g4 Nf8 (29...Nb6 30.Kf3+-) 30.g5 Bb5 31.Kf3 Nb4 32.Bb2 (32.Bc3 Nd3+-) 32...Bd3 (32...Nd3 33.Bd3 Bd3 34.Kf4+-) 33.Bc3 Nc2 34.Rc1 Rc8 35.Bb4! (35.Bc2 Rc3 36.Ra1 Rc2=) 35...Nh7 (35...Nb4 36.Rc8 Pinning (36.Rc8 Deflection; 36.Rc8 Clearance)) 36.Kf4 f5 (36...f6 37.Be7 fg5 38.Ke5 Kg8+-) 37.Nf3 Rc4 (37...Be4 38.Ne5 Kg8 39.f3 Bf3 40.Rc2 (40.Kf3?! Nd4 41.ed4 Rc1=; worse 40.Nf3 Rb8 41.Bc2 Rb4+-; 40.Bc2 Bh5 41.Ra1 Nf6 42.gf6 Rc7 43.f7 Kh7 44.f8Q g5 45.Kg5 Rb7 46.Ra8 Be8 47.Re8 Rb4 48.Qe7) 40...Rc2 41.Bc2 (41.Nf3?! Rb2=+; 41.Kf3 Rb2=) 41...Nf8 42.Ba4 Bg2 43.Be8 Be4 44.Bf7 Kh8 45.Bf8 Kh7 46.Bg6 Kg8 47.Bg7 Bc2 48.Bf7 Kh7 49.g6) 38.Bc2 Bc2 (38...Rc2 39.Ra1 e5 40.Ne5 Rf2 41.Kg3 Ng5 42.Kf2 Bb5 43.Ra8 Kh7 44.Bf8 Bc6 45.Nc6 Nf7 46.Ra7 Kg8 47.h7 Kh7 48.Rf7 Kg8 49.Ne5 g5 50.Rf5 g4 51.Rf7 g3 52.Kg3 Kh8 53.Ng6 Kg8 54.Rg7) 39.Ra1 Rc8 40.Ne5 Rg8 (40...Nf6 41.gf6 Kh7 42.Kg5 Rc7 43.Ng6 f4 44.Nf8 Kg8 45.Ra8 Rc8 46.Rc8 Ba4 47.Ng6 Be8 48.Re8 Kf7 49.Rf8) 41.Nf7 1–0. DEFFM – GuestXFXN, freechess.org, 2019.

  8.g4 b6 9.g5 Ne4 10.h4 (10.f4 Bb7 11.Nf3 d5=+) 10...Bb7-/+ 11.d3?? (11.Nf3 Bb4=+) 11...Nc5 (better 11...Nf2 12.Kf2 Bh1-+) 12.e4 (12.Nf3 c6=+) 12...d5 13.Bg2 (13.f3!?=+) 13...de4-/+ 14.Ne2 (14.de4 Be4 15.Be4 Qd1 16.Kd1 Ne4-/+) 14...Nbd7 (14...ed3!? 15.Bb7 dc2 16.Qc2 Nb7 17.Qc3-+) 15.d4 (15.de4 Qa8 (worse 15...Be4 16.Be4 Ne4 17.Qd4+/-) 16.Nd2 Ne4 17.Ne4 Be4-/+) 15...Na4 16.Ng3 f5 17.gf6 Nf6 (17...Bf6?! 18.Be4 Be4 19.Ne4=) 18.h5 Bb4 (better 18...Qd5 19.h6 g6-+) 19.Kf1?? (better 19.c3 Bd6 20.h6=+) 19...e3?? (better 19...Nd5 20.Qc1 e3-+) 20.Bb7+/- Ng4?? (20...Nd5 21.Ne4 Rf4+-) 21.Qg4+- Rf2 22.Kg1 Qf6 23.Rh2?? (23.c3 Ra2 24.Ne4+-) 23...Rh2?? (23...e2 24.Ne2 Rf1 25.Kg2 Rb1+-) 24.Kh2+- Qf2 (24...Bd6 25.Nc3 Nc3 26.Bc3 Qf2 27.Kh3+-) 25.Bg2 Bd6 (25...Qf6 26.Ne4 Qf5 27.Qe2+-) 26.d5 (26.Qe6 Kf8 27.Qc8 Ke7-+) 26...e5 27.Ne4 (better 27.Be5 Be5 28.Qe6 (28.Qa4?? Qg3 29.Kg1 Qf2 30.Kh1 Qe1 31.Bf1 Qf1) 28...Qf7 29.Qe5+-) 27...Qe1 (27...Qf4 28.Qf4 ef4+-) 28.h6 (28.Nf6 Kf8 29.Qc8 Ke7 30.Qe6 Kd8 31.Qd7) 28...g6 29.Qc8 (29.Nf6 Kf8 30.Qc8 Ke7 31.Qe6 Kd8 32.Qd7) 29...Kf7 30.Qd7 (30.Ng5 Kf6 31.Nh7 Ke7 32.Qf8 Kd7 33.Nf6) 30...Kf8 (30...Be7 31.Ng5 Kf6 32.Nh7 Kf7 33.Qe6 Ke8 34.Nf6 Kd8 35.Qd7) 31.Qg7 (31.Qd8 Kf7 32.Ng5) 31...Ke8 32.Nf6 Kd8 33.Qd7 1-0. black_bishop_88 (2515) - KaanC (2480), lichess.org, 2020. (=1.a3 Nf6 2.b4 a5 3.Bb2 ab4 4.ab4 Ra1 5.Ba1 e6 6.b5 Be7 7.e3 0-0)

  5.Nc3 ba4–/+

  5.Nc3 b4

  4.a4 b6

  5.ba6 Ba6 6.Nf3 Nc6+=.

  5.d3 c6 6.e4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 cb5 9.e5 Nd5 10.d4 b4 11.Nf3 Nc6 12.Bc4 Nc7 (12...Be7 13.0-0=+) 13.0-0 (13.Bd3 Bb7=) 13...Na5 (13...d5 14.Bd3=+) 14.Bd3= Bb7 15.Nbd2 Be7 16.Re1 (16.Bb2 Nd5=+) 16...Nd5 17.Ne4 Qa8 (17...0-0 18.Bb2=+) 18.Qd2 (18.Nfg5 Nf4 19.Nf7 0-0=) 18...h6 19.Bb2 0-0 20.Bc1 (20.Ra1 Qc8=+) 20...Nc3 (20...Rc8 21.Bb2=+) 21.Nf6 (21.Nc3 bc3 22.Qc3 Rc8=+) 21...Kh8 22.Nd7 Bf3 23.Nf8 Bg5 24.Re3 Bc6 25.Nh7 Ne4?? (better 25...Be3!? 26.Qe3 Bg2–/+) 26.Qe1 (26.Qb4!? Be3 27.Be3 Kh7 28.f3+- (28.Qb6?! Bd5=)) 26...Be3= (26...Kh7? 27.Re4 Be7 28.d5 Bd5 29.Rb4 Kg8 30.Rb6+-) 27.Qe3 Kh7 (27...b5 28.Qf4 Nc4 29.Nf6=+) 28.f3 Kg8 (28...b5 29.Be4 Be4 30.Qe4 Qe4 31.fe4=) 29.fe4+= Kf8 (29...b5 30.Qe1+=) 30.d5 (30.Qe1 Kg8+-) 30...ed5+= 31.ed5 Bd5 32.Qb6 Bg2 (32...Kg8 33.Qb4 Nc6 34.Qc3+-) 33.Qb4 Ke8?? (33...Kg8 34.Qg4 Bf3 35.Qf5+-) 34.Bd2 (better 34.Ba3 Qa7 35.Kg2 Qb7 36.Qb7 Nb7 37.Bb5 Kd8+-) 34...Bc6?? (better 34...Nc6 35.Qg4 Bd5 36.Qg7 Qa1 37.Kf2 Qd4 38.Be3 Qh4 39.Qg3 Qg3 40.Kg3 Ne5 41.Bb5 Ke7 42.Bh6 f5+-) 35.Qa5+- Qa5 36.Ba5 Ke7 37.Kf2 (37.Bb4 Ke8+-) 37...f6 (37...Ke6 38.c4+-) 38.Bc3 fe5 39.Be5 Kf7 40.Kg3 Bd5 (40...Bd7 41.c4+-) 41.c4 Be6 42.c5 Bd5 43.Be2 g6 44.Bf3 Be6 (44...Ke6 45.Bd5 Kd5 46.Bd4+-) 45.Kf2 (45.c6 Bc8+-) 45...Ke7 46.Ke3 Kd7 47.Kd4 g5 (47...Ke7 48.Bd6 Kf6 49.c6+-) 48.c6 (48.c6 Ke7 49.Bg7+-) 1–0. Tsao,Yui – Masters,Christopher, National Championship, 2009.

  5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Bb7 8.f4 d6 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Qa8 11.Nc3 e5 12.0-0 (12.fe5 de5 13.0-0 (13.Qb1 Bd6 14.0-0 0-0 15.Bc4 Qa5 16.d3=) 13...Bd6 14.Qe1 0-0 15.Qh4 c5 16.bc6=) 12...Be7 (12...ef4 13.ef4 Be7 14.Qe1 0-0 15.Qg3 Qa3 16.Nd4=) 13.Qe1 (13.fe5 de5 14.Qe1 c5 15.Qg3 0-0 16.Bb2+=) 13...0-0 (13...ef4 14.ef4 0-0 15.Qg3= Qa3 16.Nd4=) 14.Qg3+= ef4 (14...Re8 15.Bb2 c5 16.fe5+=) 15.Qf4 Nc5 (15...Re8 16.Nh4+=) 16.Nh4 (16.Bb2+=) 16...Nfe4 (16...Ne6 17.Qf2+=) 17.Ne4+/– Be4 18.Qg4 Bg6? (better is 18...g6!? 19.d3 Qd8+/–) 19.Nf5+- (19.Ng6?! hg6 20.Bf3 Qa2+/–) 19...Bf6 20.Bf6 gf6 21.Ne7 Kg7 22.Qf4 f5 23.Qg5 (23.Nf5 Bf5 24.Qf5 Qd8+-) 23...f6 (23...Ne4 24.Nf5 Kh8 25.Qf4+-) 24.Nf5 Kh8 25.Qh6 Rf7 26.Bh5 Qg8 27.Nh4 (27.Ra1 Bh5 28.Qh5 Rf8+-) 27...Bh5 28.Qh5 Ne4 29.Ra1 (29.d3 Nc3+-) 29...Rf8 30.Qh6 Rf7? (better is 30...Re8 31.Nf3 Qg4+-) 31.Ng6!! Qg6 32.Ra8 Qg8 33.Rg8 Kg8 34.d3 Nc3 35.Qh5 (35.Qh4 Kf8+-) 35...Re7 (35...f5 36.Qg5 Kf8 37.Qd8 Kg7 38.Qa8+-) 36.Qg4 (36.Qh4!? Kg7 37.Qc4 Ne2 38.Kf2 Nc1+-) 36...Kf8 37.Qc4 Nd1 38.e4 f5 39.Qd4 Re5 40.h3 (40.Qa1 Ne3 41.Qc3 Rb5 42.Qc7 Rb1 43.Kf2 Nd1 44.Kf3 fe4 45.Ke4 Kg8+-) 40...f4 41.Qc4 (better is 41.Qa1!? Ne3 42.Qc3 Re7+-) 41...Re7 42.Qd5 Ne3 43.Qg5 Rf7 44.g3 (44.Qh6 Ke8+-) 44...Nc2 45.Qd8 (45.gf4? Rg7 46.h4 h6 47.Qg7 Kg7–+) 45...Kg7 46.gf4 Nd4 (46...Ne1 47.e5 de5 48.Kf2 (48.fe5?! Nf3 49.Kf2 Ne5 50.Ke3 Ng6+-) 48...Nd3 49.Qd3 ef4 50.Qd4 Kg8 51.Qd8 Kg7 52.Qg5 Kf8 53.Kf3+-) 47.Qg5 Kf8 (47...Kh8 48.Kh1 Nf3 49.Qg3+-) 48.Qh6 (48.Kf2 Ne6 49.Qh6 Ke7+-) 48...Kg8 (48...Ke8 49.Qh5+-) 49.Kf2 Rg7 (49...Nb3 50.Ke3+-) 50.Ke3 (better is 50.Qf6 Nb5 51.Qd8 Kf7+-) 50...Nc2 51.Kd2 Nd4 52.Qf6 Rg2 53.Kc3 Nb5 54.Kb4 (54.Kc4 c6 55.Qd8 Kf7 56.Qd7 Kf8 57.Qc6 Rc2 58.Kb5 Rc6 59.Kc6 Ke7+-) 54...c6 55.Qd8 Kf7 56.Qd7 Kf8 57.Qc6 (57.Qh7?! Rb2 58.Ka4 Ra2 59.Kb3 Ra3 60.Kc2 Nd4 61.Kd2 Ra2 62.Kc1 Ne2 63.Kd1 Nc3 64.Ke1 Re2 65.Kf1 Rc2+-) 57...Rb2 58.Ka4 1–0. Abril Avellanas,E – Alonso,JM, Spain, 1997.

  5.e3 h6 6.c4 (better is 6.Nf3=) 6...g6?? (6...Bb4 7.Nf3=) 7.Nf3 (better is 7.Qf3 Ne4 8.Qe4+-) 7...Bg7 (7...d5 8.Nc3 Bg7 9.d4=) 8.Nc3 (8.d4 0-0+=) 8...Ng4 (8...Bb7 9.d4=) 9.h3 (9.d4 Bb7+=) 9...Ne5 (9...Nf6 10.d4+=) 10.Be2 (10.Ne5 Be5 11.d4 Bg7+=) 10...Bb7 11.0-0 g5 (11...c5 12.Ne5 Be5 13.d4 cd4 14.ed4+=) 12.Ne5+/– Be5 13.d4 Bg7 14.Bf3 Bf3 15.Qf3 (15.gf3?! d6=) 15...Ra7 16.Ne4 White plans c5 16...h5 17.c5 (17.Qg3 g4 18.hg4 h4+/–) 17...g4+= 18.hg4 hg4 (18...Qh4!? 19.g5 bc5 20.Nd6 cd6+/–) 19.Qg4 Qh4? (19...Bf8!?+/–) 20.Qh4+- Rh4 21.f3?? (better is 21.cb6!? Rb7 22.bc7 Rc7 23.Nd6 Ke7+-) 21...Bh6 (21...bc5!? 22.Nc5 d6+/–) 22.Kf2+- Bg7 (22...Bf8 23.cb6 cb6 24.Rfc1+-) 23.Rh1 (23.cb6 cb6 24.Nd6 Kd8+-) 23...Rh8?? (better is 23...Rh1 24.Rh1 bc5+/–) 24.Rh8+- Bh8 25.Rh1 (25.cb6 cb6 26.Nd6 Kf8+-) 25...Bg7 26.cb6 cb6 27.Nd6 Kf8 (27...Kd8 28.Rh7 Rc7 29.Nf7 (worse is 29.Rg7 Rc2 30.Kg3 Rb2+-) 29...Ke8 30.Rg7 Rc2 31.Kg3+-) 28.Ba3 Kg8 (28...Ra8 29.Nc8 Kg8 30.Nb6+-) 29.Rh3 (29.Rh3 ab5 30.Ne8+/–) 1–0. GuestPRNX – GuestJFML, freechess.org, 2016.

  5.Nf3 Bb7 6.e3 Be7 7.c4 0-0 8.Be2 d6 9.0-0 Nbd7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0-0 7.Be2 d6 8.0-0 Nbd7 9.a4 a6).

  5.Nf3 d5=+ 6.e3 Bd6 (6...ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1=+) 7.g4 (7.Nc3 0-0=) 7...Ng4 (7...0-0!?=+) 8.Rg1= f5 (8...e5 9.h3 Nf6 10.Ne5=) 9.h3+= Nf6 10.Rg7 Bf8 (10...Kf8 11.Rg2+=) 11.Rg1 Qd6?? (better 11...ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nbd7+/-) 12.Bf6+- (12.Bf6 Nd7 13.Bh8+-) 1-0. Lance5500 (2470) – juiceboxwizard, lichess.org, 2018.

  5.c4 Bb7

  6.e3 d5 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 dc4 9.Bc4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qa8 (11...Bd6 12.Bf6 Nf6 13.d4+=) 12.Nc3 Bd6 13.0-0 Ng4 (13...Bf3 14.gf3 Ne5 15.Be2=) 14.Be2 (14.e4 Nge5 15.d3 Nc4 16.dc4 Nc5=) 14...h5 (14...0-0 15.d3=) 15.h3 (better is 15.e4+=) 15...Ke7? (15...Nge5 16.Ne5 Ne5 17.d4+=) 16.d4?? (better is 16.hg4 hg4 17.Ne1+-) 16...Ngf6+/– 17.Bb2 g5 (better is 17...c5+/–) 18.Qa1 (18.Qc2 Nd5+/–) 18...Qg8 Black prepares g4 (18...g4 19.hg4 hg4 20.Qa8 Ba8 21.Nd2+=) 19.Ne5 (19.Qa7!? Qa8 20.Qa8 Ra8 21.Ng5+=) 19...g4 20.h4 g3 (20...Qa8 21.Nd7 Kd7 22.g3=) 21.f3 (21.Nc6 Bc6 22.bc6 gf2 23.Rf2 Qg3+/–) 21...Qd8? (better is 21...Ne5!? 22.de5 Be5 23.Nd5 Nd5 (23...ed5 24.Be5 Qg6 25.Bc7+-; worse is 23...Bd5 24.Be5 Qg6 25.e4+=) 24.Be5 f6=) 22.Nc6+/– Bc6 23.bc6 Nf8 24.Nb5 Nd5 25.Nd6 cd6 (better is 25...Qd6 26.Ba3 Nb4+-) 26.c7 (better is 26.e4!? Nf4 27.Qd1+/–) 26...Nc7 Opening the c–file gets White a lot of play 27.Rc1 Nd5 28.e4 Nf4 29.Bb5 N8g6 30.Qa7 Kf8 31.Rc7 The mate threat is Rxf7 31...Rh7 32.d5 (32.Qb6 Kg8+/–) 32...e5 (32...ed5!? 33.Rd7 Qc8+=) 33.Qb6+/– Qh4 (33...Qf6 34.Rd7+-) 34.Qd6+- Kg7 Threatening mate: Qh2 35.Be5 Ne5 36.Qe5 Kh6 (36...Qf6!? 37.Qf6 Kf6 38.Rc6 Ke5+/–) 37.Rc6 Ng6 38.Kf1?? (better is 38.Qd4+-) 38...Qh1= 39.Ke2 Qg2 40.Ke1 Qf3 (40...Qf2 41.Kd1 Qe3 42.Be2–+) 41.Be2 Qf2 42.Kd2 g2 43.Qh5 Kg7 44.Rg6 fg6 45.Qe5 Qf6 (45...Kf8 46.Qd6 Re7 47.Qd8 Kf7 48.d6–+) 46.Qg3?? (46.Qc7 Kf8 47.Qc8 Kf7 48.Qc7 Qe7 49.d6 Qc7 50.dc7–+) 46...Qd4–+ (46...Qd4 47.Bd3 g1Q 48.Qc7 Kh6 49.Kc2 Qgf2 50.Be2 Qe2 51.Kb1 Qdb2) 0–1. Melich,Jindrich – Szymczak,Zbigniew (2400), Praha Mladi, 1989.

  6.e3 g6 7.Nf3 Bg7 8.Be2 0-0 9.0-0 d6 10.d4 Ne4 11.Nc3 Nc3 (11...f5 12.Qb3=) 12.Bc3+= a5 13.Nd2 Nd7 14.Bf3 Qc8 15.Bb7 Qb7 16.Rc1 f5 17.Qf3 (17.Re1 Rae8+=) 17...Qf3= 18.gf3 (18.Nf3 e5=) 18...g5 19.Rfd1 h5 Black prepares the advance g4 (19...e5 20.Kh1=) 20.Kf1 g4 21.Ke2 Kf7 22.h3 (22.fg4 hg4 23.f3 Rh8=) 22...gf3 (22...gh3!? 23.Rh1 e5=) 23.Nf3+= Bf6 24.Rg1 Rg8 25.h4 (25.Rcd1 Ke7=) 25...Rg4= 26.Ng5 Ke7 27.Nf3 (27.Rg4!? fg4 28.Ne4=) 27...Rag8-/+ 28.Rh1 Nf8 29.c5 (29.Rcg1 Rg1 30.Ng1 Rg4-/+) 29...dc5 30.dc5 Ra4 31.cb6 (31.Bf6 Kf6 32.cb6 Ra2 33.Nd2 cb6-/+) 31...cb6 (31...Ra2 32.Kd3 cb6 33.Rc2 Rc2 34.Kc2-+) 32.Bf6-/+ Kf6 33.Rc6 (better 33.Rc8!? Ra2 34.Nd2-/+) 33...Ra2-+ 34.Nd2 Nd7 35.Rhc1 (35.e4 Ne5 36.Rd6 f4-+) 35...Ne5 (better 35...Nc5 36.Rd6 Ke5-+) 36.R6c2 Rc2 37.Rc2 Rg4 (37...Rg2 38.Nc4 Nc4 39.Rc4-+) 38.f4-/+ Nd7 (38...Rg2 39.Kd1 Rg1 40.Ke2-/+) 39.Rc7 Rg2 (39...Ke7 40.Nc4 Kd8 41.Rc6=+) 40.Kd1=+ Nc5 41.Nc4 a4 42.Ra7 e5 (42...Rg4 43.Ne5 Rg7 44.Rg7 Kg7 45.Kc2=) 43.fe5 Ke6 44.Nb6 Ke5 45.Nc4 Kd5 (45...Ke6 46.Rc7 Ne4 47.Rc6 Ke7 48.b6=) 46.Nb6 Ke5 47.Nc4 Ke4 48.Rc7 Nd3 (better 48...Kd3!? 49.Ne5 Ke3 50.Rc5 Kd4=+) 49.b6+= Nb2 50.Nb2?? (better 50.Kc1 Nd3 51.Kb1+/-) 50...Rb2-+ 51.Rc4 Ke3 52.Ra4 Rb1 (52...Rb6 53.Kc2-+) 53.Kc2 Rb6 54.Ra5 (54.Rc4 Rg6-+) 54...Rf6 (54...Kf4 55.Kd3-+) 55.Kd1 (55.Ra8 Rc6 56.Kb2 Rc4-+) 55...Kf2 56.Kd2 Kg3 57.Ke3 (57.Ke2 Kh4 58.Kf3 Kg5-+) 57...f4 58.Ke2 Kh4 (better 58...f3 59.Kf1 Rc6 60.Rg5 Kh4 61.Rg8-+) 59.Kf3 Kh3?? (better 59...Rf7-+) 60.Rh5 1-0. Timmermans,Mark (2385) - Tabatabaei,M (2625), Titled Tuesday, 2021.

  5.e3 Bb7

  6.ba6 Na6 7.a5 (7.Nf3 Bb4 (7...Nc5 8.Nc3 Nd5 9.Nd5 Bd5 10.c4 Bc6+=; 7...Nb4 8.Be2 Bc5 9.0-0 0-0 10.d4 Be7=) 8.Bc4 0-0 9.0-0 Nc5 10.Bc3 Bc3+=) 7...ba5 8.Ra5 Bb4 9.Rb5 (9.Ra4 Be7+= 10.Nf3 0-0+=) 9...Bc6 10.Rg5 0-0 11.Bb5 h6 (11...Bb5 12.Rb5 d5 13.Be5–/+) 12.Bc6 dc6 13.Rg3 Bd6 14.Rh3 Rb8 15.Qc1 Nc5 (15...Rb4 16.Bc3 Rg4 17.g3+=) 16.Nc3 Ncd7 17.Nge2 Rb7 18.0-0 Qb8 19.Ba1 Ng4 (19...Qa8 20.d3=) 20.Nd4 c5 21.Nf3 (21.Nb3 Qa8=) 21...c6 22.Ne4 Bc7 (22...f5 23.Nc3=) 23.d3+= f5 (23...c4 24.Rd1=) 24.Ng3 (24.Ned2 Qe8+=) 24...Ndf6 25.Qa3 Bd6 26.Bf6 Rf6 27.Qa4 Rb5 28.c4 (28.Nh5 Rf7+=) 28...Rb1 29.Qc6?? (better is 29.Qa2 Rb3 30.Qd2=) 29...Rf1?? (29...Bg3 30.Rg3 Rf1 31.Kf1–+) 30.Kf1?? (better is 30.Nf1!? Be7 31.N1d2+/–) 30...Qb1?? (better is 30...Bg3 31.Rg3 Qb2 32.Qe8 Kh7 33.Ng5 hg5 34.Rh3 Nh6–+) 31.Ke2 Qc2 32.Nd2 Bf8 33.Qe6 0–1. Bonetti,Shane (1705) – Kindbishop (2560), ICC, 2002.

  6.Nf3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 a6 6.a4).

  6.Nf3 Be7 7.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 a6 7.a4).

  6.f4 Bb4!?=+.

  6.f4 h5 7.Nf3= h4 8.Be2 Be7 9.0-0 h3 10.g3 c6 11.c4 d6 12.Nc3 Nbd7 (12...0-0 13.ba6 Ba6 14.Ng5=) 13.Nd4+= ab5 14.ab5 cb5 15.Ncb5 Ra1 16.Qa1 0-0 17.g4 Nc5 18.g5 Ne8 19.Qe1 e5 20.Nf5 Be4 21.Ne7 Qe7 22.Qh4 Bg2 23.Re1 ef4 24.ef4 Qe4 25.Bh5 (25.Bf1 Qb7 26.g6 fg6 27.Re7–/+) 25...Qc2? (better is 25...Qd3=) 26.Bc3 (26…Ne6 27.Bf7 Kf7 28.Re6 Qb1 29.Re1+-; 26.Bf7 Kf7 27.Qh5 Qg6 28.Nd6 Nd6 29.Re7 Ke7 30.Qg6 Rf4 31.Qb1 Nc4 32.Bc3–+) 1–0. Mehlhorn,Uwe – Bastian,Jochen, remoteschach.de, 2003.

  4.a4 c5

  5.c4 b6 6.e3 (6.Na3 d5=) 6...Bb7 (6...ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1+=) 7.Nf3 (7.Nc3 Be7=) 7...Be7 (7...ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1=) 8.Be2 (8.Nc3 0-0=) 8...d5 9.Ne5 (9.0-0 0-0=) 9...Qc7 (9...0-0 10.Na3=) 10.cd5 (10.ba6 Ba6 11.Na3 Nbd7+=) 10...ed5 11.ba6 Ba6 12.Bb5 (12.Ba6!? Na6 13.Na3=) 12...Bb5+= 13.ab5 Ra1 14.Ba1 0-0 15.0-0 Bd6 (15...Nbd7 16.Nc6 Bd6 17.f4+=) 16.f4= Nbd7 17.Nd7 Nd7 (worse is 17...Qd7 18.Bf6 gf6 19.Nc3+=) 18.Qg4 d4 (18...g6 19.Qf3 Qb7 20.d3=) 19.ed4 Nf6 (19...Re8 20.d5 g6 21.Qf3+=) 20.Qf3 cd4 21.Bd4 Bc5 22.Bf2 Qd6 (22...Bf2 23.Qf2 Ng4 24.Qe2 Qc5 25.Kh1+=) 23.Nc3+= Re8 (23...Bb4 24.Na4+=) 24.Bc5 bc5 (24...Qc5 25.Qf2 Qc7 26.h3+=) 25.Rd1+/– g6 26.h3 h5 (26...Kg7 27.f5+/–) 27.Qf2 (27.f5 g5+/–) 27...Rd8 (27...Ne4 28.Qe3 Nf6 29.Qf3+=) 28.Rb1+/– Rb8 (28...Rd7 29.b6 Rb7 30.Na4+/–) 29.f5+- Kg7 30.fg6 fg6 31.Rf1 (31.Ra1 Rd8+-) 31...Rf8 (31...Ra8 32.Qf4 Rd8 33.Qd6 Rd6 34.Rd1+/–) 32.Qf4 (32.Qe3 Ra8+/–) 32...Rd8 33.Qd6 (33.Rf3 Qd4 34.Kf1 Ra8+/–) 33...Rd6 34.Rd1 (34.Kh2 Nd7 (34...Rd2?? 35.Rf6 Rc2 36.Nd5+-) 35.Ne4 Rd4+/–) 34...Nd7 (34...Kf7 35.Kf2+/–) 35.Kf2 Kf7 36.Ke3 Ke6 (36...Re6 37.Kd3+-) 37.d3 (37.d4 cd4 38.Rd4 Rb6+-) 37...Rd4+/– 38.Ne2 (38.g3!?+/–) 38...Rb4+= 39.Nf4 Kf5 40.Rf1 Rb5 41.Nh5 Kg5 (41...Ke5 42.Nf4 g5 43.Ne2+=) 42.Ng3 (better is 42.Nf4 Rb6 43.g3+/–) 42...Ra5? (better is 42...Nf6+/–) 43.Ne4+- Kh6 44.g4 (44.Rf7!? Ne5 45.Rc7 Ra2+-) 44...Kg7 45.Rb1 Ra7 46.g5 (46.Rb5!?+-) 46...Kf7+/– 47.Rf1 (47.Kf4 Ra4+/–) 47...Ke6 48.Nf6 (48.h4 Ra5+/–) 48...Ne5+= 49.Ng4 (49.Re1 Ra2+=) 49...Nd7 (49...Ng4 50.hg4 Ra3 51.Rf6 Kd5 52.Rf4=) 50.Nf6 (50.h4 Ra4 51.Rf4 Rb4+=) 50...Ne5 51.Ne4 Nd7 52.Rb1 (52.Re1 Ke5+/–) 52...Ra3 (52...Kf7!?=) 53.Rc1 Attacks the isolani on c5 53...Ra5 (53...Kd5 54.h4+/–) 54.Kf4 (54.h4 Kf5+/–) 54...Ra4 (54...Ne5 55.Rd1 c4+=) 55.Ke3 Ra5 56.Rf1 (56.h4 Kd5+/–) 56...Ra3 (56...Ra7 57.h4+/–) 57.Rc1 (57.Kd2 c4 58.Nc3 cd3 59.Kd3 Ra5=) 57...Ra5= 58.h4 1–0. Bulcourf,Carlos (2265) – Trejo,Juan (2120), Buenos Aires CA–ch, 2000.

  5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 b6 8.c4 Bb7 9.Nf3 d6 10.Be2 g6 11.0-0 Bg7 12.d3 Nbd7 13.Nbd2 0-0 14.Ne1 Qa8 15.Bf3 Bf3 16.Nef3 Qa3 17.Qc2 Ra8 18.Bb2 Qa7 19.Nb3 h6 20.Ra1+= Qb7 21.Qb1 d5 22.Ra2 Ne8 23.Bg7+= Ng7 24.Qa1 Ra2 25.Qa2 Ne8 26.Qa1 ½–½. algernon (2285) – vanadis (2380), net–chess.com, 2009.

  5.Nf3 d5 ½–½. Kleiser,Gregor – Deutsch,Ludwig, Graz, 2000.

  5.c4 d5

  6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.c4 a6 6.a4).

  6.e3 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.c4)

  5.c4 d6

  6.Nf3 b6 7.d3 Be7 8.e3 0-0 9.Be2 a5 10.0-0 Nbd7 11.d4 Bb7 12.Nbd2 Rc8 13.Nb3 Qc7 14.Nfd2 d5 15.Ba3 Rfd8 16.Rc1 Bf8 17.Bf3 e5 18.cd5 ed4 19.ed4 c4?? 20.d6!+- Qb8 21.Bb7 Qb7 22.Rc4 Nd5 23.Qf3 N7f6 24.Rfc1 Qd7 25.Ne4 Rc4+/– 26.Nf6 Nf6 27.Rc4 Bd6 28.Bd6 Qd6 29.Qc6 Re8 30.Rc1?? Qd5?? 31.Qd5+/– Nd5 32.Kf1 Kf8 33.g3 f5 34.Rc6 Re7? 35.Rd6+- Nc3 36.Rb6 Na4 37.Rb8 Kf7 38.Na5 Rc7 39.b6 Rc1 40.Ke2 Rb1 41.b7 Rb6 42.Nc4 Rb4 43.Ne5 Ke7 44.Nc6 (44…Kd6 45.Nb4+-) 1–0. hal1958 – taroak, playchess.de, 2003.

  6.Nf3 Nbd7 7.e3 Nb6 8.a5 Nbd7 9.b6 Be7 10.Nc3 Nf8 11.Be2 Ng6 12.Qc2 Bd7 13.h3 Bc6 14.0-0 h6 15.Bd3 Ne5 16.Ne5 de5 17.Rfd1 Qd7 18.Ne4 Rd8 19.Nf6 gf6 20.Be4 Rg8 21.f3 f5 22.Bc6 Qc6 23.Be5 Qf3 24.d4 Qe3 25.Kh1 cd4 26.Re1 Qc3 27.Qc3 dc3 28.Bc3 Rd3 29.Be5 Rd2 30.g3 Rc2 31.Rac1 Rc1 32.Rc1 h5 33.c5 f6 34.Bc7 e5 35.c6 bc6 36.b7 Kd7 37.b8Q Rb8 38.Bb8 Bb4 39.Ra1 c5 40.Ba7 Kc6 41.Bb6 e4 42.Kg2 Bc3 43.Rf1 e3 44.Kf3 Bd4 45.Ke2 f4 46.Rf4 Be5 47.Rf3 Bd4 48.Rf5 Be5 49.Ke3 Bg3 50.Rc5 Kd6 51.Rh5 Ke6 1–0. purplegadge (1680) – bengi95 (1700), gameknot.com, 2014.

  5.e3 d5

  6.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.c4 a6 6.a4).

  6.Nf3 Be7 7.c4 0-0 8.Qc2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.Be2 Qc7 12.d4 Ne4 13.0-0 b6 14.Nc3 Ndf6 15.cd5 Nc3 16.Qc3 ed5 17.dc5 bc5 18.Rd1 Rd8 19.Rd4 Bf8 20.Bd3 Qe7 21.Ra4 c4 22.Bc2 Qc5 23.Qa5 Qe7 24.Bc3 Ne4 25.Bb4 Qf6 26.Nd4 Qf2 0–1. Kleinke – Bluhm, Schwerin 1978.

  6.Nf3 Be7 7.c4 0-0 8.Be2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Be7 6.c4 0-0 7.Be2 a6 8.a4).

  4.a4 Bc5

  5.d4 Ba7 6.e3= 0-0 7.Bd3 d5 8.Ba3 Re8 9.Nf3 Nbd7 10.ba6 ba6 11.Nc3 c5 12.0-0 Qa5 13.Qd2 c4 14.Be2 Nb6 15.Rab1+= Na4? 16.Bb4+- Qc7 17.Na4 Ne4 18.Qe1 Bd7 19.Nc3 a5 20.Ba3 Nf6 21.Ne5 Rab8 22.Qd2 Bb6 23.g3 a4 24.Bb4 Rb7 25.e4! Ra8 26.Bf3 de4? 27.Ne4 Nd5 28.Nd6 Rbb8 29.Ndf7 a3 30.Bd6 Qa7 31.Bb8 Rb8 32.c3 Be8 33.Ng5 Qa5 34.Nc4 Qa6 35.Nb6 Rb6 36.Rb6 Qb6 37.Re1 Bg6 38.Re6 Qb1 39.Re1 a2 40.Bd5 Kf8 41.Qf4 (41.Qf4 Qf5 42.Qd6) 1–0. marus1 – Viru, internet, 2001.

  5.e3 d5 6.Nf3 Nbd7 7.d4 Bd6 8.c4 Ne4 (8...dc4 9.Bc4 A) 9...0-0 10.0-0 (10.ba6= b6 11.Ba3 Ba3 12.Na3 Ba6 13.0-0=; 10.Nc3 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 e5 13.de5=; 10.Bd3 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nb6 13.0-0=; 10.Ba3 ab5 11.Bd6 cd6 12.Bb5 e5 13.0-0=; 10.Nbd2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Nb6 13.Bd3=) 10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qe8 13.Nbd2=; B) 9...ab5 10.ab5 (10.Bb5 c6 11.Bd3 0-0 12.0-0 Qe7 13.Qc2=) 10...Bb4 11.Nc3 Ra1 12.Qa1 0-0 13.0-0+=; C) 9...Nb6 10.Bd3 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd5 13.0-0=) 9.c5 (9.Nbd2 Bb4 (9...0-0 10.c5 Be7 11.Ne4 de4 12.Nd2 Nf6 13.Qc2+=) 10.Qb3 (10.ba6 b6 11.cd5 Qf6 12.Bc1 ed5 13.Qb3=) 10...Bd2 11.Nd2 Nd2 12.Kd2 ab5 13.ab5=) 9...Be7 10.Nfd2 (10.Bd3 Bf6 11.Qc2 ab5 12.Bb5 b6 13.Nc3+=; 10.Qc2 b6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 ab5 13.ab5=; 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 ab5 12.Bb5 c6 13.Be2=; 10.Nbd2 0-0 11.Bd3 Nd2 12.Nd2 ab5 13.ab5+=) 10...Ndf6 (10...Nd2 11.Nd2 0-0 12.Bd3 ab5 13.ab5+=) 11.Ne4 Ne4 12.Nd2 (12.Bd3 b6 (12...0-0= 13.Qc2+=) 13.Nd2=) 12...f5 (12...Nd2 13.Qd2 ab5 14.Bb5 Bd7 15.0-0=) 13.Ne4 fe4 14.Be2 0-0 15.0-0 Bg5 16.Bg4 c6 17.Qe2 Bd7 18.ba6 Ra6 19.Bc3 Qa8 20.Qc2 Rf6 21.Rfb1 Qb8 22.Qb2 Bc8 23.Be2 Ra7 24.Qb6 Rh6 25.g3 (better is 25.h3 Qa8 26.Qc7+/–) 25...Bf6? (better is 25...Bd7!?+=) 26.Qc6!+- Kf7 (26...bc6 27.Rb6 (27.Rb8)) 27.a5 Ke7? (27...Qg3 28.hg3 bc6 29.Rb8+-) 28.a6 (better is 28.Qb6 Kf7 29.a6+-) 28...Bd7?? (better is 28...Qg3 29.hg3 bc6+-) 29.Rb7 Rb7 30.Qb7 Qc8 31.Bb5 1–0. Grosmelder,Karl – Lukina,Tatiana, Ch Russia (club) (for the Deaf), 1998.

  5.e3 b6

  6.c4 Bb7 7.Nf3 0-0 8.Be2 d5 9.0-0 Nbd7 10.d4 Bd6 11.Nbd2 Ne4 12.Rc1 ab5 13.ab5 f5 (13...Qf6 14.cd5 Bd5 15.Ne4 Be4 16.Nd2=) 14.Ne5 Ra2 (14...Ne5 15.de5 Bc5 16.Bd4=) 15.Ne4+= fe4? (better 15...de4 16.Qb3 Ra8+=) 16.Qb3+- Rb2 17.Qb2 Ne5 (17...Be5 18.de5 Nc5 19.Ra1+-) 18.de5 Bc5 19.cd5 (19.Bg4 Bc8+-) 19...ed5 20.Rcd1 (20.Bg4 Qg5 21.Be6 Kh8+-) 20...Qg5+/- 21.Kh1 Re8 (21...Qh4 22.Qb3+/-) 22.f4 (22.Ra1 Bc8+/-) 22...ef3 23.Bf3 (23.Rf3?! Be3 (worse 23...Re5 24.Qa1 Qe7 25.Qa7+-) 24.Rdf1 Bc5+= (24...Qe5?? 25.Qe5 h5 26.Qe8 Kh7 27.Bd3 g6 28.Qg6 Kh8 29.Rf8)) 23...Re5 24.Qa2 h6 (24...Kh8 25.Qa7 Bc8 26.Qc7+-) 25.e4 (25.Qa7!? Bc8 26.Qb8 Re8 27.Bd5 Kh7+-) 25...Bd6 26.ed5 Kh7 27.Rde1 Bc8 (27...Bd5 28.Qb1 g6 29.Bd5 Re1 30.Qe1 Qd5 31.Qe8+/-) 28.Be4 Kg8? (28...g6 29.Qc2+-) 29.Qf2 (better 29.Qa8 Qd8 30.Bg6+-) 29...Qe7 30.Bg6 Bd7?? (better 30...Qf6 31.Re5 Be5+-) 31.Re5 Be5 32.Qe2 (better 32.d6 Bd6 33.Qa2 Kh8 34.Qa8 Be8 35.Be8+-) 32...Qg5 (32...Qd6 33.Bf7 Kh8+-) 33.Bf5!! Bf5 34.Qe5 Bd3 35.Qg5 hg5 36.Rc1 Bb5 37.Rc7 Bd3 (37...g4+-) 38.d6 Kf8 (38...Bb5 39.d7 Bd7 40.Rd7 g4+-) 39.Rc8 (39.Rc8 Kf7 40.d7+-) 1-0. Timmermans,Mark (2385) - Sarana,A (2645), Titled Tuesday, 2021.

  6.d4 Bb4 7.c3 Ba5 8.Nf3 Ne4 9.Bd3 Bb7 10.Qc2 d5 (10...f5 11.0-0=) 11.Ba3 ab5 12.ab5 Nd6 13.0-0 0-0 (better 13...c6!?+=) 14.Bh7+- Kh8 15.Bd3 g6 (15...c6 16.bc6 Nc6 17.Nbd2+-) 16.Nbd2 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

  5.e3 c6

  6.bc6 dc6 7.Nf3 Qb6 8.Qc1 0-0 9.Be2 a5 10.0-0 Bb4 11.Ba3 Rd8 12.Rd1 Ne4 13.Bb4 Qb4 14.c3 Qc5 15.d4 Qf5 16.Rf1 g5?? (16...b6!?=) 17.Qe1 (17.Bd3!? g4 18.Nfd2 Ng3+-) 17...h5 (17...Nd7 18.Bd3 Ndc5 19.Bc2+- (< 19.dc5 Rd3 20.Nd4 Qc5=+)) 18.Ne5 f6 19.Nf3 g4 20.Nh4 Qg5 21.g3 c5 22.f3 Qe3= 23.Kh1 Ng5? 24.fg4?? hg4 25.Bg4 Qe1–/+ 26.Re1 cd4 27.cd4 Rd4 28.Bd1 b6 29.Nc3 Bb7 30.Kg1 Nd7 31.Rc1 Ne5 32.Rf1?? Nh3 0–1. valpa – Spion, playchess.de, 2003.

  6.Nf3 0-0 7.Be2 (7.Nc3 d5=) 7...ab5= 8.ab5 Ra1 9.Ba1 d6 (9...cb5 10.Bb5 Nc6 11.0-0=) 10.0-0 (10.d4 Qa5 11.Bc3 Bb4=) 10...e5 11.d4 ed4 12.ed4 Bb4 13.c3 Ba5 14.Qc2 (14.Bd3 Re8=) 14...Bc7 (14...Re8 15.Bd3=) 15.c4+= d5 16.Nbd2 Re8 17.Ne5 (17.Bd3 g6+=) 17...Nbd7= 18.f4 (better 18.bc6 Ne5 19.de5 bc6 20.f4=) 18...g6?? (better 18...cb5 19.c5 b4=) 19.bc6+- Ne5 (19...Nb8 20.cb7 Bb7 21.c5+-) 20.fe5 (20.de5?! bc6 21.Bd4 Bf5+=) 20...Ng4 (20...Ne4 21.Ne4 de4 22.Qe4 Bf5+-) 21.cb7 Bb7 (21...Ne3 22.bc8Q Qc8 23.Qc1 Nf1 24.Qf1 dc4 25.Nc4+-) 22.Bg4 dc4 23.Nc4 Qg5 (23...Bd5 24.Bb2+-) 24.Bf3 (24.Qf2 Rf8 25.Bf3 Bf3 26.Qf3 Qe7+-) 24...Bf3 25.Rf3 Ra8 (25...Qe7 26.Ne3 Qd7 27.Ng4 Qg4 28.Qc7+-) 26.Bc3 1–0. GuestXJBP – GuestYGMJ, freechess.org, 2020.

  6.Nf3 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1=.

  4.a4 c6

  (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 c6 4.a4 a6).

  5.c4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 (--> 4.a4 ab5 5.ab5 Ra1 6.Ba1 c6 7.c4).

  5.c4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 cb5 8.cb5 b6 (--> 4.c4 ab5 5.cb5 c6 6.a4 cb5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 b6).

  5.c4 d5

  6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 c6 6.c4).

  6.e3 Be7 7.Nf3 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Be7 5.Nf3 c6 6.a4 0-0 7.c4 a6).

  4.a4 d5

  (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.a4 e6 4.b5 a6).

  5.e3

  5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4).

  5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1).

  5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Bd6 8.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6).

  5.e3 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.Be2 c5 10.c4 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0 10.Be2 Nbd7).

  5.e3 c5 6.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.c4 a6 6.a4).

  5.e3 c5 6.Nf3 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3).

  5.e3 Bd6 6.Nf3 0-0 7.c4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Bd6 8.Nf3 0-0 9.c4).

  5.e3 Bd6 6.Nf3 0-0 7.Be2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Bd6 5.Nf3 0-0 6.Be2 a6 7.a4).

  5.e3 Nbd7 6.Nf3 Bd6 7.c4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 c5 10.Be2 0-0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 c5 8.Nf3 Bd6 9.c4 0-0 10.Be2 Nbd7).

  5.e3 Be7 6.c4 0-0 7.Nf3 c6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Be7 5.Nf3 c6 6.a4 0-0 7.c4 a6).

  5.e3 Be7 6.Nf3 0-0 7.Be2 c5 8.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Be7 6.c4 0-0 7.Be2 a6 8.a4).

  4.a4 Be7

  5.c4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 b6 8.e3 Bb7 9.Nf3 d5 10.Nc3 dc4 11.Bc4 0-0 12.0-0 Qd6 13.Bd3 Qd3 14.h3 Nbd7 15.Ne1 Qg6 16.f3 Nd5 17.Nd5 Bd5 18.Nc2 Bf6 19.Nd4 e5 20.Nc6 Bc6 21.bc6 Nc5 22.d4 ed4 23.ed4 Ne6 24.d5 Ba1 25.Qa1 Nc5 26.Qe5 Qd6 27.Qd6 cd6 28.Re1 Rc8 29.Re7 Kf8 30.Re3 f6 31.Kf2 Re8 32.Re6 Re6 33.de6 Ne6 34.f4 f5 35.Ke3 Ke7 36.g4 fg4 37.hg4 Kd8 38.f5 Nc5 39.Kd4 Kc7 40.Kd5 b5 41.g5 b4 42.f6 gf6 43.gf6 Nd7 44.f7 Nf6 45.Ke6 b3 46.f8Q b2 47.Qd6 Kb6 48.Qb4 Kc6 49.Qb2 Ne4 50.Qc2 Nc5 51.Kf6 Kd5 52.Qf5 Kc6 53.Qh7 Kb5 54.Qf5 Kc4 55.Ke5 Kb5 56.Kd4 Kc6 57.Qc5 Kd7 58.Ke5 Kd8 59.Qa7 Ke8 60.Ke6 Kf8 61.Qf7 1–0. axtur777 – ktzv95, lichess.org, 2019.

  5.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 Be7).

  5.e3 d6 6.c4 (6.Nf3 0-0=) 6...e5+= 7.Qb3 (7.d4 Nbd7+=) 7...Nbd7 (7...0-0 8.d4+=) 8.d4 0-0 9.Nf3 e4 (9...ed4 10.Bd4 Nc5 11.Bc5 dc5 12.Nc3=) 10.Nfd2= Kh8 (10...ab5!? 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nb6=) 11.Nc3+= ab5 12.ab5 (worse is 12.Nce4 bc4 13.Bc4 Ne4 14.Ne4 Nb6=; worse is 12.Nde4 b4–/+) 12...Ra1 13.Ba1 Nb6 (13...Re8 14.Nce4 Ne4 15.Ne4+/–) 14.Nce4 (14.Nde4 Ne4 15.Ne4 Re8+/–) 14...Bf5 (14...Nc4 15.Bc4 (15.Nc4?! Ne4 16.f3 Nf6=) 15...d5 16.Bd3 Ne4 17.Ne4 de4 18.Be4+/–) 15.Nf6 Bf6 (15...Qa8 16.Bc3 Bf6 17.Be2+/–) 16.Be2 (16.Bd3 Qd7+/–) 16...Be6 (16...Qe7 17.0-0+/–) 17.0-0+- Bf5 (17...Re8 18.Bf3 d5 19.c5+-) 18.Bb2 (18.Bf3 Qc8+-) 18...Bg5 (18...c5 19.e4 Be6 20.d5 Bb2 21.Qb2+-) 19.Ra1 Qf6 (19...Re8 20.Bf3 Qb8 21.Bc3+-) 20.Bf3 Qg6 (20...Rb8 21.c5 Nd7 22.cd6 cd6 23.Ne4 Be4 24.Be4+-) 21.Bb7 Be7 (21...Rb8 22.Bc6+-) 22.Bf3 (22.Bc6 Be6+-) 22...h5 (22...Re8 23.Ra7 Bd8 24.Qc3+-) 23.Ra7 Rc8 24.Ba3 White plans c5 (24.Bb7 Rb8+-) 24...h4 25.c5 Be6 (25...dc5 26.Bc5 Be6+-) 26.d5 Nd5 27.Bd5 h3 (27...dc5 28.Ra6 Rd8 29.Be6 (29.Re6?! fe6 30.Be4 Qh5+-) 29...Rd2 30.Bd5+- (30.Bf7 Qf7 31.Ra8 Bf8 32.Rf8 Qf8–+)) 28.g3 (28.b6 c6 29.b7 Rf8+-) 28...dc5 29.Be6 fe6 30.Ra6 (better is 30.b6 Bd6 31.b7 Rb8+-) 30...Bf6 (30...Rd8 31.Re6 (31.Qe6?! Qe6 32.Re6 Rd2+=) 31...c4 32.Qc4+- (32.Rg6 cb3 33.Kf1 Rd2–+; 32.Be7?? cb3 33.Rg6 Rd2 34.Rh6 Kg8 35.Rh3 b2–+)) 31.Qe6 Rd8 32.Qh3 Kg8 33.Nf1 (33.Qe6 Qf7 34.Ne4 Qe6 35.Re6 c4 36.Nf6 gf6 37.Rf6 Rd3+-) 33...Qd3 34.Bc5 Qb5 35.Qe6 (35.Rf6 Qc5 36.Qe6 Kh7 37.Qe4 Kg8+-) 35...Kh8 36.Bd4! Bd4 37.ed4 Re8 (37...Qd5 38.Qe5+-) 38.Qh3 (38.Qc6 Qc6 39.Rc6 Rd8+-) 38...Kg8 39.Re6 Re6 (39...Rf8 40.Re7 Qb2 41.Qe6 Kh8 42.Qe3+-) 40.Qe6 Kh8 (40...Kh7 41.d5+-) 41.Qc8 Kh7 42.Qc7 Qb3 (42...Kg8 43.Qd6+-) 43.Qc5 (43.Qc6 Kg8+-) 43...Qf3 (43...Kg8 44.d5 Kf7 45.Qc7 Ke8 46.Qc8 Ke7 47.Qe6 Kf8 48.Ne3 Qb1 49.Kg2+-) 44.d5 Qf6 (44...Qf5+-) 45.Qc6 (better is 45.d6+-) 45...Qf3 46.Qe6 Qb3 47.Qf5 (47.Qe4 g6 48.Qe7 Kh6+-) 47...g6 48.Qd7 Kh6 49.d6 1–0. jaddwarrior (1995) – kon_krete (1745), ChessWorld.net, 2015.

  5.e4 0-0 6.e5 Nd5 7.Nf3 Bb4 (7...f6 8.d4=) 8.Be2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nf4 11.0-0 Ne2 12.Qe2 d5 13.d3 Bd7 14.c4 dc4 (14...c6 15.Nc3=) 15.dc4+=.

  5.Nf3 0-0 6.e3 b6 7.c4 c6 8.Be2 (8.Ne5 Bb7 (8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Bb7 11.bc6 dc6+=; 8...Ra7 9.Be2 Bb7 10.Bf3 Qc7 11.0-0 d6=; 8...cb5 9.ab5 Bb7 10.ba6 Na6 11.d4 Ne4=) 9.d4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 cb5+=; 8.Bd3 d5 (8...d6 9.0-0 e5 10.Nc3 Re8 11.Qc2 Bb7=) 9.cd5 Nd5 10.Qc2 f5 11.Bc4 ab5+=; 8.Nc3 Bb7 (8...d5 9.d4 Bb7 10.Qc2 Bb4 11.cd5 Nd5=; 8...d6 9.d4 d5 10.cd5 ed5 11.Bd3 Re8=) 9.d4 d5 10.Bd3 dc4 11.Bc4 ab5=; 8.Qc2 d6 (8...Bb7 9.Bd3 d6 10.0-0 c5 11.e4 ab5=; 8...d5 9.cd5 cd5 10.Bd3 ab5 11.ab5 Ra1=) 9.Be2 Bb7 10.0-0 d5 11.Nc3 dc4=; 8.d4 d5 (8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 d5 11.Nc3 Bb7=; 8...Bb7 9.Bd3 d5 10.0-0 dc4 11.Bc4 ab5=) 9.Ba3 Bb7 10.Be7 Qe7 11.Nbd2 c5+=; 8.Qb3 Ra7 (8...d6 9.Be2 e5 10.d4 e4 11.Nfd2 ab5=; 8...Re8 9.Be2 d5 10.Na3 Bd7 11.0-0 dc4=; 8...d5 9.Nc3 c5 10.Be2 ab5 11.ab5 Ra1=) 9.d4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 cb5+=) 8...d5 9.0-0 dc4 10.Bc4 ab5 (10...Bb7 11.d3 ab5=) 11.ab5 Ra1 12.Ba1 cb5 13.Bb5 Bb7 14.Be2 Nc6 15.Nc3 (15.Bf6 Bf6 16.d4 Re8=) 15...Qc7 16.Nb5 Qd7 17.Nfd4 (17.Bf6 Bf6 18.d4 Nb4=) 17...Rc8 18.Qb1 Bd8 (18...Nb4 19.Bc3 Nbd5 20.Rd1+=) 19.Rc1 Nd4 20.Bd4 Rc1 21.Qc1 e5 22.Bb2 (22.Be5? Qd5 23.Bf3 Qe5 24.Bb7 Qb5–+) 22...e4 23.Qc2 h5 24.Bd4 g6 (24...h4 25.Nc3=) 25.Qb2 Nd5 (25...Qe6 26.Nc3+=) 26.Bc4 Bc6 27.Bd5 (27.Qb1 Nc7 28.Nc3 Ne6 29.Be6 Qe6 30.Bb6 Bf6+=) 27...Qd5 28.Nc3 Qa5 29.Ne2 (29.Qb1 Qa3+=) 29...b5 (29...Qb5!? 30.Qb5 Bb5+=) 30.Bh8= f6 (30...Kf8 31.Bg7 Ke8 32.Qe5 Be7 33.Bf8=) 31.Bf6+= Bf6 32.Qf6 Qd2 33.Qg6 Kf8 34.Qf6 Kg8 35.Qg5 Kf8 36.Qc5 Kg8 ½–½. Stejskal,Drahoslav – Mudrunka,Pavel, CZE–ch U18 Loucovice, 1979.

  5.Nf3 d6 6.e3 ab5 7.ab5 (7.ab5 Ra1 8.Ba1=). pcmvr (2825) – jjones (2695), net–chess.com, 2006.

  5.Nc3 ab5

  6.ab5 Ra1 7.Qa1 0-0?? 8.e4?? (better is 8.Qa7+-) 8...d6 9.Nf3 Nbd7 10.Ne2 Nb6 11.d3 Bd7 12.c4 h6 13.g3 Qa8 14.Bg2 Qa1 15.Ba1 Ra8 16.Bf6 Bf6 17.0-0 Ra2 18.Nf4 Be7 19.Rc1 Kf8 20.d4 Ra4 21.Nd2 Bf6 22.d5 ed5 23.Nd5 Nd5 24.ed5 Bg5 25.f4 Bf6 26.Nf3 Bf5 27.Bf1 Be4 28.Kf2 Ra2 29.Ke3 Bf5 30.Bd3 Bd7 31.Nd4 Rh2 32.Ne2 Bd8 33.Ra1 b6 34.Nd4 Ke8 35.Bf5 Bf6 36.Ra8 Ke7 37.Nc6 Bc6 38.bc6 g6 39.Bd7 Bg7 40.Rc8 Bb2? (40...Rg2 41.Kf3 Rc2 42.Rc7 Rc3 43.Kg4 h5 44.Kh3 g5 45.Be6 Ke8 46.Rf7 Bh6+-) 41.Rc7 Ba3 (41...g5+-) 42.Rb7 Kd8 (42...Bc5 43.Kd3 Kd8 44.Rb8 Ke7 45.c7 Bd4 46.c8Q Rd2 47.Kd2 Bc3 48.Kc3 f5 49.Qe8 Kf6 50.Qf8) 43.Rb6 0–1. Jokmin,Alex – Vontina,Maria, RN–2009–0-00243, 2009.

  6.ab5 Ra1 7.Qa1 b6?? 8.h4?? h6?? 9.h5?? Bb7 10.e3 d5 11.Bd3 0-0 12.f3 e5 13.g4 d4 14.Nce2 Bd6 15.g5= Nd5 16.gh6+/–.

  5.c4 0-0

  6.Nc3 d5 7.d3 dc4 (7...d4!? 8.Nb1 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 e5–/+) 8.dc4+= Nbd7 9.Nf3 Bb4 10.Qc2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nc5 13.g3?? (better is 13.e3+=) 13...Nfe4–+ 14.Bg2 Qf6 15.0-0 Bc3 16.Bc3 Qc3 17.Ne1 (17.Qc3 Nc3 18.e3 e5 19.Ne5 Be6–+) 17...Qc2 18.Nc2 Nd2 19.Ne3 (19.Rc1 Ncb3 (19...Nc4?! 20.Nd4+=) 20.Rd1 Nc4–+) 19...Nf1 20.Kf1 Rd8 21.f4 Kf8 22.Kf2 Ke7 23.h4 Rd2 24.Bf3 Kd6 0–1. Baer,Cy (1895) – Markoja,Johann (2070), RSS4D easy–38, 2007.

  6.Nc3 d5 7.e3 ab5 8.ab5 Ra1 9.Qa1 Nbd7+=.

  6.Nc3 d5 7.e3 c5 8.Nf3 b6 9.d3 (9.cd5!? ed5 10.Bd3=) 9...Bb7 10.Be2 (10.cd5 ed5 11.Be2 d4 12.ed4 cd4–/+) 10...d4 11.ed4 (11.Ne4 Ne4 12.de4 de3 13.fe3 Qd1 14.Rd1 Be4–/+) 11...cd4–/+ 12.Na2 Bc5 (12...ab5 13.ab5 e5 14.0-0–/+) 13.0-0 Re8 14.Nc1 e5 15.Nb3 Bd6 (15...Bb4 16.Ng5=+) 16.Nbd2 (16.Nh4!?=+) 16...Nbd7–/+ 17.Nb3 ab5 18.ab5 Ra1 19.Qa1 Qc7 20.g3 h6 21.Qc1 Ba8 (21...Nc5 22.Nc5 Bc5 23.Nd2–/+) 22.Rd1 Qb7 23.Ne1?? (better 23.Qc2=+) 23…Qh1 0–1. Haschka,Peter (1760) – Cowan,Richard M (1850), Korenov Czech Republic, USIC Championsh, 2017.

  5.e3 0-0

  6.c4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 d5 9.Nf3 Nbd7 10.d4 Ne4 (10...c5 11.bc6 bc6 12.Nbd2=) 11.Bd3 Nb6 (11...Bb4 12.Nfd2=) 12.c5+= Nc4 (12...Nd7!?+=) 13.Qc2+/– f5 (13...Nf6 14.Bc4 dc4 15.Qc4+/–) 14.0-0 (14.Bc4 dc4 15.Qc4 f4+/–) 14...b6 15.cb6 (15.Bc4 dc4 16.cb6 cb6 17.Qc4 Qd5 18.Qd5 ed5+=) 15...cb6 (15...Nb6 16.Ne5+=) 16.Bc4+/– dc4 17.Qc4 Qd5 18.Qd5 ed5 19.Ne5 f4 (19...Be6 20.Bb2+/–) 20.ef4 Rf4 21.f3 (21.Rc1 Bf5+/–) 21...Nd6 22.Rc1 Rf8 23.Rc7 Bd8 (23...Bg5!? 24.Na3 Be3 25.Kh1 Be6+/–) 24.Rc6+- Rf6 25.Nc3 Bb7 26.Nd5 Rh6 27.Bb2 g5 (27...Bc6 28.bc6 (28.Nc6?! Rh5=) 28...Nb5 29.Ne3+-) 28.Ng4 (28.h3 Kg7+-) 28...Re6 29.Kf2 Ba8 (29...Bc6 30.bc6 Nb5+-) 30.Nc7 Bc7 31.Rc7 Bd5 32.Rd7 Bc4 33.Rd8 Ne8 34.Bc1 Re2 (34...Bb5 35.Bg5 Kg7 36.Bf4+-) 35.Kg3 Bb5 36.Bg5 Kf7 (36...Re6 37.Rb8+-) 37.Rb8 Nd6 38.d5 (38.Rb6 Nf5 39.Kf4 Nd4 40.Ne5 Kf8+-) 38...h5 39.Rb6 hg4 40.Rd6 Bc4 41.Rd7 Ke8 42.Rd8 Kf7 43.d6 (worse is 43.fg4 Re5+-) 43...gf3 44.gf3 Re8 45.Rd7 Ke6 46.Re7 Re7 47.de7 Kd7 48.h4 Bf7 49.Kg4 Be6 50.Kf4 Bf7 51.Ke5 Ke8 52.f4 Bh5 (52...Bg6 53.f5 Bf7 54.Kf6+-) 53.Kf6 Bf3 54.Kg6 Be4 55.f5 Bd5 56.f6 Bf7 57.Kg7 (57.Kh6 Kd7 58.Bf4 Ke8+-) 57...Bh5 58.Be3 (58.Kh6 Be2 59.Kg6 Bc4+-) 58...Bf7 59.Bf4 Bh5 60.Kh6 Bf3 (60...Bd1 61.Kg6 Bb3 62.h5 Bf7 63.Kh6+-) 61.h5 (better is 61.Kg6 Bd5 62.h5 Bf7 63.Kh6+-) 61...Kf7 62.e8Q! Ke8 63.Kg6 Bd5 64.h6 (64.Kg7 Kd7+-) 64...Kf8 65.Bd6 Ke8 66.h7 Kd7 67.h8Q (better is 67.Bf4 Be4 68.Kg7 Bh7+-) 67...Kd6 68.Qd8 Kc5 69.Qd5! Kd5 70.f7 Ke5 71.f8Q Ke4 72.Kg5 Kd3 (72...Kd5+-) 73.Qe7 Kd4 74.Kf5 Kd3 (74...Kc4 75.Ke4 Kb3 76.Kd3 Kb2 77.Qb4 Kc1 78.Qb5 Kd1 79.Qb1) 75.Qc5 Ke2 76.Kf4 (76.Ke4 Kd2 77.Qc4 Kd1 78.Qa2 Ke1 79.Ke3 Kd1 80.Qd2) 76...Kd3+- 77.Kf3 Kd2 78.Qc4 Kd1 79.Ke3 Ke1 80.Qe2 1–0. DEFFM – GuestTRXG, freechess.org, 2018.

  6.c4 d5 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 (8.d4 A) 8...dc4 9.Bc4 (9.Nbd2 Nb6 10.ba6 ba6 11.a5 c3 12.Bc3=) 9...ab5 10.ab5 Bb4 11.Nc3 Ra1 12.Qa1=; B) 8...ab5 9.ab5 (9.cb5 c5 10.bc6 bc6 11.Be2 Ba6 12.0-0+=) 9...Ra1 10.Ba1 Ne4 11.Bd3 Bb4 12.Nfd2=; 8.ba6 ba6 9.Qc2 (9.Nc3 Rb8 10.Rb1 Bd6 11.cd5 ed5 12.Nd4=) 9...Rb8 10.Nc3 Bd6 11.Rb1 Bb7 12.cd5=; 8.Nc3 A) 8...dc4 9.Bc4 (9.ba6 Ra6 10.Bc4 Ra5 11.d4 Nb6 12.Bd3=) 9...e5 10.ba6 b6 11.d4 ed4 12.Nd4=; B) 8...Bd6 9.Qc2 (9.cd5 Nd5 10.Nd5 ed5 11.ba6 ba6 12.Qc2=) 9...Nb6 10.cd5 Nbd5 11.Nd5 Nd5 12.Bd3=; C) 8...Nb6 9.cd5 (9.ba6 ba6 10.cd5 ed5 11.Bd3 Rb8 12.Rb1+=; 9.d3 dc4 10.a5 Nbd7 11.dc4 e5 12.Be2=) 9...Nbd5 10.Be2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1=; D) 8...Nc5 9.d4 (9.Qc2 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Ncd7 12.cd5=; 9.ba6 b6 10.cd5 ed5 11.a5 Ba6 12.ab6=) 9...Nce4 10.Bd3 Nc3 11.Bc3 ab5 12.ab5=; E) 8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 Nb6 11.d3 Qd6 12.Nb1+=; 8.a5 dc4 9.ba6 b5 10.ab6 Ba6 11.bc7 Qc7 12.Qc2+=; 8.Ba3 A) 8...dc4 9.Bc4 (9.Qc2 Ba3 10.Ra3 ab5 11.ab5 Ra3 12.Na3+=) 9...Nb6 10.Be2 ab5 11.ab5 Ba3 12.Na3=; B) 8...ab5 9.ab5 Ba3 10.Ra3 Ra3 11.Na3 Qe7 12.Nc2+=) 8...Nc5 (8...dc4 9.Bc4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bd6 12.d3+=; 8...ab5 9.cb5 Bd6 10.d4 c5 11.bc6 bc6 12.0-0=; 8...Nb6 9.cd5 ed5 10.ba6 ba6 11.Qc2 Bd6 12.0-0=) 9.0-0 (9.d4 Nce4 10.0-0 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1=; 9.Ne5 dc4 10.Bc4 Ncd7 11.ba6 Ne5 12.Be5=; 9.Qc2 dc4 10.Bc4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1=; 9.ba6 Na6 10.0-0 dc4 11.Bc4 Nb4 12.d3=) 9...ab5 (9...dc4 10.Bc4 Nce4 11.Qc2 ab5 12.ab5=) 10.ab5 (10.cb5 Bd7 11.Qc2 c6 12.Ne5=) 10...Ra1 11.Ba1 b6 (11...dc4 12.Bc4=) 12.Qc2 (12.Bf6+=) 12...Bb7 13.d4 Nce4 14.Nbd2 Qd6 15.Rc1 h5 16.Ne4 de4 17.Ne5 Ng4 18.Ng4 hg4 19.Bg4 f5 20.c5 bc5 21.dc5 Qd3 22.Be2 Qc2 23.Rc2 c6 24.Bd4 Ra8 25.Bc4 Kf7 26.g3 Ra5 27.Rb2 g5 28.bc6 Ba6 29.Ba6 Ra6 30.c7 Rc6 31.Rb7 (better is 31.Be5+-) 31...Ke8 32.Rb6 Rc7 33.Re6 Kf7 34.Re5 Kg6 35.h3 Rb7 36.g4 f4 (36...fg4 37.hg4 Rc7+-) 37.Re4 fe3 38.Re3 (38.Be3 Kf6+-) 38...Bd8 (38...Rb4 39.c6 Rd4 40.Re7+-) 39.Re8 Rd7 40.Be3 Kf7 (40...Be7 41.Rg8 Kf7 42.Rg5 Bg5 43.Bg5+-) 41.Re4 (better is 41.Rd8!? Rd8 42.Bg5 Rc8+-) 41...Rd5 (41...Rc7 42.Kg2+-) 42.Rd4 (42.f4 gf4 43.Rf4 Ke6+-) 42...Rd4 43.Bd4 Ke6 44.Kg2 Kd5 45.Be3 Be7 (45...Bf6 46.Kg3 Ke4 47.h4 gh4 48.Kh3+-) 46.Kf3 Ke5 (46...Bf6 47.Kg3 Bd8 48.f4+-) 47.c6 Kd6 (47...Ke6+-) 48.Ke4 (48.Ke4 Kc6 49.Kf5+-) 1–0. Eick,W – Graefendorf,H, corr DDR–Cup, 1984.

  6.Nf3 c5 7.c4 d5 8.Nc3 Nbd7 9.ba6 ba6 10.Rb1 Qc7 11.Be2 Bb7 12.0-0 Rfd8 13.cd5 ed5 14.Qc2 d4 15.ed4 cd4 16.Nd4 Ne5 17.Nf5 Bf8 18.Rfc1 Rac8 19.f3 Qc5 20.d4 Rd4 21.Nd4 Qd4 22.Kh1 Qh4 23.Qd1 Neg4 ½–½. Machete99 (2240) – jimmy_schlumpf (2205), ICC, 2002.

  6.Nf3 c6 7.c4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 d5 10.Be2 b6 11.Nc3 c5 12.d4 dc4 13.dc5 Bc5 14.Qd8 Rd8 15.0-0 Bb7 16.Ne5 Nd5 17.Bc4 Nd7 18.Nc6+/– Bc6 19.bc6 N7f6 20.Nd5 Nd5 21.Be5 Rc8 22.Ba6 Rc6 23.Bb7 Ne3? 24.Ra1+- f6 25.Bg3 Nc2 26.Ra8 Kf7 27.Bc6 Nd4 28.Ra7 Kg6 29.Be8 Kh6 30.Bf4 g5 31.Bc7 b5 32.Rb7 b4 33.Bd8 f5 34.Bf6 g4 35.Kf1 f4 36.Rg7 (36.Rg7 Nb3 37.Rg4 Nd2 38.Ke2 f3 39.Kd3 fg2 40.Bg7#) 1–0. wiking – celsolrc, internet, 2010.

  6.Nf3 d5 7.c4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.cd5 ed5 11.Be2 Nc5 (11...Nb6 12.Bd4=) 12.Qc2= Bd6 13.0-0 Qe7 14.Nd4 (14.Bd4 g6=) 14...Qe4 15.d3 (15.Qe4 Nce4 16.Nb3 Be6=) 15...Qg6–/+ 16.g3 Bg4 17.Rd1 Ra8 18.Bc3 Be2 (18...Ne6 19.Ne6 Be6 20.Nd2+=) 19.Qe2 (19.Ne2 Ne6+=) 19...Ng4–/+ 20.Nf3 Qh5 21.Nh4 g5 22.h3 Nf6?? (better is 22...gh4 23.hg4 Qh6 24.gh4 Qh4+=) 23.Qh5+= Nh5 24.Nf5 Ra2?? (better is 24...Ne6+=) 25.g4+- f6 26.gh5 Kf7 27.Bd4 Ke6 28.Nc3 Ra3 (28...Rc2 29.Nd6 cd6 30.b6+-) 29.Ng7 (better is 29.Nd6!? cd6 30.f4 gf4 31.ef4 f5+-) 29...Kf7 30.Nf5 Ke6 31.Nd6 cd6 32.f4 gf4 33.ef4 Rb3 34.f5! Kf5 35.Rf1 (35.Nd5?! Nd3 36.Nf6 Nf4+-) 35...Kg5 36.Rf6 Rb4 (36...Nd3 37.Rd6 Nf4 38.Kh2+-) 37.Be3 Kf6 38.Nd5 Ke5 39.Nb4 Ne6 40.b6 d5 (40...Nd4 41.Kf2+-) 41.Nc6! Kd6 (41...bc6 42.b7 Passed pawn) 42.Nd4 Nc5 (42...Nf8 43.Kf2 Nd7 44.Nf3+-) 43.Nf5 Kc6 (43...Ke6 44.Bc5 Kf5 45.Be3+-) 44.Ne7 Kd6 (44...Kb6 45.Nd5 Kc6 46.Nf6 Nd3 47.h6+-) 45.Bc5 Kc5 46.h6 d4 (46...Kd6 47.Ng6! Ke6+-) 47.Ng8 Kb4 48.Nf6 Kb3 49.Nh7 Kc3 50.Nf6 Kd3 51.h7 Ke2 52.h8Q d3 53.Qc8 d2 (53...Ke3 54.Qc5 Ke2 55.Qc1 d2 56.Qc4 Kf3 57.Qe4 Kg3 58.Qg4) 54.Qc4 Ke1 (54...Kd1 55.Kg2 Ke1 56.Qf1) 55.Qf1 1–0. DEFFM – GuestKCRF, freechess.org, 2018.

  6.Nf3 d6 7.d4 a5 8.Bd3 Nbd7 9.0-0 c5 10.c4 cd4 11.ed4 b6 12.Nbd2 Bb7 13.Qc2 Rc8 14.Rfe1 h6 15.Rad1 Nh5 (15...d5 16.Ne5=+) 16.Bh7 (16.g3 d5=) 16...Kh8=+ 17.g3 Qc7 (17...d5 18.Bd3=+) 18.Bd3= Nhf6 19.Rc1 Qb8 20.Qd1 Qa8 (20...d5 21.Qe2=) 21.Rc3 (21.Qe2 Rc7=) 21...d5= 22.Ne5 Ne5 23.de5 Ne4 24.Be4 de4 25.Qe2 Bb4 26.Rc2 Rfd8 27.Bc3 Rc5 (27...Bc3 28.Rc3 Qb8 29.Qe3= (worse 29.Ne4 Qe5 30.Rd3 Rd4 31.Rd4 Qd4–/+)) 28.Ne4 (28.Nb3 Rcc8 29.Nd2 Bc3 30.Rc3 Qb8=+) 28...Bc3 29.Rc3 (29.Nc5?? Bf3 30.Qe3 Be1–+) 29...Re5 30.Re3 Rd4 (30...Qc8 31.Nd2 Rc5 32.Rd3=+) 31.Nd6 (better 31.Nd2 Rf5 32.Rc1=) 31...Re3 (31...Bh1 32.Qf1 Re3 33.Nf7 Kg8 34.fe3 Rd2–/+) 32.Nf7+- Kg8 33.fe3 (worse 33.Qe3 Re4 34.Nh6 gh6–+) 33...Re4?? (better 33...Rd7 34.Ne5 Rd6+-) 34.Qh5+- Qb8 (34...Qf8 35.Nh6! gh6+-) 35.Rd1 Kh7 36.Nh6! gh6 (36...gh6 37.Rd7 Mate attack) 37.Rd7 Kg8 (37...Kh8 38.Qh6 Kg8 39.Qg7) 38.Qf7 (38.Qf7 Kh8 39.Qg7) 1–0. DEFFM – ason, freechess.org, 2019.

  6.Nf3 d6 7.Be2 Bd7 (7...e5 8.0-0=) 8.0-0 (8.Nc3 e5=) 8...d5 (8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1=) 9.Ne5 Bd6 (9...c5 10.Nc3=) 10.f4 Bc8 (10...c5 11.Na3=) 11.c4 (11.Nc3 Nbd7 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 ab5 14.Nb5 Ne4=) 11...dc4 (11...ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 dc4 14.Nc4+=) 12.Bc4 Bc5 (12...Nd5 13.Qb3=) 13.Nc3 (13.Qf3 Bd6+=) 13...Nd5 14.Qf3 c6 (14...Nb6 15.d4 Nc4 16.Nc4+=) 15.bc6+/– bc6 16.Ne4 (16.Ne4 Be7 17.d4+/–) 1–0. DEFFM – GuestTWGS, freechess.org, 2018.

  6.Nf3 ab5 7.ab5 Ra1

  8.Ba1 b6 9.Bd3 Bb7 10.0-0 c5 11.Ng5 d5? 12.Bf6+- Bf6 13.Qh5 h6 14.Bh7 Kh8 15.Nf7 Rf7 16.Qf7 Kh7 17.Qb7 Nd7 18.Qc6 Qe7 19.e4 Kg8 20.ed5 ed5 21.Qd5 Kh8 22.Na3 Qd8 23.Re1 Qc8 24.Nc4 Bd4 25.Nd6 Qc7 26.Re8 Kh7 27.Qf5 g6 28.Qf7 Bg7 29.Qg8 1–0. pcmvr (2110) – guerino (2100), net–chess.com, 2006.

  8.Ba1 d5

  9.c4 c5 10.Bd3 (10.Be5 Nbd7 A) 11.Bg3 b6 (11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.d3 Bd6 14.Nbd2 Nc4=; 11...Ne4 12.Qc2 Ng3 13.hg3 h6 14.Nc3 Nb6+=; 11...Nh5 12.d4 cd4 13.Qd4 Qa5 14.Nbd2 dc4+=; 11...Re8 12.d3 Nh5 13.d4 cd4 14.Qd4 Qa5+=; 11...Qa5 12.Nc3 Ne4 13.Qa4 Qa4 14.Na4 Ng3=; 11...Qb6 12.Nc3 Rd8 13.Be2 dc4 14.Qc2 Nh5+=) 12.Nc3 Bb7 13.d3 Qa8 14.Be2 d4+=; B) 11.Bb2 b6 (11...Qc7 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Nb4 14.Be2 Rd8+=; 11...Bd6 12.d4 cd4 13.Bd4 Qc7 14.cd5 Nd5+=; 11...Re8 12.d4 cd4 13.Bd4 Qc7 14.Qc2 e5+=; 11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.d3 Nc4 14.dc4 Qa5=; 11...Qa5 12.Qc2 Rd8 13.Bd3 dc4 14.Bc4 Nb6=; 11...Nb6 12.d3 Bd6 13.Be2 Re8 14.0-0 e5=) 12.Nc3 Bb7 13.d4 cd4 14.Qd4 dc4+=; C) 11.d4 Ne5 (11...Qa5 12.Qd2 Qa4 13.Qd1 Qd1 14.Kd1 Ne5=; 11...Ne4 12.Bd3 Qa5 13.Nbd2 Ne5 14.de5 Nc3+=; 11...b6 12.Bd3 dc4 13.Bc4 Bb7 14.Nbd2 Ne5+=) 12.de5 Ne4 13.Bd3 Qa5 14.Nbd2 Nc3+=; D) 11.Bf4 Nh5 (11...b6 12.Nc3 Bb7 13.Bg3 Ne4 14.Bd3 Nc3+=; 11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.Qb3 Nfd5 14.Bg3 Nc4+=; 11...Re8 12.d3 Nh5 13.Be5 Ne5 14.Ne5 Qa5+=) 12.Be5 Ne5 13.Ne5 Nf6 14.Be2 Bd6–/+; E) 11.Bc3 Ne4 (11...Qb6 12.Be2 Ne4 13.0-0 Nc3 14.Nc3 d4=; 11...Qc7 12.Qc2 Qd6 13.d4 cd4 14.Nd4 Nc5=; 11...Bd6 12.d4 Nb6 13.Nbd2 Bd7 14.Ne5 cd4=) 12.Qc2 Ndf6 13.Bd3 b6 14.Be5 Bb7+=) 10...Nbd7 (10...dc4 11.Bc4 Nbd7 (11...b6 12.d4 Ne4 13.0-0 Bb7 14.Nc3 Qd6=; 11...Nd5 12.0-0 Nd7 13.d3 Bd6 14.Qc2 N7b6=; 11...Ne4 12.0-0 Nd6 13.d3 Nc4 14.dc4 Nd7=; 11...Bd7 12.0-0 Ne4 13.Nc3 Nd6 14.Be2 Qb6=; 11...Bd6 12.d4 Nd5 13.Bd5 ed5 14.dc5 Bc5=/4) 12.0-0 b6 13.Qe2 Bd6 14.e4 Bf4=) 11.Qc2 (11.0-0 Nb6 (11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.d3 Bd6 14.Be5 Nfd5=) 12.cd5 Qd5 13.Qc2 c4 14.Bf6 cd3+=) 11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.Be2 (13.d4 Nc4 14.Qc4 cd4+=) 13...Nbd5 (13...Bd6 14.d4 cd4=) 14.0-0 Qa5 (14...Nb4=) 15.Nc3 Bd7 16.Ne5 Nb4 17.Qb3 Ra8 18.Nd7 Nd7 19.Bb2 Qc7 (19...Qd8 20.Rd1=) 20.Ne4 Nd5 21.Rc1 (21.d4 b6=) 21...N7f6 (21...Bd6 22.Nd6 Qd6 23.Qc4=) 22.Nc5 Bc5 23.d4 b6 (23...Nd7 24.Bf3 Qd6 25.dc5 Nc5 26.Qd1+/–) 24.Bf3 Rc8 25.e4 Nb4 26.dc5 bc5 27.Qe3 Qe7 28.Be2 Nd7 29.Rd1 Ra8 30.Qg3 e5 31.Rd7 Qd7 32.Qe5 f6 33.Qc5 Qd2 34.Qc4 Kh8 35.Bc3 Qa2 (35...Qc2 36.Bf1 Na2 37.Be1+/–) 36.Qa2 (worse is 36.Qb4 Qe2 37.h3 Qd1 38.Kh2 Re8+=) 36...Na2 37.Bd2 ½–½. Van Daatselaar,JB – Lucena Cifre,Rafael, corr ICCF EM/CL/Q21–4 Email, 2002.

  9.Be2 c5 10.c4 b6 11.0-0 Nbd7 12.d3 Qc7 13.Nbd2 Bb7 14.Qc2 Rc8 15.Bb2 Bd6 16.Ra1 Ra8 17.cd5 ed5 18.d4? (18.Ra8!? Ba8 19.Qa4 Bb7 20.Ba3=) 18...c4 19.h3 (19.e4? de4 20.Ng5 Bh2 21.Kh1 e3! 22.fe3 Bg2! 23.Kg2 Qg3 24.Kh1 Ra1 25.Ba1 Qg1) 19...Ra5 20.Ra5 ba5 21.Bc3 Bb4 22.e4 Nb6 23.Ne5 Nfd7 24.Nd7 Qd7 25.ed5 Qb5 26.Bb4 ab4 27.Bc4 Nc4 28.Qc4 Qc4 29.Nc4 Kf8 30.d6 Ke8 31.Ne5 b3 32.d7 Kd8 33.Nd3 Ba6 34.Nb2 Kd7 35.f3 Kd6 36.Kf2 Kd5 37.Ke3 Bf1 38.Kf2 Bg2! 39.Kg2 Kd4 40.Na4 Kd3 41.Kg3 Kc2 42.Kf4 b2 43.Nb2 Kb2 44.Ke5 Kc3 45.h4 Kd3 46.Kf4 (46.h5 Ke3 47.f4 Kf3 48.Kf5 (48.f5 Kg4 49.h6 gh6 50.Kf6 h5) 48...g6 49.hg6 hg6 50.Kg5 Ke4 51.Kg4 f5; 46.f4 Ke3 47.f5 Kf3 (47...f6 48.Ke6 Kf4 49.Kf7 Kf5 50.Kg7 h5 51.Kh6 Kg4) 48.f6 g6 49.Kd6 Kg4 50.Ke7) 46...Kd4 47.h5 h6 (47...Kd5 48.Kf5 (48.Kg5 h6 49.Kf5 Kd6 50.f4) 48...Kd6 49.h6 gh6 50.Kf6 h5 51.f4 h4 52.Kf7 h3 53.f5 h2 54.f6 h1Q) 48.Kf5 Ke3 49.f4 Kf3 50.Ke5 Kg4 0–1. W Labahn – Schmidt, corr 1990 (Labahn).

  9.d4 c5 10.dc5 Ne4!?

  11.Nbd2 Qa5 12.Be2 (12.Be5 Nd7 13.Qa1 Qa1 14.Ba1 Ndc5= 15.Bd4 Nd2 16.Nd2= 0.09/8; 12.Bd4 A) 12...Nc5 13.Be2 (13.Qa1 Qa1 14.Ba1 Nbd7 15.c4 dc4 16.Bc4= 0.16; 13.c4 Rd8 14.cd5 Rd5 15.Bc4 Rd8 16.0-0= 0.19/9) 13...Na4 14.Qa1 f6 15.c3 Qa8 16.Bd1+= 0.59; B) 12...f6 13.Qa1 Qa1 14.Ba1 Nc5 15.c4 b6 16.cd5= 0.25) 12...Bd7 (12...Nd2 13.Nd2 Bd7 14.0-0 Bb5 15.Bb5 Qb5 16.Qg4= –0.12) 13.0-0 (13.Bd4 Bb5 14.Bb5 Nd2 15.Nd2 Qb5 16.Qg4=+ –0.41) 13...Bb5 14.Bb5 (14.Ne4 de4 15.Bb5 ef3 16.Qd4= –0.09) 14...Qb5 (14...Nd2!? 15.Qd2 Qb5=+ 16.e4=+ –0.34/9) 15.Ne4+= de4 16.Qd4 Bf6 (16...f6 17.Qe4 Qc6 18.Qc6 bc6 19.Rb1=) 17.Qe4+/– Ba1 18.Ra1 (18.Ng5 g6 19.Qh4 h5 20.Ra1 Qc5+=) 18...Qc5+= 19.Qb7 Qc2 20.h3 (20.Nd4 Qd3+=) 20...Qc6 (20...Nc6 21.Qc7=) 21.Ra7+= Qb7 22.Rb7 Nc6 ½–½. Sokolski,Alexey – Geller,Efim P, URS–ch sf Kiev, 1957.

  11.Nbd2 Bc5 12.Ne4 de4 13.Qd8 Rd8 14.Ng5+= Bb4 15.c3 Be7 16.Ne4+=.

  11.Nbd2 Nc5 12.c4 A) 12...b6 13.Be2 Bb7 14.0-0 Bd6 15.Bd4 Qc7 16.cd5=; B) 12...dc4 13.Bc4 Nd3 14.Bd3 Qd3 15.Qe2 Qg6 16.0-0=.

  11.Nbd2 Nc5 12.Bd4 b6 13.Be2 f6 14.c4 Bb7 15.0-0 Qd7 16.Qc2=.

  11.Nbd2 Nc5 12.Be2 A) 12...Bd7 13.0-0 Qa5 14.Qb1 b6 15.Bd4 Rd8 16.Rc1+=; B) 12...b6 13.0-0 f6 14.c4 Bb7 15.Qc2 Nbd7 16.cd5=; C) 12...Nbd7 13.c4 Nb6 14.0-0 f6 15.cd5 Qd5 16.Qc2=; D) 12...Qb6 13.0-0 Nbd7 14.c4 dc4 15.Qb1 Qc7 16.Nc4+=; E) 12...f6 13.Bd4 e5 14.Bc5 Bc5 15.c4 Be6 16.cd5=.

  5.e3 ab5 6.ab5 Ra1

  7.Ba1 0-0 8.c4 c6 9.Nf3 cb5 10.cb5 d5 11.Nc3 (11.Be2 Nbd7=) 11...Nbd7 (11...Qd6 12.d4=) 12.Be2 Ne4 (12...e5 13.0-0=) 13.0-0= Bf6 (13...Nef6 14.d4=) 14.d4+= Nc3 15.Bc3 Nb6 (15...Be7 16.Qc2+=) 16.Bb4+- Nc4? (better 16...Be7 17.Be7 Qe7+-) 17.Bf8+- Qf8 18.Bc4 dc4 19.Qc2 (19.Qc2 Bd7 20.Qc4+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2610) – real1902 (2235), lichess.org, 2016.

  7.Ba1 c6 8.c4 (8.Nf3 0-0=) 8...cb5 (8...0-0 9.Nf3=+) 9.cb5 d5 10.Nf3 0-0 11.Be2 b6 12.0-0 Bb7 13.d4 Nbd7 14.Nbd2 Ne4 15.Ne5 Ne5 16.de5 Qc7 17.Nf3 (17.Ne4 de4 18.Bd4 Rc8=) 17...Nc3 18.Bc3 Qc3 19.Qd4 Qd4 (19...Qc7 20.Bd3=) 20.Nd4 Bc5 21.Rc1 Bd4 (21...Ra8!?=) 22.ed4+- Rc8 23.Rc8 Bc8 24.Kf1 Kf8 25.Ke1 Ke7 26.Kd2 Bd7 27.Ke3 Kd8 28.Bd3 Kc7 29.h4 h6 30.Kd2 (30.h5 Kd8+-) 30...Kd8 31.Ke3 (31.h5 f5+=) 31...Ke7 (31...Kc7 32.g4 Kd8+-) 32.g4 Be8 33.f4 Bd7 34.f5 Be8 35.Kf4 Bd7 (35...f6 36.Be2+-) 36.Kf3 Be8 37.Kg3 Bd7 38.Kf4 Be8 39.g5 ef5 40.Kf5 (worse 40.Bf5 hg5 41.hg5 Bb5–/+) 40...Bd7 41.Kf4 hg5 42.Kg5 Be8 43.h5 Bd7 44.Be2 Be8 45.Bf3 (45.Kf4 Ke6+=) 45...Bb5 (45...Ke6 46.Bg4 Ke7 47.Be2=) 46.Bd5+= Bd3 47.Bb3 b5 48.h6 (better 48.d5+=) 48...gh6–/+ 49.Kh6 Bc4 50.Kg5?? (better 50.Bc2–/+) 50...Bb3–+ 51.Kf4 Bd5 (better 51...Ke6 52.Ke3–+) 52.Ke3 Ke6 53.Kd3 (53.Kd2 Bc4–+) 53...b4 54.Kd2 (54.Kc2 Ba2–+) 54...b3 (54...Bc4 55.Ke3–+) 55.Kc3 Kf5 (55...Bc4! 56.Kd2–+) 56.Kd3 b2 (better 56...Bc4! 57.Kd2–+) 57.Kc2 Ke4 58.e6 (58.Kb2 Kd4 59.Kc2 Bb3 60.Kd2 Ke5 61.Kd3–+) 58...Kd4 (better 58...Be6 59.d5–+) 59.e7?? (better 59.ef7 b1Q 60.Kb1 Bf7=) 59...Bc6–+ 60.Kb2 Be8 61.Kc1 Ke3 62.Kc2 f5 63.Kd1 (63.Kc1 f4 64.Kc2 f3 65.Kb2 f2 66.Kb1 f1Q 67.Kb2 Kd2 68.Ka3 Kc3 69.Ka2 Qe2 70.Ka3 Qb2) 63...f4 64.Ke1 (64.Kc1 f3 65.Kb2 f2 66.Kc1 f1Q 67.Kc2 Qc4 68.Kb2 Qb4 69.Kc1 Qa3 70.Kd1 Qa1 71.Kc2 Ba4) 64...f3 65.Kf1 f2 66.Kg2 Ke2 67.Kg3 (67.Kh3 f1Q 68.Kg3 Qf6 69.Kg4 Bd7 70.Kh5 Kf3 71.e8Q Be8) 67...f1Q 68.Kg4 Qf3 (68...Qf6 69.Kg3 Qg5 70.Kh2 Kf3 71.Kh3 Qg3) 69.Kg5 Qe4 70.Kh6 (70.Kf6 Qd4 71.Kf5 Qd5 72.Kf6 Qd6 73.Kg7 Qe7 74.Kh6 Qf7 75.Kg5 Kf3 76.Kh4 Qh5) 70…Qe7 (70...Qg6) ½–½. BeepBeepImAJeep (2615) – ChessMastahYT (2040), lichess.org, 2017.

  4.ba6 Na6

  5.d4 d5 6.Nc3 Bb4–/+ 7.e3 Ne4 8.Nge2 0-0 9.g3 Qf6 10.Bg2?? Qf2 0–1. islanderfan (1740) – chessdeviant (2110), net–chess.com, 2006.

  5.e3 Nb4 6.Ba3 Nc2–/+ 7.Qc2 Ba3 (worse 7...Ra3 8.Na3 Ba3 9.Nf3+=) 8.Na3 Ra3 9.Qc5 (9.Nf3 0-0–/+) 9...Ra8 10.Nf3 c6 11.Be2 Qe7 (11...d6 12.Qc2–/+) 12.Qg5 0-0 13.0-0 h6 14.Qe5 (14.Qg3 d6–/+) 14...d6 15.Qb2 b5 16.Nd4 Bd7 17.Bf3 d5 18.Rfc1 Rfc8 19.Be2 Qa3 20.Qc2 Qa4 (20...e5 21.Nb3–/+) 21.Nb3=+ Ne4 (21...b4 22.d4 Re8=+) 22.Qb2 (22.d3 Nd6=+) 22...c5 (22...Qa3 23.Qa3 Ra3 24.f3–/+) 23.f3=+ c4 24.fe4 cb3 25.ab3 Qe4 26.Ra8 Ra8 27.Rc7 Be8 28.Rb7 (28.Qc1 Qb4–/+) 28...Qb4 (28...Qh4 29.Qc1–/+) 29.Qc3 Qc3 30.dc3 Ra3?? (30...Rc8 31.Kf2–/+) 31.Bb5?? (better 31.Rb8+-) 31...Rb3–/+ 32.Ba6 Rb7 (32...Rc3?! 33.Rb8 f5 34.Bb5=+) 33.Bb7 Bb5 34.Kf2 Kf8 35.Kg3 (35.e4 de4 36.Be4 f5–/+) 35...Ke7 Black fights for the Initiative 36.Kf4 (36.e4 de4 37.Be4 f5–+) 36...Kd7 37.Ke5 Kc7 38.Ba8 Kb8 39.Kd6 (39.Bd5 ed5 40.Kd5–+) 39...Ka8 40.Ke7 Bf1 41.g3 Ka7 (41...f6 42.Kf7–+) 42.Kf7 (42.Kf7 Kb6 43.Ke6–+) 1–0. aravind555 (1750) – AlexRoot77 (1685), lichess.org, 2020.

  5.e3 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 Be7 8.0-0 0-0 9.Nc3 Nc5 10.d4 Na4 11.Na4 Ra4 12.a3 Qa8 13.c4 Ra5 14.Qb3 Qa7 15.Ne5 Ra8 16.Rfb1 Ba3 17.Bc3 1–0. VELEROFONTIS – “JanTimman”, playchess.de, 2002.

  5.e3 d5 6.Nf3 Bd6 7.d4 0-0 8.c4 b6 9.a3 (9.Nc3 Nb4=+) 9...Bb7 (9...Bd7 10.Ne5=+) 10.cd5 (10.Nbd2 Ne4=+) 10...ed5 (10...Nd5 11.e4 Nf6 12.e5+/–) 11.Bd3=+ Re8 12.0-0 Nb8 (12...Qe7 13.Nc3=+) 13.Nc3= c6 14.Re1 (14.a4 Ba6=+) 14...Ba6=+ 15.e4 Bd3 16.Qd3 Ne4 17.Ne4 de4 18.Re4 Re4 19.Qe4 Ra5 20.Re1 Rd5 (20...Qf8 21.Ne5 Qe7 22.Qb1 Be5 23.de5=) 21.Qe8 Bf8 22.a4 Qe8 23.Re8 Nd7 24.Bc3 (24.Rc8 Rd6=) 24...f6 (24...g5 25.Bb4=) 25.Rc8 c5 26.Kf1 Kf7 27.Rc7 Be7 28.Ke2 g6 29.Kd3 Ke6 30.Kc4 Rf5 31.dc5 (31.Rc6 Bd6+=) 31...Rc5= 32.Rc5 Nc5 33.Nd4 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Hughes,Roy, IECC, 1996.

  5.Nf3 Be7

  6.e3 0-0 7.Be2 b6 8.0-0 d5 9.Ne5 Nc5 10.Nc6= Qe8 11.Ne7 Qe7 12.Ba3 Qd8 13.d4+/– Ra3 14.Na3 Nce4 15.Nb5 c6 16.f3 cb5 17.fe4 Ne4 18.Bb5 Nc3 19.Qd3+- Ne4 20.a4 Qc7 21.c4 Bb7 22.Rfc1 dc4 23.Qc4 Qb8 24.Qc7 Qa8 25.Qb6 Nd2 26.Rc2 Nb3 27.Rb1 Be4 28.Bc6 Bc6 29.Qc6 Na5 30.Qa8 Ra8 31.Rc5 h6 32.Rbb5 (32.Rbb5 Nc6 33.Rc6 Ra4 34.Rc7 Ra1 35.Kf2+-) 1–0. pierre (2015) – kostovist (1635), internet, 2006.

  6.e3 b6 7.Be2 0-0 8.0-0 d5 9.Nd4 Bd7 10.Nc3 c5 11.Ndb5 Nc7 12.a4 Nb5 13.Nb5 Re8 14.Be5 Bb5 15.Bb5 Rf8 16.Rb1 Nd7 17.Bg3 Kh8 18.d3 f6 19.c4+/– Ne5 20.f4 Ng6 21.f5 ef5 22.Bc6 Rc8 23.Bd5 Qd7? 24.Rb6+- Rcd8 25.a5 Ne5 26.a6 Ng4 27.Qf3 g6 28.Rb7 Qe8 29.a7 Ra8 30.Ra1 Ne5 31.Be5 fe5 32.Re7! Qe7 33.Ba8 e4 34.Be4! fe4 35.Qf8! Qf8 36.a8Q Qa8 37.Ra8 (37.Ra8 Kg7 38.d4+-) 1–0. pierre – kostovist, internet, 2006.

  4.c4 ab5

  5.cb5 Ba3 6.Na3 d6 7.e3 0-0 8.Nf3 Nbd7 9.Nc2 Nc5 10.Be2 c6 11.bc6 bc6 12.0-0 Ba6 13.Ba6 Ra6 14.Nb4 Rb6 15.a3 Nd3 16.Bf6 1–0. Abdullaevich (1795) – MoGro3000MoGro (1720), lichess.org, 2019.

  5.cb5 Nd5 6.Nf3 d6 7.e4 Nf4 8.g3 Ng6 9.Be2 e5 10.Nc3 Be6 11.h4 Be7 12.h5 Nf8 13.d4 ed4 14.Nd4 Bc4 15.Bc4 Nbd7 16.Nd5 Nc5 17.Nf5 Bf6 18.Ng7 Kd7 19.Bf6 Qc8 20.Qg4 Nfe6 21.Ne6 Rg8 22.Ng7 Ne6 23.Bc3 Qf8 24.h6 Kd8 25.Qh4 Kc8 26.Nf6 b6 27.Ng8 Qg8 28.Qe7 Kb7 29.Bd5 Ka7 30.Ba8 Ka8 31.0-0-0 Kb7 32.e5 de5 33.Be5 Qc8 34.Rd7 Nc5 35.Rc7 Ka8 36.Rc8 1–0. cleans (1965) – mark19116 (1785), lichess.org, 2015.

  5.cb5 g6 6.e4 Bg7 7.d3 0-0 8.a4 b6 9.Nf3 d6 10.Be2 Bb7 11.0-0 Nbd7 12.Nbd2 e5 13.h3 Nc5 14.Nh2 Re8 15.Ng4 Ng4 16.Bg4 h5 17.Be2 Qg5 18.Nf3 Qe7 19.Nh2 Rf8 20.f4 ef4 21.Bg7 Kg7 22.Rf4 Qe5 23.Rf1 Ne6 24.Nf3 Qc5 25.Kh1 Nd4 26.Nd4 Qd4 27.Rc1 Ra4 28.Rc7 Bc8 29.Qc2 Be6 30.Bd1 Ra1 31.Be2 Rf1 32.Bf1 Qe3 33.Be2 h4 34.Bf3 Qd4 35.Rc6 Ra8 36.Qc3 Qc3 37.Rc3 Ra5 38.Rc6 Rb5 39.Rd6 Rb1 40.Kh2 b5 41.d4 Bc4 42.d5 b4 43.Rb6 b3 44.Bg4 Bd3 45.e5 Be4 46.d6 Bf5 47.Bf5 gf5 48.d7 Rd1 49.Rb3 Rd7 50.Rb4 Rd5 51.Rh4 Re5 52.Rf4 Kf6 53.h4 Re2 54.Kg3 Kg6 55.Kf3 Re1 56.g4 fg4 57.Kg4 f5 58.Kg3 Re3 59.Kf2 Re4 60.Re4 fe4 61.Ke3 Kh5 62.Ke4 Kh4 ½–½. Abdullaevich (1815) – khinela (1930), lichess.org, 2019.

  5.cb5 Ra5

  6.e3 b6 7.a4 d5 8.d4 Bd7 9.Nf3 Ne4 10.Bd3 c6 11.0-0 cb5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Be7 14.Nc3 f5 15.Ne4 fe4 0–1. A_VB – ShallWeDanc, lichess.org, 2018.

  6.e3 d6 7.a4 c6 8.Nc3 cb5 9.ab5 Ra1 10.Qa1 Be7 11.Nf3 0-0 12.Be2 d5 13.0-0 Qc7 14.d4 Bb4 15.Rc1 Bc3 16.Rc3 Qd7 17.h3 Ne4 18.Rc2 Qe7 19.Ba3 Nd6 20.Ne5 f6 21.Nd3 Rd8 22.Nc5 Bd7 23.Nb7 Nb7 24.Be7 Re8 25.Bb4 g5 26.Rc7 Bc8 27.Qc3 Rd8 28.Rc8 Rc8 29.Qc8 Kg7 30.Qb7 1–0. Abdullaevich (1615) – blessington, lichess.org, 2018.

  5.cb5 Bb4

  6.Qb3 Ba5 7.e3 0-0 8.Nf3 b6 (8...d6 9.Be2=+) 9.Be2= Bb7 10.0-0 d6 11.d4 Nbd7 (11...Bd5 12.Qc2=) 12.a4 (12.Nc3 c6=) 12...Qe7 13.Ba3 (13.Rc1 Rfc8=) 13...Rfc8=+ 14.Nbd2 Nd5 (14...Ne4 15.Ne4 Be4 16.Rfc1=) 15.Rfc1 f5 16.Nf1 (16.Nc4 Qf6=) 16...g5 (16...c5 17.bc6 Bc6 18.Bb5 Bb5 19.ab5=) 17.Bc4 g4 18.N3d2 N7f6 19.f3 (19.Bd3 Rf8+=) 19...gf3 20.Nf3 Ne4 21.Bd3 (21.Rc2 Qg7=) 21...Kh8 22.Be4 fe4 23.N3d2 Qh4 24.Qc2 Nc3 (24...Rf8 25.Nc4= (25.Ne4 Nb4 26.Bb4 Be4=+)) 25.Ng3 Will e4 fall? (25.Nc4 Nd5+=) 25...Rg8 26.Bb2 (26.Nc4 Nd5=) 26...Rg3 27.hg3?? (better 27.Nf1 Rg2 28.Qg2=) 27...Ne2 28.Kf2 Qg3 (28...Rf8 29.Ke2 Qh5 30.g4 Qg4 31.Ke1 Qg3 32.Ke2 Qf2 33.Kd1 Qg1 34.Nf1 Qf1) 29.Ke2-+ Qg2 30.Ke1 (30.Kd1 Rf8 31.Qc3-+) 30...Qg1 (30...Rf8 31.d5 e5 32.Be5 de5 33.Qc3 Qg1 34.Nf1 Rf1 35.Ke2 Qf2) 31.Ke2-+ Qg2 (31...Qg4 32.Kf1 Rf8 33.Nf3 Qf3 34.Kg1 Rg8 35.Kh2 Qh5) 32.Kd1?? (better 32.Ke1=) 32...Rf8-+ 33.Bc3 (33.Qc3 Qg4 34.Kc2 Bc3 35.Bc3-+) 33...Qg1 34.Ke2 (34.Nf1 Rf1 35.Kd2 Qf2) 34…Rf2 0-1. zembelek (2010) - elrond (2100), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  6.e3 0-0 7.a4 c6 8.Nf3 cb5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Qa5 (10...d5!?=) 11.Bf6+= gf6 12.Be2 (12.Nd4 f5+=) 12...Kh8 13.0-0 d6 14.d4 Rg8 15.Nbd2 Nd7 16.Qa1?? (better 16.Qc2 d5 17.Nb3+=) 16...Bd2–+ 17.Nd2 Qd2 18.Bf3 Qb4 19.Rb1 Qc4 20.b6 Qd3 21.Rd1 (21.Qb2 e5–+) 21...Qg6 (21...Qf5 22.Kh1–+) 22.Qc3 (22.Qb1 e5–+) 22...Qf5 (worse 22...Nb6 23.Qb4 Nd5 24.Qd6–+) 23.Kh1 White gets kings attack 23...Nb6 (23...Qb5 24.Qe1–+) 24.Qb4 Nd5 25.Qd6 Qc2 (25...Nc3 26.Rg1–+) 26.Rf1 f5?? (better 26...Qc4 27.Ra1 b5–+) 27.Bd5= ed5 28.Qd5?? (28.Qf6!? Rg7 29.Qd8 Rg8 30.Qf6 Rg7 31.Qd8 Rg8 32.Qf6=) 28...Be6 (better 28...Qe4 29.Qe4 fe4–+) 29.Qe5–/+ Rg7 30.d5 Bd7 31.Qf6 Qe4 Threatening mate... how? 32.Qd8 Be8 33.f3 (33.Rg1!?–/+) 33...Qe3–+ 34.d6 Qe2 Threatening mate... how? 35.Rg1 Qd2?? (better 35...Qe6–+) 36.Qe8+- Rg8 37.Qe5 Rg7 38.g3 (better 38.Qe7 f6 39.Qf8 Rg8 40.Qf6 Rg7 41.g3+-) 38...Qf2?? (better 38...Qd3!? 39.Ra1 h6+-) 39.Qf5 (better 39.Rc1 Qf3 40.Kg1 h6+-) 39...b5?? (better 39...Qd4 40.Qf4 Qd5+-) 40.d7 Rg8 (40...Qd4 41.Re1 Rg6 42.Re8 Kg7+-) 41.Qf6 Rg7 42.d8Q 1–0. sonocattivo (1695) – aravind555 (1650), lichess.org, 2018.

  5.cb5 b6

  6.a4 Bb7 7.Nc3 d5 8.e3 Be7 9.Nf3 Nbd7 10.Bd3 Nc5 11.Bb1 Nfe4 12.Ne4 (12.0-0 c6=) 12...Ne4 (12...de4 13.Ne5+= (13.Bg7? Rg8 14.Be5 ef3–+)) 13.Be4 (13.0-0!? 0-0 14.Qc2=) 13...de4+= 14.Ne5 (14.Bg7? Rg8 (14...ef3 15.Bh8 fg2 16.Rg1+/–) 15.Be5 ef3 16.gf3 Bf6 17.Bf6 Qf6–+) 14...0-0 15.0-0 f6 16.Nc4 Bd5 17.d3 ed3 (17...Ra7!?+=) 18.Qd3= Bb4 19.Rfd1 Qe7. Anderson,George – Gannon,Keith, Winnipeg Remembrance op, 2003.

  6.a4 Bb7 7.e3 d5 8.Nf3 Be7 9.d4 Nbd7 10.Nbd2 0-0 11.Bd3 Re8 12.0-0 h6 (12...c5 13.bc6 Bc6 14.Qb3=) 13.Qb3 Nh7 14.Rac1 f5 (14...Nhf6 15.Rc2+/-) 15.Rc2 Ndf6 16.Rfc1 Bd6 17.Ne5 Ne4 18.Ndf3 g5 (18...Nhg5 19.Ba3+=) 19.Ba3 g4 20.Bd6?? (better 20.Nd2+/-) 20...cd6-/+ 21.Nc6 (21.Be4 de4 22.Nd2 de5 23.de5-+) 21...Bc6 22.Rc6 (better 22.bc6!? gf3 23.gf3-/+) 22...gf3-+ 23.gf3?? (23.Qa3-+) 23...Qg5 24.Kf1 Nd2 (24...Nd2 25.Ke1 Nb3-+) 0-1. ClayPigeons (2145) - Metralha23 (2205), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  6.e3 Bb7 7.Nf3 d5 8.g3 (8.d4 c6=) 8...Nbd7 9.Bg2 Nc5 10.–0 Be7 11.d4 Nce4 12.Nbd2 Nd6 13.Ne5 0-0 (13...Nb5 14.a4 Nd6 15.Qc2+=) 14.Nc6 (14.a4!?+=) 14...Bc6+= 15.bc6 Ra7 16.a3 Qa8 17.Qb3 Rc8 18.h3 Qc6 19.Rfc1 Qa4 20.Qa4 Ra4 21.f3 Nb7 22.e4 c5 23.e5 Nd7 24.f4 c4 25.Bf3 Rca8 (25...f6 26.f5 Kf7 27.Nf1 fe5 28.fe6 Ke6 29.Ne3=) 26.Rc3 (better is 26.Nc4 Kf8 27.Nd2 Ba3 28.Ba3 Ra3 29.Ra3 Ra3 30.Rc7=) 26...b5–/+ 27.Bd1 (27.Rb1 Nd8 28.Bd1 R4a6–+) 27...R4a6 (27...b4 28.Rf3 ba3 29.Nb1 ab2 30.Ra4 Ra4 31.Ba4–+) 28.h4 (better is 28.Rb1–/+) 28...b4 29.Re3 c3 30.Bc3 bc3 31.Rc3 Ra3?? (31...Bb4 32.Rc7 Bd2 33.Kf2–+) 32.Rca3? (better is 32.Raa3 Ra3 33.Rc7 Rg3 34.Kf1–/+) 32...Ra3–+ (32...Ba3?! 33.Nb1=) 33.Ra3 Ba3 34.Ba4 Nb6 35.Bc6 (35.Bb5 Na5 36.Kf2 Bb2–+) 35...Na5 36.Bb5 Nbc4 37.Nc4 Nc4 38.Kf2 Nd2 (38...Bb2 39.Ke2 Bd4 40.h5–+) 39.Ke2 (39.Ba4 h5–+) 39...Ne4 40.Kd3 (40.Bd3 Ng3 41.Kf3 Nh5–+) 40...Ng3 41.Kc3 Bc1 42.f5 (42.Ba4 Bf4 43.Bd1 Nf5–+) 42...Nf5 43.h5 (43.Be2 Be3–+) 43...Ng3 44.Kc2 Be3 45.Kd3 Bc1 (better is 45...Nf5!? 46.Ke2–+) 46.Kc2 Bh6 47.Bd3 g6 48.hg6 hg6 49.Kc3 (49.Bb5 Be3–+) 49...Ne4 50.Kc2 g5 (50...Be3 51.Be2 Bd4 52.Bb5–+) 51.Kd1 (51.Be2 Nf2–+) 51...g4 52.Ke2 Bg5 53.Kf1 (53.Ba6 Ng3 54.Kf2 Nf5–+) 53...f5! 54.Kg2 (54.ef6 Bf6 55.Kg2 Bd4–+) 54...f4 55.Kf1 (55.Be2 f3 56.Bf3 gf3 57.Kf3 Bh4–+) 55...g3 (better is 55...f3 56.Be4 de4–+) 56.Kg2 Nd2 57.Be2 Bh4 (better is 57...Kf8–+) 58.Kh3 (58.Bg4 Kf7 59.Bh5 Kf8–+) 58...Ne4 (58...f3 59.Bf3 Nf3 60.Kg2 Ne1 61.Kh1 g2 62.Kg1 Kh8 63.Kh2 Bf2 64.Kh3 Kh7 65.Kg4 g1Q 66.Kh5 Qg6) 59.Kh4 (59.Kg2 Bd8 60.Bg4–+) 59...Nf2 (59...g2 60.Bf3 g1Q 61.Be4 de4 62.Kh5 f3 63.Kh4 f2 64.d5 Qh2 65.Kg5 f1Q 66.de6 Qff4 67.Kg6 Qh7) 60.Bf1 (60.Bf3 Nd3 61.Kg4 Ne1 62.Kf4 g2 63.Bg2 Ng2 64.Kf3 Nh4 65.Ke2 Kf7–+) 60...g2 (better is 60...Kf7–+) 61.Bg2+= (61.Bg2 Nd3 62.Bf1+=). MasterofDisaster – mic64, Live Game Caissa's Web, 2004.

  6.e3 Bb7 7.Nf3 d6 8.a4 Nbd7 9.Nc3 Be7 10.Bc4 0-0 11.Ne2 Bf3 12.gf3 Ne5 13.Qc2 (better is 13.Be5!? de5 14.0-0=+) 13...Nf3–/+ 14.Kf1 Qd7 15.h4 e5 16.h5 h6 (better is 16...d5!? 17.Ba2 Rfc8–+) 17.Ng3–/+ d5 18.Be2 e4 19.Bf3 ef3 20.Nf5 Kh8 21.Rh3 Rac8 22.Rf3 c6 23.Qd3 (23.Ne7!? Qe7 24.Bf6 gf6 25.Qf5 cb5 26.ab5+/– (< 26.Qd5 ba4 27.Qd4 Qe5=)) 23...Bd8 24.Ke2 Nh5? (better is 24...cb5 25.ab5 A) 25...Nh5 26.Rh1 Bf6 27.Bf6 Nf6 28.Nh6 gh6 29.Rh6 (29.Rf6?! Qg4 30.Rf3 Kg7+-) 29...Kg7 30.Rhf6+- (30.Rff6?! Qg4 31.f3 Qg2 32.Kd1 Qg1 33.Ke2 Qg2 34.Kd1 Qg1 35.Ke2 Qg2=); B) 25...Qe6+=) 25.Rh1+- Bf6 26.Ba3 (better is 26.Qb1!? Bb2 27.Qb2 d4 28.Rh5 cb5+-) 26...g6 27.Bf8 Rf8 28.Nh6 Kg7 29.Nf5 (29…Kg8 30.bc6 Qc6 31.Qb5+-) 1–0. Galaxy7 – rayban2, Caissa.com, 2004.

  6.e3 Bb7 7.Nf3 Be7 8.a4 c5 9.Be2 0-0 10.0-0 d5 11.d3 Nbd7 12.Nbd2 Re8 13.Qb3 Qc7 14.Rfc1 Ra7 15.Nf1 Rea8 16.Ng3 Ne8 17.Bd1 Bf6 18.Bf6 Nef6 19.Qb2 Ng4 (19...e5 20.Nf5=+) 20.h3 (20.d4 Ngf6=) 20...Nge5 (20...Ne3 21.Nh5 Nf5 22.g4-/+) 21.Ne1 h6 (21...Qd6 22.Bb3=+) 22.f4 Ng6 23.Nh5 f6 24.g4 (24.d4 Qd6=+) 24...Ndf8 (24...e5 25.f5 Ngf8 26.Bf3=+) 25.Bb3 (25.d4 c4=+) 25...Nh4 (25...Ra5 26.d4 c4 27.Nf3=+) 26.Ng3 White prepares f5 (26.Qf2 Nfg6+=) 26...Kh8 27.Kf2 (27.Qf2 Nhg6=+) 27...e5 28.f5 Nh7 29.Ne2 g5 (29...e4 30.Nf4 d4 31.Neg2 de3 32.Ke3 Ng2 33.Qg2-/+) 30.Ng3 Nf8 31.Nh5 Qe7 32.Qa2 Nd7 33.Bd5 Bd5 (33...Ra4 34.Qa4 Ra4 35.Bb7 Rb4 36.Ra8 Nf8+=) 34.Qd5+/- Ra4?? (34...Re8 35.Qe4+/-) 35.Ra4 (better 35.Qa8 Ra8 36.Ra8 Nf8 37.Rca1+-) 35...Ra4+= 36.Qc6 Ra2 37.Rc2 Rc2 (better 37...Ra7+=) 38.Nc2+- Qf7?? (better 38...c4 39.dc4 Qd8+-) 39.Qe6 Kg8 40.Na3 (better 40.Qd7! e4 41.Qd8 Kh7 42.Nf6 Kg7 43.Ne4 Nf5 44.gf5 Qf5 45.Kg2+-) 40...Nf8?? (40...Kf8 41.Nc4 Qe7 42.Nd6+-) 41.Qf7 (better 41.Nf6 Kg7 42.Qf7 Kf7 43.Nd5+-) 41...Kf7 42.Nc4 Nd7 43.Nd6 (better 43.Ng3!?+-) 43...Ke7+/- 44.Nc8 Ke8 (44...Kd8!? 45.Na7 Ke7+/-) 45.Ng7+- Kd8 46.Na7 (46.Nd6 Ke7 47.Nc4 h5+-) 46...Kc7 (46...Nb8!?+/-) 47.Ne6+- Kd6?? (better 47...Kb7 48.Nc6 Kc8+-) 48.Nc8 Kd5 49.e4 1-0. zembelek (2020) - binibin (2020), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  6.e3 d5 7.a4 Ne4 (7...Bd6 8.Nf3=+) 8.Nf3 Bb4 (8...f6!?=) 9.Bg7+= Rg8 10.Bd4 Nd2?? (better 10...c5 11.bc6 Nc6+=) 11.Nfd2 c5 12.bc6 Nc6 13.Bb2 Ba6 14.Be2 (14.Qc2!? Qd7+-) 14...Rg2 15.Qc2 Rc8?? (15...Na5 16.Qh7 Nc4 17.Qh8 Kd7 18.Qd8 Kd8 19.Bc4 dc4 20.h4+-) 16.Qh7 (better 16.Ba6 Rc7 17.Qh7+-) 16...Be2 17.Nc3?? (better 17.Qh8 Bf8 18.Ke2+-) 17…Qf6–+ (17...Qf6 18.Nd1 Qf3 19.Qh8 Kd7–+) 0–1. TheWelshKnight – MARYMARY, ChessWorld.net, 2018.

  6.e3 g6 7.Nf3 Bg7 8.Be2 d5 9.0-0 0-0 10.Nc3 Ne4 11.Nd4 Bd4 12.ed4 Nc3 13.Bc3 Qf6 14.f4 c6 15.a4 cb5 16.ab5 Ra1 17.Ba1 Nd7 18.Bg4 h5 19.Be2 Bb7 20.Qa4 Qe7 21.Qc2 Nf6 22.Bf3 Rc8 23.Qd3 Qb4 24.Rb1 Qd6 25.Qe3 Ne4 26.Be4 de4 27.d3 ed3 28.Qd3 Qd5 29.Qd2 Rc4 30.Re1 Qb5 31.Re5 Qb1 32.Qe1 Qd3 33.g3 Qf3 34.Re3 Qh1 35.Kf2 Rc2 36.Re2 Qg2 37.Ke3 0–1. axtur777 – shahram1978, lichess.org, 2019.

  6.Bf6 Qf6 7.Nc3 d5 8.Nf3 Bc5 9.e3 0-0 10.Bd3 Bd7 11.Bb1 Bb4 12.0-0 Bc3 13.dc3 Qc3 14.Bc2 Bb5 15.Re1 Qc6 16.Ne5 Qe8 17.Bb3 Nc6 18.Nc6 Qc6 19.Rc1 Qd7 20.Bc2 Ra2 21.Bb1 Ra5 22.Qc2 c5 23.Qh7 Black king mated 1–0. themuttsknutts – Conveyor (1730), ChessWorld.net, 2014.

  5.cb5 c5

  6.e3 Qb6 7.Nf3 d5 8.a4 Bd6 9.Be2 Be7 10.Ne5 0-0 11.0-0 Nfd7 12.Nd7 Nd7 13.f4 c4 14.Bf3 Bf6 15.Bf6 Nf6 16.Kh1 d4 17.Qc2 de3 18.Qc4 ed2 19.Nd2 Rd8 20.Qe2 Qd4 21.Ne4 Ne4 22.Qe4 Qd7 23.Rfd1 Qc7 24.Rd8 Qd8 25.Rd1 Bd7 26.Qb7 Ra4 27.Qd7 Qd7 28.Rd7 Ra1 29.Rd1 Rd1 30.Bd1 Kf8 31.Bf3 Ke8 32.Bc6 Kd8 33.g3 f6 34.Kg2 h6 35.Kf3 Kc7 36.g4 Kb6 37.h4 Kc5 38.Ke4 Kb6 39.g5 f5 40.Ke5 hg5 41.hg5 g6 42.Ke6 Kc5 43.Kf6 1–0. axtur777 – Ykefsne, lichess.org, 2019.

  6.e3 d5 7.a4 Nbd7 8.d3 Bd6 9.Nf3 0-0 10.Nbd2 e5 11.Qc2 b6 12.Be2 Bb7 13.0-0 e4 14.de4 Ne4 15.Ne4 de4 16.Nd2 Qe7 (16...Qc7 17.h3=) 17.Bg4 (17.Nc4 Bc7+=) 17...Ne5 18.Bf5 The pressure on e4 grows (18.Be2!? Qe6 19.Ne4=) 18...Nd3=+ 19.f4 ef3?? (19...g6 20.Bg4=+) 20.Bd3?? (better 20.Qd3 fg2 21.Rfd1+/-) 20...fg2-/+ 21.Bh7 (21.Rf3!? Qh4 22.h3 Bf3 23.Nf3 Qh3 24.Qg2 Qg2 25.Kg2=+) 21...Kh8-+ 22.Rf2?? (better 22.Rf3 Qh4 23.Rf4 Bf4 24.ef4 Qh7 25.Qh7 Kh7 26.Nc4-+) 22...Bh2! 23.Kh2 (23.Kh2 Qh4 Mate attack) 23...Qh4 24.Kg1 Qh1 0-1. zembelek (2035) - sharpy (2200), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  6.e3 d5 7.Nf3 Bd6 8.a4 Nbd7 9.Be2 e5 10.d3 0-0 11.0-0 Qc7 12.g3 Re8 13.Nc3 Nf8 14.Qc2 d4 15.Nd1 Ng6 16.e4 Qd7 17.Re1 Ng4 18.Bf1 f5 19.h3 Nh6 20.Nh2 (20.ef5 Nf5 21.Bg2 Rf8=) 20...Qf7 21.f3 (21.ef5!? Nf5 22.Bg2+=) 21...Be6–+ 22.Qd2 fe4 23.fe4 Qd7 24.Nf2 Rf8 (24...Bb3 25.a5 Qb5 26.Reb1–/+) 25.Bc1 Bc7 26.Re2 Ba5 27.Qd1 Nf7 28.Nf3 h6 29.Bg2 Nd6 30.Bd2 c4 31.Ba5 Ra5 32.dc4 Nc4 33.Qd3 Raa8 (33...Rfa8 34.Rea2–+) 34.Rc2–/+ Ne3 35.Rc5 Rf7 36.a5 (36.Qe2 Ng2 37.Kg2 Raf8 38.Ne5 Ne5 39.Re5 Rf2 40.Qf2 Bh3 41.Kg1 Rf2 42.Kf2 Qc7 43.Re8 Kf7–+) 36...b6! 37.Re5 (37.ab6 Qd6 Double attack (37...Ra1 Pinning; 37...Ra1 Deflection; 37...Qd6 Decoy)) 37...Ne5 (37...Rf3 38.Re6 Rg3 39.Rg6 Rg6 40.Ng4 Ng4 41.hg4 Qg4 42.Qc2 Ra5 43.Re1–+) 38.Ne5 Qd6 39.Nfg4 Bg4 (39...Ng2?! 40.Nf7 Kf7 41.Kg2 Bg4 42.hg4 Ra5 43.Qb3 Kg6 44.Ra5 ba5 45.Qf3=) 40.Ng4 Qg3 41.Ne3 de3 (41...Qe3?! 42.Qe3 de3 43.a6+=) 42.Qd5? (better is 42.a6–+) 42...Ra5 43.Ra5 (43.Rf1 Raa7 44.Qc4–+) 43...ba5 44.Qa2 Qe1 45.Kh2 Qd2 46.Qe6 e2 47.Qe8 Rf8 48.Qe6 Kh8 0–1. Stolzenwald,Karl Heinz – Hesse,Maximilian (2040), Bad Woerishofen op1, 2006.

  6.e3 Bd6 7.Nf3 Bc7 8.Be2 d5 9.0-0 Qd6 10.a4 b6 11.Ne5 Nbd7 12.Nd7 Qh2 0–1. axtur777 – HamzaAli444, lichess.org, 2020.

  6.e3 b6

  7.d4 d5=.

  7.Nf3 Bb7 8.Nc3= d5 (8...Be7 9.d4=) 9.d4 (9.Be2 d4 10.ed4 cd4–/+) 9...Nbd7 (9...Bd6 10.dc5 bc5 11.Bd3=+) 10.Be2 Bd6 11.a4 0-0 12.0-0 Qe7 13.Qc2 (13.dc5 Nc5 (< 13...bc5 14.a5+=) 14.Rc1 e5=+) 13...Rfc8=+ 14.Rfc1 Ne4 (14...Ra5 15.dc5 Nc5 16.Nd4=+) 15.Qd1 (15.dc5 Ndc5 16.Ne4 Ne4=+) 15...Ndf6 (15...c4 16.Ne4 de4 17.Ne5 Be5 18.de5=) 16.h3 (16.dc5!? Nc5 17.Nd4=+) 16...c4=+ 17.Rc2 (17.Qc2 Ra5=+) 17...g5 (17...Nc3!? 18.Bc3 Ne4–/+) 18.Nd2 Nd2 (18...Nc3 19.Bc3 Kg7 20.Qc1=) 19.Qd2 h5 (19...Ra5 20.Rac1=) 20.Qd1 Kg7 (20...h4!?=) 21.Bh5+= Nh5 22.Qh5 Rh8 23.Qf3 f5 24.g4 (better is 24.Kf1!?+=) 24...fg4=+ 25.Qg4 (25.hg4 Raf8 26.Qd1 Rh3=+) 25...Rh4 26.Qf3 (26.Qg2 Rah8=+) 26...Rf8= 27.Qg2 (27.Qh1 g4 28.Qg2 Qg5–/+) 27...Rfh8=+ 28.f4 Rh3 29.Re2 Kf8 30.Rf2 g4 31.e4 Qh4 32.Qh3 Qh3 33.Rg2 g3 (34.Rg3 Qg3 35.Kf1 Rh1 36.Ke2 Rh2 37.Kd1 Qg1) 0–1. Zylla,Johannes – Herrmann, BSF–VM C–Turnier, 1994.

  7.Nf3 d5 8.Be5=+.

  7.d4 Bb7

  8.Nf3 Be7

  9.dc5 bc5

  10.a4 0-0

  11.Nbd2 Qc7 A) 12.Bd3 A1) 12...Qa5 13.Qc2 d5 14.Bc3 Qd8 15.a5 c4 16.Be2+/–; A2) 12...d5 13.Bc3 (13.Qc2 c4 14.Ng5 h6 15.Nh7 Nh7 16.Bh7=; 13.Bc2 Rc8 14.0-0 Nbd7 15.Rb1 Bd6 16.Re1+=) 13...Rc8 14.0-0 Qd8 15.Qb1 c4 16.Bc2+=; A3) 12...Rc8 13.Qc2 d5 14.Be2 Nbd7 15.0-0 Bd6 16.Rfb1=; B) 12.Qc2 d5 13.Qc3 (13.Bd3 c4 14.Ng5 h6 15.Nh7 Nh7 16.Bh7=) 13...Ne8 14.Be2 Bf6 15.Qc2 Bb2 16.Qb2=.

  11.Nbd2 d5 12.Bc3 A) 12...Nfd7 13.a5 (13.Qc1 Qc7 14.Qb2 Bf6 15.Bf6 Nf6 16.Qc3+=; 13.Bd3 Bf6 14.Bf6 Nf6 15.Bc2 Qb6 16.0-0=) 13...Bf6 14.Qc1 Bc8 15.Bf6 Nf6 16.Qc3+=; B) 12...d4 13.ed4 Nd5+= 14.Bb2 Qa5 15.dc5 Bc5 16.Bd3+=.

  11.Nbd2 d5 12.Be2 c4 (12...Qa5 13.Qc2= (13.0-0 c4 14.Qc2 Rc8 15.Bc3 Bb4 16.Bb4=) 13...c4 14.Bc3 Bb4 15.Bb4 Qb4 16.0-0=) 13.0-0 (13.Bc3 Qd7+= 14.Ne5 Qe8 15.Rb1 Qd8 16.0-0+=) 13...Bb4 (13...Qa5 14.Qc2 Rc8 15.Bc3 Bb4 16.Bb4=) 14.Qc2 Nbd7 15.Rfb1 (15.Rfc1 Qa5= 16.Bd4+=) 15...Ba5 (15...Qa5 16.Bd4+= (16.Ra2=)) 16.Ba3 (16.Ra2 Qc7=; 16.Bc3=) 16...Re8 17.Bb4 Bb4 18.Rb4 Qa5 19.Rbb1 Rec8 20.Ra3 h6 21.Rba1 Nc5 22.Nd4 Nfe4 (22...Nfd7 23.e4+=) 23.Ne4 Ne4 24.Bg4 Nc5 25.Bf3 Rc7 26.g3 (26.Rb1 Qb6+= (26...Na4? 27.Rba1 Qb6 28.Ra4 Ra4 29.Qa4+-)) 26...Nd3 (26...e5 27.Nf5+=) 27.Be2 Nc5 28.Bg4 (28.Bf3 e5 29.Nf5 Qb4+=) 28...Bc8 (28...e5 29.Nf3 Nb3 30.Rb1–/+) 29.Bf3 Bd7 30.R1a2 (30.e4 e5 31.ed5 ed4=) 30...Rca7 31.Qc1 Nd3 32.Qf1 (32.Qd1 e5 33.Bd5 ed4 34.Bc4 Ne5+=) 32...Qb6 (32...Nb4 33.Rb2–/+) 33.Qd1 Qc5 34.Bg4 Nb4 35.Ra1 Ra5 36.Qc1 (36.Qd2 Qd6+=) 36...Rc8 (36...Qd6!?+=) 37.Qc3 Qb6 1–0. Machete99 (2245) – jimmy_schlumpf (2200), ICC, 2002.

  11.Nbd2 d6 A) 12.Qc2= Nbd7 13.Be2 (13.Bd3 d5 14.Bc3 Bd6 15.a5 e5 16.a6=) 13...Nd5 14.0-0 Nb4 15.Qc1 e5 16.Rd1+=; B) 12.Bd3 B1) 12...d5 13.Bb1 (13.Bc2 Qa5 14.0-0 c4 15.Nb1 Rc8 16.Bc3=; 13.Qc2 c4 14.Be2 Bb4 15.0-0 Nbd7 16.Bc3=; 13.0-0 c4 14.Bb1 Qa5 15.Qc2 Nbd7 16.Ne5=) 13...Nbd7 14.Bc3 Kh8 15.0-0 Qb8 16.a5+=; B2) 12...Nbd7 13.Bc2 (13.0-0 d5 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Qb6 16.Qf3=; 13.Qc2 d5 14.Bc3 Bd6 15.a5 e5 16.a6=; 13.e4 d5 14.ed5 ed5 15.0-0 Bd6 16.Re1=) 13...e5 14.0-0 Qc7 15.Nh4 d5 16.Nf5+=; C) 12.Be2 Bf3 13.Nf3 (13.Bf3 d5 14.e4 Nbd7 15.0-0 d4 16.Nc4=) 13...d5 14.0-0 Ne4 15.Qc2 Nd7 16.Nd2+=.

  11.Nbd2 Re8 A) 12.Be2 A1) 12...d6 13.0-0 (13.Qc2 d5 14.Bc3 Bd6 15.a5 d4 16.ed4+=) 13...Bf3 14.Bf3 d5 15.Bc3 Nbd7 16.a5+=; A2) 12...Bf3 13.Nf3 (13.Bf3 d5 14.Bc3 Nbd7 15.a5 Qb8 16.Rb1+=) 13...d5 14.0-0 Qb6 15.Bc3 c4 16.Qb1+=; A3) 12...Qa5 13.Qc2 Nd5 14.0-0 Nb4 15.Qc4 Bf3 16.Nf3+=; A4) 12...d5 13.Bc3 Nbd7 14.0-0 Qb8 15.a5 e5 16.a6+=; B) 12.Qc2 d5 (12...Bf3 13.Nf3 d5 14.Be2 c4 15.0-0 Qa5 16.Bc3+=) 13.Bc3 (13.Qc3 Bd6 14.a5 e5 15.a6 Bc8 16.Qa5=) 13...Bd6 14.a5 e5 15.a6 Bc8 16.e4+=; C) 12.Bd3 d5 13.0-0 (13.Qc2 c4 14.Be2 Nbd7 15.Bc3 Bc5 16.a5=; 13.Bc2 Qa5 14.0-0 c4 15.Nb1 Nbd7 16.Bc3=; 13.Bb1 Nbd7 14.0-0 Qb6 15.Bc3 Reb8 16.Qe2+=) 13...Qb6 14.Bc3 c4 15.Bc2 Nbd7 16.Qb1+=.

  11.Nbd2 h6 A) 12.Qc2 Nd5 13.Qc1 (13.Be2 Nb4 14.Qd1 d5 15.0-0 c4 16.Bc3=; 13.e4 Nb4 14.Qc3 f6 15.Be2 d5 16.ed5=) 13...Nb4 14.Be2 d5 15.0-0 Nd7 16.Rd1+=; B) 12.Be2 B1) 12...Bf3 13.Nf3 (13.Bf3 d5 14.Bc3 Nbd7 15.a5 Qb8 16.Rb1+=) 13...d5 14.0-0 Ne4 15.Qc2 Bd6 16.Nd2+=; B2) 12...d5 13.Bc3 d4 14.ed4 Nd5 15.Bb2 cd4 16.Bd4+=; B3) 12...Qa5 13.Qc2 (13.0-0 d5 14.Nb3 Qc7 15.a5 c4 16.Be5+=) 13...Nd5 14.0-0 Nb4 15.Qc4 Bf3 16.Nf3+/–; B4) 12...d6 13.0-0 (13.Qc2 Nd5 14.0-0 Nb4 15.Qc1 d5 16.Nb3+=) 13...Nbd7 14.Qc2 Nd5 15.Rfb1 Nb4 16.Qc3+=.

  11.Nbd2 Kh8 A) 12.Be2 A1) 12...Bf3 13.Nf3 (13.Bf3 d5 14.e4 Nbd7 15.0-0 d4 16.Nc4+=) 13...d5 14.0-0 c4 15.Qc2 Nbd7 16.Rfb1+=; A2) 12...d5 13.Bc3 (13.0-0 Bd6 14.Bc3 Bc7 15.Qc2 Bb6 16.a5+=) 13...d4 14.ed4 Nd5 15.Bb2 cd4 16.Bd4+=; A3) 12...Kg8 13.0-0 (13.Qc2 Bf3 14.Nf3 d5 15.0-0 c4 16.Bc3+=) 13...Bf3 14.Bf3 d5 15.e4 Ra7 16.Qb3+/–; A4) 12...Qa5 13.Qc2 (13.Qc1 Qc7 14.0-0 d5 15.Qc3 Rc8 16.Rfb1+=; 13.0-0 d5 14.Nb3 Qc7 15.a5 c4 16.b6+=) 13...Nd5 14.0-0 Nb4 15.Qc3 f6 16.Nb3+/–; A5) 12...d6 13.0-0 (13.Qc2 Nd5 14.0-0 Nb4 15.Qc1 d5 16.Nb3+=) 13...Nbd7 14.Qc2 Nd5 15.Rfb1 Nb4 16.Qc1+=; B) 12.Qc2 Nd5 13.Qc1 (13.Be2 Nb4 14.Qc1 d5 15.0-0 Nd7 16.Rd1+=; 13.e4 Nb4 14.Qc3 f6 15.Be2 d5 16.ed5=) 13...d6 14.Be2 Nd7 15.0-0 Bf6 16.Bf6+=.

  5.cb5 Bc5

  6.d4 Bb6 7.a4 (7.e3 d5=) 7...Ba5 8.Bc3 Bc3 (8...c6 9.e3=) 9.Nc3= d5 10.Qb3 b6 11.Qb4 Nbd7 (11...Qd6 12.Qd6 cd6 13.e3=) 12.Nf3 Bb7 13.e3 c5 14.bc6 Bc6 15.Nb5 Ne4 (15...Bb5 16.Bb5 Qe7 17.Qb2+=) 16.Bd3 Ndf6? (better 16...Bb5 17.Bb5 Nef6+=) 17.Ne5+- Bb7 18.f3 Ng5?? (18...Qe7 19.Qe7 Ke7+-) 19.Nd6 (19.Nd6 Kf8 20.Nc8 Kg8 21.Ne7 Qe7 22.Qe7+-) 1–0. aravind555 – sfq22820, lichess.org, 2018.

  6.e3 d5 7.a4 c6 8.Nc3 Bd7 9.Nf3 Qc7 10.Be2 0-0 11.0-0 cb5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Be7 14.g3 Be8 15.Rc1 Qd6 16.Qa7 b6 17.Na4 Nfd7 18.Bd4 Nc5 19.Nb6 Nb3 20.Nc8 Qb4 21.Ne7 Kh8 22.Bc3 Qd6 23.Rb1 Nc5 24.Bb4 Nbd7 25.Nc6 e5 26.d4 ed4 27.ed4 Qe6 28.Kf1 Ne4 29.Bf8 Nf8 30.Nce5 Nc3 31.Rb2 Ne2 32.Re2 Nd7 33.Nd7 Qd7 34.Qd7 Bd7 35.Rb2 Bb5 36.Rb5 h6 1–0. Abdullaevich (1845) – coscilenpica (1700), lichess.org, 2020.

  6.e3 d5 7.Nf3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 c6 10.d4 Bd6 11.a4 Re8 12.Nbd2 e5 (12...c5 13.dc5 Nc5 14.Be5=) 13.de5 Ne5 14.Qb3 (14.Be5 Be5 15.Ne5 Re5=) 14...Neg4 (14...Ne4 15.Rfc1=) 15.h3+= Nh6 16.Rfd1 (16.Bd3 Ne4+=) 16...Nf5 (16...Be6 17.bc6 bc6 18.Qc2+=) 17.Nf1 (17.bc6 bc6 18.Qc2 Rb8+/-) 17...Be6 (17...Ne4 18.Qc2 Bd7 19.bc6 Bc6 20.Nd4 Nd4 21.Bd4= (worse 21.Rd4 Be5-/+)) 18.Nd4 (better 18.bc6!? bc6 19.Qc2=) 18...Nd4=+ 19.Bd4 c5 20.Bf6 (20.Bb2 Ne4 21.Nd2 d4=+) 20...Qf6-/+ (20...gf6?! 21.Qc2= (21.Rd5?? Bd5 22.Qd1 f5-+)) 21.Bf3 d4 (21...c4 22.Qc2-/+) 22.Bd5 de3 (22...Be5 23.Rac1 Bd5 24.Qd5=+) 23.Ne3 Rad8 (23...Qe5 24.g3=) 24.Be6= Re6 (worse 24...Qe6 25.Qe6 fe6 26.a5+/-) 25.a5 Bc7 (25...Re4 26.Nc4=) 26.b6?? (26.Nd5 Qe5 27.f4 Qd6+-) 26...Bb8 (26...Bd6 27.Qc4=) 27.Rd8 (27.Nd5!? Qe5 28.f4+-) 27...Qd8+= 28.Rd1 Rd6 29.Kf1 (better 29.Nd5+=) 29...c4? (better 29...Rd1 30.Qd1 Qd1 31.Nd1 Kf8=) 30.Rd6+- Qd6 (30...cb3?? 31.Rd8) 31.Qc4 Qd7 32.Nd5 (32.a6 ba6 33.Qa6 Kf8+-) 32...h6 33.f4 Bd6 34.g4 Qe6 (better 34...Kf8+-) 35.Kf2 (35.f5 Qe8+-) 35...g5? (better 35...Bf4 36.Qf4 Qd5+=) 36.f5+- Qe5 37.Kf3?? (better 37.Qc8 Bf8 38.Qb7 Qh2 39.Ke1 Qg3 40.Ke2 Qg2 41.Kd3 Qf3 42.Kd4 Qd1 43.Kc3 Qc1 44.Kd3 Qd1 45.Kc4 Qf1 46.Kb3 Qd1 47.Kb2 Qd2 48.Kb1 Qd3 49.Ka2 Qa3 50.Kb1 Qd3 51.Ka1 Qa3 52.Kb1 Qd3=) 37...Qg3+/- 38.Ke2 Qg2 39.Kd1 Qh3 (39...Qh1 40.Kc2 Qg2 41.Kb3 Qh3 42.Qc3 Qc3 43.Kc3+-) 40.Qc8 (40.Nf6 Kf8 41.Qc8 Kg7 42.Ne8 Kh7 43.Nd6 Qg4 44.Kc2 Qe2 45.Kb3 Qd3 46.Ka4 Qd6 47.Qb7 Qd1 48.Kb5 Qd3 49.Kc6 Qc3 50.Kd7 A) 50...Qa5 51.Ke8 Qb5 52.Qd7 (52.Kf7?! Qf5 53.Ke8 Kg8+=) 52...Qb6 53.Qf7 Kh8 54.Qf8 Kh7 55.Qe7 Kg8 56.Qe6 Qe6 57.fe6+-; B) 50...Qd4 51.Ke8 Qh8 52.Ke7 Qe5 53.Kd8 Qh8 54.Kc7 Qe5 55.Kc8 Qe8 (worse 55...Qf5 56.Qd7 Qc5 57.Qc7 Qf5 58.Kd8 Qd5 59.Ke8+-) 56.Kc7 Qe5 57.Kc6 Qc3 58.Kd6 Qb4 59.Kc7 Qa5=) 40...Kg7 (40...Bf8 41.Nf6 Kg7 A) 42.Qb7? Qd3 (42...Kf6?! 43.Qc6 Kg7 44.f6 Kg6 45.Qe4 Kf6 46.Qd4 Kg6 47.Qe4 Kg7 48.Kc2-/+) 43.Ke1 Bb4 44.Kf2 Bc5 45.Ke1 Qe3 46.Kd1 Qd4 (46...Kf6?! 47.Qd5-/+) 47.Kc2 Qa4 (47...Kf6?! 48.Qc6 Ke5 49.Qb5-/+; 47...Qf6?! 48.Qe4=+) 48.Kd3 Qb3 49.Kd2 Qb4 50.Kc2 Qc4 51.Kb2 Kf6-+; B) 42.Nh5 Kg8 43.Qc4 Qf3 44.Kc2 Qf2 45.Kb3 Qf3 46.Kb2 Qa3 47.Kc2 Qa5 48.Nf6 Kg7 49.Ne8 Kg8 50.Nf6 Kg7 51.Ne8 Kg8 52.Nf6=) 41.Qc3 (better 41.f6!? Kh7 42.Qf5 Kh8 43.Kd2+/-) 41...Qc3+= 42.Nc3 Bb4 (42...Kf6 43.Ke2 Ke7 44.Kd3+/-) 43.a6! ba6 44.b7 Bd6 45.Ne4 Bb8 46.Nc5 Kf6?? (better 46...a5 47.Nd7 Bd6+/-) 47.Na6 (better 47.Nd7 Ke7 48.Nb8+-) 47...Bf4 48.b8Q Bb8 49.Nb8 h5? (49...Ke5 50.Nd7 Kf4+-) 50.gh5 (better 50.Nd7 Kg7 51.gh5+-) 50...Kf5= 51.Nd7 g4 52.Ke2 Kg5 53.Nf6?? (better 53.Ne5=) 53...Kf6-+ 54.Ke3 Kg5 55.Kf2 (55.h6 Kh6 56.Kf4 Kh5-+) 55...f5 56.Kg3 Kh5 57.Kf4 ½-½. zembelek (2050) - malachi76 (2045), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  6.e3 d5 7.Nf3 c6 8.Be2 cb5 9.Bb5 Bd7 10.Qb3 0-0 11.0-0 Bb5 12.Qb5 Qb6 (12...b6 A) 13.d3 Nbd7 (13...Ra5 14.Qb3 Nbd7 15.Bc3 Ra8 16.Rc1 Qe7=; 13...Qe7 14.d4 Bd6 15.Qb6 Nbd7 16.Qb5 Rfb8=; 13...Qd7 14.Qb3 Qe7 15.Bf6 Qf6 16.d4 Be7+=; 13...Na6 14.Bc3 Bd6 15.Nbd2 Nd7 16.Rfc1 Nc7=) 14.Bc3 Qe7 15.a4 Rfc8 16.Ra2 Ra7=; B) 13.Bc3 Ne4 (13...Nbd7 14.Rc1 Qe7 15.Bf6 Qf6 16.d4 Rfd8=; 13...Bd6 14.d3 Nbd7 15.Rc1 e5 16.Nbd2 Qe7=) 14.Rc1 Qd7 15.Qb2 Nc3 16.Qc3 Nc6+=; C) 13.Be5 Nbd7 (13...Nfd7 14.Bf4 Ra5 15.Qb3 Nc6 16.d4 Be7=; 13...Ra5 14.Qb2 Nbd7 15.d4 Be7 16.Rc1 Ne4=; 13...Ne4 14.d3 Nd6 15.Qb2 f6 16.Bd6 Bd6=) 14.d4 Ne5 15.Ne5 Bd6 16.Nd2 Qc7+=; D) 13.a4 Bd6 (13...Nbd7 14.Bf6 Qf6 15.d4 Rfd8 16.Ra2 Bd6=; 13...Qe7 14.Rc1 Ra5 15.Qb3 Nbd7 16.Nc3 Bd6=; 13...Ra5 14.Qb3 Qe7 15.d4 Bb4 16.Ba3 Na6=) 14.Rc1 Nbd7 15.d3 e5 16.Ba3 Ra5=; E) 13.Nc3 Ra5 (13...Re8 14.Rac1 e5 15.d4 ed4 16.ed4 Ra5=; 13...Nbd7 14.Rfc1 Ra5 15.Qb3 Bd6 16.d4 Qe7=; 13...Qe7 14.d4 Bd6 15.Qb6 Nbd7 16.Qb5 Rfc8+=; 13...Qc7 14.Rfc1 Nc6 15.d4 Ra5 16.Qb3 Be7+/–) 14.Qb3 Nbd7 15.Nb5 Be7 16.Bf6 Nf6=; F) 13.Rc1= Nbd7 14.Bc3 Qe7 15.Bf6 Qf6 16.d4 Rfd8=) 13.Qb6 Bb6 14.Bf6 gf6 15.Rc1 (15.Nc3 Nc6 16.Rfb1 Ra6=) 15...Na6 (15...Nd7 16.d4 (16.Nc3= Ne5=) 16...Rfc8=; 15...Nc6 16.d4 Nb4=) 16.Nc3+= Rfc8 (16...Ba5+=) 17.Rab1 Rc6 (17...Ba5 18.Ne2 Rc1 19.Nc1=) 18.d4 Rac8 19.Ne2 Rc1 20.Rc1 Rc1 21.Nc1 Kf8 22.a4 Ke7 23.h4 Bc7 24.g4 h6 25.Nd2 Bd6 26.f4 (26.f3 Nb4+=) 26...e5 (26...Nb4 27.Nf3=) 27.fe5 (27.Nd3 Nb4 28.fe5 fe5 29.Ne5 Be5 30.de5 Ke6+=) 27...fe5= 28.de5 Be5 29.Nd3 Bf6 30.Nf3 Kd6 (30...Nc7 31.g5 hg5 32.hg5= (worse is 32.Ng5 Bg5 33.hg5 Ne6–/+)) 31.Nd4+= Bd4 32.ed4 Nc7 33.Kf2 Na8 (33...b5 34.a5+=) 34.h5+/– Ke6? (better is 34...Ke7+/–) 35.Nf4+- Kf6 36.Nd5 Kg5 37.Ne3 Nb6 (37...Nc7 38.d5+-) 38.a5 Nd7 39.Kf3 Nf6 40.d5 Nd7 41.Ke4 Nf6 42.Ke5 Nd7?? (42...Ne8+-) 43.Kd6 Nf8 44.Ke7 Nh7 45.d6 Nf6 46.Nc4 Ng8 47.Kf7 Nf6 48.Ne5 1–0. Machete99 (2245) – Tiree1 (1920), ICC, 2002.

  6.e3 d5 7.Nf3 h6 8.Nc3 0-0 9.Na4 Bd6 10.Nd4 c6 11.Nc3 cb5 12.Ncb5 Be5 13.Qc1 Bd4 14.Bd4 Nc6 15.Bc5 Re8 16.Nd6 Ne4 17.Ba3 Nd6 18.Bb5 Nb5 19.Bc5 Ne5 20.a4 Nd3 21.Kf1 Nc1 22.Rc1 b6 23.Bb6 Qb6 24.ab5 Qb5 25.Kg1 Qe2 26.g3 Qd2 27.Rf1 Bb7 28.Kg2 d4 29.Kh3 Bh1 30.Rh1 de3 31.fe3 Qe3 32.Rf1 Ra5 0–1. axtur777 – shahram1978, lichess.org, 2019.

  6.e3 d6 7.Nf3 e5 8.a4 0-0 9.Qc2 c6 10.Ne5 cb5 11.Bb5 de5 12.Qc5 Nc6 13.Bc6 bc6 14.Be5 Ba6 15.Nc3 Qd3 16.Bf6 gf6 17.Qh5 Rfd8 18.Rd1 Rab8 19.Qg4 Kf8 20.f4 Rb2 21.Qe2 Qc3 22.Qa6 Rdd2 23.Qc8 Kg7 24.Qg4 Kh8 25.0-0 Qe3 26.Kh1 Rd1 27.Rd1 Rd2 28.Rb1 Rd8 29.h3 Rg8 30.Qf3 Qf3 31.gf3 Rg3 32.Kh2 Rf3 33.Rc1 Ra3 34.Rc6 Ra4 35.Rf6 Kg7 36.Kg3 Kf6 37.Kg4 h6 38.h4 Rb4 39.h5 Rc4 40.Kf3 Kf5 41.Ke3 Rf4 42.Kd3 Rh4 43.Ke3 Rh5 44.Kd4 Rg5 45.Kd5 h5 46.Kd6 h4 47.Ke7 h3 48.Kf7 h2 49.Ke7 h1Q 50.Kd6 Rg4 51.Ke7 Kg6 52.Kd6 Qg2 53.Ke5 Rf4 54.Kf4 Qg3 55.Ke4 Kf6 56.Kd4 Ke6 57.Ke4 Qg4 58.Kd3 Kd5 0–1. Abdullaevich (1880) – nanjaninja (1905), lichess.org, 2020.

  6.e3 Qe7 7.a4 c6 8.Nf3 d6 9.Nc3 0-0 10.Be2 d5 11.0-0 Bd6 12.h3 Nbd7 13.d4 e5 14.de5 Ne5 15.Qc2 Be6 16.Ng5 h6 17.Ne6 fe6 18.Rad1 Nh7 19.f4 Nd7 20.Bf3 Ndf6 21.Ne2 Bc5 22.Qb3 Rad8 23.Bd4 Bd6 24.Ng3 e5 25.fe5 Be5 26.Be5 Qe5 27.bc6 bc6 28.e4 Qg3 29.ed5 Ng5 30.dc6 Kh8 31.Rd8 Rd8 32.Qb6 Rb8 33.Qa7 Nh3 34.Kh1 Ng5 0–1. Abdullaevich (1665) – ruslan2351 (1655), lichess.org, 2018.

  6.e3 0-0

  7.Nc3 b6 8.Nf3 Bb7 9.a4 c6 10.Be2 cb5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 d5 13.d4 Bb4 14.0-0 Re8 15.Ne5 Nbd7 16.Nc6 Bc6 17.bc6 Nb8 18.Qa4 Bd6 19.Bb5 Re7 20.Ba3 Ba3 21.Qa3 Rc7 22.Qa4 Qd6 23.Rc1 Nc6 24.Ne2 Na5 25.g3 Rc1 26.Nc1 Ne4 27.Bd3 Nc3 28.Qe8 Qf8 29.Qd7 h6 30.Qc7 Na4 31.Bb5 Qa3 32.Ne2 Qb4 33.Ba4 Qa4 34.Qb6 Nc4 35.Qb8 Kh7 36.Nf4 Qd1 37.Kg2 Nd2 0–1. Abdullaevich – ponzi, lichess.org, 2017.

  7.Nf3 b6 8.Nc3 Bb7 9.a4 Ne4 10.Ne4 Be4 11.Be2 c6 12.0-0 Qe7 13.h3 Bf3 14.Bf3 d5 15.Qc2 Rd8 16.Rfc1 cb5 17.ab5 Ra1 18.Ra1 Nd7 19.Ra7 Qe8 20.d4 Bb4 21.Qc7 Ba5 22.Ba3 Nb8 23.Ra8 Rc8 24.Qb7 g6 25.Bd6 Rc1 26.Kh2 Qb5 27.Qb8 Kg7 28.Qf8 Kf6 29.Be5 Kf5 30.Qf7 Kg5 31.Qe6 1–0. Abdullaevich (1780) – TheClouds (1800), lichess.org, 2019.

  7.Nf3 c6 8.a4 cb5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 d6 11.Nc3 Nbd7 12.Be2 d5 13.d4 Bd6 14.h3 Qa5 15.0-0 Ne4 16.Ne4 de4 17.Nd2 f5 18.Nc4 Qc7 19.Nd6 Qd6 20.Qb3 Nb6 21.Bc3 Nd5 22.Ra1 Bd7 23.Bd2 f4 24.ef4 Nf4 25.Bb4 Ne2 26.Kh1 Qd4 27.Bf8 Qa1 28.Kh2 Qg1 0–1. Abdullaevich – tbear6 (1645), lichess.org, 2018.

  7.Nf3 c6 8.d4 Bb4 9.Nbd2 (9.Bc3 Be7=) 9...d5=+ 10.a3 Bd6 11.Bd3 Bd7 12.a4 Qa5 (12...Qb6 13.0-0=) 13.0-0 c5?? (better 13...Rc8=) 14.dc5 Bc5 15.Bf6 gf6 16.Qc2 (better 16.Bh7 Kh7 17.Qc2 Kg8 18.Qc5+-) 16...e5?? (better 16...Rc8 17.Bh7 Kg7+=) 17.Qc5+- e4 18.Be4! de4 19.Ne4 Qd8 20.Qd4 (20.Qd4 Kg7 21.Nd6+-) 1-0. zembelek (2080) - keli (2035), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

  7.Nf3 d5 8.a4 e5 9.Be5 Bg4 10.Be2 Bf3 11.Bf3 Nbd7 12.Bb2 Ne5 13.0-0 Nf3 14.Qf3 c6 15.d4 Bd6 16.Nc3 cb5 17.ab5 Ra1 18.Ba1 Bb4 19.Na4 Bd6 20.Rc1 Ne4 21.h3 Bb8 22.Nc5 Qd6 23.Qd1 Qh2 24.Kf1 Qh1 25.Ke2 Qg2 26.Nd7 Qf2 27.Kd3 Rd8 28.Ne5 Be5 29.de5 h6 30.b6 d4 31.Bd4 Nc5 32.Rc5 Qf5 33.Kd2 Qf2 34.Qe2 Qf5 35.Qg4 Qb1 36.e6 Qa2 37.Kd3 Qb3 38.Ke4 Qb6 39.Qg7 1–0. axtur777 – jakshy, lichess.org, 2020.

  7.Nf3 d6 8.Be2 Bd7 9.0-0 Ra5 10.a4 c6 11.Nd4 e5 12.Nf3 cb5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qa5 15.Nc3 Bb4 16.Qb3 Be6 17.Qd1 Nbd7 18.Qc1 Nc5 19.h3 Nb3 20.Qb1 Na1 21.Qa1 Qa1 22.Ra1 Nd5 23.Nd5 Bd5 24.Rb1 Ba5 25.d4 b6 26.de5 Ba2 27.Ra1 Bd5 28.ed6 Rd8 29.Nd4 Rd6 30.Nc6 Bc3 31.Ra6 Bc6 32.bc6 1–0. axtur777 – AhmedBasra, lichess.org, 2019.

  5.cb5 c6

  6.a4 Bb4 7.Nf3 0-0 8.e3 d5 9.Nc3 Nbd7 10.Be2 Nc5 (10...e5 11.bc6 bc6 12.0-0=+) 11.0-0= Ba5 12.Nd4 (12.Qc2 Ncd7=) 12...Qd6 (12...e5 13.Nb3 Nb3 14.Qb3=+) 13.bc6 Bc7 (better 13...bc6!? 14.Ba3 Ba6=) 14.f4 bc6 15.Rf3 (15.Ba3 Qe7 16.Nc6+-) 15...e5 16.fe5 Qe5 Do you see the mate threat? 17.Rf4 (17.Nc6?? Qh2 18.Kf2 Ng4 19.Ke1 Bg3 20.Rg3 Qg3 21.Kf1 Qf2) 17...Qe7 (better 17...Ne6!? 18.Nf3 Qd6=) 18.Nc6+- Qd7? (18...Qe6 19.Nd4 Qb6 20.Rf6 Qf6 21.Nd5 Qd6 22.Nc7 Qc7+-) 19.Nd5?? (better 19.Rf6 gf6 20.Nd5+-) 19...Qd5?? (better 19...Nd5 20.Rg4 A) 20...Qc6?? 21.Rg7 Kh8 22.Rf7 Nf6 23.Rf8 Kg7 24.Rf6 (24.Bf6?! Kf8 25.Qf1 Kg8+-) 24...Qf6 25.Bf6 Kf6 26.Qc2+-; B) 20...f6–+) 20.Ne7+- (20.Ne7 Kh8 21.Nd5 Nd5 22.Rh4+-) 1–0. aravind555 (1685) – morphyuk (1635), lichess.org, 2018.

  6.a4 d5 7.e3 Bd6 8.Nc3+=.

  6.a4 d5 7.e3 Nbd7 8.Nc3 Bd6 9.Nf3 0-0 10.d4 e5 11.de5 Ne5 12.Be2 Bf5 (12...Nf3 13.Bf3 Re8 14.0-0=+) 13.0-0 (13.Nd4 Bg4=) 13...Nf3 14.Bf3 Re8 15.g3 (15.Ne2 Ne4=+) 15...Qd7 (15...Be5 16.Qd2=+) 16.Ne2 Ne4 17.bc6 bc6 18.Nd4 Bg6 19.Qc1 Rac8 (19...Reb8 20.Rd1=+) 20.Bg2 c5 21.Nb5 Bb8 22.Nc3 Nc3 23.Qc3 d4 (better 23...Be5 24.Qd2 Bb2 25.Qb2 Be4=) 24.Qb3?? (better 24.ed4 Re2 25.Rfc1+/-) 24...c4-/+ Black plans d3 25.Qa3 (25.Qd1!? c3 26.Bc3 Rc3 27.Qd4-+) 25...c3-+ 26.Bc1 (26.ed4 cb2 27.Qb2 Ba7-+) 26...d3 27.Rd1 d2 28.Bd2 cd2 29.Bf1 (29.Qb4 Rc2 30.Bf3 Be5-+) 29...Be5 (29...Red8 30.Ba6 Be5 31.Bc8 Qc8 32.e4 Ba1 33.Qa1-+) 30.Bb5 Qe7 (better 30...Qd5 31.Be8 Re8-+) 31.Ra2 (31.Qe7 Re7 32.Ra2-+) 31...Qa3 32.Ra3 Red8 (32...Rc1 33.Be2 Bc2 34.Rf1-+) 33.Ra2 (33.Be2 Bc2 34.Rf1 Rc3 35.Rc3 Bc3-+) 33...Bc2 (better 33...Rc2 34.Rc2 Bc2 35.Be2-+) 34.Rc2 Rc2 35.Kf1 Bc3 36.Ke2 Rc1 37.a5 (37.h4-+) 37...Rd1 38.Kd1 Rb8 39.Bc4 (39.Bd3 Ba5 40.h3-+) 39...Rb1 40.Kc2 d1Q 41.Kc3 Rc1 42.Kb4 Rc4! 43.Kc4 Qa4 44.Kd3 Qa5 45.Ke2 (45.f4 Qd5 46.Kc2 Qg2 47.Kd3 h5-+) 45...Qb5 (45...Qh5!? 46.Kf1-+) 46.Kf3 (46.Ke1 g5-+) 46...f5 (46...Qd5 47.Ke2 Qh5 48.Ke1 Qh2 49.Ke2-+) 47.Kg2 Qd5 48.Kg1 Qd3 (48...Qd1 49.Kg2 g5 50.h4-+) 49.h3 f4! 50.Kh2 (50.ef4 Kf7 Combination; 50.gf4 Qd5 Combination) 50...fe3 (50...f3 51.g4 Qd6 52.Kg1 Qd2 53.e4 Qe1 54.Kh2 Qf2 55.Kh1 Qg2) 51.h4 ef2 52.Kh3 (52.g4 f1Q 53.h5 Qd6) 52...Qe2 (52...f1Q 53.Kg4 Qff5) 53.h5 f1Q 54.Kh4 Qef3 (54...h6 55.g4 Qee1) 55.Kg5 (55.Kg5 Qg3; 55.h6 Qc4 56.Kg5 Qfd5). ClayPigeons (2220) - Shogali (2225), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  6.a4 d5 7.e3 Be7 8.Nf3 0-0 (8...cb5 9.Bb5 Bd7 10.Nc3=) 9.Nc3= c5 10.Bd3 (10.Qc2 Qd6=) 10...Nbd7+= 11.Bb1 (11.0-0 b6+=) 11...b6 (11...e5 12.d3–/+) 12.d4 (12.0-0 Qc7–/+) 12...Bb7 13.0-0 h6 14.Qd3 (14.Bc2 Bd6–/+) 14...Re8 (14...Bd6 15.Qe2–/+) 15.Ne5 (15.h3 Bd6–/+) 15...c4 16.Qc2 Nf8 (16...Qc7 17.f4–/+) 17.f4+= N6d7 (17...Qc7 18.Qf2+=) 18.Rf3 (18.Nc6 Bc6 19.bc6 Nb8=) 18...f5 19.Ba3 (19.Qe2 Ne5 20.fe5 Ng6+=) 19...Ne5 20.fe5 Ba3 21.Ra3 g5 (21...Nh7 22.Rf4+=) 22.Rh3 (22.Qd2 g4 23.Rf1 Qe7+=) 22...Kg7+= 23.Qe2? (better is 23.Rh5+=) 23...Nd7?? (better is 23...g4 24.Rh5 Qe7–+) 24.Qh5+= Rh8 25.g4 fg4?? (25...Ne5 26.gf5 ef5 27.de5 Bc8+-) 26.Qg6+- (26.Qg4?! Qe7 27.Ra2 Raf8+=) 26...Kf8 27.Ra2 (better is 27.Rh6 Rg8 28.Qe6+-) 27...Nf6?? (better is 27...Qe8 28.Rh6 Qg6 29.Rg6 Ke7 30.Rg7 Kd8 31.Rg5 Rh3+-) 28.Rf2+- gh3 29.Rf6 (29.Rf6 Qf6 30.Qf6 Kg8 31.Qe6 Kf8 32.Qf5 Ke8 33.Qg6 Kf8 34.e6 Rh7 35.Qh7 Ke8 36.Qf7 Kd8 37.Qd7) 1–0. Kuhn,Heinz (1675) – Conrad,Egon (1640), GER Cup Amateur GrC 1st, 2000.

  6.Qb3 cb5 (6...d5 7.Nf3+= c5 8.Qc2 Bd6 9.Be5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.Nd7 Bd7 12.Nc3 e5 13.e4–/+; 6...c5 7.Nf3 d5 8.Qc2 Nbd7 9.e3 Bd6 10.Be2 e5 11.0-0 e4 12.Ne1 c4 13.f3+=) 7.Qb5 (7.Nf3 Nc6 (7...b4+= 8.e3 d5 9.Be2 Bd6 10.Be5 0-0 11.0-0 Nc6 12.Bd6 Qd6 13.d4+=) 8.e3 b4 9.Bb5 Ra5 10.Be2 d5 11.d3 Bd6 12.0-0 0-0 13.Rc1–/+) 7...Nc6 8.e3 (8.Nf3 d5 9.e3 Bd6 10.Bc3 0-0 11.Qb2 Be7 12.Be2 b6 13.0-0=) 8...Be7 (8...d5 9.Nf3+= Bd6 10.Be2 Bd7 11.Qb3 Na5 12.Qc2 Rc8 13.Nc3+=) 9.Nf3 0-0 (9...Nb4 10.Qc4 d5 11.Qb3 0-0 12.Be2 Bd7 13.Nc3=) 10.Be2 (10.Qb3 d6+= 11.Be2 e5 12.0-0 Qc7 13.Nc3+=) 10...Nd5 (10...d5 11.Qb3 (11.0-0+= Nb4 12.Rc1 b6 13.Bf6–/+) 11...Bd6 12.Nc3 Na5 13.Qc2+=) 11.Qb3= (11.0-0 Ndb4 12.Qc4 d5 13.Qb3=) 11...Bf6 (11...d6 12.0-0 Nf6 13.Rc1=) 12.0-0 b6 (12...Na5 13.Qa3=) 13.Na3 (13.d4 Bb7=; 13.Bf6=) 13...Na5 14.Qc2 Bb7 15.Bf6 (15.d4 Rc8 16.Qd2 Be7=) 15...Qf6 (worse is 15...gf6 16.Nb5+=) 16.Rab1 Rfc8 (16...Nc6 17.Nc4 Ncb4 18.Qd1 Na2 19.Nb6 Nb6 20.Rb6=) 17.Qb2 ½–½. Buck,Klaus Michael (1790) – Stolfa,Rodolfo (1925), Open A, Arco di Trento ITA, 2007.

  6.e3 cb5 7.Bb5 Nc6 8.a4 Bb4 9.Nf3 0-0 10.0-0 d5 11.d4 Ne4 12.Nbd2 Bd2 (12...Nd2 13.Nd2 Qd6 14.Nb3=) 13.Nd2+= Nd6 14.Bd3 Nb4 15.Bb1 Bd7 (15...f5 16.Ba3 Nc6 17.Bd3+=) 16.Qb3+/- Qa5?? (better 16...Nc6+/-) 17.Bc3+- Ba4 18.Qb4 Qb4 19.Bb4 Rfd8 20.Bd6 Rd6 21.Bc2 (21.Bd3 Rdd8+-) 21...b5 (21...Rda6 22.Ra4 Ra4 23.Ba4 Ra4 24.Rb1+-) 22.Rfb1 g6 (22...Rda6 23.Bd3+-) 23.Bd3 (23.Rb5 Rda6 24.Ba4 Ra4 25.Ra4 Ra4+-) 23...Ra5 (23...Rda6 24.Rb4+-) 24.Nb3 Ra8 (24...Raa6 25.Nc5 Rac6 26.Bb5 Bb5 27.Rb5+-) 25.Nc5 (better 25.Bb5 Bb5 26.Ra8 Kg7 27.Nc5+-) 25...Rdd8 26.Bb5 (better 26.f3+-) 26...Bb5+= 27.Ra8 Ra8 28.g4 Be2 29.h3 Kg7 (29...h5 30.g5+=) 30.Kg2 (30.Rb7 Re8+/-) 30...h5 (30...g5 31.Kg3+=) 31.Rb2 Bc4 32.Rb7 hg4 33.Ne6 (33.hg4 Re8+/-) 33...Kf6+= 34.Nf4 (34.Nc5 gh3 35.Kh3 Ra2+=) 34...gh3= 35.Kh3 Rh8 36.Kg3 Bf1?? (better 36...g5 37.Ng2 Rh1=) 37.Nd5+- Ke6 38.Nf4 Kf6 39.e4 g5 40.Nd5 Ke6 (40...Kg7 41.e5+-) 41.Re7 Kd6 42.Rf7 Rh3 43.Kg4 Rh1 (43...Rh4 44.Kg5 Re4+-) 44.Kg5 Ke6 (44...Bg2 45.Rf6 Kd7 46.Rg6+-) 45.Rf6 Kd7 46.e5 Bg2 (46...Rg1 47.Kf4 Ke8 48.Rb6+-) 47.Nf4 White plans e6 (47.Rd6!? Kc8 48.f4 Rh8+-) 47...Be4 48.d5 White intends e6 (48.e6 Ke8 49.Rf7 Rg1 50.Kf6 Rg4+-) 48...Rg1 49.Kh6 Rf1 (49...Ke8 50.Rb6+-) 50.Rf7 Ke8 51.e6 Rf2 (51...Rh1 52.Kg7 Rh7 53.Kf6 Rh6 54.Ke5 Rh7 55.Rh7 Bh7+-) 52.Nh5 (better 52.d6 Rh2 53.Kg7 Rh7 54.Kg8 Rf7 55.ef7 Kd7+-) 52...Rh2?? (52...Rf7!? 53.ef7 Kf7=) 53.Kg5 (53.d6 Bc6 54.Kg7 Rg2 55.Kh8+-) 53...Bf3?? (better 53...Rh5 54.Kh5 Bd5+/-) 54.Nf6 Kd8 55.e7 Kc7 56.e8Q Kd6 (56...Kb6 57.Qc6 Ka5 58.Ra7 Kb4 59.Rb7 Ka5 60.Qb5) 57.Qd7 (57.Qe7) 57...Kc5 58.Qc6 (58.Qa7 Kc4 59.Rc7 Kd3 60.Qa3 Kd2 61.Qb4 Ke3 62.Qf4 Ke2 63.Rc2 Ke1 64.Qe3 Kf1 65.Qc1 Bd1 66.Qd1) 58...Kd4+- 59.Nd7 (59.Rc7 Ke3 60.Qb6 Kd2 61.Qd4 Ke1 62.Rc1 Bd1 63.Qd1 Kf2 64.Qd2 Kf3 65.Rc3) 59...Ke3 60.Re7 (60.Qc3 Ke2 61.Qf3 Kd2 62.Qf4 Ke2 63.Qh2 Kd3 64.Rf3 Kc4 65.Qc7 Kd5 66.Nf6 Kd4 67.Qc3) 60...Kf2 61.Qc5 Kg3 62.Kf6 (62.Qg1 Rg2 63.Qe1 Kh3 64.Kf4 Rg5 65.Qf1 Kh2 66.Qf2 Kh3 67.Rh7 Bh5 68.Rh5 Rh5 69.Qg3) 62...Rh6 63.Kg7 Rh5 64.Qd4 (64.Qg1 Kh3 65.Re3 Kh4 66.Qf2 Kg4 67.Qf3 Kg5 68.Re5 Kh4 69.Rh5) 64...Rg5 65.Kf6 Rg4 (65...Bg2 66.Qe3 Bf3 67.Qg1 Kh3 68.Kg5 Be4 69.Kf4 Bd5 70.Qg3) 66.Qe5 (66.Qg1 Kh3 67.Rh7 Rh4 68.Rh4 Kh4 69.Qh2 Kg4 70.Ne5) 66...Kg2+- 67.Rg7 Rg3 68.Rg3 (68.Rg3 Kf1 69.Rf3 Kg2 70.Qg3 Kh1 71.Rf1; 68.Qg3 Kf1 69.Qh2 Bg4 70.Rg4 Ke1 71.Rg1) 1-0. zembelek (2070) - ayka_99 (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  6.e3 b6 7.Nc3 cb5 (7...Be7 8.Nf3=) 8.Bb5 Ba6 9.Nge2 Bb5 10.Nb5 Ra5 11.Nec3 (11.a4 Bb4+=) 11...Bb4 12.0-0 0-0 13.Qb3 Bc3? (better 13...Na6=) 14.Bc3+- (14.Nc3?! d5=; 14.dc3?! Ne4 15.c4 Nc6=) 14...Ra6 15.Bb4 Re8 16.Nd6 Nc6 (16...Rf8 17.a4+-) 17.Ne8 Ne8 18.Bc3 Nf6 (18...Nc7 19.Rfc1+-) 19.Qc4 (better 19.Qb5 Qa8 20.Bf6 gf6 21.d4+-) 19...Ra4?? (better 19...Ra8+-) 20.Qa4 Ne7 (20...Nd5 21.Rfc1+-) 21.Bf6 gf6 22.Rac1 Ng6 (22...f5 23.Qh4+-) 23.Qd4 d5 24.Rc6 e5 (24...b5 25.Rc5+-) 25.Qb6 (25.Qb6 Qb6 26.Rb6+-) 1–0. aravind555 (1745) – alsam (1675), lichess.org, 2020.

  6.a4 cb5

  7.ab5 Ra1

  8.Ba1 Bb4 9.Qb3 Qa5 10.Bc3 Bc3 11.Qc3 Qc3 12.Nc3 d5 13.e3 (13.d4 Nbd7+=) 13...Nbd7 14.Nf3 0-0 (14...Ne4 15.Nb1=) 15.Bd3 (15.d4 Re8+=) 15...b6 (15...e5 16.Be2=) 16.0-0 (16.Bc2 Bb7+=) 16...Bb7 (16...e5 17.Be2=) 17.Ra1 Ra8 18.Ra8 Ba8 19.Nd4 (19.Bc2 Ne4+=) 19...Nc5 20.Bc2 Nfe4 21.Be4 de4 22.f3 (22.Nc6 Kf8 23.f3 ef3+=) 22...ef3= 23.gf3 (23.Nf3 Ne4=) 23...Bd5 (23...Kf8 24.Kf1=) 24.Nd5+= ed5 25.Nc6 Kf8 26.Nb4 Nb3? (better is 26...d4+=) 27.d4+- (27.Nd5?! Nd2 28.Nb6 Nf3 29.Kg2 Ne1 30.Kf2 Nd3 31.Kf3 Ke7+/–) 27...Nd2 28.Kf2 Nc4 29.Nd5 Ke8 (29...Na3 30.Nc3+-) 30.Ke2 Kd7 (30...Nd6 31.Kd3+-) 31.Kd3 Na3 (31...Nd6 32.Nb6 Kd8 33.e4+-) 32.Nb6 Ke6 (32...Kd8 33.e4+-) 33.d5 Kf5 (33...Kf6 34.Nd7 Ke7 35.Nf8 Nb5 36.Nh7+-) 34.e4 Kf6 35.e5! Ke5 36.Nc4 Nc4 (36...Kd5 37.Na3 Kc5+-) 37.Kc4 Kd6 38.b6 g5 39.Kb5 1–0. DEFFM – cibrid, freechess.org, 2018.

  8.Ba1 Bb4 9.Qb3 Qa5 10.Bc3 Bc3 11.Qc3 Qc3 12.Nc3 d6=.

  8.Ba1 Bb4 9.Qb3 Qa5 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 Qa1 12.Nb1 (12.Nd1 0-0=) 12...0-0 (12...e5 13.e3+=) 13.e3 (13.Nf3 b6=) 13...d5 (13...e5 14.Nf3=) 14.Nf3 Ne4 (14...e5 15.Be2 Bg4 16.0-0=) 15.Be2 Qa5 (15...Qf6 16.0-0+=) 16.0-0+= Nd6 (16...Bd7 17.Rc1+=) 17.Nc3 (17.Rc1 Bd7 18.Na3 Ne4+=) 17...Nd7 (17...Bd7 18.Qb2+=) 18.d4 (18.Qb2 Qd8+=) 18...g6 (18...Nb6 19.Ne5+=) 19.Qb2+/– Nb6 (19...Qd8 20.Rc1+/–) 20.Ra1 (better is 20.Nd2 Ndc4 21.Nc4 Nc4 22.Bc4 dc4 23.Ra1+-) 20...Na4?? (better is 20...Ndc4+/–) 21.Ra4+- Qb6 22.Ra8 h5 (22...f6 23.Na4 Qc7 24.b6+-) 23.Ne5 h4 24.Na4 (24.h3 Qd8+-) 24...Qd8 25.Nc5 (25.Qc2 Re8+-) 25...h3 (25...Qg5 26.Qc2+-) 26.g3 Kg7 27.b6 f6 (27...Qg5 28.Bf1+-) 28.Ne6! Be6 29.Rd8 Rd8 30.Nd3 Nc4 (30...Kf7 31.Nc5+-) 31.Qb4 Rd6 (31...Nd6 32.Nf4 Kf7 33.Qb1+-) 32.Nf4 Rb6 (32...Rc6 33.Qe7 Bf7 34.Bc4 Rc4 35.Ne6 Kh6 36.Qf8 Kh5 37.f3 Rc1 38.Kf2 Rc2 39.Ke1 Rc1 40.Kd2 Rc2 41.Kc2 Be6 42.Qh8 Kg5 43.Qh4 Kf5 44.g4) 33.Ne6 Re6 (33...Kf7 34.Qf8 Ke6 35.Bc4+-) 34.Qb7 Kf8 35.Qd5 Rb6 36.Bc4 Rb1 37.Bf1 Rf1 38.Kf1 Kg7 39.g4 (39.Qd7 Kh6 40.d5 g5 41.d6 Kg6 42.Qe8 Kg7 43.d7 f5 44.d8Q Kh6 45.Qd6 Kg7 46.Qdg6) 39...g5 40.Qe6 Kg6 (40...Kf8 41.d5 Kg7 42.d6 Kh7 43.d7 Kg6 44.d8Q Kg7 45.Qdf6 Kh7 46.Qef7) 41.Qg8 Kh6 42.f3 f5 1–0. DEFFM – GuestGVHM, freechess.org, 2018.

  8.Ba1 Bb4 9.Qb3 Qa5 10.Bf6 gf6 11.e4 d6=.

  8.Ba1 Bb4 9.Qb3 Bf8 10.Nf3=.

  8.Ba1 Qc7 9.e3 Qa5 10.Bf6 gf6 11.Nf3 Bh6 (11...d5 12.Be2=) 12.Nc3 e5 (12...d5 13.Be2+=) 13.Be2 d6 14.0-0 f5 15.Nh4 (15.Qc2+-) 15...Rg8? (better 15...Bg5 16.Qa1 Qa1 17.Ra1 Bh4+=) 16.Bf3?? (16.Qc2+-) 16...b6?? (better 16...Qd8 17.Qa4 Bg5 18.Nf5 Bf5 19.Bb7 Nd7–/+) 17.Bd5 (better 17.Qc2 Bg5 18.Nf5+-) 17...Bd7?? Exerts pressure on the isolated pawn (better 17...Rg4 18.g3 Qb4+-) 18.Qh5+- Kd8 (18...Rf8 19.Qh6 Qb4+-) 19.Qh6 Bb5 (19...Qa3+-) 20.Qd6 Nd7 21.Bf7 (better 21.Nb5 Qb5 22.Ra1 Qd5 23.Qd5+-) 21...Bf1 22.Bg8 (better 22.Nd5 Qc5 23.Qc5 bc5 24.Bg8 Bc4 25.Nf5 h5+-) 22...Bb5 (22...Qa1 23.h3 Bc4 24.Kh2 Bg8 25.Nf5 Bc4+-) 23.h3 Qa1 (23...f4 24.Nd5 Qa1 25.Kh2+-) 24.Kh2 Qf1 (24...Ba4 25.Nf5 e4 26.Be6+-) 25.Be6 Qf2 (25...h6 26.Nd5 Qc1 27.Bd7+-) 26.Bd7 (26.Nb5 Qd2 27.Qd2 Ke7 28.Qd7 Kf6 29.Qf7 Kg5 30.Nf3 Kh6 31.Qf6 Kh5 32.Qg5) 26...Bd7+- 27.Qb6 (better 27.Nf3 f4 28.Ne4 Qg3 29.Ng3 fg3 30.Kg3+-) 27...Ke7 (27...Ke8 28.Qf6 Qd2 29.Qe5 Kd8+-) 28.Qc5 (28.Nd5 Kf7 29.Qf6 Ke8 30.Qe7) 28...Kd8 29.Qe5 (better 29.Nd5 Qh4 30.Qf8 Be8+-) 29...Qh4 30.Nd5 Kc8 1–0. riditko – auron7, kurnik, 2012.

  8.Ba1 Qc7 9.e3 Be7 10.Nf3 0-0 11.Be2 d6 12.0-0 e5 13.Qc1 Qb6 14.Nc3 Be6 (14...Bg4 15.Qb1=) 15.Qa3 (15.Qc2 Nbd7=) 15...Nbd7 16.Na4 (16.Ng5 Nc5=) 16...Qd8 (16...Ra8 17.Nb6 Ra3 18.Nd7 Nd7 19.Bc3=+) 17.Rc1= Re8 18.Nc3 h6 19.Qa7 Qb8 20.b6 Nd5 (20...Rc8 21.d4=+) 21.Nd5 Bd5 22.Bb5 (better 22.Rc7 Nb6 23.Qb6 Bf3 24.Re7 (24.gf3? Bd8–+; worse 24.Bf3 Bd8–/+) 24...Be2 25.Rb7=) 22...Bc6?? (better 22...Nb6 23.Qa3 Rc8–/+) 23.Bc6+- Qa7 24.ba7 bc6 25.Rc6 (better 25.Rb1 Ra8 26.Rb7+-) 25...Nc5?? (25...f5 26.Rc7 Nb6 27.Rb7+-) 26.d4 (better 26.Rb6 Nd7 27.Rb7+-) 26...Nb3 (26...Ra8 27.dc5 Ra7+-) 27.Rb6 Na1 28.Rb8 (28.Rb8 Rb8 A) 29.ab8N?! e4 30.Nc6 Kf8+= (worse 30...ef3 31.Ne7 Kf8 32.Nc8+-); B) 29.ab8B?! e4 30.Nd2 d5=; C) 29.ab8Q Kh7 30.Qb1 g6 31.Qa1+-) 1–0. kovacic (2280) – tamada (1985), ChessWorld.net, 2011.

  8.Ba1 Nd5 9.e3 Qg5 (9...b6!?=) 10.Nf3+= Qg6? (10...Qd8 11.Be2+=) 11.Nh4 (better 11.Qc1 Bc5 12.Bg7 (12.Qc5?! Qb1 13.Ke2 b6 14.Qc8 Ke7+=) 12...Qg7 13.Qc5+-) 11...Qe4+= 12.Nf3 Nb4 (12...d6 13.Qc1 Ne7 14.Bb2+=) 13.Nc3 (13.d3 Qf5 14.Qc1 N4c6 15.bc6 Nc6+-) 13...Nd3 14.Bd3 Qd3 15.Ne5 Qd6 (15...Qf5 16.Ne2 Bc5 17.Ng3+-) 16.Nc4 (16.Qh5!? g6 17.Nc4+-) 16...Qc5 17.d3 d5 18.Nd2 Nd7 19.0-0 Nf6 20.d4 Qc7 21.Qb3 Be7 22.h3 0-0 23.Rc1 Qb8 (23...Bd7 24.Bb2 Rc8 25.Ndb1=) 24.Na4 (24.Bb2 Bd6=) 24...Bd8 (24...Bd7 25.Nc5=) 25.b6 Bd7 26.Nc5 Bc6 27.Nf3 Nd7 (27...Be7 28.Ne5 Rc8 29.Qa2=) 28.Nd7+= Bd7 29.Ne5 Qd6 (29...Be8 30.Bb2 Kh8 31.Qa3+=) 30.Bc3 (30.Bb2 Be7+-) 30...Be7+= 31.Nd3 (31.Bb2 Rc8+=) 31...f6 (31...Ra8 32.Qb4=) 32.Nc5 Qc6 33.Qb4 (33.Bb2 Rc8+=) 33...Rc8 34.Be1 Qb5 35.Qb5 Bb5 36.Bd2 e5 (better 36...Bc5 37.Rc5 Rc5 38.dc5 e5=) 37.Nb7+- Rb8 38.Rc7 Bd8? (better 38...Ba3 39.Ba5 Re8+-) 39.Nd8 Rd8 40.b7 (better 40.de5 fe5 41.Bc3+-) 40...Rb8?? (better 40...Ba6 41.de5 fe5+-) 41.Rc8 Be8 42.Ba5 (better 42.Rb8 Kf7 43.Rd8 ed4 44.b8Q de3 45.Be3 d4 46.Qb7 Bd7 47.Qd7 Kg6 48.Qe8 Kf5 49.g4) 42...Rb7 43.Re8 Kf7 44.Rc8 Rb5 (44...Ke6 45.de5 fe5 46.Re8 Re7 47.Re7 Ke7 48.Bc3+-) 45.Bd2 (45.Bc3 e4+-) 45...Kg6 46.de5 fe5 47.Bc3 (better 47.Rc6 Kf5 48.f3 e4 49.g4 Kg5+-) 47...Kf5 (47...Rb1 48.Kh2 Rc1 49.Rc6 Kf5 50.Rc7+-) 48.g4 Ke4 Black plans d4 49.Kg2 (better 49.Re8 Kf3 50.Be5 Rb1 51.Kh2 Kf2 52.Bg7 Kf3+-) 49...h6?? (49...d4 50.ed4 ed4 51.Bd2+-) 50.Bd2 (better 50.Re8 Kd3 51.Be5+-) 50...Rb2 51.Bc3 Rc2?? (51...Rb5 52.Re8 Kd3 53.Be5 Rb7+-) 52.Kg3 (52.Rc5 g6+-) 52...d4? (better 52...Kd3!? 53.Re8 Kc3 54.Re5 Rd2+-) 53.ed4+- ed4 54.f3?? (better 54.Re8 Kd3 55.Bb4+-) 54...Kd3+- 55.Rc7?? (better 55.Bd4 Rc8 56.Bg7+-) 55...Rc3 (55...dc3 56.Rd7 (56.Rg7? Rd2–+) 56...Ke2 57.Re7 Kd2 58.Rg7–/+) 56.Rg7 (56.Rd7 Ke3 57.Re7 Kd2–+) 56...Kc2 (56...Ke2 57.Rb7–/+) 57.Rd7=+ d3 58.h4 (58.Kf2!? Kd1 59.f4–/+) 58...d2 59.Rd2 (59.g5 hg5 60.hg5–+) 59...Kd2 60.g5 hg5 (better 60...h5 61.Kf2–+) 61.hg5 Rc8 62.Kg4 Rg8?? (better 62...Ke3–+) 63.f4=+ Ke3 64.f5 Ke4 65.f6?? (65.g6 Kd5 66.Kh5–/+) 65...Ke5–+ 66.f7 (66.Kh5 Ke6 67.Kg4–+) 66...Rg7 (better 66...Rf8–+) 67.f8Q+- (67.f8Q Rg5 68.Kg5+-) 1–0. elev – strdklk, kurnik, 2013.

  8.Ba1 d6 A) 9.Nf3 A1) 9...Be7 10.e3 0-0 11.Be2 e5 12.0-0 Bf5 13.Nc3=; A2) 9...Nbd7 10.Qc2 (10.Bc3 d5 11.e3 Bd6 12.Be2 e5 13.0-0+=; 10.e3 d5 11.Be2 Bd6 12.d4 Qc7 13.0-0=) 10...d5 11.e3 Bd6 12.Be2 e5 13.0-0=; A3) 9...d5 10.e3 Nbd7 11.Be2 Bd6 12.0-0 e5 13.Qc2=; A4) 9...e5 10.e3 Be7 11.Be2 0-0 12.0-0 Bf5 13.Nc3=; B) 9.e3 B1) 9...Nbd7 10.Be2 e5 11.Nf3 e4 12.Nd4 d5 13.d3=; B2) 9...Be7 10.d4 (10.Nf3 0-0 11.Nc3 d5 12.Be2 Qd6 13.d4=; 10.Be2 0-0 11.Nf3 e5 12.0-0 Bf5 13.Nc3=) 10...Bd7 11.Bd3 d5 12.Nf3 Ne4 13.Qa4=; B3) 9...e5 10.d4 e4 11.d5 Nbd7 12.Qc2 Nc5 13.Bc4=; B4) 9...d5 10.Be2 Nbd7 11.Nf3 Bd6 12.d4 Ne4 13.0-0=; C) 9.Bf6 Qf6 10.Qc2 Qd8 11.e3 Bd7 12.Nf3 d5 13.Bd3=.

  8.Ba1 Bd6 9.e3 0-0 10.Nf3 Qe7 11.Be2 e5 12.h3 (12.0-0 Bc7=) 12...e4 13.Nd4 Be5 14.Nc3 (14.Nf5 Qe6 15.Be5 Qe5=) 14...d5 15.0-0 Nbd7 (15...Bd4 16.ed4 Re8 17.Qb3=) 16.Nf5= Qe6 17.Bg4 (17.d4 Qf5 18.de5 Ne5–/+) 17...Ng4–/+ 18.hg4 Nf6 19.f4 ef3 20.Qf3 Ne4 21.Ne4 (21.Nd5 Nd2 22.Qf4 A) worse 22...Qd5 23.Ne7 Kh8 24.Be5+- (24.Nd5?! Bf4 25.Rf4 Be6=); B) worse 22...Nf1 23.Be5 f6 24.Bd6 Ne3 25.Nde3+=; C) 22...Bf4 23.Nde7 Qe7 24.Ne7 Kh8 25.Rf4 Be6=) 21...de4 22.Qf2 Ba1 23.Ra1 Qf6 (23...Qe5 24.Rc1 Bd7 25.b6–/+) 24.Rf1 (24.Ra4 Qe5=+) 24...Qe5 (better 24...Bd7!? 25.Rb1 Be6=+) 25.Qf4= Qf4 (25...Qb5 26.Qe4 Qd7 27.Ne7 Kh8 28.Qb4+=) 26.Rf4 (26.Ne7 Kh8 27.Rf4+= (worse 27.ef4 Bg4 28.Re1 Rd8–/+)) 26...Bf5= 27.gf5 Rd8 (better 27...Re8!?=) 28.Re4+- Rd2?? (better 28...Kf8 29.d4 Rd5+-) 29.Re8 1–0. elev – lobo03, kurnik, 2014.

  8.Ba1 Ne4 9.Nc3= Nc3 10.dc3 (10.Bc3 d5=) 10...Qa5 (10...d5 11.Nf3=) 11.e3 (11.e4 Bc5=) 11...d5 12.Nf3 Bd7 13.Qb1 Bc5 (13...Bd6 14.Be2=) 14.Bd3 h6 (14...f6 15.0-0=) 15.0-0+= 0-0 16.c4 dc4 17.Bc4 Rc8 18.Qe4 Bb5 (18...Qa4!?+=) 19.Qe5+/– (19.Qe5 Bf8 20.Bb5+-; worse is 19.Qb7 Ba6 20.Ba6 Qa6=) 1–0. DEFFM – GuestVYPR, freechess.org, 2018.

  8.Ba1 g6 9.e3 Bg7 10.Nf3 0-0 11.Be2 d5 12.0-0 Bd7 13.Nc3 Qb6 Attacking the isolated pawn on b5 14.Bb2 Ne4 15.Qb3 Nc6? (better 15...Nc5 16.Qb4 Rc8+=) 16.Na4+- Qa5 (16...Na5 17.Nb6 Nb3 18.Bg7 Kg7 19.Nd7+-) 17.Bg7 Kg7 18.bc6 Bc6 19.Nc3 (19.Qb2 f6 20.Nb6 Qc5+-) 19...Nc3 20.Qc3 (20.dc3!? Ra8+-) 20...Qc3 21.dc3 Ra8 22.Nd4 Bd7 (22...e5 23.Nc6 bc6 24.f4+-) 23.c4 (23.f4 Ra3 24.Rb1 Rc3 25.Rb7 Bc8+-) 23...Ra2 (better 23...dc4 24.Bc4 e5+-) 24.cd5 ed5 25.Bf3 Bc6 26.Nc6 (26.Rc1!? Ra6+-) 26...bc6 27.Rc1 Ra6 28.g3 Kf6 29.e4 Ke5 30.ed5 cd5 31.Rc5 Rd6 32.Bg2 Ke6 (32...f5 33.f4 Kd4 34.Rc7+-) 33.f4 d4 34.Kf2 d3? (34...Rb6+-) 35.Re5 Kd7 36.Ke1 f6 37.Re3 d2 38.Kd1 Kc7 39.Re2 1–0. elsh1403 (1715) – arahusky (1710), kurnik, 2014.

  8.Ba1 g6 9.e3 Bg7 10.Nf3 0-0 11.Be2 d5 12.0-0 Nbd7 13.d3 Qa5 14.Nc3 Nc5 15.Ne5 Nfd7 16.Nd7 Nd7 17.Qc2 Nb6 18.Rb1 Bd7 Attacks the isolani on b5 19.Qb3 Qa8 20.Bb2 Qd8 21.h3 Be8?? Black prepares d4 (21...e5 22.Ba3 Re8 23.Bc5= (worse 23.Nd5 Be6=+)) 22.Na4 (22.Ba3 d4 23.Nd1 Bd7 24.Bf8 Qf8+-) 22...e5 (22...d4 23.Ba3 de3 24.fe3+= (worse 24.Bf8 ef2 25.Kf1 Bf8=+)) 23.Bf3 Na4 24.Qa4 b6? (better 24...f5!?+-) 25.Qb3 d4 26.Ra1 (better 26.ed4 ed4 27.Ba3+-) 26...de3= 27.fe3 Qd7 28.Bc6 Qd6?? (28...Qc7 29.Ba3 Bc6 30.Bf8 (worse 30.bc6 Rc8=) 30...Bf8 31.bc6 Qc6 32.d4+-) 29.Ra7 (better 29.Ba3 Qd8 30.Bf8 Bf8 31.Ra8+-) 29...Bc6+- 30.bc6 Qc6 31.Ra6?? (better 31.Ba3 Qf6 32.Be7+-) 31...Rb8 32.Ra7 Rb7?? (better 32...Qf6=+) 33.Ra8+- Bf8 34.Ba3 (better 34.Qb4 Qc5 35.Ba3+-) 34...Kg7?? (34...Re7 35.Rb8 Qc7 36.Rb6 Rd7+-) 35.Bf8+- Kf6 36.Bh6 g5 37.h4! Qc1 (37...gh4 38.Qc4 Double attack (38.Qc4 Decoy)) 38.Kh2 Qe3 (38...g4 39.Rg8 g3 40.Kg3 Qe1 41.Kg4 Qe2 42.Kh3 Qh5 43.Qd5 Qf5 44.Kh2 Qd7 45.Bg5 Kf5 46.g4 Kg4 47.Be7 Kh5 48.Qf7 Kh6 49.Bg5) 39.hg5 (better 39.Bg5 Qg5 40.hg5 Kg5 41.Qd5+-) 39...Kg6 40.Rg8 Kh5 41.Qd1 (41.Qd1 Kh4 42.g6 Qg3 43.Kg1 fg6 44.Bd2+-) 1–0. elsh1403 – mzs78, kurnik, 2011.

  8.Ba1 g6 9.e3 Bg7 10.Nf3 0-0 11.Be2 d5 12.0-0 Nbd7 13.d4 Nb6 14.Nbd2 Bd7 15.Bd3 Qe8 16.Qb3 h6 17.Rc1 Ng4 18.Bb2 f5? (better 18...Qa8!?+=) 19.Ba3+- Rf7 20.h3 Nf6 21.Ne5 Ne4 22.Ne4 (22.Nf7 Nd2 23.Qb4 Kf7 24.Qd2 Bb5 25.Rc7 Kg8 26.Rb7 Bd3 27.Rb6 Bc4+-) 22...fe4 (better 22...Be5 23.Nc5 Bb8+-) 23.Nd7?? (better 23.Nf7 Qf7 24.Be2+-) 23...Nd7 24.Be2 Kh7 25.Rc7 Qd8 26.b6 (worse 26.Rb7 Qh4 27.Kh2 Qf2–/+ (27...Rf2 28.Rd7 Re2 29.Qd1+-)) 26...Nb6?? (better 26...Qh4 27.f4 ef3 28.Bf3 Rf3 29.gf3 Qg3 30.Kf1 Qf3 31.Kg1 e5 32.Rb7 Qg3 33.Kf1 Qh3 34.Ke1 ed4 35.Rd7 Qd7=+) 27.Qb6 (better 27.Rf7 Kg8 28.Rb7+-) 27...Qc7 28.Qe6 Qd7 (better 28...Rf5 29.g4 Rf6 30.Qd5 Qc3–/+) 29.Qb6?? (29.Bg4 Qc7 30.Be2 Rf5–/+) 29...Qc7 (29...Qf5!? 30.f4 ef3 31.Bf3–+) 30.Bc5?? (better 30.Qe6=) 30...Qb6–+ 31.Bb6 Rd7 (31...Rf6 32.Ba7–+) 32.Bb5 Rd6 33.Bc5 Rd8 34.g3 (34.f3 Bf8 35.Bf8 Rf8 36.fe4 de4–+) 34...Rb8 (34...Bf8 35.Bb6 Rc8 36.Bd7 Rc1 37.Kg2–+) 35.Bb6 (35.f3 ef3 36.Kf2 Bf8–+) 35...Ra8 36.Kg2 Ra1 37.Bc5 Rb1 (37...Kg8 38.Be8 g5 39.f4–+) 38.Be8 b6 39.Bd6 b5 (better 39...Rc1!?–/+) 40.Bf7 b4 41.Bd5 b3 42.Bb3 (42.Bb3 Rb3 43.Bc5–+). captainevans – gherghel, kurnik, 2014.

  8.Ba1 g6 9.e3 Bg7 10.Nf3 0-0 11.Be2 d5 12.Nc3 Nbd7 13.0-0 Nc5 14.d4 Nce4 15.Ne4 de4 16.Nd2 Qd5 17.f3 ef3 18.Bf3 (better 18.Rf3!? b6 19.Qf1+=) 18...Qb5=+ 19.Qc2 Bd7 20.Rb1 Qa5 21.Bb7 Ng4 22.Nb3 (22.Nf1 Rd8+=) 22...Qa7 (better 22...Qg5 23.Qe2 Bb5–/+) 23.Nc5+- Bc8 24.Bc8 Rc8 25.Qe4 (25.Qe2 Nf6+=) 25...h5 (better 25...Qa2!? 26.Rf1 Qe2 27.Ne6 Qe3 28.Qe3 Ne3–+) 26.h3+= Nf6 27.Qb7 (27.Qf3!?+=) 27...Qb7=+ 28.Nb7 (28.Rb7 Nd5 29.e4 Ne3=+) 28...Nd5 (better 28...Bh6!? 29.Kf2 Ne4 30.Ke2 Rc3–/+) 29.e4=+ Ne7 30.e5 f6 31.Nd6 Ra8 32.Ne4 fe5 33.de5 Nd5 34.Nf6 Kh8 35.Nd5 ed5 36.Rd1 Ra5 37.e6 (better 37.Kf2=) 37...Ba1–/+ (37...Ra1? 38.Ra1 Bf6 39.Kf1+-) 38.e7 Ra8 39.Ra1?? (better 39.e8Q Re8 40.Ra1–/+) 39...Ra1–+ 40.Kh2 (40.Kf2 Ra8 41.Ke3–+) 40…Re1 (40...Re1 41.Kg3 d4–+) 0–1. thecat74 – edymagelan, kurnik, 2012.

  8.Ba1 g6 9.e3 Bg7 10.Nf3 0-0 11.Be2 Ng4 12.Bg7+- Kg7 13.0-0 f6 14.Qa4 h5 (14...Ne5 15.Qa7 Qc7 16.Nd4+-) 15.h3 Ne5 16.d4 Nf7 (16...Nf3 17.Bf3 d5 18.Nc3+-) 17.Nbd2 (better 17.Bd3+-) 17...b6?? (17...d5 18.Rd1+-) 18.Nc4 (better 18.Qa7 Nc6 19.bc6 dc6 20.Rc1+-) 18...d5+= 19.Ncd2 Bd7 20.e4 Qe7 21.ed5 ed5 22.Re1 Re8 23.Qd1 (23.Bc4!? Qd6 24.Re8 Be8 25.Bb3+-) 23...Qb4+= 24.Qb3 (better 24.Qa1+=) 24...Qb3–/+ 25.Nb3 Nd6 26.Bd3 (26.Kf1 Bb5 27.Bb5 Re1 28.Ne1 Nb5–/+) 26...Re1 27.Ne1 Bb5 28.Bf1 (28.Bb5 Nb5 29.Nf3 Nc3–+) 28...Bf1 (28...Ba4!? 29.Na1–+) 29.Kf1–/+ Nc6 30.Nc2 Kf7 31.Ke2 Ke6 32.f4 g5 33.Kf3 Nf5 (33...h4 34.Nd2–+) 34.g4–/+ hg4 35.hg4 Nh4 36.Kg3 Ng6?? (better 36...Na5 37.Nc1 Nc4–/+) 37.f5+- Kf7 38.fg6 Kg6 39.Ne3 Nb4 (39...Ne7!?+-) 40.Nf5+- Nc6 41.Nd6 (41.Nd2!? b5+-) 41...Ne7+- 42.Nc8?? (better 42.Nd2+-) 42…Nc8–+ 0–1. jarda1000 – klakier300, kurnik, 2014.

  8.Ba1 g6 9.e4 d6 10.e5 (10.Be2 Bg7=) 10...de5 11.Be5 Bd7 (better 11...Nbd7 12.f4 Ne5 13.fe5 Nd7=+) 12.Qf3+- Bg7 13.Qb7 0-0 14.Nf3 Ne4 1–0. mete61 – szachofan1, kurnik, 2013.

  8.Ba1 g6 9.g3 Bg7 10.Bg2 0-0 11.Nf3 d5 12.0-0 Nbd7 13.Qb3 Qb6 14.Bd4 Qa5 15.Nc3 (15.Rc1 Rd8+=) 15...b6 (15...Re8 16.Na4=) 16.Na4 Bb7 (better 16...Ne4!? 17.Bg7 Kg7 18.Qb2 Ndf6+-) 17.Ra1 Ra8 18.Nb6?? (better 18.Bf1 Rd8 19.e3+-) 18...Qa1–/+ 19.Ba1 Ra1 20.Bf1 Nb6 21.Nd4 (better 21.Qc3 Ne8 22.d4–/+) 21...Ne4–+ 22.Qb2 (22.Qd3 Nc4 23.Nb3–+) 22...Ra8 (better 22...Rd1 23.Qc2 Rd2–+ (23...Bd4?! 24.Qd1 Bf2 25.Kh1–+)) 23.d3–/+ Nd6 24.e3 Nf5 25.Qb4 (25.Qc1 Bd4 26.ed4 Rc8–/+ (26...Nd4? 27.Qc7+-)) 25...Nd4–+ 26.ed4 (26.Qe7 Nf3 27.Kg2 Ne1 28.Kh1–/+) 26...Ra4 (better 26...Bf8!? 27.Qc3 Bd6–+) 27.Qe7=+ Bc8?? (better 27...Bd4 28.Qb7 Ra2=+) 28.Qd8+- Bf8 29.Qb6 Ra1 (29...Ra8 30.Qc6 Rb8 31.b6+-) 30.Qc7 Ra8 31.b6 Ba6 32.b7 Bb7 33.Qb7 Ra1 34.Kg2 h5 35.Be2 Ra2 36.Bf3 (36.Kf3 Ra4+-) 36...Rd2 37.Qb5 Bg7 38.g4 (38.Qe8 Bf8+-) 38...hg4 (38...Bd4 39.gh5 Rf2 40.Kg3 gh5 41.Qb8 Kg7 42.Qf4+-) 39.Bg4 (better 39.Qe8 Bf8 40.Bg4+-) 39...Bd4 40.Qb8 Kg7 41.Qb7 Rf2 42.Kg3 Kf6 43.h4 (43.Qa8 Kg7 44.Qa4 Be3+-) 43...Rd2+- 44.Qb5 Ke5?? (better 44...Be5 45.Kf3 Bd4+-) 45.Qe8 (better 45.Qb8!? Kf6 46.Qf4 Ke7 47.Qd2 Be5 48.Kf3 f5+-) 45...f5?? (45...Rd3 46.Bf3 Kf6 47.Qf8+=) 46.Bf3 (better 46.Qh8 Kd6 47.Qd4+-) 46...Rd3? (better 46...Bf2 47.Kh2 Rd3+=) 47.Qg6+- Kd6 48.h5 Rb3 49.h6 Rc3 (49...Be5 50.Kg2+-) 50.h7 Rb3 (50...Be5 51.Kf2 Bd4 52.Kg2 Rc2 53.Kg3 Be5 54.Kh4 Bf4+-) 51.Qe8 Rd3 (51...Be5 52.Kg2 Rb2 53.Kf1 Rb1 54.Kf2 Rb2 55.Ke1 Rb1 56.Bd1 Bc3 57.Ke2 Bg7+-) 52.Qd8 Ke5 (52...Kc5 53.Qe7 Kc4 54.Qe6 Kc3+-) 53.h8Q 1–0. wk1234 – jagojk, kurnik, 2014.

  8.Ba1 Qa5

  9.Qc2 Qa1 10.Qc8 Ke7 11.Qc2 Nd5 12.e3 g6 13.Nf3 Bg7 14.Bd3 Qb2 15.Qc4 (15.Ke2 Qc2 16.Bc2 Rc8=+) 15...Qb4 (15...d6 16.e4 Nf4 17.0-0 Nd3 18.Qd3-/+) 16.Qc2 (16.Ke2!?=) 16...d6=+ 17.0-0 Nd7 18.Be2 N7b6 19.d4 Rc8 20.Qd3 Na4 21.Qe4 Bf6 22.Nfd2 Nac3 (22...h6 23.Qd3-/+) 23.Nc3=+ Qc3 24.Rd1 h5 25.Qf3 Rc7 (25...Bg7 26.Ne4 Qb2 27.Ng5=+) 26.Ne4= Qb2 27.Bf1 Bg7 28.Qg3 Qb4 (28...Qa3 29.Qg5 Nf6 30.g3=) 29.Ra1+= Bd4?? (better 29...Bf6+=) 30.ed4+- Qd4 (30...Kd7+-) 31.Qd6 Ke8 32.Ra8 (32.Ra8 Rc8 33.Rc8) 1-0. onur604 (2320) - capuchi (2300), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

  9.Qc2 Qa1 10.Qc8 Ke7 11.Qc2 Nd5 12.Nf3 f5 13.e4 fe4 14.Qe4 Kd8 (14...Qb2!?=) 15.Bd3 Nb4 (15...Qb2 16.0-0+/-) 16.0-0+/- Nd3 17.Qd3 Qf6 18.Qe3 d5? (better 18...Bd6+/-) 19.Qb6+- Ke8 20.Re1 Be7 (20...Qd8 21.Qe6 Be7 22.Nc3+-) 21.Re6 Qf5 (21...Qf7 22.Re1 Kf8 23.Qb7 g6+-) 22.Qd6 Qb1 (22...Qe6 23.Qe6 Nd7+-) 23.Ne1 Qe1 (23...Nc6 24.bc6 Qe1 25.Re1 Kf8 26.Qe7 Kg8 27.Qe8) 24.Re1 Nd7 (24...Nc6 25.bc6 Kf8 26.Qe7 Kg8 27.Qe8) 25.Qe7 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

  9.Qc2 Qd8 10.e3 Be7+= 11.Nf3 0-0 12.Bd3 h6 13.0-0 b6 14.Ne5 d6 15.Nc6 Nc6 16.bc6 Qc7 (16...d5 17.Bd4+=) 17.Na3 Nd5 (17...e5 18.f4 ef4 19.Rf4+/–) 18.Nb5 Qb8 19.Rc1 Nb4?? (better is 19...Nc7+/–) 20.Qc3 Na2 (20...e5 21.Qb4 Be6+-) 21.Qg7 1–0. DEFFM – GuestFLXB, freechess.org, 2017.

  9.Qc2 Qd8 10.e3 Be7 11.Nf3 0-0 12.Be2 d5 13.0-0 Bd7 (13...Nbd7 14.Ne5=) 14.Be5 (14.Ng5 g6+=) 14...Qb6 Attacking the isolated pawn on b5 (14...Ne4 15.Rc1+=) 15.Nc3 (15.Rc1 Ng4+- (15...Bb5? 16.Qb2+-)) 15...Rc8+= 16.Bd3 (16.Ra1 Ng4+=) 16...h6 17.Ra1 Bd6 (17...Ng4 18.Ra8 Ne5 19.Ne5=) 18.Bd4 (18.Bf6 gf6 19.Qa4 f5+=) 18...Bc5 (18...Qd8 19.Ra7 b6 20.Qb3+=) 19.Bf6 gf6 20.Qa4 Kh8 21.Qh4 Bf8? (better 21...Kg7+-) 22.Qf6+- Kg8 (22...Bg7 23.Qf7 Be8+-) 23.Ra4 d4 (23...Rc4 24.Ne5 Be8 25.Nc4+-) 24.Rd4 e5 (24...Qd4 25.Qd4 Bg7 26.Qb6+-) 25.Qb6 ed4 26.Nd4 Be6 (26...Re8+-) 27.Ne6 (27.Ne6 Nc6 28.Nf8 Kf8 29.Nd5+-) 1–0. onur604 (2320) – Wladzimir (1975), lichess.org, 2020.

  9.Qc2 Qd8 10.e3 Be7+= 11.Nf3 d6 12.Be2+=.

  9.Qc2 Qd8 10.e4 b6+=.

  9.Bc3 Qb5 10.e3 Nc6?? 11.Nf3 (better 11.Bb5 Be7 12.Nf3+-) 11...Qb6 12.Be2 Qc7 13.0-0 Bd6 (13...Be7 14.Qc2=+) 14.Bb2 (14.Bf6 gf6 15.Qb3 Be7=) 14...0-0 (14...Be7 15.Qc2=+) 15.Nc3 (15.Bf6 gf6 16.d4 Bb4=) 15...Qb8 (15...Be7 16.Nb5 Qb6 17.Qa4=+) 16.Qb3 b6 17.d4 Bc7 18.Rb1 d5 (18...Bb7 19.e4=+) 19.Nb5 (19.Ba3 Rd8=) 19...Na5 (19...Ba6 20.Qa4 Bb5 21.Bb5=+) 20.Qa4 (20.Qc2 Ba6 21.Nc7 Be2 22.Nd5 ed5 23.Qe2 Nc4=) 20...Bd7 21.Ba3 Rc8 22.Rc1 Qb7 23.Ne5 Be8 (23...Bb5 24.Bb5 Be5 25.Rc8 Qc8 26.de5-/+) 24.Kf1 (24.Nf3 Nc4 25.Bc4 dc4 26.Rc4 Bh2 27.Kh2 Ra8=) 24...Ne4 (24...Be5 25.Rc8 Qc8 26.de5-/+) 25.Bd3 (25.Qc2 Nc4! 26.Nc7 A) 26...Rc7?! 27.Bc4 dc4 28.Qb2=+ (28.Nc4?? Rc4 29.Qb2 Qa6 30.Rc4 Qc4 31.Kg1 Bb5-+); B) 26...Na3-+) 25...Nd6 (25...Nd2 26.Ke2 Be5 27.Rc8 Qc8 28.Kd2 Bh2 29.Qb4 Bb5 30.Qb5-/+) 26.Rb1 (26.Rc7 Qc7 27.Nc7 Ba4 28.Bd6 Nb7-/+) 26...Nac4! 27.Bd6 (27.Bc4 Bb5 Double attack (27...Bb5 Decoy); 27.Nc4 Bb5 Double attack (27...Bb5 Decoy; 27...Nb5 Interception)) 27...Nd2 (worse 27...Bd6 28.Nd6 Nd6 29.Qb4=+) 28.Ke2 (better 28.Kg1!? Nb1 29.Bh7 (29.Bc7? Rc7 30.g3 f6-+) 29...Kh7 30.Qc2 Kg8 31.Nc7-+) 28...Nb1-+ 29.Bc7?? (better 29.Bh7 Kh8 30.Bb1 Bb5 31.Qb5 Bd6 32.f4-+) 29...Nc3!! (29...Rc7?! 30.Bb1 f6 31.Nf3=) 30.Nc3 Ba4 31.Na4 Qc7 32.Kd2 (32.Nd7 Qh2 33.Ndb6 Rc1-+) 32...Ra8 (32...Qa7 33.Bc2-+) 33.Nc3 Ra3 34.Nb5 Ra2 35.Kd1 Qc8 (better 35...Ra1 36.Ke2 Qc1-+) 36.Nd6 (36.h4-+) 36...Qd7 (36...Qc3 37.Bh7 Kh7 38.Ndf7 Qd2) 37.Nb5?? (better 37.Nd7 Rf2 38.e4+-) 37...Qb5 (better 37...Qe7 38.Nc3 Rf2-+) 38.Bb5-/+ Rf2 39.Ng4? (better 39.Be8 Kf8 40.Ke1 Rg2 41.Bf7-/+) 39…Rg2-+ (39...Rg2 40.h3 Rg3-+) 0-1. ClayPigeons (2220) - jirka_ko (2185), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

  9.Nc3 Bc5 10.e3 Ng4?? (10...d5=) 11.Ne4+- (11.Qg4?! Qa1 12.Qd1 Qa3=) 11...Qa3? (11...Be3 12.Bg7 Nf2 13.Nf2 Rg8+-) 12.Bg7 (12.Qg4?! Qa1 13.Qd1 Qd1 14.Kd1 Bb4=; 12.Nc5 e5+-) 12...Rg8 13.Qg4 f5 (13...Be7 14.Qg3 Qc1 15.Ke2 Qc4 16.d3 Qc2 17.Kf3+-) 14.Qh5 Kd8 15.Bf6 Kc7 (15...Be7 16.Qh7 Re8 17.Be7 Qe7 18.Qe7 Ke7 19.Ng5+-) 16.Be5 d6 17.Qh7 Nd7 (17...Bd7 18.b6! Kb6 19.Nc5 (19.Qg8 Qc1 20.Ke2 fe4 21.Qd8 Ka6+=) 19...Qc1 20.Ke2 Bb5 21.Kf3 Bc6 22.e4 fe4 23.Ne4 Be4 24.Qe4 Qf1 25.Qd4 Kb5 26.Qb2 Kc6 27.Qc2 Kb5 28.Qb3 Kc6 29.Bg3+-) 18.Nc5 (18.Nd6 Qc1 19.Ke2 Bd6 20.Bd6 Kd6 21.Qg8 Qc4 22.d3 Qc3+-) 18...Qc5 (18...Qc1 19.Ke2 Qc5 20.Bd6 Kd6 21.Qg8 Qb5 22.d3+-) 19.Bd6! Qd6 (19...Qd6 20.Qg8 Zwischenzug; 19...Kd6 20.Qg8 Zwischenzug) 20.Qg8 Nc5 (20...Qb4 21.Qg3 Kd8 22.Qg5 Ke8 23.f4+-) 21.Nf3 (21.h4 Bd7+-) 21...Nb3 (21...Nd3 22.Ke2+-) 22.Qg7 Bd7 (22...Kb8 23.Qe5 Qc7 24.Qc7 Kc7 25.h4+-) 23.Qc3 Nc5 24.d4 b6 25.dc5 Qc5 26.Qc5 bc5 27.h4 Kd6 28.h5 Be8 29.h6 Bg6 30.h7 (30.h7 Bh7 31.Rh7 c4 32.b6 Kc6 33.b7 Kc5 34.Rc7 Kd5 35.Bc4 Ke4 36.b8Q e5 37.Qb7) 1–0. DEFFM – GuestSJQW, freechess.org, 2018.

  9.Nc3 Nd5 10.Nd5 ed5 11.e3 d6 12.Nf3 h6 13.Be2 Bd7 (13...Nd7 14.Bc3 Qc7 15.0-0+-) 14.Bc3 Qb6 (14...Qc7 15.0-0+-) 15.0-0 Qc5 (better is 15...Qd8+-) 16.Qa1 Bb5 (16...b6+-) 17.Bb5 (17.Bg7?! Be2 18.Bh8 Bf1 19.Qf1 Nc6+/–) 17...Qb5 18.Qa8 (18.Bg7?! Bg7 19.Qg7 Rf8+-) 18...Qd7 (18...Ke7 19.Qb8 Rg8 20.Rc1+-) 19.Qb8 (19.Qb8 Qd8 20.Qb7+-) 1–0. DEFFM – GuestPPNS, freechess.org, 2018.

  9.Nc3 Be7 10.e3 0-0 11.Nf3 d5 12.Be2 Ne4 (12...Bd6 13.0-0=) 13.0-0 Bf6 (13...b6 14.Bb2=) 14.Qc2+= Nc3 (14...Nd6 15.Bb2+=) 15.dc3 (15.Bc3 Bc3 16.Qc3 Qc3 17.dc3 Rd8+=) 15...Bd7= The pawn on b5 gets attacked 16.Bb2 Bb5? (better is 16...Rc8=) 17.Ra1+- Qb6 18.Qb3 Nc6 19.Qb5 Qb5 20.Bb5 Ne5 (20...Rc8 21.e4!+-) 21.Ne5 Be5 22.Ra7 g6 (22...Rb8 23.Bd3+-) 23.Rb7 Rc8 24.g3 Bc3 (24...h6 25.Bd7 Ra8 26.Kg2+-) 25.Bc3 Rc3 26.Be8 Kf8 27.Bf7 (27.Bf7 Rc6 28.f4+-) 1–0. GuestKNZL – guestKOKO, freechess.org, 2018.

  9.Be5 d6 10.Qc2 (10.Bf6 gf6 11.e4 Bg7 12.Qc2 Bd7 13.Nf3 0-0=) 10...Bd7 11.Bf6 gf6 12.e3 Bg7 13.Qd3 Ke7=.

  9.Nc3 Bb4

  10.Qb1 d5 11.Nf3 Bd7 12.e3 0-0 13.Be2 Ne8 14.0-0 Nd6 15.Qb3 Bb5 16.Nb5 Nb5 17.Rb1 Nc6 18.Bb5 Qb5 19.Bc3 Ra8 20.Bb4 Qb4 21.h3 Qb3 22.Rb3 Rb8 23.d4 Kf8 24.Ne1 Ke7 25.Nd3 Kd6 26.Nc5 b5 27.Kf1 b4 28.Ke2 Na5 29.Rb1 f6 30.Kd3 e5 31.Na6 Rb5 32.Rb4 Rb4 33.Nb4 Nc4 34.de5 fe5 35.Nc2 g5 36.f3 h5 37.Ne1 Kc5 38.g4 hg4 39.hg4 Nd6 40.Nc2 e4 41.Ke2 Nb5 42.f4 gf4 43.ef4 d4 44.g5 d3 45.Kd2 dc2 46.Kc2 Kd4 47.g6 Na3 48.Kd2 Nc4 49.Ke2 Ne3 50.g7 Nd5 51.g8Q Nf4 52.Ke1 Nd3 53.Kd2 Ne5 54.Qd8 Kc4 55.Qc7 Kd5 56.Qb7 Ke6 57.Qe4 Kf6 58.Qf4 Ke6 59.Kc3 Kd5 60.Qg5 Ke6 ½–½. Orang4Utan (1835) – mergen1 (2025), Hourly SuperBlitz Arena, 2020.

  10.e3 0-0 11.Nf3 d5 12.Bd3 Nbd7 13.0-0 Nc5 14.Be2 Bd7 Attacks the isolani on b5 15.Ne5 Bc8 16.Qc2 Qc7 (better is 16...Nfe4!?=) 17.Na2+/– Ba5? (better is 17...Qa5!?+/–) 18.Rc1+- b6 (18...Nfe4 19.Nf3 Bd7+-) 19.d4 1–0. DEFFM – Xekmat, freechess.org, 2017.

  10.e3 0-0 11.Nf3 d5 12.Be2 Bd7 Attacking the isolated pawn on b5 13.Nd4 e5 14.Nb3 Qc7 15.0-0 Be6 16.Qb1 Qe7 17.d4 e4 18.h3 Nbd7 19.Na4 b6 20.Rc1 Ra8 21.Nbc5? (better is 21.Nc3+=) 21...bc5–+ (21...Nc5?! 22.Nb6 Ra1 23.Qa1=) 22.dc5 (22.Nc5 Ba3 23.Bb2 Bc5 24.dc5 Nc5 25.Bd4–+) 22...Ra4 23.c6 (23.Bf6 Qf6 (worse is 23...gf6 24.Bd1–+; 23...Nf6?! 24.Bd1–+) 24.Bd1 Be1 25.Ba4 Bf2 26.Kh2 Be3–+) 23...Ba3 24.c7 (24.cd7 Bc1 25.Qc1 Nd7 26.Qc8 Nf8–+) 24...Nc5 25.b6 (25.Bd4 Qc7 26.b6–+) 25...Rb4 26.Qa2 (26.Bf6 gf6 (26...Qf6?! 27.Qa2 Bc8 28.Qd5–/+) 27.Bg4 f5–+) 26...Bc1 27.Qa8 (27.Bd4 Rb6 28.Qa8 Qe8–+) 27...Qf8 1–0. GuestPKCH – badplayers, freechess.org, 2017.

  10.e3 0-0 11.Nf3 d6 12.Bd3 Nbd7 13.0-0 Nc5 14.Be2 b6 15.Nd4 Bb7 16.Nc6 Bc6 17.bc6 Rc8 18.d4 Bc3 19.dc5 bc5 20.Bc3 Qc3 21.Qd6 Qb2 22.Ba6 Rf8 23.c7 Ne4 24.Qf8 Kf8 25.c8Q Ke7 26.Qc7 Kf6 27.Bb7 Nd2 28.Re1 Qc3 29.Qf4 Ke7 30.Ba6 Nc4 31.Rd1 Qc2 32.Ra1 Qc3 33.Qc4 Qa1 34.Qf1 Qe5 35.g3 Qe4 36.Qc4 Qc4 37.Bc4 f5 38.f4 h6 39.Kf2 g5 40.fg5 hg5 41.h3 Kf6 42.Kf3 e5 43.e4 f4 44.gf4 gf4 45.Kg4 Kg6 0–1. Abdullaevich – OatstandingMeal, lichess.org, 2018.

  10.e3 Qb6 11.Nf3 (11.Qa4 Bc5 12.Qc2+=) 11...Bc5 (11...d5 12.Na2 Bd6 13.Bf6 gf6 14.Nc3=) 12.Be2 (12.Na4 Qc7+-) 12...Qc7 13.0-0 Ng4 (13...d5 14.Qc2 Nbd7 15.Rc1+-) 14.h3 (14.Na4 Bd6 15.Bd4 Bh2 16.Kh1+-) 14...h5? (better 14...Nf6+-) 15.Ne4 (15.hg4?! hg4 16.Nd5 ed5=) 15...Ba7 (15...Bf8 16.hg4 d5+-) 16.Bg7 Rh7 (16...Rg8 17.Qc1 Qc1 18.Rc1+-) 17.Nf6 (better 17.Qa1 e5 18.Rc1+-) 17...Ke7 (17...Nf6 18.Bf6 Rh6+-) 18.Nh7 b6 19.hg4 hg4 20.Bf6 Ke8 21.Nfg5 (21.Qa4 gf3 22.Qg4 d5 23.Qg8 Kd7 24.Qf7 Kd6 25.Qf8 Kd7 26.Qe7) 21...Bb7 22.Bg4 (22.Bg4 Nc6 23.Nf7+-) 1–0. RichardSommer (2110) – AmpayaNiel (2110), lichess.org, 2020.

  10.e3 Bc3 11.Bc3 Qb6 12.Qf3 Ke7 13.Qg3 Ne4 14.Qh4 Nf6 15.Qg3?? (better 15.g4 Kf8 16.g5+-) 15...d6?? (15...Ne4 16.Qb8 Nc3 17.dc3 Qc5+-) 16.Qg7+- Rg8 (16...Nbd7 17.Qh8 Qc5+-) 17.Bf6 Kd7 (17...Ke8 18.Qg8 Kd7 19.Qf7) 18.Qf7 1–0. DEFFM – GuestFQHF, freechess.org, 2019.

  10.e3 Bc3 11.Bc3 Qb6 12.Nf3 d6 13.Be2 Ne4? (13...e5 14.d4 e4 15.Nd2+=) 14.Bd4 (better is 14.Bg7!? Rg8 15.Bd4+-) 14...e5?? (better is 14...Qc7+/–) 15.Bb6+- (15.Bb6 Nd7 16.Bc7+-) 1–0. GuestSMVF – GuestNXNC, freechess.org, 2017.

  10.e3 Bc3 11.Bc3 Qd8 12.Nf3 0-0 13.Qc2 (13.Qa1 d6+/–) 13...d5 (13...d6 14.Qd3+=) 14.Bd3+/– Nbd7 15.Qb2 (15.0-0 Qe7+/–) 15...b6 16.Be2 Nc5 17.Qb4 (17.Bd4 Bb7+/–) 17...Nfe4 18.Bd4 Qc7 (better is 18...f6+=) 19.Be5?? (19.0-0 Nd7+=) 19...Qa7 (better is 19...Nd3! 20.Bd3 Qc1 21.Ke2 Qh1 22.Be4 de4 23.Qe4 Qg2+=) 20.0-0 Bd7 (20...f6 21.Bb2+=) 21.d3 (21.Ra1 Qb7 22.d3+/–) 21...Nf6 (21...Qa2!? 22.Bb2 Na4 23.Bg7 Kg7 24.de4 Nc5+/–) 22.Ra1+/– Qb7 23.Bf6 gf6 24.Qd4 (24.Qg4 Kh8 25.d4 Ne4+/–) 24...e5 (24...Bb5 25.Rd1=) 25.Qb4 (better is 25.Qb2+/–) 25...d4? (better is 25...Ra8 26.Rc1 Ra2+=) 26.ed4+- ed4 27.Nd4 Kh8 (27...Ra8 28.Re1+-) 28.Bf3 Qc7 (28...Qb8 29.Ra8 Qd6 30.Rf8 Qf8 31.Nc6+-) 29.Nc6 Rg8 30.Qd4 Qd6?? (30...Kg7 31.Qh4 Qd6+-) 31.Qd6 (31.Qd6 Kg7 32.Ne7+-) 1–0. GuestYTVT – GuestWJHM, freechess.org, 2017.

  10.e3 d5 11.Nf3 0-0 12.Bd3 e5 13.Ne5+/- Nbd7 14.Nd7 Bd7 15.0-0 Ra8 16.Qb1 h6 17.Ne2 Bd2 18.Bf6 gf6 19.Nf4 d4 20.Nd5 Be6 21.Nf6 Kg7 22.Nh5 Kg8 23.ed4 Qc3 (23...Rd8 24.Qc2 Qc3 25.Nf6 Kg7 26.Ne4 Qc2 27.Bc2 Rd4 28.Rd1+/-) 24.Ng3 (better 24.Rd1!? Kf8 25.Ng3+-) 24...Qd4+/- 25.Rd1 Kf8?? (25...Ra2 26.Bf5 Bc4 27.Nf1+/-) 26.Qc2 (better 26.Rd2 Ra1 27.Bf1 Qf2 28.Kf2 Rb1 29.Rd8 Ke7 30.Rh8+-) 26...Ra2+= 27.Ne2 Rc2 (27...Qd6 28.Qb1+=) 28.Nd4+/- Rc1 29.Rc1 Bc1 30.Be4 b6 31.g3 Bc4 32.Bc6 Bd3 33.Kg2 Bb2 34.Nf3 Ke7 35.g4 Kd6 36.h4 (36.g5 hg5 37.Ng5 f6 38.Ne4 Ke5+/-) 36...Kc5 (36...f6 37.Nd2=) 37.Be8 (37.g5!? h5 38.Be8+/-) 37...f6= 38.Nd2 Bc1?? (better 38...Bc3 39.Nb3 Kb4=) 39.Nb3+- Kc4 40.Nc1 Be4 41.f3 Bc2 42.Kf2 Kc3 (42...Ba4 43.f4 Bc2 44.Ne2+-) 43.Ke1 (43.Ne2 Kb4+-) 43...Bg6 (43...Ba4+-) 44.Bg6 1-0. allyouneedisluft (2610) - dmitrisilver (2280), Rated Blitz game, lichess.org, 2018.

  9.Nc3 d5+=

  10.e3 Bb4 11.Nf3= 0-0 12.Be2 (12.Bb2 Bd7=) 12...Ne4+= 13.0-0 Bc3 14.dc3 Nc3 15.Bc3 Qc3 16.Qb1 Nd7 17.Rc1 Qa5 (17...Qf6 18.Rc7=) 18.e4 (18.Ng5 g6=) 18...de4+= 19.Qe4 Nf6 20.Qc2 Qa8 21.Ne5 (21.Bd3 b6+=) 21...Qb8 22.Bf3 (22.f4 b6+=) 22...Qe5–/+ 23.Qc8 Qb5 (23...Rc8 24.Rc8 A classical mating theme) 24.Qb7 ½–½. Bak,Mogens – Bergljung,Andreas, corr DSU, 1978.

  10.e3 Bb4 11.Nf3 Bd7 Attacks the isolani on b5 12.Qb1 h6 (12...Bd6 13.Be2=) 13.Be2 0-0 (13...Ne4 14.Qb2 Bc3 15.dc3=) 14.0-0 b6 (14...Rc8 15.Qd3=) 15.Ne5 (15.Na2 A) 15...Bd2? 16.Bf6 gf6 17.Qb2+- (17.Nd2?! Qd2 18.Bd3 Rc8=); B) 15...Be7+=) 15...Be8 (15...Rc8 16.Qd3+=) 16.Qb3 Nbd7?? (better is 16...Bd6 17.Bb2 Qa7+=) 17.Nc6+- Nc5 (17...Bc3 18.Na5 (18.dc3?! Qa8+=; 18.Qc3?! Qa4+/–) 18...Ba5 19.Qc2+-) 18.Qb4 Bc6 19.Qa5 ba5 20.bc6 Nb3 (20...Rc8 21.d4 Nb3 22.Bb5+-) 21.d4 (21.c7 Rc8 22.Rb1 a4 23.Na4 Rc7 24.Bf6 Nc1+-) 21...Rc8 22.Bb5 g5 (22...Nd2 23.Rd1 Nc4 24.e4+-) 23.Rb1 (23.Rd1 Ne8+-) 23...Nd2 24.Rd1 Nc4 25.Ba4 (25.e4 Na3 26.e5 Ne8+-) 25...Ne8 26.e4 (better is 26.Rb1 Ned6+-) 26...Ned6 (26...Nb6 27.ed5 ed5+-) 27.ed5 ed5 (27...Nb6 28.Bb3 a4+-) 28.Nd5 Kg7 29.Ne7 (better is 29.Rc1!? f5+-) 29...Rc7 (29...Re8 30.Re1 Kf8 31.d5+-) 30.d5 (better is 30.Re1+-) 30...f6 31.Re1 Nb6 (31...Kf7 32.Ng8! Kg8 33.Bf6 Kf7+-) 32.Bc2 a4 (32...Kf7 33.Bg6 Kg7 34.Bh5+-) 33.Re6 (33.Re6 Nd5 34.Nd5 Rc6 35.Bf6 Kf8 36.Be7 Kf7 37.Rf6 (37.Bd6?! Ke6 38.Ne3 Kd6 39.Ba4 Rc1 40.Bd1 Rb1+-) 37...Kg8 38.Bf8+-) 1–0. DEFFM – Guestkurex, freechess.org, 2016.

  10.e3 Bd6 11.Nf3 0-0 12.Be2 Nbd7 13.0-0 Nc5 14.d4 Nce4 15.Qb3 Bd7 16.Ne5 Nc3 17.Bc3 Qc7 18.f4 Rc8 19.Rc1 Be5 20.de5 Ne4 21.Bb2 Qb6 22.Rc8 Bc8 23.Bd3 Qe3 24.Kf1 Qf2 0–1. Orang4Utan (1690) – Latias (1790), Hourly Blitz Arena, 2017.

  10.e3 Bd7 11.Nf3 Bb4 12.Qb1 0-0 13.Bd3 Re8 14.0-0 e5 15.Be2 d4 16.Ne4 Bb5 17.Bb5 Qb5 18.Nf6 gf6 19.ed4 ed4 20.Bd4 Nc6 21.Bc3 Qc5 22.Bf6 Qf5 23.Qb2 b6 24.Bh8 Bf8 25.Bc3 Bc5 26.h3 Ne7 27.Qb5 Bf2 28.Rf2 Qb5 29.Nd4 Qd3 30.Rf3 Qb1 31.Kh2 Ng6 32.Nf5 Ne5 33.Rg3 Kh8 34.Nd6 h5 35.Ne8 Qe4 36.Nf6 Ng4 37.hg4 hg4 38.Ne4 Kg8 39.Rg4 Kf8 40.Bb4 Ke8 41.Nf6 Kd8 42.Rg7 Kc7 43.Rf7 Kc6 44.d4 Kb5 45.Be1 Kc4 46.Rd7 Kd3 47.d5 Ke2 48.Re7 Kd3 49.Re4 b5 50.d6 b4 51.d7 b3 52.d8Q 1–0. Abdullaevich (1820) – Appanov (1655), lichess.org, 2017.

  10.e3 Bd6 11.f4=.

  10.e3 Nbd7 11.Nf3 Bb4 12.Qb1 0-0 13.Be2 Nc5 14.0-0 Nce4 15.Ne4 Ne4 16.d3 Nc3 17.Bc3 Bc3 18.d4 Bd7 The isolani on b5 becomes a target 19.Rc1 Bb4 20.Rc2 (20.Ne5 Be8+=) 20...Be7 (20...Bb5? 21.Bb5 Qb5 22.Rb2+-) 21.Ne5 Be8 22.g3 (22.Bd3!? g6 23.Nf3+=) 22...f6= 23.Nd3 Bg6 24.Rc3?? (better 24.b6 Ra8 25.Rc7=) 24...Qc3-+ 25.Nf4 (25.Qe1 Qe1 26.Ne1-+) 25...Bb1 26.Kg2 Qc1 (26...g5 27.Nh3-+) 27.Bf3 Be4 28.Ne2 Bf3 29.Kf3 Qd1 (29...Qh1 30.Kg4 f5 31.Kf4 Qe4) 30.e4 (30.g4 Rc8 31.g5 Rc2 32.Kg2 Qe2 33.Kg3 Qf2 34.Kg4 f5 35.Kh5 Qh2) 30...Qe2! 31.Ke2 Rc8 (better 31...de4!? 32.f3 ef3 33.Kf3-+) 32.ed5 ed5 33.Kd3 Rc4 34.f4 (34.f3 f5-+) 34...Rb4 35.g4 Rb5 36.g5 Rb3 37.Kc2 Rh3 38.gf6 Bf6 39.f5 Rh2 40.Kd3 Rh4 41.Ke3 Rd4 42.Kf3 Re4 (42...b5 43.Ke3 b4 44.Ke2 b3 45.Ke1 b2 46.Ke2 b1Q 47.Kf2 Rd3 48.Ke2 Qc2 49.Ke1 Rd1) 43.Kg3 b5 44.Kf3 b4 45.Kg3 (45.Kg2 b3 46.Kg1 b2 47.Kg2 b1Q 48.Kf2 Qh1 49.Kg3 Bh4) 45...b3 46.Kf3 (46.Kg2 b2 47.Kf3 b1Q 48.Kg2 Rg4 49.Kf2 Qd3 50.Ke1 Bh4) 46...b2 47.Kg3 (47.Kf2 b1Q 48.Kg2 Qb2 49.Kh3 Be5 50.f6 Qh2) 47…b1Q (47...b1Q 48.Kg2 Rg4 49.Kf2 Qd3 50.Ke1 Bh4) 0-1. Jimito100 (2000) - AnyBanani (2130), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  9.Bf6 gf6

  10.Qc1 Kd8 11.e4 d5 12.ed5 ed5 13.Nf3 Bg4=.

  10.Qc2 Qb5?? 11.Qc8+- Ke7 12.Nc3 Qa5 (12...Qb2 13.e3 Nc6+-) 13.Qb8 Qa1 14.Nd1 Bg7 (14...Qb1 15.Qc7+-) 15.Qb7 Ra8 16.e3 Ra2 (16...f5 17.Ne2+-) 17.Qb4 Ke8 18.Nf3 (18.Qb8 Ke7+-) 18...Qc1 (18...Ra8 19.Bb5+-) 19.Bd3 1–0. DEFFM – GuestFBMP, freechess.org, 2018.

  10.Qc2 Qb5 11.Qc8 Ke7 12.Nc3 Nc6?? 13.Nb5 1–0. Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2020.

  10.Qc2 Qd8 11.e4 b6 12.Nf3 Bb7 13.Nc3 Rg8 14.g3 Bb4 (14...f5 15.Bd3=) 15.Bg2+= Bc3 (15...d6 16.0-0+=) 16.dc3+/- (worse 16.Qc3 Be4 17.0-0 d6=+) 16...d5 (16...Qc7!?+/-) 17.ed5+- Bd5 18.Qh7 Ke7 19.0-0 Nd7 20.Nd4 Bg2 21.Kg2 Qa8?? (better 21...Ne5+-) 22.Nc6 Kf8 23.Rd1 Qc8 (23...Qe8 24.Qh6 Rg7+-) 24.Qg8!! (24.Qg8 Kg8 25.Ne7 Kf8 26.Nc8+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

  10.Qc2 Qd8 11.e4= d6 12.d4 b6 13.Bd3 d5+=.

  10.Qc2 Qd8 11.Nf3 d5 12.Nc3 b6 13.e3 f5+=.

  10.e3 Qb4 11.Nf3 Be7 12.Be2 Rg8 13.0-0 h5? (better is 13...Qe4+=) 14.Nh4?? (better is 14.Qc2 Qc5 15.Qc5 Bc5 16.Rc1+-) 14...Qh4–/+ 15.Bh5? (better is 15.Qc2 Kd8 16.Rc1–/+) 15...Qg5–+ 16.g3 (16.Bf3 Qb5 17.Nc3–+) 16...b6 (16...Qb5 17.d4–+) 17.f4? (better is 17.Qc2 Qc5 18.Qc5 bc5 19.Nc3–+) 17...Qb5 18.Nc3 Qc5 19.Qb3 (19.Be2–+) 19...Qh5 20.Rf2 (20.Qb6 Nc6–+) 20...Nc6 (20...Bb7 21.Ne2–+) 21.Ne4 (21.Qb6 Rh8 22.Qb5–+) 21...Bc5 (21...Bb7!? 22.d3–+) 22.d4 (better is 22.Nf6 Ke7 23.Nh5+-) 22...Be7–+ 23.Qb6 Qd5 (23...Qd1!? 24.Rf1 Qd3 25.d5 Qd5 26.Ra1–+) 24.Nc3 Qd6 (24...Qc4!? 25.Qb2–+) 25.Nb5 Qb8 (25...Qb4 26.Nc7 Kf8 27.Qb4 Nb4 28.Rb2–+) 26.Nc7 (26.Qb8 Nb8 27.e4 Kd8–+) 26...Kf8 27.Qb8 Nb8 28.Rb2 Nc6 29.Rb6 (29.d5 Nb4–+) 29...Kg7 (29...Bd8 30.Na8 Bb6 31.Nb6–+) 30.Kf2 (30.Rb2 d5–+) 30...f5 (30...Bd8 31.Na8 Bb6 32.Nb6–+) 31.Nb5 (31.d5 Bd6 32.Ne6 fe6 33.dc6 Bc7–+) 31...Bd8 32.Rc6 dc6 33.Nd6 (33.Nc3 Be7–+) 33...Bd7 (33...Bd7 34.Nc4 Be7–+; better is 33...Ba6 34.e4 Bb6 35.Ke3–+) 0–1. kamera – hajighalib (1855), GameColony.com, 2002.

  10.e3 d5 11.Qc2 f5?? (better 11...Bd7=) 12.Qc8+- (12.Qc8 Qd8 13.Qb7+-) 1–0. DEFFM – GuestCSCX, freechess.org, 2019.

  10.e3 d5!?= 11.Nc3 Bb4 12.Qc2 Bd7 13.Nf3 0-0=.

  10.e3 d5 11.Nf3 Bd7 12.Qb3 Qa1 13.Qc2 Qa5 14.Qb2 b6 15.Bd3 Be7 16.0-0 Qb4 17.Qb4 Bb4 18.g3 e5 19.Nh4 e4 20.Be2 f5 21.Ng2 Be6 22.f4 Ke7 23.Rc1 Rc8 24.Rc8 Bc8 25.Kf2 Be6 26.d4 Nd7 27.Ne1 Nf6 28.Nc2 Bd6 29.Nc3 Kd7 30.Na4 Kc7 31.Nc3 Kd7 32.Na2 Kc7 33.Nab4 Bc8 34.Nc6 Bd7 35.N2b4 Bb4 36.Nb4 Kd6 37.h3 Ne8 38.g4 fg4 39.hg4 Nc7 40.Kg3 Nb5 41.Kh4 Nc7 42.Kg5 1–0. Abdullaevich (1770) – Durbed (1665), lichess.org, 2019.

  10.e3 Bd6 11.Nc3 Be5 12.Nge2 d5 13.f4 Bd6 14.Nd4 Bc5 15.Nb3 Qb4 16.Nc5 Qc5 17.Qg4 d4 18.Ne4 Qc1 19.Ke2 de3 20.Qg7 (20.de3 Qc4 21.Kf3 Qe4 22.Ke4 f5 23.Qf5 ef5 24.Kf3 Be6–+; 20.Nf6?! Ke7 21.Ne4 ed2 22.Qg5 Ke8 23.Nd2 Qc3+=; 20.Ke3?! Qe1 21.Qe2 Qa1+/–) 20...Rf8 21.Nf6 Ke7 22.Ke3 Qe1 23.Kf3 b6? (better is 23...Qd1 24.Kg3 h6+/–) 24.Qg5+- Bb7 25.Nd5 Kd6 26.Qe7 Kd5 27.Qb4 Qd1 (27...Qc1 28.Qf8 Qc7+-) 28.Ke3 (28.Ke3 Qe1 29.Be2 Qe2 30.Ke2+-) 1–0. pierred (2785) – dennism (2265), net–chess.com, 2011.

  10.e3 Rg8 11.Qc2+/– Qd8 12.Qh7 Rg7 (12...Rg6 13.Nf3+/– (13.Nc3 d5+/–) 13...d5+/–) 13.Qc2 d5 (13...b6+/– 1.16) 14.h4 Bd7 15.h5 f5 16.Nc3 Qa5 17.Nf3 Rh7 18.g4! fg4? (better is 18...Qa1 19.Nd1 Bd6 20.gf5 Qh8 21.fe6 Be6+-) 19.Qh7 gf3 20.h6 e5 (20...d4 21.ed4 Qa7+-) 21.Qb1 d4 22.h7 dc3 23.h8Q cd2 24.Kd1 Qa4 25.Qc2 Bb5 (25...Qc2 26.Kc2 Bf5 27.Kd2 Nd7+-) 26.Qe5 1–0. b4_player – capricorn9, gamecolony.com, 2007.

  10.e4 Bc5 11.Qf3 Qa1 12.Bd3 d6 13.Ne2 Rg8=.

  10.Qc2 Kd8

  11.e3 b6 12.Nf3=.

  11.e3 d5 12.Nf3 Bd7 Attacking the isolated pawn on b5 (12...Bd6 13.Be2=) 13.Be2+= Bb5 (better is 13...h6!?+=) 14.Qb2+- Be2 15.Qf6 Kd7?? (better is 15...Ke8 16.Ne5 Qc7 17.Qh8 Nc6 18.Ke2 Ne5+/–) 16.Ke2 (worse is 16.Qh8 Bf3 17.Qf8 Bg2 18.Qf7 Kd6 19.Qf8 Kc6+-) 16...Rg8 (16...Ke8 17.Qh8 h6 18.Rc1+-) 17.Qf7 Be7 (17...Kd6 18.Nd4 Qa6 19.d3 Rg2 20.Qf8 Kd7 21.Qf7 Kd6 22.Nc3+-) 18.Qg8 Nc6 19.Qh7 Qb5 (19...e5 20.e4+-) 20.d3 Qb2 (20...Kd6 21.h4+-) 21.Nbd2 1–0. DEFFM – GuestBLXS, freechess.org, 2018.

  11.e3 d6 12.Nf3 Bd7 Attacks the isolani on b5 13.Qb2 Bg7 14.Nc3 f5 15.Be2 Ke7 16.0-0 Rc8 17.Nd4 (17.Rc1 Ke8+/-) 17...e5 18.Ra1 Qb6?? (better 18...Qd8 19.Nb3 Be6+=) 19.Nd5+- (19.Nd5 Kd8 20.Nb6 ed4 21.Nc8 Bc8 22.ed4+-) 1-0. onur604 (2320) - shahramtoraby (2120), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

  11.e4 b6 12.Qb2 Be7 13.e5 Qb4=.

  11.e4 d5+=.

  8.Ba1 b6

  9.Nc3 Bb7 10.e3 Be7 11.Nf3 0-0 12.Be2 d5 13.0-0 Nbd7 14.d4 Qc7 15.Bb2 Ra8 16.Qb1 Ne4 17.Rc1 Nc3 18.Bc3 f5 (better 18...Qd6!?=) 19.Bb4+- Qd8 20.Be7 Qe7 21.Rc7 Rb8 (21...Bc8 22.Qc1 Qe8 23.Qc6+-) 22.Ne5 Bc8 23.Qc1 Qd8 24.Nc6 Qe8?? (24...Qc7 25.Ne7 Kf7 26.Qc7 Ke7+-) 25.Nb8 (25.Nb8 Nc5 26.dc5+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2765) – WGRobbyKatana (2670), lichess.org, 2019.

  9.e3 Bb4 10.Nf3 (10.Qa4 Ba5=) 10...0-0 (10...Bb7 11.Be2=) 11.Qa4 Ba5 12.Bd3 (12.Qh4 Bb7=) 12...d6 13.Qc2 (13.0-0 e5=) 13...e5 14.0-0 e4 (better is 14...Bg4!?=) 15.Be4+/– Re8? (better is 15...Ne4!? 16.Qe4 Re8+/–) 16.Bf6+- Qf6 17.Bh7 Kh8 18.Be4 Bg4 (18...Bd7 19.Nd4+-) 19.Nd4 (19.Rc1 Nd7+-) 19...Qg5 (19...Bb4 20.Rc1+-) 20.Qc7 Bh3 (20...Bb4 21.Qf7 Re4 22.Qf8 Kh7 23.Qb8–/+) 21.Qd6 Re4 22.Qb8 Kh7 23.Qg3 Rg4 (23...Qg3 24.fg3 Be6+-) 24.Qh3 (24.gh3?! Rg3 25.hg3 Qg6+-) 24...Kg8 (24...Qh4 25.Qf3 Qh5 26.Rc1+-) 25.Rc1 Rg2 (25...Qh4 26.Qf3 Qg5+-) 26.Qg2 Qe5 27.Rc8 Kh7 28.Qh3 Kg6 29.f4 Bd2 30.Qg3 (30.Qg3 Kh7 31.fe5 Be3 32.Qe3 f6 33.Qh3 Kg6 34.Qg4 Kf7 35.Qh5 g6 36.Qh7; 30.fe5 Be3 31.Qe3 f5 32.Qh3 f4 33.Qf5 Kh6 34.Rh8) 1–0. DEFFM – GuestYJGZ, freechess.org, 2018.

  9.e3 Bb7 10.Nf3 Be7 11.Be2 0-0 12.0-0 d5 13.Nd4 Nbd7 14.Bf3 Nc5 15.Nc3 e5 16.Nb3 Nb3 17.Qb3 d4 18.Ne2 Bf3 19.gf3 d3 20.Nc3 Bc5 21.Ne4 Ne4 22.fe4 Qg5 23.Kh1 h5 24.Qd5 h4 25.Be5 h3 26.Bf4 Qg2 0–1. axtur777 – slin79, lichess.org, 2020.

  9.e3 Bc5 10.Nf3 0-0 11.Be2 d5 12.0-0 Nbd7 13.d4 Bd6 14.Nc3 Bb7 15.Qb3 Qc7 16.Bb2 Ra8 17.Rc1 Qd8 18.h3 h6 19.Bd3 Qe7 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 e5 22.de5 Ne5 23.Be2 Nf3 24.Bf3 The pressure on the isolated pawn grows 24...Ne4 (better is 24...Qe5!? 25.Bb2 Qh2 26.Kf1 Be5=) 25.Nd5+/– Bd5 (better is 25...Qe6!? 26.Qb2 f6+/–) 26.Qd5+- Nc5 27.Qd4 f6 28.Bd5 (28.Qd5 Kh7+-) 28...Kh8 29.Bc6 (29.Qg4 Qd7+-) 29...Be5 30.Qg4?? (better is 30.Qd1+-) 30...Ba1–+ 31.Qc8 Kh7 32.Bd5 Be5?? (32...Qd7 33.Qg8 Kg6–/+) 33.Qf5 (33.Bg8 Kh8 34.Bf7 Qf8 35.Qf8 Kh7 36.Qg8) 33...Kh8?? (better is 33...g6 34.Qc8 Qg7–+) 34.Qc8= Kh7 35.Qf5 (35.Bg8 Kh8 36.Bf7 Qf8 37.Qf8 Kh7 38.Qg8) 35...Kh8?? (better is 35...g6 36.Qc8 Qg7–+) 36.Qc8= Kh7 37.Qf5 (37.Bg8 Kh8 38.Bf7 Qf8 39.Qf8 Kh7 40.Qg8) 37...g6–+ 38.Qc8 Qg7 39.f4 (39.Qd8 f5–+) 39...Bc7 0–1. GuestKDQB – GuestQXPX, freechess.org, 2018.

  9.e3 Qc7 10.Nc3 Bb7 11.Nf3 Bd6 12.h3 0-0 13.Be2 Bf3 (13...e5 14.0-0=) 14.Bf3 Be5 (14...Rc8 15.Na4+=) 15.d4+= Bd6 16.0-0 Be7 (16...Bh2 17.Kh1+=) 17.e4 d5 (17...Rd8 18.Qb3+=) 18.e5 (better is 18.ed5!? Bb4 19.Na2+/–) 18...Nfd7+= 19.Qb3 f6? (better is 19...Bg5=) 20.Bd5!+- ed5? (better is 20...fe5 21.Be6 Kh8+-) 21.Nd5 Qd8 22.Ne7 Kh8 23.Nc6 Nc6 24.bc6 Nb8 25.d5 fe5 (25...Na6 26.ef6 gf6 27.Bd4+-) 26.Be5 Qg5 (26...Na6 27.Qb2 Rg8 28.Ra1+-) 27.f4 Qd8 1–0. GuestPRBF – GuestBDJC, freechess.org, 2017.

  9.e3 d5 10.Nf3 (10.Qc2 Nbd7 11.Nf3 Bb4 12.Nd4 Bd6 13.f4=) 10...Bd6 11.Be5 0-0 12.d4 Bb4 13.Nbd2=.

  9.e3 Be7 10.Nf3 0-0 (10...Bb7 11.Be2=) 11.Be2 (11.Bf6 Bf6 12.d4 Bb7=) 11...d5 (11...Bb7 12.0-0=) 12.0-0 Bd6 (12...Nbd7 13.Qc2=) 13.h3 (13.Be5 Be5 14.Ne5 Qd6=) 13...Nbd7 14.d4 Ne4 (14...Bb7 15.Nc3=) 15.Nbd2 (15.Qd3 Bb7=) 15...Ndf6 16.Ne4 de4 (16...Ne4 17.Bd3=) 17.Nd2 (17.Ne5 Bb7=) 17...Bb4 (17...Bb7 18.Nc4=) 18.Nc4 Nd5 (18...Bb7 19.Qc2=) 19.Qc2 Bd7 (19...Qh4 20.f3 f5 21.Qb3=) 20.Ne5+= Qe8 (20...f5 21.Rc1+=) 21.Nd7+/– Qd7 22.Qe4 Bc3 (22...f5 23.Qf3+/–) 23.Qd3 (23.Bd3 g6+/–) 23...Ba1 (23...Bb4 24.Qb1+/–) 24.Ra1 Qc7 (24...Rc8 25.Bf3+/–) 25.Bf3 (25.Qc4+-) 25...Nb4 (25...Nf6!?+-) 26.Qb3 Qd6 27.Ra8 (27.e4 Rc8+-) 27...g6 (27...Ra8 28.Ba8 g6 29.Qc3+-) 28.Rf8 (28.Ra4 Nd5+-) 28...Kf8 29.Qc3 h5 (29...Kg7 30.e4+-) 30.Qc8 Kg7 31.Bc6 (31.Qb7 Nd3+-) 31...Nd5 (31...e5 32.de5 Qe5 33.Qd7+-) 32.Qb7 (32.Qa8 Nc3+-) 32...Kf6 (32...h4 33.Bd5 ed5 34.Qc6+-) 33.e4 (better is 33.Kf1+-) 33...Qc7?? (better is 33...Qf4 34.e5 Kg7+-) 34.ed5+- Qb7 35.Bb7 ed5 36.Bd5 Ke7 37.Kf1 (37.g4 hg4 38.hg4 f6+-) 37...f5 (37...f6 38.Ke2+-) 38.Ke2 (38.h4 Kf6+-) 38...g5 (38...h4 39.g3 hg3 40.fg3+-) 39.Ke3 Kd6 (39...Kf6 40.g3 Kg6 41.Bf3+-) 40.Bc6 Ke6 (40...h4 41.Be4! g4 42.Bf5 gh3 43.gh3+-) 41.f4 g4 42.hg4 fg4 43.d5 Kd6 44.Kd4 (44.g3 Ke7+-) 44...h4 45.f5 (better is 45.Ke3 h3 46.gh3 gh3+-) 45...h3 46.gh3 gh3 47.f6 h2 48.f7 Ke7 49.d6 Kf7 50.d7 (50.Ke5 Kg8 51.d7 h1Q 52.d8Q Kh7 53.Bh1 Kg7 54.Qe7 Kh6 55.Be4 Kh5 56.Kf4 Kh6 57.Qg5) 50...Ke7+- 51.Ke5 Kd8 (51...h1Q 52.Bh1 Kd7 53.Bd5+-) 52.Kf6 (52.Ke6 Kc7 53.Ke7 Kb8 54.d8Q Ka7 55.Qc7) 52...h1Q+- 53.Bh1 Kd7 54.Bc6 (54.Ke5 Ke7 55.Bb7 Kd7+-) 54...Kd6 55.Kf7 Kc5 56.Ke7 Kc4 57.Kd6 (better is 57.Kd8 Kd4 58.Kc7+-) 57...Kb4 58.Kc7 Kc5 59.Be8 (59.Be8+-) 1–0. DEFFM – PrimoNalamanca, freechess.org, 2016.

  9.Nf3 d5 10.Qc2 (10.e3 Nbd7 11.Qc2 Bb7 12.Be2 Bd6 13.0-0=) 10...Bc5 11.e3 0-0 12.Bd3 Nbd7 13.Ne5=.

  8.Ba1 Qb6

  9.Qc1 Bc5 10.Bf6 Bf2?? (better is 10...gf6 11.e3 d5=) 11.Kd1+- 0-0 12.Be7 Re8 13.Nh3 Bd4 14.e3 Be5 15.d4 Bc7 16.Qc5 Qc5 17.Bc5 (worse is 17.dc5 Re7 18.Bd3 d5–/+) 17...b6 18.Bb4 d5 19.Nc3 Nd7 20.Nf4 Nf6 21.g3 Ng4 22.Ke2 e5 23.Nfd5 ed4 24.Nd1 Bb8? (better is 24...Bd8+-) 25.Ne7 Kf8 (25...Kh8 26.Nc8 d3 27.Kd3 Rd8 28.Ke2 Rc8+-) 26.Nc8 Kg8 27.Ne7 Kh8 (27...Kf8 28.Nc6 Kg8 29.Bh3+-) 28.ed4 Nh6 29.Kd3 Ng8 30.Nd5 Nf6 (30...Re6 31.Bg2+-) 31.Nf6 gf6 32.Ne3 1–0. pierred – jiangyuan777, Yahoo, 2005.

  9.Nc3 Be7 10.e3 0-0 11.Nf3 d5 12.Be2 Bd7 13.0-0 Rc8 14.Qb3 Qc5 (14...Qd6 15.Bb2=) 15.g3 (15.Bb2=) 15...b6 (15...Qd6 16.Na4 Be8 17.Be5=) 16.Bb2 (better 16.Na4!? Qc7 17.Bd4+-) 16...Be8 17.Rc1 Qc7 (17...Qd6 18.Rc2 Rc7 19.d4=) 18.d4 (18.Na4!? Qd7 19.Rc8 Qc8 20.Nb6+-) 18...Qb7 19.Ne5 Nbd7 (19...Ne4 20.Ne4 Rc1 21.Bc1 de4 22.Ba3+=) 20.Nc6 Bf8 21.Ba3 Ba3 (21...Rc7 22.Ra1 Qc8 23.Bd3+=) 22.Qa3+- Nb8?? (better 22...Rc7+-) 23.Ne7+- Kh8 24.Nc8 Qc8 25.Qf8 (better 25.Nd5 Qc1 26.Qc1 ed5 27.Qc8+-) 25...Ng8 26.Kg2 Nd7 27.Qd6 h6 (27...Qa8 28.Bd3+-) 28.Bd3 Ngf6 29.Rc2 Qb7 30.Ne2 (30.Na4 Qa8 31.Nb6 Nb6 32.Qb6 Qa3+-) 30...Ne4 (30...Qa8 31.Rc7+-) 31.Be4 de4 32.Rc7 Qa8 (32...Qd5 33.Qd5 ed5+-) 33.Rd7 Bd7 34.Qd7 (34.Qd7 Kg8 35.Qc6+-) 1–0. BeepBeepImAJeep (2705) – Yagr55 (2520), lichess.org, 2020.

  9.e3 d5 10.Qc2 Be7?? (better is 10...Qc5 11.Bd3 Nbd7=) 11.Qc8+- Bd8 (11...Qd8 12.Qb7 0-0+-) 12.Qb8 0-0 13.Bd4 Qa5 (13...Qc7 14.Qc7 Bc7 15.f4+-) 14.Qb7 Qb4 (14...Ne4 15.Nf3+-) 15.Bd3 Ba5 (15...Nh5 16.Nf3+-) 16.Ne2 (16.Nc3 Qa3 17.Nge2 Qd6+-) 16...Ne4 (16...Qd6 17.f4+-) 17.Be4 de4 18.0-0 1–0. DEFFM – GuestQKVC, freechess.org, 2018.

  9.e3 Nd5 10.Nf3 Nc7 Attacks the isolani on b5 (10...d6!?+=) 11.Bd4 Qa5? (better is 11...Bc5 12.Bg7 Rg8+/–) 12.Qc2+- Kd8?! (12...d6 13.b6 Nc6 14.bc7 Qc7 15.Bb2+-) 13.b6 Nd5 (13...Nc6 14.bc7 Qc7 15.Ng5+-) 14.Ne5 Ke7 (14...Rg8 15.Nf7 Ke7 16.Qc8 Nc6+-) 15.Qc8 Qa4 (15...Nb6 16.Qb8 f6 17.Qb7 fe5 18.Bb6+-) 16.Qb8 Qc2 17.Nc3 Qc1 18.Ke2 Nc3 19.Bc3 f6 20.Bb4 d6 (20...Qc5 21.Bc5 d6 22.Bd6) 21.Bd6 1–0. usingprogram (2015) – cengaver, kurnik, 2012.

  9.e3 Be7 10.Bd4 Bc5 11.Bf6 gf6 12.Nc3 0-0 (better 12...Qd8!?+=) 13.Qg4+- Kh8 14.Na4 Qd6 (14...Qc7 15.Qh4 f5 16.Nh3+-) 15.Nc5 (15.Qh4 f5 16.Nf3 Bb4+-) 15...Qc5 16.Qf4 Qc1 (16...Qe5 17.Qb4 Rg8 18.f4 Qa1 19.Kf2+-) 17.Ke2 e5?? (better 17...d6 18.Qf6 Kg8+-) 18.Qf6+- Kg8 19.Qg5 Kh8 20.Qe5 Kg8 (20...f6 21.Qb8 Qc4 22.d3+-) 21.Qb8 Qc4 22.d3 Qc2 (22...Qb5 23.Qg3 Kh8 24.Qd6+-) 23.Kf3 Qc5 24.Qg3 Kh8 25.Qf4 f5 (25...Qb5 26.g3 Qc6 27.e4+-) 26.d4 (better 26.Ne2 Qd5 27.Kg3 Rg8 28.Kh3 d6+-) 26...Qe7 (26...Qd5 27.Kg3 Rg8 28.Kh3+-) 27.Qe5 Qf6 (27...Qe5 28.de5 Rd8 29.Ne2+-) 28.Qf6 Rf6 29.Ne2 Rc6 (29...d6+-) 30.bc6 (30.bc6 dc6 31.Ng3+-) 1–0. GuestVNCM – GuestGCNX, freechess.org, 2020.

  8.Ba1 Bc5

  9.e3 0-0 10.d4 Be7 11.Nf3 Nd5 12.Bb2 b6 13.Nbd2=.

  9.e3 0-0 10.Nf3 b6 11.Nc3 Bb7 12.Be2 d6 13.0-0 Nbd7 14.Qb3 d5 15.d4 Bd6 16.Bb2 Qb8 17.Bd3 Re8 18.g3 (18.Ba3 e5 19.Bd6 Qd6+=) 18...h6 19.Rc1 Ne4 20.Be4 de4 21.Nd2 f5 (21...Nf6 22.Nc4 Bd5 23.Nd5 ed5 24.Nd6 Qd6 25.Rc6=) 22.Ba3 Nf6 23.Bd6 Qd6 24.Nc4 Qd8 25.Qa3 Bd5 26.Nd6 Re7?? (better 26...Rf8+=) 27.Nd5+- Nd5 28.Rc8 Qc8 29.Nc8 Rc7 (29...Rd7 30.Nb6! Nb6 31.Qc5+-) 30.Qd6 Rc1 31.Kg2 Kf7 32.Qd7 Kf6 (32...Kg6+-) 33.Nd6 Rc7 34.Ne8 (34.Ne8 Kg6 35.Qe6 Kh7 36.Nc7 Nc7 37.Qf5 Kh8 38.Qc8 Kh7 39.Qc7+-) 1-0. onur604 (2320) - LVJJvl (2200), Casual Rapid game, lichess.org, 2021.

  9.e3 Qa5 10.Nc3 (10.Bf6 gf6 11.Nc3 d5+=) 10...b6 11.Nf3 Bb7 (11...d5 12.Na4=) 12.Be2 (12.Na4 d6+=) 12...d5 (12...d6 13.0-0=) 13.0-0 Nbd7 14.Qc2 0-0 15.Bb2 Qa8 16.Ra1 Qb8 17.Na4 (17.d4 Bd6+=) 17...Bd6= 18.Nd4 (better 18.Bf6!? Nf6 19.Nb6=) 18...Rc8 19.Nc6 Bc6 20.bc6 Nc5 (20...Bh2!? 21.Kf1 b5 22.Bf6 Nf6=+) 21.Bb5 (21.Bf6 gf6 22.g3 Qc7+= (worse 22...Rc6 23.d4+-)) 21...Na4 22.Qa4 Ne4 (better 22...Bh2 23.Kf1 Be5=) 23.Bd4 (23.f4!?+=) 23...Nd2 (23...Bh2 24.Kf1 Be5 25.Qa7 Bd4 26.Qb8 Rb8 27.ed4 Nd2 28.Ke1+-) 24.Qa6 The isolani on b6 becomes a target (24.h3 Bh2 25.Kh1 Be5=) 24...Ne4 (better 24...Nb3!? 25.Ra2 Nd4 26.ed4 Bh2 27.Kf1 Bd6–/+) 25.Bb6 (worse 25.Qb6 e5 (25...Bh2?! 26.Kf1=+) 26.Qb8 Rb8–+ (26...Bb8? 27.Ra8 f6 28.Ba7+-)) 25...Nc5 (better 25...Nc3!?=) 26.Bc5+= Bc5 27.Rc1 (27.Qb7!?+=) 27...Qd6?? (better 27...Bd6 28.g3 Rc7=) 28.Qc8+- (28.Qc8 Qf8 29.Qf8 Bf8 30.c7+-) 1–0. RichardSommer (1960) – Vicit (1845), lichess.org, 2020.

  9.e3 d5

  10.Qc2 Nbd7 11.Bf6 Qf6 12.d4 Bb4 13.Nd2=.

  10.Bd3 Nbd7 11.Nf3 Bd6 12.0-0 e5 13.Bf5+=.

  10.Be2 0-0 11.Nf3 Nbd7 12.0-0 Bd6 13.d4=.

  10.Nf3 0-0 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Qb6 13.Nc3 e5 (better is 13...Bd6=) 14.Na4+/– Qd6 15.Ne5! Ne5 16.Nc5?? (16.Be5 Qe5 17.Nc5+/–) 16...Qc5?? (better is 16...Neg4 17.f4 Qc5–/+) 17.Be5+- Ne4 18.Bd4 Qd6 19.f3 Ng5 20.Qa1 Qg6 21.Kh1 (21.Rc1 Bf5+-) 21...Ne6 22.Be5 f6 23.Bd4 Nd4 24.Qd4 (24.ed4?! Re8 25.Re1 Bd7+=) 24...Be6 25.Rc1 (25.f4 Qe4 26.Qb6 Bc8+-) 25...h5 (25...Ra8 26.Qb6 Qf7 27.Kg1+-) 26.h3 h4 (26...Rf7 27.Qh4+-) 27.Qh4 Kf7? (27...Ra8+-) 28.Rc7 Ke8 (28...Kg8 29.Rb7 Qc2 30.Qd4+-) 29.Qb4 (better is 29.Qa4 Bd7 30.Qa8 Ke7 31.Qa3 Ke8+-) 29...Rf7 30.Rc1 (better is 30.b6 Rc7 31.bc7 Qg3 32.Bb5 Kf7+-) 30...Qg3 31.b6 g5 (31...Re7+-) 32.Bb5 Kd8 33.Ra1 (33.f4 Bd7 34.Qd6 Qe1 35.Re1+-) 33...Bh3 (33...Qb8+-) 34.Bf1 (better is 34.Ra8 Bc8 35.Kg1 Qe1 36.Bf1+-) 34...Bc8 35.Kg1 Qe5 (better is 35...Qb8+-) 36.Ra8 Qe7 37.Qc3 Qd7 (37...Qe6 38.Bb5 Ke7 39.Rc8 Qc8 40.Qc8+-) 38.Bb5!! Qe6 (38...Qb5 39.Qc8 Double attack (39.Rc8 Deflection)) 39.Qc5 f5 40.d4 (40.Rc8 Qc8 41.Qd6 Qd7 42.Bd7 Rf6 43.Be6 Ke8 44.Qd7 Kf8 45.Qd8 Kg7 46.Qe7 Kg6 47.Bg8 Rf8 48.Qf8 g4 49.Qf7 Kg5 50.f4 Kh4 51.Qh7 Kg3 52.Qh2) 40...f4 (40...f4 41.Rc8! Qc8 42.Qd6 Qd7 43.Bd7 Rf6 44.Qf6 Kd7 45.ef4 gf4+-). GuestQSPB – GuestSXND, freechess.org, 2017.

  10.Nf3 Bd6 11.Be5 Be5 12.Ne5 Nbd7 13.Nd7=.

  8.Ba1 d5

  9.Nc3 Bd7 10.e3 Qa5 The isolani on b5 becomes a target 11.Qb1 Bb4 12.Nf3 0-0 13.Bd3 Ne4 (better 13...Bd6!?=) 14.Ne4+/- de4 15.Be4 Bb5 16.Bh7 (16.Bb7?! Nc6=) 16...Kh8 17.Bc2 (17.Be4 Nc6+=) 17...Bc6 18.Ke2 Bf3 19.gf3 (19.Kf3?! Qh5 20.g4 Qh3 21.Ke2 Qg4 22.Kf1 Qh3 (22...Bd2? 23.Rg1 Qh3 24.Ke2+-) 23.Ke1 Nc6=) 19...Bd2 (19...Rd8 20.d3 Nc6+/-) 20.Rg1 (better 20.Qb7 Bc3 21.Qe7+/-) 20...e5?? (20...Bc3 21.Bc3 Qc3 22.Bd3=) 21.Be5?? (better 21.Rg5 Re8 22.Be5 Re5 23.Qb7 Qa6 24.Qa6 Na6 25.Re5+-) 21...Qe5+= 22.Kd2 Nc6 23.Rg3 (worse 23.Qb7 Rd8 24.Kc1 Qa1 25.Qb1 Qa5-/+) 23...Rd8 24.Ke1 Qa5 25.Kf1 Ne5 (better 25...Qb4!? 26.Qa1 Qb5 27.Kg2 Qe5+/-) 26.Qb7+- Qa1? (better 26...Qc5 27.Qe4 Qc4 28.Qc4 Nc4+-) 27.Kg2 Qc1 (27...Kg8 28.Qe7 Nc6 29.Bh7 Kh7 30.Qf7 Rd6 31.Rh3 Rh6 32.Qf5 g6 33.Qd7 Qg7 34.Rh6 Kh6 35.Qc6 Qf7+-) 28.Qc7 (28.Qe7 Ra8 29.Qh4 Kg8 30.Qh7 Kf8 31.Qg7 Ke8 32.Qe5 Kd7 33.Qd5 Kc7 34.Qf7 Kd6 35.Rg6 Kc5 36.Qe7 Kb5 37.Qb7 Kc5 38.Rc6 Kd5 39.Qb5) 28...Re8 29.Rh3 Kg8 30.Bh7 Kf8 31.Qc1 (31.Qc1 g6 32.f4+-) 1-0. ClayPigeons (2130) - Twistgamer (2215), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

  9.Nc3 Be7 10.e3 0-0 11.Nf3 Nbd7 12.Be2 Nc5 13.0-0 Qa5 14.d4 Nce4 15.Ne4 Ne4 16.Bd3 f6 17.Qc2 Bd7 Exerts pressure on the isolated pawn 18.Rb1 Rc8 19.Qe2 Qa3 (19...Nd6=+) 20.g3 (20.Bb2 Qd6=) 20...Nc3 (better 20...Rc1!? 21.Rc1 Qc1 22.Qe1 Qe1 23.Ne1 Nd6–/+) 21.Bc3= Rc3 22.Kg2?? (better 22.Rd1=) 22...Rd3–+ 23.Rc1 (23.Qc2 Rc3 24.Qb2 Qa5–+) 23...Qc1 24.Qd3 Qc4 25.Qb1 Bb5 26.Qa1 Ba6 27.Nh4 (27.h3 Qc2–+) 27...Kf7 (better 27...Qd3 28.h3 Bb4–+) 28.Qa5 (28.Nf3 Ba3–+) 28...g6 (28...Qf1 29.Kf3 Be2 30.Kf4 Bd6) 29.Qa1–+ Qe2 30.Nf3 Bd3 31.Ng1 (31.Qe1–+) 31...Be4 32.Kh3 (32.Nf3 Bb4 33.Qg1 Qf3 34.Kf1 Qd1) 32…Qh5 0–1. BeepBeepImAJeep (2585) – FlySooHigh (2420), Titled Arena Jan '19, 2019.

  9.e3 Qa5 10.Bc3 Bb4 11.Nf3 0-0 12.Be2 Ne4 13.Qc2 (13.Qb3 Nc3 14.Nc3 Nd7=) 13...Nc3 14.Nc3 Nd7 (14...Bd7!?=+) 15.0-0= Nf6 16.Ne5 Bc3 (16...Bd7 17.Rc1=) 17.dc3 (17.Qc3 Qc3 18.dc3 Ne4=) 17...Ne4 (17...Qc7 18.f4=+) 18.c4 f6 (18...Qc3 19.Qc3 Nc3 20.Bg4=) 19.Nf3+= g6 (19...Bd7 20.Bd3+=) 20.Bd3 Nc5 (20...Nc3 21.Qb2 Na4 22.Qa1+=) 21.Bg6 (21.cd5!? Qa3 22.Bc4+-) 21...hg6+= 22.Qg6 Kh8 23.Qh6 Kg8 24.Qg6 Kh8 25.Qh6 Kg8 26.Qg6 (26.Nh4 Qc7 (26...dc4? 27.Qg6 Kh8 28.Qh5 Kg7 29.Qc5+-) 27.Ng6 Qg7 28.Qg7 Kg7 29.Nf8 dc4+=) 26...Kh8 27.Qh6 (27.Nh4 Qc7 28.Qh6 Kg8+=) 27...Kg8 28.Qg6 (28.Nh4 Qc7 (28...dc4? 29.Qg6 Kh8 30.Qh5 Kg7 31.Qc5+-) 29.Ng6 Qg7 30.Qg7 Kg7 31.Nf8 dc4+=) 28...Kh8 29.Qh6 (29.Nh4 Qc7 30.Qh6 Kg8+=) 29...Kg8+= 30.Qg6 (30.Nh4 Qc7 (30...dc4? 31.Qg6 Kh8 32.Qh5 Kg7 33.Qc5+-) 31.Ng6 Qg7 32.Qg7 Kg7 33.Nf8 dc4=) 30...Kh8+- 31.Qh6 (better 31.Nh4!? Qc7 32.Qh6 Kg8 33.Ng6+=) 31…Kg8= ½–½. GuestMZDM – randstein, freechess.org, 2019.

  9.e3 Bc5 10.Nf3 0-0 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Re8 13.d4 Bd6 14.Nbd2 e5 (14...Qc7 15.Qc1=) 15.de5+= Ne5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Re5 18.Nf3 Re8 19.Nd4 Ne4 20.Bf3 Bd7 21.Qc2 Qf6 (21...Qc8 22.Rc1+=) 22.Rd1 (better 22.Qc7!? Bc8 23.Rc1+-) 22...Rc8= 23.Qa2 (better 23.Qd3!? Bg4 A) 24.Be4? A1) 24...Bd1 25.Bh7 Kh8 26.Bf5+- (worse 26.Qd1 Kh7 27.h3 Kg8=+); A2) 24...de4 25.Qd2 Bd1 26.Qd1 Qd6–+; B) 24.Bg4 Qf2 25.Kh1+=) 23...Nc3–/+ 24.Qd2 Nd1 25.Qd1 Qb6 26.h3 Bb5 27.Qb1 (27.Bd5 Ba6–/+) 27...Rc5–+ 28.Be2? (better 28.Qb2 Qa5 29.Nf5–+) 28...Qc7 29.Qf5 (29.Bd1 Rc1 30.Nb5 Rb1 31.Nc7 Rd1 32.Kh2–+) 29…Rc1 (29...Rc1 30.Bf1 Rf1) 0–1. BeepBeepImAJeep (2565) – AstanehChess (2535), lichess.org, 2016.

  9.e3 Bd6 10.Nf3 0-0 11.Be2 Nbd7 12.d4 Qa5 13.Bc3 Qa2 14.Nbd2 Nb6 15.0-0 Bd7 16.Ne5 (16.Qb1 Qb1 17.Rb1 Ra8=) 16...Rc8=+ 17.Nd7 Nfd7 18.Qb1 Qa3 19.Ba1 Nf6 20.h3 h6 21.Bd3 Ne8 22.Nf3 Bb4 23.Rd1 (23.Ne5 Nd6=+) 23...Nc4 24.e4 Ned6 25.ed5 ed5 26.Bh7 Kh8 27.Bf5 Ra8 28.Bd7 Kg8 29.Rc1 (29.Ne5 Nd2 30.Qb2 Qa4-+) 29...Ne4 30.Bf5 Ncd2 31.Qb2 Qa4 32.Be4 de4 33.d5 f6 (33...Nf3 34.gf3 Bf8 35.Kh1=) 34.Nh4 (better 34.Nd4!? Ba3 35.Qd2 Bc1 36.Qc1 Qa1 37.Qa1 Ra1 38.Kh2-+) 34...Ba3 (34...Qb5?! 35.Nf5-/+) 35.Qd2 Bc1 36.Qc1 Qa1 37.Qa1 Ra1 38.Kh2 Rb1 39.Nf5 Rb5 40.Kg3 Kf8 41.Ne3 Rc5 42.Kf4 b5 43.Ke4 b4 44.Kd4 (44.Nd1 b3 45.d6 Ke8-+) 44...Rc1 (44...b3 45.Nd1 Rc1 46.Nb2-+) 45.Nc4 b3 (45...b3 46.Nb2 Rc2-+) 0-1. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

  9.e3 Bd6 10.Nf3 0-0 11.Be2 Nbd7 12.d4 Ne4 (12...Qc7 13.0-0=) 13.0-0 Qa5 14.Nbd2 Nc3 Attacks the isolani on b5 (14...Ndf6 15.Ne4 Ne4 16.Qd3=) 15.Bc3+= Qc3 16.Qa4 (16.Qb1 Qa5+=) 16...Nf6 17.Ra1 h6 18.Ra2 Qc7 (18...Qc1 19.Qd1 Qd1 20.Bd1=) 19.Rc2+= Qb6 20.Ne5 Rd8 21.g3 (21.Bd3 Bd7+=) 21...Nd7 (better 21...Ne8!?=) 22.Rc8+- (22.Rc8 Rc8 23.Nd7+=) 1–0. onur604 (2320) – BeFairAndWin (2145), lichess.org, 2020.

  9.e3 Bd6 10.f4 0-0 11.Nf3 Ne4 12.Be2 Qa5 13.Bd4=.

  9.e3 Bd7 10.Nf3 Qa5 11.Be5 Qa7 12.Nc3 Ne4 13.Ne4 de4 14.Ng5 f6? (14...Qc5 15.Bf4+/– (15.Bb8?! Qg5 16.Qc2 Qd5=)) 15.Bd4 (better is 15.Bf6 gf6 16.Qh5 Kd8 17.Nf7 Kc7 18.Nh8 Qa1 19.Ke2+/–) 15...Bc5+/– 16.Bc5 Qc5 17.Ne4 Qb4 18.Nc3 0-0 19.Bd3 Be8 (19...Rc8!?+/–) 20.Qb1+- Qb1 21.Bb1 Nd7 22.d4 Nb6 23.Be4 Bd7 (better is 23...Rf7 24.Kd2 Nc4 25.Kd3 Rc7+-) 24.Bb7 Rb8 25.Ba6 Nc4 26.0-0 Nd2 27.Ra1 Ra8 28.f3 Nc4 29.Kf2 Bc8 30.Ne4 f5 31.Nc5 Nd6 32.Rb1 Ba6 33.ba6 (33.Na6?! Nb5 34.Nc5 Nc3+-) 33...Kf7 34.e4 Ke7 (34...fe4 35.fe4 Ne4 36.Ne4 Ra6+-) 35.e5 Nc4 (35...f4+-) 36.Rb7 Kf8 (36...Ke8 37.a7 Ra7 38.Ra7+-) 37.a7 (37.a7 Nb6 38.Ne6 Kg8 39.Rg7 Kh8 40.Rb7+-) 1–0. Trkn – guest1818, ICC, 2005.

  9.e3 Bd7 10.Nf3 Qa5 11.Be5 Qd8 12.Bd3 (12.Qc2 Ne4=) 12...Be7 (12...Ne4 13.Qc2 f6 14.Bc7+=) 13.0-0 0-0 14.Qc2 Ne4 (14...Qa5 15.Bf6 Bf6 16.Bh7 Kh8 17.Bd3+=) 15.Be4+- de4 16.Qe4 (16.Nd4 Qa5 17.Bb8 Rb8 18.Qe4 Qb6+=) 16...Bb5= 17.Bg7 Kg7? (better 17...Bd3!? 18.Qg4 h5=) 18.Qe5+- Bf6 19.Qb5 Qd7 20.Qh5 Nc6 (20...Qd3 21.Qg4 Kh8 22.Qb4+-) 21.d4+- Qe7 (21...Ra8 22.Nc3+-) 22.Nc3 Nb4 (22...Ra8 23.Rb1+-) 23.Ne4 Nd5 24.g4 (24.Ne5 Be5 25.de5 Kh8+-) 24...Kh8 (24...h6 25.Rb1+-) 25.Rb1 (25.Ra1 b5+-) 25...Bg7 (25...b6 26.g5 Bg7 27.Ne5+-) 26.Ne5+- Be5 (26...Kg8 27.Ng5 Nf6 28.Qh4+-) 27.de5+- b6 (27...Rb8 28.g5+-) 28.Rb6! Nb6?? (better 28...Rg8 29.Rb1 f5+-) 29.Nf6 Qf6 30.ef6 Nd5 (30...Nd7+-) 31.e4 Nf6 32.Qe5 1–0. GuestKWSC – GuestYKBP, freechess.org, 2020.

  9.e3 Bd7 10.Nf3 Be7 11.Nc3 0-0 12.Be2 Qc7 13.0-0 e5 14.Qb3 e4 (14...Qd6 15.d4 e4 16.Ne5=) 15.Nd4 Be6 16.Rc1 (16.f3 ef3 17.Bf3 Rd8+=) 16...Qd7 (16...Nbd7 17.d3 Bd6 18.h3=) 17.Bb2 b6 (17...Rc8 18.d3+=) 18.Bf1 (18.d3 ed3 19.Bd3 Rc8+=) 18...Bc5= 19.Nce2 Rc8 20.Nf4 Bd4 (20...Qd6 21.Nde6 fe6 22.Bf6 gf6 23.Qd1+=) 21.ed4 (21.Rc8 Qc8 A) 22.Ne6? A1) 22...fe6?! 23.Bd4 Nbd7 24.Qc3 Qc3 25.Bc3= (25.dc3? e5-+); A2) 22...Bb2 23.Nf4 Be5-+; B) 22.Bd4+=) 21...Rc1= 22.Bc1 Qc7 (better 22...Bg4=) 23.Ba3?? (better 23.Ne6 fe6 24.Qc3+=) 23...Qf4-+ 24.g3 (24.Qe3 Qc7-+) 24...Qc7 (better 24...Qd2!? 25.Qb4 Qb4 26.Bb4-+) 25.Qb4 h6 26.Qf8 Kh7 27.h3 (27.Qd6 Qa7 28.Qb4 Bf5-+) 27...Nbd7 28.Qe7 (28.Qb4 Qc2 29.Qc3 Qa4-+) 28...Qc2 29.Bb4 Qd1 30.Kg2 (30.g4-+) 30...Bh3! 31.Kg1 (31.Kh3 Qf1 Mate attack) 31...Qf1 32.Kh2 Qg2 0-1. ClayPigeons (2200) - MLev0907 (2340), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

  9.e3 Bd7 10.Nf3 Be7 11.Be2 Qa5 12.Nc3 Bb4 (12...0-0!?+=) 13.0-0+- 0-0 14.Qb3 Bc3? (better 14...Qa3!? 15.Qc2 Qa7+-) 15.Bc3+- (15.Qc3?! Qc3 16.Bc3 Ne4+-; 15.dc3?! Qb6+-) 15...Qc7 16.Qb2 Qd8 17.h3 Be8 1–0. GuestMJRN – GuestSYPL, freechess.org, 2017.

  9.e3 Nbd7 10.Be2 e5 11.Nf3 Bd6 12.0-0 0-0 13.Qc2=.

  9.e3 Nbd7 10.Nf3 Bd6 11.Be2 0-0 12.0-0 e5 13.Qc2=.

  9.e3 Nbd7 10.f4 Ne4 11.Nf3 Nb6 12.Be2 Nc4 13.Qa4=.

  9.e3 Nbd7 10.f4 Ne4 11.Nf3 f6 12.Nc3 Ndc5 13.Be2 Be7 14.0-0 0-0 15.Qc2 Bd7 16.Nd1 b6 17.Nd4 Qa8 18.Bb2 Rc8 19.Nc3 Nc3 20.dc3 Ne4 21.Bd3 Bc5 22.Ra1 Qb7 23.Qe2 Bd4 24.cd4 (worse is 24.ed4 Nc3 25.Bc3 Rc3+=) 24...Nd6 The isolani on b5 becomes a target 25.Rb1 f5 26.Bc1 Ne4 27.Bd2 Qa8 28.Be1 Qa3 29.Rb2 (better is 29.h3!?=) 29...Rc1–/+ 30.Kf1 Nc3 31.Qd2 Re1! 32.Ke1 (32.Qe1 Qb2 Deflection (32...Qb2 Overloading); 32.Ke1 Qa1 Double attack) 32...Qa1 33.Kf2? (33.Bb1 Nb1 34.Ra2 Nd2 35.Ra1 Nc4–+) 33...Nd1 (33...Qb2 34.Qc2–+) 34.Kg3 (34.Kf3 Nb2 35.Qc3–+) 34...Nb2 (34...Qb2?! 35.Qd1 Bb5 36.Qh5–/+) 35.Qc3 Qd1 36.Bc2 (36.Bf5 Qg1 37.Bh3 Nd1–+) 36...Qg4 (36...Qc1 37.h3–+) 37.Kf2 Qh4 (37...Bb5 38.Qd2–+) 38.Kf3 Nc4 39.Qb4 (39.Bd3 Bb5 40.h3–+) 39...Be8 40.Ke2 (40.Bf5 Bh5 41.g4 ef5 42.gh5 Qh2–+) 40...Bh5 0–1. Hunt,E – Chambers,John D, Scottish Chess Association tourney–2, 1888.

  9.e3 Be7 10.Nf3= 0-0 11.Be2 Bd7 (11...Nbd7 12.Bd4=) 12.0-0 Qb6 Exerts pressure on the isolated pawn 13.Bd4 Qd8 (13...Qd6 14.Be5 Qb4 15.Nc3=) 14.Nc3+= Ne4 15.Na4 (15.Qc2 Nc3 16.dc3 Qa5+=) 15...Qe8 16.Qb3 Nd6 Increasing the pressure on the isolated pawn on b5 (16...Bd6 17.Nb6=) 17.Nc3+= Bc8 18.Rc1 Nf5 19.Bb6 Nd7 20.Bc7 b6 (20...Nc5 21.Qc2 Bd7 22.d4+=) 21.Na4 Bd8 22.Be5 (22.d4 f6+/–) 22...Bb7 23.Bc3 f6 (23...e5 24.Qc2 Qe6 25.d4=) 24.Nd4 (24.Bb4!? Rf7 25.d4+=) 24...Nd4= 25.Bd4 e5 26.Bb2 h6? (26...Qe6 27.d4=) 27.e4 (27.Ba3!?+/–) 27...Qf7 28.ed5 (28.Ba3!?+/–) 28...Bd5= (28...Qd5?? 29.Bc4 Qc4 30.Qc4 Rf7 31.d4 ed4 32.Bd4+-) 29.Bc4 Bc4 30.Qc4 Qc4 31.Rc4 Be7 (31...Re8 32.Nc3+=) 32.Rc7 Nc5 (32...Rd8 33.Nb6 Nb6 34.Re7 Rd2 35.f4 Rb2 36.fe5–+) 33.Re7 (better is 33.Nb6 Bd8 34.Rc5 Bb6 35.Rc4+/–) 33...Na4+= 34.Ba3 Rb8 (34...Rd8 35.Bb4=) 35.g3 Ra8 36.Kg2 (36.f4 Nc3 37.dc3 Ra3 38.fe5 fe5 39.Re5 Kf7+/–) 36...Kh7 (36...Ra5 37.f4 Rb5 38.Bd6+=) 37.Kf3 (37.f4 Rd8 38.fe5 fe5 39.Re5 Rd2 40.Kh3 Rd3=) 37...Kg6 (37...Ra5!?–/+) 38.Ke4 (38.Bd6 Ra5–/+) 38...Rc8 (38...Ra5 39.f4 ef4 40.gf4 Rb5 41.Bd6+=) 39.h4 Nc5 40.Bc5 (40.Ke3!?=) 40...Rc5+= 41.g4 Rc4 42.Kd5 (42.Kf3!?=) 42...Rg4+= 43.Kc6 Rh4 44.Kb6 Kh7 (better is 44...Rf4–+) 45.Kc7 (45.Kc7 Rc4 46.Kb7–/+; 45.Rc7 Rf4–+). Meybohm,Dirk – Huchthausen, 1990.

  9.Nf3 Bd6 10.e3 0-0 11.Be2 Nbd7 12.0-0 e5 13.Qc2=.

  9.Nf3 Bd7 10.e3 Be7 11.Bd3 0-0 (11...Bd6 12.Be5 Qe7 13.Qa4=) 12.0-0 Ne4 13.Qc2 Qa5 Attacking the isolated pawn on b5 14.Bc3 Nc3 15.Bh7 (worse is 15.Qc3 Bb4 16.Qc2 Rc8+=) 15...Kh8 16.Nc3 g6 17.Bg6 fg6 18.Qg6 Rf6 (18...Rf5 19.Nd4 Rf6 20.Qh5 Kg7 21.Qe5+/–) 19.Qh5 Kg8 20.Ng5 Rf5?? (better is 20...Bd8 21.e4 d4+- (21...Bb5?? 22.Qh7 Kf8 23.e5+-)) 21.Qh7 Kf8 22.Qh8 1–0. DEFFM – GuestQLXQ, freechess.org, 2018.

  9.Nf3 Nbd7 10.e3 Bd6 11.Be2 0-0 12.d4 Nb6 13.0-0=.

  9.f4 A) 9...Bd6 10.e3 Nbd7 11.Nf3 0-0 12.Be2 b6 13.Bd4=; B) 9...b6 10.Nf3 (10.e3 Bc5 11.Nf3 Nbd7 12.Be2 0-0 13.0-0=) 10...Ne4 11.e3 Nd7 12.Bd4 f6 13.Qc2=; C) 9...Bb4 10.e3 (10.Nf3 0-0 11.e3 Ne4 12.Be5 Nd7 13.Bd4+=; 10.Bd4 Bd7 11.e3 0-0 12.Qa4 Qe7 13.Bf6+=) 10...0-0 11.Nf3 Ne4 12.Be5 Bd7 13.Qa4=.

  8.Ba1 Be7

  9.Qc2 0-0 10.Bb2 d5 11.Nf3 Bd7 12.Nc3 Qc7 13.e3 e5 14.Be2 Rc8 15.0-0 Bb4 (better is 15...Bg4!? 16.Qb3 e4+=) 16.Qb3+= Bc3 17.Bc3 (worse is 17.dc3 Bg4+=) 17...d4 18.ed4 ed4 (better is 18...Be6!? 19.Qb2 e4+=) 19.Nd4 h6 20.Bd3 Qd6 (20...Ng4 21.f4+-) 21.Bc4+- Rf8? (better is 21...Qe7+-) 22.Bb4 Qd4 23.Bf8 Kf8 (23...Qf4+-) 24.Qb4 (24.Bf7?! Bb5 25.Qb5 Kf7 26.Qb3 Qd5+=) 24...Kg8 25.Bf7! Kf7 26.Qd4 Bb5 27.Ra1 Bc6 28.Qd6 Nbd7 29.Re1 Kg6 (29...g5 30.Re7 Kg6 31.f4+-) 30.Re7 Kh7 31.Qg3 Nh5 32.Qd3 Kg8 33.g4 Nf4 (33...Ndf6 34.Qd8 Ne8 35.Re8 Be8 36.Qe8 Kh7 37.gh5+-) 34.Qc4 Bd5 35.Qf4 (35.Rd7 Bc4 36.f3 b5–/+) 35...Nf6 36.Qb8 Kh7 37.Qf8 1–0. usingprogram – 1at1, internet, 2011.

  9.Qc2 0-0 10.e3 d5 11.Nf3 Ne4 12.Nc3 Bf6 (12...Nf6 13.Be2=) 13.Bd3+= Bc3 14.Bc3 f5 15.Bd4 Nd7 16.0-0 Ndf6 17.Ne5 Nd6 18.b6 Bd7 19.Bc5 Be8? (better is 19...Qe7!?+/–) 20.Ba3+- Qb6 21.Rb1 Qa7? (21...Qd8 22.Qc5 Bc6 23.Nc6 bc6 24.Qc6 Nde4 25.Bf8 Kf8 26.Qe6 Nc5 27.Qf5 g6+-) 22.Bd6 (22.Bd6 Ba4 23.Qc7+-) 1–0. pierre – postiljon, internet, 2010.

  9.Nc3 0-0 10.e3 d5 11.Nf3 Nbd7 12.Qb3 Nc5 13.Qb1 b6 14.d4 Ncd7 (14...Nce4 15.Ne4 Ne4 16.Bd3=) 15.Bd3 Bb7 16.0-0 g6 (16...Qb8 17.Ng5 Ng4 18.Bh7 Kh8 19.Nf3+=) 17.Rc1 Re8 18.Qb3 Nf8 (18...Bd6 19.Bb2+=) 19.Bb2 h6 (19...Qd6 20.Ra1+/-) 20.Ne5 N8h7 (20...Bd6 21.Na4+=) 21.Qd1 (21.Nc6 Bc6 22.bc6 Bd6+/-) 21...Nd7 (21...Qd6 22.Nc6+/-) 22.f4 (22.Nc6!? Bc6 23.bc6+-) 22...Bd6 23.Qf3 Nhf6 24.h3 (24.Ra1 Qc7+/-) 24...Qe7+= 25.g4 (25.Ra1 Rc8+=) 25...Rc8= 26.g5 (better 26.Qg2!?=) 26...hg5-/+ 27.fg5 (better 27.Nc6 Bc6 28.bc6 Rc6 29.Bb5-/+) 27...Nh5 (better 27...Ne4 28.Be4 Ne5 (28...de4?! 29.Qf4=+) 29.de5 Qg5 30.Qg4 Qe3 31.Kf1 Bc5-+) 28.h4?? (better 28.Nd7 Qd7 29.Ra1=) 28...Ne5 (better 28...Be5!? 29.de5 Ne5-+) 29.de5-/+ Be5 30.Nd1? (30.Qg4!?-/+) 30...Bb2 (better 30...Rc1!? 31.Bc1 Qb4 32.Qg2-+) 31.Rc8 Bc8 32.Nb2 Qc5 (32...Qb4 33.Qf2-+) 33.Nd1? (better 33.Na4!? Qd6 34.Be2-/+) 33...Bd7-+ 34.Qe2 Qb4 35.Kg2 (35.Nf2 e5 (35...Qh4?! 36.Qg4 Qg3 37.Qg3 Ng3 38.Ng4-+) 36.e4 Nf4-+) 35...Qh4 36.Nf2 (36.Qf3-+) 36...Qg5 37.Kf1 (37.Kh2 d4! 38.Ne4 Qe5 39.Kg1 Bb5 40.Bb5 Qe4 41.ed4 Qd4 42.Qf2 Qf2 43.Kf2 f5-+) 37...Qe5 (better 37...Ng3 38.Ke1 Ne2 39.Ke2-+) 38.Nh3 (38.Ke1-+) 38...Ng3 39.Ke1 Ne2 40.Be2 d4 (better 40...Qe3!? 41.Kd1 Qh3 42.Kd2-+) 41.Nf2 Bb5 (better 41...de3 42.Ng4 Qa1 43.Bd1-+) 42.Bb5 Qb5 43.ed4 Qb1 44.Ke2 Qb2 45.Kf3 Qd4 46.Kg2 Qf2! 47.Kf2 b5 (47...Kg7 48.Ke3-+) 48.Kf3 b4 (48...f6 49.Ke4-+) 49.Ke4 b3 (better 49...g5!? 50.Kd3-+) 50.Kd3 b2 51.Kc2 g5 52.Kb1 g4 53.Kb2 f5 54.Kc2 e5 55.Kd3 f4 (better 55...Kf7 56.Ke2 Ke6 57.Kf2-+) 56.Ke4 Kg7 57.Ke5 g3 58.Kf4 g2 59.Kf5 g1Q 60.Ke6 Qg4 61.Ke5 Qg5 62.Ke6 Qb5 63.Kd6 Kf6 64.Kc7 Qa6 (64...Ke5 65.Kc8 Kd6 66.Kd8 Qd7) 65.Kd7 (65.Kb8 Ke7 66.Kc7 Qd6 67.Kb7 Kd7 68.Ka7 Kc7 69.Ka8 Qa3) ½-½. ClayPigeons (2205) - Rafa_EL (2195), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  9.e3 0-0 10.Be2 d6 11.Nf3 e5 12.0-0 Bf5 13.Nc3=.

  9.e3 0-0 10.Nf3 b6 11.Be2 d5 12.0-0 Nbd7 13.d4 Qc7 14.Nbd2 Bb7 15.Qb1 Bd6 16.Rc1 Qd8 (16...Qb8 17.Bc3=) 17.Ne5+= Qe8 18.Nc6 h6 (18...Qa8 19.Rc2+=) 19.Bb2 Nb8 20.Qc2 Nc6 (20...Qd7 21.Ne5 Qe7 22.Qd3+=) 21.bc6+/- Bc6? (better 21...Bc8+/-) 22.Qc6+- Qc6 23.Rc6 (23.Rc6 Bb4 24.Nf3+-) 1-0. WG_Anonymous – Anonymous, lichess.org, 2021.

  9.e3 0-0 10.Nf3 d5 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Bd6 13.d4=.

  9.e3 0-0 10.Nf3 Ne4 11.Bd3 Nf6 (11...d5 12.Nc3 f5 13.Be2=) 12.0-0 d5 13.Qc2 Nbd7 14.Ng5 g6 15.f4 Nc5?? (better 15...Bd6=) 16.Bf6+- Bf6 17.Qc5 Bg5 (17...b6 18.Qb4+-) 18.fg5 Qg5 19.Rf3 (19.Nc3 Qh4+-) 19...e5 (19...Re8 20.Qc7 Qe7 21.Qe5+-) 20.Nc3 e4 (20...b6 21.Qb6 e4+-) 21.Be4! 1–0. DEFFM – GuestFZHZ, freechess.org, 2019.

  9.e3 Qa5 10.Nc3 d5 11.Nf3 Nbd7 12.Be2 0-0 13.0-0 b6 (13...e5 14.Qc2=) 14.d4 (14.Qa4 Bb7=) 14...Bb7 15.Qb3 (15.Qd3 Rc8 16.Rc1 Ne4=) 15...Ra8 (15...Rc8 16.Bb2=) 16.Bb2 Qb4 17.Qc2 (17.Qb4 Bb4 18.Rc1 Ne4=) 17...Rc8 (17...Ne4 18.Rc1=) 18.Rb1 (18.Bd3 Ne4 19.Rc1 Bd6=) 18...Ne4 19.Ba1?? (better is 19.Rc1=) 19...Qa5 (19...Nc3 20.Bc3 Qc3 21.Qc3 Rc3 22.Ra1–+) 20.Qd3 (20.Qd1 Rc3 21.Nd2 Rc7 22.Ne4 de4–+) 20...Nc3 21.Bc3 Qc3 0–1. GuestRBMR – GuestXFLB, freechess.org, 2018.

  9.e3 b6 10.Nf3 (10.Be2 0-0 11.Nf3 d6 12.0-0 Bb7 13.Nc3=) 10...0-0 (10...d6 11.Bf6 Bf6 12.d4 Bb7 13.Bd3=) 11.Be2 (11.Bf6 Bf6 12.d4 Bb7 13.Bd3=) 11...Qc7 (11...Bb7 12.0-0 d6 13.Nc3=) 12.0-0 Bb7 (12...d6 13.Qc1=) 13.Nd4 (13.Qc1 Rc8 14.Qc7 Rc7=) 13...Nd5 14.f4 d6 15.e4 (15.Nc3 Rc8=) 15...Nf6 (15...Nf4 16.Rf4 e5 17.Rf1 ed4 18.Bd3=) 16.d3= Nbd7 17.Kh1 g6 (17...Rc8 18.Bf3=) 18.f5 (18.Qd2!?+=) 18...e5+= 19.fg6 (19.Nf3 gf5 20.ef5 Ra8+=) 19...ed4 (19...fg6? 20.Ne6 Qb8 21.Nf8 Qf8 22.Nc3+-) 20.gh7 Kh7 (20...Nh7!? 21.Bd4 d5–/+) 21.Bd4= Rg8 22.Nd2 (22.Qe1 Rg6=) 22...Kg7 (22...d5 23.Rf5 de4 24.Ne4+=) 23.Nf3 (23.Rf5 Kf8=) 23...Kf8+= 24.Qd2 Ne5 (24...Ke8 25.Rc1 Qd8 26.Qc3–/+) 25.Ng5 (25.Rc1 Qd8=) 25...Bd8 (25...Ke8 26.Nf3–/+) 26.Qf4 (26.Bh5 Ke8 27.Ne6 Qd7 28.Nd8 Qd8= (worse is 28...Nh5 29.Nb7 Qb7 30.Qh6+/–)) 26...Qe7 (26...Ke8 27.Nf3 Nfg4 28.Rc1–/+) 27.Bb2 (27.Qf6 Rg5 28.Qe7 Ke7=) 27...Rg7 (27...Ke8 28.Nf3 Nfd7 29.Nd4+=) 28.Ba3 (28.Nf3 Nfd7=) 28...Ne8 (28...Nd5 29.ed5 Rg5 30.h4–/+) 29.Nf3 Nf3 30.Rf3 (30.Bf3 Qf6 31.Bc1 Rh7+=) 30...Qf6–/+ 31.Qf6 Bf6 (worse is 31...Nf6 32.Bd6 Ke8 33.Be5+=) 32.Bd6 Nd6 33.Rf6 Ke7 (worse is 33...Nb5 34.Rb6 Nd4 35.Bf3+=) 34.Rf1 (34.Rh6 Rg5–/+) 34...Nb5 35.Rb1 Nc3 36.Rb6 Be4 (36...Ne2?! 37.Rb7 Ke6 38.g3=) 37.de4 Ne2 38.g3 (38.Rb5 Ke6–+) 38...Ng3 ½–½. Zahn,Richard – Weis,Norbert, Bad Wildbad op, 1999.

  9.e3 d5 10.Nf3 0-0 11.Be2 b6 12.0-0 Nbd7 13.Ne5 Ne5 14.Be5 Nd7 15.Bg3 f5 (15...Nc5 16.d4 Ne4 17.Bf4=) 16.Nc3 (16.d4 Bh4+=) 16...Nf6 17.Bf3 Ne4 18.Ne4 fe4 19.Be2 Bd6 20.Bd6 Qd6 21.d3 ed3 22.Bd3 e5 23.h3 e4 (better is 23...Qf6=) 24.Be4!+/– Bb7 (24...de4 25.Qd4 Double attack (25.Qd6 Pinning; 25.Qd6 Deflection; 25.Qd4 Decoy; 25.Qd6 Clearance)) 25.Bf3 Qc5 26.Qb1 Qe7 27.Rd1 Rf3 (27...Qg5!? 28.Kf1 Ba8+-) 28.gf3+- Qg5 29.Kf1 d4?! (29...Qh5 30.Ke2+-) 30.e4 (30.Rd4!? Bf3 31.Qb3 Kh8+-) 30...Bc8 31.Rd4 Bh3 32.Ke2 Qc5 (32...Be6+-) 33.Qb3 Kf8 34.Qb4 (better is 34.Rc4!? Qe5 35.Rc6 Qd4+-) 34...Qb4 35.Rb4 Be6 36.f4 g6 37.Ke3 Ke7 (37...Bd7 38.Kd4+-) 38.Rd4 (38.Ra4 Bd7+-) 38...h5 (38...Bd7 39.e5+-) 39.Rd2 (better is 39.e5!? h4+-) 39...h4 40.Kf3 h3 41.Kg3 Bc4 42.Kh3 Bb5 43.Kg4 Bc6 44.f3 b5 45.Kg5 Be8 46.Rd4 Ke6 47.e5 Ke7 48.f5 gf5 49.Kf5 Bd7 50.Rd7! Kd7 51.Ke4 Ke6 52.f4 b4 53.Kd4 (53.Kd4+-) 1–0. mr5reasons1 (1605) – bengi95 (1750), gameknot.com, 2012.

  9.e3 d5 10.Nf3 Qa5 11.Bc3 Qa2 12.Bd3 Bd7 (12...Nbd7 13.0-0=) 13.Be5+= 0-0 14.Nc3 Qa5 The isolani on b5 becomes a target 15.0-0 Ng4 16.Bg3 Bb4 17.Bh7! Kh7 18.Ng5 Kg8 (18...Kg6 19.Qg4 f5 20.Qh4 Bc3 21.dc3+-) 19.Qg4+- Bc3?? (better is 19...Be7 20.Bb8 Rb8 21.Nf7 Bf6+-) 20.Qh4 (20.Qh4 Re8 21.Qh7 Kf8 22.Bd6 Re7 23.Qh8; 20.Qh5 Re8 21.Qh7 Kf8 22.Bd6 Re7 23.Qh8) 1–0. GuestRMKW – GuestHSWW, freechess.org, 2017.

  9.e3 d6 10.Be2 (10.Nf3 0-0 11.Be2 e5 12.0-0 Bf5 13.Nc3=) 10...0-0 11.Nf3 e5 12.0-0 Bf5 13.Nc3=.

  9.e3 Ne4 10.Bg7 Rg8 11.Bd4 Bc5 12.Bc5 Nc5 13.Qc2 b6 14.d4 Nb7 15.Qh7 Rf8 (15...Kf8 16.Nf3+-) 16.Nf3 Qe7 (16...Qc7 17.Kd2+-) 17.Qc2 Qb4 18.Nbd2 Nd6 19.Bd3 Bb7 20.0-0 Bf3 (20...Ke7 21.Rb1 Qa3 22.Ne5+-) 21.Nf3 (21.gf3?! Rg8 22.Kh1 Ke7+-) 21...Nc8 (21...Ke7+-) 22.Qc8 Ke7 23.Qb7 1–0. DEFFM – GuestVBGX, freechess.org, 2020.

  9.e3 Ne4 10.Bg7+- Rg8 11.Bd4 Bc5 12.Bc5+- Nc5 13.Qc2 d6 14.Qh7 Rf8 15.Nf3 Qa5 (15...e5 16.Nc3+-) 16.Be2 Qa1 (16...Nbd7 17.0-0 Nf6 18.Qh4+-) 17.0-0 Rh8 18.Qc2 Qf6 (18...Ke7+-) 19.d4 Ncd7 (19...Nbd7+-) 20.Qc8 Ke7 (20...Qd8 21.Qb7 Qb6 22.Qc8 Qd8 23.Rc1+-) 21.Qb7 e5 (21...Qf5 22.Nc3+-) 22.de5 de5 23.Nbd2 (23.Nc3 Kf8 24.Rd1 Kg7+-) 23...Kf8 (23...Qb6 24.Qa8 f6 25.Ne4+-) 24.Ne4 Qf5 (24...Qb6 25.Qa8 Kg7 26.Rd1+-) 25.Nd6 Qc2 26.Qd5 Rh7 27.Bd3 Qc5 28.Qc5 (28.Bh7?! Qd5 29.Ne4 Qb5+=) 28...Nc5 29.Bh7 Kg7 30.Bf5 Kf6 31.e4 Nbd7 32.Rd1 Nb6 33.g4 Ke7 34.Ne5 f6 35.Ng6 Kd8 36.Nb7 Kc7 37.Nc5 (37.Nc5 Nc4 38.Rc1 Ne5 39.Nd7 Kb7 40.Nge5 fe5 41.Be6 Ka8 42.Bd5 Ka7 43.Ra1) 1–0. DEFFM – GuestKSDH, freechess.org, 2019.

  9.e3 Ne4 10.Bg7+- Rg8 11.Bd4 d5!?+-.

  9.f3 Qa5 10.Bf6 Bf6 11.e3 0-0 12.Bd3 Bh4 13.g3 Be7 14.Qc2 e5 15.Bh7 Kh8 16.Bd3 d5 17.Qc7 Qc7 0–1. Abdullaevich (1850) – Olezon (1640), lichess.org, 2019.

  9.Nf3 0-0 10.e3 d5 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Bd6 13.d4 Qc7 14.Bb2 e5 15.de5 Ne5 16.Ne5 Be5 17.Be5 Qe5 18.Nd2 Bd7 19.Nf3 Qb2 Attacking the isolated pawn on b5 20.Nd4 Ne4 21.Bd3 Nc3 The pressure on the isolated pawn grows 22.Qc2 (better is 22.Qc1 Qb4 23.Qd2+=) 22...Qc2+= 23.Bc2 Nb5 24.Ba4 Nd4 25.Bd7 Rd8 26.ed4 Rd7 27.Rb1 g6 28.h4 f5 29.f3 Kg7 30.Kf2 h6 31.g3 Kf7 32.Rb5 g5 33.h5 Kg7 ½–½. algernon (2265) – crobert (2295), net–chess.com, 2013.

  9.Nf3 0-0 10.e3 d6 11.Be2 e5 12.0-0 Bf5 13.Nc3=.

  9.Nf3 0-0 10.Bf6 Bf6 11.e4 d6 12.Be2 e5 13.Bc4=.

  9.Nf3 Qa5 10.e3?? (better is 10.Nc3=) 10...Qa1–+ 11.Qb3 (11.Be2 d5–+) 11...0-0 12.Be2 d5 13.0-0 Qa5 (13...Bd7 14.Rc1–+) 14.Nc3 (14.Rc1 Bd7–+) 14...Nbd7 (14...Bd7 15.Qb2–+) 15.Nd4 (15.d4 Ne4 16.Rc1 b6–+) 15...Nc5 16.Qc2 Nce4 (16...Nfe4 17.Bd3–+) 17.Nb3 Qc7 18.Nd4 (18.Rc1 Nc3 19.Qc3 Qc3 20.Rc3 Bd6–+) 18...Nc3 19.dc3 (19.Qc3 Qc3 20.dc3 Ne4–+) 19...Ne4 (19...e5 20.Nf3–+) 20.Bd3 (20.c4 Bd6–+) 20...f5 (20...e5 21.Nf3 Bf5 22.Nd2 Nd2 23.Qd2–+) 21.Be4 (21.c4 Bd6–+) 21...fe4 (worse is 21...de4 22.Rd1–+) 22.Rc1 (22.f4 ef3 23.Rf3 Rf3 24.Nf3 Qc5–+) 22...Bf6 (22...e5 23.Ne2 Qc4 24.Rb1–+) 23.Nb3 (23.c4 Qf7–+) 23...b6 (23...Qc4 24.b6–+) 24.Qd2 (24.c4 Bd7–+) 24...Bd7 (24...Qc4 25.Nd4–+) 25.Nd4 (25.c4 dc4 26.Qb4 c3–+) 25...Bd4 (better is 25...Qc4!? 26.Qe2 Qe2 27.Ne2–+) 26.cd4 Qa7 27.Qb4 (27.Qe2 Qa3 28.Rb1 Rc8–+) 27...Qa5 (27...Qa2 28.Qe1–+) 28.Rb1 (28.Qa5 ba5 29.b6 Rb8–+) 28...Qb4 29.Rb4 Rc8 (29...Ra8 30.f3–+) 30.h3 (30.f3 ef3 31.gf3 Ra8–+) 30...Rc1 (30...Ra8 31.f3–+) 31.Kh2 Rc2 (31...Ra1 32.Kg3–+) 32.Kg3 Kf7 (32...Ra2 33.f3–+) 33.f4 (33.Ra4 Rb2 34.Ra7 Ke7–+) 33...ef3 (33...Ra2 34.h4–+) 34.gf3 Rc3 35.Kf4 (35.Kf2 Ra3–+) 35...Rc4 (35...Kf6 36.Ra4–+) 36.Rb3 Kf6 37.e4 (37.Kg3 e5 38.Ra3 ed4 (worse is 38...Bb5 39.Rb3 Bc6 40.de5 Ke5 41.Rb6–+) 39.ed4 Rd4–+) 37...Rd4 38.Kg3 (38.Ke3 Ra4–+) 38...de4 39.f4 (39.fe4 Re4 40.Rf3 Ke7–+) 39...g6 (39...Rd3 40.Rd3 ed3 41.Kf2–+) 40.h4 (40.Kf2 e5 41.fe5 Ke5–+) 40...Rd5 (40...Rd3 41.Rd3 ed3 42.Kf2–+) 41.Re3 (41.Kf2 e5 42.Ke3 Kf5 43.fe5 Ke5–+) 41...Rd3 42.Kf2 Re3 43.Ke3 Kf5 44.Kd4 Bb5 (44...Bb5 45.Ke3 Bd3–+) 0–1. HeresJhonny – LouisFriend, Caissa.com, 2004.

  9.Nf3 d5 10.e3 Nbd7 11.Be2 Bd6 12.0-0 e5 13.Qc2=.

  9.Nf3 d6 10.e3 0-0 11.d4 Ne4 12.Bd3 Qa5 13.Nbd2=.

  6.a4 Be7

  7.e3 d5 8.bc6 Nc6 9.Nf3 0-0+=.

  7.e3 d5 8.f4 Bd7 9.Nf3 Bd6 (9...0-0 10.Ne5+=) 10.Qc2 (10.Be5 Be5 11.Ne5 0-0=) 10...0-0+= 11.Ng5 h6?? (better is 11...g6=) 12.Bf6+- hg5 13.Bd8 Rd8 14.fg5 cb5 15.Qb2 (15.a5 b6 16.Qb2 Ra5+-) 15...b4 (15...ba4 16.Qb7 Bc6 17.Qb2+-) 16.h4 (16.Bb5!? e5+-) 16...Ba4 17.h5 Nd7 (17...Bg3 18.Ke2 Bb5 19.d3 Ra1 20.Qa1+-) 18.h6 Be5 (18...gh6 19.gh6 Bg3 20.Ke2 Bb5 21.d3+-) 19.d4 Bd6 (19...Bg3 20.Kd2+-) 20.hg7 (20.Qf2!? gh6 21.gh6 Bb3 22.h7 Kh8 23.Ra8 Ra8+-) 20...Kg7 21.Qf2 (21.Bd3 Bg3 22.Kd2 Rh8 23.Rh8 Kh8 24.Qb4 Kg7 25.Ra4 Ra4 26.Qa4 Nf8+-) 21...Rdc8 22.Nd2 e5 (22...Bc2 23.Rc1+-) 23.Bd3 e4 24.Ne4! de4 25.Be4 Nf8 (25...Bb3 26.Rh7 Kg8+-) 1–0. Meybohm,Dirk – Thiele,Manfred, Magdeburg GER, 1989.

  7.e3 0-0

  8.Qc2 A) 8...d5 A1) 9.Bd3 Nbd7 (9...h6 10.Nf3 c5 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Re8=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nf3 Bd6=; 9...Kh8 10.Nf3 c5 11.0-0 Nbd7 12.Be2 Qc7=) 10.bc6 bc6 11.Nf3 c5 12.0-0 c4+=; A2) 9.Nf3 c5 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Bd6 12.d4 cd4=; B) 8...d6 B1) 9.d4 cb5 (9...Bd7 10.Nc3 Qa5 11.Bd3 d5 12.Nf3 Rc8=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bd7 12.Nc3 Qa5=; B2) 9.Be2 e5 (9...c5 10.Nf3 e5 11.Nc3 Bg4 12.0-0 Nbd7=) 10.d4 e4 11.Nd2 Bf5 12.h3 d5+=; B3) 9.e4 Qb6 (9...Bd7 10.Nf3 Qa5 11.Bc3 Qc7 12.e5 Nd5+=; 9...d5 10.e5 Ne4 11.f3 Nc5 12.d4 Ncd7=; 9...c5 10.Nf3 Nbd7 11.Be2 Nh5 12.0-0 Nf4+=; 9...e5 10.Nf3 Bg4 11.d4 Bf3 12.gf3 ed4+=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bd7 12.Nf3 Qa5=) 10.Nf3 e5 11.d4 d5 12.de5 Ne4+=; B4) 9.f4 Nd5 (9...d5 10.Nf3 c5 11.Be2 Qb6 12.0-0 Nbd7=; 9...c5 10.Nf3 d5 11.Be2 Qb6 12.0-0 Nbd7=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nf3 b6=) 10.Nf3 c5 11.Be2 Nb4 12.Qb3 Nd7=; B5) 9.Nc3 Qa5 (9...e5 10.Nf3 Bg4 11.Be2 Qc7 12.0-0 Rc8=; 9...c5 10.Nf3 d5 11.Be2 Qa5 12.0-0 Nbd7=) 10.Nf3 d5 11.e4 de4 12.Ne4 Nd5=; B6) 9.Bd3 c5 (9...e5 10.Ne2 Nbd7 11.bc6 bc6 12.Bf5 Qb6=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 e5 12.Ne2 Nbd7=; 9...Qc7 10.f4 Nbd7 11.Nf3 Nc5 12.Be2 cb5=) 10.Nf3 d5 11.0-0 Nbd7 12.Be2 Re8=; B7) 9.Nf3 e5 (9...c5 10.Be2 e5 11.Nc3 Nbd7 12.e4 Qe8=) 10.Nc3 Qa5 11.Be2 Bg4 12.0-0 Rc8=.

  8.Bd3 A) 8...d6 A1) 9.Nf3 e5 (9...c5 10.0-0 Nbd7 11.Qc2 d5 12.Be2 Bd6=) 10.Nc3 Qa5 11.0-0 Nbd7 12.Be2 d5=; A2) 9.Nc3 c5 (9...Nbd7 10.Nf3 e5 11.0-0 Qa5 12.Qc2 d5=; 9...Re8 10.Nf3 e5 11.0-0 Bg4 12.h3 Bh5=; 9...Qb6 10.Nf3 e5 11.0-0 Bg4 12.h3 Bh5=; 9...Qa5 10.Nf3 e5 11.0-0 Bg4 12.h3 Bh5=; 9...Ra5 10.Nf3 e5 11.Bc2 Bg4 12.d4 Nbd7=; 9...e5 10.Nf3 Bg4 11.h3 Bh5 12.g4 Bg6=) 10.Nf3 d5 11.Bb1 Nbd7 12.Qc2 Re8+=; A3) 9.Qc2 cb5 (9...e5 10.Ne2 Nbd7 11.bc6 bc6 12.Bf5 Qb6=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 e5 12.Ne2 Nbd7=; A4) 9.Ne2 e5 (9...Re8 10.0-0 e5 11.Qc2 Bf8 12.Bf5 Bd7=) 10.Qc2 Nbd7 11.bc6 bc6 12.Bf5 c5=; B) 8...d5 9.Qc2 (9.Nf3 c5 10.0-0 Nbd7 11.Qc2 Bd6 12.Be2 e5+=) 9...Nbd7 (9...h6 10.Nf3 c5 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Bd6=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nf3 Bd6=) 10.bc6 bc6 11.Nf3 c5 12.0-0 c4+=.

  8.Be2 d6 A) 9.Nf3 e5 10.0-0 e4 11.Ne1 d5 12.d3 Bf5=; B) 9.Nc3 e5 10.d4 Qa5 11.Nf3 e4 12.Nd2 d5=; C) 9.Qc2 e5 (9...c5 10.Nf3 e5 11.Nc3 Re8 12.0-0 Nbd7=) 10.d4 e4 11.Nd2 Bf5 12.h3 d5+=; D) 9.d4 cb5 (9...d5 10.Nf3 Bb4 11.Nbd2 cb5 12.ab5 Ra1=; 9...Bd7 10.Nf3 Qa5 11.Qd2 Rc8 12.0-0 d5=; 9...Qb6 10.Nf3 cb5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bd7=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Ne4 12.Bd3 Qa5=.

  8.Nf3 A) 8...d6+= 9.d4 (9.bc6 Nc6 10.Bb5 e5 11.0-0 Bg4 12.h3 Bh5+=; 9.Be2 e5 10.0-0 e4 11.Ne1 d5 12.d3 Bf5=; 9.Nc3 e5 10.Qc2 Bg4 11.Be2 Qa5 12.0-0 Rc8=; 9.Bc4 e5 10.bc6 Nc6 11.0-0 Bg4 12.h3 Bh5+=) 9...cb5 (9...Bd7 10.Bd3 Nd5 11.Qd2 cb5 12.ab5 Ra1=; 9...Nd5 10.Nc3 c5 11.dc5 dc5 12.e4 Nf4=; 9...Qb6 10.Bd3 cb5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bd7=) 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bd7 12.Nc3 Qa5=; B) 8...Ne4 B1) 9.Bd3 f5 (9...d5 10.0-0 Nd7 11.Qc2 cb5 12.Bb5 Nd6=; 9...Nc5 10.Bc2 d5 11.0-0 Ne4 12.Nc3 f5=) 10.0-0 Bf6 11.Qc2 d5 12.Bf6 Qf6=; B2) 9.Qc2 d5 (9...f5 10.Be2 b6 11.Nc3 Nc3 12.Qc3 Bf6=) 10.Nc3 Nf6 11.Be2 c5 12.0-0 Nbd7=; B3) 9.Nc3 d5 (9...Bf6 10.d4 Nc3 11.Bc3 b6 12.Bd3 Be7+=; 9...Nc3 10.Bc3 d6 11.Bd3 e5 12.0-0 cb5=) 10.Qc2 Nf6 11.Be2 c5 12.0-0 Nbd7=; B4) 9.Be2 d5 (9...c5 10.Qc2 d5 11.0-0 Nd7 12.d3 Nef6=; 9...Bf6 10.d4 Qa5 11.Nfd2 d5 12.0-0 Nd2=; 9...f6 10.0-0 d5 11.d3 Nd6 12.Nc3 Qa5=) 10.0-0 Bf6 11.d4 c5 12.Qc2 cd4=; C) 8...b6 C1) 9.Bd3 Bb7 (9...d6 10.bc6 Nc6 11.0-0 e5 12.Bb5 Bd7=; 9...d5 10.0-0 c5 11.Bc2 Nbd7 12.d4 Bd6=; 9...Ng4 10.0-0 Bb7 11.Nc3 f5 12.Be2 cb5=; 9...Nd5 10.0-0 Nb4 11.Be2 Bb7 12.Nc3 Qc7=) 10.0-0 d6 11.bc6 Nc6 12.Nc3 Ne5=; C2) 9.Qc2 Bb7 10.Bd3 cb5 11.ab5 Bf3 12.gf3 Ra1=; C3) 9.Nc3 c5 (9...Qc7 10.Be2 e5 11.Qc2 cb5 12.Bb5 Bb7=; 9...Bb7 10.Be2 Ra5 11.0-0 Qc7 12.Rc1 Rc8=; 9...d6 10.bc6 Nc6 11.Bb5 Bb7 12.0-0 d5=; 9...d5 10.bc6 Nc6 11.Bb5 Bb7 12.0-0 Qc7=; 9...Ra5 10.Be2 d5 11.0-0 Bb7 12.bc6 Nc6=) 10.d4 d5 11.dc5 Bc5 12.Bd3 Qd6=; C4) 9.Be2 d5 (9...d6 10.Nc3 e5 11.bc6 Nc6 12.Rc1 Bf5=; 9...Qc7 10.0-0 Bb7 11.Nc3 Rc8 12.d3 e5=; 9...Bb7 10.0-0 Qc7 11.Qc2 Rc8 12.Rc1 Ra5=; 9...Ra5 10.Qc2 Nd5 11.0-0 Bb7 12.Rc1 Qc7=) 10.0-0 c5 11.d4 c4 12.Ba3 Ba3=; D) 8...d5 9.Be2 c5 10.0-0 Nbd7 11.d3 b6 12.Na3 Bd6+=.

  8.f4 b6 9.Nf3 (9.Qc2 Nd5 (9...Bb7 10.Nf3 Nd5 11.Bd3 f5 12.0-0 Bc5=; 9...h6 10.Nf3 Bb7 11.Be2 Qc7 12.0-0 Rc8=; 9...c5 10.Nf3 Nd5 11.Be2 Nb4 12.Qc1 d5=) 10.Bd3 f5 11.Nf3 Bf6 12.Bf6 Qf6=; 9.Bd3 c5 (9...Nd5 10.Nf3 Bh4 11.Nh4 Qh4 12.g3 Qe7=; 9...Bb7 10.Nf3 d5 11.0-0 c5 12.f5 Ne4=) 10.Nf3 d5 11.Bc2 Bb7 12.0-0 Ne4=; 9.Nc3 d5 (9...Bb7 10.Nf3 c5 11.Be2 d5 12.d4 Nbd7=; 9...Re8 10.Nf3 c5 11.Bd3 d5 12.0-0 Bb7=; 9...c5 10.Nf3 Bb7 11.Bd3 d5 12.0-0 Nbd7+=; 9...Qc7 10.Nf3 Bb7 11.Be2 d6 12.0-0 Rc8=; 9...h6 10.Nf3 d5 11.Bd3 d4 12.Ne2 de3=) 10.Nf3 c5 11.Bd3 Bb7 12.0-0 Nbd7+=; 9.Be2 Ne4 (9...Qc7 10.Nf3 Bb7 11.0-0 Rc8 12.Nc3 d5=; 9...Nd5 10.Nf3 Bf6 11.Nc3 Bb7 12.0-0 c5=; 9...Bb7 10.Nf3 Ra5 11.Bc3 Ra7 12.0-0 Qc7=; 9...d5 10.Nf3 Bb7 11.0-0 c5 12.d3 Nbd7=; 9...c5 10.Nf3 Bb7 11.0-0 d5 12.d3 Nbd7=; 9...Ra5 10.Nf3 Bb7 11.0-0 Qc7 12.Na3 d5=) 10.Qc2 f5 11.Nf3 Bh4 12.g3 Bf6=) 9...h6 (9...Bb7 10.Bd3+= d5 11.0-0 c5 12.f5 Ne4=; 9...Nd5 10.Be2 Bb7 11.0-0 Bc5 12.Rf2 Qc7=; 9...d5 10.Be2 Bb7 11.0-0 c5 12.d3 Nbd7=; 9...Ne4 10.Bd3 d5 11.0-0 Bb7 12.Qc2 c5=; 9...c5 10.Be2 Bb7 11.0-0 d5 12.d3 Nbd7=) 10.Be2= Bb7 11.Nc3 (11.0-0 Qc7 12.Nc3 Rc8=) 11...c5 (11...d5 12.bc6 Nc6=) 12.0-0 d6 (12...d5=) 13.Qc2 Nbd7 14.Rac1 d5 15.d4 cd4 16.ed4 Rc8 (16...Qb8 17.f5=) 17.Qb3 Bd6 18.Ne5 Ne8 (18...Qe7 19.Bd3=) 19.Na2 Ndf6 20.Qd3 (20.Rc8 Qc8 21.Nc3 Nc7+=) 20...Ne4= 21.Nc3 f5 (21...Ra8 22.Qd1=) 22.Ne4 fe4 23.Qh3 Rf6 24.Bg4 Qe7 25.f5 (25.Rc8 Bc8 26.Qc3 Bb7+=) 25...Rc1= 26.Bc1 ef5 27.Rf5 Bc8 28.Nc6 (28.Rf6 Bg4 29.Qg4 Nf6 (worse is 29...Qf6 30.Qc8 Qe7 31.Qa8+/–) 30.Qc8 Qe8=) 28...Qc7 29.Rd5?? (better is 29.Rf6 Bg4 30.Qg4 Bh2 31.Kh1 Nf6 32.Qe6 Kh8 33.Bh6=) 29...Qf7 (better is 29...Bg4 30.Rd6 Bh3 31.Rf6 Nf6 32.gh3–+) 30.g3 Bg4 (30...Qd5 31.Bc8 Qc4 32.Bd2–+) 31.Qg4 Qd5 32.Bf4 (32.Qe2 Qb3–+) 32...Qf7 (32...Qb3 33.Qd7 Qd1 34.Kf2–+) 33.Ne5 Be5 34.de5 Rg6 35.Qc8 Kf8 36.Bd2 (36.Kf1–+) 36...Qe7 (36...Qd5 37.Bf4–+) 37.Bb4?? (better is 37.Qf5 Nf6 38.Qg6 Qe5 39.Be3 Qa1 40.Kf2 Qa4 41.Qf5 Qa2 42.Ke1 Qb1 43.Ke2 Qd3 44.Kf2–/+) 37...Qb4–+ 38.Qf5 Rf6! 39.ef6 (39.ef6 Qd4) 39...Nf6 (39...Qa4 40.fg7 Kg7 41.Qd7 Kf8 42.Qf5 Ke7 43.Qe5 Kd7 44.Qf5 Kd6 45.Qf8 Kd5 46.Qe8 Qd4 47.Kg2–/+) 40.Qc8 (40.Qf2 Qd6–+ (worse is 40...Qa4 41.Qb6 Qd1 42.Kg2–+)) 40...Ke7 41.Qc7 (41.Qc6 e3 42.Qf3 Qd4–+) 41...Nd7 42.Qc2 Qc5 43.Qf2 Qf2 (43...Qc3 44.Qa2–+) 44.Kf2 Nc5 45.a5 (45.Ke3–+) 45...ba5 46.Ke3 a4 0–1. Otte,Marco – Zandbergen,Jacob, Wag.Ext.4vsASV6, 1999.

  8.f4 c5 A) 9.Be2 d5 (9...Ne4 10.Nf3 Bh4 11.g3 Bf6 12.Qc2 Bb2=; 9...Qb6 10.Nf3 d5 11.0-0 Nbd7 12.Bc3 Ne4=) 10.Nf3 c4 11.0-0 Nbd7 12.d3 cd3=; B) 9.Nf3 Qb6 (9...d5 10.Be2 c4 11.d3 Bb4 12.Bc3 Qa5=; 9...Ne4 10.Qc2 d5 11.Bd3 Nf6 12.0-0 Nbd7=) 10.Be2 d5 11.0-0 Nc6 12.Na3 Na5=.

  8.f4 d5 A) 9.Be2 Ne4 (9...c5 10.Nf3 c4 11.0-0 Nbd7 12.Qc2 Nc5=) 10.Nf3 Bh4 11.g3 Bf6 12.Ne5 Be7+=; B) 9.Bd3 c5 (9...Nbd7 10.Nf3 c5 11.0-0 Qb6 12.Bc2 c4=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nf3 Nc5=; 9...Ne4 10.Qc2 Bh4 11.g3 Bf6 12.bc6 Nc6=; 9...Re8 10.Nf3 c5 11.0-0 Nbd7 12.Ne5 c4=) 10.Nf3 Nbd7 11.0-0 c4 12.Be2 Nc5+=; C) 9.Nf3 Ne4 (9...c5 10.Be2 c4 11.d3 Bb4 12.Bc3 Qa5=; 9...Bd7 10.Be2 Qb6 11.0-0 Ne4 12.Bd4 c5=) 10.Nc3 Bh4 11.g3 Bf6 12.Ne5 Nc3+=.

  8.f4 d6 A) 9.Qc2 Nd5 (9...d5 10.Nf3 c5 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Qb6=; 9...c5 10.Nf3 d5 11.Be2 Nbd7 12.0-0 Qb6=; 9...cb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nf3 b6=; 9...Nfd7 10.Nf3 Bh4 11.Nh4 Qh4 12.g3 Qh5=) 10.Nf3 Qa5 11.Nc3 Nb4 12.Qd1 Nd7+=; B) 9.Be2 Ne4 10.Qc2 Bh4 11.g3 Bf6 12.Nf3 Bb2+=; C) 9.Qf3 Nfd7 (9...c5 10.Nh3 Nbd7 11.Be2 d5 12.0-0 Qb6+=; 9...Qb6 10.Bd3 Nbd7 11.Bd4 Nc5 12.Be2 Bd7–/+; 9...Bd7 10.Nc3 Qb6 11.Bd3 Rc8 12.Nge2 Ra5=; 9...Re8 10.Nh3 Nd5 11.Nc3 Nb4 12.Rc1 Nd7+=; 9...d5 10.Be2 Ne4 11.Bd3 Bh4 12.g3 Bf6–/+; 9...Qc7 10.Nc3 e5 11.Nge2 Bg4 12.Qg3 Nbd7+=) 10.Nh3 Nc5 11.bc6 Qb6 12.Ba3 Nc6–/+; D) 9.Nf3 c5 (9...Nd5 10.Nc3 Bf6 11.Be2 Nd7 12.0-0 Nc5=; 9...d5 10.Be2 c5 11.0-0 Nbd7 12.d3 Bd6=; 9...Ne4 10.Bd3 Nc5 11.Bc2 Bh4 12.Nh4 Qh4=; 9...Ng4 10.Bd3 Bh4 11.Nh4 Qh4 12.g3 Qh5+=) 10.Be2 d5 11.0-0 Nbd7 12.d3 Ng4=.

  8.f4 Ne4 A) 9.Nf3 d5 (9...Bh4 10.g3 Be7 11.Bg2 cb5 12.ab5 Ra1=) 10.Nc3 Bh4 11.g3 Bf6 12.Ne5 Nc3+=; B) 9.Bd3 f5 (9...d5 10.Qc2 Bh4 11.g3 Bf6 12.bc6 Nc6=; 9...Nc5 10.Bc2 d5 11.Nf3 cb5 12.ab5 Ra1=) 10.Ne2 Bh4 11.g3 Be7 12.0-0 Nc5+=; C) 9.Qg4 Bh4 (9...Bf6 10.Bf6 Qf6 11.Ra2 Qe7 12.Bd3 Nc5+=) 10.g3 Bf6 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bc3–/+; D) 9.Qc2 Bf6 (9...d5 10.Nc3 cb5 11.Ne4 de4 12.Bb5 Qd5=; 9...f5 10.Nf3 b6 11.Be2 Bh4 12.g3 Bf6=) 10.d4 d5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Bh4+=.

  6.e3 d5

  7.a4 Bb4 8.Nc3 0-0 9.Nf3 Bd7 10.Qb3 c5 11.Be2 b6 12.0-0 Qe7 13.Ne5 d4 14.ed4 cd4 15.Na2 Bd2 16.Bd4 Ba5 17.Nd7 Nbd7 18.Rad1 Ne4 19.Bf3 Nd2 20.Rd2 Bd2 21.Ba8 Ra8 22.Qb2 Ba5 23.Bg7 Rd8 24.Bh6 Nc5 25.Qg7 1–0. Abdullaevich (1860) – rik6301 (1910), lichess.org, 2020.

  7.a4 Bd7 8.Nf3 cb5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Be7 11.Nc3 (11.Be2 0-0=) 11...0-0 12.h3 (12.Be2 Bd6=) 12...Qa5 The isolani on b5 becomes a target 13.Bd3 Bb4 14.Qb1 Rc8 (14...Bd6 15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.Be4 Qb5 18.Bh7 Kh8 19.Qc2=+) 15.0-0 (15.Na2 Be7=) 15...h6 (15...Bd6 16.Ne2=) 16.Rc1 Be8 (16...Bd6 17.Be2=) 17.Nd4 (17.Rc2 Bc5=) 17...Nbd7 (17...e5 18.Nc2 Bd6 19.Bf5=+) 18.f4 (18.Rc2 Bc5+=) 18...Nc5= 19.Nb3 (19.Bf1 Ba3 20.Bb2 Bb2 21.Qb2 Bd7=) 19...Nb3=+ 20.Qb3 Ne4 21.Be4 de4 22.Rb1 Be7 (better 22...Bc3!? 23.Bc3 Qc7=) 23.Ne4+/- Qc7 24.Be5 Qc2 25.Qc2 Rc2 26.Bc3 (26.Bd6 Kf8 27.d4 b6+/-) 26...f5 27.Ng3 Bf6 (27...g5 28.Ne2 gf4 29.ef4 Bc5 30.Kh2+/-) 28.Bf6 gf6 29.Nf1 (29.d4 Bd7+/-) 29...Rc5 30.b6 Bc6 (30...Rc2 31.Kf2+/-) 31.Kf2 (31.Rb2 Kf7+/-) 31...Kf7 (31...Rc2 32.g4+/-) 32.g4 (32.Rb2 Rd5+/-) 32...Be4 (32...fg4 33.hg4 Rc2 34.Ke2+/-) 33.Rb2 Ke7 (33...Bd3 34.Rb3 Bf1 35.Kf1 fg4 36.hg4+/-) 34.Ng3 Kd6 35.Ne4 (35.d4 Rc8+-) 35...fe4 36.h4 (36.Rb4 Rc2 37.Ke2 Rc6+/-) 36...Kc6 (better 36...Rd5!?+/-) 37.Rb4+- f5 38.g5 hg5 39.fg5 Rc2 40.Ke2 (40.g6!? Rd2 41.Kg3 Kc5+-) 40...Rc1+/- 41.h5 (41.g6 Rg1 42.h5 Rg5 43.Rc4 Kb6+-) 41...Rh1 42.h6 Rh5 (42...Kc5 43.Rd4 Rh2 44.Kd1 e5+-) 43.Rc4+- (43.Rc4 Kb6 44.Rc8+-) 1-0. zembelek (2055) - Barista (2015), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

  7.Nf3 cb5 8.Bb5 Bd7 9.Nc3 Bb5 10.Nb5 Qb6 11.a4 Nc6 12.0-0 Be7 13.Nfd4 (13.Bf6 Bf6 14.Nd6 Ke7=) 13...0-0 14.Qe2 Na5 (14...Rfc8 15.d3=) 15.Bc3 Nc4 (15...Ne4 16.Rab1=) 16.Rfb1 Qd8 17.d3 Ne5 (17...Na5 18.e4+=) 18.f4 (better 18.Ne6!? fe6 19.Be5+/-) 18...Nc6= 19.Nf3 (19.Nc6 bc6 20.Nd4 Ra6=) 19...Bc5 20.Kh1 (20.Nbd4 Nd4 21.Bd4 Bd4 22.Nd4 Qd7=) 20...Ng4 21.d4 (21.Nbd4 Qc7+=) 21...Bb6 (21...Be7 22.Ne5 Nf6 23.Be1=) 22.Ne5= Nf6 23.h3 (23.Nd6 Qd6 24.Rb6 Qc7=) 23...Ne4=+ 24.Bb2?? (better 24.Be1=+) 24...Ng3-+ 25.Kh2 Ne2 26.Re1 Ne5 27.fe5 Nd4! 28.ed4 (28.Bd4 Ba5 Combination; 28.Nd4 Ba5 Combination; 28.ed4 Ra6 Decoy) 28...Qh4 29.Re2 Rac8 (29...f6 30.ef6 Rf6 31.Bc3-+) 30.Rf1 (30.a5 Qf4 31.Kg1 Qf5 32.ab6 Qd3-+) 30...Rc4 31.Nd6 (31.a5 Ba5 32.Nd6 Rc7-+) 31...Ra4 32.Nb7 (32.g3 Qe7-+) 32...Bd4 33.Bc1 (33.g3 Qg5 34.Bd4 Rd4-+) 33...Be5! 34.Re5 Qb4 (34...Qe7 35.Rf4 Rfa8 36.Ra4 Ra4 37.Re1-+) 35.Bf4 (35.Rf4 d4 36.Nc5 Rc8 37.Na4 Rc1-+) 35...Qb7 36.Rg5 (36.Re2 Qa6 37.Ref2 f6-+) 36...g6 (better 36...Rf4 37.Rf4 Qc7 38.Rgg4-+) 37.Be5 Re4 38.Bf6 Qc7 39.Kh1 Rb8 (better 39...Rf4 40.Rd1 Rf6-+) 40.Rg3 Qg3 41.Rf3 (41.Bc3 Re2 42.Rg1 Rg2 43.Rg2 Rb1 44.Be1 Re1 45.Rg1 Qg1) 41…Re1 (41...Re1 42.Rf1 Rf1) 0-1. zembelek (2155) - Quanganh1025 (2050), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  7.Nf3 cb5 8.Bb5= Nbd7 (8...Bd7 9.Qb3=) 9.0-0 h5 (9...Bd6 10.Be5 Be5 11.Ne5=) 10.Nc3 (10.Ne5 Bd6+=) 10...Ba3 (10...Bd6 11.Qb3+=) 11.Ba3 Ra3 12.Ba4 Qa5 13.Qc1 Qc5 14.Nd4 Kd8 (14...Ke7 15.Nc2 Rc3 16.dc3+/–) 15.Nc2 Rc3 16.dc3 b5 (16...Ne4 17.Bd7 Bd7 18.Qb2+/–) 17.Bb3 Qc3 18.Nd4 Qc1 19.Rfc1 Ba6 20.Nc6 Kc8 (20...Kc7 21.Ne5 Kb6 22.Nf7+-) 21.Ne5 Kb8 22.Nf7 Ne5?? (22...Rc8+-) 23.Nh8 g5 (23...Ne4 24.Bd1+-) 24.f4 (24.Bc2 Nc4+-) 24...gf4 25.ef4 Nd3 26.Rc6 Bc8 27.Ng6 (27.g3 Ne4+-) 27...Ne4 (27...Bd7 28.Rc3 Be8 29.Nf8 Nf4 30.Rf3+-) 28.f5 (28.Rd1!? Bd7 29.Rc2 Nb4+-) 28...Bd7 29.Re6 Be6 (29...Kc7 30.Nf8 Be6 31.Ne6 Kd6 32.Rd1+-) 30.fe6 Kc7 31.Rd1 Nb4 32.Rd4 Nc6 33.Rd5 Nf6 (33...Nd6 34.Rh5 Nb4 35.Rh7 Kc6 36.Ne5 Kc5 37.Rc7 Kb6 38.Rd7+-) 34.Rb5 Nd4 35.Rc5 Kd6 36.Re5 Nc6 37.Rf5 Ng8 (37...Ng4 38.Rf7+-) 38.Rd5 Kc7 39.Rd7 Kb6 40.e7 Nf6 41.Rd6 (41.Bf7!? Ne7 42.Re7 Kc5+-) 41...Ne8 42.Rc6! Kb7 (42...Kc6 Decoy to c6 43.Ba4 A double attack) 43.Ba4 Ng7 44.Nf4 Ne8 45.Nh5 Kb8 46.Rb6 Ka7 47.Be8 Kb6 48.Bf7 Kc5 49.e8Q Kb6 50.Qc8 Kb5 51.Qc4 Ka5 52.Qb3 Ka6 53.Bc4 Ka7 54.Qb5 Ka8 55.Bd5 Ka7 56.Qb7 1–0. Machete (2290) – Mithrandir (2000), ICC, 2003.

  7.Nf3 Bd6 8.Be5+=.

  7.f4 Bb4 A) 8.Be2 A1) 8...Bd7 9.Qb3 (9.bc6 Nc6 10.Nf3 Bd6 11.Ne5 0-0 12.Nd7+=; 9.Nf3 cb5 10.Qb3 Na6 11.0-0 0-0 12.Bd4+=; 9.a3 Be7 10.bc6 Nc6 11.Nf3 0-0 12.Qb3+=) 9...c5 10.Nf3 Qe7 11.Bc3 Ba5 12.0-0=; A2) 8...0-0 9.Nf3 (9.Qb3 Be7 10.Nf3 c5 11.0-0 Nbd7 12.Qc2=) 9...Bd7 10.Qb3 Qe7 11.0-0 Rc8 12.a3=; A3) 8...Qb6 9.Qb3 Be7 10.bc6 Qb3 11.ab3 Ra1 12.Ba1=; A4) 8...c5 9.a3 Ba5 10.Nf3 Qb6 11.0-0 Nbd7 12.Nc3=; A5) 8...cb5 9.Qb3 (9.Nf3 Bd7 10.Qb3 Be7 11.Bb5 0-0 12.Be2+=) 9...Be7 10.Bb5 Bd7 11.Nf3 0-0 12.Be2+=; B) 8.bc6 Nc6 9.Bb5 (9.Nf3 0-0 10.Be2 Ne4 11.0-0 Qb6 12.Qb3+=) 9...Ra5 10.Qe2 0-0 11.Nf3 Ne4 12.0-0+=; C) 8.a3 C1) 8...Bd6 9.Nf3 (9.Be5 0-0 10.Nf3 Ne4 11.Bd6 Qd6 12.bc6+=) 9...0-0 10.Qc2 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Ng5=; C2) 8...Bc5 9.Nf3 (9.Qc2 Qe7 10.Nf3 Bd7 11.bc6 Bc6 12.Be2+=; 9.Be2 d4 10.Qc2 Qb6 11.ed4 Bd4 12.Nf3+=) 9...Bd7 10.Qc2 Be7 11.Nc3 0-0 12.Bd3=; C3) 8...Ba5 9.Nf3 (9.Be2 Qb6 10.Nc3 0-0 11.Nf3 Ne4 12.Qc2=) 9...Qb6 10.Nc3 0-0 11.Be2 Ne4 12.Qc2=; C4) 8...Be7 9.Nc3 (9.Nf3 Bd7 10.Nc3 0-0 11.Bd3 Qa5 12.0-0+=) 9...d4 10.ed4 0-0 11.Nf3 Nd5 12.Nd5=; D) 8.Bd3 D1) 8...Bd7 9.Nf3 (9.bc6 Nc6 10.Nf3 Bc5 11.Nc3 d4 12.Ne4+=; 9.a3 Be7 10.bc6 Nc6 11.Nf3 Qb6 12.Qc2+=; 9.Ne2 c5 10.a3 Ba5 11.Nbc3 c4 12.Bc2=) 9...c5 10.Bc3 Qa5 11.Bb4 Qb4 12.Nc3=; D2) 8...0-0 9.Nf3 (9.a3 Be7 10.bc6 Nc6 11.Nf3 Bd7 12.Qc2+=; 9.Qc2 cb5 10.Nf3 Bd6 11.Nc3 Nc6 12.Nb5=) 9...Nbd7 10.0-0 Qb6 11.Qc2 cb5 12.Rc1=; D3) 8...Nbd7 9.Nf3 (9.a3 Bd6 10.bc6 bc6 11.Nf3 Qb6 12.Ra2+=; 9.bc6 bc6 10.Nf3 Ba6 11.Ba6 Ra6 12.a3+=) 9...0-0 10.0-0 Qb6 11.Qc2 cb5 12.Rc1=; D4) 8...c5 9.Nf3 (9.a3 Ba5 10.Nf3 c4 11.Bc2 0-0 12.0-0=) 9...Bd7 10.a3 Ba5 11.a4 Qe7 12.0-0=; D5) 8...Qb6 9.Qe2 c5 10.Bc2 c4 11.a4 Nbd7 12.Nf3=; E) 8.Bc3 E1) 8...Bc5 9.Nf3 (9.Bd3 d4 10.ed4 Be7 11.Nf3 Qd5 12.0-0+=; 9.Be2 d4 10.ed4 Bb6 11.Bf3 0-0 12.Ne2+=) 9...Bd7 10.bc6 Nc6 11.Qb3 b6 12.Bd3+=; E2) 8...Bd6 9.Nf3 (9.Bd3 0-0 10.Nf3 c5 11.0-0 c4 12.Bc2=; 9.Be2 0-0 10.Nf3 Ne4 11.0-0 cb5 12.Bb5+=) 9...0-0 10.Qc2 Nbd7 11.Be2 cb5 12.Bb5=; E3) 8...Bc3 9.Nc3 0-0 10.Nf3 c5 11.Bd3 Qd6 12.0-0=; E4) 8...Ba5 9.Nf3 (9.Qc2 0-0 10.Nf3 Bd7 11.Bd4 cb5 12.Ng5=; 9.Be2 Bc3 10.Nc3 d4 11.ed4 Qd4 12.g3+=) 9...0-0 10.Qc2 Bd7 11.Bd4 cb5 12.Ng5=; E5) 8...Be7 9.Be2 (9.Nf3 0-0 10.Bd3 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Be2+=; 9.Bd3 d4 10.Bb2 Bc5 11.Qe2 Qb6 12.e4+=) 9...0-0 10.Nf3 cb5 11.Bb5 Bd7 12.Qb3+=; F) 8.Be5 Nbd7 9.Bc3 (9.bc6 bc6 10.Bc3 Bc3 11.Nc3 e5 12.fe5+=; 9.Nf3 Ne5 10.fe5 Ng4 11.Qb3 c5 12.h3–/+) 9...Bc3 10.Nc3 e5 11.fe5 Ne5 12.d4+=; G) 8.Nf3 G1) 8...0-0 9.Qc2 (9.Nc3 c5 10.a3 Ba5 11.Qc2 c4 12.Be2=; 9.bc6 Nc6 10.Be2 Ne4 11.0-0 Qb6 12.Qb3+=; 9.Be2 Bd7 10.Qb3 Qe7 11.0-0 Rc8 12.a3=; 9.a3 Be7 10.Qc2 cb5 11.Ng5 h6 12.Bf6+=; 9.Bd3 Nbd7 10.a3 Be7 11.bc6 bc6 12.0-0=; 9.Ne5 Ne4 10.Qb3 Qa5 11.Nc3 cb5 12.Ne4–/+) 9...cb5 10.Ng5 Nbd7 11.Bb5 h6 12.Bd7=; G2) 8...Bd7 9.Qb3 (9.Be2 cb5 10.Qb3 Na6 11.0-0 0-0 12.Bd4+=; 9.bc6 Nc6 10.Qb3 0-0 11.Ne5 Bd6 12.Be2+=; 9.Nc3 0-0 10.Be2 Qa5 11.a3 Be7 12.bc6+=; 9.a3 Be7 10.bc6 Bc6 11.Bd3 0-0 12.0-0=; 9.Bc3 Be7 10.bc6 Nc6 11.Be2 Ne4 12.0-0+=; 9.Ne5 0-0 10.Be2 cb5 11.Qb3 Be7 12.Bb5+=) 9...c5 10.Be5 Qe7 11.Qb2 c4 12.Be2=.

  7.f4 cb5 8.Bb5 Bd7 9.Be2 (9.a4 Bb5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Ne4 12.Nf3+=; 9.Qe2 Ra5 10.Bd7 Nbd7 11.Nf3 Qa8 12.0-0+=) 9...Ba4 10.Qc1 Be7 11.Nf3 0-0 12.Nc3=.

  7.f4 c5 A) 8.Be2 A1) 8...Bd7 9.a4 (9.Nf3 c4 10.a4 Bc5 11.0-0 0-0 12.Qc2=) 9...c4 10.Nf3 Bc5 11.0-0 Qe7 12.Qc2=; A2) 8...Nbd7 9.Nf3 (9.a3 c4 10.Nf3 Bc5 11.0-0 Qb6 12.Nd4+=) 9...c4 10.0-0 Bc5 11.Bd4 Qa5 12.d3=; A3) 8...c4 9.a4 (9.d3 Bc5 10.dc4 Be3 11.Nh3 d4 12.Qd3+=; 9.Nf3 Bc5 10.0-0 Qb6 11.Nc3 0-0 12.Qe1=) 9...Bb4 10.Nf3 Bc5 11.0-0 Nbd7 12.Bd4=; A4) 8...Bd6 9.Nf3 (9.Qc2 Nbd7 10.Nf3 Qb6 11.0-0 0-0 12.Be5=) 9...Qb6 10.0-0 Nbd7 11.a4 0-0 12.Qc2=; A5) 8...Be7 9.Nf3 0-0 10.0-0 Nbd7 11.d3 Ng4 12.Qd2=; A6) 8...d4 9.Na3 (9.ed4 cd4 10.Qc1 Nd5 11.Nh3 Nb6 12.0-0=) 9...Nd5 10.Qb3 e5 11.fe5 de3 12.de3=; A7) 8...Qa5 9.Nf3 (9.Bc3 Qb6 10.Nf3 Ne4 11.Qc2 Nd7 12.a4+=; 9.Bf6 gf6 10.Nf3 c4 11.Nc3 Bd7 12.e4+=) 9...c4 10.Nc3 Bc5 11.0-0 0-0 12.Qe1=; B) 8.Nf3 B1) 8...Be7 9.Be2 (9.Bd3 c4 10.Bc2 Qa5 11.Nc3 0-0 12.0-0=) 9...0-0 10.0-0 Qb6 11.a4 Nbd7 12.d3=; B2) 8...Bd7 9.a4 (9.Ne5 Bd6 10.Be2 c4 11.a4 0-0 12.0-0=; 9.Be2 c4 10.a4 Bc5 11.0-0 0-0 12.Qc2=; 9.Nc3 c4 10.a4 Bc5 11.Be2 0-0 12.0-0=) 9...Bd6 10.Be2 c4 11.0-0 Qe7 12.Ne5=; B3) 8...c4 9.Be2 (9.d3 Qb6 10.Bd4 Qb5 11.dc4 Qa5 12.Nbd2=) 9...Bc5 10.0-0 Qb6 11.a4 Nbd7 12.Bd4=; B4) 8...Bd6 9.Bd3 (9.Be2 Qb6 10.Bf6 gf6 11.Nc3 c4 12.Qc2+=) 9...c4 10.Bc2 Qa5 11.a4 Nbd7 12.Bc3=.

  7.f4 Bc5 A) 8.Nf3 A1) 8...Nbd7 9.Be2 0-0 10.0-0 Qb6 11.Nc3 Bd6 12.bc6=; A2) 8...0-0 9.Qc2 (9.Bd3 cb5 10.Qc2 b6 11.a3 Ba6 12.Ng5+=) 9...b6 10.Be5 Bb7 11.Bd3 cb5 12.Ng5+=; A3) 8...Bd7 9.Nc3 (9.Bd3 cb5 10.0-0 Qe7 11.Nc3 Ra5 12.Ne2+=; 9.Qb3 0-0 10.Ng5 h6 11.Qc2 hg5 12.Qc5+=; 9.bc6 Nc6 10.Be2 0-0 11.Qb3 Na5 12.Qd3+=; 9.Qc2 Qe7 10.a4 0-0 11.Bd3 Rc8 12.Nc3+=; 9.Be2 cb5 10.0-0 b4 11.Qc2 b6 12.Ne5+=) 9...0-0 10.Qc2 Bd6 11.Be2 Qa5 12.bc6+=; B) 8.Nc3 B1) 8...cb5 9.Nb5 (9.Bb5 Bd7 10.Nf3 Bb5 11.Nb5 0-0 12.0-0+=; 9.Rc1 0-0 10.Bb5 Bd7 11.Qb3 d4 12.ed4+=) 9...Nbd7 10.Nf3 0-0 11.Be2 Ne4 12.0-0=; B2) 8...Nbd7 9.Nf3 (9.Be2 cb5 10.Bb5 d4 11.ed4 Bd4 12.Nf3=) 9...0-0 10.Be2 cb5 11.Nb5 Ne4 12.0-0=; B3) 8...Bd7 9.Bd3 (9.Nf3 0-0 10.Qc2 Bd6 11.Be2 Qa5 12.a4=; 9.Rc1 0-0 10.Nf3 Bb4 11.bc6 Nc6 12.Qb3+=; 9.Be2 cb5 10.Nb5 0-0 11.Qb3 Nc6 12.Nf3+=; 9.Qc2 b6 10.Nf3 Ra5 11.Qb3 0-0 12.Rc1=) 9...0-0 10.Qc2 Ba3 11.Nf3 Bb2 12.Qb2=; B4) 8...Ra5 9.Nf3 (9.Rc1 0-0 10.Nf3 Bd7 11.Nd5 ed5 12.Rc5=; 9.Be2 Bd7 10.Qb3 0-0 11.Nf3 cb5 12.Nb5=; 9.Qc2 Bd6 10.Nf3 Bd7 11.bc6 Nc6 12.Nb5=; 9.Bd3 Bd7 10.Rc1 b6 11.Qb3 Qe7 12.Nf3=) 9...0-0 10.Rc1 Bd7 11.Nd5 ed5 12.Rc5=; B5) 8...Qe7 9.Qc2 (9.Be2 cb5 10.Nb5 0-0 11.Nf3 Bd7 12.0-0+=; 9.Nf3 0-0 10.Be2 cb5 11.Nb5 Bd7 12.0-0=; 9.Rc1 0-0 10.Qc2 Bd7 11.Nf3 cb5 12.Nd5+=; 9.Bd3 0-0 10.Nf3 cb5 11.Nb5 Bd7 12.Qb1=) 9...0-0 10.Nf3 cb5 11.Nb5 Ne4 12.Bd4=; B6) 8...Bd6 9.Nf3 c5 10.Be2 0-0 11.Qc2 Nbd7 12.0-0=; B7) 8...0-0 9.Nf3 (9.Bd3 cb5 10.Nb5 Nc6 11.Rc1 b6 12.a3+=) 9...cb5 10.Bb5 Bd7 11.Be2 Nc6 12.Rc1+=; C) 8.Bd3 d4 9.Qe2 (9.Qc2 de3 10.Qc5 ed2 11.Nd2 Qd3 12.Bf6–/+; 9.Qc1 de3 10.Qc5 ed2 11.Nd2 Qd3 12.Bf6–/+) 9...Qb6 10.e4 cb5 11.Nf3 b4 12.0-0+=; D) 8.Qc2 D1) 8...Nbd7 9.Be2 (9.Nf3 0-0 10.Bd3 cb5 11.Bb5 Qa5 12.Nc3=; 9.Nc3 Bd6 10.Nf3 0-0 11.bc6 bc6 12.Be2=; 9.bc6 bc6 10.Nf3 0-0 11.a3 Ba6 12.Ba6=; 9.Bd3 0-0 10.Nf3 cb5 11.Bb5 Qa5 12.Nc3=) 9...Qb6 10.Nf3 cb5 11.Nc3 d4 12.ed4=; D2) 8...Qe7 9.Nf3 (9.Nc3 0-0 10.Nf3 cb5 11.Nb5 Ne4 12.Nc3=; 9.Bd3 Nbd7 10.Nf3 cb5 11.Bb5 0-0 12.0-0=) 9...Bd7 10.a4 Bd6 11.Be2 cb5 12.ab5=; D3) 8...Qb6 9.Nc3 Be7 10.Nf3 c5 11.Be2 0-0 12.0-0=; D4) 8...Bd6 9.Nf3 (9.Be5 c5 10.Nf3 Qe7 11.Be2 Nbd7 12.0-0=; 9.Bd3 c5 10.Be2 Nbd7 11.Nf3 Qb6 12.0-0=; 9.bc6 Nc6 10.Nf3 0-0 11.Be2 Bd7 12.Nc3+=) 9...Bd7 10.Be5 Bb4 11.Nc3 cb5 12.Nb5=; D5) 8...Ne4 9.Nf3 (9.Nh3 0-0 10.Nc3 Bb4 11.Ne4 de4 12.a3=) 9...0-0 10.Nc3 Nf6 11.Ng5 h6 12.Ne2=; D6) 8...b6 9.Nc3 (9.Nf3 0-0 10.Be5 Bb7 11.Bd3 cb5 12.Ng5+=; 9.Be5 cb5 10.Nf3 Ba6 11.d4 Be7 12.Nbd2+=) 9...Bd7 10.Nf3 cb5 11.Nb5 Na6 12.Be2=; D7) 8...Be7 9.Nc3 (9.g4 Ne4 10.g5 0-0 11.Nc3 Nc3 12.Qc3+=; 9.bc6 Nc6 10.Nf3 Bd7 11.Bc3 0-0 12.Qb2+=; 9.Nf3 Bd7 10.Nc3 0-0 11.Be2 Qa5 12.bc6+=; 9.Be5 c5 10.Nf3 Nbd7 11.Be2 Ne5 12.fe5+=) 9...d4 10.Ne4 de3 11.Nf6 Bf6 12.de3=.

  7.f4 Bd6 A) 8.Be2 A1) 8...cb5 9.Nc3 (9.Nf3 b4 10.–0 Nc6 11.Qc2 Bd7 12.Ne5+=; 9.Qb3 b4 10.Nf3 0-0 11.0-0 Nc6 12.Rc1–/+; 9.Bb5 Bd7 10.Qb3 Ne4 11.Nc3 Qh4 12.g3+=) 9...b4 10.Nb5 Be7 11.Nf3 0-0 12.Qc2+=; A2) 8...0-0 9.bc6 (9.Nf3 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Ra5 12.Be2+=; 9.Be5 cb5 10.Bb5 Be5 11.fe5 Ne4 12.Nf3+=; 9.a4 c5 10.Nf3 Nbd7 11.0-0 Qc7 12.Qc2=) 9...Nc6 10.Nf3 Ne4 11.Nc3 Qb6 12.Qb3=; A3) 8...Bd7 9.Nf3 (9.Be5 Qe7 10.Nf3 cb5 11.Bd6 Qd6 12.Qb3–/+) 9...cb5 10.Be5 Qe7 11.Bd6 Qd6 12.0-0–/+; B) 8.Nf3+= B1) 8...c5 9.Be2 (9.Bd3 c4 10.Bc2 Qa5 11.a4 Nbd7 12.Bc3=; 9.Be5 0-0 10.Be2 Be5 11.fe5 Ng4 12.Qc2=) 9...Qb6 10.–0 Nbd7 11.a4 0-0 12.Qc2=; B2) 8...Bd7 9.bc6 (9.Nc3 0-0 10.Be2 Qa5 11.bc6 Nc6 12.Qb3+=; 9.Be2 cb5 10.Be5 Qe7 11.0-0 0-0 12.Qb3+=; 9.Be5 Qe7 10.Nc3 Be5 11.Ne5 0-0 12.bc6+=; 9.Bd3 cb5 10.Be5 Be7 11.0-0 Nc6 12.Nd4–/+) 9...Nc6 10.Be2 0-0 11.0-0 Ne4 12.Qb3=; B3) 8...0-0 9.Qc2 (9.Bd3 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Qa5 12.a4+=; 9.Be5 c5 10.Be2 Ng4 11.Qc2 Ne5 12.fe5=; 9.bc6 Nc6 10.Be2 Ne4 11.Nc3 Nc3 12.Bc3+=; 9.Be2 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Nc3 Ra5 12.Be2+=) 9...c5 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Qb6 12.Be5=; C) 8.Be5 C1) 8...Be5 9.fe5 Ne4 10.Nf3 0-0 11.Qc2 Ng5 12.d4=; C2) 8...0-0 9.Nf3 (9.Be2 cb5 10.Bb5 Ne4 11.Nf3 Be5 12.fe5+=; 9.Qc2 cb5 10.Bb5 Be5 11.fe5 Bd7 12.Bd3+=) 9...c5 10.Be2 Ng4 11.Qc2 Ne5 12.fe5=; C3) 8...Ne4 9.Bg7 Rg8 10.Be5 Qh4 11.g3 Rg3 12.hg3–+; D) 8.Qc2 D1) 8...Bd7 9.a4 (9.Be5 Be7 10.Nc3 cb5 11.Bb5 Bb5 12.Nb5+=; 9.Nc3 c5 10.Nf3 0-0 11.Be2 Qb6 12.Na4=; 9.Nf3 cb5 10.Nc3 b4 11.Nb5 Bb5 12.Bb5+=; 9.Be2 cb5 10.Nf3 b4 11.0-0 Nc6 12.Qd3+=) 9...c5 10.Nf3 c4 11.Be2 Qb6 12.0-0=; D2) 8...c5 9.Nf3 (9.Be2 Qb6 10.Nf3 Nbd7 11.0-0 0-0 12.Be5=) 9...Qb6 10.Bf6 gf6 11.Nc3 Nd7 12.g3=; D3) 8...0-0 9.Nf3 (9.Be5 cb5 10.Bb5 Ne4 11.Nf3 f6 12.Bd6=) 9...c5 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Qa5 12.Bc3=.

  7.f4 Bd7 A) 8.Be2 A1) 8...c5 9.Nf3 (9.a4 c4 10.Nf3 Bc5 11.0-0 0-0 12.Qc2=) 9...c4 10.a4 Bc5 11.0-0 0-0 12.Qc2=; A2) 8...cb5 9.Nf3 (9.Qb3 Nc6 10.Nf3 b4 11.Ne5 Ne5 12.Be5+=) 9...b4 10.0-0 Bd6 11.Qe1 Nc6 12.Ne5+=; A3) 8...Bd6 9.Be5 (9.Nf3 cb5 10.Be5 Be7 11.Qb3 b4 12.0-0+=) 9...Qe7 10.Nc3 0-0 11.b6 Bc8 12.Rb1+=; B) 8.bc6 B1) 8...Bc6 9.Nf3 (9.Qb3 Nbd7 10.Nf3 Nc5 11.Qc2 Ba4 12.Qc1+=) 9...Be7 10.Be2 Ba4 11.Qc1 0-0 12.Nc3=; B2) 8...Nc6 9.Nf3 (9.Be2 Nb4 10.Nc3 d4 11.ed4 Bc6 12.Nf3–/+) 9...Be7 10.Be2 0-0 11.0-0 Qb6 12.Bc3+=; C) 8.Nf3 cb5 9.Bd3 (9.Be2 Be7 10.0-0 0-0 11.Qc2 Nc6 12.Ng5+=; 9.Qb3 b4 10.Be2 Ba4 11.Qd3 Ne4 12.Bd4–/+; 9.Ne5 b4 10.Be2 Ba4 11.Qc1 Bd6 12.0-0+=; 9.Qc2 Be7 10.Be2 b4 11.0-0 Nc6 12.Rc1+=) 9...Be7 10.0-0 b4 11.Ne5 0-0 12.Qf3+=; D) 8.Bd3 c5 9.a4 c4 10.Bc2 Bc5 11.Nf3 0-0 12.0-0=.

  7.f4 Nbd7 8.Nf3= (8.Be2 c5 9.Nf3 c4 10.0-0 Bc5 11.Bd4 0-0 12.d3=; 8.bc6 bc6 9.Nf3 (9.Qc2 Bc5 10.Nf3 0-0 11.Nc3 Ba6 12.Ba6+=) 9...Bc5 10.Qc2 0-0 11.Nc3 Ba6 12.Ba6+=) 8...Ne4 (8...Bc5 9.Be2 0-0 10.0-0 Qb6 11.Nc3 Bd6 12.bc6=; 8...Qb6 9.Nc3 (9.Bd3 c5 10.a4 c4 11.Bc2 Bc5 12.0-0+=; 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.Be5 cb5 12.Bd6+=) 9...c5 10.Be2 Bd6 11.0-0 0-0 12.Qc2=; 8...c5 9.Nc3 (9.Be2 c4 10.0-0 Bc5 11.Bd4 Qb6 12.Nc3=) 9...c4 10.Be2 Qb6 11.Nd4 Ba3 12.Ba3=; 8...Be7 9.Be2 (9.Nc3 c5 10.Be2 0-0 11.Qc2 c4 12.0-0+=; 9.bc6 bc6 10.Qc2 c5 11.Bb5 Ba6 12.Bc6+=; 9.Qc2 c5 10.Be2 Qb6 11.0-0 0-0 12.Nc3+=) 9...0-0 10.0-0 Qb6 11.Nc3 c5 12.Qc2=; 8...Bd6 9.Bd3 (9.bc6 bc6 10.Qc2 Qb6 11.a4 0-0 12.Ne5+=; 9.Qc2 c5 10.Be2 Qb6 11.0-0 0-0 12.Be5=; 9.Be2 0-0 10.bc6 bc6 11.Qc2 c5 12.Nc3+=) 9...Qb6 10.a4 0-0 11.0-0 c5 12.Ne5=; 8...Qa5 9.bc6 (9.Bc3 Bb4 10.Be2 c5 11.0-0 Bc3 12.Nc3=; 9.Nc3 c5 10.Be2 c4 11.0-0 Bc5 12.Qe1=) 9...bc6 10.Bc3 Bb4 11.Bb4 Qb4 12.a3=) 9.Nc3 (9.Qc2 c5 10.Be2 c4 11.Nc3 Nc3 12.Bc3=; 9.Be2 cb5 10.0-0 b4 11.Qb3 Ndc5 12.Qb4=; 9.a3 c5 10.Be2 Qb6 11.a4 Bd6 12.0-0=) 9...Ndc5 (9...Be7 10.Qc2 Nef6 11.Be2= c5 12.0-0=) 10.g3 (10.bc6 Nc3 (10...bc6 11.Qc2 Nc3 12.Bc3=) 11.Bc3 bc6= 12.Qc2=) 10...f6 (10...Nc3 11.Bc3 Ne4 12.bc6=) 11.Qc2 (11.bc6 bc6 12.Qc2=) 11...Qb6 (11...Bd7 12.bc6 Bc6 13.Nd4+=) 12.a4 (12.d4 Nd7 13.Ne4 de4 14.Qe4 cb5+=) 12...Bd7 (better is 12...Nc3!? 13.Bc3 cb5=) 13.d4+= Nc3 (13...cb5!? 14.dc5 Qc5=) 14.dc5+/– Bc5 15.Bc3 (15.bc6 Qc6 16.Qc3 d4 17.ed4 Bd4 18.Qc6 Bc6 19.Bd4 Bf3 20.Bb5 Ke7+-) 15...Be3 16.Qb2 c5 (16...cb5!? 17.Bb5 Bb5 18.Qb5 Qb5 19.ab5 Kd7+/–) 17.a5 Qd6 18.a6 (18.Qe2 d4 19.Bd2 Bd2 20.Nd2 0-0+-) 18...ba6 19.Ra6 Ra6 20.ba6 d4 21.Bd2 Bc6 22.Bb5 (22.Qb6!? Qd5 23.Be2 Bd2 24.Kd2+/–) 22...0-0+= 23.Bc6 Qc6 24.Qb7 Qb7? (better is 24...Qa4!? 25.Ke2 Qc4 26.Ke1 Qa2+=) 25.ab7+/– Rb8 26.Be3 Rb7 (better is 26...de3!? 27.Ke2 Rb7+/–) 27.Bc1+- e5 28.fe5 fe5 29.0-0 e4 30.Ng5 Re7 31.Ba3 Re5 32.Bc5! (32.Bc5 Rc5 33.Ne6+-) 1–0. de Visser,Arno – Duinmaijer, 1981.

  7.f4 Be7 A) 8.Nc3 A1) 8...0-0 9.Nf3 (9.Qc2 d4 10.Nd1 de3 11.de3 cb5 12.Bb5+=; 9.Qf3 c5 10.Nh3 Nbd7 11.Bd3 c4 12.Bc2+=; 9.Rc1 d4 10.ed4 Qd4 11.Qf3 Rd8 12.Rc2+=; 9.Qb3 c5 10.Nf3 c4 11.Qc2 Qb6 12.Be2+=) 9...Bd7 10.Be2 Qa5 11.a4 Rc8 12.0-0=; A2) 8...c5 9.Nf3 (9.Qc2 0-0 10.Nf3 b6 11.Bd3 Qd6 12.Ne2+=) 9...0-0 10.Qc2 b6 11.Bd3 Qd6 12.Ne2+=; A3) 8...d4 9.ed4 Qd4 10.Nge2 Qd8 11.Ng3 0-0 12.Qf3+=; B) 8.Be2 B1) 8...cb5 9.Bb5 (9.Nf3 b4 10.0-0 Nc6 11.Qc2 Bd7 12.Rc1+=; 9.Qb3 b4 10.Nf3 0-0 11.0-0 Nc6 12.Rc1+=) 9...Bd7 10.Bd7 Qd7 11.Nf3 Nc6 12.0-0+=; B2) 8...Qb6 9.a4 (9.Nf3 0-0 10.Nc3 c5 11.Qc2 Nbd7 12.0-0+=) 9...0-0 10.Nf3 c5 11.0-0 Nbd7 12.d3=; B3) 8...0-0 9.bc6 (9.Nf3 cb5 10.0-0 b4 11.Qb3 Nc6 12.Rc1+=) 9...Nc6 10.Nf3 Bd7 11.0-0 Qb6 12.Bc3+=; C) 8.Bd3 C1) 8...c5 9.Nf3 c4 10.Bc2 Qa5 11.Nc3 Bd7 12.a4=; C2) 8...Bd7 9.Nc3 (9.Nf3 cb5 10.0-0 0-0 11.Ne5 Na6 12.Be2+=) 9...0-0 10.Nf3 cb5 11.Nb5 Na6 12.Be2+=; C3) 8...Qb6 9.Nf3 (9.Nc3 d4 10.ed4 Qd4 11.Qf3 0-0 12.Nge2+=) 9...c5 10.Nc3 0-0 11.0-0 Nbd7 12.Qe2+=; C4) 8...cb5 9.Bb5 (9.Nf3 b4 10.0-0 0-0 11.Ne5 Nc6 12.Qf3+=) 9...Bd7 10.Qe2 0-0 11.Nf3 Qb6 12.Nc3+=; D) 8.Nf3 D1) 8...Qb6 9.a4 (9.Nc3 c5 10.Be2 0-0 11.Qc2 Nbd7 12.0-0+=; 9.Bd3 c5 10.Nc3 0-0 11.0-0 Bd7 12.a4=; 9.Ne5 0-0 10.Nc3 c5 11.Qf3 Nfd7 12.Nd7+=; 9.Qc2 0-0 10.Nc3 Bd7 11.Ng5 Rc8 12.Bd3+=; 9.Be2 0-0 10.Nc3 c5 11.Qc2 Bd7 12.a4=) 9...0-0 10.Be2 c5 11.0-0 Nbd7 12.Bc3=; D2) 8...c5 9.Bd3 (9.Qc2 Qa5 10.Nc3 c4 11.Be2 0-0 12.0-0+=; 9.Be2 0-0 10.0-0 Qb6 11.Qc2 Nbd7 12.Nc3+=) 9...c4 10.Bc2 Qa5 11.Nc3 0-0 12.0-0=; D3) 8...0-0 9.Qc2 (9.Bd3 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Be2 Ba4 12.Qc1+=; 9.Be2 cb5 10.0-0 b4 11.Qb3 Nc6 12.Ne5+=) 9...c5 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Qb6 12.Nc3+=.

  5.cb5 d5

  6.a4 Bb4 7.e3 c6 8.Qb3 c5 9.Nf3 0-0 10.Be2 b6 11.0-0 Bb7 12.d4 Nbd7 13.Rc1 Ba5 14.Ba3 (14.dc5 Nc5 15.Qd1 Qe7=) 14...Ne4=+ 15.Bd3 (15.Qb2 Qf6=+) 15...Re8 (15...c4 16.Qd1 cd3 17.Bf8 Nf8 18.Qd3-/+) 16.Be4 (16.Qb2 Qf6=+) 16...de4 17.Nfd2 cd4 18.ed4 Rc8 (better 18...Bd5 19.Qg3 Qf6=+) 19.Nc3? (19.Qg3 e5 20.Nb3 Rc1 21.Bc1 ed4 22.Nd4 Nc5-/+) 19...Nf6 (better 19...e3 20.fe3 Qg5-+) 20.Nce4? (better 20.Nc4 Qd4 21.Na5 ba5 22.Qd1-/+) 20...Ne4-+ 21.Ne4 Be4 22.Qe3 (22.Rc8 Qc8 23.Rc1 Qa8-+) 22...Qd5 23.f3 (23.Rc8 Rc8 24.Rc1 Rc1 25.Bc1 Bc2-+ (25...Bg2?! 26.Qg3 g6 27.Qg2-/+)) 23...Bg6 (better 23...Bc2 24.Bb2 Rc4-+) 24.Rd1 (24.Bb2 Bc2-+) 24...Rc4 (24...Bc2!? 25.Bb2 Bd1 26.Rd1-+) 25.Bb2 Rec8 (25...Bc2 26.Rdc1-+) 26.h4 (26.Rdc1 Bc2-+) 26...h5 27.Kh2 Bc3 (better 27...Rc2 28.Bc1 Bc3-+) 28.Rab1 (28.Bc3 Rc3 29.Qg5-+) 28...Bb2 (better 28...Bb1 29.Rb1 Bb2 30.Rb2 Ra4 31.f4-+) 29.Rb2 Rd8 (29...Bc2 30.Rd2 Ba4 31.Rb1-+) 30.Rbd2 (30.Ra2 e5-+) 30...Rc2 (30...Ra4!? 31.Qc3-+) 31.g4 (31.Qg5 Rd2 32.Rd2 e5-+) 31...Rd2 (31...Ra2 32.gh5 Bh5 33.Qg5 Ra4 34.Rg2 Qg5 35.Rg5 Bf3 36.Rdg1-+) 32.Rd2 hg4 33.fg4 Be4 (33...e5 34.Qg5-+) 34.Kg3 Qd6 (34...Ra8 35.Re2 f5 36.gf5 ef5 37.Rb2-+) 35.Kh3 Bd5 36.g5 (36.h5 Ra8-+) 36...Rc8 (36...e5 37.g6-+) 37.Rd3 (37.h5 Qb4 38.h6 Rc1-+) 37...Rc2 (better 37...Qb4-+) 38.Kg4 (38.Qe5 Qf8 39.h5-+) 38...Rg2 39.Kh5 (39.Qg3 Rg3 40.Rg3-+) 39...g6 40.Kh6 Qf8 0-1. ClayPigeons (2155) - AbuOmarAhmad (2255), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  6.a4 c5 7.e3 Bd6 8.Nf3 0-0 9.Nc3 Nbd7 10.d3 b6 (10...e5 11.Nd2-/+) 11.Qc2 Bb7 12.Be2 Rc8 13.0-0 d4 14.e4? (better 14.Nd1=+) 14...dc3-+ 15.Bc3 e5 (15...c4 16.Rfd1-+) 16.Qb2 (16.a5 ba5 17.Ba5 Qe7-+) 16...Re8 (16...c4 17.dc4 Ne4 18.Be5 Ne5 19.Ne5-+) 17.g3 (17.Rfd1 c4! 18.dc4 Ne4-+) 17...Bb8 (17...c4 18.dc4 Ne4 19.a5-+) 18.Kg2 (18.a5 ba5 19.Ba5 Bc7 20.Bc7 Qc7-+) 18...Qc7 (18...c4 19.dc4 Ne4 20.a5 Nc3 21.Qc3 ba5 22.Ra5-+) 19.Nh4 (19.Nd2 Qd6-+) 19...Nf8 (19...c4 20.dc4 Ne4 21.Kg1-+) 20.f3 Ne6 21.Nf5 Nd4 22.Bd1 (22.Bd4 cd4 23.Qd2 h6-+) 22...g6 (better 22...Nf5!? 23.ef5 Qd7 24.a5 ba5 25.Be2-+) 23.Nh4 (23.Nd4 ed4 24.Bd2 Nh5-+) 23...c4 24.dc4 Qc4 25.Bd2 Ne4! 26.fe4 Be4 27.Kg1 g5 (27...Bd6!? 28.Be3-+) 28.Ng2 (28.Rc1 Ne2 (28...gh4?! 29.Rc4 Rc4 30.g4=) 29.Be2 Qe2=+) 28...Ne2 29.Kf2 (29.Be2 Qe2 30.Rf2 Qh5-/+) 29...Qc5 (29...Nc3 30.Bc3 Qc3 31.Qc3 Rc3 32.Re1-+) 30.Ke2 (30.Be3 Nd4-/+) 30...Bg2 31.Rf7?? (31.Rf6 e4 32.Qa2-+) 31...Kf7 (better 31...Qc4 32.Ke1 Qf7-+ (worse 32...Kf7 33.Bb3+-)) 32.Qb1 (32.Rc1 Qf8 33.Be3 Kg7 34.Rc8 Rc8 35.Bb6 Bf3 36.Ke1 Bd1-+) 32...e4 (better 32...Qc4 33.Ke3 Qd4 34.Ke2-+) 33.Bb3 Kg7 (better 33...Kg6 34.Be3 Qf8 35.Qg1 Qf3 36.Ke1-+) 34.Qb2 (34.Be3 Qf8 35.Qg1 Qf3 36.Ke1-+) 34...Kh6 (better 34...Be5 35.Qb1 Rf8 36.Qg1 Bf3 37.Kf1-+) 35.h4?? (35.Qf6 Kh5 36.g4 Kg4 37.Rg1+/-) 35...Bg3 (35...Rf8 36.Bg5 Kh5 37.Bf6 Bg3 38.Qd4 Rf6 39.Qc5 Rc5 40.Rg1 Bf3 41.Ke3 Kh4 42.Bd1 Bf4 43.Kf2 Bd1 44.Ke1 Rc1 45.Rh1 Kg3 46.Rg1 Kf3 47.Rg3 Kg3 48.a5 Bf3) 36.hg5 (36.Qf6 Kh5 37.Bf7 Kg4 38.Be6 Re6 39.Qe6 Kh4 40.Qh6 Kg4 41.Qe6 Qf5 42.Qf5 Kf5 43.Be3-+) 36...Kh5 37.Bf7 (37.Bf7 Kh4 38.Be3 Bf3 39.Kf1-+). ClayPigeons (2170) - Danila1707 (2225), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  6.a4 c5 7.Be5 Nbd7–+ 8.Nf3 (8.Bg3!?–+) 8...Ne5 9.Ne5 Bd6 10.Nf3 (10.f4 0-0–+) 10...e5 11.h3 (11.d3 0-0–+) 11...Bd7 12.Qb3 (12.Qc2 e4 13.Nh2 h5–+) 12...0-0 13.Nc3 (13.Nh2 c4 14.Qb2 d4–+) 13...e4 14.Nh2 d4 15.Nd5 Be6 16.Nf6 Qf6 17.Qa3 (17.Qb2 h5 18.g3 Be5–+) 17...h5 18.g4 Bd5 19.Bg2 c4 20.Qb2 (20.Qc1 Bf4 21.e3 de3 22.de3 Be5–+) 20...c3 (better 20...Be5 21.d3 c3 22.Qb1–+) 21.dc3 dc3 22.Qc2 h4 (22...Rad8 23.Nf1 Bc5 24.Ne3 Be3 25.fe3–+) 23.Be4? (better 23.Nf1 Bb4 24.Rb1–+) 23...Be4 24.Qe4 c2 25.Rc1?? (25.Qc2 Bb4 Double attack (25...Qa1 Discovered attack)) 25...Qc3–+ 26.Kf1 Qh3 (better 26...Rfc8 27.Kg2 Ba3–+) 27.Kg1–/+ Qa3 28.Qc2 Ra4 29.Nf3 (29.Rd1!? Bb8 30.g5–/+) 29...Rg4–+ 30.Kf1 Qb4 (30...Be7 31.Rg1 Rb4 32.Kg2–+) 31.Rd1 (31.Qd2 Qd2 32.Nd2 Rd8–+) 31...Bb8 (31...Be7!? 32.Qc7 Qe4 33.Rg1 Rg1 34.Ng1–+) 32.Qf5 (32.Qd2 Qb5 33.Nh4 Bf4–/+) 32...Qa4 (32...Ba7 33.Rg1 Rg1 34.Kg1–/+) 33.Rc1 (better 33.Qd7 Bc7! 34.b6 Bb6 35.Qa4 Ra4 36.Rh4 Rh4 37.Nh4=+) 33...Qf4?? (better 33...Rd8–+) 34.Qf4= Rf4 35.Rh4 Rh4 36.Nh4 Rd8 37.e4 g6 38.f3 (38.Ra1 Kg7=+) 38...Kg7=+ 39.Ke2 Rh8 40.Ng2 Rh5 41.Rc8 Bg3 42.b6 Rb5 43.f4 Rb2 (43...Rb6 44.Kf3 Rb3 45.Ne3=+) 44.Kf3= Rb3 45.Ne3 Bh2 46.Rc1 g5 47.fg5 Kg6 48.Rh1 Be5 49.Rd1 (49.Ke2 Rb4=) 49...Kg5=+ 50.Rd7 Kg6 51.Rd8 (51.Rd5 f6=) 51...Kg7 (51...Rb6 52.Re8 f6 53.Nf5=+) 52.Rd5 Bf6 53.Rd7?? (better 53.Kf4=) 53...Bg5–+ 54.Kg4 Be3 (54...Re3?! 55.Kg5 Re4 56.Rb7=) 55.Rb7 Rb6 (55...Rb6 56.Rd7 Kf6–+) 0–1. Denisov,Anatoly – Zhdanov,Eduard (2030), Zavolje, 2009.

  6.a4 Bc5 7.e3 0-0 8.Nf3 Nbd7 9.d4 Bb4 10.Nc3 Ne4 (10...c6 11.Bd3=+) 11.Qb3= Bc3 12.Bc3 Nc3 (12...c5 13.bc6 bc6 14.Nd2 Nd2 15.Bd2=) 13.Qc3+= Nf6 14.Bd3 Ne4 (14...Bd7 15.0-0+/-) 15.Qc2 f5 16.0-0 Nd6 (16...Bd7 17.Ne5+/-) 17.Ne5 (17.Rfc1!?+-) 17...Nf7+/- 18.Nf3 (18.Rfc1 Ne5 19.de5 Rf7+/-) 18...Ng5 (18...Nd6 19.Rfc1 Ne8+-) 19.Nd2 (19.Ng5 Qg5 20.Qc7 f4+/-) 19...f4 20.e4 (better 20.a5!?+/-) 20...f3= 21.g3 Qf6 (21...de4!? 22.Ne4 Nh3 23.Kh1 Qd4=) 22.e5+= (22.Qc7?? Qd4 23.Qc2 Nh3 24.Kh1 Nf2 25.Rf2 Qf2-+) 22...Qh6 23.Rfe1 (23.h4 Nh3 24.Kh2 Nf4+=) 23...Qh3 (23...Nh3 24.Kf1 Nf2 25.Bh7 Kh8 26.Kf2 Qh2 27.Ke3 Qh6 28.Kf2 A) 28...Qh7?? A1) 29.Qc7 Qd3 30.Qc1 Qd4 31.Re3 g5-/+ (31...Ra4?! 32.Ra4 Qa4 33.Qc5=+); A2) 29.Rh1 Rf5 30.g4+-; B) 28...Qh2 29.Ke3 Qh6 30.Kf2 B1) 30...Qh7 31.Rh1 (31.Qc7 Qd3 32.Qc1 Qd4 33.Re3 Bd7-/+) 31...Rf5 32.g4+-; B2) 30...Qh2=) 24.Bf1+= Qg4 25.Re3 (better 25.Nb3+=) 25...Nh3?? (better 25...Qd4 26.Ra2 Qg4=) 26.Bh3+- Qh3 27.Nf3 (27.Rf3!? Rf3 28.Nf3+-) 27...Bd7+/- 28.Qd1 Be8 29.Ng5 Qh6 (29...Qf5 30.f4+=) 30.f4 Bh5 (30...Qg6!?+/-) 31.Qc2+- Bg4 (31...Be8 32.Qc5+-) 32.Qc7 Bf5? (better 32...Qg6 33.a5 h6+-) 33.Qb7 Be4 (33...Qh5 34.Qe7 Rfe8 35.Qb4+-) 34.Qe7 (better 34.Ne4 de4 35.Qe4+- (worse 35.Re4 Rfb8 36.Qd7 Rd8+-)) 34...Qh5 (34...Bf5+-) 35.Qe6 Kh8 36.Ne4 (better 36.g4 Qg6 37.Qg6 Bg6+-) 36...de4 37.Qd5 (37.Qc4 Rac8 38.Qe2 Qf7+-) 37...Rac8 (37...Ra4 38.Rb1+-) 38.Qe4 (worse 38.Re4 Rc2 39.Qc4 Qh2 40.Kf1 Qf2) 38...Rc4 39.Re2 (39.a5 Rd8 40.Rd3 Rc2+-) 39...Rfc8 (39...Rd4 40.Qd4 Qe2 41.Qf2+-) 40.e6 (better 40.Rd2 Qh3 41.Qd3 Qd7+-) 40...Rc1 (40...Rd4 41.Qe5 Qf3+-) 41.Kg2 (better 41.Rc1 Rc1 42.Kg2+-) 41...Ra1+= 42.e7 (42.Qe5 Qe8+=) 42...Re8= 43.d5 Ra3? (better 43...Ra4! 44.Qe5 Qg6+=) 44.d6 (44.Rd2 Ra1 45.d6+-) 44...Qf3?? (better 44...Ra4 45.Qe5 Qg4+-) 45.Qf3 Rf3 (45...h6 46.Qa3 g5 47.d7 Rg8 48.e8Q gf4 49.Qc3 Kh7 50.Qf7 Rg7 51.Qfg7) 46.Kf3 (46.d7 Rf2 47.Kf2 Rg8 48.d8Q h6 49.e8Q Re8 50.Re8 Kh7 51.Qd3 g6 52.Qd7) 46...Ra8 (46...g6 47.d7 Rg8 48.e8Q Re8 49.de8Q Kg7 50.Re7 Kh6 51.Qf8 Kh5 52.Rh7) 47.d7 (47.e8Q Re8 48.Re8) 47...Ra4 (47...h5 48.e8Q Re8 49.de8Q Kh7 50.Qh5 Kg8 51.Re8) 48.e8Q (48.d8Q) 1-0. ClayPigeons (2205) - WigWag (2125), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  6.a4 Bc5 7.e3 c6 8.Nf3 cb5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Bd7 (10...Bd6 11.Be5=) 11.Qb3 Qb6 Exerts pressure on the isolated pawn (11...0-0 12.Be2=) 12.Nc3 (12.Be2 0-0+=) 12...0-0 (12...Be7 13.Be2=) 13.Be2 (better 13.Na4 Qc7 14.Nc5 Qc5 15.Bb2+=) 13...Nc6?? (better 13...Be7=) 14.Na4+- Na5 (14...Qa5 15.Bf6 (15.Nc5?! Qa1 16.Qd1 Qd1 17.Bd1 Na5=; 15.bc6?! Bc6 16.Nc5 Qa1 17.Qd1 Qd1 18.Bd1 Ne4+-) 15...Bd6 16.Bb2+-) 15.Qc2 (15.Nb6?! Nb3 16.Nd7 Nd7=) 15...Qa7 16.Nc5 (16.Qc5!? Qc5 17.Nc5 Rc8 18.Nd7 Rc1 19.Bd1 Ra1 20.Nf6 gf6+-) 16...Rc8 17.Bf6 Rc5 (17...Qc5 18.Qc5 Rc5 19.Bc3 Bb5 20.Ba5 Be2 21.Ke2 Ra5 22.Rb1+-) 18.Bc3 Nc4 (18...Qb8 19.d4 Rc8 20.0-0+-) 19.0-0 (19.Bd4 Bb5 20.0-0 b6+-) 19...Bb5 (19...Rc8+-) 20.Bd4 b6 21.Bc5 bc5 22.Rb1 Qd7 (22...Na3 23.Qa2 g5 24.d3+-) 23.Qb3 (better 23.Bc4 dc4 24.Qc4 Qa7 (24...Bc4?? 25.Rb8 Qd8 26.Rd8) 25.Rb5 Qa1 26.Qf1 Qf1 27.Kf1 h6+-) 23...Nd6 24.d3 (better 24.Bb5 Qd8+-) 24...h6 (24...Qd8 25.Qa3 Qc8 26.Qa7+-) 25.Ne5 Qe8 (25...Qd8 26.Bh5 g6 27.Be2+-) 26.Qa3 f6 (26...Qc8 27.Qa7 Qf8 28.Qc5+-) 27.Qc5 fe5 (27...Nf5 28.Bg4 fe5 29.Bf5+-) 28.Qd6 e4 (28...Kh7 29.Qe5 Qc6 30.Bg4+-) 29.Rb5! Qb5 30.Qe6 Kh8 31.Qc8 (31.de4?! Qe2 32.g4 de4 33.Qe4 Qa6+-) 31...Kh7 32.Qc3 (32.Qc2!? Qb4+-) 32...Kg8 33.Bf1 Qb1 (33...Qb7 34.de4 de4 35.Bc4 Kf8 36.Bb3+-) 34.de4 (34.Qc8!? Kh7+-) 34...de4 35.Qc4 Kh8 (35...Kh7 36.g4 Kg6 37.Qe6 Kh7 38.Kg2+-) 36.Qd4 (better 36.Qc8 Kh7 37.Qf5 Kh8 38.Qb5+-) 36...Qf1 (36...Kg8+-) 37.Kf1 Kh7 38.Ke2 (38.Qe4!? g6 39.Qe7 Kh8 40.Qf6 Kg8+-) 38...Kg6 39.Qe4 Kg5 40.Qe5 (40.Qe5 Kg6 41.Qe8 Kf6 42.e4+-; 40.Qe6 Kh5 41.Qf5 g5 42.f4 Kh4 43.Qh3) 1-0. ClayPigeons (2215) - timur247 (2130), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  6.a4 Bc5 7.e3 c6 8.Nf3 cb5 9.Be2 ba4-/+ 10.Nc3 (10.Ra4 Na6-/+) 10...a3 11.Bc1 (11.Nb5 Nc6-/+) 11...Bd7 (11...Ne4!? 12.Na4 Be7 13.Ba3 Ba3 14.Ra3-+) 12.Qb3-/+ Nc6 13.d4 Bb6 (13...Bb4!? 14.0-0 Qa5-/+) 14.Ba3=+ Bc7 (14...Na5 15.Qb2=+) 15.0-0= (15.Qb7?? Ba5 16.Qb3 Ne4-+) 15...b6 16.Rfc1 Bc8 (16...Na5 17.Qb2=) 17.Nb5 Bb7? (better 17...Bd7+=) 18.Ne5+- (18.Nc7?! Qc7 19.Bb5 Nd7+/-) 18...Be5 19.de5 Nd7 (19...Ne4 20.f3 Nc5 21.Bc5 bc5 22.Nd6 Ke7 23.Nb7 Ra1 24.Ra1 Qc7 25.Nc5 Rc8+-) 20.Nd6 Ke7 (20...Kf8 21.Nb7 Ra3 22.Qa3 Qe7 23.Qa8 Qe8 24.Rc6 Qa8 25.Ra8 Ke7 26.Rh8 Ne5 27.Rc7 Kf6 28.Nd6+-) 21.Nb7 (21.Nf5! Ke8 22.Ng7) 21...Ra3 22.Qa3 Ke8 23.Nd8 (23.Nd8 Nb4 24.Rc8 f5 25.Qa7 Ke7 26.Qc7 b5 27.Qd6 Ke8 28.Ne6 Kf7 29.Ng5) 1-0. ClayPigeons (2170) - coolerman (2200), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  6.a4 c6 7.e3 Bd7 8.Nc3 Bb4 9.Qb3 Bc3 10.Bc3 0-0 11.Nf3 (11.Qb2 cb5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Qe7+=) 11...cb5 (11...Ne4 12.bc6 Nc6 13.Qb7=+) 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Qa5 (13...Ne4!?=) 14.Bc3+= Qb6 15.Be2 (15.Bf6 gf6 16.Be2 Na6+=) 15...Rc8 16.0-0 Be8 (16...Ne4 17.Bd4 Qa5 18.Qb2+=) 17.Rb1 (17.Bf6 gf6 18.Qa4 Bd7+/-) 17...Nbd7 18.Ra1 Nc5 19.Qb2 Qd8 20.Be5 Ncd7 21.Bg3 (21.Bd4 b6+/-) 21...Ne4+= 22.d3 (22.Bf4 g5 23.Bg3 Ng3 24.fg3 g4+=) 22...Ng3= 23.hg3 Qf6 24.d4 Qd8 25.Nd2 f5 26.f3 (26.Qb4 Nf6=) 26...Nf6 27.Kf2 Bd7 28.Nb3 Ne8 29.Nc5 Nd6 30.Ra7 b6?? (30...Qb6 31.Ra3 A) 31...Bb5? A1) 32.Ne6 Qc6 33.Bb5 Nb5=+ (33...Qb5?! 34.Qb5 Nb5 35.Ra5 Rc2 36.Ke1+=); A2) 32.Rb3+-; B) 31...Qd8=) 31.Nd7 (31.Rd7 Qf6 32.Rd6 bc5+-) 31...Rc7 32.Rc7 Qc7 33.Ne5 1-0. ClayPigeons (2200) - DirtyTrix (2210), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  6.a4 Bd6 7.e3 Ne4 8.Nf3 (8.Bg7 Rg8 9.Bb2+=) 8...f5 (8...0-0 9.Be2=+) 9.Be2 (better 9.Bg7!? Rg8 10.Be5+/-) 9...0-0= 10.0-0 Qe8 11.d3 Nf6 12.Nc3 Ng4 (12...e5 13.Ba3=) 13.h3 Qh5 (better 13...Nf6=) 14.Nh2?? (better 14.b6 c6 A) worse 15.hg4 fg4 16.Ba3 c5 (worse 16...gf3 17.Bd6 fe2 18.Qe2 Qe2 19.Ne2+=) 17.Bc5 Bc5=+; B) 15.Ba3 Ba3 16.Ra3+=) 14...Bh2-+ 15.Kh1 Bd6 16.f3 (16.Ba3 Ba3 17.Ra3-+) 16...Ne3 17.Qd2 (17.Qe1 Qg6 18.Qf2 d4-+) 17...Nf1 (17...Qg5!? 18.Qe3 Qe3 19.f4-+) 18.f4 (18.Bf1 d4 19.Ne2-+) 18...Nd2 19.Bh5 Nb3 20.Re1 g6 21.Bf3 Nd4 (better 21...d4!? 22.Ne2 Ra4 23.Rd1-+) 22.Bd1 c6 (22...c5 23.Bc1-+) 23.Na2 (23.Nd5 cd5 24.Bd4 Bf4-+) 23...c5 24.Nc3 (24.Bd4 cd4 25.g3 g5-+) 24...Nd7 (24...Bf4!? 25.Ne2 Bd2 26.Bd4 cd4 27.Rf1-+) 25.Ne2 Nf6 (better 25...Ne2 26.Re2 Nb6 27.Be5 Be5 28.fe5 Na4 29.Ba4 Ra4 30.b6-+) 26.Nd4 cd4 27.Bd4 Nh5 (better 27...Bf4 28.Re2-+) 28.g3 (28.Be5 Be5 29.fe5 d4-+) 28...Ng3 29.Kg2 Nh5 (better 29...Bf4 30.Bc3 h6-+) 30.Re6 (30.Bh5 Ra4 31.Be5 Be5 32.fe5 gh5 33.Rb1-+) 30...Nf4 31.Kf3 Ne6 32.Bc2 Nd4 33.Ke3 Nc2 34.Kd2 Ra4 35.Kc3 d4 36.Kc2 (36.Kd2 Re8 37.Kc2 Ra2 38.Kd1 Bb4 39.b6 Re1) 36...Bd7 (36...Ra2 37.Kc1 Re8 38.Kd1 Bb4 39.b6 Re1) 37.Kb3 (37.b6 Rc8 38.Kd1 Ra2 39.h4 Ba4 40.Ke1 Rc1) 37...Bb5 (37...Rc8 38.Ka4 Rc3 39.Ka5 Bc5 40.b6 Ra3) 38.Kc2 Rfa8 (38...Rc8 39.Kd1 Ra2 40.h4 Ba4 41.Ke1 Rc1) 39.Kd2 (39.Kd1 Ra1 40.Kc2 R8a2 41.Kb3 Re2 42.h4 Ra3) 39...Ra3 (39...Ra2 40.Kc1 Bf4 41.Kd1 Rd2 42.Ke1 Ra1) 40.Kc1 (40.Kd1 Ra1 41.Kc2 R8a2 42.Kb3 Re2 43.h4 Ra3) 40...Rd3 (40...Rc3 41.Kd1 Ra1 42.Kd2 Bd3 43.h4 Bf4) 41.Kb1 (41.h4 Rc3 42.Kb2 Ba3 43.Kb1 Bd3 44.Ka2 Bc1) 41...Rc3 42.h4 Re8 (42...Bd3 43.Kb2 Ba3 44.Ka2 Bc1) 43.h5 (43.Kb2 Re2 44.Kb1 Bd3 45.Ka1 Rc1) 43...Re2 44.hg6 (44.h6 Bd3 45.Ka1 Rc1) 44...Rg3 (44...Bd3 45.Ka1 Rc1) 45.Kc1 (45.gh7 Kh7 46.Kc1 Rg1) 45…Rg1 0-1. Jimito100 (2030) - Kingscrusher_YouTube (2410), Hourly Bullet Arena, lichess.org, 2020. (=1.b4 a5 2.Bb2 ab4 3.c3 e6 4.cb4 Nf6 5.b5 d5)

  6.e3 c6 7.Nf3 Nbd7 8.Nc3 Bd6 9.a4 0-0 10.Be2 e5 11.d3 Re8 12.0-0 Nf8 13.h3 Ng6 14.Re1 h6 15.d4= e4 16.Nd2 Nh7 17.Bg4 f5 18.Bh5= Qg5 19.Bg6 Qg6=+ 20.Nf1 f4–/+ 21.ef4 Bf4 22.Ng3 Bg3–+ 23.fg3 Qg3 24.Ne2–/+ Qh4 25.Qb3 Rf8 26.Qg3 Qg3 27.Ng3 cb5 28.ab5 Ra1 29.Ba1 Bd7–+ 30.b6 Bb5 31.Re3 Rf6 32.Rb3 Bc4 33.Rb4 Nf8 34.Bc3 Nd7 35.Bd2? Rb6 36.Rb6 Nb6 37.Ba5 Nd7 38.Nf5 b6 39.Bb4 Kf7 40.Nd6 Ke6 41.Kf2 g6 42.Ke3 Nb8 43.Nc4–/+ dc4 44.Ke4 Na6 45.Bd2 h5 46.d5–/+ Kd7 47.Kd4 b5 48.g4 hg4 49.hg4 Kc7 50.Ba5 Kd6 51.g5 Nc7 52.Bc7?? Kc7–+ 53.Kc5 c3 0–1. mic (2100) – ostefrec (2270), net–chess.com, 2008.

  6.e3 Bd6 7.a4 Nbd7 8.Nf3 0-0 9.d4 c5 10.dc5 Nc5 11.Nbd2 b6 12.Be2 Qc7 13.0-0 (13.Bf6 gf6 14.0-0 e5=+) 13...e5-/+ 14.Qb1 (14.h3!?-/+) 14...e4-+ 15.Nd4 Bh2 16.Kh1 Be5 (worse 16...Na4 17.Rc1 Qd6 18.Qc2+=) 17.Nc6 (17.Qd1 Bd7-+) 17...Bb2 18.Qb2 Bg4 (18...Bd7 19.Qe5 Qe5 20.Ne5 Ra4 21.Ra4 Na4 22.Rc1-+) 19.f3 Nh5 (19...Na4?! 20.Qd4 Nh5 21.Rfe1 Ng3 22.Kg1-/+) 20.fg4?? (better 20.Kg1 Ng3 21.Rfe1 ef3 22.gf3-+) 20...Ng3 21.Kg1 Ne2 22.Kf2 (22.Kh1-+) 22...Nd3 23.Ke2 Nb2 24.Rfc1 (24.Rh1 f5 25.Rhb1 Qg3 26.Rb2 Qg2 27.Kd1 Qg1 28.Ke2 Qa1-+) 24...Qg3 25.Rg1 Nd3 26.Raf1 Ra4 27.Nd4 Qg4 28.N4f3 Ra2 29.Ra1 Rfa8 (29...Ra1 30.Ra1 Qg2 31.Kd1 Rc8 32.Nc4 ef3 33.Ra2 Qa2 34.Nb2 Qb3 35.Kd2 Qc2) 30.Ra2 Ra2 31.Rb1 (31.Ra1 Qg2 32.Kd1 Nf2 33.Ke1 Ra1 34.Nb1 Nd3 35.Kd1 Rb1) 31...Qg2 32.Kd1 g5 (32...g5 33.Ra1 Nf2 34.Ke1 Ra1 35.Nb1 Nd3 36.Kd1 Rb1; 32...Qh1 33.Ng1 Qg1 34.Ke2 Qf2 35.Kd1 Qd2) 0-1. zembelek (2055) - traumeooc (2035), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

  6.e3 Bd6 7.a4 Nbd7 8.Nf3 0-0 9.d4 Ne4 10.Bd3 Bb4 11.Nbd2 f5 12.0-0 Ndf6 (12...Nb6 13.Nb1=) 13.Nb3 Bd6 14.Ne5 Be5 15.de5 Ng4 16.h3 (16.Be4 de4 17.Qd8 Rd8+/-) 16...Nh6 (16...Ngf2!? 17.Rf2 Nf2 18.Kf2 Qh4 19.Kg1 Ra4=) 17.Nd4 (17.a5 Qh4+/-) 17...Bd7 18.Qc2 Nf7 19.f4 Rc8 20.a5 c5 (20...Qh4 21.Ba3 Rfd8 22.Be4 fe4 23.a6 ba6 24.ba6+/-) 21.bc6 bc6 22.Ba3 (better 22.Be4!? fe4 23.Ba3+/-) 22...c5= 23.Nf3 (better 23.Qb2!? Rb8 24.Qc1 cd4 25.Bf8 Qf8 26.ed4=) 23...Qa5-/+ 24.Rfb1 Qc3 Black prepares d4 (better 24...Ba4 25.Qc1 Rc7-/+) 25.Be4?? (better 25.Qc3 Nc3 26.Rc1=) 25...Qe3-+ 26.Qf2 (26.Kf1 Qe4 27.Qc3 Rc7-+) 26...Qf2 (26...Qe4?! 27.Bc5 Rfd8 28.Bb6=) 27.Kf2 fe4 (27...de4?! 28.Nd2 g5 29.g3-+) 28.Ne1 (28.Rc1 ef3 29.Bc5 Rfd8 30.Kf3 g5-+) 28...d4 (better 28...Ne5!? 29.Bc1-+) 29.Ke2? (better 29.Rc1 Nh6 30.g3 e3 31.Kg1-+) 29...Nh6 (29...Rfd8 30.Rb7-+) 30.g3 (30.Rb7 Rfd8-+) 30...Nf5 Black plans e3 31.Kf2 (31.g4 Ne3 32.Rb7 Rf7-+) 31...e3 (31...Rf7 32.g4 e3 33.Kg2 Nh4 34.Kg3-+) 32.Kg2 Bc6 (32...Rfd8 33.g4 Nh6 34.Kg3-+) 33.Kh2 Be4 34.Rb6 (34.Rc1 d3 35.Nd3 Bd3 36.Bc5 Rfd8-+) 34...Rfe8 (better 34...d3 35.Nd3 Bd3 36.Re6-+) 35.g4 Nh4 (35...Ne7 36.Re6 Ra8 37.f5-+) 36.Kg3 Ng6 37.h4 h5! 38.gh5 (38.Rd1 Ne7 39.Bc5 Rc5 40.Rd4 Bd5-+) 38...Ne7 39.Re6 (39.Kg4-+) 39...Nf5 40.Kg4 Re6 41.Bc5 (41.Nf3 Ra6 42.Ng5 Nh6 43.Kg3 Bd5-+) 41...Rc5 42.Ra8 (42.Nf3 Re8 43.Ng5 Nh6 44.Kg3 Bd5-+) 42...Kh7 (better 42...Ba8 43.Kf5 Rb6 44.h6 gh6 45.h5-+) 43.Nf3 Nh6 44.Kg3 Bf3 (better 44...Ba8 45.Nd4 Rc1 46.Ne2-+) 45.Kf3 Rc2 (better 45...Rc1 46.Ra2 Nf5-+) 46.Rd8 (46.Ra1-+) 46...e2 47.Kf2 (47.Ke4 e1Q 48.Kd5 Qa5 49.Ke4 Re2 50.Kf3 Re3 51.Kg2 Qd2 52.Kf1 Re1) 47...Nf5 48.Rd7 (48.Kf3 e1Q 49.Rh8 Kh8 50.Kg4 Nh6 51.Kg5 Qg3) 48...Rb6 (48...e1Q 49.Ke1 Rb6 50.Rg7 Ng7 51.Kd1 d3 52.f5 Rb1) 49.h6 (49.Rg7 Ng7 50.Ke1 Rb1 51.Kf2 e1Q 52.Kf3 Qe3 53.Kg4 Rg2) 49…Kh6 (49...Kh6 50.Kf3 Nh4 51.Ke4 e1Q 52.Kd5 Qh1 53.Kd4 Qd1 54.Ke4 Re2; 49...e1Q 50.Ke1 Rb1) 0-1. zembelek (2130) - alejandroo19 (2125), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

  6.e3 Bd6 7.Nf3 Nbd7 8.a4 0-0 9.Be2 c6 10.0-0 cb5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qe7 13.Nc3 Ne5 14.Qb3 Nf3 15.Bf3 b6 16.Ne2 Bb7 17.Rb1 e5 18.g3 Rc8 19.d4 e4 20.Bg2 h6 21.Bb2 Qc7 22.Rc1 Qd7 23.Ba3 Ba3 24.Rc8 Bc8 25.Qa3 Qb5 26.Qa8 Qe2 27.Qc8 Kh7 28.Qf5 Kh8 29.Qc8 Ng8 30.Bh3 b5 31.Qb7 Qc4 32.Qf7 Qc6 33.Be6 Qa8 34.Bd5 b4 35.Ba8 1–0. Abdullaevich (1645) – tho1968 (1630), lichess.org, 2018.

  6.Nf3 Bd6 7.a4 0-0 8.Nc3 e5 9.e3 e4 10.Nd4 c5 11.bc6 Nc6 12.Ncb5 Bg4 13.Be2 Be2 14.Qe2 Bb4 15.Nf5 Qd7 16.Bf6 Qf5 17.Bb2 Ra5 18.0-0 Rfa8 19.f3 Ra4 20.fe4 Qe4 21.Ra4 Ra4 22.Bc3 f6 23.Rf4 Qb1 24.Kf2 Ne5 25.Rd4 Qb3 26.Rb4 Rb4 27.Bb4 Qb4 28.Nd4 g6 29.Kg3 Nc6 30.Qb5 Qd6 31.Kf3 Nd4 32.ed4 Qc6 33.Qc5 Kf7 34.g4 Qd7 35.Kg3 b5 36.h4 Qb7 37.h5 b4 38.Qa5 b3 39.h6 b2 40.Qd8 b1Q 41.Qh8 Qc7 42.Kg2 Qe4 (43.Kg1 Qg3 44.Kf1 Qeg2) 0–1. goodnight (1945) – Yorkie (2265), ChessWorld.net, 2003.

  6.g3 Bd7 7.a4 c6 8.e3 cb5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Qa5 11.Bf6 gf6 12.Nc3 Bb4 13.Qf3 Bc3 14.dc3 Qc3 15.Kd1 Ke7 16.Ne2 Qb3 17.Kd2 Bb5 18.Nc3 Bf1 19.Rf1 Nc6 20.Rb1 Ne5 21.Qe2 Nc4 22.Kd3 Ne5 0–1. XRayKobie (1610) – Gogochari69 (1670), lichess.org, 2020.

  6.e3 c5

  7.a4 b6 8.Nf3 Bb7 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Be7 11.Be2 0-0 12.0-0 Qc7 13.Qb3 e5 14.Rfc1 e4 15.Ne1 (15.Nd4 Bd6 16.h3 Rfd8=) 15...Bd6=+ 16.Nf1 Ne5 Black plans c4 17.h3 (17.Qd1 c4=) 17...Rfe8 (17...Qe7 18.Qc2=+) 18.d4 c4?? (better 18...Ned7=+) 19.de5+/- cb3 20.Rc7 Bc7 21.ef6 gf6 (21...Be5 22.Be5 Re5 23.fg7+-) 22.Bf6+- Be5 23.Be5 Re5 24.Nd2 b2 25.Ra2 Re7 (25...Kg7 26.Bd1+-) 26.Nc2 (26.Bd1 Rc7 27.Rb2 Rc1+-) 26...Rc7 27.Rb2 Ra4 28.Nd4 Rc1 (28...Kg7 29.f3+-) 29.Kh2 Kf8? (29...Rc3 30.Bd1 Ra1 31.Rc2+-) 30.N2b3 (better 30.Nc2 d4 31.ed4+-) 30...Ke7?? (better 30...Rc3+-) 31.Nc1 1-0. zembelek (2170) - anonymousgrandmaster (2015), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

  7.a4 Bd6 8.Nf3 0-0 9.Be2 Nbd7 10.0-0 e5 11.h3 e4 12.Nh2 b6 13.f4 c4 14.Bd4 Nc5 15.Nc3 Bb7 16.Ng4 Ng4 17.Bg4 Nb3 18.Ne2 f5 19.Bh5 Na1 20.Qa1 g6 21.Bh8 Rf7 22.Be5 gh5 23.Bd6 Qd6 24.Ng3 Qg6 25.Ne2 Rg7 26.Rf2 h6 27.Kh2 h4 28.Qe5 Ra4 29.Qb8 Kh7 30.Qe5 Ra3 31.Kh1 Rd3 32.g4 hg3 33.Rg2 c3 34.Rg3 cd2 35.Rg6 Rg6 36.Qf5 d1Q 37.Kh2 Qe2 38.Kh1 Rd1 0–1. Abdullaevich – frankonia (1665), lichess.org, 2018.

  7.bc6 Nc6 8.Bb5 Ra5=+.

  7.Nf3 Bd6 8.Ne5 (8.Be2 Nbd7=+) 8...Nbd7 9.f4 c4 (9...0-0 10.Be2=+) 10.Nd7 (10.d3 Ne5 11.fe5 Bb4 12.Kf2 Nd7 13.dc4 Nc5=) 10...Bd7–/+ 11.a4 0-0 12.h4 (12.d3 Bb4 13.Bc3 Qa5=+) 12...Re8 (12...Ne4–/+) 13.d4 (13.d3 e5 14.fe5 Be5 15.Be5 Re5 16.dc4 Re3 17.Be2 dc4 18.0-0–+) 13...Ne4–+ 14.Qf3? (14.Nc3 Qa5 15.Rc1–+) 14...Bb5! 15.Be2 (15.ab5 Ra1) 15...Qa5 16.Kf1 Ba6 (16...Ba4 17.Rg1–+) 17.h5 (17.Bc1 c3 18.Ba6 Ra6–+ (< 18...Qa6 19.Kg1–+)) 17...c3 18.Bc1 (18.Bc3 Be2 19.Qe2 Nc3 20.Nc3 Qc3–+) 18...Rac8 (better is 18...c2 19.Ba6 cb1N 20.Rb1 Qa6 21.Kg1 Qa4–+) 19.Kg1 (19.Ba6 ba6 20.Kg1–+) 19…c2 (20.Ba6 cb1B–+ (20...Qa6?! 21.Nd2–+)) 0–1. Barabas,Tibor (2050) – Adam,Zoltan (2130), HUN tt ch4 Putnok, 2001.

  7.Nf3 Nbd7 8.a4 Bd6 9.d3 e5 10.Nbd2 0-0 11.Be2 b6 12.0-0 Bb7 13.Qb3 Qe7 14.Rfd1 d4 (14...Ra7 15.Nf1=+) 15.Nf1 (15.Nc4 Bd5=+) 15...g6 (15...Nd5 16.N3d2=+) 16.e4 (16.N1d2 Bd5 17.Nc4 Qe6=) 16...Nh5 (16...c4 17.Qc4 Rfc8 18.Qa2-/+) 17.N3d2 (17.Bc1 Nf4 18.Bf4 ef4=) 17...Nf4=+ 18.Bf3 Kg7 19.Nc4 Bc7 20.Rd2 (20.Bc1 Ne6=) 20...f5=+ 21.ef5? (better 21.Ng3=+) 21...Bf3-+ 22.gf3 Rf5 (22...Qh4!? 23.Qd1 Qh3 24.Nfe3-+) 23.Ng3 Rff8 24.Qd1 (24.Bc1 Qf7 25.Raa2 Nh3 26.Kf1 Ng5-+) 24...Nh3 (24...Qh4 25.Kh1-+) 25.Kg2 Ng5 26.a5 (26.Rc2-+) 26...Qe6 27.ab6 (27.Qf1 ba5 28.Bc1-+) 27...Qh3 28.Kg1 Ra1 29.Ba1 Nb6 (29...Nf3?! 30.Qf3 Rf3 31.bc7-+) 30.Nb6 Nf3 (better 30...Bb6 31.f4 Rf4 32.Bb2-+) 31.Qf3 Rf3 32.Nd5 (32.Nc4 e4! 33.de4 Rb3-+) 32...Bb8 (32...Ba5 33.Rd1-+) 33.b6 (33.Ne7-+) 33...Qe6 34.Kg2 (34.Nc3 dc3 35.Bc3 c4-+) 34...Qd5 35.Ne4 Rf5 (better 35...Rd3 36.Rd3 Qe4 37.Rf3 g5-+) 36.Ra2 (36.Rc2 Qb3 37.Rd2 c4-+) 36...Qb7 (36...Qa2 37.Bd4 ed4 38.b7 c4 39.dc4 Qe2 40.c5 Qe4 41.Kf1 Qd3 42.Kg1 Rg5 43.Kh1 Qf3) 37.Rb2 (37.Ra4 Qb6 38.Ra2 Qb1-+) 37...Bd6 (better 37...Rg5! 38.Kf1 Qa6 39.Re2 Qa1 40.Re1 Rg1 41.Kg1 Qe1 42.Kg2-+) 38.Rb5 (38.h4 c4! 39.Kh2 Rh5-+) 38...Be7 39.f3 (39.h3 c4-+) 39...Rh5 (better 39...Qa6 40.Rb2 Qa1 41.Re2-+) 40.Bb2 (40.Rb1 Bd8-+) 40...h6 (40...Qd7 41.Bd4 Qh3 42.Kf2 Qh2 43.Ke1 cd4 44.Kd1 Qg2 45.Nd2 Rh2 46.Rb2 Qe2 47.Kc2 Qd2 48.Kb3 Qb4 49.Ka2 Qb2) 41.Ba3 (41.Bc1 Bd8 42.Rc5 Qb6-+) 41…Qc6 (41...Qc6 42.Rb2 Qa8-+) 0-1. zembelek (2040) - yotoha (2230), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  7.Nf3 Nbd7 8.Nc3 Qa5 (8...e5 9.d4 e4 10.Nd2+=) 9.Be2 e5 10.d4 ed4 11.ed4 Ne4 12.Qc2 c4 (12...cd4 13.Nd4 Bb4 14.Rc1–/+) 13.0-0+= Nc3 14.Bc3 Qb5 15.Rfe1 Be7 16.Bf1 (16.Bd1 Qb6+=) 16...Nb8 (16...Nf6 17.Bd2–/+) 17.Rab1 Qa4 18.Qe2 (18.Qc1!? Qd7 19.Bb4+=) 18...Nc6–/+ 19.Bb4 0-0 (19...Qa2? 20.Rb2 Qa6 21.Be7+-) 20.Be7 Re8 21.Ng5 Re7 (21...Ne7?! 22.Qh5 Ng6 23.Re8 Qe8 24.Qh7 Kf8 25.Rb2=) 22.Qh5 The mate threat is Qxh7 22...Bf5 23.Re7 Bg6 24.Qf3 Now all is on f7 24...Ne7 (24...Bb1?? 25.Qf7 Kh8 26.Qg7) 25.Rb7 Re8 26.Rc7 (26.a3 h6 27.Nh3 Be4–/+) 26...h6 27.Nh3 Qa2 28.Qe3 Kf8 (28...Qb1 29.Re7 Re7 30.Qe7–+) 29.Nf4–/+ Bb1 (29...Qa1 30.Ng6 Ng6 31.Qf3–/+) 30.Qe5 (30.Rb7 Be4–/+) 30...Be4 31.Rd7 (31.Rb7 Qa1–/+) 31...Qa1 (31...Qd2 32.Rb7–+) 32.g4 (32.Rb7–+) 32...c3 33.Ne2 c2 (33...Bd3 34.Qe3 Qd1 35.Rc7–+) 34.Qf4 Qd1 35.Qc7 (35.Rc7 Bd3 36.Ng3 Bc4 37.Rc4 dc4–+) 35...f6 (35...f6 36.Re7 Re7 37.Qd8 Kf7–+) 0–1. Guillot,Michael – Quigley,Daniel, corr USA Mkl, 1995.

  7.Nf3 Nbd7 8.d4 c4–/+ 9.Nc3 Qa5 10.Nd2 Bb4 11.Qc2 Bc3 12.Bc3=+ Qb5 13.a4 Qc6 14.Be2 b6 15.0-0 h5 16.Bb4 Ba6 17.Rfc1 Qc7 18.Nf3 Bb7 19.Qd1 Nb8 20.Rcb1 Nc6=+ 21.Ba3 Ne4 22.Qc2 Ba6 23.Ne1 h4 24.Bf3 Ng5 25.Bg4 h3=+ 26.g3 Bb7 27.Qb2 Ra6 28.Qb5 Ne4 29.Bb4 Kd8–/+ 30.a5 ba5 31.Bc5 Nc5–+ 32.dc5 Nb4 33.Rb4–/+ ab4 34.Ra6 Ba6 35.Qa6 Ke7 36.c6 b3 37.Qa3 Kf6 38.Nf3 Qc6 39.Qb2 Ke7 40.Qg7=+ Qe8 41.Nh4 Rg8 42.Qd4?? Qd8 43.Bh3=+ Qa5 44.Qe5 Ra8 45.Nf5 Ke8 46.Nd6 Kd7–+ 47.Nf7 Qa1 48.Kg2 Qe5 49.Ne5 Kd6 50.Nf7 Ke7 51.Ne5 b2 (51...b2 52.Nc6 Kf6–+) 0–1. Machete (2175) – blik (2445), ICC, 2003.

  7.Nf3 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 Nbd7 10.Nc3 (10.Qc2 Bd6+=) 10...c4 (10...e5 11.d3+=) 11.d3= cd3 12.Bd3 Ba3 (12...Nc5 13.Rc1=) 13.Ba3 Ra3 14.Nb1 (14.Rc1 e5 15.Bf5 e4+=) 14...Ra8 15.Qc2 b6 16.Rc1 Nc5 17.Nbd2 Bb7 18.Ne5 (18.a3 Qc7=) 18...Qd6 Black gets in control 19.f4 (19.Ndf3 Ra3=) 19...Rfc8+= 20.Nb3 (20.Qb1 d4 21.Rd1 de3+=) 20...Nb3 (20...Nd3 21.Qd3 Rc1 22.Nc1+=) 21.Qb3 d4 22.Rc8 Rc8 23.Rd1 (23.Bc4 Qc5 24.Rc1 Bd5–/+) 23...Qc5 24.Qc4 (24.Qb1 de3 25.Nd7 Nd7–+) 24...de3–/+ 25.Qc5 Rc5 26.g3 Rc3 27.Nc4 Bf3 28.Be2 Do you see the mate threat? 28...h6 29.Bf3 Rc4 30.Be2 (30.Re1 Rc3–/+) 30...Ra4 31.Ra1 Nd5 32.Bd3 (32.Kf1 g5 33.fg5 hg5–+) 32...Rd4 33.Bc2 Nb4 (33...Nb4 34.Bb3 Nd3–+; 33...Rd2!? 34.Rc1–+) 0–1. Andersson,Lars H – Lindstroem,Bo, corr SSKK, 1991.

  6.e3 Bd7

  7.a4 c6 (7...Bd6 A) 8.Nf3= c5 (8...0-0 9.Be2 c5 10.0-0 Bc8 11.d3 Qc7+=; 8...Bc8 9.Be2 0-0 10.0-0 Re8 11.d4 Bb4=) 9.Be2 Bc8 10.0-0 0-0 11.Bc3 Ne4+=; B) 8.f4 0-0 (8...Bc8 9.Nf3 0-0 10.Bd3 c5 11.bc6 Nc6=; 8...c5 9.Nf3 Bc8 10.Bd3 c4 11.Bc2 0-0=) 9.Nf3 c5 10.Bd3 Bc8 11.0-0 c4=; 7...Bb4 8.Be2 0-0 (8...Qe7 9.f4 c5 10.Nf3 0-0 11.0-0 c4=; 8...Bd6 9.f4 Bc8 10.Nf3 0-0 11.0-0 c5+=) 9.Nf3 Bc8 10.0-0 c5 11.bc6 Nc6=; 7...Bc8 8.Nf3 Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 c5 11.bc6 Nc6=; 7...Bc5 8.Be2 (8.Nf3; 8.Bd3) 8...0-0 (8...Bc8 9.Nf3 0-0 10.0-0 Bd6 11.d4 Re8=) 9.Qc2 Bd6 10.f4 c5 11.Nf3 Bc8=; 7...c5 A) 8.Nf3 Bc8 (8...Bd6) 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.d4 Nbd7+=; B) 8.Be2 Bc8 (8...Bd6 9.f4 Bc8 10.Nf3 0-0 11.0-0 Nbd7+=) 9.f4 c4 10.Nf3 Nbd7 11.0-0 Nc5+=; C) 8.Qc2 Bc8 (8...Bd6 9.Nf3 0-0 10.Be2 Bc8 11.0-0 Nbd7+=; 8...Be7 9.Nf3 Bc8 10.Be2 0-0 11.0-0 Bd6=; 8...Qc7 9.f4 Bc8 10.a5 c4 11.Nf3 Bb4=) 9.Be2 Bd6 10.Nf3 0-0 11.0-0 Nbd7+=; D) 8.f4 c4 (8...Bd6 9.Nf3 Bc8 10.Bd3 c4 11.Bc2 0-0=; 8...Bc8 9.Bd3 c4 10.Bc2 Bb4 11.Nf3 0-0=) 9.Nf3 Bc8 10.Be2 Nbd7 11.0-0 Nc5+=) 8.Nc3 (8.Bd3 Bc8 (8...c5 9.Nf3 Bd6 10.0-0 0-0 11.Ne5 c4=; 8...Bd6 9.f4 c5 10.Nf3 c4 11.Bc2 Bc8=) 9.f4 d4 10.Nf3 de3 11.de3 Bc5+=; 8.Nf3 Bc8 (8...Bd6 9.Be2 0-0 10.0-0 Re8 11.Ne5 c5=) 9.Bd3 c5 10.0-0 Bd6 11.Ne5 c4=) 8...Be7 (8...e5!?= 9.Nf3 e4 10.Ne5 Bd6 11.d4 ed3+=; 8...d4 9.Nb1 Bd6 10.f4 de3 11.de3 Bc5–/+; 8...Bd6 9.Nf3 e5 10.Be2 0-0 11.bc6 bc6+=) 9.Nf3+= 0-0 (9...Bd6 10.bc6 Nc6 11.Nb5 Be7=) 10.Be2 Ne8 (10...Bd6 11.0-0 (11.d4+= Qc7=) 11...e5=; 10...Bc8 11.d4 c5=) 11.0-0 (11.Qc2 Bc8+=) 11...Nd6 (11...f6+=) 12.Qb3 (12.Qc2 Qc7+=) 12...c5+= 13.d3 (13.Qc2 Be8 14.e4 d4+/–) 13...Qb6 14.Qd1 (14.Qc2 f5=) 14...Bf6 (14...Qa5 15.Qc2 f6 16.Nd2+=) 15.Qd2+= Rc8 16.Nd1 (16.e4!? d4 17.e5 Be5 18.Ne5 dc3 19.Bc3+-) 16...Bb2 (16...d4 17.g4 h6 18.h4=) 17.Nb2 (17.Qb2 Be8=) 17...Qa5 (17...f6 18.Rfe1+=) 18.Qc2 (18.Qa5 Ra5 19.e4 Be8= (worse is 19...de4 20.de4 Ne4 21.Nc4+/–)) 18...Qd8 (18...Be8 19.Rfc1+=) 19.Rfb1 (19.Rfc1 Be8=) 19...b6 (19...Be8 20.e4+=) 20.Qd1 (20.Nd1 f5=) 20...Nb7 (20...Be8 21.Qd2+=) 21.Nd2 (21.Qc2 Qf6=) 21...Qf6 (21...Be8 22.Qc2+=) 22.e4 (better is 22.Bf3 Ra7 23.e4=) 22...de4 (better is 22...Bb5 23.ab5 Ra1 24.Ra1 Qb2=) 23.Ne4+- Qd8 24.Bf3 Be8? (better is 24...Ra7+-) 25.Nf6!! Qf6 (25...Qf6 26.Bb7 Discovered attack; 25...gf6 26.Bb7 Discovered attack) 26.Bb7 Nd7 27.Bc8 (27.Nc4!? Rd8 28.Ba8 Ra8+-) 27...Rc8 28.Nc4 Qd4 (28...Rb8 29.Qe2+-) 29.a5 ba5 30.Ra5 Rb8 (30...Ne5 31.b6 Nc6 32.b7+-) 31.b6 Nf6 (31...Qd5 32.Qf3 f6 33.b7 Qf3 34.gf3+-) 32.b7 Bc6 (32...Qd8 33.Qf3 (33.Rc5?! Qe7 34.Rc8 Rb7+-) 33...Qc7 34.Ra8+-) 33.Ra8! Nd7 (33...Ra8 34.ba8Q Pinning) 34.Nb6 Qd6 (34...Bb7 35.Rb8 Nb8+-) 35.Nd7 Bd7 36.Qf3 h6 37.Rba1 (better is 37.Rb8!? Qb8 38.Ra1 Kh7+-) 37...Kh7 38.Rb8 Bc6 39.Qf7 (better is 39.Qg3 Qg3 40.fg3+-) 39...Qb8 40.Rb1 Bd5 (40...c4 41.dc4 Be4 42.Rb5+-) 41.g3 c4 (41...Ba2 42.Qd7 Bb1+-) 42.dc4 Bc4 43.Qf4 (43.Qf4 Qf4 44.gf4+-) 1–0. Genne,Rene – Wick,J, SUI–ch HT2, 2006.

  7.Be2 A) 7...Bd6 A1) 8.f4 0-0 (8...c5 9.Nf3 c4 10.a4 Bc8 11.0-0 Bc5=; 8...c6 9.a4 Ra5 10.Na3 0-0 11.Nf3 Re8+=) 9.Nf3 c5 10.0-0 Bc8 11.Qe1 Nbd7+=; A2) 8.Nf3 c5 (8...0-0 9.0-0 c5 10.d4 c4 11.a4 Bc8=) 9.Qc2 0-0 10.0-0 Bc8 11.a4 Nbd7=; B) 7...c5 B1) 8.f4 c4 (8...Bd6 9.Nf3 c4 10.a4 Bc8 11.0-0 0-0=) 9.a4 Bc5 10.Nf3 0-0 11.0-0 Bc8+=; B2) 8.a4 Bd6 (8...Bc8 9.Nf3 Bd6 10.d4 Nbd7 11.0-0 0-0=) 9.f4 0-0 10.Nf3 Bc8 11.0-0 Nbd7+=; B3) 8.Qc2 Bd6 (8...c4 9.a4 Bd6 10.Nf3 0-0 11.d3 cd3=) 9.Nf3 0-0 10.0-0 Bc8 11.a4 Nbd7=; B4) 8.Nf3 Bd6 (8...Bc8 9.0-0 Bd6 10.d4 c4 11.Qc2 0-0=) 9.a4 Bc8 10.0-0 0-0 11.d4 c4=.

  7.Nf3 A) 7...c5 A1) 8.a4 Bc8 (8...Bd6 9.Be2 Bc8 10.0-0 0-0 11.Qc2 Nbd7+=) 9.Be2 Bd6 10.0-0 0-0 11.Qc2 Nbd7+=; A2) 8.Be2 Bc8 (8...Bd6 9.0-0 0-0 10.Qc2 Bc8 11.a4 Nbd7+=) 9.0-0 Bd6 10.d3 0-0 11.Nbd2 Nbd7+=; A3) 8.Qc2 Bd6 (8...Bc8 9.a4 Bd6 10.Be2 0-0 11.0-0 Nbd7=) 9.Be2 0-0 10.0-0 Bc8 11.a4 Nbd7=; B) 7...Bd6= B1) 8.a4 c5 (8...0-0; 8...Qe7) 9.Be2 Bc8 10.0-0 0-0 11.d4 Nbd7+=; B2) 8.Qc2 Bc8 (8...0-0; 8...c5) 9.a4 0-0 10.Bd3 c5 11.0-0 Nbd7+=; B3) 8.Bd3 c5 (8...0-0; 8...Qe7; 8...Bc8) 9.Be2 0-0 10.0-0 Bc8 11.d4 c4+=; B4) 8.Be2 0-0 (8...c5 9.0-0 Bc8 10.d3 0-0 11.Nbd2 Qc7=) 9.0-0 c5 10.a4 Bc8 11.d3 Qc7+=.

  6.e3 Nbd7

  7.a4 c6 8.Nc3 cb5 9.Nb5 Bb4 10.Nf3 0-0 11.Bd3 Nc5 12.Bb1 Bd7 13.0-0 Bb5 14.ab5 Qb6 15.Qc2 Qb5 16.Bf6 g6 17.Ra8 Ra8 18.d4 Ne4 19.Be5 Bc3 20.Qd3 Qb2 21.Bf4 Kg7 22.h4 h5 23.Qc2 Qb4 24.Ng5 Ra6 25.Ne4 de4 26.Qe4 b5 27.Bd3 Ra1 28.Ra1 Ba1 29.Qe5 Kh7 30.Qb5 Qe1 31.Bf1 Qc3 32.g3 Qc2 33.Bd3 Qd1 34.Kg2 Qg4 35.Qd7 Qd1 36.Qf7 Kh8 37.Qg6 Qg4 38.Be5 1–0. Abdullaevich (1870) – Gogochari69 (1845), lichess.org, 2020.

  7.a4 Bd6 8.Nf3 0-0 9.d4 c5 10.dc5 Nc5 11.Nbd2 b6 12.Be2 Qc7 13.0-0 (13.Bf6 gf6 14.Nb1 Bb7=+) 13...Bd7 (13...e5 14.h3-/+) 14.Bf6= gf6 15.Nd4? (better 15.Rc1!?=+) 15...Bh2-/+ 16.Kh1 Bd6 17.f4 f5 (17...Rfc8 18.Bh5-+) 18.Rf3-/+ f6 19.Rh3 e5 20.N4b3 (20.N4f3 Be6-+) 20...Na4 (better 20...Ra4 21.Ra4 Na4-+) 21.Nf3?? (better 21.Qe1 Be6 22.Qh4 ef4 23.Rc1-+) 21...Nc3 22.Qc2 (22.Qd2 Ra1 23.Na1 Ne2 24.Qe2 Qc1 25.Qe1-+) 22...Ra1 23.Na1 Ne2 (better 23...Ra8 24.Nb3 Ra2 25.Qd3 Re2 26.Rg3 Kf7 27.fe5 fe5 28.e4-+) 24.Qe2 Qc1 25.Qe1 Rc8 26.Nb3 Qe1 27.Ne1 Bb5 (27...Rc3 28.Na1 Bb5 29.fe5 fe5 30.Nac2-+) 28.Rg3 (28.fe5 fe5 29.Rh6 Rc6-+) 28...Kf7 29.Rh3 Kg7 30.Rg3 Kh8 31.Rh3 (31.Nf3 Rc3 32.Nbd4 ed4 33.Nd4 Bd7-+) 31...Rc3 32.Nd2 ef4 33.ef4 Rh3 (better 33...Rc1 34.Ndf3 Bb4 35.Kh2-+) 34.gh3 Bf4 35.Ndf3 Be3 36.Kg2 (36.Nc2 f4 37.Kg2 Kg7-+) 36...d4 37.Nh4 (37.Nc2 Bc6-+) 37...f4 38.Nf5 (38.Kf3 d3 39.Nd3 Bd3-+) 38...Bc6 (better 38...d3 39.Nd3 Bd3 40.Nh6-+) 39.Kf1 Be4 (39...f3!? 40.Nd6-+) 40.Nd6 Bd5 41.Ke2 Kg7 (41...b5 42.Nd3-+) 42.Nd3 (42.Nf5 Kf7 43.Kd3 Be6 44.Nd4 Bh3-+) 42...Kg6 43.h4 (43.Nf2 Kg5 44.Nde4 Kf5-+) 43...h5 (better 43...f3!? 44.Ke1-+) 44.Nb4 f3 45.Ke1 (45.Kf1 Be6 46.Nd3-+) 45...f2 46.Kf1 (46.Ke2 Bg2 47.Kd1 f1Q 48.Kc2 d3 49.Kb3 d2 50.Nc8 d1Q 51.Ka3 Bc1 52.Ka2 Qc4 53.Kb1 Ba3) 46...Bf3 (46...Be6 47.Kg2 Bh3 48.Kg3 f1Q 49.Nd3 Qg2) 47.Nd3-+ Bd5 48.Nb4 Bb3 (48...Be6 49.Kg2 Bh3 50.Kg3 f1Q 51.Nd3 Qg2) 49.Nd3-+ f5 (better 49...Be6 50.Nf2 Bf4-+) 50.Ne5 (50.Nf2 Bf4 51.Nc8 Bc4 52.Kg1-+) 50...Kf6 51.Nd3 Ke6 52.Ne8 (52.Nf2 Kd6 53.Ke2 Bc4 54.Kf3 Bf2 55.Kf2-+) 52...Bc4 53.Nc7 (53.Ke2 Bd3 54.Kd3 f1Q 55.Kc2 Qc1 56.Kb3 Qc3 57.Ka2 Bc1 58.Ng7 Ke5 59.Nf5 Qb2) 53...Kd7 54.Ke2 Bd3 55.Kd3 f1Q 56.Kc2 Kc7 (56...Qc4 57.Kb2 Qc3 58.Ka2 Bc1 59.Ne6 Qb2) 57.Kb3 Qf2 (57...Qb5 58.Kc2 f4 59.Kd1 d3 60.Ke1 Qb1) 58.Kc4 Qh4 (58...Qc2 59.Kd5 Qc6 60.Ke5 Kd7 61.Kf5 Qe6) 59.Kd5 (59.Kb4 d3 60.Kc3 d2 61.Kc2 Qa4 62.Kc3 d1Q 63.Kb2 Bd4) 59…Qe4 (59...Qe4 60.Kc4 Qc6 61.Kb3 Qc3 62.Ka2 Bc1 63.Kb1 Qb2) 0-1. zembelek (2095) - traumeooc (2055), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

  7.Nf3 Nc5 8.a4 Be7 9.Be2 0-0 10.0-0 c6 11.d4 Nce4 12.Ne5 c5 (12...cb5!? 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qa5=) 13.f3+/- Ng5 (13...Nd6!? 14.dc5 Nf5+/-) 14.h4+- Nh3 (14...Nge4 15.fe4 Ne4 16.Bd3+-) 15.gh3 c4 16.f4 Ne4 17.h5 h6 (17...Ng3 18.Rf2+-) 18.Ng4 (18.Kh2 Qa5+-) 18...Bd7 (18...Bd6 19.Qe1+-) 19.Bf3 Ng3 20.Nf2?? (better 20.Rf2+-) 20...Nf1= 21.Kf1 Qa5 22.Bc3 (22.e4 Qc7+=) 22...Bb4 (22...Qc7 23.Qe2=) 23.Qd2 (better 23.Qe1! Bc3 24.Nc3+= (worse 24.Qc3 Bb5 25.Qa5 Ra5=+)) 23...Bc3=+ 24.Qc3 Bb5 Can a4 get defended? 25.Qa5 Ra5 26.Nc3 Bc6 27.Ng4 (27.Rb1 Ba4 28.Rb7 Rc8=+) 27...f6 (27...b5 28.Ne5 Be8-/+) 28.Nf2? (28.Rb1 Rc8=) 28...f5 (better 28...b5-+) 29.Rb1= Rf7 30.Bd1 Rf8 31.h4 Rfa8 32.Kg2 Kf7 33.Kg3 Rb8 34.Bc2 (34.Kf3 Be8=) 34...b5 (better 34...Kf6!?=+) 35.ab5+/- Bd7 36.b6 (better 36.Rb4!?+=) 36...Ra3=+ 37.Nfd1 Ra6 38.b7 (38.Bf5 ef5 39.Nd5 Bc6=+) 38...Ra7 39.Rb6 Rab7 40.Rb7 Rb7 41.Kf2 Rb6 42.Ke1 Ke7 (42...Be8 43.Ne2=+) 43.Nf2 (better 43.Bf5 Bc6 44.Bc2+/-) 43...Be8=+ 44.Bd1 Rb2 45.Na4 (45.Be2 Rc2 46.Nfd1 Bc6=+) 45...Rb1 (better 45...Ba4 46.Ba4 Ra2-/+) 46.Kd2? (better 46.Nc3 Ra1 47.Kd2=+) 46...Rd1!-+ 47.Nd1 (47.Kd1 Decoy theme: d1 47...Ba4) 47...Ba4 48.Nc3 Be8 49.Kc2 Bh5 50.Na4 Be8 51.Nc5 Kf6 52.Kd2 Bf7 (52...Kg6 53.Ne6 Bf7 54.Nd8-+) 53.Ke2? (53.Nd7 Ke7 54.Ne5-+) 53...Kg6 54.Kf3 Kh5 55.Kg3 c3 56.Nd3 c2 57.Nc1 Be8 58.Kh3 (58.Kh3 g5 59.fg5 hg5 60.hg5 Kg5 61.Kg3-+). zembelek (2095) - salute (2065), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  7.Nf3 Nc5 8.Nc3 Nce4 9.a4 Nc3 10.dc3 Ra5 11.Be2 Ne4 12.0-0 f6 13.Nd2 Nd2 14.Qd2 c6 15.c4 Bd6 16.Rfc1 dc4 17.Rd1 Be7 18.Qd8 Bd8 19.Bc3 Ra7 20.Bh5 g6 21.Bg6 hg6 22.Rd8 Kd8 23.Bf6 Kd7 24.Bh8 cb5 25.Rd1 Kc6 26.ab5 Kb5 27.Rd8 Ra8 28.Rg8 Kb4 29.Rg6 Bd7 30.Be5 c3 31.Bc3 Kc3 32.h4 Ra1 33.Kh2 b5 34.Rg7 Bc6 35.Rc7 Ra6 36.h5 Kb4 37.g4 Kc5 38.Rc8 b4 39.h6 Ra7 40.g5 b3 41.Rb8 Bb5 42.Rc8 Kd5 43.Rd8 Kc6 44.Rd2 Bc4 45.g6 Ra5 46.h7 Rh5 47.Kg3 e5 48.f4 ef4 49.ef4 Be6 50.Rb2 Rh6 51.Kf2 Kd7 52.Rb1 Ke7 53.Re1 b2 54.Re6 Ke6 55.g7 b1Q 56.g8Q Kd6 57.Qf8 Kd5 58.Qh6 Qc2 59.Kg3 Qc3 60.Kg4 Qc8 61.f5 Qc4 62.Qf4 Qc2 63.Qf3 Kc5 64.h8Q Qa4 65.Kg3 Qh4 66.Qh4 Kd6 67.Qd8 Kc5 68.Qfd5 Kb4 69.Q8a5# 1–0. Machete99 (2265) – blik (2330), ICC, 2002.

  7.Nf3 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 b6 10.Nc3 Bb7 11.d4 c5 12.bc6 Bc6 13.a4 Ne4 14.Nb5 Ndf6 15.Ne5 Be8 16.f3 Bb5 17.Bb5 Ng5?? (better 17...Nd6+=) 18.h4 (18.h4 Nf3 19.Qf3+-) 1-0. banjoband (2090) - arpouille (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  6.e3 Be7

  7.a4 0-0 8.Nf3 c5 9.d3 b6 10.Nbd2 Bb7 11.Be2 Nbd7 12.0-0 e5 13.Qb3 (better 13.Ne5!? Ne5 14.Be5+=) 13...Qc7 14.Rfc1 e4 15.de4 de4 16.Ng5 h6 17.Nh3 g5 (17...Bd6 18.Kh1=+) 18.Bc4 (18.Nc4 Bd5=) 18...Ng4 (18...Bd6 19.Nf1=) 19.Nf1 Nde5 20.Ng3 Nc4 21.Qc4 Bf6 22.Rc2 (22.Bf6 Nf6 23.Qc3 Nd5=) 22...Bb2 23.Rb2 Rae8 (23...Qe5 24.Rbb1=+) 24.Rd1 (24.a5 ba5 25.b6 Qe5=) 24...Kg7 (24...Ne5!? 25.Qe2 Nd3=) 25.Rbd2 Qe5 (25...Rd8 26.Nf5 Kg8 27.Rd6+=) 26.Rd7 (26.Rd6 Re6+/-) 26...Bc8+= 27.R7d6 Be6 28.Qc2 (28.Qe4?! Qe4 29.Ne4 Bb3=+) 28...f5 (better 28...Nf6!? 29.Rb6 Ra8+/-) 29.Rb6+- Bd5? (29...f4 30.Rb7 Rf7 31.Nh5 Kg8 32.Rf7 Bf7 33.ef4 gf4 34.N5f4 e3+-) 30.Nh5 (better 30.Qc5 Be6 31.Rc1+-) 30...Kh7+= 31.g3 (31.Qc5!? Rd8 32.g3=) 31...Bf7=+ 32.f4?? (better 32.Rc6 Bh5 33.Rc5=+) 32...ef3-+ (32...Ne3 33.Qc1 gf4 34.Nf6 Kg7 35.Ne8 Re8 36.gf4+-) 33.Nf2 Bh5 34.Rd7 Re7 35.Re7 Qe7 36.Ng4 Bg4 37.Kf2 Re8 38.Qc3 f4! 39.gf4 (39.ef4 Qe2 Mate attack; 39.gf4 gf4 Combination) 39...gf4 40.ef4 (40.Qc2 Qe4 41.Rb7 Kg6 42.Rb6 Kh5 43.Qe4 Re4 44.Rc6 fe3 45.Kg3-+) 40...Qh4 41.Kf1 Qh3 42.Kf2 Qg2 0-1. zembelek (2155) - anonymousgrandmaster (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

  7.a4 0-0 8.Nf3 c6 9.d4 Ne4 10.Nc3 (10.Nbd2 Qa5=+) 10...Nc3 (better 10...Qa5!? 11.Rc1 Bb4-/+) 11.Bc3= Nd7 (11...Qc7 12.Rc1=) 12.Bd3 f6 (12...c5 13.dc5 Nc5 14.0-0=) 13.0-0 e5 (13...c5 14.Qc2 f5 15.dc5 Nc5 16.a5+=) 14.de5+/- fe5 15.Bc2 (better 15.Ne5!? Ne5 16.Be5+/-) 15...e4 16.Nd4 Ne5 17.bc6 bc6 18.Ne2 (18.f4!? ef3 19.Nf3=) 18...Bf6 19.Qd2 (19.Bd4 Qd6-/+) 19...Qe8 (19...Ba6 20.Bd4-/+) 20.Ng3 Qg6 21.Be5 (21.a5 Ba6 22.Rfb1 Qh6-/+) 21...Be5 22.Rac1 h5 (22...Ba6!? 23.Rfd1 Rab8-/+) 23.Bb3 h4?? (23...Bd7 24.Bc2 Ra7 25.f3=+) 24.Bd5?? (better 24.Rc6! Qe8 25.Qd5 Kh8 26.Rc5+- (26.Ne4?! Bb7 27.Rh6 gh6 28.Qb7 h3+-)) 24...cd5=+ 25.Qd5 Qe6?? (better 25...Be6 26.Qe4 Qf6-/+) 26.Qa8+/- hg3 27.hg3 (27.fg3!? Bf6 28.Qc6+/-) 27...Ba6+= 28.Qe4 Bf1 29.Rf1 Qf5 (better 29...Qf6!?+=) 30.Qf5+/- Rf5 31.f4 Bc3 32.Rc1 Bd2 33.Rc8 Kf7 34.Kf2 Ra5 35.Rc4 g6 36.e4 Ra6 37.Kf3 Kf6 (37...Rb6 38.f5+-) 38.Rd4 (38.e5 Ke7+-) 38...Bc3 39.e5 Ke6 40.Rc4 Be1 41.g4 Rb6 (41...Kd5 42.Re4 Bc3+-) 42.Ke4 White prepares f5 42...Ra6 43.f5 Ke7 44.e6 (44.Kf4 Bd2 45.Kf3 Ra5+-) 44...Kf6 (44...Bg3 45.Rb4+-) 45.Kf3 gf5 46.gf5 Kf5 47.e7 Re6 48.g4 (48.Rf4 Kg6 49.Re4 Re4 50.Ke4 Kf7+-) 48...Kf6 49.Re4 Ke7 50.Re6 Ke6 51.Ke4 (51.Ke3 Kf6=) 51...Kf6= 52.Kf4 Kg6 53.Kf3 Kg5 54.Ke2 Ba5 55.Kf3 Bc7 56.Ke4 Kg4 57.Kd5 Kf5 58.Kc6 Bd8 59.Kd7 Ba5 60.Kc6 Ke4 61.Kb5 Bd8 62.Kc6 Kd4 63.Kd7 Ba5 64.Kc6 Kc4 65.Kb7 Kb4 66.Ka6 Ka4 ½-½. zembelek (2020) - elrond (2030), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  7.a4 c5 8.Nf3 b6 9.d3 Bb7 10.Nbd2 Nbd7 11.Be2 0-0 12.0-0 Ne8 13.Qb3 Kh8 (13...Bd6 14.Rfc1=) 14.Rfd1 f6 15.Nf1 (15.d4 c4 16.Qc3 Bd6=) 15...e5 16.Ng3 d4 17.e4 Nd6 18.Nh4 (18.Qe6 f5 19.Nf5 Nf5 20.ef5 Rf6=+) 18...g6 19.Nf3 Re8 (19...c4 20.Qc2=+) 20.Bc1 (20.Nd2 f5=+) 20...Kg7 (20...c4 21.Qb1-/+) 21.h4 (21.Nd2!?=+) 21...c4-/+ 22.Qb1 (22.Qc2 Nb5! 23.Bd2 Na3-/+) 22...Nc5 23.Nd2 White prepares h5 (23.a5 Ra5 24.Ra5 ba5-+) 23...c3 (23...Na4 24.dc4 Nc3 25.Ra8 Qa8 26.Qd3-+) 24.Nf3 (24.Nc4 Nc4 25.dc4 Na4-+) 24...Bc8 (24...Na4 25.Ba3-+) 25.h5 Be6 (25...Na4?! 26.Qc2=) 26.Ba3 Ndb7 27.Bb4 Nb3 28.Be7 Qe7 29.Ra2 N7c5 (29...Qb4 30.Qc2-+) 30.Ne1 (30.Ra3 Ra4 31.Ra4 Na4-+) 30...Ra4 31.Ra4 Na4 32.hg6 hg6 33.Qa2 (33.Qc2 Qb4-+) 33...Nb2 34.Qa6 Nd1 (34...Rb8 35.Ra1-+) 35.Bd1 Nc5 36.Qb6 Rc8 37.Ne2 (37.f4 Qc7 (worse 37...ef4 38.Ne2-+) 38.Qc7 Rc7-+) 37...Qc7 38.Qc7 Rc7 39.Nc1 (39.Nc2 Rd7-+) 39...Rb7 40.Nc2 (40.f4 Rb5 41.Bc2 Rb2 42.fe5 fe5-+) 40...Rb5 41.Na3 Ra5 42.Nc2 Nb3 43.Ne2 Nd2 44.g4 (44.f4 Bb3 45.Kf2 Ra2-+) 44...Rb5 (44...Bb3 45.Kg2 Bc2 46.Bc2-+) 45.Na3 (45.Ned4 ed4 46.Nd4 Rb1-+) 45...Rb2 46.Kg2 (46.Nc1 Kh6-+) 46...Ra2 (46...Bg4 47.Nc3 dc3 48.Bg4-+) 47.Nc2 (47.Nb5 Bg4 48.Nec3 dc3 49.Nc3 Ra3-+) 47...Bb3 (47...Bg4!? 48.Nb4 Rb2 49.Nc3 dc3 50.Bg4 Rb4 51.Bd1-+) 48.Nc1 Rc2 (48...Bc2!? 49.Na2 Bd1 50.g5-+) 49.Nb3 Rb2 50.Nc5 Rb1 (50...c2!? 51.Bc2 Rc2 52.Nd7-+) 51.Bc2 (51.Ba4 Ra1 52.Bc2 Rc1-+) 51...Rc1 52.Ba4 c2 53.Ne6 Kf7 54.Nd8 Kg8 55.Kg3 (55.Bc2 Rc2 56.Nb7 Nb3-+) 55...Nb1 (55...Rg1 56.Kh2 Nf3 57.Kh3 c1Q 58.Bb3 Kf8 59.Ne6 Ke7 60.Nf4 Qf1 61.Ng2 Qg2) 56.Bc2-+ Na3 (56...Rc2 57.g5 fg5-+) 57.Bb3 (57.Bb3 Kf8 58.Bd5-+). zembelek (2155) - anonymousgrandmaster (2025), Rated Blitz game, lichess.org, 2013.

  7.Nf3 0-0 8.Be2 Nbd7 9.0-0 c5 10.a4 Qc7 11.Nc3 b6 12.Rc1 Bb7 13.d3 Ra5 14.Kh1 Rfa8 15.Qe1 Qd6 16.Ba3 Qb8 17.Nd2 Bf8 18.Nb3 R5a7 19.Qd1 e5 20.a5 ba5 21.Na4 d4 22.b6 Ra6 23.Nbc5 Nc5 24.Bc5 Bc5 25.Rc5 Qd6 26.ed4 ed4 27.Bf3 Rb6 28.Nb6 Qc5 29.Na8 Ba8 30.Ba8 a4 31.Qa4 1–0. guest435 – guest712, ICC, 2002.

  7.f4 0-0 8.g4? Ne4–+ 9.g5 e5! 10.Bg2 (10.Be5 f6 Double attack (10...f6 Decoy); 10.fe5 Ng5 Deflection) 10...ef4 11.ef4 Re8 12.Kf1 (12.Ne2 Bg4 13.0-0 Qd7–+) 12...Qd6 (12...Bd6 13.d3 Nc5 14.d4–+) 13.Be4 (13.Ne2 Bg4 14.Be5 Qd7–+) 13...de4 14.Be5 Qc5 15.Nc3 Bd6 (15...Bf5 16.Nge2 Bh3 17.Ke1 Bg5 18.Qb3 Bh4 19.Kd1–+) 16.Bd6?! (16.Ne4 Qb5 17.Qe2–+) 16...Qd6 (16...cd6?! 17.h4–+) 17.Nge2 Bh3 18.Ke1 (18.Kf2 Qd3 19.Nc1 e3 20.Kg3 Qd7–+) 18...Nd7 19.Qc2 (19.Kf2–+) 19...Nc5 20.Kf2 (20.Rg1 Nd3 21.Kd1 Bf5–+) 20...Bf5 (better 20...Nd3 21.Ke3 Rad8–+) 21.Kg3 Rad8 (21...g6 22.Rad1–+) 22.Rhd1 (22.Nd1–+) 22...Nd3 23.Qa4 (23.Rf1 e3 24.Qd1 h6–+) 23...e3 24.Qa7 (24.Kg2 Qe6 25.h4 Bh3 26.Kh2 Qg4–+) 24...b6 25.Qb7 (25.Rf1 ed2 26.Qb7 Ne1 27.Rae1 Qd3 28.Qf3 de1Q 29.Re1 Re3–+) 25...ed2 26.Rd2 (26.Qf3 Qc5 27.Na4 Qc2–+) 26...Qc5 (26...Re3 27.Qf3 Qe6 28.h3 Bh3 29.Kh2 Rf3 30.Ng3 Rg3 31.Ne2 Rg2 32.Kh1 Nf2) 27.Rf1 (27.Qf3 Re3 28.Rf1 Bc8–+) 27…Qe3 (27...Qe3 28.Qf3 Qd2–+) 0–1. Markov,Slobodan (2130) – Sukovic,Srdjan, TQM CENTAR–A, 2011.

  6.Nf3 Nbd7

  7.e3 c5 8.a4 c4 9.d3 cd3 10.Bd3 Bd6 11.Nbd2 0-0 12.0-0 Nc5 13.Bc2 Qc7 14.Qb1 e5 15.Rc1 b6 16.h3 Bb7 17.Nb3 Qe7 18.Nc5 bc5 19.a5 d4 20.a6 Bf3 21.gf3 g6 22.Be4 Qe6 23.Kg2 Nd7 24.Qa2 Qf6 25.Ba8 Ra8 26.Qd5 Nb6 27.Qc6 de3 28.Rc4 h5 29.Qb6 Qg5 30.Rg4 hg4 31.hg4 Bf8 32.Qc6 Rd8 33.Bc1 e4 34.Be3 ef3 35.Qf3 Qe5 36.Rh1 1–0. Tendulkar – Morozevich,A, ICC blitz, 1999.

  7.e3 Bd6 8.a4 0-0 9.Qc2 e5 10.Be2 e4 11.Nd4 Ne5 12.0-0 Re8 13.f4 (13.f3 ef3 14.Nf3 Nf3 15.Rf3 Ne4–/+) 13...ef3–/+ 14.Nf3 Nf3 15.Bf3 (15.Rf3!? Ng4 16.g3+=) 15...Ng4–/+ 16.Bd5?? (better is 16.h3 Nh2 17.Bd5 Nf1 18.Kf1–/+) 16...Bh2–+ 17.Kh1 Qh4 18.Rf3 Qe1 0–1. marinscrofan (1810) – bollewillem (2240), gameknot.com, 2014.

  7.e3 Nc5

  8.Nc3 Bd6

  9.Be2 0-0 10.0-0 A) 10...Qe7 11.Qc2 (11.Rc1 Bd7 12.Qc2 Rfc8 13.Rfe1 c6 14.bc6+=; 11.Re1 Bd7 12.Qc2 Rfc8 13.a4 c6 14.Rec1=; 11.a4 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Re8 14.b6=; 11.d4 Nce4 12.Bd3 Bd7 13.Ne5 Rfc8 14.Ne4=; 11.a3 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Re8 14.Rc1+=; 11.Rb1 Nce4 12.Na4 e5 13.d3 Bg4 14.de4+=) 11...e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Qe5 14.Nf3=; B) 10...e5 11.d4 (11.Ne5 Be5 12.d4 Bh2 13.Kh2 Nce4 14.Kg1=) 11...ed4 12.Qd4 Be6 13.Rfd1 Qe7 14.b6=; C) 10...Qe8 11.d4 (11.Rc1 Nce4 12.a4 e5 13.d4 Nc3 14.Bc3=; 11.Nb1 Ncd7 12.d4 e5 13.de5 Ne5 14.Nbd2=; 11.Rb1 Nce4 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 e5 14.Bb4=; 11.Ng5 e5 12.d4 ed4 13.Qd4 Qe5 14.Qe5=; 11.Qc2 e5 12.d4 ed4 13.ed4 Nce4 14.Bd3=; 11.b6 c6 12.a4 Ncd7 13.Qb3 e5 14.a5=) 11...Nce4 12.Ne4 Ne4 13.a4 Bd7 14.Ne5=; D) 10...Ra5 11.Qc2 (11.d4 Nce4 12.Ne5 Bd7 13.Qe1 Nc3 14.Qc3=; 11.a3 Qe7 12.Qc2 e5 13.d4 ed4 14.Nd4=; 11.Rc1 Qe7 12.Qc2 Bd7 13.Ng5 Rfa8 14.a3+=; 11.d3 Bd7 12.a4 e5 13.Ne5 Be5 14.d4=) 11...Qe7 12.d4 Ncd7 13.Bd3 Re8 14.Rfd1=; E) 10...Bd7 11.Qc2 (11.a4 e5 12.Ne5 Be5 13.d4 Bh2 14.Kh2=; 11.d4 Nce4 12.Ne4 Ne4 13.Ne5 Qh4 14.f3=) 11...Re8 12.d4 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.Bd3=; F) 10...Nfe4 11.Qc2 (11.a4 Nc3 12.Bc3 Re8 13.a5 Ne4 14.Bb2=; 11.Qc1 Ng5 12.Ng5 Qg5 13.f4 Qg6 14.Qb1=; 11.a3 Nc3 12.Bc3 Ne4 13.Bb2 Bd7 14.Qc2=) 11...Ng5 12.Ng5 Qg5 13.f4 Qh4 14.Rf3=; G) 10...Re8 11.d4 (11.a4 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Qe7 14.Nf3=) 11...Ncd7 12.Rc1 Qe7 13.Qd3 c5 14.dc5=.

  9.Be2 Ra5 A) 10.Qc2 A1) 10...Bd7 11.0-0 (11.d4 Nce4 12.0-0 0-0 13.a4 Qe7 14.Ne4=; 11.a3 0-0 12.Ng5 Nfe4 13.Nce4 de4 14.Ne4=; 11.Rc1 Qe7 12.d4 Nce4 13.Ne5 0-0 14.f3+=; 11.Rb1 0-0 12.0-0 Qe7 13.Ng5 Rfa8 14.f4+=; 11.d3 0-0 12.e4 de4 13.de4 e5 14.Nd2=) 11...0-0 12.Ng5 h6 13.d4 Na4 14.Na4+=; A2) 10...Ncd7 11.Nd4 (11.d4 0-0 12.0-0 Re8 13.Rfd1 Qe7 14.Bd3=) 11...Nb6 12.0-0 e5 13.Nb3 Ra7 14.a4=; A3) 10...Qe7 11.d4 (11.0-0 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 0-0 14.Rfd1=) 11...Ncd7 12.0-0 Ra8 13.Bd3 0-0 14.Rfc1=; A4) 10...e5 11.Ne5 Be5 12.d4 Bd4 13.ed4 Ne6 14.Qd2=; A5) 10...Ra8 11.0-0 (11.d4 Ncd7 12.0-0 Qe7 13.e4 Ne4 14.Ne4=; 11.Rc1 Ncd7 12.d4 Qe7 13.0-0 0-0 14.Rfd1=) 11...Ncd7 12.a4 0-0 13.d4 Qe7 14.a5=; A6) 10...Qd7 11.d4 (11.0-0 0-0 12.d4 Nce4 13.Bd3 Nc3 14.Bc3=; 11.Rc1 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 0-0 14.0-0=; 11.Nd1 Qe7 12.Be5 0-0 13.0-0 Bd7 14.Bd6=) 11...Nce4 12.0-0 0-0 13.Bd3 Nc3 14.Qc3+=; A7) 10...0-0 11.d4 (11.0-0 e5 12.Ne5 Be5 13.d4 Bh2 14.Kh2=; 11.Rc1 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Re8 14.0-0=; 11.d3 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Re8 14.0-0=; 11.a3 Qe7 12.d4 Nce4 13.0-0 Bd7 14.a4=) 11...Nce4 12.0-0 Bd7 13.a4 Qe7 14.Bd3=; B) 10.0-0 B1) 10...Bd7 11.Qc2 (11.d4 Nce4 12.Ne5 0-0 13.Bd3 Qe7 14.Qc2=; 11.a4 0-0 12.d4 Nce4 13.Ne5 Qe7 14.Ne4=; 11.Ng5 h6 12.Nf3 0-0 13.d4 Nce4 14.Qc2=; 11.Rc1 0-0 12.Qc2 Qe7 13.Ng5 Rfa8 14.a3+=) 11...0-0 12.Ng5 h6 13.d4 Na4 14.Na4+=; B2) 10...Qe7 11.d4 (11.Qc2 e5 12.d4 ed4 13.ed4 Ne6 14.Rfe1=; 11.Qe1 0-0 12.d3 Ra8 13.d4 Na4 14.Na4=) 11...Nce4 12.Ne5 0-0 13.Ne4 Ne4 14.f3=; B3) 10...0-0 11.d3 (11.Qc2 e5 12.Ne5 Be5 13.d4 Bh2 14.Kh2=; 11.Rc1 Qe7 12.Qc2 Bd7 13.Ng5 Rfa8 14.a3+=; 11.d4 Nce4 12.Ne5 Bd7 13.Qe1 Nc3 14.Bc3=) 11...Bd7 12.Qc2 Qe7 13.e4 e5 14.ed5=; C) 10.Rc1 C1) 10...0-0 11.d4 (11.Qc2 e5 12.d4 Ncd7 13.de5 Ne5 14.Rd1=; 11.0-0 Qe7 12.Qc2 Bd7 13.Ng5 Rfa8 14.a3+=) 11...Nce4 12.a4 Ra8 13.0-0 Nc3 14.Bc3=; C2) 10...Qe7 11.Qc2 (11.d4 Nce4 12.Qc2 0-0 13.Ne5 Bd7 14.f3+=; 11.0-0 0-0 12.Qc2 Bd7 13.Ng5 Rfa8 14.a3+=; 11.a4 Ncd7 12.d4 0-0 13.0-0 Nb6 14.Bd3=; 11.d3 0-0 12.0-0 Bd7 13.d4 Nce4 14.Qc2+=) 11...0-0 12.Ng5 Rd8 13.d4 Ncd7 14.0-0=; C3) 10...Nce4 11.Qc2 0-0 12.a4 Nc5 13.d4 Nce4 14.0-0=; C4) 10...Ra8 11.0-0 (11.Qc2 e5 12.Ne5 Be5 13.d4 Bd4 14.ed4=) 11...0-0 12.Qc2 e5 13.Ne5 Be5 14.d4=; C5) 10...Bd7 11.Qc2 (11.0-0 0-0 12.Qc2 Qe7 13.Ng5 Rfa8 14.a3+=) 11...0-0 12.d4 Nce4 13.Ne5 Qe7 14.f3+=; D) 10.d4 Nce4 11.0-0 (11.Ne5 Nc3 12.Bc3 Ra3 13.Qc2 Ne4 14.Bb2=; 11.Qc2 Bd7 12.0-0 0-0 13.Bd3 c5 14.bc6=; 11.Bd3 Nc3 12.Bc3 Ra3 13.Qc2 Ne4 14.Be4=; 11.Qd3 0-0 12.0-0 Bd7 13.Ne5 Qe7 14.Qc2=) 11...0-0 12.Ne5 Bd7 13.Bd3 Qe7 14.a4=.

  9.Be2 Bd7 A) 10.d4 Nce4 11.Qc2 (11.0-0 Nc3 12.Bc3 Ne4 13.Qc2 Nc3 14.Qc3=; 11.Ne4 Ne4 12.0-0 0-0 13.Ne5 Qh4 14.f3=) 11...0-0 12.0-0 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Bd3=; B) 10.Qc2 B1) 10...Ra5 11.0-0 (11.d4 Nce4 12.0-0 0-0 13.a4 Qe7 14.Ne4=; 11.Rc1 0-0 12.d4 Nce4 13.Ne5 Qe7 14.f3+=) 11...0-0 12.Ng5 h6 13.d4 Na4 14.Na4+=; B2) 10...Ra7 11.a4 (11.d4 Nce4 12.Ne4 Ne4 13.0-0 0-0 14.a4=; 11.a3 Qe7 12.b6 Ra5 13.bc7 Bc7 14.d4=; 11.0-0 Qe7 12.b6 cb6 13.Nb5 Bb5 14.Bb5+=; 11.b6 Ra5 12.bc7 Qc7 13.Nd4 Be7 14.Ncb5=; 11.d3 0-0 12.0-0 c6 13.a4 Qb6 14.d4=) 11...e5 12.b6 Ra5 13.bc7 Qc7 14.Nb5+/–; B3) 10...e5 11.Ne5 Be5 12.d4 Bd4 13.ed4 Ne6 14.Qd2=; B4) 10...Nce4 11.a4 (11.0-0 0-0 12.Rfc1 Qe7 13.a4 Nc3 14.Qc3=; 11.Ne4 Ne4 12.0-0 0-0 13.a4 c6 14.d3=) 11...Nc3 12.Bc3 0-0 13.0-0 Qe7 14.Ne5=; B5) 10...h6 11.Rc1 (11.0-0 0-0 12.a4 e5 13.Ne5 Be5 14.d4=; 11.d4 Nce4 12.0-0 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.a4=; 11.a3 0-0 12.0-0 e5 13.Ne5 Be5 14.d4=; 11.Rb1 e5 12.Ne5 Be5 13.d4 Bd4 14.ed4=; 11.a4 0-0 12.0-0 e5 13.Ne5 Be5 14.d4=; 11.d3 0-0 12.0-0 e5 13.Ne5 Be5 14.d4=) 11...e5 12.Ne5 Be5 13.d4 Bd4 14.ed4=; B6) 10...Rc8 11.0-0 (11.a4 c6 12.bc6 Bc6 13.0-0 0-0 14.Rfc1=; 11.Rc1 c6 12.bc6 Rc6 13.Nb5 Bb8 14.0-0=) 11...Ra8 12.a4 Ra5 13.d4 Nce4 14.Bd3+=; B7) 10...Qe7 11.d4 (11.0-0 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 0-0 14.Rfd1=) 11...Nce4 12.Ne4 Ne4 13.0-0 0-0 14.Bd3=; C) 10.a4 C1) 10...Ra5 11.0-0 (11.d4 Nce4 12.Ne4 Ne4 13.0-0 0-0 14.Ne5=; 11.Qc2 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Qe7 14.Ba3=; 11.Ba3 Nce4 12.Bd6 cd6 13.0-0 0-0 14.Qb3=) 11...0-0 12.d4 Nce4 13.Ne5 Qe7 14.Ne4=; C2) 10...e5 11.Ne5 (11.d4 ed4 12.Nd4 0-0 13.0-0 c6 14.Ba3=) 11...Be5 12.d4 Na4 13.Na4 Bd6 14.Nc5=; C3) 10...Qe7 11.a5 (11.0-0 0-0 12.a5 e5 13.d4 ed4 14.Qd4=; 11.d4 Nce4 12.0-0 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Qc2=) 11...0-0 12.0-0 Rfb8 13.d4 Nce4 14.Qc2=; C4) 10...0-0 11.0-0 Ra5 12.Qc2 e5 13.Ba3 Qe7 14.Bb4=; D) 10.a3 D1) 10...Qe7 11.d4 (11.0-0 0-0 12.Qc2 e5 13.d4 ed4 14.Nd4+=; 11.Qc2 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 0-0 14.0-0+=; 11.a4 Ra5 12.d4 Nce4 13.Ne5 Bb4 14.Qb3=; 11.Rc1 0-0 12.0-0 Nce4 13.Ne4 de4 14.Ne5=) 11...Nce4 12.Ne4 Ne4 13.Ne5 0-0 14.0-0=; D2) 10...Ra5 11.Qc2 (11.0-0 0-0 12.Qc2 Qe7 13.d4 Nce4 14.a4=) 11...0-0 12.Ng5 Nfe4 13.Nce4 de4 14.Ne4=; D3) 10...0-0 11.Qc2 (11.0-0 Qe8 12.d4 Nce4 13.a4 Nc3 14.Bc3=) 11...c6 12.0-0 Rc8 13.bc6 Bc6 14.Rfc1=; E) 10.Qb1 E1) 10...0-0 11.d4 (11.0-0 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Nfe4 14.Nf3=; 11.Qc2 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Nfe4 14.0-0=; 11.Qd1 Qe7 12.0-0 Ra5 13.d4 Nce4 14.Ne5=) 11...Nce4 12.0-0 Qe7 13.Bd3 Nc3 14.Bc3=; E2) 10...Qe7 11.d4 (11.0-0 0-0 12.Ng5 Rfc8 13.d4 Na4 14.Na4=; 11.Qc2 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Nce4 14.0-0=; 11.Qd1 0-0 12.0-0 Rfc8 13.d4 Nce4 14.Ne4+=) 11...Nce4 12.0-0 Nc3 13.Bc3 0-0 14.Bd3=; E3) 10...Ra7 11.Qc2 (11.0-0 0-0 12.Qc2 Qe7 13.d4 Nce4 14.a4=) 11...e5 12.d4 ed4 13.Nd4 0-0 14.b6=; E4) 10...Ra5 11.0-0 (11.Qc2 0-0 12.Ng5 Nfe4 13.Nce4 de4 14.Ne4=; 11.d4 Na4 12.Na4 Ra4 13.0-0 0-0 14.Qc2=; 11.a3 0-0 12.0-0 Qe7 13.Qc2 Rfa8 14.Rfc1+=) 11...0-0 12.Qc2 Qe7 13.d4 Nce4 14.Ne5=; E5) 10...e5 11.Ne5 (11.d4 ed4 12.Nd4 Nfe4 13.Bf3 Nc3 14.Bc3=) 11...Be5 12.d4 Bd4 13.ed4 Ne6 14.Qd1=; F) 10.Rc1 F1) 10...Nfe4 11.0-0 (11.Qc2 0-0 12.0-0 f6 13.d4 Nc3 14.Bc3+=; 11.Rc2 0-0 12.0-0 Qe7 13.Qe1 Ng5 14.Nd4+=; 11.a3 Nc3 12.Bc3 Ne4 13.Bb4 Bb4 14.ab4+=; 11.d3 Nc3 12.Bc3 Ra2 13.Rc2 Ra8 14.0-0–/+; 11.Ra1 0-0 12.0-0 Qe8 13.Qc2 Nc3 14.Qc3+=) 11...0-0 12.Qc2 f6 13.d4 Nc3 14.Bc3+=; F2) 10...Qe7 11.0-0 (11.Qc2 0-0 12.0-0 Rfc8 13.a4 c6 14.d4+=; 11.a3 0-0 12.0-0 Ra5 13.Qc2 Nce4 14.Ne4+=; 11.a4 0-0 12.d4 Nce4 13.0-0 Ra7 14.Ne4=; 11.d4 Nce4 12.a4 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.0-0+=) 11...0-0 12.Qc2 Rfc8 13.Rfd1 c6 14.bc6=; F3) 10...0-0 11.0-0 (11.Qc2 Re8 12.d4 Nce4 13.a4 Nc3 14.Bc3=) 11...Qe7 12.Qc2 Rfc8 13.Rfd1 c6 14.bc6=; F4) 10...Nce4 11.Qc2 0-0 12.0-0 Nc3 13.Bc3 Qe7 14.Be5=; F5) 10...Ra5 11.Qc2 (11.0-0 0-0 12.Qc2 Qe7 13.Ng5 Rfa8 14.a3+=) 11...Qe7 12.d4 Nce4 13.Ne5 0-0 14.f3+=; G) 10.0-0 G1) 10...Ra5 11.Qc2 (11.d4 Nce4 12.Ne5 0-0 13.Qe1 Nc3 14.Qc3=; 11.a4 0-0 12.d4 Nce4 13.Ne5 Qe7 14.Ne4=; 11.Ng5 h6 12.Nf3 0-0 13.d4 Nce4 14.Qc2=; 11.a3 0-0 12.Qc2 Qe7 13.d4 Nce4 14.a4=; 11.Rc1 0-0 12.Qc2 Qe7 13.Ng5 Rfa8 14.a3+=; 11.Rb1 0-0 12.Qc2 Qe7 13.a3 Rfa8 14.Rfc1+=) 11...0-0 12.Ng5 h6 13.d4 Na4 14.Na4+=; G2) 10...0-0 11.Qc2 (11.a4 Ra5 12.Qc2 e5 13.Ba3 Qe7 14.Bb4=; 11.d4 Nce4 12.Ne4 Ne4 13.Ne5 Qh4 14.g3=; 11.Rc1 Qe7 12.Qc2 Rfc8 13.Rfd1 c6 14.bc6+=; 11.d3 Qe7 12.d4 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.Ne5=) 11...Ra5 12.Ng5 h6 13.d4 Na4 14.Na4+=; G3) 10...Nfe4 11.Qc2 (11.a4 0-0 12.Qc2 Qe7 13.a5 c6 14.bc6=; 11.d3 Nc3 12.Bc3 Na4 13.Qb3 Nc3 14.Qc3=; 11.Ne4 de4 12.Ne5 f6 13.Bh5 g6 14.Nd7=) 11...0-0 12.Rfc1 f6 13.d4 Nc3 14.dc5=; G4) 10...Qe7 11.a4 (11.Qc2 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 0-0 14.Rfd1=; 11.d4 Nce4 12.Ne4 Ne4 13.a4 0-0 14.Ne5=) 11...0-0 12.a5 Rfb8 13.d4 Nce4 14.Qc2=.

  9.Be2 Ncd7 10.d4= A) 10...0-0 11.a4 (11.0-0 Re8 12.Qd2 Qe7 13.Rfc1 Rd8 14.a4=; 11.a3 c6 12.0-0 Qc7 13.Rc1 c5 14.dc5=; 11.Qc2 e5 12.de5 Ne5 13.Rd1 Re8 14.0-0=) 11...Re8 12.0-0 Qe7 13.a5 Bb4 14.a6=; B) 10...Ra7 11.0-0 (11.a4 0-0 12.0-0 Re8 13.a5 c6 14.Qd2=; 11.Qc2 Qe7 12.0-0 0-0 13.Rfc1 Nb6 14.Bd3=; 11.Rc1 0-0 12.0-0 Qe7 13.Qc2 Rd8 14.Bd3=; 11.Bd3 0-0 12.Qc2 c6 13.bc6 bc6 14.Rb1=; 11.Qd3 0-0 12.0-0 c5 13.bc6 bc6 14.Qc2=) 11...Qe7 12.a4 0-0 13.a5 c6 14.bc6=; C) 10...Ra5 11.0-0 (11.Qd2 Ra7 12.0-0 Qe7 13.a4 0-0 14.Rfc1=; 11.Qc2 0-0 12.0-0 Qe7 13.Bd3 Rd8 14.Rfd1=; 11.Rc1 0-0 12.0-0 Qe7 13.Qd2 Ra8 14.Rfd1=) 11...0-0 12.Qd2 Ra8 13.a4 Qe7 14.a5=; D) 10...Qe7 11.0-0 (11.a4 0-0 12.0-0 Rd8 13.Qb3 Ra5 14.Bd3=; 11.Rc1 0-0 12.0-0 Rd8 13.Qc2 e5 14.Nh4=; 11.Qd2 0-0 12.0-0 Rd8 13.a4 e5 14.de5=; 11.Qc2 e5 12.de5 Ne5 13.Rd1 Be6 14.Nd4=; 11.a3 0-0 12.0-0 Ra5 13.Qd2 Ba3 14.Ra2=; 11.Qb3 c5 12.bc6 bc6 13.a4 0-0 14.Ba3=) 11...0-0 12.a4 Ra5 13.Qd2 Bb4 14.Rfc1=.

  9.Be2 e5 10.d4 (10.Ne5 Be5 11.d4 Bd6 12.dc5 Bc5 13.0-0 0-0 14.a4=) 10...ed4 11.Nd4 (11.Qd4 Be6 12.0-0 0-0 13.Rfd1 Qe7 14.b6=) 11...0-0 12.0-0 Nfe4 (12...Re8 13.a4 Qe7 14.a5=) 13.Qc2 (13.Nd5 Bh2 14.Kh2 Qd5=) 13...Nc3 14.Bc3 Ne4 15.Rfd1 Bh2 16.Kf1 (better is 16.Kh2!? Qh4 17.Kg1 Qf2 18.Kh1–/+) 16...Qh4 17.Bf3 c5 (better is 17...Be5!? 18.g3 Qh3 19.Bg2 Qg4–+) 18.bc6+= bc6 19.Be4 de4 (19...Qe4?! 20.Qe4 de4 21.Nc6=) 20.Ne2 (better is 20.g3!? Qh3 21.Ke1–+) 20...Bc7 21.Ng3 (21.Ke1 Ba6–+) 21...Ba6 (better is 21...Qh2!? 22.Ne4 Ba6 23.Rd3–+) 22.Kg1 Bd3 23.Rd3 (23.Qd2 Bg3 24.fg3 Qg3–+) 23...ed3 24.Qd3 Bg3 25.fg3 Qg3 26.Be1 (26.Bd4 Rfb8–+) 26...Qg6 (26...Qg5 27.Qc3–+) 27.Qc4? (27.Qg6 hg6 28.a4–+) 27...Rfe8 28.Bf2 Re4 29.Qe2 Rg4 30.Qf3 h5 31.Rc1 (31.a3 Ra5 32.Rd1 Rg2 33.Qg2 Rg5 34.Qg5 Qg5 35.Kh2 Qf5 36.Rd8 Kh7–+) 31...Ra2 32.Rc6 (32.Qc6 Qc6 33.Rc6 Rb4–+) 32...Qb1 33.Kh2 Ra1 (better is 33...Qf1 34.Rc8 Kh7 35.Rc5 Rg2 36.Qg2 Rf2 37.Rh5 Kg8 38.Rg5–+) 34.g3 Qe4 35.Rc8 (35.Qe4 Re4 36.Kg2 Kh7–+) 35...Kh7 36.Kg2 (36.Qe4 Re4 37.Kg2 f5–+) 36...Qf3 (better is 36...Rg3! 37.Bg3 Rg1 38.Kg1 Qf3–+) 37.Kf3 Rb4 38.e4 (38.Rc2 f5–+) 38...Ra3 39.Kf4 Raa4 (39...f6!? 40.Rc2–+) 40.Re8 Kg6 41.Bc5 Rc4 42.Bd6 f5 (better is 42...Rc6 43.Bf8 f5–+) 43.Re6 Kf7 44.Kf5 Ra5 45.e5 Rg4 46.Re7 Kg8 47.Ke6 (47.Rd7 Rg3 48.Bc7 Rb5–+) 47...Rg3 48.Re8 Kh7 49.Rf8 (49.Rb8 h4–+) 49...h4 50.Kd7 h3 51.e6 (51.Rf1–+) 51...h2 52.Bg3 (52.Rf1 Ra7 53.Ke8–+) 52...h1Q 53.Rc8 Qb7 (53...Qd5 54.Ke7 Ra6 55.Bf2 Re6 56.Kf8 Qf3) 54.Rc7 (54.Kd8 Rd5 55.Ke8 Qc8 56.Kf7 Qg8 57.Ke7 Qd8 58.Kf7 Rf5) 54...Qb5 (54...Qd5 55.Ke7 Ra6 56.Rc3 Re6 57.Kf8 Qf5) 55.Ke7–+ Qg5 56.Kd7 Qg3 (56...Qd5 57.Ke7 Ra6 58.Rc3 Re6 59.Kf8 Qf5) 57.e7 Rd5 (57...Qd3 58.Ke8 Ra8 59.Rc8 Rc8 60.Kf7 Qc4) 58.Kc8 Qg4 59.Kb7 (59.Kb8 Rb5 60.Rb7 Qf4 61.Kc8 Rc5 62.Kd8 Qd6 63.Ke8 Rc8 64.Kf7 Qd5) 59...Rb5 60.Kc6 Qc4 61.Kd7 Qc7! 62.Kc7 Re5 63.Kd6 Re1 0–1. Niono,O – Larouche,D, Dubai ol, 1986.

  9.Be2 Qe7 A) 10.0-0 A1) 10...Bd7 11.a4 (11.d4 Nce4 12.Ne4 Ne4 13.Ne5 Be5 14.de5=; 11.Qc2 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 0-0 14.Rfd1=) 11...0-0 12.a5 e5 13.d4 ed4 14.Qd4=; A2) 10...Ncd7 11.Nd4 (11.a4 e5 12.a5 0-0 13.d4 e4 14.Nd2=; 11.d4 0-0 12.a4 Rd8 13.Qb3 c6 14.a5=) 11...0-0 12.f4 Nb6 13.a4 Rd8 14.Nf3=; A3) 10...0-0 11.a4 e5 12.d4 ed4 13.Qd4 Qe6 14.Rad1=; B) 10.Qc2 B1) 10...Ncd7 11.d4 e5 12.de5 Ne5 13.Rd1 Be6 14.Nd4=; B2) 10...0-0 11.d4 (11.0-0 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Qe5 14.Nf3=; 11.Rc1 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Re8 14.a3+=; 11.Rd1 Nce4 12.0-0 Nc3 13.Bc3 e5 14.d4+=) 11...Nce4 12.0-0 Bd7 13.Ne5 Nc3 14.Bc3=; B3) 10...e5 11.d4 Ncd7 12.de5 Ne5 13.Rd1 Be6 14.Nd4=; C) 10.Rc1 C1) 10...Nce4 11.Ne4 (11.b6 Nc3 12.Bc3 c5 13.Qc2 e5 14.0-0+=; 11.a4 Nc3 12.Bc3 e5 13.0-0 0-0 14.d3+=; 11.Qc2 0-0 12.0-0 Nc3 13.Bc3 e5 14.d4+=; 11.Qb3 0-0 12.0-0 Nc3 13.Bc3 e5 14.d4+=) 11...de4 12.Ng5 Rg8 13.b6 c6 14.Rc4=; C2) 10...0-0 11.0-0 (11.Qc2 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Re8 14.0-0+=) 11...Nce4 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 e5 14.d4+=; D) 10.a4 D1) 10...e5 11.Ne5 (11.d4 ed4 12.Nd4 Nce4 13.Ne4 Qe4 14.Nf3=) 11...Qe5 12.d4 Qg5 13.dc5 Bc5 14.0-0=; D2) 10...Ra5 11.d4 (11.0-0 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 0-0 14.Qd2=; 11.Rc1 Ncd7 12.d4 0-0 13.0-0 Nb6 14.Ne5=; 11.Rb1 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 0-0 14.b6+=) 11...Nce4 12.Bd3 b6 13.Ne5 Bb7 14.0-0+=; D3) 10...Nce4 11.a5 (11.Qc2 Nc3 12.Qc3 0-0 13.0-0 Re8 14.Rfc1=) 11...0-0 12.0-0 e5 13.d4 Nc3 14.Bc3=; D4) 10...0-0 11.0-0 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Re8 14.a5=; E) 10.d3 E1) 10...Bd7 11.0-0 (11.d4 Nce4 12.0-0 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Qc2=; 11.Qc2 0-0 12.e4 de4 13.de4 e5 14.0-0=) 11...0-0 12.d4 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.Ne5=; E2) 10...0-0 11.0-0 (11.d4 Nce4 12.0-0 Nc3 13.Bc3 Ne4 14.Qc2=) 11...Bd7 12.d4 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.Ne5=; F) 10.a3 F1) 10...Bd7 11.a4 (11.Qc2 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 0-0 14.0-0+=; 11.d4 Nce4 12.Ne4 Ne4 13.Ne5 0-0 14.0-0=; 11.0-0 0-0 12.Qc2 e5 13.d4 ed4 14.Nd4+=; 11.Rc1 0-0 12.0-0 Nce4 13.Ne4 de4 14.Ne5=) 11...0-0 12.a5 e5 13.Ne5 Qe5 14.d4=; F2) 10...e5 11.Ne5 Qe5 12.d4 Qg5 13.dc5 Bc5 14.Bf3=; F3) 10...0-0 11.d4 (11.0-0 e5 12.d4 ed4 13.Nd4 Re8 14.Rc1+=; 11.Qc2 e5 12.d4 Ncd7 13.de5 Ne5 14.Ne5+=) 11...Nce4 12.Ne4 Ne4 13.0-0 Bd7 14.Ne5=; G) 10.d4 G1) 10...Ncd7 11.Qd2 (11.Rc1 0-0 12.0-0 Rd8 13.Qc2 e5 14.de5=; 11.0-0 0-0 12.Rc1 Rd8 13.Re1 e5 14.de5=; 11.a4 0-0 12.0-0 Ra5 13.Qd2 Bb4 14.Qc2=; 11.Qc2 e5 12.de5 Ne5 13.Rd1 Be6 14.Nd4=; 11.a3 0-0 12.0-0 Nb6 13.a4 Ra5 14.Bd3=; 11.Qb3 c5 12.bc6 bc6 13.a4 0-0 14.Ba3=) 11...0-0 12.0-0 Nb6 13.Bd3 Rd8 14.Rfc1=; G2) 10...Nce4 11.Ne4 (11.Qc2 0-0 12.0-0 Bd7 13.Ne5 Nc3 14.Bc3=; 11.Bd3 Ba3 12.Ba3 Ra3 13.Ne2 Qb4 14.Kf1–/+; 11.0-0 Nc3 12.Bc3 Ne4 13.Qc2 Nc3 14.Qc3=; 11.Qc1 Nc3 12.Bc3 0-0 13.0-0 Ne4 14.Bb2+=) 11...Ne4 12.0-0 0-0 13.Bd3 Bd7 14.Ne5=.

  5.cb5 d6

  6.a4 Bd7 7.Nc3 Be7 8.e3 0-0 9.Nf3 d5 10.Be2 c6 11.0-0 cb5 12.ab5 Ra1 13.Qa1 Qb6 14.Na4 Qa5 15.Bc3 Qa8 (15...Bb4 16.Rb1 Bc3 17.Nc3+=) 16.Nd4 (16.Nb6!? Qa1 17.Ra1+/- (worse 17.Ba1 Bd8 18.Na8 Ne4+=)) 16...Ne4+= 17.Bb2 (17.Nb3 Nc3 18.Nc3 Qa1 19.Ra1 Bc8+=) 17...Nd6 (17...Nd2!? 18.Nb6 Qa1 19.Ra1 Bc5=+) 18.Qd1 (18.Nb6 Qa1 19.Ra1+=) 18...Nc4 (better 18...Qa5!?=) 19.Bc4+/- dc4 20.Qc2 (20.Nb6 Qa2 21.Qc2 Ba3 22.Ba3 Qa3 23.Nc4 Qc5+/-) 20...e5 (20...Qa5 21.Ra1 Rc8= (21...Bb5? 22.Nc3 Qb6 23.Ncb5+-)) 21.Nf5?? (better 21.Nb6 Qa7 22.Nd7 Nd7 23.Nf5+/-) 21...Bb5?? (better 21...Bf5 22.e4 Be6 23.Be5 Qa5-+) 22.Ne7+- Kh8 23.Nc5 (23.Nc3 Qa6+-) 23...Nc6 (23...Qa7 24.Ne4 f6 25.Ra1+-) 24.Nc6 bc6 (24...Bc6 25.Qc4 (25.Be5?! b6 26.Qb2 f6+-) 25...b6 26.Ra1+-) 25.Be5 Qa7 26.Bd4 Qc7 27.Qb2 Rb8 (27...Rg8 28.Qc3 Qd6+-) 28.Bg7 Kg8 29.Be5 (better 29.Qf6 Re8 30.Bh8+-) 29...Qd7 (29...Qd8 30.Bb8 c3+-) 30.Bb8 (30.Nd7 Rd8 31.Qd4 f6 32.Nf6 Kf7 33.Qa7 Ke6 34.f4 Rd6 35.f5 Ke5 36.Qe7 Re6 37.Qe6) 30...Qe6 31.Ne6 fe6 (31...c3 32.Qc3 f6 33.Qf6 Bf1 34.Qg7) 32.Be5 (32.Qf6 c3 33.Be5 Bf1 34.Qg7) 32...Kf7 (32...Kf8 33.Ra1 Ba6 34.Ra6 Kf7 35.Ra7 Kg6 36.Qc2 Kh5 37.Qh7 Kg5 38.Rg7) 33.Qc3 (33.Qc3 Ba6 34.Qc2 Ke7 35.Qh7 Ke8 36.Bd6 Kd8 37.Qe7 Kc8 38.Qc7; 33.Qc2 Ba4 34.Qh7 Ke8 35.Bd6 Kd8 36.Qe7 Kc8 37.Qc7) 1-0. Jimito100 (2035) - Seansson (2045), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  6.a4 Bd7 7.e3 c6 8.Nc3 cb5 9.ab5 Bb5 10.Ra8 Bf1 11.Kf1 Qc7 12.Qa4 Nfd7 13.Nf3 Be7 14.g3 0-0 15.Kg2 Nc5 16.Qa2 h6 17.Rb1 Nd3 18.Ne2 Nb2 19.Qb2 Nc6 20.Rf8 Bf8 21.Qb7 Qb7 22.Rb7 d5 23.d4 Na5 24.Rb8 Nc4 25.Ne5 Nd2 26.Nd7 Ne4 27.Rf8 Kh7 28.Rf7 Ng5 29.Rf8 Ne4 30.Nf4 Ng5 31.h4 Ne4 32.Ne6 Nc3 33.Nf4 Ne4 34.Rf7 Ng5 35.Re7 Ne4 36.Nd5 Nd6 37.f4 Nf5 38.Re5 Nd6 39.g4 Nc4 40.Re7 Nd2 41.h5 Nc4 42.Kf3 Nd6 43.e4 Nc4 44.g5 Nd2 45.Ke3 Nf1 46.Kf2 Nh2 47.g6 Kh8 48.Re8 1–0. Abdullaevich (1785) – aristarhi, lichess.org, 2019.

  6.e3 Nbd7 7.Nf3 Nb6 (7...d5 8.Be2=) 8.a4= Bd7 (8...Be7 9.a5 Nbd5 10.Bc4=) 9.a5 Nbd5 10.Qb3 Be7 11.d3 (11.a6 ba6 12.ba6 0-0=) 11...0-0 (11...c5 12.bc6 Bc6 13.e4=) 12.e4 Nf4 13.g3 (13.d4 d5 14.e5 Ne4=) 13...Ng6=+ 14.h4 Re8 15.h5 Nf8 16.Nbd2 h6 17.d4 N8h7 (17...c6 18.b6=) 18.Bd3 Ng4 19.Qc2 Ra7 20.e5 Nf8 21.Nh4 (21.0-0 Qa8+=) 21...Qa8 22.Bc3 (22.Nb3 f5 23.Ke2 Bg5+/-) 22...b6 23.Be4 d5 24.Bf3 f5 25.ef6 (better 25.Be2!? Rc8 26.Qd3=) 25...Nf6-/+ 26.a6? (better 26.0-0!? ba5 27.Rfb1-/+) 26...Bb5-+ 27.Ng6 Bd6 (27...Ng6 28.hg6 Ra6 29.Rb1-+) 28.Nf8 (28.Ne5 Ra6 29.Rb1 c6-+) 28...Kf8 29.g4 (29.Rb1 Qc6-+) 29...Ra6 30.Ra6 Qa6 (worse 30...Ba6 31.g5 e5 32.de5 Be5 33.Kd1 hg5 34.h6 Bc3 35.Qc3-+) 31.Rg1?? (31.g5 hg5 32.Qg6 Bd3 33.Qg5 e5-+) 31...Bf4 (better 31...e5 32.Bb2 ed4 33.Kd1 Ba4-+) 32.g5 Bg5 (32...Bd3 33.Bb4 Kg8 34.Qb2 Bg5 35.Bd1-+) 33.Rg5 hg5 34.h6 (34.Qg6 Ng8 35.Qg5-+) 34...Bd3 35.hg7 Kg7 36.Qb2 (36.Qc1 g4 37.Bg2 Rh8-+) 36...g4 (better 36...Rh8 37.Qa1 Qa1 38.Ba1 Kg6-+) 37.Bd1 (37.Bg2-+) 37...Rh8 38.Nb1 (38.f4 Rh1 39.Kf2 Be4-+) 38...Rh1 (38...Ne4 39.Bf3 gf3 40.Kd1 Qa4 41.Qc2 Qc2 42.Ke1 Qb1) 39.Kd2-+ Ne4 40.Ke3 Kf6 (better 40...Bb1 41.Kf4 Qf1 42.Qe2 Qd1 43.Qd1 Rd1 44.Bb2-+) 41.Bg4 (41.Qb4 Rd1 42.Qf8 Kg6 43.Qg8 Kf5 44.Qh7 Kf6 45.Qh4 Kf7 46.Qh7 Kf8 47.Bb4 Nc5 48.Qc7 Rb1 (48...Bb1?! 49.Bc5 bc5 50.Qd8 Kf7 51.Qd7 Kf6 52.Qd8 Kf5 53.Qf8 Kg6 54.Qg8 Kh6 55.Qf8 Kg5 56.Qd8 Kh5 57.Qh8 Bh7 58.Qh7 Kg5 59.Qg7 Kf5 60.Qf7 Kg5 61.Qg7 Kf5 62.Qf7 Kg5 63.Qg7=) 49.Bc5 bc5 50.Qd8 Kf7 51.Qd7 Kf6 52.Qd8 Kf5 53.Qf8 Kg6 54.Qg8 Kh6 55.Qf8 Kg5 56.Qd8 Kh5 57.Qh8 Bh7 58.Qh7 Kg5 59.Qg7 Kf5 60.Qf7 Kg5 61.Qg7 Kf5 62.Qf7 Kg5 63.Qg7=) 41...Bf1 (41...Rb1 42.f3 Rb2 43.Bb2 Be2 44.fe4 Qd3 45.Kf4 Qe4 46.Kg3 Bg4 47.Kf2 Qf3 48.Kg1 Bh3 49.Ba3 Qg2) 42.Nd2 (42.Qc2-+) 42...Qd3 43.Kf4 Nc3 (43...Nc3 44.Qc2 Qd4 45.Qe4 Qf2 46.Nf3 de4 47.Bh5 e5 48.Kg4 Qf3) 0-1. zembelek (2015) - schnappi (2085), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  5.cb5 Bd6

  6.e3 0-0 7.a4 b6 8.Nf3 c6 9.Nc3 cb5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 Qc7 12.Be2 Nh5 13.0-0 h6 14.Ne4 f5 15.Nd6 Qd6 16.Ne5 Nf6 17.Nc4 Qc5 18.Be5 Bb7 19.Bd6 Qd5 20.Bf8 Qg2 0–1. Abdullaevich (1785) – velnov1, lichess.org, 2015.

  6.e3 0-0 7.Nf3 c6 8.a4 cb5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Qa5 11.Nc3 (11.Bf6 gf6 12.Bd3 f5+=) 11...b6 12.Be2 Bb7 13.0-0 Rc8 14.Qb3 Bb4 (14...Ng4 15.Bb2 Bf3 16.gf3=) 15.Nd4 (15.Bb2 Be7 16.Ra1+=) 15...Nd5 (15...Ne4 16.Ne4 Be4=) 16.Nc2?? (better 16.Bf3+/-) 16...Bc3-/+ 17.dc3 Nc3 18.Bc4 Nd5 (18...Ne4 19.Rd1-/+) 19.Qb2 (19.Nd4!?=) 19...Nf6=+ 20.Bd3 d5 21.Nd4 Nbd7 22.h3 (22.Qe2 Qb4-/+) 22...Nc5 (22...Ne5 23.Nb3 Nd3 24.Na5 Nb2 25.Nb7-/+) 23.Bc2 Nce4 24.Rc1 (24.Bd3 Qa8-/+) 24...Qd2 25.Be4?? (better 25.Rf1-/+) 25...Rc1-+ (25...Ne4?! 26.Rc8 Bc8 27.Nc6 Qb2 28.Bb2-/+) 26.Kh2 Qd1 (better 26...Ne4 27.Ne6 Qb2 28.Bb2 Rc2-+) 27.Bh7 (27.Bf3 Qg1 28.Kg3 Ra1 29.Ne2-+) 27...Kh7 28.Nb3 (28.Nf3 Ra1 29.Kg3 d4 30.Qd4 Nh5 31.Kh4 Ra4 32.Ng5 Kg6 33.Qa4 Qa4 34.g4 f6 35.Ne6 Qc2 36.gh5 Kh6 37.Kg3 Qe4 38.Nf4 Qf3 39.Kh4 Qf2 40.Kg4 Bc8 41.Ne6 Be6) 28...Rb1 29.Qa2 Ne4 (29...Ne4 30.Qb1 Qb1-+) 0-1. zembelek (2095) - mahyar_90 (2055), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  5.cb5 Be7

  6.a4 0-0 7.e3 c6 8.Nc3 cb5 9.ab5 Qb6?? 10.Qb1 (better 10.Ra8 Qc7 11.Qc2+-) 10...Ra1= 11.Qa1 d5 12.Nf3 Bd7 13.Qb1 Be8 14.Be2 Nbd7 15.0-0 Nc5 16.d3 Bd7 (16...Bb5? 17.Ba3+-) 17.d4 Nce4 18.Ne4 Ne4 (worse 18...de4 19.Ne5 Qd6 20.Rc1+=) 19.Nd2?? (better 19.Bd3=) 19...Nd2-+ 20.Qd3 Nf1 21.Kf1 (21.Bf1 Rc8-+) 21...Rc8 22.g3 Ra8 (22...Qa5!? 23.Qd1-+) 23.Qb3 Ra5 24.Bc3 Bb5 25.Bb5 (25.Kg2 Ra3 26.Qb5 Qb5 27.Bb5 Rc3-+) 25...Rb5 26.Qc2 Rb1 27.Kg2 Qb3 28.Qd2 (28.Qb3 Rb3 29.Be1 Ra3-+) 28...h6 29.h4 Bb4 (better 29...Ba3 30.h5-+) 30.Bb4 Qb4 31.Qe2 (31.Qb4 Rb4 32.Kf1 b5-+) 31...Qb2 (31...Qc4 32.Qd2 Qf1 33.Kf3 Re1 34.Qe1 Qe1-+) 32.Qg4 (32.Qb2 Rb2 33.Kf1-+) 32...Qc1 33.Qf3 (33.Qh3 Qf1 34.Kf3 Qh3 35.e4 Qh1 36.Ke3 Qe4 37.Kd2 Rb2 38.Kc3 Qc2) 33…Qh1 0-1. Jimito100 (2030) - atueti (2090), Rated Bullet game, lichess.org, 2020. (=1.b4 a5 2.Bb2 ab4 3.c3 e6 4.cb4 Nf6 5.b5)

  6.a4 0-0 7.e3 c6 8.Nf3 cb5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 b6 11.Nc3 (11.Bf6 Bf6 12.d4 Bb7=) 11...Bb7 12.d4 (12.Be2 Qc7=) 12...d6 (12...Qc7!? 13.Qb3 Nd5=+) 13.Be2 Nbd7 14.0-0 Re8 15.Qb3 h6 16.Bb2 Qb8 17.Na2 (17.Nd2 d5+=) 17...Bd5= 18.Bc4 (18.Qa4 Bf3 19.Bf3 d5+=) 18...Bc4 19.Qc4 d5 20.Qb3 Rc8 21.Ra1 Qc7 (21...Ne4 22.Nc3=) 22.Nb4 (22.Ba3 Ba3 23.Qa3=) 22...Ne4 (better 22...Bb4 23.Qb4 Qc4=+) 23.Nc6+/- Ndf6?? (better 23...Bf8 24.Ra7 Qd6+/-) 24.Ba3 (better 24.Ra7 Qa7 25.Na7+-) 24...Ba3 (better 24...Ra8 25.h3 Bd6=) 25.Qa2?? (25.Qa3 Kh8 26.Nfe5+-) 25...Bd6-+ 26.Qa3 (26.Nfe5-+) 26…Ba3 (26...Ba3 27.Ra3 Nd6-+) 0-1. ClayPigeons (2220) - OMEGA_RED (2245), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  6.a4 0-0 7.e3 d5 8.Nf3 c5 9.bc6 Nc6 10.d4 (10.Bb5 Bd6=+) 10...Ne4 11.Nbd2 (11.Bb5=+) 11...f5 (11...Qa5!?-/+) 12.Bd3 (12.Bb5 Qb6 13.Qb3 Bb4=+) 12...Bd6 13.0-0 Bd7 14.Qb1 (14.Ba3 Nb4 15.Bb5=+) 14...Rc8 (14...Nb4!?-/+) 15.Rc1 (15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Qe7=) 15...Bb8 (15...Nb4 A) worse 16.Ne4 fe4 17.Rc8 Bc8 (17...Qc8?! 18.Ba3=) 18.Be4 de4 19.Qe4 Qd7-/+; B) 16.Rc8 Qc8 17.a5=+) 16.Nb3 (16.Ba3 Nd6+=) 16...Qc7 (16...Rf7 17.Ba3=) 17.g3 (17.Ba3 Rf6+=) 17...g5 (17...Rf6 18.Ba3+=) 18.Nc5 (18.Ba3 Rf6+/-) 18...g4 19.Nh4 (better 19.Be4 fe4 20.Ne5 Ne5 21.de5=) 19...Qd6?? (better 19...Nc5 20.Rc5 Rf7=) 20.Nb7 (20.Be4 fe4 21.Ba3 Qe7 22.Ne4 Qg7 23.Bf8 Rf8 24.Qb7 de4 25.Rc6 Bc6 26.Qc6 e5 27.Qe4 ed4+-) 20...Qe7 (20...Qb4 21.Ba3 Qb1 22.Rab1+-) 21.Nc5 (21.Be4 fe4 22.Ba3 Qf7 23.Bf8 Rf8+-) 21...Nd2? (better 21...Bd6!? 22.Ba3 Rb8+/-) 22.Qc2+- Nf3 23.Nf3 gf3? (23...Nb4 24.Qd1 Nd3 25.Nd3 gf3 26.Ba3 Rc1 27.Qc1+- (27.Be7?! Rd1 28.Rd1 Re8+=; 27.Bc1?! Bd6+-; 27.Nc1?! Bd6 28.Bd6 Qd6+-)) 24.Bf1 (better 24.Nd7 Qd7 25.Bb5+-) 24...Be8 25.Qb3 (25.Qd1 Bh5+-) 25...Bg6 (25...Bd6 26.Qd1+-) 26.Ba3 (better 26.Ba6 Rc7 27.Ba3+-) 26...Qg7?? (26...Bd6 27.Qd1+-) 27.Nd3 (better 27.Ne6 Na5 28.Qb5+-) 27...Bc7?? (better 27...Rfd8+-) 28.Bf8 (28.Bf8 Na5 29.Bg7 Nb3 30.Be5 Na1 31.a5+-) 1-0. ClayPigeons (2180) - Calvurius (2315), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  6.a4 c6 7.e3 0-0 8.Nf3 d5 9.Be2 Bd7 10.0-0 cb5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qb6 (12...Ne4 13.Bd4=) 13.Nc3 (13.Bd4 Qd6=) 13...Ne4 (13...Rc8 14.Na4 Qa5 15.Bc3=) 14.Ne4 de4 15.Nd4 (15.Ne5!?+=) 15...e5=+ 16.Nb3 (better 16.Nc2!? Qc7 17.Ne1=+) 16...Bb5–/+ 17.Bb5 Qb5 18.Qb1 (18.f3 ef3 19.Rf3 Rd8–/+) 18...Bf6 (18...Rd8 19.f3 ef3 20.Rf3–/+) 19.Rc1 Qd3 (better 19...Na6!?–/+) 20.Nc5= Qd2 21.Ne4 Qd8 (21...Qd7!?=) 22.Qb7+= Qa5 (22...Qd3 23.Nf6 gf6 24.Qf3+=) 23.Nf6 gf6 24.Qf3 Qa3 25.Rf1 Nd7?? (25...Qd6+-) 26.Qc6 (better 26.Qg4 Kh8 27.Qd7+-) 26...Qe7 (26...Qd3 27.Qc1+=) 27.Rd1 (27.Rc1 Rd8+=) 27...Rd8 28.Bb2 (28.Qc7 Kf8+=) 28...Nc5 29.Rd8 (29.Qf3 Rd1 30.Qd1 Qa7=) 29...Qd8 30.h3 Ne6 (30...Nd3 31.Bc3=) 31.Ba3 (31.g4 Qd3+=) 31...Kg7 (31...Qa5 32.Qc1=) 32.Bd6+= Qa5 33.Kh2 (33.Qf3 Qb6 34.Qg4 Kh6+=) 33...Qe1 (33...Qd2 34.Kg3=) 34.Qf3+= Qd2? (better 34...Qb1+=) 35.Be7+- e4 36.Qf6 (36.Qg4!? Ng5 37.h4 h5 38.Qh5 Nh7+-) 36...Kg8+- 37.Qh4 Qd7?? (37...f5 38.Qf6 Qd7 39.Kg3+-) 38.Bb4 (38.Qg3 Ng7 39.Bf6 Qc7 40.Qc7 Ne6 41.Qg3 Kf8 42.Qb8 Nd8 43.Qd8) 38...Qc7 39.g3 (better 39.Qg3 Qg3 40.Kg3+- (40.fg3?! f5=)) 39...Qb7? (39...Qe5 40.Qg4 Kh8 41.Kg2+-) 40.Ba3 (better 40.Qg4!? Ng7 41.Bc3+-) 40...Qa7?? (better 40...f5+-) 41.Qg4+- (41.Qg4 Kh8 42.Bb2 Nd4 43.Bd4 Qd4 44.ed4+-) 1–0. GuestMWKH – GuestCFXB, freechess.org, 2019.

  6.e3 0-0 7.a4 c6 8.Nf3 cb5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Qb6 11.Nc3 d6 12.Be2 Nbd7 13.0-0 Nc5 14.Qc2 h6 15.h3 Nh7 16.Rb1 Qa5 17.Qb2 Bf6 18.d4 Na4 19.Na4 Qa4 20.Qb3 Qa5 21.Bc3 Qd8 22.Ra1 Qe7 23.Bb4 Ng5 24.Qa3 Ne4 25.Nh2 Bh4 26.g3 Qf6 27.Bf3 Ng3 28.Bd6 Ne2 29.Kf1 Rd8 30.Be5 Qg6 31.Ke2 Qc2 32.Ke1 Qf2 33.Kd1 Bg3 34.Bg3 Qg3 35.Ra2 e5 36.Qe7 Qg1 37.Kd2 Qh2 38.Kd3 Bf5 39.Kc3 ed4 40.ed4 Rc8 41.Kb3 Be6 42.d5 1–0. Abdullaevich (1700) – jackinnet (1625), lichess.org, 2015.

  6.e3 0-0 7.Nf3 d6 8.Be2 c6 9.a4 Nbd7 10.0-0 cb5 11.Bb5 b6 12.d4 Bb7 (12...Ba6 13.Nc3=) 13.Nbd2 Qb8 14.Re1 (14.Qe2 d5+=) 14...Ba6= 15.Qb3 d5 16.Rac1 (16.Bc6 Ra7=) 16...Bb5 17.ab5 Qb7 18.h3 Ra7 (18...Ra5 19.Rc2=+) 19.Rc6 Rfa8 20.Rec1 g6 (20...Qb8 21.R1c3=) 21.Ne5 Ne5 22.de5 Nd7 23.Rc7 (better 23.Qd1!?=) 23...Qc7-/+ 24.Rc7 Rc7 25.Nf3 (25.e4 Nc5 26.Qe3 de4 27.Ne4 Ne4 28.Qe4 Ra5-/+) 25...Nc5 (25...Ra5 26.Bd4-/+) 26.Qc2 Rca7 27.Bd4 (27.Qb1 Ra2-/+) 27...Ra2 28.Qc3 (28.Qb1!?-/+) 28...R8a3 29.Qb4 (29.Qc1-+) 29...Rb3 30.Qe1 Nd3 (better 30...Ne4!? 31.Qc1 Bc5 32.Ne1-+) 31.Qd1 Rba3 32.Nd2 Bc5 33.Nb3 Bd4 (worse 33...Nf2 34.Qb1 Bd4 35.Nd4-+) 34.Qd3 (34.ed4 Nf2 35.Qb1-+) 34...Bc5 (better 34...Be5 35.f4 Bg7-+) 35.Nc5?? (better 35.Qc3-/+) 35...Rd3 (better 35...bc5 36.Qf1 Ra1-+) 36.Nd3 Ra5 37.f4 Rb5 38.Kf2 Rb3 39.Ke2 Kf8 40.g4 Ke7 41.h4 h5 42.gh5 gh5 43.Kd2 b5 44.Kc2 Ra3 45.Kd2 Ra8 (45...Ra2!? 46.Kc3-+) 46.Kc3 (46.Nb4 Rc8-+) 46...Rg8 47.Kb4 (47.Nb4-+) 47...Rg3 48.Kb5 Re3 49.Nb4 Re4 50.Kc5 (50.Nd3 Rd4 51.Nb4 Rf4 52.Nc6 Ke8-+) 50...Rf4 51.Nc6 Ke8 52.Kd6 (52.Nd4-+) 52...Rh4 53.Ne7 (53.Na5-+) 53...Rc4 54.Ng8 h4 55.Nf6 Kf8 (better 55...Kd8!? 56.Nh7 h3 57.Ng5-+) 56.Nd7 (56.Nh7 Kg7 57.Ng5 d4-+) 56…Kg7 0-1. zembelek (2030) - Chessbase_13 (2280), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  6.e3 b6 7.Nf3 0-0 8.Be2 c6 9.a4 d5 10.d4 c5 11.dc5 bc5 12.Nbd2 Qa5 (12...Qb6 13.0-0=) 13.0-0+= Nbd7 14.Nb3 Qc7 15.Qc2 Bb7 (15...c4 16.Nbd4+=) 16.a5+- Rfb8 17.b6 Qc6 (17...Qc8 18.Rfb1+=) 18.Ba3 (18.Ne5 Qc8+=) 18...Ba6+= 19.Ba6 (19.Nfd4 Qb7 20.Nb5 Rc8+=) 19...Ra6= 20.Rfc1 Ne4 21.Nfd2 Bf6? (better 21...Nd2 22.Qd2 Rc8=) 22.Ra2?? (better 22.Ne4 de4 23.Ra2+-) 22...Nc3–+ 23.Bc5 Na2 24.Bd4? (better 24.Qa2 Nb6! 25.Bb6 Qb6 26.ab6 Ra2 27.b7=+) 24...Qc2 (24...Qa4 25.Qc8 Bd8 26.Qc6 (26.Qa6?? Nc1 27.Nc1 Qd1 28.Nf1 Qc1–+) 26...Nb6 27.Bb6 Qc6 28.Rc6 Bb6 29.ab6 Rab6 30.Rb6 Rb6 31.Kf1–+) 25.Rc2 Bd4 26.Nd4 (26.ed4 Nb4 27.Rc7 Nb6 28.ab6 Rab6–+ (28...Rbb6?? 29.Rc8)) 26...Nb4 (26...Ra5 27.Nc6 Nb4 28.Nb8 Ra1 29.Nf1 Nc2 30.Nd7–+) 27.Rc7 Nb6! 28.ab6 Rab6 29.g3 (29.Kf1 R6b7 30.Rb7 Rb7–+) 29...h6 30.N2f3 Nd3 31.Nc6 (31.Rc3 Rb1 32.Kg2–+) 31...Rb1 32.Kg2 R8b2 33.Ne7 (33.Nce5 Rf2 34.Kh3 Ne5 35.Ne5 Rbb2–+) 33...Kf8 (better 33...Kh7 34.Rc3 Nf2 35.Ra3 Ne4 36.Kh3–+) 34.Nd5 (34.Nc6 Rf2 35.Kh3–+) 34...ed5 35.Rc8 Ke7 36.Rc3 Nf2 37.Nd4 (37.Ra3–+) 37...Ne4 (better 37...Nd1 38.Kh3 Nc3 39.Nf3–+) 38.Kf3 Nc3 (38...Rf1 39.Kg4 Rh2 40.Nf3 h5 41.Kf5 Kd6 42.Rc6 Kc6 43.Ke5 Rf3 44.g4 hg4 45.Kd4 Kd6 46.Kd3 Rd2) 39.Nc6 Kd6 40.Nd8 Rf1 (40...f5 41.Nf7 Ke6 42.e4 de4 43.Ke3 Nd5 44.Kd4 Rb4 45.Kc5 Rc1) 41.Kg4 Rh2 42.Nf7 Rf7 43.e4 h5 (43...Nd1 44.e5 Ke7 45.e6 Ne3) 44.Kg5 Ne4 (44...Rf6 45.e5 Ke5 46.g4 Ne4) 45.Kg6–+ Rf6 46.Kg7 (46.Kh7 Ng5 47.Kg7 Ke7 48.Kg8 Rg6 49.Kh8 Rf2 50.g4 Rf8) 46...Rg2 47.Kh8 (47.g4 Rg4 48.Kh7 h4 49.Kh8 Rh6) 47...Rg3 48.Kh7 h4 49.Kh8 Rh6 0–1. Dietrich,Mareike – Schwiddessen,Jan (1700), GER–ch Net Qual1 U18, 2011.

  6.Nf3 0-0 7.e3 b6 8.Be2 Bb7 9.0-0 d5 10.a4 c5 11.d4 Nbd7 12.dc5 Bc5 13.Ne5 Qc7 14.Nd7 Nd7 15.Nd2 Bd6 16.h3 Be5 17.Be5 Ne5 18.Nf3 Nf3 19.Bf3 Qe5 20.Qb3 Rfc8 21.Rac1 g6 22.Rc2 Rc2 23.Qc2 Rc8 24.Qb3 Qc3 25.Qa2 e5 26.Bd5 Bd5 27.Qd5 Qc4 28.Qc4 Rc4 29.Ra1 f5 30.g3 Rb4 31.Kg2 e4 32.h4 Kf7 33.Kh3 h5 34.Ra2 Ke6 35.Kg2 Kd5 36.Rd2 Ke5 37.Ra2 Kd6 38.f3 ef3 39.Kf3 Ke5 40.a5 ba5 41.Ra5 Kd6 42.Ra6 Kc5 43.Rg6 Rb5 44.Rg5 Kc4 45.Rh5 Kd3 46.Rg5 Rb1 47.Rf5 Rf1 48.Kg4 Rf5 49.Kf5 Ke3 50.g4 Kd4 51.h5 Kc5 52.h6 1–0. Abdullaevich (1780) – unbeknownst (1700), lichess.org, 2019.

  6.Nf3 b6 7.e3= c6 8.Nc3 Bb7 9.Be2 d6 10.0-0 Nbd7 11.d4 0-0 12.Qb3 Qc7 13.Rfc1 c5 14.a4 Ra7 15.dc5 bc5 (15...Nc5 16.Qd1+=) 16.Nd2 (16.a5 Bf3 17.b6 Qb8 18.Bf3 d5+/–) 16...d5 17.Qd1 (17.a5 c4 (17...Ra5? 18.b6 Qb6 19.Qb6 Nb6 20.Ra5+-) 18.b6 Qd8+= (18...cb3? 19.bc7 Nc5 20.Nb5+-)) 17...Rfa8 18.Bf3 (18.Nf3 e5 19.Qc2 Nb6–/+) 18...Nb6 19.Ra2 e5 Black plans d4 20.Rca1 d4 21.ed4 ed4 (21...cd4 22.Ne2+=) 22.Ncb1 (22.a5 dc3 23.ab6 Qb6 24.Ra7 Ra7 25.Ra7 Qa7 26.Bc3 Qb8+=) 22...Nbd5 (22...Ra5 23.Bb7 Qb7 24.Nb3+=) 23.Nc4= Nd7 (23...Rd8 24.a5 Qd7 25.b6=) 24.Nbd2 (24.a5 Nb4 25.b6 Bf3 26.Qf3+/– (26.bc7?? Bd1 27.Nb6 Rc7 28.Na8 Ra7–+; 26.gf3?! Qc6 27.ba7 Na2 28.Ra2 Qg6 29.Kh1 Bg5+/–)) 24...Nb4= 25.Bb7 Rb7 26.Ra3 d3 27.Rb1 Bf6 28.Bf6 Nf6 29.b6 Qe7 30.a5 Nfd5 31.Qf3 Qe2 32.Rd3?? (better is 32.h3+/–) 32...Re8?? (better is 32...Qd3 33.Qd3 Nd3–+) 33.Qe2+- (33.Rd5?! Qf3 34.Nf3 Nd5+-) 33...Re2 34.Rb4! cb4 (34...cb4 35.Rd5 Remove defender; 34...Nb4 35.Rd8 Mate attack) 35.Rd5 g6 (35...Re1 36.Nf1 Rb8 37.a6+-) 36.Kf1 (36.Rd8!? Kg7 37.h3 Re1 38.Kh2 Ra1+-) 36...Rbe7 (36...Re8 37.a6 Rbb8 38.b7+-) 37.Ne3 (37.Ne3 Rd2 38.Rd2+-) 1–0. Zielke,Bernd (1710) – Behrendt,Matthias, Schleswig Holstein–ch B, 2007.

  6.Nf3 d5 7.e3+=.

  6.Nf3 d6 7.e3 e5 8.Be2 (8.Qc2 0-0 9.Nc3 h6=) 8...Nbd7 (8...e4 9.Nd4=) 9.0-0= Nc5 10.Nc3 Bg4 11.d4 ed4 12.Nd4 Be2 13.Qe2 Qd7 14.a4 0-0 15.h3 Nfe4 16.Ne4 Ne4 17.Qc2 d5 18.Ba3 Ba3 19.Ra3 Nd6 (19...f5!?=) 20.Rc3+= Nc4 21.e4 c6 22.bc6 bc6 23.Nc6 Qc6 24.ed5 Qa4 25.Rc4 Qc2 26.Rc2 Rfd8 27.Rd1 g6 28.d6 (28.Kh2 Rd7+/–) 28...Rd7+= 29.Rc7 (29.Kh2 Ra6+=) 29...Rad8 30.Rd7 Rd7 31.Kh2 f6 32.Kg3 Kf7 33.Kf4 Ke6 34.Re1 Kd6 35.Rd1 Ke6 ½–½. Cano Sevila,Ivan (2080) – Nadal Fajardo,Ricard (2140), Barcelona ESP, 3rd San Marti Open, 2014.

  4.c4 c6

  5.a4 ab5 6.cb5 (--> 4.c4 ab5 5.cb5 c6 6.a4).

  5.a4 Qb6 6.e3 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Be7 9.d4 (9.Nf3 0-0=) 9...d6 (9...cb5 10.cb5 d5 11.Bd3=+) 10.Nd2 (10.bc6 Nc6 11.Nf3 0-0=) 10...0-0 11.Ngf3 Nbd7 (11...cb5 12.cb5 Bd7 13.Bd3=) 12.Qb1 Re8 (12...d5 13.c5 Qa5 14.Bd3=) 13.Bd3+= Qa5 14.0-0 Nf8 15.Nb3 Qc7 16.Rc1 Ng6 (16...Bd7 17.e4+=) 17.Nbd2 Qb6 (17...cb5 18.cb5 Qd8 19.Qc2+=) 18.h3 (18.c5 dc5 19.dc5 Bc5 20.bc6 Qb1 21.Bb1 Ba3+=) 18...Bd7+= 19.bc6 Qb1 20.Rb1 bc6 (20...Bc6 21.e4+=) 21.Bc3 Rd8 (21...Ra8 22.g4 Bc8 23.g5+/-) 22.Rb7 d5 (22...Bc8 23.Rc7 Bd7 24.Ra7+/-) 23.c5 Bf8 (23...Kf8+/-) 24.Ne5 (24.Bg6 hg6 25.Ne5 Be8+-) 24...Be8 (24...Ne5 25.de5 Bc8 26.Rc7+=) 25.Ba5 (25.Bg6 hg6 26.Kh2 Ra8+/-) 25...Ra8+/- 26.Bb6?? (better 26.Bg6 hg6 27.Nb3+/-) 26...Ne5=+ 27.de5 Nd7 28.f4?? (28.Nb3!? Ne5 29.Bb1=+) 28...Nc5 (better 28...Bc5 29.Bc5 Nc5-+) 29.Bc5-/+ Bc5 30.Kf2 d4 (30...Ba7 31.g4-/+) 31.e4 (31.ed4 Bd4 32.Ke2 c5=+) 31...Ra2 32.Ke2 Kf8 33.Ke1 f6 (33...Ra7 34.Rb8-/+) 34.Bc4 (better 34.ef6 gf6 35.Bc4= (35.Rh7?? Bb4-+)) 34...Bf7?? (better 34...Ra1 35.Ke2 fe5=) 35.Ba2+- fe5 36.fe5 (36.Nf3 h6 37.Ne5 Be8+-) 36...g6 (36...d3 37.Bc4+-) 37.Nf3 h6 38.Rc7 (38.Ke2 g5+-) 38...d3 (38...Bb4 39.Ke2 c5 40.Ne1+-) 39.Rc6 Bb4 40.Kd1 Be8 41.Rc8 (41.Re6 Ba4 42.Kc1 Bc2+-) 41...Ke7 42.Re8! Ke8 43.Be6 Ke7 (43...Bc3 44.Bc4+-) 44.Nd4 (better 44.Bc4 Kf8+-) 44...Bc3 45.Bd5 (better 45.Nb5 Ke6 46.Nc3 Ke5 47.Kd2+-) 45...Bd4+= 46.Bc6 (46.Kd2 Be5 47.g4 g5+=) 46...Be5 (46...Bc3 47.Bd5=) 47.Kd2+= Kd6 48.Kd3?? (better 48.Bd5+=) 48...Kc6-+ 49.Ke3 Kd6 50.Kf3 Ke6 51.g4 (51.Ke3 Bc3-+) 51...Kf6 52.h4 (52.h4 Bd4 53.Kf4-+). ClayPigeons (2135) - marlguatz18 (2235), Rated Bullet game, lichess.org, 2020.

  5.Nc3 ab5 6.cb5 d5 7.e3 Ba3 8.Qb3 Qe7 9.Rb1 Bb2 10.Rb2 0-0 11.a4 (11.d4 Nbd7=) 11...Nbd7 12.d4 c5 13.Nf3 b6 14.Be2 Bb7 15.0-0 e5 16.de5 Ne5 17.Ne5 Qe5 18.Bf3 Ne4 19.Be4 de4 20.Rd2 Rac8 (20...Rad8 21.Rd8 Rd8 22.Qc2+=) 21.Qc4 (21.Rfd1 c4 22.Qb4 Ba8+/–) 21...Rfe8 (21...Rfd8!? 22.Rfd1 Rd2 23.Rd2 Qe7=) 22.Rfd1+/– Kf8 23.Rd6 Re6 24.Re6 fe6 25.h3 Ke7 26.Rd2 Ra8 27.Qb3 h5 (27...Bd5!? 28.Nd5 ed5 29.Rd5 Qa1 30.Rd1 Qa4+/–) 28.Qd1 Kf6 29.Ne2 g5 30.Rd7 Bd5 31.Ng3 Rh8 32.Nh5 Kg6 33.Ng3 c4 34.Qc1 (34.Ra7 Qf6+-) 34...Rc8 35.f4 (35.Ne2!?+-) 35...gf4+/– 36.ef4 Qd4 37.Kh2 e3 38.f5 ef5 39.Qf1 Qe5? (better is 39...Rf8 40.Ne2 Qe5 41.Nf4 Kg5 42.h4 Kg4+-) 40.Qe2?? (better is 40.Qd1 e2 41.Qe2 Qe2 42.Ne2+-) 40...Rh8+= 41.Qd1 Be6 42.Qd6 Qd6 43.Rd6 Kf6 44.Ne2 Ke5 (44...Rb8 45.Nf4 Ke5 46.Re6 Kf4 47.Rc6–/+) 45.Rb6= Ra8 46.Ra6 Rd8 47.b6 Rd2 48.Nc3 Rb2 49.Nb5?? (better is 49.Ra5 Kf4 50.Rb5 Rb5 51.Nb5+/–) 49...Bd5–+ 50.Kg1 (50.Nc3 Rg2 51.Kh1 Rc2 52.Kg1 Rc3 53.b7 Rc1 54.Kh2 Bb7 55.Kg3 e2 56.Ra5 Ke4 57.Rb5 e1Q 58.Kg2 Rc2) 50...Rg2 51.Kf1 Bf3 (51...e2 52.Ke1 Bf3 53.Kd2 Rg1 54.Kc3 e1Q 55.Kc4 Bd5 56.Kc5 Qe3 57.Kb4 Rb1 58.Ka5 Qd2 59.Nc3 Qc3) 52.Nc3–+ Rc2 (52...Rh2 53.Ra5 Ke6 54.Ne2 Rh1 55.Ng1 e2 56.Ke1 Rg1 57.Kf2 e1Q 58.Kf3 Rg3 59.Kf4 Qe3) 53.Ra5 Kd6 (53...Kd6 54.Rd5 Kc6–+) 0–1. Schnicke,Robert (2230) – Jung,Hans Guenter (1675), RLP–ch MTB, 2005.

  5.e3 ab5

  6.cb5 Qb6 7.a4 (7.Bf6 gf6 8.Nc3 d5=) 7...d5 8.Nf3 Nbd7 9.Nc3 (9.Bc3 Bd6=) 9...Be7 (9...c5 10.Be2=+) 10.Be2 0-0 11.0-0 Nc5 (11...c5 12.d4=) 12.Qc2 Nce4 (12...cb5 13.ab5 Bd7 14.Ne5+=) 13.d3 (13.Ne4!? de4 14.Ne5+/-) 13...Nc3= 14.Bc3 cb5 15.Rfb1 Bd7 (better 15...Qc7 16.ab5 Ra1 17.Ra1 Bd7=+) 16.d4?? (16.Qb2 Rfc8=) 16...b4 (16...Qc7!? 17.Qb2 Ne4-+) 17.Qb2 (17.Qb3 Rfc8 18.Bb4 Bb4=) 17...Ra4 (17...Ba4 18.Bb4 Bb4 19.Qb4 Qb4 20.Rb4-/+) 18.Ra4=+ Ba4 19.Bb4 Qb4 20.Qb4 Bb4 21.Rb4 Bc6 22.Ne5 Rc8 (22...Ra8 23.f3=+) 23.f3 (23.Nc6 Rc6 24.Rb7 Rc1 25.Bf1 g5=) 23...h6 24.Kf2 (better 24.Rb3=+) 24...Nd7 (better 24...Kf8!?=+) 25.Nd7+= Bd7 26.Rb7 Bc6 27.Ra7 Ra8 (27...Rb8 28.f4+=) 28.Rc7 Be8 29.Bd3 (29.Rc5 f5+=) 29...Ra2 30.Kg3 Kf8 31.Rc8 Ke7 32.Rb8 (better 32.Rc3!?=) 32...Ra3-/+ 33.Rb7 Kf6 34.Be2 Re3 35.Kf2 Ra3 36.g4 g5 37.Rb8 Bd7 38.Rh8 Kg7 39.Rd8 Ba4 40.Ra8 Ra2 41.Ke3 Bb3 42.Rb8 (42.Ra2 Ba2 43.f4 Bc4 44.fg5 hg5 45.Bc4 dc4-/+) 42...Bc4 43.Bc4 dc4 44.Rc8 Rh2 (44...Rc2 45.Rc7-/+) 45.Rc4 f5 46.gf5 (46.Rc7 Kf6 47.Rh7 Rh4-/+) 46...ef5 47.d5 (47.Ra4 Rh1-/+) 47...Kf6 48.Rc6? (better 48.f4!?-/+) 48...Ke5-+ Black plans f4 49.Rc5 (49.Ra6 f4 50.Kd3 Kd5 51.Ra5 Ke6 52.Ra6 Kf5 53.Ra5 Kg6 54.Ra6 Kh5-+) 49...Kd6 (49...f4!? 50.Kd3-+) 50.Ra5 f4 (better 50...Rh4-+) 51.Ke4-/+ Re2 52.Kf5 Re5 53.Kg4 Rd5 54.Ra6 Ke5 55.Rh6 Kd4 (55...Rd1!? 56.Kg5 Rg1 57.Kh4=) 56.Re6-/+ Kd3 57.Re4 Rd4 (better 57...Kd2!?-/+) 58.Rd4= Kd4 59.Kg5 Ke5 60.Kg4 Ke6 61.Kf4 Kf6 62.Ke4 Ke6 63.f4 Kf6 64.f5 Kf7 65.Ke5 Ke7 66.f6 Kf7 67.Kf5 Kf8 68.Kg6 Kg8 69.Kg5 Kf7 70.Kf5 Kf8 71.Ke6 Ke8 72.Ke5 Do you see the mate threat? 72...Kf7 73.Kf5 ½-½. zembelek (2045) - Berezkin (2180), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  6.cb5 Be7 7.a4 0-0 8.Nf3 d6 9.Nc3 e5 10.Be2 Bf5 11.0-0 h6 12.d4 Nbd7 13.Qb3 Qc7 (13...Qa5 14.Rfc1=) 14.Rfc1 Rfc8 15.de5 (15.Bc4 Rf8+=) 15...de5 16.Bc4 Nc5 17.Bf7 Kf8 18.Qc4 Nd3 19.Rc2? (better 19.Nh4 cb5 20.Qc7 Rc7 21.Nb5=+) 19...cb5-+ (19...Nb2 20.Rb2 cb5 21.Qc7 Rc7 22.Nb5-+) 20.ab5?? (20.Nb5 A) 20...Nb2?! 21.Nc7 (21.Rb2? Qc4 22.Bc4 Rc4-+) 21...Nc4 22.Rc4+=; B) 20...Qc4 21.Rc4 Nb2 (21...Kf7?! 22.Rc8 Bc8 23.Ne5 Ne5 24.Be5-+) 22.Rc8 Bc8 23.Ne5 Ra4 (23...Na4 24.Bb3+/-) 24.Ra4 Na4-+) 20...Ra1 (better 20...Nb2 21.Qf1 Bc2-+) 21.Ba1 Qc4 22.Bc4 Rc4 23.Ra2 (23.h3 Ne4 24.g4 Bg6-+) 23...Bb4 (23...Ne4!? 24.g4 Bg4 25.Nd2 Nd2 26.Rd2-+) 24.Ne2 Ng4 (better 24...Rc5!? 25.Ra4 Nd7 26.Nh4-+) 25.h3 Ngf2 26.Ne5 Ne5 27.Be5 Nd3 28.Bd4 Nc1 29.Nc1 Rc1 30.Kf2 Be4 31.Ra8 (31.Ra4 Rc2 32.Kg1 Rg2 33.Kf1 Bd6 34.Bg7 Kg7 35.Re4 Rb2-+) 31...Kf7 32.g4 (32.Ra4 Rc2 33.Kg1-+) 32...Rc2 33.Kg3 (33.Kg1 Bd6 34.b6 Bh2 35.Kf1 Bg2 36.Ke1-+) 33...Bd6 (33...g5 34.Rf8 Bf8 35.h4 Bd6 36.Be5 Be5 37.Kh3 Bg2) 34.Kh4 Rg2 (34...Be7 35.Kg3 g5 36.Rf8 Bf8 37.h4 Bd6 38.Be5 Be5 39.Kh3 Bg2) 35.b6 (35.Bg7 Kg6 36.Ra6 ba6 37.Be5 Be5 38.ba6 Bg3) 35...Bg3 36.Kh5 Bg6 0-1. zembelek (2080) - 1999slaba14 (2125), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  4.c4 d5

  5.d3 dc4 6.dc4 Qd1 7.Kd1–/+ Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.e3 ab5 10.cb5+=.

  5.d3 c6 6.a4 (6.bc6 Nc6 7.Nd2 (7.cd5 ed5+= 8.Nf3 d4 9.e3 de3 10.fe3+=) 7...dc4 8.dc4 Bc5 9.e3 e5 10.Ngf3+=; 6.cd5 A) 6...Bb4 7.Nd2 ab5 8.dc6 bc6 9.a3 Bd6 10.a4+=; B) 6...cd5 7.ba6 (7.Nf3 ab5 8.Nbd2 Nc6 9.e4 d4 10.e5–/+; 7.e3 ab5 8.Nf3 Nc6 9.Be2 Bd6 10.Nc3–/+; 7.Qb3 Nbd7 8.e3 Qa5 9.Nc3 Nc5 10.Qc2–/+) 7...Na6 8.Nf3 Bb4 9.Nbd2 0-0 10.a3=; C) 6...ab5 7.dc6 bc6 8.Nd2 Ba3 9.Ba3 Ra3 10.Ngf3+=; D) 6...ed5 7.bc6 Nc6 8.Nf3 d4 9.e3 de3 10.fe3+=; 6.Qa4 A) 6...Bd7 7.ba6 (7.Nc3 d4 8.Nb1 cb5 9.cb5 e5 10.Na3–/+; 7.bc6 Bc6 8.Qb3 dc4 9.Qc4 Nbd7 10.Nd2–/+) 7...Na6 8.Nf3 Bb4 9.Nbd2 dc4 10.dc4+=; B) 6...Bd6 7.Nf3 (7.e3 cb5 8.cb5 Nbd7 9.d4 Nb6 10.Qb3+=; 7.Nc3 d4 8.Ne4 Ne4 9.de4 e5 10.Nf3–/+) 7...cb5 8.cb5 Nbd7 9.e3 e5 10.Be2+=; C) 6...cb5 7.cb5 Nbd7 8.Nf3 Nc5 9.Qc2 ab5 10.e3+=) 6...ab5–/+ (6...dc4 7.dc4 Qd1 8.Kd1 Nbd7 9.Nd2 e5 10.Ngf3+=; 6...cb5 7.ab5 (7.cb5 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.Nd2–/+) 7...dc4 8.dc4 Qd1 9.Kd1 Be7 10.e3+=) 7.cb5 (7.ab5 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.Nd2 cb5 10.cd5+=) 7...cb5 (7...Bd7 8.bc6 Nc6 9.e3 e5 10.Nf3–/+) 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.Nd2 Qa5 11.Ngf3 Bd7 12.g3 (12.e4 0-0 13.Bf6 gf6 14.ed5 ed5+=) 12...Bb5 13.Bg2 Bc6 (13...Nbd7 14.0-0–/+) 14.0-0 (14.Bf6 gf6 15.0-0 Qa2–/+) 14...Nbd7 15.Qc2 0-0 16.Nb3 Qd8 (16...Qc7 17.Rb1–/+) 17.Nbd4 Nb8 18.Ne5 Qc8 (18...Qd6 19.Rb1+=) 19.Qb3 Bd6 20.Nec6 (20.Rc1 Qc7 21.Nec6 bc6+=) 20...Nc6 (better is 20...bc6 21.Rc1 Qd7+=) 21.Rc1?? (better is 21.Nc6 bc6 22.Bf6 gf6 23.Rc1+=) 21...Nd4–+ 22.Rc8 Nb3 23.Rc2 Na1 (23...Na1 24.Rb2 Rb8–+) 0–1. Cortez,Abraham – Alpuche,Manuel, Carlos Torre op Kukulkan, 1998.

  5.cd5 Qd5 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Qb5 9.Bf6 gf6 10.g3 Bd7 11.Bg2 Bc6 12.Nf3 Bd6 13.0-0 h5 14.Nh4 Bg2 15.Ng2 Qe5 16.d4 Qd5 17.e3 Nd7 18.Nc3 Qc6 19.Ne2 Nb6 20.Qa1 Ke7 21.Nef4 Nd5 22.Nd5 Qd5 23.Nh4 Rg8 24.Qd1 Qg5 25.Qf3 Qh4 26.Qb7 Qg4 27.Rc1 h4 28.Rc7 Bc7 29.Qc7 Kf8 30.Kg2 h3 31.Kf1 Qd1 0–1. Abdullaevich (1620) – pradeepvarma123 (1760), lichess.org, 2018.

  5.a4 dc4

  6.e3 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Qd5 9.Qa4 b6 10.Nc3 Qb7 11.Nf3 c5 12.Bc4 Bd6 13.0-0 0-0 14.Bb2 Rd8 15.Ra1 Rd7 16.Ne2 Qe4 17.Bf6 gf6 18.Nc3 Qg6 19.Bf1 Bb7 20.Nh4 Qh5 21.g3 f5 22.Ne2 Be7 23.Qa7 Bh4 24.Qb8 Kg7 25.Nf4 Qg5 26.Ra7 1–0. Pennell – Wall, Taylorsville 1975.

  6.e3 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 Qd5 9.Qa4 (9.Bf6 gf6 10.Nc3 Qc5= 11.Qa4 Nd7 12.Qc4 Qc4 13.Bc4=) 9...b6 (9...Qf5 10.Nc3+= Bd6 11.Nf3 Nbd7 12.Qc4 Nb6 13.Qd3+=; 9...Nbd7 10.Qc4 Bd6 11.Nf3 Qf5 12.Bd3 Qh5 13.Qc2+=; 9...Be7 10.Bf6 Bf6 11.Nc3 Qd8 12.Qc4 Nd7 13.Nf3=) 10.Nc3 (10.Bf6 gf6 11.Nc3 Qd8= 12.Qc4 Bb7 13.d4=) 10...Qb7 (10...Qd8 11.Bc4 Bd6 12.Nge2 Bb7 13.0-0=) 11.Nf3 c5 (11...Bd6 12.Bc4 0-0 13.0-0+=) 12.Bc4 (12.bc6 Qc6 13.Bc4+=) 12...Bd6 (12...Qc7 13.Qc2=) 13.0-0 0-0 14.Bb2 Rd8 15.Ra1 Rd7 (15...Nbd7 16.Qc2=) 16.Ne2 (16.Qc2 Rd8+=) 16...Qe4 (16...Qc7 17.Bf6 gf6 18.Qb3=) 17.Bf6 (17.Ng3 Bg3 18.hg3 Ng4+=) 17...gf6= 18.Nc3 Qg6 19.Bf1 Bb7 20.Nh4 Qh5 21.g3 f5 (21...Bc7 22.Be2 Qh6 23.Bf3 Bf3 24.Nf3+=) 22.Ne2 (22.Qa7 f4 23.Qb6 fg3 24.hg3 Qg5+/–) 22...Be7 (better is 22...Be5 23.d4 cd4 24.Nd4 f4+=) 23.Qa7+/– Bh4 (better is 23...Bd6!? 24.Qb6 Qg5+/–) 24.gh4+- (24.Qb8?! Bd8 25.Nf4 Qg5+=) 24...Qf3 25.Qb8 Kg7 26.Qg3 Qg3 27.hg3 Rd2 28.Ra7 (28.Nc3 e5+-) 28...Bf3 29.Nf4 Kf6 30.Ra6 Rd6 31.Bg2 Bg2 32.Kg2 Ke5 33.Ra7 Kf6 34.Rb7 e5 (34...Kg7 35.Ne2+-) 35.Rb6! Rb6 36.Nd5 (36.Nd5 Ke6 37.Nb6+-) 1–0. Wall,Bill – Pennell,Gary, Taylorsville, NC, 1975.

  5.a4 dc4 6.e3 c6 7.Bc4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Ne4 10.Qe2 Qa5 11.Bd4 c5 12.Bb2? (better is 12.Bc3 Qa4 13.Bd3=) 12...Qb4–+ 13.Bd3 (13.Qd3 Nd6 (13...Qb2?! 14.Qe4 Qc1 15.Ke2+=) 14.Be5 Nc4 (14...Qc4?! 15.Qc4 Nc4 16.Bb8+=) 15.Bb8 Nb2–/+) 13...Qb2 14.Qg4? (14.Be4 f5 15.Nc3 fe4 16.Qh5 Kd7 17.Qe5–+) 14...Nf6 (14...Qc1!? 15.Ke2 Qd1 16.Kd1 Nf2 17.Ke2 Ng4 18.Nf3–+) 15.Qh4 Nbd7 (15...Nbd7 16.Nc3 Ne5–+) 0–1. Djurisic,Dusan (1880) – Pastar,Slaven (2085), Obrenovac SRB, 2012.

  5.e3

  5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.c4).

  5.e3 c5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.c4 a6).

  5.e3 c6 6.a4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 a6 5.a4 c6 6.c4).

  4.e3 ab5

  5.Bb5 Ra5 6.Nc3 Bb4 7.Qe2 c6 8.Bd3 d5 9.Nf3 Nbd7 10.e4 Nh5 (10...Nc5 11.ed5 Nd5 12.Nd5 Nd3 13.Qd3 Qd5 14.Qb3 Qe4 15.Kf1=+) 11.0-0 Nf4 12.Qe3 Nd3 13.Qd3 Nf6 14.e5 Nd7 15.a3 Bc5 16.Ne2 b6 17.Nfd4 (17.Qc3 Qc7=) 17...Ba6 (17...Qg5 18.Nc6 Ba6 19.Qg3 Qd2 20.Ned4 Bf1 21.Bc3=) 18.Qg3= Be2 (18...Bd4!? 19.Nd4 Bf1 20.Nc6 Qc7 21.Na5 Ba6 22.Qg7 Rf8=+) 19.Qg7+= Rf8 20.Ne2 Qh4 21.d4 Be7 22.f4 Qh5 23.Rf3 Qg6 24.Qg6 hg6 25.Rh3 Rg8 (25...b5 26.Rc3 Ra6 27.Rb1+=) 26.a4 c5 27.Kf2 g5 28.Bc3 Ra7 (28...Ra6 29.Rh7+=) 29.fg5+/– Bg5 30.Rh7 Rc7 (30...Be7 31.Kf1+/–) 31.Ra2 (31.h4 Bd8 32.Ra2 f6 33.ef6 Nf6 34.Rc7 Ne4 35.Kg1 Bc7 36.dc5 Rg4+=) 31...cd4 32.Bd4 Rc4 33.h4 Bd8+= 34.c3 Bc7= 35.Rb2 Ra4 36.Rh5 Ra1 37.c4= dc4 38.Rb4 Rh1 39.Rc4+= Rh2 40.Rc7+/– Rgg2 41.Kf3 Re2 42.Rh8 Ke7 43.Be3 Re3 44.Ke3 Ra2 45.Rb8 Ra3? 46.Kd2+- Ra2 47.Kc1 Ra1 48.Kb2 Rh1 49.Rbb7 Rh2 50.Kc3 Rh3 51.Kd2 Rh2 52.Ke3 Rh3 53.Kf2 Rd3 54.h5 Rd2 55.Ke3 Kd8 56.Kd2 Ne5 57.h6 b5 58.h7 Ng6 59.Rf7 Kc8 60.Ra7 Nf4 61.h8Q 1–0. Trkn – COMP, 2002.

  5.Bb5 b6 6.Nf3 Bb7 7.0-0 Nc6 8.d4 d5?? (8...Nb4 9.Nc3=) 9.a4?? (better 9.Ne5 Bd6 10.Bc6 (10.Nc6?! Qd7=) 10...Bc6 11.Nc6+-) 9...Bd6 10.Nbd2 0-0 11.c4 (11.Ba3 Qe7 12.Bd6 Qd6=) 11...dc4 (11...Nb4 12.Ba3=+) 12.Nc4= Na5 (12...Be7 13.Ba3=) 13.Nd6 cd6 (worse 13...Qd6 14.Ba3 Bf3 15.Bd6 Bd1 16.Bf8 Ba4 17.Ra4 Kf8 18.Rc1+/-) 14.Ba3 Rc8 15.Nd2 Nd5 (15...Qe7 16.Re1=) 16.Rc1 (16.Qh5 Bc6+=) 16...Nc3 (16...Rc1 17.Qc1 Qg5 18.Nf3= (18.Bd6?? Nf4 19.Bc6 Bc6 20.Qc6 Nh3 21.Kh1 Nc6 22.Bf8 Nf2 23.Rf2 Qe3-+)) 17.Qg4+= Nb5 18.ab5 Qd7 19.Qg3 (19.e4 Rfd8 20.Rc8 Rc8=) 19...Rc1= 20.Rc1 Rd8 21.h4 (better 21.Rb1=) 21...d5?? (better 21...Qb5 22.Rc7 Qh5=+) 22.h5 (22.Rc7 Qe8 23.Re7 Qf8+-) 22...h6 (better 22...Rc8 23.Rc8 Bc8+/-) 23.Nf3?? (better 23.Rc7!? Qb5 24.Be7+-) 23...Rc8 (23...Nc4!?=+) 24.Rc8= Qc8 25.Ne5 (25.Bd6 Kh8+=) 25...Nc4 26.Be7 Ne5 (26...Nd2 27.Qf4 Qe8 28.Bd8=) 27.de5 (27.Qe5 Qe8 28.Qd6 Bc8=) 27...Kh7 28.Qf4 Qe8 29.Qb4 (29.Bd6 Bc8=) 29...Bc8 30.Bd6 Bd7 31.Bc7 Bb5 32.Bb6 Qc6 (32...Be2 33.f3=) 33.Bc5 Bc4 34.f4 (34.Bd4 Qc7=) 34...Qa6 35.Qb2 Qa5 (35...Bd3 36.Bd4=+) 36.Bb4 (36.Qb1 Kg8 37.Qb8 Kh7 38.Qb1 Kh8 39.Qb8 Kh7 40.Qb1=) 36...Qa4 37.Qd2 (37.Qb1 Kg8=+) 37...Qa1-/+ 38.Kh2 Qf1 39.Qe1 Qd3 40.Bc5 Qe4 (40...Qc2 41.Bd4-/+) 41.Bd4 (41.Qd1 Qf5=+) 41...Qf5 (41...Qc2 42.Bc3-/+) 42.Qh4 (better 42.Qd1!?=+) 42...Be2-/+ 43.Kg3 Bh5 44.Kf2 Bg6 45.g4 Qc2 (45...Qc2 46.Kg3 Be4-/+) 0-1. zembelek (2100) - jotjesus (2115), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  5.Bb5 b6 6.Nf3 Bb7 7.0-0 Be7 8.d4 0-0 9.Nbd2 Ne4 10.Ne4 (10.Be2 A) 10...Nd2 11.Qd2 (11.Nd2 Nc6 12.c4 d5 13.Qb1 Bb4 14.Qc2=) 11...Be4 12.c4 d5 13.Rfc1 dc4 14.Bc4=; B) 10...Na6 11.c4 (11.a3 Nd2 12.Qd2 Be4 13.Ne5 d6 14.f3=; 11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bg6 13.c4 Nb4 14.Qb3=; 11.c3 Nd2 12.Qd2 Be4 13.a4 d5 14.Ne5=) 11...Nd2 12.Nd2 Ra7 13.a3 Bd6 14.Bf3=; C) 10...d6 11.c4 (11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bg6 13.c4 d5 14.Qb3=; 11.a3 Nd7 12.c4 d5 13.cd5 Bd5 14.Ne4=; 11.Qb1 f5 12.Ne4 fe4 13.Nd2 Qe8 14.c4+=; 11.Bb5 f5 12.Qe2 Nc6 13.a3 Na7 14.Bc4=; 11.Bc4 Nd2 12.Nd2 d5 13.Qf3 Ba6 14.Ba6+=) 11...Nd2 12.Nd2 Nc6 13.Qc2 Qd7 14.Bc3=; D) 10...f5 11.c4 (11.a3 d6 12.c4 Qe8 13.Ne4 fe4 14.Nd2=; 11.c3 Qe8 12.c4 Qg6 13.Ne5 Qh6 14.Ne4=) 11...Na6 12.Ne5 Nb4 13.Ne4 fe4 14.a3=; E) 10...Bb4 11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bc6 13.Bd3 f5 14.c3=; F) 10...Bd6 11.c4 (11.Ne4 Be4 12.c4 f5 13.d5 Na6 14.Nd2+=) 11...Qf6 12.Ne4 Be4 13.Bd3 Bd3 14.Qd3=; G) 10...Ba3 11.Ba3 (11.Qb1 Bb4 12.Ne4 Be4 13.a3 Ba5 14.Ne5=) 11...Nc3 12.Qe1 Ra3 13.Nb1 Ne2 14.Qe2=) 10...Be4 11.Nd2 (11.a4 d5 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qd6 14.Rb3=) 11...Bb7 (11...Bg6 12.e4 d5 13.Re1 Bb4 14.c3=) 12.e4 (12.Qg4 d5 13.Bd3 Nd7 14.c4=) 12...f5 13.ef5 (13.e5 Qe8= 14.Be2=) 13...Rf5 14.Bd3 Rf7 15.c4 Ba3 16.Bc3 Qg5 17.d5 ed5 18.Nf3 Qh5 19.Ne5 Qd1 20.Rad1 (20.Rfd1 Re7 21.cd5 d6=) 20...Re7+= 21.cd5 Bd5 22.Bh7 Kh7 23.Rd5 Bc5 24.Rd3 (24.Rd2 d5 25.Rd5 Ra2+=) 24...d6–/+ 25.Rh3 Kg8 26.Ng6 Re8 (26...Re4 27.Ra1–/+) 27.Nf4 (27.Rh8 Kf7 28.Re8 Ke8 29.Re1 Kf7 30.Nh8 Kg8 31.Re8 Kh7+=) 27...Nd7 (27...Nc6 28.Ra1–/+) 28.Rg3+= Ne5 29.Nd5 Rf8 30.Ne7 (30.a3!? Rf7 31.Bb4+=) 30...Kf7–/+ 31.Be5 de5 32.Nc6 Ra2 (32...e4 33.a3–+) 33.Ne5 Kg8 34.Ng4 Kh7 (better is 34...b5!?–/+) 35.Rh3= Kg8 36.Rg3=. de Coverly – Newman,R C, County match, 1977.

  5.Bb5 Nc6 6.Nf3 Nb4 7.a3 Nc6 8.0-0 Be7 9.d3 0-0 10.Nbd2 Nd5 11.h3 Bf6 12.Bf6 Nf6 13.a4 d6 14.Qb1 Bd7 15.c4 b6 16.d4 Na5 17.Bd7 Qd7 18.Qb4 Nc6 19.Qb2 Na5 20.Rfb1 h6 21.Qb5 Qb5 22.cb5 Rfc8 23.Rc1 Nd5 24.Ne1 Nf6 25.Nc2 Kf8 26.Nb4 Ke8 27.Nc6 Kd7 28.Na5 Ra5 29.Nb3 Ra7 30.f3 Nd5 31.Kf2 Rca8 32.Rc4 Nf6 33.g4 g5 34.e4 d5 35.ed5 Nd5 36.Nd2 f5 37.gf5 ef5 38.Kg3 h5 39.h4 g4 40.fg4 fg4 41.Ne4 Rf8 42.Ng5 Rf3 43.Nf3 gf3 44.Kf3 Ra8 45.Rc6 Rf8 46.Kg3 Rg8 47.Kh2 Re8 48.a5 ba5 49.Ra5 Re2 0–1. Abdullaevich (1960) – evsey (1980), lichess.org, 2019.

  5.Bb5 Bc5

  6.Bd3 0-0 7.Nf3 d5 8.Ng5 h6 9.h4 (better 9.Nf3=+) 9...hg5?? (better 9...Nc6-/+) 10.hg5+- Ne4 (10...Nbd7 11.gf6 Nf6 12.Bf6 Qf6 13.Bh7 Kh8 14.Bg6 Qh4 15.Rh4 Kg8 16.Rh8 Kh8 17.Qh5 Kg8 18.Qh7) 11.Qh5 f6 (11...f5 12.g6 Qh4 13.Rh4 Nf2 14.Qh7) 12.g6 Ng5 (12...Nf2 13.Qh7) 13.Qh8 1-0. CronusCR (2175) - Saltman (1760), Hourly Bullet Arena, lichess.org, 2017.

  6.d4 Bb4 7.c3 Be7 8.Nf3 0-0 9.0-0 Ne4 (9...d5 10.Qb3=) 10.Bd3 (10.Nbd2 Nd2 11.Qd2 b6=) 10...f5 (10...d5 11.Nbd2 f5 12.c4=) 11.Qc2 b6 12.Be4 fe4 13.Qe4 d5 14.Qc2 Bd6 (14...Ba6 15.Re1=) 15.Nbd2+= Bb7 16.Rfe1 Qf6 17.a4 (17.e4 Bf4+=) 17...Nd7 18.c4 (18.e4 Qg6 19.Ba3 c5+=) 18...Qh6 (18...dc4 19.e4 Bb4 20.Bc3 Bc3 21.Qc3+/–) 19.cd5 (19.e4 de4 20.Ne4 Qg6+=) 19...ed5 (19...Bd5 20.e4 Qg6 21.Rac1+/–) 20.Ba3+= c5 21.Bb2 (21.e4 de4 22.Ne4 Rf3 23.Nd6 Qd6 24.gf3 Qd5+/–) 21...Bc6 Exerts pressure on the isolated pawn (21...Rfc8 22.Qf5 Bc6 23.dc5 Nc5 24.Rac1+=) 22.Reb1 (22.e4 Qg6+=) 22...Ra6 23.Bc3 (23.e4 Qf4+=) 23...Rfa8= The pressure on the isolated pawn grows 24.dc5 Nc5 Increasing the pressure on the isolated pawn on a4 25.Qf5 Qe6 (25...Rf8 26.Qg4=) 26.Qe6 Ne6 27.Nd4 Nd4 (27...Be5 28.N2f3 Nd4 29.Bd4 Bd4 30.Nd4 Ba4 31.Rc1=) 28.Bd4+= Attacking the isolated pawn on b6 (28.ed4 Ba4 29.Bb4 Bc2 30.Ra6 Ra6 31.Bd6 Bb1 32.Nb1 Ra1–+) 28...Bc5 29.Nb3 (29.Rc1 Bd4 30.ed4 Ba4=) 29...Bd6 (29...Bd4 30.Nd4 Ba4 31.Ra2=) 30.Nc1 Bc5 (30...Bc7 31.Nd3 Ba4 32.Nb4=) 31.f3 (31.Nd3 Bd4 32.ed4 Ba4=) 31...Ra4 (31...Bd4 32.ed4 b5 33.a5 Ra5 34.Ra5 Ra5 35.Nd3=) 32.Ra4= Ba4 (32...Ra4 33.Bc5 bc5 34.Rb8 Kf7 35.Nb3+=) 33.Ne2 (33.Ra1 Kf7+=) 33...g5 (33...Bc2 34.Rb2 Bd3 35.Nf4=) 34.h4 (34.Ra1 Kf7=) 34...h6 (34...gh4 35.Bc5 bc5 36.Rb7+=) 35.hg5= hg5 36.Kf2 Bc6 (36...Kf7 37.Nc3 Bc6 38.Rh1=) 37.Rc1 Ra5 38.g4 Kf7 39.f4 Bd7 (39...Ba4 40.fg5 Bb3 41.Nf4+=) 40.f5 Bc8 (40...Ba4 41.Rh1=) 41.Nc3 (41.Bc5 bc5 (worse is 41...Rc5 42.Rh1+=) 42.Nc3 Bb7=) 41...Ba6 42.Rd1 (42.Rb1 Bd3 43.Rh1 Bc4=) 42...Bc4 43.Bc5 (43.e4!? Ra1 44.Bc5 Rd1 45.Nd1 bc5 46.Ne3+/–) 43...Rc5= ½–½. Woelfelschneider,Peter – Schulz,Hans_Juergen, TT–08 ETC, 2003.

  6.d4 Bb4 7.c3 Be7 8.Nf3 0-0 9.Nbd2 d5 10.0-0 Bd7 11.Bd3 Ba4 12.Qe2 Nc6 13.e4 de4 14.Ne4 Nd5 15.Bc1 Re8 16.Rb1 b6 17.a3 f5 18.Ng3 Nc3 19.Qe6 Kh8 20.Qf5 g6 21.Qh3 Rg8 22.Bb2 Nb1 23.Rb1 Bf6 24.Ne4+- Rg7? 25.Nf6 Qf6 26.d5 Qd6 27.Qh6 Rag8 28.Re1 Ne7 29.Ng5 Qe5 30.Be5 Nd5 31.Qh7# 1–0. orane – Caissa, caissa.com, 2006.

  6.d4 Bb6 7.Nf3 (7.Nd2 A) 7...Qe7 8.c4 (8.a3 0-0 9.Ngf3 d5 10.0-0 Bd7 11.Bd3=; 8.a4 0-0 9.Ngf3 d6 10.0-0 Bd7 11.Qe2=; 8.c3 0-0 9.Ngf3 d5 10.0-0 Nbd7 11.Qb3=; 8.Bd3 d5 9.Ngf3 Na6 10.a3 0-0 11.0-0=) 8...Ba5 9.Ngf3 Ne4 10.c5 Qf6 11.0-0+=; B) 7...Ba5 8.Ngf3 Ne4 9.a4 Nd2 10.Nd2 b6 11.0-0=) 7...0-0 (7...Ba5 8.Nbd2 (8.Nfd2 Qe7 9.Qe2 0-0 10.0-0 d5 11.Ba3=; 8.Bc3 0-0 9.0-0 d6 10.Ba5 Ra5 11.Bd3=; 8.c3 0-0 9.0-0 b6 10.Bd3 d5 11.Ne5=) 8...Ne4 9.a4 Nd2 10.Nd2 b6 11.0-0=; 7...Qe7 8.Bd3 (8.a4 Ba5 9.Nbd2 0-0 10.0-0 d6 11.Nc4=; 8.Qe2 0-0 9.0-0 d5 10.a4 c5 11.Nbd2=; 8.a3 0-0 9.0-0 d5 10.Bd3 c5 11.dc5=; 8.Be2 Ba5 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 0-0 11.0-0=) 8...d5 9.0-0 0-0 10.Nbd2 Qb4 11.Qb1=; 7...Nc6 8.0-0 (8.Nbd2 0-0 9.Nc4 Ba7 10.0-0 d5 11.Nce5=; 8.c4 0-0 9.0-0 d6 10.Nc3 Na7 11.Ba4=) 8...0-0 9.Nbd2 Ba5 10.e4 d6 11.Bc6+=; 7...c6 8.Bd3 (8.Be2 Ba5 9.Bc3 d6 10.0-0 0-0 11.Ba5=) 8...Na6 9.0-0 d5 10.Ba3 c5 11.c4=; 7...Na6 8.Ba3 (8.0-0 0-0 9.c4 d6 10.Nc3 Ba5 11.Qe2=; 8.Nbd2 0-0 9.0-0 d6 10.Be2 Bd7 11.a4=; 8.a3 0-0 9.0-0 d5 10.Nbd2 Bd7 11.a4=; 8.Be2 Ba5 9.Bc3 Bc3 10.Nc3 b6 11.0-0=; 8.c4 c6 9.Ba4 d5 10.c5 Ba5 11.Nbd2=; 8.a4 c6 9.Be2 Ba5 10.Nbd2 d6 11.0-0=) 8...Ba5 9.c3 b6 10.0-0 Bb7 11.Ne5=) 8.0-0 (8.Nbd2 d5 9.Bd3 c5 10.dc5 Bc5 11.0-0=) 8...d6 (8...Qe7 9.Bd3 d5 10.Nbd2 Qb4 11.Qb1=) 9.c4 (9.Nbd2 Na6 (9...Bd7 10.Bd3 Bc6= 11.c4=) 10.e4 Bd7 11.a4=) 9...Nbd7 (9...Bd7 10.Nc3 Bb5 11.Nb5=) 10.Nc3 c6 (10...e5 11.Bd7=) 11.Ba4 e5 12.Rb1 ed4 13.ed4 d5 (13...Re8 14.Re1=) 14.cd5+= Nd5 15.Nd5 cd5 16.Rc1 Nf6 17.Ne5 Bf5? (better is 17...Ne4!?=) 18.Ba3+/– 1–0. Bonetti,Shane – WIZARDofOZ (2120), ICC, 2002.

  5.Bb5 c6

  6.Bc4 Be7 7.Nf3 b5 8.Bb3 Na6 9.0-0 Nc5 10.Nc3 Nb3 11.ab3 Ra1 12.Qa1 d5 13.Ne5 Qc7 14.Qa2?? (14.Qa8 b4 15.Ne2 c5=) 14...0-0?? (14...Qe5 15.Nb5 Qb8 16.Nd4–+) 15.Ra1?? (better is 15.f4=+) 15...Qe5–+ 16.Nb5 Qb8 (16...cb5 17.Be5) 17.Nd4 Bd7 18.Nf3 Bd6 19.Bf6 gf6 20.Qb2 e5 21.e4 d4 22.d3 Bb4 23.Qc1 Bc3 24.Ra2 Kg7 25.Nh4 Qc8 26.f4 c5 27.f5 Rh8 28.Qd1 Kf8 29.Qh5 Ke7 30.g4 Qg8 31.Ra7 Qg7 32.Nf3 h6 33.h3 Rf8 34.Qh4 Kd6 35.Qg3 h5 36.Ra6 Bc6 37.Ne1 hg4 38.Ng2 Rg8 39.h4 Qh6 40.Kf1 Qc1 41.Ne1 Be1 42.Qe1 Qc2 43.h5 Qd3 44.Kg2 Qa6 (45.Qf1 Be4 46.Kg1 Qf1 47.Kf1 g3 48.b4 g2 49.Kg1 c4 50.h6 c3 51.h7 c2 52.hg8Q c1Q 53.Kh2 Qh1 54.Kg3 g1Q) 0–1. edfdo – AllAboutPamzRack, Caissa.com, 2004.

  6.Bd3 d5 7.Nf3 Bd6 8.c4 0-0 9.cd5 cd5 10.0-0 Nc6 11.Bb5 Bd7 12.Bc6 bc6 13.Ne5? (13.Be5 c5=+) 13...Ne4 (better 13...Qb8!? 14.Nd3 Bh2 15.Kh1 Ne4–/+) 14.Nd7 Qd7 15.Qg4 (better 15.Qc2=+) 15...Nf6?? (better 15...f5 16.Qe2 Rfb8=+) 16.Bf6+- Be7 (16...g6+-) 17.Qg7 1–0. sirgeshdb (1670) – kaffeeliebhaber, lichess.org, 2020.

  6.Bd3 d5 7.Nf3 Nbd7 8.0-0 h6 (8...Bd6 9.Nd4=+) 9.Nc3 (9.Be2 Bd6=+) 9...Bd6 (9...e5 10.Bf5=+) 10.Qe1 (10.e4 0-0=+) 10...0-0 11.e4 (11.Nd4 e5 12.Nf5 Bb8=+) 11...Ne5 (better is 11...Qc7!?=+) 12.Ne5= Be5 13.ed5 Bc7 (13...Bc3!? 14.dc3 cd5=) 14.dc6+/– bc6 15.Ne4 Ne4 (better is 15...Nd5!?+=) 16.Qe4+/– (16.Be4?! Ba6 17.d3 Bh2 18.Kh2 Qb8 19.f4 Qb2+=) 16...f5 17.Qc6 Qd6 (17...Bd7!? 18.Qc3 Rf7+-) 18.Qd6+- Bd6 19.a4 Rb8 20.Ba3 Ba3 21.Ra3 e5 22.Re1 e4 23.Bc4 Kh8 24.a5 Rb4 25.d3 Rd8 26.a6 h5 27.c3 Rb6 28.de4 fe4 29.Ra5 (29…Be6 30.Bf1+- (30.Re4 Bc4 31.h3 Ba6=+); 29.Kf1 Be6 30.Re4 Bc4 31.Rc4 Ra8+-) 1–0. petite – montes, Caissa's Web, 2004.

  6.Bd3 d5 7.f4 b6 8.Nf3 Ba6 9.Ba6 Na6 10.0-0 Be7 (10...Bc5 11.Ne5 Nb8 12.Qf3=+) 11.Ne5= Qc7 12.d3 (12.Ng4 Ng4 13.Qg4 Rg8=) 12...0-0=+ 13.Nd2 Bd6 14.Rf3 Nc5 15.Rg3 Kh8 16.Ng4 (better 16.Bd4=+) 16...Ng4?? (16...Nfd7 17.Nf2 e5 18.fe5 Ne5 19.Qh5=) 17.Qg4 (17.Bg7 Kg8 18.Bf6 h5 19.Rg4 Kh7 20.Rg5 Nd3 21.Qh5) 17...f6=+ 18.Rh3 Na4 19.Rb1 Nb2 20.Rb2 Rfe8 21.Qg6 h6 22.Nf3 Ba3 23.Rb3 Bc5 24.d4 Bf8 25.g4 Kg8?? (better 25...Reb8=+) 26.Rh6+- Ra2 27.Rh5 White prepares g5 (better 27.g5!? Rc2 28.gf6 (28.Qe8?! Rc1 29.Kf2 gh6+/-) 28...Rg2 29.Kg2 Bd6 30.Qh7 Kf8 31.Qh8 Kf7 32.Qg7) 27...Rea8 28.g5 f5?? (better 28...Qe7+=) 29.Ne5+- Qe5 30.fe5 Rc2 (30...Ra1 31.Kf2 Re8 32.Qe8 Rf1 33.Kf1 g6 34.Qe6 Kg7 35.Qf6 Kg8 36.Rh8) 31.Qe6 1-0. pacal56 (2160) - nutzy35 (2190), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  6.Be2 Bd6 7.Nf3 0-0 8.Nc3 e5 9.0-0 Qc7 (9...Bc7 10.e4=+) 10.Ng5 e4 11.f4 ef3 12.Nf3 b5 13.a4 b4 14.Nb1 Ne4 (14...Ng4 15.h3 Nh2 16.Nh2 Bh2 17.Kh1=) 15.d3+= Nf6 (15...Nc5 16.c3 Nba6 17.Nbd2+=) 16.Bf6+/– gf6 17.Nbd2 (17.Qe1 Re8 18.Qf2 Na6+/–) 17...Be5 (better is 17...Re8!?+=) 18.d4+- Bd6 19.Ne4 Kh8 20.Nd6 Qd6 21.c3 bc3 22.Qb3 Rg8 23.Qc3 Qe7 24.Nd2 Qe6 25.e4 d5 26.Qf3 de4 27.Ne4 Qd5 28.Qf6 Rg7 29.Bf3 Be6 30.Nc5 Qg5 31.Qg5 Rg5 32.a5 Nd7 33.Bc6 Rag8 34.Ne6 fe6 35.Bd7 Rg2 36.Kh1 R8g7 37.a6 Rb2 38.Rf8 Rg8 39.Rg8 Kg8 40.a7 Kg7 41.a8Q Rd2 42.Rg1 Kf6 43.Qf8 1–0. b4_player (1810) – mangere12 (1655), GameColony.com, 2002.

  6.Be2 Be7 7.Nf3 0-0 8.0-0 Bd6 9.c4 c5 10.d4 Qb6 11.Qb3+= Qb3 12.ab3 Ra1 13.Ba1 cd4 14.Nd4 Be7 15.Nd2 Nc6 16.Bf3 d5 17.c5 Bc5–/+ 18.Nb5 Nd7 19.Nd6?? Bd6–+ 20.Bc3 Bb4 21.Bb4 Nb4 22.Ra1 b6 23.Ra8 Bb7 24.Ra7 Bc6 25.Rc7 Ra8 26.Kf1 Bb5 27.Ke1 Ra1 28.Bd1 Nd3 29.Ke2 Nb2 (29...Nb2 30.Kf3 Rd1 31.Rc8 Nf8–+) 0–1. gtate (1880) – bigal (1765), net–chess.com, 2002.

  6.Be2 Be7 7.Nf3 Qb6 8.Qc1 0-0 9.0-0 Na6 10.d4 Nb4 11.a3 Nbd5 12.c4 Nc7 13.Nc3 Na6 14.Rb1 Qc7 15.Bd3 d5 16.e4 dc4 17.Bc4 b5 18.Bb3 Qb6 19.e5 Nd5 20.Qc2 Nc3 21.Qc3 c5 22.dc5 Nc5 23.Bc2 Bb7 24.Nd4 Na4 25.Qd3 Bc5 1–0. guest506 – guest1831, ICC, 2002.

  6.Be2 Be7 7.Nf3 d5 8.c4 (8.0-0 0-0=) 8...0-0 9.Qb3 Qa5 (9...dc4 10.Qc4 b6 11.d3+=) 10.Bc3= Qa4 (10...dc4 11.Bc4 Qf5 12.d4=) 11.0-0 (11.d4 dc4 12.Bc4 Bd6=) 11...Qb3 (11...dc4 12.Bc4 Qb3 13.ab3 Ra1 14.Ba1=) 12.ab3= Ra1 13.Ba1 Nbd7 14.d4 b6 15.Nbd2 (15.Bb2 Bb7=) 15...c5 (15...Bb7 16.Bb2=) 16.Bb2 Bd6 (16...Bb7 17.Ra1=) 17.Ra1+= Re8 (17...Bb8 18.Bd3+=) 18.cd5 (18.Ne5 Kf8+=) 18...Nd5 (18...ed5 19.Bb5 Rd8 20.Bc6=) 19.Bb5 White gets strong initiative 19...Rd8 20.Nc4 (20.e4 Nc7 21.Be2 cd4 22.Nd4 Nc5+/–) 20...Be7 (20...Bc7 21.e4 Nf4 22.Kf1+=) 21.Ra7+/– cd4 (21...f5!?+/–) 22.Nd4+- Bc5 (better is 22...Bh4+-) 23.Nc6 Re8 24.b4 Nb4 25.Nb4 Bb4 26.Bd7 (worse is 26.Rd7 Bd7 27.Bd7 Rd8+=) 26...Rd8 (26...Bd7 27.Rd7 b5 28.Ne5+-) 27.Nb6 (27.Ra8 Rd7 28.Rc8 Bf8+-) 27...Bc5 (27...Bd7 28.Nd7 h5 29.e4+-) 28.Ra8 (28.Nc8 Ba7 29.Na7 Rd7–/+) 28...Bb6 29.Rc8 Rc8 30.Bc8 Bc7 31.Kf1 (31.e4 Bd6+-) 31...e5 (31...Bd6 32.f4+-) 32.Ke2 f6 (32...Bd6 33.e4+-) 33.Be6 Kh8 34.Bc3 (34.Ba3 g6+-) 34...Bd6 (34...g6 35.Kd3+-) 35.Kd3 g6 36.f4 Kg7 37.fe5 (37.Ke4 ef4 38.ef4 Bc5+-) 37...fe5 (37...Be5 38.g4 Bc3 39.Kc3+-) 38.Ke4 Kf6 39.Bc8 (39.Kd5 Bc7+-) 39...h6 (39...Bc7 40.Bb7+-) 40.h3 g5 (40...Bc7 41.Bb7+-) 41.g4 Bc7 42.Kd5 (42.Bb4 Kg6+-) 42...Bb8 43.Bb4 Ba7 44.Bc5 Bb8 (44...Bc5 45.Kc5 Ke7 46.Kd5+-) 45.Bf5 (45.Kc6 e4+-) 45...h5 (45...Bc7 46.Kc6 Bd8 47.Kd7+-) 46.e4 hg4 47.hg4 (47.hg4 Bc7 48.Bb4+-) 1–0. Sticker,Otto – Kaluza,Rainer, Baden–ch HT Zell, 1993.

  6.Be2 b5

  7.c3 d5 8.Nf3+=.

  7.c3 Be7 8.a4= ba4 9.Ra4 Ra4 10.Qa4 Qb6 11.Qc2 0-0 (11...d6 12.Nf3=) 12.Nf3 Ba6 (12...d5 13.0-0=) 13.d3 d5 (13...c5 14.Na3=) 14.0-0 Nbd7 15.Nbd2 Nc5 (15...Rb8 16.Rb1=) 16.c4 (16.Rb1 Qc7+=) 16...Rc8 (16...dc4 17.dc4 Rd8 18.Rd1+=) 17.d4 (17.Rb1!? Qc7 18.Be5+/–) 17...Nce4= 18.Ne4 Ne4 19.Rb1 (19.c5 Qb7=) 19...Qd8 (19...c5 20.Bd3=) 20.Bd3 (20.Ra1 Ra8+=) 20...Nf6 (20...c5 21.dc5 Rc5 22.Ba3=) 21.Ne5 (21.Nd2 c5+=) 21...Bd6 (21...c5 22.Qa4 Ra8 23.Qd1=) 22.Qa4 (22.Ra1 Bc4 23.Bc4 dc4 24.Nc4 Be7=) 22...Bc4 23.Nc4 dc4 24.Qc4 Nd5 25.Qc2 (25.g3 c5+=) 25...g6 (25...Nb4 26.Bh7 Kh8 27.Qe4=) 26.Qc4+= Qh4 27.g3 Qd8 28.Be4 Nb6 (28...f5 29.Bg2+=) 29.Qa6 Nd5 30.Qb7 (30.Qd3 Qd7+=) 30...Rc7 (30...Nb4 31.Ra1+=) 31.Qb3 Qc8 32.Ba1 c5 (32...Ra7!?+=) 33.Bd5+/– c4? (better is 33...ed5 34.Qd5 Be7+/–) 34.Qb6+- ed5 35.Qd6 c3 (35...Rb7 36.Re1 c3+-) 36.Bc3! Rc3 (36...Rb7 37.Rb7 Qb7+-) 37.Rb8 Rc1 38.Kg2 Qb8 39.Qb8 Kg7 40.Qe5 Kf8 41.Qd5 Rd1 (41...Rc8 42.Qd6 Ke8 43.Qe5 Kd7 44.Qf6+-) 42.Qd8 (better is 42.Qb3 Ra1+-) 42...Kg7 1–0. Bonetti,Shane – ClarinetMan (1670), ICC, 2002.

  7.Nf3 Bb7 8.d4 Be7 9.c4 bc4 10.Bc4 d6 (better 10...Ba6 11.Ba6 Na6=) 11.Ng5?? (11.0-0 Ba6 12.Ba6 Na6=) 11...0-0?? (better 11...Qa5 12.Nc3 Qg5–+) 12.Qb3 (12.0-0 Ba6 13.Bd3 Nbd7=+) 12...Qc7 (12...Ba6 13.0-0=+) 13.Be6= fe6 14.Qe6 (better 14.Ne6!? Qa5 15.Bc3=) 14...Kh8–/+ 15.Nf7 Kg8 (15...Rf7!? 16.Qf7 c5=+) 16.Nh6 Kh8 17.Qg8?? (17.Nf7 Rf7 18.Qf7=+) 17...Ng8–+ 18.Nf7 Rf7 (18...Rf7 19.0-0 c5–+) 0–1. aravind555 (1805) – kirtisharma19 (1815), lichess.org, 2020.

  7.Nf3 d5=.

  7.Nf3 Be7 8.d3 d5 9.0-0 0-0 10.c4 bc4 11.dc4 Ba6 12.Nc3 Nbd7 13.Nd4 Ne5 (< 13...Bc4 14.Bc4 dc4 15.Nc6+=) 14.cd5 cd5 15.a4 Be2 16.Qe2 Nc4 17.Nc6 (17.Rfb1 Bd6=+) 17...Qd7 18.Ne7 Qe7 19.Nb5 Ne4 20.Ba3 Na3 21.Ra3 Rfb8 22.Ra2 Ra5 (22...Qb4 23.Qc2=+) 23.Rc1 h6 24.f3 Nd6 25.Qd2 Rba8 26.Nc3 (26.Nd6 Qd6 27.Rc4 Qe5=+) 26...Nc4–/+ 27.Qd4 Rd8 (27...Qg5 28.f4 Qf5 29.g3=+) 28.e4 (28.Rac2 Qg5 29.f4 Qh4=+) 28...Qg5 29.Rb1 de4 (29...Qf4 30.Rd1=+) 30.Qc4= Qe3 (30...Rc5 31.Qe4 Rc3 32.h3=+) 31.Kh1 (31.Kf1 Rc5 32.Re2 Qc3 (32...Rc4? 33.Re3 Rd3 34.Rd3 ed3 35.Rb3+-) 33.Qc3 Rc3 34.Re4 Ra3=) 31...Rc5 32.Qe4 Qc3 (< 32...Rc3 33.Qe3 Re3 34.Kg1+/–) 33.Rba1 (33.Qe1 Qc4 34.Raa1 Rcd5=) 33...Rd2 (33...Re5 34.Qb1=+) 34.h3 Re5 35.Qa8 Kh7 36.Rd2 Qa1 37.Kh2 Re1 38.a5?? (better is 38.Rf2–/+) 38...Rh1–+ 39.Kg3 Qe5 (40.f4 Qe3 41.Qf3 Qd2–+) 0–1. AdHoc (2325) – Tankist (2450), ICC, 2003.

  6.Be2 d5

  7.c4 Bb4 8.a3 Ba5 9.Nf3 Ne4 10.0-0 0-0 11.d3 Nf6 12.Qc2 Nbd7 13.d4 Re8 14.c5 Ne4 15.Nfd2 Ndf6 16.f3 Nd2 17.Nd2 Bc7 18.a4 e5 19.Kh1 ed4 20.Bd4 Be5 21.Bd3 Bd4 22.ed4 Nh5 23.Rae1 Nf4 24.Bh7 Kh8 25.Bf5 Qg5 26.Bg4 Bg4 27.fg4 Qg4 28.Nf3 Qg2 29.Qg2 Ng2 30.Kg2 (time) 1–0. OrangOetan (1615) – IceBox (2435), TIO_44 (fics, Oklahoma City, OK USA) (1), 2001.

  7.c4 g6 8.Nf3 Bg7 9.cd5 (9.0-0 dc4 10.Bc4 0-0=) 9...cd5 (9...ed5 10.0-0=) 10.Bb5 (10.0-0 0-0=) 10...Bd7= 11.Bd7 Nbd7 12.0-0 0-0 13.Nc3 Qb6 14.Qc2 Nc5 (14...Rfc8 15.d3=+) 15.Nd4 (15.Rfb1 Qa5=) 15...Nfe4 16.Rab1 Qa7 (16...Qa5 17.Nb3 Nb3 18.ab3=+) 17.Ne4 (17.Ndb5 Qa5=) 17...Ne4 18.Nb5 (better 18.d3!? Rfc8 19.Qd1=) 18...Qa2–/+ 19.Bg7?? (better 19.d3 Rfc8 20.Qe2–/+) 19...Qc2–+ (19...Kg7?! 20.Rb2 Qa4 21.Qb1=+) 20.Bf8 Rf8 (20...Nd2 21.Rbc1 Qb2 22.Rfd1–+) 21.d4 (21.Nd4 Qd2 22.Rb7 Ra8–+) 21...Nd2 (21...Nf2 22.Na3 Qa2 23.Rf2 Qa3 24.Rf3–+) 22.Rfc1 Qb1 (22...Nb1?! 23.Rc2 Ra8 24.g4=) 23.Rb1 Nb1 24.Nd6 (24.g4 Nd2–+) 24...Rb8 (better 24...Nc3 25.f3 Rb8 26.h4–+) 25.Nf7 (25.Nb5–+) 25...Kf7 26.h4 b5 27.g4 b4 28.Kf1 b3 29.Ke2 Na3 30.Kd3 b2 31.Kd2 b1Q 32.e4 (32.Ke2 Rb2 33.Kf3 Qg1 34.Kf4 Qf2 35.Ke5 Nc4) 32...de4 (32...Rb2 33.Ke3 Qe4) 33.h5 (33.Ke3 Rb3 34.Kf4 Rf3 35.Ke5 Nc4) 33...gh5 (33...Nc4 34.Ke2 Rb2) 34.gh5 (34.Ke3 Qd3 35.Kf4 Qf3 36.Kg5 Qg4 37.Kh6 Qg6) 34...Qd3 35.Kc1 (35.Ke1 Nc2) 35…Rb1 0–1. aravind555 (1640) – geZo, lichess.org, 2018.

  7.d4 Qb6 8.Qc1 Ne4 (8...Bb4 9.c3 Bd6 (9...Be7 10.Nf3 0-0 11.Nbd2 c5 12.0-0 c4 13.Qc2) 10.c4 Qc7 (10...Bb4 11.Nc3 Ne4 12.Kf1 Bc3 13.Bc3) 11.c5 Be7 12.Nc3 0-0 (12...Nbd7 13.Nf3) 13.Nf3; 8...c5 9.Nf3 (9.c4 Nc6 10.cd5 Nd5 11.Nf3 cd4 12.Nd4 Bc5 13.Nb3) 9...Nc6 10.0-0 Be7 11.dc5 Bc5 12.c4 0-0 13.Bf6; 8...Nbd7 9.Nf3 (9.Nd2 Bd6 10.c4 c5 11.Ngf3 0-0 12.0-0 Re8 13.Qc2) 9...Be7 10.Nc3 0-0 11.0-0 h6 12.h3 Bb4 13.a3; 8...Be7 9.Nf3 Nbd7 10.0-0 0-0 11.c4 Qa6 12.Nbd2 b6 13.a4; 8...Bd7 9.Nf3 (9.c4 Bb4 10.Nc3 Ne4 11.Kf1 Nc3 12.Bc3 Bc3 13.Qc3; 9.Nd2 c5 10.Ngf3 Nc6 11.0-0 cd4 12.Nd4 Bd6 13.c4) 9...c5 10.c4 Nc6 11.dc5 Bc5 12.Bf6 gf6 13.cd5; 8...Na6 9.Nf3 Bd7 10.0-0 Be7 11.Nc3 0-0 12.Ne5 Bd6 13.Rb1) 9.Nf3 (9.Nh3 Bd6 10.0-0 (10.f3 Qa5 11.c3 Nf6 12.Nd2 0-0 13.0-0) 10...Nd7 11.Nc3 0-0 12.Ne4 de4 13.c4= (13.Ng5)) 9...Na6 (9...Nd7 10.0-0 Bb4 (10...Ndf6 11.Ne5 Be7 12.Nc3 Nc3 13.Bc3) 11.c4 0-0 12.c5 (12.a3 Be7 13.Nc3) 12...Qc7 13.a3= (13.Nc3)) 10.0-0 Bd6 (10...Be7 11.Nc3 Nd6 12.Ba3 0-0 13.Rb1) 11.c4 dc4 12.Bc4 Nc7 (12...0-0 13.Nc3 Nc3 14.Qc3+=; 12...Nb4 13.Nc3) 13.Bd3+= f5 14.Be4 fe4 15.Ng5 0-0 16.Ne4 Nb5? (better is 16...Bb4+/–) 17.a4+- (17.Nd6?! Nd6 18.Ba3 Qc7+/–) 17...Bh2 18.Kh2 Qc7 19.g3 (better is 19.Kg1 Na7+-) 19...Nd6 (19...Na7+-) 20.Nd6 Qd6 21.Ba3 Qd5 22.Bf8 Ra5 (22...Kf8 23.Nd2 Kg8+-) 23.Bb4 Qh5 24.Kg2 Rf5 25.Qd1 Qg6 26.Nc3 Rh5 (26...e5 27.a5+-) 27.Qb3 Kh8 28.Rh1 e5 29.d5 (29.Rh5 Qh5 30.Rh1 Qe8+-) 29...Bg4 30.f3 Bf3 (30...Bd7 31.Rh5 Qh5 32.Rh1+-) 31.Kf3 e4 (31...Rg5 32.Kf2+-) 32.Kg2 Rg5 33.Rh3 Qf5 34.Rf1 Qc8 1–0. Bonetti,Shane – guest241, ICC, 2002.

  7.Nf3 b5 8.d3 Nbd7 9.0-0 Bd6 10.Nbd2 0-0 11.c4 bc4 12.dc4 Ba6 13.cd5 cd5 14.Ba6 Ra6 15.Qc2 e5 16.a4 e4 17.Nd4 Bh2 18.Kh2 Ng4 19.Kg1 Qh4 20.N4f3 ef3 21.Nf3 Qh5 22.Qd3?? (better is 22.Rfe1–/+) 22…Rh6 (22...Rh6 23.Qh7 Rh7 24.Nh4 Qh4 25.Bg7 Qh2) 0–1. Kappel,Ray – Kalyoncuoglu,Ozgur (2045), PY–2009–0-00001, 2011.

  7.Nf3 b6 8.0-0 Bd6 9.Be5 0-0 10.Nc3 Ng4 11.Bd6 Qd6 12.a4 e5=+ 13.Nh4 e4?? 14.Bg4+/– Bg4? 15.Qg4+- Nd7 16.f4 Nf6 17.Nf5 Ng4 18.Nd6 Ra7 19.Rab1 Rb8 20.Nf5 Nf6 21.Nd4 c5 22.Nc6 Ra4 23.Na4 Rc8 24.Ne7 (24.Ne7 Kf8 25.Nc8+-) 1–0. pierre – fedejel, internet live, 2010.

  7.Nf3 Ne4 8.0-0 Nd7 9.d3 Nef6 10.Nbd2 Bb4 11.Nb3 Nc5 12.Nc5 Bc5= 13.d4 Bd6 14.c4 dc4 15.Bc4 0-0 16.Re1 Qc7 17.e4 Bb4 18.Re2 b5 19.Bb3 Bb7 20.Rc1 c5 21.dc5 Be4 Bf6?? Bf3= 23.gf3 gf6 24.c6 Bd6 25.h3 Bh2 26.Kh1=+ Bf4 27.Rcc2 e5 28.Re1 Kg7 29.Rg1 Kh8 30.Qd3 Rg8 31.Rg4 Rg4 32.hg4 Rd8 33.Qf5 Kg7+= 34.Rc5 Rd2 35.Kg2 Be3 36.Rc2+/– Rc2 37.Qc2 Bd4 38.Qe4 b4 39.f4 Bc3 40.f5 h6 (better is 40...Bd4!?+=) ½–½. chessdeviant (2110) – islanderfan (1740), net–chess.com, 2007.

  7.f4 Bd6 8.Nf3 Nbd7 9.0-0 b5 10.Qe1 Bb7 11.Qg3 0-0=+ 12.Nc3 b4 13.Nd1 c5 14.a3 ba3 15.Ra3 Ra3 16.Ba3 Qa5 17.Bb2 Qa4 18.c4 d4 19.Qe1 Nb6 20.Ne5 Qa8 21.Bf3 Bf3 22.Rf3 Qa2 23.ed4 Nc4 24.Nc4 Qc4 25.Ne3 Qa2 (25...Qa2 26.dc5 Qb2 27.cd6 Ra8=+) 0–1. pcmvr (2515) – petrus (2470), net–chess.com, 2006.

  7.Nf3 Bd6

  8.0-0 Ne4 9.Bg7 Rg8 10.Be5 f6 11.Bd6 Qd6 12.g3 Nd7 13.d3 Nec5 14.Nh4 Nf8 15.Bh5 Ng6 16.Qg4 f5 17.Qg5 Qe7 18.Qe7 Ke7 19.Ng2 e5 20.Nd2 Ne6 21.c4 Bd7 22.cd5 cd5 23.Rfb1 Bc6 24.a4 Ra5 25.Rb4 Nc5 26.Nb3 Nb3 27.Rb3 Rga8 28.Bd1 Kd6 29.Rb4 Ne7 30.d4 e4 31.Nf4 Be8 32.Rb6 Nc6 33.Bb3 R8a7 34.h4 R5a6 35.Nd5 Rb6 0–1. Abdullaevich (1845) – Oleg_eg (1880), lichess.org, 2020.

  8.0-0 Qe7 9.d4 (9.Be5 b6=) 9...Ne4 (9...b5 10.Bd3=+) 10.c4= Nd7 11.Nbd2 f5 12.a4 0-0 13.Ne1 (13.c5 Bc7=) 13...e5 (13...b6 14.Nef3=+) 14.f3 (14.cd5!? cd5 15.Ndf3 ed4 16.Bd4=) 14...Nd2=+ 15.Qd2 ed4 16.Bd4 c5 (16...Nc5 17.Qd1=+) 17.Bb2 d4 (17...Nb6 18.cd5 Na4 19.Bb5=+) 18.ed4= cd4 19.Qd4?? (19.Nc2 Nc5 20.Nd4 Na4=) 19...Be5 (better 19...Bc5 20.Qf2 Bf2 21.Rf2 Nc5-+) 20.Qd5+= Kh8 21.Be5 Ne5 22.Nd3 Nd3 23.Qd3 Rd8 24.Qc2 Qc5 25.Kh1 Be6 26.Bd3 Rd4 The pressure on the isolated pawn grows 27.Rac1 (27.Rab1 Rad8 28.Rfe1 Qc6+=) 27...Rad8 (27...Bd7 28.Rfe1+=) 28.Rfd1 (28.Rfe1 Qc8 29.Qe2 Bg8+=) 28...R8d6 (28...Bc4 29.Bc4 Qc4 30.Rd4 Qd4 31.a5=) 29.Bf1+= h6 30.Rd4 Rd4 31.h3 f4 32.Qg6 Bf5 (32...Bg8 33.Rb1 Qc7 34.a5+/-) 33.Qe8+/- Kh7 34.Qf7 (34.Qb5 Qc8+/-) 34...Bg6? (better 34...b6!?=) 35.Qb7+/- Qa3 36.Re1 Rd2 (better 36...Qc3 37.Qe7 Rd2+/-) 37.Re7?? (better 37.Qb8+-) 37...Qa1=+ 38.Kg1?? (better 38.Kh2 Rd1 39.Qc7=+) 38...Rd1-+ 39.Rg7 Qg7 40.Qg7 Kg7 41.Kf2 Kf6 (41...Ra1 42.Be2-+) 42.Be2 (42.a5 Rd2 43.Kg1 Ra2-+) 42...Ra1 43.g3 (43.a5 Ra5 44.Ke1 Bf7-+) 43...fg3 (better 43...Ra2 44.gf4 Bd3 45.Ke3 Be2 46.c5-+) 44.Kg3 Ra4 45.f4 (45.h4 Bf7 46.c5 Ra5-+) 45...Be4 46.h4 Ba8 (46...Ra3 47.Kf2 Kf5 48.c5-+) 47.h5 (47.Kf2 Kf5 48.Ke3 Ra3 49.Kd4 Rh3-+) 47...Ra3 48.Kf2 Bb7 (48...Kf5 49.c5-+) 49.Ke1 (49.Bg4 Rc3-+) 49...Kf5 50.Kd2 Kf4 51.c5 (51.Bd1 Be4 52.Kc1 Rc3 53.Kb2 Rc4-+) 51...Ke5 (better 51...Ra2 52.Kc3 Re2 53.Kb3-+) 52.Bb5 Kd5 53.Bd3 Kc5 54.Bg6 Kd4 55.Kc2 (55.Bf7 Bf3 56.Kc2 Be4 57.Kb2 Ra6-+) 55...Be4 (better 55...Ra2 56.Kb3 Bd5 57.Kb4-+) 56.Kb2 Rh3 57.Be8 (57.Bf7 Bf3 58.Kc2 Rh2 59.Kb3 Bd1 60.Kb4 Rb2 61.Ka3 Kc3 62.Bd5 Rb5 63.Ka2 Ra5 64.Kb1 Bc2 65.Kc1 Ra1) 57...Bf3 58.Kc2 Rh2 59.Kb3 Bh5 60.Bc6 Rh3 (60...Bf7 61.Ka3 Kc5 62.Bg2 Rg2 63.Ka4 Ra2) 61.Kb4 Bf3 62.Bd7 Rg3 63.Be8 h5 64.Kb3 h4 65.Kc2 h3 66.Kd2 (66.Bd7 h2 67.Bb5 Be4 68.Bd3 Rd3 69.Kb2 h1Q 70.Ka2 Qg2 71.Ka1 Rd1) 66...h2 67.Ke1 (67.Kc2 Be4 68.Kb2 h1Q 69.Bc6 Qb1) 67...h1Q 68.Kf2 (68.Kd2 Qd1) 68...Qg2 (68...Qg1) 69.Ke1 Qe2 0-1. zembelek (2005) - merbit (2020), Rated Blitz game, lichess.org, 2014.

  8.c4 0-0 9.d4 b6 10.0-0 Ne4 11.Nbd2 Qc7 12.h3 Nd2 13.Nd2 Nd7 14.Qc2 Ba6 15.Rfc1 Rfc8 16.Bf3 Qd8 17.a4 Nf6 18.Ba3 Ba3 19.Ra3 c5 20.Rc3 cd4 21.ed4 Qd6 22.Qb2 Rc6 23.cd5 Rc3 24.Rc3 Nd5 25.Nc4 Bc4 26.Rc4 h6 27.Qc1 ½–½. Luzuriaga,Norberto Horacio – Dominguez,Carlos, CAPA email, 1999.

  8.c4 0-0 9.d4 dc4 10.Bc4 b5 11.Bd3=.

  8.c4 0-0 9.d4 Nbd7 10.Qc2 (10.c5 Bc7=) 10...Re8 (10...dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2+=) 11.0-0 (11.c5 Bc7=) 11...e5 (11...c5 12.cd5 ed5 13.dc5 Nc5 14.Rd1=) 12.Nc3 (12.c5 Bc7=) 12...ed4 (12...e4 13.Ng5+=) 13.ed4 (13.Nd4 Qc7+=) 13...dc4 14.Bc4 Nb6 15.Bd3 h6 16.Ne5 Be5 (16...Be6 17.Rfe1+=) 17.de5= Ng4 18.Rad1 Qh4 The mate threat is Qxh2 19.h3 Ne5 20.Bh7 Kh8 21.Be4 Be6 22.Rfe1 Nbc4 23.Ba1 Rad8 24.Na4 Qg5 (24...Bd5 25.Bd4–/+) 25.Rd8 Rd8 26.Nc5 Bh3 27.Qb3 Bf5 28.Bf5 Qf5 29.Qg3 (29.Be5 Ne5 30.Nb7 Rd2–+) 29...f6 (29...Ng4 30.Nb7 Rd2 31.f3–/+) 30.Nb7 Rd2 31.Be5 Ne5 32.a4 Nd3 33.Nd6 Qf2 34.Qf2 Nf2 35.Ra1 (35.Nc4 Ra2 36.a5 Nd3–+) 35...Nd3 36.a5 Nc5 (36...Nf4 37.Nf5 Rg2 38.Kf1–+) 37.Nc4–/+ Rc2 38.Ne3 Re2 39.Nf5 Na6 (39...Nb3 40.Ra3 Re1 41.Kf2=) 40.Nd4+= Rd2 41.Nc6 Kh7 42.Ra3 (42.Kh2 Kg6+=) 42...Kg6 43.Ne7 Kf7 44.Nf5 (44.Re3 Nc5+=) 44...Rd5 45.Ne3 Rb5 46.Kf2 Ke6 47.Ke2 g6 48.Kf3 f5 49.Rc3 Rc5 50.Rc5 Nc5 51.g4 (51.Nc2 Kd5+=) ½–½. Kellermann – Ten Bos,Heen, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

  8.c4 0-0 9.cd5 cd5 10.0-0 Bd7 11.d3 Ba4 12.Qd2 Bc6 13.Re1 Nbd7 14.e4 de4 15.de4 Ne4 16.Qd4 Qf6 17.Qf6 Ndf6 18.Bf6 Nf6 19.Nc3 Bb4 20.Rec1 Bf3 21.Bf3 Rac8 22.Nb5 Rc1 23.Rc1 Nd5 24.a3 Bd2 25.Rc2 Bg5 26.Nc7 Nc7 27.Rc7 b6 28.Rb7 Bd8 29.Bc6 f6 30.Kf1 Rf7 31.Rb8 Rf8 32.Ke2 Kf7 33.Kd3 Ke7 34.Kc4 Kd6 35.Kb5 e5 36.Rb7 Bc7 37.a4 f5 38.g3 g5 39.Bg2 e4 40.Kc4 Re8 41.a5 Kc6 42.a6 Ra8 43.f3 Ra6 0–1. realocalteam (1720) – Gogochari69 (1800), lichess.org <2000 SuperBlitz Arena, 2020.

  8.c4 dc4 9.Bc4 b5 10.Be2+=.

  8.c4 Nbd7 9.0-0= 0-0 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2=) 10.d4 Ne4 (10...b6 11.Nbd2=) 11.Qc2 (11.c5 Be7=) 11...b6 12.Nbd2 Ndf6 (12...Nd2 13.Nd2 Ba6 14.e4=) 13.Ne4 Ne4 (worse is 13...de4 14.Nd2+/–) 14.Ne5 Ba6 15.f3 Nf6 (15...Be5 16.fe4 Bc7 17.e5=) 16.f4 Rc8 (16...Qc7 17.Bd3=) 17.Bd3 c5 18.Qa4 Ra8 19.Qd1 Qc7 20.Rc1 Rfc8 (20...Rfd8 21.Qb3=) 21.a4 Ne4 22.Qh5 (22.Qe2 Bb7+=) 22...f5 (22...f6 23.Ng4+=) 23.cd5 (23.Rfd1 Be5 24.de5 Bc4 25.Bc4 dc4 26.Rc4 Qc6–/+) 23...Bd3+= 24.Nd3 Qf7 (24...g6 25.Qd1 ed5 26.dc5 bc5 27.Nf2+=) 25.Qf7= Kf7 ½–½. Bonetti,Shane (1990) – Milde,Lars (1890), TT–12.35 ETC, 2004.

  8.c4 Nbd7 9.d4 0-0 10.Nc3 Qe7 11.0-0 dc4 12.Bc4 e5 13.de5 Ne5=+ 14.Bb3 Bg4–/+ 15.h3 Nf3–+ 16.gf3 Bh3 17.Re1 Qe5 18.f4 Qe7 19.Qf3 Bg4 20.Qg2 Bb4 21.Rac1 Rfd8 22.f3 Bf5 23.Qe2 Rd3 24.e4 Bc5 25.Kg2 Nh5 (25...Nh5 26.ef5 Nf4 27.Kf1 Ne2 28.Re2 Qg5–+) 0–1. Germanicus – touchdown, ChessWorld.net, 2005.

  8.c4 Nbd7 9.d4 Bb4 10.Nbd2 Ne4 11.0-0 Bc3 (11...Nd2 12.Nd2 b6 13.Qc2=) 12.Qc2 (better is 12.Ne4!? Bb2 13.Nd6 Kf8 14.Rb1+/–) 12...Nd2+= 13.Nd2 Bd2 14.Qd2 Nf6 15.Qc2 0-0 16.Bd3 h6 17.e4 de4 18.Be4 Ne4 19.Qe4 Qd6 20.Bc3 Ra3 21.Qe1 Ra4 22.a3 Rd8 23.c5 Qd5 24.Qe3 Re8 25.Rfe1 Bd7 26.Reb1 Rb8 27.Qf4 Raa8 28.Qc7 Bc8 29.Qe7 Qf5 30.Qd8 Kh7 31.Bd2 (better is 31.Qd6!?+=) 31...Ra3+= 32.Qb6 Qd3 33.Ra3 Qa3 34.h3 Ra8 35.Bc1 Qa4 36.Qb2 Qa2 37.Qa2 Ra2 38.Be3 g5 39.Kh2 Kg6 40.g4 Ra4 41.Kg2 f5 42.f3 Ra2 43.Kg1 f4 44.Bf2 Kf6 45.Re1 ½–½. Schmitt – Piergalski, NRW–chT, 1991. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.b5 a6 4.e3 ab5 5.Bb5 c6 6.Be2 d5 7.Bb2 Bd6)

  8.Be5 Be5 9.Ne5 Nbd7 10.Nd7 Bd7 11.0-0 0-0 12.d4 Qc7 13.c4 e5 (13...dc4 14.Bc4 b5 15.Bd3=+) 14.de5= Qe5 15.Nd2 Qe7 16.Re1 Bf5 17.cd5 Nd5 18.e4 Be4 (better is 18...Nc3!? 19.Qc2 Ne2 (19...Ne4? 20.Bd3+-) 20.Re2 Rfd8=+) 19.Bc4+/– Nc3 (better is 19...f5!? 20.f3 b5 21.fe4 Qc5 22.Kh1 bc4 23.ed5 cd5+/–) 20.Qc1+-.

  8.Be5 Be5 9.Ne5 Nbd7 10.Nd7 Bd7 11.0-0 e5 12.d4 e4 13.c4 0-0 14.c5 h6 15.a4 Nh7 16.Qb3 Rb8 17.Nd2 Qg5 18.f3 Nf6 19.fe4 Ne4 20.Ne4 de4 21.Bc4 h5 22.Rf7 Rf7 23.Rf1 Bh3 24.Bf7 Kh8 25.Rf2 Rf8 26.Qb7 Bg2 27.Rg2 Qe3 28.Kh1 Qf3?? 29.Bh5 Qf6 30.Rg3 g5 31.Bf3! Rf7 32.Qc8 Kg7 33.Be4 Re7 34.Rf3 Qd4 35.Qf8# 1–0. kamret (2250) – avet (1905), GameColony.com, 2003.

  8.0-0 0-0

  9.c4 Na6 A) 10.d4 dc4 11.Bc4 b5 12.Be2 Bb7 (12...Bd7 13.Nbd2 Qb6 14.a4 Nb4) 13.Nbd2 (13.a4 b4 14.Nbd2 c5) 13...Qb6 14.Ne5 Nb4; B) 10.Nc3 Qc7 (10...dc4 11.Bc4 b5 12.Be2 Bb7 13.a3 Nc5 14.d4 Na4; 10...Ra7 11.d4 dc4 12.Bc4 b5 13.Be2 b4 14.Na4 Nd5) 11.d4 dc4 12.Bc4 Nb4 (12...b5 13.Be2 b4 14.Na4 Bb7) 13.e4 b5 (13...Ng4 14.e5 Be7) 14.Be2 Be7+= (14...Ng4).

  9.c4 b6 10.d4 Nbd7 11.Qc2 Ba6 12.Nbd2 c5 13.a4 cd4 14.Nd4 Qb8 15.g3 Rc8 16.Nb5 Bb7 17.f4 Bc5 18.Qb3 dc4 19.Bc4 Be7 20.Qd1 Rd8 21.Qe2 Nc5 22.Nc3 Qd6 23.Nf3 Nfe4 24.Ne4 Be4 25.Be5 Qc6 26.Bb5 Qb7 27.Ng5 Bg6 28.Qf3 Rd5 29.Bd4 Bg5 30.Bc5 Bh5 31.Qe4 Bf6 32.Bd4 Bd4 33.ed4 Bg6 34.Qe3 Rad8 35.Rad1 Qb8 36.Bc4 Ra5=+ 37.Bb3 b5 38.Qc3 Qa8 39.ab5 Rb5 40.Rfe1 Qb8 41.Ba4 Rb4 42.Bc6 Rc8 43.Re5 Rb3 44.Qc5 Rb1 45.Rb1 Qb1 46.Kf2 Bd3 47.Re1–/+ Qa2 48.Kg1=+ h5 49.d5 Be4!–/+ 50.Qf2 Qf2 51.Kf2 ed5 52.Bb7 Rc2 53.Re2 Re2 54.Ke2 f5 55.Kd2 d4 56.Ba6 Kf7 57.Be2 Kg6 58.Kc1 Kh6 59.Bd1 g6 60.Kd2 Kh7 61.Bb3 Kg7 62.h4 Kf6 63.Bc4 Ke7 64.Ke2 Ke8 65.Ke1 Bb1 66.Ke2 Ke7 67.Kd1 Kf8 68.Kc1 Be4 69.Kd2 d3 70.Bd3 Bc6 71.Ke3 Kf7 72.Kd4 Kf6 73.Bf1 Bf3 74.Bc4 Be4 75.Be2 Bh1 76.Ke3 Bd5 77.Bb5 Be4 78.Kd4 Bg2 79.Ba4 Bb7 80.Ke3 Bh1 81.Bb3 Bc6 82.Bc4 ½–½. Hiarcs 7.32 – Junior 5.0, 30'/60+30'/60+0'0, 1999.

  9.c4 dc4 10.Bc4 A) 10...Na6 11.Nc3 b5 12.Be2 Bb7 13.Qb1 Nc5 14.d4 Na4; B) 10...b6 B1) 11.Bf6 Qf6 (11...gf6 12.Nc3 f5 13.a4 Nd7 14.Qe2 Bb7) 12.Nc3 Qg6 13.Qb1 Nd7 14.a4 (14.Qg6 hg6) 14...f5; B2) 11.Qc2= Na6 12.a3 Nc5 13.Nc3 (13.Bf6 Qf6 14.d4 Nd7) 13...e5 (13...b5 14.Ba2 Bb7) 14.d4 ed4; C) 10...b5 11.Be2 Bb7 12.d4 Nbd7 13.Qc2 Nb6 14.e4 Be7+= (14...c5).

  9.c4 Qc7 10.d4 dc4 11.Bc4 b5 12.Bd3 Ng4 (12...Nbd7!?=) 13.h3+= Nf6 14.e4 Nfd7 (14...Be7 15.e5 Nd5 16.Nc3=) 15.Nbd2 (15.Nc3 e5 16.Rc1 Qb7+/–) 15...e5 (15...Na6 16.e5 Be7 17.a3+=) 16.Nb3 (16.a4 ed4 17.Bd4 b4+/–) 16...ed4+= 17.Nbd4 (17.Bd4 Re8+=) 17...Ne5= 0–1. frankvelbrati (1770) – purplegadge (1770), gameknot.com, 2014.

  9.c4 Nbd7 10.Qc2 (10.cd5 ed5 11.Nc3 Re8 12.Qc2 (12.h3 h6 13.Qc2 Nc5 14.d4 Nce4) 12...Nc5 13.Nd4 Qc7 (13...g6 14.a4 Ne6) 14.f4 b5; 10.d4 dc4 (10...b6 11.Nc3 Ba6 12.cd5 Be2 13.Qe2 ed5 14.a4 Qe7) 11.Bc4 Nb6 12.Bd3 Nfd5 (12...Na4 13.Ba3 Nd5 14.Bd6 Qd6) 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Nd5) 10...e5 (10...dc4 11.Bc4 A) 11...Nb6 12.Be2 Nbd5 (12...Na4 13.Bd4 Bd7 14.Nc3 Nc3) 13.Nc3 h6 (13...Qe7 14.Ng5 Nb4) 14.Nd5 ed5; B) 11...e5 B1) 12.Nc3 g6 13.a4 (13.Ng5 Nc5 14.a4 Bf5) 13...Nc5 14.d4 Bf5; B2) 12.d3+= Re8 13.Nbd2 (13.Nc3 Nb6 14.Bb3 Bg4) 13...Nb6 14.Ng5 (14.d4 ed4) 14...Nfd5; 10...Qa5 11.Nc3 (11.cd5 ed5 12.Nc3 Re8 13.Nd4 Nc5 14.f4 h6) 11...Nb6 12.cd5 (12.d3 Bd7 13.Nd4 Na4 14.Na4 Qa4) 12...ed5 13.d3 Be6 (13...Re8 14.a4 Bg4) 14.a4 Nbd7; 10...Qc7 11.Nc3 Nb6 12.d3 Bd7 13.a4 Ra5 14.h3 Rd8) 11.cd5 Nd5 (11...e4 12.Nd4 Nd5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3 Nf6) 12.d4 (12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Re8= 14.a4 e4) 12...Nb4 (12...ed4 13.Nd4 N7f6 (13...Ne5 14.Nc3 Nb4) 14.Nc3 (14.Nd2 Qc7) 14...Nb4) 13.Qb3 (13.Qd2 e4 14.Ne5 Ne5) 13...e4 14.Nfd2 (14.Ne5 Nb6) 14...Nf6 15.a3 (15.Ba3 Qe7+=) 15...Be6 (15...Nbd5 16.Nc3+=) 16.Qd1 (16.Nc4!?=) 16...Nbd5+= 17.Qc2 Bf5 18.Rc1 (18.Nc4 Bg4+=) 18...Bc7 19.h3 (19.Nc4 Bg4+=) 19...Qd6–/+ 20.Nf1 Rfe8 21.Nbd2 Nd7 22.Bc4 (22.Ng3 Ne3 23.Qb3 Nd5–/+) 22...N7b6–/+ 23.Bb3 Qg6 24.Kh1 Qh5 (24...Bd6 25.Nc4–/+) 25.Qd1 (25.Rab1 Re6 26.Nh2 Rg6–/+) 25...Qh4–/+ 26.Qe1 Bh3 (26...Bh3 27.gh3 Qh3 28.Kg1 Re6–+; better is 26...Be6!?–/+) 0–1. Mertens,Sylvia – Ryska,Jiri, T15–08.08 ETC, 2003.

  9.d4 Ne4 10.Nfd2 (10.c4 Qf6=) ½–½. Garaguly,Gy – Toth,S, Szechenyi Memorial, 1991.

  9.Be5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.f4 Qc7 12.d4= c5 13.Nc3 b6 (13...Qa5 14.Qd2=) 14.Nb5+= Qb7 15.Bf3 Ne5 16.fe5 Ne8 17.c4 Bd7 (17...Ra5 18.a4+=) 18.Nc3+/– Bc6 19.cd5 ed5 20.dc5 bc5 21.Bd5 Bd5 22.Qd5 Nc7?? (better is 22...Qa7+/–) 23.Qb7+- 1–0. b4_player (2140) – maluco (1790), GameColony.com, 2003.

  9.Be5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.f4 d4 12.Qc1=+.

  9.Be5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.f4 d4 12.ed4? Ne5 13.fe5 Qd4 14.Kh1 Qa1 15.ef6 gf6 –+.

  9.Be5 Be5 10.Ne5 Nbd7 11.f4 Ne5 12.fe5 Nd7 13.d4 b6 14.c4 Bb7 15.cd5 ed5 16.Bd3 Ba6 17.Ba6 Ra6 18.Qd3 b5 19.Nd2 f6 20.e6 Nb6 21.Qf5 Re8= 22.Nb3 Nc4 23.Nc5 Ra3 24.Rf3 Re3 25.Re3 Ne3 26.Qf2 Nc4 27.a4 ba4 28.Ra4 Nd6 29.Qb2 Nb5 30.Ra6 Qc8 31.Qa1 Qb8 32.g3 Qc8 33.Kg2 Rf8 34.Qd1 Kh8 35.h3 Rd8 36.Qa4 Kg8 37.Qa1 Rf8 38.Qd1 Kh8 39.Qg4 Re8 40.Qf4 Rd8 41.h4 Re8=+ 42.h5 h6 43.Qg4 Re7 44.Rb6 Ra7 45.Kh3 Ra8 46.Rb7= Qg8 47.Rd7 Re8 48.e7 Nc3 49.Qg6 Nb5 50.Kg2 Nd6?? 51.Rd6+- Re7 52.Rc6 Re8 53.Nd7 Ra8 54.Nb6 Rb8 55.Qf5 Re8 56.Nd5 Re2 57.Kh3 Re8 58.Rc7 Qe6 59.Qe6 Re6 60.Rc8 Kh7 61.Nf4 Re1 62.Kg2 Re2 63.Ne2 g5 64.d5 f5 65.d6 f4 66.d7 f3 67.Kh2 Kg7 68.d8Q Kf7 69.Qd7 Kf6 70.Rc6 Ke5 71.Qe6# 1–0. Hiarcs 7.32 – Junior 5.0, 30'/60+30'/60+0'0, 1999.

  8.0-0 Nbd7=+

  9.Nc3 0-0 10.Nd4 (10.a4 e5 (10...Qc7 11.d4 b6 12.h3 e5 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 e4; 10...h6 11.h3 Qc7 12.d4 e5 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 b6; 10...g6 11.h3 Qc7 12.d4 b6 13.Ba3 Ba6 14.Ba6 Ra6) 11.Ba3 Ba3 12.Ra3 Qe7 13.Ra2 e4 14.Nd4 Ne5; 10.h3 e5 (10...Re8 11.d4 e5 12.a4 e4 13.Nd2 Nf8 14.Ba3 Ng6; 10...Qc7 11.a4 Nc5 12.d4 Nce4 13.Ne4 Ne4 14.Nd2 f5; 10...b5 11.a3 e5 12.Re1 Bb7 13.d3 h6 14.d4 Qc7) 11.a4 Re8 12.d4 e4 13.Nd2 Nf8 14.Nb3 Ng6; 10.d4 b5 (10...Qb6 11.Rb1 Qa5 12.Bd3 b5 13.a3 Bb7 14.Qe2 h6; 10...h6 11.a4 b6 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 b5 14.Ne5 Ne5; 10...b6 11.Bd3 Qc7 12.a4 e5 13.Ne5 Ne5 14.de5 Be5; 10...Qc7 11.a4 Ne4 12.Qd3 f5 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 b6) 11.a3 h6 12.h3 Bb7 13.Qd2 Qc7 14.Bd3 Nb6; 10.g3 b5 (10...e5 11.a4 e4 12.Nd4 Ne5 13.Re1 Bh3 14.Ba3 Ba3; 10...Re8 11.a4 e5 12.Ra2 Nc5 13.Ne5 Bh3 14.Nf3 Bf1) 11.d4 b4 12.Nb1 Nb6 13.Nbd2 Na4 14.Qc1 Nc3; 10.Re1 b5 (10...e5 11.a4 Re8 12.h3 h6 13.d4 e4 14.Nd2 Nf8; 10...Re8 11.g3 e5 12.a4 Nc5 13.Ne5 Be5 14.d4 Bd6; 10...Qc7 11.a4 Nc5 12.g3 Rd8 13.Ba3 b6 14.d4 Nce4) 11.a3 e5 12.h3 Bb7 13.d3 h6 14.d4 Qc7) 10...Qc7 (10...e5 11.Nf5 Bc7 12.d4+= g6 13.Ng3 ed4 14.ed4 Re8; 10...g6 11.f4 e5 12.fe5 Ne5 13.a4 Qe7 14.a5 Bd7; 10...Nc5 11.f4 e5 12.Nb3 ef4 13.Nc5 Bc5 14.Rf4 Bd6; 10...Qe7 11.f4 Nc5 12.Qe1 Bd7 13.Qh4 b5 14.a3 Nfe4; 10...h6 11.f4 Nc5 12.Qe1 e5 13.fe5 Be5 14.Qh4 Bd7; 10...Re8 11.f4 Nc5 12.Qe1 e5 13.fe5 Re5 14.Nb3 Rg5) 11.f4 b5 12.a4 (12.a3 Nc5 13.Qe1 e5 14.fe5 Be5) 12...b4 13.Nb1 Ba6 14.Ba6 (14.d3 c5) 14...Ra6 15.c3 Qb7 (15...Rb8 16.cb4 Bb4 17.d3+=) 16.d3 Be7 (16...Rb8 17.cb4 Bb4 18.Bc3+=) 17.cb4 Bb4 (17...c5 18.Nb5+=) 18.Qc2 (18.Bc3 Rb8+=) 18...c5 19.Nb5 Rc8 20.Nd2 (20.Qb3 Ba5+=) 20...c4 21.Nf3 (21.dc4 Bd2 22.Qd2 Rc4 23.Bf6 Nf6–/+) 21...cd3 (21...Qa8 22.Rfc1–/+) 22.Qd3+= Bc5 (22...Qa8 23.Bf6 Nf6 24.Qb3–/+) 23.Rfc1 (23.f5 ef5 24.Nfd4 g6–/+) 23...Qa8–/+ 24.Bd4 (24.Qb3 Ne4–/+) 24...Ra4 25.Ra4 Qa4 26.Ne5 (26.Nd6 Rc6 27.Ra1 Qb4–/+) 26...Qa6 27.Ra1 Qb6 28.Rb1 Qd8 29.Nd6?? (better is 29.Nd7 Nd7 30.Na7 Ba7 31.Ba7–/+) 29...Bd6–+ (29...Bd6 30.Nd7 Nd7–+) 0–1. Trokenheim,Marek – Milde,Lars, TSC TT–12, 2004.

  9.Nc3 Qe7 10.Re1 (10.Nd4 0-0=) 10...Ba3 (10...e5 11.d3=+) 11.Ba3= Ra3 12.Nb1 Ra7 13.Nd4 (13.d4 e5=) 13...0-0=+ 14.Nc3 Nb8 (14...e5 15.Nf5 Qc5 16.Nb1=+) 15.f4 (15.Nb3 b6=+) 15...b6 (15...b5 16.Rb1=+) 16.a4 (16.Rb1 b5=+) 16...Bd7 (16...Ba6 17.Rb1=) 17.Qb1 (17.Rb1 c5 18.Ndb5 Bb5 19.Bb5 Na6=) 17...Qd8 (17...c5 18.Ndb5 Bb5 19.Qb5=+) 18.Qb2 c5 19.Ndb5 (19.Nf3 Ne4=) 19...Bb5 (19...Ra5 20.Reb1=) 20.ab5 Ra1 21.Ra1 Qd6 22.Qb3 d4 23.Nd1 de3 24.Qe3 Nd5=+ 25.Qe5 Qe5 26.fe5 Rd8 27.Ra8 Kf8 28.Kf2 Ke8 29.c4 Nc7?? 30.Ra7+/– Rd7? 31.Rb7+- Kd8 32.Rb8 (32...Ke7 33.Rb6 Rd2 34.Rc6+-) 1–0. b4_player (2245) – andelser (1860), GameColony.com, 2003.

  9.c4 0-0 10.d4= b6 11.Nbd2=.

  9.c4 0-0 10.d4= dc4 11.Bc4 Qc7 12.Qc2 e5 (12...Rd8 13.Nc3=) 13.Nbd2 ed4 14.Bd4 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Nf3 Bd4 17.Nd4 Bg4 (17...c5 18.Bd3=) 18.f3 Bh5 (18...Qe5 19.Rae1 Bd7 20.f4=) 19.Nf5=+ Bg6 20.Rfe1 Qe5 (20...Qd7 21.Bd3=+) 21.Bd3 (21.e4 b5 22.Bb3 c5=+) 21...Nd5 (21...Rfd8 22.f4 Qe6 23.Nd4 Bd3 24.Qd3–/+) 22.Rab1 (22.f4 Qe6=+) 22...Ra7 (22...Ra3 23.Be4 Rc3 24.Qd2 Bf5 25.Bf5 Qf5 26.e4–/+) 23.Rb2 Rfa8 24.Be4 Nf6 (24...Nc3 25.Ne7 Qe7 26.Bg6 hg6 27.Qc3 Ra2 28.Ra2 Ra2 29.Qb3–/+) 25.Bd3 Nd5 (25...b5 26.Re2=+) 26.Be4 Nf6 (26...Nc3 27.Ne7 Qe7 28.Bg6 hg6 29.Qc3 Ra2 30.Ra2 Ra2 31.Qb3–/+) 27.Bd3= ½–½. b4_player (2235) – andelser (1870), GameColony.com, 2003.

  9.c4 dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2=.

  9.c4 e5 10.cd5 cd5 11.h3 0-0 12.d3 Re8 13.Nbd2 Nc5 (13...Qe7 14.a4+=) 14.Qc2 (14.Be5 Be5 (worse is 14...Re5 15.Ne5 Be5 16.d4+-) 15.Ne5 Re5+/–) 14...Bf5 (14...Na4 15.d4 e4 16.Ne5+=) 15.Nh4 (better is 15.Be5!? Be5 16.Ne5+=) 15...Bd7 16.d4 ed4 17.Bd4 Nce4 18.Nhf3 Bf5 19.Qb2 Qc8 20.Bb5 Re7 21.Rfc1 Qe6 22.Bf6 (22.a4!?+=) 22...Ba3+= (worse is 22...gf6 23.Nd4 Ba3 A) 24.Ne6? Bb2 25.Nd4 Bd4 26.Ne4 Ba1–+ (26...Re4?! 27.ed4 Rd4 28.Rc7+=; worse is 26...Be4 27.ed4 Kg7 28.f3+/–); B) 24.Qc2 Nd2 25.Nf5 (25.Ne6?! Bc2 26.Rc2 fe6 27.Rd2 Rc7=; worse is 25.Qf5 Qf5 26.Nf5 Re5+/–) 25...Bc1 26.Ne7 Qe7 27.Rc1+/–; 22...Nf6 23.Nd4 Qe5 24.N2f3+/–; 22...Qf6?! 23.Qf6 Nf6 24.Nd4=) 23.Qd4 (23.Qb3 A) worse is 23...Nf6 24.Nd4 Bc1 25.Ne6 Bd2 26.Nd4+-; B) worse is 23...gf6 24.Rd1+=; C) 23...Bc1?! C1) worse is 24.Rc1 Qf6 (24...Nf6?! 25.Nd4 Qe5 26.N2f3+=; worse is 24...gf6 25.Nd4 Nd2 26.Qd1+=) 25.Qd5 Qb2–/+; C2) 24.Be7 Bd2 25.Bh4=; D) 23...Nd2 24.Nd2 Qf6+= (worse is 24...gf6 25.Rd1+=)) 23...Nf6 24.Ng5 Qd6 25.Re1 (25.Rd1 Bc2 26.Rf1 Ra5–+) 25...Rc7 (25...Qb4!? 26.Qb4 Bb4–+) 26.Nb3 h6 27.Nf3 Rac8 28.g4 (28.Bd3 Be4 29.Be4 Ne4+=) 28...Be4 29.Nfd2 Bg6 30.Kg2 (30.Nb1 Bb4 31.Rd1 Ne4–/+) 30...Ne4 31.Nf3? (better is 31.Ne4!? Be4 32.Kg1–/+) 31...Bb4–+ 32.Rec1 Bc3 33.Rc3 Rc3 (33...Nc3 34.Bd3–+) 34.Bd3 Rd3! 35.Qd3 Nf2! 36.Qb5? (36.Kf2 Bd3 Discovered attack) 36...Ne4 37.Nbd4 (37.Qe2 Qg3 38.Kf1–+) 37...Qg3 (37...Qg3 38.Kh1 Nf2) 0–1. Radwan,Jan (2000) – Turlej,Lukasz (2060), Krakow op–B Poland, 2003.

  9.d3 Qc7 10.Nbd2 e5 11.h3 0-0 12.c4 c5 (12...b5 13.cb5 cb5 14.Qb1+=) 13.cd5= Nd5 14.Nc4 The pressure on e5 grows (14.Qb3 N7f6=) 14...Re8 15.Nd6 Qd6 16.a4 b6 17.Ng5 N7f6 18.Bf3 Ra7 19.Qb3 Nb4 20.Rfd1 Qe7 21.Ba3 (21.d4 ed4 22.ed4 Bb7=) 21...h6 (21...Nfd5 22.Ne4 Be6 23.Qb2+=) 22.Ne4 (22.Bb4 cb4 23.Ne4 Be6 24.Nf6 Qf6 25.Qb4 Bh3+=) 22...Be6 23.Qb2 Ra4 (23...Ne4 24.Be4 f5 25.Bb4 fe4 26.Bc3 ed3 27.Rd3=) 24.Bb4 (worse is 24.Qe5 Ne4 25.de4 Bb3 26.Qe7 Re7 27.Rd8 Kh7+=) 24...Rb4 25.Qe5 Ne4 26.Be4 (worse is 26.de4 Bb3 27.Qe7 Re7–/+) 26...Qg5 (26...Qd7 27.Qc3=) 27.Qg5+= hg5 28.Rdb1 Rb1 29.Rb1 Rb8 30.Kf1 Kf8 31.Ke1 Ke7 32.Kd2 (32.d4 cd4 33.ed4 Rd8=) 32...Kd6 33.Kc3 (33.d4 b5=) 33...b5+= 34.Bf3 b4 35.Kd2 f5 36.Rb2 Ke5 Black plans f4 37.Bd1 f4 38.Bb3 Bd7 (38...Bb3 39.Rb3 Kf5 40.Rb2=) 39.Bc4 (39.Rc2 Kd6=) 39...Bc6+= 40.Rb1? (40.e4 Kd4 41.Rc2 Rb6+=) 40...Ra8 (40...Bg2 41.Rg1 f3 42.Bb3–+) 41.Kc2 (41.e4 Bd7+=) 41...Kf5 (better is 41...Bg2!? 42.d4 cd4 43.ed4 Kd4 44.Rb4 Bh3 45.Be2 Ke5 46.Rb5 Kf6 47.Rb6 Ke7 48.Rb7 Bd7–+) 42.g3 Ke5 (42...Bg2 43.Rg1 f3 44.Rb1+=) 43.gf4 gf4 44.Rg1 fe3 45.fe3 Rh8 46.Rg5 Kd6 (46...Kf6!? 47.Rc5 Ba4 48.Bb3 Bb3 49.Kb3 Rh3 50.Rc6 Ke7=) 47.Rg6+/– Kc7 48.Rg7 Kb6 49.Be6 Rh6 50.Bf5 Kb5 51.Rh7 Rh7 52.Bh7 Be8 53.Bg8 Kc6 54.Kb3 Kd6 55.d4 Bh5 56.dc5 (56.Bc4 Bd1 57.Kb2 Bf3+/–) 56...Kc5 57.e4 (better is 57.h4!?+/–) 57...Bd1= 58.Kb2 Kd4 59.Bh7 Bf3 60.Kb3 Be4 61.Bg8 Bd5 62.Bd5 Kd5 63.Kb4 ½–½. Solari,Pablo (1755) – Lopez Ocampo,Alejandro, Montevideo URU, Men Ch semi–final, 2014. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.b5 a6 4.e3 ab5 5.Bb5 c6 6.Be2 d5 7.Bb2 Bd6 8.0-0 Nbd7)

  9.Nd4 0-0 10.f4 Re8 11.Nc3 e5 12.fe5 Ne5 13.a4 Nfg4 14.h3 Nf6 15.Ba3 Ba3 16.Ra3 Ng6 17.Ra2 Qd6 18.a5= Ne4 19.Ne4 Re4 20.Bd3+= Re8 21.Qh5 Bd7 22.Nf3+= h6 23.Bg6 Qg6 24.Qg6+= fg6 25.Kf2 g5 26.Rb1 Ra7 27.g4 Kf7 28.Nd4 Rea8 29.Rab2 Bc8 30.Nb3 Ke7 31.d3 Kd6 32.e4 de4 33.de4 Be6 34.Ke3 Bb3 35.Rb3 Ra5 36.Rb7 Ra3 37.R1b3 R8a7 38.Rb8 Rb3 39.cb3 Rf7 40.b4 Kc7 41.Ra8 Kb7 42.Ra1 Kb6 43.Ra5 Rd7 44.e5 Rd1 45.Ra8 Re1 46.Kd4 Rd1 47.Ke4+/– Re1 48.Kf5 Kb5 49.Rb8 Kc4 50.Rc8 Kd5 51.Rd8 Kc4 52.Rd6 .Re3 53.Rc6+- Kb4 54.e6 Kb5 55.Rc8 Kb6 56.Rc4 Kb7?? 57.Re4 Rf3 58.Kg6 Rf8 59.Kg7 1–0. lucya (2145) – angel (2265), GameColony.com, 2002.

  9.Nd4 Qc7 10.f4 b5=+.

  7.Nf3 Nbd7

  8.0-0 b5 9.d3 Bd6 10.c4 bc4 11.dc4 0-0 12.Nbd2 Ba6 13.Qc2 e5 14.Rfb1 Qc7 15.Nh4 g6 16.a4 Rfe8 17.Ba3 Ba3 18.Ra3 Qd6 19.Raa1 d4 20.ed4 ed4 21.Bd3 Nc5 22.Nb3 Nd3 23.Qd3 c5 24.Nf3 Bc8–+ 25.Re1 Bf5 26.Re8 Re8 27.Qd1 Ne4 28.Nfd2 Nc3 29.Qf1 Ne2 30.Kh1 Bd3 31.Qd1 Nc3 32.Qg1 Qb6 33.a5 Qb4 34.Qc1 Be2 35.Qe1 Re6 36.Qg1 Bc4 37.Nc4 Qc4 38.Nd2 Qe2 39.Nf3 Ne4 40.Qe1 Qb2 41.Kg1 Nd2 42.Qd1 Nf3 43.gf3 d3! 44.Kg2 d2 45.Rb1 Qd4 46.a6 Ra6 47.h4 c4 48.Qc2 Rb6 49.Rd1 c3 50.Qa2 Re6 (50...Re6 51.Qb1 Re2–+) 0–1. marre (2235) – LuBuWy,Rybka 3 (2580), Rated game, 3m + 0s, 2010.

  8.0-0 Qb6!? 9.Qc1 Bd6=.

  8.0-0 e5 9.Ne5+= Ne5 (9...Bd6 10.Nf3+=) 10.Be5 Bd6 11.Bd6 Qd6 12.Nc3 0-0 13.Re1 Re8 14.a4 Ne4 (14...Qc7 15.Qb1+=) 15.Ne4 Re4 (15...de4 16.d3+/–) 16.d4+/– Rh4 17.g3 Rh6 18.a5 Qe6 19.Bf1 Qg6 (19...Qf5 20.Bg2+/–) 20.Bd3 Qg5 21.e4 f5 (better is 21...de4!? 22.Re4 Re6+/–) 22.ed5+- f4 23.d6 fg3 24.fg3 Rh2?? 25.Bc4 Kh8 26.Re8 1–0. kamret (1800) – Eman (1615), GameColony.com, 2002.

  8.a3 Bd6 9.0-0 (9.Nc3 A) 9...e5 10.h3 (10.0-0 0-0 11.a4 Nc5 12.Ne5 Be5 13.d4 Bd6 14.dc5; 10.d3 0-0 11.0-0 h6 12.h3 Re8 13.Re1 Nc5 14.d4) 10...0-0 11.0-0 h6 12.a4 Re8 13.Re1 Qc7 14.Ba3; B) 9...0-0 10.d4 (10.h3 e5 11.0-0 h6 12.a4 Re8 13.Re1 Nc5 14.d4; 10.0-0 e5 11.a4 Re8 12.Re1 Nc5 13.g3 h6 14.Ne5; 10.Qc1 h6 11.0-0 e5 12.a4 Re8 13.h3 Nc5 14.Ne5; 10.a4 Re8 11.0-0 e5 12.Ba3 Nc5 13.Ne5 Re5 14.Bc5; 10.g3 e5 11.0-0 h6 12.a4 e4 13.Nd4 Ne5 14.Ba3) 10...Qb6 11.Rb1 Qa5 12.0-0 b6 13.h3 h6 14.Qd2) 9...0-0 (9...Qb6 10.Bc3 (10.Qc1 0-0 11.Nc3 h6 12.a4 Rd8 13.Ba3 Nc5 14.d4; 10.Bd4 Qc7 11.Bb2 0-0 12.Nc3 h6 13.h3 Nc5 14.d4; 10.Bf6 Nf6 11.Nc3 0-0 12.Qb1 Qc7 13.Qb3 e5 14.h3; 10.Ra2 e5 11.c4 e4 12.Nd4 dc4 13.Nf5 Bf8 14.Ng3) 10...0-0 11.d3 Qc7 12.Nbd2 e5 13.h3 Nc5 14.Be5) 10.c4 (10.Nc3 e5 11.g3 h6 12.d3 Re8 13.Qc1 Nc5 14.Ne5) 10...e5 (10...Nc5 11.Nc3 Bd7 12.d4 Nce4 13.Qc2 Nc3 14.Bc3) 11.cd5 Nd5 (11...e4 12.Nd4 Nd5 13.Nc3 Nc3 14.Bc3) 12.d3 (12.Nc3 Nc3 13.Bc3 e4 14.Nd4) 12...Qe7 (12...Nc5 13.Be5 Be5 14.Ne5) 13.Nbd2 (13.Nc3 N7f6 14.Ne4) 13...Bb8 (worse is 13...Ba3 A) 14.Qb3 Nc5 15.Qc2+= (worse is 15.Ba3 Nb3 16.Be7 Na1 17.Bf8 Nc3–/+); B) 14.Nc4+=; 13...Nc5 14.Ne4) 14.Rb1 (14.Qc2+=) 14...N7b6 15.e4 Nf4 16.Be5 Ne2 17.Qe2 Be5 18.Rb6 Bc7 19.Rb3 Ra3 20.Ra3 Qa3 21.d4 Rd8 22.Rb1 Qa2 23.Qe1 Bf4 24.Ra1 Bd2 (24...Qe6!?+=) 25.Nd2+= (worse is 25.Ra2 Be1 26.Ne1 Rd4–/+) 25...Qc2 26.Rc1 Qd3 27.Nf3 Bg4 (better is 27...f5=) 28.Ne5+- (28.Ne5 Qd4 29.Ng4+-) 1–0. Bonetti,Shane – guest1986, ICC, 2002.

  8.c4 Bd6 9.0-0 e5 10.c5 Bc7 (10...Nc5 11.Be5 0-0 12.d4=+) 11.d4 e4 12.Ne5 (12.Nfd2 b6 13.cb6 Nb6=+) 12...0-0 (12...Ne5 13.de5 Nd7 14.e6 Nc5 15.ef7 Kf7 16.f3–/+) 13.f4 (13.Nd7 Nd7 14.Nd2 Qg5=+) 13...ef3–/+ 14.Bf3 (14.Nf3 Re8–/+) 14...Qe7 (14...Ne5 15.de5 Nd7 16.Bd4–/+) 15.Nd2 (15.Nd7!? Qe3 16.Kh1 Bd7 17.Bc1–/+) 15...Ne5–+ 16.de5 Be5 17.Bd4 Qc7 18.h3 Re8 19.Qc2 g6 20.Be2?? Bf5 21.Qc3 Bd4–+ 22.Qd4 Ne4 23.Ne4 Re4 24.Qd2 Rae8 25.Rf3 Qe7 26.Bd3–/+ Re3 27.Bf5 Rf3 28.gf3 gf5 29.Qg2 Kh8 30.Kh2?? Rg8 31.Qf2?? Qe5 32.Kh1 Qa1 33.Kh2 Qe5 34.Kh1 Rg3 35.Qf1 Qf4 36.Qa1 Kg8 37.Qf1 Rf3 38.Qg2 Rg3 (39.a4 Rg2 40.Kg2 d4 41.a5 d3 42.a6 ba6 43.h4 d2 44.Kh3 d1Q 45.Kg2 Qdf1) 0–1. revbodio – rayban2, Caissa's Web Live Game, 2004.

  8.c4 Bd6 9.0-0 e5 10.d4 Qe7 11.de5 Ne5 12.cd5 Nd5 (worse is 12...cd5 13.Nc3+=) 13.Ne5 Be5 14.Qc1 0-0 15.Nd2 Bb2 16.Qb2 Ra4 17.Nc4 (17.Qc2!? Ra3 18.Bf3+=) 17...b5–/+ 18.Nd2 Rd8 19.Nf3 Bb7 20.Rfd1 g6 21.Rd4 b4 22.e4 (22.Rad1!? c5 23.R4d2–/+) 22...Nc3–/+ 23.Rd8 Qd8 24.Bc4 c5 (24...Ne4 25.Bf7 Kf7 26.Qb3 Kg7 27.Qa4+-) 25.Ne5? (better is 25.Re1–/+) 25...Qd4–+ (25...Qd4 26.Bf7 Kg7–+) 0–1. mgilbert (2375) – pierred (2825), net–chess.com, 2015.

  8.0-0 Bd6

  9.a4 0-0 10.d4 b6 11.Nc3 Ba6 12.Ba6=+ Ra6 13.Qd3 Ra8 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 c5 16.Rb1 cd4 17.ed4= Ne8 18.Nb5 Nc7 19.Rba1 Nb5 20.ab5 Ra3 21.Ra3 Nf6 22.Ne5+= Ne4 23.Ra6 f6 24.Nc6+/– Qc7 25.Ra7 Qf4= 26.Qe3 Qd6? 27.c4!+- Ng5?? 28.c5 bc5 29.dc5 d4 30.Qc1 Qd8 31.Nd8 Rd8 (31...Rd8 32.b6 Ne4+-). gtate (2520) – grotesmurf (2315), net–chess.com, 2007.

  9.d4 Qb6 10.Qc1 A) 10...Qc7 11.c4 b6 12.cd5 ed5 13.Qc2 0-0 14.Rc1 c5 (14...Bb7 15.Nc3 Rfc8) 15.Nc3 Qb8; B) 10...0-0 B1) 11.Nbd2 Qc7 12.c4 b6 13.Qc2 Bb7 14.a4 h6 (14...c5 15.g3 Rfc8) 15.h3 c5; B2) 11.c4 Qa6 12.h3 (12.Qc2 dc4 13.Bc4 Qa5 14.Nbd2 Qh5 15.h3 Nb6) 12...Nb6 (12...c5 13.a4 Rd8 14.Qc2 Qb6 15.Nc3 cd4) 13.Nbd2 Na4 (13...Nc4 14.a4 Bd7 15.Nc4 dc4) 14.Re1 (14.c5 Bh2 15.Kh2 Qe2) 14...b5 15.c5 Bc7.

  9.d4 0-0

  10.a4 Ne4 A) 11.Nc3 Ndf6 12.Ne4 Ne4 13.Nd2 (13.Bd3 f6 14.Be4 de4 15.Nd2 f5) 13...f5 (13...Nf6 14.c4 Qc7 15.c5 Be7) 14.f4 b6 15.Ne4 fe4; B) 11.Nbd2 Qb6 12.Qc1 Ndf6 13.Ba3 (13.Ne4 Ne4 14.Ba3 c5 15.dc5 Bc5) 13...c5 14.c4 (14.Ne4 Ne4 15.dc5 Bc5) 14...Qc7 (14...Ra5 15.cd5 ed5) 15.cd5 ed5.

  10.c4 dc4 11.Nbd2 b5-/+ 12.a4 Bb7 13.ab5 (13.Qc2 Nb6-/+) 13...cb5 14.Ra8 Qa8 15.Ne5? (better 15.Qc2-+) 15...Bg2 16.Nd7 Nd7 17.Re1 Bc6 18.e4 (18.f4 Nb6 19.Qc2 Nd5-+) 18...e5 (better 18...Bb4!? 19.Bg4 c3 20.Bc3 Bc3 21.d5-+) 19.d5 (19.Bg4 Qa2 20.d5 Qb2 21.dc6 Nf6-+) 19...Bb7 20.Qb1 Bc5 (20...f5 21.Bc3 Qa3 22.Qc2 fe4 23.Bg4 Bd5 24.Bd7-+) 21.Bc3 (21.Bg4 Nf6 22.Bf3 Qa5-+) 21...Ba6 (21...Qa3 22.Qc2 Bd4 23.Bd4 ed4 24.Nc4 bc4 25.Qc4-+) 22.Bb4 (22.Bg4 Qa7 23.Rf1 Nf6-+) 22...Qb8 23.Bc5 Nc5 24.Qb4 (24.Nf1 Qd6-+) 24...Nd7 (24...Qd6!? 25.Ra1 Bc8 26.Qc3-+) 25.Ra1 Qb6 26.Nc4?? (26.Bg4 Bc8 27.Bf3-+) 26...bc4 (better 26...Qg6 27.Kf1 bc4-+) 27.Qb6-/+ Nb6 28.Ra6 Nd7 (28...Rb8 29.Ra3-/+) 29.Bc4 (29.Rc6!?+=) 29...Nc5=+ 30.Rc6 Ne4 31.d6 (31.Kg2!?=+) 31...Rd8-/+ 32.d7 Nf6?? (better 32...Kf8 33.Rc8 Ke7 34.Rd8 Kd8 35.Bf7 Kd7-/+) 33.Rc8+- (33.Rc8 Nd7 34.Rd8 Nf8 35.Re8+-) 1-0. Trauma (2455) - zumpili (2490), Rated Bullet game, lichess.org, 2021.

  10.Nbd2 A) 10...b5 A1) 11.c3 Bb7 (11...Qb6 12.Qb3 Bb7 13.h3 h6 14.Rfb1 Ra4 15.Bd3 Rc8) 12.Bd3 Qb6 13.Qb3 h6 14.Rfb1 Ba6 15.Qc2 c5; A2) 11.h3 Bb7 12.Bd3 Qe7 13.Ne5 h6 14.Qf3 Bc7 15.Nb3 Ra4; B) 10...Nb6 11.c4 Na4 12.Qc2 Nb2 13.Qb2 b6 14.Ne5 (14.Rab1 Bd7 15.Ne5 Qe7) 14...Qc7 15.f4 Nd7.

  10.Nbd2 Nb6 11.c4 Na4 12.Qc2 Nb2 13.Qb2 b6 14.Ne5 (14.Rab1 Bd7 15.Ne5 Qe7) 14...Qc7 15.f4 Nd7.

  10.Qd3 A) 10...b6 11.Nbd2 Re8 12.h3 Qc7 13.Qb3 c5 14.c4 Bb7 15.Rab1 Ne4; B) 10...Qe7 11.Nbd2 (11.h3 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Nd2 Bf5) 11...e5 12.Ne5 Ne5 13.de5 Be5 14.Rfb1 Bb2 15.Rb2 Ra4; C) 10...h6 11.Nbd2 b5 12.Ne5 Ba6 13.Qb3 c5 14.a3 c4 15.Qc3 Bb7; D) 10...b5 11.Nbd2 c5 (11...Ba6 12.Qb3 c5 13.c3 Qb6 14.h3 h6 15.Rfb1 Rfc8) 12.a3 (12.c3 Bb7 13.g3 Bc6 14.Qc2 Qb6 15.a4 Ra4) 12...c4 13.Qc3 Nb6 14.e4 de4 15.Ne5 Na4.

  9.d4 b5

  10.a3 A) 10...Qa5 11.Qd2 (11.Nc3 0-0 12.Qd2 Bb7 13.Rfe1 Nb6 14.g3 Rfb8 15.Bd3; 11.h3 0-0 12.Qd3 Bb7 13.Nbd2 h6 14.Qb3 Qb6 15.Ne5) 11...0-0 12.Qa5 Ra5 13.Nbd2 Bb7 14.g3 Rfa8 15.Bd3; B) 10...0-0 11.Nc3 (11.Bd3 Bb7 12.Nbd2 h6 13.Qe2 Re8 14.e4 e5 15.de5; 11.Nbd2 Bb7 12.Bd3 Qc7 13.h3 Ra4 14.Qe1 g6 15.Qe2) 11...Bb7 12.Qd3 Nb6 13.Ne5 Nfd7 14.f4 f6 15.Nd7; C) 10...Bb7 11.Qd3 0-0 12.Nbd2 h6 13.Qb3 Qc7 14.h3 Nb6 15.Bd3; D) 10...Qe7 11.Nbd2 (11.c3 0-0 12.Nbd2 Ra4 13.Bd3 g6 14.e4 Ne4 15.Ne4; 11.Nc3 0-0 12.Qd3 Nb6 13.Ne5 Nc4 14.Nc4 bc4 15.Qd2; 11.h3 0-0 12.Nbd2 Bb7 13.Ne5 Bc7 14.Bd3 Ne5 15.de5; 11.Qd2 0-0 12.Nc3 Bb7 13.g3 h6 14.Qd3 Nb6 15.Ne5; 11.Bd3 0-0 12.Nbd2 Nb6 13.Ne5 Na4 14.Qb1 Bb7 15.c3) 11...0-0 12.c3 Ra4 13.Bd3 Bb7 14.e4 Ne4 15.Ne4; E) 10...Qc7 11.Qd3 (11.Nc3 0-0 12.Qd2 Ne4 13.Qd3 f5 14.h3 Ndf6 15.Ne5; 11.g3 0-0 12.Nbd2 Bb7 13.Bd3 Rfe8 14.Re1 Nb6 15.Bc3) 11...0-0 12.Nbd2 Bb7 13.Qb3 h6 14.g3 Nb6 15.Bd3; F) 10...h6 11.Qd3 (11.Bd3 Bb7 12.Nc3 0-0 13.Qe2 Re8 14.Rfd1 Qb6 15.h3) 11...0-0 12.Qb3 Bb7 13.Nbd2 Qb6 14.h3 Ra4 15.Bd3.

  10.c3 A) 10...Qb6 11.Nbd2 (11.Qc2 Bb7 12.Nbd2 0-0 13.e4 de4 14.Ne4 Ne4 15.Qe4; 11.Qb3 0-0 12.Nbd2 Bb7 13.h3 Ra5 14.Qc2 Rfa8 15.a3; 11.h3 0-0 12.Nbd2 Bb7 13.Qc2 g6 14.e4 Ne4 15.Ne4; 11.Re1 0-0 12.Nbd2 Bb7 13.Qb3 h6 14.h3 Ra5 15.Qc2; 11.a3 0-0 12.Nbd2 Bb7 13.Qb3 h6 14.h3 Rfe8 15.Ne1) 11...Bb7 12.Bd3 0-0 13.Qb3 Ra5 14.h3 c5 15.Qc2; B) 10...Qa5 11.Qb3 (11.Nbd2 0-0 12.Qb3 Qb6 13.h3 Bb7 14.Rfb1 Ra4 15.Bd3; 11.h3 0-0 12.Qb3 h6 13.Nbd2 Qb6 14.Qc2 Bb7 15.e4; 11.Re1 0-0 12.Nbd2 Bb7 13.Qb3 Qb6 14.Bd3 Ra5 15.Qc2; 11.Qc2 0-0 12.Nbd2 Bb7 13.Rfb1 Qa4 14.Qa4 Ra4 15.Bd1; 11.Bd3 0-0 12.Nbd2 Bb7 13.Qb3 Qb6 14.h3 Ra5 15.Rfb1) 11...0-0 12.Nbd2 Qb6 13.Qc2 Bb7 14.e4 de4 15.Ne4; C) 10...0-0 11.a4 Qb6 12.ab5 Ra1 13.Ba1 cb5 14.Qb3 Ba6 15.Nbd2.

  10.Nbd2 0-0 11.Ne5 (11.c3 Qb6 12.Qc2 c5 13.Rfb1 Ba6 14.a4 ba4 15.c4; 11.h3 Bb7 12.Bd3 Qe7 13.Qe2 Nb6 14.Ne5 Na4 15.Rab1; 11.Re1 Bb7 12.h3 Nb6 13.Bd3 Na4 14.Qc1 Qa5 15.c3) 11...Qc7 (11...Bb7 12.Bd3 h6 13.Qe2 Qc7 14.f4 Nb6 15.c3) 12.f4 Ba6 (12...Bb7 13.Bd3 Nb6 14.c3 g6 15.Qc2) 13.Bd3 (13.c3 h6 14.Qe1 b4 15.c4) 13...c5 14.Nd7 (14.dc5 Nc5 15.Bd4) 14...Nd7 15.dc5 Qc5 16.Bd4 Qc7 17.Bh7 Kh7 18.Qh5 Kg8 19.Bg7 Kg7?? (19...f6+/–) 20.Qg5+- ½–½. Kruimer,Wim – Boronka,Joseph, corr TKM/A008, 2000.

  10.Nbd2 Qb6 11.c3 (11.Bd3 0-0 12.Qe2 Bb7 13.e4 Ne4 14.Ne4 de4 15.Qe4; 11.h3 0-0 12.Bd3 h6 13.Qe2 Bb7 14.e4 de4 15.Ne4; 11.Ne5 0-0 12.Bd3 Rd8 13.Qe2 Bb7 14.f4 Ra4 15.Ndf3) 11...0-0 12.Qc2 Bb7 13.e4 de4 14.Ne4 Ne4 15.Qe4.

  10.Nbd2 Bb7 11.Bd3 0-0 12.h3 Qc7 13.c3 Nb6 14.Bc1 g6 15.e4.

  10.Qd3 Qb6 (10...0-0 11.Nbd2 Ba6 12.Qb3 Qb6 13.a3 c5 14.Ne5 c4 15.Qa2) 11.a3 (11.Nbd2 Ba6 12.Qb3 b4 13.Ba6 Ra6 14.c4 bc3 15.Bc3) 11...0-0 12.Nc3 Bb7 13.h3 Rfe8 14.Rfe1 h6 15.e4.

  10.Bd3 A) 10...Bb7 11.Re1 (11.Nbd2 0-0 12.Ne5 Qc7 13.f4 Nb6 14.c3 g6 15.Qc2; 11.Qe2 Nb6 12.Nbd2 Na4 13.Rab1 Nb2 14.Rb2 0-0 15.Ne5) 11...0-0 12.Nbd2 Qa5 13.e4 Ne4 14.Ne4 de4 15.Re4; B) 10...0-0 11.Nbd2 (11.Qe2 Qc7 12.Nbd2 Re8 13.e4 e5 14.Rfe1 Bb7 15.de5) 11...Bb7 12.Qe2 Nb6 13.Ne5 Na4 14.Rab1 Nb2 15.Rb2.

  10.h3 0-0 11.Nbd2 (11.Bd3 Bb7 12.Nbd2 Qc7 13.e4 de4 14.Ne4 Ne4 15.Be4) 11...Bb7 12.Bd3 Qc7 13.e4 de4 14.Be4 Rfd8 15.Qe1.

  7.Nf3 Be7

  8.0-0 Qb6 9.Qc1 Nbd7 10.c4 Qc7 11.d4 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Bd3 0-0 14.Nbd2 Bd7 15.e4 Ra7 16.e5 Nfd5 17.Ne4 Nb4 18.Bb1 Rfa8 19.a3 N4d5 20.Qc2 g6 21.h4 Ba3 22.Ra3 Ra3 23.Ba3 Ra3 24.Nf6 Nf6 25.ef6 Nd5 26.Qc1 Ra4 27.Qh6 Nf6 28.Ng5 Rd4 29.f4 Rf4 30.h5 Rf1 31.Kf1 Qh2 32.g4 Qh1 33.Ke2 Qb1 34.hg6 Qg6 0–1. VELEROFONTIS – d2d4, playchess.de, 2001.

  8.0-0 Qb6 9.Bd4 c5 10.Be5 Nc6 (10...0-0 A) 11.a4 Nc6 12.Nc3 A1) 12...Ne4 13.Rb1 Qd8 14.Bb5 (14.d3 Nc3) 14...Ne5 15.Ne5; A2) 12...Ne5 13.Ne5 Nd7 14.Nf3 Bf6 15.Qb1; B) 11.c4 Nc6 12.Nc3 dc4 13.Bc4 Ne5 14.Ne5 Nd7; C) 11.Nc3 Nc6 12.Rb1 (12.a4 Ne4 13.Rb1 Qd8 14.Bb5 Ne5) C1) 12...Qd8 13.Bd3 (13.a4 Ne4 14.Bb5 Ne5) 13...c4 14.Be2 Ne4 15.Bf4; C2) 12...Nb4 C21) 13.Qc1 Qa5 14.Ra1 (14.a4 Nh5) 14...Nc6 15.Qb2; C22) 13.h3 Ne4 14.Bf4 (14.Rb3 c4 15.Rb2) 14...f6 15.Rb3+= (15.Qc1); 10...Nbd7 A) 11.a4 Ne5 12.Ne5 Qc7 (12...Nd7 13.Nf3 0-0 14.Nc3 Bf6) 13.Bb5 Nd7 14.Nd7 Bd7 15.Nc3; B) 11.Nc3 Ne5 12.Ne5 0-0 13.a4 Nd7 14.Nf3 Bf6 15.Qb1) 11.Nc3 (11.a4 Ne5 12.Ne5 Qc7 13.Bb5 Nd7 14.Nf3 (14.Nd7 Bd7 15.Nc3) 14...0-0 15.Nc3) 11...0-0 (11...Ne5 12.Ne5 0-0 13.Qb1 (13.a4 Nd7 14.Nf3 Bf6) A) 13...Qc7 14.f4 Ne4 (14...Nd7 15.Nb5) 15.Ne4; B) 13...Qd6 14.f4 Ne4+= (14...Nd7 15.Nb5)) 12.Bf4 (12.Qb1 Qb1 A) 13.Rab1 Ne4 14.Bf4 (14.Bc7 Nc3) 14...Bf6 15.Ne4; B) 13.Nb1 Ne5 14.Ne5 Ne4; C) 13.Rfb1 Ne4 14.Bc7 (14.Bg3 Bf6 15.Rd1; 14.Rd1 Ne5) 14...Bf6 15.Ne4; 12.Rb1 Nb4 (12...Qd8 13.Bb5 Ne5 14.Ne5 d4) 13.Qc1 Qa5 14.Ra1 Nc6 15.Qb2) 12...Nd7 (12...Nh5 13.Qb1 Qd8 (13...Qa5 14.a4 Nf4) 14.a4 Nf4 15.ef4) 13.Rb1 (13.a4 f6 14.h3 (14.h4 Nde5 15.h5) 14...Nde5 15.Qb1= (15.Rb1); 13.h3 Qa5 14.Bb5 (14.a4 e5) 14...d4 15.Bc6) 13...Qa5 (13...Nb4 14.h3 (14.Qc1 Qa5 15.a4) 14...Nf6= (14...h6 15.a4)) 14.Bb5 (14.a4 e5 15.Bg3) 14...e5 (14...Bf6!?= 15.a4) 15.Bc6+= (15.Nd5+/–) 15...ef4? (better is 15...bc6 16.Be5 Re8=) 16.Bb7+- Bb7 17.Rb7 Nb6?? (better is 17...Ra7 18.Ra7 Qa7 19.Nd5 Bd6+-) 18.Re7 d4 (18...fe3 19.fe3 f6 20.Ne5+-) 19.ed4 cd4 20.Re5 Qa3 21.Nd4 Nc4 (21...Qd6 22.Nf3+-) 22.Re4 f3 23.gf3 (23.Nf3 Rac8+-) 23...Qa6 (23...Nd6 24.Rg4+-) 24.d3 (24.Qe2 Rfc8+-) 24...Nd6 25.Re3 f5 (25...Qb6 26.Nde2+-) 26.a4 f4 27.Re6 Rf6 (27...Qa5 28.Qa1 Rfc8 29.Rd6 Rc3 30.Ne6+-) 28.Rf6 gf6 29.Qd2 Nf5 (29...Qa5+-) 30.Nf5 1–0. Bonetti,Shane – guest806, ICC, 2002.

  8.0-0 Qb6 9.Be5 A) 9...0-0 10.Nc3 Nbd7 (10...Qa5 11.h3 Nbd7 12.Bg3 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd4 Rd8) 11.Rb1 Qa5 12.Bd3 Ne4 13.Bd4 f5 14.h3 Qc7; B) 9...Nbd7 10.Bf4 0-0 (10...Qa5 11.Nc3 0-0 12.a3 Nc5 13.Nd4 Nce4 14.Ne4 de4) 11.Nc3 Qa5 12.Qe1 b5 13.a3 Bb7 14.h3 h6.

  8.0-0 Nbd7 9.c4 0-0 10.d4 Ne4 11.cd5 ed5=+ 12.Nbd2 Ndf6 13.h3 h6 14.Ne4 Ne4 15.Ne5 Be6 16.f3 Ng3–/+ 17.Rf2 Ne2 18.Qe2 Bd6 19.Raf1 Ra2–+ 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 Qa5 22.Qb2? Be5 23.de5 Ra8 24.Rf1 b5 25.Qd4 b4–+ 26.Bb2 c5 27.Qg4?? Bg4 28.hg4 c4 0–1. gtate (1990) – carrafurca (2205), net–chess.com, 2005.

  8.a4 Nbd7 9.0-0 Qc7 (9...0-0 10.c4+=) 10.c4 Bd6 (10...0-0 11.d4=) 11.g3 (11.cd5 ed5 12.Ba3 Ne5 13.Bd6 Nf3 14.Bf3 Qd6=) 11...h5 (11...0-0 12.d4+=) 12.d4 b6 13.Ba3 c5 (13...dc4 14.Bc4 Ba3 15.Na3=) 14.Nc3+= Ne4 (14...Ba6 15.Nb5 Bb5 16.ab5+=) 15.Ne4 (15.Nb5!? Qc6 16.dc5 bc5 17.Bb2+=) 15...de4= 16.Ng5 (16.Nd2 Nf6=) 16...Nf6 17.d5 (better is 17.Qb1!?=) 17...ed5–/+ 18.cd5 h4 19.Bb2 (19.Bb5 Bd7 20.Bb2 hg3 21.hg3 Bg3 22.Bf6 gf6 23.Ne4–/+) 19...hg3–/+ 20.Bf6 (20.Bb5 Ke7 21.hg3 Bg3–/+) 20...gf2 (20...gf6 21.Ne4 gh2 22.Kh1–+) 21.Rf2 (better is 21.Kf2!? Rh2 22.Kg1 gf6 23.Rf6–/+) 21...Bh2 (21...gf6?! 22.Ne4 Bh2 23.Kf1–+) 22.Kf1 gf6 23.Ne4 Be5 24.Bf3 Bg4! (24...Ba1?! 25.Qa1 Ba6 26.Ke1–/+) 25.Ke2 (25.Bg4 A deflection 25...Rh1 A double attack) 25...Bf3 26.Rf3 Ba1 27.Qa1 Rh2 28.Rf2 Rf2 29.Kf2 (29.Nf2 Ke7–+) 29...Qh2 (29...0-0-0 30.d6 Qc6 31.Qb1–+) 30.Kf3 Qh5 31.Kf4 Qe5 (31...Qh4 32.Kf3 Kf8 33.Qf6 Qf6 34.Nf6–+) 32.Qe5 fe5 33.Ke5 Ra4 34.Nf6 (34.Nd6 Ke7 35.Nc8 Kd8–+) 34...Ke7 (34...Kd8 35.Kf5–+) 35.d6 Kd8 36.Kd5 c4 37.Kd4 b5 38.Nd5 Ra3 (38...Ra3 39.Kc5 c3–+) 0–1. Makselon,R – Broniek,Mariusz Maciej, corr Poland, 1982.

  8.Nc3 Nbd7 9.0-0 Nc5 10.Qc1 0-0 11.d4 Nce4 12.Ne4= Ne4 13.c4 Nf6 14.a4 dc4 15.Bc4 b5 16.ab5+= Ra1 17.Ba1 cb5 18.Bb5 Nd5 19.Ne5 Bb7 20.Nd7 Re8 21.Nc5+- Rf8? 22.Nb7 Qb6 23.Qc6 Qc6 24.Bc6 Nf6 25.Nc5 Rd8 26.Nd3 h6 27.f3 Rc8 28.Bb5 Nd5 29.Re1 Bh4 30.g3 Bf6 31.Nc5 Bg5 32.f4 Be7 33.Nd3 Rb8 34.Bc6 Nf6 35.Bf3 Ba3 36.Nc5 Rc8 37.Nd3 Bf8?? 38.g4 Nd7 39.Rc1 Rc1 40.Nc1 Ba3 41.Nd3 Nb6 42.Nc5 Bc1 43.Kf2 Nc4 44.e4 Bf4 45.h3 Be3 46.Ke2 Bg5 47.d5 ed5 48.ed5 Nd6 49.Be5 Nc4 50.Bg3 Be7 51.Nb7 Ba3 52.d6 Nb6 53.Bf2 Nc4 54.d7 Be7 55.Bc5 Ne5 56.Be7 Nd7 57.Bd6 Nb6 58.Kd3 Nd7 59.Nd8 Nf6 60.Kd4 Ne8 61.Be5 f6 62.Bd5 Kh8 63.Bf4 f5 64.gf5 Nf6 65.Bf7 Nh5 66.Bh5 g6 67.Be5 Kh7 68.Bg6 Kg8 69.h4 h5 70.Bh5 Kf8 71.Ne6 Kg8 72.Ng5 Kf8 73.Bf3 Ke8 74.h5 Kf8 75.h6 (75.h6 Ke8 76.Bc6 Ke7 77.h7 Kf8 78.h8Q Ke7 79.Qf6) 1–0. mic (2200) – lopesqwf (2150), net–chess.com, 2009.

  8.c4 0-0 9.d4 Nbd7 10.Nbd2 dc4 11.Bc4 b5 12.Bd3 Bb7 13.0-0 h6 14.Qc2 Ra4 15.Nb1 Qa8 16.Nc3 Ra5 17.a3 Rc8 18.Qe2 Ba3 19.Ba3 Ra3 20.Qb2 Ra1 21.Ra1 (21.Qa1? b4 22.Na4 c5 23.Nc5 Nc5 24.dc5 Qa1 25.Ra1 Rc5–+) 21...Qb8 22.Ne2 Qc7 23.Nc3 Ra8 24.Ra8 Ba8 25.h3 Qa5 26.Nd2 Nb6 27.Nce4 Nfd7 28.Nc3 e5 29.Nce4 ed4 30.ed4 Nd5 31.Nd6 g6 32.Be4 N7b6 33.h4 Qb4 34.Qb4 Nb4 35.h5 gh5 36.Bf3 h4 37.Nf5 Kh7 38.Nh4 N4d5 39.Kf1 Ne7 40.Ne4 Nc4 41.Bg4 Kg7 42.Ke2 Bb7 43.Nf5 Nf5 44.Bf5 Kf8 45.Bg4 Ke7 46.Nc5 Ba8 47.Kd3 Nb6 48.Kc3 Nd5 49.Kb3 Kd6 50.g3 Nf6 51.Bf3 Nd7 52.Ne4 Kc7 53.Bg4 Bb7 54.Kb4 Nb6 55.Nf6 Bc8 56.Bc8 Nc8 57.Kc5 Nd6 58.g4 Nb7 59.Kb4 Kd6 60.Ng8 Kd5 61.Ne7 Kd4 62.Nc6 Ke4 63.Ne7 (worse is 63.Kb5 f5 64.gf5 Nd6 65.Kb4 Nf5–/+) 63...Kf4 64.Ng8 Nd6 ½–½. Rooijen Van,Peter (1655) – Deda,Sam, OP–2009–0-00804, 2009.

  8.0-0 0-0

  9.c4 dc4 10.Bc4 Bd6 11.Qc2=.

  9.c4 Nbd7 10.Qc2 dc4 11.Bc4 Nb6 12.Be2=.

  9.c4 Nbd7 10.Qc2 Nc5 11.d4 Nce4 (11...Ncd7 12.c5=) 12.Bd3 Bd6 (12...Qc7 13.c5+=) 13.Nbd2 (13.c5 Bc7+=) 13...Nd2= 14.Nd2 Re8 (14...Qc7 15.f4=) 15.g3 (15.c5 Be7+=) 15...e5 (15...b6 16.c5 bc5 17.dc5=+) 16.cd5+= cd5 17.de5 Be5 18.Nf3 Bb2 19.Qb2 Ne4 20.Rfd1 (20.Rfc1 Qe7+=) 20...Bg4= 21.Kg2 Qd7 (21...Qc8 22.Be2=) 22.Be4 Re4 23.Rd4 (23.Ne5 Bh3 24.Kg1 Qd8=) 23...Qf5 (23...Bf3 24.Kf3 Rd4 25.Qd4=+) 24.Nh4= Bh3 25.Kg1 Qg4?? (better 25...Qd7=) 26.Qb7 (better 26.f3 Qg5 27.fe4 Qe3 28.Qf2 Qf2 29.Kf2 de4 30.Re4+-) 26...Rd4?? (better 26...Rc8 27.Qd5 Rd4 28.Qd4 Qe6+-) 27.Qa8 (27.ed4?! Rd8 28.Qb4 Rc8+=) 27...Qc8 28.Qc8 Bc8 29.ed4 g5 (29...Kf8 30.a4 Ke7 31.a5+-) 30.Ng2 h6 (30...Kf8 31.Ne3+-) 31.Ne3 f5 32.Nd5 (better 32.a4 Kf7+-) 32...f4 (32...Kf7 33.Re1+-) 33.Nc3 (better 33.Ne7 Kf7 34.Nc8 fg3+-) 33...Bf5 (33...f3 34.a4 Kf7 35.a5+-) 34.gf4 gf4 35.Nd5 Kg7 36.Nf4 Kf6 37.Ne2 (37.Re1 Bc2+-) 37...Ke6 (37...Bd3 38.Nc3+-) 38.Ng3 (better 38.a4 Kd7 39.a5+-) 38...Kd6 (38...Bd3 39.a4+-) 39.f3 (39.Nf5!? Kd7 40.a4 h5+-) 39...Kd5 (39...Bd3 40.Kf2+-) 40.f4 (40.Nf5 Ke6 41.a4 Kf5 42.a5 Kf4 43.Kf2 Kg5 44.a6 Kf6 45.a7 Ke6 46.a8Q Kd6 47.Qd8 Ke6 48.Ra6 Kf7 49.Qd7 Kf8 50.Ra8) 40...Kd4 (40...Bh3+-) 41.Nf5 (41.Nf5 Kd5 42.a4+-) 1-0. ClayPigeons (2210) - kapitanmarcel (2195), Rated Bullet game, lichess.org, 2019.

  9.c4 Nbd7 10.Qc2 Re8 11.d4 Qc7 (11...dc4 12.Bc4 Nb6 13.Bd3=) 12.Rc1 White prepares the advance c5 12...Nb6 (12...dc4 13.Bc4 Nb6 14.Bd3=) 13.c5+= Na4 14.Ba3 (14.Bd3 e5 15.Ne5 Bc5=) 14...Qa5 (14...Ne4 15.Bb4+=) 15.Bd3 (15.Ne5 Nd7 16.Nd7 Bd7=) 15...h6 (15...Bd8 16.Ne5+=) 16.Ne5 (16.Qb3 Qc7+=) 16...Qc7+/– 17.Nd2 Nd7 18.f4 (18.Ndf3 Bf6 19.Bh7 Kf8 20.Nd7 Bd7+=) 18...Ne5 19.fe5 (worse is 19.de5 Qd7+=) 19...Bg5 20.Re1 Qa5 (20...Qe7 21.Bc1+=) 21.Nb3 (21.Nf3 Be7 22.Qb3 Rf8+/–) 21...Qc3? (better is 21...Qc7+=) 22.Qe2+- Threatens Rac1 (22.Qe2 b5 23.cb6+-) 1–0. Schellen,Anton – Caburro,John, FICGS, 2006.

  9.c4 Nbd7 10.Nc3 Qc7 11.d4 dc4 12.Bc4= Nb6 13.Qb3 Bd6 14.h3 Nbd5 15.Ne5 Be5 16.de5 Nd7 17.f4?? Ne3 18.Rf3–/+ Nc4 19.Qc4 Qb6 (19...Qb6 20.Rf2 Qc5 21.Qc5 Nc5–/+) 0–1. gtate (1935) – brunorogani (2710), net–chess.com, 2006.

  9.c4 Nbd7 10.d4 b6=.

  5.Bb5 Be7

  6.Nf3 0-0 7.0-0 d5 8.d4 Bd7 9.a4 b6 10.Ne5 Qe8 (10...Bb5 11.ab5 Ra1 12.Ba1=) 11.Nd7 Nfd7 12.Be2 Nc6 13.c4 Nf6 (13...Nb4!?=) 14.cd5+/– Nd5 (14...Nb4 15.Bb5 Qc8 16.de6 Qe6+/–) 15.e4 (better is 15.Bb5!?+-) 15...Ndb4=.

  6.Nf3 0-0 7.0-0 d6 8.d4 b6 9.c4 Bb7 10.Nbd2 Ne4 11.Ne4 (11.Qb3 A) 11...Nd2 12.Nd2 c6 13.Ba4 d5 14.cd5 ed5 15.Qc2=; B) 11...f5 12.Ne4 (12.Rab1 Nd7 13.Rfd1 c6 14.Ba4 Ndc5 15.dc5–/+; 12.Rfd1 Nd7 13.Rab1 c6 14.Ba4 Ndc5 15.dc5–/+; 12.a3 Nd7 13.Ne4 fe4 14.Nd2 Ra7 15.Ba4+=; 12.Ba4 Nd7 13.Ne4 fe4 14.Nd2 Nf6 15.f3+=; 12.Rfb1 Nd7 13.a3 c6 14.Ba4 Ndc5 15.dc5–/+; 12.Rfc1 Nd7 13.Rab1 Qe8 14.Rd1 Qg6 15.Bd7–/+) 12...fe4 13.Nd2 Nd7 14.f3 ef3 15.Nf3=; C) 11...Nd7 12.Qc2 (12.Rfb1 c6 13.Ne4 cb5 14.Nc3 Bf3 15.gf3–/+; 12.Rfd1 c6 13.Ne4 cb5 14.Ned2 bc4 15.Qc4+=; 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bb7 14.e4 c6 15.Ba4=) 12...f5 13.d5 Ndc5 14.Nd4 Bf6 15.de6=; D) 11...c6 12.Ba4 Nd2 13.Nd2 d5 14.cd5 ed5 15.Qc2=; 11.Qc2 A) 11...f5 12.Rfb1 (12.Rfd1 Nd7 13.d5 Nd2 14.Qd2 e5 15.a3=; 12.Qb3 Nd7 13.Ne4 fe4 14.Nd2 Ra7 15.Ba4+=; 12.a3 Nd7 13.d5 Nd2 14.Qd2 Nc5 15.Nd4=; 12.Rfc1 Nd7 13.d5 Ndc5 14.Nd4 Nd2 15.Qd2=; 12.Rfe1 Nd7 13.d5 Ndc5 14.Nd4 Bh4 15.g3=; 12.Ba4 Nd7 13.Rab1 Ndf6 14.Bb3 Qd7 15.d5+=) 12...Nd7 13.d5 Ndc5 14.Nd4 Bf6 15.de6+=; B) 11...Nd2 12.Nd2 c6 13.Ba4 d5 14.cd5 ed5 15.Rfc1=; 11.a3 A) 11...Nd7 12.Ne4 (12.Qc2 Ndf6 13.Rab1 Ra7 14.d5 ed5 15.cd5–/+; 12.Qb3 c6 13.Ne4 cb5 14.Nc3 Bf3 15.gf3–/+) 12...Be4 13.Nd2 Bb7 14.f3 c6 15.Ba4=; B) 11...Nd2 12.Nd2 d5 13.c5 Ba6 14.a4 bc5 15.dc5+=) 11...Be4 12.Nd2 (12.d5 ed5 13.cd5 Ra5 14.Qd4 Bf6 15.Qe4=) 12...Bd3 13.Re1 d5 (13...c6 14.Ba4= d5 15.cd5+=) 14.Qb3= Bg6 (14...dc4 15.Bc4=) 15.cd5 ed5 16.a4 c6 17.Be2 Nd7 18.Rec1 Qc8 (18...Nb8!?=) 19.Bb5+= Nb8 20.Bc6 Nc6 21.Qb5 Na7 22.Rc8 Nb5 23.Ra8 Ra8 24.ab5 Ra1 25.Ba1 Bd3 26.f4 (26.Bc3 Bb5 27.e4 Bc6+=) 26...Bb5–/+ 27.g4 Bb4 28.Nf3 (28.Nb1 Bd7+=) 28...f6–/+ 29.h4 Be2 30.Kf2 Bd1 31.g5 Bf3 (31...Bc2 32.Ke2–/+) 32.Kf3+= f5 33.h5 Kf7 34.Ke2 Ke6 35.Kd3 Kd7 36.Kc2 (36.Bc3 Bc3 37.Kc3 Kc6+=) 36...Kc6 37.Bc3 Kb5 38.h6 (38.Bb2 Kc4–/+) 38...g6 (38...gh6 39.gh6 Bf8 40.Kb3–+) 39.Bb2 Kc4 40.Ba1 b5 41.Bb2 Be1 (41...Ba5 42.Ba3–+) 42.Bc1 (42.Kd1 Bc3 43.e4 Bb2 44.ef5 gf5 45.Kc2 Bd4 46.g6 hg6 47.h7–+) 42...b4 43.Kd1 Bc3 44.Kc2 (44.Ke2 Kb3 45.Kd1 Ka2–+) 44...b3 45.Kb1 Kd3 (better is 45...b2 46.Bb2 Bb2 47.Kc2–+) 46.Ba3 Ke3 47.Bd6 Kd4 (worse is 47...Bd4 48.Be5 Ke4 49.Bf6–+) 48.Kc1 Kd3 49.Kb1 d4 50.Be7 Ke2 51.Bf6 d3 52.Bc3 d2 53.Bd2 Kd2 54.Kb2 Ke3 55.Kb3 Kf4 (55...Kf4 56.Kc3 Kg5 57.Kd4 Kh6 58.Ke3 Kg5 59.Kf3 f4 60.Ke4 Kg4 61.Kd5 g5 62.Ke6 h5 63.Kf7 h4 64.Kf6 h3 65.Ke5 h2 66.Kf6 f3 67.Ke6 f2 68.Kf6 f1Q 69.Ke6 h1Q 70.Ke5 Qf4 71.Ke6 Qc6 72.Ke7 Qff6) 0–1. Bonetti,Shane – guest207, ICC, 2002.

  6.Nf3 0-0 7.Be2 d5 8.c4 dc4 9.Bc4 c6 (9...Nbd7 10.0-0=+) 10.Nc3 b5 11.Bb3 Bb4 (11...Ba6 12.d4=+) 12.0-0 Ba6 13.Re1 (13.a4 Ba5 14.ab5 cb5=) 13...c5 14.a3 Bc3 15.Bc3 c4 (15...Ne4 16.Bc2 Bb7 17.Qe2 Nc3 18.dc3=) 16.Bc2+= Nd5 17.Bb2 (17.Qb1 h6+=) 17...Bb7= 18.Be4 Nc3 (better 18...f5 19.Bc2 Nc7=+) 19.Bb7?? (better 19.Bh7 Kh7 20.Bc3+=) 19...Nd1–+ 20.Ba8 (20.Red1 Ra7 21.Be4 Rd7–+) 20...Nb2 21.Rab1 (21.Reb1 Qf6 22.Ra2 c3–+) 21...Nd3 22.Be4 (22.Red1–+) 22...Ne1 23.Ne1 (23.Re1 Qa5 24.Rb1 f5–+) 23...Qd2 (23...f5 24.Bc2 Qd2 25.Kf1–+) 24.Nf3 Qa5 25.Nd4 Qa3 26.Nb5 Qa2 27.Nc3 Qd2 28.Nb5 Nd7 (28...f5 29.Bf3–+) 29.h3 (29.Rf1 Nc5 30.Bb1 Rb8–+) 29...Nc5 30.Bf3 c3 31.Rd1 Qb2 32.Nd4 (32.Nc3 Qc3 33.g3 Qf6–+) 32...c2 33.Rf1 (33.Nc2 Qc2 34.Rf1 Rd8–+) 33...c1Q 34.Rc1 Qc1 35.Kh2 Qd2 (35...Qe1 36.Ne2–+) 36.Kg3 e5 37.Nf5 e4 38.Bg4 Nd3 39.f3 Qf2 40.Kh2 ef3 (40...Ne1 41.Nh4 g5 42.Bh5 gh4 43.Bf7 Kf7 44.fe4 Qg2) 41.Bf3–+ Ne1 42.Nd4 Qe3 43.Nf5 Nf3 44.gf3 Qf3 (44...Qf2 45.Kh1 Re8 46.Ne7 Re7 47.f4 Re1) 45.Nd4 (45.Kg1 Re8 46.Ne7 Re7 47.h4 Re1 48.Kh2 Rh1) 45...Qf2 46.Kh1 Qd4 (46...Re8 47.Nc2 Qc2 48.Kg1 Re1) 47.h4 (47.Kg2 Qe3 48.Kf1 Qf3 49.Kg1 Qg3 50.Kf1 Re8 51.h4 Re1) 47...Qd2 48.h5 (48.Kg1 Re8 49.Kf1 Re1) 48...Ra8 49.h6 (49.Kg1 Ra1) 49…Ra1 0–1. aravind555 (1760) – cerra1964 (1795), lichess.org, 2020.

  6.Nf3 c6 7.Be2 b5 8.0-0 0-0 9.d3 Nd5 10.c4 bc4 11.dc4 Nb6 12.Bd3 Bf6 13.Bf6+/– Qf6 14.Nbd2 d5 15.Qc2 Ba6 16.Bh7 Kh8 17.Bd3 dc4 18.Nc4 Bc4 19.Bc4 Nc4 20.Qc4 Ra6 21.Rab1 Nd7?? 22.Qa6 Ne5 23.Ne5 Qe5 24.Qc6 Rd8 25.Rfd1 Rg8 26.Rb5 Qf6 27.Rh5 Qh6 28.Rh6 gh6 29.a4 Kh7 (29...Kh7 30.a5 h5+-) 1–0. b4_player (2180) – Urias (1670), GameColony.com, 2004.

  4.e3 Be7

  5.a4 0-0 6.Nf3 d5 7.Be2 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bd6 10.0-0 Nbd7 11.Nd4 Qe7 (11...e5 12.Nf5=+) 12.f4 Nc5 13.Nf3 Bd7 14.Bd4 Ra8 15.Nc3 (15.Ne5 Ra5 16.Nc3 Nfe4=) 15...Nfe4 (15...Nce4 16.Ne4 Ne4 17.d3=) 16.Ne4 Ne4 (16...de4 17.Ne5=) 17.c4 (17.Ne5 Ra3=) 17...c5 18.Bb2 Bc7 (18...dc4 19.Bc4 Bc7 20.Qc2=) 19.Qc2 Ra7 (19...Nd6 20.cd5 Bb5 21.Bb5 Nb5 22.Ng5+/–) 20.Bd3 (20.Ne5 Nf6=) 20...f5= 21.Qb3 dc4 (21...Bd8 22.Rd1+=) 22.Bc4+= Ra8 (22...Ra5 23.b6 Bd8 24.Bc3 Nc3 25.dc3+=) 23.d3 (23.Be5 Be5 24.fe5 Re8+/–) 23...Nd6 24.Ne5 Nc4 25.Nc4 (25.dc4 Be8+=) 25...Bd8 (25...b6 26.Be5 Be8 27.Bc7 Qc7 28.Rc1+=) 26.Rf3 Be8 27.Rg3 Bg6 28.Qc3 (28.Ne5 Qe8 29.Qc3 Bf6 30.Qc5 Ra5+=) 28...Qf8 (28...Bc7 29.h4 Ra2 30.h5 Rb2 31.Qb2 Bh5 32.b6+/–) 29.Qe5 (29.Ne5 Bf6+=) 29...Bh4 (29...Qe7 30.Kh1=) 30.Rf3 (30.Rh3 Be7+/–) 30...Qe7= 31.Ba3. pcmvr (2695) – chily (2815), net–chess.com, 2006.

  5.d4 ab5 6.Bb5 c6 7.Bd3 Qa5 8.Bc3 Qg5 9.Nf3 Qd5 10.0-0 0-0 11.Ne5 b5 12.Bb2 b4 13.Nc4 Ra7 14.e4 Qb5 15.e5+= Nd5 16.a4 Qb7 17.Nd6 Bd6= 18.ed6 Qa8 19.c4 Nb6 20.Bc2+= Nc4 21.Qd3+- g6 22.Qc4 Ba6 23.Qb4 Bf1 24.Kf1 Na6 25.Qc4 Rb8 26.Bc3 Rab7 27.a5 Nb4 28.Be4 f5 29.Bd3 Nd5 30.Bd2 Rb2 31.Qc1 Qa7 32.Ra4 R8b3 33.Bc2 Rb7 34.a6 R7b6 35.Na3 Rb8 36.Nc4 R2b5 37.Qa1 Nb6 38.Nb6 R8b6 39.Bd3 Rb3 40.Bc3 Qb8 41.a7 Qa8 42.d5! cd5 43.Bh8 e5 44.Qe5 Kf8 45.Qg7 Ke8 46.Qg8# (46.Qe7#) 1–0. Betsy516 – Pentagon11, computer chess game, 2001.

  5.Nf3 c6 6.a4 cb5 7.ab5 0-0 8.Be2 d5 9.0-0 Nbd7 10.Ne5 Ne5 11.Be5 Bd7 12.ba6 ba6 13.Ra6 Ra6 14.Ba6 Qb6 15.Bd3 g6 16.Qf3 Qd8 17.Nc3 Nh5 18.Ra1 Qb6 19.Be2 Bc6 20.Bd4 Qc7 21.Ra7 Qd8 22.Na2 Qb8 23.Re7 Qb1 24.Bd1 Qa2 25.g4 f5 26.gh5 Qb1 27.Rg7 Kh8 28.Rg6 e5 29.Be5 Rf6 30.Bf6 1–0. kamret (2145) – susie_l, GameColony.com, 2003.

  5.Nf3 0-0

  6.a4 d5 7.Bd3 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.0-0 Bd6 11.Re1 Ng4 12.h3 Ngf6 13.Bf6 Qf6 14.Nc3 Ne5 15.Ne5 Qe5 16.f4 Qf6 17.Qh5 h6 18.g4 Qd8 19.g5+= d4 20.Ne4+/– de3 21.de3 Bb4 22.Rb1 Be7 23.gh6 g6 24.Qe5 f6 25.Qa1 Kh7 26.Rd1 Kh6 27.Bc4 Qe8 28.Qa5 Bd8 29.Qa8 Be7 30.Qb8 f5 31.Ng5 Bd6 32.Kf2 Qe7 33.b6 Kg7 34.Kg2 e5=+ 35.Kf3 ef4–+ 36.ef4 Re8 37.Rd6 Qd6 38.Qc7 Qc7 39.bc7 Re7 40.Bd5 b5 41.Bb3 Rc7 42.Ke3 b4 43.Kd4 Kf6 44.Bc4 Bd7 45.Bb3 Rc3 46.Nh7 Kg7 47.Ng5 Bb5 48.h4 Bd3 49.cd3 Rb3 50.Kc4 Rb1 51.d4 b3 52.Kb4 Kf6 53.d5 b2 54.Ka3 Rf1 55.Kb2 Rf4 56.d6 Rh4 57.Nf3 Rb4 58.Kc3 0–1. COMP – COMP, 2002.

  6.Nc3 ab5 7.Bb5 d5 8.0-0 Bd7 9.Be2 Ba3 10.Ba3 Ra3 11.Qb1 b6 12.Qb4 Ra8 13.Rab1 Na6 14.Qf4 Nc5 15.d3 Ra3 16.Qb4 Qa8 17.Rb2 Qa7 18.Ne5 Ra8 19.Nd7 1–0. Mrkvicka – Tomasini, 1993.

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

  Available lines:
 • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
 • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
 • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
 • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
 • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
 • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
 • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
 • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!