CLICK!

Welcome to
Marek΄s 1.b4 world!

 

GET MY 1.b4 DATABASE
More than 80000 richly annotated games and lines

New releases:
 • 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 (new 4.e3 d5 5.d4)
 • 1.b4 Nf6
 • 1.b4 e6
 • 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.c4 0–0 5.e3 b6

  Some recent games played by Henryk Buczinski of Poland

  (new games added 2012-02-14)

  Contact
  marek@algonet.se

  2409 false games!
  Click here to check it!
  Maybe you'll find your own games being forged!

       

       

  CHESS LINKS

  Known 1.b4 publications

  Free counter and web stats


 • Ryszard STERNIK

  of Poland

   

   
   
   Sternik,Ryszard – Wallace,Gary
   b4–04–19, 2004
   1.b4 e5 2.a3 d5 3.Bb2 Bd6 4.f4 exf4 5.Bxg7 h5 6.Bxh8 Qh4+ 7.g3 fxg3 8.Bg2 
   gxh2+ 9.Kf1 hxg1Q+ 10.Kxg1 Qg5 11.Qe1 Bg3 Black prepares h4 12.Qf1 f6 
   13.Qf3 h4 14.Qe3+ 
     (14.Qxd5? Be5–+) 
   14...Qxe3+ 15.dxe3 c6 16.Nd2 Bg4 
     (16...a5 17.b5+=) 
   17.e4 d4 18.Bf3 Bxf3 
     (18...Be6 19.Bh5+ Ke7 20.Nf3+=) 
   19.Nxf3+/- c5 
     (19...a5 20.bxa5 (20.Nxd4?! axb4 21.a4 Ra5=) 20...Rxa5 21.Nxh4+/- (
     21.Nxd4?! Be5 22.Nb3 Ra4=)) 
   20.Nxh4 Nd7 21.Nf5 Be5 22.Kf2 Nf8 
     (22...Ne7 23.Rag1 cxb4 24.axb4+–) 
   23.bxc5 Rc8? 
     (23...Ne7+–) 
   24.Rag1 Ne7 25.Nd6+ Bxd6 
     (25...Kd7 26.Nxc8 Kxc8 27.e3+–) 
   26.cxd6 Neg6 27.Bxf6 Rxc2 
     (27...Rc6 28.e5 Rc5+–) 
   28.Rxg6! 
     (28.Rxg6 Kf7 29.Rhh6 Nxg6 30.d7 Kxf6 31.d8Q+ Kg7 32.Rh3 Rxe2+ 33.Kxe2 
     Nf4+ 34.Kf3 Nxh3 35.Qxd4+ Kf8 36.Qh8+ Ke7 37.Qxh3+–) 
   1–0
   
   Azzoug,Sam – Sternik,Ryszard
   b4–05–22, 2005
   1.b4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bb2 e6 4.c4 dxc4 5.Na3 
     (5.a3 b5-/+) 
   5...Bxb4 6.Qa4+ Nc6 7.Nxc4 0–0 8.Qc2 Bd7 9.e3 Be7 10.Rd1 a6 
     (10...b5 11.Nce5 Nb4 12.Qb1-/+) 
   11.Ng5 g6 12.Be2 Nd5 13.Ne4 f5 14.Ng3 Ncb4 
     (14...Ncb4 15.Qb1 Ba4-/+) 
   0–1
   
   Pal,Laszlo – Sternik,Ryszard
   Arctic Cirkle Finlandia, 2005
   1.b4 e6 2.Bb2 Qh4 3.b5 Qb4 4.Ba3 Qxb5 5.Bxf8 Kxf8 6.e3 Qa5 7.c4 Nf6 8.Nf3 
   d6 9.g3 
     (9.Be2 e5-/+) 
   9...e5-/+ 10.Nc3 Na6 11.Bg2 Be6 12.Ng5 
     (12.Qe2!?-/+) 
   12...Bxc4–+ 13.Bxb7 Nb4 14.Qf3 Rb8 15.Nge4? 
     (15.Rb1–+) 
   15...Nc2+ 
     (worse is 15...Rxb7 16.Nxf6 Qa6 17.Qf5–+) 
   16.Kd1 Nxa1 
     (16...Rxb7?! 17.Kxc2 Bd5 18.Nxd5 Qxd5 19.d3–+) 
   17.Nxf6 gxf6 18.Qxf6 Rg8 
     (18...Rxb7?! 19.Qd8+ Kg7 20.Qg5+ Kf8 21.Qd8+ Kg7 22.Qg5+ Kf8 23.Qd8+=) 
   19.Be4 Rg7 20.h4 
     (20.Qh4 Bxa2 21.Bxh7 Bb3+ 22.Ke2 d5–+) 
   20...d5 
     (better is 20...Bxa2 21.Nxa2 Qxa2 22.Ke2–+) 
   21.Qxe5 
     (21.Qc6 Qb4 22.Bf5 e4 23.Bxe4 dxe4 24.Qxe4 Rd8–+) 
   21...Re8 22.Qf6 
     (22.Qf5 Rxe4 23.Kc1 Qa3+ 24.Kd1 Qb2 25.Qc8+ Re8–+) 
   22...dxe4 23.h5 
     (23.Rg1 Nb3 24.Qc6 Rd8 25.Qxc4 Nxd2–+) 
   23...Rb8 24.h6 
     (24.Qc6 Bd3 25.Rh2–+) 
   Qa4+! 
     (24...Qa4+ 25.Ke1 Nc2+ 26.Kd1 Nxe3+ 27.Ke1 Ng2##) 
   0–1
   
   Gross,Gerald – Sternik,Ryszard
   b4–05–22, 2005
   1.b4 d5 2.Bb2 Qd6 3.a3 e5 4.Nf3 f6 5.e3 Be6 6.Be2 Nd7 7.0–0 Ne7 8.h3 
   0–0–0 9.d4 e4 
     (9...Ng6 10.c4 dxc4 11.Qc2=) 
   10.Nfd2 f5 11.c4 dxc4 12.Bxc4 
     (12.Nxc4 Bxc4 13.Bxc4 Nb6+=) 
   12...Nd5 13.Qb3 N7b6 14.Rc1 Nxc4 15.Nxc4 Qe7 16.Ne5 g5 17.b5 Bg7 18.Qa4 
   Kb8 19.Nc3 
     (19.Nd2 Qe8+=) 
   19...Nb6-/+ 20.Qc2 Bxe5 21.dxe5 Nc4 22.Rd1 
     (22.Nb1 g4 23.hxg4 fxg4+=) 
   22...h5 Black prepares g4 23.Rxd8+ 
     (23.Ne2 g4-/+) 
   23...Rxd8 24.Nb1 
     (better is 24.Rd1-/+) 
   24...g4–+ 25.hxg4 
     (25.Bd4 gxh3 26.b6 axb6–+) 
   25...Nxb2 
     (25...hxg4?! 26.Bd4–+) 
   26.Qxb2 
     (26.Nc3 Nd3 27.gxh5–+) 
   26...Rd1+ 27.Kh2 Qh4# 0–1
   
   Fournier,Frederic (2095) – Sternik Ryszard (2030)
   KMG, 2005
   1.b4 e5 2.Bb2 Bxb4 3.f4 Nh6 4.fxe5 Nf5 5.c3 Bf8N 
     (5...Ba5 6.Nf3 d5 7.Qa4+ c6 8.e4 Nh4 9.exd5 Nxf3+ 10.gxf3 Qxd5 11.Qe4 
     Qxe4+ 12.fxe4 0–0 13.d4 c5 14.Nd2 Nc6 15.Nb3 Nxd4 16.Nxa5 Nc2+ 17.Kf2 
     Nxa1 18.Bxa1 b6 19.Nc4 Be6 20.Ke3 Kucharkowski,J–Sternik,R/email 
     KMG–53 2002/1–0 (55); 
     5...Bc5 6.Nf3 d5 7.d4 Be7 8.Qd3 0–0 9.e4 Nh4 10.Nxh4 Bxh4+ 11.g3 Bg5 
     12.Bg2 Be6 13.0–0 Nc6 14.Na3 Qd7 15.Nc2 Rad8 16.c4 dxe4 17.Qc3 Nxe5 
     18.dxe5 Bd2 19.Qb3 Qc6 20.Rf2 Benassi,A–Sternik,R/corr KMG–65 2005/
     1–0 (35)) 
   6.Nf3 d5 7.exd6 Bxd6 8.e4 Nh4 9.d4 Bg4 10.Nbd2 0–0 11.e5 Be7 12.Kf2 Nxf3 
   13.Nxf3 Nd7 14.Qc2 f6 15.Bc4+ Kh8 16.e6 Nb6 17.Bb3 c6 18.Qe4 f5 19.Qd3 
   Bd6 20.Rae1 Bxf3 21.Qxf3 Nd5 22.c4 Nf6 23.d5 Ne4+ 24.Ke2 a5 25.a4 b5 
     (25...Rc8!?=) 
   26.cxb5+= cxb5 27.axb5 a4 28.Bc4 a3 29.Bd4 a2 30.Bb2 
     (better is 30.Ra1 Ra3 31.Qh5+=) 
   30...Qc7 31.Bd3 Qc5 32.Qe3 Qxd5 33.Qd4 Qb7 34.Rhf1 Rfe8 0–1
   
   Fournier,Frederic – Sternik,Ryszard
   corr KMG–65, 2005
   1.b4 e5 2.Bb2 Bxb4 3.f4 Nh6 4.fxe5 Nf5 5.c3 Bf8 6.Nf3 d5 7.exd6 Bxd6 8.e4 
   Nh4 9.d4 Bg4 10.Nbd2 0–0 11.e5 Be7 12.Kf2 Nxf3 13.Nxf3 Nd7 14.Qc2 f6 
   15.Bc4+ Kh8 16.e6 Nb6 17.Bb3 c6 18.Qe4 
     (18.Rae1 Qe8=) 
   18...f5 19.Qd3 Bd6 
     (19...f4 20.Ne5 Bh4+ 21.Kg1+=) 
   20.Rae1+= Bxf3 21.Qxf3 Nd5 22.c4 Nf6 23.d5 
     (23.g3 Ne4+ 24.Kg2 Qe7+=) 
   23...Ne4+= 24.Ke2 a5 
     (24...Rc8 25.Kd1=) 
   25.a4 
     (25.Bc2 Bc5 26.Rd1 cxd5 27.cxd5 Nf2=) 
   25...b5 
     (25...Rc8!?=) 
   26.cxb5+= cxb5 27.axb5 a4 28.Bc4 a3 29.Bd4 a2 30.Bb2 
     (better is 30.Ra1 Ra3 31.Qh5+=) 
   30...Qc7 31.Bd3 Qc5 32.Qe3 Qxd5 33.Qd4 Qb7 34.Rhf1 Rfe8 0–1
   
   Welti,Manfred – Sternik,Ryszard
   KMG–65, 2005
   1.b4 e5 2.Bb2 Bxb4 3.f4 d6 4.fxe5 dxe5 5.Bxe5 Qh4+ 6.g3 Qe4 7.Nf3 f6 
   8.Bb2 Ne7 9.Nc3 
     (9.Bg2 0–0=) 
   9...Bxc3+= 10.Bxc3 Nd5 11.Bb2 Ne3 12.dxe3 Qb4+ 13.Kf2 Qxb2 14.Bg2 Qb6 
   15.Qd4 0–0 16.Rab1 
     (16.Nd2 c6+=) 
   16...Qe6 17.Nh4 
     (17.Qc3 c6+= (worse is 17...Qxa2 18.Rb3 Qa6 19.Nd4=)) 
   17...c6-/+ 18.Be4 
     (18.Rb3 Nd7-/+) 
   18...g6 
     (18...Qxa2!? 19.Nf5 Qe6-/+) 
   19.Bd3 Kg7 20.Bc4 Qe7 21.Rbd1 Nd7 22.Nf3 
     (22.Qd6 Qxd6 23.Rxd6 Re8-/+) 
   22...Ne5 23.h3 c5 24.Qc3 Nxc4 25.Qxc4 Bf5 26.g4 Be4 27.Rd2 Rad8 28.Rhd1 
   Rxd2 29.Rxd2 Re8 30.Qa4 Bc6 31.Qa3 b5 32.Rd1 b4 33.Qc1 a5 34.c3 h6 
   35.cxb4 axb4 36.Nd2?? 
     (better is 36.a3–+) 
   36...Qxe3+ 37.Kf1 Qxe2+ 38.Kg1 Qg2# 0–1
   
   Wallace,Gary – Sternik,Ryszard
   b4–05–22, 2005
   1.b4 d5 2.Bb2 Qd6 3.a3 e5 4.e3 Be6 5.Nf3 Nd7 6.d3 Be7 7.Be2 a5 8.bxa5 
   Rxa5 9.0–0 Ngf6 10.Nbd2 0–0 11.Nb3 
     (11.c4 b6=) 
   11...Ra4-/+ 12.Qd2 Rfa8 13.Rfd1 Bg4 14.h3 Bxf3 15.Bxf3 Qe6 16.Qc1 Bd6 
     (16...b5 17.Nd2-/+) 
   17.Nd2+= Nc5 18.d4 exd4 19.exd4 Nce4 20.Nb1 
     (20.Nxe4 Nxe4 21.Re1 Re8+=) 
   20...Qf5 21.Rd3 b5 22.g4 
     (22.Rb3 c6-/+) 
   22...Qg6–+ 23.Bg2 Re8 24.Nc3 Nxc3 25.Bxc3 Rea8 
     (25...c6 26.Bb4 Bxb4 27.axb4 Rxb4 28.Re3 Rxe3 29.Qxe3-/+) 
   26.Bb2-/+ c6 27.Qd1 h5 28.f3 hxg4 29.fxg4 Ne4 30.Qe1 Rc4 31.Bxe4 dxe4 
   32.Rc3 Raa4 33.Rxc4 Rxc4 34.c3 c5 35.Rc1 
     (35.Qe2 f5-/+) 
   35...f5 36.Qe2 f4 37.a4 f3 38.Qf1 Qh6 
     (better is 38...Qg5 39.Qf2 cxd4–+) 
   39.axb5? 
     (39.Rc2 Qe3+ 40.Kh1 cxd4 41.axb5–+) 
   39...Qe3+ 40.Kh1 Qe2 
     (40...Qe2 41.Qxe2 fxe2-/+) 
   0–1
   
   Sternik,Ryszard – Welti,Manfred
   corr KMG–65, 2005
   1.b4 e5 2.Bb2 Bxb4 3.f4 Nc6 4.fxe5 f6 5.Nf3 fxe5 6.Nxe5 Nxe5 7.Bxe5 Nf6 
   8.c3 Be7 9.e3 d6 10.Bf4 0–0 11.Bd3 Be6 12.Na3 Nd5 
     (12...c6 13.Nc2+=) 
   13.Qh5= Nf6 14.Qd1 Qd7 15.0–0 c6 16.Nc2 Nd5 
     (16...c5 17.a4+=) 
   17.Nd4 Bg4 
     (17...Nxf4 18.Rxf4 Rxf4 19.exf4=) 
   18.Qc2+= h6 
     (18...Nf6 19.h3 Be6 20.Nxe6 Qxe6 21.Bf5+=) 
   19.Bc4+/- Kh8 20.Bxd5 cxd5 21.Qb3 Bh5 22.Qxd5 Bf7 23.Qf5 Qe8 24.Qe4 d5 
     (24...Bc4 25.Ne6 Bxf1 26.Nxf8 Bxf8 27.Qxe8 Rxe8 28.Rxf1+/-) 
   25.Qe5+– Bf6 26.Qxe8 Rfxe8 27.Bxh6! 1–0
   
   Sternik,Ryszard – Gross,Gerald
   internet, 2005
   1.b4 e5 2.b5 d5 3.Bb2 Bd6 4.e3 Nf6 5.c4 0–0 6.d4 Bb4+ 7.Bc3 Bxc3+ 8.Nxc3 
   exd4 9.Qxd4 dxc4 10.Qxd8 Rxd8 11.Bxc4 c6 12.Nf3 cxb5 13.Nxb5 Nc6 14.Nbd4 
   Nxd4 15.Nxd4 
     (worse is 15.exd4 Bg4 16.Rd1 Rac8-/+) 
   15...Bd7 16.Ke2 a6 17.a4 h6 
     (17...Rac8 18.Rhc1+=) 
   18.a5 Bg4+ 
     (18...Rac8 19.Rhc1+=) 
   19.f3+/- Bh5 20.Rhd1 Nd5 
     (20...Bg6 21.e4+=) 
   21.Rac1 Bg6 22.e4 Ne7 
     (22...Nf4+ 23.Kf2+/-) 
   23.Ke3 Rac8 24.Bd3 Rxc1 25.Rxc1 Rc8 
     (25...Rd7 26.g3+/-) 
   26.Rxc8+ Nxc8 27.f4 f6 28.Ne6 Nd6 29.Kd4 Be8 
     (29...h5 30.Kd5 Nf7 31.Kc5+–) 
   30.Kc5 
     (30.e5 Nb5+ 31.Kc5 Bc6+–) 
   30...Nf7 
     (30...Bb5 31.e5 fxe5 32.Bxb5 Nxb5 33.fxe5 Kf7 34.Nd8+ Ke7 35.Nxb7 
     Na3+–) 
   31.Kb6 
     (31.Kb6 g5 32.Kxb7 gxf4 33.Kxa6+–) 
   1–0
   
   Sternik,Ryszard (1935) – Schulz,Hans_Juergen (2070)
   TSC, 2005
   1.b4 d5 2.Bb2 Bg4 3.h3 Bh5 4.g4 Bg6 5.Bg2 e6 6.c4 Nf6 7.a3 c6 8.cxd5 Nxd5 
   9.h4 h5 10.g5 Nf4 11.Bf3 Bf5 
     (11...a5 12.Nh3 Nxh3 13.Rxh3 axb4 14.axb4 Rxa1 15.Bxa1+=) 
   12.Be5= Ng6 13.Bc3 Nd7 14.d4 a5 
     (14...Bg4 15.e4=) 
   15.bxa5 e5 16.dxe5 Ngxe5 17.Nd2 Rxa5 
     (17...Qc7 18.Be4 Bxe4 19.Nxe4+=) 
   18.Bxa5+= Qxa5 19.Kf1 Be7 
     (19...f6 20.Nb3 Qc3 21.Rc1+=) 
   20.Kg2+/- Nxf3 21.Ngxf3 
     (21.Kxf3?! f6 22.Kg2 
      A) 22...Bxa3? 23.Nc4 Qc5 24.Nxa3+– (worse is 24.Rxa3 0–0+–);
      B) 22...fxg5 23.hxg5 h4=) 
   21...0–0 22.e4 Bg6 23.Qc2 Qc7 24.Nd4 Ra8 25.Nf5 
     (25.f3 
      A) 25...Rxa3?? 26.Nb5 Qe5 27.Nxa3+– (27.Rxa3?! Qxb5 28.Ra8+ Kh7+– 
      );
      B) 25...Bd6+/-) 
   25...Bf8 
     (25...Bxf5 26.exf5 Qf4 27.Rab1+=) 
   26.Rhd1 
     (26.Rhb1 Nc5 27.Nb3 Qe5 28.Nxc5 Bxc5 29.Rxb7 Bxf2 30.Qxf2 Qxa1 
     31.Ne7+ Kh8 32.Nxg6+ fxg6+=) 
   26...Nc5 27.Nf1 b5 
     (27...Qf4 28.N1g3+=) 
   28.f3 
     (28.N1e3 Bxf5 29.Nxf5 g6 30.Nh6+ Kh7+/-) 
   28...Qe5 
     (better is 28...Bxf5!? 29.exf5 Qf4=) 
   29.N1g3 Ra4 30.Ra2 Rc4 
     (30...Bxf5 31.Nxf5 g6 32.Nh6+ Kg7 33.Qc1+/-) 
   31.Qb2+/- Qc7 32.Rd4 Na4 33.Qd2 Rxd4 34.Qxd4 c5 35.Qd2 1–0
   
   Sternik,Ryszard – Wallace,Gary
   b4–05–22, 2005
   1.b4 e5 2.b5 Nf6 3.Bb2 d6 4.e3 Nbd7 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.a4 b6 8.0–0 Bb7 
   9.d4 e4 10.Nfd2 d5 11.c4 c6 12.Nc3 Re8 
     (12...Bd6 13.Ba3 c5 14.cxd5 cxd4 15.Bxd6 dxc3 16.Bxf8 Qxf8 17.Nc4 
     Nxd5 18.a5+=) 
   13.bxc6+= Bxc6 14.Qb3 Nf8 
     (14...dxc4!? 15.Bxc4 Rf8+=) 
   15.cxd5+/- Bxd5 16.Nxd5 Qxd5 17.Qxd5 Nxd5 18.Nxe4 Bb4 19.Bd3 Rac8 20.Rfc1 
   h6 21.Ng3 Ne6 22.Nf5 Ne7 23.Nxe7+ Bxe7 24.g3 Kf8 25.Kf1 g6 26.Ke2 Red8 
   27.Rxc8 Rxc8 28.h4 h5 29.Rc1 Rxc1 30.Bxc1 Bb4 31.Bb2 Ke7 32.e4 Kd6 
     (32...Nc7 33.d5+–) 
   33.Ke3 Nd8 34.Bc4 White prepares the advance d5 34...Ke7 35.d5 Nb7 
   36.e5 Bc5+ 37.Ke2 Nd8 
     (37...Bb4 38.d6+ Ke8 39.Bc1+–) 
   38.Bc1 Nb7 39.Bg5+ Kf8 40.Ba6 Na5 41.f4 Be7 42.Bh6+ Kg8 43.d6 Bd8 44.Bb5 
   Nb7 45.Kd3 Nc5+ 46.Kd4 a6 47.Bc4 Nxa4 48.Bg5 Bxg5 49.hxg5 Nc5 50.Kd5 1–0
   
   Leclerc,Sophie – Sternik,Ryszard (1765)
   FICGS, 2008
   1.b4 d5 2.Nf3 e6 3.a3 Nf6 4.Bb2 c5 5.bxc5 Bxc5 6.d4 Bd6 7.Nbd2 Nbd7 8.c4 
   b6 9.e3 0–0 10.Be2 Bb7 11.0–0 Ne4 12.Bd3 f5 13.cxd5 
     (13.Rc1 Qf6=) 
   13...Bxd5 
     (13...Nxd2 14.Qxd2 Bxd5 15.Qe2=) 
   14.Qe2 
     (14.Rc1 Nxd2 15.Nxd2 Qg5=) 
   14...Rc8 
     (14...Nxd2 15.Nxd2 (15.Qxd2? Bxf3 16.gxf3 Bxh2+ 17.Kh1 Qg5–+) 
     15...Rc8 16.f3=) 
   15.Rac1 
     (15.Nc4 Bc7=) 
   15...Qf6 16.Bb5 Qh6 17.h3 
     (17.Bxd7 Nxd2 18.Qxd2 Bxf3–+) 
   17...Nxd2 18.Nxd2 
     (18.Qxd2?? Bxf3 19.Be2 Rxc1 20.Rxc1 Bd5–+) 
   18...Nf6 19.Bd3 
     (19.Nc4 Qg6 20.f3 Bxc4 21.Bxc4 Nd5=) 
   19...Qg6+= 20.Rxc8?? 
     (better is 20.Nf3+=) 
   Qxg2## 
   
     (20...Rxc8?! 21.Nf3+=) 
   0–1
   
   Parmet,Daniel (1640) – Sternik,Ryszard (1875)
   FICGS, 2008
   1.c4 Nf6 2.b4 e6 3.a3 d5 4.e3 a5 5.b5 Nbd7 6.d4 dxc4 7.Bxc4 Bd6 8.Nf3 0–0 
   9.Bb2 Qe7 10.Qc2 
     (10.0–0 
      A) 10...Nb6 11.Bd3 (11.Be2 Bd7 12.Ne5 Rfd8 13.Nxd7 Qxd7=)
      11...Nbd7 (11...a4 12.Qc2 Nbd7 13.Nc3 e5+/-; 
      11...Nfd7 12.Qc2 f5 13.Nc3 Qf6+=; 11...Rd8+= 12.e4 Bf4 
      13.Qc2 Nh5+/-) 12.Qc2 e5 13.Nc3 exd4+=;
      B) 10...e5 
       B1) 11.Nxe5 Nxe5 (11...Bxe5 12.dxe5 Nxe5 13.Nd2 Rd8=)
        12.dxe5 Bxe5 13.Bxe5 Qxe5=;
       B2) 11.dxe5 Nxe5 12.Nxe5 Bxe5 13.Bxe5 Qxe5=; 
     10.Nc3 
      A) 10...Nb6 
       A1) 11.Be2 Rd8 (11...Nbd5 12.0–0 Nxc3 13.Bxc3 Rd8=)
        12.0–0 Nbd5 13.Qa4 Nb6=;
       A2) 11.Bd3 Rd8 (11...Nbd5 12.Qc2 Nxc3 13.Qxc3 Qe8+=; 
        11...Nfd5 12.Ne4 f5 13.Nxd6 cxd6+=) 12.e4 e5 
        13.dxe5 Bxe5=;
      B) 10...e5 11.Qc2 (11.0–0 e4 12.Nd2 Nb6 13.d5 Qe5+=; 
      11.dxe5 Nxe5 12.Nxe5 Bxe5 13.Qc2 Be6=; 11.Nxe5 Nxe5 
      12.dxe5 Bxe5 13.Qc2 Be6=) 11...e4 12.Nd2 Nb6 13.Bb3 
      Bf5=; 
     10.Nbd2 
      A) 10...a4 
       A1) 11.Qc2 e5 (11...Rd8 12.0–0 c6 13.bxc6 bxc6+=; 
        11...Nb6 12.e4 Nxc4 13.Nxc4 Bf4+=; 11...c5 12.bxc6 
        bxc6 13.Ng5 Rb8+=; 11...Kh8 12.0–0 Kg8 13.Bd3 e5+/-) 
        12.dxe5 Nxe5 13.Nxe5 Bxe5=;
       A2) 11.Qe2 e5 (11...Rd8 12.0–0 c6 13.Rfc1 cxb5+=; 
        11...h6 12.0–0 Rd8 13.e4 e5+=; 11...Nb6 12.Bd3 Bd7 
        13.e4 Bf4+=; 11...Rb8 12.0–0 Rd8 13.e4 Bf4+=)
        12.dxe5 Nxe5 13.Nxe5 Bxe5=;
       A3) 11.0–0 e5 (11...Nb6 12.Bd3 Qe8 13.e4 Bf4+=; 
        11...Rd8 12.Qc2 h6 13.Rfc1 e5+=; 11...c5 12.bxc6 bxc6 
        13.Ne5 Bb7+=) 12.dxe5 Nxe5 13.Nxe5 Bxe5=;
      B) 10...Nb6 
       B1) 11.Be2 Bd7 (11...a4 12.e4 Bf4 13.Qc2 Bd7+=; 
        11...Rd8 12.e4 Bf4 13.Qc2 Bd7+=; 11...Rb8 12.0–0 Rd8 
        13.Qc2 a4+=; 11...Re8 12.e4 Bf4 13.Qc2 Rd8+=)
        12.e4 Bf4 13.g3 Bxd2+=;
       B2) 11.Bd3 Bd7 (11...a4 12.e4 Bf4 13.Qc2 h6+=; 
        11...Qd7 12.Qc2 h6 13.Ne5 Qe8+=; 11...Rd8 12.e4 Bf4 
        13.Qc2 h6+=; 11...Rb8 12.e4 Bf4 13.Qc2 h6+/-) 
        12.e4 Bf4 13.Qc2 h6+=;
      C) 10...Rd8 11.0–0 (11.Qc2 c5 12.bxc6 bxc6 13.Ne5 Bb7=; 
      11.e4 e5 12.0–0 exd4 13.Bxd4 Bc5=) 11...c5 12.bxc6 
      bxc6 13.e4 e5=;
      D) 10...e5 
       D1) 11.Nxe5 Nxe5 (11...Bxe5 12.dxe5 Nxe5 13.0–0 Rd8=)
        12.dxe5 Bxe5 13.Bxe5 Qxe5=;
       D2) 11.dxe5 Nxe5 (11...Bxe5 12.Nxe5 Nxe5 13.0–0 Rd8=)
        12.Nxe5 Bxe5 13.Bxe5 Qxe5=;
      E) 10...Re8 
       E1) 11.Qc2 c5 (11...Rd8 12.0–0 c6 13.Rfc1 c5+=; 
        11...Nb6 12.e4 Nxc4 13.Nxc4 Bf4+=; 11...a4 12.0–0 e5 
        13.Ng5 Rf8+=; 11...Ra7 12.e4 e5 13.b6 Ra8=) 
        12.bxc6 bxc6 13.0–0 c5=;
       E2) 11.0–0 c5 (11...a4 12.Qc2 Rd8 13.e4 e5+=; 
        11...Nb6 12.Bd3 Qd7 13.Qc2 h6+/-; 11...Rd8 12.Bd3 e5 
        13.Qc2 exd4+=; 11...h6 12.Qc2 e5 13.Nh4 Nf8+=)
        12.bxc6 bxc6 13.Qc2 c5=;
      F) 10...c5 
       F1) 11.0–0 cxd4 (11...Rd8 12.Qc2 cxd4 13.Nxd4 Ne5=)
        12.Nxd4 a4 13.Qc2 Nb6=;
       F2) 11.Qc2 cxd4 (11...Rd8 12.0–0 cxd4 13.Nxd4 Ne5=; 
        11...a4 12.0–0 cxd4 13.Nxd4 Nb6=) 12.Nxd4 Nb6 
        13.Bd3 e5=;
       F3) 11.dxc5 Nxc5 (11...Bxc5 12.0–0 Rd8 13.Qb3 b6=) 
        12.Be5 Rd8 13.Qe2 Bxe5=;
       F4) 11.Nb3 cxd4 12.Qxd4 Rd8 13.Qh4 a4=;
       F5) 11.bxc6 bxc6 12.Ne5 Bb7 13.Nxd7 Qxd7=) 
   10...e5 
     (10...Nb6 
      A) 11.Be2 a4 (11...Rd8 12.e4 Bf4 13.Bd3 Ne8+=; 
      11...Nbd7 12.Nbd2 a4 13.Nc4 Nb6+/-; 11...Rb8 12.e4 Bf4 
      13.Bd3 Nh5+=; 11...Re8 12.e4 Bf4 13.Bd3 Nh5+=)
       12.e4 Bf4 13.0–0 Rd8+=;
      B) 11.Bd3+= Nbd7 (11...h5 12.e4 Bf4 13.0–0 Rd8+/-) 
      12.Nc3 e5 13.0–0 exd4+=; 
     10...Rd8 
      A) 11.e4 e5 12.0–0 exd4 13.Bxd4 Ne5=;
      B) 11.Nbd2 c5 12.bxc6 bxc6 13.Ne5 Bb7=;
      C) 11.Nc3 c5 (11...Nb6 12.Bd3 Nbd7 13.0–0 c5+=; 
      11...c6 12.0–0 c5 13.Rfd1 cxd4=; 11...Rb8 12.0–0 c5 
      13.bxc6 bxc6+=; 11...Qf8 12.e4 Ne8 13.e5 Be7+/-)
      12.bxc6 bxc6 13.0–0 Ba6=;
      D) 11.0–0 h6 (11...Nb6 12.Bd3 Nbd7 13.Nc3 h6+=; 
      11...Rf8 12.Bd3 e5 13.Nc3 exd4+=; 11...Ng4 12.Bd3 Ngf6 
      13.Nc3 c5+=; 11...c6 12.bxc6 bxc6 13.e4 e5+=) 
      12.Nc3 e5 13.Rfc1 exd4=) 
   11.0–0 
     (11.Nc3 e4 12.Nd2 Nb6 13.Bb3 Re8=; 
     11.dxe5 Nxe5 12.Nbd2 Nxf3+ 13.Nxf3 Bg4=; 
     11.Nxe5 Nxe5 (11...Bxe5 12.dxe5 Nxe5 13.Be2 c6=) 12.dxe5 
     Bxe5 13.0–0 Rd8=; 
     11.Nbd2 e4 12.Ng5 Nb6 13.Ba2 Bf5+=; 
     11.Ng5 e4 (11...h6 12.Ne4 Nxe4 13.Qxe4 Rd8=; 11...exd4 
     12.Bxd4 Ne5 13.Nc3 c6=) 12.Nd2 Nb6 13.Ba2 Bf5+=; 
     11.Nfd2 exd4 (11...Rd8 12.0–0 exd4 13.Bxd4 c5=; 11...Re8 
     12.0–0 exd4 13.Bxd4 Ne5=; 11...a4 12.0–0 Rd8 13.Nf3 exd4=; 
     11...e4 12.Nc3 Nb6 13.Bb3 Re8=) 12.Bxd4 Rd8 13.0–0 c5=) 
   11...e4 12.Nfd2 Bxh2+ 
     (12...Nb6 13.Ba2 Bg4=) 
   13.Kxh2 Ng4+ 14.Kg3 Ndf6 15.Rh1 Qd6+ 16.f4 exf3+ 
     (better is 16...Nxe3!? 17.Nxe4 Nxc2 18.Nxd6 cxd6-/+) 
   17.Kxf3= Nxe3! 18.Ne4 
     (18.Kxe3 Qg3+) 
   18...Bg4+ 
     (better is 18...Nxc2 19.Nxd6 cxd6–+) 
   19.Kxe3= Nxe4 20.Qxe4 
     (20.Nd2 Qg3+ 21.Nf3–+) 
   20...Rae8–+ 21.Nd2 
     (21.Qxe8 Qg3+ 22.Kd2 Qxg2+ 23.Qe2 Bxe2 24.Bxe2 Qxh1 25.Nc3–+) 
   Qg3+ 
     (21...Qg3+ 22.Nf3 Rxe4+ 23.Kxe4 Qxg2–+; 
     21...Rxe4+ 22.Nxe4 Re8 23.Raf1 Qg3+ 24.Kd2 Rxe4 25.Bxf7+ Kf8 26.Bd5+ 
     Rf4 27.Bc1–+) 
   0–1
   
   Inving,Yugi – Sternik,Ryszard (1875)
   FICGS, 2008
   1.c4 Nf6 2.b4 e6 3.a3 d5 4.Nf3 dxc4 5.Nc3 
     (5.e3 b5 6.d3 a5 7.dxc4 Qxd1+ 8.Kxd1 Ne4+= –0.50; 
     5.Bb2 
      A) 5...Bd7 6.e3 b5 7.d3 cxd3 8.Bxd3+= –0.59;
      B) 5...c5 6.bxc5 (6.Qa4+ Bd7 7.b5 a6 8.Nc3-/+ –0.72; 6.b5 a6 
      7.Qa4 Nbd7 8.bxa6-/+ –0.84) 6...Bxc5 7.e3 b5 8.a4+= –0.28; 
      C) 5...Bd6 6.e3 b5 7.d3 cxd3 8.Bxd3+= –0.50;
      D) 5...Nbd7 6.Qc2 Nb6 7.e4 Bd7 8.Bxc4= –0.25;
      E) 5...a5 6.b5 (6.Qa4+ Nbd7 7.Qb5 Qe7 8.Qxc4+= –0.66) 
      6...Bd7 7.Qa4 c6 8.bxc6+= –0.44;
      F) 5...a6 6.e3 b5 7.d3 cxd3 8.Bxd3+= –0.62;
      G) 5...b5 6.d3 (6.Nc3 c6 7.e4 a5 8.bxa5-/+ –0.84) 6...cxd3 
      7.e3 a5 8.Qxd3-/+ –0.78; 
     5.Qc2 b5 6.e4 (6.Nc3 c6 7.Bb2 a5 8.bxa5-/+ –1.00; 6.Bb2 a5 7.a4 
     c6 8.bxa5-/+ –1.00) 6...Bb7 7.Nc3 c5 8.Nxb5-/+ –0.78) 
   5...c6 
     (5...Nbd7 6.e3 a5 7.b5 Nb6 8.Ne5+= –0.34; 
     5...Bd7 6.Bb2 (6.Ne5 b5 7.d3 cxd3 8.Qxd3+= –0.66) 6...a5 7.bxa5 
     Nc6 8.e4+= –0.59; 
     5...Nd5 6.e4 Nxc3 7.dxc3 Qxd1+ 8.Kxd1 a5= –0.03; 
     5...c5 6.bxc5 (6.Qa4+ Bd7 7.b5 Nd5 8.Qxc4+= –0.37) 6...Bxc5 
     7.e3 Nc6 8.Bxc4= –0.12) 
   6.Bb2 
     (6.d3 cxd3 7.Qxd3 (7.e3 c5 8.bxc5 Na6-/+) 7...Qxd3 8.exd3-/+ –0.97;
     6.e4 b5 7.d3 a5 8.dxc4-/+ –0.91; 
     6.d4 a5 7.bxa5 Qxa5 8.Bd2-/+ –1.16; 
     6.Rb1 Nd5 7.Qc2 b5 8.e4+= –0.53) 
   6...b5 7.e3 
     (7.d3 cxd3 8.e4 a5 9.bxa5 d2+ 10.Nxd2 e5-/+) 
   7...a5 8.bxa5 Qxa5 9.d3 Nd5 10.Qc1 cxd3 11.Bxd3 Nxc3 
     (11...Nd7 12.0–0 Nc5 13.Nxd5 exd5 14.Bc2-/+) 
   12.Bxc3 Bxa3 13.Qd2 b4 14.Bxg7 Rg8 15.Bb2 
     (15.Be5 Nd7 16.Bxh7 Rxg2+=) 
   15...Rxg2-/+ 16.Kf1 Rg8 
     (16...Rg4 17.Ne5 Qd5 18.Nxg4 Bxb2 19.Rxa8 Qxh1+ 20.Ke2+=) 
   17.Bxh7 Qb5+ 
     (17...Rg4 18.Ne5 Qb5+ 19.Ke1-/+) 
   18.Ke1+= Bxb2 19.Qxb2 
     (19.Rxa8? Bc3 20.Bxg8 Ba6–+) 
   19...Rxa1+ 20.Qxa1 Rf8 21.Be4 
     (21.Nd2 Nd7-/+) 
   21...f5 22.Nd4 Qe5 23.Bg2 Rg8 
     (23...Rg8 24.Bf3 c5-/+) 
   0–1
   
   Murray,Findlay (1750) – Sternik,Ryszard (1765)
   FICGS, 2008
   1.b4 d5 2.Bb2 Qd6 3.a3 e5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Nbd7 6.c4 c6 7.Nc3 dxc4 8.Bxc4 
   Nb6 9.Bb3 Be7 
     (9...Bg4 10.Qc2=) 
   10.Qc2 Be6 11.Bxe6 Qxe6 12.d3 
     (12.d4 exd4 13.Nxd4 Qg4=) 
   12...0–0 13.0–0 Rfd8 14.Rfd1 Nfd7 15.Ne2 a5 16.Ng3 
     (16.bxa5!? Rxa5 17.d4=) 
   16...axb4+= 17.axb4 Bxb4 18.d4 exd4 19.Nxd4 Qc4 20.Ngf5 
     (20.Qb1!?+=) 
   20...Qxc2-/+ 21.Nxc2 Bf8 22.Bd4 
     (22.Kf1 g6 23.Ng3 Rxa1 24.Bxa1 Ra8-/+) 
   22...g6 23.Ng3 Nc4 24.Ne4 b5 25.Bc3 f5 26.Ng5 
     (26.Rxd7 fxe4 27.Rxd8 Rxd8–+) 
   26...Bd6 27.Ne6 Rxa1 
     (27...Re8 28.Ned4 Rxa1 29.Rxa1–+) 
   28.Rxa1 Re8 29.Ned4 
     (29.Ra7 Re7–+) 
   29...b4! 30.Nxb4 
     (30.Nxb4 c5 Double attack (30...c5 Decoy; 30...c5 Passed pawn); 
     30.Bxb4 c5 Double attack (30...c5 Decoy; 30...c5 Passed pawn)) 
   30...c5 31.Nb5 
     (31.Nd5 cxd4 32.Bxd4 Kf7–+) 
   31...cxb4 32.Nxd6 Nxd6 33.Bxb4 Ne4 34.Kf1 
     (34.f3 Nec5 35.Ra3 Rb8 36.Bxc5 Nxc5–+) 
   34...Ndf6 35.Ra7 
     (35.Be1 Kf7–+) 
   35...Rb8 36.Be1 Rb1 37.f3 
     (37.h3 Nc5 38.Ra3 Kf7–+) 
   37...Nc3 38.Kf2 Rb2+ 39.Kg3 
     (39.Kg1 Nd1 40.Ra8+ Kg7–+) 
   39...Ncd5 40.Ra3 
     (40.Kh3 g5 41.Bg3 g4+ 42.fxg4 fxg4+ 43.Kh4 Nxe3–+) 
   40...Re2 41.Bc3 f4+! 42.exf4 Nh5+ 43.Kh4 Rxg2 44.Ra8+ Kf7 45.Ra7+ Ke6 
   46.Ra6+ 
     (46.Be1 h6 47.f5+ Kxf5 48.Bg3 Nxg3 49.Ra5–+) 
   Kf5 
     (46...Kf5 47.Ra2 Rxa2 48.h3 Ne3 49.Bd4 Ng2##) 
   0–1
   
   Sternik,Ryszard (1875) – Hess,Volker
   FICGS, 2008
   1.c4 Nf6 2.b4 e6 3.a3 d5 4.cxd5 exd5 5.Nf3 Bd6 6.Nc3 
     (6.e3 
      A) 6...a5 
       A1) 7.bxa5 0–0 (7...Rxa5 8.d4 0–0 9.Bd3 Bg4+= –0.41; 
        7...Bg4 8.Qb3 Qc8 9.Bb5+ c6+= –0.31; 7...Nbd7 8.d4 Rxa5 
        9.Bd3 0–0+= –0.38) 8.d4 Ne4 9.Bd3 Rxa5+= –0.44;
       A2) 7.Qa4+ Nbd7 8.Bb2 0–0 9.b5 Nc5+= –0.47;
       A3) 7.b5 Qe7 (7...Bf5 8.Be2 0–0 9.0–0 c5= –0.25; 
        7...Bg4 8.Be2 0–0 9.Bb2 c5= –0.25; 7...0–0 8.d4 Ne4 9.Bd3 
        Re8= –0.25; 7...Ne4 8.d3 Qf6 9.Ra2 Ng5= 0.00) 
        8.Be2 0–0 9.Bb2 Re8+= –0.28;
      B) 6...0–0 7.Be2 a5 (7...Bg4 8.0–0 c6 9.Bb2 Re8= –0.25; 
      7...Bf5 8.0–0 a5 9.b5 c5= –0.25; 7...Re8 8.0–0 a5 9.b5 c5= 
      –0.25; 7...Qe7 8.0–0 a5 9.b5 Bf5= –0.19) 8.bxa5 Rxa5 
      9.Bb2 Re8+= –0.44) 
   6...0–0 
     (6...a5 
      A) 7.Qa4+ Nbd7 (7...c6 8.b5 0–0 9.bxc6 Nxc6+= –0.44) 8.Nb5 
      Be7 9.Nbd4 0–0+= –0.56;
      B) 7.b5+= 0–0 (7...Be6 8.d4 0–0 9.e3 Qe7= –0.22; 7...Bf5 
      8.d4 Nbd7 9.Nh4 Be6= –0.22; 7...Bg4 8.d4 Nbd7 9.e3 0–0= 
      –0.22; 7...Nbd7 8.d4 Qe7 9.e3 0–0= –0.25) 8.d4 Re8 
      9.Bg5 Be6+= –0.34; 
     6...Bg4 
      A) 7.d4 c6 (7...a5 8.Qa4+ Qd7 9.b5 Qe6+= –0.34; 7...0–0 
      8.Bg5 Bxf3 9.gxf3 c6= –0.22) 8.Ne5 Bf5 9.Qd2 Qe7+= –0.56;
      B) 7.Nb5 a5 (7...Bxf3 8.gxf3 0–0 9.d4 Re8+= –0.31) 8.Nxd6+ 
      Qxd6 9.b5 Bxf3+= –0.34; 
     6...c6 
      A) 7.Qc2 0–0 (7...Nbd7 8.d4 0–0 9.e3 Re8= –0.22; 7...Bg4 
      8.d4 Bxf3 9.gxf3 Qb6+= –0.28; 7...Be6 8.d4 Nbd7 9.e3 a5+= 
      –0.28; 7...Bd7 8.e3 0–0 9.Bb2 Qe7+= –0.31) 8.d4 Re8 
      9.e3 Bg4+= –0.44;
      B) 7.Bb2 b5 (7...Bg4 8.e3 d4 9.Ne2 dxe3= –0.22; 7...0–0 
      8.e3 Re8 9.Be2 Bg4+= –0.28; 7...a5 8.b5 Bg4 9.e3 d4= –0.25
      ; 7...Be6 8.e3 0–0 9.Be2 Nbd7+= –0.31) 8.Qc2 0–0 9.Nd1 
      Re8+= –0.47;
      C) 7.d4 b5 (7...Bf5 8.Bg5 0–0 9.e3 Nbd7= –0.16; 7...Bg4 
      8.Ne5 Qe7 9.Nxg4 Nxg4+= –0.34; 7...0–0 8.Bg5 b5 9.e3 a5+= 
      –0.50; 7...a5 8.b5 Ne4 9.Nxe4 dxe4+= –0.34) 8.Bg5 a5 
      9.Qc1 axb4+= –0.63;
      D) 7.d3 0–0 (7...Bg4 8.d4 0–0 9.e3 a5+= –0.50; 7...Bf5 
      8.Bg5 h6 9.Bh4 0–0+= –0.50; 7...a5 8.b5 0–0 9.e3 Bg4+= –0.38/
      7) 8.e3 b5 9.Be2 a5+= –0.50;
      E) 7.e3 Bg4 (7...Bf5 8.Be2 0–0 9.0–0 Bg4= –0.22; 7...0–0 
      8.Bb2 b5 9.a4 bxa4+= –0.31; 7...Qe7 8.Be2 b5 9.a4 bxa4= 
      –0.22; 7...a5 8.b5 0–0 9.Be2 Bg4= –0.19) 8.Be2 b5 
      9.a4 Bxf3+= –0.41) 
   7.Nb5 
     (7.d4 c6 (7...a5 8.b5 Re8+= 9.Bg5 Be6+= –0.31) 8.Bg5 b5 9.e3 
     a5+= –0.50; 
     7.Bb2 Bg4 (7...Re8 8.Nb5 Bf4 9.e3 a6+= –0.28; 7...Nbd7 8.Nb5 
     Be7 9.Rc1 c6+= –0.41; 7...a6 8.e3 Nc6 9.Be2 Re8+= –0.28; 
     7...Bd7 8.e3 a5 9.b5 Re8= –0.13) 8.Nb5 Bxf3 9.Nxd6 Bxe2-/+ 
     –0.75; 
     7.Qc2 c6 (7...Bg4 8.d4 a5 9.b5 Nbd7+= –0.44; 7...a5 8.b5 Bg4 
     9.d4 Nbd7+= –0.34; 7...Nc6 8.d4 Bg4 9.b5 Nb8= –0.13; 
     7...Re8 8.Nb5 a5 9.Nxd6 Qxd6+= –0.44) 8.d4 b5 9.e3 a5+= –0.53;
     7.e3 Bf5 (7...Re8 8.Bb2 c6 9.Be2 Qe7= –0.22; 7...Bg4 8.Be2 c6 
     9.Bb2 a5= –0.22; 7...a5 8.b5 Be6 9.Be2 Re8= –0.25; 
     7...c6 8.Bb2 b5 9.a4 bxa4+= –0.31) 8.Nb5 a5 9.Nxd6 Qxd6+= –0.34)
   7...Nc6 
     (7...Be7 8.Bb2+= a5 9.Be5 Na6+= –0.56; 
     7...Bg4 8.Nxd6 Qxd6 9.e3 a5= –0.25) 
   8.Nxd6= Qxd6 9.Bb2 Bg4 
     (9...Re8= –0.16) 
   10.b5 
     (10.e3 Rfe8=) 
   10...Na5 
     (10...Ne7 11.Be5 Qb6 12.e3=) 
   11.Bc3 Nc4 
     (11...Qb6 12.Qa4 Nc4 13.d3 Bxf3 14.gxf3=) 
   12.Bb4 c5 
     (12...Qb6!? 13.Bxf8 Rxf8=) 
   13.bxc6+= Qxc6 
     (13...bxc6 14.Bxd6; 13...Qxc6 14.Bxf8) 
   14.Bxf8 Kxf8 
     (14...Rxf8 15.e3+=) 
   15.Qb3 
     (15.e3 Bxf3 16.gxf3 Rc8+/-) 
   15...Bxf3 16.gxf3 Rb8 
     (16...b5 17.e3+/-) 
   17.e3 b5 18.d3 Na5?? 
     (better is 18...Nd6+/-) 
   19.Qb4++– Kg8 20.Qxa5 b4 21.Rd1 
     (21.Qxa7?? Qc3+ 22.Ke2 Qb2+ 23.Kd1 Qxa1+ 24.Ke2 Qb2+ 25.Ke1 bxa3–+; 
     21.axb4?! Qc3+ 22.Ke2 Qb2+ 23.Ke1 Qc3+ 24.Kd1 Qb3+ 25.Kd2 Qb2+ 26.Kd1 
     Qb3+ 27.Kd2 Qb2+ 28.Kd1 Qb3+=) 
   21...Qc3+ 22.Rd2 Qc1+ 23.Ke2 b3 
     (23...Qxa3 24.Qxa3 bxa3 25.Bg2+–) 
   24.Qxa7 Rc8 
     (24...Nd7 25.Bg2 b2 26.f4+–) 
   25.Bh3 b2 
     (25...Qxh1 26.Bxc8 Qxh2 27.Qe7+–) 
   26.Bxc8 Qxh1 27.Rxb2 Qc1 
     (27...Qxh2 28.Rb8 g6 29.Be6+ Kg7 30.Qxf7+ Kh6 31.Rb7+–) 
   28.Rb8 Qc2+ 29.Kf1 Qxd3+ 30.Kg2 
     (30.Kg2 Ne8 31.Bf5+–) 
   1–0
   
   Sternik,Ryszard (1875) – Cridland,Graham
   FICGS, 2008
   1.c4 Nf6 2.b4 e6 3.a3 d5 4.e3 a5 5.b5 Be7 6.Nf3 0–0 7.Nc3 Nbd7 8.cxd5 
     (8.d4 
      A) 8...c5= 
       A1) 9.Bb2 b6 (9...cxd4 10.Qxd4 dxc4 11.Rd1 Bc5= 0.06; 
        9...dxc4 10.Bxc4 Nb6 11.Be2 cxd4= 0.06) 10.cxd5 Nxd5 
        11.Nxd5 exd5= 0.00;
       A2) 9.cxd5 Nxd5 (9...exd5 10.dxc5 Nxc5 11.Be2 Nce4= 0.09 
       ) 10.Bb2 Re8 11.Bd3 N5f6= 0.00;
       A3) 9.bxc6 bxc6 10.Bd3 Ba6 11.c5 Bxd3+= –0.31;
       A4) 9.dxc5 Nxc5 10.Bb2 dxc4 11.Bxc4 Qc7= 0.12;
      B) 8...Re8 
       B1) 9.Be2 c5 (9...dxc4 10.Bxc4 Bd6 11.0–0 e5= 0.25; 
        9...Ne4 10.Nxe4 dxe4 11.Nd2 f5+= 0.37; 9...c6 10.c5 cxb5 
        11.Bxb5 Qc7= 0.25) 10.cxd5 Nxd5 11.Bb2 b6= 0.19;
       B2) 9.Rb1 c5 (9...Ne4 10.Nxe4 dxe4 11.Nd2 f5+= 0.37; 
        9...h6 10.Qc2 c6 11.Be2 c5= 0.25; 9...Ra7 10.Qc2 h6 11.c5 
        Nf8+= 0.53; 9...Rb8 10.Qc2 c5 11.bxc6 bxc6= 0.00) 
        10.bxc6 bxc6 11.Bd3 Ba6= –0.06;
       B3) 9.Qc2 c5 (9...c6 10.c5 Bf8 11.Qa4 e5+/- 0.72) 10.bxc6 
        bxc6 11.c5 Qc7= –0.03;
       B4) 9.Bb2 c5 (9...Nb6 10.c5 Nbd7 11.Bd3 c6+= 0.69; 
        9...Bd6 10.c5 Bf8 11.Rb1 h6+= 0.53; 9...Rb8 10.c5 Bf8 
        11.Rb1 Re7+= 0.50) 10.cxd5 exd5 11.dxc5 Nxc5= 0.00;
       B5) 9.Bd3 c5 (9...dxc4 10.Bxc4 Bd6 11.0–0 e5= 0.00) 
        10.bxc6 bxc6 11.Rb1 Ba6= –0.06;
       B6) 9.c5 Ne4 10.Qc2 Nxc3 11.Qxc3 Bf6+= 0.31;
      C) 8...Ne4 
       C1) 9.Bd2 c6 (9...Re8 10.Bd3 Nxc3 11.Bxc3 dxc4+= 0.31; 
        9...Ndf6 10.Bd3 Nxc3 11.Bxc3 dxc4= 0.22; 9...Bd6 10.c5 
        Be7 11.Qc2 Nxd2= 0.25; 9...Nb6 10.c5 Nd7 11.Qc2 Nxd2= 
        0.22) 10.Be2 cxb5 11.cxd5 Nxd2= 0.00;
       C2) 9.Nxe4 dxe4 10.Nd2 f5 11.c5 e5= 0.03) 
   8...exd5 
     (8...Nxd5 
      A) 9.Nxd5 exd5 10.d4 Nf6 11.Bd3 Ne4= –0.09;
      B) 9.e4 Nxc3 10.dxc3 Bf6 11.Qd2 b6= –0.06;
      C) 9.Qc2= Nxc3 (9...c5 10.Bd3 N5f6 11.Bb2 b6= 0.06; 
      9...Re8 10.d4 Nxc3 11.Qxc3 Bd6= 0.00; 9...Bd6 10.d4 Nxc3 
      11.Qxc3 Qe7= 0.09) 10.dxc3 Nc5 11.Be2 Bd6= 0.00;
      D) 9.Be2 N7f6 (9...c5 10.0–0 N7f6 11.Bb2 b6= 0.12; 
      9...Nxc3 10.dxc3 e5 11.Qc2 Bd6= 0.03; 9...N5f6 10.d4 Bd6 
      11.0–0 Re8= 0.22; 9...Bf6 10.Qc2 Re8 11.0–0 c5+= 0.28) 
      10.0–0 Bd7 11.Nxd5 Nxd5= –0.03;
      E) 9.Bb2 N7b6 (9...N7f6 10.Qc2 Bd7 11.Bd3 h6= 0.09; 
      9...N5f6 10.d4 b6 11.Ne5 Nxe5+= 0.28; 9...N5b6 10.d4 c5 
      11.bxc6 bxc6+= 0.34; 9...Nc5 10.d4 Nxc3 11.Bxc3 Ne4= 0.19)
      10.Qc2 Bd7 11.d4 c6= 0.03) 
   9.Bb2 
     (9.d4 Re8 (9...Nb6= 10.Bd3 Re8 11.0–0 Bg4= –0.09; 9...Bd6 
     10.Bd3 Nb6 11.Qc2 Re8= –0.06; 9...c5 10.dxc5 Nxc5 11.Be2 Qd6= 
     –0.06) 10.Bd3 Bd6 11.0–0 Nb6= –0.13; 
     9.Be2 Nb6 (9...Bd6 10.0–0 Re8 11.Bb2 Nb6= –0.09; 9...Nc5 
     10.0–0 Re8 11.Qc2 Bg4= –0.03; 9...Re8 10.0–0 Bd6 11.Bb2 Nb6= 
     –0.09; 9...c5 10.bxc6 bxc6 11.Rb1 c5= –0.06) 10.0–0 Re8 
     11.d3 a4= –0.13; 
     9.d3 Bd6 (9...Re8 10.Be2 Bd6 11.0–0 Qe7= –0.19; 9...c5 10.Be2 
     Bd6 11.0–0 Re8= –0.19; 9...Nc5 10.Be2 Re8 11.0–0 a4= –0.06;
     9...Nb6 10.Be2 Bg4 11.0–0 Bd6= –0.06) 10.Be2 Re8 11.0–0 
     Qe7= –0.19; 
     9.Qc2 c5 (9...Re8 10.Be2 c5 11.bxc6 bxc6= –0.06; 9...Bd6 
     10.Be2 Re8 11.0–0 Nb6= –0.09; 9...Nb6 10.Be2 Be6 11.0–0 Qd6= 
     –0.03; 9...Nc5 10.d4 Nce4 11.Bd3 Re8= –0.03) 10.Be2 Re8 
     11.0–0 Bd6= –0.13) 
   9...Nc5 
     (9...c5 10.Be2= Nb6 11.d3 Re8= –0.13; 
     9...Nb6 10.d3 c5 11.Be2 Re8= –0.13; 
     9...Re8 10.Be2 c5 11.bxc6 bxc6= –0.06; 
     9...Bd6 10.Be2 Re8 11.0–0 Nb6= –0.06) 
   10.Be2 Bf5 
     (10...Bg4 11.Qc2= (11.0–0 Bd6= –0.09) 11...Re8= –0.09; 
     10...Re8 11.0–0 Ne6= –0.06) 
   11.d3 
     (11.0–0 Bd3=) 
   11...a4 
     (11...Re8 12.0–0=; 11...Bd6= 0.03) 
   12.0–0 c6 
     (12...Be6 13.d4 Nb3 14.Ra2+=) 
   13.bxc6 bxc6 14.Nd4 
     (14.Rb1 Qd7=) 
   14...Bd7 15.Qc2 Qa5 16.Rad1 
     (16.Nf3 Rab8+=) 
   16...Rab8 17.Nf3 
     (17.Rb1 Rfe8=) 
   17...Rb7 
     (17...Rb3 18.Rb1=) 
   18.Rb1 
     (18.Na2 Nb3=) 
   18...Rfb8 19.d4 
     (19.Na2 Nb3=) 
   19...Nb3 
     (19...Nce4 
      A) 20.Qxa4? Qxa4 (20...Nxc3 21.Qxa5 Nxe2+ 22.Kh1+/-) 21.Nxa4 
      Bxa3–+;
      B) worse is 20.Nxa4 Rb3-/+;
      C) 20.Nxe4 Nxe4 21.Bd3=) 
   20.Ne5 Be8 
     (20...Bd6 21.Rfd1=) 
   21.Bf3 Qa6 
     (21...Bd7 22.Rfd1=) 
   22.Rfe1 
     (better is 22.Ng4=) 
   22...Nd7?? 
     (better is 22...Bd6!?=) 
   23.Be2+/- Qb6 24.Nxa4 Qa5? 
     (24...Qc7 25.Nxc6 Bd6+/-) 
   25.Nxc6 Qxa4 26.Nxe7+ Kf8 
     (26...Kh8 27.Nxd5 f6 28.Bd3+–) 
   27.Nxd5 Nf6 
     (27...Kg8 28.Nb4 Nbc5 29.Rec1+– (29.dxc5?! Qxc2 30.Nxc2 Rxb2+–)) 
   28.Nxf6 gxf6 29.Qxh7 Nd2 
     (29...Ke7 30.d5 Rb6 31.Qf5+–) 
   30.d5 Ke7 31.d6+! Ke6 
     (31...Kxd6 32.Qd3+ (32.Bxf6)) 
   32.e4! Nxb1 
     (32...Qxe4 33.Bg4+; 
     32...Nxe4 33.Bg4+) 
   33.Qf5+ Kxd6 34.Qxf6+ Kc7 35.Be5+ Kc8 36.Rc1+ Bc6 
     (36...Nc3 37.Rxc3+ Bc6 38.Rxc6+ Qxc6 39.Qxc6+ Kd8 40.Bb5 Re7 41.Qd6+ 
     Rd7 42.Qxd7#) 
   37.Rxc6+ Kd7 
     (37...Qxc6 38.Qxc6+ Kd8 39.Bb5 Re7 40.Qd6+ Rd7 41.Qxd7#) 
   38.Bg4+ Ke8 39.Qh8+ 
     (39.Qh8+ Ke7 40.Bf6##) 
   1–0
   
   
   
   
   

   (2012-05-01)
   (All annotations above by Fritz)
   (Games' source: Marek's 1.b4 database)

  eXTReMe Tracker

  Play 1.b4 at Chessworld.net!

  The home of Email Chess on the web!

  Chessworld.net on behalf of Marek have set up a continuous stream of 1.b4 tournaments with different rating ranges for 7 days a move.

  The rating ranges are:

  0 - 1399
  1400-1879
  1880-2199
  2200-2450
  2451-3200

  These tournaments should always be available to join. As soon as four players are paired, another one within the specific rating range will automatically be set up.

  Click on the link below, visit Chessworld.net, register and play 1.b4 against the whole world!

  The home of Email Chess on the web!
  Marek's special recommendation for demanding net chess players!


   
   
   
   

  The Orangutan People