CLICK!

GET MY 1.b4 COLLECTION
1.b4 collection contains much more games and lines than can be presented here.
Click here for more info!

Flag Counter

TESTI500 Release 2016-08-22
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6

(...)

4.a4 a6 5.Nf3 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 d6 8.e3 Nbd7 9.Be2 Be7 10.0–0 Nf8 11.Nd4 Bd7 12.Nc6 Bc6 13.bc6 Qa8 14.Bf3?? Qa1–+ 15.Qe2 Qa8 16.Nc3 Ng6 17.Qb5 0–0 18.Na4 Ne5 19.Be2 d5 20.Qb3 Qc6 21.d4 Neg4 22.Nc3 Qd6 23.g3 Nh6 24.Nb5 Qd8 25.c4 Ne4 26.cd5 ed5 27.Qc2 Bd6 28.Na7 Qg5 29.Bf3 f5 30.Nb5 Ng4 31.Nd6 cd6 32.Be4 fe4 33.Qd2 Qh5 34.f4 ef3 35.Qa2 f2 36.Rf2 Rf2 37.Qd5 Qd5 (38.e4 Qe4 39.h3 Qg2#) 0–1. TIROLOCO – rayban2, Caissa.com, 2004.

4.a4 Bc5 5.Nf3 0–0 6.e3 a6 7.Nc3 c6 8.Bd3 ab5 9.ab5= Ra1 10.Qa1 Bb7 11.Qa7+= Qc7 12.0–0 d5 13.Na4 Nbd7 14.Nc5+/– Ra8?? 15.Qb7+– Qb7 16.Nb7 (16.Nb7 cb5 17.Bb5+–) 1–0. pierre – rapsodi, internet, 2009.

4.c4 d6 5.e3 Bb7 6.Nf3 Be7 7.d4 Nbd7 8.Bd3 h6 9.Nc3 0–0 10.0–0 d5 11.cd5 ed5 12.Qb3 Bd6 13.Rfc1 Qe7 14.Bf5 g6 15.Bc2 Ne4 16.Nd5 Qe6 17.Nc7 Bc7 18.Qe6 fe6 19.Be4 Bh2 20.Nh2 Be4 21.Rc7 Nf6 22.Rac1 h5 23.a4 Nd5 24.R7c6 Rae8 25.Ba3 Rf7 26.f3 Ne7 27.fe4 1–0. Plock – Paul, corr 1997–99.

4.c4 g6 5.e4 Bg7 6.e5+= Ne4 7.Qc2 Bb7 8.Nf3 d6 9.Bd3 d5 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 0–0 12.0–0 a6 13.a4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ra1 Nd7 16.Nd4?? Nc5 17.Bb4? Nd3?? 18.Bf8?? Ne5?? 19.Bg7+– Kg7 20.Qc3 1–0. gtate (1965) – maf (2110), net–chess.com, 2004.

4.d3 a6 5.a4 ab5 6.ab5 Bb4 (6...Ra1 7.Ba1 d5 (7...Bb4 8.Nd2 0–0 9.Ngf3 Bb7 10.c3 Be7 11.g3 d5) 8.Nd2+= (8.Nf3 Nbd7 9.g3 Bd6 10.Bg2 0–0 11.Nbd2 Bb7) 8...Nbd7 9.Ngf3 Bd6 10.g3 0–0 11.Bg2 Bb7) 7.c3 (7.Nd2 Ra1 8.Qa1 Bd2 (8...d5 9.Ngf3 Nbd7 10.Nd4 Bb7 11.Qa7 Qc8) 9.Kd2 d6= 10.Nf3 Nbd7 11.h4 Nc5) 7...Ra1 8.Ba1 Ba5 (8...Be7 9.Nd2 d5 10.Ngf3 0–0 11.g3 Qd6) 9.Na3 (9.Nf3 0–0= 10.Nbd2 c6 11.Nd4 cb5; 9.Nd2 c6 10.Nc4 cb5 11.Nd6 Ke7) 9...d5 '=/+' (9...Nd5 10.Qd2 Qf6 11.d4 Qg6) 10.Nf3 Qe7 (10...Qd6 11.Bb2 0–0) 11.Qb3 (11.Bb2 0–0+= (11...Bc3 Deflection: a3 12.Bc3 Qa3+=); 11.Qc1 Nbd7) 11...e5 '–/+' (11...Nbd7–/+) 12.d4 (12.Nc2 Nbd7–/+) 12...ed4 13.Nd4 Qc5 (13...Nbd7!? 14.e3 Ne4–/+) 14.e3 '=' 14...Ne4 15.Nb1 Qd6 (15...0–0 16.Be2=) 16.Be2 Bd7 (16...0–0 17.0–0=) 17.Bb2 (17.0–0 0–0+=) 17...c5 '=' 18.bc6 Nc6 19.Nc6 Bc6 20.Ba3 (20.0–0 0–0=) 20...Nc5 '=/+' 21.Bc5 bc5 'Black has the pair of bishops. ' 22.0–0 (22.Bb5 0–0 23.Bc6 Qc6+=) 22...0–0 'Black castles and improves king safety' 23.Rd1 Bc7 24.g3 Qg6 (24...Qf6 25.c4 d4 26.ed4+=) 25.Bf3 Rb8 26.Qa2 h5 27.Nd2 h4 (27...c4 28.Qa7 Be5 29.Qe7 Bc3 30.Qc7+=) 28.Qa7 (28.Bd5 hg3 29.fg3 Ra8=) 28...Bd6 '=/+' 29.Qa6 Bb7 30.Qe2 hg3 31.hg3 Bc6 32.c4 '=' 32...Rb2 33.Rc1 Bg3 '=/+' 34.fg3 Qg3 35.Kf1 Rd2 36.Qd2 Qf3 37.Qf2 Qh1 38.Qg1 Qf3 39.Ke1 dc4 '=/+' 40.Rc4 Bb5 41.Rc2 Bd3 42.Rb2 '=' 42...g6 43.Qg5 Bf5 44.Qe7 '??' 'lets it slip away' 44...Qg3 45.Kd2 '??' c4 46.Qe8 '=' 46...Kg7 47.Rb8 Qd6 48.Kc3 Qa3 49.Kd4 Qd3 50.Kc5 Qa3 51.Kc4 Be6 52.Kd4 Qd6 53.Kc3 'White has a mate threat' 53...Qc5 54.Kd2 Qd6 ½–½. Torre Mayo,J – Garcia Cortes Loriente,MJ, Valladolid CC Social, 1985.

4.d4 d5 5.Nc3 Bb4 6.g3 Qd7 7.a4 Ne4 8.Qd3 a6 9.e3 0–0 10.Nge2–/+ Qd6 11.Bg2= Nc3 12.Bc3 Bc3 13.Nc3 Bd7 14.0–0 ab5 15.ab5+= Ra1 16.Ra1 c6 17.e4 c5 18.ed5+/– cd4 19.Qd4 ed5 20.Qd5 Qd5 21.Nd5 Bb5 22.Nb6 Nd7 23.Nd7 Bd7 24.c4 Rc8 25.Rc1 Kf8+/– 26.Bd5 Ke7 27.Kf1 Be6 28.Be6 Ke6 29.Ke2 g5 30.Ke3 f5 31.f4 g4 32.c5 Kd5= 33.c6 Rc6 34.Rc6 Kc6 35.Kd4 Kd6 36.Kc4 h6 37.Kd4 Ke6 38.Kc5 Kf6 39.Kd6 Kg6 40.Ke6 h5?? 41.Ke5+– h4 42.Ke6 (42.Ke6 Kg7 43.Kf5 hg3 44.hg3+–; < 42.gh4 Kg7 43.Kf5 Kf7+–) 1–0. Andy HB – coolerdude, ChessWorld.net, 2005.

4.e3 Nd5 5.Bc4 Bb4 6.Bd5 ed5 7.Qg4 g6 8.Bh8 Qe7 9.Qd4 Bc5 10.Qe5 d6 11.Qe7 Ke7 12.c3 f6 13.Bf6 Kf6 14.d4 Bd4 15.cd4 Nd7 16.Nf3 Kg7 17.Nc3 Nf6 18.0–0 Ng4 19.Nd5 c6 20.bc6 Rb8 21.Rfb1 Bf5 22.Rb2 Rc8 23.Ne7 Rf8 24.Nf5 Kf6 25.Nd6 Rd8 26.c7 Ke7 27.c8Q Rc8 28.Nc8 Kf7 29.Na7 Kg7 30.Rb6 Nf6 31.Nb5 Kf7 32.a4 h5 33.Rc1 Ne4 34.Rc7 Ke8 35.Rb8# 1–0. Trkn – FATHER, itsyourturn.com, 2000.

4.e3 d6 5.a4 Nbd7 6.Nc3 h6 7.Nf3 g6 8.Bc4 Bg7 9.0–0 Bb7 10.a5 Qe7 11.ab6 cb6 12.Qe2 0–0 13.h3 Ne5?? 14.Ne5+– de5 15.Ba3 Qc7 16.Bf8 Rf8 17.Ra7 Rb8 18.Rfa1 Kh7 19.e4 Nd7 20.h4 Nc5 21.h5 g5 22.Qe3 Nd7 23.d3 Nf6 24.Na4 Nh5 25.Qb6 Qb6 26.Nb6 Nf4 27.Nd7 Ra8 28.Ra8 Ba8 29.Ra8 Ne2 30.Kf1 Nd4 31.c3 Nc2 32.Bb3 (32.Bb3 Nd4 33.cd4 ed4 34.b6+–) 1–0. jasio – moda5, internet, 2011.

4.e3 Be7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 Be7 4.e3 b6).

4.Nf3 a5 5.c4 g6 (5...Be7 6.g3=) 6.Nc3 Bg7 7.d4 d6 8.e4 0–0 9.Bd3 Nbd7 10.0–0 h6 11.Bc2 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 de5 14.Nd5 Re8 15.Qd3 Qd7 16.a4 Bb7?? (better is 16...Qd6+/–) 17.Nf6+– Bf6 18.Qd7 (18.Qd7 Rac8 19.f4+–) 1–0. nii_sama – Sirprocyon, ChessWorld.net, 2015.

4.Nf3 c6 5.c4 c5 6.g3 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Be7 10.d3 d6 11.Bg2 h6 12.0–0 0–0 13.Nc3 Qc7 14.Qc2 Nbd7 15.Bb2 Bb7 16.Ra1 Ra8 17.Ra8 Ba8 18.e3 d5 19.Qa4 Qb8 20.Ne2 dc4 21.dc4 Be4 22.Qd1 Qa8 23.Nc3 Bb7 24.Nh4 Bg2=+ 25.Ng2 Ne5 26.Qe2 Qf3 27.Qf1 Qh5 28.Nf4 Qf5–/+ 29.Na4 Nf3 30.Kh1 Qe4 31.Ng2?? Nd2 (31...Nd2 32.Qe1 Nc4 33.Bf6 Bf6–+ (33...gf6?! 34.Qd1–/+)) 0–1. algernon (2245) – bigal (2210), net–chess.com, 2010.

4.Nf3 d6 5.Nc3 Be7 6.e4 Bb7 7.Bc4 0–0= 8.0–0 Ne4 9.Ne4 Be4 10.Qe2 d5 11.Bd3 Bd3 12.cd3 Bf6 13.Bf6 Qf6 14.Ne5 ½–½. Anonymous – Anonymous, internet, 2011.

4.Nf3 Qe7 5.e3 Qb4 6.Bd4 Bc5 7.Nc3 Bd4= 8.Nd4 Bb7 9.Be2 Bg2 10.Rg1+= Bd5 11.Nd5 ed5 12.Rg7 a6 13.Bh5 Rf8 14.Qf3 Nh5 15.Qh5+/– ab5 16.Qd5 Qb2?? 17.Qe5+– (17.Qe5 Kd8 18.Ne6 de6 19.Qb2+–) 1–0. pierre – wxds, internet, 2009.

4.Nf3 h6 5.e3 Bb7 6.d4 g6 7.Bd3 Bg7 8.0–0+= c6 9.c4 cb5 10.cb5 0–0 11.Nc3 d6 12.Rc1 Nbd7 13.a4 e5 14.de5 de5+= 15.Bc4 e4 16.Nd4+= Qe7 17.Qb3 Rac8 18.Nce2 Nh5 19.Ba3 Qe8?? 20.Bf8+– Bf8 21.Nc6! Bc6 22.bc6 Rc6?? 23.Bf7!+– Qf7 24.Qf7 Kf7 25.Rc6 1–0. Wall,Bill – Merimapay, internet, 2005.

4.f4 Bb7 5.Nf3 c5 (5...a6 6.e3+=) 6.e3= d6 7.Be2 Nbd7 (7...Be7 8.Nc3=) 8.0–0 Be7 9.a4 a5 (9...0–0 10.Nc3=) 10.ba6 Ba6 11.Ba6 Ra6 12.Nc3 (12.Qe2 Qa8=) 12...0–0 13.Nb5 Ne8 (13...c4 14.d3=) 14.Bc3 (14.c4 Bf6 15.Bf6 Ndf6=) 14...Qa8+= 15.Qe2 Bf6 (15...d5 16.f5+=) 16.d4 (16.Qd3 d5=) 16...Be7 (16...d5 17.Rfb1+=) 17.Ra2 (17.e4 Ndf6 (17...Ra4?? 18.Ra4 Qa4 19.Ra1 Qa1 20.Ba1+–) 18.dc5 Ne4 19.cb6 Nc3 20.Nc3 Rb6=) 17...Ndf6 (17...d5 18.Rfa1+=) 18.Rfa1 Nd5 (18...Ne4 19.dc5 bc5 20.Nd2+=) 19.Be1= f5 (19...cd4 20.Nfd4 Ndf6 21.c4=) 20.a5 (20.c4 Nb4 21.Bb4 cb4+=) 20...Nb4 (20...ba5 21.Ra5 Ra5 22.Ra5 Qc6=) 21.dc5 (21.Bb4 cb4 22.c3 b3= (worse is 22...ba5 23.cb4 Bd8 24.Nd2+/–)) 21...dc5 22.Qc4 ba5 (better is 22...Qd5!? 23.Qd5 Nd5=) 23.Ra5+/– Ra5 (23...Qe4 24.Qe4 fe4 25.Ra6 Na6 26.Ra6 ef3 27.gf3+–) 24.Qe6 Rf7 25.Ra5 Qd5 (25...Qe4 26.Qe4 fe4 27.Bb4 cb4 28.Ne5+/–) 26.Qd5 Nd5 27.Ne5 Rf8 28.Nd7 (28.c4 Ne3 29.Bf2 Nd1+–) 28...Ne3 29.Nf8 Nc2? (better is 29...Kf8 30.Na3 Nd5+–) 30.Nd7 Ne1 31.Ra8 (31.Ne5 Bf8 32.Ra8 Nf6+–) 31...Nd3 32.Re8 Kf7 33.Rc8 Nf4 (33...Ke6 34.Rc7+–) 1–0. Heinzel – Thiel, 1978.

4.f4 Be7 5.c4 Ne4 6.Nf3?? Bh4–+ 7.Nh4 Qh4 8.g3 Ng3! 9.Bg2 Nh1 10.Kf1 Qf4 11.Kg1–+ Nf2 12.Qf1 Nh3 13.Bh3 Qf1 14.Bf1 0–0 15.Nc3 Bb7 16.Bg2 d5 17.cd5 ed5 18.Nd5= Nd7?? 19.Nc7?? Rac8 20.Bb7 Rc7 21.Bc6 Nc5 22.Ba3 Rd8 23.d3 Ne6 24.Rd1? Nd4–+ 25.Bb2 Ne2 26.Kf2 Nf4 27.Be5 Nh3 28.Kg3 Rc6?? 29.bc6+/– Ng5 30.c7 Rc8 31.Rc1 Ne6 32.d4 f6 33.d5+/– fe5 34.de6 Kf8 (35.Rc6 Ke7+/–). zobec – willem, Caissa.com, 2004.

4.g3 d5 5.Bg2 Bd6 6.Nc3 Bb7 7.e3 0–0 8.Qe2 Nbd7 9.d4 Bb4 10.0–0–0 Bc3 11.Bc3–/+ a6 12.f3 ab5–+ 13.e4 de4 14.fe4 Ra2 15.h4 Qe7 16.Qb5 Ne4 17.Bb4 c5 18.dc5 Rfa8 19.Qd7–/+ Ra1 20.Kb2 Qf6 21.Rd4?? R8a2 22.Kb3 Bd5 23.Rd5 Ra3 24.Kc4 ed5 25.Kd5 Rd1 26.Ke4 Rd7 27.Ba3 Qc6 28.Ke3 Qg2 29.c6 Rc7 30.Bd6 Rc6 31.Ne2 Qh1 32.Bb4 Rc2 33.Nd4 Qg2 34.Be1 Rc5 35.Nf3 Rf5 36.Nd2 Re5 37.Kf4 Re1 38.Nf3 Rf1 (39.Ke4 Qf3 40.Kd4 Qg3 41.h5 Rf4 42.Kd5 Qc3 43.Kd6 Rd4 44.Ke7 Qe3#) 0–1. Haugen,B – Foster,W, Telecomm, 1995.

4.c4 a6

5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 a6 4.a4 ab5 5.ab5 Ra1 6.Ba1 b6 7.c4).

5.Qa4 Bb7 6.Nc3 ab5–/+ 7.Qb5 Be7 8.Qg5 Ra5 9.Qg7 Rg8–/+ 10.Qh6 Rh5 11.Qe3 Bg2 12.Bg2=+ Rg2 13.Nf3?? Ng4–+ 14.Qd4 Bf6 15.Qf4 e5 16.Qg3 Rg3 17.fg3 e4! 18.Ne4 Bb2 19.Rb1 Qe7 20.d3 Ba3 21.0–0 Bc5 22.Kh1 Nc6 23.h4 Nce5 24.d4 Bd4! 25.Nd4 Rh4! 26.Kg1 Rh3 27.c5 Qf8 28.cb6 Qh6 29.Nf3 Rh1 30.Kg2 0–1. Schwab,Carsten – Fischer,G, Silvaplana op3, 1993.

5.Nf3 ab5 6.cb5 Bb7 7.e3 Be7 8.d4 0–0 9.Nc3 Ba3 10.Rb1 Nd5 11.Qc2 Bb4 12.Be2?? Ra2 0–1. White – Coltharp, email 4AMM–06 1997.

5.Nf3 ab5 6.cb5 d5 7.e3 Bd7 8.a4 c6 9.Be2 c5 10.Nc3 c4 11.0–0 Bc8 12.Ne5 Be7 13.Nc6 Nc6= 14.bc6 Qc7 15.Nb5 Qc6 16.d3 Ba6 17.Nd4 Qc7 18.Rc1 0–0 19.dc4 Bc4 20.Bc4 dc4 21.Nb5 Qc5?? 22.Bd4?? Qb4 23.Bb6 Qa4–/+ 24.Nc7 Qc6?? 25.Na8+= Qa8 26.Rc4 Nd5? 27.Bd4+– Qa6 28.Qc1 f6 29.Rc6 Qb7 30.Re6 Bd8 31.Bc5 Rf7 32.Qb1 Qb1 33.Rb1 Be7 34.Rb8 Bf8 35.Bf8 Rf8 36.Rf8 Kf8 37.Rd6 Ne7 38.Rd8 Kf7 39.f4 Kg6 40.e4 h6 41.Ra8 Nc6 42.h4 f5 43.e5 Kf7 44.Kf2 Ke6 45.Ke3 g6 46.g3 h5 47.Ra6 (47…Kd7 48.Kd2+–) 1–0. stoker – LOWLIFE, Caissa.com, 2004.

4.c4 c5

5.bc6 Nc6 6.Nc3 Be7 7.Nf3 0–0 8.e4 d6 9.d4= Qc7 10.Be2 Bb7 11.Rc1 h6 12.0–0 Nh7 13.d5 Nd8 14.Nb5 Qd7 15.Qb3 e5 16.a4 Ba6 17.Rc2 f5 18.ef5 Rf5 19.Qd3 Rf7 20.Nd2 Nb7 21.Ne4 Bb5 22.ab5+/– Nf6 23.h3 Ne4= 24.Qe4 Nc5 25.Qe3 Bg5= 26.Qg3 Qf5 27.Bd1 Ne4 28.Qg4 Rf6 29.Qf5+/– Rf5 30.Re2 Nc5 31.Bc2 Rff8 32.g3 Bf6 33.Ba3 Rac8 34.Ra1 Rf7? 35.Bc1 g5 36.Re3 Kg7 37.Rea3 Rcc7 38.Be3 e4 39.Re1 Bb2 40.Bc5+/– Rc5 41.Ra2 Bd4 42.Bb3 Re7 43.Rae2+/– Rf7 44.Kg2 Rcc7 45.g4 Rf3 46.Re4 Rf2 47.Kg3? Bc5?? 48.Re7+= Rf7 49.Rc7+/– Rc7 50.Bc2 Bb4 51.Re4 Bc5 52.Re6+/– Bb4 53.Bd3 a6 54.ba6 Bc5? 55.Rg6 Kf8 56.Rh6 Bb4 57.Rh7 (57.Rh7 Rc5 58.a7+–) 1–0. Wessel,Volkmar – Schubbe,Bruno, Schleswig Holstein–ch, 1988.

5.Nf3 Bb7 6.d3 d5 7.Nbd2 Nbd7 8.g3 Be7 9.Bg2 0–0 10.0–0 Qc7 11.a4 a5 12.ba6 Ra6 13.Qb3 Rfa8 14.Ra2 Bc6 15.Rfa1 Qa7 16.Qc3 Qb7 17.Qc2 R8a7 18.Nb1 d4 19.Ne1 Bg2 20.Ng2 Nb8 21.Bc1 Nc6 22.Bd2 Nd7 23.Qb3 f5 24.Nf4 Kf7 25.Qd1 g5 26.Ng2 Kg6 27.f4 h6 28.Kf2 Bf6 29.Qb3 Qa8 30.Kg1 e5 31.Ra3 Bd8 32.Qd1 ef4 33.gf4 g4 34.e4 de3 35.Be3 Bf6 36.Nc3 Bc3 37.Rc3 Ra4 38.Rac1 Nd4 39.Bd4 cd4 40.R3c2 Nc5 41.Nh4 Kf6 42.Rb2 Qc6 43.Rcb1 R4a6 44.Re2 Ra3 45.Re5–/+ Rg7?? 46.Rf5+– Ke7 47.Qe2 Kd7 48.Rd5 Kc8 49.Nf5 Nd3 50.Ng7 Nf4 51.Qg4 Kb7 52.Qd7 Qd7 53.Rd7 Kc6 54.Rf7 Ne2 55.Kf1 d3 56.Ne6 Nc3 57.Rc7 Kd6 58.Rb6 Ke5 59.Rd7 Ra1 60.Kg2 Ra2 61.Kh3 d2 62.Ng7 d1Q 63.Re6 Kf4 64.Rf7 Kg5 65.Rf5# 1–0. Schulze,Harald (2115) – Eichenseer,Fritz (2085), Landesliga Nord, 1997.

4.c4 c6

5.a4 cb5 6.ab5 Bc5 7.d4 Bd6 8.Nc3 0–0 9.Nf3 a6 10.e4 Be7 11.e5 Ne8 12.Bd3 f6 13.Qc2 g6 14.Bg6 Ng7?? 15.Bh7+– Kh8 16.Nh4 f5 17.Ng6 Kh7 18.Nf8 Qf8 19.g4 Bb7 20.Rg1 ab5 21.Ra8 Ba8 22.Nb5 Be4 23.Qd2 Nc6 24.gf5 Bf5 25.Bc1 Kg8? 26.Nd6 Bd6+= 27.ed6 Qf6 28.d5?? ed5 29.Qd5 Be6 30.Qh5 Qe5?? 31.Qe5+/– Ne5 32.c5?? bc5?? 33.Bb2?? Nd3 34.Kd2 Nb2 35.Kc3 Na4 36.Kd3 Nb6 37.h4 Kf7 38.f4 Nf5 39.Rg5 Nd6 40.f5 Nf5 41.h5 c4 42.Kc3 Ng7 43.Rg1 Nh5 44.Rf1 Nf6 45.Ra1 d5 46.Ra7 Kg6 47.Ra6 Nfd7 48.Kb4 Kf5 49.Ka5 Ke4 50.Kb4 Kd3 51.Ra3 Ke4 52.Rh3?? Bh3–+ (52...Bh3 53.Ka5 c3 54.Ka6 c2 55.Kb5 c1Q 56.Kb4 Qb2 57.Ka5 Nc4 58.Ka4 Nc5) 0–1. iczker – pako1, kurnik, 2011.

5.a4 cb5 6.ab5= d5 7.f3 dc4=+ 8.e4 Nbd7 9.Bc4=+ Nc5 10.Ne2 Nd3 11.Bd3 Qd3 12.0–0 Qd8 13.Qb3 Bc5 14.Kh1 0–0= 15.Qc4 Nd7?? 16.d4+– Be7 17.Qc6 Rb8 18.Ra7 Nf6 19.e5 Bd7?? 20.Qc4 Nd5+= 21.Nbc3 Ne3= 22.Qc7 Nf1 23.Qd7 Qd7 24.Rd7 Bb4 25.Kg1 Ne3 26.Kf2 Nf5 27.g4= Nh6 28.g5 Nf5=+ 29.Na4 Rfd8–/+ 30.Rd8 Rd8 31.Nb6 Bd2 32.Nc4= Bb4 33.b6+= Rb8 34.f4 Ne7 (35.Bc3 Bc3 36.Nc3 Nd5+/–; 34...Kf8 35.Ng3 Ne7 36.Ne4+/–). var – vortex, Caissa.com, 2004.

5.a4 d5 6.Qc2 =+.

5.Nf3 a6 =.

4.c4 Be7

5.Nc3 0–0 6.d4 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Bb7 9.Ra8 Ba8 10.Nf3 Bb4 11.Qa4 Ba5 12.Nd2 c6 13.e3 cb5 14.Qb5 Bc6 15.Qb3 d5 16.Bd3 dc4–/+ 17.Nc4 Bg2 18.Rg1 Bd5 19.Qc2?? g6?? 20.Ne5 Nbd7 21.f4 Ne5 22.fe5 Nd7 23.Ke2 Qh4–/+ 24.Kd1 Bc3 25.Bc3 Ra8 26.e4 Bc6 27.Bb2?? Ba4–+ 28.Qa4 Ra4 29.Bb5 Ra7 (29...Ra7 30.Rg2 Qe4–+) 0–1. Baer,Cy (1895) – Juha,Michael (1820), RSS7E easy–66, 2007.

5.d4 0–0 6.Nf3 Bb7 7.e3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0–0 7.d4).

5.e3 0–0 6.Nf3 Bb7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0–0).

5.Nf3 0–0 6.e3 Bb7 7.Be2 d5 8.0–0 (-->1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0–0 7.Be2 d5 8.0–0).

5.Nf3 d6 6.g3 Bb7 7.Bg2 a6 8.a4 0–0 9.0–0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 c6 12.Nd4 Nbd7?? (12...Nbd7 13.bc6 Ba8+/–; better is 12...d5=). AbstractPoetic – tche_elvio, internet, 2007.

4.d3 Bb7

5.c4 d5 6.cd5 Nd5 7.Nf3 Nd7 8.e3 N7f6 9.Be2 Bb4 10.Nfd2 0–0 11.0–0 c5 12.Nc4 Ne7 13.Qb3 Qd5? 14.Bf3+– Qd7 15.Bb7 Qb7 16.Rd1 Ned5 17.a3+/– Ba5 18.Na5 ba5 19.Nc3 Rab8 20.Rab1 a6 21.a4 Ng4 22.Nd5+/– ed5 23.Qc3 Qe7?? 24.Qg7# 1–0. Fredek (2090) – Guest, Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

5.Nf3 c5 6.e4 d6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 Be7 9.c4 e5 10.Nbd2 0–0 11.a4 Ne8 12.g4 a5 13.Kh1 g6 14.Rg1 Ng7 15.Nf1 Ne6 16.Bc1 Nd4 17.Bh6 Re8 18.Ne3 Nf3=+ 19.Bf3 Bg5 20.Bg5 Qg5 21.Qe2 Kh8 22.Rg2 Nf8 23.Rag1 Ne6=+ 24.Rg3 Nd4 25.Qd1 Re6 26.Bg2 Rf6=+ 27.Rf1 Re8 28.Nc2 Ne6 29.Ne3 Rf4 30.f3 Nd4 31.Nc2 Ne6 32.Qc1 Bc8 33.Kg1 Qh4 34.Rh3 Qg5 35.Rg3 Kg7 36.Rf2 f6 37.Bf1 Rh8 38.Rfg2 Nf8 39.Be2 Be6 40.Kh1 h5 41.gh5 Qh5–/+ 42.Qg1 g5 43.Ne3 Rh4 44.f4+/– g4?? 45.Bg4+– Bg4 46.Rg4 Kf7? 47.Rh4 Qh4 48.Rg7 Ke8 49.f5 Qf4 50.Nd5?? Qf3 51.Qg2 Qd3 52.Nf6 Kd8= 53.Rg8 Rg8 54.Qg8 Qf1 55.Qg1 Qf3 56.Qg2= Qd1 57.Qg1 Qf3 58.Qg2 Qd1 59.Qg1 Qf3 ½–½. Fredek (2090) – Thefirestorm (2065), Freundschaftspartie, 5m + 0s, 2005.

4.d4 Be7

5.Nc3 a6 6.a4 0–0 7.Nf3 d5 8.e3 a5 9.Bd3 c5 10.dc5 Bc5 11.0–0 Bb7 12.Ne2 Nbd7 13.Ne5 Ne5 14.Be5 Ng4 15.Bc3 Qh4 16.h3 Nf2 17.Rf2 Be3 18.Qf1 Bf2 19.Qf2 Qf2 20.Kf2 Bc8 21.Nd4 e5 22.Nc6= e4 23.Be2 Bd7?? 24.Ne7+/– Kh8 25.Nd5 Rab8 26.Bd4 (26.Bd4 Be6 27.Nb6+–) 1–0. Andy HB – Chairboy, ChessWorld.net, 2005.

5.e3 d5 6.Bd3 0–0 7.Ne2 a6 8.ba6 Ba6=+ 9.Ba6 Na6 10.c3 Nb8 11.0–0 Nbd7 12.h3 c5–/+ 13.dc5 bc5 14.Nd2 Qb6 15.Bc1 Ra6 16.Rb1 Qa7 17.a3 c4 18.Nd4 Ba3 19.Nb5= Qc5 20.Na3 Ra3 21.Ba3 Qa3 22.Rc1 Nc5= 23.Nb1 Qa1 24.f3 Nd3–/+ 25.Rc2 Ra8 26.Nd2 Qa4 27.g4 Qb5 28.Re1? Ne1–+ 29.Qe1 h6 30.e4 Qc5 31.Qf2 Qf2 32.Kf2–/+ de4 33.fe4 Rd8 34.e5 Nd7 35.Nc4=+ Rc8 36.Nd6 Rc5 37.c4 Ne5 38.Ne4? Rc4–+ 39.Ra2?? Re4 40.Ra8 Kh7 41.Ra7 Rf4 42.Ke3 Rf3 43.Ke4 f6 44.h4 Rh3 45.g5 Rh4 46.Ke3 hg5 47.Re7 Rh3 48.Kf2 Nd3 (49.Kg2 g4–+) 0–1. MasterofDisaster – Hamam1, Caissa.com, 2004.

4.e3 c5

5.c4 d5 6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 Bb7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5).

5.Nf3 Bb7 (--> 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5).

5.Nf3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 b6).

5.f4 Bb7 6.Nf3 h5 7.Be2 d6 8.0–0 Nbd7 9.a4 Qc7 10.c4 Be7 11.Ng5 g6 12.Na3 Rf8 13.Nc2 d5 14.a5 Ne4 15.Ne4 de4 16.a6 Bc8 17.d3 f5 18.de4 fe4 19.Bh5 gh5 20.Qh5 Rf7 21.Rad1 Bd6 22.Qg6 Ke7 23.Qe4 Rb8 24.Rf2 Nf6 25.Qg6 Ne8 26.Ne1 Kf8 27.Qh6 Ke7 28.Nf3 Bd7 29.Rfd2 (withdraw) 1–0. Kucharkowski – Bruhn, corr DDR 1983.

5.f4 Be7 6.Nf3 Bb7 7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 0–0 11.0–0 d6 12.Qe1 Nbd7 13.Qh4 Ne4 14.Qh3 Qa8 15.Nc3 Ndf6 16.Bd3 h6 17.Bb2 Qc8 18.Na4 Qc7 19.c4 Nd7 20.f5 e5 21.Bc2 Ng5 22.Ng5 Bg5 23.Nc3 Nf6 24.Qg3 Nh5 25.Qf2 Qe7 26.g3 e4 27.Bd1 Nf6 28.h4 Nh7 29.hg5 Ng5 30.Kh2 f6 31.Be2 Qf7 32.Qf4 Rd8 33.Ra1 Nf3 34.Bf3 ef3 35.g4 h5 36.gh5 Qh5 37.Kg3 g5 38.fg6 Rd7 39.Qf6 Qe5 40.Qe5 de5 41.Rd1 e4 42.Nd5 Bd5 43.Rh1 Kf8 44.g7 Kf7 45.Rh8 1–0. Lipok,Erik – Kreilinger,Erich, NB, 1992.

4.e3 c6

5.a4 Bb7 6.Nf3 d5 7.Na3 Nbd7 8.c4 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 Re8 11.Nc2 c5 12.d4 dc4 13.Bc4 cd4 14.Ncd4 Nc5 15.Nc6 Bc6 16.bc6 Rc8 17.Ne5 Qd1 18.Rfd1+= Nh5 19.Be2 g6 20.Bd4 f6 21.Bh5 gh5 22.Nd7 Rc6 23.Nf6 Bf6 24.Bf6 Kf7 25.Be5 h4 26.h3 Ne4 27.a5 Rc2 28.ab6 ab6 29.Ra7 Kg6 30.f3 (30.f3 Ng3 31.Kh2+/–) 1–0. poganinbezdom – cidam, kurnik, 2011.

5.c4 a6 6.a4 ab5 7.cb5 cb5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Bb7 10.Nf3 d5 11.Bd3 Bd6 12.Ne5 0–0 13.0–0 Qc7 14.Nc3?? Be5–+ 15.f4 Bc3 16.Bc3 Nbd7 17.Qf3 Ne4 18.Bd4 Nd2 19.Qh5 Ne4 20.Qg4 f6 21.Qe6 Kh8 22.g4 Qd6 23.Qf5 Nd2 24.Rf2 g6–+ 25.Bf6 Rf6 26.Qg5 Ne4 27.Be4 de4 28.f5 Qf8 29.h4 Ne5 30.Kg2 Nf3 31.Qf4 gf5 32.g5 Rg6 33.Rf3 ef3 34.Kg3 Qd6 (34...Qd6 35.Qd6 Rd6 36.h5 Rd2 37.g6 f2 38.Kf4 f1Q 39.Kg5 h6 40.Kf6 Qa1 41.Kf5 Bc8 42.Ke4 Qb1 43.Kf4 Qf5 44.Kg3 Qf2) 0–1. elsh1403 – svencissi (1730), kurnik, 2011.

4.e3 d5

(--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6).

5.Be2 Bb7 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3 Bb7 6.Be2).

5.Nf3 Bb7 6.Be2 Be7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 d5).

5.Nf3 c5 6.c4 Bb7 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5).

5.Nf3 Bd6 6.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 Bd6 5.Nf3 0–0 6.c4 b6).

5.Nf3 Be7 6.Be2 Bb7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 d5).

4.e3 g6??

5.Nf3 Bg7 6.Ne5 Bb7 7.Qe2 0–0 8.Rg1 d6 9.Ng6?? hg6 10.f3 c6 11.e4 cb5 12.Qb5 Nc6 13.Nc3 Nd4 14.Qa4 Nc6?? 15.e5?? Ne5–+ 16.Ne4 Ne4 17.fe4 Qh4 18.Kd1 Qe4 19.Bd3 Qa4 20.h4 Nd3 (20...Nd3 21.Bd4 Qd4 22.cd3 Qg1 23.Ke2 Qg2 24.Kd1 Rac8 25.Ke1 Ba1 26.h5 Rc1) 0–1. steelkingdom – kinghenry3, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 Bh6 6.c4 a6 7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 d6 10.Nc3 Bb7 11.Be2 Bg7 12.0–0 h6 13.d4 0–0 14.Bb2 d5 15.Qb3 dc4 white timed out 0–1. chessxliv (2100) – beammeupscotty (2115), net–chess.com, 2014.

4.Nf3 c5

5.d4 Bb7 6.e3 cd4 7.ed4 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 a6 10.c4 ab5 11.cb5 d5 12.Ne5 Nbd7 13.Nd7 Qd7 14.a4 Rfc8 15.Nc3 Bb4 16.Na2 Bd6 17.g3 Rc7 18.Bd3 Rac8 19.Rc1 Qe7 20.Nc3 Bb4 21.Na2 Rc1 22.Bc1 Bd6 23.Bg5 h6 24.Bf6 Qf6 (worse is 24...gf6 25.Qg4 Kh8 26.Re1=) 25.Nc1 Kh8 26.Ne2 e5 27.de5 Be5 28.f4 Bd6 29.g4 (29.h3!?–/+) 29...Bc5 Black prepares the advance d4 30.Kg2 d4 (30...Be3 31.Kg3–/+) 31.Kg1 Qe6 32.Bf5?? (better is 32.Ng3–/+) 32...Qe3 (32...d3 33.Rf2 Qe3 34.Nd4 Bd4 35.Be4 Qf2 36.Kh1 Be4 37.Qf3 Qf3) 33.Rf2 0–1. Szkodnikow_i_ofiar – Hovla1, ChessWorld.net, 2015.

5.d4 Qc7 6.e3 Bb7 7.Be2 d5 8.c4 dc4 9.0–0 Nbd7 10.Nbd2 Rd8 (10...cd4 11.Bd4 e5 12.Bb2+=) 11.Qa4 (better is 11.Rc1!?+=) 11...cd4+= 12.ed4 c3 13.Rac1 Nd5 14.Ne4 Nf4 (14...Bb4!?–/+) 15.Nc3+= Ne2 16.Ne2 Qb8 17.Rc3 Bd6 18.Ng3 0–0 19.Ng5 Nf6 20.d5 h6 21.Nf7 Rf7 22.de6 Re7 23.Nf5? (23.Re3 Nd5 24.Ree1 Nf4–+) 23...Re6 (better is 23...Bh2 24.Kh1 Re6 25.Re3 Re3 26.Ne3–+) 24.Nh6?? (24.Nd6 Rdd6 25.Ra3–+) 24...gh6 25.Qh4 Bf4 26.Rg3 (26.Ra3 Bg5 27.Qh3 Rde8–+) 26...Kf7 (26...Bg3!? 27.hg3 Ne4 28.Bc1–+) 27.Qh3 Rd2 28.Bc1 Bg3 29.Bd2 Bf4 (29...Bf4 30.Bf4 Qf4–+) 0–1. Bjelstrand,Kim – Rej,Dennis, DEN–chJ int Ribe, 1978. (=1.Nf3 b6 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.b5 c5)

5.e3 Bb7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5).

5.g3 b7 6.Bg2 d6 7.d3 Be7 8.0–0 0–0 9.e4 Nbd7 10.Qe2 Rc8 11.Nbd2 Qc7 12.Rfe1 Rfd8 13.Nc4 d5 14.ed5 Bd5 15.Ng5 Bg2 16.Kg2 h6? 17.Nf7!+– Re8 18.Qe6 Bf8 19.Nh6 Kh7 20.Qf7?? Kh6 21.Re8+– Ne8 22.Qf5 Nef6 23.Bc1 g5 24.h4 Qb7 25.f3 Kg7 26.hg5 (26.Qg5?! Kf7 27.h5 Qd5 28.Qg6 Ke7+–; 26.Bg5?! Nd5+–). Woelfelschneider,Peter – Mayer, 2010.

4.Nf3 d5

5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3).

5.e3 Bb7 6.Be2 Nbd7 7.c4 c5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 d5 7.Be2 Nbd7).

5.e3 c5 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 8.d3 Bb7 9.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d3).

4.Nf3 Be7

5.c4 0–0 6.g3 Bb7 7.Bg2 c5 8.0–0 d5 9.d3 d4 10.Nbd2 Nbd7. algernon (2400) – kostaspetidis (2320), net–chess.com, 2003.

5.e3 Bb7 6.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4).

5.e3 Bb7 6.Be2 0–0 7.0–0 d5 8.c4 c5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5).

5.e3 d5 6.c4 dc4 7.Bc4 c5 8.bc6 (8.Nc3 Nbd7+=) 8...Nc6= 9.Bb5 Bd7 10.0–0 0–0 11.Nc3 a6 12.Ba4 b5 13.Bb3 Qb6 14.d4 Rac8 15.Rc1 Rfd8 16.d5 (16.Qd3 Qb7=) 16...ed5 (better is 16...Na5!?–/+) 17.Nd5= Nd5 18.Bd5 (18.Qd5 Be6 19.Qh5 Bb3 20.ab3 g6=) 18...Bg4 19.Qb3 (better is 19.h3 Bf5 20.Qe2=) 19...Rf8?? (19...Na5!? 20.Qd3 Bf3 21.Rc8 Rc8 (21...Bd5? 22.Rd8 Qd8 23.Rd1+–) 22.gf3 Rd8=) 20.h3 (better is 20.Rc6 Rc6 21.Ne5+–) 20...Na5= 21.Qd1 Bh5 (21...Be6 22.Rc8 Rc8 23.e4=) 22.Bd4 (22.g4!? Bg6 23.Ne5 Rc1 24.Qc1+/– (24.Bc1?! Rc8=)) 22...Qd6= 23.Rc8 Rc8 24.Be4 Qe6 25.Bd3 (25.Qb1 Bg6 26.Bg6 Qg6=) 25...Qa2 26.Qa1 Qa1 27.Ra1 (worse is 27.Ba1 Bg6 28.e4 Nc6–+) 27...Nb3 28.Ra6 Bf3 29.gf3 Nd4 30.ed4 Rb8 31.d5 g6 32.d6 Bd8 33.Bb5 Kg7 (33...Rb5 34.Ra8 Combination) 34.Bc6 Kf6 35.d7 Ke7 36.Ba4 h5 37.Kg2 h4 38.f4 Rb4 39.Kf3 Bc7 40.Ra8 Bd8 41.Kg4 f6 42.Kf3 f5 43.Ra6 Bc7 44.Ra8 Bd8 45.Ra6 Kf7 46.Ra8 Bc7 (46...Ke7 47.Bc6=) 47.Bc6+= Rb3 (47...Ke7!?+=) 48.Kg2 Rd3 49.Re8 Rd6 50.Bb5 Rd4 51.Bc6 Rd2 (51...Rd6 52.Rc8 Bb6 53.Kf1+=) 52.Kf3 (52.Kf1!?+/–) 52...Bb6= 53.Re2 Rd3 54.Kg2 Rd6 55.Bb5 (55.Ba4 Rd4 56.Bb3 Kg7 57.Re7 Kh6=) 55...Bc7 56.Bc4 (56.Rc2 Bd8=) 56...Kf6= 57.Re8 Rd7 58.Rh8 Bf4 59.Rh4 g5 60.Rh6 Ke5 61.Re6 Kd4 62.Bb3 Bd2 63.Bc2 Rd5 64.Rf6 f4 65.Rf5 Rd8 66.Kf3 (66.Rg5?? f3 67.Kg3 Bg5–+) 66...Kc3 67.Ba4 Rd3 68.Kg4 Be1 69.f3 Bh4 70.Bc6 Rd2 71.Re5 Rg2 72.Kh5 Rg3 73.Rc5 Kd4 74.Rd5 Ke3 75.Re5 Kf2 Exerts pressure on the isolated pawn 76.Rc5 Kg2 77.Rc2 Kh3? (better is 77...Kh1=) 78.Bd7+– Rg4?? (better is 78...g4 79.Bg4 Rg4 80.fg4 Bf6+/–) 79.Bg4 Kg3 80.Rc5 Kf2 81.Rg5 Bg3 (81...Kg3 82.Kg6 Kf2+–) 82.Re5 Kf1 83.Kg5 Kg2 (83...Kf2 84.Re4+–) 84.Re4 Kf2 (84...Kh2 85.Rf4 Kg2 86.Re4+–) 85.Rf4 Ke3 86.Re4 Kd3 87.Re8 Kd4 1–0. Purczynski,Andrzej – Adamczyk,Wieslaw, Poznan Poland, 2014. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.b5 b6 4.Bb2 Be7)

5.e4 Ne4 6.Bg7 Rg8 7.Bb2 Bb7 8.d3 Bf6 9.Bf6 (9.de4? Bb2 10.Nbd2 Ba1 11.Qa1 a6–+) 9...Qf6 10.Nbd2 (better is 10.d4!?+=) 10...Nc3–+ 11.Qc1 Nb5 12.Ne4 Qg7 13.Rb1 Nc3 14.Nc3 Qc3 15.Qd2 Qf6 16.Qe3 Nc6 17.c4 0–0–0 18.c5 Qc3 19.Nd2 Nb4 (19...Nb4 20.Qe2 Bg2 (worse is 20...bc5 21.f3–+) 21.Bg2 Rg2 22.Rb4 Qc1 23.Qd1 Qc5=) 0–1. Kappel,Ray – Kudryavtsev,Yaroslav (2100), 37. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

4.f4 a6=+

5.a4 ab5 6.ab5 Bb7 7.Ra8 Ba8 8.Nf3 d5 9.d3 Nbd7 10.e3 Bb4 11.c3 Bc5 12.d4 Be7 13.Nbd2 0–0 14.Bd3 c6 15.0–0 cb5 16.Bb5 Qc7 17.Qb3 Ne4 18.Ne4 de4 19.Ne5 Bb7?? 20.Nd7 Bd5 21.Qa4 Rd8 22.Ne5 f6 23.Nc6 Bc6 24.Bc6 Rd6 25.Be4 f5 26.Bf3 Rc6 27.Ra1 Rd6 28.Qa8 Rd8 29.Qc6 Qc8 30.Qc8 Rc8 31.Ra8 Ra8 32.Ba8 Kf7 33.c4 g6 34.e4 Ke8 35.ef5 ef5 36.d5 Kd7 37.Be5 Bc5 38.Kf1 h6 39.Bc6 Ke7 40.Bg7 g5 41.Bh6 gf4 42.Bf4 Kf6 43.h4 Ke7 44.h5 Kf7 45.h6 Kg6 46.g3 Kh7 47.d6 Kg6 48.d7 Be7 49.Bc7 Kh6 (50.Bb6 Kg7+–). var – book1, Caissa.com, 2004.

5.a4 Bb7 6.e3 c5 7.c4 d5 8.Nf3 Bd6 9.Nc3 0–0 10.d3 d4–/+ 11.ed4 cd4 12.Ne2 Bf3 13.gf3 Nh5 14.Bd4 Nf4 15.Rg1 Bb4–+ 16.Kf2 Ne2 17.Bg7 Ng1 18.Bf8 Qd4 19.Kg3 Bf8 20.Bg2 Bd6 (21.f4 Qf4#) 0–1. Rush,Bradley – Ralls,Richard Nelson (2025), IECG, 1996.

5.e3 Bb7 =+.

4.g3 Bb7

5.Nf3 a6 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 d6 9.Bg2= Nbd7 10.0–0 Be7 11.c4 0–0 12.Nc3 e5 13.d3 Nc5 14.d4 ed4+= 15.Nd4 Nce4 16.Ne4 Ne4+= 17.Qc2 Qa8 18.Bb2+/– f5 19.Nf5 Rf5+= 20.Ra1 Qf8 21.Be4 Be4 22.Qe4 Qf7 23.f3 Rc5 24.Ra4 h6 25.Qd3 Qe6 26.e4 Bf6 27.e5! de5 28.Qg6 Qd7 29.Ra8 Bd8 30.Bc3 c6 31.Bb4 1–0. Baeckstroem,Mikael (2295) – Giache,Gianluca, ICCF WSTT/3/06/1, 2006.

5.Nf3 Be7 6.Bg2= 0–0 7.0–0 c6 8.c4 d5 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.a4 Rac8 12.Ra2 a5 13.Qa1 cb5 14.cb5 Ne8 15.Ne5 Ne5 16.Be5 Qd7 17.Nf3 Bf6 18.Rc1 Rc1 19.Qc1 Be5 20.Ne5+= Qd6 21.Nc6 Nf6 (21...Bc6 22.Qc6 Qb4 23.Ra1=) ½–½. Jamieson,I (2060) – McGowan,D (2090), ch–SCO Oban, 2005.

5.Nf3 Be7 6.Bg2 0–0 7.0–0 c6 8.Nh4 Ne8 9.bc6 Bc6 10.Bc6 dc6 11.Ng2 Nc7 12.e4 c5 13.d4 Nd7 14.a4 Nf6 15.Re1 cd4 16.e5 Nfd5 17.Qg4 Nb4 18.Re2 Bc5 19.Bc1 Qd5 20.Bh6 Ne8 21.h4 Nc2 22.Rc2 d3 23.Rd2 Qe5 24.Raa2 f5 25.Bf4 Qd5 26.Qd1 Rd8 27.Bg5 Rd7 28.Nf4 Qc4 29.a5 b5 30.Na3 Ba3 31.Ra3 h6 32.Ng6 hg5 33.Nf8 Kf8 34.hg5 Qb4 35.Rad3 Rd3 36.Rd3 Qa5 37.Rd7 g6 38.Qd4 Qe1 39.Kh2 e5 40.Qa7 f4 1–0. Wall,Bill – Pennell,Gary, Taylorsville, NC, 1975.

4.a4 Bb7

5.c4 Bb4 6.Qb3 a5 7.Bc3 Qe7 8.f3 d5 9.e3 Nbd7 10.d4 c5 11.Bb4 cb4 12.Bd3 g6 13.Ne2 Nh5 14.0–0 Qg5 15.f4 Qg4 16.Nd2?? dc4–+ 17.Be4 cb3 18.Bb7 Qe2 19.Rf2 Qe3 20.Ba8 Nf4 21.Nb3 Qb3 22.Rf4 Qe3 23.Rf2 Qd4 24.Rc1 0–0 25.Bc6 Ne5 26.Kf1 Nd3 27.Rd2 Qf4 28.Rf2 Qc1 29.Ke2 Nf2 30.Kf2 b3 31.Be4 f5 32.Bf5 Rf5 33.Kg3 Rh5 34.h4 b2 35.Kh3 b1Q 36.g4 Re5 37.g5 Qa1 38.h5 gh5 39.g6 hg6 40.Kh4 Qh1 41.Kg3 Qa4 42.Kf2 Qb5 43.Kg3 Qe8 44.Kf4 Rf5 45.Kg3 Rg5 46.Kf4 Qg1 47.Kf3 Rf5 48.Ke4 Qe1 49.Kd4 Qd8 50.Kc4 Qc1 51.Kb3 Qd4 52.Ka2 Qda1 53.Kb3 Qd4 54.Ka2 Qda1 55.Kb3 Qd4 56.Ka2 Qda1 57.Kb3 (57.Kb3 Rf3#) 0–1. Andreas – alias@, mySchach.de, 2004.

5.Nf3 d5 6.e3 Be7 7.d4 c5 8.dc5 bc5 9.Be2 a6 10.0–0 c4 11.Nc3 0–0 12.e4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qb6 15.ed5 ed5 16.Qd4 Bc5 17.Qf4 Nbd7 18.Na4 Qb5 19.Nc5 Qc5 20.Bd4 Qc6 21.Re1 Re8 22.Qg3 h6 23.h3 Qa4 24.c3 Qc2 25.Bf1 Re1 26.Ne1 Qe4 27.Nf3 Ne8 28.Nd2 Qe6 29.Nf3 Qd6 30.Ne5 Ne5 31.Be5 Qe6 32.Bd4 Kh7 33.Qe5 Qe5 34.Be5 f6 35.Bb8 Kg6 36.f4 d4 (36...f5 37.Be5–/+) 37.cd4+= c3 38.Bd3 f5 39.d5 Bd5 40.Be5 Be4 41.Be4 fe4 42.Bc3 Kf5 ½–½. Woschkat/Angermann – Maeder,Jean_Claude, ICCF EM/CL/Q15–4 ICCF Email, 2002.

5.Nf3 Be7

6.e3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.a4).

6.e3 0–0 7.Be2 d5 8.0–0 c5 9.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.a4).

6.e3 d5 7.c4 c5 8.Be2 Nbd7 9.0–0 0–0 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.a4 Nbd7).

4.Nc3 Bb7

5.d3 Bb4 6.a3 Ba5 7.e4 d5 8.Ke2 0–0 9.e5 Nfd7 10.f4 Nc5 11.Nf3 h6 12.d4=+ Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd2 Bd2 15.Qd2= Nd7 16.Qe3 Rc8 17.Kf2 c5 18.bc6 Bc6= 19.Ba6 Rc7 20.c3 f5 21.Rhc1+= Qh4 22.Qg3 Qg3= 23.hg3 Rf7 24.a4 g5 25.Ba3+= Ba4? 26.Bd6+– Nb8 27.Bc7 Na6 28.Ra4 Nc7 29.Ra7 Kg7? 30.c4 Kf8 31.Rb7 Rd7 32.Ke3 Ke7?? 33.c5 Nd5–+ 34.Kf2 Rb7 0–1. mic (2145) – johnb (2155), net–chess.com, 2008.

5.e3 a6 6.a4 h6 7.Nf3 Be7 8.Be2 ab5 9.ab5+= d6 10.Ra8 Ba8 11.Qa1 Nbd7 12.0–0 0–0 13.Nd4 Bb7 14.Bf3 d5 15.Ba3 Bc5 16.Nc6 Nb8?? 17.Nd8+– (17.Nd8 Rd8 18.Bc5 bc5 19.Qa7+–) 1–0. mic (2100) – kashikoi (1975), net–chess.com, 2008.

5.e3 Bb4 6.Nge2 0–0 7.d4 Ne4 8.Qd3 Qh4 9.g3? Qf6–+ 10.f3 Bc3 11.Nc3 Qf3 12.d5 Nc5 13.Qd4 Qh1 14.0–0–0 d6 15.de6 Ne6 16.Qh4 Qf3 17.Bd3 Qe3 18.Kb1 h6 19.Ne4 Nd7 20.Nf6 Nf6 21.Bf6 gf6 22.Qf6 Qg5 23.Rf1 Qf6 24.Rf6 Kg7 (25.Rf2 a6 26.ba6 Ba6–+) 0–1. Langguth,Wilhelm – Oeder,W, corr ICCF–Cup8 V071, 1990.

5.e3 Be7 6.f4 0–0 7.Nf3 a6 8.Be2 ab5 9.Nb5 Na6 10.0–0 d5 11.Ne5 Nc5 12.Nd4 Ncd7 13.Ndc6 Qe8 14.Ne7 Qe7 15.d3 c5 16.Qe1 Ne5 17.fe5 Nd7 18.Qg3 f6 19.ef6 Nf6 20.Be5 Rf7 21.a3 Bc6 22.Rab1 b5 23.Rb3 c4 24.Rfb1?? (better is 24.Rbb1+=) 24...cb3–+ 25.cb3 Qa3 (worse is 25...Ra3 26.Bd6 Qa7 27.Ba3 Qa3 28.Qe5–+) 26.Rf1 Ne8 27.Rb1 Qa2 28.Qe1 Nf6 0–1. Sijses,Wim – Legg,Jerry (1735), IECG, 2004.

5.Nf3 a6 6.e3 ab5 7.Bb5 Ba3 8.Rb1 Qe7 9.0–0 0–0 10.Ba1 Na6 11.Re1 Nc5 12.d4 Nce4–/+ 13.Ne4 Ne4 14.Bd3 Bb4–/+ 15.Re2 Ra2 16.c3 Ra1 17.Be4 Rb1 18.Qb1? Be4–+ 19.Qb4 Qb4 20.cb4 Ra8 21.h3 f6 22.Rb2 Ra1 23.Kh2 Kf7 24.Nd2 Bd3 25.Rb3 Bb5 26.Nb1 Ke7 27.Nc3 Bc4–+ 28.Rb2 Rc1 29.Ne4 Bd3 30.Nd2–/+ Rc2 31.Rc2 Bc2 32.Kg3 Bd3 33.e4 Kd6 34.Kf3 Kc6 35.Ke3 Ba6 36.f4 Kb5 37.e5 f5 38.Nf3 Bb7 39.g4 Bf3 40.Kf3 Kb4 41.Ke3 Kc4 42.g5 g6 43.h4 b5 (43...b5 44.Kf2 Kd4–+) 0–1. Yeung,Chun Keung (1740) – Giache,Gianluca, ICCF WSTT/3/06/1, 2006.

5.Nf3 c5 6.d3 d5 7.a4 Be7 8.Na2 0–0 9.c4 dc4 10.dc4 Nbd7 11.g3 Qc7 12.Bg2 Rfd8 13.Qc2 a6 14.0–0 ab5 15.cb5 Nd5 16.Rfd1 Rac8 17.Nc3 Nc3 18.Bc3 Bf6 19.Bf6 Nf6 20.Rd8 Rd8 21.Ra3 0–1. Jokmin,Alex – Fernandez,Paco, RN–2010–0–00323, 2010.

5.Nf3 d5 6.e3 Bb4 7.d4?? Nbd7 8.a3=+ Bd6 9.Bd3 0–0 10.0–0 Re8 11.Re1 a5 12.e4= e5 13.ed5 Nd5 14.de5+/– Nc3 15.Bc3 Ne5? 16.Ne5+– Be5 17.Be5 Qg5?? 18.Bg3 h5 19.Qc1 Qd5 20.f3 Qd4 21.Kh1 h4 22.Qf4 Qc3 23.Qc7 hg3 24.Qc3 gh2 25.Qc7 (25.Qc7 Rf8 26.Qb7+–) 1–0. marre – qusbepe, internet, 2010.

5.Nf3 Be7 6.e3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Nc3).

5.Nf3 c6

6.a4 Bb4 7.g3 Bc3 8.Bc3 0–0 9.Bg2 d6 10.d3 Nbd7 11.0–0 cb5 12.ab5 e5 13.Bb2 Rc8 (13...Qc7 14.c4+=) 14.c4 Re8 15.Ra7 Bf3 16.Bf3 Nc5 17.Qc2 d5 18.cd5 Nd5 19.Rc1 Qd7 1–0. Jokmin,Alex – Goti,Javier, RN–2010–0–00297, 2010.

6.bc6 Nc6 7.e4 Bc5 8.e5 Ng4 9.d4 Nd4 10.Nd4 Nf2 11.Kf2 Bd4?? 12.Qd4+– 0–0 13.Ba3 Re8 14.Bd3 Rc8 15.Bd6 Bd5 16.Nd5 ed5 17.Rhf1 Qg5 18.Kg1 f6 19.Rf5 fe5 20.Qd5 Re6 21.Rg5 (21…g6 22.Bg6 hg6 23.Be5 Rcc6 24.Rg6 Kf7 25.Rg7 Ke8 26.Qd7 Kf8 27.Qf7#) 1–0. themonkey (2145) – Peagasus, GameColony.com, 2003.

4.c4 Bb7

5.a4 d5 6.e3 dc4 7.Nf3 c6 8.Bc4 cb5 9.ab5 Bd6 10.0–0 0–0 11.Bf6 Qf6 12.d4 Bf3 13.Qf3 Qf3 14.gf3 Nd7 15.Nd2 Nf6 16.Ra2 g6 17.Rfa1 Rfc8 18.Ra7?? Ra7–/+ 19.Ra7 Kg7?? 20.f4 Kg8 21.Rb7 Bc7? 22.f3 Nd7 23.Kf2 Kg7 24.Ke2 h5 25.h3 Kf6 26.Kd3 g5? 27.fg5 Kg5 28.Ne4 Kh4? 29.Nf2 Kg3 30.Ke2 h4 31.Bd3 Nf6 32.Be4 Nd5 33.Bd5+– ed5 34.e4 de4 35.fe4+– f6 36.d5 Kh2 37.d6 Bd6 38.Rb6 Be5 39.Ng4 Kh3 40.Nf6 Rc2 41.Kd3 Rc3 42.Kd2 Rb3 43.Nd5 Kg3 44.Rg6 Kf2 45.b6 h3=+ 46.Rh6 h2 47.Kc2 Rb2 48.Kd3 Rb1 49.Kc4 h1Q 50.Rh1 Rh1 51.Kc5 Rb1 52.Kc6 Kf3 53.b7 Ke4 54.Nb6 Rb6 55.Kb6= Kd5 56.Ka7 Kc6 57.b8Q Bb8 ½–½. ludice (1625) – luciano30, kurnik, 2011.

5.Nc3 g6 6.d3 Bg7 7.e4 Qe7 8.Nge2 c6 9.a4 cb5 10.ab5 0–0 11.f3 d5 12.cd5 ed5 13.Nf4 de4 14.Ne4?? Nbd7 15.Be2?? Qb4 16.Qd2=+ Qb5 17.0–0? Ne4–+ 18.de4 Qb2 19.Qb2 Bb2 20.Ra2 Bg7 21.Rd1 Nf6 22.Bc4 a6 23.Rad2 b5 24.Ba2 g5 25.Nd5 Nd5 26.ed5 Bc3 27.Rd3 Bg7 28.d6?? Rad8 29.d7 h6 30.Kf2 Bc6 31.Rd6 Bb7 32.Rb6?? Ba8–+ 33.Ra6 Bb7 34.Rb6=+ Ba8 35.Rb5?? Bc6–+ 36.Rb4 Rd7 37.Rd7 Bd7 38.Rb7 Bd4 39.Kg3 Bc6 40.Rc7 Be5 41.Kg4 Bc7 42.h4 Bd7 43.Kh5 Kg7 44.hg5 hg5 45.Kg5 Bd8 46.Kf4–+ Bc7 47.Ke4?? Re8–+ 48.Kd4 Be5 49.Kc5 Bf6 50.Bd5 Be6 51.Be4 Rc8 52.Kd6 Rd8 53.Kc7 Rd2 54.g4 Re2 55.Kc6 Bb3 56.Kc5 Rf2 57.Kb4 Bd1 58.Kc5 Bf3 59.Bf3 Rf3 60.Kd5 Rg3 61.g5 Rg5 62.Ke4 Kg6 63.Kf4 Kh5 64.Ke4 Kh4 65.Kf4 Rg4 66.Kf3 Bg5 67.Kf2 f5 68.Kf3 Kh3 69.Kf2 Rg2 70.Kf3–+ Bh4 71.Kf4 Rf2 72.Ke3 f4 73.Ke4 f3 (73...f3 74.Kd4 Rb2 75.Kc4 f2 76.Kc3 Bf6 77.Kd3 f1Q 78.Ke4 Rb4 79.Kd5 Qc4 80.Kd6 Rb6 81.Kd7 Qc6) 0–1. poganinbezdom – 01qq, kurnik, 2011.

5.Nf3 a6 6.a4 c5 7.e3 ab5 8.cb5 d5 9.d3 Nbd7 10.Be2 Bd6 11.h3 0–0 12.Nbd2 Qc7 13.Qc2 e5 14.e4 Rfe8 15.0–0 d4 16.Nc4 Nf8 17.Bc1 h6 18.Bd2 Ng6 19.g3 Bc8 20.Kg2 Be6 21.Rfb1 Bc4 22.Qc4 Ra7 23.a5 Rea8 24.a6 Qe7 25.Bc1 Rd8 26.Nd2 Bc7 27.Qb3 Ne8 28.Bh5 Qg5 29.Bg4 Qe7 30.Bf5 Nf8 31.h4 g6 32.Bh3 Kg7 33.Nf3 Nd6 34.Qc2 Qe8 35.Qd2 f6 36.Qh6 Kg8 37.Qd2 Nb5 38.Qa2 Kg7 39.Qa4 Nc3 40.Qe8 Re8 41.Rb3 b5 42.Bd2 b4 43.Bc3 dc3 44.Ne1 Rea8 45.Nc2 Ra6 46.Ra6 Ra6 47.Bc8 Ra2 0–1. Helgesen – Haugen, 1989.

5.Nf3 Be7 6.Nc3 0–0 7.e3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0–0 7.Nc3).

5.Nc3 Be7

6.e3 0–0 7.Nf3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0–0 7.Nc3).

6.e3 a6 7.a4 (7.Nf3 0–0=) 7...0–0 (7...e5 8.d3+=) 8.Nf3 Ne4 (8...d5 9.d4+=) 9.Bd3 (9.Be2 Nc3 10.Bc3 d5=) 9...Nc5 (9...Nc3 10.Bc3 Bf6 11.Bf6 Qf6 12.Rc1+=) 10.Bc2 f5 (10...ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 f5=) 11.Rg1 (11.0–0 Qe8=) 11...Bf6 (better is 11...Ne4+=) 12.g4?? (better is 12.d4 Ne4 13.Ne4 fe4 14.Nd2=) 12...ab5 (12...fg4 13.Nd4 Bh4 14.Qg4 Bf2 15.Ke2 Bg1 16.Rg1–+) 13.g5 (13.ab5 Ra1 14.Ba1 fg4–+) 13...Bc3 14.Bc3 bc4 15.Ne5 Be4 (15...Bd5 16.Qh5 Qc8 17.Ng4+–) 16.Nc4 Nc6 17.d3 Bd5 18.Nd2 (18.Qh5 d6–+) 18...e5 19.Qh5 Qe8 (19...Qe7 20.Qh4–+) 20.g6 (20.Qe8 Rfe8 21.Kd1 Kf7–+) 20...h6 21.Nf3 Bf3 (21...e4 22.d4 Na4 23.Ba4 ef3 24.Kd2–+) 22.Qf3 e4 (22...Qe6 23.Qe2–+) 23.de4 (23.Qd1 Qe6 24.d4 Qf6–/+) 23...fe4 24.Qd1 Qe7 (better is 24...Qe6–+) 25.Qd5+= Qe6 (better is 25...Kh8 26.Qh5 Rf6+=) 26.Qh5?? (better is 26.Qe6 de6 27.Rg4=) 26...Rf5 (better is 26...Qc4!? 27.Ra3 Nb4 28.Qe2 Nc2 29.Qc2 Ra4 30.Ra4 Na4 31.h3–+) 27.Qe2 (27.Qd1 Qc4 28.Qd2 Rd5–+) 27...Raf8 (27...Ne5!? 28.Be5 Qe5 29.Qd1–+) 28.Rg2 Ne5 29.Kd2? Ned3 30.Rf1 Qa2 31.Qd1 Nf2 32.Qa1 Nb3 33.Ke1 Na1 34.Be4 Nc2 35.Bc2 Qc2 36.Rgf2 Rf2 37.Rf2 Rf2 38.Bd4 Qe2# (38...Qd2#) 0–1. Jolayxvort,J – Weise,Martin, Dortmund, 1987.

6.e4 0–0 7.Qc2 a6 =.

6.Nf3 0–0 7.e3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0–0 7.Nc3).

5.d4 Be7

6.a4 0–0 7.e3 c6 8.Be2 cb5=+ 9.ab5? a6?? 10.Nf3= ab5 11.Ra8 Ba8 12.cb5 d5 13.0–0+= Nbd7 14.Ne5 Ne4 15.f3 Nd6 16.Nc6 Bc6=+ 17.bc6 Nb8 18.Qc1 (18.Qc2 Qc7=+). wood – distaff, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.f3 0–0 7.e4 d5 8.e5 Nfd7 9.Bc3 dc4 10.Bc4 c5 11.d5 ed5 12.Bd5 Qc8 13.Ne2 a6 14.a4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ba1 Bd5 17.Qd5 Rd8 18.e6 fe6 19.Qe6+/– Kh8?? 20.Qe7+– Rg8 21.Nf4 Nf8?? 22.0–0 Ng6 23.Ng6 hg6 24.Qh4 1–0. baovn21 – offering (1630), kurnik, 2011.

5.e3

5.e3 (--> 4.e3 Bb7 5.c4).

5.e3 c5 6.Nf3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4).

5.e3 c5 6.Nf3 d5 7.Be2 Nbd7 8.0–0 Bd6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 b6 8.0–0 Bb7).

5.e3 c5 6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.cd5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.cd5).

5.e3 d5 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3 Bb7 6.c4).

5.e3 Be7 6.Nf3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4).

5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 7.Be2 c5 8.0–0 d5 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 d5 8.d3 c5 9.Nbd2 Nbd7 10.c4).

5.e3 Be7 6.Nf3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3 Bb7 6.c4 Be7).

5.e3 Be7 6.Nf3 d6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 0–0 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0–0 7.Be2 d6 8.0–0 Nbd7).

4.e3 a6

5.a4 Bb4 6.Bc3 Bc3 7.Nc3 =.

5.a4 Bb7 6.f4 g6 7.Nf3 Bg7 8.Be2 0–0 9.0–0 d5 10.c4 Nbd7 11.Na3 Nc5 12.Nc2 a5 13.Ncd4 dc4 14.Bc4 Nfd7 15.Qc2 Qf6 16.Tab1 Qd8 17.Be2 Bd5 18.Bc4 Nb8 19.d3 Qd6 20.g3 f5 21.Nd2 ½–½. Kucharkowski – Usbeck, Freital 1982.

5.a4 c6 6.c4 d5 7.d4 Bb4 8.Bc3 c5 9.Nf3 Ne4 10.Bb4 cb4 11.Bd3 a5 12.0–0 Ng5 13.Ng5 Qg5 14.Nd2 0–0 15.c5 bc5 16.dc5 Nd7 17.Nf3 Qf6 18.Qc2 h6 19.c6 Nb6 20.Qc5 Rb8 21.Nd4 e5 22.Nb3 e4 23.Be2 Qb2 24.Nd4 Qc3 25.Qd6 Be6 26.Rfc1 Qd2 27.Rc2 Rbd8 28.Qf8 Kf8 29.Ne6 fe6 30.Rd2 Rc8 31.f3 ef3 32.Bf3 Ke7 33.e4 Nc4 34.Rd4 de4 35.Rc4 ef3 36.Rd1 1–0. Trkn – Lonnie Hammock, itsyourturn.com, 2000.

5.a4 Bd6 6.Nf3 Qe7 7.Be2 Ne4 8.d3 Nf6 9.e4 e5 10.Nbd2 Bb7 11.Nc4 0–0 12.Nfe5 Be5 13.Be5 d5 14.Bf6 Qf6 15.ba6 Na6 16.Nd2 Rfe8 17.f3 Qd4 18.Nb3 Qc3 19.Qd2 Qe5 20.0–0 de4 21.fe4 Re6 22.Qf4 Rf8 23.Qe5 Re5 24.a5 ba5 25.Ra5 c5 26.d4 Re4 27.Ra6 Bd5 28.Nc5 Rd4 29.Nb3 1–0. Arno de Visser – Terrahe, 1982.

5.ba6 Ba6 6.Ba6 Na6 7.Nf3 Nb4 8.a3 Nbd5 9.0–0 Bd6 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Qe7 12.h3 Ra3 13.Rb1 0–0 14.Nd4 Nd5 15.Nb5 Nc3 16.Nc3 Qf6 17.Ne4 Qe5 18.Nd6 Qd6 19.d4 Rfa8 20.Qf3 h6 21.Rb3 Ra1 22.Rbb1 R1a2 23.c3 R8a3 24.c4 Rc2 25.Rbc1 Raa2 26.Rc2 Rc2 27.Qa8 Kh7?? 28.c5 bc5?? 29.dc5?? Rc5–+ 30.Re1 Rc6 31.Qa2 Ra6 32.Qe2 Rc6 33.Qf3?? Rc5 34.Qf7 Rg5 35.Qf3 Qd2 36.Rd1= Qc3 37.Rd7 c5 38.Qe4 Rg6 39.Rd1 Qb2 40.Rb1 Qe2 41.Rf1 c4 42.Rc1 c3 43.Rc3?? Qe1–+ 44.Kh2 Qc3 45.g3 Qe1 46.Kg2 Qe2 47.h4 Qe1 48.h5+– Qa5 49.Qg6 Kg8? 50.Qe6 Kh7 51.Qg6 Kg8 52.Qh7 (52.Qh7 Kh7 53.g4–+). wojtekkk (1610) – sebyprd, kurnik, 2011.

5.a4 a5

6.c4 Bb7 7.Nf3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 c6 10.d4 cb5 11.cb5 d5 12.Ba3 Nbd7 13.Be7 Qe7 14.Nbd2 Ne4 15.Ne4 de4 16.Nd2 f5 17.Qb3 Bd5 18.Bc4 Rac8 19.Bd5+/– ed5 20.Qd5 Kh8 21.Rfc1 Rc1 22.Rc1 Nf6 23.Qc6 h6? 24.h3?? Qb4 25.Qc4?? Qd2–+ 26.Qf7?? Qc1 27.Kh2 Rf7 28.h4 Ng4 29.Kg3 Qf1 30.f3 Qf2 31.Kh3 ef3 32.h5 Qg2 (33.Kh4 Qh2#) 0–1. Grits – maxeem, Caissa.com, 2004.

6.Qf3 d5 7.c4 Bb7 8.Bf6 gf6 9.d4 Nd7 10.Nc3 Bb4 11.Nge2 Qe7 12.g3 Ra7 13.cd5 Bd5 14.e4 Bb7 15.Bg2 f5 16.0–0 Nf6 17.Qd3 fe4 18.Be4 Ne4= 19.Ne4 0–0 20.Rfc1 f6 21.Ra2 Qd7 22.Rac2 Ba8 23.Nf4 Bd6 24.Nd6+/– cd6 25.Qc4 Kh8? 26.Qe6+– Qe6 27.Ne6 Re8 28.Nc7 Re4 29.Na8 Ra8 30.Rc8?? Rc8+/– 31.Rc8 Kg7 32.Rc6 Rd4 33.Rb6 Ra4 34.Rd6 Rb4 35.b6 Kg6 36.Rd5 Rb6 37.Ra5 f5 38.h4 Kh5? 39.Rf5+– Kg4 40.Rf4 Kh3 41.Kf1 Rg6? 42.Ke2 Kg2 43.Ke3 Re6 44.Kd3 Rd6 45.Ke4 Re6 46.Kf5 Re2 47.h5 Rf2 48.Rf2 (48.Rf2 Kf2 49.g4+–) 1–0. Trkn – Hammock, itsyourturn.com, 2000.

5.a4 ab5

6.ab5 Ra1 7.Ba1 Bb7 8.Nf3 d5 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Bd6 11.c4 0–0 12.cd5 Nd5 13.Nc3 Nc5 14.Nd5 Bd5 15.Qc2 Qd7 16.Ne5 Qe8 17.Nc4 Qb5 18.Rb1 Qd7 19.Nd6 Qd6 20.Rb4 Ra8 21.Qc3 f6 22.Rg4 e5 23.f4 Ne4 24.Qb2 Ra2 25.Qc1 Qc5 26.Qe1 Rd2 27.fe5 Qe3 28.Kf1 Rc2 29.Rg7 Kg7 30.ef6 Kf8 (31.Bd4 Qd4–+) 0–1. Woerlein,Rene (2050) – Cleve,Carsten, Crailsheim op, 1999.

6.ab5 Ra1 7.Ba1 Bb7 8.Nf3 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 c6 11.c4 d5 12.d4 dc4 13.Bc4 cb5 14.Bb5 Bf3 15.Qf3 Qd5 16.Qe2 Ne4 17.f3 Nd6 18.Bd3 Nd7 19.Nc3 Qc6 20.Rc1 Rc8 21.Bb2 Qb7? 22.e4 e5?? 23.Nd5?? Bf6 24.de5 Rc1+= 25.Bc1 Be5 26.Qc2 Bd4 27.Kh1 Bc5 28.Qa4 h6 29.Bb2 f6?? 30.Ne7 Kf7 31.Nc6 Nb8?? 32.Nd8+– Kg6 33.Nb7 Nb7 34.Qe8 Kh7 35.Qb8 Na5 36.e5 g6 37.ef6 (37.ef6 h5 38.Qc7 Be7 39.Qe7 Kh6 40.Bc1 g5 41.Qf8; 37.Qe8 f5 38.Qf7 Kh8 39.e6 Bd4 40.Bd4) 1–0. nizinna – maxnur2005, kurnik, 2011.

6.ab5 Ra1 7.Ba1 d6 8.c4 c6 9.Nf3 e5 10.d4 ed4 11.Bd4+= c5 12.Bb2 d5 13.Bf6+/– Qf6 14.Qd5 Bd6 15.Bd3 0–0 16.Ng5 g6 17.Ne4 Qb2 18.Qd6 Qc1 19.Ke2 Qh1 20.Nf6 Kg7 21.Qe5 Qg2 22.Be4 Qh3 23.Ne8 Kh6 24.Qg7 (24…Kh5 25.Nf6 Kg5 26.f4 Kh4 27.Qh7#) 1–0. Kern – Hove, Hessen clubgame, 1997.

6.ab5 Ra1 7.Ba1 Be7 8.Nf3 0–0 9.d3 c5 10.Be2 d5 11.0–0 Bd7 12.c4 Bc8 13.Nbd2 Bb7 14.Qc2 h6 15.Bb2 Nbd7 16.Ra1 Qc7 17.cd5 Nd5 18.Ra7 Ra8 19.Ra8 Ba8 20.Qa4 Qb7 21.Qg4 N7f6 22.Qh3 Qa7 23.Qg3 Qa2 24.Qb8 Kh7= 25.Nc4 Nd7?? 26.Qe8+– Bf6 27.d4 Qa7?? 28.Bd3 g6 29.Qf7 Bg7 30.Bg6 Kh8 31.dc5 bc5 32.Qg7 (32.Bg7?!=) 1–0. Trkn – guest4515, ICC, 2004.

6.ab5 Ra1 7.Ba1 Be7 8.Nf3 c6 9.c4 0–0 10.Be2 Qc7 11.0–0 d5 12.d4 c5 13.Nbd2 cd4 14.ed4 dc4 15.Nc4 Bb7 16.Qb3 Rc8 17.Rc1 Bd5 18.Bb2 Qf4 19.Qd1 Nbd7 20.Ne3 Rc1 21.Qc1 Qe4 22.h3 h6 23.Ne1 Qg6 24.Qc8 Bf8 25.Ba3 Qb1= 26.N3c2 Be4 27.Kh2 Bc2 28.Nc2 Qa2 29.Bf8 Nf8= 30.Bf3 Qb3=+ 31.Qc6 N8d7 32.Ne3= Qb2 33.d5 Qf2 34.de6 fe6 35.Qe6+= Kh7 36.Nd5 Nd5?? 37.Qd5?? Nf6= 38.Qf5 Kh8 39.Qc8 Kh7= 40.Qf5 Kh8 41.Qe5 Kh7 42.Bc6 Kh8 43.Qg3 Qc5 44.Qf4 Kh7 45.Qf3 Qe5 46.Qg3 Qc5 47.Qf4 Kh8 48.h4 Kh7 49.Kh3 Kh8 50.Qf3 Kh7 51.Qd3 Kh8 52.Bf3 Qf2 53.Qd6 Qe3 54.h5 Kh7 55.Qg3 Kh8 56.Qg6 Qc5 57.Bc6 Qh5=+ 58.Qh5 Nh5 59.Kh4 Nf6–/+ 60.g4 Kg8?? 61.g5= hg5 62.Kg5 Kf7 63.Bg2 Nh7 64.Kf5= Nf6 65.Ke5 Ke7 66.Bh3 Kd8 67.Kd6= Ne4 68.Kc6 Nc3 69.Kb6 Nb5 70.Kb5 Ke7 71.Kc4 Kf6 72.Kd4 Kg5 73.Ke4 Kf6 74.Kf4 Kg6 75.Kg4 Kf6 76.Bf1 Ke5 77.Bd3 Kd4 78.Bg6 Ke5 79.Kg5 Kd4 80.Kf5 Kc5 81.Ke6 Kd4 82.Kf7 Ke5 83.Kg7 ½–½. Levin,Anatoly (1950) – Illes,Sandor (1770), Internet Section, 2003.

5.c4 ab5

6.cb5 d5 7.Nc3 c6 8.a4 Bd7 9.Nf3 cb5 10.ab5 Ra1 11.Qa1 Bb4 12.Bd3 Qc7 13.0–0 e5 14.Nd5! Nd5 15.Be5 Bd6 16.Rc1 Be5 17.Ne5 Qd6 18.Nd7 Nd7?? 19.Rc8+– Ke7 20.Rh8 Nc7 21.Qd4 Qd4 22.ed4 h6 23.Rh7 Kf6 24.f4 Ne6 25.g3 Nd4 26.Rh8 Nc5 27.Bc4 Nf3 28.Kf2 Nd2 29.Ba2 Nde4 30.Ke3 Nd6 31.Rd8 Nb5+/– 32.Rf8 Ne6? 33.Rb8+– Nc3 34.Bc4 b5 35.Bb5 Nb5 36.Rb5 Kg6? 37.g4 Kf6 38.h4 g6 39.Ke4 Nd8 40.Rb6 Kg7 41.Ke5 Ne6 42.f5 gf5 43.gf5 Nc5 44.f6 Kg6 45.Kd5 Nd3 46.Rd6 Nf4? 47.Kc6?? Nh5 48.Kd7 Nf6?? 49.Ke7+– Kh5 50.Rf6 Kh4 51.Rf7 h5 52.Rg7 Kh3 53.Kf6 h4 54.Kg5 Kh2 55.Kg4 h3 56.Rh7 Kg2+– 57.Rh3 Kf2 58.Kf4 Ke2 59.Ra3 Kd2 60.Ke4 Kc2 61.Kd4 Kb2 62.Rf3 Kc2 63.Kc4 Kd2+– 64.Kd4 Ke2?? 65.Rb3 Kf2+– 66.Ke4 Kg2 67.Kf4 Kh2 68.Kg4 Kg2 69.Rb2 (69.Rb2 Kf1 70.Kf3 Ke1 71.Re2 Kd1 72.Ke3 Kc1 73.Kd3 Kd1 74.Re4 Kc1 75.Rb4 Kd1 76.Rb1; 69.Rf3 Kh2 70.Rf2 Kh1 71.Kf4 Kg1 72.Kg3 Kh1 73.Rf1) 1–0. elsh1403 – husb (1680), kurnik, 2011.

6.cb5 Be7 7.Nf3 0–0 8.Nc3 d5 9.Be2 c6 10.a4 cb5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Nbd7 13.d4 Qc7 14.0–0 Qd6 15.Rc1 Bb7 16.h3 Ra8 17.Qb1 e5 18.de5 Ne5 19.Rd1 Nf3 20.Bf3 Rd8 21.Qf5 Bc8 22.Qc2 Qc5 23.Qb3 Be6 24.Na4 Qb4? 25.Qb4+– Bb4 26.Nb6 h6? 27.Bf6 gf6 28.Nd5 Bd5 29.Rd5 Kf8 30.Rd8 (30.Rd8 Ke7 31.Rh8+–) 1–0. elsh1403 – johnlennonn, kurnik, 2011.

4.e3 Bb7

5.a4 a5 6.Qe2 (6.Nf3 Bb4=) 6...Be7 7.Nf3 d6 (7...0–0 8.Nc3=) 8.Nc3 (8.Na3 0–0+=) 8...c5 (8...Nbd7 9.Qd1=) 9.g3 (9.Rd1 d5=) 9...Nbd7 10.Bg2 Qc7 (10...0–0 11.0–0=) 11.0–0 (11.e4 0–0=) 11...h5 (11...0–0 12.Rfe1=) 12.Ng5 (12.Nh4 Bg2 13.Ng2 d5=) 12...Bg2 13.Kg2 d5 (13...h4 14.e4=) 14.f4 c4 (14...h4 15.g4=) 15.f5 (15.e4 de4 16.Nge4 0–0–0=) 15...e5+= 16.h4 (16.Rad1 h4+=) 16...e4 (16...0–0 17.Rad1+=) 17.d3 Bd6 (better is 17...ed3!? 18.cd3 Qb7=) 18.de4 (18.dc4 Be5 19.Nd5 Nd5 20.Be5 Qc4 21.Qc4 Ne3 22.Kh3 Nc4 23.Bg7 Rg8+–) 18...Bg3 19.Rh1 (19.Nd5 Nd5 20.ed5 Bh4+=) 19...de4= 20.Nce4 Ne4 21.Ne4 Be5 22.Be5 Ne5 23.Rad1 Rd8 24.Rd4 (24.Kh3 Rh6=) 24...Ng4 25.Ng3 g6 (25...Qe7 26.Re4 Ne5 27.Rd1=) 26.fg6 f6? (better is 26...fg6 27.Qf3 Rh7 28.Qe4 Ne5 29.Rd8 Kd8+=) 27.Rf1 (27.Nh5 f5 28.g7 Rg8+–) 27...Rd4 (better is 27...Rg8 28.Kh3 Rg6 29.Nh5 Rd4 30.ed4 Kf7+–) 28.ed4 Qe7 (28...Kf8 29.Qe4 Qe7 30.Qa8 Qe8 31.Qe8 Ke8 32.g7+–) 29.Kh1 (better is 29.Qe7!? Ke7 30.Kh3 Rg8 31.Nh5 Rg6+–) 29...Qe2 (29...Rg8 30.Qe7 Ke7 31.Nf5 Kf8 32.g7 Rg7 33.Ng7 Kg7 34.Re1+–) 30.Ne2 Rg8 (30...Kf8 31.Nf4+–) 31.Nc3 Rg6 ½–½. Fischer,HD – Marquardt,W, corr W–ch M469, 1989.

5.a4 a6 6.Nf3 =.

5.a4 d5 6.f4 c5 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Bd6 9.c4 0–0 10.0–0 Re8 11.Ne5 d4 12.ed4 cd4 13.Bd4 Bc5 14.Bc5 bc5 15.d4 Qc7 16.Nd2 cd4 17.Bf3 Nc5 18.Bb7 Qb7 19.Ra3 Rad8 20.Nb3 Qb6 21.Nd4 Ncd7 22.Nec6 e5 23.fe5 Ne5 24.c5 Qc5 25.Qc1 (25.Nd8? Rd8 (25...Qa3?! 26.N8c6=) 26.Qc1 Qd4 27.Qe3 Ne4–+) 25...Nc4 26.Rd3 Rd5 27.Qc3 Ree5? (better is 27...Ne4 28.Qc2 f6=) 28.Ne5+– Re5 29.Kh1 h6 30.Nf3 Rf5 31.Rc1 Ne4 32.Rd8 (32.Rd8 Kh7 33.Qd4 (33.Qc4?? Nf2 34.Kg1 Nh3 35.Kh1 Qg1 36.Ng1 Nf2) 33...Qd4 34.Rd4+– (34.Nd4?! Rf2+–); 32.Qc4?? Nf2 33.Kg1 Nh3 34.Kh1 Qg1 35.Ng1 Nf2) 1–0. Fels,Bernhard (2030) – Benassi,Aspasio (2135), WC–2014–P–00027, 2010.

5.b5 Be7 6.Nf3 0–0 7.Be2 c5 8.0–0 d6 9.d4 Nbd7 10.Nbd2 d5 11.Rc1 dc4 12.Nc4 Nd5 13.Nfe5 Ne5 14.Ne5 Bf6 15.Nc6 Qc7= 16.dc5?? Bb2–+ 17.Rc2 Bf6 18.cb6 Qb6 19.a4 Bc6 20.Rc6 Qa5 21.Qb3 Qb4 22.Qc2 Qb2 23.Qc4? Nb6 24.Qg4 Nd5 25.Bf3?? Nb4 26.g3?? Nc6–+ 27.Bc6 Rac8 28.a5 a6! 29.Qc4 ab5 30.Qb5 Qb5 31.Bb5 Rb8 32.Bc6 Rfc8 33.Be4 Bc3 34.a6 Rb2 35.a7 Ra2 36.a8Q Rca8 37.Ba8 Ra8 38.Rc1 Bf6 39.Rc2 h6 40.Kg2 Kh7 41.h4 Kg6 42.Kf3 Kf5 43.Rc5 e5 44.Rc2 Kg6 45.e4 Ra3 46.Kg2 Be7 47.f3 Bb4 48.Rc6 f6 49.Rc2 Bc3 50.Kh3 Bd4 51.Kg2 Rc3 52.Ra2 Rc6 53.g4 h5 54.Kg3 Be3 55.gh5 Kh5 56.Rb2 Bf4 57.Kh3 Rc3 58.Rf2 g5 59.hg5 fg5 60.Kg2 g4 61.fg4 Kg4 0–1. carocan (1730) – ranr, kurnik, 2011.

5.Nc3 d5 =.

5.c4 Bb4 6.Nf3 d5 7.a4 Nbd7 8.Be2 0–0 9.0–0 Qe7 10.d3 Rfd8 11.Ne5 dc4 12.Nc4 c5 13.Bf3 Nd5 14.Nba3 N7f6 15.Nc2 Bc3 16.Bc3 Nc3 17.Qd2 Bf3 18.Qc3 Bb7 19.Rad1 Nd5 20.Qb2 Qg5 21.Qe5 Qg6 22.e4 Nf6 23.N2e3 Rd7 24.Nd6 Rad8 25.Nb7 Rb7 26.Qg3 Rbd7 27.Qe5 h6 28.Qc3 Rd4 29.Qb3 Nh5 30.Rd2 Nf4 31.Rfd1 h5 32.g3 h4 33.Nc4 h3 34.Ne5 Qf6 35.Nc6 Ne2 36.Kf1 Ng3 37.Ke1 Qf3 38.fg3 Qh1 39.Kf2 Qh2 40.Kf3 Rd3 41.Rd3 Qg2 42.Kg4 Rd3 43.Qd3 h2 44.Qd8 Kh7 45.Qh4 1–0. hal1958 – GM_Miles, playchess.de, 2002.

5.c4 g6 6.Nf3 Bg7 7.d4 0–0 8.Be2 d6 9.0–0 Nbd7 10.Nc3 c5 11.Qc2 cd4 12.Nd4 Nc5 13.Rad1 d5 14.cd5 Nd5 15.Bf3 Qd7 16.a4 Rab8 17.Ba3 Qc8?? 18.Nd5+/– Bd5? 19.Bd5+– ed5 20.Nc6 Rb7 21.Bc5 bc5 22.Qc5 Rc7 23.Rd5 a6 24.Rfd1 ab5 25.ab5 Re8 26.Rd8?? Rd8–+ 27.Rd8 Qd8!! 28.b6 Qd1 0–1. nizinna (1630) – wl1p1, kurnik, 2011.

5.d4 Be7 6.Nd2 0–0 7.Ngf3 d6 8.Bd3 Nbd7 9.h3 (9.0–0 a6 10.a4 Nd5+=) 9...Rc8 (9...e5 10.e4=) 10.c4 c5 11.dc5 (better is 11.bc6!? Bc6 12.0–0+=) 11...Nc5+= 12.Bc2 Nfe4 13.Nb3 (13.Ne4 Ne4 14.Be4 Be4+=) 13...e5 (13...Na4 14.Bd4 e5 15.Be4 Be4 16.Nbd2 Bf3 17.Nf3 Rc4 18.Nd2–/+) 14.a4 f5 15.Nc5 bc5 (15...Rc5 16.0–0 Rf6+= (worse is 16...Rc4 17.Bb3 d5 18.Bc4 dc4 19.Rc1+/–)) 16.Rg1? (16.0–0!?=) 16...Kh8 (16...Qa5 17.Nd2–/+) 17.a5 f4 18.Qe2 Bf6 (18...fe3!? 19.Qe3 Ng5 20.Ng5 Bg5+=) 19.a6= Ba8 20.Be4 (20.0–0–0!? fe3 21.Qe3 Nf2 22.Qf2=) 20...Be4–/+ 21.Bc3 Re8 22.Ba5 Qd7 23.Nd2 Ba8 (23...Bf5 24.e4 Be6 25.Qd3–/+) 24.e4+= d5 (better is 24...Kg8+=) 25.f3?? (better is 25.cd5 Rb8 26.Rb1+/–) 25...dc4 (better is 25...de4 26.0–0–0 ef3 27.gf3 e4 (27...Qh3?! 28.Ne4–/+) 28.Ne4 Qh3–+) 26.Nc4?? (better is 26.Qc4 Rb8 27.Rb1–/+) 26...Qd4–+ 27.Ra3 Qg1 28.Kd2 Qd4 29.Qd3 Bd8 30.Qd4 cd4 31.Nd6 Be7 32.Ne8 Ba3 33.Nc7 Bb2 34.Na8 Bc3 35.Bc3 dc3 36.Kc2 Ra8 37.Kc3 0–1. Ioan,Cesar – Barbu,George Emilian, Petre Seimeanu Memorial, 2002.

5.Nf3 a5 6.c4 d5 7.cd5 Nd5 8.Be2 (8.Bc4 Be7 (8...Bd6 9.e4 Nf4 10.g3 Nh5 11.e5 Bb4 12.0–0 0–0 13.a3 Bc5+=; 8...Bb4 9.a3 Be7 10.0–0 0–0 11.e4 Nf6 12.d3 c5 13.Qc2 Nbd7=) 9.0–0 0–0 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 c6 12.d3 cb5 13.Bb5 Na6=) 8...Bd6 (8...Bb4 9.a3 Bd6 10.0–0 0–0 11.e4 Nf4 12.Nc3 Qf6 13.d4 Qg6+=) 9.Nc3 (9.0–0 0–0 10.e4 Nf4 11.Nc3 Qf6 12.d4 Qg6 13.Nh4 Qg5+=) 9...0–0 10.0–0 (10.Nd5 Bd5 11.Qa4 c5 12.Qg4 g6 13.Qa4 Nd7=) 10...Nd7 (10...Nc3 11.dc3 Qf6 12.Qc2 Nd7 13.Rfd1 Nc5=) 11.Rc1 (11.Nd5 Bd5 12.Qc2 Rc8 13.Rfc1 c5=) 11...Nc3 12.Bc3 (12.Rc3 e5 13.d4 e4=) 12...Bd5 (12...Rc8 13.Nd4= Bd5=) 13.Qc2+= Nc5 (13...Rc8=) 14.d3 (better is 14.Be5+=) 14...Nd3+– 15.Qd3 (15.Bd3?! Bf3 16.gf3 Qg5 17.Kh1 Qh5 18.Bh7 Qh7=) 15...Bf3 16.Rfd1?? (better is 16.gf3 Qh4 17.f4+–) 16...Bd5 17.e4 (17.g3 f5–/+ (worse is 17...Ba2 18.Qc2+=)) 17...Qh4 (worse is 17...Ba2 18.Qc2+/–) 18.Bf3 (better is 18.e5!? Bc5 19.Bd4 Bd4 20.Qd4 Qd4 21.Rd4 Ba2 22.Bf3–/+) 18...Qh2–+ 19.Kf1 Bb7 20.Ke2 Bc5 21.Rh1 Qd6–+ 22.Qc2 e5 23.Rh5 Bd4 24.Bd2 Qd7–+ 25.a4 g6 26.Rh3 f6 27.Qc7–/+ Rf7 28.Qc4 Rc8 29.Qb3 Rc1 30.Bc1 Bc8 31.Ke1? Qc7–+ 32.Bd2 Bh3 33.gh3 Kg7 34.Be2 Rd7 35.Bd3 Qd6 36.Ke2 Bf2! 37.Bc1 Bc5 0–1. Bulcourf,Carlos (2270) – Castillo,Santiago (2085), 1st Chesspangenberg Open, Buenos Aires, 2003.

5.Nf3 Bc5 6.c4 0–0 7.Be2 d5 8.0–0 dc4 9.Bc4 Bd6 10.a4 Ng4 11.g3 Nf6 12.d4 Nbd7 13.Nbd2 Nh5 14.Ne5 Ne5 15.de5 Bc5 16.Nf3?? Bf3?? 17.Qf3+– Qg5 18.Bd4 Bd4 19.ed4 Rad8 20.Rad1 g6 21.Qc6 Qe7 22.Qb7 Ra8 23.d5 ed5 24.Bd5 Qe5 25.Qa6 Nf6? 26.Ba8+– Ra8 27.Qb7 Rf8 28.Qa7 Ng4 29.a5 Qh5 30.h4 Qf5? 31.ab6 cb6 32.Qb6 g5 33.Qd6 gh4 34.Qf4 Qh5 35.gh4 Qh4 36.Qg3 Qg3+/– 37.fg3 Ne3 38.g4 Nf1 39.Rf1 Kg7 40.b6 Kg6 41.b7 Rb8 42.Rb1 Kg5 43.Kg2 Kg4= 44.Rb4 Kg5 45.Kg3 (45...Kf6 46.Kh4=). stoker – windmill, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 Bd6 6.c4 c5 7.Be2 0–0 8.0–0 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 h6 12.Nc3 Re8 13.d4 Be7 14.dc5 bc5 15.Nd2 d5= 16.Na4 Nbd7 17.Bf6 Bf6 18.Nb3 Qc7=+ 19.cd5 ed5 20.Qc2 c4=+ 21.Rc1 Rc8 22.Bg4 Ra8 23.Nd4 Nb6 24.Nb6 Qb6 25.Qb2 Re8 26.Bf3 Rc8 27.Qc3 Qc5 28.Rb1= Qb6 29.g3 Rc5=+ 30.Kf1 Rc7 31.Ke2 Re7 32.Kf1= Rc7 33.Ke2 Re7 (33...Be5 34.Kf1=+) ½–½. Melzig,Ernst – Till,Heinz, GER–ch Seniors, 2001.

5.Nf3 Be7 6.c4 0–0 7.Be2 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3 Bb7 6.c4 Be7 7.Be2 0–0).

5.Nf3 Be7 6.c4 c6 7.Be2 c5 8.Nc3 0–0 9.Qc2 d5 10.0–0 d4 11.Na4 Be4 12.d3+/– Bg6 13.Ne5 Bd6? 14.Ng6+– fg6 15.Bf3 Nbd7 16.Ba8 Qa8 17.Qe2 Qb8 18.f4 e5 19.ed4 ed4+/– 20.Qe6 Kh8 21.g3 h6 22.Rae1+– Re8 23.Qf7 Rf8 24.Qg6 Re8 25.Re8 Qe8 26.Qe8 Ne8 27.Re1 Nef6 28.Re6 Bc7 29.Rc6 Bd8 30.Rc8 Ng4 31.Rd8 (31.Rd8 Kh7 32.Rd7+–) 1–0. marre – oppo, internet, 2010.

5.Nf3 Rg8 6.c4 Bb4 7.Be2 d6 8.0–0 c5 9.Nc3 Nbd7 10.d4 Bc3 11.Bc3 Ne4 12.Bb2 Qc7 13.a4 g5 14.Nd2 g4 15.Ne4 Be4 16.a5 Ke7 17.ab6 Nb6 18.f3 Nc4? 19.fe4 Ne3+/– 20.Qd2 Nf1 21.Rf1 Raf8 22.dc5 dc5 23.Bf6 Ke8 24.Rd1 (24.Rd1 Qh2 25.Kh2 g3 26.Kh3 c4 27.Qd7#) 1–0. Margraf – Bolln, corr, 1989.

5.f4 g6 6.Nf3 Bg7 7.Be2 0–0 8.0–0 c5 9.d3 d5 10.Ne5 Nbd7 11.Nd2 Ne5 12.fe5 Ne8 13.d4 f6 14.ef6 Nf6 15.c4 Qe7 16.Qb3 Nd7 17.Bg4 Nf6 18.Be2 dc4 19.Bc4+= Bd5 20.dc5 bc5 21.Rad1 Rad8 22.h3 Bc4 23.Nc4 Rd1 24.Rd1 Ne4 25.Bg7 Kg7 26.Ne5 Kh8 27.Qc2+/– Ng3 28.Qc4 Qf6 29.Ng4 Qe7 30.Qc3 e5 31.Qe5 Qe5 32.Ne5 Ne2 33.Kh2 Rb8 34.Rd7 Nc3 35.Nf7 (35…Kg7 36.Nd6 (36.Ra7?! Nb5 37.Rd7 Kf6+/–) 36...Kh6 37.a4 Na4 38.Ra7+–) 1–0. Trigance,Eric – Pal,Antal, corr ICCF TT–4–90 SF, 1995.

5.Nh3 a6 6.f3 +=.

5.Nh3 c5 6.c4 (6.Nf4 a6=) 6...d5 7.Be2 (7.cd5 Nd5 8.Nc3 Nf6=) 7...Nbd7 (7...dc4 8.0–0=) 8.0–0 (8.cd5 Nd5 9.0–0 Bd6=) 8...Bd6 9.f4 0–0 10.Qe1 (10.Bf3 Qc7=) 10...Qe7+= 11.Na3 d4 (11...a6 12.ba6 Ba6 13.Qg3+=) 12.Bf3 (12.ed4 Rfd8=) 12...Bf3+= 13.gf3 (13.Rf3 e5+=) 13...e5 (13...Rfd8 14.e4 Nh5 15.e5–/+) 14.Qh4 (14.fe5 Ne5 15.ed4 Nd3 16.Qe7 Be7+=) 14...ef4 (14...a6 15.Rfe1–/+) 15.ed4 (15.Nf4 Qe5+=) 15...cd4 16.Rae1 Be5 17.Nc2 (17.Nf4 Qb4 18.Nd3 Qd2+=) 17...Qd6 (17...Rfc8 18.d3 Qd6 19.Ba3–/+) 18.d3 (18.Ba3 Nc5 19.Nb4 d3+=) 18...Rfe8 (18...a6 19.Ba3 Nc5 20.ba6 Ra6 21.Nf2–/+) 19.Re2 (19.Bc1 a6 20.ba6 Ra6–/+) 19...Nc5 20.Ba3 (20.Nb4 Nfd7 21.Rfe1 Na4+=) 20...Nfd7 (20...a6 21.ba6 Ra6 22.Nf2–/+) 21.Rg2 (21.Qh5–/+) 21...Bf6 (better is 21...a6!?–/+) 22.Qf4+= Qf4 (22...Be5 23.Qh4+=) 23.Nf4= Be5 (23...h6 24.Bc5 bc5 25.Nd5=) 24.Nd5 White fights for the Initiative 24...Nd3 25.f4 Bb8 (25...Bf6!?=) 26.Nd4+/– N3c5 27.Nf5 (27.Rd1 Kf8+/–) 27...g6+= 28.Bb2 (28.Bc5 bc5 29.Rd1 Kf8=) 28...Re4= 29.Nh6 Kf8 30.f5 f6?? (30...Ke8 31.Nf7! Rc4 32.fg6 hg6 33.Rg6 Nf8+–) 31.fg6 Kg7 (31...Bh2 32.Rh2 hg6 33.Bf6 Ne6 34.Be7 Ke8+–) 32.Nf5 Kg8 33.Nde7 Re7 34.Ne7 Kg7 35.gh7 Kh7 36.Rf3 (36.Rf3 Bh2 37.Kh2 a6 38.Rh3) 1–0. Bulcourf,Carlos (2270) – Della Morte,Pablo (2300), Circuito Nacional, 2004.

5.c4 a5

6.d4 d5 7.Nf3 dc4 8.Bc4 Nbd7 9.Nbd2 Nd5 10.0–0 Be7 11.a4 g5 12.Qb3 g4 13.Ne5 Ne5 14.de5 Nb4 15.Rfd1 Qc8 16.f4 gf3+= 17.Nf3 h5 18.Nd4 h4? 19.Ba3 h3 20.g3 Rg8? 21.Rf1?? Rg5? 22.Bb4 Bb4 23.Rf4?? Re5+= 24.Raf1 f5? 25.Be6+– Qd8 26.Bf5 Bg2?? 27.R1f2 Be1?? 28.Qg8 Ke7 29.Qg7 Kd6 30.Rc2 Re3 31.Be4!! Be4 32.Re4! Re4 33.Rc6 Kd5–/+ 34.Ne2 Re2?? 35.Qg5 Re5 36.Qd2 Bd2 (36...Bd2 37.g4 Re1 38.Kf2 Qh4 39.Kf3 Rf8 40.Rf6 Rf6) 0–1. carocan (1705) – cot, kurnik, 2011.

6.Nf3 d6 7.d4 Nbd7 8.Bd3 Qe7 9.0–0 h6 10.Nbd2 g5 11.Qc2 g4 12.Ne1 h5 13.Nb3 e5 14.a4 ed4 15.ed4 d5 16.c5!+– bc5 17.dc5 c6 18.Bd4 Rg8 19.Qc3 Ne4 20.Qb2 f5 21.Nc2 0–0–0? 22.Na5+– Nec5 23.Bf5 Bg7 24.bc6 Bd4 25.cb7 Kb8 26.Qd4 Nb7 27.Nc6 (27.Nc6 Kc8 28.Ne7 Kb8 29.Ng8 Rg8 30.Bd7+–) 1–0. carocan (1705) – cot, kurnik, 2011.

6.Nf3 d6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 e5 9.d4 ed4 10.Nd4 Be7 11.Nd2 Nc5 12.Bf3 Nfe4 13.N2b3 f5? 14.Qc2 Qd7 15.Nc5 dc5 16.Nc6 Bc6 17.bc6 Qc6 18.Bg7 Rg8 19.Be5 0–0–0 20.Rad1 Qg6 21.Rd8 Rd8 22.Rd1 Bd6 23.Bd6 Nd6 24.Rd5 Rf8 25.Qa4 Qf6 26.g3 h5 27.Qc6 h4+= 28.Kg2 h3 29.Kh3+/– Rh8 30.Kg2 Qh6?? 31.h4 Qg7 32.Rd6 (32.Rd6 Qg3 33.fg3 Rh4 34.Qe8) 1–0. carocan (1790) – cot, kurnik, 2011.

6.f4 c5 7.Nf3 Be7 8.Be2 h6 9.0–0 d6 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Qc7 12.Rc1 0–0–0 13.Qc2 cd4 14.Bd4 Nc5 15.Nb3 Rhg8 16.Nfd2 Nfd7 17.Bf3 d5? 18.cd5+– ed5 19.Qf5 f6 20.Nc5 Bc5 21.Nb3 Kb8 22.Bd5 Bd5 23.Qd5+– Qb7 24.Qb7 Kb7 25.Nc5 Nc5 26.Bc5 bc5 27.Rc5 Kb6 28.Rfc1 Rd6? 29.a4+– Rgd8 30.Rc6 Rc6 31.Rc6 Kb7 32.Ra6 Rd3 33.Kf2 Rd2 34.Kf3 Rd5 35.Ra5 Kb6 36.Ra6 Kc5 37.b6 g5 38.b7 (38.b7 Rd8 39.Ra8+–) 1–0. carocan (1865) – cot, kurnik, 2011.

5.c4 a6

6.a4 a5 7.d3 d6 8.Nd2 Nbd7 9.Ngf3 Be7 10.Be2 0–0 11.0–0 c5 12.bc6+= Bc6 13.Nd4 Bb7 14.Bf3 d5 15.Nb5 Nc5 16.Qe2 Bc6 17.Rac1?? Bb5 18.cb5 Rc8 19.d4 Nce4 20.Rc8= Qc8 21.Rc1 Qb7 22.Be4 Ne4 23.Ne4 de4 24.Qc4 (24.Qc4 Rb8 25.Qc6+=). Mroz,Antoni – Witkowski,Leszek, corr Poland, 1988.

6.Nc3 =+.

6.Nf3 ab5 7.cb5 d5 8.Qc2 Bd6 9.d4 0–0 10.Bd3 Qe7 11.0–0 c5 12.dc5 Bc5 13.Nbd2 Rc8 14.Qb1 Ba3 15.Rc1 Nbd7 16.Rc8 Rc8 17.Nb3 Ne4 18.Ba3 Qa3 19.Nfd4 Ne5 20.Bc2 g6 21.f4 Nc4 22.Be4 de4 23.Qc1 Qa4 24.Qe1 Nd6 25.Qe2 Bd5 26.Rd1 Rc3 27.f5 ef5 28.Nf5 Nf5 29.Rd5 Qb4 30.Qd2 Kg7 31.h3 Qc4 32.Rf5 gf5 33.Qd6 Qc7 34.Nd4 Qd6 35.Nf5 Kf6 36.Nd6 Re3 0–1. Perlitz,Heiko – Woelfelschneider,Peter, TT–11.02 ETC, 2004.

6.Nf3 ab5 7.cb5 Be7 8.a4 0–0 9.Be2 d5 10.Ba3 Nbd7 11.0–0 c5 12.d3 Ra7 13.Bb2 Qc7 14.d4 c4 15.Nc3 Bd6 16.Ba3= Ne8 17.Bd6 Nd6 18.Nd2 f5 19.f3 e5=+ 20.Qe1 f4–/+ 21.de5 Ne5 22.ef4 Rf4 23.g3 Rf8 24.Qf2 Nd7 25.f4 Qc5 26.Qc5 Nc5 27.Bf3 d4 28.Bb7 Rb7 29.Nd5 c3 30.Nf3 Nf5 31.Rfd1 c2–+ 32.Rd4 Nd4 33.Nd4 Rd8 34.Nc2 Rd5 35.Nb4 Rd2 36.Nc6 Rbd7 37.Ra3 Rb2 38.Ra1 Na4 0–1. Menze,Gerold – Wohlrabe,Joerg (1945), ch–City, Solingen GER (4), 2004.

6.a4 ab5

7.ab5 Ra1 8.Ba1 Bb4 9.Nf3 0–0 10.Be2 d6 11.0–0 Nbd7 12.d4 Re8 13.Nbd2 e5 14.Qb3 Ba5 15.de5 Ne5 16.Nd4?? Bd2–+ 17.Bf3 Bf3 18.gf3 Qd7 19.Kh1 Qh3 20.Rg1 Nf3 21.Rg2 Nd4 22.Bd4 Qf3 23.Qd3 Bb4 24.Qb1 Bc5 25.Qb2 Bd4 26.Qd4 g6 27.Qd2 Ne4 28.Qc2 Re5 (28...Re5 29.Kg1 Nc3–+) 0–1. carocan (1800) – danito888 (1635), kurnik, 2011.

7.ab5 Ra1 8.Ba1 c6 9.Nf3 cb5 10.cb5 Bf3 11.Qf3 Be7 12.Bf6 Bf6 13.d4 0–0 14.Bd3 d5 15.0–0 Qd7 16.g3 Rc8 17.h4 Qd6 18.h5 h6 19.Qe2 e5 20.de5 Qe5 21.Nd2 Nd7 22.Nf3 Qc3 23.Bf5= Rc7 24.Bd7 Rd7= 25.Rd1 Qb3 26.Qd3 Qd3 27.Rd3 g6 28.hg6 fg6 29.e4 d4 30.e5 Be7? 31.Rd4+/– Rd4 32.Nd4 Bc5 33.Ne6 Kf7?? 34.Nc5 bc5 35.b6 1–0. ludice (1665) – jawo40, kurnik, 2011.

7.ab5 Ra1 8.Ba1 d5 9.Nf3 Ne4 10.Qb3 Nc5 11.Qc2 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.d4 Ne4 14.0–0 Nef6 15.Nfd2 Bd6 16.e4+= 0–0 17.e5 Be7? 18.ef6+– Nf6 19.Rd1 c6 20.Nc3 cb5 21.Nb5 Bb4 22.Qb3 Bd2 23.Rd2 Ne4 24.Re2 Nd6 25.Nd6 Qd6 26.Bb2 Rc8 27.h3 Qc6+/– 28.Be6?? Qg2 0–1. nizinna – pako1, kurnik, 2011.

7.ab5 Ra1 8.Ba1 Ne4 9.Nf3 Ng5 10.Ng5 Qg5 11.d4 Bd6 12.Bc3 0–0 13.Nd2 c6 14.Ne4 Qe7 15.bc6 Bc6 16.Nd6 Qd6 17.d5 ed5 18.cd5 Bb7 19.Qd4 Qg6 20.Bd3 Qh6 21.0–0 Ba6 22.Rb1 Bd3 23.Qd3 Rc8 24.Qd4 Qg6 25.Rb6 d6 26.h3 Nd7? 27.Rd6! Nf6 28.Qb6 h6 29.Bf6 Kh7 30.Rc6 Rc6 31.dc6 gf6 32.c7 Qc2 33.Qb7 f5 34.c8Q Qd1 35.Kh2 Kg7 36.Qb2 Kg6 37.Qg8 Kh5 38.Qf7 Kg5 39.Qbf6# 1–0. marekt – vina008, Yahoo, 2005.

7.ab5 Be7 8.Ra8 Ba8 9.Nf3 0–0 10.Be2 d5 11.0–0 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.d4 Re8 14.Nbd2 Nf8 15.Qb3 Bd5 16.Ne5 Ng6 17.Bd5 ed5 18.Nc6 Qd7 19.Ra1 Bd6 20.Ba3 Ba3 21.Qa3 h6 22.Qa7 Ng4 23.h3 Nf6 24.Qb7 Nf8 25.Ra7 Ne6 26.f4 g6 27.Nf3 Rc8?? 28.Ra8 Ra8+= 29.Qa8 Kg7 30.Nfe5 Qd6 31.Nd3 Ne4 32.Ndb4 h5 33.Qa2 Nc3 34.Qb3 Ne2? 35.Kf2+– N2f4 36.ef4 Qf4 37.Qf3 Qd2 38.Kg3 Nd4 39.Qd5 Nf5 40.Kh2 Qf4 41.Kg1 Qe3 42.Kf1?? Ng3 0–1. carocan (1770) – zozolee, kurnik, 2011.

7.ab5 Be7 8.Nf3 0–0 9.Nc3 d5 10.cd5 Nd5 11.Ra8 Ba8 12.Be2 Nc3 13.Bc3 Nd7 14.Qa1 f6 15.0–0 Nc5 16.Nd4 e5 17.Nf5 Re8 18.Rd1 Qd5 19.Ne7 19...Re7+= 20.Bf3 e4 21.Be2 Re8 22.Bd4 Nb3 23.Qc3 Nd4 24.ed4 e3?? 25.Bc4+– ef2 26.Kf2 Re7 27.Bd5 Bd5 28.Re1 Rd7 29.Re8 Kf7 30.Rc8 (30…h6 31.Rc7+–) 1–0. hal1958 – BigAl, playchess.de, 2003.

7.cb5 Bd6 8.Nf3 0–0 9.Be2 e5 10.0–0 e4 11.Nd4 g6 12.Nc3 c5 13.Nb3 Qc7 14.h3 Bh2 15.Kh1 Be5 16.Qc2 d5 17.d3?? ed3 18.Bd3 c4 19.Nd5 Bd5 20.Rfc1 Qd7 21.Bf5 cb3 0–1. Van Esbroeck – Johnson, corr 1990–92 (Van Esbroeck).

5.c4 c5

6.d3 d5 7.Nd2 Bd6 8.Ngf3 Nbd7 9.a4 0–0 10.Qc2 d4 11.e4 Ng4 12.h3 Nge5 13.Be2 f5 14.Bc1 Ng6 15.0–0 Nf4 16.Nb3 fe4 17.de4 d3 18.Bd3 Nh3 19.gh3 Rf3 20.Kg2 Ne5 21.Be2 Qf6 22.Bf3 Qf3 23.Kg1 Be4 0–1. Arno de Visser – Waagmeester, 1996.

6.d4 d5 7.Nf3 Nbd7 8.cd5 ed5 9.Ba3 Bd6 10.Qc2 Rc8 11.Qa4 Bb8 12.Be2 0–0 13.0–0 Re8 14.Nbd2 cd4 15.Nd4 Nc5 16.Qb4 Nfe4 17.Ne4 de4 18.Rac1 Qh4 19.h3 Re5 20.Nc6?? Bc6–/+ 21.bc6 Rc6 22.Rfd1 Rg6 (22...Rg6 23.Rc5 Rg2 24.Kg2 Rc5+–). baovn21 (1610) – joppenheimer (1740), kurnik, 2011.

5.c4 c6

6.a4 cb5 7.ab5 a6 8.Qa4 ab5 9.Qb5 Ra1 10.Ba1 Be7 11.Bd4 0–0 12.Bb6 Qc8 13.Nf3 Ba6 14.Qa4 Qb7–/+ 15.c5 Bf1 16.Rf1 Bc5?? 17.Bc5+– Qb1 18.Ke2 Qb7 19.Ne5?? Rc8–/+ 20.Be7 Nd5 21.Bd6=+ Nc6 22.Nc4 g6 23.Ra1= h5 24.Ke1 Nf6 25.Qc2 Ng4 26.Rb1 Qa6 27.Nb6+/– Rd8 28.Bc7 Re8 29.Nd7 Rc8 30.Nc5 Qa7 31.Bd6 Nce5 32.h3 Qa8? 33.hg4+– Qg2 34.Be5 Qg1 35.Ke2 Qg4 36.Kf1 (36.Kf1 Ra8 37.Ne4 Qh3 38.Ke1+–) 1–0. pierred – davidyung1, Yahoo, 2005.

6.a4 cb5 7.ab5 Bc5 8.Nf3 Qe7 9.Nc3 0–0 10.d4 Bb4 11.Bd3 Be4 12.0–0 (worse is 12.Be4 Ne4 13.Qd3 d5+=) 12...Bd3 13.Qd3 Bc3 14.Bc3 d5 15.cd5 Nd5 16.Bd2 Nd7 17.e4 Nb4?? (better is 17...N5f6+–) 18.Qc4 a5 19.ba6 Rfc8 (19...Na6 20.Ra6 Nf6 21.Bg5+–) 20.Bb4 Qg5 (20...Rc4 21.Be7 f6+–) 21.Qc8! (21.Qc8 Rc8 22.Ng5+–) 1–0. Janek – Ege, internet, 2016.

6.a4 c5 7.d4 d6 8.Nf3 Be7 9.Be2 Nbd7 10.Nbd2 h6 11.0–0 0–0 12.Bd3 Re8 13.e4 cd4 14.Nd4 e5 15.Nf5 Bf8 16.Qf3 Nc5 17.Bc2 Qd7 18.Qg3 Nh5 19.Nh6 Kh7 20.Qh4 gh6 21.Qh5+/– Ne4?? 22.f3 f5 23.fe4 f4 24.g3 Qg7 25.Qf5 Qg6 26.Qg6 Kg6 27.gf4 Be7 28.f5 Kf6 29.Kf2 Rg8 30.Rg1 Rg5 31.Rg5 hg5 32.Rg1 Rh8 33.Kg3 Rh4 34.Bc1 Kf7 35.Nf3 Rf4 (36.Bf4 gf4 37.Kg4 Kg7+–; 35...Be4 36.Bg5 Rf4 37.Be4 Re4 38.f6 Bf6 39.Rf1 Rc4 40.Nd2+–). chevin – Dona2, Caissa.com, 2004.

6.a4 d5 7.cd5 cd5 8.Nf3 Bd6 9.Be2 Nbd7 (9...0–0 10.0–0=) 10.d4 0–0 11.0–0 Ne4 12.Nbd2 (12.Ba3 Ba3 13.Na3 Qf6=) 12...f5 (12...Ndf6 13.Ne4 de4 14.Ne5=) 13.Ne4 (13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Rc8=) 13...fe4 14.Ne5 Rf6 (14...Rc8 15.Nd7 Qd7 16.Ba3=) 15.Nd7 (15.Rc1 a6=) 15...Qd7 16.f3 (16.Ba3 a6=) 16...Raf8 (16...ef3!? 17.Bf3 Qc7=+) 17.fe4= Rf1 18.Bf1 de4 19.Qg4 (19.Ba3 Ba3 20.Ra3 Qd6+=) 19...Bd5 20.Ba3?? (20.Rc1 Qf7 21.Qh4 Qf6 22.Qf6 gf6=) 20...Qf7 21.Qe2 Ba3 22.Ra3 Rc8 23.Qd2 Qc7 24.a5 Bc4?? 25.Bc4 Qc4= 26.ab6 ab6 27.Qb2 Rf8 28.Ra1 h5 29.h4 Rf5= 30.Rc1 Qd3 31.Qc3 Rb5 32.Qc8 Kh7 33.Re1 Qd2 34.Qc1 Qa2 35.Qd1 Kh6 36.Re2 Qd5 37.Qf1 Kh7 38.Rf2 Rb3 39.Qd1? Re3–+ 40.Re2? Rd3 41.Qa4 Rd4 42.Qc2 Rc4 43.Qb2 Qc5 44.Kh2 Qc7 45.g3 e3 46.Qb1 g6 47.Re3 Rh4 48.Kg1 Rc4 49.Re1 Qg3 (50.Kf1 Qf3 51.Kg1 Rg4 52.Kh2 Qg2#) 0–1. Melzig,Ernst – Polifka,Wilfried, GER–ch Seniors, 2001.

6.a4 Be7 7.Nf3 =+.

6.Nf3 d5 7.a4 a6 8.Be2 Bd6 9.0–0 Bc7 10.d4 Qd6 11.Nbd2 g5? 12.g3 h5 13.Ne5 h4 14.f4 hg3 15.hg3 gf4=+ 16.ef4 Rg8 17.Kf2 c5 18.Bh5 Nh5 19.Qh5 Qe7 20.Ndf3 Be5 21.de5 dc4 22.Rfd1 Bf3 23.Qf3 Rh8?? 24.Kg2 Qa7?? 25.a5+– Nd7?? 26.ab6 Nb6 27.Ra6 (27.Ra6 Qb8 28.Qc6 Kf8 29.Rb6+–) 1–0. carocan (1750) – samplastik69, kurnik, 2011.

5.c4 d5

6.cd5 Bd5 7.Nf3 Bd6 8.Be2 Nbd7 9.0–0 0–0 10.d3 a6 11.a4 Qe7 12.e4 Bb7 13.e5 Ng4 14.ed6 Qd6 15.Nbd2 Rfe8 16.h3 Nh6 17.Nc4 Qe7 18.Nce5 Nf6 19.Nd4 Qb4 20.Qb3 a5 21.Qb4 ab4 22.Rfc1 Nd5 23.Bf3 Rad8 24.Bd5 Rd5 25.Rc7 Ba8 26.Ndc6 f6 27.Nb4 Rc5 28.Nec6 Nf5 29.g4 Nh4 30.Kf1 Ng6 31.Bd4 1–0. Bulcourf – Zega, San Fernando 1993.

6.cd5 Bd5 7.Nf3 Nbd7 8.Nc3 Bb4 9.Nd5+= ed5 10.a3 Bd6 11.Be2 0–0 12.a4 Bb4 13.0–0+/– Re8 14.Bc3 Bc3= 15.dc3 Ne5 16.e4 Nf3 17.Bf3 de4 18.Qd8 Rad8 19.Be2 Re5 20.Rfd1 Red5 21.Rd5 Rd5 22.Rd1 Rd1 23.Bd1 Nd5 24.c4 Nc3 25.Bc2 g6 26.Kf1 Kg7 27.Ke1 f5 28.Kd2 Na2–/+ 29.Ke3 Nb4 30.Bb1 c5 31.f3 ef3 32.Kf3 Kf6 33.g3 Ke5 34.h3? a6 35.g4 ab5–+ 36.ab5 h6 37.gf5 gf5 0–1. yannigator (1920) – jplayer (2090), net–chess.com, 2010.

6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3 Bb7 6.c4).

6.f4 dc4 7.Nf3 Bd5 8.Qc2 Nbd7 9.Bc4 Bc4 10.Qc4 Be7 11.0–0 0–0 12.d4 Rc8 13.Ne5 Ne5 14.de5 Nd5 15.Qd3? f6?? 16.Nd2 fe5 17.fe5 Bc5 18.Bd4 Qg5?? 19.Nf3 Qg6 20.Qg6 hg6 21.Bc5 bc5 22.Kf2 Rb8 23.a4 Nb4 24.Ra3 Rbd8? 25.Rc3 Rd2? 26.Kg3+– Rd5 27.Rfc1 Nd3 28.R1c2 Ne5 29.Rc5 Rc5 30.Rc5 Nf3 31.gf3 Rf7 32.f4 Kf8 33.Kf3 Ke8 34.Ke4 Kd7 35.Rc6 Rf8 36.Ra6 Ra8 37.Ke5 g5 38.Re6 gf4 39.ef4 Rh8 40.Rg6 Rh7 41.f5 Ke7 42.Rg2 Kf7? 43.Kd5 Rh4 44.Ra2 Rf4 45.Kc6 Rc4 46.Kb7 Kf6 47.Ka7 Kf5 48.a5 g6 49.b6 cb6 50.ab6 (50.Kb6?! Rb4 51.Kc5 Rb8+–) 1–0. graczmarny (1660) – bratek55 (1610), kurnik, 2011.

5.c4 d6

6.Nf3 Nbd7 7.d4 c5 8.bc6 Bc6 9.Nc3 a6 10.Be2 Be7 11.0–0 Ne4 12.d5+/– Nc3 13.Bc3 ed5 14.cd5+– Bb7 15.Bg7 Rg8 16.Bh6 Nf6 17.e4 Ne4? 18.Qa4+– b5 19.Qe4 Rg6 20.Bf4 Qd7 21.Rac1 Qh3 22.Ng5 Qd7 23.Nh7 Kd8 24.Qd4 f6 25.Bh5 Qf5 26.Bg6 Qg6 27.Qb6 Ke8 28.Qb7 Rd8 29.Nf6! Qf6 30.Rfe1 Kf8 31.Re6 Qf7 32.Rce1 Re8 33.Qd7 Qf4 34.Re7 Re7 35.Qe7 Kg8 36.Qd7 Qf7 37.Re8 Kg7 38.Qg4 Kf6 39.Re6 (39.Re6 Qe6 40.Qe6 Kg7 41.Qe7 Kh6 42.Qf6 Kh7 43.h4 Kg8 44.h5 b4 45.h6 b3 46.Qg7#) 1–0. Margraf – Lehbach, corr, 1989.

6.Nf3 Nbd7 7.d4 g6 8.Be2 Bg7 9.0–0 Qe7 10.Nc3 0–0 11.a4 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bb7 14.Bf3 Bf3 15.Qf3 Nf6 16.a5 Rfe8 17.a6 d5 18.cd5 Nd5 19.Rfc1 Qd7 20.Qe2 Rec8 21.Ne4 c6 22.bc6 Rc6 23.Nc3 Rac8 24.Nd5 Qd5 25.h4 Qb3 26.Rc6 Rc6 27.Ba3 Qc4 28.Qf3 Qd5 29.Qd5 ed5 30.Rc1 Rc1 31.Bc1 f5 32.Kf1 Kf7 33.Ke2 Ke6 34.Kd3 Kd6 35.Ba3 Kc6 36.f3 Bf6 37.g3 Bd8 38.e4 fe4 39.fe4 de4 40.Ke4 b5 41.Bc5 Bb6 42.Bb4 Bc7 43.d5 Kd7 44.Bc5 Bb8 45.g4+/– Kd8 46.h5 Kd7 47.hg6 hg6 48.Kd4 Kd8 49.Kc3 Kd7 50.Kb4 Bd6 51.Kb5 Be5 52.Ba7 Kd6 53.Bb8 Kd5 54.Be5 Ke5 55.a7 Kf4 56.a8Q Kg4 57.Qg2 Kf5 58.Kc4 g5 59.Kd4 g4 60.Ke3 Kg5 61.Qg3 Kf5+– 62.Qf4 Ke6 63.Qg4 Kd5 64.Qe4 Kc5 65.Qd4 Kc6 66.Qe5 Kd7 67.Qf6 Kc7 68.Kd4 Kd7 69.Kc5 Kc7 70.Qe7 Kb8 71.Kb6 Kc8 72.Qc7 (72.Qe8) 1–0. ludice (1855) – louis8, kurnik, 2011.

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 Be7 8.0–0 Nf8 9.d4 Ng6 10.Nbd2 0–0 11.Qc2 c6 12.a4 c5 13.Nb3 Qd7 14.a5 Qc7 15.a6 Bc8 16.dc5 dc5 17.Rad1 Ng4? 18.h3?? Nh6 19.Nfd2 Bh4 20.f4 Qe7 21.Nf3 Bf6 22.Ne5 Bh4?? 23.Nd2?? Nf5+/– 24.Nc6 Qc7 25.Qb3 Ng3= 26.Rfe1 Nf4?? 27.ef4+– Qf4 28.Bf3 f6 29.Ne7 Kh8 30.Ba8 e5 31.Qf3 Qg5 32.Ne4 Qh6 33.Ng3 (33.Ng3 Qf4 34.Nc8 Rc8 35.Qf4 ef4 36.Re7 fg3 37.Bf3+–) 1–0. carocan (1725) – andrzejsul, kurnik, 2011.

6.Nf3 e5 7.Be2 h5 8.0–0 h4 9.h3 Be7 10.d4 e4 11.Nfd2 d5 12.Nc3 Rg8 13.cd5 Bd5 14.Nd5 Qd5 15.Bc4 Qf5 16.Qb3 Nh5?? 17.Bd5 c6 18.Be4 Qe6 19.Qe6 fe6 20.bc6 Nf6 21.Bf3 Nd5 22.Rfc1 Bd6 23.e4 Nf4 24.c7 Na6 25.c8Q Rc8 26.Rc8 Kf7 27.Rg8 Kg8 28.Rc1 Kh7 29.a3 Nd3 30.Rc2 Nc7 31.e5 Ne1 32.ed6 Nf3 33.Nf3 Nb5 34.d7 1–0. carocan (1800) – meshina (1695), kurnik, 2011.

6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.d4 d5 10.Nbd2 c5 11.dc5 Nc5 12.cd5 Nd5 13.a4 Rc8 14.Nb3 Nb3 15.Qb3 Bd6 16.Rac1 Qd7 17.Ne5 Be5 18.Be5 Rc1 19.Rc1 Rc8 20.Rc8 Qc8 21.Qb2 g6 22.Bh8 Qf8 23.Bf3 f5 24.Be5 Qb4?? 25.Qb4+– Nb4 26.Bb7 (26...Nd3 27.Bb8+–) 1–0. hal1958 – schnitzly, playchess.de, 2003.

5.c4 Be7

6.Nc3 0–0 7.a4 c5 8.Nf3 d5 9.d4 cd4 10.ed4 Bb4 11.Qb3 Qd6 12.Be2 Nbd7 13.0–0 dc4 14.Qc4 Rfc8 15.Qd3 Ng4 16.Ne4 Be4 17.Qe4 Ndf6 18.Qd3 Rc7 19.h3 Nh6 20.Ne5 Rac8 21.Nc6 Nd5 22.Bf3 Nf4 23.Qb3 a5 24.Nb4 ab4 25.Rac1 Nf5 26.Rc7 Rc7 27.Rc1 Rc1 28.Bc1 Qd4 29.Bb2 Qc5 30.Qd1 Nd5 31.Qd2 Nd6 32.Bd4 Qc7 33.Bd5 ed5 34.Qb4 Qc1 35.Kh2 Nc4 36.Qe7 Qf4 37.g3 Qb8 38.Qg5 Qf8 39.Qd5 1–0. Zylla – NN, 1991.

6.d4 a5 7.f4 d6 8.Nf3= Nbd7 9.Bd3 h6 10.0–0 Ng4 11.Qe2 f5 12.h3 Ngf6+= 13.Nbd2 d5 14.Ne5+/– Ne5 15.de5 Nh5?? 16.Qh5+– Kf8 17.Nf3 dc4 18.Bc4 Qc8 19.Nd4 Bd5 20.Bd5 ed5 21.Rfc1 Qd7 22.Rc6 Kg8 23.Rac1 Rc8 24.Ne6 Kh7 25.a4 Rhg8 26.Bd4 g6 27.Qe2 1–0. carocan (1805) – cot, kurnik, 2011.

6.Be2 Bg2 7.Bf3 Bh1 8.Bh1 d5 9.Nc3 Qd6 10.cd5 ed5 11.Qf3 Nbd7 12.Nd5–/+ Nd5 13.Qd5 Qd5 14.Bd5 Rd8 15.Nf3 0–0 16.Bc6 Nc5 17.Ke2 Nd3 18.Bd4 Nb4 19.Be4 f5 20.Bb1 c5 21.bc6 Nc6 22.a3? Nd4–+ 23.ed4 g5 24.h3 g4 25.Ne5 gh3 26.Ba2 Kg7 27.Nc6 Rde8 28.Be6 Ba3! 29.d5 h2 30.f4 Rf6 31.Kf3 Rh6 32.Rh1 Kf6 33.Nd4 Rh5 34.Kg3 Re7 35.Nf3 Bd6 36.Nh2 Rg7 37.Kf2 Rh4 0–1. Zylla,Johannes – Nurminen,Jorma, corr ICCF–Cup8 V078, 1990.

5.Nf3 a6

6.a4 Bb4 7.Bc3 Bc3 8.Nc3 ab5 9.Bb5 =+.

6.a4 Bc5 7.Bc4 0–0 8.0–0 c6 9.d4 Be7 10.Nc3 Qc7 11.Bd3 d5 12.Qe2 ab5 13.ab5 Nbd7 14.bc6 Bc6 15.Nb5 Qb7 16.c4 Bb5 17.cb5 Rfc8 18.Ra6 Ne4 19.Rfa1 Nd6 20.Qd1 Nc4 21.Bc3 Ra6 22.ba6 Qa7 23.Qb3 Nb8 24.Nd2 Nd6 25.Bb4 Nc6 26.Bd6 Bd6 27.Rc1 Ne7 28.Rc8 Nc8 29.Bh7 Kf8 30.Bd3 Ne7 31.g3 Nc6 32.Qc2 Qa8 33.Bb5 Na7 34.Qh7 Qc8 35.Nf3 Qc1 36.Bf1 f6 37.Nh4 Qd1 38.Qh8 Kf7 39.Qa8 Nb5 40.Qc6 Qb1 41.Qd7 Be7 42.Qb5 1–0. marekt (2000) – yuneheart (1705), gameknot.com, 2014. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.b5 b6 4.Bb2 a6 5.a4 Bb7 6.e3 Bc5)

6.a4 g6 7.c4 Bg7 8.Be2 0–0 9.0–0 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 d5 12.d4 Nbd7 13.Nbd2 dc4 14.Nc4 Qe7 15.Bb2 Ra8 16.Nfe5 Qb4 17.Qc1 Ne5 18.Ne5 Ne8 19.Nc6 Bc6 20.Qc6+= Ra2 21.Bc3 Qa3?? 22.Bc4 Rc2+= 23.Qe8 Bf8 24.Be6!+/– fe6 25.Qe6 Kg7 26.Ba1?? Rc1= 27.Qe5 Kf7 28.d5?? Rf1–+ 29.Kf1 Qd3 30.Ke1 Bb4 31.Bc3 Bc3 32.Qc3 Qc3 33.Kd1 Qb3 34.Ke1 Qb4 35.Kd1 Qb5 0–1. Franke,Roland – Ott,Guenter, Bahn–chT Fuessen, 1993.

6.ba6 Na6 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.Nc3 Nc5 10.d4 Na4 11.Na4 Ra4 12.c3 Qa8 13.Qb3 Bd5 14.c4 Rb4 15.Qc3 Ne4 16.Qc1 Bb7 17.Ba3 f5 18.Ne5 Rf6 19.Bb4 Bb4 20.Nd7 Rg6 21.Bh5 Nc3 22.d5 Rg5 23.Bf3 ed5 24.a3 Ba5 25.e4 de4 26.Qg5 ef3 27.g3 Ne2 28.Kh1 Bc3 29.Rad1 Nd4 30.Rd3 Qa3 31.Qd8 1–0. marus1 – SwedishPolicegun, internet, 2001.

6.Nc3 Bb4 =.

6.Nc3 ab5 7.Nb5 c6 8.Bf6 gf6 9.Nc3 Bg7 10.Rb1 0–0 11.d4 d6 12.Nd2 c5 13.Nc4 cd4 14.ed4 Qc7 15.Nb5 Qc6 16.Nbd6 Ba6 17.Rb6 Qd5 18.c3 Nd7 19.Rb2 Rab8 20.Rb3 Rb3 21.ab3 e5 22.Qg4 Bc4 23.Nc4 ed4 24.Qd4 Re8 25.Ne3 Qb3 26.Qd7 Qc3 27.Qd2 Qa1 28.Ke2 Qa6 29.Qd3 Qa2 30.Kf3 h5 31.Nf5 Qa8 32.Kg3 Qb8 33.f4 Kh7 34.Nd6 Kh6 35.Nf7 1–0. mtra – olo, internet, 2002.

6.c4 ab5 7.cb5 Be7 8.d4 0–0 9.Bd3 c5 10.0–0 Be4 11.Be4 Ne4 12.Nbd2 Nd2 13.Qd2 Bf6 14.dc5 Bb2 15.Qb2 bc5 16.a4 d5 17.Rfb1 Qb6 18.Qd2 Ra5 19.e4 Rd8 20.Rd1 h6 21.ed5 Rd5 22.Qe1 Kf8 23.Ne5 Rd1? (better is 23...Ra7+/–) 24.Qd1+– (24.Rd1?! Ra4 25.Rd7 A) 25...Qb5? 26.Rd8 (26.Rf7 Ke8 27.Rc7 Qb2 28.Rc8 Ke7 29.Rb8 Ra1 30.Rb7 Kd8 31.Rd7 Ke8–+) 26...Ke7 27.Rb8+–; B) 25...Kg8 26.Rf7 Rb4=) 24...Ke7?? (24...Qc7+–) 25.Qh5 (better is 25.Nc4 Qc7 26.b6 Qc6 27.Na5 Qb6+–) 25...g6 26.Qh4 Ke8 (26...f6 27.Ng6 Kd7 28.Qf6 Kc8 29.Ne7 Kb7 30.Qf3 Kc7+–) 27.Qf6 (27.Qh6?! Qd6 28.Qf4 f5 29.Ng6 Qf4 30.Nf4 Kf7+–) 27...Ra7 (27...Qd6 28.Qf7 Kd8 29.Qf6 Kc7 30.b6 Qb6 31.Qe7 Kc8+–) 28.Rd1 h5 29.Qg7 1–0. pierre – Nye123, internet, 2015.

6.c4 d5 7.Nc3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 (9.cd5 Nd5 10.a4=) 9...Qd6 (9...dc4 10.Bc4 ab5 11.Nb5=) 10.d4 (10.cd5 Nd5 11.Nd5 Bd5=) 10...Qb4 (10...ab5 11.cb5 Rc8 12.Qb3=) 11.Qb3 (11.Qc1 dc4 12.a4 c5 13.bc6 Nc6+=) 11...dc4= 12.Bc4 Bf3 13.gf3 c6 (13...ab5 14.Bb5 c6 15.Qb4 Bb4 16.Be2=) 14.a4+= Nd5 15.bc6 (worse is 15.Bd5 cd5 16.Qb4 Bb4=) 15...Nc3 16.Bc3 Qb3 17.Bb3 Nc6 18.d5 Nd8 (18...ed5 19.Bd5 Rac8 20.Rab1+=) 19.Bd4 Bc5 20.Bc5 bc5 21.Rfc1 Rc8 22.a5 Re8 (22...Rb8 23.Bc4 ed5 24.Bd5+/–) 23.Bc4 (23.d6 Rf8+/–) 23...ed5+/– 24.Bd5 Re5 25.e4 (25.Bc4 Rg5 26.Kf1 Rg6+/–) 25...Re7 (25...Ne6 26.Bb7 Rb8 27.Ba6+/–) 26.Rc4 (26.Rab1!?+/–) 26...Ne6+= 27.Rb1 g6 28.Rb6 Nd4 (28...Nf4 29.Ra6 Rd7 30.Rb6+=) 29.Kg2 (29.Ra6 Nf3 30.Kg2 Nd2+–) 29...Ra7 30.f4 Nb3?? (better is 30...Kg7+/–) 31.Rb3+– 1–0. Matveenko,Yury (2135) – Korotchenkov,Victor (1640), 2010.

6.d4 ab5 7.Bb5= c6 8.Bd3 d5 9.0–0 h6 (9...Ba6 10.Ba6 Ra6 11.Qd3+=) 10.c4 Bd6 (10...dc4 11.Bc4 Bd6 12.Qc2=) 11.Nc3 (11.Nbd2 Na6=) 11...Ba6 12.Qb3 (12.Nd2 0–0=) 12...Nbd7 (12...0–0 13.Rfb1=) 13.e4 (13.Rfd1 0–0=) 13...de4 (13...dc4 14.Bc4 b5 15.Be6 fe6 16.e5=) 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Qc7 16.Rfe1 Nf6 17.Ne5 (17.c5!? bc5 18.dc5 Bc5 19.Bf6 gf6 20.Rec1+/–) 17...Ne4= 18.Re4 Be5 (18...0–0 19.Rc1=) 19.Re5 (19.de5 0–0+=) 19...0–0= 20.Qc3 f6 (20...Bb7!?+=) 21.Re6+/– Rae8 22.Rae1 (22.Re8 Re8 23.c5 bc5 24.Qc5 Re2+=) 22...Re6 23.Re6 Qd7 24.Re4 (24.Re1 Re8 25.Re8 Qe8+=) 24...Rd8 (24...Qf7!? 25.Ba3 Ra8+=) 25.Qb3+/– b5?? (better is 25...Kh7+/–) 26.cb5+– Qd5 27.ba6 1–0. Wall,Bill – Bacon, internet, 2004.

6.d4 Be7 7.a4 +=.

6.a4 ab5

7.Bb5 c6 8.Bc4 (8.Be2 Ba6=) 8...d5=+ 9.Bb3 Nbd7 (9...Bd6 10.0–0=+) 10.d4 (10.0–0 Bd6=) 10...Ba6 (10...Bb4 11.Bc3 Bc3 12.Nc3=+) 11.Nbd2 (11.Ba3 Ba3 12.Na3 0–0=+) 11...Be7 12.c4 0–0 (12...dc4 13.Bc4 Bc4 14.Nc4 Bb4 15.Ncd2=) 13.0–0 b5 (13...Bd6!?=+) 14.ab5+= dc4? (better is 14...cb5!? 15.c5 b4=) 15.ba6+– cb3 16.a7 (better is 16.Nb3!? Ra7 17.Qd3+–) 16...Qc7+= 17.Qb3 Nb6 (17...Ra7 18.Ra7 Qa7 19.Ra1+=) 18.Rfc1 (18.Ba3 c5 19.dc5 Nc8+/–) 18...Nc8 19.Ba3 (19.e4 Na7 20.Qc2 Qf4+=) 19...Na7 20.Be7 Qe7 21.Ne5 Rfc8 22.Nc6 Qe8 23.Ne7?? Qe7–+ 24.Rc8 Rc8 25.Qa4 Ra8 26.h3 h6 27.Nc4 Nd5 28.e4 Nc3 29.Qc2 Ncb5 30.Qb2 Rd8 31.Rd1 Qc7 32.Rc1? Nd4 33.Kh1 Qb8 34.Qa2 Nac6 35.Rd1 Qb3 36.Qb3 Nb3 37.Rb1 Nd2 38.Nd2 Rd2 39.Rc1 Ne5 40.f4 Nd3 41.Rc8 Kh7 42.f5 Nf2 43.Kg1 Ne4 44.fe6 fe6 45.Re8 Rd1 46.Kh2 0–1. Hernandez Ayala,J (1645) – Candamil Neira,Gabriel A (1800), Pasao op, 1997.

7.Bb5 Be7 8.0–0 =+.

7.ab5 Ra1

8.Ba1 c5 9.Be2 d5 10.0–0 Be7 11.c4 0–0 12.d4 Nbd7 13.Nbd2 Ne4 14.Qc2 f5 15.Rd1 g5 16.Ne1 g4 17.Ne4+/– de4 18.d5 e5 19.f3 Bh4? 20.fe4+– Qg5 21.ef5 Rf5+/– 22.Nd3 Qe3 23.Kh1 e4 24.Nc1 g3+= 25.Qc3 Qh6?? 26.Qh8 Kf7+/– 27.Bg4?? Bf6–+ 28.Bf6 Qh2# 0–1. Khakimzianov,Rinat – Tugarin,Rashid, Ufa Cup, 2007.

8.Ba1 Bc5 9.Be2 =.

8.Ba1 c6 9.c4 cb5 10.cb5 Be7 11.Nc3 0–0 12.Be2 d6 13.0–0 Nbd7 14.Na4 e5 15.d3 e4 (15...Qc7!?=) 16.de4+= Ne4 17.Bd4 (17.Nc3 Nc3 18.Bc3 Bf6+=) 17...Nec5 (17...Bf6 18.Bc4=) 18.Qa1 Nb3 19.Qb2 Nd4 20.Nd4 Bf6 21.Qd2 (21.Qb4 Nc5=) 21...Nc5 (21...Qa8!? 22.Ra1 Bg2–/+) 22.Nc3= Bd4 23.Qd4 Qg5 24.f3 Rd8 25.e4 Ne6 26.Qb6+/– Ba8 27.Bc4 Nf4 28.Rf2?? Nh3–+ 29.Kf1 Nf2 30.Kf2–/+ Qd2 31.Ne2= Rf8 32.Qd4 Qg5 33.Qd6 Qh4 34.Ke3 Qg5 35.Qf4? Qc5–/+ (36.Kd3 Rd8 37.Kc3 Qa3 38.Kc2 Qa4 39.Kc3 Qa1 40.Kc2 Qd1 41.Kc3 Rd7–/+) 0–1. eds – maxim, Live Game Caissa's Web, 2004.

8.Ba1 d6 9.c4 Nbd7 10.Be2 Be7 11.0–0 0–0 12.d3 Nc5 13.Nbd2 Qa8 14.e4 Qa3 15.Ne1 Nfd7 16.Nc2 Qa5 17.Nf3 Ra8 18.Qb1 Qa2 19.Re1 Bf6 20.Bf6 Nf6 21.Nb4 Qa3 22.Nd4 Qc3 23.Ndc6 Bc6 24.Nc6 Nb3 (24...Nb3 25.Rd1 e5+=) 0–1. Margareto Kaohrmann,Eduardo (1940) – Jerez Perez,Alfonso (2365), Barcelona op rap rapid, 1996. (=1.Nf3 b6 2.b4 Bb7 3.e3 e6 4.Bb2 Nf6 5.b5 a6 6.a4 ab5 7.ab5 Ra1)

8.Ba1 d6 9.c4 Be7 10.Be2 0–0 11.d4 Nbd7 12.0–0 Qa8 13.Nbd2 Ne4 14.Bb2 Qa2 15.Qc2+/– Nd2 16.Nd2 Ra8 17.Ra1 Qa1 18.Ba1 Ra1 19.Nb1 g6 20.Qb2 Ra5 21.h3 Bf6 22.Nd2 Nc5 23.Bf3+– Bf3 24.gf3 Nd7 25.Kg2 e5 26.Nb3 Ra4 27.Qc2 ed4 28.Nd4 Ra8? 29.Qe4+– Rb8? 30.Qc6 (30.Qc6 Nc5 31.Qc7+–) 1–0. Levin,Anatoly – Zhou Weiqi (2385), Internet Section, 2004.

8.Ba1 Bd6 9.c4 c5 10.Be2 e5? (10...0–0 11.d4=) 11.d3 (11.Ne5 0–0 12.0–0 Re8+/–) 11...Qe7 (11...Qc7 12.Nbd2+=) 12.e4 (12.Qa4 Bf3 13.Bf3 Bc7+/–) 12...Bc7+= 13.Nbd2 d6 14.0–0 h6 15.Qc2 Nbd7 16.Bb2 Bb8 (16...0–0 17.Ra1+=) 17.Ra1 g5 (17...0–0 18.Bc3+=) 18.h3 Nh5 (18...g4!? 19.hg4 Ng4+/–) 19.Ne5+– de5 20.Bh5 Nf6 21.Qd1 Rg8 22.Nf1 Qd7 23.Ng3 g4 (23...Nh5 24.Nh5 Rg6 25.Ng3+–) 24.hg4 Ng4 25.Qf3 Rg5? (25...Qe6 26.Nf5 Nf6 27.Nh6+–) 26.Bg4 (better is 26.Bc1 Rh5 27.Nh5+–) 26...Qg4 27.Qg4 (27.Qf6 Rg6 28.Qh8 Rg8 29.Qh6 Rg6 30.Qh8 Rg8+–) 27...Rg4 28.Nf5 Rg6 (28...h5 29.f3 Rg6 30.Kf2+–) 29.f3 f6 30.Kf2 Rg8 31.Nh6 Rh8 32.Ng4 Kf7 33.g3 (33.f4 Bc8 34.f5 Bb7+–) 33...Bc8 34.Kg2 Ke7 (34...Bg4 35.fg4 Rd8 36.Ra3+–) 35.Ne3 Bh3 36.Kf2 Be6 37.g4 Rh2 38.Ng2 Rh8 (38...Rh3 39.Bc1+–) 39.Bc3 (39.Ra6 Rd8 40.Rb6 Rd3 41.Rb7 Rd7 42.Rd7 Bd7+–) 39...Rd8 40.Ke3 Rh8 (40...Bc7 41.Nh4+–) 41.Ra6 Bd6 (41...Bc7 42.g5! Rh2 43.Ra7+–) 42.Rb6 Rh3 43.Rb7 Kf8 (43...Bd7 44.Kf2 Rh2 45.Kg3+–) 44.Kf2 Bg4 (44...Rh1+–) 45.fg4 Rd3 46.Be1 Rd4 47.Ne3 Re4 48.Rd7 Rd4 49.Nd5 (49.Nf5 Rf4 50.Kg3 Rc4 51.Nd6 Rc1+–) 49...Be7 (49...Bb8 50.Rd8 Kf7 51.Rb8 Rg4 52.Rb6 Rc4 53.Rf6 Kg7 54.b6 Rc2 55.Kf3+–) 50.Re7 (better is 50.b6 Rc4 51.Bc3 Rc3 52.Nc3 Kf7+–) 50...Rd5 51.cd5 Ke7 52.Ke3 (better is 52.Ba5 Kd7 53.b6 Kc8+–) 52...Kd6 (52...Kd7 53.Bh4 c4 54.Bf6+–) 53.Ke4 (better is 53.b6 Kd7+–) 53...c4 54.Bb4 (54.Bb4 Kc7 55.Kf5+–) 1–0. Holz Auf Der Heide,Gerhard – Keller,Ralf, 4th VfB op, 1997.

8.Ba1 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 Ne4 11.d3 Bf6 12.c3 Nc5 13.Nbd2 Re8 14.Qc2 e5 15.d4 e4 16.Ne1 Ne6 17.c4 g6 18.Bg4 Nf8 19.Qa4 d6 20.Nc2 Nbd7 21.Nb4 Bg7 22.Qa7 Qa8 23.Qa8 Ra8 24.Bb2 Ra4 25.Bc3 Ra3 26.Nb1 Ra8 27.Bd1 Ne6 28.Bb3 Kf8 29.Rc1 Ke7 30.Rc2 f5 31.Ra2 Ra2 32.Ba2 Nb8 33.Kf1 g5 34.Bd2 Kd7 35.Nc3 Nd8 36.Nbd5 Bd5 37.Nd5 Ne6 38.Bb1 Kd8 39.g4+– fg4 40.Be4 h6 41.Bf5 Nf8 42.Bg4 Nbd7 43.Bf5 Nf6 44.Nb4 Ke7 45.Na6 Kd8 46.f3 N8d7 47.Be1 Bf8 48.Nb4 Ke7 49.h3 Bg7 50.Bg3 Bh8 51.Ke2 Nh5 52.Bh2 Nhf6 53.Kd3 Bg7 54.e4 Ng8 55.Nc6 Ke8 56.Be6 Ngf6 57.Ke3 Nf8 58.Bf5 N6d7 59.Bg3 Bh8 60.h4 Bf6 61.e5 de5 62.de5 gh4 63.Bh2 Be7 64.Ne7 Ke7 65.f4 Nc5 66.Bg1 h3 67.Bh3 Ng6 68.Bh2 (68...Kd8 69.f5+–) 1–0. Hepting,Heinrich (2205) – Goetz,Andreas(66SCH) (2160), LLN_SKSchwab1–SFFue1_R7_BY00/01, 2001.

8.Ba1 Be7 9.Be2 d6 10.d4 Nbd7 11.0–0 0–0 12.c4 Ne4 13.Nc3 Ndf6 14.Nd2 Nc3 15.Bc3 Qa8 16.f3 d5 (16...Qa2 17.Qb3 Qb3 18.Nb3=) 17.Qb3 (17.Qc2 Bd6+=) 17...Qa3 18.Ra1 Qb3 19.Nb3 dc4 20.Bc4 Ra8 21.Ra8 Ba8 22.e4 Kf8 23.Nd2 Ke8 24.Kf2 Kd7 25.Ke3 Ne8 26.Bd3 c6 (26...Nd6 27.g4+=) 27.Nc4+/– Kc7 28.Ne5 f6 29.Nc6 Bc6 30.bc6 Kc6 31.g3 b5 32.Bc2 Nc7 33.Bb3 b4 34.Bb2 g6 35.g4 (35.Kd3 Kb5+/–) 35...g5 36.Be6 (36.Kd3!?+=) 36...Ne6= 37.d5 Kd6 38.de6 Ke6 39.Kd3 Bd6 40.h3 (40.Kc4!?=) 40...Be5–/+ 41.Bc1 b3 42.Be3 Kd6 43.Bf2?? (better is 43.Bb6–/+) 43...Kc6–+ 44.h4 h6 45.h5? (45.Be1 Kb5 46.hg5 fg5 47.Bd2–+) 45...Kb5 46.Ba7 (46.Be3 Kb4 47.Bc1–+) 46...Kb4 47.Be3 Ka3 48.Bc1 Ka2 49.Kc4 Bf4 50.Bf4 gf4 0–1. Tagirov,Kajum K – Roshal,Mark, 5th Cup Governov B, 2009.

7.ab5 Be7

8.Be2 0–0

9.0–0 c5 10.d3 d5 11.Nbd2 Nbd7 12.c4 h6 13.Ne5 Qc7 14.Ndf3 Bd6 15.Nd7 Nd7 16.h3 e5 17.Qc2 e4 18.de4 de4 19.Qc3 f6 20.Nh4 Be5 21.Qc2 Ra1 22.Ra1 Bb2 23.Qb2 Ne5 24.Rd1 Rd8 25.Rd8 Qd8 26.Qc3 Bc8 27.Kh2 Be6 28.g4 Nd3 29.Kg1 Kh7 30.Ng2 g5 31.Ne1 f5 32.Nd3 ed3 33.Qd3 Qd3 34.Bd3 Kg6 35.Bf5 Bf5 36.gf5 Kf5 37.f3 Ke5 38.Kf2 h5 39.Kg3 Kf5 40.h4 g4 41.fg4 hg4 42.e4 Ke4 43.Kg4 Kd4 44.h5 Kc4 45.h6 Kb5 46.h7 c4 47.h8Q Kb4 48.Qb2 Ka5 49.Kf3 b5 50.Ke3 1–0. phildo (1835) – jimmiels (1765), gameknot.com, 2013.

9.0–0 d5 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Re8 12.c4 Ra1 13.Ba1 Qa8 14.Qc2 c6 15.bc6 Bc6 16.Bb2 Qb7 17.Qb3 (17.Rc1 Rc8+=) 17...Rb8 18.Rc1 Qa8 19.Ra1 Qb7 20.Ne1 (20.Ba3 Ra8=) 20...dc4 21.Bc4 Bd5 (21...b5 22.Bd3=) 22.f3 b5 23.Bd5 Qd5 24.e4 Qb7 25.Nd3 Qb6 26.Nf2 h6 27.Rc1 Re8 28.g3 1–0. Shorokhov,M (2135) – Danilov,Yuri (1785), 14th FIDE Open, Voronezh RUS, 2010.

9.Ra8 Ba8 10.0–0 d5 11.d4 c5 12.c4 Nbd7 13.Nc3 A) 13...Bd6 14.dc5 (14.cd5 Nd5 15.Nd5 Bd5 16.Qc2 f5 17.Rc1 Qe7 18.Bc4 Bf3=; 14.Qd3 dc4 15.Qc4 Qc7 16.dc5 Nc5 17.Qh4 Rc8 18.Nd4 Qd7=; 14.h3 Qc7 15.cd5 Nd5 16.Qd3 c4 17.Qc2 Nb4 18.Qb1 Bf3=) 14...Nc5 15.cd5 Nd5 16.Na4 Qe7 17.Nc5 Bc5 18.Qa4 Rd8=; B) 13...Qc7 14.cd5 (14.dc5 Nc5 15.Na4 Rd8 16.Nc5 Qc5 17.Qd4 dc4 18.Qc5 Bc5=; 14.Qd3 cd4 15.Qd4 dc4 16.Qc4 Qc4 17.Bc4 Rc8 18.Be2 Bb4=) 14...Nd5 15.Nd5 Bd5 16.Qc2 Qb7 17.Bd3 f5 18.Bc4 f4=; C) 13...dc4 14.Bc4 cd4 15.Nd4 Qc7 16.Qe2 Rc8 17.Bd3 Bd6 18.f4 Nc5=.

9.Ra8 Ba8 10.0–0 d5 11.d4 c5 12.c4 Nbd7 13.dc5 Nc5 14.Nbd2 (14.cd5 Bd5 15.Nc3 Bb7 16.Qd8 Rd8 17.Ra1 Bd6 18.Nd4 Rc8=; 14.Bd4 dc4 15.Bc4 Qc7 16.Be5 Qc8 17.Qe2 Ncd7 18.Bd4 Bf3=; 14.Na3 Nfe4 15.Nd4 Bd6 16.Nc6 Qc7 17.cd5 Bh2 18.Kh1 Bd6=) 14...Nfe4 (14...Qc8 15.Be5 Rd8 16.Qc2 Nfe4 17.Ne4 de4 18.Nd2 Nd3=) 15.Qc2 (15.Bd4 Bd6 16.cd5 Nd2 17.Nd2 Bd5 18.f4 Qc7=) 15...Bd6 (15...Nd2 16.Nd2 dc4 17.Rd1 Qc7 18.Qc4 Rd8=) 16.Ne4 (16.Rd1 Qc7 17.cd5 Bd5 18.Nc4 Rd8=) 16...de4 17.Nd2 (17.Nd4 Qh4 18.h3 Rd8=) 17...Nd3 18.Bd3 (18.Bc3!?+= Qg5+=; 18.h3 Nb2+=) 18...ed3–/+ 19.Qc3 (19.Qd3?? Bh2! 20.Kh2 Qd3–+) 19...Qg5 20.g3 Rd8 21.e4 (21.Qd3?? Bg3 22.Qd8 Qd8 23.hg3 Qd2–+) 21...Bf4 (21...f6 22.Ra1 Bf4 23.Nf3–/+) 22.Rd1 Bd2 23.Rd2 Be4 24.Qc1?? (better is 24.f3 Bf5 25.Qe5–/+) 24...Qf5–+ 25.Qd1 Rc8 26.Bd4 (26.f3 Bf3 27.Qe1 f6–+) 26...Rc4 27.Bb6 (27.Be3–+) 27...Qf3 28.Qf3 0–1. pzn2pawn (1855) – IZMOTA (1900), redhotpawn.com, 2016.

9.Ra8 Ba8 10.0–0 d5 11.d4 c5 12.c4 Nbd7 13.Nbd2 A) 13...cd4 14.Bd4 (14.Nd4 Qc7 15.Qc2 Rc8 16.Rc1 Bd6 17.f4 Nc5 18.cd5 Bd5=) 14...Qc7 15.Qa1 Rd8 16.Rc1 Nc5 17.Be5 Qd7 18.Nd4 Bb7=; B) 13...dc4 14.Bc4 (14.Nc4 Bd5 15.Qc2 Qc7 16.Rc1 Rc8 17.dc5 Nc5 18.Nfd2 Nfe4=; 14.Qc2 c3 15.Bc3 Nd5 16.Rd1 Nc3 17.Qc3 Bf6 18.Bd3 cd4=; 14.Qc1 Qc7 15.Nc4 Rc8 16.dc5 Qc5 17.Nce5 Ne5 18.Ne5 Qc1=) 14...cd4 15.Nd4 Bd6 16.Qe2 Qc7 17.f4 Rc8 18.Rc1 Nc5=; C) 13...Qc7 14.cd5 (14.dc5 Bc5 15.Qb1 Rd8 16.Rc1 dc4 17.Bc4 Qd6 18.Rd1 Qc7=; 14.Ba3 Bd6 15.Qc2 Ne4 16.Rd1 Nd2 17.Rd2 dc4 18.dc5 Nc5+=; 14.Qa1 dc4 15.Rc1 Bd5 16.Nc4 Ra8 17.Qb1 Ne4 18.Bd3 Qb7=) 14...Bd5 15.Qc2 Rc8 16.Ra1 Qb7 17.Nc4 Be4 18.Qa4 cd4=.

9.Ra8 Ba8 10.0–0 d5 11.d4 c5 12.c4 Nbd7 13.cd5 A) 13...Nd5 14.Nbd2 (14.Qc2 Qb8 15.dc5 Nc5 16.Be5 Qb7 17.Rd1 Rc8 18.Bc4 Nf6=; 14.dc5 Nc5 15.Qc2 Qc7 16.Be5 Qb7 17.Rd1 Rc8 18.Bc4 Nf6=; 14.Qd2 Qc7 15.Rc1 Rd8 16.Na3 Qb7 17.Nc2 Bd6 18.Bc4 Qc7=) 14...N7f6 15.Qb3 Qc7 16.Rc1 Rd8 17.dc5 Bc5 18.Be5 Qe7=; B) 13...Bd5 14.dc5 (14.Nc3 Bb7 15.Qc2 Bf3 16.Bf3 cd4 17.ed4 Qc7 18.Rc1 Bd6=) 14...Nc5 15.Nc3 Bb7 16.Qd8 Rd8 17.Ra1 Bd6 18.Nd4 Rc8=.

6.a4 c6

7.c4 Bb4 8.Nc3 d5 9.Be2 0–0 10.0–0 Nbd7 11.Qb3 a5 12.d4 c5 13.Na2 dc4 14.Bc4 Bf3 15.gf3 Qc7 16.Nb4 ab4 17.Kh1 e5 18.Rg1 Kh8 19.Bf7 cd4 20.ed4 e4 21.Bc4 ef3+= 22.d5 Ne5 23.h3?? Qc4 24.Qe3 Ng6 25.Qf3 Ne4 26.Qg2 Rf2 27.Rac1 Qd5 28.Rcd1 Ng3 29.Kh2 Rg2 30.Rg2 Qd1 31.Rg3 Rf8 32.Rg2 Qd6 33.Kh1 Rf1 (34.Rg1 Qd5 35.Kh2 Rf2 36.Kg3 Qf3#) 0–1. Dyga,Ryszard – Rotermund,Verena, Karl Mala mem op, 1997.

7.c4 Bb4 8.Be2 0–0 9.0–0 d5 10.d3 ab5 11.ab5 Nbd7 12.bc6 Bc6 13.Nd4 Bb7 14.Nc2 Bd6 15.Nd2 Nc5 16.Nd4 Qd7 17.Qc2 e5 18.N4b3 Rfc8 19.d4 ed4 20.Nd4 dc4 21.Ra8 Ra8 22.Nc4 Bc7 23.Rd1 Qe7 24.Nf5 Qe6 25.Nfd6 Ba6 26.Bf3 Rd8–+ 27.Bf6 Qf6 28.Ne4 Rd1 29.Bd1 Ne4 30.Qe4=+ h6 31.g3 Qc6?? 32.Qc6+– (32.Qc6 g6 33.Qc7 Bc4 34.Qc4 Kf8 35.Bb3 Ke7 36.Qc7 Ke8 37.Qf7 Kd8 38.Be6 b5 39.Qd7#) 1–0. algernon (2325) – coloplayah (2155), net–chess.com, 2007.

7.c4 Bd6 8.Be2 0–0 9.Qc2 Qc7 10.Ng5 h6 11.h4! e5 12.Na3 cb5 13.ab5 hg5 14.hg5 Be4 15.d3 Bg6 16.gf6 gf6 17.0–0–0 Ba3 18.Ba3 ab5 19.Bf8 Ra1 20.Kd2 Rd1 21.Bd1 Kf8 22.Qa2 bc4 23.Qc4 Qa7 24.Qc8 Ke7 25.Rh8 Nc6 26.Qg8 Ke6 27.Bb3 d5 28.Qc8 Kd6 29.Qf8 Qe7 30.Qa8 Qa7 31.Rd8 Kc5 32.Rd5 Kb4 33.Qc6 Kb3 34.Rb5 1–0. Gross – Pelz, 1984.

7.c4 Be7 8.ba6 Na6 9.Be2 =+.

7.Be2 Bb4 =.

6.a4 d5

7.c4 Bb4 8.Qb3 Qe7 9.Be2 0–0 10.0–0 dc4 11.Qc4 c5 12.d4 cd4 13.Bd4 Rc8 14.Qd3 Nbd7 15.Nbd2 e5 16.Ne5 Ne5 17.Be5 Qe5 18.Nc4 Qg5 19.g3 Rd8 20.Qb3 Qd5 21.f3 Bc5 22.Rad1 Qe6 23.Kf2 Rd1 24.Rd1 Qh3 25.Rh1 Ng4 26.Kg1 ab5 27.Bf1 Qh6 0–1. hal1958 – JEB_Stuart, playchess.de, 2002.

7.c4 Bb4 8.Be2 dc4 9.Bc4 Qd6 10.Nc3 0–0 11.Na2 ab5 (11...ab5 12.ab5 Bf3 13.gf3 Nbd7=) 0–1. Achtmann,Armin Ludwig – Ebisch,Joachim, DESC Open, 2005. (=1.Nf3 b6 2.b4 Nf6 3.Bb2 a6 4.a4 e6 5.b5 Bb7 6.e3)

7.c4 dc4 8.Bc4 Be7 9.0–0 c6 10.d3 0–0 11.Nbd2 cb5 12.ab5 ab5 13.Bb5 Nbd7 14.Ne5?? Ne5 15.Be5 Qd5 16.Nf3 Qb5 17.Rb1 Bf3! 18.Qf3 Qe5 19.Rb6 Ra1 0–1. Brzoza – Wantulok, corr Poland 1982.

7.c4 Bd6 8.d4 0–0 9.Nbd2 c5 10.Be2 Nbd7 11.0–0 cd4 12.ed4 Qe7 13.Re1 Rfc8 14.Qb3 dc4 15.Bc4 Nd5 (15...ab5 16.ab5 Bd5 17.Ra8 Ra8 18.Ne5+=) 16.Ba3 (16.ba6!? Bc6 17.Rac1=) 16...ab5+= 17.Bd6 Qd6 18.ab5 N7f6 19.Ne5 Qb4 20.Ndf3 h6 21.h3 Qb3 22.Bb3 Nb4 (22...Ra1 23.Ra1 Nc3 24.Bc4+=) 23.Ra8 Ra8 (worse is 23...Ba8 24.Nf7 Bf3 25.Be6+/–) 24.Rc1 Bd5 25.Bd5 Nfd5 26.Nd2 f6 27.Nec4 Nd3 28.Rb1 Nc3 29.Rb3 Ne2 30.Kh2 Nf2 31.d5 ed5 32.Nb6 Ra1 33.g3 (better is 33.Rb1 Ra2 34.Nf1–+) 33...d4?? (33...Ra2 34.Nf1 Nd4–+) 34.Nd7 Rg1?? (34...Ra7 35.Nc5 Ra2+–) 35.b6+– d3 (35...Rd1 36.b7 Kf7+–) 36.b7 (36.b7 Rg3 37.b8Q Kf7 38.Qf8 Kg6 39.Qe8 Kh7 40.Rb7 Rh3 41.Kg2 Nf4 42.Kf2 Rh2 43.Kg3 Rh3 44.Kf4 g5 45.Kf5 Rf3 46.Nf3 h5 47.Nf6 Kh6 48.Qh5#) 1–0. Levin,Anatoly – Schorsch,Emanuel, US Amateur Team–ch East, 2011.

7.Bd3 Be7 8.0–0 0–0 9.Ne5 c5 10.ba6 Na6 11.Bb5 Bd6 12.f4 c4 13.Bd4 Bc5 14.Nc3 Bd4 15.ed4 Nc7 16.Rb1 Qd6 17.Qe2 Nb5 18.Nb5 Qd8 19.Rb4 Qe7 20.Rfb1 Ra6 21.Nc3 Qc7 22.a5 Ra5 23.Rb6 Bc8 24.R6b2 Bd7 25.Rb7+= Qc8 26.Qf3 Ra6 27.R7b2 Qa8 28.Qf1 Qa7 29.Ne2 Bc8 30.d3 ½–½. pcmvr (1975) – lasker (2000), internet, 2007.

7.Be2 Bd6 8.0–0 0–0 9.d3 ab5 10.ab5= Ra1 11.Ba1 c5 12.bc6 Nc6 13.Nc3 Na7 14.Nd4 e5 15.Nf5 Bb8 16.f4 ef4 17.ef4 Bc8 18.Nd4 Re8 19.Qd2 Bd6 20.Bf3 Bg4 21.h3 Bf3=+ 22.Rf3 Qa8 23.Bb2 Bb4 24.Qf2= Nc6 25.Nb3 d4 26.Nb5 Qa7?? (26...Qa7 27.Na7 Be1+–; better is 26...Be1 27.Qf1 Qa2 28.Bd4 Bb4=). MarcosRamos (1610) – lskr (1990), internet, 2007.

6.a4 Be7

7.Nc3 0–0 8.Be2 c6 9.0–0 Qc7 10.h3 d5=+ 11.Qe1 Rd8 12.d3 Bb4 13.Qb1 Bd6 14.Qd1 Nbd7 15.bc6 Bc6 16.Nd4 Bb7 17.Nb1 Bc5 18.Nd2 e5 19.N4b3 Bb4 20.c3 Bf8 21.c4 dc4 22.Nc4 b5 23.Nca5 Bd5 24.ab5 ab5 25.Qb1 Rac8 26.Rc1= Qb6 27.e4 Be6 28.Rc2 Bb4=+ 29.d4 ed4?? 30.Bd4+– Qd6 31.Nb7 Qf4 32.Nd8 Rd8 33.e5 Nd5 34.Qb2 Qg5 35.g3 Bh3+/– 36.Na5 Ba5 37.Ra5 Nf4 38.Rb5 Ne2+/– 39.Re2 Qg4 40.Rb3 Qh5 41.f3 Be6 42.Ra3 Nf8 43.Rd2 h6 44.Qb4 Qg5 45.f4 Qh5 46.Qb1 Bf5 47.Qb7 Qg6 48.Qf3 (48.Qe7 Ne6 49.Qh4 Kh7+= (49...Rd4? 50.Rd4 Nd4 51.Qd8 Kh7 52.Qd4+–)) ½–½. lasker (2195) – Wiacheslav (2100), internet, 2007.

7.Nc3 0–0 8.Be2 d5 9.0–0 c5 10.Ne5 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Qc7 13.Na4 Ne4 14.Qe1 f6=+ 15.Nd3 Bd6 16.Nf4 Bf4 17.ef4 Qf4 18.Nb6 Nd2 19.Qc1 Qd6 20.Qd2=+ Qb6 ½–½. pcmvr (2775) – ppost (2300), net–chess.com, 2008.

7.Nc3 0–0 8.Be2 d6 9.0–0 ab5 10.ab5 Nbd7 11.Nd4 Ra1 12.Ba1 Nb8 (12...d5 13.Qe1=) 13.Bf3+= Bf3 14.Qf3 (worse is 14.gf3 Qd7+=) 14...Nfd7 (14...e5 15.Nb3+=) 15.Qh3 Nc5 16.f4 Bf6 17.Nde2 g6 18.d4 Nb7 19.Ne4 (19.e4 Na5+=) 19...Bg7 (19...d5 20.Nf6 Qf6 21.e4 de4 22.d5=) 20.Bc3 (20.d5!? ed5 21.Bg7 Kg7 22.N4c3+/–) 20...d5= 21.Ng5 h6 22.Nf3 Nd7 23.Bb4 Re8 24.Ra1 Na5 25.Ne5 Ne5 26.de5 Nc4 27.Nd4 Kh7 28.Nc6 Qd7 29.Bc3 (29.Rd1 Nb2 30.Rd2 Nc4+=) 29...Rg8 (29...Nd6 30.ed6 Bc3 31.Ra3=) 30.Kf2 Bh8 (30...Bf8 31.Qg4+=) 31.Qh4 g5? (31...Re8 32.Bd4+/–) 32.Qh5 (32.fg5 Rg5 33.Ra8 Rg8 (33...Ne5?? 34.Rh8 Kh8 35.Ne5 Rf5 36.Kg1 Qb5 37.Nf7 Kg8 38.Nh6 Kf8 39.Qd8 Qe8 40.Bg7 Kg7 41.Qe8+–; 33...Be5?? 34.Be5 Ne5 35.Rd8+–) 34.Rg8 Kg8 35.Qh6 Bg7+–) 32...Qe8 (32...gf4 33.ef4 Nd6 34.Qh3 Ne4 35.Kg1+/–) 33.Ra7+– Qd7 (33...gf4 34.ef4 Qd7 35.g4+–) 34.g4 (34.Qd1 Bg7+–) 34...d4 (better is 34...gf4 35.ef4 Bg7+–) 35.Bd4 Rg6 36.Qh3 (36.Ra8 Rg8 37.Rg8 Kg8 38.Qh6 gf4 39.ef4 Na5 40.Qg5 Bg7 41.Qd8 Qd8 42.Nd8 Nc4+–) 36...gf4 37.ef4 Na5 38.Qd3 (38.Qc3 Nc6 39.bc6 Qd8+–) 38...Nc6 39.bc6 Qd8?? (better is 39...Qc6 40.Kg3 Kg8+–) 40.h3 Bg7 (40...Qb8 41.Rb7 Qd8 42.Bb6 Qh4 43.Kf1+–) 41.Kg3 (better is 41.Bb6 Qb8 42.Rb7 Qf8 43.Rc7 Qe8+–) 41...Bf8 (41...Qc8+–) 42.Bb6! Qb8 (42...cb6 43.Qd8 Double attack (43.Qd8 Discovered attack; 43.Qd8 Decoy)) 43.Rb7 (43.Rb7 Qe8 44.Rc7+–) 1–0. zrenjanin (1990) – baitang (1980), gameknot.com, 2015.

7.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 a6 7.a4).

7.Be2 0–0 8.0–0 c6 9.c4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 d5 12.Nc3 dc4 13.Bc4 c5 14.Ne5 Nbd7 15.f4 Qc7 16.Nd7 Qd7 17.Na4 Qc7 18.Be5 Bd6 19.Bf6+= gf6 20.Be2 Ra8= 21.Nb2 Qd7 22.Nc4 Bc7 ½–½. Perlitz,Heiko – Woelfelschneider,Peter, TT–10 ETC, 2003.

7.Be2 0–0 8.0–0 c6 9.c4 d6 10.d4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 cb5 13.cb5 Nbd7 14.Nbd2 Qc7 15.Qb1 Rc8 16.Bd3 h6 17.Bb2 d5 18.Rc1 Qb8 19.Rc2 Rc2 20.Qc2 Qc8 21.Kf1 Qc2= 22.Bc2 Kf8 23.h3 Bb4 24.Ke2 Ke7 25.Nb1 Ne4+= 26.Ba3 Ba3 27.Na3 Nd6 28.Nd2 Nf6 29.Ndb1 (29.Bd3 Nde4+=) ½–½. Glenne,Bjorn Erik (2250) – Ernst,Thomas (2485), Gausdal Int, 1994.

7.Be2 0–0 8.c4 Ne4 9.0–0 f5 10.d3 Bf6 11.Qc2 Bb2 12.Qb2 Nf6 13.Nbd2 d6 14.d4 Qe7 15.a5 ab5 16.ab6 cb6 17.Ra8 Ba8 18.Qb5 Qa7 19.Rb1 Nbd7 20.Bd1 Ne4 21.Qb2 h6 22.Ne4 Be4 23.Ra1 Qc7 24.Nd2 Bc6 ½–½. Wise,D – FNS, TSCongress, 1972.

5.Nf3 Bb4

6.c3 Be7 7.a4 0–0 (7...c6 8.d4 (8.Be2 0–0 9.0–0 a6 10.d4 ab5; 8.Ba3 a6 9.d4 ab5 10.ab5 Qc7; 8.Bd3 0–0 9.0–0 a6 10.Na3 d5) 8...a6 9.Bd3 ab5 10.ab5 Ra1; 7...a6 8.Be2 (8.Bd3 0–0 9.0–0 c5 10.c4 d5; 8.Bc4 0–0 9.0–0 d5 10.Be2 c5; 8.d3 0–0 9.Be2 Re8 10.e4 e5) 8...0–0 9.0–0 d5 10.d4 c5; 7...c5 8.Be2 (8.c4 0–0 9.Be2 d5 10.0–0 a6; 8.d4 0–0 9.dc5 bc5 10.Be2 d5; 8.Na3 a6 9.ba6 Na6 10.Be2 0–0) 8...0–0 9.0–0 a6 10.ba6 Na6) 8.Be2 (8.d3 a6 9.Be2 Re8 10.0–0 d5; 8.Bd3 a6 9.0–0 c5 10.c4 d5; 8.Bc4 a6 9.0–0 d5 10.Be2 c5) 8...c5 (8...a6 9.0–0 d5 10.d4 c5) 9.0–0 d5 10.d3 (10.d4 Nbd7) 10...a6 11.Qb3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nbd7 14.c4 dc4 15.dc4 Bd6 16.Rd1 Qb8 17.h3 e5 18.Nh2 e4 19.Nf1 Qc7 20.Qc2 Ra8 21.Bb2 Qb8 22.Nc3 Be5 23.Bg4 Ng4 24.hg4 Qe8 25.g5 Qe7 26.Nd5 Bd5 27.Rd5 Bb2 28.Qb2 g6 29.Ng3 f5 30.Ne2 Ra7 31.Nf4 Qg5+= 32.Rd6 Qe7 33.Re6 Qf7 34.Rc6 Qg7 35.Qd2 g5 36.Nh3 Ra8 37.Re6 Rf8 38.Qd5 Kh8 39.Qd6 g4 40.Re7 Qa1 41.Kh2+/– Nf6 42.Ng5 g3 43.Kg3 Qh1 44.Qe5 Kg8 45.Nh3 Nh5 46.Kh4 Qg2 47.Qe6 Kh8 48.Rh7 Kh7 49.Ng5 Kg7 50.Qd7 Kg6 51.Qh7 Kf6 52.Qh6 Ke7 53.Qe6 Kd8 54.Kh5 Qf2 55.Qb6 Kd7 56.Qb7 Ke8 57.Qc8 Ke7 58.Qc5 Ke8 59.Qc8 Ke7 60.Qe6 Kd8 61.c5 Qe2 62.Kg6 Qb5 63.Qd6 Ke8 64.Qe5 Kd7 65.Qg7 Kc6 66.Qf8 Qc5 67.Qc5 Kc5 68.Kf5 (68.Kf5 Kc4 69.Ne4+–) 1–0. Buczinski,Henryk (2200) – Aymard,Michel (2030), DJ–CT18/pr37, 2011.

6.Be2 Ne4 7.0–0 0–0 8.d3 Ng5 9.Nc3 Bd6 10.e4 Nf3 11.Bf3 Qh4 12.g3 Qh3?! 13.Bc1!! h6?? 14.Bg2! Qg2 15.Kg2 a6 16.Qg4 g5 17.Bg5! f5 18.Qh5 hg5 19.Qg5 Kf7 20.h4 f4 21.h5 Rg8 22.Qh4 e5 23.Kf3 Bc5 24.h6 Bd4 25.Qh5! Kf6 26.Qf5 Ke7 27.Qh7 Kd6 28.Qg8 Nc6 29.Qa8!! Ba8 30.bc6 1–0. Trkn – Andy J, itsyourturn.com, 2000.

5.Nf3 c6

6.a4 Bb4 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.c4 cb5 10.ab5 dc4 11.Bc4 Bd5 12.Be2 Nbd7 13.d4 Ne4 14.Nbd2 Bd2 15.Nd2 Ndf6 16.Bf3 Nd2=+ 17.Bd5 Nf1 18.Ba8 Ne3 19.fe3 Qa8 20.Qd3 Qe4 21.Qe4 Ne4 22.Ra7 Rc8 23.Kf1 h6 24.Ke2 Rc2 25.Kd3 Rb2 26.Ke4 Rb5 27.Rb7 Rb2 28.g4 b5 29.h4 b4 30.Kd3 b3 31.Kc3 Rg2 32.Kb3? Rg4–+ 33.h5 Rh4 34.Rb5 Rh3 35.Re5 Kf8 36.Kc3 Ke7 37.Kd3 f6 38.Ra5 f5 39.Ke2 Rh5 40.Ra7 Kf6 41.Ra6 Rh2 42.Kf3 g5 43.d5 Rh3 44.Kf2 g4 45.Re6–/+ Kg5 46.d6 Rh2 47.Kg3?? Rd2–+ 48.Re7 Rd6 49.Rg7 Kf6 50.Rh7 Kg6 51.Rh8 Rd3 52.Kf2 h5 53.Rg8 Kf7 54.Rg5 Rd2 55.Kg3 h4! 56.Kh4 Kf6 57.Rg8 Rh2 58.Kg3 (58.Kg3 Re2 59.Re8–+). nizinna – kent03, kurnik, 2011.

6.a4 cb5 7.ab5 d5 8.d4 Ne4 9.Nbd2 Bb4 10.Bd3 Bd2 11.Nd2 Nd6 12.0–0 a6 13.ba6 Na6 14.Ba3 Nc7 15.Qb1 Na6 16.Bd6 Qd6 17.Qb5 Ke7 18.Rfb1 Nc7 19.Qb3 Rhb8 20.Ra8 Ba8 21.c4 dc4 22.Nc4 Qd5 23.Qb4 Kf6 24.e4 Qd4 25.e5 Kg5 26.Qd2 Qf4 27.h4 Kg4 28.f3 Bf3 29.gf3 Kg3 30.Qf2 Kh3 31.Bf1 1–0. Greer – Ferraco, 1976.

6.a4 cb5 7.ab5 d6 8.Be2 Be7 9.0–0 Nbd7 10.h3 0–0 11.Nd4 Ne5 12.f4 Ned7 13.Bf3 d5 14.c4 Nc5 15.d3 h5 16.Nc3 a5 17.ba6 Ra6 18.Ra6 Ba6 19.Nc6 Qc7 20.Nb4 Bb7 21.cd5 Rd8 22.d4 Na6 23.Nc6 Bc6 24.dc6 Nb4 25.Nb5 Qc8 26.c7 Rf8 27.Ba3 Nbd5 28.Be7 Ne7 29.Qb3 Ned5 30.Rc1 Ne8 31.Na7 Nec7 32.Nc8 Rc8 33.Bd5 ed5 34.Qb6 1–0. Martinez Sanchis,J – Argente Martinez,S, Provincial Individuales Primera (Canals) (2), 2000.

6.a4 cb5 7.ab5 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 d6 10.c4 Nbd7 11.d4 d5 12.cd5+= Bd5 13.Nbd2 Qc7 14.Rc1 Qb7 15.Bd3 Rfc8 16.Re1 Rc1 17.Qc1 Rc8 18.Qb1 h6 19.e4+– Ne4 20.Be4 Be4 21.Ne4 Nf6 22.Nf6 Bf6 23.Qa1 Qd5 24.Ne5 Be5 25.Re5 Qc4 26.Re1 Qb5 27.Rc1?? Rc1= 28.Qc1 Qd5 29.h3 f6 30.Qe3 a6 31.Qa3 a5 32.Qa4 Kh7 33.Kh2 Qd6 34.g3 Qd5 35.Ba3 b5 36.Qa5+– Qd4 37.Qb5?? Qf2–+ 38.Kh1 Qg3 39.Qb2 Qh3 40.Qh2 Qf3 41.Qg2 Qd1 42.Kh2 Qh5 43.Qh3 Qe5 (44.Kg2 Qe2 45.Kg1 f5–+; better is 43...Qh3!? 44.Kh3 g5 45.Bb2–+) 0–1. abt – Vargas5, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.a4 d5 7.Be2 Bd6 8.0–0 0–0 9.c4 c5 10.d4 Nbd7 11.Nc3 Rc8 12.Qb3 (12.cd5 Nd5 13.Rc1 Nc3 14.Bc3 Bd5=) 12...dc4 13.Bc4? (13.Qc4!? Bf3 14.Bf3 cd4 15.Qd4+=) 13...cd4 (better is 13...Bf3!? 14.gf3 cd4 15.ed4–+) 14.Nd4–/+ e5?? (better is 14...Qc7 15.Be2 Bh2 16.Kh1 Nc5–/+) 15.Nf5= Nc5 Black intends e4 16.Qa2 Bb8 17.Rad1 Qe8 Black prepares e4 18.Nd6 Bd6 19.Rd6 e4 20.Rf6 (20.Rfd1 Ng4 21.Be2 Ne5+=) 20...gf6= 21.Bd5 Bd5 22.Nd5 Nd3?? (better is 22...Qe6 23.Nf6 Kg7 24.Qe6 Ne6 25.Nd7 Kg8 26.Nf8 Kf8+/–) 23.Nf6+– (23.Nf6 Kg7 24.Ne8 Kg6 25.Nd6+–) 1–0. iwan19999 (1700) – mariuszkisiel (1680), internet, 2013.

6.c4 Bb4 7.Nc3 0–0 8.Be2 cb5 9.cb5 d6 10.0–0 Qd7 11.Ne1 a6 12.a4 d5 13.Bf3 Bc3 14.Bc3 Ne4 15.Be4 de4 16.Nc2 ab5 17.ab5 Qb5 18.Ra8 Ba8 19.Qa1 1–0. valpa – willem199, playchess.de, 2002.

6.c4 d5 7.a4 Nbd7 8.Nc3 Qc7 9.Be2 Bb4 10.h3 0–0 11.0–0 Nc5 12.Qc2 Nfe4 13.Na2 Ba5 14.Ba3 Rfc8 15.d4 Nd7 16.Bd3 Ndf6 17.Ne5 cb5 18.ab5 dc4 19.Be2 Nd2–/+ 20.Rfd1 Be4 21.Qb2?? c3 22.Rac1 cb2 23.Rc7 Rc7 24.Bb2 Rc2 25.f3 Rb2 26.Nc1 Bc2 27.Rd2 Bd2 28.Ncd3 Be3 29.Kh2 Bf4 30.Nf4 Ba4 31.Nc6 Bb5 32.Bb5 Rb5 33.Nd3 Rb3 34.Nde5 a5 35.Ne7 Kf8 36.N5c6 Nd5 37.Nd5 ed5 38.Kg3 g6 39.Kf4 Rc8 40.Na7 Rc7 (40...Rc7 41.Ke5 Ra7–+) 0–1. Niermann,G – Nordlohne,J, Germany, 1998.

6.c4 d5 7.a4 Nbd7 8.Be2 Rc8 9.0–0 cb5 10.cb5 Bd6 11.d4 0–0 12.Nbd2 Re8 13.Qb3 Ne4 14.Rac1 Nd2 15.Nd2 Nf6 16.Rc8 Qc8 17.Rc1 Qb8 18.h3 Rc8= 19.Rc8 Qc8 20.Qc3 Qc3= 21.Bc3 Ne4 22.Ne4 de4 23.a5 ba5 24.Ba5 Bd5 25.Kf1 Kf8 26.Ke1 Ke8 27.Kd2 Kd7 28.Kc3 g6 29.Bb4 Bb4 30.Kb4 Kc7 31.Kc5+/– Bb7 32.f3 ef3 33.gf3 f5 34.h4 h6 35.f4 Kd7 36.Bc4 Bc8 37.d5 ed5 38.Bd5 Ke7+= 39.Bg8 Bd7 40.Bd5 h5 41.Bb7 Ke6 42.Bc6 Bc8? 43.Be8+– Kf6 44.Kd6 a5 45.b6 Ba6 46.Kc7 Ke7 47.Bb5!! (47.Bb5 Bb5 48.b7+–) 1–0. Krafzik,Joachim (1840) – Harke,Horst (1665), 18 sen. Bay. EM2006 Schney op, 2006.

6.c4 d5 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.d4 dc4 10.Bc4 cb5 11.Bb5 Nc6 12.Nbd2 a6 13.Ba4 b5=+ 14.Bc2 Nb4 15.Bb1 Rc8 16.a3 Nbd5 17.Qb3 Nb6 18.Bd3 Na4–/+ 19.Bc1 Bd5 20.Qd1 Nc3 21.Qe1=+ Nfe4 22.Ne4 Be4 23.Be4 Ne4 24.Nd2 Nc3 25.Nb1 Na4 26.Bd2–/+ Rc4 27.Ba5 Qd7 28.Nc3 Nc3–/+ 29.Bc3 Rfc8 30.Ba5 Qc6 31.Qb1 Bd6 32.g3 e5 33.de5 Be5 34.Ra2 g6 35.Rd1=+ Qf3 36.Qd3 Bc3 37.Bc3=+ Rc3 38.Qd2 Qd1 39.Qd1 Rc1 40.Qc1 Rc1 41.Kg2 Rc3 42.Kf3 Kg7 43.Ke2 h5 44.h4 Kf6 45.Kd2 Rc6 46.Kd3 Ke5=+ 47.f3 Rc4 48.Rb2= Kd5 49.e4 Kc5 50.g4 Ra4 51.Rc2 Kd6–/+ 52.Rc3 Ke5 53.gh5= gh5 54.Ke3 Kf6 55.Kf4 Kg6 56.Ke5 a5 57.Rb3 b4 58.ab4 ab4 59.Kf4 Kf6 60.e5 Ke6 61.Ke4 f5 62.ef6 Kf6= 63.Kf4 Kg6 64.Ke4 Kf6 65.Ke3? Ra3–+ 66.Rd3 Kf5 67.Kd2 Rd3 68.Kd3 Kf4 69.Kc4 Kf3 70.Kb4 Kg3 71.Kc3 Kh4 (71...Kh4 72.Kd4 Kg3–+) 0–1. Bartle,G – Jahr,D, Templin, 2004.

6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d3 c5 10.Nbd2 Qc7 11.a4 Ng4 12.h3+= Bf6 13.d4 Nh6 14.Rc1 Rc8 15.cd5 Bd5 16.Bd3 Qd7 17.Ne4 Be7 18.dc5 Bc5 19.Nc5+/– bc5 20.Ba3 Qc7? 21.Rc5+– (21.Rc5 Qd8 22.Bh7 Kh8 23.Rc8 Qc8 24.Bb1+–; 21.Bc5?! Qb7+–) 1–0. Bonetti,Shane – comanchee, ICC, 2002.

6.c4 cb5

7.cb5 Bb4 8.a3 Bc5 9.Bf6 Qf6 10.d4 Be7 11.Nbd2 0–0 12.Be2 Qg6 13.0–0 f5 14.g3 d6 15.Ne1 Nd7 16.Bf3 Bf3 17.Ndf3 Rac8 18.Rc1 Qg4 19.Rc8 Rc8 20.Kg2 Qe4 21.Qd3 Qd3 22.Nd3 Rc3 23.Nf4 Kf7 24.Ra1 h6 25.h4 g5 26.hg5 hg5 27.Ne2 Rc2 28.Ne1?? Re2–+ 29.a4 e5 30.de5 Ne5 31.a5 Rb2 32.ab6 ab6 33.Ra7 Rb5 34.f4 gf4 35.gf4 Ng4 36.Kf3 Ke6 37.Ra3 d5 38.Rd3 Bc5 39.Nc2 Rb2 40.Rc3 Nh2 41.Ke2 Kd6 42.Kd3 Nf3 43.Ke2 d4 44.Rc4 Ng1 45.Kf2 d3 46.Kg1 Rc2 (46...Rc2 47.Ra4 d2 48.Ra1 Be3 49.Kh1 Rc1 50.Kg2 Ra1 51.Kf3 d1Q 52.Ke3 Ra3 53.Kf2 Qd2 54.Kf1 Ra1) 0–1. ludice (1735) – misio1983 (1665), kurnik, 2011.

7.cb5 d5 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 Bd6 10.Rc1 e5 11.0–0 0–0 12.d3 Re8 13.Qd2 Rc8 14.Rc2 Nc5 15.Rfc1 e4 16.de4 Nfe4 17.Ne4 Ne4 18.Qd4+/– f6 19.Qd1 Bc5 20.Nd4+/– Rc7 21.Bd3 Qd7 22.Nb3 Qd6 23.Be4+– Re4 24.Nc5 bc5+/– 25.Ba3 d4 26.Bc5 Qd5 27.f3 Re8? 28.Qd4+– Qd4 29.Bd4 Rc2 30.Rc2 Bd5 31.Rb2 Re7 32.Kf2 Rb7 33.a4 Kf7 34.a5 Bc4 35.b6 ab6 36.ab6 Ke6 37.e4 Ba6 38.Rc2 Rd7 39.Rc6 Rd6 40.Rd6 Kd6 41.Ke3 Ke6 42.f4 g6 43.g4 f5 44.gf5 gf5 45.e5 Kd5 46.h4 h5 47.Bc3 Bb7 48.Ba5 Ba6 49.Bb4+– Bb7 50.Bd6 Ba6 51.Bc7 Bb7 52.Bd8 Ba6 53.Kd2 Bb7 54.Kc3 Ba6 55.Kb4 Bb7 56.Kb5 Ke6 57.Kc5 Be4 58.b7?? Bb7+/– 59.Kb6 Bd5 60.Kc7 Bf3 61.Bf6 Bg4 62.Kd8 Bd1 ½–½. Skaug,Thorbjorn – Hagen,Hans Christian, Klubbmesterskap Norway, 2002.

7.cb5 d5 8.Be2 Bd6 9.0–0 0–0 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 Rc8 12.Ne5 Qe7 13.a4 Be5 14.de5+= Ne4 15.Ne4 de4 16.Qb1 Rfd8 17.Ba3?? Nc5 18.f4 ef3–/+ 19.Bf3 Bf3 20.Rf3 Rd2 21.Qc1 Rcd8 22.Qf1 Rf8 23.Bb4 Rd5 24.h3 Qd7 25.a5 Ne4?? 26.Bf8+– Kf8 27.ab6 ab6 28.Ra8 Ke7 29.Rf7# 1–0. bloodymama – old1, Live Game Caissa's Web, 2005.

7.cb5 d5 8.Be2 Bd6 9.0–0 Nbd7 10.d4 Rc8 11.Nbd2 Qe7 12.Qa4 0–0 13.Rfc1 Ra8 14.Rc2 e5 15.de5+/– Ne5 16.Rac1 Nfd7 17.Ne5 Ne5 18.Nf3 d4 19.Qd4+– Bf3 20.Bf3 Rad8 21.Qe4 Qg5 22.Be2+– Ng6 23.Qg4 Qe7 24.g3 Be5+/– 25.Be5 Ne5 26.Qe4 f5 27.Qa4 Qb7 28.Rc7 Qd5 29.Bc4 Nc4 30.Qc4 Qc4 31.R1c4 Ra8 32.Rd7 Rf7 33.Rcc7 Rd7+/– 34.Rd7 a6 35.a4 ab5 36.ab5 Ra5 37.Rd5 g6 38.h4 Kf7 39.f4 Ke7 40.Kf2 Ra3 41.h5 Rc3 42.hg6 hg6 43.Re5 Kd7 44.g4 Rc5?? 45.Rc5+– bc5 46.gf5 gf5 47.e4 c4 48.ef5 Kd6 49.Ke3 Kc5 50.Kd2 Kb5 51.f6 (51.f6 Kb4 52.f7+–) 1–0. Frank,Volkmar – Landt,Stefan (1625), Germany, 2005.

7.cb5 d5 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Bd6 10.Nc3 Rc8 11.Rc1 Rc7 12.Qa4 0–0 13.d4 e5 14.de5 Ne5 15.Ne5 Be5 16.f4 Bc3 17.Rc3 Ne4 18.Rc7 Qc7 19.Rc1 Qd6 20.Ba3+/– Nc5 21.Bc5 bc5 22.Qa7 Ba8? 23.Qc5+– Qf6 24.a4 Qb2 25.Bf3 Re8 26.a5 h5 27.b6 d4 28.e4 Be4 29.Re1 f5 30.Be4 fe4 31.Qd5 Kh8 32.Qh5 (32...Kg8 33.Qe8 Kh7 34.Qe4 Kh6 35.f5 Qf2 36.Kf2 Kg5 37.Qe7 Kf5 38.Re5 Kg6 39.Qe6 Kh7 40.Rh5) 1–0. Bonetti,Shane – catdoc, ICC, 2002.

5.Nf3 d5

6.c4 c5 7.bc6 Bc6 8.cd5 Nd5 9.Ne5 Bd7 10.Nd7 Qd7 11.Be2 Be7 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 0–0 14.0–0 Nc6 15.Bf3 Rac8 16.Qa4 Ne5 17.Qd7 Nd7 18.Rac1 Bf6 19.Bf6 Nf6 20.Bb7 Rcd8 21.d4 Nd5 22.Rc4 g6 23.Rfc1 ½–½. Wister,Finn Arild – Hansen,Li (1650), Fagernes NOR, Clubs Ch, 2012. UWAGA!!! Nie wyrzucaj, mimo ze 5.Nf3 d5 moze byc gdzie indziej!

6.c4 c5 7.bc6 (7.cd5 ed5 8.Be2 Bd6=) 7...Nc6 8.Bf6 (8.cd5!? Nd5 9.Nc3=) 8...Qf6+= 9.Nc3 dc4 10.Bc4 Bb4 11.Rc1 (11.0–0 Bc3 12.dc3 0–0+= (worse is 12...Qc3 13.Bb5+/–)) 11...0–0 12.0–0 Na5 (12...Rac8 13.Ne4 Qg6 14.d3+=) 13.Be2–/+ Rac8 14.Nb5 a6 15.Rc8 Rc8 16.Qb1 Be7 (16...ab5?! 17.Qb4 Rc2 18.Qb5+=) 17.Nc3 (17.Nbd4 b5–/+) 17...b5 18.Ne4 Qh6 (18...Qg6 19.d3–/+) 19.d4 (19.d3 f5 20.Ned2 Bd6+=) 19...Be4 (19...Bd5 20.Ng3+=) 20.Qe4= Qg6 21.Bd3 (21.Qg6 hg6 22.Bd3 Rc3+=) 21...Qe4+= 22.Be4 Rc3 23.d5 ed5 24.Bd5 Bf6 (24...Nc4 25.Be4+=) ½–½. Bulcourf,Carlos – Darcyl,Tomas, San Martin ARG–ch, 1987. UWAGA!!! Nie wyrzucaj, mimo ze 5.Nf3 d5 moze byc gdzie indziej!

6.c4 Be7 7.Be2 0–0 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0–0 7.Be2 d5).

6.Be2 c5 7.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 d5 7.Be2).

6.Be2 Nbd7 7.0–0 Bd6 8.d4 c5 9.a4 0–0 10.c4 (--> 1. b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0–0 8.0–0 b6 9.a4 Bb7 10.d4).

6.Be2 Be7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 d5).

5.Nf3 d6

6.c4 d5 7.cd5 Bd5 8.Nc3 Bb7 9.Bc4 Be7 10.0–0 0–0 11.d3 Nbd7 12.Ne2 Bf3 13.gf3 Nh5 14.Nd4 Bd6 15.f4 Qh4 16.Qf3 Ndf6 17.h3 Nf4 18.ef4 Bf4 19.Nc6 e5 20.Ne5 Qg5 21.Qg2 Qf5 22.Nf7 (22.Nf7 Qg6 23.Ne5 Kh8 24.Ng6 hg6 25.Qg6+–) 1–0. marekt – TheSimple, internet, 2005.

6.c4 Nfd7 7.d4 Be7 8.Be2 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 0–0 12.0–0 c5 13.Nbd2 cd4 14.Nd4 Bf6 15.N2f3 Qe7 16.Re1 Rc8 17.Bb2 d5 18.cd5 Bd5 19.Qa1 Qb4 20.Rb1 Bf3 21.Nf3 Bb2 22.Rb2 Qc5 23.Rb3 Qc1 24.Qc1 Rc1 25.Bf1 Nc5 26.Rb4 Nbd7 27.Rc4 Rd1 28.Rc2 Nf8 29.Rd2 Rc1 30.Re2 Nd3 31.Rd2 Nc5 32.Re2 Nd3 33.Nd4 Rd1 34.Nc6 f6 35.Ne7 Kf7 36.Nc8 Nd7 37.Rc2 N3e5 38.f3 Nd3 39.Rc6 N3e5 40.Rd6 Rc1 41.Nb6 Nb6?? 42.Rb6+/– g5 43.Ra6 g4 44.f4 Nd7 45.b6 Nb8? 46.Ra7+– Kg6 47.Rb7 Nc6? 48.Rc7 e5 49.b7 g3 50.h3 ef4 51.ef4 Rb1 52.Rc6 Rb7 53.Bd3 Kg7 54.Kf1 Rd7 55.Ke2 h6 56.Rc3 h5 57.Kf3 Kh6 58.Be4 h4 59.Rc6 Kg7 60.Rb6 Rd2 61.Rb7 Kf8 62.Rh7 Rf2 63.Ke3 Rf1 64.Rh4 Ke7 65.Rh7 Ke6 66.Rc7 f5 67.Bf3 Re1 68.Kd2 Rf1 69.Rc3 Rh1 70.Rc6 Ke7 71.Rh6 Kd8 72.h4 Ke8 73.h5 Rh4 74.Ke3 Kd8 75.Rg6 Ke8 76.h6 Kd8 77.Rf6 Ke8 78.Rf5 Rh6 79.Rg5 Re6 80.Kd2 Rf6 81.Rg3 Kf8 82.Rg4 Rb6 83.Ke2 Rb2 84.Kf1 Rb1 85.Kf2 Rb2 86.Kg3 Rb1 87.Kh3 Rh1= 88.Kg3 Rf1?? 89.Rh4+– Ke7 90.Kh2 Kd6 91.f5 Ke5 92.Rh5 Kf6 93.Kh3 Ke5 94.Kg3 Rc1 95.Kg4 Rc4 96.Kg5 Rf4 97.Kg6 Kd6 98.Kg5 Ke5 99.Kg6 Kd6 100.Rh3 Ke5 101.Rg3 Rf5 102.Rg5 Rg5 103.Kg5 Kd6 1–0. Bonetti,Shane – MacChess 5.0, 2000.

6.c4 Be7 7.Nc3 a6 8.a4 0–0 9.Be2 Nbd7 10.0–0 d5 11.d4 dc4 12.Bc4 c6 13.Qe2 cb5 14.ab5+= a5 15.Nd2 Rc8 16.g3 Re8 17.Rfc1 Nf8 18.Bd3 Nd5 19.Nd5 Bd5 20.Be4 Ng6 21.Bd3 Bb4 22.Nc4 Ne7 23.Ba3 Bc4= 24.Rc4 Ba3 25.Ra3 Qd6 26.Rac3+= Rc4 27.Rc4 g6 28.Be4 f5 29.Bc6 Rb8 30.Qc2 Kf7 31.f3 h6 32.Kg2 g5 33.e4 Kg7 34.Qc3 Kg6 35.ef5 ef5+= 36.g4 fg4 37.fg4 Rf8 38.Be4 Kf7 39.Rc7 Qf6 40.Qc4 Kg7= 41.Bf5 Kh8 42.Qe2 Nf5–/+ 43.gf5 Qf5 44.Qe5 Qe5 45.de5 ½–½. Sudhop,Horst (1745) – Noori,Mir Ahmat (1620), 12 sen. LSEM Ruhrgebiet op, 2005.

6.d4 Nbd7 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.c4 c6 10.a4 Rc8 11.Nbd2 Ne8 12.Nb3 Bf6 13.Qd2 a5 14.Rac1 g6 15.Rfd1 c5 16.dc5 Bb2 17.Qb2 Nc5 18.Nc5 Rc5 ½–½. Labahn,Wolfgang – Deutschmann,H, Verbandsklasse, 1982.

6.Be2 e5 7.0–0 Nbd7 8.d3 g6 9.Nbd2 Bg7 10.c4 0–0 11.a4 a5 12.Qc2 Qe7 13.h3 h6 14.Rfe1 d5? 15.cd5 Nd5+/– 16.d4 Rac8 17.Bc4 Nb4 18.Qb3 e4= 19.Nh2 Kh7 20.Rac1 f5 21.Nhf1 Nf6 22.Ba3 Rfd8 23.Bb4 ab4 24.Be6 Ra8 25.Rc2 Re8 26.d5?? Qd6 27.Rec1 Bd5 28.Bd5 Nd5 29.Rc6 Qd7 30.Nc4 Nc3 31.Kh1? Bf8 32.Nfd2 Ra4 33.Nb1 Rea8?? 34.Nc3= bc3 35.Ne5 Qd2?? 36.R1c3 Ra1 37.Kh2 Bg7 38.Rc7?? Qf2?? 39.Qf7 Qg1= 40.Kg3 Qe1 41.Kh2 Qg1 42.Kg3 Qe1 43.Kf4?? Qf2 44.Nf3–+ Rg8 45.R7c6?? g5 46.Kf5 ef3 47.Qg6 Kh8–+ 48.gf3 Qf3 49.Ke6 Qe4 50.Kd7?? Rd8! 51.Kd8 Ra8 52.Rc8?? Qd5 53.Ke7+– (53.Ke7 Qg8 54.Rg8 Kg8 55.Qe6 Kh7 56.Qe4 Kg8 57.Qa8 Kh7 58.Kf7 Bf8 59.Qf8 g4 60.Qg7) 1–0. elsh1403 – breer (1780), kurnik, 2011.

6.Be2 Be7 7.0–0 Nbd7 8.d4 0–0 9.c4 Re8 10.Nbd2 Bf8 11.Qb3 e5 12.de5 de5 13.Rfd1 Qc8 14.Rac1 Nc5 15.Qc2 e4 16.Nd4 a6 17.a4 ab5 18.ab5 Ra2 19.N4b3 Na4=+ 20.Rb1 Ba3 21.Nc1 Rb2 22.Qa4 Rb1 23.Nb1 Bf8 24.Nc3 h5 25.Nb3 Ng4 26.Nd5 Ne5 27.Bh5 Bd5 28.Rd5+/– Qf5 29.Be2 Qg6 30.Nd2 f5 31.Qc2 Bd6 32.h3 Re6 33.Kf1 Nd7 34.Nb3 Qf7 35.Rd2 Nc5 36.Nd4 Re8 37.Nb3 f4 38.ef4+= Qf4 39.g3 Qf6 40.Rd5?? Bg3 41.Bg4?? Nb3–+ 42.Rf5 Qa1 43.Kg2 Nd4 (43...Nd4 44.Qd2 e3 (< 44...Nf5 45.Bf5 Qe5 46.Be4 Qe4 47.Kg3–+) 45.fe3 Nf5 46.Bf5 Qe5–+) 0–1. bcholy – kingscrusher, ChessWorld.net, 2005.

6.Be2 Be7 7.c4 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.d4 Qa8 12.Nbd2 0–0 13.0–0 Ne4 14.Ne4 Be4= 15.Bd3 Bd3 16.Qd3+= Nf6 17.Nd2 (17.d5 ed5 18.Bf6 dc4 19.Qc4 Bf6 20.Qc7 Qa5+=). Schiffler – Kretschmar, 1952.

6.c4 Nbd7

7.Nc3 e5 8.Be2 g6 9.0–0+= Bg7 10.d4 e4 11.Nd2 0–0 12.Qe1 Re8 13.f3 ef3 14.Bf3 Bf3 15.Rf3 Nh5 16.Qf2 Qe7 17.Nd5+/– Qf8?? 18.Nc7+– Rac8 19.Ne8 Re8 20.Rf1 f5 21.e4 f4 22.g4 Nhf6 23.Rf4 Qe7 24.Qh4 Nf8 25.Rf6 Bf6 26.Qf6 Qf6 27.Rf6 Rd8 28.Ba3 Kg7 29.Rd6 Rc8 30.Rc6 Kh6 31.Rc8 (31.Rc8 Kg5 32.Rf8 Kg4 33.e5+–) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

7.Nc3 Be7 8.d4 0–0 9.Bd3 c5 10.Qc2 cd4 11.ed4 Rc8 12.Ng5 g6 13.0–0 d5 14.Qe2 dc4 15.Bc4 Qc7 16.Be6 Bd6 17.Bb3 Bh2 18.Kh1 Nh5 19.Qe7 Ndf6 20.Bf7 Kh8 21.Qc7 Bc7 22.Bb3 Nf4 23.f3 h6 24.Ne6 Ne6 25.Be6 Rcd8 26.Rad1 Bd5 27.Rfe1 g5 28.Nd5 Nd5 29.Bd5 Rd5 30.Re7 Bf4 31.a4 Rc8 32.Ra7 Rc2 33.Re1 Rd8 34.Ba3 Ra2 35.Be7 Bg3 36.Bd8 Be1 37.Bf6 Kg8 38.Be5 Ra1 39.Kh2 Bf2 40.d5 Re1 41.Bg3 Bg1 42.Kh3 Rd1 43.d6 h5 44.Be5 Kf8 45.g4 h4 46.d7 Ke7 47.d8Q Kd8 48.Bf6 1–0. Stuart – Volkel, corr 1980.

7.Nc3 Be7 8.d4 d5 9.cd5 Nd5 10.Nd5 Bd5 11.Qc2 0–0 12.Bd3 f5 13.0–0 Bd6 14.Qe2 Qf6 15.Bc4 Be4 16.Rfd1 Kh8 17.g3 Rae8 18.Rac1+= g5 19.d5+/– e5 20.Nd2 g4 21.h3 Nc5+= 22.Ne4 Ne4 23.Bd3 Ng5 24.hg4 fg4 25.Kg2 Nh3 26.Rf1+/– Qf3? 27.Qf3+– Rf3 28.Be2 Ref8 29.Bf3 Rf3 30.Rc3 Kg8 31.Ba3 1–0. pierre – albycoccax, internet, 2007.

7.Nc3 Be7 8.d4 Ne4 9.Qc2 Nc3 10.Bc3 Bf6 11.Bd3 Qe7 12.a4 e5 13.Be4 Be4 14.Qe4 0–0 = 15.0–0 Rfe8 16.Rfe1 Qe6 17.Nd2 ed4 18.ed4 Qe4 19.Ne4 g6 20.Nf6 Nf6 21.f3 Re6 22.a5 Rae8 23.Re6 fe6 24.ab6 ab6 25.Ra7 Re7 26.Bb4 Kf7 27.Kf2? c5! ½–½. Schiffler – Muehlmann, Bad Lausick 1951.

7.Be2 Be7 8.0–0 c5 9.d3 Qc7 10.Nfd2 h5 11.f4 0–0–0 12.Bf3 Ng4 13.Bb7 Qb7 14.Qe2 Bf6 15.Ne4 Qc7 16.Nf6 Ndf6 17.a4 d5 18.a5 Kb7 19.h3+– Nh6 20.ab6 ab6? 21.Be5 Qe7 22.Ra7!! (22.Ra7 Kc8 23.Re7+–) 1–0. pierre – albycoccax, ChessHere.com, 2006.

6.Be2 a6

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.0–0 Be7 11.d4 0–0 12.c4 d5 13.Nbd2 c6 14.Qb3 Qc7 15.cd5 Nd5 16.bc6 Qc6 17.Bb2 Rc8 18.Rc1 Qd6 19.Rc8 Bc8 20.Nc4 Qb8 21.Nfe5 f6 22.Nd7 Bd7 23.e4 b5?? 24.ed5+– ed5 25.Ne3 Bc6 26.Nd5 Bd5 27.Qd5 Kf8 28.Qb5 Qd6 29.g3 Qc7 30.Bd3 h5 31.Qc4 Qb7 32.Bc3 g5 33.d5 h4 34.Be4 Qa7 35.Bd4 Qa3 36.Qc8 Kf7 37.Qe6 Kf8 38.Bg6 Qc1 39.Kg2 Kg7 40.Qf7 Kh6 41.Qh7 1–0. mihai740609 (1605) – seppdietrich, kurnik, 2011.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.c4 Qa8 11.Nc3 Be7 12.0–0 0–0 13.Bb2 ½–½. Ornstein,Axel (2430) – Akesson,Ralf (2520), Rilton Cup Stockholm, 1998.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.c4 e5 11.d3 Qa8 12.Nbd2 h6 13.0–0 Be7 14.Ne1 0–0 15.f3 Qa2 16.Nc2 Ra8 17.Bc3 d5 18.d4 ed4 19.Bd4 Bc5 20.Bc3 Bd6 21.Qc1 Ne5 22.Rf2 dc4 23.Be5 Be5 24.Nc4 Bc3 25.Bf1 Qb3 26.Nd4 Qb4 27.Ne5 (27.Nb2!?–/+) 27...Ra1–+ (27...Bd4?! 28.ed4 Qd4 29.Qc7+=) 28.Qc2 Nd5 (28...Bd4 29.Nd3 Qb5 30.ed4–+) 29.Qf5 Qe7 30.Ndc6 Bc6 (better is 30...Qe8!? 31.Qe4 Bc6 32.Nc6 Qe4 33.fe4 Ne3–/+) 31.Nc6= Qe6?? (better is 31...Qe3 32.Qc8 Kh7 33.Qf5 Kg8 34.Qc8 Kh7 35.Qf5 Kg8=) 32.Qd5!+– Qe3 33.Qc4?? Be1+= 34.Qe2 Qc5 35.Qe8 Kh7–+ 36.Qe2 Bf2 37.Qf2 Rf1! 38.Kf1 Qb5 (38...Qb5 39.Qe2 Qc6–+) 0–1. Ricbour,Jeremy (2160) – Goasdoue,Vincent (2140), FRA–chT2 Nord, 2008.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.c4 Be7 11.0–0 Qa8 12.Nc3 0–0 13.d3 e5 14.Qc2 Re8 15.Bb2+= c6 16.d4 c5 17.d5 Qd8 18.Ra1 Qc7 19.Ng5 g6+= 20.Nf3 Bf8 21.Qd1 Ra8 22.Ra8 Ba8 23.Qa1 Bb7 24.Nd2 Ne8 25.g4 Bg7 26.Bd3 Qd8 27.Nde4 h6 28.Ng3 Qa8 29.Qa8+/– Ba8 30.Kg2 Bf6 31.Nge4 Bh4 32.f4 Bb7 33.Na4 Bd8 34.fe5 de5 35.Ng3 Nd6 36.Nc3 Nf6 37.h3 Kf8 38.Nb1 Nd7 39.Nd2 Bc8 40.Nge4 Ne4 41.Ne4 Ke7 42.Kf2 Bc7 43.Bc2 Nf6+= 44.Nd2 Bd6 45.Nf3+/– Nd7 46.Kg2 Ke8 47.Kf2 Ke7 48.Ke2 ½–½. Nemec,Zdenek – Efthimakis,Dimitris, b2–b4.com, 2004.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Nbd7 10.d4 Be7 11.0–0 0–0 12.c4 Qa8 13.Nbd2 Qa2 14.Bd3 d5 15.Qc2 Qc2 16.Bc2 Ra8 17.Bb3 c6 18.bc6 Bc6 19.Bb2 dc4 20.Nc4 Bd5 21.Ra1 Ra1 22.Ba1 Bb4 23.Ncd2 Kf8 24.Kf1 Ke7 25.Ba4 Kd8 26.Bb5 Kc7 27.Ke2 h6 28.Nc4 Ne4=+ 29.Nfe5 Ne5–/+ 30.Ne5 Bc3 (30...Bc3 31.f3 Ba1 32.fe4 Be4 33.Nf7 Bg2=+; 30...Nd6 31.Bd3–/+) 0–1. Schiffler – Dittmann,Sieghard, Bad Lausick, 1951.

6.Be2 Nbd7

7.0–0 a6 =.

7.0–0 Be7 8.d4 0–0 9.c4 c5 10.a4 d5 11.Nbd2 cd4 12.ed4 dc4 13.Nc4 Nd5 14.Nfe5 N7f6 15.Bf3 Rc8 16.Rc1 Nb4 1–0. elsh1403 – praguelooser, kurnik, 2011.

7.c4 Be7 8.0–0 0–0 (-->1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0–0 7.Be2 d6 8.0–0 Nbd7).

7.c4 Be7 8.0–0 0–0 9.a4 c5 10.Nc3 Re8 11.Ra2 d5 12.d4 dc4 13.Bc4 cd4 14.Nd4 Rc8? 15.Be6 Qc7 16.Bh3 Bf8 17.Ra1 Rcd8 18.Rc1 Nc5 19.Qc2 Bc8 20.Bc8 Rc8 21.Nc6 Bd6 22.h3 a5 23.Rfd1 Bf8 24.Nd5 Nd5 25.Rd5 Re4 26.Rc5 1–0. Grund – Wikstroem, corr 1955–56.

7.d4 a6 8.c4 =.

7.d4 Be7 8.Nbd2 0–0 (8...a6 9.ba6 Ba6 10.c4=) 9.Bd3 (9.0–0 a6=) 9...c5 (9...a6 10.ba6 Ba6 11.c4=) 10.c4 (10.0–0 cd4 11.ed4 Nd5=) 10...Qc7 (10...cd4 11.ed4 (11.Bd4? e5–+) 11...d5 12.0–0+=) 11.Rc1 (11.0–0 cd4 12.ed4 Rfc8=) 11...Rfe8 (11...a6 12.a3=) 12.Qc2 (12.0–0 a6 13.ba6 Ra6=) 12...Rad8 (12...a6 13.ba6 Ba6 14.Qb3=) 13.0–0 h6 (13...Ra8 14.Ng5 h6 15.Nge4=) 14.h3 (14.Rfd1 Ra8=) 14...Bf8 (14...Ra8 15.Rfe1=) 15.Rfd1 Ba8 (15...cd4 16.ed4 (16.Bd4? e5–+) 16...Ra8 17.a3=) 16.Ne1 (16.Ne4 Be7+=) 16...e5 (16...cd4 17.ed4 d5 18.Qa4=) 17.d5+= Bb7 18.a4 (18.Rb1 Ra8+=) 18...Re7 (18...Be7 19.Nef3+=) 19.g4 (19.Ra1 a6+=) 19...Rde8= 20.f3 Bc8 (20...g6 21.h4=) 21.Ng2 (21.h4 a6+=) 21...g6 22.e4 (22.h4 Nb8=) 22...Bg7= 23.Nf1 (23.Ne3 Nh7=) 23...Nf8 (23...Nh7 24.Nd2=) 24.Ng3 (24.Nd2 a5=) 24...Qd8 (24...N8h7 25.Ne3=) 25.Bc3 (25.Rf1=) 25...g5 (25...a5 26.Rf1=) 26.Ne3 (26.a5 ba5 27.Ra1 Rb7+=) 26...Ng6 27.Nef5 (27.Ngf5 Rb7+=) 27...Rb7 28.Ra1 Nf4= 29.Bf1 h5 30.a5+/– h4 31.ab6 ab6 32.Ne2 Bf5 33.ef5 Ne2 34.Be2 e4+= 35.Ra6 ef3 36.Bf3 Re3 37.Bg2 Nd7 38.Bd2 Re8 39.Qc1 Bd4 40.Kh1 Bf6 41.Re1 Re1 42.Be1 Kg7 43.Ra3 Ne5+= 44.Bc3 Qe7 45.Ra8 Kh7 46.Bf1 Kh6 47.Qa1 Kg7 48.Bg2 Nd7 49.Qe1 Qe1 50.Be1 Ne5 51.Bf1 Nd7 52.Kg2 Ne5 53.Bd2 Nd7 54.Kf2+/– Ne5 55.Be2 Nd7 56.Ke1 Ne5 57.Kd1 Nd7 58.Kc2+/– Ne5 59.Be3 Nd7 60.Bg1 Be5 61.Bd3 Bf4 62.Bf2 Be5 63.Be3+/– Bf6 64.Bd2 Nb8 (64...Ne5 65.Ra6+/–) ½–½. Schiffler,L – Seiffert,Ronny Steffen, Schwerin, 1951.

7.d4 Be7 8.0–0 0–0 9.Nbd2 c5 10.c4 Qc7 11.Qc2 h6 12.a4 Rfe8 13.dc5 Nc5 14.Ne1 Rad8 15.f4 Nce4 16.Bf6 (16.Bd3 d5 17.Be5 Bd6 18.Ne4 Be5 19.fe5 Ne4 20.cd5 Qc2 21.Bc2 ed5+=) 16...Bf6–/+ 17.Rc1 Nd2 (17...Nc3!? 18.Nb1 Ne2 19.Qe2 e5 20.fe5 Be5–/+) 18.Qd2= e5 19.Nc2 (19.Bf3 ef4 20.ef4 Bf3 21.Nf3 Re4+=) 19...d5 20.cd5 Rd5 21.Qe1 (better is 21.Nd4!? Qd6 22.fe5 Rde5 23.Qd1–/+) 21...Rc5–+ 22.fe5 Qe5 (22...Be5 23.Qd2–+) 23.Bd3 (23.Qf2 Be4 24.Nb4 Rc1 25.Rc1 Bg2 26.Kg2 Qe4 27.Qf3 Qb4–/+) 23...Qg5 (23...Bg2!? 24.Rf5 Qe6 25.Rc5 bc5–+) 24.Qe2 Rc2 (better is 24...Qh4 25.g3 Rg5–/+) 25.Rc2+= Re3 26.Qd2 Bd4 27.Bh7 Kh7 28.Qd4 Re4 29.Qf2 (29.Qd2 Qg6 30.a5 Re5 31.ab6 ab6+=) 29...Bd5+= 30.a5 Bc4 31.ab6 ab6 32.Rfc1 Qb5 33.Rb2 (33.Rc3 Be6=) 33...Qg5+= 34.Qc2 Qe3 35.Kh1 Bd3 36.Qd1 Rd4 37.Rd2 (37.Rb6?? Be4 38.Rb2 Rd1 39.Rd1 f5–+) ½–½. Plock,Joerg – Paul, corr, 1995.

5.Nf3 g6

6.a4 Bg7 7.Nc3 0–0 8.h3 c6 9.Be2 c5 10.d4 Qe7 11.0–0 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Rb1 f5 14.Ne5 d6 15.Nd3 Qg5 16.Bf3 d5 17.Be4 fe4= 18.Ne5 Be5 19.de5 Nd7 20.Qg4 Qe7 21.f4 Rf5 22.Qe2 Qg7 23.c4 Qh6 24.cd5 ed5 25.Rbd1 Qf8 26.Rd5 Qf7? 27.Rfd1 Rd8 28.g4 Rf4 29.ef4 Qf4 30.Rd7 Rf8 31.Rf1 Qg3 32.Qg2 Qe3 33.Kh2 Rf1 34.Qf1 Qf3 35.Qf3 ef3 36.Kg3 Kf8 37.Kf3 Ke8 38.Rh7 Kd8 39.e6 Ke8 40.Bf6 Kf8 41.e7 Ke8 42.Rh8 Kf7 43.e8Q Kf6 44.Qd8 Ke5 45.Re8 1–0. j1a9n55 – dzigit101, kurnik, 2011.

6.c4 a6 7.a4 Bg7 8.d4 0–0 9.Be2 c6 (9...d6 10.0–0=) 10.Nc3 ab5 (10...d6 11.0–0+=) 11.ab5+= Ra1 12.Qa1 d5 (13.cd5 Nd5+=). Nemec,Zdenek – Riha,Martin, CSR CF, 1990.

6.c4 a6 7.Be2 ab5 8.cb5 Bg7 =.

6.Be2 a6 =.

6.c4 Bg7

7.d4 a6 =.

7.Be2 0–0 8.0–0 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 d6 12.Nc3 Nbd7 13.Nd4 Qa8 14.Nf3 d5 15.d3 e5 16.Bb2 e4 17.de4 Ne4 18.Nd5 Bb2 19.Ne7 Kg7 20.Qd7 Nc3 21.Qd4 f6 22.Qd2 Ne2 23.Qe2 Bf3 24.gf3 Be5 25.Nc6 Bd6 26.Rd1 Qc8 27.Nd4 Re8 28.Qf1 Qd7 29.e4 Qe7 30.Nc6 Qe6 31.Rd5 Ra8 32.Nd4 Qf7 33.Qe2 Ra1 34.Kg2 Kh8 35.Qd2 g5 36.Nf5 g4 37.fg4 Qg6 38.h3 Qg5 39.Qd4 Qc1 40.Qf6 1–0. machete99 (Bonetti) (2155) – Knightflight (2560), ICC, 2002.

7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.Nc3 dc4 10.Ba3 c6 11.Bf8+/– Bf8 12.Bc4 cb5 13.Nb5 a6 14.Nbd4 b5 15.Bb3 Bg7 16.Rc1 Ne4 17.Qc2+– Nd7 18.Qc7 Ndc5 19.Rc5 Nc5 20.Qc5 Bf3 21.Nf3 Rc8 22.Qb4 Qd3 23.Qe7 Bf8 24.Qb7 Rd8 25.Qa6 b4 26.Qd3 Rd3 27.Rc1 Kg7 28.Kf1 Kf6 29.g4 h6 30.Ke2 Rd7 31.d4 Rb7 32.e4 g5 33.Ke3 Ra7 34.Rc6 Kg7 35.d5 ed5 36.ed5 Re7 37.Kd3 Rc7 38.Rc7 1–0. bshm – nalb, internet, 2009.

7.Be2 0–0 8.0–0 d6 9.d4 Nbd7 10.Nc3 c5 11.Rc1 a5 12.Re1 e5 13.d5 Nh5 14.e4 f5 15.ef5 Rf5 16.Nd2 Bh6 17.Bg4 Rf8 18.Bh5 gh5 19.Nde4 Bc1 20.Bc1 Nf6 21.Bg5 Bc8 22.Nf6 Rf6 23.Ne4 Bf5 24.Nf6 Kh8 25.f4 Ra7 26.fe5 Rg7 27.ed6 Rg5 28.Re8 1–0. phildo (1845) – hector_hrc, gameknot.com, 2013.

7.Be2 0–0 8.Qc2 c6 9.a4 Qc7 10.Nc3 cb5 11.cb5 Ne4 12.d4 Nc3 13.Qc3 Qc3 14.Bc3 a6 15.Kd2 a5 16.h4 d5 17.h5 Nd7 18.Bb2 Rfc8 19.Ba3 Re8 20.hg6 fg6 21.Bd3 Nf6 22.Ne5 Ne4 23.Be4 de4 24.Rac1 Rac8 25.Rc8 Rc8 26.Nd7 e5 27.de5 Rd8 28.e6 Bc8 29.e7 Rd7 30.Ke2 Kf7 31.Rh7 Rc7 32.Rg7 Kg7 33.e8Q Bg4 34.Kd2 Rd7 35.Kc1 Rc7 36.Kb2 Rc8 37.Qe4 Bf5 38.Qe7 1–0. Mroz – Drygalski, corr Poland 1984–85.

7.Be2 a6 8.0–0 ab5 9.cb5 Nh5 10.Bg7+= Ng7 11.Nc3 g5 12.Ne5 h5 13.Bf3 Qc8 14.Ne4?? g4–/+ 15.Rc1 gf3?? 16.Nd6!!+– Kd8 17.Nc8 fg2 18.Nf7 Kc8 19.Nd6 Kd8 20.Nb7 Ke8 21.Kg2 Rg8 22.Rc7 e5 23.Rc8 Kf7 24.Nd6 Ke6 25.Rg8 Kd6 26.Rg7 Ra7 27.Rg6 Ke7 28.Qh5 d6 29.Qh7 (29.Qh7 Ke8 30.Rg8#) 1–0. pier_e – orlandobosca, internet, 2009.

7.Be2 c5 8.d3 (8.Nc3 d6=) 8...a5 (8...0–0 9.Nbd2=) 9.a4 d6 10.0–0 0–0 11.Qc2 Nbd7 12.d4 (12.Nbd2 Qc7=) 12...Qc7 13.Nbd2 Rac8 14.dc5 (14.Ng5 cd4 15.ed4 e5+=) 14...dc5 (14...Nc5!? 15.Rfd1 Rfd8+=) 15.Rfd1= Rfd8 16.Rac1 Ne8 17.h4 (17.Bg7 Ng7 18.Qb2 Ne8=) 17...h5 (17...Bb2 18.Qb2 Nef6 19.Nh2+=) 18.Bg7 Ng7 19.Ng5 (19.Qb2 Nf5=) 19...Ne5 (19...Nf5 20.Nde4=) 20.f4 Ng4 21.Bg4 hg4 22.Nde4 Rd1 (22...Be4!? 23.Ne4 Qe7=) 23.Rd1+= Be4 24.Ne4 Rd8 25.Nf6 Kf8 26.g3 (26.Ng4!? Nf5 27.Kf2+=) 26...Rd1 27.Qd1 Ke7? (better is 27...Nh5!? 28.Nd7 Kg7=) 28.Ng4+/– Nf5 29.Kf2 Qd6 30.Qc2 Ng7 (30...Kf8!?+/–) 31.Ne5+– Nf5 (31...Ne8 32.Nc6 Kf8 33.e4+–) 32.Nc6 (32.g4!? Nh6 (32...Nh4 33.Kg3+–) 33.Ke2 Kf8+–) 32...Kd7 (32...Kf8 33.Qc3 Kg8 34.e4+–) 33.Qe2 (33.g4 Nh6 (33...Nh4?? 34.Kg3+–) 34.Ne5 Kc7+–) 33...Ne7 (33...f6 34.Kg2+/–) 34.Ne5+– Ke8 35.g4 f5?? (better is 35...f6 36.Nf3 Kf8+–) 36.g5 Qd8 (36...Kf8+–) 37.Qd3 (better is 37.h5 Kf8 38.hg6+–) 37...Qd3 38.Nd3 Kd7? (better is 38...Kf7+–) 39.Ne5 Ke8 (39...Kc7 40.Kg3 Kd6 41.h5 gh5 42.Kh4+–) 40.Kg3 Kd8 (40...Kf8 41.Nd7 Ke8 42.Nb6 Kd8+–) 41.Nc6 Kd7 42.Ne7 Ke7 43.h5! Kf7 (43...gh5 44.Kh4 Decoy) 44.h6 (better is 44.hg6 Kg7 45.Kh3+–) 44...Kg8 45.Kf3 Kh7 46.e4 Kh8 ½–½. Nikolic,Jovane (1775) – Ribeiro,Glauber, Sao Paulo BRA, 2nd Karman Mem, 2014.

7.Be2 c6 8.a4 cb5 9.ab5 Qe7 10.0–0 0–0 11.Qb3 d5? 12.Ba3+– Qe8 13.Nc3 Ne4 14.Bf8 Nc3 15.dc3 Qf8 16.Rac1 Nd7 17.cd5 Bd5 18.c4 Nc5 19.Qa2 Be4 20.Nd2 Bb7 21.Nb3 Qd6 22.Nc5 Qc5 23.Rfd1 a6 24.ba6 Ra6 25.Qd2 Ra8 26.Qd6 Qg5 27.Bf1 h5 28.c5 bc5 29.Qc5 Qg4 30.h3 Qh4 31.Rd7 Bd5 32.Qe7 Qe7 33.Re7 Ra2? 34.g3 g5? 35.Bg2 Bg2 36.Kg2 h4 37.gh4 gh4 38.Rcc7 Bh6 39.Rf7 Be3 40.Kf1 Bd4 41.Rf3 Bg7 42.Rf4 Be5 43.Rg4 Kf8 44.Rc8 Kf7 45.Rh4 Kf6 46.Rg4 Kf5 47.Rcg8 Bf6 48.h4 e5 49.h5 e4 50.h6 Ra7 51.Rg2 Rh7 52.Rh2 Bg5 53.Rg7 (53.Rg7 Rh6 54.Rh6 Bh6 55.Rg8+/–) 1–0. carocan (1850) – selimi64 (1660), kurnik, 2011.

7.Be2 d6 8.0–0 0–0 9.d4 Nbd7 (9...a6 10.Nc3=) 10.Nbd2 (10.Nc3 a6+=) 10...c5= 11.Qc2 (11.bc6 Bc6 12.Bd3 Qc7=) 11...a5 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.Rfb1=) 12.ba6 (12.Rfe1 cd4 13.ed4 Rc8=) 12...Ra6 13.a4 Ra8 (13...Qc7 14.d5=) 14.Rfb1 Qc7 15.Bd3 (15.Qb3 Rfc8=) 15...Ra7 (15...cd4 16.ed4 Rfc8 17.Qb3=+) 16.Qb3 (16.e4 cd4 17.Nd4 Raa8=) 16...Rfa8=+ 17.Qa3 (17.Ra2 Bc6=+) 17...Bc6 (17...Qc6 18.Bc2=+) 18.Bc2 Ra6 (18...cd4 19.Nd4 Nc5 20.Nc6 Qc6 21.Bd4=) 19.e4 cd4 (19...d5 20.cd5 ed5 21.dc5 de4 22.cb6 Nb6 23.Be5–/+) 20.Nd4= Nc5 21.Nb5 (21.Qf3 Nfd7 22.Nb5 Bb5 23.cb5 Bb2 24.Rb2 A) 24...Na4? 25.Rba2 Ra5 26.Ba4+– (< 26.Ra4 Qc2 27.Ra5 Ra5 28.Ra5 ba5–/+); B) 24...R6a7=) 21...Qb8 22.f3 Ne8 23.Bg7= Kg7 24.Nf1 Qd8 25.Rd1 Qe7 26.Ne3 Na4 27.Nd6+= Nc5 28.Qc3 Qf6 29.e5 Qg5 30.Ra6 Ra6 31.Ng4 h5 32.Ne8 Be8 33.Nf6 Ra8 34.Rb1 Ba4 35.Ba4+/– Na4 36.Qd4 Qf5 37.Ra1 Qc2 38.Qf4 Qf5 39.Qf5+– ef5 40.Nd5 Ra6 41.h3 Kf8 42.h4 Nc5 43.Ra6 Na6 44.Nb6 Ke7 45.f4 Nc5 46.Kf2 Ne6 47.Ke3 Kd8 48.Nd5 Kd7 49.Nf6 Kc6 50.Ne8 Kc5 51.Nd6 Kb4 52.Nf7 Kc4 53.Ng5 Nc7 54.Kf3 Kd5 55.Kf2 Ne8 56.Nf7 Ke4 57.Kg3 Ng7 58.Nh8 Ne6 59.Ng6 Ke3 60.Kh2 Ke4 61.g3 Ke3 62.Ne7 Ke4 63.Ng8 Ke3 64.Nf6 Nd4 65.Nh5 Kf2 66.Ng7 Nf3 67.Kh1 Kg3 68.e6 Kf4 69.e7 Nh4 70.e8Q Nf3 71.Qa4 Kg5 (72.Ne6 Kf6+–; 71...Ke5 72.Qb5 Kf6 73.Qb2 Ne5 74.Ne8 Ke6 75.Nc7 Kd6 76.Qb6 Nc6 77.Na6+–). Machete (2295) – Beauquist (2460), ICC, 2003.

7.Be2 Nh5 8.Bg7 Ng7 9.Nc3 Qf6 10.Bd3 a6 11.Be4 Be4 12.Ne4 Qe7 13.Qa4 0–0 14.Rc1 d5 15.cd5 ed5 16.Nc3 Qd7 17.0–0 Ne6 18.d4 c6 19.bc6+– Nc6 20.Nd5! b5?? 21.Nf6 Kg7 22.Nd7 ba4 23.Nf8 Nb4 24.Ne6 fe6 25.Rc7 Kf6 26.Ne5 Na2 27.Rf7 Kg5 28.f4 Kh6 29.Rf3 Rf8 30.Rh3# 1–0. pierre – orlandobosca, internet, 2009.

6.Be2 Bg7

7.0–0 a6 8.a4 =.

7.0–0 Nh5 8.Bg7+/– Ng7 9.Nc3 h6 10.e4 g5 11.d4 h5 12.Qd2 g4 13.Ne5 d6 14.Nd3 Qf6+/– 15.Qe3 Nd7 16.f3 gf3 17.Bf3 Qg6 18.a4 0–0–0 19.a5 Rdg8 20.Nb4 f5 21.Nc6 Bc6 22.bc6 Nf6 23.ab6 cb6 24.Ra7 Nfe8 25.Nb5 Kd8 26.Rd7 Kc8 27.Na7 Kb8 28.Rd8 Kc7 29.Rc8# 1–0. pierre – orlandobosca, internet, 2009.

7.0–0 0–0

8.c4 c5 9.a4 d5 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 cd4 12.Bd4 Rc8 13.a5 Nc5 14.ab6+= ab6 15.Ra7 Nfd7 16.Qa1 f6 17.Rd1 e5 18.Bb2 ½–½. Langschmidt,Dirk (2100) – Maier,Ralf (1995), RSX20E – NoEngine–Grossturnier–1, 2010.

8.c4 d5 9.cd5 Nd5 10.Bg7 Kg7 11.Nc3 c6 12.Nd5 Qd5= 13.Qb3. Hingst,Thomas (2095) – Deicke,Detlef (1925), remoteschach.de, 2009.

8.c4 d6 9.Nc3 Nbd7 10.d4 e5 11.Qc2 Re8 12.Rfe1 Qe7 13.h3 e4 14.Nd2 d5 15.a4 c6 16.a5 cb5 17.a6 Bc8 18.cd5 b4 19.Nb5 Nd5 20.Qc6 (20.Qc6 Ba6 21.Ra6+–) 1–0. pcmvr (2870) – gtan (2445), net–chess.com, 2009.

8.c4 d6 9.d4 Nbd7 10.Nbd2 h6 11.Nb3 Nh7 12.Rc1 f5 13.Qd2 Ndf6 14.Qb4 a5 15.ba6 Ba6 16.a3 c5 17.Qe1 g5 18.Rd1 Qc7= 19.Nfd2 g4 20.Bd3 Bb7 21.d5 Qd7 22.de6 Qe6 23.Nc1 Nh5 24.Bg7 Ng7 25.Nb1 Qf6 26.Ne2 Ne6 27.Ng3 Ng7 28.Bc2 h5 29.Ne2 h4 30.Nf4 h3 31.Qd2 hg2=+ 32.Ng2 Bf3 33.Rde1 Ng5 34.Rc1 Qh6 35.Bd1 Kh8 36.Kh1?? Rf6 37.e4–+ fe4 38.Qd5?? Raf8 39.Nd2 Bg2 40.Kg2 Qh3 41.Kg1 Nf3 42.Bf3 gf3 43.Qg5 Ne6 (44.Kh1 Ng5–+) 0–1. Cagara,Paulina – Szewczuk,Mariola, Poland–ch U18 Girls Zakopane, 2001.

8.d3 d6 9.Nbd2 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Nbd7 12.c4 e5 13.Qc2 Qe7 14.d4 e4 15.Ng5 h6 16.Nh3 Nh7 (16...g5 17.Bc3=) 17.Nf4+= Ng5? (better is 17...Nhf6+=) 18.Nd5+– Bd5 19.cd5 Ra1 20.Ra1 Rc8 21.h4 Nh7 22.Qe4 Qe4 23.Ne4 f5 24.Nd2 (24.Nc3 Nhf6+–) 24...Nhf6 25.Bf3 g5 26.hg5 hg5 27.g3 g4 28.Bg2 Nf8 29.Ra7 Bh6 30.Nc4 (30.Kf1!? N8h7+–) 30...Ng6+/– 31.Kf1 Kf8 (31...Bf8 32.Ke1+/–) 32.Ba3+– Ne7? (better is 32...Bg5+–) 33.Ke2 (better is 33.Nd6 cd6 34.Bd6 Rc1 35.Ke2 Rc2 36.Ke1 Rc1 37.Kd2+–) 33...Ke8 (better is 33...Ned5!? 34.Ke1 Ne4+=) 34.Bd6!+– Ned5 (34...cd6 35.Nd6 Double attack) 35.Be5 Ne4 36.Be4 fe4 37.Kd2 Kd7? (better is 37...Bf8+/–) 38.Nd6+– (38.Nd6 Rg8 39.Ne4+–) 1–0. Melderis,Uldis (2000) – Eigminas,Kipras (1635), Palanga LTU, Baltija Cup, 2012.

8.d4 c5 9.dc5 bc5= 10.a4 d5 11.Nbd2 Qc7 12.c4 Nbd7= 13.a5 Ng4 14.Bg7+/– Kg7 15.a6 (15.a6 Bc8 16.Qb3+=) 1–0. pcmvr (2100) – tbrannon (2030), net–chess.com, 2006.

8.Ng5 h6 9.Bf3 c6 10.Ne4 Ne4 11.Bg7 Nf2 12.Rf2 Kg7 13.a4 d5 14.d3 f5 15.c4 Qf6 16.Nd2 cb5 17.ab5 a6 18.Qf1 ab5 19.Ra8 Ba8 20.cb5 Nd7 21.e4 de4 22.de4 fe4 23.Be4 Qf2 24.Qf2 Rf2 25.Kf2 Be4 26.Ne4 Nc5?? 27.Nc5+– bc5 28.b6 Kf6 29.b7 Kf5 30.b8Q Kf6 31.Qd6 g5 32.Qc5 h5 33.Kf3 Kg6 34.Qe5 g4 35.Ke4 Kf7 36.Qh5 Ke7 37.Qg4 Kd6 38.Qf4 Ke7 39.Ke5 (39.Ke5 Kd7 40.g4 Kc6 41.g5 Kb5 42.g6 Kc5 43.g7 Kb5 44.g8Q Kc5 45.Qc8 Kb5 46.Qfc4 Kb6 47.Q4c5) 1–0. elsh1403 – mmajklicek (1615), kurnik, 2011.

5.f4 a6

6.a4 Bb4 7.Nf3 0–0 8.c4 Ne4 9.Be2 d5 10.0–0 dc4 11.Bc4 c6 12.d3 Nd6=+ 13.Nc3 cb5 14.ab5 Nc4 15.dc4 a5 16.Na4+= Nd7 17.Qd4 f6= 18.Ba3 ½–½. Bohus,Aladar – Gajdusek, Kubin op, 1978.

6.a4 Bd6 7.Nf3 0–0 8.Be2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 c5 11.c4 Qe7 12.0–0+= Be4 13.d3 Bg6 14.Nbd2?? Ng4–/+ 15.Qb3 Ne3–+ 16.Rf2 Bf4 17.h3? Bg3 (17...Bg3 18.Be5 Bf2 19.Kf2 Nf5–+) 0–1. hal1958 – trousersnake, playchess.de, 2002.

6.a4 Be7 7.Nf3 0–0 8.Bd3 c5 9.0–0 d5 10.Nc3 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Qc7 13.Qe1 Nbd7 14.Qh4 Re8 15.Qg3 d4 16.ed4 c4 17.Be2 Nh5 18.Qe1 Nf4 19.Nd1 Ra8 20.Bc3 Ra4 21.Qf2 f6 22.Ne1 Bd6 23.Bf3 Nd5 24.g3 Nf8 25.Ng2 Bc8 26.Nde3 Ne3 27.Ne3 Bd7 28.Rb1 Ng6 29.Qf1 f5 30.Nd1 f4 31.Nb2 Ra2 32.Nc4 fg3 33.Be4 gh2 34.Kh1 Bf4 35.Ne5 Be5 36.de5 Ra4 37.Qf3 Qc4 38.Re1 Bb5 39.Kh2 Ne7 40.Qg4 Bc6 41.Rg1 g6 42.d3 Qa2 43.Rg2 Be4 44.de4 Kg7 45.Qf3 Ng8 46.Rd2 Ra7 47.Bd4 Rf7 48.Qd3 Qa7 49.Qh3 Qe7 50.Be3 b5 51.c3 b4 52.cb4 Qb4 53.Qe6 Qe4 54.Rd7 Ne7 55.Bd4 Qe2 56.Kh1 h5 57.Bg1 Qe4 58.Kh2 Qf4 59.Kh1 Kh6 60.Rd2 Rf5 61.Qd6 Re5 62.Qd4 0–1. Buczinski,Henryk – Woelfelschneider,Peter, corr TT–19, 2006.

6.a4 Be7 7.Nf3 c5 8.Be2 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 d5 11.0–0 0–0 12.Qe1 Nbd7 13.Bb2 Qc7 14.Qh4 Ra8 15.Nc3 d4 16.ed4 cd4 17.Nd4 Bc5 18.Qf2 Qd8 19.Nd1 Ra2 20.c3 Ne4 21.Qe1 Ndf6 22.Kh1 Bd4 23.cd4 Nd6 24.d5 Nd5 25.Bd3 Qd7 26.Qg3 f6 27.Re1 Nf5 28.Bf5 ef5 29.Qb3 Ra8 30.Kg1 h6 31.Nc3 Rc8 32.Ba3 Kh7=+ 33.Nd5 Bd5 34.Qd3 Re8 35.Re8 Qe8 36.Qf5 g6 37.Qb1 Qe2 38.Qf1 Qd2 39.Bc1 Qd4 40.Kh1 Qc3 41.h4 Kg7 42.Kh2 Qc5 43.Bb2 Qb4 44.Bc1 Qb1 45.Kg1 Qe4 46.Qf2 Qc4 47.Be3 Qb5 48.Bb6 Qb1 49.Kh2 Qe4 50.Be3 Kf7 51.Qg3 h5 52.Qh3 Be6 53.Qg3 Qc4 54.Bb6 Bd7 55.Qe3 Bc6 56.Bc5 Qe6 57.f5 Qe5 58.Qe5 fe5 59.fg6 Kg6 60.Bd6 e4 61.Kg1 e3 62.Kf1 Bb5–/+ 63.Ke1 Kf5 64.g3 Kg4 65.Bc7 Bd3 66.Be5 Kf3 ½–½. mrkt – rompepelotas, ChessWorld.net, 2004.

6.c4 ab5 7.cb5 Bb4 8.Nf3 0–0 9.Be2 Ne4 10.0–0 d5 11.a4 Nd7 12.d3 Nef6 13.d4 Ne4 14.Ne5 Ne5 15.fe5 Qh4 16.Bf3 f5 17.Ba3 Ba3 18.Na3 Qg5 19.Qe2 Ra4 20.Nc2 Rfa8 21.Be4 de4 22.Rac1 Ra2 23.Qc4 Bd5 24.Qc7 h5 25.Qb6 h4 26.Qc5 h3 27.Rf2 Bb7 28.b6 Rc8 29.Qd6?? Rac2?? 30.Qe6 Kh7 31.Rcc2 Rc2 32.Rc2 Qe3 33.Rf2 g6?? 34.Qf7 Kh6 35.Qb7 hg2?? 36.Kg2 Qd4?? 37.Qc6+– e3 38.Re2 Qg4 39.Kf1 Qh3 40.Qg2 Qh5 41.b7 f4 42.Re3! fe3 43.Qe2 Qh3?? 44.Ke1 Qh4= 45.Kd1 Qd8? 46.Kc2+– Kg7 47.Kc3 Qc7 48.Kd4 Qd7 49.Ke3 Qb7 50.Kf2 Qb6 51.Qe3 Qc6 52.Qf3 Qc5= 53.Qe3 Qd5 54.Ke2 Qe6 55.Qd3?? Kg8?? 56.Kd2 Qf5?? 57.Qe3 Kg7 58.Qd3 Qg5 (58...Qg5 59.Kc3 Qe5 60.Qd4 Kf6=) 0–1. elsh1403 – uzi26ma2 (1645), kurnik, 2011.

6.c4 d5 7.Nf3 dc4 8.Bc4 ab5 9.Bb5 c6 10.Bc4 Bd6 11.0–0 Nbd7 12.a4 0–0 13.Qe2 Ra5 14.d4 Qa8 15.Nc3= Nd5 16.Ne5 Qd8 17.e4 b5? 18.ed5+– Be5 19.fe5 bc4 20.de6 fe6 21.Qc4 Re8 22.Qb3 Ba6+/– 23.Rf3 Nb6? 24.Ne4+– Nc4 25.Bc3 Rd5 26.Re1 Qh4? 27.Nc5+– Ne5 28.Re5 Re5 29.de5 Bc4 30.Qc2 Rf8 31.Rf8 Kf8 32.Qf2 Qf2 33.Kf2 Ke7 34.Ke3 (34.Ke3 Kd8 35.a5+–) 1–0. Schoppmeyer,Herbert – Oestreich,Reinhard, OWL–ch Rheda, 1961.

6.Nf3 ab5 7.Bb5 c6 8.Be2 d5 9.0–0 Bd6 10.Ne5 Nbd7 11.d4 Qc7 12.Nd2 c5 13.c4 0–0 14.Qe1 Ne4 15.Ne4= de4 16.Bg4 f5 17.Be2= Ne5 18.de5 Be7 19.a4 ½–½. ookii (1760) – thotares (1670), internet, 2007.

6.a4 ab5 7.ab5 Ra1

8.Ba1 Bb4 9.Nf3 =.

8.Ba1 c5 9.Nf3 d5 10.c4 Nbd7 11.cd5 ed5 12.Bd3 Bd6 13.0–0 0–0 14.Ne5 d4 15.Nc6 Qa8 16.Bb2 Nb8 17.e4 Nc6 18.bc6 Bc6 19.e5 Bg2 20.Rf2 Be4 21.Bc4 b5 22.Bf1 Be5 23.fe5=+ Nd7 24.Bb5 Ne5 25.d3 Bc6 26.Na3 Bb5–+ 27.Nb5 Qa6 28.Nd4 cd4 29.Bd4 Qd3 30.Qd3 Nd3 31.Rf3 Nb4 32.Bc5 Rb8 33.Rb3 Na6 (34.Rb8 Nb8–+) 0–1. Jeroen – Whatever, playchess.de, 2003.

8.Ba1 d6 9.Nf3 Nbd7 10.c4 Be7 11.Nc3 0–0 12.Be2 Nc5 13.0–0 Qd7 14.d4 Nce4 15.Qc2 Nc3 16.Bc3 Ne4 17.Bd3 f5 18.Ra1 Nc3 19.Qc3 Bf6 20.Be2 Ra8 21.Ra8 Ba8 22.Nd2 Be7 23.Qa3 Bb7 24.Qa7 Bc8 25.Bf3 Qd8 26.Kf2 Bd7 27.g3 Kf7 28.Bb7 g6 ½–½. Recasens Sanchez,Juan Antonio (2120) – Kratochvil,Jan (2005), WS/H/148 ICCF, 2008.

8.Ba1 d6 9.Nf3 Nbd7 10.Be2 Qa8 11.Bb2 Be7 12.0–0 0–0 13.c4 Rd8 14.Qc2 c5 15.bc6 Bc6= 16.Nc3 Rc8 17.Qb1 Bb7 18.Nb5 d5 19.cd5 Bd5 20.Bd4 Qa2 21.Nc3 Qb1 22.Rb1 Bc5 23.Nd5 Nd5 24.g3 Bd4 25.Nd4 g6 26.Kf2 Ra8 27.Bf3 Ra2 28.Bd5 ed5 29.Ke2 h5 30.Rb5+= Ra5 31.Ra5 ba5 32.Nc6 Kf8 33.Na5+/– Ke7 34.Nb7 Nf6 35.d3 Kd7 36.h3+– Kc7 37.Nc5 Kc6 38.Nb3 Kd6+/– 39.Nd4 Nd7 40.Nf3 Nf8 41.Ng5 f6+/– 42.Nf3 Kc5 43.Nd4 Kd6+/– 44.Kd2 Nd7 45.Kc3 Nc5 46.Nf3 Na4 47.Kd4+– Nc5 48.Nh4 Ne6+/– 49.Kc3 Nf8 50.Kb4 Kc6 51.d4 Kd6 52.Kb5 f5 53.Ka6 Nd7 54.Ng6+– Nf6 55.Nh4 Ke6 56.Nf3 Kd6 57.Ng5 Kc6 58.Ka5 Nd7? 59.Kb4 (59…Nf6 60.Kc3+–; better is 59.Nf7 Nb6 60.Nd6 Nd7 61.Nf5 Nf6+–) 1–0. Vokac,Marek (2470) – Tratar,Marko (2420), Ceske Budejovice op, 1996.

8.Ba1 Be7 9.Nf3 0–0 10.Be2 d6 11.0–0 c5 12.c4 d5 13.Ne5 Nfd7 14.Bf3 f6 15.Nd7 Nd7 16.Qb3 Nb8 17.Nc3+/– d4 18.Bb7+– dc3 19.Qc3 Qc7 20.Bf3 Bd6 21.g3 e5? 22.fe5 Be5 23.Bd5 Kh8 24.Qe5! (24.Qe5 Qd7 25.Be4+–) 1–0. Hingst,Thomas (2095) – Gottwald,Bernhard (1910), RSS5E NoEngine–97, 2009. nbsp;

5.f4 c5

6.Nf3= a6 7.Bc4 =.

6.Nf3 d5

7.c4 a6 8.ba6 Na6 9.Qa4 Nd7 10.Qb5 =.

7.c4 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 Nbd7 10.a4 Re8 11.Na3 Qe7 12.Ne5 Rac8 13.Bf3+= Bb8 14.Qe1 Ne4 15.cd5 ed5= 16.Be4 de4=+ 17.Nd7 Qd7 18.Qg3 g6 19.Qg5= Qe7 20.Bf6 Qf8 21.Nc4 h6 22.Qh4 Bc7 23.Ne5 Kh7 24.g4 Bd8 25.g5+/– h5 26.Ng4 Rc7 27.f5 Qd6 28.fg6 fg6+= 29.Rf2 Bc8 30.Bd8+/– Bg4 31.Bc7+– Qc7 32.Raf1 Bf3+/– 33.Rf3 ef3 34.Rf3 Rd8 35.Qc4 Kg7 36.Qc3 Kh7 37.Qf6 Rg8 38.Qe6 Rg7+/– 39.Rf8 Qd7 40.Qd7 Rd7 41.Ra8 Kg7 42.Kf1 Kf7 43.Ke2 h4 44.Rh8 Ke6 45.Rf8 Kd5 46.Rf4 Rh7 47.Rf6 Rg7 48.h3 Ke5 49.Kf3 Rd7 50.Kg4 Rd2 51.Rg6 Ke4 52.Re6 (52.Re6 Kd5 53.Re7 Rg2 54.Kh4+–) 1–0. Kuehn,Peter – Hein,Ralf, corr DDR–ch12 sf07, 1983.

7.c4 Nbd7 8.Be2 Qc7 9.0–0 Bd6 10.a4 0–0 11.Na3 Rad8 12.Qc2 d4 13.Rf2 h6 14.Bd3 Ng4 15.Rff1 de3 16.Qc3 f6 17.h3 Nf2 18.de3 Nd3 19.Qd3 Rf7 20.Nh4 Nf8 21.Qe2 Be4 22.Rad1 Rfd7 23.g3 Be7 24.Rd7 Qd7 25.Rf2 Qd1 26.Qd1 Rd1 27.Rf1 Rd3 28.Bc1 Rb3 29.Rd1 Rb4 30.Bd2 Ra4 31.Ra1 Bd3 32.Nf3 Bc4 33.Ne1 Bb5 34.Nec2 Bd3 35.Ne1 Be4 36.Kf2 c4 37.Nec2 Bc2 38.Nc2 Ra1 39.Na1 Nd7 40.Ke2 e5 41.Bc3 Bd6 42.f5 Kf7 43.e4 Bc5 44.Nc2 Ke7 45.Kd1 Kd6 46.Kc1 Kc6 47.Kb2 b5 48.Nb4 Bb4 49.Bb4 Nc5 50.Ka3 Ne4 51.Bf8 Ng3 52.Bg7 Nf5 53.Bf6 e4 0–1. Kulbacki – Panzel, Buckeye 1981.

7.c4 Nbd7 8.Be2 Be7 9.0–0 =.

7.c4 Nbd7 8.Be2 g6 9.0–0 Bg7 10.cd5 ed5 11.f5 Qe7 12.Qb3 0–0 13.fg6 fg6 14.Nc3 Kh8 15.Rae1 c4 16.Ba3 Nc5 17.Qc2 Ng4 18.Nd1 Bc8 19.h3 Bf5=+ 20.Qc1 Nf6 21.Bb2 a6–/+ 22.ba6 Ra6 23.Nd4 Bd3 24.Nc6 Qd6 25.Nb4 Be2 26.Re2 Ra4 27.a3 Nce4 28.Rf3 Ra7 29.d3 Ng3 30.Ref2=+ Raf7 (better is 30...cd3!? 31.Nd3 Nge4–/+) ½–½. Muri,Heinrich – Cusmir,Constantin, Coppa Latina5–04, 1995.

7.Be2 a6 =.

7.Be2 Bd6 8.0–0 0–0 9.Ne5 Nfd7 10.Qe1 f6 11.Nf3 e5 12.Nh4 ef4 13.Nf5 Be5 14.d4 cd4 15.ed4 Bc7 16.Ba3 Re8 17.Nd6 Bd6 18.Bd6 a6 19.Bf4 ab5 20.Nc3 b4 21.Nb5 Nc6 22.Qf2 Ba6= 23.Bd3 Bb5 24.Bb5 Re6 25.Rae1+= Re1 26.Re1 Na7 27.Ba6 Nc8 28.Bb7 Ra5 29.Qe2 (29…Nf8 30.Qe8 Qe8 31.Re8+/–) 1–0. Kucharkowski,Jens – de Bouver,Guido, Orang–Utan Invitational, 2002.

7.Be2 Nbd7 8.0–0 Rc8 9.c4 Bd6 10.Ne5 0–0 11.d4 Ne4 12.Nd2 Nd2 13.Qd2 Nf6 14.Rac1 Ne4 15.Qd3 f6 16.Ng4 Rf7 17.Rc2 dc4 18.Rc4 Bd5 19.Ra4 c4 20.Qc2 Qe8 21.Rb1 Qb5 22.Ba3 Qc6 23.Bf3 b5 24.Ra5 Ba3 25.Ra3 Rb7 26.Nf2 Nf2 27.Kf2 Qb6 28.Bd5 ed5 29.Qf5 Rd8 30.Rc3 a5 31.h4 b4 32.Rcc1 Re7 33.Re1 Re4 34.Qh3 a4 35.g4 b3 36.g5 c3 37.gf6 c2 38.Rbc1 Qf6 39.ab3 ab3 40.Rg1 Rde8 41.Rg3 b2 0–1. Kucharkowski,Jens – Muster,Frank, corr 11.DDR–SFM/Finale, 1988.

7.Be2 Nbd7 8.0–0 Bd6 9.Qe1 0–0 10.Ne5 Qc7 11.d4 cd4–/+ 12.ed4 Qc2 13.Bc3 Be5 14.fe5=+ Ne4 15.Rf3 Qa4 16.Bb4 Rfc8 17.Rb3 a5 18.Nc3 Nc3 19.Bc3 Rc7 20.Bd3 Rac8 21.Bb2 f5?? 22.ef6+/– Nf6 23.Qe6 Kh8 24.Qb6 Rf7 25.Qe6 Rcc7? 26.Qd6 Rce7 27.Bc3 Re6 28.Qe6 (28.Qe6 Rc7 29.Qb6+–) 1–0. Mitov,Borislav Nankov – Barwinski, corr ICCF, 1986.

5.f4 Bc5

6.Nf3 0–0 7.Be2 a6 8.a4 d5 9.0–0= c6 10.ba6 Ba6=+ 11.Ba6 Na6 12.Ne5 Qc8 13.d4 Be7 14.Nd2 b5 15.Qe2 Qb7 16.Rfb1= Nd7 17.Ndf3 Ne5= 18.Ne5 b4 19.c3 f6 20.Nd3 c5 21.dc5 b3 22.Ba3 Rfb8+= 23.Qd1 Qc7 24.Rb3+= Rb3 25.Qb3 Nc5 26.Nc5 Bc5 27.Bc5 Qc5 28.Kf2 h6 29.Qb4+= Qc6 30.a5 Kh7 31.Qb2 Qc4 32.Qb1 f5 33.Qb4 Qd3 34.Ra2 (34.Qd4 Qb5 35.Qa4 Qb2 36.Kf1 Qc3=) ½–½. Bonetti,Shane (2110) – Nemec,Zdenec (2040), Orangutan Cup, Final, 2005.

6.Nf3 0–0 7.Be2 a6 8.a4 d5 9.0–0 c6 10.c4 dc4=+ 11.Bc4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 cb5 14.Bb5 Be7 15.Qe2 Nc6 16.Bb2 Ne4 17.Ne5 Ne5 18.fe5 Qd5 19.Bc4 Qc6 20.Nc3 Nc3 21.Bc3 Rc8 22.Rf4 Bg5 23.Bb5 Qc5 24.Rc4+= Qd5 25.Rd4 Qb3 26.Bd3 Qa3 27.Rb4 Bd8 28.Qd1 Bd5 29.Ra4 Qc5 30.Qh5 g6 31.Qg4 Bc7 32.Qh3 Bd8 33.Qh6 b5 34.Rb4 Rb8 35.Rb1 b4 36.Qf4 b3 37.Rf1 Rb7 38.Rc1 Qe7 39.Rb1 Qc5 40.Rc1 ½–½. Mehlhorn,Uwe – Nemec,Zdenek, b4/03/15, 2003.

6.Nf3 0–0 7.Be2 a6 8.a4 d5 9.0–0 c6 10.Nd4 Bd6 11.Nf3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 c5 14.Ne5 Nbd7 15.Bd3 c4 16.Nd7 Qd7 17.Bf6 cd3 18.Qg4 g6 19.Qh4 Ra8 20.cd3 Qb5 21.Bd4 Bc5 22.Be5 Qd3 23.Qf6 Kf8 24.Qh8 Ke7 25.Bf6 Kd7 26.Qh7 Rf8 27.Bg7 Re8 28.Bf6 Qf5 29.Qh4 b5 30.g4 Qe4 31.Nc3 Qc2 32.Qe1 b4 33.Qd1 Qd1–/+ 34.Nd1 Ba6 35.Re1 Be7 36.Bd4 Rc8 37.Nb2 Bb5 38.Ra1 Bc5 39.Bf6 Bb6 40.h4 Rc2–+ 41.h5? Rd2 42.h6 Be3 43.Kh1 d4 44.Ra7 Kc8 45.Ra8 Kb7 46.Ra7 Ka7 47.Bd4 Bd4 48.h7 Bc6# 0–1. Josefsson,Kenneth (2370) – Barnsley,Anthony R (2415), ICCF corr W–23ch sf05, 1999.

5.f4 c6

6.a4 d5 7.Nf3 Nbd7 8.c4 c5 9.Be2 g6 10.0–0 Bg7 11.d3 0–0 12.Ne5 Ne5 13.fe5 Nd7 14.d4 dc4 15.Bc4 Qg5 16.Qe2 Rac8 17.Rf2 Bh6 18.Ra3 Rc7 19.Qf1 Qh4 20.Be2 cd4 21.ed4 Rc2 22.Bf3 Rb2 23.Rb2 Bf3 24.Rf3 Qd4 25.Qf2 Qd1 26.Qf1= Qa4 27.Nc3 Qd4–/+ 28.Qf2 Qf2 29.Rbf2 Ne5 30.Rh3 Ng4 31.Ra2 Rc8 32.Ne2 Rd8 33.g3 Rd2 34.Rd2 Bd2 35.Kg2 e5–+ 36.Rh4 f5 37.h3 g5 (37...g5 38.hg4 gh4 39.gf5 hg3 40.Ng3 Kf7–+; 37...Ne3 38.Kg1 e4 39.Nd4–+) 0–1. Psion – Psion, 4 Min, 1990.

6.a4 d5 7.Nf3 Nbd7 8.c4 c5 9.Be2 g6 10.0–0 Bg7 11.d3 0–0 12.Ne5 Ne5 13.fe5 Nd7 14.d4 dc4 15.Bf3 Bf3–/+ 16.Rf3?? Ne5!–+ 17.Rf1 Nd3 18.Ba3 Bd4 (19.Nd2 Be3 20.Kh1 Nf2 21.Rf2 Bf2–+) 0–1. Lusanin,SP – Lipovan,V, corr ICCF EU–I, 1980.

6.c4 cb5 7.cb5 Be7 8.Nf3 d5 9.Be2 0–0 10.0–0 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Nbd7 14.Ne5 Nc5 15.d3 Qd6 16.Nd2 h6 17.Ndf3 Ncd7 18.Qb1 Qa3 19.Bb2 Qa5 20.d4 Ra8 21.Rc1 Qa2 22.Nc6 Bf8 23.Nfe5 Ne5 24.fe5 Ne4 25.Bf3 Nd2 26.Qc2 Nf3 27.gf3= Qa4 28.Qe2 Qb3 29.Rc3 Qa2 30.Kf2 Rc8 31.Qc2 Qa8 32.e4 de4 33.fe4 Bc6 34.bc6 b5 35.d5 Bb4 36.Rf3 Qa7 37.Kg3 1–0. elsh1403 – brianks, kurnik, 2011.

5.f4 d5

6.Nf3 Nbd7 7.Bd3 Bd6 8.Qe2 Nc5 9.0–0 Nd3 10.cd3 0–0 11.Nd4 Rc8 12.Nc6 Bc6 13.bc6 Qe8 14.Bf6 gf6 15.Qg4 Kh8 16.Qh4 Be7=+ 17.Rc1 Rg8 18.d4 f5 19.Qh5 Qf8 20.Qf3 Qg7 21.d3 Qg6 22.Nc3 Bb4 23.Rab1 Bc3 24.Rc3 f6 25.a4 a5 26.Rcb3 Rg7 27.R3b2 Rcg8 28.Re1 Qe8 29.Rc2 Qe7 30.Rd2 Qb4 31.Qd1 Qd6 32.Qc2 e5 33.fe5 fe5=+ 34.de5 Qe5 35.Rde2 Qd6 36.Rf1 Rg5 37.Qc3 R8g7 38.Rf4 Kg8 39.Rc2 Qe6 40.Rf3 Rg4 41.Rcf2 Ra4 42.Rf5+= Qe3?? 43.Rf8 1–0. Trkn – guest4678, ICC, 2004.

6.Nf3 Qe7 7.Be2 Nbd7 8.0–0 0–0–0 9.c4 dc4 10.Bc4 h6 11.Nc3 Rg8 12.a4 Qc5 13.Qb3 Bd6 14.a5 g5 15.Na4 Qb4 16.ab6 ab6 17.Qd3 Be4 18.Qb3?? Qb3=+ 19.Bb3 Bf3 20.Rf3 gf4 21.ef4 Nd5 22.Bd5 ed5 23.Rc1 Kb7 24.Nc3 d4 25.Nd5 Nc5 26.Bd4 Rg6 27.Be3 Rdg8 28.g3 h5 29.Kf2?? h4 30.Ke2 hg3 31.hg3 Rg3 32.Rg3 Rg3 33.Bc5 Bc5 34.Rh1 Rg2 35.Kd3 Rg3 36.Kc4 Rg2 37.Rh7?? Rd2–+ 38.Rf7? Bd6 39.Kc3?? Rf2 40.f5+= Rf3 41.Kd4 Rf5?? 42.Rf5+– Bc5 43.Ke4 c6 44.bc6 Kc6 45.Nf4 Kb5 46.Kd3 Kb4 47.Nd5 Ka5 48.Kc4 Ka6 49.Rf7 Ka5 50.Ra7 1–0. elsh1403 – saab78, kurnik, 2011.

6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 c5 9.Qe1 Nbd7 10.d3 Ng4 11.Qg3 Bf6 12.Ne5 Nh6 13.d4 Qc7 14.c4 Nf5 15.Qh3 cd4 16.ed4 dc4 17.Nd2 Ne5 18.de5 Qc5–/+ 19.Kh1 Be7 20.Nc4 Nh4 21.Ba3= Qa3 22.Na3 Bg2 23.Qg2 Ng2 24.Kg2 Ba3 25.Bf3 Rac8 26.Bc6 Rfd8 27.Rad1 Kf8 28.Kf3 Ke7 29.Ke2 Bc5 30.Rf3 Rd1 31.Kd1 Bg1 32.h3 Bh2 33.Rf2= Bg3 34.Rf3 Bh2 ½–½. Smolenskij,A – Schuh,G, corr ICCF cup, 1992.

5.f4 d6

6.Nf3 Nbd7 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.c4 Ne4 10.Qc2 Bf6 11.d4 Be7 12.Bd3 f5 13.Nc3 Ndf6 14.a4 Nc3 15.Qc3 Ne4 16.Qc2 Bf6 17.a5 Rb8 18.Rfd1 h6 19.Qb3 Qe8 20.Nd2 Nd2 21.Rd2 Kh8 22.Bf1 Be4 23.ab6 ab6 24.Ra7 Rb7 25.Ra6 Rb8 26.Bc3 Ra8 27.Rda2 Rc8 28.Bb4 Rg8 29.Rd2 g5 30.c5+= bc5 31.dc5 gf4 32.ef4 Qg6 33.Qh3 dc5 34.Bc5 Rcd8 35.Rd8 Rd8 36.Ra3 Kh7 37.Qe3?? Rd1?? 38.Qe2= Rc1 39.Rg3 Qe8 40.Be3 Rb1 41.Bf2 Rb2 42.Qc4 Rc2 43.Qb3 Qd7 44.Re3 Rb2 45.Qc4 Bd5 46.Qc5 Be4 47.Re2 Rb1 48.Qc4?? Bd3–+ 49.Qa2 Qb5 50.Re1 Re1 51.Be1 Bf1 52.Qe6 Bd4 53.Kh1 Bd3 54.h4 Be4 55.Qf7 Bg7 56.Kg1 Qe2 57.Bf2 Qg4 58.Kf1–+ Qd1 59.Be1 Bd3 60.Kf2 Qe2 61.Kg3 Qe1 62.Kh3 Be4 –+. Jovanovic,Momir (2075) – Herich,Manfred (2220), Munich–ch MK, 2006.

6.Nf3 Be7 7.Nc3 Nbd7 8.Ne2 0–0 9.Ned4 Nc5 10.Be2 Qd7 11.a4 a6 12.0–0 ab5 13.ab5 Na4 14.Ba3 Ra7 15.c4 Rfa8 16.Qc2 Qe8 17.d3 Ng4 18.Qd2 Nc5 19.Bb2 Ra1 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 Qa8 22.Bc3 Qa3 23.Nc2 Qa2 24.Nb4 Qb1 25.Ne1+= Nf6 26.Qc2 Qc2 27.Nec2 Nfd7 28.Kf2 e5 29.Bf3 e4 30.de4 Ne4 31.Be4 Be4 32.Nd4 Kf8 33.Na6 Bd3 34.Nc7 Bc4 35.Nf5+= f6 36.Bb4 Nc5= 37.Kf3 g6 38.Nd4 Bd8=+ 39.Bc5?? dc5–+ 40.Nce6 Ke7 (40...Ke7 41.Nd8 Kd8–+) 0–1. Berlow,Peter – Coudari,Camille, Montreal, 1971.

5.f4 Ne4

6.d3 Qh4 7.g3 Ng3 8.Nf3 Bf3 9.Qf3 Nh1 10.Ke2 Qf2 11.Qf2 Nf2 12.Kf2 f6 13.Bg2 c6 14.Nd2 a6 15.bc6 Nc6 16.a4 Rc8 17.c3 d5 18.Bh3 Kf7 19.e4 de4 20.Ne4 Be7 21.Ba3 f5 22.Nd6 Bd6 23.Bd6 Rhd8 24.Ba3 Rd3 25.Bf1 Rc3 26.Ba6 Rd8 27.Ra2 Rd4 28.Bb5 Rf4 29.Kg2 Nd4 30.Bd6 Rg4 31.Kf2 Rf3 32.Ke1 Rg1 33.Kd2 Rg2 34.Ke1 Ra2 0–1. hal1958 – PurpleKnight25, playchess.de, 2002.

6.Nf3 a6 7.a4 Be7 (7...f6 8.Nc3=) 8.Bg7+= Rg8 9.Bb2 (9.Be5!?+=) 9...Bh4= 10.g3 Bf6 (10...Ng3 11.hg3 Bf3 12.Qf3 Rg3 13.Rh4 Qh4+/– (13...Rf3? 14.Rh7 d5 15.Rh8 Kd7 16.Rd8 Kd8 17.Bg2+–)) 11.c3+= Ng3? (better is 11...Bd5!?+=) 12.hg3+– Rg3 13.Rh3 Bh4 14.Rg3 (14.Nh4?! Rh3 15.Ng2 Bf3=) 14...Bg3 15.Ke2 Bf3 16.Kf3 Qh4 17.Na3 h5 18.Ke4 Qh1 19.Kd3 d5 20.Kc2 Qe4 21.Kc1 h4 22.c4 Qf5 23.Qc2 ab5? (23...Qc2 24.Kc2 ab5 25.ab5 c6+–) 24.Qf5 ef5 25.Nb5 Na6 26.cd5 0–0–0 27.a5 Nc5 28.Kc2 ba5 29.Ra5 Rd5 30.Ra8 (30.d4 Ne4 31.Na7 Kb7 32.Rd5 Ka7 33.Rf5 Nd6+–) 30...Kd7 (30...Kb7 31.Ra7 Kb8 32.Bc4+–) 31.Nc3 (31.Bc4!? Rd6 32.Nd6 Kd6+–) 31...Rd6 32.Ba3 Be1 33.Bc5 Rd2 34.Kb3 Rh2 (34...Kc6 35.Bd4 Kb7 36.Ra7 Kb8+–) 35.Bb5 Ke6 36.Re8 (36.Ra6 c6 37.Rc6 Kd7 38.Rd6 Kc8 39.Ba6 Kb8 40.Rc6 Rb2 41.Kb2 Bc3 42.Kc3 h3 43.Rc8) 36...Kf6+– 37.Nd5 Kg6 (37...Kg7 38.Bd4 f6 39.Bf6 Kg6 40.Rg8 Kf7 41.Rg7 Kf8 42.Nc7 Rb2 43.Bb2 h3 44.Ne6) 38.Rg8 Kh6 (38...Kh7 39.Nf6 Kh6 40.Bf8) 39.Bf8 (39.Bf8 Kh5 40.Nf6) 1–0. Queiroz,AB (2055) – Vasconcelos,PC Da S (1835), Sao Paulo BRA, 3rd IRT Open, 2013.

5.f4 Be7

6.Nf3 0–0 7.c4 d5 8.Qc2 a6 9.a4 Nbd7 10.d4 dc4 11.Bc4 Bf3 12.gf3 Nd5 13.Bd5 ed5 14.Qg2 Re8 15.Nc3 Bb4 16.Ke2 Bc3 17.Bc3 Qf6 18.Rac1? ab5–+ 19.Qg4 Nf8 20.Rhg1 Ng6 21.Kf2 Ra4 22.f5 Ra2 23.Kf1 Qh4 24.Qh4? Nh4 25.f6 g6 26.Bb4 Re3 27.Rc7 Rf3 28.Ke1 Rf6 29.Rc8 (29.Rc8 Kg7 30.Bf8 Kg8 31.Bh6#) 1–0. Meybohm,Dirk – Andre,G, 1993.

6.Nf3 0–0 7.Bd3 h6 8.0–0 d5 9.Nc3 Nbd7 10.Ne2 Rc8 11.Ned4 c6 12.bc6 Bc6 13.Ba6 Rc7 14.a4 Nb8 15.Bd3 Bb7 16.Nb5+/– Rc5 17.Na7 Ra5 18.Nb5 Bc6 19.Ne5 Bb5 20.Bb5 Nfd7 21.Bd7 Nd7 22.Nc6 Qe8 23.Na5 ba5 24.Bd4 Bf6 25.Rb1 Bd4 26.ed4 Nf6 27.Rb5 Qd8 28.d3 Qc7 29.Qd2 Ra8 30.f5 Nh7 31.fe6 fe6 32.Qe1 Qc2 33.Rc5 Qa4 34.Qe6 Kh8 35.Rc8 (35.Rc8 Rc8 36.Qc8 Nf8 37.Rf8 Kh7 38.Qf5 g6 39.Qf7) 1–0. Krueger,Jan – Wood,Ben A (1670), England – Sweden, 2007.

6.Nf3 c5 7.Be2 0–0 8.0–0 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 d5 12.c4 Nbd7 13.Bb2 Qc7 14.Qb3 Ra8 15.Na3 Bd6 16.Nc2 e5 17.fe5 Ne5 18.Ne5 Be5 19.Be5 Qe5 20.Ne1 dc4 21.Bc4 Bd5 22.Nf3 Bc4 23.Qc4 Qe4 24.Qe4 Ne4 25.Rb1 Ra2 26.d3 Nd2 27.Nd2 Rd2 ½–½. Taus,Martin (2170) – Johnson,Heinrich (1755), 40. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

6.Nf3 c5 7.Be2 0–0 8.0–0 a6 9.ba6 Ba6 10.Nc3 Bb7 11.Ne5 d6 12.Bf3 Qc8 13.Bb7 Qb7 14.Ng4 Nbd7 15.a4 Rfe8 16.f5 e5 17.e4 Ng4 18.Qg4 Nf6 19.Qf3 Bf8 20.d3 Rec8 21.Rfd1 Ra5 22.Rdb1 Qc6 23.g4 h6 24.h4 c4 25.g5 Nd7 26.gh6 gh6 27.Kh2 Nf6 28.Rg1 Kh7 29.Qg3 cd3 30.cd3 b5 31.Nd5 (time, 1–0). aspasio – Nyi, ICC, 1999.

6.Nf3 d6 7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.a4 a6 10.c4 ab5 11.cb5 Nc5 12.Nc3 e5 13.fe5+/– de5 14.Ne5 Bd6 15.Nd3 Nd3=+ 16.Bd3 Bh2 17.Kh2 Qd3 18.Rf6 gf6 19.Qg4 Qg6 20.Qd7?? Qg2 0–1. elsh1403 (1650) – latoz, kurnik, 2011.

6.Nf3 d6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 0–0 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 Be7 4.e3 b6 5.f4 0–0 6.Nf3 Bb7 7.Be2 d6 8.0–0 Nbd7).

4.Nf3 a6

5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 d6 8.e3 Be7 9.Be2 Nbd7 10.0–0 0–0 11.c4 Bb7 12.Nc3 Nc5 13.Nd4 Nfe4 14.Bf3 Bf6 15.Ne4 Ne4 16.d3 e5 (better is 16...Nc5!?+=) 17.Be4+– Be4 18.de4 ed4 19.ed4 Re8 20.Re1 Qa8 21.Qc2 Qc8 22.h3 Bh4 23.Kh2 f6 24.g3 Bg5 25.f4 Bh6 26.c5 bc5 27.dc5 Qe6 28.cd6 Qd6 29.Qc4 Kh8 30.e5 fe5 31.Be5 Qb6 32.Re2 Re5 (32...Rg8+–) 33.fe5 (33.Re5 Qf2 34.Kh1 Qf3 35.Kg1 Qg3 36.Kf1 Qh3 37.Ke1 Qh4 38.Kd1 Qd8 39.Rd5 Qc8+–) 33...Bg5 34.Qf7 h6 35.Qf8 (better is 35.Ra2!? Qb8+–) 35...Kh7 36.Qf5 Kg8 (36...Kh8 37.Ra2 Qb7 38.Qd7+–) 37.e6 Qd6 38.Qf7 Kh7 39.e7 (39.e7 Be7 40.Qe7+–) 1–0. Khakimzianov,Rinat – Khaziev,Anvar (2090), Ufa Cup, 2007.

5.a4 Bb7 6.e3 (--> 4.e3 Bb7 5.Nf3 a6 6.a4).

5.a4 Be7 6.Nc3 0–0 7.e3 d5 8.Bd3 Nbd7 9.0–0 Bb7 10.ba6 Ba6 11.Ba6 Ra6 12.Qe2 Qa8 13.Nd4 Nc5 14.Ba3 Re8 15.Ndb5 Bd8 16.Rfd1 Na4–/+ 17.Na4 Ra4 18.Bb2 c6 19.Nc3 Ra1 20.Ra1 Qb7 21.Qa6 Qc7 22.Qa7 Ng4 23.h3 Qh2 24.Kf1 Nf2 25.Qa4? Nh3! 26.gh3 Qh3 27.Kg1 Qg3 28.Kf1 Qf3 29.Kg1 e5 30.Qc6 Qg4 31.Kf1 Qf5 32.Ke2 Qh5 33.Kd3 e4 34.Ne4 de4 35.Kc4 Re6 36.Qd7 Qc5 37.Kb3 Qd6 38.Qb5 h6 39.Ra8 Re7 40.Qc4 Re8 41.Qb5 Qe6 42.c4 f6 43.Rb8 Kh7 44.Bd4 Rg8 45.Bb6 Bb6 46.Rb6 Qc8 47.Qd5 Qg4 48.Kc3 f5 49.c5 Qg5 50.Rd6 Rf8 51.c6 Qe7 52.Qc5 Qf7 53.Rd7 Qf6 54.Kc4 Rb8 55.Rb7 Rc8 56.c7 Qf7 57.Kb5? h5 58.Qd6 Ra8 59.Ra7 Re8 60.Ra4 Qb3 61.Rb4 Qa2 62.Qc5 Qe6 63.Rd4 Qc8 64.Qc6 h4 65.Rd7 h3 66.Qd5+= Re5 67.Rg7 Kg7 68.Qe5 Kf7 69.Qd5 (69.Qd5 Ke8 70.Kb6+–) 1–0. Rooijen Van,Peter (1655) – Pott,Brian (1740), RB–2009–0–00057, 2009.

5.c4 ab5 6.cb5 d6 (6...Bb7 7.h4=) 7.e3 Nbd7 8.Be2 Bb7 9.0–0 Be7 10.d4 (10.Qc2 Bf3 11.Bf3 Ra7=) 10...0–0 (10...Be4 11.Qc1=) 11.Nbd2 c6 12.a4 cb5 13.Bb5 Ba6 14.Qb3 Bb5 15.ab5 h6 16.e4 (16.Ra6 Rc8=) 16...Qb8 17.Rfc1 (17.Ba3 Re8=) 17...Qb7 18.Qd3 Ra1 19.Ra1 Black has a cramped position 19...Ra8 20.Rc1 (20.Ra6 Nb8 21.Ra8 Qa8=) 20...Rc8 21.Rc8 Qc8 22.h3 d5 23.e5 Ne8 24.Ba3 Ba3 25.Qa3 Nc7 26.Qc3 Qd8 27.Qc6 Ne8 28.Qc2 Qc7 29.Qa4 f6 30.Qa8 Qb8 (30...Kf7 31.Qa1=) 31.Qc6 Qc7?? (better is 31...Nf8= this is the best bet to save the position) 32.Qe6+– Kf8 33.Qd5 (better is 33.Nh4 and the rest is a matter of technique 33...Ne5 34.de5 Qc2+–) 33...fe5 34.de5 1–0. Springer,Heinrich Victor (1790) – Neuenbaumer,Jan Holger, Berlin Eckbauer op 4th, 2001.

5.e3 Be7 6.a4 0–0 7.Be2 Bb7 8.0–0 c6 9.d4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Qc7 12.Nc3 d5 13.bc6 Nc6 14.Nb5 Qd7 15.c4 Rc8 16.Ne5 Ne5 17.de5 Ne4 18.f3 Nc5 19.cd5 Qd5 20.Nd6 Ra8 21.Bc4 Qc6 22.Bb5 Qd5 23.e4 Qa2 24.Bd4 Ba6 25.Rf2 Qa5 26.Ba6 Qa6 27.Rb2 f6 28.Rb1 Qd3 29.Qd3 Nd3 30.Bb6 Ne5 ½–½. Rosner,Dirk – Milde,Lars, TRE 48.03, 2001.

5.e3 ab5

6.Bb5 Ba6 7.Ba6 Na6 8.0–0 Be7 9.d3 0–0 10.Nbd2 Nb4 11.a3 Nc6 12.Re1 d5 13.c4 h6 14.Qc2 Na5 15.Rac1 c5 16.d4 Rc8 17.Qd3 Qd7 (17...dc4 18.Nc4 Nc4 19.Qc4 cd4 20.Qd4 Qd4 21.Nd4= (< 21.Bd4 Rc1 22.Rc1 Ba3=+)) ½–½. Roitzsch,Hans Werner – Buncke,Constantin, GER North–ch U12, 2001.

6.Bb5 Ba6 7.c4 Bb5 8.cb5= Bd6 9.Nc3+= e5 10.Qc2 c6 11.Ne4 Be7 12.Ne5+– 0–0 13.0–0 cb5 14.Rfc1 Bd6?? 15.Nd6+– Nc6 16.Nc6 dc6 17.Qc6 Ra4 18.Qb5 Rg4 19.Be5 Ne4 20.Ne4 Re4 21.d3 Qd3 22.Qd3 (22.Qd3 Re5 23.Rc7+–) 1–0. usingprogram (2040) – paaponen, kurnik, 2011.

6.Bb5 Bb7 7.0–0 Be7 8.d4 0–0 9.Nbd2 Ba3 10.Ba3 Ra3 11.c4 d6 12.c5 Bf3 13.Nf3 Ra5=+ 14.Qe2 c6 15.Bc4 bc5 16.dc5 Rc5 17.Rfd1 Qc7 18.Nd4 Re8 19.Bd3 Nbd7 20.a4 e5 21.Nb3= Rc3 22.Bc2 (22.Qb2!? Nd5 23.e4=). pierre_d – ChaddyPhil, ChessWorld.net, 2005.

6.Bb5 Be7 7.0–0 0–0 8.a4 Bb7 9.d4 Nc6 10.Nbd2= Ne8 11.e4 Nd6 12.Re1 f5 13.e5 Nb5 14.ab5 Ra1 15.Qa1 Na5 16.Bc3 Qa8 17.Ba5 Qa5= 18.Qa5 ba5 19.c3 Ra8 20.Ra1 Bd8 21.Nc4 a4=+ 22.Nfd2 Bd5 23.Ne3=+ Bb7 24.g3 Kf7 25.Ndc4 Be7 26.Kf1 g6 27.Ke2 g5–/+ 28.Nd1 Bd5 29.Ncb2? (29…a3 30.Nd3–+; better is 29.Nde3 a3 30.Nd5 ed5 31.Ne3=+). Gruszczynski – Lozinski, corr 1.AMM Poland, 1991.

4.Nf3 Bb7

5.a4 a5 6.e3 Be7 7.d3 0–0 8.Be2 c5 9.c4 d5 10.Nbd2 Nbd7 11.Rc1 Qc7 12.0–0 Rfe8 13.d4 Rac8 14.cd5 Bd5 15.Bd3 Qb8 16.Qe2 Bf8 17.e4+= Bb7 18.e5 (18…Nd5 19.Qe1=). Taulien,Hans_Juergen – Kievelitz,Bernd, remoteschach.de, 2002.

5.a4 Bb4 6.c3 Be7 7.d3 0–0 8.e4 a6 9.Be2 c6 10.Nbd2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 cb5 13.Ba3 Nc6 14.0–0 Qc7 15.Be7= Ne7 16.Rb1 Ng6 17.Rb5 Ra8 18.Qb2= Ba6 19.Rb6 Nf4 20.Bf1 Bd3 21.Rb7 Qc8 22.e5 Bf1 23.Kf1 Ng4 24.Qb1 Ng6 25.Ne4 h6–/+ 26.Rb5 Ra1! 27.Qa1 Qc4 28.Kg1 Qb5 29.Nd6 Qb6 30.Nd4 N6e5 31.N6b5 d5 32.Qa8 Kh7 33.h3 Nf6 34.Qc8 Nd3 35.c4? Qa5 36.Kh2 0–1. Meier,Franz – Wolfelschneider,Peter (2060), TT–13 ETC, 2004.

5.a4 Be7 6.e3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.a4).

5.a4 h6 6.Nc3 d6 7.d3 Nbd7 8.e4 e5 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.Qd2 d5 12.Nd5 Bd5 13.ed5 Nd5 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Bf6 16.d4 Qe7 17.f4 Rad8 18.a5 Be5 19.fe5 Qg5 20.Qg5 hg5 21.Bd3 Nf4 22.Ra4 Nd3 23.cd3 Rd5 24.Rc1 Rc8 25.ab6 ab6 26.Rb4 Kf8 27.Kf2 Ke7 28.Ke3 Ke6 29.g4 f6 30.Ke4 fe5 31.Rc6 Rd6 32.d5 Kf6 33.Rbc4 Kg6?? 34.Rd6 (34…Kf7 35.Rd7 Ke8 36.Rg7+–) 1–0. kamret (2215) – NN, GameColony.com, 2003.

5.Nc3 d5 6.g3 Bd6 7.Bg2 0–0 8.0–0 c5 9.a4 Nbd7 10.d4 cd4 11.Nd4 Rc8 12.e3 e5 13.Nf5+= Nc5 14.Nd6 Qd6= 15.e4 d4 16.Ne2? Be4 17.c3? Bg2–+ 18.cd4 Bf1 19.Qf1 ed4 20.Nd4 Nce4 21.Rd1 Qb4 22.Ba1 Qa4 23.Nc6 Rc6 24.bc6 Qc6 25.Qg2 Qe6 26.Bb2 Nc5 27.Ba3 Qe2 28.Rc1 Qe4 29.Qf1 Nfd7 30.Rd1 Qa4 31.Rd7 Nd7 32.Bf8 Nf8 33.h4 b5 34.h5 h6 35.Qb1 Qc4 36.Qa1 Qc5 37.Qa2 b4 38.Qa6 Qc1 39.Kg2 b3 40.Qd3 b2 (41.f4 b1Q 42.Qb1 Qb1–+) 0–1. genijalac – Simson9, Caissa.com, 2004.

5.d3 Be7 6.e4 d6 7.Be2 0–0 8.0–0 c6 9.h3 cb5–/+ 10.c4 bc4–+ 11.dc4 Nc6 12.e5 de5 13.Ne5 Qc7 14.Nc6 Qc6 15.f3 Rad8 16.Qc2 Rd7 17.Nc3 a6 18.Rfd1 Rfd8 19.Rd7 Rd7 20.Rd1 h6 21.Rd7 Nd7 22.Ne4 Nc5 23.Qc3 Bf8 24.Nc5 Qc5 25.Qd4 Qd4 26.Bd4 Bc5 27.Bc5 bc5 28.Kf2 f6 29.Ke3 Kf7 30.g4 g6 31.h4 a5 32.Bd3 a4 33.a3 Bc6 34.f4 h5 35.gh5 gh5 36.Bh7?? f5–+ 37.Kd3 Kg7 38.Bf5 ef5 39.Ke3 Kf6 40.Kd3 Be4 41.Kc3 Ke6 42.Kb2 Bd3 43.Kc3 Be2 44.Kc2 Bc4 45.Kc3 Kd5 46.Kd2 Bf1 47.Ke3 c4 48.Kd2 Kd4 49.Ke1 Bg2 50.Kf2 Be4 51.Ke2 Kc3 52.Ke3 Kb2 53.Kd4 c3 54.Kc4 c2 55.Kb4 c1Q 56.Ka4 Qc8 57.Kb4 Bd3 58.a4 Qc4 59.Ka5 Qc3 60.Kb6 Bc2 61.a5 Be4 62.Kb5 Kb3 63.a6 Qc8 64.a7 Qb7 65.Kc5 Qa7 66.Kd6 Kc3 67.Ke5 Qa5 68.Kf6–+ Kd4 69.Kg5 Ke3 70.Kh5 Kf4 71.Kg6 Kg4 72.h5 f4 73.Kf6–+ f3 74.h6 f2 75.h7 f1Q 76.Ke6 Qd5 77.Ke7 Qff7 0–1. poganinbezdom – classos, kurnik, 2011.

5.c4 a6

6.a4 c5 7.e3 ab5 8.cb5 d5 9.d3 Nbd7 10.Be2 Bd6 11.h3 0–0 12.Nbd2 Qc7 13.Qc2 e5 14.e4 Rfe8 15.0–0 d4 16.Nc4 Nf8 17.Bc1 h6 18.Bd2= Ng6 19.g3 Bc8 20.Kg2 Be6=+ 21.Rfb1 Bc4 22.Qc4 Ra7 23.a5+= Rea8 24.a6 Qe7 25.Bc1 Rd8 26.Nd2 Bc7 27.Qb3 Ne8 28.Bh5 Qg5 29.Bg4 Qe7 30.Bf5 Nf8 31.h4 g6 32.Bh3 Kg7 33.Nf3 Nd6 34.Qc2 Qe8 35.Qd2+/– f6 36.Qh6+– Kg8 37.Qd2 Nb5 38.Qa2 Kg7 39.Qa4 Nc3= 40.Qe8 Re8 41.Rb3 b5 42.Bd2–/+ b4 43.Bc3 dc3–+ 44.Ne1 Rea8 45.Nc2 Ra6 46.Ra6 Ra6 47.Bc8 Ra2 (47...Ra2 48.Nb4 cb4 49.Rb4 c2–+) 0–1. Helgesen,Helge – Haugen,Arild, 1989.

6.a4 Be7 7.e3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 a6 7.a4).

6.e3 ab5 7.cb5 Bb4 8.Be2 0–0 9.0–0 Be4 10.d3 Bg6 11.Qb3 Bd6 12.Nbd2 c5 13.Rfc1 Bc7 14.a4 d5= 15.a5 Nbd7 16.ab6 Bb6 17.Nh4 c4? 18.dc4 Ra1+/– 19.Ra1 dc4 20.Qc4 Nd5 21.Ng6 hg6 22.Nf3 f6 23.e4 Nf4 24.Bf1 Re8 25.Rd1 Kf8 26.g3 Nh5 27.Qc6 Re7 28.Ba3 Kf7 29.Be7 Ke7 30.Bc4 e5 31.Qe6 (31.Qe6 Kf8 32.Qf7#) 1–0. marekt – renegade, internet, 2005.

6.e3 ab5 7.cb5 c5 8.bc6 dc6 9.Be2 Bd6 10.0–0 (10…0–0 11.Nc3=). michaelbuss (2745) – CaptainHaddock (2490), ChessWorld.net, 2003.

6.e3 ab5 7.cb5 d5 8.d4 Bb4 9.Nbd2 0–0 10.Bd3 c5 11.bc6 Nc6 12.0–0 Bd2 13.Qd2 Qd6 14.a4= Qb4 15.Bc3+= Qd6 16.Qb2 Qc7 17.Rfb1+/– Ba6 18.Qb6 Qb6 19.Rb6 Bd3 20.Rc6 Ne4 21.Ne5 Nc3 22.Rc3 Bb5 23.a5 Rfc8 24.Rc8 Rc8 25.g3 f6 26.Nf3 Rc6 27.Nd2 Bc4 28.Nc4 Rc4 29.a6 Rc8 30.a7 Ra8 31.h4 h5 32.Kg2 Kf7 33.f4 f5 34.Kf3 g6 35.Ke2 Ke7 36.Kd3 Kd7 37.Ra6 Ke7 38.Kc3 Kd7 39.Kb4 Kc7 40.Re6 Ra7 41.Re7 (41.Re7 Kb6 42.Ra7 Ka7 43.Kc5+–) 1–0. Junger,Uli – Jenal,R, GER–chT U20 Germany, 1978.

5.c4 c5

6.bc6 Nc6 7.Nc3 d5 8.cd5 ed5 9.e3 a6 10.Ne2 Bd6 11.Ned4 Ne7 12.Be2 0–0 13.0–0 Rc8 14.Qb3 Ne4 15.Rfc1 Nc5 16.Qd1 Qd7 17.Rab1 Ng6 18.Ba1 b5 19.Ne1 Bb8 20.f4 Ne7 21.Nd3 Ne4 22.Ne5 Qd6 23.d3 Nc5 24.Bc3 f6 25.Nef3 Qd7 26.Qd2 Rfe8 27.Rc2 Ba7 28.Rbc1 Nf5? 29.Nf5+– Qf5 30.Bd4 Qe6 31.Bc5 Bc5 32.Rc5 Rc5 33.Rc5 Qe3 34.Qe3 Re3 35.Kf2 Re7 36.Nd4 Kf7 37.Nb3 d4 38.Nd4 Rd7 39.Nc2 Re7 40.Bf3 1–0. Kleiser,Gregor (2155) – Matosec,Thomas (2085), AUT–chT2S, 2000.

6.e3 d5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 d5).

5.c4 Bc5

6.d4 Bb4 7.Bc3 a5 =.

6.e3 0–0 7.Nc3 a6 8.d4 Be7 9.Bd3 =.

6.e3 0–0 7.Nc3 d5 8.d4= Be7 9.Be2 Nbd7 10.0–0 c5 11.a4 cd4 12.Nd4 Bc5 13.Na2 dc4 14.Bc4 Ne5 15.Bb3 Ng6 16.Nc1 Bd5 17.Bc2 Bb7 18.Nce2 Qd5 19.f3 Rad8 20.Qb1 h6 21.Bg6+/– fg6 22.Qg6 Qg5 23.Qg5+– hg5 24.Ng3 Bd4 25.Bd4+– Nd5 26.Ne4 Nb4 27.Ng5 Rd6 28.Be5 Rd5 29.f4 Nd3 30.Ne6 Re8 31.Ng7 Ree5 32.fe5 Kg7 33.e4?? Re5+= 34.Rad1 Be4 35.Rfe1?? Nc5?? 36.Rf1 Rg5 37.g3 Bd3 38.Rfe1 Rf5 39.Re7 Kf6? 40.Ra7+– Ke5 41.Re7 Kd6 42.Ree1 Kd5 43.Ra1 Kc4 44.Rec1 Kb3 45.a5 ba5+/– (46.Ra5 Nb7+/–). stoker – Vargas5, Caissa.com, 2004.

6.e3 0–0 7.d4 Bb4 8.Bc3 a5 =.

6.e3 0–0 7.Be2 d5 8.0–0 dc4 9.Bc4 c6 10.Nc3 Nd5 11.Nd5 ed5 12.Be2. stoker – dit3, Caissa.com, 2004.

6.e3 a6 7.d4 Bb4 8.Bc3 =.

5.c4 c6

6.bc6 Nc6 7.Nc3 d5 8.cd5 ed5 9.e3 a6 10.Ne2 Bd6 11.Ned4 Ne7 12.Be2 0–0 13.0–0 Rc8 14.Qb3 Ne4 15.Rfc1 Nc5 16.Qd1 Qd7 17.Rab1 Ng6 18.Ba1 b5 19.Ne1 Bb8 20.f4 Ne7 21.Nd3 Ne4 22.Ne5 Qd6 23.d3 Nc5 24.Bc3 f6 25.Nef3 Qd7 26.Qd2 Rfe8 27.Rc2 Ba7 28.Rbc1 Nf5 29.Nf5 Qf5 30.Bd4 Qe6 31.Bc5 Bc5 32.Rc5 Rc5 33.Rc5 Qe3 34.Qe3 Re3 35.Kf2 Re7 36.Nd4 Kf7 37.Nb3 d4 38.Nd4 Rd7 39.Nc2 Re7 40.Bf3 1–0. Kleiser,Gregor – Matosec,Thomas, Klagenfurt, 2000.

6.e3 cb5 7.cb5 a6 8.Nc3 ab5 9.Nb5 Ba6 10.a4 Bb5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Bc5 13.Bc3 0–0 14.d4 Bd6 15.Bd3 Qc7 16.Bd2 e5 17.Qc2 Qc2 18.Bc2 ed4 19.Nd4 Bc5 20.Bc3 g6 21.Nf5 Nd5?? 22.Nh6# 1–0. pierred – s226922, Yahoo, 2005.

6.e3 cb5 7.cb5 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 h6 10.a4 a6= 11.Nc3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Bc7 14.Qc2 d5 15.Na4 Nbd7 16.Nd4 Ne5 17.Nc6 Bc6 18.bc6 Nc4 19.Bc4 Qd6 20.g3 Qc6? 21.Bf6 Qc4 22.Qc4 dc4 23.Bc3 b5 24.Nc5 Bb6?? 25.Nd7+– Ra8 26.Nb6 Ra6 27.Nd7 f5 28.Bb4 Kf7 29.Ne5 Kf6 30.f4 g5 31.Nd7 Kg6 32.h4 gf4 33.gf4 h5 34.Rf3 Ra1 35.Kf2 Kf7 36.Rg3 Rh1 37.Ne5 Kf6 38.Rg6# 1–0. TIROLOCO – badboy1221, Caissa.com, 2004.

6.e3 c5 7.Be2 g6 8.d3 Bg7 9.0–0 0–0 10.Nc3 d5 11.a4 Nbd7 12.Nb1 Re8 13.Ne5 Ne5 14.Be5 dc4 15.dc4 Qd1 16.Bd1 Red8 17.Bc2 Nd7 18.Bc7?? Rdc8 19.Ra3 Rc7 20.Nd2 Rd8 21.e4 Nf6 22.e5 Nh5 23.Nf3 Rcd7 24.Raa1 Bf3 25.gf3 Rd4 26.Kg2 Rc4 27.Bb3 Rcd4 28.Rab1 Be5 29.h3 Nf4 30.Kh2 Nh5 31.Kg2 Rh4 32.Rfd1 Rd1 33.Rd1 Nf4 34.Kg3 Rh3 35.Kg4 Rh2 36.Rd8 Kg7 37.Bc2 Rg2 38.Kh4 Bf6# (38...g5#) 0–1. stoker – Dona2, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c4 d5

6.d3 dc4 7.dc4 Bf3 8.Qd8 Kd8 9.ef3 Bc5 10.Bf6 gf6 11.Nc3 Ke7 12.Ne4 Bb4 13.Nd2? Rd8–/+ 14.Rd1 Nd7 15.Be2?? Bd2 16.Rd2=+ Ne5 17.Rd1 Rd1=+ 18.Bd1 Nc4 19.0–0 Na3 20.f4? Nb5–+ 21.Bf3 Rd8 22.Be4 h6 23.f5 Nc3 24.Bc6 Na2 25.fe6 fe6 26.h3 Nb4 27.Ra1 Nc6 28.Rc1 Rd6 29.f4 Kd7 30.Kf2 Nd4 31.Ra1 a5 32.Ra4 Nc2 33.Kg3 Nb4 34.Kh4 Rd4 35.g3 e5 36.Kh5 ef4 37.gf4 Rf4 38.Kh6 Rh4 39.Kg6 Rh3 40.Kf6 Rh2 41.Ra3 Rf2 42.Kg5 Rg2 43.Kf4 Kc6 44.Rc3 Kb7 45.Kf3 Rg7 46.Re3 Rf7 47.Kg4 c6 48.Kg5 c5 49.Kg6 Rd7 50.Re6 Ka6 51.Kf5 c4 52.Re8 c3 (53.Rc8 c2–+) 0–1. stoker – Simson11, Caissa.com, 2004.

6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3 Bb7 6.c4).

5.c4 d6

6.d4 Nbd7 7.Nc3 Be7 8.g3 e5 9.Bg2 0–0 10.d5 Nc5 11.Na4 Nfd7 12.Nc5 Nc5 13.Nd2 f5 14.f4 ef4 15.gf4 Bh4 16.Kf1 Bf6 17.Bf6 Qf6 18.Nb3 Nd7 19.Qd4 Rae8 20.Re1 Qd4 21.Nd4 Re3 22.Ne6 Rc8 23.Kf2 Rc3 24.Bf1?? Rc4–/+ 25.Rg1 g6 26.h4?? Bd5–+ 27.Ng5 Nf6 28.e4 Rc2 29.Ke3 Be4 30.Ne4 Ne4 31.Bd3 Rh2 32.Be4 fe4 33.Ke4 Re8 34.Kd5 Re1 35.Re1 Rh4 36.Re8 Kf7 37.Rc8 Rf4?? 38.Rc7–/+ Kf6 39.Rh7 Ra4 40.Kd6 Ra2 41.Kc6 g5 42.Kb7 g4 43.Ka8 g3 44.Ra7 Ra7 45.Ka7 g2 46.Kb6 g1Q 47.Kb7 Qg2 48.Ka7 Qf2 49.b6 Qa2 50.Kb8–+ Qg8 51.Kc7 Qf7 52.Kb8 Qe8 53.Kc7–+ Qe7 54.Kb8 Qd6 55.Kb7 Ke7 56.Ka8 Qd8 (56...Qd8 57.Kb7 Kd6 58.Ka6 Kc5 59.Kb7 Qe7 60.Ka6 Kc6 61.b7 Qa3; 56...Kd7 57.Kb7 Qc5 58.Ka7 Kc6 59.Ka8 Kb6 60.Kb8 Qf8) 0–1. iczker – praguelooser, kurnik, 2011.

6.e3 c6 7.d4 Be7 8.a4 Nbd7 9.Bd3 Qc7 10.Nc3 0–0 11.Rc1 Rad8 12.0–0 Qb8 13.Bb1 c5 14.Qc2 cd4=+ 15.Nd4 Rc8 16.Qd3 d5 17.cd5+= Nd5?? 18.Qh7# 1–0. Milly – CruelTeenWitch, Caissa.com, 2004.

6.e3 Be7 7.Be2 0–0 8.d4 c5 9.Nc3 d5 10.0–0 Nbd7 11.a4 a5 12.ba6 Ba6 13.Nb5 Ne4 14.Rb1 Nd6 15.cd5 Nb5 16.ab5 Bb7 17.de6 fe6 18.Bc4 Bd5 19.Qc2 Nf6 20.Ne5 Bd6 21.dc5 Bc5 22.Ra1 Qe8 23.Bd5 Nd5 24.Ra8 Qa8 25.Qc4 Qe8 26.h3 Nc7 27.Nc6 Qd7 28.Bd4 Bd4 29.Nd4 Rf7 30.Ra1 Qd5 31.Qc6 Qc6 32.bc6 e5 33.Nf3 Re7 34.Ra7 Kf8 35.Ne5 Re5 36.Rc7 Rc5 37.f4 b5 38.Rb7 Rc6 39.Rb5 Rc2 40.e4 Kf7 41.Rb7 Kf6 42.e5 Kg6 43.g4 h6 44.f5 Kg5 45.Rg7 Kf4 46.Kf1 Kf3 47.Ke1 Re2 48.Kd1 Re5 49.f6 Re4 50.Rh7 Rf4 51.Rh6 Ke3 52.g5 Kd3 53.Ke1 Ke3 54.Rh8 Rf5 55.g6 1–0. Tabor – Kane, email 1995.

5.c4 Be7

6.Nc3 0–0 7.a3 c5 8.e3 d5 9.d4 cd4 10.Nd4 a6 11.Bd3 dc4 12.Bc4 ab5 13.Ndb5 Qd1 14.Rd1 Bg2 15.Rg1 Bf3 16.Rd2 Nc6 17.Ne2 Rfd8 18.Rd8 Rd8 19.Nbd4 Nd4 20.Bd4 Be2 21.Ke2 Ra8 22.Bb6 Ra3 23.Rb1 Ne4 24.Bd4 Ra8 25.f3 Nf6 26.Be5 h6 27.Bd3 ½–½. Kaczmarek,Michal – Richard,Andy, corr, 1999.

6.Nc3 0–0 7.Qc2 c5 8.e4 d5 9.cd5 ed5 10.Bd3 c4 11.Be2 d4 12.Nd5? Bd5 13.ed5 d3 14.Qc4 de2 15.Bf6 Bf6 16.d4 Re8 17.Rb1 Nd7 18.Rc1 Be7 19.Nd2 Nf6 20.Ke2 Ba3 21.Kd3 Bc1 22.Rc1 Nd5 23.Nf3 0–1. Anderson,George – Vincent,Trevor (1990), Winnipeg Game a Month op, 2003.

6.d4 0–0 7.e3 d5 8.Nc3 Nbd7 9.Bd3 Rc8 10.Qa4 c5 11.cd5 cd4 12.Qd4 Nc5 13.Rd1 Nd3 14.Rd3 ed5 15.Rd2 Re8 16.0–0 Rc4 17.Qd3 Qc7 18.Rc1 Bd6 19.h3 Rd8 20.Rdc2 Rc8 21.Nd2 Rc5 22.Ba3 Bh2 23.Kf1 Ne4 24.Bc5 Nf2 25.Kf2 Qg3 26.Kf1 bc5 27.Nf3 d4 28.Ne2 Qd6 29.ed4 Bf3 30.Qf3 1–0. Behrmann – Cas, 1997.

6.d4 c6 7.a4 a6 8.Nc3 cb5 9.ab5 0–0 10.e3 d5 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.ba6 Bb4 14.Nd2 b5 15.Bb5 Qb6 16.Be2 Na6 17.Ba6 Ra6 18.Ra6 Qa6 19.Qa1?? Qd3–+ 20.Bc1 h6 21.Qb1 Bc3 22.Qd3+– Bd2 23.Bd2 Rb8 24.0–0 Rc8 25.Rc1 Rf8 26.Bb4 Re8 27.Qa6 g6 28.h3 g5 29.Rc8 1–0. iczker – leon51, kurnik, 2011.

5.e3

5.e3 (--> 4.e3 Bb7 5.Nf3).

5.e3 a6 6.a4 (--> 4.e3 Bb7 5.Nf3 a6 6.a4).

5.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3 Bb7).

5.e3 d5 6.Be2 Be7 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 d5).

5.e3 c5

(--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5).

6.c4 d5 7.d4 Nbd7 8.Nbd2 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d4 Nbd7 10.Nbd2).

6.c4 d5 7.Be2 Nbd7 8.0–0 Bd6 9.d4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0–0 8.0–0 b6 9.d4 Bb7).

6.Be2 d5 7.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 d5 7.Be2).

6.Be2 Be7 7.c4 0–0 8.d3 d5 9.Nbd2 Nbd7 10.0–0 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 d5 8.d3 c5 9.Nbd2 Nbd7 10.c4).

5.e3 Be7

(--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7).

6.c4 0–0 7.Be2 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3 Bb7 6.c4 Be7 7.Be2 0–0).

6.c4 0–0 7.Be2 d5 8.0–0 (-->1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0–0 7.Be2 d5 8.0–0).

6.c4 0–0 7.Be2 d5 8.0–0 c5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5).

6.c4 c5 7.d4 d5 8.Nbd2 0–0 9.Be2 Nbd7 10.0–0 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d4 Nbd7 10.Nbd2).

6.c4 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 b6 5.Nf3 Bb7 6.c4 Be7).

6.Be2 0–0 7.0–0 d5 8.c4 c5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5).

6.Be2 0–0 7.0–0 d6 8.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4 0–0 7.Be2 d6 8.0–0).

6.Be2 c5 7.c4 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.c4 Be7 7.Be2).

5.g3 Be7

6.Bg2 0–0 7.0–0 c6 8.Nh4 Ne8 9.bc6 Bc6 10.Bc6 dc6 11.Ng2 Nc7 12.e4 c5 13.d4 Nd7 14.a4 Nf6 15.Re1. Wall,Bill – Pennell,Gary, corr, 1975.

6.Bg2 a6 7.c4 ab5 8.cb5 d5 9.d4 0–0 10.0–0 Ne4 11.a4 c5 12.e3 Nd7=+ 13.Nc3 Nd6 14.Nd2 cd4 15.ed4 Bf6 16.Qg4 Re8 17.Rfc1 Nf8 18.h4 Ng6 19.h5 Ne7 20.Rc2 Nef5 21.Nf3 Nc4 22.Bf1?? Nb2?? 23.Rb2=+ Qe7 24.Bd3 Nd6 25.Ne5 Rec8 26.Ne2 Be5–/+ 27.de5 Ne4 28.Be4= de4 29.h6 g6 30.Nf4 Kf8 31.Rd2= e3 32.fe3+/– Rd8 33.Rd4 Rd4+= 34.ed4 Rc8 35.Nh5?? Qb4–+ 36.Nf6?? Qb2 (36...Qb2 37.Nh7 Kg8 38.Nf6 Kh8–+) 0–1. Neuhof,KE – Ruotanen,A, corr ICCF EU/M/GT/055 (year?).

Play 1.b4 at Chessworld.net!

The home of Email Chess on the web!

Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments.

These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one will automatically be set up.

    Available lines:
  • 1.b4 (4 players, 1 day/move)
  • 1.b4 (4 players, 10 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.Be5 Nf6 (4 players, 3 days/move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 Bb4 3.f4 ef4 4.Bg7 Qh4 5.g3 fg3 6.Bg2 gh2 7.Kf1 hg1Q 8.Kg1 (Kucharkowski-Meybohm gambit, 6 players, 10 days move)
  • 1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.e4 Bb4 4.Bc4 (Sokolski gambit, 4 players, 3 days/move)
  • 1.c4 Nf6 2.b4 (English orangutan, 4 players, 3 days/move)
  • 1.e4 c5 2.b4 (Sicilian: Wing gambit, 4 players, 10 days/move)
  • 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.e5 c5 4.b4 (French: Wing gambit, 4 players, 3 days/move)

Click on the logo below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

The home of Email Chess on the web!

The home of Email Chess on the web!