CLICK!

GET MY 1.b4 COLLECTION
1.b4 collection contains much more games and lines than can be presented here.
Click here for more info!

Flag Counter

TESTI200 Release 2016-08-08
Send your 1.b4 games to me, please. Thank you! /Marek
Marek Trokenheim's homepage
(c) Marek Trokenheim

1.b4 e6 2.Bb2 Nf6

(...)

3.a3 Na6 4.e3 Ne4 5.d4 Be7 6.b5 Nb8 7.d5 ed5 8.Qd5 Nc5 9.Bg7+/– c6? 10.Qh5+– Rg8 11.Qh7 Rf8 12.Bf8 Bf8 13.Bc4 Qa5 14.c3 cb5?? 15.Qf7 Kd8 16.Qf8 Kc7 17.Qc5 Nc6 18.Qb5 Qa6 19.Nd2 d5 20.Qa6 ba6 21.Bd5 Bg4 22.f3 Bf5 23.Ne2 Rg8 24.Ng3 Bc2 25.Bc6 Kc6 26.Nc4 Re8 27.e4 Kc5 28.Ne3 Bd3 29.Kd2 Bb5 30.Ne2 Rd8 31.Nd4 Rg8 32.a4 Bd7 33.g4 a5 34.h4 Rb8 35.Rhb1 (35.Rhb1 Rd8 36.e5+–) 1–0. 1805DYDIDIDY – morphois, mySchach.de, 2005.

3.a3 Ne4 4.e3 Qf6?? 5.Bf6+– gf6 6.Nf3 Rg8 7.g3 Bh6 8.d3 Ng3 9.fg3 1–0. Fournier,Frederic – osramon(C) (1630), Active (5/0), 2005.

3.a3 e5 4.Be5+= d6 5.Bc3 Be7 (5...a5 6.ba5 Ne4 7.Bb2+=) 6.Nf3 0–0 7.e3 Ne4 8.Bd3 Nc3 9.Nc3 Bh4 (9...Bf6 10.Be4+/–) 10.Nh4 Qh4 11.Qf3 Bg4? (Better is 11...a5 12.Qg3 Qe7+/–) 12.Qb7+– (12...Nd7 13.Qc7+–) 1–0. Wall,Bill – Tazmo, Internet, 2002.

3.a3 Qe7 4.e3 g6 5.Nf3 Bg7 6.c4 0–0 7.Be2 Nc6 8.Nc3 b6 9.0–0 Bb7 10.d4 a6 11.Bd3 d6 12.Qc2 Nd7 13.Rfe1 Rfe8 14.h3 Qf8 15.Rad1 Rab8 16.e4 Ne7 17.e5 de5 18.de5 Bf3–/+ 19.gf3 Ne5 20.Be4? c5 21.b5? ab5 22.cb5 Rbd8 23.Rd8 Rd8 24.Rd1 Rd1 25.Qd1 Qe8 26.Kf1? c4 27.Qe2 Nd3 28.Bd3 cd3 29.Qd3 Qc8 30.a4 Bc3 31.Bc3 Nc6?? 32.bc6+– Qc6 33.a5 ba5 34.Ba5 h6 35.Be1 Kh7 36.Qe3 Qa4 37.Kg2 Qa1 38.Bd2 Qa2?? 39.Qh6 Kg8 40.Qe3 Qc4 41.Qe4 Qe4 42.fe4 Kf8 43.f4 Ke8 44.Kf3 Kd7 45.h4 Kc6 46.f5! gf5 47.ef5 ef5 48.Kf4 Kd7 49.Bc3 Ke6 50.h5 f6 51.h6 Kd5 52.h7 (52.h7 Ke6 53.h8Q Kd7 54.Qf6 Kc7 55.Ba5 Kb7 56.Qb6 Ka8 57.Qc6 Kb8 58.Bc7 Ka7 59.Qb6 Ka8 60.Qb8) 1–0. Fournier,Frederic (1930) – aprendiz22222 (1890), Active Blind, 2007.

3.a3 Nh5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Ng4 6.Be2+= Rg8 7.Nd4 Ne5 8.Ne6!+/– de6 9.Be5 Bd6 10.Bd6 Qd6 11.0–0 Qe5 12.Nc3 a6 13.d4 Qd6 14.Ne4 Qd5 15.Qd3?? b5?? 16.Bf3+– Qd8 17.Nd6!! (17...Qd6 18.Ba8+–) 1–0. Wall,Bill – Guest6141, Internet, 2003.

3.a4 g6 4.Ra3 Bb4 5.Rf3 Be7 6.Na3 0–0 7.Qa1 Nh5?? 8.g4+/– f5 9.gh5 b6? 10.hg6 Bb7 11.gh7 Kh7 12.Rh3 Kg6 13.Nf3 Bf6 14.Rg1 Kf7 15.Rh7 Ke8 16.Ne5 Be5 17.Be5 Qf6 18.Bf6 (18.Bf6 Be4 19.Nb5 Na6 20.Qa3 d6 21.Qd6 Rf7 22.Qe6 Re7 23.Qe7) 1–0. xtom (1640) – piotrwlodawa (1670), kurnik, 2011.

3.Qc1 Bb4 4.a3 Be7 5.Nh3 0–0 6.Rg1 d5 7.e3 Nc6 8.Bb5 Ng4 9.Qd1 f5 10.d3 Bd7 11.e4 Bf6 12.d4 de4 13.f3 Nd4 14.Bd7 Ne3 15.Be6 Kh8 16.Qc1 Nec2 17.Kf1 Na1 18.Ba1 Ne6 19.Bf6 Rf6 20.fe4 fe4 21.Ke1 Qd4 22.g3 Rh6 23.Nf2 Rh2 24.Rf1 e3 25.Ng4 Qg4 26.Qe3 Nd4 27.Rg1 Nc2 28.Kf1 Qc4 29.Qd3 Qd3# 0–1. Chad's Chess V015 – Grizzly131, computer chess game, 2001.

3.c3 a5 4.b5 c6 5.e3 cb5 6.Bb5 Be7 7.Nf3 b6 8.Ne5 0–0 9.g4 d6=+ 10.Nc6 Nc6 11.Bc6 Ra7 12.g5 Ne8 13.h4 Rc7 14.Qf3 f6 15.Be4? fg5–/+ 16.hg5?? Rf3–+ 17.Bf3 Bg5 18.Na3 e5 19.Ke2 Bb7 20.Rh5 Bf3 21.Kf3 Qf6 22.Ke2 Qg6 23.Rah1 h6 24.Nc4 Nf6 25.R5h3 Rc4 26.d3 Rg4 27.Ba3 e4 28.d4 d5 29.Bd6 Rg2 30.Rb1 Ng4 31.Rb6 Rf2 32.Kd1 Ne3 (33.Re3 Be3 34.Rb8 Kh7 35.Rh8 Kh8 36.Bh2 Qg4 37.Ke1 Qe2#) 0–1. kleanitt – laparo, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.c3 a6 4.e3 c6 5.Nf3 b5 6.d4 Be7 7.Bd3 Bb7 8.Nbd2 a5 9.a3 ab4 10.ab4 Ra1 11.Qa1 Na6 12.0–0 h6 13.h3 0–0 14.Qb1 d5 15.Qc2 Nd7 16.Ra1 Bf6 17.Be2 Nb6 18.Bd3 Na4 19.e4 Nb2 20.Qb2 de4 21.Ne4 Nc7 22.Nf6 Qf6 23.Re1 Nd5 24.Rc1 Ra8 25.Be2 Ra3?? 26.Bf1 Rc3?? 27.Rc3+– Nc3 28.Qc3 Qe7 29.g3 Qb4 30.Qb4 c5 31.dc5 Bf3 32.Bg2 Bg2 33.Kg2 (33.Kg2 g6 34.c6 g5 35.c7 Kh7 36.c8Q h5 37.Qbf8 Kg6 38.Qd7 g4 39.Qff7 Kg5 40.Qd2) 1–0. Fournier,Frederic (1960) – sekamiro (2065), Active Blind, 2008.

3.c3 Bb4?? 4.cb4+– Nc6 5.a3 Nb4? 6.ab4 Qe7 7.Nf3 Qd6 8.e3 Ne4 9.Nc3 Nf2 10.Kf2 Qe5 11.Ne5 0–0 12.Nf3 f5 13.Be2 Rf6 14.Rf1 Rg6 15.Kg1 b6 16.Kh1 Bb7 17.e4! Ba6 18.Ba6 Rg2 19.Kg2 fe4 20.Ne4 (20.Ne4 e5 21.Nfg5 Rf8 22.Qb3 d5 23.Qd5 Rf7 24.Qf7 Kh8 25.Qe8; 20.Ng5 g6 21.Nce4 Rf8 22.Rf8 Kf8 23.Qf3 Ke7 24.Qf7 Kd8 25.Bf6) 1–0. Fournier,Frederic – sinrecursos, Active Blind, 2009.

3.c3 b6 4.Na3 Bb7 5.Nf3 d6 6.e3 Be7 7.Bb5 Nbd7 8.0–0 0–0 9.d4 Ne4 10.Bd3 f5 11.Nc4 Ndf6 12.Ncd2 Qe8 13.Qc2 Nd2 14.Qd2 Ne4 15.Qe2 Qg6 16.g3 Kh8 17.Ne1 a5 18.b5 Rad8 19.Rc1 Bc8 20.a4 Bb7 21.Qc2 Ng5 22.f3 Bf6 23.h4 Nf7 24.Qh2 e5 25.g4 e4 26.Be2 ef3 27.h5?? Qg4 28.Kf2 Bh4 29.Qh4 Qh4 30.Kg1 Qg3 31.Ng2 Qg2 0–1. rhometal (2070) – birdmove (2250), net–chess.com, 2011.

3.c3 c6 4.e3 d6 5.Nf3 g6 6.d4 Bg7 7.Bd3 0–0 8.Nbd2 Re8 9.0–0 d5 10.a3 b5 11.Re1 a6 12.e4 de4 13.Ne4 Ne4 14.Be4 Bb7 15.Bd3 Nd7 16.Qc2 Nf6 17.Re2 Qd7 18.Rae1 Nd5 19.h3 Re7 20.Kf1 Rae8 21.Kg1 e5 22.de5 Be5?? 23.Ne5+– Re5 24.Re5 Re5 25.Re5 Nb6 26.Re1 Nd5 27.Bf1 Qd8 28.g3 Nf6 29.Bg2 Nd7 30.Qd1 Nf6 31.Qd8 (31.Qd8 Kg7 32.c4 Kh6 33.Qf6 bc4 34.Qh4) 1–0. Fournier,Frederic (1935) – oim (2155), Active Blind, 2009.

3.Nc3? Be7 4.d3 0–0 5.Ne4 Ne4 6.de4 Bf6 7.Bf6 Qf6 8.Nf3 d6 9.e3 e5 10.Bd3 b6 11.0–0 Bb7 12.Ne1 Qg6 13.c4 Be4 14.Be4 Qe4 15.c5 Qb4 16.Qd5 Nd7 17.Nd3 Qa3 18.cb6 Nb6 19.Qc6 Qd3 20.Qc7 Rfc8 21.Qb7 Qd5 22.Qa6 Rc5 23.Rfd1 Qc6 24.Rab1 Nd5 25.Qc6 Rc6 26.Rd5 Rac8 27.h3 f6 28.Rb7 a6 29.a4 Rd8 30.a5 Rc5 31.Rd1 Ra5 32.Ra7 d5 33.Rc1 h6 34.Rcc7 Kh7 35.Rg7 Kh8 36.Rh7 Kg8 37.Rhg7 Kf8 38.Rgf7 ½–½. bambinik – Steppenwolf, ICS blitz, 2000.

3.c4? a6 4.Qb3 b5 5.cb5 ab5 6.Nf3 c6 7.g3 Be7 8.Bg2 0–0 9.0–0 Bb7 10.Rd1 d5 11.e3 Nbd7 12.d4 Nb6 13.Nc3 Nc4 14.Bc1 h6 15.a4 ba4 16.Na4 Re8 17.Nc5?? Ra1–+ 18.Nb7 Qb8 19.Nc5 Bc5 20.dc5 Ra8 21.Nd4 Qc7 22.Nc2 Reb8 23.Nd4 Rb5?? 24.Nb5= cb5 25.e4 Rb8?? 26.ed5+– Nd5 27.Kh1?? Nf6 28.Bf4 e5 29.Bc1 Rd8 30.Rd8 Qd8 31.h4 Ne8 32.Qc2 f6 33.Kg1 Kh8? 34.Bf1 Nc7 35.Bc4 bc4 36.Qc4 Nd5 37.b5 Nc7 38.Qf1 Qb8 39.b6 Ne8 40.Be3 Nd6 41.cd6 Qd6 42.Qg2 Qb6 43.Bb6 1–0. pepito265 (1800) – Fournier,Frederic (1800), Active blind, 2011.

3.c4? b6 4.Nf3 Bb4 5.Nc3 Nc6 6.d4 d5 7.Qa4 Bd7 8.Qd1 Ne7 9.e3–/+ c5 10.cd5? Ne4 11.de6–/+ Be6 12.Qc2 f5 13.Bd3 Nd5 14.Be4 fe4 15.Ne5?? 0–0?? 16.0–0–/+ Rc8 17.Nd5=+ Qd5 18.f3? cd4–+ 19.Qe4 Qe4 20.fe4 de3 21.Nf3?! Bc5 22.Rfe1 e2 23.Kh1 Bc4 24.Rac1 Ba6 25.Rc2 Bf2 26.Ree2 Be2 27.Re2 Rfd8?? 28.Rf2+= Rd1 29.Ng1 Rcd8 30.h4 Rb1?? 31.Kh2+– Re8 32.Nf3 Re4+/– 33.Nd2 Rh4= 34.Kg3 Rb2 35.Kh4 Ra2 36.Ne4 Rf2 37.Nf2 b5 38.Kg4 b4 39.Nd3 a5 40.Nc5 Kf7 41.Kf4 Ke7 42.Ke3 Kd6 43.Nb7+= Ke5 44.Na5 h5 45.Nc6+/– Kf5 46.Nb4 g5 47.Nd5 g4 48.g3 Kg5= ½–½. DanielP4R – dugmak, ChessWorld.net, 2004.

3.c4? c6 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 Nf6 3.c4 e6).

3.c4? d5 4.Nc3 Bb4 5.Qa4 Nc6 6.a3 Bd6 7.cd5–/+ ed5 8.e3 0–0 9.Bb5 Bd7 10.Nf3 Re8 11.0–0 h6 12.h3 a6 13.Bc6 Bc6 14.Qc2 b5 15.d4 Bb7 16.Rfc1 c6 17.Ne2 Rc8 18.Nd2 Qc7 19.Nb3 Qb6 20.Nc5 Bb8 21.Qd2 Qc7 22.g3 Rcd8 23.Bc3–/+ Rd6 24.Ba5=+ Qc8 25.Bb6? Qh3–+ 26.Nf4 Qc8 27.a4 ba4 28.Ra4 Bc7 29.Qa5 Bb6 30.Qb6 Re7 31.Na6 Ba6=+ 32.Ra6 Rc7 33.Rca1 Qb7 34.Qc5 Rcd7 35.Ra7 Qb5 36.Ra8 Kh7 37.Qc2 g6 38.Rb1 Qc4 39.Qc4 dc4= 40.Rc8 Nd5 41.Nd5 cd5–/+ 42.Kf1 h5 43.Ke2 Re6 44.Rb5 Kh6 45.Rcc5 Red6 46.e4 de4 47.Rc4 Rd4–+ 48.Rd4 Rd4 49.Rb3 f5 50.Ke3 Rd1 51.Rb2 Kg5 52.f4 ef3! 53.Kf3 h4 54.Rh2? Rd3 55.Kf2 Rg3 56.Rg2 Rg2 57.Kg2 Kg4 58.Kh2 h3 59.Kg1 f4 60.Kh1 f3 61.Kg1 Kg3 62.Kh1 g5–+ 63.Kg1 f2 (63...f2 64.Kf1 h2 65.Ke2 h1Q 66.Kd2 Qe4 67.Kc3 Qe3 68.Kb4 f1Q 69.Ka5 Qc5 70.Ka4 Qfc4) 0–1. gtate – eforry, net–chess.com, 2001.

3.c4? Be7 4.Nf3 Bb4–/+ 5.e3 Be7 6.Be2. yannigator (1920) – nicksan, net–chess.com, 2010.

3.c4? g6 4.e3 Bg7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.c4 Bg7 4.e3 e6).

3.d4? a6 4.a3= d5 5.Nf3 a5 6.c3 Bd7 7.e3= Bd6 8.Bd3 0–0 9.0–0 Nc6 10.b5 Ne7 11.a4 c6 12.c4. Goan – Stevens, email 4AMM–04, 1997.

3.e3? a6 4.Bc4 d5 5.Bb3 c5 6.bc5= Bc5 7.d4 Be7 8.e4? Bd7 9.ed5 Nd5 10.Qh5 0–0 11.c3? Bf6?? 12.Bc2 g6 13.Qe2 Bg7 14.Nd2 Nc6 15.Qf3 Rc8 16.Ne4?? Qc7?? 17.Ng5?? Nd4!–+ 18.Qg3 Nc2 19.Kd1 Qg3 20.hg3 Na1 21.Nh7 Nc2 22.Kc2 Nb4 23.Kb3 Nd3 24.Kc2 Nb2 25.Kb2 Bc3 26.Kb3 Rfe8 27.Nh3 Kh7 28.Ng5 Kg8 29.Nh7 Bg7 30.Ng5 Bc6 31.Rh2 Bd5 32.Kb4 Rc4 33.Ka5 b6! 34.Kb6 Rb8 35.Ka5 Rb5 36.Ka6 Bc6 37.a4 Ra4 0–1. kilmer49 – qtips, Caissa's Web, 2004.

3.e3? d5 4.b5 Bd6 5.c4 0–0 6.a4 Nbd7 7.Nf3 b6 8.Be2 Bb7 9.0–0 c5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 7.Be2 0–0 8.0–0 b6 9.a4 Bb7).

3.e3? g6 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.e3 e6).

3.e4? Bb4 4.e5 Ng8 5.c3 Bf8 6.d4 d6 7.f4 de5 8.de5 Qd1 9.Kd1 Nc6 10.Bb5 Bd7 11.Nf3 Rc8 12.Nbd2 Ne5! 13.fe5 Bb5 14.Nd4 Bd3 15.N2f3 Be4 16.Ke2 c5 17.Nb5 a6 18.Nd6 Bd6 19.ed6 Bf3 20.gf3 f6 21.Rhg1 Rd8 22.Rad1 Kf7 23.Ba3 b6 24.Ke3? Nh6–+ 25.h4? Rd7 26.Rg3 Nf5 27.Kf4 Rd6 28.Rd6 Nd6 29.Ke3 Nc4 (29...Nc4 30.Ke4 Na3–+) 0–1. iczker – 2jucatori, kurnik, 2011.

3.e4? Nc6 4.b5 Na5 5.Na3 c6 6.Nc4 Be7 7.Nh3 0–0 8.Bd3? Nc4–/+ 9.Bc4 Ne4 10.Bd3 Nf6. abhijit (1830) – nhathuy (2020), net–chess.com, 2002.

3.f3? Bb4–/+ 4.e4 d6 5.c3 Bc5 6.Qa4 Nc6 7.Bb5 Bd7 8.d4 Bb6 9.Ne2 Na5 10.Bd7 Qd7 11.Qd7 Nd7 12.Nd2 e5 13.d5 c6 14.c4 Be3–+ 15.Nf1 Nc4 16.Bc3 cd5 17.ed5 0–0 18.a4 Bc5 19.f4 ef4 20.Nf4 Rfe8 21.Ne2 Ne3 22.Nf4 Nc2 23.Kd2 Na1 24.Ne3 Be3 25.Kd3 Bf4 26.g3 Re3 27.Kd4 Nb3 28.Kc4 Rc8 29.Kb3 Rcc3 30.Kb4 Rb3 31.Kc4 Nb6 32.Kd4 Rbd3 (32...Be5) 0–1. Goof – zggenev, ChessWorld.net, 2005.

3.Nf3? h6 4.a3 a6 5.e3 b5 6.Be2+= c5 7.bc5 Bc5 8.d4 Bd6 9.0–0 Bb7 10.c4 bc4 11.Bc4 Qc7= 12.Nbd2 Ne4 13.h3 Be7 14.Rc1+= Qb6 15.Rb1 Nd2 16.Nd2+/– d5 17.Ba2 0–0 18.Qg4 Nd7 19.Rfc1 Qd8 20.Qe2 Rc8 21.Rc8 Bc8 22.e4 de4 23.Ne4 Nf6 24.Rd1 Qb6 25.Nf6 Bf6 26.Rd2 Re8 27.Qd3 Bb7=+ 28.Bc3 Qc6 29.f4 Rc8–/+ 30.Bb2 Qd6 31.Rf2 a5 32.Bc4 Bd8 33.a4 Bb6 34.Bb5 Rd8–/+ 35.Kh1 Bd4 36.Rd2 Bc5 37.Qd6?? Rd6–/+ 38.Rd6 Bd6 39.Bc3 Bb4 40.Bd4 f6 41.Kh2 Kf7 42.g3 Bd6 43.Bb6=+ Bb4 44.Kg1 g5 45.Be3 gf4 46.Bf4 h5 47.Be2 Kg6 48.Bd3 f5 49.g4 hg4 50.hg4 Be4 51.gf5 Kf5–/+ 52.Be4 Ke4 53.Bg5 Kd4 54.Kf2 Kc4 55.Ke3 Bc3 56.Be7? Kb3–+ 57.Kd3 Bb4 58.Bf6 Ka4 59.Kc2 Bd6 60.Bc3 Kb5 61.Bd2 a4 62.Bc3 e5 63.Kd3 Bc7 64.Bb2 Bd6 65.Bc3 a3 66.Kc2 Kc4 67.Be1 Bc5 68.Bg3 Bd4 69.Kb1 Kb3 (70.Be5 a2 71.Kc1 a1Q 72.Kd2 Qc3 73.Ke2 Qe3 74.Kd1 Qd3 75.Ke1 Be5 76.Kf2 Qf5 77.Ke2 Qg4 78.Ke3 Kc2 79.Kf2 Bd4 80.Kf1 Qf3 81.Ke1 Bc3#) 0–1. Doroginsky,Igor – Bulgakova,Valentina, Independence Cup op–B, 2002.

3.Bf6 gf6?! 4.c3 =+.

3.g3? Bb4 4.Nf3 d5 5.Bg2 Be7 6.0–0 c5 7.d3 0–0 8.Nbd2 Nc6 9.e3 Qc7 10.c4 Rd8 11.Rc1 Nb4 12.Be5 Qb6 (12...Qd7 13.Qe2–/+) 13.Qb3 Nc6 14.Rb1 Qb3 15.Rb3 dc4 (15...b6 16.Bf4–/+) 16.Nc4 Nd5 17.Ba1 f6 18.Nfd2 b6 19.g4 (19.Bb2 Rb8–/+) 19...Ba6 20.a4 Rd7 21.f4 (21.Be4 Rad8–/+) 21...Rad8–+ 22.Be4 Ndb4 23.Bc3 Bb7 24.Rd1 Nd3 25.a5 Nf4! 26.ef4 Na5 27.Na5 Be4 28.Re1 Bd5 (28...ba5?! 29.Ne4 c4 30.Rb5+=) 29.Nac4 Bd6 30.Rf1 Bc7 31.g5 Kf7 0–1. marekt (2125) – glovio (2275), gameknot.com, 2014.

3.g3? b6 4.a3 Bb7 5.Nf3 (--> 1.b4 b6 2.Bb2 Bb7 3.Nf3 e6 4.g3 Nf6 5.a3).

3.g3? Be7 4.c4 0–0 5.e3 d6 6.f4 Nbd7 7.Nf3 c5 8.Nc3 b6 9.Be2 Bb7 10.0–0 Ne4 11.Ne4 Be4 12.d3 Bb7 13.Qc2 f5 14.Nd2 Nf6 15.Bf3 d5 16.b5 Ng4 17.Rfe1 Bf6 18.h3 Bb2 19.Qb2 Nf6 20.Qe5 Qe7 21.cd5 Bd5 22.e4 fe4 23.Ne4 Nd7 24.Qh5 Qf7 25.Qf7 ½–½. Mielke – Grosse_Honebrink, Berlin, 2000.

3.g4? d5 4.f3?? h6?? 5.a3? c5?? 6.e3 cb4 7.ab4 Bb4 8.c3 Bd6 9.d4 Nc6 10.Kf2 Bd7 11.Bb5 e5 12.Bc6 Bc6 13.Nd2 0–0 14.h4 e4 15.f4? Ng4 16.Ke2?? Nf6 17.Qf1 Re8 18.Nh3 Bb5 19.c4 dc4 20.Bc3 Bb4! 21.Rc1 Bc3 22.Rc3 Qa5 23.Qc1 a6 24.Kf2 Rac8 25.Rg1 Qa2 26.Rc2?? Qa5 27.Rc3 h5 28.f5 Ng4 29.Kg3 Bd7 30.Rf1 Bf5 31.Nf4 Qc7 32.Ne4 Be4 33.Qd1 b5 34.d5 b4 35.Qd4 Bd5! 36.Kh3 bc3 37.Nh5 f6 38.Qg4 Re7 39.Nf6+– Kf7 40.Qh5?? Kf8?? 41.Nd5+– Rf7 (42.Qh8; 41...Kg8 42.Nc7 Rec7 43.Qd5 Kh7+–). slavisa11 – Pakman, Live Game Caissa's Web, 2004.

3.g4? h6 4.a3 d5 5.e3 c5 6.bc5 Bc5 7.d4 Bd6 8.Nd2 0–0 9.c4 a6 10.c5 Bc7 11.h4 Nh7 12.g5 hg5 13.Qh5 g6 14.Qh6 Qf6?? 15.Ngf3 Qg7 16.hg5 Qh6 17.Rh6 Kg7 18.Rh1 Nc6 19.Bd3 Bd7 20.Ke2 Bd8 21.e4 Be7 22.Rag1 Rh8 23.ed5 ed5 24.Bc2 Rae8 25.Kf1 Nf8 26.Bb3 Ne6? 27.Bd5 Nf4? 28.Bc6 bc6 29.d5 f6 30.d6 Bd8 31.Rh8 Rh8 32.Ne4?? Bf5?? 33.Nf6?? Bd3?? 34.Ke1+– Kf7? 35.Ng4 Re8 36.Ne3 Be4 37.Ne5 Re5 38.Be5 Nd3 39.Kd2 Ne5 40.f4?? Nf3–+ 41.Ke2 Ng1 42.Kf2 Nh3 43.Kg3 Ng1 44.Kf2 Ne2 45.Ke2 a5 46.Ng4 Bf5? 47.Ne5+/– Ke6 48.Ke3?? Kd5?? 49.Nf7= Bg5 50.Ng5 Kc5 51.Kd2 Kd6 52.Kc3 c5 53.Nf7 Kd5 54.Ne5? Ke4 (54...Ke4 55.Kc4 g5 56.fg5 Ke5 57.Kc5 a4=) 0–1. kvadi2 (1610) – benulf (1795), kurnik, 2011.

3.h4? d5 4.a3=+ a5 5.b5 a4 6.e3 Bd6 7.g4 e5 8.g5 Nfd7 9.Bg2 Nb6 10.d4 e4 11.Nd2 Bd7 12.Ne2? Bb5–+ 13.Bf1 Nc4 14.Nc4 Bc4–+ 15.Ng3 Bf1 16.Nf1 c5 17.dc5=+ Bf8 18.Rg1 Qa5 19.Nd2 Qc5 20.g6? hg6–+ 21.Rh1 f5 22.Rb1 Nc6 23.h5 0–0–0 24.h6? Rh6 25.Rh6 gh6 26.c3 Qa5 27.Qc2 Ne5 28.c4 Nd3 29.Ke2 dc4 30.Qc4 Qc5 31.Qe6 Rd7 32.Qg6 Nb2 33.Rb2 Qa3 34.Rc2–/+ Bc5 35.Qf5?? Qd3–+ 36.Kd1 Qf1 0–1. toon magpie – magne, ChessWorld.net, 2005.

3.a3 h6

4.Nf3 b6 5.g3 Bb7 (--> 1.b4 b6 2.Bb2 Bb7 3.Nf3 e6 4.g3 Nf6 5.a3 h6).

4.Nf3 Nc6 5.e3 b6 6.d4 Bb7 7.Bd3 d5 8.0–0 Bd6 9.Nbd2 0–0 10.c4 Ne7?? (better is 10...dc4 11.Nc4 a5+=) 11.c5+– bc5 12.dc5 Ng4 (12...e5 13.Nb3+–) 13.cd6 Qd6 14.h3 Nf6 15.Be5 Qc6 (15...Qb6 16.Rc1 Rfc8 17.Bd4+–) 16.Rc1 Qb6 (16...Qe8 17.Rc7 Bc8+–) 17.Bc7 Ba6 (17...Qc6 18.Rc6 Nc6 19.b5+–) 18.Bb6 Bd3 19.Bc5 Bf1 20.Be7 Rfe8 (20...Bb5 21.Bf8 Kf8 22.a4+–) 21.Bf6 gf6 22.Nf1 1–0. pierre – joucken, internet, 2015.

3.c3 c5

4.a3 d5 5.e3 a6 6.d4 cb4 7.cb4 Bd6 8.Bd3 Nc6 9.Nf3 Bd7 10.0–0 Rc8 11.Nc3 0–0 12.Qb1 Na7 13.Rc1 Nb5 14.Nb5 Bb5 15.Bb5 ab5 16.Qd3 Qd7 17.Ne5 Be5 18.de5 Ne4 19.f3 Ng5 20.h4 Nf3 21.gf3 Qe7 22.e4 Qh4 23.ed5 Qg3 24.Kf1 Qh3 25.Ke1 Qh1 26.Qf1 Qh4 27.Qf2 Qh1 28.Ke2 Rc1 29.Rc1 Qh5 30.d6 Qf5 31.d7 h5 32.Rc8 1–0. Wall,Bill – Metalurgy, Microsoft Game Zone, 2000.

4.bc5 Bc5 5.d4 Bb6 6.Nf3 0–0 7.e3 d5 8.Bd3 Bd7 9.Ne5 Nc6 10.Nd7 Qd7 11.Nd2 e5 12.Bb5 e4 13.h3 a6 14.Ba4 Qe6 15.Rb1 Bd8 16.Ba3 Be7 17.Be7 Qe7 18.Rb6 Qc7 19.Qb1 Rfb8 20.Bd1 Nd7 21.Rb2 Na5 22.f4? Qc3–+ 23.Ke2 Nc4 24.Nc4 Qc4 25.Kf2 Qc6 26.g4 b5 27.Rc2 Qd6 28.Qc1 Nb6 29.Rc5 Nc4 30.Bb3 Rc8 31.Rc8 Rc8 32.g5 Qe6 33.Qe1 Qd6?? 34.Qc1 Qb4 35.Rd1 a5 36.Re1 a4 37.Bd1 Nd6 38.Bc2 Qc3 39.Re2 Nc4 40.Qe1 Qe1 41.Ke1 Na3 42.Kd1 Nc2 43.Rc2 Rc2 44.Kc2 b4 45.Kb2 h6 46.h4 hg5 47.hg5 Kh7 48.Kc2 Kg6 (49.Kd1 Kf5–+) 0–1. Vasse,Paul – Ledru,Sylvain, St Chely d'Aubrac op 2nd, 2002.

4.bc5 Bc5 5.e3 b5 6.Nf3 b4 7.cb4 Bb4 8.Nc3 a5 9.Qc2 Ba6 10.Ba6 Ra6 11.d3 Rc6 12.0–0?? Na6?? 13.Qd2 Nc5 14.d4?? Bc3?? 15.Bc3?? Nce4–+ 16.Qb2? Nc3 17.Qc3 Rc3 18.Rfc1 Rc1 19.Rc1 0–0 20.Ne5 d5 21.Nd3 Nd7 22.Ne1 e5 23.de5 Re8 24.Nf3 Ne5 25.Ne5 Re5 26.Rf1 Re8 27.g3 h6 28.h4 Qe7 29.Kh2 Ra8 30.Kg1 a4 31.Kh2 a3 32.Kg1 Rd8 33.Kh2 d4 34.ed4 Rd4 35.Kg1 Qd8 36.Kh2 Rd1 37.Rd1 Qd1 0–1. Fournier,Frederic – elefante22, Active Blind, 2008.

3.c3 Nc6

4.a3 d5 5.e3 Bd6 6.Nf3 Bd7 7.d4 Qe7 8.Bd3 0–0–0 9.Nbd2 Rhg8 10.Qc2 h6 11.0–0 g5 12.h3 h5 13.Rfe1?? g4–/+ 14.hg4 hg4 15.Nh2 g3 16.fg3 Bg3 17.Nhf3 Be1–+ 18.Re1 Rg7 19.e4 Rdg8 20.e5 Ne4?? 21.Ne4=+ de4 22.Be4 Rg2 23.Qg2= Rg2 24.Kg2 Nd4? 25.cd4+– Bc6 26.Bc6 bc6 27.Re2 c5 28.bc5 f5 29.Kf2 Qg7 30.Rd2 f4 31.Re2?? Qg3–+ (31...Qg3 32.Kf1 Qf3 33.Rf2 Qh3 34.Kg1 f3–+) 0–1. Fournier,Frederic (2005) – pacoses (1880), Active Blind, 2008.

4.e3 d5 5.Nf3 Bd6 6.Be2 Qe7 7.a3 0–0 8.d4 Bd7 9.0–0 a5 10.Nbd2 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 b6 13.c4 dc4 14.Nc4 b5 15.Nd6+= cd6 16.Rc1 d5 17.Bc3 Bc8? 18.Qb2 Bb7 19.Ra1 Ra8 20.Ra8 Ba8 21.Qa1 h6?? 22.h3 Nd7?? 23.Be1 f6?? 24.Nd2 e5?? 25.de5 fe5?? 26.Nf3 e4?? 27.Nd4 Nd4?? 28.ed4 Nf6?? 29.Bf1 Bb7 30.Bc3 Ne8 31.Qb2 Nd6= 32.Bd2 Nc4 33.Bc4 bc4 34.f3 ef3–/+ 35.gf3 Bc8 36.Kf2 Qd6 37.Bc3 Be6 38.Qe2 Qd7 39.Qe3? Bf5 40.Bd2? Kf7 41.Qf4 Qe7?? 42.h4 Kg8?? 43.Qg3?? Kh7 44.Qf4 Bd3 45.Qe5? Qb4?? 46.Bb4 c3 47.Bc3 Be4 48.fe4 de4 49.Qe4 (49.Qe4 Kg8 50.Qe8 Kh7 51.d5 h5 52.Qf7 Kh6 53.Qg7; 49.d5 Kg6 50.h5 Kf7 51.Qe6 Kf8 52.Bb4) 1–0. Fournier,Frederic (1965) – oPENSADOR (1915), Active Blind, 2008.

4.e3 d6 5.Nf3 Qd7 6.d4 Be7 7.Bd3 b6 8.0–0 Bb7 9.Nbd2 0–0–0 10.a3 h6 11.Qc2 Nh7? 12.Bh7 Rh7?? 13.h3 Rhh8 14.Rfe1 g5 15.g4?? f5 16.Kf1? f4 17.ef4 gf4 18.Ne4 e5 19.de5 de5 20.Rad1 Qe8 21.Rd8+= Bd8 22.Rd1 Qf7 23.Kg2 Rg8 24.c4 h5 25.Ne5? Ne5–+ 26.Be5 hg4 27.hg4 Be4 28.Qe4+– Rg4?? 29.Kf1 Qh5 30.Ke1 Bg5 31.Kd2 (31.Kd2 f3 32.Bf4 Bf4 33.Kc2–+; 31.Qa8) 1–0. Fournier,Frederic (1995) – xamere (1780), Active Blind, 2008.

3.c3 d6

4.a3 Be7 5.e3 Nbd7 6.Nf3 h6 7.Be2 0–0 8.0–0 c6 9.d4 b6 10.Bd3 Bb7 11.Nbd2 d5 12.Qc2 Nh7?? 13.Bh7+– Kh8 14.Bd3 Nf6 15.Rfe1 c5 16.bc5 bc5 17.dc5 Rb8 18.Rab1 Bc6 19.Be2 Qd7 20.Nb3 Ne8 21.Nbd4 Nc7 22.Nc6 Qc6 23.c4 dc4 24.Bc4 Bc5 25.Bd3 Nd5 26.a4 Nb4 27.Bd4 Nc2–+ 28.Bc2 Bd4 29.Nd4 Rb1 30.Rb1 Qd5 31.Bd1 e5 32.Nf3 Rd8 33.Be2 f6 34.Bb5 Rb8 35.Rf1 Qg8 36.h3 Rb7 37.Ne1 Qb8 38.Nd3 Rb5 39.ab5 Qb5 40.Ne1 Qf1 41.Kf1+– a5 42.g3 a4 43.h4 a3 44.Kg2 a2 45.Nc2 a1Q?? 46.Na1+– g5 47.hg5 hg5 48.Kf1 f5 49.Ke2 e4 50.Kd2 g4 51.Nc2 f4 52.ef4 e3 53.fe3 Kh7 54.Kd3 Kg8 55.e4 Kf7 56.e5 (56.e5 Ke6 57.Ke4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1995) – icesword (1615), Active Blind, 2008.

4.e3 c6 5.Nf3 Be7 6.d4 Nbd7 7.Bd3 0–0 8.Nbd2 Qc7 9.0–0 g6 10.Re1 Re8 11.Qc2 b5 12.a4 ba4 13.Ra4 Bb7 14.Raa1 a5 15.ba5 Ra5 16.Ra5 Qa5 17.Ra1 Qc7 18.Ba3 c5 19.dc5 Nc5 20.Bc5 dc5 21.Rc1 Ng4 22.h3 Bf3 23.Nf3 Qh2?? 24.Nh2+– Nf6 25.Nf3 c4 26.Bf1 Bc5 27.Rd1 Rd8 28.Rd8 Kg7 29.Nd4 e5 30.Nc6 Be3 31.fe3 Nd5 32.Rd5 (32.Rd5 Kf8 33.Qe4 Kg7 34.Qe5 Kh6 35.Rd4 g5 36.Qf6 Kh5 37.Qf7 Kh6 38.Rd6) 1–0. Fournier,Frederic (2020) – pepelin, Active Blind, 2008.

3.c3 g6

4.a3 Bg7 (--> 1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.a3 Bg7 4.c3 e6).

4.Nf3 Bg7 5.g3 0–0 6.Bg2 d5 7.d3 c6 8.Nbd2 Qc7 9.a4 a5 10.Qc2 Nbd7 11.Ba3 Re8 12.0–0 c5 13.b5 Nb6 14.Rab1 Bd7 15.c4 Bf8 16.e3 Rac8 17.Bb2 e5 18.Rfd1 Bg4 19.h3 Bd7 20.Ra1 Na8 21.Nb3 b6 22.Nbd2 Qb8 (22...d4 23.Re1+=) 23.Ne1 (23.cd5 Nd5 24.Qc4 Be6 25.Be5 Qa7+/–) 23...Nc7 24.Nf1 Bg7 25.g4 Rcd8 26.Ng3 Bc8 (26...h6!?=) 27.g5+/– Nh5 28.Nh5 gh5 29.Qe2 d4 30.e4 f5 31.ef5 Bf5 32.Qh5 Qc8 33.Ra2 Ne6 34.Bc1 Nf4 35.Bf4 ef4 36.Qf3 Qc7 37.Kf1 Bg6 38.Rdd2 Re7 39.Re2 Rde8 40.Re7 Qe7 41.Re2 Qg5 42.Re8 Be8 43.Qa8 Qe7 (better is 43...Kf8!?+=) 44.Qb8 Bf8 45.Qb6 Qh4 46.Qe6 Bf7 47.Qg4 Qg4 48.hg4 Kg7 49.Be4 Be6 50.f3 h6 51.Ng2 Bd6 52.Nh4 Kf6 53.Nf5 Bf5 54.Bf5 Bc7 ½–½. Martinez Pastor – Vicario Ramirez (1605), Madrid–ch Veterans, 2009.

3.Bc3 Nd5

4.a3 Nc3 5.Nc3 a5 =+.

4.b5 Nc3 5.Nc3 a6 6.a4 Be7 7.e4 0–0 8.Bd3 d5 9.Nf3 c5 10.bc6 Nc6 11.ed5 ed5 12.0–0 Bf6 13.Qb1 Rb8 14.Re1 Be6 15.h3 g6 16.Qb2 Qc7 17.Qa3 Na5 18.Qb4 Nc6 19.Qa3 Rfd8 20.Rab1 Qd6 (20...Rd7 21.Qb3+=) 21.Qd6= Rd6 22.Ne2 Bd7 23.c3 Nd8 24.Bc2 Ne6 25.d4 Nd8 26.Bb3 (26.Ne5 Nc6 27.f4 h5+=) 26...Rc8 27.Ne5 Be6 28.Ba2 Rc7 29.Rb2 Kg7 30.Nd3 b6 31.Nb4 Attacking the isolated pawn on d5 31...a5 32.Nd3 h5 33.Ne5 h4 34.Rb5 Be7 35.Reb1 f6 36.Ng4 Bf5 37.R1b2 Bd3 38.Rd5 Rd5 (38...Rdc6 39.Nf4 Be4 40.Re2 Bd5 41.Nd5+/–) 39.Bd5+/– Ba3 40.Rb3 Be2 41.Ra3 Nf7 42.Ne3 f5 43.Rb3 f4 44.Ng4 Bg4 (44...Bc4 45.Bc4 Rc4 46.Rb6 Ra4 47.Rb7+/–) 45.hg4+– Ng5 46.Kf1 (46.Rb6?! Rc3 47.Rb5 Rd3+/–) 46...Rd7 47.Bc6 Rd6 48.Rb6 Kh6 49.Ra6 (49.f3 h3 50.gh3 Nf3+–) 49...Ne4 50.d5 (50.Be4?! Ra6 51.Bd3 Rd6+=) 50...Nc3 51.Ra5 Ne4 52.f3 Nd2 53.Kf2 Nb3 54.Rb5 Nd4 55.Rb6 Rf6 (55...Nc2 56.a5 Ne3 57.Rb5+–) 56.a5 Rf7 (56...Nc6 57.dc6 Rf7 58.Rb7+–) 57.Be8 Re7 58.Bg6 (58.Rg6 Kh7 59.Rf6 Re2 60.Kf1 Re8+/–) 58...Re2 59.Kf1 Ra2 1–0. Comp Junior 5.0 – Yudasin,Leonid (2550), Ein Bokek m rap rapid, 1998.

4.b5 Nc3=+ 5.Nc3 d5 6.e3 Nd7 7.Rb1 Bd6 8.Nf3 0–0 9.Be2 f5 10.0–0= Rf6 11.d4 Rh6 12.g3 a6 13.ba6 b6 14.Nb5 Be7 15.c4 c6 16.Nc3 Ba6 17.cd5 Be2 18.Ne2 ed5 19.a4 Qe8 20.Kg2 Kh8 21.Qc2 Bd8 22.Qf5= Ra4 23.Ra1 b5 24.Ra4+= ba4 25.Ra1 Rf6 26.Qc2 Nb6 27.Nc3= a3 28.Ne5 Be7 29.Nb1 Qf8 30.f4 c5 (30...Re6 31.Qc1=) ½–½. Benassi,Aspasio (2150) – Boschma,Bouwe (2230), IECG, 2002.

3.c4? c5

4.b5 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.b5 c5 4.c4).

4.b5 d5 5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.b5 c5 5.c4).

3.d3? d5

4.Nf3 Bb4 5.c3 Ba5 6.Qa4 Nc6 7.Ne5 Bb6 8.Nc6 bc6 9.e3 Bd7 10.Qh4 c5 11.Be2 e5 12.0–0 0–0 13.c4 d4 14.ed4 cd4 15.Bf3 Rb8 16.Ba3 c5 17.Nd2 Qc7 18.Ne4 Ne4 19.Be4 f5 20.Bd5 Kh8 21.f4 Rbe8 22.Rf3? e4–+ 23.Rh3 h6 24.Qg5 Qd6 25.Rf1 Qf6 26.Qg3 Bc6 27.de4 fe4 28.Bc6 Qc6 29.f5 Bc7 30.Qg4 Rf6 31.Qh5 e3 32.Bc5 e2 33.Re1 Re4 34.Bb4? Qc4 35.Bd2 d3 36.Qf3 Bb6 37.Kh1 Rd4 38.Qa8 Kh7 39.Qf3 Qa2 (39...Qa2 40.Bc3 Qd5–+) 0–1. abhailey (2435) – averoes (2425), net–chess.com, 2011.

4.Nf3 Bb4 5.Bc3 Bc5 6.Nbd2 c6 7.Nb3 Bd6 8.Bb2 0–0–+ 9.e3 b5 10.Be2 a5 11.d4 Nbd7 12.0–0 a4 13.Nbd2 Ba6 14.h3 c5 15.dc5–/+ Nc5 16.Rb1 Rb8 17.Nd4 Qc7 18.N2f3 e5 19.Nf5–/+ Ncd7 20.Nd6 Qd6 21.Re1 Ne4 22.Bd3 Nef6 23.a3?? e4–+ 24.Be4 Ne4 25.Qd4 Ndf6 26.Nh2 Rbc8 27.Rec1 Rc4 28.Qd3 b4 29.ab4 Rb4 30.Qd1 Rc4 31.Bf6 Qf6 32.Nf3 Rd8 33.Qe1 Nc3 34.Rb2 Ne2! 35.Qe2 Qb2 36.Nd4 Qc1 37.Kh2 a3 (37...a3 38.Kg3 a2–+) 0–1. alwayslosing (1945) – dennism (2100), net–chess.com, 2008.

3.d4? Bb4–/+

4.c3 Be7 5.e3 b6 6.Nf3 Bb7 7.Nbd2 0–0 8.Bd3 d5 9.0–0 Nbd7 10.Rc1 c5 11.c4 Rc8 12.Qe2 Re8 13.Rfe1 Rc7 14.Bc3 Qa8 15.cd5 Nd5 16.Bb5 Rec8 17.dc5 Nc5 (better is 17...Nc3 18.Rc3 Nc5–+) 18.Be5= a6 19.Bc7 Rc7 20.Bd3 Rd7 21.Be4 Nb4 22.Bb7 Qb7 23.Ra1? (better is 23.Rc4!? Ncd3 24.Ra1=) 23...Nc2–/+ 24.Ne5 Rd8 25.Ndc4 Na1 26.Ra1 Bf6 27.Rd1? (better is 27.Rc1!?–/+) 27...Rd1–+ 28.Qd1 h6?? 29.Qf3?? Qb8 30.Nc6 Qc7 31.Nb4 b5 32.Qa8? Kh7 33.Na3 Qa5 34.Nac2 Qa4 35.Qc6 Be7 36.g3?? a5–+ 37.Qe8 ab4 38.Qe7 Qc2 39.Qf7 Qa2 40.Qh5 Qc2 0–1. Larysz,Anna – Barszcz,Milena, Mistrzostwa Polski Juniorek do lat ? Poland, 2008. (=1.d4 Nf6 2.b4 e6 3.Bb2 Bb4)

4.c3 Be7 5.Nf3 0–0 6.e3 d5 7.h3 c5 8.Bd3 Nbd7 9.0–0 h6 10.Na3 c4 11.Bc2 Rb8 12.Nh4 b5–+ 13.Nf3 (13…a5 14.Ne5 Ne5 15.de5–+). xzara – Kuroro Lucifer, ChessWorld.net, 2005.

4.c3 Be7 5.Nf3 c5 6.Nbd2 Qb6 7.Nc4 Qd8 8.Ncd2 d5 9.e3 c4 10.Be2 Nc6 11.Ne5 0–0 12.f4 Qc7 13.0–0 b5 14.Rf3 a5–+ 15.Qc2 b4 16.Rg3 a4 17.cb4–/+ Nb4 18.Qc3 Bd7 19.a3 Nc6 20.Rb1 Rab8 21.h4 Na5 22.h5 Nb3 23.h6 g6 24.Nef3 Rb7 25.Qc2 Rfb8 26.Rh3 Ng4 27.Qc3 Nd2 28.Nd2 Bf8?? 29.Bg4–/+ f5 30.Bd1+= Qb6? 31.Bc1+– Qc7 32.Rb7 Rb7 33.Nf3 Qb8 34.Ne5 Be8 35.Kf2. pierre – waxuti, internet, 2009.

4.Nc3 Ne4 5.Qd3 d5 6.f3? (better is 6.Nh3–+) 6...Qh4 7.g3 Ng3! 8.hg3 Qh1 9.Nh3 e5! 10.Nf2 (10.de5 Bc3 Double attack (10...Bh3 Discovered attack)) 10...Qh2 11.0–0–0 (11.de5 Qg3 12.Qd5–+) 11...Bc3 12.Qc3 (12.Bc3 Qf2 13.de5 Nc6–+) 12...Qf2 13.Qc7 0–0 14.de5 Na6 (14...Nc6 15.e6 Be6 16.Kb1–+) 15.Qa5 Qg3 16.Qd5 Rb8 (16...Nb4 17.Qa5 Qf4 18.Kb1–+) 17.Qd4 b6 18.e4 Nc5 19.Be2 Ne6 20.Qd2 (20.Qe3 Rd8 21.Rg1 Qh2–+) 20...Bb7 21.Qe3 Qf4 22.Qf4 Nf4 (22...Nf4 23.Bd3 Rfd8–+) 0–1. Arndt,Mario (2000) – Kuhne,Rainer (2000), remoteschach.de, 2007.

3.e3? c5

4.bc5 Bc5 5.c4 a6 6.Nf3 b6 7.Be2 0–0 8.0–0 Bb7 9.Nc3 Nc6 10.d4 Be7? 11.Qb3?? Rc8 12.Na4 b5 13.cb5 ab5 14.Qb5 Rb8 15.Qb6?? Qb6=+ 16.Nb6 Nb4?? 17.a3 Bf3= 18.Bf3 Rb6 19.ab4= Rb4? 20.Ba3+– Rfb8 21.Bb4 Rb4 22.Rfb1 g6 23.Rb4 Bb4 24.Ra7 d5 25.h3 Kg7 26.g4 h5 27.g5 Ne8 28.Kg2 Kf8 29.Ra8 Ke7 30.Ra7 Kf8 31.e4 de4 32.Be4 Nd6 33.Bc6 Nf5 34.d5 ed5 35.Bd5 1–0. nizinna (1635) – jerrylod, kurnik, 2011.

4.bc5 Bc5 5.Qf3 Qb6 6.Bf6+/– gf6 7.Qf6 Rf8 8.d4?? Bb4 9.c3?? Ba5 10.Ne2?? Qb2–+ 11.Nd2 Qa1 12.Nc1 Qc1 13.Ke2 Bc3 14.Kf3 Qd2 15.Be2 b6 16.Rd1 Qa2 17.Qe5 Bb7 18.Kg3 Qe2 19.Rc1 Nc6 20.Qc7 Rg8 21.Kh3 Qg4 0–1. wojtekkk – fock (1615), kurnik, 2011.

4.bc5= Bc5 5.Nf3 a6 6.d4 Be7 7.Be2 d5 8.Nbd2 Bd7 9.c4 Nc6 10.0–0 Rc8 11.a4 dc4 12.Nc4+= 0–0 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Qe7 15.Rb3 Nd8 16.Nb6 Rc6 17.Nd7 Qd7? 18.Qb1?? Rc7= 19.Ne5 Qa4 20.Rc1?? (better is 20.Qb2=). grain – 2will, Live Game Caissa's Web, 2005.

3.e3? Be7

4.a3 (--> 3.a3 Be7 4.e3).

4.c4 0–0 5.Be2 a6 6.Qb3 Ne4 7.a4 f6 8.Bd3 Ng5 9.Qc2 c6 10.Bh7?? Kh8?? 11.Bg6+= 1–0. Buss,Michael – Parker,Dave, USCF90NS39 Indianapolis, 2003.

4.Nf3 0–0 5.Bc4 d5–/+ 6.Bb3 h6 7.0–0 Bb4–/+ 8.Nc3 Bc3 9.Bc3 Ne4 10.Bb2=+ c5 11.c4 b6 12.d4 dc4 13.Bc4=+ Ba6?? 14.Ba6+– Na6 15.Qd3 Nf2 16.Rf2 Nb4 17.Qe4 Nd5 18.dc5+– bc5 19.Rd2 Qa5? 20.Qe5 Nf6 21.Rd7 Rad8 22.Rc7?? Rd5–/+ 23.Qg3 Nh5 24.Ra7? Qa7 25.Ne5 Ng3 (25...Ng3 26.hg3 Qa4–+) 0–1. kehrsam – Steve20, ChessWorld.net, 2006.

3.e4? Ne4

4.Nc3 Nc3 5.dc3 Qf6 6.Nf3 Bb4! 7.cb4 Qb2 8.Rb1 Qa2 9.Be2 0–0 10.0–0 a5 11.Ra1 Qb2 12.ba5 d5 13.Rb1 Qc3 14.a6 Na6 15.Rb3 Qa5 16.Rb5 Qa4 17.c4 Qd1 18.Rd1 c6 19.Ra5 dc4 20.Bc4 b5 21.Bd3 Bb7 22.Ng5 h6 23.Nf3 Nc5 24.Ra8 Ra8 25.Bc2 b4 26.Bb1 b3 27.Kf1 b2 28.Ke1 Ra1 29.Rd8# 1–0. lastesttherory – hmz, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.Nf3 d5 5.Bd3 Nf6 6.0–0 c5 7.bc5–/+ Bc5 8.Re1 0–0 9.Nc3? Nbd7 10.Nd5?? Nd5–+ 11.Bh7 Kh7 12.Ne5 Ne5 13.Qh5 Kg8 14.Qe5 Qf6 15.Qf6 Nf6 16.Re5 Bd7 17.Rc5 Rac8 18.Ra5 a6 19.Rb1? Rc2 20.Bf6 gf6 21.h3 Bc6 22.d4 Rd8 23.d5 Bd5 24.Ra4 Bc6 25.Rh4 Rdd2 26.Rg4 Kf8 27.Rh4 Ke7 28.Re1 Rf2 29.Rg4 Rg2 30.Rg2 Rg2 31.Kf1 Ra2 32.h4 a5 33.h5 Rh2 34.Re2 Bb5 35.Kg1 Re2 36.h6 Bd3 37.h7 Bh7 (37...Bh7 38.Kf1 a4 39.Ke2 a3 40.Kd2 a2 41.Kd1 a1Q 42.Ke2 e5 43.Kf2 Qb2 44.Kf3 e4 45.Ke3 b5 46.Kf4 Qf2 47.Kg4 Bf5 48.Kh5 Qh2#) 0–1. Nautiluschess – alantks, ICS blitz, 2001.

4.Qg4 Nf6 5.Qh4 d5 6.Nf3 Be7 7.Ng5 h6 8.Nh3 Ne4 9.Qg4 Bf6 10.Nc3 e5 11.Ne4?? Bg4 12.Nf6 Qf6 13.f4 Bh3 14.Be5 Qh4 15.g3 Qh5 16.Be2 Bg4 17.Bf1 Nc6 18.Bg7 Rh7 19.Bf6 Kd7 20.h3 Re8 21.Kf2 Be2 22.g4 Bg4! 23.Bg2 Re2 24.Kg3 Be6 25.Bf3 Qg6 26.Bg5 hg5 27.Be2 gf4 28.Kf4 Rh4 29.Ke3 d4 30.Kf2–+ Rf4 31.Ke1 Qg3 32.Kd1 Bh3 33.Re1 Bg4 34.Bg4 Rg4 35.Kc1 Qa3 36.Kd1–+ Nb4 37.Rf1 f5! 38.Rh1 Kc6 39.Rh6 Kd5 40.Rh1 d3 41.c4 Kc4 42.Rc1–+ Nc2 43.Rh7 Qc5 44.Rh1 Rg1 45.Rg1 Qg1# 0–1. Orangutangen – GambitGuy, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.Qh5 Nf6 5.Qf3 Be7 6.Bf6 Bf6 7.Bc4?? Ba1 8.Qe3 Bf6 9.Be2 0–0 10.Bc4 d5 11.Qa3 dc4 12.Qg3 c5 13.bc5 Qa5 14.Qc3 Bc3 15.Nc3 Nc6 16.Nf3 Qc5 17.d4 Nd4 18.Nd4 Qd4 19.0–0 Qc3 20.g4 e5 (20...e5 21.Rd1 Qc2–+) 0–1. nachodynamite – onurtasan, internet, 2007.

3.Nf3? b6

4.a3 (--> 3.a3 b6 4.Nf3).

4.e3 Bb7 5.Be2 Bb4 6.0–0 0–0 7.c3 Be7 8.d4 d5 9.Nbd2 Nbd7 10.c4 c5 11.cd5 Bd5 12.dc5 Nc5 13.Nb3 Nb3 14.ab3 Bd6 15.Bc4 Bc4 16.bc4 Bc7 17.Qb3 Qe7 18.Nd4 Nd7 19.Ba3 Bd6?? 20.Bb2?? Nc5–/+ 21.Qd1 Qc7 22.g3? a6–/+ 23.Qg4 f5 24.Qg5 h6 25.Qg6 Rf6 26.Qh5 e5 27.Nf3?? Nd3–+ 28.Ba3 Ba3 29.Ra3 Nc5 30.Rd1 Raf8 31.Rd5 f4 32.ef4 ef4–/+ 33.g4 Qe7 34.Kg2 Qe4 35.g5 Rf5 36.h4? Rd5–+ 37.cd5 Qd5 38.gh6?? Qh5 39.Rc3 a5 40.Rc4 Qg6 41.Ng5 Qh6 42.Rc2 Qd6 43.f3 Qd1 44.Rf2 Nd3 45.Ra2 Re8 46.Ra3 Re2 47.Kh3 Qh1 48.Kg4 Rg2 49.Kf5–+ Qh4 50.Ke4 Qg5 51.Kd3 Qd5 52.Kc3 Qd2 53.Kc4 Qb4 54.Kd5 Qa3 55.Kc6 Rd2 56.Kb7 Qc3 57.Ka6 b5 58.Kb6 b4 59.Kb5 b3 60.Ka6 Qb4 61.Ka7 Rd7 62.Ka6 Qb7 63.Ka5 Rd5 64.Ka4 Qb5 65.Ka3 (65.Ka3 b2 66.Ka2 b1Q 67.Ka3 Q1b3) 1–0. bratek55 (1690) – c4player (1770), kurnik, 2011.

4.e3 Bb7 5.Be2 Bb4 6.c3 Be7 7.d3 0–0 8.Nbd2 c5 9.h3 d6 10.0–0 Nc6 11.a3 Qd7 12.Re1 Rfe8 13.c4 Rad8 14.Qc2 e5 15.e4 Nd4 16.Nd4 cd4 17.Nf3 Rc8 18.Qd2 b5 19.Rac1? bc4–+ 0–1. rawat (2180) – birdmove (2250), net–chess.com, 2011.

3.f4? Bb4

4.a3 Bf8 5.Nf3 d5 6.e3 a6 7.h3 Ne4 8.g4 b5 9.d3 Nf6 10.g5 Nfd7 11.Nbd2 h6 12.Bg2 c5 13.Nb3 c4 14.dc4 bc4 (14...bc4 15.Nbd4 hg5 16.fg5 Nc5–+) 0–1. Gaudissimo (1760) – cocohubert (1725), internet, 2007.

4.e3 0–0 5.g4 d5–+ 6.g5 Ne4 7.Nf3 Nc6 8.c3 Bd6–+ 9.d3 Nc5 10.Nbd2 e5 11.d4 ed4 12.cd4 Nd7 13.Bd3 Nb4 14.Bb1 f5 15.a3 Nc6 16.Qb3 Nb6 17.Bd3 Qe8 18.Ne5 Ne5 19.de5 Be7 20.h4 c5–+ 21.Bb5 Bd7 22.Bd7 Qd7 23.Kf2 Na4 24.Rad1 b5 25.Ba1 c4 26.Qa2 Nc5 27.Bc3 Nd3 28.Ke2 a5 29.Nb1 b4 30.Bd4 b3 31.Qa1 Rfb8 32.Rd3 cd3 33.Kd3 Qb5 34.Kd2 Bb4! 35.Nc3 Bc3 36.Bc3 b2 37.Qa2 b1Q 38.Rb1 Qb1 39.Qd5 Kh8 40.e6 Rd8 41.Bg7 Kg7 42.Qd7 Rd7 43.ed7 Rb8 44.d8Q Rd8 45.Ke2 Qd1 46.Kf2 Rd2 47.Kg3 Qg4 0–1. ooioo (2315) – aaraymond (2580), net–chess.com, 2005.

4.Nf3 0–0 5.e3 c5 6.c3 Ba5 7.d4 cd4 8.ed4 Qc7 9.Bd3 Nd5 10.Qc2 Nf4 11.Bh7 Kh8 12.Be4 f5 13.Bd3 Nd3 14.Qd3 d6 15.0–0 Nc6 16.Nbd2 e5 17.de5? de5 18.Qe2?? Bb6 19.Kh1–/+ Qe7 20.Nc4 e4 21.Nfd2 e3 22.Nf3 f4–/+ 23.Ba3 Bc5 24.Bb2 Bg4 25.Rad1? Rad8 26.h3 Bh5 27.Qc2?? e2 (27...e2 28.Ncd2 Ne5–+) 0–1. lllllll21 – elsh1403 (1640), kurnik, 2011.

3.g3? c5

4.b5 d5 +=.

4.bc5 Bc5 5.e3 b6 (5...d5 6.Nf3+=) 6.Nf3 (6.Qf3 Nc6=) 6...0–0+= 7.Be2 Ba6 8.0–0 d5 9.Ba6 (9.d3 Nc6+=) 9...Na6 10.d3 (10.Qe2 Nb4+=) 10...Rc8 11.Qe2 Bd6 (11...Nb4 12.Rc1+=) 12.Rc1 Nc5 13.a4 (13.c4 Na4+=) 13...Ncd7 (13...e5 14.d4 ed4 15.Nd4+=) 14.Na3 (14.Nbd2 e5+=) 14...Bb8 (14...e5 15.c4+=) 15.c4= Qe7 (15...Nc5 16.cd5 Nd5 17.Rc4=) 16.Nb5 (16.a5 ba5 17.cd5 Rc1 18.Rc1 ed5=) 16...a6 (16...dc4 17.d4 Rfd8 18.Rc4=) 17.Ba3= Nc5 18.Nc3 (18.d4 ab5 19.cb5 Bd6 20.dc5 Bc5 21.Bc5 Rc5 22.Rc5 Qc5=) 18...Bd6+= 19.d4? (better is 19.Nd2+=) 19...Nb3–+ 20.Bd6 (20.c5 bc5 (20...Na1 21.cd6 Qd8 22.Qb2+=) 21.Qa6 Ra8–+) 20...Qd6 21.c5 (21.Rab1 Nc1 22.Rc1 Rc4–+) 21...bc5 (21...Nc1?! 22.Qa6 (worse is 22.cd6 Ne2 23.Ne2 Rfd8–+) 22...Qe7 23.Rc1 bc5 24.Qd3–+) 22.dc5 (22.Qd3 Na1 23.Ra1 cd4 24.Nd4 Rc4–+) 22...Rc5 (worse is 22...Nc1 23.cd6 Ne2 24.Ne2–+; 22...Nc5?! 23.Rab1–+) 23.Rab1 (23.Qb2 Nc1 24.Rc1–+) 23…Nc1 (23...Nc1 24.Rc1 Rfc8–+) 0–1. Dani,Tamas (2080) – Csete Szemesi,Attila (2115), Karacsony Cup, 1998.

4.bc5 Bc5 5.e3 Nc6 6.Nf3 a6 7.c4 d5 8.cd5 ed5 9.Qc2 Be7 10.Bd3 Be6 11.0–0 Rc8 12.Nc3 h6 13.Rfc1 0–0 14.Qd1 d4 15.Ne4 de3 16.de3 Bg4 17.Qe2? Ne4?? 18.Be4= Bf6 19.Bf6 Qf6 20.Rab1 b5 21.h3 Bf5 22.Bf5 Qf5 23.Rb3? Nd4!–+ 24.ed4 Rc1 25.Kh2 Rfc8 26.Re3 R8c2 27.Re8 Kh7 28.Qe3 Rc3 29.Re5 Re3 30.Rf5 Ra3 31.Rf7 Ra2 32.Kg2 Ra3 33.g4 b4 34.Rb7 a5 35.d5 Rd1 36.Rb5 b3 37.Kg3 a4 38.Ne5 b2 39.Kf4 b1Q 40.Rb1 Rb1 41.d6 Rd1 42.d7 Rad3! 43.Ke4 Rd7 44.Kf5 Ra7 (44...Ra7 45.Nc4 Rc7–+) 0–1. Korobeynikov,Alexandr – Leontiev,Oleg, Novokuznetsk RUS, City Ch, 2011.

3.a3 a5

4.ba5 Bc5 5.Nf3 (5.d4 Be7 A) 6.Nf3 d5 (6...Ra5) 7.e3 Ra5 8.Bd3 Bd7 9.Ne5 0–0=; B) 6.Nd2 d5 7.e3 0–0 8.Ngf3 c5 9.dc5 Qa5=; C) 6.e3 Ra5 (6...d5 7.Bd3 Ra5 8.Nf3 b6 9.Nbd2 0–0=) 7.Nf3 d5 8.Bd3 0–0 9.0–0 b6=) 5...0–0 (5...d5 6.e3 Ra5 7.Be2 Bd6 8.0–0 0–0 9.d3 Nc6=) 6.d4 (6.e3 d5 (6...Ra5) 7.d4 Be7 8.Bd3 Ra5 9.0–0 b6=) 6...Ba7 (6...Be7 7.e3 (7.Nbd2+= d5 8.e3 Nc6 9.Bd3 Na5=) 7...d5 8.Bd3 Bd7 9.0–0 Ra5=) 7.Nbd2= (7.e3 d5 8.Nbd2 c5 9.dc5 Bc5=) 7...c5 (7...d5 8.e3 c5 9.dc5 Bc5=) 8.e3 (8.dc5 Bc5 9.Nb3 Be7=) 8...Qa5 (8...d5 9.dc5 Bc5 10.Bd3=; 8...cd4 9.Nd4 d5+=) 9.dc5 (9.Bd3 d5 10.dc5 Nc6=) 9...Bc5 (9...Ne4=) 10.Bd3 Nc6 11.0–0 d6 (11...Be7 12.c4=) 12.Nb3 Qb6 13.Bf6 gf6 14.Nfd2 Ne5 (14...f5!?+=) 15.Nc5+/– dc5 16.f4 Nd3 17.cd3 f5 18.Qh5 (18.Rf3!?+/–) 18...Qd8= 19.Rf3 f6 (19...Qd3?? 20.Qg5 Kh8 21.Qf6 Kg8 22.Rg3) 20.Rg3 Kh8 21.Rh3 Qe7 22.Nc4 Bd7 23.Qh4 (23.e4!?=) 23...Rg8+= 24.Rg3 Rg3 25.Qg3 Rg8 (25...b5 26.Qf3 Rg8 27.Na5–/+) 26.Qe1 Bc6 27.g3 h5 28.Na5= Bf3 29.Kf2+= Bg4 30.Qc3 Kh7 31.Rb1 Qc7?? 32.Rb7+– (32.Rb7 Qb7 33.Nb7+–) 1–0. pierre – taubigq, internet, 2010.

4.ba5 d5 5.Nf3 c5 6.e3 Nc6 7.c4 Na5 8.cd5 ed5 9.d4 c4 10.Nc3 Nb3 11.Ra2 Qa5 12.Be2? Ne4–+ 13.Qc1?? Bg4 14.0–0?? Bf3 15.Bf3 Nbd2 16.Be4+/– Ne4 17.Ne4 de4 18.Qc4 Be7 19.Bc3 Qa6 20.Qa6 Ra6 21.Rb1 0–0 22.g3 Rb8 23.Bb4 Bb4 24.Rb4 b6 25.d5 f5 26.Rd4 Rd8 27.a4 Ra5 28.Rad2 Rd6 29.Kg2 Kf7 30.h3 Kf6 31.g4 g6 32.Kg3 Ke5 33.h4 Rdd5?? 34.gf5?? gf5?? 35.f3?? h5 36.f4 Ke6 37.Kf2 Rd4 38.Rd4 b5 39.ab5 ½–½. futsalboy (1615) – veleapanaite (1770), kurnik, 2011.

4.b5 d6 5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 7.d4 c6 8.bc6 bc6 9.Bd3 Ba6 10.Qe2 Bd3 11.Qd3 Nbd7 12.Nbd2 Qb6 13.Rb1 Rab8 14.Qc3 Qa6 15.Qd3 Nd5?? (better is 15...Qd3 16.cd3 Rb5+=) 16.Qa6+– Rfc8 17.Qe2 (17.0–0 c5+–) 17...h6 18.0–0 c5 19.dc5 Nc5 20.c4 (20.e4 Nf4 21.Qe3 g5+–) 20...Nf6 21.Bf6 Bf6 22.Rb8 Rb8 23.Rb1 Rc8 24.Rc1 Na4 25.Nb3 Bb2 26.Rc2 Ba3 27.Na5 Bb4 28.Nb3 Nc3 29.Qf1 Ne4 30.g3 d5 31.Qc1 Rb8 32.Nbd4 Be7 33.cd5 ed5 34.Rc8 Rc8 35.Qc8 Kh7 36.Qd7 Bf6 37.Qd5 Nc3 38.Qf7 Ne4 39.Nf5 Kh8 40.Qe8 Kh7 41.Qe4 Kg6 42.N5h4 Kf7+– 43.Nd4 h5 44.Nhf5 Kg6 45.Ne6 h4 46.Nh4 Kf7 47.Nd8! Kg8 48.Ne6 Kf7 49.Nf4 g5 50.Qg6 Ke7 51.Nf5 Kd7 52.Qf6 gf4 53.ef4 Ke8 (53...Kc7 54.Qa6 Kd7 55.Qd6 Kc8 56.Qc6 Kd8 57.Qb7 Ke8 58.Qe7#) 54.Qe7# 1–0. Fournier,Frederic – Gajfullin_Rinat (2080), Active, 2012.

4.b5 Bd6 5.e3 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 0–0 8.0–0 Be4 9.d3 Bb7 10.c4 Ng4 11.h3 Bf3?? 12.Bf3+– Nf2 13.Rf2 c6 14.bc6 Nc6 15.Nc3 Bg3 16.Rf1 Qg5 17.Ne4 Qe3 18.Kh1 Be5 19.Be5 Ne5 20.Re1 Qd3 21.Qd3 Nd3 22.Red1 Ne5 23.Rab1 Nc4= 24.Rd7 Rad8 25.Rbd1 Rd7–/+ 26.Rd7 Na3 27.Rb7 Nc4 28.Be2 Rc8?? 29.Bc4+– a4 30.Rb6 Rd8 31.Ra6 h6 32.Ra4 Rd4 33.Nf2 Rd2 34.Kh2 Rf2+/– 35.Ra8 Kh7 36.Bd3 g6 37.Ra7 Kg7 38.Be4 Rd2 39.Bf3 Kf6 40.Kg3 e5 41.Be4 Rd1 42.Bf3 Rc1?? 43.Be4 Rc3 44.Bf3?? e4–/+ 45.Ra6 Kg7 46.Kf4 ef3 47.gf3 Rc1 48.Kg3 g5 49.Rd6 f6 50.Rd7 Kg6 51.Rd4 h5 52.Ra4 Rd1 53.Rb4 Rd2 54.Rc4?? h4–+ 55.Kg4 f5 0–1. Fournier,Frederic – marylou_c, Active (1+10), 2008.

4.b5 g6 5.Nf3 Bg7 6.d3 0–0 7.Nbd2 d5 8.g3 c5 9.Bg2 Nbd7 10.0–0 b6 11.c4 Ra7 12.Qc2 d4 13.Ng5 Bb7 14.Nde4 Ne4 15.Ne4 f5 16.Nd2 Bg2 17.Kg2 Ne5 18.Kg1 Raf7 19.Nf3 Nf3 20.ef3 f4 21.g4 Qh4 22.Qe2 e5 23.Qe4 Qf6 ½–½. pdchessvamp – Kenanthonylucas, ChessWorld.net, 2012.

4.c3 b6 5.g3 (5.e3 d5+=) 5...Bb7 6.f3 (6.Nf3 Bf3 7.ef3 Be7+=) 6...d5 7.Bg2 c5 (7...Bd6 8.Nh3–/+) 8.d3 (8.bc5 Bc5 9.d4 Be7–/+) 8...ab4–/+ 9.cb4 (9.ab4 Ra1 10.Ba1 cb4–/+) 9...cb4 10.ab4 (10.a4 d4–+) 10...Bb4 (10...Ra1 11.Ba1 Bb4 12.Kf2–+) 11.Nd2 Nc6 (11...Ra1 12.Qa1 Nbd7 13.Qa4 Bd2 14.Kd2–/+) 12.Ra8 Qa8 (12...Ba8 13.Qa1–+) 13.Nh3 (13.Bf6 gf6 14.f4 d4–/+) 13...Qa5 (13...d4 14.0–0 Nd5 15.Rf2–+) 14.Nf4 (14.Bf6 gf6 15.Nf2 Nd4–+) 14...0–0 (14...d4!? 15.g4–+) 15.Bf6 gf6 16.Nh5 (16.e3 Ra8 17.Qe2 d4–+) 16...Bc3 (better is 16...Rc8 17.e3 d4 18.Nf6 Kg7–+) 17.h4? (17.h3 Qb4 18.e4 Ra8 19.ed5 Nd4–+) 17...Ne7 (better is 17...Ra8!? 18.e3–+) 18.g4 Ng6 (18...Ra8 19.e3–+) 19.e3 (19.g5 Rc8 20.e3 Ne5 21.Nf6 Kh8–+) 19...Ba6 (better is 19...Ra8–+) 20.d4?? (better is 20.Bf1–+) 20...Rc8 21.Nf6 Kg7 22.Nd7 (22.Kf2 Bd2 23.h5 Nf8 24.Nd5 ed5 25.h6 Kg8–+) 22...Rc7 23.Ne5 Ne5 24.de5 Be5 25.f4 Bb2 26.Kf2 Bd3 27.Nb3 Qb5 28.Nd4?? Bd4 29.ed4 Rc2 30.Kg3 Qc4 31.Qa1 Rc3 32.f5 Be4 33.Kh2 Rc2 34.Rg1 Qe2 35.f6 Kf6 36.g5 Kg7 37.Qa7 Bg2 38.Rg2 (38.Qa3 Bf3 39.Kg3 Qh2 40.Kf3 Rf2 41.Ke3 Qf4 42.Kd3 Qd2#) 0–1. baudrey – rayban2, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c3 c6 5.e3 d5 6.Nf3 Bd7 7.Ne5 Bd6 8.Nd7 Nbd7 (worse is 8...Kd7 9.Be2=) 9.c4 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Bb4 12.Qa4 c5 (better is 12...Qa5!? 13.Qa5 Ba5 14.cd5 ed5–/+) 13.cd5 Nd5 14.Bg7 Rg8 15.Bb2 Ke7 16.Nc3 N7b6 17.Qb3 c4? (17...Bc3 18.Bc3 Nc3 19.dc3=) 18.Qc2 (18.Nd5!? Nd5 19.Bc4+–) 18...Nc3 19.Bc3 Bc3 20.Qc3 Qd5 21.Qb4 Qd6 22.Qb5 Ra8 (22...Ra8 23.Qg5 Kf8 24.Qh6 Ke8 25.Qh7 Ra1 26.Ke2 Ra2 27.Qg8 Ke7 28.Qg5 Kf8 29.Qh6 Ke8 30.Qh8 Ke7=). DreamGirl3 – PepRally, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c3 Be7 5.Nf3 b6 6.g3 Bb7 7.Bg2 d6 8.d3 Nbd7 (8...ab4 9.cb4 0–0 10.0–0=) 9.Nbd2 Ne5 10.c4 Nf3 11.Nf3 0–0 12.0–0 Qc8 13.Rc1 ab4 14.ab4 c5 15.b5 Nd7 16.e3 Qc7 17.d4 Bf6 18.Qb3 d5 19.Ra1 (better is 19.Rfd1!?=) 19...cd4–/+ 20.Nd4 (20.Rac1 Nc5 21.cd5 Bd5–/+) 20...dc4–+ 21.Qb4 (21.Qc2 Bg2 22.Kg2 Bd4 23.Bd4 e5–/+) 21...Bg2 22.Kg2 Ne5 23.Ba3 Rfd8 24.f3 (24.Qc3 Nd3–+) 24...Nd3 25.Qc3 e5 (better is 25...Qe5 26.Qd2 Qg5–+) 26.Nc6 e4! 27.Qc4 (27.fe4 Bc3 Discovered attack) 27...Ra3?? (better is 27...ef3 28.Kh1 Rac8–+) 28.Ra3+/– ef3 29.Kg1 Nb2? (better is 29...Ne5!? 30.Ne5 Qe5+/–) 30.Qe4 (30.Qb3!? Rf8 31.Ra2 Qd7 32.Rb2 Bb2 33.Qb2 Qe6 34.Rf3 Re8+–) 30...Rf8 31.Rf3 (31.Qd5 Qc8+–) 31...Qd6 32.Ra7 Nd1 33.Qg4 Qc5 34.Qf4 (34.Qb4 Qb4 35.Nb4 Nc3+–) 34...Qc3? (34...Nc3 35.Qf5 Nb5 36.Qc5 bc5 37.Ra5+/–) 35.Qe4 (better is 35.Ne7!? Be7 36.Re7 Qb3+–) 35...Qe1 36.Kg2?? (better is 36.Rf1 Qe3 37.Qe3 Ne3 38.Rf3+–) 36...Qe2= 37.Kh3 (37.Kg1 Qe1 38.Rf1 Qe3 39.Qe3 Ne3 40.Rf3+–) 37...Nf2+= 38.Rf2 Qf2 39.Qd3 h5 40.Ra4 (40.Qe4 Qf1 41.Qg2 Qf5 42.g4 Qb5 43.Qf3–+) 40...g5 41.Rf4 (41.Qd1 Kg7–+) 41...g4 (41...gf4!? 42.ef4 Ra8 43.Nb4–+) 42.Rg4 hg4 43.Kg4 Qh2 44.Qf5 Qh6 45.Kf3 (45.e4 Ra8 46.Nb4 Ra3–+) 45...Re8 46.e4 Qh1 47.Ke3 Qe1 48.Kf4 White plans e5 (48.Kf3 Qf1 49.Kg4 Qe2 50.Kh3 Bg7–+) 48...Qf2 (48...Bg7 49.Ne7 Re7 50.Qc8 Bf8 51.Qg4 Kh8 52.Qh5 Bh6 53.Qh6 Kg8 54.Qg5 Kf8 55.Qh6 Ke8 56.Qc6 Rd7 57.Qb6 Qd2 58.Kg4–+) 49.Kg4 Qe2 50.Kh3 Kg7 (better is 50...Bg7!? 51.Qg4 Qb5 52.Ne7 Re7 53.Qf3–+) 51.e5 (51.Qg4 Qg4 52.Kg4 Re4 53.Kf5–+) 51...Rh8 0–1. Vallejos,Jose Antonio (1935) – Caporale,Giuseppe Guido (1750), Bairro BRA, Open, 2014.

4.Nc3 ab4 5.ab4 Ra1 6.Qa1 Bb4 7.e3 0–0 8.h4 d5 9.h5 h6 10.g4 Ng4 11.Na2 Bd2! 12.Ke2? Be3! 13.fe3 Qg5 14.Nf3?? Qe3 15.Kd1 Nf2 0–1. xtom (1660) – 1985kasia1985 (1705), kurnik, 2011.

4.d3 ab4–/+ 5.ab4 (5.e4 ba3 6.Na3 Nc6–/+) 5...Ra1 6.Ba1 Bb4 7.c3 Be7 8.e4 Nc6 9.Ne2 (9.Nf3 e5–/+) 9...d5–+ 10.ed5 (10.Ng3 de4 11.Ne4 e5–+) 10...ed5 11.Nf4 (11.Ng3 0–0–+) 11...0–0 12.Be2 (12.Ne2 Re8–+) 12...Bd6 13.0–0?? (13.g3–+) 13...Bf4 14.g3 (14.Re1 Re8–+) 14...Bd6 15.Bf3 (15.Re1 Re8–+) 15...Re8 (15...Bf5 16.c4–+) 16.c4 dc4 17.Bc6 bc6 18.dc4 Bh3 19.Re1 Ng4 20.Re8 (20.Nc3 Nf2! 21.Re8 Qe8 22.Qe2 Qe2 23.Ne2–+) 20...Qe8 21.Nd2 (21.Nc3 Bc5 22.Qe2 Bf2 23.Kh1–+) 21...Nf2! 22.Qf1 Bf1 (22...Bf1 23.Bf6 Qe2 24.Bc3 Nh3 25.Kh1 Bg2#) 0–1. ahmed sharkawy_1 – Double Wood, ChessWorld.net, 2005.

4.e3 Nc6 5.b5= Na7 6.a4 c6 7.c4 cb5 8.cb5 d5 9.Nf3 Bd6 10.Be2 0–0 11.0–0 b6 12.d4 Bb7 13.Nc3 Nc8 14.Qd2 Ne7 15.Rfc1 Ng6 16.Rc2 Rc8 17.Rac1 Qe7 18.Na2 Rc2 19.Rc2 Bb4 (19...Nh4 20.Nh4 Ne4 21.Nf5 ef5 22.Qe1=) 20.Qc1 (20.Nb4!? ab4 21.Qc1+/–) 20...Bd6= 21.Ba3?? (21.Nc3 Ng4=) 21...Ne4 (better is 21...Ba3 22.Qd1 Ne4–+) 22.Bd6+= Qd6 23.Rc7 Ba8 24.Bd3 f5 25.Ne5?? (better is 25.Ra7+/–) 25...Ne5+= 26.de5 Qe5 27.Rc6?? (27.Be4 Qe4 28.Nc3 Qb4–/+) 27...f4?? (better is 27...Bc6 28.bc6 Rc8–+) 28.ef4 (28.Rb6 fe3 A) worse is 29.Qe3 Qa1 30.Nc1 d4–+ (30...Nf2?! 31.Bf5 ef5 32.Kf2–+); B) 29.fe3–+) 28...Qf4 (better is 28...Qd4 29.Be4 A) 29...Qe4?! 30.Nc3 (worse is 30.Rb6 d4 31.f3 Qe2–+) 30...Qb4 31.Re6=; B) 29...Bc6 30.Bh7 Kh7 31.Qc2 Kg8 32.bc6 Qf4–+) 29.f3?? (better is 29.Qf4 Rf4 30.Rb6=) 29...Bc6 30.Qf4 Rf4 31.bc6 Nd6 32.c7? (32.Nc3–+) 32...Rf7 33.Bf1 Rc7 (33...Rc7 34.Bd3 Nc4–+) 0–1. Fournier,Frederic (1675) – KOSHKIN_2001 (1625), rated lightning game (1/0), 2002.

4.ba5 Ra5

5.Bc3 Ra8 6.e3 c6 7.Nf3 Qb6 8.Be2 Na6 9.0–0 Bd6 10.Bd4 Qc7 11.Ba6 Ra6 12.a4?? e5–/+ 13.Bc3 e4 14.Nd4 Bh2 15.Kh1 Be5 16.Nf5 Bc3 17.Nc3 0–0 18.Qg4?? Ng4–+ 19.g3 d5 20.Nh4 Ne5 21.Kg2 Bg4 22.Rh1 Nf3 23.d3 Nh4 24.Rh4 Bf3 25.Kg1 ed3 26.cd3 Qe5 27.Rc1 g5 28.d4 Qf5 29.Rh2 h5 30.Rb1 Rb8 31.Nd1 Bd1 32.Rd1–+ Qf3 33.Ra1 Rba8 34.Rb1 Ra4 35.Rg2 Ra1 36.Ra1 Ra1 37.Kh2 Rf1 38.Kh3 Rf2 39.Rf2 Qf2 40.g4 Qf3 (40...Qf3 41.Kh2 h4 42.e4 h3 43.ed5 Qg2; 40...h4 41.e4 Qg3) 0–1. wojtekkk – gggojan, kurnik, 2011.

5.Bc3 Ra8 6.e3 d5 7.d4 c5 8.dc5 Bc5 9.Bd4 Bd6 10.Nf3 0–0 11.Bd3 Nbd7 12.0–0 e5–+ 13.Bb5 ed4 14.Bd7 Bd7 15.Nd4 Qc7 16.Nd2 Bh2 17.Kh1 Bd6 18.g3 Bg4 19.Qc1 Bg3! 20.Nb5 Qe5 21.fg3 Qh5 22.Kg2 Bh3 23.Kf2 Bf1 24.Qf1 Ng4 25.Ke1 Qe5 26.Qf4 Qa1 27.Ke2 0–1. wojtekkk (1680) – qanx (1640), kurnik, 2011.

5.c4 Nc6 6.Nf3 Be7 7.Nc3 (7.e3 0–0 (7...d5 8.Nc3 0–0 9.Qc2 e5 10.cd5 Nd5 11.Bd3 h6 12.Nd5 Rd5; 7...h5 8.Nc3 e5 9.Nb5 e4 10.Ng5 0–0 11.Bc3 Ra6 12.d3 d5; 7...b6 8.Nc3 0–0 9.Qc2 g6 10.Be2 d5 11.Nb5 dc4 12.Qc4 Bd7; 7...g6 8.Nc3 e5 9.Nb5 e4 10.Ng5 0–0 11.d3 d5 12.de4 Ne4) 8.Nc3 e5 9.Qc2 g6 10.Nb5 e4 11.Nfd4 d5 12.cd5 Nd4; 7.Qc2 0–0 (7...Rh5 8.e3 d5 9.h3 0–0 10.Nc3 h6 11.d4 dc4 12.Bc4 b6; 7...b5 8.cb5 Rb5 9.Nc3 Rc5 10.d4 Ra5 11.e4 0–0 12.Bb5 Ba6; 7...g6 8.Nc3 0–0 9.Nb5 d5 10.e3 Ne4 11.Bd3 Nc5 12.0–0 Na4; 7...d5 8.e3 0–0 9.Nc3 e5 10.cd5 Nd5 11.Bd3 g6 12.Nd5 Qd5) 8.Nc3 Rh5 9.e3 d5 10.h3 b6 11.cd5 ed5 12.Ne2 Qd6) 7...d5 (7...0–0 8.e3 e5 9.Bd3 d5 10.cd5 Nd5 11.Qc2 g6 12.Nd5 Qd5; 7...h6 8.e3 e5 9.Bd3 0–0 10.e4 d6 11.0–0 Bg4 12.h3 Bh5; 7...g6 8.Nb5 0–0 9.e3 d5 10.Bd3 Ne4 11.Qc2 Nc5 12.0–0 Na4; 7...d6 8.e3 0–0 9.Qc2 Rh5 10.Bd3 e5 11.h3 Be6 12.0–0 Qd7) 8.cd5 (8.e3 0–0 9.Qc2 Bd7 10.Nb5 Ne4 11.Bd3 f5 12.0–0 Qc8) 8...ed5 9.e3 (9.d4 0–0 10.e3 Ne4 11.Qb3 Bf5 12.Bb5 Be6) 9...0–0 10.Bd3 (10.d4 Bf5 11.Be2 Ne4 12.0–0 Qd6) 10...d4 (10...Bg4 11.Be2+= (11.Qb3 Qd7 12.h3 Bh5) 11...d4 12.Nd4 Nd4) 11.Ne2 (11.Nb5 Bf5 12.Bc4 de3) 11...de3 12.de3 Bg4 13.Bc3 Ra3 14.Ra3 Ba3 15.Qb1 Bf3 16.gf3 Nd5 (16...h6 17.Rg1+= (17.Qb7?? Qd3 18.Kf1 Qd6–+)) 17.Bh7+= Kh8 18.Bd2 (18.Qb7? Nc3 19.Nc3 Qf6–+) 18...g6 19.Bg6 (19.Qb7? Ne5 20.Nc3 Nd3 (20...Kh7?! 21.Nd5 c6 22.Nf4–/+) 21.Ke2 Nc3 (21...Kh7 22.Nd5 Nc5 23.Qc6+/–) 22.Bc3 Kh7–+) 19...fg6 20.Qa1 Qf6 21.Qa3 Qf3 22.Rf1 Kh7 23.Qb2 Nf6 (better is 23...b6!?=) 24.Qb7+/– Ne5 (better is 24...Rf7!? 25.Nf4 Re7+/–) 25.Qc7+– Nf7?? (better is 25...Nfd7 26.Bc3 Nd3 27.Kd2 N3c5+–) 26.Qe7 Ra8 (26...Kg8 27.Nd4 Qe4 28.Qf6 Ne5 29.Qe6 Rf7+–) 27.Qf7 Kh6 28.Rg1 Ra1 29.Nc1 Qf5 30.e4 g5 (30...Kh5 31.ef5 Ra2 32.Qg6 Kh4 33.Qf6 Kh5 34.Qg5) 31.ef5 (31.ef5 Rc1 32.Bc1 Nd5 33.Bg5#) 1–0. mrkt – kozaryngo, internet, 2011.

5.c4 d5 6.e3 Nbd7 7.Nf3 Be7 8.Nc3 0–0 9.Be2 c5 (9...dc4 10.Bc4 Nb6 11.Be2+=) 10.0–0= b6 (10...Nb6 11.d3=) 11.Qc2 (11.d3 Bb7=) 11...Ba6 (11...dc4 12.Bc4 Bb7 13.e4=) 12.d3= Qa8 13.Nb5 (13.cd5 ed5 14.Nh4=) 13...Rc8 (13...Bb5!? 14.cb5 d4=) 14.Bc3+= Rb5 (14...Bb5 15.Ba5 Qa5 16.cb5 Qb5 17.a4+=) 15.cb5+/– Bb5 16.a4 Bc6 17.Rfb1 Bd6 18.a5 b5 19.a6 (19.d4 cd4 20.Nd4 Ne4+/–) 19...b4+= 20.Be1 (20.Bf6 Nf6 21.Nd2 Bb5+=) 20...Rb8 21.a7 Rb7 (21...Rb6!?=) 22.Nd4!+/– Bb5 (22...cd4 23.Qc6 Pinning (23.Qc6 Deflection)) 23.Nb5 Rb5 24.Qa4 Rb7?? (better is 24...Rb6 25.d4 c4 26.Bb4 Bc7+–) 25.Qc6 1–0. cgits (2580) – agostinhoarruda (2350), net–chess.com, 2005.

5.e3 b6 6.d4 Bb7 (6...d5 7.c4+=) 7.Nf3= d5 (7...Be7 8.Bd3=) 8.Be2 (8.Nbd2 Bd6=) 8...Bd6 (8...Ba6 9.0–0=) 9.0–0 0–0 10.Nbd2 Qe7 11.Qc1 (11.c4 Nbd7+=) 11...Ne4 (11...Nbd7 12.c4+=) 12.c4 (12.Ne4 de4 13.Ne5 Be5 14.de5 Rd8+=) 12...Nd2 (12...Nd7 13.Qc2+=) 13.Nd2 dc4 14.Nc4 (14.Qc4?? Bh2 15.Kh2 Qh4 16.Kg1 Bg2–+) 14...Bh2! 15.Kh2 Qh4 16.Kg1 Bg2 17.f4 (17.Kg2 Rg5) 17...Be4 (17...Bf1?! 18.Qf1 Ra4 19.Qg2=) 18.Rf3 Rh5 (18...Bf3?! 19.Bf3 Qg3 20.Bg2+=) 19.f5 Rg5 (19...Rg5 20.Rg3 Qg3 21.Kf1 Qg1#) 0–1. Mogstad,Ola P – Bentsen,Oyvind, Molde op Norway, 2000.

5.e3 b6 6.Nf3 Bb7 =.

5.e3 b6 6.Nf3 d5 7.d4 Bd6 8.Bd3 0–0 9.0–0 Nbd7 10.h3 Ne4 11.Nbd2 Ndf6 12.c4 dc4?? 13.Be4+– Rh5 14.Bc6 Ba6 15.Ne5 b5?? 16.Bf3 Rh6 17.Ne4 Ne4 18.Be4 f5 19.Bf3 Qg5 20.Kh2 Rff6 21.Rg1 Be5 22.de5 Rfg6 23.Qd2 Qe7 24.Rad1 Rh3 25.gh3 Rh6 26.Qd8 Qd8 27.Rd8 Kf7 28.Rd7 Ke8 29.Rc7 (29.Rc7 Bc8 30.Bc6 Kd8 31.Rcg7 Rg6 32.Rd1 Bd7 33.Rdd7 Kc8 34.Bb7 Kb8 35.Rd8 Ka7 36.Bd4) 1–0. mihai740609 – testus, kurnik, 2011.

5.e3 Bc5 6.Be2 Ba7 7.Nf3 Nc6 8.0–0 0–0 9.d4 d5? 10.Nbd2 b5 11.Nb3+– Ra6 12.Bb5 Rb6 13.a4 Ba6? 14.Ba6 Ra6+/– 15.Nbd2 Rb6 16.Qc1 Re8 17.c4 dc4 18.Nc4 Rb4 19.Ncd2 Nd5 20.Ba3 Rb6 21.Bc5 Ncb4? 22.Bb6 Bb6 23.Ne4 Ba5 24.Nc5 Qf6 25.Qc4 Qg6 26.Qb5 Ra8 27.Ne5 Qe4 28.Nc6 Nc6 29.Qc6 Rf8 30.Qb5 Bc3 31.Ra2 Qg4 32.a5 Bb4 33.a6 Nc3 34.Qb4 Ne2 35.Kh1 f5 36.Re2! Qe2 37.Qe1 Qb5 38.Qa1 (38.Qa1 Qc6 39.a7+–) 1–0. exp2005 – kristoferus (1615), kurnik, 2011.

5.e3 d5 6.Nf3 c5 7.Be2 Nc6 8.0–0 Bd6 9.c4 0–0 10.Bc3 (10.Nc3 d4 11.Nb5 e5+=) 10...Ra7 11.d4 Qc7 (better is 11...b6!?+=) 12.dc5+= Be7 13.cd5 Nd5 14.Bb2 Bc5 15.Qd3 (15.Qc2 Bd6+=) 15...Be7 (15...Qb6!? 16.Qc2 Be3+=) 16.Rc1 Qb6 17.Ra2 (17.Qc2!?=) 17...Rd8 (17...Ncb4 18.Qb3 Na2 19.Qa2 Ra8–/+) 18.Ne5? (better is 18.Qb5+=) 18...Ndb4–+ 19.Qb3 (better is 19.Nc6 Nd3 20.Ne7 Kf8 21.Rc8 Nb2 22.Rd8 Qd8 23.Rb2–+) 19...Ne5?? (better is 19...Na5 20.Qb4 Bb4–+) 20.ab4 Ra2 21.Qa2 Bf6 22.b5+= Bd7 23.Bd4 Qd6 24.b6 Bc6= 25.Bc5 Qd5 26.Qd5 Rd5 27.e4 Rd7–/+ 28.Nc3 Nd3 29.Bd3 Rd3 30.f3?? Rc3 31.Rc3 Bc3 32.Kf2 f5 33.ef5 ef5 34.Ke3 Kf7 35.Kf4 Kf6 36.h3 Bd2 37.Be3 g5 38.Kg3 Be3 (38...Be3 39.h4 f4 40.Kh3 gh4–+) 0–1. Neumann,Frank (1650) – Langschmidt,Dirk (2015), RSX8E2 – November, 2008.

5.e3 d5 6.Nf3 c5 7.Be2 Nc6 8.0–0 Bd6 9.c4 0–0 10.cd5 ed5 11.Nc3 d4 12.ed4 cd4 13.Nb5 Bc5 14.Qc2 b6 15.Bd3 h6 16.Rfe1 Bg4 17.Be2 Bf3 18.Bf3 Qd7 (18...Rb5 19.Bc6 d3–/+) 19.Bc6+/– Qc6 20.Nd4 Qd5 21.Nf3 Ng4 22.d4 Bd6 23.h3 h5?? (better is 23...Nf6+/–) 24.hg4+– hg4 25.Ne5 f6 (25...g3 26.f4+–) 26.Ng4 Qh5 27.Nf6! Rf6 28.g3 Rg5 29.Re3 Rh6 30.Kf1 Qg4 31.Ke1 Rh1 32.Kd2 Qd4?? 33.Bd4 Ra1 34.Ba1 Rd5 35.Ke2 Bc5 36.Re8 Kf7 37.Qe4 Rd6 38.Re7 Kf8 39.Re6 Rd8 40.Qf5 Kg8+– 41.Qg6 Bf8 42.Re8 Re8+– 43.Qe8 g6 44.Qe6 (44.Qe6 Kh7 45.Qf6 g5 46.Qf7 Kh6 47.g4 Ba3 48.Qh5; 44.Qg6 Bg7 45.Qg7) 1–0. Fournier,Frederic – sokkar56, Active (5/0), 2005.

5.e3 d5 6.Nf3 Nbd7 7.Be2 Bd6 8.d3 0–0 9.0–0 Ra8 10.Nbd2 c5 11.c4 b6 12.cd5 ed5 13.Qc2 Re8 14.Rfe1 Ne5 15.Ne5 Be5 16.d4 cd4 17.ed4 Bd6 18.Bb5 Bd7 19.Bd7 Qd7 20.Nf3 Re1 21.Re1 Ne4 22.h3 Rc8 23.Qb3 b5 24.Rc1 Rc1 25.Bc1 Qc6 26.Bb2 Qc4 27.Qc4 dc4 28.Kf1 c3 29.Bc1 f5 30.Ke2 Kf7 31.Ne1 Ke6 32.f3 Nd2 33.Bd2= cd2 34.Kd2 Ba3 35.Kc2 Kd5 36.Kd3 Bb2 37.Nc2 f4 38.Nb4 Ke6 39.Ke4 g5 40.d5 Kd6 41.Nd3 Bc3 42.Nf2 b4 43.Nd1 Bd2 44.Kd3 Be1 45.Kc4 h5 46.Nb2 Bc3 47.Nd3+/– Bd2 48.Nb2 Bc3 49.Na4+= Bd2 50.Nb6 Be3=+ 51.Nc8? Kc7?? 52.Ne7+= Bd2 53.Nf5 Kb6 54.Nh6 g4? 55.hg4+– hg4 56.Ng4 Kc7 57.Ne5 Kd6 58.Nd3 b3 59.Kb3?? Kd5+/– 60.Kc2 Be3 61.Kd1 Kd4 62.Ke2 Kd5 63.Nb4 Ke6 64.Nc2 Bc1 65.Kd3 Kf5 66.Nb4 Kg5 67.Ke4 Kh4 68.Nd5 Kg3 69.Nc3 Kg2 70.Ne2 Bd2 71.Nf4 Kg3 72.Nh5 Kh4 73.Nf6 Kg5 74.Nd5 Kg6 75.f4 Bf4= 76.Kf4 ½–½. exp2005 – martinm4, kurnik, 2011.

5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 7.d4 d5 8.Bd3 Nbd7 9.Nbd2 Ra8 (9...c5 10.dc5 Nc5 11.0–0=) 10.0–0= c5 11.c4 b6 12.Qb1 Re8 13.Rd1 Bb7 (13...Bd6!?=) 14.cd5+= ed5 15.dc5 Nc5 16.Bb5 Rf8 17.Ng5 g6 18.a4 Nh5 19.Ngf3 Bf6 20.Ne5 Bg7 21.Ndf3 Nf6 22.Nc6 Qd6 (22...Bc6 23.Bc6 Rc8 24.Bb5+=) 23.Be5+/– Qe6 24.Nfd4 Qd7 25.Qb2 Nfe4?? (better is 25...Nh5+/–) 26.Bg7+– f6 (26...Rfe8 27.Ne5 Qc8 28.Be8 Qe8 29.Ng4 Na4 30.Nh6 Kg7 31.Ndf5 Kf8 32.Qg7) 27.Bf8 Rf8 (27...Kf8 28.Na5! Qf7 29.Nb7 Nb7 30.Bc6+–) 28.Na5! Qc7 (28...ba5 29.Bd7 Discovered attack) 29.Nb7 (29.Nb7 Qb7 30.Bc6+–) 1–0. woschkat (2350) – jromero (2280), net–chess.com, 2002.

5.e3 Be7 6.Nf3 d5 7.d4 c5 8.dc5 Bc5 9.Ne5 0–0 10.Bd3 Nc6 11.Nc6 bc6 12.0–0 Bd6 13.Nd2 c5 14.h3 c4 15.Be2 Bd7?? 16.Bg4?? Qc7 17.Bf6 gf6 18.Qf3 f5 19.Bh5 Kh8 20.Rfb1 Ra3 21.Ra3 Ba3 22.Qg3? Qg3–+ 23.fg3 Bc5 24.Kf2 Ba4 25.Rb2 c3 26.Ra2 cd2 27.Ra4 Kg7 28.Ke2 Rb8 29.Kd2 Bb4 30.c3 Be7 31.Ra7 Kf8 32.g4 Rb2 33.Kd3 Rg2 34.gf5 ef5 35.Ra5 Rg3 36.Rd5 Rh3 37.Rf5 f6 38.Bg4 Rh4 39.Be2 Kf7 40.Kd2 Kg6 41.Rf2 Bd6 42.Rg2 Kf7 43.Bc4?? Kf8 44.Rg8+= Ke7 45.Rg7 Kd8 46.Rf7?? Be5?? 47.Rf8 Ke7 48.Rf7 Kd6 49.Ra7?? Rh2 50.Kd3= Rh3 51.Ra6 Kc5 52.Ra5 Kb6 53.Rb5 Kc6 54.Ra5 Kc7 55.Ra7 Kb6 56.Re7 Kc5 57.Re8 Kd6 58.Rd8 Ke7 59.Rg8 Bf4 60.Rg7 Kd6 61.Kd2 Be3 62.Kc2 Bg5 63.Kb3 Kc5 64.Rc7–/+ Kd6 65.Rb7?? Bd2–+ 66.Rb6 Kc7 67.Rb5? Rc3–+ 68.Ka4?? Rc4 69.Ka3 Rc3 70.Kb2 Rc6 71.Rh5 Bg5 72.Rh7 Kd6 73.Rh6 Ke5 74.Rf6 Kf6 0–1. wojtekkk (1640) – qanx (1650), kurnik, 2011.

5.Nf3 Ra8 6.e3 Be7 7.d4 0–0 8.c4 d5 9.Nbd2 c5 10.Qb3 Nc6 11.Be2 Na5 12.Qc2 Bd7 13.0–0 cd4 14.ed4 Rc8 15.c5= Nc6 16.Bd3 Qa5 17.Rfc1 b6 18.cb6 Nd4=+ 19.Bd4 Rc2 20.Rc2 Ba4?? 21.Rb2?? Ne4 22.Ne4+= de4 23.Be4 Rd8? 24.b7+– Bd6 25.Bb6 Qc3 26.Rab1 Rb8 27.Ba7 Ba3?? 28.Bb8 Bb2 29.Ba7 g6 30.b8Q Kg7 31.Qb2 Qb2 32.Rb2 Bd1 33.Bd4 f6 34.Rb7 Kh6 35.h4 e5 36.Be3 g5 37.hg5 fg5 38.Bg5 Kh5 39.Rh7 Kg4 40.Rh4 1–0. futsalboy – kanarek27 (1630), kurnik, 2011.

5.Nf3 Nc6 6.e3 d5 7.Bc3 Ra8 8.d4 Bd6 9.Nbd2 Bd7 10.Bd3 Ra3 11.Ra3 Ba3 12.Qb1 b6 13.0–0 0–0 14.Qb3 Bd6 15.Ra1 Re8 16.Ne5 Nh5?? 17.Nd7+– Qd7 18.Bb5 Nf6 19.Qa4 Rb8 20.h3 Ne4 21.Ne4 de4 22.Bc6 Qe7 23.Be4 f5 24.Bc6 e5 25.de5 Be5 26.Qa8! Ra8 27.Bd5 Kf8 28.Ra8 Qe8 29.Re8 Ke8 30.Be5 1–0. pierre – krasitz, internet, 2011.

5.Nf3 d5 6.e3 Bd6 7.Nc3 c6 8.d4 0–0 9.Bd3 h6 (9...Nbd7 10.0–0+=) 10.0–0 Qe7 (10...Nbd7 11.e4 de4 12.Be4=) 11.Ne5 (11.e4 de4 12.Ne4 Ne4 13.Be4 Rd8=) 11...c5 (11...Nbd7!? 12.Nb1 Ne4=) 12.Nb5+= c4 (12...Be5 13.de5 Ne4 14.a4+=) 13.Bc4+/– dc4 14.Nd6 b5? (better is 14...Qd6 15.Nc4 Qd5 16.Na5 Qa5+/–) 15.Bc3+– Qd6 (15...Ra4 16.Bb4 (16.Nb5?! Ba6+–) 16...Rb4 17.Nc8 (worse is 17.ab4 Qd6 18.Ra5 Bd7+=) 17...Rc8 18.ab4+–) 16.Ba5 Nd5 (16...Nc6 17.Bb4! Nb4 18.ab4+–) 17.e4 Qa6 18.Qd2 (18.Qe1 Nf6+–) 18...Nf6 19.Bb4 Re8 20.Qf4 Bb7 (20...Nc6 21.Rfd1+–) 21.Nf7! Kf7 22.e5 Qc6 (22...Nbd7 23.ef6 Nf6 24.Rfe1+–) 23.f3 Na6 (23...Nbd7 24.ef6 Nf6 25.Rae1+–) 24.ef6 g5 25.Qg4 Rh8 (25...Kf6 26.f4 Nb4 27.fg5 Ke7 28.ab4+–) 26.Be7 Qd5 (26...Rg8+–) 27.Qh5 (27.Qh5 Kg8 28.Qg6#) 1–0. Klaus Behrmann (2400) – gordon gecko (1820), ChessWorld.net, 2003.

5.Nf3 d5 6.e3 Bd6 7.c4 Nbd7 8.d3 0–0 9.Nbd2 Qe7 10.Be2 Ba3 11.Bc3 Ra6 12.d4 Bb4 (12...Ne4 13.Ne4 de4+=) 13.Bb2 (better is 13.Bb4 Qb4 14.Rb1+=) 13...Ra1–/+ 14.Qa1 Ne4 15.cd5 (15.Qc1 Nb6–/+) 15...ed5 16.Qc1 Ndf6 17.0–0 Bg4 18.Ne4? (18.Bd3 Rc8–/+) 18...Ne4 (better is 18...de4 19.Qd1 ef3 20.Bf3 Bf3 21.Qf3 c6–+) 19.Rd1 Ng5 20.Bc3 (20.Ng5 Qg5 21.Bg4 Qg4–/+) 20...Bd6 (20...Nf3 21.Bf3 Ba3 22.Qc2 Bf3 23.gf3 Qg5 24.Kh1–+) 21.Ng5 Be2 22.Nh7?? (better is 22.Qc2!? Qg5 23.Qe2–/+) 22...Bd1 (better is 22...Qh4!? 23.h3 Qh7 24.Re1–+) 23.Nf8 Bg4 (23...Qf8?! 24.Qd1 c6 25.h3=) 24.h3 (24.Qb1 Qe4 25.Qe4 de4–+) 24...Bf5 (24...Qf8?! 25.hg4 b5 26.Qc2+=; 24...Kf8?! 25.hg4 Qh4 26.Qa1 Qg4 27.Qa4–+) 25.g4 Be4 (25...Qf8?! 26.gf5 Qe7 27.Qb1–/+; 25...Kf8?! 26.gf5 Qg5 27.Kf1 Qf5 28.Kg2–+) 0–1. wlittle (2125) – agostinhoarruda (1960), net–chess.com, 2004.

5.e3 Nc6

6.Nf3 b6 7.Be2 Ne4 (7...Bb7 8.0–0=) 8.0–0 Bd6 (8...Bb7!?=) 9.Bg7+/– Rg8 10.Bb2 Bb7 11.d3 Rag5 (11...Ng5 12.Ne1 e5 13.Nd2+/–) 12.Ng5+/– Qg5 13.Bf3 (better is 13.Bg4 Qg4 14.Qg4 Rg4 15.h3+/–) 13...Ne5?? (13...Qh4 14.Be5 Ne5 15.g3 Nf3 16.Qf3 Ng3 17.fg3 Bf3 18.Rf3 Bg3 19.Rg3 Rg3 20.hg3 Qg3 21.Kf1 Qe3 22.Nc3 Qd4 23.Ra2 Qc3 24.Ke2 Qe5 25.Kd1 Qh5 26.Kc1 Qh1 27.Kb2 Qd5 28.Ra1 Qd4 29.c3 Qd3 30.Rg1 d5 31.Rg8 Ke7 32.Rb8 Qd2 33.Kb3 Qc1 34.a4 Qb1 35.Ka3 Qc2 36.Rc8 Qc3 37.Ka2 Qc2 38.Ka3 d4 39.a5 Qc1 40.Kb3 d3 41.ab6 Qc2 42.Ka3 Qc5 43.Kb3 Qb6 44.Kc3 Qa5 45.Kd3 Qa6 46.Ke3 Qc8 47.Kf2 e5 48.Ke1 e4 49.Ke2 Qg4 50.Kd2 Qg2 51.Kc3 Qf3 52.Kc4 e3 53.Kb5 Qd5 54.Ka6 Qb3 55.Ka7 e2 56.Ka8 e1Q 57.Ka7 Qa5#) 14.de4+– (14.Be4 Be4 15.g3 Nf3 16.Qf3 Bf3–+) 14...Nf3 15.Qf3 Qh6 (15...Qh4 16.g3 Be4+–) 16.g3 f5 17.Nd2 fe4 (17...Qh3 18.Rfd1+–) 18.Ne4 Rf8 (18...Be4 19.Qe4 Rf8+–) 19.Nd6 cd6 20.Qb7 Ke7 21.Qb6 Qh3 22.Qb4 (22.Rfd1 d5 23.e4 Rg8+–) 22...Rf5 23.Rfd1 Rh5 24.Qd6 Kf7 25.Qd7 Kg6 (25...Kf8 26.Qd8 Kf7 27.Qf6 Ke8 28.Rd8#) 26.Qg7 Kf5 27.Qf6 Ke4 28.Rd4# 1–0. Wall,Bill – ThatsChess, internet, 2003.

6.Nf3 d5 7.Be2 Bd6 8.0–0 0–0 9.c4 Bd7 10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Ra3 (12...Ra7 13.Qc2=) 13.Ra3 Ba3 14.Qb3 Bd6 15.Qb7 Qe7 16.Qb2 Rb8 17.Qa1 f6 18.Rb1 Rb1 19.Qb1 e5 20.Bd3 g6 21.Bc2 Kg7 22.d4 ed4 23.Nd4 Nd4 24.Bd4 c5 25.Bc3 Bc6 26.e4 Qc7 27.g3 h5 28.f3?? (28.f4 c4=) 28...g5?? (28...Bg3 29.h3 Qf4–+) 29.Kg2= Qe7 30.Qb2 Bd7 31.Bb3 Bc6 32.Ba2 Bd7 (better is 32...g4 33.Qe2 Be5=) 33.Qb3+/– Qf8 34.Qd5 Qe7?? (34...Kh6!?+/–) 35.Bc4 (35.Qg5! Kh7 36.Qg8 Kh6 37.Bd2 Bf4 38.Bf4) 35...Kh6+– 36.Qg8 (36.h4 Bc7+–) 36...Be8 37.Qh8 Kg6 38.Qg8 Kh6 39.Qd5 Bd7 40.Qg8?? (40.h4 Bc7 41.e5+–) 40…Be8= ½–½. Fournier,Frederic (2090) – celll2(C) (1905), Active (5/0), 2005.

6.Nf3 Be7 7.d4 0–0 8.c4 d5 9.Nbd2 Ne4 10.Bd3 Nd6 11.0–0 dc4 12.Nc4 Nc4 13.Bc4 Bf6 14.Qc2 e5 15.Bc3 Ra8 16.Rfd1 Qe7 17.d5+– e4 18.Bf6 Qf6 19.Nd2 Na5 20.Bf1 Bf5 21.Ne4 Qg6 22.Bd3 Rfe8 23.Ng3 Bd3 24.Qd3 Qd3 25.Rd3 Re5 26.e4 Rg5 27.f3 Rg6 28.Rc3 c6 29.dc6 Nc6 30.Nf5 Kf8 31.h4 Rf6 32.h5 g6 33.hg6 hg6 34.Ne3 Nd4 35.Nd5 Rd6 36.Kf2 Rda6? 37.Nc7 Rc8 38.Ne6!! (38.Ne6 Ne6 39.Rc8 Ke7 40.Rc3+–) 1–0. futsalboy (1740) – cehelskyy (1640), kurnik, 2011.

6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d3 Rb5 10.Qc1 Re8 11.Nbd2 Rb2 12.Qb2+/– e5 13.a4 e4 14.de4 de4 15.Nd4 Bc5 16.N2b3 Nd4 17.Nd4 Bd4 18.Qd4 Qd4 19.ed4 Nd5 20.Bc4 Nb6 21.Bb3 Rd8 22.Rfd1 Kf8 23.h3 f5 24.Kf1 Ke7 25.c4 Be6 26.Rac1 Rb8 27.d5 Bf7 28.c5 Nd7 29.d6 cd6 30.cd6 Ke8 31.Bf7 Kf7 32.Rc7 Ke6 33.Ke2 Ra8 34.Rb7 Ra4 35.Rb2 Ra6 36.f3 ef3 37.Kf3 Ne5 38.Kf2 Rd6 39.Rd6 Kd6 40.Rb7 Nd7 41.Kf3 g5 42.g4 fg4? 43.Kg4+– h6 44.Kh5 Kc6 45.Ra7 Kb6?? 46.Rd7 Kc6 47.Rd1 (47.Rd1 Kc5 48.Kh6+–) 1–0. exp2005 – jamt, kurnik, 2011.

6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 Bd6 9.d3 Rh5 10.h3 Rh6 11.Nbd2 Be7 12.e4 d6 13.Bc1 e5 14.Nc4+/– Rg6 15.Nh4 b5 16.Ng6 fg6 17.Ne3 Nd4 18.c3 Ne6 19.Ng4 Ng4 20.Bg4 Nf4 21.Bc8 Qc8 22.Bf4 Rf4 23.g3 Rf8 24.Kg2 h5? 25.f4 ef4 26.Rf4 Bf6 27.d4 g5 28.Rf5 g6 29.Rf2 g4 30.hg4 hg4 31.Qh1 Kg7 32.Raf1 Qb7 33.Kg1 Qc6 34.e5 Qh1 35.Kh1 de5 36.de5 Rh8 37.Kg2 Be5 38.Rf7 Kh6 39.Rh1 Kg5 40.Rh8 Bh8 41.Rc7 Kf6 42.Rb7 Ke6 43.Rb5 Bc3 44.Rb6 Kf5 45.a4 g5 46.Rb5 Kf6 47.a5 Bd2 48.a6 Be3 49.Rb7 1–0. exp2005 – terry2100, kurnik, 2011.

4.ba5 c5

5.e3 Nc6 6.Nf3 Qa5 7.Be2 b5 8.c4 Ba6 9.0–0 bc4=+ 10.Nc3 d5 11.a4? Bd6 12.d3 cd3–+ 13.Bd3 c4 14.Bb1 0–0 15.Nd4 Nd4 16.ed4 Bb4 17.Qc2 Bb7 18.g4 Nd7?? 19.Qh7 1–0. futsalboy (1605) – danster (1675), kurnik, 2011.

5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 7.Be2 Qa5 8.0–0 Nc6 9.d3 Qc7 10.Nbd2 Ne8 11.c4 Bd6 12.h3 b6 13.Ne4 Bb7 14.Nd6 Nd6 15.Qc2 f6 16.Rfe1 Rf7 17.d4 cd4 18.Nd4 Nd4 19.ed4 Rc8 20.Qb3 Qc6 21.Bf3 Qc7 22.Bb7 Qb7 23.Rac1 Nf5 24.c5 b5 25.a4 b4 26.Rb1 Rb8 27.Ba3 Nd4 28.Qb4 Qb4 29.Rb4 Rb4 30.Bb4 Nc2 31.Rb1 Nb4 32.Rb4 Rf8 33.a5 Rc8 34.a6 Rc5? 35.a7 Ra5 36.Rb8 Kf7 37.a8Q Ra8 38.Ra8 g6 39.Kf1 h5 40.Ke2 Ke7 41.Ra7 g5 42.Ke3 h4 43.g3 hg3 44.fg3 f5 45.h4 gh4 46.gh4 Kd8 47.h5 Ke8 48.h6 d5 49.h7 d4 50.Kd4 (50.Kd4 e5 51.Ke5 f4 52.h8Q; 50.Kd3 e5 51.h8Q) 1–0. exp2005 – oskar2001, kurnik, 2011.

5.Nf3 Qa5 6.e3 d5 7.c4 Nc6 8.Be2 Be7 9.0–0 0–0 10.d4 cd4 11.ed4 dc4 12.Bc4 Qb6 13.Bc3 Na5 14.Ba2 Bd7 15.Ne5 Bb5 16.Re1 Rac8 17.Qd2 Nc6 18.Nc6 Bc6=+ 19.a4 Qa7 20.a5 Rfd8 21.Bb3 Nd5 22.Bd5 Rd5 23.Qe3 Rcd8 24.Nd2=+ Bf6 25.Nf3 Qa6 26.h4 Rf5–/+ 27.Ne5 Be5 28.de5=+ Rd3 29.Qc5 h5 30.g3 Rd5 31.Qb4 Qd3 32.Rad1?? Qf3 33.Qe4 Qe4 34.Re4–+ Rd1 35.Re1 Re1 36.Be1 Re5 37.Bd2 Rd5 38.Be3 Rd1 39.Kh2 Rh1 0–1. futsalboy (1635) – ipwnslaweks (2090), kurnik, 2011.

4.ba5 Nc6

5.c4 Na5 6.Qc2 b6 7.d3 Bb7 8.Nd2 Be7 9.Ngf3 0–0 10.g3 d5 11.cd5 Nd5 12.Bg2 c5 13.0–0 Rc8 14.Nc4 Nc4 15.Qc3?? Bf6 16.Qc4 Bb2 17.Rab1 Ba3 18.Rb6 Nb6 (18...Nb6 19.Qb3 Bb4–+) 0–1. sagonek – ludice (1725), kurnik, 2011.

5.e3 Ra5 6.Nf3 +=.

5.e3 d5 6.d4 Bd6 7.Nf3 0–0 8.Nbd2 Na5 9.c4 dc4 10.Nc4 Nc4 11.Bc4 c6 12.0–0 Nd5 13.Qc2 f5 14.Ne5 Qe8 15.a4 f4 16.e4 Nb6 17.Bb3 Be5 18.de5 Qh5 19.f3 Bd7 20.a5 Nc8 21.Bc4 Ne7 22.Qb3 Qf7 23.Rfd1 Ng6?? 24.Rd7! Ne7 1–0. futsalboy (1630) – tbalazs14 (1810), kurnik, 2011.

5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 (6...Ra5 7.d4+=) 7.d4 Ra5 (7...d5 8.Bd3+=) 8.Bd3 b6 (8...d5 9.0–0+=) 9.0–0 Bb7 (9...d5 10.Nbd2+=) 10.c4 Qa8 (10...d5 11.Nbd2+=) 11.h3 (11.Nc3 Ba3 12.Ba3 Ra3 13.Ra3 Qa3+=) 11...Nb4 (11...Rc8 12.Nbd2+=) 12.Be2= Be4 (12...Na6 13.Bc3 Rf5 14.Nbd2=) 13.Nc3+= Nc6 14.Qb3 (14.Ne4 Ne4 15.d5+=) 14...Rf5 (14...Bd6!?+=) 15.Ne4+/– Ne4 16.Qc2 Ng5? (better is 16...Nd6!?+/–) 17.Ne1+– Nh3 (17...h6 18.Bd3 g6 19.d5+–) 18.gh3 Rg5 (18...h6 19.f4 Ra5 20.Qb3+–) 19.Kh2 Bd6 (19...Rg6 20.Rg1+–) 20.f4 Ra5 (20...Rg6 21.Nf3+–) 21.Rg1 f6 (21...g6 22.Qb3+–) 22.Bd3 Rh5 23.Be4 e5 (23...Kh8+–) 24.de5 fe5 25.Qg2 Rf7 26.Qg4 (26.Qg4 Rh6 27.Bd5+–) 1–0. wiking – josekasparov, internet, 2010.

4.ba5 Be7

5.e3 0–0 6.Nf3 Nc6 7.Be2 Na5 8.0–0 b6 9.d4 Bb7 10.c4 Nc6 11.Nc3 d5 12.cd5 Nd5 13.Nd5 Qd5 14.Qc2 f5 15.Rfc1 Bf6 (15...b5!?+=) 16.Bc4 Qd7? (better is 16...Qd6 17.Qf5 Nd8+/–) 17.Bb5+– Nb4 (17...Nd4 18.Bd7 Nc2 19.Be6 Kh8 20.Rc2 Bb2 21.Rb2 Bf3 22.gf3 Rf6+–) 18.Bd7 (18.ab4?! Qb5 19.Qc7 Ra1 20.Ra1 Bf3 21.gf3 Qe2+=) 18...Nc2 19.Rc2 Bf3 20.gf3 e5 21.de5 Be7 (21...Bd8 22.Be6 Kh8 23.Rd1+–) 22.Rc7 Bc5 23.e6 (23.e6 Bd6 24.Rc6+–) 1–0. Fournier,Frederic (1805) – tigre08 (1795), Active, 2008.

5.f3 0–0+= 6.Ra2 (6.e4 d5 7.e5 Nfd7+=) 6...Nc6 (6...d5 7.e3–/+) 7.Ra1 (7.e3 e5–/+) 7...d5 8.a6 (8.e3 Na5 9.Nh3 Nc4 10.Bc4 dc4–/+) 8...b6 (better is 8...ba6 9.Nc3 d4–/+) 9.h4? (better is 9.e3–/+) 9...Nh5 (better is 9...Ne4 10.g3 Ng3–+) 10.e3? (10.Nh3–+) 10...Bh4 11.Rh4 (11.g3 Ng3 12.Rh2 Nf5 13.Rf2 Bf2 14.Kf2 Qh4 15.Kg2 Qg5 16.Kh2 Ba6 17.Bh3–+) 11...Qh4 12.Ke2 (12.g3 Qg3 13.Ke2 Qg1 14.Qe1 Ba6 15.d3 Ng3 16.Kd1 Nf1 17.Ke2 Ng3 18.Kd1–+) 12...Ng3 13.Kf2 (13.Ke1 Ne4 14.g3 Qg3 15.Ke2 Ba6 16.c4 Bc4 17.d3 Qf2) 13...Nh1 14.Ke2 Ba6 15.c4 Bc4 16.d3 Qf2# 0–1. Chad's Chess V015 – Pentagon 1.2, computer chess game, 2001.

5.Nf3 0–0 6.e3 Ra5 7.Nc3 Nc6 8.Bb5 g6 (8...e5 9.0–0+=) 9.Qe2 (9.0–0 b6=) 9...Bd6 (9...e5 10.0–0=) 10.0–0+= Qe7 11.a4 (11.e4 e5 12.Qd3 Bc5+=) 11...Nb4= 12.e4 (better is 12.Nd4=) 12...Nc2? (better is 12...e5 13.d3 Bc5=) 13.Rac1+– c6 (13...Na3 14.e5+–) 14.Rc2 (14.e5 Nb4 15.ed6 Qd6+–) 14...cb5 15.e5 (15.ab5?! e5+/–) 15...ba4 16.Nb5 Be5 17.Be5 (17.Qe5?! d6 18.Ba3 de5 19.Be7 Rb5 20.Bf8 Kf8 21.Rc8 Kg7+/–) 17...Ra6 (17...d5 18.Bd6 Qe8 19.Bf8 Qf8 20.Rc7+–) 18.Rfc1 Rc6 19.Nfd4 Rd8 20.Bd6 (20.Nc6!? dc6 21.Na7 Nd5+–) 20...Rd6 21.Nd6 (21.Rc8?! Ra6+/–) 21...Qd6 22.Rc8 Rc8 23.Rc8 Kg7 24.Nb5 Qb4 25.f3 Qa5 26.Qd3 Qb6 27.Kf1 Qa6 28.Ke2 Qb6 29.Qb1 Qa5 30.Qb2 Qa6 31.Qb4 g5 32.d3 Nd5 33.Qd4 Kh6 34.Rg8 f6 35.h4 Nf4 36.Kf1 Ng6 37.Qf6 gh4 38.f4 Qb5 39.Qg7 Kh5 40.Qh7 Kg4 41.Qg6 Kf4 42.Qe4# 1–0. GLChess207e – Gullydeckel213, computer chess game, 2000.

5.Nf3 0–0 6.g3 c5 7.Bg2 Qa5 8.0–0 Nc6 9.d3 d5 10.Nbd2 b5 11.Nb3 Qc7 12.Nbd2 e5 13.c4 bc4 14.dc4 d4 15.Ne5 Ne5 16.Ba8 Qb8 0–1. toffie62 (1810) – glovio (2215), gameknot.com, 2014.

4.b5 a4

5.c4 c6 6.Nf3 d5 7.e3 Be7 8.d4 0–0 9.Nbd2 cb5 10.cb5 Nbd7 11.Bd3 Nb6 12.0–0 Bd7 13.Ne5 Bd6 14.Ndf3 g6 15.Rc1 Qe7 16.Ra1 Rfc8 17.Qe2 Ne4 18.Rfc1 f6 19.Nd7 Qd7 20.Be4 de4 21.Nd2 f5 22.g3 Nd5 23.Qd1 Qb5 24.Rc8 Rc8 25.Rc1 Rc1 26.Qc1 Kf7 27.Nc4 Bb8 28.Kg2 Qb3 29.h4 b5 30.Ne5 Be5 31.de5 Qc4 32.Qd1 h6 33.Bd4 Qd3 34.Qc1 Qa3?? 35.Qa3+– 1–0. bratek55 (1610) – alexnesta22 (1725), kurnik, 2011.

5.c4 d5 6.e3 dc4 7.Bc4 Nbd7 8.Nc3 Nb6 9.Be2 Be7 10.Nf3 0–0 11.0–0 Bd7 12.Qc2 c6 13.bc6 Bc6 14.Nd4 Rc8 15.Nc6 Rc6 16.Bf3 Rc7 17.Qd1 Nbd5 18.Qa4 Nc3 19.Bc3 Nd5 20.Bd5 Qd5 21.Rab1 Bd6 22.Qb3 Rc4 23.Qb7+/– Qh5 24.f4 h6 25.Qb3 Rcc8 26.a4 Qe2 27.Qd1 Qd3 28.Qg4 Rc3 29.dc3 Qe3 30.Kh1 Qc3 31.Qf3 Qc2 32.Qb3 Qd3?? 33.Qd3 Be7 1–0. orangutanb4 (1905) – tondajan (1825), kurnik, 2011.

5.c4 d5 6.e3 c6 7.bc6 bc6 8.Nf3 Bd6 9.d4 0–0 10.c5 Bc7 11.Nbd2 Nbd7 12.Bd3 Rb8 13.Qc2 h6 14.0–0 Qe7 15.Rab1 Ra8 16.Bc3 e5 17.de5 Ne5 18.Ne5 Be5 19.Be5 Qe5 20.Nf3 Qe7 21.Rb4 Bg4 22.Nd4 Bd7 23.Rb6 Rfc8 24.Rfb1 Ne8 25.Nf5 Qf6 26.Rb7 Bf5 27.Bf5 Rd8 28.Bd3 d4? 29.Bc4+– de3 30.fe3 Qe5 31.Rf7 Qe3 32.Rf2 Kh8= 33.Qe2 Qc5–/+ 34.Bf7 Nf6 35.Kf1 Rf8 36.Ba2?? Ne4!! 37.Rf3 Rf3 38.gf3 Nc3 39.Qc2 Qa3 40.Ra1 Na2 41.Ra2 Qf3 42.Qf2 Qh1 43.Ke2 Re8 44.Kd2 Qd5 45.Kc1 Qc4 46.Rc2 Qb4 47.Qd2 Re1 48.Qd1 Qa3 49.Kd2 Qe3 0–1. bratek55 (1815) – behxheti2011 (1690), kurnik, 2011.

5.c4 d5 6.e3 c6 7.bc6 bc6 8.Nf3 Be7 9.d4 0–0 10.Nbd2 Bd6 11.c5 Bc7 12.Bd3 Nbd7 13.0–0 h6 14.Qc2 Qe7 15.Bc3 e5 16.de5 Ne5 17.Ne5 Be5 18.Be5 Qe5 19.Nf3 Qh5 20.Rab1 Bg4 21.Be2 Ne4 22.Nd4 Be2 23.Ne2 Qe5 24.Nd4 Rfc8 25.Rb6 Qf6 26.f3 Ng5 27.Qf5 Qf5 28.Nf5 Kf8 29.Rfb1 Ne6 30.Nd6 Rc7 31.Rb8 Rb8 32.Rb8 Ke7 33.Nb7 Kf6 34.Kf2 d4 35.ed4 Nd4 36.Kg3 Nc2 37.Nd6 Na3?? 38.Ne8+– Kg6 39.Nc7 Nc4 40.Ra8 a3 41.Kf4 Kf6 42.g4 g5 43.Ke4 Ke7 44.Kd4 Nd2 45.Ke3 Nc4 46.Kd3 Ne5 47.Ke4 Nd7?? 48.Ra3 Nc5 49.Ke5 f6 50.Kf5 Kd7 51.Na6 Ne6 52.Kf6 Nf4 53.Nc5 Kd6 54.Ne4 Kd5 55.Ng5! hg5 56.Kg5 Ne6 57.Kf6 c5 58.g5 c4 59.g6 Nf4 60.g7 Nh5 61.Kg6 Ng7 62.Kg7 Ke5 63.Rc3 Kf4 64.Rc4 Kf3 65.Rh4 Kg2 66.Rh8 Kf3 67.h4 Kg4 68.h5 Kg5 69.h6 Kf5 70.h7 Kg5 71.Rf8 Kg4 72.h8Q Kg5 73.Qh6 Kg4 74.Rf4 Kg3 75.Qh4 Kg2 76.Rf2 Kg1 77.Qh2 1–0. bratek55 (1795) – behxheti2011 (1705), kurnik, 2011.

5.c4 d5 6.e3 Bd7 7.Nf3 c6 8.Nc3 dc4 9.Bc4 cb5 10.Nb5+= Nc6 11.0–0 Be7 12.Ne5 0–0 13.f4 Na5= 14.Qa4 Nc4 15.Qc4 Bb5 16.Qb5 Qd2 17.Bd4 Nd5 18.Nc4 Qd3= 19.Rad1 Qf5 20.a4 Qc2 21.a5+= Rfc8 22.Rc1 Qe4 23.Nd2 Qg6 24.Rc8 Rc8 25.f5! Qh6 26.Qb7 Rd8 27.Nc4 Bg5 28.fe6 Qe6 29.a6 Be3?? 30.Ne3+– Ne3 31.Re1 (31.Re1 Qg6 32.Re3+–) 1–0. Majul,Isolina – Garcia,ML, COL–ch Columbia, 1990.

5.e3 c6 6.c4 cb5 7.cb5 Qa5 8.Nf3 d5 9.Bf6 gf6 10.Nc3 Bg7 11.Be2 f5 12.Rc1 Bc3 13.Rc3 Bd7 14.Rc7?? Qc7–+ 15.0–0 Qb6 16.Nd4 0–0 17.Bd3 Ra5 18.Qe2 Qc5 19.Ra1 Be8 20.g3 Nd7 21.Bf5 ef5 22.Nf5 f6 23.Qg4 Bg6 24.d4 Qb5 25.Ne7 Kf7 26.Ng6 hg6 27.h4 Qb2 28.Qd7 Kg8 29.Rf1 Qa3 30.Qb7 Rf7 31.Qc8 Qf8 32.Qg4 Rg7 33.Qe6 Kh8 34.Ra1 a3 35.h5 gh5 36.Qh3 Rh7 37.Qf1 a2 38.Qd1 Qg7 39.Qb3 h4 40.Kg2 hg3 41.fg3 Ra8 42.Ra2 Ra2 43.Qa2 Qg6 44.Qd5 Rg7 45.Qd8 Kh7 46.Qd5 Qg3 47.Kf1 Qg1 48.Ke2 Rg2 49.Kd3 (49.Kd3 Qb1 50.Kc4 Rc2 51.Kd3 Rb2 52.Kc4 Qc2) 1–0. vihavald (1690) – overknocker, kurnik, 2011.

5.e3 c6 6.c4 d5 7.d4 dc4 8.Nc3? Nd5 9.Bc4= Nc3 10.Bc3 Nd7 11.Nf3 Nb6 12.Be2 Nd5 13.Bb2 Qa5 14.Nd2 cb5 15.0–0 Bd7 16.g3 Bc6 17.e4 Nc3 18.Bc3 Qc3 19.d5 ed5 20.ed5 Bd7 21.Re1 Be7 22.d6 Bf6 23.Bb5 Kd8 24.Rc1 Qd4 25.Bd7 Kd7 26.Rc7 Kd6? 27.Rb7 Rhe8 28.Ree7 0–1. amator111 (1660) – roman56789 (1635), kurnik, 2011.

5.e3 d5 (--> 1.b4 a5 2.b5 d5 3.Bb2 a4 4.e3 e6 5.a3 Nf6).

4.b5 b6

5.c4 Bb7 6.Nf3 d6 7.d3 Nbd7 8.e4 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 h6 11.Nbd2 Nc5 12.Qc2 a4 13.Nd4 e5 14.Nf5 Nh7 15.f3 Bg5 16.h4?? Bh4 17.Nh4 Qh4 18.Rf2 Ng5 19.Nf1 Nb3 20.Re1 Ne6 21.Ne3 Ned4 22.Qb1 Ne2 23.Ree2 Nd4 24.Bd4= ed4 25.Nf5 Qf6 26.g4 Kh7 27.Rh2 Bc8 28.Qc1 Bf5 29.ef5 Rae8 30.Qf4 Re2 31.Re2 g5 32.Qe4 Rd8 33.Qe7 Kg7? 34.Qe4?? Rd7 35.Kg2 Qd8 36.Qd4 f6 37.Re6 Kf7 38.Qd5 Kf8 39.Qd4 Kf7 40.Qd5 Kf8 41.Kg3 Rf7 42.f4 Qd7?? 43.Qa8+– Kg7 44.Qe4 gf4+= 45.Kf4 c5? 46.d4?? cd4 47.Qd4 Qc7 48.Rd6 Rd7?? 49.Qf6 Kg8 50.Qg6 Kf8 51.Qh6 (51.Qh6 Rg7 52.Qf6 Kg8 53.c5 bc5 54.b6+–) 1–0. bratek55 – lazarrrrr (1620), kurnik, 2011.

5.c4 d5 6.e3 Be7 7.cd5 Qd5 8.Nc3 Qd8 9.Nf3 0–0 10.d4 Bb7 11.Bd3 Nbd7 12.0–0 Nd5 13.Nd5 Bd5 14.Qc2 Nf6 15.e4 Bb7 16.e5 Bf3? 17.gf3 Nd5+/– 18.Bh7 Kh8 19.Be4 Rc8 20.Kh1 Nf4 21.Rg1 Bg5 22.Rg3 Bh6 23.Rag1 Qh4 24.Bc1 Rg8?? 25.Bf4 Bf4 26.R3g2 g6 27.Bc6 Qh5 28.Qe4 Bh6 29.Qg4 Qg4 30.Rg4 Rgd8 31.Rd1 Bg7 32.f4 Kg8 33.Rg3 Kf8 34.Rgd3 Bh6 35.Rf3 Ke7 36.Kg2 Rg8 37.h3 g5 38.fg5 Rg5 39.Rg3 Rf5 40.Rdd3 Rd8 41.Rgf3 Rf4 42.Rf4 Bf4 43.Kf3 Be5+= 44.Ke4 Bf6 45.d5 ed5 46.Rd5 Rh8 47.Rd3 Rh4 48.Kf5 Ra4?? 49.f4 Bh4+= 50.Re3 Kf8 51.Re8 Kg7 52.Re3 Kf8 53.Re8 Kg7 54.Re3 Bf6?? 55.h4 Bh4= 56.Rh3 Be7–/+ 57.Re3 Ba3 58.Re4 Re4 59.Ke4 Kf6 0–1. Fournier,Frederic – jbraga (1790), Active, 2008.

5.d3 d5 6.Nf3 Bb7 7.e3 Nbd7 8.Nbd2 Bd6 9.d4 0–0 10.c4 Ne4 11.Ne4 de4 12.Nd2 f5 13.Be2 f4 14.Bg4 fe3 15.Be6 Kh8 16.0–0 ef2 17.Kh1 Qh4 18.Bh3 e3 19.Qg4 Qg4 20.Bg4 Nf6 21.Bf3 Bf3 22.Nf3 Ne4 23.Rac1 Rf6 24.Rc2 Ng3!! 25.hg3 Rh6 (26.Nh2 Bg3 27.Rcf2 ef2 28.Rf2 Bf2–+; 25...Bg3?! 26.Ng5=) 0–1. Amor Alcaide,Manuel – Annageldyev,Orazly (2490), La Pobla de Lillet op, 2000.

5.e3 c5 6.bc6 Nc6 7.Nf3 Be7 8.Be2 Bb7 9.0–0 0–0 10.Ne5 Ne5 11.c4?? (better is 11.Be5 d6 12.Bb2=) 11...Qc7–+ 12.d4 (12.Be5 Qe5 13.d4 Qc7–+) 12...Nc4 13.Bc3 Rac8 14.Nd2 (14.a4 Ne4 15.Be1 Bd6–+) 14...Ne3! 15.fe3 Bd6 (15...Qc3 16.Rf2–+) 16.Nb1 (16.Rc1–+) 16...Bh2 17.Kh1 Qg3 18.Bf3 Ne4 19.Be1 Qg6 20.Kh2 Qh6 21.Kg1 Qe3 22.Bf2 Nf2 23.Rf2 Bf3 24.gf3 d5 25.Qe2?? Rc1 26.Kg2 Qg5 27.Kh3 Rh1 28.Rh2 Qh5 29.Kg3 Rg1 30.Kf4 Qg5 0–1. Neumann,Frank – Rodriguez,Juan Antonio, 45. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

5.e3 c6 6.c4 Be7 7.Nf3 0–0 8.Be2 cb5 9.cb5 d5 10.0–0 a4 11.Nc3 Bd7 12.Na4 Bc5 13.Nc5+– bc5 14.a4 c4 15.d3 cd3 16.Bd3 Ne4 17.Be4 de4 18.Qd4 f6 19.Qe4 Ra7 20.Rfc1 f5 21.Qe5 Rb7 22.Qg7 1–0. Fournier,Frederic (1885) – guerri (1895), Echecs21 www.echecs21.com, 2004.

5.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 b6).

5.e3 d5 6.c4 c6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6 6.c4 b6).

5.Nf3 c5 6.e3 Bb7 7.c4 d6 8.d4 Nbd7 9.Nbd2 Rc8 10.Bd3 Be7 11.0–0 h6 12.d5 ed5 13.cd5 Nd5 14.Bg7+/– Rg8 15.Bh6 Bf6 16.Nc4 Ne5+= 17.Nce5 Be5 18.e4 Nf4? 19.Ne5 de5 20.Bf4 ef4 21.Rc1 Qg5 22.Qf3 Rd8 23.Bc4 Rd6 24.Rfd1 Rdg6 25.g3 Qe5 26.Bf7! Kf7 27.Rd7 Ke8 28.Rb7 Rf8 29.Rd1 Rd6 30.Rd6 Qd6 31.e5! fg3 32.Qh5 (32…Qh5 Kd8 33.ed6 gh2 34.Qh2 Rg8 35.Kf1 Re8 36.Qh4 Kc8 37.d7 Kb7 38.de8Q Ka7 39.Qh7; 32.ed6?! gh2 33.Kh2 Rf3 34.Rb6 Kd7=) 1–0. orane (2170) – rayban2 (1660), Caissa.com, 2004.

5.Nf3 c5 6.e3 d5 7.c4 (7.Nc3 Bd6+=) 7...Bb7 (7...Bd6 8.Nc3+=) 8.cd5 (8.Nc3 Bd6+=) 8...ed5 9.Be2 (9.Bd3 Bd6+=) 9...Be7 (9...Nbd7 10.Nc3+=) 10.0–0= Nbd7 (10...0–0 11.d4=) 11.d3 (11.Nc3 Bd6=) 11...0–0+= 12.a4 Qc7 (12...Bd6 13.h3+=) 13.Nc3 Rac8 (13...Rfe8 14.Qc2+=) 14.Rc1 (14.d4 Rfe8+=) 14...Rfd8 (14...Bd6 15.d4+=) 15.Qb3 (15.Nb1 Qd6+=) 15...Ne5 (15...Bd6 16.g3+=) 16.Ne5 Qe5 17.Ne4 Qe6 (17...Qf5 18.Nf6 Bf6 19.Bf6 Qf6 20.Bf3+=) 18.Nf6 Bf6 19.Bf3 (19.Bf6 Qf6 20.Bf3 h6+=) 19...Rc7 (19...c4!? 20.Qc2 cd3+=) 20.Bf6 (20.Rfd1 h6=) 20...Qf6 21.d4 (21.Rfd1 Re7=) 21...c4+= 22.Qc2 (22.Qc3 Qe7+=) 22...Re7 (22...Bc8 23.Qc3+=) 23.Rfe1 Qd6 (23...h6 24.Rcd1+=) 24.Rcd1 (24.h3 h6+=) 24...Rde8 25.g3 (25.h4+=) 25...Qb4 (25...g6 26.Qc3+=) 26.Bg2 (26.Rb1 Qd6=) 26...Qd6 27.e4 (better is 27.Bf3!?=) 27...de4–/+ 28.Qc4 Bd5 29.Qc3 Rc7 30.Qd2 Rc4 31.f3 f5 32.fe4 fe4 33.Re3 Ra4–+ 34.Rde1 Qb4 35.Qe2? Qd4–+ 36.Rd1 Qc5 37.Kh1 Bb7 38.Rd7 Ra1 39.Bf1 Rf1 40.Qf1 Rf8 41.Qe1?? Bc8 42.Ra7?? Bg4 43.Qd2?? Bf3 44.Kg1–/+ Qb5 45.Qa2 Kh8 46.Qf7?? Qb1 47.Kf2 Qc2 48.Ke1 Qc1 49.Kf2 Qd2 50.Kf1 Qd1 51.Kf2–+ Qd2 52.Kf1 Qd1 53.Kf2 Qd2 54.Kf1 Qg2 55.Ke1 Qg1 56.Kd2 Rd8 57.Rd7 Rd7 58.Qd7 Qd1 59.Kc3 Qd7 60.Re1 Qc6 61.Kd4 Qd6 62.Ke3 Qd3 63.Kf2 Qd2 64.Kg1 (64.Kg1 Qe1#; 64.Re2 Qe2 65.Kg1 Qg2#) 0–1. Ferretti,Folco (2265) – De Barberis,Massimo (2095), 80th Ann. FSI, FICS INT, 2001.

5.Nf3 d6 6.e3 Bb7 (6...Be7 7.Be2 (7.Bc4 0–0 8.0–0 c6 9.bc6 Nc6 10.Nc3=; 7.d4 c6 8.Bd3 0–0 9.c4 d5 10.cd5=; 7.Nc3 0–0 8.Be2 Bb7 9.0–0 c5 10.bc6=; 7.Bd3 0–0 8.Nc3 Bb7 9.0–0 Nbd7 10.Be2=) 7...c6 8.0–0 0–0 9.Nc3 cb5 10.Nb5=; 6...e5 7.Be2 (7.Nc3 Be7 8.e4 Bb7 9.d4 Ne4 10.Ne4+=; 7.d3 Be7 8.Be2 c6 9.bc6 0–0 10.0–0=) 7...Be7 8.0–0 0–0 9.c4 Qd7 10.d4+=; 6...Nbd7 7.Nc3 (7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.Nc3 Bb7 10.Nd4=; 7.d4 Bb7 8.c4 c5 9.bc6 Bc6 10.Nc3+=; 7.Bc4 d5 8.Be2 Bd6 9.Nd4 0–0 10.f4=) 7...d5 8.Nd4 Nb8 9.f4 Bd6 10.Be2+=) 7.d4 (7.Be2 Be7 8.0–0 c6 9.Nc3 0–0 10.bc6=; 7.Nc3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 c5 10.d4=; 7.Bd3 Be7 8.0–0 0–0 9.Nc3 Nbd7 10.Rb1=) 7...c5 (7...Nbd7 8.Be2= (8.Nbd2 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0=) 8...Be7 9.0–0 c6 10.bc6=; 7...c6 8.Bd3 d5 9.0–0 Bd6 10.Nbd2=) 8.bc6 (8.dc5 bc5 9.Nbd2 (9.h3 d5+= 10.Nbd2=) 9...d5 10.c4+=) 8...Bc6 (8...Nc6 9.c4+= d5 10.cd5=) 9.c4 (9.Bd3 Be7 10.c4+=) 9...Nbd7 (9...Be7 10.Bd3+=; 9...d5 10.cd5+=) 10.Nbd2 (10.Nc3 Be7+=) 10...Be7 (10...g6 11.Qc2+=) 11.Bd3 Rb8 12.Rb1 (12.0–0 0–0+=) 12...b5 13.0–0 (13.cb5 Bb5 14.Qe2 Bd3 15.Qd3 0–0=) 13...0–0 =. marus1 – capsula, internet, 2001.

5.Nf3 Be7 6.e3 0–0 7.c4 Bb7 8.d4 d5 9.Nbd2 Nbd7 10.Bd3 c5 11.bc6 Bc6 12.cd5 Bd5 13.0–0 Qc7 14.Qe2 Rac8 15.Rfc1 Qb8 16.e4 Bb7 17.e5 Nd5 18.Qe4 g6 19.Qg4 f5 20.ef6 Rf6 21.Ne5 Ne5 22.de5 Rf4? (better is 22...Rf7!?+=) 23.Qe6+– Kg7 24.Ne4 Rc1 25.Rc1 Qf8? (25...Kh8+–) 26.Qd7 Ba8 (26...Nb4 27.Ng5 (27.Qb7?! Nd3 28.Ng5 Kh6+–) 27...Bd5 28.Rc8 Nd3 29.Rf8 Kf8 30.Nh7 Kg8 31.Nf6 Rf6 32.ef6+–) 27.Ng5 h6 1–0. Fournier,Frederic (1860) – Orolf971 (1890), Open vermeulen fevrier, 2004.

5.Nf3 g6 6.Nc3 Bg7 7.Ne4 0–0 8.Nf6 Bf6 9.Bf6 Qf6 10.e4 Bb7 11.d3 c6 (11...Qc3 12.Nd2–/+) 12.e5+= Qe7 13.d4 cb5 14.Bb5 Nc6 15.0–0 Rad8 16.c4 d6 17.Qe2 de5 18.Bc6 Bc6 19.Ne5 Ba4 20.Nf3 Rfe8 21.Rfe1 Rd7 22.Qe3 f6 23.Rab1 Qd8 24.d5 e5 (better is 24...Rd6!? 25.de6 Re7+=) 25.Rb6+– e4 26.Nd2 Bc2 27.Qd4 f5 28.Nb3 (28.d6 Bd3+–) 28...a4 (28...Bb3 29.Rb3 Qc7+–) 29.Nc1 Rd6 30.Rd6 Qd6 31.c5 Qd7 32.Re2 (better is 32.Qc4!? Bd3 33.Nd3 ed3+–) 32...Bb3 33.Nb3 ab3 34.Rb2 Qb5 35.Qb4 (35.Qb4 Qd3 36.Qb3+–) 1–0. craig4000 – Bopeep, ChessWorld.net, 2012.

5.f4 Nd5 6.e3 Bb7 7.Nf3 f6 8.Be2 Bd6 9.0–0 0–0 10.c4 Ne7 11.d4 Nf5 12.Qd3+/– Qe8 13.g4 Qg6 14.h3 Ng3=+ 15.Rf2?? Be4–+ 16.Qd1 Ne2 17.Qe2 Bb1 18.f5 Bf5 (18...Bf5 19.Nh4 Qh6 20.Nf5 ef5–+) 0–1. pokerpig (2055) – dmertz (2065), net–chess.com, 2005.

5.e3 Bb7

6.a4 d5 7.Nf3 Nbd7 8.Be2 Bd6 9.0–0 e5 10.c4 Qe7 11.Qc2 Rc8 12.cd5 Bd5 13.Nc3 Bb7 14.d3 c6 15.Qb3 c5 16.e4 0–0 17.Rfc1 h6 18.Nh4 Qe6 19.Nd5?? Nd5–+ 20.ed5 Bd5 21.Qc3 (21…Be7 22.Nf3–+). MammaMia – rayban2, Caissa.com, 2004.

6.Nf3 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 a5 6.b5).

5.Nf3 Bb7

6.d3 c6 7.bc6 dc6 8.Nbd2 Nbd7 9.e4 Qc7 10.Be2 Be7 11.Nc4 0–0 12.0–0 b5 13.Ne3 c5 14.Qd2 Rfd8 15.Qc3 Bf8 16.Rfb1 Nb6 17.Qb3 Ba6 18.Bf6 gf6 19.Qc3 b4 20.ab4 ab4 21.Qf6 Bg7 22.Qg5 Kh8 23.e5 Nd5 24.Nd5 ed5 25.Qh5 h6 26.Rb2 Re8 27.Rba2 Bb7 28.Ra8 Ra8 29.Ra8 Ba8 30.d4 c4 31.Ng5 b3? 32.Nf7+– Kh7 33.Ng5 Kg8 34.Qe8 Bf8 35.Qe6 Kh8 36.Nf7 Kg7 37.Qf6 Kh7 38.Qh8 Kg6 39.Qf8 b2 40.Qg8 Kf5 41.Qg4# 1–0. Wall,Bill – Rajan, Internet, 1996.

6.d3 Be7 7.e4 =.

6.e3 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 a5 6.b5).

4.b5 c5

5.a4 d5 6.Nf3 Nbd7 7.e3 Bd6 8.c4 Nb6 9.d4 Qc7 (9...cd4!? 10.Qd4 dc4=) 10.Nbd2 dc4 11.dc5 Bc5 12.Rc1 (12.Nc4? Nc4 13.Bc4 Bb4 14.Ke2 Qc4 15.Qd3 Qd3 16.Kd3 Nd5–+; 12.Bc4?! Nc4 13.Nc4 Bb4 14.Ncd2 Qe7=) 12...Bb4 13.Qc2 (better is 13.Bf6!? gf6 14.Bc4 Nc4 15.Qe2=) 13...c3–/+ 14.Bc3 Qc3 15.Qc3 Bc3 16.Rc3 Na4 17.Ra3 Nb6 18.Ne5 Nfd7 19.Ndc4 Nc4 20.Nc4 b6 21.g3 Ke7 22.Bg2 Rb8 23.Bc6 Bb7 24.0–0 Rhc8 25.Nd6 Kd6 26.Rd1 Ke5 27.Rd7 Bc6 28.bc6 Kf6 29.Ra4 g5 30.Ra7? (better is 30.h4 Rc6 31.hg5 Kg6 32.Kf1–+) 30...Rc6 31.Rd4 Rc1 32.Kg2 Ra1 (32...Rcc8 33.Rdd7 Rf8 34.f4–+) 33.Rdd7 Ke5 34.Rf7 b5 35.Ra6 b4 36.Re7 (36.f4!? Kd5 37.Rd7 Kc4 38.Rc6 Kb5 39.Re6–/+) 36...b3–+ 37.Ree6 Kd5 38.Rac6 Rd8 (38...Rd8 39.Rb6 a4–+) 0–1. Seslavin,Maxim (1960) – Guzikov,Danil (2180), Novokuznetsk RUS, Summer Open, 2013.

5.c4 Be7 6.e3 0–0 7.Nf3 d6 8.Be2 Nbd7 9.Qc2 b6 10.h4 (10.0–0 Bb7=) 10...Bb7 11.Nc3 d5 12.Rg1 Rc8 13.Nh2 (13.d3 Ng4+=) 13...d4 14.Na4 e5 15.g4 Be4 16.d3 Ba8 17.e4 Ne8 18.g5 Nd6 19.Bg4 Rb8 20.0–0–0 f5 21.gf6 Nf6 22.Be6 Kh8 23.f4 Nh5 (23...Nfe4 24.de4 Be4+=) 24.fe5+/– Nf7 25.Nf3 Bh4 26.Qh2 (26.Nh4?! Qh4 27.Bf7 Rf7=) 26...Bg5 27.Kb1 g6 28.Bc1 Bc1 29.Rc1 Qe7 (29...Qc7 30.Rcf1+/–) 30.Bg4 Ng7 31.Rh1 h5 32.Nh4 Qg5? (better is 32...Ne5 33.Qe5! Qe5 34.Ng6 Kg8 35.Ne5 hg4+–) 33.Rcg1 Ne5 34.Bf5 Qe3 (34...Qf6 35.Ng6 Ng6 36.Rg6+–) 35.Nb2 (35.Qe5 Qd3 36.Kb2 Kg8 37.Rg6 Qe2 38.Ka1 Rb7+–) 35...Rbe8 (35...Nf3 36.Nf3 Qf3 37.Rg6 Rf5 38.Qb8 Rf8 39.Rh6 Kg8+–) 36.Rg3 Qf4?? 37.Rg6 Qh2 38.Rh6 Kg8 39.Rh2 Ng4? 40.Bg4+/– hg4 41.Rg6 Re4 42.Rg7 Kg7+= 43.de4 Be4 44.Kc1 Rf4 45.Re2 Kf6 46.Kd2+= g3 47.Re4? Re4–+ 48.Nf3? Re3 49.Ng1 Ra3 50.Nd3 Ra2 51.Kd1 g2 52.Nc1 Rb2 53.Nce2 a4 54.Kc1 a3 55.Nf4 Rf2 56.Nd5 Ke6 57.Nh3 a2 58.Nf2 a1Q 59.Kc2 Kf5 60.Nf4 Qa2 (60...Qa2 61.Kc1 g1Q 62.Nd1 Qa1 63.Kd2 Qgd1#; 60...g1Q 61.Kd2 Qc3 62.Ke2 Qe3#) 0–1. Ackaert,Thierry (2060) – Rooze,J (2330), ch–Flanders, 2011.

5.bc6 bc6 6.Nf3 d5 7.e3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 Ba6 10.Nd4 Qb6=+ 11.Ba6?? Qb2–+ 12.Nc3 Ra6 13.Qe2 Qb7 14.Rfb1 Qa7 15.Na4 Nfd7 16.c4 Bf6 17.cd5 Bd4 18.ed4 cd5 19.Nc5 Nc5 20.dc5 Rc6 21.d4 Rcc8 22.Rb3 Nc6 23.Qg4 e5 24.Rg3 g6 25.Rh3 Nd4 26.Qh4 f6 27.Rb1 Rc5 28.Qg4 Rfc8 29.Rf1 Qa6 30.Qh4 Qf1! 31.Kf1 Rc1 0–1. erisonpassos – margo61 (1830), kurnik, 2011.

5.bc6 dc6 6.Nf3 Nbd7 =+.

5.bc6 Nc6 6.e3 d5 7.Nf3 Bd6 8.c4 0–0 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Nde7 11.Be2 e5 12.0–0 e4? 13.Ne4+/– Bc7 14.Qc2 f5 15.Qc3+– Rf7 16.Bc4 Nd5 17.Bd5 Qd5 18.Neg5?? Re7+= 19.d3 h6 20.Nh3 Be6 21.Rfe1 Rd8 22.Rad1 b5 23.Nf4 Qd7 24.Ne6 Qe6 25.Rc1 Rd6 26.Nd4 Nd4?? 27.ed4 Rc6 28.Re6 Rc3 29.Re7 Rc1 30.Bc1 Bd6 31.Rd7 (31.Rd7 Bf8 32.Rd5+–) 1–0. Fournier,Frederic – jacobnr (1675), Active, 2007.

5.bc6 Nc6 6.Nf3 d5 7.e3 Be7 8.c4 0–0 9.cd5 Nd5 10.Be2 Bf6 11.d4 b6 12.Nbd2 Bb7 13.0–0 Re8 14.Bb5 Nc7 15.Be2 b5 Black prepares a4 16.Rc1 a4 17.Ne4 Be7 18.Nc5 Rb8?? (better is 18...Bc5 19.Rc5 b4+=) 19.Nb7+– Rb7 20.Rc6 1–0. Tagirov,Kajum K (1925) – Tupikov,Oleg, Sterlitamak op, 2008.

5.d3 d5 6.Nd2 Be7 7.Ngf3 0–0 8.e3 Nbd7 9.c4 Nb6 10.Be2 Nfd7 11.Qc2 Bf6 12.Bf6 Nf6 13.cd5 Qd5 14.0–0 Bd7 15.Ne4 Ne4 16.de4 Qd6 17.e5 Qe7 18.Rfd1 Nd5 19.Rac1 Rfc8 20.a4 1–0. Taulien,Hans_Juergen (2225) – Sisow,Georg (1730), remoteschach.de, 2005.

5.d3 d5=+ 6.Nf3 Nbd7 7.g3 Nb6 (7...Nb6 8.Bg2 Bd6=; 7...Bd6 8.Bg2=). Pasiak,Adam (1700) – Hrubaru,Mircea (1780), FICGS, 2007.

5.d4 d5 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c5 6.d4).

5.e3 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 d5 8.c4 Nbd7 9.0–0 Bd6 10.d4 0–0 11.dc5 Nc5 12.a4 Qe7=+ 13.Nc3 Rfd8 14.Qc2 dc4–/+ 15.Bc4 Ng4 16.h3 Bf3–+ 17.hg4?? Qh4 (17...Qh4 18.Qh7 Qh7 19.Rfc1 Qh2 20.Kf1 Qh1#; 17...Bg4?! 18.f4–+) 0–1. Stief,Siegfried – Weber,Bernd, DDR–ch U18 Eisenach, 1956.

5.e3 b6 6.Nf3+= d5 7.d3 Bb7 8.Nbd2 Nbd7 9.c4 Qc7 10.Qc2 Bd6= 11.Be2 0–0 12.h3 Rad8 13.0–0–0 Ne5 14.Rdg1 Nf3 15.Nf3 e5–/+ 16.Nd2 Rfe8 17.e4=+ de4 18.de4 Bf8 19.g4 g6 20.f3 Rd7 21.Nf1 Red8=+ 22.Bc3 Bg7 23.Ne3 Qd6 24.Nd5 Nd5 25.ed5 Qf6 26.Qe4 Bh6 27.Kc2 Bf4=+ 28.Rd1 Re7 29.Bd3 Bc8 30.h4 Qg7 31.Qe2 Rd6+= 32.h5 g5 33.Be4 h6 34.Qf2 Bd7 35.Rhe1+= f6 36.Ba5?? ba5+/– 37.Qc5 Ree6? 38.de6 (38…Re6 39.Bf5+–) 1–0. Amor Alcaide,Manuel (2115) – Gonzalez Bringue,R, La Pobla de Lillet op, 2003.

5.e3 b6 6.f4 Bb7 7.Nf3 Be7 8.c4 0–0 9.Qc2 d5 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 Qc7 12.0–0–0 Rfd8 13.f5 ef5 14.Qf5 d4 15.Na4 Ne4 16.Rhf1 g6 17.Qh3 de3 18.de3 Bf6 19.Qh6 Bb2 20.Kb2 Ne5 21.Qf4 f6 22.Ne5 fe5 23.Qg4 Kg7 24.Qe6+/– Rd1 25.Rd1 Rd8 26.Qb6 Qb6 27.Nb6 Rd1 28.Bd1 Nf2 29.Bf3 Bf3 30.gf3 Nd1 31.Kb3 Ne3 32.Ka4 Nf5? 33.Ka5 Nd4 34.Ka4 1–0. Vasiukov,Evgeni (2485) – Klundt,Klaus (2335), World Seniors, 2009.

5.e3 b6 6.f4 d5 7.Nf3 Nbd7 8.Nc3 Bd6 9.Ne2 Qc7 10.g3 Bb7 11.Bg2 0–0 12.0–0 Rac8 13.h3 Rfe8 14.g4 e5 15.fe5 Ne5 16.Nh4 Ned7 17.Nf4 Be5 18.Be5=+ Ne5 19.Nf5 g6 20.g5 Ne4=+ 21.Nh6 Kg7 22.d4 Ng5 23.de5 Kh6 24.h4 Ne4 25.Nd5 Qe5 26.Nb6 Nc3 27.Qd2 Rcd8–+ 28.Qf2 Bg2 29.Kg2 Rb8 (29...Rb8 30.Nd7 Qd5 31.e4 Qd7 (31...Ne4?! 32.Qf4 Ng5 33.Kg1 Qd7 34.hg5 Kg7 35.c4=) 32.Qe3 Kg7 33.Qc3 Kg8–/+; better is 29...Re6 30.Qf7 Rb6 31.Qf4 Qf4 32.Rf4 Rd2 (< 32...Nb5 33.Rb1–+) 33.Rf2 Rf2 34.Kf2 Rb5–+) 0–1. Ljubojevic,Ljubomir – Matanovic,Aleksandar, JUG–ch, 1969.

5.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c5).

5.e3 d5 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 a5 5.b5 c5 6.e3).

5.e3 d5 6.Nf3 Nbd7 7.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 a5 5.b5 c5 6.e3 Nbd7 7.c4).

5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 7.Be2 d5 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 Qc7 10.c4 b6 11.Qc2 Bb7 12.cd5 ed5 13.e4 Bd6=+ 14.ed5 Nd5 15.Ne4 Rad8 16.0–0 Rfe8 17.Rfe1 N7f6 18.Rac1 Qd7 19.Qc4 Bb8 20.Bf1 h6 21.Ng3 Nf4 22.Ne5 Be5 23.Re5 Ne6 24.Qh4 Qb5–/+ 25.Ba1 Nd4?? 26.Bd4+– Qa4? 27.Re8 Re8 28.Bf6 Qh4 29.Bh4 g5 1–0. Saradjen,Janko (2215) – Babnik,Igor (2170), SLO–ch Skofja Loka, 2000.

5.Nf3 a4 6.c4 d5 7.Bf6 Qf6 8.Nc3 dc4 9.e3+= Bd6 10.Ne4 Qe7 11.Bc4 f5 12.Nd6+/– Qd6 13.d4 cd4 14.Nd4 0–0?? 15.Ne6+– Qd1 16.Rd1 Be6 17.Be6 Kh8 18.Rd6 b6 19.Ke2 Ra5 20.Rb6 g6 21.Rb7 Rf6 22.Rc1 Rf8 23.Rcc7 (23.Rcc7 Nd7 24.Rd7 Rf7 25.Rf7 Rb5 26.Rh7#) 1–0. wiking – temem, internet, 2010.

5.Nf3 d5 6.c4 b6 7.e3 Nbd7 8.Nc3 Bb7 9.cd5 Nd5 10.Nd5 Bd5 11.Qc2 Nf6 12.Be2 Bd6 13.0–0 0–0 14.a4 Ra7 15.d3 Bf3 16.Bf3 Nd5 17.e4 Nf4 18.e5+= Be7 19.Rfd1 Rd7 20.Bc6 Rd3 21.Be4 Rd1 22.Rd1 Qc7 23.Bh7 Kh8 24.Be4 g6 25.g3 Nh5 26.Bc6 Rd8 27.Rf1 Ng7+= 28.Re1 Nf5 29.Bg2 Kg7 30.Rd1 Rd1 31.Qd1 Qd8 32.Qd8 Bd8= 33.Kf1 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Davidson,Richard, compuserve, 1997.

5.g3 d5 6.Bg2 Nbd7 7.Nf3 Bd6 8.0–0 0–0 9.d3 Nb6 10.a4 Re8 11.Nbd2 d4 12.c4 h6 13.Nh4 e5 14.Re1 e4 15.de4+= Ng4 16.Nf5 Be5 17.Qb3 g6= 18.Nh4 Nh2 19.Ng6 fg6 20.Kh2 Rf8 21.Nf3 Bf6 22.e3+/– d3 23.e5 Bg7 24.Rf1 Qe8 25.Ba3+/– Bg4 26.Bc5 Bf3 27.Bf8 Bg2+= 28.Kg2 Kf8 29.f4 Qe6 30.Qd3 Rc8 31.Qe4 Kg8 32.Rac1 Bf8 33.c5 Qd5 34.Qd5 Nd5 35.Kf3 Bc5 36.Rfd1 Nb6 37.Rc2 Kf7 38.g4 (38.g4 Rc7 39.Rdc1+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Majarecki, 2009.

5.c4 b6

6.d3 Bb7 7.e4 d5 8.cd5 ed5 9.e5 Nfd7 10.f4 Be7 11.Nf3 0–0 12.Be2 d4 13.0–0 Re8 14.Nbd2 Nf8 15.Qb3 Bd5 16.Nc4 g6 17.Qc2 Ne6 18.Nfd2 Kh8 19.g3 Nd7 20.Bf3 Bf3 21.Rf3 Nc7 22.a4 Nd5 23.Ne4 Nf8 24.Ned6 Bd6 25.Nd6 Re7? 26.Qc4+– Ne3 27.Re3! de3 28.Nf7 Rf7 29.Qf7 Ne6 30.Qe6 Qd3 31.Qc6 Rd8 32.e6 Kg8 33.e7 (33.e7 Qd1 34.Rd1 Rd1 35.Kg2 Rd2 36.Kh3 Rh2 37.Kh2 Kf7 38.e8Q; 33.Qb6?! Qd2 34.Qb7 Qb2+/–) 1–0. bratek55 – wallace1203 (1680), kurnik, 2011.

6.e3 Bb7 7.a4 d5 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.d4 Rc8 12.Ne5 Qc7 13.f4 Ne4 14.dc5 Ndc5 15.Nc3 Rcd8 16.cd5 Nc3 17.Bc3 Bd5 18.Qe1 f6 19.Ng4 Nb3 20.Rb1 Rc8 21.Bb2 Bc5 22.Bd1 Bb4–/+ 23.Qh4 Nd2 24.Bf6?? Nb1–+ 25.Nh6 gh6 26.Qg4 Kf7 27.Qg7 Ke8 28.Bh5 Rf7 29.Qg8 Bf8 30.Bg7 Qe7 (30...Qe7 31.Bf8 Qf8 32.Bf7 Ke7 33.Qf8 Rf8 34.Be6 Ke6 35.Rb1 Rc8–+) 0–1. erisonpassos – margo61 (1845), kurnik, 2011.

6.e3 Bb7 7.d4 d5 8.Nf3 dc4 9.Bc4 cd4 10.Qd4 Be7 11.0–0 Bf3 12.Qd8 Bd8 13.gf3 0–0 14.Nc3 Nbd7 15.Rfd1 Ne5 16.Be2 Be7 17.f4 Ned7 18.Na4 Rab8 19.Rac1 Nc5 20.Nc5 Bc5 21.a4 Nd5 22.Bf3 Rfd8 23.Rd2 Nb4 24.Rcd1 Rd2 25.Rd2 Be7 26.Rd7 Kf8 27.Ba3 Ke8 28.Ra7 Bc5 29.Kg2 g6 30.Rc7 h5 31.Bc6 Kf8 32.Bb4 ab4 33.Be4 1–0. mihai740609 – aszabo, kurnik, 2011.

6.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c5 6.c4 b6).

6.Nf3 Bb7 7.e3 Be7 8.d4 0–0 9.Nbd2 d5 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Qc7 12.Rc1 Rac8 13.Qb3 Qb8 14.h3 Qa8 15.a4 Rfd8 16.Rfd1 h6 17.Bf1 dc4 18.Bc4 cd4 19.Bd4 Nc5 20.Qa2 Nd5 21.Qa1 Bf8 22.Bc5 Bc5 23.Bf1 Be7 24.Rc8 Rc8 25.Rc1 Bf6 26.Rc8 Qc8 27.Nd4 Qc3–/+ 28.Qc3 Nc3 29.Nc6 Na4 30.Ne4 Kf8 31.Be2 Be7 32.Bf3–/+ f5 33.Nd2 Bc5 34.Be2 Nc3–+ 35.Bc4 Bc6 36.bc6–/+ Ke7 37.Nf3 Kd6–+ 38.c7 Kc7 39.Be6 Kd6 40.Bf5–/+ b5 41.Nd2 a4 42.Ne4 Ne4 43.Be4 b4 44.Bd3 b3 45.Bc4 Bb6 46.Kf1 Kc5 47.Be6 Kb4 48.Ke2 a3 (49.h4 a2 50.Bb3 Kb3–+) 0–1. Schmidbauer,Josef (1635) – Leebsack,Juergen (1870), RLSO_Freyung–Freilass, 2003.

6.Nf3 Bb7 7.g3 Be7 8.Bg2 0–0 9.0–0 d6 10.d4 Nbd7 11.Nbd2 cd4 12.Nd4 Bg2 13.Kg2 Qc7 14.Nc6 Rfe8 15.Rc1 Nb8 16.Nd4 e5 17.Nf5 Bf8 18.Qc2 g6 19.Ne3 Nbd7 20.Ne4 Ne4 21.Qe4 Nc5 22.Qg4 Qb7 23.Nd5 f5 24.Qg5 Ne6 25.Qd2 Nc7 26.e4 fe4 27.Nc7 Qc7 28.Qd5 Qf7 29.Qe4 Rac8 30.h4 Bh6 31.Rc2 Rc5 32.Bc1 Bc1 33.Rfc1 Rec8 34.f4 ef4 35.Qf4 Qf4 36.gf4 d5 37.Kf3 dc4 38.Rb1 c3 39.Rb3 Rc4 40.h5 Rf8 41.Rbc3 Rff4 42.Kg3 Rg4 43.Kf3 Rc3 44.Rc3 Rh4 45.Rc6 Rh5 46.Rb6 Rh3 47.Kg4 Ra3 48.Rb8 Kg7 49.b6 Rb3 50.b7 h5 51.Kg5 Rb5 52.Kh4 Rb4 53.Kg3 Rg4?? 54.Kf3= Rb4 55.Kg3 a4 56.Kf2 a3 57.Ra8 a2 58.Ra2 Rb7 59.Rc2 Rf7 60.Kg3 Kh6 61.Kh4 Rf6 62.Rc4 Rf5 63.Rc8 Rf4 64.Kg3 (64.Kg3 g5 65.Rc6 Kg7 66.Rc7 Kg6 67.Rc6 Rf6 68.Rc3–+). bratek55 (1605) – orlosup (1650), kurnik, 2011.

6.Nf3 d5 7.Ne5 =.

5.c4 d5

6.d4 dc4 7.e3 cd4 8.Qd4 Nbd7 =.

6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c5 6.c4).

5.Nf3 b6

6.e3 d5 7.Be2 =.

6.e3 Bb7

7.c4 d5 8.d4 =.

7.c4 d6 8.d3 Nbd7 9.g3 g5 10.Bg2 g4 11.Nh4 Bg2 12.Ng2 Ne5 13.h3+= Bg7 14.hg4 Nfg4 15.d4 cd4 16.ed4 Qf6–/+ 17.Nf4 Nc4 18.Qg4 Nb2 19.Nh5 Qg6? 20.Ng7+– Kd7 21.Qf3 Rac8 22.Nd2?? Qg7= 23.0–0 d5–/+ 24.Qf4 Nc4 25.Nf3 Ke7 26.Ne5 Ne5 27.de5 Rc4 28.Qe3 Rc5 29.Rad1 h5 30.Rd4 Rhc8 31.a4–/+ Rc3 32.Qf4 Qg6 33.Rfd1 R3c4 34.Kg2 Ke8 35.Qe3 Rd4 36.Rd4 Rc5 37.Rf4 Qg5 38.Qf3 Rc7 39.Qe2 (39…Rc4 40.Rc4 dc4 41.Qc4 Qe5 42.Qc6 Ke7 43.Qb6 Qe4 44.Kh2 Qa4 45.Qc5 Kf6 46.b6=). Lapshun,Yury (2410) – Del Mundo,Anton (2205), US op Boston, 2001.

7.c4 d6 8.d4 Nbd7 9.Nbd2 Rc8 10.Bd3 Be7 11.0–0 0–0 12.Qe2 Qc7 13.Rac1 Rfe8 14.Ne1 Bf8 15.f4 cd4 16.ed4 e5 17.fe5 de5=+ 18.d5 Qd6 19.Bc2 g6 20.Bb1 Bh6 21.Rc3 Nh5 22.g3 Nc5 23.Ne4= Qe7 24.Nc5 Qc5= 25.Kg2 e4=+ 26.Nc2 Bg7 27.Ne3 Qd6 28.Rcc1= Bb2 29.Qb2 f5 30.Qd4 Rf8 31.Kh1 Ng7 32.Rcd1 Rc7 33.Rd2 Rfc8 34.Rdf2 Rd7 35.Be4 fe4 36.Ng4+– Nf5 37.Nf6 Kf7 38.Nd7 Qd7 39.g4 e3 40.Qe3 Rc4 41.Rf5 gf5 42.Rf5 Qf5 43.gf5 Bd5 44.Kg1 Kf6 45.Qb6 (45.Qb6 Kf5 46.Qa5 Rg4 47.Kf1+–) 1–0. Santasiere,Anthony – Pinkus,Lutz, USA, 1939.

7.c4 d6 8.d4 Nbd7 9.Nbd2 Be7 10.Bd3 0–0 11.0–0 Ne8 12.Qc2 g6 13.Rfe1 f5 14.a4 Qc7 15.e4 Nef6? 16.ef5+– cd4 17.fg6 e5 18.gh7 Kh8 19.Nh4 Rf7 20.Ng6 Kg7 21.Ne7 Re7 22.Bd4! Nc5 23.Bc5 bc5 24.Re3 Rh8 25.Nb3 Kf8 26.Bg6 e4 27.Qc3 Re5 28.Rd1 Qe7 29.Na5 Ng4 30.Rg3 Qh4 31.Rg4 Qg4 32.Rd6 Re7 1–0. Fournier,Frederic (1710) – hillin (1695), rated blitz game (2/12), 2002.

7.c4 d6 8.Be2 d5 =.

7.Bd3 Bd6 =.

4.b5 Bc5

5.d4 Bb6 6.c4 d6 7.Qc2 c5 8.e3 cd4 9.Bd4 Bd4 10.ed4 b6 11.c5 dc5 12.dc5 Qc7 13.Qc3 Qc5 14.Qc5 bc5 15.Bc4 Bb7 16.Kf1 Nbd7 17.Nd2 Rb8 18.Rd1 Nb6 19.Bd3 Rd8 20.Bc2 c4 21.Ne2 Ke7. Dingbat – Oort, ICS rated blitz match, 1998.

5.d4 Be7 6.Nf3 0–0 7.e3 d6 8.Bd3 c6 9.c4 Nbd7 10.0–0 c5 11.Qc2 g6 12.Nbd2 b6 13.Rfe1 Bb7 14.e4 d5 15.e5 Nh5 16.g3 Bg5 17.Ng5+/– Qg5 18.h4 Qg4 19.Be2+/– Qh3 20.Bf1 Qg4 21.Kh2 dc4? 22.Bh3+– Qd4 23.Bd4 (23.Bd4 cd4 24.Qc4+–) 1–0. Horch – Schulze, Stassfurt, 1994.

5.e3 0–0 6.Nf3 d6 7.d4 Bb6 8.Bd3 Nbd7 9.0–0 e5 10.de5 de5 11.Ne5 Ne5 12.Be5 Qe7 13.Bb2 Be6 14.Nd2 Rad8 15.Qf3 Bd5 16.Bf6 Qf6 17.Qf6 gf6 18.Rfd1 Kh8 19.g3 c6 20.Nc4 Bc7 21.b6 Be5 22.Ne5 fe5 23.c4?? Bf3=+ 24.Rd2 e4 25.Raa2? Rd3 0–1. Fournier,Frederic (1610) – egolatra (1790), Active, 2007.

5.e3 d5 =.

5.Nf3 0–0 6.c4 d5 7.d4 Be7 8.Nbd2 Nbd7 9.Ne5 Ne5 10.de5 Nd7 11.e3 f6 12.Nf3 dc4 13.Bc4+= Ne5 14.Ne5 Qd1 15.Rd1 fe5 16.e4 (16.e4 c6 17.a4+=). Pierred (2105) – Computer3, Rated game, 1m + 2s, 2005.

5.g3 d5!? =+.

5.g3 Ng4 6.d4= Qf6 7.Nf3 Bd6 8.h3+= Qh6 9.Bg2 Nf6 10.Nbd2 0–0 11.e4 Be7 12.g4 Qf4 13.Qe2 Re8 14.c4 c6? 15.e5+– Ng4 16.hg4 Qg4 17.0–0–0 Qg2 18.Rdg1 Qg1 19.Ng1 cb5 20.cb5 d6 21.Qh5 h6 22.Ngf3 b6 23.ed6 Bd6 24.Ne4 Bc7 25.Nf6!! gf6 26.Qh6 (26…Bf4 27.Qf4 Bb7 28.Qh6 Rc8 29.Kd2 Rc2 30.Ke3 Re2 31.Ke2 Bf3 32.Kf3 Nd7 33.Qh8#) 1–0. Nolan,Kenny – Fell,Nathan, AUS–ch U18 Sydney, 2002.

4.b5 c6

5.a4 Bb4 6.c3 Bc5 7.e3 d5 8.d4 Bd6 9.Bd3 0–0 10.f4 Ne4 11.Nf3 f5 12.0–0 Bd7 13.c4 dc4 14.Bc4 cb5 15.ab5 Qe7 16.Qb3 Rf6 17.Nbd2 Rg6? 18.Ne4+– fe4 19.Ng5 Rg5 20.fg5 Qg5 21.Be6 Kh8 22.Bd7 Nd7 23.Qe6 Qe3 24.Kh1 Nf6?? 25.Qd6 Qe2 26.Rf6 Qb2 27.Rf8 (27.Rf8 Rf8 28.Qf8; 27.Qf8 Rf8 28.Rf8) 1–0. amator111 – john5507, kurnik, 2011.

5.a4 c5 6.c4 b6 7.d3 d5 8.Nd2 Nbd7 9.cd5 Nd5 10.Nc4 Nb4 11.Nf3 Bb7 12.Bc3 Nd5 13.Bd2 Qc7 14.e4 Nf4 15.g3 Ng6 16.Bg2 0–0–0 17.Qc2 Nge5 18.Nce5 Ne5 19.Ne5 Qe5 20.Bf4?? Qd4 21.Rd1= g6 22.0–0 Bg7= 23.Be3 Qd6?? 24.d4+– Bd4? 25.Bd4 Qd4 26.Rd4 Rd4 27.Rd1 Rd1 28.Qd1 Rd8 29.Qc2 Rd4 30.h4 1–0. amator111 (1720) – tataprzemus, kurnik, 2011.

5.a4 g6 6.Nf3 Bg7 7.d3 0–0 8.e4 d5 9.e5 Nfd7 10.d4 cb5 11.Bb5 Nc6 12.0–0 Na7 13.Bd3 Nb8 14.Ba3 Re8 15.Nc3 Bd7 16.Nb5 Nb5 17.ab5 Qb6 18.c4 dc4 19.Bc4 a4 20.Bc5 Qa5 21.Qb1 Bf8 22.Bf8 Rf8 23.Ra3 Rc8 24.Qd3 Qc7 25.Ba2?? Qc2 26.Qc2+= Rc2 27.Rb1 Ra5 28.h4 Bb5 29.d5 ed5 30.Bd5 Bc6 31.Bc6 Nc6 32.Rb7 Ne5 33.Ne5 Re5 34.Ra4 Re1 35.Kh2 Rf2 36.h5 Ree2 37.Rg4 Kg7 38.h6 (38.h6 Kh6 39.Rg3–+). bratek55 (1690) – jarjar, kurnik, 2011.

5.Nc3 d5!? +=.

5.Nc3 Nd5 6.Nd5+= cd5 7.e3 f6 8.Nf3 d6 9.Nh4 g6 10.Bd3 e5 11.g3 (11.f4 Bg7+=) 11...e4 12.Be2 Be6 13.0–0 Bg7 14.Ng2 0–0 15.Nf4 Bf7 16.Bg4 f5 17.Bg7 Kg7 18.Bh3 Nd7 19.Ne2 Ne5 20.Nd4 Qc8 21.f4 Nc4 22.Re1 Qc5 23.Qc1 Be8?? (better is 23...Rae8=) 24.Ne6+– Kf7 25.Nc5 dc5 26.d3 ed3 (26...Nb6 27.Qb2 Kg8 28.Qe5+–) 27.cd3 Nb6 (27...Bb5 28.Rb1 Na3 29.Qa3+–) 28.Qc5 Nd7 29.Qd5 Kg7 30.Qb7 Rb8 31.Qd5 (better is 31.Qa6 Nf6 32.a4 Rd8+–) 31...Nf6 32.Qd4 Rb5 (32...Bb5 33.e4+–) 33.Rab1 Rd5 34.Qc3 Bb5 (34...Kg8 35.e4 Rd8 36.e5+–) 35.Bf1 Bd7 (35...Be8 36.e4 fe4 37.de4+–) 36.e4 Rc8 37.Qb2 (37.Qa1 fe4 38.de4 Rdc5+–) 37...fe4 38.de4 Rdc5 39.Rbc1 (39.Rbc1 Rc1 40.Rc1 Rc1 41.Qc1+–) 1–0. Olsen,Birger – Laitamaa,Melker, Vadsosjakken op, 2008.

5.c4 a4 6.Nc3 Qa5 7.e3 (7.e4 d6+=) 7...d5 8.Nf3 Bd7 9.Be2 (9.bc6 Bc6 10.Nd4 dc4 11.Nc6 bc6 12.Bc4 Bd6+=) 9...dc4 10.Bc4 (10.bc6!? Bc6 11.Bc4=) 10...cb5+= 11.Be2 Be7 (11...Bc6 12.0–0 b4 13.ab4 Bb4 14.Na4 Ba4 15.Ra4 Qa4 16.Qa4 Ra4 17.Bb5 Ke7 18.Ba4=) 12.0–0 (12.Nd4 b4 13.ab4 Qb4=) 12...0–0+= 13.Nd4 Increases the pressure on the backward pawn (13.Ne5 Bc6+=) 13...b4–/+ 14.ab4 Bb4 (worse is 14...Qb4 15.Ba3 Qa3 16.Ra3 Ba3 17.Ndb5+=) 15.Ndb5 Nc6 (better is 15...Bb5!? 16.Nb5 Ne4–/+) 16.Ra4= Qb6 17.Qa1 Rac8 (17...Ra6 18.Ra6 ba6 19.Na3=) 18.Ba3 Ba3 19.Ra3 e5 20.Rb1 (20.Nd6 Rb8+=) 20...Nd8? (better is 20...Bf5 21.d3 Qd8=) 21.Na7+– (21.Na7 Qc5 22.Nc8 Qc8 23.Qb2+–) 1–0. mr5reasons1 (1705) – lazker (1715), Gameknot.com, 2013.

5.c4 a4 6.Nc3 cb5 7.Nb5 d5 8.cd5 Nd5 9.e4 Nf6 10.Nf3 Bd7 11.Be5+= Bb5 12.Bb5 Nbd7 13.Bf6 gf6 14.0–0 Bg7 15.d4 0–0 16.Rc1 Nb6 17.Qd2 Nc8 18.Bd3 Nd6 19.Qe3 Qb6 20.Rb1 Qc7 21.e5 fe5 22.de5 Nf5 23.Qe4 Qc3 24.g4 Kh8? 25.gf5 ef5 26.Qf5 (26.Qf5 Qd3 27.Qd3+–) 1–0. Fournier,Frederic (1995) – Smelozadelo (1655), Active (5/0), 2007.

5.c4 Qb6 6.a4 d5 7.e3 Nbd7 8.Nf3 Nc5 9.Bd4 cb5 10.cb5 Qc7 11.Qc2 Bd6 12.Be2 Nce4 13.Qc7+= Bc7 14.d3 Nd6 15.0–0 Nf5 16.Bb2 Ng4 17.g3 h5 18.h3 Nf6 19.Nbd2 b6 20.Rac1+/– Kd8 21.Ne5 Be5 22.Be5 Bb7? 23.Bc7+– Kd7 24.Bb6 Ne8 25.Nb3 Bc8 26.Nc5 Ke7 27.Nb3 g5?? 28.Na5+– Ned6 29.Nc6 Kf6 30.Bd1 Bd7 31.Bd8! Rhd8 32.Nd8 Rd8 33.b6 Rb8 34.a5+– Bb5 35.Be2 Ba6 36.Rc7 Nb7 37.Rfc1 Na5 38.Ra7 Rb6+= 39.Ra1 Nb3? 40.R1a6+– Ra6 41.Ra6 Nc5 42.Rc6 Nd7 43.Rc7 Ne5 44.Rc8 Nd7? 45.d4 Nb6? 46.Rc7 1–0. erisonpassos – pimark, kurnik, 2011.

5.c4 Qb6 6.Nc3 Bc5 7.e3 0–0?? 8.d4?? Be7+= 9.c5 Qc7 10.b6 Qd8 11.Nf3 d6= 12.cd6 Bd6 13.Bd3 Qb6 14.Qc2 h6 15.0–0 Qc7 16.h3 Na6 17.e4 Be7 18.Rac1 Rd8 19.Rfd1 b6 20.Ba6 Ba6–/+ 21.d5 ed5 22.ed5 cd5–+ 23.Nd5 Qc2 24.Nf6 Bf6 25.Rd8 Rd8 26.Rc2 Bb2 27.Rb2 Rd6 28.Nd2 f5 29.Nf3 Bb7 30.Nd2 Bd5 31.Nb1 Kf7 32.Nc3 Bb7 33.Na4 Be4 34.Nb6=+ Rd3 35.Nc4 a4?? 36.Rb6?? Rd1 37.Kh2 Bc2 38.Nd6 Ke7=+ 39.Nb5 Bb3 40.Rg6 Kf7 41.Rc6 Ra1 42.Kg3 Bd1 43.Nd4 Ra3–/+ 44.f3 g6 45.Rc1 Bb3 46.Nb5 Ra2 47.Rc6 Bd5 48.Rb6 Ra1 49.Nc3 Bb3 50.Nb5 Bc2 51.Nd4 Bd3 52.Nc6 Bf1 53.Kf2? a3 54.Nb4? Bc4 55.Rc6 Be6 56.Ra6 g5 57.g4 f4 58.Nd3 a2 59.Nb4 Bc4 60.Ra5 Ke6 (60...Ke6 61.Kg2 Rd1 62.Na2 Rd2 63.Kg1 Ra2 64.Ra2 Ba2–+) 0–1. Fournier,Frederic – Desmantelador, Active, 2011.

5.c4 c5 6.Nf3 b6 (6...d5 7.d4=) 7.e3 Bb7 (7...d5 8.d4=) 8.Be2 (8.d4 d5=) 8...d5= 9.0–0 Nbd7 (9...dc4 10.Ne5=) 10.d4 (10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Rc8=) 10...cd4 (10...dc4 11.Nbd2=) 11.ed4 (11.Nd4 Bd6=) 11...Bd6 (11...dc4 12.Bc4 Rc8 13.Nbd2+=) 12.Nc3 (12.Nbd2 0–0=) 12...0–0+= 13.cd5 Nd5 14.Ne4 Be7 (14...Bf4 15.Bc1+=) 15.Rc1 (15.Re1 Nf4 16.Bf1 Nf6 17.Nf6 Bf6=) 15...Rc8 (15...Nf4 16.Bd3+=) 16.g3 (16.Ne5 Rc1 17.Qc1 N7f6=) 16...N7f6 (16...Nf4 17.Rc8 Qc8 18.Nc3 Ne2 19.Qe2–/+) 17.Nf6+= Nf6 (17...Bf6 18.Rc8 Qc8 19.Bd3+=) 18.Ne5 (18.Rc8 Qc8 19.Ne5 Qc7+=) 18...Rc1 19.Qc1 Qd6 20.Nc6 Rc8 21.Bf3 (21.Ne7 Qe7 22.Qd2 Ne4+=) 21...Nd5 22.Ne7 (22.Bd5 ed5 23.Ne7 Qe7=) 22...Qe7 (22...Ne7 23.Qd1 Bf3 24.Qf3–/+) 23.Qd2+= Qd7 24.a4 (24.Qd3 Nf6 25.Bb7 Qb7+=) 24...Nf6 (24...Rc4 25.Ra1+=) 25.Bb7 Qb7 26.Rc1 Nd5 27.Qg5 Rc1 (27...Qd7 28.Rc8 Qc8 29.Qe5+=) 28.Qc1 Qc7 (28...Qd7 29.Ba3=) 29.Qc6 (29.Qc7 Nc7 30.g4 Nd5=) 29...h6 (29...Qe7 30.Qc8 Qf8 31.Qf8 Kf8 32.h3+=) 30.Ba3 (30.Qc7 Nc7 31.g4 Nd5=) 30...Qd8+= 31.Kg2 (31.Bd6 Qf6+=) 31...Nb4 (31...Qf6 32.Bd6+=) 32.Qc3 Qd6 (32...Qa8 33.Kg1 Nd5 34.Qc6=) 33.f3 Kf8 (33...Kh7 34.Kf2=) 34.Qc8 Ke7 35.Qb7 Kf8 (35...Kf6 36.Qe4=) 36.Qc8 Ke7 37.Qb7 (37.Qc1 Kd8=) 37...Kf8 (37...Kf6 38.Qe4=) 38.Qc8 ½–½. Wall,Bill – Guest5776, internet, 2005.

5.c4 Be7 6.e3 0–0 7.Nf3 Re8 8.Be2 d5 9.d4 cb5 10.cd5 b4 11.ab4 Bb4 12.Bc3 Bc3 13.Nc3 Nd5 14.Nd5 Qd5 15.0–0 b5 16.Ne5 b4?? 17.Bf3+– Qb5 18.Ba8 Na6 19.Qa4 Qa4 20.Ra4 f6 21.Nd3 Bd7 22.Ra5 Ra8 23.Nc5 Bc8 24.Rfa1 b3 25.Nb3 Rb8 26.Ra6 Rb3?? 27.Ra8 Rc3 28.g3 Kf7 29.R1a7 Kg6 30.Ra5 Rc1 31.Kg2 Bb7 32.f3 Ba8 33.Ra8 Rc3 34.e4+/– Rd3 35.Rd8 e5 36.d5 Rd2 37.Kh3 h5 38.d6 Kh6 39.g4 hg4 40.Kg4 Rh2?? 41.d7 Rg2 42.Kf5 Rg5 43.Ke6 Kg6 44.Rf8 Rg3 45.d8Q Rf3 46.Qe8 Kh6 47.Rh8 Kg5 48.Qh5 Kf4 49.Qf5 Ke3 50.Ra8 Rf5 51.ef5 e4 52.Rg8 Kf4 53.Rg7 e3 54.Kf6 e2 55.Re7 Kf3 56.Kg6 e1Q 57.Re1 Kf4 58.f6 Kf3 59.f7 Kf2 60.Re8 Kf3 61.f8Q Kg4 62.Kf7 Kg5 63.Ke7 Kg6 64.Kd7 Kh7 65.Re7 Kg6 66.Qf7 Kg5 67.Re5 Kg4 68.Qf6 Kg3 69.Rg5 Kh4 70.Qh6 1–0. mihai740609 – goldengab, kurnik, 2011.

5.bc6 bc6 6.e3 Qb6 7.Qc1 Ba6 8.Ba6 Na6 9.Nc3 Be7 10.Nf3 Rb8 11.Rb1 Qc7 12.0–0 0–0 13.d4 d5 14.Ne5 Nd7 15.Nd7 Qd7 16.g3 Nc7 17.Na4 f6 18.c4 Bd6 19.c5+= Be7 20.Qc2 Nb5 21.Nc3 Bd8 22.Nb5 Rb5 23.Bc3 Bc7 24.a4 Rbb8 25.Rb8 Rb8 26.Rb1 Qd8 27.Rb8 Qb8 28.Qb2 Qa7 29.Kf1 Kf7 30.h4 h5 31.Qb3 g5 32.Ke1 gh4 33.gh4 f5 34.f4 Qb8?? 35.Qb8+– Bb8 36.Ba5 Ke7 37.Ke2 Kd7 38.Be1 Bc7 39.a5 Bd8 40.Kd3 Kc7 41.Kc2 Kb7 42.Kb3 Ka6 43.Ka4 Be7 44.Bf2 Bf6 45.Be1 Bd8 46.Bf2 Ba5 47.Kb3 Bd2 48.Kc2 Bb4 49.Kb3 Kb5 50.Kc2 Kc4 0–1. Fournier,Frederic (1705) – Paquet (2170), Active, 2007.

5.bc6 bc6 6.e3 d5 7.Nf3 c5 8.Be2 Nc6 9.d3 Bd6 10.0–0 0–0 11.Nbd2 Rb8 12.c4?? Rb2–+ 13.cd5 ed5 14.e4 de4 15.Ne4 Ne4 16.de4 Qe7 17.Bd3 Bg4 18.Re1 Nd4 19.h3 Nf3 20.gf3 Bh3 21.Bf1 Qg5 22.Kh1 Qf4 23.Bh3 Qh2 0–1. Fournier,Frederic (1715) – spiceboys2 (1995), Active, 2007.

5.bc6 bc6 6.e3 d5 7.Nf3 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 Nbd7 10.h3 e5 11.d3 c5 12.c4 d4 13.ed4 ed4 14.Nbd2 Bb7 15.Re1 Re8 16.Bf1 Qc7 17.a4 Re1 18.Qe1 Re8 19.Qd1 Ne5 20.Ne5 Re5 21.Nf3 Rh5 22.Bc1 Qc6 23.Be2 Rf5 24.Rb1 Bc7 25.Rb5 Ba8 26.Bd2 Qd6 27.g3 Qc6 28.Kg2 Nh5 29.Ba5+= Ba5?? 30.Ra5 g5 31.Ra8 Qa8= 32.g4?? Nf4–+ 33.Kg3 Ne2?? 34.Qe2=+ Rf4 35.Qd1 Qb8 36.Kg2 Qb7 37.Kg3 Qc7 38.Kg2 Qc6 39.Kg3 Qd6 40.Kg2 Qf6 41.Qe2 Qc6 42.Qd1 h5 43.gh5=+ f5 44.h6?? g4–+ 45.hg4 fg4 46.Kg3 Qf3 47.Qf3 Rf3 48.Kg4 Rf2 49.Kg5 Rd2 50.Kg6 Rd3 51.h7 Kh8 52.a5 Ra3 53.Kf7 Ra5 54.Ke6 d3 55.Kd5 d2 56.Kc6 d1Q 57.Kb6 Ra4 (57...Ra4 58.Kb7 Qd6 59.Kc8 Ra8 60.Kb7 Rb8 61.Ka7 Qb6; 57...Qb1 58.Kc7 Ra6 59.Kc8 Rc6 60.Kd8 Qb7 61.Ke8 Rc8) 0–1. Fournier,Frederic (1885) – Drumssss (2075), Active (4/0), 2004.

5.bc6 dc6 6.e3 b6 7.Nf3 Be7 8.d4 Bb7 9.Be2 Nbd7 10.Nbd2 Rc8 11.0–0 0–0 12.c4 Bd6 13.h3 Bb8 14.Qb3 Qc7 15.Rac1 c5 16.g3 Qc6 17.Qb5 Qb5 18.cb5 Rfd8 19.a4 Bd6 20.Nb3 Bd5 21.Nbd2 Ne4 22.Ne4 Be4 23.Nd2 Bg6 24.Nb3 Rc7 25.dc5 Nc5 26.Nc5 Bc5 27.Rfd1 Rcd7 28.Rd7+/– Rd7 29.Rd1 Rd1= 30.Bd1 Bd3 31.Bb3 Kf8 32.Kg2 Ke7 33.Kf3 f6 34.g4 h6 35.Bd4 Bd4 36.ed4 Kd6 37.Ke3 Bf1 38.h4 e5 39.de5 Ke5 40.f4 Kd6 41.Kd4 Bg2 42.g5 Bf3 43.Bc2 Bd5 44.Bd1 Ba2 45.gh6 gh6 46.Bc2 Bd5 47.Bd1 Bg2 48.Bb3 Bf3 49.Ke3 Bg4 50.Ke4 Bh3 51.Kd4= Bg2 52.Bc4 Bf3 53.Bb3 Bg2 54.Ba2 Bf3 55.Bb3 Bg4 56.Bc2 Be6 57.Bd1 Bd5 58.Bc2 Bf3 59.Ke3 Bd5 60.Kd4 Ba2 61.Bd1 Bb1 62.Bb3 Bf5 63.Bd1 Be6 64.Bc2 Bd5 65.Bd1 Bg2 66.Bc2 Bh3 67.Bd1 Bc8 68.Bb3 Bb7 69.Bd1 Ba8 70.Bb3 Bf3 71.Bc2 Be2 72.Bb3 Bf1 73.Bc2 Bg2 74.Bb3 Bf3 ½–½. Fournier,Frederic – CrackdelKO, Active, 2006.

5.bc6 dc6 6.e3 Bd6 7.Nf3 Bc7 8.Be2 0–0 9.0–0 Ng4 10.h3 Nh6 11.d4 f5 12.Re1 f4 13.e4 Qe7 14.e5 c5 15.c3 b6 16.Qc2 Bb7 17.Nbd2 Nd7 18.Bd3 Nf5 19.Rac1 Rf7 20.Ne4 h6 21.Ned2 Bf3 22.Nf3+/– Raf8 23.Bf5 Rf5+= 24.Re4 cd4 25.cd4+/– Bb8 26.Qd2 Qf7 27.Rce1 Qh5 28.d5 ed5 29.Qd5+– Qf7? 30.Qf7 R8f7 31.e6 Nc5 32.ef7 Rf7 33.Re8 Rf8 34.Rf8 Kf8 35.Ne5 Be5 36.Be5 Nd3 37.Re2 Kf7 38.Bc7 g5 39.Bb6 f3 40.gf3 Nf4 41.Ra2 Nh3 42.Kg2 Nf4 43.Kg3 a4 44.Be3 Ke6 45.Bf4 gf4 46.Kf4 Kf6 47.Rb2 h5 48.Kg3 Ke6 49.Rb5 h4 50.Kh4 Kf6 51.Rb4 Ke6 52.Ra4 Kf6 53.Rb4 Ke6 54.a4 Kf6 55.a5 Ke6 56.a6 (56.a6 Kd6 57.a7 Kd5 58.a8Q Kd6 59.Rb6 Kc5 60.Rc6 Kd5 61.Qe8 Kd4 62.Qe4) 1–0. Fournier,Frederic (1605) – trolincho11, Active, 2007.

5.bc6 dc6 6.e3 Be7 7.Nf3 0–0 8.Be2 b5 9.0–0 Bb7 10.c4 b4 11.ab4 Bb4 12.Nc3 Nbd7 13.d4 Qc7 14.Qb3 c5 15.dc5 (15.Rfd1 cd4 16.Nb5 Qc6 17.ed4 Rfb8=) 15...Nc5+= 16.Qc2 Rfd8 17.Rfd1 Nfe4 18.Rd8 Rd8 19.Na2 Nf6 (19...Nf2 20.Nb4 ab4 21.Kf2=) 20.Bd4 (20.Bf6!? gf6 21.Nb4 ab4 22.Qb2+=) 20...Be4 21.Qb2 Rb8?? (better is 21...Na4 22.Qb3 Nc5=) 22.Be5+– (22.Bf6?! gf6 23.Qf6 Ba3+/–) 22...Na4?? (22...Qb6 23.Bb8 Qb8 24.Nb4 ab4+–) 23.Qc1 (better is 23.Bc7 Nb2 24.Bb8+–) 23...Bd6= 24.Bd6 Qd6 25.Nc3 Nc3 26.Qc3 Rb1 (better is 26...a4=) 27.Rb1+/– Bb1 28.Qa5 Qb8 29.Qe1 Be4 30.h3 Qb1 (30...Qc7 31.Qc3+/–) 31.Qb1 Bb1 32.Nd4 1–0. Fournier,Frederic (1620) – Belosnezhka, ChessOK.com, 2012.

5.bc6 Nc6 6.d4 d5 7.Nf3 Be7 8.e3 0–0 9.Bb5 Qb6 10.Nc3 Bd7 11.0–0 Rac8 12.Qe2 Na7 13.Bd7 Nd7 ½–½. Do Ngoc My,Le – Nguyen Thanh Ngoc, VIE–chT (Women), 2003.

5.bc6 Nc6 6.e3 b6 7.Nf3 Ba6 8.Ba6 Ra6 9.0–0 Bd6 10.d3 0–0 11.Nbd2 Ng4 12.h3 Nh6 13.Nc4 Bc7 14.Nfe5 Ne5 15.Ne5 Qf6 16.Nd7 Qb2=+ 17.Nf8 Kf8 18.Qe2 Qe5 19.d4?? Qh2 0–1. Fournier,Frederic (1805) – jm3 (1660), rated blitz game, 2002.

5.e3 Qb6 6.a4 Be7 7.Nf3 d6 8.c4 Bd7 9.Qc2 h6 10.Be2 0–0 11.h3 Rc8 12.Nc3 d5 13.Ba3 Bb4 (13...Ba3 14.Ra3 dc4 15.Bc4 cb5 16.Bb5=) 14.Qb2 (14.cd5 Nd5 15.Nd5 ed5 16.Bb4 ab4 17.bc6 Qc6 18.Qc6 Bc6=) 14...dc4+= 15.Bc4 cb5 16.Bb5 Bc3 17.dc3 Qc7 (17...Bb5 18.ab5 Nbd7 19.0–0–/+) 18.Rc1 Bb5 19.Qb5 Qc6 20.Qb3 (20.Qc6 Nc6 21.Ke2 Nd8=) 20...Nbd7+= 21.Nd4? (better is 21.0–0+=) 21...Qg2–+ 22.Ke2?? (22.Rf1–+) 22...Ne4 23.Rhg1 (23.Rcf1 Ng3 24.Ke1 Nh1 25.h4–+) 23...Qf2 24.Kd3 Nec5 (24...Nec5 25.Bc5 Nc5 26.Kc4 Nb3 27.Kb3 Qe3–+) 0–1. Kasper,Peter – Schlittermann,Wolfgang (1625), Berlin Lichtenberger op 7th, 2008.

5.a4 cb5

6.ab5 b6 7.c4 d5 8.e3 dc4 9.Bc4 Bb4 10.Nc3 0–0 11.Nge2 Bb7 12.0–0 Ne4 13.Ne4 Be4 14.d4 Qg5 15.f3 Qe3?? 16.Kh1+– Bd3 17.Re1?? Be1 18.Bd3 Bb4 19.Qc2 h6 20.Re1?? Qg5 21.f4 Qe7 22.Be4 Be1 23.Ba8 Na6! 24.Bf3 Nb4 25.Qd1 Bh4 26.g3 Bf6 27.Qc1 Qd6 28.Ba3 Qd7 29.Qe3 Qb5 30.Qe4 Qd3 31.Qd3 Nd3 32.Bf8 Kf8 33.Bc6 Be7 34.Bb5 Nf2 35.Kg2 Ne4 36.Kf3 Nd6 37.Bc6 b5 38.Ke3 a4 39.Kd3 a3 40.Nc3 b4 41.Na2 b3 42.Nc3 a2 (42...a2 43.Ba4 a1Q 44.Bb3 Nf5–+) 0–1. mihai740609 – januszpalikot, kurnik, 2011.

6.ab5 b6 7.e3 Bb7 8.Nf3 d5 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Bd6 11.c4 dc4 12.Bc4 0–0 13.d4 Ng4 14.h3 Nh2 15.Nh2 Bh2 16.Kh2 Qc7 17.Kg1 Qc4 18.Ba3 Rfc8–/+ 19.Nd2 Qb5 20.Qg4 Nf6 21.Qg3 Rc2 22.Nf3 Qd5 23.Qe5 b5 24.Be7 Qe5 25.Ne5 Nd5 26.Bd6 b4 27.Rfc1 Rc1 28.Rc1 a4 29.Nd3 b3 30.Ba3 Rc8?? 31.Rc8? Bc8–+ 32.Nc5 Nb6 33.Kf1 h5 34.Ke1 Kh7 35.Kd2 Kg6?? 36.e4?? f5 37.f3?? fe4 38.fe4 Kf6 39.Kc3= e5 40.d5 Kg5 41.g3 h4 42.Bc1 Kh5 43.g4? Kg6?? 44.Kb4 Bg4 45.Be3?? Bh3 46.Na4 Na4 47.Kb3 Bg2 48.Ka4 h3 49.Bg1 1–0. bratek55 (1620) – boby58 (1685), kurnik, 2011.

6.ab5 b6 7.Nf3 Bb7 8.d3 d5 9.e3 Be7 10.Be2 0–0 11.0–0 Nbd7 12.Nbd2 Rc8 13.c4 dc4 14.Nc4 Bd5 15.Rc1 Bc4 16.Rc4 Rc4 17.dc4 Nc5 18.Nd4 Qc7 19.Nc6 Re8 20.Be5 Qb7 21.Bf3 Qc8? 22.g3 Nfd7+/– 23.Ba1 Bf6 24.Qd6 Ba1 25.Ra1 a4? 26.Ne7+– Re7 27.Qe7 h6 28.Bc6 Nf6?? 29.f3 Qb8 30.Rd1 Qe5 31.Rd8 Kh7+= 32.e4 Qa1 33.Kg2 Qb2 34.Kh3 Qe5 35.Qf7 a3?? 36.f4 Nce4 37.fe5 Ng5+/– 38.Kg2 Nf7 39.ef6?? gf6?? 40.Ra8+– Ne5 41.Ra3 1–0. bratek55 (1660) – v04 (1635), kurnik, 2011.

6.ab5 b6 7.Nf3 d5 8.d4 Bd7 9.e3 Bd6 10.Bd3 0–0 11.0–0 Qe8 12.Qe2 Ne4 13.Nbd2 Nd2 14.Qd2 Bb4 15.c3 Bd6 16.Qe2 Ra7 17.Rfc1 Rc7 18.Ne5 Be5 19.de5 Rc5 20.Ba3 Qc8 21.Bc5+– Qc5 22.c4 dc4 23.Rc4 Qe5 24.Rb1 Bb5 25.Re4?? Bd3?? 26.Qd3+= Qc5 27.Qc4 Qc4 28.Rc4 Nd7 29.Rc7 Ne5 30.Rb6+/– Ra8 31.Rb2 a4 32.Rcb7 g6 33.Rb8 Rb8 34.Rb8 Kg7 35.Ra8 Nc4 36.Ra4 Nb6 37.Ra7 Nd5 38.g3 Kf6 39.Kf1 Nc3 40.f4 Ne4 41.Ke2 Nc3 42.Kf3 Nd5 43.e4 Nb6 44.g4 h6 45.h4 Nc4 46.g5 hg5 47.hg5 Kg7 48.Rd7 Nb6 49.Rd1 Nc4 50.Rd4 Nb6 51.Ke3 Nc8 52.Kd3 Ne7 53.Rd6 Nc8 54.Ra6 Ne7 55.Kd4 Kf8 56.Ke5 Kg7 57.Ra7 Nc6–+ 58.Kd6 Na7 59.Ke5 Nc6 60.Kd6 Nb4 61.Kc5 Nd3 62.Kd4 Nf4 63.Ke5 Nh3 64.Kd4 Ng5 65.e5 Nf3 66.Ke4 Ne5! 67.Ke5 g5 68.Ke4 Kg6 69.Kf3 f5 70.Kg3 e5 71.Kf3 e4 72.Ke3 g4 73.Kf2 Kf6 74.Kg3 Ke5 75.Kf2 f4 76.Ke2 g3 77.Kf1 f3 78.Kg1 Kf4 79.Kh1 g2 80.Kg1 e3 81.Kh2 e2 82.Kh3 e1Q (82...e1Q 83.Kh2 Qh1; 82...g1Q 83.Kh4 Qg4) 0–1. bratek55 (1670) – dkris (1655), kurnik, 2011.

6.ab5 Qb6 7.c4 d5 8.e3 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Nf3 Qc7 11.Qb3 b6 12.0–0 Bb7 13.Nd4 Nc5 14.Qa2 Be7 15.d3 0–0 16.Nd2 Ng4 17.g3 Qe5 18.Nc6+= Qh5?? 19.Nf3?? Bc6 20.bc6 Rfc8 21.Bb5 Nf6 22.Rac1?? Qf3–+ 23.Bd4 Qh5 24.Kg2 Qd5 25.Qd5 Nd5 26.e4 Nb4 27.Rfd1 Nc6 28.Bc5 Bc5 29.Bc6 Rc6 30.d4 a4 31.dc5 Rc5 32.Rc5 bc5 33.Ra1 Kf8 34.Kf3 Ke7 35.Ke3 Kd6 36.f4 Kc6 37.Kd3 Kb5 38.g4? a3 39.Kc3 a2 40.h4 Ra3 41.Kb2 Ra4 42.f5 Re4 43.fe6 Re6 44.Ka2 Ra6 45.Kb2 Ra1 46.Ka1 Kc4 47.Kb2 Kd3 48.Kb3 c4 49.Kb2 Kd2 0–1. bratek55 (1670) – maslowska (1650), kurnik, 2011.

6.ab5 d5 7.d4 Qb6 8.e3 Bb4 9.c3 Be7 10.Na3 Bd7 11.Nf3 0–0 12.Bd3 Rc8 13.0–0 Ba3 14.Ba3 Rc3 15.Bb2 Rc7 16.Qe2 Ne4 17.Rfb1 Be8 18.Ne5 f6 19.Nf3 Nd7 20.Nd2 Ng5 21.f4 Nf7 22.Qg4 Nf8 23.Ba3 f5 24.Qe2 Rc3 25.Bc5 Qd8 26.Rc1 Rc1 27.Rc1 b6 28.Ba3 Ng6 29.Nf3 Nd6 30.Ne5 Ne5 31.fe5 Ne4 32.Be4 fe4 33.Bd6 Rc8 34.Rb1 Rc4 35.Qg4 Qd7 36.Rf1 Bf7 37.Qf4 a4 38.h4 a3 39.Ba3= Rc7 40.Bd6 Ra7 41.h5 Qb5 42.h6+= Qe2?? 43.Rf2 Qe1?? 44.Kh2+– Qa5 (44...Qa5 45.Qg5 g6 46.Qd8 Be8 47.Qe8). bratek55 (1675) – niculae1 (1620), kurnik, 2011.

6.ab5 d5 7.e3 Bb4 8.c4 dc4 9.Bc4 0–0 10.Nc3 Nd5 11.Nge2 Nc3 12.Nc3 Bc3 13.Bc3+= Qg5 14.0–0 b6 15.Qf3 Qc5?? 16.Qa8+– Nd7 17.d3 Ne5 18.Bd4 Qd6 19.Qa7 Nc4 20.dc4 Qb4 21.Rfc1 Bd7 22.Qb6 Rc8 23.c5 a4 24.c6 Be8 25.Qb7 Rd8 26.c7 Rd7 27.Qb8 Kf8 28.Bc5 Qc5 29.Rc5 a3 30.c8Q Re7 31.Qe8! Re8 32.Rc8 Ke7 33.Re8 Kf6 34.Qd8 Kg6 35.Ra3 e5 36.Qd6 f6 37.Rg8 Kh6 38.Qe7 g6 39.Qg7 Kg5 40.Qh7 Kf5 41.Rg6 Ke6 42.Ra6 Kd5 43.Qd7 Ke4 44.Raf6 ½–½. erisonpassos – karolk1981, kurnik, 2011.

6.ab5 d5 7.e3 Bd7 8.Nf3 Bd6 9.Be2 0–0 10.0–0 Be8 11.c4 Nbd7 12.d4 dc4 13.Bc4 Nb6 14.Bd3 Nbd5 15.e4 Nb4? 16.e5+– Nd3 17.Qd3 Bb4 18.ef6 Qf6 19.Bc3 Bd6 20.Nbd2 b6 21.Ne4 Qe7 22.Nd6 Qd6 23.Rfd1 Bd7 24.d5 ed5 25.Qd5 Qd5 26.Rd5 Be6 27.Rd6 Rab8 28.Bd4 Rfd8 29.Rd8 Rd8 30.Bb6 Rb8 31.Ra5 h6 32.Be3 1–0. futsalboy (1675) – 21vici (1765), kurnik, 2011.

6.ab5 Bd6 7.c4 0–0 8.Nf3 Bc5 9.d4 Bb4 10.Bc3 Qe7 11.Qb3 Bc3 12.Nc3 d5 13.e3 dc4 14.Bc4 Nbd7 15.0–0 Nb6 16.Bd3 Nfd5 17.Ne4 a4 18.Qc2 Bd7 19.Nc5 Rfc8 20.Bh7 Kf8 21.Bd3 Nb4 22.Qb1 N6d5 23.Ne5 Nd3 24.Ned7 Kg8 25.Qd3 Nb4 26.Qe4 Nd5 27.Rfc1 b6 28.Nb6! Nb6 29.g3 Nd5 30.Ra3 Rab8 31.Qd3 Qe8 32.Rb1 Nb6 33.h4 Qd8 34.Qe4 Qd6 35.Qg4 f5? 36.Qg5 Nc4 37.Ra4 Nd2+/– 38.Qg6 Nb1= 39.Ra7 Rc7 40.Rc7 Qc7 41.Ne6 1–0. bratek55 (1720) – zakqpmk, kurnik, 2011.

5.c4 cb5

6.cb5 a4 7.Nc3 d5 8.Na4 Nbd7 9.Nc3 Qb6 10.d4 Ng4 11.h3 Ngf6+= 12.e3 Bd6 13.Nf3 0–0 14.Be2 Qa5 15.0–0 Ne4 16.Qb3 Nc3 17.Bc3 Qa4 18.Qa4 Ra4 19.Bb2 Nb6 20.Bd1 Ra7 21.a4 Bd7 22.Bb3 Bb4 23.Rfd1 Rc8 24.Ne5+/– Be8 25.Nd3 Bc3 26.Bc3+– Rc3 27.Nc5 Nc4 28.b6?? Ra8? 29.Bc4+– Rc4 30.a5 Bc6 31.Ra2 g6 32.Rb1 Kf8 33.Kf1 Ke7 34.Ke1 Kd8 35.Kd1 Kc8 36.Kd2 Bd7?! 37.f4 f6 38.g3 e5 39.fe5 fe5 40.Nd7 Kd7 41.de5 Re4 42.Rf1 Re5 43.Rf7 Re7 44.Re7 Ke7 45.Kd3 Kd6 46.Kd4 Rf8 47.h4 Rf3 48.Rg2 Rf1 49.g4 Ra1 50.g5 Ra4 51.Kc3 1–0. erisonpassos – vinsan, kurnik, 2011.

6.cb5 b6 7.e3 Bb7 8.Nf3 Be7 9.Be2 0–0 10.Nc3 d6 11.Qc2 Nbd7 12.Rc1 Rc8 13.Qb1 Nc5 14.h4 Qd7 15.Ng5 g6 16.h5 Nh5?? (better is 16...Bg2 17.Rh2 Bb7+=) 17.Rh5+/– f5?? (better is 17...Qd8 18.f4 f5+/–) 18.Rh7+– Qe8 (18...Qd8 19.Nce4! e5 20.Bc4 d5 21.Be5+–) 19.Nd5! Bg5 (19...Bd5 20.Rh8#; 19...ed5 20.Rh8#) 20.Rg7 (20.Rg7 Kh8 21.Rb7 e5 22.Rb6+–) 1–0. combijack (1760) – miriskra (1770), gameknot.com, 2010.

6.cb5 b6 7.e3 d5 8.Nf3 Be7 9.d3 0–0 10.Nbd2 Bb7 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Rc8 13.Rc1 Nc5 14.Nd4 Qd7 15.N2b3 e5 16.Nc5 Bc5 17.Nc6 Bc6 18.bc6 Rc6 19.Be5 Qe6 20.Bb2 Rfc8 21.Qb3 h6 22.Bf3 Qd6? 23.Bf6 Qf6 24.Bd5 R6c7 25.Kh1 Bf8 26.Rc7 Rc7 27.Bf3 Qd6 28.Rd1 Qa3= 29.Qa3 Ba3–/+ 30.h3 Bd6 31.e4 b5 32.d4 b4 33.e5 Be7 34.d5 Rd7 35.d6 Bd6?? 36.ed6+– a4 37.Bc6 Rd8 38.Ba4 Kf8 39.d7 Ke7 40.Rb1 Rb8 41.Rd1 Kd8?? 42.Re1+– Kc7 43.Re8 b3 44.Rb8 Kb8 45.d8Q Kb7 46.Bb3 Kc6+– 47.Qd5 Kb6 48.Bc4 Kc7 49.Bb5 f6 50.Qc6 Kb8 51.Ba6 Ka7 52.Qb7 1–0. darkjoker – exp2005 (1610), kurnik, 2011.

6.cb5 b6 7.Nf3 Bb7 8.e3 Be7 (8...d5 9.Nc3=) 9.Nc3 0–0 10.Be2 (10.d4 d5=) 10...d6 (10...d5 11.0–0=) 11.0–0 Nbd7 12.Rc1 Rc8 13.Na4 e5 14.Rc8 (14.Qb3 Bd5 15.Rc8 Qc8+=) 14...Qc8 15.Qc1 (15.d4 e4 16.Nd2 d5=) 15...Qb8 16.Qb1 Re8 17.d3 (17.Rc1 Rc8=) 17...d5 (17...Rc8 18.Rc1+=) 18.Rc1 (18.d4 e4 19.Ne5 Bd6=) 18...Bd6 19.g3 Ba8 20.Qc2 Qd8 21.d4 ed4 (21...e4 22.Ne5 Bb7= (22...Be5? 23.de5 Ne5 24.Be5 Re5 25.Qc7+–)) 22.Nd4+/– (22.Bd4?! Ba3 23.Ra1 Bb4=) 22...Nc5 (22...Ne4+/–) 23.Nc3 (23.Nc6!? Qc7 24.Bf6 (24.Nc5?! bc5 25.Bf6 gf6+/–) 24...gf6 25.Nc3 Bc6 26.bc6+–) 23...Nfe4 (23...Qd7 24.Qd1=) 24.Ne4 Ne4 (24...de4 25.Rd1 Qc7 26.Nf5+=) 25.Nc6 Qg5 26.Bf1 (26.Qd3 Bc5 27.Bd4 g6+/–) 26...Bc5 (26...Bb7 27.Bh3+=) 27.Nd4 (27.a4 Bb7 28.Bd3 Qg4+=) 27...h5 (27...Bb7 28.Bg2=) 28.Re1 (28.h4 Qd8+=) 28...g6 29.Nf3 (29.Bh3 h4 30.Bd7 Rd8=) 29...Qf5 30.Nd4 Qd7 31.Rd1 (31.f3 Ng5 32.Qe2 Bb7=) 31...h4 32.Qe2 (32.Rc1 Bb7+=) 32...Qe7 (32...Bd6 33.Rc1=) 33.Qg4 (33.a4 Bb7=) 33...hg3 34.hg3 Qf6 (34...Ba3 35.Nf5 Qf8 36.Ba1=) 35.Qf3?? (better is 35.Qf4 Be7 36.Rc1=) 35…Bd4–+ (35...Bd4 36.Qf6 Bf6 37.Bf6 Nf6–+) 0–1. Svensek,Marjan (2050) – Riegler,Primoz (2300), Pokal Slovenije – finale, 2002.

6.cb5 Qb6 7.e3 Bd6 8.Nf3 0–0 9.Be2 Qc7 10.0–0 b6 11.h3 Bb7 12.Nc3 Bf3 13.Bf3 Nd5? 14.Rc1 Ra7 15.Nd5 ed5 16.Rc7 Bc7 17.Bd5 d6 18.Qc2 Nd7+– 19.Rc1 Nc5 20.Qc3 (20.Qc3 Ne6 21.Be6 fe6 22.Qg7) 1–0. mihai740609 – krzysiekjola, kurnik, 2011.

6.cb5 Nd5 7.e3 a4 8.Nc3 Nc3 9.Bc3 Qg5 10.Nf3 Qh5? (10...Qd8 11.Bd3+/–) 11.Be2 (11.Qc1!? b6 12.Be5 Bb7 13.Bb8 Be7+–) 11...Qg6 12.0–0 Bd6 13.g3 Be7 14.Ne5 Qh6 15.f4 (better is 15.Nc4 e5 16.Be5+– (worse is 16.Ne5 0–0+/–)) 15...f5? (15...0–0 16.Nc4 Bc5 17.Bb4+/–) 16.Bh5 (better is 16.Nc4!? e5 17.Bh5 Kf8 18.fe5+– (18.Be5?! d5 19.Nb2 Nd7+–)) 16...g6+/– 17.Bf3 Rg8? (17...0–0 18.Nc4 d5 19.Nb6+–) 18.d4 (better is 18.Nc4!? Bc5 19.d4+–) 18...d5+/– 19.Rf2 Nd7 20.Nd3 Nb6 21.Ne5 Bf6 22.Nd3 Nc4 23.Qe1 g5 24.Bd2 gf4 25.Nf4 Bd7 26.Rg2 Be7 27.Bh5 Kd8 28.Kf2 Bb5?? 29.Bf7= Rg4 30.Ne6 Kc8 31.Nf4 Ba3 32.Bd5 Bd6? 33.Be6 Kd8+= 34.Bf5 Rf4 35.ef4 Bc6 36.Bd3 Nd2 37.Qd2 Bg2 38.Kg2 a3 39.Ra2 Qg7 40.Bb5 Qg8 41.d5 b6? 42.Bc6 Ra5 43.Qe3 Kc7 44.Kf3?? Rd5= 45.Qe8?? Rd3–+ 46.Ke4 Qc4 47.Kf5 Qc6 48.Qe2 Rd5 49.Kg4 h5 50.Kh3 Qd7 51.Kg2 Bc5 52.h3 Rd1 53.Qe5 Kb7 54.Qe2 Qd5 55.Qf3 Rg1 (55...Rg1 56.Kh2 Qf3 57.Ra3 Qe2) 0–1. combijack (1780) – graf76 (1695), gameknot.com, 2011.

6.cb5 Nd5 7.e4 Nb6 (7...Ne7 8.Nf3 d5 9.Nc3 de4 10.Ne4 Nd5+=) 8.Nf3 d5 9.ed5 Nd5 10.Nc3 Nc3 =.

6.cb5 Nd5 7.Nf3 b6 (7...Nf6 8.Qc2 d5 9.Bf6 gf6 10.d4 Bd6+=) 8.e4 Nf4 9.g3 Ng6 10.Nc3 (10.Bg2 Bb7+=) 10...Bb7 11.d4 d5 12.ed5 ed5 13.Bg2 Be7 14.0–0 0–0 15.Ne5 Nd7 (15...Ra7 16.Ng6 fg6 17.Qb3+/–) 16.Nc6 Bc6 17.bc6 Nf6 18.Qc2 Qc7 (18...Rc8 19.Nb5 Ne4 20.Be4 de4 21.Qe4+/–) 19.Nd5 Nd5 20.Bd5 Bf6 21.Qc4 Rad8 22.Rac1 Rd6 23.Be4 Rfd8 24.Rfd1 Ne5 25.Qb5 Bg5?? (better is 25...Ng6 26.d5 Bb2 27.Qb2 Ne7+–) 26.Qe5 (26.de5?! Rd1 27.Rd1 Rd1 28.Kg2 Bc1+=) 26...Bc1 27.Rc1 (27.Rc1 f6 28.Qf5+–; 27.Bc1?! Rc6 28.Qc7 Rc7+–) 1–0. pierre – kartal12, internet, 2008.

6.cb5 d5

7.e3 a4 8.Nf3 Bd7 9.Nc3 Qa5 10.Be2 Bd6 11.0–0 0–0 12.d4 Be8 13.Qc2 Nbd7 14.Na2 Nb6 15.Bc3 Qa7 16.Bb4 Bb4 17.Nb4 Rc8 18.Qb2 Nc4 19.Bc4 Rc4 20.Rac1 Bb5 21.Rc4 Bc4–/+ 22.Ne5? Bf1–+ 23.Kf1 Ne4 24.f3 Nd6 25.Nbd3 Qa6 26.Kf2 b5 27.Nc5 Qa7 28.Nc6 Qc7 29.Ne5 Re8 30.h4 f6 31.Ned3 h6 32.Qb4 e5 33.Na6 Qb6 34.Ndc5 ed4 35.Qd4 Qc6 36.Nb4 Qa8 37.Ncd3 Nc4 38.Qa1 Ne3 39.Qd4 Nf5 40.Qf4 Qa7 41.Kf1 Nd4 42.Qd2 Ne2 43.Nf2 Ng3 44.Kg1 d4 45.Kh2 Nf1 46.Kh3 Nd2 47.Nfd3 Nc4 48.Nf2 Na3 49.Ne4 Nc4 50.Nc6 Qb6 51.Nb4 a3 52.Na2 b4 53.Nf2 b3 54.Nc1 b2 55.Na2 b1Q 56.Nd3 Qa2 57.Nb4 Qb4 58.g3 (58.g3 Ne3 59.h5 Qg2 60.Kh4 Qh2; 58.h5 Qe1 59.g3 Ne3 60.f4 Qh1). mihai740609 – futrzak27 (1665), kurnik, 2011.

7.e3 Bd6 8.Nf3 0–0 9.Nc3 (9.Be2 Nbd7=) 9...e5 10.d4 (10.Be2 Be6=) 10...e4+= 11.Nd2 Nbd7 12.Be2 Nb6 13.a4 (13.0–0 Qe7+=) 13...Ne8 (13...Bf5 14.0–0+=) 14.Ba3 (14.0–0 Qh4 15.f4 Bf5+=) 14...Ba3 (14...Qg5 15.Bd6 Nd6 16.Rg1+=) 15.Ra3 Qg5 16.g3 (16.g4 Be6+=) 16...Bh3 17.Bf1 (17.Ra2 Rc8 18.Rc2 Nd6+=) 17…Qf5 (17...Qf5 18.f3 ef3 19.Qf3 Qf3 20.Nf3 Bf1 21.Kf1 Nc4+=; 17...Bf1 18.Rf1 Rc8 19.h4–/+) 0–1. De Visser,Arno – Luzuriaga,Norberto Horacio, Orang–Utan Invitational, 2002.

7.e3 Bd6 8.Nf3 Nbd7 9.d4 b6 10.Bd3 Ne4 11.Nc3 Bb7 12.0–0 0–0 13.Nd2 (13.Qa4 Rc8 14.Rfc1 Qf6=) 13...Nc3+= 14.Bc3 Qc7 (14...Bh2 15.Kh2 Qc7 16.Kg1 Qc3+=) 15.Qb3 (better is 15.Qc2!?=) 15...Bh2–/+ 16.Kh1 Bd6 17.Rac1 Qd8 18.Nf3 Nf6 19.Bb2 (19.a4 Rc8–/+) 19...Ne4 20.Kg1 Qe7 21.a4 Rac8 (21...Rfc8 22.Rfd1–/+) 22.Rc8 Rc8 23.Rc1 Rc1 24.Bc1 f6 25.Bb2 g6 (25...f5 26.Qc2–/+) 26.Be4 (26.Qc2 Kg7–/+) 26...de4–/+ 27.Nd2 Bd5 28.Qc3 Qc7 29.Qc7 Bc7 30.Kf1 Kf7 31.Ke2 h5 32.f3 (32.Ba3 e5–+) 32...ef3–+ 33.Nf3? (better is 33.gf3 g5 34.Kf2–+) 33…Bb3 0–1. Fournier,Frederic – White Queen (2635), Partie evaluee, 3m + 0s, 2008.

7.e3 Bd7 8.Nf3 b6 9.Be2 Bd6 10.0–0 0–0 11.Qc2 Qe8 12.Ng5 Qd8?? 13.Bf6+– Qf6 14.Qh7 1–0. orangutanb4 (1960) – awesome18 (1635), kurnik, 2011.

7.e3 Nbd7 8.Nf3 a4 9.Nc3 Nc5 (9...Nb6 10.Be2=) 10.Be2 Bd6 11.0–0 Bd7 12.d4 Nb3 13.Rb1 Qa5 14.Qd3 0–0 15.Bd1 (15.e4 Rfc8 16.e5 Ba3 17.Na4 A) worse is 17...Qa4 18.Ba3 (worse is 18.ef6 Bb2 19.Rb2 Nc1+=) 18...Bb5 19.Qb5 Qb5 20.Bb5 Ra3 21.ef6+/–; B) 17...Bb2 18.Qb3 Qa4 19.Qa4 Ra4 20.Rb2 Ne4=) 15...Rfc8 16.Bb3 ab3 17.Rfc1 Ba3 18.Ba3 Qa3 19.Ne5 (better is 19.Nd2 b2 20.Rc2–/+) 19...b2–+ 20.Rc2 Qb3 21.Rcb2 (21.Qd2 Rc3! 22.Qc3 Qc3 23.Rc3 Ra1–+) 21...Qc3 22.Qc3 Rc3 23.Nd7 (23.g4 h6–+) 23...Nd7 24.g3 Kf8 25.Kg2 Ke7 26.h4 e5 27.de5 Ne5 28.Rb3 (28.Rd1 Ke6–+) 28...Rb3 29.Rb3 Ra2 30.Rc3 (30.Kf1 Kd6–+) 30...Kd6 31.b6 Ng4 32.Rc7 Rf2 33.Kh3 (33.Kg1–+) 33...f5 34.Rg7 Rh2 0–1. Fournier,Frederic – NoRybka1956 (2445), Partie evaluee, 3m + 0s, 2008.

7.e3 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.d4 0–0 10.Be2 Qe7 11.0–0 Nb6 12.a4 Bd7 13.Qb3 (13.Ne5 Rac8=) 13...Rfc8 (13...Ne4 14.Nc3=) 14.Nbd2 Bb4 15.Rfc1 Rc1 16.Rc1 Bd2 17.Nd2 Qb4 18.Qb4 ab4 19.a5 (19.f3!?+=) 19...Ra5–/+ 20.Rb1 Ra2 21.Bd3 Na4 22.Bc1 Nc3 23.Rb4 Nfe4 24.Rb3 Ra1 (24...Nd2?! 25.Rc3 f6 26.b6+=) 25.Nb1 Nb1 26.Rb1 Rb1 27.Bb1 Nc3 28.Bd3 Bb5 29.Bd2 Bd3 30.Bc3 Kf8 31.f3 Ke7 32.Bb4 Kd7 33.Kf2 Kc6 34.Ke1 Kb5 35.Bf8 g6 ½–½. Myrberg,Johnny – Andersson,Egart (2320), corr 3GMM½–05, 1998.

7.e3 Nbd7 8.Nf3 Bd6 9.Be2 e5 10.d3 0–0 11.0–0 Re8 12.Nc3 Nb6 13.Rc1 a4 14.Rc2 Qe7 15.Qa1 e4 16.de4 de4 17.Nd2 Qe5 18.g3 Qg5 19.Rd1 Qh6 20.Ncb1 Be7 21.Rdc1 Nbd5 22.Nc3 Nc3 23.Bc3 Ng4 24.Nf1 (24.Ne4?? Qh2 25.Kf1 Qh1) 24...Be6 25.Bd4 Qg6 26.Rc7 Rab8 27.Ba7 Ra8 28.Bd4 Rab8 29.Ba7 Rbd8 30.Bc5 Bf6 31.Bd4 Qf5 32.Bg4 Qg4 33.Bf6 (33.Rb7!? Qf3 34.Nd2=) 33...Qf3–/+ 34.g4 gf6 35.h3 Qh3 36.Qf6 Qg4 37.Ng3 b6 38.Qf5?? (38.Qe5 f5–/+) 38...Rd3 (better is 38...Bf5 39.R7c6 Rd1 40.Rd1 Qd1 41.Kh2 Qf3 42.Nf5 Qf2 43.Kh1 Qf5–+) 39.Qe4 Ra3 40.Qg4 Bg4 41.Rb7 Re6 42.Rc8 Kg7 43.Rbb8 Kf6 44.Rc4 h5 45.Ra8 Re5 46.Rca4 Ra4 47.Ra4 Rb5 48.f3 Be6 49.Rh4 Kg6 50.Kf1 Ra5 51.Ke1 Ra1 52.Ke2 b5 53.Kf2 Ra2 54.Kg1 Ra4 55.Rh5 Ra1 56.Kf2 Ra2 57.Kg1?? b4–+ 58.Rb5 b3 59.f4 Kg7 60.Rb4 Rc2 61.Nf5 Bf5 62.Rb3 Kg6 63.Rb8 Kh5 64.Rg8 Bg6 (64...Bg6 65.Ra8 Kg4–+) 0–1. Cottarelli,Franco – Bendig,Frank, corr ICCF TT, 2002.

7.Nf3 Bd6 8.d4 Nbd7 9.Nbd2 0–0 10.e3 b6 11.Be2 Bb7 12.Rc1 Qe7 13.Qa4 Ne4 14.Ne4 de4 15.Nd2 Qg5 16.0–0 f5 17.Qc2 Rfc8 18.Qb1 Bd5 19.Nc4 Be7 20.g3 Qf6 21.Rc2 Qf8 22.Qd1 Kh8 23.Qd2 Rc7 24.Rc3 Rac8 25.Rfc1 Kg8 26.Bf1 Qe8 27.R3c2 Qd8 28.Be2 Qf8 29.Qe1 h6 30.Qd2 Kh7 31.Bf1 Qf7 32.Rc3 Qe8 33.R1c2 Qh8 34.Qc1 Re8 35.Be2 Rd8 36.Bh5 Ra7 37.Qb1 Qg8 38.Be2 Qf7 39.Bf1 Qg6 40.Kh1 Raa8 41.Be2 Kh8 42.Kg1 Qe8 43.Qd1 Ra7 44.Bh5 Qf8 45.Rc1 Bc4+= 46.Rc4 Ba3 47.Ba3 Qa3 48.Rc6 Qe7 49.Be2 Rb7 50.Bc4= e5 51.Qh5 ed4 52.Re6 Qf8 53.ed4 Rbb8 54.Bb3 Nf6 55.Qf5 Rd4 56.Rcc6 Nh7 57.Qe5 Rd3 58.Bc2 Rd2 The backward pawn on f2 becomes a target 59.f4 Nf6 60.Be4 Rbd8 61.Bg2 Rd1 62.Bf1 R8d5 63.Qc3 R5d2 64.Rc8 Rd8 65.Rec6 Rc8 66.Rc8 Rd8 67.Rc4 Qe7 68.Qe5 Qa3 69.Rc3 Qb4 70.Rc6 Re8 71.Qc3 Qc3 72.Rc3 Ra8 73.Bh3 a4 74.Ra3 Ra5 75.Bf5 Rb5 76.Bc2 Rc5 77.Ba4 b5 78.Bb3 g5 79.fg5 hg5 80.Ra7 Rc1 81.Kg2 Rc3 82.Bd1 Rc1 83.Rf7 Rd1 84.Rf6 Rd5 85.Kf3 Kg7 86.Rb6 Re5 87.Kg4 1–0. BlackDemon (2605) – vinaydwivedi (2280), FICS rated standard game, 2013. (=1.c4 c6 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 a5 5.b5 cb5 6.cb5 d5)

5.c4 d5

6.d3 dc4 7.dc4 Qd1 8.Kd1 Be7 9.e3 0–0 10.Nd2 cb5 11.cb5 b6 12.Ke2 Bb7 13.Ngf3 Nbd7 14.g3 Rac8 15.Bg2 Rc2 16.Rab1 Ne4–+ 17.Rhc1 Rfc8 18.Kd3? Rc1 19.Rc1 Ndc5 20.Ke2 Nd2 21.Kd2 Nb3 22.Ke2 Nc1 23.Kf1 Nd3 24.Ne5 Bg2 25.Kg2 Nb2 26.Nd7 Ba3 27.Nb6 Rb8 28.Nd7 Rb5 29.f4 Bd6 30.Kf3 Rb7 31.Ne5 Be5 32.fe5 a4 33.Ke4 a3 34.g4 a2 35.g5 a1Q 36.h4 Qb1 37.Kf4 Rb4 38.Kf3 Qf5 39.Ke2 Qd3 40.Kf3 Re4 41.g6 Re3 42.Kf2 Qd2 (42...Qd2 43.Kf1 Re1; 42...Re2 43.Kg1 Qd1) 0–1. erisonpassos – alvarogsj, kurnik, 2011.

6.cd5 cd5 7.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6 6.c4 cb5 7.cb5).

6.cd5 ed5 7.bc6 bc6 8.e3 Be7 9.Nf3 0–0 10.Be2 c5 11.d3 Nc6 12.0–0 d4 13.ed4 Nd4 14.Nd4 cd4 15.Nd2 Bb7 16.Bf3 Rb8 17.Bb7 Rb7 18.Rb1 Qd7 19.Nc4 Qd5 20.Qa4 Rfb8 21.Qc2 Nh5 22.g3 g6 23.Rfe1 Bf6 24.Re2 Ng7 25.Rbe1 Ne6 26.Bc1 Qf3 27.Nd2 Qf5= 28.Ne4 Be7 29.Bh6 Qh5 30.Bc1=+ Qd5 31.Qc4 Qd8 32.Bf4? Nf4–+ 33.gf4 Ba3 34.Ng5 Bf8 35.Qa4 Qd5 36.Re5 Qd6 37.Ne4 Qd7?? 38.Nf6+– (38.Nf6 Kg7 39.Nd7+–) 1–0. Fournier,Frederic (1955) – grandolina (2125), Echecs21, 2003.

6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6 6.c4).

5.e3 cb5

6.Bb5 b6 7.Nf3 Ba6 8.a4 Be7 9.0–0 0–0 10.Re1 d5 11.d3 Bb5 12.ab5 Qd7 13.c4 dc4 14.dc4 Qd1 15.Rd1 Rc8 16.Na3 Nbd7=+ 17.Rdc1 Nc5 18.Rc3 Nfe4 19.Ne5? Nc3–+ 20.Bc3 Ne4 21.Bb2 f6 22.Nc6 Ba3 23.Ba3 Kf7 24.Rd1–/+ Rc7 25.f3 Nc5 26.Rd6 e5 27.Ne5?? fe5–+ 28.Rb6 Nb3 29.c5 Nc5 30.Bc5 Rc5 31.Ra6 Ra6 1–0. hntb – nsqm, internet, 2010.

6.Bb5 Qb6 7.a4 Nd5 8.c4 Nc7 9.Bd4 Qd6 10.Nc3 f5 11.Nf3 Nc6 12.c5 Qe7 13.Be2 e5 14.0–0 ed4 15.ed4 Qf6 16.Bd3 Be7 17.Re1 0–0 18.d5 Nb4 19.d6 Nd3 20.Re7 Nc5 21.d4 Qd6 22.Re5 Ne4 23.Ne2 Qf6 24.Rc1 d6 25.Qb3 Qf7 26.Qf7 Rf7 27.Rf5 Bf5 0–1. Hall – Vann, 1992.

6.Bb5 Be7 7.c4 0–0 8.Nf3 d5 9.cd5 ed5 10.0–0 Bg4 11.d3 Nc6 12.Nbd2 Na7 13.Ba4 b5 14.Bc2 b4 15.h3 Bh5 16.Ba4 Nd7 17.Bd7 Qd7 18.ab4 Bb4 (worse is 18...ab4 19.Ne5 Qf5 20.g4+/–) 19.Ne5 Qf5 20.g4 f6 21.Nef3 Bg4 22.hg4 Qg4 23.Kh1 Rac8 (23...Rfb8 24.Nh2 Qd1 25.Rfd1= (worse is 25.Rad1 a4–/+)) 24.Ba3+= Bd2 25.Nd2 (25.Qd2? Qf3 26.Kg1 Rfe8–+; worse is 25.Bf8 Bc3 26.Ra4 Qh3 27.Kg1 Kf8+=) 25...Qh4 26.Kg2 Qg5 27.Kh3 Qh6 28.Kg3 Rf7 29.Rh1 (29.Qg4 f5 30.Qf4 Qg6 31.Kf3 Qh5 32.Kg2 Qg6 33.Qg3 Qg3 34.fg3 Rc2+/–) 29...Qg6+= 30.Qg4 Qd3 31.Qe6 h6 32.Rhc1 Rd8 (32...Qd2? 33.Rc8 Nc8 34.Qe8 (34.Qc8?! Kh7+/–) 34...Kh7 35.Qf7+– (35.Qc8 f5 36.Qc1 Qe2+=)) 33.Bb2 Nb5 (33...Rdd7!? 34.Bc3 d4 35.Ba5 de3 36.Qe8 Kh7 37.Qe4 f5 38.Qd3 Rd3 39.fe3 f4 40.Kg2 fe3+=) 34.Ra5+/– Nd6 35.Rd5 Ne4 36.Ne4 Qd5 37.Qd5 Rd5 38.Rc8 Kh7 39.Kf3 Rf5 40.Kg2 Kg6 41.Bd4 Rb5 42.Kg3 Rb1 43.Nc3 Rg1 44.Kf3 Rd7 45.Ne2 Rd1 46.Rf8 Kh7 47.Nf4 Rc1 48.Re8 Rb7 49.e4 Rh1 50.Kg2 Rd1 51.Rd8 Rc1 52.f3 Rcc7 53.Nd5 Rc4 54.Ne3 Rcc7 55.Rd5 Kg6 56.Nf5 Rd7 57.Nd6 Rb3 58.Bf2 h5 59.Kg3 Ra3 60.Bd4 Rd3 61.Kf4 Ra3 62.Bb6 Ra6 63.Nc8 Rb7 64.Ba5 Rc6 65.Nd6 Ra7 66.Nf5 Kf7 67.Nd4 Rc1 68.Bb6 Rb7 69.Bc5 Rc7 70.Ba3 Rd1 ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2350) – Riemer,Wolfgang (2420), RSX8D – priv – XMAS, 2004.

6.Bb5 Be7 7.Nf3 0–0 8.0–0 =.

6.Bb5 Be7 7.Nf3 Qb6 8.a4 0–0 9.0–0 d5 10.d4 Bd7 11.Nc3 Nc6 12.Rb1 Qc7 13.h3 Bb4 14.Na2 Bd6 15.Bc6? (15.c4 dc4 16.Rc1 Rfc8=) 15...bc6 (15...Bc6 16.Nc3–/+) 16.Nc3 c5 17.dc5 Bc5 18.Ne2 (18.Nb5!? Bb5 19.Be5+=) 18...Be7 19.Ne5? (better is 19.Be5 Qc4 20.Nc3 Ba4 21.Rb7–/+) 19...Ba4–+ 20.Rc1 Rab8 21.Ba1 (better is 21.Nd3–+) 21...Ba3 22.Rb1 (22.Qd3 Bc1 23.Rc1–+) 22...Bc2 (22...Qc2?! 23.Qc2 Bc2 24.Rb8 Rb8 25.Nc6–+) 23.Rb8 Bd1 (23...Rb8?! 24.Qd4–+) 24.Rf8 Bf8 25.Rd1 Qc2 26.Rc1 (26.Re1 Bb4 27.Nd4 Qc7–+) 26…Qe2 0–1. Rush,Bradley – Martin,Dennis, OP–2011–0–01562, 2011.

6.Bb5 Be7 7.Nf3 Qb6 8.c4 Nc6 9.Nc3 0–0 10.0–0 d5 11.Na4 Qc7 12.Rc1 (12.c5 Ne4 13.Nb6 Ra7+=) 12...Bd7 (12...dc4 13.Qe2=) 13.Qb3 (13.cd5 Nd5 14.e4 Nf6+=) 13...Rac8 14.cd5 Nd5 15.e4 Nb6?? (better is 15...Nf4=) 16.Bc6+– bc6 17.Qb6 c5 18.Be5 Qc6 19.Qc6 Rc6 20.Rb1 f6 (20...c4 21.Rb7 Rd8 22.Nb6 Rb6 23.Rb6 Ba3 24.Bc7+–) 21.Rb7 (21.Rb7 Rd8 22.Bc3+–) 1–0. Kreuzer,Uwe – Mantu,Eugen, corr SOK–92–85, 1992.

6.Bb5 Nc6

7.Nf3 Qb6 8.c4 Na7 9.Bd4 Qc7 10.0–0 Nb5 11.cb5 b6 12.a4 Bb7 13.Na3 Bb4 14.Bf6 gf6 15.Re1 Qd6 16.Nc2 Ke7 17.Nb4 Qb4 18.e4 Be4=+ 19.d4 Bd5 20.Rc1 Qb3 21.Qd2 Bf3–+ 22.gf3 Qf3 23.Qe3 Rhg8 24.Kf1 Qe3 25.Re3 Rg4 26.d5? Rag8 27.Rc7 Kd6 28.Rb7 Kd5 29.Rd7–/+ Kc4 30.Rf7= Rh4 31.Rf6 Rh2 32.Rfe6 Rg4 33.Rb6 Kb4 34.Ra6 Ka4 35.b6 Rb4 36.Re5 Rb1 37.Ke2 Rb2 38.Kf3 Rhf2 39.Kg4 Rg2 40.Kf5 Rbf2=+ 41.Ke6 Rg6 42.Kd7 Rd2 43.Kc7= Rg7 44.Kc6 Rc2 45.Kd5? Rd2?? 46.Kc4+– Rg4 47.Kc3 Rd5 48.Rd5 (48.Rd5 Rg3 49.Kd4 Rg4 50.Ke3 Rg3 51.Kf4+–) 1–0. erisonpassos – ishbarimeod (1660), kurnik, 2011.

7.Nf3 Qb6 8.c4 d5 9.Nc3 dc4 10.Ne5 Bd7 11.Nc4 Qc7 12.0–0 Bd6 13.f4 0–0 14.Rc1 Ne7 15.Bd7+/– Qd7? 16.Nb6+– Qd8 17.Na8 Qa8 18.Nb5 Ne4 19.d3 Qa6 20.de4 Qb5 21.Qd6 Qb2 22.Qe7 b5 23.Rcd1 (23.Rcd1 h6 24.Rd8 Rd8 25.Qd8 Kh7 26.Qa5+–) 1–0. pierre – lsjdan, internet, 2008.

7.Nf3 d5 8.Nc3 Bd7 9.0–0 Bd6 10.Bd3 Ne5 11.Ne5 Be5 12.f4 Bd6 13.Nb5 Bc6 14.Nd6 Qd6 15.Qe1 0–0? 16.Bf6+– gf6 17.Qg3 Kh8 18.Qh4 f5 19.Qf6 Kg8 20.Rf3 (20.Rf3 Rfd8 21.Qh6+–) 1–0. Fournier,Frederic – guest5352, Active (3/0), 2006.

7.Nf3 Be7 8.0–0 Na7 9.Bd3 b5 10.Nc3 b4 11.ab4 Bb4 12.e4 Nc6 13.e5 Ng4 14.Qe2 0–0 15.Na2 Be7 16.Qe4 g6?? 17.Qg4+– Rb8 18.Rfb1 Nb4 19.Bc3 Qc7 20.Nb4 ab4 21.Rb4 Bb4 22.Bb4 Re8 23.Bd6 Qb7 24.Bb8 Qb8 25.Qh4 Qb2 26.Re1 1–0. Fournier,Frederic – Cyberknight, rated blitz game (2/12), 2002.

7.Nf3 Be7 8.0–0 d5 9.d3 Bd7 10.Nbd2 0–0 11.c4 dc4 12.dc4 Qc7 13.Qe2 Na7 14.a4 Bb5 15.ab5 b6 16.Be5 Qc5 17.Bd4 Qc7 18.Rac1 Rac8 19.Qd3 Bc5 20.Ne4 Ne4 21.Qe4 Bd4 22.ed4 Rfd8 23.Ne5 Qd6 24.Rfd1+= f6 25.Nf3 Rc7 26.Re1 Re7 27.g3 Nc8 28.h4 a4 29.h5 a3 30.Ra1 h6 31.Qd3 1–0. bratek55 – laguswielgus, kurnik, 2011.

7.Nf3 Be7 8.d4 d5 9.0–0 0–0 10.Nbd2 Bd7 11.Re1 Na7 12.Bd7 Qd7 13.Ne5 Qc7 14.Ndf3 Ne4 15.h3 Rac8 16.Rc1 Nb5 17.Qd3 Nbc3 18.Nd2 Nd2 19.Qd2 Na4 20.c3 Bd6–/+ 21.Nd3 Nb6 22.g4 Nc4–+ 23.Qc2 Ba3 24.Ba3 Na3 25.Qa4 Nc4 26.Nc5 b6 27.Nd3 Nd2 28.Kg2 Nc4?? 29.Qa1?? g5 30.Re2 f5 31.Qa2 fg4 32.hg4 Rf6 33.Nb2 Rh6 34.Rh1 Rh1 35.Kh1 h5 36.Nc4–/+ Qc4 37.Qc4 Rc4–+ 38.Rc2 b5 39.gh5 b4 40.Ra2 bc3 41.Rc2 a4 42.Kg2 a3 43.Kg3 a2! 44.Ra2 c2 (44...c2 45.Ra1 c1Q 46.Rc1 Rc1–+) 0–1. boa – touwladder, ChessWorld.net, 2004.

5.e3 d5

6.c4 dc4 7.Bc4 cb5 8.Bb5 Bd7 9.Qa4 Be7 10.Nf3 0–0 11.0–0 Nc6 12.d4 Qb6 13.Nc3 Rfd8 14.Rab1 Na7 15.Bd3?? Ba4–+ 16.Na4 Qc6 17.Nc3 Ba3! 18.Rfc1 Bb2 19.Rb2 Qd7 20.Rbc2 Nc6 21.Bb5 Qd6 22.Ba4 Nb4 23.Rd2 Rac8 24.Rdd1 g6 25.Nb5 Qe7 26.Nc3 Kg7 27.Ne5 Nfd5 28.Nd5 Nd5 29.Bb3 b5 30.Bd5 Rc1 31.Rc1 Rd5 32.Nd3 Qa3 33.Rd1 b4 (33...b4 34.Nf4 Rb5–+) 0–1. Fournier,Frederic (1695) – drjones19, Active, 2007.

6.c4 Bc5 7.d4 Bd6 8.c5 Be7 9.b6 0–0 10.Qd2 Ne4 11.Qc2 f6 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Nd7 14.Qd2 e5 15.Ba5 ed4 16.ed4 Re8 17.Ne2 f5 18.Bb4 Bg5 19.f4 Bh6 20.g3 Nf6 21.Bg2 Qe7 22.Bf3 Ne4 23.Qd3 g6 24.0–0 g5 25.Rae1 gf4 26.Nf4 Bf4 27.gf4 Kh8 28.Kh1 Be6 29.Be4 fe4 30.Qg3 Rg8 31.Qf2 Raf8 32.Re3 Rf5 33.Rg3 Rh5 34.Rg8 Kg8 35.Qg3 Kf7 36.f5 Bd7 37.Qe5?? Qh4?? 38.Be1 Qg4?? 39.Bg3?? Qe2? 40.Rg1?? Qf3= 41.Rg2 Qf1 42.Rg1 Qf3 43.Rg2 Qf1 44.Rg1 Qf3 ½–½. dtpwaldi – daniello32, kurnik, 2011.

6.c4 Be7 7.d4 cb5 8.cb5 0–0 9.Nc3 Bd7 10.Nf3 b6 11.Be2 Be8 12.0–0 Nbd7 13.a4 Ne4 14.Ne4 de4 15.Nd2 f5 16.f4 ef3 17.Bf3 Nf6? 18.Ba8+– Qa8 19.Nf3 Ne4 20.Rc1 Bh5 21.Rc7 Bd6 22.Rd7 Qc8 23.Rd6 Nd6 24.d5 Ne4 25.Qd4+= Qd7? 26.Ne5 Qe7? 27.Nc6+– Qf7 28.d6 Nd6? 29.Qd6 Be2 30.Re1 Bc4 31.Ne7 Kh8 32.Rc1 Be2 33.Rc7 Qh5 34.Qe6 Bc4 35.Rc8 Qd1= 36.Kf2 Qe2 37.Kg3 Qg4 38.Kf2 Qe2 39.Kg3 Qg4 40.Kf2 Qe2 (40...Be6?? 41.Rf8 Bg8 42.Rg8) ½–½. dtpwaldi (1610) – chamkator, kurnik, 2011.

6.c4 Be7 7.Nf3 0–0 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 dc4 10.bc6 Nc5 11.cb7 Bb7 12.0–0 Nd3 13.Bd3 cd3 14.Rb1 Rb8 15.Nd4 Nd5 16.Nd5 Qd5 17.f3 Bf6 18.Ba1 Qg5 19.Rb5 e5 20.Ra5 Qg6 21.Nb5 e4 22.Bf6 Qf6 23.f4 Qb6 24.Qa4 Bc6 25.Rb1 Rfd8 26.Ra6 Qc5–/+ 27.Ra5 Rd5 28.Qe4? Qc2–+ 29.Rb4 1–0. orangutanb4 (2055) – krukbialykruk (1700), kurnik, 2011.

6.bc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c5 6.bc6).

6.Nf3 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.a3 a5 6.b5).

5.e3 Be7

6.Nc3 0–0 =.

6.Nf3 0–0 7.Nc3 d5 8.Bd3 (8.Be2 Nbd7=) 8...c5 (8...Bd6 9.0–0+=) 9.0–0 (9.Be2 Nbd7+=) 9...b6 (9...Bd6 10.Be2=) 10.g3 (10.Ne5 Qc7 11.f4 Bb7=) 10...Bb7 (10...Nbd7 11.Ng5+=) 11.Be2 (11.Re1+=) 11...d4 (11...Nbd7!?+=) 12.ed4= cd4 13.Na4 Bc5 14.Re1 (14.Rb1=) 14...Nbd7 (better is 14...Qd6!?=) 15.Nd4+= Nd5 (15...Bd4 16.Bd4 e5 17.Bb2+=) 16.Bf3+/– Qc7 (16...Bd4 17.Bd4 Rc8 18.d3+/–) 17.Nc5 (17.Nc6 Bc6 18.bc6 Qc6+/–) 17...Nc5 18.Rc1 (18.c4 Ne7 19.Bb7 Qb7+/–) 18...Rac8 (18...Rae8 19.c4 Ne7 20.Bb7 Qb7 21.d3+/–) 19.c4 Ne7 20.Bb7 Qb7 21.d3 (21.Qg4 Ng6 22.Nc6 Nd3+/–) 21...Rfd8 22.Bc3 (22.Re3 Qc7+/–) 22...Rc7 (22...Rd6 23.Re3=) 23.Re3 (23.Qg4 h5 24.Qg5 f6 25.Qh5 e5+=) 23...Rcd7= 24.Nc6 (24.Qg4 h5 25.Qh4 Ng6 26.Qh5 Rd4 27.Bd4 Rd4+=) 24...Nc6 25.bc6 Qc6 Increases the pressure on the backward pawn 26.d4 (26.Qg4 e5 27.Re5 g6=) 26...Ne4 (26...a4 27.Qg4 f5 28.Qe2=) 27.Ba1 (27.Bb2 Nf6=) 27...Nf6 28.Qf3 (28.Bb2 Rc7=) 28...Qf3 (28...Qc8 29.Bb2 Rc7 30.Rec3+=) 29.Rf3 Kf8 (29...Rc7 30.Rb3 Rc6 31.f3=) 30.Rb3 Rd6 31.Bb2 Rc8 (31...Rc6!?=) 32.c5+= bc5 33.dc5 Rdc6 34.Bf6 gf6 35.Rb5 a4 36.f3 f5 37.Kf2 Ke7 (37...e5 38.Rc4+=) 38.Ke3 (38.f4 f6+=) 38...Kf6 (38...e5!?+=) 39.f4+/– h5 (39...Rd6 40.cd6 Rc1 41.Rb4+–) 40.Rc4 h4 41.gh4 Rh8 42.Rb6 Rcc8 (42...Rcc8 43.c6 Rh4 44.Ra4 Rd8+=). marekt – NN, GameColony.com, 2002.

6.Nf3 0–0 7.Be2 d5 8.d4 Nbd7 9.c4 cb5 10.cb5 Ne4 11.Nbd2 Ndf6 12.a4 Bb4 13.Qc2 Nd2–/+ 14.Nd2 Ne4 15.Rd1 Bd7 16.0–0 Nd2 17.Rd2 Bd2 18.Qd2 Rc8 19.f4 b6 20.Bd3 Rc7 21.h3 Qe7 22.Kh2 Rfc8 23.Qf2 Qb4 24.e4? Qa4 25.f5 ef5 26.ed5 Bb5 27.Qf5 Bd3 28.Qd3 Qc2 (28...Qc2 29.Qb5 Qc4 30.Qc4 Rc4–+) 0–1. Galicza,Pali – Csoma,Robert, FICGS, 2007.

6.Nf3 0–0 7.Be2 d6 8.0–0 e5 9.c4 cb5 10.cb5 b6 11.d3 Bb7 12.Nbd2 Nbd7 13.Rc1 Rc8 14.Nc4 Rc5 15.Qb3 Qa8 16.d4+= ed4 17.Bd4+/– a4 18.Qb2 Rf5 19.Nb6 Nb6 20.Bb6 Ng4 21.Rc7 Bd8+/– 22.Rb7 Qb7 23.Bd4 Bf6 24.Qc2 Rb5 25.Bb5 Qb5 26.Bf6 Nf6 27.Nd4 Qd7 28.Rc1 Rb8 29.h3 h5 30.Qc4 d5 31.Qa6 Rb2 32.Qc8 Qc8= 33.Rc8 Kh7 34.Ra8 Ne4 35.f3 Nc3 36.Rc8 Nd1 37.Nc2 h4 38.Kf1?? Rc2!–+ (38...Rc2 39.Re8 Ra2–+) 0–1. Minaya Molano,Juan M (2285) – Kryvoruchko,Yuriy (2410), Internet Section, 2004.

6.Nf3 d5 7.Be2 0–0 8.0–0 cb5 9.Bb5 Bd7 10.Be2 Nc6 11.Nc3 Ne4 12.Nb5 Nd6 (12...a4 13.Rb1=) 13.Rb1 Rc8 14.Re1 a4 15.Bc3 Ne4 16.Ba1 f6 (16...Na5 17.Ne5=) 17.c4 dc4 18.Qa4 Na5 19.Qc2 Nd6 20.Nd6 (20.Nfd4 b6=) 20...Bd6 21.Bc3 b5 (21...Ba3? 22.Ra1 Qe7 23.Ba5+–) 22.d3 Ba3 23.Red1 Rf7 24.Nd4 Looking at b5 24...b4 25.Bb4 Bb4 26.Rb4 e5 27.Nf3 ½–½. pcmvr – Klaus Behrmann, ChessWorld.net, 2002.

4.b5 d5

5.a4 c5 6.Nf3 Be7 7.e3 0–0 8.c4 Nbd7 9.Be2 b6 10.0–0 Bb7 11.Bd3 dc4 12.Bc4 Bd6 13.d3= Qc7 14.Nbd2 Ng4 15.h3 Nge5 16.e4 Rad8 17.Re1 Nf3 18.Nf3 Ne5 19.Ne5 Be5 20.Be5 Qe5 21.Qg4 Kh8 22.f4? Qd4–/+ 23.Kh1 f5 24.ef5 ef5 25.Qg3= Rf6 26.Ra2 Rg6 27.Qe3 h6 28.Qd4+/– cd4 29.Re7 Bd5 30.Bd5 Rd5 31.Rc2 Rg3+/– 32.Rcc7 Rd8 33.Kh2+/– Rg6 34.Rf7 Re8 35.Rfe7 Rd8 36.Rc6 Rdd6 37.Rc8 Kh7 38.Ree8 Rgf6 39.h4 Kg6+= 40.Re7 Rf7 41.h5!+/– Kf6 42.Re5 g6 43.hg6 Kg6 44.Rg8 Kh5?? 45.Kg3 Rff6?? 46.Kf3 Kh4 47.Re1 (47.Re1 Rfe6 48.Rh1#) 1–0. sergeiv – taiger (1840), internet, 2006.

5.d3 Bc5 6.Nf3 0–0 7.Nbd2 Ng4 8.e3 Ne3 9.fe3+/– Be3 10.Qe2 d4? 11.Nc4+– Qf6? 12.Ne3 de3 13.Bf6 (13.Bf6 gf6 14.Qe3+–) 1–0. alarmimherz1 – nin1 (1900), caissa.com, 2007.

5.d3 c6 6.bc6 Nc6 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 0–0 9.c4 Bd7 10.g3 Bc5 11.d4 Qb6 12.Rb1= Be7 13.Bg2 Qa6 14.Ne5 Rfd8 15.0–0 Be8 16.Qb3 a4 17.Qa2 dc4 18.Ndc4 Rac8 19.Rfc1 b5 20.Nc6 Bc6 21.Bc6 Rc6 22.Ne3 Rcc8 23.Ba1 Ne4 24.Rc2 Qb7 25.Qb2 Rc2 26.Qc2 Ba3 27.f3 Nf6 28.Qa4 ba4 29.Rb7 Bf8 30.Rc7 a3 31.Kf2 Rb8 32.Rc2 Rb3 33.Ra2 h5 34.Nc4 Bb4 35.Ne5 Nd5 36.e4 Nc3 37.Bc3 Bc3 38.Ke3 Bb2 39.Nd3 Kf8 40.f4 Ke7 41.e5 f6 42.Ke4 Bc1!–+ 43.ef6 gf6 44.d5 ed5 45.Kd4 Bb2 46.Ke3 Ke6 47.Kd2 Kf5 48.Kc2 Rb8 49.Kd2 Kg4 50.f5 Kf5 51.Ke3 (51.Kc2 Ke4–+) 0–1. pierred – crispyduck, internet, 2008.

5.d4 Bd6 6.a4 (6.c4 0–0=) 6...0–0 7.Nd2 c6 (7...Re8+=) 8.f3 (8.Ba3 Ba3 9.Ra3 Qe7+=) 8...Qc7 (8...Ng4 9.e4 Qh4 10.g3 Bg3 11.Ke2 Nf2 12.hg3 Qg3–+ (12...Nd1?! 13.Rh4 Nb2 14.Ra2=)) 9.e4+= Bh2 10.e5 (10.Ne2 Bg3 11.Ng3 Qg3 12.Ke2 de4 13.Ne4 Ne4 14.fe4 e5–/+) 10...Bg3 11.Ke2 Nfd7 12.Ke3 Ne5 (12...c5 13.c3 Qb6=) 13.f4?? (better is 13.de5 Qb6 14.Bd4=) 13...Ng6–+ 14.Qh5 Qf4 15.Kd3 h6 16.Nh3 (16.Ne2 e5 17.Nf4 Nf4 18.Kc3 Nh5 19.Rh5 f6–+) 16...Qf6 (16...Qc7 17.Ba3 Re8 18.b6 Qb6 19.Rb1–+) 17.c4 (17.Nf3 Nd7–+) 17...e5 18.bc6 (18.Kc2 dc4 19.Ra3–+) 18...Bh3 19.gh3 (19.cb7 Ra7 20.Kc2 Bf5 21.Kc1 Rb7 22.Ra2–+) 19…Nf4 (19...Nf4 20.Kc2 Nh5 21.cb7 Ra7 22.de5 Qc6–+) 0–1. RugbyBrat – Wall,Bill, internet, 2004.

5.d4 Nbd7 6.e3 =.

5.g3 Bc5 6.Nf3 =+.

5.g3 Bd7 6.a4 c6 7.Na3 Ba3 8.Ba3 cb5–/+ 9.ab5 Bb5 10.Rb1 Ba6 11.Nf3 Nc6 12.Bg2 b5 13.c3 e5 14.0–0 e4 15.Nd4 Nd4–+ 16.cd4 b4 17.Bc1 0–0 18.f3 Re8 19.Kh1 Qe7 20.fe4 Ne4 21.Qa4 Be2 22.Re1 Nf2 23.Kg1 Nd3 24.Bb2 Qf6 (25.Kh1 Qf2–+) 0–1. Schrombeck,Jon – Kostic,Milutin B, WICC qual Dubai, 2002.

5.e3

5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5).

5.e3 a4 (--> 1.b4 a5 2.b5 d5 3.Bb2 a4 4.e3 e6 5.a3 Nf6).

5.e3 Bd6 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 a5 5.b5 Bd6 6.e3).

5.e3 Nbd7 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 a5 6.b5).

5.Nf3

5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 a5 5.b5).

5.Nf3 c5 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c5 6.Nf3).

5.Nf3 Nbd7 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 a5 6.b5).

4.b5 Be7

5.a4 0–0 6.c4 d5=+ 7.cd5 Nd5 8.e4 Nb4 9.Qg4? Nc2–+ 10.Kd1 Bf6?? 11.Kc2 Bb2 12.Kb2 Qd4 13.Ka2?? e5–+ 14.Ne2 Qa4 15.Kb2 Qb4 16.Kc2 Bg4 17.Nec3 Nd7 18.Ra4 Qd6 19.f3 Be6 20.Na3 Rfd8 21.Nc4 Bc4 22.Bc4 Nc5 23.Raa1 Qd2 24.Kb1 Qc3 25.Rc1 Qb4 (25...Qb4 26.Ka2 Rd2 27.Rc2 Rc2) 0–1. rabelloenter (2050) – michelleke (2285), net–chess.com, 2006.

5.Nf3 b6 6.e3 Bb7 7.c4 0–0 8.Be2 c6 9.0–0 d5 10.bc6 Bc6 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.Nd4 Bb7 14.Ncb5 Ne5 15.Ne6 fe6 (better is 15...Qc8!? 16.Be5 Qc4 17.Bf6 Bf6+=) 16.Be5+/– Bd5 17.Qe2 Rc8 18.d3 Qd7 19.Rfd1 Rfd8 20.Bd4 Qb7 21.Rac1 Rc4? (better is 21...a4+–) 22.dc4 (22.Rc4?! Bc4 23.dc4 Qd7+/–) 22...Bg2 (22...Bc6 23.Bf6 Bf6 24.Rd8 Bd8 25.Rd1+–) 23.Bf6 Rd1 24.Rd1 (24.Qd1?! Bh3 25.f3 Bf6+/–) 24...Bf3 (24...Bf6 25.Qg4 Bf3 26.Qe6 Qf7 27.Qf7 Kf7+–) 25.Be7 Be2 26.Rd8 Kf7 27.Nd6 Ke7 28.Nb7 1–0. Fritz11 – jumbo, casual, 2013.

5.Nf3 d6 6.d4 0–0 7.e3 Ne4 8.Bd3 f5 9.Nbd2 Qe8 10.Ne4 fe4 11.Be4 Qb5 12.Rb1 Qh5 13.0–0 Nd7 14.c4 Nf6 15.Bd3 b6 16.e4 Bb7 17.Re1. wiking – GMLuizFernandes, internet, 2010.

5.g3 d5 6.Bg2 0–0 7.Nf3 a4 8.c4 c6 9.Ne5 cb5 10.cb5 Nbd7 11.0–0 Ne5 12.Be5 Bd6 13.Bb2 e5=+ 14.d4 e4 15.Nc3 Bd7 16.Rb1 Qe8 17.Bc1=+ Qe7 18.Bg5= Qe6 19.Bf6+= gf6 20.Na4 Ba3 21.Qb3 Be7 22.Ra1 f5 23.Nc3+/– Bf6 24.e3 h5 25.Qd5 Ra1+/– 26.Ra1 h4? 27.Qb7+– hg3 28.hg3 Qc4? 29.Nd5 Bd4 30.ed4 Be6 31.Ne7 Kg7 32.d5 (32.d5 Qc3 33.Rf1+–) 1–0. salmo (1805) – Tanuki, internet, 2005.

5.e3 0–0

6.Be2 d6 7.Nf3 Bd7 8.0–0 c6 9.c4 Qe8 10.Nc3+= cb5 11.cb5 b6 12.d4 d5 13.Rc1 Ne4 14.Ne5 Ra7 15.Ne4+/– de4 16.d5 ed5 17.Qd5+/– Bf5 18.f3 ef3 19.Bf3 Be6 20.Qe4 Qb5=+ 21.Rb1 Qe8 22.Bd4 f5 23.Qd3 Nd7 24.Nd7+= Rd7 25.Bc6?? f4?? 26.Bd7+– Qd7 27.Rb6 Ba3?? 28.Qa3 Bc4 29.Rc1 Bd5 30.Qa5 fe3 31.Rb5 Be4 32.Be3 Qf7 33.Qe1 Bg2 34.Kg2 Qf3 35.Kg1 Rf6 36.Rc8 Kf7 37.Rc7 Kg6 38.Rg5 Kh6 39.Qh4 (39.Qh4 Qh5 40.Qh5#) 1–0. lesbian14 – bbobb3, Live Game Caissa's Web, 2006.

6.Nf3 c6 7.c4 cb5 8.cb5 b6 9.Be2 =.

6.Nf3 c6 7.c4 cb5 8.cb5 d5 9.a4 b6 10.Be2 Bb7 11.d4 Nbd7 12.0–0 Ne4 13.Nbd2 f5 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Qe7 16.Qb3 Nd6 17.Rc1 f4 18.Nf1 fe3 19.Ne3 Nf6 20.Ne5 Nfe4 21.f3 Nd2 22.Qd3 N2c4+/– 23.N3c4 dc4 24.Nc4 Nc4 25.Rc4 Bd5 26.Rc1 Qb4 27.Raa1 Rac8 28.Rcb1 Qd6 29.Bd1 Bc4= 30.Qe4 Rf4 31.Qe3 Rd4 32.Bb3?? Bb3 33.Qb3? Rd8 34.Re1= Kh8 35.Qe6 Qc5 36.Qe8 Qf8 37.Qf8 Rf8 38.Re6 Rb8 39.Rae1 h6 40.Re8 Re8+/– 41.Re8 Kh7 42.Re6 Ra4 43.Rb6 Rb4 44.Rb8 a4 45.b6 a3 46.b7 Kg6 47.Ra8 Rb7 (47...Rb7 48.Ra3 Rb2+/–). erisonpassos – szymnett, kurnik, 2011.

6.Nf3 c6 7.c4 Qb6 8.Nc3 d5 9.Rc1 Bd7 10.Na4 Qd8 11.Bd4 Ba3–/+ 12.Nb6 Bc1 13.Qc1 dc4 14.Na8+/– cb5 15.Nb6 Bc6= 16.d3 Bf3 17.gf3 cd3 18.Bd3? Nc6?? 19.Bf6= Qd3 20.Rg1 g6 21.Qd1 Qd1= 22.Kd1 a4 23.Kc2 a3 24.Rd1 b4 25.Kb3 Re8 26.f4 h6 27.e4 Rf8 28.Ka2 Re8 29.Rd7 Rb8 30.Rc7 g5 31.fg5 hg5 32.Nd7 Ra8 33.Rb7 Ra7? 34.Ra7+– Na7 35.Bg5 Nc6 36.Bd2 Kg7? 37.f4 Kg6? 38.Ne5 Ne5 39.fe5 f5 40.Bb4 fe4 41.Bd2 Kf5 42.Ka3 Ke5 43.h4 Kf6 44.h5 Ke5 45.Kb4 Kf6 46.Kc5 Kg7 47.Kd4 e3 48.Be3 Kf6 49.Ke4 (49...e5 50.h6+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Hohlstein,Walter, TT–05 TSC, 2003.

6.Nf3 c6 7.Bf6 Bf6 8.d4 d6 =+.

6.Nf3 d5 7.d4 c5 8.dc5 Bc5 9.Bd3 a4 10.c4 g6 11.0–0 Re8 12.Nc3 Bf8 13.cd5 Nd5 14.Nd5 ed5 15.Qc2 Bg4 16.Be2 Bg7 17.Rfd1 Nd7 18.Rd5 Bb2 19.Qb2 Qf6 20.Rad1?? Qb2–+ 21.Rd7 Bd7 22.Rd7 Rad8 23.Rd8 Rd8 24.Bf1 Rd2! 25.g3 Rf2 (25...Rf2 26.Ne5 Rf1 27.Kf1 Qb5 28.Kf2 Qe5–+) 0–1. Fournier,Frederic – EinuDirbti, Partie amicale, 1m + 0s, 2008.

6.Nf3 d5 7.d4 Bd7 8.Ne5 c6 9.bc6 Bc6 10.Nc6 bc6 11.Be2 Nbd7 12.Bc3 c5 13.dc5 Bc5 14.0–0 Qe7 15.a4 Ne4 16.Bd3 Nc3 17.Nc3 Rfb8 18.Nb5 Nf6 19.h3 Ne8 20.Qh5 g6 21.Qe5 Qf6 22.Qg3 h5 23.h4 Qe7 24.Rfb1 Kg7 25.Qe5 Qf6 26.Qg3 Bb4 27.Rd1 Rc8 28.Rab1 Qe7 29.Qf4 Nd6 30.Nd4?? e5–+ 31.Nc6? Rc6 32.Qg3 Rac8 33.Rf1 e4 34.Bb5 Rc2 35.Qf4 Qf6 36.Qg3 Nf5 37.Qf4 Bd6 38.Qg5 Qg5 39.hg5 d4 40.ed4 Nd4 41.Bd7 Rd8 42.Bh3 Ne2 43.Kh1 Nf4 44.Kh2 Nd3 45.Kh1 Rf2 46.Rf2 Nf2 47.Kg1 Nh3 48.gh3 Bc5 49.Kf1 Rd3 50.Ke2 Bb4 51.Rc1 Rh3 52.Rf1 Rg3 53.Rf6 Rg5 54.Rf1 h4 55.Rh1 Rh5 56.Rh3 g5 57.Ke3 f5 58.Kd4 Kf6 59.Rh1 g4 60.Rc1 Kg5 61.Rc8 Kf4 62.Rc1 h3 63.Rf1 Kg3 64.Rg1 Kh2 65.Rc1 g3 66.Rc2 g2 67.Ke3 Rh4 68.Kd4 Bc5! 69.Ke5 e3 70.Kf5 e2 71.Re2 Kh1 72.Kg5 g1Q 73.Kh4 (73.Kh4 h2 74.Ra2 Bf2 75.Kh5–+). wojtekkk (1655) – regichess (1710), kurnik, 2011.

6.Nf3 d5 7.Ne5 =.

5.Nf3 0–0

6.c4 d5 7.d3 dc4=+ 8.e3 c6 9.Nc3 cb5 10.Nb5 cd3 11.Qd3 Ra6 12.Rd1 Bd7 13.Qb1 Nd5 14.e4= Nb6 15.Be2 Na4= 16.Bd4 Nc6 17.Be3 Nb8 18.e5 (18.e5 Rc6 19.Bd3=; 18.Qc2!? Nc5 19.Bc5+=). Pierred (2080) – Computer3 (1645), Rated game, 2005.

6.c4 d5 7.e3 c6 8.d4 dc4 9.Bc4 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Bd3 Qb6 12.Qe2 Bc6 13.Nc3 Nbd7 14.0–0 Bf3 15.gf3 a4 16.Bb5 Rfc8 17.Rac1 (worse is 17.Ba4 Rc3 18.Bc3 Ra4–/+) 17...Ra5? (better is 17...Qd8+=) 18.Nd5+– Rc1 19.Nb6 (19.Ne7? Kf8 20.Bc1 Rb5–+ (20...Qb5?! 21.Qb5 Rb5 22.Nc8+=)) 19...Rf1 20.Qf1 Nb6 21.e4 Ra8 22.Bd3 Rc8 23.Qe1 Nc4 24.Bc4 Rc4 25.d5 Rc2? (25...ed5 26.ed5 Kf8+– (26...Nd5?? 27.Qe5 Bf8 28.Qd5+–)) 26.Bf6 gf6 27.Qd1 Rc8 28.Qa4 ed5 29.ed5 Bc5 (29...Rd8 30.Qb3 b5+–) 30.Qg4 Kf8 31.Qc8 (31.Qc8 Kg7 32.Qc5 Kg6 33.d6 h6 34.d7 b5 35.d8Q Kh7 36.Qe8 b4 37.Qf7 Kh8 38.Qcf8) 1–0. Fritz11 – jumbo, casual, 2013.

6.e3 c6 7.Be2 cb5 8.Bb5 d5 9.0–0 Bd7 10.Be2 Nc6 11.Nc3 Ne4 12.Nb5 Nd6 13.Nd6 Bd6 14.c4 Qe7 15.d4 dc4 16.Bc4 Rac8 17.Qd3 a4 18.e4 Na5 19.Ba2 Qe8 20.e5 (better is 20.Rfc1!? Bb5 21.Rc8 Bd3 22.Re8 Re8 23.e5=) 20...Bb5–/+ 21.Qe4 Bf1 22.Ng5 g6 23.ed6 Qb5 24.Qh4 h5 25.Ne6 Bc4 (25...Bd3 26.Qf6 fe6 27.Be6 Kh7 28.Qe7 Kh6 29.Bc8 Rc8+–) 26.Qf6+/– (26.Nf8? Qb2 27.Rf1 A) 27...Qa2?! 28.Ng6 Qe2 29.Ra1=; B) 27...Ba2?! 28.Ng6 Rc1 29.Qd8 Kg7 30.Qf8 (30.Qa5?? Rf1 31.Kf1 Bc4 32.Kg1 Qc1 33.Qe1 Qe1) 30...Kg6 31.Qg8 Kf5 32.Qh7 Ke6 33.Qe4 Kd6 34.Qf4 Kd7 35.Rc1=; C) 27...Kf8? 28.Qf6 Kg8 29.d7+/–; D) 27...Bf1?? 28.Bf7 Kf7 29.Qe7 Kg8 30.Ne6 Qd4 31.d7+–; E) 27...Rf8 28.Bc4 Nc4–+ (28...Qa3 29.d7 Qd6 30.Bb5+=)) 26...fe6 27.Qg6 Kh8 28.Bb1 Rf5 29.Bf5 ef5 30.Qf6 (30.Qh5 Kg7 31.Re1 Nc6 32.Qg5 Kf7+–) 30...Kg8 31.d5! (31.d5 Qb2 32.Qb2 Bd5 33.Qd2+–) 1–0. Wolf,Alexander – D'Emilia,Jack, SN–2008–0–00078, 2008.

6.e3 d6 7.c4 Nbd7 8.d4 c5 9.Nc3 cd4 10.ed4 b6 11.Be2 Bb7 12.0–0 Qc7 (12...d5!?+=) 13.Rc1= Rac8 14.Na4 Qb8 15.Nd2 Rfd8 (15...d5!?+=) 16.Nb3= Qa8 17.f3 Qa7 18.Bd3 Ba8 19.Qd2 Ne8 20.Rfe1 Bf6 21.Be4 (21.Bc3 Qc7+=) 21...d5= 22.cd5 Bd5 23.Bd5 ed5 24.Rc8 Rc8 25.Rc1 Qb7 26.Rc8 Qc8 27.Qc3 Qc3 (27...Qc4 28.Qc4 dc4 29.Nd2+=) 28.Nc3= (worse is 28.Bc3 Nd6 29.Na1 Nb5–/+) 28...Nc7 29.a4 Be7 30.Kf2 Bd6 31.g3 Kf8 32.Nc1 Ke7 33.Nd3 Ke6 34.Ke3 Ne8 35.Ne2 g5 36.h4 gh4 37.gh4 Kf5 38.Bc3 Ng7 39.Be1 Nh5 40.f4 Nf8 41.Kf3 Ne6 The pressure on the isolated pawn grows 42.Bd2 Nc7 (42...Neg7 43.Ne5 Ke6 44.Nc6=) 43.Nf2 h6 44.Ng3?? (better is 44.Ng4 Ke6 45.f5 (worse is 45.Nh6 f5+=) 45...Kf5 46.Bh6+=) 44...Ng3–/+ 45.Kg3 h5 46.Kf3 Ne6 47.Be3 Nf4 48.Bf4 Bf4 49.Nd3 Bd6 50.Nf2? (better is 50.Ne1–/+) 50...Be7–+ 51.Kg3 Bf6 0–1. Lopez,Cosme Damian (1815) – Alvarez,Roberto Gabriel (2095), Villa Martelli Pro Am op, 2008.

6.g3 c5 7.Bg2= b6 8.0–0 Bb7 9.d3 d5 10.Nbd2 Nbd7 11.e4 de4=+ 12.Ng5 Qc7 13.Nge4 Ne4 14.Ne4 f5 15.Nd2 Bg2 16.Kg2 Qb7 17.Qf3+= Qf3 18.Kf3 Bf6 19.Bf6 Rf6 20.Rfe1 e5 21.Nc4 Re8 22.Rad1 Kf7 23.h4 g6 24.c3 Rfe6 25.Kg2 Kf6 26.Kf1 h6 27.Re3 Rc8 28.Kg2 Kf7 29.Rde1 Kf6 30.Rf3 Rce8 31.Rd1 R8e7 32.Ne3 Rd6 33.Nc4 Rde6 34.Re3 Kf7 35.d4 ed4 36.cd4 cd4 37.Rd4 Re3 38.fe3+= Nf6 39.Kf3 Re6= 40.a4 Ke7 41.Kf4 (41.Nd2 Nd7=) ½–½. Lombardy,William – Schmid,Lothar, Zuerich, 1961.

6.g3 d5=+ 7.Bg2 c6 8.a4 Nbd7 9.d4 cb5 10.ab5 Qc7 11.Nbd2 a4 12.Ba3 Ba3 13.Ra3 Qa5 14.Qb1 Ne4 15.Qb2 Nb6 16.c3 Nd6 17.Qb4? Qb4 18.cb4 Nb5 19.Ra2 a3 20.Nb1 Ra4 (20...Ra4 21.Ne5 f6–+ (21...Nd4?! 22.e3 Nc6 23.Nc6 bc6 24.Ra3–+)) 0–1. Widziszewski,Franciszek (1800) – Brzoza,Miroslaw (2200), corr 1AMM Poland, 1991.

4.c3 ab4

5.ab4 Ra1 6.Ba1 c5 7.e3 cb4 8.cb4 Bb4 9.Nf3 Qc7 10.Be2 Nc6 11.0–0 b6 12.h3 Bb7 13.Bf6 gf6 14.Nc3 Rg8 15.Ne4 Qe5?? 16.d3 f5?? 17.Nfg5 fe4–+ (17...fe4 18.Ne4 d5–+) 0–1. horacyad2010 – keno77 (1690), kurnik, 2011.

5.ab4 Ra1 6.Ba1 d5 7.Nf3 Nc6 8.e3 Bd6 9.Be2 e5 10.0–0 e4 11.Nd4 Nd4 12.ed4 c6 13.d3 Qc7 14.h3 0–0 15.Nd2 ed3 16.Bd3 h6 17.Bb2 b6 18.Nf3 c5 19.dc5 bc5 20.bc5 Bc5 21.c4 dc4 22.Bc4 Bf2 23.Rf2 Qc4 24.Bf6 gf6 25.Qd2 Kh7 26.Nh2 f5 27.Nf3 Qe6 28.Nd4 Qe4 29.Nf3 Bb7 30.Re2 Qb1 31.Kh2 Bf3 32.gf3 Qb3 33.Re3 Qb8 34.Kh1 Qg3 35.Qh2 f4 36.Ra3 Qe1–/+ 37.Qg1 Qg3 38.Qg3= fg3 39.Kg2 Rg8 40.f4 h5 41.Rg3 Rc8 42.Kf3 Kh6 43.Ke4 Rc4 44.Ke5 f6 45.Kf5+/– Rc6 46.Rg6 Kh7 47.Rf6 Rc5 48.Ke4 Kg7 49.Rf5 Rc3? 50.Rh5+– 1–0. horacyad2010 – komoruskidno, kurnik, 2011.

5.cb4 c5 6.bc5 Bc5 7.e3 Qb6 8.Bc3 Nc6 9.Bf6 gf6 10.Nf3 Rg8 11.g3 Qb2 12.Nc3 Ra3?? 13.Ra3 Qa3 14.Bb5 Bb4 15.Bc6 bc6 16.Ne4 Qd3?? 17.Nf6+/– Kf8 18.Ng8 Kg8 19.Qe2 Qb1= 20.Qd1 Qd3 21.Ng1 c5 22.Ne2 Bb7 23.0–0 Bd2 24.Nf4 Qc3?? 25.Qa4 Bc6 26.Qa7 Qb4 27.Qc7 Bc3?? 28.Qd8+– Kg7 29.Nh5 Kg6 30.Nf4?? Kg7+/– 31.Qg5 Kf8 32.Qh6 Ke7 33.Qh7 Qe4 34.Qe4 Be4 35.h4 Bb4 36.Kh2 c4 37.Rc1 c3 38.Ne2 c2 39.Nd4 Bd2 40.Rc2 Bc2 41.Nc2 Bc3 42.Kh3 Kf6 43.g4 e5 44.f4 ef4+/– 45.ef4 Bd2 46.Nd4 Bf4+= 47.Nf5 d5 48.h5 Bg5 49.Kg2 Ke5 50.Kf3 d4 51.h6 Bf6 52.h7 d3? 53.Ne3 Kd4= 54.g5 Bg7?? 55.Nf5+– Kc3 56.Ng7 d2 57.h8Q d1Q= 58.Kf4 Qd2 59.Kf5 Qd3?? 60.Kf6+– Qf3 61.Ke7 Qe4 62.Kf7 Qf5 63.Ke7 Qe5 64.Ne6 Qh8–+ 65.g6 Qe5 66.g7 Kd3 67.g8Q+– Qe3 68.Qd8 Ke2 69.Kf7 Qf3 70.Ke7 Qa3?? 71.Kf7 Qf3 72.Ke7 Qe3 73.Kd7 Qd3= 74.Ke7 Qa3?? 75.Kf7 1–0. wojtekkk – gggojan, kurnik, 2011.

5.cb4 d5 6.Nf3 c5 7.Nc3 cb4 8.ab4 Ra1 9.Qa1 Bb4 10.e3 Nc6 (10...0–0 11.Be2+=) 11.Nb5 0–0 12.Bd3 Qb6 (better is 12...Bd7+=) 13.Bf6+/– gf6 14.Qf6 Be7 15.Qh6 f5 16.Ng5 Bg5 17.Qg5 Kh8 18.0–0 Ne5 19.Qe7 (better is 19.Be2+/–) 19...Rf7?? (better is 19...Qd8 20.Qb4 Nd3 21.Qc3 d4 22.Qd3 de3 23.Qe3 f4 24.Qe5 Qf6 25.Qf6 Rf6+=) 20.Qe8+– Kg7 21.Qc8 Nd3 (21...Qc6 22.Qd8 Nd3+–) 22.Qc3 e5 (22...d4 23.Qd3 de3 24.fe3+–) 23.Qd3 e4 (23...Rd7 24.f4 e4 25.Qb1+–) 24.Qd5 (24.Qd5 Qc6 25.Qe5 Qf6 26.Qf4+–) 1–0. marre – rxnv, internet, 2010.

5.cb4 d5 6.Nf3 Bd6 7.e3 Nbd7 8.Nc3 c6 9.d4 0–0 10.Bd3 Re8 11.Ne2 e5 (11...b6 12.0–0=) 12.de5 Ne5 13.Be5 Be5 14.Ne5 Re5 15.0–0 Bg4 16.a4 (16.Qc2!?=) 16...Qe7+= 17.Qd2 Ne4 18.Qb2 Be2 19.Be2 h5 20.a5 h4 21.h3 Rg5 22.Rfc1 Qe8 (22...Qe6 23.Bg4 f5 24.Bf3+=) 23.b5+= cb5 24.Bb5 (worse is 24.Qb5 Qb5 25.Bb5 d4=) 24...Qe6 25.Bf1 Re8 26.Rc7 (26.Ra2 Rc8 27.Rc8 Qc8+=) 26...Rg6 (26...Qh3 27.Rb7 Qf3+/–) 27.Rb7+/– Qh3 28.Rb6 Rb6 (28...Qf5 29.Rg6 Qg6 30.a6+/–) 29.ab6 (29.gh3?? Rb2 30.a6 Re6–+; 29.Qb6?! Qf5 30.Qb2 Rc8+/–) 29...Qc8 30.b7 Qb8?? (30...Qc7+–) 31.Bd3 (better is 31.Ra8 Qa8 32.ba8Q Ra8 33.Qb7+–) 31...Nc5? (31...Qc7 32.Ra8 Rb8+–) 32.Ra8 (32.Ra8 Qa8 33.ba8Q Ra8 34.Qd4 Nd3 35.Qd3+–) 1–0. pierred (2595) – pcmvr (2775), net–chess.com, 2008.

5.cb4 b6

6.Qc2 A) 6...d5 A1) 7.e3 Bd6 (7...Bd7 8.Nc3 c5 9.bc5 Bc5 10.Nf3 0–0) 8.Nf3 0–0 9.Bd3 Nbd7 10.Bb5 c5; A2) 7.Nf3 Bd6 (7...Bd7 8.e3 Ba4 9.Qc1 c5 10.Nc3 Bc6) 8.Nc3 c6 9.e4 de4 10.Ne4 Ne4; B) 6...Be7 7.e4 Bb7 8.Nc3 0–0 9.d4 Ne8 10.Bd3 f5; C) 6...Bb7 C1) 7.e3 Bd6 (7...c5 8.bc5 Bc5 9.Nf3 Bf3 10.gf3 0–0) 8.Nf3 0–0 9.Be2 e5 10.Ne5 Bg2; C2) 7.Nf3 Be7 (7...Bd6 8.Nc3 Bf3 9.gf3 Be5 10.e3 d5) 8.e3 Bf3 9.gf3 c6 10.Bd3 d5.

6.Nc3 A) 6...Be7 A1) 7.Nf3 d5 (7...0–0 8.e3 d5 9.Be2 c5 10.bc5 bc5) 8.e3 0–0 9.Be2 c5 10.bc5 bc5; A2) 7.Qc2 d5 8.Nf3 0–0 9.e3 c5 10.bc5 Bc5; A3) 7.e3 0–0 (7...d5 8.Nf3 0–0 9.Be2 c5 10.bc5 bc5; 7...e5 8.Qf3 c6 9.Qg3 d6 10.f4 0–0) 8.Nf3 d5 9.Qc2 c6 10.Be2 Bd6; A4) 7.Rc1 0–0 (7...Bb7 8.e3 Nc6 9.Nf3 0–0 10.Be2 e5; 7...d5 8.e3 c5 9.bc5 bc5 10.Bb5 Bd7) 8.d4 c5 9.bc5 bc5 10.d5 Qb6; A5) 7.e4 Bb7 (7...0–0 8.e5 Nd5 9.Nd5 ed5 10.Qc2 d6; 7...d5 8.e5 Nfd7 9.Nf3 c5 10.bc5 bc5) 8.Qc2 0–0 9.Bd3 Nh5 10.Nge2 d6; B) 6...d5 7.Nf3 (7.e3 c6 8.Nf3 Bd6 9.Na4 Ba6 10.d3 Nbd7) 7...c6 (7...c5 8.bc5 Bc5 9.d4 Be7 10.e3 0–0) 8.e3 Bd6 9.d4 0–0 10.Bd3 Ba6; C) 6...Bb7 C1) 7.Rc1 c5 (7...Be7 8.Nf3 Bf3 9.gf3 d5 10.e4 0–0) 8.bc5 Bc5 9.d4 Be7 10.Qb3 0–0; C2) 7.Nf3 c5 (7...Bf3 8.ef3 d5 9.Be2 c6 10.b5 d4; 7...Be7 8.Qc2 0–0 9.e4 d5 10.e5 Ne4) 8.bc5 Bc5 9.e3 0–0 10.d4 Be7.

6.e3 Bb7 7.Nf3 d5 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Bd6 10.Nc3 0–0 11.Rc1 c5 12.Nb5 Bb8 13.bc5 Nc5 14.Nfd4 Qe7 15.Nb3 Na4 16.Bc3 Nc3 17.Rc3 Ne4 18.Rc1 Rc8 19.d3 Nd6 20.Rc8 Bc8 21.N3d4 Bd7 22.a4 Nb5 23.Nb5 Qb4 24.Nd4 Qd6 25.g3 Ra4 26.Qc2 e5 27.Nf3 b5 28.d4 f6 29.de5 fe5 30.Rb1 b4 31.Ng5 g6 32.Rd1 Ra3 (32...Ra5 33.e4 h6 34.Nf3–/+) 33.Qb2 (33.Bc4 Bc6 (33...dc4 34.Rd6 Bd6 35.Qc4 Kg7 36.Qf7 Kh6 37.h4 Ra1 38.Kh2 Rh1 39.Kh1 Bc6 40.f3 Bf3 41.Kh2 Kh5 42.Qh7 Kg4 43.Qd7 Kh5 44.g4 Kh4 45.Nf3) 34.Bb3 Kg7=) 33...Ba4 34.Rc1 Bd7 35.Rd1 Ba4 36.Rd2 Bb3–+ 37.h4 Ra2 38.Qc1? Qc7 39.Qc7 Bc7 40.Nf3 e4 41.Ra2 Ba2 42.Nd2 b3 43.Bd1 b2 44.Bc2 Ba5 45.Nb1 Kf7 46.Na3 Bb4 47.Bb1 Bb1 48.Nb1 Ke6 49.Kf1 d4! 50.ed4 Kd5 51.Ke2 Kd4 52.g4 h6 (52...h6 53.g5 hg5 54.hg5 Kc4–+) 0–1. combijack (1785) – census0 (1870), gameknot.com, 2012.

6.e3 d5 A) 7.Be2 Bd6 (7...Nbd7 8.Nc3 c5 9.bc5 Bc5 10.d4 Be7) 8.Nf3 0–0 9.0–0 c5 10.bc5 bc5; B) 7.Qc2 Bd6 (7...Bd7 8.Nf3 Bd6 9.Nc3 0–0 10.Nb5 Na6) 8.Nf3 0–0 9.Be2 Nbd7 10.0–0 c5; C) 7.Nf3 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 c5 10.bc5 bc5.

6.Nf3 Nc6 (6...d5 7.e3= Bd6 8.Nc3 c6 9.b5 c5 10.d4 c4; 6...Ba6 A) 7.Nc3 Be7 8.b5 Bb7 9.e3 c5 10.d4 cd4; B) 7.d3 c5 (7...d5 8.Nc3 d4 9.Nb1 Nc6 10.e3 de3) 8.bc5 Bc5 9.e3 0–0 10.Be2 Nc6; C) 7.Qc2 c5 8.bc5 Bc5 9.e4 Bf1 10.Rf1 0–0) 7.Nc3 (7.e3 Bb7 (7...Be7 8.Qc2 0–0 9.b5 Na7 10.Ng5 g6) 8.d4 Bd6 9.Bd3 Ne7 10.0–0 0–0; 7.Qc2 Be7 (7...Bb7 8.e4 Be7 9.Bd3 Nh5 10.b5 Na7) 8.e4 Bb7 9.Bd3 h6 10.0–0 0–0; 7.d4 Bb7 (7...Ba6 8.Nc3 Nd5 9.Qb3 Nc3 10.Bc3 Ne7; 7...Be7 8.Nc3 d5 9.e3 0–0 10.Bd3 Nb8) 8.Nc3 Ne7 9.e3 Ned5 10.Nd5 Bd5) 7...Bb7 (7...Be7 8.e4 Bb7 9.d4 d5 10.e5 Ne4) 8.e4 d5 (8...Be7 9.d4= d5 10.e5 Ne4) 9.e5+= Ne4 (9...Nd7 10.d4+= Na7) 10.Bb5+/– Be7?? (better is 10...Ke7+/–; 10...Nc3+=) 11.Ne4+– Kf8 (11...de4 12.Nd4+–) 12.Ng3 h5 13.h4 d4 14.0–0 (14.Bc6 Bc6 15.Bd4 Ra7+–) 14...Qd5 15.Bd3 f5 16.ef6! gf6 17.Be4 Qd7 18.Rc1 f5 19.Bc6 Bc6 20.Ne5 Qe8 21.Nc6 1–0. wiking – Artking, queenalice.com, 2009.

5.cb4 Be7

6.e3 c6 7.Nf3 b5 8.Be2 0–0 9.Nc3 d5 10.d4 Nbd7 11.0–0 Re8 12.Ne5 Bf8? (12...Ne5 13.de5 Nd7 14.Qc2=) 13.Nd7?? (better is 13.Nc6 Qc7 14.Bb5+–) 13...Bd7 14.Bd3 Bd6 15.Qc2 Qc7 16.g3 g6 17.f4 Ng4 18.Qe2 h5 19.h3 Nh6 20.g4 hg4 21.hg4 Kg7 22.Rf3 (22.g5 Nf5=) 22...Ng8 (better is 22...Ng4!? 23.Rg3 Nh6–/+) 23.Rh3 Nf6 24.g5 Ne4? (better is 24...Nh5=) 25.Be4+– de4 26.Qh2 1–0. Fournier,Frederic (1670) – Nailsea, rated lightning game (1/0), 2002.

6.e3 d6 7.Nf3 (7.d4 0–0 8.Bd3 c5 9.bc5 dc5 10.Nf3 cd4+=; 7.Be2 0–0 8.Nf3 e5 9.0–0 Bg4 10.Nc3 Nbd7=) 7...e5 8.Be2 0–0 9.0–0 Bg4 10.Nc3 Nbd7 =.

6.Nf3 0–0= 7.e3 (7.Nc3 d5 8.e3 c6 9.Be2 Bd6 10.d4 Nbd7=) 7...d5 8.Be2 Bd6 9.0–0 Nbd7 10.d4 Nb6 =.

6.Nf3 d5 7.e3 Nbd7 8.Be2 Bd6 9.Nc3 c6 10.d4 0–0 =.

6.g3 0–0 7.Bg2 (7.Nf3 d5 8.Bg2 c5 9.bc5 Bc5 10.0–0 Nbd7+=) 7...c6 (7...d5 8.Nf3 Nbd7 9.0–0 c5 10.bc5 Nc5+=) 8.Nf3 d5 9.0–0 (9.Qc2 Nbd7 10.0–0 Bd6+=) 9...Nbd7 10.e4 (better is 10.d4!?+= Nb6+=; 10.Qc2 Bd6+=) 10...Ne4–/+ 11.d3 Nef6 12.Nbd2 Qc7 13.Rc1 e5 14.Re1 Bd6 15.Nh4 Nb6 16.Nf5?? (better is 16.Nhf3 Re8 17.Qe2–+) 16…Bf5 (16...Bf5 17.Qf3 Bg4–+) 0–1. pushtiu (2290) – huimre (2565), net–chess.com, 2007.

6.g3 d5 7.Nf3 (7.Bg2 Na6 8.Nf3 0–0 9.0–0 c5 10.bc5 Nc5+=) 7...c5 8.bc5 Bc5 9.Qc2 b6 10.Bg2 0–0 +=.

4.c3 c5

5.Qb3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 cb4 8.cb4 Nc6 9.b5 Ne7 10.Bf6 gf6 11.Nf3 b6 12.e3 Bg7 13.Nc3 0–0 14.Be2 f5 15.0–0 Qc7 16.h3 d5 17.d4 Bd7 18.Ra1 Rc8 19.Ra6 Qc3 20.Qc3 Rc3 21.Rb6 Rc2 22.Bf1 h6?? 23.Rb7+= Rb2? 24.Rd7+– Ng6 25.Rd8 Kh7 26.Rb8 f4 27.b6 fe3 28.fe3 Ne7 29.Rb7 Nc6 30.Rf7 Rb6 31.Rc7 Nb4 32.Rc3 Nc6 33.Bd3 Kg8 34.Nh4 e5 35.de5 Be5 36.Rc1 Rb3 37.Rd1 Nb4+= 38.Bf5 Re3 39.Be6 Kg7 40.Bd5 Bg3?? 41.Nf5+– (41.Nf5 Kf6 42.Ne3+–) 1–0. horacyad2010 – passsa, kurnik, 2011.

5.b5 d5 6.c4 Be7 7.e3 0–0 8.Nf3 b6 9.a4 Bb7 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Qc7 12.d4 dc4 13.Bc4 Ne4 14.Bd3 Ndf6 15.Be4 Ne4 16.Ne5 Rfd8 17.Nc6 Bc6–+ 18.bc6 Qc6 19.f3 Nf6 20.Qe2 Rac8 21.Nd2 cd4 22.Bd4 Nd5 23.Rfc1 Qc1 24.Rc1 Rc1 25.Kf2 Rc2 26.Kg3 Bb4 27.Qa6 Rd2 28.Bb6 Nb6 (29.Qb6 Kf8–+) 0–1. Roookie – SlR, Caissa.com, 2004.

4.c3 d5

5.b5 Bd6 6.e3 0–0 7.g3 (7.c4 c5+=) 7...e5–/+ 8.h4 (8.c4 Be6–/+) 8...Be6 9.Bh3 Nbd7 10.Nf3 (better is 10.d3!?–/+) 10...Bh3–+ 11.Rh3 e4 12.Nd4 Nc5 13.Kf1 Nd3 14.Qc2 Qd7 15.Rh1 Bg3! 16.fg3 Qg4 17.Rg1 Nh5 18.Ne2 (18.Qd3 ed3 19.Kf2–+) 18…Qf3# 0–1. Teske,Heike (2170) – Guenschmann,Martin (1895), remoteschach.de, 2006.

5.e3 Bd6 6.Nf3 b6 7.Bb5 c6 8.Be2 0–0 9.0–0 Ba6 10.Ba6 Na6 11.ba5 ba5 12.d4 c5 13.dc5 Nc5 14.Nbd2 Rb8 15.Bc1 Nfe4 16.Ne4 Ne4 17.Qc2 Rc8 18.Bd2 Qf6 19.Nd4 e5 20.Nb5 Bc5 21.Qb3?? Qc6 22.a4?? Nd2–+ 23.Qd1 Nf1 24.Qf1 Rfd8 25.h3 d4 26.cd4 ed4 27.ed4 Bd4 28.Rd1 Bb6 29.Rd8 Rd8 30.Qe2 h6 31.g3 Re8 32.Qd2 Qe4 33.Qd7 Qe1 34.Kg2 Re7 35.Qc8–+ Kh7 36.Qf5 g6 37.Qf3 Kg7 38.Nd6 Qe5 39.Nc4 Qe4 40.Nb6 Qf3 41.Kf3 Rb7 42.Nc4 Rb4 43.Na5 Ra4 44.Nc6 Ra2 45.Nd4 Ra3 46.Kg2 Kf6 47.Nc2 Rc3 48.Ne3 Ke5 49.Ng4 Kd4 50.Nh6 f5 51.Nf7 Ke4 52.Nd6 Kd5 53.Nb5?? Rc8 54.Na3 Kd4 55.Nb5 Kd3 56.Nd6 Rc6 57.Nf7 Ke4 58.Ng5 Ke5 59.h4 f4 60.Nf3 Ke4 61.Nd2 Kd3 62.Nf3 Ke4 63.Ng5 Kf5–/+ 64.Nf7 fg3 65.fg3 Rc2 66.Kf3 Rc7 67.Nd6 Ke5 68.Ne8?? Re7–+ 69.Nc7 Rc7 70.Kg4 Kf6 71.h5 gh5 72.Kh5 Rg7 73.g4 Rg5 74.Kh4–+ Kg6 75.Kg3 1–0. wojtekkk – tijana92 (1605), kurnik, 2011.

5.Nf3 Bd6 6.d3 0–0 7.Nbd2 Nbd7 8.g3 Nb6 9.Qc2 Bd7 10.Bh3 Ba4 11.Qc1 Qe7 12.0–0 h5 13.Bg2 ab4 14.ab4 Rfd8 15.Ra3 e5 16.Nb3 Re8 17.Qd2 e4 18.Nfd4 Bd7 19.Rfa1 Ra3 20.Ba3 Ng4 21.e3 Ra8 22.Nc5 Bc8 23.Qe1 Nf6 24.de4 Nc4 25.Bb2 Ra1 26.Qa1 Bc5 27.bc5 Ne4 28.Qa8 Qe8 29.Be4 de4 30.Bc1 Ne5 31.Bb2 h4 32.h3 Qd7 33.g4 Ng4 34.c6 bc6 35.Qc6 Nf6 36.Qd7 Bd7 37.Kh2 Nd5 38.Nb3 Nb6 39.Ba3 Nc4 40.Bb4 Bc8 41.Kg2 f6 42.Nd4 Kf7 43.Nb5 c6 44.Nd6 Nd6 45.Bd6 Ba6 46.Bb4 Be2 47.Bd6 Ke6 48.Bf8 Bf3 49.Kf1 Kf7 50.Bd6 Bd1 51.Bc5 Bb3 52.Kg2 Bd1 53.Kf1 Bb3 54.Kg2 Bd1 55.Kf1 Bb3 ½–½. marekt (2105) – rcm06 (2185), gameknot.com, 2014.

5.Nf3 Bd6 6.d3 ab4 7.cb4 0–0 8.Nc3 e5 9.Nb5 Re8 10.Nd6 Qd6 11.g3 Nbd7 12.Bg2 Nb6 13.0–0 Na4 14.Bc1 Bg4 15.Qb3 c5 16.h3 Bf5 17.Bd2 Rec8 18.Rac1 b6 19.g4 Bd7 20.Bg5 Be6 21.Bf6 gf6 22.Nd2 Rd8 23.Rfd1 Ra7 24.bc5 bc5 25.Rb1 (25.Qc2 Rb8 26.Rb1 Rba8=) 25...Kg7 26.Qc2 Rg8 27.Kh1 Kh8 28.Kh2 Ra6 29.Re1 f5 30.gf5 Bf5 31.e4 Bd7 32.Re3 (worse is 32.ed5 Qg6 33.Rg1 Qh6–+) 32...Qf6 33.Rf3 Qh4 34.Rg3 (34.Rf7?? Rg2 35.Kg2 Qh3 36.Kg1 Rg6#) 34...Rag6 35.Rg6 Rg6 (worse is 35...hg6 36.Rb7 Qf4 37.Kg1+=) 36.Rb8 Kg7 37.Nf1 d4 38.Ng3 Nc3 39.Rb7 Be6 40.Qd2 Rg5 41.Rc7 h6 42.Rc5 ½–½. marekt – nitousche, ChessWorld.net, 2012.

5.Nf3 Bd6 6.d4 0–0 (6...Nbd7 7.e3+=) 7.e3 Ne4 (7...Nbd7 8.Bd3+=) 8.Nbd2 ab4 9.ab4 Ra1 10.Qa1 (10.Ba1 Nd2 11.Qd2 Nd7=) 10...Nd7 (10...Nd2 11.Nd2 Nd7 12.Be2=) 11.Bd3 (11.Ne4 de4 12.Nd2 f5=) 11...Ndf6 (11...Nd2 12.Nd2 e5 13.Qa5+=) 12.0–0= Nd2 13.Nd2 e5 (13...c6=) 14.f3 (14.de5 Be5 15.c4 Bb2 16.Qb2 dc4 17.Bc4 Qd6=) 14...e4 (14...Qe7 15.Re1+=) 15.fe4 Ng4 (15...de4 16.Be2 Nd5+=) 16.Rf3?? (16.e5 Qg5 17.Rf3 (worse is 17.ed6 Qe3 18.Kh1 Qd3+=) 17...Ne3 18.Rg3+–) 16...Nh2–/+ 17.Kf2 (17.ed5!? Nf3 18.Nf3–/+) 17...Qh4 (17...Nf3 18.gf3 Qh4 19.Ke2 Qh2 20.Kd1–+) 18.Ke2 de4 19.Be4 f5 20.Bd5+= Kh8 21.Rh3 Qg4 22.Bf3? Nf3–+ 23.Rf3 Bd7 24.d5 Qg2 25.Rf2 Qd5 26.c4 Qf7 27.c5 Bb5 28.Kd1 Bg3 29.Rg2–/+ f4 30.Bd4?? fe3?? 31.Bg7 Qg7–/+ 32.Qg7 Kg7 33.Rg3 Kh6 34.Re3 Rf4 35.Re4 Re4 36.Ne4 Kg6 37.Kd2 Kf5 38.Ke3 h5 39.Nf2 Bc6 40.Kd4 h4 41.Kc4 Bg2 42.b5 Kf4 43.Nd3 Ke4 44.Nf2 Kf3 45.Nd3 h3 46.Ne1 Kf2 47.Nd3 Ke3 48.Ne5 Bf3 49.Nf3 Kf3 50.Kd5 h2 51.Ke6 h1Q 52.Kd7 Qh7 53.Kc8 c6 (53...c6 54.b6 Ke3 55.Kd8 Kd4 56.Ke8 Kc5 57.Kd8 Qf7 58.Kc8 Kb6 59.Kd8 c5 60.Kc8 Qe8#) 0–1. alaamattar (2215) – croach (2240), net–chess.com, 2007.

5.Nf3 Bd6 6.e3 0–0 +=.

4.c4 ab4

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Nc6 (6...Bb4 7.Nf3–/+) 7.c5? (7.b5 Nb4=) 7...d6 (7...Nb4!? 8.d4 d6–/+) 8.cd6 (8.b5 Nb4+=) 8...cd6 (8...Bd6 9.b5 Ne5 10.Qc2+=) 9.Nc3 (9.b5 Nb4=) 9...Qb6 (9...Nb4!? 10.Nf3 d5–/+) 10.b5+= Ne5 (10...Nb4 11.Nf3+=) 11.e3 Be7 12.Nf3 (12.d4 Ng6=) 12...0–0 13.Ne5 de5 14.Bd3 (better is 14.Bc4=) 14...Nd5 (better is 14...Qd6 15.Bc4 Rd8=) 15.Nd5+/– ed5 16.Be5 Bf6 (16...Qe6 17.Bd4+/–) 17.Bf6 (17.Qa1 Be5 18.Qe5 Be6+/–) 17...Qf6 18.0–0 Bf5 19.Qc2 (19.Bf5 Qf5 20.d4 Rc8+/–) 19...Bd3 (19...Rc8 20.Qb1 (worse is 20.Bf5 Rc2 21.Bc2 Qb2–/+) 20...Bd3 21.Qd3+/–) 20.Qd3 Qe6 21.Qd4 (21.Rc1 Ra8+/–) 21...Re8 (21...Rc8 22.Qa7 Qd7 23.Qb6+/–) 22.Qa7 (22.Rc1 Qe4 23.Qb6 Qd3+–) 22...b6 (22...Qd7 23.Qb6+/–) 23.d4 g6 (23...f5 24.Qc7+/–) 24.g3 (24.Rc1 Rc8 25.Rc8 Qc8+–) 24...Qd6 (24...Rc8!?+/–) 25.Rc1+– Qb4 (better is 25...Kg7+–) 26.Rc7?? (better is 26.Qd7 Re7 27.Qd5+–) 26...Rf8 (26...Qb1 27.Kg2 Qe4 28.Kf1 Qb1 29.Ke2 Qb5 30.Kf3=) 27.Qb6 Qb1 28.Kg2 Qe4 29.Kg1 Ra8?? 30.Rc1+– Ra2 31.Qf6 Rc2 32.Rc2 Qc2 33.b6 Qb1 34.Kg2 Qe4 35.Qf3 Qb1 36.Qd5 Qb6 37.Qc5 Qb7 38.d5 Kg7 39.Qc6 Qb1 40.d6 Qd3 41.d7 Qe4 42.Kh3 Qc6+/– 43.d8Q Qe6 44.Kg2 Qe4+= 45.Kf1 Qh1 46.Ke2 Qh2 47.Qd4 f6 48.Qd7 Kh6 49.Qe6 f5= 50.Qf6 Qh5 51.f3 Qh2–/+ 52.Kd3 Qa2 53.Qh4+= Kg7 54.Qe7 Qf7 55.Qf7 Kf7= 56.g4 fg4 57.fg4 Kf6 58.e4 0–1. Nautiluschess – lecaptures, ICS blitz, 2001.

5.ab4 Bb4?? 6.Ra8+– 0–0 (6...Nc6 7.Bf6 gf6 8.g3+–) 7.e3 (better is 7.Rb8 d5 8.Qb3 Bd6+–) 7...Na6 8.Nf3 Qe7 9.Be2 b6 10.Nc3 c6 (10...Bb7 11.Ra7 Nc5 12.d4+–) 11.0–0 Ne8 (11...d6 12.Qa4 Bc3 13.Bc3 Qb7 14.Ra6 Qa6 15.Qc6 Bb7 16.Qd6 Ne4+–) 12.Rc8 b5 (12...Nd6 13.Rf8 Qf8 14.Qc2+–) 13.cb5 cb5 14.Nb5 Nc5 15.Nc7 (15.Qb1!? f6+–) 15...Nc7 16.Rc7 Na4 (16...Ba5 17.Ra7 Bb6 18.Ra2+–) 17.Bc3 (better is 17.Qa4 Rd8+–) 17...Nc3 18.dc3 Bd6 19.Ra7 Bb8 (19...Rd8 20.Bb5+–) 20.Ra1 (better is 20.Rd7 Qc5 21.Qd4 Qh5+–) 20...d5 21.Bb5 Qd6 22.c4 g5 (22...Qc5 23.Qd4 Qd4 24.Nd4 dc4 25.Bc4+–) 23.Nd4 Qh2 0–1. Fournier,Frederic (1970) – dvni12 (1970), Active (1/0), 2003.

5.Nf3 ba3 6.Na3 Nc6 –/+.

4.e3 ab4

5.c4 bc3! 6.dc3 d5 7.a4 c5 8.Bb5 Nc6 9.Bc6 bc6 10.Nf3 Ba6 11.Ne5?? (better is 11.Nbd2!?–/+) 11...Bd6 (11...Qb8 12.Ra2 Qe5 13.Nd2–+) 12.Nc6? (12.Nf3–+) 12...Qb6 13.Nd4 (13.Nd2 Qc6 14.c4 dc4–+) 13...cd4 (better is 13...Qb2 14.Nc2 Bc4–+) 14.ed4 (14.Bc1 de3 15.Be3–+) 14...Qb2 15.Na3 (15.Nd2 Qc3 16.a5–+) 15...Qc3 16.Qd2 Qa1 (16...Ba3?! 17.Qc3 Bd6 18.f3–+) 17.Qd1 (17.Nb1 Qb1 18.Qd1 Bb4) 17...Qa3 (17...Bb4) 18.Qb1 0–1. Toxman – AD, playchess.de, 2004.

5.ab4 Ra1

6.Ba1 b6 7.b5= c5 8.c4 Bb7 9.Nf3 d5 10.Be2 Nbd7 11.0–0 g6 (11...Bd6 12.cd5 ed5 13.Bb2=) 12.d3 Bg7 13.h3 0–0 14.Nbd2 Qc7 15.Nb3 dc4 16.dc4 Rd8 17.Qc2 Be4 18.Qc1 Ne8 19.Bg7 Kg7 20.Qa1 Kg8 21.Nfd2 Bb7 22.Bf3 Ra8 23.Qb2 Bf3 24.Nf3 Qa7 25.Ra1 Qb7 26.Ra8 Qa8 27.Qa1?? (better is 27.Qe2+=) 27...Qa1–/+ 28.Na1 f5 (better is 28...Nd6!?–/+) 29.Nc2= e5 30.Kf1 Nd6 31.Nd2 e4 32.Ke2 Ne5 33.Na3 Kf7 34.f4 Nd3 35.g4 h6 36.gf5 gf5 37.Nab1 Nb2 38.Na3 Kg6 39.Kf2 Kh5 40.Kg3 Nd1 41.Nc2 Kg6 42.Kg2 ½–½. Hal1958 – Matu, playchess.de, 2005.

6.Ba1 b6 7.Nf3 Bb4–/+ 8.Nc3 (8.Ne5 Bb7–/+) 8...0–0 9.Be2 d5 (9...Bb7 10.0–0–/+) 10.0–0 (10.Qb1 Be7–/+) 10...Bb7 (10...Ne4 11.Na2 Bd6 12.Nc3–/+) 11.Na2 (11.Qb1 c5–/+) 11...Bd6 12.c4 (12.Nd4 Nbd7–/+) 12...c6 (better is 12...dc4!? 13.Nc3 Bf3 14.Bf3 c6–+) 13.cd5–/+ cd5 (13...Nd5 14.Nc3–/+) 14.Ne5 (14.Nc3 Nc6–/+) 14...Qc7 (better is 14...Ne4–/+) 15.Ng4? (better is 15.f4–/+) 15...Ng4–+ 16.Bg4 Bh2 17.Kh1 Bd6 18.Bh5 (18.Qb1 Nc6–+) 18...Nd7 (better is 18...Qc4 19.Bd4 e5 20.Bb6 Nd7–+) 19.Qg4 Ne5 (better is 19...e5 20.Rc1 Qd8–+) 20.Qh3?? (20.Be5 Be5 21.Rc1 Qe7–+) 20...g6 (20...Qc4 21.Rd1 Qa2 22.Qg3–+) 21.Bf3?? Nf3 22.gf3 Qc2 23.Qh6 f6 24.Nc3 d4 25.Rg1 Bf3 26.Rg2 dc3 27.dc3 Qb1# (27...Qc1#) 0–1. Nautiluschess – rames, ICS blitz, 2001.

6.Ba1 Bb4

7.c3 Bd6 8.Nf3 Nc6 9.Bd3 e5 10.e4 Bc5 11.0–0 d5 12.Re1 Ng4 13.Re2 0–0 14.Qa4 Be6 15.ed5 Qd5 16.Be4 Qd6 17.d4 ed4 18.cd4 Bb4 19.Nc3?? (19.Bc3 Bc3 20.Nc3–+) 19...Nd4–+ 20.Nd4 (20.g3 Bb3 21.Qa7 Ne2 22.Ne2–+) 20...Qh2 (20...Qd4?! 21.Nd5 Qc4 22.Qb4 Bd5 23.Qe1–+) 21.Kf1 Qh1 0–1. Fournier,Frederic – COMP CyrusII, FRA, 1989.

7.Bc3 Bc3 8.Nc3 e5 –/+.

7.Nc3 d5 8.Nf3 Nc6 (8...Nbd7 9.Qb1 Bc5 10.d4–/+) 9.Bb5 (9.Nb5 Be7–/+) 9...Bd7 (better is 9...0–0–/+) 10.e4 (10.0–0 0–0–/+) 10...de4 (10...Ne4!? 11.Ne4 de4 12.Bc6 Bc6 13.Nd4–+) 11.Ng5–/+ e3! 12.fe3 (12.de3 Nd5 Combination; 12.fe3 h6 Combination) 12...h6 13.Nf3 e5 (13...Qe7 14.Ne2–/+) 14.Bc6+= Bc6 (worse is 14...bc6 15.Ne5 0–0 16.0–0+=) 15.Ne5 Be4?? (15...Bg2 16.Rg1 Bc3 17.Bc3 Bd5 18.Rg7 Rh7+=) 16.Ne4+/– Ne4 17.Rf1?? (better is 17.c3 Qh4 18.g3 Ng3 19.Qa4 Kf8 20.Nf3+–) 17...Bd2–+ 18.Ke2 Qg5 19.Nc4? (better is 19.Rf7 Qg2 20.Kd3 Nc5 21.Kd4 Ne6 22.Kd3–/+) 19...Qg2 20.Kd3 Nc5 21.Kd4 Bb4 22.Qf3 Qc2 23.Qf7 Kd8 24.Ne5 (24.Qd5 Nd7 25.Qb7 Bc5 26.Kd5 Qd3 27.Bd4 Bd4 28.Qa8 Ke7 29.Qa3 Qa3 30.Na3–+) 24…Qe4# 0–1. Nautiluschess – stupido, ICS blitz, 2001.

7.Bc4 d5 8.Bb3 0–0 (8...Nbd7 9.Nf3–/+) 9.Nf3 c5 10.c3 Ba5 11.0–0 (11.c4 dc4 12.Bc4 Bd7–/+) 11...c4 12.Bc2 Bc7 (12...Nc6 13.d3–/+) 13.d3 b5 14.Nd4 Bd7 (14...Qd6 15.f4 Bb6 16.Bb2–/+) 15.Na3 Qe8 (better is 15...Na6–/+) 16.e4? (16.Qb1 Ng4 17.h3 Nh2+=) 16...cd3 (16...e5!? 17.Ne2 cd3 18.Qd3 de4 19.Qe3–+) 17.Bd3 (17.Qd3 de4 18.Qe2 Bf4–/+) 17...de4 18.Bb5 (18.Be2 Qc8–/+) 18...e5 19.Nf5?? (better is 19.Bd7 Qd7 20.Ndb5–/+) 19...Bb5–+ 20.Nb5 Qb5 21.Ne7 Kh8 22.c4 Qc4 23.f3 Qe6 24.fe4 Qe7 25.Qe2 Nc6 26.Bc3 Bb6 27.Kh1 Nd4 28.Qe3 Ba7 29.Qe1 Ng4 30.h3 Nf6 31.Bb4 Bc5 32.Bc3 Nh5 33.Kh2 Nf4 34.Qe3 Nde2 35.Qf3 Nc3 36.Qc3 Bd4 37.Qf3 Ra8 38.g3 Ra2 39.Kh1 Nh3 40.Qg2 Rg2 41.Kg2 Ng5 42.Rf5 g6 43.Rf1 Qe6 (43...Qe6 44.Rf5 Qa2 45.Kf1 gf5 46.Ke1 Nf3 47.Kd1 Qd2#). Johannessen,Bendik – Bern,Ivar (2375), Bergen NOR blind, 2000.

7.Be2 0–0 8.f4 (8.Nf3 d5–/+) 8...Nc6 (8...d6 9.Nf3–/+) 9.Nf3 d5 (9...b6 10.0–0–/+) 10.0–0 (10.c3 Bc5–/+) 10...Be7 (10...b6 11.Bb2–/+) 11.c4 d4 (better is 11...dc4!? 12.Bc4 Nd5–/+) 12.Nd4= Nd4 13.Bd4 c5 14.Bb2 (14.Be5 b6=) 14...Bd7 15.Qb3 Bc6 16.Bf3 (16.Rd1 Qa5=) 16...Bf3 17.Rf3 Ne4 (17...Qd7 18.Rh3=) 18.d4 (18.d3 Nd6=) 18...cd4 19.ed4 (19.Bd4 Qc7=) 19...Bf6+= 20.Qe3 (20.Rd3+=) 20...Nc5 (better is 20...Qb6 21.Qe4 Qb2–+) 21.Nd2= Na4 22.Ba1 Qb6 (22...Nb6 23.Qd3=) 23.g4 (23.Ne4 Be7+=) 23...Rd8 (23...Nb2 24.c5 Qb4 25.Nb3=) 24.Nb3 (24.c5 Qc6 25.Ne4 Be7=) 24...Qc6 (24...Qa6 25.g5 Be7 26.Qd3+=) 25.g5= Be7 26.Nd2 (better is 26.Qd3!? Qc7 27.Rh3+=) 26...Bb4–/+ 27.Rh3 (27.Rf1 Bd2 28.Qd2 Qc4–/+) 27...Bd2–+ 28.Qd2 (28.Qd3 Qb6 (28...Bf4?! 29.d5 Be3 30.Kf1+=) 29.Qh7 Kf8–+) 28...Qc4 29.Qg2 (29.Rf3–+) 29...Qc1 30.Qf1 Qe3?? (better is 30...Rc8 31.Rf3 Nb6–+) 31.Re3+– Rd5 32.Re5 Ra5 33.Ra5 (33.Ra5 h6 34.Ra8 Kh7 35.Qb1 g6 36.Qb7 Kg7 37.Qc8 hg5 38.Qh8#) 1–0. Eralos (2120) – aguadecoco (2110), ajedrez21.com, 2004.

7.Nf3 0–0 8.Be2 Nc6 9.0–0 d6 10.d4 d5 11.c4 Bd7 12.cd5 ed5 13.Nc3 Qe7 14.Qb3 Na5 15.Qb1 Ra8 16.Bb2 c6 17.Ne5 b5 18.Na2 Bd6 19.Nd7 Qd7 20.Bc3 Nc4 21.Bc4 bc4 22.Nb4 (22.Qc2–+) 22...Ne4 23.Qb2? (23.Be1–+) 23...Rb8 24.Rb1 Nc3 25.Qc3 Qe7 0–1. Fournier,Frederic – Valcon, Partie evaluee, 2009.

7.Nf3 Nc6 8.Be2 d5 9.0–0 0–0 10.d3 Bd6 11.Nc3 b6 12.h3 Bb7 13.Re1 Ne5 14.Nb5 Nf3 15.Bf3 Be7 16.Qb1 Qd7 17.Qb3 Ra8 18.Bc3 Ra5?? (better is 18...c6 19.Nd4 b5–+) 19.Ba5+= ba5 20.Ra1 Ba6? (better is 20...Bb4 21.Nd4 c5+=) 21.Ra5+– Bb5 22.Rb5 c6 23.Rb7 Qd6 24.Qb6 Qa3 25.Rb8 Bf8 26.Qc6?? g6?? 27.c4?? Kg7?? 28.cd5?? Bd6?? 29.g3 Bb8= 30.de6 Qa1 31.Kg2 Qe5 32.ef7 Kf7 33.d4 Qd6 34.Qb7 Bc7 35.Qc8 Kg7 36.Qb7 h5 37.h4 Ng4 38.Bg4+/– hg4 39.Qe4 Qe6?? 40.Qd3 Kh6 41.e4 Qc6 42.d5 Qd6 43.Qd4 Bb6?? 44.Qd3 Qc5 45.Qe2 Qc8 46.e5 Bc5 47.d6 Bd6?? 48.ed6 Qc6 49.Kh2 Qd6 50.Qg4 Qd2 51.Qg5! Qg5 52.hg5 Kg5 53.f3 Kf5+/– 54.Kh3 g5 55.Kg2 g4? 56.f4+– Ke4 57.Kf2 Kd3 58.f5 Ke4 59.f6 Kf5 60.f7 (60.f7 Ke6 61.f8Q+–) 1–0. Fournier,Frederic – gabrielinhio, Active (7/0), 2004.

7.g3 0–0 8.Bg2 (8.Qf3 Be7–/+) 8...Nc6 (8...d5 9.Nf3–/+) 9.Ne2 d5 10.Nd4 (10.f4 Bd7–/+) 10...Nd4 11.Bd4 c5 (11...Qe7 12.Be5–/+) 12.Bc3 (12.Be5 Nd7 13.Bc3 Bc3 14.Nc3 b6–/+) 12...Bc3 13.Nc3 Bd7 (13...e5 14.0–0–/+) 14.0–0 (14.Qe2 Bc6–/+) 14...b5–+ 15.Qe2 (15.Ne2 Qa5–+) 15...b4 16.Na2 (16.Nd1 Qe7–+) 16...e5 (16...Qc7 17.c4–+) 17.Rb1 (17.d4 ed4 18.ed4 Re8–+) 17...Bf5 (17...Bg4 18.Qb5 Qc7 19.Qa4–+) 18.d3 Qc7 (18...Qa5 19.Nc1–+) 19.Nc1 (19.c3 b3! 20.Rb3 Bd3–+) 19...Ra8 20.h3 (20.Qd2 Ra3–+) 20...Ra6 (20...Qd6 21.Nb3–+) 21.g4 Be6 (21...Bc8 22.g5 Ne8 23.Bd5–/+) 22.g5 (22.d4 Rc6 23.Nd3 cd4 24.ed4 ed4 (24...Rc2?! 25.Qe5 h5 26.gh5+=) 25.Nb4 Rb6–/+) 22...Nd7–+ 23.h4 (23.d4 Ra5–+) 23...Ra3 24.Nb3 (24.d4 cd4 25.ed4 Rc3–+) 24...d4 25.ed4 (25.h5 Qd8 26.ed4 Bb3 27.cb3 cd4–+) 25...cd4 26.Be4 (26.f4 Bb3 (26...ef4?! 27.Nd4 Qb6 28.Qe4+=) 27.cb3 ef4–+) 26...Ra2 27.Nd2 (27.Na1–+) 27...Qc2 28.Rd1 (28.Kf1 Qd2 29.Qd2 Rd2 30.Rb4 f5 31.gf6 gf6–+) 28...Bb3 29.Qh5 (29.Re1 Qd2 30.Qd2 Rd2 31.Bc6–+) 29...Qd1 30.Qd1 Bd1 31.Nc4 b3 32.Bd5 Bc2 33.Nd6 Ra1 34.Kg2 b2 35.Bf7 Kf8 (35...Kf8 36.Ba2 Ra2–+) 0–1. markmooney – Double Wood, ChessWorld.net, 2005.

7.g3 d5 8.Nf3 –/+.

4.Nf3 ab4

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Bb4 7.c3 Be7 8.d3 0–0 9.e3 d5 10.Be2 Nc6 11.0–0 Qd6 12.Nbd2 Bd7 13.e4 e5 14.Qc2 Ra8 15.Bb2 Qc5 16.Nb3 Qb6 17.ed5 Nd5 18.Nfd2 Nf4 19.Nc1 Be6 20.Bf3 f5 21.Re1 Bc5 22.d4 (22.Nf1!?–+) 22...ed4 23.g3?? (23.cd4 Nd4 24.Bd4 Bd4 25.Ndb3–+) 23...dc3 24.Qc3 Bd4 (24...Bd4 25.Nc4 Qc5–+ (25...Bc3?! 26.Nb6 Ra3 27.Ba3 Be1 28.Na8–+; 25...Bf2?! 26.Kf1 Qd4 27.Re6 Ne6 28.Qc2–/+); worse is 24...Bf2 25.Kh1 Bd4 26.Nc4 Bc3 27.Nb6 Be1 28.Na8–+) 0–1. Schalkwijk,Peter – Bokros,Janos (1705), ZI–2009–0–00401, 2009.

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Bb4 7.Nc3 0–0 8.g3 (8.e3 d5–/+) 8...d5 9.e3 c5 10.Bg2 Nc6 11.0–0 Qa5 (11...b6 12.d3–/+) 12.Qe2 (12.Ne2 Ne4–/+) 12...Bd7 (12...b6 13.Rb1–/+) 13.Bb2 Ra8 14.Ne1 (14.Ra1 Qd8–/+) 14...Qc7 (14...d4!? 15.Nb1 Nd5 16.e4–+) 15.Nd3–/+ b6 16.Nb4 (16.Nb5 Qd8–/+) 16...Nb4 (16...cb4?! 17.Nb5 Qd8 18.Qd3+=) 17.d3 Ne8 (17...Bc6 18.Rb1–/+) 18.f4 (18.Rb1 Bc6–/+) 18...Nd6 19.g4 (19.Qd2 b5–/+) 19...Bc6–+ 20.e4 d4 21.Nd1 Nb5 22.c4 (22.f5 Qe7–+) 22...Nd6 (22...dc3 23.Nc3 Qd7 24.Nb5 Bb5 25.Ra1 Ra1 26.Ba1 Nd3 27.Bf1–+) 23.h4 (23.Nf2 Ra2–/+) 23...Ra2–+ 24.f5 (24.e5 Nc8–+) 24...e5 25.g5 (25.Nf2 b5 26.cb5 Bb5–+ (26...Nb5?! 27.Ra1–+)) 25...f6 (better is 25...Ba4 26.g6 Bc2 27.gh7 Kh7 28.Qh5 Kg8–+) 26.gf6 gf6 27.Bf3 (27.Rf3 Ba4 28.Rf2 Bc2–+) 27...Qg7 (27...b5!? 28.Kh2–+) 28.Kh1 Qh6 29.Rg1 (29.h5 b5 30.Rg1 Kh8–+) 29...Kf8 30.Bh5 (30.Kg2–+) 30...Nd3! 31.Qg4 (31.Qd3 Qh5 Deflection (31...Be4 Decoy; 31...Qh5 Overloading)) 31...Be4 (31...Nb2 32.Qg8 Ke7 33.Qe6 Kd8 34.Qd6 Kc8 35.Qc6 Kd8 36.Rg8 Qf8 37.Rf8 Ke7 38.Re8; 31...Rb2 32.Qg8 Ke7 33.Qe6 Kd8 34.Qd6 Kc8 35.Qc6 Kb8 36.Rg8 Qf8 37.Rf8 Ka7 38.Ra8) 32.Kh2 Qf4 (32...Qd2!? 33.Qe2 Qf4 34.Rg3 Nf5 35.Qg4 Qd2 36.Rg2 Qg2 37.Qg2 Bg2 38.Kg2 Nb2 39.Nb2 Rb2 40.Kf3–+) 33.Qf4 Nf4 0–1. nevets101 – elcid10, ChessWorld.net, 2009.

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Bb4 7.e3 0–0 8.Nc3 (8.Be2 b6–/+) 8...d5 9.Nd4 (9.Be2 Nbd7–/+) 9...c5 (9...e5 10.Nf3 Nc6 11.Nb5–+) 10.Nb3 (10.Nf3 c4–+) 10...Nc6 (10...c4 11.Nc1–+) 11.Bb5 d4 (11...c4 12.Bc6 bc6 13.Nd4–+) 12.ed4 (12.Na2 e5–/+) 12...cd4 (12...Nd4 13.Bc4–+) 13.Ne2 (13.Na2!? Ba3 14.Bc6 bc6 15.Bd4–/+) 13...e5 14.0–0 (14.f4 Nd5 15.0–0 f6–/+) 14...Qd5 (14...Be6 15.Bc6 bc6 16.f4 Bb3 17.cb3–/+) 15.Bc6 bc6 16.c3 dc3 17.dc3 Be7 18.Qd5 (18.c4 Qe6–+) 18...cd5 19.Nd2 (19.c4 dc4 20.Na5 Bg4–+) 19...Ba6 (19...Bg4 20.f3 Bf5 21.Rd1–+) 20.Re1 Ra8 (20...Bc5 21.Ng3–+) 21.Bb2 (21.Nd4 Bd6 22.Nf5 Bc5–+) 21...Be2 22.Re2 Ra2 23.Bc1 (23.Nb1 Bc5 24.Kf1 Ng4–+) 23...Ne4! 24.Kf1 (24.Ne4 Re2 Pinning (24...Re2 Deflection)) 24...Rc2 (24...Nc3?! 25.Re5 Kf8 26.Re1–+) 25.Ne4 (25.Nb3 Rc3 26.Re3–+) 25...Rc1 26.Re1 Re1 27.Ke1 de4 28.Ke2 (28.g4 Kf8–+) 28...Bc5 29.f3 (29.c4 f5–+) 29...ef3 30.gf3 f5 31.h3 (31.c4 Kf7–+) 31...Kf7 32.c4 (32.Ke1 g5–+) 32...Ke6 (32...Kf6!? 33.h4–+) 33.Kd3 Kd6 0–1. bambinik – Renko (1820), 2003.

5.ab4 Ra1 6.Ba1 Bb4 7.g4 0–0 8.g5 (8.Qc1 d5–/+ (worse is 8...Ng4 9.Bg7 Kg7 10.Qb2 e5 11.Qb4=)) 8...Nd5 (8...Ne4 9.h4–+) 9.e4–/+ Ne7 (9...Nf4 10.Be5 Ng6 11.Bc3–/+) 10.c3 (10.Qc1 Nbc6–/+) 10...Ba5 11.Qa4 (11.Bb2 d5 12.e5 b6–/+) 11...Bb6 12.Na3 (12.d4 d5–/+) 12...d5 13.Bd3 (13.e5 Nf5–/+) 13...de4 (13...Nd7 14.e5–+) 14.Qe4 (14.Be4 c6–/+) 14...Nf5 15.Nc4 Bc5 16.Ne3 (16.Be2–/+) 16...Be3 (16...Re8 17.Be2–/+) 17.fe3 (17.de3 Nd7 18.Qb4 b6 19.Bf5 ef5–+) 17...Nd7–/+ 18.Bb1 (18.Be2 b6 19.Qf4 Bb7–/+) 18...Nc5 19.Qc2 (better is 19.Qg4–/+) 19...g6?? (better is 19...Bd7–/+) 20.c4= b6 21.Qc3 f6 22.e4 (22.gf6 Bb7 23.Rf1 h6+=) 22...Nd6= 23.gf6 Rf7?? (better is 23...Nde4 24.f7 Kf7+=) 24.Ng5+– Bb7 25.Nf7 (25.d3 Nd7 26.Nf7 Nf7+–) 25...Kf7 (better is 25...Nf7 26.d3 e5+–) 26.d3 Qf8 (26...Ke8 27.Rf1+–) 27.0–0 Qh6 28.Qc1 (better is 28.Qe1+–) 28...Qc1+/– 29.Rc1 Nb3 30.Rc3 Na1 31.Ra3 (31.e5!? Nf5 32.Ra3+–) 31...Kf6+= 32.Kf2 (32.Ra1 Ke5+=) 32...Ke5 33.Ke3 (33.Ra1!? Kd4 34.Ke2+=) 33...g5?? (better is 33...Be4 34.Ra1 Nf5 35.Kd2 Bf3+=) 34.d4+– (34.d4 Kf6 35.e5 (35.Ra1?! Nc4 36.Kd3 Na5=) 35...Ke7 36.ed6 (36.Ra1?! Nc4 37.Ke2 h6+=) 36...Kd6 37.Bh7+–; 34.Ra1?! Kf6+/–) 1–0. Christobal – Tanuki, internet, 2005.

3.a3 a6

4.b5 Be7 5.Nf3 0–0 6.g3 c5 7.Bg2 b6 8.0–0 Bb7 9.d3 d5 10.Nbd2 Nbd7 11.e4 de4 12.Ng5 Qc7 13.Nge4 Ne4 14.Ne4 f5 15.Nd2 Bg2–/+ 16.Kg2 Qb7 17.Qf3=+ Qf3 18.Kf3 Bf6 19.Bf6= Rf6 20.Rfe1 e5 21.Nc4 Re8 22.Rad1 Kf7 23.h4? g6 24.c3 Rfe6 25.Kg2 Kf6 26.Kf1 h6 27.Re3? Rc8 28.Kg2? Kf7?? 29.Rde1 Kf6?? 30.Rf3?? Rce8 31.Rd1 R8e7?? 32.Ne3+/– Rd6 33.Nc4 Rde6 34.Re3?? Kf7?? 35.d4 ed4?? 36.cd4 cd4?? 37.Rd4?? Re3= 38.fe3 Nf6 39.Kf3 Re6?? 40.a4?? Ke7?? 41.Kf4?? (better is 41.ba6 Ne8 42.a7+–) ½–½. Lombardy,William James – Schmid,Lothar, Zuerich, 1961.

4.Nc3 d5 5.d4 b5 6.Nf3 g6 7.e3 h5 8.Bd3 Be7 9.Ne5 Ng4 10.Ng4 hg4 11.Qg4 e5 12.Qg3 ed4 13.ed4 Be6 14.Ne2 Bh4 15.Qf3 Bg5 16.Bc1 Nc6 17.c3 f5 18.Bg5 Qg5 19.Qg3 Qf6 20.Nf4 Bf7 21.0–0 Kd8 22.a4 ba4 23.Ra4 g5 24.Nh3 f4 25.Qg5 Qg5 26.Ng5 Bg8 27.Ra6 Na7 28.Bf5 Rh5 29.Ne6 Kd7 30.Ng7 Rf5 31.Nf5 Bh7 32.Nh4 Bd3 33.Rfa1 Ba6 34.Ra6 Kc8 35.Nf5 Kb7 36.Ra1 Nb5 37.Ra8 Ka8 38.h4 Nc3 39.h5 Ne4 40.h6 Nf6 41.Ne7 Kb7 42.Nd5 Nh7 43.Nf4 Kb6 44.Ne6 c6 45.g4 Kb5 46.g5 Kb4 47.g6 Nf6 48.h7 Nh7 49.gh7 1–0. Winkler – Tim, playchess.de, 2002.

4.c4 a5 5.b5 d5 6.e3 Be7 7.Nf3 0–0 8.Be2 dc4 9.0–0 Nbd7 10.Bc4 Nb6 11.Be2 Bd6 12.Qc2 Bd7 13.e4 Ne8 14.Bd4 f6 15.h3 e5 16.Bb2 Qe7 17.d4 a4 18.Nbd2 ed4 19.Rfe1 Kh8 20.Bd3 Be5 21.Bd4 Rc8 (21...Bd4 22.Nd4 Rd8 23.N2f3+=) 22.Ne5 (22.Be5 fe5 23.Qb2 Nd6+/–) 22...fe5+= 23.Qc5 Qc5 24.Bc5 Nd6 25.Rec1 Be6 26.Rc3 Rcd8 27.Nf3 White fights for the Initiative 27...Bh3 28.Bb4 Na8 29.b6 Nb6 A deflection (29...cb6 Theme: Deflection from d6 30.Bd6) 30.Rc7 Nbc8 31.Ne5 Be6 32.Rd1 Kg8 33.Be2 Rfe8 34.Rd4 Kh8 35.f4 Kg8 36.Bh5 Nb5 37.Rd8 (37.Be8?! Re8 38.Rdd7 Nc7 39.Rc7 b5+–) 37...Rd8 38.Rb7 Nbd6 39.Rc7 (39.Rb8 g6 40.Bf3 Re8+–) 39...Nb5 40.Rc6 Nbd6 (40...Bb3 41.Bg4 Nca7 42.Rb6+–) 41.f5 Ba2 42.Ba5 (42.Ba5 Rf8 43.Nd7+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Galuschka, 2009.

4.c4 b5 5.e3 Nc6 6.cb5 ab5 7.Bb5 Na7 8.Be2 Be7 9.Nf3 0–0 10.Qc2 d6 11.Ng5 g6 12.0–0 Nd5 13.Nf3 Bb7 14.Nc3 Bf6 15.d4 Rb8 16.Nd5 Bd5 17.Rfc1 Bc6 18.Bc3 Nb5 19.Bd2 Ba8 20.a4 Bf3 21.Bf3 Na7 22.Qc7 Qc7 23.Rc7 Ra8 24.Ba8 Ra8 25.Rb1 Nc8 26.a5 Ne7 27.b5 Nd5 28.Rb7 Ra5 29.Ba5 (29…Kg7 30.b6+–) 1–0. orane (2105) – OUST, Caissa.com, 2004.

4.c4 c6 5.Nf3 c5 6.bc5 Bc5 7.d4 Be7 8.Nc3 Qa5 9.Qc2 0–0 10.e4 d6 11.Be2 d5 12.0–0 dc4 13.Bc4 b5 14.Bd3 Bd7 15.e5+/– Ng4 16.Bh7+– Kh8 17.Be4 Bc6? 18.Bc6+/– Nc6 19.Qe4 b4 20.ab4 Qb4 21.Rab1 Nd4 22.Nd4 Nh6 23.Nc6 Qe4 24.Ne4 Bd8 25.Nd8 Rfd8 26.Rfd1 Rd1 27.Rd1 Kg8 28.f4 Kf8 29.Ba3 Kg8 30.h3 Kh7 31.Kf2 Kg6 32.g4 f6 33.Rd6 Kf7 34.Nc5 fe5 35.fe5 a5 36.Ne6 g6 37.Nf4 Re8 38.Rd7 Kg8 39.Ng6 Nf7 40.Ne7 Kf8 41.e6 Ng5 42.Nf5 Kg8 43.Nh6 (43.Nh6 Kh8 44.Bb2#) 1–0. goco (1785) – tpt456, internet, 2007.

4.d3 d5 5.g3 c6 6.Nd2 b5 7.Ngf3 Bd6 8.e4= Bb7?? 9.e5+– 0–0 10.ef6 g6 11.Ng5 Nd7 12.Qf3 Be5 13.Be5 Ne5 14.Qf4 Nd7 15.h4 Nf6 16.Be2 Qe7 17.h5 1–0. rogeliovargas – raghavendrakarthik, net–chess.com, 2001.

4.d3 g6 5.e4= d6 6.Nf3 Bg7 7.g3 0–0 8.Bg2 Re8 9.e5 Nfd7 10.d4 Nc6 11.Qe2 f6 =. Dave55 – Paul_the_great, ChessWorld.net, 2010.

4.e3 h6 5.Nf3 b5 6.d4 Bb7 7.c4 bc4 8.Bc4 d5 9.Bd3 Nc6 10.Nbd2 g5 11.h3 g4 12.hg4 Ng4 13.Rc1 Bd6 14.Qc2 Qd7 15.e4 de4? 16.Be4 Rb8 17.Bc6 Bc6 18.Qc6 Qc6 19.Rc6 Rb6 20.Rb6 cb6 21.d5! Rg8 22.de6 fe6 23.Ne4 Be7 24.g3 a5 25.ba5 ba5 26.Ke2 Kf7 27.Ne5 Ne5 28.Be5 Rc8 29.Rh6 Rc2 30.Kd3 Ra2 31.Rh7 Ke8 32.Re7! Ke7 33.Bd6 Kd7 34.Ke3 Ra1 35.g4 Re1 36.Kf4 Re4 37.Ke4 Kd6 38.g5 Ke7 39.f4 Kf7 40.Ke5 a4 41.f5 ef5 42.Kf5 Kg7 43.g6 Kg8 44.Kf6 Kf8 45.Ke6 Kg7 46.Kd5 Kg6 47.Kc4 Kf7 48.Kb4 Ke8 49.Ka4 Kd8 50.Ka5 Kc8 51.Kb6 Kb8 52.a4 Ka8 53.a5 Kb8 54.a6 Ka8 55.a7 ½–½. futsalboy (1610) – cioculet, kurnik, 2011.

4.g3 c6 5.Bg2 Qb6 6.Bf6 gf6 7.e3 Bg7 8.c3 f5 9.f4 d5 10.g4 fg4–/+ 11.Qg4 Rg8 12.Qh5 h6 13.Nf3 Nd7 14.d4 Nf6 15.Qe5?? Nd7?? 16.Qh5–/+ Nf6 17.Qh4 Bd7 18.Ne5 Qc7 19.Nd2 0–0–0 20.Nf7+/– Rdf8 21.Ne5 Ne4? 22.Be4+– de4 23.Nd7 Qd7+/– 24.Ne4 b6 25.0–0–0 Qd5 26.Nd2 Qa2 27.Qe7 Qa3 28.Kc2 Qa2 29.Kd3 Qd5 30.Nc4 Qd8?? 31.Qa7 Qc7 32.Qa6 Kd8 33.Qb6 Qb6 34.Nb6 Kc7 35.Nc4 Rd8 36.Rhg1 Kb7 37.Rg6 e5 38.fe5 (38.fe5 Kc7 39.Rdg1+–) 1–0. Pawno Paul – kingsknight59, ChessWorld.net, 2005.

4.g3 d5 5.Bg2 Bd6 6.Nf3 0–0 7.0–0 b5 8.d3= Bb7 9.Nbd2 c5 10.bc5 Bc5 11.e3 Nbd7 12.Nb3 Bb6 13.Re1 Bc7 14.Qd2 a5 15.Rad1 e5=+ 16.d4 e4 17.Nh4 g6 18.f3=+ Ba6 19.Nc5= a4 20.fe4+/– Ba5 21.c3 Nc5+= 22.dc5 de4 23.Qd8 Bd8 24.Rf1 Ng4= 25.Rfe1 Bc8?? 26.Be4+/– Ra6 27.Bf3 g5 28.Ng2+= Be6 29.Rd6 Rd6 30.cd6+= Bd7 31.h3 Ne5= 32.Be4 Bh3 33.Rd1=+ Nc4 34.Bc1 f6 35.Bd5 Kg7 36.Bc4 bc4= 37.e4 Re8 38.Re1 Re5 39.Kh2 Bg4 40.Be3 Re4–/+ 41.Bf2 Re1–+ 42.Ne1 Ba5 43.Ng2 Bc3 44.Ne3 Be6 45.g4 Be5 46.Bg3 c3 47.Nc2 Bg4 48.Ne3 Bd7 49.Kg2 Bd4 50.Nc2 Bc5 51.Kf3 h5 52.Ke2 Bb5 53.Kd1 h4 54.Bh2 g4 55.Bf4 g3 56.Ne1 Ba3 57.Nc2 Bc5 58.Ke1 g2 59.Ne3 g1Q (59...g1Q 60.Nf1 Qf1#) 0–1. goodlookingginger – delex, ChessWorld.net, 2009.

4.h3 c5 5.c3 b6 6.Nf3 Bb7 7.g3 Be7 8.Bg2 Qc7 9.d3 Nc6 10.0–0 0–0 11.Nbd2 d5 12.d4 Nd7 13.dc5 bc5 14.bc5 Bf6 15.Qc1 ½–½. Loncar,Robert (2410) – Frouth,Nenad (2225), Zagreb CRO, Open–A, 2012. (=1.a3 a6 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6)

4.c4 c5

5.bc5 Bc5 6.d4 Ba7 7.e3 0–0 8.Nf3 d6 9.Nbd2 Nbd7 10.Bd3 h6 11.0–0 Qc7 12.Qc2 e5 13.de5 Ne5 14.Rad1 Nd3 15.Qd3 Qe7 16.Bd4 Bg4 17.Ba7 Bf3 18.Nf3+/– Ra7 19.Qd6 Qe4 20.Rd4 Qg6 21.Qb6 Raa8 22.Qb7 Rfb8 23.Qe7 Re8 24.Qb4 Qh5 25.c5 Rab8 26.Qc3 Ng4 27.c6 Rbc8 28.c7 Nf6 29.Rfd1 Ne4?? 30.Re4! Re4 31.Rd8 Rd8 32.cd8Q Kh7 33.Qcd3 (33.Qcd3 Qg6 34.Nh4+–) 1–0. Fournier,Frederic (1785) – jm3 (1680), rated blitz game (2/12), 2002.

5.bc5 Bc5 6.d4 Bb6 7.Nf3 Ba5 8.Nbd2 Nc6 9.e3 0–0 10.Bd3+= d5 11.0–0 Bd7 12.Qc2 g6 13.e4 de4+= 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Rc8 16.h4 Qe7 17.h5 Bc7 18.hg6 hg6 19.d5 ed5 20.Bg6! Qd6?? 21.Bh7# 1–0. Wall,Bill – Carpecanum, Internet, 2003.

5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.e3 =.

5.bc5 Bc5 6.e3 0–0 7.Nf3 Nc6 8.Qc2 Ba7 9.Bd3 h6 10.Nc3 d5 11.0–0 dc4 12.Bc4 b5 13.Ba2 Bb7 14.Ne4 Ne4 15.Qe4 Na5 (better is 15...Qd6!?+=) 16.Qg4+– g6 17.Be6! Bf3?? (17...fe6 18.Qg6 Mate attack) 18.Qg6 (18.gf3?! Kh7 19.Ba2 Bb6+/–) 1–0. Fritz11 – jumbo, casual, 2013.

4.c4 d5

5.c5 =.

5.e3 c5 6.bc5 dc4 7.Bc4 Bc5 8.Nf3 b5 9.Be2 Bb7 10.0–0 Nbd7 11.Qc2 Rc8 12.Nc3 0–0 13.Rac1 Qb6 14.Rfd1 Rfd8 15.Qb1 Qd6 16.Qa1 Ba7 17.d4 Bb8 18.g3 Ne4 19.Ne4 Be4 20.Nd2 Bb7 21.Bf3 Bf3 22.Nf3 Qd5 23.Ne1 Nf6 24.Nd3 h5 25.Nb4 Qf3 26.Rc8 Rc8 27.Rc1 Rd8 28.Rf1 h4 29.Qd1 Qe4 30.Qb1 Qf3 31.Qd1 Qe4 32.Bc1 Nd5 33.Nc6?? Rc8 34.Nb8=+ Rb8 35.gh4? Qh4 36.Kh1 Rc8 37.Qf3 Rc2 38.e4 Rc3 39.Be3 Nf6 40.e5 Ng4 41.Qg3? Qg3–+ 42.hg3 Ne3 43.fe3 Re3 44.Ra1 Rg3 45.Kh2 Rd3 46.Kg2 Rd4 47.Kf3 f6 48.ef6 gf6 49.Ke3 e5 50.Rg1 Kf7 51.Rh1 Ke6 52.Rh7 Ra4 53.Ra7 Ra3 54.Kd2 f5 55.Rb7 e4 56.Rb8 Ke5 57.Rh8 Ra2 58.Kc3 e3 59.Kb3 Rd2 60.Kc3 Ke4 61.Ra8 b4! 62.Kb4 a5! 63.Kc3 e2 64.Kd2+– f4 65.Ke2 1–0. orangutanb4 (2000) – bukbuk (1790), kurnik, 2011.

4.d4 d5

5.Nc3 Nc6 6.Nf3 h6 7.Ne5 Ne5 8.de5 Nd7 9.Na4 Nb6 10.Nb6+= cb6 11.e4 de4 12.Qd8 Kd8 13.0–0–0 Bd7 14.Rd4 Be7 15.Kb1 Rc8 16.Re4 Bg5 17.f4 Be7 18.g3 Ke8 19.Rc4 Rc4 20.Bc4 g6 21.a4 Ba4 22.Bd4 b5 23.Bb3 Bb3 24.cb3 Bb4 25.Rc1 Kd7 26.Rd1 Kc6 27.Rc1 Kd5 28.Bc3 Bc3–+ 29.Rc3 Rf8 30.Rc7 b6 31.Ra7 a5 32.Kc2 h5 33.Rb7 Kc6 34.Re7 a4 35.ba4 ba4–+ 36.Kb2 b5 37.Ka3 Kc5 38.Rc7 Kb6 39.Rd7 Kc6?? 40.Re7= Kc5?? (better is 40...Rd8 41.Rf7 Rd3 42.Kb2 b4–+) ½–½. METSAR – kingsknight59, ChessWorld.net, 2005.

5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a6 5.d4).

4.d4 d6

5.e3 A) 5...d5 6.c4 (6.Bd3 Bd7 7.Nf3 Bb5 8.0–0 Bd6 9.Nc3 Bd3 10.Qd3 Nc6=; 6.Nf3 Bd6 7.Bd3 Bd7 8.Nbd2 Ba4 9.0–0 0–0 10.Ne5 a5=) 6...Bd6 7.c5 Be7 8.Bd3 Nbd7 9.Nf3 0–0 10.0–0 Rb8+=; B) 5...a5 6.b5 (6.Nf3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 d5 9.c3 Bd6 10.Bd3 Nbd7=; 6.c4 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 d5 9.c5 Be7 10.Nf3 0–0=) 6...d5 7.Nf3 Bd6 8.c4 0–0 9.c5 Be7 10.Bd3 Nbd7+=.

5.Nf3 a5 6.b5 (6.e3 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 d5 9.c3 Bd6 10.Bd3 Nbd7=; 6.c4 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 d5 9.c5 Be7 10.e3 0–0=) 6...Be7 7.e3 d5 8.Bd3 c6 9.Nc3 0–0 10.0–0 Nbd7 =.

5.Nf3 d5 6.Nbd2 (6.Ne5 a5 7.b5 Bd6 8.e3 0–0 9.Bd3 c6 10.c4 cb5=; 6.e3 Bd6 7.Bd3 Bd7 8.Nbd2 a5 9.Bc3 0–0 10.0–0 Qe7=) 6...a5 7.b5 Bd6 8.e3 0–0 9.c4 a4 10.Bd3 dc4 +=.

5.Nf3 Bd7 6.c4 (6.e3 d5 7.c4 Be7 8.Bd3 dc4 9.Bc4 b5 10.Bd3 a5+=; 6.Nbd2 d5 7.e3 Bd6 8.c4 0–0 9.Be2 Qe8 10.Qb1 dc4=) 6...b5 (6...d5 7.e3 Be7 8.Bd3 dc4 9.Bc4 0–0 10.Nc3 Nc6=) 7.c5 (7.e3 bc4 8.Bc4 d5 9.Bd3 Bb5 10.0–0 Bd3+=) 7...dc5 (7...Be7 8.e3 a5 9.Nc3 c6 10.Bd3 Na6=) 8.dc5 Be7 (8...Nc6 9.e3 Qe7 10.Nbd2 Rd8=) 9.Nc3 (9.e3 0–0 10.Bd3 Bc6+=) 9...Bc6 (9...Nc6 10.e4+= 0–0=; 9...0–0 10.e4 Nc6=) 10.Qc2 (10.Qd8 Bd8+=) 10...0–0 (10...Bf3+=) 11.e4 Nbd7 12.Bd3 h6 13.0–0 a5 (13...Qe8!?+/–) 14.Nd4 Ne5 15.Nc6 (15.Bb5!? Bb5 16.Ncb5 Qb8+–) 15...Nc6+/– 16.Bb5 Nd4 17.Qd3 ab4 18.ab4 Ra1 19.Ra1 Nb5 20.Qd8 Rd8 (20...Bd8? 21.Nb5 Ne4 22.Be5+–) 21.Nb5 Ne4 22.Nc7 Rd2 23.Be5 Nf2 24.Rb1 (24.Bf4 Rc2 25.Ra8 Kh7 26.Ra3=) 24...Nd3= 25.Bc3 Rc2 26.Nb5 Nf4 27.Be5 Ng2 (27...Rg2 28.Kh1 Rf2=) 28.Bd6 (28.Nd4!? Ra2 29.c6+/–) 28...Bg5 (28...Bd6!? 29.Nd6 Nf4+=) 29.Na3= Ra2 (29...Rd2=) 30.Nc4 (better is 30.c6!? Be3 31.Kh1 Ra3 32.Kg2+=) 30...Ne3+= 31.Ne3 Be3 32.Kf1 Rc2 33.Rb3 Bd4 34.h3 e5 35.Rd3 f6 36.Rd4? (better is 36.Ra3!?–/+) 36...ed4–+ 37.b5 Kf7 (37...d3 38.Ke1 g5 39.b6+=) 38.b6 Ke6?? (38...d3 39.Ke1 Rb2+=) 39.b7+/– Rb2 40.b8Q Rb8 41.Bb8 Kd5 42.Bd6 g5 43.Ke2 f5 44.Be7 Ke6 (better is 44...g4 45.h4 f4=) 45.Bf8+/– Kd5 46.Be7?? (46.Bh6 g4 47.h4 Kc5 48.Be3+–) 46...Ke6 47.Bf8 Kd5 48.Kd3?? (better is 48.Bh6 g4 49.h4 Kc5 50.h5+–) 48...h5= 1–0. Martinez Rodriguez,E (1910) – Rodriguez Guerra,J (1955), 2rd Gijon Spain, Open, 2007.

4.e3 b5

5.c4 bc4 6.Bc4 Bb7 7.Nf3 (--> 1.b4 b5 2.Bb2 Nf6 3.e3 Bb7 4.Nf3 e6 5.a3 a6 6.c4 bc4 7.Bc4).

5.c4 bc4 6.Bc4 d5 7.Be2 c5 8.bc5 Bc5 9.d4 Be7 10.Nf3 0–0 11.0–0 Nbd7 12.Nbd2 Rb8 13.Qc2 Bb7 14.Rfb1 Nb6 15.h3 Qd6 16.Nb3 Rfc8 17.Qd2 Nc4 18.Bc4? dc4–+ 19.Nc5? Qc7 20.Nb7–/+ Rb7 21.Bc3 Rcb8 22.Rb7 Rb7 23.Ba5 Qb8 24.Qc3 Rb1–/+ 25.Rb1 Qb1 26.Kh2 Qb3 27.Qb3 cb3 28.Nd2 b2 29.Bc3? Ba3 30.Nb1 Nd5 31.Bd2 Bb4 32.Bb4 Nb4 33.Kg1 a5 34.Kf1 a4 35.Ke2 Nc2 36.Kd2+= a3? 37.Kc2+– a2 38.Kb2 ab1Q 39.Kb1 Kf8 40.Kc2 Ke7 41.Kd3 Kd6 42.Kc4 Kc6 43.e4 f6 44.f3 h5 45.g4 h4 46.f4 g6 47.f5 gf5 48.gf5 ef5 49.ef5 Kd6 50.d5 Kd7 51.Kc5 Kc7 52.d6 Kd7 53.Kd5 Ke8 54.Ke6 Kd8 55.Kf6 Kd7 56.Ke5 (56.Ke5 Ke8 57.Ke6 Kd8 58.f6 Kc8 59.d7 Kc7 60.f7 Kb6 61.d8Q Kb5 62.f8Q Kc4 63.Qd5 Kc3 64.Qa3 Kc2 65.Qdd3) 1–0. mihai740609 – cptgrant, kurnik, 2011.

5.d3 Bb7 6.Nf3 c5 7.bc5 Bc5 8.Be2 0–0 9.Nbd2 Nc6 10.0–0 b4 11.ab4 Nb4 12.c3 Nbd5 13.d4 Bd6? 14.c4 Nb4 0–1. exp2005 – jerrylod, kurnik, 2011.

5.Nf3 Bb7 6.c4 bc4 7.Bc4 c5 8.bc5 Bc5 9.0–0 Nc6 10.Nc3 Ba7 11.Qc2 Rc8 12.Ne4?? Bb8?? 13.Nf6+/– gf6 14.Qc3?? Ne5–/+ 15.Ne5 Be5 16.d4 Bb8 17.Qb4 Qc7 18.f4 Qc6 19.d5+/– ed5 20.Be2 a5 21.Qd4 Rg8 22.Qf6 d4= 23.Bf3?? Qf6–+ 24.Bb7 Rc2 25.Bd4 Qg6 26.g3 h5 27.Rf2 Rf2 28.Kf2 h4! 29.Ke2 hg3 30.Rc1 Kf8 31.Rc8 (31.Rc8 Ke7 32.Rg8 Qg8 33.hg3 Qg3 34.Bf3–+). erisonpassos – szymon8008, kurnik, 2011.

5.Nf3 Bb7 6.Be2 c5 7.c3 h6 8.d4 cb4 9.cb4 Nc6 10.0–0 Bd6 11.Nbd2 Bb8 12.Nb3 Ra7 13.h3 Ba8 14.Rc1 Rc7 15.Nc5+/– d6? 16.Na6+– Ra7 17.Nb8 Qb8 18.Qd3 0–0 19.Qb5 Qb5 20.Bb5 Ne7 21.Nd2 Ned5 22.Nc4 Ne4 23.f3 Ng3 24.Rf2 Rd8 25.e4 Nf4? 26.Ne3 Rb7 27.a4 Nd3?? 28.Bd3 Rb4 29.a5 Rd4 30.Bd4 Be4 31.fe4 e5 32.Bb6 Ne4 1–0. erisonpassos – szymon8008, kurnik, 2011.

5.Nf3 c5 6.bc5 Bc5 7.Be2 Bb7 8.0–0 Nc6 9.d4 Ba7 10.c4 bc4 11.Bc4 Rc8 12.Qd3 Na5 13.Ba6+= Bf3? 14.Bc8+– Be4 15.Qa6 Bb8 16.Bc3 Qc7+/– 17.g3 Nc4? 18.Nd2 Nd2 19.Bd2 0–0 20.Rfc1 Bc6 21.Bd7! Qd7 22.Qc6 Qa7 23.Bb4 Re8 24.Bd6 h6 25.Bb8 Qb8 26.a4 Nd5 27.a5 Qa8 28.Qa8 Ra8 29.Rc8 Rc8=+ 30.a6? Ra8–+ 31.a7 Nc7?? 32.Kg2?? Nb5–+ 33.f3 Ra7 34.e4?? Ra1 0–1. erisonpassos – szymon8008, kurnik, 2011.

4.e3 c5

5.b5 b6 6.c4 Bb7 7.Nf3 d6 8.Be2 (8.Nc3 Be7=) 8...Nbd7 (8...ab5 9.cb5 d5 10.0–0+=) 9.0–0 (9.Nc3 Be7=) 9...h6 (9...ab5!? 10.cb5 d5+=) 10.Nc3= g5 (10...Be7 11.Qc2=) 11.d4 Rg8 12.Nd2 g4 13.Qc2 a5 (13...ab5 14.Nb5 Qc8 15.a4+=) 14.Nce4 (14.Bd3 Be7+=) 14...Ne4 15.Ne4 f5 (15...cd4 16.ed4 d5 17.cd5+=) 16.Ng3 (16.Nc3+/–) 16...Qg5? (better is 16...cd4 17.ed4 f4+=) 17.d5!+– e5 (17...ed5 18.Qf5 Deflection) 18.Qf5 (18.Nf5 0–0–0+–) 18...0–0–0 19.Qg5 Rg5 20.Ne4 Rg6 21.f4 gf3 22.Rf3 Kc7 23.Raf1 Bc8 (23...Be7 24.Rf7 Rdg8 25.g3+– (25.Re7?! Rg2 26.Kh1 Re2 27.Rd7 Kd7 28.Nf6 Kc7 29.Ng8 Rb2+=)) 24.Rf7 Bg7 (24...Rg7+–) 25.Bh5 Rg2 (25...Bf6 26.Bg6 Bh4 27.g3+–) 26.Kg2 Rg8 27.Kh1 (27.Kh1 Bh8 28.Rh7+–) 1–0. Matveenko,Yury (2140) – Belov,Yury (1740), Voronezh Region Senior Championship, 2009.

5.bc5 Bc5 6.c4 Nc6 7.Nc3 0–0 8.Nf3 d5 9.h3 d4 10.Na4 Ba7 11.Qc2 de3 12.fe3 Bd7 13.Bd3= h6 14.0–0 Rc8 15.Rab1 b5 16.Bf6 Qf6 17.cb5 ab5 18.Nc5 Bc5 19.Qc5 Ne7 20.Qd6 Rfd8+= 21.Qe5 Qe5= 22.Ne5 Be8 23.Bb5 Bb5 24.Rb5 Rd2 25.Rf7 Nf5 26.Rd7 Re2 27.Ng6=+ Kh7 28.e4 Ng3 29.Kh2 Ne4 30.Nf4+/– Rf2 31.Ne6+– Rg8 32.a4 Nf6 33.Re7 Nd5?? 34.Rd5 1–0. pierre – gndivanov, internet, 2008.

5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.Bd3 Qb6 8.Bc3 Qc6 9.Nf3 Ne4 10.Be4 Qe4= 11.Nbd2 Qc6 12.Ne5?? Qc3–+ 13.Nf7 Kf7 14.Qh5 Kf8 15.Ke2 Qc2 16.Rhc1–/+ Qg6?? 17.Rc8+– Kf7 18.Qf3 Bf6 19.Rh8 Qc2 20.Qh5 g6 21.Qh7 Bg7 22.Rg8 g5 23.Qg7 1–0. kamera – monica24 (1675), GameColony.com, 2002.

5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.Nf3 b5 8.c4 Qb6 9.Qc2 Bb7 10.Nbd2 0–0 11.c5 Qc7 12.Bd3 d6 13.Rc1 Rc8 14.Ne4 Nbd7 15.cd6 Bd6 16.Qd2 Qb6 17.Nd6 Rc1 18.Qc1 Qd6 19.Qd1 Rc8 20.0–0 Qd5 21.Re1 Ne4 22.Qb1 Ndf6 23.Bf1 Ng4 24.Re2 Qh5 25.h3 Ngf6 26.Ne5 g5 (better is 26...Qf5!? 27.Qd3 Bd5=) 27.Rc2+/– Nd6 28.Rc8 Nc8 29.Qc2 Ne8 30.a4 Ncd6 31.Ba3 f6 32.Ng4 Be4 33.Qc1 Qg6 34.Bd6 Nd6 35.Qc7 Nf7 36.ab5 ab5 37.Bb5 h5 38.Nh2 Bd5 39.Be8 Qg7 40.Bf7 (better is 40.Bd7!?+–) 40...Qf7+/– 41.Qf7 Kf7 42.f3 f5 43.Kf2 Kf6 44.Ke2 Bc4 45.Kd2 e5 46.Kc3 Be2 47.d5 g4 48.hg4 hg4 49.fg4 fg4 50.g3 Bf3 51.Kc4 (51.Nf3 gf3 52.Kd2 e4–+) 51...Ke7 52.Kc5 (52.Nf3 gf3 53.Kd3 e4 54.Kd2 Kd6–+) 52...Kd7 53.Nf1 Be2 54.Nd2 Ke7 55.Ne4 Kd7 56.Nf6 Ke7 57.Ng8 Kd7 58.d6 Bd1 59.Nf6 Ke6 60.d7 Ke7 61.Kd5 1–0. Rogelj,Tomaz – Slibar,Matjaz (2225), Tomo Zupan op, 1991. (=1.a3 a6 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.e3 c5)

5.bc5 Bc5 6.Nf3 b5 7.Be2 d6 8.d3 Nbd7 9.0–0 Bb7 10.Nbd2 0–0 11.c4 bc4 12.Nc4 Rc8 13.d4 d5 14.dc5 dc4 15.Bc4 Rc5 16.Be2 Qb6? 17.Bd4+/– Qc6 18.Bc5 Qc5 19.Qc1 Qd5 20.Rd1 Qh5 21.Qc7 Bd5 22.Nd4 Qg5 23.Qg3 Qh6 24.Bf3 Nc5 25.Bd5 Nd5 26.Qd6 Ne4 27.Qa6 Qf6 28.Qf1 Qh6 29.a4?? Nef6?? 30.a5 Ng4 31.h3 Nge3 32.fe3 Ne3 33.Qe2 Nd1 34.Qd1 Qe3 35.Kh1 Rd8 36.a6 Rd4 37.Qb1 Rd8 38.a7 Qe4 39.Qe4 (39.Qe4 Kh8 40.a8R g5 41.Qe5 f6 42.Qf6 Kg8 43.Rd8) 1–0. exp2005 – citapuiu, kurnik, 2011.

4.e3 Nc6

5.Nf3 b6 6.Be2 Bb7 7.0–0 Be7 8.d3 0–0 9.Nbd2 d5 10.c4 dc4 11.dc4 Bd6 12.Qc2 Rc8 13.Rac1 Be7 14.Rfd1 Qe8 15.h3 Rd8 16.Nb3 Na7 17.c5 b5 18.Rd8 Qd8 19.Rd1 Qc8 20.Ne5 Bd5 21.Bf3 Qb7 22.Bd5 Nd5 23.c6 Qc8 24.Nc5 Bf6 25.Ned7 Bb2 26.Qb2 Re8= 27.e4 Ne7 28.Qe5 Nac6 29.Qg5 Ng6 30.h4 h6 31.Qg3 Qd8 32.h5= Nh8?? 33.Na6+– Qg5 34.Qc7 Ne7? 35.Nac5 Qh5+/– 36.f3 Kh7 37.Qb7+/– Nhg6 38.Qb5 Qg5? 39.Nf6!!+– (39.Nf6 Qf6 40.Qe8+–) 1–0. ejdrzej – frogan, kurnik, 2011.

5.Nf3 d5 6.Bd3 Bd7 7.0–0 Be7 8.c4 dc4 9.Bc4 0–0 10.Qc2 Rc8 11.Nc3 e5 12.Nd5 Bd6 13.Ng5+/– h6?? 14.Nf6 Qf6 15.Qh7 1–0. orane (2030) – incubus, Caissa.com, 2004.

5.Nf3 g6 6.Nd4 Bg7 7.Nc6 dc6 8.d4 Ne4 9.Bd3 Nd6 10.Nd2 0–0 11.0–0 b6 12.c4 c5 13.bc5 bc5 14.Rb1 cd4 15.ed4 Bb7 16.Qg4 Nf5 17.d5 Bb2 18.Rb2 Qf6 19.Rb7 ed5 20.Bf5 Qf5 21.Qf5 gf5 22.cd5 Rfd8 23.Rc7 Rd5 24.Nc4 Rd3 25.Ne5 Ra3 26.Nf7 Rb8 27.Nh6 Kf8 28.Re1 a5 29.Rf7 1–0. mrkt – asdwchgt, GameColony.com, 2002.

5.Nf3 h6 6.Be2 b5 7.0–0 Bb7 8.h3 g5 0–1. horacyad2010 – cioculet, kurnik, 2011.

4.e3 d5

(--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a6).

5.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 a6).

4.e3 d6

5.b5 ab5 6.Bb5 c6 7.Bd3 Be7 8.Nf3 0–0 9.0–0 e5 10.Nc3 Bg4 11.h3 Bh5 12.g4 Ng4 13.hg4 Bg4 14.Kg2 d5 15.Rh1 e4 16.Ne4 de4 17.Be4 f5 18.Bd3 Qd5 19.Rh2 Bd6 20.Rh1 Nd7 21.Qe2 Ne5 22.Be5 Be5 23.Bc4 Bf3 24.Qf3 Qc4 0–1. Wall,Jonathan – Wall,Bill, Palm Bay FL, 2003.

5.Nf3 h6 6.c4 Bd7 7.d4 Nc6 8.Nc3 g5 9.h3 Bg7 10.Bd3 Qe7 11.Qc2 0–0–0 12.b5 Nb8 13.ba6 Na6 14.Nb5 Bb5 15.cb5 Nb8 16.Rc1 Rd7 17.a4 Nd5 18.Ba3 e5 19.de5 de5 20.Bf5 Qa3 21.0–0 Re8? 22.e4+– Ne3?? 23.Qc7 (23.fe3?! Qe3 24.Kh2 Qb6+–) 1–0. Fournier,Frederic – licantropote, Active, 2008.

4.e3 Be7

5.c4 Nc6 6.b5 ab5 7.cb5 Na7 8.a4 d5 9.Nf3 0–0 10.Be2 c6 11.0–0 Bd7 12.Ne5 cb5 13.Nd7 (better is 13.ab5!? b6 14.Qb3=) 13...Qd7–/+ (13...Nd7?! 14.ab5 Bd6 15.Qa4=) 14.a5 Nc8 15.d4 Bb4 (15...Nd6!?–/+) 16.Bc3+= Bc3 17.Nc3 Nd6 18.Qb3 Rfc8 19.Nb5 Nb5 20.Bb5 Qd6 21.h3 Ne4 22.Rfc1 h6 23.Rc8 Rc8 24.a6 (24.Bd3!? Qc7 25.Be4 de4 26.Qb1+=) 24...ba6= 25.Bf1 Nd2 26.Qb7 (26.Ra6?? Qa6 (worse is 26...Nb3 27.Rd6 Rc1 28.f3–+) 27.Ba6 Rc1 (27...Nb3?! 28.Bc8 Nd2 29.Ba6=) 28.Kh2 Nb3–+) 26...Rb8 27.Qa6 (27.Ra6?? Rb7 28.Rd6 Rb1 (28...Nf1?! 29.Kf1 Rb2 30.g4=) 29.Rd8 Kh7–+) 27...Qe7 28.Bd3 g6 29.Rd1 Qb4 30.Qa2 Nc4 31.Rb1 Nb2 32.Qa7 Rb7 33.Qa2 Kg7 34.Ba6 Rb6 35.Bc8 Rb8 36.Bd7 ½–½. Rush,Bradley – Yangibayev,R, 62. LSS No Engine Cup Preliminary, 2012.

5.c4 d5 6.d4 0–0 7.Nd2 Nbd7 8.Bd3 c6 9.Ngf3 b5 10.c5 Bb7 11.0–0 g6 12.Ne5 Ne5 13.de5 Nd7 14.e4 Qc7 15.f4 Rfd8 16.Rc1 Nf8 (16...a5!?+=) 17.Qe2+/– a5 18.ed5 ed5 (18...Rd5!? 19.Ne4 ab4 20.ab4 Ra2+–) 19.f5+– Bg5 20.e6 fe6 21.fe6 Re8 (21...d4 22.Ne4 Bc1 23.Bc1 Qe7 24.Nf6 Kh8+–) 22.Rf7 Re7 23.Rcf1 Ne6 24.Qe6 (better is 24.Rh7! d4 25.Qe6 Re6 26.Rc7 Bd2 27.Bd4 Be3 28.Be3 Re3 29.Bb1 (29.Rb7?! Rd3 30.ba5 Ra3+/–) 29...ab4 30.Rb7+–) 24...Rf7= (24...Re6? 25.Rc7 Re7 26.Re7 Be7 27.Ra1+–) 25.Bg6 hg6 26.Qg6 Rg7 27.Qe6 Kh7 28.Qh3 Kg8 29.Qe6 Kh7 30.Qh3 ½–½. Raghav,S (2005) – Karthik,V4 (2255), 45th ch–IND Junior, 2015. (=1.a3 a6 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6)

5.d4 0–0 6.Nf3 h6 7.c4 Nc6 8.Bd3 d5 9.cd5 Nd5 10.Nbd2 Bd7 11.0–0 b5 12.Rc1 f5 13.Ne5 (better is 13.Nb3!?+/–) 13...Ne5= 14.de5 Rc8 (14...a5 15.ba5 c5 16.e4=) 15.Nf3 (15.Nb3 Qe8+=) 15...c5= 16.bc5 Bc5 17.Nd4 f4 18.Qe2 Qg5 19.Nf3 Qh5 20.Be4 (better is 20.e4!? Nb6 21.Rc2=) 20...fe3–/+ 21.Bd5 ed5 22.fe3 Rf5 23.Bd4 Bd4 (23...Be7!?+=) 24.ed4 Rg5?? (better is 24...Rc1 25.Rc1 Qg6=) 25.Ng5?? (better is 25.e6 Re8 26.ed7 Re2 27.d8Q Re8 28.Qd7+–) 25...Qe2–+ 26.Rfe1 (26.Rce1 Qb2 27.Nf3–+) 26...Rc1 (26...hg5?? 27.Rc8 (27.Re2?? Rc1 28.Kf2 Kf7–+) 27...Bc8 28.Re2+–) 27.Rc1 hg5 (27...hg5 28.Kh1 Qd2–+) 0–1. Fournier,Frederic – Zhenya_Coj (1640), ChessOK.com, 2013.

5.Nf3 0–0 6.c4 b6 7.Nc3 c5 8.bc5 bc5 9.d4 cd4 10.Nd4 Bb7 11.Bd3 Bg2=+ 12.Rg1 Bb7 13.Ne4 Be4=+ 14.Be4 Qa5 15.Kf1 Ne4 16.Rg7+– Kh8 17.Nb3 Qb6?? 18.Rf7 Nf6+– 19.Bf6 Bf6 20.Rf8 Kg7 21.Rf6 Kf6 22.Qf3 Ke7 23.Qa8 Qb3 24.Qe4 Nc6 25.Rb1 Qa3 26.Rb7 Na5?? 27.Qh7 Kd6 28.Qd7 (28.Qd7 Ke5 29.Qd4 Kf5 30.Rf7 Kg6 31.Qf6 Kh5 32.Rh7 Kg4 33.h3#) 1–0. juanpacio (1740) – kostovist (1675), internet, 2006.

5.Nf3 0–0 6.d3 d5 7.Be2 Bd7 8.0–0 Nc6 9.Nbd2 Bd6 10.Bf6 Qf6= 11.d4 Rae8 12.Nb3 Bc8 13.Rc1 Qh6 14.g3 Rd8 15.c3 e5=+ 16.Kh1 Bg4 17.Ng1 Be2 18.Qe2 Rfe8 19.Kg2 ed4 20.cd4= Re7 21.Qf3 Qe6 22.Nc5 Bc5 23.Rc5 Nb8 24.Ne2 c6 25.Nf4 Qe4 26.Qe4 Re4 27.Kf3 Rde8 28.Rcc1 Nd7 29.Nd3 R8e6 30.Nc5+= Nc5 31.bc5 Re7 32.g4 R4e6 33.Rb1 Rc7 34.h4 h6 35.Rh1 Rg6 36.Kf4 Rf6 37.Kg3 Rg6 38.f4 f5+= 39.g5 hg5 40.hg5 Re6 41.Kf3 Kf7 ½–½. Vogel,Gerhard – Puls,Harry, Bad Sooden Allendorf Senior op, 2004.

5.Nf3 0–0 6.Bd3 Nc6 7.0–0 d6 8.Nc3 Ne5 (8...e5 9.e4=) 9.e4 (9.Ne5!? de5 10.Qf3+=) 9...Nd3+= 10.cd3 e5 11.Re1 Bg4 12.Nd5 (12.h3!? Bh5 13.g4+=) 12...Nd5–/+ 13.ed5 h5 (13...f5 14.Rc1–/+) 14.h3 (14.d4 f6=) 14...Bf3 (better is 14...Bf5!?–/+) 15.Qf3= g6 16.Re4 (16.d4 f6+/–) 16...Bf6 (16...f5 17.Re2+=) 17.Kh2 (17.d4!? ed4 18.Bd4 Bd4 19.Rd4=) 17...Bg5+= 18.Rd1 f5 19.Re2 Qd7 (better is 19...a5+=) 20.d4+= Bf6 (20...e4!? 21.Qg3 Qe7+=) 21.de5+/– Be5 22.Be5 de5 23.Re5 Qd6 24.Rde1 Rad8 25.Qg3 Rf6 26.Re6 (26.f4!? Rdf8+–) 26...Qg3+/– 27.fg3 (27.Kg3!? Kg7 28.Re7 Rf7 29.R1e5+/–) 27...Rc8?? (better is 27...Kg7 28.Re7 Rf7+=) 28.Rf6+– 1–0. pieeater – navajobob, ChessWorld.net, 2012.

5.Nf3 0–0 6.d4 b5 7.c4 bc4 8.Bc4 d5 9.Bd3 Nbd7 10.Nbd2 Nb6 11.0–0 Bd7 12.Bc2 Bb5 13.Re1 Nc4 14.Nc4 Bc4 15.Bb3 Bb5 16.Ba4 c6 17.Bb5 cb5 18.Rc1 Qd6 19.Qd2 Rfc8 20.Rc8 Rc8 21.Rc1 Qd8 22.Rc8 Qc8 23.Qc3 Qc3 24.Bc3 Ne4 25.Bb2 f6 26.Kf1 Kf7 27.Ke2 Ke8 28.Nd2 f5 29.Ne4 fe4 30.g3 Kf7 31.h4 Kg6 32.Kf1 Kf5 33.Kg2 Kg4 34.Bc3 h6 35.Bb2 g5 36.hg5 Bg5 37.Bc3 h5 38.Be1 h4 39.gh4 Bh4 40.Bc3 Bg5 41.Be1 Bf6 42.Bc3 Kf5 43.Bd2 e5–/+ 44.de5 Be5 45.Bc1 d4 46.ed4 Bd4 47.Kg3 Bc3 48.Kg2 Kg4–/+ 49.Kf1 Kf3 50.Kg1? Ke2 51.Kg2 Kd1 52.Be3 Bb2 53.Bc5? Ba3 54.Kg3 Ke2 55.Kf4 Kd3 56.Ke5 Bc1 57.Kd5 Bd2 58.Ke5 e3 59.fe3 Be3 60.Be3?? Ke3 61.Kd5 Kd3 62.Kc5 Kc3 63.Kb6 Kb4 64.Ka6 Kc4 (64...Kc4 65.Ka7 b4 66.Kb6 b3 67.Kc6 b2 68.Kd6 b1Q 69.Ke5 Qb5 70.Ke4 Qd5 71.Ke3 Qd3 72.Kf2 Kd4 73.Kg2 Ke4 74.Kf2 Qf3 75.Ke1 Qg2 76.Kd1 Kd3 77.Ke1 Qe2) 0–1. Fournier,Frederic – Guest3022270, Partie amicale, 2m + 0s, 2008.

5.Nf3 d5 6.Be2 c5 7.bc5 Bc5 8.0–0 0–0 9.d4 Bd6 10.c4 dc4 11.Bc4 b5 12.Bd3 Bb7 13.Nbd2 Nbd7 14.Qc2 Rc8 15.Qb1 Qc7 16.Rc1 Qb6 17.Ne4 Rc1 18.Bc1 Ne4 19.Be4 Be4 20.Qe4 Nf6 21.Qd3 Rc8 22.Bb2 Qb8 23.h3 Rc4 24.Rc1 Rc1 25.Bc1 Qc7 26.Qd2 h6 27.Bb2 Qc4 28.Qc3? Qd5?? 29.Nd2 g6 30.f3 Qg5 31.e4 e5?? 32.de5+– (32.de5 Bc5 33.Qc5 Qd2 34.Qc8 Kh7 35.Qf8+– (35.ef6?! Qb2 36.Qc5 Qf6=)) 1–0. Fournier,Frederic (1870) – glaude1, Active (5/0), 2006.

4.e3 g6

5.Nf3 Bg7 6.d4 0–0 7.Nbd2 d5 8.c4 c6 9.Qc2 dc4 (9...a5 10.Bd3+=) 10.Bc4 b5 11.Bb3 (11.Bd3 a5 12.0–0 ab4+/–) 11...Bb7+= 12.Rc1 (12.0–0 Nbd7+=) 12...a5= 13.0–0 (13.ba5 Qa5 14.0–0 Nbd7=) 13...ab4+= 14.ab4 Na6 15.Ba3 Qe7 16.Qc3 Nd5 The pressure on the isolated pawn grows 17.Bd5 cd5 18.Nb3 Rfc8 19.Nc5 f6 20.Ra1 e5 21.Rfc1 e4 22.Nd2 Nc5 23.bc5 Bc6 24.Bb4 Qb7 25.Nb3 Ra6 (25...Ra4!?+=) 26.Na5+/– Qa8 (better is 26...Qd7!?+/–) 27.Nc6+– Qc6 28.Ra6 Qa6 29.Ra1 (better is 29.c6!? Qa7 30.h3+–) 29...Qc6 30.Qa3 h5 (30...f5 31.Bc3+/–) 31.h3 Kh7 (31...f5 32.Qa7 Qc7 33.Qb6 Qb6 34.cb6+–) 32.Qa6 Qd7 (32...Qa6!? 33.Ra6 g5+–) 33.Ra5 Rb8? (33...Rc7+–) 34.c6 Qc7 (34...Qe8 35.c7 Rc8 36.Qb7+–) 35.Rb5 Rc8 36.Rd5 (better is 36.Rb7 Qc6 37.Qc6 Rc6 38.Bf8+–) 36...Qc6+/– 37.Qc6 Rc6 38.g3 Kh6 (38...Rc7 39.Rb5+/–) 39.Rd8 Rc1 40.Kg2 Rd1 41.d5 f5 42.d6 Be5 43.h4 (43.Re8 Bf6 44.Re7 g5+– (worse is 44...Be7 45.de7 Kh7 46.e8Q Rd5 47.Qf7 Kh6 48.Bf8 Kg5 49.Qe7)) 43...Bf6 (43...Kg7 44.Kh2+=) 44.Re8 (44.Rb8 g5 45.hg5 Kg5 46.Rg8 Kh6+/–) 44...Rd5 (44...Kg7+/–) 45.Re6?? (better is 45.Rc8+–) 45...Be5?? (better is 45...Kg7 46.Re8 Kh6=) 46.d7!+– Rd7 (46...Bc7 47.Bf8 Kh7 48.Rd6+–) 47.Re5 Rb7 (47...Kg7 48.Rc5+–) 48.Bc3 Rc7 49.Bd4 Rc2 (49...Rb7 50.Re8+–) 50.Re7 Ra2 (50...Rc6+–) 51.Bf6 Rc2 52.Bg5 1–0. Sablina,Anastasia (1725) – Konkova,Margarita, Novokuznetsk RUS, SFO Ch U19 (g), 2014.

5.Nf3+= Bg7 6.Be2 0–0 7.0–0 d5 8.d4 Nc6 9.c4 dc4 10.Bc4 Bd7 11.Nc3 b5 12.Bb3 Ne7 13.Ne5 c6 14.Nd7 Qd7+= 15.Qf3 Ned5 16.Ne4 Ne4= 17.Qe4 Rac8 18.Rac1 f5 19.Qf3 Qe7 20.Rfd1 Qg5 21.h3 f4? 22.e4+– Nf6? 23.Be6 Kh8 24.e5 Nd5 25.Bd5 cd5 26.Rc8 Rc8 27.Qd5 h5 28.Qb7 Rd8 29.Rd3 h4?! 30.Qf3 Qf5 31.Rd2 Be5 0–1. erisonpassos – srmagno, kurnik, 2011.

4.Nf3

4.Nf3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 a6 3.Nf3 Nf6 4.a3).

4.Nf3 b6 5.g3 Bb7 (--> 1.b4 b6 2.Bb2 Bb7 3.Nf3 e6 4.g3 Nf6 5.a3 a6).

4.Nf3 d5 5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a6 5.Nf3).

3.a3 b5

4.Nc3 a6 =.

4.Nc3 c6 5.e4 d5 6.e5 Nfd7 7.d4 a5 8.ba5 Qa5 9.f4 f5 10.Nf3= Be7 11.Bd3 Nb6 12.0–0 Nc4 13.Bc4 bc4 14.a4 c5 15.Kh1 Nc6 16.Ne2 Ba6 17.c3 0–0 18.h4 h6 19.Rg1 Kh8 20.g4 fg4–/+ 21.Rg4 –/+. Grzywna,Stanislaw – NN, ZDK–Sarzyna Poland, 1987.

4.Nc3 d5 5.Nb5+= Be7 6.e3 0–0 7.Nf3 a6 8.Nbd4 Bd7 9.c4 dc4 10.Bc4 Qe8 11.0–0 Bd6 12.Qb3 Nc6 13.Nc6 Bc6 14.Bf6 Bf3 15.Bg7 Bg2 16.Bf8 Bf1 17.Bd6 Bc4 18.Qc4 cd6 19.Rc1 d5 20.Qc7 Kg7 21.d4 Kg6? 22.Qc6 Qg8 23.Kh1 Kf6 24.Rc5?? Kf5?? 25.Qd6 Qh8? 26.Qf4+– Kg6 27.h4 Kg7 28.Rc7 Qe8? 29.Qg5 Kf8 30.Qf6 Kg8 31.Qe7 Qe7+/– 32.Re7 Rc8 33.Ra7+– Rc6 34.Kg2 f5 35.Kg3 h5 36.Kf4 Kh8 37.Ke5 Kg8 38.Re7 Rc2 39.Ke6 Rf2 40.Kd5 Re2 41.Re5 Rh2 42.Rf5 Rh4 43.a4 Rh1 44.b5 ab5 45.ab5 Ra1 46.b6 Ra5 47.Ke4 Ra8 48.Rh5 Rb8 49.Rb5 Kf7 50.Kd5 Ke7 51.Kc6 Kd8 52.b7 Ke7 53.Rd5 Ke6 54.e4 Ke7 55.Kc7 Rf8 56.b8Q Rb8 57.Kb8 Kf6 58.Kc7 Kg6 59.Rf5 Kg7 60.Kd7 Kg6 61.Ke7 Kg7 62.Rg5 Kh6 63.Rg1 Kh7 64.Kf6 Kh8 65.Kf7 Kh7 66.Rh1# 1–0. Trkn – Prozac Prodigy, itsyourturn.com, 2000.

4.d3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nd2 0–0 7.e3 Bb7 8.Ngf3 a6 9.Be2 d5 10.0–0 Nbd7 11.Nb3 Bd6 12.Nbd4 Qc7 13.g3 (13.a4 ba4 14.Ra4 Rfb8+=) 13...Ne5 (13...Nb6 14.Qb1–/+) 14.Qc1 Nf3 15.Nf3 Rac8 16.Bf6 gf6 17.Bd1 e5 18.Qb2 (18.Nh4 Qd7–/+) 18...Qc3–/+ 19.Qc3 Rc3 20.a4 ba4 21.Ra4 Rfc8 22.Nh4 Bf8 23.Rg4 Kh8 24.Nf5 Ra8 25.Rh4 Bc8 26.Nh6 Bh6 (26...Kg7 27.f4 Bc5 28.fe5 Be3 29.Kh1 fe5 30.Nf7+=) 27.Rh6+= a5 28.Rf6 Kg7 29.Rd6 Be6 (29...Bh3!? 30.Re1 a4=) 30.f4 ef4 31.Rf4 (31.ef4 Bh3 32.Re1+= (worse is 32.Rd5 Bf1 33.Kf1 a4+=)) 31...a4+= 32.Rb4 (better is 32.Rb6+=) 32...a3–+ 33.Rb1 a2 34.Ra1 Rc7?? (better is 34...Rb8 35.Ra2 Rb1–+) 35.Kf2?? (better is 35.Rb6=) 35...Rb7–+ 36.Ke2 (36.Ke1–+) 36…Rb1 (36...Rb1 37.Ra2 Bg4 38.Kf2 Ra2 39.Bg4 Rc2 40.Be2 Rbb2 41.Rd5 Re2 42.Kf3 Rh2–+) 0–1. NN – Fournier,Frederic (2090), jeu.europe–echecs.com, 2013.

4.e3 a5 5.Bb5 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bb4 8.Nf3 c6 9.Be2 0–0 10.0–0 Qa5 11.c3 Qa1 12.cb4 d5 13.Nc3 Qd1 14.Rd1 Ba6 15.Ba6 Na6 16.b5 cb5 17.Nb5 Rb8 18.Nc3 Rb2 19.d4 Nb4 20.h3 g6 21.Rb1 Rb1 22.Nb1 Kg7 23.Ne5 Ne4 24.f3 Nd6 25.Kf2 f6 26.Nd7 Nc4 27.Nc5 Nc2 28.Ne6 Kf7 29.Nc7 N4e3 30.Nc3 Nf5 31.N7d5 Ncd4 32.g4 Ne7 33.Ne7 Ke7 34.Ke3 Ne6 35.f4 Kd6 36.Ne4 Ke7 37.Ng3 Kf7 38.f5 Ng5 39.h4 Nh3 40.Kf3 gf5? 41.Nf5?? Ng1? 42.Kf2+– Nh3 43.Kg3 Ng1 44.Kf2?? Nh3+= 45.Kg3 Ng1 46.Kg2?? Ne2+= 47.Kf3 Nc3 48.Nd6 Ke6 49.Ne4 Ne4 50.Ke4 h6 51.Kd4 f5 52.gf5 Kf5 53.Ke3 Kg4 54.Kf2 Kh4 55.Kg2 Kg4 56.Kh2 h5 57.Kg2 h4 58.Kh2 h3 59.Kh1 Kg3 60.Kg1 h2 61.Kh1 Kh3 ½–½. mihai740609 – cepra1, kurnik, 2011.

4.e3 Nc6 5.Bb5+/– a6 6.Be2 g6 7.Nf3 Bg7 8.d4 0–0 9.c4 d5 10.cd5 ed5 11.Nbd2 Re8 12.0–0 Be6 13.Qc2 Rb8?? 14.Qc6 Bd7 15.Qc2 Bc6 16.Qc6 1–0. Fournier,Frederic – JavaGod, Active, 2008.

4.e3 Be7 5.Bb5 0–0 6.Nf3 a6 7.Be2 Bb7 8.0–0 c5 9.c3 d5 10.Qb3 cb4 11.cb4 Nbd7 12.Rc1 Rb8 13.Nc3 Bc6 14.Nd4 Bb7 15.Rc2 Rc8 16.Rac1 Re8 17.Na4 Rc2 18.Rc2 Nb6 19.Nc6+– Bc6 20.Rc6 Nc4 21.d3 Nb2 22.Qb2 a5 23.b5 Bd6 24.Rc3 Qe7 25.Nb6 Be5 26.d4+/– Bd6 27.Nc8+– Ba3?? 28.Ne7 (28…Be7 29.b6+–; 28.Ra3?! Rc8 29.Ra5 Ne4+/–; 28.Qa3?! Qa3 29.Ra3 Rc8 30.Ra5 Kf8+/–) 1–0. Plock,Joerg – Schulz,Otto, Neubrandenburg (15min), 2004.

4.Nf3 Bb7 5.e3 (--> 1.b4 b5 2.Bb2 Nf6 3.e3 Bb7 4.Nf3 e6 5.a3).

4.Nf3 Be7 5.e3 0–0 6.Bb5 a6 7.Bc4. xadrezpg (2315) – takar (1940), net–chess.com, 2010.

4.Bf6 Qf6 5.e3?? Qa1–+ 6.Bb5 Qf6 7.f4 Bb7 8.Qe2 Qa1 9.Qd1 Bg2 10.Nc3 Qd1 (10...Qd1 11.Kd1 Bh1–+; 10...Bh1?! 11.Qa1 a5 12.ba5 Ra5 13.Ba4=+) 0–1. aligarjon – coolerdude, ChessWorld.net, 2005.

4.g3 d5 5.Bg2 Be7 6.e3 0–0 7.Ne2 Bb7 8.d3 c6 9.0–0 a5 10.Nd2 ab4–/+ 11.ab4 Bb4 12.Nb3 Be7 13.Ned4 b4 14.f4 Na6 15.Na5 Qc8 16.Nb7 Qb7–/+ 17.g4 Nd7 18.g5 g6 19.h4 c5 20.Nf3 Nc7 21.Ne5 Ra1 22.Ba1 Nb5 23.h5 f6 24.Ng4 Nc3 25.Qf3 fg5–+ 26.Qh3 Nf6 27.hg6 hg6 28.Nh6 Kg7–/+ 29.fg5 Ng8?? 30.Rf8 Bf8+/– 31.Qe6 Nh6 32.Bd5 Qf7?? 33.gh6+– (33.gh6 Kh6 34.Qf7+–) 1–0. mabeth – smoothstone, Live Game Caissa's Web, 2005.

4.e3 a6

5.c4 Bb7 6.Nf3 c6 7.c5 Be7 8.Bd3 0–0 9.Qc2 h6 10.0–0 d5 11.Nc3 Nbd7 12.e4 Ne4 13.Ne4 de4 14.Be4 Nf6 15.Rae1 Ne4 16.Re4 Bf6 17.Rfe1 a5 18.Bc3 Bc3 19.Qc3 ab4 20.Qb4 Qd3 21.Rd4 Qa3 22.Qa3 Ra3 23.Rd7 Ba6 24.Rc7 Rc8 25.Rc8 Bc8 26.Ne5 Bb7 27.Re3?? Ra1 (27...Ra1 28.Re1 Re1#) 0–1. Twin – Wall,Bill, internet, 2005.

5.c4 bc4 6.Bc4 Bb7 7.Nf3 (--> 1.b4 b5 2.Bb2 Nf6 3.e3 Bb7 4.Nf3 e6 5.a3 a6 6.c4 bc4 7.Bc4).

5.Nf3 Bb7 6.c4 bc4 7.Bc4 d5 8.Ba2 Nbd7 9.d4 Bd6 10.0–0 0–0 11.h3 Ne4 12.Nbd2 f5 13.Ne4 fe4 14.Ne5 Qe7 15.Nd7 Qd7 16.Qg4 Rf6 17.f4 Rg6 18.Qe2 a5 19.Rf2 ab4–/+ 20.ab4 Bb4 21.Rff1? Ba6–+ 22.Qf2 Bf1 23.Qf1 e5! 24.de5 Qh3?? 25.Bd5+– Kf8 26.Ra8 Ke7 27.Qf2 Bc5 28.Be4 Be3 29.Bg6 Bf2= 30.Kf2 Qh4 31.g3? Qh2–+ 32.Kf3 Qb2?? 33.Bh7 Qb7 34.Be4+= Qb3 35.Kg4 Qd1 36.Bf3 Qd7= 37.Kh4 c5 38.Rb8 Qf5 39.Rb7 Kd8?? 40.Ra7?? g5!–+ 41.fg5 Qf3 42.e6 Qe4 (42...Qe4 43.Kh5 c4–+ (< 43...Qe6 44.g6–+)) 0–1. erisonpassos – fuszerdopotegi (1765), kurnik, 2011.

5.Nf3 c5 6.bc5 Bc5 7.d4 Ba7 8.Nbd2 d5 9.Bd3 0–0 10.0–0 Nc6 11.e4 de4 12.Ne4 h6 (12...Nd5 13.c4 bc4 14.Bc4=) 13.Rb1 (13.Nf6 Qf6 14.Ra2=) 13...Nd5= (13...Nd4? 14.Nf6 Qf6 15.Nd4+–; 13...Bd4? 14.Nd4 Nd4 15.Nf6 Qf6 16.Bd4+–) 14.Qd2 f6 15.Rfe1 Qc7 16.c3 Rb8 17.Bc2 Na5 18.Ng3 Nc4 19.Qd3 f5 (19...Nb2?? 20.Qh7 Kf7 21.Bg6 (21.Rb2?! Rg8+=) 21...Ke7 22.Qg7 (22.Rb2?! Kd8=) 22...Kd6 23.Qf8 Kc6 24.Rb2+–) 20.Bc1 Nf4 (20...Bd7 21.Bb3=) 21.Qd1 (21.Bf4 Qf4 22.Bb3 Na3+/–) 21...Rb7 (21...Bb7=) 22.Ne5 (better is 22.Bf4!? Qf4 23.Bd3 Na3 24.Ra1+/–) 22...Nd5+= 23.Qf3 (23.Rb3!?+=) 23...Ne5–/+ 24.Re5 (better is 24.de5 Nc3 25.Rb2–/+) 24...Bd4?? (better is 24...Nc3 25.Rb2 Na4–+) 25.Rd5+= (worse is 25.cd4 Qc2 26.Ra1 Rc7–/+) 25...Bc3? (better is 25...Bf2!? 26.Kf2 ed5 27.Qd5 Kh8+=) 26.Rd3 Be5 27.Bb3 Rb6 28.Bd2 Bb7 29.Qe2 Qc6 30.f3 Bg3 31.hg3 Qe8 32.Rd1 Qg6 33.Ba5 Rc6 34.Rd7 Ba8? 35.Rd8 Rc8 1–0. Frank,Detlev (1820) – Luettig,Hendrik, Pinneberg–ch, 2004. (=1.a3 Nf6 2.b4 b5 3.Bb2 e6 4.e3 a6)

5.Nf3 d5 6.d3 Bd6 7.Nbd2 0–0 8.Be2 a5 9.Nd4 ab4 10.Nb5 ba3 11.Ba3 Ba3 12.Na3 Bd7 13.c4= dc4 14.Nac4+= Ra1 15.Qa1 Nc6 16.0–0 Nb4 17.d4 Nfd5 18.Ne5 f6 19.Nd7 Qd7 20.Rc1 c6 21.Rc5 e5 22.Qa4 ed4–/+ 23.ed4 Re8 24.Bc4+= Re1 25.Nf1 Qd6?? 26.Bd5 Nd5+/– 27.Qa8 Kf7= 28.Rc6 Nf4 29.Qa2+= Qd5 30.Qd5 Nd5 31.g3 Ne7 32.Rc7 Ke6 33.Kg2+/– Rd1 34.d5 Rd5= 35.Ne3 Rd7 36.Rd7 Kd7 37.g4 Ke6 38.f4 g5 39.f5 Kf7 40.Kg3 Nc6 41.h4 gh4 42.Kh4 Ne5 43.Kh5 Kg7 ½–½. Trkn – NN, itsyourturn.com, 2000.

4.e3 Bb7

5.c4 bc4=+ 6.Nf3 d5 7.Nc3 a5 8.ba5 Ra5 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.d3 cd3 12.Bd3 Ba6 13.Ne5 Bd3 14.Qd3 c5 15.Ne2 c4 16.Qc3 Ne4 17.Qc2 Bf6 18.Ng3 Nc5 19.Nh5 Be5 20.Be5 f6 21.Bc3 Rb5 22.Bb4 Rf7 23.Nf4 Qd7 24.h4 Nb3 25.Rad1 Qc6 26.h5? Na6–+ 27.h6 Nb4 28.ab4 Rb4 29.hg7 Rg7 30.Nh5 Rg6 31.Nf4 Rg5 32.Qc3–/+ e5 33.Qb4+= ef4 34.Qb8 Kg7 35.Qf4 d4 36.e4 1–0. orangutanb4 (1955) – jw313 (1665), kurnik, 2011.

5.Nf3 (--> 1.b4 b5 2.Bb2 Nf6 3.e3 Bb7 4.Nf3 e6 5.a3).

4.e3 c6

5.Nf3 a5 6.c3 Be7 7.d4 d5 8.Nbd2 Nbd7 9.Bd3 Nb6 10.Bc2 a4 11.0–0 Nc4 12.Nc4 dc4 13.e4 Bb7 14.Re1 0–0 15.Qe2 Qc7 16.Rad1 Rfe8 17.e5 Nd5 18.h4 Qd8 19.Qe4 f5 20.ef6!+– Nf6 21.Qe6 Kh8 22.Ng5 Qd5 23.Bf5 g6 24.Qd5 Nd5 25.Bd7 Rf8 26.Be6 Bg5 27.hg5 Nf4 28.Bg4 Nd3 29.Re2 Rfe8 30.Rdd2 Kg7 31.g3 Kf7 32.Kf1 Re2 33.Be2 Nb2 34.Rb2 Re8 35.Bg4 Bc8 36.Bc8 Rc8 37.Re2 Re8? 38.Re8+– Ke8 39.Ke2 Ke7 40.Ke3 Ke6 41.Ke4 Kd6 42.g4 Ke6 43.f4 Kd6 44.f5 Ke7 45.Ke5 Kd7 46.f6 Ke8 47.Ke6 (47.Ke6 c5 48.f7 Kd8 49.f8Q Kc7 50.Qc5 Kb8 51.Qb5 Kc7 52.d5 h6 53.d6 Kc8 54.Qb6 h5 55.d7) 1–0. Fournier,Frederic (1820) – Vaast,Jean, Open Paris FRA, 2002.

5.Nf3 Be7 6.h3 a5 7.c3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 0–0 10.d3 d6 11.Nbd2 e5 12.Be2 h6 13.0–0 Be6 14.Nh2 Nbd7 15.f4 Nd5 16.Rf3 f5 17.e4 Nf4 18.Ndf1 fe4 19.de4 Qb6 20.Kh1 d5 21.ed5 Bd5 22.Rg3 Bh4 23.Rg4 h5 24.Rh4 Bg2 0–1. horacyad2010 – sachoprd, kurnik, 2011.

3.a3 b6

4.Ra2 Be7 5.e4 0–0 6.e5 Ne8 7.Qf3 Nc6? (7...c6 8.Bd3) 8.b5 Ne5 9.Qa8 1–0. Wall,Bill – Zbyszko, playchess.com, 2012.

4.c4 Bd6 5.Nf3 0–0 6.e3 Bb7 7.Be2 Be7 8.d4 c6 9.Nc3 d5 10.0–0 dc4 11.Bc4 b5 12.Bd3 a5 13.Qb3 Na6 14.ba5 Qa5 15.Ne5 Bd6 16.f4 Be5 17.fe5 (17.de5?! Nc5 18.Qc2 Nd3 19.ef6 Nb2 20.fg7 Rfd8 21.Qb2 Rd3+=) 17...Ng4 18.Rae1 b4 19.ab4 Nb4? (19...Qb4!? 20.Qc2 f5 21.ef6 Nf6+–) 20.Ra1+– Qb6 21.Na4 Qa5 (21...Ra4 22.Ra4 c5 23.Be2 Ne3 24.dc5+– (24.Qe3?! Qc6 25.Bf3 Qa4 26.Bb7 Nc2+–)) 22.Nc5 Qc7 (22...Qb6 23.Nd7 Qd8 24.Ra8 (24.Qb4?! Qd7 25.Ra8 Ra8+/–) 24...Ba8 25.Qb4+–) 23.Qb4 Ne3 (23...Ra1 24.Ra1 (24.Nb7?! Rf1 25.Bf1 Rb8+/–; 24.Qb7?! Qb7 25.Nb7 Rf1 26.Bf1 Ne3+/–) 24...Bc8 25.Qe1+–) 24.Rfe1 Nd5 25.Qb7 Ra1 26.Ra1 Qb7 27.Nb7 Rb8 28.Ra7 Nf4 29.Be4 Nd5 30.Nd6 g6 (30...h5 31.Bc1+–) 31.Ba3 Nc3 32.Bc6 Rb1 (32...Ne2 33.Kf1 Nd4 34.Be8+–) 33.Kf2 Nd1 34.Kg3 Rb3 35.Bf3 Ne3 36.Ra8 Kg7 (36...Rb8 37.Rb8 Kg7 38.Ne8 Kh6 39.Bf8 Kg5 40.h4 Kf5 41.Nd6) 37.Ne8 (37.Ne8 Kg8 38.Nf6 Kg7 39.Bf8 Kh8 40.Bh6 Rb8 41.Rb8) 1–0. Fournier,Frederic (2095) – Manashev,Erlan, Humphrey Bogart Tournament, 2006.

4.c4 Ne4 5.d3 Nd6 6.e4 Bb7 7.Nf3 a5 8.b5 c6 9.e5 Nf5 10.a4 cb5 11.cb5 Bb4 12.Nc3 d6 13.ed6 Qd6 14.Be2 h6 15.0–0 Qc5 (15...0–0 16.Ne4 Qd5 17.Ne1=) 16.Qc2 (16.Ne4!? Qf8 17.Rc1+/–) 16...Nd7 17.Rfe1 Rd8 18.Rad1 (18.Rac1 0–0+=) 18...Rc8 (18...Bf3!? 19.Bf3 Nd4–/+) 19.Rc1+= 0–0 20.h3 Bf3 21.Bf3 Nd4 22.Qb1? (better is 22.Qd1 Bc3 23.Rc3–/+) 22...Nf3–+ 23.gf3 Qf5 24.Kg2 Qg5 25.Kh2 (25.Kf1 Qh5 26.d4 Rc4–+) 25...Bc3 (25...Ne5!? 26.Re3 Bc5 27.Ne4 Qf4 28.Kg2 Be3 29.Be5 Rc1 30.Bf4 Rb1 31.Be3–+) 26.Bc3 Rc5 27.Rg1 Qf4 28.Rg3 Rg5 29.Qb2+= f6 30.Bd2+= Qe5 31.Qe5+/– Re5 32.Bh6 Kh7 33.Be3 f5 34.f4 Rd5 35.d4 Nf6 36.Rg2 Ne4 37.f3 Nf6 38.Rc6 Nd7 39.Re6 Rf6 40.Rf6 Nf6 41.Rc2 Kh6? 42.Rc6 Kh5 43.Rb6 Rd8 44.Ra6 Nd5 45.Bd2 Rc8 46.Rc6 Rb8 47.Ba5 Nf4 48.Bc7 Re8 49.Bf4 Rd8 50.Rc4 g5 51.Bd2 f4 52.b6 Rb8 53.a5 (53.a5 Rb7 54.h4+–) 1–0. JThomasJeffrey – 488, ChessWorld.net, 2013. (=1.c4 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2)

4.d3 d5 5.Nf3 Bd6 6.Nbd2 Bb7 7.e4 de4 8.de4 Bf4 9.Bd3+= 0–0 10.0–0 Qe7 11.e5 Nfd7 12.Qe2 Rd8 13.Nc4 Nf8 14.Be4 Nc6? 15.b5+– Na5 16.Na5 Rd2 17.Nd2 Be4 18.Qe4 Qh4 19.g3 (19.g3 Bg3 20.fg3 Qe4 21.Ne4 ba5 22.Ng5+–) 1–0. lilgia (1605) – slagveld (1640), internet, 2007.

4.d4 c5 5.dc5 bc5 6.b5 Bb7 7.e3 c4 8.Bc4?? (better is 8.Nc3+=) 8...Bg2–+ 9.Nf3 Bh1 10.Ng5 (10.Be2 a6 11.ba6 Be7–+) 10...Bb7 (10...Qc7 11.Nd2–+) 11.Nd2 d5 12.Be2 Bd6 13.Ndf3 (13.h3 0–0–+) 13...Nbd7 14.c4 h6 15.Nh3 Qb8 16.Nf4 (16.Rc1 dc4 17.Rc4 Bh2–+) 16...Bf4 (16...dc4 17.Bc4 Bf4 18.ef4 Qf4 19.Be2–+) 17.ef4 Qf4 18.Qd4 (18.Rc1 dc4 19.Rc4 Qf5–+) 18...Qd4 19.Bd4 dc4 0–1. Rush,Bradley – Gudok,Viktor (1755), 54. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

4.d4 d5 5.Nf3 =+.

4.e3 a5 5.b5 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 b6).

4.e3 d5 5.c4 Be7 6.Nf3 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 b6).

4.f3 d5=+ 5.e3 c5 6.c4 Bb7 7.bc5 Bc5 8.Ne2 dc4–/+ 9.Ng3 b5–+ 10.Nc3 a6 11.Be2 0–0–+ 12.0–0 Qd7 13.Na2? Rd8 14.Bf6 gf6 15.Nc3 Qd2 16.Qd2 Rd2 17.Kf2 f5 18.Rfd1 Rd1 19.Bd1 Nd7 20.Bc2 f4 21.Nf1 fe3 22.Ne3 Nf6 23.Ncd1 Nd5 24.Ke2 Nf4 (24...Nf4 25.Kd2 Rd8 26.Ke1 f5–+; 24...Bd4 25.Rc1–+) 0–1. 1805DYDIDIDY – Andreschach, mySchach.de, 2005.

4.Nf3 a5 =.

4.Nf3 a6 5.d3 Bb7 6.Nbd2 c5 7.bc5 bc5 8.g3 Be7 9.Bg2 0–0 10.0–0 Nc6 11.c4 Qc7 12.d4 Nd4 13.Nd4 Bg2 14.Ne6? de6–+ 15.Kg2 Qc6 16.f3? Ng4–+ 17.Qb3 Rab8 18.Qa2 Ne3 19.Kg1 Nf1 20.Nf1 a5 21.Bc3 a4 22.Nd2 Bg5 23.Ne4 Be3 24.Kg2 f5 25.Nf2 Rfd8 26.Rd1 Rd1 27.Nd1 Bd4 28.Bd2 Qd6 29.Qc2 g6 30.e3 Bg7 31.Bc3 Bc3 32.Qc3?? Qd1 33.Qf6 Rb2 34.Kh3?? Qf1–+ 35.Kh4 Rh2 36.Kg5 Rh5 37.Kf4 Qc4 38.e4 fe4 39.Qd8= Kg7 40.fe4?? Rf5–+ 41.Ke3 Qc3 42.Ke2 Qf3 43.Kd2 Qf2 44.Kc3 Rf3 45.Kc4 Qc2 46.Kb5–+ Qb3 47.Kc6 Rd3 48.Qd7?? Rd7–+ 49.Kd7 Qa3 50.Kd6 Qb3 51.Kc5 a3 52.Kd6 a2 53.Ke7 a1Q 54.e5 Qe5 55.g4 Qf6 56.Kd6 Qb6 57.Kd7 Qb5 (57...Qb5 58.Kd6 Qd4 59.Ke6 Qe2; 57...Qfd8) 0–1. sagonek – altioni, kurnik, 2011.

4.Nf3 d6 5.e3 Be7 6.d4 0–0 7.Bd3 Ba6 8.Qe2 Bd3 9.Qd3 d5 10.0–0 c5 11.dc5 bc5 12.b5 c4 13.Qc3 Nbd7 14.g4 Nc5 15.g5 Na4 16.Qe5 Nb2 17.Qb2 Ne4 18.h4 f6 19.Kh1? fg5 20.Nbd2 gh4 21.Ne4 de4 22.Rad1 Qe8 23.Qe5?? ef3 24.Qe6 Kh8 25.Rd7 Ba3 26.Qd5 Rd8 27.Rd8 Qd8 28.Qc4 Qd2 29.Rg1 Qf2 30.Qc3 Bb2! 31.Qb2 Rf7?? 32.Qd4 h3?? 33.Qd8 Rf8 34.Qf8 1–0. mihai740609 – profetadundy, kurnik, 2011.

4.Nf3 g6 5.e4 Bg7 6.e5 Nh5 7.c4 0–0 8.d4 Bb7 9.Nc3 Nc6 10.Be2 Nf4 11.0–0 Ne2 12.Qe2 d6 13.Ne4 de5 14.de5 Be5 15.Ne5 (15…Ne5 16.Be5+–) 1–0. Wall,Bill (2365) – Icedcap, Microsoft Gaming Zone, 1999.

4.f4 Bb7 5.e3 d5 6.Nf3 Nbd7 7.b5 Bd6 8.Be2 Qe7 9.Ne5 0–0 10.0–0 Nc5 11.a4 Nfd7 12.d4 Ne4 13.Nd2 Nd2 14.Qd2 f6 15.Nd7 Qd7 16.c4 a6 17.Qc2 dc4 18.Bc4 ab5 19.ab5 Kh8 20.Qb3 Rae8 21.Rad1 Qe7 22.Kh1 Qf7 23.Qc2 f5 24.Be2 Bd5 25.Ra1 Ra8 26.Qc3 Qe7 27.Ra8 Ra8 28.Bf3 Qd7 29.Be2 h6 30.Kg1 Qe7 31.Bf3 Ra5 32.Be2 Qe8 33.Qd3 Ra2 34.Bc3 Ra3 35.Qc2 Qa8 36.Rf2 Be4 37.Qc1 Rb3 38.Bf1 Rb1–/+ 39.Qd2 Qd5 40.h4 Qb5–+ (40...Qb5 41.Re2 Bd3–+) 0–1. Spicak,K (2010) – Dragun,K (2240), XIII Konik Morski Open A, Rewal Poland, 2008.

4.f4 c5 5.bc5 bc5 6.Nf3 d6 7.e3 Bb7 8.Bb5 Bc6 9.Bc6 Nc6 10.0–0 Be7 11.c4 0–0 12.Nc3 a6 13.Qc2 Na5 14.Ne2 Qc7 15.Ng5+= g6 16.h4 h5 17.Ne6 fe6 18.Qg6 Kh8 19.Ng3 Rg8?? 20.Qh6 (20.Bf6?! Bf6 21.Qf6 Qg7 22.Nh5 Qf6 23.Nf6 Rg6+–) 1–0. Wall,Bill – VK, internet, 2005.

4.b5 Bb7

5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 7.c4 c5 8.d4 cd4 9.Bd4 d5 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 (better is 11.cd5!? Nd5 12.Be2=) 11...dc4–/+ 12.Bc4 Rc8 13.Qb3 Nc5?? (better is 13...Bf3 14.gf3 e5–+) 14.Qc2 h6 15.Rd1 Qc7 (better is 15...Bf3 16.gf3 Qc7+=) 16.Be2?? (better is 16.Be5!? Bf3 17.Bc7 Bd1 18.Nd1 (18.Kd1 Rc7 19.Ke2 Nb7–+) 18...Rc7 19.0–0=) 16...Rfd8?? (16...Ncd7 17.Qb3 e5 18.Ne5 Ne5 19.0–0–+) 17.0–0? Ncd7–+ 18.Qb2 Nc5?? 19.Rc1 Qb8 20.h3 Nd5?? 21.Nd5+/– Bd5 22.Bg7 Ne4 23.Bh6 Bf6 24.Qb4 Kh7 25.Bf4 Qb7 26.Bd3 Kg7 27.Be5 Be5 28.Ne5 Nc5 29.Bb1 Ne4? 30.f3 Rc1 31.Rc1 Rc8 32.Rc8 Qc8 33.fe4 Bb7 34.Nc6! Bc6 35.e5 Bd5 36.Qg4 Kf8 37.Bd3 Qc1 38.Kh2 Qe3 39.Qb4 Kg7 40.Qg4 Kf8 41.Qb4 ½–½. Rush,Bradley – Vontina,Maria, OP–2011–0–01964, 2011.

5.Nf3 d5 6.e3 Nbd7 7.Be2 Bd6 8.0–0 0–0 9.c4 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 dc4 13.Bc4 c6 14.Nc3 Bc5 15.d4 Bb4 16.Qc2 Qe7 17.Na2 Bd6 18.Ng5 h6 19.Ne4 cb5 20.Nd6 bc4 21.Nb7= Nb8 22.Qc4 Qb7 23.Nb4 Rc8 24.Qb3 Nc6 25.Nd3 Ne7 26.Ne5 Ned5 27.Bb2 Qc7 28.Qb5 Qc2 29.Ba1 Nc3?? 30.Nc6?? Nb5–+ 31.Ne7 Kf8 32.Nc8 Qc8 33.Bb2 Ne4 34.Rc1 Qd7 35.f3 Ned6 36.e4 f6 37.Rd1 Kf7 38.d5 e5 39.Kf2 Nc4 40.Ba1 Nba3 41.Kg3 b5 42.f4 Ne3 43.Rd2 ef4 44.Kf4–+ Ng2! 45.Kf3 Nh4 46.Kg3 Ng6 47.e5 fe5 48.Rf2 Kg8 49.Bb2 Nc4 50.Bc3 Qd5 51.Rd2 Qd2 52.Bd2 Nd2 53.h4 b4 54.Kf2 b3 55.Ke2 b2 56.Kd2 b1Q (57.h5 Qb2 58.Kd3 Nf4 59.Kc4 Qc2 60.Kb4 Nd5 61.Kb5 e4 62.Ka6 Qb2 63.Ka5 Qb4 64.Ka6 Qb6) 0–1. OPA – Simson7, Caissa.com, 2004.

4.Nc3 Bb7

5.d3 Be7 6.e4 d6 7.Be2 Nc6 8.Nf3 Ng4 9.h3 Nge5= 10.Ne5 Ne5 11.d4 Ng6 12.Bc1 Bg5 13.0–0 Qf6 14.Nb5 Qe7?? 15.Bg5+– Qg5 16.Nc7 Ke7 17.Na8 Be4 18.Bf3 Bf3?? 19.Qf3 Nf4 20.Nc7 Rc8 21.Nb5 a6 22.Qb7 Kf6 23.Nd6 Rc7 24.Ne8 Kg6 25.Nc7 Nh3 26.Kh2 Nf4 27.Qe4 f5 28.Qf3 Qh4 29.Kg1 Kf6 30.Rae1 g5 31.Qg3 Qh5 32.d5! Ne2 33.Re2! Qe2 34.Qc3 (34.Qc3 e5 35.Re1 Qe1 36.Qe1+–) 1–0. lyud – billy10, caissa.com, 2007.

5.e3 c5 6.b5 d5 7.d4 cd4 8.Qd4 Bc5 9.Qe5 Bd6 10.Qg5 0–0 11.0–0–0 (11.Nf3!?=) 11...h6 12.Qh4 Nbd7 13.f4 Rc8 14.Bd3 (14.Nf3 Qe7 15.Nb1 Ne4 16.Qe7 Be7–/+) 14...Qe7 15.Nb1 Rc7 16.Ne2 Rfc8 17.Nd4 Nc5 18.Kd2?? (better is 18.g4–+) 18...Nfe4 19.Be4 Qh4 (better is 19...Ne4 20.Kc1 Qh4 21.Rdf1–+) 20.Bf3 Ne4 21.Be4 Qf2 22.Kd3 (22.Ne2 de4 23.Nbc3–+) 22…de4# 0–1. Workman,K – Tsuji,J, East Lansing–ch MI op–B, 1991. (=1.a3 Nf6 2.b4 e6 3.Bb2 b6 4.Nc3 Bb7)

5.Nf3 Be7 6.e4 d6 7.Bd3 Nbd7 8.0–0 0–0 9.Re1 c5 10.bc5 Nc5 11.Bc4 Nce4 12.d3 Nc3 13.Bc3 Rc8 14.Ng5? d5–+ 15.Bf6 Bf6 16.Ne6 fe6 17.Bb3 Ba1 18.Qa1 Qf6 19.Qb1 Qf2 20.Kh1 Kh8 21.h3 d4 22.Rg1 Rf6 23.Qd1 Rg6 24.Be6 Bg2 25.Rg2 Qg2# 0–1. pieeater – ranaground, ChessWorld.net, 2009.

4.c4 a5

5.Qb3 Bb7=+ 6.Nf3 Na6 7.b5 Nc5 8.Qc2 Be7 9.Nc3 0–0 10.e3 Rc8 11.d4 Nce4 12.Bd3 Nc3 13.Bc3 d5 14.c5 c6 15.bc6 Bc6= 16.0–0 Ne4 17.Be4 de4 18.Ne5 Bd5 19.Qa4 bc5 20.Ba5 Qe8 21.Qe8= Rfe8 22.dc5 Rc5 23.Bb4= Rc2 24.Rfc1 Rc1 25.Rc1 Bb4 26.ab4 f6 27.Nc6 Kf8 28.h3 Rc8 29.b5 Bc6 30.bc6 Ke7 31.Rc4 f5 32.g4 g6 33.Kg2 Kd6 34.Rd4 Kc6 35.Kg3 g5 36.Ra4 Kd6 37.Ra7 Rc7 38.Ra5 Rf7 39.f4 ef3 40.Kf3 h6 41.Ra6 Ke5 42.Ra5 Kf6 43.Ra6 Rb7 44.gf5 Kf5 45.Ra5 Kf6 46.Ra6 Rb4 47.Ra8 Rh4 48.Kg3 Kf5 49.Ra5 Kf6 50.Ra6 Rb4–/+ 51.Ra8 h5 52.Rh8 h4 53.Kf3 Rb1 54.Kg2 Rb2 55.Kf3 Rd2 56.Kg4 Rg2–+ 57.Kh5 Rg3 58.Rh6 Kf5 59.e4 Ke5 60.Rg6 Rh3 61.Rg5 Ke4 62.Rg4 Kf5 63.Ra4 Rh1 64.Rb4 e5 65.Rb8 Kf4 66.Rf8 Ke3 67.Kg4 e4 68.Re8 h3 69.Kg3 Kd3 70.Rd8 Ke2 71.Re8 e3 72.Rd8 Rd1 73.Re8 Rd7 74.Kh3 Kd2 75.Ra8 (75.Rb8–+) 0–1. Kokje,Aron – Shamkovich,Leonid (2390), Bermuda–B, 1995.

5.b5 Bb7 6.e3 Be7 7.Nf3 0–0 8.Be2 d5 9.0–0 Nbd7 10.Nd4 Nc5 11.f4 Nce4 12.d3 Nd6 13.cd5 Nd5 14.Qc1 Nf5 15.Nf5 ef5 16.Bf3 ½–½. Mielke – Poppner, Berlin, 2000.

4.c4 Bb7

5.Nc3 a6 6.e3 Be7 7.Qc2 d6 8.Nf3= c5 9.Bd3 d5 10.Ne2 Nbd7 11.Nf4 cb4 12.Ng5 e5?? 13.Nf7?? Kf7–+ 14.Bg6 Kg8 15.Ne6 Qb8 16.Bf5 Nc5 17.d4 ed4 18.Bd4 Ne6 19.Be6 Kf8 20.Qf5? Bc8 21.cd5 Be6 22.de6 Qb7 23.0–0 Qe4 24.Qh3 Qg4 25.Bf6 Qh3 26.Be7 Ke7 27.gh3 Ke6 28.ab4= Rhd8 29.Rfc1 Rd6 30.Rc7+= Kf6 31.Kg2 h5 32.f4 g6 33.h4 a5 34.Kf3 a4+= 35.Ra3 Ke6 36.e4 Rd7 37.Rc4 b5 38.Rc5 Rb8 39.e5 Rd4= 40.Rc6 Kf7 41.Rc7 Kg8 42.Rac3 Rf8=+ 43.Rb7 Rdf4 44.Kg3 Rg4 45.Kh3–/+ Rb4 46.Rcc7 (46.Rg3 Rf7 47.Rg6 Kh7–/+) ½–½. Dillimann,Hans Peter – Kottke,Michael, Augsburg op 2nd, 1995.

5.Nc3 d5 6.cd5 ed5 7.d4 Bd6 8.Qa4 Nbd7 9.Nb5 Be7 10.e3 a5 11.ba5 Ra5 12.Qb3 0–0 13.Nc3 Qa8 14.Nf3 c5 15.Bb5 c4 16.Qa2 Bb4 17.Bd7 Nd7 18.0–0 Rc8 19.Nd2 Bd6 20.Rfe1 b5 21.Qb1 Nb6 22.e4 Na4 23.Na4 Ra4 24.e5 Bc7 25.Qc2 Qa6 26.Nf3 Qe6 27.Ng5 Qh6 28.Bc1 Qh5 29.Qb1? Ba6 30.Bf4 Ba5 31.Re3 c3 32.Rh3 Qg6 33.Qg6 fg6 34.Rh7 c2 35.Be3 Ra3!! 36.Rc1 Rd3 37.Kf1 b4 38.Ke2 b3 39.Rg7 Kg7 40.Ne6 Kg8 41.Nf4 Rdc3 42.Kf3 b2 43.Rc2 Rc2 44.Nd5 b1Q 45.Ne7 Kh8 46.Nc8 Qd1 47.Kg3 Bc8 48.h3 Bd2 49.Kf4 Be3 50.Kg3 Bf2 51.Kf4 Qc1 52.Ke4 Qe3 53.Kd5 Qd4# 0–1. EXchess 3.11 – Fritz 5.32, 2003.

5.Nc3 d6 6.d4 Nbd7 7.Nf3 Bf3 8.ef3+= Be7 9.Bd3 c6 10.Qc2 d5= 11.cd5 ed5 12.0–0 h6 13.Rfe1 0–0 14.b5 c5 15.dc5 Nc5 16.Rad1+/– Nd3 17.Qd3 Bc5 18.Nd5 Nd5 19.Qd5 Qc7 20.Be5 Qd8 21.Qb3 Qg5 22.Rd7 a5 23.ba6 Ra6 24.Bb2 Qf5 25.Qc3 f6 26.Qc4 Kh8 27.Red1 Raa8 28.a4 Rac8 29.Qb3 Rfe8 30.Qf7 Rg8 31.Bd4 Bd4 32.R7d4 Ra8 33.Qb3 Qc5 34.Rc4 Qa5 35.Rb4 Rgd8 36.Rb1 Rdb8 37.h3 Re8 38.Qf7 Rab8 39.Qc7 Kg8 40.Rg4 Re1 41.Re1 Qe1 42.Kh2 Qe5 43.Qe5 fe5 44.Rb4 Ra8 45.Kg3 Kf7 46.Kg4 Ra6 47.Kf5 Ra5 48.Ke4 g6 49.g4 (49.g4 Kg7 50.h4+–; 49.g3 Ke7+–) 1–0. Wall,Bill – MDC, Microsoft Gaming Zone, 1999.

5.Nc3 d6 6.d4 g6 7.Nf3 Bf3 8.gf3 Nfd7 9.f4 Bg7 10.Bg2+/– d5 11.cd5 e5? 12.de5 0–0 13.e6 fe6 14.de6 Bc3 15.Bc3 Re8 16.Qd4 c6 17.Qg7# 1–0. pierre – Chezhed, internet, 2011.

5.Nc3 e5 6.e3 d6 7.f3 Be7 8.Bd3 Nbd7 9.Nh3 0–0 10.0–0 c5 11.Qc2 Rc8 12.Ng5 g6 13.b5 d5 14.cd5 Nd5 15.Nge4 f5? 16.Nd5?? Bd5+= 17.Nc3 Bb7 18.Bc4+/– Kg7 19.Qb3 Nf6 20.d3 Qd6 21.a4 Rcd8 22.a5 Nd5 23.ab6 ab6 24.Nd5 Bd5+= 25.f4 Bc4 26.dc4 Bf6 27.Ra7 Kh6 28.Rf3 Qd1= 29.Qd1 Rd1 30.Rf1 Rfd8 31.Rb7 Rf1 32.Kf1 1–0. chesspal (2460) – kuksifae (2430), net–chess.com, 2010.

5.d3 c5 6.bc5 Bc5 7.e4 0–0 8.Nf3 d5 9.cd5+= ed5 10.e5 Nfd7 11.d4+/– Be7 12.Nc3 Re8 13.Qb3 Bf8 14.Bb5 a6 15.Bd3 Kh8 16.0–0 b5 17.a4 Nb6 18.ab5+– ab5 19.Bb5 Ra1 20.Ra1 Bc6 21.Bc1 Qc7 22.Bf4 Bb5 23.Qb5 Rd8 24.Rb1 Qc3 25.Qb6 Qc8 26.Rc1 Qd7 27.e6! (27.e6 Qe7 28.Ne5+–) 1–0. nordlicht – kalle, Jahresabschlussturnier, 2004.

5.d3 d5 6.Nc3 Be7 7.g3 dc4 8.dc4?? Qd1 9.Rd1 Bh1 (9...Bh1 10.Nb5 Na6–+) 0–1. 2good2be#1 – dannyboy238, ChessWorld.net, 2004.

5.d3 Be7 6.e4 d6 7.Be2 Nbd7 8.Nf3= 0–0 9.0–0 c5 10.Nbd2 Re8 11.Nb3 Qb8 12.b5 d5 13.ed5 ed5=+ 14.a4 d4 15.Ne1 Ne5 16.Bc1 h6 17.Bf3 Nf3 18.Nf3 Bd6 19.Nbd2 a6 20.Bb2 ab5 21.ab5 Qc7 22.Ra8–/+ Ra8 23.h3 Re8 24.Re1 Qb8 25.Kf1 Qc8 26.Re8 Qe8 27.Qe1 Qe1 28.Ne1 Bc8 29.Ne4?? Ne4–+ 30.de4 Be6 31.Nf3 Bc4 32.Ke1 f6 33.g3 Bb5 34.Nd2 Kf7 35.f4 Bc6 36.Ke2 b5 37.Kd3 Bc7 38.Nb3 c4 39.Kd4 cb3 40.Kc3 Be4 41.Kb3 Bg2 42.h4 Bb6 0–1. hal1958 – One_I, playchess.de, 2003.

5.d4 a5 6.b5= Be7 7.e3 0–0 8.Nf3 d5 9.Bd3 c5 10.0–0 Nbd7 11.cd5 ed5 12.dc5 bc5 13.Nc3 Bd6 14.Rc1 Re8 15.Be2 Qc7 16.a4 Rad8 17.Qc2 d4–/+ 18.ed4 cd4 19.Na2 Nc5=+ 20.Bd4 Bf3–/+ 21.b6 Bh2 22.Kh1 Qb8 23.Bf3 Rd4 24.Qc5 Rh4 25.g3 Bg3 26.Kg2 Bd6 27.Qc6 Bc5! 28.Qc7 Bb6 29.Qb8 Rb8 30.Nc3 Rb4 31.Rb1 h5 32.Rfd1 h4 33.Rb4 ab4 34.Nd5 Nd5 35.Rd5 h3 36.Kh3 Bf2 37.Kg2 Bh4 38.Rd4 Bf6 39.Rd7 b3 40.Rd5? b2 (41.Be4 Rb4–+) 0–1. Rayetzky – Coltharp,Cameron, email 4AMM–07, 1997.

5.d4 a5 6.b5 Be7 7.e3 0–0 8.Nf3 d5 9.Bd3 c5 10.Nc3 cd4 11.ed4 dc4 12.Bc4 Ra7 13.0–0 Bf3 14.Qf3 Qd4 15.Be2 Nbd7 16.Rfd1 Qe5 17.Rd2 Qg5 18.Rad1 Ne5 19.Qh3 Bc5 20.Na4 Ne4 21.Nc5 Nd2 22.Ne6 fe6 23.Be5 Qe5 24.Rd2 Rc7 25.Qe3 Qe3 26.fe3 Rc3 27.Rd3 Rd3 28.Bd3 Rc8 29.a4 Rc3 30.Be2 Re3 31.Kf2 Re4 32.Bd1 h5 33.h3 g5 34.g3 e5 35.Bc2 Rd4 36.Ke3 Kg7 37.Ke2 Kf6 0–1. Bouma,Jan – Rayetzky,Alexander, email 4AMM–07 1997.

5.d4 c5 6.Qb3 cd4 7.Bd4 Be7 8.Nd2 0–0 9.Rd1 d5 10.Ngf3 dc4 11.Qc4 Bd5 12.Qc3 Nbd7 13.Ne5 Re8 14.Qb2 Qc7 15.Nd7 Qd7= 16.e4 Bb7 17.Nf3 Qa4 18.Bd3 Red8 19.0–0 Be4–/+ 20.Be4 Ne4 21.Qa1 Bf6 22.Bf6 Nf6 23.h4 Qb5 24.Rfe1 Rd5 25.Rd5 Nd5 26.Re5 Qc4 27.Kh2 Qf4 28.g3?? Qf3 29.Rg5 f6 30.Rd5 ed5 31.Qe1 Qe4 32.Qf1 Re8 33.Kg1 Qe2 34.Qg2 Qe4 35.Qf1 Qc4 36.Qg2 Re1 37.Kh2 Qe4 38.f3 Qe2 0–1. De Andrade – Medeiros (1870), Natal BRA, Potiguar Open, 2011.

5.d4 c5 6.bc5 bc5 7.Nf3 Bf3 8.ef3 Qb6 9.Qd2 Be7 10.dc5 Qc5 11.Nc3 Qc6 12.Rd1 Na6= 13.Be2 0–0 14.0–0 Nc5 15.Qc2 Rab8 16.Nb5 a6=+ 17.Nd4 Qa4 18.Rb1 Rfc8 19.Rfc1 e5 20.Nf5 Bf8 21.Qa4+/– Na4 22.Be5 Rb1 23.Rb1 Re8 24.Bf6 Re2+= 25.Bd4 Rc2 26.g3 Rc4= 27.Rb8 g6?? 28.Ne7# 1–0. Rush,Bradley – Brown,Tony, QD.2004.0.00062, 2004.

5.d4 c5 6.dc5 bc5 7.b5 Be7 8.e3 0–0 9.Nf3 d5 10.Qc2 dc4 11.Bc4 Bf3 12.gf3 Nbd7 13.Nd2 Qc7 14.0–0 Ne5 15.Kh1 Rfd8... 0–1 (30). Sparks – Fuller, Michigan 1983.

5.d4 Be7 6.f3 d5 7.e3 Nbd7 8.c5 0–0 9.Qc2 bc5 10.dc5 c6 11.Bd3 e5 12.Ne2 Re8 13.Nd2 Bf8 14.e4 d4 15.g4 g6 16.Ng3 Bh6 17.Nc4 Ba6 18.Qb3 Bc4 19.Bc4 Qe7 20.Bc1 Bc1 21.Rc1 Reb8 22.Qa4 Rc8 23.Ba6 Rc7 24.h4 Nf8 25.h5 Ne6 26.hg6 fg6 27.Rc2 Nf4 28.Rch2 Rd8 29.Bc4 Kh8 30.Ne2 Ne2 31.Ke2 Qf8 32.Qd1 Ra8 33.Ba6 Rd8 34.Kd3 Qe8 35.Qd2 Rdd7 36.Qg5 Ng8 37.Bc4 Rg7 38.Qh4 Qe7 39.g5 a5 40.Qg4 ab4 41.ab4 Rb7 42.Qc8 Qc7 43.Rh7 Rh7 44.Qg8 1–0. Ball,E – Choyke,J, East Lansing, 1992.

5.d4 Be7 6.Nf3 0–0 7.e3 d5 8.Nbd2 c6 9.Bd3 Nbd7 10.0–0 Re8 11.Rc1 Bf8 12.Qb3 g6 13.Rfd1 Rb8 14.e4 de4 15.Ne4 Ne4 16.Be4 Nf6 17.Bb1 Ng4 18.h3 Nf6 19.Ne5 Bg7 20.Qg3 Nh5 21.Qe3 Qc7 22.a4 Rbd8 23.c5 Be5? 24.de5+/– Rd1 25.Rd1 bc5 26.bc5 Ba6 27.Rd6 Bc4 28.g4 Ng7 29.Bd4 Bd5 30.Be4 Rb8 31.Bd5 cd5 32.Qg5 Ne8=+ 33.Qh6 a5?? 34.c6 1–0. bratek55 (1670) – kostrzanin2, kurnik, 2011.

5.d4 g6 6.e3 Bg7 7.Nf3 0–0 8.Bd3 d6 9.0–0 Nbd7 10.Nbd2 Re8 11.Qb3 e5 12.de5 de5 13.e4 c5 14.Rfd1 Qc8 15.b5 Nf8 16.Bc2 Ng4 17.h3 Nh6 18.Nf1 f6 19.Ne3 Nf7 20.Nd5 Ne6 21.Kh2 Nd4 22.Bd4 cd4 23.Bd3 Nd6 24.Rdc1 Qc5= 25.Qb4 Qb4 26.ab4 f5 27.Re1 fe4 28.Be4 Ne4 29.Re4 Bd5 30.cd5 Red8 31.Ne5 Rd5 32.Nc6 Rb5 33.Ra7 Ra7 34.Na7 Rb4 35.Nc6 Rc4 36.Re8 Kf7 37.Rc8? Rc5 38.Nd8 Kf6 39.Rb8 b5 40.Nb7? Rd5 41.Na5 d3 42.Nb3 d2 43.Nd2 Rd2 44.Rb5 g5 45.Rb6 Kf7 46.Rb7 Kg6 47.Rb6 Bf6 48.Kg3 h5 49.h4 gh4 50.Kf3 Rd3 51.Ke2 Rd5 52.Ra6 Rg5 53.Kf3 Rf5 54.Ke2 Rg5 55.Kf1?? h3! 56.gh3 1–0. bratek55 (1690) – kostrzanin2, kurnik, 2011.

5.e3 a5 6.ba5 Ra5 7.Nf3 =+.

5.e3 a5 6.b5 =+.

5.e3 c5 6.b5 a5 7.a4 d5 8.d3 Nbd7 9.Nf3 Bd6 10.Be2 0–0 11.Nbd2 Re8 12.0–0 Bf8 13.Qb3 e5 14.cd5 Bd5 15.Nc4 e4 16.de4 Ne4 17.Rad1 Ndf6 18.Qc2 Qc7 19.Be5+– Qb7 20.Nd6?? Nd6 21.Bd6 Bd6 22.h3 Be5 23.Ne5 Re5 24.Bf3 Bf3 25.gf3 Qf3 26.Kh2 Rh5 27.Rfe1 Rh3 28.Kg1 Rh1 0–1. Fournier,Frederic – rokosian (2175), Active (2/1), 2003.

5.e3 c5 6.b5 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.c4 Bb7).

5.e3 c5 6.bc5= Bc5 7.d4 Be7 8.Nf3 0–0 9.Nbd2 d5 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Rc8 12.Qb3 dc4 13.Bc4 Ne4 14.Ne4+= Be4 15.Nd2 Bb7 16.Rfd1 Bh4 17.g3 Bf6 18.Bf1 e5 19.Bg2 Bg2 20.Kg2 ed4 21.Ne4 Nc5–/+ 22.Nf6 Qf6 23.Qa2 Qc6–+ 24.Kg1 de3 25.fe3 Qe4 26.Bd4 Ne6 27.Rd2 Nd4 28.ed4 Qe3 29.Kf1 Rfd8 30.Qb2 Rc6 31.Rad1 Qc3 32.Qa2 Qc4 33.Qc4–/+ Rc4 34.Kf2 Rcc8 35.Ke3 Rc3 36.Rd3 Rd3 37.Kd3 Kf8 38.Re1 Re8 39.Rc1 a5 40.Rb1 Re6=+ 41.a4 f5 42.Rc1 Kf7 43.Rc7= Re7 44.Rc6 Re6 45.Rc7 ½–½. Bartle,Georg (1720) – Soavi,Carlo Maria, Baden–ch AT1, 2007.

5.e3 Nc6 6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.Nc3 a6 10.Qc2 h6 11.Rfd1 b5? 12.cb5+– ab5 13.Bb5 Qd6 14.Na4 Ng4 15.h3 Nge5 16.Rac1 Nf3+/– 17.gf3 Ne5 18.f4 Nf3+= 19.Kg2 Nh4 20.Kf1 d4 21.Qc7 Qd5=+ 22.Qe7? Qg2 23.Ke2 Bf3 24.Kd3 Bd1?? 25.Rd1 Rad8?? 26.Bd4 Nf5=+ 27.Qc5 Rd5?? 28.Bc6+– Qf3 29.Bd5 Qd1 30.Nc3?? Qf1+= 31.Kc2 ed5 32.Qd5 Ne7?? 33.Qe5+– Nc6 (33...Nc6 34.Qg7#; 33...Qg2 34.Qe7 Qf2+–). reddragonx (1725) – jolaw (1610), internet, 2007.

5.e3 d6 6.d4 Nbd7 7.Nf3 c5 8.Nc3 cd4 9.Nd4 Be7 10.Ndb5 Ne5= 11.Qa4 Bc6 12.Qa6= Qb8 13.Nd4 Qb7 14.Qb7 Bb7 15.Ncb5 0–0=+ 16.Nb3 Rfd8 17.f3 Rd7 18.Be2 a6=+ 19.Nc3 Rc7 20.Na4 Nc4 21.Rc1 Rac8 22.Rc4 Rc4 23.Nb6 Rc2 24.Nc8 Bc8 25.Bc1 Nd5 26.Kf2 Bf6 27.Rd1 Re2 28.Ke2 Nc3 29.Ke1 Nd1 30.Kd1 Bd7 31.Kc2 Ba4 32.Bb2 Bg5 33.Bd4 (33.f4 Bh4=). Diener,Rudolf – Harriman,A, corr ICCF WT–M–GT–216, 1988.

5.e3 Be7 6.Nc3 0–0 7.d3 d5 8.cd5 ed5 9.d4 Nbd7 10.Nf3 a6 11.Bd3 Ne4 12.Be4 de4=+ 13.Nd2 f5 14.0–0 Nf6 15.Ne2 Nd5 16.Rc1 f4 17.ef4 Nf4 18.Nf4 Rf4 19.Qb3 Bd5 20.Qg3 Qd6 21.Nc4 Qh6 22.Ne5 Bh4 23.Qe3 Bg5 24.Qc3 Rc8 25.Rc2 c6 26.f3 ef3–/+ 27.Nf3 Rcf8 28.Rcf2 Rf3 29.Rf3= Bf3 30.Rf3 Rf3 31.Qf3 Qe6 32.Kf2 Bf6 33.Qe3 Qe3 34.Ke3= c5 35.bc5 bc5 36.Kd3 cd4 37.Bd4 Kf7 38.Bf6 Kf6 39.Kd4 g5 40.g4 Ke6 41.Ke4 a5 42.a4 h6 43.h3 Kd6 44.Kf5 Kc5 45.Kg6 Kb4 46.Kh6 Ka4 47.Kg5 Kb3 48.Kf5 a4 49.g5 a3 50.g6 a2 51.g7 a1Q 52.g8Q Kc2 53.Qc4 Kd2 54.Qf4 Kd3 55.h4 Qa5 56.Qe5 Qa8 57.h5 Qc8 58.Kg6 Qg8 59.Kh6 Qf8 60.Qg7 Qf4 61.Kh7 Qh4 62.h6 Kc4 63.Kh8 Kc5 64.Qe5 Kc6 65.h7 Qg4 66.Qg7 Qe6 67.Qf8 Qg6 68.Qc8 Kd6 69.Qa6 (69.Qa6 Ke5 70.Qg6+–) 1–0. Freyser – dannyboy238, ChessWorld.net, 2004.

5.e3 Be7 6.d4 0–0 7.Nf3 d6 8.Bd3= Nbd7 9.Nbd2 c5 10.0–0 d5 11.b5 Ne4 12.cd5 ed5 13.Rc1 f5 14.Ne5 Rc8 15.Ne4 fe4=+ 16.Nd7 Qd7 17.Be2 c4 18.Bg4 Qb5 19.Bc8 Bc8 20.Qe2 a5 21.f3 Bf5 22.f4 h5 23.h3 h4=+ 24.Kh2 Rf6 25.Rg1 Rh6 26.Rc3= Qd7 27.Ra1 Rg6 28.Bc1 b5=+ 29.Bd2 b4 30.ab4 ab4 31.Ra8 Kf7 32.Rc1 Rc6 33.Qh5 Bg6 34.Qh8 Bf5 35.Rg8 Rg6 36.Rb8 c3 37.Qg8 Kf6 38.Be1 Rh6 39.Ra1 Be6 40.Rb6 Bd6=+ 41.Qa8 Kf5 42.Raa6 Be7+= 43.Bh4 Rh4 44.g4 Rg4?? 45.hg4+– Kg4 46.Kg2 Qc8? 47.Re6+– (47...Qa8 48.Ra8+–) 1–0. Seisler,Dimitri (2330) – Arvoll,Olav (2200), Nordbalt Senior, 1995.

5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 =.

5.e3 Be7 6.Bf6 Bf6 7.d4 d6 8.Nd2 0–0 9.Ngf3 g6 10.Be2 Bg7 11.0–0 a5 12.b5 c6 13.a4 cb5 14.cb5 e5 15.de5 de5 16.Rc1 Nd7 17.Nc4 Nc5? 18.Nce5 Be5 19.Ne5 Qd1 20.Bd1 f6? 21.Nf3 Rfd8 22.Nd4 Bd5 23.Rb1 Re8 24.Rb2 Be4 25.Ra2 Rad8 26.Nb3 Nb3 27.Bb3+/– Bd5 28.Bd5 Rd5 29.g3 Red8 30.h4 Rd2 31.Rd2 Rd2 32.Rc1 Ra2 33.Rc6 Ra4 34.Rf6+– Ra1 35.Kg2 a4 36.Rb6 a3 37.Ra6 a2 38.b6 Rb1 39.Ra2 Rb6 40.Ra7 Rf6 41.f4 Rf7 42.Rf7 Kf7 43.e4 Kf6 44.g4 h6 45.Kf3 Ke6 46.g5 hg5 47.hg5 Ke7 48.f5 gf5 49.ef5 Kf7 50.Ke4 Kg7 51.Ke5 Kf8 52.f6 (52.f6 Kf7 53.Kf5 Kf8 54.g6 Ke8 55.Ke6 Kd8 56.f7 Kc8 57.f8Q Kb7 58.Qd6 Ka8 59.g7 Kb7 60.g8Q Ka7 61.Qgb8) 1–0. ludice (1750) – pako1, kurnik, 2011.

5.f3 d5 6.e3 Be7 7.Nh3 Nbd7 8.Be2 e5 9.cd5 Nd5 10.e4 N5f6 11.0–0 0–0 12.Qb3 Nh5 13.Nc3 Bg5 14.Nd5 c5 15.Bb5 Bd2 16.Qd3 Bd5= 17.Qd2 Be6 18.Ng5 Ndf6 19.Qd8 Rfd8 20.Ne6 fe6 21.Be5 Ne8 22.Bc6+– Rac8 23.Bb7 1–0. Laco,Giuseppe – Trabattoni,Franco (2330), ITA–ch, 1979.

5.Nf3 a5 6.b5 Bc5 =.

5.Nf3 c5 6.Qa4 Be7 7.e3 0–0 8.Be2 Na6 9.b5 Nc7 10.0–0 a6 11.ba6 Ba6 12.Qb3 d5 13.d3 b5 14.Nbd2 Nd7 15.Rab1 f6 16.Rfc1 Kh8 17.Bf1 Bd6 18.Qc2 Qe7 19.Nb3 e5 20.Nfd2 Bb7 21.Ra1 bc4 22.dc4 d4 23.Re1 Qf7 24.e4 Bc6 25.Bc1 g6 26.Nf3 Ba4 27.Bd2 Ne6 28.Rab1 f5 29.Bd3 f4 30.h3 g5 31.Nh2 h5 32.Be2 Nf6 33.Qd3 Bc7 34.Rb2 Ra7 35.f3 Rfa8 36.Ra1 Nd7 37.Nc1 Bc6 38.Bd1 Nb6 39.Rba2 Ng7 40.Bb3 Bb8 41.Rc2 Bd7 42.a4 Ba4 43.Rca2 Bd6 44.Ba4–/+ Ra4 45.Ra4 Ra4 46.Ra4 Na4 47.Qb3 Qd7 48.Ba5 Ne6 49.Nd3 Kg7 50.Nf1 Kf6 51.Nd2 Qc6 52.Nb1 Qa6 53.Qa4 Bc7 54.Ne5 Be5 (54...Ba5?! 55.Nd3=; 54...Ke5?! 55.Bc7 Nc7 56.Qd7=) 1–0. Rodriguez Vila,Andres (2545) – Fusco,Leonardo (2330), Villa Martelli Jorge Laplaza, 2007.

5.Nf3 Nc6 6.Nc3 g6 7.e3 Bg7 8.Bd3 0–0 9.0–0 Ne7 10.Qe2 d5= 11.b5 dc4 12.Bc4 Ned5 13.d4+= c6 14.bc6 Bc6 15.Ne5 Bb7 16.Rac1 Rc8 17.Nd5 ed5 18.Ba6 Ba6 19.Qa6+/– Rc1 20.Rc1 Ne4 21.Qa7 Qf6 22.f3 Nd2+/– 23.Bc3 Nc4 24.Bb4 Rd8?? 25.Be7+– Qe6 26.Bd8 Ne3 27.Qa8 Be5 28.Bf6 (28.Bf6 Bb8 29.Qb8 Qe8 30.Qe8#) 1–0. marre – Guri02, internet, 2010.

5.Nf3 d5 6.e3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 c5 9.Qb3 dc4 10.Qc4 Bd5 11.Qc3 Nbd7 12.Ne5 Ne4 13.Qc2 Rc8 14.bc5 Ndc5–/+ 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Bd6 17.Nc4 Qg5 18.f3 Bb8 19.e4 Qh4 20.g3= Bg3! 21.hg3 Qg3 22.Kh1 Ne4 23.fe4 Bc4 24.Rf3?? Qh4–+ 25.Kg2 Be2 26.Rh3 Bf3 27.Rf3= Rc5 28.e5 Rc4 29.Rh1?? Rg4–+ 30.Kf1 Qh1 31.Ke2 Qg2 32.Ke3 Qg1 (32...Qg1 33.Ke2 Rg2 34.Kd3 Rd8 35.Kc4 Qc5 36.Kb3 Qd5 37.Kb2 Qf3–+) 0–1. BeerClark – dannyboy238, ChessWorld.net, 2004.

5.Nf3 Be7 6.Qb3 0–0 7.e3 d5 8.Be2 Nbd7 9.d3 dc4 10.Qc4 c5 11.0–0 Rc8 12.Qb3 Nd5 13.b5 Bf6 14.Nbd2 Bb2 15.Qb2 Qf6 16.Qf6 gf6 17.Rfc1 Rfd8 18.Nc4 Nf8 19.Nfd2 Kg7 20.f4 Rc7 21.g3 Ng6 22.Kf2 Rcd7 23.e4 Nc7 24.a4 Ne7 25.Rcb1 Nc8 26.a5 Ne8 27.Ke3 Ned6 28.a6 Ba8 29.Nd6 Nd6 30.g4 f5 31.Ra2 c4 32.ef5 ef5 33.dc4 fg4 34.Bg4 Re7 35.Kf2 Ne4 36.Ne4 Re4 37.Rc1 Rf4 38.Kg3 Rdd4 39.Be2 Rf6 40.Rf1 Rg6–/+ 41.Kf2 Rg2 42.Ke1 Rh2 43.Rc2 h5 44.c5 Be4 45.cb6 Bc2 46.ba7 Rd8 47.b6 Re2 48.Ke2 Bd3 49.Kf2 Ba6 50.Rd1 Rc8 (50...Rd1 51.a8Q) ½–½. Akesson,Ralf (2535) – Ernst,Thomas (2405), SWE–chT, 2000.

5.Nf3 Be7 6.Nc3 0–0 7.e3 c5 8.b5 d5 9.Be2 a6 10.a4 d4–/+ 11.ed4 cd4 12.Na2 Bc5 13.d3. tightfist (2205) – chessbrasil (2405), net–chess.com, 2008.

5.Nf3 Be7 6.d4 c5 7.dc5 bc5 8.b5 0–0 9.e3 d5 10.Nbd2 dc4 11.Bc4= Nbd7 12.0–0 Nb6 13.Bb3 Nfd5 14.a4 Bf6 15.Bf6 Nf6 16.Rc1 Rc8= 17.Qe2 Qe7 18.Rfd1 Rfd8 19.Nc4 Nbd5 20.a5 h6 21.a6+= Ba8 22.Nfe5 Nb6 23.Nb6+/– ab6 24.Rd8 Rd8 25.Rd1 Nd5 26.f3 Qg5 27.Bd5 Bd5 28.Nc6 Ra8 29.f4 Qh4 30.Ne5 Kh7 31.f5 ef5?? 32.Rd5+– g5 33.Nf3 Qe4 34.Qd3 Qb4 35.Rf5 Rf8 36.Rf4 Kg8+– 37.Rb4 g4 38.Nh4 Kg7 39.Rg4 Kh8 40.Qf5 (40.Qf5 c4 41.Qf6 Kh7 42.Qg7#) 1–0. revbodio – winter1, Live Game Caissa's Web, 2005.

5.Nc3 a5

6.ba5 Ra5 7.Nf3 Na6 8.d4 Be7 9.e3 0–0 10.Be2 Re8 11.0–0 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Bc3 Rf5 14.c5 Nb8 15.Nd2 Bb7 16.cb6 cb6 17.Bd3 Rg5 18.Ne4 Rg6 19.Ng3 Rh6 20.Bb5 Bd6 21.Qe1 Nc6 22.e4 Qe7 23.Bb2 Ra8 24.Bc1 Rh4 25.Qe3 Ra5 26.Bc4 Bf4 27.Qd3 d5 28.ed5 Nb4 29.Qb1 Nd5 30.Bd5 Rd5 31.Bf4 Rf4 32.Ne2 Rh4 33.Qb6 Rd6 34.Qb2 Rd7 35.Rac1 Qd8 36.Rc3 Qa8 37.Rg3 g6 38.Rb1 Qe8 39.Rb3 Be4 40.Rb8 Rd8 41.Rd8 Qd8 42.Qb8 Qf8 43.Qf8 Kf8 44.Rb3 Bc2 45.Rb4 Re4=+ 46.Kf1 Bd3 47.Rb2 Rd4 48.Ke1 Rh4 49.h3 Re4 50.Rd2 Ba6 51.Rc2 Bb5 52.g4 Ke7 53.g5 Re5 54.h4 Re4 55.f3 Re3 56.Kf2 Ra3 57.f4 Be2 58.Ke2 Rh3 59.Rc7 Kf8 60.Kf2 h5 61.gh6 Rh4 62.Rc8 Ke7 63.Rh8 Rf4 64.Kg3 g5 65.h7 Rh4 66.Kf2 Rh2 67.Kg3 Rh6 68.Kf3 Rg6?? 69.Rg8 g4?? 70.Ke3+– Rh6 71.h8Q Rh8 72.Rh8 f5 73.Kf4 Kf7 74.Rh6 g3 75.Rh5 Kg6 76.Rh1 Kf6 77.Kg3 e5 78.Rh7 f4 79.Kg4 Ke6 80.Ra7 Kd5 81.Kf5 f3 82.Ra1 Kd4 83.Ra2 e4?? 84.Kf4+– Kd3 85.Rf2 e3 86.Rf3 Kd4 87.Re3 Kd5 88.Re7 Kd6 89.Rf7 Kd5 90.Rh7 Kd6 91.Rb7 Kc6 92.Rg7 Kd5 93.Rf7 Kd6 94.Rh7 Kc5 95.Rd7 Kb5 ½–½. EXchess 3.11 – Comet B25, 2003.

6.b5 Bd6 7.e3 e5 8.d3 0–0 9.Nf3 Kh8 10.Be2 Be7 11.Ne5 Bg2 12.Rg1 Bb7 13.Bf3 c6 14.Bg2 Ra7 15.d4 Qc7 16.Qf3 Kg8 17.Qg3 Ne8 18.Nd7 Bd6 19.Ne5 f6 20.bc6 fe5 21.Bd5 Kh8 22.Nb5 ed4 23.Qh4 de3 24.fe3 Be7 25.Qg4 Bb4 26.ab4 Qe7 27.cb7 Qe3 28.Kd1 Rb7 29.Bb7 Qe7 30.Be4 Rf2 31.Bd4 Rf8 32.ba5 ba5 33.Ra5 Nf6 34.Bf6 Qf6 35.Ra7 Rd8 36.Kc2 Qf2 37.Kb3 Qe3 38.Ka4 Qa7 39.Na7 g6 40.Bd5 Nc6 41.Nc6 Ra8 42.Kb5 Rb8 43.Nb8 Kg7 44.Qf4 g5 45.Qg5 Kh8 46.Qf6# (46.Qd8#) 1–0. Fritz 5.32 – Doctor? 3.0, 2003.

6.b5 Bd6 7.Nf3 0–0 8.Qc2 Bc5 9.d4 Bf3 10.dc5 Bb7 11.cb6 cb6 12.Qd3 Qc7 13.Na4 e5 14.Qe3 Qc4 15.Qb6 Ba6 16.Be5 Qb5 17.Qb5 Bb5 18.Nc3 Bc6 19.Rb1 Ne4 20.Rb6 Re8 21.Bd4 Nd6 22.e3 Nf5 23.Ne2 Re6 24.Bc3 Be4 25.Rb5 Nc6 26.Nf4 Ree8 27.Be2 d5 28.f3 Bc2 29.Rc5 Nce7 30.Bd2 Rec8 31.Rc8 Rc8 32.g4 Rb8 33.Kf2 Nh4 34.Rc1 Ba4 35.Rc7 Re8 36.Ba5 Nc6 37.Bc3 Nd8 38.Nd5 Ng6 39.Rc8 Bd7 40.Nc7 Rf8 41.Rb8 Ne6 42.Rf8 Ngf8 43.Ne6 Ne6 44.Bc4 h6 45.Ke2 Ba4 46.e4 Kh7 47.Ke3 g5 48.Bd5 Kg6 49.Be5 h5 50.gh5 Kh5 51.Bd6 Bc2 52.Bc6 Nd8 53.Bd7 Nb7 54.Bb4 Bb3 55.a4 Nd8 56.a5 Bc4 57.Kd4 Be2 58.Bg4 Kh6 59.Ke3 Bb5 60.Bc3 Ba6 61.f4 Ne6 62.fg5 Kg5 63.Bf5 Nf8 64.Kf3 Ng6 65.Kg3 Be2 66.Bc8 Ne7 67.Bd2 Kh5 68.Bb7 Bb5 69.a6 Bc6 70.Bb4 Bb7 71.ab7 Nc6 72.Bd6 Kg5 73.h4 Kg6 74.Kg4 Kf6 75.h5 Ke6 76.e5! f6 77.h6 Kf7 78.h7 f5 79.Kf4 Kg7 80.e6 Kh7 81.e7 Ne7 82.Be7 Kg6 83.b8Q Kf7 84.Qd8 Ke6 85.Qd6 Kf7 86.Bd8 Kg7 87.Kf5 Kg8 88.Kg6 Kh8 89.Qf8# 1–0. Comet B25 – Doctor? 3.0, 2003.

6.b5 Bd6 7.Nf3 0–0 8.e3 e5 9.d4 ed4 10.Qd4 Bf3 11.gf3 Re8 12.Qh4 Be5 13.Bg2 c6 14.f4 Bc7 15.0–0 Qc8 16.Qg5 h6 17.Qf5 Re6 18.Ne2 Qe8 19.Nd4 Re7 20.Nf3 Ne4 21.Rad1 f6 22.Nh4 Nd6 23.Bd5 Nf7 24.Bf3 Nd6 25.Qg6 Nc4= 26.bc6 dc6 27.Bf6? Qg6–+ 28.Ng6 Re6 29.Ne7 Kh7 30.Bh4= Na3 31.f5 Rd6 32.Be4 Kh8 33.f6 Rd1?? 34.Rd1+– g5 35.Bg3 Nc4 36.Bc7 Nd6 37.Rd6 Nd7 38.Ng6 Kg8 39.Rd7 a4 40.Rg7# 1–0. Crafty 19.01 – Doctor? 3.0, 2003.

6.b5 Be7

7.d4 0–0 8.Nf3 Re8 9.e3 c5 10.dc5 Bc5 11.Na4 d6 12.Nc5 dc5 13.Qd8 Rd8 14.Be2 Nbd7 15.0–0 Ne4 16.Rad1 Ndf6 17.Ne5 Nd2 18.Rfe1 Rac8 19.f3 a4 20.Bc3 Nb3 21.Bd3 Ne8 22.Bc2 Nd6 23.Rd3 Kf8 24.Red1 Ke7 25.Be1 f6 26.Bg3 Ke8? 27.Rd6 Rd6 28.Rd6 fe5 29.Rb6 Rc7 30.Bh7 Kf7 31.Be5 Rd7 32.Bc3 g6 33.h4 Nc1 34.Kh2 Ne2 35.Bb2 Ba8 36.Rb8 Bb7 37.Be5 Nc1 38.Rg8 Re7 39.Rd8 Re8 40.Rd7 Re7 41.Bg6! Kg6 42.Re7 Ba8 43.Rg7 Kh6 44.Ra7 Nd3 45.Bg7 Kg6 46.h5! Kh7 47.Bf8 Bb7 48.Rb7 Kg8 49.h6 e5 50.Be7 Ne1 51.Bf6 Nf3 52.gf3 e4 53.h7 Kf8 54.h8Q# 1–0. Fritz 5.32 – Comet B50, 2003.

7.d4 0–0 8.Nf3 Re8 9.e3 d6 10.Bd3 c5 11.dc5 dc5 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Nbd7 14.Ne4 Qc7 15.f4 Red8 16.Rg1 h6 17.0–0–0 Qb7 18.Nf6 Nf6 19.Bf6 Bf6 20.Bh7 Kf8 21.Be4 Qa7 22.Ba8 Qa8 23.Rd8 Qd8 24.Qh7 Ke7 25.Rd1 Qb8 26.Qd3 Qc7 27.Qe4 Ke8 28.Qc6 Qc6 29.bc6 Bd8 30.Rd7 Be7 31.Kd2 a4 32.Kd3 f5 33.f3 g6 34.Rb7 Kd8 35.Rb6 Bd6 36.Rb7 Bc7 37.Ra7 e5 38.fe5 Be5 39.h3 Bb8 40.Ra4 Kc7 41.Ra8 Kc8 42.e4 fe4 43.fe4 g5 44.e5 Kc7 45.Rb8! Kc6 46.Rd8 Kc7 47.Rd5 g4 48.hg4 Kb6 49.e6 Ka5 50.e7 Kb6 51.e8Q Ka6 52.Qb5 Ka7 53.Rd7 Ka8 54.Qb7# 1–0. Comet B25 – Comet B50, 2003.

7.e4 Be4 8.Ne4 Ne4 9.Qg4 d5 =.

7.e4 Be4 8.Ne4 Ne4 9.Qg4 Ng5 10.h4+– f5 11.Qh5 g6 12.Qd1 Nf7 13.Bh8 Nh8 14.d4 c6 15.bc6 Nc6 16.Nf3 Qc7 17.Be2 Kf8 18.Qd3 Nf7 19.h5 g5 20.Rd1 g4 21.Nd2 Bf6 22.d5 Nce5 23.Qe3 Bg5 24.Qb3 a4 25.Qb2 ed5 26.cd5 Qc5 27.Nb1 Nc4 28.Bc4 Qc4 29.Rd4 Re8 30.Kd1 Qc5 31.Qb4 Re5 32.Nc3 Be7 33.Qc5 Bc5 34.Rf4 Ba3 35.Re1 Bd6 36.Ra4 g3 37.fg3 Re1 38.Ke1 Bg3 39.Ke2 Kg7 40.Ra7 Ne5 41.Na4 b5 42.Nc5 Kh6 43.Nd7 Nc4 44.Nf6 Kg5 45.Ne8 Kh6 46.d6! Nd6 47.Nd6 Bd6 48.Ra6 Kh5 49.Rd6 Kg4 50.Rb6 Kf4 51.Rh6 Ke5 52.Rh7 Kd4 53.Rb7 Kc4 54.Rf7 b4 55.Rf5 b3 56.Kd2 b2 57.Kc2 Kd4 58.Kb2 Kd3 59.Rf3 Kd4 60.g4 Kd5 61.g5 Ke4 62.g6 Kf3 63.g7 Kf4 64.Kc3 Ke4 65.g8Q Ke5 66.Qg7 Ke6 67.Kd4 Kf5 68.Qf7 Kg4 69.Ke4 Kg3 70.Qf3 Kh4 71.Qg2 Kh5 72.Kf5 Kh6 73.Qg6# 1–0. Fritz 6 – Comet B25, 2003.

7.e4 Be4 8.Ne4 Ne4 9.Bg7 Rg8 10.Bb2 Bc5 11.d4 Qh4? 12.Qf3+– Be7 13.Bd3?? Nf2= 14.Qa8 Nd3 15.Kd2 Nb2 16.Qb8?? Bd8–+ 17.Kc3 Rg2 18.Ne2 Qe4 19.Rae1 Na4 20.Kd2 Qd4 21.Kc1 Qc4 22.Kd1 Qb3 23.Kc1 Qa3 24.Kd1 Qa1 25.Kc2 Qc3 26.Kb1 Qb2# 0–1. Crafty 19.01 – Comet B25, 2003.

7.e4 Be4 8.Ne4 Ne4 9.Bg7 Rg8 10.Be5 d6 11.Bd4 Bf6 12.Nf3 Bd4 13.Nd4 c5 14.bc6 Qf6 15.Nf3 Nc6 16.Rb1 Qd8 17.Qa4 Rc8 18.Qb5 f5 19.Qb6 Qd7 20.d3 Nc3 21.Rc1 Rb8 22.Qe3 Nb1 23.d4 Rg4 24.Qd3 Qb7+/– 25.d5 Qb2–/+ 26.Rc2 Qa1 27.Qd1 Na3 28.Rc1 Qb2 29.Qd2? Re4–+ 30.Be2 Ne5 31.Kf1 Nac4 32.Qb2 Rb2 33.Bc4 Rc4 34.Rc4 Nc4 35.de6 Ke7 36.g3 Rb1 37.Kg2 Rh1 38.Kh1 a4 39.Nd4 a3 40.Nf5 Kf6 41.e7 Kf7 42.Nd4 a2 43.e8Q Ke8 44.Nb3 d5 45.Kg2 d4! 46.f4 Na5! 47.Na1 Kd7 48.Kf3 d3 49.Ke3+= d2 50.Kd2 Nc6 51.Kc3 Ke7 52.Kb3 Ke6 53.Ka2 Kf5 54.Nc2 Kg4 55.Ne1 Nb4 56.Kb3 Nd5 57.Nd3 Kh3 58.Kc4 Ne3? 59.Kd4+– Ng4 60.Nc1 Nh2 61.Ne2 Kg4 62.Ke4 Nf3 63.Ke3 Ne1 64.Kd2 Nf3 65.Kd3 Nh2 66.Kd4 Kf3 67.Nc3 Kg3 68.f5 Ng4 69.Ke4 h5 70.Ne2 Kf2 71.Nc1 h4 72.Nd3 Kg3 73.Nf4 Nf6 74.Ke5 Nd7 75.Ke4 Kg4 76.Nd3 Nf6 77.Ke5 Kg5 78.Nf2 Nd7 79.Ke6 Nf8 80.Ke5 Nh7 81.Ne4 Kh6 82.Kf4 Kh5 83.Nf2 Ng5 84.Ke5 Nf7 85.Ke6 Ng5 86.Ke7 Kh6 87.f6 Kg6 88.Nh3!? Nh7 89.f7 Kg7?? 90.Nf4 Kh6 91.Nd5 Kg5?? 92.Nf6!! Nf6 93.f8Q Nd5 94.Kd6 Nf4 95.Qg7 Kf5 96.Qd7 Kg5 97.Ke5 Ne6 98.Qe6 h3 99.Qf5 Kh4 100.Kf4 h2 101.Qg4# 1–0. Doctor? 3.0 – Comet B50, 2003.

5.Nc3 c5

6.Qa4 cb4 7.ab4 Be7 8.Nf3 0–0 9.e3 d5 10.d4 Qc8 11.b5 a5 12.Nd2 Bb4 13.Rc1 Qd7 14.Bd3 e5 15.de5 d4 16.ed4 Qd4 17.Qc2 Qe5 18.Ne2 Qg5 19.Bf6 gf6 20.Bh7 Kh8 21.Bd3 Qg2 22.Rg1 Qh2 23.Be4 Rd8 24.Rd1 Ra7 25.Rh1 Qh1 26.Bh1 Bh1 27.Qf5 Kg7 28.Qh3 Rad7 29.Qh1 Rd2 30.Rd2 Rd2 31.Qg2 Kf8 32.Qa8 Ke7 33.Nf4 Rd4 34.Ke2 Rf4 35.Qb8 Re4 36.Kf3 Re6 37.Qb7 Ke8 38.Qa8 Ke7 39.Kg4 Ba3 40.Qb7 Kf8 41.f4 Bc5 42.Kf5 Be3 43.Qd7 Bc5 44.Qd8 Kg7 45.Qa8 Be3 46.Qg2 Kf8 47.Qh3 Ke7 48.Qf3 Kd7 49.Qb7 Ke8 50.Qa8 Ke7 51.Qa7 Kf8 52.Kg4 Re4 53.Qa8 Re8 54.Qh1 Re6 55.f5 Re5 56.Qh8 Ke7 57.Qb8 Bc5 58.Qa8 Re1 59.Qb7 Kf8 60.Kf3 Kg7 61.Qd5 Re5 62.Qd3 Re3?? 63.Qe3+– Be3 64.Ke3 Kf8 65.c5 Ke7 66.cb6 Kd7 67.Kd4 a4 68.Kc3 a3 69.Kb3 a2 70.Ka2 Kc8 71.Kb3 Kb7 72.Kc4 Kb6 73.Kd5 Kb5 74.Kd6 Kc4 75.Ke7 Kd3 76.Kf7 Ke4 77.Kf6 Kd5 78.Ke7 Ke5 79.f6 Ke4 80.f7 Ke3 81.f8Q Kd2 82.Ke6 Ke2 83.Qd6 Ke3 84.Ke5 Kf3 85.Qd3 Kg4 86.Qe4 Kg3 87.Qe3 Kg2 88.Kf4 Kf1 89.Qd2 Kg1 90.Kf3 Kf1 91.Qf2# 1–0. Fritz 6 – Crafty 19.01, 2003.

6.b5 d5 7.cd5 ed5 8.d4 Bd6 9.dc5 bc5 10.e3 0–0 11.Nf3 Qe7 12.Be2 Nbd7 13.0–0 Rfc8 14.Re1 h6 15.Qd2 Rab8 16.Red1 Qe6 17.a4 Ne5 18.a5 Nf3 19.Bf3 Be5 20.Ra4 d4 21.Bb7 Rb7 22.ed4 Bd4 23.a6 Rd7 24.Re1 Qb3 25.Ra3 Bc3 26.Qc3 Qb5 27.Qc1 Qb6 28.Rg3 Kh7 29.Qc2 Kh8 30.Ra3 c4 31.Ree3?? Qb2!!–+ 32.h3 Qc2 33.Re1 Ne4 34.Kh2 Nf2 35.Rf3 f5 36.Re5 g6 37.Rfe3 Ne4 38.Ra3 Rd2 39.Rg3 Ng3 40.Re2 Re2 41.h4 Rg2 42.Kh3 Rh2 43.Kg3 Qf2# 0–1. Comet B50 – Crafty 19.01, 2003.

6.b5 d5 7.cd5 ed5 8.d4 Bd6 9.dc5 bc5 10.e3 Qe7 11.Nge2 Nbd7 12.Ra2 0–0 13.a4 Rac8 14.a5 Rfd8 15.a6 Ba8 16.h3? d4!–+ 17.Nb1 de3 18.Nbc3 c4 19.f4 Nh5 20.Rg1 Bg2!! 21.Ng3 Ng3 22.Rg2 Qh4 23.Qg4 Qg4 24.hg4 Bf4 25.Ne2 Ne2 26.Ke2 c3 27.Bc1 Nc5 28.Ra3 Nd3 29.Ra1 c2 30.b6 Be5 31.Ke3 Bd4 32.Ke4 Nc5 33.Kf4 Ba1 34.b7 Rc6 35.Be2 Rf6 36.Ke3 Be5 37.g5 Bf4 38.Kf2 Bg5 39.Bf3 Bc1 40.Rg1 Nd3 41.Kg3 Bf4 42.Kh4 Rh6 43.Bh5 Ne5 44.b8R g5 45.Rg5 Bg5 46.Kg3 Rb8 47.Bf7 Kf7 48.Kf2 Bf4 49.Kf1 c1Q 50.Kg2 Rh2# (50...Rb2#) 0–1. Fritz 8 – Fritz 6, 2003.

6.b5 d5 7.cd5 ed5 8.d4 Bd6 9.dc5 bc5 10.e3 Qe7 11.Nf3 d4 12.Na4 de3 13.fe3 Ng4 14.Qe2 Ne3 15.Kf2 Ng4 16.Kg1 Qe2 17.Be2 0–0 18.Nd2 Ne3 19.Nc4 Bf4 20.Ne3 Be3 21.Kf1 Nd7 22.Rd1 Rad8 23.Bg4 Nb6 24.Nb6 Rd1 25.Bd1 ab6 26.Bf3 Bf3 27.gf3 Re8 28.Kg2 Bf4 29.Rd1 h5 30.Bc1 Bc1 31.Rc1 Re2 32.Kg3 g5 33.a4 Ra2 34.Rc4 Kg7 35.h4 Kf6 36.Re4 Ra3 37.Kf2 gh4 38.Rh4 Kg5 39.Kg3 f5 40.Rc4 Rb3 41.Rh4 Rb1 42.f4 Kh6 43.Rh2 Rb3 44.Kh4 Rf3 45.a5 ba5 46.Ra2 Rf4 47.Kg3 Rg4 48.Kf2 a4 49.b6 Rb4 50.Kf3 h4 51.b7 Rb7 52.Ra4 Rb3 53.Ke2 h3 54.Ra1 Kg5 55.Rg1 Kf4 56.Rh1 h2! 57.Kd2 Rh3 58.Ke2 Kg3 59.Kd2 f4 60.Kc2 f3 61.Kd3 Kg2 62.Ke3 Kh1 63.Kf2 c4 64.Kf1 c3 65.Ke1 f2! 66.Kd1 f1Q 67.Kc2 Qd3 68.Kb3 Qb5 69.Ka3 c2 70.Ka2 Qb1# 0–1. Comet B50 – Fritz 6, 2003.

6.bc5 Bc5 7.d4 Be7 8.e3 0–0 9.Nf3 d5 10.Rc1 Nbd7 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Bd3 Nf6 14.0–0 Qd6 15.Ne5 Rac8 16.Qa4 a5 17.Ba6 Ra8 18.Qb5 Ne8 19.Qe2 f6 20.Nc4 Qb8 21.e4 Ra6 22.ed5 ed5 23.Qe6 Rf7 24.Ne3 Ra8 25.Nd5 Bd6 26.h3 Bh2 27.Kh1 Nc7 28.Nc7 Bc7 29.d5 Be5 30.Rc2 Qf8 31.Be5 fe5 32.a4 Rd8 33.Rd1 Qd6?? 34.Rc8+– Qd7 35.Rdc1 h6 36.Rd8 Qd8 37.Rc8 Qc8 38.Qc8 Rf8 39.Qe6 Kh7 40.Qb6 e4 41.d6 Rf6 42.Qd4 Rf8 43.Qe4 Kg8 44.d7 Kf7 45.Qf5 Ke7 46.Qf8! Kf8 47.d8Q Kf7 48.Qa5 g5 49.Qf5 Ke7 50.Qh7 Kf6 51.Qh6 Kf7 52.a5 g4 53.hg4 Ke7 54.a6 Kf7 55.a7 Ke7 56.g5 Kd7 57.f4 Kc7 58.a8Q Kd7 59.Qhc6 Ke7 60.Qae8# 1–0. Fritz 5.32 – Fritz 6, 2003.

6.bc5 Bc5 7.d4 Be7 8.Nf3 0–0 9.e3 d5 10.cd5 Nd5 11.Rc1 Nd7 12.Bc4 N7f6 13.Nd5 Bd5 14.Bd3 Bd6 15.0–0 Qe7 16.Ra1 Rac8 17.Ne5 Rfd8 18.f3 Rc7 19.Rc1 Rc1 20.Qc1 Bb7 21.Rd1 Rc8 22.Qa1 Nd5 23.Re1 Qg5 24.e4?? Nf4–+ 25.Bf1 Be5 26.de5 Rc2 27.Bd4 Ba6!! 28.g3 Nh3!! 29.Kh1 Qd2 30.Bg1 Bf1 31.Re2 Qe2 32.Qf1 Qf1 33.a4 Qg1# 0–1. Doctor? 3.0 – Fritz 6, 2003.

6.bc5 Bc5 7.e4 Be4 8.Ne4 Ne4 9.d4 Qf6 10.Nf3 Be7 11.Bd3 Nc5 12.Bc2 Nca6 13.Bc1 h6 14.Bb2 0–0 15.Qd3 g6 16.Qd2 Qg7 17.0–0 Nc6 18.Be4 Bf6 19.Rad1 Rac8 20.Bc1 g5 21.Bc6 Rc6 22.Qb2 Rfc8 23.Qb5 Nb8 24.Qa4 R8c7 25.c5 bc5 26.dc5 g4 27.Nd4 Rc5 28.Nb5 Rc4 29.Qb3 Rc8 30.Na7 Rc3 31.Qb1 Rd8 32.Nb5 Rc6 33.Nd6 Be5 34.Qb4 Rc2 35.a4? Nc6–/+ 36.Qb1 Rc3 37.Nb7 Ra8 38.Rd7 Ra4 39.Bd2 Rcc4 40.Nd6 Bd6 41.Rd6 Qf8 42.Rd7 Nd4 43.Rd1 Qc8 44.Rb7 Ra8 45.Kh1 Nf5 46.Be1 Qc6 47.Rdd7?? Rc1–+ 48.Qb4 Qa6 49.Rb8 Rb8 50.Qb8 Rc8 51.Rd8 Kh7 52.Kg1 Qe2 53.Rh8 Rh8 54.Qb1 Rd8 55.Qb4 Rd1 56.h4 Re1 57.Kh2 Qf2 58.Qe1 Qe1 59.h5 Kg8 60.g3 Qf2 61.Kh1 Ng3# 0–1. EXchess 3.11 – Crafty 19.01, 2003.

5.Nc3 Be7

6.d4 0–0 7.d5 a5 8.b5 d6 9.Nf3 Nbd7 10.e4 Nc5 11.Bd3 Nd3 12.Qd3 e5 13.Ne2 Nd7 14.0–0 Nc5 15.Qe3 Na4 16.Bc1 Re8 17.Ng3 Rb8 18.Ne1 Qd7 19.Nf5 Bf6 20.Nd3 Rbd8 21.Bd2 Bc8 22.Qg3 Kh8 23.Rae1 Rg8 24.Rb1 Bb7 25.Qf3 Rge8 26.Qh5 Nc5? 27.Nc5+– dc5 28.Rb3 a4 29.Rh3 Qf5 30.Qf5 h6 31.Rh6! Kg8 32.Rf6 Bc8 33.Qg5 Rd6 34.Rd6 cd6 35.f4 Bd7 36.fe5 de5 37.Bc3 Kf8 38.Be5 Re5 39.Qe5 f5 40.Qd6 Ke8 41.ef5 Bf5 42.Rf5 g6 43.Rf8# 1–0. Fritz 8 – EXchess 3.11, 2003.

6.e4 0–0 7.Bd3 d5 8.e5 dc4 9.ef6 Qd3 10.fe7 Bg2 11.ef8Q Kf8 12.Qe2 Bh1 13.Qe5 Nc6 14.Qc7 Nd4 15.Rc1 Kg8 16.Qg3= Nf3 17.Nf3 Bf3 18.Qf4 Re8 19.Qe3 Rd8 20.Qd3 cd3 21.Nb5 a6 22.Nd4 Be4 23.f3 Bb7 24.Rc7 Bd5 25.Nc6 Re8 26.Kf2 f6 27.Bd4 b5 28.Ne7 Kh8 29.Nd5 ed5 30.Rc3 Kg8 31.Rd3 Kf7 32.Rc3 h5 33.Rc5 g5 34.Rd5 Ke6 35.Rc5 h4 36.Bb2 Kf7 37.d4 Rd8 38.Rc6 f5 39.f4 gf4 40.Kf3 Rg8 41.Ra6 Rc8 42.Kf4 Rc2 43.Ba1 Rc1 44.Ra7 Kg6 45.Bc3 Rc3 46.Ra6 Kg7 47.Kf5 Rc2 48.Rb6 Rf2 49.Kg4 Rh2 50.Rb5 Kf6 51.Rb6 Ke7 52.a4 h3 53.a5 Kd7 54.Kg3 Rh1 55.a6 Rd1 56.Rb7 Kc8 57.Kh3 Rd3 58.Kg4 Rd4 59.Kf5 Rd1 60.b5 Rf1 61.Ke4 Ra1 62.Kd5 Rd1 63.Kc6 Rc1 64.Kb6 Rb1 65.Rh7 Kd8 66.a7 Ra1 67.Kb7 Ra3 68.a8Q Ra8 69.Ka8 Ke8 70.b6 Kf8 71.b7 Kg8 72.Rd7 Kf8 73.b8Q# 1–0. Doctor? 3.0 – EXchess 3.11, 2003.

6.e4 0–0 7.e5 Ne4 8.Ne4 Be4 9.Qg4 Bf5 10.Qf3 Nc6 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 d6 13.Nf3 Ne5 14.Ne5 de5 15.Qd8 Rad8 16.Be5 c5 17.b5 Rd3 18.Ke2 Rfd8 19.Ra2 Bg5 20.f4 Bh4 21.Rf1 R3d7 22.Rf3 Be7 23.g4 f6 24.Bc3 Bd6 25.Ke3 Ra8 26.a4 a6 27.a5 ab5 28.cb5 ba5 29.Ra5 Ra5 30.Ba5 Ra7 31.Bc3 Rb7 32.Rf1 Rb5 33.Ra1 g5 34.fg5 fg5 35.Ra7 Bf4 36.Kd3 e5 37.Kc4 Rb1 38.Ra8 Kf7 39.Ra7 Kf6 40.Rh7 Rh1 41.Kc5 Rh2? 42.Rh2+– Bh2 43.Kd5 Bf4 44.Ba5 Ke7 45.d3 Kf7 46.Bc7 Kf6 47.Bb8 Bh2 48.d4 ed4?? 49.Bh2 d3 50.Be5 Kg6 51.Bc3 Kh6 52.Ke4 Kg6 53.Kd3 Kf7 54.Kd4 Kf6 55.Kd5 Kf7 56.Ke5 Ke7 57.Bd2 Kf7 58.Kf5 Kf8 59.Kf6 Kg8 60.Bg5 Kf8+– 61.Bh6 Ke8 62.g5 Kd7 63.g6 Kd6 64.g7 Kd5 65.g8Q+– Kd4 66.Qe6 Kc3+– 67.Be3 Kd3 68.Kf5 Kc3 69.Qc8 Kd3 70.Kf4 Ke2 71.Qc2 Ke1 72.Qd2 Kf1 73.Qf2# 1–0. Fritz 6 – EXchess 3.11, 2003.

6.e4 d6 7.Bd3 0–0 8.Nf3 Nbd7 9.0–0 a6 10.Bc2 Ne5 11.Qe2 c5 12.Na2 Qc7 13.d3 Rfd8 14.Nd2 Nc6 15.Qe3 d5 16.bc5 Bc5 17.Qg5 Nd4 18.Bb1 h6 19.Qh4 de4 20.Ne4 Ne4 21.de4 Nb3 22.Nb4 Na1 23.Ba1 Bd4 24.Bd4 Rd4 25.f3 Rc4 26.Nd3 Rc3 27.a4 Qd8 28.Qf2 Rd3 29.Bd3 Qd3 30.Qb6 Rb8 31.Qa7 Qd6 32.Rb1 Qc7 33.a5 e5 34.h3 Qc8 35.Rb3 Qc1 36.Kh2 Qf4 37.Kg1 Rc8 38.Rb1 Rc2 39.Kh1 Bc8 40.Qa8 Qg3 41.Rg1 Kh7 42.Qc8 Rc8 43.Rd1 Rc2 44.Rg1 g5 45.f4 gf4 46.h4 Qh4# 0–1. Doctor? 3.0 – Fritz 8, 2003.

6.Nf3 0–0 7.Nb5 a6 8.Nbd4 d6 9.e3 Re8 10.Ne2 Nbd7 11.Qa4 a5 12.Bf6 Bf6 13.d4 ab4 14.Qb4 Bf3 15.gf3 e5 16.Qd2? ed4 17.Nd4 c5 18.Nc2 Ba1 19.Na1 Ne5 20.Qd1 Qf6 21.Be2 Nc4!! 22.Bc4 Qc3 23.Kf1 Qc4 24.Kg2 Ra3 25.Qd6 Qe2 26.Rb1 Ra2 27.Rf1 Qe3 28.Qc6 Re2 29.h4 Qf4 30.Qb6 R2e6 31.Qb7 Rg6 32.Kh3 Rh6 33.Kg2 Qh4 34.Qf7 Kf7 35.Rc1 Qh3 36.Kg1 Rg6# 0–1. Comet B25 – Fritz 8, 2003.

6.Nf3 0–0 7.d4 a5 8.b5 d5 9.e3 c5 10.dc5 Bc5 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Qd5 13.Be2 Nd7 14.0–0 Rfd8 15.Qc2 Rac8 16.Rfd1 Ba3 17.Qb1+– Bb2 18.Rd5 Ba1 19.Rd7! Rd7 20.Qa1 Rdc7 21.Qd4 Bf3 22.gf3 Rb8 23.Kg2 Rc5 24.Qd6 Rcc8 25.f4 Rd8 26.Qe7 Rbc8 27.Bf3 Rb8 28.Qa7 h5 29.Bh5 g6 30.Be2 Kg7 31.f5 gf5 32.Bh5 Rf8 33.Qc7 Kf6 34.Bf7! a4 35.Bh5 Rg8 36.Kf3 Rh8 37.Qf7 Kg5 38.Kg3 Rhg8 39.f4 Kh6 40.Kh4 Rg7 41.Qe6 Kh7 42.Qf5 Kh8 43.Qf6 a3 44.Qh6 Rh7 45.Qd6 Ra8 46.Qc6 Rha7 47.Bf7! Kg7 48.Qg6 Kf8 49.Bd5 Rd8 50.Qg8 Ke7 51.Qf7 Kd6 52.Qf6 Kc7 53.Qc6 Kb8 54.Qb6 Kc8 55.Qa7 Rd6 56.b6 Rh6 57.Kg5 Rb6 58.Qb6 Kd7 59.Qc6 Ke7 60.Qe6 Kd8 61.Qd6 Kc8 62.Bc6 a2 63.Qd7 Kb8 64.Qb7# 1–0. Comet B50 – EXchess 3.11, 2003.

6.Nf3 0–0 7.d4 d6 8.e3 a5 9.b5 c5 10.dc5 dc5 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Qc7 13.h3 Ne5 14.Ne5 Qe5 15.Nd5 Qb2 16.Ne7 Kh8 17.Bg4 Rad8 18.Qc1 Qe5 19.Be2 Qc7 20.Nc6 Bc6 21.bc6 Qc6 22.Bf3 Qc7 23.Rd1 Rd1 24.Qd1 e5 25.Qb1 Rd8 26.Qf5 Qe7 27.Rd1 Rd1 28.Bd1 e4 29.Qc8 Ng8 30.Qc6 Qe5 31.Qb6 Qc3 32.Qb1 Qe1 33.Kh2 h6 34.Qc2 Nf6 35.Kg3 Kg8 36.h4 Qh1 37.h5 Qe1 38.Kf4 Qg1 39.g3 Qf1 40.Qe2 Qh3 41.Qd2 Qh2?? 42.Qe1 Kh8 43.a4 Kg8 44.Be2 Kh7 45.Qf1 Kh8 46.Ke5 Nh5 47.Kd5 Nf6 48.Kc5 h5 49.Kb5 h4 50.gh4 Qb8 51.Ka5 Nd7 52.c5 Qc7 53.Kb4 Qc5 54.Kb3 Qd5 55.Bc4 Qd2 56.Bf7 Nc5 57.Kc4 Na4 58.Kb5 Qd7 59.Ka5 Nb2 60.Bh5?? Qc7 61.Ka6 Nc4 62.Qb1 Qa5 63.Kb7 Qh5 64.Kc6 Ne5 65.Kd6 Nd3 66.Qf1 Qg6 67.Kc7 Qf7 68.Kd6 Qf6 69.Kd7 Ne5 70.Kc8 Qc6 71.Kb8 Nd7 72.Ka7 Qc7 73.Ka6 Qb6# 0–1. Crafty 19.01 – Fritz 8, 2003.

6.Nf3 0–0 7.e3 a5 8.b5 c5 9.Bd3 d6 10.Qc2 Nbd7 11.Ne4 Ng4 12.h4 h6 13.Ng3 f5 14.Be2 Bf6 15.Nh5 Bb2 16.Qb2 e5 17.Ng3 f4 18.ef4 ef4 19.Nf1 Re8 20.N1h2 Qe7 21.d3 Nde5 22.Kf1 Nh2 23.Rh2 Qf6 24.Rb1 Nf3 25.Bf3 Bf3 26.gf3 Re5 27.d4 cd4 28.Rd1 Rae8 29.Qd4 Re1 30.Kg2 Qg6 31.Kh3 Rd1 32.Qd1 Qe6 33.Kg2 Qc4 34.Qd6 Re1 35.Kh3 Qf1 36.Kg4 Qb5 37.Kf4 Qb3 38.Rg2 Re8 39.Kg3 Rf8 40.Kh2 Rf3 41.Qd7 Qf7 42.Qd8 Qf8 43.Qb6 Qa3 44.Qe6 Kh8 45.Qd7 Qf8 46.Kg1 Ra3 47.Qd4 Qe7 48.Rg6 Kh7 49.Rg4 Ra2 50.Qd3 Kg8 51.Qd5 Qf7 52.Qd4 h5 53.Rf4 Qg6 54.Kh2 Kh7 55.Qe5 Rd2 56.Qa5 Re2 57.Qd8 Re1 58.Qa8 Qg1 59.Kh3 Qf1 60.Kh2 Kh6 61.Qg2 Qg2 62.Kg2 Kg6 63.Rd4 Kf5 64.Rd5 Re5 65.Re5 Ke5 66.Kf3 Kf5 67.Kg3 Ke4 68.f3 Ke3 69.Kg2 Kf4 70.Kf2 Ke5 71.Ke3 Kf5 72.Kf2 Kf4 73.Kg2 Ke3 74.Kg3 g6 75.Kg2 Ke2 76.Kg3 Ke3 77.Kg2 Kf4 78.Kf2 Ke5 79.Kg3 Kf5 80.Kg2 g5 81.Kg3 g4 82.fg4 hg4 83.h5 Kg5 84.h6 Kh6 85.Kg4 ½–½. Comet B50 – Fritz 8, 2003.

5.e3 d5

6.cd5 ed5 7.Nf3 Bd6 =.

6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 b6 5.Nf3 Bb7 6.c4).

6.Nf3 Nbd7

7.Nc3 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 Qe7 10.d4 c5 11.b5 Rac8 12.cd5=+ cd4 13.Nd4= Nd5 14.Nd5 Bd5 15.Bf3 Bf3 16.Qf3 Ne5 17.Qe2 Rc7 18.a4 Rfc8 19.Rac1 Qh4 20.g3 Qe4 21.Rc7 Rc7 22.Rc1 Bc5 23.Qd1 h6=+ 24.Ne6? Rd7–/+ 25.Nd4 Bd4 26.Bd4 Nf3 27.Kf1 Nh2 28.Ke2 Nf3 29.Rc4 Nd4 30.Rd4 Rd4 31.Qd4 Qd4 32.ed4 Kf8 33.Kd3 Ke7 34.Kc4 Kd6 35.f4?? g6 36.Kd3 Kd5 37.Ke3 f6 38.g4?? h5 39.f5+– h4 40.fg6 1–0. Holub,Tomas – Zavesicky,Petr, Karvina op, 2003.

7.d3 Bd6 8.Nbd2 0–0 9.Be2 Re8 10.0–0 c5 11.b5 Rc8 12.Re1 Qc7 13.h3 e5 14.cd5= Bd5 15.Rc1 Qb7 16.Nc4+= Bb8 17.e4 Bc4 18.Rc4 Bc7 19.Qb3 g6 20.Ra4+/– h6 21.Rc1 Re7 22.Nh4 Kg7 23.Rcc4 Rd8 24.Qc3 Nf8 25.f4+= Rd4 26.f5+/– Qb8 27.Qe1 Red7 28.Bd4 ed4+= 29.Qf1 Bg3=+ 30.Nf3 gf5 31.ef5 Qf4 32.Ne1 Qe3–/+ 33.Kh1 Re7 34.Rc2 Be1 35.Qe1= Nh5 36.Kh2+/– Nf4 37.f6 Kf6=+ 38.Qh4 Kg7 39.Bf1 N8g6 40.Qg3 Qe5 41.Rac4? h5–+ 42.Kh1 h4 43.Qf3–/+ Nh5 44.Rf2 Ng3 45.Kg1 Nf1 46.Rf1= Qe3 47.Qe3 Re3 48.Ra4 Re7 49.Rd1 Nf4 50.Rd2 Ne2 51.Kf2 Nc3 52.Ra6 Nb5 53.a4 Nc3 54.a5 Nd5 55.ab6 ab6= 56.Re2 Re3 57.Re3 de3 58.Kf3 Kf6 59.Ra8 Ke5 60.Rh8 Kd4–/+ 61.Rd8? b5–+ 62.Ke2?? b4 63.Kd1 f5 64.Kc2 c4 65.dc4–/+ Kc4 66.Rh8?? f4 67.Rb8?? Kd4 68.Rd8?? b3!–+ 69.Kc1 Kc4 70.Re8 Kd3 71.Rd8 e2 72.Re8 Ne3 73.Rd8 Kc3 74.Rc8 Nc4 75.Re8 b2 (75...b2 76.Kb1 Nd2 77.Ka2 b1Q 78.Ka3 Qb3) 0–1. Bartle,Georg (1720) – Bauer,Armin2 (1900), 7th ch–Euro Senior, Hockenheim GER, 2007.

7.d3 Bd6 8.Nbd2 c5 9.Qb3 0–0=+ 10.Be2 Rc8 11.0–0 Bb8 12.Rfc1 Qe7 13.Nf1 dc4 14.dc4 Ne4 15.Rd1 Rfd8 16.b5 Ng5 17.Ng5 Qg5 18.f3 Nf8 19.Qc3 f6 20.Qe1 Ng6 21.Qf2 f5 22.f4 Qe7 23.Ng3 Rd1 24.Rd1+= Rf8 25.Nh5 e5 26.Bf3 Bf3 27.Qf3 Re8 28.Qd5+/– Kf8 29.Qd7 Qf7 30.Rd5?? Ne7–/+ 31.Rd2? Qh5–+ 32.Rf2 Qh6 33.g3 Qd6 34.Rd2? Qd7 35.Rd7 Ng6 36.Kf2 h6 37.a4 h5 38.h4 Kg8 39.Bc3 Kf8?? 40.a5?? ba5–+ 41.Ba5 ef4 42.ef4 Ne7 43.Bc7 Bc7 44.Rc7 Ra8 45.Ke3 Ke8 46.Rc5 Rc8 47.Kd4 Rc5 48.Kc5 Kd7 49.Kd4 Kd6 50.c5 Ke6 51.b6? Nc6 52.Kc4 a6 53.b7 g6 54.Kc3 Kd5 55.Kb3 Kc5 56.Kc3 a5 57.Kb3 Kb6 (57...Kb6 58.b8R Nb8–+) 0–1. Amor Alcaide,M – Riera Sola,M, La Pobla de Lillet, 2003.

7.d3 Bd6 8.Be2 0–0 9.Qc2 h6 10.Nbd2 Qe7 11.0–0 Rac8 12.d4 c5 13.dc5 bc5 14.b5 Bc7 15.Qc3 Qd6 16.Bd3 Rfe8 17.e4 d4=+ 18.Qc2 Ng4 19.h3 Nge5 20.Ne5 Ne5 21.f4 Nd7 22.e5= Qe7 23.Be4 Be4 24.Qe4 f6 25.Nf3 Rf8 26.Rae1 f5 27.Qd3= Rf7 28.Bc1 Nb6 29.Qc2 Qd8 30.Bd2+= Na8 31.Qa4 Bb6 32.g3 Qd7 33.Ba5 Rb8 34.Rd1 Ba5 35.Qa5 Nb6 36.Rc1 Qb7 37.Nd2 Rc7 38.Rfe1 Ra8 39.Rc2 a6–/+ 40.Rb2 ab5 41.Qb5 Ra3 42.Qb6?? Rg3 (42...Rg3 43.Kh2 Qg2#) 0–1. Faas,D – Kupsch,W, Fischbach, 1993.

7.d4 dc4 8.Bc4 Bd6 9.0–0 =.

7.d4 c5 8.b5 a5 9.Bd3 Rc8 10.Nbd2 Bd6 11.Rc1 Qe7 12.a4 e5 13.de5 Ne5 14.Be5 Be5 15.Ne5 Qe5 16.Nf3 Qh5 17.Be2 Rd8 18.Qc2 0–0 19.0–0 Rde8 20.Rfe1 dc4 21.Nd2 Qg5 22.Bf3 Bf3 23.Nf3 Qg4 24.h3 Qh5 25.Qe2 c3 26.Rc3 Re4 27.Rc4 Qd5 28.Rec1 Rd8 29.Re4 Ne4 30.Kf1 Qb3 31.Qc2 Qc2 32.Rc2 Rd3 33.Ne5 Ra3 34.Nc4 Ra4 35.Nb6 Rb4 36.f3 Rb1 37.Ke2 Ng3 38.Kd3 Rb5 39.Na4 Nf5 40.Nc5= Nh4 41.Na6 f6 42.Nc7 Rg5 43.Ra2 Rg2 44.Ra5 Nf3 45.Ne6 Rd2 46.Ke4 Ne5 47.Ra7=+ Nd7 48.Kf4 Rd6 49.h4 h5 50.Kf5 Rd5 51.Kf4 Kf7 (52.e4 Rd1=+). Murray,D – Gillies,A, Glasgow op, 1995.

7.Be2 dc4 8.Bc4 c5 9.b5 =.

7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.Nc3 dc4 10.Bc4 c5 11.b5 Ne4 12.Ne4= Be4 13.d3 Bb7 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Bf6 16.Bf6 Qf6 17.e4 Rad8 18.Qe2 Rd4 19.a4 Qd8 20.Rac1 e5 21.f4+= ef4 22.Rf4 Qg5 23.Rcf1+/– Rd7 24.Rf5 Qd8 25.Qf3 Qc7 26.Qg4+/– Re7 27.Rh5 Bc8 28.Qh4 h6 29.Rf3 Qd7 30.Rd5 Qg4?? 31.Qe7+– Be6 32.Rd8 Rd8 33.Qd8 Kh7 34.Be6 Qe6 35.Qd5 Qg6 36.Qf7 Qg5 37.Qf5 Qf5 38.Rf5 g6 (38...g6 39.Rf1 c4+–). TheSmoker – blackdog1, caissa.com, 2006.

7.Be2 Be7 8.0–0 dc4 9.Bc4 c5 =.

7.Be2 Be7 8.cd5 ed5 9.0–0 0–0 10.d3 c5 11.Qb3 Qc7 12.Nbd2 Rfe8 13.Rfc1 Qd6 14.b5 Bd8 15.d4 c4 16.Qc2 Ne4 17.Ne4 Re4 18.Ne5 Bc7 19.Bf3 Rh4 20.g3+/– Rh6 21.Nc4! Qf6 22.Nd2 Bd6 23.Bg4 Rh2? 24.Kh2?? Qf2–/+ 25.Kh1 Qg3 26.Nf1 Qg4 27.Qg2 Qh4 28.Nh2 Re8 29.Rg1 g6 30.Bc1 Re4 31.Ra2–/+ Nf6 32.Qg5 Qg5 33.Rg5 Rh4 34.Kg1 h6 35.Rgg2 Kg7 36.Nf3 Rh5 37.Kf1 Bc8 38.Ke1 Bf5 39.Nd2? Bd3 40.Rg1 Rh3 41.Nf1 Bb5 42.Bd2 Bc4 43.Ra1 Ne4 44.Bc1 Rf3 45.Rb1 Be7 46.Nh2 Bh4 47.Kd1 Rf2 48.Rb2 Nc3 49.Ke1 Re2 (50.Kf1 Rb2#) 0–1. Bartle,Georg – Karcher,Christian Stefan, Baden–ch HT2, 2002.

5.f3 d5

6.Qb3 a5 7.b5 Be7 8.cd5 a4 9.Qd3 +=.

6.Qc2 c5 7.cd5 ed5 8.e3 Nbd7 9.bc5 +=.

6.Nc3 d4 7.Na2 c5 8.e3 Be7 9.Qa4 +=.

6.cd5 ed5 7.e3 Bd6 8.Nc3 a6 9.Bd3 +=.

6.e3 Bd6 7.Nc3 dc4 8.Nb5 Ba6 9.Bc4 +=.

6.e3 Be7 7.Nh3 Nbd7 8.Be2 e5 9.cd5 Nd5 10.e4 N5f6 11.0–0 0–0 12.Qb3 Nh5 13.Nc3 Bg5 14.Nd5 c5 15.Bb5 Bd2 16.Qd3 Bd5= 17.Qd2 Be6 18.Ng5 Ndf6 19.Qd8 Rfd8 20.Ne6 fe6 21.Be5 Ne8 22.Bc6+– Rac8 23.Bb7 1–0. Laco,Giuseppe – Trabattoni,Franco (2330), ITA–ch, 1979.

5.Nf3 Be7

6.Qb3 0–0 7.e3 d5 8.Be2 Nbd7 9.d3 dc4 10.Qc4 c5 11.0–0 Rc8 12.Qb3 Nd5 13.b5 Bf6 14.Nbd2 Bb2 15.Qb2 Qf6 16.Qf6 gf6 17.Rfc1 Rfd8 18.Nc4 Nf8 19.Nfd2 Kg7 20.f4 Rc7 21.g3 Ng6 22.Kf2 Rcd7 23.e4 Nc7 24.a4 Ne7 25.Rcb1 Nc8 26.a5 Ne8 27.Ke3 Ned6 28.a6 Ba8 29.Nd6 Nd6 30.g4 f5 31.Ra2 c4 32.ef5 ef5 33.dc4 fg4 34.Bg4 Re7 35.Kf2 Ne4 36.Ne4 Re4 37.Rc1 Rf4 38.Kg3 Rdd4 39.Be2 Rf6 40.Rf1 Rg6–/+ 41.Kf2 Rg2 42.Ke1 Rh2 43.Rc2 h5 44.c5 Be4 45.cb6 Bc2 46.ba7 Rd8 47.b6 Re2 48.Ke2 Bd3 49.Kf2 Ba6 50.Rd1 Rc8 (50...Rd1 51.a8Q) ½–½. Akesson,Ralf (2535) – Ernst,Thomas (2405), SWE–chT, 2000.

6.Nc3 0–0 7.e3 a5 8.b5 c6 9.d4 =.

6.Nc3 0–0 7.e3 c5 8.b5 d5 9.Be2 a6 10.a4 d4–/+ 11.ed4 cd4 12.Na2 Bc5 13.d3. tightfist (2205) – chessbrasil (2405), net–chess.com, 2008.

6.d4 0–0 7.Nbd2 d5 8.Qc2 dc4 9.Nc4 Be4 10.Qc3 Nd5 11.Qb3 Nd7 12.Nfe5 Ne5 13.de5 a5 14.b5 a4 15.Qg3 Bh4 16.Qh3 Be7 17.f3 Bf5 18.g4 Nf4 19.Rd1 Nh3 20.Rd8 Bh4 21.Kd2 Rad8 22.Kc3 Be1 23.Nd2 Bd2 24.Kc4 Bc2 0–1. alaamattar (2315) – edqwerty (2520), net–chess.com, 2014.

6.d4 c5 7.bc5 Bf3 8.ef3 bc5 9.d5 =.

6.d4 c5 7.dc5 bc5 8.b5 0–0 9.e3 d5 10.Nbd2 dc4 11.Bc4= Nbd7 12.0–0 Nb6 13.Bb3 Nfd5 14.a4 Bf6 15.Bf6 Nf6 16.Rc1 Rc8= 17.Qe2 Qe7 18.Rfd1 Rfd8 19.Nc4 Nbd5 20.a5 h6 21.a6+= Ba8 22.Nfe5 Nb6 23.Nb6+/– ab6 24.Rd8 Rd8 25.Rd1 Nd5 26.f3 Qg5 27.Bd5 Bd5 28.Nc6 Ra8 29.f4 Qh4 30.Ne5 Kh7 31.f5 ef5?? 32.Rd5+– g5 33.Nf3 Qe4 34.Qd3 Qb4 35.Rf5 Rf8 36.Rf4 Kg8+– 37.Rb4 g4 38.Nh4 Kg7 39.Rg4 Kh8 40.Qf5 (40.Qf5 c4 41.Qf6 Kh7 42.Qg7#) 1–0. revbodio – winter1, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.e3 0–0 7.Be2 d5 8.0–0 dc4 9.Bc4 =.

4.c4 c5

5.Qb3 Nc6 6.b5 Na5 7.Qc2 d5 8.cd5 ed5 9.e3 g6 10.Nf3 Bg7 11.Be2 0–0 12.0–0 Re8 13.d3 Bb7 14.Bc3 Nd7 15.Bg7 Kg7 16.Re1 f5 17.Nbd2 Qf6 18.Rac1 Rac8 19.Nb3 Nb3 20.Qb3 g5 21.Qa4 g4 22.Nd2 d4 23.ed4 Qd4 24.Nc4 Rc7 25.Nb6 Re2 26.Re2 Qd3 27.Qc4 Qd6 28.Nd7 Qd7 29.Re5 Kg6 30.Rc5 Rc5 31.Qc5 h5 32.a4 h4 33.Qc7 Qd5 34.Rc6 Kg5 35.Qe7 1–0. Gagon – Temkin, 1993.

5.b5 Bb7 6.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.c4 Bb7).

5.b5 d5 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.c4).

5.bc5 bc5 6.e3 Bb7 7.Nf3 Nc6 8.Be2 h6 9.0–0 Bd6 10.Nc3+= a6 11.Rb1 Qc7 12.d3 Ne5 13.Ne5+/– Be5 14.f4 Bc3 15.Bc3 d5 16.Be5 Qd7 17.Qb3 Bc6 18.Qb6 0–0 19.Bf6+– gf6 20.Qc5 dc4 21.dc4 Qd2 22.Bf3 Bf3+/– 23.Rf3 Qd3 24.Rb6 Qd1 25.Kf2 Qc2 26.Kg3 Kh8 27.Kh3 Rg8 28.Rg3 Rg3 29.hg3+= Rg8 30.Qh5 Qf2?? 31.Qh6# 1–0. Borrmann,Fritz – Pawlowicz,K, CiF, 1992.

5.bc5 bc5 6.e3 Be7 7.Be2 Bb7 8.Bf3 Qb6 9.Qc2 0–0 10.Nc3 d5 11.Rb1 Qa6 12.cd5 ed5 13.Nge2 Nbd7 14.0–0 Ne5 15.d4 Nf3 16.gf3 c4 17.a4 Qc6 18.Ng3 Rfe8 19.Kg2 Bd6 20.Nb5 Ba6 21.Bc3 Bb5 22.ab5 Qd7 23.b6 ab6 24.Rb6 Qc7 25.Rfb1 Qd8 26.Nf5 Bc7 27.Rb7 Rb8 28.Qa4 Qc8 29.Rb8 Bb8 30.Ng3 Qe6 31.Rb7 Rc8 32.Qb5 Bc7 33.f4 Ne4 34.Bb4 Nd6 35.f5 Nb5 36.fe6 fe6 37.Rb5 Bg3 38.Kg3 c3 39.Rc5 Rc5 40.dc5 c2 41.Ba3 Kf7 42.c6 Ke8 43.Kf4 1–0. Husslein – Bendig, corr 1985–86.

5.bc5 bc5 6.Nf3 Nc6 7.e3 Rb8 8.Qc2 Qb6 9.Bc3 Be7 10.Be2 h6 11.0–0 0–0 12.d3 d6 13.Nbd2 Bd7 14.Rfc1 Qc7 15.d4 cd4 16.ed4 e5 17.Nf1 Bg4 18.de5 ½–½. Arutinian,David (2590) – Morchiashvili,Bachana (2415), Istanbul op, 2007.

5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.Nf3 Bb7 8.e3 0–0 9.Nbd2 d5 10.Bd3 Nc6 11.0–0 Rc8 12.Qe2 Na5 13.cd5 ed5 14.Rac1 Ne4 15.Rc8 Qc8 16.Re1 Bd6 17.Rc1 Qe6 18.Bb1 a6 19.a4 Qe8 20.Ne4 de4 21.Nd2 Bb4 22.d5 Bd2 23.Qd2 Qa4 24.Bc2 Qc4 25.d6 Rd8 26.d7 Qe6 27.Qc3=+ f6 28.Ba4 Bd5 29.Qc8 Nb7 30.Rc7 h5 31.Bd1 h4 32.h3 Kh7 33.Bg4 f5 34.Be2 b5 35.Bg7 (35.Bg7 Rc8 36.dc8Q Qc8 37.Rc8 Kg7 38.Re8+=). Bonetti,Shane (2110) – Woelfelschneider,Peter (2140), TT–15, ETC, 2005.

5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.Nf3 Bb7 8.e3 0–0 9.Nbd2 d5 10.Bd3 Nc6 11.0–0 Rc8 12.Qe2 Ba6 13.Rac1 Na5 14.Ne5 Bb7 15.f3 Bd6 16.cd5+= ed5 17.Rc8 Bc8 18.g4 Qe7 19.g5 Nd7 20.f4 Ne5 21.de5 Bc5 22.h4 Nc4 23.Nc4= dc4 24.Bc4 Ba3 25.Bd4 Bf5 26.Ra1 Bc5=+ 27.Rd1 a5 28.Kh2 Bd4 29.Rd4 Qc5 30.Qd2 Bg6 31.Bf7?? Bf7–+ 32.e6 Be8 33.h5 Qe7 34.Kg3 b5 35.Kg4 a4 36.Qa5 b4 37.Qe5 b3 38.e4 b2 39.Rd1 a3 40.h6 Ba4 41.Rh1 a2 42.hg7 Re8 43.f5 b1Q (43...b1Q 44.f6 Qe6 45.Qe6 Re6 46.f7 Kg7 47.Rb1 Re4 48.Kg3 ab1Q 49.f8Q Kf8 50.Kg2 Qc2 51.Kg3 Qd3 52.Kf2 Re2 53.Kg1 Qd1#) 0–1. Juswanto,D – Tiviakov,S, Jakarta, 1997.

5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.Nf3 Bb7 8.e3 0–0 9.Nbd2 d5 10.Bd3 Nc6 11.0–0 Rc8 12.Qe2 dc4 13.Nc4 Qd5 14.e4 Qh5 15.Rac1 Rfd8 16.Rfd1 Nb8 17.Nce5+= Ne8 18.Rc8 Rc8 19.Rc1 Rd8 20.h3 f6 21.Nc4 Nd7 22.a4 Nf8 23.Rc2 Qf7 24.Ba3 Ba3 25.Na3 Ng6 26.Qe3 Qd7 27.Nb5 Ne5= 28.Ne5 fe5 29.d5 ed5 30.ed5 Bd5 31.Rd2 Nf6 32.Bc4 Qc8 33.Bd5 Nd5 34.Qb3 Kf8 35.Qa3 Ke8 36.Kh2 Qb8 37.Qg3 (37.Rd5 Rd5 38.Qb3 Rd8 39.Qg8 Ke7 40.Qg7 Ke6 41.Qh6 Kd5 42.Qh7 e4 43.g3 Qe5=) ½–½. Thau,O – Woelfelschneider,Peter, TSC, 2002.

5.Nf3 cb4 6.ab4 Bb4 7.e3 Bb7 8.Be2 0–0 9.0–0 Nc6 10.Na3 d5 11.cd5 Qd5 12.Bc4 Qf5 13.Nb5 Na5–+ 14.Be2 Bf3 15.Bf3 Qb5 16.Ba8 Ra8 17.Bf6 gf6 18.Qg4 Kh8 19.Rab1 Nc6 20.Qf3 Rc8 21.Qf6 Kg8 22.Qf3 a5 23.Rfc1 Qd3–+ 24.Qf6 Qg6 25.Qg6 hg6 26.Rc2 Ne7 27.Rc8 Nc8 28.Rc1 Nd6 29.d3 b5 30.Rb1 Bc3 31.Kf1 a4 32.Ke2 a3 (32...a3 33.d4 a2–+) 0–1. BeerClark – weBNimzo, ChessWorld.net, 2004.

4.d3 Bb7

5.e4 d5 6.e5 Nfd7 7.f4 c5 8.b5 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Be7 12.Qg4 g6 13.Nf3 Bf8 14.Nbd2 Bg7 15.h4 h5 16.Qh3 Nf8 17.Be2+= Nbd7 18.0–0 Qa8 19.c4 Qa3 20.Ng5 Ke7 21.Qe3 Nh7 22.Bf3 Ng5 23.hg5 Qa8 24.Bb2 Qa2 25.Rb1 Ra8 26.Bd1 Qa7 27.Bb3 Qb8 28.cd5 ed5 29.e6 d4 30.Qe2+/– Nf8 31.ef7+– Kd7 32.Nc4 Qf4?? 33.Nb6 Kc7 34.Na8 Ba8 35.b6! Kd6 36.Qe8 Bc6 37.Qb8 (37.Qb8 Kd7 38.Qf4 Ne6 39.Be6 Ke7 40.Qc7 Ke6 41.Re1 Kf5 42.Bc1 Be5 43.Qe5 Kg4 44.Qf4#) 1–0. Hadj Sassi,Nabil (1935) – Lehmann,Michael (1630), Berlin op, 2004.

5.e4 d6 6.Nf3 Be7 7.c4 Nbd7 8.Be2 0–0 9.0–0 c5 10.b5 Qc7 11.h3 Ne5 12.Ne5 de5 13.Nd2 Rfd8 14.Nf3 Nd7 15.a4 f6 16.Nh2 Nf8 17.f4 ef4–/+ 18.Bg4 e5 19.Rf3? Be4!–+ 20.de4 Rd1 21.Rd1 Rd8 22.Rd8 Qd8 23.Nf1 Kf7 24.Bc3 Ne6 25.g3 g5 26.Rf2 Qd3 27.Rf3 Qc2 28.Bf5 Nd4 29.Bd4 cd4 30.Bh7 d3 31.Rf2 Bc5 (31...Bc5 32.Bg6 Kg6 33.Nh2 Qf2 34.Kh1 Qg1) 0–1. markmooney – kingscrusher, ChessWorld.net, 2005.

5.e4= Be7 6.Nf3 0–0 7.Be2 c5 8.c3 Qc7 9.Nbd2 d6 10.0–0 Nbd7 11.c4 Rad8 12.Qc2 Ng4 13.h3 Nge5= 14.d4 cd4 15.Nd4 d5 16.Nb5 Qb8 17.ed5 ed5 18.cd5 Bd5 19.Nd4 Qb7 20.N2f3 Rc8 21.Qd2 Bf6 22.Rac1 Nc4 23.Bc4 Bc4 24.Rfe1 b5 25.Nf5+/– Rcd8 26.Bf6+– Nf6 27.Qg5 g6 28.N3d4 Nd5 29.Re7!+– Qb6 30.Nh6 Kh8+/– 31.Nf7 Rf7? 32.Rf7+– Kg8 33.Rf3 Re8 34.Nf5 Kh8 35.Nh6 Qe6 36.Nf7 Kg8 37.Nh6?? Kg7?? 38.Rf7+– Kh8 39.Ra7 Ne7 40.Qe3 Qe3 41.fe3 Nc6 42.Rc7 Ne5 43.Ng4 Ng4 44.hg4 Re3 45.Rd1 Bd3 46.Rc3 Be2 47.Rd8 (47…Kg7 48.Re3 Bg4 49.Re5+–) 1–0. Becker,Andreas – Moeller,Hendrik (1640), SC Keltern–Hamburger SK, 2002.

5.Nf3 a5 6.b5 d6 7.Nbd2 Nbd7 8.g3 g6 9.Bg2+= Bg7 10.0–0 0–0 11.c4 Rb8 12.Qc2 c5 13.Rab1 d5 14.a4 d4 15.e3 e5 16.ed4 cd4 17.Rfe1 Ne8 18.Rbd1 Nc7 19.Nb3 Ne6 20.Bc1 f6 21.Bd2 Nec5 22.Rb1 Re8 23.Qc1?? Nd3–+ 24.Qc2 Ne1 25.Re1 Nc5 26.Nc5 bc5 27.Rd1 e4 28.Ne1 e3 29.fe3 Bg2 30.Ng2 f5 31.ed4 Bd4 32.Kf1 Qb6 33.Bf4 Rb7–+ 34.Re1 Rbe7 35.Re7 Re7 36.Bg5 Re4 37.Nf4 Kg7 38.Qd3 h6 39.Nd5 Qe6 40.Bh6?? Kh6–+ 41.Qd2 Kg7 42.b6 f4! 43.Nf4 Qc4 44.Ne2 Qe2! 45.Qe2 Re2 46.Ke2 Kf6 47.Kd3 Ke6 48.Kc4 Kd6 49.Kb5 Bc3 50.Ka6?? Kc6 51.Ka7 c4 52.b7 Be5 (52...Be5–+) 0–1. coloplayah (2140) – icodd, net–chess.com, 2006.

4.d4 Bb7

5.Nc3 Be7 6.e3 0–0 7.Nf3 d6 8.Be2 Nbd7 9.0–0 c5 10.dc5 dc5 11.bc5 Nc5 12.Qd8 Rfd8 13.Rad1 Nfe4 14.Rd8 Rd8 15.Rd1 Rd1 16.Nd1 Bf6 17.Nd4 Na4 18.Ba1 a6 19.f3 Nd6 20.Kf2 Kf8 21.c4 Ke8 22.Bd3 Kd7 23.Nc3 Nc5 24.Bc2 Nc4 25.g4? (25.a4 h5–+) 25...h6 (better is 25...Na3!? 26.Bd1–+) 26.a4 Na5 27.Bb2 Nc6 28.Ne4 Ne4 29.Be4 Na5 30.Bb7 Nb7 31.Bc3 Kd6 32.Ne2 Bc3 33.Nc3 Kc5 34.Ke2 Kb4 35.Kd2 Nc5 36.Na2 Ka4 37.Kc3 a5 (better is 37...Ka3!? 38.Nc1–+) 38.Kc4 Nd7 39.Nc3 Ka3 40.Nb5 Kb2 41.Nc3 (41.f4–+) 41...Kc2 (better is 41...Ne5 42.Kd4 Nf3 43.Kd3 Ne5 44.Kd2 Ng4 45.e4–+) 42.f4 Nf6 43.h3 Nd5! 44.Na4 (44.Nd5 ed5 Combination) 44...Ne3 45.Kd4 Nd5 46.Kc4 Nf4 47.Nb6 Nh3 0–1. Rush,Bradley – Ruzicka,Richard (1645), 49. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

5.c4 a5 6.b5 =+.

5.c4 d5 6.cd5 Bd5 7.e3 Be7 8.Nc3= Bb7 9.Nf3 0–0 10.Bd3 Nc6 11.0–0 Rc8 12.Qc2 Re8 13.Ng5 g6 14.h4 Nd5 15.Nd5 ed5 16.Rac1 Bg5 17.hg5 Qg5 18.Bb5 Re6= 19.Qa4 Qf6 20.Rc2 a6 21.Ba6 Ba6 22.Qa6= Rce8 23.Rfc1 Nb8? 24.Qb7 c5? 25.dc5+– Qe7?! 26.Qe7 R8e7 27.cb6 Rb6 28.Rc8 Re8 29.Re8# 1–0. Wall,Bill – "Gombrowicz", Internet, 2003.

5.e3 a5 6.b5 =.

5.e3 c5 6.bc5 bc5 7.Nd2 cd4 8.ed4 d5 9.Ngf3 Bd6 10.Bd3 0–0 11.Ne5 Nc6 12.0–0 Qc7 13.f4 Rab8 14.Rb1 Ba8 15.Kh1 Qe7 16.Qc1 Rfc8 17.Kg1 Na5 18.Qe1 Ba3 19.Ba3+= Qa3 20.Rb8 Rb8 21.Qa1 Qa1 22.Ra1 Nc6 23.Nc6 Bc6 24.Ra7 g6 25.Kf2 Bb5 26.Ke2 Bd3 27.Kd3 (< 27.cd3 Rb4=+) ½–½. Woelfelschneider,Peter – Gertners, CB–2002–0–00042, 2002.

5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 7.c4 d6 8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 c5 10.dc5 dc5 11.b5 Qc7 12.Qc2 Rad8 13.h3 Bd6 14.0–0 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 Qe5 17.Nf3 Qc7 18.Rfd1 h6 19.Rd8 Rd8 20.Rd1 Rd1 21.Qd1 Qd7 22.Ne5 Qd1 23.Bd1 ½–½. Frech,Josef (1825) – Ofstad,Per (2120), Wch Seniors, 1998.

5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 7.Nbd2 d6 8.c4 Nbd7 9.Be2 c5 10.b5 Qc7 11.0–0 a5 12.a4 Rad8 13.h3 cd4 14.Nd4 Nc5 15.Bf3 d5 16.cd5 Nd5 17.Rc1 Qd7 18.Nc4 Qc7 19.Qe2 Rc8 20.Ba3 Na4 21.Bd5 Ba3 22.Na3 (better is 22.Ne6!? fe6 23.Be6 (23.Na3?! Qe7 24.Bb7 Qb7=) 23...Kh8 24.Bc8 (24.Na3?! Qc1 25.Rc1 Rc1 26.Kh2 Nc5+=) 24...Bc1 25.Bb7 Qb7 26.Rc1+/–) 22...Qc1–/+ 23.Rc1 (23.Bb7!? Qa3 24.Bc8 Rc8 25.Qg4–/+) 23...Rc1–+ 24.Kh2 Bd5 (24...ed5?! 25.Nf5 Bc8 26.Ne7 Kh8 27.Nd5+=) 25.Nc6 Rc5 26.Ne7 Kh8 27.Nd5 Rd5 28.Qc4 (28.Qc2!? Nc5 29.e4–+) 28...Nc5–+ 29.Nc2 (29.Qf4 e5 30.Qf3 e4–+) 29...f5 30.Nd4 Rfd8 31.Nc6 R8d6?? (31...Ra8!? 32.Qf4–+) 32.Qh4? (better is 32.Ne7!?+=) 32...Rd7–/+ 33.Qf4 (33.Ne7 Rd2 34.Nc8 Rb7 35.Nb6 Rb6–/+) 33...Rb7–+ 34.Qg5 Ne4 35.Qh5 Nf6 36.Qe2 Ne4 37.Qh5 g6 38.Qh4 (38.Qh4 Rg7 39.f3–/+) 1–0. Zhukov,Vladimir (1940) – Andrianov,Vyacheslav (2165), Tula Efremenkov Memorial, 2008.

5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 7.Bd3 =.

5.e3 Be7 6.Nf3 c5 7.c3 0–0 8.Bd3 d5 9.0–0 c4 10.Bc2 Nbd7 11.Nbd2 b5 12.Ne5 Ne5 13.de5 Nd7 14.Nf3 Nb6 15.Qb1 h6=+ 16.e4 de4 17.Be4= Be4 18.Qe4 Nd5 19.Rad1 Qb6 20.Nd4 a6 21.Qf3 Rad8 22.Bc1 f5 23.Qg3 Kh7 24.Rfe1 g5 25.Qf3+= Rg8 26.g4 f4 27.Qe4 Kg7 28.Qc2 Rdf8 29.Nf5 ef5=+ 30.Rd5 fg4 31.Rd7 Rf7?? 32.e6+– (32...Rd8 33.Rd8 Bd8 34.ef7+–) 1–0. Wall,Bill – MutualFund, Internet, 2003.

5.Nf3 Bd5 =.

4.e3 Bb7

5.c4 Nc6 6.Bd3 Be7 7.Nc3 Ne5 8.Bc2 0–0 9.Ne4 Ne4 10.Be4 Be4 11.Be5 Bg2 12.Qg4 f6 13.Bf6 Rf6 14.Qg2 Qf8 15.Nh3 Re8 16.0–0 Rg6 17.Ng5 Rg5 18.Qg5 Bg5 19.f4 Bf6 20.e4 Ba1 0–1. Nautiluschess – TimeWarp, ICS blitz, 2001.

5.c4 d5 6.Nf3 Nbd7 7.d4 c5 8.Qa4 Be7 9.Nc3 0–0 10.Qb3 Qc7 11.dc5 bc5 12.b5 d4 13.ed4 Bf3 14.gf3 cd4 15.Ne4 Ne4 16.fe4 Nc5 17.Qc2 e5 18.Rg1 Qb7 19.Bd3 f5 20.ef5 Bf6 21.Rg4 e4 22.Be4 Rae8 23.f3 d3 24.Qg2 Bb2 25.Qb2 Ne4 26.Re4? Re4 27.fe4 Qe4 28.Kd2 Rf5 29.Kc3 Rf4 30.Qa2 Qd4 31.Kb4 Rf2 (32.Qb3 Rb2–+ (< 32...Qa1 33.Qd3 Qe1 34.Ka4–+)) 0–1. Sebald,Ralph – Roescher,Mark, Dortmund op–B, 1998.

5.c4 d5 6.Nf3 Nbd7 7.cd5 ed5 8.Be2 Bd6 9.Qc2 0–0 10.Nc3 a6 11.0–0 c5 12.bc5 bc5 13.Rac1 Rc8 14.Na4 Qe7 15.Nh4 g6 16.Nf3 Ne4 17.d3 Ng5 18.Ng5 Qg5 19.f4 Qe7 20.Rf3 d4=+ 21.e4 f5?? 22.Qb3+– Kg7 23.Qb7 fe4 24.Qe4 Nf6 25.Qe7 Be7 26.f5 Bd6 27.fg6 hg6 28.Nb6 Rb8 29.Nc4 1–0. orangutanb4 (2010) – joppenheimer (1710), kurnik, 2011.

5.c4 Be7 6.d4 0–0 7.Nf3 d6 8.Bd3 Nbd7 9.Nbd2 c5 10.0–0 Rc8 11.Re1 Qc7 12.Rc1 Qb8 13.Bb1 Qa8 14.e4 cd4 15.Nd4 Rfe8 16.f3 a6 17.Qe2 Bd8 18.b5 a5 19.Qf2 Rc5 20.Nf1 a4 21.Ne3 Bc7 22.Bc3 Qb8 23.Ne2 d5 24.Ng3 de4 25.Ng4 Ng4 26.fg4 Bg3 27.hg3 Rc4 28.Ba2 Rcc8 29.Rf1 Rf8 30.Qd4 Rc3 31.Rc3 Nc5 32.Kh2 Rd8 33.Qf2 Qc7 34.Bb1 Qe7 35.Qe3 Rd5 36.Be4 Ne4 37.Qe4 f6 38.Qe3 Qd6 39.Rfc1 Rb5 40.Rc7 Rb3 41.Qf4 Qd5 42.Rb7 Qb7 43.Qa4 1–0. Ileniak,Vasil – Masliak,Danilo (2150), Rodatychi op, 2006.

5.c4 Be7 6.d4 d6 7.Nf3 Qd7 8.Be2 Nc6 9.0–0 h6 10.b5 Na5 11.Nbd2 g5 12.Nb3 Nb3 13.Qb3 g4 14.Nd2 h5 15.f3 0–0–0 16.Rac1 Kb8 17.a4 Rdg8 18.a5 gf3 19.Bf3 d5 20.c5 c6? 21.bc6+– Bc6 22.ab6 a6 23.Ra1 Kb7 24.Be2 Ra8 25.Qb4 Ne4 26.Nb3 f5 27.Na5 Kb8 28.Nc6 Qc6 29.Ba6 Bc5 30.dc5 Qc5 31.Qc5 Nc5 32.Bh8 Ra6 33.Ra6 Na6 34.Bd4 Kb7 35.Rf3 Nb4 36.Rh3 Nc6 37.Rh5 Nd4 38.ed4 Kb6 39.Rh6 1–0. ludice (1760) – pako1, kurnik, 2011.

5.d3 Be7 6.Nf3 0–0 7.Be2 d5 8.Nbd2 Nbd7 9.c4 dc4 10.Nc4 c5 11.bc5 Nc5 12.0–0 Nd5 13.Qc2 Rc8 14.Rac1 Nd7 15.Qb1 N7f6 16.Rfd1 a6 17.Bf6 Bf6 18.Qb6?? Nb6–+ 0–1. exp2005 – cromak, kurnik, 2011.

5.d4 c5. Naasen,Nils (1845) – Geiger,Walter (2050), TE.2004.S.01704, 2006.

5.d4 d5 6.c4 c5 7.cd5 ed5 8.bc5 bc5 9.Nc3 a6 10.Nf3 cd4 11.Nd4 Qa5 12.g3 Bc5 13.Bg2 0–0 14.0–0 Re8 15.Nb3 Qb6?? 16.Nc5 Qc5+/– 17.Rc1 Qb6 18.Nd5 Nd5 19.Qd4 Qd4–/+ 20.Bd4 Nd7 21.Rfd1 N7f6?? 22.Bf6+/– gf6 23.Bd5+– Bd5 24.Rd5 Rac8 25.Rc8 Rc8 26.Rd6 Ra8 27.Rf6 Kg7 28.Rb6 a5 29.a4 Rc8 30.Rb5 Ra8 31.Kg2 Kf6 32.e4 Ke6 33.f4 f6 34.Rh5 Rd8 35.Ra5 Rd4 36.Ra6 Kf7 37.Kf3 Rd3 38.Ke2 Ra3 39.a5 Ra2 40.Kf3 Rh2 41.f5 Ra2 42.Ra7 Kf8 43.Kf4 Ra4 44.a6 h6 45.Ra8 Kf7 46.a7 Kg7 47.Kg4 Re4 48.Kf3 Ra4 49.Ke3 Ra3 50.Kd4 Ra4 51.Kc5 h5 52.Kb6 Rb4 53.Kc7 Rc4 54.Kd6 Rd4 55.Ke6 Ra4 56.Kd5 Ra5 57.Kc6 Ra4 58.Kd6?? Ra6?? 59.Ke7 Ra3 60.Rf8?? Ra7–+ 61.Ke8 Ra8 62.Ke7 Rf8 (63.Kd7 Rb8–+) 0–1. slavisa99 – Simson10, Caissa.com, 2004.

5.d4 d5 6.Nf3 Bd6 7.c4 dc4 8.Bc4 Nbd7 9.Nc3 0–0 10.d5 ed5 11.Nd5 Ng4 12.0–0 Nde5 13.Ne5 Ne5 14.Qd4 c6 15.f4 cd5 16.fe5 Bb4 17.e6 f6 18.Bd3 Bd6 19.Qh4 f5 20.Qh3 Qg5 21.Bf5 h6 22.Bd3 Rad8 23.Rf7 Rf7 24.ef7 Kf8 25.Rf1 Bc5 26.Bd4 Bc8 27.Qf3 Bd4 28.ed4 Rd7 29.Bb5 Re7 30.Kh1 Be6 31.Be8 Qf5 32.Qe2 Qe4 33.Qf2 Qg6 34.Qh4 Qg5 35.Qg5 hg5 36.Kg1 g4 37.Rf4 g3 38.hg3 Bf7 39.Bc6 Kg8 40.Rf5 g6 41.Rf6 Kg7 42.Rd6 Re6 43.Re6 Be6 44.Kf2 Kf6 45.Ke3 g5 46.Bb5 a5 47.Be2 Bd7 48.Bd3 Ke6 49.Kd2 Kd6 50.Kc3 Kc6 51.Bc2 Bg4 52.Bd3 b5 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz (1920) – Droessler,Uwe (2060), DESC, 2000.

5.d4 d5 6.Nf3 Nbd7 7.c4 c5 8.cd5 ed5 9.bc5 bc5 10.Bb5 c4 11.Ne5 Bd6 12.Bc6?? Bc6–+ 13.Nc6 Qc7 14.Qa4?? 0–0 15.Nb4 Nb6 16.Qc2 Bh2 17.Nc3 Rad8 18.Nb5 Qb8?? 19.Nc6+– Qc7?? 20.Nd8 Rd8 21.a4 Bd6?? 22.a5 Nbd7?? 23.Ke2 Qb8 24.Qa4 a6 25.Nd6 Qd6 26.Ba3 Qb8 27.Rab1 Qc8 28.Qc2 Nf8? 29.Qb2?? Ne4 30.f3 Ng3–/+ 31.Kf2 Nh1 32.Rh1 Ne6 33.Qb6 Qa8 34.Qb1 g6 35.f4 Rb8 36.Qd1 Rb3 37.Qg4?? (37...Ra3 38.Qh4–+; better is 37.Bc1–+). slavisa22 – Dona, Caissa.com, 2004.

5.d4 Be7 6.c4 c5 7.dc5 bc5 8.b5 d5 9.Nf3 0–0 10.a4 a6 11.Nc3 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Qa5 14.Be2?? dc4?? 15.Bc4?? Bf3?? 16.gf3=+ Nd5 17.Bd5 ed5 18.0–0 Rd8 19.Bb2?? Bf6 20.Qc2 d4 21.ed4 Bd4 22.Ra1 Qb4?? 23.Ra4+/– (23.Ra4 Bc3 24.Rb4 Bb4 25.Qe4+–) 1–0. Fournier,Frederic – Guest387016, Partie amicale, 2m + 0s, 2008.

5.d4 Be7 6.Nf3 0–0 7.Bd3 d5 8.0–0 Nbd7 9.Nbd2 c5 10.c3 c4 11.Bc2 Qc7 12.Ba4 Ne4 13.Ne5? Ne5 14.de5 Qe5 15.f4 Qd6 16.Ne4 de4 17.Qe2 Qd3 18.Qf2 Qd5 19.Rad1 Qf5?? 20.Rd7+– b5 21.Bc2?? Rfd8? 22.Rb7 Bf8 23.a4 a6 24.a5 Rd6 25.Rd1?? Rad8?? 26.Rd4 Rd4 27.ed4 f6?! 28.Qe2 Qf4 29.Qe4 Qe4 30.Be4 f5 31.Bf3 g5 32.Rb6 g4 33.Be2 e5 34.Ra6 ed4 35.Rf6 d3? 36.Bd1+– Rd5 37.Kf1 Re5? 38.a6 d2 39.a7 Re8 40.Ra6 Ra8 41.Ke2 Bh6 42.Rh6 Ra7 43.Kd2 Ra2 44.Kc2 Kg7 45.Rd6 h5 46.Rd5 Kg6 47.Rb5 Kg5 48.Rc5 h4 49.Rc4 h3 50.g3 Ra7 51.Bc1 f4 52.Bf4 Kf5 53.Rc5 Ke4 54.Re5 1–0. willi_weizenkeim – froilo, playchess.de, 2003.

5.d4 Be7 6.Nf3 d5 7.c4 c6 8.Nbd2 0–0 9.Be2 Nbd7 10.c5 b5 11.0–0 a5 12.Qc2 a4 13.g3 h6 14.Ne5 Ne5 15.de5 Nd7 16.Rad1 f5 17.ef6 Bf6 18.Bf6 Nf6 19.Nf3 Ne4 20.Bd3 Ng5 21.Ne5 Rf6? 22.h4?? Nf7? 23.Ng4+– Rf3 24.Kg2 Rf6 25.Nf6 Qf6 26.Bg6 Ne5+/– 27.Bd3 Rf8 28.f4+– Ng4 29.Rde1 e5 30.fe5 Qe5?? 31.Rf8 Kf8+– 32.Rf1 Kg8?? 33.Bh7 Kh8 34.Rf8 1–0. mihai740609 – fokvur, kurnik, 2011.

5.d4 Be7 6.Nf3 d6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 Ne4 9.Nbd2 f5 10.c4 Ndf6 11.Qc2 0–0 12.Rac1 Qe8 13.Bd3 Qg6 14.Be2 Qh5 15.Ne4 Be4 16.Qb3 Ng4 17.h3 Nh6 18.c5 Bd5 19.Qc3 Rf6 20.cb6 cb6 21.Qc7 Bf8 22.Qd7 Rg6 23.Kh2 Ng4= 24.Kg1?? Nf6–+ 25.Qb5 Qh3 26.g3 Rh6 (26...Rh6 27.Qd5 Qh1#) 0–1. Szilagyi,T – Csoke,Adrienn (2200), Szivarvany rapid, 1994.

5.d4 g6 6.Nd2 Bg7 7.Ngf3 0–0 8.Bd3 d6 9.0–0 Nbd7 10.c4 c5 11.b5 a6 12.Qe2 ab5 13.cb5 Qb8 14.Rac1 Re8 15.e4 d5 16.e5 Ng4 17.h3 Nh6 18.Rfe1 cd4 19.Nd4 (better is 19.Nb1!?+=) 19...Ne5 20.Nc6 (better is 20.Bb1+=) 20...Nc6?? (better is 20...Bc6 21.Be5 Qe5 22.Qe5 Be5 23.Re5 Bd7–+) 21.Bg7+= Kg7 22.bc6 Bc8 23.Bb5 (23.c7 Qa7 24.Bb5 Re7+=) 23...Re7 (better is 23...Qc7!?+=) 24.c7+= Qa7 25.Qe5 (better is 25.Bc6 Bb7 26.Qe5 f6 27.Qd6=) 25...Kg8?? (better is 25...f6!? 26.Qd6 Nf5=) 26.Qd6?? (26.Ne4 Qa3 27.Nf6 Kf8+–) 26...Nf5?? (better is 26...Qa3 27.Qd8 Kg7+=) 27.Qd8+– Kg7 28.Bc6 Qa3 29.Ba8 Qa8 30.g4 Nh6 (30...Qa4 31.Qc8 Nd6 32.Qd8+–) 31.Qe7 Ng8 32.Qd6 Nf6 (32...Qa5 33.Nb3 Qb5 34.Nd4+–) 33.Qb6 d4 (33...Qa4 34.g5 Ng8 35.Nf3+–) 34.Qb8 (34.Qb8 Qb7 35.Nb3+–) 1–0. Klisz,Karolina – Knapik,Julia, Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Juniorek Poland, 2012.

5.d4 g6 6.Nf3 Bg7 7.Be2 d6 8.0–0 Nbd7 9.c4 a5 10.b5 c5 11.a4 cd4 12.ed4 0–0 13.Nbd2 Rc8 14.Qb3 d5 15.Rac1 dc4 16.Nc4 Ne4 17.Nd6?? Nd6 18.Rc8 Qc8 19.Rc1 Qa8 20.Rc7 Rd8 21.Ba3 Nf5 22.g4 Nd4 23.Nd4 Bd4 24.Be7 Bh1 25.Qg3 Be5 26.f4 Bc7 27.Bd8 Bd8 0–1. mihai740609 – rachlewka10 (1785), kurnik, 2011.

5.Ne2 Be7 6.Ng3 d6 7.d3 0–0 8.Nd2 Nbd7 9.e4 a6 10.Be2 Re8 ½–½. Srejber,Michal (1690) – Dvorak,David (1615), CZE–ch U14 Sec, 2005.

5.Nf3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 b6 5.Nf3 Bb7).

5.Nf3 Qe7 6.Nc3 (6.Be2 d6+=) 6...Nc6 (6...a6 7.Be2=) 7.d4 g6 (better is 7...0–0–0!?+=) 8.d5+/– Nd8 (better is 8...Nb4!? 9.de6 Nbd5 10.ed7 Kd8+–) 9.Nb5+– Bg7?? (9...Rc8 10.Na7 ed5 11.Nc8 Bc8+–) 10.Nc7 Kf8 11.d6 Qe8 12.Ne8 Ke8 (12...Ne8 13.Ra2+–) 13.Rb1 (13.Bd3 Rc8+–) 13...Rc8 (13...Kf8 14.Be2+–) 14.Bd3 Bd5 (14...Kf8 15.0–0+–) 15.e4! Bb7 (15...Be4 16.Be4 Combination; 15...Ne4 16.Bg7 Pinning (16.Bg7 Deflection)) 16.0–0 Kf8 (16...Nh5 17.Bg7 Ng7 18.Re1+–) 17.Re1 (17.c4 Ne8 18.Ne5 Nd6 19.Nd7 Kg8 20.Nf6 Bf6 21.Bf6 Ne8 22.Bh8 Kh8+–) 17...Kg8 (17...Ne8 18.Bb5 Nc6 19.Qd3+–) 18.Ng5 (18.c4 Ne8 19.Qa4 Nc6+–) 18...h6 19.Nf3 Kh7 (19...Ne8 20.Bg7 Kg7 21.e5+–) 20.Qd2 (20.c4 Nc6+–) 20...Rf8 (20...Ne8 21.Bg7 Kg7 22.Bb5+–) 21.c4 Bc6 (21...Nc6 22.e5 Ne8 23.Qf4+–) 22.h3 Ba8 (22...Ne8 23.Bg7 Kg7 24.Qf4+–) 23.Rbc1 (23.Qe3 Nc6+–) 23...Bb7 (23...Nb7 24.Qd1+–) 24.Rc2 (24.Qe3 Nc6+–) 24...a6 (24...Ne8 25.Bg7 Kg7 26.Qe3+–) 25.Qe3 b5 26.e5 (better is 26.cb5 Rc2 27.Bc2 ab5+–) 26...Bf3 (26...Ne8 27.Nd2 bc4 28.Nc4 f6+–) 27.ef6 Bh8 28.Qf3 Nc6 29.cb5 ab5 30.Rc5 (30.Rc5 Rfe8 31.Rh5+–) 1–0. marus1 – cooper1001, internet, 2001.

5.Nf3 Bf3 6.Qf3 d5 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.d3 c6 10.Nd2 Nbd7 11.c4 Rc8 12.g3 Ne8 13.d4 Bf6 14.Rac1 e5 15.de5 Be5 16.Be5 Ne5 17.Qg2 Nf6 18.cd5 Nd5 19.Rfd1 Nc3?? 20.Ba6 Nd1–+ 21.Bc8?? Qd2 22.Ra1 Qe2 23.Bf5 Nf3 24.Kh1 Nf2 25.Qf2 Qf2 (25...Qf2 26.Bh7 Kh7 27.Rd1 Qh2) 0–1. bratek55 – ranr, kurnik, 2011.

5.Nf3 h6 6.Be2 c5 7.c3 a5 8.b5 Bd6 (8...d5 9.0–0=) 9.0–0 g5 (9...0–0 10.c4+=) 10.c4+/– Ra7 11.Ne5 (11.d4 cd4 12.Bd4 Be7+/–) 11...0–0 12.d4 Be5 (12...cd4!? 13.ed4 Be7+/–) 13.de5 Ne8 14.a4 f6 15.ef6 Nf6 16.Qd6 Kg7 (16...Ne4!? 17.Qd3 Qe7+/–) 17.Nc3 Kf7 18.Rad1 Rg8 19.Rd2 h5 20.e4! Rg6 (20...Be4 21.Ne4 Combination; 20...Ne4 21.Bf3 Double attack (21.Bh5 Deflection; 21.Bh5 Decoy)) 21.e5 Ne8 22.Qd3 g4 23.Ne4 Be4 24.Qe4 Qg5 25.f4 gf3 (25...Qh6 26.Bc1 Rg7 27.f5+–) 26.Qf3 Ke7 27.Bc1 Qf5 (27...Kd8 28.Qe4 Rg7 29.Rd7 Rad7 30.Bg5 Rg5+–) 28.Qe3 Qg5 29.Qe4 d5 30.cd5 Rg8 31.de6 Qg2 (31...Rg7 32.Rd3 Qg2 33.Qg2 Rg2 34.Kg2 Ke6 35.Rd8 Rg7 36.Kh3+–) 32.Qg2 (32.Qg2 Rg2 33.Kg2+–) 1–0. Bonetti,Shane – relation (1745), ICC, 2002.

5.Nf3 h6 6.Be2 d5 7.Nc3 c5 8.bc5 Bc5 9.Nb5 a6 10.Nbd4 Nc6 11.Nc6 Bc6 12.Be5 0–0 13.d4 Bd6 14.0–0 Qd7 15.Bd3 Ne4 16.Bd6 Nd6 17.Ne5 Qc7 18.a4 b5 19.ab5 Bb5 20.Qf3 Bd3 21.cd3 Nf5 22.Rfc1 Qb7 23.Rcb1 Qc7 24.Qd1 Rfb8 25.Rc1+/– Qb7 26.Rab1 Qa7 27.Nc6 Rb1 28.Na7 Rc1 29.Qc1 Ra7 30.Qb2 Ra8 31.Qb7 Rf8 32.Kf1 g5 33.Qa6 h5 34.e4 de4 35.de4 Nd4 36.Qd6 Nc2 37.Qc5 Na1 38.Qg5 Kh8 39.Qh5 Kg8 40.Qa5 Nc2 41.Qc3 Ra8 42.Qc2 Ra1 43.Ke2 f5 44.Qc8 (44...Kf7 45.ef5+–) 1–0. b4_player (2225) – valencian (1750), GameColony.com, 2003.

5.f4 a5 6.ba5 Ra5 7.Nf3 =+.

5.f4 a5 6.b5 c5 7.Nf3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 Ne8 10.d3 f5 11.Nbd2 Bf6 12.Qc1 Nc7 13.a4 d5 14.Ne5 Nd7= 15.Ndf3 Ne5 16.Be5 Qe7 17.Qb2 Rad8= 18.c3 Ne8 19.Bf6 gf6 20.d4 Rf7= 21.Rac1 Rg7 22.Nd2 Kh8 23.Rf3 Rc8 24.Bd3 Nd6 25.Rf2 Nf7 26.Be2 c4= 27.Nb1 Rc7 28.Qa3 Bc8 29.Qe7 Re7 30.Re1 Bd7 31.Nd2 Nd6 32.Bf3 Re8 33.Nf1 Rb8 34.Rb2 Be8 35.Ng3 Bf7 36.Kf1 Rg6 37.Ree2 Rh6 38.Kg1 Ne8 39.Rbc2 Ng7 40.Rf2 Re8 41.Rf1 Rg8 42.Nh1 Ne8 43.g3 Nd6=+ 44.Rg2 Bh5 45.Bh5 Rh5 46.Nf2 Rh6 47.Rc1 ½–½. Oestreich,Reinhard – Juergens,Norbert, OWL–ch Detmold, 1958.

5.f4 c5 6.b5 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.f4 Bb7).

5.f4 c5 6.b5 Be7 7.Nf3 d6 8.c4 Nbd7 9.Nc3 e5 10.g3 ef4 11.gf4 Ne4 12.Ne4+= Be4 13.Bg7 Bh4 14.Ke2 Rg8 15.Rg1 Qe7 16.Bg2 Rg7 17.Nh4 0–0–0? 18.Be4+– Rg1 19.Nf5 Qe6? 20.Qg1 Nf6 21.Bd3 Rg8 22.Qh1 Kb8 23.Rg1 (23.Rg1 Rd8 24.Qc6+–) 1–0. Vasiukov,Evgeni (2485) – Plachetka,Jan (2375), World Seniors, 2009.

5.f4 d6 6.Nf3 Nbd7 7.d4 Be7 8.Bd3 0–0 9.0–0 c5 10.c3 cb4 11.ab4 Nd5 12.Re1 Rc8 13.Qd2 a6 14.e4 Nc7 15.c4 d5 16.ed5 ed5 17.c5 bc5 18.dc5 Nb5 19.Nc3 Nc3 20.Bc3 Bf6 21.Ne5 Ne5 22.fe5 Be7 23.Bd4 Ra8 24.Qe3 Qc7 25.Rec1 Rfe8 26.Qf2 Bf8 27.Qf5?? g6+/– 28.Qh3 Bg7 29.Rf1 Be5 30.Be5 Qe5 31.Kh1 Qd4 32.Qd7+= Rf8 33.Qb7 Qd3 34.c6 Rab8 35.Qa6 Qa6 36.Ra6 Rb4 37.Rc1 Rc4 38.Rc4+= dc4 39.Ra4 Rc8. amator111 (1725) – exp2005, kurnik, 2011.

5.f4 d6 6.Nf3 Nbd7 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.Nc3 c5 10.Qe1 cb4 11.ab4 a5 12.b5 Rc8 13.Nd4 d5 14.Rf3 Ne8 15.Rh3 Bf6 16.Bd3 g6 17.g4 Nc5 18.Na4 Nd3 19.cd3 Ng7 20.Qg3 Re8 21.Rh6 e5 22.fe5 Be5 23.Qh3 Nh5 24.Nb6 Rb8 25.gh5 Qg5 26.Kf2 Qh6 27.Nd7 Bc8 28.Nf5 Qg5 29.Rg1 Qg1 30.Kg1 Bb2 31.Nd6 Bd7 32.Qd7 Rf8 33.h6 Bf6 34.Qc6 Bg5 35.b6 Bh6 36.b7 d4 37.Kf2 Bg7 38.Nc8 Be5 39.Nb6 de3 40.de3 Bh2? 41.Kg2+– Be5 42.Nd7 a4 43.Ne5 a3 44.Qa6 a2 45.Nd7 Rb7 46.Nf8 (46.Nf8 Kf8 47.Qa2+–) 1–0. pereira – eagleclaw, internet, 2007.

5.h3 Be7 6.Bd3 Bg2–/+ 7.Rh2 Bb7 8.Nf3 0–0 9.Nc3 Nc6 10.Qe2 a5 11.ba5 Ra5–+ 12.Bb5 Qa8 13.0–0–0? Ba3 14.Na4 Bb2 15.Kb2 Ra4 16.Ba4 Qa4 17.Ra1 Qb4 18.Kc1 Ra8 19.Ra8 Ba8 20.Qa6 Qa5 21.Qc8 Nd8 22.Qd8 Ne8 23.Qe8# 1–0. West Islander – nimzomorph, ChessWorld.net, 2011.

5.c4 c5

6.b5 a6 7.Nc3 Be7 8.Nf3 0–0 9.Qc2 d5 10.d4 dc4 11.Bc4 cd4 12.Nd4 Bg2 13.Rg1 Bb7 14.Rd1 Qc7–/+ 15.Rg3?? Qc4–+ 16.f3 Rc8 17.Qg2 g6 18.Ne4 Ne4 19.fe4 ab5 20.Rc1 Qa4 21.Rc8 Bc8 22.Nc2 Bb7 23.Bd4 Nd7 24.Rg6 fg6 25.h3 e5 26.Qg4 Qc2 27.Qe6 Kf8 28.Be5 Bh4 29.Kf1 Qf2# 0–1. Karlsen,Jan M – Knutsen,Pol Egil, Norway, 2001.

6.b5 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.c4 Bb7).

6.bc5 bc5 7.Nf3 d6 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 Be7 10.0–0 Rb8 11.Qc2 0–0 12.Rab1 a6 13.h3 Qc7 14.d3 Bc6 15.Nd2 Rb7 16.Bf3 d5 17.cd5 ed5 18.Na4 Qd6 19.Bf6 Rb1 20.Rb1 Bf6 21.Nc5 Qc5 22.Qc5 Nc5 23.Rc1 Be7 24.d4 Rb8 25.dc5 Rb5 26.Be2 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Wittal, 2009.

6.bc5 Bc5 7.d4 Be7 8.d5 d6 9.Nf3 Nbd7 10.de6 fe6=+ 11.Ng5 Nc5 12.Bd4 Qc8 13.Bc5 bc5 14.Qc2 0–0 15.Bd3 h6 16.Nf3 Bf3 17.gf3 Rb8 18.Nd2 Nd7 19.Rg1 Bf6 20.Ra2 Ne5 21.Bh7 Kh8 22.Be4 g5 23.h4= gh4 24.f4 Nf7 25.Rg6 Qd8 26.Qd1 d5=+ 27.cd5 ed5 28.Bf5 Qe7 29.Qh5 Rb6 30.Rc2 c4 31.Ke2 h3 32.Rc1 h2–/+ 33.Rh1 Rfb8 34.Rh2= Bg7 35.Rhg2 Bb2 36.Bc2 Qd7 37.Nf3 d4 38.ed4+– Bd4? 39.Nd4?? Qe8?? 40.Kf3 (40...Qe7 41.a4 Qa3 42.Kg4 Rg6 43.Bg6+– (43.Qg6? Rg8–+)) 1–0. ghost (2655) – Good_Boy (2635), ICC, 2003.

5.c4 d6

6.Nf3 Be7 7.d3 (7.Nc3 Nbd7=) 7...0–0 8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 c5 10.Qc2 Rc8 11.b5 White gains space 11...d5 12.a4 Qc7 (12...a6 13.h3=) 13.Qc3 (13.a5 ba5 14.Bc3 dc4 15.dc4 a4+=) 13...Bd6 (13...a6 14.cd5 ed5 15.ba6 Ba6 16.g3=) 14.cd5 (14.a5 dc4 15.Qc4 Bf3 16.Nf3 Ne5 17.Ne5 Be5 18.Be5 Qe5=) 14...Bd5 (14...ed5!? 15.Qc1 h6=) 15.e4+= Bb7 16.Nc4 Be7 17.g4 (17.a5 Ne8+=) 17...Ne8 18.g5 (18.a5 Bd8=) 18...f6 (18...f5 19.gf6 Bf6 20.Qc2+=) 19.h4= Qf4 Black traps the enemy king in the center 20.Bc1 Qg4?? (better is 20...Qc7= was necessary) 21.Nfe5 (better is 21.Ng1!? Qg2 22.Bf3 Qh1 23.Bh1 Nc7+–) 21...Qe2 (21...Qg2 is one last hope 22.Bf3 Qh1 23.Bh1 fe5 24.Ne5 Rc7+–) 22.Ke2 fe5 23.Ne5 Ne5 24.Qe5 Bd6 25.Qe6 Kh8 26.Bb2 Rc7 27.Raf1 Bc8 28.Qc4 Rcf7 29.e5 Rf4 30.d4 Be5+/– 31.Qd3 Bf5 32.Qb3+/– Re4 33.Kd1 cd4? 34.f3 Re3+/– 35.Qe3! surprise! 35...de3 36.Be5 Bd3 37.Re1+– Rf3 38.Rhg1 e2? 39.Kd2 Bc4 40.Rg3 Rf2? 41.Rc3 Rf5 42.Rc4 Re5 43.Rc8 Kg8 44.Re2 Re2 45.Ke2 Kf8 46.Ra8 g6 47.Ra7 Ng7 48.Rb7 Kg8 49.Rb6 (49.Rb6 Nf5 50.a5+–) 1–0. Lien,Gaute – Herregarden,Bjorn Erik, ASKOs Pinseturnering–B, 2002.

6.Nf3 Nbd7

7.Be2 Be7 8.d4 0–0 9.Nbd2 Ne4 10.0–0 Nd2 11.Qd2 Nf6 12.Ng5 Ne4 13.Ne4+= Be4 14.f3 Bb7 15.Bd3 g6 16.e4+/– Bf6 17.f4 c5+= 18.Bc2 cd4 19.Bd4 e5 20.Bc3 ef4 21.Rf4 Be5 22.Rf3 Qc7= 23.Be5 de5 24.Rc3 Rfd8 25.Qe2 Rd4 26.b5 Qc5 27.Kh1 Rad8 28.Rf1 Bc8 29.Qf3=+ Be6 30.Bd3 Rf8 31.Rfc1 f5 32.ef5 Bf5 33.Bf5 gf5 34.Qb7= Rf7 35.Qb8 Kg7 36.Rg3 Kf6 37.Qh8+= Ke6 38.Rg8 Rfd7?? 39.Re8+– Re7 40.Re1 Re8+/– 41.Qe8 ½–½. Trokenheim,Marek – Karlsson,B, corr SSKK 3–06, 1985.

7.Nc3 Be7

8.Bd3 0–0 9.0–0 h6 (9...c5 10.Ng5=) 10.h3 (10.Bc2 Ne5 11.Ne5 de5=) 10...Re8 (10...e5 11.Bc2=) 11.Nh2 (11.Bc2 Ne5 12.Ne5 de5=) 11...a6 (11...c5 12.Bc2+=) 12.f4 (12.Be2 c5=) 12...d5 (12...c5 13.Nf3+=) 13.Qe2 (13.cd5 ed5 14.Nf3 c5+=) 13...c5 (13...dc4 14.Bc4 b5 15.Bd3+=) 14.b5 d4 (14...ab5 15.Nb5 Bc6 16.Nf3+=) 15.Nd1 (15.ba6 Ba6 16.Nd1 Bb7+=) 15...Nf8 (15...ab5!? 16.cb5 e5–/+) 16.e4 (16.ba6 Ra6 17.Nf3 Ne4 18.Be4 Be4 19.ed4 Bf3 20.Rf3 cd4+=) 16…Ng6 (16...Ng6 17.e5 Nd7=; 16...ab5!? 17.cb5 c4 18.Bc4 Ne4–/+) (35., cont. missing). Schreiner – Richardson, Maryland, 1986.

8.d4 0–0 9.Bd3 Re8 (9...c5 10.0–0=) 10.0–0 Bf8 (10...c5 11.d5+=) 11.e4 (11.d5 Ne5+=) 11...e5 (11...c5 12.d5+=) 12.d5 g6 (12...g6 13.Bc1 Bg7+/–; 12...Be7 13.Bc1+=) (cont. missing). Schiffler – Rittner, Riesa, 1952.

8.d4 0–0 9.Be2 a5 10.b5 c5 11.0–0 (11.d5 Ng4+=) 11...cd4= 12.Nd4 Nc5 13.a4 (13.Bf3 Bf3 14.Qf3 Nd3+=) 13...Qc7= 14.Qc2 Rac8 15.f3 Ncd7 16.Ba3 (16.f4!?=) 16...Ne5–/+ The backward pawn on c4 becomes a target 17.Rac1 Nc4 18.Nb1 d5 19.Qb3 Qd7 20.Be7 Qe7 21.Bc4 dc4 (21...Rc4?! 22.Rc4 dc4 23.Qc4+=) 22.Qc2 Rc7 (22...Nd5 23.Qf2–+) 23.e4 (23.Nc3 Nd5 24.Nd5 ed5–/+) 23...Rfc8 (23...Qc5 24.Qf2–/+) 24.Ne2 Nd7 25.Nf4 (25.Rcd1 Nc5–/+) 25...Nc5–+ 26.Rcd1 e5 27.Nd5 Bd5 28.Rd5 Nd3 29.Rd1? (better is 29.Nc3–+) 29...Nb4 30.Qd2 Nd5 31.ed5 c3 32.Qc2 Rd7 33.Kf1 Qc5 34.Rd3 Qc4 (better is 34...Qb4 35.Kf2 Rc4–+) 35.Ke1?? (35.Qc3 Rdc7 36.Qc4 Rc4–+) 35...Qh4 (better is 35...Qd3! 36.Qd3 c2–+) 36.g3 Qe7 37.Nc3 Qc5 38.Ke2 Qg1 39.Qb3 Qh2 40.Kd1 Qg3 41.Ne4 Qg1 42.Ke2 h6 43.Rd1 Qh2 (43...Qh2 44.Ke3 Rc2–+) 0–1. Koch,Daniel – Noori,Mir Ahmad, Dortmund ABC Aufstreber, 2000.

8.d4 0–0 9.Be2 Ne4 10.Ne4 Be4 11.0–0 f5 12.Nd2 Nf6? 13.Qb3 Bb7= 14.Rad1 Qe8 15.c5 d5 16.Nf3 Rb8 17.Qc2 Bc6 18.Ra1 Ba4 19.Qc1 Ne4 20.Ne5 Bg5 21.c6 Rd8 22.f4 Bf6= 23.Nd7 Rf7 24.b5 Nd6 25.Qe1 Bb5 26.Bb5 Nb5 27.a4 Nd6 28.a5 Nc4 29.Bc3 b5 30.Qb1 a6 31.Re1 Ra8 32.Re2 Ra7 33.Bb4 Be7 34.Bc3 Bd6 35.g3 Qa8 (36.Ne5 Be5 37.fe5 Qc6–+) 0–1. Lais,Klaus Joerg – Stanzl,Matthias, Wuerzburg op, 1998.

8.d4 a5 9.b5 =.

8.d4 c5 9.Bd3 =.

8.d4 Ne4 9.Qc2 (9.Ne4 Be4 10.Bd3 f5+=) 9...Nc3 10.Bc3 Bf6 (10...Bf3 11.gf3 Bf6 12.b5=) 11.Bd3 (11.Be2 c5+=) 11...Qe7 (11...Bf3 12.gf3 c5 13.dc5 (worse is 13.Bh7 cd4 14.Bd4 Bd4 15.ed4 Rc8–/+) 13...bc5 14.Be4=) 12.a4 (12.Be4 Be4 13.Qe4 0–0+=) 12...e5 (12...Bf3!? 13.gf3 c5=) 13.Be4+= Be4 14.Qe4 0–0 (14...0–0 15.a5 Qe8+=; 14...Rd8 15.d5+=) (cont. missing). Schiffler – Muehlmann, Bad Lausick, 1951.

8.Be2 0–0 9.0–0 Ne8 10.d4+= c5 11.Qb3 Qc7 12.Rac1 Kh8 13.Rfd1 Rc8 14.Ba1 f6 15.Nb5 Qb8 16.Rb1 Be4 17.Rb2 d5 18.Nc3 dc4 19.Bc4 Bf3 20.gf3 cb4 21.ab4+/– e5 22.Be6 Rd8 23.d5 Nd6+/– 24.Ra2 f5 25.Qa4 Qc7? 26.Qa7 Nb7 27.Nb5 Qc4 28.d6 Qe6 29.de7 Qe7 30.Qb7 Qb4 31.Nd6 Nc5? 32.Qd5 Rd7 33.Ra8 Ne6 34.Rf8 Nf8 35.Nf7 Rf7 36.Qf7 (36...h6 37.Be5+–) 1–0. Daza,Manfredo (2010) – Agreda,Mario, Final Bolivia ch, 2003.

8.Be2 0–0 9.h3 e5 (9...a5 10.0–0=) 10.d3 (10.Qc2 h6+=) 10...Ne8 (10...e4 11.de4 Ne4 12.0–0+=) 11.e4 (11.0–0 Nef6+=) 11...f5 (11...c6 12.d4+=) 12.Nd5 (12.0–0 c5+=) 12...fe4 (12...Nef6 13.Ng5 (worse is 13.Ne7 Qe7 14.ef5 Nh5+=) 13...Nd5 14.Ne6+/–) 13.de4 h6 (13...c6 14.Ne7 Qe7 15.Qd3+=) 14.0–0+/– a5 (14...Nef6 15.Bd3+/–) 15.Qc2 (15.Bd3 c6 16.Ne3 Nef6+=) 15...c6 16.Ne3 (16.Ne7 Qe7 17.Rfd1 a4+/–) 16...Nef6 17.Nd2 Qe8 (17...Rf7 18.Nf5+/–) 18.Bf3 (18.Nf5 d5+/–) 18...Nh7 (18...Nh5+/–) 19.Be2 Ndf6?? (19...Nhf6!?=) 20.Rfd1 (20.c5!? ab4 21.cb6 ba3 22.Ba3+–) 20...Ng5+/– 21.f3 (21.c5!? bc5 22.bc5+=) 21...Qg6 22.Kh2 Nh5 23.Nf5+= Rae8 24.Nf1 Bc8 25.N1e3 Nf4 26.Bf1 Kh7? 27.Qf2 Nh5 28.ba5+/– ba5 29.Bc3 a4 30.Rab1 Qe6? 31.Rb6 g6+/– 32.Ng3?? Nf4 33.h4+= Nf7 34.Ne2+/– Nd8 35.Ng1 Qf6 36.g3+/– Nh5 37.c5 g5 38.hg5+– hg5 39.Rb8 Nf7+= 40.Bh3 Qh6?? 41.Rc8+– Rc8 42.Nf5 Qf6 43.Ne7 Qe7 44.Bc8 Rc8 45.cd6 Qd7 46.Qc5 Re8 47.Bb4 Nf6 48.Rc1 Nd8 49.g4 Kg6 50.Kg2 Ne4?? 51.Qc2 Ne6 52.Qe4 Kh6 53.Ne2 (53.Ne2 Kg7 54.Bc3+–) 1–0. Klasmeier,Hartmut (2020) – Wawrinsky,Ludwig (1745), Bad Wildungen Seniors op 3rd, 2006.

8.Be2 c5 9.0–0 0–0 10.d4 Ne4 11.Ne4 Be4 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 f5 14.Rfd1 g5 (14...cb4 15.ab4 a5 16.Bc3+=) 15.dc5 bc5 16.Qc2 g4 17.Nd2 Bf6 18.Nb3 Qe7 19.Rab1 h5 (19...Ne5 20.bc5 dc5 21.Nc1+=) 20.bc5 dc5 21.Na5 Nb6 22.Bf6 Rf6 23.Qd3 e5 (23...Qc7 24.Rb5+/–) 24.Rb6! ab6 (24...ab6 25.Qd5 Double attack; 24...Rb6 25.Qd5 Double attack) 25.Qd5 Kg7 26.Qa8 ba5 27.Qa5 f4 28.Qb5 Rd6 29.Rd6 Qd6 30.Qb7 (30.h3 Kf6+=) 30...Kf6+= 31.Qd5 (31.Qb3 fe3 32.fe3 Qd2=) 31...Qb6 (better is 31...Qd5 32.cd5 fe3 33.fe3 e4–/+) 32.h3 Qa5? (better is 32...Qb1 33.Kh2 g3 34.fg3 fg3 35.Kg3 Qe1 36.Kh2 Qe3 37.Qf3 Qf4 38.Qf4 ef4+–) 33.Qd6 Kf5 34.hg4 (34.Qd7!? Kf6 35.Qc6 Kf7 36.ef4 Qe1 37.Kh2 Qf2 38.Qd7 Kf6 39.fe5 Ke5 40.Qd5 Kf6 41.Qd6 Kf7 42.Qe5+–) 34...hg4+/– 35.Qd3 Kg5 36.ef4 ef4 37.Kh2 (better is 37.Kf1!?+/–) 37...Qe1= 38.Qd8 Kh5 39.Qh8 Kg5 40.Qd8 Kh5 41.Qd5 Kh4 42.Qd8 Kh5 43.Qh8 Kg5 44.Qg7 ½–½. Barbarickiy,Yuri (2020) – Zakharov,Kirill, Salekhard op, 2008.

5.Nf3 a5

6.b5 a4 7.d4 Nd5 8.Be2 Qf6 9.Nbd2 Qg6 10.0–0 Bd6 11.Bd3 Qg4 12.h3 Qh5 13.Ne4 f5 14.Ng3?? Bg3=+ 15.fg3? Qg6?? 16.Qe1+= h5? 17.Ne5 Qg5 18.Bc1 h4 19.e4 Qg3 20.Qg3 hg3 21.ed5 Bd5 22.Be2 d6 23.Ng6 Rh7 24.Bf3 Kf7 25.Bd5 ed5 26.Nf4 g5 27.Nd5 f4 28.Nc7 Ra7 29.Nd5 Nd7 30.c4 Nf6 31.Nf6 Kf6 32.Bd2 Rhe7 33.Rae1 Kf5 34.Bb4 Re4 35.Bd6 Rd7 36.Bb4 Rdd4 37.Re4 Re4 38.Rc1 Ke5 39.c5 bc5 40.Rc5 Kd4 41.Rg5 Re2 42.Kf1 Rf2 43.Kg1 Rc2?? 44.Kf1 Rf2 45.Ke1 Rg2 46.Rg4 (46.Rg4 Rb2 47.Bd2+– (47.Rf4?! Ke3 48.Bd2 Rd2=)) 1–0. wojtekkk – hubertus24, kurnik, 2011.

6.b5 c5 7.c4 Be7 8.Be2 d6 9.Qc2 Nbd7 10.Nc3 Qc7 11.0–0 0–0–0 (better is 11...0–0!?=) 12.d4 Kb8 13.Rfd1 h6 14.e4 (14.d5 Rhg8+=) 14...Rhg8 (14...cd4 15.Nd4 Ne5 16.Rac1=) 15.e5 (15.d5!?+=) 15...de5= 16.de5 Ne5?? (better is 16...Ng4=) 17.Ne5+– Qe5 18.Nd5 Qb2 19.Qb2 ed5 20.Bf3 Ne4 21.cd5 Bf6 22.Qc1 Rge8 23.Qf4 Nd6 24.Rac1 (24.Rab1 Be5 25.Qa4 Nf5+–) 24...Be5 (24...Bg5!? 25.Qg3 Bc1 26.Rc1 g5+/–) 25.Qh4 Bf6 26.Qh3 Ne4 (26...Nb5 27.Re1 Re1 28.Re1 Na3 29.Be4+–) 27.Bg4 (27.d6!? Nd6 28.Bb7 Kb7 29.Qf3 Kb8+–) 27...Bg5 (27...Bd4 28.Rc2 Bd5 29.a4+/–) 28.Rc2 (better is 28.Rb1+–) 28...Re7? (28...Bd5!? 29.Re2 g6+/–) 29.Qb3 (29.Re2 g6+–) 29...f5? (29...Re5 30.d6 Nd6 31.Re2+–) 30.Bf3 (better is 30.Bf5 Nd6 31.Be6+–) 30...Bf6 (30...Rd5 31.Re2 (worse is 31.Rd5 Nd2 32.Rd8 Ka7+=) 31...c4 32.Qc2+–) 31.g3 (31.Be4!? Re4 32.Kf1 a4+–) 31...Re5? (better is 31...Bd4!?+/–) 32.Qb1 0–1. Jonsson,Pall G – Sandklef,A (2005), Reykjavik ISL, Nordic Senior Ch, 2011.

6.b5 Bc5 A) 7.Be2 0–0 8.0–0 (8.d4 Be7 9.0–0 c6 10.bc6 Nc6 11.Nbd2=) 8...Qe7 9.d4 Bd6 10.Ne5 c6 11.Bf3+=; B) 7.d4 B1) 7...Be7 8.c4 (8.Bd3 0–0 9.c4 c6 10.Nc3 d5 11.cd5+=) 8...d5 9.cd5 Nd5 10.Bd3 c6 11.Ne5+=; B2) 7...Bd6 8.Bd3 (8.Nbd2 c6 9.e4 Be7 10.Bd3 cb5 11.e5=; 8.c4 0–0 9.Bd3 Ne4 10.Nbd2 f5 11.Qc2+=) 8...Ne4 9.0–0 0–0 10.Ne5 Be5 11.de5+=.

6.b5 c6 7.a4 cb5 8.ab5 Be7 9.c4 0–0 10.Be2 d5 11.0–0 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.d4 Nd5 14.Nbd2 Nc7 15.Qb3 Nf6 16.Rfc1 Rc8 17.Rc2 Bd5 18.Rac1 Bc4 19.Rc4 Qd7 20.Ne5 Qd5? 21.Nc6 Bd6+/– 22.f3 Nb5 23.e4+/– Qh5? 24.e5+– Bb4? 25.Rb4 ab4 26.Ne7 Kh8 27.Rc8 Rc8 28.Nc8 Nc7 29.Nb6 Ncd5 30.Nbc4 Qh4 31.g3 Qg5 32.Qd3 Nh5 33.Kg2 g6 34.Nd6 Kg8? 35.N6e4 Qd8?? 36.Kf2 h6 37.Nd6 Qg5 38.N2e4 Qd8 39.Qc4 Kh7 40.Qc8 Qe7 41.Qb7 Nc7 1–0. futsalboy (1725) – dimek (1820), kurnik, 2011.

6.b5 c6 7.Nc3 h6 =.

6.b5 c6 7.c4 d5 8.a4 dc4 9.Bc4 cb5 10.Bb5 Bc6 11.0–0 Qd5 12.Bc6 Qc6 13.Bf6 gf6 14.Nc3 Be7 15.Nb5 Na6 16.Rc1 Qd7 17.d4 Rg8 18.g3 h5 19.Qc2 f5 20.Nc7 Nc7+= 21.Qc7 Qc7 22.Rc7 Bd6 23.Rc6 Kd7 24.Rb6 f4 25.Ne5 Be5 26.de5 fg3 27.hg3 h4 28.Rd1 Kc7 29.Rdd6 hg3 30.f4 Rac8 31.Kg2 Rgd8 32.Kg3 Rd6 33.Rd6 Kb7 34.Rd7 Rc7 35.Rc7 Kc7 36.Kg4 Kc6 37.Kg5 Kc5 38.Kf6 Kb4 39.Kf7 Ka4 40.Ke6 Kb3 41.f5 a4 42.f6 a3 43.f7 a2 44.f8Q a1Q 45.Qb8 Kc4 46.Qc7 Kd3 47.Qc5 Qa6 48.Qd6 Qd6 49.ed6 Ke3 50.d7 (50.d7 Ke4 51.d8Q+–) 1–0. ludice (1720) – onlygreen, kurnik, 2011.

6.b5 c6 7.Be2 cb5 8.Bb5 The bishop is not easily driven from b5 8...Nc6 (8...Bc6 9.Bf1=) 9.0–0 (9.c4 h5=) 9...Be7 (9...Rc8 10.Bd3=) 10.c4 Black has a new backward pawn: b6 10...0–0 11.Nc3 Na7 12.Ba4 Rc8 13.d3 Prevents intrusion on e4 13...d5 14.cd5 Nd5 15.Nd5 Qd5 16.e4 Qh5 17.Qd2 Rfd8 18.Qe3 White threatens to win material: Qe3xb6 18...Bc5 Black threatens to win material: Bc5xe3 19.d4 White threatens to win material: d4xc5 19...Be7 20.Rac1 Ba6 Black threatens to win material: Ba6xf1 (20...Bf6 21.Rc8 Nc8 22.e5 Bf3 23.ef6=) 21.Rfe1 Bb7 (21...Bb5 22.Rc8 Rc8 23.d5=) 22.Rc8 (22.d5 ed5 23.Qb6 de4+/–) 22...Rc8 (22...Nc8 23.Qc3 b5 24.d5+/–) 23.Rc1 (23.d5 Bc5 24.Bd4 ed5 25.Bc5 bc5 26.ed5+–) 23...Nc6?? Black is ruining his position (23...Qg4!? 24.Re1 Bd6=) 24.h3?? White has an active position. a transit from better to worse (better is 24.d5 White has the better game 24...Bc5 25.dc6 Bc6 26.Qc3+–) 24...Qg6 (24...Qh6 25.Qb3 Bf8 26.Re1+= (26.Qb6?! Nd4 27.Rd1 Nf3 28.gf3 Qg5 29.Kh2 Qf4 30.Kg1 Ba8+=)) 25.Bc2 (25.Rc6 Bc6 (25...Rc6? 26.Ne5 Qe4 27.Qe4 Rc1 28.Bc1 Be4 29.Be8+–) 26.Bc6 Bd6+/– (worse is 26...Rc6 27.Ne5 Qg5 28.Qg5 Bg5 29.Nc6+–)) 25...Qh5 (25...Nd8 26.Bb1=) 26.Bd1 (better is 26.Qb3!?+/–) 26...Qb5= 27.Qb3 White intends d5 (27.Ba1 Ba6=) 27...Qb3+= 28.Bb3 b5 29.d5 a4 Black gets more space (29...Nd8 30.Nd4 ed5 31.ed5 Rc1 32.Bc1=) 30.Ba2?? weakening the position (better is 30.dc6 Rc6 31.Bc2+/–) 30...Nd8= 31.Rc8 Bc8 32.e5 (32.Nd4 b4=) 32...ed5+= 33.Bd5 b4 34.ab4 Bb4 Black has a new passed pawn: a4. 35.Nd4 a3 Black threatens to win material: a3xb2 36.Ba1 Kf8 37.Kf1 Ba6 38.Kg1 g6 Consolidates f5 39.g3 Ke7 40.Kg2 Bc5 41.f4 (41.Nb3 Bb7 42.Nc5 Bd5 43.Kf1 Ne6 44.Ne6 Ke6–/+) 41...Bd3 (better is 41...Bb7!? 42.Bb7 Bd4 43.Bd4 Nb7–/+) 42.Nb3+= Bb6 (better is 42...Bb4!?+= is interesting) 43.Bc3+= Kd7 44.Nc1 Bc2 45.Bb4 White threatens to win material: Bb4xa3 45...Bd4 46.Ba3 Ne6 47.Ne2 Ba1 48.Kf2 h6 49.Ke3 h5 50.g4 hg4 51.hg4 Black's piece can't move: a1. 51...Bd1 52.Be6 Ke6 53.g5 This push gains space 53...Kd5 54.Bc1 (54.Ng3 Bd4 55.Kd2 Bg4+=) 54...Bc2 (54...Be2!? is worth looking at 55.Ke2 Ke4=) 55.Bd2 ½–½. Derezuk,Alexandra – Karandeev,Oleg, Russia CC op, 2002. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 a5 4.b5 b6 5.Bb2 Bb7 6.e3 c6)

6.b5 g6 7.d3 Bg7= 8.Nbd2 0–0 9.c4 d6 10.Be2 Nbd7 11.0–0+= e5 12.Qc2 Re8 13.Rad1 Nc5 14.d4 ed4 15.Nd4 Nfe4 16.Bf3 f5 17.Ne4 Ne4 18.Ne2 Bb2 19.Qb2 Qe7 20.Nf4 Qf7 21.Rd4 Re5 22.Rfd1 Rae8 23.Nd3 R5e7 24.Nf4 (24.Qc2 Qe6+=) ½–½. Lueders,Horst – Lundgren,Bernt (2150), GER–chT Seniors, 1995.

6.Be2 ab4=+ 7.0–0 Nc6 =+.

6.Be2 ab4+= 7.ab4 Ra1–/+ 8.Ba1 Bb4 9.0–0 0–0 10.Nc3 d5 11.Nb5 c6 12.Na7 Nbd7 13.Bb2 Qb8 14.Qa1 Ba5 15.Nc6 Bc6 16.Nd4 Bb7 17.Nb5 (17.Qd1 e5 18.Nb3 Qd6–+) 17...Nc5 (better is 17...Bd2!? 18.Bc3 Bc3 19.Qc3–+) 18.d4 (18.Bf6 gf6 19.d4 Ne4–+) 18...Nce4 19.f3 Nd2 20.Rd1 Nc4 21.Bc4 dc4 22.Ba3 Rd8 23.c3 Ba6 24.Qb1 (24.Rb1 Nd5–+) 24...Bb5 (better is 24...Rd5 25.Bd6 Qb7 26.e4 Rb5 27.Qc2–+) 25.Qb5 Qc7 26.Bb4 Bb4 27.Qb4 Nd5 28.Qb2 Ne3 29.Kf2 (29.Re1 Nd5–+) 29...Nd5 (better is 29...Nd1 30.Ke2 Nb2–+) 30.Rb1 (30.Kg1 Qf4 31.Re1 Ra8–+) 30...Qf4 31.g3 Qe3 32.Kf1 (32.Kg2 Qc3 33.Qc3 Nc3 34.Rb6 g5–+) 32...Qc3 (32...Qf3 33.Kg1 Nc3 34.Re1–+) 33.Ke2 (33.Qc3 Nc3 34.Rb6 Kf8–+) 33...Qb2 (better is 33...Qe3!? 34.Kf1–+) 34.Rb2 c3 35.Kd3 (35.Rc2–+) 35...cb2 36.h3 b1Q 37.Kd2 b5 38.Ke2 b4 39.h4 b3 40.h5 Qc2 41.Kf1 b2 42.g4 b1Q 0–1. Grits – Wookie2011, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.Be2 ab4 7.a4 (7.0–0 Nc6 (7...ba3 8.Na3 Be7–/+ 9.Nb5 0–0 10.Ra8 Ba8 11.d3 d6+=) 8.d3 Be7 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Nb4 11.e4 0–0–/+) 7...Bc6 (7...Be7 8.0–0 (8.Nd4–/+ Na6 9.a5 ba5 10.Ra5 0–0 11.0–0 c5–/+) 8...0–0 9.Nd4 Na6 10.Nb3 Nc5 11.Nc5 Bc5–/+; 7...Nc6 8.0–0 Be7 9.d3 0–0 10.Nbd2 Nd5 11.d4 f5–/+; 7...Bd6 8.0–0 0–0 9.Nd4 Na6 10.f4 Be7 11.Nb3 Nc5–/+) 8.c3 (8.c4 Be7 9.0–0 d5 10.Ne5 dc4 11.Bc4 Bd5–/+) 8...Ne4 (8...Be7 9.0–0–/+ bc3 10.Nc3 0–0 11.d4 Bb7–/+) 9.cb4 (9.0–0 Qf6–/+ 10.Qc2 b3 11.Qb3 Nc5–/+) 9...Bb4 10.0–0 0–0 11.Nc3 (11.Qc2 Nc5–/+) 11...d5 (11...Bc3 12.Bc3 Nc3 13.dc3–/+) 12.Ne4 (12.Nb5 f6–/+) 12...de4 13.Nd4 Bd5 14.Nb5 (14.f3 Nc6–/+) 14...Na6 15.Ba3 (15.Qc2 Qg5–/+) 15...c6 (15...Ba3 16.Ra3 Qe7 17.Qc1–+) 16.Bb4–/+ Nb4 17.Nc3 c5 18.d4 ed3! 19.Bd3 Nd3 (19...Bb7 20.Bb5–/+) 20.Qd3 Bb7 21.Qc2 Qf6 22.Ne4 (22.Rfb1!? e5 23.e4–/+) 22...Qg6–+ 23.f3 e5 24.Qf2 (24.Rf2–+) 24...Be4 25.fe4 Qe4 26.Qf3 (26.Rab1 Qg6–+) 26...Qf3 (26...Ra4 27.Ra4 Qa4 28.Qd5–+) 27.gf3 Rfc8 28.Rfb1 Ra6 29.Kf2 f6 30.e4 (30.Ke2 Kf7–+) 30...c4 (30...Kf7 31.Ke3–+) 31.Ke2 c3 32.Kd3 (32.Rc1 Ra7–+) 32...c2 33.Rc1 b5! 34.Rc2 (34.ab5 Ra1) 34...Rd6 (34...Rd6 35.Ke3 Rc2 36.ab5 Rh2 37.Ra8 Kf7 38.Ra7 Kg6–+) 0–1. Zimmer,Georg – Rosner,Dirk, corr, 1995.

6.b5 d5=

7.Nc3 Bd6 8.d4 (8.Bd3 0–0 9.0–0 e5 10.Bf5 Bc8 11.Nh4=; 8.Be2 0–0 9.0–0 e5 10.Na4 Re8 11.d4=) 8...0–0 9.Bd3 Nbd7 10.0–0 Rc8 11.Rb1= (11.Qe2 Ne4=).

7.Nc3 Nbd7 8.Be2 Bd6 9.0–0 0–0 10.Nd4 e5 (10...Bc5 11.Nb3=) 11.Nf5+= Ne8 12.f4 f6 (12...d4 13.Na4 de3 14.de3 ef4 15.ef4+=) 13.Bg4 g6 (13...Kh8 14.Rb1+=) 14.Nd6+/– Nd6 15.Be6 Kg7 (15...Kh8!?+=) 16.fe5+/– (16.Nd5?! Nc5 17.fe5 Ne6 18.ef6 Kf7+=) 16...fe5 (16...Ne5 17.Nd5 Re8 18.Rf6+–) 17.Nd5+– Bd5 (17...Qg5 18.Qe2 Bd5 19.Bd5+– (19.Bd7?! Bc4 20.d3 Bb5 21.Bb5 Nb5+/–)) 18.Bd5 Rb8 19.Rf8 Qf8 20.Qe2 Qe7 21.Rf1 Nf6 22.Bc6 Nf7 23.Qf3 Rd8 24.d3 Ng5 (24...Rg8 25.d4 Rf8 26.e4+–) 25.Qg3 Nf7 26.d4 ed4 (26...Nh5 27.Qf3 Ng5 28.Qg4+–) 27.Bd4 Rd4 (27...Rd6 28.c4+–) 28.ed4 Nd6 (28...Qd6 29.Qf2+–) 29.Qe5 Qf7 (29...Qd8 30.c3 Nf7+–) 30.Bd5! Qd5 Deflection from f6 (30...Qf8 31.g4 h6+–) 31.Qf6 Kh6 32.Rf3 (32.Rf3 Qf3 33.Qf3+–) 1–0. lucya (2120) – cagme_US (1915), GameColony.com, 2002.

7.c4 Bd6 =.

7.c4 Nbd7 8.d4 dc4 9.Bc4 Bd6 10.Nc3 c5 11.bc6 Bc6 12.Nb5 Bb5 13.Qd3?? (better is 13.Bb5 0–0 14.0–0+=) 13...Bc4–+ 14.Qc4 0–0 15.0–0 Rc8 16.Qd3 Re8 17.e4 (17.Rac1 Nc5! 18.Qe2 Nce4–+) 17...e5 (better is 17...Nc5!? 18.Qe3 Nce4 19.Rac1–+) 18.Rfe1 ed4 19.Bd4 (19.Qd4 Bc5 20.Qa4 b5 21.Qb5 Ne4–+) 19...Bc5 (19...Nc5 20.Qb5 Nfe4 21.Re2–+) 20.Bb2 (20.Rad1 Bd4 21.Qd4 Nc5–+) 20...Ng4 21.Re2 Nde5 (21...Nf2!? 22.Rf2 Bf2 23.Kf2–+) 22.Ne5 Ne5 (22...Re5?! 23.Qd8 Rd8 24.Be5 Ne5 25.a4–+) 23.Qg3 Ng6 24.Kf1 Bd6 25.e5 Bb8 26.Rae1 Rc6 27.f4 Qh4 (27...Rc4!? 28.f5 Rf4 29.Kg1 Rf5 30.Qg4–+) 28.Qh4 Nh4 29.g3 Ng6 30.Rd1 Bc7 31.Red2 Nf8 32.Kg2 b5 33.Kf3 Ne6 34.f5 (34.h4 b4–+) 34...Ng5 35.Kg2 h6 (35...g6 36.f6–+) 36.Bd4 (36.Re2 b4–+) 36...Bb6 (better is 36...Be5!? 37.Re1 Rd6 38.h4–+) 37.Bb6 Rb6 38.Rd5 Reb8 Black intends b4 (38...b4 39.h4 Ne4 40.Re1–+) 39.R1d4 (39.h4 Nh7–+) 39...b4 40.h4 Nh7 41.e6 (41.Ra5 b3–+) 41...fe6 42.fe6 Re6 (42...ba3?? 43.Rd8 Rd8 44.Rd8 Nf8 45.e7 Rb2 46.Kf3 Rb3 47.Kg4 h5 48.Kh5+–) 43.ab4 (43.Ra5 b3 44.Rd1 Re2 45.Kf3 Ra2–+) 43...ab4 44.Rd8 Rd8 45.Rd8 Kf7 46.Rb8 Re4 47.Rb7 Kg6 48.h5 (48.Rb6 Nf6–+) 48...Kh5 49.Rg7 Ng5 50.Rg8 (50.Rb7 Kg4–+) 50...Kg4 51.Rf8 (51.Kf2 b3 52.Rh8 Nh3 53.Kf1 Rb4 54.Rh6 Kg3–+) 51...Rc4 52.Rb8 Ne4 (better is 52...Rc2!? 53.Kf1 Rb2 54.Ke1–+) 53.Rg8 Kf5 0–1. Williams,Barry M – Mills,Glenys H, NZCCA CT9807, 1998.

7.c4 Nbd7 8.Be2 dc4 9.Bc4 Bd6 10.Ba2 (10.d3 c5=) 10...0–0 11.0–0 Ng4 12.g3 Nge5 13.Ne5 Ne5 14.f4 Nd3 15.Bd4 Be7 (15...c5 16.bc6 Bc6 17.Qg4=) 16.Nc3 (16.Qc2 Nc5=) 16...Bf6 17.Ne2 (17.Bf6 Qf6 18.Qe2 Rfd8=) 17...e5 (17...c5 18.bc6 Bc6 19.Bf6 Qf6 20.Qb3+=) 18.fe5= Ne5 19.Be5 Be5 20.d4 Bd6 21.Nc3 (21.Qd3 Qd7=) 21...Qg5+= 22.Qe1 Rae8 23.e4 Qg4 24.Qf2 Kh8 25.Bb1 f5 26.ef5 Rf6 27.Bd3 Bg3?? (better is 27...Re7=) 28.hg3+– Rh6 29.d5 Qh5 30.Qg2 Re3 31.Rae1?? (better is 31.Rad1+–) 31...Rd3+= Exerts pressure on the isolated pawn 32.g4 Qf7 Increasing the pressure on the isolated pawn on d5 33.Rf3 (33.Re5 Qf8 34.Rfe1 Qc5 35.Kf1 Rf6 36.Re8 Rf8+–) 33...Rf3= (33...Bd5 34.Rd3 Rd6 35.Nd5+–) 34.Qf3 Rd6 35.Re5 h6 36.Qe4 Qf6? (better is 36...Rd8+/–) 37.Ne2?? (37.Re8 Kh7 38.Re6 Bd5 A) 39.Nd5?! Qa1 40.Kf2 Qa2 41.Ke3 Qd5 (worse is 41...Rd5 42.f6 Rf5 43.Qf5 g6 44.Re7 Kh8 45.Rh7 Kh7 46.Qd7 Qf7 47.Qf7 Kh8 48.Qg7 mate) 42.Qd5 Rd5=; B) 39.Rd6 cd6 40.Nd5 (worse is 40.Qd5 Qc3 41.Qd6 Qe1 42.Kg2 Qe2 43.Kg3 Qb5+=) 40...Qa1 41.Kf2 Qb2 42.Kg3 Qa3 43.Kh4+–) 37...Rd8 (37...Kg8 38.Nf4 Rd8 39.Re8 Re8 40.Qe8 Kh7 41.Qg6 Qg6 42.fg6 (worse is 42.Ng6 Bd5 43.Ne5 h5–/+) 42...Kg8 43.Kf2+/–) 38.Nf4+= Qg5 39.Re8 Re8 40.Qe8 Kh7 41.Qg6 Qg6 42.fg6 (worse is 42.Ng6 Bd5 43.Ne5 h5–/+) 42...Kg8 43.Kf2 Bc8 44.Kf3 (44.Kg3!? Kf8 45.a4+=) 44...Kf8= 45.Nh5 a4 46.Kf4 (46.Nf4!?=) 46...Bd7+= 47.Ke5 (47.g5!? hg5 48.Kg5 Bb5 49.Kf5+=) 47...Bg4 48.Nf4 Ke7 49.Ng2 h5 50.Ne3 Bd7 51.Nc4 White prepares d6 (51.Ng2 Bb5 52.Kf5 Bd3 53.Kg5 Be4–+) 51...Bb5 52.d6 Kd7 53.Ne3 cd6 54.Ke4 (54.Kf4 Bd3 55.Nd5 b5–+) 54...Ke6 55.Kf4 d5 (55...Kf6 56.Nd5 Kg6 57.Nb6–+) 56.Kg5 Bd3 (56...Be2 57.Nf5 Bg4 58.Ne3–+) 57.Ng2 Ke5 58.Nf4 Bc4 (better is 58...Be4!? 59.Ne2–+) 59.Nh5 d4 60.Ng7 d3 61.Nf5 d2 (better is 61...b5 62.Ne3 d2 63.g7–+) 62.Ne3 Ke4 63.Nd1 Kd3 (63...b5 64.Nc3 Kd4–+) 64.Kf4 Kc2 65.Ne3 Kc1 66.Ke4 d1Q 67.Nd1 Kd1 68.Kd4 Bb3 69.Kc3 Kc1 70.g7 Kb1 (better is 70...b5 71.Kb4 Bc4 72.Kc3–+) 71.Kb4 Ka2 72.g8Q Bg8 73.Ka4 Bc4 74.Kb4 Ba6 75.Ka4 Kb2 76.Kb4 Kc2 77.a4 (77.Ka4 Kd3–+) 77...Kb2 78.a5 b5 79.Kc5 Kc3 80.Kb6 b4 81.Ka6 b3 82.Kb7 b2 83.a6 b1Q 84.Ka8 Qe4 85.Kb8 Qe8 86.Kb7 Qd7 (86...Qd7 87.Kb8 Kb4 88.a7 Ka5 89.a8N Kb5 90.Nc7 Kc6 91.Ka7 Qc7 92.Ka6 Qb6#) 0–1. Majul Martinez,Isolina (2085) – Castano,Duvan Martin, Cartagena op, 2000. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 a5 4.b5 b6 5.Bb2 Bb7 6.e3 d5)

7.d4 c5 8.c4 dc4 9.Bc4 cd4 10.Qd4 Qd4 11.Bd4 Bf3 12.gf3 Be7 13.0–0 0–0 14.Bb6+/– Nbd7 15.Bd4 Nh5 16.Nd2 Bc5 17.Nb3 Bd4 18.Nd4 Ne5 19.Be2 Nf6 20.Rfc1 Rfc8 21.Kg2 Nh5? 22.f4 Ng6 23.Bh5 1–0. mihai740609 – bryndal111, kurnik, 2011.

7.d4 c5 8.bc6 Nc6 9.Nbd2 =.

7.d4 Nbd7 8.c4= dc4 (8...Bd6 9.cd5 ed5 10.Bd3=) 9.Bc4 Bd6 10.0–0 0–0 11.Nbd2 Qe7 12.Qc2 Ng4 (12...e5!?=) 13.Rfe1 f5? (better is 13...Rad8!?+=) 14.h3+– Ngf6 15.Qf5 Bd5 (15...Nd5 16.Qc2 Qf7 17.g3+–) 16.Qc2 Bc4 17.Qc4 Kh8 18.e4 e5 (18...Bf4 19.Rad1+–) 19.Qc6 Rad8 (19...Nh5 20.Nc4 Rad8 21.de5+/–) 20.Rad1 (20.Nc4 Nh5 21.de5 Bc5+/–) 20...ed4? (20...Nh5+–) 21.e5 Bc5?? (21...Ne5 22.Ne5 Be5+–) 22.ef6 Qf6 23.Qc7 Bd6 (23...Qf4 24.Qf4 Rf4 25.Nb3+–) 24.Qc1 (24.Qc6 Ne5 25.Ne5 Be5+–) 24...Bc5 (24...Qg6 25.Bd4 Nc5 26.Nc4+–) 25.Ne4 Qf4 (25...Qg6 26.Bd4 Bd4 27.Rd4+–) 26.Qf4 Rf4 27.Nd4 (27.Nd4 Bd4 28.Bd4+–) 1–0. marekt – RWO, internet, 2012.

7.d4 Nbd7 8.Nbd2 Bd6 9.c4 0–0 10.Be2 (10.Rc1 dc4 11.Bc4 Qe7=) 10...Qe7 11.0–0 Ne4 12.cd5 ed5 Black has a new backward pawn: c7 13.Rc1 f5 14.g3 Prevents intrusion on f4 (14.Bd3 h6=) 14...Rac8 15.a4 Rf6 (15...Kh8 16.Qc2=) 16.Ne1 (16.Nh4 Nb8=) 16...Rh6 17.Ndf3 Ng5 (17...Qe6 18.Nd3=) 18.Nd3 (better is 18.Ng5!? is interesting 18...Qg5 19.Qd3+=) 18...Nf3 19.Bf3 Nf6 20.Ne5 Ne4 21.Bg2 Re6 (21...Qe6 22.Qe2=) 22.Nc6 (22.f3 A) 22...Be5? is tempting, but 23.fe4 (23.de5?! Nc5+/–) 23...Bg3 24.hg3+/–; B) 22...Nf6=) 22...Bc6 23.Rc6 White has the pair of bishops (23.bc6 Not 23...Qe8–/+) 23...Bb4 24.Qc2 Rc6 25.Qc6 Qd6 26.Qb7 Rd8 27.Rc1 Rd7 28.Qc8 Kf7 29.h4 (29.Rc6 Qe7+/–) 29...Nf6 30.Bf3 g6 Prevents intrusion on h5 31.Kg2 Qe7 32.Qb7 Kg7 33.Qc6 h5 (33...Qf7 34.Bd1=) 34.Qc2 Qe6 35.Qd3 Ne4 36.Rc6 White threatens to win material: Rc6xe6 36...Qe7 37.Rc2 Bd6 38.Bc3 Bb4 Black threatens to win material: Bb4xc3 39.Bb2 (39.Bb4 Qb4 40.Qd1 Nf6= (40...Qa4?? capturing this pawn is a mistake 41.Rc7 Qb5 42.Be2+–)) 39...Bd6 Twofold repetition (39...g5 40.Be4 (40.Bh5 gh4 41.g4 h3 42.Kh3 fg4 43.Bg4 Rd6–+) 40...fe4 41.Qd1=) 40.Qb3 White threatens to win material: Qb3xd5 40...Bb4 'the bishop is the bishop!' 41.Be2 (41.Bc1 g5 42.Be4 fe4 43.hg5 Qg5+=) 41...Nd2 Black threatens to win material: Nd2xb3 (41...g5 42.hg5 Qg5–/+) 42.Qd3= Ne4 43.Bc1 (43.Qd1 Kf8=) 43...Kf7 44.f3 White threatens to win material: f3xe4 44...Nf6 45.Rc6 Rd6 46.Rc2 Rd7 Twofold repetition 47.Bd1 Kg7 48.Kf2 White king safety dropped 48...Kf7 49.Rc6 Rd6 50.Rc2 Rd7 Twofold repetition 51.Re2 Kg7 52.Bb3 Qd6 53.Rc2 Qe7 54.Bd2 Qf8 55.Bb4 Qb4 56.Qc3 Qa3 57.Ra2 Qd6 58.Ra1 Rf7 59.Kg2 Re7 60.Rc1 Qa3 61.Kf2 Rf7 62.Ra1 White threatens to win material: Ra1xa3 62...Qd6 63.Kg2 Re7 64.Rc1 Twofold repetition 64...Qa3 65.Ra1 ½–½. Majeric,Zoran (2335) – Nagy,Zoltan (2245), Tapolca Evadnyito op, 2002. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 a5 4.b5 b6 5.Bb2 Bb7 6.e3 d5)

7.Be2 c5 8.bc6 (8.0–0 Bd6 9.d4 Nbd7 10.c4 0–0 11.cd5=) 8...Nc6 9.Nc3 Be7 10.Rb1 0–0 (10...Rc8 11.0–0=) 11.Nb5 Nd7 =.

7.Be2 Bd6 8.0–0 0–0 9.Be5 Be5 10.Ne5 c5 11.d4 Nbd7 =.

7.Be2 Bd6 8.0–0 Nbd7 9.d4 Ne4 10.Nbd2 f5 11.c4 Ndf6 12.Rc1 Qe7 13.Ra1 0–0 14.Qc2 Nd2 15.Qd2 Ne4 Black plans f4 16.Qc2 f4 (16...c6=) 17.Ne5 (17.ef4 Rf4 18.Rfe1 Raf8+=) 17...Qh4 (better is 17...fe3!? 18.fe3 Qg5–/+) 18.ef4= Qf4 (18...Rf4? 19.g3 Qh6 20.f3 (20.gf4?! Be5 21.Bg4 Bf4=) 20...Be5 21.de5 (21.gf4 Qg6 22.Kh1 Ng3 23.hg3 Qc2–+; 21.fe4?! Rf1 22.Bf1 Bd6+=) 21...Ng3 22.hg3+–) 19.g3 (19.Rad1 Be5 20.de5 c5 21.bc6 Bc6+=) 19...Qh6 (19...Qd2 20.Rac1=) 20.f4 (20.Bc1!? Qf6 21.f3+=) 20...Be5 21.de5 (21.fe5 Qe3 22.Kg2 Nd2–+) 21...dc4 22.Bf3 (worse is 22.Bc4 Ng3 23.Rf2 Ne4–+) 22...Qg6 23.Qg2 (23.Bg2 Rad8 24.Rad1 Bd5=) 23...Rab8 (23...Rad8!? 24.Rad1 Rd3–/+) 24.Rfe1 Nc5 25.Bb7 Nb7 26.Re4 Nc5 27.Rc4 Rbd8 28.Qe2 Rd3 29.Bd4 (29.Rd1=) 29...Rd8 (29...Rf4 30.Qg2 Rff3 (30...Rdd4 31.Rd4 Rd4 32.Qa8 Kf7 33.Rf1 Qf5 34.Qc6+=) 31.Bc5 bc5–/+) 30.Bc5+= bc5 31.Ra2 (31.Rc5 Rd2 32.Qf3 R8d3 33.Qa8 Rd8=) 31...Rd1 (better is 31...Rg3!? 32.hg3 Qg3 33.Kh1 Qh3 34.Kg1 Qg3 35.Kh1 Qh3 36.Kg1 Qg3=) 32.Kg2+/– Qb1 33.Rc5 Rg1 34.Kh3 h5? (34...Rc1 35.Rc1 Qc1 36.Rc2 Qa3 37.Rc7+–) 35.Rcc2 (35.Rac2 h4 36.Kh4 Rd7+–) 35...Qb3? (35...Rd7+–) 36.Qh5 Qb5 (36...Rf8 37.Qg4 Rf7 38.Rd2+–) 37.Rc7 (37.Rc7 Qe8 38.Qe8 Re8 39.Ra7+–) 1–0. Djurisic,Dusan (1990) – Jevtic,Miroljub L (2160), Belgrade–ch, 2009.

7.Be2 Bd6 8.Be5 Be5 9.Ne5 0–0 10.d4 Nbd7 11.Nd7 =.

7.Be2 Bd6 8.Ne5 Nbd7 9.f4 Ne4 10.0–0 0–0 11.d3 =.

7.Be2 Be7 8.0–0 (8.Nc3 0–0 9.0–0 Bd6 10.Nd4 c5 11.bc6=; 8.a4 0–0 9.0–0 c5 10.bc6 Nc6 11.Nc3=) 8...0–0 9.Nc3 Bd6 10.Nd4 c5 11.bc6 Nc6 =.

7.Be5 A) 7...Nbd7 A1) 8.d4 Ne5 9.Ne5 Nd7 (9...Bd6 10.Bd3 0–0 11.0–0=) 10.Nd7 Qd7 11.Bd3 Bd6=; A2) 8.Bg3 Ne4 9.d4 Be7 10.Bd3 0–0 11.Bf4=; A3) 8.Bf4 Be7 9.d4 c5 10.bc6 Bc6 11.Bd3=; B) 7...Be7 8.d4 c5 9.dc5 bc5 10.Be2 Nbd7 11.Bb2=; C) 7...Bd6 8.d4 c5 9.dc5 Bc5 10.Bd3 Nbd7 11.Bf4=; D) 7...c5 8.bc6 (8.Be2 Nbd7 9.Bf4 Be7 10.0–0 0–0 11.h3=) 8...Nc6 9.d4 Be7 10.Bd3 Ne5 11.Ne5=.

6.b5 Be7

7.c4 0–0 8.d4 d5 9.Nc3 c6 10.Ne5 dc4 11.Bc4 (11.bc6!? Nc6 12.Nc4=) 11...cb5+= 12.Nb5 Nc6 (12...Bg2!? 13.Rg1 Bb7+=) 13.0–0 Na7 14.a4 Nb5 15.Bb5 Bd6 16.Nc6 (better is 16.Rc1!?+=) 16...Bc6+= 17.Bc6 Rc8 (17...Bh2 18.Kh1 Rc8 19.Qf3+=) 18.Qf3 (18.Rc1 Rc7+=) 18...Nd5 (18...Bh2!? 19.Kh1 Bd6+=) 19.Bd5 ed5 20.Rfc1 Qd7 21.Qd1 Bb4 22.h3 Rc4 23.Rc4 dc4 24.Rc1 Rc8 25.Bc3 b5 26.Bb4 ab4 27.a5 Ra8 28.Ra1 Qc7 29.a6 Qb6 30.Qd2 (30.Qf3 Ra7+=) 30...c3 (30...b3 31.Qb4 Ra6 32.Rc1–/+) 31.Qd3 (better is 31.Qa2!?=) 31...Ra6–/+ 32.Ra6? (better is 32.Rb1–/+) 32...Qa6–+ 33.d5 (33.Qb1 Qc8 34.Qc2–+) 33...g6 (better is 33...Qc8 34.Qb5 c2 35.Qb4 c1Q 36.Kh2 Q1c5 37.Qc5 Qc5–+) 34.d6–/+ c2! 35.Qc2 Qd6 36.Qa2 (36.Qb1 f5–/+) 36...Qd1 37.Kh2 b3 38.Qa8 Kg7 39.Qc6 Qc2 40.Qb5 Qc3 41.e4 b2 42.Qb8 (42.f4–+) 42...Qc1 43.Qe5 Kh6 44.f4 b1Q 1–0. Rush,Bradley – Bieszk,Stanislaw, 50. LSS No Engine Cup Preliminary, 2011.

7.c4 0–0 8.d4 d5 9.Nc3 Nbd7 10.Rc1 Rc8 11.cd5 Nd5 12.Bc4 c5 13.bc6 Bc6 14.Nb5 Bb5 15.Bb5 N7f6 16.0–0 Bd6 17.Ne5 Be5 18.de5 Ne4 19.Qd4 Nc5 20.Bd3 (20.Bc4 Ne7+=) 20...Nd3 21.Qd3 Qd7 (better is 21...Nf4! 22.Qa6 Rc1 23.Rc1 Qd2 24.ef4 Qb2=) 22.e4+/– Nf6 23.Qe3 Ng4 24.Qb6 Qd2? (24...Rb8 25.Qd4 Qb5 26.Ba1+=) 25.Qd4 (25.Rc8 Rc8 26.h3 Nh6+–) 25...Qd4 (better is 25...Qf4!? 26.g3 Qh6+=) 26.Bd4+– Rc1 27.Rc1 f6 28.ef6 Nf6 29.Bf6 gf6 30.Rc5 Ra8 31.e5 f5 32.Rc6 Kf7 33.Rc7 Kg8 34.g3 a4 35.Kg2 Ra5 36.f4 h6 (better is 36...Rd5 37.Ra7 Rd4+–) 37.Kh3 1–0. Williams,Barry M – Mills,Glenys H, NZCCA HT corr New Zealand, 1998.

7.c4 0–0 8.d4 d5 9.Nbd2 Nbd7 10.cd5 Nd5 11.Bd3 h6 12.0–0 c6 13.bc6 Bc6 14.Rc1 Rc8 15.Nc4 Bb5 16.Nce5 (16.Nce5 Rc1 17.Bc1 Bd3 18.Qd3 Ne5 19.Ne5=) 1–0. Fournier,Frederic (2010) – robertlopez (2010), Active, 2005.

7.c4 d5 8.Nc3 0–0 9.Be2 dc4 10.Bc4 Bd6 11.0–0 Qe7 12.d4 Rd8 13.Qe2 Nbd7 14.e4 Bf4 15.a4 Re8 16.Ba3 Bd6 17.Bb2 Bf4 18.Rfe1 Rac8 19.Bd3 e5 20.Ba3 Qe6 21.d5 Qg4 22.Nd2 Qg5 23.Nf1 Nc5 24.Bc5 bc5 25.Kh1 Qh6 26.g3 Bg5 27.Kg2 Nd7 28.h4 Be7 29.Ne3 g6 (29...Qf6 30.Rac1+=) 30.Nc4+/– Ra8 31.Qe3 Qg7 32.Qf3 Nb6 33.Rad1 Bc8 34.h5 (34.Rh1!?+/–) 34...gh5= 35.Nb6 cb6 36.Be2 Bg4 37.Qd3 Rad8 38.Rh1 Rd6 39.f3 Bc8 40.Rh5 h6 41.Rdh1 Bg5 42.Kf2 Rf8 43.Ke1 f5 44.Kd1 Bd7 45.Kc2 Be8 46.R5h2 Bg6 47.Kb3 Rc8 48.Qc4 Rf8 49.Bd1 f4 50.g4 Be8 51.Nb1 Kf7 (51...Bg6!?+/–) 52.Nd2 Ke7 53.Qf1 (53.Qc3!? h5+–) 53...Kd8 54.Nc4 Rg6 55.Qg2 Kc8 (better is 55...Bd7!?+/–) 56.Qb2+– Kb7 57.Qe5 (57.Ne5 Bf6 58.Ng6 Bb2 59.Nf8 Qc3 60.Ka2 Qa3 61.Kb1 Bd4–+) 57...Bf6 (57...Qg8 58.Bc2+–) 58.Nd6 (58.Qf4 Bg5 59.Qe5 Qd7+–) 58...Ka7 59.Ne8 Re8?? (59...Be5 60.Ng7 Bg7+–) 60.Qe8 Ba1 61.Rc2 Rd6 62.Be2 Bd4 63.Rh5 Rd7 (63...Qc7 64.Bc4 Rd8 65.Qc6+–) 64.Rf5 Re7 65.Qf8 (better is 65.Qc8 Rc7 66.Qa6 Kb8 67.Qb6 Kc8+–) 65...Qh7 (65...Qf8 66.Rf8 Be5+–) 66.Qc8 Qg7 67.Rf8 (67.Rf8 Qf8 68.Qf8+–) 1–0. Svensek,Marjan (2065) – Regancin,Rudi (1955), SLO–chT1 East, 2008.

7.c4 d5 8.Be2 0–0 9.0–0 c6 10.bc6 Bc6 11.Nc3 Nbd7 12.Nb5 Nc5 13.d4 Ncd7 14.cd5 Bd5 15.Nd2 (15.Qa4 Ne4+=) 15...Ne4 (15...Rc8 16.Bd3+=) 16.Rc1 Rc8 17.Rc8 Qc8 18.Ne4 Be4 19.f3 Bb7 20.Qb3 Qb8 21.Rc1 Rc8 22.e4 Rc1 23.Bc1 Qc8 24.Be3 Qc6 25.g3 h6 26.Kg2 (26.Qc4 Nf6+=) 26...Nf6 27.Nc3 Kh8 28.Bb5 Qc7 29.Bf1 Qc6 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Bueckmann, 2009.

7.c4 d6 8.d4 0–0 9.Bd3 =.

7.c4 d6 8.d4 Nbd7 9.Nc3 Ne4 10.Ne4 Be4 11.Bd3 Bd3 12.Qd3 0–0 13.0–0 Bf6 14.Rfd1 Qe7 15.e4 e5 16.de5 Ne5 17.Ne5 Be5 18.Be5 Qe5 19.f3 Rae8 20.Qd4 Qd4 21.Rd4 f5 22.Re1 fe4 23.Rde4 Re4 24.Re4 Kf7 ½–½. Fournier,Frederic (1890) – guest34, ChessOK.com, 2013.

7.c4 d6 8.d4 Nbd7 9.Bd3 0–0 +=.

7.c4 d6 8.d4 Nbd7 9.Be2 Ne4 (9...c6 10.Nc3=) 10.0–0+= f5 (10...0–0 11.Nc3+=) 11.Ne1 (11.Nfd2 0–0+=) 11...0–0 12.f3 Nef6 13.Nd3 (13.Nc3 Qe8+=) 13...Qe8= 14.Nd2 g5 (14...Qh5 15.Nf4 Qh6 16.Qb3=) 15.Qb3 (15.Qe1 Qg6+/–) 15...Rd8 (15...a4 16.Qc3+=) 16.Rad1 Qg6 17.a4 Rf7 18.Qc3 (18.Rf2 c5+=) 18...Bf8 19.Nb3 White prepares c5 (19.Rf2 Bg7+=) 19...Bg7 20.Qc1 (20.Qe1 Re8+=) 20...Re8 (20...c6 21.bc6 Bc6 22.Qa1+=) 21.c5 Bd5 22.Nd2 (22.Qc2 Nf8+=) 22...bc5 23.dc5 Bf8 (23...Qh6 24.Ba3+=) 24.c6 (24.Qc3 dc5 25.e4 fe4 26.fe4 Bb7+= (worse is 26...Be4 27.Ne4 Qe4 28.Bh5 Qd4 29.Qd4 cd4 30.Bf7 Kf7 31.Bd4+/–)) 24...Nb6 0–1. Bigalke,Andre (2025) – Weiss,Siegfried (2115), Hamburg League qual, 2005.

7.Bd3 A) 7...0–0 8.Nc3 (8.0–0 c5 9.Ng5 h6 10.Nf3 Qc7 11.Qe2=; 8.Be2 Ne4 9.0–0 c6 10.Nc3 Nc3 11.Bc3=) 8...d5 9.0–0 Bd6 10.Nd4 e5 11.Nf5+=; B) 7...Ne4 8.Nc3 (8.Be4 Be4 9.c4 0–0 10.Nc3 Bf5 11.d3=; 8.0–0 0–0 9.Nd4 f5 10.Be4 Be4 11.d3=) 8...Nc3 9.Bc3 Bf6 10.Bf6 Qf6 11.Be2=; C) 7...c6 8.Nc3 (8.0–0 0–0 9.Nc3 d5 10.Rb1 c5 11.Re1=; 8.Be2 0–0 9.0–0 Qc7 10.Nc3 Rc8 11.bc6=) 8...0–0 9.0–0 Qc7 10.Qe2 c5 11.e4=.

7.d4 0–0 8.Bd3 d5 9.Nbd2 Nbd7 (9...c6 10.a4=) 10.0–0 Ne4 (10...c6 11.bc6 Bc6 12.a4=) 11.c4+= f5 12.Qc2 (12.Qe2 Bd6+=) 12...Bd6 (12...Rc8 13.cd5 Nd2 14.Qd2 Bd5 15.Rfc1=) 13.Rac1 (13.Rfc1 Rc8+=) 13...a4 (13...Qe7 14.Qa4+=) 14.Nb1 (14.cd5 Nd2 15.Nd2 Bd5+=) 14...Qe7= 15.Nc3 (15.cd5 Bd5 16.Bc4 Ndf6+=) 15...Rf6 (15...Ba3 16.Ba3 Qa3 17.cd5 Qc3 18.Qc3 Nc3 19.de6 Na2 20.Rc7 Bf3 21.Rd7 Be4+–) 16.cd5 (16.Na4 dc4 17.Bc4 Ba3 18.Ba3 Qa3+=) 16...ed5+/– 17.g3 (17.Na4 f4+/–) 17...Rh6 (17...Ba3 18.Na4 Bb2 19.Nb2=) 18.Na2 (18.Na4!? Ndf6 19.Nc3+/–) 18...g5 (18...Re6 19.Nh4 g6 20.Ng2=) 19.Ne5 (19.Nd2 Ndf6=) 19...g4 (19...Ne5 20.de5 Ba3 21.Ba3 Qa3 22.Qc7 Qd3 23.Qb7+=) 20.f4 (20.Nc6 Qf8+=) 20...Be5 (20...Ndf6 21.Ra1=) 21.de5 (21.fe5 Qg5 22.Rf4 c5+/–) 21...Ndc5+= 22.Be4 (22.Nc3 Qe6+=) 22...de4= 23.Nb4 (23.Qc4 Kg7=) 23...Rd8 (23...Ra5!?=) 24.Rfd1 (24.Bd4 Nb3 25.Qc7 Rd7 26.Qc4 Qf7 27.Qf7 Kf7+/–) 24...Re6 (24...Rd1!? 25.Rd1 Qe8 26.Qc4 Qe6 27.Rd8 Kf7+=) 25.Rd8+/– Qd8 26.Bd4 Bd5 (26...Nd3 27.Qc7 Qc7 28.Rc7 Nb4 29.Rb7 Nc2 30.Bb6 Na3+–) 27.Nd5+– Qd5 28.Bc5 bc5 29.Qc5 (29.Rd1 Qb3 30.Rd8 Kf7 31.Qc5 Qb1 32.Kf2 Qa2 33.Ke1 Re7+–) 29...Qd2 (29...Qd3 30.Kh1 Qe2 31.b6=) 30.Qc3 Qe2 31.Re1 (31.Qd4 Qb5 32.Qd8 Qe8 33.Qc7 Re7+/–) 31...Qb5 32.Qc7 Qd3 (32...Re8!?+/–) 33.Qb8 (33.Qc8 Kf7 34.Kh1 Qa3+–) 33...Kg7 (33...Kf7 34.Qa7 Re7 35.Qa4+–) 34.Qa7 Kh6 35.Qf7 Rg6 36.Qf8 Rg7 37.Qf5 (37.e6 Qc3 38.Kf2 Qc2 39.Re2 Qc7 40.Qf6 Rg6 41.Qf5 Qe7 42.Qe4 Re6 43.Qa4 Re4 44.Qc6 Re6+–) 37...Qd2 38.Qf6 Rg6 39.Qf8 Kh5 40.Qb4 Qb4 41.ab4 Rb6 42.Rb1 a3 (better is 42...Rb5+–) 43.Kf2?? (better is 43.b5+–) 43...Rc6+= 44.b5?? (better is 44.Ra1 Rc2 45.Ke1+/–) 44...Rc2–+ 45.Ke1 (45.Kg1 Rb2 46.Ra1 a2 47.Ra2 Ra2–+) 45...a2 (45...a2 46.Ra1 Rh2 47.Ra2 Ra2–+) 0–1. Skalazuov,Aliaksandr (2125) – Sagafos,Magne (2170), 2000.

7.Be2 c5 8.d4 0–0 9.0–0 d5 10.dc5 Bc5 11.Bd4 =.

7.Be2 c6 8.0–0 (8.Nc3 cb5 9.Nb5 0–0 10.0–0 d6 11.Rb1=) 8...0–0 9.Nc3 cb5 10.Nb5 Nc6 11.Rb1 +=.

7.Be2 d6 8.0–0 Nbd7 9.d4 0–0 10.c4 d5 11.cd5 Bd5 12.Nbd2 Bd6 13.Qc2 Rc8? (13...Bb7 14.Ne5+=) 14.Rac1?? (14.e4 c6 15.ed5 cd5+–) 14...c6? (14...c5 15.e4 Bb7 16.Qd3=) 15.bc6 (better is 15.e4!? Ne4 16.Ne4+/–) 15...Rc6 16.Qb1 Rc1 17.Rc1 Qb8? (better is 17...Qa8+=) 18.e4+– Be4 19.Ne4 Ne4 20.Qe4 Nf6 21.Qc6 Rd8 22.h3 Nd5 23.Bf1 Ne7 24.Qe4 Nd5 25.Bd3 Nf6 26.Qc6 Nd5 27.Qc2 g6 28.Be4 Nf4 (28...Bf4 29.Rb1 Rc8+–) 29.Bd3 (29.Ne5!? Re8+–) 29...Nd3?? (29...Nd5 30.Ne5 Qb7+–) 30.Qd3+– Rc8 31.Rc8 Qc8 32.Qc3?? (better is 32.d5 Qc5 33.de6 fe6 34.Nd2+–) 32...Qc3+= 33.Bc3 Ba3 34.Nd2 Be7 35.Nc4 Bd8 36.f3 Kf8 37.Kf2 Ke7 38.Ke3 f6 39.Kd3 Bc7 40.g4 g5 41.Bb2 Kf7 42.Ba3 e5? (better is 42...b5!? 43.Nd6 Bd6 44.Bd6 Ke8+=) 43.de5 fe5 44.Bb2 Ke6 45.Ke4 h6 (45...b5 46.Be5 Be5 47.Ne5+/–) 46.Ne3 (46.Ne5 b5+–) 46...Bd6? (better is 46...b5!?+/–) 47.Nf5+– Bf8 48.Ne3 Bg7?? (48...Bd6 49.Bc3 a4+–) 49.Nd5 1–0. Fournier,Frederic – Kasakov (1650), Partie amicale, 4m + 1s, 2009.

7.Bf6 Bf6 8.d4 =+.

7.Be2 0–0

8.0–0 c6 9.Nc3 d5 10.bc6 Nc6 11.Nb5 =.

8.0–0 d6 9.c4 Nbd7 10.d4 d5 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Rc8 13.Qd3 Bf3 14.gf3 Bd6 15.Rfc1 Nd5 16.f4 Nc3 17.Qc3 Qh4 18.Bf1 Nf6 19.h3 Nd5 20.Qd3 f5 21.Bg2 Rf6 22.Qc4 Rg6 23.Kf1 Rd8 (23...Kh8 24.Rc2+=) 24.Qe2 Nf6 25.Rc6 Ne4 26.Qc2 Nf6 27.Rc1 Nd5 28.Qb3 Kh8 29.Qd3 (worse is 29.Bd5 ed5 30.Ke2 Qh5 31.Kd3 Rg2–+ (31...Qh3?! 32.Qd5 Qg4 33.Rh1+=)) 29...Nf6 30.Qc4 Rf8 31.Qc3 (31.Qe2 Rd8+=) 31...Ne4 (better is 31...Ng4!? 32.hg4 Qg4–/+) 32.Qc2+= Rff6?? (better is 32...Rd8+=) 33.Rd6!+– (33.Be4?! Qh3 34.Ke1 Bf4 35.ef4 fe4 36.Qe4 Rg1 37.Kd2 Rg2+–) 33...Nd6 (33...cd6 34.Qc8 Mate attack; 33...Nd6 34.Qc7 Double attack (34.Qc7 Decoy)) 34.Qc7 Ne8 (34...h6 35.Qd6 Rg2 36.Kg2 Rg6 37.Kf1 Qh3 38.Ke2 Qh5 39.Kd3 a4+–) 35.Qd8 (35.Qb6?! Rg2 36.Kg2 Rg6 37.Kf1 Qh3 38.Ke2 Qh5 39.Kd2 Kg8+–) 35...h6 36.Qe8 Kh7 37.Rc8 (37.Rc8 Rg2 38.Qh8 Kg6 39.Kg2+–) 1–0. Yannick – DarianTomb, playchess.de, 2005.

8.0–0 Ne4 9.d3 Bf6 10.c3 Consolidates d4 10...Nc5 (10...Nd6 11.d4+=) 11.Nbd2 d6 Controls e5 12.Qc2 e5 13.d4 White threatens to win material: d4xc5 13...Ne6 14.Rad1 Nd7 15.Ne4 (15.h3 h6=) 15...Re8 16.Ng3 g6 Secures f5+h5 (16...Nef8 17.d5=) 17.c4 (17.Bc1 Nef8=) 17...ed4 18.Nd4 Nec5 The knight feels good on c5 19.Bf3 Bf3 20.Nf3 Bb2 21.Qb2 Qf6 22.Qf6 Nf6 23.Nd4 Kg7 Black king safety dropped 24.Nge2 Rac8 25.Nf4 Ne6 26.Nd5 Nd4 27.Rd4 Re5 28.h3 Covers g4 28...Nd5 29.cd5 A double rook endgame occured 29...Kf8 30.Rc1 Ke8 31.Rc3 Kd7 32.f4 White threatens to win material: f4xe5 32...Re7 33.Rdc4 f6 34.Kf2 Ree8 35.Kf3 h5 36.g3 Rh8 37.e4 Rh7 38.Rc6 The rook dominates 38...h4 39.e5 fe5 40.fe5 de5 41.Rg6 (41.g4 Rf7 42.Ke4 Rf4 43.Ke5 Rf1+=) 41...hg3= 42.Kg3 White has a new passed pawn: h3. Black has a new passed pawn: e5. 42...Rf8 43.d6 cd6 44.Rc6 White threatens to win material: Rc6xb6 44...Rfh8 45.Rcd6 Ke7 46.Rb6 Rh3 47.Kf2 R3h4 (47...Rh2 48.Kf3 R8h3 49.Kg4 Rh4 50.Kf5 Rh5 51.Ke4 R2h4 52.Kd5 e4 53.Kd4 e3 54.Ke3 Rh3 55.Ke4 R3h4 56.Kd3 Rh3 57.Kc2 Rh2 58.Kb1 Rh1 59.Ka2 R1h2 60.Ka1=) 48.Rb7 Kf8 (48...Kd8 49.Rgg7 Rf4 50.Kg1+=) 49.Rc6 White has a mate threat (49.b6 Rh2 50.Ke3+/–) 49...Rh2? (better is 49...Rf4 would hold out 50.Ke3 Rh3 51.Ke2 Rh2 52.Ke1 Rh1 53.Kd2 Rh2 54.Kc3 Rh3 55.Kc2 Rf2 56.Kb1 Rf1 57.Kb2 Rf2 58.Rc2 Rc2 59.Kc2 a4= (59...Ra3? doesn't solve anything 60.b6+–)) 50.Ke3 R2h3 51.Kd2 Rh2 52.Kc1 Rh1 53.Kb2 R8h2?? the pressure is too much, Black crumbles (53...R1h2 54.Kb3 R2h3 55.Kc2 Rh2 56.Kd1 Rh1 57.Ke2 R1h2 58.Kd3 R2h3 59.Kc4 R8h4 60.Kc5 Rc3 61.Kb6+–) 54.Rc2 (54.Kb3 Rb1 55.Ka4 Rb4 56.ab4 Ra2 57.Kb3 Ra3 58.Ka3 ab4 59.Kb4 Kg8 60.Rc8) 54...Rc2+/– 55.Kc2 Ke8 56.Ra7 a4?? Black has lost his nerve... understandable when you consider his position (better is 56...Kd8 57.Ra5 Kc7+/–) 57.b6+– Rh2 58.Kc3 Rh3 59.Kc4 Rb3 60.Kc5 e4 61.Ra4 Kd7 62.Rd4 Kc8+– 63.a4 e3 64.Re4 Kb7 65.Re7 Kc8 66.Kc6 Rc3 67.Kb5 Kd8 68.Re4 Kd7 69.a5 Rb3 70.Ka6 Kc6 71.Ka7 Kd5 72.Re8 Kc6+– 73.a6 1–0. Chandler,Patrick (2285) – Enneper,Eckhard, Oberliga Ost–B, 2003. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 a5 4.b5 b6 5.Bb2 Bb7 6.e3 Be7)

8.Nc3 c5 9.d4 d5 10.dc5 Bc5 11.0–0 =.

8.c4 d5 9.0–0 c6 10.cd5 Nd5 11.Qa4 =.

8.d3 c6 9.Nc3 Qc7 10.0–0 d5 11.bc6 =.

5.Nf3 a6

6.Nc3 Be7 7.Be2 0–0 8.d3 (8.0–0 Nc6=) 8...d6 (8...d5 9.0–0=) 9.0–0 (9.Qd2 c5=) 9...Nbd7 (9...c5 10.bc5 dc5 11.e4=) 10.Qd2 (10.e4 c5=) 10...Re8 (10...d5 11.d4=) 11.e4 e5 (11...c5 12.Qf4=) 12.Nd1 (12.Rfd1 c5=) 12...Nf8 (12...d5 13.Ne5 de4 14.Nd7 Qd7 15.Ne3=) 13.Ne3 g6 (13...Ne6 14.c3=) 14.Ne1 (14.Ng5 d5=) 14...Ne6= 15.g3 (15.Rb1 Nf4=) 15...Nd4 16.f4 Bc8 (16...Ne2 17.Qe2 ef4 18.Rf4=) 17.fe5 (17.Bd1 Bh3 18.N3g2 Nd7=) 17...de5 18.Nf3 (better is 18.Kg2!?=) 18...Ne4–/+ 19.Qe1 (19.de4 Nf3 Eliminates the defender f3) 19...Ng5 (19...Ne2?! 20.Qe2 Ng5 21.Ne5=) 20.Ne5 (20.Bd1 Ngf3 21.Bf3 Nf3 22.Rf3 Bb7–/+) 20...Bf8 (20...Bf6 21.Rf6 Re5–+ (21...Qf6 22.Bd4 Qd6 23.Bb2 Re5 24.Be5 Qe5 25.Ng2–/+)) 21.N3g4?? (21.Bf3 Ngf3 22.Nf3–+) 21...Bg7–+ (21...Nc2?! 22.Qc3 Bg7 23.Qc2=) 22.c3 (22.Bd1 Be5 23.Ne5 Qd5–+) 22...Ne2 (better is 22...Be5 23.cd4 Bd4 24.Bd4 Qd4 25.Nf2–+) 23.Qe2 Bg4 24.Qg4 Be5 25.Rae1 h5 26.Qc4 Bg7 27.Re8 Qe8 28.Qc7 Qe3 29.Kg2 Rf8 30.Bc1 Ne6 31.Qf7 Rf7 32.Be3 b5 33.c4 Re7 34.cb5 ab5–+ 35.Rd1 Bb2 36.Bc1 Bc3 37.Kf2 Nd4 38.Bd2?? Rf7 39.Ke3 Re7?? 40.Kf4?? Ne2 41.Kg5 Kg7 42.Bc3 Nc3 43.Rc1 Rc7 44.g4?? Ne4!–+ 45.de4 Rc1 46.gh5 Rg1 47.Kf4 gh5 48.Ke5 Rh1 49.Kd6 Rh2 (49...Rh2 50.Kc6 h4 51.Kb5 h3–+) 0–1. Turchi,Paolo – Bini,Lorenzo, 1981.

6.c4 c5 7.Qb3 (7.bc5 Bc5 8.d4 Be7=) 7...d5 8.bc5 Bc5 9.d4 dc4 10.Bc4 Bd6 11.Ne5 (11.Nc3 Nc6=) 11...Qc7 (11...Nc6 12.Nc6 Bc6 13.Nc3+=) 12.0–0= Nc6 (12...b5 13.Be2+=) 13.Rc1 Be5 (worse is 13...Ne5 14.de5 Be5 15.Bb5 ab5 16.Rc7 Bc7 17.Bf6 gf6 18.Qb5 Kf8 19.Nc3+/–) 14.de5 Nd7 15.Bf1 (15.Be2 Nc5 (worse is 15...Nde5 16.Be5 Qe5 17.Qb6+=) 16.Qc2 0–0+=) 15...0–0 (15...Nc5 16.Qc2 0–0 17.Nd2=) 16.f4 (16.Nd2 Nc5 17.Qc2 Rad8=) 16...Nc5 (16...Rac8 17.e4=) 17.Qc2= Rfd8 18.Nd2 b5 19.Nf3 Na4 20.Ng5 (20.Bd4 h6=) 20...h6+= 21.Qh7 (21.Ne4!?+=) 21...Kf8–/+ 22.Ne4 (22.Qh8 Ke7 23.Qg7 hg5 24.Qg5 Kf8 25.Qh6 Ke8 26.Qh8 Kd7 27.Rd1 Kc8 28.Rd8 Qd8 29.Qd8 Kd8–/+) 22...Nb2 (22...Qb6 23.Kf2 Nb2 24.Qh8 Ke7 25.Qg7–/+) 23.Qh8 Ke7 24.Qg7 Qb6 25.Qf6 Ke8 26.Nd6 (26.Nc5!? Rd5 27.Ne6=) 26...Rd6+= 27.ed6 Qe3 28.Kh1 Nd3?? (better is 28...Qd4 29.d7 Kd7 30.Qd4 Nd4+=) 29.Bd3+– Qd3?? (29...Qd4 30.Qd4 Nd4+–) 30.Rc6! Kd7 (30...Bc6 31.Qe7 Mate attack) 31.Rc7 Kd6 32.Qe5# 1–0. Gvetadze,Sopi (2360) – Mzhavia,K (2055), Maia Chiburdanidze Cup, Tbilisi GEO, 2009.

6.c4 Be7 7.d4 =.

6.Be2 c5 7.bc5 Bc5 8.0–0 =.

6.Be2 d5 7.0–0 Bd6 8.c4 c6 9.cd5 cd5 10.Nc3 Nbd7 11.Rc1 b5 12.h3 0–0 13.Nd4 h6 14.d3 Nh7 15.Re1 Qf6 16.Nb3 Rac8 (16...Qe5!? 17.g3 Qg5=) 17.Nb5 Be5? (17...Bh2! 18.Kh2 Qb2+/–) 18.Rc8 Rc8 19.Be5 Qe5 20.N5d4 Qg5 21.Nf3 Qf6 22.d4 Nb8 23.Nc5 Rc7 24.Nb7 Rb7 25.Qa4 Qe7 26.Rc1 Rb6 27.Rc8 Nf8 28.Qe8 (better is 28.Ne5!? g6+–) 28...Qe8 29.Re8 f6 30.Rc8 g6 31.Nh4 Kg7 32.Bd3 f5 33.Nf3 Nfd7 34.Rc7 Kf6 35.Nd2 e5 36.Nb3 e4 37.Be2 Ke7 38.Rc1 h5 39.Nc5 Kd6 40.Nd7 Kd7 41.Rc5 Kd6 42.g4 Ke6? (better is 42...hg4 43.hg4 f4+/–) 43.gf5+– gf5 44.Bh5 Nd7 45.Rc1 Nf6 46.Be2 Kf7 (46...Ne8+–) 47.Rc7 Kg6 48.Ra7 Nh5 49.Ra6 Ra6 50.Ba6 Nf6 51.Bb7 Kf7 52.a4 1–0. Abrahamyan,Arsen – Stoer,Nathan, GER–chT U12 Leipzig, 2008.

6.Be2 d6 7.0–0 Be7 8.h3 Nbd7 9.c4 (9.d4 0–0+=) 9...e5 (9...0–0 10.Nc3=) 10.Nc3 (10.d4+=) 10...h5 (10...e4!? 11.Nd4 Ne5+=) 11.Qc2+/– e4 (11...0–0!?+/–) 12.Ng5+– Ng4 (12...0–0 13.Nce4 Ne4 14.Ne4+–) 13.Nge4 Nge5 (13...Ngf6 14.Ng5+–) 14.f4 Ng6 15.f5 (15.Nd5!? Nf6+–) 15...Nge5 16.d4 Nc6 17.Nd5 White plans c5 17...Bf6 (17...Kf8 18.Bf3+–) 18.c5 0–0 (18...dc5 19.bc5 bc5 20.dc5+–) 19.cd6 cd6 20.Rac1 (20.Nd6?! Nd4 21.Nf6 Nf6 22.Bd4 Qd6+/–) 20...Qc7 (20...Be7 21.Ne7 Qe7+–) 21.Nc7 d5 22.Nd5 Rac8 23.Qb3 h4 24.Nd6 Rb8 25.Nb7 Rb7 26.Rc6 Bg5 27.Ba6 Ra7 28.Bb5 Nf6 29.Nb6 Ne4 30.Qd3 Nf6 31.d5 Rd8 32.d6 Kh7 33.Rc8 Rdd7 34.Nd7 Rd7 35.Bf6 Bf6 36.Bd7 1–0. marektheim – plohovizu, internet, 2015.

6.Be2 Ng4 7.c4 h5 (7...Nf6 8.0–0+=) 8.d4 d5 9.Nbd2 Nd7 10.0–0 g6 (10...dc4 11.Nc4 b5 12.Na5+/–) 11.Qc2+/– c6 12.Rac1 Bh6 13.cd5 White fights for the Initiative 13...cd5 White creates threats along the open c–file 14.Qc7 Rb8 15.b5 a5 16.a4 (16.Rc3 Qc7 17.Rc7 Ke7+/–) 16...0–0 (16...Bf8 17.Qg3+/–) 17.Ba3 Re8 18.Bd6 f5 (18...Bg7!?+/–) 19.h3+– Ngf6 20.Ne5 Ne5 21.Be5 (21.Qb8 Qb8 22.Bb8 Rb8 23.de5 Nd7+/–) 21...Nd7+/– 22.Nf3 Re7 (22...Ba8!?+–) 23.Bg3 g5 24.Qd8 Rd8 25.Rc7 Ba8 26.Ne5 h4 27.Nc6 Bc6 28.Bd6 Rg7 (28...Rh7 29.bc6 Nf6 30.Rh7 Nh7+–) 29.bc6 (29.Rc6 g4 30.Bc7 Re8 31.hg4 fg4 32.Bb6 Kf7+–) 29...Nf6 (29...g4 30.hg4 (30.Rd7?! Rdd7 31.cd7 Rd7+–; 30.cd7?! Rdd7 31.Rd7 Rd7+–) 30...fg4 31.Rb1+–) 30.Rg7 Bg7 31.c7 Ra8 32.Rc1 Rc8 33.Ba6 Ne4 (33...Ra8 34.c8Q Rc8 35.Bc8 Kh7+–) 34.Bc8 Nd6 35.Be6 Kf8 36.Rc6 Ke7 37.Rd6! (37.Rd6 Bf6 38.c8Q Kd6 39.Qd7#) 1–0. lasker (2115) – inaldo, internet, 2007.

5.Nf3 c5

6.b5 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.Nf3 Bb7).

6.b5 Bd6 7.c4 Bc7 8.Be2 d6 9.0–0 Nbd7 10.Qc2 Qe7 11.d4 h5 12.dc5 dc5 13.Nbd2 h4 14.h3 Qd6 15.Rfd1 Qe7 16.Nh2 0–0–0 17.Bf3 Ne8 18.Bb7 Kb7 19.Qe4 Kb8+= 20.Ndf3 f5 21.Qd3 Nef6 22.Qc2 Rhg8 23.Ng5 Ne4? 24.f4?? Ng5–/+ 25.fg5 Qg5 26.Qf2 Nf6 27.Nf3 Qh5 28.Be5?? Ne4 29.Rd8 Rd8–+ 30.Bc7 Kc7 31.Qe1 g5 32.Rd1 g4 33.Rd8–/+ Kd8 34.Qd1 Kc7 35.Ne5 Nd6 36.hg4 fg4 37.Ng4 Ne4 38.Qf3= (38.Qf3 Qf5 39.Qh3=). erisonpassos – enriquereyes, kurnik, 2011.

6.b5 Bf3 7.Qf3 d5 8.c4 Be7 9.Nc3 Nbd7 10.a4?? dc4 11.Qf4 0–0 12.Bc4 e5 13.Qf5+/– Bd6 14.g4 g6 15.Qg5 Kg7 16.f4 h6–/+ 17.Qh4 ef4 18.ef4 Bf4 19.Rf1 Bg5 20.Qf2 Re8 21.Kd1 Kh7?? 22.Nd5+= Re4 23.d3 Rc4?? 24.Nf6 Nf6–+ 25.Bf6 Qd3 26.Ke1 Re8 (26...Re8 27.Be5 Re5 28.Qe3 Qe3 29.Kd1 Qd3#; 26...Re4 27.Qe3 Qe3 28.Kd1 Qd3#) 0–1. HMBCHESS2 – GRIGOROPOULOS68, Live Game Caissa's Web, 2005.

6.b5 g6 7.c4 Bg7 8.d4 d5 9.Nbd2 Nbd7 10.Rc1 0–0 11.Nb3 cd4 12.ed4 dc4 13.Bc4 Ne4 14.0–0 Rc8 15.Qd3 Nd6 16.Rfd1 Be4 17.Qe2 Bf3 18.gf3 Nc4 19.Rc4 Rc4 20.Qc4 Qg5 21.Kh1 Re8 22.Bc1 Qh5 23.Rd3 Qh3 24.Kg1 Nf6 25.Bg5 h6 26.Bf6 Bf6 ½–½. Bourassa,Frangois – Burke,Michael, Q3.1999.0.00053, 1999.

6.Bd3 d5 7.Ne5= c4 8.Be2 Bd6 9.d3 cd3 10.Qd3 Qc7 11.Qb5? Nbd7 12.Nd7=+ Qd7 13.Qd7 Kd7 14.0–0 Rac8 15.Bb5 Ke7 16.Nc3 Be5 17.Nd5= Bd5 18.Be5+= Rc2 19.Rfc1 Rhc8 20.Rc2 Rc2 21.h3 Ne4 22.Rf1 f6=+ 23.Ba1 Ng3 24.fg3 Rg2=+ 25.Kh1 Rg3 26.Kh2 Rg2 27.Kh1 Be4 28.Rf4 f5?? 29.Bf1 Ra2=+ 30.Re4 fe4 31.Bg7 Ra3 32.b5 Re3 33.Bh6 Rg3 34.Kh2 Rg6 35.Be3 Kd6 36.Bg2 Kd5 37.h4 1–0. Barry49434 – markmooney, ChessWorld.net, 2005.

6.Be2 cb4+= 7.0–0 ba3 8.Na3 Be7 9.c4 0–0 10.Qc2 Nc6 11.Nb5 a6 12.Nc3 Rc8 13.e4 d6 14.d4 e5 15.Rfd1 ed4 16.Nd4 Ne5 17.Qb3 Re8 18.Nf5 Bf8 (worse is 18...Ne4 19.Ne4 Be4 20.Ng3 Bg2 21.Be5+/–) 19.f3 g6 20.Ne3 Bg7 21.Na4 Rb8 22.Rd2 Bc6 23.Nc3 Nh5 (23...Ra8 24.Qb4=) 24.g3 (better is 24.Ra6!? Nf4 25.Kh1+=) 24...Qg5 25.Kf2 f5 26.Rd6 fe4 27.c5? (better is 27.Ne4 Be4 28.fe4=) 27...Kh8–+ 28.Ne4 Be4 29.fe4?? (better is 29.Rb6 Rb6 30.cb6–+) 29...bc5 30.Rb6 Rb6 31.Qb6 Rf8 32.Nf5 gf5 33.Be5 Be5 34.Qc5 Qg7 (34...Ba1?! 35.Qf8 Qg8 36.Qg8 Kg8 37.Bh5 fe4 38.Ke3=) 35.Ra6 Bd4 (35...Bd4 36.Qd4 Qd4 37.Kg2 Qd2 38.Ra8 Qe2 39.Kh3 Nf4 40.gf4 Qg4#) 0–1. Oblin,P (1855) – Durarbeyli,V (2510), 12th ch–EUR Aix–les–Bains FRA, 2011.

6.Be2 cb4 7.ab4 Bb4 8.0–0 0–0 9.c3 Be7 10.c4 d5 11.Ne5 Nbd7 12.Nd7 Qd7 13.d4? (better is 13.Na3!?–/+) 13...dc4–+ 14.Nd2 Rfc8 (better is 14...b5–+) 15.Nc4–/+ Rc4 (15...Qd5 16.Bf3 Ne4 17.Nd2–/+) 16.Bc4+= Qc6 17.Qf3 Qf3 18.gf3 Bf3 19.Ba6 Bd6 20.h3 h5 21.Ba3 Rd8 22.Rfc1 Ne4 23.Bb7 (23.Bd6 Rd6 24.Rc8 Kh7=) 23...a5 24.Rc8 (24.Bd6!? Rd6 25.Rc7+=) 24...Rc8–/+ 25.Bc8 Ba3 26.Ra3 Nd6 27.Bd7 Bd5 28.Kf1 Kf8 29.Ke2 Ke7 30.Ba4 Nc4 (30...b5!? 31.Bc2 a4–/+) 31.Rc3+= Kd6 (better is 31...f5+=) 32.e4+/– Nb2 33.e5 Ke7 34.Bb5 a4 35.Rc7 Kd8 36.Ra7 a3? (better is 36...g5+/–) 37.Ra3+– Bc4 38.Bc4 Nc4 39.Ra4 (better is 39.Rf3!? Ke7 40.Rb3+–) 39...Na5+/– 40.h4 Kd7 41.Kd3 Kc6 42.Kc3 Kb5 43.Ra1 Kc6 44.Rg1 g6 45.Rg3 Nb7 46.Rf3 Nd8 47.Kc4 b5 48.Kb4 Kb6 49.d5 (49.Rf6!? Kc6 50.f4+/–) 49...ed5= 50.Rf6 Nc6 51.Kb3 Kc5 52.e6 Nd4 53.Kb2 Ne6 54.Rf7 White claimed a win on time 1–0. normn – finnforce, ChessWorld.net, 2012.

6.b5 a6

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 d5 10.Be2 Bd6 11.0–0 Qc7 12.g3 (12.Bf6!? gf6 13.d4=) 12...Nbd7+= 13.d3 Be5 14.Be5 Ne5 15.Ne5 Qe5 16.Nd2 0–0 17.Bf3 Ra8 18.c4 Qc3 19.Be2 d4 20.e4 Qa5 21.f4 Qa4 22.Qa4 Ra4 23.Rd1 Nd7 24.Nf3 f6 25.Kf2 Ra2 26.Rd2 Rd2 27.Nd2 e5 (better is 27...Kf7=) 28.Bg4+/– Bc8 29.Bd7 Bd7 30.fe5 fe5 31.Nf3 Kf7? (better is 31...Be6+–) 32.Ne5 Ke6 33.Nd7 Kd7 34.Kf3 Ke6 35.Kf4 Kf6 36.h4 h6 (36...Ke6 37.h5 Kf6 38.e5 Ke6 39.Ke4+–) 37.g4 (better is 37.e5 Ke7 38.h5+–) 37...g5 38.hg5?? (38.Kg3 Ke5 39.Kh2=) 38...hg5= 39.Kg3 ½–½. Hal1958 – Superyetkin, playchess.de, 2005.

7.a4 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 d5 10.Be2 Be7 11.0–0 0–0 12.d3 Nbd7 13.Nbd2 Qc7 14.c4 dc4 15.Nc4 Ra8 16.Nfd2 Nd5 17.Bf3 Bf6 18.Bf6 N7f6 19.Bd5? (better is 19.Qb3!?=) 19...ed5–/+ (worse is 19...Bd5 20.e4 Bc4 21.Nc4=) 20.Nb2 Qd7 21.Qb3 Ra5 22.Nf3 Qb5 23.Qb5 Rb5 24.Nd1 (24.Rb1 d4! 25.Ne5 Bd5–+) 24...Rb1 (24...Rb3 25.d4–+) 25.Nd2 Ra1 26.Nc3 Rf1 27.Kf1 Kf8 28.f4 Bc6 29.Nf3 Nd7 30.Ke2 b5 31.Kd2 b4 32.Nd1 Ke7 33.Nb2 f6 34.h3 Nb6 35.g4 Bd7 36.e4 de4 37.de4 c4 38.Kc2? (38.Nd1–+) 38...Bc6 39.Nd2 c3 40.Nbc4 (40.Nd3 cd2 41.Nb4 Be4 42.Kd2 g5–+) 40...Ba4 (40...Nc4!? 41.Nc4 Be4 42.Kc1–+) 41.Kc1 cd2 42.Nd2 Be8 (better is 42...Nd7!? 43.Kb2–+) 43.Kb2 Bf7 44.Nf3 Na4 45.Kc1 b3 46.Nd4 (46.Nd2 Nc5 47.Kb1 Nd3–+) 46...b2 47.Kb1 Bc4 48.Nc6 Kd6 49.Nb4 Kc5 (49...Kc5 50.g5 Kb4 51.Kc2 Bb3 52.Kd3 b1Q 53.Ke3 Qg1 54.Ke2 Kc3 55.gf6 Bd1) 0–1. Hal1958 – Nelis, playchess.de, 2005.

7.a4 ab5 8.Bb5 Be7 9.0–0 0–0 10.c4 d5 11.d4 Nc6 12.Nbd2 Qc7 13.Rc1 Nb4 14.Qe2 Ne4 15.cd5 ed5 16.dc5 bc5 17.Ne4 de4 18.Nd2 Nd3 19.Rc2 Nb2 20.Rb2 f5 21.Rc1 f4 22.Ne4+= f3 23.gf3 Qc8 24.Qd1 Kh8 25.Qd7+– Qd7 26.Bd7 Be4 27.fe4 Ra7 28.Bc6 g6 29.Rb7 Rb7 30.Bb7 Rb8 31.Bd5 Rb4 32.Rc4 Rb2 33.e5 g5 34.f4 Rb1 35.Kg2 g4 36.f5 Bh4 37.Rg4 (37.Rg4 Bg5 38.Rg5 Rb2 39.Kg3+–) 1–0. Sviridov,V – Nebel,R, corr ICCF EU/M/GT/159 (year?).

7.c4 ab5 8.cb5 Ra5 9.Bc3 Rb5?? (better is 9...Ra7=) 10.Bb5+– Ba6 11.a4 Qc7 12.Na3 Be7 13.Qc2 0–0 14.0–0 d5 15.Rab1 Bb7 16.a5! ba5 17.Bd3 (17.Be5 Qc8+–) 17...Ba6 Black intends c4 (17...Nbd7 18.Nb5 Qd8 19.Qa2+–) 18.Rb8! Bd3 (18...Qb8 19.Ba6 Remove defender; 18...Rb8 19.Ba6 Remove defender) 19.Rf8 (19.Qd3?! Rb8 20.Be5 Bd6+/–) 19...Bf8 20.Qd3 c4 21.Nb5 Qb6 (21...cd3?? 22.Nc7 Bd6 23.Ba5+–) 22.Qb1 Ne4 (22...Nd7 23.d3 Bb4 24.Bb4 Qb5 25.Bc3 Qb1 26.Rb1 cd3 27.Ne5+–) 23.Bd4 Qc6 24.d3 cd3 25.Rc1 Qa6 26.Nc7 Qd6 27.Qd3 e5 (27...a4 28.Nb5 Qb4 29.Rb1+–) 28.Be5 Qb4 (28...Qa3 29.Qc2+–) 29.Nd5 (29.Nd5 Qa4 30.Rc8+–) 1–0. pereira – anony, Blitz:4'+2, 2014.

7.c4 ab5 8.cb5 d5 9.d4 c4 10.a4 Bb4 11.Bc3 Bd6 12.Be2 Ne4 13.0–0 Bc7 14.Nfd2 Qd6 15.g3 h5 16.Ne4+/– de4 17.Bh5 Nd7 18.Qg4?? g6 19.Bg6 fg6 20.Qg6 Ke7?? 21.Qg7+– Ke8 22.Qh8 Qf8 23.Qf8 Nf8 24.Nd2 Nd7 25.Nc4 Bd5 26.Nd2 Nf6 27.a5! ba5 28.Rfb1 Bb6 29.Nb3 a4 30.Nc5 a3 31.Na6 a2 32.Rb2 Ke7 33.h4 Bc4 34.Nc5 Nd5 35.Bb4 e5 36.Na4 Kf6 37.Nb6 Nb6 38.Bc5 Nd5 39.b6 Rb8 40.Rba2 Ba2 41.Ra2 ed4 42.ed4 Kf5 43.Rb2 Kg4 44.Kg2 Nf6 45.b7 Nd7 46.Bd6 e3 47.fe3 (47.fe3 Rb7 48.Rb7+–; 47.Rb5 Ne5 48.Re5 Rb7 49.f3) 1–0. erisonpassos – szymon8008, kurnik, 2011.

7.c4 ab5 8.cb5 d5 9.d4 c4 10.Nc3 Bd6 11.Be2 0–0 12.0–0 Nbd7 13.Qc2 Qc7 14.Rfd1 h6 15.h3 Rfe8 16.Nd2 Nf8 17.e4 de4 18.Nde4 Ne4 19.Ne4 Be4 20.Qe4= Ng6 21.Rdc1 Rac8 22.a4 Qe7 23.Bf3 Bb8 24.Rc2 Qd6 25.Rac1?? Qh2–+ 26.Kf1 Qh1 27.Ke2= Qh2 28.Kf1 Nf4 29.d5?? ed5 30.Qd4 Be5 31.Qb6 Qh1 0–1. Slavisa2 – drasko2, Live Game Caissa's Web, 2004.

7.c4 ab5 8.cb5 d5 9.d4 Nbd7 10.Nc3 Be7 11.Bd3 0–0 12.0–0 Qc7 13.Bb1 cd4 14.ed4 Rfc8 15.Qd3 Ba3 16.Ra3 Ra3 17.Ba3 Qc3 18.Bd6 Qb2 19.Ba3 Qc3 20.Bd6 Ne4 21.Ne5 Ne5 22.de5 Qd3 23.Bd3 Nd6 24.ed6 Rd8 25.Rc1 Rd7 26.Rc6 Kf8 27.Rb6 Ke8 28.f4 f5 29.Bc2 Kd8 30.Kf2 Kc8 31.Ke3 Kb8 32.Kd4 Ka7 33.Kc5 Kb8 34.Bd3 g6 35.h3 Ka7 36.Rc6 Kb8 37.g3 Rd8 38.Rc7 Rc8 39.b6 Rc7 40.bc7 Kc8 41.Bb5 h6 42.Kb6 1–0. Klavcic – Dzuzdanovic, 1992.

7.c4 ab5 8.cb5 d5 9.Be2 +=.

6.b5 Qc7

7.c4 d5 8.cd5 Nd5. Vasiukov,E (2485) – Werner,Cle (2335), World Seniors, Condino ITA, 2009.

7.c4 d5 8.Bf6 gf6 9.cd5 Bd5 10.Nc3 Bb7 11.Bc4 Bg7 12.a4 Nd7 13.Rc1 Ne5 14.Ne5 Qe5 15.h4 f5 16.Qe2 Rd8 17.0–0 Bf6 18.h5 Bh4 19.e4 Rg8 20.d3 f4 21.Qf3 Ke7 22.Ne2 Bg5 23.Rcd1 f5 24.Qh3 fe4 25.Rfe1 e3 26.f3 Bd5 27.d4 cd4 28.Nd4 Kf6 29.Bd5 Rd5 30.Nc6 Rd1 31.Rd1 e2 32.Re1 Qe3 33.Kh2 Qf2 34.Re2 Qe2 35.Nd4 Qe5 0–1. L H Andersson – Engman, Sweden 1986.

7.c4 Be7 8.d3 a6 9.a4 d5 10.Nbd2 Nbd7 11.g3 0–0 12.Bg2 e5... 0–1 (33). Szeligowski – Siddeek, Colorado 1984.

6.b5 d6

7.c4 a5 8.Nc3 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 d5 11.cd5 ed5 12.d4 c4 13.Ne5 Bd6 14.e4 Qc7 15.Nd5 Nd5 16.ed5 Bd5 17.Bf3 Bf3= 18.Qf3 Nd7 19.Rfe1 Be5 20.de5 Nc5 21.Rad1 Nd3–/+ 22.Rd3 cd3 23.Qd3 Rad8 24.Qe2 Rfe8 25.f4 Rd5 26.f5 Qc5 27.Kh1 Qb5 28.Qc2 Qc5 29.Qe2 b5 30.Rc1?? Rde5 (30...Rde5 31.Qf1 Rf5–+) 0–1. Wahlberg,Jockum – Pali,Gabor (2045), 7th Gibtelecom Masters, Caleta ENG, 2009.

7.c4 Nbd7 8.Be2 Qc7 9.0–0 d5 10.d3 dc4 11.dc4 Rd8 12.Nbd2= Bd6 13.Qc2 Ne5 14.h3 h6 15.a4 0–0 16.a5 Rd7 17.ab6 ab6 18.Bc3 Nf3 19.Bf3+= Be5 20.Ra7 Rb8 21.Bc6+/– Bc3 22.Qc3 Rd6 23.Nf3 Nd7 24.e4 f6 25.e5 Ne5 26.Ne5 fe5 27.Rb7 Rb7+= 28.Bb7 Qb7 29.Qe5 Qd7 30.Ra1 Kf7 31.Ra8 Rd1= 32.Kh2 Qd6 33.Ra7 Kf8 34.Ra8 Kf7 35.Ra7 Kf8 36.Qd6 Rd6 37.Rb7 Rd4 38.Rb6 Rc4 39.Re6+= Rb4 40.b6 c4 41.Rc6 c3 42.Rc3 Rb6 43.Rc7 Rb3 44.g4 Kg8 45.Kg2 Kh7+= 46.f3 Kg6 47.Kg3 Rb4 48.h4 Ra4 49.h5 Kf6 50.Rc5 Rb4 51.Rf5 Ke6+= 52.Rf4 Rb7 53.Ra4 Kf7 54.f4+/– Rc7 55.g5 hg5 56.fg5 Rb7 57.Kf4 Rc7 58.Ra5 Rc8 59.Ra7 Kf8 60.Kf5 Rc6 61.Rd7 Ra6 62.Ke5 Rb6 63.Rd6 Rb7 64.Ke6 Re7 65.Kf5 Re8 66.Kg6 Kg8 67.Rc6 Rb8 68.Re6 Ra8 69.Re7 Ra6 70.Kf5 Ra8 71.g6 Ra5 72.Re5 Re5?? 73.Ke5+– Kh8 74.Kf5 Kg8 75.Kg5 Kh8 76.h6 Kg8= 77.hg7 Kg7 78.Kf5 Kg8 ½–½. Ioannides,Milton (2080) – Brown,Alan M (2110), BCF–chT3, 2004.

7.c4 Be7 8.d4 d5 9.Nc3 0–0 10.Bd3 Ne4 (10...cd4 11.ed4 a6 12.0–0+=) 11.Nd2 (11.Qc2 f5+=) 11...Nc3 12.Bc3 dc4 13.Bc4 Bf6 14.Qc2 (better is 14.Qg4!?+=) 14...cd4–/+ 15.ed4 Bg2 16.Rg1 Bd5 17.Bd3 g6 18.0–0–0 (18.Nf1 Nd7–+) 18...Qc7 (18...a6!? 19.ba6 Na6 20.Rde1–+) 19.Ne4 Bg7 20.h4? (20.Bb4 Rc8 21.Qc7 Rc7 22.Kd2 Bd4–+) 20...Nd7 21.h5 Rac8 22.Kb2 Nf6 23.Nf6 Bf6 24.hg6 fg6 25.Rg3 Bh4 26.Rg4 (26.Rh3 Bf2 27.Be4 Qd7–+) 26...Rf2 (better is 26...Bf3!? 27.Rgg1 Bd1 28.Rd1 Rf2 29.Rd2 Rd2 30.Qd2–+) 27.Rd2 Rd2 28.Qd2 g5 (28...Be7!? 29.Bb4 Bf3 30.Be7 Bg4 31.Bf6–+) 29.Qc2 Bf3 30.Rg1 g4 31.Qb3 Re8 32.Bf5?? Bd5 33.Rg4 Kf8?? 34.Qb4?? Be7–+ 35.Qa4 ef5 36.Rg2 Bg2 0–1. Rush,Bradley – Lewis,Jerome, SF–2011–0–00122, 2011.

7.Be2 Nbd7 8.0–0 Be7 9.a4 Qc7 10.c4 0–0 11.d3 Rad8 12.a5 d5 13.Nbd2 Ng4 14.h3 Ngf6 15.Qc2 Ne8 16.ab6 ab6 17.Ra7 Nd6 18.Rfa1 dc4 19.dc4 Nc8 20.R7a2 Bf6 21.Bd3 h6 22.Bh7 Kh8 23.Be4 Bb2 24.Qb2 Be4 25.Ne4 f5 26.Ng3 Kh7 27.Qc2 Ne5 28.Ne5 Qe5 29.Rd1 Qc7 30.Re1 Kg8 31.Ne2 g5 32.Raa1 Qg7 33.g3 Nd6 34.Ra6 Nc8 35.Raa1 Nd6 36.Ra6 Nc8 37.Kh2 Qc7 38.Rea1 Rf7 39.Rd1 Rd1 40.Qd1 h5 41.Ra2 Rd7 42.Qa1 e5 43.Nc3 Ne7 44.e4 Qd6 45.ef5 Qd3? (better is 45...Nf5 46.Ra8 Kg7+/–) 46.f6+– Nf5 47.Qc1 Nd4 (47...Kf7 48.Qg5 Qc3 49.Qf5 Qd3 50.Qh5 Qg6 51.Qe5 Qf6 52.Qh5 Qg6 53.Qg6 Kg6+–) 48.Qg5 Kf7 49.Qh5 Kf6 50.Nd5 Rd5 51.Qh6 (51.Qh6 Kf7 52.Ra7 (52.cd5?! Nf3 53.Kg2 Ne1 54.Kg1 Nf3 55.Kg2 Ne1 56.Kg1 Nf3 57.Kg2=) 52...Rd7 53.Rd7 Ke8 54.Qe6 Ne6 55.Rd3+–; 51.cd5?! Nf3 52.Kg2 Ne1 53.Kg1 Nf3 54.Kg2 Ne1 55.Kg1 Nf3 56.Kg2=) 1–0. Lalic,Susan (2270) – Dekic,Biljana N (2160), Novi Sad ol (Women), 1990.

7.Be2 Nbd7 8.d4 Rc8 9.Nbd2 Be7 10.Rc1 Ne4 11.Ne4 Be4 12.dc5 Nc5 13.Bg7 Rg8 14.Bd4 Rg2 15.Rg1?? (better is 15.Bc5 bc5 16.Nd2+=) 15...Bf3–+ 16.Rg2 Bg2 17.Bf3 (17.c4–+) 17...Bf3 18.Qf3 Nd7 (better is 18...Nd3! 19.Kd2 Nc1 20.Kc1 d5–+) 19.Qh5 e5 20.Qh7 (20.Ba1–+) 20...ed4 21.Qh8 Nf8 22.ed4 (22.Qd4 Rc5 23.Qd3 Rh5–+) 22...Bf6 23.Qh3 Bd4 24.Kf1 Ne6 25.c3 (25.Re1 Kd7 26.Qf3 Qf6–+) 25...Qf6 (25...Qg5!? 26.Re1 Qb5 27.Kg1 Qg5 28.Qg2 Qg2 29.Kg2 Rc3 30.f4–+) 26.Qg2 Kd7 27.Rd1 (27.Qb7 Rc7 28.Qg2 Qf4–+) 27...Rc3 28.a4 (28.Kg1 Kc7 29.Re1 Nf4–+) 28...Qf3 (better is 28...Bf2 29.Qf2 Rf3 30.Rd2–+) 29.Qf3 Rf3 30.Rd2 Rf2! 31.Rf2 Bf2 32.Kf2 Nc5 33.h4 Ke6 34.Kf3 Kf5 35.h5 Kg5 0–1. Jefimow,Bronislaw (1800) – Skwarnicki,Adam (2170), Ursus op Poland, 2006.

6.b5 Be7

7.Nc3 0–0 =.

7.Bc4 d5 8.Be2 0–0 =.

7.Be2 0–0 8.0–0 a6 9.d4 ab5 10.Bb5 cd4 11.ed4 Qc7 12.c4 Nc6 13.Nbd2 Rfc8 14.Qe2 Na7 15.Rfc1 Nb5 16.cb5 Qd8 17.Rc8 Rc8 18.Ne5 Rc2–/+ 19.Nec4 d5–+ 20.Qd3 Rc4 21.Nc4 dc4 22.Qc4 Bd6 23.a4 Qb8 24.g3 Bd5 25.Qc2 Be4 26.Qc4 Qa8 27.Rc1 Bb7 28.Rc2 Nd5 29.Rc1 Nb4 30.Ba3–/+ Qa4 31.Bb4 Qb4 32.Qb4 Bb4 33.Rc7 Be4 34.Rc8 Bf8 35.Rb8 g5 36.Rb6 Kg7 37.Ra6 Be7 38.b6 Bd8 39.Ra5? Bb6–+ 40.Rg5 Kh8 41.Rg4 f5 42.Rh4 Kg7 (43.Kf1 Bd4–+) 0–1. Guerreiro,PJ – Riemer,Wolfgang, corr ICCF WT/II/464, 1982.

7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.c4 Nbd7 10.d4 dc4 11.Bc4 Qc7 12.Be2 Rfd8 13.Nbd2 Rac8 14.Rc1 Qb8 15.Rc4 Bd5 16.Rc3 Qa8 17.dc5 Nc5 18.Qa1 Ne8 19.Rc2 Bf6 20.Bf6 Nf6 21.Rfc1 h6 22.Ne1 Nfe4 23.Ne4 Be4 24.Rc3 Rd2 25.Bf3 Rcd8 26.Rd1 Qd5 27.Rd2 Qd2 28.Be4 Ne4 29.Rc2 Qd5 30.a4 Nd2 31.h3 Nb3 32.Qb1 Nc5 33.Qa1 Qb3 34.Kh2 Na4 35.Rc1 Qb5 36.Rb1 Qa5 37.Rb3 b5 38.Nf3 a6 39.Nd4 Qc7 40.g3? Qc4 41.Rb1 e5 42.Rc1 Qd5 43.Nc6 Re8 44.Qb1 g6 45.Qb4 Kg7 46.e4 Qa2 47.Kg2 Qe6 48.Na5 Qe7 49.Qd2 Qg5 50.Qd7 Rd8 51.Qc7 Rd7 52.Qc8 Nb6 53.Qc6 Qd2 54.Nb3 Qd6 55.Qc3 Nc4 56.Na5 Rc7 57.Qe1?? Qe6 58.Nc4 Rc4 59.Ra1 Qc6 60.Qb1 Qb7 61.f3 Qc6 62.Ra2 Qc5 63.Rd2 Rc1 0–1. Schmidbauer,Josef – Holzmann,Max, Niederbayern–chT, 2000.

7.Be2 0–0 8.0–0 d6 9.d3 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.Nbd2 Qc7 14.Ng5 Nd5 15.Nde4 h6 16.Nh3 Ra8 17.c4 N5f6 18.Ng3 d5 19.f4 dc4 20.dc4 Ne4 21.Ne4 Be4 22.Nf2 Bf6 23.Ne4 Ba1 24.Bf3 Ra7 25.Qd6 Qd6 26.Nd6 Bc3 27.Bc6 Nf6 28.Kf2 Bd2 29.Rd1 Ra2 30.Kf3 g5 31.h3 gf4 32.Kf4 Bc3 33.g4 Rf2 34.Bf3 Rh2 35.Rh1 Rc2 36.h4 Nd7 37.Nc8 ½–½. Balendo – Tsaturian, 1989.

7.Be2 0–0 8.c4 d6 9.0–0 Nbd7 10.d3 Qc7 11.Nbd2 (11.Nc3 Rfe8=) 11...d5 12.Qc2 Bd6 13.h3 Rfe8 14.Rfe1 Rab8 (14...a6 15.ba6 Ra6 16.d4=) 15.a4 a6 16.Reb1 Bf8 (16...ab5 17.ab5 Ra8 18.cd5 ed5 19.d4=) 17.h4 1–0. Puentes,Alvaro (2090) – Leal Cortes,Diego Fernando (1900), Bogota COL, 6th Open, 2012.

7.Be2 d5 8.0–0 0–0 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.c4 Bd6 12.Qc2 Rac8 13.h3 Ne5 14.a4 Rfd8 15.a5 Nf3 16.Bf3 Be5 17.ab6 ab6 18.Be5 Qe5 19.Ra7 Qc7 20.d4 Ra8 21.Rfa1 h6 22.cd5 Nd5 23.dc5 bc5 24.Nc4 Ra7 25.Ra7 Qb8 26.b6 Nb4 27.Qa4 Bd5 28.b7 Nc6 (28...Bc4? 29.Ra8 Rf8 30.Rb8 Rb8 31.Kh2+–) 29.Ra8 Qb7 30.Rd8 Nd8 31.Qe8 Kh7 32.Qd8 Qb1 33.Kh2 Bc4 34.Qe7 (34.Qc7!?+=) 34...Qf5–/+ 35.Qh4 Bd3 36.e4 (36.Qe7 c4 37.Qc7 Kg6–+) 36...Qe5 37.g3 (37.Qg3 Qg3 38.Kg3–+) 37...c4 38.Qd8 Qf6 39.Qf6 gf6 40.Kg1 c3 41.Bd1 Be4 42.Kf1 c2 (42...c2 43.Bc2 Bc2–+) 0–1. Gunawan,Ronny (2420) – Medina,W (2035), Telin International Open, 2011.

7.c4 0–0

8.d3 d5 9.Nbd2 Nbd7 10.g3 a6 11.a4 d4 12.ed4 cd4 13.Bg2 e5 14.0–0 Qc7 15.Re1 Bd6 16.Ng5 Bg2 17.Kg2 Bb4 18.Re2 h6 19.Nge4 Nh7 20.Nb3 f5 21.Ned2 Rae8 22.Ba3 Ba3 23.Ra3 a5 24.f3 Ng5 25.Qe1 Qd6 26.Ra1 Qg6 27.c5 bc5 28.Na5 e4 29.h4?? Nf3 30.Nf3 ef3 31.Kf3 f4 (31...f4 32.Raa2 Qh5 33.Kf2 Ne5 34.Re5 Re5–+ (34...Qe5?! 35.Qe5 Re5 36.Nc4 fg3 37.Kg3–/+)) 0–1. Skili,K (2255) – Sokolov,Andrei (2550), WchT 1st Luzern, 1985.

8.Be2 d5 9.0–0 Nbd7 10.d3 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Qa8 14.Nc3 Rd8 (15.cd5 Nd5 16.Nd5 Bd5=). Brisson,Pascal – Thystrup,Preben, corr ICCF TT–2–82 final, 1991.

8.Be2 d6 9.0–0 Nbd7 10.Nc3 Qc7 11.d4 d5 12.cd5 Nd5 13.Rc1 Rfd8 14.Nd5 Bd5 15.Qc2 Rac8 16.e4 Bb7 17.Rfd1 Nf6 18.e5 Ne8 (18...Nd7 19.Qc3=) 19.Qa4 Bd5 20.dc5 Bc5 21.g3 Qb7 22.Qf4 h6 23.Nd4 Qe7 24.Nc6 (24.a4 Qb7=) 24...Bc6+= 25.bc6 Rc6 26.Rd8 Qd8 27.Rd1 Qe7 28.Bb5 Rc7 29.Qe4 Rb7?? (29...a6 30.Ba6 f6+/–) 30.Be8+– 1–0. marekt – heffalump, internet, 2014.

8.Be2 d6 9.d4 Nbd7 10.Nbd2 Rc8 11.0–0 Rc7 12.a4 cd4 13.ed4 Ne4 14.a5+= Nd2 15.Nd2 d5 16.ab6 ab6 17.Qb3 Bd6 18.Ba3 Ba3 19.Ra3=+ Nf6 20.Rfa1 dc4=+ 21.Bc4 Qd4–/+ 22.Qa2 Ng4 23.Rf1 Qf4 24.g3 Qe5 25.Rd3 Nh2! 26.f4 Qh5 27.Kf2 Nf1 28.Nf1 h6 29.Qd2 (29.Nd2–+) 0–1. Wuensche,Peter (2140) – Gross,David (2360), Berliner Sommer, 1996.

6.bc5 bc5

7.Nc3 Be7 8.Be2 a6 9.0–0+= Qc7 10.h3 d6 11.Na4 Bc6 12.c4 Qa5 13.Nc3 Nbd7 14.Na2 Ba4 15.Qc1 Rb8 16.Bc3 Qc7 17.d3 0–0 18.Qd2 Rb7 19.Rfb1 Rfb8 20.Qc1 d5 21.Bd1 Bc6 22.Nd2 Bd6 23.Nb3 dc4–/+ 24.dc4 Ne4 25.Nd2 Bh2 26.Kf1 Nd2 27.Bd2 Be5 28.Bc3 Bc3 29.Nc3 Qh2 30.f3 Ne5 31.Be2 Ng6 32.Kf2 h5 33.Rb7=+ Rb7 34.Rb1 Rd7 35.Qb2 Kh7 36.Qb8 Ne5 37.Qb2 h4 38.Qc2 g6 39.Ne4 Be4 40.Qe4 Qg3 41.Kf1 Rd2 42.Rb3 Kg7 43.f4 Nd7 44.Rd3 Nf6 45.Qe5 Ra2 46.Qc5 Re2 47.Ke2 Qg2 48.Kd1 Qf1 49.Kc2 Qe2 50.Rd2 Qd2! 51.Kd2 Ne4 52.Kd3 Nc5 53.Kd4 Nb7 54.c5 Kf6 55.c6 Nd6 56.e4 Nb5 57.Kc5 e5 58.a4 Na7 59.fe5 Ke5 60.Kb6 Nc6! (61.Ka6 Ke4–+; 60...Ke4 61.Ka7 Kd5 62.c7+–) 0–1. Bott,Hans Joachim – Hirt,Stefan, Badenweiler op, 1994.

7.c4 Nc6 8.Nc3 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 d5 11.d4 (11.cd5 ed5 12.Qc2 Rb8=) 11...dc4+= 12.Bc4 cd4 13.ed4 Rc8 14.Ba2 (14.Bd3 Qd7+= (14...Nd4? 15.Nd4 g6 16.Nf3+–)) 14...Qa5 (14...Ba6!? 15.Re1 Qa5–/+) 15.d5= Nb8?? (better is 15...ed5 16.Nd5 Nd5 17.Qd5 Qb6=) 16.de6+– Rc3 17.ef7 (17.Bc3?! Qc3 18.ef7 Kh8+=) 17...Kh8 18.Qe1 Ne4 19.Rc1 (better is 19.Bb1!? Rc5 20.Be4 Qe1 21.Rfe1 Be4 22.Re4+–) 19...Ra3+= 20.Bb1 (20.Ba3!? Qa3 21.Rc7=) 20...Qe1 21.Rfe1 (21.Ne1? Rb3 (21...Rf7?! 22.Be4 Be4 23.Rc8 Rf8 24.Rc7+=) 22.Nd3 Bd5–/+) 21...Rb3 22.Bd4 (better is 22.Be5!? Ba3 23.Rc7=) 22...Ba3+= 23.Rc7 Nd6 (23...Nf6!? 24.Ba2 Na6+=) 24.Ba2 (24.Ng5 Bd5 25.Bc2 Nb5 26.Nh7 Nc7 27.Nf8 Bf8 28.Bb3 Bb3+=) 24...Rd3= 25.Be5 (25.Bb1 Rb3 26.Bc2 Rf3 27.gf3 Bd5= (27...Rf7?? 28.Rf7 Kg8 29.Rg7 Kf8 30.Bb3+–)) 25...Bf3+= 26.gf3 Nf5 (26...Rf3 27.Kg2 Rf5 28.Ra7–+) 27.Bb1= (worse is 27.Ra7 Nc6 28.Ra4 Ne5 29.Re5 g6–+) 27...Rf3 28.Ra7?? (better is 28.Be4 Nh4 A) 29.Ra7? Bc5 30.Rb7 Bf2 31.Kh1 R3f7–+ (31...Be1 32.Bf3 Bb4 33.Bd5=); B) 29.Bg3 R3f7 30.Rf7 Rf7 31.Bh4=) 28...Bc5–+ 29.Ra2 Nd7 30.Bf5?! (30.Rc1 Ba3 31.Re1–+) 30...Rf5 31.Bg3 R5f7 32.Kg2 h5 (32...Kg8 33.h4–+) 33.Re6 Kh7 34.h4 Nf6 35.f4 (35.Rc2 Ba7–+) 35...Rd8 36.Rc2 Ba7 37.Rec6 (37.Rce2 Ng4 38.Re7 Re7 39.Re7 Bd4–+) 37...Nd5 38.Kf3 (38.Kh2 Nf4 39.Ra2 Be3–+) 38...Bb8 (38...Rb7 39.Rc1 Rb3 40.Kg2 Ne3 41.Kh3–+) 39.Rc8 (39.R2c4 Rb7 40.Bf2 Rb3 41.Ke4 Nf6 42.Rf6 gf6–+) 39...Rc8 40.Rc8 Bf4 41.Bf4 (41.Re8 Bd6 42.Kg2 Nf4 43.Kh1 Kg6–+) 41...Rf4 42.Kg3 Rg4 43.Kf3 Ne7 44.Re8 Ng6 0–1. Campos Calvo_Sotelo,Juan (2025) – Vanparys,Philip (2170), 10th Gibraltar Challengers–A, 2012.

7.c4 d6 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.d3 Rb8 12.Rb1 a6 13.Nd2 Qc7 14.Qc2 d5 15.cd5 ed5 16.Rfc1 Bd6 17.h3 Rfc8 18.Qd1 Qd8 (18...Bc6 19.Qc2+=) 19.a4 Qe7 20.Ba3 d4 21.ed4 cd4 22.Bd6 Qd6 23.Nce4 Be4 24.Rc8 Rc8 25.Ne4 Ne4 26.de4 g6 27.Bg4 Re8 28.Bd7 Qd7 29.Qd3 Qa4 30.Rb6 The isolani on a6 becomes a target 30...Qa1 31.Kh2 Qc3 32.Qc3 dc3 33.Ra6 Rc8 34.Ra1 Kg7 35.Kg3 Kf6 36.Kf3 c2 37.Rc1 Rc3 38.Ke2 Ke5 39.Kd2 Rc4 40.Rc2 Rc2 41.Kc2 Ke4 42.Kd2 h5 43.Ke2 h4 44.Kd2 g5 45.Ke2 Kf4 46.Kf1 Ke4 47.Ke2 Kf4 48.Kf1 Ke5 49.Ke2 Ke4 50.f3 Kf4 51.Kf2 f6 52.Kf1 Kg3 53.Kg1 f5 54.Kh1 Kf2 55.Kh2 ½–½. De Santis,Alessio (2280) – Kasparov,Sergey (2475), 2012.

7.c4 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 Nc6 10.Nc3 Rc8 11.Rb1 Ba8 12.Qa4 Qa5 13.Qa5 Na5 14.Ba1 Rb8= ½–½. Simula,Leon (1970) – Jager,Frode Bull (2030), Tromsosjakken, Kl. A, 2001.

7.c4 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 d6 10.Nc3 Nbd7 11.Rb1 Rb8 12.Qc2 a6 13.d3 Qc7 14.Nd2 d5 15.cd5 ed5 16.Na4 Bd6 17.g3 Rfc8 18.Bf3 Bc6 19.Bf6 Nf6 20.Rb8 Qb8 21.Rc1 Bf8 22.Rb1 Qd6 23.Nc3 Rd8 24.Rb6 Qc7 25.Rb1 h6 26.Ne2 Qa5 27.Qc1 Bb5 28.Nb3 Qc7 29.Qc2 Ba4 30.Nc3 Bc6 31.Nd2 c4 32.d4 Ba3 33.Ra1 Bb4 34.Ra6 Ba5 35.Ndb1 Ra8 36.Ra8 Ba8 37.Qf5 Qd8 38.Ne2 g6 39.Qc2 Bc6 40.Nbc3 Qb6 41.Qc1 Qb4 42.Bg2 Kg7 43.h3 Qb8 44.Qa1 Qd8 45.Qa3 Qb6 46.Kh2 h5 47.Qc1 Bb4 48.Kh1 ½–½. Hoch,Hubertus (2165) – Schneider,Karl (2215), BdF – DFSMM, 2005.

7.c4 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 d6 10.Nc3 Nbd7 11.Qc2 Rb8 12.d3 Bc6 13.Nd2 Qa5 14.f4 Rb7 15.Rae1 Rfb8 16.Bc1 Nb6 17.Bf3 Bf3 18.Rf3 d5 19.e4 d4 20.Nd1 Na4 21.e5 Nd7 22.g4 Rb6 23.Nf2? Rb2!–+ 24.Bb2 Rb2 25.Qb2 (25.Qc1 Rd2 26.Rf1–+) 0–1. Juscamayta Zuegel,Tupac Amaru (1860) – Meiser,Markus (2220), Bad Woerishofen op, 2000.

7.Bd3 Be7 8.Nc3 d5 9.0–0 Nbd7 10.Be2 0–0=+ 11.d4 Rb8 12.Rb1 Qa5 13.dc5 Qc5 14.Qd4 Rfc8 15.Qc5 Rc5 16.Rfd1 Rbc8 17.Na4 R5c7=+ 18.Nd4 Ne4 19.Nc3 Nc3 20.Bc3 Nb6 21.Ba5 Bc6 22.Bb6 ab6 23.Rb6 Ba4 24.Bd3 Ra7 25.Rdb1 Raa8 26.Ba6 Rc3 27.Rb8 Rb8 28.Rb8 Bf8 29.h3 g6 30.Bc8 e5 31.Nf3 Bc2 32.Bg4 e4 33.Nd4= Bd3 34.Be6 Bc4 35.Rd8 Ra3 36.Bd5 ½–½. marekt – Benjap, ChessWorld.net, 2003.

7.Be2 d5 8.0–0 Nbd7 9.d3 Qb6 10.Qc1 Rb8 11.Nbd2 Bd6 12.c4 0–0 13.Qc2 Bc6 14.Rfb1 Qc7 15.h3 Rb6 16.cd5 ed5 17.Bc3 Rfb8 18.Rb6 ab6=+ 19.Nh4 g6 20.Nhf3= Re8 21.Nb3 Ne5 22.Ne5 Be5= 23.Be5 Re5 24.d4 Rg5 25.f4 Rg3+= 26.Bf3 Ne4 27.dc5+– Bd7?? 28.Kf1 Bh3= 29.Qe2?? Rg2!!–+ 30.Bg2 Ng3 31.Kf2 Ne2 32.Bh3 0–1. Haisma,Henk – Van Waardenburg,Patrick, Dieren op, 2005.

7.Be2 Bf3 8.Bf3 d5 9.c4 +=.

7.Be2 Be7

8.c4 Qb6 white timed out, 0–1. defesa (2145) – eddiet (2230), net–chess.com, 2014.

8.0–0 0–0

9.Nc3 Nc6 =.

9.Nc3 Bf3 10.Bf3 d5 +=.

9.c4 d6 10.Nc3 Nbd7 11.a4 Rb8 12.Qc2 a6 13.Rfd1 Qb6 14.a5 Qc6 15.Ra3 Ba8 16.d3 d5 17.cd5 ed5 18.Ra4 Rfc8 19.Rc1 d4 20.Nd1 de3 21.fe3 Rb4 22.Rca1 Nd5 23.e4 Nf4 24.Bf1 Bf6 25.Bf6 Ra4 26.Ra4 Nf6 27.Ne3 Ne6 28.Rc4 Qb5 29.Nf5 Rd8 30.Qc3 Ne8 31.Nd2 Qb8 32.Nb3 Nd6 33.Nd6 Qd6 34.Nc5 Nf4 35.e5 Qh6 36.Qc1 Rd4 37.Rd4 Ne2 38.Kf2 Nd4 (38...Nc1?? 39.Rd8#) 39.Qh6 gh6 40.Na6 Nc6 41.Nc7 Bb7 42.a6 Bc8 43.Be2 Kf8 44.Bf3 Na7 45.Bb7 Bf5 46.d4 Ke7 47.Nd5 (47.Nd5 Kd8 48.Ke3+–) 1–0. Gutierrez Olivares,Daniel (2265) – Navarro Molina,David (2170), Las Palmas ESP, Canaria Team Ch–A, 2012. (=1.a3 c5 2.Nf3 b6 3.e3 Bb7 4.b4 e6 5.Bb2 Nf6 6.bc5 bc5)

9.c4 d6 10.d3 Nbd7 11.Nbd2 Rb8 12.Qc2 Qc7 13.Rab1 Bc6 14.Ng5 h6=+ 15.Ngf3 Nb6 16.Nb3 Na4 17.Ba1 Rb6 18.Nfd2 Rfb8 19.f4 Nd7 20.d4=+ Bf6 21.f5= ef5 22.Qf5 Bb7 23.Kh1 Nf8 24.Qg4= Nd7 25.Qg3 Qd8 26.Bg4 Bh4 27.Qh3 Nf8 28.d5 Ba6=+ 29.Rf7 Kf7 30.Rf1 Kg8 31.Be6+= Kh7 32.Rf7 R8b7 33.Qf5 Ng6 34.Bd7 Qg8 35.g3 Rd7=+ 36.Rd7 Bc8 37.gh4 Bd7 38.Qd7 Nh4 39.Qe7? Nf5–+ 40.Qe4 Qf7 41.Qf3 Qg6 42.Qh3 h5 43.e4 Nh6 44.Qe3 Ng4 45.Qf3 Rb7 46.Qe2 Qg5 47.h3 Ne5 48.Be5 Qe5 (< 48...de5 49.Qf1–+) 0–1. Hoch,Hubertus (2105) – Kovac,Stanko (2160), WS/M/165 ICCF, 2008.

9.d3 d5 10.Nbd2 Nc6 11.c4 d4 12.e4 Qc7 13.Ng5 e5 14.Nh3 Bc8 15.Ng5 Ne8 16.Ngf3 g6 17.Rb1 Ng7 18.Bc1 Bd7 19.Nb3 f6 20.Bd2 a5 21.Bh6 Rfb8 22.Qc2 Ne6 23.Bd2 Rb7 24.Na1 Rab8 25.Rfc1 Bd8 26.Qa2 a4 27.Bd1 Na5 28.Bc2 Qd6 29.Rb7 Rb7 30.Rb1 Rb1 31.Qb1 Bc6 32.Qd1 Qd7 33.h4 Ng7 34.Nh2 Nb7 35.Qe1 f5 36.f3 f4 37.g3 Qh3 38.gf4 Bh4 39.Qf1 Qg3 40.Qg2 ef4 41.Qg3 Bg3 42.Nf1 Nh5 43.Ng3 Ng3 44.Bd1 g5 45.Nc2 Kf7 46.Be1 Nh5 47.Bf2 Ng7 48.Nd4 cd4 49.Bd4 Ne6 50.Bc3 Nec5 51.d4 Nb3 0–1. Kwiek – Milcewicz, corr Poland 1991–92.

9.d3 d6 10.Nbd2 Nc6 11.Rb1 Rb8 12.c4 =.

9.d3 d6 10.Nbd2 Nbd7 11.Rb1 Nb6 12.c4 h6 13.Nb3 Rc8 14.Nfd2 Na4 15.Ba1 Nd7 16.Bf3 Rb8+= 17.Bb7 Rb7 18.Qf3 Qc7 19.Ne4 Rfb8= 20.Qg3 g6 21.Ned2 Bf6 22.Bf6 Nf6 23.Rfc1 Kg7 24.Qf3 ½–½. Woelfelschneider,Peter (2130) – Mittermueller,Juergen (1710), TSC, 2003.

9.d3 d6 10.Nbd2 Nbd7 11.Rb1 Rb8 12.c4 =.

9.d3 d6 10.Nbd2 Nbd7 11.Nc4 Rb8 12.Bc3 Nb6 13.Na5 Na4 14.Nb7= Rb7 15.Bd2 Nd5 16.Qe1 Bf6 17.d4 cd4 18.ed4 e5 19.c4 e4 20.Bd1 ef3 21.Ba4 fg2 22.Kg2 Nb6 23.Bc2 Re7 24.Qd1 Bd4 25.Rc1 Re6 26.Qg4 Qa8 27.Kh3 Nc4 28.Bh7 Kh7 29.Rc4 Rg6 30.Bg5 Bf6 31.Qh5 Kg8 32.Rg1 Qd5 33.Rh4? Qd3 (34.Rg3 Qf1 35.Rg2 Qg2 36.Kg2 Rg5 37.Qg5 Bg5–+) 0–1. Campora,Daniel Hugo (2545) – Peptan,Corina (2395), Biel Credis, 1996.

6.bc5 Bc5

7.c4 0–0 8.Be2 d5 9.cd5 ed5 10.0–0 Nc6 11.Nd4 Nd4–/+ 12.Bd4 Bd4 13.ed4 Ne4 14.d3 Ng5 15.Nd2 Qf6 16.Qa4 Rfe8 17.Rfe1 Bc6 18.Qb4 Qg6 19.Kf1 Bd7 20.Nf3 Re2! 21.Ke2 Bg4 22.Qb5 Bf3 23.gf3 Qf5 24.Kd1 Qf3 25.Kc2? Ne6 26.Re6 fe6 27.Qc6 Qe2 28.Kc3 Rf8 29.Rg1 g6 30.h4 Rf2 31.Qe8 Kg7 32.Qe7 Rf7 33.Qd6 Qf2 34.Rh1 Qf4 35.Qe6 Rc7 36.Kb3 Qd4 37.Qe2 Qc3 38.Ka2 Qc2 39.Qc2 Rc2 40.Kb3 Rc7 41.Rf1 d4 42.Rf3 Kh6 43.Kb4 Kh5 44.Rf4 h6 45.Rd4 g5 46.hg5 hg5 47.Rd8 g4 48.Rg8 Rc5 49.Rh8 Kg6 50.Rg8 Kf5 51.d4 Rd5 52.Kc4 Ra5 53.Rf8 Ke4 54.Re8 Kf4 55.d5 g3 56.d6–/+ g2 57.Rg8 Rc5 58.Kb3 Kf3 59.Rf8 Ke4 60.Rg8 Rd5 61.Rg2 Rd6 62.Rg7 a6 63.Ra7 a5 64.Kc4 Ke3 65.Rb7 Kd2 66.Rh7 Kc1 67.Rh2 Kb1 68.Kb5 Rd3 ½–½. Gankin,Stanislav (2305) – Eliseev,Alexei (2410), 4. Open A Moscow RUS (2), 2008.

7.c4 d5 8.d4 Be7 9.Nbd2 Nbd7 10.Bd3 0–0 11.0–0 Rc8 12.Qe2 Rc7 13.cd5 Nd5 14.Rfc1 Rc1 15.Rc1 Qb8 16.Bb5 N7f6 17.Ne5+= Bd6 18.f4 Nc7 19.Bd3+= Rc8 20.e4 Nce8 21.Rf1 Qc7 22.g4 Nd7 23.Rc1 Qd8= 24.Rc8 Qc8 25.Nd7 Qd7 26.f5 ef5 27.e5 Bb8 28.gf5 Bd5 29.Ne4 Bc7 30.Qh5 Bd8 31.f6+= gf6? 32.Nf6?? Nf6 33.Qg5 Kf8 34.ef6 Qe6 35.Qg7 Ke8 36.Bb5 Bc6 37.Bc6 Qc6 38.Qg8 Kd7 39.Qf7 Kc8 40.d5 Qc5+/– 41.Kh1 Qf2 42.Qe6+– Kb7 43.Qc6 Ka6 44.Qc8 Kb5 45.a4! (45.a4 Ka5 46.Bc3 Ka4 47.Qc4 Ka3 48.Qb4 Ka2 49.Qa4 Kb1 50.Qa1 Kc2 51.Qb2 Kd3 52.Qf2+–) 1–0. Wisniewski,J (2000) – Zarzycki,W (2000), corr Leszno 7ch Poland, 1993.

7.c4 d5 8.cd5 ed5 9.Bb5 Bc6 10.Bf6 Qf6 11.Nc3 0–0 12.d4 Bd6 13.Qb1 Bb7 14.0–0 a6 15.Ba4 b5 16.Bb3+= g5? 17.Bd5+– Bd5 18.Nd5 Qh6 19.Rc1 g4 20.Ne5 Be5 21.de5 Nd7 22.Qf5 Qe6 23.Qg5 Kh8 24.Nc7 Qe5 25.Qe5 Ne5 26.Na8 Ra8 27.Rc5 f6 28.Rc7 Nc4 29.a4 (29.a4 Rb8 30.ab5 ab5 31.Raa7+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Gotsche, 2009.

7.d4 Bd6 8.Bd3 h6 9.c4 0–0 10.0–0 Ng4 11.e4 Be7 12.e5+/– h5 13.Qc2 Nc6 14.d5+/– ed5 15.cd5 Na5 16.h3 Nh6 17.Nc3 Rc8 18.Qa4 f6 19.Rfe1 Rc5 20.ef6+– Bf6?? 21.Qe4 Bc3 22.Qh7 Kf7 23.Bg6 Kf6 24.Bh5 (24.Bh5 Qe8 25.Re8 Re8 26.Qg6 Ke7 27.d6 Kd8 28.Qe8#) 1–0. Double Wood – markmooney, ChessWorld.net, 2005.

7.Be2 0–0 8.c4 d5 9.cd5 Bd5 10.Nc3 Bc6 11.0–0 Nbd7 12.d4 Bd6 13.Bd3 Qc7 14.e4 Ng4 15.Rc1 Bh2–/+ 16.Kh1 Bf4 17.Rc2 f5 18.d5= Rf6 19.g3+/– Rh6 20.Kg1?? Bg3 21.fg3?? Qg3–+ 22.Rg2 Qh3 23.Rg4 Nf6 24.Rg5 Ng4=+ 25.Rg4 Qg4?? 26.Kf2+– fe4 27.Be4 (27.Be4 Rf8 28.Rg1 Rh2 29.Ke1+–; 27.dc6?! ef3 28.Ke1 Rh2 29.Qf3 Qf3 30.Rf3 Rb2+/–) 1–0. Germanicus – markmooney, ChessWorld.net, 2005.

7.Be2 d5 8.0–0 0–0 9.d4 Bd6 10.Nbd2 Nbd7 11.c4 dc4 12.Nc4 Bc7 13.Rc1 Rc8 14.Qa4 Bb8 15.Nce5 Ne5 16.Ne5 Rc1 17.Rc1 Nd5 18.Nc6 Bc6 19.Qc6 Qh4 20.g3 Qe7 21.Ba6 Nf6 22.Qb7 Qd6 23.Rc8 Nd7?? 24.Rf8?? Nf8+/– 25.e4 h6 26.e5 Qc7 27.Qc7 Bc7 28.Bc3 Ng6 29.Bb4 h5 30.Kf1 f6 31.f4 Kf7 32.Ke2 fe5 33.de5 h4 34.Kf3 hg3 35.hg3 Ne7 36.Bc4 Nc6 37.Ke4 a5 38.Bc3 Na7? 39.g4?? b5+/– 40.Bd3 Nc6? 41.Bb5+– Ne7 42.Bd4 Nd5 43.Bc4 Nb6 44.Ba2 Bd8 45.f5 Na4 46.Be6 Ke8 47.Bb3 Bb6 48.Ba4 Kd8 49.Bb6 Kc8 50.Ba5 Kb7 51.e6 Ka6 52.e7 Ka5 53.e8Q Kb6 54.Qc6 (54.Qc6 Ka7 55.Bb5 Kb8 56.Ba6 Ka7 57.Qb7; 54.Qb8 Ka6 55.Bb5 Ka5 56.Bc4 Ka4 57.Qb4) 1–0. exp2005 – jhe, kurnik, 2011.

7.g3 0–0 8.Bg2 Nc6 9.c4 d5 10.cd5 Nd5 11.0–0 Nde7 12.Nc3 Ba6 13.Re1 Qc7 14.Ne4 Bd6 15.Rc1 Qd7 16.Nfg5 Rac8? 17.Qh5+– h6 18.Nf6! (18...Kh8 19.Nd7+–; 18.Nd6?! Qd6 19.Ne4 Qd7 20.Qh6 f6+/– (20...gh6?? 21.Nf6 Kg7 22.Nd7 Kg8 23.Nf8 Kf8 24.d4+–)) 1–0. Haertig,Manfred – Stein,Carsten, ESC, 2000.

7.d4 Be7

8.Nc3 0–0 9.Bd3 =.

8.Nc3 Bf3 9.Qf3 (worse is 9.gf3 d5+=) 9...d5 10.Bb5 Nbd7 11.0–0 0–0 12.Ne2 Ne4 13.Ng3? (better is 13.Rfd1=) 13...Nd2–/+ 14.Qe2 Nf1 15.Rf1 Nf6 16.c4 dc4 17.Bc4 Bd6 18.e4 Bg3 19.fg3 Rc8 20.e5 (20.Ba6!? Rc7 21.g4–/+) 20...Nd5–+ 21.Bd3 Nc3 (better is 21...Qg5–+) 22.Qh5?? (better is 22.Bh7 Kh7 23.Qd3 Kg8 24.Bc3–/+) 22...Qd4–+ 23.Kh1 Qd3 (23...Qd3 24.Qf3 Qb5–+) 0–1. kupovgeorge (1805) – vlladimir (1630), gameknot.com, 2014.

8.c4 0–0 9.Nc3 d6 10.Be2 Nbd7 11.0–0 e5 12.Re1 a6 13.Qb3 Ra7 14.Rad1 Qa8 15.Na4 e4 16.Nd2 Rb8 17.Rb1 b5= 18.Nc3 bc4 19.Qc4 Rc8 20.Qb3 a5 21.Rec1 a4 22.Qc2 d5= 23.Bb5 Ba6 24.Bf1 Rac7 25.Ba6 Qa6=+ 26.Qa4 Qa4 27.Na4+= Rc1 28.Rc1+/– Rc1 29.Bc1 Kf8 30.Kf1 Ke8 31.Ke2 Kd8 32.f3 Kc7 33.Kd1 Kc6 34.Nc3 Bd6 35.h3 ef3+/– 36.gf3 h5 37.Kc2 g5 38.Kd3 g4 39.hg4 h4 40.Ke2 Nf8 41.Kf2 Ng6 42.Kg2 Bg3 43.Nf1 Bc7 44.Kh3 Nh7 45.f4 Bd8 46.Nd2 (46...Ba5 47.Bb2+–) 1–0. Diener,Rudolf – Weber,T, corr ICCF EU–M–1205, 1999.

8.c4 0–0 9.Nbd2 d5 10.Bd3 Nc6 11.0–0 Rc8 12.cd5 Nd5 13.Qe2 Rc7 14.Rfc1 Qb8 15.Ne4 Rfc8 16.Neg5 h6 17.Nh3 Na5 18.Rc7 Rc7 19.e4 Nc3 20.Qe1 Na4 21.Bc1 Nb3 22.Bf4 Na1 23.Qa1 Qc8 24.Bc7 Qc7 25.Nd2 a6 26.f3 b5 27.Nf2 Qc3 28.Qc3 Nc3 29.Nb3 Ba3 30.Na5 Ba8 31.Kf1 Bb4 32.Nb3 a5 33.Ng4 a4 34.Na1 Ba5 35.Ne3 b4 36.Nac2 b3 37.Na3 Bb4 38.Nec4 Bc6 39.Kf2 Kf8 40.Ke3 Ke7 41.Kf4 Nb5 42.Ne5 Nd4 43.Ke3 Ba3 44.Nc6 Nc6 45.Kd2 Bb4 46.Kc1 a3 (46...a3 47.Bc4 a2–+) 0–1. Jimenez Martinez,Javier (1940) – Velasco Rebezon,Daniela (1650), Barcelona ESP, 2013.

8.c4 d5 9.Nbd2 Nbd7 10.Be2 0–0 11.0–0 Rc8 12.Qb3 dc4 13.Bc4 Nd5 14.Rac1 N7f6 15.Rfe1 Bd6? 16.e4+– Nf4 17.e5 Be5 18.de5 Ng4 19.Rcd1 Qc7 20.Bf1 Bd5? 21.Qb4 Ne5 22.Qf4 Ng6?? 23.Qc7 Rc7 24.Rc1 Rfc8 25.Rc7 Rc7 26.Rc1 Rc1 27.Bc1 Nf4 1–0. futsalboy (1640) – aulus, kurnik, 2011.

8.c4 d5 9.cd5 Nd5 10.Bd3 0–0 11.0–0 Nd7 12.Nbd2 Rc8 13.Rc1 Rc1 14.Qc1 Qb8 15.Qb1 Rc8 16.Bh7+/– Kf8 17.Bd3 Nc3 18.Qa1 Na4 19.Rc1 Nb2 20.Qb2 Rc1 21.Qc1 Qd6 22.Be4 Qb8 23.Bb7 Qb7 24.a4 Nf6 25.Ne5 Bd6 26.Qc6 Qc6 27.Nc6 a6 28.f3 Nd5 29.Kf2 Ke8 30.Nc4 Bc7 31.e4 Nc3 32.a5 b5 33.N4e5 f6 34.Nd3 Kd7 35.Ncb4 Ba5 36.Nc5 Ke8 37.Nba6 Ke7 38.Ke3 Nd1 39.Ke2 Nb2 40.h4 Nc4 41.f4 Nd6 42.Nb8 Kf7 43.g4 Nc4 44.Nc6 Bc7 45.h5 e5 46.g5 fg5 47.fe5 Bb6 48.e6 Ke8 49.Nd7 Na5 50.h6 gh6 51.Nf6 Kf8 52.e7 Kg7 53.e5 Nc6 54.e8Q Nd4 55.Kd3 (55.Kd3 h5 56.Qe7 Kg6 57.Qh7) 1–0. Fournier,Frederic (2095) – Pal Laszlo (1940), Northern Lights (thematic), 2004.

8.c4 d5 9.cd5 Nd5 10.Bd3 0–0 11.0–0 Nd7 12.Nbd2 N7f6 13.Rc1 Qd7 14.Ne5 Qd6 15.Ndc4 Qd8 16.Qe2 Rc8 17.Rc2 b5 18.Nd2 a6 19.Rc8 Qc8 20.Rc1 Qb8 21.Nb3 Rc8 22.Nc5 Bc5 23.dc5 Bc6 24.Qf3 Bb7 25.c6 Ba8 26.Ng4 Ng4 27.Qg4 g6 28.Qd4 f6 29.e4 Nb6 30.Qf6 (30.Qf6 Qc7 31.Be5 Qe5 32.Qe5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1970) – Stankowski Francois, echecsemail.com Equipes, 2005.

8.Nbd2 0–0 9.Bd3 Nc6 10.0–0 d6 11.e4 Rc8 12.Qe2 e5 13.Nc4 ed4 14.Nd4 Ne5 15.Nf5 Nfd7? 16.Ncd6+– Bd6 17.Nd6 Rb8 18.f4 Nd3 19.cd3 Ba6 20.Nf5 f6 21.Qg4 g6 22.e5 Bd3 23.Nh6 Kg7 24.ef6 Nf6+/– 25.Rfd1 Kh6 26.Qh3 Kg7 27.Rd3 Qe7?? 28.Re3 Qc5?? 29.Kh1 Rbe8?? 30.Rae1 Re3+= 31.Re3 Rf7 32.Qf3 Qf5 33.h3?? h5 34.Re5?? Qb1–+ 35.Kh2 Qb2 36.Rg5 Qc2 37.f5 Qc7 38.Kh1?? Qc1 39.Kh2 Qg5 40.fg6 Qg6 41.Qc3 h4 42.Qd4 Qg3 43.Kg1 Rd7 44.Qa1 Re7 45.Kf1 Re4 46.Qc1 Qf4 47.Qf4 Rf4 48.Ke2 Kg6 49.Ke3 Kf5 50.a4 Ra4 51.g4 hg3 52.Kf3 Ra3 53.Kg2 Kf4 54.h4 Ra2 55.Kg1 Kf3 56.h5 Ra1 0–1. d4nf6 (1890) – behxheti2011 (1820), kurnik, 2011.

8.Nbd2 0–0 9.Bd3 d5 10.0–0 Nbd7 11.Qe2 Rc8 12.Rac1 Ne4 13.c4 Ndf6 14.cd5 Qd5 15.Bc4 Qa5 16.Ne4 Ne4 17.Ne5 Qd2 18.Rfe1 Qe2 19.Re2 Nd6 20.Bb3 Rc1 21.Bc1 Rc8 22.Rc2 Rc2 23.Bc2 f6 24.Nd3 Kf7 25.a4 g5 26.f3 Nc4 27.e4 a6 28.Kf1 Ba3 29.Ke2 Bc1 30.Nc1 Ke7 31.Kd3 Nd6 32.Nb3 a5 33.Nd2 Ba6 34.Ke3 h6 35.Bd3 Bb7 36.e5 fe5 37.de5 Nf7 38.Kd4 Bc6 39.Bc2 Kd7 40.Nc4 Kc7 41.Bb3 Bd5 42.Nd2 Bb3 43.Nb3 Kc6 44.Ke4 Nd8 45.Nd4 Kd7 46.Kd3 Nb7 47.Kc4+= Nc5 48.Kb5 h5 49.g3 g4 50.Kb6 Na4 51.Ka5 Nc3 52.Kb4 Nd5 53.Kc4 gf3 54.Nf3 Ke8 55.Ng5 Kd7 56.Kd4 Ne7 57.Ke4 Nf5 58.Kf4 Ne7 59.h4 Nd5 60.Ke4 Nc3 61.Kd3 Nd5 62.Nh3 Ke7 63.Nf4 Nf4 64.gf4 Kf7 65.Kc4 (65.Kc4 Kg7 66.Kc5+–) 1–0. Wochnik,Manfred – Fernandez Fornes,Juan Alberto, corr 3GMM½–01, 2000.

8.Bd3 0–0 9.0–0 Nc6 10.Nbd2 d5 11.c4 dc4 12.Nc4 Nd5 13.Qc2 Qc7? 14.Bh7+/– Kh8 15.Be4 Na5 16.Na5 ba5 17.Qc7 (17.Qc7 Nc7 18.Bb7+–) 1–0. Fournier,Frederic (1650) – chemanuel, Active, 2006.

8.Bd3 0–0 9.Nbd2 d6 10.0–0 Nbd7 11.c4 Qc7 12.Rc1 Rfd8 13.Re1 Rac8 14.Qa4 Bc6 15.Qc2 Bb7 16.Nb3 h6 17.h3 Bf8 18.Nfd2 g6 19.f3 Bg7 20.e4 e5 21.d5 h5 22.Kf2 h4 23.a4 Bh6 24.a5 Nh5 25.Rcd1 ba5–+ 26.Qc3 Qb6 27.Kf1 Ng3 0–1. mihai740609 – fogelman, kurnik, 2011.

8.Bd3 h6 9.Nbd2 0–0 10.c4 Nc6 11.0–0 d5 12.cd5 Nd5 13.Rc1 Rc8 14.Qe2 Bg5 15.Ng5 Qg5 16.Nf3 Qe7 17.Ba6 Ba8?? 18.Bc8 Rc8 19.Qb5 Qd6 20.Rc2 a6? 21.Qa6 (21.Qa6 Rb8 22.Rfc1+–) 1–0. Fournier,Frederic (1835) – unionsans, Active, 2011.

8.Be2 0–0 9.0–0 Nc6 10.c4 Na5 11.Nbd2 Rc8 12.Rc1 Ne4 13.Bd3 Nd2 14.Nd2 Bg5 15.f4 Bh4 16.g3 Bf6 17.e4 g6 18.Qe2 Nc6 19.e5 Bg7 20.Be4 Na5 21.Bb7 Nb7 22.Nb3 d6 23.Rfd1 d5 24.Qf3 Na5 25.Na5+/– ba5 26.c5 Rb8 27.Rb1 f6 28.ef6 Bf6 29.Qe3 g5? 30.Qe6+– Kh8 31.fg5 Bg5 32.Bc3 Rb1 33.Rb1 Re8 34.Qf7 Be3? 35.Kg2 Rf8 36.Qe6 Qg5 37.Qe5 Qe5+/– 38.de5 Bc5 39.e6 Kg8 40.Rb7 Re8 41.Ba5 Re6 42.Bb4 Bb6 43.Rd7 d4 44.h4 a5 45.Bd6 d3 46.Bf4+/– Re2 47.Kf3 Ra2 48.Rd3 Kf7 49.Kg4 Kg6?? 50.h5 Kf6?? 51.Rd6 Ke7 52.Rb6 Ra3 53.Rb7 Ke6 54.Rh7 Kd5 0–1. futsalboy (1745) – charbonnier (1765), kurnik, 2011.

5.Nf3 Nc6

6.c4 d5 7.cd5 Qd5 8.Nc3 Qd8 9.Be2 Qd7 10.0–0 0–0–0 11.d4 Bd6 12.Bd3 g6 13.Qe2 Ng4 14.h3 Nf6 15.Ba6 Nb8 16.Bb7 Kb7 17.b5 h5 18.a4 Bb4 19.Rfc1 (19.Ne5 Qe7 20.Qf3 Kc8+–) 19...Bc3 20.Rc3 Ne4 21.Rc2 g5 22.Rac1 Rc8 23.Ne5 Qd6?? (23...Qe8+–) 24.f3 (24.Nf7 Qd5 25.Nh8 Rh8 26.Rc7 Ka8+–) 24...f6 (24...Ng3 25.Qf2 Nf5 26.Nf7 Qd7 27.Nh8 Rh8 28.Rc7 Qc7 29.Rc7 Kc7 30.Qc2 Kd7+–) 25.Nf7 (25.fe4?! fe5 26.a5 ed4 27.ed4 g4 28.ab6 ab6+/–) 25...Qe7 26.Nh8 (26.fe4?! Qf7 27.a5 g4+–) 26...Ng3 27.Qf2 h4 28.Ng6 (better is 28.f4 Rh8 29.Qf3 c6 30.bc6 Kc7 31.fg5+–) 28...Qd6 (28...Qf7+–) 29.Rc3 c6 (29...Qd7 30.Ba3+–) 30.Ba3 Qd7 (30...Qd8 31.Ne7 Rc7 32.Nc6 Nc6 33.Qc2+–) 31.bc6 (better is 31.Ne7 Qe8 32.bc6 Kc7+–) 31...Rc6 32.Qc2 (better is 32.Nf8 Rc3 33.Nd7 Rc1 34.Bc1 Nd7 35.Qa2+–) 32...Rc3–+ 33.Qc3 Ne2 34.Kf2 Nc3 35.Rc3 Qa4 36.Bb2 (36.Nf8–+) 36...Nc6 (36...Qa2 37.Rc2 Qb1 38.Rd2 Qg6 39.e4–+) 37.Nf8 (37.Nh8 Nb4 38.Nf7 Nd3 39.Rd3 Qc2 40.Ke1 Qd3–+) 37...Qa2 38.Rc2 Nb4 39.Re2 (39.Rd2 Nd3! 40.Rd3 Qb2 41.Ke1 Qb4 42.Kd1 Qf8 43.e4–+) 39...Nd3 40.Kg1 Nb2 (40...Qb1!? 41.Bc1 Qc1 42.Kh2 Qc7 43.Kg1–+) 41.Kh2 Qb1 (better is 41...Qb3 42.Nh7 Nc4 43.Nf6–+) 42.Ne6 Nd3 43.Nd8 Ka6 (43...Kc8 44.Nc6 Qf1 45.Rd2–+) 44.Ne6 (44.Nc6 Qf1 45.Ra2 Kb7–+) 44...Qf1 45.Ra2 Kb7 46.Nd8 Ka8 47.Nc6 a5 48.e4 Qe1 49.d5 Qg3 50.Kg1 Ne5 (better is 50...Nf4 51.Nd4–+) 51.Ne5 Qe5 52.Kf1 Kb7 (52...Qd4 53.Re2–+) 53.Rc2 Qd4 54.Ke2 b5 (54...a4 55.d6 a3 56.Rc7 Kb8 57.Rc2–+) 55.Rc6 b4 56.Rc1 (56.Re6 b3 57.Re7 Kc8 58.Re8 Kd7–+) 56...Qb2 57.Kd1 a4 (57...Qg2!? 58.Rc2 Qf3 59.Kd2 Qe4 60.d6 Qg2 61.Kc1 Qh3 62.Rc7 Kb6 63.Re7 Qc3 64.Kd1 Qd3 65.Ke1–+) 58.d6 Qd4 (better is 58...Qg2 59.d7 Qf3 60.Kd2 Qf4 61.Kd1 Qc1 62.Kc1–+) 59.Ke2 Qd6 60.Rd1 Qa6 61.Kf2 a3 0–1. Fournier,Frederic (1755) – jorgex, Active, 2006.

6.c4 Bd6 7.d3 (7.d4 0–0=) 7...0–0 8.Be2 Qe7 9.Nbd2 Rab8 (9...e5 10.b5 Nd8 11.0–0=) 10.0–0 a5 11.e4 ab4 12.ab4 (better is 12.e5 Ne5 13.Ne5 ba3 14.Bc3=) 12...Nd8?? (12...Bb4 13.d4+=) 13.Qb3?? (better is 13.e5 Bb4 14.ef6 gf6 15.Qc2+–) 13...e5 (13...Bb4!? 14.Bf6 gf6=) 14.Ra2 c5 (14...Ne6 15.Rfa1+= (15.Be5? Be5 16.Ne5 Nd4–+)) 15.b5+/– Bc7 16.Rfa1 d5? (better is 16...Ne6!?+/–) 17.cd5+– Bd6 18.Nc4 Nd7 19.Nd6 (19.Qc3 Re8+–) 19...Qd6 20.Ra7 Qe7 (20...Bc8 21.Nd2 Qg6 22.Nc4+–) 21.Nd2 f5 (21...Bc8 22.Bg4+–) 22.f3 (22.d4!? Nf7 23.de5 Nde5+–) 22...fe4 (22...Nf7!? 23.Nc4+–) 23.de4 Nf6?? (23...Nf7 24.Nc4+–) 24.Nc4 (better is 24.d6 Qe6 25.Bc4+–) 24...Nf7 (24...Nd7 25.Na5! c4 26.Nc4+–) 25.Qe3 (25.Nb6 Qd8 26.Na4 Nd7+–) 25...Kh8 (25...Nd7 26.f4+–) 26.Bf1 (better is 26.Nb6 Qc7 27.Na4 Nd7+–) 26...Nh6?? (26...Nd7 27.f4 ef4 28.Qf4+–) 27.Qf2 (better is 27.Be5 Rbd8+–) 27...Ra8 (27...Ne4 28.Qe2 (28.fe4?! Rf2 29.Kf2 Ng4 30.Kg1 Qh4=) 28...Nd6 29.Nd6 (29.Ne5?! Rbe8+–) 29...Qd6 30.Qe5+–) 28.Ra8 Ra8 (28...Ba8 29.Nb6 Bb7 30.Bd3+–) 29.Ra8 (worse is 29.Be5 Nd7 30.Ra8 Ba8+–; worse is 29.Ne5 Ra1 30.Ba1 Nf7+–; worse is 29.Nb6 Ra1 30.Ba1 Nf7+–) 29...Ba8 30.Qc2 (better is 30.Nb6!? Bb7+–) 30...Qd8 (30...Nd7 31.Qa4 Qe8 32.Qa7+–) 31.Qc3 Qc8 (31...Nf7 32.Ne5 Nd6 33.Qd2+–) 32.Qa3 (better is 32.Nb6!? Qd8 33.Qc5 Nf7+–) 32...Bb7 (32...Nd7 33.f4+–) 33.Bc3 (better is 33.Qa7 Nf7+–) 33...Qa8 (33...Nf7+–) 34.Qa8 Ba8 35.Nd2 (better is 35.Nb6 Bb7 36.Be5 Nf7+–) 35...Bb7 (35...Nf7 36.Kf2+–) 36.Bc4 (36.Be5 Nf7 37.Bf6 gf6+–) 36...Ne8? (36...Nf7 37.Kf2+–) 37.Nf1 (better is 37.Be5 Nf7 38.Bb8+–) 37...Nf7 38.g3 Kg8 (38...Ned6 39.Nd2+–) 39.Kg2 (39.Nd2 Kf8+–) 39...Nfd6 (39...Bc8+–) 40.Nd2 Nc4? (40...Nf7+–) 41.Nc4 Bc8 (41...Nc7 42.d6 (worse is 42.Be5 Nb5 43.Nb6 Kf7+–; worse is 42.Nb6 Nb5 43.Be5 Kf7+–) 42...Ne6 43.Nb6+–) 42.f4 (better is 42.Nb6!? Bb7 43.Be5 Kf7+–) 42...ef4 43.gf4 (43.Nb6 Bg4 44.Nc4 fg3 45.Kg3 Bc8+–) 43...h5? (43...Nc7 44.Nb6 Nb5 45.Bb2+–) 44.Kf3 (better is 44.Nb6 Bg4 45.Nc4 Kf8+–) 44...Nc7 45.e5?? (45.Bb2 Bg4 46.Ke3 Nb5 47.Nb6 Bh3+–) 45...Bg4? (better is 45...Nd5 46.Be1 Be6+=) 46.Ke3?? (46.Ke4 Nb5 47.Bb2 Be2 48.Nb6 c4+–) 46...Kh7?? (better is 46...Nd5 47.Kd2 Bd7+=) 47.d6 (better is 47.Nb6 Nb5 48.Kd3+–) 47...g6?? (better is 47...Nd5 48.Kd2 Bc8+–) 48.dc7+– Bf5 49.Nd6 h4 (49...Be6+–) 50.Nf5 gf5 51.c8Q h3 52.Be1 Kh6 53.Bg3 c4 54.Qc4 Kh5 Plans e6 55.Qc7 1–0. Fournier,Frederic (1865) – Chocolatito (1660), Active Blind, 2007.

6.c4 Be7 7.d4 d6 8.Bd3 Qd7 9.Nbd2 Bd8 10.0–0 Ke7 (10...0–0!?+/–) 11.Qc2 a5 12.b5 Na7 13.Rfe1 c6 14.bc6 Nc6 15.d5! Ne5 (15...ed5 16.Bf6 Double attack) 16.Ne5 de5 17.Be5 Bc7 18.Bc7 Qc7 19.de6 fe6 20.Nf3 (20.Rab1 Rad8+–) 20...Rhd8 21.Red1 (21.Bh7?! Bf3 22.gf3 Rh8+=) 21...Rd6 22.Be2 (22.Bh7 Rd1 23.Rd1 Bf3 24.gf3 Rh8+=) 22...Rd1 23.Rd1 Bc6 24.Nd4 Qb7? (better is 24...Rc8+–) 25.Nc6 Qc6 26.Bf3 Ne4 (26...Qc8 27.Ba8 Qa8+–) 27.Be4 Qe4 (27...Qe8 28.Ba8 Qa8+–) 28.Qe4 Rc8 29.Qd4 (29.Qh4 Ke8 30.Qh7 Rd8 31.Qg8 Ke7 32.Qd8 Kf7 33.Rd7 Kg6 34.Qf8 Kh5 35.Rg7 e5 36.Qh8) 29...Rc7 30.g3 (30.Qg7 Ke8 31.Qc7 e5 32.Rd8) 30...g6 31.Kg2 (31.Qg7 Ke8 32.Qc7 h6 33.Rd8) 31...h5 (31...Rb7 32.Qg7 Ke8 33.Qb7 h6 34.Rd7 e5 35.Qc8) 32.a4 (32.Qg7 Ke8 33.Qc7 g5 34.Rd8) 32...Ra7 (32...Kf7 33.Qf4 Kg7 34.Qc7 Kf6 35.Qd8 Kg7 36.Rd7 Kh6 37.Qf8 Kg5 38.Qf4) 33.Qd6 (33.Qg7 Ke8 34.Qf6 Ra8 35.Qe6 Kf8 36.Rd7 Rd8 37.Qf7) 33...Kf6 34.Rc1 (34.Qf8 Rf7 35.Qh8 Rg7 36.Rd7 h4 37.Qf8 Rf7 38.Qf7 Kg5 39.Qf4 Kh5 40.Qh4) 34...g5 35.c5 bc5 36.Rc5 Rb7 37.Rc7 (37.Qd4 Kg6 38.Qe4 Kf7 39.Qb7 Kf6 40.Qc7 Kg6 41.Qe7 e5 42.Qe6 Kg7 43.Rc7 Kf8 44.Qf7) 37...Rb8 38.Qd7 (38.Qe7 Kf5 39.Rc5 Kg6 40.Rg5 Kh6 41.Qg7) 38...g4 (38...Rd8 39.Qg7 Kf5 40.Rc5 Rd5 41.f3 Rc5 42.e4) 39.Qg7 Kf5 40.Qf7 (40.Rc5 e5 41.Re5) 40...Ke4 41.Qf3 (41.Rd7 h4 42.Qe6) 41...gf3+= 42.Kh3 Rb2 43.Rh7? (43.g4 Rf2 44.gh5=) 43...Ke5?? (better is 43...Rf2 44.Rh6 Ra2 (44...Ke3?! 45.Re6 Kd2 46.Rf6–/+) 45.Re6 Kd3–+) 44.Rh6 Ra2 45.Rh5 Kd6? (45...Ke4 46.Ra5 Rf2 47.g4+=) 46.Rh4?? (better is 46.Ra5 Rf2 47.Kg4+–) 46...Ra4?? (better is 46...Rf2 47.Rf4 e5=) 47.Ra4+– Kc5 48.Ra5 Kb4 49.Ra1 Kc3 (49...Kc5 50.g4 Kd6 51.Ra6 Ke7 52.Re6 Ke6 53.Kg3+–) 50.Kg4 Kd2 51.Kf3 (51.Kf3 Kc3 52.Rc1 Kd2 53.h4 Kc1 54.h5+–) 1–0. Fournier,Frederic (1950) – karoly (1990), Active Blind, 2007.

6.c4 g6 7.d4 Bg7 8.Bd3 0–0 9.0–0 h5 (9...a6 10.e4+=) 10.Nc3+/– Ng4 11.h3 Nh6 12.Qc2 f5 13.d5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Rad1 Bc3?? (better is 15...Qe7+/–) 16.Qc3+– (16.Qc3 Qe7 17.Qh8 Kf7 18.Qh6+–; 16.Bc3?! ed5 17.cd5 Bd5 18.Bf5 Nf5 19.Rd5 Qe8+/–) 1–0. Wall,Bill – Tinman, internet, 2002.

6.c4 h6 7.Be2 Bd6 8.0–0 Qe7 9.h3 (9.d4 Qd8+/–) 9...e5 (9...a5 10.b5 Na7 11.Ne5+=) 10.d4 e4 11.Nfd2 a5 (11...Qf8!? 12.d5 Ne5 13.Qc2+–) 12.c5 bc5 13.bc5 (13.dc5 Be5 14.Nc3 ab4 15.ab4 Ra1 16.Qa1 0–0= (16...Nb4? 17.Qa7+–)) 13...Bc5 14.dc5 0–0 15.Bd4 (15.Qc2 Ne5+–) 15...Nd4 16.ed4 e3 17.fe3 (better is 17.Nc4 ef2 18.Rf2+–) 17...Qe3+/– 18.Kh1?? (better is 18.Rf2 Qd4 19.Nb3 Qd1 20.Bd1+/–) 18...Qh3 (18...Qh3 19.Kg1 Qg2) 0–1. Hal1958 – Zafonic, playchess.de, 2005.

6.Bd3 Bd6 7.0–0 =.

6.Bd3 Qe7 7.0–0+= 0–0–0 8.c4 (8.Qe2 e5 9.Ba6 e4+/–) 8...h6 (8...e5!? 9.Be2 e4+=) 9.b5 Na5 10.a4 (10.Bc3 h5+/–) 10...g5 11.c5 bc5 (11...Bg7 12.cb6 ab6 13.Be2+=) 12.Bc3 Bf3?? (better is 12...c4 13.Bc2 Nb3+=) 13.Qf3+– (13.gf3?! c4 14.Be2 Nb3+=) 13...Nb7 14.Bf6 (14.Bf6 g4 15.Qf4+–) 1–0. Wall,Bill – Guest9953, internet, 2006.

6.d4 d5 7.c4 Qd7 8.Nbd2 Ne4 9.Rc1 Nd2 10.Nd2 Be7 11.c5 0–0? 12.Qb3?? e5 13.Be2 ed4= 14.ed4 Qf5 15.0–0 Rae8 16.Nf3 Bg5 17.Bd3+/– Qf6 18.Rfe1?? Bc1–/+ 19.Rc1 Re7 20.b5 Na5 21.Qc2 Rfe8 22.c6 Bc8 23.Bh7 Kh8 24.Bd3 Bg4 25.Nd2 Nc4 26.Bc4 dc4 27.Qc4?? Re2 28.Nf1 Qf2 (28...Qf2 29.Kh1 Qg2) 0–1. futsalboy – jazzeandomar (1675), kurnik, 2011.

6.d4 d5 7.Nbd2 Bd6 8.Bd3 Ne7 9.0–0 Ng6 10.c4 c5 11.cd5 Bd5 12.e4 c4 13.Bc2 (worse is 13.Nc4 Ne4 14.Re1 Nf6+=) 13...Ne4 14.Be4 0–0 15.Re1 Qc7 16.Rc1 b5 17.Qc2 Rac8 18.Nb1 a6 19.Nc3 Qb7 20.Rcd1 f5 21.Nd5?? (better is 21.Bd5 ed5 22.Bc1+–) 21...fe4+= 22.Qe4 Qd5 23.Qe6 Qe6 24.Re6 c3 (better is 24...Rf6!? 25.Rf6 gf6+=) 25.Bc3+– (25.Rd6? cb2 26.Nd2 Rc2–+) 25...Rc3 26.Rd6 Rfc8? (26...Ra3 27.d5+/–) 27.Kf1 (better is 27.Ra6!? Rc1 28.Re1 Re1 29.Ne1+–) 27...Ra3 28.Rb6 (28.Ne5 Ra2 29.Rc6 Rf8+/–) 28...Rb3 (28...Nf4!?+=) 29.Ra6 Rb4 30.Rb6 Rd8 31.d5 Ne5?? (better is 31...Rb2+–) 32.Ne5 Rb2 (32...Re4 33.Nc6 Rd7 34.d6+–) 33.Nc6 (better is 33.d6 g5 34.d7 Ra2+–) 33...Rf8 34.f3 Re8 35.Rb8 Kf7 (35...Rb8 36.Nb8 Ra2+–) 36.Re8 Ke8 37.d6 Kd7 38.Nb8 (better is 38.Ne5 Ke6 39.d7+–) 38...Kd8 39.d7 (39.d7 Rc2 40.Re1+–) 1–0. Fournier,Frederic (1750) – Salvignac,Remi (1670), Open \ Paris FRA, 2000.

6.d4 d5 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.Nbd2 a5 10.b5 Na7 11.a4 c6 12.c4 cb5 13.cb5 Nc8 14.Ne5 Bd6 15.Rc1 Be5 (15...Ne7 16.Bd3+=) 16.de5+/– Nd7 17.Bd4 Ne7 18.f4 Nf5 19.Nf3 Rc8 20.Rc8 Qc8 21.Qc1 Nd4 (21...Nc5 22.Bc5 Qc5 23.Qc5 bc5 24.Kf2+=) 22.ed4+/– Nf6?? (better is 22...Qd8+/–) 23.ef6+– gf6 24.Bd3 Qc1 25.Rc1 Rc8 26.Rc8 Bc8 27.g4 h6 28.h3 Kg7 29.Nh4 h5 30.Kg2 (30.gh5 Kh6+–) 30...Kh6 31.Kg3 hg4 32.hg4 e5 (32...Bb7+–) 33.fe5 fe5 34.de5 Be6 35.Nf3 Bd7 36.Kf4 Kg7 37.Bf5 Bf5 38.gf5 Kf8 39.f6 Ke8 40.Kf5 Kd7 41.Nd4 Kc7 (41...Ke8 42.e6 fe6 43.Kg6 Kd8 44.Nc6 Kc7 45.f7 e5 46.f8Q d4 47.Qd8 Kb7 48.Qb8) 42.e6 fe6 43.Ke6 Kd8 (43...Kb7 44.f7 Kb8 45.f8Q Kb7 46.Nc6 d4 47.Qb8) 44.f7 (44.f7 Kc8 45.f8Q Kb7 46.Nc6 d4 47.Qb8) 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

6.d4 d6 7.b5 Na5 8.Nbd2 Qd7 9.c4 0–0–0 10.Bc3 Be7 11.Ba5 ba5 12.Qa4 Kb8 13.Nb3 Rdg8 14.Na5+– Bd8? 15.Nb7 Kb7 16.g3 c6? 17.Bg2 Kb8 18.Rb1 Bb6 19.bc6 Qc7 20.c5 dc5 21.dc5 Kc8 22.cb6 ab6 23.Qa6 Kd8 24.Qb6 Qb6 25.Rb6 Kc7 26.Rb2 Nd5 27.0–0 Kc6 28.Ne5 Kd6 29.Nf7 Kd7 30.Nh8 Rh8 31.Bd5 ed5 32.Rd1 Kd6 33.e4 d4 34.Rd4 Ke5 35.Ra4 Rd8 36.Rb5 Kd6 37.Ra6 Kc7 38.Rg5 g6 39.Rc5 Kb7 40.Rf6 Rd7 41.Rd5 Rd5 42.ed5 (42.ed5 Kc8 43.Rc6 Kd7 44.a4 h6 45.a5 Ke7 46.a6 Kd8 47.a7 g5 48.a8Q Ke7 49.Qb7 Kd8 50.Rc8) 1–0. mihai740609 (1615) – pako1, kurnik, 2011.

6.d4 d6 7.b5 Na5 8.Nbd2 Qd7 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.h3 d5 12.c4 Nc4 13.Nc4 dc4 14.Bc4 Bd5 15.Qb3 Bc4 16.Qc4 Rfc8 17.Rfc1 Nd5 18.Ne5 Qe8 19.Nc6 Bf6 20.e4 Nf4 21.e5 Be7 22.Ne7 Qe7= 23.Qc3?? Ne2–+ (23...Ne2 24.Kh2 Nc3 25.Rc3 Qd7–+) 0–1. mihai740609 (1635) – pako1, kurnik, 2011.

6.d4 Bd6 7.Bd3 +=.

6.d4 Be7 7.Bd3 0–0 8.c4 d5 9.cd5 ed5 10.0–0 Bd6 11.Nbd2 Re8 12.Bb5 (12.Qc2 a6+=) 12...a6= 13.Ba4 (13.Bd3 Ne7=) 13...b5 14.Bb3 (14.Bc2 a5=) 14...Ne7 (14...a5 15.ba5 Na5 16.Bc2+=) 15.Rc1 (15.Ne5 a5=) 15...c6 (15...a5 16.ba5 Ra5 17.Ne5=) 16.Bc2 Bc8 (16...a5 17.ba5 Qa5 18.Nb3=) 17.Bd3 (17.Nb3 Bg4=) 17...Qb6 (17...a5 18.Bc3=) 18.Qe2 (18.Qc2 a5+=) 18...Bg4 19.h3 Bh5 20.Qd1 Bg6 21.Bg6 Ng6 22.Nb3 Ne4 23.Nc5 (23.Qc2 Re6=) 23...Bc7 (23...a5 24.Nd2=) 24.Ne4 Re4 25.Qc2 Rae8?? (better is 25...Re6=) 26.Qc6+– Qc6 27.Rc6 (27.Rc6 Bb8 28.Ra6+–) 1–0. Fournier,Frederic (1810) – raskolnicof, Owl21.com, 2008.

6.d4 Be7 7.Bd3 d5 8.0–0 0–0 9.Nbd2 a6 10.c4 dc4 11.Nc4 b5 12.Nce5 Ne5 13.Ne5 a5 14.ba5 Ra5 15.Qc2 Qd5 16.f3 c5 17.Bc3 Raa8 18.Rfb1 Rfc8 19.Bb5 cd4 20.ed4 Ba6 21.Ba6 Ra6 22.Qb2 Nd7 23.Qb7 Qb7 24.Rb7 Ne5 (worse is 24...Rc3 25.Rd7 Bf6 26.a4+/–) 25.de5 (worse is 25.Re7 Ng6 26.Bb4 Ne7 27.Be7 Rc2–/+) 25...Rc3 The pressure on the isolated pawn grows (25...Ba3? 26.Bb4 Bb4 27.Ra6+–; 25...Ra3?! 26.Re7 Rac3 27.Raa7=) 26.Re7 Kf8 27.Rb7 Rca3 ½–½. capablancaven (2180) – michels (1945), gameknot.com, 2012.

6.d4 Ne7 7.c4 Ng6 8.Nbd2 Be7 (8...a5 9.b5=) 9.Bd3 d6 (9...a5 10.Bc3+=) 10.0–0 c5 (10...0–0 11.Qc2+=) 11.Re1 (11.Qa4 Qd7 12.Qd7 Kd7 13.dc5 dc5 14.bc5 Bc5=) 11...Kf8 (11...0–0!?+=) 12.Qc2+/– Rc8 13.b5 (13.Qa4 Qc7+/–) 13...Qc7 (13...cd4 14.Bd4 Qc7 15.Be2=) 14.Rec1 (14.g3 Kg8+=) 14...Ng4 (14...cd4!? 15.ed4 Kg8+=) 15.h3+= Nh6 (15...Nf6 16.dc5 Qc5 17.a4+/–) 16.a4 Nh4 17.Be2 (17.e4 Kg8+/–) 17...Rg8 (17...cd4!? 18.Nh4 Bh4 19.ed4 Nf5+/–) 18.Nh4 Bh4 19.Nf3 (19.d5 Bf6 20.de6 fe6+/–) 19...Bf6+/– 20.Ra3 (20.dc5 dc5 21.Bc3 Bc3 22.Qc3 f6+=) 20...Nf5 21.Rd1 (21.g4 Ne7 22.a5+/– (worse is 22.Qh7 Ng6 23.g5 Rh8 24.Qh8 Nh8 25.gf6 gf6–/+)) 21...Nh4? (21...d5 22.g4 Ng3 23.fg3 Qg3 24.Kh1 cd4 25.Nd4 (25.Qh7?? dc4 26.ed4 Qf2–+) 25...Qh3 26.Kg1 Qg3 27.Kh1 Qh3 28.Kg1 Qg3 29.Kh1=) 22.e4?? White plans d5 (better is 22.Nh4 Bh4 23.Qh7+–) 22...Nf3= 23.Rf3 g6?? (better is 23...cd4 24.Bd4 Bd4 25.Rd4 f6=) 24.Rf6+– Qe7 (24...cd4 25.Rd4 Ke7 26.Rd1+–) 25.d5 (25.dc5 Rc5 26.Bd4 Rc8+–) 25...e5 26.Rf3 Rc7 (26...Kg7 27.a5!+–) 27.Rg3 Bc8 28.Bc1 g5 (28...Kg7 29.a5!+–) 29.Qd2 (29.Bd2 f6+–) 29...f6 30.Bg4 (better is 30.a5!? Kg7+–) 30...Bg4 31.Rg4 h5 32.Rg3 Qh7 33.Re1 Rf7 34.h4! g4 (34...gh4 35.Qh6 Pinning) 35.Qh6 (35.a5 Kg7+–) 35...Ke7 36.Qh7 Rh7 37.f3 (37.Bd2 Kf7+–) 37...Rf7 (37...Rhg7 38.f4+–) 38.fg4 hg4 39.Kf2 Rh7 (39...Rff8 40.Rb3+–) 40.Rh1 Rh5 41.Re3 f5 (41...Kd7 42.Kg3+–) 42.ef5 Rf5 43.Kg3 Rf4 (43...Rh8 44.Re4+–) 44.Rc3 (44.Re5! de5 45.Bf4 ef4 46.Kf4 Rf8 47.Kg3 Rf7+–) 44...Re4 45.Bg5 Ke8 46.Rc2 Rf8 (46...Rd4 47.Rf1 Rg7 48.Rcf2+–) 47.h5 Rf5 (47...Rg8 48.h6 Kf7+–) 48.h6 Rg5 49.h7 Re3 50.Kf2 Rh3 51.Rh3 Rf5 52.Kg3 gh3 53.h8Q Rf8 54.Qh5 Ke7 55.Kh3 (55.Qg5 Kd7 56.Qg7 Ke8 57.Qg6 Kd7 58.Qe6 Kd8 59.Qd6 Ke8 60.Qe5 Kf7 61.Rf2 Kg8 62.Qg5 Kh7 63.Rf8 hg2 64.Rf7 Kh8 65.Qg7) 55...Rf7 56.Qg5 Ke8 (56...Kf8 57.Qd8 Kg7 58.Rc3 Rf5 59.Rg3 Rg5 60.Qe7 Kh6 61.Rg5 e4 62.Qg7) 57.Qg8 Ke7 58.Rc3 e4 (58...Rf6 59.Kh2 Rh6 60.Kg1 Rf6 61.Rh3 Rf7 62.Rh8 Kf6 63.Rh6 Kf5 64.Qf7 Ke4 65.Qf3 Kd4 66.Rh4 e4 67.Re4) 59.Re3 a5 (59...Rf4 60.Qg5 Kf8 61.Qf4 Ke8 62.Re4 Kd7 63.Qf8 Kc7 64.Re7) 60.Re4 Kf6 (60...Kd7 61.Qf7 Kc8 62.Re8) 61.Rf4 (61.Re6 Kf5 62.Qg4) 61...Ke5 62.Qg5 (62.Qf7?!) 62...Rf5 63.Qf5 1–0. Agrest,Anton – Squarci,Franco (1860), III EUICC, Arvier ITA, 2007.

6.d4 Ne7 7.Nbd2 Ng6 8.c4 Bd6 9.Bd3 Ng4 10.Qc2 Nh4 11.h3 (11.c5 Ng2 12.Ke2 Bf4 13.ef4 Nf4 14.Kf1 Nh3=) 11...Ng2 12.Ke2 f5? (better is 12...Nh6+=) 13.hg4 (13.Rag1 N2e3 14.fe3 Nf6+–) 13...fg4 14.Ne5 Be5 15.de5 Qg5 (15...Nh4 16.Be4 Bc6+–) 16.Be4 Bc6 (16...Ne3 17.fe3 0–0–0 18.Rh7 Rh7 19.Bb7 (worse is 19.Bh7 Bf3 20.Nf3 gf3 21.Kd2 Qg2 22.Kc3 Qc2 23.Bc2 g5+–) 19...Kb7 20.Qh7+–) 17.Bc6 (worse is 17.Rh7 Rh7 18.Bc6 dc6 19.Qh7 0–0–0+–) 17...dc6 18.Qe4 Nh4 19.Qc6 Kf7 20.Qd7 Qe7 (20...Kf8 21.Qc7 Nf5 22.Rag1+–) 21.Qe7 Ke7 22.Rh4 h5 23.Rah1 g6 24.Ne4 Rhf8 25.Rd1 Rf5 (25...Rad8 26.Bd4+–) 26.Nf6 Re5 (26...Rd8 27.Rhh1 Rf3+–) 27.Be5 Rc8 28.Rd7 Kf8 29.Bc7 (29.Bf4 g5 30.Bg5 g3 31.Bh6) 29...Ra8 (29...Re8 30.Bd6 Re7 31.Re7 g3 32.Ra7) 30.Bd6 1–0. roy1nc6 (1880) – qr19kaash (1750), gameknot.com, 2012. (=1.Nf3 b6 2.b4 Bb7 3.e3 e6 4.Bb2 Nf6 5.a3 Nc6)

6.d4 Ne7 7.Bd3 Ned5 (7...a5 8.b5+=) 8.c4 Ne7 9.Nbd2 (9.Nc3 a5+=) 9...Ng6 (9...a5 10.b5+=) 10.h4 d5 (10...a5 11.h5 Ne7 12.h6+=) 11.h5 Ne7 12.Rc1 dc4 (12...a6 13.Qc2+=) 13.Nc4+/– Bc6? (better is 13...a5+/–) 14.Nce5+– Bd7 (14...Bf3 15.Qf3 c6+–) 15.Ng5 (15.Nd7?! Nd7 16.Qc2 c6+–) 15...Qb8 16.Ngf7 Rg8 17.Nd7 Nd7 18.Ng5 h6 19.Ne6 c5 (19...c6+–) 20.dc5 bc5 21.Nc5 Nc5 22.Rc5 Qd8 (22...a6 23.Re5 g5+–) 23.Bb5 Kf7 24.Qf3 Ke6 25.Qe4 Kf7 26.Rf5! Nf5 (26...Nf5 27.Bc4) 27.Bc4 (27.Bc4 Qd5 28.Bd5) 1–0. Wall,Bill – Labbe, chess.com, 2010.

6.d4 g6 7.Bd3+= Bg7 8.c4 0–0 9.0–0 Ne7 10.Nbd2 d5 11.c5 bc5 12.bc5 Bc6 13.Rb1 Rb8 14.Bc3 Rb1 15.Qb1 Ng4 16.h3 Nf6 17.Qb3 Nd7 18.Rb1 (18.Qb4 f6+=) 18...Nf5 (18...e5 19.Be2+= (worse is 19.Ne5 Be5 20.de5 Nc5+=)) 19.a4 (19.Qb4 Ne7+/–) 19...Ne7 20.a5 (20.Qb4 Ba8+=) 20...Nf5 21.a6 Ne7 22.Bb5 Qb8 (22...Bb5 23.Qb5 Nb8 24.Qb7+=) 23.Bc6+/– Nc6 (better is 23...Qb3 24.Nb3 Nc6+=) 24.Qb8?? (24.Qa4!? Qa8 25.Rb7+–) 24...Ncb8 (better is 24...Rb8!? 25.Rb7 Rb7 26.ab7 Nc5 27.dc5 Bc3+=) 25.Rb7+/– Na6 26.Ra7 Ndb8 27.Rc7?? (better is 27.Ba5 Rc8 28.e4+/–) 27...Nc7–+ 28.Ba5 Nca6 29.Nb3 Nc6 30.Bb6 Rb8 31.Nfd2 Nab4 32.g3 Nd3 33.Kg2 Bf8 (33...Rb7 34.Kf1–+) 34.h4 (34.f4 Bg7–+) 34...Be7 35.Nb1 (35.f3 e5–+) 35...Bd8 36.N1d2 Bb6 37.cb6 Rb6 0–1. Fournier,Frederic (1870) – josemancer, Active, 2008.

6.Be2 a6 7.Nc3 =.

6.Be2 d6 7.c4 Qd7 8.d4 0–0–0 (8...Be7 9.0–0+=) 9.Nc3 e5 (9...Kb8 10.0–0+/–) 10.d5 Ne7 11.Bd3 g6 (11...c6 12.Rc1+/–) 12.Qe2 (better is 12.a4+/–) 12...e4?? (better is 12...Bg7+/–) 13.Ne4+– (13.Be4?! Bg7+–) 13...Ne4 14.Be4 (14.Bh8!? f5+–) 14...Bh6 (14...Rg8 15.Ng5+–) 15.Bh8 Ng8 (15...Rh8 16.0–0 Bg7+–) 16.Bd4 Nf6 (16...Qe7 17.Bd3 c6+–) 17.Bf6 Re8 18.Bd3 Rf8 (18...Bf8 19.a4+–) 19.0–0 Rg8 20.Rab1 (20.a4 Bg7 21.Bg7 Rg7+–) 20...a6 21.c5 Kb8 22.cb6 (better is 22.c6 Bc6 23.dc6 Qc6+–) 22...cb6 23.Ba6 Ba6 24.Qa6 Be3 25.fe3 Qg4 26.Qb6 Kc8 27.Rbc1 1–0. Fournier,Frederic (1815) – MICKY (1800), Active, 2004.

6.Be2 Bd6 7.0–0 Qe7 8.h3 h6 9.c4 g5 10.d4+/– Qf8? 11.d5+– ed5 12.cd5 Nd5 13.Bh8 Qh8+/– 14.Nbd2 0–0–0 15.Ne4 f5?? 16.Nd6+– cd6 17.Nd4 Nc3 18.Qd2 Ne2 19.Ne2 Re8 20.Qd6 f4 21.Rfd1 Qg7 22.Nd4 fe3 23.Nc6 Bc6 24.fe3 Kb7? 25.Qd4 Qe7 26.Re1 h5 27.Rad1 g4 28.hg4 hg4 29.Qg4 Qe5 30.Rd7 Bd7 31.Qd7 Qc7?? 32.Qe8+– (32.Qe8 Qc6 33.Qf7 Qc7 34.Rf1 Qf7 35.Rf7 Kb8 36.Ra7+–) 1–0. horacyad2010 – doru1, kurnik, 2011.

6.Be2 Bd6 7.c4 Qe7 8.0–0 h6 9.h3 g5 10.Nd4 Nd4+= 11.Bd4 e5 12.Bc3 0–0–0 13.d4 ed4 14.Bd4 Rhg8 15.Nd2 g4 16.hg4 h5 17.gh5?? Rg2 18.Kh1 Nh5! 19.Bf3 Bf3 20.Qf3 Qh4 21.Kg2 Rg8 22.Qg3 Ng3 23.Rg1 Ne2 24.Kf1–+ Rg1 25.Ke2 Ra1 26.f4 c5 (26...c5 27.Ba1 cb4–+) 0–1. horacyad2010 – doru1, kurnik, 2011.

6.Be2 Be7 7.c4 d6 8.0–0 Qd7 9.d4 d5 10.Nbd2 g5 (10...a6 11.Rc1+=) 11.h3 g4 12.hg4 Ng4 13.b5 Na5 14.Ne5 Ne5 15.de5 0–0–0 16.Bd4 (16.Qa4 dc4 17.Nc4 Qd5=) 16...Rdg8 (16...dc4 17.Qc2 Rhg8 18.Nf3–/+) 17.g3 (17.c5 bc5 (worse is 17...Bc5 18.Bc5 bc5 19.Qa4=) 18.Bc3 d4+=) 17...h5 (17...dc4 18.Bc3 Qb5 19.Rb1–/+) 18.Bh5? (better is 18.c5 h4 19.c6 Nc6 20.bc6 Bc6 21.g4=) 18...dc4 19.Rc1 Bh4?? (better is 19...Ba3!? 20.Rc2 f6–+) 20.Bf3 Bg3 (better is 20...Qb5 21.a4 Qa6–/+) 21.Bb7+/– Kb7 22.fg3 Rg3 23.Kf2 Rhg8 24.Ke1 Qd5 25.Qc2 Rg2 26.Qe4 (26.Rf7 Rd2 27.Qd2 Nb3 28.Rc7 Kc7–+) 26...R2g3 (26...Rg1!?+/–) 27.Qd5+– ed5 28.Rf7 Rg1 29.Rf1 R1g6 30.Kd1 c6 31.Rf7 Kb8 32.bc6 Nc6 33.Nc4?? (better is 33.Rd7 Rg1 34.Kc2 Rc1 35.Kc1+–) 33...dc4 (33...Rg1!? 34.Kc2 Rc1 (34...dc4? 35.Rg1 Rg1 36.e6+–) 35.Kc1 dc4=) 34.Rc4+/– Nd4? (34...Re6 35.Rh7+/–) 35.Rd4 (35.ed4!? Rg2 36.Rc2 R2g3+–) 35...Rg1 36.Kd2 R8g2 (better is 36...Ra1!? 37.a4 Re8+–) 37.Kd3 Rg3 1–0. Fournier,Frederic – cybertycoon, KasparovChess.com, 2002.

6.g3 Bd6 7.Bg2 0–0 8.0–0 Rb8 9.d4 e5?? (9...Ba6 10.Re1+=) 10.c4 (better is 10.de5 Ne5 11.Ne5 (11.Be5?! Bf3 12.Qf3 Be5=) 11...Bg2 12.Kg2 Be5 13.Be5+–) 10...ed4+= 11.Nd4 Nd4 12.Bd4 Bg2 13.Kg2 Ne4 (13...Re8 14.Nc3=) 14.Nd2 (14.Bg7 Kg7 15.Qg4 Ng5+=) 14...Nd2= 15.Qd2 Re8 16.Qd1 Be5 17.Rc1 d5 (17...d6!?=) 18.cd5+= Qd5 19.Kg1 (19.Qf3 Qe6+=) 19...Bd4 20.ed4 (20.Qd4 Qd4 21.ed4+=) 20...Qe4 (better is 20...Qd7!?=) 21.Rc7+/– Rbd8 22.f3 (better is 22.Qb3 Re7 23.Re7 Qe7 24.Rd1+/–) 22...Qe3+= 23.Kg2?? (better is 23.Kh1+=) 23...Rd4–+ 24.Re1 (24.Qe1 Rd2 25.Qd2 Qd2 26.Rf2–+) 24...Qd2 (better is 24...Rd2 25.Qd2 Qd2 26.Kh3 Qe1–+) 25.Qd2+/– Rd2 26.Kh3 Re1?? (better is 26...Kf8 27.Re8 Ke8 28.Ra7 h5+/–) 27.Rc8 (27.Rc8 Rd8 28.Rd8 Re8 29.Re8) 1–0. slavisa3 – Charliechess1, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.g3 h6 7.Bg2 g5 (7...b5 8.Nc3=) 8.0–0 Rg8 9.d4 Be7 10.c4 d6 (10...Nb8 11.d5+=) 11.Nbd2 (11.d5!? ed5 12.cd5+–) 11...g4 12.Ne1 h5 13.b5 Na5 14.Bb7 Nb7 15.Qc2 Qd7 16.e4 0–0–0 17.d5 ed5 18.cd5 Nc5 19.Bd4 h4 20.Bc5 dc5 21.a4 Bd6 22.a5 hg3 23.fg3 Be5 24.Ra2 (better is 24.Ra4!? Qe7 25.ab6 cb6 26.Nd3+/–) 24...Bd4 25.Kg2 Qd6 (better is 25...Nd5 26.ed5 Qd5 27.Nef3 Rde8=) 26.ab6 cb6 (26...ab6 27.Qd3 Nd5 28.Ra8 Kb7 29.Rd8 Rd8 30.ed5 Qd5 31.Qe4 Qe4 32.Ne4 Re8+=) 27.Qa4 (better is 27.Ra7 Nd5 28.ed5 Qd5 29.Qe4 Qe4 30.Ne4+–) 27...Rd7= 28.Nc4 Qe7 29.Nc2?? (better is 29.Nb6 Kd8 30.Qc2+= (30.Nd7 Qe4 31.Nf3 gf3 32.Rf3 Nd5 33.Qa5 Kd7–+)) 29...Qe4 30.Rf3 Qf3 0–1. Slavisa2 – PlasticProphet, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 d6

6.Bb5 c6 7.Ba4 d5 (7...b5 8.Bb3=) 8.0–0 Bd6 9.d3 (9.Be5 b5 10.Bb3 a5 11.ba5 Be5 12.Ne5 c5=) 9...0–0 (9...b5 10.Bb3=) 10.Nbd2 (10.c4 a5 11.b5 c5=) 10...Nbd7 (10...a5 11.b5=) 11.c4 Qe7 (11...a5 12.b5 c5 13.Qc2=) 12.cd5 (12.d4 c5 13.cd5 cb4 (worse is 13...Nd5 14.e4+/–) 14.de6 fe6 15.ab4 Bb4=) 12...cd5 13.Rc1 (13.Nd4 a5=) 13...a5+= 14.ba5 Ra5 15.Nb1 e5 16.Nh4 (16.d4 e4 17.Nfd2 Rfa8+=) 16...g6 (16...Qe6 17.Bc3 Raa8 18.Bb4+=) 17.Nf3 Ba6 18.Ne1 (18.Bd7 Nd7 19.Bc3 Rc5+=) 18...e4 19.Bc3 Rc5 20.Bd7 (20.Rc2 Rcc8+=) 20...Nd7–/+ 21.Qa4 Bb5 (21...Ra8 22.Qd4 Be5 23.Qb4 ed3 24.Be5–+) 22.Qd4 Ne5 (22...Be5 23.Qb4 ed3 24.Nd2–/+) 23.f4 (23.a4 Ba6 24.f4 ef3 25.gf3 f6–/+) 23...ed3 (23...ef3!? 24.gf3 Ra8–/+) 24.fe5+= Be5 25.Qe5 Qe5 26.Be5 Rc1 27.Nd2 Ra8 28.Bb2 Rc6 ½–½. Niewold,Jaap (1730) – Tessieri,Franco, TE.2004.P.01702, 2004.

6.Bb5 c6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 Qc7 9.c4 d5 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Bd6 12.d4 Ng4 (12...a5 13.ba5 Ra5 14.e4=) 13.h3+= Nh2 14.Ne5?? (better is 14.Nh2 Bh2 15.Kh1+=) 14...Nf1–+ (14...Be5?! 15.Re1 Bf6 16.f4–/+) 15.Qh5? (15.Nd7 Ne3 (15...Kd7?! 16.Bf1 a5 17.b5–/+) 16.fe3 Qd7–+) 15...Ne5 (better is 15...Be5!? 16.de5 Nd2 17.Be6–+) 16.de5 Be5 17.Nb5? (17.Rf1 a5 18.Rc1–+) 17...Bh2 (17...cb5?! 18.Bb5 Kf8 19.Be5+=) 18.Kf1 cb5 19.Bb5 Bc6 (19...Kf8 20.Rc1 Qe7 21.g3–+) 20.Bg7 (20.Rc1 Bb5 21.Qb5 Qd7 22.Qd7 Kd7–+) 20...Rg8 21.Bc6 Qc6 22.Qh7 Qc4 23.Ke1 0–0–0 24.Bb2 (24.g3 f6! 25.Qb1 Rg7 26.Qc1–+) 24…Rg2 (24...Rg2 25.Bd4 Rg1 26.Kd2 Rd4 27.ed4 Bf4) 0–1. Bot,Florian – Grandjean,Anthony (1635), Montigny le Bretonneux–C 7th, 2008.

6.Bb5 c6 7.Be2 Be7 =.

6.Nc3 a6 =.

6.c4 c5 7.b5 a6 8.Nc3 ab5 9.Nb5 Be7 10.Be2 0–0 11.0–0 Nc6 12.d3 d5 13.Ne5 Na5 14.Bf3 Ne8 15.cd5 ed5 16.Bg4 Nd6 17.Nd6 Qd6 18.d4 f6 19.Nd3 Nc4 20.Qc2 Nb2 21.Qb2 Ba6 22.Rfd1 c4 23.Nb4 Bb7 24.Qc3 f5 25.Bf3 g5 26.g3 Kh8 27.Re1 Rf7 28.Nc2 (28.Rab1 g4 29.Bg2 Qe6=) 28...Raf8 (28...g4 29.Bh1=) 29.a4 f4 30.ef4 gf4 31.g4 Rg7 32.Re5 Bf6 33.Rf5 Rfg8 34.h3 Qe6 35.Kh2 (35.Rf4? Bg5 36.Re1 Qg6–+) 35...Bh4 36.Re1 (36.Rf4?? Qd6–+ (36...Bf2?! 37.Qa3–/+)) 36...Qd7 37.Rf4 (37.Ree5 Qa4 38.Nb4 Qb3 39.Qb3 cb3=) 37...Bf2 (37...Qd6 38.Re5 Bg5= (worse is 38...Bf2 39.Bd5 Bd5 40.Rf2+/–)) 38.Re5= Bh4 39.Ne3 d5 seems the pivot of the position 39...Bg5 40.Rff5 Qa4 41.Nd5 Qa2 42.Re2 Qb1 (42...Qa5 43.Qa5 (43.Qc4?! Ba6 44.Qc2 Be2 45.Qe2 Qa8=) 43...ba5 44.Ra2+=) 43.Qc4?? (better is 43.Be4 Qb3 44.Qb3 cb3 45.Rb2+= (worse is 45.Nb6 Be4 46.Re4 Rb7+=)) 43…Qf5!!–+ (43...Qf5 44.Qb3 Qf7–+) 0–1. Logvinov,Kirill (1795) – Severiukhina,Zoja (2315), RUS–ch Students, 2009.

6.c4 c5 7.d4 cd4 8.ed4 Be7 9.Nc3 (9.Bd3 a5=) 9...Nbd7 (9...0–0 10.Bd3+=) 10.Bd3+= e5 (10...0–0 11.0–0+=) 11.de5 (11.Qe2 0–0 12.0–0 Bf3 13.Qf3 ed4+=) 11...Bf3 (11...Ne5 12.Ne5 de5 13.Qe2+=) 12.Qf3+/– Ne5 13.Qe2 Nd3 (13...0–0 14.0–0+/–) 14.Qd3+/– 0–0 15.0–0 Re8 (15...Qd7 16.Rfe1+/–) 16.Rfe1 Rc8 (16...Qd7 17.Rad1+/–) 17.Rac1 (17.Rad1 Qd7+/–) 17...Qd7 18.Nb5 (18.Rcd1 a6+/–) 18...Ng4 (18...Nh5 19.Be5+/–) 19.h3 a6 20.Nd4 (better is 20.Nc3!? Nf6 21.Qd4+/–) 20...Ne5= 21.Qb3 (21.Qf1 Bh4=) 21...Bg5 (21...Bf6 22.Ne2=) 22.Rc2 Nc4 (22...h6 23.Rce2=) 23.Re8 Qe8 24.Nf3 (24.Rc4?? Qe1 25.Kh2 Bf4 26.g3 Qf2 27.Kh1 Qf1 28.Kh2 Rc4 (28...Qc4?! 29.Qc4 Bg3 30.Kg3 Rc4 31.Nf5–+) 29.gf4 Qf2 (worse is 29...Qf4 30.Kg2 Qd2 31.Kg3 Rd4 32.Bd4 Qd4 33.Qc2–+) 30.Kh1 Rc8–+ (30...Rd4?! 31.Bd4 Qd4 32.Qc2–+)) 24...Nb2 (24...Nd2 25.Nd2 (worse is 25.Rd2 Bd2 26.Nd2 Qe1 27.Nf1 Qb1–/+) 25...Bd2 26.Qg3=) 25.Ng5+= Rc2 26.Qc2 h6 27.Qh7 ½–½. Loulou – kijadofsky, playchess.de, 2003.

6.c4 c5 7.d4 cd4 8.Qd4 Be7 9.Nc3 Nc6 10.Qh4 Nd7 11.Qg3+= 0–0 12.Ne4 e5 13.Bd3 f5 14.Neg5 Bg5 15.Ng5 Qf6 16.c5 bc5=+ 17.Bc4 Kh8 18.Rd1 cb4–/+ 19.Ne6 Rfc8 20.Rd6=+ Qe7 21.0–0 Nf8 22.Rfd1+= Ne6 23.Re6 Qc7 24.Qg5 Rd8= 25.Rc1 Rd6 26.Qf5 Rad8 27.Rd6 Qd6= 28.f4?? ba3 29.Ba1?? Qd2–+ 30.Rf1 Qe3 31.Kh1–/+ Ne7 32.Qg5 Qd2 33.Be5–/+ Ng6 34.Ba1? Ba8?? 35.Qg4 Qd7 36.f5+– Bc6 37.Be6 Qd3 38.Bc4?? Qd7 39.h3 Bd5? 40.fg6 Bc4?? 41.Qc4+– hg6 42.Qa6 Qd6? 43.Qd6 Rd6 44.Rf8 Kh7+/– 45.Kg1 g5 46.Rf7 Kh6? 47.Bg7+– Kg6 48.Ra7 Rd1 49.Kh2 a2 50.Bb2 Rd2 51.Ra2 Kh5 52.Kg3 Rd3 53.Kf2 Rd2 54.Kf3 Rc2 55.g4 Kg6 56.Ra6 Kf7 57.Bd4 Rd2 58.Ke4 Rd1 59.Rf6 Ke7 60.Rf5 Rh1 61.Rf3 Ke6 62.Rf6 Ke7 63.Rh6 Rf1 64.Rh5 Rf4 65.Kd5 Rf3 66.Rh7 Kf8 67.Ke6 Kg8 68.Rh8# 1–0. Bahnsen,Benjamin – Montanus,Ulrich, Schleswig Holstein–ch U20 VR, 1997.

6.c4 c5 7.d4 cd4 8.Nd4 Nc6 =.

6.c4 Be7 7.Nc3 0–0 8.Be2 Nbd7 (8...c5 9.Qa4 (9.d4 cd4 10.ed4 a5 11.0–0 ab4 12.ab4 Ra1 13.Qa1 Nc6 14.Qa4=; 9.Qb3 d5 10.cd5 cb4 11.ab4 Nd5 12.b5 Nd7 13.0–0 Nc5 14.Qc4=; 9.0–0 cb4 10.ab4 d5 11.b5 a6 12.d4 dc4 13.Bc4 ab5 14.Ra8=) 9...d5 10.bc5 Bc5 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Qg4 g6 14.0–0+=; 8...a6 9.d3 (9.d4 c5 10.0–0 cd4 11.Qd4 Nc6 12.Qd3 Ne5 13.Ne5 de5 14.Rad1=; 9.0–0 c5 10.d4 Nbd7 11.Qd3 cd4 12.Qd4 Qc7 13.e4 Ne5 14.Rfd1=; 9.Qc2 c5 10.0–0 Nc6 11.b5 ab5 12.Nb5 d5 13.Rfd1 Na7 14.Na7=) 9...c5 10.0–0 Nc6 11.Qb3 Qc7 12.b5 Na5 13.Qc2 d5 14.ba6=; 8...d5 9.d4 (9.0–0 dc4 10.Bc4 a5 11.b5 c6 12.Rc1 Qd6 13.d3 Rc8 14.bc6=; 9.cd5 Nd5 10.Nd5 Bd5 11.Qc2 a5 12.e4 Bb7 13.b5 c5 14.0–0=; 9.Qb3 dc4 10.Qc4 Nbd7 11.d4 c5 12.0–0 Rc8 13.b5 Ne4 14.Qa4=) 9...dc4 10.Bc4 a6 11.Rc1 Re8 12.0–0 Bd6 13.Bd3 Qe7 14.e4+=) 9.0–0 (9.d4 c5 10.0–0 d5 11.dc5 bc5 12.cd5 Nd5 13.Qd2 cb4 14.Nd5=; 9.d3 c5 10.0–0 d5 11.Qb3 a6 12.Rfd1 Bd6 13.cd5 cb4 14.ab4=; 9.b5 a6 10.0–0 d5 11.d3 ab5 12.cb5 e5 13.d4 e4 14.Ne5=) 9...e5 (9...c5 10.d4 d5 11.dc5 bc5 12.b5 Rc8 13.Rc1 Nb6 14.cd5=) 10.Qc2 (10.d4 c5 11.d5 Bc8 12.Qa4 a6 13.Bd3 Ra7 14.Ng5+=) 10...Re8 (10...a5 11.b5 Re8 12.d4 ed4 13.Nd4 Nc5 14.Nf5+=) 11.d4 ed4 (11...c5 12.d5 cb4 13.ab4 a5 14.Qa4+=) 12.ed4 (12.Nd4 a5 13.Rfd1 ab4 14.ab4+=) 12...d5 13.c5 c6 (13...a5 14.Rfe1+=) 14.Bc1 (14.Rfe1+=) 14...Nf8 15.Bd3 g6 16.Ne2 Ne6 17.Nf4 Nf4 18.Bf4 bc5 19.bc5 Qc8 20.Qa4 Nh5 21.Be5 f6 22.Bg3 a5 23.Rab1 Ng3 24.hg3 Bd8 25.Qc2 Kg7 26.Nh4 Ba6 27.Rfe1 Re1 28.Re1 Bd3 29.Qd3 Ra7 30.Re8 Re7 31.Re7 Be7 32.Qb3 Bd8 33.Nf3 Bc7 34.Nd2 Kf7 35.Ne4 Kg7 36.Nc3 Kh6 37.Na4 f5 38.Qe3 f4 39.gf4 Qg4 40.g3 Qd1 41.Kg2 Qa4 (better is 41...Bd8!? 42.Nb2 Qc2+/–) 42.f5+– Kg7 43.Qe7 Kh6 44.f6 (44.Qc7?! Qd4 (worse is 44...gf5 45.Qd6 Kg7 46.Qe5 Kg6 47.Qe6 Kg7 48.Qf5+/–) 45.fg6 Qe4 46.Kh2 hg6 47.Qa5 d4+=) 44...Qd4 45.f7 (45.f7 Qe4 46.Qe4 de4 47.f8Q Kg5 48.Qe7 Kf5 49.Qc7 a4 50.Qf4 Ke6 51.Qe4 Kf7 52.Qa4 h5 53.Qc6 h4 54.gh4 Kg7 55.Qd7 Kf6 56.c6 g5 57.Qd6 Kg7 58.hg5 Kh7 59.c7 Kg7 60.Qf6 Kg8 61.c8Q Kh7 62.Qch8) 1–0. Cernik,L (2200) – Sveda,J (1935), 9th Niki Open, 2011.

6.c4 Be7 7.d4 Nbd7 8.Bd3 0–0 9.0–0 h6 10.Nbd2 c5 11.Qe2 Rc8 12.h3 Re8 13.Rfd1 Qc7 14.Rac1 Nb8 15.dc5 dc5 16.b5 Nbd7 17.e4 Kh8 (17...e5!?+=) 18.e5+/– Bf3 19.Nf3 (worse is 19.Qf3 Ne5 20.Be5 Qe5+=; worse is 19.gf3 Nh5 20.Qe4 f5 21.ef6 Ndf6 22.Bf6 Nf6=) 19...Nh7? (better is 19...Ng8+–) 20.Bh7 Kh7 21.Qd3 Kg8 22.Qd7 Qd7 23.Rd7 Ra8 24.Rcd1 Red8 25.R1d2 (25.Re7?! Rd1 26.Kh2 Rb1+=) 25...Kf8 26.Rb7 Ke8 27.Kf1 Rdb8 28.Rdd7 Rb7 29.Rb7 Kd8 30.Nd2 Ke8 31.Ne4 Kf8 32.Ke2 Bd8 33.Nd6 Be7 34.Rd7 h5 35.g3 g5 36.Bc1 f5 (36...Bd6 37.ed6 f6 38.h4 gh4 39.Bh6 Ke8 40.Rg7+–) 37.ef6! (37.ef6 Bd6 38.Rd6+–) 1–0. Fournier,Frederic (2395) – Jack4lin, chessworld.net, 2009.

6.c4 g6 7.d4 Bg7 8.Nbd2 0–0 9.Bd3 Nbd7 10.0–0 Re8 11.e4 d5 12.e5 (12.cd5 ed5 13.e5 Nh5+=) 12...Nh5= 13.cd5 Bd5 14.Ne4 (14.Qc2 a6=) 14...Bh8 (14...f5 15.Ned2=) 15.Qd2 (15.Bc1 Rf8+/–) 15...f6 (15...f5 16.Neg5+=) 16.Rfe1 (16.Qe3 Rf8+=) 16...fe5 17.de5 a6 (17...Rf8 18.Rac1+=) 18.Rad1 Qe7 (18...Rf8 19.Neg5 c6 20.Be4+–) 19.Bd4 (19.Bc4 Bc4 20.Qd7 Bd5 21.Qe7 Re7+=) 19...c5+= 20.bc5 bc5 21.Bc3 (21.Be3 Ne5 22.Ne5 Be5 23.Nc5 Qh4+=) 21...Ra7 (21...Rf8 22.Bc4 Nf4 23.Bd5 Nd5 24.Nfg5 Nc3 25.Qd7 Qd7 26.Rd7 Ne4 27.Re4+/–) 22.Qe3+= Rf8 23.Kh1 (23.Bc2 Rc7+=) 23...Nf4= 24.Bc2 (24.Bf1 Bg7=) 24...Bg7 25.g3 (25.Rd2 Bh6 26.g3 Qf7 27.gf4 Bf4=) 25...Nh5 26.Bd3 (26.Kg2 Rc7=) 26...Qf7 (26...Rb7 27.Rb1+=) 27.Kg2 Bh6 28.Qe2 a5 29.Bb5 a4 30.Bd7 Rd7+= 31.Rd3 Be4 32.Qe4= Rd3 33.Qd3 Qb7 34.Re4 Qc6 35.Qc4 Ng7 36.Qa4+/– Qa4 37.Ra4+– Rc8 38.g4 Ne8 39.Ra6 Kf7 40.Ba5 c4+/– 41.Ra7 Kg8 42.Re7 Bf8 43.Re6 Ng7 44.Rf6 c3 45.a4 c2 46.Bd2 c1Q 47.Bc1 Rc1 48.a5 Rc4 49.Kg3 Be7 50.Rb6 Rc5 51.a6 Ra5+/– 52.e6 Kf8+= 53.Ne5 Bd8 54.Rb8+/– Ne6 55.Nc6 (55.Nc6 Ra6 56.Nd8+–) 1–0. Trkn – Chuck, itsyourturn.com, 2001.

6.Bc4 d5 7.Be2 c5 =.

6.d3 Nbd7 7.Nbd2 (7.Be2 Be7=) 7...Be7 (7...d5 8.d4=) 8.Be2 0–0 9.0–0 Re8 (9...c5 10.e4=) 10.h3 (10.c4 c5=) 10...h6 (10...a6 11.c4=) 11.Nh2 (11.c4 c5=) 11...Nh7 (11...a5 12.b5=) 12.Bf3 (12.c4 c5=) 12...Rb8 (12...c6 13.c4=) 13.Bb7+= Rb7 14.Qf3 (14.Ng4 b5+=) 14...Rb8 (14...d5 15.c4=) 15.Rad1 (15.Ng4 Ng5 16.Qg3 h5+=) 15...Bf6= 16.Bc1 (16.d4 c5=) 16...Ne5 (16...a5 17.b5=) 17.Qe2 d5 18.f4 (18.e4 b5=) 18...Ng6 19.d4 (19.c4 c5=) 19...Qd6 (19...c5 20.dc5 bc5 21.bc5+=) 20.Ng4 (20.Qa6 Qd7=) 20...Bd8 (20...a5 21.b5=) 21.Nf3 (21.Ne5 Nhf8+=) 21...c6 (21...c5 22.Bd2=) 22.Qd3 (22.e4 a5+= (worse is 22...Nf4 23.Bf4 Qf4 24.ed5+–)) 22...Bc7 (22...Nf6 23.Nge5 Ne7 24.c4=) 23.Nge5 (23.c4 Ne7+=) 23…Ne7 (better is 23...Nhf8!?=) ½–½. Krueger,Bernhard – Brethauer,Sarah, Baunatal op 3rd, 1997.

6.d4 a5 7.ba5 Ra5 8.Bd3 =.

6.d4 Be7 7.Bd3 0–0 8.0–0 Nbd7 9.c4 c5 10.Nbd2 Qc7 11.Rc1 d5 12.cd5 Nd5 13.Nb3 Rfc8 14.dc5 bc5 15.Nc5 Nc5 16.bc5 Bc5 17.Bh7! Kf8 (17...Kh7 18.Bd4 Combination) 18.Qa4 Qe7 19.Ne5 Ne3?? (better is 19...Nb6 20.Qa5 Bd6+/–) 20.Ng6!+– fg6 21.fe3 (21.fe3 Qf6 22.Bf6 gf6 23.Rc5+–) 1–0. Fournier,Frederic (2470) – Fooy33 (1910), echecsemail.com, 2010.

6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 (--> 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 d6).

6.c4 Nbd7

7.Nc3 c5 8.b5 d5 9.Be2 Be7 10.0–0 0–0 11.d4 Rc8 12.Ne5 (12.cd5!? Nd5 13.Rc1=) 12...cd4+= 13.ed4 dc4 14.Nc4 Nd5 15.Nd5 Bd5 16.Ne3 Nf6 17.Bf3 Qd7 18.Nd5 Nd5 19.Qb3 Rfd8 20.Rfc1 Bg5 21.Rc8 Qc8 22.g3 g6 23.Kg2 Kg7 24.h4 Bf6 25.a4 Qd7 26.Rc1 Qe7 27.Rc4 h5 28.Qc2 Qd7 29.Kg1 Qd6 30.Qb3 Qd7 31.Be4 Qe8 32.Kf1 Qd7 33.Qc2 Qb7 34.Rc6 a6 35.Qb3 Rd7 36.Qc4 ab5 37.Qb5 Qa7 38.Rc8 Qb7 39.Rc6 Qa7 40.Bc2 Rc7 41.Bb3 (41.Be4!? Rc6 42.Qc6=) 41...Rc6+= 42.Qc6 Ne7 43.Qc2 Qb7 44.Qd2 Qh1 45.Ke2 Qe4 46.Kf1 Qh1 47.Ke2 Qe4 48.Kf1 ½–½. Matveenko,Yury (2145) – Shchedrin,Ilia (1850), Voronezh op–B, 2008. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 d6)

7.d4 c5 8.b5 Be7 9.Be2 Rc8 (9...0–0 10.0–0=) 10.Nbd2 Ne4 (10...cd4 11.Nd4 0–0 12.0–0=) 11.0–0 (11.Ne4 Be4 12.0–0 0–0=) 11...Ndf6 (11...0–0 12.Ne4 Be4 13.Bd3=) 12.a4 (12.Ne4 Be4 13.dc5 Rc5+=) 12...0–0= 13.Nb3 (13.a5 Qc7=) 13...d5 14.Ne5 cd4 15.Nd4 (15.Qd4 dc4 16.Nc4 Qd5=) 15...dc4 (15...Qc7 16.Ndc6=) 16.Nec6 (16.Bc4 Bd6 17.Nec6 Qd7=) 16...Qc7 17.Bc4 e5 (17...Bd6 18.f4=) 18.Nf5 (18.Ne6 fe6 19.Be5 Bd6 20.Be6 Kh8 21.Bd6 Nd6 22.Bc8 Nc8+=) 18...Bc6= 19.bc6 Rfd8 20.Qc1 (20.Qc2 Bf8 21.Rac1 Rd2= (21...Qc6? 22.Bf7 Kf7 23.Qc6 Rc6 24.Rc6+–)) 20...Bc5 21.Bb5? (better is 21.Ba6!? Rb8 22.Ra2=) 21...Nd2–/+ 22.Rd1 (22.a5 Nf1 23.ab6 Bb6 24.Qf1 g6–/+) 22...Nb3 23.Qc3 (23.Qb1 Na1 24.Rd8 A) worse is 24...Qd8 25.Be5 Ng4 A1) 26.Qa1? Qd5–+ (26...Ne5?! 27.Qe5 Qd1 28.Bf1=); A2) 26.Ba1+=; B) 24...Rd8 25.Qa1 Re8–/+) 23...Na1 24.Ra1 Re8 25.Rd1 (25.Rc1 Rcd8–/+) 25...Rcd8 (25...Ra8 26.a5–/+) 26.Rc1 (26.Rd8 Rd8 27.a5 Bf8–/+) 26...g6 (26...Nd5 27.Qb3–/+) 27.Ng3 Nd5 (27...Bf8–/+) 28.Qc4? (28.Qb3 Bf8 29.Ne4 Bg7+=) 28...Nb4 (28...Ne3 29.fe3 Be3 30.Kh1 Bc1 31.Qc1–+) 29.Rf1? (better is 29.Ne4!? Re6 30.Nc5 bc5 31.Qc5 Nc6 32.f4–/+) 29...a6–+ 30.Ba6 Na6 31.Qa6 Qc6 32.Qc4 Ra8 33.Ra1 Rad8?? 34.Qg4?? Rd2–+ 35.Bc3 Rc2 36.Be1? Be3! 37.Qe4 Qe4 38.Ne4 Bd4 39.Nf6 Kf8 40.Ne8 Ba1 41.Nf6 Rc1 (41...Rc1 42.Kf1 Bc3–+) 0–1. Reimer,Karl – Seyfarth,Rudolf (1820), 75 sen. PSB (Pfalz) ch–Senioren, 2006.

7.d4 c5 8.Nc3 cd4 (8...a5 9.bc5 bc5 10.Bd3=) 9.Nd4 (9.ed4 Be7+=) 9...Be7 (9...a6 10.Nf3=) 10.Ndb5 (10.Be2 0–0 11.0–0 a5=) 10...Ne5 (10...Qb8 11.Be2=) 11.Qa4 (11.f4 Ng6=) 11...Bc6 (11...0–0 12.Rd1+=) 12.Qa6= Qb8 13.Nd4 Qb7 (13...Bb7 14.Qa4 Nfd7 15.e4=) 14.Qb7 Bb7 15.Ncb5 (15.Ndb5 0–0 16.Rd1 Rfd8=) 15...0–0+= 16.Nb3 (better is 16.c5 bc5 17.bc5 dc5 18.Ne6 Nf3 19.gf3 fe6 20.e4=) 16...Rfd8 (16...a6 17.N5d4+=) 17.f3 (17.c5 bc5 18.bc5 Ng6 19.cd6 Bd6 20.Nd6 Rd6=) 17...Rd7 (17...a6 18.N5d4+=) 18.Be2 (18.c5 bc5 19.bc5 Ng6 20.cd6 Bd6 21.Bf6 gf6+=) 18...a6= 19.Nc3 Rc7 20.Na4 Nc4 Black gets strong play along the open c–file 21.Rc1 Rac8 22.Rc4 Rc4 23.Nb6 (worse is 23.Bc4 Rc4 24.e4 d5 25.Nb6 Rc2 26.Bf6 Bf6 (26...gf6?! 27.ed5 Rg2 28.Nd4–/+) 27.ed5 Rg2–/+) 23...Rc2 24.Nc8 Bc8 (worse is 24...Rc8 25.Na5 Bd5 26.Kd2+/–) 25.Bc1 Nd5 26.Kf2 Bf6 (26...e5 27.Na1 Ra2 28.Nb3+=) 27.Rd1= Re2 (27...Nc3 28.Rd2 Rd2 29.Bd2 Ne2 30.Ke2+=) 28.Ke2 Nc3 29.Ke1 (29.Kd2 Nd1 30.Kd1 Be5=) 29...Nd1 30.Kd1 Bd7 (30...Be5 31.h3=) 31.Kc2 Ba4 (31...Kf8 32.Bb2=) 32.Bb2 Bg5 33.Bd4 (33.Bd4 e5 34.Bb6=; 33.f4 Bd8=). Diener,Rudolf – Harriman, corr ICCF WT–M–GT–216, 1988.

7.d4 Be7 8.Bd3 h6 9.b5 0–0 (9...a6 10.Nc3=) 10.0–0 Nh7 (10...d5 11.Ne5=) 11.Nc3 f5 (11...a6 12.e4+=) 12.e4 (12.Re1 a6+=) 12...Ng5 (12...fe4 13.Ne4 a6 14.ba6 Ba6 15.Ng3=) 13.Ng5+/– Bg5 14.ef5 ef5 15.Qb3 (15.Qc2 f4+/–) 15...Kh8 (15...c5 16.bc6 Bc6 17.f4+=) 16.Rae1 (16.Qc2 f4+/–) 16...Bd2 (16...a6 17.Qc2+/–) 17.Re6 (17.Re2 Bf4 18.Nd5 Bd5 19.cd5 Qg5+/–) 17...Qg5 (17...a6 18.ba6 Ra6 19.c5+=) 18.Nd5+/– Bd5 (18...Rf6 19.h4 Qh4 20.Re7 (20.Nc7 Bf4 21.Ra1 Qh2 22.Kf1 Bg2 23.Ke2 Qh5 24.f3 Qf3 25.Ke1 Re6 26.Ne6 Qe3 27.Be2 Qg1 28.Bf1 Qf1) 20...Bd5 21.cd5+=) 19.cd5 h5 (better is 19...Nf6!? 20.Qc2 Ba5+– (20...Nd5? 21.h4 Qg4 22.Be2 Qh4 23.Qd2+–)) 20.Qc2+– Rac8 (20...Ba5+–) 21.h4! Qh4 22.Qd2 Nf6 (22...f4 23.Rfe1+–) 23.Bf5 Nd5 (23...Ng4 24.Bg4 Qg4+–) 24.Rh6! (24.Rh6 Kg8 25.Be6 Rf7 26.Qd3 gh6 27.Qg6 Kh8 28.Qf7+–) 1–0. aschellen (1880) – albycoccax (1655), internet, 2006.

7.d4 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 c5 10.dc5 dc5 11.b5 Qc7 12.Nbd2 Rad8 13.Qc2 Rfe8 14.Rfd1 Bd6 15.Bd3 e5 16.Ne4 Ne4 17.Be4 Be4 18.Qe4 Nf6 19.Qf5 Nd7 20.Ng5 Nf8 21.Rd5 f6 22.Ne4 Be7 23.Rad1+/– Rd5 24.Rd5 Rd8+= 25.Nc3 Bd6 26.Qd3 Ng6 27.Ne4 Be7 28.Ng3 Kf7 29.Nf5+/– Rd5 30.Qd5 Kf8 31.g3 Qd8 32.e4 Qd5 33.ed5 Nh8 34.f4 Nf7 35.fe5 fe5 36.Kf2 Nd6 37.Nd6 Bd6 38.Kf3 Kf7 39.Ke4 Kf6 ½–½. Kreuzer – Grgic, Hockenheim GER, 1994.

6.d4 Nbd7

7.c4 c5 8.dc5 (8.Bd3 d5=) 8...dc5 9.b5 Qc7 10.Be2 (10.Bd3 Bd6=) 10...Bd6=+ 11.Nbd2 a5 (11...a6 12.0–0=+) 12.Qc2= h6 (12...0–0 13.0–0=) 13.h3 (13.0–0 Rd8=) 13...0–0–0 (13...Rd8 14.Rd1=) 14.0–0–0 (14.0–0 Ne5+=) 14...Ne5= 15.Ne5 (15.Kb1 Rd7=) 15...Be5 16.Bf3 (16.Nf3 Bb2 17.Qb2 Kb8=) 16...Bb2 17.Qb2 Rhe8 (17...Rd7 18.Bb7 Qb7 19.Nf3=) 18.Bb7 Kb7 19.Nf3 Rd1 (19...Ne4 20.h4=) 20.Rd1 e5 21.Ng1 (21.Nh4 g6=) 21...Ne4 22.f3 Nd6 23.Qc2 e4 24.Qd2 Re6 25.Ne2+= g5 26.f4 Kc8 27.fg5 hg5 28.Qd5 Rg6 29.Qe5 Re6 30.Qg5+= Nc4 31.Qd5 Nd6 32.Nf4 Rh6 33.a4 c4 34.g4+– Nb7 35.Qe4 Rd6 36.Rd6 Nd6 37.Qd4 Kb7 38.Qd5 Kc8 39.Qd4?? Kb7 40.h4 Qd8 41.Nd5 f5 42.g5 Ne4 43.Qc4 Qd6 44.Qc6 Qc6 45.bc6 Kc6 46.Ne7 Kd6 47.Nf5 Ke6 48.Nd4 Kf7 49.Kc2 Kg6 50.Nf3 Nc5 51.Kc3 Na4 52.Kd4 Nc5 53.e4 a4+/– 54.Kd5 a3= 55.Nd4 a2 56.Nc2 Nd3 57.Kd6 Nf4 58.e5–/+ Kf7?? 59.Na1+/– b5 60.Kd7 b4 61.Nb3 Nd3?? 62.e6+– Kg7 63.e7 Nc5 64.Nc5 a1Q 65.Ne6 Kh7 66.e8Q Qa4 67.Ke7 Qe8 68.Ke8 b3 69.Kf7 b2 70.Nf8 Kh8 71.g6 (71...b1Q 72.g7#) 1–0. Bessat,Remy (2030) – Bolon,Karelle (1900), FRA–ch Open A, 2001.

7.c4 Be7 8.Nc3 0–0 (8...e5 9.Be2+=) 9.Bd3= Re8 (9...a5 10.b5+=) 10.0–0 e5 (10...h6 11.Re1+=) 11.de5 (11.d5 c6+=) 11...Ne5 (11...de5 12.e4+=) 12.Ne5 de5 13.Qc2 Bd6 14.Rfd1 (14.Nb5 e4 15.Be2 Be5+=) 14...e4= 15.Be2 Bc8?? (15...Qe7 16.Nb5=) 16.g3 (16.c5 bc5 17.bc5 Bh2 18.Kh2 Qe7+–) 16...Bh3?? (better is 16...Qe7+=) 17.c5!+– Qe7 (17...bc5 18.bc5 Combination) 18.cd6 cd6 19.Nd5 (19.Nb5 Rec8 20.Qd2 Ne8+–) 19...Nd5 20.Rd5 Rac8 (20...Be6 21.Rh5 d5 22.Ba6+–) 21.Qd2 Red8 22.Rd1 (22.g4 Qe6+–) 22...Rc6 (22...f6 23.a4+– (23.Rd6?! Rd6 24.Qd6 Qd6 25.Rd6 Rc2+=)) 23.Bb5 (23.Re5 Be6+–) 23...Qf6 (23...Rcc8+–) 24.Bf6 (24.Bf6 gf6 25.Bc6+–; 24.Bc6?? Qf3 25.Bg7 Qg2#) 1–0. Loulou – GregorMendel, playchess.de, 2003.

7.Nbd2 Be7 8.Bd3 0–0 9.c4 g6 10.0–0 c5 11.dc5 bc5 12.b5 e5 13.Qc2 a6 14.a4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Ra1 Ne8 17.e4 Ndf6 18.Ne1 Bc8 19.f3 Nh5 20.Ra8 Bg5 21.Nf1 Nc7 22.Rb8 (22.Ra3 Nf4+=) 22...Ne6 (better is 22...Nf6!?+=) 23.Qa4+= Qc7 24.Qa8 Bd7 25.Rf8 Nf8 26.Qa6 Bd8 27.g3 Bh3 28.Ne3 Bc8 29.Qa4 Ne6 30.Nd5 Qb7 31.Bc3 Nd4 32.Kf2 Nf6 33.Nf6 Bf6 34.Qa5 Kg7 35.Nc2 Ne6 36.Ne3 Bd8 37.Qa4 h5 38.Nd5 h4 39.g4 g5 40.h3 Nf4 41.Nf4 gf4 42.Qa1 Qe7 43.Ba5 Be6 44.Bd8 Qd8 45.Qa7 Bc8 46.b6 Qd7?? (46...Kf6 47.b7 Bb7 48.Qb7 Qa5+–) 47.Qd7 Bd7 48.Bc2 (better is 48.b7 Kf6 49.b8Q+–) 48...Bc8 49.Ba4 Bb7 50.Bb5 f6 51.Ke2 Kf7 52.Kd2 (better is 52.Bd7!?+/–) 52...Ke7= 53.Kc3 Kd8 54.Kb3?? (54.Kc2 Kc8=) 54...Kc8 (54...Be4 55.Kc3 (55.fe4?? f3–+) 55...Bf3 56.Kd2–+) 55.Ka4?? (better is 55.Kc3=) 55...Be4!–+ 56.Ba6 (56.fe4 f3 Passed pawn) 56...Bb7 57.Bb7 Kb7 (57...Kb7 58.Kb3 e4–+) 0–1. Fournier,Frederic (1965) – rowisago (1750), Owl21.com, 2009.

7.Bd3 e5 8.de5 Ne5 9.Bb5 c6 =.

7.Be2 c5 8.0–0 Qc7 9.Nc3 a6= 10.b5 (10.Qd3 Be7=) 10...a5 11.Qd3 (11.e4 cd4 12.Nd4 Be7+=) 11...Rc8 12.Rfe1 c4 13.Qd1 Ne4 (13...d5 14.g3+=) 14.Ne4= Be4 15.c3 Bb7 16.Nd2 d5 17.Qc2 Nf6 18.Nf3 Ne4 19.a4 Bd6 20.Ba3 Qe7 21.Bd6 Qd6 22.h3 Rc7 23.Nh2? (better is 23.Nd2!?=) 23...Nf2!–/+ 24.Kf2 Qh2 25.Bf3 Qd6 (25...f5 26.Bh5 g6 27.Bf3–/+) 26.Kg1 (26.e4 de4 27.Be4 Be4 28.Re4 0–0–/+) 26...0–0 (26...f5 27.Bh5 g6 28.Bf3–/+) 27.Rad1 (27.e4 de4 28.Be4 g6–/+) 27...Qa3 (27...f5 28.Rf1–/+) 28.Rb1 (28.Ra1 Qe7–/+) 28...Bc8 (28...f5!?–/+) 29.e4+= Qd6 (29...de4 30.Be4 g6 31.Ra1–/+) 30.Re2 1–0. Feofanov,Alexander – Petrenko,Mikhail, 2012.

6.Be2 Nbd7

7.0–0 c5 8.d4 Qc7 (8...Be7 9.c4=) 9.c4 Be7 (9...a6 10.Nc3+=) 10.Qd3 (10.Nc3 0–0=) 10...Be4 (10...cb4 11.ab4 a5 12.ba5 ba5 13.Nc3=) 11.Qb3 h6 (11...0–0 12.Nc3=) 12.Nc3 a6 (better is 12...d5!?+=) 13.Ne4+– Ne4 14.dc5 bc5 (14...dc5 15.Bg7 Rh7 16.Bb2+–) 15.Bg7 Rh7 16.Bb2 f5 17.Rad1 (17.Qa4 Bf8+–) 17...Ndf6 (17...Bf6 18.Nd2 Bb2 19.Qb2+/–) 18.Ne1 (18.Nd2 cb4 19.Ne4 fe4 20.ab4 Qc6+–) 18...cb4 19.ab4 Kf7? (better is 19...a5 20.c5 dc5 21.Qe6 cb4 22.Qf5 a4+–) 20.f3 Ng5 21.h4 Rah8 (21...a5 22.hg5 hg5 23.ba5+–) 22.Nd3 (22.Qa4 e5 23.hg5 hg5 24.Qa6 g4+–) 22...Rg7 (22...a5 23.ba5 Qa5 24.c5+–) 23.hg5 hg5 24.Ra1 Qb7 (24...Qc8 25.Qa2+–) 25.c5 dc5 (25...Rgh7 26.Ra6 g4 27.Nf4+–) 26.Ne5 (26.Ne5 Ke8 27.Ra6+–) 1–0. aschellen (1895) – albycoccax (1645), internet, 2006.

7.c4 Be7 8.0–0 0–0 9.Nc3 Ne8 (9...c5 10.b5 (10.d3 a6 11.d4 Qc7 12.Bd3 d5 13.cd5 cb4 14.ab4 Bb4 15.de6=; 10.Qc2 a6 11.d4 cd4 12.Nd4 Rc8 13.f4 d5 14.cd5 Nd5 15.Qd3=; 10.d4 d5 11.dc5 bc5 12.b5 Rc8 13.Rc1 Qb6 14.Qd2 Rfd8 15.Rfd1=) 10...a6 11.Rb1 Re8 12.ba6 Ra6 13.Nb5 e5 14.d3 Qc8 15.Re1=; 9...d5 10.cd5 (10.d4 dc4 11.Bc4 c5 12.dc5 bc5 13.b5 Qc7 14.Qe2 Bf3 15.Qf3=; 10.d3 c5 11.b5 a6 12.ba6 Ra6 13.Rb1 Re8 14.Nb5 Qb8 15.cd5=) 10...ed5 11.d4 Re8 12.Bd3 c6 13.Rc1 Bd6 14.b5 Qe7 15.Nh4=; 9...a5 10.b5 (10.d4 d5 11.b5 c5 12.bc6 Bc6 13.Rc1 Rc8 14.cd5 Nd5 15.Nd5=; 10.Qc2 Ne5 11.e4 Nf3 12.Bf3 d5 13.cd5 ab4 14.ab4 Bb4 15.Ra8+=; 10.d3 ab4 11.ab4 Ra1 12.Qa1 Ne5 13.Ne5 de5 14.b5 Qa8 15.f3=) 10...d5 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Qc2 Nc5 14.d4 Be4 15.Qd1+=; 9...a6 10.Re1 (10.d4 c5 11.Qd3 cd4 12.Qd4 Qc7 13.e4 Ne5 14.Rfd1 Rfd8 15.Ne5=; 10.d3 c5 11.d4 Qc7 12.Bd3 d5 13.cd5 cb4 14.ab4 Bb4 15.de6=; 10.Qc2 c5 11.d4 cd4 12.Nd4 Rc8 13.f4 d5 14.cd5 Nd5 15.Qd3=) 10...e5 11.d4 a5 12.d5 Re8 13.Qd3 c6 14.dc6 Bc6 15.e4+=) 10.e4 (10.d4 Nef6 11.d5 Ne5 12.Ne5 de5 13.de6 fe6 14.Qc2 c5 15.Rad1+=; 10.Re1 Nef6 11.d4 a5 12.b5 c6 13.Bd3 cb5 14.Nb5 Be4 15.Ng5+=; 10.Qc2 Nef6 11.d4 c5 12.e4 d5 13.ed5 cb4 14.ab4 Bb4 15.de6+=; 10.d3 Nef6 11.d4 c5 12.Bd3 a5 13.bc5 bc5 14.d5 Rb8 15.Rb1+=) 10...g6 (10...c5 11.d4 Nef6 12.Qd3 a6 13.bc5 bc5 14.d5 Rb8 15.Rab1+=) 11.d4 Ng7 (11...f5 12.ef5 Rf5 13.d5 e5 14.Re1 a5 15.Bd3+/–) 12.Qb3 (12.Qd3 f5 13.ef5 Nf5 14.d5 e5 15.Rfe1+/–) 12...Kh8 (12...f5 13.e5 de5 14.de5 c6 15.Rfd1+=) 13.Nd2 (13.Bd3 a6 14.Rae1 a5 15.b5+/–) 13...Bf6 (13...f5 14.Bf3 fe4 15.Be4+=) 14.Nd1 (14.Na4 a6 15.Rfd1+/–) 14...e5 (14...c5 15.dc5+=) 15.d5 Bg5 16.Qc3 Rg8 17.g3 f5 18.f4 Bf6 19.Qe3 Qe7 20.Bf3 g5 21.Bg2 (better is 21.fe5!? Ne5 22.ef5 Nf5 23.Qe4+/–) 21...gf4= 22.gf4 Nh5 23.fe5 Ne5 24.Rf5 Bg5 25.Qf2 Nf4? (better is 25...Raf8 26.Nf3 Rf5 27.ef5 Nf4 28.Ne5 de5+=) 26.Rf4+– Bf4 27.Qf4 Raf8 28.Qh6 Rf6 29.Qh5 Rfg6 30.Ne3 Qg7 31.Qe2 Qh6 32.Rf1 Bc8 33.Nf3 Qg7 34.Kh1 Bg4 (34...a5+–) 35.Ng4 Rg4 36.Bh3 (better is 36.Ne5 de5 37.Qg4 Qg4 38.Be5 Qg7 39.Bg7 Kg7 40.e5+–) 36...Rf4 37.Bf5 Qe7 38.Qe3 Qg7 39.Rg1 Qh6 (39...Rf3 40.Rg7 Rg7+– (40...Re3?? 41.Rh7)) 40.Ne5 (40.Ne5 Qh2 41.Kh2 Rh4 42.Bh3 Rgg4 43.Ng4 Kg8 44.Nh6 Kf8 45.Rg8 Ke7 46.Qg5) 1–0. Grecu,V (1900) – Orlova,Y (1930), Pinnacle, 2011.

7.c4 Be7 8.d3 c5 9.Nbd2 0–0 10.0–0 h6 11.h3 Qc7 12.b5 a6 13.a4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1 d5 16.Qc1 e5 17.cd5 Nd5 18.Nc4 Bf6 19.e4 Nf4 20.Re1 Rd8 21.Qc3 Ng6 22.Rc1 Ndf8 23.Nce5 (23.Nfe5? Nd7–+) 23...Ne5 24.Ne5 Ng6 25.d4 Be5 26.de5 Be4 27.f3 (27.Qe3 Qb7 28.f3 Bd5=) 27...Bb7 (27...Nf4 28.Re1 Ne2 29.Re2+=) 28.e6 (28.Ra1 Re8=) 28...f6 (better is 28...fe6!? 29.Re1 Bd5+=) 29.Bc4+= Ne7 30.Qc2 Bd5 31.Bd5 Rd5 32.Qe4 Qd8 33.Qg4 Rg5 34.Qc4?? (34.Qf4 Qd3 35.h4 Rg6–/+) 34...Qd6 (better is 34...Qd2 35.g4 Qb2–+) 35.Re1 Qg3 36.Qe2 Qh3 37.Bc1 Rg6 38.g4? (better is 38.Bf4 Kh7 39.Qf2=) 38...Qg3 39.Qg2?? (better is 39.Kf1 f5 40.Qg2 Qg2 41.Kg2 fg4 42.Bf4 gf3 43.Kf3–+) 39…Qe1 (39...Qe1 40.Qf1 Qf1 41.Kf1 f5–+) 0–1. Fournier,Frederic (1830) – bonybonybony (2050), Active (5/0), 2004.

7.0–0 Be7

8.Nc3 0–0 9.Ne1 c5 10.b5 (10.f4 a5=) 10...Ne5 (10...e5 11.Nd3+=) 11.f4 Ng6 12.Bf3 (12.Nf3 d5=) 12...d5+= 13.Ne2 (13.g3 a6+=) 13...Nh4 14.Nd3 (14.a4 a6–/+) 14...Nf3–/+ 15.Rf3 Nd7 (15...d4!? 16.Rh3 Qd5–/+) 16.Rh3+= Bf6 17.Bf6 Qf6 18.Rb1 (18.a4 a6 19.ba6 Ra6+=) 18...Rfe8 (18...a6 19.Nc3=) 19.Ng3 (19.Qe1=) 19...e5 (19...g6!?+=) 20.Qg4 (20.fe5 Qe6+=) 20...Rad8 21.Nh5 Qg6 22.Qh4 Qh6? (better is 22...ef4!? 23.Nhf4 Qe4+=) 23.fe5 (23.Ne5 Kf8 24.Nd7 Rd7+–) 23...c4 24.Rg3?? (better is 24.Nf2 Ne5 25.Rg3+–) 24...cd3= 25.Rg7 Qg7 (better is 25...Kh8!? 26.cd3 Ne5=) 26.Ng7+/– Kg7 27.Qg5 Kh8 28.cd3 Ne5 29.Qf6 Kg8 30.Rf1 Rd7 31.Qg5 Kh8 32.d4 Nc4 33.Qf6 Kg8 34.Rf5 Re6 (34...Nd2?? 35.Rg5 Kf8 36.Qh8 Ke7 37.Re5 Kd6 38.Qe8+–) 35.Rg5 Kf8 36.Qh8 Ke7 37.Qh7 Na3 (37...Nd2 38.Rf5 Rf6 39.Rf6 Kf6 40.Qh8 Ke7 41.h4+–) 38.Rf5 Rf6?? (better is 38...Kd6 39.Rf7 Bc8 40.Rd7 Bd7+/–) 39.Qh4+– Rdd6 40.g4 (better is 40.d3 Nb5 41.e4 de4 42.de4 (42.Rb5?! ed3 43.Re5 Rde6 44.Re6 fe6 45.Qh7 Rf7 46.Qd3 Bd5+–) 42...Be4 43.Qe4 (43.Rb5?! Bd5+–) 43...Rde6 44.Qb7 Kf8 45.Rf6 Rf6 46.Qb8 Kg7 47.Qg3 Kf8 48.Qe5+–) 40...Bc8 41.Re5 (better is 41.Rf6 Rf6 42.e4 de4 43.Qg3 Nb5 44.Qe5 Be6 45.Qb5+–) 41...Kd8? (better is 41...Be6+=) 42.Rd5!+– Kc7 (42...Rd5 43.Qf6 Deflection (43.Qf6 Overloading)) 43.Rd6 Rd6 44.Qe7 Bd7 45.h4 Nb5 46.h5 Rh6? (better is 46...Re6 47.Qf8 Re4+–) 47.Qg5 Rc6 (47...Rh7 48.Qg8 Rh6 49.Qg7+–) 48.h6 Rc1 (48...Rg6 49.Qg6!! fg6 50.h7+–) 49.Kg2 (49.Kg2 Kb7 50.h7+–) 1–0. Turza,Pavel – Phamova,Xuan Mai, Brno Czech Republic, Open–B, 2007.

8.c4 0–0 9.Nc3 c5 10.b5 d5 11.cd5 ed5 12.a4 Bd6 13.d3 Qe7 14.h3 Rfe8 15.Qc2 d4 16.ed4 cd4 17.Nd4? (better is 17.Ne4 Ne4 18.de4 Be4 19.Qd1+=) 17...Qe5–+ 18.Nf3 (18.g3 Bc5 (18...Qd4?! 19.Ne4 Qd5 20.Bf3 Ne4 21.Be4–+) 19.Ne4 Bd4 (worse is 19...Be4 20.de4 Bd4 21.Bd4 Qd4 22.Rfd1–+) 20.Bd4 Qd4–+) 18...Bf3 19.Bf3 (19.g3 Be2 20.Rfe1 Bd3 21.Qd3 Qe1 22.Re1 Re1 23.Kg2–+) 19…Qh2# 0–1. Neumann,Frank – Gavrileteanu,Lucian (1830), OP–2011–0–01861, 2011.

8.c4 0–0 9.d4 c5 10.Nbd2 Qc7 11.Qc2 a5 12.Bc3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Ra1 Ra8 15.Ra8 Ba8 16.Qb2 Bb7 17.h3 h6 18.Qa2 Qb8 ½–½. Furlan,Ales (2100) – Pazlar,Marko (2065), SLO–chT1 West, 2008.

8.d3 0–0 9.Nbd2 c5 10.b5 Qc7 11.h3 Nd5 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.c4+=) 12.c4= Bf6 13.Qc2 (13.d4 Ne7=) 13...Bb2 14.Qb2 N5f6 15.Rac1 Rac8 16.Nh2 Qb8 17.Ng4 Ng4 18.hg4 Qa8 19.Bf3? (better is 19.Rfe1!?=) 19...Ne5–/+ 20.Bb7 Qb7 21.Ne4 (21.Qc3 Ng4 22.Rfd1 Qe7–/+) 21...Nd3 22.Nd6 Qd7 (worse is 22...Nb2 23.Nb7 Rc7 24.Nd6+=) 23.Qc2 Qd6 24.Rfd1 Rcd8 25.Rd2 e5 26.e4 Qd4 27.Rcd1 Qe4 28.Rd3 Rd3 29.Rd3 Qg4 30.Rg3 (30.Rd5 Qe6–+) 30...Qe6 31.Qc1 (31.Rd3 e4 32.Rd5 Re8–+) 31...Qf6 (31...e4 32.Qd2–+) 32.Rf3 (32.Re3–+) 32...Qe6 (32...Qd6 33.a4–+) 33.Rd3?? (33.Rg3 Qd6 34.a4–+) 33...Re8 34.Rg3 (34.Rd5 Qg4–+) 34...Qf6 35.Rf3 Qe7 36.Re3 g6 37.Qc3 h5 38.a4 Kh7 39.a5 Rd8 (better is 39...e4!?–+) 40.Qe5–/+ Rd1 (40...Qh4 41.Rh3 Qd4 42.Qd4 cd4 43.Kf1+=) 41.Kh2 Qh4 42.Rh3 Qc4 43.ab6 ab6 44.Rh5 gh5 45.Qh5 Kg7 46.Qd1 Qb5 47.Qg4 (47.Qd5 Qb1–/+) 47...Kf8 48.Qc8 Qe8 (48...Ke7 49.Qc7 Ke6 50.f4–+) 49.Qc7 Qe6 50.Qd8 Kg7 51.Qg5 Qg6 (51...Kh7 52.Kg1–/+) 52.Qd5 (better is 52.Qe5 Qf6 53.Qg3 Kh6 54.Qe3 Kh5 55.Qh3 Kg5 56.Qg3 Kf5 57.Qb3–/+) 52...Qe6 53.Qg5 Kh7 54.Kg1 c4 (54...f5 55.g3–/+) 55.Qh5 Kg7 56.Qg5 Qg6 57.Qe5 Kh7 58.Qh2 Qh6 59.Qc7? (better is 59.Qe5!?+=) 59...Qe6–+ 60.Kf1 (60.Qh2 Kg6 61.Qg3 Kf5 62.Qf3 Ke5–+) 60...Kg6 (60...Qd5 61.Qh2 Kg6 62.Qg3 Kf6 63.Qf4 Ke6 64.Qe3 Kd7 65.g3 Qd1 66.Kg2–+) 61.Qf4 (61.Qg3 Kf5–+) 61...b5 62.Qg3 Kf5 63.Qf3 Ke5 64.Qh5? (64.Qc3 Kd5 65.Qa5 Kc5 66.Qa7 Kb4–+) 64...Qf5 65.Qh8 (65.Qe2 Kd6 66.Qb2 Qd3 67.Ke1 c3–+) 65...Ke4 (65...f6 66.Qf8 Qb1 67.Ke2 Qe4 68.Kf1 Qd3 69.Kg1 c3 70.Qc5 Ke6 71.Qc6 Kf7 72.Qb7 Kg6–+) 66.Qb2 Qe5 67.f3 Kf5 68.Qb4 (68.Qc2 Ke6 69.g4 c3–+) 68...Kf4 (better is 68...Qd5!? 69.Qf8–+) 69.Qd2 Kf5 70.Qd7?? (70.Qb4 Qd5 71.Qf8 Qd3 72.Kf2–+) 70...Kg6–+ 71.Qg4 Kf6 72.Qc8 (72.Qd7–+) 72...Ke7 (72...Qa1 73.Ke2 Qb2 74.Kd1 c3 75.Qd8 Ke5 76.Qe7 Kd4 77.Qd6 Kc4 78.Qf4 Kd5 79.Qf7 Kd6 80.Qf8 Ke6 81.Qe8 Kf6 82.Qf8 Ke5 83.Qg7 Ke6 84.Qg8 Ke7 85.Qg5 Kd7 86.Qg7 Kc6 87.Qf6 Kc5 88.Qe7 Kc4 89.Qf7 Kb4 90.Qf8 Ka4 91.Qa8 Kb3 92.Qd5 Kb4 93.Qd6 Kc4 94.Qe6 Kd4 95.Qd6 Ke3 96.Qc5 Kf4 97.Qc7 Kf5 98.Qd7 Kf6 99.Qd4 Kf7 100.Qd7 Kf8 101.Qf5 Ke8 102.Qe6 Kd8 103.Qd6 Kc8 104.Qc6 Kb8 105.Qb6 Ka8 106.Qa6 Kb8 107.Qb6 Kc8 108.Qc6 Kb8 109.Qb6=) 73.Qb7–/+ Ke6 (better is 73...Kd8 74.Qb6 Ke8 75.Qc6 Kf8 76.Qc8 Kg7 77.Qg4 Kh6 78.Qh4 Qh5–+) 74.Qc8?? (better is 74.Qc6 Qd6 75.Qb5 Qd1 76.Kf2 Qc2 77.Kg3+=) 74...Kd5–+ 75.Qd7 Kc5 76.Qf7 Kb4 77.Qh7 (77.g4 Qd6 78.Qh7 Qd1 79.Kf2 c3 80.Qe7 Kb3 81.Qe6 Ka3–+) 77...Qe3 78.Qb1 Qb3 79.Qe1 Qc3 80.Qb1 (80.Qe7 Kb3 81.Kf2 Qd2 82.Kg3 c3 83.Qf7 Kb2–+) 80...Ka3 81.Qb5 (81.Kg1 b4 82.Qe4–+) 81...Qc1 82.Ke2 Qb2 83.Qb2 Kb2 0–1. Sluka,Radek (2340) – Navara,David (2405), Mipap Cup, 1999. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 d6 6.Be2 Nbd7 7.0–0 Be7)

8.d4 0–0 9.Nbd2 d5 10.c4 c6 11.cd5 cd5 12.Rc1 Rc8 13.Qa4 Rc1 14.Rc1 Qb8 15.Ba6 Rc8 16.Rc8 Qc8 17.Bb7 Qb7 18.Qc2 b5 19.Nb3 Nb6 20.Na5 Qc8 21.Qc8 Nc8 22.Nc6 Bd6 23.Nd2 a6 24.Nb3 Ne4 (24...Nb6!?=) 25.f3+/– Nf6 26.Nc5 Bc5 27.dc5 Ne8 28.Nb8 Nc7 29.Be5 Ne8 30.Na6 f6 31.Bb8 Kf7 32.c6 Ke7 33.Nc5 e5 34.a4 ba4 35.Na4 Ned6 36.Nc3 d4 37.Nd5 Ke6 38.Nc7 Kf7 39.ed4 ed4 40.Kf2 g5 41.Ke2 h5 (41...Ne7 42.b5 Ng6 43.Ba7 Nf4 44.Kd1+–) 42.Kd3 Nf5 43.b5 Nce7 44.Na6 Nd5 (44...Nh4 45.c7 (worse is 45.Kd4 Ng2 46.c7 Nc8+–) 45...Nc8 46.Ba7+– (worse is 46.Kd4 Ke7+–)) 45.Ba7 (better is 45.g4 hg4 46.fg4 Nfe7 47.Kd4 Ke6+–) 45...Nf4 46.Ke4?? (better is 46.Kd2 Nd6 47.c7+– (47.Bd4?! Nb5 48.c7 Nd6+–)) 46…Nd6–/+ ½–½. Fournier,Frederic (1880) – Bourson,Joel (1710), PIC Ch, 2009.

8.Nd4 c5 9.Nf3 0–0 =.

5.Nf3 Bd6

6.Nc3 h6 7.Be2 0–0 8.d3 c5 9.b5 Bc7 10.0–0 a6 11.d4 cd4 12.Nd4 ab5 13.Ncb5 Bc6 (13...Na6 14.Nc7 Qc7 15.Nb5+=) 14.Nc7 Qc7 15.Nc6 (15.Bd3 Rc8+=) 15...Nc6= 16.Bf6 gf6 17.Bb5 Rad8 (17...f5 18.f4=) 18.Qf3 (18.f4!?+=) 18...f5= 19.Rfd1 Ne5 20.Qf4 Kh7 21.h3 d6 22.Rd2 Qb7 23.Rad1 (better is 23.f3!?=) 23...Rg8–/+ 24.f3?? (better is 24.e4 fe4 25.Rd6–/+) 24...Nf3–+ 25.Kh1 Nd2 26.Rd2 Qe4 27.Qf2 d5 (27...Qe5 28.Be2–+) 28.Bd3 Qe5 29.g4 Rg5 (better is 29...Kh8–+) 30.h4 (30.gf5 ef5 31.Rd1–+) 30...Rg4 31.Re2 (31.Be2 Qe4 32.Bf3 Rh4 33.Kg1 Rg8 34.Kf1 Rh1 35.Bh1 Qh1 36.Ke2 Rg2 37.Qg2 Qg2 38.Ke1 Qg3 39.Kf1 Qe3–+) 31...f6 (31...Qf6 32.Qf1 Rdg8 33.Bf5 ef5 34.Rg2 Qg6 35.e4 Rg2 36.Qf2 Rf2 37.ed5 Qg2#) 32.e4 (32.c3–+) 32...de4 33.Qb6 Rb8 (33...Qa1 34.Qb1 Qb1 35.Kh2 Qg1 36.Kh3 Rg3#) 34.Qa7–+ Rg7 35.Qf2 Rb1 36.Re1 ed3 (36...e3 37.Bf5 ef5 38.Rb1 ef2 39.h5 Qe2 40.a4 Qh5#) 37.Rb1–+ Qe4 (37...dc2 38.Rc1 Qd5 39.Kh2 Qd6 40.Kh1 Qa3 41.Re1 Qh3 42.Qh2 Qf3 43.Qg2 Qg2#) 38.Kh2 dc2 39.Rc1 Qe5 40.Kh1 Qc3 41.Kh2 Qa3 (better is 41...Qc7 42.Kh3 Qc6–+) 42.Rc2 Rg4 43.Rc7 (43.Re2 Qd6 44.Kh3 Qd3 45.Re3–+) 43...Kg6 44.Qe1 (44.Rc6 Kh5 45.Re6 Rh4 46.Kg1–+) 44...Qa2 45.Kh3 Qg2# 0–1. Portilla Chavez,LF (1645) – Jambo Cristobal,MM, Tingo Maria PER, 5th UNAS Open, 2012.

6.c4 0–0 7.d4 Ng4 8.Nbd2 f5 9.h3 Nf6 10.Bd3 h6 11.Qc2 Nh7 12.e4 fe4 13.Ne4 Bf4 14.0–0 Qe8 15.Nd6 cd6 16.Bh7 Kh8 17.Bg6 Qe7 18.Be4 Be4 19.Qe4 Na6? (better is 19...Nc6+/–) 20.Qb7+– Nb4 21.ab4 e5 (21...d5 22.cd5 Rfb8 23.Qa6 Qb4 24.Bc1 Bc1 25.Rfc1 ed5 26.Rc7+–) 22.de5 de5 23.Rfe1 Rfb8 24.Qd5 d6 25.Rad1 Rd8 26.g3 Bg5 27.Ng5 (27.Nd4!? Qf6 28.Nc6 Rf8+–) 27...Qg5 28.h4 Qf6 29.Qc6 (29.f4 Qg6 30.Qd3 Qg4 31.fe5 Rf8+–) 29...Rf8 30.Re2 Rad8 31.Qb7 Rf7 32.Qe4 Rdd7 33.Rdd2 Rc7 34.Qd5 Rfd7 35.Qe4 Qf7?? (35...Rf7 36.f4 Rc8+–) 36.Rc2 (36.Rd5 Qg8+–) 36...Qh5 37.Red2 Rd8 (37...Qf7 38.Rd5 Kg8 39.Rcd2+–) 38.c5! bc5 (38...bc5 39.bc5 Combination; 38...dc5 39.Rd8 Mate attack) 39.bc5 d5 40.Rd5 (worse is 40.Qe5 Qf7+–; 40.Be5?! Re7 (40...de4?? 41.Rd8 Kh7 42.Bc7+–) 41.Bg7 Rg7+–) 40...Rd5 41.Qd5 Qf5 (41...Kh7 42.Be5 Qf5 43.c6+–) 42.Rc1 (42.Qd8 Kh7 43.Qc7 Qc2 44.Be5 Qd1 45.Kh2 Qg4+–) 42...Rd7 (42...Rf7 43.f3+– (worse is 43.Qe5 Qf2 44.Kh1 Qf3 45.Kh2 Kh7+–)) 43.Qe5 Qf3 (43...Qf7+–) 44.Qe8 Kh7 45.Qd7 1–0. Fournier,Frederic – zuleta (1660), Active, 2007.

6.c4 0–0 7.Be2 Ng4 8.h3 Nh6 9.0–0 f5 10.d4 f4 11.ef4 Bf4 12.Nc3 White plans d5 12...Qf6 13.d5 ed5 14.cd5 Qg6 15.Bd3 Nf5? (better is 15...Qh5+=) 16.Nh4! Qg5 (16...Nh4 17.Bg6 Pinning (17.Bg6 Deflection)) 17.Nf5 (17.Bf5?! Qh4 18.Qg4 Qg4 19.Bg4 Be5+=) 17...Rf5 18.Bf5 Qf5 19.Ne2 Na6 20.Qd4 Bh6 21.Rad1 Rf8 22.Ng3 Qg6 23.d6 cd6 24.Qd6 Qc2? (24...Qd6 25.Rd6 Bc6 26.Bc1 Bc1 27.Rc1+–) 25.Bc1 (better is 25.Qd7 Qc6 26.Qc6 Bc6 27.Rfe1+–) 25...Bc6?? (25...Bc1 26.Qd7 Ba3 27.Qb7 Nb4 28.Qa7 Bb2 29.Qb6 Nc6+–) 26.Bh6 gh6 27.Qh6 (27.Qh6 Qg6 28.Qg6 hg6 29.Rfe1+–) 1–0. Fournier,Frederic (1620) – zuleta, Active, 2008.

6.Bd3 0–0 7.Nc3 (7.0–0 a5 8.b5 Qe7=) 7...c5 (7...a5 8.b5=) 8.bc5 (8.Nb5 Be7=) 8...Bc5 9.0–0 Nc6 10.Ne2 (10.Na4 Be7=) 10...d5 (10...Re8 11.Ned4=) 11.Ne5 (11.Qb1 Bd6=) 11...Ne5+= 12.Be5 Ng4 (12...Nd7 13.Bc3+=) 13.Bg3 Re8 (13...Qe7 14.a4+=) 14.Nf4 (14.Bb5 Re7=) 14...Ne5 (14...Nh6 15.Bb5 Re7 16.Qh5=) 15.Bh7+= Kh7 16.Qh5 Kg8 17.Qe5 Bd6 18.Qb2 e5 19.Ne2 Rc8 20.f4 ef4 (20...e4 21.Rf2+=) 21.Bf4 Bc5 (21...Ba6 22.d3+=) 22.Rf3 f6 (22...d4 23.Rg3+=) 23.Rg3 Qe7 (23...d4 24.Rc1+/–) 24.Rf1 Ba3 25.Qa2 Bc5 26.Bh6 (26.Qa7?? Ra8 27.Qa8 Ra8–+) 26...g5 27.Qb2 (27.Nf4 Kh7 28.Rh3 g4 29.Bf8 gh3 30.Be7 hg2+–) 27...Rc6 (27...Bd6 28.Rf6 A) 28...Bg3 29.Rg6 (worse is 29.Ng3 Qe5 30.Qe5 Re5–/+) 29...Kh7 30.Rg7 Kh6 31.Re7 Bh2 32.Kh2 Re7 33.Qf6 Kh7 34.Qe7 Kg6 35.Qe6 Kg7 36.Nd4 Rh8 37.Kg3+–; B) 28...Be5 29.Rg5 Kh7 30.Qe5 Qe5 31.Re5 Re5+=) 28.h4 (28.Nf4 d4 29.ed4 Kh7+–) 28...Bd6 (28...Ba6 29.Rf2 Be2 30.Re2 Bd6+=) 29.Rgf3?? (better is 29.Nf4 Be5 30.Qb3+/–) 29...Ba6 (29...Qe5 30.Qe5 Be5 31.hg5 fg5 32.Rf8 Rf8 33.Rf8 Kh7 34.Bg5 Rc2 35.Bf4+=) 30.d3+= Qe4?? (30...Qe5 31.Qa2 Qh2 32.Kf2 Qh4 33.g3 Qh2 34.Ke1 Rc5–/+) 31.de4+– (31.de4 Be2 32.ed5+–) 1–0. WoodPusher83 – Whiterose, ChessWorld.net, 2006.

6.d4 0–0 7.Bd3 Ne4 8.Nbd2 Nd2 9.Qd2 f5 10.Be2 Rf6 11.d5 Rg6 12.de6 de6 (worse is 12...Re6 13.Bc4 b5 14.Be6 de6 15.c4 bc4 16.Qc3+/–) 13.g3 Nd7 14.h4 Rh6 15.0–0–0 a5 16.Qd4 e5 17.Qc4 Kh8 18.b5 Nc5?? (18...Qe7 19.Kb1+=) 19.Rhg1?? (19.Ne5 Be5 20.Rd8 Rd8 21.Be5 Bh1+–) 19...Ne4?? (better is 19...Qe7+=) 20.Ne5+– (worse is 20.Be5 A) 20...Nf2? 21.Ng5 Rf6 22.Bf6 Ba3 23.Bb2 Bb2 24.Kb2 Nd1 25.Rd1 (25.Bd1?! Bd5 26.Qd4 Qg8+–) 25...Qf6 26.Kb1+–; B) 20...Ba3 21.Kb1 Qe7+=) 20...Qf6 (20...Rf6 21.Nf7 Rf7 22.Qf7 Qg8 23.Qg8 Rg8+–) 21.Nf7 Kg8 (21...Qf7 22.Qf7 Rg6 23.Bh5+–) 22.Bf6 (better is 22.Nh6 Kh8 23.Bf6 gf6 24.Nf7 Kg7 25.Nd6 cd6 26.Qc7 Kh8 27.Qb7 Rf8+–) 22...gf6 23.Nh6 Kg7 24.Nf5 Kg6 25.Nd6 1–0. Fournier,Frederic (1930) – zuleta, Active, 2007.

6.d4 Bd5 7.Bd3 c5 8.Nbd2 cd4 9.e4+– Bb7 10.e5 Bc7? 11.ef6 Qf6 12.Bd4 Qf4 13.Bg7 Rg8 14.g3 Qd6 15.Be5 (15...Bf3 16.Nf3+–) 1–0. Pachurka,Roland (1835) – Karutz,Erich, DESC, 2002.

6.Be2 0–0 7.0–0 Ne4 8.d4 Ng5 9.Nbd2 Nf3 10.Bf3 Ba6?? (better is 10...c6+=) 11.Ba8+– Bf1 12.Qf1 c6 13.h3 Qc7 14.c3 (14.Rb1 a6 15.Ne4 Be7+–) 14...b5 15.a4 a6 (15...Na6 16.ab5 Nb4 17.Ba3+–) 16.ab5 cb5 17.Bf3 f5 18.Qd3 g5 19.e4 g4 (19...Bh2 20.Kf1+–) 20.hg4 fg4 21.Bg4 Rf7 22.e5 Be7 23.Ne4 Rg7 24.Qe2 Nc6 (24...Rf7 25.Bc1+–) 25.Ra6 Nd8 (25...Qb7 26.Ra3+–) 26.Ra5 h6 (26...Rf7 27.Bh5 Rf4 28.Bc1+–) 27.Rb5 Nf7 28.Nf6 (28.c4!? Ng5+–) 28...Kh8 (28...Bf6 29.ef6 Rg6 30.Qf3+–) 29.Ne8 (29.Ne8 Qc6 30.Ng7 Kg7 31.c4+–) 1–0. Bonetti,Shane – Shturmovik, ICC, 2002.

5.Nf3 Be7

6.Bb5 0–0 7.0–0 Ne8 8.d3 f5 9.Nbd2 Bf6 10.Bf6 Nf6 11.h3 Nc6 12.Bc6 Bc6 13.c4 d6 14.Ng5 Qe8 15.Qb3 h6 16.Ngf3 Kh7 17.b5 Bb7 18.a4 g5 19.a5+= Rb8 20.a6 Ba8+= 21.Nd4 Nh5 22.Rac1 e5 23.Ne2 g4 24.h4 g3 25.Ng3 Ng3 26.fg3 Qg6 27.Kh2?? Rg8–+ 28.Rg1 Qg3 29.Kh1 Qh4# 0–1. MikeMcC – jonnyboy373, ChessWorld.net, 2004.

6.Nc3 Nh5 7.Ne2 Bf6 8.Ng3 Bb2 9.Rb1 Ng3 10.hg3 Ba3 11.c3 a5 12.Qb3 ab4 13.cb4 Bd5 14.Qd3 Ra4 15.Ra1 Nc6 16.Ra3 Rb4 17.Nd4 Nd4 18.ed4 0–0 19.Qh7# 1–0. Nautiluschess – horian, ICS blitz, 2001.

6.c4 a5 7.ba5 Ra5 8.d4 =+.

6.c4 a5 7.ba5 Ra5 8.Bf6 Bf6 9.d4 =+.

6.c4 a6 7.d4 d6 8.Nbd2 d5 9.Bd3+= c5 10.cd5 ed5 11.bc5 bc5 12.dc5 Bc5 13.0–0 Nc6 14.Qc2 Be7 15.Rab1+– Qc7 16.Bf6 Bf6 17.Bh7?? g6= 18.e4 Rh7 19.ed5+/– Be5?? 20.Ne5+– Qe5 21.Rfe1 (21.Rfe1 Qe1 22.Re1 Ne7 23.Qc7+–) 1–0. wlittle (2100) – eweram (2185), net–chess.com, 2005.

6.Bc4 0–0 7.0–0 d5 8.Be2 Nbd7 9.c4 (9.Nc3 a6=) 9...dc4 10.Bc4 Bf3 (10...a6!?+=) 11.Qf3+= c5 12.bc5 Nc5 (12...bc5 13.d3=) 13.d4 Qc7?? (better is 13...Na4 14.Bc1 a6=) 14.dc5+– Qc5 15.Nd2 (15.Rc1 Qg5+–) 15...Rad8 16.Rfd1 (better is 16.Bd4!? Qa5 17.Ne4 Ne4 18.Qe4+–) 16...Rd2+/– 17.Rd2 Qc4 18.Rc1 Qh4 19.Rd4 Qh6 20.Rdc4 Nd5 21.e4 Nf6 22.a4 Nh5 23.R1c2 f5 24.Bc1 fe4? 25.Qf8!! Bf8 26.Bh6 gh6 27.Re4 1–0. coloplayah (2070) – abhailey (2205), net–chess.com, 2006.

6.Bc4 0–0 7.0–0 d6 8.d4 Nbd7 9.Bd3 Ne4 10.c4 f5 11.Nfd2 Ndf6 12.f3+= Nd2 13.Nd2 c5 14.Qc2 Rc8 15.d5+= ed5 16.Bf5+/– Rc7 17.b5 dc4 18.Nc4 d5 19.Rad1+/– h6?? 20.Be6+– Kh8 21.Ne5 Bd6 22.Ng6 (22.Ng6 Kh7 23.Nf8 Kh8 24.Qh7 Nh7 25.Ng6#) 1–0. Mario Cruz (1895) – Tanuki, internet, 2005.

6.Bc4 d5 7.Bb3 0–0 8.0–0 Nbd7 9.d4 c5 10.dc5 bc5 11.bc5 Nc5 12.Nbd2 Ba6 13.Re1 Rb8 14.Be5 Rb7 15.Rb1 Nfd7 16.Bd4 Bf6 17.Bf6 Nf6 18.Nd4 Qc7 19.Ba2 Rfb8 20.Rb7 Rb7 21.g3 Na4 22.Bb3 Nc3 23.Qa1 Nce4 24.N2f3? Qc3 25.Qc3=+ Nc3 26.Ne5 Nfe4 27.f3 Nc5 28.Nec6 Nb3 29.cb3 Nb5 30.Nb5 Bb5 31.Nd4 Bd7 32.Rb1 e5 33.Ne2 f5 34.Kf2 Kf7 35.Nc3 Ke6 36.Ke2 Rc7 37.Kd2 d4 38.ed4 ed4 39.Ne2 Kd5 40.a4 g5 41.Kd3 f4 42.Rc1?? Bf5 43.Kd2 Rc1 44.Kc1 fg3 45.hg3 d3 46.Nc3–/+ Kd4 47.Kd2 Be6 48.Nb5 Kc5 49.Nc3 Bb3 50.Kd3 Bc4 51.Kd2 Kb4 52.f4 gf4–+ 53.gf4 h5 54.Ne4 Ka4 55.Kc3 Be6?? 56.Nc5+– Kb5 57.Ne6 h4 58.Ng5 a5 59.f5?? Kc6 60.f6 Kd7 61.Kc4 h3 62.Nh3 Ke6 63.Nf4 Kf6 64.Kb5 Ke5 65.Nd3 Kd4 66.Nc5 Kc3 67.Na4 Kb3 68.Ka5 ½–½. bratek55 (1705) – ratagan, kurnik, 2011.

6.Bc4 d5 7.Bb3 Nbd7 8.d3 0–0 9.0–0 a5 10.b5 Nc5 11.Ba2 Qe8 12.c4 dc4 13.Bc4 Rd8 14.Bd4 Nfd7 15.Nbd2 Bf6 16.Qc2 e5 17.Bb2 e4 18.de4 Ne4 19.Rfd1 Bb2 20.Qb2 Ndc5 21.Ne4 Ne4 22.Ne5 Nd6 23.Bb3 Ne4 24.Rd8 Qd8 25.Rd1 Qg5 26.Bf7 Rf7 27.Nf7 Kf7 28.Rd7 Kf8 29.Rc7 Nc5 30.f4 Qg6 31.a4 Be4 32.Qd2 Qf6 33.Qd1 Nd3 34.Rc8 Ke7 35.g3 Qe6 36.Rc7 Kf8 37.Rc3 Qa2 38.Rc2 Qe6 39.Rc7 ½–½. Eisele,Per – Urnezis,Matthew, IECG, 1997.

6.d4 a5 7.b5 =.

6.d4 c5 7.c3 a5 8.b5 d6 9.Be2 0–0 10.0–0 Ne4 11.c4 f5 12.Nbd2 Nd7 13.Ne4 fe4 14.Nd2 Qe8 15.Qc2 Nf6 16.f3 ef3 17.Bf3 Bf3 18.Rf3 Ng4 19.Raf1 Rf3 20.Rf3 Bg5 21.Nf1 Qe7?? 22.h3?? Nh6 23.Qe4 Re8 24.dc5 bc5 25.Bc3 a4 26.b6 Nf5 27.g4 Nh6 28.Rf2 Nf7 29.b7 Qd7 30.Rb2 Rb8 31.Nd2 d5–+ 32.Qf3 Rb7 33.Rb7 Qb7 34.cd5 ed5 35.Kg2 Qd7 36.Bb2 Be7 37.Qf4 Bd6 38.Qf3 Be5 39.Bc1 h6 40.Nf1 Ng5 41.Qf5 Qf5 42.gf5 Ne4 43.Kf3 h5 44.h4 Nd6 45.Nd2 Nf5 46.Nf1 Nh4 47.Ke2 Nf5 48.Kd3 c4 49.Kc2 h4 50.Bb2 Bb2 51.Kb2 h3 52.Kc3 Ne3! 53.Nh2 Nf5 54.Kd2 g5 55.Kd1 d4 56.Kc2 d3 57.Kd2 Nd4 (57...Nd4–+) 0–1. futsalboy (1765) – jucatauru (1780), kurnik, 2011.

6.d4 c5 7.dc5 bc5 8.bc5 Qa5 9.Nc3 0–0 10.Be2 Qc5 11.0–0 =. woschkat (2200) – trotsky (2000), net–chess.com, 2001.

6.d4 c6 7.Be2 d5 8.0–0 0–0 9.c4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.Nbd2 c5 12.b5 Ne4 13.Ne4 Be4 14.Be2 Nf6 15.Nd2 Bb7 16.Bf3 Nd5 17.e4 Nf4 18.g3 Nh3 19.Kg2 Ng5 20.dc5 Bc5 21.h4? Nf3–+ 22.Kf3 Qd3 23.Kg2 f5 24.f3 fe4 25.Ne4 Be4 26.fe4 Qe4 27.Kh2 Bd6 28.Qe1?? Qh4 29.Kg2 Bg3?? 30.Qe6 (30.Qe6 Kh8 31.Qh3 Qh3 32.Kh3–+). mihai740609 – bich11, kurnik, 2011.

6.d4 d6 7.c4 c5 8.Qb3 0–0 9.Be2 Nbd7 10.0–0 Rc8 11.Nbd2 Qc7 12.Rac1 h6 13.b5 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Ba8 16.Bf3 Bf3 17.Nf3 Bf6 18.a4 Qb7 19.Rfd1 Rfd8 20.d5 Bb2 21.Qb2 e5 22.e4 Nf8 23.Nd2 Qe7 24.f3 Rc7 25.Ra1 Qg5 26.Qc3 f5 27.a5 f4 28.Ra2 Ng6 29.Nb3 Rf8 30.Rda1 Rf6 31.Qd2 Nh4 32.Qf2 Kh7 33.Kh1 Ng6 34.ab6 ab6 35.Ra8 Rff7 36.R1a6 Rb7 37.Nc1 Rfd7 38.Nd3 Qh4? 39.Qh4+– Nh4 40.Kg1 g5 41.h3 Ng6 42.Nf2 h5 43.Kh2 Nh4 44.Kg1 Kg7?? 45.Kf1 Kf6 46.Nd1 Ng6 47.Rg8 Kf7 48.Rga8 Nf8 49.Kf2 Nh7 50.Nc3+– Nf6 51.g3?? h4? 52.g4?? Ng8?? 53.Ke2 Ne7? 54.Kd3 Ng8? 55.Ne2 Nf6 56.Nc1 Ng8 57.Na2 Ne7 58.Nc3 Rdc7?? 59.Na4 Nc8+/– 60.Nc3 Ke7 61.Na4 Kf7 62.Kc3 Ke7 63.Rc8 Rc8= 64.Nb6 Rb6?? 65.Rb6+– Ra8 66.Ra6 Rb8 67.Kb3 Rb7 68.Ka4 Kf6 69.b6 Ke7 70.Kb5 (70.Kb5 Ke8 71.Kc6 Rb8 72.Kc7 Rd8 73.Kb7 Kf8 74.Ra8 Rc8 75.Kc8 Ke7 76.Ra7 Kf8 77.b7 Kg8 78.b8Q Kh8 79.Qb6 Kg8 80.Qd8) 1–0. futsalboy (1695) – federer18, kurnik, 2011.

6.d4 d6 7.c4 Nbd7 8.Nbd2 c5 9.Be2 0–0 10.0–0 Rc8 11.Qb3 h6 12.Rac1 Re8 13.Rfe1 Qc7 14.Bd3 Ba8 15.e4 cd4 16.Bd4 Ne5 17.Ne5 de5 18.Bb2 Red8 19.Nf3 Nd7 20.Rcd1 Bf6 21.a4 Nf8 22.Rc1 Ng6 23.Bb1 Nf4 24.c5 bc5 25.Rc5 Qb8 26.Rc8 Rc8 27.b5 ½–½. futsalboy (1700) – orim63 (1885), kurnik, 2011.

6.d4 d6 7.c4 Nbd7 8.Be2 c5 9.dc5 Nc5?? 10.bc5+– dc5 11.Nc3 0–0 12.Qd8 Rad8 13.Rd1 Rd1 14.Nd1 Rd8 15.0–0 Ne4 16.Nc3 Nd6 17.Rd1 Bf6 18.h3 b5? 19.cb5 Nb5 20.Nb5 Rd1 21.Bd1 Bb2 22.Na7 Ba3 23.Ne5 c4? 24.Bc2 c3 25.Nb5 Bb2 26.Nd3 Ba1? 27.Nb4 f5 28.Na2 Be4 29.Be4 fe4 30.Nac3 Bc3 31.Nc3 Kf7 32.Ne4 Ke7 33.f3 Kd7 34.Kf2 Kc6 35.Ke2 Kd5 36.Kd3 e5 37.Ng5 h6 38.Nf7 Ke6 39.Nd8 Ke7 40.Nc6 Ke6 41.Ke4 Kd6 42.Ne5 Ke6 43.f4 Kf6 44.g4 Ke6 45.h4 Kf6 46.g5 hg5 47.hg5 Ke6 48.Ng4 g6 49.Ne5 Ke7 50.Ng6 Kf7 51.Nh4 Kg7 52.Nf3 Kg6 53.Ke5 Kg7 54.Ke6 Kg6 55.f5 Kg7 56.e4 Kg8 57.g6 Kg7+– 58.e5 Kg8 59.f6 Kf8 60.g7 Kg8 61.Ke7 Kh7 62.f7 Kg7 63.f8Q Kg6 64.Qf6 Kh7 65.Qg5 Kh8 66.Kf7 Kh7 67.Qg7 (67.Qh4) 1–0. Fournier,Frederic – Brakalov, Partie évaluée, 1m + 2s, 2008.

6.Be2 a5 7.b5 0–0 =.

6.Be2 c5 7.c3 0–0 8.0–0 Nc6 9.b5 Na5 10.c4 Qc7 11.Qc2 a6 12.Nc3 ab5 13.Nb5+= Qc6 14.a4 d6 15.Rfd1 e5 16.d3 Nd7 17.Ne1 Qc8 18.d4 cd4 19.ed4 ed4 20.Rd4+= Qc5 21.Qd3 Ne5 22.Qc2 d5? 23.Nd3?? Nd3= 24.Bd3 Nc4 25.Bc4 dc4 26.Rc4 Qd5 27.Rg4+/– f6 28.Rd1 Qh5 29.Qe2 g6? 30.Qc4?? Kg7?? 31.Rd7+– Rac8 32.Re7 Rf7 33.Qf7 Kh6 34.Qh7# 1–0. Olsen,Birger – Sjoestedt,Roger, Vadsosjakken op, 1996.

6.Be2 c5 7.bc5 bc5 8.0–0 0–0 9.c4 d6 10.d3 Nbd7 11.Nbd2 Qc7 12.Rb1 a5 13.Qc2 a4 14.Ng5 d5 15.cd5 ed5 16.Rfc1 Rfb8 17.Nf1 h6 18.Nf3 Qd6 19.Ng3 Qe6 20.Nd2 Bd6 21.Re1 Ra7 22.Bc3 Re8 23.Nh5 Nh5=+ 24.Bh5 Bc6 25.Bf3 Ne5 26.Be5 Qe5=+ 27.g3 Qf6 28.d4= Be7 29.Bg2 Raa8 30.Rec1 c4 31.Rb6+= Ba3 32.Ra1 Bc5 33.Rc6 Qc6 34.dc5 Qc5 35.Ra4 Ra4 36.Qa4 Rb8 37.Nf3 Rb1 38.Bf1 c3 39.Qc2?? Qb5–+ 40.Nd2 Qb2 41.Qb1 Qb1 42.Nb1 c2 (43.Nc3 c1Q 44.Nd5 Qb1–+) 0–1. Zimmermann,Joerg (1655) – Bonetti,Shane (1855), ETC, 2003.

6.Be2 Bd6 7.0–0 (7.Nc3 a5=) 7...h5 (7...0–0!?=) 8.d3 (8.Nc3 a5 9.b5 0–0+=) 8...Ng4 (8...c5 9.Nc3+=) 9.Nbd2 (9.Bg7 Bf3 10.h3 Be2 11.Qe2 Rg8 12.hg4 Qh4–+) 9...g5?? (better is 9...0–0+/–) 10.Bh8+– Nc6 (10...Qe7 11.Bb2+–) 11.Bb2 (11.b5 Na5+–) 11...Qe7 (11...a6 12.c4+–) 12.Ne4 f6 (12...Nce5 13.Nd6 Qd6 14.Be5 Ne5 15.Ng5+–) 13.h3 Nge5 14.Ne5 Ne5 (14...Be5 15.d4 f5 16.de5 fe4 17.Bh5 Kd8 18.Bg6+–) 15.Bh5 Nf7 (15...Kf8 16.f4 gf4 17.ef4+–) 16.Bf6 Qf8 17.Ng5 Qh6 18.Bf7 (18.Nf7 Bh2 19.Kh2 Qf6 20.Nd6 Ke7 21.Nb7 Rb8+–) 18...Kf8 19.Qh5 Qh5 20.Bh5 Be7 21.Nh7 Kg8 22.Be7 Kh7 23.f4 Rg8 24.e4 d5 25.f5 (25.ed5!? Bd5 26.g4 b5+–) 25...de4 26.f6 ed3 27.Rf4 (27.cd3?! Rg2 28.Kh1 Rg4 29.Rf3 Bf3 30.Kh2 Rg2 31.Kh1 Rg4 32.Kh2 Rg2 33.Kh1 Rg4=) 27...Rg2 28.Kf1 Rc2 29.Be8 Bg2 (29...Rf2 30.Kf2 Kh6 31.Rg1 Bg2 32.Rg2 c5 33.Rh4) 30.Kg1 Bd5 (30...Rf2 31.Rh4 Kg8 32.Kf2 Bh3 33.Rg1 Bg2 34.Rg2) 31.Rh4 Kg8 32.f7 Kg7 33.f8Q# 1–0. aschellen (1855) – kolokwium, internet, 2006.

6.h3 0–0 7.Bb5 a6 8.Bd3 d5 9.c4 c5 10.bc5 bc5 11.cd5 ed5 12.Bf6 Bf6 13.0–0?? Ba1–+ 14.Nc3 Bc3 15.dc3 Nd7 16.Qb3 Qc7 17.Bb1 g6 18.Qc2 Rae8 19.Nh4 c4 20.f4 f5 21.Nf3 Nc5 22.Re1 Nd3 23.Rd1 Re3 24.Ne5 Ne5 25.Qd2 Qc5 26.Kf2 Rd3 27.Ke1 Rd2 28.Kd2–+ Nd3! 29.Bd3 cd3 30.Kd3 Qc4 31.Kc2 Re8 32.Kc1 Qc3 33.Kb1 Bc6 34.Rd4 Re1 35.Rd1 Rd1 36.Ka2 Ra1 0–1. color1972 – kingscrusher, ChessWorld.net, 2005.

6.c4 0–0

7.Qb3 d5 8.Nc3 dc4 9.Bc4 Bf3 10.gf3 Nbd7 11.Rg1 Kh8 12.0–0–0 a5 13.b5 a4 14.Na4 Nc5 15.Nc5+= bc5 16.Rg4?? c6 17.Rg3 cb5 18.Bb5 c4 19.Bc4 Rb8 20.Qc2 Rc8 21.Rdg1+/– g6 22.Kd1 Kg8 23.Qc3 Qc7 24.d3 Qc6 25.Ke2 Rfd8 26.h4 Rb8 27.h5 Rb2 28.Qb2 Nh5 29.Rh3 Bf6 30.Qb5 Qb5 31.Bb5 Ng7 32.a4 Nf5 33.Rc1 Nd6 34.Rc6 Nb5 35.ab5 Rd5? 36.b6 Rb5 37.Rh1 Rb2 38.Kf1 h5 39.Kg2 Kg7 40.Rhc1 Bg5? 41.f4 Bf6? 42.R1c4 g5? 43.fg5 Bg5 44.Kf3 f5?? 45.Re6 h4 46.Rc7 Kf8 47.Rg6 Be7 48.Rh6 Ke8 49.Rh8 Kf7 50.Rh7 Kf6 51.Rhe7 h3 52.Rf7 Ke6 53.b7 h2 54.Rh7 h1Q 55.Rh1 Kd6 56.Rhh7 (56.Rhh7 Rb3 57.Rcd7 Kc6 58.Kf4 Rb4 59.Ke5 Rb5 60.Ke6 Kb6 61.b8Q Ka5 62.Rd5 Kb4 63.Qb5 Kc3 64.Rc7 Kd2 65.Qb2 Ke1 66.Rc1) 1–0. orangutanb4 (1995) – rodebert (1635), kurnik, 2011.

7.Qc2 d6 8.d4 a5 9.Bd3 ab4=+ 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Na6 12.Bc3 c5 13.dc5 bc5 14.b5=+ Nb4 15.Bb4 cb4 16.Nbd2 Qa8 17.0–0 Rc8 18.Qb1 Qa3 19.Nd4 d5 20.Rc1 e5 21.N4b3= e4 22.Be2 dc4 23.Bc4 Kf8 24.Rc2 Ra8 25.b6= Nd5 26.Bd5 Bd5 27.Rc7 Qa4 28.b7 Re8 29.Nc4+= Qb5 30.Nd4 Qa6 31.Re7 Ke7 32.Qb4 Kf6 33.h4 Qc4 34.b8Q Rb8 35.Qb8 g6 36.Qh8 Ke7 37.Qh7 Qc1 38.Kh2 Qb2 39.h5 gh5 40.Qh5 Qf2 41.Qe5 Be6 42.Qe4 Qf6 43.Ne2 Qf2+= 44.Qb4 Ke8 45.Qb5 Kf8 46.Qc5 Ke8 47.Ng3 Qf6 48.Qb5 Bd7 49.Qb8 Ke7 50.Qb4 Qd6 51.Qh4 Qf6 52.Qh5 Be6 53.Ne4 Qf5 54.Qh4 f6 55.Ng3 Qe5 56.e4 Bd7 57.Qh7 Kd6 58.Qg6 Qg5 59.Qh7 ½–½. Gasanov,Engels G – Saxena,Alok (2205), 12th AfroAsia Zonal Champs Prelim Group, 2009.

7.Qc2 h6 8.h4 Bf3 9.gf3= Ne8 10.Qe4 d5 11.cd5 Qd5 12.Bd3 f5= 13.Qd5 ed5 14.Nc3 Bf6 15.Rb1 Bc3+= 16.Bc3 Nd7 17.Bb5 Rf7? 18.Bc6+– Rd8 19.Bd5 Nd6 20.Rg1 Kf8 21.Bf7 Kf7 22.Rg7 Ke6 23.Rg6 Kd5 24.d3 Nb5 25.e4 fe4 26.fe4# 1–0. Karlsen,Jan M – Heggelund,Fredrik, Sandefjord MGP, Gr. B, 2002.

7.Nc3 d5 8.d4 c5 9.bc5 bc5 10.Qb3 Qb6 11.Qc2 cd4=+ 12.Nd4 dc4 13.Na4 Qa5–/+ 14.Bc3 Qg5 15.h4 Qg4 16.f3 Qg3–+ 17.Qf2 Qf2 18.Kf2 Rc8 19.e4 Nbd7 20.Bb4 Bb4 21.ab4 c3 22.Rc1=+ a5 23.b5? Be4 24.fe4=+ Ne4 25.Ke3 Ng3 26.Rh3 Nf1 27.Rf1 Rc4 28.Ra1 c2 29.Rhh1 e5 30.Ne2 Rac8 31.g3 f5 32.Kd2 f4 33.gf4 ef4 34.Nec3 Nc5–/+ 35.Nc5 (35...R8c5 36.Rh3+=). Diener,Rudolf – Rossbach, corr SOK–89–36, 1989.

7.Nc3 d5 8.d4 c5 9.bc5 bc5 10.Be2 cd4 11.Nd4 dc4=+ 12.Bc4 Qc7 13.Be6? Bg2–+ 14.Rg1 Qh2 15.Kd2? fe6 16.Qb3 Nd5 17.Ne6 Rf2 18.Ne2 Nc6 19.e4 Rb8 20.Qa2 Re2! 21.Ke2 Be4 (21...Be4 22.Ke1 Bh4 23.Rg3 Bg3 24.Kd1 Qc2#) 0–1. juanpacio (1730) – luciano59 (2110), internet, 2006.

7.Nc3 d5 8.d4 Nbd7 9.cd5 ed5 10.Be2 Rc8 (10...Re8 11.0–0=) 11.0–0+= c6 ½–½. Zivkovic,Nemanja (2290) – Nestorovic,L (2380), Vrnjacka Banja SER, Central Ch, 2014.

7.d3 d5 8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 c5 10.b5 Qc7 11.0–0 e5 12.Nh4 Rfe8 13.Nf5 Bf8 14.d4 ed4=+ 15.ed4 Qf4 16.Ng3 cd4 17.Nf3 dc4–/+ 18.Nd4 Rac8 19.Bc1 Qc7 20.Be3 Ne4 21.Bf3 Ndf6 22.Qc1 Ng3–+ 23.hg3 Ne4 24.Nf5 Qe5–+ 25.g4 Qb5 26.Bd4 Qd7 27.Rd1 Qc7 28.Be4 Be4 29.Nh6 gh6 30.g5 Re6 31.Re1 Qc6 32.Re3 Rg6 33.Rg3 hg5 34.Qe3 f5 35.Qc3 Bg7 36.Bg7 Rg7 (36...Rg7 37.f4 Qc5 38.Kh2 Rc6–+) 0–1. Liepert,Luise – Sotter,Gerlinde, Bayern–ch (Women), 1982.

7.Bd3 d6 8.Qc2 h6 9.Nc3 Nbd7 10.Ne2 c5 11.b5 d5 12.0–0 dc4 13.Bc4 Bf3 14.gf3 Qc7 15.Kh1 Ne5 16.Rg1 Nf3 17.Rg2 Rad8 18.Rd1 Nh4 19.Rg3 Qb7 20.e4 Nf5 21.Rf3 Ne4 22.Kg1 Ng5 23.Rb3 Nf3 24.Kf1 Nh2 25.Kg1 Nf3 26.Kf1 N3d4 27.Nd4 Nd4 28.Bd4 Rd4 0–1. purplegadge (1755) – sadeghsabeti (1780), gameknot.com, 2013.

7.d4 a5 8.b5 d5 9.Nbd2 Nbd7 10.Be2 dc4 11.Bc4 c5 12.bc6 Bc6 13.Qb3 Bb5?? 14.Bb5+– a4 15.Qc4 0–1. Fournier,Frederic (1905) – eandone(C) (1895), Active (7/0), 2005.

7.d4 d6 8.Nc3 a6 9.d5 Ne8 10.Qc2 c5 11.Bd3 h6 12.bc5 bc5 13.Be4 e5 14.g4 Bh4 15.0–0–0 Nd7= 16.Rdg1 Bc8 17.Bd3 Nb6 18.Ne4 f5 19.gf5 Bf5 20.Nh4 Qh4 21.f4 Be4–/+ 22.Be4 Nf6 23.Bf5 Ra7?? 24.fe5+/– de5 25.e4 Qf4+= 26.Kb1 Rb7 27.Ka2 Rfb8 28.Bc1 Qh4 29.Rg3 Ne8 30.Rhg1 Nd6 31.Rg4 Qd8? 32.Qg2 Ne8 33.Be6 Kh7?? 34.Rg6 Nf6 35.Rg7 Kh8 36.Qg6 (36.Qg6 Qg8 37.Bg8 a5 38.Qh6 Nh7 39.Qh7) 1–0. Velimirovic,Dragoljub (2515) – Vasovski,Nikola, YUG–ch35 Skender Vakuf, 1980.

7.d4 d6 8.Nbd2 Nbd7 9.Bd3 c5 10.0–0 Qc7 11.Qc2 h6 12.Rfd1 Rac8 13.dc5 dc5 14.b5 Rfd8 15.Qc3 Ne8 16.Be4 Bf6 17.Qc2 Bb2 18.Qb2 Nef6 19.Bb7 Qb7 20.a4 Qc7 21.h3 a5 22.ba6 Ra8 23.Qb5 Nb8 24.a5 Ra6 25.ab6 Rb6 26.Qa5 Rb7 27.Qc7 Rc7 28.Rdb1 Nbd7 29.Kf1 Kf8 30.Ke2 Ke7 31.Ra5 Rb8 32.Rb8 Nb8 33.Ne5 Nbd7 34.Nd3 Ne8 35.e4 f6 36.Kd1 Nd6 37.Kc2 Nf7 38.f4 Nd6 39.Kc3 g5 40.g3 gf4 41.gf4 Rc8 42.Ra7 Kd8 43.e5 fe5 44.Ne5 Nf6 45.Rg7 Nde8 46.Rg6 h5 47.Rg3 Ke7 48.Rd3 Nd6 49.Ng6 Kd7 50.Kc2 Kc7 51.Ne5 Rg8 ½–½. Nogueiras Santiago,J (2575) – Rodriguez Cespedes,A (2515), CUB–ch St Spiritus, 1989.

7.d4 d6 8.Bd3 h6 9.0–0 Nbd7 10.Nc3 a6 11.Qc2 Re8 12.e4 Nf8 13.e5 de5 14.Ne5 Rc8 15.Ne4 Nh5 16.Qd1 f6?? 17.Qh5+– fe5 18.Qe5 Ng6?? 19.Qe6 Kh7 20.Ng3 Qd6 21.Bg6 (21.Bg6 Kh8 22.Qd6 Bd6 23.Be8 Re8 24.Rae1 Re1 25.Re1+–) 1–0. Wall,Bill – Guest4806, internet, 2005.

7.d4 Ne4 8.Nbd2 Nd2 9.Qd2 Bf3 10.gf3 c6 11.Rg1 d5 12.e4 Kh8 13.Rc1 a6 14.Bd3 f5 15.e5 Nd7 16.cd5 cd5 17.Rc6 Qe8 18.Ke2 Bd8 19.Rgc1 b5 20.Rd6+/– Nb6 21.Rcc6 Nc4 22.Bc4 bc4 23.Re6 Qd7 24.Ra6?? Ra6= 25.Ra6 c3?? 26.Bc3 Bg5 27.Qd3 Rc8 28.Ra5 Rd8 29.Qb5 Qf7 30.Qc6 f4 31.Ra8 h6 32.Rd8 Bd8 33.e6 Qf5 34.Qe8 Kh7 35.Qd8 Qc2 36.Bd2 Qc4 37.Ke1 Qd4 38.e7 Qa1 39.Ke2 (39.Ke2 Qe5 40.Kf1 Qh5 41.e8Q Qf5 42.Qg8 Kg6 43.Qde8 Kf6 44.Qgf7 Kg5 45.Qg7 Kh4 46.Qh6 Qh5 47.Qhh5) 1–0. Suau Mercer,P (1920) – Solino Nebot,L (2170), 74th ch–ESP Absoluto, Palma de Mallorca, 2009.

7.Be2 c5 (--> 6.Be2 0–0 7.c4 c5).

7.Be2 d6 8.Nc3 Nbd7 9.Qc2 c5 10.b5 a6 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Qa8 14.0–0 d5 15.d4 dc4 16.dc5 Nc5 17.Bb2 Rc8 18.Ra1= Qb8 19.Na4 Be4 20.Qc3 Nd3–+ 21.Bd3 cd3 22.Qe1 Ng4 23.h3 Bf3 24.hg4 Bg4 25.f4 Qb7 26.Bd4 Rc2 27.e4 d2 28.Qf1 Qe4 29.Bf2 d1Q 30.Rd1 Bd1 31.Nb6 Be2 32.Qb1 Ba3 33.Nd7 Rc1 34.Qc1 Bc1 (34...Bc1 35.Ne5 Be3–+) 0–1. Pagalis,Giorgos – Aftsoglou,Ioannis (2220), Patras op, 2000.

7.Be2 Re8 8.d4 d5 9.Nbd2 Nbd7 10.0–0 Rc8 11.Rc1 c5 12.cd5 Bd5 13.dc5 bc5 14.bc5 Nc5 15.Bc3 Nfe4 16.Ne4 Ne4 17.Qd4 Bf6–/+ 18.Ne5 Qc7 19.Bb2= Qe5 20.Rc8 Rc8= 21.Qe5 Be5 22.Be5 Rc2 23.Bf3 a5 24.Be4= Be4 25.f3 Bg6 26.Rd1 f6 27.Bd4 e5 28.Bb6 a4 29.Rd8 Kf7 30.Ra8 Bd3 31.Ra4 Rc1 32.Kf2 Rf1 33.Kg3+/– Rb1 34.Rb4 Ra1 35.a4 Ra2 36.e4 Bf1 37.Bf2 Kg6 38.Rb1 Bd3 39.Rb4 Ra3 40.h4 Bc2= 41.Kg4 h5 42.Kh3 Ba4 43.Rb2 Bc6 44.Re2 Bb5 45.Re3 Ra2 46.Kg3 Kh6 47.Be1? Bf1 48.Bf2 g5 49.hg5 Kg5 50.Kh2?! Rf2 51.Kg1 Rg2 52.Kf1 Rg3 53.Kf2 Kf4 (53...Kf4 54.Rc3 h4–+) 0–1. Fournier,Frederic – Cadet,Yves, Match Active, 2000.

7.Nc3 c5

8.b5 d5 9.d3 Nbd7 10.Be2 Qc7 11.Qc2 Rad8 12.0–0 Bd6 13.h3 Ne5 14.Ne5 Be5 15.a4 d4 16.Nd1 Bd6 17.e4 Nd7 18.a5 f5 19.ef5 ef5 20.Bc1 f4 21.f3 Rde8 22.Nf2 Be7 23.Ne4 Ne5 24.Ra3 Ng6 25.Bd2 Nh4 26.ab6 ab6 27.Ra7 Rb8 28.Rfa1= Nf5 29.Be1 Qd8 30.Bf1 Ne3 31.Qd2 Qc8 32.R1a2 Qe6 33.R2a4 h6 34.Bf2 Rf7 35.Be1 Bf8 36.Qa2 Rd8 37.Qd2 Rdd7 38.Be2 Qg6 39.Bf1?? Kh7 40.Ra2?? Bd6 41.R7a4 Be7 42.R4a3 Bd8 43.Qc1 Qf5 44.Kf2 Qg6 45.Kg1 Rf5 46.Bf2 Rff7 47.Be1=+ Qe6 48.Kf2 Qe5 49.Qa1 Qe7 50.Qc1 Bc7 51.Kg1 Be5 52.Bf2 Rf8 53.Be1 Rfd8 54.Ra7? Nf1–+ 55.Kf1? Be4 56.Rd7 Bd3 (56...Bd3 57.Kg1 Rd7–+; 56...Rd7?! 57.fe4 Qe6 58.Qd1=) 0–1. Gutierrez Mangel,Joaquin – Van Seters,Frits (2295), Haifa ol (Men), 1976.

8.b5 d5 9.d4 a6 10.a4 cd4 11.Nd4 dc4 12.f3 Qc8 13.Qe2 Nbd7 14.Qc4 ab5 15.Qc8 Rfc8 16.Bb5 (worse is 16.ab5 Ra1 17.Ba1 Bb4–+) 16...Ne5 17.0–0 Nc4 18.Bc4 Rc4 19.Ndb5 Bc5 20.Kf2 Nd5 21.Rfe1 Nc3 22.Nc3 f5 23.Ke2 Ba6 24.Kd2 Rd8 25.Kc2 Rh4 26.h3 Bd3 27.Kc1 Rc4 28.Kd2 Bf1 29.Kc2 Bg2 30.Ba3 Ba3 (30...Bh3?! 31.Kb3 Rh4 32.Bc5 bc5 33.a5–+) 31.Ra3 Bf3 32.Kb3 Rdc8 33.Kb2 g5 0–1. urko – denbo347, ChessWorld.net, 2012.

8.b5 d5 9.cd5 ed5 10.d4 c4 11.Be2 Re8 12.0–0 Bf8 13.Ne5 Nbd7 14.f4 Rc8 (14...a6 15.ba6 Ra6 16.Qc2+=) 15.Qa4 Qc7 16.Rac1 (16.Qa7?? Ra8 17.Qa8 Ra8–+) 16...Ne4?? (better is 16...Bd6=) 17.Ne4+– de4 (17...f6 18.Bc4! dc4 19.Rc4 Nc5 20.dc5 Be4 21.Re4 fe5+–) 18.Bc4 (18.Bc4 Ne5 19.fe5+– (19.de5?! Bc5 20.Qb3 Rcd8+/–); 18.Qc4?! Qc4 19.Bc4 Ne5 20.fe5 Re7+–; 18.Nc4?! Qb8+/–; 18.Rc4?! Qd8 19.Nd7 Qd7 20.Qa7 Rc4 21.Bc4 Rc8+–) 1–0. marekt (1970) – toffie62 (1830), gameknot.com, 2014. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 Be7 6.c4)

8.bc5 bc5 9.Rb1 Nc6 =.

8.bc5 Bc5 9.d4 =.

8.d3 cb4 9.ab4 Bb4 10.Be2 d5 11.cd5 Nd5–+ 12.Qc2?? Nd7 13.0–0 Qc7 14.Rfc1 Rfc8 15.Qb3 Bc3 16.Ra3 Nc5 17.Qc2 Bb4 18.Ra2 a5 19.Ng5 (19.Ng5 Qd8 20.Nf3–+). wlittle (2300) – ludger, net–chess.com, 2004.

7.Nc3 d6

8.Qc2 c5 9.b5 Nbd7 10.Be2 Qc7 11.h3 Rfe8 12.0–0 d5 13.d3 Nf8 14.a4 Ng6 15.Ra2 Bd8 16.Rd1 Rc8 17.Bf1 Qd6 18.e4 Bc7 19.g3 Rcd8 20.Re1 d4 21.Nb1 Nd7 22.Bc1 f5 23.Nbd2 f4 24.g4 Qe7 25.Bg2 Nde5 26.a5 Ra8 27.Nb3 Nf3 28.Bf3 Qh4 29.a6 Bc8 30.Kg2 Ne5 31.Qe2 Rf8 32.Rh1 Rf6 33.Ra1 Bd7 34.Ba3 Rg6 35.Rag1 Be8 36.Kf1 Rd8 37.Nd2 Nd7 38.Ke1 Be5 39.Kd1 Bf6 40.Kc2 Ne5 41.Kb3 Qh6 42.h4 Bh4 43.Rh3 Qg5 44.Rgh1 Rh6 45.Bg2 Rd7 46.Bc1 Rf7 47.Nf3 Nf3 48.Bf3 e5 49.R1h2 Qe7 50.Qd1 Bg5 51.Rh6 Bh6 52.Qh1 Qe6 53.Kb2 Rc7 54.Bd1 Qg6 55.f3 Bg5 56.Bd2 Be7 57.Rh5 Bg5 58.Be1 h6–/+ 59.Rh2 Be7 60.Be2 Bb5 61.cb5 Qe8 62.Bd1 Qb5 63.Bb3 Kh7 64.Rc2 Qd3?? 65.Bc4+– Qd1 66.Be2 Qc2 67.Kc2 c4 68.Qh5 d3 69.Bd3! cd3 70.Kd3 Bf6 71.Qf5 Kh8 72.Bb4 b5 73.Qe6 Rc4 74.Qe8 Kh7 75.Qb5 (75.Qb5 Rc1 76.Bc5+–) 1–0. Laco,Giuseppe (2275) – Magalotti,Andrea, Bratto op, 1993. (=1.c4 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 Be7 6.Nf3 0–0)

8.Qc2 Nbd7 9.h3 h6 10.Be2= c6 11.Rg1 d5 12.g4 c5 13.g5 hg5 14.Ng5 Ne4?? 15.Nce4+– de4 16.Ne6! fe6 17.Rg7 Kh8 18.Re7 Kg8?? 19.Rg7 Kh8 20.Rd7 (20...e5 21.Be5 Kg8 22.Rg7 Kh8 23.Rb7 Kg8 24.Rg7 Kh8 25.Qe4 Qd2 26.Kd2 Rfd8 27.Rd7 Kg8 28.Rg1 Kf8 29.Bd6#) 1–0. Knoeppel,Bjoern – Hoegwall,Daniel, Rilton Cup, Stockholm, 1994.

8.d4 Nbd7 9.Bd3 d5 10.cd5 ed5 11.0–0 Ne4 12.Rc1 f5 13.Qb3 Ndf6 14.Rfd1 Bd6 15.b5 Kh8 16.a4 Ng4 17.Rc2+= Qd7 18.h3 Ngf6 19.Ne5 Be5 20.de5+/– Nc3? 21.ef6+– d4 22.Bf5!! Qf5 23.fg7 Kg7 24.Rd4 Rf6 25.Qc3 Raf8 26.Rg4 Kh6 27.e4! Be4 28.Bc1 Kh5 29.Qg3 (29.Qg3 Qf2 30.Rf2 Rf2 31.Rh4#) 1–0. marcosramos (2360) – kuksifae (2425), net–chess.com, 2007.

8.d4 Nbd7 9.Bd3 Re8 10.0–0 e5 11.d5 Nf8 12.Nd2 N6d7 13.f4 ef4 14.ef4 Bf6 15.Rf3 Bd4 16.Kh1 Ng6 17.Nb3 Bc3 18.Bc3 Nf6 19.Nd4 Qd7 20.Nf5 Nh5 21.Rf2 f6?? 22.Qh5 Qf7 23.Rf3 Bc8 24.Rh3 h6 25.Rg3 Bf5 26.Qf5 (26...Ne7 27.Qf6 Qf6 28.Bf6+–; 26.Rg6?! Bd3 27.f5 Qe7+/–) 1–0. Gutierrez,Marcelo – Giordano,Julio C, Buenos Aires COOP, 1997.

8.Be2 d5 =.

7.d4 c5

8.b5 a6 9.a4 cd4+= 10.Nd4 Ne4–/+ 11.f3 Bb4 12.Ke2 Nf6 (12...Nc5 13.Nc2 Ba5 14.Qd6+= Qh4 15.Kd1 Be4 16.Qg3+=) 13.Kf2 d5 14.Nc2 (14.cd5 Nd5 15.e4 Nc7+= 16.Nd2+=) 14...Bd6 (14...Bc5 15.Nc3 Qc7 16.cd5+=) 15.cd5 (15.Nc3 Be5 (15...Qc7+= 16.Nd4+=) 16.Nd4+=) 15...ed5 (15...Nd5 16.e4 Nc7 17.Bc4+=) 16.g3 (16.Nd4 Re8=) 16...Nbd7 17.Nd4 Re8 18.ba6 (18.Nd2 Bc5+=) 18...Ba6 19.Ba6 Ra6 20.Nb5 Be5 (20...Ne5 21.Bd4+=) 21.Bd4 Qe7 (21...Nc5 22.Kg2+=) 22.N1c3 Nc5 23.Ra2 (23.Rb1 Bd4 24.ed4 Ne6=) 23...Qd7 (23...Rc8 24.Kg2+=) 24.Kg2 Raa8 (24...Re6 25.Qd2+=) 25.Re1 h5 (25...Ra5 26.Rb2+=) 26.Ree2 Bd4 (26...Ra5 27.Be5 Re5 28.Qd4=) 27.ed4 Re2 (27...Na6 28.Re5=) 28.Re2 Ne6 29.Re5 Nf8 30.Qb3 Rd8 31.h4 (31.Qb4 Ng6 32.Re3 h4=) 31...Ng6 32.Re3 Rc8 33.Ne2 Re8 34.Re8 ½–½. Vladimirov,Evgeny – Magerramov,Elmar, Riga juniors, 1980.

8.b5 d5 9.Ne5 Ne4 10.f3 Nd6 11.cd5 ed5 12.Bd3 (better is 12.dc5!? bc5 13.Nc3=) 12...c4–/+ 13.Bc2 f6 14.Ng4 Nb5 15.0–0 Nd7 16.f4 f5 17.Ne5 Ne5 18.de5 Bc5 19.Qf3 Qd7 20.Qe2 Qe6 21.a4 Nc7 22.Nd2 a6 23.Nf3 Qe7 24.h3 Bc8 25.Nd4 g6 26.Rf3 Ne6 27.Kh2 Bd7 28.Rh1 b5 29.Kg1? (29.Rg3 Bd4 30.ed4–+) 29...Bd4 30.Bd4 Nd4 (30...ba4?! 31.Kh2–+) 31.ed4 b4 32.h4 h5 33.Rg3 Kh7 34.Rg5 Be8 (better is 34...b3!? 35.Bb1 c3 36.Bd3–+) 35.g4 fg4 36.Rh5 Kg7 37.Qg4 Rf4! 38.Qf4 gh5 39.Rh3 Bd7 40.Rg3 Bg4 41.Bf5 Rf8 42.Rg4 hg4 43.Qg4 Kh8 44.Qh5 Kg8 45.Kh1 Rf5! 46.Qf5 (46.Qf5 Qh4 Double attack (46...Qh7 Decoy)) 46...Qh4 47.Kg1 Qd4 48.Kh2 Qd2 49.Kg1 Qe3 50.Kh2 Qh6 51.Kg2 Qg7 (51...Qg7 52.Kf3 Qf7–+) 0–1. Rogalevych,Oleksandr – Mischuk,Dmitry, UKR–ch sf U20, 2007.

8.bc5 bc5 9.dc5 Na6 10.Be2 (10.Nbd2 Nc5 11.Be2 d6 12.Rb1 Qc7 13.0–0 Rab8 14.Nd4+=; 10.Nc3 Nc5 11.Be2 Rb8 12.Ra2 Qa5 13.Qd2 Nb3 14.Qc2–/+; 10.Bd4 Nc5 (10...Bf3; 10...Qa5) 11.Be2 Qa5 12.Bc3 Qc7 13.0–0 Rab8 14.Nbd2+=) 10...Nc5 11.0–0 Rb8 12.Ra2 (12.Bd4 Qc7 13.Nbd2 Rfc8 14.Rb1+=) 12...Qc7 13.Nc3 (13.Bd4 Ng4 14.Nbd2+=) 13...a6 14.h3 (14.Na4+=) 14...Ba8 15.Na4 Na4 16.Qa4 Ne4 17.Qc2 (17.Qa6?? Nc5 18.Qb5 Rb5 19.cb5 Bd5–+) 17...Nc5 18.Nd2 Bc6 19.Bc3 Rfc8 20.Qc1 Qb7 (20...Na4 21.Ba1–/+) 21.Bf3 (21.Rb2 Qa8 22.Nf3 Be4+=) 21...Bf3 22.Nf3 Na4 23.Bd4 Qb3 24.Qa1 f6 (24...Rc4? A) worse is 25.Bg7 Nc3 26.Bc3 Qc3+= (worse is 26...Rc3 27.Nd2 Qd5 28.Qc3 Qa2 29.Qc7+=); B) 25.Nd2 Qd3 26.Nc4 Qc4 27.Bg7+–; 24...Qc4?! 25.Bg7 d5 26.Be5+=) 25.Nd2 Qd3 26.Qd1 Nc5 27.Bc5 Rc5 28.Qa4 Bd8 29.Qc2 (29.Rd1 Bc7 30.Raa1 Rb2=) 29...Qc2+= 30.Rc2 d5 (30...Ba5 31.Nf3+=) 31.Rfc1= Rbc8 32.Kf1 Be7 33.Ke2 (33.Rc3 Kf7=) 33...Kf7 34.Kd1 Rd8 35.Ke2 Ra5 36.cd5 ed5 37.Ra2 Rb8 (37...Ba3? 38.Rca1+–) 38.Rc3 Bd6 39.Rd3 Be7 40.Nf3 Rc8 41.Nd4 g6 42.Rb3 Rc7 43.g4 Bd6 44.a4 Be5 45.Rb4 Rac5 46.Rb6 Bd4 ½–½. Laveryd,Peter – Lindberg,Bengt, Ch Sweden (masters' group) Borlange, 1995.

8.bc5 bc5 9.Nbd2 Nc6 10.dc5 Bc5 11.Bd3 Qe7 12.0–0 Rfd8 13.Qe2 Rab8 14.Rab1 Ba3=+ 15.Bc3 Bb4 16.Bf6 Qf6 17.Ne4 Qe7 18.Nd4 Nd4 19.ed4–+ d5 20.cd5 Bd5 21.Rfc1 Rbc8 22.Rc8 Rc8 23.Ba6 Rd8 24.Qb5 Be4 25.Rb4 Bd3! 26.Qb7 Qb7 27.Bb7 Rb8 (28.h3 Ba6–+) 0–1. Bivens – Ranby,Hans, corr 3GMM–24, 1996.

8.bc5 bc5 9.Bd3 cd4 10.ed4 Qb6 =.

8.bc5 bc5 9.Bd3 cd4 10.Bd4 Nc6 =.

7.d4 d5

8.c5 a5 9.Bd3 Nbd7 10.0–0 ab4 11.ab4 Ne4 12.Qc2 Ra1 13.Ba1 Qa8 14.Nbd2 f5 15.Rc1 bc5 16.dc5 Nd2 17.Qd2 Bf6 18.Bf6 Rf6 19.b5 Bc8 20.Qb2 Qa7 21.Qd4 Qa3 22.Qc3 Qc3 23.Rc3 Rf8 24.c6+– Nb6 25.Ra3 Re8 26.Ne5 Kf8 27.Ra7+– Re7 28.f4 g6 29.Kf2 Kg7 30.Ke2 Kf6 31.h4 h6 32.Ra1 Rg7 33.Ra7 Re7+– 34.Kf3 Rg7 35.g4+– g5 36.h5 ½–½. Heindrich,Janos – Acs,Gabor, Ligetfalvi op, 1997.

8.c5 bc5 9.dc5 a5 10.Bd3 =.

8.c5 bc5 9.dc5 c6 10.Bd3 Nbd7 11.0–0 Re8 12.Nbd2 Bf8 13.Ne5 Ne5 14.Be5 Nd7 15.Nf3 Ne5 16.Ne5 Be7 17.Qc2 Bf6 18.Bh7+/– Kf8 19.f4 Be5 20.fe5 Qh4? 21.Bd3 Ke7 22.g3 Qh5 23.Qf2 Rf8 24.Qf4 Rh8? 25.Rf2 Raf8+/– 26.Raf1 Bc8 27.Be2 Qf5 28.Qf5 ef5 29.a4 g6 30.b5 Bd7 31.bc6 Bc6 32.Bb5 Rc8 33.Rc2 Rc7 34.Rd1 Ke6 35.h4 Rb8= 36.Bc6 Rc6 37.Rd4 a5 38.Rdd2 Rb4 39.Rb2? Ra4 40.Rb6 Rb6 41.cb6 Rb4 42.Ra2 Rb6 43.Ra5 Ke5 44.Kf2 f6 45.Kf3 Rb1 46.Ra8 Rf1 47.Ke2 Rb1 48.Re8 Kd6 49.Rg8 Rb2 50.Kf3 Ke6 51.Rg6+= Rb3 52.Kf4 Rb4 53.Kf3 d4 54.ed4+/– Rd4 55.h5 Rd8 56.h6 Rh8 57.Kf4 1–0. ludice (1665) – kostrzanin2, kurnik, 2011.

8.Nbd2 dc4 9.Bc4 c5 10.dc5 bc5 11.b5 Nd5 12.0–0 Nd7 13.Qe2 N7b6 14.Rfd1 Qc8 15.Bd3 Bf6 16.Bf6 Nf6 17.Rac1 Nbd5 18.Ne4 Ne4 19.Be4 f5 20.Bb1 Qc7 21.Ba2 Rac8 22.Nd4 Rfe8?? 23.Qh5 Qe7 24.Nf3 Nf6 25.Qg5 Bd5 26.Bd5 Nd5 27.Qe7 Re7 28.Ne5 Rb7 29.a4 Rbc7 30.Kf1 c4 31.Nc6 c3 32.Ke2 Kf7 33.f3 Kf6 34.e4 fe4 35.fe4 Nf4? 36.Kf3+– Kg5? 37.Rc3 e5 38.g3 Ne6 39.h4 Kf6 40.Rd6 Kf7 41.Rcd3 Nd4 42.Nd4 ed4 43.R6d4 g6 44.Rd7 Kg8 45.e5 Rc4 46.e6 Rf8 47.Rf7! Rf7 48.ef7 Kf7 49.Rd7 Ke6 50.Ra7 Rc3 51.Kg2 Rc2 52.Kh3 h5 53.b6 Rb2 54.a5 Kd6 55.Rg7 Kc5 56.Rg6 Rb5 57.Rg5 (57.Rg5 Kb4 58.Rb5 Kb5 59.b7+–) 1–0. bratek55 (1640) – offering, kurnik, 2011.

8.Nbd2 c5 9.dc5 bc5 10.b5 Nbd7 11.Be2 Nb6 12.0–0 Ne4 13.Ne4 de4 14.Qd8?? Rad8–+ 15.Ne5? f6 16.Nc6 Bc6 17.bc6 Rc8 18.a4 Rc6 19.a5 Nd7 20.Rfd1 Nb8 21.f3 f5 22.Be5 Bf6 23.Bf6 gf6 24.Rd2 Na6 25.fe4 fe4 26.Rd7 Rf7 27.Rad1 Rc7 28.Rd8 Kg7 29.Bh5 Rfe7 30.R1d6 Nb4 31.Bg4? f5 32.Bd1 Nc6 33.Ra8 Na5 34.Rdd8? Nc4 35.Rg8 Kf6 36.Raf8 Ke5 37.Kf2 a5 38.Ba4 Nb2 39.Bb3 a4 40.Ba2 a3 41.Ra8 Ra7 42.g4 Na4 43.gf5 ef5 44.Rge8 Nc3 45.Re7 Re7 46.Ra3 Na2 47.Ra2 Rc7 48.Rc2 c4 49.Rc3 Kd5 50.Ke2 Kc5 51.Kd2 Kb4 52.Rc1 c3 53.Kc2 Kc4 54.Ra1?? Rb7 55.Ra4 Rb4 56.Ra8 Rb2 57.Kc1 Rh2 58.Rc8 Kd3 59.Rd8 Ke3 60.Rc8 f4 61.Rc3 Kd4 62.Rc7 e3 63.Rd7 Ke4 64.Re7 Kf3 65.Rf7 e2 66.Re7 Rh1 67.Kd2 e1Q! 68.Re1 Re1 (68...Re1 69.Kc2 h5 70.Kd2 Re2 71.Kc3 h4 72.Kb3 h3 73.Ka4 h2 74.Kb4 h1Q 75.Kc5 Qc1 76.Kd5 Rd2 77.Ke6 Qc6 78.Ke7 Rd7 79.Kf8 Qa8) 0–1. bratek55 (1630) – cocour (1690), kurnik, 2011.

8.Nbd2 Nbd7 9.Qb3 dc4 10.Bc4 h6 11.0–0 Ne4 12.Ne4 Be4 13.Nd2 Bb7 14.e4 Nf6 15.Qd3 Qd7 16.Bb3 Rfd8 17.Bc2 c5 (better is 17...a5!? 18.b5 Nh5+=) 18.e5+/– g6 19.ef6 Bf6 20.bc5 bc5 21.Ne4 Be4 22.Qe4 Bd4 23.Rad1 e5 24.Bc1 Kg7 25.Qh4 h5? (better is 25...Rh8+–) 26.Bg5 Re8 27.Bf6 Kg8 28.Qg5 Qg4 (28...Re6 29.Bf5 Qc6 30.Be6 Qe6+–) 29.Qh6 e4 (29...Bf2 30.Kh1 Qg2 31.Kg2 e4 32.Qg7) 30.Qg7 1–0. Schalkwijk,Peter – Vontina,Maria, OP–2011–0–01652, 2011.

8.Nbd2 Nbd7 9.Bd3 c6 10.0–0 Qc7 11.Qb3 Bd6 12.g3 e5 13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Nf3 Qh5 17.Be2 Ng4 18.h4 Ne5 19.Ne5 Qe2 20.cd5 cd5 21.Qd3 Qh5 22.Qd4 Rad8 23.Rac1 Rfe8 24.f4?? f6–/+ 25.Nc6 Rd6 26.b5 Re4 27.Qd3 Qg6 28.Kf2? Rf4!–+ 29.Ke2 Rf1?? 30.Qg6= (30.Qg6 hg6 31.Kf1 Bc6 32.bc6=+). bratek55 (1670) – lsgc (1620), kurnik, 2011.

8.Nbd2 Ne4 9.Bd3 f5 10.0–0 c6 11.Ne5 Nd7 12.Ndf3 Bd6 13.Rc1 Be5 14.Ne5 Ne5 15.de5 g5? 16.f3 dc4?! 17.Bc4 Nd2 18.Be6 Kg7 19.Rf2 (19.Rf2 Qe7 20.Bd7 (20.Qd2?! Qe6 21.Rd1 Kg6+–; < 20.Rd2 Rad8 21.Rd7 Rd7 22.Qd7 Qd7 23.Bd7 Kg8+–) 20...Nf3 21.Qf3+–) 1–0. bratek55 (1660) – misscocour (1635), kurnik, 2011.

8.cd5 Nd5 9.Bd3 a5 =.

8.cd5 Nd5 9.Bd3 Nd7 10.Nbd2 N7f6 11.0–0 Rc8 12.Bc2 h6 13.Nb3 Qd7 14.Qd3 c5 15.bc5 bc5 16.Ne5 cd4?? 17.Nd7+– Nd7 18.Qh7 1–0. wlittle (2245) – kostaspetidis (2100), net–chess.com, 2004.

7.Be2 d5

8.0–0 dc4 9.Bc4 c5 10.bc5 Bc5 11.Bd4 Be7 12.Nc3 Nc6 13.Ne2 Na5 14.Bb3 Nb3 15.Qb3 Bf3 16.gf3 Qd5 17.Kg2?? Qb3–+ 0–1. horacyad2010 – offering, kurnik, 2011.

8.0–0 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.d3 a6 11.d4 c5 12.bc5 bc5 13.Nbd2 cd4 14.Nd4 Nc5 15.Qc2 Rc8 16.Rfd1 Bd6 17.N4f3 Qe7 18.Be5 Nfe4 19.Qb2 Nd2=+ 20.Rd2 Be5 21.Qe5 Ne4 22.Rc2 Rfd8 23.Qb2 Nc5 24.Be2 Be4 25.Rd2= Bd5 26.Rd4 a5 27.Rb1 Rd7 28.Qc3 Rdc7=+ 29.Qe1 Ne4 30.Qa5 Nc3 31.Re1 Rc5 32.Qa6 e5 33.Rg4 Bb7 34.Qd3? e4–+ 35.Qd4 Ne2 36.Re2 f5 37.Rg3 ef3 (37...ef3 38.gf3 Rc4–+) 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Woelfelschneider,Peter, TT–12.02 ETC, 2004.

8.0–0 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.d4 c5 11.dc5 bc5 12.b5 Nb6 13.Be2 Qd1 14.Rd1 Na4 15.Be5 Nd5 16.Ra2 f6 17.Ba1 Rfd8 18.Rad2 Rdb8 19.Kf1 a6 20.ba6+= Ba6 21.Ba6 Ra6 22.e4 Nf4 23.g3 Ng6 24.Ra2 Nb6 25.Nfd2 Nh8 (25...Kf7 26.Ke2=) ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2225) – Henrich,Guenter (2250), RSL2, 2004.

8.0–0 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.d4 Ne4 11.Nc3 Ndf6 12.Be2 Nd6 13.Qc2 a6 14.Rad1 Nd5 15.Nd5+= Bd5 16.Ne5 g6 17.Rc1+/– c6 18.Nc6 Bc6 19.Qc6 Rc8 20.Qa4 1–0. xadrezpg (2660) – alexp (2315), net–chess.com, 2010.

8.0–0 c5 9.bc5 bc5 10.Nc3 Nc6 11.cd5= ed5 12.Qc2 d4 13.Na4 Rc8 14.ed4 Nd4=+ 15.Bd4 cd4 16.Qd3 Bf3 17.Bf3 Qd6 18.Nb2 Rfd8 19.h3 Nd7 20.Rfe1 Bf6 21.Nc4 Qa6 22.Be2?? Nc5–+ 23.Qf5 d3 24.Bf1 Qc4 25.Rac1 Qd5 26.Qd5?? Rd5–+ 27.Bd3 Rd3 28.Rc5 Rdd8 29.Rec1 Rc5 30.Rc5 Bd4 31.Ra5?! Bb6 32.Re5 f6 33.Re2 Rd3 34.a4 Kf7 35.Kf1 Ra3 36.Re4 Ra2 37.Ke2 Ba5 38.Rd4 Bb6 39.Rc4?? Ke6–+ 40.f4 g5 41.fg5 fg5 42.h4 h6 43.h5?! Kf6 44.Rc6 Kf5 45.Rh6 Kg4 46.Rh8 Ba5 47.h6 Rd2 48.Ke3 Rg2 49.h7 Bc3 50.Rc8 Rg3 51.Kf2? Rh3 52.Rc3 Rh7 53.Rc4 Kh5 54.Rc5 Rf7 55.Kg3 Rb7 56.a5 Rb3 57.Kf2 Rb2 58.Ke3 (58.Ke3 Ra2 59.Kd3–+). orangutanb4 (2085) – guanako (1770), kurnik, 2011.

8.0–0 Nbd7 9.d4 dc4 10.Bc4 c5 11.b5 cd4 12.Nd4 Nc5 13.Nc3 Qc7 14.Qc2 Ng4 15.g3 Ne5 16.Be2 Rac8 17.Rac1 Ba8 18.f3 Qb7 19.Rcd1 Ng4 20.Bc1 Bf6 21.Nc6 Ne5 22.Ne5 Be5 23.Na2 Qc7 24.Bb2 Bg3 25.hg3 Qg3 26.Kh1 Ne4 27.Qd3 Rc5 28.fe4 Qh4 0–1. Dudli,Alfrad – Kruettli,Markus, Switzerland, 1994.

8.0–0 Nbd7 9.d4 c5 10.dc5 bc5 11.b5 Nb6 12.Ne5 Nfd7 13.Nd7 Qd7 14.Nd2 dc4 15.Bc4 Nc4 16.Qg4?? Nb2–+ (16...Nb2 17.Nc4 f5–+) 0–1. Goelz,Sebastian – Schipke,Maximilian, St. Leon–Rot GER, Open, 2011.

8.d3 dc4 9.dc4 Qd1 10.Bd1 Rd8 11.0–0 Nc6 12.Nc3 Rd3 13.Be2 Rd7 14.b5 Na5 15.Ne5 Rd2 16.Rab1 Rad8 17.Rfd1 Rd1 18.Rd1= Rd1 19.Nd1 h6 20.Bc3 Kf8 21.Ba5 ba5 22.Nb2 Ba3–/+ 23.Na4 Bb4 24.Bf3 Bf3 25.Nf3 Ne4 26.Nb2 Bc3 27.Na4 f5 28.Nd4 Bd4 29.ed4 Nd6 30.c5? Nb5–+ 31.Kf1 Nd4 32.Ke1 Ke7 33.Kd2 Kd7 34.Kd3 Nc6 35.Kc4 Ne5 36.Kb5 Nd3 37.f3 c6 38.Ka5 e5 39.Ka6 Ke6 40.Ka7 Kd5 41.Kb6 g5 42.Nc3 Kd4 43.Ne2 Kd5 44.g3?? Nc5–+ 45.Nc3 Kd6 46.Ne2 Nd3 47.Nc3 c5 48.Ne2 Kd5 49.f4 e4 50.fg5 hg5 51.h4 gh4 52.gh4 Ne5 53.h5 Nf7 54.Kb5 f4! 55.Nf4 Ke5 56.Ne2 Kf5 57.Kc4 Kg5 58.Kc5 Kh5 59.Kd4 Ng5 60.Ng3 Kg4 61.Ne4 Ne4 ½–½. horacyad2010 – offering, kurnik, 2011.

8.d4 dc4 9.Bc4 c5 10.b5 Bd5 11.Be2 Nbd7 12.Nbd2 Rc8 13.0–0 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Ba8 16.a4 cd4 17.ed4 Nf6 18.a5 ba5–/+ 19.Nc4 Qd5 20.Ne3= Qd8 21.Qa4 Bb4=+ 22.Ba3 Ba3 23.Ra3=+ Nd5 24.Nd5 Bd5 25.Rfa1 Qb6 26.Qd1 Bc4 27.Bg4? Rfd8–+ 28.Ra5? Rd4 29.Qf3 Bd5 30.Qg3 Qa5!! 31.Rb1 Qd2 32.h3 Rg4 33.Qg4 Rc1 34.Rc1 Qc1 35.Kh2 Qc7 36.Kg1 h6 37.h4 Qb7 38.Qe2 Bg2 39.f4 Bh3 40.Kh2 Qg2 41.Qg2 Bg2 42.Kg2 Kf8 43.Kf2 Ke7 44.Kf3 Kd6 45.Ke4 Kc5 (46.b6 ab6–+) 0–1. Eckhoff,Karlheinz (1710) – Steindl,Helmut (1880), Raika op 5th, 1996.

8.d4 dc4 9.Bc4 c5 10.bc5 bc5 11.0–0 Nbd7 =.

8.d4 dc4 9.Bc4 c5 10.bc5 bc5 11.Nbd2 Nc6 12.dc5= Bc5 13.0–0 Bb6 14.Rc1+= Rc8 15.Be2 Qe7= 16.Nc4 Rfd8 17.Qb3 Na5 18.Na5+= Ba5 19.Bf6 gf6 20.Rc8 Rc8 21.Rb1 Bd5 22.Qa4+= Bb6 23.Qg4 Kh8 24.a4 f5 25.Qb4 Qb4=+ 26.Rb4 Bf3 27.gf3= Rc1 28.Bf1 Bc5 29.Rb8 Kg7=+ 30.Rc8 h5 31.Kg2 Ba3 32.Rc1= Bc1 33.f4 Kg6 34.Kh3 f6 35.Be2 Bd2 36.Kg3 Be1 37.Kg2 Bd2 38.Bc4 e5 39.fe5 fe5 40.Kf3 Ba5 41.e4 f4 42.Bb5 Kg5 43.Kg2 h4 44.f3 Bb6 45.h3 Ba5 46.Kf2= Kf6 47.Ke2 Ke6 48.Kd3 Kd6 49.Kc4 Be1 50.Be8 (50.Ba6 Kc6=) ½–½. Hoerl,M – Hochhaus,O, Bad Laasphe, 1994.

8.cd5 Qd5 9.0–0 Qf5 10.Nc3 Nbd7 11.Rc1 Ne5 12.Ne5+= Qe5 13.f4 Qf5 14.g4 Qg6= 15.h3 Rfd8 16.Kh2 c5 17.bc5 Bc5 18.d4 Bd6=+ 19.g5 Qg5–/+ 20.Rf2 Ne4 21.Ne4–/+ Be4 22.Qd2 Rac8–+ 23.Rg1 Qe7 24.Bd3 Bg6 25.Bg6 hg6 26.Qd3–/+ Rc7 27.Qb3 Rdc8 28.e4 Qh4 29.Rgf1 Be7 30.Rg2 g5 31.Rg4 Qh6 32.Rf2 gf4–+ 33.Rgf4? Bh4 34.Rf1 Rc2 35.Kh1 Qg5 36.Qf3 Rb2 37.Rg4 Qe7 38.Rf4 Qc7 39.Qh5 Bf6 40.Qf3 Qc2 41.Qg3 Rc3 (41...Rc3 42.R4f2 Rg3 43.Rc2 Rc2–+) 0–1. Cerny,Lumir – Vavrousek,P (1905), Open Teplice CZE (4), 2006.

8.cd5 Qd5 9.Nc3 Qh5 10.Nb5 Na6 11.Ne5 Qh4 12.0–0 c6 13.g3 Qh6 14.Nd4 c5 15.Ndc6 Bd6 16.Bf3 Rfe8 17.d4 cb4 18.Nf7 Kf7 19.Ne5 Be5 20.Bb7 Bd6 21.Ba6 ba3 22.Ba3 Ba3 23.Ra3 Rad8 24.Qb3 Re7 25.Bc4 Qh3 26.Ra2 Rd6 27.Rc2 a5 28.f3 Red7 29.f4 Qf5 30.Bd3 Qd5 31.Qb2 g6 32.f5 gf5= 33.Rf5 ef5 34.Bc4 Re6 35.Bd5 Nd5 36.Qc1 Ne3 37.Rc7+= Ke7 38.Qa3 Kd8 39.Rd7 Kd7 40.Qb3 Ke7 41.h3 h5 42.d5 Re4 43.Qa3 Kd7 44.Qf8 Re8 45.Qg7 Re7 46.Qd4 h4 47.gh4 f4 48.h5 b5 49.Qc5 (49.Qc5 b4 50.h6+– (< 50.Qa5 b3+–)) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Giesselbach, 2009.

8.cd5 Bd5 9.0–0 a5 10.b5 a4 11.Nc3 Bb3 12.Qb1 Nd5 13.Bd3 Nc3 14.Bc3 h6 15.Nd4 Bd5 16.Qc2 Bb7 17.Rfc1 Qd5 18.f3 Bf6?? 19.Be4 Bd4 20.Bd5 Bd5 21.Bd4 c6 22.Qb2 c5 23.Bg7 Re8 24.Bh6 e5 25.d4 ed4 26.ed4 Kh7 27.Qd2 Nd7 28.dc5 Nc5 29.Qd5 Kh6 30.Qf7 Nb3 31.Rc6 Kg5 32.Qg6 Kf4 33.Rc4 Ke3 34.Re1 Kd2 35.Re8 Re8 36.Qe8 Kd3 37.Qe4 Kd2 38.Qc2 Ke3 39.Re4 1–0. vihavald (1700) – agimbossi, kurnik, 2011.

8.cd5 Bd5 9.0–0 Nbd7 10.Nc3 Bb7 11.Rc1 c5 12.bc5 Nc5 13.d4 Ncd7 14.Bd3 Nd5 15.Nd5 Bd5 16.e4 Bb7 17.Qe2 Nf6 18.e5 Nd5 19.Qe4 g6 20.Qg4 h5 21.Qg3 Kh7 22.Nd2 Bh4 23.Qh3?? Nf4–+ 24.Qe3 Ng2 25.Qe2 Qg5 26.Nf3?? Bf3 27.Qf3 Nf4 28.Kh1–/+ Nd3 29.Qd3 Qf4 30.Qe3 Qe3 31.fe3 Bg5 32.Rfe1 Rac8 33.Kg2 Rc1 34.Bc1 Rc8 35.Kf3 Rc2 36.Re2?? Rc1–+ 37.e4 Rc3 38.Kf2 Ra3 39.d5 ed5 40.ed5 Rd3 41.d6 a5 42.Rb2 a4 43.Rb6 Be3 44.Ke2 Bb6 45.Kd3 g5 46.d7 Kg6 47.Ke4 a3 48.e6 fe6 49.Ke5 a2 50.Ke6 a1Q 51.Ke7 Qe1 52.Kd6–+ Kf5 53.Kc6 Ba5 54.Kd6 Qe6 55.Kc5 Qd7 56.Kc4 Ke5 57.Kc5 Bb6! 58.Kb6 Qd1 59.Kc5 Qc1 60.Kb6 Kd5 61.Kb7 Kd6 62.Kb6 Qb1 63.Ka5 Kc6 64.Ka4 Kc5 65.Ka3 (65.Ka3 Kc4 66.h3 Qb3). Fournier,Frederic (1975) – AMIRAL (1930), Echecs21, 2003.

6.c4 c5

7.Qb3 Nc6 8.b5 (8.bc5 bc5 9.Nc3 Rb8=) 8...Na5+= 9.Qc2 a6 (9...0–0 10.Be2+=) 10.a4 ab5 11.ab5 d5 12.d3 (12.cd5 Bd5 13.Nc3 Bb3=) 12...dc4 13.dc4 Be4 14.Qc3 Nc4 15.Bc4 (15.Qc4 Ra1 Combination; 15.Bc4 Ra1 Combination) 15...Ra1 16.Ba1 Bb1 17.Ne5 Be4 18.f3 Bb7 19.Ke2 (19.0–0 Qc7+=) 19...0–0 (19...Qc7 20.e4–/+) 20.Rd1+= Qc8 21.Rd7 Bd8 22.e4 Ne8 (22...Nh5!?+=) 23.Qd2 (23.Qb3!? Nc7 24.Rd6+/–) 23...Nf6= 24.Qc3 h5 (24...Nh5 25.Kf1 Bc7 26.Rd2+=) 25.Rd1= Re8 26.g4 (26.Qe3 Qa8=) 26...hg4+= 27.Ng4 Kf8 (27...Bd5! 28.Bd3 Kf8+=) 28.Ne5= Re7 (28...Kg8 29.Ng4=) 29.Rg1 (29.Qd2 Bc7 30.Rg1 Nh7+–) 29...Nh5 (29...Bd5 30.Qd2 (worse is 30.ed5 ed5 31.Kf2 dc4 32.Qc4 Qf5–/+) 30...Bc4 31.Nc4=) 30.Qd2+= Rc7 31.Qd6 Re7 32.Qd2 Rc7 33.Qd6 Re7 ½–½. Stany,G (2380) – Hossain,Enam (2435), 2nd Kolkata GM Open, 2015. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 Be7 6.c4 c5)

7.Qb3 Qc8 8.Nc3 0–0 9.d3 Nc6 10.bc5 bc5 11.Be2 Rb8 12.Qc2 d5 13.0–0 a6 14.Nd2 d4 15.Nce4 e5 16.Ng3 Bd6 17.e4 Ne7 18.Bc1 Qc7 19.Nf3 Bc8 20.Bg5 Ne8 21.Nh4 f6 22.Bd2 f5 23.ef5 Nf5 24.Nhf5 Bf5 25.Bf3 Be6 26.Rab1 Nf6 27.Bg5 Bg4 28.Rb8 Qb8 29.Rb1 Qc7 30.Qe2 Bf3 31.Qf3 e4 32.de4 Nd5 33.Qg4 Nc3 34.Rb3 (34.Qe6!? Qf7 35.Qf7 Rf7 36.Re1 Bg3 37.hg3= (worse is 37.fg3 d3–/+)) 34...Bg3+= 35.hg3 (35.fg3? Qd7 36.h3 Qg4 37.hg4 Ne4–+) 35...Qf7 36.Bf4 (better is 36.f3+=) 36...Qc4?? (36...Ne4 37.Rb6 d3–+ (worse is 37...Qc4 38.Rb7 g5 39.Bg5 Nf2 40.Qh4+/–)) 37.Rb7+– g6?? (37...Ne2 38.Kh2 Qf7 39.Rf7 Rf7 40.Qe2 g5+–) 38.Be5 Rf7 (38...Qf7 39.Rf7 Rf7 40.Qc8 Rf8 41.Qc5 Rf2 42.Bd4 Ne4+–) 39.Qc8 Rf8 1–0. Cortijo Dominguez,Daniel – Rojo Lopez,Jesus, Valladolid CC Social, 1993. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 b6 3.e3 Bb7 4.Bb2 e6 5.a3 Be7 6.c4 c5)

7.b5 0–0 8.d4 cd4 9.Bd4 d6 10.Be2= Nbd7 11.0–0 Qc7= 12.Nbd2 Rac8 13.a4 Nc5 14.Qc2 Rfd8 15.Qa2 Nfd7 16.Rac1 e5 17.Ba1 e4 18.Nd4 Ne5 19.f4 ef3 20.N4f3 Ng4 21.Bd4= Ne6 22.Qb3 Nd4 23.ed4 Bf6 24.h3 Nh6 25.Qd3 Re8= 26.Rce1 d5 27.Rc1 dc4 28.Rc4 Qe7 29.Re1 g6 30.d5 Nf5 31.Bd1? Qd7 32.Ne4 Bg7 33.Rc8 Rc8 34.Bb3 h6 35.g4 Nd6=+ 36.Nd4 Ne4–/+ 37.Qe4 Rc3 38.Ba2 Qd6–+ 39.Re3 Re3 40.Qe3 Qc5 (40...Qc5 41.Nf5 gf5 42.Qc5 bc5 43.gf5 Bd4 44.Kg2 Kg7–+; 40...Bd5?! 41.Bd5 Qd5 42.Nf3–/+) 0–1. Hank – Krallmann, Muenster, 1989.

7.b5 d5 8.a4 0–0 9.Be2 Nbd7 10.a5 Ne4 11.a6+= Bc8 12.0–0 Bf6 13.Ra2 Bb2 14.Rb2 Ndf6 15.Qc2 Qe7 16.Ne5 Bd7 17.d3 Ng5?? 18.f4+– Nge4 19.de4 Ne4 20.Bf3 f6 21.Nd7 Qd7 22.Be4 de4 23.Qe4 f5 24.Qe5 Rae8 25.Rd2 Qf7 26.Rd6 Re7 27.Nc3 Rfe8 28.Rfd1 h6 29.Rd8 Kh7 30.Re8 Re8 31.Rd6 Re7 32.Ne2 Qg6 33.Ng3 h5 34.h3 h4?? 35.Ne2 Kh6 36.Rc6 Qf7 37.g4 g6 38.g5 Kh5 39.Qh8 Qh7+– 40.Qh7 Rh7 41.Re6 Rd7 42.Re8 Rh7?? 43.Rg8 (43.Rg8 Rh6 44.Nc3 Rh7 45.Nd5 Rf7 46.Rh8 Rh7 47.Rh7; 43.Nc3 Rh6 44.Nd5 Rh7 45.Nf6) 1–0. orangutanb4 (1970) – unejam (1665), kurnik, 2011.

7.b5 d5 8.a4 Nbd7 9.Be2 Qc7 10.0–0 h5 11.d3 Rg8 12.Nfd2 g6 13.Bf3 Ne5 14.cd5 Nf3 15.Nf3 Nd5 16.Nbd2 f6 17.Nc4 g5 18.g3 h4 19.Nfd2 g4 20.Ne4 0–0–0 21.Qe2 Qd7 22.Rad1 Qe8 23.gh4 Qh5 24.Ng3 Qh4 25.f4 gf3! 26.Rf3 (26.Qf3 Nc3 Decoy; 26.Rf3 Nb4 Decoy) 26...Rg6 27.Rdf1 Rh8 28.e4 Nf4?? (better is 28...Nc7+=) 29.Rf4+/– Rg3 30.hg3 Qh1 31.Kf2 Rh2 32.Ke1 Re2 33.Ke2 Qh2 34.R1f2 Qh5 35.Ke1 e5 36.Rh4 (better is 36.Rf6!? Bf6 37.Rf6+–) 36...Qg5 37.Rf3 Qg6 38.Ne3 a6 39.Nf5 Kd7 40.Ne7 Ke7 41.Bc1 ab5 42.ab5 Qg7 43.Rh6 Bc8 44.Rhf6 Qf6 45.Rf6 Kf6 46.Be3 Bd7 47.Kd2 Bb5 48.Kc3 Bd7 49.Kc4 Ke6 50.Bg5 Kd6 51.Bd8 (better is 51.Bh6!?=) 51...b5–/+ 52.Kc3 b4 53.Kc2 Ba4 54.Kb2 Bd1 55.Bg5 Be2 56.Kc2 b3! 57.Kb3 Bd3 58.Kc3 Be4 59.Be3 Bf3 60.Kc4 Be2 61.Kc3 Kd5 62.Kd2 Bg4 63.Kc3 Be6 64.Kd3 c4 65.Kc3 Ke4 66.Bb6 Kf3 67.Bc7 e4 68.Kd2 e3 69.Ke1 c3 70.Bb6 (70.Be5 c2 71.Bb2 Bc4–+ (71...Kg3?! 72.Ke2–+)) 70...Bb3 (70...c2 71.Be3 Ke3 72.Kf1 Bd5 73.Kg1 c1Q 74.Kh2 Qh1) 71.g4 c2 (71...c2 72.Be3 Ke3 73.Kf1 Kf3 74.Kg1 c1Q 75.Kh2 Qd2 76.Kh3 Qh6) 0–1. Hal1958 – DANTONIFAYARD, playchess.de, 2005.

7.b5 h6 8.Nc3 0–0 9.Be2 d5 10.d4 (10.cd5 ed5 11.d4 Nbd7+=) 10...dc4+= 11.0–0 Qc7 12.Qa4 (12.dc5 Bc5 13.Na4 Nbd7–/+) 12...Ng4 (12...cd4 13.ed4 Rc8 14.Ne5–/+) 13.h3 (13.Rfd1 Nd7 14.h3 cd4 15.ed4 Ngf6 16.Qc4 Rac8+=) 13...Bf3 (13...cd4 14.hg4 dc3 15.Bc3–/+) 14.hg4+= Be2 15.Ne2 Bf6 (15...cd4 16.Nd4 Rc8 17.Rac1+=) 16.Qc4= Nd7 17.Rac1 Rac8 18.Qb3 (18.Nf4 Qb7 19.Nh5 Rfd8=) 18...Qb7 (18...c4 19.Qa4 Be7 20.e4=) 19.Rfd1= Rfd8 20.Rc2 (20.f3!?+=) 20...Ne5–/+ 21.f3 c4 22.Qc3 Nd3 23.Ba1 (23.Nc1 Bg5 24.Re2 Nb2 25.Rb2–/+) 23...Rc5 (23...Qd5 24.Nc1 Nc1 25.Rdc1 Qb5 26.Qb4–/+) 24.Rb1 (better is 24.Nc1+=) 24...Rg5?? (better is 24...Rc7–/+) 25.Qc4+– Nc5 (25...Rg4 26.fg4 (26.Qd3?! Qf3 27.Nf4 Rg3+/–) 26...Qe4 27.Qc7+–) 26.dc5 Rc5 27.Qb3 Ba1 28.Ra1 Rcd5 (28...Qd5 29.Qd5 Rdd5 30.Rc5 Rc5 31.a4+–) 29.Rc6 (29.Nd4 Qe7+–) 29...Rd3 30.Qc4 Re3 (30...Qe7 31.Qe4+–) 31.Rc7 Qb8 32.Qf4 Rd7 (32...Rf8 33.Kf2 e5+–) 33.Rd7 Qf4 34.Nf4 1–0. Matveenko,Yury (2060) – Timchenko,Alexandr (1740), Voronezh Region Senior Championship Open, 2012.

7.bc5 bc5 8.Nc3 0–0 9.Be2 Nc6 10.0–0 Re8 11.h3 Rb8 12.Rb1 a6 13.Nh2 Ne5 14.f4 Ng6 15.Bf3 d5=+ 16.cd5 ed5 17.Ne2 Nh4 18.Ng3 d4 19.Bb7 Rb7 20.Nf3 Nf3 21.Qf3?? Qb8–+ 22.Qc6 Rb6 23.Qa4 Qb7 24.Nh5 Rb8 25.Nf6 Bf6 26.Rbc1 Rb2 27.Rc5 Rd2 28.Rc6 Qb2 29.Rf3 Rg2 30.Kf1 Qe2# 0–1. Krc,Milan – Kosina,Vladimir (1895), Brno Gargulak mem–A, 2004.

7.bc5 bc5 8.d3 d6 9.Nbd2 0–0 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Rb8 12.Rb1 Bc6 13.Ng5 Qc7 14.Qc2 Rfd8 15.Bf3 d5 16.cd5 ed5 17.Rfc1 Bd6 18.g3 h6 19.Nh3 Qa5 20.Nf4 Qa6 21.Nb3 c4 22.Nd4 Ba4 23.Qc3 Bf4 24.ef4 cd3 25.Ba1 Rb1 26.Rb1 Rc8 27.Qd2 Bc2 28.Rb4 Nb6 29.Nf5 Nc4 30.Qc3 Kf8 31.g4 Nd6 32.Qd2 Nf5 33.gf5 Qa3 34.Bd4 Ne4 35.Be4 de4 36.f6 g6 37.f5 g5 38.Be5 Kg8 39.Re4 Ba4 40.Bb2 Qb3 41.Rb4 Rc2 42.Rb3 Rd2 43.Rb8 Kh7 44.Bc3 Rc2 45.Ba5 Bc6 46.f4 d2 0–1. bambinik (2495) – Markus L (2520), 2003.

7.bc5 bc5 8.d4 cd4 9.ed4 d5 10.c5 0–0 11.Bd3 Nc6 12.Nc3 h6 13.0–0 Nh7 14.Rb1 f5 15.Bc1 Qd7 16.Re1 Rab8 17.Qe2 Rf6 18.Ne5 Ne5 19.Qe5 Nf8?? 20.Qb8 Bc6 21.Bb5 Kf7 22.Bc6 Qc6 23.Rb7 Qe8 24.Qe8 Ke8 25.c6 Bd6 26.Nb5 Be7 27.c7 (27.c7 Kf7 28.c8Q+–) 1–0. Fournier,Frederic (2100) – Saint (1795), chessworld.net, 2008.

7.bc5= bc5 8.Be2 =.

7.bc5= Bc5 8.d4 Be7 9.Nc3 d5 10.cd5 Nd5 11.Bb5 Nd7? 12.Nd5+– Bd5 13.Ne5 (13.Ne5 0–0 14.Nd7+– (14.Bd7?! f6+–)) 1–0. woschkat – rhand, net–chess.com, 2000.

7.bc5= Bc5 8.d4 Be7 9.Bd3 0–0 10.0–0 d5 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Nbd7 13.Rc1 Rc8 14.Bd3 Nd5 15.Ne2 Rc1= 16.Qc1 Qc8 17.Qb1 Qa8 18.Bh7+/– Kh8 19.Bd3 N5f6 20.Ne1 g6 21.Bg6?? Ba6?? 22.Bd3+– Bb7 23.f3 Rg8 24.e4 Rg7 25.Qc1 Qg8 26.e5 Rg2?? 27.Ng2 Nh7 28.Qc7 (28...Qd8 29.Qb7+–) 1–0. Wall,Bill – Keagle, Internet, 2003.

6.c4 d5

7.Nc3 0–0 8.d3 Nbd7 9.Be2 c5 10.b5 Qc7 11.Qc2 Rfd8 12.0–0 Rac8 13.Rad1 h6 14.h3 Qb8 15.Rfe1 Bd6 16.Bf1 Be7 17.Nd2 Nf8 18.e4 d4 19.Ne2 Ng6 20.g3 e5 21.Bg2 Nh5 22.Rf1 Rf8 23.Bc1 Rcd8 24.Qa2 Bc8 25.Nb3 Bd6 26.Bd2 Be6 27.Qc2 Qc8 28.Kh2 a6 29.a4 ab5 30.ab5 Qc7 31.Qc1 Ra8 32.f4 ef4 33.gf4 Ngf4 34.Bf4 Nf4 35.Nf4 g5 36.Kh1 Bf4 (36...gf4 37.e5 Be5 38.Ba8 Ra8 39.Qd2 Bh3 40.Rf2–/+) 37.Qc2 Ra3 38.Ra1 Ra1 39.Na1 Qe7 40.Rf3 Ra8 41.Qb2 Qa7 42.Nb3 Qa3 43.Rf2 Qb4 44.Qc2? (44.Qb1–+) 44...Ra3 45.Nd2 Rc3 (45...Rc3 46.Qa2 Rd3 47.Qa8 Kg7–+) 0–1. David,Bogdan_Emanuel (1755) – Coticeru,Dragos_Ionut, Calimanesti ROM, Ch U10 (b), 2013.

7.Nc3 0–0 8.Be2 Nbd7 9.0–0 c5 (9...dc4 10.Rc1=) 10.b5 White gets more space (10.cd5 Nd5 11.Bd3 cb4 12.Nd5 Bd5 13.ab4 Bb4+=) 10...a5 (10...dc4 11.Rc1=) 11.a4 dc4 12.Bc4 A sound move 12...h6 (12...Qc7 13.Qc2=) 13.d4 (13.d3 Qc7=) 13...Bf3 (13...cd4!? 14.ed4 Qc7+=) 14.Qf3= cd4 15.ed4 White has the pair of bishops. 15...Rc8 16.Ba2 Black has a cramped position 16...Qc7 17.Rac1 Qb8 18.Rfe1 Bd6 19.h3 Bb4 20.Re2 Rfe8 21.Rec2 Bc3 22.Rc3 Rc3 23.Rc3 Rc8 (23...Nd5 24.Rc4=) 24.Rc8 (24.Rc6 Re8+=) 24...Qc8= 25.Qc6 Qd8 26.f3 Ne8 (26...Qe7!?=) 27.d5+/– ed5 28.Qd5 Qe7 29.Bb3 (29.Bd4 Nc7 30.Qc6 Ne8+/–) 29...Qc5 30.Bd4 Qd5 31.Bd5 Nc5?? (better is 31...Nc7 32.Bb3 Ne6 33.Be6 fe6=) 32.Bc5+– bc5 33.b6 Nd6 34.b7 Nb7 35.Bb7 Kf8 36.Ba6 Ke7 37.Kf2 Kd6 38.Bc4 Ke5 1–0. Reimer,Karl (1665) – Kielgast,Ottomar, Kurpfalz op Seniors op, 2000.

7.d4 a5 8.c5 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 bc5 11.bc5 c6 12.Nbd2 0–0 13.Bd3 Nbd7 14.0–0 Qa5 15.Qc2 Ba6 16.Bc3 Bd3 17.Qd3 Qc7 18.Ra1 h6 19.g3 Ng4 20.e4 f5 21.ed5+/– ed5 22.h3 Ngf6 23.Ba5 Qb7 24.Qb3 Qb3= 25.Nb3 Ne4 26.Bc7 Bd8 27.Bf4 g5 28.Be3 Bf6 29.Ra7 Rd8 30.Na5 Nb8 31.Kf1 Nc3 32.Ne5 Be5 33.de5 Nb5 34.Ra8 Rf8 35.f4 d4 36.Bd2 gf4 37.gf4 h5 38.Ke2 Nd7 39.Rf8 Kf8 40.Nc6 Nc5? 41.Bb4 Kf7 42.Bc5 Nc7 43.Nd4 Nd5 44.Kf3 Kg6 45.Ne6 Nc3 46.Nf8 Kf7 47.Nd7 Ne4 48.Bg1 Ke6 49.Nf8 Kf7 50.Nd7 Kg6?? 51.Nc5 Nd2 52.Ke2 Nc4 53.Kd3 Nb6 54.Ne6 Nc8 55.Nd4 Ne7 56.Kc4 Kf7 57.Kc5 Kg6 58.Kd6 Ng8 59.e6 Nh6 (59...Nh6 60.e7 Nf7 61.Ke6 Ng5 62.Kd7 h4 63.e8Q Kg7 64.Nf5 Kf6 65.Ne7 Kg7 66.Bd4 Kh6 67.Qg6). bratek55 (1660) – v04 (1635), kurnik, 2011.

7.d4 dc4 8.Bc4 0–0 9.0–0 Nc6 10.Nbd2 a6 11.Qb3 b5 12.Bd3 Na7 13.Rac1 Rc8 14.Ne5 Bd5 15.Qd1 Bb7 16.f3 Nd5 17.Qc2?? Ne3–+ 18.Bh7 Kh8 19.Qd3 Nf1 20.Kf1 Bf6 21.Be4 Be4 22.Qe4 Be5 23.Qe5 Qd5 24.Qg3 g6 25.Rc5 Qa2 26.Qe5 Kg8?? 27.d5+/– f6 28.Qe6 Rf7 29.Bc3 Kg7? 30.Ne4+– Rcf8? 31.Ng5 Qb1 32.Kf2 Qc2 33.Kg3 Qf5 34.Nf7 Rf7 35.Qf5 gf5 36.Kf4 Kg6 37.h4 Nc8 38.Rc6 Nd6?? 39.Ra6+– Rh7 40.g3 Re7 41.Rc6 Re2 42.Rc7 Rc2 43.h5! Kh5 44.Rc6 Nc4 45.g4 fg4 46.fg4 Kg6 47.Rf6 Kh7 48.Rf7 Kg8 49.Rg7 (49.Rg7 Kf8 50.Bf6 Rf2 51.Kg5+–) 1–0. bratek55 (1685) – ratagan (1615), kurnik, 2011.

7.d4 dc4 8.Bc4 0–0 9.0–0 Nbd7 10.Nbd2 Nd5 11.Rc1 Bf6 12.Qe2 a6 13.Ne4 Be7 14.Rfd1 c6 15.Ba2 b5 16.Nc5+/– Nc5 17.dc5 Qc8 18.g3 Bf6 19.Nd4 Rd8 20.Bb1 g6 21.h4 h5? 22.Qf3 Bg7+= 23.Rd2 a5 24.ba5 Ra5 25.Ne2 Bb2–/+ 26.Rb2 Ra3 27.Nd4 Qa8 28.Be4 Ne7?? 29.Qf6 Nd5 30.Qg5 Kg7?? 31.Ne6! fe6 32.Qg6 Kf8 33.Qe6 Qc8 34.Qh6+/– Ke7 35.Qh5 Nf6= 36.Qe5 Qe6 37.Qe6 Ke6 38.Bf3 Nd5 39.Rd1 Rf8? 40.Bg4?? Ke5= 41.Rbd2 Ra4 42.Bh3 Rc4 43.Bg2 Rc5 44.Rd4 Rc2 45.h5?? Rff2–+ 46.Bh3 Rh2 47.Bf1 Ne3 48.R4d3 Nf1 49.Rf1 Rh5 50.Re1–+ Kf6 51.Rf3 Kg5 52.Re5 Kg4 53.Rf4 Kg3 (53...Kg3 54.Rh5 Kf4–+) 0–1. bratek55 (1705) – ratagan, kurnik, 2011.

7.d4 Nbd7 8.Nbd2 c6 9.Be2 Qc7 10.0–0 Ne4 11.Ne4 de4 12.Nd2 f5 13.Rc1 0–0 14.Qb3 c5 15.dc5 bc5 16.b5 Bd6 17.g3 Ne5 18.Be5 Be5 19.Rfd1 Qf7 20.Nf1 Rad8 21.a4 g5 22.a5 f4 23.ef4 gf4 24.Rd8 Rd8 25.Bg4 fg3 26.Ng3 Bg3 27.Qg3+/– Rd3 28.Qb8 Kg7 29.Qe5 Qf6+= 30.Qf6 Kf6 31.a6 Ba8 32.Be2 Rd4 33.Rb1 Rd2 34.Kf1 Kf5 35.b6 ab6 36.Rb6 Ra2 37.Ke1 h6 38.Rb8 Ra6 39.Rf8 Kg6 40.Rc8 Bc6 41.Kd2 Kf5 42.Ke3 Ke5 43.Rh8? Ra3–+ 44.Kd2 Ba4 45.Rh6=+ Ra2 46.Ke1 Bb3 47.Rh3 Rb2 48.Re3 Kd4 49.Bd1? Bc4 0–1. bratek55 – ukete2, kurnik, 2011.

7.cd5 ed5 8.b5 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 0–0 12.Be2 Nbd7 13.0–0 Nc5 14.Na3 Ne6 15.Nc2 Ne4 16.Ncd4+= N4c5 17.Qc2 Bf6 18.Ne6+/– Ne6 19.Bf6 Qf6 20.d4 Ra8 21.Ne5 Qe7 22.Bg4 Rc8 23.Rc1 g6 24.Nc6 Qd6 25.h4 f5 26.Bf3+– Bc6 27.Qc6 Rd8 28.g4 Qc6 29.Rc6 Kf7 30.Kf1 Rd7 31.Ke2 Nd8 32.Rc1 Ke6 33.g5 h6 (33...Kd6 34.Kd3+=) ½–½. Spassky – Lengyel, Moscow, 1975.

7.cd5 ed5 8.d4 Nbd7 9.b5 0–0 10.Bd3 Bd6 11.0–0 Qe7 12.Qb3 Ne4 13.Nc3 Ndf6 14.a4 Qe6 15.Ba3 Rfe8 16.Bd6 Nd6 (16...cd6 17.Ne2=) 17.Ne5 Nfe4 18.Ne4 de4 19.Qe6 Re6 20.Be2 f6 21.Nc4 Bd5 22.Rfc1 Rc8 23.Nd6 Rd6 24.a5 c5 25.ab6 ab6 26.Bc4 (better is 26.dc5!? bc5 27.Rd1+=) 26...Bc4= 27.Rc4 Rcd8 28.Ra7 R8d7 29.Rd7 Rd7 30.Kf1 cd4 31.ed4 Rd5 32.Rb4 f5 33.Ke2 f4 34.g3 g5 35.Kd2 Kf7 36.Kc3 Ke6 37.Kc4 Rd7 38.Ra4? (better is 38.Kc3!? Rc7 39.Kd2+=) 38...Rc7–+ 39.Kb3 Kd5 (better is 39...e3 40.fe3 fe3–+) 40.Ra6?? (better is 40.Ra8 Kd4 41.gf4 gf4 42.Rf8–+) 40...e3–+ 41.gf4 (41.fe3 fe3 42.Ra8 Ke4–+) 41...gf4 (better is 41...ef2 42.Ra1 Kd4 43.fg5 Rc5–+) 42.fe3 fe3 43.h4 (43.Ra8–+) 43...e2 44.Ra1 Kd4 45.h5 (45.Kb2 Kd3 46.Kb3–+) 45...Ke3 46.h6 Kf2 47.Ra2 Kf1 48.Ra1 e1Q (48...e1Q 49.Kb2 Rc2 50.Kc2 Qa1 51.Kd3 Qe5 52.Kd2 Qg5 53.Kd3 Qd5 54.Kc3 Ke2 55.Kc2 Qd1 56.Kb2 Kd3 57.Ka3 Kc3 58.Ka2 Qe1 59.Ka3 Qa1) 0–1. Barton,R Alan (2080) – Willson,Ollie (1650), 2013.

7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.Nc3 dc4 10.Bc4 c5 11.b5 Qc7 12.a4 Rad8 13.h3 Bf3–/+ 14.Qf3 Ne5 15.Qe2 Nc4 16.Qc4 Rd2 17.Rab1 Rfd8 18.Ba1 Bf8 19.Ne2 Be7 20.Bc3 R2d3 21.Bd4= Rd2 22.Bc3 R2d7 23.Nf4 Nd5 24.Nd5 ed5 25.Qg4 Bf8 26.Rbc1 Qd6 27.Rfd1 Qe6 28.Qh4 g6 29.Rc2 Bg7 30.Bg7 Kg7 31.Rcd2 f6 32.Qg3 Qe5 33.Qf3 f5 34.h4 Qe4 35.Qg3 Qa4 36.h5 Qb4 37.Qe5 Kf7 38.h6 Rg8?? 39.Rd5+– Rd5 40.Qc7 Kf6= 41.Qc6 Kg5 42.Rd5? Kh6 43.g3 Qb1 44.Kh2 Qe4 45.Qd6 Qf3 46.Rd2 Re8 47.Kg1 Re4 48.Qf8= Kh5 49.Qf7 h6–/+ 50.Qf6 Rb4 51.Qa1 1–0. orangutanb4 (1900) – altim (1845), kurnik, 2011.

7.Be2 c5 8.b5 Nbd7 9.0–0 0–0 10.Qc2 Qc7 11.d3 Bd6 12.Nbd2 a6 13.a4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Ba1 Ra8 16.Rc1 Ne8 17.Qb2 f6 18.d4 Qb8 19.Qc2 Nc7 20.e4 Qe8 21.Bd3 Qh5 22.cd5 ed5 23.ed5 Bd5 24.Ne4 Bf4 25.Ng3 Bg3 26.hg3 Ra5 27.g4 Qh6 28.Bf5 Ne6 29.Re1 Ndf8 30.dc5 Nc5 31.Qd1 Bf7 32.Bc3 Rb5 33.Nd4 Rb3 34.Nb3 Nb3 35.Qd6 b5? 36.Bb4 g6 37.Qf6 Qg7 38.Qg7 Kg7 39.Bc2 Kg8 40.Rd1 (40…Kg7 41.Rb1+–) 1–0. Twyble,Michael (2210) – King,Andrew, Southend op London, 2000.

6.c4 d6

7.Qa4 Nbd7 =.

7.Nc3 0–0 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Re8 10.d4+= a5 11.d5 e5 12.e4 Nf8 13.c5 Ng6 14.Bb5+/– Rf8 15.cd6 Bd6 16.ba5+= Ra5 17.a4 Qe7 18.Nd2 Raa8 19.Nc4 Nf4 20.Nd6 cd6 21.f3 N6h5 22.Kh1 Bc8 23.Bc1 g5 24.Be3+/– Rb8 25.g4 Nf6 26.Ra2 Kg7 27.h4 h6 28.hg5 hg5 29.Rh2 Rg8 30.Rff2 Nh7 31.Qf1 Nf8 32.Rb2 N8g6 33.Bc6 Bd7 34.Bd7 Qd7+/– 35.Bb6 Nh4 36.a5 Rh8 37.Ne2 Nf3?? 38.Qf3+– Rh2 39.Kh2 Rh8 40.Kg1 Qa4 41.Rb1 Rh3 42.Qf1 Qe4–+ 43.Nf4 Rh1 44.Kf2 Rf1 45.Rf1 gf4 46.Ra1 Qc2 47.Kg1 Qb2 48.Rd1 Kg6 49.Bf2 Qe2 50.Ra1 Qg4 51.Kh2 Qh5 52.Kg2 f3 53.Kg3 f5 54.Bb6 f4 55.Kf2–+ Qh2 56.Kf3 Kf5 57.Bf2 e4 58.Ke2 e3 59.Rf1 Ke4 60.a6 Qh5 61.Ke1 Kd3 (62.Be3 Qe2#) 0–1. Burns,Chris – Turner,Michael, ch–NZL Wanganui NZL, 2003.

7.Nc3 Nbd7 (--> 5.c4 d6 6.Nf3 Nbd7 7.Nc3 Be7).

7.d4 0–0 8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 c5 10.dc5 dc5 11.b5 h6 12.0–0 a6 13.a4 ab5 14.ab5 Ra1 15.Qa1 Qa8 16.Ne5 Qa1 17.Ra1 Ra8 18.Ra8 Ba8 19.Bf3 Bf3 20.gf3 Bd8 21.Nc6 Bc7 22.f4 Kf8 23.Kf1 Ke8 24.f3 Ng8 25.Ne4 f6 26.h4 Ne7 27.Ne7 Ke7 28.Kf2 Nf8 29.h5 Nh7 30.Ng3 e5 31.fe5 fe5 32.Nf5 Kf6 33.e4 Ng5 34.Ke3 Ne6 35.Nh4 Nd4 36.Bd4 ed4 37.Kd3 Bf4 38.Nf5 g6 39.hg6 Kg6 40.Ne7 Kg5 41.Nd5 h5 42.Ke2? h4–+ 43.Kf1 h3 44.Kg1? Be3?? 45.Kh2+= Bf4 46.Kh3 d3 47.Nc3?? d2?? 48.Nd1?? Be5?? 49.Kg2+= Kf4 50.Kf2 Bd4 51.Ke2 Bg1?? 52.Kd2 Kf3 53.Kd3 Bd4+= 54.e5 Be5 55.Ne3 Bc7 56.Nd5 Bd8 57.Nc3 Kf4 58.Nd5 Ke5 59.Ne3 Kd6 60.Ke4 Kc7 61.Kd5 Kb7 62.Kd6 Bc7 63.Kd7 Bf4 64.Nd5 Bg3 65.Ne7 1–0. bratek55 (1680) – ratagan (1625), kurnik, 2011.

7.d4 0–0 8.Bd3 Nbd7 9.0–0 c5 10.dc5 bc5 11.b5 Nb6 12.Qe2 d5 13.cd5 Nfd5 14.Rd1 Qc7 15.Nc3 Nc3 16.Bc3 Na4 17.Be5 Bf3 18.Qf3?? Qe5–+ 19.Qh3 g6 20.g4 Nb6 21.Qg2 Rad8 22.h4 Bh4 23.Qh3 Qf6 24.Rac1 Qf2 25.Kh1 c4! 26.Be4 Qg3 27.Qg3 Bg3 28.Kg2 Be5 29.Bc6 c3 30.Kf3 Kg7 31.Ke4 Bf6 32.g5 Rd1 33.gf6 Kf6 34.Rd1 Rc8 35.Rc1 Na4 36.Kd4 a6! 37.Rf1 Ke7 38.b6 Nb6 39.Be4 f5 40.Bc2 Kd6 41.Rh1 e5 42.Kd3 Rc7 43.Rb1 Na4 44.Ba4–/+ h5 45.Bc2?? h4–+ 46.Rg1 Rg7 47.Kc3 e4 48.Kd4 h3 49.Rh1? Rh7–+ 50.Rh2 g5 51.Bd1 g4 52.Bg4 fg4 53.Ke4 g3 54.Rd2 Ke6 55.Rb2 g2 56.Rb6 Kf7 57.Rb7 Kg8 58.Rb8 Kg7 59.Rb7 Kh6 60.Rb6 Kh5 61.Ra6 Kh4 62.Kf3 g1Q 63.Ra5 Qf1 64.Ke4 Re7 65.Kd4–+ Qa1 66.Kd3 Qb1 67.Ke2 Qc2 68.Kf1 Rf7 69.Ke1 Qc3 70.Ke2 Qa5 71.e4 Qa3 (71...Qa3 72.Kd1 Rf2 73.Ke1 Qe3 74.Kd1 Qd2; 71...Rf2 72.Kd3 Rd2 73.Kc4 Rc2 74.Kb3 Rc3 75.Kb2 Qa3 76.Kb1 Rc1) 0–1. bratek55 (1710) – ratagan, kurnik, 2011.

7.d4 Nbd7 8.Nbd2 0–0 9.Be2 Ne4 10.0–0 f5 11.Ne4 fe4 12.Nd2 Bg5 13.Bg4 Qe7 14.d5 ed5 15.cd5 Bd5 (15...Ba6!? 16.Be6 Kh8 17.Ne4 Bf1 18.Qf1 Bf6 19.Nf6 Nf6+=) 16.Nf3+/– ef3? (better is 16...Bc4!? 17.Ng5 Qg5 18.Bd7 Bf1 19.Qf1 Rad8 20.Be6 Kh8+/–) 17.Qd5+– Kh8 18.Bd7 Qd7 19.Qg5 Rf5 (19...fg2 20.Qg2 Rae8 21.Rac1+–) 20.Qg4 Raf8 21.gf3 h5 22.Qh4 Rf3 23.Qh5 Kg8 24.Rac1 R8f5 25.Qg4 Qe7 26.h4 c5 27.Rcd1 Rf7 28.Rd5 Qc7 29.Qe6 Qd8 (29...c4 30.Rd6 Qe7 31.Qe7 Re7 32.Rc1+–) 30.Rg5 (30.Rd6?! Qh4 31.Be5 Rf2+–) 30...Kf8 (30...R3f6 31.Bf6 Qf6 32.Qf6 Rf6+–) 31.Rh5 Kg8 32.Bg7! (32.Bg7 R3f6 33.Bf6 Qf6 34.Qc8 Rf8 35.Qg4 Qg7 36.Rg5 Qg5 37.Qg5 Kf7 38.Qd5 Kg7 39.Kh2+–) 1–0. marekt – Guest_bigme36, internet, 2014.

7.d4 Nbd7 8.Bd3 a5 +=.

7.d4 Nbd7 8.Be2 0–0 9.Nbd2 c5 10.0–0 d5 11.Qb3 cd4 12.Bd4 Ne8 13.Rac1 Qb8 14.cd5 Bd5 15.Qc3 Qb7 16.Rfd1 f6 17.Qb2 e5 18.Bc3 Nd6= 19.Ne1 b5 20.Qa1 Nb6 21.Bf3 e4 22.Be2 Na4 23.Bd4 a5 24.Bc5 Rfc8 25.Qb1 Rab8 26.Nb3 Nc5 27.Nc5 Qa8= 28.Nd7 Rc1 29.Rc1 Rb7 30.Nc5 Rc7 31.Nc2 Nc4–/+ 32.Bc4 Bc4 33.Nb3=+ Bd3 34.Na5? Qc8–+ 35.Qb3 Kf8 36.Qd5 Rc2 37.Rc2 Qc2 38.Qa8 Kf7 39.Qd5 Kg6 40.g4 Qd1 41.Kg2 Bf1 (42.Kg1 Qd5 43.Kf1 Qd1 44.Kg2 Qg4 45.Kf1 Qd1 46.Kg2 Qc1–+; 41...Qf1 42.Kg3 Qg1 43.Kh3 Bf1 44.Kh4 Qh2#) 0–1. Poschmann,Hans – Lai,John, Lovegrove op Sen, 2001.

7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.Nc3 c5 10.b5? d5! 11.d4 cd4 12.Nd4 dc4 13.Bc4 Nc5 14.Nde2 Qc7 15.Ba2 Rfd8 16.Qc2 Nd3 17.Rad1 Nb2 18.Qb2 Bd6! 19.h3 Rac8 20.Qb3 Ba8! 21.Rc1 Qb7 22.f3 Qe7! 23.a4 Bc5! 24.Nd1 Rd2 25.Rc2 Rcd8 26.Nec3 Nh5 27.Rd2 Rd2 28.Nb1 Bd5 0–1. Sviridov,Valentin – Kornasiewicz,Stanislaw, Havirov, 1968.

7.Be2 Nbd7 8.0–0 0–0 =.

7.Be2 Nbd7 8.0–0 h6 9.Nc3 a6 10.d4 Nf8 11.d5 e5 12.c5 bc5 13.bc5 Ng6 (better is 13...c6!? 14.e4 Ng6+=) 14.Qa4+/– Kf8 15.c6 Bc8 16.Rab1 Kg8 17.Bc1 Kh7 18.Bd2 Rf8 19.Bd3 Qe8 20.Qa5 Bd8 21.Rb4 Kg8 22.Rfb1 Bg4 23.Ne1 (23.Ba6 Bc8 24.Rb7 Ne7=) 23...Bc8 24.f3 Ne7 25.Bc4 g6 (25...Nfd5 26.Bd5 (26.Nd5?! Nc6 27.Qa4 Nb4 28.Qb4 c6+=) 26...Nc6 27.Qa4+–) 26.Nd3 Kg7 27.Rb7 (27.Rb8!? Rb8 28.Rb8 Nc6 29.dc6 Qc6+–) 27...Bb7 28.cb7 (28.Rb7?! Nc6 29.dc6 Qc6=) 28...Rb8 29.Qa6 c6 30.Nb4 Qd7? (better is 30...cd5 31.Bb5 Nd7+–) 31.dc6+– Qc7 32.Qb5 g5 (32...d5 33.Ncd5 Nfd5+–) 33.Na6 Qc6 34.Nb8 Qb5 35.Nb5 d5 36.Ba2 Bb6 37.Na6 Nc6 38.Nd6 Ba7 39.Rc1 Nb8 40.Nf5 Kh8 (40...Kg6 41.Ne7 Kg7 42.Nb8 Rb8 43.Rb1+–) 41.Rc8 Kg8 (41...Nbd7 42.Bb4 Rg8 43.Nh6+–) 42.Nh6 Kg7 43.Nf5 Kg8 44.Bb4 Re8 45.Nc7 Nc6 46.Ne8 (46.Ne8 Ne8 47.Rc6+–) 1–0. marekt – Super Frank, ChessWorld.net, 2012.

7.Be2 Nbd7 8.d4 0–0 9.Nbd2 c5 10.0–0 Ng4 11.h3 Ngf6= 12.Nb3 Ne4 13.d5 e5 14.Nbd2 Ndf6 15.b5 Bc8 16.Qc2 Bf5 17.Bd3+= Nd2 18.Nd2 Bd3 19.Qd3 Ne8 20.e4 Kh8 21.f4+/– Bf6 22.f5 Rg8 23.Rf3 Bh4 24.g3 Be7 25.Raf1 a5 26.a4 Ra7 27.Bc1 g5? 28.g4 Kg7 29.R1f2 Kf8 30.Nf1 h5 31.gh5 Rh8+/– 32.Ng3 Bf6 33.Kf1 Ng7+= 34.Rg2 Nh5 35.Nh5+/– Rh5 36.Rfg3 Bg7? 37.Qf3 Rh8 38.Rg5 f6 39.Rh5 Rf7?? 40.Rh8 Bh8 41.Bh6 Ke7 42.Rg3 Qe8 43.h4 Rh7 44.Rg6 Qf7 45.h5 Bg7 46.Bg7 Rg7 47.Qg4 Kf8 48.Kf2 Rg8?! 49.Kg3 Rh8+/– 50.Qh4 Ke7 51.h6 Rh7 52.Kg4 Qf8 53.Kh5 Rh8 54.Rg7?? Qg7–+ (55.Qf6 Kf6 56.h7 Rh7#) 0–1. Rush,Bradley – Harmon,Mike, IECG, 1995.

6.d4 0–0

7.c4 d5 8.Nbd2 Ne4 9.Qb3 Nd2 10.Nd2 Nd7 11.c5 Nf6 12.Rc1 c6 13.Bd3 b5 14.0–0 Ng4 15.h3 Nh6 16.Rce1 f5 17.Nf3 Bf6 18.Ne5 Be5 19.de5 g5 20.f4 g4 21.hg4 Ng4 22.g3 Qe8 23.Re2 Qh5 24.Rg2 Ne3 25.Rff2? Ng2–+ 26.Rg2 Rf7 27.Be2 Qg6 28.Bd4 Rg7 29.Qd1 a5 30.Bc3 ab4 31.Bb4 Bc8 32.Kf2 Bd7 33.Bh5 Qh6 34.Qe2 Be8 35.Bf3 Qg6 36.Kg1 Bf7 37.Kf2 Kh8 38.Kg1 Rag8 39.Be1 Qh6 40.Rh2 Qf4 41.Kh1 Qc4 42.Qc4 bc4 43.Ra2 Be8 44.a4 Ra7 45.a5 Bd7 46.Kg2 Rga8 47.Kf2 Bc8 48.Ke3 Ba6 49.Bc3 Rb7 50.Kd2 Rab8 51.Bh5 Kg7 52.Bd1 Rb1 53.Bc2 Rh1 54.Bd1 Rh2 55.Be2 Rb1 56.Rb2 Rb2 57.Bb2 Rg2 58.Bc3 Rg3 59.Kc2 Rc3! 60.Kc3 h6 0–1. futsalboy (1750) – cocour (1745), kurnik, 2011.

7.c4 d5 8.cd5 Bd5 9.Nc3 c5 10.Nd5 Nd5 11.dc5 bc5 12.bc5 Bc5 13.Be2 Qa5 14.Qd2 Qd2 15.Nd2 Nc6?? (15...Nd7 16.Rd1=) 16.0–0?? (better is 16.Rc1 Rab8 17.Rc5 Rb2 18.Rc6+–) 16...Rab8= 17.Rab1 Rb6 18.Ne4 Be7+= 19.Bd3 Rfb8–/+ 20.Bd4 Rb1–+ 21.Rb1 Rb1 22.Bb1 Ba3 23.Bc5 Bc5 24.Nc5–/+ a5 25.Bc2 Kf8 26.Ba4 Ncb4 27.Nb7 Nc3–+ 28.Bb3? a4 29.Bc4 a3 30.Nc5 a2 31.Ba2 Nba2 32.f3 Nb4 33.Kf2 Nbd5 34.e4 Nf6 35.Nd3 Nb5 36.Nf4 h6 37.h3 Ke7 38.Ne2 e5 39.Ng3 Nd4 40.Ke3 Ke6 41.Nf1 Nh5 42.Kf2 f6 43.Ne3 Nf4 44.Nc4 f5 45.ef5 Nf5 46.Nd2 g5 47.Ne4 Nd3 48.Kg1 Nd6 49.Nd2 Kf5 50.Nf1 Nc4 51.Ng3 Kf4 52.Ne2 Ke3 53.Ng3 Kf4 54.Ne2 Kf5 55.Ng3 Ke6 56.Ne4 Kf5 57.Nf2?? Kg6 58.Nd3= h5 59.Nf2 Kf5 60.Ne4 1–0. Fournier,Frederic (1795) – Liza_twilight (1630), ChessOK.com, 2012.

7.c4 d6 8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 c5 10.0–0 Rc8 11.Qb3 Qc7 12.Rac1 Rfe8 13.b5 Bf8 14.a4 Qb8 15.Rfe1 d5 16.h3 cd4 17.ed4 dc4 18.Bc4 Nd5 19.Ne5 Ne5 20.de5 Red8 21.Nf3 Nf4 22.Rcd1 Rd1–/+ 23.Rd1 Bc5 24.Bd4 Bd4 25.Rd4 Ng6 26.Be6? fe6–/+ 27.Qe6 Kh8 28.Ng5 Ne5 29.Qf5?? Rc1 30.Kh2 Nf3 0–1. futsalboy (1700) – orim63 (1890), kurnik, 2011.

7.c4 d6 8.Bd3 Nbd7 9.0–0 c5 10.bc5 dc5= 11.Ne5 Qc7 12.Nd2 Ne5 13.de5 Nd7 14.f4 f5 15.ef6 Bf6= 16.Bf6 Nf6 17.Qc2 h6 18.e4 Rad8 19.Rad1? Ng4–+ 20.Rf3 Rf4 21.Rf4 Qf4 22.Nf3?? Ne3 23.Qd2 Be4 24.Qe2 Nd1 25.Be4 Qe3 26.Qe3 Ne3 27.Ne5 Nc4! 28.Nc6 Rd1 29.Kf2 Na3 30.Na7 b5 31.Ke2 Rd4 32.Bf3 b4 (32...b4 33.Nc6 Nc2–+) 0–1. verns2 – oth42 (1635), internet, 2008.

7.Nbd2 c5 8.bc5 bc5 9.Bd3 d5 10.c4 Nbd7 11.0–0 Nb6 (11...Rb8!?=) 12.cd5 Nbd5 13.Qe2 cd4 14.Bd4 Rc8 15.Ba6 (15.Nc4 Nb6+=) 15...Ba6 16.Qa6 Nc7 (16...Qd6 17.Qa7 Nd7 18.Rfd1=) 17.Qa4 a6 (17...Qe8 18.Qb3=) 18.Rfc1 Nb5 The isolani on a3 becomes a target 19.Qa6 Nd4 20.Nd4 Ra8 21.Qb7 Ra3 22.Rab1 Ra8 23.N2f3 Rb8 24.Qa6 Rb1 25.Rb1 Qa8 26.Qb7 Qb7 27.Rb7 Bc5 28.Nb3 Bd6 29.Nfd2 Rb8 30.Ra7 h6 31.h3 Bb4 32.g3 Bd2 33.Nd2 Rd8 34.Nc4 Ne8 35.Ne5 f6 36.Nc6 Rd1 37.Kg2 e5 38.Ne7 Kf8 39.Ng6 Kg8 40.Ne7 Kf8 41.Nf5 Rc1 42.h4 h5 43.f3 (43.Rd7 Rc7 44.Rd8 Kf7=) 43...Rc2 44.Kh3 Rc7 45.Ra8 Kf7 46.g4 hg4 47.fg4 Rd7 48.h5 Nd6 49.Ng3 Nc4 50.Nf5 Nd6 ½–½. Pandurevic,Miro (2250) – Prlac,Vedran (2120), 15th Zadar Open B, 2008.

7.Nbd2 d5 8.Bd3 Ne4 9.0–0+= f5 10.c4 Nd7 11.c5 Bf6 12.Qc2 c6 13.a4 Qe7 14.Ra2 a5= 15.cb6 ab4 16.a5 Nb6 17.Rfa1 Nd7 18.a6 Bc8 19.Qc6 Ra7 20.Nb3 Qd6 21.Qd6+/– Nd6 22.Ra4 Nc4= 23.Bc1 Be7 24.Nbd2 Ndb6 25.R4a2 Bd7 26.Ne5 Bb5 27.Nb3 Rfa8 28.Nc5 Bc5 29.dc5 Nc8 30.Bc4 dc4 31.Rd2 Ne7 32.Rd6 Ra6–/+ 33.Rb1? Nd5–+ 34.g3 h6 35.e4 fe4 36.c6 Rc8 37.Re6 Bc6 38.Nc4 Bb5 39.Ra6 Ba6 40.Nd6 Rd8 41.Ne4 Bd3 42.Ra1 Be4 43.Kf1 Nc3 44.Bb2 Rd1 45.Rd1 Nd1 46.Bd4 b3 47.Ke1 b2 (48.Bb2 Nb2–+) 0–1. Amor Alcaide,Manuel (2115) – Casas Douton,Domenech (2310), La Lira op Barcelona, 1995.

7.Bd3 c5 8.bc5 bc5 9.Nbd2 d5 10.c4 Nbd7 11.0–0 Ne4 12.Qc2 Ndf6 13.Rab1 Nd2 14.Nd2 dc4 15.Nc4 cd4 16.Bd4+/– Qd5 17.f3 Ba6+= 18.Rfd1 Bc4 19.Bf6 Bd3 20.Rd3 Rac8 21.Qd1 Qc5 22.Bd4 Qa5 23.Rdb3 Rfd8= 24.Qe2 h6 25.f4 Qf5 26.Qd3 (26.Ba7 Ba3 27.Bb6 Rd7=) ½–½. Skalozubov,Alexander (2260) – Kulish,Oksana (2130), Serpukhov–B, 2002.

7.Be2 d5 8.0–0 Nbd7 9.c4 dc4 10.Bc4 c5 11.bc5 bc5 12.dc5 Nc5 13.Nc3 Nce4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bd5 16.Bd5 Qd5 17.Nf3 Rfd8 18.Qa4 a6 19.Rfd1 Qb7 20.Rd8 Rd8 21.Bd4 Nd5 22.Qc2 Rc8 23.Qb2 g6?? 24.Qb7+– (24.Qb7 Re8 25.Qa6+–) 1–0. mihai740609 (1605) – cromak (1620), kurnik, 2011.

7.Be2 d5 8.c4 c6 9.Nbd2 Nbd7 10.0–0 Ne4 11.h3 a5 12.Qc2 Nd2 13.Nd2 ab4 14.cd5 cd5 15.ab4 Bb4 16.Ra8 Ba8 17.Nb3 Nf6 18.Ra1 Ne4 19.f3 Nd6 20.Bd3 Qd7 21.Bh7+= Kh8 22.Bd3 b5 23.Nc5 Bc5 24.Qc5 Nc4?? 25.Qf8 1–0. mihai740609 (1605) – aavramescu81, kurnik, 2011.

7.Be2 d6 8.0–0 c5 9.h3 cd4 10.Nd4 Ne4 11.Bf3 d5 12.Nd2 Ng5 13.Be2 e5 14.N4f3 Nf3 15.Nf3 e4 16.Nd4 Nc6 17.c4 Nd4 18.Bd4 Bf6 19.Bf6 Qf6 20.cd5 Rad8 21.Bc4 a6 22.Qc2 b5 23.Bb3 Bd5 24.Bd5 Rd5 25.Qe4 Rfd8 26.Rac1 Rd1?? 27.Rfd1+– Rd1 28.Rd1 h6 29.Qd4 Qc6 30.Qc5 Qe6 31.Qc2 Qb6 32.Rd7 a5 33.Qf5 ab4 34.Qf7 Kh7 35.Qg7 1–0. mihai740609 – 2010bogdan, kurnik, 2011.

6.d4 d5

7.c4 dc4 8.Bc4 Nbd7 9.0–0 0–0 10.Nbd2 a6 11.Qb3 b5 12.Bd3 Nb6 13.Rac1 Na4 14.Ba1 Bd5 15.Qb1 h6 16.e4 Bb7 17.Rfe1 Rc8 18.Nb3 Ba8 19.Nc5 Nc5 20.dc5 Bc6 21.Rcd1 Qe8 22.Ne5 Ba8 23.Qc2 c6 24.Rd2 Rd8 25.Red1 Bb7 26.f3 Nd7 27.Nd7 Rd7 28.Be2 Rd2 29.Rd2 Bg5 30.Rd3 Qe7 31.g3 Rd8?? 32.f4+– Rd3 33.Qd3 Qd8 34.fg5 Qd3 35.Bd3 hg5 36.e5 Kf8 37.Kf2 Ke7 38.Ke3 f5 39.h3 Bc8 40.Bc3 Bd7 41.Bd2 Be8 42.Kf3 Bh5 43.g4 fg4 44.hg4 Bf7 45.Bg5 Kd7 46.Be4 Be8 47.Be3 g6 48.Kf4 Bf7 49.Kg5 Ke7 50.Bg6 Bg8 51.Kh6 Bf7 52.Bg5 Kf8 53.Bf6 Kg8 54.g5 (54.g5 Bg6 55.Kg6 Kf8 56.Kh7 Kf7 57.g6 Kf8 58.g7 Ke8 59.g8Q Kd7 60.Qd8) 1–0. futsalboy (1640) – ratagan, kurnik, 2011.

7.c4 c5 8.Qb3 dc4 9.Bc4 cd4 10.Bd4 0–0 11.Nbd2 Nc6 12.Bb2 Qc7 13.0–0 Rac8 14.Rac1 Qb8 15.Nd4 Ne5 16.Be2 Neg4 17.g3 Rfd8 18.Rc8 Rc8 19.Rc1 Rc1 20.Bc1 Qc8 21.Bb2 Bd5 22.Bc4 h6 23.Bd5 Nd5 24.Qc4 Qd7 25.e4 Nc7 26.N4f3 Nf6 27.Bf6 Bf6 28.e5 Be7 29.h4 Nd5 30.g4 Qa4 31.Qb3 Qb5 32.Qc4 Qc4 33.Nc4 a5 34.ba5 ba5 35.Na5 Ba3 36.Nc6 Bb2 37.g5 hg5 38.Ng5 Nf4 39.Nf3 Ng6 40.Kf1 Kf8 41.Ke2 Ke8 42.Kd3 Kd7 43.Ncd4 Nf4 44.Ke4 Nd5 45.Ng5 Ke7 46.h5 Bc1 47.Ngf3= Nf4 48.Nc6 (48.Nc6 Kd7 49.Nfd4=+). futsalboy – perutin (1615), kurnik, 2011.

7.c4 c5 8.cd5 ed5 9.dc5+= bc5 10.bc5 Bc5 11.Bb5 Nbd7 12.Nbd2 0–0 13.0–0 Bd6 14.Nb3 Nb6 15.Na5 Rb8 16.Nb7 Rb7 17.Qe2 Ne4 18.Rfc1 Nc5 19.Nd4 Qg5 20.a4 Ne6 21.Rc6 Nd4 22.Bd4 Rd8 23.g3 Bf8 24.h4 Qf5 25.Bd3 Qd7 26.Bb5 Nc4?? 27.Rc4+– Rb5 28.ab5 dc4 29.Qc4 Qd5 30.Qc5?? Rd6 31.Qc8 Qb5 32.Ra7 Rc6 33.Qd7 Rc1 34.Kh2 Qd7 35.Rd7 f6 36.h5 h6 37.Kg2 Rc6 38.Kf3 Bb4 39.Kf4 1–0. Romero Holmes,Alfonso (2440) – Garcia,F, ESP–chT Monzon, 1987.

7.Nbd2 0–0 8.Bd3 c5 9.bc5 bc5 10.dc5 Nbd7 11.Nb3 Nc5 12.Nc5 Bc5 13.0–0 Qe7 ½–½. Yilmaz,Mustafa Enes (2285) – Erturan,Yakup (2380), TUR–ch op Antalya, 2008. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 Be7)

7.Bd3 0–0 8.Nbd2 Nbd7 9.h3 c5 10.bc5 bc5 11.Ne5 c4=+ 12.Nd7 Qd7 13.Be2 Rac8 14.Bc3=+ Qc6 15.0–0 Bd6 16.f3 Nh5 17.f4 Ng3–/+ 18.Rf3 Ne2 19.Qe2 f5 20.Rg3 g6 21.Rg5 Be7 22.Rg3 Qa4=+ 23.Nf3 Qe8 24.Bb4= Bb4 25.ab4+/– a6 26.Ne5 Kh8 27.h4 Rc7 28.Rh3 h5 29.Nf3 Qe7 30.c3 Qf6 31.Ne5 Rg7 32.Ra5 Qe7 33.Rg3 Rfg8 34.Rg5 Rh7? 35.Rc5?? Qe8 36.Ra5 Qd8?? 37.Qf3 Qe7?? 38.Qg3+– Qe8 39.Ng6 Rg6 40.Rg6 Qf7 41.Qg5 Bc8 42.Qd8 (42...Qg8 43.Rg8#) 1–0. PoPer – schutz, Caissa.com, 2004.

7.Bd3 Nbd7 8.0–0 c5 9.bc5 bc5 10.c4 Qc7 (10...dc4!? 11.Bc4 Rb8=) 11.cd5= Bd5 12.Nc3 Bb7 13.Qe2 cd4 14.Nd4 0–0 15.Rfc1 Qd8 16.Na4 Rc8 17.Ba6 Rc1 18.Rc1 Qb8 19.Nc6 Bc6 20.Rc6 Rd8 21.h3 Qb3 22.Qc2 Qc2 23.Rc2 Nb6 24.Nb6 ab6 25.a4 Nd5 26.Bb5 Bc5 27.Rd2 Rc8 28.Kh2 Nc7 29.Bc6 Ne8 30.Bb7 Rc7 31.Rd8 Rb7?? (better is 31...Kf8 32.Be4 Ke7=) 32.Re8+– Bf8 33.Ba3 h6 34.Rf8 Kh7 35.Ra8 Kg6 36.a5 ba5 37.Ra5 Rb2 (37...f5+–) 38.Bb2 f6 (38...h5 39.Kg3+–) 39.g4 e5 40.f4 ef4 41.ef4 f5 (41...Kf7+–) 42.Ra7 fg4 43.hg4 h5 (43...Kh7 44.Rg7 Kh8 45.f5 h5 46.f6 hg4 47.f7 g3 48.Kg1 g2 49.f8Q#) 44.Rg7 Kh6 45.g5# 1–0. Fernando,J M M P (1855) – Nonis,P A R R, Ambalangoda SRI, 2nd Dhamso Open, 2012. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 Be7 6.d4 d5)

6.Be2 0–0

7.0–0 a5 8.b5 d5 9.c4 Nbd7 10.d4 c6 11.Nc3 dc4 12.Bc4 cb5 13.Bb5 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bb7 16.Rc1 Nf6= 17.Bc6 Ra7 18.Bb7+= Rb7 19.Qf3 Qb8 20.Nc4 Nd7 21.Rc2 Rc7= 22.Rfc1 Rfc8 23.Qd1 Bd8 24.e4 Bg5= 25.Ne3 Be3 26.fe3 Nf6 27.Rc7 Rc7 28.Qd3 Rc1 29.Bc1 Qb7 30.e5 Nd5 31.e4+= Qc6 32.Bd2 Nc7 33.Kf2 Kf8 34.Ke3 Ke7 35.h4 h5 36.g3 g6 37.Qc3 Qc3 38.Bc3 Nb5 39.Bb2 Kd7 40.Kd3 Kc6 41.Kc4 Nc7 42.a4 Na8 43.d5+– Kb7 44.d6 b5? 45.Kb5 Nb6 46.Bd4 Nd7 47.Ka5 Nb8 48.Kb5 Nc6 49.Bc3 Na7 50.Kc5 Kb8 51.a5 Kb7 52.a6! Kb8 53.Ba5 Nc8 54.d7 (54.d7 f6 55.d8Q Ka7 56.Qc8 g5 57.Bb6#) 1–0. Sopko,Cassio – Itacarambi,Andre, Brasiliense–ch sf, 2002.

7.0–0 a5 8.b5 d6 9.c4 c5 10.d4 Nbd7 11.Nc3 Ne4 12.Ne4+= Be4 13.Nd2 Bb7 14.Bf3 Qc7 15.Bb7 Qb7 16.Qf3 Qf3= 17.Nf3 Bf6 18.Ra2 Rac8 19.dc5 Rc5=+ 20.Bf6 Nf6 21.Rd2 Rd8 22.Rd4 e5=+ 23.Rd2 e4 24.Nd4 Rc4 25.Nc6 Rd7 26.Rfd1 Rc3 27.Nb8 Rd8 28.Nc6 Rd7 ½–½. Garcia Corada,Pedro – Amigo Roman,Pedro, Valladolid CC Reloj Justina (7), 1988.

7.0–0 Nc6 8.c4 Ne8 9.d4 Nb8 10.Nbd2 Nf6 11.Re1 Bd6 12.c5 Be7 13.Qc2 bc5 14.dc5 Nc6 15.Bd3 Qe8 16.Rad1 Rd8 17.Nd4 Nd4 18.ed4 g6 19.Ne4 Ne4 20.Be4 Be4 21.Qe4 Bf6 22.Rd2 Qe7 23.d5 Rfe8?? 24.Bf6 Qf6+/– 25.d6 c6 26.Qe5 Qe5 27.Re5 Rb8 28.f4 a5 29.Re4 ab4 30.ab4 Ra8 31.Ree2 Ra1 32.Kf2 Ra4 33.Rb2 Rb8 34.Re4 f5 35.Rd4 Kf7 36.g3 Kf6 37.h4 e5 38.Rc4 ef4 39.gf4 Ke6 40.Re2 Kf6 41.Re7= Rab4 42.Rb4 Rb4 43.Rd7 Rf4 44.Kg3 Rd4 45.Rh7 Ke6 46.Rc7 f4 47.Kf3 Rd3? 48.Kf4+/– Rc3?? 49.Rc6+– Kd7 50.Rc7 Kd8 51.c6 Rc4 52.Kg5 Rd4 53.Rd7 Ke8 54.Re7 Kd8 55.c7 Kc8 56.Re6 Rd6 57.Rd6 Kc7 58.Rg6 Kd7 59.h5 (59.h5 Kd8 60.h6 Ke8 61.h7 Ke7 62.h8Q Kd7 63.Qh7 Kd8 64.Rg8) 1–0. Fournier,Frederic (1745) – EdwinB (1725), Active (5/0), 2004.

7.0–0 Nc6 8.c4 h6 9.d4+= d5 10.c5 Re8 (10...Re8 11.Qc2 a6+=; 10...Nb8 11.Qc2+=). woschkat (2470) – kostaspetidis (2320), net–chess.com, 2003.

7.0–0 Nd5 8.c4 Nf6 9.d4 d6 10.Qc2 Nfd7 11.c5 dc5= 12.dc5 bc5 13.bc5 Bc5 14.Qc3 f6 15.Bc4 Qe7 16.Nbd2 Kh8 17.Rab1 Bf3 18.gf3 Bb6 19.Kh1 e5 20.Rg1 c5 21.Ne4 Nc6=+ 22.Bd5 Rac8 23.Rg2 Na5 24.Rf1 Rfd8 25.Rfg1 g6 26.Qc2 Nf8 27.Ba2 c4 28.f4 Nb3 29.Nf6 c3?? 30.Bc3 Rc3?? 31.Qc3+– Nc5 32.fe5 Na4 33.Qb3 Nc5 34.Qg8 1–0. erisonpassos – zruby, kurnik, 2011.

7.0–0 h6 8.d4 Ne4 (8...a5 9.b5=) 9.c4 d5 10.Qc2 Bf6 (10...a5 11.cd5 ed5 12.b5+=) 11.Nbd2 Nd7 (better is 11...Nd2!? 12.Nd2 Re8+=) 12.Ne4+/– de4 13.Nd2 a5 (13...Be7 14.Ne4 Nf6 15.f3+/–) 14.Ne4+– Be7 15.c5 Bd5 16.Nc3 ab4 (16...Bb7 17.Rfd1+–) 17.ab4 (17.Nd5 ed5 18.ab4 Nf6+–) 17...bc5 18.Nd5 ed5 19.bc5 c6 20.Ra8 Qa8 21.Ra1 Qb8 22.Bc3 Nf6 23.Bd3 Ng4 (23...Qb7 24.f3+–) 24.g3 Bg5 (24...Qb7 25.Qb1 Qb1 26.Bb1+–) 25.Ra6 Qe8 (25...Qc7 26.Qa4 Qe7 A) 27.Qc6 Nf2 28.e4 Ne4–+ (worse is 28...Nd3 29.Qd5 Be3 30.Kg2+=); B) 27.Rc6 Nf2 28.Qc2 Be3 29.Bh7 Kh8–+; C) 27.Qd1+–) 26.Qe2 (26.h3!? Nf6 27.h4 Be3 28.fe3 Qe3 29.Kg2 Nh5 30.Bh7 Kh8+–) 26...Qe6 27.e4 (better is 27.Qf3 g6 28.h3 Nf6+–) 27...Re8 (27...Nf6 28.e5 Ne4+–) 28.e5 h5 29.f4 Be7 30.f5 (better is 30.h3!? Nh6 31.Qh5 Rb8+–) 30...Qh6 Black plans h4 31.h3 h4 (31...Qc1 32.Qe1 Qe1 33.Be1 Bc5 34.dc5 Ne5+–) 32.Bd2 (32.Qg4?! Qe3 33.Kg2 Qd3=; 32.hg4 hg3 33.f6 gf6 34.Rc6 Qh3+–) 32...Bg5 33.Bg5 (33.Qg4?! Bd2 34.Kg2 Qe3+=; 33.hg4?! Bd2 34.gh4 Qf4+/–) 33...Qg5 34.hg4 (34.Qg4 Qe3 35.Kg2 Qd3+/–) 34...Qc1 (34...hg3 35.Rc6 Qf4 36.Kg2 Qd4 37.e6+–) 35.Kg2 Rb8 (35...hg3 36.Rc6 Qf4 37.e6+–) 36.e6 Rb2 (36...h3 37.Kh2 fe6 38.fe6 Qg5+–) 37.Ra8 Kh7 38.f6 g6 (38...Kh6 39.Rh8 Kg5 40.fg7 Re2 41.Be2 hg3 42.ef7 Qc2 43.g8Q Kf4 44.f8Q Ke3 45.Qf3 Kd4 46.Qg7 Kc5 47.Qa3 Kb6 48.Rb8) 39.ef7 h3 (39...Re2 40.Be2 h3 41.Kh2 Qh6 42.f8Q Qf8 43.Rf8 Kh6 44.Rh8 Kg5 45.f7 Kf6 46.f8Q Ke6 47.Rh7 g5 48.Qf5) 40.Kh2 Re2 (40...Kh6 41.f8Q Kg5 42.Qfe7 Re2 43.Be2 Qf1 44.f7 Kh6 45.f8Q Qf8 46.g5) 41.Be2 Kh6 (41...Qh6 42.f8Q Qf8 43.Rf8 Kh6 44.Rh8 Kg5 45.f7 Kf6 46.f8Q Ke6 47.Rh7 g5 48.Qf5) 42.Re8 (42.Re8 Qg1 43.Kg1 h2 44.Kh2 Kg5 45.Re5 Kh6 46.f8Q Kh7 47.Re7) 1–0. terrier (2095) – ovid7 (1785), gameknot.com, 2014.

7.0–0 h6 8.h3 Nh7 9.c4 f5 10.d4 Nf6 11.Nbd2 Nc6 12.Bd3 Qe8 13.e4 fe4 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Rb8 16.d5 ed5 17.Bd5 Kh8 18.Nd4 Nd4+= 19.Qd4 Bf6 20.Qd2 c6 21.Bf6 cd5?? 22.Rfe1 Qg6–/+ 23.Be5 dc4 24.g3 Rbe8 25.Qd7 Bc8 26.Qa7 Rf7 27.Bg7?? Kg7–+ 28.Qb8 Re1 29.Re1 Qf5 30.Re2? Qh3 31.Qe5 Kh7 32.Qd4?? Qf5 33.Re8–/+ Kg6?? 34.Rg8 Kh5 35.Qh4 1–0. horacyad2010 – eb112 (1615), kurnik, 2011.

7.c4 c6 8.d4 d5 9.Nbd2 Nbd7 10.0–0 Rc8 11.cd5 ed5 12.Rc1 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd2 f5 15.f3 Nf6 16.fe4 Ne4 17.Ne4 fe4 18.Bg4 Rc7 19.Qc2 Bg5 20.Qe4 Re7 21.Rf8 Qf8 22.Be6 Kh8 23.Rf1 Qe8 24.Qf5 Be3? 25.Kh1+– h6? 26.Bb3 Bc8?? 27.Qd3?? Bg5+= 28.Bc2 (28.Bc2 Qg8 29.d5+–) 1–0. Fournier,Frederic – Kerais, Partie évaluée, 2m + 0s, 2007.

7.c4 Nc6 8.b5 Na5 9.0–0 c6 10.Nc3 Rc8 11.d4 cb5 12.cb5 Bf3 13.Bf3 d5 14.a4 Nc4 15.Qe2 Bb4 16.Na2 (16.Rfc1 Qc7+=) 16...Bd6 17.Bc3 Qe7 18.Qe1 Bb8 (18...Qc7 19.h3+=) 19.Nb4 Qd6 (19...Qc7 20.g3+=) 20.g3= Qd7 21.Nc6 Bd6 22.Qe2 (22.Be2 Ne4=) 22...a5 23.Qa2 Be7 24.Rac1 Nd6 25.Na5?? (better is 25.Rc2=) 25...ba5–+ 26.Ba5 Nc4 27.Be1 Ra8 (better is 27...Rc7!?–+) 28.Rc4–/+ dc4 29.Ba8 Ra8 30.Qc4 Bd8 31.Bc3 Nd5 32.Bb2 Nb6–/+ 33.Qc6 Ra4 34.Rc1 Rb4 35.Qd7+= Nd7 36.Rc8 Rb2 37.Rd8 Nf8 38.Rb8 g6 39.Kg2 Kg7 40.Kf3 h5+= 41.h4? Nd7–+ 42.Rb7 Nf6 43.Rb8? Nd5 44.e4 Rb3 45.Kg2 Ne7 46.Rb7–/+ Nc8 47.d5 ed5 48.ed5 Nd6 49.Rb6 Nb5 50.d6 Kf6 51.Rb7 Ke6 52.d7 Ke7 53.d8Q Kd8 54.Rf7 Rd3 55.Rg7 Rd6 56.g4 Nc3 57.gh5 gh5 58.Rg5 Rd5 59.Rg7 Rf5 60.Rh7 Ne4 61.f4 Nf6 62.Rh8 ½–½. pumpkin (2145) – bamyes (2300), net–chess.com, 2004. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 Be7 4.Bb2 0–0 5.e3 b6 6.c4 Bb7 7.Be2)

7.c4 Nc6 8.d4 d5 9.c5 h6 10.0–0 a6 11.Nbd2 Nb8 12.Rc1 bc5 13.bc5 Nc6 14.Nb3 Na7 15.Na5 Bc8 16.c6 Rb8 17.Bc3 (better is 17.Rb1!?+=) 17...Ba3+= 18.Rb1 Rb1 19.Qb1 Qd6 20.Ne5 Ne4 21.Nb7 (better is 21.Be1!? Qe7 22.Bd3=) 21...Bb7 22.cb7 Rb8 23.Ba5 f6 (23...Nb5 24.Bb5 Rb7 25.Be8 Rb1 26.Bf7 Kf8 27.Rb1=) 24.Nc4+= Qe7 (better is 24...dc4!? 25.Qe4 Qd5 26.Qd5 ed5+=) 25.Na3= c6? (better is 25...Nc6 26.Nc4 dc4 27.Qe4 Na5+=) 26.Ba6+– Nd6 (26...Qa3 27.Qb6 Qd6 28.Qa7 e5+–) 27.Qb6 Nab5 (27...Rb7 28.Bb7 Nb7 29.Qa7 Qa3 30.Qb7 Qa5 31.Qc6+–) 28.Nb5 Nb5 (28...cb5 29.Bb4 Nc4 30.Be7 Nb6 31.Bd6 Rb7 32.Bb7+–) 29.Qc6 Na7 30.Qb6 Nc6 31.Rc1 (better is 31.Qc6 Kh7+–) 31...Na5 (31...Rb7 32.Bb7 Na5 33.Rc7+–) 32.Rc8 Rc8 (32...Kh7 33.Rb8 Nb7 34.Rb7 Qe8+–) 33.bc8Q (33.bc8Q Kh7 34.Bd3 g6 35.Qcc7 Nb7 36.Qe7 Kg8 37.Qe8 Kg7 38.Qb7) 1–0. alaamattar (2205) – kostaspetidis (2105), net–chess.com, 2005.

7.c4 Ne4 8.d3 Bf6 9.Qc2 Ng5 10.Nbd2 Nf3 11.Bf3 Bf3 12.Nf3 Nc6 13.d4 Ne7 14.e4 Ng6 15.0–0 c6 16.e5 Be7 17.d5 cd5 18.cd5 Nf4 19.d6 Bg5 20.Qe4 Rc8 21.Rac1 f5 22.ef6 Bf6 23.Bf6 Qf6 24.Rc8 Rc8 25.Ne5 Qf8 26.Nd7 Qd6 27.Ne5 Qd4 28.Qd4 Ne2 29.Kh1 Nd4 30.g3 a5 31.Rd1 Nb5 32.ba5 ba5 33.a4 Nc3 34.Rd4 Kf8 35.Kg2 Rc7 36.Rc4 Rc4 37.Nc4 Na4 ½–½. Karasev – Tseitlin, Leningrad 1970.

7.c4 Re8 8.d4 d5 9.Nbd2 Nbd7 10.0–0 Rc8 11.Rc1 c5 12.cd5 Bd5 13.dc5 bc5 14.bc5 Nc5 15.Bc3 Nfe4 16.Ne4 Ne4 17.Qd4 (better is 17.Bb2!?=) 17...Bf6–/+ 18.Ne5 Qc7 (better is 18...Nc3!? 19.Rc3 Qa5 20.Rc8 Rc8–/+) 19.Bb2= Qe5 20.Rc8 (20.Qe5!? Be5 21.Be5=) 20...Rc8= 21.Qe5 Be5 22.Be5 Rc2 23.Bf3 (23.Bd3 Rd2 24.Ba6 f6+=) 23...a5 (better is 23...Nd2!? 24.Rd1 Bf3 (24...Nf3?! 25.gf3 f6 26.e4+=) 25.gf3 Nf3 26.Kg2 Nd2–/+) 24.Be4= Be4 25.f3 Bg6 26.Rd1 f6 27.Bd4 e5 28.Bb6 a4 29.Rd8 Kf7 30.Ra8 Bd3 31.Ra4 Rc1 32.Kf2 Rf1 (32...Rc2!? 33.Kg1 Rc1 34.Kf2 Rc2 35.Kg1=) 33.Kg3+/– Rb1 34.Rb4 Ra1 35.a4 Ra2 36.e4 Bf1 37.Bf2 Kg6 38.Rb1 Bd3 39.Rb4 Ra3 (39...Bf1 40.h4+=) 40.h4 (40.Bb6!?+/–) 40...Bc2= 41.Kg4 h5 42.Kh3 Ba4 43.Rb2 Bc6 44.Re2 Bb5 45.Re3 Ra2 46.Kg3 Kh6 47.Be1? Bf1 48.Bf2 g5 49.hg5 Kg5 50.Kh2?! Rf2 51.Kg1 Rg2 52.Kf1 Rg3 53.Kf2 Kf4 (53...Kf4 54.Rc3 h4–+) 0–1. Fournier,Frederic – Cadet,Yves, Match Active, 2000.

7.c4 Ne8 8.Nc3 f5 9.0–0 Nf6 10.d4 Ne4 11.Qc2 d6 (11...Bf6 12.Rad1+=) 12.d5+/– Nc3 13.Bc3 e5 14.c5 Bd5 15.Rad1 (15.Rfd1 c6 16.cd6 Qd6 17.Be5 Qe6+=) 15...Be6 (better is 15...c6!?+=) 16.Ne5+– 1–0. pierre – anony, internet, 2015.

7.c4 g6 8.0–0 Nh5 9.h3 Ng7 10.Nh2 Bf6 11.Bf6 Qf6 12.Nc3 d6 13.Ng4 Qe7 14.d4 Nd7 15.Bf3 Bf3 16.Qf3 Rab8 17.Ne4 c6 18.Qf4 d5 19.Nef6 Nf6 20.Nf6 Kh8 21.f3 dc4= 22.e4 Rbd8 23.e5 Nf5 24.g4+= Ng7?? 25.Qh6+– Qf6 26.ef6 Ne8 27.g5 Rd4 28.Rfd1 Rf4 29.Kg2 Nc7 30.Qg7 (30.Qf8) 1–0. horacyad2010 – burza56, kurnik, 2011.

7.d3 a5 8.ba5 Ra5 9.0–0 c5 10.Nbd2 d5 11.c4 h6 12.Qb3 Nbd7 13.d4 dc4 14.Nc4 Ra8 15.Nfe5 Bd5 16.Nd7 Qd7 17.f3? b5–+ 18.e4? Bc4 19.Bc4 bc4 20.Qc4 cd4 21.Rfd1 Rfc8 22.Qd4 Qd4 23.Bd4 Kh7 24.a4 Kg6 25.e5 Nd5 26.g3 Bb4 27.f4 Bc3 28.Bc3 Nc3 29.Rd7 Na4 30.h4 Nc3 31.h5 Kh5 32.Rf7 Ra1 (32...Ra1 33.Kf2 Ne4 34.Ke3 Rc3 35.Ke2 Ra2 36.Kd1 Rd2 37.Ke1 Rc1) 0–1. exp2005 – jerzy1114, kurnik, 2011.

7.d3 c5 8.bc5 Bc5 9.0–0 d5 10.Nbd2 Nc6 11.c4 Rc8 12.cd5 ed5 13.d4 Bd6 14.Qa4 h6 15.Rac1 Qd7 16.Ba6 Ba6 17.Qa6 Rc7 18.Nb1 Rfc8 19.Nc3 Ne4 20.Nb5 Nb8–+ 21.Rc7? Rc7 22.Qa4 a6 23.Qb3 Qb5 24.Qb5 ab5 25.Rc1 Rc4 26.Rb1 b4 27.ab4 Rb4 28.Kf1 Nd7 29.Ke2 Rb3 30.Kd1 Nc3 31.Kc2 Nb1 32.Kb3 Bh2 33.Ka2 Nd2! 34.Nh2 Ne4 35.f3 Nd2 36.Bc1 Nc4 37.Kb3 f5 38.Nf1 Kf7 39.Kb4 Ke6 40.Kb5 Kd6 41.Ng3 g6 42.Ne2 Kc7 43.Nc3? Nf6?? 44.Nd5!+/– Nd5 45.Kc4 Nf6 46.Ba3 Kc6 47.Bf8 b5 48.Kb3 h5 49.Bh6 Ng8? 50.Bg5+– Kd5 51.Kb4 f4 52.Bf4 Ne7 53.Kb5 Nf5 54.e4 Kd4 55.ef5 gf5 56.Kc6 Kd3 57.Kd6 Ke2 58.Ke6 Kf2 59.Kf5 Kg2 60.Ke4 h4 61.Bc7 Kf2 62.f4 h3 63.f5 Kg2 64.f6 Kf2 65.f7 Ke2 66.f8Q Kd2 67.Qh6 Kc3 68.Qh3 Kc4 (68...Kb4 69.Kd5 Ka4 70.Qc3 Kb5 71.Qc4) ½–½. exp2005 – zwidyn (1645), kurnik, 2011.

7.d3 d5 8.0–0 c5 9.bc5 bc5 10.Nbd2 Nc6 11.c4 d4 12.ed4 Nd4 13.Nd4 cd4 14.Nf3 Bc5 15.Qa4 Qc7 16.Rab1 e5=+ 17.Rfe1 Rab8 18.Bf1 Bf3 19.gf3 Nh5 20.Ba1 Nf4 21.Rb8 Rb8 22.Qc2 Rb6 23.Rb1 Rg6 24.Kh1 h6 25.Bb2 Qe7 26.h4 Qh4 27.Bh3 Qh3 0–1. exp2005 – kesi1, kurnik, 2011.

7.d3 d6 8.Nbd2 a6 9.c4 c5 10.Qb3 Qc7 11.Rb1 Nbd7 12.0–0 a5 13.d4 Ra7 14.Rfd1 ab4= 15.ab4 Bc6 16.Ra1 Rfa8 17.b5 Bb7 18.Qc2 Ra1 19.Ra1= Ra1 20.Ba1 Qc8 21.h3 Qa8 22.Bc3 h6 23.Bd3 d5 24.cd5 Nd5=+ 25.Bf1 Nc3–/+ 26.Qc3 Nf6 27.Ne5 Nd5 28.Qb2 cd4 29.Qd4 Bc5 30.Qh4 Ne3!–/+ 31.fe3 Be3 32.Kh1 Bd2 33.Qf2 f6 34.Qd2 fe5–+ 35.Qd6 Qf8 36.Qd1 Qf2 37.Kh2 Kh7 38.Bd3 e4 39.Bb1 Bd5 40.Qg4?! Qf5 41.Qe2 Qf4 42.g3 Qe5 43.h4 Kg8 44.Kh3 Qf5 45.Kh2 Qf3 46.Qc2 Kh7 47.Qc1 Qe2 48.Kh3 e5 49.Qh1 Be6 50.g4 Qe3 51.Kh2 Qf4 52.Kg2 Qg4 53.Kf2 Qf4 54.Kg1 Qg3 55.Qg2 Qg2 56.Kg2 Bf5 57.Ba2 Kg6 58.Kg3 Kf6 59.Bd5 h5 60.Bc6 g5 61.Be8 gh4 62.Kh4 Bg4 63.Bc6 e3 64.Kg3 e2 65.Kf2 Kg5 66.Bb7 Kf4 67.Bh1 Bf3! 68.Bf3 e1Q! (68...e1Q 69.Ke1 Kf3 70.Kf1 e4 71.Ke1 h4 72.Kd2 e3 73.Kd3 h3 74.Kd4 e2 75.Ke5 e1Q 76.Kf5 h2 77.Kf6 h1Q 78.Kg6 Qe7 79.Kf5 Qh5#) 0–1. Saradjen,Janko (2185) – Loviscek,Matjaz (2020), Nova Gorica op–B 8th, 2003.

7.d3 d6 8.Nbd2 Nbd7 9.0–0 h6 10.Re1 c5 11.b5 d5 12.c4 Qc7 13.Rc1 a6 14.a4 ab5 15.ab5 Ra5 ½–½. Wiszniowski,Eugeniusz (1780) – Kawa,Boleslaw, XIV Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski Poland, 2008.

7.d4 c5 8.b5 Ne4 (8...a6 9.0–0=) 9.0–0 Bf6 10.c4 d5 11.Nbd2 (11.Nc3 Nc3 12.Bc3 a6=) 11...dc4 (11...Nd2 12.Nd2 a6 13.cd5 ed5 14.Qc2=) 12.Nc4 Qc7 (12...a6 13.ba6 Bd5 14.Qc2 cd4 15.Bd4 Bd4 16.Nd4 Na6 17.Rac1=) 13.Rc1 Nd7 14.Qd3 (14.dc5 bc5 15.Bf6 Ndf6+=) 14...Rac8 (14...a6 15.ba6 Ra6 16.Ncd2 Nd2 17.Qd2=) 15.Rfd1 (15.Nfe5 Bd5=) 15...Rfd8 (15...Bd5 16.Qc2=) 16.Qb3 (16.Nfd2 Nd2 17.Nd2 Qb8+=) 16...Bd5 17.a4 (17.Qc2 cd4 18.Nd4 Qb7=) 17...Nd6 18.Nfd2 (18.Qa3 Nc4 19.Bc4 Bf3 20.gf3 Qb8=) 18...e5 (18...cd4 19.Bd4 Bd4 20.ed4+=) 19.Qd3 (19.de5 Ne5 20.Qc2 Ndc4 21.Nc4 Bc4 22.Bc4 Ng4=) 19...e4 (19...Nc4 20.Nc4 ed4 21.ed4=) 20.Qb1 Re8 (20...Be7 21.Qa1 f6 22.f3=) 21.dc5+= Nc4 (better is 21...bc5 22.Bf6 Nf6=) 22.Bc4 Bb2 23.Qb2 (23.Bd5?! Bc1 24.Rc1 Nc5 25.Be4 Qd8 26.Bh7 Kh8+=) 23...Bc4 24.Nc4 (24.Rc4?! Nc5 25.Rdc1 Rcd8=) 24...Nc5 25.Nd6 Nd3? (better is 25...Rf8 26.Nc8 Rc8+–) 26.Qg7!! (26.Nc8?! Nb2 27.Rc7 Nd1+–) 26...Kg7 27.Rc7 Rcd8 (27...Ra8 28.Ne8 Re8 29.Ra7+–) 28.Ne8 (28.Nf7!? Ra8 29.Nd6 Kg6 30.Ne8 Re8 31.Ra7 Re6+–) 28...Re8 29.Ra7 (29.Ra7 Re6 30.f3+–) 1–0. Trushina,A – Skubko,E, RUS–ch U16 Girls, 1996.

7.d4 d5 8.0–0 a5 9.b5 c6 10.Nc3 cb5 11.Bb5 Ba6 12.Qe2 Bb5 13.Nb5 Nbd7 14.a4 Ne4 15.Nc3 (15.c4 dc4 16.Rac1 Rc8=) 15...Ndf6 16.Ne5 Nc3 17.Bc3 Qc7 18.Qd3 (18.Bb2!?=) 18...Rac8+= 19.Bb2 Qc2 20.Qc2 (better is 20.Qb5!?+=) 20...Rc2–+ 21.Ba3 Ba3 22.Ra3 Rfc8 (22...Ne4 23.f3 Nd2 24.Rfa1–+) 23.Raa1? (better is 23.Rb3–/+) 23...Ne4–+ 24.Nd7 Rb2 (24...Nc3 25.f4 Rc7 26.Ne5–+) 25.Ne5 (25.Rab1 Rcc2 26.Rb2 Rb2–+) 25...Rd2 (25...Nc3 26.Kh1–+) 26.Rac1 (26.Rab1 Ra2 27.Rb6 Nd2–/+) 26...Rc1 (better is 26...Nc3!? 27.Kh1 f6–+) 27.Rc1–/+ g6 28.f3 Ng5?? (better is 28...Nf2!? 29.Rc7 Nd1–+) 29.Rc7 (29.h4 f6 30.Rc8 Kg7 31.Rc7 Kg8+–) 29...Ra2 30.Rc6?? Ra4 31.Rb6 Rb4 32.Rb4 ab4 33.Nd3 Kf8 34.Nb4 f5= 35.Nc6 Ke8 36.Kf2 Kd7 37.Ne5 Kc7?? 38.h3 Kb6? 39.Kg3 h5 40.Kh4 Nh7 41.Ng6 Nf6 42.Kg5 Nd7 43.Kh5 Kb5 44.Nf4 Kc4 45.g4 Kc3 46.Ne6 fg4 47.hg4 Kd3 48.g5 Ke3 49.f4 Ke4 50.g6 Kf5 51.Nf8 Nf6?? 52.Kh6+– Ng4 53.Kh7 Nf6 54.Kg7 Ne8 55.Kh8 Kf4 56.g7 Ng7 57.Kg7 Ke4 58.Ne6 Kf5 59.Kf7 Ke4 60.Ke7 Kd3 61.Kd6 Kc4 62.Ke5 (62.Ke5 Kb5 63.Kd5+–) 1–0. retired58 – Tonyone, ChessWorld.net, 2012.

7.d4 d6 8.c4 Nbd7 9.0–0 h6 10.Nc3 c5 11.dc5 dc5 12.b5 Ne5?? 13.Ne5+– Qd6 14.Qd6 Bd6 15.Nf3 1–0. Fournier,Frederic – unioncoral (1665), Active, 2007.

7.d4 d6 8.Nbd2 Nbd7 9.0–0 Ne4 10.c4 c5 11.Ne4 (11.Bd3 f5 12.Qc2 (12.Qb3 Qe8 13.Rfd1 Nd2 14.Nd2 Qg6 15.f3 Bg5 16.Be2 Rad8 17.Rab1 cd4=; 12.dc5 dc5 13.Qb3 Bd6 14.Rfd1 Nd2 15.Nd2 Qc7 16.h3 a5 17.ba5 ba5=) 12...Nd2 13.Nd2 Bf6 14.bc5 dc5 15.Rad1 Qe8 16.Be2 Rd8 17.Bf3 Bf3=) 11...Be4 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 Bf6 (13...cb4 14.ab4 a5 15.b5 d5 16.cd5 ed5 17.Rfc1 Re8+=) 14.Rab1 (14.e4 Qc7 15.Rfd1 Rfc8 16.Rac1 cb4 17.ab4 a5=) 14...Qe7 (14...cb4 15.ab4 Qc7 16.b5 a5 17.ba6 Ra6=) 15.Rfe1 (15.e4 Rfd8 16.Rfd1 cd4 17.Bd4 Bd4=) 15...Rfd8 (15...cb4 16.ab4 a5 17.e4 Rfd8+=) 16.e4 cd4 17.Nd4 (17.Bd4 Ne5+=/4) 17...Ne5 18.Nf3?? (better is 18.Qe2 Rdc8 19.Rbc1=) 18…Nd3–+ (18...Nd3 19.Bf6 Qf6–+) 0–1. Zaichenko,Andrey – Cridland,Graham, FICGS, 2008.

7.0–0 c5

8.b5 a6 9.c4 d5 10.cd5 Nd5 11.a4 ab5=+ 12.ab5 Nc7 13.Nc3= Qe8 14.Qc2 Bf3= 15.Bf3 Ra1 16.Ra1 Nb5 17.Be2 Nc3 18.Bc3 f5 19.Ra8 Qf7 20.Bc4 Nd7? 21.Rf8?? Nf8= 22.Qb3 Bd8 23.h3 Kh8 24.d4 Qe7 25.d5 ed5=+ 26.Bd5 Nd7 27.Be6= Nf6 28.Bf5+= Qd6 29.Qa4 g6 30.Bc2+/– Kg7 31.e4 Qf4? 32.Qa7 Qc7 33.Qa1 Qe7 34.e5 Nd5 35.e6 Nc3= 36.Qc3 Qf6 37.Qe3 Bc7 38.g3= Qe5 39.Qe5 Be5 40.f4 Bd4 41.Kg2 Kf6 42.Bb3 b5 43.Bd5 c4 44.Kf3 c3 45.Bb3 c2 46.Bc2 Ke6 47.Ke4 Bc5 ½–½. Wenk,Torsten – Thomas,Juergen, Westpfalz op, 1998.

8.b5 a6 9.d4 ab5 (9...d5 10.dc5 A) 10...bc5 A1) 11.Nc3 ab5 (11...Nbd7 12.a4 ab5 13.Nb5 c4 14.Bd4 Nc5+=) 12.Nb5 c4 13.a4 Nc6 14.Ne5 Qb8+=; A2) 11.a4 ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Qb6 14.c4 Rd8=; B) 10...Bc5 11.Nc3 Nbd7 (11...ab5 12.Nb5 Qe7 13.Nfd4 Nc6 14.Nb3 e5=) 12.Bd3 Qe7 13.a4 ab5 14.ab5 Ra1+=; 9...Bf3 10.Bf3 d5 A) 11.dc5 A1) 11...ab5 12.Nc3 bc5 13.Nb5 c4 14.Qe2 (14.Qd2 Nc6=) 14...Nc6=; A2) 11...bc5 12.a4 ab5 13.ab5 Ra1 14.Ba1 Qa5=; B) 11.ba6 c4 12.Nc3 Ra6 13.e4 Nc6 14.Qd2 Qd7=; C) 11.Nc3 Nbd7 12.dc5 Nc5 13.Be2 ab5 14.Nb5 Qd7=) 10.Bb5 (10.dc5 Bc5 11.Bb5 Qe7= 12.c4 Rc8 13.Ne5 d5 14.cd5 Nd5+=) 10...cd4 (10...Ba6 11.a4 Bb5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 c4 14.Bb2 d5+=; 10...Na6 11.Nbd2 d5 12.Ne5 Qc7 13.a4 Rfc8 14.Ndf3 Ne4+=) 11.ed4 (11.Nd4 Nc6= (11...Qc7 12.Bd3 e5 13.Nf5 Bc5 14.Nd2 d6=) 12.c4 Qc7 13.Qd3 Rfc8 14.Nd2 Nd4=) 11...Qc7+= 12.c4 (12.Nbd2 d5 13.c4 Rc8 14.Qe2 dc4+=) 12...Nc6 (12...d5 13.Nbd2+= dc4 14.Nc4 Rc8+=) 13.Nbd2 (13.Qd3 Na7+= 14.Nc3 Rfc8+=) 13...Rfc8 (13...Na7 14.Qb3+= Nb5+=) 14.Qe2 Na7 15.Rfc1 (15.Ba4 d5 16.Rfc1 Qd8+=) 15...Nb5 16.cb5 Qd8 (16...Qf4 17.Qe5 Bd6 18.Qe3–/+) 17.Rc8 (17.Qd3 d6+=) 17...Rc8 18.Ne5 (18.Rc1!?+=) 18...Rc2–/+ 19.Nec4 (19.Nd3 Ne4! 20.Rd1 Qa8–+) 19...d5–+ 20.Qd3 Rc4 21.Nc4 dc4 22.Qc4 Bd6 23.a4 (23.Bc1 Nd5 24.Qd3 Qh4–+) 23...Qb8 (23...Ne4 24.Qe2–+) 24.g3 (24.h3 Qa8 25.Ba3 Bf4–+) 24...Bd5 (24...Ne4 25.Bc1–+) 25.Qc2 Be4 26.Qc4 Qa8 27.Rc1 Bb7 28.Rc2 Nd5 29.Rc1 Nb4 30.Ba3–/+ Qa4 31.Bb4 Qb4 32.Qb4 Bb4 33.Rc7 Be4 34.Rc8+= Bf8 35.Rb8 g5 36.Rb6 Kg7 37.Ra6 Be7 38.b6 Bd8 39.Ra5? Bb6–+ 40.Rg5 Kh8 41.Rg4 f5 42.Rh4 Kg7 0–1. Guerreiro,PJ – Riemer,Wolfgang, corr ICCF WT/II/464, 1982.

8.bc5 bc5 9.c4 Nc6 10.Nc3 =.

8.bc5 bc5 9.c4 d6 10.d3 Nbd7 11.Nbd2 Qc7 12.Qc2 Rab8 13.Rab1 Bc6 14.Bc3 Rb1 15.Rb1 Rb8 16.Rb8 Qb8 17.Ne1 Ne8 18.Bf3 Bf3 19.Nef3 Bf6 20.Ba5 Bd8 21.Bd8 Qd8 22.Qa4 Qc7 23.Qb5 Nef6 24.Nb3 Nb8 25.Qa5 Qa5 26.Na5 Kf8 27.h3 h6 28.Kf1 Ke7 29.g4 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Droessler,Uwe, PCM–F TSC, 2002.

8.bc5 bc5 9.d3 d5 10.c4 dc4 11.dc4 Qd1 12.Rd1 Nc6 13.Nbd2 Rfd8 14.Rab1 Rab8 15.Ne5 (15...Ba8 16.Nd3+=). Woelfelschneider,Peter – Bianchi, T16–05.22, 2002.

8.bc5 Bc5 9.d4 Be7 10.c4 d5 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Nc6 13.Rc1 Qd7 14.Bb5 Rfd8 15.Ne5 a6?? 16.Nd7+– (16.Nd7 Rd7 17.Bd3+–) 1–0. mihai740609 – jhoren, kurnik, 2011.

8.bc5 Bc5 9.d4 Be7 10.c4 d5 11.cd5 Nd5 12.Nc3 Nd7 13.Rc1 N7f6 14.Ne5 Rc8 15.Qa4 Ra8 16.Nc6 Nc3 17.Rc3+/– Qd7 18.Ne7 Qe7 19.Rfc1 Nd5 20.R3c2 Qd6 21.Bf3+/– ½–½. woschkat (2470) – kostaspetidis (2320), net–chess.com, 2003.

8.b5 d5

9.Nc3 a6 10.a4 ab5 11.Nb5 Nc6 12.Qb1 Nd7 13.c4 =.

9.Nc3 Qc7 10.d4 (10.Rb1 Nbd7 11.Kh1 Bd6 12.d3 e5 13.Nd2+=; 10.Re1 Nbd7 11.Rb1 Bd6 12.d4 Rfc8 13.dc5+=; 10.a4 Bd6 11.d4 Nbd7 12.Re1 Rfc8 13.h3+=) 10...Nbd7 11.Rb1 Rfc8 12.dc5 Nc5 13.Nd4 +=.

9.Nc3 Bd6 10.a4 (10.Na4 Nbd7 11.Re1 Qc7 12.d4 c4 13.Nc3+=; 10.Rb1 Nbd7 11.Qe1 Re8 12.d4 Qc7 13.dc5+=) 10...e5 11.d4 cd4 12.ed4 e4 13.Ne5 +=.

9.Nc3 Nbd7 10.Re1 Bd6 11.d4 c4 12.a4 Bb4 13.Nd2 +=.

9.c4 a6 10.Nc3 d5 11.d4 ab5 12.Nb5 Na6 13.Qc2 =.

9.c4 dc4 10.Bc4 Nbd7 11.a4 Ne4 12.d3 Nd6 13.Ba2 Rc8 14.Qc2 Bf6 15.Bf6 Qf6 16.Nbd2 Bf3 17.Nf3 Rc7 18.Rac1 Rfc8 19.Bc4 Nf5 20.Qb3 Ne5 21.Ne5 Qe5 22.Qc3 Qd6 23.h3 Rd8 24.Rcd1 Rcd7 25.Rfe1 Nh4 26.Qc2 Qe5 27.Qe2 h5 28.g3 Ng6 29.Qf3 Qg5 30.h4 (30.h4 Nh4 31.Qe4–/+). erisonpassos – lican, kurnik, 2011.

9.c4 Nbd7 10.d3 Qc7 11.h3 Bd6 12.a4 e5 13.Nbd2 d4 14.e4 h6 15.Nh2 Rfe8 16.Bg4 Nf8 17.Bc1 Bc8 18.Bc8= Rac8 19.Ng4 Ng4 20.Qg4 Ng6 21.Nf3 Qd8 22.h4 Qf6 23.Bd2 Nf4 24.Bf4+= Qf4 25.Qf4+/– ef4 26.Kh2 g5? 27.hg5+/– hg5 28.Ng5 f3 29.Kg1 fg2+/– 30.Kg2 Bf4 31.Nh3 Bh6 32.f4 Kf8 33.Ng5 Bg5+/– 34.fg5 Re5 35.Rf5 Rf5 36.ef5 Re8 37.g6 Re5 38.gf7 Kf7 39.Rf1 Kf6 40.Kg3 Rf5 41.Rh1 Rg5 42.Kf4 Rg6 43.Rh7+/– Rg7 44.Rh6 Kf7 45.Ke5 Rg5 46.Kd6 Rg3 (46...Rg3 47.Rh7 Kf6 48.Ra7 Rd3+–). erisonpassos – sramoedo, kurnik, 2011.

9.c4 Nbd7 10.d4 dc4 (10...a6 A) 11.dc5 Nc5 12.Bd4 (12.Nc3 dc4 13.Bc4 Qc7 14.ba6 Na6 15.Be2 Rfd8 16.Qb1+=; 12.Nbd2 dc4 13.ba6 Ra6 14.Bc4 Ra5 15.Qe2 Qa8 16.Rfd1+=; 12.ba6 Ba6 13.Nbd2 Qd7 14.Ne5 Qc7 15.cd5 Nd5 16.Ba6+=) 12...dc4 13.Bc4 ab5 14.Bb5 Ra5 15.a4 Qa8 16.Nbd2+=; B) 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Qc7 13.ba6 Bf3 14.gf3 cd4 15.Qd4 Rfd8 16.Ne4=) 11.Bc4 Qc7 (11...a6 12.Qe2= (12.ba6 Ba6 13.Qb3 Bc4 14.Qc4 cd4 15.Bd4 Qb8 16.Qb5=) 12...ab5 13.Bb5 Qc7 14.Nbd2 Rfc8 15.Rac1 Bc6 16.Rfd1=) 12.Be2 (12.dc5 Bc5 13.Nbd2 a6= 14.Qe2 ab5 15.Bb5 Bc6 16.Rfd1=) 12...Rfd8 13.Nbd2 (13.Qc2 Be4 14.Qc4 Bd5 15.Qc2 Rac8 16.Rd1+=) 13...Rac8 (13...a6 14.Qc2= ab5 15.Bb5 Rdc8 16.Rfd1=) 14.Rc1 Qb8 (14...Bd6 15.Qa4 Qb8 16.Rfd1=) 15.Rc4 (15.Re1 Bd6 (15...Bd5= 16.Bd3=) 16.Qa4=; 15.Qa4 cd4 16.Rc8=) 15...Bd5 (15...a6 16.Rc2+=) 16.Rc3 (16.Rc2 Bd6=) 16...Qa8 (16...Bd6 17.dc5 Nc5 18.Qa1+=) 17.dc5 Nc5 18.Qa1 Ne8 (18...a6 19.ba6 Na6 20.Rc8 Rc8 21.Bd4=) 19.Rc2 Bf6 (19...f6 20.Rfc1=) 20.Bf6 Nf6 (worse is 20...gf6 21.Qb2+=) 21.Rfc1 h6 (21...Nfe4 22.Qe5=) 22.Ne1 (22.Qe5 Nfe4=) 22...Nfe4 23.Ne4 Be4 24.Rc3 (24.Rc4 Qd5 25.Qc3 Qd7=) 24...Rd2 25.Bf3 Rcd8 26.Rd1 (26.Be4 Ne4 27.Rc6=) 26...Qd5 (better is 26...Rd1!? 27.Bd1 a6+=) 27.Rd2 (27.Rc5 bc5 28.Rd2 Qd2 29.Be4 Qe2+=) 27...Qd2 28.Be4 Ne4+= 29.Rc2 Qd5 30.a4 Nd2 31.h3 Nb3 32.Qb1 Nc5+= 33.Qa1 Qb3–/+ 34.Kh2 Na4 35.Rc1 Qb5–+ 36.Rb1 Qa5 37.Rb3 b5 38.Nf3 a6 39.Nd4 Qc7 40.g3?? Qc4 41.Rb1 e5 42.Rc1 Qd5 43.Nc6 Re8 44.Qb1 g6 45.Qb4 Kg7 46.e4 Qa2 47.Kg2 Qe6 48.Na5 Qe7 49.Qd2 Qg5 50.Qd7 Rd8 51.Qc7 Rd7! 52.Qc8 Nb6 53.Qc6 Qd2 54.Nb3 Qd6 55.Qc3 Nc4 56.Na5 Rc7 57.Qe1 Qe6 58.Nc4 Rc4 59.Ra1 Qc6 60.Qb1 Qb7 61.f3 Qc6 62.Ra2 Qc5 63.Rd2 Rc1 (63...Rc1 64.Qc1 Qc1–+) 0–1. Schmidbauer,Josef – Holzmann,Max, Niederbayern–chT, 2000.

9.c4 Ne4 10.cd5 ed5 11.Qc2 Bf6 12.Ne5 Qe7 13.f4 Nd6 14.Bf3 Nb5–/+ 15.a4 Nc7 16.Na3 Nc6 17.Nc6 Bc6 18.Nc4 Bb2 19.Qb2 Na6 20.Ne5 Bb7 21.Rab1 Nb4 22.f5 f6 23.Ng4 Qd7 24.Bd1 h5 25.Nh6? gh6 26.Bh5 Qe7 27.Rf3 Kh8 28.Bg6 Rg8 29.Rg3 Bc6 30.Ra1 a5 31.Qb1 Be8 32.Qd1 Bg6 33.fg6 Kg7 34.Qe2 Qd7 35.Qf2 Raf8 36.Qf4 Qe7 37.Rf1 Qe5 38.Qg4 Qd6 39.Rgf3 Nd3 40.Qh5 Qe5 41.Rf5 Qe4 42.Rd5 (42.Rd5 Rd8 43.Rdf5–+). Margraf,A – Seifert,J, corr SOK–91–69, 1991.

9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Ng4 11.h3 Ngf6 12.c4 Rc8 13.Rc1 dc4 14.dc4 a6 15.a4 ab5 16.ab5 Ra8 17.Ra1 Ra1 18.Qa1 Qc7 19.Qa3 Ne4 20.Rd1 Ra8 21.Qd3 Nef6 22.Nf1 Be4 23.Qc3 h6 24.Ng3 Bb7 25.Nh2 Bd6 26.f4 e5 27.Nf5 Ne4 28.Qd3+– ef4 29.Nd6 Nd6 30.Qd6 Qd6 31.Rd6 Ra2 32.Rd7 Rb2 33.Rb7 Re2 34.Rb6 fe3 35.Rc6?? Re1–+ 36.Nf1 e2 37.Kf2 ef1Q (37...ef1Q 38.Kg3 Re3 39.Kh2 Qf4 40.g3 Qg3 41.Kh1 Re1) 0–1. Fournier,Frederic (1770) – Villa Frederic (1630), Ch Picardie, 2000.

9.d4 Ne4 (9...Nbd7 10.Nbd2+=) 10.Nbd2= Nd7 11.Ne4 de4 12.Nd2 Bf6 (12...cd4 13.Bd4 Qc7 14.f3+=) 13.Nc4 (13.c3 cd4 14.cd4 e5=) 13...Qe7 (13...Qc7 14.c3+=) 14.Qc1 (14.c3 Rfd8=) 14...cd4 15.ed4 e5 16.de5 (16.Rd1 ed4 17.Bd4 Rad8+=) 16...Ne5+= 17.Qf4 (17.Ne5 Be5 18.Be5 Qe5 19.a4+=) 17...Nd7 (17...Ng6!? 18.Bf6 Nf4 (worse is 18...Qf6 19.Qf6 gf6 20.Rad1=) 19.Be7 Ne2 20.Kh1 Rfc8+=) 18.Bf6 (18.Rad1 Bb2 19.Qc7 A) 19...Ba3?? 20.Rd7 (20.Qb7 Nf6 21.Qe7 Be7–/+; 20.Na3?! Bc8 21.Nc4 Qe6+=) 20...Qc5 21.Qb7 Qb5 22.Rf7 (22.Na3?! Qe2 23.Rf7 Rf7 24.Qa8 Rf8 25.Qd5 Kh8+–) 22...Rf7 23.Qa8 (23.Na3?! Rb7 24.Nb5 Rd8+=) 23...Bf8 24.Qe4+–; B) 19...Qf6=) 18...Nf6 19.Ne3 Rfd8 20.c4 Bc8 21.a4 Be6 22.a5 Qc5 (22...h6 23.f3=) 23.ab6= ab6 24.Ra8 Ra8 25.Rd1 h6 (25...Kf8 26.h3=) 26.h3 Ra2 (26...h5 27.Nf1=) 27.Bf1 (27.Bg4 Bg4 (27...Bc4? 28.Nc4 Ra8 29.Nd6+–) 28.hg4 Ra8=) 27...Kh7 (27...Ra8 28.g4=) 28.g3 Rb2 (28...Qe7 29.Rd6 Ra1 30.Qe5=) 29.Bg2+/– Rb4 (29...Qh5!?+/–) 30.Be4 Ne4 31.Qe4 g6 32.Qf4 (better is 32.Rd8+/–) 32...Bc4?? (better is 32...Kg7+/–) 33.Qf6+– Qf8 (33...Qg5 34.Qc3 Qe7 35.Nc4 Rb5 36.Nd6+–) 34.Nc4 Rc4 (34...Rb5 35.Rd7 Rf5 36.Qb6 Qe8+–) 35.Rd7 Rc1 36.Kh2 (36.Kh2 Kg8 37.Rd8+–) 1–0. Slabek,Grzegorz (2065) – Dzierzak,Radoslaw (1605), 15th Konik Morski Rewala – Open B, Poland, 2010. (=1.Nf3 Nf6 2.e3 b6 3.Be2 Bb7 4.0–0 e6 5.a3 Be7 6.b4 c5 7.b5 0–0 8.Bb2 d5)

8.b5 d6

9.c4 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.d4 Qa8 (13...Qc7 14.Nbd2+=) 14.Nbd2 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Ne1 Bf6 17.Bf3 Qb7 18.Be4 Qe4 19.Nc2 Ra8 20.f3 Qg6 21.e4 Be7 22.g4 (22.dc5 Nc5 23.Bd4 Ra2=) 22...h6 23.f4? (better is 23.d5+=) 23...Qe4–+ 24.Qc1? (better is 24.f5 Ra2 25.Rf2–+) 24...Ra2 25.Rf2 Bh4 26.Re2 (26.Rd2–+) 26…Qe2 (26...Qe2 27.dc5 Bf2 28.Kg2 Be1 29.Kg1 Qf2 30.Kh1 Qf1#) 0–1. cmulligan (2235) – redketchuplover (2270), net–chess.com, 2012.

9.c4 a6 10.Nc3 d5 11.d4 ab5 12.Nb5 Na6 13.Qc2 =.

9.c4 d5 10.d4 a6 11.dc5 Bc5 12.cd5 Nd5 13.Qb3 =.

9.c4 Nbd7 10.Qc2 Qc7 11.d3 d5 12.Nbd2 Rfd8 13.Rfd1 Rac8 (13...h6 14.h3=) 14.Nf1 (14.h3 a6=) 14...Bd6 15.Qc3 (15.cd5 ed5 16.Ng3 Ne5=) 15...e5 (15...dc4 16.Qc4 Bd5 17.Qc2+=) 16.Qe1 (16.cd5 Nd5 17.Qc4 Re8=) 16...d4 (16...dc4 17.dc4 e4 18.Nh4+=) 17.e4 (17.Ng3 Re8+=) 17...Re8 18.a4 h6 (18...Nf8 19.Ng3+=) 19.Bc1 (19.Ng3 a5+=) 19...Re6 (19...a5!?+=) 20.Ng3= Bf8 (20...Nf8 21.Nf5+=) 21.Bd2 Ree8 22.a5 g6 23.ab6 (23.Rdb1!?+/–) 23...ab6= 24.Ra7 Ra8 25.Rda1 Ra7 26.Ra7 Ra8 27.Ra8 Ba8 28.Qa1 Qb8 29.h3 Bb7 30.Nh2 Kh7 31.f3 Ng8 32.Bf1 Bd6 33.h4 Qc8 34.h5= Qa8 35.hg6 fg6 36.Qa8 Ba8 37.Ne2 Bb7 38.f4 Ngf6 39.Nf3 ef4 40.Bf4 Bf4 41.Nf4 Ne4?? 42.de4+– Be4 43.Bd3 Bd3 44.Nd3 g5 45.g4 Kg7 46.Kg2 Kf6 47.Kg3 Ke6 48.Nd2 Ne5?? 49.Ne5+– Ke5 50.Kf3 Kd6 51.Ke4 Ke6 52.Nb3 Kd6 53.Nc1 Ke6 54.Nd3 Kf6 1–0. Szymanski,Leszek (1795) – Tomaszewski,Robert (1820), Wielkopolska III Liga Seniorow Poland, 2012.

9.d3 a6 10.a4 (10.ba6 Ra6 11.d4 Ra5 12.c4 cd4 13.Nd4=) 10...ab5 (10...d5 11.Na3 Nbd7 12.Qd2 Qc7 13.Rfc1=) 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Nbd7 13.Nbd2 (13.c4=) 13...Qc7 14.Ng5 (14.c4 Ra8=) 14...Nd5 (14...d5 15.c4+=) 15.Nde4= h6 (15...e5 16.Bf3=) 16.Nh3 (16.Nf3 Ra8=) 16...Ra8 17.c4 (17.Bf3 Ne5=) 17...N5f6 (17...Nb4 18.Bc3+=) 18.Ng3 d5 19.f4 dc4 (19...Ra3 20.Bb2 Ra2 21.Qc2=) 20.dc4 Ne4 (20...Ra3 21.Bd3=) 21.Ne4 Be4 22.Nf2 Bf6 (22...Bg6 23.Bf3 Ra2 24.Ne4=) 23.Ne4+= Ba1 24.Bf3 Ra7 (24...Ra3 25.Qd6 Qd6 26.Nd6=) 25.Qd6 Qd6 26.Nd6 Bc3 (26...Ra2 27.Rd1+/–) 27.Bc6 (27.Rd1 g6+/–) 27...Nf6= 28.Kf2 (28.Nc8 Ra2=) 28...Bd2?? (better is 28...Ng4 29.Kg3 Ne3–/+) 29.Rd1+/– Ra2 30.Kf3 g5 31.h3 gf4 32.Kf4 Bc3 33.g4 (33.Nc8!? e5 34.Kf3+/–) 33...Rf2= 34.Bf3 Rh2 (34...Be5 35.Ke5 Rf3 36.Nc8+=) 35.Rh1 Rc2 36.h4 (36.Bb7!?=) 36...Nd7+= 37.Nc8 ½–½. Balendo – Tsaturian, 1989. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 c5 6.b5 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0)

9.d3 d5 10.c4 a6 11.Nc3 d4 12.ed4 cd4 13.Na4 =.

9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Ne8 11.a4 f5 12.a5 a6 13.ba6 Ba6 14.ab6 Qb6 15.d4 Nc7 16.Rb1 Qc6 17.c4 Bf6 18.Re1 Rab8 19.h4 (19.Nb3 d5 20.Ba3 Bc4 21.Bc4 dc4 22.Nc5 Rb1 23.Qb1 Ra8 24.Nd7 Qd7= (24...Ra3 25.Qb8 Kf7 26.Nfe5 Be5 27.Ne5 Ke7 28.Nc6 Kf6 29.Qd8 Kg6 30.Ne5 Kh5 31.g3 g5 32.Qg8 g4 33.Qh7 Kg5 34.Qh4#)) 19...e5 (19...Rb4 20.Qc2+=) 20.d5= Qa8 21.e4 g6 22.h5 Rb6 23.Bc3 Rb1 24.Qb1 f4 25.Qc2 Qe8 26.Qa4 Nb8 (26...gh5? 27.Qc6 Qc8 28.Qd6+–) 27.Qa5 Qe7 28.hg6 hg6 29.Rb1 Na8? (29...Kg7 30.Rb6+/–) 30.Qa1 (better is 30.Rb8 Rb8 31.Qa6+–) 30...Bb7?? (better is 30...Nc7+=) 31.Qa7+– (31.Qa7 Bc6 32.Qe7 Be7 33.Ra1+–) 1–0. Languidey,SA (2275) – Abdalla,JLA (2065), Sao Paulo BRA, 3rd IRT Open, 2013.

7.0–0 d5

8.Nc3 Nbd7 =.

8.c4 dc4 9.Bc4 c5 10.b5 Nbd7 11.a4 Qc7 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Nd5 14.Bd5 ed5 15.Qf5 Bf6 16.Bf6 Nf6 17.Kh1 Qd6 18.Rg1 g6 19.Nc3 d4 20.ed4 Qd4–/+ 21.Ne4? Qa1!–+ 22.Nf6 Kg7 23.Nh5 Kh8 24.Qg5 Qg1?? 25.Kg1= gh5 26.Qf6 Kg8 27.Qg5 Kh8 28.Qf6 Kg8 29.Qg5 Kh8 ½–½. erisonpassos – avs64 (1785), kurnik, 2011.

8.c4 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.d4 Rc8 11.Be2 a6 12.Nbd2 c5 13.bc5 bc5 14.Rc1 cd4 15.Nd4 Nb6 16.Bf3 Bf3 17.N4f3 Nbd5 18.Qa4 Qd6 (18...Qb6 19.Be5 Qb5 20.Qb5 ab5 21.e4+=) 19.Nc4 (19.e4!? Rc1 20.Rc1+= (worse is 20.Bc1 Nc3 21.Qc4 Qc5+=)) 19...Qc6= 20.Qc6 Rc6 21.Nfe5 Rcc8 22.Bd4 Ne4 23.f3 Nc5 24.Bc5 (24.Na5 f6 25.Nec6+/–) 24...Bc5 25.Kh1 (better is 25.Kf2!?+=) 25...Ne3–/+ 26.Ne3 Be3 27.Rc8 Rc8 28.Rb1 Rc1 (28...f6!? 29.Ng4 Bd4 30.h4–+) 29.Rc1–/+ Bc1 30.a4 f6 31.Nc4 Kf7 32.Kg1 Ke7 33.Kf2 e5 34.Ke2 Ke6 35.Kd3 Kd5 36.Nb6 Kc6 37.Nc4 Kc5 38.Kc3 Bd2?? (better is 38...h5–/+) 39.Nd2+– 1–0. Fournier,Frederic (1815) – gchristopher (1935), Active (5/0), 2005.

8.c4 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.Ne5 Ne5+= 11.Be5 Bd6 (11...b5 A) 12.Bb5? Qd5 13.f3 Qe5–+ (13...Qb5?! 14.d4–+); B) 12.Bb3+=) 12.d4= Be5 13.de5 Qd1 14.Rd1 Nd5 (14...Rfd8!? 15.Rc1 Nd7+=) 15.Nd2 Rac8 16.e4 (16.Rac1!?+=) 16...Nc3= 17.Re1 Rcd8 18.Rac1 Na4 (18...Rd2!? 19.Rc3 Rc8=) 19.Bb5 Nb2 (19...c6!? 20.Ba4 Rd2 21.Bc6 Bc6 22.Rc6 Ra2+/–) 20.Rc7+/– a6 21.Be2 Ba8 22.Nb3 (22.Nb1 Be4 23.Ba6 Bd3+/–) 22...Be4 (22...Nd3!? 23.Rd1 Nf4 24.Rd8 Ne2 25.Kf1 Rd8 26.Ke2 Be4+=) 23.Ba6+/– Bd5 24.Nd4 Bg2 25.Kg2 (25.Ne6 fe6 26.Kg2 Ra8+/–) 25...Rd4+/– 26.Rb7 Rfd8 (26...Nd3!? 27.Bd3 Rd3+/–) 27.Rb6+– Rd2 28.b5?? (better is 28.Re2 Re2 29.Be2+–) 28...Nd3+= 29.Rf1 Nf4 30.Kf3?? Nd5?? 31.Rb7 Rd3+= 32.Kg2 Ra3 33.Ra7 Nb4 34.Rc7 Na6 35.b6?? Nc7–+ 36.bc7 Rc8 37.Rc1 Ra7 38.f4 Rac7 39.Rd1 Kf8 40.Kg3 g6 41.h4 h5 42.Rd2 Rc3 43.Kf2 Rc2 44.Ke2 Rd2 45.Kd2 Rc4 46.Ke3 Ke7 47.Kf3 f6 48.ef6 Kf6 49.Ke3 Kf5 0–1. Neumann,Frank (1650) – Janka,Kurt (1775), RSS7E schnell–18, 2007.

8.c4 c5 9.b5 Nbd7 10.Qb3 Qc7 11.a4 (11.cd5 Bd5 12.Qc2 Bd6=) 11...Rac8 (11...Ng4 12.h3 dc4 13.Qc4 Bf3 14.hg4+=) 12.Na3 e5 13.cd5 e4 (worse is 13...Nd5 14.d3=) 14.Ne1 Nd5 15.Nc4 Bd6 16.Nd6 Qd6 17.Nc2 Ne5 18.Na3 Nb4 19.Rfd1 (19.Qc3!? f6 20.Nc4 Nc4 21.Bc4 Kh8 22.Rfd1=) 19...Ned3–/+ 20.Qc3 f6 21.Nc4 Qe6 22.h3 Rc7 (22...Nb2?! 23.Nb2 Bd5 24.d3=) 23.Na3 Bd5 24.Rf1 Bb3 25.Bd1 Bd5 26.f3 (26.Be2 Rd7 27.f3–/+) 26...Rd8–/+ 27.fe4 Qe4 28.Bf3 Qe6 29.Bg4 Qe7 30.Nc2 Nb2 31.Qb2? (better is 31.Nb4!? Bg2 32.Kg2 Qe4 33.Kg3 Qb4 34.Be6 Kh8 35.Qb4 cb4 36.d4–/+) 31...Qe4–+ 32.Ne1 Nd3 33.Qc2 Ne1 34.Qe4 Be4 35.Rfe1 Rd2 36.Re2 Rcd7! 37.Kf2 (37.Bd7 Re2 Deflection) 37...R7d3 38.Be6 Kf8 39.Bc4? (better is 39.g4!?–+) 39...Re2 40.Ke2 Rc3 41.Be6 Rc2 42.Ke1 Rg2 43.Ra3 Ke7 44.Bg4 Rb2 45.Be2 Kd6 46.a5 Kd5 47.ab6 ab6 48.Ra8 c4 49.Rc8 Bd3 50.Rd8 Ke4 51.Re8 Kf5 52.Bg4 Kg6 53.e4 c3 54.Bf5 Kh6 55.Rc8 Rb1 56.Kf2 c2 (56...c2 57.Ke3 Rd1–+) 0–1. Karkus,Anna (2035) – Kiss,Judit (2150), HUN–ch U18/20 Girls, 1999. (=1.Nf3 d5 2.e3 Nf6 3.b4 e6 4.a3 Be7 5.Bb2 0–0 6.Be2 b6 7.0–0 Bb7)

8.c4 c5 9.bc5 bc5 10.cd5 ed5 11.Qc2 Nbd7 12.Nc3 Rc8 13.Qf5 Qb6 14.Rab1 g6 15.Qf4 Qd6 16.Qd6 ½–½. phildo (1870) – mhrazi (1835), gameknot.com, 2013.

8.c4 c5 9.bc5 Bc5 10.d4 Bd6 11.Nc3 Nbd7 12.Nb5 Be7 13.cd5 Nd5 14.e4 (14.Rc1 a6 15.Nc3 b5=) 14...Nf4= 15.Bd3? (better is 15.g3 Ne2 16.Qe2=) 15...Nd3–+ 16.Qd3 Nc5! 17.Qc2 (17.dc5 Qd3 Pinning (17...Qd3 Deflection; 17...Qd3 Clearance)) 17...Be4 18.Qe2? (18.Qd1 Nd3 19.Qe2–+) 18...Bd3 19.Qe3 Bf1 (19...Bb5 20.dc5 Bf1 21.Rf1 Bc5 22.Qe5–+) 20.Kf1 Na4 21.Bc1 a6 22.Nc3 Nc3 23.Qc3 Qd5 24.Rb1 Rfc8 25.Qe3 b5 26.Ke2 Qa2 27.Rb2 Qc4 28.Qd3 Qd3 29.Kd3 Rc1 30.Ne5 Ba3 31.Rb3 b4 32.Kd2 Rac8 33.Nd3 R8c3 34.Rc3 bc3 35.Ke2 Ra1 36.h4 c2 (36...c2 37.Kd2 c1Q 38.Nc1 Bc1 39.Kc2 a5–+) 0–1. Neumann,Frank (1650) – Eschweiler,Martin (1945), RSS7E easy–54, 2007.

8.c4 c6 9.d4 Nbd7 10.Qc2 Rc8 11.Nc3 (11.c5 Rb8+=) 11...c5 12.Ne5 (12.dc5 bc5 13.cd5 Nd5=) 12...dc4 (12...cd4 13.ed4 dc4 14.Nc4+=) 13.Nc4 (13.Nd7 Qd7 14.dc5 bc5 15.b5=) 13...Nd5 (13...cd4!? 14.ed4 Nd5+=) 14.bc5 (14.dc5 bc5 15.b5 f5+=) 14...bc5= 15.Nb5 cd4 (15...Ba6 16.a4 (worse is 16.Na7 Rc7+=) 16...cd4 17.Na7+= (worse is 17.Nd4 Bc4 18.Rfc1 Be2 19.Qe2 Bc5–+)) 16.Na7 (16.Nd4 N5b6 17.Qc3 e5–+; 16.Bd4?! a6 17.Na7 Rc7+=) 16...Ra8 17.Bd4 Bf6 (17...e5!? 18.Rab1 Qc7+=) 18.Nb5+/– Bd4 19.Nd4 (worse is 19.ed4 Nf4 20.Ne3 Qg5–/+) 19...Rc8 20.a4 Ba6 21.e4?? (better is 21.Nb5!?+/–) 21...Nf4?? (21...N5b6–+) 22.Rfc1?? (22.Nb5 Qg5 23.g3 Nb6=) 22...Ne2?? (better is 22...Bc4 23.Bc4 Ne5 24.Ne6 fe6 25.Be6 Ne6 26.Qc8 Qc8 27.Rc8 Rc8–+) 23.Qe2= Ne5 (better is 23...Nb6 24.Nb5 Na4=) 24.Nb6?? (better is 24.Nb5 Nc4 25.Rc4+/–) 24...Be2 (24...Qd4?! 25.Qa6 Rc1 26.Rc1=) 25.Nc8 Qd4 26.Ra2 (26.Ne7 Kh8 27.h3 Nd3–+) 26...Bc4 (better is 26...Nd3 27.Ne7 Kh8 28.Re2 Nc1 29.Re1–+) 27.Ne7 Kh8 28.a5 (28.Rac2 Nd3 29.Nc6–+) 28...Ba2 29.h3 Qe4 30.a6 Bd5 (30...Nd3 31.Rf1 Nf4 32.f3 Qe2 33.Rf2 Qe1 34.Rf1 Ne2 35.Kh1 Qf1 36.Kh2 Qg1) 31.Nd5 Qd5 0–1. Yannick – Spotsychess, playchess.de, 2005.

8.c4 Nbd7 9.d4 dc4 10.Bc4 Rc8 11.Nc3 c5 12.dc5 bc5 13.b5 Nb6 14.Be2 Nbd5 15.Qb1 Qc7 16.a4 Nb4 17.Rd1 Rfd8 18.Nd2 a6 (18...Bd6 19.h3=) 19.Nc4 ab5 (19...Rd1!? 20.Qd1 Rd8=) 20.Nb5+/– (20.ab5?! Qb8=) 20...Qb8 (20...Rd1!? 21.Qd1 Qd8+/–) 21.Be5+– Be4 22.Qb2 Qb7 23.Ncd6 Rd6 24.Nd6 (24.Rd6?! Bg2 (24...Bd6?? 25.Nd6 Qa8 26.Nc8 Qc8 27.Bf6 gf6 28.Qf6+–) 25.Rdd1 Qe4=) 24...Bd6 25.Rd6 (25.Bd6 Ne8 26.Rac1 Nd6 27.Rd6 Qa8+–) 25...Ne8+/– 26.Rd2 Bg2 27.Rc1 Bh1 28.Bf1 Bd5 29.f4 Qa8 30.Bb5 f6 31.Bc3 Nc6 32.Qa3 Qa7 33.Bb2 Attacks the isolani on c5 33...Qf7? (better is 33...Na5+=) 34.Rc5 (34.Rd5!? ed5 35.Qc5 Qe6+–) 34...Qg6 35.Kf1 Qe4 (35...Be4 36.Qc3 Qg4 37.a5+– (worse is 37.Rc6 Qf3 38.Ke1 Bc6+=)) 36.Rdd5! Nc7 (36...Qd5 37.Rd5 Combination; 36...ed5 37.Bc6 Remove defender) 1–0. Puentes,Alvaro (2115) – Botello,Gregory Paul (1980), Pamplona COL, Subzonal, 2012.

8.c4 Nbd7 9.cd5 Nd5 10.d4 h6 (10...a5 11.b5 c6 12.Nbd2 Rc8 13.Rc1 c5 14.Nc4 cd4 15.Nd4 Nc5=; 10...c5 11.dc5 bc5 12.Nc3 Rc8 13.b5 Bf6 14.Qc2 Qa5 15.Nd5 Bd5=; 10...Rc8 11.Qa4 a5 12.Nc3 ab4 13.Nd5 Bd5 14.ab4 Ra8 15.Qc2 Bb4=) 11.Nbd2 (11.Qc2 c5 12.dc5 bc5 13.b5 Bf6 14.Nc3 Nc3 15.Bc3 Bc3=) 11...c5 (11...a5 12.b5 Rc8 13.Rc1 c5 14.Nc4 cd4 15.Nd4 Nc5=) 12.dc5 (12.bc5 bc5 13.Rb1 Rc8 14.dc5 Nc5 15.Bd4 Qc7=) 12...bc5 13.b5 (13.bc5 Nc5 14.Rb1 Bf6 15.Qc2 Rc8=) 13...a6 14.ba6 (14.Qc2 Qa5 15.Nc4 Qc7+=) 14...Ba6 15.Ba6 Ra6 16.Rb1 Bf6 17.Qe2 Qa5 18.e4 Nf4 19.Qe3 Bg5 20.Ng5 hg5 21.g3 Nh3 22.Kg2 g4 23.f3 e5 24.fg4 Rh6 25.Nc4 Qa8 26.Rf5 Nf6? (26...f6+/–) 27.g5?? (better is 27.Rf6 gf6 28.Qh6 Qe4 29.Kh3 Qb1 30.Qf6 Qh7 31.Qh4+–) 27...Nd5?? (better is 27...Ng5 28.Rg5 Ne4=) 28.ed5+– Qd5 29.Qf3 Qf3 30.Kf3 Rh5 31.Kg4 g6 32.Be5 1–0. denbo347 – xyzw2, ChessWorld.net, 2011.

8.d4 c5 9.bc5 bc5 10.dc5 Bc5 11.Nbd2 Nbd7 12.c4 Re8 13.cd5 Bd5 14.Nc4 Nb6 15.Nb6 ab6 16.Bb5 Rf8 17.Ne5 Rc8 18.Qe2 Qe7 19.Rfc1 Qb7 20.f3 Rc7 21.Nd3 Be7 22.Be5 Rc1 23.Rc1 Rc8 24.Qb2 Bc6 25.a4 Bb5 26.ab5 Rc1 27.Qc1 Qd5 28.Qb1 Nd7 29.Bg3 e5 30.e4 Qe6 31.Bf2 Qc4 ½–½. Fournier,Frederic (1880) – De Ploeg,Jean Claude (1750), PIC Ch, 2009.

8.d4 c5 9.dc5 bc5 10.bc5 Bc5 11.Nbd2 Nbd7 12.c4 dc4 13.Nc4 Be7 14.Nce5 Bf3 15.Bf3 Rb8? 16.Nd7?? Rb2? 17.Nf6?? Bf6= 18.Rb1 Ra2 19.Qd8 Rd8 20.Rb3 h6 21.g3 Be7 22.Rb7 Bc5 23.Rc1 Rc8?? 24.Be4 Ra3?? 25.Rc5!+– Rd8 26.Rcc7 Rf8 27.Ra7 Rb3 28.Kg2 g6 29.h4 h5 30.Rab7 Ra3 31.Bc6 Rd3 32.Kf3 e5 33.Be4 Ra3 34.Bd5 Ra5 35.Bf7 Kh8 36.Ke4 Ra4 37.Ke5 Ra5 38.Kd6 Ra6 39.Rc6 Rd8 40.Rd7 Rd7 41.Kd7 Ra7 42.Ke6 Kg7 43.Be8 Kf8 44.Rc8 Re7 45.Kf6 Re8 46.Re8 Ke8 47.Kg6 Ke7 48.Kh5 Kf6 49.f4 Kf5 50.g4 Ke4 51.f5 Ke3 52.f6 Kf3 53.f7 Kg3 54.f8Q (54.f8Q Kh3 55.Qf3 Kh2 56.g5 Kg1 57.g6 Kh2 58.g7 Kg1 59.g8Q Kh2 60.Qgg3) 1–0. bratek55 (1695) – ranr, kurnik, 2011.

8.d4 Nbd7 9.b5 c5 10.bc6 Bc6 11.Nbd2 b5 12.Ne5 Ne5 13.de5 Nd7 14.Nb3 Qc7 15.Bd3 Nb6 16.f4 (16.Qh5 h6=) 16...Nc4+= 17.Bd4 f5 (17...Na3!? 18.Qh5 g6–/+) 18.ef6= Bf6 19.Rf3 (19.Qh5 g6 20.Qh3 Rae8=) 19...e5+= 20.Bh7? (better is 20.fe5 Ne5 21.Rf4=) 20...Kh7–+ 21.Rh3 Kg8 22.Qh5 (22.fe5 Ne5 23.Qh5–+) 22...ed4 23.Nd4 Bd4 (23...Rae8!? 24.Qh7 Kf7 25.Qh5 Ke7 26.Rd1–+) 24.ed4 Qd6 (24...Qf4?! 25.Qh7 Kf7 26.Rf1 Qf1 27.Kf1–/+) 25.f5 Qh6! 26.Qe2 (26.Qh6 Rf6 Double attack (26...Rf5 Deflection; 26...Rf6 Decoy)) 26...Qf6 (26...Qf4 27.Qe6 Rf7 28.Rd3 Qf5 29.Qf5 Rf5 30.Re1–+) 27.Rf1 (27.Qe6 Qe6 28.fe6 Rae8–+) 27...Qd4 28.Kh1 Rf6 29.Rg3 (29.Rd3 Qe4 30.Qf2 Raf8 31.Qa7 Rf5–+) 29...Re8 30.Qh5 Ne3 31.Re1 Qd2 (31...Qd2 32.Qe8 Be8 33.Rge3 Bh5–+) 0–1. Gimeno Higueras,Roberto (2025) – Alonso Fernandez,Marcos (2195), ESP–ch U16, 2004.

8.d4 Nbd7 9.Nbd2 c5 10.bc5 bc5 11.c4 cd4 12.Nd4 dc4 (12...Nc5 13.Rb1=) 13.Bc4 (13.Nc4 Rc8=) 13...Nb6 14.Bb3 Bc5 15.N2f3 Nbd5 16.Qe2 Qb6 17.Bc4 Ne7 (17...Ne4 18.Bd3 f5 19.Rac1=) 18.Rab1+= Bd5 19.Rfc1 Bc4 20.Qc4 Rac8 21.Qe2 Bd4 22.Bd4 (worse is 22.ed4 Rc1 23.Rc1 Nf5+=) 22...Rc1 23.Rc1 Qb7 24.h3 h6 25.Qb2 Qb2 26.Bb2 Rc8 27.Rc8 Nc8 28.Kf1 Kf8 29.Ke2 Nb6 30.Bd4 Nc4? (30...Nfd7!?+=) 31.Ba7+/– Na3?? (better is 31...Ne4 32.a4 Ke8+–) 32.Bc5+– Ke8 33.Ba3 1–0. Stoyanov,Georgi – Grabcheva,Natalia, 131st MGU Open, 2015.

8.Ne5 Nbd7 9.d4 c5 10.bc5 bc5 11.Nc3 cd4 12.ed4 Rc8 13.Rb1 Nb6 14.a4 Qc7 15.Nb5 Qb8 16.a5 Nbd7 17.Ba3 Ba3 (17...Ne5? 18.Be7 (18.de5?! Ba3 19.Na3 Ne4+=) 18...Nc6 19.Bd6+– (worse is 19.Bf8 Rf8 20.Nd6 Qd6 21.Rb7 Qf4+/–)) 18.Na3 Qc7 19.Nb5 Qb8 (19...Qc2 20.Nd6 Qd1 21.Rfd1 (21.Rbd1?! Rb8+/–) 21...Ne5 22.de5+–) 20.Nd7 Nd7 21.Qd2 a6 22.Nd6 Qd6 23.Rb7 Rb8 24.Ba6 Rfd8 (better is 24...Qa6!? 25.Rd7 Rb2=) 25.Rb8+/– Rb8 26.Bd3 e5 27.de5 Ne5 28.a6 Ng4 29.g3 Qf6? (better is 29...Ne5 30.Qf4 Ra8+/–) 30.a7+– Ra8 (30...Rd8 31.Rb1 Ne5+–) 31.Rb1 Qd8 (31...Rf8 32.Qf4 Qe7 33.a8Q Ra8 34.Rb8 Rb8 35.Qb8 Qf8 36.Bh7 Kh7 37.Qf8+–) 32.Qf4 Ra7 33.Rb8 (33.Rb8 Ra8 34.Rd8 Rd8 35.Qg4+–) 1–0. Pcmvr – Kaktus35, playchess.de, 2005.

8.Ne5 Nfd7 9.f4 f6 10.Nf3 c5 11.b5 Bd6 12.Nc3 e5 13.fe5 (13.Nh4 Qc7+=) 13...fe5+= (worse is 13...Ne5 14.Ne5 fe5 15.e4+=; worse is 13...Be5 14.d4 cd4 15.ed4+=) 14.d4 e4 15.Nd2 cd4 16.ed4 Qh4 17.Rf8 Nf8 18.g3 Bg3 (18...Qg5!?+=) 19.hg3= Qg3 20.Kh1 Nbd7 (20...Qh3!? 21.Kg1 Qg3 22.Kh1 Qh3 23.Kg1 Qg3=) 21.Qg1+/– Qh3 22.Qh2 Qe3 23.Bh5 (23.Rd1!?+/–) 23...Rc8+= 24.Rf1 (better is 24.Rd1!?+=) 24...Rc3+= 25.Bc3 Qc3 26.Bf7 Kh8 27.Rg1? (better is 27.Nb3+=) 27...Qd4–+ (27...Qc2 28.Qh6 Ng6 29.Rg6 Qd1 30.Kh2 Qe2 31.Kg1 Qd1 32.Kf2 e3 33.Ke3 Qe1 34.Kd3 Ne5 35.de5 Qe5 36.Rg5+–; 27...Qa3?! 28.Qh6 g6 29.Be8+=) 28.Qg3 (28.Nb3 Qf6 29.Qc7 Qf7 30.Qb7 Qh5 31.Kg2 Qe2 32.Kh1 Qb5 33.Qa7 d4–+) 28...e3 29.Nf3 Qf6 30.Bh5 d4 (30...d4 31.Kh2 Bd5–+) 0–1. rthurc (2315) – wvmaniac (2405), net–chess.com, 2013.

8.d3 c5

9.bc5 bc5 10.Nbd2 Nbd7 11.Rb1 Qc7 12.c4 Rfd8 (12...Rab8 13.Qc2=) 13.cd5 ed5 14.Qc2 (14.Nh4 Rab8=) 14...Qc6 (14...Bd6 15.Rfc1=) 15.Rfc1 (15.Ne5 Ne5 16.Be5 Ba6=) 15...Rac8 (15...Rab8 16.Ne5 Qe6 17.Ndf3=) 16.d4 (16.Nf1 Rb8=) 16...c4= 17.Ne5 Ne5 (17...Qe6 18.a4=) 18.de5 Nd7 19.Bf3 (19.Nf3 Nc5=) 19...Qe6 20.Bd4 (20.h3 Rc7 21.Qc3 a6=) 20...Nb6 (20...Bc6 21.Qc3= (worse is 21.Ba7 Ba3 22.Rf1 Ne5–/+)) 21.a4 (21.Qc3 Na4 22.Qa5 Bc6=) 21...Ba8 (21...Bc6 22.a5 Nd7 23.Ba7 Ne5 24.Be2=) 22.a5 (22.Qd1 Rc7=) 22...Nd7= 23.Ba7 Ne5 24.Be2 Nd7 (24...Bd6 25.Bd4=) 25.Nf3 (25.Bd4 Ne5+=) 25...Bf6 (25...Qa6!? 26.Bd4 Qa5=) 26.Bd4+= Rb8 27.Bf6 Qf6 28.Nd4 Rb1 (28...Nc5 29.Bg4+=) 29.Rb1 g6 30.Qa4 Nc5 31.Qb5 Ne4 32.Bf3 Nc3= 33.Qb6 Qe7 34.Qb4 Qb4+= 35.Rb4 Na2 36.Rb2+/– Nc1 37.Rb1 Nd3 38.Be2 Ne5 39.f4 Nd7 40.Kf2 Nc5 (40...Nc5 41.Bf3 Kf8+=). touchdown – dannyboy238, ChessWorld.net, 2007.

9.bc5 bc5 10.Nbd2 Nbd7 11.c4 Rb8 12.Qc2 Nb6 13.cd5 Nbd5 14.Nc4 Qc7? 15.Rfd1 Nb6? 16.Be5+– Qc8 17.Bb8 Qb8 18.Nb6 ab6 19.Rdb1 Ng4 20.h3 Bf3+/– 21.hg4 Bd5 22.Bf3 Bf6 23.Bd5 Ba1 24.Ra1 ed5=+ 25.Rb1 Qc7 26.Qb3 Rb8 27.Qd5 h6 28.Qb3 Qd7 29.f3 Qe7 30.Kf2 Re8 31.e4 Qh4 32.Kg1 Re6 33.Qd5 Qf6 34.Qa8 Kh7 35.Qb7 Qd4 36.Kf1?? Qd3–+ 37.Kf2 Qc2 38.Kg3 Qb1 39.Qf7 Rf6 40.Qd5 Qe1 41.Kh2 Qh4 42.Kg1 Qg5 43.Qb3 Qe5 44.Kf2 Qd4 45.Kf1 c4 46.Qb4 Qd1 47.Kf2 Qc2 48.Kg3 Qb3 49.Qe7 c3 50.e5 Re6 51.Qc7 c2 52.Kf2 Qb2 53.f4 c1Q 54.Kg3 Qc7 55.f5 Qcc3 56.Kh4 Qf2 57.Kh5 Qe5 58.g3 Qh2 0–1. exp2005 – avs64 (1755), kurnik, 2011.

9.bc5 bc5 10.Nbd2 Nbd7 11.c4 Qc7 12.Qc2 Qc6 13.cd5 Nd5 14.Rfc1 Bf6 15.Bf6 N5f6 16.d4 Rac8 17.Qb2 Qb6 18.Qb6 ab6 19.dc5 Rc5 20.Nb3 Rc1 21.Rc1 Rc8 22.Rc8 Bc8 23.a4 Bb7 24.Bb5 Bf3 25.gf3 Nb8 26.Nd2 Kf8 27.Nc4 Nfd7 28.e4 Ke7 29.Kf1 f5 30.Ke2 fe4 31.fe4 Kf6 32.f4 Nc5 33.Ke3 Nbd7 34.Bd7 Nd7 35.Kd4 Ke7 36.Kc3 Kd8 37.Kb4 Kc7 38.Kb5 g6 39.h4 h6 40.e5+/– h5 41.Nd6 Nc5? 42.Nc4?? Nd7+/– 43.Kb4 Kc6= 44.Nd6 Nc5 45.Nc8 Nd3 46.Kc4 Nf4 47.Ne7 Kd7–+ 48.Ng8 Ng2 49.Kb5 Kc7 50.Ne7? Nh4 51.Kc4 Nf3 52.Ng6 h4 53.Nf4 Ne5 54.Kd4 Nd7 55.Ne6 Kd6 56.Nf4 Ne5 57.Nh3 Nc6 58.Kc4 Ne5 59.Kb5?? Kc7 60.Kb4 Nf3 61.a5 ba5 62.Ka5 Kd6 63.Kb4 Ke5 64.Kc3 Kf5 65.Kd3 Kg4 66.Nf2 Kg3 (66...Kg3 67.Ke3 Nd2–+) 0–1. exp2005 – a3g, kurnik, 2011.

9.bc5 Bc5 10.Nbd2 Nbd7 11.c4 dc4 12.Nc4 Qc7 13.Rc1 Qd8 14.Nce5 Ne5 15.Ne5 Rc8 16.d4 Bd6 17.Nc4 Bb8 18.Bf3 Ba6 19.Be2?? Bc4?? 20.Rc4?? Qd6 21.g3 e5? 22.de5+– Qd1 23.Rd1 Rc4 24.Bc4 Ne4 25.f4 g6? 26.Bd5 Nc5 27.Bd4 Rd8?? 28.Bf3 Nb3 29.Kf2 Nd4 30.Rd4 Rd4? 31.ed4 Kf8 32.d5 Ke7 33.Ke3 Kd7 34.Kd4 a6 35.h3 Ke7 36.g4 f6 37.d6 Ke6 38.Bd5 Kd7 39.Bg8 h6 40.Bh7 g5 41.Bf5 Ke8 42.Kd5 gf4 43.Be4 fe5+/– 44.Ke5 Kd7= 45.Bf5 Kc6 46.Ke6 Bd6–/+ 47.Bd3 a5 48.Be2? Ba3–+ 49.Kf5 b5 50.Kf4 b4 51.h4 b3 52.g5 Be7 53.g6 Bf6 54.Kf5 Bg7 55.Ke6 a4 56.Kf7?? a3 57.Bc4 b2 58.Bd3?? a2–+ 59.Kg7 a1Q 60.Kh6 Qc1 61.Kh7 b1Q 62.h5 Qb7 63.g7–+ Qg5 64.h6 Qbe7 65.Bg6 Qef6 66.Be4 (66.Be4 Kd6 67.Bg6 Qgg6 68.Kh8 Qh6 69.Kg8 Qhg7). exp2005 – 96mateo, kurnik, 2011.

9.Qd2 a6 =.

9.Nbd2 Nbd7 10.b5 (10.bc5 Bc5 11.Nb3 Bd6=) 10...Re8 (10...a6 11.ba6 Ra6 12.Rb1=) 11.c4 (11.Ne5 Ne5 12.Be5 a6=) 11...h6 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.Rb1=) 12.a4 (12.Rb1 dc4 13.Nc4 a6=) 12...Rc8 (12...a6 13.ba6 Ra6 14.d4=) 13.Qb3 (13.Ne5 Ne5 14.Be5 dc4 15.Nc4 Nd7+=) 13...dc4 (13...Qc7 14.Qc3+=) 14.dc4 (14.Nc4 Bd5+=) 14...Nf8 (14...e5 15.Rfd1 Qc7 16.Qc3+=) 15.Rfd1 Qc7 (15...Bd6 16.Qd3+=) 16.Rac1 (16.Be5 Bd6 17.Bd6 Qd6+–) 16...Ne4 (16...N8d7 17.Rc3+=) 17.Ne4+/– Be4 18.Qa2 (18.Be5 Qb7+/–) 18...Rcd8 (18...Bd6 19.Qa1 f6 20.Bc3=) 19.Qa1 (19.Be5 Qc8+=) 19...Rd1 (19...f6 20.Nd2 Bg6 21.e4=) 20.Rd1+= Rd8? (better is 20...f6!?+=) 21.Rd8 (21.Bg7 Bf3 22.Bh6 Rd4 23.Bf3 Rd1 24.Bd1 e5+–) 21...Qd8 22.Bg7 Bf3 (22...Kh7 23.Qe5 Bc2 24.Kh1+/–) 23.Bf3 f6 (23...Kh7 24.Qe5+–) 24.Bh6 Kh7 (24...Qd3 25.Qf1 Qf1 26.Kf1+–) 25.Bf4 Bd6 (25...Qd3 26.Qf1 Qf1 27.Kf1+–) 26.Bd6 Qd6 27.Qd1 (better is 27.Qf6 Kg8 28.Bd5+–) 27...Qd1 28.Bd1 Ng6 29.Kf1 Ne5 30.Bb3 f5 31.f4 Nd7 32.Ke2 Kg6 33.h3 Kf6 34.g4 Nf8 35.Bc2 Nh7 36.g5 Kg6 37.h4 Nf8 38.Kd3 Nd7? 39.Bd1 e5 40.h5 (40.h5 Kh7 41.e4 ef4 42.ef5 Ne5 43.Ke4 Nc4 44.f6+– (worse is 44.Kf4 Kg7+–)) 1–0. Onkel_Luis – Ymmot, ICC, 2003.

8.d3 Nbd7

9.c4 c5 10.bc5 bc5 11.cd5 ed5 12.Nbd2 Rc8 13.Rc1 Nb6 14.h3 Qd7 15.Ne5 Qa4 16.Qa4 Na4 17.Ba1 Rfd8 18.Bd1 Nb6 19.Ndf3 Ba6 20.Be2 c4 21.dc4 dc4 22.Rc3 (22.a4 Na4 23.Bc4 Bc4 24.Rc4 Rc4 25.Nc4=) 22...Na4 (22...Nfd5!? 23.Rc2 f6–/+ (worse is 23...Ba3 24.Ra2+/–)) 23.Rc2 Ba3?? (better is 23...Nb6=) 24.Ra2+– (24.Bc4 Bc4 25.Rc4 Rc4 26.Nc4 Be7+=; 24.Nc4?! Be7=) 24...c3? (24...Rd6 25.Ra3 c3+–) 25.Ba6 c2 26.Bc8 Rc8 27.Ra3 c1Q 28.Rc1 Rc1 29.Kh2 Nb6 30.Bd4 h6 31.Ra7 Nbd5 32.Nf7 Ne4 33.Nd8 Nf2 34.Rg7 Kf8 35.Ne6 Ke8 36.Ne5 Rh1 37.Kg3 Ne4 38.Kf3 Nd2 39.Ke2 Ne4 40.Rg8 Ke7 41.Nc5 Nef6 42.Rg7 Kd6 43.Nf7 Kc6 44.Rg6 Rb1 45.Bf6 Nf6 46.Rf6 Kc5 47.Rf4 Rb2 48.Kf3 Rb7 49.Nh6 Kd5 50.Ng4 Rg7 51.g3 Ke6 52.h4 Kd5 53.h5 Ke6 54.h6 Rh7 55.Rf6 Kd5 56.e4 Kd4 57.Kf4 Kd3 58.Kf5 Ke2 59.e5 Kf3 60.e6 Kg3 61.Rf7 Rh6 62.e7 Rh8 63.Rf8 Rf8 64.ef8Q Kf3 65.Qa3 Ke2 66.Kf4 Kd2 67.Ke4 Ke2 68.Qb2 (68.Qb2 Ke1 69.Ke3 Kd1 70.Qd2; 68.Qa2 Kd1 69.Kd3 Ke1 70.Qe2) 1–0. Fournier,Frederic (1855) – gchristopher (1735), Active (5/0), 2005.

9.Nbd2 c5 10.Qb1 cb4 11.ab4 h6 12.c4 dc4 13.Nc4 Bb4 14.Bf6 1–0. pcmvr – tomy (2480), net–chess.com, 2014.

9.Nbd2 c5 10.b5 Qc7 11.c4 Rfd8 12.Qc2= Bd6 13.h3 a6 14.a4 a5 15.Rac1 Rac8 16.Rfd1 Ne5 17.Ne5 Be5 18.Be5 Qe5 19.Nf3 Qb8 20.Qb2 d4 21.ed4 cd4 22.Ne1 (22.Nd4?? Qe5–+) 22...e5 23.Bf3 Nd7 24.Qe2 Bf3 25.Nf3 f6 26.Nh4 (26.Nd2 f5+=) 26...Nc5 27.Ra1 Qb7 28.Nf5 g6 29.Ng3 Re8 Black prepares e4 30.f3 f5 Black intends e4 31.Qc2 Qg7 32.Re1 (32.Ra2 Qh6–/+) 32...h5 (32...e4 33.fe4 Qc7–/+) 33.Nh1? (better is 33.Ra3–/+) 33...e4!–+ 34.fe4 (34.de4 fe4 Decoy; 34.fe4 fe4 Decoy) 34...fe4 35.Nf2? (35.de4 d3 36.Qd2 Qd4 37.Qf2 Qc4–+) 35...e3 36.Nd1 (36.Nh1 Qe5–+) 36...Rf8 37.Nb2 (37.Qe2–+) 37...Rf2 38.Re2 (38.Qf2 ef2 39.Kf2 Qf7 40.Kg1 Re8–+) 38...Rcf8 39.Rae1 Qf6 (better is 39...Qb7 40.Rf2 Rf2 41.Qf2 ef2 42.Kf2 Qf7 43.Kg1–+) 40.Nd1 Rf1 41.Rf1 Qf1 42.Kh2 Qf5 43.Nb2 (43.g3–+) 43...Qf4 44.g3 Qf1 45.Rg2 Rf2 46.Rf2 (46.Qf2 ef2 47.h4 Qe1 48.Nd1 f1Q 49.Nf2 Nd3 50.c5 Nf2 51.g4 Qe5 52.Rg3 Ng4) 46...ef2 (worse is 46...Qf2 47.Qf2 ef2 48.Kg2=) 47.Qd1 Qd1 (47...Qd1 48.Nd1 f1Q 49.Nb2 Qf2 50.Kh1 Qb2 51.Kg1 Nd3 52.c5 Qf2 53.Kh1 Ne1 54.cb6 Qg2) 0–1. Zarko,Ivica (1905) – Majeric,Zoran (2260), 1nd Velika Gorica Croatia, Open, 2013. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 d5)

9.Nbd2 c5 10.b5 Rc8 11.c4 dc4 12.Nc4 Nd5 13.Qc2 Bf6 14.Rfd1 Bb2 15.Qb2 Qc7 16.Rac1 f6 17.h3 Rf7 18.d4 Re8 19.Nfd2 e5 20.Ne4 Rfe7? 21.Ncd6 Rf8?? 22.Nb7 Qb7 23.Bf3 ed4 24.ed4 Qc7 25.dc5 bc5?? 26.Rd5 f5 27.Nc5 Nc5 28.Rdc5 Re1 29.Re1 Qc5 30.a4 Rd8 31.Qe5 h6 32.Qc5 1–0. ejdrzej (1760) – juodas (1665), kurnik, 2011.

9.Nbd2 c5 10.bc5 Nc5 11.Qb1 (11.Bd4 Bd6=) 11...Bd6 (11...Rc8 12.Bd4+=) 12.c4 Ng4 (12...Rc8 13.Rc1=) 13.h3 (13.cd5 ed5 14.Rc1 Re8=) 13...Nf6 (13...Nh6 14.cd5 Bd5 15.e4=) 14.a4 (14.Bf6!? Qf6 15.d4+=) 14...Rc8 (14...Bc6 15.a5=) 15.a5. Woelfelschneider,Peter – Khodabocas, Tigerschachclub, 2001.

9.Nbd2 Rc8 10.Ne5 Ne5 11.Be5 Nd7 12.Bb2 Bf6 13.Bf6 Nf6 14.d4 Qe7 15.Bd3 Rfd8 16.c3 e5 17.Qa4 a6 18.Ra2 Ng4 (18...e4 19.Be2=) 19.h3 (better is 19.Bf5 Nf6 20.Bc8 Bc8 21.Nf3+/–) 19...Nf6= 20.Rc1 c5 21.bc5 bc5 22.Rb1 (22.Ba6? Ra8–+) 22...c4 (22...ed4 23.ed4 Ne4 24.Rc2=) 23.Bf1 (23.de5!? Qe5 24.Bh7 (worse is 24.Rb7 cd3 25.Qa6 Ne4=) 24...Kh7 25.Rb7 Qc3 26.Qa6+=) 23...Rb8 24.Rab2 ed4 25.ed4 Qc7 26.Rb6 Rd6 27.R6b4 Nd7 28.Nf3 f6 29.g3 Rb6 30.Rb6 Nb6 31.Qa5 Bc8 32.Bg2 Na8?? (better is 32...Bf5 33.Rb4 Be4+/–) 33.Qd5+– Kf8 34.Rb8 Qb8 35.Qd8 (35.Qd8 Kf7 36.Nd2+–) 1–0. Georgiev,Steljan (2165) – Mitev,M, BUL–ch sf Plovdiv, 2009. (=1.Nf3 d5 2.a3 Nf6 3.b4 b6 4.Bb2 e6 5.e3 Bb7 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0)

7.0–0 d6

8.b5 Nbd7 9.c4 c5 10.Nc3 Ne4 11.Ne4 Be4 12.d3 Bg6 13.Qd2 h6 14.a4 Nf6 15.Bc3 a6 16.Qb2 a5 17.Rad1 Qc7 18.Nd2 Rad8 19.e4 e5 20.f4 ef4 21.Rf4 d5 22.Bf6 Bf6 23.Rf6 gf6 24.cd5 f5 25.Qf6 Rfe8 26.Nc4 fe4 27.de4 Re4 28.d6 Qb8 29.Ne5 Re5 30.Qe5 Re8 31.Qb2 Re6 32.d7 Rd6 33.Rd2 Rd2 34.Qd2 Qd8 35.Bg4 Kg7 36.Qe2 f6 37.Qe3 h5 38.Be6 Bf7 39.Bf5 Kf8 40.h4 Qc7 41.g4 hg4 42.Bg4 Qd6 43.Qe4 Qg3 44.Kf1 Qd6 45.Ke1 Qe7 46.Be6 (46...Qd8 47.Bf7 Qd7 48.Bc4+–) 1–0. jasa – sonoftill, ChessWorld.net, 2002.

8.Nc3 Nbd7 9.d3 h6 10.b5 c5 11.d4 Rc8 0–1. ajeffries (1645) – guerino (2100), net–chess.com, 2006.

8.c4 a5 9.b5 Nbd7 (9...c6 10.Nc3 (10.d3 cb5 11.cb5 Nbd7 12.Nc3 Rc8 13.Rc1 e5 14.Rc2 Re8 15.Qd2=; 10.d4 cb5 11.cb5 Nbd7 12.Nc3 Rc8 13.Rc1 Ne4 14.Qb3 Nc3 15.Rc3=; 10.Qa4 cb5 11.Qb5 Bc6 12.Qb3 a4 13.Qc2 d5 14.Ne5 dc4 15.Nc6=) 10...d5 11.Rc1 cb5 12.cb5 Bd6 13.Qa4 Nbd7 14.d4 Rc8 15.Rc2+=; 9...d5 10.Nc3 (10.d3 c6 11.Qa4 Nbd7 12.cd5 cb5 13.Qb5 Ba6 14.Qa4 Nc5 15.Qc2=; 10.d4 dc4 11.Bc4 c6 12.Nc3 cb5 13.Bb5 Qd6 14.Re1 Ne4 15.Ne4=; 10.cd5 Nd5 11.Qa4 c5 12.Nc3 Nd7 13.Rfd1 Bf6 14.Qc2 Rc8 15.Rac1=; 10.Ne5 dc4 11.Bc4 c6 12.Nc3 c5 13.f4 Nbd7 14.Nc6 Bc6 15.bc6=) 10...c6 11.cd5 Nd5 12.Rc1 cb5 13.Nb5 Nc6 14.Qb3 a4 15.Qc4+=) 10.d4 (10.d3 d5= (10...e5 11.Nc3 Re8 12.d4 Ra7 13.Qd2 ed4 14.Qd4 Ne5 15.e4+=) 11.cd5 Nd5 12.Qc1 Rc8 13.e4 N5f6 14.Nc3 c6 15.bc6=; 10.Qc2 c6 11.bc6 Bc6 12.Nc3 d5 13.d3 Rc8 14.Nd4 Bb7 15.Rad1=; 10.Nc3 c6 11.bc6 Bc6 12.d3 Rc8 13.Nd4 Ba8 14.Ncb5 d5 15.Na7=) 10...d5 (10...c5 11.bc6 Bc6 12.Bd3= (12.Nc3 Rc8 13.Bd3 d5 14.cd5 Nd5 15.Nd5=) 12...Rc8 13.Nc3 d5 14.cd5 Nd5 15.Nd5=) 11.Nbd2 (11.cd5 Nd5 12.Qa4 Rc8 (12...Bd6+= 13.Nbd2 Qf6 14.Bd3 Qh6 15.Nc4+=) 13.Rc1 Nb8 14.Nc3 c6 15.Bd3=) 11...Rc8 (11...dc4 12.Qa4 Rc8 13.Rac1 c6 14.Bc4 c5 15.Rfd1=) 12.Rc1 (12.Ne5 dc4 13.Ndc4 c6 14.Bf3 Ne5 15.Ne5+=) 12...c5 13.bc6 (13.Re1 Bd6 14.cd5 Bd5 15.Bd3=) 13...Bc6 14.Qb3 (14.cd5 Nd5 15.Rc2= (15.a4 Nb4=); 14.a4 Bb4 15.Qb3=) 14...dc4 (14...a4 15.Qd3= (15.Qd1=)) 15.Bc4 (15.Rc4 Bd5 16.Rc8 Qc8=) 15...Kh8 (15...a4 16.Qa2 Rc7 17.Be6+/–) 16.Ba6 Rc7 17.Ne5 (17.Bb5 Qa8+=) 17...Ne5= 18.de5 Nd7 (18...Qd2 19.ef6 Bf6 20.Bf6 gf6 21.Qb6 Bg2 22.Qc7+= (22.Rc7 Bf1 23.Rc8 Rc8 24.Bc8 Qe1 25.Qd8 Kg7 26.Qa5 Qa5 27.Kf1 Qa4–+)) 19.Bd4 Qa8 20.Bd3 (20.Bb5 Rfc8 21.Bc6 Rc6=) 20...Rfc8+= 21.f3 (21.e4 Nc5 22.Bc5 Bc5–/+) 21...Nc5 22.Bc5 Bc5 (worse is 22...bc5 23.Nc4=) 23.Kf2 Bd5 (23...a4 24.Qb2–/+) 24.Qb2+= Qb8 (24...Qa7 25.Ne4 Be4 26.Be4+=) 25.Rb1 (25.Ne4 Be7+=) 25...Rd7 26.Bb5 Bc6 27.Bc6 Rc6 28.Nc4 Qd8 29.Qb5 Rcc7 30.Rfd1+= g6 31.Rd7 Rd7 32.g3 (32.Nb6? Rd2 33.Ke1 Bb6–+) ½–½. Peck,Philip J (2060) – Hillman,Jamie (2035), 13th SWYM Rated, Millfield School ENG, 2003.

8.c4 a6 9.Nc3 a5 10.d4 Nbd7 11.Qc2 Re8 12.Rfd1 Nf8 13.Rac1 N6d7 14.h3 Qc8 15.Ne1 (15.b5 c5+=) 15...Ng6 16.d5 Bf6 17.Nf3 Qd8 18.Nd4 Bd4 19.Rd4 e5 20.Rdd1 Rf8 21.Bd3 Kh8 22.Rf1 Qe7 23.Rce1 Rae8 24.g3 Nf6 25.e4 Bc8 26.Kg2 h6 27.Bc1 Nh7 28.Rh1 ab4 29.ab4 Bd7 30.Be3 Ra8 31.c5 bc5 32.bc5 Rfb8 33.Rb1 dc5 34.Rb8 Rb8 35.h4 c6 36.dc6 Bc6 37.Nd5 Bd5 38.ed5 Rc8 39.Rc1 Qd6 40.Bc5 Qd5 41.Be4 Qd8 (41...Qe6 42.Qd3 Qg4 43.Kf1+=) 42.Qb3 (42.Bf5!? Rb8 43.Rd1=) 42...Nf6 43.Bf5 Rc7 44.Kh2 Qa8 45.Rc2 Qb7 (45...e4 46.Qb2–/+) 46.Qa3 (46.Qb7 Rb7 47.Rd2 Rb5 48.Rd8 Kh7+=) 46...e4 47.Rd2 Nd7 (better is 47...Kh7+=) 48.Bd6 Qa7 49.Qb4 e3 50.fe3 (worse is 50.Bc7 ed2 51.Qd2 Nh4 (51...Qc7?! 52.Qd7 Qd7 53.Bd7=) 52.gh4 Qc7 53.f4 Nf6–/+) 50...Rb7 51.Qc3 Nf6 (51...h5 52.Be4 Kh7 53.Be5 Nde5 54.Qe5+–) 52.Qc8 (52.Be5 Ne8 53.Rd8+–) 52...Kh7+/– 53.Bc5 Qb8 54.Rd8 Qc8 55.Rc8 h5 56.e4 (56.Kh3 Nd5+=) 56...Rb2= 57.Kh3 Re2 58.Rc7 Ne4 59.Bb4?? (better is 59.Be4 Re4 60.Rf7=) 59...Nf2–+ 60.Kg2 Nd3 61.Kg1? (better is 61.Kf3 Rf2 62.Ke3 Rf5 63.Kd3 Rf3 64.Kc2 Rg3 65.Rc5–+) 61...Nb4 62.g4 Kg8 63.gh5 Nf8 64.Bg4 Re4 65.Bf3 Rh4 66.Kg2 Rd4 67.Kg3 Ne6 68.Rc8 Kh7 69.Rb8 Ng5 70.Bg4 Ne4 71.Kg2 0–1. Gunawan,Ronny (2395) – Sinurat,Tumpak (2245), Jakarta INA, Indonesia Open, 2013.

8.c4 c5 9.b5 Qc7 10.Ne1 Rd8 11.Qc2 d5 12.d3 dc4 13.dc4 Nbd7 14.Bf3 Bd6 15.g3 Ne5 16.Bb7 Qb7 17.Nd2 Be7?? (better is 17...a6+=) 18.Be5+– Ng4 19.Bc3 Nf6 20.Ng2 a6 21.a4 ab5 22.ab5 Ra1 23.Ra1 Ra8 24.Ra8 Qa8 25.h3 Qb8 26.e4 h6 27.Qd3 Nh7 28.f4 Qa7 29.Kh2 Qa3 30.Qc2 Qa7 31.Qb2 Bf8 32.Ne3 Qd7 33.Qc2 Be7 34.Nf3 Nf6 35.Ne5 Qc7 36.Nc6 Nh5 (36...Qd7 37.Kg2+–) 37.Qd1 g6 (37...Nf6 38.Be5 Qb7 39.Bf6 gf6 40.f5+–) 38.Be5 Qb7 1–0. Engelhardt,Erhard – Schulz,Martin, 6th Berlin–ch Seniors, 2010.

8.c4 d5 =.

8.c4 e5 9.Qc2 Nbd7 10.Nc3 Re8 11.d4 Bf8 12.Rad1 ed4 13.Rd4 c5 14.Rd2 Qc7 15.Nd5 Bd5 16.cd5 (worse is 16.Rd5 Nd5 17.cd5 g6+=) 16...Qb7 17.Bb5 Ne4 18.Rdd1 Rac8 19.Bc6 Qc7 20.b5 Re7 21.Nh4 g6 22.f3 Nef6 23.Qc3 Bg7 24.Qd2 Ne5 25.Be5 Re5 26.Qd3 Qe7 27.Rde1 Nd5 (27...c4 28.Qd2+=) 28.Bd5 (28.Ng6!? hg6 29.Bd5+=) 28...Qh4+= 29.f4 Re7 30.Qc4 Rce8 31.Kh1 Qf6 32.Re2? (better is 32.e4+=) 32...Re3–+ 33.Rfe1?? (better is 33.Re3 Re3 34.f5–+) 33...Re2 34.Rf1 Re1 35.h3 (35.g3 Qf5 36.Re1 Re1 37.Kg2 Bd4–+) 35...Rf1 (better is 35...Qa1! 36.Re1 Re1 37.Kh2–+) 36.Qf1 Qd4 0–1. Pachurka,Roland – Ketelsen,Herbert, Schleswig Holstein–ch Basis, 2008.

8.c4 e5 9.d3 c5 10.Qb3 d5 11.Nbd2 d4? 12.Ne5+/– Nbd7 13.ed4 Ne5 14.de5 Ne8 15.f4 f5 16.Nf3 Nc7 17.d4 Bf3? 18.Bf3 Rc8 19.d5 Na8 20.d6 Bh4 21.g3 Bg3 22.hg3 g5 23.Bd5 Kg7 24.e6 Kh6 25.e7 Qd6 26.ef8Q Rf8 27.Be5 Qg6 28.Kf2 (28.Kf2 Qe8 29.Rh1 Kg6 30.Qd1+–) 1–0. Fournier,Frederic (2215) – Cadet,Yves, Ch Club, 2002.

8.d3 a6 9.Nbd2 c5 10.bc5 dc5 11.c4 Bd6 12.Qc2 Qe7 13.h3 Nc6 14.Rfe1 Rad8 15.Rad1 Bb8 16.Qb3 Qc7 17.Qc2 Nd7 18.Qc3 f6 19.d4 cd4 20.ed4 e5 21.d5 Nd4 22.Nd4 ed4–/+ 23.Qd4?? Qh2 24.Kf1 Qh1 0–1. exp2005 – mathiasz, kurnik, 2011.

8.d3 Nbd7 9.c4 c5 =.

8.d3 Nbd7 9.Nbd2 c5 10.c4 Qc7 11.Rc1 Rad8 12.Qb3 Qb8 13.Rfd1 d5 14.d4 dc4 15.Bc4 b5 16.Be6 c4 17.Bc4 bc4 18.Qc4 Bd6 19.Qe2 Rfe8 20.Nb3 Bf3 21.gf3 Bh2 22.Kg2 Nd5 23.Qc4?? (better is 23.Qd2 Bc7 24.Rh1–+) 23...Ne3! 24.fe3 Qg3 25.Kh1 Qf3 26.Kh2 Re4 (26...Re4 27.d5 Rc4–+) 0–1. Stefanova,Milena (2045) – Boguszlavszkij,Jevgenyij (2270), Kesarovski Georgiev Memorial 7th, 2008.

8.d3 Nbd7 9.Nbd2 c5 10.Re1 cb4 11.ab4 Nd5 12.b5+= Bf6 13.Nd4 Nc5 14.Ra3 a5 15.ba6 Na6 16.Nc4 Nc5 17.Ra8 Ba8 18.Qd2 Na4 19.Ba1 Bd4= 20.Bd4 e5 21.Ba1 b5 22.Na3 b4 23.Nb5 Qb6 24.d4 Ndc3 25.Bc3 bc3 26.Qd3 Rc8 27.de5 de5+= 28.Qf5 Rd8 29.Qe5 Qg6 30.Bf1 Qc2 31.Ra1 Rf8 32.Qc7 Qb3 33.Qa5 c2 34.Nd4 Qb1 35.Nc2 Qc2 36.Ra4 h6 37.Rc4 Qb1 38.Qc3 Qf5 39.Rc5 Qd7 40.Rc7 Qg4 41.h3 Qf5 42.Qc5 Qe6 43.f3 Bd5 44.e4 Bb3 45.Rc6 Qd7 46.Rb6 Rc8 ½–½. Fraguela Gil – Gutierrez, Cienfuegos, 1975.

8.d3 Nbd7 9.Re1 a6 (9...c5 10.c4=) 10.Bf1 (10.Nbd2 c5=) 10...c5 11.Qd2 (11.Be2 d5 12.bc5 Nc5=) 11...Bf3+= 12.e4?? (better is 12.gf3 d5 13.c4+=) 12...Bh5–+ 13.Qc3 (13.c4 d5–+) 13...cb4 (13...d5 14.ed5 ed5 15.bc5 bc5 16.Nd2–+) 14.ab4 Rc8 (14...a5 15.Be2–+) 15.Qd2 (15.Qb3 a5 16.c4–+) 15...Ra8 (15...Nb8 16.c4–+) 16.Re3?? (16.Qc3 d5 17.e5–+) 16...Bg6 (16...d5 17.c4–+) 17.Be2 (17.c4 e5–+) 17...Ne8 (17...d5 18.Bf3–+) 18.Rh3 (18.f4 d5–+) 18...e5 (18...a5 19.ba5 ba5 20.Bf3–+) 19.Nc3 Bg5 20.Qd1 Nef6 21.Bf3 b5 22.Ne2 Ra7 23.Ng3 Bf4 24.Nh5 Nh5 25.Bh5 Nf6 26.Bg6 fg6 27.c3 a5 28.Qe2 a4 29.f3 Qb6 30.Kh1 Qe3 31.Qf1 Nh5 32.Rd1 Qb6 33.d4 a3 34.Ba1 Qb8 35.c4 ed4 36.Rd4 Be5 37.Rd5 Ba1 38.Rb5 Qc7 39.c5 Bd4 (39...Bd4 40.Qc4 Qf7 41.Qd4 a2–+; 39...Be5 40.Rh5 a2 41.Re5–+) 0–1. Rajewski,C – Scheib,Ernst, Bad Woerishofen, 1992.

8.d4 a6 9.c4 Nbd7 10.Nbd2 Re8 11.Qc2 Bf8 12.Rfe1 e5 13.de5 de5 14.Rad1 Qe7 15.Nb3 a5 16.Ra1 Be4–/+ 17.Qc3 ab4 18.ab4 Qb4 19.Nfd2 Bc6 20.f3 Qc3 21.Bc3 Nc5 22.e4 Na4–+ 23.Rac1 Nc3 24.Rc3 Ra2 25.Rd3 Nd7 26.Rd1 Ba4 27.Ra1 Ra1 28.Na1 Bc5 29.Kf1 Bd4 30.Nab3 Nc5 31.Nc5 Bc5 32.Nb3 Bd6 33.Bd1 Kf8 34.Ke2 Bc6 35.Na1 f5! 36.ef5 e4 37.fe4 Be4 38.Re3 Bc5 (< 38...Bf5 39.Re8 Ke8 40.Ba4 Ke7 41.g3–+) 0–1. Fournier,Frederic (1750) – Draoui,Najib (2290), Open Paris FRA, 2000.

8.d4 d5 9.Nbd2 a6 10.c4 c6 11.Rc1 Nbd7 12.Bd3 b5 13.c5 Re8 14.Ne5 Nf8 15.f4 N6d7 16.Qh5 Ne5 17.fe5 (17.Qe5 f5 18.Rf3 Bf6–+) 17...Ng6 (17...f5 18.ef6! Bf6 19.Rf2+/–) 18.Nf3 (better is 18.Rf7! Kf7 19.Qh7+–) 18...Rf8 19.Rc2 f5 (better is 19...a5!?+=) 20.ef6!+– Bf6 (20...Bf6 21.Bg6 Combination; 20...Rf6 21.Rcf2 Combination; 20...gf6 21.Bg6 Combination) 21.Rcf2 Qe7 22.h4 Rae8 23.g3 Qd7 24.Kg2 Rf7?? (24...Re7 25.Bg6 hg6 26.Qg6+–) 25.Bg6 (better is 25.Ne5 Be5 26.Rf7 (26.de5?! Ref8+=) 26...Qf7 27.Rf7 Kf7 28.Qh7+–) 25...hg6 26.Qg6 Bc8?? (better is 26...Rff8+–) 27.Ne5 (27.Ng5 Kf8 28.Nh7 Ke7 29.Nf6 gf6 30.Rf6 Rh7 31.Qh7 Kd8+–) 27...Be5 (27...Qe7+–) 28.Rf7 (28.Rf7 Qf7 29.Qf7 Kh7 30.Qh5 Kg8 31.Qe8 Kh7 32.Rf8 g6 33.h5 gh5 34.Qh5 Kg7 35.Rf7 Kg8 36.Qh7; 28.de5?! Rf2 29.Rf2 Rf8+/–) 1–0. Wulf,Adalbert (1800) – Kuhnert,Werner, Wch Seniors, 2003. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.e3 Be7 5.Bb2 Bb7 6.Be2 0–0 7.0–0 d6)

8.d4 Nbd7 9.c4 h6 10.Nc3 Rb8 11.d5 ed5 12.cd5+/– Re8 13.Qb3 Bf8 14.Nd4 Ne5 15.Bb5 a6 16.Be8+– Qe8 17.Rad1 b5 18.e4 Bc8 19.f3 Bd7 20.Nce2 Ng6 21.Rc1 Rc8 22.Nc6 Bc6 23.dc6 Ne5 24.Rfd1 Be7 25.Be5 de5 26.Ng3 g6 27.Qc3 Bd6 28.Qe3 Qe7 29.Qh6 Nh7 30.Qe3 Ra8 31.Ne2 (31.Ne2 Qe8 32.Rd3+–) 1–0. Whiterose – yulio, ChessWorld.net, 2006.

8.d4 Ne4 9.c4 Nd7 10.Nc3 f5 11.Nd2 Ndf6 12.f3 Nc3= 13.Bc3 Qe8 14.Qe1 Nh5 15.Nb3 Rf6 16.d5 e5 17.f4+/– Rh6 18.Bh5?? Qh5= 19.h3 Bf6 20.fe5= de5 21.e4 f4 22.Qd1 Qg6 23.Qf3 Rc8 24.Kf2 Rh5 25.Ke1? Rg5 26.Ra2?? Rg3 27.Qd1 Rc3 (28.Rf3 Qe4 29.Re2 Qc4–+) 0–1. Fraemohs,Peter (1780) – Lean,David (1900), All Canterbury Open, New Zealand, 2003.

8.Re1 Nbd7 9.c4 h6 10.d4 c5 11.dc5 dc5 12.b5 Qc7 13.Nc3 Rad8 14.Qc2 Rfe8 15.Rad1 Nf8 16.e4 Ng6= 17.Rd8 Rd8 18.e5 Ne5 19.Ne5= Qe5 20.Nd5 Qd6 21.Nf6 Bf6 22.Bf6 gf6 23.Rd1 Qe7 24.Rd8 Qd8 25.Qd1 Qd1–/+ 26.Bd1 Kg7 27.f3 e5 28.Kf2 Kf8 29.Ke3 a6–/+ 30.a4 Ke7 31.g3 ab5 32.ab5 f5 33.h4 Ke6 34.Bc2 f6 35.Bb1 Bc8 36.Bc2 Kf7 37.Bd1 Kg6 38.g4? f4–+ 39.Kf2 h5 40.Bc2 Kh6 41.Bf5 Bb7 42.Ke2–/+ Ba8 43.Bd7=+ Bb7 44.Bc6?? Bc8–+ 45.Kf2?? hg4 46.fg4 Bg4 47.Bf3 Kh5 48.Be4 Kh4 49.Bd5 f5 50.Be6 e4 51.Bd5 e3 52.Kf1 f3 53.Bc6 f4 54.Bd5 Kg3 55.Bc6 e2 56.Ke1 f2 57.Kd2 e1Q 58.Kc2 f1Q 59.Kb3 Qd3 60.Ka4 Qa1 (60...Qed1) 0–1. purplepeace (2190) – guerino (2135), net–chess.com, 2005.

8.Bf6 Bf6=+ 9.d4 Nd7 10.c4= g6 11.Nc3 Bg7 12.Rc1 a5=+ 13.Qb3 ab4 14.ab4= Qb8 15.Ra1 c6 16.Ra8+= Qa8 17.Rb1 d5 18.c5 Qa7 19.h3 Ra8 20.Qc2 e5 21.cb6 Qb6 22.de5 Ne5 23.Nd4 Nd7 24.Na4 Qa7 25.Nc5 Nc5 26.bc5 Bf8 27.Nb3 Bc8=+ 28.Bd3 Rb8 29.Rc1 Qa3–/+ 30.Rb1 Bd7 31.h4 Bc5 32.Nc5 Rb1 33.Qb1 Qc5 34.h5 Qf8 35.hg6 hg6 36.Qb7 Qc8 37.Qb2 c5–/+ 38.Qf6 Be6 39.f4? c4–+ 40.Bc2 Bf5 41.Bf5 Qf5 42.Qd4 Qb1 43.Kf2–/+ Qc2 44.Kf3 Qf5 45.g4 Qe6 46.e4 de4–+ 47.Qe4 c3 48.Qe6?? fe6 49.Ke3 Kf7 50.Kd3 e5! 51.fe5 Ke6 52.Kc3 Ke5 53.Kd2 Kf4 54.g5 Kg5 55.Ke1 Kg4 56.Kf2 Kh3 57.Kg1 g5 58.Kh1 g4 59.Kg1 Kg3 0–1. Bessat,Remy (1970) – Dal Borgo,Albin (2125), Avoine op, 2006.

8.c4 Nbd7

9.Qc2 c5 10.d4 d5 11.Nbd2 Qb8 12.h3 Bd6 13.Bd3 dc4 14.Bc4 cb4–/+ 15.ab4 Bb4 16.Bd3 Bd2 17.Nd2=+ g6 18.e4 Nh5 19.Rfc1 Nf4 20.Nf3 Nd3 21.Qd3 a5 22.d5 Nc5 23.Qd4 f6=+ 24.Qc4 Ba6 25.Qc2 Bd3–/+ 26.Qd1 Be4 27.d6? Bc6 28.Rc4 e5 29.Ba3 Bb5 30.Rcc1 Rd8 31.Bc5 bc5 32.Qd5 Kh8 33.Rab1 Rd6–/+ 34.Qc5 Rb6–+ 35.Qa3 Ra7 36.Rc5 Rab7 37.Rbc1 Bd7?? 38.Qc3 a4 39.Nd2? Ra7 40.Ne4 Kg7 41.Qa3 Rb3 42.Qa2 a3 43.Nc3 Qb6?? 44.Nd5–/+ Qb8 45.Ne7?? Rb2–+ 46.Qd5 a2 47.Rc8 Bc8 48.Qg8= Kh6 49.Rc8?? a1Q–+ 50.Kh2 Qc8 51.Nc8 Ra8 52.Qf8 Kg5 53.h4 Kf5 54.Nd6 Ke6 55.Qf7 Kd6 (55...Kd6 56.Qf6 Kd5 57.Qf3 e4 58.Qf7 Kd4 59.Qd7 Kc4 60.Qe6 Kd3 61.Qd5 Ke2 62.Qe4 Kf2 63.Qf3 Ke1 64.Qc3 Rd2 65.Qg3 Rf2 66.Qe3 Re2 67.Qg3 Kd2 68.Qd6 Kc2 69.Qc6 Qc3 70.Qc3 Kc3 71.Kh3 Raa2 72.Kg4 Rg2 73.Kh3 Rg1 74.h5 gh5 75.Kh4 Rh2#) 0–1. Minnoye,Filip – Gevers,Raf, Lommel Summer op, 2003.

9.Nc3 c5 10.b5 Rc8 11.a4 d5 12.d3 Qc7 13.Qc2 Rfd8 14.a5 ba5 15.e4 d4 16.Na4 a6 17.b6 Nb6 18.Nb6 Qb6 19.Rfb1 Qc7 20.Qd2 Rb8 21.Ra5 Be4 22.Ra6 Bc6 23.Rba1 Ra8 24.Ra8 Ra8 25.Ra8 Ba8 26.Ba3 Ng4 27.h3 Ne5 28.Ne5 Qe5 29.Qa5 Bb7 30.Bf3 (30.Qa7!? Bd6 31.g3 Qe2 32.Qb7–+) 30...Bf3–+ 31.gf3 g6 32.Qa8 Kg7 33.Qe4 Qg5 34.Kf1 Qd2 35.Bc5 Bc5 36.Qe5 Kh6 37.Qc5 Qd3 38.Kg2 g5 39.Qe5 Kg6 (39...Qc4?! 40.Qf6 Kh5 41.Qf7 Kh6 42.Qf6 Kh5 43.Qf7 Kh6 44.Qf6 Kh5 45.Qf7=) 40.c5 Qc4 41.c6 Qc6 42.Qd4 Qd5 43.Qa4 Qf5 44.Qe8 Kh5 45.Qf8 Qf6 46.Qb4 Qf5 47.Qf8 h6 48.Qb4 e5 49.Qa4 Qe6 50.Qd1 Kh4 (better is 50...Kg6–+) 51.Qa4+= e4 52.fe4 Qh3 53.Kg1 Qf3 54.Qc6 h5 55.Qd6 Qg4 56.Kf1 Kh3 57.Qd5 Qf3 58.Ke1 f6 59.Qd4 Kg2 60.e5 fe5 61.Qd8 (61.Qe5 Qf2 62.Kd1 Qf3 63.Kc2–+) 61...Qf2 62.Kd1 Qd4 (62...Qd4 63.Qd4 ed4–+) 0–1. Riedel,Holger (2210) – Bromberger,S (2520), Bad Wiessee GER, 2013. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 d6)

9.Nc3 e5 10.d4 ed4 11.ed4 Re8 12.d5 Bf8 13.Nd4 a6 14.Re1 Ne5 15.f4 Ng6 16.g3 h6 17.Bd3 Re1 18.Qe1 Qd7 19.Bf5 Qe8 20.Qd2 Bc8 21.Re1+/– Be7?? 22.Bg6+– fg6 23.Nc6 Qd7 24.Re7 Qh3 25.Qe2 Bg4 26.Rg7! Kg7 27.Qe7 Kg8 28.Qf6 Re8 29.Ne4! (29.Ne4 Qg2 30.Kg2 Re5 31.Be5 Bh3 32.Kh3 de5 33.Ne7 Kh7 34.Qg6 Kh8 35.Qh6#) 1–0. touchdown – yulio, ChessWorld.net, 2006.

9.Nc3 h6 10.d4 c5 11.dc5 dc5 12.bc5 Nc5 13.Nd4 Nce4 14.Ne4 Be4 15.a4 Qd7 16.f3 Bb7 17.Nb5 Rfd8 18.Qd7 Rd7 19.Rfd1 Rd1 20.Rd1 Bc6 21.e4 Bc5 22.Bd4 Be7 23.Rd3 Bb5 24.ab5 Nd7 25.Bg7 Kg7 26.Rd7 Kf8 27.Kf2 Bc5 28.Kg3 Kg7 29.f4 Kg6 30.f5! ef5 31.ef5 Kf5 32.Rf7 Ke6 (better is 32...Kg6!? 33.Rd7 a5 34.ba6 Ra6 35.Bd3 Kf6+=) 33.Rh7+– Be3 34.Bf3 Rc8?? (better is 34...Rf8+–) 35.Ra7 (better is 35.Bg4 Ke5 36.Bc8+–) 35...Rc4+/– 36.Ra3 Bg5 37.Rd3 Rb4 38.Bc6 Re4?? (better is 38...Bf4 39.Kh3 Bg5+/–) 39.Be4+– 1–0. Neumann,Frank – Vontina,Maria, OP–2011–0–01708, 2011.

9.Nc3 h6 10.d4 d5 11.cd5 Nd5 12.Nd5 Bd5 13.Qc2 Nf6 14.Ne5 Rc8 (14...a5 15.b5+=) 15.Nc6 (15.Ba6 Rb8 16.Bd3 a5+/–) 15...Bc6+= 16.Qc6 Qd6 (16...Qd5 17.Bf3 Qg5 18.e4+/–) 17.Rfc1+/– Nd5 (17...a5 18.ba5 ba5 19.Bf3+/–) 18.e4 (18.Ba6 Rb8 19.e4+/–) 18...Nf4? (better is 18...Nf6!?+/–) 19.Ba6+– Rb8 (19...Rcd8 20.Qc7 f5 21.g3 Nh3 22.Kg2 fe4 23.Qd6 Rd6 24.Kh3 Rf2 25.Rc8 Rd8 26.Rd8 Bd8 27.Bc1+–) 20.g3 Ng6 (20...Nh3 21.Kg2 Ng5 22.e5 Qc6 23.Rc6+–) 21.Qc7 Rfd8 22.Rc6 (22.Qa7?! b5 23.Bb5 Rb5=) 22...Qc7 (22...Rd7 23.Qd6 (worse is 23.Rd6 Rc7 24.e5 Bd6 25.ed6 Rc6–/+) 23...Bd6 24.Rac1+–) 23.Rc7 Bd6 (23...Ra8 24.Rac1+–) 24.Ra7 Ra8 (24...b5 25.e5 Be7 26.Rc1+–) 25.Ra8 Ra8 26.Be2 Ne7 27.Rc1 Rc8 (27...Ra7 28.Bc4+–) 28.Rc8 Nc8 29.Bc3 Na7 (29...Be7 30.a4+–) 30.a4 Kf8 31.a5 ba5 32.ba5 Ke7 33.d5 ed5 34.ed5 f6 (34...g6 35.Bd4 Nc8 36.a6+–) 35.Bd4 Nc8 (35...Bb8 36.Bc5 Kd7 37.Bf8+–) 36.Bg4 Kd8 37.a6 Kc7 (37...h5 38.Bf5+–) 38.a7 Na7 39.Ba7 1–0. Pilgram,Kurt – Vontina,Maria, OP–2012–0–02334, 2012.

9.d3 c5 10.b5 d5 11.Nbd2 Rc8 12.Rc1 Bd6 13.Qc2 Qe7 14.Rfe1 e5 15.Nf1 e4 16.N3d2 Be5 17.cd5 Bd5 18.Ng3 Bb2 19.Qb2 ed3 20.Bd3 Ne5 21.Bb1 Rfd8 22.Qc2 c4 23.Qc3 Bb7 24.Re2 h6 25.a4 (25.Nf5 Qc5 26.Nd4 Nd3–/+) 25...g6 26.Rf1 Qc7 (26...Nd5!? 27.Qa1 a6–/+) 27.f4 Ned7 (27...Neg4 28.e4 Nh5 29.Nh5 Qc5 30.Kh1 Qh5 31.h3=) 28.e4 Qc5 29.Kh1 Nh5 30.Re3 Ndf6 31.f5 Ng3 32.Rg3 Nh5 33.Rg4 g5 34.Nf3 f6 35.h4 Qe7 36.Bc2 Rc5 37.Bb1 Kh7 38.Nd4 Qe5 39.Ne2 a5 40.hg5+= hg5 41.Qh3 Rh8?? 42.Ng3 Qg3?? 43.Rg3 Kg7 44.Kg1 Ng3 45.Qg3 c3 46.Rc1 Rhc8 47.Qd3 R8c7 48.Qd8 g4 49.Ba2 Be4 50.Qg8 Kh6 51.Qg6 1–0. Kozlowski,Pawel – Kurnicki,Mateusz, Otwarte Mistrzostwa Bialegostoku Juniorow Poland, 2014.

9.d4 Ne4 10.Nbd2 f5 11.Ne4 Be4 12.Nd2 Bb7 13.Bf3 Bf3 14.Nf3 (worse is 14.gf3 c5+=) 14...Bf6 15.Qc2 Qe8 16.e4 fe4 17.Qe4 Qf7 18.Rae1 a5 19.Qe6 Qe6 20.Re6 Rae8 21.Rfe1 Re6 22.Re6 Kf7 23.Re2 Re8 24.Kf1 ab4 25.ab4 ½–½. ramoschessbrasil (2480) – birdmove (2250), net–chess.com, 2011.

7.0–0 Bf3

8.Bf3+= Nc6? 9.b5+– d5 10.bc6 Qd6 11.d3 Qc6 12.Nd2 Bd6 13.c4 Qd7 14.cd5 Nd5 15.Qb3 Rac8 16.Bd5 ed5 17.Qd5?? Qg4 18.Qf3 Qe6 19.Rac1 f6 20.Nc4 c5 21.Nd6 Qd6 22.d4 cd4 23.Bd4 Qe6 24.Qe2 h6 25.Qa6 Rcd8 26.Qa7 Rd7 27.Qb6 Qb6 28.Bb6 Rd3 29.Bd4 Kh7 30.g3 Re8 31.a4 Ra3 32.Rc4 Ra8 33.Rfc1 Kg6 34.Rc7 Kf5 35.Rb7 R8a4 36.Rcc7 Ra6 37.Rg7 Ke4 38.Rbe7 Kd3 39.Rc7 Ra1 40.Kg2 R1a4 41.Rc3 Ke4 42.Re7 Kf5 43.Re4 Kg6?? 44.Rc5 Re6 45.Rc7 Re7?? (45...Re7 46.Ree7 Ra2 47.Rg7 Kf5+–; better is 45...Re4 46.Rc6 Red4 47.ed4 Rd4+/–). Onkel_Luis – kt_mate, ICC, 2003.

8.Bf3 d5 9.c4 c6 10.d4 Nbd7 11.cd5 cd5 12.Nd2 Rc8 13.Qb3 b5 14.Rac1 Nb6 15.Rc8 Qc8 16.Rc1 Qd7 17.e4 Nc4 18.Nc4 bc4 19.Qc2 Rc8 20.e5 Ne8 21.Bc3 g6 22.g3 Ng7 23.g4 a5 24.Rb1 ab4 25.Bb4 Bb4 26.Rb4 Ne8 27.Bd1 Nc7 28.Qa4 Qe7 29.Qa7 Kf8 30.Rb7 Qd8 31.a4 Ra8?? 32.Qc5+– Kg7 33.Qc7 Qc7 34.Rc7 Rb8 35.Kg2 Rb1 36.Be2 Ra1 37.Ra7 c3 38.Bd3 Ra2?? 39.Rc7 Ra4 40.Rc3 Rd4 41.f3 Rb4 42.h4 d4 43.Ra3 Rb5 44.f4 Rb2 45.Kg3 h5 46.gh5 gh5 47.Ra4 Rb3 48.Rd4 f6 49.ef6 Kf6 50.Kg2 e5 51.fe5 Ke5 52.Re4 Kd5 53.Bc4 Ke4+= 54.Bb3 Kf4 55.Kh3 Kf3 56.Bf7 Kf4 57.Bh5 Kf5 58.Be8 Kf6 59.Kg4 Kg7 60.Kg5 Kh7 61.Kh5 Kh8 62.Bf7 Kh7 63.Kg5 Kh8 64.Kf6 Kh7 65.Bg6 Kh8 66.Kg5 Kg8 67.Kh6 Kh8 68.Bf5 Kg8 69.Bh7 Kh8 70.Bd3 Kg8 71.Kg6 Kh8 72.Kf7 ½–½. bratek55 – ranr (1615), kurnik, 2011.

8.Bf3 d5 9.c4 c6 10.cd5 cd5 11.d3 Nbd7 12.Nd2 Rc8 13.Qa4 Qc7 14.Rac1 Qb7 15.Qb3 Ne8 16.e4 Bf6? 17.ed5+– Bb2?? 18.Qb2 e5 19.d4 f6 20.de5 Ne5 21.Qb3 Nd6 22.Ne4 Nf3 23.Qf3 Qd7 24.Nd6 Qd6 25.Qb3 Rfd8 26.Rcd1 b5 27.g3 a6 28.Rd3 Rc4 29.Rfd1 h6 30.Qb2 Rdc8 31.Qe2 R8c7 32.Qe8 Kh7 33.Qh5 Re7 34.Qf5 Kg8 35.Re3 Re3 36.fe3 Rc2?? 37.e4 Qb6–/+ 38.Kh1 Qe3 39.Qf4?? Qe2 (39...Qe2 40.Rd2 Rc1 41.Rd1 Rd1 42.Qf1 Qf1) 0–1. bratek55 – ranr, kurnik, 2011.

8.Bf3 d5 9.c4 c6 10.cd5 cd5 11.d3 Nbd7 12.Nd2 Rc8 13.Nb3 Ne8 14.g3 Bf6 15.d4 Nd6 16.Qe2 Nc4 17.Rac1 Qe7 18.e4 Rfe8 19.e5 Bg5 20.Rc2 f5 21.h4 Bh6 22.Bh5 g6 23.Bf3 Bf8 24.Rfc1 Qf7 25.Qd3 f4 26.Rb1 fg3 27.fg3 Bh6 28.Rd2?? Bd2–+ 29.Nd2 Nd2 30.Qd2 Qf3 31.Qf2 Qf2 32.Kf2 Rc2 33.Kf3 Rf8 34.Kg4 h5 35.Kg5 Kg7 36.Bc1 Rf5 0–1. bratek55 – ranr, kurnik, 2011.

8.Bf3 d5 9.d4 c6 10.Nd2 Nbd7 11.c4 Rc8 12.Rb1 a5 13.Qb3 ab4 14.ab4 c5 15.dc5 bc5 16.b5 Nb6 17.Rfd1 Nfd7 18.e4 d4 19.Ra1 Bg5 20.g3 Ne5 21.Bg2?? Bd2–+ 22.Rd2 Nec4 23.Rc2 Nb2 24.Qb2 d3 25.Rc3 d2 26.Rd1 Na4 27.Qb3 Nc3 28.Qc3 Qb6 29.Bf1 Rfd8 30.Rd2 Rd2 31.Qd2 h6 32.Qd7 Rd8 33.Qe7 Qd6 34.Qb7 Rb8 35.Qa7 Qb6 36.Qa4 Rb7 37.Kg2 Ra7 38.Qb3 Qb7 39.Qc4 Ra8 40.Be2 Rd8 41.Bf3 Qb6 42.h4? Rd4 43.Qb3 Rb4 44.Qd3 Qb5 45.Qd8 Kh7 46.e5 Rd4 47.Qe7 Qd7 48.Qc5 Rd5 0–1. bratek55 – ranr (1620), kurnik, 2011.

7.c4 c5

8.b5 a6 9.0–0 ab5 10.cb5 d5 11.a4 Nbd7 12.Nc3 c4 13.d3 cd3 14.Bd3 Nc5 15.Be2 Qd6 16.a5 ba5 17.Ba3 Rfc8 18.Na4 Qd8 19.Nc5 Bc5 (worse is 19...Rc5 20.Bc5 Bc5 21.Qb3+=) 20.Bc5 Rc5 21.Qd4 Qc7 22.b6 Qc8 (worse is 22...Qb6 23.Rfb1 e5 24.Rb6 ed4 25.Rb7 de3 26.fe3+–) 23.Ne5 Rc2 (better is 23...Ne4!? 24.f3 Nd6–/+) 24.Bd3+= Rc5 25.f3 Rc3 26.Rfb1 Qc5 27.Qc5 Rc5 28.Rb5 Attacks the isolani on a5 28...Rb5 29.Bb5 Kf8 30.g4 Ke7 31.Bc6 Bc6?? (better is 31...Rb8 32.g5 Nh5=) 32.Nc6+– Kd6 33.b7 (33.b7 Re8 34.b8Q Rb8 35.Nb8+–) 1–0. b4_player – verte, casual, 2013.

8.b5 a6 9.a4 ab5 10.ab5 Ra1 11.Ba1 d5 12.d3 Nbd7 13.0–0 h6 14.Ne5 Ne5 15.Be5 d4 16.ed4 cd4 17.Bf3 Bf3 18.Qf3 Nh7 19.Qe4 Bc5 20.Nd2 Ng5 21.Qe1 Qd7 22.Nb3 f6 23.Bg3 e5 24.f4 ef4 25.Bf4 Re8 26.Qf2 Qg4 27.Bg5 Qg5 28.Nc5 bc5 29.Re1. Fournier,Frederic (1605) – empanov, Active, 2008.

8.bc5 Bc5 9.0–0 d5 10.d4 Be7 11.Nc3 Nbd7 12.cd5 Nd5 13.Rc1 a6 14.Nd2 b5 15.Nd5 Bd5 16.Bf3 Nb6 17.Bd5 Nd5 18.Ne4 Qd7 19.Qd2 Nb6 20.Nc5 Bc5 21.Rc5 Nc4 22.Qe2 Rfc8 23.Rc8 Rc8 24.Rc1 Qb7 25.f3 h6 26.Ra1 Nb2 27.Qb2 Rc4 28.Rc1 Qc6 29.Rc4 Qc4 30.Kf2 a5 31.g4 b4 32.ab4 ab4 33.Ke1 b3 (33...Qd3 34.Qd2 Qb1 35.Qd1–+) 34.h4 (better is 34.Kd2=) 34...Qd3–/+ 35.Qd2?? (better is 35.Qc1–/+) 35...Qb1–+ 36.Qd1 Qa2 37.Qc1 (37.d5 b2 38.de6 b1Q 39.ef7 Kf7 40.Qb1 Qb1 41.Kf2 Qb2 42.Kf1 Qc1 43.Ke2 Qc2 44.Kf1 Qd3 45.Kg2 Qe2 46.Kg3 Qe3–+) 37...b2 38.Qc8 Kh7 (38...Kh7 39.Qc2 g6–+) 0–1. Hal1958 – Spotsychess, playchess.de, 2005.

8.b5 d5

9.0–0 a6 10.d3 +=.

9.d3 a6 10.a4 Nbd7 11.Nbd2 h6 12.0–0 Qc7 13.Qc2 Rac8 14.Rac1 Rfd8 15.h3 Nh7 16.cd5 ed5 17.Nd4 Bf6 18.Nf5 Ne5 (better is 18...ab5!? 19.ab5 Re8+=) 19.d4+/– Ng6 20.dc5 (better is 20.ba6!? Ba8 21.a5+/–) 20...ab5+= 21.ab5 bc5 22.Bf6 Nf6 23.Nb3 Qe5 24.Ng3 (worse is 24.Nc5 Ne4 25.f4 Qf6 26.Ne4 de4 27.Nh6 gh6–+) 24...c4 25.Nd4 Re8 26.Ra1 Rc7 27.Ra7 Bc8 28.Rfa1 Bb7 29.b6 Rd7 30.Qa4 Qd6 (30...Nf4!?+=) 31.Bg4+/– Ng4? (better is 31...Rde7!? 32.Ngf5 Qb6 33.Ne7 Ne7+/–) 32.Rb7+– (32.hg4?! Red8 33.Qb5 Ne7=) 32...Nf6? (32...Rb7 33.Qe8 Nf8 34.hg4 Qb8 35.Qb8 Rb8+–) 33.Ngf5 Qc5 34.Rd7 Nd7 35.Qd7 Rb8 36.b7 Ne5 37.Qc8! (37.Qc8 Qc8 38.bc8Q Rc8 39.Ne7 Kf8 40.Nc8+–) 1–0. Fournier,Frederic (2165) – Ribic,Marjan (1965), Chess.com, 2013.

9.0–0 Nbd7

10.Qc2 dc4 11.Bc4 Bd6 12.d3 +=.

10.Qc2 Rc8 11.d3 Qc7 12.Nbd2 Bd6 13.h3 (13.cd5 ed5 14.Rfc1 Rfe8=) 13...Rfd8 (13...Ra8 14.cd5 ed5 15.Rfc1=) 14.a4 (14.cd5 ed5 15.Rfc1 Re8=) 14...e5 15.cd5 Nd5 16.Rfc1 Bf8 (16...Nb4 17.Qc3=) 17.e4 (17.a5 Nb4 18.Qc3 Nd5+=) 17...Nf4 (17...Nb4 18.Qc3=) 18.Bf1 (18.Nc4 Bd6=) 18...g6 (18...a5 19.Nc4 Bd6 20.Nh4=) 19.Nc4 Bg7 20.a5 Qb8 (20...f5 21.g3 Ne6 22.ef5 gf5 23.Qe2+=) 21.ab6 (21.Qc3 f5+=) 21...ab6= 22.Ra3 (22.Qc3 Ne6=) 22...Ne6 (22...f5 23.g3 fe4 24.de4+/–) 23.Rca1 Nd4 24.Bd4 (24.Nd4 cd4 25.Be2 f5+=) 24...cd4 25.Ra7 h6 26.Qa2 Bf8 (26...Rc5 27.Rb7 Qb7 28.Nd6+=) 27.Be2 (27.Nfe5 Ne5 28.Ne5 Bd5+/–) 27...Bb4? (27...Rc5 28.Qb3=) 28.Bd1 (better is 28.Nfe5!? Ne5 29.Ne5+/–) 28...Rc7 (28...Rf8 29.Nfe5 Ne5 30.Ne5 Qe5 31.Rb7+/–) 29.Nh4 (29.Nfe5!? Ne5 30.Ne5=) 29...Kg7 (29...Bc3 30.Rc1 Qa7 31.Qa7+=) 30.Bg4 Bc5 31.Qe2 Rf8 32.Bd7+/– Rd7 33.Qg4 Rfd8 34.Qg3 Re8 35.Nf3 Bc6+= 36.R7a6 Bb5–/+ 37.Ra8 Qa8 38.Ra8 Ra8 39.Nb6 Ra1 40.Kh2+/– Bb6 41.Qe5 Kh7 42.Qb5 Rb7 43.Qd5 Rba7 44.e5 R1a5+= 45.Qb3 R5a6 46.h4 Kg7 47.Qd5 Ra5+= 48.Qd6 Bc5 49.Qf6 Kg8? 50.e6+– Bd6 51.g3 Rf5 52.ef7 Rf7 53.Qg6 Kh8 1–0. Rodriguez,Alberto2 (2350) – De Dovitiis,Alejo (2310), ARG–chT Buenos Aires, 1997.

10.Qc2 Bd6 11.d3 Qc7 12.Nbd2 Ne5 13.cd5 Nd5 14.g3 a6 15.e4 Nf6 16.a4 Nf3 17.Bf3 Be5 18.Be5 Qe5 19.Nc4 Qc7 20.Qb2 a5 21.Qe5 Qe5 22.Ne5 Rab8 23.Be2 Rfd8 24.f4 Ne8 25.Nc4 Ba8 26.e5 Rd4 27.Kf2 Nc7 ½–½. Juswanto,Denny – Liang Chong, Asia team, 1999.

10.d3 a6 11.a4 Qc7 12.Nbd2 Rfd8 13.Qc2 Nf8 14.Be5 Qd7 15.h3 Ng6 16.Bb2 Rac8 17.Ne5 Ne5 18.Be5 Ne8 19.Rad1 Bf6 20.Qb2 a5 21.Nf3 d4 22.ed4 cd4 23.Bf6 Nf6 24.Ne5 Qd6 25.Nf3 e5 26.Nd2 h6 27.Bf3 Bf3 28.Nf3 Nd7 29.Rfe1 f6 30.Nd2 Nc5 31.Nb3? (better is 31.Ne4 Ne4 32.Re4=) 31...Na4–/+ 32.Qa1 Qb4 33.Rb1 Nc3 34.Rb2 Qd6 35.Nd2 f5 36.Rb3 Re8 37.Rc3 (better is 37.Nf3–/+) 37...dc3–+ 38.Qc3 Rcd8 39.Re3 e4! 40.c5 Qc5 (40...Qc5 41.Qb2 Rd3 42.Rd3 ed3 43.Qb3 Kh8 44.Qd3 Re1 45.Kh2 Qf2–+; 40...bc5?! 41.Nc4 Qd4 42.Qe1–+) 0–1. Hal1958 – Temple, playchess.de, 2005.

10.d3 Bd6 =.

10.d4 a6 11.Nc3 =.

10.d4 Rc8 11.Nbd2 (11.cd5 Nd5 12.Nc3 Qc7=) 11...Ne4 (11...cd4 12.Nd4 Qc7 13.Rc1=) 12.Ne4 de4 Black fights for the Initiative 13.Nd2 (13.Ne5 Bd6=) 13...f5 (13...Bd6 14.Re1=) 14.f3 (14.Qa4 Qc7=) 14...cd4 15.Bd4 (15.ed4 e3 16.Nb3 Qc7=) 15...e5+= 16.Bb2 (16.Bc3!? Bc5 17.Kh1+=) 16...Bc5–/+ 17.Qb3 (17.fe4 Be3 18.Kh1 Nc5–/+) 17...Qg5 18.Kh1 Qe3 19.Qe3 Be3 20.Rad1 (20.fe4 Nc5 (20...Bd2?! 21.Rad1+=) 21.Rad1 Rfd8–+) 20...Nc5 (20...Rfd8 21.fe4 Nc5 22.Bc3 Bd2 23.Rd2 Rd2 24.Bd2 Ne4 25.Bb4–+) 21.fe4 (21.Be5 Rfd8 22.Nb1 Nd3 23.Bd3 ed3–+) 21...Rcd8 (21...Rfd8 22.Bc3 Bd2 23.Rd2 Rd2 24.Bd2 Be4 25.Kg1–+) 22.Nf3 (22.Bc3 Bd2 23.Bd2 Be4–/+) 22...Ne4 (22...Rd1 23.Rd1 Ne4 24.Rf1–+) 23.Rd8 (23.Ne5 Nf2 24.Rf2 Bf2–/+) 23...Rd8 24.Bc1 Nf2 25.Kg1 Nh3 26.Kh1 Bc1 27.Rc1 Nf4 (27...e4 28.Nh4 Nf4 29.Bf1–+) 28.Bf1 (28.Rd1 Re8 29.Re1 e4–+) 28...e4 29.Ne5 (29.Nh4 e3 30.Re1 e2 31.Be2 Ne2 32.Nf5 Rd2–+) 29...Re8 (better is 29...e3!? 30.Nc6 Rd2 31.Re1–+) 30.Nc6 (30.g3 e3 31.Nc6 e2 32.gf4 e1Q (32...ef1R?! 33.Rf1 Re6 34.Rd1 Bc6 35.bc6 Rc6 36.Rd8 Kf7 37.Rd7 Kf6 38.Ra7–/+; worse is 32...ef1Q 33.Rf1 Re6 34.Rd1 Bc6 35.bc6 Rc6 36.Rd8 Kf7 37.Rd7 Kf6 38.Ra7–/+; 32...ef1B?! 33.Rf1 Re6 34.Rd1 Bc6 35.bc6 Rc6 36.Rd8 Kf7 37.Rd7 Kf6 38.Ra7–/+; 32...ef1N?! 33.Rf1 Re6 34.Rd1 Bc6 35.bc6 Rc6 36.Rd8 Kf7 37.Rd7 Kf6 38.Ra7–/+) 33.Re1 Re1–+) 30...e3 (30...Bc6!? 31.bc6 Rc8 32.Rd1–+) 31.Nd4?? e2 (31...e2 32.Kg1 e1Q (worse is 32...ef1B 33.Rf1 Ne2 34.Ne2 Re2 35.Rf2 Re1 36.Rf1 Rf1 37.Kf1–+; worse is 32...ef1R 33.Rf1 Ne2 34.Ne2 Re2 35.Rf2 Re1 36.Rf1 Rf1 37.Kf1–+; worse is 32...ef1Q 33.Rf1 Ne2 34.Ne2 Re2 35.Rf2 Re1 36.Rf1 Rf1 37.Kf1–+; worse is 32...ef1N 33.Rf1 Ne2 34.Ne2 Re2 35.Rf2 Re1 36.Rf1 Rf1 37.Kf1–+) 33.Re1 Re1–+) 0–1. Levermann – Servaty, Oberliga NRW, 1986.

10.cd5 Nd5 11.Nc3 N7f6 =.

8.bc5 bc5

9.0–0 Nc6 10.Nc3 a6 11.Rb1 (11.Qc2 Rb8 12.Rfb1 d5 13.cd5 ed5 14.Na4 9...Nc6) 11...Qc7 12.Qc2 d6 13.Ng5 h6 14.Nge4 Rab8 15.d3 Ne5 16.Nf6 Bf6 17.Ne4 Be4 18.de4 Nd7 19.Bf6 Nf6 20.Rfd1 Rb1 21.Rb1 Rb8 22.Rb8 Qb8 23.f4 Qb7 24.Bf3 e5 25.h4 h5 26.Qd3 Qc7 27.Kf2 g6 28.Ke2 Kf8 29.Qd1 Qc6 30.Qa1 Nd7 31.Qc3 Qc7 32.Qc2 Qc6 33.g3 Kg7 34.Qc3 Qc7 35.g4 hg4 36.Bg4 Nf6 37.Bf3 ½–½. Pcmvr – Temple, playchess.de, 2005.

9.0–0 Nc6 10.Nc3 Rb8 11.Qc2 =.

9.0–0 Nc6 10.Nc3 Rc8 11.Rb1 Ba8 (11...d6 12.Re1=) 12.Qa4 Qa5 (12...d6 13.Rfe1=) 13.Qa5 Na5 14.Ba1 (14.d3 Rb8+=) 14…Rb8= ½–½. Simula,Leon (1970) – Jager,Frode Bull (2030), Tromsosjakken, Kl. A, 2001.

9.0–0 Nc6 10.Nc3 Re8 11.Rb1 Rb8 12.Na4 Bf8 13.Qc2 d6 14.Bc3 Ba8 (14...e5 15.Rb2=) 15.Rb8+= Qb8 16.Rb1 Qc7 17.Bf6 gf6 18.d4 cd4 19.ed4 Na5 20.Qc3 (20.Qd3 Bg7+=) 20...Rc8 (20...Be4 21.Rb4=) 21.Rb4 (21.Nd2 Bh6 22.Qg3 Kh8–/+) 21...f5 22.Ng5 (22.Nb2 Nc6 23.Rb3 Bg7+=) 22...h6 23.Nh3 (better is 23.Nf3!?=) 23...Bg7 24.c5 dc5 25.Qc5 (better is 25.Nc5 Bd5 26.Ba6 Bd4 27.Qd4 Qc5 28.Qd1–/+) 25...Qc5?? (better is 25...Qd8 26.Qb5 Nc6–/+) 26.dc5= (worse is 26.Nc5 Nc6 27.Ba6 Rd8–/+) 26...Bf8 (26...Nc6 27.Rb5=) 27.Nf4 Be4 28.Nh5 Bc2 29.Nf6 Kg7 30.Nd7 Be7 31.Bb5+= Rc7 32.Nb8 Bc5 33.Nc5 Rc5 34.f3 Rc3 35.a4 Bd3 36.Bd3 Rd3 37.Rb5 Rd5 38.Rd5 ed5 39.f4 Kf6 40.Kf2 Ke6 41.Ke3 Kd6 42.Na6 Kc6 43.Kd4 Nc4?? 44.Nb4+= Kd6 45.Nd5 Nb6 46.Nb6+/– ½–½. Buss,Michael D – Eldridge,Michael, corr CCLA, 1990.

9.0–0 d5 10.Qb3 Qb6 11.Qc2 h6 12.cd5+= Bd5 13.d3 Nbd7 14.Nbd2 Rab8 15.Rab1 Qd6 16.e4+– Be4? 17.de4 Ng4 18.Nc4 Qc7 19.e5 f6 20.Qg6 Nde5 21.Nfe5 Ne5 22.Be5 fe5 23.Qe6 Kh8 24.Ne5 Rf6 25.Rb8 Qb8 26.Qe7 a5 27.Rd1 c4 28.Rd8 (28.Rd8 Qd8 29.Qd8 Kh7 30.Bc4 h5 31.Bd3 Rf5 32.Bf5 g6 33.Ng6 Kh6 34.Qf8 Kg5 35.f4#) 1–0. marekt – Verner201098, ChessWorld.net, 2008.

9.0–0 d6 10.Nc3 Nbd7 11.Rb1 Rb8 12.Qc2 a6 13.d3 Qc7 14.Nd2 d5 15.cd5 ed5 16.Na4 Bd6 17.g3 Rfc8 18.Bf3 Bc6 19.Bf6 Nf6 (worse is 19...gf6 20.Nc3 Nb6 21.a4+=) 20.Rb8 Qb8 21.Rc1 (worse is 21.Nc5 Bb5 22.d4 Bf1 23.Nf1 Bc5 24.dc5 Qb5–+) 21...Bf8 22.Rb1 (22.Nc5? Bc5 23.Qa2 Be7–+) 22...Qd6 23.Nc3 Rd8 24.Rb6 Qc7 25.Rb1 h6 26.Ne2 Qa5 27.Qc1 Bb5 28.Nb3 Qc7 29.Qc2 Ba4 30.Nc3 Bc6 31.Nd2 c4 32.d4 Ba3 33.Ra1 Bb4 34.Ra6 Ba5 35.Ndb1 Ra8 36.Ra8 Ba8 37.Qf5 The pressure on d5 grows 37...Qd8 38.Ne2 g6 39.Qc2 Bc6 40.Nbc3 Qb6 41.Qc1 Qb4 42.Bg2 Kg7 43.h3 Qb8 44.Qa1 Qd8 45.Qa3 Qb6 46.Kh2 h5 (46...Bb7 47.Nf4 Qd8 48.Qb2=) 47.Qc1 Bb4 48.Kh1 ½–½. Hoch,Hubertus (2320) – Schmidt,Karl (2315), BdF – DFSMM, 2005.

9.0–0 d6 10.Nc3 Nbd7 11.Qc2 Rb8 12.d3 (12.Rab1 h6=) 12...Bc6 (12...a6 13.Rab1=) 13.Nd2 (13.Rab1 a6=) 13...Qa5 (13...d5 14.Rab1=) 14.f4 (14.Rab1 d5=) 14...Rb7 (14...h5 15.Bf3 Qc7 16.Rfe1=) 15.Rae1 (15.Rab1 Rfb8=) 15...Rfb8 (15...d5 16.Rb1=) 16.Bc1 (16.Rb1 h6=) 16...Nb6 (16...Qb6 17.a4+=) 17.Bf3 Bf3 18.Rf3 (18.Nf3 Nbd7+=) 18...d5 19.e4 (19.Rh3 g6–/+) 19...d4–/+ 20.Nd1 Na4 (20...e5 21.Rh3–/+) 21.e5 (21.Ref1 Nc3 22.e5 Nd7+=) 21...Nd7 (21...Ng4 22.Ref1–/+) 22.g4 (22.Ref1 Qa6+=) 22...Rb6 (better is 22...h6–/+) 23.Nf2? (better is 23.Ref1–/+) 23...Rb2!–+ 24.Bb2 Rb2 25.Qb2 0–1. Juscamayta Zuegel,Tupac Amaru (1860) – Meiser,Markus (2220), Bad Woerishofen op, 2000.

9.Qc2 Nc6 10.Ng5 (10.Nc3 Rb8= (10...d6 11.0–0 Rb8 12.Rab1 Qd7 13.d3 Ne5 14.Ne4) 11.0–0 d6 12.Rab1 h6 13.d3 Ne5 14.Ne5; 10.0–0 d6 (10...Rb8 11.Nc3 d6 12.Rab1 Ne5 13.Ne1 Qd7 14.f4) 11.Nc3 Rb8 12.Rab1 h6 13.d3 Ne5 14.Ne5; 10.h3 d5 (10...Rb8 11.Nc3 d6 12.0–0 Ne5 13.Ne5 de5 14.Rab1) 11.cd5 ed5 12.Nc3 d4 13.Na4 Qd6 14.Rc1) 10...e5 (10...Re8 11.Nc3= h6 12.Nge4 Rb8 13.Rb1 Ne5 14.0–0; 10...h6 11.Bf6 hg5 12.Be7 Ne7 13.0–0 Nf5 14.Nc3) 11.Bd3 (11.Nc3 h6 12.h4 (12.Nge4 Ne4 13.Ne4 f5 14.Nc3) 12...g6+= (worse is 12...hg5 13.hg5 g6 14.gf6 Bf6 15.Rb1+/–) 13.Nf3 Rb8 14.Rb1) 11...h6 (11...g6 12.Nc3 Ng4 13.Nge4 f5 14.Ng3) 12.h4 (12.Nh7 e4 13.Nf6 Bf6 14.Be4 Nd4 15.Bd4 Be4 16.Qe4 cd4+=; 12.Ne4 d5 13.cd5 Nd5 14.Be2) 12...d5 (worse is 12...hg5 13.hg5 Re8 14.Bh7 Kf8 15.gf6 Bf6 16.Be4+/–; 12...Rb8 13.Nc3 Na5 14.Rb1) 13.cd5 Nd5?? (13...Qd5 14.f3 Qd8+= (worse is 14...hg5 15.hg5 Rfb8 16.gf6 Bf6 17.Nc3+–)) 14.Ne4?? (better is 14.Ba6! hg5 15.Bb7+–) 14...Qb6 (better is 14...Ndb4 15.ab4 Nb4–+) 15.Nbc3+= Nc3 16.Bc3 Qc7 17.Ng3 Bf6 18.Nh5 Qe7 19.Rh3 Bh4 20.Qa4 Nd4= 21.Kf1 Bc8 22.ed4 Bh3 23.de5 Bg2?? 24.Kg2+– Qg5 25.Ng3 Rad8 26.Qe4 g6 27.e6 Kh7 28.Rb1 Bg3 29.fg3 Rfe8 30.Rb7 Re7 31.ef7 Rb7 32.Qb7 Rf8+– 33.Qf3 h5 34.Bf6 Qd2 35.Kh3 Rf7 36.Qh5 Qh6 37.Bg6 Kg8 38.Bf7 Kf8 39.Qh6 Kf7 40.Be5 c4 41.Qf6 Ke8 42.Bd6 Kd7 43.Qe7 Kc6 44.Bb4 c3 45.Bc3 Kd5 46.Kg4 a5 47.Kf4 a4 48.Qe4 Kd6 49.Bb4 Kd7 50.Qg6 Kc7 51.Ke5 Kd7 52.Kd5 Kc7 53.Qd6 Kb7 54.Qc6 Kb8 55.Qd7 Ka8 56.Kc6 Kb8 57.Qb7 1–0. Santana,Cleiton Marino – Sirahata Hasegava,Flavia, Sao Paulo BRA, Campeonato Amador, 2013.

9.Nc3 d5 10.d3 a5 11.0–0 Nc6 12.Qc2 d4 13.Nb5 de3 14.fe3 Ng4 15.Qd2 Bf6 16.Bf6 Nf6 17.d4 Qe7 18.Qc3 Rfd8 19.Rad1 a4 20.h3 h6 21.Bd3 Rd7 22.Rf2 Na7 23.Ne5 Rdd8 24.Rdf1 Nb5 25.cb5 cd4 26.ed4 Rac8 27.Qb2 Qd6 28.Rf4 Bd5 29.Qf2+/– Rc7 30.Qg3?? Nh5–+ 31.Qg4 Nf4 32.Qf4 f6 33.Qg3 fe5 34.de5 Bg2 35.ed6+– Rc5 36.Kg2 Rg5 37.Qg5! hg5 38.b6 Rd6 39.b7 Rb6 40.Rb1 (40.Rb1 Rb7 41.Rb7+–) 1–0. Fournier,Frederic (2215) – Fauvel,Jean Pierre, Open Paris FRA, 2002.

7.c4 d5

8.0–0 a5 9.b5 c5 10.Qc2 Ne4 11.d3 Nd6 12.Nbd2 Nd7 13.Rfd1 Qc7 14.Ne5 f6 15.Nd7 Qd7 16.Bf3 (16.d4 cd4 17.Bd4 Qc7=) 16...Nf7 17.d4 Rac8 18.dc5 Bc5 (worse is 18...Rc5 19.Bd4 Rfc8 20.Bc5 Bc5 21.cd5 ed5 22.Qb3+/–) 19.Qb3 Ng5 20.cd5 (20.Be2!?+=) 20...Nf3–/+ (20...Bd5?! 21.Bd5 Qd5 22.Nc4=; 20...ed5?! 21.Be2=) 21.Nf3 Bd5 22.Qd3 Qb7 23.Qe2 Be7 (23...e5 24.Rac1–/+) 24.Rac1 (24.Nd4 Bg2 25.Qg4 Bd5 26.Ne6 Rf7–/+) 24...Rc1 25.Rc1 Bc5 (25...e5 26.Rc2–/+) 26.Ne1 (26.Nd2 e5–/+) 26...Rd8 27.Qg4 (27.Nd3 Bd6–/+) 27...Re8 (better is 27...Qe7!?–/+) 28.Nd3= Bd6 29.f3 (29.Bf6 Ba3 30.Rc3 Bb4=) 29...f5 (29...e5!?–/+) 30.Qg5= Qe7 31.Qe7 Re7 32.Bd4 (32.Rc8 Kf7 33.Ne5 Be5 34.Be5 Rb7+=) 32...Rc7 (32...Ba3? 33.Rc8 Kf7 34.Ne5 Kf6 35.f4+–) 33.Rc7 Bc7 34.Be5 (34.Ne5 Bb3=) 34...Bd8+= 35.a4 Bb3 36.Nb2 Be7 37.Bd4 Ba3 38.Nd3? (better is 38.Kf2+=) 38...Ba4–+ 39.Bb6 (39.Nf4 e5 40.Be5 Bb5 41.Nd5–+) 39...Bb5 40.Nf4 Bc1 41.Ne6 a4 42.Bd4 a3 43.Nc5?? (43.Ng7 Bd3 44.e4 fe4–+) 43...Bc4 (better is 43...f4 44.Nb3 Be3 45.Be3 fe3–+) 44.Na4 Bb3 45.Nc5 Bc2 46.Na6 Bb2 47.Nb4 Bb3 48.Bc5 a2 49.Na2 Ba2 50.Kf2 Kf7 0–1. Dzera,Evgeniy (2205) – Piklyaev,Valentin, 2010.

8.0–0 c5 9.bc5 Bc5 10.d4 Be7 11.Nbd2 Qd6 12.a4 Ne4 13.Qb3 Qb4 14.Qc2 Qd6 15.Ne4 de4 16.Nd2 f5 17.Nb3 Nd7? (better is 17...Qc7!?+=) 18.Ba3+– Qc7?? (better is 18...Qa3 19.Ra3 Ba3+–) 19.Be7 Rf7 20.Ba3 Nf6 21.Rfc1 Ng4 22.g3 h5 23.Qd1 Ba6 24.h3 Ne3 25.fe3 Qg3= 26.Kf1 f4 27.Bh5 Rf6 28.Be7?? Raf8 29.Bf6+– Rf6 30.Qe1 fe3 31.Ke2 Qg5?? 32.Bg4+– Rf2 33.Kd1 Qf4 34.Be2 Qh2 35.a5 Rg2 36.Rc2 Bc4?? 37.Rc4 Rg1 38.Bf1 Rf1 39.Qf1 Qb2 40.Rc8 Kh7 41.Qc4 Qf2 42.Qe2 Qf3 43.Qf3 ef3 44.Ke1 Kg6 45.Rg8 f2 46.Ke2 Kg5 47.Ke3 Kh4 48.Kf2 (48.Kf2 Kh5 49.Rg1 g5 50.R8g5 Kh6 51.Rg6 Kh5 52.Rg8 ba5 53.Rh8) 1–0. Andresson,Alejandro – Amatulli,Ariel, IRT Jose Rubinstein, 2011.

8.0–0 Nbd7 9.Qc2 Rc8 (9...dc4 10.Bc4 a5 11.b5=) 10.d3 c5 11.Nbd2 cb4 (11...Qc7 12.Qa4=) 12.ab4+= a6 13.Qb3 Bd6 14.Rfc1 Qe7 15.Rcb1 e5 16.Ba3 (16.d4!? dc4 17.Nc4 Bb4 18.de5=) 16...e4 17.c5 (17.de4!? Ne4 18.Rd1=) 17...bc5–/+ (worse is 17...ef3 18.cd6 Qd6 19.Nf3+/–) 18.bc5 Nc5 (18...Bc5?! 19.Qb7 Ba3 20.de4 de4 21.Nd4=) 19.Bc5 Rc5 (worse is 19...Bc5 20.Qb7 ef3 21.Nf3+/–) 20.Qb7 (20.Nd4 g6–/+) 20...Rc1! (worse is 20...ef3 21.Qe7 (21.Bf3?? Rc1 22.Rc1 Qb7–+) 21...Be7 22.Nf3+=) 21.Rc1 Qb7 22.Nd4 Rc8 23.Rcb1 Qc7 24.de4 Ne4 25.Ne4 de4 26.g4? (better is 26.Ba6 Ra8 27.g3–/+) 26...Bh2–+ 27.Kg2 Be5 28.Ra6 (28.Ra4 g6–+) 28...g6 (better is 28...Bd4!? 29.ed4 Qc2 30.Re1–+) 29.Nc6 Bg7 (better is 29...Bf6–+) 30.Bc4?? (better is 30.g5–+) 30...Qd7 31.Rab6 (31.Rbb6 Qg4 32.Kf1 Qh3 33.Kg1 Rc6 34.Rb8 Rc8 35.Be6 Qe6 36.Re6 Rb8 37.Re4–+) 31...Rc6 32.Bf7 Kf7 (32...Kf7 33.Rb7 Rc7 34.Rc7 Qc7–+) 0–1. Garcia,Cristian Javier (1665) – Tierno de la Rosa,J (1895), VI Copa Latina, 2015.

8.0–0 Nbd7 9.d4 dc4 10.Bc4 c5 11.b5 cd4+= 12.Nd4 Nc5 (12...Ne5 13.Bb3 Bd6 14.Qe2+=) 13.Nc3= Qc7 14.Qc2 (14.Qe2!?+=) 14...Ng4–/+ 15.g3 Ne5 (15...Rfd8!?–/+) 16.Be2= Rac8 (16...f5 17.Na4 Qd8 18.Nc5 bc5 19.Nc6 (19.Ne6? Qd5 20.e4 Qe6–+) 19...Nc6 20.bc6 Bc6 21.Bc4+=) 17.Rac1 (17.f4 Ng6=) 17...Ba8 (17...f5 18.Rfd1=) 18.f3 (18.f4!? Ng6 19.Bf3 Bf3 20.Nf3=) 18...Qb7 19.Rcd1 (19.e4 Rfd8 20.Rfd1 Ncd3 21.Bd3 Bc5+=) 19...Ng4 (19...Bg5 20.e4 Be3 21.Kh1–/+) 20.Bc1 (20.Nd5 Bg5 21.Nc6 ed5 22.fg4 Be3 23.Kg2 a6+=) 20...Bf6 (20...Bg5 21.e4 Ne3 22.Be3 Be3 23.Kg2–/+) 21.Nc6 (21.e4 Qc7=) 21...Ne5+= 22.Ne5 Be5 23.Na2 (23.Bb2 Qe7+=) 23...Qc7 24.Bb2 (better is 24.Nb4!?+=) 24...Bg3–+ 25.hg3?? (better is 25.Bc4 Be5 26.Nb4–+) 25...Qg3 26.Kh1 Ne4 27.Qd3 (27.Bc4 Rc4! 28.Qc4 Nf2 29.Rf2 Qf2 30.e4 Qf3 31.Kg1 Be4 32.Rd2 Qe3 33.Kf1 Qd2 34.Qe4 Qb2 35.Qe2 Qa3 36.Qd2–+) 27...Rc5 28.fe4 Qh4 (28...Qh4 29.Kg2 Rg5 30.Bg4 Qg4 31.Kf2 Qh4 32.Kf3 Qh2 33.Rd2 Rf5 34.Kg4 h5#; 28...Rg5 29.Rf2 Qh4 30.Rh2 Be4 31.Qe4 Qe4 32.Bf3 Qf3 33.Rg2 Qg2#) 0–1. Dudli,Alfrad – Kruettli,Markus, SUI–ch op2 Luzern, 1994.

8.0–0 Nbd7 9.d4 c5 10.dc5 bc5 (10...dc4 A) 11.Nbd2 c3 (11...bc5 12.bc5 Qc7 13.Rc1 Rfd8 14.Qc2 Nc5 15.Rfd1 Bd5 16.Nc4 Be4=) 12.Bc3 bc5 13.bc5 Rc8 14.Bd4 Nc5 15.Rb1 Bd5 16.Nc4 Qc7=; B) 11.c6 Bc6 12.Bc4 a5 13.b5 Bb7 14.Nbd2 Rc8 15.Qe2 Nc5 16.Rfd1 Bd6=; C) 11.Qc2 Be4 (11...bc5 12.b5 Be4 13.Qc4 Nb6 14.Qc1 Rc8 15.Nc3 c4 16.Rd1 Qc7=) 12.Qc4 bc5 13.Rd1 Bd5 14.Qc3 Rc8 15.b5 Qc7 16.Nbd2 Rfd8=; D) 11.cb6 Nb6 12.Nbd2 Qd5 13.Qc2 Rfc8 14.Rac1 Qh5 15.Bd4 Bd6 16.Rfe1 Nfd7=) 11.b5 (11.cd5 Nd5 (11...Bd5 12.b5 Rc8 13.Nc3 Bb7 14.Qc2 Bd6 15.Rfd1 Qc7 16.e4 Ne5=) 12.Nc3 Rc8 13.Rc1 cb4 14.Nd5 Bd5 15.Qd4 Nf6 16.ab4 Qb6=; 11.bc5 Rc8 (11...Rb8 12.Bd4 Nc5 13.Nc3 Qa5 14.Ne5 Rfd8 15.Qc2 Nce4 16.Ne4 Ne4=; 11...Bc5 12.cd5 Nd5 13.Nbd2 Rb8 14.Rb1 Qe7 15.Qa4 Rfc8 16.Rfd1 e5=; 11...Nc5 12.Nbd2 Rc8 13.Rb1 Qd7 14.Qc2 Rfd8 15.Bd4 dc4 16.Ne5 Qc7=) 12.Nbd2 Bc5 13.Rb1 Qe7 14.cd5 Bd5 15.Qa4 Rfd8 16.Rfd1 e5=; 11.Bc3 dc4 (11...Ne4 12.bc5 Ndc5 13.Bd4 dc4 14.Bc4 Bd6 15.Qe2 Qc7 16.Rd1 Rfd8+=; 11...Nb6 12.cd5 Nfd5 13.Qb3 Rc8 14.Rd1 Qe8 15.bc5 Bc5 16.Bd4 Qe7=; 11...Qc7 12.Nbd2 Rfd8 13.Rc1 Rac8 14.b5 e5 15.cd5 Nd5 16.Bb2 e4=) 12.Bc4 Nb6 13.Be2 Rc8 14.b5 Qd1 15.Rd1 Ne4 16.Bb2 Rfd8+=) 11...Nb6 (11...dc4 12.Nbd2 Nb6 13.Qc2 a6 14.ba6 Ba6 15.Rfe1 Qd7 16.Ne5 Qa4=; 11...a6 12.Nc3 ab5 13.cd5 Nd5 14.Nb5 Bc6 15.Nc3 Bf6 16.Qc2 Rb8=; 11...Rc8 12.Nbd2 Qb6 13.a4 Rcd8 14.cd5 Bd5 15.Qc2 Qb7 16.Rfd1 Ne4+=; 11...Qb6 12.cd5 ed5 13.Nc3 Rfe8 14.Qd3 Rac8 15.Rfc1 Bd6 16.Rab1 Qa5=) 12.Ne5 (12.cd5 Qd5 13.Nc3 Qf5 14.Qb1 Qb1 15.Rab1 Rfd8 16.Rfd1 Rac8=) 12...Nfd7 (12...Qc7 13.Qc2 Rfd8 14.cd5 Bd5 15.Nd2 Bd6 16.Nef3 e5=) 13.Nd7 (13.Nc6 Bc6 14.bc6 Nb8 15.cd5 ed5 16.Bd3 Nc6+=) 13...Qd7 14.Nd2 (14.cd5 Qd5 15.Qd5 ed5 16.a4 Rac8=) 14...dc4 (14...Rad8 15.a4 Bd6 16.Qc2 e5=) 15.Bc4 (15.a4 Rfd8 16.Bc3 Qc7+=) 15...Nc4 (15...Rfd8 16.Qg4 e5–/+) 16.Qg4?? (better is 16.Nc4 Qb5 17.Qg4+=) 16…Nb2–+ (16...Nb2 17.Nc4 f5–+) 0–1. Goelz,Sebastian – Schipke,Maximilian, St. Leon–Rot GER, Open, 2011.

8.Qc2 dc4 9.Ng5 Nbd7 10.Bc4 c5 11.h4 (better is 11.bc5!? Bc5 12.0–0+=) 11...cb4–+ (11...Bg2?! 12.Rg1 Bd5 13.Nh7=) 12.Bb5 Rc8 13.Bc4? (better is 13.Qd3 h6 14.ab4 hg5 15.hg5–+) 13...Bg2 14.Rg1 Bd5 15.Nh7 (15.d3 h6 16.Qe2 Bc4 17.dc4 hg5 18.hg5–+) 15...Rc4 (15...Nh7?? 16.Rg7 Kh8 17.Qh7) 16.Nf6 (16.Bc3 Ne5 17.Nf8 Nf3 18.Kd1 bc3 19.Nc3 Ng1–+) 16...Bf6 17.Bf6 Qf6 18.Nc3 bc3 19.d3 Rh4 20.d4 Rc8 0–1. combijack (1790) – profdaum (2125), gameknot.com, 2013.

8.d4 dc4 9.Bc4 c5 10.b5 Bd5 (10...a6 11.0–0=) 11.Be2 (11.Bd5 ed5 12.dc5 bc5=) 11...Nbd7 (11...a6 12.dc5 bc5 13.Nc3=) 12.Nbd2 (12.Nc3 Bb7=) 12...Rc8 13.0–0 Ne4 (13...cd4 14.Nd4 e5 15.Nf5=) 14.Ne4 Be4 15.Nd2 (15.Rc1 Bf6=) 15...Ba8 (15...Bb7 16.Nc4=) 16.a4 (16.Rc1 cd4 17.Bd4 Rc1 18.Qc1 Bd6=) 16...cd4 17.ed4 (17.Bd4 e5 18.Bb2 Bb4=) 17...Nf6 18.a5 (18.Bd3 Bd5+=) 18...ba5–/+ 19.Nc4 Qd5 (19...Bb4 20.Qa4–/+) 20.Ne3= Qd8 (20...Qg5 21.Ra5 Nd5 22.Nd5 Bd5 23.Bf3+=) 21.Qa4 (21.Nc4!?=) 21...Bb4+= 22.Ba3 (22.Rfc1+=) 22...Ba3 (22...Qd4!? 23.Bb4 ab4 (23...Qb4?! 24.Qa5 Qf4 25.Qa7=) 24.Qa7 Qc3–/+) 23.Ra3+= Nd5 24.Nd5 Bd5 25.Rfa1 The pressure on the isolated pawn grows (25.Qa5 Qa5 26.Ra5 Rc2=) 25...Qb6 (25...Qg5 26.Bf1+=) 26.Qd1 (26.Qa5 Qd4 27.Qa7 Qb2=) 26...Bc4 27.Bg4? (better is 27.Ra5 Rfd8 28.Ra7 Qb5 29.Bh5=) 27...Rfd8–+ (27...Qb5?! 28.Ra5 Qb6 29.Ra7+=) 28.Ra5? (better is 28.Qe1 Rd4 29.Bf3 Bb5 30.Ra5–+) 28...Rd4 (28...Qd4?! 29.Qd4 Rd4 30.Bf3+=; 28...Bb5?! 29.Qb1 Qd4 30.Qb5 Qg4 31.Ra7 Rd1 32.Rd1 Qd1 33.Qf1–/+) 29.Qf3 Bd5 30.Qg3 Qa5!! 31.Rb1 Qd2 32.h3 Rg4 33.Qg4 Rc1 34.Rc1 Qc1 35.Kh2 Qc7 36.Kg1 h6 37.h4 Qb7 38.Qe2 Bg2 39.f4 Bh3 40.Kh2 Qg2 41.Qg2 Bg2 42.Kg2 Kf8 43.Kf2 Ke7 44.Kf3 Kd6 45.Ke4 Kc5 (45...Kc5 46.b6 ab6–+) 0–1. Eckhoff,Karlheinz (1710) – Steindl,Helmut (1880), Raika op 5th, 1996.

8.d4 dc4 9.Bc4 c5 10.bc5 bc5 11.Nbd2 (11.0–0 Nbd7=) 11...Nc6 (11...cd4 12.Bd4 Nc6 13.Bb2+=) 12.dc5= Bc5 13.0–0 Bb6 (13...Na5 14.Be2=) 14.Rc1+= Rc8 15.Be2 (15.Qa4 e5+=) 15...Qe7= 16.Nc4 Rfd8 (16...Bc7 17.Qa4=) 17.Qb3 Na5 (17...Bc5 18.Bf6 gf6 19.Rfd1=) 18.Na5+= Ba5 19.Bf6 gf6 20.Rc8 Rc8 21.Rb1 (21.Qa4 Bc3+=) 21...Bd5 (21...Be4 22.Bd3 Bf3 23.gf3=) 22.Qa4+= Bb6 23.Qg4 Kh8 (23...Kf8 24.Ba6 Rc3 25.a4=) 24.a4 (24.Qh4 Bc5+=) 24...f5 (24...Qa3 25.Qf4 Rc1 26.Rc1 Qc1 27.Bf1 Kg7=) 25.Qb4 (better is 25.Qh5!?=) 25...Qb4+= 26.Rb4 Bf3 (26...Rc1!? 27.Bf1 Bc5–/+) 27.gf3= Rc1 28.Bf1 Bc5 (28...Kg7 29.f4=) 29.Rb8 (29.Rc4 Rc4 30.Bc4 f4=) 29...Kg7+= 30.Rc8 h5 31.Kg2 Ba3 32.Rc1= Bc1 33.f4 Kg6 34.Kh3 f6 35.Be2 Bd2 36.Kg3 Be1 37.Kg2 Bd2 38.Bc4 e5 39.fe5 fe5 40.Kf3 Ba5 41.e4 f4 42.Bb5 Kg5 43.Kg2 h4 44.f3 Bb6 45.h3 Ba5 46.Kf2= Kf6 47.Ke2 Ke6 48.Kd3 Kd6 49.Kc4 Be1 50.Be8 (50.Ba6 Kc6=) ½–½. Hoerl,M – Hochhaus,O, Bad Laasphe, 1994.

8.cd5 ed5 9.d4 Nbd7 10.0–0 Ne4 11.Nc3 f5 12.Qb3 Ndf6 13.Ne4 Ne4 14.Bd3 Bd6 15.a4 Rf6 16.Be4 fe4 17.Ne5 Rh6 18.f3 (better is 18.a5!?=) 18...Qh4–/+ 19.h3 Qg3 20.Kh1? (20.fe4 Rh3 21.Rf3 Qh2 22.Kf1 Rf3 23.gf3 Bb4 24.Nd3–+) 20...Be5–+ 21.de5 ef3 22.Rf3 Rh3! 23.gh3?? (23.Kg1 Qh2 24.Kf1 Rf3 25.gf3–+) 23...Qf3 24.Kh2 Qf2 (better is 24...Qe2 25.Kg1 Rf8 26.e4 Qf2 27.Kh1–+) 25.Kh1 Rf8 (25...Rf8 26.e4 Rf3–+) 0–1. Riedel,Ho (2210) – Eggleston,D (2395), Bad Wiessee GER, 2013. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 b6 3.Bb2 e6 4.a3 Bb7 5.e3 Be7 6.c4 0–0 7.Be2 d5)

8.cd5 Nd5 9.Qc2 Nd7 10.0–0 c5 11.b5 Bf6 12.Nc3 Rc8 13.Rac1 Qc7 14.Rfd1 Rfd8 15.Qa4 Ne7 16.Qg4 (16.Qa7?? Ra8 17.Qa8 Ra8–+) 16...Ne5 17.Ne5 Qe5 18.d4 (better is 18.Na4!? Qf5 19.Qf5 Nf5 20.Bf6 gf6 21.d3+=) 18...cd4+= 19.ed4 Rd4 20.Rd4 Qd4 21.Rd1 Qg4 22.Bg4 h5 23.Bh5 Bc3 (23...Rc3? 24.Bc3 Bc3 25.Rd7+–) 24.Bc3 Rc3 25.Rd8 Kh7 26.h3 Rc7 27.Bf7 Bd5 28.Rd6?! (28.Re8–+) 28…Nf5 (28...Nf5 29.Rd5 ed5 (29...Rf7?! 30.Rd3–+) 30.Bd5 Rc1 31.Kh2 Nd4–+) 0–1. Shyngys Kyzy,A (1775) – Mominova,Leyla (1920), Osh KGZ, Zonal, 2013.

8.0–0 dc4

9.Bc4 a6 10.d4 c6 11.Nbd2 Nbd7 12.Nb3 h6 13.Ne5 Qc7 14.Nd7 Qd7 15.Rc1 Rfd8 16.Qc2 Qc7 17.Qe2 a5 18.ba5 ba5 19.Nc5 Rdb8 20.Rc2 Rd8 21.Rfc1 Bc8 22.Nd3 Rb8 23.a4 Bd6 24.h3 Qb7 25.e4 Bf8 26.Ba2 Qe7 27.Ne5 Bb7 28.Ba1 Qa3 29.Nc6 Bc6 30.Rc6 Ne4 31.Be6 (worse is 31.Qe4 Qa2 32.Qc2 Qc2 33.R6c2 Ba3+=) 31...Nf6 32.Ba2 Qa4 33.Rf6 gf6 34.Qg4 Kh8 35.Bf7 Bg7 36.Be6 Qa3 37.Rd1 Qb4 38.Qg6 Qe7 39.Bf5 Bf8 40.d5 Rd6 41.Bc2 Rb5 42.Qf5 Qg7 43.Bc3 Rc5 44.Qf3 Qc7 45.Rd3 Qe7 46.h4 a4 (46...Qg7!?=) 47.Re3 Rc3 48.Rc3 Rd5 49.Rc8 Rd8 50.Rd8 Qd8 51.Ba4 Qd4 52.Bc2 Qa1 (52...Qh4 53.Qf5 Qf2 54.Kf2 Bc5 55.Kf3 Kg7 56.Qh7 Kf8 57.Bg6 f5 58.Qf7) 53.Kh2 Qd4 54.h5 Qb2 55.Bb3 Qe5 56.g3 Qd4 57.Kh3 Qe5 58.Bc2 Bd6 59.Qa8 Kg7 60.Bb3 Qh5 61.Kg2 Bf8 62.Qb7 Kh8 63.Bc2 f5 64.Qb2 Kh7 65.Qf6 Qe8 66.Qf5 Kg7 67.Qh7 Kf6 68.Qh8 Ke7 69.Qe5 Kd8 70.Qa5 Ke7 71.f3 Qd7 72.Qc3 Qd6 73.f4 Qd5 74.Kh2 h5 75.Qe1 Kd7 76.Bg6 ½–½. Skerlik,Stanislav (2305) – Hirdoenmez,Hakan (2305), WS/MN/068 ICCF, 2011.

9.Bc4 c5 10.b5 Nbd7 11.Qc2 Bf3 12.gf3 Nh5 13.Qc3 Bf6–/+ 14.Qc2 Bb2 15.Qb2 Qg5 16.Kh1 Ne5 17.Be2 Qf5 18.f4 Qh3?? 19.fe5 Rad8 20.Qc2 Rd5 21.Nc3 Re5 22.Bh5?? Rh5 23.Ne2 Qh2 0–1. erisonpassos – avs64 (1780), kurnik, 2011.

9.Bc4 Nbd7 10.d3 a6 (10...c5 11.b5=) 11.d4 c5 12.bc5 bc5 13.Nbd2 cd4 14.Nd4 Nc5 (14...Rb8 15.Rb1=) 15.Qc2 (15.Rb1 Bd6=) 15...Rc8 16.Rfd1 Bd6 17.N4f3 Qe7 18.Be5 Nfe4 (18...Rfd8 19.Bd6 Rd6 20.Rab1=) 19.Qb2 (19.Ne4 Ne4 20.Rd4 Be5 21.Ne5 Nd6=) 19...Nd2+= 20.Rd2 Be5 21.Qe5 (worse is 21.Ne5 Bg2 22.Kg2 Rb8–/+) 21...Ne4 (21...Bf3 22.gf3 Rfd8 23.Rad1 Rd2 24.Rd2=) 22.Rc2 Rfd8 23.Qb2 (23.Qf4 Qd6 24.Qe5 Rc5 25.Qd6 Nd6+=) 23...Nc5 24.Be2 Be4 (24...Bf3 25.Bf3 Rb8 26.Qa2=) 25.Rd2= Bd5 26.Rd4 (26.Rad1 Rb8 27.Qe5 f6=) 26...a5 (26...e5 27.Rdd1 Bf3 28.Bf3+=) 27.Rb1 (27.Rad1 Ne4=) 27...Rd7 (27...e5 28.Rd2=) 28.Qc3 (28.Rbd1 Rb7 29.Qc3 Qf8=) 28...Rdc7+= 29.Qe1 (worse is 29.Qa5 Nb3 30.Rb3 Rc1 31.Bf1 Bb3–/+) 29...Ne4 30.Qa5 Nc3 31.Re1 (31.Rb2 Ne2 32.Re2 Rc5+=) 31...Rc5 32.Qa6 (32.Qb4 Ne2 33.Re2 Rc1 34.Ne1 Qb4 35.Rb4 Bc4–/+) 32...e5 (32...Ra8 33.Rb4 Bf3 34.gf3–/+) 33.Rg4 Bb7 34.Qd3? (better is 34.Qh6 f5 35.Rg5–/+) 34...e4–+ (34...Ne2?! 35.Qe2 (35.Re2? e4 36.Qd4 g5–+) 35...Rc2 36.Qb5+=) 35.Qd4 Ne2 36.Re2 f5 37.Rg3 ef3 (37...ef3 38.gf3 Rc4–+) 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Woelfelschneider,Peter, TT–12.02 ETC, 2004.

9.Bc4 Nbd7 10.d4 c5 11.dc5 bc5 12.b5 Nb6 13.Be2 Qd1 (13...Rc8 14.Nc3=) 14.Rd1 Na4 15.Be5 Nd5 (15...Ng4 16.Bf4=) 16.Ra2 f6 17.Ba1 Rfd8 18.Rad2 (18.Rc2 Rac8=) 18...Rdb8 (18...Rac8 19.Rc2=) 19.Kf1 (19.h3 Rd8+=) 19...a6 (19...Rc8 20.e4 Ndb6 21.Bd3=) 20.ba6+= Ba6 21.Ba6 Ra6 22.e4 Nf4 23.g3 Ng6 24.Ra2 Nb6 (24...Rd6 25.Nbd2=) 25.Nfd2 (25.h4 h5=) 25…Nh8 (25...Kf7 26.Ke2=) ½–½. Taulien,Hans_Juergen (2225) – Henrich,Guenter (2250), RSL2, 2004.

9.Bc4 Nbd7 10.d4 c5 11.dc5 bc5 12.b5 Nb6 13.Be2 Qd1 14.Rd1 Na4 15.Be5 Rfd8 16.Nc3 Nb2 17.Nd5 ed5 18.Bb2 Ne4 19.a4 Rab8 20.Rab1 Bd6 21.Ba1 f5 22.g3 Re8 23.a5 Kf7 24.b6 ab6 25.Rb6 Bc7 26.Rb5 Ba8 27.a6= g6 28.h4 Rb5= 29.Bb5 Rb8 30.Bf1 Rb3 31.Bh8 Ke7 32.Bg2 Rb8 33.Bg7 Kf7 34.Ba1 Rb6 35.Bf1 c4 36.a7 Ra6 37.Bd4 Ra2 38.Rb1 c3 39.Rc1 Ke7 40.Bc3 Nc3 41.Rc3 Ra7 42.Nd4 Be5 43.Kg2 Ra2 44.Kf3 Ra5 45.Bd3 ½–½. Roldan,Antonio Jose (1965) – Marcotulli,Giancarlo (2125), IECC, 2001.

9.Bc4 Nbd7 10.d4 Ne4 11.Nc3 Ndf6 12.Be2 Nd6 (12...a5 13.Ne4 Ne4 14.b5=) 13.Qc2 a6 14.Rad1 (14.Ne5 Rc8+=) 14...Nd5 (14...a5 15.b5=) 15.Nd5+= Bd5 16.Ne5 g6 (16...b5 17.Rc1+=) 17.Rc1+/– c6 (17...Ra7!?+/–) 18.Nc6 Bc6 19.Qc6 Rc8 20.Qa4 1–0. xadrezpg (2660) – alexp (2315), net–chess.com, 2010.

8.cd5 Qd5

9.0–0 a6 A) 10.Qc2 A1) 10...Nbd7 11.h3 (11.Nc3 Qh5 12.d4 Bd6 13.h3 a5 14.b5 Rfe8 15.a4) 11...Rfe8 12.Nc3 Qh5 13.d4 a5 14.b5 Bd6 15.a4; A2) 10...Nc6 11.Nc3 (11.d4 Qd7 12.Nc3 h6 13.h3 Nd5 14.Bc4 Bf6 15.Rfd1) 11...Qh5 12.d4 Bd6 13.h3 h6 14.Rad1 Rfd8 15.e4; A3) 10...Qc6 11.Nc3 (11.Qb3 Nbd7 12.Nc3 h6 13.h3 Qd6 14.d4 Ne4 15.Qc2) 11...Nbd7 12.d4 h6 13.h3 Rfe8 14.e4 b5 15.Bd3; B) 10.h3 B1) 10...Qh5 11.Qc2 Nc6 12.d4 Qg6 13.Bd3 Qh5 14.e4 Rad8 15.Nbd2; B2) 10...Nc6 11.Nc3 (11.Qc2 Qf5 12.Qf5 ef5 13.Nc3 Bd6 14.d4 a5 15.b5) 11...Qf5 12.d4 h6 13.Bd3 Qh5 14.Ne2 Qd5 15.Nf4; B3) 10...Qf5 11.Nd4 (11.Nc3 Qg6 12.Qb1 Nbd7 13.Rc1 Qb1 14.Rab1 g6 15.d4) 11...Qg6 12.Bf3 Bf3 13.Qf3 Nbd7 14.Nc6 Bd6 15.Bf6; C) 10.Nc3 C1) 10...Qc6 11.h3 (11.Rc1 Qd6 12.Qc2 Nbd7 13.g3 h6 14.d4 Qc6 15.Rfd1) 11...Nbd7 12.d4 h6 13.Bd3 Qd6 14.e4 e5 15.d5; C2) 10...Qd8 11.Qc2 (11.h3 Qd6 12.d4 h6 13.Qc2 Nbd7 14.e4 Qf4 15.e5) 11...Nc6 12.h3 Qd7 13.Bc4 b5 14.Be2 h6 15.d4; C3) 10...Qd6 11.Qc2 (11.h3 Nbd7 12.Qc2 h6 13.d4 Nd5 14.Nd5 Qd5 15.Bd3) 11...Nbd7 12.h3 c5 13.bc5 Nc5 14.d4 Nce4 15.Ne5.

9.0–0 Nc6 A) 10.Nc3 A1) 10...Qd6 11.d4 (11.Bc4 h6 12.Qc2 a6 13.d4 Nd5 14.h3 Rad8 15.e4) 11...Rad8 12.Qc2 a6 13.Rfd1 Rfe8 14.h3 Nd5 15.Nd5; A2) 10...Qh5 11.d4 (11.Rc1 a6 12.d4 Bd6 13.h3 Ne7 14.Qd3 h6 15.Ne5) 11...a6 12.h3 Rad8 13.Qc2 Bd6 14.e4 Bf4 15.Bc1; A3) 10...Qf5 11.d4 (11.Qb1 Qb1 12.Rab1 Rad8 13.d4 a6 14.Rfd1 h6 15.e4) 11...Bd6 12.Bd3 Qh5 13.h3 a5 14.b5 Ne7 15.Ne5; B) 10.b5 B1) 10...Nb8 11.Nc3 (11.Qc2 Nbd7 12.Nc3 Qd6 13.d4 Rfc8 14.Ng5 h6 15.Nce4) 11...Qd6 12.d4 Nbd7 13.Qc2 h6 14.a4 c5 15.bc6; B2) 10...Na5 11.Nc3 (11.Be5 Ne4 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 a6 14.Bb4 Bd6 15.Bd6) 11...Qf5 12.Nh4 Qg5 13.Nf3 Qf5 14.Nh4 Qg5 15.Nf3; C) 10.Qc2 C1) 10...a6 11.Nc3 (11.d4 g6 12.Nc3 Qh5 13.e4 Rad8 14.Qd2 g5 15.h3) 11...Qh5 12.d4 Qg6 13.Bd3 Qh5 14.h3 Rad8 15.Qe2; C2) 10...Qd6 11.Nc3 (11.b5 Na5 12.Be5 Qc5 13.Qc5 Bc5 14.d4 Bd6 15.Nbd2) 11...h6 12.d4 a6 13.e4 e5 14.de5 Ne5 15.Ne5; C3) 10...Rfd8 11.d4 (11.Nc3 Qd6 12.d4 a6 13.h3 Nd5 14.Bc4 h6 15.Rad1) 11...Qf5 12.Qf5 ef5 13.Nc3 Bd6 14.Nb5 Rac8 15.Rac1.

9.0–0 Qd6 A) 10.Be5 A1) 10...Qd8 11.Qc2 (11.Nc3 Nbd7 12.Bg3 Nh5 13.d4 g6 14.Qc2 Ng3 15.hg3) 11...Nc6 12.Nc3 g6 13.Bf4 a6 14.d4 Qd7 15.h3; A2) 10...Qd7 11.Nc3 a6 12.Qc2 Nc6 13.d4 Rfe8 14.h3 g6 15.Bf4; B) 10.h3 a5 (10...Nbd7 11.Nc3 Ne5 12.d4 Nf3 13.Bf3 Bf3 14.Qf3 c6 15.e4) 11.Be5 (11.b5 Nbd7 12.Nc3 e5 13.d4 h6 14.Qc2 e4 15.Nd2) 11...Qd8 12.b5 Nbd7 13.Nc3 Bf3 14.Bf6 Be2 15.Be7; C) 10.Qc2 C1) 10...Nbd7 11.Nc3 (11.Rc1 Rfc8 12.Nc3 c5 13.bc5 Rc5 14.a4 Rac8 15.Ba3) 11...c5 12.Nb5 Qc6 13.Rac1 a6 14.Nbd4 Qd6 15.bc5; C2) 10...Ng4 11.Rc1 Nd7 12.Qc7 Rab8 13.h3 Ngf6 14.Qd6 Bd6 15.Nc3; D) 10.Nc3 D1) 10...Nc6 11.Qc2 (11.d4 Rfd8 12.Qc2 a6 13.h3 h6 14.Bc4 Re8 15.Rad1) 11...a5 12.Nb5 Qd7 13.Ng5 g6 14.ba5 Ra5 15.Bc3; D2) 10...a6 11.Qc2 (11.h3 Nbd7 12.Qc2 h6 13.d4 Qc6 14.e4 b5 15.Bd3) 11...Nbd7 12.h3 c5 13.bc5 Nc5 14.d4 Nce4 15.Ne5.

9.0–0 Qf5 10.Nc3 (10.Nd4 Qg6 11.Bf3 (11.f3 a5 12.Nc3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Qa1 Nc6 15.Ba6) 11...Bf3 12.Qf3 Nbd7 13.Nc6 Bd6 14.Bf6 Nf6 15.Nc3; 10.Qb3 A) 10...Rd8 11.Nc3 (11.Qc4 c5 12.Nc3 Nc6 13.bc5 Na5 14.Qa4 Bc5 15.d4) 11...Nc6 12.d4 Bd6 13.Nb5 Rac8 14.Bd3 Qh5 15.Nd6; B) 10...Nbd7 11.Nc3 Qg6 12.Nh4 Qh6 13.Nf3 Bd6 14.h3 Ne5 15.Nd4; C) 10...Nc6 11.Bd3 (11.Nc3 Rad8 12.d4 Bd6 13.Nb5 Ne7 14.Nd6 cd6 15.Qa4) 11...Qg4 12.h3 Qh5 13.Nc3 Rad8 14.Ne2 Qd5 15.Bc4; 10.h3 A) 10...Bd6 11.Nc3 (11.Bf6 Qf6 12.Nc3 Nd7 13.Nb5 a5 14.Nd6 cd6 15.Qa4) 11...Nbd7 12.Nb5 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Be5 Qe5 15.Rc1; B) 10...Nc6 11.b5 (11.Nc3 Ne5 12.Ne5 Qe5 13.Qc2 Rfd8 14.h4 c5 15.bc5) 11...Na5 12.Nc3 Bd6 13.Nh4 Qg5 14.Nf3 Qg6 15.Nh4; C) 10...Nbd7 11.Nc3 Ne5 12.Ne5 Qe5 13.Qc2 Rfd8 14.Rac1 c5 15.bc5) 10...Nbd7 (10...e5 11.d4 (11.Qb1 Qb1 12.Rab1 Nbd7 13.d4 e4 14.Nd2 a5 15.b5) 11...Nbd7 12.d5 Bd6 13.e4 Qg6 14.Nh4 Qg5 15.g3; 10...Nc6 11.d4 a6 12.Bd3 Qh5 13.h3 h6 14.e4 a5 15.e5) 11.Rc1 (11.Nd4 Qg6 12.Bf3 Bf3 13.Nf3 Rfd8= (13...Rfc8 14.Qa4 c5 15.Ne2) 14.Rc1 a6 15.d4; 11.Qa4 e5 12.h3 h6 13.Qb3 Rac8 14.Nh4 Qg5 15.Nf3) 11...Ne5 (11...c5 12.bc5 Nc5 13.Qc2= Qc2 14.Rc2 Rac8 15.Nd4; 11...Rfc8 12.Qa4 a5 13.b5 e5 14.Nh4 Qe6 15.Bc4) 12.Ne5+= Qe5 13.f4 Qf5 14.g4 (14.d4 Qg6 (14...a5 15.b5) 15.Bf3= (15.Rf2 Rfc8=); 14.Nb5 c5 15.bc5) 14...Qg6= 15.h3 (15.Qc2 Qh6 16.g5 Qh3+=; 15.Nb5=) 15...Rfd8 (15...a5 16.b5=) 16.Kh2 (16.Qc2 Qh6 17.Bf3 Qh3 18.Bb7 Ng4=) 16...c5 17.bc5 Bc5 (17...bc5 18.Qc2+=) 18.d4 (18.Qc2 Ne4 19.d4 Be7=) 18...Bd6+= 19.g5 (19.Bd3!? Qh6 20.Nb5=) 19...Qg5–/+ 20.Rf2 (20.Bf3 Bf3 21.Qf3 Qa5–/+) 20...Ne4 (20...Nd5 21.Nd5 Bd5 22.Ba6–/+) 21.Ne4–/+ Be4 22.Qd2 (22.Bf3 Qh4 23.Kg2 Bd5–/+) 22...Rac8–+ 23.Rg1 (23.Bd3 Rc1 24.Bc1 Qg6 25.Be4 Qe4–+) 23...Qe7 (23...Qf5 24.Bg4 Qd5 25.Qd1–+) 24.Bd3 Bg6 25.Bg6 hg6 (25...fg6 26.Qd3–+) 26.Qd3–/+ Rc7 (26...g5 27.Rfg2 f6 28.Qe4–/+) 27.Qb3 Rdc8 28.e4 Qh4 29.Rgf1 Be7 30.Rg2 g5 31.Rg4 Qh6 32.Rf2 gf4–+ 33.Rgf4? Bh4 34.Rf1 Rc2 35.Kh1 Qg5 36.Qf3 Rb2 37.Rg4 Qe7 38.Rf4 Qc7 39.Qh5 Bf6 40.Qf3 Qc2 41.Qg3 Rc3 (41...Rc3 42.R4f2 Rg3 43.Rc2 Rc2–+) 0–1. Cerny,Lumir – Vavrousek,P (1905), Open Teplice CZE, 2006.

9.0–0 Qh5 A) 10.Nc3 A1) 10...Bd6 11.g3 (11.h3 Nbd7 12.Qc2 a5 13.Nd4 Qg5 14.Nf3 Qh5 15.Nd4) 11...Nbd7 12.Nh4 Qh6 13.Nb5 a5 14.Qc2 Rfc8 15.Bd4; A2) 10...Qg6 11.Qb1 (11.g3 Nbd7 12.Rc1 a6 13.Qc2 Rfd8 14.Rfd1 Qc2 15.Rc2) 11...Nbd7 12.Rc1 Qh5 13.Nd4 Qh6 14.h3 a6 15.Bf3; A3) 10...Nbd7 11.Qc2 (11.h3 Ne5 12.Nd5 Bd5 13.Ne5 Qg5 14.Bf3 Bd6 15.Bd5) 11...Bd6 12.h3 a5 13.Nd4 Qg5 14.Nf3 Qh5 15.Nd4; B) 10.Qc2 Bd6 11.h3 Nbd7 12.Nc3 a5 13.Nd4 Qg5 14.Nf3 Qh5 15.Nd4; C) 10.h3 C1) 10...Qg6 11.Nc3 (11.Nh4 Qg5 12.Nf3 Qg6 13.Nh4 Qg5 14.Nf3 Qg6 15.Nh4) 11...Nbd7 12.Nh4 Qg5 13.Nf3 Qg6 14.Nh4 Qg5 15.Nf3; C2) 10...a5 11.Nd4 (11.b5 Nbd7 12.Nc3 Nc5 13.d4 Nce4 14.Qd3 Nc3 15.Bc3) 11...Qg6 12.Bf3 Bf3 13.Qf3 Nbd7 14.Nc6 Bd6 15.ba5; C3) 10...Nbd7 11.Nc3 (11.Qc2 c5 12.bc5 Nc5 13.Nc3 Rfc8 14.Rfc1 Nce4 15.Qa4) 11...Qg6 12.Nb5 c6 13.Nc3 c5 14.Qa4 Ne5 15.Nh4; D) 10.Ne5 D1) 10...Qh4 11.Nc3 (11.Bf3 Bf3 12.Nf3 Qh5 13.Qa4 Nbd7 14.Nc3 Ne5 15.Ne5) 11...Nbd7 12.Nd7 Nd7 13.Qc2 Nf6 14.f3 Bd6 15.f4; D2) 10...Qh6 11.Nc3 (11.Qc2 Bd6 12.f4 Nbd7 13.Nd7 Nd7 14.Nc3 Nf6 15.Nb5) 11...Nbd7 12.Nc4 Qg5 13.f3 Ne5 14.Ne5 Qe5 15.Qc2; D3) 10...Qg5 11.Bf3 (11.Nf3 Qh5 12.Ne5 Qg5 13.Bf3 Bf3 14.Nf3 Qh5 15.Qa4) 11...Bf3 12.Nf3 Qh5 13.Nc3 Bd6 14.d4 a5 15.Ne5.

9.Nc3 Qh5 10.Nb5 Na6 11.Ne5 Qh4 12.0–0 c6 13.g3 Qh6 14.Nd4 c5 15.Ndc6 Bd6 16.Bf3 Rfe8 17.d4 (17.Nc4 Bf8+=) 17...cb4 18.Nf7 Kf7 19.Ne5 Be5 20.Bb7 Bd6 21.Ba6 ba3 22.Ba3 Ba3 23.Ra3 Rad8 24.Qb3 Re7 25.Bc4 Qh3 26.Ra2 Rd6 27.Rc2 a5 28.f3 (28.Rfc1 Ra7+/–) 28...Red7 29.f4 Qf5 30.Bd3 Qd5 31.Qb2 g6 32.f5 (better is 32.Rc3!?+/–) 32...gf5= (32...ef5?? 33.Bc4 Re6 34.Bd5 Nd5 35.Re1+–) 33.Rf5 ef5 The passed pawn on d4 quickly leads to threats (33...Qf5 34.Bf5) 34.Bc4 A pinning theme 34...Re6 35.Bd5 Nd5 36.Qc1 Ne3 (36...Kg7 37.g4 Rg6 38.Rg2=) 37.Rc7+= Ke7 38.Qa3 Kd8 39.Rd7 Kd7 40.Qb3 Ke7 (40...Ng4 41.h3 Nf6 42.Qb5 Ke7 43.Qf5+/–) 41.h3 h5 42.d5 Re4 43.Qa3 (43.Qb6 Nd5 44.Qa5 Ke6+/–) 43...Kd7 44.Qf8 Re8 45.Qg7 Re7 46.Qd4 h4 47.gh4 The passed pawn on h4 will quickly become a dangerous weapon 47...f4 48.h5 (48.Qb6?! Nd5 49.Qa5 Ke6+/–) 48...b5 49.Qc5 (49.Qc5 b4 50.h6+– (worse is 50.Qa5 b3+–)) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Giesselbach, 2009.

8.cd5 Bd5

9.0–0 a5 10.b5 =.

9.0–0 Nbd7 10.Nc3 Bb7 11.Rc1 c5 12.bc5 Nc5 13.d4 Ncd7 14.Bd3 Nd5 15.Nd5 Bd5 16.e4 Bb7 17.Qe2 Nf6 18.e5 Nd5 19.Qe4 g6 20.Qg4 h5 21.Qg3 Kh7 22.Nd2 Bh4 23.Qh3?? (better is 23.Qf3+=) 23...Nf4–+ 24.Qe3 Ng2 25.Qe2 (25.Ne4 Ne3 26.fe3 Be4 27.Be4–+) 25...Qg5 (better is 25...Nf4 26.Nf3 Ne2 27.Be2–+) 26.Nf3?? (26.Ne4 Be4 27.Qe4 Ne3 28.Kh1 Nf1 29.Rf1–+) 26...Bf3 27.Qf3 Nf4 (better is 27...Ne1! 28.Qg3 Bg3 29.Rfe1 Bh4 30.Kh1 Qd2–+) 28.Kh1–/+ Nd3 29.Qd3 Qf4 30.Qe3 Qe3 31.fe3 Bg5 32.Rfe1 Rac8 33.Kg2 Rc1 34.Bc1 Rc8 35.Kf3 Rc2 36.Re2?? Rc1–+ 37.e4 Rc3 38.Kf2 Ra3 39.d5 ed5 40.ed5 Rd3 41.d6 a5 42.Rb2 a4 43.Rb6 Be3 44.Ke2 Bb6 45.Kd3 g5 46.d7 Kg6 47.Ke4 a3 48.e6 fe6 49.Ke5 a2 50.Ke6 a1Q 51.Ke7 Qe1 52.Kd6–+ Kf5 53.Kc6 Ba5 54.Kd6 Qe6 55.Kc5 Qd7 56.Kc4 Ke5 57.Kc5 Bb6! 58.Kb6 Qd1 59.Kc5 Qc1 60.Kb6 Kd5 61.Kb7 Kd6 62.Kb6 Qb1 63.Ka5 Kc6 64.Ka4 Kc5 65.Ka3 (65.Ka3 Kc4 66.h3 Qb3) 1–0. Fournier,Frederic (1975) – AMIRAL (1930), Echecs21, 2003.

9.0–0 Nfd7 10.d3 Bf6 11.Bf6 Qf6 12.Nbd2 (better is 12.d4+=) 12...Nc6?? (better is 12...e5!?=) 13.Rc1 (13.e4 Ne7 14.ed5 Nd5+–) 13...Rac8? (13...Nce5 14.e4 Bb7 15.Rc7 Bc6+=) 14.Qc2?? (better is 14.e4+–) 14...Nce5 15.Ne5 Ne5 16.Qc3 (better is 16.d4 Ng6 17.Ba6+/–) 16...Qg5? (better is 16...Bb7+=) 17.e4+– Bb7? (17...Ng6 18.ed5 ed5+–) 18.f4 Qh6 (18...Qe7 19.fe5 c5 20.Nc4+–) 19.Qe5 c5 (19...Qf6 20.Qf6 gf6 21.Rc4+–) 20.bc5 (20.bc5 bc5 21.Nb3+–) 1–0. kostovist – kolokwium, internet, 2006.

9.Nc3 Bb7 10.0–0 c5 11.bc5 Bc5 12.d4 Be7 13.Ne5 Nbd7 14.Bf3 Bf3 15.Qf3 Rc8 (better is 15...Ne5!? 16.de5 Nd7+=) 16.Nc6+/– Qe8 17.a4 Nb8 18.Ne7 Qe7 19.Ba3 Qc7 20.Bf8 Rf8 21.Rfc1 Qd8 22.Qb7 Qd7 23.Qd7 Nbd7 24.a5 Rc8 25.Nb5 Rc1 26.Rc1 ba5 27.Rc8 Nf8 28.Ra8 g6 29.Nd6 Kg7 30.Ra7 N8d7 31.e4 (31.e4 Kf8 32.e5+–) 1–0. Schellen,Anton – Vontina,Maria, SF–2010–0–00059, 2010.

9.Nc3 Bb7 10.0–0 Nd5 11.Qc2 Nc3 12.Bc3 Nd7 13.Rfd1 Nf6 14.Rac1 a5 15.ba5 Ra5? (better is 15...Ba3 16.Ra1 Qe7+=) 16.Ba5+– ba5 17.Qc7 Qd5?? (better is 17...Bf3 18.Bf3 Ba3+–) 18.Qe7 1–0. Fournier,Frederic – Cadet,Yves, Match Active, 2001.

7.c4 d6

8.0–0 Nbd7 9.d3 Rb8 10.Nbd2 c6 11.Qc2 Qc7 12.h3 Rfc8 13.Rfc1 c5 14.bc5 Bf3 (14...dc5 15.Rd1=) 15.Bf3 (better is 15.cd6!? Bd6 16.Nf3+/–) 15...dc5= 16.g3 Bd6 17.Bg2 Rd8 18.Nf3 Ne5 19.Ng5 h6 20.Ne4 Ne4 21.Be4 Ng6 22.Bg6 (22.f4 f5 23.Bf3 Kh7+=) 22...fg6= 23.d4 Qf7 24.Qd2 Be7 25.Rab1 Rf8 26.Rf1 Kh7 27.a4 Bf6 28.Ba3 (28.dc5 bc5 29.Bf6 Qf6=) 28...Be7 (28...Rfd8!?–/+) 29.Bb2 Bf6 30.Ba1 (30.dc5 bc5 31.Bf6 Qf6=) 30...Be7 31.f4 Rfe8 32.g4 Bh4 (32...cd4 33.Bd4 Rec8 34.Be5=) 33.Kg2 (33.dc5 bc5 34.Be5 Red8+=) 33...Qd7 34.Bc3 (34.a5!?=) 34...Qa4 35.Qd3 Qc6 36.e4 cd4–/+ 37.Qd4 Bf6–+ 38.Qd3 Rbd8 39.Qe3 Bc3 40.Qc3 Qe4 41.Kg1 Rd3 42.Qe1 Qd4 43.Kg2 e5 44.Rc1 e4 45.f5 g5 46.h4 Rd2 47.Kh1 e3 48.Rf3 Re4 49.hg5 Rg4 50.g6 Kg8 51.Re3?? Rh4 52.Kg1 Qg4 53.Rg3?? Qd4 54.Re3–+ Qg4 55.Rg3 Qd4 56.Re3= ½–½. Adam,Horst Dieter – Keshvari,Nima, Berlin op, 2003.

8.0–0 Nbd7 9.d4 c5 10.dc5 dc5 11.b5 Qc7 12.Nbd2 Rfe8 13.a4 Bd6 14.Qc2 e5 15.e4 Nf8 16.Rad1 Ng6 17.h3 Nf4 18.Nb3? (better is 18.Rfe1+=) 18...Be4–+ 19.Qc1?? (better is 19.Qd2–+) 19…Ne2 (19...Ne2 20.Kh1 Nc1 21.Nc1 a6–+) 0–1. retiponziani – pdchessvamp, ChessWorld.net, 2012.

8.Nc3 a6 9.0–0 =.

8.Nc3 Nbd7 9.Qc2 (9.0–0 a5=) 9...c5 10.b5 (10.0–0 a6=) 10...a6 (10...Ne5 11.Ne5 de5 12.0–0=) 11.a4 (11.ba6 Ra6 12.0–0 Ra5=) 11...ab5 12.ab5 Ra1 13.Ba1 Qa8 (13...Ne5 14.Ne5 de5 15.0–0=) 14.0–0 d5 15.d4 (better is 15.cd5!? Nd5 16.Nd5 Bd5 17.Bc3=) 15...dc4 16.dc5 Nc5 17.Bb2 Rc8 (17...Bd6 18.Rd1 Bf3 19.Rd6 Bg2 20.Bc4–/+) 18.Ra1= Qb8 Black is in command 19.Na4 (19.Nd2 Bd6 20.g3 Nb3 21.Nb3 cb3 22.Qb3 Nd7=) 19...Be4 (19...Nb3 20.Rd1 Be4 21.Qc3–/+) 20.Qc3 (better is 20.Qc4!? Nd3 21.Qb3 Nb2 22.Nb2+=) 20...Nd3–+ 21.Bd3 (21.Qd4 Nb2 22.Nb2 c3–+) 21...cd3 Opening the c–file gets Black a lot of play 22.Qe1 (22.Qd4 Qb7 23.Nd2 Bg2 24.Qd3 Bh1–+) 22...Ng4 23.h3 Bf3 24.hg4 Bg4 25.f4 (25.f3 Bh5–+) 25...Qb7 26.Bd4 (26.Rc1 Ra8 27.Be5 f6–+) 26...Rc2 27.e4 (27.Qg3 f5 28.Nc3–+) 27...d2 28.Qf1 (28.Qe3 Ra2! 29.Ra2 d1Q 30.Kh2 Qd7–+) 28...Qe4 29.Bf2 (29.Bb2 Qe3 30.Kh1 Be2–+) 29...d1Q (better is 29...Be2 30.Qb1 d1Q 31.Qd1 Bd1 32.Nc3 Rc3 33.Rd1–+) 30.Rd1 Bd1 31.Nb6 (31.Qd1 Qa4 32.Kh1–+) 31...Be2 32.Qb1 Ba3 33.Nd7 Rc1 34.Qc1 Bc1 (34...Bc1 35.Ne5 Be3–+) 0–1. Pagalis,Giorgos – Aftsoglou,Ioannis (2220), Patras op, 2000.

8.d4 c5 9.bc5 dc5 10.Kf1 Nc6 11.dc5 Bc5 12.Nc3 Qc7 13.Qc2 a6 14.Rd1 Rad8 15.g3 (15.Bd3 Qe7+=) 15...Ne5 (15...Rd1 16.Nd1 Rd8 17.Nc3–/+) 16.Rd8 Rd8 (16...Qd8?! 17.Ne5 Bh1 18.Na4–+; worse is 16...Bf3 17.Rf8 Bf8 18.Bf3 Nf3 19.Kg2=; 16...Nf3?! 17.Rf8 Bf8 18.e4+=) 17.Kg2 Qc6 18.Nd5? (18.Rd1 Bd6 19.Qa4 Qc7–/+ (worse is 19...Nf3 20.Qc6 Nh4 21.Kh3 Bc6 22.Kh4+=)) 18...ed5 (better is 18...Nf3 19.Bf3 ed5–+ (19...Nd5?! 20.cd5 Rd5 21.Rc1–/+)) 19.Rd1?? (better is 19.Be5 Qe6 20.cd5 Nd5 21.e4–/+) 19...d4!–+ 20.ed4 (20.Bd4 Ba3 Deflection; 20.ed4 Nf3 Decoy) 20...Nf3 (better is 20...Rd4! 21.Rd4 Bd4 22.Bd4 Nf3 23.Bf3 Qf3 24.Kf1–+) 21.d5 Qd6 22.Bf3 Re8 23.Qc1 Ne4 24.Be4 Re4 25.Qc3 f6 26.Qf3 Rc4 27.Kg1 Rc2 28.Ba1 Ba3 29.h4 Bc5 30.Rf1 Bd5 31.Qd3 Ra2 32.Bc3 Ra3 33.Qd2 Qg3 0–1. Fournier,Frederic (1935) – Lancha, Active (5/0), 2005.

8.d4 c5 9.dc5 dc5+= 10.Qd8 Rd8 11.b5 Ne4 12.Nfd2 (12.Nbd2 a6+=) 12...Bf6 (12...Nd6 13.0–0+=) 13.Bf6+= Nf6 14.Bf3 Bf3 15.gf3 a6 16.ba6 Nc6 17.Ke2 Ra6 18.Ra2 Rda8 19.Rb2 Nd7 (19...g6 20.a4+=) 20.Rb3 (20.Rd1 Kf8+=) 20...Kf8 21.f4 Ke7 22.Rd1 Ra4 23.Rd3 Nf6 24.Rc1 Rd8 (24...g6 25.Nf3+=) 25.Rb3 Ra6 26.Rc2 Na5 27.Rb5 Nb7 28.Rcb2 Nd7 29.R5b3 Rda8 30.Rd3 Nd6 31.Rbb3 f6 32.Kd1 h6 33.h4 (33.Nc3 f5+=) 33...h5 34.Kc2 Nf8 35.Nc3 Ng6 36.Nb5 ½–½. Matveenko,Yury – Kuznetsov,Nikolay P, Fide Open, 2013. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7 5.e3 Be7 6.c4 0–0 7.Be2 d6)

8.d4 Nbd7 9.Nc3 c5 10.d5 (10.0–0 cb4 11.ab4 a5=) 10...a6 (10...cb4 11.ab4 a5 12.de6 fe6 13.Ng5+/–) 11.0–0 Qc7 12.Ng5 (12.e4 cb4 13.ab4 a5+=) 12...ed5 (12...Nd5 13.Ne6 (worse is 13.Nd5 ed5 14.Nf3 dc4–/+) 13...fe6 14.cd5=) 13.cd5 Rfe8 14.f4 c4 (14...Rac8 15.e4=) 15.a4 (15.e4 Rac8+=) 15...a5= 16.ba5 Ra5 Now all is on d5 17.Nb5 (17.e4 Qc5 18.Kh1 Bc8+=) 17...Qc8 (17...Qc5 18.Bd4 Qd5 19.Bf3+–) 18.Qd4 (18.Bc3 Bd5 19.Ba5 ba5+=) 18...Bd5 19.e4 (better is 19.Rfc1 Nc5 20.Bc4 Bc4 21.Rc4+=) 19...Bb7 (better is 19...Bf8!?+=) 20.Bc4+/– Exerts pressure on the backward pawn (worse is 20.Qc4 Qc4 21.Bc4 d5 22.ed5 Bd5 23.Bd5 Bc5 24.Kh1 Nd5+=) 20...d5 21.ed5 Bc5 22.Kh1 (22.Rfc1–+) 22...Bd4 23.Bd4 (23.Nd6 Qc5 24.Ne8 Bb2–+) 23...Qc4 24.Nd6 (24.Nf7 Qd5 25.Nh6 gh6–+) 24...Qd4 25.Ne8 Ne8 26.Rfe1 Nef6 (better is 26...Nd6 27.Rad1 Qa4 28.Kg1–+) 27.Rad1 Qf4 (27...Qa4 28.d6 Qf4 29.Nh3–+) 28.Nh3 Qd6 29.Ng5 Rd5 30.Rd5 Qd5 31.Nf3 Nc5 (31...Qb3 32.Re7–+) 32.h3 h6 (32...Qd7 33.Kg1–+) 33.Re5 Qd1 34.Kh2 Bf3 (better is 34...Qd6 35.a5–+) 35.gf3 Qf3 (35...Qf3 36.Rd5 Nd5–+) 0–1. Vandenburg,V – Asbury,V, Lansing MI Jan mini, 1990.

8.d4 Nbd7 9.Nbd2 a6 10.0–0 c5 11.dc5 dc5 12.b5 ab5 13.cb5 Qc7 14.Nc4 Rfd8 15.Qc2 Ne8 16.Nfe5 Bf6 17.Nd7 Rd7 18.Rfd1 Rad8 19.Rd7 Rd7 20.Rd1 Bb2 21.Qb2 Rd1 22.Bd1 Nd6 23.Nd6 Qd6 24.Qc2 Qd5 25.Bf3 Qd7 26.Bb7 Qb7 27.Qd3 Qc7 28.g3 g6 29.Qe4 Qa7 30.a4 Qc7 31.Qc6 Qb8 (better is 31...Qa7=) 32.a5!+– ba5 33.Qc5 (better is 33.b6 Qd8 34.b7 Kg7 35.Qc5 a4+–) 33...f6?? (better is 33...Qb7 34.b6 Qd7+–) 34.b6 a4 (34...Qd8 35.b7 Qd1 36.Kg2+–) 35.Qc7 Qe8 36.b7 a3 37.b8Q Qb8 38.Qb8 Kg7 39.Qa7 (39.Qa7 Kg8 40.Qa3+–) 1–0. Fournier,Frederic (1660) – sanexpedito, Active, 2007.

6.Be2 d5

7.0–0 0–0 =.

7.0–0 Nbd7 8.d4 0–0 9.Nbd2 (9.c4 a5 10.b5 Rc8=) 9...a6 (9...c5 10.bc5 bc5 11.c4=) 10.c4 b5 (10...c5!?=) 11.cb5+/– ab5 12.Bb5 c6 13.Bd3 Ba6 14.Qe2 (14.Ba6 Ra6 15.Qc2 Qb6+/–) 14...Bd3 (14...Qb6 15.Rac1+/–) 15.Qd3 Qc7 (15...Qb6 16.Rac1+/–) 16.Rfc1 Ng4 (16...Qb6 17.Rc2+/–) 17.b5 (17.h3 Ngf6+/–) 17...c5+/– 18.a4 (18.h3 Ngf6 19.dc5 Nc5+–) 18...c4 19.Qc3 h6 (19...Ra5 20.h3 Ngf6 21.Qc2+/–) 20.a5 (better is 20.h3 Ngf6 21.a5+–) 20...e5? (better is 20...Rfb8 21.b6 Nb6 22.ab6 Qb6+–) 21.de5 Rab8 (21...Qb7 22.Qd4 h5+–) 22.b6 Qc5 (22...Nb6 23.ab6 Qb6+–) 23.Ba3 (23.Ba3 Qa3 24.Ra3 Ba3 25.Qa3+–) 1–0. weBNimzo (2075) – mick_larssen, ChessWorld.net, 2003.

7.0–0 Nbd7 8.d4 c5 9.bc5 bc5 10.c4 0–0 11.Nbd2 cd4 12.Nd4 Nc5 13.Rc1 Rc8 14.N2f3 Nfd7 15.Nb5 a6 16.Nbd4 Qa5 (16...dc4 17.Rc4 Bd5 18.Rc1=) 17.Nb3 (17.cd5!? Bd5 18.Nf5+=) 17...Nb3+= 18.Qb3 Rb8 19.Ne5 (19.Rc2!?+=) 19...dc4–/+ 20.Qc3 Qc3 21.Bc3 Ne5 22.Be5 Rbc8 (22...Ba3?! 23.Ra1 Bb4 24.Bb8 Rb8 25.Bc4=) 23.a4 Bd5 24.e4 Be4 25.Rc4 Rc4 26.Bc4 Bc2 27.a5 Bb4 28.Rc1 Bf5 (28...Be4!? 29.Ra1 Bd5 30.Ba6 Ra8–/+) 29.Bc7= Ra8 30.Rd1 Be7 31.Bb6 e5 32.h3 Be6 (32...Kf8 33.g4 Bc8 34.Bc7 Bg4 35.hg4=) 33.Be2 Kf8 34.Bc7 f6 35.Rc1 Bd5 36.Rd1 Be6 37.Bf3 Ra7 38.Bb6 Rd7 39.Rc1 Bd5 40.Bg4+= Rd6 41.Bc8 Rc6 42.Rc6+= Bc6 43.Ba6 Ke8 44.f3 Kd7 45.Kf2 Bd5 46.Ke3 Ke6 47.Bd3 g6 48.Be4 f5 49.Bd5 Kd5 50.a6 Kc6 51.a7 Kb7 52.Kd3 Bd6 53.Kc4 Be7? 54.Kd5+– Bf6 55.Ke6 Bh8 56.Kf7 e4 57.Kg8 Bc3 58.fe4 fe4 59.Kh7 Bd2? 60.Kg6 e3 61.h4 e2 62.Bf2 Be3 63.Be1 Ba7 64.g4 Kc6 65.g5 Kd5 66.Kf7 Ke4 67.g6 (67.g6 Kf3 68.g7+–) 1–0. Bernal,Gustavo (2160) – Rivero,Raul, Villa Ballester LV op, 2005. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Be2 Be7 6.Bb2)

7.c4 0–0 8.d3 Nbd7 9.0–0 c5 10.bc5 Nc5 11.Nbd2 dc4 12.Nc4 Rc8 13.Rc1 Nd5 14.d4 Ne4 15.Nce5 (15.Bd3 Nd6 16.Qe2=) 15...Bf6 (better is 15...Ndc3!? 16.Qe1 Ne2 17.Qe2 Qd5–/+) 16.Bd3 Be5 17.Ne5 (worse is 17.de5 Ndc3 18.Bc3 A) worse is 18...Rc3 19.Be4 Rc1 20.Qd8 (worse is 20.Qc1 Be4 21.Nd2 Bd3+=) 20...Rd8 21.Bh7 Kh7 22.Rc1+=; B) 18...Nc3–/+) 17...Ndf6 18.f3 Nd6 19.Rc8 Nc8 20.Qc2 h6 21.Rc1 Ne7 (21...Nd6!?+/–) 22.Qc7+– Bd5 23.e4 Ba8 24.Qa7 g5 (24...Ne8 25.Kf2+–) 25.Qc7 Ng6 26.Ng6 fg6 27.Qd8 Rd8 28.Bc4 Kf7 29.Kf2 g4 30.Ke3 gf3 31.gf3 g5 32.h3 h5 33.Rd1 g4 34.hg4 hg4 35.d5! ed5 36.Bf6 Kf6 37.Bd5?? (37.fg4 Rg8 38.Bd5 Bd5 39.ed5 Rg4+–) 37...Bd5?? (37...gf3 38.Kf3 Bd5 39.ed5=) 38.Rd5?? (better is 38.fg4 Ra8 39.Rd5 Ra3 40.Kf4+–) 38...Rd5= 39.ed5 g3?? (better is 39...gf3 40.Kf3 Ke5=) 40.f4+– Kf5 (40...Ke7 41.f5 g2+–) 41.Kf3 Kf6 42.Kg3 Ke7 43.Kf3 Kd6 44.Ke4 Kc5 45.f5 Kc4 46.f6 Kb3 0–1. Fournier,Frederic – guest2918, Active (2/0), 2005.

7.c4 dc4 8.Bc4 Bd5 9.Qe2 c5 10.bc5 Bc4 11.Qc4 bc5 12.0–0 0–0 13.Nc3 Nbd7 14.Ne4 Nb6 15.Nf6 Bf6 16.Bf6 Nc4=+ 17.Bd8 Rfd8 18.Rfc1 Nd2 19.Nd2 Rd2 20.Rc5 Rb8 21.Rac1 h6 22.g3 Rbb2=+ 23.Rf1 Rb3 24.Ra5=+ Rb7 25.Rc1 g6 26.Rc4 Rb1=+ 27.Kg2 Rbb2 28.Rf4 g5 29.Rf3 Rd7 30.e4 Kf8 31.Rf6 Kg7 32.Rf3 Re2 33.e5= g4 34.Rf4+= h5 35.h3 gh3 36.Kh3 Re1 37.Rfa4 Rd2 38.Kg2 Kg6 39.Ra7 Re5 40.Rf4 f6 41.a4 Ree2 42.Ra6 Rc2 43.Kf1 Ra2 44.Kg2 Rac2+= 45.Kf1 Ra2 46.Kg2 Rac2 ½–½. Kreuzer,Martin (2285) – Fritz3, 15 min chk, 1995.

6.Be2 d6

7.0–0 0–0 8.c4 =.

7.d3 0–0 8.0–0 =.

7.d3 Nbd7 8.Nbd2 c5 (8...0–0 9.0–0=) 9.b5 (9.bc5 bc5 10.0–0 0–0=) 9...Qc7+= 10.0–0 0–0 11.Re1 (11.c4 a6+=) 11...Rad8 (11...a6 12.ba6 Ra6 13.d4+=) 12.Nf1 (12.c4 h6=) 12...d5 (12...a6 13.a4+=) 13.Qd2 (13.Ng3 g6+=) 13...e5 (13...Ne4 14.Qd1 Nd6 15.a4+=) 14.Reb1 (14.Ng3!?+=) 14...e4–/+ 15.Ng5 Ne5 (15...h6 16.Nh3–/+) 16.Ng3 h6 (16...Nfg4 17.Nh3+=) 17.Nh3+= Bc8 (17...d4 18.Nf5+=) 18.Nf4 Bg4 (18...Rfe8 19.de4 de4 20.Qc3=) 19.h3 (19.Bg4 Neg4 20.h3 Ne5=) 19...Be2 20.Nfe2 (20.Qe2 g5 21.Nfh5 ed3 22.cd3 Nh5 23.Nh5 c4=) 20...Nh7 (20...g6 21.Qc3 ed3 22.cd3+=) 21.Nf5 (21.Qc3 Bf6 22.d4 Ng6=) 21...Ng5 (21...Bf6 22.Be5 Qe5 23.Nfg3+=) 22.Kf1 (22.Qd1 Bf6 23.Neg3 Nd7=) 22...Bf6+= 23.a4 (23.Neg3 g6 24.Nh6 Kg7+=) 23...Rfe8 (better is 23...Nef3 24.gf3 Bb2 25.Rb2 Qe5–/+) 24.Ra2? (24.Neg3!?=) 24...h5 (better is 24...Nef3 25.gf3 Qh2–+) 25.Rba1? (better is 25.h4 Ne6 26.a5–+) 25...Nef3–+ 26.gf3 Nf3 27.Qc1 Qh2 28.Nf4 d4 29.de4 Re4 30.Ng3 Rf4! 31.Ke2 Re8 32.Kd3 Ne5 33.Kd2 Rf2 34.Kd1 Qg1 (34...Qg1 35.Nf1 Qf1#) 0–1. Hummel,Thomas (1680) – Katte,Oliver, Erlangen op, 2003.

7.d4 Nbd7 8.0–0 0–0 9.Nbd2 c5 10.b5 d5 11.c4 Rc8 12.Qa4 Qc7 13.Rfc1 (13.Qa7?? Ra8 14.Qa8 Ra8–+) 13...Bd6 14.h3 (14.cd5 ed5 15.dc5 bc5=) 14...Rfe8 15.Qd1 (15.Qa7?? Ra8 16.Qa8 Ra8 17.cd5 Bd5 18.dc5 Bc5–+) 15...e5 16.dc5 Nc5 (16...Qc5? 17.cd5 Qd5 18.Bc4 Rc4 19.Nc4+– (19.Rc4?! Qb5 20.Rb1 Qd5+=)) 17.cd5 Bd5 18.Nc4 Bc4 19.Bc4 Rcd8 20.Qc2 Qe7 21.Ng5 Rf8 22.Rd1 h6 23.Nf3 Kh8 24.Nh4 g6 25.Bf7 Qf7 26.Ng6 Kg7 27.Nf8 Kf8 (better is 27...Qf8!? 28.Qf5 Qe7+/–) 28.Be5!+– Ne8 (28...Be5 29.Rd8 Pinning (29.Rd8 Deflection)) 29.Rab1 Rd7 30.Bd6 Nd6 31.Rb4 Ke7 32.a4 Rd8 33.Rf4 Qg7 34.Rg4 Qh8 35.Qg6 Ne6 36.Rc1 Rf8 37.Qd3 h5 38.Rg6 Qb2 39.Rb1 (39.Qc2 Qe5 40.Rh6+/–) 39...Qf2+= 40.Kh1 Qh4?? (40...Qf5!? 41.Qf5 Rf5+=) 41.Rc1 (better is 41.Rd1 Rd8 42.Qd5+–) 41...Ne4 (41...Qa4? 42.Rd1 Qb4 43.Rh6+–) 42.Qa3?? (42.Qd5 Nf2 43.Kg1 Nh3 44.gh3 Qf2 45.Kh1 Qf3 46.Qf3 Rf3+–) 42...Kf7? (better is 42...N6c5+=) 43.Re6!+– Nf2 (43...Ke6 44.Qf8 Deflection (44.Qf8 Remove defender; 44.Qf8 Overloading)) 44.Kh2 ½–½. Ehrlich,Hans Georg (1910) – Moeller,Christian (1750), Muensterland Verbandsliga, 2004.

7.d4 Nbd7 8.c4 0–0 9.Nbd2 c5 10.dc5 dc5 11.b5 Qc7 12.Qc2 Rad8 13.Rd1 Rfe8 14.0–0 Bf8 15.Rfe1 g6 16.Bd3 Bg7 17.Ba1 e5 18.Ne4 Ne4 19.Be4 Be4 20.Qe4 Nf6 21.Qc2 (better is 21.Be5!? Ne4 22.Bc7+/–) 21...e4= 22.Ng5 (better is 22.Rd8 Qd8 23.Rd1=) 22...h6?? (better is 22...Ng4 23.Bg7 A) 23...Kg7?! 24.g3= (24.Ne4?? Rd1 25.Rd1 Qh2 26.Kf1 Re4 27.Qe4 Qh1 28.Ke2 Qd1 29.Kd1 Nf2 30.Kd2 Ne4 31.Kc2 f5–+); B) 23...Qh2 24.Kf1 Qh1 25.Ke2 Qg2 26.Ne4 Rd1 (26...Kg7?! 27.Rg1 Qh3 28.Rh1=) 27.Kd1 Qe4–+) 23.Bf6+/– Bf6 24.Ne4 Bg7 25.Nc3 Qe5 26.Rd8 Rd8 27.Nd5 Bf8 28.g3 Bd6 29.Kg2 h5 30.a4 h4 31.f4 Qh5?? (31...Qe6 32.e4+–) 32.Qe2 (better is 32.Nf6 Kg7 33.Nh5 gh5 34.Qf5+–) 32...Qh6 33.Rd1 Kg7 34.Qb2 f6?? (better is 34...Kg8+–) 35.Qf6 Kg8 36.Qd8 (36.Qd8 Qf8 37.Nf6 Kf7 38.Qd6 Qd6 39.Rd6+–) 1–0. Fournier,Frederic – Capablanda, Partie evaluee, 7m + 0s, 2009.

7.0–0 Nbd7

8.c4 a5 9.b5 =.

8.c4 0–0

9.Nc3 c6 10.Qc2 Qc7 11.d4 a6 12.Ng5 h6 13.Nf3 c5 14.Rad1 cb4 15.ab4 Rac8 16.e4 Ne8 17.Ra1 Ra8 18.Bd3 Nef6 19.h3 d5 20.c5 (20.cd5 Bb4 21.de6 fe6+=) 20...de4= 21.Ne4 Nd5 22.Qc4 Nf4 23.Rfe1 a5 24.cb6? (better is 24.ba5 Ba6 A) 25.cb6? Bc4 (25...Qc4?! 26.Bc4 Bc4 27.Ne5 Ne5 28.de5+=) 26.bc7 Nd3–+; B) 25.Qa6 Ra6 26.Ba6 bc5 27.dc5+=) 24...Qc4–+ 25.Bc4 Bb4 26.Re3 Nb6 27.Ba2 Bd5 28.Nc3 Bc3 29.Bc3 Ba2 30.Ra2 Nbd5 31.Ba5 Ne3 32.fe3 Nd5 33.Kf2 Rfb8 (33...Ra6 34.Nd2 Ne7 35.Nb3–+) 34.Nd2 Nb4 (34...e5!? 35.de5 Rb5 36.Nc4–+) 35.Ra3 Nc6 36.Nc4 Na5 37.Na5 Rb2 38.Kg3 (better is 38.Kf3–+) 38...Rb5 39.Nc4 Ra3 40.Na3 Rg5 (better is 40...Rb3!? 41.Nc4 Rc3–+) 41.Kf3 Rf5 42.Ke2 Ra5 43.Nc2 f5 44.Kd3 Rb5 45.Kc4 (45.Ne1 Rb2–+) 45...Rb1 46.Kd3 Rg1 0–1. Yannick – Terry, playchess.de, 2005.

9.d3 e5 10.Nc3 Re8 11.Nd2 Nf8 12.Bf3 Qc8 13.Bb7 Qb7 14.Nde4 Ne4 15.Ne4 Qc8 16.f4 Qe6 17.f5 Qh6 18.Qf3 (better is 18.Rf3!? g5 19.f6+/–) 18...Nd7+= 19.g4 (19.Nf2 Bg5 20.Rae1 a6+=) 19...Bg5 20.Rae1 Nf6 21.Kg2 Qh4 22.h3 a5 23.b5 Rad8 24.Bc3 (24.Ng5 Qg5 25.e4 Nd7+=) 24...d5 25.cd5 Nd5 26.Bd2 Nf6 27.Rd1 Ne4 (27...Rd3? 28.Be1 Re3 29.Nf6 (29.Bh4?! Rf3 30.Kf3 Bh4+/–) 29...gf6 30.Qe3 (30.Bh4?! Rf3 31.Rf3 e4+/–) 30...Qg4 31.hg4 Be3 32.Rd7+–) 28.Qe4 Qh6 29.Rc1 Qd6 30.Rc3 h6 31.a4 Re7 32.Bc1 Qd5 (32...Qb4 33.Qb4 ab4 34.Rb3=) 33.Qd5+= Rd5 34.Kf3 Red7 (34...Rd3! 35.Rd3 e4 36.Ke2 ed3 37.Kd3 Rd7 38.Ke2 Bf6+=) 35.Ke4+/– Bd8 (35...Be7 36.Bb2 f6 37.Rfc1+/–) 36.Ba3 f6 37.h4 Kf7 38.h5 Ke8 39.Rfc1 Kf7 40.Rb3 Ke8? (40...Be7 41.Be7 Ke7 42.Rc6+/–) 41.Rc6 Kf7 42.Re6 (42.Re6 R7d6 43.Rd6 Rd6 44.Bd6 cd6 45.Rc3+–) 1–0. Mamuzic,Mirko (2260) – Kovacs,Adrian (2250), HUN–chT2 Toth, 2007.

9.d4 c5 10.Nc3 =.

9.d4 d5 10.Nbd2 c6 11.Qb3 h6 12.Bc3 Ne4 13.Ne4+/– de4 14.Nd2 Nf6 15.Qb1 Qc7 16.Ne4 Ne4 17.Qe4 c5 18.d5 ed5 19.cd5 cb4 20.Bb4 Bb4 21.ab4 Qd6 22.Rfd1 Rfe8 23.Qg4 a6 24.Rd4 b5 25.Qg3 Rad8 26.Qd6+– Rd6 27.e4 f6 28.Bg4 Bc8 29.Bc8 Rc8 30.f4 Re8 31.Rc1 Kh7 32.Rc6 Red8? 33.Rd6 Rd6 34.e5 fe5 35.fe5 Rd8 36.d6 Kg6 37.e6 Kf6 38.e7 Rb8 39.Re4 Kf7 40.d7 (40...Re8 41.d8Q g5 42.Qd5 Kf6 43.Re6 Kg7 44.Qe5 Kh7 45.Qf5 Kg7 46.Rg6 Kh8 47.Rh6 Kg7 48.Qg6#) 1–0. b4_player (2220) – Jack_D (1905), GameColony.com, 2003.

9.d4 Ne4 10.Ne1 Nef6 11.Nc3 Re8 12.f3 e5 13.d5 Nf8 14.e4 Ng6 15.Nd3 Bc8 16.Bc1 Ba6 17.Qb3 Qd7 18.a4 Bb7 19.a5 Rf8 20.Be3+/– Nh5 21.ab6 cb6 22.c5 bc5 23.bc5 dc5 24.Nc5 Bc5 25.Bc5 Rfb8 26.Ra7 Ra7 27.Ba7 Ra8 28.Be3 Bc8 29.Bb5 Qd6 30.Qc4 Bb7 31.Qc5 Qd8 32.Qb6 Qb6 33.Bb6 Ne7 34.Rb1 f5 35.d6 Nc6 36.d7 (36...fe4 37.fe4+– (< 37.Ne4 Nd8 38.Bc4 Kh8+–)) 1–0. Kosikov,Alexey I (2420) – Docenko,Feodosi J (2095), Kiev–ch, 2002.

5.Nf3 g6

6.Nc3 A) 6...a5 7.b5 Bg7 (7...a4 8.Be2 Bg7 9.0–0 0–0 10.d4 Qe7 11.Qd3 d5+=) 8.Bc4 0–0 9.0–0 c5 10.bc6 dc6 11.Rb1 b5=; B) 6...Bg7 7.Be2 a5 (7...0–0 8.0–0 a5 9.b5 Ne4 10.d4 f5 11.Ne4 fe4+=; 7...d6 8.0–0 0–0 9.d4 a5 10.Qd3 c6 11.b5 Nbd7+=; 7...a6 8.0–0 0–0 9.d4 d5 10.Qd3 Qd6 11.Nb1 c5=) 8.0–0 0–0 9.b5 d6 10.Rb1 Nbd7 11.Nd4 e5=.

6.c4 Bg7 7.Qc2 Ne4?? 8.d4 0–0 9.Be2 d5 10.cd5 Bd5 11.0–0 Nd7 12.Nbd2 Nd2 13.Nd2 Qg5 14.e4 Bb7 15.Bf3 Nf6 16.g3 Nh5 17.Qc7?? Ba6?? 18.Rfe1?? Rfc8–+ 19.Qe5 Be5 20.de5 Qd2 0–1. sagonek – xxdarek1989xx, kurnik, 2011.

6.c4 Bg7 7.d4 0–0 8.Be2 c6 9.0–0 d5 10.Nbd2 Nbd7 11.Qb3 a6 12.Rac1 b5 13.cb5 ab5 14.Ne5 Ne5 15.de5 Nd7 16.f4 Rb8 17.Nf3 Rc8 18.Nd4 Qb6 19.Kh1 Rfd8 20.Rc2 c5 21.bc5 Nc5 22.Qa2 Na4 23.Rfc1 Nc5 24.Nb5 Ne4 25.Bd4 Qa5 26.g3 Rc2 27.Qc2 Ba6 28.a4 Bf8 29.Qc7 Qc7?? 30.Rc7+– Rc8 31.Rc8 Bc8 32.Kg2 Nd2 33.Nd6 Bd7 34.Bb5 Bb5 35.ab5 Nb3 36.b6 Na5 37.b7 Nb7? 38.Nb7 Bb4 39.Kf3 Kf8 40.e4 de4 41.Ke4 Ke7 42.Bc5 Bc5 43.Nc5 Kd8 44.g4 Kc7 45.Kd4 Kc6 46.Kc4 Kb6 47.Ne4 Kc6 48.Ng5 h5 49.gh5 gh5 50.Nf7 Kd7 51.Kc5 Ke7 52.Ng5 Kd7 53.h4 Ke7 54.Kc6 Kf8 55.Kd6 Kg7 56.Ke6 Kg6 57.f5 Kg7 58.f6 Kf8 59.Kd7 Kg8 60.e6 Kf8 61.e7 Kg8 62.e8Q 1–0. bratek55 (1775) – 12pawel3 (1640), kurnik, 2011.

6.c4 Bg7 7.Be2 0–0 8.0–0 d6 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 e5 11.Nb3 Re8 Black prepares e4 12.Nfd2 a6 13.Bf3 Bf3 14.Nf3 e4 15.de4 Re4 16.Nbd2 Re6 17.Nd4 Re8 18.N2f3 h6 19.h3 c5 20.Nb3 Qc7 21.Qd2 (21.Rc1!?=) 21...Ne4+= 22.Qc2 Bb2 23.Qb2 cb4 24.ab4 Qc4 25.Nbd2 Nd2 26.Qd2 Re6 (26...Ne5 27.Qd6 Nf3 28.gf3+=) 27.Rfc1 Qe4 28.Qd4 Qd4 29.Nd4 Rf6 30.Rc7 Ne5 31.Rb7 d5 32.Rd1 a5 33.ba5 ba5 (33...Ra5 34.Ne2–/+) 34.Ra1 (better is 34.Nb5!?+=) 34...a4–/+ 35.Nb5 Nc4 Black prepares a3 36.Nc3 a3 (36...Nb6 37.Kf1–/+) 37.Nd5+= Rd6 38.Nc3 (38.e4!?+=) 38...Rd3–/+ 39.Ne4 a2 40.Rc7 (40.Kf1!?–/+) 40...Nd2–+ 41.Nc3 Kg7 (41...Ra3 42.h4–+) 42.Ra2 (better is 42.Kh2 Ra3 43.Na2–+) 42...Ra2?? (better is 42...Rc3 43.Ra8 Rc7–+) 43.Na2+/– Ne4 44.Rc2 h5 45.Kf1 f5 46.Ke2 Ra3 47.f3?? (better is 47.Nb4!?+/–) 47...Ng3?? (better is 47...Ra2 48.Ra2 Nc3 49.Kd3 Na2–+) 48.Kf2= Nh1 49.Kg1 Ng3 50.Nc3?? (better is 50.Rc7 Kh6 51.Kf2 Nh1 52.Kg1=) 50...Rc3! 51.Rc3 Ne2 52.Kf2 Nc3 53.g4 (53.h4 Kf6–+) 53...h4 (53...hg4 54.fg4 fg4 55.hg4–+) 54.gf5 gf5 55.Ke1 Kf6 56.Kd2 (56.Kf2 f4! 57.ef4 Kf5–+) 56...Nd5 57.e4 (57.f4–+) 57...fe4 58.fe4 Nf4 59.Ke3 Ke5 (better is 59...Nh3 60.Kf3 Ng5 61.Kg4–+) 60.Kf3 Ng6 (60...Nh3?! 61.Kg4=) 61.Kg4 (61.Ke3–+) 61...Ke4 62.Kg5 Black now must not overlook the idea Ke3 62...Kf3 0–1. Hal1958 – DePoelmeester, playchess.de, 2004.

6.Bc4 a5 7.b5 c5 (7...Bg7 8.d4 0–0 9.0–0 Ne4 10.Nbd2 Nd2 11.Nd2 c5+=) 8.bc6 dc6 9.Ne5 Bg7 10.Qf3 0–0 11.0–0 Qc7 =.

6.Bd3 a5 7.b5 Bg7 8.0–0 0–0 9.Be2 c6 10.bc6 Nc6 11.Nc3 d6 =.

6.Bd3 a6 7.Be2 (7.0–0 Bg7 8.e4 0–0 9.Qe2 c5 10.bc5 bc5 11.e5 Nh5=) 7...d6 (7...Bg7 8.0–0 0–0 9.d4 d6 10.Nbd2 c5 11.dc5 dc5=; 7...a5 8.b5 Bg7 9.0–0 0–0 10.d4 c6 11.Nbd2 d5+=) 8.0–0 Bg7 9.Nc3 0–0 10.d4 Nbd7 11.Qd3 e5 =.

6.Bd3 Bg7= 7.0–0 a5 (7...0–0= 8.Nc3 a6 9.Re1 Nd5 10.Be2 a5 11.b5 Nc3=) 8.b5 0–0 9.Nc3 c5 10.bc6 dc6 11.Rb1 Ba6 =.

6.Bd3 Bg7= 7.Nc3 a6 (7...a5 8.b5 Nd5 9.Na4 Bb2 10.Nb2 Qf6 11.Nc4 0–0+=; 7...0–0 8.0–0 a5 9.b5 c5 10.bc6 dc6 11.Rb1 Ba6=; 7...Qe7 8.Be2 0–0 9.0–0 a5 10.b5 e5 11.Na4 Bf3=) 8.Ra2 0–0 9.0–0 d5 10.Be2 c5 11.d4 c4 =.

6.Bd3 Bg7= 7.Be2 d6 (7...a5 8.ba5 Ra5 9.0–0 0–0 10.d4 Nc6 11.c4 d5=; 7...0–0 8.0–0 a5 9.b5 c6 10.Nc3 d5 11.bc6 Nc6+=; 7...Qe7 8.0–0 a5 9.b5 0–0 10.d3 d5 11.Nbd2 c5+=) 8.Nc3 0–0 9.0–0 c5 10.d4 cd4 11.Nd4 a6 =.

6.Bd3 Bg7= 7.g4 0–0 (7...h6 8.Rg1= a5 9.b5 d6 10.h4 e5 11.Nc3 0–0=) 8.g5 Ne4 (8...Ne8 9.Bg7 Ng7= (9...Kg7 10.Rg1 f6 11.Nc3 Nd6=) 10.Nc3 f6 11.Rg1 fg5=; 8...Nh5 9.Bg7 Ng7 10.Nc3 f5 11.Bf1 a5=) 9.Bg7 (9.Be4 Be4 10.Bg7 Kg7= 11.d3 Bf3=) 9...Kg7 (9...Ng5!? 10.Be2 (10.Ng5 Qg5–/+ 11.h4 Qg2–/+) 10...Kg7 11.d4 Bf3–/+) 10.h4 (10.Be4 Be4 11.Nc3= d5=) 10...d6 (10...f5 11.Be2= a5=) 11.Nc3 (11.Be2 d5+=) 11...Nc3= 12.dc3 Nd7 13.h5 (better is 13.Rg1!?=) 13...Ne5 14.e4 (14.Be2 Bf3 15.Bf3 Nf3 16.Qf3 Qg5 17.hg6 hg6–/+) 14...Nf3 15.Qf3 Qg5 16.Ke2 (16.hg6 hg6 17.Rh3 Qe5–+) 16...Qe5 (better is 16...f5!? 17.Rhg1 Qf6 18.hg6 hg6–+) 17.hg6 (17.Qe3 g5–/+) 17...fg6 18.Qg2 (18.Qh3 Rh8 19.Qh4 Raf8–/+ (19...Qc3?! 20.Qe7 Kg8 21.Qe6 Kg7 22.Qe7 Kg8 23.Rh4=)) 18...Rf7 19.Rag1 (19.f3 Raf8 20.Raf1 d5–+) 19...Qf6 (19...Kg8 20.Qg4–+) 20.Qh2 (20.f4 A) 20...Qf4?? 21.Rh7 Kf8 22.Rf7 Qf7 23.Rf1+– (23.Qg6?! Ke7=); B) 20...Kf8–/+) 20...Kf8 (20...Kg8 21.Rg3–+) 21.Rg3–/+ Ke7 22.Re3 (22.Qh4!? Qh4 23.Rh4–/+) 22...Raf8–+ 23.Rf1 (23.f4 Qc3 24.Qh4 Qf6–+) 23...Qf4 (23...Qc3 24.Qh3–+) 24.Qg2 (24.Qh1 Qe5–+) 24...g5 (24...Qe5 25.Kd2–+) 25.Rg3 (25.Kd1 Kd8–+) 25...h6 (25...d5 26.Re3–+) 26.f3 d5 27.Rg4 (27.Kd1 de4 28.fe4 Qf1 29.Bf1 Be4–+) 27...Qf6 (better is 27...Qe5 28.Kd2 c5–+) 28.Ke1?? (28.Qh2 Qc3 29.Qh6 de4 30.Qg5 Kd6 31.Be4 Be4 32.Re4 Rf3 33.Rd4 Qd4 34.Rf3 Rf3 35.Kf3 Qd1 36.Kf2 Qc2 37.Kg1 Qb1 38.Kg2 Qb2 39.Kf1 Qa3 40.Qd8 Kc6 41.Qe8 Kb7 42.b5 Qf3 43.Ke1 Qc3 44.Kf2 Qd2 45.Kf3 Qd5 46.Ke3–+) 28...Qc3 29.Kd1 (29.Qd2 Qd2 30.Kd2 de4 31.Be4–+) 29...de4 30.fe4 (30.Qd2 Qa1 31.Qc1 Qc1 32.Kc1 ed3 33.cd3 Bf3 34.Rg3–+) 30...Rf1 31.Bf1 Qa1 32.Ke2 Rf1! (32...Rf1 33.Qf1 Ba6 34.Kd2 Qf1–+) 0–1. Shcheblykin,Sergei – Gulian,Marat, Krasnodar Stepanov mem op, 2004.

6.d4 a5 7.b5 Bg7 (7...Be7 8.Bd3 0–0 9.0–0 Re8 10.c4 Be4 11.Nc3 Bd3+/–; 7...Ne4 8.Bd3 Bg7 9.0–0 0–0 10.c4 f5 11.Nc3 Qf6+=) 8.Be2 0–0 9.c4 c6 10.Nc3 d5 11.0–0 cb5 +=.

6.d4 Be7 7.Bd3 a5 (7...0–0 8.0–0 a5 9.b5 d5 10.c4 dc4 11.Bc4 c6+=; 7...Be4 8.0–0 d5 9.c4 c6 10.Nc3 Bd3 11.Qd3 0–0+=) 8.b5 c6 9.c4 d5 10.0–0 dc4 11.Bc4 0–0 +=.

6.d4 Bg7 7.c4 0–0 8.Be2 d6 9.0–0 Nbd7 10.Nbd2 Rb8 11.Qb3 d5 12.Rac1 e5? 13.de5+– Ne4 14.cd5 Nd2 15.Nd2 Ne5 16.Be5 Be5 17.f4 Bg7 18.e4 Qf6? 19.Rc7?? Qd4= 20.Kh1 Qd2 21.Bf3? Ba6 22.Rd1 Qf4 23.Ra7 Ra8 24.Ra8 Ra8 25.g3 Qd6 26.b5 Bc8 27.Rd3 h5 28.Kg2 Bg4 29.Rc3?? Bc3 30.Qc3 Bf3 31.Qf3 Qa3 32.Qf6 Qb2 33.Qb2+– Re8 34.Qd4 Kf8 35.e5 Rd8 36.d6 Ke8 37.Qb6 Kd7 38.Qc7 Ke8 39.Qe7 1–0. bratek55 – kkkpol, kurnik, 2011.

6.d4 Bg7 7.c4 0–0 8.Be2 d6 9.0–0 Re8 10.Nc3 Nbd7 11.Qc2 e5 12.d5 c6 13.dc6 Bc6 14.Rac1 Qe7 15.Ng5 h6 16.Nf3 Rac8 17.Qb3 a6 18.b5 (18.Nd2 e4=) 18...Bb7 (18...Nc5 19.Qc2 ab5 20.cb5+=) 19.a4 (19.ba6!? Nc5 20.Qb4 Na6 21.Qb6=) 19...a5 20.Nb1 (20.Nd2 Nc5 21.Qc2 d5+=) 20...d5 (20...Nc5 21.Qd1–/+) 21.cd5 Nd5 22.Rfd1 N5f6 23.Qd3?? (23.Rc8 Rc8 24.Nc3 Nc5+=) 23...Nc5?? (better is 23...e4 24.Qd6 Rc1 25.Bc1 ef3 26.Bf3 Bf3 27.gf3 Ne5 28.Qe7 Re7 29.Rd8 Kh7–+) 24.Qa3 Nce4?? (24...Nfe4 25.Nbd2+=) 25.h3 (better is 25.Qe7!? Re7 26.Rc8 Bc8 27.Ne5+/–) 25...Qa3 26.Ba3 Rc1 27.Rc1 Nd5 28.Bc4 Ne7 29.Ba2 Nc5 (better is 29...Bd5!? 30.Bc4 Bc4 31.Rc4 f5=) 30.Bc5 bc5 31.Rc5 Bf3 32.gf3 e4 (32...Rc8 33.Rc8 Nc8 34.Nd2+/–) 33.f4 (33.fe4 Rc8 34.Rc8 Nc8+–) 33...Nf5 (33...Rd8!?+/–) 34.b6 Rb8 35.Rb5 (better is 35.Ra5!? Rb6 36.Ra8 Kh7 37.Na3+–) 35...Nd6+/– 36.Rb2?? (better is 36.Ra5 Rb6 37.Ra8 Kh7 38.Na3+/–) 36...Bb2–+ 37.Kg2 Rb6 38.Nd2 Bc3 39.Nc4 Nc4 40.Bc4 Rb4 41.Bb5 Rb2 42.Kg3 (42.Kf1 f5–+) 42...Be1 43.Kg4 (43.f5 gf5 44.h4 Rf2–+) 43...Bf2 (43...Rf2 44.f5 h5 45.Kg3 g5 46.h4 Rd2 47.Kh3 g4) 44.f5–+ Be3 45.fg6 fg6 46.h4 Kg7 (better is 46...h5 47.Kg3 Bc5–+) 47.h5 (47.Bc6 h5 48.Kg3 Bf2 49.Kf4–+) 47...Rb5! 48.ab5 a4 49.b6 a3 (better is 49...Bb6 50.Kf4 e3 51.Kf3–+) 50.b7 Ba7 51.Kf4 a2 (better is 51...g5 52.Ke4 a2 53.Kd3–+) 52.Ke4 g5 53.b8N Bb8 54.Kd3 a1R (54...a1R 55.Kd4 g4–+; better is 54...g4 55.Ke3–+) 0–1. slavisa11 – Reality, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.d4 Bg7 7.Be2 0–0 8.0–0 d6 9.c4 Nbd7 10.Nbd2 c5 11.dc5 dc5 12.Qb3 Qc7 13.Rac1 Rad8 14.Rfd1 Ne4 15.Bg7 Kg7 16.Ne4 Be4 17.Nd2 Bb7 18.Bf3 Kg8 19.Bb7 Qb7 20.Nf3 Nf6 21.bc5 Ne4 22.cb6 ab6 23.Nd4 e5 24.Nb5 Qc6 25.f3 Nc5 26.Qc3 Qf6 27.f4 Ne4? 28.Qe5+– Qe5 29.fe5 Rd1 30.Rd1 Re8 31.Nd6 Re5+= 32.Ne4 Re4 33.Rb1 Rc4 34.Rb6 Rc3 35.Ra6 Re3 36.Kf2 Rb3 37.a4 Kg7 38.a5 Ra3 39.Ra8 h5 40.h4 Ra4 41.g3 Kf6 42.a6 Ke6 43.a7 Kf6 44.Kf3 Ra3 45.Ke4= Ra4 46.Kd5 Kf5 47.Kc6 Kg4 48.Kb6 Kg3 49.Rf8 f5 50.Rg8 Kh4 51.Rg6 f4 52.Rf6 Kg3 53.Rg6 Kf2?? 54.Rh6?? f3+/– 55.Rh5 Ke2 56.Ra5 Rb4?? 57.Kc5+– Rb1 58.a8Q f2 59.Qe8 Kf1+– 60.Ra7 (60.Ra7 Re1 61.Qb5 Kg2 62.Rg7 Kf3 63.Qd3 Re3 64.Rf7 Kg3 65.Qe3 Kg4 66.Rf4 Kh5 67.Qg3 f1Q 68.Rh4) 1–0. bratek55 – chmielu1971, kurnik, 2011.

6.d4 Bg7 7.Be2 Qe7 8.Nbd2 Nc6 9.b5 Na5 10.c4 Ne4 11.Qc2 Nd2 12.Qd2 0–0 13.Qc2+= f5 14.0–0 Be4 15.Qa4 c6 16.Bc3 cb5 17.cb5 a6 18.Bb4 d6 19.Ba5 ab5 20.Qb5 ba5 21.Nd2 f4?? 22.Bf3 Bf3 23.Nf3 fe3 24.fe3 e5 25.Qd5 Kh8 26.de5 de5 27.Rad1 Rad8?? 28.Qa5+/– Ra8 29.Qb4 Qe6 30.Rd6 Qf5 31.Nd2 Qc2 32.Rf8 Rf8 33.Nf3?? e4–+ 34.Rd2 Qc1 35.Kf2 ef3 36.gf3 Qh1 37.Qd6 Qf3 38.Ke1 Qe3 39.Kd1 Qf3 40.Kc2 Rc8 41.Kb1 Qb3 42.Rb2 Qb2 0–1. mihai740609 – jozek2011 (1660), kurnik, 2011.

6.Be2 a5 7.b5 Bg7+= (7...d6 8.0–0 Bg7 9.c4 0–0 10.d3 Nbd7 11.Nc3 Qe7+=) 8.0–0 0–0 9.d4 c6 10.c4 d5 11.Nc3 dc4 +=.

6.Be2 h6 7.d3 Bg7 8.Nbd2 Na6 9.c4 c5 10.b5 Nc7 11.a4 d5 12.cd5 Ncd5 13.Nc4 0–0 14.0–0 g5 15.Qb3 Nb4 16.Rad1 Qe7 17.d4 cd4 18.Rd4 Nbd5? 19.Rfd1 Rfd8 20.R4d2 Rac8 21.Ba3 Qd7 22.Nfe5 Qe8 23.Nd6 Rc3? 24.Ne8 Rb3+= 25.Bb2?? Re8 26.Bf3 Rb4 27.e4 Ne7 28.Nd7 Ne4 29.Be4 Be4 30.Bg7 Kg7 31.Rd4 Rd4 32.Rd4 Bc2 33.Ne5 Nf5 (33...Nf5 34.Rc4 Bb3–+) 0–1. exp2005 – 26gnat, kurnik, 2011.

6.g3 Bg7 7.Bg2 0–0 8.0–0 d6 (8...Nc6 9.Nc3=) 9.d4 (9.c4 c5=) 9...Nbd7 10.c4 c5 11.dc5 (11.Nbd2 Qe7=) 11...dc5 12.b5 (12.Nc3 Qe7=) 12...Qc7 (12...Qe7 13.Qc2=) 13.Nbd2 (13.Qc2 Rfd8=) 13...Rad8 (13...Rfd8 14.Qc2=) 14.Qc2 a5 (14...Ng4 15.Bg7 Kg7 16.Qc3 Kh6 17.h3=) 15.Rad1 (15.ba6 Ba6 16.Rfd1 Bb7=) 15...Qb8 (15...Ng4 16.h3 Bb2 17.Qb2=) 16.Qb1 (16.Rfe1 Qc7=) 16...Qa8+= 17.Qa1 Ne8 (17...e5 18.Rfe1= (18.Be5?? Ne5 19.Qe5 Ne4–+)) 18.Ne1 (18.Bg7 Ng7 19.e4 Rfe8=) 18...Bb2 19.Bb7 (19.Qb2 Bg2 20.Ng2 e5=) 19...Qb7 (19...Ba1 20.Ba8 Bb2 21.Bc6+=) 20.Qb2 Nd6 21.Nd3 Rfe8 22.Ne5 (22.Rfe1 e5=) 22...Ne5 23.Qe5 f5 24.Rc1 (better is 24.Rfe1!?+=) 24...Nf7–/+ 25.Qc3 Rd6 26.Rfe1? (better is 26.Rce1–/+) 26...Red8–+ 27.Rc2 (27.Nf1 Ng5 28.e4–+) 27...Rd3 28.Qb2 (28.Qf6 Rd2 29.Rd2 Rd2 30.Qe6 Kg7–+) 28...Ng5 29.Rd1 (29.h4 Nh3 30.Kf1 Qh1 31.Ke2 Re3 32.fe3 Qg2 33.Kd1 Nf2 34.Kc1 Nd3 35.Kb1 Nb2 36.Nf1–+) 29...Nh3 30.Kf1 Qh1 (30...Re3! 31.Qh8 Kh8 32.Ne4 Rd1 33.Kg2 Nf4 34.gf4 Qe4 35.f3 Qf3) 31.Ke2–+ Qh2 32.Rf1 Ng1 (32...Ng5 33.Ra1 Qh5 34.Kf1 Ne4–+) 33.Kd1 (33.Rg1 Qg1 34.Qf6–+) 33...Nf3 34.Kc1 (34.Qf6 R8d6 35.Qe7 Qg2–+) 34...Nd2 35.Qf6 (35.Rd2 Rd2 36.Qd2 Rd2 37.Kd2 e5–+) 35...Qh6 (better is 35...Nf1 36.Qe6 Kg7 37.Kb2–+) 36.Re1 (36.Qe6 Kh8 37.Qe5 Qg7 38.Qg7 Kg7–+) 36...Qg7 37.Qg7 Kg7 38.Re2 Nb3 39.Kb2 a4 40.e4 (40.Rc3 Rd1–+) 40...Rd2 (better is 40...Nd4 41.ef5 gf5 42.Kc1–+) 41.Re3 (41.ef5 gf5 42.Red2 Nd2–+) 41...Rc2 42.Kc2 Kf6 43.ef5 gf5 44.Rf3 0–1. Zarko,Ivica (2035) – Loncar,Robert (2370), Velika Gorica op 4th, 2004.

6.Be2 Bg7

7.c4 0–0 8.0–0 d6 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Qe7 11.Qc2 e5 12.Rac1 a5 13.b5 Nh5 14.Ne1 f5 15.Bh5 gh5 16.Nb1 h4 17.h3 Nf6 Black plans e4 18.Nc3 Rf7 19.Qe2 e4 20.Rd1 Re8 21.de4 Ne4 22.Nd5 Qg5 23.Nd3 Bb2 24.Qb2 Qg7 25.Qg7 Kg7 26.N3f4 Nc5 27.Rd4 Re4 28.f3 Re5 29.Kf2 Kf8 30.Rb1 Ke8 (30...Kg7 31.Rbd1+=) 31.Nc3+/– a4 32.Nfd5 Bd5 33.Nd5 (33.Rd5?! Rfe7 34.Re5 de5=) 33...Re6 34.Rh4 Nd3 35.Ke2 Nc5 36.Rf4 (36.g4 f4+–) 36...Rg6 (36...Rh6!?+/–) 37.g4+– fg4 38.Rf7 Kf7 39.fg4 Rh6 (39...Ne6 40.Rf1 Kg7 41.Kf3+–) 40.Rf1 Kg7 41.Nc7 Rh3 42.Ne8 Kg6 43.Nd6 Rh2 (43...Nd7 44.Nc8+–) 44.Rf2 Rh1 45.Rf5 Rh2 (45...Rg1 46.Rc5! bc5 47.b6+–) 46.Kf3 Nd7 (46...Rh1 47.Rc5! bc5 48.b6+–) 47.Rd5 (better is 47.Ne4!? h5 48.Rg5 Kf7 49.gh5 Rh3 50.Kf2 Rh4 51.Nd6 Ke7+–) 47...Nf6 48.Rd4 Ra2? (48...Rh3 49.Kf2 h5 50.gh5 Kh5+–) 49.c5! bc5 50.Ra4 Rb2 (50...Nd7 51.Nc4 Kf6 52.b6+–) 51.Ra6 Kg5 52.Nf7 Kg6 53.g5 Kf7 54.Rf6 (54.gf6?! Rb5 55.a4 Rb3+/–) 54...Kg7 55.a4 c4 56.Ke4 h5 57.Kd4 Rb4 (57...Ra2+–) 58.Kc3 Ra4 (58...Rb1+–) 59.Ra6 (59.Ra6 Ra6 60.ba6+–) 1–0. Mrykhin,Igor (2110) – Ageichenko,Genadi A (2300), St Petersburg RUS, Chigorin Mem, 2012.

7.d4 d5 8.c4 Nc6 9.cd5 Nd5 10.Nc3 Nce7 11.0–0 h6 12.Qb3 g5 13.Nd5 Nd5 14.Rfd1 g4 15.Ne5 h5 16.Rac1 Qd6 (16...0–0 17.Bd3+/–) 17.e4 Nf4 18.Bb5 Ke7 19.Nc4?? (19.Qg3 Bh6+–) 19...Qd8?? (19...Ne2 20.Kh1 Nc1 21.Bc1+=) 20.d5?? (20.Qc2 c6 21.Ba4 f6+/–) 20...Bb2?? (better is 20...Ne2 21.Kh1 Nc1 22.Rc1 Bb2 23.Nb2 a6=) 21.Qb2+– ed5? (21...a6 22.Bc6 Nd3 23.Rd3 Bc6+–) 22.ed5 (better is 22.Qe5 Ne6 23.ed5+–) 22...a6 (22...f6 23.d6 Kf8 24.dc7 Qe7+–) 23.Qe5 (23.Re1 Ne6 24.Re6 fe6 25.Qg7) 23...Ne6+– 24.de6 Qd1 (24...f6 25.Qf4 ab5 26.Rd8 Rhd8 27.Qc7 Ke6 28.Qb6 Kf5 29.Qb5 Bd5 30.Ne3 Kg6 31.Nd5 Rd5 32.Qd5 Re8+–) 25.Rd1 fe6 26.Rd7 Kf8 27.Qf6 Ke8 28.Qe7 1–0. Fournier,Frederic – nimp, Active, 2005.

7.d4 Qe7 8.c4 d6 9.0–0 Nbd7 10.Nc3 h6 11.Nb5 Nb8 12.Rc1 a6 13.Nc3 Nbd7 14.Qc2 g5 15.h3 g4 16.hg4 Ng4 17.Ne5 Nge5–/+ 18.de5 Be5 19.Na4?? Rg8–+ 20.f3 Bg3 21.Qh7–+ 0–0–0 22.Qh6 Rg6 23.Qh7?? e5 24.Bd3–/+ Rgg8 25.Qh5? Rh8–+ 26.Qf5 Qh4 27.Rfd1 Qh1 0–1. mihai740609 (1610) – sebyprd, kurnik, 2011.

7.0–0 0–0

8.c4 a5 9.b5 d6 10.Nc3 Ne4 11.Rb1 (11.d4 f5+=) 11...Nc3= 12.Bc3 Bc3 13.dc3 e5 14.Qd3?? (better is 14.Nd2=) 14...e4–+ 15.Qd4 (15.Qd1 ef3 16.Bf3 Bf3 17.Qf3 Nd7–+) 15...ef3 16.Bf3 Bf3 17.gf3 Qg5 18.Qg4 Qg4 19.fg4 Nd7 20.Kg2 f5 21.h3 (21.g5 Ne5 22.c5 dc5–+) 21...fg4 22.hg4 Ne5 23.a4 (23.Rfd1 Ng4 24.Rd4 h5–+) 23...Ng4 24.Kg3 Ne5 25.f4 (25.Kg2 Rf3–+) 25...Nc4 26.Rfe1 Rae8 27.Kf2 Re4 28.Rbd1 Nb2 29.Rd2 (29.Rd4 Rd4 30.cd4 Nd3 31.Ke2 Ne1 32.Ke1 h5–+) 29...Na4 30.Rd3 Nc5 31.Rd5 Rc4 32.Rc1 Rc3! 33.Rc3 Ne4 (33...Ne4 34.Kf3 Nc3–+) 0–1. Neumann,Frank (1650) – Mettler,Horst (2385), RSS7E schnell–18, 2007.

8.c4 d6 9.Qc2 Nbd7 10.d3 Qe7 11.Nbd2 e5 12.d4 e4 13.Ng5 Rae8 14.Nb3 Nh5 15.Nh3 Ndf6 16.d5 Bc8 17.Rfe1 Ng4 18.Bf1 Ne5 19.Qe4?? (better is 19.Nf4 Nf6 20.Nd4=) 19…Bf5–+ (19...Bf5 20.Qd4 Bh3–+) 0–1. Andresson,Alejandro – Gallego,I (2040), IRT Jose Rubinstein, 2011.

8.c4 d6 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 a6 11.Qb3 e5 12.Rac1 Rc8 13.Rfd1 d5? 14.Ne5+– dc4 15.Ndc4 Ne5 16.Ne5 Bd5 17.Qa4 Bb7 18.Nc6 Qd5?? 19.Bf3 Qe6 20.Qc2 Bc6 21.Qc6 Qc6 22.Rc6 Ne8 23.Bg7 Kg7 24.Rdc1 h6 25.d4 Nd6 26.Rc7 Rc7 27.Rc7 Nb5 28.Rb7 Na3 29.Rb6 Rc8 30.g4 Rc1 31.Kg2 Rc2 32.Ra6 Nc4 33.Kg3 Nd2 34.Bd5 Nf1 35.Kf3 Nh2 36.Kg2 Ng4 37.Ra7?? Ne3–+ 38.Kf3 Nd5 39.b5 Rb2 40.Rb7 h5 41.Ke4 Nc3 42.Ke5 Rb5 43.Rb5 Nb5 44.d5 f6 45.Ke6 h4 (45...h4 46.d6 Nd6 47.Kd6 h3–+) 0–1. bratek55 (1665) – 1808dar, kurnik, 2011.

8.d4 d5 9.c4 Nbd7 10.Nbd2 c5 11.Rc1 Rc8 12.cd5 Nd5 13.e4 Nf4 14.dc5?? Bb2–+ 15.Rc2 Ba3 16.Qa1 Ne2 17.Kh1 Bb4 0–1. mihai740609 (1615) – jszkodnik, kurnik, 2011.

8.d4 d6 9.c4 Nbd7 10.Nc3 a6 11.Qc2 c5 12.dc5 dc5 13.b5 ab5 14.Nb5 Qb8 15.Rfd1 Bc6 16.a4 Rd8 17.Bc3 Ne4 18.Bg7 Kg7 19.Qb2 Kg8 20.Bd3 Nef6 21.Be2 e5 22.Qc2 e4 23.Nd2 Qe5 24.Qc3 (24.Nb3 Bb5 25.ab5 Ra1 26.Ra1 Kg7=) 24...Qe7 (24...Bb5!? 25.Qe5 Ne5 26.cb5 h6+=) 25.Nb3= White intends a5 25...Ne5 26.a5 Nf3? (better is 26...Rd1!? 27.Rd1 ba5 28.Na5 Bb5 29.cb5 Nfg4 30.Bg4 Ng4=) 27.gf3+/– ef3 28.Bf1 Ng4 (28...Rd1 29.Rd1 Ne4=) 29.Qb2?? (29.Rd8 Rd8 30.h3+=) 29...Qg5 (better is 29...Rd1 30.Rd1 Qg5–+) 30.Rd8= Rd8 31.Kh1 (31.Nd6 Rd6 32.Kh1–+) 31...Qh4 32.h3 Nf2 33.Kh2 Ng4 0–1. Briscoe,Christopher (2265) – Arun Prasad,S (2555), A2Bmedialtd.com Int Gp B, Uxbridge ENG, 2009.

5.f4 Be7

6.Nf3= 0–0 7.c4 Ne4 8.d3 Bh4 9.g3 Bf6 10.Ra2 Bb2 11.Rb2 Qf6 12.Rb3 Ng5 13.Nbd2 Nf3=+ 14.Nf3 e5 15.Bg2= ef4 16.gf4 Re8 17.Kf2 d5 18.Qa1 Qa1 19.Ra1= dc4 20.Rc3 a5 21.b5 c5 22.bc6 Bc6 23.Rc4 b5 24.Rc5 Ra6 25.e4+/– Nd7 26.Rc2 Rb6 27.Nd4 Bb7 28.Rb1 Ba6 29.Rc6 Reb8 30.Rb6 Rb6+= 31.Nb3 b4 32.Na5 Bd3?? 33.Rb3 Bc2 34.Rb4+– Rf6 35.Ke3 Rg6 36.Bf3 Rh6 37.Rb2 Ba4 38.Nc4 Rh3 39.Rd2 Bb5 40.Nb6 Nb6?? 41.Rd8 (41.Rd8 Be8 42.Re8#) 1–0. Lapshun,Y (2450) – Lluis Alabedra,A (2020), VIII Open Sants ESP, 2006.

6.Nf3 0–0 7.Be2 a6 8.0–0 c5 9.Qe1 cb4–/+ 10.ab4 Bb4 11.Qg3 Re8 12.Bd3 Bf8 13.Ng5 h6 14.Nc3? d5?? 15.Nf3=+ Nbd7 16.Ne2 Nc5–/+ 17.f5 Nce4 18.Qh4 ef5 19.Nfd4? Ng4 20.Qh3 Ng5 21.Qg3–/+ Bd6 22.Nf4 Be5 23.Bf5=+ Nf6 24.d3 Ngh7 25.h4 Nh5–/+ 26.Qg4 Nf4 27.ef4 Bf6 28.Rab1 Nf8 29.h5 b5 30.Kh2 Qb6 31.Nf3 Bb2 32.Rb2 Bc8 33.Ra1?? Qf6 (34.Bc8 Qb2 (34...Rac8?! 35.d4–/+; 34...Rec8?! 35.Ne5–+) 35.Ra6 Rac8–+) 0–1. Pedersen,Erik (2400) – Bentzen,Eric (2360), DEN–chT, 1999.

6.Nf3= 0–0 7.Be2 c5 8.b5 a6 9.a4 ab5 10.ab5= Ra1 11.Ba1 d6 12.0–0 Nbd7 13.d3 Nd5 14.Qc1 Bf6 15.d4 Qa8 16.Bb2 Qa2 17.Nc3 Nc3 18.Bc3 cd4 19.Nd4 Rc8 20.Qd2 Nc5 21.Ba1 Qa3 22.Bf3 Be4 23.Qe1 Re8 24.Bc3 Bf3 25.gf3=+ Na4 26.Bb4 Qb2 27.c3 Bd4 28.ed4 Qb3 29.Qd1 Qd1 30.Rd1 Nb2 31.Ra1 Nc4 32.Ra7 d5 33.Kf2 h6 34.Ke2 g6=+ 35.Kd3 Kg7 36.Be7 Rc8 37.Ke2 Re8 38.Kf2 Rc8 39.Ke2 Re8 40.Kd3–/+ Rc8 41.h4 Nb2 (41...Re8!?–/+) ½–½. Teichmann,Erik – Hacche,D, Melbourne, 2000.

6.Nf3= 0–0 7.Be2 c5 8.bc5 bc5 9.0–0 d5 10.Qe1 d4 11.Ne5 Nc6 12.Bf3 Qc7 13.Nc6 Bc6 14.ed4 Bf3 15.Rf3 Rfb8 16.Bc3 cd4 17.Bd4 Bc5 18.Be3 Rb2 19.d4 Bd6=+ 20.Nc3 Rc8–/+ 21.Bd2 Rc2 22.Qd1 Rb2 23.Na4 Rbb8 24.Rc1 Qd7 25.h3 Ne4 26.Rc8 Rc8 27.Be3 Ba3–+ 28.Qd3 Qa4 29.Qe4 Bd6 30.Rf1 g6 31.Qb7 Rc3–+ (31...Rc3 32.f5 Re3 33.fg6 hg6 34.Qf7 Kh8–+) 0–1. Baer,Werner – Woelfelschneider,Peter, TT–17 ETC, 2005.

6.Nf3 c5 7.bc5 bc5 8.Nc3 0–0 9.Rb1 d5 10.Bd3 c4 11.Be2 Nc6 12.0–0 Rb8 13.Na2 Bc5 14.Qe1 Ba6 15.Qg3= d4 16.Nb4 Ne4 (16...Ne4 17.Qg4 Bb4 18.Nd4 h5 (18...Bd2? 19.Ne6 Be3 20.Kh1+–) 19.Qh5 Nd4 20.Bd4 Bd6 21.Rb8 Bb8=; 16...Bb4 17.ab4 Ne4 18.Qh3 de3 19.de3 Rb4 20.Bd4–/+) 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Woelfelschneider,Peter, TT–19.08 ETC, 2005.

4.e3 c5

5.b5 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6).

5.bc5 bc5 6.Nf3 Qb6 7.Qc1 (7.Bf6 gf6 8.Ng1 f5=) 7...Nc6 (7...Be7 8.d4=) 8.Nc3 (8.Bf6 gf6 9.g3 Bb7=) 8...d5 9.Bb5 (9.Na4 Qa5 10.Nc3 c4+=) 9...Bd6 (9...Rb8 10.a4=) 10.0–0 (10.Bc6 Qc6 11.a4 e5+=) 10...0–0 (10...Rb8 11.Bc6 Qc6 12.Nd1=) 11.Rb1 (11.Bc6 Qc6 12.Rb1 h6=) 11...a6 (11...Rb8 12.Ba1=) 12.Ba4 (12.Bc6 Qc6 13.Na2 Be7=) 12...Qc7 (12...Rb8!?+=) 13.Ne2 Ne7 (13...Nd7 14.Bc6 Qc6 15.h3=) 14.c4 (14.Bf6!? gf6 15.c3+=) 14...e5 (14...Ng4 15.h3 Nh2 16.Nh2 Bh2 17.Kh1=) 15.cd5 Ned5 16.d4 ed4 17.ed4 0–1. Lorusso,Giuseppe – Shytaj,Carlo (2110), Campobasso op 9th, 2002.

5.bc5 bc5 6.Nf3 Nc6 7.Bb5 Rb8 8.Bf6 Qf6 9.Nc3 Ne5 10.Ne5 Qe5 11.f4 Qc7 12.0–0 a6 13.Ba4 Be7 14.Qh5 0–0 15.Rf3 d5 16.Rh3 h6 17.Rg3 Kh7 18.Qe5 Qe5–/+ 19.fe5 f6 20.ef6 Bf6 21.Rf1 Rd8 22.Nd1 c4 23.c3 e5 24.Rgf3 Be6 25.Bc2 e4 26.R3f2 Rdc8 27.a4 Rd8 28.Re1 Rb7–+ 29.Rf4 Kg8 30.Ref1 Be5 31.R4f2 Rdb8 32.Kh1 h5 33.Re1 h4 34.Ref1 g5 35.Rg1 Rh7 36.Rgf1 g4 37.Re1 Kg7 38.Rff1 Kg6 39.Re2 Kg5 40.Ree1 Rbh8 41.Nf2 g3 42.Nh3 Bh3 43.gh3 Rb8 44.Bd1 Rb2 45.Bg4 g2! 46.Kg2 Rd2 47.Re2 Re2 48.Be2 Rh6 49.Bg4 Rf6 50.Rc1 Rb6 51.Rd1 Rd6 52.Rc1 Rd8 53.Kf1 Kf6 54.Rb1 Rd6 55.Rc1 Ke7 56.Ke2 Rb6 57.Kd2 Kd6 58.Rc2 Rb3 59.Bc8 a5 60.Ba6 Ra3 61.Bb5 Ra1 0–1. Bonetti,Shane – Woelfelschneider,Peter, TT–11 ETC, 2004.

5.bc5 bc5 6.Bf6 Qf6 7.Nc3 d5 8.Rb1 a6 9.Na4 Nd7 10.c4 Ra7 11.Nf3 Be7 12.Nb6 Nb6 13.Rb6 dc4 14.Bc4 0–0 15.0–0 Bb7 16.Qe2 Bd8 17.Rb3 Bc7 18.Rc1 Bd6 19.d3 Ba8 0–1. capablancaven (2275) – tiger_t (2060), gameknot.com, 2013.

5.bc5!? Bc5 6.d4 =.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 0–0 7.Be2 d5 white timed out, 0–1. chessxliv (2140) – ajmcroberts (2230), net–chess.com, 2014.

5.Nf3 cb4=+ 6.Be2 Bb7 7.0–0 Nc6 8.c4 ba3 9.Na3 a6 10.d4 d5 11.Qa4 Qd7 12.Nb1 dc4–/+ 13.Ne5?? Ne5–+ 14.de5 Qa4 15.Ra4 Nd7 16.Rc4 Bc5 17.Rd1 Bc6 18.Rg4 0–0 19.Nd2 Rfd8 20.Nc4 Bb5 21.Bf3 Bc4 22.Ba8 Be2 23.Rd2?? Bg4 24.Bc6 Be7 25.Bd7 Be2 26.Bc3 Bc4 27.f4 Bd5 28.Ba4 Rc8 29.Bd4 b5 30.Bd1 g6 31.g4 Rc1 32.Kf2 Bb4 33.Rc2?? Rd1 34.Rc8 Kg7 35.f5 Rd2 36.Kg3 gf5 37.gf5 ef5 38.e6 Rd4 39.ed4 fe6 (40.Kf2 a5–+) 0–1. Lauermann,Answarth – Stojadinovic,Tomislav, Baunatal op 2nd, 1996.

5.Nf3 d5 6.b5 Bb7 7.c4 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 Nbd7 10.d4 dc4 11.Bc4 Ne4 12.Nbd2 Ndf6 13.Ne4 Ne4 14.Qc2 Rc8 15.d5 ed5–/+ 16.Bd5?? Qd5–+ 17.Rad1 Qf5 18.Nd2 Qg6 19.Nf3 h6 20.Rd7=+ Ng5 21.Qg6+= fg6 22.Rb7 Nf3= 23.gf3 Bf6 24.Bf6 gf6 25.Ra7 Ra8 26.Ra6 Ra6–/+ 27.ba6 Ra8 28.Rd1 Ra6 29.Rd6 Kf7 30.Rd7 Ke6 31.Rb7 g5 32.Kf1 Kd6 33.Ke2 f5 34.Rh7=+ Ra3 35.Rh6 Kc7 36.Rf6 f4 37.ef4 gf4 38.Rf4 b5 39.Rf6 c4=+ 40.Kd2 b4 41.Kc2 Rc3 42.Kb2–/+ b3?? 43.Kc3+– 1–0. erisonpassos – mirecb1980sk, kurnik, 2011.

4.e3 Be7

5.c4 d6 6.f4 g6 7.Nf3 0–0 8.d4 a5 9.b5 c5 10.Bd3 cd4 11.Bd4 Nbd7 12.0–0 Nc5 13.Bc2 Bb7 14.Nbd2 Ng4 15.Qe2 h5 16.e4 d5 17.cd5 ed5 18.e5 Ne4? 19.Ne4+– de4 20.Be4 Be4 21.Qe4 Qd7 22.a4 Rac8 23.Bb6 Bc5 24.Bc5 Rc5 25.Rfd1 Qa7 26.Qd4 Rfc8 27.h3 Nh6 28.Ng5 Nf5 29.Qf2 Kg7 30.e6 f6 31.Ne4 R5c7 32.Qa7 Ra7 33.Rd7 Rd7 34.ed7 Rd8 35.Nc5 Kf7 36.Re1 1–0. amator111 (1705) – pampalini79, kurnik, 2011.

5.Be2 d5 6.Bf3 Bb7 7.c4 Nbd7 8.cd5 ed5 9.d4 0–0 10.Ne2 a5 11.b5 c5 12.bc6 Bc6 13.0–0 Rc8 14.Nbc3 Ne4 15.Be4 de4 16.Ng3 Nf6 17.d5 Bd5 18.Nd5 Qd5 19.Qe2 Rfd8 20.h3 Qd2 21.Qd2=+ Rd2 22.Bd4 Rcc2 23.Bb6 a4 24.Bd4 Bd6 25.Nf5 Bc7 26.Ne7 Kf8 27.Nf5 Bb8?? 28.Rab1+/– Bc7 29.Rbc1?? Ne8 30.Rc2 Rc2 31.Ra1 g6 32.Nh6 f5 33.Kf1 Ke7 34.g4 Ke6 35.g5 Be5 36.Be5 Ke5 37.h4 Nd6 38.Ng8 Nc4 39.Ne7 Nd2–+ 40.Kg2 Nf3 41.Kg3 Rc3 42.Ng8 Ke6 43.Nh6 Ke5 44.Nf7 Ke6 45.Nd8 Kd7 46.Nb7?? Kc7–+ 47.Na5 Kb6 48.Nc4 Rc4 49.Rb1 Kc5 50.Rb8 Rc3 51.Rc8+– Kb5 52.Rc3 Ne1 53.Rc7 Nd3 54.Rh7 Nb2 55.Rg7 Nc4 56.Rg6 Na3 57.h5 Nc4 58.h6 a3 59.h7 a2 60.h8Q Kb4 61.Ra6 Kb3 62.Qb8 Kc2 63.Ra2 Kd3 64.Qf4 (64.Qb3) 1–0. wojtekkk (1635) – doogrania53 (1730), kurnik, 2011.

5.Nf3 0–0 6.c4 Bb7 7.Qc2 d6 8.Be2= Nbd7 9.0–0 a6 10.d4 c5 11.Rd1 cd4 12.Bd4 Qc7 13.Nbd2 Rac8 14.Rac1 Rfd8 15.Ng5 h6 16.Ngf3 Ne5 17.Ne5 de5 18.Bc3 Nd7 19.Bd3 Kh8 20.Nf3 f6 21.Nd2 f5 22.Qb2 Kg8 23.e4 Nc5 24.Bc2 Nd3 25.Bd3+/– Rd3 26.Nf1?? Rd1–/+ 27.Rd1 Bf6 28.Nd2= Be4 29.Re1 Bd3=+ 30.h3 Bc4 31.Nc4 Qc4 32.Be5 Rf8 33.Qd2 b5 34.Bf6 Rf6 35.Rc1 Qd5 36.Rc8 Rf8 37.Qd5 ed5 38.Rc6 Ra8 39.Rd6= Kf7 40.Rd5 Ke6 41.Rc5 Rd8 42.Kf1 Rd3 43.Rc6 (43.Rc6 Rd6 44.Rc5=). Baumann,Heinz – Albano,Vito, TT–17.27 ETC, 2005.

5.Nf3 0–0 6.Be2 c5 7.b5 d5 8.0–0 Nbd7 9.c4 Bb7 10.cd5 ed5 11.d4 Re8 12.Nc3 Bd6 13.h3 Rc8 14.Bd3 Qe7 15.a4 Ne4 16.Ne2 c4 17.Be4 de4 18.Nd2 Nf6 19.Nc3 Bb8 20.Re1 Qd6 21.Nf1 h5 22.Qe2 Qe6 23.Rec1 Qf5 24.Nb1 Bd5 25.Nbd2 Qe6 26.Rc2 Re7 27.Rac1 Rec7 28.Nb1 c3 29.Rc3 Bc4 30.Qd1 Nd5 31.Ra3 Bd3 32.Rc7 Rc7 33.Nc3 Nc3 34.Rc3? Rc3–+ 35.Bc3 Qc4 36.Bd2 Bd6?? 37.g3 g6 38.Nh2 Bc2 39.Qc1 Qa4 40.d5 Qb3 41.Kg2 Qb1 42.f3 Qc1 43.Bc1 Bd3 44.fe4 Be4 45.Nf3 Bd5 46.Kf2 f5 47.Bb2 Bc4 48.Nd4 Kf7 49.Bc3 Bd3 50.Bb2 Be5 51.Bc3 Kf6 52.Kf3 Bf1 53.h4 Bd3 54.Kf2 Kf7 55.Kf3 Ke8 56.Bb4 Kd7 57.Ba3 Bd4 58.ed4 Ke6 59.Ke3 Bb5 60.Kd2 Bf1 61.Kc3 a5 62.Bc1 Kd5 63.Bf4 Bg2 64.Bc7 Kc6 65.Bd8 Bd5 66.Kb2 Kb5 67.Ka3? Ka6 68.Be7 b5 69.Bf8 b4 70.Kb2 Kb5 71.Be7 a4 72.Bd6 a3 (73.Ka1 Ka4–+) 0–1. Sobeck,Guenter – Gustafsson,Jan (2375), Bundesliga, 1997.

5.Nf3 d5 6.d4 0–0 7.Bd3 c5 8.c3 Nc6 9.b5 Na5 10.0–0 Bd7 11.a4 Qc7 12.Ne5 Bd6 13.f4 cd4 14.cd4 Nc4 15.Bc4 dc4 16.Nc3 Rab8 17.Qf3+= Rfc8 18.Ba3 Ba3 19.Ra3 Qd6 20.Raa1 Qb4 21.Rfc1 Rc7 22.Rab1 Qa3 23.h3 Rd8 24.Ra1 Qb2 25.f5 Qd2 26.fe6 Be6 27.Nc6 Re8 28.e4 Bd7 29.Rd1+= Qg5 30.e5 Nh5 31.Nd5 Bc6–/+ 32.bc6 Rc6 33.Ne7! Qe7 34.Qc6+/– Qe6 35.Qe6 fe6 36.Rac1 Rc8 37.d5 ed5 38.Rd5+= Nf4 39.Rd2 c3 40.Kh2 Rc7 41.Rdc2+= Nd5 42.Rf2 h5 43.e6+= Rc4 44.Re2 Nf6 45.Rd1 Kh7 46.e7+/– Ne8 47.Rd8 c2 48.Re8 c1Q= 49.Rf8 (49.Rf8 Ra4 50.e8Q Qf4 51.Rf4 Rf4 52.Qh5 Kg8 53.Re8 Rf8 54.Qd5 Kh7 55.Rf8 Kh6 56.Qf5 g6 57.Rh8 Kg7 58.Qf8#) 1–0. Psion – Psion, OU_10'24, 1989.

4.e3 g6

5.c4 Bg7 6.Nf3 0–0 7.d4 d5 8.cd5 Qd5 9.Nc3 Qd7 10.Rc1 Nd5 11.Nd5 Qd5 12.Rc7 Nc6 13.Qc2 Bd7 14.Bb5?? Qb5–+ 15.Rd7 a5?? 16.Rc7+= Rac8 17.Rc8 Rc8 18.ba5 Qa5 19.Qd2 Qb5 20.Bc3 Qc4 21.Bb4 b5 22.Qc3?? Nb4–+ 23.Qc4 Rc4 24.ab4 Rc1 25.Ke2 Rh1 26.Ne1 Rh2 27.g3 Rh5 28.Nd3 Rd5 29.Kd2 e5 30.de5 Be5 31.Kc2 f5 32.f4 Bg7 33.Nc5 Bf8 34.Kc3 Bc5 35.bc5 Rc5 36.Kb4 Rd5 0–1. vihavald (1710) – elcine79, kurnik, 2011.

5.Nf3 Bg7 6.d4 0–0 7.Be2 d5 8.0–0 Bb7 9.c4 Nbd7 10.Nbd2 c5 11.Qb3 Ne4 12.Rfd1 dc4 13.Nc4 Bd5 14.Qc2 Qc7 15.Rac1 cb4 16.ab4 Rac8 17.Na3 Qb7 18.Qb1 Ndf6 19.Nb5 a6 20.Nc3 Nc3 21.Rc3 Rc3 22.Bc3 Rc8 23.Qb2 b5 24.Ne5 Ne4 25.Be1 Be5 26.de5 Qc7 27.f3 Nc3 28.Bd3?? Nd1–+ 29.Qd2 Nc3 30.e4 Qe5 31.g3 Bc4 32.f4 Qd4 33.Kg2 Qd3 (33...Qd3 34.Qd3 Bd3–+) 0–1. mihai740609 – jszkodnik, kurnik, 2011.

4.Nf3 Ba6

5.d3 d5 6.e3 Bd6 7.Nbd2 0–0 8.Be2 Nbd7 9.0–0 e5 10.c4 Re8 11.Rc1 Bb7 12.cd5+= Nd5 13.Nc4 Re6 14.g3+/– Rb8 15.Nfd2 Bf8 16.Bg4 Re8 17.Bd7+– Qd7 18.Ne5 Qh3 19.e4 Nf6 20.f4 c5 21.Ndf3 h6 22.b5 Bd6 23.Qe2 Rbd8 24.Qg2 Qe6 25.g4 Nd7= 26.f5 Qb3 27.Nc6 Ra8 28.g5 h5 29.Rb1?? Qd3 30.Rbd1 Qb5 31.Rd6 Bc6 32.Rh6 Be4 33.Rh5?? Bf5 34.Nh4+– Bd3? 35.Rd1?? Rad8?? 36.g6?? Qc4?? 37.gf7 Qf7=+ 38.Rg5? Nf6–+ 39.Nf3 Re2 40.Rd3?? Rg2 (40...Rg2 41.Rg2 Rd3–+) 0–1. Eckhoff,Karlheinz – Jahrer,Michael (2185), Graz op–A, 2004.

5.e3 Bf1 6.Rf1 Bd6 7.c4 Nc6 8.c5 bc5 9.bc5 Be7 10.Ne5 Ne5 11.Be5 Bc5 12.Nc3 d6 13.Bg3 0–0 14.Bh4 d5 15.d4 Be7 16.Ne2 Ne4 17.Be7 Qe7 18.Ng3 Ng5 19.f4 Ne4 20.Qg4 Nf6 21.Qg5 h6 22.Qh4 Rfe8 23.Rf3 Ne4 24.Qe7 Re7 25.Nh5 g6 26.Ng3 Ng3 27.hg3 Rb8 28.g4 Rb3 29.g5 h5 30.Kd2 Rb2 31.Kc3 Rg2 32.Rb1 c6 33.Rb8 Kg7 34.Rh3 Ra2 35.Kb3 Rg2 36.Kc3 a5 37.Ra8 Rb7 38.Ra5 Rc7 39.Ra8 c5 40.dc5 Rc5 41.Kd4 Rc4 42.Ke5 Rf4 43.ef4 Re2 44.Kd6 Rf2 45.Rh4 d4 46.Rd8 d3 47.Ke5 d2 48.a4 Re2 49.Kd6 d1Q 50.Ke7 Qa4 51.f5 ef5 52.Kd6 (time, 0–1). Nautiluschess – Chakie, ICS blitz, 2001.

4.Nf3 Bb7

5.c4 c5 6.Qb3 cb4 7.ab4 Nc6 8.b5 Na5 9.Qa4 a6 10.e3 Be7 11.Be2 0–0 12.0–0 Ne4 13.d4 ab5 14.cb5 Bd5 15.Qd1 Rc8 16.Nfd2 Bb4 17.Ba3 Nd2 18.Nd2 Bd2 19.Bf8 Bc3 20.Ra5 Ba5 21.Bd6 Bc4 22.f4 Be2 23.Qe2 Rc3 24.f5 Qg5 25.fe6 de6 26.Bf4 Qd5 27.Qg4 Qe4 28.Qg3 Bb4 29.Ra1 Rb3 30.h4 h5 31.Qg5 Bd2 32.Qh5 Be3–/+ 33.Be3 Re3 34.Rc1 Re1 35.Re1 Qe1 36.Kh2 Qe4 37.Qe5 Qh4 38.Kg1 Qd8 39.Kf2 Kf8 40.Ke3 f6 41.Qf4?? Kf7 42.Qh2 Qd7 43.Qh5 Kg8 44.Ke4 f5–+ 45.Ke3 Qb5 46.Qd1 Qd5 47.Qa4 b5 48.Qb4 Kf7 49.Kf2 f4 50.Qc3 Qc4 51.Qd2 g5 52.g3 fg3 53.Kg3 Qc7 54.Kg2 Qf4 55.Qb4 Qf5 56.Qc3 Qd5 57.Kg3 Qd6 58.Kf2 g4 59.Qc8 Qd4 60.Kg3 b4 61.Qc7 Kf6 62.Qh7 0–1. Al Hadarani,Hatim – Guerra,Jose Luis, WchT U26 Graz, 1981.

5.c4 d6 6.d4 Nc6 7.e3 Be7 8.Nbd2 0–0 9.Be2 a6 10.0–0 h6 11.Qb3 Nh7 12.e4 Nb8 13.Rfd1 Nd7 14.Bd3 c5 15.dc5 dc5 16.Bc2 cb4 17.ab4 Rc8 18.e5 Ng5 19.Ng5 Bg5 20.Ne4 Be4 21.Be4 a5? 22.ba5 ba5 23.Qa4?? Qc7?? 24.Rd7+– Qc4 25.Qc4 Rc4 26.f3 Be3 27.Kf1 Bd2 28.Ke2 Bb4 29.Ba3 Bc3 30.Rad1 Rfc8 31.Rd8 Rd8 32.Rd8 1–0. bratek55 (1650) – ratagan (1650), kurnik, 2011.

5.c4 Qe7 6.e3 Ng4 7.h3 Nh6 8.d4 f6 9.Bd3 g5 10.Qb3 Nc6 11.Nbd2 Bg7 12.0–0–0 0–0–0 13.Rhe1 g4 14.hg4 Ng4 15.Re2 h5 16.e4 d5?? 17.ed5+– Nb8 18.Re6 Qf7 19.Bf5 Nd7 20.Bg4?? hg4+/– 21.Nh4?? Qh5?? 22.g3+/– f5? 23.Re7 Bf6+/– 24.Re6 Bh4 25.gh4 Qh4 26.Qg3 Qg5 27.Kb1 f4 28.Qg2 f3 29.Qg3 Rh3 30.Qg1 Nf8 31.Re5 Qg6 32.Ka2 g3 33.fg3 Rg3 34.Qf2 Nh7 35.Nf3 Rf8 36.Re3 c6? 37.d6! c5? 38.d5 a6?? 39.Qe2 Rg2 40.Qd3 Rb2? 41.Kb2 Qd6 42.Qh7 b5 43.Qh3 Kb8 44.Re6 Qf4 45.Qh6 Qf3 46.Qd2 bc4 47.d6?? Bc8?? 48.Re7?? Qf6 (48...Qf6 49.Qc3 Qg5 50.Qc4 Rf2 51.Kb3 Qg2+–). bratek55 (1715) – picus52 (1640), kurnik, 2011.

5.d3 d5 6.e3 c5 7.bc5 bc5 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Bd6 10.Nbd2 Qc7 11.g3 0–0 12.c4 Qc8 13.cd5 Nd5 14.Nc4 Bb8 15.Rb1 N7f6 16.e4 Nb6 17.Bf6 gf6 18.Ne3 Be5 19.Qb3 Qd7 20.Rfd1 Bd4 21.Nc4 Qc7? 22.Nh4?? Rab8 23.Qc2 e5 24.Nf5 Bc8 25.Nd4 ed4 26.f4 f5 27.Bf3 fe4 28.Be4 Bh3 29.Ne5 Qd6 30.Qe2 Nd5?? 31.Qh5+– f5 32.Qh3 fe4?! 33.de4 Ne3+/– 34.Re1 Rb1 35.Rb1 d3? 36.g4?? Qd4=+ 37.Qh6?? Rf4 38.Rb8 Rf8 39.Qg5 (39.Qg5 Kh8 40.Rf8; 39.Qf8) 1–0. bratek55 (1615) – irbas, kurnik, 2011.

5.d3 d6 6.e4 Nbd7 7.Be2 e5 8.0–0 Be7 9.c4 h6 10.Nc3 g5 11.Nd5 Nd5 12.cd5 Rg8 13.d4 Bf6 14.de5 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Be5 de5 17.Bb5 Ke7 18.Rc1 Qd6 19.Bc6 Bc6 20.Rc6 Qd7 21.Qh5 Rh8 22.Rfc1 Rac8 23.b5 g4 24.Qh4 Ke8 25.Qf6 Rg8 26.Qe5 Kf8 27.Rc7 Rc7 28.Rc7 Qd8 29.d6 1–0. bratek55 – irbas (1625), kurnik, 2011.

5.d3 Bd6 6.e4 e5 7.Be2 Qe7 8.0–0 0–0 9.c4 c5 10.b5 Bc7 11.Nc3 d6 12.Nd5 Bd5 13.cd5 Nbd7 14.a4 h6 15.Rc1 Nh7 16.g3 Kh8 17.Nh4 Rg8 18.Nf5 Qf6 19.f4 Rae8 20.fe5 Ne5 21.Nd4 Qg6 22.Nc6 Ng5? 23.Ne5 de5 24.Bg4 Bd6? 25.Bf5 Nh3 26.Bh3 Qg5 27.Qf3 g6 28.Bd7 Re7 29.Bc6 f5 30.ef5 gf5 31.Qf5 Qf5 32.Rf5 Kh7 33.Rcf1 Rgg7 34.Kg2 Rg6 35.Re1 Kg7 36.Be5 Be5 37.Rfe5 Re5 38.Re5 Rd6 39.Re7 Kf6 40.Ra7 Ke5 41.Kf3 Kd4 42.Ke2 c4 43.dc4 Kc4 44.h4 Kc5 45.g4 Rg6 46.Kf3 Rf6 47.Ke4 Rf1 48.g5 hg5 49.hg5 Rg1 50.Kf5 Rf1 51.Kg6 Rg1 52.Kf6 Rf1 53.Kg7 Rf5 54.g6 Rf1 55.Kg8 Rg1 56.g7 Rg3 57.Kf8 Rf3 58.Rf7 Rg3 59.g8Q Rg8 60.Kg8 Kb4 61.Rb7 Ka5 62.Rb6! Kb6 63.d6 Kc5 64.d7 Kb4 65.d8Q (65.d8Q Kb3 66.Qd3 Ka2 67.Qc3 Kb1 68.Qd2 Ka1 69.Qc1 Ka2 70.Bd5) 1–0. bratek55 (1650) – kostrzanin2, kurnik, 2011.

5.d3 Bd6 6.e4 Be7 7.c4 d6 8.Be2 e5 9.0–0 0–0 10.Nc3 Nbd7 11.Nd5 Bd5 12.cd5 Re8 13.Rc1 Nf8 14.Qc2 Rc8 15.d4 ed4 16.Nd4 Ng6 17.Ba6 Rb8 18.f3 Ne5 19.Qc7 Qc7 20.Rc7 g6 21.Rfc1 Kg7 22.Nc6 Nc6 23.R1c6 b5 24.Ra7 Bd8 25.Rd6 Bb6 26.Kf1 Ba7 27.e5?? Nh5 28.e6 Kg8 29.Rd7 fe6 30.Ra7 ed5 31.Rd7 Rb6 32.Bb7 Nf4 33.Rg7 Kf8 34.Rh7 Nd3 35.Bg7?? Kg8–+ 36.Rh8 Kg7 37.Re8 Rb7 38.Rd8 Nf4 39.g3=+ Nd3 40.Rd5 Nc1 41.f4 Nb3 42.g4 Kf7 43.h4 Kg7 44.Kf2 Kf7 45.Kf3 Kg7 46.f5 gf5 47.Rf5?? Nd4–+ 48.Kf4 Nf5 49.Kf5 Ra7 50.g5 Ra3 51.h5 Ra4 52.h6 Kh7 53.Kf6 Rb4 54.g6 Kh6 55.g7 Rg4 56.Kf5 Rg7 57.Ke4 Rc7 58.Kd5 b4 59.Kd6 Rc2 60.Kd5 b3 (60...b3 61.Ke4 b2 62.Kf3 b1Q 63.Ke4 Rc4 64.Ke5 Qe4 65.Kd6 Rc6 66.Kd7 Qe6 67.Kd8 Rc8) 0–1. bratek55 (1625) – kostrzanin2, kurnik, 2011.

5.d3 Be7 6.Nbd2 0–0 7.g3 d5 8.Bg2 Nbd7 9.0–0 c5 ½–½. Drazic,Sinisa (2510) – Bogut,Zeljko (2440), 21st Croatian Championship 1b, 2012. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7)

5.d3 Be7 6.Nbd2 d5 7.g3 0–0 8.Bg2 Nbd7 9.c4 c5 10.b5 d4 11.0–0 Ne8 12.a4 f5?? (12...a6!?=) 13.a5 (better is 13.Nd4!? cd4 14.Bb7+/–) 13...Nd6 14.Qc2 (14.a6 Bf3 15.Nf3 e5+=) 14...Qc7 15.Ra3 h5 (better is 15...ba5!? 16.Nb3 e5 17.Na5 e4=) 16.Rfa1 Rab8 17.Bc1 f4 18.ab6 ab6 19.Ne1 fg3 20.hg3 Bg2 21.Ng2 Bg5 22.Nf3 Bc1 23.Qc1 e5 24.Ra7 Rb7 25.Rb7 Qb7 (worse is 25...Nb7 26.Qg5+/–) 26.Qg5 e4 27.Nfh4 Nf6 28.Nf4 Nf7 29.Qf5 Nh6 30.Qe6 Kh7 31.Nhg6 Re8 32.Qc6 Qb8 33.Ra6 ed3 34.ed3 Nf7 35.Rb6 Qd8 36.Ra6 (36.Qc5?! Re1 37.Kg2 Qa8 38.Rc6 Qa1 39.Nf8 Kg8+/–) 36...h4 37.gh4 Ne5 38.Ne5 Re5 39.Ra8 Re1 40.Kg2 Qe7 (40...Qd7 41.Qc8 Qg4 42.Qg4 Ng4+–) 41.Rh8! (41.Rh8 Kh8 42.Ng6 Kg8 43.Ne7 Re7 44.Qc5+–) 1–0. Phildius,Bernhard (2315) – Dengler,Dijana (2050), Munich op, 1993. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 Bb7)

5.d3 Be7 6.e4 d6 7.Be2 0–0 8.0–0 Nbd7 9.c4 a5 10.Qb3 c5 11.b5 d5 12.ed5 ed5 13.Nbd2 d4 14.Rfe1 Bd6 15.Bf1 Qc7 16.g3 Rae8 17.a4 Qb8 18.Bg2 Re1 19.Re1 Re8 20.Qd1 Qd8 21.Kf1 Re7 22.Re7 Qe7 23.Qe2 Kf8 24.Qe7 Ke7 25.Bc1 h6 26.Nh4 Bg2 27.Kg2 g6 28.f4 Ng4 29.Ndf3 h5 30.h3 Nh6 31.Ng5 Nf8 32.Ne4 Ne6 33.Nf3 Bc7 34.Kf2 Ng7 35.Nfg5 Ngf5 36.Nf3 f6 37.Nh2 Nd6 38.Nd6 Bd6 39.Kf3 f5 40.Nf1 Ng8 41.g4 hg4 42.hg4 Nf6 43.gf5 gf5 44.Ng3 Ke6 45.Bd2 Ng4 46.Nh5 Bf8 47.Ng3 Bg7 48.Nh5 Bf8 49.Ng3 Be7 50.Bc1 Nh2 51.Kg2 Ng4 52.Kf3 Bf6 53.Nh5 Bh8 54.Bd2 Nh2 55.Kg2 Ng4 56.Ng3 Bg7 57.Kf3 Bf6 58.Nh5 Bh8 59.Kg3 1–0. bratek55 (1740) – zidis, kurnik, 2011.

5.g3 (--> 1.b4 b6 2.Bb2 Bb7 3.Nf3 e6 4.g3 Nf6 5.a3).

5.Ng5 Nd5 6.e4 Qg5–/+ 7.ed5 Bd5 8.c4 Be4 9.d3 Bg6 10.Qf3 c6 11.b5 Bh5 12.Qe4 d5 13.Qd4 e5 14.Qe5= Qe5 15.Be5 Nd7 16.Bb2 cb5 17.cd5 Nc5 18.d4= Nb3 19.Bb5 Kd8 20.Ra2 a6 21.Bc6 Rb8 22.0–0 Na5 23.Bc3+/– Nc4 24.Re1 Be7 25.Bb4 Bb4 26.ab4+– Bg4 27.Ra6 Nd6 28.Ra7 Bh5 29.Rd7 Kc8 30.Rd6 1–0. rabelloenter (2000) – flaviolucas (2100), net–chess.com, 2006.

5.e3

5.e3 (--> 4.e3 Bb7 5.Nf3).

5.e3 c5 6.b5 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.Nf3 Bb7).

5.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 b6 5.Nf3 Bb7).

5.e3 d6 6.c4 (--> 4.e3 Bb7 5.c4 d6 6.Nf3).

5.e3 Be7 6.c4 0–0 7.Be2 (--> 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.c4).

4.Nf3 c5

5.b5 d5 6.a4 Bb7 7.g3 a6 8.Na3 g6 9.d3 Bg7 10.Bg2 0–0 11.0–0 ab5 12.Nb5 Nc6 13.Ne5 Nd7 14.Nc6 Bc6 15.Bg7 Kg7 16.c4 Nf6 17.Qc1 Qd7 18.Qf4 Rfd8 19.Rfc1 Ne8 20.h4 h6 21.Bf3 Qe7 22.Qd2 Nf6 23.Qb2 Kh7 24.Qe5 Nd7 25.Qc7 Rdc8 26.Qd6 Qd6 27.Nd6 Rf8 The isolani on a4 becomes a target 28.cd5 ed5 29.Nc4 Rfc8 (worse is 29...dc4 30.Bc6 Ra7 31.dc4+/– (worse is 31.Rc4 Ne5+=); 29...Ra4?! 30.Ra4 Ba4 31.Bd5=; 29...Ba4? 30.Bd5 Kg7 31.Ba8 Ra8 32.Nd6+–) 30.Nd6 Rf8 31.Nc4 ½–½. Buczinski,Henryk (2200) – Morais,Gustavo Joao (2345), VWC4pg26, 2011.

5.b5 d5 6.e3 Bd6 7.c4 0–0 8.d4 a6 9.dc5 bc5 10.Nc3 Nbd7 11.cd5+= Nb6 12.de6 Be6 13.Ng5 Qe7 14.Ne6 Qe6 15.Qf3 Rfd8 16.Qc6 Nc4= 17.Bc4 Qc4 18.Rc1 Qb3 19.Rb1 Be5 20.Qc5 Nd5 21.0–0 Rac8 22.Qc8 Rc8 23.Ba1 Qc4 24.Nd5 Qd5 25.Rfd1 Bh2 26.Kh2 Qh5 27.Kg1 ab5 28.Rd7 h6 29.Rb7 Rc5 30.Bd4 Rg5 31.g3 Qe2 32.Rb8 Kh7 33.Rc1?? Rh5 34.Kg2 Rf5 35.Rh8 Kh8 36.Rc8 Kh7 37.Rh8 Kh8 38.e4 Qe4 39.Kf1 Rh5 40.f3 Qd4 41.Kg2 Qd2 42.Kg1 Rh2 43.f4 Qg2# (43...Qf2#) 0–1. Pierred (2310) – Schwamkopf,Shredder 9 (2315), Friendly Game, 3m + 0s, 2005.

5.b5 Be7 6.e3 0–0 7.d3 d5 8.Nbd2 Nbd7 9.c4 Qc7 10.Be2 Bb7 11.Qc2 a6 12.ba6 Ra6 13.h4 dc4 14.dc4 Bd6 15.Rg1 Ne5 16.g4 Nf3 17.Nf3 Bf3 18.Bf3= Be5 19.g5 Bb2 20.Qb2 Nd7 21.Ke2 Qe5 22.Qb3 f5 23.Rad1 ½–½. Vastrukhin,O (2310) – Demuth,A (2385), World Youth U18, Antalya TUR, 2009.

5.b5 Be7 6.e3 0–0 7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Bb7 11.0–0 d6 12.d3 Nbd7 13.c4 Qc7 14.Nc3 d5 15.Qc2 Rd8 16.Bb2 dc4 17.dc4 Ng4 18.Ne4 f5 19.Ng3 h5 20.h3 h4 21.hg4 hg3 22.gf5 Nf6 23.Bf6 Bf6 24.fe6 Qe7 25.Qg6 gf2 26.Rf2 Qe6 27.Ng5 Qe3 28.Qf7 Kh8 29.Qh5 Kg8 30.Qf7 Kh8 31.Qh5 Kg8 32.Qf7 ½–½. Pedersen – Sorensen, Aarhus 1989.

5.b5 Be7 6.e4 d6 =.

5.b5 Be7 6.g3 0–0 7.Bg2 a6 8.a4 ab5 9.ab5= Ra1 10.Ba1 Qc7 11.c4 d5 12.Be5 Qa7 13.d3 Nbd7 14.0–0 Ne5 15.Ne5 Bd6 16.Nc6= Qc7 17.e4 d4 18.f4= e5 19.fe5 Be5 20.Nd2 Ng4 21.Qe2 Ne3 22.Ra1 Qd6 23.Ra7 Bg4 24.Qf2 h5 25.Bf3 h4? 26.gh4?? Bf4+= 27.Nf1 Bh3 28.Ng3 Nd1!? 29.Ne7 Kh8 30.Nef5–/+ Qe5?? 31.Bd1+– g6 32.Re7 Qe7 33.Ne7 Be3 34.Nd5 Bf2 35.Kf2 Rb8 36.h5 Kg7 37.e5 Be6 38.Ne4 Rb7 39.hg6 fg6 40.Kg3 Kh6 41.Kf4 Rf7 42.Ndf6 Ra7 43.Bg4 Bf7 44.e6 Be6 45.Be6 Ra3 46.Ng4 Kh5 47.Ngf2 (47...Kh6 48.Nf6+–; better is 47.Ng3 Kh4 48.Ne5 g5 49.Ke4 g4 50.Bg4 Ra1+–) 1–0. Sarto Ramos,Angel (2130) – Gavin Roche,Enrique (2240), Ibercaja op Zaragoza, 1997.

5.c3 Bb7 6.e3 Qc7 7.d4 Be7 8.dc5 bc5 9.Be2 0–0 10.0–0 Ne4 11.Bd3 c4 12.Bc2 Bf6 13.Nfd2 Nd2 14.Nd2= Be5 15.h3 f5 16.Nf3 Bd6 17.Nd4 a6= 18.Kh1 Nc6=+ 19.Bc1 Nd4 20.ed4 Qc6 21.Rg1 Rf6 22.Ba4 Qd5 23.Bd7 Rg6 24.f3–/+ Bg3 25.Ba4= Qd6 26.Ra2 Rd8 27.Qe2 Bh4 28.b5 Qg3 29.Rb2 Be7 30.Rc2?? Bd6 31.f4 Qh3# 0–1. Paramzina,Anastasya – Manusina,Nicole, EU–ch U10 Girls, 2007.

5.g3 Bb7 (--> 1.b4 b6 2.Bb2 Bb7 3.Nf3 e6 4.g3 Nf6 5.a3 c5).

5.b5 a6

6.a4 ab5 7.ab5 Ra1 8.Ba1 d5 9.e3 Nbd7 10.d3 (10.Be2 Bd6 11.0–0 0–0 12.d4 cd4 13.Qd4=; 10.c4 Bd6 11.Be2 Bb7 12.d4 cd4 13.Qd4+=) 10...Bd6 11.Nbd2 (11.Be2 0–0 12.0–0 Qc7 13.c4+=) 11...0–0 12.c4 Qc7 (12...Bb7 13.Be2+=) 13.Be2 (13.cd5+=) 13...Bb7 14.0–0 dc4 15.Nc4 (15.dc4!? e5 16.Nh4+=) 15...Bf3–/+ 16.gf3 Bh2 17.Kg2 Bd6 18.f4 e5 19.Nd6 Qd6 20.fe5 Ne5 21.d4 Qd5 22.Kh2 cd4 23.Bd4 h5 (23...Qe6 24.Rg1–/+) 24.f3 Qd6 25.Kg2 Ng6 26.Rh1 Rd8 27.Qc2 h4 28.Qf5 Qg3 29.Kf1 Nf4 30.Qf4 Qf4 31.ef4 Rd4 32.Rh4 Nd5 0–1. Serebrisky,Alexandr S – Stern,Werner, corr olm10 qual, 1982.

6.a4 Bb7 7.e3 Ne4 (7...d5 A) 8.Na3 c4 (8...Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 ab5 11.Nb5 Nc6 12.d3=) 9.d3 cd3 10.Bd3 Bb4 11.c3 Be7 12.0–0=; B) 8.Nc3= Be7 9.ba6 Ba6 10.Nb5 0–0 11.Be2 Nc6 12.0–0=; 7...Be7 A) 8.d4 0–0 (8...d5 9.dc5 bc5 10.Be2 ab5 11.Bb5 Bc6 12.0–0=) 9.dc5 (9.Bd3 d5 10.dc5 bc5 11.0–0 c4 12.Be2+=) 9...bc5 10.Be2 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1=; B) 8.Be2 0–0 9.0–0 d5 10.Nc3 ab5 11.Nb5 Nc6 12.d3=) 8.d3 (8.Nc3 Ng5 (8...Nc3 9.Bc3 f6 10.Be2 Bd6 11.0–0 Qc7 12.ba6=) 9.Ng5 Qg5 10.e4 Bd6 11.h4 Qh6 12.a5=; 8.Na3 A) 8...f6 9.d3 (9.Be2 Be7 10.d3 Nd6 11.0–0 0–0 12.c4=) 9...Nd6 10.Be2 Be7 11.0–0 0–0 12.c4=; B) 8...d5 9.ba6 Ba6 10.Bb5 Bb5 11.Nb5 f6 12.0–0=) 8...Nf2?? (better is 8...Nf6= 9.Be2 (9.Na3 Be7 10.Be2 d5 11.ba6 Ra6 12.Nb5=; 9.d4 d5 10.dc5 Bc5 11.Bd3 0–0 12.0–0=) 9...Be7 10.d4 0–0 11.0–0 d6 12.dc5=) 9.Kf2+– d5 10.Nbd2 Nd7 11.Be2 e5 (11...Nf6 12.Ne5+–) 12.e4 (12.Ne5!? Qh4 13.g3 Qe7 14.Nd7 Qd7+–) 12...d4 13.Nc4 a5 (13...Qf6 14.Rf1+–) 14.Rf1 g6 (14...Qc7 15.c3+–) 15.Kg1 (better is 15.Nfe5 Ne5 16.Ne5 Qc7+–) 15...Bg7 (15...Qe7+–) 16.Nd6 Ke7 17.Nb7 Qc7 18.Qe1 (18.Nc5!? Nc5 19.Ra3 Rac8+–) 18...Qb7 19.Qg3 f6 20.Nd2 Rhf8 (20...Bh6 21.Nc4+–) 21.Nc4 Rf7 22.Bg4 Rg8 (22...Nf8 23.Rf2 h5 24.Bh3+–) 23.Qh3 (better is 23.Bd7!? Qd7 24.Nb6 Qe6+–) 23...Nf8 24.Rf2 h5 25.Bc8 Qc7 26.Raf1 f5 (26...Bh6 27.c3+–) 27.ef5 Qc8 (27...Rf6 28.fg6 Rf2 29.Rf2 Bf6+–) 28.f6! Kd8 (28...Rf6 29.Qc8 (29.Ne5); 28...Bf6 29.Qc8 (29.Nb6)) 29.Qc8 Kc8 1–0. Kesmaecker,Philippe (2275) – Le Gal,Loic, Gouesnou op, 1999.

6.e3 d5 7.Nc3 A) 7...Bd6 8.ba6 Ba6 (8...0–0 9.Nb5 Be7 10.a7 Nc6 11.Ne5 Bd7=; 8...Na6 9.Nb5 Be7 10.Be2 Bd7 11.a4 0–0=) 9.Nb5 Be7 10.Be2 0–0 11.a4= 11...Nc6=; B) 7...Be7 8.Be2 0–0 (8...Nbd7 9.0–0 0–0 10.ba6 Ba6 11.Ba6 Ra6+=) 9.ba6 Ba6 10.0–0 Nc6 11.Nb5 Na7+=.

6.e3 d5 7.c4 Nbd7 8.d4 (8.Nc3 Be7 9.Be2 dc4 10.Bc4 ab5 11.Nb5 0–0 12.0–0 Bb7 13.d3 Ng4=; 8.cd5 ed5 9.ba6 Ba6 10.Ba6 Ra6 11.Nc3 Bd6 12.d3 Qe7 13.0–0 0–0=; 8.ba6 Ba6 (8...dc4 9.a7 Ra7 10.Bc4 Be7 11.0–0 Bb7 12.Nc3 0–0 13.Nb5 Ra5=) 9.d3 Bd6 10.Be2 0–0 11.Nc3 dc4 12.dc4 Qc7 13.0–0 Rfd8=) 8...Bb7 (8...Be7 9.dc5 bc5 10.Nc3 Qa5 11.Qd2 0–0 12.cd5 ed5 13.ba6 Rd8=; 8...ab5 9.cd5 ed5 10.Bb5 c4 11.Bc6 Ra5 12.Nc3 Be7 13.e4 de4=; 8...Bd6 9.Nc3 dc4 10.Bc4 0–0 11.0–0 Bb7 12.dc5 Nc5 13.ba6 Ba6=) 9.Nbd2 (9.dc5 Nc5 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Be7 12.ba6 Ba6 13.Ba6 Ra6=) 9...Bd6 (9...dc4 10.ba6 Ba6 11.Nc4 b5 12.Ncd2 c4 13.a4 Bb4=) 10.dc5 bc5 11.Be2 (11.cd5 ed5 12.ba6 Ba6 13.Ba6 Ra6=) 11...ab5 12.cb5 Qc7 (12...0–0 13.a4 Re8=) 13.Qc2 (13.0–0 0–0+=) 13...e5 (13...0–0+=) 14.e4 de4 15.Ng5 e3! 16.fe3 Bg2 17.Rg1 Bd5 18.e4 Bb7 19.Bc4 0–0 20.0–0–0? (20.Qb3!? Nb6 21.Qg3+=) 20...Nb6 21.Rdf1 Be7 (21...Qe7 22.Kd1–+) 22.Ndf3? (better is 22.Qb3!? Nc4 23.Nc4–/+) 22...Nc4–+ 23.Qc4 Nd7?? (better is 23...Bd6 24.Nh4 h6 25.Rf6 hg5=) 24.Ne6!+/– Nb6?? (24...fe6 25.Qe6 Double attack) 25.Qa2 (25.Nc7?! Nc4 26.Na8 Nb2 27.Kb2 Ba8 28.Ne5 Be4+/–; 25.Rg7 Kh8 26.Ne5 Bf6+–) 25...fe6 26.Be5 (better is 26.Qe6!? Kh8 27.Be5 Rf6 28.Qf6 gf6+–) 26...Rf3?? (26...Qe5 27.Ne5 Rf1 28.Rf1 c4+–) 27.Qe6 (27.Qe6 Kf8 28.Rf3 Ke8 29.Rg7 Kd8 30.Rf8 Bf8 31.Bc7) 1–0. Stopa,Ja (2480) – Amanov,Z (2410), Los Angeles USA, 2011.

6.e3 d5 7.Be2 =.

6.e3 Be7 7.d4 0–0 8.Nbd2 ab5 (8...d5 9.dc5 bc5 10.ba6+=) 9.Bb5 Bb7 10.0–0 Nc6 11.c4 cd4 12.ed4 d5 13.cd5 Qd5 14.a4 Na5 15.Qe2 Rfc8 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Nc6 18.Qe3 Nb4 (18...Qh5 19.Rb1+=) 19.Rb3= Nc2 (19...Qd6 20.Qe5 Qe7 21.Rfb1 Bf3 22.Nf3=) 20.Qd3+= Qf5 21.Qf5 ef5 22.Bd3 (22.Rc1 Bd5 23.Rb2 Na3 24.Rc8 Rc8+=) 22...Be4= (worse is 22...Ra4 23.Rb6 Rb4 24.Rb4 Nb4 25.Bf5+/–) 23.Bc2 Bc2 24.Rb6 Ba4 ½–½. Grigoriev,Armen (2280) – Morchiashvili,Bachana (2360), 10th Izmir Open, 2011.

6.e3 ab5

7.Bb5 Ba6 8.Ba6 (8.Nc3 Be7 9.0–0 0–0 10.a4 d5 11.Qe2=; 8.a4 Bb5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 d5 11.0–0=) 8...Na6 9.Bf6 Qf6 10.Nc3 c4 11.0–0 =.

7.Bb5 Be7

8.0–0 Ba6 9.a4 0–0 10.d3 d5 11.Nbd2 =.

8.a4 0–0 9.0–0 d5 10.Ne5 Qd6 11.d3 =.

8.Nc3 Ba6 9.a4 0–0 10.0–0 d5 11.Qe2 =.

8.Nc3 Bb7 9.d4 0–0 10.Bd3 Qc8 11.0–0 Rd8 12.Re1 (12.dc5 Qc5 13.Rb1 d6=) 12...d5 13.Nb1 (13.dc5 bc5 14.Nb5 c4+=) 13...Nbd7 14.Ne5 Nf8 (14...c4 15.Be2–/+) 15.c3 Ne4 16.Be4 de4 17.Nc4 (17.Qh5 g6 18.Qh6 f6+=) 17...Qc7–/+ 18.Ncd2 Bd6 19.Nf1 Ng6 20.Nbd2 b5 21.Qh5 f5 (21...Bd5 22.Red1–/+) 22.dc5 (22.c4 cd4 23.cb5 de3 24.Ne3 Nf4–/+) 22...Bc5 (22...Qc5!? 23.Nb3 Qd5–/+) 23.c4+= b4 24.a4 Ne5 (24...Bc6!?–/+) 25.Be5= Qe5 26.Nb3 Rd3 27.Nfd2 Rad8 28.a5 (worse is 28.Nc5 Qc5 29.Nf1 b3–/+) 28...Ba6 (better is 28...g6!? 29.Qe2 Bd6+=) 29.Nc5+= Rd2 30.Nb3 (30.Na6 Qa1 31.Ra1 g6=) 30...g6 (30...Rc2!?+=) 31.Qg5= R2d7 32.Nd4 (32.c5 Rc8=) 32...Bc4 (32...Rc8!?+=) 33.Nc6+= Qa1 34.Qd8 (34.Ra1?? Rd1 35.Rd1 Rd1) 34...Rd8 35.Ra1 Ra8 36.Nb4 Ba6 37.h4 h6 38.Rc1 (38.f3 ef3 39.gf3 Kf7+=) 38...Bd3 39.Ra1 Ba6 40.Rc1 Bd3 41.Ra1 (41.Rc5 Kf7+=) 41...Ba6 42.Kh2 Kf7 43.Nc6 Bb5 44.Nb4 Ba6 45.f3 ef3 46.gf3 g5 47.hg5 hg5 48.Kg3 Kf6 ½–½. Vaglio Munoz,Jaime – Myers,Hugh Edward, Haifa ol (Men), 1976. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 c5 5.b5 a6 6.e3 ab5 7.Bb5 Be7)

8.c4 Ba6 9.Ba6 Ra6 10.d3 0–0 11.0–0 =.

8.d3 0–0 9.c4 d5 10.0–0 Bb7 11.Qe2 =.

8.0–0 0–0

9.c4 Ba6 =.

9.c4 Bb7 10.d3 Nc6 11.Nc3 (11.Nbd2=) 11...Ne8 12.d4 (12.Rb1 d5=) 12...Nd6 13.dc5 bc5 14.Qe2 Nb5 15.Nb5 d5 16.Rfd1 Na5 17.Nd2 Bc6 18.a4 Bf6 19.Bf6 Qf6 20.Rac1 (20.cd5 ed5 21.Qf3 Qg5=) 20...Qe7 21.e4 d4 22.Ra1 e5 23.Qd3 Nb7 24.f3 Ra6 25.Ra3 Nd8 26.Nf1 Ne6 27.Ng3 g6 28.Qd2 Nf4 29.Ne2 Ne2 30.Qe2 f5 31.ef5 gf5 32.f4 (32.a5 e4+=) 32...e4–/+ 33.Rg3 Kh8 34.Qb2? (better is 34.Ra1!?–/+) 34...Ra4–+ 35.h3 (35.Qc2 Rfa8–+) 35...Rc4 36.Na3 Rb4 37.Qc1 Bd5 38.Nc2 Ra4 39.Ne3 Be6 (39...de3?! 40.Rd5 Rd4 41.Rc5–/+) 40.Nf1 (40.Nc2 Rfa8–+) 40...Rfa8 41.Kh2 Rg8 0–1. Damjanovic,Mato – Gligoric,Svetozar, Ljubljana ch–YU, 1960.

9.c4 d5 10.d3 Bb7 11.Nbd2 =.

9.d3 d5 10.c4 Bb7 11.Nbd2 =.

9.d4 Ba6 10.Nc3 =.

9.d4 Bb7 10.Bd3 d5 11.c4 Nbd7 12.cd5 Bd5 13.Nbd2 Qc7 14.e4 Bb7 15.Rc1 Qb8 16.e5 Nd5 17.Qc2 h6 18.dc5 Bc5 19.Ne4 Ba3=+ 20.Bb5 Bb2 21.Qb2 Rd8 22.Bd7 Rd7 23.Nd6 Rc7 24.Rb1 Ba6 25.Rfe1 b5 26.Nd4 b4 27.Qb3 Qb6 28.Qd1? Nc3–+ 29.Qg4 Nb1 30.Ne6 fe6 31.Qe6 Kh7 32.Qf5 g6 33.Qb1 Bc8 34.h4 Bf5 35.Nf5 gf5 36.Qf5 Qg6 37.Qf3 Rb8 38.h5 Qg7 39.e6 b3 40.Qd3 Kh8 41.f4 b2 (42.Qf1 Qg4–+) 0–1. Hornyak,J – Kemeri,G, HUN, 1994.

5.bc5 bc5

6.c4 Nc6 7.e3 Rb8 8.Qc2 Qb6 9.Bc3 Be7 10.d3 d5 11.Be2 d4 12.ed4 cd4 13.Bd2 0–0 14.0–0 Nd7 15.Bf4 e5 16.Bg3 Qb2 17.Qb2 Rb2 18.Nfd2 Na5 19.f4 Nc5–+ 20.Bd1 Bf5 21.fe5 Bd3 22.Rf2 Bg5 23.Bf4 Bf4 24.Rf4 Bb1 25.Nb1 Nab3 (25...Nab3 26.Bb3 Nb3–+; 25...Nc4?! 26.Rd4 Ne5 27.Nc3–/+) 0–1. Droulers,Denis (2190) – Morvay,Miklos (2270), FRA–HUN Creteil, 1983.

6.c4 d5 7.e3 Ba6 8.d3 dc4 9.dc4 Qd1 10.Kd1 Be7 11.Bd3 0–0 12.Ke2 Nc6 13.Rd1 Rfd8 14.Nbd2 Rab8 15.Rab1 Rd7 16.Bc3 Rbd8= 17.Bc2 Ng4 18.Ba4+/– Rc7 19.h3 Nf6 20.Rb2 Rb8 21.Rdb1 Rb2+= ½–½. alaamattar (2100) – atotingue (2260), net–chess.com, 2005.

6.d4 Be7 7.e3 0–0 8.Nbd2 Bb7 9.Rc1 d5 10.c4 Nc6 11.Bd3 dc4 12.Bc4 a6 13.0–0 Nd5 14.Bd3 f5 15.Re1 Rc8 16.Qe2 b5= 17.Bb1 Na5 18.Ba2 Rc1 19.Rc1 Bd6 20.Ne5 Qe7 21.Rc2 Nb6 22.e4 fe4 23.Bc3 Nac4 24.Ndc4 Nc4 25.Nc4 bc4 26.Qc4 Bd5 27.Qa6 Ra8 28.Qe2 Ra3 29.Bd2 Qh4 30.Rc8 Kf7 31.g3 Qh3 32.Bb1 Ra1 33.Rc1 Qf5 34.Qb5 Ba3 35.Rf1 Qf3 36.Be3 Bf8 37.Bc2 Ra3 ½–½. Bonetti,Shane – Woelfelschneider,Peter, TT–10 ETC, 2003.

6.e3 Nc6 7.Bb5 Rb8 8.Bf6 gf6 9.Bc6 dc6 10.0–0 Ba6 11.Re1 Bg7 12.Nc3 Qa5 13.Rb1 0–0 14.e4 Rb6 (14...Qa3?? 15.Ra1 Qb2 16.Ra6+–) 15.Qc1 Rd8 16.Rb6 ab6 17.Qb2 b5 18.d3 b4 19.ab4 cb4 20.Ne2 Qa3 21.Qa3 ba3 22.Rb1 f5 23.e5 Ra8 24.Nc3 f6 25.Ra1 Bb7 26.Ra2 fe5 27.Nb1 e4 28.de4 Bb2 29.Nfd2 c5 30.f3 fe4 31.fe4 Ra4 32.Kf2 c4 33.c3 Kg7 34.Ke3 e5 35.Kf3 Bc1 36.Nf1 Ra6 37.Nfd2 Bc8 38.h3 (38.Nc4? Be6 39.Ra3 Bc4 40.Ra6 Ba6–+) 38...Bd7 39.Ke2 h5 40.Ke1 Kf6 41.Kd1 Bb2 42.Ke1 Bb5 43.Kf2 h4 44.g4 hg3! 45.Kg3 Bc1 46.h4 Bd7 47.Kf2 Be8 48.Ke1 (48.Nc4? Bf7 49.Ra3 Bc4 50.Ra6 Ba6–+) 48...Ra4 49.Kd1 Bb2 50.Ke2 Bh5 51.Ke1 Kg6 52.Nf1 Bg4 53.Kd2 Bf3 54.Ng3 Ra7 55.Kc2 Kf6 56.Nd2 Rg7 57.Nf5 Rg2 58.Ne3 Be4 (58...Rh2 59.Nec4 Be4 60.Kb3–+) 59.Kd1 Rg1 60.Ke2 Bd3 61.Kf3 Ra1 62.Ra1 Ba1 63.Ne4 Ke6 (63...Ke6 64.Nc5 Kf7–+) 0–1. Niewold,Jaap (1685) – Geiger,Walter (2050), IECG, 2006.

6.e3 Nc6 7.Nc3 Rb8 8.Rb1 d5 9.Bb5 Bd7 10.Ba4 Bd6 11.Nb5 Be7 12.Bf6 Bf6 13.Nd6 Kf8 14.Nb7 Qe7 15.0–0 g6 16.d4 cd4=+ 17.ed4 Na5 18.Bd7= Nb7 19.Bc6 Kg7 20.Re1 Qc7 21.Bb7 Rb7 22.Rb7 Qb7 23.c3 Rc8 24.Qc2 Qa6 25.Qb2 Qa5 26.Rc1 Be7 (27.Ne5 Qa3–/+) 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Woelfelschneider,Peter, TT–08 ETC, 2003.

6.e3 Nc6 7.c4 Be7 8.Be2 d5 9.0–0 d4 10.ed4 cd4 11.d3 0–0 12.Nfd2 Rb8 13.Bc1 Nd7 14.f4 Nc5 15.Bf3 Na5 16.Ne4 Nab3 17.Ra2 Nc1 18.Qc1 Nd3 19.Qd2 Nc5 20.Rb2 Rb2 21.Qb2 Ba6 22.Nbd2 Nd3 23.Qc2 Nf4 24.Qa4 Qc8 25.Rb1 e5 26.g3 Nh3 27.Kg2 f5 28.Nf2 Nf2 29.Bd5 Kh8 30.Kf2 e4 31.Nb3 f4 32.Nd4 fg3 33.Ke3 Qg4 (33...Qh3 34.Ke4 Bc5 35.Kd3 gh2 36.Bf3 Bd4 37.Qc6 Rf3 38.Kd4 Qh4 39.Qe4 Qd8 40.Qd5 Qf6 41.Qe5 Rf4 42.Kd3 Qe5 43.Rb8 Qb8 44.Kc2 Rc4 45.Kd1 Qf4 46.Ke1 Rc1) 34.Be4 (34.Ne6 Rf3 35.Kd2 Rf2 36.Kc3 Qf3 37.Kd4 Qf6 38.Ke3 Qc3 39.Ke4 Qf3 40.Kd4 Rd2 41.Ke5 Re2 42.Kd4 Qe3) 34...Bg5 35.Kd3 Qf4 36.Rd1 (36.Kc3 Qe3 37.Kb4 Qd4 38.Qa6 Qe4 39.Rb2–+) 36...Qe3 37.Kc2 Qe4 38.Kb3 Qe3 39.Ka2 g2 40.Nc2 g1Q (40...Qe2 41.Re1 Bc4 42.Kb2 Rb8 43.Qb4 Rb4 44.ab4 Bf6 45.Kb1 g1R 46.Rg1 Bd3 47.Ka2 Qc2 48.Ka3 Bb2 49.Ka2 Bc4) 41.Ne3 (41.Rg1 Qg1 42.Qa6–+) 41...Qe3 42.Rb1 Rf2 (42...Qe2 43.Rb2 Bc4 44.Qc4 Qc4 45.Rb3 Rf2 46.Ka1 Bf6 47.Kb1 Qc2) 43.Rb2–+ Rb2 44.Kb2 Bf6 45.Kb1 Qe4 (45...Bb7 46.Qd1 Be4 47.Ka2 Qf2 48.Qe2 Qe2 49.Kb3 Qb2 50.Ka4 Bc6 51.Ka5 Qa3) 46.Kc1 Bc4 47.Qd7 (47.Qd1 Qe3 48.Qd2 Bb2 49.Kc2 Qb3 50.Kb1 Ba3 51.Ka1 Bd3 52.Qc1 Bc1 53.h3 Bb2) 47...Qe3 (47...Qe1 48.Qd1 Qc3 49.Qc2 Bg5 50.Kb1 Ba2 51.Ka2 Qc2 52.Ka1 Bf6) 48.Kc2 (48.Qd2 Bb2 49.Kc2 Qb3 50.Kb1 Ba3 51.Ka1 Bd3 52.Qc1 Bc1 53.h3 Bb2) 0–1. Tagirov,Kajum K (1910) – Melnikov,Sergey (2060), Ufa Cup, 2007.

6.e3 d5 7.Nc3 =.

6.e3 d5 7.c4 Nbd7 8.Nc3 Rb8 9.Rb1 Qa5 10.cd5 ed5 11.Be2 Be7 12.0–0 0–0 13.Qc2 Ba6 14.Ba6 Qa6 15.a4 c4 16.Nb5 Rb7 17.Bd4 Rfb8 18.Ra1 Qa5 19.Ne5 Ne5 20.Be5 Re8 21.Rfb1 Ne4 22.Nc3 Bb4 23.Bd4 Bc3 24.dc3 Reb8 25.Rb7 Rb7 26.Rb1 Qc7 27.f3 ½–½. Liptak,Tibor – Kovacs,Arthur, HUN–ch E355 corr, 1998. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 c5 5.bc5 bc5)

6.e3 d5 7.c4 Nbd7 8.cd5 ed5 9.Nc3 c4 10.Qc2 Nc5 11.Be2 g6?? 12.0–0?? Bf5= 13.Qc1? Nb3–/+ 14.Qe1 Na1 15.Qa1 Rg8 16.h3 g5 17.Nb5–/+ Be7 18.Nc7? Qc7–+ 19.Bf6 g4 20.hg4 Bg4 21.Be7 Qe7 22.Rb1 Qe4 23.Kf1 Be6 24.Ne1 Qg6 25.Bf3 Qg7 26.Qa2 Rd8 27.Rb7 Rd7 28.Qb1–/+ Rb7 29.Qb7 f5 30.Qb8=+ Ke7 31.Qa7 Kf6 32.Qb6 Qd7 33.Nc2 Ra8 34.Nb4 Kg7 35.Qd4 ½–½. Bakkers,Max – Markus,Robert, corr ICCF EU–I–GT–198, 1985.

6.e3 Be7 7.c4 0–0 8.Be2 Nc6 9.0–0 Rb8 10.Bc3 Ne4 11.Qc2= Nc3 12.Nc3 Qa5 13.d4 cd4 14.ed4 Bf6 15.Rfd1 d5 16.Nb5 Bd7 17.cd5 ed5=+ 18.Qc5 a6–/+ 19.Qd6 Rb7 20.a4 Re8 21.Bf1 Re6 22.Qd5=+ Nd8 23.Rdc1? ab5 24.ab5= Qb4 25.Ra8 Reb6 26.Ne5 Be6 27.Rd8+/– Bd8 28.Qd8 Qf8 29.Qf8 Kf8 30.Nc4?? Bc4 31.Rc4= Rd7 32.g3 Ke7 33.Rc6 Rc6=+ 34.bc6 Rd4 35.Bh3 Rc4 36.Bd7 Kd6 37.Kg2 f6 38.h4 Ke5 39.Kf3 Rc3 40.Kg4 Rc5 41.Kf3 Rc4 42.Be8 f5 43.Bd7 Rc3 44.Kg2 Ke4 45.g4 f4 46.Bf5 Kd4 47.Bd7 g6 48.Be8 Ke4 49.Bd7 Rc1 50.h5 gh5–/+ 51.gh5 h6 52.Bg4 Rc3 53.Bd7 Ke5 54.Be8 Kf6 55.Bd7 Kg5–+ 56.Be8 Kg4 57.Kf1 Kf3 58.Ke1 Rc2 59.Kd1? Rc5 60.Kd2 Kf2 61.Kd3 Kg3 62.Kd4 Rc1 63.c7 Rc7 64.Bb5 Re7 0–1. Sandberg,Richard – Asadpour,Mehdi, Hallstahammar op, 1998.

5.bc5 Bc5

6.Nc3 =.

6.d4 Be7 7.e3 0–0 8.Bd3 Ba6 9.0–0 Bd3 10.cd3 Nc6 11.Nc3 d5 12.Rc1 Rc8 13.Qa4 Qd7 14.Rfe1 Qb7 15.Qb3 Rfd8 16.Ne5 Nd7 17.Nc6 Rc6 18.e4 Nf6 19.f3 de4 20.de4 Rd4 21.Nd5 Rd5 22.ed5 Nd5 23.Qa4 b5 24.Qd4 Bf8 25.Rc6 Qc6 26.Rc1 Qb7 27.Qe5 Qd7 28.Bd4 Qe7 29.Rc8+= f6 ½–½. Schulz,Hans_Juergen – Woelfelschneider,Peter, TT–09 ETC, 2003.

6.d4 Be7 7.e3 0–0 8.Bd3 d5 9.0–0 Ba6 10.Ba6 Na6 11.Qd3 Nc7 12.Nbd2+= b5 13.a4 a6 14.ab5 ab5 15.Ra8 Qa8 16.Ra1 Qb7 17.Rb1 Ra8 18.Bc1 Qc6 19.Ne5= Qd6 20.e4 Nd7 21.Ndf3 f6 22.Nd7 Qd7 23.Bf4 Ra3=+ 24.Qe2 de4 25.Qe4 Nd5 26.Bd2 g6 27.Re1 Kf7 28.g3 Qc6 29.h4 h5 30.Rc1 Qc4 31.Re1 Nb6 32.Qf4= Rf3 33.Qf3+/– Qc2 34.Qe3 Qc6? 35.Rc1 Nc4 36.Qh6 Bf8?? 37.Qh7 Ke8 38.Qg6 Kd8 39.Qf6 Be7 40.Qh8 Kd7 41.Qh5 Qb6 42.Bf4 1–0. Fredriksen,Jan Gunnar (1745) – Lund,Frode Ryan (1810), Oslo–ch, 2004.

6.d4 Be7 7.e3 Bb7 8.Bd3 0–0 9.0–0 d5 10.Nbd2 Ne4 11.c4 f5 12.a4 Bb4 13.Ba3 Ba3 14.Ra3 Nc6 15.cd5 ed5 16.Qb3 Na5 17.Qb4 Nc6 18.Qb2 Qd6 19.a5 Na5 20.Ra5 ba5 21.Qb7 Rab8 22.Qa6 Qa6 23.Ba6 Rb2 24.Nb1 f4 25.ef4 Rf4 26.Bc8 Rf6 27.Ne5? Rfb6–+ 28.f3 Rb1 29.Be6 Kf8 30.Nd7 Ke7 31.Nb6 Rf1 32.Kf1 ab6 33.Bd5 Nc3 34.Bg8 a4 0–1. Schulz,Hans_Juergen – Woelfelschneider,Peter, TT–10.25 ETC, 2003.

6.e3 Bb7 7.c4 0–0 8.Nc3 d5 9.cd5 Nd5 10.Be2 Nd7 11.0–0 Nc3 12.Bc3 Nf6 13.d3 Rc8 14.Bb2 Bd6 15.Rc1 Rc1 16.Qc1 Qe7 17.Qa1 Re8 18.Rc1 e5 19.h3 ½–½. Fournier,Frederic (2260) – Duncan_1867 (2430), Chess.com (Team), 2013. (=1.Nf3 Nf6 2.b4 e6 3.a3 b6 4.Bb2 c5 5.bc5 Bc5)

6.e3 d5 7.Be2 0–0 8.0–0 Bb7 9.c4 dc4 10.Bc4 Qe7 11.d4 Bd6 12.Nbd2 Nbd7 13.Qe2 Rfc8 ½–½. Milde,Lars – Woelfelschneider,Peter, TT–08.04, 2003.

4.Nf3 Nc6

5.Nc3 d5 6.e3 Bd6 7.Nb5 0–0 8.Nd6 cd6 9.Bb5 Bb7 10.0–0 d4 11.Bc6+/– Bc6 12.Nd4 Rc8 13.Nc6 Rc6 14.Rc1 Ne4 15.Bg7 Kg7 16.Qg4 Ng5 17.f4 f6 18.fg5+– fg5?? 19.Rf8 Qf8 20.Qg5 Kh8 21.Rf1 Qg8 22.Qf6 Qg7 23.Qd8 Qg8 24.Rf8 Rc8 25.Rg8 1–0. lucya (2135) – il_conte (1695), GameColony.com, 2002.

5.e3 g6 6.Be2 Bg7 7.0–0 0–0 8.c4 Bb7 9.d4 d5 10.cd5 Nd5 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Ne7 13.Rc1 f5 14.Qb3 Bd5 15.Bc4 Bc4 16.Qc4 Nd5 17.Ne5 Be5 18.de5 Re8 19.Rfd1 Qg5 20.Bd2+/– Qe7 21.f3 Rec8 22.e4+– b5 23.Qb5 Nb6 24.ef5 ef5 25.Qc5 Qe6 26.Bh6 Nd7 27.Qc3 Nb6 28.f4 Qa2 29.e6! Qe6 30.Qg7# 1–0. Rosner,Dirk – Hofmann,J, Tiger–Chessclub, 1999.

4.Nf3 d5

(--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 b6).

5.e3 c5 6.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.Nf3).

4.Nf3 Be7

5.c4 Bb7 6.e3 (--> 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4).

5.d3 Bb7 6.Nbd2 Nc6 7.c4 d6 8.g3 Qd7 9.Bg2 0–0–0 10.Qa4 Kb8 11.0–0–0 Rdg8 12.Nd4 Nd4–/+ 13.Qd7 Nd7 14.Bd4? Bg2 15.Rhg1 Bb7 16.e4 e5 17.Bc3 g6 18.Kb2 f5 19.f4 Bf6 20.fe5 Be5 21.d4 Bg7 22.ef5 gf5 23.Rde1 Re8 24.Nf3 Re1 25.Re1 Bf3 26.Re7 Bd4! 27.Bd4 Ne5! 28.Be5 de5 29.Re5 Be4 30.Kc3 h5 31.Re7 h4 32.Rg7 hg3 33.hg3 Rd8 34.c5 Rd3 35.Kb2 bc5 36.bc5 Kb7 37.g4 f4 38.g5 f3 39.Rf7 Rd2 40.Kc3 Rg2 41.Rf4 Bc6 42.Kd4 Rg5 43.Rf8 Rg2 44.Kc4 f2 45.Kd3 Bb5 46.Ke3 f1Q (46...f1Q 47.Rf1 Bf1–+) 0–1. sagonek – pako1, kurnik, 2011.

5.d3 Bb7 6.Nbd2 Nc6 7.g3 d6 8.Bg2 Qd7 9.0–0 0–0–0 10.c4 Rdg8 11.Qa4 Kb8 12.Ng5 Bd8 13.Bc6 Bc6= 14.b5 Bb7 15.Ngf3 e5 16.e4 h5 17.d4? Ne4–/+ 18.de5 Nd2 19.Nd2 de5 20.Rad1 Qe6 21.f3 Bh4?? 22.gh4+– g5 23.Ne4 gh4 24.Kh1+/– Qh3 25.Rf2 Rg6 26.Be5 Rhg8? 27.Qc2 Be4? 28.Qe4+– Re8 29.Qf4 Rge6 30.Bc7 Kc8 31.Qd2 R6e7?? 32.Bf4 Qe6 33.Rdf1 h3 34.Bg5 Rd7 35.Qf4 f5 36.Qh4 Qd6 37.Qh3 Re5 38.Bf4 Rde7 39.Be5 Qe5 40.Qh5 Re6 41.Rg2 Kd7 42.Rd1 Kc7 43.Rg7! Re7?? 44.Re7 Qe7+– 45.Qf5 Kb8 46.Qd7 Qd7 47.Rd7 Kc8 48.Ra7 Kb8 49.Ra6 Kb7 50.h3 Kc7 51.h4 Kb7 52.h5 Kc7 53.h6 Kb7 54.h7 Kc7 55.Rb6! Kb6 56.h8Q Kc5 57.Qe5 Kc4 ½–½. sagonek – pako1, kurnik, 2011.

5.g3 Bb7 6.Bg2 0–0 7.0–0 d6 8.Nc3 Nbd7 9.e3 Rc8 10.Ne2 h6 11.c4 c5 12.d3 d5 13.Nd2 dc4 14.Bb7+/– Rb8 15.Ba6+– cd3 16.Bd3 cb4 17.ab4 Ne5? 18.Bc2 Qc7 19.Be5 Qe5 20.Nd4 Ra8 21.N2f3 Qc7 22.Rc1 Qb7 23.b5 Rfd8 24.Qe2 Rac8 25.Ne5 Nd5 26.Qf3 Bf6 27.Nec6 Re8 28.Be4 Qd7 29.Rc2 Bd4 30.ed4 Ne7 31.Ne7 Qe7 32.Rfc1 Rc2 33.Rc2 Rd8 34.Qd3 Qb4 35.Rc4 Qb5 36.Rc8! Qe8 37.Rc7+– a5 38.Rb7 Rb8 39.Qb3 Rb7+/– 40.Bb7 Qd7? 41.Qb6+– a4 42.Be4 a3?? 43.Qb8 (43.Qb8 Qc8 44.Qc8) 1–0. coloplayah (2155) – kostaspetidis (2135), net–chess.com, 2007.

5.g3 Bb7 6.Bg2 0–0 7.0–0 d6 8.c4= Nbd7 9.d3 h6 10.Qb3 c5 11.Nc3 Rc8 12.h3 cb4 13.ab4 Nb8? 14.Ra7+– Nc6?? 15.Rb7 Rc7 16.Rb6 Rc8 17.Rb7 Rb8 18.Rb8 Qb8 19.b5 Na7 20.Nd4 Rc8 21.b6 Nc6 22.Nc6 (22.Nc6 Qb7 23.Na7+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Vontina, 2009.

4.g3 Bb7

5.f3 d5=+ 6.Bg2 Bd6 7.f4 0–0 8.Nf3 c5 9.bc5 Bc5 10.e3 Ba6 11.Ne5 Qc7 12.c4= Nbd7 13.cd5 ed5 14.Nd7+= ½–½. Vrana,Frantisek (2240) – Bazant,Petr Sr (2310), CZE–chT, 1997.

5.Nf3 (--> 1.b4 b6 2.Bb2 Bb7 3.Nf3 e6 4.g3 Nf6 5.a3).

3.a3 c5

4.b5 Qa5 5.e3 d6 6.Nf3 Bd7 7.a4 a6 8.Nc3 ab5?? 9.Nb5 Bb5?? 10.Bb5 Nc6+= 11.Bc3 Qb6 12.Qe2 Nd5 13.a5 Qc7 14.Bb2 Be7 15.0–0 Ra5 16.Bc6 bc6+= 17.Bg7 Rg8 18.Bb2 Rb5 19.Ra8 Rb8 20.Rfa1 Nb6 21.R1a7?? Qc8?? 22.Rb8+– Qb8 23.Qa6 Bd8?! 24.Bc3 Nd7+/– 25.Rb7 Qc8 26.Qa7 Ke7 27.g3 h5 28.Nh4 Kf8?? 29.Kg2 Bh4? 30.Rd7+– Qe8 31.Rb7 e5 32.Rb8 Bd8 33.Ba5 Kg7 34.Rd8 Qe6 35.Rg8 Kg8 36.Qa8 Kg7 37.Qc6 f5 38.Bc3 Kg6 39.d4 ed4 40.ed4 cd4 41.Bd4 Qe4 42.Qe4 fe4 43.f3 Kf5 44.fe4 Ke4 45.c3 d5 46.Kh3 Kf3 47.Kh4 Kg2 48.h3 Kf3 49.Kh5 Kg3 50.h4 Kf4 51.Bf6 Kf5 52.Kh6 Kf6 53.h5 Kf7 (53...Kf7 54.Kg5 Kg7+–). erisonpassos – szalony1kefir, kurnik, 2011.

4.b5 g6 5.e3 Bg7 6.c4 b6 7.Be2 Bb7 8.Bf3 d5 9.Ne2 0–0 10.d3 Qd7 11.0–0 Rd8 12.Qc2 dc4 13.Bb7? cd3–+ 14.Qc4 de2 15.Ba8–/+ ef1Q 16.Qf1 Qd1 17.Nc3 Qf1 18.Kf1 Nd5 19.Rc1 Nc3 20.Bc3 Bc3 21.Rc3 Nd7 22.Be4 f5 23.Bc2 Kf7 24.f4 Nf6 25.Ke2 h6 26.a4 g5 27.g3 g4 28.Ra3 Ne4 29.Be4 fe4 30.a5 h5 31.ab6 ab6 32.Ra7 Kg6 33.Rb7 Rd6 34.Rc7 Kf6 35.Rh7 c4 36.Rc7 Rd5 37.Rc4 Rb5 38.Rc2 Rb1 39.Kd2 b5 40.Kc3 Rd1 41.Kb4=+ Rd3 42.Re2 Rd5 43.Ra2 Rd1 44.Re2 h4 45.gh4=+ Kg6 46.Kb5 Kh5 47.Kc4 Kh4 48.Rg2 Rd3 49.Re2 Kh3–+ 50.Kc5 Rd1 51.Rf2 Rh1 52.f5 ef5 53.Rf5? Rh2 54.Kd4 g3 55.Ke4 Rf2 56.Rh5 Kg2 57.Ke5? Kg1 58.e4 g2 59.Ke6 Kf1 60.Rg5 g1Q 61.Rg1 Kg1 62.e5 Kg2 63.Ke7 Kg3?? 64.e6= Kf4 65.Ke8?? Ke5–+ 66.e7 Ke6 67.Kd8 Rd2 (67...Rd2 68.Kc7 Ke7–+) 0–1. Gutierrez Lazaro,Josep (1920) – Iglesias Rodriguez,Joel (1850), Barcelona ESP, 1st Tona Open, 2011.

4.c3 a6 5.Nf3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.c3 a6).

4.c3 cb4 5.ab4 b5 6.e3 Qb6 7.d4 Bb7= 8.Nf3 Be4 9.Nbd2+= Bc6 10.Bd3 d6 11.0–0 Be7 12.e4 Nbd7 13.Re1 0–0 14.e5 de5 15.de5 Nd5 16.Ne4 h6 17.Bc2 Rfd8 18.g3 a6 19.Qd3 Qb8 20.Nd6 g6?? 21.Nf7!+– Kf7 22.Qg6 Kf8 23.Bc1 Bg5+– 24.Ng5 hg5 25.Bg5 Ne5 26.Bh6 Ke7+– 27.Qg7 Nf7 28.Bg5 Kd6 29.Qf7 Re8 30.Rad1 e5 31.Bb3 Qb7 32.Bd5 Bd5 33.Qb7 Ke6 34.Qd5 Kf5 35.h4 Rac8 36.f3 Rc3 37.Qf7# 1–0. kode (2345) – grahamtrue (2070), net–chess.com, 2008.

4.c3 b5 5.e3 c4 6.d3 d5 7.Nf3 Bb7 8.Be2 a6 9.0–0 Be7 10.Nbd2 0–0 11.h3 Qc7 12.d4 Bd6 13.Qc2 h6 14.a4 Nbd7 15.ab5 ab5 16.Ra8 Ra8 17.Ne1 Bh2 18.Kh1 Bd6 19.f4 Ra2 20.f5 e5 21.de5 Be5 22.Nef3 Bc6 23.Nb1? Bd6 24.Na3 Qa7 25.Qc1? Ra3?? 26.Ba3= Nb6 27.Nd4 Qb7 28.Nc6 Qc6 29.Qd2 Na4 30.Bd1 Ne4–/+ 31.Qc2 Nac3 32.Bb2 Ng3 33.Kg1–/+ Nf1?? 34.Kf1?? Ne4 35.Bf3 Ng3 36.Kf2 f6 37.Bc3 Ne4 38.Be4 de4 39.Qd2 Bf8 40.Qd4 h5 41.Kg3 Bd6 42.Kh4 Be5 43.Qd2 Qe8 44.Be5 Qe5 45.g4 hg4 46.hg4 Qe7 47.Kh5? Qb4?? 48.Kg6 Qf8 49.Qh2 Qe8 (49...Qf7) 0–1. horacyad2010 – master4m, kurnik, 2011.

4.c3 b6 5.d3 (5.Nf3 d5+=) 5...d5 6.Nf3 Bb7 (6...Bd6 7.e3+=) 7.Nbd2 (7.e3 Bd6+=) 7...Nbd7 8.g3 (8.bc5 Bc5 9.e3 0–0+=) 8...Be7 (8...Bd6 9.Bg2+=) 9.Bg2 0–0 10.0–0 Qc8 (10...a6 11.bc5 Nc5 12.Rc1+=) 11.Qb3 (11.bc5 Qc5 12.a4 Qa5=) 11...Ne8 (11...a5 12.ba5 ba5 13.c4=) 12.e4 (12.c4 Nef6=) 12...c4+= 13.dc4 de4 14.Nd4 Ne5 (14...Ndf6 15.f4=) 15.Ne4 Nc4 16.Rfe1 (16.Nc6 Bc6 (worse is 16...Qc6 17.Nf6 Nf6 18.Bc6 Bc6 19.Qc4+–) 17.Qc4 Bd5 18.Qc8 Rc8+=) 16...Bd5+= 17.Qc2 Qb7 18.f3 (18.Bc1 Rd8+=) 18...Nf6 (18...a5 19.b5+=) 19.Nd2 Rac8 20.Nc4 Rc4 21.Qe2 Rfc8 (21...a6 22.Nf5+=) 22.Nc2 (22.Nf5 a6+=) 22...h6 (22...R4c7 23.Ne3+=) 23.Rac1 (23.Ne3 R4c7=) 23...b5+= 24.Ne3 R4c7 (24...Qb6 25.Kh1 R4c7 26.Rcd1+=) 25.Red1 (25.a4 ba4 26.Ra1 Bc6–/+) 25...Qb6 26.Kh1 (26.Rd4 Bb3–/+) 26...a6 (26...Bb3 27.Rd3–/+) 27.c4 (27.Rd4 a5+=) 27...Bc4–/+ Black launches an attack. 28.Nc4 bc4 29.Be5 Rd7 30.f4 (30.Rf1 Qb5–/+) 30...Qb5 (30...Rd1 31.Rd1 a5 32.Bc3–/+) 31.Bf1 (31.Qf3 Nd5–/+) 31...Rd1 32.Qd1 Qd5 33.Kg1 a5 34.Qe1 ab4 35.ab4 Ng4 36.Bc3 Bd8 37.Bg2 Bb6 38.Kh1 Nf2 39.Qf2 Bf2 40.Bd5 ed5 41.Kg2 Bb6 42.Kf3 Re8 43.Bd2 f5 44.h3 Kf7 45.g4 fg4 46.hg4 Rc8 47.Be1 d4 48.Ke4 c3 49.Kd3 Ke6 50.Rc2 Kd5 51.Re2 g6 52.Bg3 c2 53.Rc2–/+ Rc2 54.Kc2 Ke4 55.Kd2 Bc7 56.b5 Kf3?? 57.f5+– Ba5 58.Kd3 gf5 59.gf5 Bd8 60.Bd6 h5 61.f6! Bf6 62.b6 (62.b6 Bg5 63.b7+–) 1–0. Nguyen Tran Quang,Minh – Nguyen Trung Hieu, VIE–chT Vietnam, 2005.

4.c3 Be7 5.e3 d5 6.d3 b6 7.Be2 0–0 8.Nf3 Nbd7 9.Nbd2 e5 10.Qc2 Bb7 11.0–0 Rc8 12.b5 h6 13.a4 e4 14.de4 de4 15.Ne1 Bd6 16.Nc4 Bb8 17.Rd1 Qe7 18.g3 Qe6 19.Ng2 Qh3 (19...Rcd8 20.Nd2+=) 20.Nf4= Bf4 21.ef4 Ng4 (better is 21...e3!? 22.f3 Rce8=) 22.Bg4+/– Qg4 23.Ne3 (better is 23.Nd6!? Rc7 24.Nb7 Rb7 25.Qe4+/–) 23...Qh3= 24.Qe2 Nf6 (24...Rfd8 25.c4=) 25.Rd2 c4 (25...Rfd8 26.Rfd1 Rd2 27.Rd2=) 26.Rfd1+= (26.Nc4? Ng4 27.f3 ef3–+) 26...Rc5 27.Qf1 (27.Nc4?? Ng4 28.f3 ef3–+) 27...Qh5? (better is 27...Qf1 28.Kf1 Rfc8+/–) 28.Ba3+– (28.Nc4?! Bc8 29.Ne3 Ng4 30.Ng4 Bg4=) 28...Ng4 (28...Rfc8 29.Rd8 Kh7 30.Bc5 Rc5+–) 29.Ng4 Qg4 30.Bc5 bc5 31.Qe2 Qh3 32.Rd8 Qe6 33.R8d6 Qh3 34.Qe3 Kh7 35.Rd8 Rd8 36.Rd8 Qf5 37.a5 Qf6 38.Rd7 Bc8 39.Ra7 Bf5 40.Qc5 Bh3 41.Qd4 Qe6 42.Qe5 Qg6 43.b6 e3! 44.f5 Qg4 45.Qd5 Qe2 46.Qg2 Qe1 (46...Qe1 47.Qf1 Qf1) 0–1. Amor Alcaide,Manuel (2065) – Serrano Delgado,Bienvenido (1975), Barcelona Rubi op–A 5th, 2004.

4.Bc3 Nc6 5.e3 d5 6.bc5 Bc5 7.Bb5 Qb6 8.Bc6 bc6 9.Nf3 0–0 10.0–0 Ne4 11.Be5 Ba6 12.Re1 f6 13.Bd4 e5 14.Bc5 Qc5 15.Nc3 Nc3 16.dc3 Qc3 17.Nh4 Bc8 18.Qh5 Qc2 19.Rac1 Qe4 20.Rc6 Bg4 21.f3 Bh5 22.fe4 de4 23.Rc7 a5 24.Nf5 Bg4 25.Rg7 Kh8 26.Rg4 1–0. saetta – delfin, ICS, 1999.

4.Bc3 d5 5.Nf3 b6 6.e3 Nbd7 7.Bb5 Bb7 8.Ne5 Qc7 9.Qf3 Bd6 10.Bd7+/– Ke7 11.Qf4 Raf8 12.Be6?? Ke6=+ 13.d4 cd4 14.ed4 Ne4 15.Qe3 Be5 16.de5 Rc8 17.Bd4 Qc2 18.0–0 Ba6 19.Qh3 Ke7 20.Re1 Ng5?? 21.Qh4+– Qd3? 22.Qg5 Ke6 23.Qg4 Ke7 24.Nc3! Rc3 25.e6 f6 26.Qg7 Kd6 27.Qd7 1–0. orane (2210) – Alfilnegro (1750), Live Game Caissa's Web, 2004.

4.bc5 Bc5 5.d4 Bb6 6.e3 d5 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Bb6 7.e3).

4.bc5 Nc6 5.e3 Bc5 6.Nf3 (--> 4.bc5 Bc5 5.e3 Nc6 6.Nf3).

4.d3 cb4 5.ab4 Bb4 6.Nd2 Nc6 7.e4 0–0 8.Ngf3 Ng4 9.g3 Qb6 10.d4 Bd2 11.Nd2 Qb2 12.Rb1 Qd4 13.Qg4 f5 14.Qe2 Nb4 15.Rc1 Qc3 16.Qc4 Qc4 17.Bc4 fe4 18.0–0 d5 19.Bb3 Bd7 20.f4 a5 21.c4 a4 22.Bd1 a3 23.Bg4 Nd3 24.Ra1 e3 25.cd5 ed2 26.de6 Bc6 27.Rfd1 Nc1 0–1. Galagus – Doro, playchess.de, 2001.

4.d4 cd4 5.Bd4 Nc6 6.Bb2 b5 7.e3 Bb7 8.Bb5 a6 9.Bc4 d5 10.Bb3 g6 11.Nf3 Bg7 12.Ra2 0–0 13.0–0 Rc8 14.Nbd2 Re8 15.Ne5 Ne4 16.Nc6 Bc6 17.Ne4 de4 18.Bg7 Kg7 19.Qa1 Kg8 20.a4 Bd5 21.Qb2 Bb3 22.Qb3 Qd5 23.Qb2 Qg5 24.b5 ab5 25.ab5 Ra8 26.b6 Ra2 27.Qa2 Qc5 28.Rb1 Rb8 29.Qa7 Rd8? 30.g3 f5?? 31.Qa2 Qd5 32.Rb3?? Rc8 33.b7 Rb8 34.Qa7 Rb7?? 35.Rb7 Qd1= 36.Kg2 Qf3 37.Kf1 Qh1?? 38.Ke2 Qf3 39.Kd2 Qf2 40.Kc3 Qe3 41.Qe3 (41…h6 42.Qh6 f4 43.Qg7) 1–0. Aliethah – fly, Caissa.com, 2004.

4.e3 Nc6 5.b5= Ne7 6.Nf3 d5 7.Be2 Ng6 8.0–0 a6 9.a4 Bd6 10.c4 0–0 11.cd5 ed5 12.Nc3 Bf5 13.Re1 Ne4 14.Nd5+/– Bh2 15.Nh2+– Qd5 16.Bf3?? Qd2?? 17.Qd2+– Nd2 18.Bb7 Ra7 19.Bc6 Nc4+= 20.Bc3 Ne7 21.Bf3 Rb8 22.ba6 Ra6 23.Be2 Be6 24.Rec1 Rab6?? 25.a5 Rb3? 26.a6 Na3 27.Nf3 f6? 28.Nd2 Nc6 29.Nb3 Rb3 30.Bd1 Nb5 31.Bb3 Bb3 32.Rcb1 Bc4 33.Ra4 Nc3 34.a7 Na7 35.Rb8 Kf7 36.Rc4 Ncb5 37.Rc5 Kg6 38.Rcb5 (38.Rcb5 Nb5 39.Rb5+–) 1–0. Neumann,Frank (1635) – Gottwald,Bernhard (1925), RSS5E NoEngine–100, 2009.

4.b5 a6

5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Qa5 8.Nc3 d5 9.Qb1 d4=+ 10.Nd1 e5 11.e3 Bf5 12.Bc4 Nbd7 13.Nf3 Bd6 (14.0–0 e4=+). Petrov,Peter (2325) – Atanasiadis,Andreas, Sofia Baharov op, 1995.

5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Qa5 8.Bf6 gf6 9.Nc3 d5 10.e3 d4 11.ed4 cd4 12.Ne4 Nd7 13.Nf3 Bh6? 14.Bd3 Rg8? 15.0–0?? Ne5?? 16.Nf6+– Kf8 17.Ng8 Kg8 18.Ne5 Qc7 19.Qg4 Bg7 20.f4 b6 21.Qh5 Bb7 22.Qh7 Kf8 23.Qh5 f5 24.Qg6 Be5 25.fe5 Qe5 26.Qh6 Kf7 27.Qe3 Qd5 28.Rf2 Qa2 29.h4 Qa1 30.Rf1+– Qa8?? 31.Re1 Bd5 32.Qg3 Qh8 33.Qg5 Qa8 34.h5 Qh8 35.Qg6 Ke7 36.h6 Qf6 37.Qf6 Kf6 38.Re3! Kg6?? 39.Rh3 Kh7 40.g4 Be4 41.gf5 ef5 42.Be4 fe4 43.Kf2 e3 44.de3 de3 45.Ke3 Kh8 46.h7 Kg7 47.h8Q Kg6 48.Qh7 Kf6 49.Rh6 Ke5 50.Qe7 Kd5 51.Rh5 Kc4 52.Qc7 Kb4 53.Qb6 Ka4 54.Qa6 Kb4 55.c3! Kc3 56.Rc5 Kb4 57.Qc6 Ka5 58.b6 Ka6 59.b7 Ka7 60.Ra5 Kb8 61.Qc8 (61.Ra8) 1–0. bratek55 (1690) – mirek3211 (1655), kurnik, 2011.

5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 Qa5 8.Bf6 gf6 9.Nc3 f5 =.

5.a4 ab5 6.ab5 Ra1 7.Ba1 d5 8.e3 Be7 9.Nf3 0–0 10.c4 dc4 11.Bc4 Ne4 12.0–0 Nd6 13.Ba2 (better is 13.Be2!?=) 13...Nb5–/+ 14.d4 Qa5 15.Qb3 cd4 16.Nd4 Nd4 17.Bd4 Nc6 18.Bc3 Qg5 19.Nd2 Qh5 20.Nf3 b5 21.Be5?? (better is 21.Bg7 Kg7 22.Qc3 Ne5 23.Ne5=) 21…Ne5–+ (21...Ne5 22.Nd4 Bd7–+) 0–1. Rush,Bradley – Zmolil,Karel, ZL–2011–0–01050, 2011.

5.a4 d5 6.Nf3 Bd7 7.e3 Qb6 8.a5 Qc7 9.b6 Qd8 10.c4 Nc6 11.Be2 Bd6 12.0–0 0–0 13.d4 cd4 14.ed4 Rc8 15.c5= Bb8 16.Nbd2 Re8 17.Ne5 Qe7 18.f4 h6 19.Ndf3 Ne4 20.Nc6 Bc6= 21.Ne5 Be5 22.fe5+/– Qg5 23.Bc1 Qe7 24.Qd3 Bb5+= 25.Qf3 Be2 26.Qe2 Rf8 27.Ra3 f5 28.ef6 Rf6 29.Rf6 Qf6= 30.Rf3?? Qd4–+ 31.Be3 Qa1 32.Rf1 Qa5 33.Qf3 Nf6 34.Bh6 Qc5 35.Kh1 Rf8 36.Qg3 Qe7 37.h4 Ne4 38.Rf8 Qf8 39.Qg6 Qf7 (39...Qf7 40.Qf7 Kf7–+) 0–1. maaac (2370) – vitorluiz (2350), net–chess.com, 2007.

5.a4 Be7 6.e3 0–0 7.Nf3 d5 8.c4 Nbd7 9.d4 cd4 10.Bd4 Ne4 11.Bd3 Bb4=+ 12.Nbd2 e5 13.Be4= de4 14.Ne5 Ne5 15.Be5 Be6 16.Rc1 ab5 17.ab5 Qd3 18.Rc2 Bc4 19.Bg7 Kg7 20.f4 Qe3 (20...Qe3 21.Qe2 Qe2#) 0–1. Fabik,Jan (1645) – Vesely,Jaromir (2045), Bohemia South–chT, 2004.

5.ba6 Na6 6.Nf3 Qb6 7.Bf6 gf6 8.Nc3 d5 9.e4 d4 10.Rb1 Qd8 11.Bb5 Bd7 12.Bd7 Qd7 13.Nb5 Nc7 14.a4 Ra4 15.c3 Ra8 16.Nc7 Qc7 17.cd4 Bd6 18.dc5 Bc5 19.0–0 Bd6 20.Qb3 0–0 21.Rfc1 Qa5 22.Qb7 Rab8 23.Qc6 Rb1 24.Rb1 Be5 25.d4 Bf4 26.d5 ed5 27.ed5 Be5 28.d6 Qa2 29.Rc1 Bf4 30.Re1 Qa5 31.d7 Rd8?? 32.Qf6 Rd7 33.Re8# 1–0. marre (1990) – PVI (1770), GameColony.com, 2003.

5.Nc3 ab5 6.Nb5= d5 7.e3 Bd7 8.c4 Bb5=+ 9.cb5 Be7 10.Ne2 0–0 11.Ng3 Qb6 12.Be2 c4 13.a4 Nbd7 14.0–0 Nc5 15.Bd4 Qd6 16.f4 Nce4 17.Qc2 Ng3–/+ 18.hg3 Ne4 19.g4 Ng3 20.Rf2 Ne2 21.Re2=+ f6 22.Qc3 Qb4 23.Qc2 ½–½. Otte,Marco – van der Linden,Martin, Wag.Intcomp, 1996.

5.Nc3 d5 6.e3 =+.

5.c4 ab5 6.cb5 b6 7.a4 Bb7 8.e3 d5 9.f4 Bd6 10.Nf3 Nbd7 11.d4 cd4 12.Bd4 Qe7 13.Bd3 Bb4 14.Nbd2 Ne4 15.Be4 de4 16.Ne5 Ne5 17.Be5 Rd8 18.Bd4? Qh4 19.g3 Qh3 20.Kf2 0–0 21.Nc4 f6 22.Qb3 Be7 23.Rad1 Kh8 24.Bb6 Rd1 25.Qd1 Bd5 26.Na5 e5?? 27.Nc6 ef4? 28.Ne7+– fg3?? 29.hg3 Qg4 30.Qg4 (30.Qg4 h6 31.Qg6 Bg8 32.Rh6 gh6 33.Qh6 Bh7 34.Qf8 Bg8 35.Qg8; 30.Rh7 Kh7 31.Qh1 Qh5 32.Qh5) 1–0. amator111 (1690) – zigfrid66, kurnik, 2011.

5.c4 ab5 6.cb5 d5 7.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 a6 6.c4 ab5 7.cb5).

5.c4 ab5 6.cb5 d5 7.Nf3 Bd7 8.e3 c4 9.a4 Ne4 10.Nc3 Nc5 11.d3 Nb3 (11...cd3 12.Bd3 Be7 13.0–0=) 12.Ra2 Bb4 (12...Qc7!? 13.dc4 dc4+=) 13.dc4+/– dc4 14.Bc4 Qa5?? (better is 14...Na5 15.Be2 0–0+/–) 15.Qb3+– (15.Bb3?! Bc3 16.Bc3 Qc3 17.Nd2 0–0+–) 1–0. Oca Homer,Nicolas (1715) – Bayaraa,Bekhtur, San Francisco TNM Summer op, 2006. (=1.a3 Nf6 2.b4 e6 3.Bb2 c5 4.b5 a6)

5.c4 ab5 6.cb5 Be7 7.e3 0–0 8.Bd3 d6 9.Ne2 b6 10.0–0 Nbd7 11.Bc2 Bb7 12.a4 Ne5 13.d3 Qc7 14.Na3 Rfd8 15.f4 Neg4 16.Qd2 Nd5 17.Nc4 Nb4 18.Bd1 Bf6 19.Ng3 Bb2 20.Nb2 Nf6 21.Bf3 d5 22.Rfc1 Qd6 23.d4 c4?? (better is 23...cd4 24.ed4 Rdc8=) 24.Nc4!+– dc4 25.Bb7 Rab8 26.Bf3 Rdc8 27.Be2 c3 28.Rc3 Rc3 29.Qc3 Nbd5 30.Qd2 Rc8 31.Rc1 Rc1 32.Qc1 g6 33.Kf2 Kg7 34.Qd2 Qa3 35.Bd1 Nc3 36.Qc2 Ng4?? (better is 36...Nfd5 37.Be2 Ne2 38.Qe2 Qa4+=) 37.Bg4+– 1–0. Schalkwijk,Peter – Vasquez,Charles, RL–2007–0–00116, 2007.

5.c4 d5 6.ba6 ba6 7.d3 Be7 8.Nd2 0–0 9.e4 d4 10.e5 Nfd7 11.Qh5 Qc7–/+ 12.f4 Bb7 13.Ngf3 Nc6 14.Ng5 Bg5–/+ 15.Qg5 h6 16.Qg4 Ne7 17.Bc1 Nf5 18.Ne4 Ne5?? 19.fe5+– Qe5 20.Bf4 Ne3 21.Qg3 Qh5 22.Nf6 1–0. mrkt – filatelista, zagraj.pl, 2006.

5.c4 d5 6.d3 ab5 7.cb5 Qa5 8.Nc3? d4–+ 9.Qd2 dc3 10.Bc3 Qb5 11.Nf3 Nd5 12.Be5 Nc6 13.Bg3 Qa5 14.e4 Qd2 15.Nd2 Ndb4! 16.Kd1 Bd7 17.Be2 Nd4 18.Nc4 Ba4 19.Kd2 Nb3 20.Kc3 Na1 21.Ra1 Nc6 22.Nb6 Ra6 23.d4 cd4 24.Kb2 Rb6 25.Ka2 Bb3 26.Kb2 Bd1 (26...Bd1 27.Kc1 Be2–+) 0–1. cibis – sovapavel (1630), kurnik, 2011.

5.e3 ab5 6.Bb5 Be7 7.Nf3 0–0 8.0–0 d6 9.d4 b6 (9...Bd7 10.Nc3+=) 10.Nbd2 Bd7 11.c4 (11.Bd3 Nc6+=) 11...Nc6 (11...Bb5 12.cb5 Nbd7 13.Qe2+=) 12.Qe2= Qc7 13.Rfd1 Rfc8 14.h3 Na5 15.Rac1 (15.Bd7!? Qd7 16.e4=) 15...Bb5+= 16.cb5 c4 17.Bc3 (17.e4!?+=) 17...d5–/+ 18.a4 Nb7 19.Ra1 Nd6 20.Ne5 Nde4 21.Ne4 Ne4 (worse is 21...de4 22.Nc6+/–) 22.Qc2 Bh4 23.Be1 Qd6 (23...Bg5 24.Rdb1+=) 24.Nc6 Rc6 (24...Bg5!?+=) 25.bc6= Bd8 26.f3 Nf6 27.Rdb1 (27.a5 ba5 28.Qa4 Bc7=) 27...Bc7 28.g3 Qc6 29.Kg2 g5 (29...g6 30.Bb4=) 30.Bb4 Qd7 31.Rf1 (31.Qd2 Qd8+=) 31...Kg7 (31...h5 32.Ra2=) 32.e4+= de4 33.fe4 Nh5 (33...h5 34.e5 Nd5 35.Bd2+=) 34.Rf3 (34.e5!?+/–) 34...f6 (34...Qd4?? 35.Bc3 Qe5 36.Raf1+–) 35.Qc4 (better is 35.e5 fe5 36.de5 Be5 37.Bc3+/–) 35...Kg6? (35...Bg3 36.Rc1 Bh4 37.Qc7 Qc7 38.Rc7 Kh6 39.Ra3 Nf4 40.Kf3 Nh3 41.Bd2+=) 36.Rc3?? (36.d5 ed5 37.ed5 Be5+–) 36...Ra4? (better is 36...Bg3!? 37.a5 Bf4=) 37.Ra4+– (37.Qc7 Qc7 38.Rc7 Ra1=) 37...Qa4 38.Qc7 (better is 38.Qe6 Qb4 39.Qf5 (39.Rc7?? Qd2 40.Kf1 Qd3 41.Ke1 Qg3 42.Kd2 Qh2 43.Kc3 Qc7 44.Kd2 Qf4 45.Kd3 Ng7 46.Qb6 Qf3 47.Kc4 Qe4–+) 39...Kh6 40.Rc7 Nf4 41.gf4 Qd2 42.Kg3 Qe3 43.Kg4 Qe2 44.Kg3 Qe3 45.Kh2 Qf2 46.Kh1 Qf1 47.Kh2 Qf2 48.Kh1 Qf1 49.Kh2 Qf2=) 38...Qb4 39.Qc4 Qb2 40.Rc2 Qa3 41.Qc3 (41.Qe6?! Qg3 42.Kh1 Qe1 43.Kh2 Qg3 44.Kh1 Qe1 45.Kh2 Qg3 46.Kh1=) 41...Qd6 42.Qd3 f5 43.d5 fe4 44.Qe4 (44.Rc6!? Qe5 45.Qb3 Nf6 46.Re6 Qd4 47.Qb6 Qb6 48.Rb6 h5+–) 44...Kg7+/– 45.Qf3 Nf6 (45...Qd5!? 46.Qd5 ed5+/–) 46.de6+– Qe6 47.Qc6 Qe3 48.Qf3 (48.Rb2 Qe5 49.Qb6 h5+–) 48...Qe5 (48...Qe6 49.Re2 Qd7+/–) 49.Re2+/– Qc5 50.Qe3 Qd5 (50...Qc6 51.Kh2 h6 52.Qe6+–) 51.Kh2 Qb5 (51...g4!? 52.h4+–) 52.Rf2 Qc5 (52...Qd5 53.Qb6 Qf7 54.Qc5+–) 53.Qc5 bc5 54.Rf5 Kg6 55.Rc5 h5 (55...g4 56.hg4 Ng4 57.Kg2+–) 56.Ra5 Ne4 57.Kg2 Kf6 (57...g4 58.h4 Kh6 59.Ra4+–) 58.Kf3 (better is 58.h4!? gh4 59.gh4 Kg6+–) 58...Nd2 59.Kg2 Nc4?? (59...Ne4 60.h4 gh4 61.gh4 Kg6+–) 60.Rc5 Ne5 61.Rc8 Kf5 62.Rf8 Kg6 63.Kf2 Nd7 (63...Nf7 64.Kf3 Nd6 65.Ra8+–) 64.Rg8 Kf5 65.Ke3 Nf6 66.Rf8 Ke5 67.Ra8 g4 (67...Nd5 68.Kd3 h4 69.gh4 gh4+–) 68.h4 (68.Ra5!? Ke6 69.h4 Nd5 70.Kd4 Nf6+–) 68...Nd5 69.Kf2 (69.Kd3 Nb4 70.Ke2 Nd5+–) 69...Kf5 (69...Nf6 70.Ra5 Nd5 71.Ke2+–) 70.Rg8 Nf6 71.Rg5 Ke6 (71...Ke4 72.Kg2+–) 72.Ke3 Nd5 73.Ke4 Nf6 74.Kd4 Kd6 75.Re5 (75.Rg6 Ke7+–) 75...Kd7 76.Ke3 Kd6 77.Kf4 Nd5 78.Kf5 Ne7 (78...Ne3 79.Re3 Kc5+–) 79.Re7! Ke7 80.Kg5 Ke6 81.Kh5 Kf5 82.Kh6 Ke4 83.Kg5 Kf3 84.h5 Kg3 85.h6 Kf3 86.h7 g3 87.h8Q g2 88.Qf6 Ke2 89.Qd4 Kf3 90.Qd1 Kf2 91.Qd2 Kf1 92.Qf4 Ke1 93.Qg3 Kf1 94.Qf3 Kg1 95.Kg4 Kh2 1–0. Galoic,Boris (1965) – Pandurevic,Miro (2255), 8th Open Velika Gorica CRO, 2008.

5.e3 b6 6.a4 Bb7 7.c4 d5 8.d3 ab5 9.ab5 Nbd7 10.Ra8 Ba8 11.Nf3 Bd6 12.Be2 Qc7 13.h3 0–0 14.Nc3 Bb7 15.0–0 Ra8 16.Qb3 dc4 17.dc4 Ne5 18.Ne5 Be5 19.f4 Bd6 20.Bf3 Bf3 21.Rf3 Be7 22.e4 Qb7 23.Re3 Rd8 24.e5 Nh5 25.Rf3 Rd2 26.Bc1 Rd8 27.Qc2 Bh4 28.Kh2 g6 29.Ne4 Rd4 30.Nd6 Qa8 31.Be3 Qe4?? 32.Ne4 (32.Ne4 Rd7 33.Qa4+–) 1–0. cibis – boom1000, kurnik, 2011.

5.e3 h6 6.Nf3= Be7 7.Be2 d5 8.0–0 Nbd7 9.c4 0–0 10.Nc3 ab5 11.Nb5 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Ba2 Bd7=+ 14.Nc3 Qc7 15.g3 Rfd8–/+ 16.Qc2 Bc6 17.Ne1 c4 18.d3 cd3–+ 19.Qd2 Ba3 20.Ba3 Ra3 21.Nb1 Ne4 22.Qb2 Ra2! 23.Ra2 d2 24.Nd2 Nd2 25.Ng2 Nf1 26.Kf1 Rd1 27.Ke2 Qd7 28.Qb6 Qd3# 0–1. Neumann,Frank (1635) – Buchmann,Hans_Peter (2235), RSS7E–98 remoteschach.de, 2009.

5.Nf3 Qc7 6.Bf6= gf6 7.Nc3 Bg7 8.Rb1 f5 9.ba6 ba6 10.e3 Nc6 11.Na4 Bb7 12.Nc5+/– Rb8 13.Ba6+– Ba6?? 14.Na6 Qa7 15.Nb8 Nb8 16.c4 Nc6 17.a4 Qc7 18.0–0 Rg8 19.d4 f4 20.d5 Ne5 21.c5 fe3 22.fe3 Ng4 23.de6 fe6 24.Qd6 Qd6 25.cd6 Ne3 26.Rb8 Kf7 27.Ne5 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

4.b5 b6

5.c4 Bb7 6.Nc3 d5 7.e3 d4 8.Nce2 e5 9.Ng3 g6 10.f3 h5 11.Bd3 Nbd7 12.Nh3 h4 13.Ne4 Ne4 14.Be4 Be4 15.fe4 Bh6 16.0–0 Qe7 17.Qf3 Qe6 18.Qe2 0–0 19.Nf2 Nf6 20.a4 a5 21.Kh1 Rad8 22.ed4 ed4 23.d3 Nd7 24.Bc1 Bc1 25.Rac1 f5 26.Rce1 Rde8 27.Kg1 Kg7 28.Qd2 Qd6 (28...Ne5!?=) 29.ef5+= Re1 ½–½. Heinzel,Peter (2065) – Beutelhoff,Josef (2150), Dortmund op, 2009.

5.c4 Bb7 6.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.c4 Bb7).

5.e3 Bb7 6.Ne2 d5 7.Ng3 Be7 8.Be2 0–0 9.0–0 Nbd7 10.f4 Bd6 11.Bf3 e5 12.fe5 Be5 13.Nc3 Bg3 14.hg3 Ne5 15.Ne2 Nf3 16.gf3 Qd6 17.a4 Rae8 18.Qe1 Bc8 19.Rf2 h6 20.Rh2 Nh7 21.g4 Ng5–/+ 22.Qf2 f5 23.gf5 Bf5 24.Qg2 Re7 25.Nf4 d4 26.Nh5? Bc8 27.Rf1 Bb7 28.e4 Ref7 29.f4 Ne4 30.d3 Nf6 31.Nf6 Qf6 32.Qg3 Qd6 33.Bc1 Rf6 34.Rh4 Rg6 35.Rg4 Rg4 36.Qg4 Qd5 37.Kf2 Bc8 38.Qg2 Qg2 39.Kg2 Bg4 40.Ba3 h5 41.a5 g5 42.Bc1 gf4 43.Bf4 ba5 44.Bd6 Rf1 45.Kf1 a4 46.Bc5–/+ Bc8 47.Ba7 a3 48.Bd4= a2 49.Kf2 h4 50.c4 h3 51.Kg3 Kf7=+ 52.c5 Ke6 53.Ba1 Kd5 54.d4 Kc4 55.b6 Kb3?? 56.c6+– Kc2 57.d5 Kb1 58.Bd4 a1Q 59.Ba1 Ka1 60.d6 Kb2 61.b7 Bb7 62.cb7 Kc3 63.b8Q (63…Kc4 64.d7 h2 65.Qc7 Kb4 66.d8Q h1B 67.Qd4 Kb3 68.Qcc3 Ka2 69.Qb2#) 1–0. Otte,Marco – Carsouw,O, Wag.Ext.4vsV'daal, 1997.

5.e3 Bb7 6.Nf3 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.b5).

5.e3 Bb7 6.Nf3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.Nf3 Bb7).

5.e3 Bb7 6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 c5 8.b5).

5.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6).

5.e3 Be7 6.Nf3 Bb7 7.Be2 0–0 8.0–0 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 c5 8.b5).

5.Nf3= Bb7 6.c4 d5=+ 7.d3 dc4 8.dc4 Qd1 9.Kd1 Nbd7 10.Nbd2 0–0–0 11.Kc2 h6 12.h3 Ne4 13.Ne4= Be4 14.Kb3 Bf3 15.gf3= Nf6 16.Bg2 Be7 17.Rhd1 Nh5 ½–½. Godfrey,John – Jones,Chris S (2175), Jersey op St Helier, 2002.

5.Nf3 Bb7 6.e3 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 c5 6.b5).

5.Nf3 Bb7 6.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.Nf3 Bb7).

5.Nf3= d5 6.e3 =.

4.b5 d5

5.c4 d4 6.g3 e5 7.d3 Bf5 8.Bg2 Qc8 9.Nd2 Bd6 10.Ngf3 Bh3 11.0–0 Bg2 12.Kg2 0–0 13.e4 Nbd7 14.Nb3 Ne8 15.Nh4 g6 16.Qg4 Ndf6 17.Qg5 Qg4 18.Qg4 Ng4 19.h3 Ngf6 20.f4 Nd7 21.Bc1 a6 22.f5 Be7 23.fg6 fg6 24.Rf8 Bf8 25.a4 Nc7 26.Nf3 Kg7 27.b6 Ne6 28.a5 Be7 29.Bd2 Nd8 30.Kf2 h6 31.Ke2 Nc6 32.Rf1 Rf8 33.Nh2 Nf6 34.g4 Nd7 35.Rf8 Nf8 36.Nf3 Ne6 37.h4 Bd6 38.g5 h5 39.Ne1 Kf7 40.Kf3 Nb4 41.Ke2 Nc6 42.Nf3 Nf4 43.Bf4 ef4 44.Kd2 Ke6 45.Ke2 ½–½. Otazu Ojer,Inigo – Martinez Zazo,Jesus, Absoluto Preferente, 1998.

5.c4 Bd6 6.e3 0–0 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 Bd6 6.Nf3 0–0 7.c4).

5.c4 Be7 6.e3 0–0 7.Nf3 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Nbd7 11.Qb3 dc4 12.Bc4 Nb6 13.Be2 Nbd5 14.0–0 b6 15.Ne5 Bd6 16.f4 Bb7 17.Na3 Ne4 18.Nac4 Bc7 19.d3 Nd6 20.g3 Nf6 21.e4 Nc4 22.Qc4 Qe7 23.g4 (23.Nc6 Qd7=) 23...Ra8 24.Qc3 Ra2 25.Bf3 Qd8 26.g5 Ne8 27.Qc4 Qa8 28.Bc3 Nd6 29.Qb3 Qa3 (29...Ra3!? 30.Qb2 Nb5 31.Qb5 Rc3=) 30.Rb1+= Qb3 31.Rb3 Ra4 (31...Rc2 32.Bb2+=) 32.Kg2 c4 33.dc4 Nc4 (33...Ne4 34.Bb4=) 34.Nd3 (better is 34.Nc4!? Rc4 35.e5+=) 34...Ra3+= 35.Ra3 Na3 36.Be5 Nb5 37.Bc7 Nc7 38.Kf2 Kf8 39.Ke3 Ke7 40.h4 Nb5 41.Ne5 Nd6 42.Kd4 f6 43.Nc4 Nc4 44.Kc4 Bc6 45.Kd4 f5 46.h5 Be4 47.Be2 Kd6 48.h6 gh6 49.gh6 Ke7 50.Ke5 Bc6 51.Bh5 Be8 52.Be8? (better is 52.Bd1–+) 52...Ke8+= 53.Ke6 b5 54.Kf5 Kf7 55.Ke5 b4 56.Kd4 Kg6 57.Kc4 Kh6 58.Kb4 Kg6 59.Kc4 h5 60.Kd4 ½–½. Eremin,Mikhail – Aljautdinov,Vladimir, Moscow m, 1999.

5.c4 Be7 6.Nf3 0–0 7.e3 Nbd7 8.d3 Ne8 9.Nc3= Bf6 10.Qc2 Nc7 11.Be2 Qe7 12.0–0 g6 13.Rfe1 Bg7 14.Rad1 Nb6 15.a4+= a5 16.Nd2 Nd7 17.Nf1 b6 18.f4 Bb7= 19.Bf3 Rab8 20.e4 d4= 21.Ne2 e5 22.Bc1 f6 23.Nfg3 Rbe8 24.h4 ef4=+ 25.Nf4 Ne5 26.Qf2 Bc8 27.Nd5=+ Qd6 28.Bf4 Ne6 29.Bc1 Nd8 30.Be2 Rf7 31.Rf1 Ref8 32.Bf3 Ra7 33.Qe2 Ndf7 34.Nh1 Be6 35.Nf2 Rb7 36.Bf4= Bc8 37.Bg4+= Be6 38.Be6 Qe6 39.Nh3 h5 40.Qf2 Ng4 41.Qg3+/– Kh7 42.Rde1 Kh8 43.Bc7+– Ne3?? 44.Ndf4 Nf1 45.Rf1 Qg4 46.Ng6 Kg8 47.Qg4?? hg4+= 48.Nf8 Kf8?? 49.Bb6?? (49.Bb6 Rb6 50.Nf4+=; better is 49.Nf4+–) 1–0. Valenta,Vit (2180) – Mandak,Miroslav (2065), Tatranske Zruby SVK Open, 2005.

5.d4? Qa5 6.Nc3?! (6.Qd2) 6...Ne4 7.Qd3 cd4 8.Qd4 Bc5! 9.Qg7 Bf2 10.Kd1 d4!! 11.Qh8 Ke7 12.Qc8 (12.Ne4 Qe1#) 12...dc3 13.Bc1 (13.Qb7 Nd7) 13...Nd7! 14.Qa8 (14.Qb7 Rd8! 15.Qe4 Ne5! 16.Qd3 Nc4–+; 14.Qc4 Rd8 15.Qb4 Ndc5 16.Bd2 Rd2 17.Kc1 Qd8 18.Kb1 Rd1 19.Ka2 Qd5) 14...Qb5 15.Bf4 (15.Nf3 Qd5 16.Bd2 cd2 17.c4 Nc3 18.Kc2 d1Q 19.Rd1 Qd1 20.Kc3 Qc1 21.Kb3 (21.Kd3 Nc5#) 21...Nc5) 15...Qd5 16.Kc1 Be3!! 17.Be3 Nf2 0–1. Fleissig – Schlechter, Wien 1895.

5.d4 Qa5 6.Nc3 Ne4 7.Qd3 cd4 (7...c4!? 8.Qe3 Bd7–/+) 8.Qd4+= Bc5 9.Qg7 Bf2 (better is 9...Rf8!? 10.e3 Be7–+) 10.Kd1–/+ d4?? (better is 10...Rf8 11.Nf3 Nd7–/+) 11.Qh8+– Ke7 12.Qc8 dc3? (12...Nd7 13.Qc4 dc3+=) 13.Bc1 (13.Qb7 Kf6 14.Qe4 cb2 15.Qf4 Ke7 16.Qg5 Kd7 17.Qd2 Qd2 18.Kd2 ba1Q–+ (worse is 18...ba1N 19.Nf3+=; 18...ba1B?! 19.Nh3 Bfd4 20.g4=)) 13...Nd7 (13...Qb5 14.Bh6 Qd5 15.Kc1 Be1 16.Qf8 Kf6 17.Qg7 Ke7+=) 14.Qa8 Qb5 15.Bf4 Qd5 (15...Qd5 16.Kc1 Be3 17.Be3 Nf2 18.Bg5 Qg5 19.e3 Qe3 20.Kb1 Qb6 21.Bb5 Qb5 22.Kc1 Qb2) 0–1. Kolev,K – Ivanov,Igor Olegovich, corr, 1990.

5.d4 b6 6.dc5 Bc5 7.e3 Bb7 8.Nf3= Nbd7 9.Bd3 0–0 10.Nbd2 Rc8 11.Nb3 Bd6=+ 12.0–0 Qc7 13.Rc1 Qb8 14.Kh1 Ne5 15.Ne5= Be5 16.Nd4 Bh2?? 17.f4+– Bg3 18.Qf3 Bf4 19.ef4 Ne4 20.Be4 de4 21.Qg3 Bd5?? 22.Nf5! g6 23.Ne7 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

5.d4 c4 6.Nf3 b6 7.e3 Bb7 8.Be2 Ne4 9.Nc3= f5 10.Ne5 Nd7 11.0–0 Ne5 12.de5 Qc7 13.Ne4+= fe4 14.Bd4 Be7 15.Bh5 g6 16.Bg4 Bc8 17.f3 ef3 18.Qf3+= Rf8 19.Qh3+– Rf7?? 20.Rf7 Kf7 21.Qh7 Ke8 22.Qg6 Kd7 23.Be6 (23.Be6 Kd8 24.Qg8 Bf8 25.Qf8#) 1–0. b4_player – opponent, gamecolony.com, 2007.

5.d4 Bd7 6.a4 a6 7.e3 ab5 8.ab5 Ra1 9.Ba1 Ne4 10.c4?? Qa5–+ 11.Nd2 Nd2 12.Ke2 Nc4 13.Kf3 Nd2 14.Kg3 Ne4 15.Kf4 Bd6 16.Kf3–+ Ng5 17.Ke2 Bb5 (17...Bb5 18.Qd3 Bd3 19.Kd3 Qa2 20.dc5 Ne4 21.Bc3 Nc5 22.Kd4 Nc6#) 0–1. Wloka,Frank – Schwenger,Kurt, DESC, 2004.

5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.b5).

5.Nf3 a6 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 a6 6.Nf3).

5.e3

5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5).

5.e3 Bd6 6.c4 0–0 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 Bd6 6.Nf3 0–0 7.c4).

5.e3 Bd6 6.Nf3 Nbd7 7.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 Bd6 6.Nf3 0–0 7.c4 Nbd7).

5.e3 Nbd7 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 c5 6.b5).

4.b5 Be7

5.c4 0–0 6.d3 d5 7.Nd2 Nbd7 8.Ngf3 Qc7 9.g3 b6 10.Bg2= Bb7 11.0–0 Rad8 12.Qc2 e5 13.cd5 Bd5 14.e4 Bb7 15.Nc4= Bd6 16.Qc3 Rfe8 17.Bh3 h6 18.a4= a5 19.Rae1 Re7 20.Nh4 g6 21.Nf3 Rde8 22.Nfd2 g5 23.Bf5 Nh5 24.Nd6+/– Qd6 25.Nc4 Qc7 26.Bd7 Qd7 27.Nb6 Qc7 28.Nd5 Bd5+/– 29.ed5 Nf6 30.Rc1 Rc8 31.Ba3 Nd5 32.Qc5 Qc5 33.Rc5 Rc5 34.Bc5 Rc7 35.Rc1 f6 36.Ba3 Rc1 37.Bc1 Nb6 38.Bd2 Na4 39.Ba5 Nc5 40.b6 Kf7 41.Bb4 Nb7 42.f3 h5 43.Kf2 Ke6 44.Ke3 Kd5 45.g4 hg4 46.fg4 Ke6 47.Ke4 Nd8 48.d4 ed4 49.Kd4 Nc6 50.Kc5 Kd7 51.Bc3 (51.Bc3 f5 52.gf5+–) 1–0. Egerland,E – Deakne_Baranyai,A, OB I DUSE–Toerekves, 1989.

5.e3 0–0 6.Nf3 d5 7.c4 Nbd7 8.Nc3 b6 9.Be2 Bb7 10.0–0 Rc8 11.d3 Qc7 12.Qc2 Bd6= 13.h3 Rfe8 14.Nd2 Ne5 15.Nd1 Qe7 16.Nf3 Ng6 17.a4 Bb8 18.Nc3 Qc7 19.g3 h5 20.e4 d4= 21.Nd1 h4 22.Nh4? Nh4–+ 23.f4 Ng6 24.e5 Nd7 25.h4 Ne7 26.g4 Rf8 27.Bf3 Bf3 28.Rf3 f6 29.ef6 Rf6 30.Bc1 Ng6 31.g5 Rf5 32.Qe2 Re8 33.Ra2 Nf4 34.Bf4 Rf4 35.Rf4 Qf4 36.Qh5 Rf8 37.Nf2 Ne5 (38.g6 Qg3 39.Kf1 Qd3 40.Kg2 Qg6 41.Qg6 Ng6–+) 0–1. Boder,Karolina – Glazik,Malgorzata (2115), Poland–chT U20 Girls, 1999.

5.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 Be7).

5.Nf3 0–0 6.e3 Ne4 7.c4 Bf6 8.Qc2 Bb2 9.Qb2 b6 10.Be2 Bb7 11.0–0 d5 12.d3 Nd6 13.Nbd2 Nd7 14.Rfd1 Qe8... 0–1 (50). Engles – Grubel, Denver 1988.

5.Nf3 d6 6.e3 0–0 7.Be2 Nbd7 8.0–0 b6 9.c4 Bb7 10.Nc3 Qc7 11.d4 Rfd8 12.a4 cd4 13.Nd4 e5 (better is 13...Ne5!?+=) 14.Nf5+= Nc5 15.Nd5 Nd5 16.cd5 Bf6 17.Ng3 g6 18.f4 Qe7 19.f5 Nd7 20.Ne4 Bh8 21.Ng3 Nf6 (better is 21...Bf6!?=) 22.e4+/– Rac8 23.Bc1 Nd7 24.Ra3 g5 25.f6 Bf6 26.Nf5 Qf8 27.Rg3 h6 (27...Nc5 28.Nh6 Qh6 29.Rf6 Qf6 30.Bg5+/–) 28.h4 Kh7 29.hg5 Qg8 (29...Rc1 30.Qc1 Rc8+–) 30.gf6 Qf8 (30...Nf6 31.Rg8 Ng8 32.Nd6 Rd6 33.Rf7 Kh8+–) 31.Bh6 Qh8 32.Rg7 (32.Bg7 Nf6 33.Qd2 Ng4 34.Rh3 Kg6 35.Ne7 Kg7 36.Qg5 Kf8 37.Rh8#) 32...Qg7+– 33.Bg7 Nc5 (33...Rc2 34.Qe1 Nf6 35.Qh4 Nh5 36.Qh5 Kg8 37.Qh8#) 34.Qc1 (34.Qc1 Bd5 35.Qh6 Kg8 36.Qh8#; 34.Qe1 Na4 35.Qh4 Kg8 36.Qh8#) 1–0. Beljushina,Sonja (1635) – Zainetdinov,Akhmat, Sterlitamak RUS, Rochinskiy Open, 2012.

4.c3 c4

5.e3 d5 6.Nf3 Bd7 7.d3 b5 8.dc4 bc4 9.h3 a5 10.a4? ab4–+ 11.cb4 Bb4 12.Bc3 Qa5 13.Bb4 Qb4 14.Nbd2 Ne4 15.Be2 Nc3 16.Qc1 Ne2 17.Ke2 Ba4 18.Qb1 Na6 19.Rc1 c3 20.Qb4 Nb4 21.Nb3 Bb5 22.Kd1 c2 23.Kd2 0–0 24.Nfd4 Bc4 25.Ra8 Ra8 26.Nc2 Na2 27.Nbd4? Nc1–+ 28.Kc1 Rc8 29.g3 Bf1 30.h4 Bg2 31.Kd2 Be4 32.Nb4 e5 33.Ndc6 Rc7 34.Ne5 f6 35.Nec6 Rb7 36.Kc3 Kf8 37.Kd4 f5 38.Ke5 Ke8 39.Nd5 Rb5–+ 40.Ncb4 Kd7 41.Kd4 Kd6 42.Kc4 Rd5 43.Nd5 Bd5 44.Kd4 Ke6 45.f4 h5 (46.Kd3 Kd6–+) 0–1. PoPer – Pawn, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.e4 d5 6.e5 Nfd7 7.Nf3 Nc6 8.Qe2 Be7 9.a4 Qc7 10.d4 cd3 11.Qd3 Nce5 12.Ne5 Ne5 13.Qd4 0–0 14.f4? Nf3 15.gf3= Bf6 16.Qd3 Qf4 17.Rg1 Bh4 18.Kd1 Qh2 19.Rg2 Qe5 20.Nd2 Bf6 21.Nb3 b6 22.Nd4 Bb7 23.Kc2 Rac8 24.Re2?? Qd4–+ 25.Qd4 Bd4 26.Kd3 Bf6 27.b5 d4 28.cd4 Bf3 29.Re3 Bh5 30.a5 Bg6 31.Re4 Be4 32.Ke4 Rfd8 33.a6 h6 34.Rd1 Rc2 35.Bc1 Rdc8 36.Bf4 Bg5 37.Bd3 R2c3 38.Be5 Rc1 39.Rc1 Bc1 40.d5 ed5 41.Kd5 f6 42.Bd6 g5 43.Be7 Kf7 44.Bf5 Ke7 45.Bc8 Kd8 46.Bg4–/+ Kc7 47.Ke6 Bb2 48.Kf5 Kd6 49.Kg6 Kc5 50.Be2 g4 51.Bg4 Kb5 52.Be2 Ka5 53.Kh6 b5 54.Kg6 Ka6 55.Kf7 Ka5 56.Ke6 b4 57.Kd5 Ka4 58.Ba6 Ka5 59.Bc4?? Kb6 60.Bb3 a5 61.Ba4 Bc1 62.Kc4 f5 63.Kd3 f4 64.Kc2 f3 65.Kd1 f2 66.Ke2 Be3 67.Kf1 Kc5 68.Ke2 Kc4 69.Kf1 b3 70.Kg2 b2 71.Bc6 b1Q (72.Bd5 Kd5 73.Kh2 Qg1 74.Kh3 f1Q 75.Kh4 Qg5) 0–1. audrey – prepared, Caissa.com, 2004.

5.Nf3 Qb6 6.d4 cd3 7.Qd3 d5 8.h3 Be7 9.e3 0–0 10.Be2 Nc6 11.0–0 e5 12.Qc2 h6 13.Bd3?? e4–+ 14.Nh4 ed3 15.Qd3 Be6 16.Nd2 Ne5 17.Qe2 Nc4 18.Nc4 dc4 19.e4 Rad8 20.e5 Nd5 21.Kh1 Bh4 (22.Qc4 Bf2–+) 0–1. PoPer – Rumo, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Nf3 d5 6.d3 cd3 7.e3 =.

4.c3 Nc6

5.d3 d5 6.Nf3 Bd6 7.g3 0–0 8.Bg2 Qb6 9.Nbd2 a5 10.Qc2 ab4–/+ 11.ab4 Ra1 12.Ba1 cb4 13.0–0 Bd7 14.cb4 Bb4 15.Bf6 gf6 16.Rb1 Ra8 17.h4 Kg7 18.h5 h6 19.Nb3 Ra3 20.Nc1 Qa7 21.e3 b5 22.Kh2 Bd6 23.Qb2 b4 24.Nd2 Ne5 25.d4 Nc4 26.Qc2 Rc3 27.Qd1–/+ Ba4 28.Qg4 Kf8 29.Nc4 dc4 30.Ne2 Rc2 31.Nf4? Rf2–+ 32.Qh4 Bc6 33.Qf6 Bf4 34.gf4 Rg2 35.Kh3 Qa2 36.Qh6 Ke7 (36...Ke7 37.Qf8 Kf8 38.f5 Qb1 39.fe6 Qh1#) 0–1. mic (2105) – gtate (2475), net–chess.com, 2007.

5.e3 d5 6.Bb5 c4 7.Bc6 bc6 8.Nf3 a5 9.Ne5 Bb7 10.0–0 Bd6 11.Nf3 0–0 12.d4 h6 13.Nbd2=+ a4 14.Qe1 Qe7 15.e4 e5?? 16.h3?? Ne4 17.Ne4 de4 18.Qe4 c5 19.Qg4 e4 20.Nh4 Bc8 21.Nf5 Qf6 22.Qe4? Bf5–+ 23.Qe2 Bd3 24.Qe1 Bf1 25.Qf1 Qf4 26.g3 Qd2 27.Bc1 Qc3 28.Ra2 Qd4 29.Rd2 Qf6 30.Qc4 cb4 31.ab4 Rac8 32.Qd3 Rc1 33.Rd1 Rd1 34.Qd1 Bb4 35.Qa4 Bd6 36.h4 Re8 37.Qe8 Kh7 38.Qe4 g6 39.Qc6 Qa1 40.Kg2 Be5 41.Qb7 Qa2 42.Qe4 f5 43.Qe5= Qa8 44.Kh2 Qe4 45.Qc7 Kg8 46.Qd8 Kg7 47.Qc7 Kf6 48.Qb6 Kg7 49.Qc7 Kf6 50.Qc3 Qe5 51.Qd2 h5 52.Qd8 Kg7 53.Qd7 Kf6 54.Qd8 Qe7 55.Qh8 Qg7 56.Qd8 Qe7 57.Qd2 Qc5 58.Qg5 Kg7 59.Qd2 Kf6 60.f3 Qe5 61.f4 Qe6 62.Qb2 Kf7 63.Qb7 Kf6 64.Qb2 Kf7 65.Qe5?? Qe5–+ 66.fe5 Ke6 67.Kg2 Ke5 68.Kf3 Kf6 69.Kf4=+ Ke6 70.Kg5 Ke5 71.Kg6 Ke4?? 72.Kh5 Kf3= 73.Kg5 Kg3 74.h5 f4 75.h6 f3 76.h7 f2 77.h8Q f1Q 78.Qh4 Kg2 79.Qg4 Kh1 80.Qh3?? Kg1 81.Qg4= Qg2 82.Qg2 ½–½. coachwright – fly, Live Game Caissa's Web, 2004.

4.c3 d5

5.d4 b6 6.e3 Nbd7 7.f4 (7.Nf3 Bd6+= 8.c4 0–0 9.cd5 ed5 10.Nc3 c4=; 7.Bd3 Bd6 8.f4 a5 9.Nf3 cd4 10.Nd4 0–0+=) 7...g6 (7...Bd6!?–/+ 8.Bd3 0–0 9.Nf3 c4 10.Bc2 Ne4+=; 7...a5 8.Bd3 ab4 9.ab4 Ra1 10.Ba1 Bd6+=; 7...Be7 8.Bd3 0–0 9.Nf3 c4 10.Bc2 Ne4+=) 8.Bd3+= (8.Nf3 Ng4 9.Qe2 Be7 10.e4 0–0+=) 8...Bg7 (8...Bd6 9.Nf3+= a5 10.b5 0–0=) 9.Nf3= Bb7 (9...a5 10.b5 (10.0–0+= 0–0=) 10...Qc7=; 9...0–0 10.0–0 Qc7=) 10.Nbd2 Qc7 (10...Qe7=) 11.Ne5 (11.0–0 0–0=) 11...0–0 (11...c4 12.Bc2=) 12.0–0 Rad8 (12...c4 13.Bc2=) 13.Qe2 Ne4 (13...Rb8 14.e4+=) 14.Nd7 (14.Ne4 de4 15.Bc4 Ne5 16.fe5 Bd5=) 14...Rd7 15.Nf3 (15.Ne4 de4 16.Bb5 Bc6=) 15...Rdd8 (15...Rd6 16.a4=) 16.Rfc1 (16.a4 Rfe8=) 16...c4+= 17.Be4 (17.Bc2 a5+=) 17...de4–/+ 18.Nd2 (18.Ne5 Bd5–/+) 18...Bd5 19.a4 a6 20.a5 (20.Rf1 Rfe8–/+) 20...b5 21.Rf1 (21.Nf1 Rd7–/+) 21...Qe7 22.Qg4 (22.Rfd1 f5–/+) 22...f5 23.Qh3 g5 (23...Bf6 24.Rf2–/+) 24.g3 (24.Qh5 g4–/+) 24...Rf6 (24...gf4 25.gf4 Rf6 26.Kh1–/+) 25.Rf2 (25.fg5 Rg6–/+) 25...Rdf8 (25...Rh6 26.Qf1–/+) 26.Qf1 (26.fg5 Rg6–/+) 26...gf4 27.gf4 Rg6 28.Rg2 (28.Kh1 Kf7–/+) 28...Rff6 (28...Kf7 29.Kh1–/+) 29.Kh1 (29.Qf2 Rh6–/+) 29...Rg2 30.Qg2 Rg6 31.Qf2 Bf6 32.Rg1 Bh4 33.Rg6 hg6–+ 34.Qg2 g5 35.Nf1 Qg7 36.fg5 Qg5 37.Qg5 Bg5 38.Bc1 f4! 39.Kg1 f3–+ 40.Bd2 Kf7 41.Be1–/+ Kg6 42.Bg3 Kf5 43.Kf2 Be7 44.Kg1 Kg4 45.Be1 Kh3 46.Bf2 Bc6 47.Be1 Be8 48.Bf2 Bg6 49.Be1 Bf5 50.Bg3 Kg4 51.Nd2 Kh5 52.Kf2 Kg6 53.Nb1 Kf7 54.Na3= Bd8 55.Nb5 ab5 56.a6 Bb6 57.Bb8 ½–½. Rogg,Gerhard (2025) – Waltenberger,Udo (1910), Regionalliga SW, 2004.

5.d4 cd4 6.Qd4 Nc6 7.Qd1 a5 8.e3 Bd6 9.b5 Ne5 10.a4 Ne4=+ 11.Nf3? Ng4–+ 12.Rg1 Ngf2 13.Qe2 Ng4 14.h3 Bg3 15.Kd1 Nh6 16.Nbd2 Nf5 17.Kc1 Bf2 18.Rh1 Nfg3 (18...Nfg3 19.Qd1 Nd2 20.Nd2 Nh1–+) 0–1. Harismuha – hpoli, ChessWorld.net, 2004.

5.e3 a6 6.d4 cb4 7.cb4= Bd6 8.Bd3 (8.Nf3 Nc6 9.Bd3 0–0 10.0–0 Qc7 11.Nbd2=) 8...Nc6 (8...0–0 9.Nf3 Nc6 10.0–0 Bd7 11.Nc3=) 9.Nf3 Bd7 (9...0–0 10.0–0 Bd7 11.Nc3=) 10.0–0 Rc8 (10...0–0 11.Nc3=) 11.Nc3 0–0 12.Qb1 Na7 (12...b5 13.Rc1=) 13.Rc1 (13.e4 de4 14.Ne4 Bb5 15.Nf6 Qf6 16.Bh7 Kh8+/–) 13...Nb5 14.Nb5 Bb5 15.Bb5 ab5 16.Qd3 Qd7 (16...Qb6 17.Ne5=) 17.Ne5+= Be5 (17...Rc1 18.Rc1 Qe8 19.Qe2+/–) 18.de5+/– Ne4? (better is 18...Ng4!?+/–) 19.f3+– Ng5 20.h4 Nf3 21.gf3 Qe7 22.e4 (22.Kg2 Rc1 23.Rc1 Qh4+–) 22...Qh4+/– 23.ed5 Qg3 24.Kf1 Qh3 25.Ke1 Qh1 26.Qf1 Qh4 27.Qf2 Qh1? (better is 27...Qf2 28.Kf2 ed5 29.Rc8 Rc8+–) 28.Ke2 Rc1 (28...Qh6 29.d6 Rc4 30.Qg3+–) 29.Rc1 (29.Bc1 Rc8 30.Kd2 Qh6 31.f4 Qg6+=) 29...Qh5 30.d6 Qf5 (30...Qg5+–) 31.d7 h5 (31...Qg5 32.Rc8 h6 33.Rf8 Kf8 34.Qc5 Kg8 35.Bd4+–) 32.Rc8 (32.Rc8 Qg5 33.Rf8 Kf8 34.Qc5 Kg8 35.Bd4+–) 1–0. Wall,Bill – Metalurgy, Microsoft Gaming Zone, 2000.

5.e3 a6 6.Nf3 c4 (6...Nc6 7.Be2+=) 7.Be2 (7.d3 cd3 8.Bd3 Bd6=) 7...Nc6 8.a4 (8.d3 cd3 9.Qd3 e5+=) 8...Bd6 (8...e5 9.0–0–/+) 9.Na3 (9.d3 cd3 10.Qd3 e5–/+) 9...Bd7 (9...e5 10.0–0–/+) 10.0–0 (10.d3 cd3 11.Bd3 Qc7+=) 10...Ne5 (10...e5 11.Ng5 e4 12.f3–/+) 11.Nd4 (11.Ne5 Be5 12.d3 cd3 13.Bd3 0–0+=) 11...0–0 (11...Qc7 12.f4 Nc6 13.Nc6 Bc6 14.d3+=) 12.Qc2 (12.f4 Nc6+=) 12...Qb8 (12...Nc6 13.Nc6 Bc6 14.a5+=) 13.b5 (13.f4 Nc6 14.Nc6 Bc6+=) 13...Nd3–/+ 14.g3 (14.f4 Nb2 15.Qb2 g5+=) 14...Nb2 (14...e5 15.Nf3–+) 15.Qb2–/+ e5 16.Nf3 (16.Ndc2 Ne4–/+) 16...Ne4 (16...Qe8 17.Rfb1–/+) 17.Rad1 (17.Rfb1 Qc7–/+) 17...f5 (17...Ba3!? 18.Qa3 ab5 19.a5–+) 18.d3 (18.d4 cd3 19.Bd3 Qc7–/+) 18...cd3 19.Rd3 (19.Bd3 Qc7–/+) 19...Be6–+ 20.Qa2 (20.Bd1!?–+) 20...Ba3 21.Qa3 ab5 22.Bd1 (better is 22.a5 Qc7 23.Ra1–+) 22...ba4 23.Bc2 Ng3 (better is 23...Qc7!? 24.Qa1–+) 24.hg3 (24.fg3 e4 25.Rd4 ef3 26.Ra4 Ra4 27.Qa4 Qa8–/+) 24...e4 25.Rd4 ef3 26.Rfd1 (26.Bd1 Qc7–+) 26...b5 27.Rf4 (27.Rb1 Rf7–+) 27...Qe8 (27...Qc7 28.Bd3 Qc6 29.Qb4–+) 28.Rdd4 h6 (28...Qc6 29.Rf3 Rac8 30.Qe7–+) 29.Rh4 (29.Bd3 Qc6–+) 29...Rc8 (29...Rf7 30.Bd1–+) 30.Bd1 g5 (30...Qc6!? 31.Rd3–+) 31.Rh6 Kg7 32.Rh3? (32.Rh2 g4–+) 32...Rc4 (better is 32...f4 33.Rh2 fe3 34.fe3 Bf5–+) 33.Qd6 Rd4 34.Qe5 Kg6 35.cd4 Qe7 36.Bf3= g4 37.Rh4?? gf3–+ 38.Qf4 Qa3 39.Qh6 Kf7–+ 40.Qh7 Ke8 41.Qg6? Bf7 42.Qc6= Ke7 43.Rh6 Bg6?? 44.Qc7 Kf6?? 45.Qc6 Ke7 46.Qg6 Qc1 47.Kh2 Rf7 48.Qd6 Ke8 49.Re6 Re7 50.Qe7 1–0. Burnworth,Stephen – Summersett,Carl, Oregon op, 1982.

5.e3 b6 6.Nf3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0 Bb7 9.d4 c4 10.Nbd2 b5 11.Ne5 Nc6 12.Nc6 Bc6=+ 13.Nf3 Bd6 14.Ne5 Be5 15.de5= Nd7 16.f4 f6 17.Qd4 fe5=+ 18.fe5 Qc7 19.Qh4 Qe5–/+ 20.Bg4? Nf6 21.e4? Qe4 22.Rae1 Qg4 23.Qf2 Ne4 24.Qc5 0–1. maxum – jefferson108, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.e3 Nc6 6.Be2 a5 7.b5= Ne5 8.d4 cd4 9.ed4 Nc4 10.Bc4 dc4 11.Nf3 Bd7 12.a4 Bd6 13.Nbd2 Qc7 14.Qe2 Rc8 15.Ne5 Be5 16.de5 Nd5 17.Qe4 b6 18.0–0 0–0 19.Nf3 h6 20.Rad1 Rfe8 21.Rd4 Red8 22.Nd2 f5+/– 23.Qe1 f4 24.Rc4 Qb7 25.Qe4 Rc4 26.Nc4 Qc7 27.Rd1 Be8 28.Rd4 Kh8 29.Nd6 Nc3? 30.Bc3 Qc3 31.h4 Bg6 32.Qf4 Kg8 33.Rc4 Qe1 34.Kh2 Rf8 35.Rc8 Rc8 36.Nc8 Qb4 37.Qb4 ab4 38.Nb6 Bd3 39.Kg3 b3 40.a5?? b2–+ 41.a6 b1Q 42.a7 Be4 43.f3 Qe1 44.Kh3 Bf5 45.g4 Be4 46.fe4 Qc3 47.Kh2 Qe5 48.Kh3 Qc3 49.Kg2 Qb2 50.Kf3 Qa3 51.Kf4 (51.Ke2 Qa7 52.Nc4–+) 0–1. Mephisto Mondial – REXChess, 1994.

5.e3 Nc6 6.Nf3 Bd7 7.Be2 Bd6 8.0–0 c4 9.d3 b5 10.Nbd2 0–0 11.a4 a6 12.dc4 bc4 13.Nc4 Bb4 14.cb4+/– dc4 15.b5 ab5 16.ab5 Ra1 17.Qa1 Nb4 18.Bc4 Qc7 19.Bf6 Qc4 20.Bg7 Rc8 21.Bh8 Qg4 22.Ne5 Nc2 23.Qb2 Qb4 24.Nd7 Qb2 25.Bb2 Rc7 26.Nf6 Kf8 27.b6 Rb7 28.Bd4 Nd4 29.ed4 Ke7 30.Nh7 Rb6 31.Rd1 Rb4 32.Ng5 f6 33.Nf3 Kf7 34.h3 Ke7 35.g3 Kf7 36.Kg2 Ke7 37.d5 e5 38.d6 Ke6 39.Nh4 Rb7 40.Ng6 Rd7 41.f4 Rd6 42.Rd6 Kd6 43.fe5 fe5 44.Kf3 Ke6 45.Ke4 Kf6 46.Nf8 Kf7 47.Nd7 Ke6 48.Ne5 Kf6 49.h4 Kg7 50.g4 Kh6 51.Kf5 Kh7 52.g5 Kg7 53.h5 Kh7 54.Kf6 Kh8 55.h6 Kg8 56.g6 Kh8 57.Kg5 Kg8 58.h7 Kg7 59.Nd7 Kh8 60.Ne5 Kg7 61.Kf5 Kh8 62.Nf7 Kg7 63.h8Q 1–0. horacyad2010 – brudas1995 (1650), kurnik, 2011.

5.e3 Bd6 6.bc5 Bc5 7.c4 +=.

5.e3 Bd6 6.f4 c4 7.Nf3 b5 8.a4 ba4 9.Ra4 Nbd7 10.Be2 Qb6 11.Nd4 e5 12.fe5 Ne5 13.0–0 0–0 14.Ra2 Neg4 15.g3 Qb8 16.Qe1 (16.Nf5 Ne5+=) 16...Ne4–/+ 17.Rf3 (17.Bg4!? Bg4 18.Ra5–/+) 17...Ne5 18.Rf4 g5 19.Rf5 (better is 19.Rf1!?–/+) 19...Bf5–+ 20.Nf5 a5! 21.Nd6 (21.Ra5 Ra5 Combination; 21.ba5 Qb3 Combination) 21...Qd6 22.ba5 Rfb8 23.Ba3 Qg6 24.Bb4 Ra6 25.Na3 Rf6 26.Nc2 (26.Qd1 Rf2 27.a6 Qh6–+) 26...Nf2 (26...g4 27.Nd4 Ng5 28.Bg4 Ng4 29.e4–+) 27.Nd4?? (better is 27.Qf2 Rf2 28.Kf2–+) 27…Nh3 (27...Nh3 28.Kg2 Qe4 29.Nf3 Nf3 30.Qd1 g4 31.Kh1 Nf2 32.Kg2 Ne1 33.Kg1 Qg2) 0–1. Cebolla Moll,Ricardo (2040) – Cantero,Antonio (2260), Benidorm ESP, 2013.

5.e3 Bd7 6.Nf3 Nc6 7.b5 Na5 8.Ne5 Bd6 9.Nd7= Nd7 10.a4 c4–/+ 11.d4 Nb3 12.Ra2=+ 0–0 13.Nd2 Nd2 14.Qd2 a6 15.ba6 ba6 16.Be2 Qc7 17.Ba3 Rfb8 18.Bd6 Rb1 19.Bd1 Qd6 20.0–0 Nf6 21.f3 Rab8 22.a5 e5 23.h3 e4 24.f4 Nd7 25.Bg4 Rf1 26.Kf1 Nf6 27.Ra1 Ng4 28.hg4 Qg6 29.g5 Kh8 30.g4 f6 31.gf6 Qg4 32.fg7 Qg7 33.Qg2? Qg2 34.Kg2–/+ Rb2 35.Kg3 Rc2 36.Ra4? Rc3 37.Kg4 Re3 38.Kf5 c3 39.Ra3?? c2–+ 40.Re3 c1Q (41.Re2 Qc4–+) 0–1. Anden – gamedv8, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.e3 Bd7 6.Nf3 Qc7 7.Bd3 Nc6 8.Bc2 Be7 9.d4= cb4 10.ab4 0–0=+ 11.Qd3 Rfc8 (11...Rfc8 12.Ba4 a6=+). bai_bai – JonathanDee, internet, 2007.

5.e3 e5 6.bc5 Bc5 7.Nf3 =+.

5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.c3).

5.Nf3 a5 6.bc5 Bc5 7.e3 0–0 8.d4 Bd6 9.Bd3 Nc6 10.c4 Bd7 11.Nc3 dc4 12.Bc4 Rc8 13.Nb5 Bb8 14.Bd3 Nd5 15.0–0 f5 16.Qe2 Nce7 17.Rac1 Nc6 18.Rc2 Qf6 19.Rfc1 Kh8 20.Bc4 h6 21.Qd3 Qe7 22.Qb3 a4 23.Qd3 Na5 24.Ba2 Rc2 25.Rc2 Bc6 26.Ne5 Be5 27.de5 Qg5 28.f4 Qe7 29.Nd6 Qd7 30.Bd4 Nb3 31.Qc4 Ra8 32.Rb2 b5 33.Qf1 Nd4 34.Bd5 Bd5 35.ed4 Bc6 36.Rc2 Rb8 37.Qc1 Rb6 38.Qd2 Ra6 39.Qc3 Kh7 40.Qc5 Qd8 41.Rd2 Qa5 42.Rd1 Kh8 43.Qc2 Kh7 44.Rb1 Rb6 45.Rb4 Qa8 46.g4 g6 47.d5 ed5 48.gf5 Qg8 49.f6 Qe6 50.f5 Qe5 51.fg6 Kg8 52.f7 Kf8 53.Rg4 Qe1 54.Kg2 d4 55.Kh3 Qf1 56.Kh4 Qf6 57.Kh5 Qe5 58.Qf5 Qf5 59.Nf5 Rb8 60.Rd4 Be8 61.fe8Q Ke8 62.Kh6 Ra8 63.Kh7 b4 64.Rb4 Kd7 65.g7 Ke6 66.g8Q Rg8 67.Ng7 Kf6 68.Kg8 Ke5 69.h4 Kd5 70.h5 Ke5 71.h6 Kd5 72.h7 Ke5 73.h8Q Kd5 74.Qh6 Kc5 75.Qa6 Kd5 76.Qb6 Ke5 77.Qd4# 1–0. COMP – COMP, 2000.

5.g3 a5 6.b5 c4 7.a4 Bc5 8.Bg2 Qb6 9.e3 Nc6 10.d4 cd3 11.Qd3 Ne5 12.Qd2 Nc4 13.Qc2 Be3 14.fe3 Ne3 15.Qe2 Ng2 16.Qg2 Ne4 17.Nd2 f5 18.Ne4 fe4 19.Qf2 e3 20.Qf3 Rf8 21.Qh5 Rf7 22.Ne2 g6 23.Qe5 Bd7 24.0–0–0 0–0–0 25.Nd4 Rf2 26.Qe3 Rdf8 27.Ba3 R8f3 28.Qf3?? Rf3=+ 29.Nf3 Qe3 30.Nd2?? Qc3–+ 31.Kb1 Qa3 32.Rc1 Kd8 33.Rc2 Qa4 34.b6 Qb4 35.Rb2 Qd4 36.Rc1 e5 37.Rc7 Bf5 38.Ka2 Qa4 0–1. cibis – marcinophon (1835), kurnik, 2011.

4.c4 cb4

5.ab4 Bb4 6.Qb3 Nc6 7.e3 Qb6 8.Nc3 Na5 9.Qa4 0–0 10.Nge2? d6?? 11.Nb5=+ Nc6 12.Bf6 gf6 13.Ned4 a5 14.Be2 Bd7 15.Qc2 Nd4 16.Nd4 Kg7 17.0–0 Rg8 18.f4 Bc5 19.Qc3 Bd4 20.ed4 Kf8 21.Kh1 Bc6 22.d5 ed5 23.Qf6 Qd8 24.Qh6 Ke7 25.Rfe1+= Kd7 26.Qh7 Qf6 27.cd5 Bd5 28.Qh3 Kd8=+ 29.Bf3 Rh8 30.Qg3 Bf3 31.Qf3 Qh6? 32.h3+– ½–½. Fournier,Frederic – Jauneau,David, Train France (FRA), 1999.

5.ab4 Bb4 6.e3 0–0 7.Bd3 Nc6 8.Nf3 d6 9.Qc2 (9.0–0 Bd7+=) 9...e5 10.Ng5 h6 11.Ne4 Be6 12.Nf6 Qf6 13.0–0 (13.Nc3!?+=) 13...Bc5–/+ 14.Qc3 Qe7 15.f4 f5 16.g3 (16.Na3 Bb4 17.Qc2 a6–/+) 16...Rac8 17.Na3 (17.Qb3 ef4 18.gf4 Qf7–+) 17...Bb4 18.Qc1 e4 19.Bb1 (19.Be2 d5–+) 19...Na5 20.Qd1 Nc4 (20...Ba3 21.Ba3 Bc4 22.Ba2–+) 21.Nc4 Bc4 (21...Rc4?! 22.Ba2–/+) 22.Rf2 a5 23.Ba3 (23.d3 ed3 24.Bd3 Qe6–+ (24...Qe3 25.Bc4 Rc4 26.Qd5 Rf7 27.Qc4+=)) 23...d5 24.Qa4 (24.Bb2 b5–+) 24...Ba3 (24...Qf6 25.Bb4 ab4 26.Kg2–+) 25.Ra3 (25.Qa3 Qa3 26.Ra3 b5–+) 25...b6 (better is 25...Bb5! 26.Qb5 Qa3 27.Qd5 Kh7 28.Be4 fe4 29.Qe4 Kg8 30.Qb7–+) 26.Ba2 Ba2 27.Ra2 Rc1 28.Kg2 Qc5 29.Qb3 Rf6 30.d4 Qc4 31.Qc4 dc4 32.Rab2 (32.Rf1 Rc3 33.Kf2–+) 32...c3 33.Rb3 Rc6 34.d5 Rd6 35.Ra2 Rd5 36.Ra4 c2 37.Rc4 Rd2 38.Kh3 Rh1 (38...Rh1 39.Rc8 Kh7 40.Rh8 Kh8 41.g4 Rhh2 42.Kg3 Rdg2#) 0–1. Eiji Honda,Helcio (1800) – Benitez,Ed Carlos (1975), Sao Bernardo do Campo BRA, 4th Open, 2012.

4.bc5 Bc5

5.Nc3 Nc6 6.e3 d5 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.Nc3).

5.c4?? Qb6–+ 6.e3 Qb2 7.Nc3 Qb6 8.Rb1 Qd8 9.g4 h6 10.g5 hg5 11.Rb5 Ba3 12.Rg5 Bf8 13.Bd3 b6 14.Qf3 Nc6 15.Qg3 Bb7 16.Nf3 Nb4 17.Be2 Ne4 18.Ne4 Be4 19.Rg1 a5 20.Qf4 Bf3 21.Qf3 a4 22.Bd1 a3 23.Bb3 a2 24.Ba2 Ra2 25.Ke2 Qf6 (25...Qf6 26.Qf6 gf6–+; better is 25...d5 26.cd5 Nd5 27.R5g4–+) 0–1. Stefanova,M (2020) – Bojovic,J (1945), EYg16 Herceg Novi SCG, 2005.

5.d4 Bd6 6.Nd2 Nc6 7.e4 Bf4 8.e5 Bd2 9.Qd2 Qb6 10.Rb1 Ne4 11.Qe3 1–0. Schulz,Hans_Juergen – Behnke,Denny, TT–03.52 TSC, 2002.

5.d4 Bd6 6.e3 Nc6 7.f4 0–0 8.Bd3 a6 9.Nf3 b5 10.0–0 Na5 11.Nbd2 Bb7 12.Qe2 Be7 13.Ne5 d6 14.Ng4 Ng4 15.Qg4 f5 16.Qh3 Nc4 17.Nc4+= bc4 18.Bc4 d5 19.Bd3 a5 20.Rab1 Ba6 21.Ba6 Ra6 22.g4 Rb6 23.Bc3 Rb1 24.Rb1 a4 25.Bb4+= Bb4 26.Rb4 Qd7 27.g5 g6 28.Qf1+/– Rc8 29.Qd3 Rc7 30.c4 dc4 31.Rc4 Rb7? 32.Rb4 Rc7? 33.d5 Rc1 34.Kg2 ed5 35.Rb8 Kf7 36.Qd4 Qc6?? 37.Qf6 Qf6–+ 38.gf6 Kf6 39.Rb6 Kg7 40.Rb7 Kh6 41.Rb5 Rd1 42.Rb4–/+ Rd3 43.Kf2? Ra3–+ 44.Rd4 Ra2 45.Kf3 a3 46.Rd5 Ra1 47.Ra5 a2 48.Ke2?? Rh1 0–1. amator111 (1675) – meskiukass, kurnik, 2011.

5.d4 Bd6 6.Nf3 Nc6 7.Nbd2 0–0 8.e4 Be7 9.Bd3 d5 10.e5 Ng4 11.h4 Qb6 12.Rb1 f5 13.Qe2 Qa5 14.c4 dc4 15.Bc4 Qd8 16.Qd3 Na5 17.Ba2 Kh8 18.Qc3 Nc6 19.Ng5 Bg5 20.hg5 Qg5 21.Nc4 Qf4 22.Qf3 Qf3 23.gf3+/– Nh6 24.Nd6 f4 25.Nc8 Rac8 26.Be6 Rcd8 27.d5+– Ne7 28.d6 Nc6 29.Rh6! gh6 30.Bc4 Kg7 31.e6 Kg6 32.Bd3 Kg5 33.Bg7 (33.Bg7 Rd6 34.Rb5 Kh4 35.Bf8 Rd3 36.e7 (36.Rb7?! Rd8 37.Bh6 Re8 38.Rh7 Re6 39.Kd2 Kh5 40.Bf4 Kg6+–) 36...Ne7 37.Be7 Kh3 38.Rb7+–) 1–0. blackpanther (2410) – fifteenminutesofgame (2400), net–chess.com, 2004.

5.e3 Qa5 6.Nf3 Nc6 7.c4 d5 8.Bd3 d4 9.ed4+= Be7 10.Nc3 Qh5 11.0–0 e5? 12.d5+– Nd4 13.Nd4 ed4 14.Nb5 Bg4 15.f3 Rc8 16.fg4 Ng4 17.h3 a6 18.hg4 Qh4 19.Nd4 Bd6 20.Qe2 Kd8 21.Rf7 Qh2 22.Kf2 Qg3 23.Kf1 Qh2 24.Ne6 Ke8 25.Ng7 Kf7 26.Qe6 Kf8 27.Qc8 Kf7 28.Qe6 Kf8 29.Qe8# 1–0. pierre – LurZa_boY, internet, 2008.

5.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5).

5.e3 d5 6.d4 Bd6 7.Nf3 Nc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.d4 Bd6).

5.e3 d5 6.Nf3 0–0 7.Be2 Nc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.Be2 0–0).

4.bc5 Bc5 5.e3 d5 6.Nf3 Nc6 7.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 0–0 7.c4 Nc6).

5.e3 Ne4 6.Qg4 Nf6?? 7.Qg7 Rg8 8.Qf6 Be7 9.Qh6 Nc6 10.Qh7 e5 11.Qg8 Bf8 12.Nf3 d6 13.Ng5 Qf6 14.Bc4 Be6 15.Ne6 fe6 16.Qe6 Qe6 17.Be6 Ke7 18.Bd5 Nd8 19.h4 Rb8 20.g4 Kf6 21.f4 Nf7 22.g5 Kg6 23.h5 Kg7 24.h6 Nh6 25.gh6 Kh7 26.Be4 Kh8 27.fe5 de5 28.Be5 Kg8 29.Bg6 Bh6 30.Rh6 Kf8 31.Bf6 (31.Bf6 Re8 32.Rh8) 1–0. Fritz 10 – NN, 2007.

5.e3 Be7 6.Nf3 b6 7.d4 Bb7 8.Bd3 d5 9.0–0 Nc6 10.Nbd2 0–0 11.Qe2 a6 12.c4 Na5 13.cd5 ed5 14.Bc3 (14.Rfc1 Ne4+=) 14...b5 15.a4 (better is 15.Ne5!?+=) 15...b4+= 16.Bb2 Ne4 17.Rfc1 f5 (17...Qd6 18.h4–/+) 18.Be4 (18.Rc2 Qb6–/+) 18...fe4–/+ 19.Ne5 Bd6 20.Rc5? (better is 20.Qh5!?–/+) 20...Bc5–+ 21.dc5 Qe7 22.Qg4 Bc8 (22...Nc6 23.f4–+) 23.Qg3 Be6 (23...Qc5?! 24.Nec4 Rf7 25.Bd4=) 24.Bd4 Rfc8 (24...Rf5 25.h4–+) 25.Rc1 (25.Rb1 Rc5 26.Nf7 Qf8 (26...Qf7?! 27.Bc5 Nc6 28.Bb4=) 27.Bc5 Qc5–/+) 25...Rab8 (25...Nc6 26.Bb2–+) 26.h4 b3 27.h5 Rb4 (27...Rb7!? 28.Rb1 Qe8–+) 28.h6+= Rd4?? (better is 28...g5+=) 29.ed4+/– Qf6 30.Qc3 b2 31.Qb2 Qh6 32.Nf1 Nc6 (32...Bf7 33.Ne3 Qe6 34.c6 Nc6 35.Qb7+/–) 33.Nc6 Rc6 34.Ne3 Qf6 (34...Qf4 35.Rb1 Qc7 36.Qb7 Qb7 37.Rb7+–) 35.Qb7 Bc8? (35...Rc8 36.Nd5 Qf7 37.Qf7 Kf7+–) 36.Qa8 Qe6 37.Rb1 Kf7 (37...h6 38.Rb8+–) 38.a5 (38.Ng4 Qg4 39.Qc6 Qd7 40.Qd7 Bd7+–) 38...Bd7 (38...Ke7+–) 39.Rb7 Ke7 (39...Qe8 40.Qa7 Ke6 41.Ng4+–) 40.Qb8 h5 (40...g6 41.Qh8+–) 41.Qf4 g6 1–0. Juswanto,Denny (2410) – Sihite,Chelsie Monica (2250), Jakarta INA, 2nd Indonesia Open, 2012.

5.e3 Be7 6.Nf3 Nc6 7.d4 d5 8.Bd3 0–0 (8...Qb6 9.Nc3=) 9.Nbd2= Qc7 (9...b5 10.Qe2=) 10.0–0 b6 (10...b5 11.Bb5 Rb8 12.Qe2=) 11.Ne5 (11.Rc1!?+=) 11...Ne5= 12.de5 Nd7 13.f4 f5 (13...Nc5!?+=) 14.ef6+= Bf6 15.Qh5 h6 (15...Bb2?? 16.Bh7 Kh8 17.Bg6 Kg8 18.Qh7) 16.Be5 (better is 16.Bd4!? Bd4 17.ed4+=) 16...Ne5–/+ (16...Be5?! 17.fe5 Qe5 18.Rf8 Kf8 19.Rf1 Ke7 20.Qf7 Kd6 21.Qf2+=) 17.fe5 Qe5 (17...Be5 18.Qg6 Rf7 19.Qh7 Kf8 20.Bg6+/–) 18.Qg6 Qg5 19.Qh7 Kf7 20.Rf3 (20.Rae1 Ke7 21.c4 Bb7–+) 20...Bd7 (20...Ke7 21.Rg3 Qg3 22.hg3 Ba1 23.Nf3–/+) 21.Raf1 (21.h4 Qh5–/+ (21...Qh4? 22.Rf6 Kf6 23.Rf1 Ke5 24.Qg7 Kd6 25.Rf8 Qe1 26.Nf1 Rf8 27.Qf8 Kc7 28.Qf4 Kb7 29.Qh6+–)) 21...Ke7–+ 22.h4 Qg4?? (better is 22...Qh5 23.Be2 Rh8–/+ (23...Qh4 24.Rf6 Qg5 25.Rg6 Qe3 26.Kh1+/–)) 23.Rf4 (23.Be2!? Kd6 24.Rf6 Qe2 25.Rf8 Rf8 26.Rf8 Qd2 27.Qg7 Qe3 28.Kh2+/–) 23...Qg3= 24.R1f3?? (24.R4f3 Qg4 25.Be2+=) 24...Qe1–+ 25.Nf1 Kd6 (25...Be5 26.Rf8 Rf8 27.Rf8 Kf8 28.Qh8 Ke7 29.Qa8–+) 26.e4?! (26.a4–+) 26...e5 (better is 26...Bd4 27.Kh1 Be5–+) 27.Rf6–/+ Rf6 28.Qg7?? (28.Rf6 gf6 29.Qh6 de4 30.Qf6 Be6 31.Bc4+=) 28...Rf3 29.gf3 (29.Qh6 Be6 30.ed5 Qf2 31.Kh1 Rf6–+) 29...Be6 0–1. Logvinov,Kirill (1805) – Ishak,Filius Lili, Children of Asia, 2008.

5.e3 Be7 6.Nf3 d6 7.Be2 a6 8.d4 b5 9.0–0 Bb7 10.c4 bc4 11.Bc4 d5 12.Bd3 a5 13.Qa4 Bc6 14.Bb5 Qd7 15.Nc3 0–0 16.Ne5 Qd6?? 17.Nc6 Nc6 18.Bc6 Rab8 19.Rab1 Rfc8 20.Bb5 Rc7 21.Rfc1 Ne4 22.Ne4 Rc1 23.Rc1 de4 24.Rb1 Qc7 25.g3 Bd6 26.Bf1 Qb6 27.Qc2 Ba3+/– 28.Ba3 Qb1 29.Qb1 Rb1= 30.Kg2 g6 31.Bc5 Rc1 32.Bb5 Rc2 33.Bc6 f5 34.Bd7 Kf7 35.Ba4 Ra2 36.Bb3 Ra1 37.Bc4 a4 38.d5 ed5 39.Bd5 Ke8 40.Bc6 Kd8 41.Bd5 Kd7 42.Bg8 h6 43.Bh7 Rc1=+ 44.Bd4 Ke6 45.Bg6 a3 46.Be8 Rd1 47.Ba4 Rd4?? 48.ed4+= a2?? 49.h4 a1Q–+ (49...a1Q 50.Bb5 Qb2 51.Bc4 Kd6–+) 0–1. Fournier,Frederic (1765) – panulo, Active, 2007.

5.e3 Be7 6.Nf3 h6 7.c4 Nc6 8.Be2 d5 9.0–0 a6 10.Nc3 dc4 11.Bc4 b5 12.Be2 Bb7 13.d4 0–0 14.Rc1 Rc8 15.Qb3 Na5 16.Qa2 Nc4 17.a4 Nb2 18.Qb2 b4=+ 19.Na2 a5 20.Ne5 Rc1 21.Rc1 Ne4 22.Bf3 Qd5 23.Nd3 Qg5 24.Rc7 Bd5 25.Re7? Qe7–+ 26.Be4 Be4 27.Nc5 Bd5 28.e4 Bc4 29.Nc1 Qg5?? 30.N1d3? Rc8 31.g3? Bd3 32.Nd3 Rc3 33.Kg2 Rd3 34.Qc2 Rc3 35.Qe2 Qf6 36.e5 Qf5 37.g4 Qf3! 38.Qf3 Rf3 39.Kf3 b3 0–1. orangutanb4 (1980) – tomeklenart (1740), kurnik, 2011.

5.e3 Kf8 6.d4 Be7 7.Nf3 d5 8.Bd3 Nc6 9.Nbd2 Bd7 10.c4 dc4 11.Nc4 b5 12.Nce5 Ne5 13.Ne5 Qa5 14.Qd2 Qd2 15.Kd2 Be8 16.Rac1 Bd6 17.f4 Nd5 18.Rc2 a5 19.Rf1 Nb6 20.f5 ef5 21.Rf5 f6 22.Nc6 b4 23.ab4 ab4 24.Rb5 Na4 25.Ba1 Nc5 26.dc5+/– Bh2 27.Be4 Ra1 28.Rb4 Bg3 29.Rb7 Bf7 30.Nd4 Rf1 31.c6 Rf2 32.Kc3 Rc2 33.Bc2 g6 34.c7 Bc7? 35.Rc7+– Rg8 36.Kb4 h5 37.Kc5 Rg7 38.Rc8 Ke7 39.Nc6 Kd7 40.Rd8 Kc7 41.Ra8 Kd7 42.Ra7 Ke8 43.Kd6 Kf8 44.Nd8 Bc4 45.Ra8 Kg8 46.Ne6 Kh7 47.Ng7 Kg7 48.Ra7 Kh6 49.Ke7 f5 50.Kf6 Bg8 51.Ra8 Kh7 52.g3 Bd5 53.Ra7 Kh6 54.Rg7 Be6 55.Rg6 Kh7 1–0. JF_ – tonycally, ChessWorld.net, 2004.

5.e3 Kf8 6.Nf3 h6 7.d4 Be7 8.Bd3 Nc6 9.0–0 d5 10.Nc3 g6 11.e4 de4 12.Ne4 Kg7 13.Qd2 b6 14.Nf6 Bf6 15.Qf4 Bb7 16.Rae1 Rc8 17.h3 Ne7 18.Qf6 Kf6 19.d5 1–0. kazimierski – xenophobe, playchess.de, 2001.

5.Nf3 0–0 6.c4 b6 7.g3 Bb7 8.Bg2= d5 9.d4 Bd6 10.cd5 Bd5 11.Nc3= Nc6 12.Nd5 Nd5 13.0–0 Re8 14.e4+= Nc7 15.Rc1 Na5 16.e5 Be7 17.Nd2 Rc8 18.Nb3 Nb3 19.Qb3 f5 20.Rc6 Rf8 21.Rfc1+– Qd7 22.Qc2 Nd5?? 23.Rc8 1–0. alaamattar (2100) – gtate (1945), net–chess.com, 2005.

5.Nf3 Ne4 6.e3= Nf6 7.d4 Be7 8.c4 0–0 9.Nbd2 b6 10.Rc1 Bb7 11.Be2 Nc6 12.0–0 Na5 13.Bd3 Rc8 14.e4 g6 15.e5 Nh5 16.g3 Ng7 17.Nb3?? d5?? 18.Na5+/– ba5 19.c5 Bc6 20.a4 Rb8 21.Bc3 Qc7 22.Qd2 Rb7 23.Ba5 Qd7 24.Bb5 Bb5 25.ab5 Rb5 26.Bc3 Qc6 27.Rb1 Rfb8 28.Rb5 Rb5 29.Ra1 a6 30.Qa2 Nf5 31.Qa6 Qa6=+ 32.Ra6 Rb3 33.Be1 Rf3 34.c6 Nd4?? 35.c7 Kg7 36.c8Q Rf5 37.Ra8 Kh6 38.Bd2 Bg5 39.f4 Nf3 40.Kg2 Nd2 41.fg5 Kg5 42.Qc1 Re5 43.Ra2 Re2 44.Kh3 Re4 45.Rd2 Kf5 46.Qf1 Kg5 47.Qf7 h5 48.Qe7 Kh6 49.Rf2 d4 50.Qf8 Kg5 51.Qf6 Kh6 52.Rf4 Re3 53.Qf8 Kg5 54.Qf6 Kh6 55.Qh8 Kg5 56.Qf6 Kh6= ½–½. futsalboy – dimek (1760), kurnik, 2011.

5.d4 Qb6

6.Ra2 Bd6 7.e3 0–0 8.Nf3 Qa5 9.Qd2 Qh5 10.Bd3+= b6 11.e4 Bb7 12.e5 Bf3=+ 13.gf3 Be7?? 14.ef6+– Qf3 15.Rg1 Bf6 16.Qh6 g6 17.Nd2 Qb7 18.Kf1 d5 19.Rg3 Bg7 20.Qh4 Nd7 21.Nf3 Rac8 22.Bc1 e5 23.de5 Ne5 24.Rh3 h5 25.Ne5 Be5 26.Bf4 Bf4+/– 27.Qf4 Qc6 28.Rb2 Qc3 29.Rb5 Rc5 30.Rc5 bc5 31.Rg3 h4 32.Qh4+– Qe5 33.c4 d4 34.Bg6?? fg6+= 35.Rg6 Kf7 36.Rg5 Qe6? 37.Qf4 Ke8 38.Qb8 Kf7 39.Qa7 Ke8 40.Qb8 Kf7 41.Qc7 Ke8 42.Re5 Rf6 43.Qc5 (43…Kd7 44.Qa7 Kd8 45.Re6 Re6 46.Qd4 Ke7 47.c5+–) 1–0. Melia,Ken – Hohlstein,Walter (1790), TT–05 TSC, 2003.

6.Bc3 Bd6 7.e3= 0–0 A) 8.Nf3 Ne4 9.Nfd2 Nc3 10.Nc3 Be7 11.Nc4 Qd8 12.Bd3 d5; B) 8.Bd3 Be7 9.e4 d6 10.Nd2 Qc7 11.Ne2 a6 12.Rb1 b5.

6.Bc3 Bd6 7.e3= Nd5 8.Qd2 Nc3 9.Nc3 Nc6 10.Bd3 Qa5 11.Nge2 0–0 12.0–0 e5 13.Rfb1 ed4 14.Nd4 Qh5 15.Nf3 Qh6 16.Rd1 Bb8 17.h3 Ne5 18.Ne5 Be5 19.Rab1 Re8 20.Nd5 b6 21.Bf5 Rb8 22.Qb4 Bd6 23.Nf6+/– Qf6 24.Qd6 Qd6 25.Rd6 Rb7 26.Rbd1 Re7 27.Rc6 Re8 28.Rc3 h6 29.Rd4 a5 30.Kf1 g6 31.Bd3 Kg7 32.Ke2 Kf8 33.Kd2 Rb8 34.Bb5 Ke7 35.Rcd3 Rd8 36.Rd6 f6 37.g4 g5 38.f4 Rb7 39.a4 Rc7+/– 40.Rb6 Bb7 41.Rd4 Bg2 42.Ra6 Rdc8 43.c3 d5 44.Ra5 Rc3 45.Ra7 Kf8 46.Rh7 Kg8 47.Re7 Rc2 48.Ke1 Bh3 49.Be2 Bg2 50.Bd1 Rc1 51.Kf2 ½–½. Plock,Joerg (2120) – Fuelsch,Peer (2075), R.–Tobies–Gedenkturnier–D, 2003.

6.Bc3 Bd6 7.e3= Be7 A) 8.Nf3 d5 9.Bd3 Nc6 10.0–0 0–0 11.Nbd2 Bd7 12.Rb1 Qc7; B) 8.Nd2 Qc6 9.Bb2 0–0 10.c4 d5 11.Ngf3 Qb6 12.Bc3 Nc6; C) 8.Bd3 d5 9.Nf3 0–0 10.0–0 Nc6 11.Nbd2 Rd8 12.Rb1 Qc7.

6.Bc3 Bd6 7.Nf3 A) 7...Bc7 8.e3 d5 9.Bd3 0–0 10.Ra2 Ne4 11.Nfd2 Nc3 12.Nc3 a6; B) 7...0–0 8.Qd3 Be7 9.e4 d5 10.e5 Ne4 11.Nbd2 Nc3 12.Qc3 Nc6; C) 7...Be7 C1) 8.Qd3 d5 9.Nbd2 Nc6 10.Ne5 0–0 11.Nc6 Qc6 12.Bb4 Bb4; C2) 8.e3 Ne4 9.Ne5 d5 10.Qh5 Nc3 11.Nc3 Qa5 12.Kd2 0–0.

6.Bc3 Be7 7.Nd2 Nc6 8.e3 0–0 9.Ngf3 a6 10.Bd3 d6 11.0–0 Bd7 12.Qb1 Qc7 13.Rc1 b5 14.e4 h6 15.e5 de5 16.Ne5? Ne5–+ 17.de5 Qc3 18.Qb3?? Qe5 19.Nf3 Qh5 20.Be2 Bc6 21.h3 Rac8 22.Nd4 Qe5 23.Nc6 Rc6 24.Bf3 Rc7 25.Re1 Qf4 26.Rad1 Rd8 27.g3 Qg5 28.Kg2 Rcd7 29.Rd7 Rd7 30.c4 Nh5 31.cb5 ab5 32.Rb1 Nf4 33.Kh2 Rd3 34.gf4 Qf4 35.Kg2 Qf3 (35...Qf3 36.Kf1 Qh3 37.Kg1 Rb3 38.Rb3 Qb3 39.Kg2 h5 40.f3 Qb2 41.Kg1 Bc5 42.Kh1 Qf2 43.f4 Qg1) 0–1. bratek55 (1630) – anyrteb (1820), kurnik, 2011.

6.Bc3 Be7 7.e3 Ne4 8.Bd3 Nc3 9.Nc3 Nc6 10.Nge2= 0–0 11.0–0 a6 12.d5 Ne5= 13.Nf4 Bf6 14.Ne4+= Nd3 15.Nf6+/– gf6 16.Qd3 f5 17.Qc3 Qd6? 18.Qf6+– b5 19.Nh5 Qe5 20.Qe5 f6 21.Qg3 Kf7 22.Qg7 Ke8 23.d6 Rf7 24.Nf6 Rf6 25.Qf6 (25...Bb7 26.Qe7; 25.Qe7) 1–0. kamera – JohnEarth2 (1635), GameColony.com, 2002.

6.dc5 Qb2 7.Nd2 0–0 8.Qb1 Qc3 9.e3 Ne4 10.Ngf3 Nd2 11.Nd2 Qc5 12.Bd3 d5 13.0–0 Nc6 14.c4 dc4 15.Bh7 Kh8 16.Be4 Bd7 17.Rc1 b5 18.a4 a6 19.ab5 ab5 20.Ra8 Ra8 21.Nb3 Qb6 22.Nd4 Nd4 23.Ba8 Ne2 24.Kf1 Nc1 25.Qc1 Bc6 26.Bc6 Qc6 27.f3 c3 28.Ke2 Qc4 29.Kf2 b4 30.Qa1 c2 31.Qa8 Kh7 32.Qe4 Qe4 33.fe4 c1Q (33...c1Q 34.Ke2 b3 35.h3 b2 36.Kf3 b1Q 37.Kf4 Qf1 38.Kg5 Qg2 39.Kh4 Qbe4 40.Kh5 Qgg6) 0–1. bratek55 – stan1964, kurnik, 2011.

6.dc5 Qb2 7.Nd2 Na6 8.e4 Nc5 9.f3 d5 10.Bb5?? Qb5 11.e5 Nfd7 12.f4 b6 13.Ne2 Ba6 14.Nd4 Qb2 15.N2b3 Ne4 16.Qc1 Qc3 (16...Qc3 17.Qd2 Nd2–+) 0–1. super knight – albatroz (1875), internet, 2005.

6.dc5 Qb2 7.Nd2 Nc6 8.e3 0–0 9.Ngf3 Rd8 10.Bc4 d5 11.cd6 Rd6 12.Qc1 Qc3 13.Bd3 Bd7 14.0–0 Rc8 15.Rb1 b6 16.Qb2 Na5 17.Qc3 Rc3 18.Nb3?? Nb3–+ 19.Rb3? Rb3 20.cb3 Rd3 21.Rc1 h6 22.Ne5 Rd2 23.f3 Bb5 24.Rc8 Kh7 25.Nf7 Nd5 26.Rd8 Rd1 27.Kf2 Nc3 28.Rd1 Nd1 29.Kg3 Ne3 30.Nd6 Bf1 31.Nc8? Nf5–+ 32.Kf2 Bd3 33.Na7 b5 34.a4 ba4 35.ba4 g5 36.g3 Kg6 37.Nc6 Kf6 38.a5 Nd6 39.Nb4 Bc4 40.a6 Nc8 41.Ke3 Ke5 42.h4 Kd6 43.hg5 hg5 0–1. sagonek – pakuszka, kurnik, 2011.

6.Ra2 Be7

7.c4 d5 8.e3 dc4 9.Nd2 0–0 10.Ngf3 Qa5 11.Bc4 b5 12.Bd3 Bb7 13.0–0 Nbd7 14.Ra1 Rac8 15.Qb3 a6 16.a4 Bd5 17.Qd1 Qb6 18.Qe2 Bc6 19.Rfb1 Rb8 20.Ba3 Ba3 21.Ra3 b4 22.a5 Qc7 23.Rab3 Nd5 24.Qf1 Bb5 25.e4 Nc3 26.Ra1 ½–½. Alvarino Amable,Humberto – Sueiro Coronado,Jose R, corr CUB–ch sf, 2002.

7.Nd2 0–0 8.Ngf3 d5 9.e3= Bd7 10.c4 Rc8=+ 11.Bd3 dc4 12.Nc4 Qa6 13.Nce5 Bb4 14.Ke2 Bb5 15.Qb3 Bd3 16.Qd3 Nd5 17.Qa6 Na6 18.Nd3 Be7 19.e4 Nb6 20.Bc1 Rc3 21.Bg5 Ra3=+ 22.Ra3 Ba3 23.Bf4 f5 24.ef5 ef5 25.Rb1 Re8 26.Nfe5 Nc7 27.Kf3 Ne6 28.Be3 Bd6 29.Ra1 Bb8–/+ 30.Nf4 Ng5 31.Ke2 Nf7 32.Nfd3 Nd6 33.Kf3 a6 34.Rc1 Nd5 35.Rc5 Ne7 36.Rc1 a5–/+ 37.Ra1 b6 38.g3 Bc7 39.h4 b5 40.Rc1 Bb6 41.Nd7 Bd8 42.Bf4 Ne4–+ 43.N3c5 Nd5 44.Ne5 Nd6 45.Nc6 Nf4 46.Kf4 a4 47.Nd8 Rd8 48.Ne6 Rc8 49.Ra1 Rc2 50.f3 Rc3 51.g4 fg4 52.fg4 a3 53.Ke5 Nc4 54.Kf4 b4 55.Rf1 Ne3 (55...Ne3 56.Ra1 Nc2–+) 0–1. Marr33 (2180) – Hiro7 (2275), Rated game, 5m + 0s, 2010.

7.Nd2 Nc6 8.Ngf3 Qa5 9.Ra1 b5 10.e3 0–0 11.Bd3 Rb8 12.0–0 Qc7 13.Qe2 Na5 14.Rfc1 Nc4 15.Rcb1 Nb2 16.Rb2 Nd5 17.Rb3 Nc3 18.Bh7 Kh8 19.Qd3 b4 20.ab4 Bb4 21.Ng5 a5 22.Bg8 f5 23.e4 Kg8 24.Qh3 Rf7 25.Qh5 d6 26.ef5 Rf5 27.Qh7 Kf8 28.Qh8 Ke7 29.Qg7 Kd8 30.Qg8 Ke7 31.Re1 e5 32.de5 de5 33.Ndf3 Bd7 34.Qg7 Kd8 35.Ne5 Nd5 36.Rd1 Be7 37.Qg8 Rf8 38.Qd5 Rb3 39.cb3 Bg5 40.Nd7 Rh8 41.Qg5 Kc8 42.Qc5 1–0. Alexandrou – K Brown, Novi Sad 1990.

7.e3 0–0 8.Nf3 Nc6 9.Bd3 d5 10.0–0 Nd7 11.Nbd2 Bf6 12.c4 dc4 13.Bc4 Rd8 14.Qc2 Qa5 15.Bc3 Qh5 16.Ne4 Be7 17.Bd3 f5 18.Ng3 Qf7 19.d5! ed5 20.Nf5 1–0. Fournier,Frederic – Jauneau,David, Train France (FRA), 1999.

7.e3 d5 8.Bd3 0–0 9.Nf3 Bd7 10.Qe2 Nc6 11.0–0 Rac8 12.Nbd2 Na5 13.Ne5 Ba4 14.Ba1 Qc7 15.f4 a6 16.e4 ½–½. Odachowski,Marian (1800) – Krzyzanowski,Wojciech (2485), Poland, 2001.

7.Nf3 0–0 8.e3 d5 9.c4 Bd7 10.Bd3 dc4 11.Bc4 Rc8 12.Nbd2 Bb5 13.Bb3 Qa5 14.Ng1 Nc6 15.Ne2 Ne4 16.Bc1 Be2 17.Qe2 Nd4 18.Qd3 Rc1 19.Bd1 Rd1 0–1. purplegadge (1670) – blingor (1615), gameknot.com, 2011.

7.Nf3 Nc6 8.e3 0–0 9.Bd3 d5 10.0–0 Na5 11.Nbd2 Bd7 12.Qe2 Rac8 13.Ne5 Ba4 14.Rc1 Bd6 15.g4 Be5 16.de5= Nd7 17.Bd4 Qc7 18.f4 Nc5 19.Bb5 a6 20.Ba4=+ Na4 21.Qd3 Nc3 22.Rb2 Nb5 23.Nf3 Qc4 (23...Nd4 24.ed4 f6 25.ef6 Qf4 26.f7 Rf7 27.Rf1–+) ½–½. Schulze,Harald – Ringelstein,Peter, Erlangen op, 1994.

7.Nf3 d5 8.e3 0–0 9.Bd3 Bd7 10.Qe2 Rc8 11.0–0 a6 12.Nbd2+= Ba4 13.c4 Nc6 14.Rc1 dc4 15.Nc4 Qd8 16.Raa1 b5 17.Nce5 Ne5 18.Ne5 Bd6 19.Qf3 Qe7 =. Neinsah – miquelstone, ChessWorld.net, 2005.

7.Nf3 d5 8.e3 Nc6 9.Bd3 Bd7 10.Nbd2 0–0 11.0–0 Na5 12.Qe2 Rac8 13.Rc1 Ba4 14.Ne5 Nd7 15.Nd7 Bd7 16.e4 Bg5 17.Ba1 Qc7 18.Rb1 f6 19.Nf3 Bh6 20.Bb2 Nc4 21.Bc1 Bc1 22.Rc1 Qf4 23.Re1 b5 24.h3 de4 25.Qe4 Qe4 26.Re4 Rfd8 27.Re1 a5 28.Kh2 Kf7 29.Kg3 h6 30.h4 g6 31.Rb1 Nd6 32.Kf4 Nf5 33.Rab2 g5–/+ 34.hg5 hg5 35.Kg4 a4 36.Bb5 Bb5–/+ 37.Rb5 Rc2 38.R1b2 Rc3 39.Rf5 ef5 40.Kf5 Rd5 41.Ke4 Rd7 42.Rb6 Ra3 43.Kf5 Rd5 44.Ke4 Ra5 45.Rb7 Ke8 46.g4 Ra1 47.Rb8 Kd7 48.Rb7 Kc8 49.Rf7 a3 50.Rf6 a2 51.Rc6 Kd7 52.Rc2 Re1!! 53.Ne1 a1Q 54.Nd3 Qd1 (54...Qd1 55.Rc5 Qg4 56.f4 Qe2 57.Kf5 Qd3 58.Kg5 Ra1–+) 0–1. Frenzel,Lothar (1720) – Schmidt,Horst (1915), BdF, 2006.

5.d4 Bb6

6.c4 d5 7.c5 Ba5 8.Bc3 Ne4 9.Bb4 Nc6 10.Qb3?? Nd4 11.Qa4 Nc6 12.Ba5? Qa5 13.Qa5 Na5 14.f3 Nc5 15.e3 Nab3 16.Ra2 Bd7 17.Nc3 0–0 18.Bb5 Bb5 19.Nb5 a6 20.Nd4 Nd3 21.Kf1 Nd4 22.ed4 Rfc8 23.Ne2 Nc1 24.Nc1 Rc1 25.Kf2 Rac8 26.Rc1 Rc1 27.Rb2 b5 28.a4 Rc4 29.ab5 ab5 30.Rb5 g6 31.Ke3 Kg7 32.h4–/+ h5 33.g3 Kf6 34.Rb7 Rc3 35.Kf4? Rd3–+ 36.Rb4 Rd1 37.g4 hg4 38.Kg4 Kg7 39.Kg3 Kh6 40.Kg4 f5 41.Kf4 Rh1 42.Ke5 Rh4 43.Ke6 Rf4–/+ 44.Kd5 Rf3 45.Ke5 g5 46.d5 g4 47.Ke6 g3–/+ 48.Rb1 g2?? 49.Rg1= Rf2 50.d6 f4?? 51.d7+– Rd2 52.Kf5 f3–+ 53.Kf4 f2 54.Rg2 f1Q 55.Kg3 Rd7 56.Rh2 (56.Rh2 Kg5 57.Rd2 Qf4 58.Kg2 Rd2 59.Kg1 Qe3 60.Kf1 Qf2; 56.Rf2 Rd3 57.Kg4 Rd4 58.Kg3 Qg1 59.Kh3 Rd3 60.Rf3 Rf3 61.Kh4 Qd4). bratek55 – lehouf, kurnik, 2011.

6.c4 d5 7.e3 0–0 8.Nf3 Nc6 9.Nc3 Ba5 10.Nd2 e5 11.de5 Ne5 12.Be2 d4=+ 13.ed4 Qd4 14.Qc2 Bf5 15.Nb3? Qb6–+ (15...Qb6 16.Qf5 Qb3 17.Qe5 Qb2 18.Qa5 Qa1 19.Nd1 Rfe8–+; 15...Bc2 16.Nd4 Bd3 17.0–0–0 Be2 18.Nce2 Nc4 19.Nb3–/+) 0–1. Golja,Radovan – Markovic,Alen, Umag CRO, Open, 2005.

6.c4 d5 7.e3 0–0 8.Nf3 Ne4 9.Nbd2 Ba5 10.Qc2 Nd7 11.Bd3 Ndf6 12.0–0 b6 13.Ne4 de4 14.Be4 Ne4 15.Qe4 Qe7 16.Qa8 Bb7 17.Qa7 Ra8 18.Qa8 Ba8 19.Ne5 Qg5 20.d5 ed5 21.Nf3 Qg6 22.cd5 h6 23.Rfd1 Kh7 24.Rac1 Bb7 25.h3 Ba6 26.Rd4 Be2 27.Rg4 1–0. sweeps – van Gennip,AD, ICC, 1999.

6.Nd2 0–0 7.e4 d5 8.e5 Ne4 9.Bd3 f5 10.Ne2 Qg5 11.Be4 fe4 12.0–0 Nc6 13.c4 Bd7 14.c5 Ba5 15.Nb3 Bd8 16.Qd2 Qg6 17.Ng3 Bg5 18.Qe2 Rf7 19.Bc1 Bc1 20.Rac1 Raf8 21.Qh5 Qh5 22.Nh5 Rf5 23.Ng3 Rg5 24.f4 Rg4 25.Ne2 h5 26.h3 Rg6 27.Kh2 Ne7 28.Rg1 h4 29.g4 hg3 30.Rg3 Rg3 31.Kg3 Nf5 32.Kh2 g6 33.Na5 Bc8 34.Rb1+= Rf7 35.a4 Rh7 36.Kg2 Nh4 37.Kg3 Nf3 38.Ng1?? Nd4–/+ 39.c6? b6 40.Nb3 Nc6 41.a5 b5 42.Nc5 a6 43.Rc1 Na5 44.Ra1?? Nc4–+ 45.Ne2 Ra7 46.Nd4 a5 47.Nb5 Ra8 48.Nd6 Ba6 49.Nc4 Bc4 50.Ne6 a4 51.Ra3 Bb3 52.Nd4 (52.Nd4 Rc8 53.Kg4–+). bratek55 (1625) – hubertoo6 (1615), kurnik, 2011.

6.Nd2 0–0 7.e4 d6 8.Bd3 Nc6 9.Ne2 e5 10.d5 Ne7 11.0–0 Nd7 12.Kh1 f5 13.f4 fe4 14.Be4 Nf6 15.fe5 de5 16.c4 Bg4 17.Bf3 Rc8 18.Be5+= Bf3 19.Nf3 Ne4? 20.Ned4 Bd4 21.Qd4 Nf6 22.Ng5 Qd7 23.Ne6 Rf7 24.Bf6 Rf6 25.Rf6 gf6 26.Qf6 Ng6 27.Rc1 b5 28.Nf4 bc4?? 29.Ng6 hg6 30.Qg6 Qg7 31.Qe6 Kh7 32.Qc8 (32.Qc8 Qe5 33.Qc4+–) 1–0. bratek55 (1690) – prawiegram7 (1625), kurnik, 2011.

6.Nd2 0–0 7.Ngf3 Ba5 8.c3 d5 9.e3 Bc7 10.Bd3 Nc6 11.c4 Re8 12.cd5 ed5 13.0–0 Qd6 14.Qc2 h6 15.Rac1 Bd7 16.Ne5 Rac8 (16...Ne5?? 17.de5 Qc6 18.ef6 gf6 19.Qd1+–) 17.Ndf3 Bg4 (worse is 17...Ne5 18.de5 (18.Ne5?! b5=) 18...Qe6 19.ef6 Bh2 20.Kh2 Rc2 21.Rc2 Qd6 22.Kg1+–) 18.Ng4 Ng4 19.g3 Ne7 20.Qd2 Nf6 21.Ne5 Qe6 22.Bb1 Ne4 23.Qe1 f6 24.Nd3 Qh3 25.Nc5 Nf5 26.Ne4?? (26.Qe2 Nh4 27.f4 Ng3 28.hg3 Qg3 29.Kh1 Re3–+) 26...de4 (26...Nh4 27.Nf6 Kh8 28.Be4 Re4 29.Ne4 Qg2) 27.Ba2 Kh8 28.Bf7?? (better is 28.f4=) 28…Nh4! (28...Nh4 29.Be8 Qg2) 0–1. Tatarcik,V (1910) – Koszela,S (1870), WCh–IPCA Open A, 2011.

6.Nd2 0–0 7.Ngf3 d5 8.g3 Nbd7 9.Bg2 Bc7 10.0–0 b6 11.c4 dc4 12.Nc4 Bb7 13.e3 Rc8 14.Qb3 Bd5 15.Rac1 Bb8 16.Qb4 a5 17.Qa4 Qe7 18.Rfe1 Bc6 19.Qd1 Bb5 20.Nce5 Rc1 21.Qc1 Ne5 22.Ne5 Be5 23.de5 Nd5 24.e4 Nc7 25.Bd4 Nd5?? 26.ed5+– ed5 27.Bb6 Qe6 28.Ba5 Rc8 29.Qb2 h6 30.Rc1 Rc1 31.Qc1 Bc4 32.Bc7 f6 33.ef6 Qf6 34.Qd1 Qb2 35.Bd5 Bd5 36.Qd5 (36.Qd5 Kh7 37.Bd6+–) 1–0. sagonek – kena01, kurnik, 2011.

6.Nd2 a6 7.c4 Nc6 8.c5 Bc7 9.e4 0–0 10.Bd3 Ne8 11.Ne2 g6 12.0–0 d6 13.cd6 Nd6 14.Rc1 Bb6 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Na5 17.Ba2 Bd7 18.d5 Bb5 19.Re1 ed5 20.Bd5 Rc8? 21.Rc8+– Qc8 22.Nd4?? Qc5 23.Qc1 Nc4+= 24.Bc4 Bc4 25.Qc2 Rd8 26.Rd1 Ba7 27.h4 b5 28.h5 Qg5 29.Nf3 Qe7 30.Rd8 Qd8 31.h6 Qb6 32.Bd4+/– Qb7 33.Ba7 Qa7 34.Qc3 f6 35.Qf6 Qf7 36.Qa6 b4?? 37.ab4 Ba6–+ 38.Ng5 Qc4 39.Kh2 Qf1 40.Kg3 Bc8 41.e5 Qd3 42.f3 Qd2 43.e6 Qe1 44.Kf4 Qb4 45.Kg3 Qd4 46.Ne4 Qe5 47.Kf2 1–0. bratek55 (1730) – kiwajakotako (1680), kurnik, 2011.

6.Nd2 a6 7.e4 d5 8.e5 Nfd7 9.Ngf3 Nc6 10.Be2 0–0 11.0–0 f6 12.c4 f5 13.cd5 ed5 14.Rc1 Ne7 15.Qb3 Kh8? 16.Ng5+– Nb8 17.Bf3?? h6 18.Nh3 Nbc6 19.Nf4 Bd4 20.Rc6 Nc6 21.Ng6 Kh7 22.Nf8 Qf8 23.Bd5 Be5 24.Be5 Ne5 25.Re1 Ng4 26.Nf3 Qc5 27.Rf1 Rb8 28.h3 Nf6 29.Be6 b5 30.Bc8 Rc8 31.Qe6 Ne4 32.Ne5= Nf6 33.Qf5 Kg8 34.Qe6 Kh7 35.Ng4 Ng4 36.Qg4 Rf8 37.Qe4 Kg8 38.Qb4 Qb4 39.ab4 Rf4 40.Rb1 Rc4 41.g3 Rc2 42.Ra1 Rb2 43.Ra6 Rb4 44.Kg2 Rb2 45.Rb6 b4 46.h4 b3 47.g4 Kf7 48.Kf3 Ke7 49.h5 Kf7 50.Rb7 Kf8 51.Kf4 Ke8 52.f3+= Rf2? 53.Rb3+– Rf3?? 54.Kf3 Ke7 55.Kf4 Ke6 56.Re3 (56.Re3 Kd7 57.Kf5+–) 1–0. bratek55 (1735) – kiwajakotako (1675), kurnik, 2011.

6.Nd2 d5 7.e3 Nc6 8.Ngf3 0–0 9.Bd3 Bc7 10.0–0 a6 11.c4 h6 12.Rc1 Bd7 13.Ne5 Nh7 14.f4 f6 15.Nc6 Bc6 16.cd5 Bd5? 17.Qc2+– f5 18.Qc7 Qh4 19.Nf3 Qh5 20.Qc2 Nf6 21.h3 g5 22.fg5 hg5 23.Qf2 g4 24.Qg3 Kh8 25.Ne5 Rg8 26.h4 Rg7 27.Rc5 Rh7 28.Rfc1 Rg8 29.Rc8 Qh4 30.Qh4 Rh4 31.Rg8 Kg8 32.Bc4 Kg7 33.Bd5 Nd5 34.Kf2 f4? 35.ef4 Nf4 36.d5! Rh5 37.Ng4 Kf7 38.de6 Ke6 39.Re1 Kf7 40.Kg3 Nd3 41.Rf1 Ke7 42.Bd4 Rd5 43.Be3 Ne5 44.Bf4 Ng4? 45.Kg4 Rd3 0–1. bratek55 (1605) – alinguli (1725), kurnik, 2011.

6.Nd2 d5 7.f3 Nc6 8.e3 0–0 9.Bd3 Qc7 10.Ne2 e5 11.de5 Ne5 12.Rc1? Be3–+ 13.Bd4 Bd4 14.Nd4 Qc3 15.Nb5 Qc5 16.Qe2?? Re8 17.Kd1 Bd7 18.c4 Bb5 19.cb5 Qa3 20.Qf1 Nd3 (20...Nd3 21.Rc7 Rac8 22.Rc8 Nb2 23.Kc2 Rc8 24.Qc4 Nc4 25.Nc4 Rc4 26.Kd2 Qb2 27.Ke3 Qd4 28.Ke2 Rc2 29.Ke1 Qa1) 0–1. bratek55 (1700) – anyrteb (1750), kurnik, 2011.

6.Nd2 d5 7.Ngf3 Bd7 8.g3 0–0 9.Bg2 Nc6 10.0–0 Ne7 11.c4 dc4 12.Nc4 Ned5 13.Nb6 Nb6 14.Nd2 Nbd5 15.e4 Nb6 16.Rc1 Bb5 17.Re1 Ba4 18.Qe2 Rc8 19.Rc8 Qc8 20.Rc1 Qd7 21.Nc4 Bb5 22.Ne5?? Be2–+ 23.Nd7 Nbd7 24.d5 ed5 25.ed5 Bd3 26.a4 Be4 27.f3? Bd5 28.Rc7 Bc6 29.Bf6 Nf6 30.f4 Bg2 31.Kg2 Rb8 32.a5 a6 33.Rc5 h6 34.Re5 b6 35.ab6 Rb6 36.Ra5 Nd7 37.h3 Nb8 38.Kf3 Nc6 39.Ra3 a5 40.g4 Rb4 41.h4 a4 42.Ke3 Rb3 43.Rb3 ab3 44.Kd3 Na5 45.Kc3 Kh7 46.h5 g6 47.hg6 fg6 (47...fg6 48.f5 gf5 49.gf5 Kg7 50.f6 Kf6–+) 0–1. sagonek – korekm80 (1620), kurnik, 2011.

6.Nd2 d6 7.e4 Bd7 8.Bd3 0–0 9.Ngf3 h6 10.0–0 Nc6 11.c4 e5 12.d5 Ne7 13.Rc1 Rc8 14.Qb3 Ng6 15.g3 Nh7 16.Rfd1 Ng5 17.Ng5 Qg5 18.Nf3 Qg4 19.Re1?? Qf3–+ 20.Be2 Qb3 (20...Qb3 21.Rb1 Qc2–+; 20...Bf2 21.Kf1 Bh3) 0–1. bratek55 (1610) – alinguli (1720), kurnik, 2011.

6.e3 Ba5 7.Bc3 =.

6.e3 Nc6 7.Nf3 0–0 8.Bd3 d6 9.Nbd2 Bd7 10.c4 Qe7 11.Qc2 Rac8 12.Ng5 g6 13.Nge4 Ne4= 14.Be4 d5 15.Bf3 dc4 16.Bc6? Rc6 17.Qc3 f6 18.0–0 Rfc8 19.f4 Qd8 20.Ne4 Ba5 21.Nf6? Kg7 22.Nd7 Bc3 23.Bc3 Kg8 24.Ne5 Ra6 25.a4 Qd5 26.Ng4 Kf7 27.Nf2 Rb6 28.e4 Qd7 29.d5?! Rb3 30.Ng4 Qe7 31.Ne5 Ke8 32.Rfc1 Qc5 33.Kh1 Qe3 34.d6 Rc3 35.d7 Ke7?? 36.dc8N+/– Kd8 37.Nf7?? Kc8–+ 38.Nd6 Kb8 39.Rf1 Rc2 40.Rab1 Qe2 (41.Rb7 Ka8–/+; better is 40...Qd2 41.Rb7 Ka8–+) 0–1. Roczniak,Jan – Kosikowski, corr Poland, 1980.

6.e3 d5 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Bb6 7.e3).

6.e4 Ba5 7.c3 Ne4 8.Qg4 –+.

6.e4 d5 7.e5= Nfd7 8.Bd3 Nc6 9.Nf3 0–0 10.0–0 f6 11.ef6 Nf6 12.Re1 Bd7 13.Nbd2 Rc8 14.c3 Re8 15.Ne5 Re7 16.Nd7 Qd7= 17.Nf3 Rce8 18.Ne5 Qd6 19.a4+/– Rc7 20.Nc6 bc6? 21.a5+– Bd4 22.cd4 Qb4 23.Ba3 Qc3 24.Bc5 Nd7 25.Bh7! Kh7 26.Qh5 Kg8 27.Qe8 (27…Kh7 28.Bd6+–) 1–0. Bendig,Frank – Unger, corr ICCF EU–I–1749, 1993.

6.Nf3 0–0 7.e3 a6 8.c4 Ba7 9.Bd3 d5 10.0–0 dc4 11.Bc4 b5 12.Bb3 Bb7 13.Nbd2 Nc6 14.Qe2 Rc8 15.Rac1 Na5 16.Ba2 Bd5 17.Bd5 Qd5 18.Qd3 h6 19.e4 Qb7 20.Ne5 Nc6 21.Nc6 Rc6 22.Rc6 Qc6 23.Rc1 Qb7 24.f3 Rc8 25.Rc8 Qc8 26.Kf1 Nd7 27.Ke2 Nb6 28.Qc3 Qc3 29.Bc3= Na4 30.Ba1 Nb6 31.Kd3 Nd7 32.f4 Nf6 33.h3 g5 34.g3 gf4 35.gf4 Nh5 36.Ke3 Kf8 37.Nb3 Ke7 38.Na5 Kd6 39.Bc3 Bb6 40.Bb4 Kc7 41.Nb3 Kc6 42.Be7 Bc7= 43.e5 1–0. futsalboy (1655) – szyszkownik, kurnik, 2011.

6.Nf3 Nc6 7.e3 0–0 8.Bd3 a5 9.0–0 Ba7 10.c4 ½–½. avenger1 (1875) – mestremate1 (1620), kurnik, 2011.

6.Nf3 Nc6 7.e3 d5 8.Bb5 Bd7 9.Nbd2 0–0 10.0–0 a6 11.Bc6 (11.Bc6 Bc6 12.Rc1=+). coloplayah (2035) – lodes (2000), net–chess.com, 2005.

6.Nf3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Bb6).

6.Nd2 Nc6

7.c3 d5 8.Ngf3 0–0 9.e3 Bc7 10.Bd3 b6 11.0–0 a5 12.c4 dc4 13.Nc4 Ba6 14.Rc1 Ne7 15.Nce5 Bd3 16.Nd3 Bd6 17.Qb3 Ned5 18.Nde5 Ne4 19.Rfd1 a4 20.Qd3 Nef6 21.Nc6 Qd7 22.g3 Ne7 23.Ne7 Qe7 24.e4 Ng4 25.h3 Nh6 26.e5 Bb8 27.Qb5 Qb7 28.Rc6 Ba7 29.Rdc1 Nf5 30.Nd2 Rad8?? 31.R1c4 Rd5 32.Qb4 Rfd8 33.g4+/– Nh4? 34.Rc7+– Qb8 35.Qe7 Rf8 36.Ra7 1–0. bratek55 – laguswielgus, kurnik, 2011.

7.e4 d6 8.Ngf3 a6 9.Bc4 Bd7 10.0–0 Bc7 11.Re1 b5 12.Bd3 0–0 13.c4 bc4 14.Nc4 Rc8 15.Rc1 a5 16.Bb1 Ne7 17.Qd3 a4?? 18.e5+– Nf5 19.ef6 Qf6 20.Qe2 Bc6?? 21.d5! Bd5 22.Bf6 (22.Bf6 gf6 23.Bf5 ef5 24.Ne3+–) 1–0. bratek55 (1685) – agentj23tomek (1625), kurnik, 2011.

7.Ngf3 0–0 8.e4 d5 9.e5 Ne4 10.Bd3 Nd2 11.Qd2 Ba5 12.Bc3 Bc3 13.Qc3 Bd7 14.0–0 Rc8 15.Qd2 f6 16.Rfe1 fe5 17.de5 Ne7 18.Nd4 Qb6 19.c3 a6 20.Rab1 Qa5? 21.Ne2?? Bb5 22.Bb5+/– ab5 23.Rb3 Ng6 24.f4 Qa7 25.Kh1 Qc5 26.Reb1 Qf2=+ 27.Qe1 Qe3 28.Rb5 Nf4 29.Nf4 Qe1 30.Re1 Rf4 31.Rb7 Rc3 32.a4 Ra4 33.Re7 Ra6 34.Kg1 Rc2 35.Rf1 h6 36.h3 Raa2 37.Rff7 Rg2 38.Kf1 d4 39.Ra7 Ra7 40.Ra7 Rh2 41.Rd7 Rh3 42.Rd4 Re3 43.Rd7 Re5 44.Kf2 Rf5 45.Kg3 Kh7 46.Kg4 Kg6 47.Re7 Re5 48.Kf4 Re1 49.Kg4 Kf6 50.Ra7 g6 51.Ra8 h5 52.Kg3 Kg5 53.Ra5 e5 54.Kf2 Rc1 55.Re5 Kf4 56.Re6 g5 57.Ke2 g4 58.Rf6 Kg3 0–1. bratek55 – cien1smierci, kurnik, 2011.

7.Ngf3 0–0 8.e4 d6 9.Bd3 h6 10.0–0 Re8 11.c4 e5 12.d5 Ne7 13.Nb3 Ng6 14.g3 Nh7 15.Rc1 f5 16.Qc2 f4= 17.c5 dc5 18.Nc5 fg3 19.hg3 Bh3 20.Rfe1?? Qf6?? 21.Nh2?? Rf8 22.f4? Nf4 23.gf4–/+ Qf4 24.Rf1? Bc5 25.Qc5 Qg3 26.Kh1 Qg2 (26...Qd3 27.Rfe1 Qd2 28.Qc2–/+) 0–1. bratek55 (1825) – alexxx1982, kurnik, 2011.

7.Ngf3 0–0 8.e4 e5 9.d5 Nd4 10.Nd4 Bd4 11.Bd4 ed4 12.Bd3 d6 13.0–0 Bg4 14.f3 Bd7 15.Nb3 Qb6 16.Rb1 Rac8 17.Qd2 a6 18.Qb4 Qb4 19.ab4 Bb5? 20.Nd4 Bd3 21.cd3 Rc3 22.Rb3 Rfc8 23.Rfb1 Rc1 24.Kf2 Rb1 25.Rb1 h6 26.Ke3 Nd7? 27.f4 g5? 28.g3 g4 29.Nf5 Rc2 30.Nh6 Kg7 31.Ng4 Nf6 32.Nf6 Kf6 33.h4 Rg2 34.Kf3 Rd2 35.Rb3 b6 36.g4 a5 37.ba5 ba5 38.Ra3 a4 39.h5 Kg7 40.g5 Rh2 41.Kg4 Rd2 42.Kf5 Rb2 43.Ra4 Rb3 44.d4 Rh3 45.h6 Kh7 46.Ra7 Kg8 47.Rd7 1–0. bratek55 (1605) – hubertoo6 (1675), kurnik, 2011.

7.Ngf3 d5 8.e3 0–0 9.Bd3 Bd7 10.0–0 Rc8 11.c4 dc4 12.Nc4 Bc7 13.Rc1 Bb8 14.Qb3 b6 15.Rfd1 Na5 16.Na5 ba5 17.Ne5 Be5 18.de5 Nd5 19.Bb1 g6 20.g3 Rb8 21.Qa2 Qb6 22.Bd4 Qb7 23.Be4 Bc6 24.Rb1 Qd7 25.Qc4 Rb1 26.Rb1 Rc8 27.Qd3 a4 28.h4 Ne7 29.Bc6 Nc6 30.h5 Nd4 31.Qd4 Qd4 32.ed4 Rc4 33.h6 (33.h6 Kf8 34.Rb8 Ke7 35.Rb7 Ke8 36.Ra7 Rd4 37.Ra8 Ke7 38.Kg2+=) 1–0. bratek55 (1770) – zegar873 (1660), kurnik, 2011.

7.Ngf3 d5 8.e3 Bd7 9.Bd3 Qc7 10.0–0 h6 11.c4 dc4 12.Nc4 Rc8 13.Rc1 Qb8 14.Qe2 Bc7+/– 15.g3 0–0 16.Bb1 Ne7 17.Qd3 Ng6 18.Qb3 Bc6 19.Nfe5 Ne5 20.Ne5 Bd5 21.Qd3 Be4 22.Qb5 a6 23.Qb4 Bd6 24.Qb6 Bc7 25.Qb3 Bd5 26.Qd3 Be4 27.Qe2 Bd5 28.f3 Rfd8 29.e4 Bb3 30.Qe3 Bb6?? 31.Qb3 Rc1 32.Rc1 Qa7 33.Kg2 Bd4 34.Bd4 Qd4 35.Qc3 Qa4 36.h4 g5 37.hg5 hg5 38.Bc2 Qb5 39.Re1 1–0. bratek55 (1700) – elzabalfa, kurnik, 2011.

5.d4 Be7

6.c4 0–0 7.e3 d5 8.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.e3 0–0 8.c4).

6.c4 0–0 7.Nf3 Qb6 8.Qc2 d6 9.Nbd2 Nc6 10.e3 Bd7 11.Bd3 Qc7 12.0–0 Rac8 13.Rac1 Rfd8 14.Ne4 Ne4 15.Be4 h6 16.d5 Ne5= 17.Ne5 de5 18.Rfd1 Bd6 19.Qe2 Ba4 20.Rd2 f5 21.Bb1 e4=+ 22.Ba2 Bh2 23.Kf1 Be5 24.Be5 Qe5–/+ 25.g3 Rd5!–+ 26.Rd5 ed5 27.Kg2 Bb5! 28.Qd2 Bc4 29.Bc4 dc4 30.Qb4 Qd5 31.Rc3 b5 32.a4 a6 33.a5 Qc5 34.Qb1 b4 35.Rc2 b3 36.Rc3 Qa5 37.g4 Qc3 0–1. alaamattar (2135) – acindaz (2145), net–chess.com, 2005.

6.c4 0–0 7.Nf3 Nc6 8.e3 d5 9.c5 b6 10.Bb5 Bd7 11.Bc6 Bc6 12.Ne5 Bb5 13.Nc3=+ Bc4 14.Nc4 dc4 15.cb6 Qb6 16.Rb1 Rab8 17.0–0 Qb3 18.Qb3 Rb3–/+ 19.Ba1 Rfb8 20.Rb3 Rb3 21.a4 a6 22.Rb1 Ba3 23.Rb3 cb3 24.Nd1 Nd5 25.Bb2 Bb4 26.e4 Nf4 27.Kf1–/+ Nd3 28.Ke2 Nb2–+ 29.Nb2 Bc3 30.Nc4 Bd4 31.f3 Kf8 32.Kd3=+ e5 33.Na3? Ke7 34.Kc4 b2 35.Nb1 Kd6–+ 36.Kb3 Kc5 37.Nd2 Bf2 38.Kb2–/+ Kb4 39.a5 f6 40.Nb3 Be1 41.Kc2 Kb5 42.Kd1 Ba5 43.Kc2 Be1 44.Nc1 Kc4 45.Nb3 Bc3 46.Nc1 Ba5 47.Ne2 Bb4 48.Nc1 Kd4 49.Kb3 Be1 50.Kc2 Ke3 51.Kd1 Bb4 52.Kc2 Ba5 53.Nd3 Bb6 54.Nb4 Kf2 55.Na6 Kg2 56.Nb4 Kf3 57.Nd5 Bd8 58.Kd3 h5 59.Ne3 g6 60.Nf1 Kg2 61.Ke2 f5 62.ef5 gf5 0–1. Priklonsky,Elektron (2110) – Grinkevich,Sergey (2255), Rassadnev mem, 2006.

6.c4 0–0 7.Nf3 d5 8.e3 b6 9.Nbd2 Bb7 10.Be2 Nbd7 11.0–0 Rc8 12.Rc1 h6 13.Qb3 Bc6 14.a4 Rc7 15.Rc2 Qb8 16.Rfc1 Rfc8 17.Ba3 Ba3 18.Qa3 dc4 19.Rc4 Ne4 20.Rc6 Nd2 21.Rc7 Nf3 22.Bf3 Rc7 23.g3 Nf6 24.Kg2 Qc8 25.Rc7 Qc7 ½–½. Melich,Jindrich – Martinkova,Monika, Klatovy, 1999.

6.c4 d5 7.e3 0–0 (--> 6.e3 0–0 7.c4 d5).

6.c4 d5 7.e3 0–0 8.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.e3 0–0 8.c4).

6.c4 d5 7.e3 Nc6 8.Nf3 0–0 9.Nc3 a6 10.Qc2 dc4 11.Bc4 b5 12.Bd3 Bb7 13.0–0 Rc8 14.Rac1 Qd7 15.Qb1 Rfd8 16.Ne4 Ne4 17.Be4 h6 18.Rfd1 Na5 19.Bb7 Qb7 20.Rc8 Rc8 21.Rc1 Rc1 22.Qc1 Nc4 23.a4 Qc6 24.Nd2 (24.ab5 Qb5 25.Ba1 Bd6=+) ½–½. Bednay,Bence – Zilahi,Gabor, Budapest (Elo) (b), 2003.

6.c4 d5 7.Nf3 a6 8.e3 0–0 9.Nbd2 Nbd7 10.Bd3 dc4 11.Bc4 b5 12.Bd3 Bb7 13.0–0 Re8 14.e4 Nb6 15.Ra2 Rc8 16.Qb3 h6 17.Ne5 Na4=+ 18.Ba1 Qa5 19.f4 Nc3–/+ 20.Rc2 Na4?? 21.f5 Rc2=+ 22.fe6 Rd2?? 23.ef7+– Kh8?? 24.fe8Q Ne8 25.Ng6 Kh7 26.Ne7 Nf6 27.Rf6! (27.Rf6 Rg2 28.Kg2 Qd2 29.Kf1 Qc1 30.Ke2 Qc4 31.e5 Be4 32.Qc4 bc4 33.Be4 g6 34.Bg6 Kg7 35.Rf7 Kh8 36.Rh7) 1–0. ooioo (2350) – amikhlin (2325), net–chess.com, 2005.

6.Nd2 0–0 7.e3 Qa5 (7...d5 8.Ngf3=) 8.Bd3= d5 9.c3 (9.Ngf3 Ne4=) 9...Bd7+= 10.Ngf3 (10.Qe2 Nc6 11.Ngf3 Bd6+=) 10...Ba4 (10...Bb5 11.Qe2 Bd3 12.Qd3+=) 11.Qb1 (11.Qe2 Nbd7=) 11...Nbd7 12.0–0 Rfc8 The backward pawn on c3 becomes a target (12...b5 13.Qe1=) 13.Rc1 (13.c4 dc4 14.Nc4 Qh5=) 13...b5+= 14.e4 (14.h3 h6+=) 14...de4 15.Ne4 Bb3 (15...Nd5 16.Ne5 Qd8 17.Nf3+=) 16.Ne5 (16.Re1 g6+=) 16...h6 (16...Ne5 17.Nf6 Bf6 18.Bh7 Kh8 19.de5 Be5 20.Qd3=) 17.Nd7 (17.Nf6 Nf6 18.Re1 Rc7=) 17...Nd7 18.Nd2 Bd5 19.Ne4 (19.c4!? bc4 20.Nc4 Bc4 21.Rc4 Rc4 22.Bc4+=) 19...Nb6–/+ 20.Rc2 a6 (20...Na4 21.Bc1 f5 22.Nc5 Nc5 23.dc5 Bc5 24.Bf4–+) 21.Qe1 (21.Bc1 Bc4 22.Re2 Nd5–/+) 21...Na4 22.Bc1 Ra7 (22...Rc6 23.Bf4–/+) 23.Bd2 Bc4 (23...Qb6 24.Bf4–/+) 24.Bc4+= Rc4 25.f3 (25.Qe3 Qc7+=) 25...Rac7 (25...Rd7 26.Qg3 Kh7 27.f4–/+) 26.Qg3 Kh7 27.Nd6? (better is 27.Qf4 f6 28.g4+=) 27...Bd6–+ 28.Qd6 Qb6 (28...Nc3 29.Rac1–+) 29.Qf4 (29.Qb6!? Nb6 30.Kf2–/+) 29...Rd4 (29...Nc3 30.Bc3 Rc3 31.Rc3 Rc3 32.Qe4 g6 33.h3–+) 30.Qe3 (30.cd4!? Rc2 31.Kf1–+) 30...Rdc4 31.Qb6 Nb6 32.Kf2 (32.Rb1 Nd5–+) 32...Nd5 33.Rac1 (33.Ke2 Kg6–+) 33...a5 (33...b4!? 34.Ke2 bc3 35.Be1–+) 34.Ke2 b4 35.ab4 ab4 36.Kd3 bc3 37.Bc3 Nc3 38.Rc3 Rc3 39.Rc3 Rc3 40.Kc3 Kg6 41.Kd4 Kf5 42.g3?? (42.Ke3–+) 42...g5 43.Ke3 g4 44.f4 (44.Ke2–+) 44...f6 45.Kd4 h5 (45...e5!? 46.fe5 fe5 47.Ke3–+) 46.Ke3 Kg6 (better is 46...e5 47.fe5 fe5–+) 47.Ke4 (47.Kd4 Kf7 48.Ke4–+) 47...h4! 48.f5 (48.gh4 Kh5 Decoy) 48...ef5 49.Kf4 h3 50.Ke3 Kg5 51.Kf2 f4 0–1. Sapareva,Magdalena (1610) – Kolev,Nikola (1850), 142nd MGU Open, 2015.

6.Nd2 a6 7.e4 b5 8.Bd3 Bb7 9.Ne2 Nc6 10.0–0 d6 11.Rc1 Rc8 12.c4 bc4 13.Nc4 0–0 14.f4 d5 15.Ne5 de4 16.Bb1 Ne5 17.fe5 Ng4 18.Rc8 Qc8 19.Qc1 Qa8 20.h3 Nh6 21.Qe3 Bd5 22.Nf4 Bg5 23.Bc3 Bf4 24.Rf4 Nf5 25.Qe2 Rb8 26.g4?? Rb1–+ 27.Kf2 Ne7 28.Bb4 Ng6 29.Qc2 Rb4 30.Rf7 Kf7 31.ab4 Qc6 (31...Qc6 32.Qc6 Bc6–+) 0–1. bratek55 (1710) – agentj23tomek, kurnik, 2011.

6.Nd2 a6 7.e4 b5 8.Bd3 Bb7 9.Ne2 d5 10.e5 Nfd7 11.0–0 Nb6 12.f4 Na4 13.Bc1 g6 14.g4 Nd7 15.f5 Ndb6 16.fe6 fe6 17.Nf4 Kd7 18.Nb3 Nc4 19.Nc5?? Nc5–+ 20.dc5 Bc5 21.Kh1 d4 22.Ng2 Qh4 23.Qe2? Raf8–+ 24.Bf4 Qh3 25.Kg1 Ne3 26.Be3 de3?? 27.Nf4=+ Qh4 28.Ng2 Qh3 29.Nf4 Qh4 30.Ng2 Bg2 31.Kg2 h5 32.Rf6? hg4–+ 33.Kh1 g3 34.Rf8 Rf8 35.Rf1 Rf1 36.Kg2 gh2 37.Kf1 h1Q 0–1. bratek55 (1755) – kiwajakotako, kurnik, 2011.

6.Nd2 a6 7.e4 b5 8.Bd3 Bb7 9.Ne2 d5 10.e5 Nfd7 11.0–0 Nb6 12.f4 g6 13.Nb3 Na4 14.Bc1 0–0 15.g4 Nd7 16.f5 ef5 17.gf5 Bg5 18.Nf4 Nc3 19.Qg4 Ne4 20.e6 fe6?? 21.Ne6+– Qe7 22.Nf8 Bc1 23.Rac1 Rf8 24.fg6 Rf1 25.Rf1 hg6 26.Qg6 Kh8 27.Rf3 Qg5 28.Qg5 Ng5 29.Rf5 Ne4 30.Rf7 Bc8 31.Re7 Nef6 32.Nc5 Nc5 33.dc5 Bh3 34.c6 Kg8 35.c7 1–0. bratek55 (1745) – kiwajakotako (1610), kurnik, 2011.

6.Nd2 b6 7.e4 Ba6 8.Ba6 Na6 9.Ngf3 d5 10.e5 Ne4 11.0–0 Nd2 12.Qd2 0–0 13.Rac1 Rc8 14.Qd3 Nb8 15.c4 dc4 16.Rc4 Rc4 17.Qc4 Qd7 18.Rc1 h6 19.Qc7 Qb5 20.Qc2 Nc6 21.a4 Qb4 22.Rb1 Na5?? 23.Bc3?? Qc4= 24.Nd2 Qc6 25.Ne4 Rc8 26.f3 Nc4 27.Qb3 Ne3 28.Qb5 Nd5 29.Qc6 Rc6 30.Bd2 Rc2 31.Bc1 f5 32.ef6 gf6 33.Bh6 Kf7 34.a5 f5 35.Nf2 Nc3 36.Rf1? ba5 37.Nd3 Bf6 38.Ne5 Be5 39.de5 a4 40.Ra1 Ne2 41.Kf1 Rc1?? 42.Rc1 Nc1 43.Bc1 a3 44.Ba3 a6 45.Ke2 Kg6 46.Ke3 Kg5 47.g3 Kh5 48.h4 Kg6 49.g4 Kf7 50.Kf4 Kg6 51.gf5 ef5 52.h5! Kh5 53.Kf5 Kh4 54.e6 Kg3 55.e7 Kf3 56.e8Q Kf2 57.Qa4 Kg3 (57...Kg3 58.Bc5 a5 59.Qg4 Kh2 60.Bd6 Kh1 61.Qh3 Kg1 62.Bc5; 57...Kg2 58.Bc5 Kg3 59.Qf4 Kg2 60.Qf2 Kh3 61.Bd6 a5 62.Qg3). bratek55 – wallace1203 (1670), kurnik, 2011.

6.Nd2 b6 7.e4 Bb7 8.Bd3 d5 9.e5 Nfd7 10.Ne2 Na6 11.0–0 0–0 12.f4 g6 13.g4 f6 14.f5 g5 15.fe6+/– Ndb8 16.c4 dc4 17.Bc4 Nc6?? 18.Ne4 fe5 19.de5 Na5 20.Ba2?? Rf1 21.Qf1 Qf8?? 22.Nf6 Kg7?? 23.Nd4 Bc5?? 24.Qh3 h6 25.Kf1 Bd4 26.Bd4 Nc5 27.Kg1 Rd8?? 28.Rf1 Rd4 29.Nh5 Kg8 30.Rf8 Kf8+– 31.Nf6 Rd2 32.Qh6 Ke7 33.Qg7 (33.Qg7 Kd8 34.e7 Kc8 35.e8R Rd8 36.Rd8 Kd8 37.Qf8 Kc7 38.Qd6 Kc8 39.Ne8 Nc4 40.Qc7; 33.Qh7 Kd8 34.e7 Kc8 35.e8Q Rd8 36.Be6 Ne6 37.Qhd7 Kb8 38.Qd6 Ka8 39.Qed8 Nd8 40.Qd8 Bc8 41.Qc8) 1–0. bratek55 (1735) – kiwajakotako (1620), kurnik, 2011.

6.Nd2 b6 7.e4 Bb7 8.Bd3 d6 9.Ne2 Nbd7 10.0–0 0–0 11.c4 Rc8 12.Rc1 e5 13.Qa4 a6 14.de5?? Ne5 15.Be5 de5–/+ 16.Qc2 Ba3 17.Rcd1 Qe7 18.Qc3 Rfd8 19.Bb1 Bb4 20.Qc2 Bd2 21.Rd2 Be4 22.Rd8 Rd8 23.Qb2 Bb1 24.Rb1 Qc5 25.h3 Rd6 26.Qb4 Qb4 27.Rb4 Kf8 28.f3 Ke7 29.Kf2 Rc6 30.Ke3 Nd7 31.Nc3 Ke6 32.g4 f6 33.Nd5 Rd6 34.h4? b5! 35.h5? bc4 36.Rc4?? Rd5 37.Rc6 Rd6 38.Rc1 Kd5 39.Rd1 Kc6 40.Rc1 Kb5 41.Rb1 Kc4 42.Rc1 Kb3 43.Rb1 Kc2 44.Rb7 a5 45.Ra7 Rd5 46.Ke4 Nb6 47.Ra6 Rd4 48.Ke3 Nc4 49.Ke2 Kb3 50.g5 a4 51.gf6 gf6 52.h6 a3 53.f4 a2 54.fe5 Kb2 55.Kf2 a1Q 56.Ra1 Ka1 57.Kf3 fe5 58.Kf2 Rh4 59.Kg3 Rh6 60.Kf3 Rf6 61.Ke4 Kb2 62.Kd3 Kb3 63.Ke4 Rc6 64.Kd5 Rb6 65.Ke4 h5 66.Kf5 h4 67.Kg4 e4 68.Kh4 e3 69.Kg3 e2 70.Kf2 Re6 71.Ke1 Kc2 72.Kf2 ½–½. bratek55 (1615) – piolini (1620), kurnik, 2011.

6.e3 b6 7.Nf3 Bb7 8.c4 d6 9.Be2 Nbd7 10.Nbd2 0–0 11.0–0 Rc8 12.Rc1 Bf3 13.Nf3 d5 14.cd5 Nd5 15.Bc4 N7f6 16.Ne5 Bd6 17.e4 Ne4–/+ 18.f3? Nef6 19.Qb3–/+ Ne3?? 20.Qe3+– Be5 21.de5 Nd5 22.Bd5 Qd5 23.Rc8 Rc8 24.Re1 g6 25.Kf2 Rc2 26.Re2 Re2 (26...Re2 27.Qe2 Qb3+–) 0–1. Fournier,Frederic (1900) – adaggio (1900), Active (1/0), 2004.

6.e3 Qb6 7.Qc1 d5=+ 8.Nf3 Nc6 9.Bd3 Bd7 10.0–0 Na5 (10...Na5 11.Nc3 Nc4 12.Bc4 dc4=). Busch – Zschalich, corr SOK–90–59, 1990.

6.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7).

6.Nf3 a6 7.Nbd2 b5 8.g3 Bb7 9.Bg2 Qc7 10.0–0 Nc6 11.c4 b4 12.ab4 Bb4 13.c5 h5 14.Nc4 Ne4 15.Ng5?? Ng5–/+ 16.Nd6 Ke7 17.Qc1 f6–+ 18.Qf4 Ba5 19.e4? Nf7 20.Rac1? Nd6–+ 21.cd6 Qd6 22.e5 Qb4 23.Rb1 Qd2 24.Qh4?? g5–+ 25.Qe4 f5 26.Qf3 Nd8 27.Rfd1?? Bf3 28.Rd2 Bg2 29.Ba3 Kf7 30.Rdb2 Bc6 31.Bd6 Bb5 32.h3 Nc6 33.d5 ed5 34.Kg2 Ke6 35.f3 g4 36.hg4 hg4 37.fg4 fg4 0–1. sagonek – alinb (1745), kurnik, 2011.

6.Nf3 a6 7.Nbd2 b5 8.g3 Bb7 9.Bg2 h5 10.0–0 Qc7 11.Re1 Ng4 12.e4 h4 13.e5 hg3 14.hg3 Nc6 15.Ne4 f6 16.Nfd2 Nh6 17.c4 fe5=+ 18.d5 Nd4?? 19.cb5?? ed5 20.Rc1 Qb6 21.Nc3 Nhf5 22.Nd5+/– Qh6? 23.Nc7 Kd8 24.Bb7 Rb8 25.Bg2 1–0. sagonek – vlasihin1953, kurnik, 2011.

6.Nf3 Qb6 7.Qc1 0–0 8.e3 d5 9.c4 dc4 10.Bc4 Bd7 11.Nc3 Rc8 12.Nd2 Nc6 13.0–0 Na5 14.Ba2 Bb5 15.Re1 Bd3 16.Bb1 Ba6 17.Qc2 g6 18.Ba2 Rc6 19.Qb1 Rac8 20.Nce4? (better is 20.d5 ed5 21.Nd5 Nd5 22.Bd5+=) 20...Ne4–+ 21.Ne4 Rc2 22.Bc1?? (better is 22.Bc3 Qb1 23.Reb1–+) 22...Qb1 23.Rb1 Ra2 24.Rb2 (24.Rd1–+) 24…Rc1! (24...Rc1 25.Rc1 Rb2–+) 0–1. Sharykina,Rimma (1835) – Abramova,Yulia (2050), Voronezh City–ch (Women), 2007.

6.Nf3 Nc6 7.c4 d5 8.cd5 Nd5 9.Nbd2 Bd7 10.g3 0–0 11.Bg2 Nf6 12.0–0 Rc8 13.e4 h6 14.Qe2 Nh7 15.Rfc1 Bg5 16.Rc5 Bd2 17.Nd2 Qe7 18.Rac1 Kh8 19.h4 Nf6 20.Qf3 a6 21.d5 ed5 22.ed5 Ne5 23.Be5 Rc5=+ 24.Rc5 Qc5 25.Bf6 gf6 26.Qf6 Kg8 27.Qh6 Qc1 28.Kh2 Bf5? 29.Ne4?? Qh6–+ 30.d6 Be4 31.Be4 Qd6 32.Bb7 Qa3 0–1. sagonek – christian1294, kurnik, 2011.

6.Nf3 Nc6 7.Nbd2 0–0 8.c4 d5 9.cd5 ed5 10.g3 a6 11.Bg2 h6 12.0–0 Be6 13.Re1 Qb6 14.Rb1 Qc7 15.e4 Rac8 16.Ne5 Ne5 17.de5 Ne4 18.Ne4 de4 19.Be4 b5 20.Rc1 Qa5 21.Qf3 Rc4 22.Rc4?? bc4 23.Rc1 Rc8 24.Qc3 Qb6 25.Bb1 Bg5 26.Re1 Rd8 27.Qc2?? g6 28.Rd1?? Rd1–+ 29.Qd1 Qb2 30.f4 Qb6 31.Kg2 Be7 32.Be4 c3 33.Qd3 Qb2 34.Qc2 Qc2 35.Bc2 Bd5 36.Kf2 Bc5 37.Ke2 Bg1 38.h3 Bh2 39.f5 Bg3 40.fg6 fg6 41.Bg6 Be5 42.Kd3 (42.Kd3 Bb3 43.Ke3–+). sagonek – eupi, kurnik, 2012.

6.Nf3 d5 7.e3 Qb6 8.Ra2 0–0 9.c4 Nc6 10.Nbd2 Bd7 11.Bd3 Rac8 12.0–0 Na5 13.c5 Qd8 14.Bc3 b5 15.Ba5 Qa5 16.Qc2 a6 17.Ne5 Qc7 18.Nd7 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Cardianus,Eric, L2.1999.0.00004, 1999.

6.Nd2 d5

7.e3 0–0 8.c4 Nc6 9.Ngf3 b6 10.cd5 Nd5 11.Rc1 Bb7 12.Bb5 Rc8 13.Qe2 Nf6 14.0–0 Rc7 15.e4 Qc8 16.Rfd1 Rd8 17.Bd3 Qd7 18.Nc4 Rdc8 19.Nce5 Ne5 20.de5 Rc1 21.Bc1 Ne8 22.Bb5 Qc7 23.Be3 Rd8 24.Bg5 Rd1 25.Qd1 Bg5 26.Ng5 Qe7 27.Qh5 h6 28.Nf7 Qf7 29.Be8 Qf4 30.h4 Qe4 31.f3 Qf4 32.Kf2 a6 33.g3 Qd2 34.Kf1 Bd5 35.Qf7 Kh7 36.Qf4 Qd3 37.Kf2 Qc2 38.Kf1 Qb1 39.Kf2 Qa2 40.Ke3 Qa3 41.Ke2 Qb2 42.Kd3 b5 43.h5 Bc4 44.Ke4 Qc2 45.Kd4 Qd2 46.Qd2 1–0. Kahmann,Karl_Heinz – Schulz,Hans_Juergen, E0304 ESC, 2001.

7.e3 0–0 8.Ngf3 Nc6 9.Bd3 a6 10.0–0 b5 11.Rc1 Na5 12.e4 Nc4 13.Bc4 bc4 14.e5 Nd7 15.c3 Rb8 16.Rb1 Rb7 17.Qc2 Qc7 18.Bc1 Rb1 19.Qb1 Bb7 20.Qa2 Bc6 21.Bb2 Rb8 22.Rb1 Ba4 23.Bc1 Rb1 24.Qb1 h6 25.Kf1 Qd8 26.Ke2 Qf8 27.Qa2 f6 28.ef6 Nf6 29.Ne5 Ne4 30.Ne4+/– de4 31.Ng6 Qf6 32.Ne7 Qe7 33.Bf4 Bb3 34.Qb2 g5 35.Be5 a5 36.h4 a4 37.hg5 Qg5 38.f3?? Qg2 39.Ke3 Qb2 40.Ke4–+ Qc3 41.d5 Qe1 42.Kf4 ed5 (42...ed5 43.Bd4 Qh4 44.Ke5 Qe7 45.Kd5 c3 46.Kc6 Qe6 47.Kc7 Qc4 48.Kb7 Qd4 49.Kc6 c2 50.Kb7 Qd6 51.f4 Bd5 52.Ka7 Qc7 53.Ka6 Bc4) 0–1. bratek55 (1685) – andrzejek054, kurnik, 2011.

7.e3 a6 8.Ngf3 0–0 9.Bd3 Nbd7 10.0–0 b5 11.e4 de4 12.Ne4 Bb7 13.Nfd2 Rc8 14.Rc1 Ne4 15.Be4 Be4 16.Ne4 Nf6 17.Ng3 Bd6 18.Qd3 Bg3 19.hg3 Rc4 20.Rfd1 Nd5 21.Qf3 Qc7 22.Rd2 Rc8 23.Qe2 Qa5 24.f4 R8c6 25.f5 Qc7 26.g4 Qg3 27.Qf3 Qf3 28.gf3 h6 29.Kf2 Nf4 30.c3 a5 31.Re1 b4 32.ab4 ab4 33.cb4 Rc2 34.Rc2 Rc2 35.Kg3 Nd5?? 36.Bc1 Rc4 37.fe6 fe6 38.Re6?? Rb4?? 39.Re5 Rd4 40.Bb2 Rd3 41.Ba1 Nf6 42.Re7 Rd6 43.Ra7 Rd7 44.Ra8 Kf7 45.f4 Rd3 46.Kf2 Kg6?? 47.g5 Ng4 48.Ke2= Re3 49.Kd2 Rf3 50.Ra6 Kf5 51.Ra5 Kf4 52.Ra4 Kg5–/+ 53.Bg7 h5 54.Ra5 Rf5 55.Rf5 Kf5 56.Ke2 h4 57.Kf1? Kf4?? 58.Kg2= Ne3 59.Kf2?? Kg5?? 60.Bh6 Kh6 61.Ke3 Kg5 62.Kf2 Kg4 63.Kg2 h3 64.Kh2 Kh4 65.Kh1 h2 66.Kh2 ½–½. bratek55 (1620) – betiber64 (1815), kurnik, 2011.

7.e3 b6 8.Ngf3 0–0 9.Bd3 Ba6 10.c4 Qc8 11.Ne5 Nbd7 12.Rc1 Qb7 13.0–0 Rac8 14.f4 Ne4 15.Nd7 Qd7 16.Ne4 (16.Be4?! de4 17.Qh5 f5=) 16...de4 17.Be4 Bc4 18.Rc4 Rc4 19.Bh7 Kh7 20.Qd3 f5 21.Qc4 Rc8 22.Qd3 Qd5 23.g4 g6 24.g5 Kg8 25.h4 Kf7 26.h5 gh5 27.Rf2 Kg6 28.Qe2 b5 29.Rh2 Rh8 30.Qc2 Rd8 31.Qc3 Qc4 32.Qe1 (32.Qd2 Qb3+=) 32...Qd5 33.Rc2 Rd7 34.Kf2 Bd8 35.Rc5 Qb3 36.Qe2 a6 37.e4 Kg7? (better is 37...fe4!? 38.Qe4 Kg7+/–) 38.d5+– Kg8? (38...Kf8 39.Rc3 Qa4 40.de6 Rd6+–) 39.Rc3 (39.Rc3 Qa2 40.de6 Qe6 41.ef5 Bb6 42.Ke1 Qe2 43.Ke2+–) 1–0. Michailow,Sergej (2175) – Bohnsack,Ralf (2210), Schleswig Holstein–ch M, 2003. (=1.a3 c5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.bc5 Bc5 5.d4 Be7 6.Nd2 d5)

7.e3 Nc6 8.Ngf3 0–0 9.Bd3 a6 10.0–0 b5 11.Rc1 Na5 12.e4 Nc4 13.Bc4 bc4 14.e5 Nd7 15.c3 f6 16.Re1 fe5 17.Ne5 Ne5 18.Re5 Bf6 19.Re3 Qb6 20.Rb1 Qd6 21.Nf3 Re8 22.Ne5 Be5 23.Re5 Rf8 24.Qg4 Rf5 25.Rbe1 Bd7 26.Bc1 Raf8 27.f3 Re5 28.Re5 Rf5 29.Bf4 Re5 30.Be5= Qe7 31.h4 Qf7 32.h5 g6 33.Qg5 Qf5?? 34.Qd8+– (34.Qd8 Qf8 35.Qd7 gh5 36.Qe6 Qf7 37.Qc8 Qf8 38.Qc6+–) 1–0. bratek55 (1680) – kasparow1999 (1690), kurnik, 2011.

7.e3 Nc6 8.Ngf3 0–0 9.Bd3 a6 10.0–0 h6 11.c4 dc4 12.Nc4 b5 13.Nce5 Ne5 14.Ne5 Bb7 15.Rc1 Rc8 16.Qd2 Qd5 17.f3 Bd6 18.e4 Qa2 19.Rfd1 Rc1 20.Bc1 Qd2 21.Rd2 Be5 22.de5 Nd7 23.Bb2 Nc5 24.Bc2 g5 25.Kf2 Kg7 26.Bd4 Nd7 27.Ke3 Rc8 28.Bb3 Nb8 29.Rc2 Nc6 30.Bb2 Rd8 31.Rd2 Rd2 32.Kd2 Na5 33.Ba2 Nc6 34.Ke3 Kg6 35.g3 h5 36.f4 h4 37.Bb1 hg3 38.hg3 gf4 39.gf4 Bc8 40.Bd3 Na5 41.Bc2?? Nc4–+ 42.Kd4 Nb2 43.Kc5 Nc4 44.a4 Ne3 45.Bd3 ba4 46.Kb4 Bd7 47.Ba6 Ng2 48.f5 ef5 49.ef5 Kf5 50.Bf1 Ne3 51.Bh3 Ng4 52.Kc5 Ke5 53.Bg4 Bg4 54.Kb4 f5 55.Ka4 f4 56.Kb4 f3 (56...f3 57.Kb5 f2 58.Ka6 f1Q 59.Kb7 Qb5 60.Kc7 Qa6 61.Kd8 Qd6 62.Ke8 Bh5) 0–1. bratek55 (1730) – behxheti2011 (1770), kurnik, 2011.

7.Ngf3 0–0 8.e3= Qa5 9.Bd3 Bd7 10.0–0 Rc8 11.c4 Bd6 12.Ne5 Ba4 13.Qe2 g6 14.f4 Nbd7 15.g4 Be5 16.fe5 Ng4 17.cd5 ed5= 18.Rf7?? Kf7–+ 19.e6 Kg7 20.ed7 Bd7 21.h3 Nf6 22.e4 Re8 23.Rf1 Qb6 24.e5 Nh5 25.Bc3 Ng3 26.Qg2 Nf1 27.Nf1 Re5 28.Kh1 Rh5 (29.Ng3 Rh3 30.Kg1 Rc8–+) 0–1. Deloire,Philippe (1790) – Brih,Said (2085), Paris Apsap op, 2002.

7.Ngf3 0–0 8.e3 Qb6 9.Rb1 Qa5 10.Bd3 Nc6 11.0–0 Qc7 12.c4 b6 13.Rc1 Qd7? 14.Ne5 Ne5 15.de5 Ne8 16.cd5 ed5 17.Qc2 Bb7? 18.Bh7+– Kh8 19.Bf5 Qb5 20.Bd3 Qd7 21.Qd1 Kg8? 22.f4 g6 23.Nf3 Ng7 24.Nd4 Rac8 25.Qe2 Rc1 26.Rc1 Rc8 27.Qd1 Rc1 28.Qc1 Qg4 29.Qe1 Bh4 30.g3 Be7 31.Qe2 Qe2 32.Be2 Ne8 33.Bb5 Nc7 34.Bd7 Na6 35.Kf2 Nc5 36.Bb5 Ne4 37.Ke2 Nc5 38.Bc6 1–0. bratek55 (1680) – cehelskyy (1650), kurnik, 2011.

7.Ngf3 0–0 8.e3 h6 9.Bd3 Nc6 10.0–0 Bd7 11.c4 dc4 12.Nc4 a6 13.Rc1 b5 14.Nce5 Ne5 15.Ne5 Rc8 16.Qf3 Bd6 17.Rfd1 Qe7 18.a4 ba4 19.Nd7 Nd7 20.Qb7?? Rb8–+ 21.Qa6 Rb2 22.Qa4 Rfb8 23.g3 Nf6 24.e4 Ba3 25.Rc3 Bb4 26.Rc6 Qd7 27.Ra6 Qd4 28.e5 Qf2 29.Kh1 Qh2 0–1. bratek55 (1695) – taaki33 (1690), kurnik, 2011.

7.Ngf3 b5 8.e3 a6 9.Bd3 0–0 10.0–0 Bb7 11.Re1 Nbd7 12.Ne5 Rc8 13.Rc1 Ne5 14.de5 Nd7 15.f4 Nc5 16.Nf3 Nd3 17.cd3 Qb6 18.Nd4 Rc1 19.Qc1 Rc8 20.Qd2 Bc5 21.Rc1 Bd4 22.Rc8 Bc8 23.Bd4 Qc7 24.Qc3 Qc3 25.Bc3 Kf8 26.Kf2 Ke7 27.Kf3 Kd7 28.e4 Kc6 29.g4 Kc5 30.Bb4 Kd4 31.ed5 ed5 32.Ke2 g6 33.h3 h6 34.Kd2 Bd7 35.Bc3 Kc5 36.Bb4 Kb6 37.Ke3 a5 38.Bf8 h5 39.gh5 gh5 40.h4 Bf5 41.Kd4 Kc6 42.Be7 Be6 43.Bf8 Bf5 44.Kc3 Be6 45.Kd4 Bf5 ½–½. bratek55 – erzetor, kurnik, 2011.

7.Ngf3 b5 8.e3 a6 9.Bd3 Bb7 10.0–0 0–0 11.Ne5 Nbd7 12.Ndf3 Ne5 13.Ne5 Nd7 14.f4 Ne5 15.fe5 Rc8 16.Rc1 Qb6 17.Qh5 g6 18.Qg4 Qd8 19.g3 Bg5 20.Rce1 Bh6 21.h4 Bg7 22.Rf2 Rc7 23.Ref1 Bc8 24.Bc1 f5 25.ef6 Rf6 26.Rf6 Bf6 27.Qf4 Bg7 28.e4? Bb7?? 29.e5+= Qe8 30.Bd2 Rf7 31.Qf7 Qf7 32.Rf7 Kf7 33.Bb4 Bh6 34.Kf2 Bc1 35.g4 Bb2 36.Ke3 h5 37.gh5 gh5 38.Be2 Kg6 39.c3 Bc1 40.Kd3 Bf4 41.Be7 Bg3 42.Kc2 Kf5? 43.Bh5+– Ke4? 44.Bg6 Kf3 45.h5 Bf4 46.Bf8 Kg4 47.h6 Bh6 48.Bh6 Kf3 49.Bf7 Bc8 50.Kb3 Ke4 51.Bg6 Kf3 52.Kb4 Ke2 53.Ka5 Bd7 54.Ka6 Kd1 55.Kb6 b4 56.ab4 Ba4 57.Ka5 Bc2 58.b5 Bg6 59.b6 Be8 60.Ka6 Kc2 61.Ka7 Bc6 62.b7 Bb7 63.Kb7 Kc3 64.Be3 Kd3 65.Bg1 Ke2 66.Kc6 Kf1 67.Bh2 Ke2 68.Kd6 Kd3 69.Ke6 Ke3 70.Kd5 (70.Kd5 Kd3 71.e6 Kc2 72.Kc5 Kd3 73.e7 Ke2 74.e8Q Kf3 75.Qh5 Ke4 76.d5 Ke3 77.d6 Kd2 78.d7 Kc2 79.Qe2 Kb3 80.Be5 Ka3 81.Qb2 Ka4 82.Qb4) 1–0. bratek55 (1605) – erzetor, kurnik, 2011.

7.Ngf3 Qb6 8.Qb1 =.

7.Ngf3 Nc6 8.e3 0–0 9.Bd3 Nd7 10.0–0 e5 11.de5 Nde5?? 12.Ne5+– Bf6 13.Nc6 bc6 14.Bf6 Qf6 15.Qf3 Qc3 16.Nb3 Be6 17.Nd4 Rab8 18.h3 c5 19.Ne2 Qa5 20.Bf5 Rb2 21.Rfb1 Rb1 22.Rb1 Qa3 23.Rb7?? Qa6 24.Rb1 Bf5 25.Qf5 Qe2 26.Rb7 d4 27.ed4 cd4 28.Ra7 Qe6 29.Qe6 fe6 30.Re7 Rf6 31.g3 Kf8 32.Rd7 e5 33.f3? Re6?? 34.Kf2 h6 35.h4 Rc6 36.Rd5 Rc2 37.Ke1 Rc3 38.f4 Re3 39.Kf2= ef4 40.gf4 Rh3 41.Rd4 Rh4 42.Kg3 Rh5 43.Kg4 Rc5 44.Rd7 Rc6 45.Ra7 Rf6 46.f5 Rf7 47.Ra8 Ke7 48.Ra6 Rf6 49.Ra7 Kf8 50.Ra8 Kf7 51.Ra7 Kg8 52.Ra8 Kh7 53.Rc8 Rd6 54.Re8 Rd4 55.Kh5 Rd1 56.Kg4 Rg1 57.Kf4 Rg5 58.Re7 Rg1 59.Re8 Rf1 60.Kg4 Rd1 61.Kf4 Rd4 62.Kf3 h5 63.Re7 Kh6 64.Ke3 g5?? 65.Kd4 g4 66.Ke5 g3 67.Ra7 g2 68.Ra1 h4 69.Kf4 h3 70.Kg3 Kg5 71.Kh3 Kf5 72.Kg2 Ke4 73.Kf2 Ke5 74.Rd1 Ke6 75.Ke3 Kf6 ½–½. bratek55 – erzetor, kurnik, 2011.

7.Ngf3 Nc6 8.e3 Qa5 9.Bd3 Bd7 10.0–0 Rc8 11.Nb3 Qc7 12.Rc1 b6 13.Ne5 Ne5 14.de5 Ng8 15.Ba6 Rd8 16.c4 dc4 17.Rc4 Qb8 18.Qh5 g6 19.Qf3 Nh6 20.g4 0–0 21.Rfc1 Kg7 22.Rc7 Ng8 23.Qb7 Qb7 24.Rb7 f6?? 25.Rcc7+– Bc8 26.Ra7 Ba6 27.Ra6 Rd1 28.Kg2 Kh6 29.Raa7 Rf7?? 30.Bd4 fe5 31.Be5 Rb1 32.Nd4 Rb2 33.h4 Rff2 34.Kh3 (34.Kh3 Rfe2 35.Ne2 (< 35.Re7 Re3 36.Bg3 Ne7 37.Re7 g5+–) 35...Re2 36.Re7 Re3 37.Kg2 Ne7 38.Bf4 Kg7 39.Be3+–) 1–0. bratek55 (1685) – niculae1 (1605), kurnik, 2011.

7.Ngf3 Nc6 8.e3 b6 9.Bd3 a5 10.0–0 Ba6 11.Ne5 Ne5 12.de5 Nd7 13.f4 Bd3 14.cd3 f5 15.ef6 Bf6 16.Bf6 Nf6 17.Qa4 Qd7 18.Qd7 Kd7 19.Rac1 Rhc8 20.Nf3 Ng4 21.e4 Ne3 22.Rfe1 de4?? 23.de4?? Rc1 24.Rc1 Rc8 25.Ne5 Kd8 26.Rb1 Rc3 27.Rb6 Ra3 28.Re6 Ra2= 29.g3 Rg2 30.Kh1 a4 31.Ra6 Ra2 32.Nc6 Kc7 33.Nb4?? Ra1 0–1. bratek55 (1620) – wallace1203 (1615), kurnik, 2011.

7.Ngf3 Nc6 8.g3 0–0 9.Bg2 Bd7 10.0–0 Rc8 11.c4 b6 12.cd5 ed5 13.e3 Na5 14.Rc1 Bb5 15.Re1 Rc1 16.Qc1 Qc8 17.Ne5 Bd6 18.Qc8 Rc8 19.Rc1 Rc1 20.Bc1 Bc4 21.e4 Be5 22.de5 Ne4 23.Ne4 de4 24.Be4 Be6 25.f4 Nb3 26.Bb2 b5 27.Kf2 a5 28.Ke3 Nc5 29.Bc6 b4 30.ab4 ab4 31.Kd4 Na6 32.Bb5 Nc7 33.Bc4 Bc4 34.Kc4 Ne6 35.Kb4 h6 36.h3 g5 37.f5 Nc7 38.Kc5 Kf8 39.Kc6 Ne8 40.Kd7 Ng7 41.g4 Kg8 42.e6 fe6 43.Bg7 ef5 44.Bh6 fg4 45.hg4 Kh7 46.Bg5 Kg6 47.Bh4 Kf7 48.Kd6 Kg6 49.Ke5 (49.Ke5 Kg7 50.Kf5 Kf7 51.g5 Kg7 52.g6 Kf8 53.Kf6 Ke8 54.g7 Kd8 55.g8Q Kd7 56.Qd5 Kc7 57.Qc5 Kb7 58.Qb5 Kc8 59.Bg3 Kd8 60.Ke6 Kc8 61.Qd7) 1–0. sagonek – lili1969, kurnik, 2011.

6.e3 0–0

7.Nd2 Nc6 8.Ngf3 d5 9.c4 Bd7 10.Bd3 Rc8 11.0–0 h6 12.Qe2 Qc7 13.h3 Rfd8 14.Rfc1 Qb8 15.e4 de4 16.Ne4 Be8 17.Re1 Ne4 18.Qe4 g6 (better is 18...Bf6!?+/–) 19.d5+– 1–0. marekt – Odensboldklub, chessworld.net, 2015.

7.Bd3 b6 8.Nf3 Bb7 9.Nbd2 (9.c4 Nc6 (9...a6 10.0–0 Nc6 11.h3 Qc7 12.Nbd2 Rac8 13.Rc1 Na5; 9...Qc7 10.Nc3 Nc6 11.Nb5 Qc8 12.0–0 Na5 13.Nd2 a6; 9...h6 10.0–0 Nc6 11.Nc3 Na5 12.e4 Rc8 13.Nd2 d6; 9...d5 10.cd5 Qd5 11.Nc3 Qa5 12.0–0 Rc8 13.Qe2 Nbd7) 10.0–0 Rc8 11.Nbd2 h6 12.h3 d5 13.Qe2 Na5; 9.0–0 Nc6 (9...h6 10.c4 Nc6 11.h3 Qc7 12.Nbd2 Rac8 13.Re1 Rfe8; 9...d5 10.Nbd2 Nc6 11.Rc1 Rc8 12.Qe2 h6 13.c4 Na5; 9...Qc7 10.c4 Nc6 11.h3 h6 12.Nbd2 Rac8 13.Re1 Rfe8; 9...Qc8 10.c4 Nc6 11.e4 Na5 12.Nbd2 Qc7 13.Qe2 a6; 9...a6 10.c4 Nc6 11.h3 Qc7 12.Nbd2 Rac8 13.Re1 g6) 10.h3 h6 11.c4 Qc7 12.Nbd2 Rac8 13.Re1 Rfe8) 9...d6 (9...Qc7 10.0–0 Nc6 11.h3 h6 12.Qe2 Rfe8 13.Rac1 Rab8; 9...Nc6 10.0–0 h6 11.c4 Qc7 12.h3 Rac8 13.Bc3 d5; 9...g6 10.0–0 Nc6 11.h3 Rc8 12.c4 d5 13.Qe2 Re8; 9...h6 10.0–0 Nc6 11.c4 Rc8 12.h3 Qc7 13.Re1 Rfe8; 9...Re8 10.0–0 Nc6 11.h3 Qc7 12.c4 Rac8 13.Rc1 h6) 10.0–0 Nbd7 (10...Nc6 11.c4 Qd7 12.h3 Rac8 13.Bc3 d5) 11.Qe2 (11.h3 Qc7 12.c4 h6 13.Re1 Bc6) 11...Qc7 12.e4 (12.Rac1 h6 13.h3 e5) 12...Rfe8 (12...e5 13.Rac1 h6) 13.Rfe1 (13.Rac1 e5) 13...Nf8 (13...e5=) 14.Nf1 Ng6 15.Qd2 e5 16.Ng3 Nd7 17.Rad1 Rac8 18.Nf5 Bf8 19.h4 (19.Bb5 Red8 20.Bd7 Rd7 21.de5+=) 19...Nf4? (better is 19...a6!?=) 20.Bb5+/– g6? (better is 20...Bc6!? 21.Bc6 Qc6 22.de5 Ng6 23.ed6 Re4 24.Re4 Qe4 25.Ne7 Ne7 26.de7 Qe7 27.Qd7 Rc2 28.Qe7 Be7+–) 21.de5+– a6? (21...Ne5 22.Qf4 gf5 23.Be8 Re8 24.Qf5 Bc8 25.Qg5 Bg7 26.Be5 de5+–) 22.Bd7 (22.ed6!? Qd8 23.Ne7 Be7 24.de7 Re7 25.Bd7 Rd7 26.Qd7 Qd7 27.Rd7 Bc6+–) 22...Qd7 23.Qf4 Rc2 24.Ba1 Rc4 25.Nh6 Bh6 26.Qh6 Re4 27.Re4 Be4 28.Ng5 Bc2 29.Qh7 Kf8 30.Qh8 Ke7 31.Qf6 Kf8 32.Nh7 Kg8 33.e6! fe6 34.Qh8 (34.Qh8 Kf7 35.Qg7#) 1–0. Sujatha,S – Pratibha,Y (2090), ch–IND Women Mumbai IND, 2000.

7.Bd3 Qc7 8.c4= b6 (better is 8...d5 9.cd5 ed5 (9...Qb6+= 10.Qc2 ed5 11.Nc3 Nc6 12.Nf3 Bg4+=) 10.Ne2 Nc6 11.Nbc3 Be6 12.Nf4 Na5=) 9.c5?? (9.Nf3!?= Nc6 (9...a6 10.0–0 Bb7 11.Qe2 Ne4 12.Nc3 f5+=; 9...Bb7 10.Nc3 a6 11.0–0 Nc6 12.e4 d6+=; 9...Ba6 10.Nbd2 d6 11.0–0 Nbd7 12.Ng5 Rab8+=; 9...d5 10.cd5 ed5 11.0–0 Bg4 12.Nbd2 Nbd7+=) 10.0–0 Bb7 11.e4 Na5 12.Nfd2 Qf4+=; 9.Nc3 Bb7 (9...a6 10.Nf3 Nc6 11.0–0 Bb7 12.e4 Nh5+=) 10.Nf3 a6 11.d5 d6 12.Nd4 Nbd7=) 9...Nd5 (better is 9...bc5!? 10.Nf3 c4–+) 10.Ne2 (10.Nf3 bc5 11.Qc2 Ba6 12.Bh7 Kh8–/+) 10...Ba6 (10...bc5 11.Qc2 f5 12.0–0–/+) 11.0–0 Bd3 (11...bc5 12.dc5 Qc5 13.Bd4–/+) 12.Qd3 b5 (better is 12...bc5!? 13.dc5 Nc6+=) 13.Nd2 (13.e4 Nf4 14.Nf4 Qf4+=) 13...Nc6+= 14.f4 (14.e4 Nf4 15.Nf4 Qf4+=) 14...Na5 (better is 14...f5=) 15.f5?? (15.e4 Nf6 16.Ng3+= (16.Qb5? Rfb8 17.Qd3 Rb2–+)) 15...Nc4–/+ 16.Nc4 bc4 17.Qc4 (17.Qe4!?–/+) 17...Bg5 (better is 17...Ne3 18.Qc3 Nf1 19.Rf1 Rab8–+) 18.Bc1+= 0–1. Turchi,Paolo – Aleksic,Nenan, 1981.

7.Nf3 Qb6 8.Qc1 d5 9.Bd3 Nc6 10.0–0 Bd7 11.Nc3 a6 12.Rb1 Qc7 13.Re1 Bd6 14.e4= Bf4 15.Qd1 Bh6 16.e5+= Nh5 17.Bc1 Nf4+= 18.Bf4 Bf4= 19.Ne2 Bh6 20.c3 b5 21.Qc2 g6 (22.a4 Na7=). Madrid Sole,Antonio (2110) – Laureles,Raymundo (1620), CP.2001.P.00089, 2001.

7.c4 d5

8.Nc3 b6 9.cd5 ed5 (9...Nd5 10.Nf3= Nc3 11.Bc3 Bb7 12.Bd3 Nd7 13.0–0 Rc8=) 10.Nf3+= (10.Bd3 Ba6 (10...Nc6 11.Qc2 Bg4 12.Nf3 Bf3 13.gf3 a6+=; 10...Re8 11.Nf3 Bg4 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Nc6+=) 11.Nf3 Bd3 12.Qd3 Nc6 13.0–0 Na5=) 10...Bg4 (10...Nc6 11.Ne5 (11.Rc1+= Bg4 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Na5=) 11...Na5 12.Bd3 Nc4 13.Nc4 dc4+=; 10...Qd6 11.Nb5 Qd8 12.Qc2 a6 13.Nc3 Bg4=; 10...Bf5 11.Rc1 Qd7 12.Bd3 Rc8 13.0–0 Bd3+=) 11.Be2 (11.h3 Bh5 (11...Bf5+= 12.Rc1 a6 13.g4 Bg6=) 12.Bd3 Nc6 13.Qa4 Bf3=; 11.Bd3 Nc6 12.Qc2 Bf3 13.gf3 Na5=) 11...Nc6 12.Ne5 (12.Rc1 Na5 (12...Qd7+= 13.Qa4 Rac8+=) 13.Ne5 Be2=; 12.0–0 a6 13.Ne5 Be2=) 12...Be2 13.Ke2 (13.Qe2!? Rc8 14.0–0=) 13…Na5 (13...Rc8–/+). Pransky – Ezerins, Massachusetts, 1962.

8.Nc3 Nc6 9.Nf3 Bd7 =.

8.Nc3 Nc6 9.Nh3 dc4 10.Bc4 b6 11.0–0= Bb7 12.Qc2 Rc8 13.Bd3 h6 14.Rad1 Na5 15.Qe2 Nc6 16.Nf4 Bd6 17.d5 ed5 18.Ncd5 Nd5 19.Nd5 Qh4 20.g3 Qh3 21.Qf3+– f5 22.Nf6 Rf6 23.Bf6= Rf8?? 24.Bf5+– Nd4 25.Qb7 Nf5 26.Rd6! (26…gf6 27.Rd7+–) 1–0. Diener,Rudolf – Neubecker,A, corr ICCF WT–M–GT–216, 1988.

8.Nc3 Bd7 9.Nf3 Nc6 10.Bd3 Na5 (10...dc4 11.Bc4 Rc8 12.0–0=) 11.cd5 ed5 12.0–0 (12.Ne5 Be6=) 12...Bg4 13.Be2 (13.h3 Bh5=) 13...Rc8 14.h3 (14.Ne5 Be2 15.Qe2 Re8=) 14...Bh5 15.g4 Bg6 16.Ne5 Ne4 17.Rc1 (17.Ng6 fg6 18.Ne4 de4=) 17...Bh4 (17...Ba3 18.Ba3 Nc3 19.Rc3 Rc3 20.Bf8 Qf8 21.Ng6 hg6 22.Qa4+=) 18.Ne4 (18.Ng6 Nf2 19.Rf2 Bf2 20.Kf2 fg6 21.Kg2 Nc4 22.Bc4 Rc4=) 18...Be4 (18...Rc1 19.Bc1 Be4 20.f3=) 19.Qa4 (19.Rc8 Qc8 20.Qa4 b6+=) 19...Qb6 (19...Rc1 20.Bc1 a6=) 20.Bc3 (20.Qb5 Qb5 21.Bb5 Nb3 22.Rc8 Rc8=) 20...Nb3 21.Nd7 Qc7 (21...Nc1?! 22.Rc1 Rc3 23.Rc3–/+) 22.Nf8?? (22.Qb3 Qd7 23.Bb4 Rfe8+=) 22...Nc1 (better is 22...Bf2 23.Rf2 Nc1–+) 23.Rc1= Rf8 24.Qa7 f5 25.Bd2?? Qf7 26.f4= fg4 27.hg4 h5 28.Qb6 Qe7 29.Bb4 Bf2= 30.Kf2 Qh4 31.Kf1 Qh1 32.Kf2 Qh4 ½–½. Bennett,RG – Searll,G, Randburg, 1983.

8.Nc3 Nbd7 9.c5 =.

8.Nd2 a6 9.cd5 (9.c5 b6 10.cb6 Qb6+=) 9...Nd5 (9...Qd5 10.Rc1=) 10.Bd3 (10.Qb3 f5=) 10...b5 11.Ne2 (11.a4 b4=) 11...Bb7 (11...Ra7 12.a4 ba4 13.Qb1=) 12.0–0 Nd7 13.e4 N5b6 14.Bc2 (14.Bc3 Ne5 15.Nb3 Nec4=) 14...Rc8 15.e5 (15.a4 Qc7 16.Rc1 Nc4 17.Nc4 bc4+=) 15...Nc4 16.Nc4 bc4 17.Nc3 (17.Bc3 Nb6=) 17...Nb6 (17...Ba8 18.Rb1=) 18.Ne4 (18.Qg4 Nd5=) 18...Nd5 (18...Rb8 19.Nc3+=) 19.Qg4 Re8 (19...g6 20.Rfb1=) 20.Bc1 f5 (20...Nc7!?=) 21.ef6+= Bf6 22.Ng5 (22.Rb1 Bc6+=) 22...Bg5+= 23.Bg5 (23.Qg5 e5 24.Qf5 g6+=) 23...Nf6 24.Qg3 Qd4 25.Rad1 Qg4 26.Bf6 Qg3 27.fg3 gf6 28.Rf6 Bd5 29.Rdf1 Re7 30.h4 (30.Rb1 Rf8 31.Rf8 Kf8=) 30...a5 (30...Rg7 31.Kh2=) 31.g4 c3 32.g5 Rb7 33.h5 ½–½. Skalozubov,Alexander (2235) – Chernysh,Andrey (2100), Serpukhov op, 2002.

8.Nd2 b6 9.cd5 Nd5 10.e4 Nf6 =.

8.Nd2 b6 9.Ngf3 Bb7 10.Bd3 Nc6 11.0–0 Rc8 12.Rc1 Na5 13.cd5 ed5 14.Rc8 Qc8 15.Qb1 Ba6 16.Bf5 Qb7 17.Rc1 g6 18.Bh3 b5 19.Qa2 Nc4= 20.Rb1 Rb8 21.Bc1 Qc7 22.Ne1 Bd6 23.g3 Qa5 24.Nd3 Ne4 25.Ne4 de4 26.Nb4 Bb4 27.Rb4=+ Bc8 28.Bg2 Be6 29.Be4+/– Rd8 30.Qa1 f5 31.Bg2 Bd5 32.f3 Re8 33.Qc3 Qb6 34.a4 a6 35.ab5 ab5 36.e4 fe4 37.fe4+– Bf7 38.Be3 Ne3+/– 39.Qe3 Qa5 40.Qc3+– Bc4?? 41.Rc4! 1–0. Skalozubov,Alexander (2260) – Timofeeva,Galina (2150), Serpukhov–B, 2002.

8.Nd2 b6 9.Ngf3 Nc6 10.cd5 Nd5 11.e4 =.

8.Nd2 b6 9.g3 dc4 10.Nc4 Bb7–/+ 11.f3 Nbd7 12.e4 Rc8 13.Bd3 b5–/+ 14.Ne3 b4 15.Ne2 a5 16.0–0= Qb6 17.Kg2 Ba6 18.ab4 Bd3 19.Qd3 Bb4 20.Nc2 Rfd8 21.Nb4 ab4 22.Qb3 h6 23.Rfc1 Qb7 24.Rc8 Rc8 25.Rc1 Rb8 26.Kf2 Qb5 27.Rc4 e5 28.Nc1 ed4 29.Bd4 Qg5 30.Be3 Qh5 31.Kg2 Ne5 32.Bf4 Nc4 33.Bb8 Qc5 34.Ba7 Qa7 35.Qc4 Qb7 36.Nb3= Nd7 37.f4 Kf8 38.Kf3 f5 39.Ke3 fe4 40.Qe4 Qb6 41.Ke2 Nf6 42.h3?? Ne4–+ 0–1. Weitering,Peter – Mueller,Winus (1925), Baunatal op 7th, 2001.

8.Nd2 Nc6 9.Ngf3 =.

8.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.e3 0–0 8.c4).

8.Nd2 Bd7

9.Ngf3 dc4 10.Bc4 Bc6 11.0–0 Nbd7 12.Qe2 Nb6 (12...Rc8 13.Bd3=) 13.Bb3 (13.Ne5 Nc4 14.Nc6 bc6 15.Nc4 Qd5+=) 13...Na4 14.Ba4 (14.Ne5 Nb2 15.Rfb1 Rc8=) 14...Ba4 15.Rfc1 Qb6 16.Nc4 (16.Bc3 Bb5 17.Qe1 Nd5=) 16...Qa6 17.Qe1 (17.Bc3 Nd5 18.Bb4 Nb4 19.ab4 Rfc8=) 17...Rac8 18.Nce5 Ne4 19.Nd2 Nd2 (19...Nd6 20.e4=) 20.Qd2 Bd6 21.h3 (21.e4 f6 22.Nf3 Bc6=) 21...Bb5 (21...f6 22.Nd3+=) 22.Rc8 (22.e4 f6 23.Nf3 Be2=) 22...Rc8 23.Rc1 b6 24.e4 Be5 (24...Qb7 25.Rc8 Qc8 26.Qd1 Be5 27.de5=) 25.de5 Rc1 26.Qc1 Qb7 (26...h6 27.Kh2=) ½–½. Woschkat,Karl_Heinz (1620) – Schilly,Hans Joachim (1965), IECG, 2000.

9.Ngf3 Nc6 10.Bd3 =+.

9.Ngf3 Bc6

10.Rc1 Qa5 11.Qb3 (11.Rc3 Nbd7 12.Qc2 Rfc8 13.c5 Ba4 14.Qd3 a6 15.Rg1 b6 16.cb6 Nb6–/+) 11...Ne4 12.c5 Bh4 13.g3 Be7 14.Bd3 Nd7 15.Bc3 Qc7 16.0–0 e5 =.

10.Rc1 dc4 11.Bc4 b5 =.

10.Bd3 dc4 11.Nc4 Bd5 (11...Be4 12.Be4 Ne4 13.Qb3 Qd5 14.Rc1 Rc8 15.Ke2 Na6 16.Ncd2 Qb3=; 11...a6 12.0–0 Nbd7 13.Rc1 Be4 14.Nce5 Bd3 15.Qd3 Ne5 16.Ne5 Bd6=; 11...Nbd7 12.0–0 Rc8 13.Rc1 Be4 14.Be4 Ne4 15.Qb3 Rc7 16.Ncd2 Nd2=) 12.Ncd2 Nbd7 13.e4 Bc6 14.Qb1 Nh5 15.d5 Nc5 16.Bc2 ed5 =.

10.cd5 Nd5 11.Bd3 =.

10.Ne5 Nfd7 (10...Qa5 A) 11.Qc2= dc4 (11...Rc8 12.cd5 Qd5 13.Nc6 Nc6 14.Qb3 Qd7 15.Bd3 Rc7 16.Rc1 Rac8=) 12.Nc6 Nc6 13.Bc4 Rac8 14.Bc3 Qc7 15.Qb3 Na5 16.Ba5 Qa5+=; B) 11.Nc6 Nc6 12.cd5 Nd5 13.Rc1 Ba3 14.Ra1 Qd2 15.Kd2 Bb2 16.Rb1 Nc3+=; 10...dc4 11.Nc6 Nc6 12.Bc4 Rc8 13.Rc1 a6 14.0–0 b5 15.Bd3 Qd5 16.Re1 Rfd8=) 11.Nc6 Nc6 12.cd5 ed5 13.Bd3 Rc8 (13...Bd6 14.0–0 Nf6 15.Rc1 Qc7 16.Nf3 Qe7=) 14.0–0 (14.Qf3 Nb6 15.0–0 Bd6 16.Rfc1 Qh4+=) 14...Na5 (14...Bd6 15.Qf3+= Nb6 16.Rfc1 Qe7=) 15.Qe2 (15.Rc1 Rc1 16.Bc1 Nf6+=) 15...a6 (15...Bd6 16.Rfc1 Qh4+=) 16.Rfe1 (16.Qf3 Nc4+= (16...Nb6+=); 16.Rfc1 b5+=) 16...Re8 (16...b5=) 17.Qf3 Nf8 (17...Nb6 18.Bf5 Rc7 19.Reb1=) 18.e4 (18.Bf5!? Rc7 19.Rec1+=) 18...Bg5 19.Nf1 ½–½. Acikgoz,Atakan – Firat,Burak, European GP, Izmir TUR, 2003.

5.e3 0–0

6.Nc3 d5 7.Nf3 Nc6 8.d4 Bd6 9.Bd3 e5 10.de5 Ne5 11.Nb5 Nd3 12.Qd3 Be7 13.0–0 Bg4 14.Nbd4 Rc8 15.Rab1 b6 16.h3 Bh5 17.Ne5 Bd6 18.Nf5 Re8 19.Nd6 Qd6 20.f4 Ne4 21.g4 Bg6 22.Qd4 f6 23.Ng6 hg6 24.Qd3 g5 25.Bd4 Rc4 26.Rb3 Qc6 27.Rb2 gf4 28.Rf4 Rc8 29.Rf5 Qd6 30.Rf4 Nc5 31.Bc5 R8c5 32.Qf5 Rc3 33.Rf3 Ra3 34.Kg2 Qc6 0–1. Hartig,Manfred – Schneider,Peter, corr, 2000.

6.c4 d5 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 0–0 7.c4).

6.c4 d5 7.Bf6 Qf6 8.d4 Bb6 9.Nd2 Nd7 10.cd5 e5 11.de5 ½–½. woschkat (2280) – anthraxforu (2500), net–chess.com, 2001.

6.Qf3 Be7 7.Qg3 d5 8.Bd3 Nc6 9.Nf3 Ne8 10.0–0 Bf6 11.Bf6 Nf6 12.Nc3 Qe7 13.Bb5 Bd7 14.Bc6 Bc6 15.Nd4 Rfc8 16.f4 Bd7 17.a4 Bc6 18.a5 Be8 19.Qg5 Kf8 20.Rfb1 h6 21.Qg3 Rc5 22.Nce2 Ne4 23.Qe1 Rac8 24.Ng3 Ng3 25.Qg3 Qc7 26.c3 Rb8 27.Nb3 Rc4 28.Qe1 Bd7 29.Nd4 Rc5 30.a6 b6 31.Rb2 e5 32.fe5 Qe5 33.Qf2 Ra5 34.Rbb1 Ra1 35.Ra1 Rc8 36.Rf1 f6 37.Nf3 Qd6 38.Ra1 Rc5 39.Qh4 Rc4 40.Qh5 b5 41.Nd4 b4 42.cb4 Rb4 43.Qd1 Rb2 44.Qc1 Qb6 45.Qc3 Rb1 46.Rb1 Qb1 47.Kf2 Qb6 48.Qa3 Ke8 49.Qa2 Qd6 50.Qb3 Bc8 51.Nb5 Qd7 52.Qc2 Kf8 53.Qc5 Kg8 54.Nd6 Ba6 55.Qd5 Kh7 56.h3 Qc7 57.d4 Bd3 58.Qc5 (58.e4 Qc2 59.Kg3 a5+/–) ½–½. marekt – Melendez_1, ChessWorld.net, 2005.

6.Nf3 a6 7.Be2 b5 8.c4 bc4 9.Bc4 Bb7 10.0–0 Nc6 11.Be2 Rc8 12.d4 Be7 13.Nc3 d5 14.h3 Na5 15.Na4 Nd7 16.Bc3 Nc4 17.Nd2 Ndb6 18.Nb6 Nb6 19.Bb4 Nc4 20.Nc4 dc4 21.Rb1 Re8 22.Qa4 Bb4 23.Rb4 Bd5 24.Bc4 Bc4 25.Rc4+/– Rc4 26.Qc4 Qa5 27.Qc6 Rd8 28.a4 h6 29.Rb1 Kh7 30.Qb6 Qb6 31.Rb6 Ra8 32.Kf1 Kg6 33.Ke2 Kf6 34.Kd3 Ra7 35.a5 Ke7 36.e4 Kd7 37.d5 ed5 38.ed5 Kc7 39.Kd4 Ra8 40.Kc5 Ra7 41.d6 Kd7 42.Kd5 g6?? 43.g4 Kd8 44.Kc6 Kc8 45.d7! Kd8?? 46.Rb8 (46.Rb8 Ke7 47.d8Q Ke6 48.Qd6) 1–0. orangutanb4 (2080) – eksterogen (1675), kurnik, 2011.

6.Nf3 d5 7.d4 Bb6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Bb6 7.e3 0–0).

6.Nf3 d5 7.d4 Be7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.e3 0–0).

6.Nf3 d5 7.Be2 =+.

6.Nf3 Nd5 7.Be2 f5 8.0–0 f4 9.e4 Nf6 10.d4 Bb6 11.e5 Ne4 12.Bd3 Ng5 13.c4 Nc6 14.Nbd2 Rb8 15.c5 Bc7 16.Ne4 Nf3 17.Qf3 Ne7 18.Nd6 Bd6 19.ed6 Nd5 20.Be4 Qg5 21.Bd5 ed5 22.Rfe1 b6 23.Re5 Rf5?? 24.Qd5 Rf7 25.Rg5 Bb7+– 26.Qe5 Rbf8 27.f3 g6 28.d5 Rf6 29.Qf6 Rf6 30.Bf6 Kf7 31.Be5 Bd5 32.Bf4 Be6 33.cb6 ab6 34.Re1 h6 35.Rb5 g5 36.Re6! Ke6 37.Bg5! hg5 38.Rg5 Kd6 39.Rg7 Kc6 40.Kf2 d5 41.Ke3 Kc5 42.Kd3 b5 43.h4 b4 44.ab4 Kb4 45.h5 d4 46.Rc7 Kb5 47.Kd4 Kb6 48.Rc3 Kb5 49.Rc4 Kb6 50.Rc5 Kb7 51.Kd5 Kb6 52.g4 Kb7 53.Rc6 Kb8 54.Kd6 Kb7 55.g5 Kb8 56.Rc7 Ka8 57.Kc6 Kb8 58.Kb6 Ka8 59.Rc8 1–0. exp2005 – sir7charles, kurnik, 2011.

6.Nf3 Qe7 7.Bc4 Nc6 8.d4 Bb6 9.Nbd2 Bc7 10.0–0 Ng4. marcosr – mgokhale (1650), net–chess.com, 2005.

6.Nf3 Be7 7.Be2 Nc6 8.0–0 b6 9.d3 d5 10.Nbd2 Bb7 11.Ne5 Ne5 12.Be5= Nd7 13.Bg3 Rc8 14.d4 Nf6 15.f3 Rc3 16.Nb1 Rc8 17.Bd3 Bd6 18.Bh4 Be7 19.Nd2 Nh5 20.f4 Bh4 21.Qh5 g6 22.Qh6 Bf6 23.Nf3 Bg7 24.Qh3 Qe7 25.Ne5 f5 26.Nf3 Bf6 27.Qg3 Bc6 28.a4 Qd7 29.h4 Ba4–/+ 30.Ra2 Rc7 31.h5 Bb5 32.hg6= Bd3 33.gh7 Kh8 34.cd3 Qg7 35.Ng5 Bg5 36.fg5 Kh7 37.Kf2 Kg8 38.Rh1 f4=+ 39.Qg4 fe3 40.Ke3 Qg6 41.Rh6= Qf5 42.Qh4 Kg7 43.Rf6 Rf6 44.gf6 Kf7 45.Qg3 e5 46.Qg7 Ke6 47.Qc7 Qf4 48.Ke2 Qg4 49.Kf1 Qf4 50.Rf2 (50...Qf2 51.Kf2 Kf6 52.de5 Kg6 53.e6+–) 1–0. Bouton,Niels – Bodicker,Rob, NED–chTB, 1994.

6.Nf3 Ng4 7.h3 Nf6 8.Be2 d5 9.0–0 Nc6 10.d4 Bd6 11.Nbd2 Bd7 12.c4 Re8 13.Ne5 b6 14.f4 Qc7 15.Bd3 Rac8 16.Rc1+= h6 17.Qe1 Red8 18.g4 Re8 19.Qh4 Qb7 20.g5+/– hg5 21.fg5 Be5 22.de5 dc4?? 23.gf6 cd3 24.Qg5 g6 25.Qh6 Re7 26.Qg7# 1–0. good – crafty, ICC, 1997.

6.Bf6 Qf6 7.Nc3 d5=+ 8.Bd3 Bd7 9.Qh5 h6 10.Nf3 d4?? 11.Ne4+– Qe7 12.Qc5 Nc6 13.Qe7 Ne7 14.Nd4 a6 15.Nc5 Bc8 16.Rb1 b5 17.c4 bc4 18.Bc4 Ra7 19.0–0 Rc7 20.Ndb3 Rc6 21.d4 e5 22.de5 Bf5 23.e4 Be4 24.Bf7! Rf7 25.Ne4 Rf4 26.f3 Rc4 27.Nbc5 Nc6 28.e6 Rf8 29.Na6 Ra4 30.Nb4 Nd4 31.e7 Re8 32.Nd5 Nf5 33.Rfe1 Ra3 34.Ndf6! Kf7 35.Ne8 Ke8 36.Nf6! (36.Nf6 gf6 37.Rb8 Kd7 38.e8Q Kd6 39.Qd8 Kc5 40.Rc1 Rc3 41.Rc3#) 1–0. huimre (2695) – nay (2215), net–chess.com, 2007.

6.Bf6 Qf6 7.Nc3 d5 8.Nf3 Nc6 9.Be2 Qe7 10.Qc1 d4 11.ed4 Nd4 12.0–0 b6 13.Ne5 Bb7 14.Re1 Qg5 15.Bg4 f6 16.d3 Qc1 17.Rec1 fe5 18.Na4 Be7 19.Bd1 Bc6 20.Nc3 Rf4 21.Ne2 Ne2 22.Be2 Bc5 23.Rf1 Raf8 24.d4 Bd4 25.Rae1 Rf2 0–1. Klatt – Bergmannshoff, 1980.

6.Bf6 Qf6 7.d4 d5 8.c3 Bd6 9.Nd2 b6 10.e4 Qe7 11.e5 Ba3 12.Qb3+/– Bd6 13.ed6 Qd6 14.Ngf3 Nc6 15.Bb5 Bd7 16.Bc6 Bc6 17.0–0 f6 18.Qa3 Qc7 19.Rfc1 a5 20.c4 Qb7 21.Qd6 Rfe8?? 22.cd5+– ed5 23.Rc6 Rad8 24.Rb6 Qc8 25.Qc6 Qf5 26.Re1 Rf8 27.Rb7 Rc8 28.Ree7 Rc6–+ 29.Rg7 Kh8 30.Nh4? Qh5 31.Rh7 Qh7 32.Rh7 Kh7 33.f3 a4 34.Kf2 a3 35.Nb3 Rb8 (36.Nf5 Rc2 37.Kg3 Rb3–+) 0–1. Rempe,Torge – Mueller,Martin1, Schleswig Holstein–chB U16, 2001.

6.Nf3 b6

7.c4 Bb7 8.d4 Be7 9.Nbd2 d5 10.Bd3 dc4 11.Nc4 Nbd7 12.0–0 Ne4 13.Qb1 Ndf6 14.a4 Qd5 15.Rc1 Rac8 16.Ba3 Ba3 17.Ra3 Ng5 18.Ncd2 Nf3=+ 19.Nf3 Ne4 20.Be4 Qe4=+ 21.h3 Rc1 22.Qc1= Rc8 23.Rc3 Rc3 24.Qc3 Qc6 25.Qa3 Qc7 26.Ne5 f6 27.Nd3 Kf7 28.a5 ba5 29.Nc5 Bc6 30.Qb3 Bd5 31.Qd3 f5 32.f3 Qg3 33.Qe2= Qg5 34.Nd3 a4 35.e4 Bb3=+ 36.Ne5 Kf6 37.Qe1= a5 38.h4 Qh6 39.ef5 ef5 40.Nd7 Kf7=+ 41.Ne5 Kf8 42.Nd7= Kf7 43.Ne5 Kf8 (43...Ke7!?=+) ½–½. Bianchi,Guillermo (2370) – Pucheta,Ruben Dario, ARG–ch sf San Martin, 1987.

7.d4= Bd6 8.Nbd2 Bb7 9.Be2 Nc6 10.e4 Bf4 11.e5 Bd2 12.Nd2 Nd5 13.0–0 d6= 14.Ne4 de5 15.de5 Nf4 16.Nd6 Qg5 17.Bf3 Rad8 18.Qe1 Ba8 19.g3 Ng6=+ 20.Bc6 Bc6 21.f4 Qg4 22.Qd1 Qh3 23.Qe2 h5 24.Rf2 Ne7 25.Rd1 Nf5 26.Rd3 Rd7 27.Qf1 Qg4 28.Qd1 Qd1–/+ 29.Rd1 Rdd8 30.Rfd2+= Bf3 31.Rf1 Nd6 32.ed6 Bd5 33.Rfd1 b5 34.a4 b4 35.Rd4 a5 36.c3 Bb3 37.R1d2 Rb8 38.cb4 ab4= 39.a5 Bd5 40.Rd5+= ed5 41.Rd5 Rbd8 42.Rh5?? Rd6–+ 43.Be5 Rd2 44.Bc7 Rc8 45.Rc5 b3 (45...b3 46.Rc1 b2 47.Rd1 Rd1 48.Kf2 b1Q 49.Kf3 f5 50.Kg2 Rd2 51.Kh3 Qd1 52.a6 Qg4#) 0–1. Vukovic,L (1960) – Jevtic,Mir (2110), Ada Open Belgrade SCG, 2005.

7.d4 Be7 8.c4 Bb7 9.Nc3 d5 10.cd5 Nd5 11.Bd3 Nc6 12.Ne4 Rc8 13.h4 Na5 14.Qe2 Nf6 15.Nf6= Bf6 16.Bh7?? Kh8?? 17.Bd3+/– g6? 18.Rd1 Kg7 19.Rh3 Rh8+/– 20.g3 Bd5 21.Bb1 Nc4= 22.Ne5 Qe7 23.Nc4+/– Bc4 24.Qg4 Bb3 25.Rd2 Kf8 26.f4 Qb7 27.Rhh2 Bd5 28.Rhf2 Be4 29.Qd1 Bb1 30.Qb1+/– Qh1 31.Rf1 Qh3 32.Rg1 Bh4 33.gh4?? Qe3–+ 34.Kf1 Qd2 35.Rg2 Qe3 36.d5 Rh4 (37.Re2 Qf3 38.Ke1 Rh1 39.Kd2 Rb1 40.a4 Rb2 41.Ke1 Qe2#) 0–1. Stejskal,Drahoslav – Friml,Antonin, CZE–chT2a, 1996.

7.d4 Be7 8.Nbd2 Bb7 9.Bd3 d5 10.0–0 Nbd7 11.c4 dc4 12.Nc4 Ne4 13.Rc1 Rc8 14.Qe2 f5 15.Rfd1 Ndf6 16.Nfe5 b5 17.Nd2 Rc1 18.Rc1 (18.Bc1? Nc3 19.Qf1 Nd1 20.Qd1 a6–+) 18...Nd2 19.Qd2 Bd6 20.Qe2 a6 21.a4 ba4 22.Ra1 Be5 23.de5 Nd5 24.Ba6 Bc6 25.Qc4 Qa8 26.Ba3 Rb8 27.Qf1 Nc3 28.Bc4 Bd5 29.Bd3 Qc6 30.f3 h6 31.Qe1 Rb3 32.Bc2 Rb8 33.Bd3 Na2 34.Qd2 Rb3 35.Bd6 (worse is 35.Qa2 Rd3 36.Qb2 Re3–/+) 35...Nc3 36.Bc2 Rb2 37.Ba3 Ne2 38.Qe2 Rc2 39.Qd1 Qc3 40.Qd4 Qb3 41.h4 Rc4 42.Qd2 Rh4 43.Bb2 Rb4 44.Bd4 a3 45.Re1 a2 46.e4?! fe4 47.fe4 Be4! 48.Kh2 Bb1 49.Ba1 Rh4 50.Kg1 Qg3 51.Re3 Qh2 52.Kf2 Rf4 53.Rf3 Qh4 54.Ke2 Re4 55.Kf1 Qh1 56.Kf2 Rc4 57.Rc3 Qh4 58.Kg1 Re4 59.Rh3 Qe1 60.Qe1 Re1 61.Kf2 Rc1 62.Ra3 Rc2 63.Kf3 Rd2 64.g3 Rd3 65.Rd3 Bd3 66.Ke3 Bc4 67.Kd4 Bd5 68.Kc5 Kf7 69.Kd4 Kg6 70.Ke3 Kf5 0–1. Petakov,Uros (2325) – Pap,Misa (2500), Novi Sad Turbo 2nd, 2009.

7.d4 Be7 8.Bd3 Bb7 9.Nbd2 Nc6 10.c4 d5 11.cd5 ed5 12.0–0 Rc8 13.Rc1 Qd7 14.Re1 Na5 15.e4 de4 16.Ne4 Ne4 17.Be4 Be4 18.Re4 Rc1 19.Bc1 Bf6 20.Re1 Rd8 21.Qa4?? Qa4–+ 22.h3 h6 0–1. Fournier,Frederic – Bossuet (1640), Active, 2007.

7.Be2 Bb7 8.0–0 Nc6 9.c4 Be7 10.Nc3 a6 11.Na4 Qc7 12.Qb3+= Bd8 13.Qb6!+/– Qb6 14.Nb6 Bb6 15.Bf6 gf6 16.Rfb1 Be3 17.fe3 Rfb8 18.Rb6+– Bc8 19.Rab1 Rb6 20.Rb6 Rb8 21.c5 Rb6+= 22.cb6 Kf8 23.d4 Bb7 24.Kf2 Ke7 25.e4 d6 26.Ke3 Na5 27.g4 Nc4?? 28.Bc4+– d5 29.ed5 ed5 30.Bd3 h6 31.a4 Kd6 32.a5 Bc8 33.Kf4 Kc6 34.Nh4 Kd6 35.Nf5 Ke6 36.Nh6 Kd6 37.Nf5 Kd7 38.h4 Ke8 39.Nd6 Kd7 40.Nc8 Kc8 41.Ba6 Kb8 42.h5 f5 43.Kf5 Ka8 44.h6 f6 45.h7 Kb8 46.h8Q# 1–0. Eralos (2220) – LemosVitor (2130), ajedrez21.com, 2003.

7.Be2 Bb7 8.0–0 d6 =.

7.Be2 Bb7 8.c4 d5=+ 9.cd5 Nd5 10.0–0 Nd7 11.Nc3 Nc3 12.Bc3 Nf6 13.a4 Ne4 14.Bb2 Ng5 15.Ng5 Qg5=+ 16.Bf3 Qe7 17.Bb7= Qb7 18.Qg4 f5 19.Qc4 Qd5 20.Qd5 ed5 21.Rfc1 Rfd8 22.a5 Rac8 23.Kf1 ba5 24.Ra5 Bb6 25.Rc8 Ba5 26.Rc6 Rd7 27.Ke2 Bb6 28.Kd3 Kf7 29.Bd4 Bd4 30.Kd4 Rb7 31.Rd6 Rb2+= 32.Kd3 Rb1 33.Rd5 Ke6 34.Ra5 Rb7 35.h4 Rd7 36.Ke2 Rb7 37.Kf3 g6 38.d4 Rc7 39.g3 Rb7 40.Kf4 Rb2 41.f3 Rb7 42.e4 fe4 43.fe4 Rf7 44.Ke3 Rb7 45.Ra6 Kf7 46.d5 Ke7 47.Kf4 Kf7 48.g4 Re7 49.h5 gh5 50.gh5 Rb7 51.Kf5 Ke8 52.e5 Rf7 53.Ke4 Rb7 54.e6 Rg7 55.Ke5 Rb7 56.Ra1 Rg7 57.h6 Rb7 58.Rg1 Kf8 59.Rc1 Rb8 60.Rc7 Kg8 61.Ra7 Rc8 62.d6 Rb8 63.Rc7 Ra8 64.d7 (64...Kf8 65.Rc8 Rc8 66.dc8Q Ke7 67.Qd7 Kf8 68.Qd8#) 1–0. Collas,Didier (2400) – Sanchez,Louis (2235), 16th Masters, 2002.

6.Nf3 Nc6

7.c4 b6 8.Be2 Bb7 9.0–0 d5 10.cd5 Nd5 11.Qc2 Rc8 12.Nc3 Nce7 13.Nd5 Nd5 14.Qa4 Qe7 15.Rfc1 Rfd8 16.Ba6 (16.d4 Bd6=) ½–½. Ganesan,Arasu – Ranby,Hans, corr 3GMM½–04, 1998.

7.c4 Qb6 8.Qc2 e5 9.Ne5 Ne5 10.Be5 d6? 11.Bb2 Ng4?? 12.d4+– Qa5 13.Bc3 Qd8 14.dc5 dc5 15.Be2 Qg5 16.Nd2 Bf5 17.Qb2 Ne3 18.fe3 Qg2 19.Bf3 Qh3 20.0–0–0 Rfd8 21.Rhg1 Bg6 22.Bd5 Rd5 23.cd5 Qe3 24.Bg7 Rd8 25.Bh8 Kf8 26.Qg7 Ke8 27.Rge1 Rd5 28.Re3 Kd7 29.Nc4 Rd1 30.Kd1 b5 31.Ne5 (31.Ne5 Kc7 32.Qf6 Bh5 33.Kd2 Be2 34.Qc6 Kd8 35.Nf7; 31.Rd3 Bd3 32.Qf7 Kc6 33.Qe8 Kb7 34.Qd7 Kb8 35.Be5 Ka8 36.Qd5) 1–0. Fournier,Frederic (1910) – omlna56 (1845), Active (5/0), 2005.

7.c4 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 0–0 7.c4 Nc6).

7.d4 Be7 8.c4 d5 9.Nbd2 Re8 10.Be2 Bd7 11.0–0 Rc8 12.Qb1 b6 13.cd5 ed5 14.Rc1 Bd6 15.Bd3 h6 (15...Qe7 16.Ng5 h6 17.Ngf3+=) 16.h3 Qe7 17.Qa2 Rc7 18.Bc3 (18.Rc2 Ne4 19.Re1 Nd2 20.Nd2 Rec8=) 18...Bg3 (18...Ne4 19.Ne1+=) 19.Bf1 (19.Bf1 Bf2 20.Kf2 Qe3 21.Kg3 Qf4 22.Kf2 Ne4 23.Ne4 de4 24.d5 ef3 25.Qd2–/+) 1–0. Krivoshapko,Alexander – Dudko,Gennady, Final Omsk, 2010.

7.d4 Be7 8.Bd3 b6 9.c4 Bb7 10.0–0 d5 11.cd5 ed5 12.Nc3 Rc8 13.Qe2 Bd6 14.h3 Bb8 15.Rfc1 Re8 16.Qf1 a6 17.Ba6+/– Ba6 18.Qa6 Qd6 19.Nb5 Qe7 20.Qb6+– Bc7? 21.Nc7 Rc7 22.Rc6 Rb7 23.Qc5 Qc5 24.Rc5 Rb2 25.a4 h6 26.a5 Ra8 27.a6 Rb6 28.a7 Kh7 29.Rc7 Ne4 30.Rf7 Kg6 31.Rc7 Rb2 32.Ne5 Kf6 33.f3 Ng3 34.Kh2 Nf5 35.Ng4 Kg5 36.Rc5 Nh4 37.Rd5 Kg6 38.Ne5 Kh7 39.Ng4 Ng2?? 40.Kg3+– h5 41.Ne5 Ne3?? 42.Kf4 Nd5–+ 43.Ke4 Nf6 44.Kf5 Rb3 45.f4 Rb6 46.d5? g6! 47.Ng6 Nd5 48.Ne5 Rf8 49.Ke4=+ Nc3 50.Kd3 Rd6?? 51.Kc3+– Rc8 (51...Rc8 52.Kb4 Rb6 53.Ka5 Rb3+–). Fournier,Frederic (1615) – Bossuet, Active, 2006.

7.d4 Be7 8.h3 d5 (8...Qb6 9.Qc1+=) 9.c4 (9.Nbd2 h6=) 9...dc4 (9...Bd7!?+=) 10.Bc4= Na5 (10...Qb6 11.Qc2=) 11.Bd3 Bd7 12.0–0 Rc8 13.Nbd2 Nd5 14.Rc1 (14.Ne5 Be8=) 14...Rc1 15.Qc1 Qb6 16.Ne5 Bb5 17.Bb5 (17.Qc2 Bd3 18.Nd3 f5=) 17...Qb5 18.Qa1 (18.Qc2 Nc6=) 18...f6+= 19.Nef3 Rc8 20.Rc1 Rc1 21.Qc1 Qc6 22.Qc6 Nc6 23.Nc4 (23.Kf1 b5+=) 23...b5 24.Ncd2 Na5 25.Ne1 Nb6 26.Bc3 Nac4 27.Nc4 Nc4 28.Bb4 Kf7 29.Be7 Ke7 30.Nc2 Kd6 31.Kf1 a5 32.Ke2 Kd5 33.f3 (33.Kd3 Nb2 34.Kd2 Kc4–/+) 33...Nb2–/+ 34.e4 Kc4 35.h4? (35.Kd2 Na4–/+) 35...Na4 (better is 35...Kc3!? 36.Na1–+) 36.Kd2 (36.d5 ed5 37.Ne3 Kd4 38.ed5 Nc3 39.Kd2 Nd5 40.Nf5 Kc4 41.Nd6 Kb3 42.Nb5 Ka4–+) 36...Nb6–+ 37.g4 (37.Na1 g6–+) 37...b4 38.ab4 ab4 39.Nb4? (better is 39.g5–+) 39...Kb4 40.e5 fe5 41.de5 Nc4 42.Kd3 Ne5 43.Ke4 Nf7 44.g5 g6 45.f4 Kc5 46.f5 ef5 47.Kf4 Kd4 48.h5 Nd8 0–1. Pruk,Mateusz – Klimek,Piotr (1730), OOM w Sportach Umyslowych w Szachach C1 Poland, 2012.

7.Be2 b6 8.0–0 Bb7 9.c4 d5 10.cd5 Nd5 11.d4 Be7 12.Nc3 Nc3 13.Bc3 Rc8 14.Qa4 Ra8 15.Rfc1 Qd7 16.Bb4 Bb4 17.ab4 Rfd8?? 18.Bb5+– Rdc8 19.Ne5 Qd6 20.Bc6 Bc6 21.Nc6 a5 22.ba5 ba5 23.Na5 Rc1 24.Rc1 h6 25.Qc6 Qd8 26.Nb3 Rb8 27.Nc5 Qa5 28.Nd7 Rb2 29.Qc8 Kh7 30.Nf8 Kh8 31.Ng6+– Kh7 32.Ne7 h5 33.Qg8 Kh6 34.Qh8 Kg5 35.Qg7 (35.Qg7 Kh4 36.Qg3#) 1–0. Eralos (2140) – aleksandrovei (2130), ajedrez21.com, 2003.

7.Be2 b6 8.0–0 Bb7 9.d4 Be7 10.Nbd2 Rc8 11.Rc1 d5 12.c4 Na5 13.cd5 Bd5 14.Rc8 Qc8 15.Qc1 Qd7 16.Qb1 Rc8 17.Rc1 Rc1 18.Qc1 Nb3 19.Nb3 Bb3 20.Ne5 Qd8 21.Nc6 Qc7 22.Ne7 Qe7 23.Qc8 Ne8?? 24.Bc3 a5? 25.Bb5+– Kf8 26.Qe8?? Qe8= 27.Be8 Ke8 28.Kf1 g6 29.Ke2 Kd7 30.Kd3 Kd6 31.e4 h5 32.h4 Ba4 33.f4 Bc6 34.g3 Bb5 35.Ke3 Bf1 36.Kf2 Bh3 37.Ke3 Bg2 38.Kd3 Kc6 39.Kc4? Bf1 40.Kb3= Bg2 41.e5 Kb5 42.a4 Kc6 43.Be1 Kd5 44.Kc3 Bf3 45.Bf2 Bd1–+ 46.Kb2 Ba4 47.Ka3 Bc6 48.Kb3 Bb5 49.Kc3 Bd7 50.Kb3 Kc6 51.Kc4 b5–+ 52.Kb3 Kb7 53.Be1 Ka6 54.Bc3 Bc6 55.Be1 Bd5 56.Ka3 b4 57.Bb4 ab4 58.Kb4 Kb6 59.Kc3 Kb5 0–1. Fournier,Frederic (2020) – ch1qu1vigo (2065), Echecs21, 2003.

7.Be2 b6 8.0–0 Bb7 9.d4 Be7 10.Nbd2 Rc8 11.Rc1 d5 12.c4 dc4 13.Bc4 Na5 14.Ba2 Qd7 15.Qe2= Nd5 16.Qd3 Qa4 17.Bb1 f5 18.Bc2 Qd7 19.Ne5 Qe8 20.Rfe1 Bd6 21.f4 Nf6 22.Rf1 Ne4 23.Nb3 Nb3 24.Bb3 Be5 25.fe5 Qg6 26.Qe2 Ng5 27.Kh1 Nh3 28.Qd2 f4? 29.d5 Rcd8 30.Rc7 fe3–+ 31.Rf8 Rf8 32.Qe2 Rf2 (33.Qf3 Rf3 34.Rc1 Rf2 35.Rg1 Rb2 36.gh3 Qe4 37.Rg2 Qg2#) 0–1. Ramos,Vasco – Neto,Joao, Barreiro U18 2nd, 2003.

7.Be2 d5 8.0–0 a6 9.d4 Bd6 10.c4 Ne4 11.Nbd2 f5 12.cd5 ed5 13.Qb3 Ne7 14.Ne4 fe4 15.Nd2 Kh8 16.Rac1 b5 17.Bc3 Be6 18.Bb4 Bg8 19.Bd6 Qd6 20.a4 Rab8 21.ab5+/– ab5 22.Rc5 b4 23.Rfc1 Qf6 24.f4 ef3 25.Bf3 Nf5 26.Qd3 Nh4 27.Rc6 Qg5–/+ 28.Kh1?? b3 29.Rb1?? b2 30.Rc2= Be6 31.Rcb2 Rbc8 32.e4 Ng2?? 33.Bg2+– Rf2 34.Qg3 Qg3 35.hg3 de4 36.Ne4 Rb2 37.Rb2 h5 38.Kh2 Bg4 39.Bh3 Bf3 40.Ng5 Bg4 41.Bg4 hg4 42.d5 Kg8 43.Ne4 Rc4 44.Nf2 Rd4 45.Re2 Rd5 46.Ng4 Rh5 47.Kg2 Rg5 48.Kf3 Rg6 49.Kf4 Ra6 50.Re4 1–0. orangutanb4 (2095) – check100 (1770), kurnik, 2011.

7.Be2 d5 8.0–0= Bd7 9.d3 Ng4 10.Nbd2 Be3?? 11.fe3 Ne3 12.Qb1 Nf1 13.Bf1 Qc7 14.d4 Qf4 15.Qe1 Rac8 16.Bd3 Rfd8 17.Nb3 b6 18.Bc1 Qg4 19.Ng5 f6 20.Bh7 Kf8 21.a4?? Re8?? 22.h3+– Qh5 23.g4 Qh6+/– 24.Qf2 f5 25.Ne6 Qe6 26.Ba3 Ne7 27.Bf5 Qf7 28.Bd7 Qf2 29.Kf2 Rc7 30.Be8 Rc2 31.Kf1 Ke8 32.Re1 (32.Re1 Rc7 33.Re5+–) 1–0. Milde,Lars (1815) – Hohlstein,Walter (1815), TT–05.45 TSC, 2003.

7.Be2 d5 8.0–0 h6 9.d4 Qb6 10.dc5 Qb2–/+ 11.Nbd2 e5 12.c4 e4 13.Ne1 Rd8 14.Rb1 Qa3–+ 15.cd5 Rd5 16.Qc2 Qc5 17.Qc5? Rc5 18.Nb3 Rd5 19.Bc4 Rd6 20.Nc2 Ne5 21.Be2 b6 22.Ncd4 a5 23.Nb5 Rd7 24.Rfc1 a4 25.N3d4 Nd5 26.Ra1 Nd3 27.Rd1 Nc5 28.h3 Bb7 29.Bc4 Bc6?? 30.Bd5?? Bd5–+ 31.Nc3 Bb3 32.Rdb1 Rb7?? 33.Nb3+/– Nb3 34.Rb3! ab3 35.Ra8 Kh7 36.Ra1 Rc7 37.Ne4 b2 38.Rf1 Rc1 39.Nd2 Rc2 40.Nb1 Rc1 41.g3 b5 42.Kg2 b4 43.h4 b3 44.g4 Rf1 (44...Rf1 45.Kf1 Kg6+–). ejdrzej (1765) – 9mmuroboros (1715), kurnik, 2011.

7.Be2 Re8 8.0–0 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.Be2 0–0 8.0–0 Re8).

5.e3 a6

6.c4 0–0 7.Nf3 Nc6 8.Qc2 Be7 9.Bd3 d6 10.Nc3 Bd7 11.g4 Ng4 12.Bh7 Kh8 13.Rg1 f5 14.Bg6 Nce5 15.Ne5 Ne5 16.f4 Nf3 17.Kf2 Ng1 18.Rg1 Be8 19.Qd1 Bg6 20.Rg6 Bf6 21.Qh5 Kg8 22.Ne4 fe4 23.Rh6= ½–½. Anastasian,Ashot (2560) – Velimirovic,Dragoljub (2535), Panormo zt, 1998.

6.c4 Nc6 7.Nf3 0–0 8.d4 Be7 9.Nc3 d5 10.cd5 Nd5 11.Bd3 Qa5 12.Qc2 Nc3 13.Bc3 Qc7? 14.Bh7+/– Kh8 15.Be4 Bd7 16.0–0 Bd6 17.h3 f5 18.Bd3 Rac8 19.Qb2 Na5 20.Rfc1 Bc6 21.Ng5 Qe7? 22.h4 f4 23.e4 b5 24.e5 Bc7 25.Bb4 Qd7 26.Bf8 Rf8 27.f3 Bb6+/– 28.Kh2 Bd4 29.Qc2 Ba1 30.Ra1 Bd5?? 31.Rc1 Nc4?? 32.Bc4+– Bc4 33.Qh7 1–0. vihavald (1670) – kanarek27, kurnik, 2011.

6.d4 Ba7 7.c4 d5 8.Nf3 Nc6 9.Nbd2 0–0 10.Bd3 (10.Rc1 dc4 11.Bc4 Bb8+=) 10...dc4= 11.Nc4 b5 12.Nce5 Ne5 13.Ne5 Bb7 14.0–0 Rc8 15.g4 (15.Qe2!?=) 15...Nd7 16.Nd7 Qd7 17.Qe2 Rfd8 18.Rfd1 (18.a4!? b4 19.Ba6 Ba6 20.Qa6+=) 18...Qc6–/+ 19.e4 (19.f3 Qf3 20.Qf3 Bf3–/+) 19...Bd4–+ 20.Rac1 Qd7 (better is 20...Bc5–/+) 21.h3? (better is 21.Bb5 ab5 22.Rc8 Bf2 23.Kf2 Qc8 24.Rd8 Qd8 25.Qb5 Be4 26.Ke3–/+) 21...Bb2–+ 22.Qb2 Rc1 (22...Rc1 23.Qc1 Be4–+) 0–1. wwgia (1690) – tino_vegh (2020), gameknot.com, 2014.

6.d4 Be7 =.

6.Qf3 Be7 7.Qg3 0–0 8.Nf3 d6=+ 9.Nc3 e5 10.h3 b5 11.Bd3 Nbd7 12.0–0 Nc5 13.Ne1 Bb7 14.f4 e4 15.Be2 d5 16.Nd1 Na4 17.Be5 Qa5 18.c3 Ne8 19.Nc2 Nc5 20.Nd4= f6 21.Nf5 Qd8 22.Bd4 Nb3 23.Bh5 Bc8 24.Bb6 Qd7 25.Ne7 Qe7 26.Ra2 Nd6 27.a4 Rb8 28.a5 Nc4 29.Nf2 Be6 30.Rd1 Nb6 31.ab6 Rb6 32.Rb2 Na5 33.Be2 f5 34.Ra2 Nb7 35.Rda1 Ra8 36.Rb2 Nd6 37.Rb4 a5 38.d4 ed3 39.Bd3 Qc7 40.Ra3 Qc5 41.Be2 Ne4 42.Ne4 de4 43.Ra1 Qc3 44.Rbb1 b4 45.Rc1 Qb2 46.Bd1 b3 47.Rcb1 Qc3 48.Bb3 Rb3 (49.Re1 a4–+) 0–1. mrkt (2305) – RuffRuff (2375), ICC, 2003.

6.Nf3 b5 7.d4 Be7 8.Be2 Bb7 9.c4 bc4 10.Bc4 Nc6 11.0–0 0–0 12.Nbd2 Na5 13.Ba2 d5 14.Nb3 Nc4 15.Bc3 Na3 16.Qd2 Nc4 17.Qd3 Bc6 18.Nbd2? Nd2 19.Bd2? Bb5–+ 20.Qb3 Bf1 21.Kf1 Qb8 22.Rb1 Ne4 23.Ba5 Qb3 24.Rb3 Rfb8 25.Rb8 Rb8 26.Nd2 Nd2 27.Bd2 Rb2 0–1. Fournier,Frederic (1975) – OTISUSUSU (1855), Active echecs21.com, 2004.

6.Nf3 Nc6 7.d4 Be7 8.Nbd2 d5 9.c4 0–0 10.Bd3 dc4 11.Bc4 b5 12.Bd3 Bb7 13.0–0 Rc8 14.Rc1 Na5 15.Rc8 Qc8 16.Qc2 (better is 16.Qe2!?=) 16...Qc2–/+ 17.Bc2 Rc8 18.Rc1 Nc4 19.Nc4 Rc4 (19...bc4 20.Rb1–/+) 20.Bd1 (20.Ne5 Rc8=) 20...Ne4 21.Ne5? (better is 21.Bc2+=) 21...Rc1–+ 22.Bc1 f6 (better is 22...Nc3!? 23.Bh5 g6–+) 23.Nd3+= Nc3 24.Bc2 (better is 24.Bb3!? Ne2 25.Kf1 Nc1 26.Be6 Kf8 27.Nc1 Ba3 28.Nb3+=) 24...Ne2–+ 25.Kf1 Nc1 26.Nc1 Ba3 27.Nb3 Bd5 28.f3 Bc4 29.Ke1 Bb4 30.Kd1 a5 31.Nc5 Bc5 (better is 31...a4!? 32.Kc1 Kf7–+) 32.dc5–/+ Kf8 33.Kd2 (33.Bh7 Ke7 34.Be4 Kd7–+) 33...h6 34.Be4 Ke7 35.Bb7? (better is 35.Kc3–+) 35...Kd7 36.f4 (36.c6 Kc7 37.Kc3 Bd5–+) 36...Kc7 (36...Bd5!? 37.Ba6 Kc6 38.g4–+) 37.Bf3 Bd5 38.Be2 Kc6 0–1. Fournier,Frederic – Olive95300 (1615), Chess.com, 2013.

6.Nf3 d6 7.d4+= Bb6 8.Bd3 h6 9.c4 0–0 10.0–0 Nc6 11.Nbd2 e5 12.Qc2 Qe7 13.Rab1 Ba7 14.Ne4 Bg4 15.Nf6 Qf6 16.Bh7 Kh8 17.de5 de5 18.Be4 Bf3 19.Bf3 Rfd8 20.a4 Rac8 21.Bc3 Qe6 22.Rb7+/– Qc4 23.Qf5 Kg8 24.Bc6 Rc6 25.Ra7 Rf6 26.Qe5 Rd5 27.Qe8 Kh7 28.Bf6 (28.Bf6 Rf5 29.Rf7 Qf7 30.Qf7 Rf6 31.Qd5+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Schulte, 2009.

5.e3 b6

6.d4 Be7 7.Nf3 0–0 8.Bd3 Bb7 9.c4 d5 10.Nc3 dc4 11.Bc4 Qc7 12.Bd3 a6 13.Rc1 Qd6 14.e4 Qf4 15.Ne2 Qg4 16.Ne5 Qg2 17.Rg1 Qh2 18.Rc7 Ne4 19.Be4 Be4 20.Re7 b5?? 21.d5!+– Qh6 22.Nf7! Rf7 23.de6 Nc6 24.ef7 Kf8 25.Re4 (25.Re4 Rd8 26.Bg7 Qg7 27.Re8 Kf7 28.Qb3 Rd5 29.Qd5 Ke8 30.Rg7 Ne7 31.Qb7 Kd8 32.Qe7 Kc8 33.Qe8#) 1–0. pierre – EricRosen, internet, 2011.

6.d4 Be7 7.Nf3 Bb7 8.c4 d5 9.Nbd2 0–0 10.Bd3 Nbd7 11.Qc2 h6 12.Ne5 Rc8 13.Qb3 Qc7 14.Nd7 Qd7=+ 15.f3 Rc7 16.Rc1 Rfc8 17.0–0 Bd6 18.f4 dc4=+ 19.Rc4 Rc4 20.Bc4 Qc6 21.Rf2 Ng4 22.Rf3 a6 23.Be6 fe6 24.Qe6 Kh8 25.Qg4 Qc2–/+ 26.Rg3 Rg8 27.Nc4? Qc4=+ 28.d5 Be5?? 29.Be5+– Qc1 30.Kf2 Qd2 31.Qe2 Qd5 32.Qb2 Qd7?? 33.Qd4 Qd4 34.Bd4 b5 35.Ke2 Be4+/– 36.Kd2 Kh7 37.h4 g6 38.h5 g5 39.fg5 Rg5 ½–½. Lien,Gaute – Carlsen,Ellen O, Oslo Norwegian op, 2005.

6.Be2 Bb7 7.Bf3 d5 8.d4 Bd6 9.Nd2 Nbd7 10.c4 Rc8 11.cd5 Bd5?? 12.Ne2?? 0–0?? 13.Bd5?? Nd5 14.0–0 N7f6 15.Nf3 Qe7 16.e4?? Nf4?? 17.e5+/– Ng4? 18.Nf4+– Bb8 19.h3 Nf6 20.a4 Nd5 21.Nd5 ed5 22.Ba3 Qe6 23.Bf8 Rf8 24.Qb3 f6 25.Qb5 fe5 26.de5 Be5 27.Ne5 Qe5 28.Rae1 Qg5 29.Re8 d4 30.Rf8 Kf8+– 31.Qg5 (31.Qg5 h6 32.Qf5 Ke7 33.Re1 Kd6 34.Re6 Kc7 35.Qf7 Kd8 36.Re8) 1–0. wojtekkk (1695) – omaliniak, kurnik, 2011.

6.Qf3 Nc6 7.Bf6 gf6 8.d4 Be7 9.Bd3 Bb7 10.Ne2 Qc7 11.Nd2?? Nd4!–+ 12.Qf4 Ne2?? 13.Qc7+– Bg2 14.Ke2 Bh1 15.Rh1 Ba3 16.Nc4 Bc5 17.Ra1 Ke7 18.Ra7 Rhc8 19.Qd7 Kf8 20.Qf7 1–0. Fournier,Frederic (1615) – bodes, Active, 2007.

6.Nf3 0–0 7.Bb5 =.

6.Nf3 Bb7 7.c4 0–0 8.Be2 d5 9.cd5 ed5 10.d4 Bd6 11.Nc3 Ne4 12.Qb3 Nc3 13.Bc3 Nd7 14.Bb4 Qe7 ½–½. Vasut,Karel (2165) – Vecera,Pavel (2155), Havlickuv Brod Vysocina op–B, 2006.

6.Nf3 Bb7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Re8 11.Nb3 Be7 12.Rc1 Nf8 13.Ne5 N6d7 14.Nd7 Qd7 15.Bf3 Qd8 16.c4 dc4? 17.Bb7+– cb3 18.Ba8 Qa8 19.Qb3 Qd8 20.Rfd1 Bf6 21.Bf6 Qf6 22.Rc7 Ra8 23.Qc3 Qh4 24.Rc8 Rc8 25.Qc8 Qa4 26.Rc1 Qa3 27.d4 g6 28.h3 h5 29.Qe8?? Kg7 30.Rc8 Nh7?? 31.Qg8 Kh6 32.Qf7 Qd3 33.Rh8 g5 34.Qf6 Qg6+– 35.Qg6 Kg6 36.Ra8 a5 37.Rb8 a4 38.Rb6 Kf5 39.Ra6 Nf6 40.Ra4 Ne4 41.Ra5 Kf6 42.f3 Nc3 43.Kf2 Nd1 44.Ke2 Nb2 45.Ra6 Kf5 46.g4 hg4 47.hg4 Kf6 48.e4 Ke7 49.Ra7 Kd6 50.Ra5 Nc4 51.Rg5 1–0. exp2005 – dagger60, kurnik, 2011.

6.Nf3 Bb7 7.Be2 0–0 8.0–0 d5 9.d4 Bd6 10.c4 Nbd7 11.Nbd2 Ne4 12.cd5 ed5 13.Rc1 Qe7 14.Qb3 f5 15.a4 Rf6 16.a5 Nd2 17.Nd2+= Bh2? 18.Kh2+– Rh6 19.Kg1 Qh4 20.f4 Qh2 21.Kf2 Qh4 22.Kg1?? Nf6?? 23.Nf3 Qh1 24.Kf2 Ne4 25.Ke1 Qg2 26.a6 Ng3 27.Ng1 Bc6=+ 28.Bf3?? Qf1–+ 29.Kd2 Qf2 30.Kd3 Ne4 31.Be2 Rd8 32.Nf3 Ng3 33.Re1 Ne2 34.Re2 Qf3 35.Bc3 Rh1 36.Bb4 Bb5 (37.Qc4 Bc4 38.Kc3 Qe2 39.Ba3 Qd3 40.Kb4 Qb3#) 0–1. Pena,Patrick – Humphrey,Jonathan, AUS–ch U18 Sydney, 2002.

6.Nf3 Bb7 7.Be2 Nc6 8.d4 Be7 9.0–0 Na5 10.Nbd2 Bf3 11.Bf3 d5 12.Be2 Rc8 13.Rc1 0–0 14.c4 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Nd5 17.Qb3 Nf6 18.Ba6 Rc1 19.Rc1 Qd5 20.Qd5 Nd5 21.Bc4 Rc8 22.Bd5 Rc1 23.Bc1 ed5 24.f3 a6 25.a4 b5 26.ab5 ab5 27.e4 de4 28.fe4 Kf8 29.d5 Ke8 30.Kf2 Kd7 31.Ke3?? Kd6?? 32.Ba3+– Kd7 33.Be7 Ke7 34.Kd4 Kd6 35.e5 Kd7 36.Kc5 b4 37.Kb4 f6 38.e6 Kd6 39.Kc4 f5 40.Kd4 g5 41.h3 h5 42.Ke3 f4 43.Kf3 Ke7 44.Ke4 Kd6 45.Kf5 Ke7 46.Kg5 1–0. Fournier,Frederic (2050) – cxe (1960), Echecs21, 2003.

5.e3 Qb6

6.Qc1 Nc6 7.d4 Be7 8.c4 a6 9.c5 Qc7 10.Nf3 b6 11.cb6 Qb6 12.Nc3 0–0 13.Bd3 Ng4 14.h3 Nf6 15.0–0 Bb7 16.Na4 Qd8 17.Nc5 Bc5 18.Qc5 Rc8 19.Qg5 Ne7 20.Rfc1 Bf3 21.gf3 Rb8 22.Bc3 Ned5 23.Bd2 h6 24.Qe5 d6 25.Qg3 Nh5 26.Qg4 Ndf6 27.Qh4?? Qb6 28.Bb4?? Rbd8 29.Kh2?? Qb7?? 30.e4?? g5–/+ 31.Qh5?? Nh5–+ 32.Rc2 Nf4 33.Bf1 d5 34.Bf8 Rf8 35.Rac1 Qb8 36.Kg1 h5 37.Ba6 g4 38.hg4 hg4 39.Rc8 Qd6 40.Rf8 Kf8 41.Rc8 Kg7 42.fg4 Nh3 43.Kg2 Nf4 44.Kg1 Qa3 45.Bb7 Qa1 46.Kh2–+ Qf1 47.Rc2 Qg2 0–1. mihai740609 – nadrektor, kurnik, 2011.

6.Qc1 Nc6 7.Nf3 Na5 8.d4 Be7 9.Nbd2 Nc6 10.Bd3 0–0 11.0–0 d5 12.c4 dc4 13.Nc4 Qb3 14.Rb1?? Qd3–+ 15.Nce5 Ne5 16.Ne5 Qe4 17.f3 Qf5 18.e4 Qh5 19.Qe3 Bd6 20.Rbc1 Be5 21.de5 Ne8 22.f4 Bd7 23.Rf3 Bc6 0–1. Fournier,Frederic (1685) – jimijazz (1690), Active, 2006.

6.Qc1 Nc6 7.Nf3 d5 8.Nc3 Be7 9.d4 a6 (9...0–0 10.Bd3=) 10.Bd3= Qc7 11.0–0 b5 12.a4 (12.e4 de4 13.Ne4 0–0+=) 12...b4 13.Ne2 a5 14.Bb5 0–0 15.c4 Na7 16.c5 Nb5 17.ab5 Qb7 18.b6 Qa6 (18...a4 19.Qd2 a3 20.Bc1=) 19.Re1= Nd7 20.Qc2 Qc4 (better is 20...a4 21.Reb1 b3+=) 21.Qa4+/– b3? (21...Rd8 22.Rac1 Qd3 23.Nf4+/–) 22.Nd2 (better is 22.b7 Ra7 23.Qc4 dc4 24.bc8Q Rc8 25.Ra4+–) 22...Qa4+/– 23.Ra4 Bc5 24.dc5 Nc5 25.Rg4?? (better is 25.Ra3 a4 26.Bd4+–) 25...e5+= Black prepares a4 26.Rg3 (better is 26.Rh4!? Nd3 27.Rb1 Nb2 28.Rb2=) 26...Nd3+= 27.Rb1 Nb2 28.Rb2 a4 29.Nc3 d4 (better is 29...a3!? 30.Rb3 a2 31.Na2 Ra2–/+) 30.ed4+= ed4 31.Na4 Re8? (31...Ra4 32.Rgb3 (32.Rbb3? Ra1 33.Nf1 Ba6–+; worse is 32.Nb3 Be6–+) 32...Be6 33.Rb4 Ra1 34.Nb1+=) 32.h3 (better is 32.Rgb3!? Re1 33.Nf1 Ra4 34.b7 Bb7 35.Rb7+–) 32...Re1 (32...Ra4!? 33.Rgb3 Bb7+=) 33.Kh2+= Ra4 34.Rgb3 Bb7 35.Nf3 Re7 36.Rc2 f6 37.Rc7 Kf7 38.Ne1 Ke8 39.Nd3 Ra5 40.Rb4 Rd5 41.Kg3 (41.Rc1 g5+=) 41...Rg5= 42.Kh4 Rd5 (42...Rg2 43.Rb7 (43.Rd4?? Bf3 44.Re7 Ke7–+) 43...Rb7 44.Nc5–+) 43.f3 (43.Rc1 g6 44.g4 f5+=) 43...Rc7= 44.bc7 Bc8 45.Kg3 Kd7 46.Rc4 Ba6 (46...Bb7 47.Kf2=) 47.Rc1 (better is 47.Nc5 Kc7 48.Na6 Kb6 49.Nb4+/–) 47...Bb7= 48.h4 Rd6 49.Rc4 Bc6 (49...Kc8 50.Nc5 Bc6 51.Kf2+=) 50.Nb4= Kc7 51.Nc6 Rc6 52.Rd4 Re6 53.Ra4 Kb6 54.Ra8 Kb7 (54...Re7 55.Kf4=) 55.Rg8 (55.Rh8 h6+=) 55...Re7= 56.h5 h6? (better is 56...Kc6=) 57.Kf4+– Kc7 58.g4 Kd6? (58...Kc6 59.Kf5 Kd5+–) 59.Kf5+– Re5 (59...Re3 60.Kg6+–) 60.Kg6 Re3 61.f4 Re4 62.Kf5 Re7 63.Rd8 Kc7 64.Rd4 (64.Rf8 Kd6+–) 64...Re2 (64...Kc8 65.Kg6+–) 65.Kg6+– Re7 66.Kh7 (better is 66.Ra4 Kd6 67.Ra8+–) 66...Kc8? (better is 66...Kb6!?+/–) 67.Kg8+– Kb8?? (better is 67...Rc7+–) 68.Kf8 Rc7 (68...Ra7 69.Re4 Ra5 70.Kg7+–) 69.Re4 Rc3 70.Kg7 Rg3 (70...Kc7 71.Kh6 Kd6 72.g5+–) 71.f5 1–0. Dzera,Evgeniy (2175) – Tokarzhevskiy,Aleksey, Rtg Tournament, 2011.

6.Qc1 Nc6 7.Nf3 d5 8.d4 Be7 9.Nbd2 0–0 10.Bd3 a6 11.Rb1 Qc7 12.0–0 h5 13.c4 dc4 14.Nc4 Nd5 (14...b5 15.Nce5 Bb7 16.Qd2=) 15.Nce5+= Bd7 (15...Ne5 16.Ne5 Qc1 17.Rbc1+=) 16.Qd2 Bd6 17.Rfc1 f6 (17...Rac8 18.e4 (18.Nd7?! Qd7 19.Ne5 Be5 20.de5 Rfd8+=) 18...Nde7 19.d5 ed5 20.Nc6 Bc6 21.e5+–) 18.Nc6 Bc6 19.e4 (19.Bg6!?+/–) 19...Nf4= 20.g3 Nd3 21.Qd3 Qd7 22.d5 ed5 23.ed5 Bb5 24.Qd2 Qf5 25.Nd4 (better is 25.Nh4!? Qg4 26.f3=) 25...Qd5–/+ 26.Nb3 (26.Rd1 Ba4 27.Ne2 Qd2 28.Rd2 Rad8–/+) 26...Qb3 27.Qd6 Rad8 28.Qf4 Bd3 (28...Bd3 29.Rc3 Qc3 30.Bc3 Bb1 31.Qc4 Kh7–+) 0–1. Fournier,Frederic (1670) – irwes777 (1630), ChessOK.com, 2012.

6.Qc1 d5 7.Nf3 Bd7 8.c4 dc4 9.Bc4 Nc6 10.Bf6 gf6 11.Nc3+= Ne5 12.Ne5 fe5 13.0–0 0–0–0 14.Ne4 Kb8 15.Be6 Be6 16.Rb1 Be3 17.de3 Qa5 18.Qc6 Qc7 19.Qc7 Kc7 20.Rfc1 Kb8 21.Rb5 Rc8 22.Ra1 Rc2 23.h4 Rhc8 24.Re5 Rb2 25.Nc5 Bc4 26.Nd7 Kc7 27.Rd1 b5 28.Re7 Kd8 29.Nb6 Ke7 30.Nc8 Ke6 31.Rd6 Ke5 32.Ra6 b4 33.Ra5 Kf6 34.ab4 Rb4 35.Na7 Bd3 36.Nc6 Rh4 37.f4 Be4 38.Ne5 Kg7 39.Ra7 Bd5 40.Rd7 Be6 41.Rc7 Bd5 42.Rd7 Be6 43.Rd4 f6 44.Nf3 Rg4 45.Rd6 Kf7 46.Nd4 Bc4 47.Rd7 Kg6 48.Kf2 h5 49.Nf3 Kh6 50.Rd6 Kg7 51.g3 Kf7 52.Rd7 Kg8 53.Rc7 Bd5 54.Rc5 Bf7 55.Nh4 Kh7 56.Rc7 Kg8 57.Nf5 Kf8 58.Rc8 Be8 1–0. B Larsen – Pomar Salamanca, Las Palmas 1974.

6.Bf6 gf6

7.Nc3 a6 8.Bd3 Nc6 9.Na4 Qa7 10.Nc5 Qc5 11.Nh3 Rg8 12.Nf4 e5? 13.Nh5+– Rg2 14.Qf3 Rg5 15.Nf6 Kd8 16.Ne4 Qe7 17.Ng5 Qg5 18.Qf7 d5 19.Qd5 Bd7 20.Rb1 Ne7 21.Qb7 Bc6 22.Qb6 Ke8 23.Rf1 Rc8 24.Ba6 Nd5 25.Qc5 Rd8 26.Qc6 Kf7 27.Bc4 Qe7 28.Bd5 (28.Bd5 Rd5 29.Qd5 Kf6 30.Rb6 Qd6 31.Qd6 Kg5 32.Qe5 Kg4 33.Rg1 Kf3 34.Rg3#) 1–0. jdzg – wrlz, internet, 2009.

7.Nc3 Qb2?? 8.Na4 Qe5 9.d4 Qe4? 10.Nc5 Qd5 11.c4 Qg5 12.g3 b6 13.Bg2 Nc6 14.Qa4 bc5 15.Bc6 Rb8 16.Qa7 Rb2 17.Be4 0–0 18.Nh3 Qg4 19.Nf4 e5 20.h3 Qg7 21.Nd3 Rc2 22.Nc5 Rc4 23.Bd3 Rc3 24.Kd2 ed4 25.ed4 Rd3 26.Nd3 Qg5 27.Nf4 Re8 28.Rhe1 Re1 29.Re1 Bb7 30.Re8 Kg7 31.Qb7 Qa5 32.Qb4 Qg5 33.Qf8 1–0. Fournier,Frederic (1990) – NN, Active, 2004.

7.Nc3 Nc6 8.Ne4 Be7 9.Rb1 Qa5 10.Qg4 Kf8 11.Qf4 h6 12.Rb3 d5 13.Nf6 Ba3 14.Rb5 Qd8 15.Nh5 Bd6 16.Qa4 Rg8 17.Nf3 a6 18.Rb1 e5 19.Ng3 Rg4 20.Qa1 Qc7 21.c4 dc4 22.h3 Rg3 23.fg3 e4 24.Nd4 Bg3 25.Kd1 Ne5 26.Ne2 Bh4 27.Nf4 Qd6 28.Qd4 Qd4 29.ed4 Nd3 30.Bd3 cd3 31.Rf1 Bg5 32.Ng6 Kg8 33.Ne5 Be6 34.Rb7 Rc8 35.Rb2 a5 36.h4 Be7 37.d5 Bd5 38.Ng4 Ba3 39.Rb1 Ba2 40.Nh6 Kh7 (41.Rf7 Kh6–+) 0–1. Van Bommel,Ton – Pinasco,Juan P, IECG, 2000.

7.Nc3 Be7 8.Qg4+= Qb2 9.Rb1 Qc2? (better is 9...Qa3 10.Nf3 h5+=) 10.Qc4+– Nc6 11.Bd3 Ne5 12.Qc8! (12.Bc2 Nc4 13.a4 b6–/+) 12...Rc8 13.Bc2 b6 14.a4 Nc4 (14...Rg8 15.g3+–) 15.Bd3 f5 16.Nge2 Rg8 17.Rg1 Ne5 (17...d5 18.Nd4+–) 18.Ba6 Rc7 19.Nd4 d5 20.Ke2 Nc4 (20...Rc5 21.Ndb5 Nd7 22.g3+–) 21.Ncb5 Rd7 22.Nc6 e5 (22...Bd6 23.f4 Na3 24.Nd6 Rd6 25.Rbc1+–) 23.Ne7 (better is 23.d3 Na5 24.Ne5 Rd8+–) 23...Ke7 24.d3 Na5 (24...Nd6 25.Rbc1+–) 25.Rbc1 Rg4 (25...Nb3 26.Rc6 Na5 27.Rh6+–) 26.Bc8 Rd8 27.d4 Kf6 28.h3 Rgg8 29.de5 Ke5 30.Na7 d4 (30...f4 31.ef4 Kf4 32.Rc7+–) 31.Rgd1 Rg2 (31...de3 32.Rd8 Rd8 33.fe3+–) 32.Kf3 (32.Rb1 d3 33.Kf3 Rgg8 34.Rb5 Kf6 35.Bf5 d2 36.Bh7 Rh8 37.Rb6 Kg7+–) 32...Rg6 (32...Rg5 33.Rb1 d3 34.Rb6+–) 33.ed4 (33.Rd4 Nb3 34.Rd8 Nc1+–) 33...Rd4 (33...Kf6 34.Rb1 Kg5 35.h4 Kh5 36.Rb5+–) 34.Rd4 Kd4 35.Bf5 Rf6 (35...Rg8 36.Kf4 Kd5 37.Nc8+–) 36.Kf4 h6 (36...Nb3 37.Rc8 Nc5 38.Nb5 Kd5 39.Nc3 Kd4 40.Kg5+–) 37.Rd1 Kc5 38.Ke5 (38.Ke5 Rg6 39.Rd5 Kb4 40.Bg6 fg6 41.Nc8 Ka4 42.Nb6 Kb4 43.Rd6+–) 1–0. phildo (1855) – jgkagaoan (1865), gameknot.com, 2013.

7.Nc3 Bf8 8.Qf3 Be7 9.Qg3 Qb2?? 10.Rb1+– Qc2 11.e4 Nc6 12.Bd3 Qb1 13.Bb1 e5 14.Qg7 Rf8 15.Nd5 Bd8 16.Nf6 Bf6 17.Qf6 (17.Qf6 d6 18.Ba2+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Dinu, 2009.

7.Nf3 Nc6 8.Nc3 Be7 9.g3 a6 10.Bg2 Qa5 11.0–0 d5 12.Qc1 Bd7 13.Qb2 b5 14.d3 Rc8 15.Ne2 Qc7 16.Rfc1 Ne5 17.Nf4 Qc3 18.Qa2 0–0 19.Ne2 Nf3 20.Bf3 Qd2 21.Qb3 Rc7 22.Ra2 Rfc8 23.Qb1 Qa5 24.Qb2 Qa4 25.Nf4 Rc3–/+ 26.Bd5 Ba3 27.Qb1 ed5 28.Nd5 Be6 29.Nc3 Ba2 30.Na4 Bb1 31.Rb1 ba4 32.Ra1 Rc3 33.Ra2 a5 34.Kg2 Bb4 35.d4 Ra3 36.Rb2 Ra1 37.c4 a3 38.Rc2 Rb1 39.c5 Rb2 40.Rc4 a2 41.c6 a1Q 42.c7 Rf2! (42...Rf2 43.Kf2 Qa2 44.Kf3 Qc4–+) 0–1. Galoic,Boris (1950) – Jelecevic,Ivo (2180), Velika Gorica op 7th, 2007.

4.bc5 Bc5 5.e3 Nc6

6.Bb5 0–0 7.Nf3 d5 8.0–0 a6 9.Ba4 b5=+ 10.Bb3 Qe7 11.d3 Bb7 12.Nbd2 Rfe8 13.c4 dc4 14.dc4 b4 15.ab4 Nb4=+ 16.Qe2 Red8 17.Rfd1 Nd7 18.h3 a5 19.Ne5 Nb6 20.Qg4 f6–/+ 21.Nef3 a4 22.Ba2 f5 23.Qg5? Bf3–+ 24.Qe7 Be7 25.gf3 Na2 26.Ra2 Nc4! 27.Bc3 a3 28.Raa1 Rac8 29.Nc4 Rd1 30.Rd1 Rc4 31.Bd4 Rc2 32.Kg2 Bh4 33.Rf1 g5 34.f4 h6 35.fg5 hg5 36.Kg1 a2 37.Be5 Rc5 38.Bd4 Rb5 39.Bc3 Rb1 40.Kg2 Kf7 41.Bd4 g4 42.hg4 Rf1 43.Kf1 Bf6 (44.Bf6 Kf6 45.g5 Kg5 46.f4 Kf6–+; 43...fg4?! 44.e4–+) 0–1. McCarthy,Mike – St_Jean,Benoit, Orang–Utan Invitational, 2001.

6.Bb5 a6 7.Bd3 =+.

6.d4 Qb6 7.Qc1 Be7 8.Nd2 0–0 9.Ngf3 d5 10.c4 Bd7 11.Bd3 Rac8 12.Qb1 Qd8 13.0–0 Na5 14.cd5 ed5 15.Ne5 Be6 16.a4 Qb6 17.Qa2 Qb4 18.Ndf3 h6 19.Rab1 ½–½. Woelfelschneider,Peter – Moyses, 2009.

6.d4 Bd6 7.c4 0–0 8.Nc3 b6 9.Bd3 Bb7 10.Nf3 Ne7 11.Qc2 Ng6 12.c5 Bb8 13.Ne4 Qe7 14.Nf6+= Qf6 15.Be4 Be4= 16.Qe4 Bc7 17.cb6 d5=+ 18.Qg4 ab6 19.0–0 Bd6 20.Rfc1 Rfc8 21.Qg5 Qg5 22.Ng5 f6 23.Nf3 Ne7 24.Rc8 Rc8 25.h3 Rc2 26.Rb1 Nc6 27.Ne1 Rc4 28.Kf1 Na5 29.Bc1 Rc6 30.a4 Nc4 31.Nf3 g5 32.Ke2 h5 33.Bd2 Kf7 34.Bb4 Na3 35.Ba3= Ba3 36.Kd3 Rc4 37.Rb6 Ra4 38.g4 hg4 39.hg4 Rb4 40.Rb4 Bb4 41.Nd2 Ke7 42.Nb3 Kd6 43.f4 gf4 44.ef4 Ke7 45.Ke3 Ba3 46.Nc5 e5 47.fe5 fe5 48.Kd3 Bb2 49.de5 Be5 50.Ke3 Kf7 51.Nd3 Kf6 52.Ne5 Ke5 53.g5 d4 54.Kd3 Kf5 55.g6 Ke6 56.g7 Kf7 57.g8Q Kg8 58.Kd4 ½–½. Deveraux (2785) – Psilocybe, ICC, 2001.

6.d4 Be7=+ 7.Nf3 d5 8.c4 0–0 9.Nc3 Bd7 =.

6.d4 Be7 7.Nf3 d5 8.c4 0–0 9.Nbd2 b6 10.cd5 Qd5 11.Bc4 Qa5 12.0–0 Bb7 13.Qe2 Rfd8 14.Rfc1 Rac8 15.Bb5 a6 16.Bd3 b5 17.Nb3 Qb6 18.Nc5 Na5 19.a4 Bf3 20.Qf3 Bc5 21.dc5+= Rc5 22.Rc5 Qc5 23.Bd4 Qe7 24.ab5+= Nb3 25.Bf6 gf6 26.Rd1 Nc5 27.Bf1 Rd1 28.Qd1 ab5 29.Bb5 f5 ½–½. Benassi,Aspasio – Migliorini,Roberto, E1F018 ASIGC, 2001.

6.d4 Be7 7.Nf3 d5 8.c4 0–0 9.Nbd2 Qb6 10.Rb1 =.

6.d4 Be7=+ 7.Nf3 d5 8.c4 0–0 9.Bd3 dc4 10.Bc4 Qb6 11.Ra2 Rd8 12.Nbd2 Bd7 13.0–0 Na5 14.Bd3 Rac8 15.Ne5 Bb5=+ 16.Qe2 Bd3 17.Qd3 Qd6 18.f4 Nd7 19.Bc3= Ne5 20.fe5 (20…Qd5 21.Ba5 Qa5 22.Qe4=). Dickson,Pat – Sawaski,James, internet, 1997.

6.Be2 d5 7.Nf3 0–0 8.0–0 d4 9.ed4 Nd4 10.Nd4 Bd4 11.c3 Bb6 12.d4 Bd7 13.Bf3 Rb8 14.c4 Bc6 15.c5 Ba5 16.Bc6 bc6 17.Qc2 Bc7 18.Nd2 Qd5 19.Nc4 Ne4 20.Rfd1 Rfd8 21.Rab1 a6 22.Nd2?? Nd2=+ 23.Rd2 e5 24.Rbd1 ed4 25.Rd4 Bh2?? 26.Kh2 Qe5 27.Kg1 Rd4 28.Bd4 Qh5 29.Be3 g6 30.Rd7 a5 31.g3 a4 32.Qd1 Qd1 33.Rd1 Rb3 34.Ra1 Kg7 35.Kf1 Kf6 36.Bd2 Ke5 37.Bb4 Ke4 38.Rd1 Kf3 39.Rc1 h5 40.Rc3 Rc3 41.Bc3 g5 42.Kg1 f6? 43.Bf6 h4 44.gh4 (44.gh4 gh4 45.Bh4+–) 1–0. exp2005 – jackofhearts, kurnik, 2011.

6.Nf3 a6 7.c4 0–0 8.Qc2 d5 9.cd5 Qd5 10.d4 Be7 11.Nc3 Qa5 12.Bd3 b5 13.0–0 Bb7 14.Ne4 h6 15.Nf6 Bf6 16.Bc3 Qd8 17.Rfc1 Rc8 18.Be4 b4 19.ab4 Nb4 20.Qa4 Be4 21.Bb4 Re8 22.Rc8 Qc8 23.Nd2 Bd3 24.Qa3 Bb5 25.Ne4 Bd8? (better is 25...Qd7!?+/–) 26.Nd6+– Qb7?? (better is 26...Qd7+–) 27.Nb7 (27.Nb7 Bc7 28.Rc1+–) 1–0. Fournier,Frederic (1990) – NN, Active, 2004.

6.Nf3 a6 7.c4 0–0 8.Qc2 Re8 9.d4 (9.Bf6 Qf6 10.d4 d6 11.Bd3 h6 12.Nc3 Bb6 13.0–0+=) 9...Bf8 (9...Be7 10.Bd3 d5 11.0–0 dc4 12.Qc4 Bd7 13.Rc1=) 10.Bd3 (10.Nbd2 d5 11.Bd3 Be7 12.Ne5 Bd7 13.c5=; 10.Be2 d5 11.0–0 dc4 12.Qc4 Bd6 13.Rc1=; 10.c5 d6 11.Bd3 dc5 12.dc5 h6 13.0–0+=) 10...d5 11.Nbd2 Bd7 (11...Be7 12.0–0 Bd7 13.c5+=) 12.Ne5 (12.c5 b5= 13.0–0+=; 12.0–0 dc4 13.Nc4=) 12...g6 (12...dc4 13.Ndc4 Rb8 14.Nd7 Qd7 15.Ne5+=; 12...Rc8 13.Nd7=) 13.Ndf3 (13.c5 Qc7 14.Nc6 Bc6+=) 13...Rc8 (13...dc4 14.Nc4 Rc8 15.Qe2=) 14.Qe2 (14.c5 Ne5 15.Ne5 Bb5+=) 14...Qa5 15.Kf1 Bg7 16.g4 (16.c5 Ne5 17.Ne5 Bb5=) 16...Ne5+= 17.Ne5 dc4 18.Nc4 Qd5 19.f3 (19.Rg1 Bb5 20.Nb6 Qb3 21.Bb5 Rc2–/+) 19...Bc6 (19...Bb5 20.Rc1+=) 20.e4 Qd8 21.h4 Nd7 (better is 21...b5 22.Ne5 Nd7=) 22.Nd6+/– Qb6 23.Ne8 Re8 24.h5 (24.Qf2!?+/–) 24...Bd4+= 25.Bd4 Qd4 26.Rd1 Qf6 27.hg6 fg6 28.Kg2 Rf8 29.Rh3 (29.Qe3 Ne5 30.Be2 Nf7+=) 29...Ne5 30.Qe3 Nf7 (30...g5 31.Rc1=) 31.f4 Qb2 32.Kg3 Qb3 33.Rdh1 Bb5 (33...Qa3 34.Kh2 Qb2 35.Kg1 h6=) 34.Kf2 (34.Kh4!?+=) 34...Bd3 (34...Ng5 35.Bb5 Nh3 36.Rh3 Qb5 37.Rf3–/+) 35.Qd3 Qb2 (better is 35...Qd3!? 36.Rd3 Ne5+=) 36.Qe2+/– Qd4 37.Qe3 Qb2 38.Qe2 Qd4 ½–½. Vlaming,Jos Pl – Rietveld,J, Alkmaars–B op, 1985.

6.Nf3 b6 7.d4 Be7 8.c4 Bb7 9.d5 Na5 10.d6 Bf8 11.Nc3 a6 (11...Rc8 A) 12.Ne5 a6 13.Rb1 Ba8 (13...Bc6 14.a4 Bb7 15.f3 Rc5 16.Na2 Qb8+=; 13...Ne4 14.Ne4 Be4 15.Bd3 Bg6 16.Bg6 hg6+=; 13...Be4 14.Rc1 Ba8 15.Rc2 Ne4 16.Ne4 Be4=) 14.Qd4 Nc6 15.Nc6 Rc6 16.e4 Rd6+=; B) 12.Nb5 Nc4 13.Nc7 (13.Bc4 Rc4 14.Nd2 Rc5 15.Nc7 Rc7 16.Bf6 gf6+=) 13...Rc7 14.dc7 Qc7 15.Bc4 Qc4= 16.Rc1 Qa6=) 12.Qd3 (12.Rb1 Rc8 (12...Bf3 13.gf3 Nb7= 14.Ne4 Ne4 15.fe4 Nd6=; 12...Bc6 13.Ne5 Nb7 14.Nc6 dc6 15.Na4 Nd6+=) 13.Ne5 Ne4 4.Ne4 Be4 15.Rc1 Nb7+=; 12.Na4 Rc8 (12...Bf3 13.Qf3 Bd6 14.Rd1 Bc7 15.g4 h6=; 12...Bc6 13.c5 Ba4 14.Qa4 bc5 15.Rd1 Nc6=; 12...Rb8 13.Rb1 Bc6 14.Be5 Ne4 15.Bd4 Ba4=) 13.Rb1 Nc4 14.Bc4 Rc4 15.Bf6 gf6–/+) 12...Bf3+= 13.gf3 Rc8 14.Ne4 Nc4 (14...Ne4!? 15.Qe4 Rc6+=) 15.Bf6= gf6 16.Qc3 Bg7 (16...Nd6? 17.Nf6 Ke7 18.Nd5 Ke8 19.Qh8 ed5 20.Ba6+–) 17.Bc4 b5 18.Rg1 (18.Nd2!?+=) 18...Rc4= 19.Qb2 Kf8 20.Ke2 Rg8 21.Rac1 (21.Rg2!? Qc8 22.Kd2=) 21...f5–/+ 22.Ng5 Rh4 (22...Bb2?? 23.Nh7 Ke8 24.Rg8) 23.Qc2 Bf6 (23...Rh2? 24.Qc8 Bf6 25.Qd8 Bd8 26.Rc8+–) 24.f4 Bg5 25.Rg5 Rg5 26.Qc7 Qf6 27.fg5 Qg5 28.Qc3 (28.Qd7 Kg7 29.Qe7 Qg4 30.Kd2 f4+= (30...Rh2 31.Rc8 Rf2 32.Kc3=)) 28...Rc4 (28...Kg8 29.Qe5 Rc4 30.Rc4 bc4 31.Kd2–/+) 29.Qh8 Qg8 30.Qg8 Kg8 31.Rc4 bc4 32.Kd2 (better is 32.f4 f6 33.Kd2–/+) 32...e5?? (better is 32...f4!? 33.Kc3 fe3 34.fe3 f5–+) 33.Kc3+= f6 34.Kc4 Kf7 35.f3? Ke6–/+ 36.Kc5 h5 37.f4= h4 38.a4?? a5–+ 39.h3? e4 40.Kb6 Kd6 (40...Kd6 41.Ka5 Kc5–+) 0–1. Sturm,Max G – Bonham,Rob W, corr Dyckhoff mem–A, 1954.

6.Nf3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6).

6.Nf3 Be7 7.c4 0–0 (7...d6 8.d3 (8.Be2 d5 9.0–0 0–0 10.d4 a6 11.Ne5=; 8.Nc3 0–0 9.Be2 d5 10.cd5 ed5 11.Qc2=; 8.d4 d5 9.Bd3 dc4 10.Bc4 a6 11.Bd3=) 8...0–0 9.Be2 Qa5 10.Qd2 Qc7 11.Nc3=; 7...Rb8 8.Be2 (8.Nc3 0–0 9.Rc1 d5 10.cd5 ed5 11.Be2=) 8...0–0 9.0–0 d5 10.cd5 Nd5 11.d4=) 8.Be2 (8.Nc3 d5 9.cd5 ed5 10.Rc1 Re8 11.Be2=; 8.d4 d5 9.Nbd2 a6 10.Rc1 dc4 11.Bc4=; 8.Qc2 d5 9.cd5 ed5 10.Bd3 Bg4 11.Ne5=) 8...b6 (8...d5 9.0–0 dc4 10.Bc4 Bd7 11.d4=) 9.0–0 Bb7 10.d3 (10.d4 d5 11.cd5=) 10...d5 11.cd5 Nd5 12.Nbd2 Na5 (12...Rc8 13.Rc1=) 13.Rc1 Rc8 14.Rc8 Qc8 15.Qa1 f6 16.h3 Qd7 17.Nd4 (17.Rc1 b5=) 17...Nc6 18.N2b3 Nd8 19.Rc1 Nf7 20.Bg4 f5 21.Bh5 g6 (21...Nf6 22.Bf3 Bf3 23.Nf3 Qd3 24.Nbd4=) 22.Be2 Rc8 23.Nf3 Rc1 24.Qc1 Qc6 25.Qd2 Nc7 26.Nbd4 Qc5 27.Bd1 (27.Nc2 Nd5=) 27...Bf8 (27...e5 28.Ne2=) 28.Bb3 Bd5 (28...Qd6 29.Qc2=) 29.Bd5+= Qd5 30.Qc2 Qc5 31.Qb3 Qd5 (31...Bg7 32.Ne2=) 32.Qa4 (32.Qd5 ed5 33.g4 Na6=) 32...a6 33.Qc2 Qc5 34.Qb3 Qd6 35.a4 Qb4 36.Qa2 Qd6 37.e4 fe4 38.de4 b5 39.ab5 ab5 40.Qa7 (40.Qb3 Qb4=) 40...b4 41.Qa2 Nd8 42.Qc4 Qc5 43.Qd3 Nf7 44.g3 Nd6 45.Nd2 Nf7 46.Kg2 Qd6 47.Qc2 Qc5 48.Qb3 (48.Qc5 Bc5 49.f4 h6=) 48...Qd6 (48...Bg7 49.N2f3=) 49.N2f3 Qb6 50.h4 (50.Bc1 Bg7 51.Be3 Qd6=) 50...Qd6 51.Bc1 Kg7 (better is 51...Bg7!? 52.Ne2 Na6=) 52.Qc4 (52.Bf4 e5 53.Ne5 Ne5+/–) 52...h6?? (better is 52...Kh8+/–) 53.Qc7!!+– 1–0. Larsen,Bent – Bhend,Edwin, Zuerich, 1961.

6.Nf3 Be7 7.d4 Qb6 8.Qc1 d5 9.Bd3 0–0 10.0–0 Qc7 11.Nbd2 Na5 12.c4 dc4 13.Bc4 (worse is 13.Nc4 Nb3 14.Qb1 Na1 15.Ba1 Bd7–/+) 13...Nc4 14.Qc4 Qc4 15.Nc4 b6 16.Rfc1 Ba6 17.Nce5 Rfc8 18.Nd2 Bb7 19.f3 Nd5 20.Kf2 Bg5 21.f4 Be7 22.g3 f6 23.Nd3 f5 24.Ne5 g6 25.a4 Bb4 26.Ndc4 Rc7 27.Rc2 Rac8 28.Rac1 Kg7 29.g4 fg4 30.Ng4 Be7 31.Na3 Rc2 32.Rc2 Rc2 33.Nc2 Bh4 34.Ke2 Bc6 35.a5 Bb5 36.Kd2 ba5 37.Ne5 a4 38.Na3 Bf1 39.Nd3 Bd8 40.Nc4 Be7 41.Ba3 Ba3 42.Na3 Bd3 43.Kd3 Kf6 44.Nb5 a6 45.Na3 Nc7 46.e4 Nb5 47.Nb1 a3 48.Nc3 Nc3 49.Kc3 g5 50.fg5 Kg5 51.d5 ed5 52.ed5 Kf6 (52...Kf6–+) 0–1. Fournier,Frederic (2090) – Kariakyn, Active, 2012.

6.f4 d5 7.Nf3 0–0 8.Be2 d4 9.ed4 Nd4 10.Nd4 Bd4 11.Bd4 Qd4 12.Nc3 Bd7 13.g3 Bc6 14.Bf3 Ng4! 15.Qe2 Bf3 16.Qf3=+ Nf6 17.Qf2 Qc4 18.Qe2 Qc6 19.0–0 Rad8 20.Rab1 b6 21.Rb3 Rd7 22.Re1 Rfd8 23.Ne4? Ne4–+ 24.Qe4 Qe4 25.Re4 Rd2 26.Rc3 g6 27.h4 h5 28.Kf1 Kg7 29.Ke1 Rh2 30.Re2–/+ Rh1 31.Kf2 Rdd1 32.Ke3 Kf6 33.Rc7 a5 34.Rc6 Rb1 35.Rd2 Rhe1 36.Kf3–/+ Rf1 37.Rf2 Rf2 38.Kf2 b5 39.Ra6 a4 40.Rc6 Rb2 41.Rc5 Ke7 42.Ke3 Kd6 43.Rc3 Kd5 44.Kd3 Rb1–+ 45.Rc7 Rd1 46.Kc3–/+ Kd6 47.Rf7 Rb1 48.Rg7= b4 49.ab4+= a3 50.Ra7 Ra1? 51.Kb3 (51.Kb3 Rg1 52.Ra6 Kd7 53.c3+=; better is 51.Kc4+–) 1–0. Eralos (2075) – ponferrada (1900), ajedrez21.com, 2003.

6.Nf3 0–0

7.Bb5 a6 8.Be2 d5 =+.

7.c4 d5 8.Qc2 d4 9.Bd3 h6 10.0–0 Qd6 11.ed4 Nd4 12.Nd4 Bd4 13.Bd4 Qd4 14.Ra2 b6 15.Nc3 Ba6 16.Ne4 Ne4–/+ 17.Be4 Bc4 18.Ba8 Ba2 19.Be4 Bc4 20.Rc1 Ba6 21.h3 Rd8–+ 22.Rd1 Be2 23.Rc1 f5 24.Bf3 Bf3–+ 25.gf3 Qf4 26.Qc3 Rd2 27.Qc8 Kh7 28.Qe6 Qf3 (29.Qe3 Qe3 30.fe3 Rd3–+) 0–1. Cloarec,Audrey – Maupin,Valerie, FRA–ch U16 Girls, 2003.

7.d3 d5 8.Nbd2 Re8 9.d4= Bd6 10.c4 dc4 11.Nc4 Bb8 12.Nfe5 Ne4 13.Nc6 bc6 14.Bd3 Nd6 15.Ne5 f6 16.Nc6+– Qb6 17.Qc2 h6 18.0–0 Bb7 19.Rfc1 Bc6 20.Qc6 Rc8?? 21.Qa8 Nc4 22.f4 Qb2 23.Rab1 Qd2 24.Qe4 f5 25.Qe6 Kh8 26.Qc8 Kh7 27.Qf5 (27…g6 28.Qg6 Kh8 29.Rb8#) 1–0. kamret (2230) – avet (2000), GameColony.com, 2003.

7.d4 Qb6 8.Qc1 (worse is 8.dc5 Qb2 9.Nbd2 Qc3–/+) 8...Be7 9.c4 d6 10.Nbd2 e5 11.de5 de5 12.Ne5 Ne5 13.Be5 Nd7 14.Bd4 Nc5 15.Be2 Bf5 16.0–0 Bf6 17.Bf6 Qf6 18.Nf3 (better is 18.Ra2!?+=) 18…Nb3+= (18...Nb3 19.Qd1 Na1 (19...Qa1?! 20.Qb3 Qf6 21.Qb7+=) 20.Qa1 Qe7+=) 0–1. Fournier,Frederic – MrKimovich(C), Active, 2008.

7.d4 Bb6 8.Bd3 d5 9.0–0 Bc7 10.Nbd2 a6 11.c3 Bd7 12.Qc2 h6 13.e4 de4 14.Ne4 Ne4 15.Be4 f5 16.Bd3+= g5 17.h3 Ne7 18.Rfe1+/– Ng6 19.g3 h5 20.Ne5 Be5 21.de5+/– h4 22.Rad1 hg3 23.fg3 Qb6 24.Kh2 Ba4= 25.Qa4 Qb2 26.Re2 Qc3 27.Qd7 Rfe8 28.Bf5? ef5–+ 29.Qf5 Kh7 30.Qg5 Re7?? 31.Rd6+– Rg8? 32.Rg6! Rg6 33.Qe7 Kh6 34.Qf8 Kh7 35.g4 Rh6 36.Qf5 Kg7 37.g5 Rh4 38.Rf2 Rh3?? 39.Qh3 Qe5 40.Qg3 Qc5 41.Qf4 Qa3 42.Qf7 Kh8 43.Qf8 Qf8 44.Rf8 Kg7 45.Rf6 a5 46.Rb6 (46…a4 47.Rb7 Kg6 48.Rb5+–) 1–0. Fournier,Frederic – Coppe, Amiens, 1994.

7.Be2 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.Be2 0–0).

7.d4 Be7

8.c4 d5 9.Nbd2 Bd7 10.Bd3 Rc8 11.0–0 Qc7 12.Ne5 Bd6 13.f4 a6 14.Rf3 dc4 15.Ndc4 b5 16.Nd6 Qd6 17.Rh3 Ne7?? 18.Bh7!+– Kh8 19.Qf3 Neg8?? 20.Bg6 Nh6 21.Bf7 Kh7 22.Qg3 Rf7 23.Rh6! Kg8 24.Rh8! (24…Kh8 25.Nf7 Kg8 26.Nd6+–) 1–0. Gapp,Wolfgang (1855) – Senoner,Paul (1790), AUT–chT, 1996.

8.Nbd2 d5 9.Bd3 b6 10.0–0 Bb7 11.c4 Ba6 12.Qe2 Na5 13.cd5 Bd3 14.Qd3 Nd5 15.e4 Nf6 16.Rfc1 Qd7 17.Qa6 Rfc8 18.Ne5 Qe8 19.g3 Bf8 20.Kg2 g6 21.Nef3 Bg7 22.Bc3 Nc6 23.Qb5 Qd8 24.Qb2 Na5 (24...Ne8 25.Nc4=) 25.Qb5 (25.Ba5!? ba5 26.Qb7+=) 25...a6= 26.Qe2 b5 27.a4 Nc4 28.Nb3 (28.ab5!? Nd2 29.Nd2 ab5 30.Ra8 Ra8 31.Qb5+/–) 28...Qe8 29.Nc5 Nd7 30.Nd3 Ndb6 31.a5 Na4 32.Bb4 Qd8 33.Nde5 Na5 34.d5 ed5–/+ 35.ed5 Nb3 36.Rc8 Rc8 37.Rd1 a5?? 38.Nc6+/– Qe8 39.Ne7 Kh8 40.d6 Rd8?? 41.d7! Qd7 42.Rd7 Rd7 1–0. Bauer,Christian (2630) – Rapon,Karl_Loic (2080), Schoelcher Martinique, Open, 2013.

8.Bd3 d5 9.Nbd2 Bd7 10.0–0 Rc8 11.c4 dc4 12.Nc4 Na5 13.Nce5 Be8 14.Qd2?? (14.Rc1 Bc6+=) 14...h6?? (14...Nb3 15.Qe2 Na1 16.Ra1–/+) 15.Rfc1 (15.Rac1 Rc1 16.Qc1 Bc6+=) 15...b6?? (better is 15...Nb3 16.Rc8 Qc8–/+) 16.Rc8+/– Qc8 17.Rc1 Qb7 18.Qc2 Bd6 19.h3 Bd7 20.Nd7 Qd7 21.Ne5 Qb7 22.f3 Rd8 23.Nc6 Nc6 24.Qc6 Qc6 25.Rc6+= Nd5 26.e4 Nf4 27.Bb5 Ng6 28.a4 Ne7 29.Rc2 Rc8 30.Rc8 Nc8 31.Kf2 Kf8 32.Ke3 Ke7 33.g4 f6 34.Kd3 e5 35.de5 Be5+= 36.Be5 fe5 37.Kc4 Kd6 38.Ba6 Ne7 39.Bb7 g5 40.Kb4 Ng6 41.Ba6 Nf4 42.Bf1 Ne6 43.Kc4 Nc5 44.Kb4 Kc6 45.Bb5 Kb7 46.Be2 a5 47.Kb5 Kc7 48.Bc4 Nb7 49.Be2 Nd6 50.Ka6 Kc6 51.Ka7 b5–+ 52.ab5 Nb5 53.Ka6 Nd4?? 54.Bd1+= Kc5 55.Ka5 Kc4 56.Kb6 Kd3 57.Kc5 Kd2 (57...Kd2 58.Ba4 Nf3+=) 0–1. Fournier,Frederic (1825) – bernardix (2060), Active, 2007.

8.Bd3 d5 9.Nbd2 Bd7 10.0–0 Rc8 11.c4 (11.Qe2 a6 12.c4 dc4 13.Nc4 Nd5 14.Rfc1=; 11.Rb1 a6 12.c4 dc4 13.Nc4 b5 14.Nce5=) 11...Qc7 (11...dc4 12.Nc4 b5 13.Nce5 a6 14.Qe2=) 12.Ne5 (12.Rc1 Qb6 13.Qb3 Qb3 14.Nb3=) 12...Ne5 (12...dc4!? 13.Nec4 (13.Ndc4 b5 14.Nd2=) 13...a6= 14.Rc1=) 13.de5+= Ne8 (13...Ne4 14.cd5+=) 14.cd5 ed5 15.Qb1 h6 16.Rc1 Qb8 17.Qa2 Bc6 (17...Nc7 18.Bd4+=) 18.f4 (18.Bf5 Rd8+/–) 18...Nc7+= 19.f5 Rfe8 20.Nf3 Bf8 21.Qb1 Qa8 22.g4 (22.Bd4 Ba4+=) 22...b6= 23.Bd4 Bb7 (23...Be7 24.f6 gf6 25.Bf5+=) 24.g5 hg5 25.Ng5 Na6? (25...Bc5 26.e6 f6 27.Nf7 Ne6 28.fe6 Re6 29.Bg6+/–) 26.f6 (better is 26.Rc8 Qc8 27.Qd1+–) 26...Bc5?? (26...Rc1 27.Qc1 gf6 28.ef6 Bh6+–) 27.Bb5 (better is 27.Ba6 g6 28.e6 Re6 29.Bb7 Qb7 30.Ne6 Bd6+–) 27...g6 28.e6 (worse is 28.Be8 Re8 29.e6 Re6 30.Ne6 Qc8 31.Nc5 Qg4 32.Kf2 Nc5 33.Rc5 bc5 34.Qb7 cd4 35.Qa8 Kh7 36.Qd5 de3 37.Ke3 Qh3 38.Qf3 Qe6 39.Kf2 Qe5+–) 28...Re6 29.Ne6 Bd4 30.Nd4 (30.ed4 Qb8+–) 1–0. Schiffler,L – Zenker,Othmar (2365), Riesa, 1952.

8.Ne5 =+.

5.Nf3 Qb6

6.Qc1 Bf2 7.Kd1 Bc5 8.d4 Be7–+ 9.e3 Ng4 10.Ke1 Nc6 11.c4 Qa5 12.Bc3 Qc7 13.h3 Qg3 14.Ke2 Qf2?? 15.Kd3+/– Nh6?? 16.Qd2 Qd2–/+ 17.Nbd2 b6 18.e4 Ba6?? 19.Ke3 f5 20.e5 d6 21.ed6+= Bd6 22.Bd3 0–0 23.Ng5 Rfe8 24.Rhe1 e5 25.d5 Nd4 26.Bd4 ed4 27.Kd4 Bf4 28.Ndf3+/– g6 29.Ne6 Bg3 30.Re2 Nf7 31.Nc7?? Bc7–+ 32.Re6 Re6 33.de6 Rd8 34.Kc3 Ne5 35.Ne5 Be5 36.Kc2 Ba1 0–1. futsalboy (1640) – ezust (1725), kurnik, 2011.

6.Qc1 Bf2 7.Kd1 Bc5 8.Bf6 gf6 9.Nc3 Qa5 10.Qb2 d5 11.Qb5 Nc6 12.e4=+ Qb5 13.Nb5 de4 14.d4? ef3 15.dc5 Ke7 16.Bd3? fg2 (16...fg2 17.Rg1 Bd7–+) 0–1. Miraglia,Jorge – Morgado,Juan, Argentina, 1965.

6.Qc1 Bf2 7.Kd1 d6 8.Nc3 Nc6 9.Rb1 Bc5 10.e3 Qc7 11.Bd3 a6 12.Rf1 e5 13.Ne4 Qe7 14.Nc5 dc5 15.e4 Bg4 16.Ke1 Nd4 17.Nd4 ed4 18.Kf2 0–0 19.Kg1 Qe5 20.h3 Bh3 21.gh3?? Qg3 22.Kh1 Qh3 23.Kg1 Qg3 (24.Kh1 Ng4 25.Bd4 Qh2) 0–1. Ashen_Shugar – taroak, playchess.de, 2003.

6.Qc1 Bf2 7.Kd1 Ne4 8.Bg7 Rg8 9.Qb2 Bc5–+ 10.Ke1 d6 11.Qb6=+ Bb6 12.Bd4 Ba5 13.e3 e5 14.Bb2 Nc6 15.g3 Bg4 16.Bg2 f5 17.Rf1 Rc8 18.Ra2 Ne7 19.Ba1. Ehrlich,Stefan – Ertel,Jens, 2005.

6.d4 Qb2 7.Nbd2 Bd4 8.Rb1 Qc3 9.Rb3 Qc5 10.e3 Bc3 11.Rb5 Qa3 12.Bd3 Bd2 13.Nd2 Nc6 14.0–0 0–0 15.Nc4 Qe7 16.Qf3 d5 17.Nd2 Ne5 18.Qe2 a6 19.Rb6 Qc7 20.Rfb1 a5 21.f4 Ned7 22.R6b2 e5 23.Bf5 ef4 24.ef4 Qf4 25.Bd3 Ne5 26.Rf1 Qd4 (26...Qd4 27.Qf2 Qb2–+) 0–1. mic (2270) – bertok (2370), net–chess.com, 2006.

4.d4 cb4!?

5.ab4 Bb4 6.c3 Be7 7.Nd2 d5 8.e3 Nc6 9.Bd3 e5 10.Ne2 ed4 11.ed4 0–0 12.0–0 Bd6 13.Ng3 Qc7 14.Re1 Bd7 15.Ndf1 g6 16.Bc1 (16.Qf3 Kg7 17.Ne3 Be6+=) 16...Bf4 (better is 16...Rfe8!?–/+) 17.Qf3+= Bc1 18.Qf6 Bf4 19.Ne3 Bg3 20.Nd5? (better is 20.hg3 Be6 21.g4=) 20...Bh2–+ 21.Kh1 Qd6 22.Qd6 Bd6 23.Nf6 Kg7 24.Nd7 Rfd8 25.d5 Rd7 26.dc6 bc6 27.Be4 Rc7 28.Ra6 Re8 29.Re2?? (better is 29.Rd1 Re4 30.Rd6–+) 29...Rce7 (29...Rce7 30.Rc6 Bb8–+ (30...Re4?! 31.Re4 Re4 32.Rd6–/+)) 0–1. Macedo,A Soares De (1845) – Azevedo,A A A (2040), Final do Championship Potiguar Absoluto, 2016.

5.ab4 Bb4 6.Bc3 Bc3 7.Nc3 d5 –/+.

4.e3 cb4

5.a4 a5 6.d4 b6 7.g3 Ba6 8.Bg2 Ra7 9.Nf3 Be7 10.c4? Bc4–+ 11.Nbd2 Ba6 12.Ne5 d6 13.Nec4 Bc4 14.Nc4 0–0 15.0–0 d5 16.Ne5 Nbd7?? 17.Nd3?? Ne4 18.f3 Nc3 19.Bc3 bc3 20.Qb3 Bb4! 21.Nb4 ab4 22.Qb4 c2 23.Rfc1 Rc7 24.Qb3 Qc8 25.Ra2 Qa6 26.Rac2 Rc2 27.Rc2 Qa5 28.Kf2 g6 29.Rb2 Kg7 30.Qb4 Qb4 31.Rb4 Rc8 32.Rb2 Rc4 33.Ra2 h5 34.Bf1 Rb4 35.Bb5 Nf6 36.h3 g5 37.g4 hg4 38.hg4 Nh7 39.Rc2 f5 40.gf5 ef5 41.Rc7 Kg6 42.Rc6 Kh5?? 43.Rb6+– Nf8 44.Be8 Ng6 45.Bg6 Kh6 46.Rb4 Kg6 47.a5 (47.a5 Kf6 48.a6 f4 49.ef4 g4 50.fg4 Kg7 51.Rb7 Kf6 52.a7 Ke6 53.a8Q Kf6 54.Qa6) 1–0. mihai740609 – rak69, kurnik, 2011.

5.ab4 Bb4 6.c4 Nc6 7.Nf3 0–0 8.Be2 d6 9.0–0 e5 10.Qc2 Bg4 11.h3 Bh5 12.d4 Bg6 13.Qb3 ed4 14.Nd4 a5 15.Nb5 Ne4 16.Bc3 Qe7 17.Bb4 ab4 18.Ra8 Ra8 19.Rd1 Nc5 20.Qb2 b3 21.Rd6 Ra2 22.Qc3 Re2 23.Nd2 Rd2 24.Rd2 Ne4 0–1. Woelfelschneider – Jansky, Obernburg 1983.

5.ab4 Bb4 6.Nf3 0–0 7.Be2 Nc6 8.0–0 d5 9.c4 Bd7 10.d4 dc4 11.Bc4 Qc7 12.Bd3 Rfc8 13.Nbd2 a5 14.Qe2 Nd5 15.Rfc1 a4 16.Ba3?? Ba3–+ 17.Ra3 Nd4! 18.Bh7 Kh8 (18...Kh8 19.Qc4 Qd6–+) 0–1. GmLencioni – Ashwad (1755), internet, 2006.

5.ab4 Bb4 6.Nf3 d5 7.c3 Ba5 8.Be2 Nc6 9.0–0 0–0 10.d3 b5 11.c4 bc4 12.dc4 dc4 13.Bc4 Qd1 14.Rd1 Bb4 15.Nbd2 Bb7 16.Ne5 Ne5 17.Be5 Nd5 18.Bf1 f6 19.Bb2 Bc3 20.Bc3 Nc3 21.Rdc1 Rfc8 22.Nb3 Bd5–/+ 23.Nd4 e5 24.Ne2 Ne4 25.Rc8=+ Rc8 26.h3 Bc4 27.Ng3 Bf1 28.Nf1 Rc7 29.Ng3 Ng3 30.fg3 Kf7 31.Kf2 Ke6 32.Kf3 Kd5 33.Rd1 Ke6 34.Rd2?? a5–+ 35.Ra2 Rc5 36.g4 g6 37.h4 h6 38.g3 g5 39.hg5 hg5 40.Ke4 Rb5 41.Ra3 Rb4 42.Kf3 Rb5 43.e4?? Kd6–+ 44.Ke3 Kc5 45.Kd3 Kd6 46.Kc3?? Kc5 47.Kd3 Kd6 48.Kc4?? Kc6 0–1. Fournier,Frederic (1840) – ninel (1725), Active (1/1), 2005.

5.ab4 Bb4 6.Nf3 h6 7.Be2 Nc6 8.0–0 0–0 9.Ba3 Qe7 10.c3 Ba3 11.Na3 d5 12.Qb3 a6 13.Nd4 Nd4 14.cd4 b5 15.Nb5 Bb7 16.Na3 Ne4 17.d3? Nd2–+ 18.Qb2 Nf1 19.Bf1 Bc6 20.Rb1 Rab8! 21.Qb8 Rb8 22.Rb8 Kh7 23.e4?? Qa3 24.ed5 Bd5 25.h3 Qc1 26.g3 a5 27.Rb5 a4 28.Ra5 a3 29.f3 a2 30.Kf2 a1Q 31.Ra1–+ Qa1 32.g4 Qd4 33.Ke2 Qf4 34.Bg2 Qg3 35.Kf1 Bf3 36.Bf3 Qf3 37.Ke1 Qh3 38.Ke2 Qg4 39.Ke3 Kg6 40.d4 Kf5 41.Kd3 Qe4 42.Kc4 Qd5 43.Kd3 Kf4 44.Kc3 Ke4 45.Kb4 Kd4 46.Ka3 Qb7 47.Ka4 Kc4 (47...Kc4 48.Ka5 Qb5) 0–1. erisonpassos – franekrog, kurnik, 2011.

5.ab4 Qb6 6.Bd4 Qb4 7.Ba7 Nc6 8.Bc5 Ra1 9.Bb4 Nb4 10.c3 Nbd5? (10...Nc6 11.Nf3) 11.Ne2 Bd6 12.Qc2 0–0 13.Nd4 b6 14.e4 Ne7 15.Nb5 Bf4 16.N5a3 1–0. Wall,Bill – Guest1516238, playchess.com, 2012.

5.Be2 ba3 6.Na3 d5 7.Nf3 =+.

5.Be2 d5 6.Nf3 Bd6 7.ab4 Bb4 8.Ne5 Nbd7 9.f4 0–0 10.0–0=+ a5 11.Nc3 Ne4 12.Ne4 de4 13.d4 ed3 14.Bd3 Ne5 15.Be5 a4 16.Bh7?? Kh7–+ 17.Qh5 Kg8 18.Bg7 Kg7 19.Qg4 Kh7 20.Rf3 Qf6 21.Rh3 Qh6 22.Rf1 Rd8?? 23.Rh6+– Kh6 24.Qg5 Kh7 25.Qd8 (25…a3 26.Qd3 Kh6 27.Ra1+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Hohlstein,Walter, T8e–11 TSC, 2003.

5.Nf3 ba3 6.Na3 a6 7.c4 Nc6 8.Be2 d5 9.0–0 Ne4 10.d3 Nf6 11.Qc2 g6 12.Nb5 Bg7 13.Ne5 Rb8 14.Nc6 bc6 15.Be5 cb5 16.Bb8 Nd7 17.Bd6 Ba1 18.Ra1 Qf6 19.Rc1 dc4 20.dc4 b4 21.Bb4 e5 22.Rd1 Bb7 23.Bg4 Nb8 24.Qd2 Qg5 25.Bd7 Kd8 26.Ba5 (26...Ke7 27.Qd6#) 1–0. De Jager,Jaap (2275) – Rikumahu,F, Vlissingen HZ op 3rd, 1999.

5.Nf3 d5 =+.

4.Nf3 cb4=+

5.ab4 Bb4–/+ 6.Ra4 Be7 7.e3 d5 8.c4 Bd7 9.Ra2 0–0 10.Nc3 Bc6 11.d4 Nbd7 12.Be2 dc4 13.Bc4 a6 14.0–0 b5 15.Bb3 Qb6 16.Qd3 a5 17.Nd2 a4 18.Bc2 a3 19.Bc1 b4 20.Nce4? Be4 21.Ne4 Ne4 22.Qe4 Nf6 23.Qd3 Rfb8 24.Qb3 Rc8 25.Bd2 Rc2?? 26.Rc2= Ne4 27.Rfc1 h6 28.Be1 Nf6 29.Rc4 Nd5 30.e4 Nf4 31.Kf1 a2 32.Rc8–/+ Rc8 33.Rc8 Kh7 34.Rc1?? Qa6 (34...Qa6 35.Rc4 a1Q–+) 0–1. wlittle (2180) – bigman (2095), net–chess.com, 2004.

5.ab4 Bb4 6.Ra4 Be7 7.e4 d6 8.Be2 Bd7 9.Rb4 Qc7 10.e5 Nd5 11.Rg4 f6 12.ed6 Bd6 13.Rg7 Kf8 14.Rg4 e5 15.Rc4 Nc6 16.Nc3 a6?? 17.Nd5+– (17…Qd8 18.Re4+–) 1–0. marre (2140) – Orla (1920), GameColony.com, 2003.

5.ab4 Bb4 6.Nc3 0–0 –/+.

5.e3 ba3 6.Na3 Nc6 7.Nb5 Qb6 8.Ne5= a6 9.Nc4+= Qc5?? 10.Nc7+– (10.Nc7 Kd8 11.Na8+–) 1–0. Wall,Bill – Uranio, chess.com, 2010.

5.e3 ba3 6.Na3 Nc6 7.Bd3 Be7–/+ 8.0–0 d6 (8...d6 9.Qe2 0–0–/+). alishsan – Ashwad (1780), internet, 2006.

5.g3 ba3 6.Na3 d5 7.Be5 –/+.

5.g3 Nc6 6.Bg2 ba3 7.Na3 Be7 8.0–0 d5 9.c4 0–0 10.Qb1 Bd7 11.Ng5 g6 12.h4 h6 13.Nh3 Be8 14.Nf4 dc4 15.Nc4=+ Nd5 16.Nd5 ed5 17.Ne3 d4 18.Nd5 Bd6 19.h5 Kh7 20.Ra4 Be5= 21.Ba3 b5 22.Bf8 ba4 23.hg6 fg6 24.Qb7 Kg8 25.Be7 Qc8 26.Qb1 Rb8 27.Qe4 Qf5 28.Qh4 Kh7 29.Be4 Qe6 30.Bg5 Bg7 31.d3 Ne5 32.f4 Nd7 33.Nc7 Qd6= 34.Ne8 Re8 35.f5 gf5 36.Rf5 Kh8 37.Bf4 Qe7 38.Qh5 Qe6 39.Ra5 Nf6–/+ 40.Qf5 Ne4–+ 41.de4 Qf5 42.ef5 Re2 43.Ra6 d3–+ 44.f6 Bf8 45.Kf1 a3 46.Ra7 a2 47.Ra8 Kh7 48.Ra7 Kg6 49.Ra6 Rb2 50.Be5 Rb1 51.Kf2 d2 52.f7 Kf7 (53.Rf6 Ke7–+) 0–1. Van Riemsdijk,D – Costa,PC, Fortaleza, 1994.

4.g3 cb4–/+

5.ab4 Bb4 6.Bg2 d5 7.Bd4 Nc6 8.Bc3 Bc3 9.Nc3 0–0 10.d4 Qb6 11.e3 Re8 12.Nge2 a6 13.0–0 Bd7 14.Na4 Qc7 15.Qd3 Nb4–+ 16.Qb3 a5 17.Rfc1 Rec8 18.c3–/+ Ba4 19.Qa4 Nd3 20.Rc2 Nb4 21.Rcc1=+ Nd3 22.Rc2–/+ Qc4 23.Qa3 b5 24.Nc1 Nc1 25.Rac1 h6 26.Qa2 Qa2–+ 27.Ra2 Ne4 28.Be4 de4 29.Kf1 b4 30.c4 a4 31.c5 a3 32.Rb1 Rcb8 33.Rb3 Kf8 34.Ke2 Ke7 35.f3 ef3 36.Kf3 Kd7 37.Ke4 Kc6 38.Kd3 Kb5 39.e4 e5 40.c6 Kc6 41.Kc4 ed4 42.Rb4 Rb4 43.Kb4 d3 44.Kc3 Kc5 45.Kd3 Kb4 46.Kc2 Rc8 47.Kb1 Kb3 48.Rf2 f6 49.g4 Rc4 50.Re2 a2 51.Ra2 Re4 52.Rb2 Kc3 53.Rg2 g5 54.h3 Rd4 55.Kc1 Rd3 56.Rc2 Kd4 57.Rf2 Ke5 58.Rh2 Kf4 59.Rf2 Rf3 60.Ra2?? Kg3 61.Re2 Kh3 62.Kd1 Kg4 63.Ke1 f5 64.Rh2 h5 65.Ke2 h4 66.Rg2 Rg3 67.Rh2 h3 68.Rh1 f4 69.Kf2 Rg2 70.Kf1 f3 71.Rg1 Kg3 72.Rg2 hg2 73.Kg1 f2# 0–1. coolerdude – Chairboy, ChessWorld.net, 2005.

5.Bg2 ba3 6.Na3 Nc6 7.Nf3 d5 8.c4 Be7 9.cd5 ed5 10.0–0 0–0 11.Qb3 b6 12.Nb5 Bb7 13.Nbd4 Ne4 14.Nc6 Bc6 15.Rfc1 Bb7 16.Nd4 Bf6 17.Rc2 Qd7 18.Qb5 Rfd8 19.Qd7 Rd7–/+ 20.Bh3 Rdd8 21.Rc7 Rdb8 22.d3 Nc5 23.Bg2 Ne6 24.Rb7=+ Rb7 25.Bd5 Rab8 26.Bb7 Rb7 27.Ne6 fe6 28.Bf6 gf6 29.f4 Kf7 30.Kf2 Ke7 31.e4 e5 32.Ke3= Kd6 33.d4 ed4 34.Kd4 a5 35.g4 Ra7 36.h4 a4 37.g5 fg5 38.hg5 b5 39.f5 a3 40.e5 Kc6 41.Rc1 Kd7 42.Kd5 a2 43.e6 Kd8 44.Ra1 b4 45.Kc4+– Ra5 46.f6 Rg5?? 47.Ra2 Re5 48.Ra8 (48…Kc7 49.f7+–) 1–0. Moehring,Norbert – Pragua,Christoph, Alpenpokal op, 2001.

3.a3 c6

4.c4 d5 5.c5 Be7 6.f4 0–0 7.Nf3 b6 8.cb6 ab6 9.e3 Nbd7 10.Bd3 c5=+ 11.b5 c4 12.Bc2 Nc5 13.Ne5 Bb7 14.0–0 Nfd7 15.g4?? Ne5–+ 16.Be5 Nd7 17.Bc3 Bf6 18.g5–/+ Bg5 19.Qg4?? Bh6 20.Kf2 f5 21.Qg2 Qh4 22.Ke2 Rab8 23.Bd4 Qh5 24.Ke1 Qh4 25.Kd1?? Qe7 26.Nc3 g6 27.h4–/+ Bg7 28.Bg7? Qg7–+ 29.Qh2 Nf6 30.Rb1 Rbd8 31.Ne2 Qe7 32.Nd4 Rc8 33.Rg1 Ng4 34.Qg3 h5 35.Ke2 Rf6 36.a4 Kh7 37.Qe1? e5 38.fe5 Qe5 39.Kd1? f4 40.Nf3 Qd6 41.e4 de4 42.Be4 Be4 43.Ng5 Kh6 44.Ne4 Qd3 45.Nc3 Ne3 46.Kc1 Qc2# 0–1. Borg,F (1850) – Meldal,Peter, Copenhagen DEN, Politiken Cup, 2011.

4.c4 d6 5.d4 Nbd7 6.e3 Qc7 7.Bd3 Be7 8.Nf3 0–0 9.Nbd2 d5 10.Rc1 Qb8 11.Bb1 Ne8 12.Qc2 f5 13.g4 Ndf6 14.gf5 ef5 15.Ne5 Ne4 16.0–0 Bd6 17.f4 N8f6 18.Ndf3 Ng4 19.Rce1 Be6 20.c5 Be7 21.h3 Ne5 22.de5 Qe8 23.Kh2 Qh5 24.Qg2 a5 25.Rg1 Rf7 26.Be4 de4 27.Nd4 Bd5?? 28.e6+– Be6 29.Ne6 g6 30.Qc2 ab4 31.Qc4 ba3+/– 32.Be5 Qf3+= 33.Rg2 Bh4? 34.Reg1+– Qe3 35.Rg6! hg6 36.Rg6 Kh7 37.Ng5 Kg6 38.Qf7 (38.Qf7 Kh6 39.Qh7) 1–0. dtpwaldi – waldekbb (1610), kurnik, 2011.

4.c4 Be7 5.d4 d5 6.e3 0–0 7.Bd3 a6 8.Nf3 b5 9.c5 Nbd7 10.0–0 h6 11.Nbd2 Nh5? 12.a4 ba4 13.Qa4 Bb7 14.e4 de4 15.Ne4 f5 16.Nc3 Nhf6 17.Rae1 Ng4?? 18.Re6 Bf6 19.h3 (19.h3 a5 20.Bf5 ab4 21.Qb4+–; better is 19.Bf5 Nh2 20.Kh2 Qc7 21.Kg1 Kh8+–) 1–0. Wall,Bill – SteveV, internet, 2006.

4.e3 a6 5.Nf3 d5 6.c4 Bd6 7.cd5 ed5 8.d4 0–0 9.Nbd2 Bf5 10.Be2 Re8 11.0–0 h6 12.Rc1 Nbd7 13.Nb3 Ne4 14.Bd3 Qf6 15.Qc2 Re7 16.Nbd2 Rae8 17.Ne4?? Be4?? 18.Be4= Re4 19.h3 g5 20.Qd2 Bb8 21.Nh2 Qd6 22.g3 f5 23.Rfe1 Nf6 24.f3?? R4e7 25.e4?? Qg3–+ 26.Qg2 Qg2 27.Kg2 fe4 28.fe4 Re4 29.Re4 Re4 30.Nf3 Re2 31.Kf1 Rb2 32.Re1 Kf7 33.Ne5 Be5 34.Re5 Rd2 0–1. Fournier,Frederic – Aarating, Partie amicale, 0m + 2s, 2008.

4.e3 b6 5.Nf3 c5 6.b5 a6 7.c4 ab5=+ 8.cb5 Be7 9.Be2 d5 10.0–0 Nbd7 11.d4 cd4 12.Nd4 0–0 13.Nc6 Qe8 14.Ne7 Qe7 15.Nc3 Nc5 16.a4 Nfe4 17.Ne4+= Ne4 18.Bd3 Qb4? 19.Ba3+– Qa5 20.Bf8 Kf8 21.Be4 de4 22.Qd6 Kg8 23.Qd8 1–0. erisonpassos – altioni, kurnik, 2011.

4.e3 Ne4 5.Nf3 b6 6.d3 Nd6 7.Be2 Be7 8.0–0 0–0 9.c4 Bf6 10.d4 Ne4 11.Qc2 d5 12.Bd3 Nd6 13.cd5 ed5 14.Bh7+– Kh8 15.Bd3 Na6 16.Qc6 Rb8 17.Qd5 Bb7 18.Qh5 (18...Kg8 19.Qh7#) 1–0. Wall,Bill – Hondoha, internet, 2003.

4.e3 g6 5.Nf3 Bg7 6.Be2 0–0 7.0–0 d5 8.c4 a5 9.d4 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Nbd7 12.Nc3 Ng4 13.b5 cb5 14.Nb5 dc4 15.Bc4 Nb6 16.Qb3 Nc4 17.Qc4 Bd7 18.Nd6 Bc6 19.Qc5 Qd7 20.Nd2 Rd8=+ 21.N2c4 b5 22.Na5?? Qd6–+ 23.Qc6 b4 24.h3?? Nf6 25.Rc1= Nd5 26.Qd6 Rd6 27.Rc8 Bf8 28.Nc6 Kg7 29.Ne5?? Rb6 30.Nd7 Ra6=+ 31.Rf8? Ra1–+ 32.Kh2 b3?? 33.Rb8+= Rb1 34.Nc5 b2 35.Rb7 Nc3 36.Nd3 Rd1 37.Ne5. elsh1403 – m3011, kurnik, 2011.

4.f4 Nd5 5.e3 a5 6.Nc3 ab4 7.Nd5 ed5 8.ab4 Ra1 9.Qa1 Qh4 10.g3+/– Qd8? 11.Bg7+– Rg8 12.Bf8 Kf8 13.Bd3 h5 14.Nf3 d6 15.h3 Rg3 16.Kf2 Rh3 17.Rh3 Bh3 18.Qh8 Ke7 19.Qh5 Be6 20.Ng5 Qg8 21.Qh4 Kf8?? 22.Ne6 fe6 23.Qd8 Kf7 24.Qd6 b5 25.f5 ef5 26.Bf5 Qf8 27.Qe6 Kg7 28.Qg6 Kh8 29.Qh7# 1–0. Kevin the fruitbat – jammboy, ChessWorld.net, 2009.

4.c4 a5

5.ba5 Ra5 6.Nf3 Be7 7.g3 0–0 8.Bg2 Ng4 9.0–0= b5 10.cb5 Rb5 11.Qc2 Ba6 12.a4 Rc5= 13.Nc3 Be2=+ 14.Rfe1 Ba6 15.h4 Qb6 16.Rab1 Qa7–/+ 17.d4 Rh5 18.Ne5 Re5 19.de5 Nf2!–+ 20.Qf2 Bc5 21.Ne4 Bf2 22.Nf2 Bd3 23.Rbd1 Bc2 24.Bd4 Qa4 25.Rd2 Qb4 26.Ree2 c5 27.Bc5 Qc5 28.Rc2 Qe7 29.Rc3 f5 30.Rec2 Nc6! 31.Bc6 dc6 32.Rc6 h6 33.Kg2 Qb7 34.Kh3 h5 35.Nd3 g5 36.hg5=+ Qb5 37.Nf2?? Qe5–+ 38.R6c5 Qe3 39.Kh4 Kg7 40.Nh3?! e5 41.R2c4 f4 42.gf4 Qe1 43.Kh5 Rh8 44.Kg4 Qh4 45.Kf3 Qh3 46.Ke4 Qg2 47.Ke5 Re8 48.Kd6 Qd2 49.Kc6 Rc8 50.Kb5 Qb2 51.Ka4 Ra8 52.Ra5 Qa2 53.Kb5 Qa5 (53...Qa5 54.Kc6 Ra6 55.Kd7 Qd5 56.Kc8 Qc4 57.Kb7 Qc6 58.Kb8 Ra8) 0–1. wlittle (2300) – rooked (2125), net–chess.com, 2004.

5.Qb3 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Na6 8.c5 b6 9.d4 bc5 10.dc5 Qc7 11.Nf3 Qf4 12.Bc3 Nd5 13.Bd2? Qg4 14.h3 Qh5 15.e4+/– Nf6 16.Be2 Ne4= 17.0–0 Nd2 18.Nbd2 Qd5 19.Bc4 Qf5 20.Nd4 Qg6 21.N2f3 Be7 22.Ne5 Qe4 23.Ndf3 f6 24.Re1 Qf5 25.Bd3 Qh5 26.Nc4?? Kf7 27.Be2 Qf5 28.Bd3 Qf4 29.Nfd2 f5 30.g3 Qg5 31.Ne5 Ke8 32.Ndf3 Qh6 33.Kg2 g5 34.Nc4 Nc7 35.Nd6 Kd8 (35...Kd8 36.Nf7 Ke8 37.Nh6 Nd5+–). bratek55 (1680) – jarjar, kurnik, 2011.

5.b5 c5 6.Nf3 b6 7.e3 Bb7 8.Be2 d5= 9.0–0 Nbd7 10.d4 cd4 11.ed4 Bd6 12.Nc3 0–0=+ 13.cd5 Nd5 14.Ne4 Be7 15.Rc1 Rc8 16.g3 N7f6 17.Nf6=+ Nf6 18.Ne5 Rc1 19.Qc1 Qd6 20.Nc6 Rc8 21.Bf3 Nd5 22.Ne7 Qe7 23.Qd2=+ Qd7 24.a4 Nf6 25.Bb7 Qb7 26.Rc1 Nd5 27.Qg5 Rc1 28.Qc1 Qc7 29.Qc6 h6 30.Ba3 Qd8=+ 31.Kg2 Nb4 32.Qc3 Qd6 33.f3 Kf8 34.Qc8 Ke7 35.Qb7 Kf8 36.Qc8 Ke7 37.Qb7 Kf8 38.Qc8 ½–½. Wall,Bill – Guest5776, internet, 2005.

5.c5 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 b6 8.d4 bc5 9.dc5 Ba6 10.Nf3 g6 11.g3 Bg7 12.Bg2 0–0 13.0–0 Nd5 14.Qb3?? Ba1–+ 15.Nbd2 Bc3 16.Ne4 Bb4 17.Rd1 Qa5 18.Qb2 Qa3 19.Qd4 Bc3 20.Nc3 Qc3 21.Qh4 Be2 22.Ng5 h5 23.Re1 Bg4 24.Rb1 Qc5 25.h3 Bf5 26.Re1 Na6 27.g4 f6 28.Ne4 Be4 29.Be4 f5 30.gh5 fe4 31.Qe4 Qf2 32.Kh1 Qf3 33.Qf3 Rf3 34.hg6 Rh3 35.Kg2 Rh6 36.Ra1 Rg6 37.Kf3 Nc5 38.Rc1 Nd3 39.Ra1 Kf7 40.Ke4 N3b4 41.Ra7 Ke7 42.Ra1 Kd6 43.Rh1 Rg4 44.Kf3–+ Rf4 45.Kg3 c5 46.Rd1 c4 47.Rc1 c3 48.Rh1 c2 49.Kg2 Nd3 50.Kg3 c1Q 51.Rc1 Nc1 52.Kg2 Ke5 53.Kg3 Ke4 54.Kg2 Ke3 55.Kg3 Ne7 56.Kg2 Rf6 57.Kg3 Rg6 58.Kh4 Kf4 59.Kh5 Rg1 60.Kh6 Kf5 (60...Kf5 61.Kh7 Kf6 62.Kh6 Rh1) 0–1. bratek55 (1715) – jarjar, kurnik, 2011.

5.c5 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 b6 8.d4 Be7 9.Nf3 0–0 10.Nbd2 Na6 11.Qb3 Nd5 12.Bc3 bc5 13.dc5 Nc3 14.Qc3 Nc7 15.e4 Ba6 16.Ba6 Na6 17.0–0 Qb8 18.Rb1 Nc7 19.Nc4 Nb5 20.Qd2 Qa7 21.g3 Bd8 22.Nfe5 d5 23.Nc6 Qc7 24.ed5 ed5 25.Qd5 Nc3+= 26.Qd3 Nb1 27.Qb1?? Qc6–+ 28.Ne3 Bg5 29.Nc4 Rb8 30.Nd6 Be7 31.Nf5 Bf8 32.Nd4 Qb7 33.Nc2 Bc5! 34.Qd1 Bb4 35.Nb4 Qb4 36.Kg2 Qe4 37.f3 Rb2 38.Kh3 Qe6 39.g4 h5 40.Qd8–+ Kh7 41.Qh4 g6 42.Kg3 Qe5 43.Kh3 Qh2 0–1. bratek55 (1720) – jarjar, kurnik, 2011.

4.e3 a5

5.ba5 Qa5 6.Be2 Bd6 7.Nf3 Qc7 8.h3 b6 9.0–0 c5 10.d3 Bb7 11.Nbd2 b5 12.c4 b4 13.ab4 Ra1 14.Qa1 cb4 15.Bf6 gf6 16.Qf6 Rg8 17.Ng5 Rf8 18.Nh7 Rg8 19.Ng5 Rf8 20.Bh5 Be5 21.Bf7 Rf7 22.Qf7 Kd8 23.Qf8 1–0. exp2005 – pimark, kurnik, 2011.

5.ba5 Qa5 6.Nf3 Qb6 7.Qc1 Qc7 8.Be2 Bd6 9.h3 b5 10.d3 Bb7 11.0–0 c5 12.e4 b4?? 13.e5+– ba3 14.Ra3 Ra3 15.Na3 Bf3 16.ed6 Qd6 17.Bf3 Na6 18.Bf6 gf6 19.Nc4 Qd4 20.Qa3 Nc7 21.Qa7 Qf4 22.Qb8 Ke7 23.Qh8 Nd5 24.Bd5 ed5 25.Re1 (25.Re1 Qe5 26.Ne5 Kd6 27.Qf8 Ke6 28.Nf3 Kf5 29.Re5 fe5 30.Qf7) 1–0. exp2005 – pimark, kurnik, 2011.

5.b5 (--> 3.a3 a5 4.b5 c6 5.e3).

5.b5 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c6).

5.c3 b5 6.Nf3 Bb7 7.Be2 d5 8.d3 Nbd7 9.Nbd2 Bd6 10.0–0 Qc7 11.c4 Ne5?? 12.h3 Nf3=+ 13.Nf3 bc4 14.dc4 0–0 15.Bf6 gf6 16.Bd3 Be5 17.Ra2 ab4= 18.Qc2 f5 19.ab4 Ra2 20.Qa2 Ra8 21.Qb3 Ba6 22.b5 cb5 23.cb5 Bb7 24.b6 Qd6 25.Rc1 Ra3 26.Qb5 Ra1 27.Ra1 Ba1 28.Qa5 Bf6 29.Ba6 Qc6?? 30.Bb7+– Qb7 31.Qa7 Qc8 32.b7 Qc1 33.Kh2 f4 34.b8Q Kg7 35.Qf4 (35.Qf4 Qc4 36.Qg3 Qg4 37.Qg4 Kh6 38.Qf7 Be5 39.Ne5 d4 40.Qfe6) 1–0. horacyad2010 – biged, kurnik, 2011.

4.e3 b5

5.a4 Ba6 6.ab5 Bb5 7.c4 Ba6 8.Qa4 Be7 9.Be2 0–0 10.Nf3 c5 11.bc5 Ne4 12.d4+/– Bb7 13.0–0 Nc6 14.Nfd2 Nf6 15.Nc3 d5 16.cd6 Qd6 17.Rfb1 Rfb8 18.Ba3 Qc7 19.Bf3 Ba3 20.Nb5 Qd7 21.Ra3 Nd8 22.Na7 Qa4 23.Ra4 h6 24.Bb7 Rb7 25.c5?? Rba7= 26.Ra7 Ra7 27.Rb8 Rd7 28.c6+– Rc7 29.Rd8 Kh7 30.Rd6 Ra7 31.f3 g5 32.e4 Kg6 33.d5 e5 34.Nc4 (34.Nc4 Kg7 35.Ne5+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Ruehl, 2009.

5.c4 bc4 6.Bc4 d5 7.Bd3 Ba6 8.Ba6+= Na6 9.Nf3 Be7 10.Qa4 Nb8 11.0–0 0–0 12.Rc1 a5= 13.Nc3 Ra6 14.b5+= cb5 15.Nb5 Qb6 16.Bd4+– Qd8 17.Nc7 Qc8 18.Na6 Qa6 19.Rc7 Bd8 20.Rc2 Ne4 21.Rb1 Bf6 22.Bf6 Nf6 23.Ne5 Ne4 24.d3 Nf6 25.h3 Qa7 26.Rcb2 Rc8 27.Rb7 (27.Rb7 Qa8 28.Qd4+–) 1–0. mrkt – xenidisgr, internet, 2011.

5.c4 bc4 6.Bc4 d5 7.Be2 a5 8.ba5 Bd6 9.Nf3 0–0 10.0–0 c5 11.Nc3 e5 12.Nb5 Nc6 13.d4 ed4 14.ed4 c4 15.Nd6 Qd6 16.Ne5 Na5 17.Bc3 Qc7 18.Qc2 Nb3 19.Ra2 Bb7 20.Bf3 Ne4 21.Be4 de4=+ 22.Rd1 Bd5 23.Qe2 f6 24.Ng4= f5 25.Ne5 Ra6 26.Qh5 Qd8 27.Bb4 Rh6 28.Qe2 Re8 29.Rc2 f4 30.Qg4 Rh4 31.Qd7 Qd7 32.Nd7 Re6 33.Ne5 Nd4–/+ 34.Rd4 Re5 35.Rcd2 e3 36.Rd1 e2=+ 37.Re1 Rg4 38.g3 Rh5 39.h3 Bf3 (39...Rh3 40.Rd5) ½–½. Muri,Heinrich (2340) – van Unen,J (2325), corr EM/MN/053 ICCF Email, 2002.

5.c4 bc4 6.Bc4 d5 7.Be2 Bd6 8.Nf3 0–0 9.Qc2 Bb7 10.Ng5 Nbd7 11.f4 Rc8 12.0–0 c5 13.Qa4 Qb6=+ 14.Bd3 c4 15.Bh7+= Nh7 16.Nh7 Kh7 17.Qd7 Rc6 18.Bd4+/– Qc7? 19.Qc7+– Rc7 20.Ba7 Ra8 21.b5 Bc5? 22.Bc5+– Rc5 23.Nc3 (23.Nc3 Kg6 24.Rfb1+–) 1–0. marus1 – MAIAMI, internet, 2001.

5.Nf3 a5 6.Nc3 ab4=+ 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Na6 9.Qb1 Bb4 10.Bd3 Bc5 11.Ne2 Nc7 12.0–0=+ 0–0 13.Ne5 Bb7 14.Nc1 d6 15.Nf3 e5 16.c3 Re8 17.Bb2?? e4–+ 18.Be2 ef3 19.Bf3 d5 20.d4 Bd6 21.Nd3 Ne4 22.Qd1 Qh4 23.Ne5 f6 24.g3 Qg5 25.h4 Qh6 26.Ng4 Qg6 27.h5 Qg5 28.Kg2 Bc8 29.Rh1 Bg4 30.Bg4 f5 31.f4 Qg4 32.Qg4 fg4 33.Rh4 Nf6 34.Rh1 Re3 35.h6 Ne4 36.Kf1 0–1. novice1234 – urko, ChessWorld.net, 2009.

4.e3 Qb6

5.d4 a5= 6.c4 ab4 7.c5 Qa5 8.ab4+/– Qb4?? 9.Bc3+– Ra1 10.Bb4 Ne4 11.Bd3 f5 12.Be4 fe4 13.Ne2 b6 14.Nec3 Na6 15.Qb3 bc5 16.Bc5 Bc5 17.dc5 Nc5 18.Kd2?? 0–0 19.Qb2?? Rf2=+ 20.Ne2 Ra4?? 21.Nbc3+/– Ra8 22.Qb4 Nd3 23.Qe4+– Ba6 24.Qd4 Rb8 25.Rb1 Rb1 26.Nb1 c5? 27.Qd7 Re2 28.Kc3 Ne5 29.Qe6 Kf8+– 30.Qe5 Rf2 31.Qc5 Kf7 32.Qa7 Kg6 33.Qa6 Rf6 34.Qd3 Kf7 35.Nd2 h6 (36.Qd5 Kg6+–). tromar (1715) – NN, GameColony.com, 2002.

5.Bd4 Qd8 6.Nc3 Be7 7.f4 d5 8.Nf3 a5 9.b5 c5 10.Be5 Nbd7 11.Be2 Ng4 =+.

5.Bd4 Qd8 6.Bd3 Be7 7.Nf3 d6 8.Be2 e5 9.Bc3 0–0 10.0–0 Be6 11.Ng5 Bf5 =.

5.Bd4 Qd8 6.Be2 Be7 7.Nf3 0–0 8.0–0 d6 9.Bf6 Bf6 10.d4 e5 11.c3 Bf5 =.

5.Bd4 Qd8 6.f4 a5 7.b5 d5 8.Nf3 Be7 9.Be2 cb5 10.Bb5 Bd7 11.Bd7 Nbd7 =.

5.Be2 a5 6.Bd4 Qd8 7.b5 d6 8.f4 Be7 9.Nf3 0–0 10.0–0 cb5 11.Bb5 Nc6 =.

5.Be2 d5 6.Nf3 Nbd7 7.c4 dc4 8.Bc4 a5 9.Bd4 Qc7 10.ba5 Bd6 11.Bc3 Ne4 =.

5.Be2 d6 6.Bc3 Nbd7 7.Nf3 e5 8.0–0 Be7 9.Nh4 Nf8 10.Nf3 Ne6 11.d4 e4 =.

5.Be2 d6 6.f4 Be7 7.Nf3 0–0 8.Nc3 Nbd7 9.0–0 d5 10.Rb1 Rd8 11.Qe1 Qc7 =.

5.Be2 d6 6.Bf6 gf6 7.Nf3 Rg8 8.Rg1 a5 9.b5 d5 10.Nc3 Bd6 11.d4 a4 =.

5.Qf3 Qd8 6.Bf6 Qf6 7.Qf6 gf6 8.c4 d6 9.Nc3 Nd7 10.d3 f5 11.d4 Rg8 +=.

5.Qf3 Be7 6.Qg3 0–0 7.Nh3 d6 8.Be2 a5 9.0–0 ab4 10.Bd4 c5 11.ab4 Ra1 =.

5.Nf3 d5 6.c4 Be7 7.c5 Qd8 8.d4 b6 9.Be2 0–0 10.0–0 a5 11.Nc3 Ba6 =.

5.Nf3 d5 6.Bd4 Qc7 7.Bf6 gf6 8.d4 b5 9.Nbd2 a5 10.c3 e5 11.e4 Be6 =.

5.Nf3 d5 6.Be2 Nbd7 7.c4 dc4 8.Bc4 Bd6 9.Nc3 Qd8 10.d4 0–0 11.0–0 e5 =.

5.Nf3 d5 6.Bf6 gf6 7.c4 a5 8.Qa4 dc4 9.Bc4 Rg8 10.Rg1 Na6 11.Qa5 Qa5 =.

5.Nf3 d6 6.Nc3 e5 7.e4 Bg4 8.Bc4 Be7 9.h3 Bh5 10.0–0 a5 11.b5 cb5 =.

5.Nf3 d6 6.Bc4 e5 7.0–0 Nbd7 8.d3 d5 9.Bb3 Qc7 10.e4 Bd6 11.c4 de4 =.

5.Nf3 d6 6.Be2 e5 7.c4 a5 8.b5 cb5 9.cb5 Be7 10.Nc3 Nbd7 11.d4 e4 =.

5.Nf3 d6 6.Bf6 gf6 7.Nc3 Rg8 8.d4 f5 9.Na4 Qc7 10.c4 e5 11.Nc3 Bg7 =.

5.Nf3 Qd8 6.Bd3 d5 7.0–0 Nbd7 8.c4 dc4 9.Bc4 Bd6 10.Qc2 a5 11.b5 cb5 +=.

5.Nf3 Qd8 6.Be2 d5 7.0–0 Nbd7 8.Ne5 Bd6 9.f4 a5 10.b5 Qc7 11.Nd7 Bd7 =.

5.Nf3 Be7

6.Nc3 d5 7.Na4 Qd8 8.Be2 0–0 9.0–0 Nbd7 10.d4 b6 11.Rc1 Bb7 =.

6.Bc4 d5 7.Be2 c5 8.b5 a6 9.Nc3 d4 10.ed4 cd4 11.Nb1 Bc5 =+.

6.Bd3 c5 7.b5 d5 8.a4 Nbd7 9.0–0 Qc7 10.c4 e5 11.Be2 0–0 =+.

6.Bd4 Qd8 7.Be2 d6 8.Bf6 Bf6 9.d4 0–0 10.Nbd2 Re8 11.0–0 e5 =.

6.Be2 d6 7.c4 c5 8.Nc3 0–0 9.0–0 Rd8 10.d4 Bd7 11.Na4 Qa6 +=.

5.Bf6 gf6

6.Nc3 d5 7.Nf3 Nd7 8.Be2 e5 9.0–0 Rg8 10.d4 e4 11.Nd2 Bd6 =.

6.c4 a5 7.b5 cb5 8.cb5 d5 9.d4 Nd7 10.Nf3 Rg8 11.g3 f5 +=.

6.c4 a5 7.Nc3 Bg7 8.c5 Qd8 9.Ne4 0–0 10.Nd6 b6 11.d4 Ba6 12.Ba6 Ra6 13.Nf3 ab4 14.ab4 Ra1 15.Qa1 f5 16.Qa7 bc5 17.bc5 Bf6 18.0–0 Be7 19.Nb7 Qc7 20.Ra1 d5 21.cd6 Bd6 22.Nd6 Qd6 23.Ne5 Qb4 24.h3 (24...Qb2 25.Qa5+/–) 1–0. Koslowski,Volker (1985) – Steingraeber,Barbara (1770), DESC, 2003.

6.d4 a5 7.ba5 Qa5 8.c3 Rg8 9.Nf3 b5 10.Nfd2 d5 11.Qf3 f5 =+.

6.Qf3 Be7 7.Qg3 Bf8 8.Nc3 d5 9.Nf3 Nd7 10.Be2 c5 11.bc5 Qc5 =.

6.Nf3 a5 7.ba5 Ra5 8.Ra2 d5 9.d4 Ba3 10.Ra3 Ra3 11.Na3 Qa5 =.

4.e3 d5

(--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c6).

5.c4 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.c4 e6 5.a3).

5.Nf3 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.a3).

4.e3 d6

5.Nf3 Be7 6.d4 0–0 7.c4 b6 8.Nbd2 Bb7 9.Be2 Nbd7 10.0–0 c5 11.dc5 bc5 12.b5 a6 13.a4 ab5 14.cb5 Nb6 15.Rc1?? Na4–/+ 16.Bf6 Bf6 17.Nb3 Nb6 18.Bc4? Nc4–+ 19.Rc4 g6 20.Rc1 Bg7 21.Rb1 Rb8 22.Nbd2 Ra8 23.Qe2 Ra7 24.Nc4 Qa8?? 25.h3?? Rb8?? 26.Rb3?? Bc8?? 27.Rfb1 Qb7?? 28.b6 Ra6 29.Na3?? Rba8 30.Nc2 Ra5 31.Qd3 R5a6?? 32.Nb4?? cb4–+ 33.Rb4 Ra1 34.Ra1 Ra1 35.Kh2 Bd7 36.Qb3 Bc6 37.Nd4 Bd4 38.Rd4 Bg2 39.Rg4 Bd5 40.Qb5–+ Ra2 41.Rg1 Bc6 42.Qb3 Bd5 43.Qb5 Bh1 44.Kg3 Qg2 45.Rg2+– Ra3 46.b7 Re3 47.fe3 Bg2 48.Kg2 (48.Kg2 e5 49.b8Q Kg7 50.Qd6 f6 51.Qbd7 Kh6 52.Qf8 Kg5 53.Qg4; 48.b8Q Kg7 49.Qd6 Bb7 50.Qbe5 f6 51.Qe7 Kg8 52.Q5e6 Kh8 53.Q7f6) 1–0. Fournier,Frederic (1980) – cubillos1 (1910), Active Blind, 2007.

5.Nf3 Be7 6.d4 0–0 7.Be2 Nbd7 8.0–0 Qc7 9.h3 Ne8 10.Nbd2 d5 11.c4 f5 12.Rc1 Qb8 13.cd5 cd5 14.Nb3 b6 15.Qd2 Nef6 16.Bd3 Ne4 17.Be4 fe4=+ 18.Ne5 Ne5 19.de5 Ba6 20.Rfe1 Bc4 21.Na1 b5 22.Bd4 a6 23.Nc2 a5 24.g3 a4 25.Kg2 Qe8 26.Red1 Rf3 27.Ne1 Rf5 28.g4 Rf7 29.Rc3 Bh4 30.Rdc1?? Rf2–+ 31.Qf2 Bf2 32.Kf2 Qg6 33.Kg3 Rf8 34.R1c2 Qf7 35.Rg2 Qf1 36.Rc1 Rf3! 37.Nf3 Qc1 (37...Qc1 38.Ng5 Qa3 39.Ne6 Qb4–+; 37...Qf3?! 38.Kh2 Bf1 39.Rb2–+) 0–1. mihai740609 – waldekbb, kurnik, 2011.

5.Nf3 Be7 6.Be2 e5 7.Nc3 Bg4 8.h3 Bh5 9.0–0 h6 (9...Nbd7 10.d4+=) 10.Nh4 Be2 11.Qe2 Ne4 (11...Nbd7!?+/–) 12.Ne4 Bh4 13.f4 d5 (13...0–0 14.fe5 de5 15.d4+/– (15.Be5 Qe7 16.Rf5 Nd7 17.Bg7 Kg7 18.Qg4 Kh7+/–)) 14.Nc5+– d4? (better is 14...b6 15.Nb3 0–0 16.fe5 Nd7+–) 15.fe5 b6 (15...0–0 16.e6 Bf6+–) 16.Nb7 Qc7 (16...Qd5 17.Nd6 Kd8 18.Nf7 Kc7 19.Nh8+–) 17.Nd6 Ke7 (17...Kf8 18.Rf7 Qf7 19.Nf7 Kf7 20.Qh5 Ke6+–) 18.Rf7 Ke6 19.Qc4 1–0. pierred – anony, internet, 2014.

4.e3 Be7

5.d4 0–0 6.Nf3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.d4 c6).

5.Nf3 a5 6.b5 cb5 7.Bb5 Qb6 8.c4 0–0 9.0–0 d5 10.Bd4 Qd8 11.cd5 Qd5 12.Nc3 Qd8 13.Qc2 Bd7 14.Rfb1 Nc6 15.Bf6 Bf6 16.Bd3 g6 17.Rb7 Ne5 18.Be4 Rc8 19.Ne5 Be5 20.f4 Bg7 21.Rab1 Bc6 22.Bc6 Rc6 23.Qa4 Qd2 24.Qc6 Qe3 25.Kh1 Bc3?? 26.R7b3+– (26...Rd8 27.Qc3 Qc3 28.Rc3+–) 1–0. MT – guest1412, ICC, 2004.

5.Nf3 d6 6.Be2 0–0 7.0–0 b6 8.d4 Bb7 9.Bd3 Nbd7 10.Nbd2 c5 11.c4 cd4 12.ed4 Rc8 13.Re1 d5 14.c5 a5 15.Qb3 Rb8 16.Rac1 Bc6 17.Ne5 Ne5= 18.de5 Ng4 19.Qc2 bc5+= 20.bc5 Bg5 21.Bh7 Kh8 22.Bd3 f6 23.ef6+/– Bf6 24.Qd1 Bb2 25.Qg4 Rf6 26.Bg6 Bc1?? 27.Qh4 Kg8 28.Qh7 Kf8 29.Qh8 (29...Ke7 30.Qg7 Rf7 31.Qf7; 29.Rc1?! Be8 30.Qh8 Ke7 31.Qg7 Bf7 32.Bf7 Rf7+/–) 1–0. market – salmija (1700), GameColony.com, 2002.

5.Nf3 0–0

6.Bd3 a5 7.ba5 Ra5 8.Bc3 Rh5 9.h4 d6=+ 10.Ng5 Rh6–/+ 11.f4 Nd5 12.Bb2 Nd7 13.Bh7 Rh7–/+ 14.Nh7 Kh7 15.c4 N5b6 16.Qg4 Bf6 17.Bf6 Qf6 18.Nc3 Nc4 19.Qg5 Nc5 20.Qf6–/+ gf6 21.g4? e5–+ 22.fe5 Bg4 23.ed6 Nd3 24.Kf1 Nd2 25.Kg2 Bf3 (25...Bf3 26.Kh3 Bh1 27.Rh1 Nf2 28.Kg2 Nh1 29.Kh1 Rd8–+) 0–1. marekt – dekSF, GameColony.com, 2002.

6.Be2 a5 7.b5 cb5 8.Bb5 d5 9.0–0 Nc6 10.d3 Bd7 11.c4 dc4 12.dc4 Qc7 13.Nbd2 Rfd8 14.Qe2 Ne8 15.Ne4 h6 16.Rfd1+= f5 17.Ng3 Bf6 18.Bf6 Nf6+= 19.Rd2 Ne7 20.Rad1 Bb5 21.Rd8 Rd8= 22.Rd8 Qd8 23.cb5 Qd6 24.a4 (24.Qc4 Qd1 25.Nf1 Nfd5=) ½–½. Marx,Peter (1830) – Leicht,Gerhard (1800), Bayernliga, 2006.

6.Be2 a5 7.c3 Na6 8.0–0 Nc7 9.d4 Ncd5 10.Nbd2 Qc7 11.c4 Nb6 12.c5 Nbd5 13.e4 Nf4 14.Bc4 b5 15.Bb3 d6? 16.e5?? de5= 17.Ne5 N6d5 18.Ndf3 Ng6 19.Qd2 Bf6 20.Rfe1 Rd8 21.Rad1 ab4 22.ab4 Be5 23.Ne5 Ne5 24.Re5 Ne7 25.Qg5 Ng6 26.Re3 Bb7 27.h4 h6 28.Qg4 e5?? 29.Rf3 ed4?? 30.Rf7+– Qf7 31.Bf7 Kf7 32.Qf5 Kg8 33.Qg6 Ra2 34.Bd4 Ra4 35.Qg7 1–0. elsh1403 (1605) – ktm62, kurnik, 2011.

6.Be2 d5 7.0–0 Nbd7 8.c4 b6 9.Nc3 Bb7 10.Rc1 Rc8 11.cd5 ed5 12.d4 Bd6 13.Re1 Ne4 14.Bf1 Nc3 15.Rc3 f6 16.g3 Bb8 17.Bh3 f5 18.Qd3 g6 19.Bg2 Nf6 20.Ne5 Be5 21.de5 Nd7 22.Qd4 Re8 23.e6 Re6?? 24.Rc6!!+– Re5 25.Bd5 Kf8 26.Rc8 Qc8 27.Bb7 Qb7 28.Qd6 Re7 29.Rc1 Kf7?! 30.Rc7 Qe4 31.Bd4 Qb1 32.Kg2 Qe4 33.f3 Qb1?? 34.Rd7 Qc2 35.Kh3 Rd7 36.Qd7 Kf8 37.Qg7 Ke8 38.Bf6 (38.Bf6 Qc7 39.Qc7 Kf8 40.Qe7 Kg8 41.Qe8) 1–0. erisonpassos – eladoris, kurnik, 2011.

6.Be2 d5 7.0–0 Nbd7 8.d4 b6 9.c4 Bb7 10.Nbd2 a5 11.Qb3 Qc7 12.Rfc1 ab4 13.ab4 c5 14.cd5 Nd5 15.Ra8 Ra8 16.e4 Nf4 17.Bd3 Qd8 18.Bb5 cb4 19.Qe3 Bg5 20.Qb3 Nh3 21.Kf1 Bd2 22.Nd2 Nf4 23.g3 Ng6 24.Qb4 e5 25.Qd6 Nf6 26.de5 Ne4 27.Ne4 Be4 28.Rc7 Nf8 29.Bc4 Bg6 30.Qd8 Rd8 31.Rb7 h6 32.Rb6+– Rd2 33.Rb8 Rc2 34.Bd5 Rd2 35.Bc6 Rc2? 36.Ba4 Bd3 37.Kg1 Rc4 38.Bb3 Re4 39.Ba3 Re1 40.Kg2 Be4 41.Kh3 Bf5 42.g4 (42.g4 Kh7 43.Bf8+–) 1–0. Degterev,P – Castellano,A, corr, 2005.

6.Be2 Ne4 7.d3 Nd6 8.0–0 Bf6 9.d4 Ne4 10.Bd3 d5 11.Nbd2 Nd2 12.Qd2 b5 13.a4+/– Ba6 14.Qe2 Nd7 15.Ne5 Ne5+= 16.de5 Bg5 17.Qh5+/– h6 18.Bd4 Re8 19.f4 g6 20.Qg4 Be7+/– 21.Bg6! fg6 22.Qg6+– Kh8 23.Qh6 Kg8 24.Qg6 Kh8 25.Rf3 Bf8 26.Rh3 Bh6 27.Rh6# 1–0. orane3 – Godot610, internet, 2006.

6.Be2 h6 7.0–0 d5 8.c3 Bd6 9.Qc2 e5 10.d3 Bf5 11.Nbd2 Re8 12.c4 e4 13.de4+= de4 14.Nd4 Qd7 15.c5 Be5 16.Rad1 Qc7?? 17.Nf5+– Bh2 18.Kh1 Be5 19.Nc4 Bb2 20.Qb2 Nbd7 21.Ncd6 Re5 22.f4! Rd5 23.Bc4 Rd1 24.Bf7 Kh7 25.Rd1 (25.Rd1 Rf8 26.Be6+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Czogalla, 2009.

4.Nf3

4.Nf3 (--> 1.b4 e6 2.Bb2 c6 3.Nf3 Nf6 4.a3).

4.Nf3 d5 5.e3 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.a3).

3.a3 Nc6

4.b5 Nb8 5.e3 c6 6.c4 cb5 7.cb5 d6 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 Ne5 10.0–0 Nf3 11.Bf3 Be7 12.d4 0–0 13.Nd2 Nd5 14.Qb3 Nc7 15.a4 a6 16.Rac1 ab5 17.ab5 Rb8 18.Be2 Nd5 19.e4 Nf4 20.Bf3 e5 21.g3 Ng6 22.d5 Bg5 23.Rfd1 Bd2 24.Rd2 Qg5 25.h4?? Qd2–+ 0–1. mihai740609 – miki130271, kurnik, 2011.

4.e3 a5 5.ba5 Na5 6.Nf3 b6 7.Bd3 Bb7 8.Nd4 Bg2 9.Rg1 Bh3 10.Nc3 Bc5 11.Qf3 Bg4 12.Qg3 Bd4 13.ed4 d5 14.f3 Bh5 15.0–0–0 g6 16.Kb1 Qd6 17.Rc1 0–0–0 18.Qd6 Rd6 19.f4 Nc6 20.Nb5 Rdd8 21.c4 Rhg8 22.cd5 Nd5 23.Be4 Nf4 24.Rge1 Ne7 25.Na7 Kb8 26.Nc6 Nc6 27.Bc6 Nd3 28.Bb5 Nc1 29.Rc1 e5 30.de5 Rd2 31.Bc3 Rh2 32.a4 Rd8 33.Ka1 Rd1 34.Rd1 Bd1 35.Be8 Rc2 36.Bb2 Rc4 37.Kb1 Ba4 38.Bf7 g5 39.Bc4 g4 40.Bf1 h5 41.Bd4 h4 42.e6 h3 43.Be5 Kc8 44.e7 Kd7 45.e8Q Ke8 46.Bc7 (Black ran out of time, 1–0). ronnieg (2565) – LENZO (2805), TIO_44 (fics, Oklahoma City, OK USA) (2), 2001.

4.e3 a6 5.Nf3 d5 6.c4 dc4 7.Bc4 Be7 8.0–0 0–0 9.d4 h6 10.Nc3 b5 11.Bd3 Bb7 12.Qc2 Bd6 13.h3 e5 14.de5 Be5 15.Ne5 Ne5 16.Rad1 Qe7 17.Ne4 Nd3 18.Nf6 gf6 19.Rd3 Be4= 20.Rfd1 Bd3 21.Qd3 Rad8 22.Qe2 Rd1 23.Qd1 Kh8 24.Qf3 Kg7 25.Qg4 Kh7 26.Qf5 Kg8 27.Bf6 Qd6?? 28.Qg4 Kh7 29.Qg7 1–0. Fournier,Frederic (1840) – Renzo, Active, 2007.

4.e3 Bd6 5.b5 Ne7 6.Nf3 c6 7.c4 cb5 8.cb5 0–0 9.Be2 Ned5 10.0–0 Nc7 11.a4 Bc5 12.d4 Bb6?? 13.a5+– Bd4 14.Nd4 a6 15.b6 Ncd5 16.Nc3 Nc3 17.Bc3 Ne4 18.Bb2 Nc5 19.Qc2 d6 20.Bd3 Nd3 21.Qd3 e5 22.Nb3 Qg5 23.Rfd1 Bh3 24.Qe4 f5 25.Qf3 Bg4 26.Qg3 f4+/– 27.ef4 ef4 28.Qc3 Bd1 29.Rd1 f3 30.g3 Qh6?? 31.Rd6+– Qg5 32.Rd5! Qh6? 33.Rh5 Qf6?? 34.Qc4 Qf7 35.Qd3 Qh5–+ 36.h4 Qg4 37.Qc3 Rf6 38.Qc1 Qh3 39.Qf1 Qf1 40.Kf1 Rc6 41.Kg1 Rc2 42.Ba3 Rc3 43.Nd4 Ra3 44.Kh2 Ra5 45.Nf3 Rb5 46.Kg2 Rb6 47.h5 a5 48.g4 a4 49.Kg3 a3 50.Nd4 a2 51.Nc2 Rc6 52.Na1 Ra3 53.f3 Rcc3 54.Kh4 Rf3 55.Kg5 h6 56.Kg6 Rf6 0–1. erisonpassos – gcemssf, kurnik, 2011.

4.Nf3 a5 5.b5 Ne7 6.Nc3 a4 7.e4+= b6 8.d4 Bb7 9.Bd3 Ng6 10.0–0 Nf4 11.Qd2 Nd3 12.cd3 Be7 13.Ne5 0–0= 14.Qc2 d6 15.Nc6 Bc6 16.bc6 Qe8 17.d5+= ed5 18.ed5+/– Qc8 19.Rae1 Re8 20.Nb5 Nd5 21.Qc4 Nf6? 22.Bf6+– Bf6 23.Re8 Qe8 24.Nc7 (24.Nc7 b5 25.Qd5+– (25.Ne8?! bc4 26.Nd6 Be7 27.Nc4 Rc8+–)) 1–0. pierre – rf, internet, 2010.

4.Nf3 d6 5.e3 Bd7 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 8.c4 e5 9.d4 e4 10.Nfd2 Qc8 11.Nc3 Bf5 12.Rc1 a6 13.f3 ef3+= 14.Nf3 Ne4 15.Ne4 Be4 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Re8 18.Rce1 Bf6 19.e4 Qd7 20.Qb1 b5 21.cb5 ab5 22.e5 de5 23.de5 Be5?? 24.Ne5+– Ne5 25.Be5?? Re5!–/+ 26.Re5 Qd4 27.Kh1 Qe5 28.Re1 Qc3 29.Qe4 g6?? 30.Qa8+– Kg7 31.Qe4 1–0. Fournier,Frederic – nrj (1830), Active echecs21.com, 2004.

4.f4 g6 5.Nf3 Bg7 6.e3 0–0 7.c4 b6 8.d4 Bb7 9.Nc3 Qe7 10.Bd3+= Ng4 11.Qe2 f5 12.d5 Nd8= 13.0–0 ed5=+ 14.Rae1 Qe3! 15.Qe3 Ne3 16.Re3 Ne6?? 17.cd5+– Nd4? 18.Ne5 d6 19.Nc4 Rfe8 20.Rfe1 Bh6 21.Re8 Re8 22.Re8 Kf7 23.Rh8 Kg7 24.Rb8 Ba6 25.Ne2 Kf7 26.Bd4 b5 27.Nd2 g5 28.fg5 Bg5 29.Nf3 (29.Nf3 Bf6 30.Bf5+–) 1–0. jammboy – icreatefun, ChessWorld.net, 2011.

4.b5 Na5

5.d3 c6 6.a4 Bb4 7.c3 Bd6 8.g3 cb5 9.ab5= b6 10.Bg2 Bb7 11.Nf3 0–0 12.0–0 Re8 13.c4 Bb4 14.Ra4 Qe7 15.Bf6+/– gf6 16.Qc1 Nb3?? 17.Qb2+– Nc5 18.Rb4 Rac8 19.Nc3 d5 20.cd5 ed5 21.Qd2 Ne6 22.Rg4 Ng7 23.Qh6 Qf8 24.Qf6 Re6 25.Qd4 Rg6 26.Nd5 Rg4 27.Nf6 Kh8 28.Qg4 h6 29.Ng5 Bg2 30.Qc8! Qc8 31.Nf7 1–0. mluka (1885) – mvoong (1660), net–chess.com, 2001.

5.e3 a6 6.Nf3= d5 7.ba6 ba6 8.Be5 Bd6 9.Nc3 0–0 10.Be2 c5 11.Rb1 c4 12.0–0= Bd7?? 13.Bd6+– 1–0. pierre – iqlog, internet, 2009.

5.e3 c6 6.c4 cb5 7.cb5 Be7 8.Be2 Qc7 9.Nf3 Nc4?? 10.Qc2 d5 11.d3 Qa5 12.Bc3 Ne3 13.fe3 Qb5 14.0–0 Qb6 15.Nbd2 Qe3+= 16.Rf2 Ng4?? 17.Bd4 Qh6=+ 18.Rff1 Bd6 19.h3= Ne3 20.Be3 Qe3 21.Kh1 Qe2 22.Rae1+/– Qe1 23.Re1 0–0 24.d4 Ba3+= 25.Qb3 Bd6 26.Ne5 Be5= 27.de5 a6 28.Qb6+= a5 29.Nb3 Ra6 30.Qc7 a4+= 31.Nc5 Rc6 32.Qe7+/– b5 33.Nd7?? Bd7= 34.Qd7 Rc4 35.Qb5+/– g6 36.Ra1 Ra8 37.Qb7 Rcc8?? 38.Kh2 a3?? 39.Ra3! Ra3 40.Qc8 Kg7 41.Qc1 Ra4 42.Qg5 Ra7 43.h4 d4? 44.g4 d3? 45.Qf6 Kh6 46.g5 Kh5 47.Kg3 d2 48.Qf3# 1–0. Trkn – brillo77, itsyourturn.com, 2000.

5.e3 d5 6.Nf3 b6 7.d4 Ne4 8.Bd3 f5 9.0–0 Bd6 10.g3 0–0 11.Nfd2 Bd7 12.f3 Nf6 13.Kg2 Rc8 14.c4 c5 15.bc6 Nc6 16.Nc3 dc4 17.Nc4 Be7 18.Qb3 Kh8 19.Rac1 Nd5 20.Nd5 ed5 21.Ne5 Ne5 22.de5 Rc1 23.Rc1 Bc5 24.Kf2 Be6 25.Bd4 Bd4 26.ed4 Qg5 27.f4 Qh5 28.Kg2 h6 29.Qc2 Bd7 30.Be2 Qf7 31.Qb3 Be6 32.Rc6 Re8 33.Qc2 g6 34.Bb5 Kg7 35.Rc7 Re7 36.a4?? Rc7–+ 37.Bc6 Qe7 38.h3 Bd7 0–1. mihai740609 (1615) – bunicul, kurnik, 2011.

5.Nf3 Nc4 6.Bc3 d5 7.e3 Ne4 8.Bc4 Nc3 9.Nc3 dc4 10.Qe2 Qf6 11.Qc4 g6? 12.d4 Bg7 13.Ne4 Qe7 14.0–0 0–0 15.c3 a6 16.a4 ab5 17.ab5 Ra1 18.Ra1 Bd7? 19.h3 c6 20.Nc5 cb5+/– 21.Qb4 Bc6 22.Nd2 Qg5 23.Nce4 Qf5 24.g4 Be4?? 25.gf5+– Bf5 26.Kg2 h5 27.Qb5 Bc2 28.Rc1 Bf5 29.e4 Bh3 30.Kh3 g5 31.Qb7 g4 32.Kg3 Bh6 33.Rd1 f5 34.ef5 ef5 35.Qd5 Rf7 36.Qd8 Kg7 37.f3 Kg6 38.Rf1 f4 39.Kg2 g3 40.Ne4 h4 41.Qd6 Kg7 42.Qe5 Kf8 43.Nd6 Re7 44.Qf6 Rf7 45.Qh6 Ke7 46.Nf7 Kd7 47.Qf4 Kc6 48.c4 h3 49.Kg3 h2 50.Kh2 Kb6 51.Rb1 Ka5 52.Qe5 Ka4 53.Qb5 Ka3 54.Qb3 1–0. mihai740609 (1635) – sampo17, kurnik, 2011.

5.e3 b6

6.Nf3 Bb7 7.a4 d5 8.Be2 Qd6 9.d3 a6 10.Ba3 Qd7 11.Bf8 Rf8 12.ba6 Ba6 13.d4 Be2=+ 14.Qe2 Qd6 15.0–0 Ne4 16.Nfd2 Nd2 17.Nd2 h6 18.Qb5 Qc6= 19.Qc6 Nc6 20.c4 dc4 21.Nc4 Na5 22.Na5 Ra5=+ 23.Rfc1 Ra7 24.Rd1 Ke7 25.d5 Rd8 26.de6–+ Rd1 27.Rd1 fe6 28.Rd4 g5?? 29.g4 c5 30.Rc4 Kd6 31.e4 e5 32.f3 Kc6 33.Kf2 b5 34.ab5 Kb5 35.Rc2 Ra1 36.Ke3 Re1 37.Kd3 Rd1 38.Ke2 Ra1 39.Ke3 c4 40.Ke2 Kb4 41.Kd2 Rh1 42.Rb2= Kc5 43.Kc3?? Rc1?? 44.Kd2–/+ Rf1 45.Ke2 Rh1 46.Ke3 Re1 47.Kf2 Ra1 48.Ke3 Ra3 49.Ke2 c3 50.Rc2?? Kc4 51.Ke3 Ra1 52.Kf2 Rd1 0–1. erisonpassos – kojot4, kurnik, 2011.

6.Nf3 Bb7 7.d4 h6 8.Nbd2 Bd6 9.Bd3 Qe7 10.0–0 g5 11.c4 g4 12.Nh4 0–0–0 13.c5 bc5 14.dc5 Bc5 15.Rc1 Bb6 16.g3 h5 17.Nc4 Nc4 18.Bc4 Rhg8 19.Qd4?? Bd4–+ 20.Bd4 e5 21.Ba7 d5 22.Bb3 Qa3 23.b6 c6 24.Bc2 e4 25.Nf5 Nd7 26.Ra1 Qb2 27.Ba4 Rde8 28.Nd6 Kd8 29.Nb7 Ke7 30.Rfb1 Qe2 31.Bc6 Ne5 32.Rf1?? Nc6–+ 33.Nc5 h4! 34.Rae1 Qf3 35.gh4 Rh8 36.Nb3 Rh4 (36...Rh4 37.Nd2 Qh3 38.Bb8 Rb8 39.Nf3 ef3 40.Rb1 Qh2) 0–1. bratek55 (1625) – doru1, kurnik, 2011.

6.Nf3 Bb7 7.Be2 Rc8 8.0–0 c6 9.c4 cb5 10.cb5 Nd5 11.d4 Rc7 12.Nbd2 Qc8 13.Rc1 Be7 14.Rc7 Qc7 15.Qc1 0–0 16.e4 Qc1 17.Rc1 Nf6 18.Bd3 Rc8 19.Rc8 Bc8 20.Bc3 Nb7 21.a4+= Ba3 22.Nb1 Be7 23.Nfd2 Bf8 24.f3 Nd6? 25.Nc4?? Nc4+= 26.Bc4 d5 27.Bd3 de4 28.fe4 Be7 29.h3 Nh5 30.Bd2 h6 31.Kf2 Kh7? 32.g4+– Nf6 33.e5 g6 34.ef6 Bf6 35.Be3 e5 36.de5 Be5 37.Be4 h5 38.Bf3 hg4 39.Bg4 Bg4? 40.hg4+– f5 41.gf5 gf5 42.Nd2 Kg6 43.Nc4 Bc3 44.Kf3 Kf6 45.Bf4 Ke6 46.Ke3 Kd5 47.Nd2 Kc5 48.Nb1 Bf6 49.Bb8 Kb4 50.Ba7?? Ka4= 51.Bb6 Kb5 52.Bc7 Kc6 53.Bf4 Kc5 54.Nd2 Kb4 55.Nf3 Kc3 56.Ne1 Bh4 57.Nd3 Bf6 58.Nc5 Kc4 59.Nd7 Bg7 60.Kf3 Kd5 61.Nb6 Kd4 62.Kg3 Kc5 63.Nd7 Kd4 64.Kh4 Ke4 65.Kg5 Bd4 66.Bc1 Be5 f4 67.Nf8 f4 68.Ng6 Bb8 69.Kg4?? Bc7?? 70.Nh4= Bb8 71.Nf3 Bc7 72.Ba3 Ke3 73.Bc5 Ke4 74.Be7 Ke3 75.Bh4 Ke4 76.Bf2 Kd3 77.Ng5 1–0. mihai740609 – esterx, kurnik, 2011.

6.Nf3 d5 7.d4 Nc4 8.Bc4 dc4 9.Nbd2 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Qa1 Bb4 13.0–0 Bd2 14.Nd2 Qd7 15.Qa4 0–0 16.Nc4 Bb7 17.Ne5 Qd5 18.f3 Nh5 19.e4 Qd6? 20.c4 c5? 21.Ba3 Qc7?? 22.Bb2+= Nf4 23.Qc2 cd4 24.Bd4 f6 25.Nd3 Nd3 26.Qd3 e5 27.Bc3 Qc5 28.Kh1 Qe7 29.Rd1 Re8 30.Qd7 Ba8?? 31.Bb4! Qf7 32.Qf7 Kf7 33.Rd7 Kg6 34.h3 h5 35.Rc7 f5 36.ef5 Kf5 37.Rg7 Kf4? 38.Rf7 Kg3?? 39.Rg7 Kf2?? 40.Kh2 e4 41.fe4 Re4 42.Rc7 Re1?? 43.Bd6 Bg2?? 44.Bg3 Ke2 45.Re7 (45.Re7 Kd3 46.Be1+–) 1–0. mihai740609 – sinuhe0206, kurnik, 2011.

6.Nf3 d6 7.Be2 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Bd7 10.0–0 Qe7 11.c4 0–0–0? 12.Nc3 h5 13.d4 Ng4 14.h3 Nh6 15.Nd2 f5 16.Bh5 g5 17.g4 fg4 18.Bg4 Ng4 19.Qg4 e5 20.de5?? Bg4–+ (20...Bg4 21.ed6 Qe6–+) 0–1. mihai740609 – norris123, kurnik, 2011.

4.b5 Ne7

5.e3 c6 6.c4 cb5 7.cb5 Ned5 8.d4 Bd6 9.Nf3 0–0 10.Bd3 a6 11.0–0 ab5? 12.Bb5?? b6= 13.Nc3 Ba6 14.Ba6 Ra6 15.Nd5 Nd5 16.Qb3 Qe7 17.h3 Rb8 18.Ne5 Be5 19.de5 b5 20.Bd4 b4 21.a4 Rc8 22.Rfc1 Rc1 23.Rc1 f5 24.Rc8 Kf7 25.Bc5 Kg6?? 26.Be7+– (26.Be7 Ne7 27.Rd8+–) 1–0. mihai740609 – muminek1961, kurnik, 2011.

5.e3 Ng6 6.d4 d5 7.Nf3 Bd6 8.Nbd2 Bd7 9.h3 0–0 10.c4 c6 11.c5 Bc7 12.a4 b6 13.Be2 bc5 14.dc5 cb5 15.ab5 e5 16.c6 Be6 17.0–0 e4 18.Nd4 Qd6 19.g3 h5? 20.Ne6 fe6? 21.Bf6 Rf6+/– 22.Ne4 de4 23.Qd6 Bd6 24.Bh5 Ne5 25.Rfd1 Bc5 26.Rac1 Bb6 27.c7?? Rc8–+ 28.Be8 Kf8 29.Bc6 Nc6 30.Rc6 Rf7?? 31.Re6?? Rfc7 32.Re4 Rc5 33.Rd7 Rb5 34.Rh4 Kg8 35.Rg4 Rc7?? 36.Rgg7+– Kf8 37.Rc7 Bc7 38.Rc7 a5 39.h4 Kg8 40.Ra7 Rf5 41.Kg2 Rh5 42.f4 Rf5 43.Kf3 Kf8 44.g4 Rf7 45.Ra5 Kg7 46.Rg5 Kh6 47.h5 1–0. mihai740609 – cert, kurnik, 2011.

5.e3 Ng6 6.g3 Be7 7.Bg2 0–0 8.Nf3 Rb8 9.0–0 b6 10.d4 Bb7 11.c4 c5 12.Nbd2 cd4 13.Nd4 Bc5 14.Bb7 Rb7 15.N4b3 Qe7 16.Qf3 Rbb8 17.Nc5 bc5 18.a4 d5 19.Rfd1 dc4 20.Nc4 Nd5 21.Ba3 Rfe8 22.Na5 Qf6? 23.Qf6+– Nf6 24.Nc6 Rb7 25.Bc5 Nd5? 26.Rac1 h6 27.e4 Nf6 28.f3 Rc8 29.Rd8 Rd8 30.Nd8 Rd7 31.Nc6 h5 32.Rc2 Ne8 33.Ba7 Rc7 34.Bb6 Rb7 35.a5 Nd6 36.Rb2 Nc4 37.Rb4 Nce5?? 38.Kg2 Nc6 39.bc6 Rb8 40.c7 Rc8 41.Rd4 Kh7 42.Rd8 Rc7 43.Bc7 Ne7 44.a6 Nc6 45.Bb6 f5 46.ef5 ef5 47.a7 Na7 48.Ba7 g5 49.Rd6 g4 50.f4 h4 51.gh4 Kg7 52.Kf2 Kf7 53.Ke3 Ke7 54.Rh6 Kd7 55.Kd4 Kc7 56.Ke5 Kb7+– 57.Be3 Kc7 58.Kf5 Kd7 59.Re6 Kc7 60.Re5 Kd6 61.Kg4 Kd7 62.h5 Kd6 63.h6 Kd7 64.Kf5 Kd6 65.h7 Kd7 66.Kf6 Kd6 67.Re6 Kd5 68.f5 Kc4+– 69.h8Q Kd3 70.Qd8 Ke2 71.Bb6 Kf3 72.Qd3 Kg4 73.Qg3 Kh5 74.Qg5 1–0. mihai740609 – esterx, kurnik, 2011.

5.Nf3 Ned5 6.c4 Nb6 7.e3 g6 8.a4 d6 9.a5 Nbd7 10.d4 Bg7 11.Bd3 0–0 12.0–0 b6 13.Nbd2 Bb7 14.Qb3 Bf3 15.Nf3 Ne8 16.Be4 Rb8 17.Rfd1 f5 18.Bc6 Ndf6 19.ab6 ab6 20.Ra7 Nd7 21.c5 bc5?? 22.Qe6+– Kh8 23.Qd7 Qd7 24.Bd7 Rf7 25.Bc6 cd4 26.Bd4 Bd4 27.Nd4 Nf6 28.Ne6 Ng4 29.Rc7 Rc7 30.Nc7 Ne5 31.f4 Nc6 32.bc6 Rc8 33.Nb5 Rc6 34.Nd6 Rc3 35.Kf2 Rc2 36.Kf3 h5 37.Nf7 Kg7 38.Ng5 Rc7 39.Ne6 Kh6 40.Nc7 g5 41.Rd6 Kg7 42.fg5 f4 43.ef4 h4 44.f5 Kf7 45.Kg4 h3 46.Kh3 Kg7 47.Kg4 Kf7 48.h4 Kg7 49.h5 Kh7 50.Rd7 Kg8 51.f6 Kf8 52.g6 Kg8 53.Rd8 1–0. bratek55 (1605) – daniel13ans, kurnik, 2011.

4.c4 a6

5.d4 d5 6.e3 b5 7.cb5 ab5 8.Bb5 Bd7 9.Bd3 g6 10.Nf3+– Bg7 11.0–0 Ne4 12.Nc3 Nd6 13.Qc2 e5? 14.Nd5 e4 15.Be4 Ne4 16.Qe4 Be6 17.Nf4 Ne7 18.Ne6 fe6 19.Qe6 Rf8 20.b5 Rf6 21.Qc4 Rb6 22.e4 Rab8 23.a4 Rd6 24.Ng5 Bd4 25.Bd4 Rd4 26.Qf7 Kd7 27.Ne6 (27...Qg8 28.Qg8 (28.Nd4?! Qf7 29.Rfd1 Kc8=) 28...Rg8 29.Nd4+–) 1–0. orane (2200) – ChiefWahoo, Caissa.com, 2004.

5.d4 d5 6.e3 dc4 7.Bc4 Ne4 8.Nf3 g5 9.0–0 g4 10.d5 gf3 11.Bh8 Qg5 12.Qf3 f5 13.dc6 1–0. Wall,Bill – RC, Internet (2001.02.17), 2001.

4.e3 b6

5.Nf3 Bb7 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Nc6).

5.f4 Bb7 6.Nf3 Bd6 7.d4 0–0 8.c4 Be7 9.Bd3 a5 10.b5 Na7 11.0–0 c6 12.a4 cb5 13.ab5 d5 14.Nbd2 dc4 15.Bc4 Nd5 16.Qe2 Bf6 17.Ne5 Nc8 18.e4 Nb4 19.Rac1 Nd6 20.Bb3 Rc8 21.Rc8 Qc8 22.Rc1 Qa8 23.Nc6 Nc6 24.bc6+= Bc6 25.e5 Nf5? 26.ef6+– gf6?? 27.d5 ed5 28.Qg4 Kh8 29.Bf6 Ng7 30.Qg7 1–0. amator111 (1665) – moyrzesh, kurnik, 2011.

4.e3 d5

5.b5 Nb8 6.Nf3 c5 7.c4 b6 8.Be2 Bb7 9.0–0 Bd6 10.a4 Nbd7 11.Na3 0–0 12.Qb1 e5 13.d3 d4 14.e4 Nh5 15.Ne5?? Be5 16.Bh5 Qh4 17.h3 Qh5 18.Qd1 Qd1 19.Rad1 f5 20.f4 fe4 21.fe5 Rf1 22.Rf1 Ne5 23.de4 Be4 24.Bc1? Nd3 25.Nb1 Nc1 26.Rc1 Bb1 27.Rb1 Re8 28.Kf2 Re3 29.Ra1 Rc3 30.Re1? Kf7 31.Re5 Rc4 32.Rd5 Ra4 33.Rd7 Kg6 34.Ke2 Ra3 35.h4 h6 36.h5 Kh7 37.g4 a5 38.ba6 Ra6 39.Kd3 b5 40.Rb7 Ra3 41.Kd2 b4 42.Rb5 Rc3 43.Kd1 b3 44.Kd2 c4 45.Kd1 Rc2 46.Rb4 d3 47.Rb5 b2 (47...b2 48.g5 hg5 49.Rb6 c3 50.Ke1 Re2 51.Kf1 c2 52.Rh6 gh6 53.Kg1 b1Q) 0–1. erisonpassos – sramoedo, kurnik, 2011.

5.Nf3 a6 6.d3 Bd6 7.Be2 0–0 8.Nbd2 Qe7 9.c4 dc4 10.Nc4 b5 11.Nd6 cd6 12.0–0 Bb7 13.Rc1 Rfc8 14.Nd2 d5 15.Bf3 Qd6 16.Re1 Ne5 17.Be5 Qe5 18.Rc8 Rc8 19.d4 Qd6 20.Qb1 Rc3 21.Rc1 Qc7 22.Rc3 Qc3 23.Nb3 Ne4 24.Be4 de4 25.h3 Bd5 26.Nc5 Qa3 27.Kh2 a5 28.ba5 Qa5 29.Kg3? b4 30.f3 ef3 31.gf3 Qa3 32.Kf4?? b3 33.e4 Qa2 34.Qd1 Qh2 35.Ke3=+ Bc4 36.Nb3 Qh3 37.Qc2?? Qh6–+ 38.f4 Qh3 39.Kd2 Qh2 40.Kc1 Qc2 41.Kc2 Bb3 42.Kb3 h5 43.Kc3 Kh7 44.Kd3 Kh6 45.Ke3 h4 46.Kf3–/+ Kh5 47.d5 f5?? 48.d6+– h3 49.d7 fe4 50.Kg3 e3 51.d8Q e2 52.Qg5 1–0. exp2005 – wirzinkiewicz, kurnik, 2011.

5.Nf3 b6 6.Bb5 Bb7 7.c4 a6= 8.Ba4 Bd6 9.cd5 ed5 10.Nc3 0–0 11.0–0 b5 12.Bb3 Ne5 13.Ne5 Be5 14.d4 Bd6 15.Qe2 Ne4 16.Ne4 de4 17.Rac1 Qh4 18.g3 Qh3 19.f4 Bc8?? 20.Qg2 Qh5 21.Qf2 Bg4 22.Bd5?? Qd5–+ 23.Rc3 Qh5 24.Rfc1 Bf3 25.Rc6 Qh3 26.d5 Bh5 27.Be5 Be5 28.fe5 Qg4 29.Rc7 Qf3 30.Qf3–/+ Bf3 31.d6 Bg4 32.Rb7 Rac8 33.Rcc7 Rc7 34.Rc7 Rc8 35.Kg2?? Rc7–+ 36.dc7 Kf8 37.h3 Be6 38.g4 Ke7 39.Kg3 Kd7 40.c8Q Kc8 41.Kf4 Bd5 42.h4 Kd7 43.g5 Ke6 44.h5 h6 45.gh6 gh6 (45...gh6 46.Kg3 Ke5–+) 0–1. Fournier,Frederic (1785) – adrinolink, unrated blitz game (2/12), 2002.

5.Nf3 Bd6 6.c4 0–0 7.c5 Be7 8.d4 Ne4 9.Nc3 Nc3 10.Bc3 b6 11.Bd3 Bb7 12.0–0 f6 13.Qc2 h6 14.Rac1 e5 15.de5 Ne5 16.Ne5 fe5 17.Bh7 Kh8 18.Be5 Bf6 19.Bf6 Qf6 20.Bd3 c6 21.Be2 Rad8 22.Bf3 d4 23.ed4 Qd4 24.Rcd1 Qf6 25.Rd8 Rd8 26.Rd1 Rd1 27.Qd1 Qb2? 28.Qd8 Kh7 29.Be4 g6 30.Qd7 Qg7 31.Qg7 Kg7 32.cb6 ab6 33.f3 Kf6 34.Kf2 g5 35.Ke3 Ke5 36.g3 b5 37.h3 h5 38.Bc2 Bc8 39.h4 gh4 40.gh4 Be6 41.Be4 Bd7 42.f4 Kf6? 43.Kd4 Bf5 44.Bc6 Bg4 45.Bb5 Kf5 46.Bd7 Kf4 47.Bc6 Kg3 48.Be8 Kh4 49.Bh5 Kh5 50.b5 Bf3 51.a4 Kg6 52.a5 Kf6 53.Kc5 Ke7 54.Kb6 Kd8?? 55.Ka7 Kc7 56.b6 Kc8 57.a6 1–0. Fournier,Frederic – marc4ever, Active, 2007.

5.Nf3 Bd6 6.c4 dc4 7.Bc4 Qe7 8.0–0 Bd7 9.d4 Ne4 10.Nbd2 Nd2 11.Qd2 Nd8 12.Qc3 c6 13.Rac1 b5 14.Bd3 Bc7 15.Bb5 a6? 16.Bd3+– Qd6 17.g3 Bc8 18.Ne5 f6 19.Nc6 Bb7 20.Nd8 Rd8?? 21.Qc7 Qd5 22.e4 Qd7 23.Qd7 Rd7 24.Rc5 0–0 25.Rfc1 Rfd8 26.Rc7 Rc7 27.Rc7 Ba8 28.Ba6 Be4 29.Rc8 Rc8 30.Bc8 Kf7 31.b5 Ke7 32.b6 Kd8 33.b7 Kc7 34.a4 1–0. Fournier,Frederic (1805) – mio1976 (1635), Active (5/0), 2005.

5.Nf3 Bd7 6.c4 dc4 7.Bc4 Bd6 8.Nc3 Qe7 9.d4 0–0–0 10.Qa4 a6 11.b5 Nb8 12.Qb3 ab5 13.Bb5 Bb5 14.Nb5 Nc6 15.0–0 h5 16.Rac1 h4 17.h3 Ne4? 18.Ne5?? Be5+= 19.de5 Nd2 20.Qa4+– Nf1 21.Qa8 (21.Qa8 Nb8 22.Kf1+–) 1–0. Fournier,Frederic – edn (1705), Active, 2008.

4.e3 Be7

5.Nf3 0–0 6.c4 d5 7.cd5 Qd5 8.Nc3 Qd8 9.Be2 Bd6 10.d4 b6 11.0–0 Bb7 12.Bd3 Ne7 13.Qc2 Ng6 14.Ne4 Rb8 15.Nd6 Qd6 16.Rac1 Bf3 17.gf3 Nd5 18.Qc6 Qe7 19.f4 Qh4 20.Kh1 1–0. Fournier,Frederic (1870) – RUBENS178 (1610), Active (5/0), 2005.

5.Nf3 0–0 6.d4 d5 7.Bd3 a6 8.Nbd2 b5 9.0–0 Bd6 10.Ne5 Ne5?? 11.de5+– Be5 12.Be5 Ng4 13.Qg4 f6 14.Bb2 e5 15.Qh4 (15...h6 16.a4+–) 1–0. Woelfelschneider,Peter – Konradt, T5e–07, 2002.

4.Nf3 b6

5.c4 Bb7 6.d3 Ne7 7.e4 Ng6 8.g3 d6 9.Bg2 Be7 10.0–0 0–0 11.Nbd2 h5 12.h4 Ng4 13.Qb3 Kh7 14.Rac1 f5 15.Nd4+/– Bh4?? 16.Ne6+– Qe7 17.Nf8 Rf8 18.ef5 Rf5 19.Bb7 Qe2 20.Qd1 Qd3 21.Be4 Nf2 22.Bd3 Nd1 23.Bf5 Nb2 24.gh4 Kh6 25.Bg6 Kg6 26.c5 bc5 27.bc5 dc5 28.Rc5 Nd3 29.Rc7 Ne5 30.Ra7 Kh6 31.Rf5 Ng4 32.Rff7 Ne3 33.Rg7 Nc4 34.Rg6! (34.Rg6 Kg6 35.Nc4+–; 34.Nc4?!) 1–0. bratek55 (1675) – selimi64 (1665), kurnik, 2011.

5.g3 Bb7 (--> 1.b4 b6 2.Bb2 Bb7 3.Nf3 e6 4.g3 Nf6 5.a3 Nc6).

4.Nf3 d5

5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Nc6 5.Nf3).

3.a3 d5

4.Ra2 c5 5.e3 cb4 6.ab4 Bb4 7.g4 0–0 8.h4 Ne8 9.h5 h6 10.Ra4 a5 11.Na3 Bd7 12.Rb4 ab4 13.Nb1 Nc6 14.c3 bc3 15.Nc3 Nd6 16.Nb5 Nb5 17.Bb5 Qb6 18.Bc6 bc6 19.Bd4 c5 20.Be5 Qc6 21.Qf3 Ra2 22.Nh3 f6 23.Bg3 Ra1 24.Ke2 Rh1 25.Qh1–+ d4 26.Qc6 Bc6 27.Nf4 Re8 28.Kd3 Bb5 29.Ke4 e5 30.Nd5 Bc6 31.ed4 ed4 32.Kf5 Bd5 33.f4 Be4 0–1. xtom – sahistulboss (1775), kurnik, 2011.

4.b5 Bd6 5.d3 0–0–/+ 6.Nf3 Re8 7.Nbd2 e5–/+ 8.e4 c6 9.Ra2 h6 10.a4 Be6 11.Ne5 de4–+ 12.Nec4?? ed3 13.Be2 de2 14.Qa1 Bc7 15.Bf6 Qf6 16.Qf6 gf6 17.Ra3 Nd7 18.Ne3 f5 19.Ke2 f4 20.Nd1 Bf5 21.Kf3 Bc2 22.Nc3 Ne5 23.Kf4 Nc4 24.Kg4 Na3 25.Nce4 Be4 26.Ne4 Re4 27.Kf5 Ra4 28.g3–+ Nb5 29.h4 Re8 30.f4–+ Nd6 31.Kg4 b5 32.Rc1 Rc4 33.Ra1 a5 34.h5 a4 35.Kf3 Nf5 36.g4 Nd4 37.Kg3–+ Re3 38.Kh4 Bf4 39.Ra4 Ra4 40.g5 Bg5 41.Kg4 Ne6 42.Kf5 Rf4 (42...Ng7) 0–1. bvboucher (2020) – gtan (2135), net–chess.com, 2005.

4.c4 c6 5.cd5 cd5 6.e3 b6 7.Be2 Bb7 8.Nf3 Nbd7 9.0–0 Bd6 10.Qb3 Rc8 11.Nc3 0–0 12.Rfc1 Qe7 13.Nd1 h6 14.g3 e5 15.Nh4 Qe6 16.Bf3 e4 17.Bg2? g5–+ 18.f4 gh4 19.gh4 Qg4 20.Nf2 Qh4 21.Qd1 Kh7 22.Kh1 Rg8 23.Bh3 Rc1 24.Rc1 Qf2 25.Bf5 Kh8 26.Qf1 Qh4 27.Bd7 Rg6 28.Be8? Kg8 29.Bb5 Ng4 30.Qe2 Nf2 31.Qf2 Qf2 32.Bf1 Qg1 (32...Rg1) 0–1. dtpwaldi – mizzeria (1785), kurnik, 2011.

4.d3 a5 5.c3 Bd6 6.e3 e5 7.Be2 Nbd7 8.h3 Qe7 9.Nf3 Nb6 10.d4 ed4 11.ed4 Nc4 (11...ab4?! 12.ab4 Ra1 13.Ba1+=) 12.Qc2 0–0 (12...ab4 13.ab4 Ra1 14.Ba1–/+) 13.0–0 Ne3! (13...ab4?! 14.Bc4 bc3 15.Nc3 dc4 16.Rfe1–/+; 13...Nb2?! 14.Qb2 ab4 15.cb4 Bb4 16.ab4 Ra1 17.Qa1 Qe2 18.Re1–/+) 14.fe3 Qe3 15.Kh1 Ne4 16.Ne5? (16.g4 Qe2! 17.Qe2 Ng3 18.Kg2 Ne2 19.Ne5–+) 16...Ng3 17.Kh2 Ne2 (17...Qe2?! 18.Qe2 Ne2 19.Rf2–/+) 18.Rf3 (18.Qd2 Be5 19.de5 Qe5 20.Kh1 Ng3 21.Kg1 Nf1 22.Kf1–+) 18…Qg1 0–1. grahamtrue (2185) – jessamine, net–chess.com, 2011.

4.d3 Nc6 5.e3 Bd6 6.Qf3 (6.c4 Be7=) 6...Bd7 (6...e5 7.h3+=) 7.Be2 Qe7 8.Nd2 e5 9.h3? (9.Qg3 Rg8=) 9...0–0–0?? (9...e4 10.de4 de4 11.Ne4 Ne4 12.b5–+) 10.0–0–0? (10.Qg3 Rhg8+=) 10...h6 (better is 10...e4!? 11.de4 de4 12.Ne4 Ne4 (12...Qe4?! 13.Bf6 Qf3 14.Nf3 gf6 15.c3–+) 13.Bg7 Rhg8–+) 11.g4 g5 (11...Rhe8 12.c4 e4 13.de4 de4 14.Qg2–/+) 12.Nb3 (12.c4 dc4 13.dc4 Qe6=) 12...h5 13.gh5 Nh5 (13...Be6!?–/+) 14.Qd5= Nf6 15.Qg2 Rdg8 16.b5 (16.Kb1 g4 17.hg4 Rh1 18.Qh1 Ng4=) 16...Nb8 (16...Nd8 17.a4=) 17.a4 Ba3 18.Bf3 e4 (18...c6!?=) 19.de4 Be6? (better is 19...Bb2 20.Kb2 c6+/–) 20.e5+– Nd5? (20...Nfd7 21.Bb7 Kd8+–) 21.Bd5 (21.Rd5?! Bd5 22.Bd5 c6 23.bc6 bc6 24.Bc6 Bb2 25.Kb2 Qe5 26.Nd4 Qa5+–) 21...Bd5 22.Qd5 (22.Rd5!? c6 23.bc6 bc6+–) 22...Rd8 23.Qe4 Rd1? 24.Kd1+/– Rd8?? 25.Kc1 Nd7 26.e6! fe6 27.Nf3 Kb8 28.Nfd2 Nf6 29.Qf3 e5 30.h4 e4 31.Qf5 Rd5 32.Qg6 b6 33.hg5 Ng4 34.Ne4 Bb2 35.Kb2 Kb7 36.Qc6 Kb8 37.Qd5 Nf2 38.Rh8 Qe8 39.Re8 1–0. West Islander – pieeater, ChessWorld.net, 2012.

4.e4 Be7 5.ed5 (5.e5 Nfd7+=) 5...ed5 6.Nf3 c6 7.Be2 0–0 8.0–0 Bf5 9.d3 Nbd7 10.Nbd2 Bd6 11.h3 Re8 12.Re1 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Be5 Re5 15.Nf3 Re7 16.Bf1 Qd7 17.Re7 Qe7 18.Qe1 Re8 19.Qe7 Re7 20.Re1 Kf8 21.Re7 Ke7 22.Nd4 Bd7 23.f3 h6 24.c4 dc4 25.dc4 Kd6 26.Bd3 c5 27.Nc2 Ba4 28.Ne3 Bd7 29.Kf2 cb4 30.ab4 b6 31.g4 g6 32.f4 Bc6 33.Kg3 (33.Ke2 Bb7=) 33...Ne4+= 34.Be4 Be4 35.Kf2 a5 36.ba5 ba5 37.Ke2 Kc5 38.Kd2 Kb4 39.Kc1 Kb3 40.c5 a4 41.c6 (41.Nf1 Kb4–+) 41...Bc6 42.Kb1 Kc3 (42...g5 43.f5–+) 43.f5 (43.g5 h5–+) 43...Kd4 44.fg6 fg6 (44...Ke3?? 45.gf7 Be4 46.Kb2+–) 45.Nc2 Ke4 46.Nb4 Bd7 47.Kc2 Kf4 48.Kd2 (48.Nd3 Kg3 49.Ne5 Be8–+) 48...Kg3 49.Ke3 (49.g5 h5 50.Nd5–+) 49...Kh3 50.Kf4 Bg4 51.Ke5 Bd1 0–1. Fournier,Frederic (1785) – pboris1940 (1745), Active, 2012.

4.Be5 Nbd7 5.Bb2 (5.Bg3 Ne4+=) 5...b6 (5...a5 6.ba5 Bd6 7.e3–/+) 6.c4 (6.e3 a5+=) 6...dc4–/+ 7.e3 b5 8.Nf3 (8.d3 cd3 9.Bd3 a6–/+) 8...Bb7 (8...c5 9.d3 cd3 10.Bd3–/+) 9.d3 cd3 10.Bd3 a6 11.Nbd2 (11.0–0 c5–/+) 11...c5 12.bc5 Nc5 13.Bc2 Nd3 14.Bd3 Qd3 15.Qe2 Qe2 (15...Qg6 16.0–0–/+) 16.Ke2 Be7 (16...Rd8 17.Bf6 gf6 18.Rhc1–/+) 17.Rhc1 Bd6 (17...Bd5 18.Bd4–/+) 18.Be5 Be5 (18...Ke7 19.Bd6 Kd6 20.Rd1–/+) 19.Ne5 0–0 (19...Nd7 20.Rc7 Ne5 21.Rb7+=) 20.f3 Rac8 21.Nb3 (21.e4 Nh5 22.g3 Rfd8+=) 21...Rc1 (21...Bd5 22.Na5+=) 22.Rc1+= Bd5 23.Nd4 (23.Nd2 Ba8=) 23...Bc4= 24.Kf2 (worse is 24.Nc4 Rc8–/+) 24...Nd5 25.a4 (worse is 25.Nc4 Rc8–/+ (worse is 25...bc4 26.Rc4 Rb8 27.e4+=)) 25...Nb4 26.Rc3 Nd5 27.Rc2 Nb4 28.Rc3 Nd5 ½–½. Gosme,Emile – Gustafsson,Lars, IECC, 1998.

4.Be5 Be7 5.Bb2 0–0 6.g3 c5–/+ 7.Be5 Nc6–+ 8.Bb2 cb4 9.ab4 Nb4 10.Ba3 Nc6 11.Bc1 d4 12.e3 e5 13.ed4?? Qd4 14.Nc3 Ne4 15.Nh3 Bh3 16.Ne4 Qe4 17.Qe2 Qh1 18.Rb1 Nd4 19.Qc4 Bf1 20.d3 Nf3 21.Kd1 Bd3# 0–1. Chad's Chess V015 – SmarThink001a, computer chess game, 2001.

4.f3 Bd7 5.e3 Bd6 6.Bd3 a5 7.ba5 Ra5 8.Bc3 Ra4 9.Nh3 e5 10.Nf2 0–0 11.0–0 Re8 12.Bb2 Rh4 13.g3 Rh5 14.c4 c6 15.cd5 Qb6 16.Nc3 cd5 17.Rb1 Qa5 18.Re1 Na6 19.Be2 Rh6 20.Ra1 Rc8 21.Rc1 Rc7 22.a4 Bb4 23.Nd3 d4 24.Nb4 Nb4 25.Qb3 Be6–/+ 26.Qa3 Rc8 27.Red1 dc3 28.Bc3 Nfd5 29.Be5 Nc6 30.Qb2 f6 31.Qb7 Nce7 32.Bc3 Qa4 33.Bd4 Rd8 34.Bc5 Qe8 35.e4 Qh5 36.h4 Nf4 37.Qb6 Nc6 38.gf4 Qh4 39.f5 Qg3 40.Kf1 Rh1 41.Bg1 Rd4 42.Qb8 Nb8 43.Rc8 Kf7 (44.Rc7 Kf8 45.Rf7 Bf7 46.Bc4 Qg1 47.Ke2 Rh2#) 0–1. GLChess207e – CometB11, computer chess game, 2000.

4.f4 b5 5.Nc3 a6 6.e3 Bb7 7.Nf3 h6 8.Bd3 Bd6 9.0–0 Nbd7 10.Qe1 Qe7 11.Qg3 Nh5 (11...g5!?=) 12.Qg4+= Ndf6 13.Qh3 Bc8 (13...g6 14.g4 Ng7 15.Qh4+/–) 14.Ne5 g5 15.Nc6 Qf8 16.g4 e5 (better is 16...Bd7 17.gh5 Bc6 18.fg5 Ne4 19.Ne4 de4 20.Bh8 ed3+/–) 17.fe5+– Be5?? (17...Bg4 18.Qg2 Bd7 19.Nd5 Nd5 20.Qd5 Be7+–) 18.Ne5 Qd6 (18...Qe7 19.Nd5 Nd5 20.Rf7+–) 19.Nf7 Kf7 (19...Qe7 20.Bg6 Bg4 21.Ne5 Kd8 22.Ng4 d4+–) 20.Qh5 Ke7 21.Rf6! Kf6 (21...Qf6 22.Nd5 Double attack (22.Nd5 Decoy); 21...Kf6 22.Ne4 Double attack (22.Ne2 Decoy)) 22.Nb5 (22.Nb5 Ke7 23.Nd6+–) 1–0. marekt – desertstorm2002, internet, 2014.

4.f4 Nc6 5.Nf3 Ne4 6.e3 Be7 7.Bg7 Rg8 8.Bb2 Bh4 9.g3 Bf6 10.Nc3 Nc3 11.dc3 Qd6 12.Qe2 e5 13.e4 de4 14.Qe4 Bd7 15.b5 Na5 (better is 15...0–0–0 16.Be2 Qe7 17.bc6 Bc6+–) 16.fe5 Qe6 17.Qh7 0–0–0 18.0–0–0 Bg5? (18...Rh8 19.Qe4 Be7+–) 19.Ng5 Rg5 20.Rd7! Qd7 (20...Kd7 21.Bh3 Combination; 20...Rd7 21.Bh3 Pinning (21.Bh3 Decoy); 20...Qd7 21.Bh3 Pinning (21.Bh3 Decoy)) 21.Bh3 f5 (21...Rg4 22.Qh5 Qb5 23.Bg4 Kb8+–) 22.ef6 Rg4 23.Qd7 Rd7 (23...Kd7 24.Bg4 Ke8 25.Bh5 Kf8+–) 24.Bg4 (24.Bg4 Kd8 25.Bd7+–) 1–0. b4_player – juanorte, casual, 2013.

4.f4 Qd6 5.e3 Nc6 6.Nf3 Be7 7.Bd3 a6 8.0–0 b5 9.Be5 Qd7 (9...Ne5? 10.fe5 (10.Ne5?! 0–0=) 10...Qb6 11.ef6 Bf6 12.Nc3+–) 10.Nc3 Ne5 11.Ne5 Qd6 12.a4 ba4 13.Na4 Qb4 14.c4 dc4 15.Nc4 0–0 16.Rb1 (16.Rb1 Qb5 17.Rb5 ab5 18.Nab2 bc4 19.Nc4+–) 1–0. b4_player – juanorte, casual, 2013.

4.g3 b6 5.Bg2 c5 6.b5 Bb7 7.Nf3 Be7 8.0–0 0–0 9.d3 Nbd7 10.e3 Ng4 11.h3 Bf6 12.d4 Nh6 13.Nbd2 a6 14.a4 ab5 15.ab5 Ra1 16.Qa1 Qa8 17.dc5 bc5 18.Nb3 Qa1 19.Ba1 Ba1 20.Ra1 Ra8 21.Ra8 Ba8 22.Nfd2 Nf5 23.e4 de4 24.Ne4 c4 25.Nbc5 Nc5 26.Nc5+– Bg2 27.Kg2 Nd4 28.b6 Nc6 29.b7 Nb8 30.Kf3 Kf8 31.Ke4 Ke7 32.Kd4 Kd6 33.Kc4 Kc6 34.f4 h6 35.g4 g6 36.c3 h5 37.g5 Kb6 38.Ne4 Kc6 39.Kd4 h4 40.c4 Kb7 41.Nd6 Kc6 42.Nf7 Nd7 43.Ne5 (43.Ne5 Kd6 44.Nd7+–) 1–0. Varsamis,Christos (1860) – Burke,Michael, IECG, 1999.

4.g3 d4 5.Bg2 e5 6.d3 c6 7.Nd2 Bd6 8.c3 c5 9.cd4 cd4 10.Ne4 Ne4 11.de4 Bd7 12.Qd3 0–0 13.e3 Qb6 14.ed4 Bb5 15.Qe3 ed4 16.Bd4 Qc7 17.Qg5 g6?? 18.Qb5 (18...Nc6 19.Bc3+–; better is 18.Qf6 Be5 19.Be5 Qe5 20.Qe5+–) 1–0. audrey – frodobaggins, Caissa.com, 2004.

4.g3 Nbd7 5.Bg2 Be7 6.Nf3 c6 7.0–0 a5 8.ba5 (8.c3 0–0=) 8...Ra5 9.d3 b5 10.Nbd2 Bb7 11.c4 bc4 12.dc4 0–0 13.Qc2 Qa8 14.Rfb1 Rb8 15.a4 Nb6? (better is 15...Qa7!?=) 16.Be5+/– Nfd7 17.Bb8 Qb8 18.Nb3 (18.cd5 ed5 19.Bh3 Qa8+–) 18...Ra7 19.cd5 cd5 20.a5 Nc4 21.Nbd4 Qc8 22.Nb5 (22.Nd2 Nde5+/–) 22...Ra5 23.Ra5 Na5 24.Qa4 (24.Qc8 Bc8 25.Nfd4 Nc5+/–) 24...Nc4+= 25.Na7 Qa8?? (better is 25...Qc7+=) 26.Qd7+– Bc5 (26...Kf8 27.Rb7 Qe8+–) 27.Rb7 (27.Rb7 Qf8 28.Nc6+–) 1–0. baitang (1920) – jeich (1870), gameknot.com, 2014.

4.g3 g6 5.Bg2 Bg7 6.Nf3 0–0 7.d3 c5 8.Nbd2 b6 9.c4 Bb7 10.bc5 bc5 11.Qb3 Qb6 12.Bf6 Bf6 13.Rb1 Nd7 14.0–0 Rab8 15.Qa4+= Bc6 16.Rb6+/– Ba4 17.Ra6 Nb6 18.Rb1 Bc6 19.Ra7 Na8 20.Rb8 Rb8 21.cd5 ed5+/– 22.Ra5 Rb5 23.Rb5 Bb5 24.Ne1 Nb6 25.Nc2+= Bc3 26.Nb1 Bb2 27.Kf1 Ba4=+ 28.Ne3 Bb3 29.Ke1 d4+= 30.Nd1 Bc1= 31.Nd2 Ba2 32.Bc6 Ba3 33.Bb5 Bb4 34.e3 c4 35.dc4 Bc4 36.Bc6 Ba6 37.Nb2 Bc3 38.Na4 Bd2 39.Kd2 Nc4 40.Ke1 de3 41.fe3 Ne3 42.Nc5 Bc4 43.Nd7 Kg7 44.Ne5 Ba6 45.Be4 f6 46.Nd7 Bb5 47.Nc5 f5 48.Bd3 c6 49.Ne6 Kf6 50.Nf8 h6–+ 51.Ke2 Ng4 52.Bc4 Nh2 53.Ne6 Ng4 54.Nd4 Be4 55.Nb5 Ne5 56.Na3 Kg5 57.Kf2 Kg4 58.Be2 Bf3 59.Bf3 Nf3 60.Nc4 Nd4 61.Ne5 Kg5 62.Nf7 Kh5 63.Ke3 Ne6 64.Kf3 Ng5 (64...Ng5 65.Kf4 Nf7–+) 0–1. Schlagenhaufer,Johannes – Kammel,Rudolf, Oberpfalz–ch, 2000.

4.h3 Nc6 5.Nf3 Bd6 6.e3 Ne5 7.Be5 Bd7 8.Nc3 c5 9.Bd6 cb4 10.ab4 Bc6 11.Nb5 Bb5 12.Bb5 Nd7 13.Ne5 (13.Ne5 Qb6 14.Bd7 Kd8 15.Bc5+–) 1–0. pierre – Zaii, internet, 2008.

4.h3 Bd6 5.Nc3 0–0 6.Nb5 Be7 7.Nf3 (7.Be5 Ne8 8.Nf3 f6 9.Bb2 a5 10.ba5 e5 11.e3+=) 7...a6 (7...c6 8.Nc3 b5 9.e3 a5 10.ba5 Bd6 11.d4+=) 8.Nbd4 c5 (8...a5 9.ba5 c5 10.Nb5 Qa5 11.a4–/+) 9.bc5 Bc5 10.e3 Nc6 (10...Bd6 11.Nb3+= (11.Rb1+=)) 11.Bd3 (11.Nc6=) 11...Ba7 (11...Nd4 12.Bd4 Bd4 13.ed4=) 12.Nc6 bc6 13.0–0 h6 14.Ne5 (14.c4 Bc5+=) 14...Qd6= 15.Qf3 (15.Ng4 Ng4 16.Qg4 e5=) 15...Nd7 (15...Rb8!? 16.Bc3 c5=) 16.Qg3 Bb8 (better is 16...f6!? 17.Nd7 Qd7+=) 17.f4+– White threatens strongly Nc4 17...f6? (better is 17...f5 18.Nc6! Rf7+/–) 18.Qg6 fe5 (18...f5 19.Ng4! Qe7 20.Nh6 Kh8+–) 19.fe5 Rf1 (19...Rf5 20.ed6 d4 21.Qe6 Kh8 22.Qe8 Nf8 23.Qf8 Kh7 24.Rf5 Bf5 25.Bf5 g6 26.Qf7 Kh8 27.Bd4) 20.Rf1 (20.Rf1 Nf8 21.Qf7 Kh8 22.Qf8 Qf8 23.Rf8#) 1–0. pierre – Arii, internet, 2008.

4.h3 Nbd7 5.e3 Bd6 6.Bb5 0–0 7.Bd7 Bd7 8.Nf3 b6 9.0–0 Re8 10.d3 Bb5 11.Nd4 Bd7 12.c4 c5 13.Nf3 a6 14.bc5 bc5 15.Bf6 Qf6 (worse is 15...gf6 16.cd5 ed5 17.Nc3+=) 16.e4?? (better is 16.Nbd2–/+) 16...Qa1–+ 17.e5 (17.Qc1 Rab8–+) 17...Be5 18.Qd2 Reb8 19.Ne5 Qe5 20.Nc3 (20.cd5 ed5 21.Qc3 Qd4 22.Qd4 cd4–+) 20...Rb3 21.Ne2 d4 22.Qc2 Ra3 23.Qd2 Bc6 24.Nf4 Qg5 25.g3 Qf5 26.h4 e5 27.Ne2 Qf3 28.Qc2 Rd3 29.Rd1 Qh1 (29...Qg2) 0–1. 488 – Grey_cells_teaser, ChessWorld.net, 2013.

4.h3 Be7 5.e3 c5 6.Bb5 Bd7 7.Qe2 a6 8.Bd7=+ Qd7 (8...Qd7 9.bc5 Bc5 10.Bf6 gf6=; 8...Nbd7 9.bc5 Nc5 10.Nf3=+). Odin(Aesir) – PiedPiper, ChessWorld.net, 2004.

4.Nh3 c5 5.c3 c4 6.d3 b5 7.Nf4 Bd6 8.g3 Qc7 9.Nd2 Bb7 10.e4 Bf4 11.gf4 Qf4 12.a4?? 0–0 13.ed5 Bd5 (13...Bd5 14.Rg1 a6–/+; 13...cd3 14.Bd3 Bd5 15.Rg1–/+) 0–1. Turm87@ – xerxes, mySchach.de, 2004.

4.Nh3 Bd6 5.d4 0–0 6.Qd3 Nbd7 7.e3 e5 8.Be2 e4 9.Qb3 c6 10.c4 Re8 (10...dc4 11.Qc4 Nd5 12.Qc2–/+) 11.c5+= Bc7 12.0–0 Nf8 13.f3 (13.Nf4!?+=) 13...Bh3–/+ 14.gh3 ef3 15.Rf3 Ng6 16.Bd3 (better is 16.Nd2!?–/+) 16...Nh4–+ 17.Rg3 (17.Rf2 Qd7 18.Nd2 Qh3–+) 17...Bg3 18.hg3 Nf3 19.Kf2 Ng5 20.h4 (20.Nd2 Nh3 21.Kg2 Ng5–+) 20...Nfe4 (better is 20...Ng4!? 21.Kg2 Ne3 22.Kg1–+) 21.Be4 (21.Ke1 Nf3 22.Ke2 Qf6 23.Be4 Re4–+ (23...de4?! 24.Qd1–+)) 21...Ne4 (21...de4?! 22.hg5 Qg5 23.Nd2=) 22.Kg2 Qc7 23.Nc3 (23.Kf3 Qg3 24.Ke2–+) 23...Qg3 24.Kh1 Nf2 0–1. Barry49434 – Germanicus, ChessWorld.net, 2005.

4.h4 c5 5.Nf3 cb4 6.ab4 Bb4 7.e3 0–0 8.Bd3 Nc6 9.0–0 b6 10.Nc3 Bb7 11.Nb5 Be7 12.h5 h6 13.Ne5 Ne5 14.Be5 a6 15.Nc7 Rc8 16.Na6 Nh5?? (better is 16...Bd6 17.Bd6 Qd6+=) 17.Qh5+– 1–0. Wall,Bill – Orihinal,Joel, chess.com, 2011.

4.h4 h6 5.g3 Be7 6.Bg2 b6 7.Nf3 Bb7 8.0–0 Nbd7 9.c4 0–0 10.cd5 Bd5 11.Nc3 Bb7 12.Qc2 c5 13.bc5 Nc5 14.d4 Nce4 15.Ne5 Nd6 16.Bb7 Nb7 17.Rfc1 Rc8 18.Qd3 Nd5? (better is 18...Nd6) 19.Nb5 a6 20.Na7 Rc1 21.Rc1 b5 22.Nac6 Qd6 23.e4 Nf6 24.Bc3 Qa3 25.Ra1 Qb3 26.Ne7 Kh8 27.Ra6 Re8 28.Nf7 Kh7 29.e5 1–0. Wall,Bill – Guest1243327, playchess.com, 2012.

4.c4 dc4

5.e3 b5 6.a4 c6 7.ab5 cb5 8.Nc3 a6 9.Be2? Be7?? 10.Bf3= Ra7 11.Nge2? Bd7 12.Ba3 0–0 13.0–0 Bc6 14.Nd4 Bf3 15.Qf3 Nd5 16.Nd5 Qd5 17.Qg4 Bf6 18.Nf3? Ba1–+ 19.Ra1 Nc6 20.Bb2 e5 21.Bc3 f5 22.Qg5 h6 23.Qg6 Ne7 24.Qb6 Qb7 25.Qd6 e4 26.Ne5 Nd5 27.Bd4 Raa8 28.Nd7? Rad8–+ 29.Qe6 Rf7 30.Ne5 Qe7 31.Qa6=+ Rf6 32.Qb5 Re6 33.Nc6 Rc6?? 34.Qc6+/– Nb4 35.Qc4+– Kh7 36.Bc3?? Nd5 37.Rf1 Nc3 38.Qc3 Rd3 39.Qa5 Qd7 40.Rd1 g6 41.h3 h5 42.g3 Qe7 43.h4 Qd7 44.Qb4 Qd6 45.Qb7 Qd7 46.Qb1 Rd6 47.Qc2 Rd3 48.Qb2 Qc7 49.Re1 Qd7 50.Rd1 Qd8 51.Qb7 Rd7 52.Qb2 Rd3 53.Qc2 Qd7 54.Kf1 Qd6 55.Ke2 Qd7 56.Qc4 Qd8 57.Qf7 Kh8?? 58.Qg6+– Qd7 59.Qh5 Kg7 60.Qg5 Kf7 61.Qh5 Ke7?? 62.Qh7+– Ke6 63.Qd7 Kd7 64.h5 Ke6 65.h6 Kf6 66.Rb1 Kg6 67.Rb6 Kh7 68.f4 ef3 69.Kf3 Rd2 0–1. dtpwaldi – pisti96, kurnik, 2011.

5.g3 Bd7 6.Bg2 Bc6 7.Nf3 b5 8.0–0 a5 9.a4 ab4 10.ab5 Ra1 11.Ba1 Bb5 12.Nd4 Qd7 13.Nb5 Qb5 14.Bf6 gf6 15.Qc2 Nd7 16.Rc1 Nb6 17.Qb2 Bg7?? (17...Qe5!? 18.Bc6 Kd8 19.Qe5 fe5 20.Bb5–+) 18.d3 (18.Na3!? Qc5 19.Nc4 Nc4 20.Qb3=) 18...0–0–/+ 19.Na3 Qa4?? (better is 19...c3 20.Nb5 cb2–+) 20.Nc4+= Nc4 21.Rc4 (worse is 21.dc4 Rd8–/+) 21...Rb8 22.Bf3 f5 23.d4 Qd1 (better is 23...c5–/+) 24.Kg2= Qa4 25.e3 Qa3 26.Qa3 ba3 27.Rc7 a2 28.Ra7 Rb2 29.Bh5 Rb7?? 30.Ra2+– Bf6 31.Bf3 Rd7 32.Ra6 Kf8 33.Be2 Ke7 34.Kf3 Rb7 35.h3 Rc7 36.Bd3 Rc3 37.Ke2 Rc7 38.g4 fg4 39.hg4 h6 40.f4 Rc1 41.Kf3 Rh1 42.Ke4 Rg1 43.Ra7 Kf8 44.Be2 Rg2 45.Kd3 Rg3 46.Ra1 Rh3 47.Rf1 Ke7 48.Bf3 Rh2 49.Be2 Rh3 50.Ke4 Rh2 51.Bf3 Bh4 52.Bd1 Bf2 53.Bb3 Kd6 54.d5 ed5 55.Bd5 Be3 56.Bf7 Rf2 57.Rd1 Rd2 58.Rh1 Bf4 59.Kf4 Rf2 60.Kg3 Rf7 61.Rh6 Ke7 62.Rg6 Rf1 63.Ra6 Kf7 64.Kh4 Kg7 65.Kg5 Rf7 66.Rg6 Kh7 67.Kh5 Ra7 68.g5 Rc7 ½–½. Borysiak,Boguslaw (2185) – Przybyla,Kamil (2115), XXXXV YMCA Winter Poland, 2008.

4.c4 c5

5.b5 a6 6.cd5 (6.e3 ab5 7.cd5 Nd5 8.Bb5 Bd7 9.Nc3 Nc3) 6...ed5 7.Nf3 ab5 8.Bf6 gf6 9.Nc3 Nc6.

5.b5 dc4 6.e3= (6.Nf3 Nbd7 7.e3 Bd6 8.Bc4 Nb6 9.Be2 0–0; 6.Nc3 Nbd7 7.Nf3 Bd6 8.e3 Nb6 9.a4 0–0) 6...a6 7.Bc4 (7.Nc3 ab5 8.Nb5 Nbd7 9.Bc4 Nb6) 7...ab5 8.Bb5 Nc6 9.Nc3 (9.Nf3 Bd6) 9...Bd6 10.Nf3 0–0 11.0–0 Qd7 (11...e5 12.Qc2+=) 12.d4 b6 (12...cd4 13.ed4 Rd8=) 13.d5 (better is 13.Ne5!? Be5 14.de5+=) 13...ed5 14.Kh1? (14.Na4 Bc7 15.Bf6 gf6=) 14...Ba6 (better is 14...Bc7–+) 15.Ba6= Ra6 16.Nd5 Nd5 17.Qd5 Ra4 (17...Ne7 18.Qd3 b5 19.Rfd1=) 18.Rfd1 (18.Ne5!? Ne5 19.Be5+/–) 18...Rd8+= 19.Qg5 (better is 19.Ng5 Rh4 20.g3=) 19...Rg4?? (19...Qg4 20.Qg4 Rg4 21.Be5=) 20.Qh5?? (better is 20.Rd6 Rg5 21.Rd7 Rd7 22.Ng5+–) 20...Ne7?? (better is 20...Rg6+=) 21.Rd6! Qd6 22.Qg4 Qd1 (22...f6+–) 23.Rd1 Rd1 24.Ng1 g6 25.Qd1 Nc6 26.Qd6 h5 27.Qf6 Kh7 (27...Nd4 28.ed4 Kf8 29.Qd8 Kg7 30.dc5 Kh6 31.Nf3 g5 32.Qg5 Kh7 33.Qg7) 1–0. Makoveev,Ilya – Fadina,Yaroslavna, Kislovodsk RUS, Open, 2013.

5.b5 Bd6 6.Nf3 (6.e3 0–0 7.Nf3 Nbd7 8.Nc3 Nb6 9.d3 Qe7) 6...Nbd7 7.e3 0–0 8.Nc3 h6 9.Be2 Nb6.

5.b5 Nbd7!?–/+ 6.Nf3 (6.e3 Bd6 7.Nf3 0–0 8.Nc3 Nb6 9.d3 Qe7) 6...Bd6 7.Nc3 d4 8.Na4 a6 9.b6 Nb6.

5.bc5 Bc5 6.Nf3 Qb6 7.Qc2 Bf2 8.Kd1 Bd7 9.e3 Qa5 10.Ke2 Be3 (10...Ba4 11.Qc1 Be3 12.de3 dc4 13.Bf6 (13.Qc4?? Bb5 14.Kf2 Bc4 15.Bc4 Ng4 16.Kg3 Ne3–+) 13...gf6 14.Kf2+/– (14.Qc4 Bb5 15.Kf2 Bc4 16.Bc4 Nc6–+)) 11.de3 dc4 12.Bc3 (12.Nbd2 b5+–) 12...Qh5 (12...Ba4 13.Qc1 Qa6 14.Nbd2+=) 13.Bf6 gf6 14.Qc4?? (better is 14.Nbd2+/–) 14...Bb5–+ 15.Qb5 Qb5 16.Kf2 Qb2 (16...Qf5 17.Be2–+) 17.Nbd2 b6 (17...Nc6 18.Rb1 Qa3 19.Rb7–+) 18.a4 (18.Be2 Rg8–+) 18...Nc6 (better is 18...0–0 19.Be2–+) 19.Bb5 (19.Rb1 Qc3 20.Bb5 0–0–0–+) 19...0–0–0 20.Rhd1 Ne5 21.Nd4 Rd4 22.ed4 Qd4 23.Kf1 Ng4 24.Rac1 Kb8 25.Ne4 Nh2 26.Ke2 Qe4 27.Kd2 Rd8 28.Kc3 Rc8 29.Kb2 Qg2 30.Kb1 Rc1 31.Rc1 Qe4 32.Kb2 Qb4 33.Kc2 Nf3 34.Rd1 Nd4 (34...Nd4 35.Rd4 Qd4–+) 0–1. wlittle (2100) – stormer (2010), net–chess.com, 2005.

5.cd5 Nd5 6.bc5 Bc5 7.Bg7 Rg8 8.Bb2 Qb6 9.Qc2 Bf2 10.Kd1 Bg1 11.Qc8 Ke7 12.Qg8 Qb2 13.Qg5 Nf6 14.Rg1 Qa1 15.Qc5 Ke8 16.Qc1 Nc6 17.Nc3 Qc1 18.Kc1 Nd4 19.e3 Nb3 20.Kc2 Nc5 21.g4 Ke7 22.g5 Nfe4 23.Bg2 Nd6 24.d4 Na6 25.h4 Rc8 26.Kd3 Nc4? (better is 26...b5) 27.Bb7 Rc7 28.Ba6 1–0. Wall,Bill – Guest1485875, playchess.com, 2012.

4.d3 c5

5.b5 b6 6.Nd2 Be7 7.e3 0–0 8.c4 dc4 (8...a6 9.a4–/+) 9.dc4 (9.Nc4 a6 10.a4 Nbd7+=) 9...Bb7 (9...a6 10.a4+=) 10.Ngf3 Ng4 (10...a6!?+=) 11.h3= Bf6?? (11...Nh6 12.Qc2+=) 12.Bf6 (better is 12.hg4 Bb2 13.Qc2+–) 12...Nf6= 13.Qc2 h6 14.Bd3 Nbd7 15.0–0 Qc7 16.Rad1 (16.Ne4 Rad8=) 16...Rad8 (16...a6 17.ba6 Ra6 18.Qc3+=) 17.Qa4 (17.Ne4 Nh5=) 17...Ba8 18.Qb3 Rfe8 19.Rfe1 Ne5 20.Ne5 Qe5 21.Be2 Ne4 22.Ne4 Be4 23.Rd8 Rd8 24.Rd1 Rd1 25.Bd1 Qd6 (25...Qa1 26.Kh2+=) 26.Bc2= Bc2 27.Qc2 g5 28.Qa4 Qd7 29.Qc2 Kg7 30.Kf1 Qc7 31.g3 f5 32.Qc3 Kg6 33.Qh8 Qg7 34.Qg7 Kg7 35.f4 Kf6 36.Kf2 e5 37.Kf3 gf4 38.gf4 ef4?? (38...e4 39.Kg3=) 39.ef4?? (better is 39.Kf4 Ke6 40.e4 fe4 41.Ke4+–) 39...Kg6 40.Kg3 ½–½. Sablina,Anastasia (1725) – Loginova,Olga, Novokuznetsk RUS, SFO Ch U19 (g), 2014.

5.c3 Nbd7 6.Nd2 b6 7.g3 Bb7 8.Bg2 Qc7 9.Ngf3 Bd6 10.0–0 0–0 11.b5 a6 12.c4 ab5 13.cb5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Be5 Qe5 16.Nf3 Qb2 17.Qb1 Qb1 (17...Qe2? 18.Re1 Qe1 19.Ne1+–) 18.Rfb1 Nd7 19.Nd2 Ra7 20.e4 Ne5 21.Rb3 de4 22.de4 Rd8 23.Ra2 Ra4 24.f4 Nd3 (24...Rad4–/+) 25.Rc2? (better is 25.Rc3 Ne1 26.Nc4 Ng2 27.Rg2 Rd1 28.Kf2=) 25...Ne1–+ 26.Ra2 Ng2 27.Kg2 Rad4 28.Rbb2 c4 (28...Be4?! 29.Ne4 Re4 30.a4–/+) 29.Nf3 Be4 30.Kf2 c3 31.Re2 Bf3 (31...Ra4 32.Ra1–+) 32.Kf3 Rd3 33.Kf2 Rd2 (better is 33...h5!?–+) 34.Rc2–/+ R2d3 35.Ke1?? (35.Ra2 h6 36.a4–+) 35...Rd1 36.Kf2 Rh1 37.h4? f6?? 38.Kg2 Rhd1 39.Re6?? R1d2–+ (39...R1d2 40.Kf3 Rc2–+) 0–1. Cabrera,Diego (2095) – Sanchez Liecano,Sebastian, Pan American–ch U16, 2004. (=1.a3 Nf6 2.b4 e6 3.Bb2 d5 4.d3 c5)

5.Bc3 Qb6 (5...d4 6.Bd2–/+) 6.Bf6+= gf6 7.c3 a5 8.bc5 Bc5 9.d4 Qb2 10.Nd2 Be7 11.a4 (11.e4 Nc6 (11...Qc3? 12.Rc1 Qa3 13.Rc8 Bd8 14.ed5+–) 12.Ne2 Ba3+–) 11...0–0 (11...Bd7 12.e3 Qc3 13.Ne2+=) 12.Qc1 (12.Rc1 Bd7 13.e4 Ba4 14.Qg4 Kh8–/+) 12...Qc1+= 13.Rc1 Bd7 14.Ra1 Rc8 15.Nb1 Rc4 16.e3 Ra4 17.Ra4 Ba4 18.Bd3 Nd7 19.Nf3 b5 20.0–0 e5 (20...Rc8 21.Re1–+) 21.e4? (21.Bf5 Ra7–/+) 21...de4 (better is 21...f5!? 22.ed5 e4–+) 22.Be4–/+ Rc8 23.Bf5 Rc7 24.de5 Ne5 25.Nd4 Bc5 26.Bc2 (26.Nd2!?–/+) 26...Bc2–+ 27.Nc2 Nc4 28.Nd4 (28.Rd1 a4–+) 28...Bd4 29.cd4 Rd7 30.Rd1 b4 31.Rd3 a4 32.Nd2 Nd2 33.Rd2 a3 0–1. Santana,Expedito (1690) – Silva,Janderson Rossi Da (1790), Curitiba BRA, Open, 2014.

5.bc5 Bc5 6.d4 Bd6 7.g3 0–0 8.Bg2 Nc6 9.e3 e5 10.Ne2 Bg4 11.f3 Bf5 12.Nd2 Qb6 13.Ra2 Rfe8 14.0–0 ed4 15.Nd4 Re3 16.N2b3? Rb3! 17.cb3 Bc5 18.Kh1 Nd4 19.b4–/+ Nc2 20.bc5 Qb3 21.Bf6 Qa2 22.Bg5 Qc4 23.Bc1 Bd3 24.Rf2? Re8 25.Bd2 Qc5 26.Bf1 Qf2 27.Bd3 Ne1 28.Bh7 Kh7 (29.Qc2 Nc2 30.h3 Qf1 31.Kh2 Re2; 28...Kh8 29.Qe1 Re1 30.Be1 Qf1) 0–1. Roberson,John – Pym,Thomas W (1995), BCF–chT4, 2003.

5.bc5 Bc5 6.e3 =+.

4.d3 Bd6

5.Nc3 a6 6.e3 (6.Nf3 Nc6+= 7.g3 0–0 8.Bg2 e5 9.0–0 h6 10.Re1; 6.g3 0–0 7.Bg2 d4 8.Ne4 e5 9.Nf3 Nc6 10.0–0; 6.g4 d4 7.Na4 Nc6 8.Nf3 e5 9.g5 Nh5 10.Rg1) 6...Nc6 7.Be2 (7.Nf3 0–0 8.Be2 e5 9.0–0 Bf5 10.Qd2) 7...Bd7 (7...0–0 8.Nf3+= e5 9.0–0 h6 10.Qd2) 8.Nf3 e5 (8...0–0 9.0–0 e5 10.Qd2) 9.0–0 Bg4 (9...0–0 10.Qd2+= (10.Na4+=)) 10.h3= Bf3 (10...Bd7 11.Na4=) 11.Bf3+= (worse is 11.gf3 Qd7 12.Kg2 h5–/+) 11...0–0? (better is 11...Be7+=) 12.Nd5+– Nd5 (12...Be7 13.c4+–) 13.Bd5 Rb8 14.Qh5 (14.Qf3 Qf6+–) 14...Ne7 15.Be5?? (better is 15.Be4 f5 16.Bf3+–) 15...Be5 (15...g6 16.Qg5 Nd5 17.Qd8 Rbd8 18.Bd4–+) 16.Qe5 (16.Bf7!? Rf7 17.Qe5–/+) 16...Nd5–+ 17.e4 Nf6 (17...Ne7 18.c3–+) 18.g4 (18.Qg3 Re8–+) 18...h6 (18...Re8 19.Qg3–+) 19.f4 (19.Qf4 Nh7–+) 19...Re8 20.Qc3 Qd7 21.Rae1 b5 22.f5 Rb6 23.e5 Nd5 24.Qc5 Rc6 25.Qf2 Rc3 26.a4?? ba4 27.f6 g6 28.Qd2 g5 29.Kh2?? c5 30.bc5? Rc5 31.d4 Rc7 32.Qa5 Rc2 33.Kg1 Nf4 34.Rf3 Qd4 35.Kh1 Nh3! 36.Rh3 Qg4 37.Rh2 Qf3 38.Kg1 Qg3 (38...Qg3 39.Kf1 Qf4 40.Kg1 Qh2 41.Kf1 Qf2#) 0–1. Mr.Oldenslo – groovenetwork, ChessWorld.net, 2010.

5.d4 Nbd7 6.e3 0–0 7.Bd3 b6 8.Ne2 c5–/+ 9.b5? c4–+ 10.a4 cd3 11.cd3 Bb7 12.0–0 Qc7 13.Ba3 Bh2 14.Kh1 Bd6 15.f4 Ba3 16.Na3 Rac8 17.Rc1 Qb8 18.Ng3 Rc1 19.Qc1 Rc8 20.Qd1 Rc3 21.Nb1 Rc7 22.Qd2 Qc8 23.Qb4 Rc1 24.Nd2 Rf1 25.Ngf1 Ne8 26.Kg1 Qc7 27.g3 Qd6 28.Qb3 h6 29.Nh2 h5 30.Nhf3 f6 31.Nh4 Kf7 32.Kg2 g5 33.Nhf3 g4 34.Nh4 Ng7 35.Qb2 Nf8 36.e4 f5 37.Qc3 de4 38.de4 Be4 39.Ne4 fe4 40.Kf2 Nf5 41.Nf5 ef5 42.Qc4 Kg7 43.Qc3 Kf7 44.Ke3?? Ke7 45.a5 Ne6 46.a6 Qd4! 47.Qd4 Nd4 48.Kd4 Kd6 49.Kc4 h4! 50.gh4 g3 51.h5 g2 52.h6 g1Q 53.h7 Qg7 54.h8B Qh8 (54...Qh8 55.Kb4 e3 56.Kb3 e2 57.Ka2 e1Q 58.Kb3 Qhc3 59.Ka4 Qe4#; 54...Qg8 55.Kc3 Qh8 56.Kc2 Qh2 57.Kb3 Qf4 58.Kc2 e3 59.Kd3 Qe4 60.Ke2 f4 61.Kd1 e2 62.Kc1 e1Q 63.Kb2 Qd2 64.Kb3 Qeb4#) 0–1. rla – divergence (1700), internet, 2007.

5.h3 Nc6 6.g4 Bd7 7.Bg2 Qe7 8.e3 e5 (8...0–0–0 9.Nd2+=) 9.c4 dc4 10.dc4 0–0–0 11.Bc3 h6 12.c5 (better is 12.Nd2 Qe6 13.Qf3=) 12...e4?? (12...Bc5 13.g5 hg5 14.bc5–/+) 13.Nd2?? (better is 13.cd6 cd6 14.Qc1+–) 13...g5?? (13...Be5!? 14.Ne2 Bc3 15.Nc3 Ne5+=) 14.Ne2 (better is 14.cd6 Qd6 15.Ne4 Ne4 16.Bh8 Rh8 17.Be4+–) 14...Be5= 15.Be5 Qe5 16.0–0? h5–+ 17.Ng3 hg4 18.Kh2?? gh3 19.f4 gf4 20.ef4 Ng4 21.Kg1 Qd4 (21...Qd4 22.Kh1 hg2 23.Kg2 Rh2) 0–1. 488 – pieeater, ChessWorld.net, 2012.

4.d3 Nbd7

5.Nd2 c5 6.bc5 Bc5 7.Nb3 Be7 8.Nf3 0–0 9.g3 Nc5 10.Bd4 b6 11.Bg2 Nb3 12.cb3 Bb7 13.0–0 Rc8 14.Qd2 Nd7 15.b4 Bf6 16.Bf6 Qf6 17.d4 Qe7 18.b5 Nf6 19.Ne5 Ne4 20.Be4 de4 21.Qb4 Qg5 22.h4 Qh5 23.Qe7 Bd5 24.e3 f6 25.Nc6 Qf7 26.Qa7 Qa7 27.Na7 Rc7 28.Nc6 Bc6 29.bc6 Rc6 30.Rfb1 Ra8 31.Rb3 Ra4 32.Rab1 Kf7 33.Rb6 Rb6 34.Rb6 Ra3 35.Rb7 Kf8 36.g4 Ra6 37.Kg2 Rc6 38.Kg3 Rc2 39.Ra7 Rb2 40.g5 f5 41.Kf4 Rf2 42.Ke5 f4 43.Ke6 g6 44.d5 fe3 45.d6 Rd2 46.Ra8 Kg7 47.Ra1 e2 48.Re1 Kf8 49.d7 e3 50.Re2! Rd3 51.Re1 Kg7 52.Ke7 (52…Rd7 53.Kd7+–) 1–0. Alvarez Castillo,Hector (2215) – Diblasi,Nicolas (1910), Copa de Campeones Torre Blanca, 2001.

5.Nd2 c5 6.bc5 Bc5 7.Ngf3 Qb6 8.d4 Qb2 9.dc5 Nc5 10.e3 Bd7 11.Be2 Ba4 12.0–0 0–0 13.Nd4 e5 14.Rb1 Qa3 15.N4b3 Ne6 16.Ra1 Qb4 17.f4 ef4 18.ef4 Nf4 19.Bf3 Rfc8 20.Kh1 Ne6 21.Be2 a5 22.Bd3 Bd7 23.Nf3 Re8 24.Ne5 Ba4 25.Rf6 gf6 26.Qg4 Kf8 27.Qh5 fe5 28.Rf1 Nf4 29.Qh6 Ke7 30.Qh4 Ke6 31.Qh6 f6 32.Qh7 Rh8 33.Bf5 Kd6 34.Qg7 Raf8 35.Ra1 Nh5 36.Qg6 Rfg8 37.Qf7 Ng3 38.Kg1 Qb6 39.Nc5 Qc5 0–1. willow27 – smoothmovermovesagain, ChessWorld.net, 2006.

4.d3 Be7

5.c4 dc4 6.dc4 0–0 7.Nc3=+ Nc6 8.Nf3= Bd7 9.e3 Qc8 10.Bd3 Rd8 11.Qc2 h6 12.0–0 a6 13.Nd4 Nd4 14.ed4+= b6 15.Rad1 c5 16.d5 ed5 17.Nd5+= Nd5 18.cd5 cb4 19.Qb3 ba3–/+ 20.Ba3 Ba3 21.Qa3 a5 22.Rb1 Qc7 23.Rfc1 Qb7 24.f3? Qd5–+ 25.Kh1 Be6 26.Be4–/+ Qa2 27.Qa2 Ba2–+ 28.Rb6 a4?? 29.Ba8= Ra8 30.Ra1 Bb3?? 31.Rb3!+– ab3 32.Ra8 Kh7 33.Rb8 1–0. nevets101 – retiponziani, ChessWorld.net, 2010.

5.Nd2 0–0 6.c4 b6 7.Ngf3=+ c5 8.b5 Nbd7 9.e3 Re8 10.Be2= Bf8 11.0–0 e5 12.d4 e4 13.Ne5 Bd6 14.Ng4 Ng4=+ 15.Bg4 Nf6 16.Bc8 Rc8 17.dc5 Bc5 18.Bf6 Qf6 19.cd5 Rcd8 20.Qg4 Qe5 21.Rfd1 Rd5 22.Nc4+= Rd1 23.Qd1 Qe7= 24.a4 Rd8 25.Qc2 f5 26.Rd1 Rc8 27.Qb3 Kf8 28.Rd5+= Qf6 29.Ne5 Ke8 30.Qd1 Bd6 31.Nc6+/– Bb8 32.Qh5 g6 33.Qd1 a6 34.Qb3 ab5+= 35.ab5 Bd6?? 36.Qd1 Ra8= 37.Rd4 (37.Rd6? Qd6 38.Nd4 Qa3–+) ½–½. Richter,S – Krueger,I, 1992.

5.Nd2 0–0 6.e4 de4 7.de4 a5 =.

5.Nd2 0–0 6.Ngf3 c5 7.bc5 Bc5 8.e3 =+.

5.Nd2 0–0 6.Ngf3 Nbd7 7.g3 c6 8.c4 b6 9.Bg2= Bb7 10.0–0 c5 11.b5 Qc7 12.e3 Bd6 13.Rc1 Rac8 14.Qe2 Qb8 15.Rfd1 Rfd8 16.a4 Ne5 17.Ne1 dc4= 18.dc4 Bg2 19.Kg2 Ned7 20.f4 g6 21.Qf3 Be7 22.e4 Qb7 23.Nd3 Nh5 24.Nf2 f5 25.g4 Ng7 26.Nf1 Nf6 27.Ng3 Rd1 28.Rd1 Rd8 29.Rd8+/– Bd8 30.gf5 gf5 31.ef5 Qf3 32.Kf3 Nf5 33.Nf5 ef5+= 34.Bf6 Bf6= 35.Nd3 Kf7 36.a5 Bd4 37.a6 Kf6 38.Nc1 Bc3 39.Ke3 Ke6 40.Kd3 Be1 41.Ne2 Kd6 42.Ng1 Bh4 43.Nf3 Bf6 44.h4 h6 45.Ke3 Ke6 46.Kf2 Kd6 47.Kg3 Ke6 48.Ne1 Bd4 49.Nc2 Bf6 50.Ne3 Be7 51.h5 Bf6 52.Nd5 Bd8 ½–½. Valenta,Vit jr (2185) – Dobes,Oldrich (2075), Open Znojmo, 2005.

5.Nd2 a5 6.b5 =+.

5.f3 d4 6.c3 e5 7.Qc1 –/+.

5.f3 Nbd7 6.g3 (6.e4 Bd6+=) 6...c5 (6...a5 7.b5–/+) 7.c3 (7.bc5 Nc5 8.e3 0–0–/+) 7...Nh5 (7...e5 8.e4–/+) 8.e3 Nb6 0–1. Jacobs,Joseph – Palmer,Frederick, IECC, 2004. (=1.a3 Nf6 2.b4 e6 3.Bb2 Be7 4.d3 d5)

5.Nf3 0–0 6.h4 h6 7.Nc3 Ng4 8.Na4 b5 9.Nc3 Bf6 10.Qc1 a5 11.Nb5 Bb2 12.Qb2= Ba6 13.Nbd4 ab4 14.ab4 Bb7 15.Ra8 Ba8 16.b5 Bb7 17.Qb4 Nd7 18.Ne6!+/– fe6 19.Qg4 Bc8?? 20.Qb4 Qf6 21.c3 Nb6 22.Rh3 e5+= 23.Rg3 Bd7 24.h5 Ra8 25.Rg6 Qf5 26.g4 Ra1= 27.Kd2 Qf7 28.Bg2 e4 29.de4 de4 30.Qe4 Qa2 31.Qc2 Qd5 32.Ke3 Nc4 33.Kf4+– Qf7 34.Kg3 Bb5 35.Nd2 1–0. Friday – one, internet, 2011.

5.Nf3 a5 =+.

4.d4 a5

5.b5 b6 6.c4 Bb7 7.cd5 Nd5 8.Nf3 Be7 9.e4 Nf4 10.Qd2 Ng6 11.Nc3 0–0 12.Bc4 Nd7 13.0–0 e5 14.Bd5 Bd5 15.Nd5 ed4 16.Nd4 Bc5 17.Nc6 Qh4 18.Nc7 Rac8?! (18...Qe4 19.Rfe1 (19.Qd7 Nf4 20.Ne7 Be7–/+; 19.Na8 Nf4 20.Ne7 Kh8 21.Bg7 Kg7 22.Nf5 Qf5 23.Qc3 Kh6–+) 19...Qg4 20.Na8 Ra8 21.Rad1+–) 19.Qd7 Nf4 (19...Qe4 20.Rae1 Bf2 21.Kf2 Qf4 22.Kg1 Qc7+–) 20.Na6 Ne2 21.Kh1 (21.Kh1 Rc6 22.bc6 Bf2 23.Qh3 Qh3 24.gh3+–) 1–0. pierred (2800) – croach (2395), net–chess.com, 2011.

5.b5 c5 6.c4 dc4 7.e3 cd4 8.Qd4 Nbd7 9.Bc4 Bc5 10.Qh4 0–0 11.Nd2 Be7 12.Ngf3 Nc5 13.Rd1 Nd3 14.Bd3 Qd3 15.Qc4 Qd5 16.a4 Bd7 17.e4 Qc5 18.Bf6 gf6 19.Qc5 Bc5 20.Ke2 Rfd8 21.Nc4 b6 22.Rd3 Be8 23.Rd8 Rd8 24.Nfd2 ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Markus,Roland, internet, 1999.

5.b5 c5 6.dc5 Bc5 7.e3 0–0 8.Nf3 Nbd7 9.Be2 Qc7 10.0–0 b6 11.Nbd2 Bb7 12.Rc1 Qd6 13.Nb1 e5 14.c4 e4 15.Nd4 Qe5 16.Qd2 Bd6 17.g3 Qg5 18.Nc6 h5 19.Nc3 d4 20.Qd4 Bc5 21.Qd2 Bc6 22.bc6 Ne5 23.Nd5 Nfg4 24.Bg4 hg4+= 25.Be5 Qe5 26.Qc3 Qd6 27.c7 Ba3 28.Rb1 Bc5 29.Rfd1 ½–½. Galoic,B (1965) – Ivic,Ma (2280), 8th Open, Velika Gorica CRO, 2008.

5.b5 c5 6.Nf3 Nbd7 7.Nbd2 Nb6 (7...cd4 8.Nd4 Nc5 9.c4+=) 8.a4 (8.dc5 Bc5 9.e3 Qe7=) 8...Qc7 (8...c4 9.e3=) 9.dc5= Bc5 10.e3 0–0 11.Bf6 gf6 12.Bd3 (12.c4 dc4 13.Bc4 Nc4 14.Nc4 Bb4 15.Ncd2 Rd8=) 12...Kh8 (12...e5 13.Be2+=) 13.0–0 Rg8 (13...e5 14.Be2=) 14.Re1 (14.c4 dc4 15.Nc4 Nc4 16.Bc4 Be3 17.fe3 Qc4=) 14...Bd7 (14...e5 15.e4+=) 15.Nf1 (15.c4!? dc4 16.Bc4=) 15...e5+= 16.e4 f5 17.ed5 (17.ef5 e4 Combination) 17...e4 18.Be4 fe4 19.Re4 Bg4 20.Ng3 Qd6 (20...Rad8 21.c4–/+) 21.c4 (21.Ne5 Qe5 22.Re5 Bd1 23.Rd1 Na4 24.Ne4–/+) 21...h5 (21...Qf6!?–/+) 22.Qd3 (22.Ne5!? Qf6 23.Ng4 Rg4 24.Ra2+=) 22...Qf6+= 23.Nd4 (23.Ra2!?+=) 23...h4–/+ 24.Nf1?? (better is 24.Nh1–/+) 24...Nd7 (better is 24...Rae8 25.Rae1 Bd4 26.Qd4 Qd4 27.Rd4 Re1–+) 25.Rae1? (25.Qe3 Rg6=) 25...Rg7 (better is 25...Bb4!? 26.Nd2 Nc5–+) 26.Re8 (26.Ne3 Rag8 27.Ng4 Rg4 28.Rg4 Rg4 29.Re8 Nf8+=) 26...Re8 27.Re8 Nf8 28.Re4 (28.Ne3 h3 29.g3 Bd7+=) 28...Qg6 (28...Bh5 29.Qd2+=) 29.Ne3 f5 30.Ndf5 Bf5 31.Rh4 Kg8 32.Qf5 Be3 33.Qg6 Ng6 (33...Rg6? 34.fe3 Nd7 35.Rd4+–) 34.Re4 Bc5 35.h4 (35.g3 Rf7 36.Re2 Rf3–/+) 35...Ne7 (better is 35...Rf7 36.Kh2 Rf2–+) 36.g3? (36.h5 Rf7 37.Kh2 Rf2–+) 36...Nf5 (better is 36...Rg3! 37.Kf1 Rf3–+) 37.Kg2–/+ Kf7 (better is 37...Nd6!? 38.Rf4 Rf7 39.Rg4 Kf8–+) 38.Rf4+= Kf6 (38...Kg6 39.Kh3+=) 39.g4= Ke5?? (better is 39...Ke7 40.g5 Rf7+=) 40.Rf5+– Ke4 41.f3 Kd4 42.Rf4 Kc3 43.Kf1 (43.h5 Bd4+–) 43...Kb4? (better is 43...Bd4+–) 44.Ke2 Ka4 45.Kd3 (45.h5 Kb4 46.Kd3 a4+–) 45...Kb3 46.Re4 (better is 46.h5+–) 46...a4 47.h5 (47.Re1 Re7 48.Rb1 Ka2+=) 47...a3+= 48.h6?? (48.Re1 a2 49.Ra1+=) 48...a2 (48...Re7 49.h7 Rh7 50.Re1–+) 49.Re1–+ Rg6 50.Rh1 Rh6! 51.Rh6?? (51.Ra1–+) 51...a1Q 52.g5 (52.Ke4–+) 52...Qd4 53.Ke2 Kc2 54.Rh2 Qe5 0–1. Klisz,Karolina – Sendobry,Anna, d16, 2014.

5.b5 Bd6 6.a4 0–0 7.Nf3 Nbd7 8.Nbd2 Qe7 9.h3 c5 10.c3 e5 11.Qc2 e4–+ 12.Nh2 e3 13.Ndf3? ef2 14.Kf2 Bg3!! 15.Kg3 Ne4 16.Kf4 Qf6 17.Ke3 Qh6 18.Ng5 Qg5 (18...Qg5 19.Kf3 Qg3#; 18...Ng5?! 19.Ng4 Qd6 20.Kd2–+) 0–1. dennism (2255) – pierred (2760), net–chess.com, 2010.

5.b5 Bd6 6.c4 =+.

5.c3 ab4 6.cb4 Bb4?? 7.ab4+– Ra1 8.Ba1 Nc6 9.b5 Na5 10.e3 b6 11.Nd2 c6 12.Bc3 0–0 13.Ba5 ba5 14.bc6 Qb6 15.Qa4 Rd8 16.Ngf3 Qb2 17.Qa5 Qc1 18.Ke2 Rd6 19.Ne5 Ne4 20.Ne4 de4 21.f4 Qc2 22.Ke1 Qb3 23.Kf2 Qc2 24.Be2 h6 25.Qc7 (25…Ba6 26.Re1+–) 1–0. Emrebelozoglu – Handkaes, playchess.de, 2003.

5.c3 b6 6.Nf3 c5 7.bc5=+ bc5 8.c4 cd4 9.cd5= Nd5 10.Bd4 Nc6 11.e4 Nd4 12.Qd4+= Nf6 13.Qd8 Kd8 14.Nc3 Bc5 15.e5 Ng4 16.Ne4+/– Bb6 17.h3 Nh6 18.Rb1 Rb8 19.Bd3 Nf5 20.g4+– Ne7 21.Nfg5 Rf8 22.Nh7 Rg8 23.Nd6 Nd5 24.0–0 Ke7 25.Rfc1 Bd7 26.Ng5 f6 27.Nf3 fe5 28.Nc4+/– Bc7 29.Nce5 Be5 30.Ne5 Nf4 31.h4 Ba4 32.Kh2 Rgc8 33.Rb8+– Rc1 34.Be4 Kd6 35.Nf7 Kc7? 36.Rb7 Kc8 37.Nd6 Kd8 38.Rg7 Ne2 39.h5 Rd1 40.h6 Nd4 41.h7 (41.h7 Bd7 42.h8Q Kc7 43.Qc8 Kd6 44.Rd7 Ke5 45.Qc3 Rh1 46.Bh1 Kf6 47.Qd4 e5 48.Qb6 Kg5 49.Rg7 Kh4 50.Qh6#) 1–0. guest7147 – guest6391, ICC, 2006.

5.b5 c6

6.a4 cb5 7.ab5 Bd7 8.e3 Qb6 9.Ba3 Bb5 10.Bf8 Kf8 11.Bb5 Qb5 12.Ne2 g6 13.0–0 Kg7 14.Na3 Qc6 15.Qd3 Na6 16.c4 dc4 17.Nc4 Nb4 18.Qc3? b6 19.Ne5 Qc3–+ 20.Nc3 Rhc8 21.Rfc1 Rc7 22.Nb5 Rc1 23.Rc1 Nfd5 24.Kf1 a4 25.Nc7?? Nc7–+ 26.Rc7 a3 27.Rc1 a2 28.Ra1 Nc2 29.Ra2 Ra2 30.g3 b5 31.Nd3 b4 32.Nb4 Nb4 0–1. bratek55 (1610) – laguswielgus, kurnik, 2011.

6.a4 cb5 7.ab5 Be7 8.e3 0–0 9.Nf3 Ne4 10.Bd3 f5 11.0–0 Nd7 12.c4 dc4 13.Bc4 Nb6 14.Ba2 Bd7 15.Nbd2 Nd2 16.Qd2 Nd5 17.Bc4 b6 18.Ne5 Qe8 19.Qe2 Bd6 20.g3 Be5 21.de5 Rc8 22.Ba3 Rf7 23.Bd6?? Rc4!–/+ 24.Qc4 Bb5 25.Qb3 Bf1 26.Kf1 Qc6 27.Rb1?? Rb7 28.Qb5 Qb5 29.Rb5 Kf7 30.Ke2?? Nc3 31.Kd3 Nb5 0–1. bratek55 – laguswielgus, kurnik, 2011.

6.a4 Nbd7 7.e3 Nb6 8.Nf3= Bd7 9.Nc3 Bb4–/+ 10.Qd2? 0–0 11.Ba3? Ne4 (12.Ne4 Bd2 (12...de4?! 13.Bb4 ab4 14.Ne5=) 13.Ned2 Re8–+) 0–1. slavisa3 – han1, Caissa.com, 2004.

6.e3 cb5 7.Bb5= Bd7 8.Be2 Qb6 9.Ra2 Bb5 10.Nf3 Nbd7 11.0–0 Be2= 12.Qe2 Rc8 13.Rc1 Ne4 14.Nfd2 Nd6 15.Nc3 Be7 16.Rb1 Qc6=+ 17.Ba1 0–0 18.a4 Nf6 19.Nb5 Qd7 20.f3 Nc4 21.Rb3 Nd2 22.Qd2 b6 23.Qd3 Rfd8 24.Rb1 Rc4=+ 25.e4 Nh5 26.g3 Nf6=+ 27.Bc3 Rdc8 28.e5 Ne8 29.Bd2 Nc7 30.Na7 Ra8 31.Nb5 Nb5 32.Rb5 Rac8 33.h3 Qc7 34.c3 f6 35.Kg2 fe5 36.de5 Bd8 37.Qe2 Qc6 38.Be1 Bc7 39.Ra3 Rb8 40.Bd2 Ra8 41.Be1 Rc8 42.Bf2 Rc3 43.Rc3 Qc3 44.Bb6 Bb6 45.Rb6 Qd4 46.Qb2 Qa4–/+ 47.Rb8 Qe8 48.Rc8 Qc8 49.Qb5 Qc2 50.Kg1 Qd1 51.Kg2 Qd2 52.Kf1 Kf8 53.Qb8 Kf7 54.Qc7 Kg6 (55.Qd6 Qd3 56.Kf2 Qf5–/+) 0–1. Woschkat,Karl_Heinz – Perez Rodriguez,Rene, CiF, 2001.

6.e3 Bd6 7.Nf3 =+.

6.e3 Ne4 7.Nf3 a4 8.Nbd2 Qa5 9.bc6 Nc6 10.c4 Nd6 11.cd5 ed5 12.Rc1 Ne4 13.Be2 Bd7 14.0–0 Nd2 15.Nd2 b5 16.Bf3 b4 17.ab4 Bb4 18.Rc2 0–0 19.e4 a3 20.ed5 ab2 21.dc6 Bf5 22.Rb2 Bc3 23.Nb3 Qa3 24.Re2 Rab8 25.Bd5 Be6 26.Be6 fe6 27.Nc5 Qa1 28.Qa1 Ba1 29.Ra1 Kf7 30.Nd7 Ra8 31.Rb1 Rfc8 32.g3 Ra5 33.Rb7 Ke8 34.Re6 Kd8 35.Nb6 Rc7 36.Rb8 1–0. yar75028 – PieceSeeker, playchess.de, 2001.

4.d4 a6

5.Nd2 Nc6 6.e3 Bd6 7.c4 dc4 8.Nc4 b5 9.Nd6 Qd6 10.Nf3 0–0 11.Qc2 Bb7 12.Ne5 Nd7 13.Nc6 Bc6 14.Rc1 Nb8 (better is 14...Bb7!?+=) 15.f3+/– Ra7 16.Bd3 f5 17.Qc3 Bd7 18.Kf2 Re8 (18...Rf7 19.g3+/–) 19.g3 Re7 20.h4 Nc6 21.f4 (21.Qc5+/–) 21...Qd5? (better is 21...a5 22.ba5 Na5+=) 22.Be2+– Qd6 23.Bf3 Nd8 24.Rhd1 Nf7 25.Qc5 Qc5 26.dc5 Be8 27.Rd2 c6 28.Rcd1 Red7 29.Bd4 Rd8 30.Ke2 a5 31.ba5 Ra5 32.Bb2 Rd2 33.Rd2 Kf8 34.Kd1 g6 35.Kc2 Ra4 36.Rd4 Ra7 37.Rd3 Rd7 (37...e5!? 38.Rd1 e4=) 38.Rd7 Bd7 39.Bf6 Nh6 40.Kc3 Kf7 41.Bd4 Ke7 42.Kb4 Ng8 43.Ka5 Kf7 44.Kb6 Ne7 45.Kc7 Be8 46.Bg2 Nd5 47.Kd6 Ne7 48.Bf3 h5 49.Bd1 Nd5 50.Bb3 Kf8 51.Ke6 (51.a4!? ba4 52.Ba4 Ne7+–) 51...Bf7? (better is 51...Ne3 52.Be3 Bf7 53.Kd6 Bb3 54.Kc6 Ke7+–) 52.Kd6+– 1–0. Anikin,Victor (1860) – Ljadov,Anton, Volga_, 2011.

5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a6 5.d4).

5.Nf3 Be7 6.e3 Ne4 7.c4 c6 8.c5 f5 9.Bd3 0–0 10.0–0 Nd7 11.Nbd2 Ndf6 12.Ne5 Qc7 13.f3 Nd2 14.Qd2 b6 15.cb6 Qb6 16.Rac1 Bb7 17.Rc2 Bd6 18.f4 Be5 19.fe5 Ne4 20.Be4 fe4 21.Rcc1 Qb5 22.h3 Rf5 23.g4 Rff8 24.Rf4 Rf4 25.ef4 Rf8 26.Rc5 Qd3 27.Qd3+/– ed3 28.Bc1 g5 29.Rc3 gf4 30.Rd3 Kg7 31.Rf3 Kg6 32.Bf4 h5 33.Kg2 hg4 34.hg4 Rf7 35.Kg3 Rf8 36.Rf1 Rh8 37.a4 Rh7 38.Rb1 Rf7 39.b5 ab5 40.ab5 cb5 41.Rb5 Bc8 42.Rb8 Bd7 43.Rg8 Rg7 44.Rd8 Rf7 45.Ra8 Bb5 46.Ra2 1–0. bratek55 – laguswielgus, kurnik, 2011.

4.d4 b6

5.e3 Bb7 6.c4 dc4 7.Bc4?? Bg2–+ 8.Nd2 Bh1 9.Qa4 Bc6 10.b5 Bb7 11.0–0–0 Bd6 12.f4 a6! 13.ba6 Bc6 14.Bb5 Qd7 15.Bc6 Qc6 16.Qc6 Nc6 17.e4 Be7 18.Kb1 Ra6 19.Rc1 Kd7 20.Ngf3 Ba3 21.Ba3 Ra3 22.Nc4 Rf3 23.Ne5 Ne5 24.de5 Ne4 25.Rd1 Ke7 (25...Ke7 26.Rc1 c5–+) 0–1. bratek55 (1620) – scoty63 (1650), kurnik, 2011.

5.e3 Bb7 6.Nf3 Bd6 7.Be2 Nbd7 8.0–0 0–0 9.Nc3 Re8 10.Nb5 Be7 11.c4 a6 12.Nc3 Bd6 13.c5+= bc5 14.bc5 Be7 15.Ne5 Ne5=+ 16.de5 Nd7 17.f4 Nc5 18.Bf3 c6 19.Ne2 Qb6 20.Nd4?? Qb2–+ 21.Rb1 Qa3 22.Rf2 Qe3 23.g3 Ne4 24.Be4 Qe4 25.Re2 Qg6 26.Rb7 Bc5 27.Rc2 Bd4 28.Qd4 Qe4 (29.Qe4 de4 30.Rc6 a5–/+; better is 28...Qc2 29.Qb4 d4–+) 0–1. kamera (1610) – Blago (1885), GameColony.com, 2002.

5.e3 c5 6.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 b6 6.d4).

5.e3 c5 6.dc5 bc5 7.bc5 Bc5 8.Nf3 Ba6 9.Ba6 Na6 10.Qd3 Nc7 11.0–0 0–0 12.Nbd2 h6 13.Nd4 Rb8 14.Rab1 e5?? 15.Nc6+– Qd6? 16.Nb8 Rb8 17.Nb3 Ba3? 18.Ba3 Qa3 19.Ra1?? Qb2 20.Ra7 e4 21.Qd4 Qc2 22.Nc5 Nb5 23.Qb4+/– d4 24.ed4 Nd5 25.Qb1 Qc4? 26.Nd7?? Rd8 27.Rc1?? Ndc3–+ 28.Qc2 Qd4 29.h3 Qa7 30.Ne5 Qc5 31.Ng4 Ne2 32.Kh2 Qc2 33.Rc2 Ned4 34.Rc4 f5 35.Ne3 g6 36.g3 Kf7 37.Kg2 Ke6 38.Rc6 Nc6 39.Nc4 Kd5 40.Nb6 Kd4 41.h4 e3 42.fe3 Ke3 43.Nc4 Kd4 44.Nb6 Ne5 45.g4 Ng4 46.Kg3 Nc3 47.Kf4 Ne2 48.Kf3 Re8 49.h5 Re3 50.Kg2 Nf4 (50...Nf4 51.Kf1 Rb3 52.Ke1 Kd3 53.hg6 Rb1; 50...Rg3 51.Kf1 Kd3 52.hg6 Rg1) 0–1. bratek55 – jasi1966 (1690), kurnik, 2011.

5.e3 c5 6.dc5 bc5 7.bc5 Nc6 8.c4 Rb8 9.Bc3 Ne4=+ 10.Qc2 Nc3 11.Nc3 d4 12.Rd1 Bc5 13.Nge2 Ba3 14.ed4 Bb4 15.d5 Ne5 16.de6 Qc7 17.ef7 Qf7 18.Qa4 Nd7 19.Qc6 0–0–/+ 20.Qd5 Re8 21.Qf7 Kf7 22.Rd3 Nc5 23.Rf3 Kg8 (23...Kg8 24.Kd1 Bc3 25.Nc3 Bg4–+) 0–1. Sopko,Cassio Roberto (2160) – Rosas,Carlos Lins (2150), corr EM/MLP/01, 2002.

4.d4 c6

5.Nd2 Bd6 6.Ngf3 Nbd7 7.e3 0–0 8.c4 dc4 9.Bc4 Qe8 10.0–0 e5 11.de5 Ne5 12.Bb3 Nd3?? 13.Bf6+– gf6 14.Nd4?? c5 15.Nc2 Be5+= 16.Ra2 Bf5 17.e4 Bg6 18.Bd5 Rb8 19.Nc4 Nf4 20.N2e3 Bd4 21.Qg4 Kh8?? 22.Qf4+– b5 23.Nd6 Qe5 24.Qe5 fe5 25.bc5 Bc5 26.Ndf5 a5 27.Rc1 Be3 28.Ne3 b4 29.ab4 ab4 30.Rb2 f5 31.ef5 Bf5 32.Nf5 Rf5 33.Be4 Rf4 (33...Rf4 34.Rc4 b3+–; 33...Rf6 34.Rc7 Rh6 35.f3+–). willow27 – Bull_Dog_Baz, ChessWorld.net, 2007.

5.e3 a5 6.b5 =+.

5.e3 Qb6 6.c4= a5 7.cd5 Nd5 8.ba5?? Qb2–+ 9.Nd2 Ba3 10.Bc4 Nc3 11.Qb3 Qa1 (12.Nb1 Nb1–+) 0–1. kamera – drfarzin, GameColony.com, 2002.

5.e3 Nbd7 6.Nf3 Be7 7.Nc3 0–0 8.Be2 a6 9.Ne5 Ne5 10.de5 Nd7 11.0–0 Ne5 12.f4 (better is 12.Nd5!? Qd5 13.Qd5 ed5 14.Be5=) 12...Ng6 13.Rf3 Nh4 14.Rg3 Nf5 15.Rh3 c5 16.Na4 cb4 17.Bd3 b5?? (better is 17...f6 18.Bf5 ef5–/+) 18.Bf5= ba4?? (18...ef5 19.Bg7 Kg7+/–) 19.Bh7 Kh8 20.Qd3 (20.Be4 Kg8 21.Rh8 Kh8 22.Qh5 Kg8 23.Qh7) 20...Bf6 21.Be4 (21.Bg8! Kg8 22.Qh7) 21...Kg8 (21...Bh4 22.Qd4 f6 23.Rh4 Kg8 24.Bh7 Kf7 25.ab4 Bd7+–) 22.Bd5 (better is 22.Bf6 Re8 23.Bh7 Kf8 24.Bd8 Rd8 25.ab4+–) 22...ed5?? (better is 22...g6 23.Bf6 Qf6 24.Ba8 Qa1 25.Kf2 Qb2–/+) 23.Qh7 1–0. naskme (2085) – chessleon (2040), net–chess.com, 2011.

5.e3 Bd6

6.c4= 0–0 7.Nf3 dc4 8.Bc4 b5 9.Bd3= Nbd7 10.e4+/– Bf4 11.e5 Nd5 12.Qc2 Bb7 13.Bh7 Kh8 14.Be4 a5 15.ba5 Qa5 16.Nbd2 f6 17.ef6 N7f6 18.Bd3 Ng4 19.Rd1 Nf2 20.Kf2+– Ne3 21.Nb3 Qa4 22.Nc5 Qc2 23.Bc2 Nd1 24.Rd1 Bc8 25.Be4 b4 26.Bc6 Rb8 27.g3 ba3 28.Ba3 Bc7 29.Re1 Rf6 30.Nd7 Bd7 31.Bd7 Rb6 32.Bc5 Rb2 33.Re2 Rb3 34.Re3 Rb2 35.Ke1 Ba5 36.Kd1 Rb1 37.Kc2 Rf1 38.Bc6 Bd8 39.Kd3 Rd1 40.Ke4 Rc1 41.Bd7 Rc2 42.Ra3 Rf2 43.Ng5 Rg6 44.Ne6 Rf7 45.Bc8 Bg5 46.Ra8 Kh7 47.Nf8 Rf8 48.Bf8 Rb6 49.Ra7 Bf6 50.Bf5 Kh6 51.h4 (51.h4 Rb8 52.Rf7 Re8 53.Kd5 Rd8 54.Kc6+–) 1–0. Bonetti,Shane – qsac, ICC, 2002.

6.c4= 0–0 7.g4 Re8 8.c5 Bc7 9.f4 Ne4 10.g5 a5 11.Nd2 Nd2 12.Kd2 Bd7 13.h4 Na6=+ 14.Bc3 b5 15.Bd3 a4 16.Qh5 g6 17.Qf3 Kg7 18.Ne2 Rh8 19.Rh2 Qe8 20.Rah1 Rd8 21.h5 Qg8 22.hg6 fg6 23.Rh6 Be8 24.R1h4 Nb8 25.Ng3 Nd7 26.f5 ef5= 27.Nf5! gf5 28.Bf5 Bg6 29.Bg6 hg6 30.Rh8 Qh8 31.Rh8 Rh8 32.Qg4 Nb8 33.Kd3 Kf7? 34.Qf3 Ke8 35.Qf6 Rg8 36.Qe6 (36.Qe6 Kf8 37.Qc8 Bd8 38.Qb8+–) 1–0. Kotlowski,Tomasz (1800) – Hasinski,Sebastian (1810), I MFS Chojnice, 2005.

6.c4 dc4 7.Bc4 Nbd7 8.Nf3 b5 9.Bb3 a5 10.ba5 Qa5 11.Qd2 Qb6 12.0–0 0–0 13.a4 b4 14.Rc1 c5 15.Ne5 Be5 16.de5 Ne8 17.Qd3 Nc7 18.Nd2 Qc6 19.e4 Nb6 20.a5+/– Nd7 21.Ba4 Qa6 22.Qg3 Nb5 23.Nc4 Bb7 24.Qh4 Bc6 25.Bc2 Nc3 26.Bd3 Be4?? 27.Rc3+/– bc3 28.Qe4?? cb2?? 29.Qh7# 1–0. Estevez,E – Charrasse,T, Nationale IV France, 1999.

6.Nd2 0–0 7.c4= Nbd7 8.f4 Bb8 9.Bd3= Ne8 10.Ngf3+= f5 11.0–0+/– Nd6 12.g4 dc4= 13.Nc4 Nc4 14.Bc4 Nb6 15.Bd3 Nd5 16.Qd2 fg4 17.Ne5 Qh4 18.Qf2 Qf2 19.Kf2 Be5 20.de5 Bd7 21.Rg1 h5 22.h3 gh3=+ 23.Rg5 Nf4 24.ef4+= Rf4 25.Ke3 Raf8 26.Rag1 Rf3 27.Kd2 Rf2 28.Kc3 Rg2 29.R1g2 hg2 30.Rg2 Be8 31.Bc1 Rf3 32.Kd4 Kf8 33.Kc4 Rf5? 34.Be3 h4?? 35.Ba7 Bh5? 36.Rh2 Bg6?? 37.Kd4 Rf4 38.Ke3 Rg4 39.Bg6 Rg6 40.Rh4 Rg3 41.Kd4 Ra3 42.Bb6 Ra1 43.Rh8 Kf7 44.Rb8 Rd1 45.Ke4 Rd7 46.Bc5 Kg6 47.Bd6 Kh5 48.Re8 g5 49.Re6 g4 50.Re8 Rg7 51.e6 g3 52.Bg3! Rg3 53.Rh8 Kg6 54.Rg8 Kf6 55.Rg3 Ke6 56.Rg7 b5 57.Rg6 Kd7 58.Kd4 (58...Kc7 59.Kc5+–) 1–0. Lukovski,Lev (2120) – Strack Goertsches,Hans Juergen, Koeln KSV–ch, 1997.

6.Nd2 a5 7.Bc3 =+.

4.d4 Nc6

5.e3 Bd6 6.Nf3 0–0 7.Bb5 Qe8 8.Bc6 Qc6 9.0–0 Re8 10.Nbd2 Ne4 11.Ne4 de4 12.Ne1 (12.Ne5 Qa6=) 12...e5 13.h3 (13.de5!? Be5 14.Be5 Re5 15.c4=) 13...ed4–/+ 14.Qd4 (better is 14.Bd4!? Be6 15.f4–/+) 14...Be5–+ 15.Qd2?? (better is 15.Qe5 Re5 16.Be5–+) 15...Bb2 16.Rd1 Qg6 (16...Ba3 17.f3–+) 17.c4 (17.c3 Ba3 18.Qa2 Bb4 19.cb4 Bh3 20.Qa5–+) 17...Bh3 (better is 17...Bf6 18.Kh1 Be6–+) 18.Qb2–/+ Qg2?? (better is 18...Bg4 19.Rd4 Rad8–/+) 19.Ng2+– f5 (19...Bg4+–) 20.Rd7 Bg2 (20...Re5 21.Qe5 Kf8 22.Qg7 Ke8 23.Qe7#) 21.Qg7# 1–0. Jakubowski,Bogumil – Ziolek,Lubomir, Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow Poland, 2010.

5.e3 Bd6 6.Nf3 0–0 7.Nc3 a6 8.Be2 b5 9.h3 e5 10.de5+/– Be5 11.Ne5 Ne5 12.0–0 Re8= 13.Re1 Be6 14.Bd3 Nd3 15.cd3 c6 16.Ne2+= Rc8 17.d4 Ne4= 18.Nf4 Qg5 19.Ne6 Re6=+ 20.Rc1 Rf6 21.Qg4?? Qg4–+ 22.hg4 Nf2?? 23.g5+= Rg6? 24.Kf2+– Rg5 25.Rc5 h5 26.Rec1 Rg6 27.g3 Kf8 28.Kg2 Rd6 29.Kh3 Ke7 30.Re1 g6 31.g4 hg4+= 32.Kg4 Re6 33.Bc1 f6 34.Kf4 Re4 35.Kf3 Rh4 36.Bd2 f5 37.Rg1 Rh2 38.Bc1 Kf6 39.Rg2 Rg2 40.Kg2 Ke6 41.Kf3 g5+= 42.Kg3 Kd6 43.Bd2 Re8 44.Kf3 Rh8 45.Be1+/– Rh3 46.Bg3 Kd7 47.Kg2 g4 48.Bf4 Rh8 49.Rc1 Ra8? 50.Rh1+– a5 51.Rh7 Ke6 52.Rc7 ab4 53.Rc6 Kd7 54.Rd6 Ke7 55.ab4 Ra4 56.Rd5 Rb4 57.Bd6 Ke6+/– 58.Bb4 Kd5 59.Kg3 Kc4 60.Bd2 b4 61.Kf4 b3 62.Bc1 Kd5 63.Bb2 Ke6 64.e4 fe4 65.Ke4 g3 66.Kf3 g2 67.Kg2 Kd5 68.Kf3 Kd6 69.Ke4 Kd7 70.Ke5 Ke7 71.Kd5 Kd7 72.Kc4 Kc6 73.Kb3 Kd5 74.Kb4 Kc6 75.Kc4 Kd6 76.d5 Kc7 77.Kc5 Kd7 78.d6 Kc8 79.Kc6 Kd8 80.d7 Ke7 81.Kc7 Ke6 (81...Kf7 82.d8Q Kg6 83.Qf6 Kh5 84.Qf3 Kg5 85.Bc1 Kh4 86.Ba3 Kg5 87.Be7 Kg6 88.Qf6 Kh7 89.Bf8 Kg8 90.Qg7#) 1–0. ANZARBOND (1615) – Drunken Pawn, internet, 2010.

5.Nf3 Bd6 6.e3 a6 7.Bd3 Qe7 8.Nbd2 e5 9.de5 Be5 10.Be5 Ne5 11.Ne5 Qe5 12.0–0 0–0 13.h3 d4? (better is 13...Re8!?=) 14.Nf3+/– Qd6 15.Nd4 b6 16.Nf3 Bb7 17.Be2 Bf3 18.Qd6 (18.gf3?! Qe6 19.Kg2 c5=) 18...cd6 19.Bf3 Rab8 20.Rfd1 Rfd8 21.c4 Kf8 22.Rd4 Ke7 23.Rad1 h6 24.Bc6 Ke6 25.a4 g6 26.b5 ab5 27.ab5 Nh7 28.f4 f5 (28...Rbc8 29.g4+–) 29.Kf2 (better is 29.e4!? fe4 30.Re4 Kf6+–) 29...Nf6 30.Kf3 Rbc8 31.g4 Rc7 32.Ra1 fg4 ½–½. Spidy – diggerdogwoofwoof, ChessWorld.net, 2012.

4.d4 Bd6

5.Nc3 0–0 6.Nf3 a6 7.Qd3 b5 8.Ng5 g6 9.h4 Bf4 10.g3 Bg5 11.hg5+/– Nh5? 12.f4?? Ng7 13.g4+– f6 14.gf6 Qf6 15.Qh3 h5 16.e3 e5 17.de5 Qd8 18.gh5?? Bh3–+ 19.Rh3 Nh5 20.0–0–0 c6 21.Be2 Rf5 22.Rg1 Kf7 23.e6 Kf6 24.Nb5 Ke6 25.Rg6 Kf7 26.Bh5 Rh5?? 27.Rg7 Kf8 28.Rh5 d4 29.Bd4 Qd4 30.Nd4 Kg7 31.Rc5 a5 32.Nc6 ab4 33.ab4 1–0. mamamia – braken, ChessWorld.net, 2011.

5.Nc3 a6 6.Nf3 Nc6 7.e3 0–0 8.Bd3 e5 9.de5 Ne5 10.Ne5 Be5 11.0–0 Qd6 12.f4 Bc3 13.Bc3 Ng4 14.Bd4 Re8 15.Qf3 a5 16.c4 Be6?? (better is 16...dc4 17.Bc4 ab4 18.ab4 Ra1 19.Ra1 Nf6+=) 17.c5+– Qe7 18.f5 Ne5 (18...Qh4 19.h3 Nh6 20.fe6 fe6 21.Qf4 Qf4 22.ef4+– (22.Rf4?! e5 23.Rff1 ed4 24.ed4 Re3+=)) 19.Qg3 (19.Be5 Bf5 20.Qf5 g6+–) 19...f6 20.fe6 Qe6 21.Bf5 Qe7 22.b5 Nc4 23.e4! Nd2 (23...de4 24.Qc3 Decoy) 24.Rf4 Ne4 25.Be4 de4 26.Rf6 Rad8 (26...Qd7 27.Rd1 Re7 28.Qb3 Kh8 29.Rf4+–) 27.Qb3 Kh8 28.Rf7 Rd4 29.Re7 Re7 30.c6 (better is 30.Rd1!? Rd1 31.Qd1 Kg8+–) 30...b6 31.Rd1 Rd1 32.Qd1 Kg8 33.Qd5 Kf8 34.Kf2 e3 35.Ke2 g6 36.Qd8 Kf7 37.g4 g5 38.Qd5 Kg6 39.Qf5 Kg7 40.Qg5 Kf7 41.Qd5 (41.Qd5 Kf6 42.g5 Kg7 43.Qd4 Kg8 44.Qd8 Kf7 45.Qh8+–) 1–0. Wall,Bill – Haley,Jason, chess.com, 2011.

5.Nd2 0–0 6.c4 dc4 7.Nc4 a6 8.e3 b5 9.Nd6 Qd6 10.Rc1 Bb7 11.Qc2 c6 12.Bd3 Nbd7 13.Nf3 g6 14.0–0 Rac8 15.e4 Qe7 16.Rfd1 Ne8 17.Ne5 Ne5 18.de5 Ng7 19.Bd4 Qd8 20.Bc5 Re8 21.Bb5 ab5 22.Rd8 Red8 23.Rd1 Rd1 24.Qd1 1–0. Woschkat,Karl_Heinz – Reichel,Anton, TWO 1.098, (year?).

5.Nd2 0–0 6.c4 c6 (6...dc4 7.Nc4 Bd7 8.e3=) 7.Ngf3 Nbd7 (7...b5 8.c5 Bc7 9.a4=) 8.e3 Re8 9.c5 Bc7 10.Ne5 Nf8 (10...Ne5 11.de5 Nd7 12.Nf3=) 11.Bd3+= N6d7 12.f4 f6 13.Ng4 (13.Nd7 Qd7 14.0–0 b6+=) 13...e5= 14.de5 fe5 15.0–0 Qe7 16.f5 Qg5 17.e4 h5 18.Nf2 Nf6 19.Nf3 Qh6 20.Bc1 Qh8 21.Nh4 Rd8 22.Bg5 Kf7 23.ed5 cd5 24.Qb3 N8h7 25.Nh3 (25.Be3 Qe8+/–) 25...Qe8+= 26.Rae1 Bd7 (better is 26...Ng5!? 27.Ng5 Kg8+=) 27.Ng6 Ba4 28.Qa2 Bc6 (28...a5!?+/–) 29.Bf4!+– Ng4 (29...ef4 30.Re7 Double attack (30.Re8 Pinning; 30.Re8 Deflection)) 30.Ng5 Ng5 31.Bg5 Nf6 32.Bf4! ef4 (32...Bb5 33.Be5 Be5 34.Ne5 Kg8 35.Ng4+–) 33.Re8 Re8 34.Nf4 Re3 35.Be2 (35.b5 Bf4 36.bc6 Rd3 37.Rf4 Rd1 38.Kf2 b6 39.cb6 ab6+–) 35...a6 (35...Bf4 36.Rf4 Rae8 37.Bf3+–) 36.Ne6 (36.Nh5 Rae8 37.Re1 Ne4+/–) 36...Be5 37.a4 Ne4 (37...Bc3 38.Rf4+–) 38.Bh5 Kg8 (38...Kf6 39.Bg4+–) 39.Qc2 (39.Bf3 Bc3+–) 39...Nf6 (39...Ra3 40.Bg6 Ba4 41.Qe2+–) 40.Be2 (40.Bf3 Re8+–) 40...Kf7 (40...Ba4 41.Qd2 Rb3 42.Qg5+–) 41.b5 ab5 42.ab5 Be8 (42...Bd7 43.Qd2 Rea3 44.Qg5+–) 43.c6 bc6 (43...Rc3 44.cb7 A) 44...Rc2?? 45.Bh5 (45.ba8R?! Re2 46.Ra7 Bd7+=) 45...Nh5 46.ba8Q+–; B) 44...Rb8+–) 44.bc6 (better is 44.Qc5 Bh2 45.Kh2 Re6 46.fe6 Ke6 47.bc6+–) 44...Rc8?? (44...Rc3 45.Qd2 Bc6+–) 45.Qc5 (45.Qc5 Bc6 46.Qe3+–) 1–0. Shalaby,Hussein Ismail – Akram,Ahmed, Kuwait KUW, FIRM Open, 2013.

5.Nd2 0–0 6.e3 Nbd7 7.c4 c6 8.Ngf3 Ne4 9.Bd3 f5 10.c5 Bc7 11.a4 Qf6 12.Qc2 e5 13.de5 Ne5 14.Be2 Bd7 15.0–0 Nf3 16.Nf3 Qh6 17.Be5 Be5 18.Ne5 Qe6 19.Nf3 Rae8 20.Nd4 Qf6 21.f3 Ng5 22.Qd3 Re7 23.f4 Nf7 24.Rf3 Rfe8 25.Re1 Re4 26.Qd2 h6 27.Nc2 g5 28.Bd3 R4e7 29.g3 g4 30.Rff1 h5 31.Nd4 Kg7 32.Kf2 h4 33.Qc2 Kg6 34.Qd1 Nh6 35.Rh1 b6 36.Qc2 Rb8 37.b5 cb5 38.c6 Bc8 39.ab5 Qd6 40.Qb3 Ra8 41.Ra1 Rh7 42.Qd1 Be6? 43.Bf5 Bf5 44.Nf5 Qb4 45.Nh4 Kf6 46.Qd4 Qd4 47.ed4 Nf5 48.Nf5 Kf5 49.Rae1 a6 50.Re5 Kf6 51.Rd5 ab5 52.Rb5 Ra2 53.Ke3 Rha7 54.Rc1 Ke6 55.Re5 Kd6 56.Ke4 Rc7 57.d5 Rf7 58.Re6 Kc7 59.d6 Kb8 60.c7 Kc8 61.Re8 (61…Kd7 62.c8Q Kd6 63.Qe6#) 1–0. Amor Alcaide,Manuel – Dischinger,Frank (2255), Mislata op 7th, 1998.

5.Nd2 0–0 6.Ngf3 Nbd7 7.e3 b6 8.c4 Bb7 9.Ne5 c5 10.f4 cb4–/+ 11.Qf3 Qe7 12.a4 b3 13.Nb3 Be5–+ 14.fe5 Qb4 15.Nd2 Ne4 16.Bc1 Qc3 (16...Qc3 17.Rb1 dc4–+) 0–1. willow27 – slogger, ChessWorld.net, 2007.

5.Nd2 a5 6.c4 +=.

5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Bd6 5.d4).

5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.d4).

5.g3 c6 6.Bg2 Nbd7 7.Nd2 Nb6 8.e4 de4 9.Be4 Na4 10.Ra2 a5 11.Qf3 Qb6 12.Nc4 Qc7 13.Na5 Ra5 14.ba5 Qa5 15.Kd1? Qb5 16.Kc1 Ne4 (17.Qe4 Qf1 18.Kd2 Qb1–+) 0–1. Drzmisek,Jiri – Thystrup,Preben, corr ICCF TT–2–86–1, 1987.

5.h3 Nc6 6.Nc3 Bd7 7.e3 e5 (7...Ne7!?+=) 8.de5= Ne5 9.Nf3 Nf3 10.Qf3 Be6 (10...Be5 11.Rb1 Be6 12.Bd3=) 11.e4 (11.Nb5 Be7 12.Qg3 Kd7+/–) 11...de4 (11...0–0!?=) 12.Ne4+= 0–0? (better is 12...Ne4 13.Qe4 0–0+=) 13.Nf6+– (13.Bf6?! gf6 14.0–0–0 a5+/–) 13...gf6 14.0–0–0 (better is 14.Bf6 Qe8 15.Be2+–) 14...b6?? (better is 14...f5+/–) 15.Bf6 Qc8 16.Rd6! cd6 17.Qg3 Bg4 18.hg4 Re8 19.Bd3 a5 20.Rh7 Re1 21.Kd2 Re2 22.Ke2 Qe6+– 23.Kf1 Qf6 24.g5 Qa1 25.Ke2 Qe5 26.Qe5 de5 27.Rh6 Rb8 28.ba5 ba5 29.Ra6 Kg7 30.Ra5 Rb2 31.Re5 Ra2 32.Ra5 f6 33.gf6 Kf6+– 34.Ke3 1–0. Bandy 1 – pieeater, ChessWorld.net, 2013.

4.d4 Bd7

5.e3 a5 6.b5 c6 7.bc6 Nc6 8.Nf3 Be7 9.Bd3 0–0 10.Nbd2 Rc8 11.0–0 Qc7 12.c4 dc4 13.Nc4 Nd5 14.Rc1 Qb8 15.Nfe5 Ne5 16.Ne5 Bc6 17.g3 Nf6 18.Nc6 Rc6 19.Qe2 Rfc8 20.Rc6 Rc6 21.e4 Qc7 22.Rd1 h6 23.e5 Nd5 24.Qe4 g6 25.Rd2 Kg7 26.h4 h5 27.Qf3 b5 28.Bb5 Rc2 29.Qd1 Rd2 30.Qd2 Qb6 31.Bc4 Bd8 32.Bd5 ed5 33.Kg2 a4 34.Qc3 Qe6 35.Qb4 Qd7 ½–½. Wiszniowski,Eugeniusz (1785) – Strzelczyk,Anna, Warszawa ch LX op A Poland, 2007.

5.e3 Be7 6.c4 dc4 7.Bc4 0–0 8.Nf3 a6 9.0–0 Nd5 10.Nc3 c6 11.Qe2 b5 12.Bb3 a5 13.ba5 Qa5 14.Nd5 cd5 15.Rfc1 Nc6 16.Bc3 Qb6 17.Bc2 Ra3 18.Ra3 Ba3 19.Rb1 Bd6 20.Ng5 g6 21.Qb5 Qb5–/+ 22.Rb5 Nd4! 23.Bd4? Bb5–+ 24.e4 de4 25.Ne4 Be7 26.h3 f5 27.Nc3 Bc4 28.Kh2 Bd6 29.g3 Rc8 30.Na4 e5 31.Be3 Bb5 32.Bb3 Kg7 33.Nb6 Rc3 34.Bd5 Bc5 35.Bc5 Rc5 36.Bg2 Bc6 37.Bc6 Rc6 38.Nd7 e4 39.Ne5 Rc2 40.Kg1 Kf6 41.Nd7 Kg5 42.h4 Kg4 43.Kf1 Kf3 44.Ne5# 1–0. Cocodiabolo – Mr.Oldenslo, ChessWorld.net, 2011.

4.d4 Nbd7

5.e3 b6 6.c4 Bb7 7.Nf3 c5 8.bc5 bc5 9.Nbd2 Be7 10.cd5 ed5 0–1. bispo (2000) – gfry (2065), net–chess.com, 2011. (=1.d4 d5 2.b4 Nf6 3.Bb2 e6 4.a3 Nbd7)

5.e3 Bd6 6.Nd2 e5 7.c4= ed4 8.Bd4 c5 9.bc5 Bc5 10.Ngf3 0–0 11.cd5 Bd4+= 12.Nd4 Nd5 13.Bc4 Ne5 14.0–0 Nc4 15.Nc4 Be6 16.Rc1 Rc8 17.Qd3 Nf6 18.Ne5 Qd6 19.f4 Bd5 20.Nf5 Qe6 21.Nd4 Qe7 22.Nf5 Qe6 23.Nd4 Qe7 ½–½. Amadio,Giancarlo – Vasquez Nigro,Dario Javier, IECG, 2001.

5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.d4).

4.d4 Be7

5.c3 0–0 6.e3 =+.

5.c3 b6 6.e3 Nbd7 7.c4 dc4 8.Bc4= Bb7 9.Nf3 0–0 10.0–0 c5 11.dc5 bc5 12.b5 Qc7 13.Nbd2 Nb6 14.Bd3 Rac8 15.Qc2 c4 16.Bc4?? Bd5?? 17.Be5? Qd8 18.Rfd1? Nc4–+ 19.Qa4 Qa5 20.Qa5 Na5 21.Nb1 Nb3 22.Ra2 Nd4! 23.Ra1 Nc2 24.Nc3 Na1 25.Ra1 Bf3 26.gf3 Rfd8 27.Rc1 Nd5 28.e4 Nc3 29.Rc3 Rc3 30.Bc3 Ba3 (31.Be5 Rd1 32.Kg2 Rb1–+) 0–1. Borup,John – Avachat,Abhay, IECC, 2000.

5.Nc3 0–0 6.Nf3 b6 7.Ne5 c5 8.e3 cb4–/+ 9.ab4 Bb4 10.Bd3 Qc7 11.Qd2 Ne4 12.Be4 de4 13.0–0 f6 14.Ng4? h5 15.Nf6 gf6 16.Ra4 a5 17.Rfa1 Na6 18.Rd1 Rd8 19.h3 f5 20.Rda1 e5 21.Kh1 Be6 22.Kg1 b5! 23.Nb5 Bd2 24.Nc7 Nc7 25.de5 Rab8 26.Ba3 Nb5 27.Bd6 Nd6 28.ed6 Rd6 29.Rd1 Rbd8 30.Kf1 Rd5 31.Ke2 Kg7 32.Rd4 Bc3 33.Rd5 Rd5 34.Rd5 Bd5 35.h4 a4 36.g3 a3 37.g4 fg4 38.f3 ef3 39.Kf2 a2 40.e4 Be4 41.Kg3 a1Q 42.Kf4 Qa4 43.Ke3 Qd4 44.Kf4 Kf6 45.Kg3 Be1 46.Kh2 Qf2 (46...Qf2 47.Kh1 Qg2#) 0–1. grahamtrue (2070) – bonaparte (2155), net–chess.com, 2008.

5.Nd2 Nc6 6.e3 Bd7 7.c4 dc4 8.Bc4 Bd6 (8...a5 9.b5 Na7 10.Qe2=) 9.Ngf3 Qe7 10.h3 0–0–0 (10...0–0!?=) 11.b5+/– Na5 12.Ba2?? (12.Bd3 c6+/–) 12...h6?? (better is 12...Bb5!? 13.Qc2 Nd5+=) 13.Nc4 (better is 13.e4 Bf4 14.Bc3+/–) 13...Ne4? (13...Nc4 14.Bc4 Nd5 15.Qb3+=) 14.Nd6 (better is 14.Na5!? Ba3 15.Ba3 Qa3 16.Nc4 Qc3 17.Nfd2 Nd2 18.Nd2 Bb5 19.Bb3+–) 14...Nd6+/– 15.0–0 (15.Bc3 Nac4 16.Bc4 Nc4+–) 15...g5?? (better is 15...Bb5!? 16.Re1 Bc6=) 16.d5 (16.Bc3!? Nac4 17.Bc4 Nc4 18.Qa4+/–) 16...Rhg8 (worse is 16...Bb5 17.Bh8 Bf1 18.Bc3+– (18.Qf1?! Rh8 19.Qe1 b6=)) 17.g4?? (17.Qa4!? b6 18.de6 fe6 19.Qg4+=) 17...Nb5 (17...Bb5 18.Bc3 Nac4–/+ (18...Bf1?! 19.Qf1 ed5 20.Ba5=)) 18.a4 Nd6 19.Bc3 b6?? 20.de6 fe6 21.Ba5+= ba5 22.Qd2 Ne4?? 23.Qa5+– Kb8 24.Nd4 h5?? 25.Rab1 Ka8 26.Qa6 Rb8?? 27.Be6 Be6 28.Qc6 Rb7 29.Qb7# (29.Qe6?! Qe6 30.Ne6 Rg6+/–) 1–0. mrmoto – pieeater, ChessWorld.net, 2012.

5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Be7 5.d4).

5.e3 c6 6.c4 dc4 7.Bc4 0–0 8.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.d4 dc4 8.Bc4).

5.e3 Nbd7 6.c4 c6 7.Nf3 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.d4 Nbd7).

5.Nf3 0–0 6.Nbd2 a5 7.ba5 Ra5 8.e3 c6 9.Bd3 Nbd7 10.Ne5 c5 11.c4 cd4 12.ed4 dc4 13.Ndc4 Ra8 14.Qf3 Nd5 15.Nd7 Bd7 16.Ne5 Bc6 17.Nc6 bc6 18.Qe4 g6 19.h4? Bf6 20.h5–/+ Bg7 21.Rc1 Qa5=+ 22.Kf1 Qd2 23.Qe2 Qe2 24.Be2? Rfc8 25.Bf3 Rab8 26.Ba1= Rb3 27.hg6 fg6 28.Bg4+= Re8 29.Rh3 Rh3 30.Bh3+/– Bf8 31.a4 Nb4 32.Rc4 Kf7 33.Bc3 (33.Bc3 Ra8 34.Bb4 Ra4 35.d5 Rb4 36.Be6 Kf6 37.Rc6+/–) 1–0. blackpanther (2410) – alexp (2390), net–chess.com, 2004.

5.Nf3 0–0 6.e3 c6 7.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.d4).

5.Nf3 a5 6.b5 c5 7.bc6 Nc6 8.e3 0–0 9.c4 dc4 10.Bc4 a4 11.0–0 Na5 12.Ba2 b6 13.Qa4 Bb7 14.Qd1 Ba6 15.Re1 Rc8 16.Nbd2 Nd5 17.Rc1 Qd7 18.Ne5 Qa4?? 19.Qa4+– 1–0. bratek55 – abelha2010 (1705), kurnik, 2011.

5.h3 0–0 6.Nf3 a5 7.b5 c6 8.bc6 Nc6 9.e3 Qb6 10.Qc1 Bd7 11.Bd3 Rfc8 12.0–0 Na7 13.Bc3 Qc7 14.Ne5 Ba4 15.Qd2 Nb5 16.Bb5 Bb5–/+ 17.Rd1 Ne4 18.Qe1 Nc3 19.Nc3 Qc3 20.Qc3 Rc3 21.Rd2 a4 22.Ra2 Ra3 23.Rb2 Ra1 24.Kh2 Ra5 25.c3 a3 26.Ra2 Rc1 27.Ra3 Ba3 28.Kg3 Rc3 29.Kf3 f6 30.Ng4 Ba4 31.Kg3 h5 32.Nh2 Bd6 33.Kh4 Bh2 34.Kh5 Bc2 35.g3 Bf5 36.Rb2 g6 37.Kh6 Rc7 (37...Rc7 38.Rb7 Rb7 39.e4 Rh7) 0–1. jimmyjf – marekt, ChessWorld.net, 2004.

5.Nd2 0–0

6.e3 b6 7.Nb3 Nbd7 8.b5 Bb7 9.Nf3 c5 10.bc6 Bc6 11.Bd3 Ba4 12.Qe2 Rc8 13.Rc1 Bd6 14.Nbd2 Qe7 15.Nb1 Ne4 16.Be4 de4 17.Nfd2 Bc2–+ 18.Qb5 Bd3 19.Qb3 Rc1 20.Bc1 Rc8 21.Nc3 Qg5 22.g3 Qh5 23.f3 ef3 24.Kf2 Nf6 25.Nf3 Ne4 26.Kg2 Rc3 27.Qd1 Rc2 28.Nd2 Qd1 29.Rd1 Rc1! 30.Rc1 Nd2 31.Rc8 Bf8 32.Kf2 Ne4 33.Kf3 f5 34.g4 g6 35.gf5 gf5 36.Rc7 Ba3 37.Ra7 Bb4 38.Kf4 Ba5 39.Ke5 Bc4 40.Rc7 Bd5 41.Ra7 Ba2 42.Rc7 Bb3 43.Ra7 Bd5 44.Rc7 Ba2 45.Ra7 Bd5 46.Rc7 Bd2 47.Kf4 Bb4 48.Ra7 Bc3 49.Rc7 Ba5 50.Ra7?? Be1 51.Rc7 Ba5 52.Ke5 Bb4 53.Ra7 h5 54.h3 Bd2 55.Kf4–+ Bc3 56.Rc7 Ba5 57.Ra7 Bb4 58.Rc7?? Bd6–+ (59.Kf3 Ng5 60.Ke2 Bc7–+) 0–1. Amor Alcaide,Manuel – Gironella Perello,Lluis, Lillet op, 1999.

6.e3 b6 7.c4 dc4 8.Bc4 Bb7 9.Ngf3 Nbd7 10.0–0 c6 11.Rc1 Rc8 12.Qe2 a5 13.ba5 ba5 14.Ba6 Qb6 15.Bb7 Qb7 16.Rb1 Qa8 17.Rfc1 Rb8 18.Qd3 c5 19.Ba1 h6 20.Qc3 Nd5 21.Qc2 Rfc8 22.Rb8 Qb8 23.Qb2 cd4 24.Rc8 Qc8 25.Nd4 Bf6 26.h3 Ne5 27.Ne4 Nd3 28.Nf6 Nf6 29.Qc3 Qc3 30.Bc3 a4 31.Nc6 Ne4 32.Bd4 Ndf2 33.Be5 Nd3 34.Bd4 Nd2 35.Nb4 Nc1 36.Na6 Ndb3 37.Kf2 Nd3 38.Ke2 Nd4 39.Kd3 Nb5 40.Nc5 Na3 41.Na4 Nb5 42.Nc3 Nc3 43.Kc3 h5 44.Kd3 f6 45.g3 Kf7 46.h4 g5 47.Ke2 Kg6 48.e4 f5 49.Kf3 e5 50.Ke3 fe4 51.Ke4 Kf6 52.Kf3 Kf5 53.Ke3 gh4 54.gh4 Kg4 0–1. Barbosa – F Oliveira, Guarapuava 1992.

6.e3 b6 7.Ngf3 Bb7 8.c4 c5 9.bc5 bc5 10.Be2 Nc6 11.dc5 Bc5 12.0–0 Rc8 13.cd5 Nd5 14.Ne4 Bb6 15.Neg5 h6 16.Nh3 Qe7 17.Ne5 Rfd8 18.Qb1 Ne5 19.Be5 Nc3 20.Bc3 Rc3 21.Qb4 Qb4–/+ 22.ab4 Rd2 23.Rfe1 Rcc2 24.Bf3 Bf3 25.gf3 Rb2 26.Rab1 Rbc2 27.b5 Rb2–/+ 28.Nf4? Rf2–+ 29.Rb2 Rb2 0–1. dixi82 – marnzell, ChessWorld.net, 2006.

6.e3 b6 7.Ngf3 c5 8.bc5 bc5 9.c4 Nc6 10.Be2 Rb8 11.Rb1 cd4 12.ed4 dc4 13.Nc4 Nd5 14.0–0 Qc7 15.Nce5 Ne5 16.de5 Bd7 17.a4 (17.Qd2!?=) 17...Rfd8 18.Rc1 Qa5 (18...Rb2 19.Rc7 Nc7 20.Qd4 Re2 21.Qc4 Ba4 22.Qa4+=) 19.Bb5 Bb5 (19...Rb5 20.ab5 Bb5 21.Ra1+=) 20.ab5 Qb5 21.Bd4 Nf4 22.Rc2 h6 23.Rb2?? (23.Qd2 Bg5 24.Qd1 Qd5–/+) 23...Qd7 (better is 23...Qb2 24.Bb2 Rd1 (24...Rb2?! 25.Qa1 Nd3 26.Ne1+=) 25.Rd1 Rb2–+) 24.Rb8–/+ Rb8 25.Be3 Nd5 26.Qd4 Rb7 27.h3 Ne3 28.Qe3 Qb5 29.Qe4 Qb4 30.Qc6 Qb5 31.Qc8 Bf8 32.Ra1 Rb8 33.Qc7 Rb7 34.Qc8 Rb8 35.Qc7 Rb7 ½–½. urko – retiarius, ChessWorld.net, 2012.

6.f3 b6 7.Nb3 Ba6 8.Nh3 Qd6 9.Qd2 Nbd7 (9...c6+=) 10.0–0–0?? (10.e4 Bf1 11.e5 Qc6 12.ef6 Nf6 13.Kf1 a5 14.ba5 ba5+/–) 10...Rfc8?? (10...Bc4!?–/+) 11.Nf2 (better is 11.e4!? Bf1 12.e5+=) 11...c5+= 12.bc5? (better is 12.e4 c4 13.Na1–/+) 12...bc5–+ 13.e4 Qb6 14.Nc5 Nc5 15.dc5 Bc5 16.Ba6 Be3 (better is 16...Rab8!? 17.Nd3 Ba3 18.Nb4 Bb4 19.Qd3 de4 20.fe4–+) 17.Bc8 Bd2 18.Rd2 Rc8 19.Bf6 gf6 20.Ng4? (better is 20.ed5 ed5 21.Re1–+) 20...Rb8–+ 21.Rdd1 Kg7 22.h4 (22.Rhe1 de4 23.Ne3–+) 22...h5 23.Nh2 (23.ed5 hg4 24.Rhe1 Qb2 25.Kd2–+) 23...Qe3 24.Rd2 Qa3 25.Kd1 Rb1 (25...Qa1!? 26.Ke2 Qh1 27.ed5 ed5 28.Kf2–+) 26.Ke2 Rh1 27.Nf1 Qa6 (better is 27...Qc1!? 28.ed5 Qf1 29.Ke3–+) 28.Rd3 Rf1! 29.Kf1 de4 30.fe4 Qc4 31.Kg1 Qc2 32.Rg3 Kh7 33.Rf3 Qe4 34.Kh2 (34.Kf2 Qd4 35.Re3 a5–+) 34...Qh4 35.Rh3 (35.Kg1 a5 36.Rd3 a4–+) 35...Qh3! 36.Kh3 (36.gh3 a5 Passed pawn; 36.Kh3 a5 Passed pawn) 36...Kg6 37.Kg3 a5 38.Kf3 a4 39.g4 hg4 40.Kg4 a3 41.Kf4 a2 42.Ke4 a1Q 43.Kf3 Kf5 (43...Qd1 44.Kg2 Qe2 45.Kg3 f5 46.Kf4 e5 47.Kg3 f4 48.Kh3 e4 49.Kh4 Qh5#) 44.Kg2 Kg4 45.Kh2 Kf3 46.Kh3 Qh1# 0–1. Workman,K – Rumsey,S, East Lansing–ch MI op–B, 1991. (=1.a3 Nf6 2.b4 d5 3.Bb2 e6 4.d4 Be7 5.Nd2 0–0)

6.Ngf3 c6 7.e3 Nbd7 8.c4 b6 9.c5 b5 10.Bd3 a5 11.0–0 a4 12.Ne5 Ne5 13.de5 Nd7 14.f4 f5 15.Rf3 g6 16.Rh3 Kg7 17.g4 Qe8 18.gf5 ef5 19.e6 Nf6=+ 20.Nf3 Be6 21.Ne5 Kg8–/+ 22.Nf3 Ne4 23.Nd2 Bf6 24.Bf6–/+ Rf6 25.Be4 fe4–+ 26.Rg3 Qd7 27.Qf1 Re8 28.Rd1 Bg4 29.Rc1 Re5 30.Qg2–/+ Bf3 31.Nf3 ef3 32.Qf3 Ref5 33.h4 h6 34.Kh2 Qe7 35.Rcg1 Kh7–/+ 36.Qd1 Re6 37.Qd3 Qh4 38.Rh3 Qf6 39.Rhg3 Qb2–+ 40.R3g2 Rh5 41.Kg3 Qf6 42.Kf3 Rh3 43.Rg3 Qh4 44.f5?? Rg3 45.Rg3 Qh5 46.Kg2 Qf5 47.Qc3 Qe4 48.Kh2 Qf5 49.Qd2?? Rf6 50.Rg2 g5 51.Qe2 Kg6 52.e4 Qe4 53.Qb2 Rf4 54.Qh8 Rh4 55.Kg1 Qe1 0–1. willow27 – marnzell, ChessWorld.net, 2006.

4.d4 g6

5.e3 Bg7 6.Nf3 0–0 7.c4 dc4 8.Bc4 a6 9.Nc3 c6 10.0–0 Nbd7 11.Qc2 b5 12.Be2 Bb7 13.Nd2 Qc7 14.Rac1 Rfd8 15.Rfd1 a5 16.Nb5 Qb6 17.ba5 Ra5 18.Nd6 c5 19.N2c4 Qc7 20.Nb7 Ra3 21.Nd8 Ra8 22.Nf7 Kf7 23.dc5 Qc5 24.Bf6 1–0. Woelfelschneider – Zartmann, 3.KO, 2000.

5.Nf3 Bg7 6.e3 0–0 7.c4 dc4 8.Bc4 b6 9.0–0 Bb7 10.Re1 Nbd7 11.Nbd2 a6 12.e4 b5 (12...b5 13.Bd3 Nh5+=). bispo (2000) – douglasricardo (2100), net–chess.com, 2011. (=1.d4 d5 2.b4 e6 3.a3 Nf6 4.Bb2 g6)

5.Nf3 Bg7 6.e3 b6 7.c4 dc4 8.Bc4 Bb7 9.0–0 0–0 10.Nc3 Nbd7 11.Qe2 c5 12.Rfd1 Qc7 13.Nb5 Qc6 14.dc5 bc5 15.Rac1 Qb6 16.Bf6 Nf6 17.Rd6 Bf3 18.Qf3 Qb8 19.bc5 a6 20.Nd4 Qb2 21.Rd1 Qa3 22.Be6! Qc5? 23.Bf7!+– Kh8?? 24.Rf6 Ra7 25.Ne6 Qe5 26.Nf8 Bf6 27.Ne6 Rf7 28.Qa8 (28.Qa8 Qb8 29.Qb8 Bd8 30.Rd8 Rf8 31.Rf8) 1–0. woschkat (2005) – dennism (1815), net–chess.com, 2001.

4.e3

4.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3).

4.e3 a6 5.c4 c5 6.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 a6 6.c4).

4.e3 b6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 b6).

4.e3 b6 5.b5 Bb7 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 b6 5.Nf3 Bb7 6.b5).

4.e3 b6 5.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 b6).

4.e3 b6 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.Be2 b6).

4.e3 c6 5.c4 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.c4 e6 5.a3).

4.e3 c6 5.c4 Bd6 6.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 Nbd7 6.c4 c6).

4.e3 c6 5.c4 Nbd7 6.Nf3 Bd6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 Nbd7 6.c4 c6).

4.e3 c6 5.Nf3 Bd6 6.c4 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 Nbd7 6.c4 c6).

4.e3 c6 5.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 c6).

4.e3 a5

5.b5 a4 (--> 1.b4 a5 2.b5 d5 3.Bb2 a4 4.e3 e6 5.a3 Nf6).

5.b5 c5 6.c4 Nbd7 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 a5 5.b5 c5 6.e3 Nbd7 7.c4).

5.b5 c5 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 a5 5.b5 c5 6.e3).

5.b5 Bd6 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 a5 5.b5 Bd6 6.e3).

5.b5 Nbd7 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 a5 6.b5).

4.e3 c5

5.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5).

5.b5 Bd6 6.c4 0–0 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 Bd6 6.Nf3 0–0 7.c4).

5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.e3).

5.bc5 Bc5

(--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5).

6.c4 0–0 7.d4 Be7 8.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.e3 0–0 8.c4).

6.d4 Bd6 7.Nd2 Nc6 8.Ngf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.d4 Bd6 8.Nbd2).

6.d4 Bd6 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Bd6 7.e3).

6.d4 Bd6 7.Nf3 0–0 8.Bd3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 0–0 7.d4 Bd6 8.Bd3).

6.d4 Bd6 7.Nf3 Nc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.d4 Bd6).

6.d4 Be7 7.c4 0–0 8.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.e3 0–0 8.c4).

6.d4 Be7 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.e3).

6.Nf3 0–0 7.c4 Nc6 8.d4 Bd6 9.Nbd2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.d4 Bd6 8.Nbd2 0–0 9.c4).

6.Nf3 0–0 7.d4 Bd6 8.Nbd2 Nc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.d4 Bd6 8.Nbd2 0–0).

6.Nf3 0–0 7.Be2 Nc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.Be2 0–0).

6.Nf3 a6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a6 5.Nf3 c5 6.bc5 Bc5).

6.Nf3 Nc6 7.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 0–0 7.c4 Nc6).

6.Nf3 Nc6 7.d4 Bd6 8.c4 0–0 9.Nbd2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.d4 Bd6 8.Nbd2 0–0 9.c4).

6.Nf3 Nbd7 7.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 0–0 7.c4 Nbd7).

6.Nf3 Be7 7.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 0–0 7.c4 Be7).

4.e3 Bd6

5.c4 0–0 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 0–0 6.c4).

5.c4 c6 6.Nc3 Nbd7 7.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 Nbd7 6.c4 c6 7.Nc3).

5.c4 c6 6.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 Nbd7 6.c4 c6).

5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3).

5.Nf3 0–0 6.d4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.d4 0–0 6.e3).

5.Nf3 a5 6.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 a5 5.b5 Bd6 6.e3).

5.Nf3 c5 6.b5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 Bd6 6.Nf3).

5.Nf3 c6 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.a3 Bd6).

5.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 Bd6).

5.f4 Nbd7 6.Nf3 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Bd6 5.f4 0–0 6.Nf3 Nbd7).

4.e3 Nbd7

5.c4 c6 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.c4 e6 5.a3 Nbd7).

5.c4 Be7 6.Nf3 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 Nbd7).

5.Nf3 c5 6.bc5 Bc5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nbd7).

5.Nf3 c5 6.bc5 Bc5 7.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 0–0 7.c4 Nbd7).

5.Nf3 Bd6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 Nbd7).

5.f4 Be7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Be7 5.f4 Nbd7).

4.e3 Be7

5.c4 0–0 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4).

5.c4 0–0 6.Nf3 Nbd7 7.d4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.d4 Nbd7 7.c4).

5.c4 c6 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.c4 e6 5.a3 Be7).

5.c4 c6 6.Nf3 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.Nf3 e6 5.a3 Be7 6.c4).

5.d4 0–0 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.d4).

5.Be2 0–0 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.Be2).

5.Nf3

5.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3).

5.Nf3 0–0 6.c4 dc4 7.Bc4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Be7 5.c4 dc4 6.Bc4 0–0 7.Nf3).

5.Nf3 0–0 6.d4 c6 7.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.d4).

5.Nf3 0–0 6.Be2 b6 7.0–0 Bb7 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 d5).

5.Nf3 0–0 6.Be2 c6 7.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.Be2).

5.Nf3 b6 6.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 b6).

5.Nf3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 Be7).

5.Nf3 Nbd7 6.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 Nbd7).

5.Nf3 Nbd7 6.c4 c6 7.Nc3 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.Nc3 Nbd7).

5.Nf3 Nbd7 6.c4 c6 7.d4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.d4 Nbd7).

5.Nf3 Nbd7 6.d4 0–0 7.Nbd2 c6 8.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.d4 Nbd7 8.Nbd2).

4.Nf3

4.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3).

4.Nf3 a5 5.b5 c5 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 a5 5.b5 c5 6.Nf3).

4.Nf3 a5 5.b5 Nbd7 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 a5 6.b5).

4.Nf3 b6 5.g3 Bb7 (--> 1.b4 b6 2.Bb2 Bb7 3.Nf3 e6 4.g3 Nf6 5.a3 d5).

4.Nf3 Nc6 5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Nc6 5.Nf3).

4.Nf3 Bd6 5.e3 Nbd7 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 Bd6).

4.Nf3 Nbd7 5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Nbd7 5.Nf3).

4.Nf3 Nbd7 5.e3 c6 6.d4 Bd6 7.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 Nbd7 6.c4 c6 7.d4).

4.Nf3 Nbd7 5.e3 Bd6 6.c4 dc4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Bd6 5.e3 Nbd7 6.c4 dc4).

4.Nf3 Be7 5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Be7 5.Nf3).

4.Nf3 Be7 5.e3 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0).

4.Nf3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 dc4 7.Bc4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Be7 5.c4 dc4 6.Bc4 0–0 7.Nf3).

4.Nf3 Be7 5.e3 0–0 6.Be2 b6 7.0–0 Bb7 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.0–0 d5).

4.Nf3 c5

5.b5 a6 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.b5 a6 6.Nf3).

5.b5 Nbd7 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Nbd7 5.e3 c5 6.b5).

5.bc5 Bc5

6.e3

6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3).

6.e3 0–0 7.c4 Nc6 8.d4 Bd6 9.Nbd2 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.d4 Bd6 8.Nbd2 0–0 9.c4).

6.e3 0–0 7.c4 Be7 8.d4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.e3 0–0 8.c4).

6.e3 0–0 7.Be2 Nc6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 Nc6 7.Be2 0–0).

6.e3 Nbd7 7.c4 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.Nf3 0–0 7.c4 Nbd7).

6.e3 Be7 7.d4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.e3).

4.f4 c5

5.b5 Bd6 6.e3 0–0 7.Nf3 Nbd7 8.d4 (better is 8.Be2!?+=) 8...c4 9.Nc3 a6 10.ba6 Ra6 11.Be2 b5 12.0–0 Ra5 13.Ne5 Bb7 14.g4 Qe7 15.Qe1 Rfa8 (worse is 15...Ba3 16.g5 Bb2 17.Ra5 Bc3 18.Qc3+=) 16.g5 Ne4 17.Qh4? (better is 17.Ne4!? de4 18.Qd2–/+) 17...Nc3–+ 18.Bc3 Ra3 19.Ra3 Ra3 20.Bd2 f5 21.gf6 Nf6 22.Rb1 b4 23.Qe1 b3 24.cb3 Rb3 (24...cb3?! 25.Bc1 Ra8 26.Rb3+=) 25.Rb3 cb3 26.Qb1 (26.Bc3 Ne4 27.Bd3 Ba3–+ (27...Nc3?! 28.Qc3 Be5 29.de5=)) 26...Ne4 (better is 26...Be5 27.de5 Ne4–+) 27.Bc1?? (better is 27.Nf3 Bb4 28.Qb2–+) 27...Be5 28.de5 (28.Qb3 Qh4 29.Qb2 Qe1 30.Kg2 Qf2 31.Kh1–+) 28...Qh4 29.Qb2 (29.Qe4 Qe1 30.Bf1 de4 31.Kg2 Qc1 32.Kf2 b2 33.Bc4 Qc4 34.Kg3 b1Q 35.Kh3 Qe2 36.Kh4 Qh2 37.Kg4 Qbg1) 29...Qf2 30.Kh1 d4! 0–1. Kostadinovski,Z (1980) – Jankov,D (2195), 24th TCh–MKD, 2015.

5.b5 Be7 6.Nf3 0–0 7.e3 a6 8.ba6 ba6 9.Be2 Nc6 10.0–0 d4 11.Ne5 Bb7 12.Bf3 Qc7 13.Nc6 Bc6 14.ed4 Bf3 15.Rf3 Rab8 16.Bc3 Ne4 17.dc5 Qc5 18.Kf1 Rfd8 19.Qe2 Qf5 20.Be5?? Rb1!–+ 21.Rb1 Nd2 22.Kg1 Nb1 23.Qa6 Qc2 24.h3 Nd2 25.Rf2 Bc5 (25...Bc5 26.Kh2 Bf2–+) 0–1. thotares (1795) – lskr (1925), internet, 2007.

5.c3 b6 6.Nf3 Bb7 7.e3 Nbd7 8.Be2 Be7 9.0–0 0–0 10.d3 Rc8 11.Nbd2 Ng4 12.Qe1 Ne3 white resigned. 0–1. wstanevans (2330) – ziggyblitz (2420), net–chess.com, 2014. (=1.f4 d5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.a3)

5.c3 c4 6.Nf3 Bd6 7.g3 Nc6 8.Bg2 Bd7 9.d3 b5 10.Nbd2 Ng4–/+ 11.Nf1 Qb6 12.d4 a5 13.h3 Nf6 14.N1d2 ab4 15.ab4 0–0 16.0–0 Ra1 17.Qa1 h6 18.Qb1 e5 19.fe5 Ne5 20.Ne5 Be5 21.g4 Bc7 22.e4 de4 23.Ne4 Ne4 24.Qe4 Qd6 25.Rf2 Re8 26.Qb1? Qh2–+ 27.Kf1 Bg3 28.d5 Bf2 29.Kf2 Re2! 30.Ke2 Qg2 31.Ke3 Qh3 32.Kd4 Qg4 33.Kc5 h5 34.Qe1 h4 35.Bc1 h3 36.Qf2 g5 37.Be3 Qf5 38.Qf5 Bf5 39.Bg1 Bd7 40.Kd6 Bg4 41.Kc5 f5 42.Kb5 f4 43.Kc4 f3 44.b5 h2! 45.Bh2 f2 46.b6 f1Q (46...f1Q 47.Kb4 Qf8 48.d6 Qf2–+) 0–1. bunnyrabbitz – phil west, ChessWorld.net, 2011.

5.Nf3 cb4 6.ab4 Bb4 7.c4 0–0 8.e3 Nbd7 9.Qa4 Be7 10.Nc3 Nb6 11.Qa2 Nc4 12.Bc4 dc4 13.Qc4 ½–½. Muranyi,Karl_Jasmin – Baerwinkel,Tobias, Mehlingen, 1999.

5.bc5 Bc5

6.d4 Qb6 7.Bc3 (7.Ra2 Be7 8.Nf3 Nc6 9.e3 Ne4 10.Bd3 Qa5 11.Nbd2 0–0 12.0–0+=) 7...Bd6 8.e3 Ne4 9.Bd3 0–0 10.Be4 de4 11.Nd2 f5 12.Ne2 =.

6.d4 Bd6 7.e3 Nc6 (7...0–0 8.c4 Nc6 9.Nd2 Qa5 10.Ngf3 Bd7 11.Qb3 Rfc8 12.c5=) 8.Nf3 (8.Bd3 Qb6 9.Bc3 Qc7 10.Nf3 0–0 11.0–0 Bd7 12.Ne5+=) 8...0–0 (8...Qb6 9.Ra2 Ne4 10.Bd3 Qa5 11.Nbd2 0–0 12.Be4+=) 9.Bd3 Nd7 (better is 9...Qb6!? A) 10.Bc3 Ne4 (10...Ne7–/+ 11.Ne5 Bd7 12.Nd2=) 11.Be4 de4 12.Nfd2+=; B) 10.Ra2 Qa5 11.Qd2 Nb4 12.0–0=) 10.Nbd2= (10.0–0 a6 11.Ne5 Qb6 12.Qc1=) 10...f6 (10...Nb6 11.c4 dc4 12.Nc4=) 11.c4 dc4 (11...Qe8 12.0–0+=) 12.Nc4 Nb6 13.Nb6 Qb6 14.Qc2 f5 15.g4 Bd7 16.gf5 ef5 17.Rg1 Na5 18.Qg2 Rf7 (18...g6!?=) 19.Ng5+= Re7? (better is 19...Bc6!? 20.Qc2 Re8 21.Nf7 Bf4+/–) 20.Qd5+– Kh8 21.Nf7 Rf7 22.Qf7 Bf8 23.Rg2 Be6 24.Qh5 Qc6 25.Rg3 Qe8? (25...Nc4 26.Rc1 Qb5+–) 26.Qe8+– Re8 27.Rc1 Kg8 28.Rc7 Rc8 29.Rc8 Bc8 30.Rg2 Be6 31.Rc2 a6 32.d5! Bd5 33.Bf5 Nc4 34.e4 Bf7 35.Bc8 Nb2 36.Rb2 Ba3 37.Rb7 a5 38.Bd7 Bb4 39.Kf2 Bd6? 40.e5 Bc5 41.Kg3 Kf8 42.f5 Bb4 43.Bc6 Bh5 44.Bf3 Be1 45.Kg2 Be8 46.Rb8 Ke7 47.f6! gf6 48.ef6 Kf7 49.Bh5 Kf6 50.Be8 h6 51.Ra8 Ke7 52.Ba4 Bd2 53.Kf3 Kf6 54.Kg4 Kg7 55.Ra6 Kf7 56.Kf5 Ke7 57.Ra7 Kd6 58.Rd7 Kc5 59.Rd2 Kb4 60.Be8 Kc3 61.Rd6 Kc4 62.Rh6 Kd4 63.Ra6 Kd5 64.h4 Kd4 65.h5 Kd5 66.h6 Kd4 67.h7 Kd5 68.h8Q Kc4 69.Rc6 Kd3 70.Qc3 Ke2 71.Qc2 Ke3 72.Rc3 Kd4 73.Qd3 (73.Qd2) 1–0. Storey,Ch (2290) – Green,Conrad Eliot, London Classic FIDE Open, London ENG, 2009.

6.d4 Be7 7.Nf3 (7.e3 0–0 8.Nf3 Qb6 9.Bc3 Ne4 10.Qd3 Bd7 11.Nfd2 Nc3 12.Nc3–/+; 7.Nd2 Ng4 8.c4 Qc7 9.e4 Ne3 10.Qb3 Nf1 11.Nf1 dc4 12.Qg3–/+) 7...Ne4 8.Qd3 Qb6 9.Bc1 Qc7 10.e3 Nc6 11.Nbd2 Qa5 12.Be2 +=.

6.e3 d4 7.Bb5 Nc6 8.Ne2 de3 9.d4 Qa5 10.Nbc3 Bd6 11.0–0 0–0 12.Qd3 Nd5 13.Ne4 Be7 14.c4 Nf6 15.Qe3 a6 16.Bc6 bc6 17.N2g3 Ne4 18.Ne4 Rb8 19.Qe2 Rb3 20.Rf3 Rf3 21.Qf3 Bd7 22.Bc3 Qa4 23.c5 Qb3 24.Nd2 Qa4 25.Qd3 Rb8 26.Nc4 Bd8 27.Nd6 Rb3 28.Qd1 Bc7 29.Bb4 Bd6 30.cd6 a5 31.Bc5 Qc4 32.Rc1 Qb5 33.h3 a4 34.Qf1 Qa5 35.Qe1 Qb5 36.f5 Qd3 (36...ef5?? 37.Qe7 g6 38.Qd7+–) 37.fe6 Be6 38.Rd1 Qf5 39.Qa5 h6 40.Qd8 (40.Qa4? Rb2 41.d5 Bd5 42.Rd5 Qd5–+) 40...Kh7 41.Rf1? (better is 41.Qh4!?+=) 41...Qe4 42.d7 Qe3 43.Kh1 Qe2 44.Rg1 Rh3! (44...Rh3 45.gh3 Bd5 46.Rg2 Qg2) 0–1. Rzayev,Bahruz (2270) – Mammadov,Zaur Fazahir Oglu (2180), AZE–ch U20 Baku, 2009.

6.e3 d4 7.Bb5 Bd7 8.ed4 Bb5 9.dc5 Nc6 10.Nc3 Bc4 11.d3 Bd5 12.Qd2 0–0 13.Nb5 Ne7 14.Bf6 gf6 15.c4 Bc6 16.Nf3 Bb5 17.cb5 Ng6 18.d4 e5 19.fe5 fe5 20.0–0 ed4 21.Nd4 Rc8 22.Qc3 Qh4?? (better is 22...Qg5 23.Nf5 Nh4 24.Nh4 Qh4+–) 23.Nf5 Qe4 24.Nh6 (24.Qg7) 1–0. b4_player – jan, internet, 2013.

6.e3 Ne4 7.Nf3 0–0 8.Bd3 Qb6 9.Bd4 black timed out. 1–0. jelquez (2340) – hurble (2335), net–chess.com, 2014.

6.e3 Ne4 7.Qg4 Bf8 8.Nc3 (8.Bg7? Rg8–+) 8...f5 9.Qh5 g6 10.Qe2 Qh4?? (better is 10...Rg8+=) 11.g3+– Ng3 12.Qf2 Bg7 13.Nf3 Qe7 14.hg3 Nd7 15.Be2 Nc5 16.Ne5 Be5 17.fe5 b6 18.d4 Ne4 19.Ne4 fe4 20.Kd2 Bd7 21.Raf1 Rc8 22.Ba6 Rc7 23.Qf6 Qf6 24.Rf6 b5 25.Bc3 Rc6 26.Bb5 Rc3 (26...Rb6 27.Be2+–) 27.Bd7 (27.Bd7 Kd7 28.Kc3+–) 1–0. b4_player – antithius, internet, 2013.

6.e3 Ne4 7.Bg7 Rg8 8.d4 Rg7 9.dc5 Qh4 10.g3 Rg3 11.hg3 Qg3 12.Ke2 b6 –+.

6.Nf3 Nc6 7.e3 0–0 8.Bb5 Qb6 9.Bf6 gf6 10.Nc3 d4 11.ed4 Nd4 12.Bd3 Bd7 13.Rb1 Qc7 14.Ne4 Nf3 15.Qf3 Be7 16.Rb7 Qd8 17.Nc5 Bc5 18.Bh7 Kh7 19.Qh5 Kg7 20.Qg4 Kh7 21.Rb3 black resigned. 1–0. pierred (2755) – ziggyblitz (2420), net–chess.com, 2014. (=1.f4 d5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.a3)

6.Nf3 Nc6 7.e3 Rg8 8.Be2 h6 9.Nc3 a6 10.Na4 Ba7 11.c4 g5 12.cd5 Nd5 13.fg5 hg5 14.Nc3 g4 15.Nd5 Qd5 16.Nh4 Bd7 17.Bg4?? Qg5–+ 18.g3 Qg4 19.Qg4 Rg4 20.0–0 f5 21.Bf6 Kf7 22.Bc3 Rag8 23.Kf2 Ne7 24.Rab1 Bc6 25.Ke2 Nd5 26.Be5 Bc5 27.Nf3 Bb5 28.d3 Ne3 29.Rfc1 Ba7 30.a4?? Bc6 31.Rc6+/– bc6 32.Rb7 Kg6 33.Ra7 Nd5 34.Ra6 Nb4 35.Rb6 Rd8? 36.h3 Nd5 37.Rc6 Nb4?? 38.Re6+– Kf7 39.Rf6 Ke7 40.hg4 Nd3 41.g5 Nc1 42.Ke1 Nd3 43.Kf1 Ra8 44.Ke2 Nc1 45.Kd1 Nd3 46.Bd6 Kd7 47.Ne5 Kc8 48.Nd3 Ra4 49.g6 Kd7 50.g7 Rd4 51.g8Q Rd3 52.Ke2 Rd6 53.Rd6 Kd6 54.Ke3 Ke5 55.Qe8 (55.Qe8 Kd6 56.Kf4 Kd5 57.Kf5 Kd4 58.g4 Kc4 59.g5 Kc5 60.g6 Kc4 61.Qe5 Kb3 62.g7 Kc4 63.g8Q Kb4 64.Qgb8 Kc4 65.Qbb5) 1–0. orangutanb4 (2025) – jackone (1780), kurnik, 2011.

6.Nf3 d4 7.c3=+ dc3 8.Nc3 0–0 9.e3 Nc6 10.Bb5 Bd7 11.d4 Bb6 12.0–0 a6 (12...a6 13.Bd3 Rc8+=). PETERGIO – marnzell, ChessWorld.net, 2011.

6.e3 0–0

7.Ra2 a6 8.Nf3 Nc6 9.Be2 d4 10.ed4 Nd4 11.Nd4 Bd4 12.Bf3 +=.

7.Nc3 Nc6 8.Nf3 Bd7 9.Be2 Rc8 10.Na4 Bd6 11.Rb1 Na5 12.Nc3 +=.

7.Bd3 d4 8.ed4 Bd4 9.Bc3 Qb6 10.Nf3 Bf2 11.Kf1 Nbd7 12.Bf6 +=.

7.Qe2 b6 8.Qf3 Nc6 9.Bd3 Bb7 10.Ne2 Rb8 11.Qg3 d4 12.0–0 +=.

7.Qf3 a6 8.Nh3 Nc6 9.Nf2 b5 10.Nd3 Be7 11.Be2 Ne4 12.0–0 +=.

7.Nf3 Nc6 8.Bb5 a6 9.Bc6 bc6 10.Nc3 Rb8 11.Rb1 Qd6 12.Na4 Ne4 13.Nc5 Nc5?? (better is 13...Qc5 14.0–0 f6=) 14.Be5+– Rb1 15.Bd6 (15.Qb1?! Qd7+=) 15...Rd1 16.Kd1 Nd7 17.Bf8 Kf8 18.d3 c5 19.Kd2 f6 20.Rb1 Ke7 21.e4 d4 22.c3 e5 23.fe5 fe5 24.Kc2 h6 25.Nd2 g5 (25...g6 26.Nc4 Kd8 27.Nb6+–) 26.Nc4 1–0. b4_player – kalter, casual, 2013.

7.Nf3 Nc6 8.Nc3 Bd7 9.Be2 d4 10.Na4 Bd6 11.ed4 Nd4 12.Bd4 +=.

7.Nf3 Nc6 8.Be2 Re8 9.Nc3 e5 10.Ne5 Ne5 11.fe5 Re5 12.d4 Rg5 (better is 12...Re3!? 13.dc5 Qe7+/–) 13.dc5+– Rg2 14.Qd3 Bg4? (better is 14...Be6+–) 15.Bf1 Ne4 16.Ne4 Qh4 17.Ng3 Rg3 18.hg3 Qg3 (18...Qh1 19.Qd4 Qh6 20.Qg4 Qe3 21.Kd1+–) 19.Kd2 Qf2 20.Be2 Be2 (20...Qe2 21.Qe2 Be2 22.Ke2 f6+–) 21.Qh7 (21.Qh7 Kf8 22.Qg7 Ke7 23.Qe5 Kd7 24.Qd6 Ke8 25.Rh8) 1–0. b4_player – anneli, internet, 2013.

7.Nf3 Nbd7 8.Bd3 h6 9.0–0 Ne4 10.c4 Ndf6 11.Qc2 b6 12.Ne5 Bb7=+ 13.f5 dc4 14.Bc4=+ ef5 15.Rf5 Nd6 16.Rf6 gf6?? 17.Qg6 Kh8 18.Qh6 Kg8 19.Ng6 (19.Ng6 Be3 20.de3 Nc4 21.Qh8#) 1–0. Wall,Bill – FavouredOne, internet, 2005.

6.e3 Nc6–/+

7.Ra2 Bd7 8.Nf3 0–0 9.Be2 Ne4 10.Nc3 Qa5 11.Bd3 f5 12.Qe2 +=.

7.Nc3 0–0 8.Nf3 a6 9.d4 Bd6 10.Bd3 Bd7 11.Ne5 Rc8 12.0–0 Na5 13.Rf3 g6 14.Rg3 Ne8 15.Qh5 Nf6 16.Qh6 Re8?? (better is 16...Nc6=) 17.Bg6! fg6 (17...fg6 18.Rg6 Mate attack; 17...hg6 18.Rg6 Mate attack) 18.Rg6! hg6 (18...hg6 19.Qg6 Mate attack) 19.Qg6 (19.Qg6 Kh8 20.Nf7) 1–0. b4_player – verry, casual, 2013.

7.Nc3 0–0 8.Nf3 a6 9.d4 Bd6 10.Bd3 h6 11.Ne5 Be5 12.fe5 Nh7 13.0–0 f5 14.a4 Bd7 15.Ba3 Rf7 16.Rb1 Be8 17.Qd2 Qg5 18.Ne2 Rc8 19.Nf4 Nf8? (19...Nd8 20.Qe1 A) 20...Ba4?? 21.h4 Qf4 22.Rf4+– (worse is 22.ef4 b5+–); B) 20...h5+–) 20.Bf8 (20.Bf8 Nd8 21.Bc5 Ba4 22.Bb6+–) 1–0. b4_player – jan, internet, 2013.

7.Nc3 0–0 8.Nf3 b6 9.Bd3 Bb7 10.0–0 d4 11.Na4 de3 (11...Qd6!? 12.Nc5 bc5=) 12.Nc5+= bc5 13.de3 Nd5? (better is 13...Re8+=) 14.Ng5+– h6 (14...Ne3 15.Bh7 Kh8 16.Qh5 Qg5 17.fg5 Rfd8 18.Be4 Kg8 19.Qf7 Kh8 20.Qg7) 15.Qh5 Qe8?? (better is 15...Nf6 16.Bf6 Qf6+–) 16.Qh6!! Nf6 (16...gh6 17.Bh7 Mate attack) 17.Bf6 (17.Bf6 gh6 18.Bh7) 1–0. Fritz 11 – letshavaquickone, internet, 2013.

7.Nc3 d4 8.Na4 Bd6 9.ed4 Bf4 10.Nf3 0–0 11.Be2 b6 12.0–0 +=.

7.Qe2 d4 8.Qb5 Qd6 9.ed4 Bd4 10.Ne2 Bb2 11.Qb2 0–0 12.Nbc3 +=.

7.Qf3 Qb6 8.Bf6 gf6 9.Nc3 Qa5 10.Nge2 Bb4 11.f5 Be7 12.Qh5 =.

7.Nf3 0–0 8.Nc3 Bd7 9.Be2 d4 10.Na4 Bd6 11.c4 dc3 12.Nc3 +=.

4.f4 Bd6

5.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Bd6 5.f4).

5.Nf3 Bf4–/+ 6.g3 Bd6 7.e3 0–0 8.c4 c6 9.c5 Bc7 10.h4? Bg3–+ 11.Ke2 Nbd7 12.Rg1 Bc7 13.Qc2 e5 14.Qf5?! Nc5! 15.Qg5 Ne6 16.Qg2 d4 17.Ng5 Nh5 18.Qf3 Ng5 19.Rg5 Nf6 20.Bh3 Bh3 21.Qh3 h6 22.Rf5 Nd5 23.Nc3 dc3 24.dc3 Qd7 25.Qf3 Nf4! 26.Rf4 ef4 27.c4 Rae8 28.Bd4 Qd4 29.Rd1 Re3 (29...Re3 30.Qe3 Qe3 31.Kf1 Qf3 32.Kg1 Qd1 33.Kf2 Rd8 34.Kg2 Rd2 35.Kh3 Qf3#) 0–1. Walkhoefer – Margraf, corr SOK–89–50, 1989.

5.Nh3 0–0 6.e3 c5 (6...Qe7 7.c4 dc4 8.Bc4–/+) 7.Bc3 (7.bc5 Bc5 8.Nf2 d4+=) 7...cb4 (7...d4 8.ed4 cd4 9.Bd4 Bf4 10.Bb2+=) 8.ab4 Qe7 (8...Ne4 9.b5–/+) 9.Ra4 (9.Nf2 Bb4 10.Bd3 Nc6–/+) 9...Bd7 (9...Ne4–/+) 10.Ra5 (better is 10.b5!?+=) 10...Bb4 (10...Nc6 11.Ra1 Nb4 12.Be5–+) 11.Ra2 Nc6 12.Ra4 (12.Ng5 d4 13.ed4 Bc3 14.dc3 e5 15.fe5 Ne5–/+) 12...Bc3 (12...Ne4 13.Nf2 Nc3 14.Nc3 Bc3 15.dc3–+) 13.Nc3 a6 14.Bd3 (14.Ng5 b5 15.Ra2 d4 16.ed4 Qd6–+) 14...Nb4 15.Be2? (better is 15.Ra1–+) 15...Ba4 16.Na4 Ne4 (16...b5 17.Nb2–+) 17.0–0 b5 18.Nc3 (18.Nb2 Rfc8 19.c3 Nc6–+) 18...Rac8 (18...Nc3 19.dc3 Nc6 20.Qd3–+) 19.Ng5 (19.Ne4 de4 20.c3 Nd5–+) 19...Ng5 (19...Nc3!? 20.dc3 Rc3 21.Bd3 Nd3 22.cd3–+) 20.fg5 Qg5 21.e4 (21.Rf4 Nc6–+) 21...Qg6 (better is 21...d4!? 22.Nb1 Rc2 23.Bd3–+) 22.Bf3 (22.Bh5 Qh6 23.ed5 Nc2 24.Bf7 Rf7 25.Rf7 Kf7 26.Qc2 Qh4 27.de6 Ke6 28.Qa2 Ke7–+) 22...de4 23.Be4 Qh6 24.Qc1 Rfd8 25.Bb7 Rc7 26.Be4 Qd2 27.Qb1 Rc3 28.Qb4 Qd4 29.Rf2 Qd1 30.Rf1 Qd4 31.Qd4?? Rd4–+ 32.Bf3 Rc2 33.Rd1 Rd1 34.Bd1 Rd2 35.Bb3 a5 36.Kf1 a4 37.Ba2 Ra2 (37...Ra2 38.h4 b4–+) 0–1. Turm87@ – dennis2004, mySchach.de, 2004.

4.f4 Ne4

5.Nf3 Nc6 6.e3 Rg8 7.Nc3 Bd7 (better is 7...Be7!?=) 8.Ne4+/– de4 9.Ng5 h6 10.Ne4 Qe7 11.b5 Nd8 12.Qh5 g6 13.Qe5 f6?? (better is 13...Bg7 14.Nf6 Bf6 15.Qf6 Rc8+–) 14.Nf6 Kf7 15.Ng8 Kg8 16.Qh8 Kf7 17.Bd3 Ke8 (17...Rc8+–) 18.Bg6 (18.Bg6 Nf7 19.Bf6 Bb5 20.Be7 Ke7 21.Qh7+–) 1–0. b4_player – albert, internet, 2013.

5.Nf3 Bd6 6.Nc3 Nc3 7.Bc3 Bf4 8.Bg7 Rg8 9.Bb2 Nc6 10.e3 Bh6 11.b5 Ne7 12.Ne5 Nf5 13.Qh5 Exerts pressure on the backward pawn 13...Qh4 14.Qh4 Nh4 15.g3 f6 16.Nd3 Nf3 17.Ke2 Ng5 18.Bf6 Bd7 19.Rb1 Bf8 20.a4 Be7 21.Be5 0–0–0 22.Bg2 Nf7 23.Bc3 Nd6 24.Rhf1 b6 25.Ne5 h5 26.d3 Bf6?? (better is 26...Bg5+–) 27.Rf6 1–0. b4_player – juanorte, casual, 2013.

5.Nf3 f6 6.d3 Nd6 7.Nc3 Be7 8.e4 c6 9.Be2 0–0 10.0–0 b5 11.Qe1 Bb7 12.Nd4 a6 13.Ne6 Qd7 14.Nf8 Bf8 15.e5 Nf5 16.Bg4 c5 17.e6 Qc6 18.Bf5 Be7 19.Qh4 g6 20.Rf3 d4 21.Ne4 a5 22.Bg6 hg6 23.Rh3 black resigned. 1–0. pierred (2755) – snowcert (2460), net–chess.com, 2014. (=1.f4 d5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.a3)

5.g3 c5 6.d3 Nf6 7.Bg2 Nc6 8.c3 Bd7 9.Nf3 Qb6 10.Nbd2 Bd6 11.c4 cb4 12.cd5 Nd5 13.d4 ba3 14.Ba3 Ba3 15.Ra3 Qb4 16.Qa1 0–0 17.0–0 b6 18.Rb3 Qd6 19.Nc4 Qc7 20.Nfe5 Ne5 21.de5 Qc4 22.Bd5 Qd5 23.Rd3 Qc5 24.Kg2 Bc6 25.Kh3 h6 26.Rc1 Qb5 27.Rcd1 Be4 28.R3d2 Qc6 29.e3 Bf5 30.g4 Qf3 0–1. wstanevans (2330) – snowcert (2460), net–chess.com, 2014. (=1.f4 d5 2.b4 Nf6 3.a3 e6 4.Bb2)

4.f4 Be7

5.Nf3 0–0 6.e3 Ne4 7.d3 Nf6 8.c4 c6 9.d4 Ne4 10.Nbd2 f5 11.Bd3 Nd7 12.0–0 Ndf6 13.Ne5 Bd6 14.Ne4 fe4 15.Be2 Be5 16.fe5 Nd7 17.Bg4 Nb6 18.c5 Nc4 19.Bc1 Bd7 20.Be2 b5 21.Bc4 bc4 22.Bd2 Qg5 23.Qa4?? Qg4?? 24.Rae1+= Rf1 25.Rf1 Qe2 26.Bc1 a5 27.ba5 Rb8 28.a6+/– c3 29.a7 Ra8 30.Qb4 Qa6 31.Qb8 Qc8 32.Qb6 Qd8 33.a4 Be8 34.Rf2 Qd7 35.Rc2 Qa7 36.Qa7 Ra7 37.Rc3 Ra4 38.Kf2 Kf7 39.Rb3 Ra1 40.Bb2 Ra2 41.Rb7 Kg6 42.Kg3 Bf7 43.Rb6 Be8 44.Kf4 Kf7 45.Rb7 Kf8 46.h4 Ra6 47.g4 h6 48.Bc3 Kg8 49.h5 Kh7 50.Re7 Ra8 51.Re6 Ra3?? 52.Re8 Rc3 53.e6 Ra3 54.e7 Ra7 55.Rh8!! Kh8 56.e8Q Kh7 57.Qc6 Rf7 58.Ke5 Re7 59.Qe6! Re6 60.Ke6 Kg8 61.Ke7 Kh7 62.c6 g6 63.hg6 Kg6+– 64.c7 Kg5 65.c8Q Kh4 66.Qf5 Kg3 67.g5 hg5 68.Qg5 Kf2 69.Qf4 Ke2 70.Kd6 Kd2 71.Kd5 Kc3 72.Qe4 Kd2 73.Kc4 Ke2 74.d5 (74.d5 Kd2 75.Qf3 Kc2 76.Qf2 Kd1 77.Kc3 Kc1 78.Qc2; 74.Qf4 Kd2 75.Qf2 Kd1 76.Kd3 Kc1 77.Qc2) 1–0. orangutanb4 (1945) – uragan45 (1830), kurnik, 2011.

5.Nf3 a6 6.e3 Bd7 7.c4 c6 8.Be2 0–0 9.0–0 Re8 10.Nc3 Bc8 11.c5 Nbd7 12.Qc2 h6 13.e4 de4 14.Ne4 Nb8 15.Be5 Nbd7 16.Bd6 Nd5 17.Nd4 N7f6 18.Be7 Qe7 19.Nd6 Rd8 20.Nb3 Rb8 21.Bc4 Bd7 22.h3 b5 23.Bd5 Nd5 24.Rae1 Ra8 25.f5 e5 26.d4 Qg5 27.de5 Nf4 28.Kh2 Nh5 29.g4 Nf4 30.Qd2 Nd5 31.Qg5 hg5 32.Nd4 Nf4 33.Nf3 f6 34.e6 Be8 35.Rd1 Nd5 36.Kg3 Ne3 37.h4 Nf1 38.Rf1 gh4 39.Nh4 Ra7 40.Nf3 Kf8 41.g5 Bh5 42.Nd4 Rc7 43.Kh4 Be8 44.e7 Ke7 45.Ne6 Rcc8 46.Nd8 Rd8 47.Kg4 Bd7 48.Rh1 fg5 49.Kg5 Rg8 50.Rh7 Kd8 51.Kg6 Be8 52.Ne8 Ke8 53.Rg7 Rf8 54.Rc7 Rg8 55.Kf6 Rf8 56.Ke6 Kd8 57.Rc6 Re8 58.Kf6 Rf8 59.Ke5 Re8 60.Re6 Rf8 61.Ra6 Kc7 62.f6 Re8 63.Kf5 Kb7 64.Rb6 Kc7 65.f7 Rf8 66.Ke6 Kc8 67.Ke7 black resigned. 1–0. jelquez (2355) – grahamtrue (2225), net–chess.com, 2014.

4.Bf6 Qf6=+

5.Ra2 Bd7 6.e3 a6 7.c4 Be7 8.g3 0–0 9.f4 dc4=+ 10.Bc4 b5 11.Bb3 Bc6 12.Nf3 Nd7 13.0–0 Bf3 14.Qf3 c5 15.Nc3 cb4 16.Ne4 Qh6 17.ab4 Bb4 18.Rc2 a5 19.Qe2 Qg6 20.Ng5? h6 21.Nf3 a4 22.Ba2?? Qc2 23.Bb1 Qc4 24.d3 Qc6 25.d4 a3 26.Ba2 Nf6 27.Ne5 Qc3 28.g4 Qb2 29.Qb2 ab2 30.Rf2 Ra2 31.g5 0–1. aligarjon – Tricky Rabbitt, ChessWorld.net, 2005.

5.c3 Bd6 6.d4 Nc6 7.h3 Bd7 8.e3 0–0–0 9.Bb5 e5 10.Nf3 e4 11.Nfd2 g5 (11...Qg6 12.g3–/+) 12.0–0 h5 13.Re1?? (13.c4 Nd4 14.Bd7 Rd7 15.ed4 Qd4 16.Ra2+=) 13...h4?? (13...g4 14.Qb3 gh3 15.Qd5 hg2 16.Qe4 Rde8–+) 14.f3 (better is 14.c4!?+/–) 14...Bg3 15.Rf1 Ne7 (better is 15...ef3 16.Qf3 Qe7+=) 16.fe4+/– Qg6 17.Bd7 Rd7 18.e5 Nf5 19.Qe2 Rg8 20.Qg4?? Ne3–+ 21.Rf3?? Nc2 22.Ra2= Ne1 23.Rf5 Nd3 24.Rg5?? Qg5–+ 25.Qg5 Rg5 26.Nf3 Bf2 27.Kf1? Be3–+ 28.Ng5 Bg5 29.Re2 b6 30.a4 Kb7 31.Na3 a6 32.Rc2 f6 33.c4 dc4 34.Nc4 fe5 35.de5 Rf7 36.Ke2 Nf4 37.Kf3 Nd3 38.Ke4?? Nf2 39.Kd5 c6 40.Kd4? Rd7?? 41.Kc3?? Ne4 42.Kb3 Rd3 43.Kb2 Ka7 44.Na3?! Be3 45.Nc4 Bd4 46.Kc1 Rb3 47.b5 cb5 48.ab5 Rb5 49.e6 Bf6 50.Re2 Nc3 51.Rd2 a5 52.Kc2 Rb4 53.e7 Be7 54.Kc3 Ka6 55.Ra2 Kb5 56.Ne5 Bf6 57.Re2 a4 58.Kc2 a3 59.Nd3 a2 (59...a2 60.Re1 Rc4 61.Kb3 a1Q 62.Ra1 Ba1–+) 0–1. 488 – pieeater, ChessWorld.net, 2013.

4.g3 a5

5.b5 Bd6 +=.

5.b5 Nbd7 6.Bg2 Be7 7.e3 0–0 8.Ne2 a4 9.0–0 Nb6 10.Bd4 c5 11.bc6 bc6 12.Bb6 Qb6 13.Nbc3 e5 14.f4 e4 15.h3 h5 16.Kh2 g6 17.Qc1 Bc5 18.Rb1 Qc7 19.Na2 Qd6 20.Nb4 Ba6 21.Re1 Bb5 22.Nd4 Bd4 23.ed4 h4 24.d3 hg3 25.Kh1 ed3 26.cd3 Kg7 27.Re5 Rab8 28.Qe3 Nh5 29.Bf3 Nf6 30.Rg1 Nd7 31.Rg5 Rfe8 32.Qd2 Qf6 33.f5 Nf8 34.Qf4?? Ne6!–+ 35.Qg3 Ng5 36.Qg5 Qg5 37.Rg5 Re1 38.Rg1 Rbe8 39.fg6 fg6 40.Nc2 Rg1 41.Kg1 Bd3 42.Nb4 Re1 43.Kf2 Rf1 44.Ke3 Bb5 45.Bg4 Rb1 46.Kd2 Rb3 47.Nc2 Kf6 48.h4 Ke7 49.h5 gh5 50.Bh5 Kd6 51.Bd1 Bc4 52.Kc1 Rg3 53.Nb4 Bb3 54.Bh5 Bc4 55.Bd1 Bb5 56.Kb2 c5 57.Nc2 Rd3 58.Bg4 cd4 59.Kc1 Rc3 60.Kd2 Kc5 61.Be6 Rg3 62.Bf7 Bd7 63.Nb4 Ra3 64.Nd5 Rf3 (65.Bg8 Rf8–+) 0–1. Fuentes,Carlos (2165) – Toloza Soto,Pablo Alejandro (2375), Santiago Esucomex op, 1998.

5.c3 Bd7 6.Bg2 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 Bd6 9.d3 Nc6 10.e3 (10.b5 Na5 11.c4 c6+=) 10...e5 (10...Qa8 11.Nd2–/+) 11.Nd2 0–0 12.h3 Qa8 13.Ne2 Qa6 14.Qb1 Ra8 15.0–0 Qa2 16.Rd1 Qb1 17.Rb1 Ra2 18.Bb2 Be7 (18...Ne7 19.Nc1 Ra4 20.f4+=) 19.Nc1 Ra4 20.Ra1 Ra1 21.Ba1 Be6 22.Ncb3 h6 (22...e4 23.de4 Ne4 24.Ne4 de4 25.Nd2=) 23.Nc5 (23.b5 Nb8=) 23...Bf5 24.e4 (24.g4 Bg6=) 24...Bc5 25.bc5 (25.ef5 Bd6=) 25...de4+= 26.de4 Bc8 (26...Be6 27.c4+=) 27.f4 Nh5 28.fe5 (28.Bf3!? Ng3 29.f5+=) 28...Ng3–/+ 29.c4 Ne2 30.Kh2 Nf4 31.Kg3 (31.Bf1 g5–/+) 31...Ng2 (31...Nd3 32.Nb3–+) 32.Kg2–/+ Kf8 33.h4 Nd8 34.Kg3 Ke7 35.Bc3 Bd7 36.Ba5 Ne6 37.Bb4 Bc6 38.Kg4 g6 (38...Kd7 39.Kf3–/+) 39.Ba3 (39.Nb1 Nf8–/+) 39...Nd4 (39...Kd7 40.Kf3–/+) 40.Bb2 h5 41.Kg5 Ne6 42.Kh6 Nf4 43.Bd4 Nd3 44.Kg5 (44.Bc3 Bd7–/+) 44...Ke6 45.Kh6 Ne5 46.Be5 (46.Kg5!?–/+) 46...Ke5–+ 47.Kg7 f5 48.Kg6 (48.ef5 Kf5 49.Kh6–+) 48...fe4 49.Nf1 (49.Kh5 e3 50.Nb3 e2–+) 49...Kf4 50.Kh5 e3 51.Ne3 Ke3 52.Kg5 Kd4 0–1. penske – Trkn, casual game internet, 2001.

5.Bg2 ab4 6.ab4 Ra1 7.Ba1 Bb4 8.c3 Bd6 9.Nf3 Nc6 10.0–0 0–0 11.d3 Bd7 12.Nbd2 Qe7 13.Re1 Ne5 (13...Ra8!?–+) 14.Ne5–/+ Be5 15.e4 c6 (better is 15...de4!? 16.Nc4 Bd6 17.Nd6 Qd6 18.de4 e5–/+) 16.ed5= Bb8 (16...ed5? 17.d4 Re8 18.de5+–) 17.de6 Be6 18.Qb1 Qd7 19.c4 Rd8 20.Bf6 gf6 21.Bf1 Bf5 Attacking the backward pawn on d3 22.Qb4 Bd3 23.Re7 Qd4 24.Nf3 Qd6 25.Qb7 Bf1 26.Kf1 Qd3 27.Kg2 Qc4 28.Qb6 Qd5 29.Re2 Be5 30.Rd2 Qd2? (better is 30...Rb8 31.Qe3 Qe6=) 31.Nd2+– Rd2 ½–½. justforfun (2510) – cristero (2460), net–chess.com, 2015.

4.g3 a6

5.Bg2 c5 6.bc5 Bc5 7.d4 +=.

5.Bg2 c5 6.bc5 Bc5 7.Nf3 Qb6 8.Bf6 Bf2 9.Kf1 gf6 10.e3 Be3 11.de3 Qe3 12.Qd4 Qc1 13.Kf2 Qc2 14.Nbd2 Nd7 15.Rac1 Qg6 16.Qb4 Qd3 17.a4 a5 18.Qd6 Qa6 19.Qa3 Qb6 20.Ke1 Qb4 21.Qa1 Nc5 The isolani on a4 becomes a target 22.Rb1 Qa4 23.Qf6 Rf8 24.Ng5 Qc2 25.Rf1 Qg6 26.Qd4 Nd3 27.Ke2 Nb4 28.Ngf3 Bd7 29.Ne5 (better is 29.Qb6!?+=) 29...Bb5–+ 30.Kf2 Qf5 31.Kg1 Bf1 32.Bf1 Qc2 (better is 32...Rc8!?–/+) 33.Bb5= Kd8 34.Rf1 Qc7 35.Ndc4 Nc6?? (35...f6 36.Nd7 Qc4 37.Bc4 Kd7 38.Bb5 Nc6+/–) 36.Bc6+– bc6 37.Qc5 Qa7 1–0. Hallerod,Ralph (2135) – Rossello Padron,Carlos (1960), Las Palmas ESP, 2011.

5.Bg2 Bd6 6.Nf3 0–0 7.0–0 b5 (7...Nbd7 8.d3+=) 8.d3= Bb7 (8...c5 9.e4 Be7 10.Bf6 Bf6 11.e5+=) 9.Nbd2 c5 10.bc5 Bc5 11.e3 (11.c4 dc4 12.dc4 Qe7=) 11...Nbd7 12.Nb3 (12.c4 bc4 13.dc4 Qe7+=) 12...Bb6 (12...Bd6 13.a4+=) 13.Re1 (13.a4 Qc7+=) 13...Bc7 (13...Qc7 14.a4+=) 14.Qd2 a5 (14...e5 15.a4=) 15.Rad1 (better is 15.Nbd4!?+=) 15...e5+= 16.d4 (16.Rb1 a4 17.Nc1 Qe7+=) 16...e4 (16...a4 17.Na1 e4 18.Ne5–/+) 17.Nh4 (17.Ne5 Qe7+=) 17...g6 (17...a4!? 18.Nc5 Bc8+=) 18.f3+= Ba6 (18...Bd6 19.Rf1+=) 19.Nc5= a4 (better is 19...ef3 20.Bf3 Bd6=) 20.fe4+/– Ba5 (20...de4 21.Ne4 Ne4 22.Be4+/–) 21.c3 (21.Bc3!? Bc3 22.Qc3 de4 23.Ne4 Ne4 24.Be4+/–) 21...Nc5+= 22.dc5 de4 23.Qd8 (23.Rf1 Qd2 24.Rd2 Ng4 25.Be4 Rae8=) 23...Bd8 (23...Rad8 24.h3=) 24.Rf1 (24.c4 bc4 25.Rd8 Rad8 26.Bf6 Rd3=) 24...Ng4= 25.Rfe1 (25.Be4 Bh4 26.Ba8 Ra8 27.gh4 Ne3 28.Rd6 Nf1 29.Kf1=) 25...Bc8?? (better is 25...f5–/+) 26.Be4+/– Ra6 27.Bf3 g5 28.Ng2+= Be6 29.Rd6 Rd6 30.cd6+= Bd7 31.h3 Ne5= 32.Be4 Bh3 33.Rd1+= Nc4 34.Bc1 f6 35.Bd5 Kg7 36.Bc4 bc4= 37.e4 Re8 38.Re1 Re5 39.Kh2 Bg4 40.Be3 Re4–/+ 41.Bf2 Re1–+ 42.Ne1 Ba5 43.Ng2 Bc3 44.Ne3 Be6 45.g4 Be5 46.Bg3 c3 47.Nc2 Bg4 48.Ne3 Bd7 49.Kg2 Bd4 50.Nc2 Bc5 51.Kf3 h5 52.Ke2 Bb5 53.Kd1 h4 54.Bh2 g4 55.Bf4 g3 56.Ne1 Ba3 57.Nc2 Bc5 58.Ke1 g2 59.Ne3 g1Q (59...g1Q 60.Nf1 Qf1#) 0–1. goodlookingginger – delex, ChessWorld.net, 2009.

4.g3 c5

5.b5 a6 6.ba6 (6.e3 c4+=) 6...Ra6 (6...Na6 7.Nf3–/+) 7.e3 c4 8.Bg2 Bc5 9.Nf3 0–0 10.0–0 Qe7 (10...b5 11.Nc3 Qd7 12.Ne5=) 11.d3 (11.Ne5 b5+=) 11...b5 12.Nc3 Bd7 13.Ne5 Bd6 (13...Rd8 14.Rb1 Ba3 15.Ba3 Ra3 16.Nb5 Bb5 17.Rb5+=) 14.Nd7 Qd7 15.Qd2 (15.dc4 dc4 16.Rb1 e5=) 15...Qc6 16.e4 (16.Rfb1 cd3 17.cd3 Ng4+=) 16…de4 (16...d4 17.Ne2 c3 18.Nc3 dc3 19.Qc3 Qc3 20.Bc3 Ba3–+ (20...Ra3?! 21.Ra3 Ba3 22.Rb1–/+)) ½–½. Woschkat,Karl_Heinz – Erler,Ekkehard, CiF, 1995.

5.b5 b6 6.e3 Bb7 7.Bg2 Be7 8.Ne2 0–0 9.0–0 a6 10.a4 ab5 11.ab5 Ra1 12.Ba1 Qd7 13.c4 dc4 14.Bb7 Qb7 15.Qa4 Qd5 16.Nbc3 Qh5 17.Qc4 Ng4–/+ 18.h4 Ne5 19.Qf4 Nf3 20.Kg2 Nd2 21.Rd1 Nb3 22.Ne4?? Na1 23.Ra1 Qe2 24.Ra8 Nd7 25.Ra7 Qb5 26.Qc7 Nf6 27.Ng5 Bd8 28.Qd6 Qc4 29.Nf7 Qd5 30.Qd5 ed5 31.Ne5 d4 32.ed4 cd4 33.Rb7 Re8 34.Nd3 Nd5 35.Rb8 Nf6 36.Nf4?? Bc7 37.Rb7 Bf4 38.gf4 Rd8 39.Rb6 d3 40.Rb1 d2 41.Rd1 Ne4 42.Kf3 Nc3 43.Ra1 d1Q 44.Rd1 Nd1 45.Kg3 Rd3 46.Kg4 Nf2 47.Kf5 Nh3 48.Ke4 Nf4! 49.Kf4 Kf7 50.Ke4 Rh3 51.Kf4 Rh4 52.Kg5 Rd4 53.Kf5 g6 54.Ke5 Ra4 55.Kd5 g5 56.Kc5 g4 57.Kb5 Rf4 58.Kc5 g3 59.Kd5 g2 60.Ke5 Rb4 61.Kd5 g1Q 62.Ke5 Qd4 63.Kf5 Rb5 0–1. gaspix – ludice (1740), kurnik, 2011.

5.b5 b6 6.Bg2 Bb7 7.e3 Nbd7 8.a4 Bd6 9.d4 0–0 10.Nd2 Re8 11.g4 e5 12.g5=+ Ne4 13.h4? ed4 14.ed4?? Nc3–+ 15.Ne2 Nd1 16.Rd1 Qe7 17.Bf3 c4 18.Nf1 Rac8 19.Ne3 f6 20.Nf5 Qe6 21.Bg4 Kh8 22.Rd2 Bf4 23.Ng7 Bd2 24.Kd2 Qg4 25.Re1 Kg7 (26.a5 ba5–+) 0–1. Wloka,Frank – Kim,Oi_sin, remoteschach.de, 2003.

5.b5 Bd6 6.Nf3 –/+.

5.c3 cb4 6.cb4 a5 7.Bg2 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bb4 10.Qb3 Qa5 11.Bf6 gf6 12.Nf3 Nc6 13.0–0 Bd7 14.Qb2 e5 15.Rc1 (15.Nc3 Qc5+=) 15...Rg8 16.d3 Rg4 (16...Kf8 17.Nfd2–/+) 17.h3 Rg6 18.Nc3? (18.Rc2 Be6+=) 18...Rh6 (18...Ba3 19.Qb1 Bc1 20.Qc1–+) 19.h4 (19.Qd2 Bf8+=) 19...Rg6 20.Nd1? (better is 20.h5 Rh6 21.Rc2+=) 20...Rg4?? (better is 20...Ba3!? 21.Qc3 Bc1 22.Qc1 Kf8–+) 21.Ne3?? (21.Ra1 Qc5 22.Ne3 Rg7=) 21...Rg6?? 22.Kh2?? e4 23.Nd4 ed3 24.ed3 Nd4? 25.Qd4+/– Bd2 26.Ra1 Qc3?? 27.Ra8+– Bc8 28.Qa4 Kd8 29.Nd5 Qd3 30.Rc8! (30.Rc8 Kc8 31.Qe8#) 1–0. audrey – YoUIdiot, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c3 cb4 6.cb4 Be7 7.Bg2 0–0 8.Nf3 Nc6 9.0–0 a6 10.d3 d4 11.Nbd2 b5? (better is 11...e5!?=) 12.Nb3 (better is 12.Nd4!? Nd4 13.Ba8+–) 12...Ra7 13.Nfd4 Nd4 14.Bd4 Rd7 15.Be3 Ng4 16.Bc5 Bb7 (16...e5 17.a4+/–) 17.Be7 (better is 17.Bb7!? Rb7 18.Na5+–) 17...Qe7 18.Nc5 Bg2 19.Kg2 (19.Nd7?! Bf1 20.Nf8 Bh3 21.Nh7 Kh7=) 19...Rd6 20.h3 Ne5 21.Qb3 Rfd8 22.Rac1 Nc6 23.e3 (23.Na6? Nd4 24.Rc7 Qf6–+) 23...Ne5 24.d4 Nc4 25.Rc2 Qg5 26.Kh2 Rc6 27.f4 Qd5 28.Qd3 a5 29.Re1 a4 30.Rcc1 (30.Rf1 Rdc8+/–) 30...Rdc8 (30...Qf3 31.Re2=) 31.Rcd1 (better is 31.e4 Qd8 32.d5+/–) 31...Nb2+= 32.Qe2 (worse is 32.Qb5 Nd1 33.Rd1 Qa2 34.Kg1 Qa3–/+) 32...Nd1 33.Rd1 Rb6 34.Kg1 Qf5 35.Kh2 Rbc6 36.Qd2 h6 37.h4 f6 38.Qe2 e5 39.e4+= Qg6 40.f5 Qf7 41.d5 Rb6 42.d6 Rd8 43.d7 g6 44.Rd3 gf5+= 45.ef5 Qe7 46.Qa2 Kh8 47.Qd5+– Rbb8 48.Qe6 Qg7 49.Ne4 Rf8 50.Rd6 Qg4+= 51.Nf6 Qe2= 52.Kg1 Qe1 53.Kg2 Qe2 54.Kg1 Qe1 ½–½. sak1b – kingcobra1 (1655), gameknot.com, 2012. (=1.c4 e6 2.a3 Nf6 3.b4 c6 4.Bb2 d5 5.cd5 cd5 6.g3)

5.c3 Qb6 6.Bg2 a5 7.Qc2 Nc6 8.bc5 Bc5 9.d4 Be7 10.Nf3 Bd7 11.Nbd2 Rc8 12.e3 Qc7 13.c4 dc4 14.Qc4 (14.Nc4? Na7 15.Nfe5 b5 16.Nf7 0–0–+) 14...Nb4 (better is 14...0–0!?=) 15.ab4+/– Qc4 16.Nc4 Rc4 17.ba5 Bb4 18.Nd2 Rc2 19.Bc1 Bc3 20.Rb1 0–0 21.Bb7 Ba5 22.Ke2 Nd5 23.Rb3 Ra2 24.Bd5 ed5 25.Rb2 (25.Bb2!?+=) 25...Rb2= 26.Bb2 Bb5 27.Kd1 Rc8 28.Bc1 Ba4 29.Ke2 Rc2 30.h4 f5 31.h5 h6 32.f3 Bb5 33.Kd1 Ra2 34.Rg1 Bb4 35.Ke1 (35.g4 fg4 36.fg4 g5+=) 35...Kf7+= 36.g4 fg4 37.fg4 (37.Rg4?? Ra1 38.Kf2 Rc1–+) 37...Kf6 38.Kd1 Bd3 39.Rg3 Bd2 40.Bd2 Ra1 41.Bc1 Be4 42.Rg1 Kg5 43.Kd2 Ra2 44.Kc3 Rc2 45.Kb4 Kh4 46.Ba3 Re2 47.Kc5 Bg2 48.e4 Be4 ½–½. Resoy,Tore – Bjordal,Ivar, Norway ch corr, 1991. (=1.g3 d5 2.b4 e6 3.Bb2 Nf6 4.a3 c5 5.c3 Qb6)

5.c3 c4 6.Nf3 Nc6 7.d3 Be7 8.dc4 dc4 (8...0–0 9.cd5 ed5 10.Bg2=) 9.Qd8+= Nd8 10.Nbd2 b5 11.a4 Bd7 (better is 11...ba4!? 12.Nc4 Bb7+/–) 12.ab5+– Bb5 13.Nd4 Bd7 14.e4 Nc6 15.Nc6 Bc6 16.f3 (16.Nc4?! Be4 17.Rg1 h5+=; 16.Bc4?! Ne4 17.Ne4 Be4+=) 16...0–0 17.Nc4 Rfd8 18.Ne5 Bb7 19.Ba6 Ba6 20.Ra6 Nd7 21.Nc6 Re8 22.c4 (worse is 22.Na7 Nc5 23.bc5 Bc5+–) 22...Nb6 (22...Bf8 23.b5+–) 23.c5 Nc4 (23...Nd7 24.Ke2 (24.Na7?! Nc5 25.bc5 Bc5+=) 24...Nb8 25.Ne7 Re7 26.Rd6+–) 24.Bd4 Bf6 (24...e5 25.Bc3 (25.Ne5?! Ne5 26.Be5 Bc5 27.bc5 Re5+/–; 25.Be5?! Ne5 26.Ne5 Bc5 27.bc5 Re5+/–; 25.Ne7?! Re7 26.Bc3 Rd7+–) 25...Bf8 26.Ke2+– (26.Na7?! Re7+/–; 26.Ra7?! Ra7 27.Na7 Ra8+–)) 25.f4 (better is 25.e5 Bd8 26.Ke2+– (worse is 26.Ra7 Ra7 27.Na7 Re7+–)) 25...Bd4 26.Nd4 Red8 (better is 26...e5 27.fe5 Re5+–) 27.Nc6 Rd3 28.Ke2 Re3 29.Kf2 Re4 30.Rha1 h6 (30...Nb2 31.Kf3 Rc4 32.Ra7 Ra7 33.Ra7+–) 31.Ra7 Rc8 (31...Ra7 32.Ra7 Nb2+–) 32.Ne7 Kh7 33.Nc8 Nd2 (33...Nb2 34.Nd6 Rb4 35.c6+–) 34.R1a2 Nc4 (34...Rd4 35.b5 Rd3 36.Ke2+–) 35.b5 Rd4 36.b6 e5 37.b7 ef4 38.b8Q fg3 39.Qg3 Rd8 40.Rf7 Rg8 41.Raa7 Na3 (41...Kh8 42.Rg7 Rf8 43.Rgf7 Rf7 44.Rf7 Ne5 45.Qg7#) 1–0. b4_player (2155) – pamalone, GameColony.com, 2004.

5.c3 c4 6.Bg2 b5 7.d3 Be7 8.dc4 bc4 9.Nd2 Nbd7 (better is 9...Qc7+=) 10.e4?? (better is 10.Nc4!? Qc7 11.Ne3=) 10...Bb7 (10...Ne5 11.ed5 ed5 12.Bf1–/+) 11.Ne2 (11.ed5 Ne5 12.Qa4 Kf8–/+) 11...0–0 (11...Ne5 12.0–0–/+) 12.0–0 h6 13.Nd4 de4 14.Nc4= Rb8 15.Qc2 Ba6 16.Ne3 Bf1–/+ 17.Bf1 e5?? 18.Nc6+/– Qe8 19.Nb8 Qb8 20.Bc4 Nb6+= 21.Ba2 Nh5? 22.Qe4 Bg5 23.Nf5 Nf6 24.Qe5?? Na4 25.Ne7 Kh8 26.f4?? Qe5+= 27.fe5 Nb2?? 28.ef6+– Bf6 29.Nc6 Bc3 30.Rf1+/– Bf6 31.b5 Nd3 32.Na7?? Bd4= 33.Kg2 Ba7 34.Rf7 Rf7 35.Bf7 Bb6 36.Kf3?? Ne5–+ 37.Ke4 Nf7 38.Kd5 g5 39.a4 Nd8 40.Kd6 Bg1 41.h3 Nb7 42.Kc6 Na5 43.Kd7 Kg7 44.Kc7 Kf6 45.b6 Ke5 46.b7 Nb7! 47.Kb7 Ke4 48.g4 Kf4 49.Kc7 Kg3 50.Kd6 Kh3 51.Ke5 Kg4 (51...Kg4 52.Ke6 h5–+) 0–1. baudrey – badboy1221, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c3 Bd6 6.Bg2 +=.

5.c3 e5 6.Bg2 Nc6 7.d3 Bf5 8.Nd2 Qc7 9.Ngf3 Nd7 10.0–0 cb4 11.cb4 f6 12.Rc1 a6 13.e4 de4 14.Ne4 Be7 15.Nh4 Bg6 16.Qg4 Nf8 17.f4 h5 18.Qe2 Qb6 19.Kh1 Rd8 20.fe5 Ne5 21.Nc5 Bc5 22.bc5 Qb5 23.Be5 Bd3 24.Qe3 Bf1 25.Bd6 Kf7 26.Bf1 Qc6 27.Bg2 Re8 28.Qb3 1–0. toffie62 (1825) – nextdoor, gameknot.com, 2014.

5.c3 e5 6.Bg2 Nc6 7.e3 (7.d3 Bd6–/+) 7...e4 8.Ne2 (8.d4 cd4 9.cd4 Bd6+=) 8...Ne5 9.0–0 Bg4 10.h3 Nd3 11.hg4 Nb2 12.Qc2 Nd3 13.g5 Nd7 14.f3 Qe7 15.Nf4 Qg5 (worse is 15...cb4 16.Nd5 b3 17.Qb3+=) 16.fe4 de4 17.Nd3 ed3 18.Qd3 Qg3 19.Qe4 Be7 20.Rf3 (20.Qb7 Rb8 21.Qa7 Bd6=) 20...Qc7+= 21.d4 (21.Rh3+=) 21...Nf6 (21...cd4 22.ed4 Nf6 23.Qf5–/+) 22.Rf6 gf6 23.Qb7 Qb7 24.Bb7 Rb8 25.Bc6 Kf8 (25...Kd8 26.bc5 Rb2 27.c4+=) 26.bc5 Rb2 27.Kf1 (27.c4 Rg8 28.Kf1 f5+=) 27...Rg8 (better is 27...f5–/+) 28.Bd5?? (better is 28.c4=) 28...f5–+ 29.Bf3 Bg5 (29...Bg5 30.Nd2 Rd2–+) 0–1. Adamowski,Andrzej – Buczinski,Henryk, corr 2AMM Poland, 1993.

5.c3 Be7 6.Nf3 0–0 +=.

5.c3 Be7 6.Bg2 Qb6 7.d4 (7.Nf3 0–0+=) 7...Nc6 8.e3 cb4 9.ab4 0–0 10.Ne2 (10.Nf3 a5–/+) 10...Bd7 11.Qc2 (11.0–0 a5–/+) 11...Rfc8 12.Qd2 (12.Qb3 a5–/+) 12...a5–+ 13.ba5 (13.0–0 ab4 14.Ra8 Ra8 15.cb4 Bb4–+) 13...Na5 14.Qc2 (14.Ba3 Nc4 15.Qc1 Qa6 (15...Na3?! 16.Na3 Qb3 17.Nc2–/+) 16.Be7 Qa1 17.Bf6 gf6–+) 14...Nc4 15.Ra8 Ra8 16.Bc1 Ra1 (16...Ba4 17.Qa2–+) 17.Nd2 Na3 (17...Bb5 18.Nc4 Bc4 19.Qd1–+) 18.Qb3–/+ Qa6 19.Qb2 Bb5 (19...Nb1 20.0–0 Nd2 (20...Qe2?! 21.Nb1 Qb2 22.Bb2–/+) 21.Qd2 Ra2–+) 20.0–0–+ Nc4 (20...Be2?! 21.Qa1 Bf1 22.Bf1= (worse is 22.Nf1 Nb5 23.Bb2 Nd6+=)) 21.Nc4 Bc4 (21...dc4?! 22.Bb7 Qa4 23.Qd2=) 22.Re1? (22.Nf4–+) 22...Ra2 23.Qb1 Bd3 (worse is 23...Re2 24.Re2 Be2 25.Qb2–+) 24.Qb3 Be2 (better is 24...Bc2 25.Qb2–+) 25.Bb2 (25.f3–+) 25...Bc4 26.Qc2 Qb5 27.Rb1 Bd3 28.Ba3 Qb1 (better is 28...Rc2!? 29.Rb5 Bb5 30.Bf1–+) 29.Qb1 Bb1 30.Be7 Ng4 (30...Ng4 31.Bf1 Nf2–+) 0–1. Jorgensen,Ivan – Hansen,Berno, Skodstrup, 1988.

5.c3 Be7 6.Bg2 Nc6 7.Nf3 a6 (7...0–0 8.0–0+=) 8.d3 (8.0–0 0–0+=) 8...0–0 9.0–0 Re8 (9...b5 10.a4 Rb8 11.bc5 Bc5 12.ab5 Rb5 13.Ba3+=) 10.Nbd2 (10.bc5 Bc5 11.c4 dc4+=) 10...b5 (10...e5 11.bc5 Bc5 12.d4 ed4 13.cd4+=) 11.e4 (11.bc5 Bc5 12.c4 Bb7=) 11...de4+= 12.Ne4 (12.de4 e5+=) 12...Ne4 13.de4 c4 (13...e5 14.Qd5 Qc7 15.Qd2–/+) 14.a4= Bb7 15.ab5 (15.Qe2 Qc7=) 15...ab5+= 16.Qd8 (16.Qe2 Qc7+=) 16...Red8 (16...Rad8 17.e5+=) 17.Ra8 (17.e5 f6+=) 17...Ba8 18.Re1 (18.g4 Bd6+=) 18...g5 (18...Nb4!? 19.cb4 Bb4–/+) 19.h3+= h5 (19...e5+=) 20.Re2 (20.e5!?=) 20...g4–/+ 21.hg4 hg4 22.Ne1 Ne5 23.f4 gf3 24.Nf3 Rd1 25.Kh2 Nd3 26.Nd4 Bb4?? (better is 26...Rb1–+) 27.cb4= Nb2 28.Nb5 The passed pawn on b4 will quickly become a dangerous weapon 28...Nd3 29.Rc2 Rc1 30.Rc1= Nc1 31.Bf1 Nd3 32.Nd6 Nb4 33.Bc4 Kf8 34.Bb5 Ke7 35.e5 Bd5 36.g4 Nc2 37.Kg3 Nd4 38.g5+= Kf8 39.Be8 Nf5 40.Nf5 Ke8 41.Nd4 Be4 42.Kf4 Bg6 43.Nb5 Kd7= 44.Nd6 Kc6 45.Ne8 Kd5 46.Nf6 Kd4 ½–½. Martinez,Mauricio – Lopez,Juan David, Medellin, 2000.

5.bc5 Bc5 6.d4 Bd6 7.Nd2=+ 0–0 8.Bg2 Nc6 9.c4 Re8 10.Ngf3= e5 11.cd5 Nd5 12.de5 Bf8 13.0–0 Bg4 14.Qb3 Nb6 15.Rfd1 Qe7 16.h3 Be6+= 17.Qe3 Nd5 18.Qe4 Rad8 19.Nc4 Qc7 20.Ng5+– g6 21.Qh4 h5 22.Rac1 Be7 23.Nd6! Bd6 24.ed6 Qa5 25.Ne6 Re6 26.Rd5 Qb6 27.Rc6! bc6 28.Qd4 Qd4 29.Rd4 Rdd6 30.Kf1 Rd4 31.Bd4 a6 32.e3 Kf8 33.Ke2 Ke7 34.Kd3 f5 35.Kc4 Kd6 36.f4 Kc7 37.Kc5 Kb7 38.Be5 g5 39.Bf3 g4 40.hg4 hg4 41.Bg2 Rh6 42.Bd6 Rh3 43.Bc6 Kc8 44.e4 fe4 45.Be4 Rg3 46.f5 Rg1 47.f6 Rf1 48.Be7 g3 49.Kb6 Kd7? 50.Bc6 Ke6 51.Ka6 Rf2 52.a4 g2 53.Bg2! Rg2 54.a5 Ra2 55.Kb6+– Rb2 56.Ka7 Kf7 57.a6 Ke6 58.Bd8 Kf7?? 59.Bb6?? Ra2 60.Bd4 Ra4 61.Be5 Ra3?? 62.Kb6 Rb3 63.Kc5 Ra3 64.Kb5 Ke6 65.Bd4 Kf7 66.Kb6 Rb3 67.Kc7 Ra3+/– 68.Kb7 Rb3 69.Ka8 Ra3 70.a7 Rb3 ½–½. Krejci,Stephen (1885) – Skoda,Martin (1995), Open A Klatovy CZE, 2007.

5.bc5 Bc5 6.d4 Bd6 7.Bg2 Nc6 8.e3 Qb6 9.Bc3 Bd7 10.Nf3 Rc8 11.Ne5 Bb8 12.Nd7 Nd7 13.0–0 h5 14.Bd2 h4 15.Nc3 a6 16.Qg4 Qd8 (better is 16...g6!?+=) 17.Qg7+= Qf6 18.Qf6 Nf6 19.Ne2 Ne4 (19...b5!?=) 20.Be4+/– de4 21.c4 f5 22.Nf4 (22.Rab1!? Rh7 23.Bc3+/–) 22...Bf4+= 23.gf4 Rc7 24.Kh1 Rg7? (better is 24...Rd7!?+/–) 25.Bc3 Rhg8 26.d5 Rc7 27.dc6 Rc6 28.Rg1 (better is 28.Bf6!? Rc4 29.Bh4 Rg7+–) 28...Rg1 29.Rg1 Rc4 30.Bb4 h3 31.Rd1 Rc2 32.Kg1 b6 33.Be1 Ke7 34.Kf1 a5 (34...b5 35.Bb4 Kf6 36.Rd6+–) 35.Rb1 Rc6 36.Bd2 Kd6 37.Rb2 Kc7 38.Ke2 Kb7 (38...Rd6 39.Bc3 Rd3 40.Rc2+–) 39.f3 Ka6 40.fe4 fe4 41.Kf2 e5 42.fe5 Rg6 43.Bc3 b5 44.Rd2 Rg8 (44...b4 45.ab4 ab4 46.Bb4+–) 45.e6 Re8 (45...b4 46.ab4 Re8 47.Rd6 Kb5 48.ba5 Kc5+–) 46.Rd6 Kb7 47.Ba5 Rf8 48.Kg3 1–0. matty722 – phil west, ChessWorld.net, 2011.

5.bc5 Bc5 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 c5 5.bc5 Bc5 6.g3).

5.Nf3 cb4 6.Bg2 Nc6 7.0–0 Be7 8.ab4 Nb4 9.d3 0–0 10.Nbd2 Qc7 11.c4 dc4 12.Nc4 Bd7 13.Be5 Qd8 14.Qd2 Nbd5 15.e4 Nb6 16.Rfc1 Nc4 17.Rc4 Bc6 18.Nd4 Nd7 19.Nc6 bc6 20.Bf4 e5 21.Be3 c5 22.Rca4 Qc7 23.Qa2 Rfb8 24.Ra7 Ra7 25.Qa7 Qd6 26.Bh3 Rd8 27.Bd7 Rd7 28.Qc5 Qc5 29.Ra8 Rd8 30.Rd8 Bd8 31.Bc5 f6 32.Kg2 Kf7 33.Kf3 Ke6 34.Ke2 g6 35.Kd2 Ba5 36.Kc2 Kd7 37.d4 ed4 38.Kd3 Ke6 39.f4 f5 40.Bd4 Be1 41.Ke2 Bb4 42.Kf3 Bd2 43.h3 Be1 44.ef5 gf5 45.g4 Bb4 46.Bb2 Bc5 47.Ke2 Bb6 48.Be5 Bc5 49.Kd3 Bb6 50.Bd4 Bc7 51.Be3 Bd8 52.Kc4 Be7 53.g5 Bd6 54.h4 Bf8? 55.h5 (55.Bc5!) 55...Bg7 (better is 55...Bd6) 56.h6 Bf8 57.Bc5 1–0. Wall,Bill – Guest1325874, playchess.com, 2012.

5.Bg2 cb4 6.Nf3 Nc6 (6...ba3 7.Na3 Bc5 8.0–0 Nc6 9.d4 Bb4 10.Qd3) 7.c3 (7.0–0 Bd6–/+ 8.ab4 Bb4 9.c4 dc4 10.Qc2) 7...ba3 8.Na3 a6 (8...e5 9.0–0 e4 10.Nd4) 9.0–0 Bd6 (9...b5 10.Nc2–/+; 9...Bc5 10.c4) 10.c4 Ba3 11.Ra3 dc4 12.d3 cd3 13.Rd3 Qe7 14.Ne5 Ne5 15.Be5 h6 (15...Nd7 16.Qa4=) 16.Qc2 0–0 (better is 16...Nd5 17.Bg7 Rg8 18.Bh6 Bd7 19.Bd5 ed5 20.Rd5 Be6+=) 17.Bd6+– Qe8 18.Bf8 Kf8 19.Rfd1 Bd7 20.Bb7 Rb8 21.Rd7! Rd8?? (21...Qd7 22.Qd3; 21...Nd7 22.Qd3) 22.Bc6 (22.Bc6 Nd7 23.Qd3+–) 1–0. Stanitz – Zielinski, corr SOK–95–109, 1995.

4.g3 c6

5.Bg2 Bd6 6.d3 b6 7.Nd2 Nbd7 8.c4 0–0 9.e4 Bb7 10.Ne2 Be5 11.d4= Bc7 12.cd5 cd5 13.e5 Ne4 14.Ne4 de4 15.Nc3 f5 16.Nb5 a6 17.Nc7 Qc7 18.Rc1 Qd8 19.0–0 Bd5 20.Rc3 b5= 21.Qd2 Nb6=+ 22.Rcc1 Bc4 23.Rfe1= Rc8 24.f3 Bd3 25.fe4= fe4 26.Be4 Be4 27.Re4 Nc4 28.Qg2 Qg5 29.Rce1 Nd2–/+ 30.R4e3? Rc2–+ 31.Bc3?? Nf3 32.Rf3=+ Rg2 33.Kg2 Rf3 34.Kf3 Qf5 35.Ke2 Qc2 36.Bd2–/+ Qc4 37.Ke3 Qb3 38.Ke4 Qa3 39.Rc1 Qb2 40.Rc8 Kf7 41.Rc7 Kg6 42.Be3? Qb4–+ 43.Rc6 Qb1 44.Kf3 Qh1 (44...Qh1 45.Ke2 Qc6–+) 0–1. audrey – XEPBAMBCEM, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.Bg2 Be7 6.Nf3 0–0 7.0–0 h6 8.Nc3 Nh7 (8...Qd6 9.d4=) 9.e3 Bf6 10.Na4 Bb2 (10...Qd6 11.d4=) 11.Nb2+= b6 12.d4 b5 13.Nd3 Ng5 14.Nde5 Nf3 15.Qf3 Nd7 (15...a5 16.e4+=) 16.Nc6+/– Qf6 (16...Qc7!? 17.Ne7 Kh7+/–) 17.Qf6 Nf6 18.h3 (18.a4 ba4 19.c4 Bd7+–) 18...Bb7 19.Na5 Bc8 20.a4 a6 (20...ba4 21.c4+/–) 21.Rfe1 (21.ab5 ab5 22.Nb3 Ra4+–) 21...Ne4 (21...Bd7 22.ab5 ab5 23.Nb3+/–) 22.Ra3 (22.Nc6 ba4 23.c4 Kh7+–) 22...ba4 23.c4 Nf6 (better is 23...Bd7!?+/–) 24.c5+– Ne4 25.Ra4 Nc3 26.Raa1 Nb5 27.Rec1 black timed out. 1–0. alexp (2385) – ulm (1835), net–chess.com, 2012.

4.g3 Nc6

5.Nf3 Ne4 6.d3 (6.Bg2 Nd6=) 6...Nf6 (6...Nd6 7.Bg2=) 7.Nbd2 (7.Bg2 a5 8.b5 Na7=) 7...a6 (7...Be7 8.Bg2=) 8.Bg2 Be7 9.e4 de4 (9...0–0 10.0–0=) 10.de4+= Ng4 (10...0–0 11.0–0=) 11.Qe2 (11.Bg7 Rg8 12.Bb2 Bf6+/–) 11...f6 (11...Bf6 12.e5 Nge5 13.Ne5+= (worse is 13.Be5 Ne5 14.Ne5 Qd4+=)) 12.0–0 (12.h3 Nge5+/–) 12...e5+= 13.Rad1 (13.Rfd1 Be6+=) 13...0–0 (13...Be6 14.c4+=) 14.Nc4 Qe8 15.h3 Nh6 16.Ne3 Be6 (16...Qh5 17.g4 Qg6 18.Qc4 Qf7 19.Nd5+=) 17.Nd5 Bd5 (17...Rc8 18.Bc1+=) 18.ed5+/– Na7 (18...Nd8 19.Rfe1+/–) 19.Rfe1 Rd8 (19...a5 20.ba5 Nc8 21.Qc4+/–) 20.c4 (20.Qc4 Rf7 21.Bc1+/– (worse is 21.Qc7 Bb4 22.Qd8 Qd8 23.ab4 Rc7–/+)) 20...Qg6 (20...Nc8 21.c5+/–) 21.Nd4! ed4 (better is 21...Bb4!? 22.ab4 ed4+/–) 22.Qe7+– Rc8 (22...Qf7 23.Qf7 Kf7 24.d6 Rd6 25.Bd4+–) 23.Bd4 Nf5 (23...b6+–) 24.Qe6 Kh8 25.Ba7 Rfe8 26.Qd7 Re1 (26...Red8 27.Qa4 Nd6+–) 27.Re1 Rf8 (27...Nd6 28.c5 Rg8 29.cd6 cd6 30.Qb7+–) 28.Be4 Qh6 (28...Qe8 29.Qf5 g6 30.Qe6+–) 29.Bf5 g6 30.Bc5 gf5 31.Re8 Re8 (31...Kg8 32.Qe7 Qc1 33.Kg2 Qh1 34.Kh1 Re8 35.Qe8 Kg7 36.Bf8 Kg8 37.Bh6) 32.Qe8 Kg7 33.Bf8 (33.Bf8 Kg8 34.Bh6#) 1–0. pierre – tao, internet, 2010.

5.Bg2 Be7 6.Nf3 0–0 7.Ne5 (7.0–0 a5 8.b5 Na7=) 7...Ne5+= 8.Be5 b6 9.0–0 c5 10.bc5 bc5 11.Bf6 (11.c4!?=) 11...Bf6–/+ (worse is 11...gf6 12.c4+=) 12.c3 Rb8 13.d4 c4 (13...Qb6!? 14.dc5 Qc5–/+) 14.e4+= de4 15.Be4 Qc7 16.Qh5 g6 17.Qf3 Be7 18.Nd2 Bb7 19.Bb7 Rb7 20.Rab1 Rb1 (20...Rfb8!?=) 21.Rb1+= (worse is 21.Nb1 Rb8+=) 21...e5 (21...Ba3!? 22.Rb7 Qc8+/–) 22.Rb7+/– Qd6? (better is 22...Qd8 23.Nc4 ed4 24.cd4 Qd4 25.Re7 Qc4 26.Ra7 Kg7+/–) 23.Nc4+– Qa6 24.Re7 Qc4 25.Re5 Qb3 (25...Qa4 26.Kg2+–) 26.Ra5 Qc3?? (26...Qb6 27.Ra4 Re8+–) 27.Qc3 1–0. ureo – pieeater, ChessWorld.net, 2005.

5.Nf3 Bd6

6.Bg2 0–0= 7.d3 (7.0–0 a6 8.d4 Qe8 9.Qd3 e5 10.de5 Ne5 11.Ne5 Be5 12.Bc3+=; 7.Nc3 a6 8.0–0 e5 9.Nb1 e4 10.Nd4 Nd4 11.Bd4 a5 12.b5+=; 7.h3 a5 8.b5 Na7 9.a4 c6 10.bc6 Nc6 11.Nc3 e5 12.Nb5+=) 7...Qe7 8.c4 b6 9.0–0 a6 10.d4 Qe8 11.c5 Be7 12.Qd3 =.

6.Bg2 a6 7.d3 (7.0–0 e5 8.d4 Qe7 9.c4 e4 10.Nfd2 dc4 11.Nc4 Bf5 12.d5=; 7.e4 de4 8.Ng5 0–0 9.Ne4 Be7 10.Nbc3 a5 11.b5 Ne4 12.Be4+=; 7.Ng5 0–0 8.c4 h6 9.cd5 ed5 10.Nf3 Re8 11.0–0 Bf5 12.d3+=) 7...e5 8.0–0 0–0 9.c4 Re8 10.Nbd2 d4 11.e3 Bf5 12.ed4 =.

6.Bg2 Ne5?? 7.Be5+– 0–0 8.0–0 Ng4 (8...a5 9.b5+–) 9.Bd6 Qd6 10.d4 a5 11.b5 Bd7 12.Qd3 f6 (12...c6 13.bc6 Bc6 14.Nbd2+–) 13.Nbd2 e5 14.e4 f5 (14...ed4 15.Nd4 c5 16.bc6+–) 15.de5 fe4 16.ed6 ed3 17.dc7 Rac8 (17...b6 18.Ne5! Ne5 19.Bd5 Kh8 20.Ba8 Ra8 21.f4+–) 18.Nd4 Rc7 (18...Nf6 19.b6 dc2 20.Rac1+–) 19.Bd5 Kh8 20.cd3 Nf6 21.b6 Rc3 22.Bc4 Bg4 (22...Rc8 23.Ra2 Ba4 24.Ne2+–) 23.Nb1 Rc4 24.dc4 Rd8 (24...Nd7 25.Nd2+–) 25.Nb3 a4 26.Na5 (26.Nc5 Bf3+–) 26...Bf3 27.Re1 Kg8 (27...g5 28.Nc3 Ra8 29.Re5+–) 28.Nc3 Ra8 29.Re3 Bg4 (29...Ra5 30.Rf3 h6 31.Rd1+–) 30.Nb7 Rb8 31.Nd6 Rb6 32.c5 Rb8 33.Rb1 Rb1 34.Nb1 Bd7 35.Re7 h6 36.Nc3 Bc6 37.Rc7 Nd5 38.Rc6 Nc3 39.Rc8 Kh7 40.c6 Nd5 41.Rd8 h5 42.Nb5 (42.Nb5 Ne7 43.c7+–) 1–0. wiking – doomedbr, internet, 2010.

6.Bg2 Qe7 7.Nc3 (7.b5 Na5 8.d3 a6 9.Nc3 0–0 10.ba6 ba6 11.0–0 Rb8 12.Rb1+=; 7.c4 dc4 8.Qc2 e5 9.Qc4 0–0 10.b5 Nd8 11.Nc3 Be6 12.Qh4=; 7.0–0 e5 8.d3 0–0 9.Nbd2 a5 10.b5 Nd8 11.c4 c6 12.bc6=) 7...e5 8.Nb5 Bg4 9.0–0 0–0–0 10.Nd6 Qd6 11.b5 Bf3 12.bc6 =.

6.Bh3 A) 6...0–0 7.d3 (7.Bg2 a5 8.b5 Na7 9.a4 c6 10.bc6 Nc6 11.Na3 e5 12.Nb5+=; 7.0–0 Qe7 8.Bg2 e5 9.d3 e4 10.de4 de4 11.Nd4 Nd4 12.Qd4+=; 7.Ra2 a5 8.b5 Na7 9.a4 c6 10.bc6 Nc6 11.0–0 e5 12.Bg2–/+) 7...Qe7 8.c4 dc4 9.dc4 Rd8 10.Qc2 b6 11.Bg2 Bb7 12.0–0=; B) 6...Qe7 7.0–0 (7.Bg2 e5 8.0–0 0–0 9.d3 e4 10.de4 de4 11.Nd4 Nd4 12.Qd4+=; 7.b5 Na5 8.d3 a6 9.ba6 Ra6 10.Qd2 0–0 11.Qg5 e5 12.Bc8+=; 7.Nc3 e5 8.Bc8 Rc8 9.0–0 0–0 10.Re1 e4 11.Nh4 d4 12.Nb5+=) 7...e5 8.Bg2 0–0 9.d3 e4 10.Nd4 Nd4 11.Bd4 Be5 12.Bc5+=; C) 6...a5 7.b5 Na7 8.a4 c6 9.bc6 Nc6 10.0–0 e5 11.Bg2 0–0 12.Na3+=.

4.g3 Bd6

5.Nf3 Qe7 6.Nc3 0–0 7.Nb5 a6 8.Nd6 cd6 9.Bg2 h6 10.d3 Nc6 11.c4 dc4 12.dc4 d5 13.cd5 ed5 14.Rc1 Rd8 15.0–0 Bd7 16.Qd2 Ne4 17.Qd5 Bg4 18.Qb3+/– Bf3 19.ef3 Nd2 20.Qc3 a5?? 21.Qg7 1–0. PassedPawn – tradicio, ChessWorld.net, 2005

5.f4 Nc6 6.e3 Bd7 7.b5 Ne7 8.a4 0–0 9.Bf6 gf6 10.Bg2 Nf5 11.e4 de4 12.Be4 e5?? (12...c6 13.Nc3=) 13.Bb7?? (better is 13.Qh5+–) 13...Rb8 14.Bc6 (14.Be4!? Re8 15.Qg4 Ng7 16.Qf3+=) 14...Bc6= 15.bc6 Rb4 16.c3 Re4 17.Ne2 ef4 18.gf4 Bf4 19.d3?? Ne3 20.Qb3?? Ng2 21.Kf2 Nh4 22.de4+– Bg5 23.Nd4 Qd6 24.Ke2 Qf4 25.Kd3 Qe3 26.Kc4 Qe4 27.Qd1?? Nf5? 28.Nd2?? Nd6?? 29.Kb4?? Rb8 30.Ka3+= Qd5?? 31.Rg1 Qc5 32.Ka2 Qc3 33.N2b3 Nc4 34.h4?? Qb2 0–1. Matty_mills – pieeater, ChessWorld.net, 2013.

5.Bg2 0–0 6.Nf3 c5 7.bc5 Bc5 8.0–0 Nc6 9.d3 b5 (9...Qe7 10.Nbd2=) 10.Nbd2= a6 (10...Rb8 11.e4=) 11.c4 dc4 (11...Bb7 12.cd5 ed5 13.e3=) 12.Bf6 (12.Ne5!? Ne5 13.Ba8+=) 12...Qf6+= 13.Ne4 (13.dc4 Be7+=) 13...Qe7–/+ Attacks the isolani on a3 14.dc4 bc4 (14...Ba3 15.cb5 ab5 16.Neg5+=) 15.Qc2= Ba3 (better is 15...Ba7!?=) 16.Neg5 f5 17.Ne5 Ne5 (17...Qg5? 18.Bc6 Rb8 19.Ra3+–) 18.Ba8 Bc5 19.Nh3 Qd6 (19...Rd8 20.Rfd1+=) 20.Rfd1= Qb6 (20...Qb8 21.Bg2=) 21.e3 (21.Rab1 Qc7=) 21...Bb7+= 22.Rab1 (22.Bb7 Qb7 23.Ng5 Qe7=) 22...Nf3 23.Kf1 Nh2 24.Kg1 Nf3 25.Kf1 Nh2 (25...Bb4 26.Bb7 Qb7 27.Qc4 Nh2 28.Kg1 Nf3 29.Kf1 Nh2 30.Kg1 Nf3 31.Kf1=) 26.Kg1 Nf3 (26...Qb1 27.Rb1 Nf3 28.Kf1 Ba8 29.Ke2–/+) 27.Kf1 Nh2 (27...Bb4 28.Bb7 Qb7 29.Qc4 Nh2 30.Kg1 Nf3 31.Kf1 Nh2 32.Kg1 Nf3 33.Kf1=) ½–½. coloplayah (2070) – tomy (2140), net–chess.com, 2006.

5.Bg2 a6 6.Nf3 Nc6 7.0–0= 0–0 8.d3 e5 9.c4 Bg4 10.Nbd2 dc4 11.Nc4 Re8 12.h3 Be6 13.Nfe5+= Ne5 14.Ne5 c6 15.e3 Nd5 16.e4 Nb6+= 17.f4 a5 18.f5 Be5 19.Be5 Bc8 20.Bb2 ab4 21.ab4 Ra1 22.Ba1 f6 23.Qb3+– Kh8 24.d4 h6 25.Bb2 Bd7 26.e5 fe5 27.de5 Nd5 28.f6 gf6?? 29.ef6 Be6 30.f7 (30.f7 Nf6 31.Bf6 Qf6 32.fe8Q Kg7 33.Rf6 Kf6 34.Qbe6 Kg5 35.Q8g6#) 1–0. Felkel,Siegfried – Nittschalk,Karl, TT–18.40 ETC, 2005.

4.g3 Bd7

5.Bg2 a5 6.c3 b6 7.Nf3 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 c5 10.bc5 bc5 11.0–0 Qa5 12.Bb2 c4 13.d3 cd3 14.Qd3 Bc5 15.Nbd2 Bb5 16.c4+= dc4 17.Nc4 Qa6 18.Rc1 0–0 19.Bf6 gf6 20.Nfd2 Bb4 21.Qd4 Rc8? 22.Ra1+– Ba4 23.Qf6 Bd2 24.Nd2 Qe2?? 25.Ra4 Qd1=+ 26.Bf1 Qa4 27.Nf3 Qe4 28.Qg5 Qg6 29.Qe7 Qg7 30.Bh3 (30.Bd3!?–/+) ½–½. Schlagenhaufer,Johannes – Sippenauer,Katrin, Oberpfalz–ch, 2000.

5.Bg2 Bd6 6.Nf3 0–0 7.0–0 a5 8.Nc3 ab4 9.ab4 Nc6 10.Ra8 Qa8 11.b5 Ne5 12.Ne5 Be5 13.d4 Bd6 14.Qd3 c5 15.Ra1 Qb8 16.b6 c4 17.Qf3 Bc6 18.Bc1 Nd7 19.e4 Nb6 20.e5 Be7 21.Qg4 f5 22.ef6 Bf6 (22...Rf6) 23.Qe6 Kh8 24.Be3 Qc8 25.Qd6 Qd7 (better is 25...Re8) 26.Qf8 1–0. Wall,Bill – Guest1615503, playchess.com, 2012.

4.g3 Be7

5.e3 b6 6.Bg2 Bb7 7.Ne2 Nbd7 8.0–0 0–0 9.d3 Rc8 (9...c5 10.bc5 Nc5 11.Bf6 Bf6 12.Nbc3+=) 10.c4= c5 11.b5 Qc7 12.Nd2 Ne5 (12...dc4 13.Nc4 Bg2 14.Kg2=) 13.Nb3 (13.Qc2 Bd6=) 13...dc4 14.Be5 Qe5 15.Bb7 Rb8 16.d4 (16.Bg2 cb3 17.Qb3 Rfd8=) 16...Qh5 (16...cd4 17.Nbd4 Rb7–/+) 17.Nf4 (better is 17.Nc5 bc5 18.Bc6+=) 17...Qd1–+ 18.Rad1 cb3 19.Bf3 (19.Bc6 cd4 20.Rd4 e5–/+) 19...c4 (19...Rbc8 20.Bc6–+) 20.Ne2? (20.Rc1 Rfc8 21.Bc6 Rc6 (21...Ba3?! 22.Rc4 Rc7 23.Ra4=) 22.bc6 b5–/+) 20...Ba3 (20...Rbc8!? 21.Ra1–+) 21.Ra1–/+ Bd6 (21...Bb2 22.Rab1 c3 23.Nc1–/+) 22.Ra7 Rfc8 23.Nc3 (23.Bc6!?–/+) 23...Bb4–+ 24.Ne4? (better is 24.Ne2–+) 24...Ne4 25.Be4 c3 26.Raa1 (26.Ra4 Bd6–+) 26...c2 27.Rae1 (27.Bc6–+) 27...Be1 28.Re1 c1Q 29.Rc1 Rc1 30.Kg2 Rbc8 31.Kf3 R8c2! 32.Bc2 Rc2 33.h4 b2 34.e4 (34.Kg4 Rf2 35.Kg5 b1Q 36.e4 Qe4 37.d5 Rf5) 34...b1Q 35.Kf4 (35.Kg2 Qe1 36.Kf3 Rf2 37.Kg4 Qe2 38.Kg5 h6) 35...Rf2 36.Ke3 (36.Ke5 Qb4 37.h5 Qe7 38.d5 ed5 39.Kd4 Qe4 40.Kc3 Qc4) 36...Qe1 (36...Qb2 37.d5 Qd2) 37.Kd3 (37.Kd3 Rf3 38.Kc2 Qe2 39.Kc1 Rf1#) 0–1. willi_weizenkeim – Rborges, playchess.de, 2002.

5.e3 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Bf6 Bf6 (worse is 7...gf6 8.Be2=) 8.Qg4?? (better is 8.d4–/+) 8...Ba1–+ 9.Nc3 0–0 10.Nge2 Ne5 11.Qf4 Ng6 12.Qf3 Ne5 13.Qf4 Ng6 14.Qf3 Ne5 15.Qg2 c6 16.Bd3 (16.f4 cb5 17.fe5 Bb2–+) 16...Bc3 (better is 16...Nd3!? 17.cd3 Bb2 18.a4–+) 17.Nc3 b6 (17...Nd3 18.cd3 a5 19.0–0–+) 18.Qh3 (18.Be2 a5–+) 18...g6 (18...Nd3 19.cd3 a5 20.0–0–+) 19.f4 (19.Be2 a5–+) 19...Nd3 20.Ke2 (20.cd3 a5 21.0–0–+) 20...e5 21.Qf1 Nb2 22.e4 (22.fe5 Bg4 23.Ke1 f6–+) 22...d4 23.Nd1 (23.Na2 d3! 24.Kf3 Be6–+) 23...Bg4 24.Ke1 Nd1 (better is 24...Bd1 25.d3 a5 26.Kd2 ab4 27.a4–+) 25.h3 Bh3! 26.Qh3 (26.Qh3 h5 Combination; 26.Rh3 Nb2 Combination) 26…h5 (26...h5 27.Kd1 ef4 28.gf4 a5–+) 0–1. Mal352102 – pieeater, ChessWorld.net, 2013.

5.Nf3 0–0 6.Bg2 (--> 5.Bg2 0–0 6.Nf3).

5.Nf3 c5 6.c3 b6 7.Bg2 Bb7 8.0–0 Nbd7 9.d3 0–0 10.Nbd2 Rc8 11.b5 e5 12.Re1 d4 13.Nc4 Qc7 14.Nfd2 Bg2 15.Kg2 Nd5 16.cd4 ed4 17.e4 de3 18.fe3 Bf6 19.Bf6 N5f6 20.Qf3 Rcd8 21.Qc6 Rc8 22.Qc7 Rc7 23.Nf3 Rd8 24.a4 Nf8 25.Rad1 Ne6 26.Nfe5 Rd5 27.Nc6 Nd8 28.e4 Rdd7 29.N6e5 Re7 30.h3 Nd7 31.Nf3 Nf6 32.g4 Ne6 33.Nce5 Nd8 34.Kg3 Nd7 35.Nc4 Ne6 36.Ra1 Ndf8 37.a5 ba5 38.Ra5 Red7 39.Nfe5 Rd4 40.Re3 Nd8 41.Ra6 f6 42.Nc6 Nc6 43.bc6 Ne6 44.e5 Nd8 45.ef6 gf6 46.Ra5 Rd5 47.Re8 Kf7 48.Rh8 Kg7 49.Re8 Nc6 50.Ra3 Nb4 51.Ne3 Rd3 52.Rd3 Nd3 53.Nf5 Kf7 54.Rd8 c4–+ 55.Ne3 Ne5 56.Kf4 c3 57.Nc2 Ke7 58.Rd4 Ke6 59.Ra4 Nd3 60.Ke3 Nc5 61.Rc4–/+ Kd5 62.Rc3 a5 63.Na3 Ne6 64.Rd3 Ke5 65.Nb5 Rb7 66.Nd6= (66…Rc7 67.Nb5–/+). BlueNoteTokyo (2360) – IAlwaysWin (1890), Dos Hermanas Internet Section, 2003.

5.Bg2 Nbd7 6.e3 0–0 7.Ne2 c5 8.c3 b6 9.0–0 Bb7 10.d4 cb4 11.ab4 a5 12.ba5 ba5 13.Na3 Ba6–/+ 14.Re1 Rb8 15.Qc1 Qb6 16.Rb1? Qc6 17.Qd2 Rfc8 18.Nc2 Nb6–+ 19.Ba3 Ba3 20.Na3–/+ Nc4 21.Nc4 Qc4 22.Rb8 Rb8 23.f3 Rc8 24.Bf1 Qc6 25.Qb2 Be2–/+ 26.Be2 Qc3 27.Qc3 Rc3 28.Bb5 g6 29.Kf2 Ra3 30.Rc1 Ra2–+ 31.Kg1 a4 32.Bd3 Rd2 33.Rc3 Nd7 34.Rc8 Kg7–+ 35.Bb5 Nb6 36.Rc6 Nc4 37.Bc4 dc4 38.Rc4 a3 39.Ra4? a2 (40.e4 Rd1 41.Kf2 a1Q 42.Ra1 Ra1–+) 0–1. 5352 – Checkmates, Caissa.com, 2004.

5.Bg2 0–0

6.d3 Nbd7 7.Nf3 c5 8.c3 b6 9.Nbd2 Bb7 10.0–0 Rb8 (10...a6 11.bc5 Bc5 12.Rc1+=) 11.Rc1 (11.bc5 bc5 12.Rb1 Nb6+=) 11...e5 (11...b5 12.bc5 Bc5 13.Nb3+=) 12.e4 (12.b5 Qc7=) 12...Ba6 Black intends c4 (12...de4 13.de4 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Re1+=) 13.ed5 (13.Qe2 de4 14.Ne4 Re8=) 13...Bd3 14.Re1 c4 (14...Bd6 15.Re3 Bg6 16.Nc4=) 15.Ne5 Ne5 16.Re5 Bd6 (16...Qc7 17.f4=) 17.Re1 (17.Re3 Qd7+=) 17...b5 (17...Qd7 18.Ne4 Be4 19.Be4+=) 18.a4 (18.Ra1 Qc7+=) 18...a6 (18...a5 19.ab5 Rb5 20.Nb3 ab4 21.Nd4 Rd5 22.cb4 Rd4 23.Bd4 Bb4 24.Bc3 Bc3 25.Rc3+=) 19.a5 (19.ab5 ab5 20.Ra1 Ra8+=) 19...Qc7 (19...Qd7 20.Qf3=) 20.Qf3 Rfe8 21.Re3 (21.Bf1!? Bg6 22.Qh1=) 21...Re3+= 22.fe3 Re8 23.Re1 (23.Bf1 Bg6+=) 23...h5 (23...Re5 24.e4–/+) 24.e4 (24.Kh1 h4+=) 24...Qa7 (24...h4 25.Re3–/+) 25.Kh1+= Ng4 (better is 25...Nd5 26.Bf1 Bf1 27.Rf1 Nf6+=) 26.h3?? (better is 26.Bf1+=) 26...Nf2–+ 27.Kh2 h4 28.Qe3 (28.e5 Re5 29.Re5 Be5 30.Bf1 hg3 31.Kg2 Bf1 32.Kf1 Nh3 33.Qg2–+) 28...hg3 29.Kg1 Qe7 (better is 29...Qe3 30.Re3 Bf4–+) 30.Bc1 (30.e5 Qe5 31.Qe5 Re5 32.Re5 Be5 33.Ba1–+) 30...Bb8 (better is 30...Qh4 31.Nf3 Nh3 32.Bh3 Qh3–+) 31.Re2?? (31.d6 Qd6 32.Nf3–+) 31...Be2 (better is 31...Ba7 32.Qg3 Be2 33.Qf2 Bf2 34.Kf2–+) 32.Qe2 Nd3 33.Ba3 (33.Nc4 Nc1 34.Qf1 Qg5–+) 33...Qa7 (better is 33...Ba7 34.Kf1 Qf6 35.Nf3 Qc3 36.Bb2 Qb4 37.h4–+) 34.Kf1 Nf4 (better is 34...f5 35.Bf3–+) 35.Qf3 Ng2 (35...f5 36.d6 Ng2 37.Kg2 fe4 38.Qg3–+) 36.Kg2 Be5 (better is 36...f5!? 37.Nf1–+) 37.Bb2 g5 (37...f5 38.ef5 Bd6 39.Nf1–+) 38.Nf1 f6 (38...Bf4 39.Ng3 Bg3 40.Qg3–+) 39.Ne3 (39.Ng3 Bg3 40.Qf6 Bf4 41.Qg6 Kf8 42.Qh6 Qg7 43.Qg7 Kg7–+) 39...Bf4 40.Nf5? (better is 40.Ng4 Kg7 41.Bc1–+) 40...Re4 41.Ng3 (41.d6 Re1 42.Nd4–+) 41...Bg3 (better is 41...Re3 42.Nf5 Rf3 43.Kf3 Qg1 44.Nh6 Kg7 45.Ng4 Qd1 46.Kf2 Qd2 47.Kf3 Qb2 48.d6 Qc3 49.Ke2 Qd2 50.Kf3 Qd3 51.Kf2 f5 52.d7 fg4 53.d8Q Bg3 54.Kg1 Qe3 55.Kh1 Qf3 56.Kg1 Qf2 57.Kh1 Qf1) 42.Kg3 (42.Qg3 Re2 43.Kf1 Rb2 44.Qe1–+) 42...Re3 (42...Qg1 43.Qg2 Re3 44.Kg4 Qg2 45.Kf5 Kf7 46.h4 Qf3) 43.Qe3 Qe3 (43...Qe3 44.Kg2 Qe2 45.Kh1 Qb2–+) 0–1. mic (2240) – mrazo (2255), net–chess.com, 2007.

6.d4 Nbd7 7.e3 Nb6 8.Nd2 Na4 9.Qc1 a5 10.c3 b6 11.Qc2 Qd7 12.Bc1 Qc6 13.c4 ab4 14.c5 (14.Ngf3 dc4 15.ab4 c3–/+) 14...bc5 15.ab4 c4 16.Ba3 (16.Qc4!? Qd7 17.Qc2–/+) 16...Nb6–+ 17.Nb3?? (better is 17.b5 Qd7 18.Qc3–+) 17...Qa4 18.Bb2 (18.Rb1–+) 18...Qb4 (18...Bb4 19.Ke2 Qb3 20.Qb3 cb3 21.Ra8 Na8 22.Nh3–+) 19.Bc3 (19.Nd2–+) 19...cb3 20.Qb2 (20.Qb2 Ra1 21.Qa1–+). 2627 – beatmeup, Live Game Caissa's Web, 2004.

6.e3 c5 7.Be5 (7.bc5!? Bc5 8.Nf3+=) 7...Nc6–/+ 8.Bf6 Bf6 (8...gf6?! 9.bc5 Bc5 10.d4 Qa5 11.c3=) 9.c3 c4 (9...cb4 10.ab4 Nb4 11.d4–/+) 10.d4 a6 (10...cd3!? 11.Bf1 e5 12.Bd3 e4–/+) 11.Nh3 b5 12.e4 (better is 12.a4 ba4 13.Ra4+=) 12...Ne7?? (better is 12...a5 13.ba5 e5 14.de5 Ne5–/+) 13.e5+– Be5 14.de5 Qc7 15.0–0 (15.f4!?+–) 15...Qe5+/– 16.f4 Qe3 17.Kh1 Qb6 18.Qc2 Bb7 19.Ng5 g6 20.Nd2 f6 21.Ngf3 Kg7 (21...Nf5 22.Qb2+/–) 22.Rae1 Rae8 (22...Nf5!? 23.Nd4! Nd4 24.cd4 a5+/–) 23.Nd4+– Qd6?? (23...Nf5 24.Nf5 gf5 25.Nf3+–) 24.Bh3 (better is 24.Ne6 Kg8 25.Nf8 Rf8 26.Nf3+–) 24...Nf5 25.Bf5 ef5 26.Re8 Re8 27.Qf5! gf5? (27...Bc8 28.Qb1 Re3+–) 28.Nf5 Kg6 29.Nd6 Re7 30.Nb7 Rb7 31.f5 Kf7 32.Nf3 Rd7 (32...Re7 33.Re1+–) 33.g4 (33.Nd4 Re7+–) 33...Kg7 (33...Re7 34.Nd4 Re4 35.a4 ba4 36.Ra1+–) 34.h4 White intends g5 (34.Re1 Kf7+–) 34...h6 (34...Re7 35.Nd4 Re4 36.Rf4 Re1 37.Kg2+–) 35.g5 (35.Re1!? Kf7+–) 35...fg5 (35...Re7 36.gh6 Kh6 37.Kg2+–) 36.hg5 hg5 37.Ng5 Kf6 38.Ne6 Rh7 39.Kg2 Rh5 40.Nc7 Rf5 (40...Rg5 41.Kh3 d4 42.cd4 Rf5 43.Kg2 Rf1 44.Kf1+–) 41.Nd5 (worse is 41.Na6 Rf1 42.Kf1 Ke5+–) 41...Kg5 42.Nc7 Rf1 (42...Re5+–) 43.Kf1 Kf4 44.Na6 Ke3 45.Nc7 Kd3 46.Nb5 Kc2 (46...Ke4 47.Nd6 Kd5 48.Nc4 Ke6+–) 47.Ke2 Kb3 48.Ke3 Ka4 49.Nd6 (49.Nd4 Ka3 50.b5 Ka2 51.b6 Kb1 52.b7 Kb2 53.b8Q Kc3 54.Qd6 Kb2 55.Qb4 Ka2 56.Qc4 Ka1 57.Qc3 Ka2 58.Qb3 Ka1 59.Nc2) 49...Ka3 50.Kd4 Ka4 (50...Ka4 51.Kc4 Ka3+–). pauloenter (2020) – macedon (1995), net–chess.com, 2006.

6.Nf3 a5 7.b5 Qd6 8.c4 dc4 9.Ne5 Nbd7 10.Nc4 Qc5 11.Qa4 Rd8 12.Nc3 (12.Na5? Qb6 13.Bc3 Nc5–+) 12...Qh5 13.Rc1 (13.Na5? Nb6 14.Qf4 e5–+ (14...Ra5?! 15.Qc7 Nfd7 16.h3–+)) 13...e5 14.Qc2 (14.Na5? Nc5 15.Qc2 Ra5–+) 14...Nc5 15.Ne3 Be6 16.Bf3 Qh3 17.Ne4 Nfe4 18.Be4 Bb3 19.Bf5 Qh6 20.Qc3 e4?? (better is 20...Qd6+=) 21.Ng4+– Qd2 22.Qd2 Rd2 23.Kd2 Ba4 24.h4 b6 25.Ke3 g6 26.Be4 Re8 (26...Ne4 27.Nh6 Kf8 28.Ke4 Bc5+–) 27.Bc6 Rd8 (27...Bg5 28.Kf3 Bc1 29.Nf6 (29.Be8?! Bb2 30.Rb1 Ba3+/–) 29...Kf8 30.Nh7 (30.Ne8?! Bb2 31.Nc7 Nb3+–; 30.Be8? Bb2 31.Nd7 Ke8 32.Nc5 bc5–+; 30.Rc1 Re6+–; 30.Bc1 Re6 31.Bh6 Ke7 32.Nd5 Kd8+–) 30...Ke7 31.Bf6 Kd6 32.Be8 Ba3 33.e4+–) 28.h5 Nb3 (28...Rd6 29.hg6 fg6 30.Ne5+–) 29.Rc4 Nc5 (29...Bc5 30.Kf4 Rd2+–) 30.hg6 fg6 31.Nh6 Kf8 32.Rf4 Bf6 33.Rf6 Ke7 34.Nf5! gf5 35.Rh7 1–0. kamret (2175) – hnach (1740), GameColony.com, 2004.

6.Nf3 b6 7.c4 (7.0–0 c5+=) 7...Bb7 (7...c6 8.Ne5+=) 8.cd5 (8.Ne5 Nfd7=) 8...Nd5 (8...Qd5? 9.Nh4 Qg2 10.Ng2 Bg2 11.Rg1+–) 9.Qc2 (9.0–0 c5+=) 9...Nd7 (9...a5 10.b5=) 10.0–0 (10.h4 c5+=) 10...Rc8 (10...c5 11.Nc3+=) 11.Nc3 c5 12.b5 N7f6 13.Ne5 (13.Rfc1 c4=) 13...Qc7 (13...Nc3 14.Bc3 Bg2 15.Kg2=) 14.Nd1 (14.Ne4 c4 15.Rfc1 Nd7+=) 14...Nd7 (14...a6 15.e4 Bd6 16.Nc4+/– (16.ed5 Be5 17.de6 Bg2 18.Kg2 ab5+=)) 15.Nc4 Rfd8 16.f4 Bf6 17.Bf6 N7f6 (worse is 17...N5f6 18.Bb7 Qb7 19.Nd6+/–) 18.e4 Ne7 19.e5 Ne8 20.Nf2 (20.Bb7 Qb7 21.Nde3 Qd7=) 20...Bg2 21.Kg2 Qb7 (21...Qd7 22.Rab1+=) 22.Kg1 (22.Qe4 Nd5=) 22...Nf5+= 23.g4 (23.Rab1 Qd5 24.Qe4 Qe4 25.Ne4 Rd4–/+) 23...Nd4–/+ The mate threat is Ne2 24.Qe4 Qe4 (24...Qd5 25.Ne3 Qd7 26.Ra2 Qb5 27.Kg2–+) 25.Ne4 Nb5 26.a4 (26.Rab1 Rd4 27.Rfe1 Nbc7–/+) 26...Nd4 27.Ncd6 Nd6 28.Nd6 Rc7 29.Kf2 f6 30.Nc4 (30.Rab1 Rcd7 31.a5 ba5–/+) 30...fe5 (30...Nb3 31.Rad1–+) 31.Ne5 (31.fe5 Rf8 32.Kg2 Rcf7 33.Rf7 Rf7–/+) 31...Nb3 32.Rad1 Rd2?? (better is 32...Rd4–+) 33.Rd2+/– Nd2 34.Rd1 h5 (34...g5 35.Rd2 gf4 36.Kf3+/–) 35.Rd2+– hg4 36.Kg3 (36.Ng4 c4+–) 36...c4+/– 37.Kg4 c3 38.Rc2 a6 39.Kf3 (39.h4 b5 40.ab5 ab5+=) 39...b5 40.ab5 ab5 41.Nd3 (41.Ke3 b4 42.Kd3 Rc8+/–) 41...Rc4 42.Ke3 (42.h4 b4 43.Nb4 Rb4 44.Rc3 Kf7+=) 42...b4 43.Nc1 (43.Ra2 b3 44.Ra8 Kh7+=) 43...Kf7= 44.Kd3 (44.Nb3!?=) 44...Rf4+= 45.Nb3 (45.Ne2 Rh4 46.Nd4 g5=) 45...Kf6 46.Re2 e5 47.Kc2 Kf5 (47...Rc4 48.Na5 Rc5 49.Nb3+=) 48.Nc5 (48.Na5=) 48...e4 (48...Rd4 49.Rf2 Kg4–/+) 49.Kb3+/– Kg4 50.Ne6 (better is 50.Kb4 e3 51.Kc3+=) 50...Kf3? (better is 50...Rf6 51.Re4 Kf5+=) 51.Nf4+– g5 52.Kb4 gf4 53.Re1 (53.Rc2 e3 54.Kc3 e2+–) 53...c2 Black prepares the advance e3 54.Kc3 c1Q Black plans e3 (54...Kf2 55.Ra1 f3 56.Kc2 Ke2=) 55.Rc1 Ke2 (55...e3 56.Kd3 Kg4 57.Ke4+–) 56.Kd4 (better is 56.h4 f3 57.Kd4 Kd2 58.Ke4 f2+–) 56...e3 57.Ke4 f3 58.Rc2 Kd1 59.Kf3 (59.Kf3 Kc2 60.Ke3+–) 1–0. Moehring,Norbert – Klempt,Guenter (2070), Alpenpokal op, 2001.

6.Nf3 c5 7.c3 Nbd7 (7...Nc6 8.Qc2+=) 8.d4 (8.0–0 Qb6+=) 8...c4 9.Nbd2 Qc7 10.0–0 b5 (10...a5 11.Qc2+=) 11.a4= ba4 12.Ra4 (12.Qa4 Bd6=) 12...Nb6 (12...Bb7 13.Qa1=) 13.Ra5 Bd7 (13...Bd6 14.Qc2=) 14.Ne5 Na4?? (better is 14...Bc8=) 15.Nd7+– (15.Ra4?! Ba4 16.Qa4 a5+–) 15...Nb2 16.Nf6 Bf6 17.Qc2 (17.Qc2 Rfb8 18.Ra2+–) 1–0. mic (2240) – rr (2395), net–chess.com, 2007.

6.Nf3 c5 7.bc5 Bc5 8.0–0 Nc6 9.d3 +=.

6.Nf3 c5 7.bc5 Bc5 8.0–0 Nc6 9.d4 Bd6 10.Nc3 Re8 11.Qd3 e5 12.de5 Ne5 13.Ne5 Be5 (13...Re5? 14.Nd5 Rd5 15.Bd5 Nd5 16.Qd5+–) 14.Rab1 Rb8 (14...Be6 15.f4 Bc7 16.f5 Bb6 17.Kh1+=) 15.Nd5+/– Bb2 16.Rb2 Nd5 17.Qd5 (better is 17.Bd5!? Qe7 18.Qf3+/–) 17...Qd5 18.Bd5 Re2 19.Rfb1 b6 20.c4 Rb2 21.Rb2 Kf8 22.Re2 (22.c5 Ke7+=) 22...Bg4 23.Re3 f6 24.Kg2 Bh5 25.f4 Bf7 26.Kf3 Rd8 27.Rd3 Ke7 28.Ke4 Bg6 29.f5 Be8 30.Be6 (30.g4 h5+=) 30...Ba4 (30...Rd3 31.Kd3 Bd7 32.Bd7 Kd7 33.Kd4=) 31.Rd8+= Kd8 32.Kd5 Kc7 33.h4 a6 34.g4 Bd1 35.g5 Bf3 36.Kd4 Kd6 37.gf6 gf6 38.Bf7 ½–½. rthurc (2260) – nhathuy (2170), net–chess.com, 2010.

6.Nf3 c5 7.bc5 Bc5 8.0–0 Nc6 9.d4 Bd6 10.Nbd2 Bd7 11.c4 Rc8 12.Re1 Ne4 13.Ne4 de4 14.Nd2 f5 15.e3 Be8 16.c5 Be7 17.f3 Bh5 (17...e5 18.fe4 ed4=) 18.Qb3+= ef3 19.Nf3 (19.Bf3!? Bf3 20.Qe6 (20.Nf3?! Qd5 21.Nd2 Qd7=) 20...Kh8 21.Nf3+/–) 19...Qd7+= 20.Rab1 Kh8 21.Ba1 Rc7 22.Nd2 (22.Qc3 e5 23.de5=) 22...f4 (better is 22...Bc5!? 23.dc5 Qd2 24.Qe6 d8=) 23.gf4+/– Bh4 24.Rec1 e5 25.f5?? (25.d5 ef4 26.dc6 Bf2 27.Kh1 bc6 28.Be5 fe3 A) 29.Bc7?! ed2 30.Rf1 Bc5= (30...Qc7? 31.Rf2 Qd8 32.Rf8 Qf8 33.Rf1+–); B) 29.Ne4+–) 25...ed4+= (worse is 25...Rf5 26.d5 Nd8 27.Ne4+/–) 26.ed4? (better is 26.Ne4 Rf5 27.Rf1+=) 26...Nd4–+ (26...Qf5?! 27.Kh1 Bf7 28.d5=; 26...Rf5 27.d5 Na5 28.Qb4 Bf2 29.Kh1 Rd5 30.Qa5 Rd2 A) 31.Qa7 Bg6 32.Bc3 Bc5 (worse is 32...Bb1 33.Bd2 Ba2 34.Bf4=) 33.Qa8 Qd8 34.Qd8 Rd8–/+; B) 31.c6 Rc6 32.Qh5 Rc1 33.Rc1+–) 27.Qd5 Ne2 28.Kh1 Nc1 29.Rc1 Qd5 30.Bd5 Rd7 31.Nf3 Bf6 (31...Rd5?! 32.Nh4 Be8 33.Kg1–+) 32.Bf6 (32.Be4 Ba1 33.Ra1 Re7–+) 32...Rd5 33.Ng5 (33.Bg7 Kg7 34.Nh4–+) 33...gf6 34.Ne6 Rg8 (34...Rg8 35.Ng7 Rg7 36.h4 Rd4 37.Rc4 Rc4 38.c6 Rh4#) 0–1. Janusaitis,M (1965) – O'Rourke,R (2025), Dublin IRL, Irish Ch, 2012.

6.Nf3 c5 7.bc5 Bc5 8.0–0 Be7 9.Nc3 Nc6 10.Nb5 a6 11.Nbd4 Bd7 12.Nc6 Bc6 13.d3 (13.Bd4 Ba4+=) 13...Nd7 (13...Ba4 14.Qd2+=) 14.Qd2 Bf6 15.Rab1 Bb2 (15...Rc8 16.Bf6 Qf6 17.d4+=) 16.Rb2 Rb8 17.Rb4 a5 (17...Qf6 18.c4=) 18.Rg4 (18.Rb2 Qc7=) 18...Nf6 19.Rh4 h6 (19...Rc8 20.Rc1=) 20.Rb1 (20.Rc1 b5=) 20...Nh7 (20...b5 21.e3=) 21.c4+= dc4 22.Rc4 Bd5 (22...Nf6 23.Rc5+=) 23.Rd4 Qe7 (23...Qc7 24.Rc1 Qb6 25.e4+=) 24.e4+/– Bc6 25.Qa5 Rbd8 (25...Ra8 26.Qb4 Qf6 27.Rc4+/–) 26.Rd8 Rd8 27.Ne5 Nf6 28.Rc1 Rc8 (28...Qe8!?+/–) 29.Nc6+– bc6 30.e5 Nd5 31.Rc6! Rc6 (31...Rb8 32.Bd5 ed5 33.d4+–) 32.Qa8 Kh7 33.Qc6 Qc7 (33...Qa3 34.Be4 g6 35.Bd5 ed5 36.Qd5 Kg7+–) 34.Bd5 Qc6 (34...Qe5 35.Be4 f5+–) 35.Bc6 Kg8 (35...Kg6 36.a4 Kf5 37.a5 Ke5 38.a6+–) 36.a4 Kf8 37.a5 1–0. marre – oppo, internet, 2010.

6.Nf3 c6 7.0–0 Nbd7 8.d3 Bd6 9.Nbd2 (9.c4 e5=) 9...c5 (9...a5 10.Bc3+=) 10.bc5 Bc5 11.Nb3 Bd6 12.c4 Nc5 (12...dc4 13.dc4 Qc7 14.Qd3=) 13.Nc5+= Bc5 14.cd5 Nd5 15.Rc1 Be7 16.Qc2 Bd7 17.Ne5 Rc8 18.Qb3 Bc6 19.Nc6 bc6 20.Rc2 Qb6 (20...Qa5 21.Rfc1+=) 21.Qb6 (21.Qa4 Rfd8+/–) 21...ab6+= 22.Rfc1 Bg5 (22...c5 23.Kf1+=) 23.f4+/– Bf6 (better is 23...Be7!?+/–) 24.Bf6+– gf6 25.Bd5 (25.Bd5 ed5 26.Rc6 Rc6 27.Rc6+–) 1–0. ashishthatte (2000) – rhand (1765), net–chess.com, 2001.

6.Nf3 c6 7.Nc3 Nbd7 8.0–0 e5 9.e3 Re8 +=.

6.Nf3 c6 7.d3 Nbd7 8.c4 Rb8 (8...a5 9.b5+=) 9.Nbd2 b6 10.0–0 Bb7 11.Qc2 Qc7 12.Rac1 dc4 13.Nc4 b5 (13...a6!?+=) 14.Na5+/– Ba8 (14...c5 15.Nb7 Rb7 16.Bf6 gf6 17.Nd4+/–) 15.Nd2 (better is 15.Nc6 Bc6 16.Qc6 Qc6 17.Rc6+–) 15...c5+= 16.Ba8 Ra8 17.Bf6 Nf6 18.bc5?? (better is 18.Ndb3+=) 18...Qa5–+ 19.c6? (19.Qb2 Rac8 20.d4 Rfd8–+) 19...Ba3 (19...Qa3!? 20.Qb1 a6 21.Ne4–+) 20.Ra1 b4 21.Nb3? (21.Nc4 Qh5 22.Na3 ba3 23.Ra3–+) 21...Qd5 22.e4 Qd6 23.d4 Qc7 24.Nc1 (24.Nd2 Rfc8 25.e5 Nd5–+) 24...Rac8 25.e5 Nd5 0–1. coloplayah (2070) – rgiarrocco (2120), net–chess.com, 2006.

6.Nf3 Nc6 7.0–0 a6 8.d3 b5 9.c4 bc4 10.dc4 dc4 (better is 10...Bb7!?+=) 11.Ne5+/– Qd1 12.Rd1 Ne5 13.Ba8 (13.Be5?! Nd5+=) 13...Ned7 14.Nd2 Nb6 15.Bc6 Bd7 16.Bd7 Nbd7 17.Nc4 Nb6 (17...c5 18.Ne5 Ne5 19.Be5+–) 18.Ne5 Nbd5 19.Nc6 Bd8 (19...Bd6+–) 20.Nd8 Rd8 21.Bf6 gf6 22.e4 Kf8 (22...c6 23.Rac1 Kg7 24.ed5 cd5 25.Rc6+–) 23.Rac1 Ke8 24.ed5 ed5 25.Rc7 d4 (25...Kf8 26.Rc6 a5 27.ba5+–) 26.Re1 Kf8 27.Ree7 d3 (27...Kg8 28.Rf7 h5 29.Rfd7 Rd7 30.Rd7+–) 28.Rf7 Kg8 29.Rg7 Kh8 30.Rh7 Kg8 31.Rhd7 Rd7 (31...Ra8 32.Rd3 f5 33.Rd6+–) 32.Rd7 (32.Rd7 d2 33.Rd2+–) 1–0. Trkn – guest582, ICC, 2004.

6.Nf3 Nc6 7.0–0 Bd7 8.d3 a6 9.Nbd2 h6 10.c4 dc4 11.Nc4 Nh7 12.Nfe5 Ne5 13.Ne5 c6 14.Nd7 Qd7 15.Qb3 Bf6 16.a4 White plans b5 16...Bb2 17.Qb2 Nf6 18.b5 cb5 19.ab5 a5 (19...ab5 20.Ra8 Ra8 21.Rb1=) 20.b6 (20.Ra4 Nd5+=) 20...Nd5 Black prepares a4 21.Qd4 Rfc8 22.Rfc1 a4 (22...Rc6!?=) 23.Rc8+= Rc8 24.Qa4 (24.Bd5!? Ra8 25.Qg4+=) 24...Qa4= 25.Ra4 Rc1 26.Bf1 Rb1 27.Kg2 Rb6 28.Kf3 Rb1 29.Bg2 Rb4 30.Rb4 Nb4 31.Ke3 b5 32.Kd4 Na2 33.Bf3 b4 (better is 33...Kf8!?+=) 34.Kc4+/– g5 35.Kb3 Nc1? (better is 35...Nc3!? 36.e3 Nb1 37.Kb4 f5+–) 36.Kb4 (36.Kb2!? Nd3 37.ed3 Kf8+–) 36...f5 37.h3 e5 38.Ka3 e4 39.de4 fe4 40.Bh5 (40.Be4?! Ne2 41.Kb4 Kg7+/–) 40...Kg7 41.Kb2 1–0. marcosaa (2530) – pallen (2120), net–chess.com, 2013.

6.Nf3 Bd7 7.0–0 (7.c4 a5 8.cd5 ed5 9.ba5 Ra5+=) 7...c5 (7...a5 8.ba5 Ra5 9.d3 Bd6=) 8.bc5 Bc5 9.d4 (9.c4 dc4+=) 9...Bd6 (9...Qb6+=) 10.Qd3 Nc6 11.Nbd2 Rc8 12.c4 Re8 13.Rfe1 Qc7 14.Rac1 dc4 15.Nc4 a6 16.e4 Be7 (better is 16...Ng4!?+=) 17.d5+– ed5 18.ed5 Na7? (better is 18...b5 19.dc6 bc4 20.cd7 Nd7+–) 19.Re7! Re7 20.d6 Qb8 (20...Qc5 21.de7 Qe7 22.Bf6 gf6+–) 21.de7 Re8 (21...Be8 22.Ng5 h6 23.Bf6 hg5+–) 22.Ng5 h6 23.Bf6 (23.Bf6 hg5 24.Qd7 gf6 25.Nd6 Re7 26.Qe7+–) 1–0. wiking – brido83, queenalice.com, 2009.

6.Nf3 Nbd7 7.0–0 c5 8.bc5 Bc5 9.d4 Be7 10.c4 dc4 11.Qc2 b5 12.Ne5 Nd5 13.Nc6 Qe8 14.e4 N5b6 15.e5 Nd5 16.Nc3 =. seehero – sugamuxi, ChessWorld.net, 2005.

6.Nf3 Nbd7 7.0–0 c5 8.bc5 Nc5 9.d3 Na4 10.Bd4 b6 11.c4 Nc5 12.cd5 ed5 13.Nc3 Bb7 14.Ne5 Qd6 (14...Ne6 15.Nf3+=) 15.Nb5= Qd8 16.Bc3 a6 17.Nd4 Qd6 18.Nf5 Qe6 19.Ne7 Qe7 20.Rb1 Rac8 (20...Qe6 21.e3+=) 21.d4 (21.Rb6!? Rfe8 22.d4+–) 21...Nce4+= 22.Bb4 Qe6 (22...Nd6!?+=) 23.Bf8+/– Kf8 24.Qd3 (better is 24.Qb3!? b5 25.Rfc1+–) 24...Rc3+/– 25.Qd1 Ra3?? (better is 25...Rc8=) 26.Be4 Ne4? (better is 26...de4 27.Qc1 Ra2+–) 27.Rb6!!+– Qe7 (27...Qb6 28.Nd7 Double attack (28.Nd7 Decoy)) 28.Qb1 Bc8 (28...Nc3 29.Qh7 Qc7 30.Qh8 Ke7 31.Qg7 Ne2 32.Kg2+–) 29.Rb8 (better is 29.Nc6 Nc3 30.Ne7 Nb1 31.Nc8 Nc3+–) 29...Rc3 30.Rc1 Qc7 31.Rc3 (31.Rc8 Qc8 32.Rc3 Nc3 33.Qh7 Qe6 34.Qh8 Ke7+/–) 31...Nc3?? (31...Qc3 32.e3+–) 32.Qb6 (better is 32.Qf5! Ne2 33.Kf1 Ng3 34.fg3+–) 32...Ne2 33.Kf1 Qc1?? (33...Qb6 34.Rb6 Nd4+–) 34.Ke2 Qc2 35.Kf3 Qe4 0–1. kianas – nimzo1, ChessWorld.net, 2013.

6.Nf3 Nbd7 7.0–0 Re8 8.d3 c6 9.Nbd2 Nb6 (9...a5 10.Qb1+=) 10.Rc1 (10.c4 Nbd7=) 10...Na4 (10...a5 11.Rb1+=) 11.Ba1 b5 12.c4 Nb6 13.c5 Nbd7 14.Nb3 Bb7 15.Na5 Qc8 16.Re1 Bd8 17.Nb3 a5 18.Ne5 (18.e4 ab4 19.ab4 de4 20.de4 Bc7=) 18...Bc7 (18...ab4 19.Nd7 Qd7 20.ab4+=) 19.Nd7= Nd7 20.e4 a4 21.Nd2 Be5 22.d4 Bf6 23.e5 Be7 24.Bh3 f5? (better is 24...Qc7!?+=) 25.ef6!+– Bf6 (25...Nf6 26.Be6 Double attack (26.Re6 Discovered attack); 25...Bf6 26.Re6 Discovered attack; 25...gf6 26.Qg4 Double attack (26.Re6 Discovered attack)) 26.Be6 (26.Re6?! Nf8 27.Re8 Qe8+=) 26...Kh8 27.Qg4 Re7 28.Bf5 Qe8?? (better is 28...g6 29.Re7 gf5+–) 29.Re7+– Qe7 30.Bd7 Rd8 31.Bf5 g6 32.Bd3 Bc8 33.Qe2 Qd7 34.Re1 Qh3 35.Qf1 Qg4 36.f4 h5 (36...Kg7 37.Nf3+–) 37.Qf3 (better is 37.Nf3 Kg8+–) 37...Qh3 (37...Kg7+–) 38.Bg6 Bg4 39.Qg2 Rg8 (39...Qg2 40.Kg2 Kg7 41.Be8+–) 40.Qh3 Bh3 41.Bh5 Kh7 (41...Bd7 42.Nf3 Kg7 43.Ne5+–) 42.Nf3 (42.Be8 Re8 43.Re8 Bg4+–) 42...Kh6 (42...Bd7 43.Ne5 Be5 44.de5+–) 43.Be8 Bf5 (43...Re8 44.Re8 Kg7 45.Ne5+–) 44.Bc6 Be4 45.Ne5 Bh4 46.Re3 1–0. Bou Dahr,Ezz Eddine – Oknayan,Krikor, Beirut op 3rd, 2009.

6.Nf3 h6 7.0–0= a5 8.b5 b6 9.Ne5 Bb7 10.c4 d4?? (better is 10...c6=) 11.Bb7+– Ra7 12.Bg2 Bc5 13.Nc6 Nc6 14.Bc6 Nh7 15.e3 de3 16.fe3 Ng5 (16...Qd3 17.Kf2+–) 17.h4 Nh7 18.Qg4 f6 (18...g6 19.Qf4 Qd6 20.Be5+–) 19.Qg6 (better is 19.Qe6 Kh8 20.Qf5+–) 19...Kh8 (19...Rf7+–) 20.Be4 f5 1–0. ureo – ahmed sharkawy_1, ChessWorld.net, 2005.

4.h3 c5

5.b5 a6 6.e3 ab5 7.Bb5 Bd7 8.a4 Bb5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 Qb6 (10...Bd6 11.Nf3+=) 11.Bf6= gf6 12.c4 d4 (12...dc4 13.Qa4+=) 13.Qf3 (13.Nf3 Bd6+=) 13...Nd7= 14.Ne2 Bd6 15.0–0 Ke7 (15...f5 16.ed4 cd4 17.Qd3=) 16.Qe4+= f5 17.Qh4 f6 (17...Ke8!?+/–) 18.ed4+– cd4 19.Nd4 Bc5 (19...Ne5!? 20.Nb3 Bb4+/–) 20.Nb3 Nf8 21.d4 Bb4 22.N1d2 (22.Rd1 Rg8+–) 22...Ng6 (22...Bd2 23.Nd2 Ng6 24.Qh6+–) 23.Qh6 Bd2 (23...Kf7 24.Rd1+–) 24.Qd2 (24.Qg7 Ke8 25.Ra1 Qd8 26.Qb7 Qd7 27.Qd7 Kd7 28.Nd2 Kc7+–) 24...Rd8 (24...Qc7 25.Rc1+–) 25.Qh6 Rf8 (25...Nf8+–) 26.Qh7 (26.Qh7 Rf7 27.Qg6+–) 1–0. Wall,Bill – Gloury, chess.com, 2008.

5.e3 b6 6.bc5 bc5 7.c4 Be7 8.Nf3 0–0 9.cd5 ed5 10.Be2 Bb7 11.0–0 Nc6 12.d3 Qb6 13.Qc2 Rfe8 14.Nbd2 Rab8 15.Rab1 Ba6?? 16.Bc3 Qc7+= 17.Nb3 c4 18.Nbd4 Nd4 19.Nd4 cd3 20.Bd3 Ne4 21.Rb8 Rb8 22.Be4 Bf1?? 23.Bh7+– Kh8 24.Kf1 Rc8? 25.Ne2 Ba3 26.Bf5 Rb8 27.Qa2 Qc5 28.Bd4 Qa5 29.g3 Kg8 30.Nf4 Rd8 31.Kg2 g6 32.Bg4 a6 33.Bf3 Bb4 34.Qa5 Ba5 35.Nd5 Bd2 36.Nf6 Kf8 37.Bc6 a5 38.Nd7 Kg8 39.Ne5 Rb8 40.Ba4 Rb4 41.Be8 Rb7 42.Bc6 Rc7?? 43.Bd5 a4 44.Kf3 a3 45.Nc4 Bb4 46.Ne5 Re7?? 47.Kf4 Rc7?? 48.f3 Bd6 49.Ke4 Be5 50.Be5 Rc2 51.Kd3 Rh2 52.h4 a2 53.g4 Rh4 54.Ba2 Rh1 55.Bd5 Rd1 56.Ke4 Ra1 57.Bd4 Ra5 58.Ke5 Rb5 59.e4 Ra5 60.f4 Ra6 61.g5 Kf8 62.Bc5 Kg8 63.Bc4 Rc6 64.Kd5 Rc7 65.Bd6 Rb7 66.f5 gf5 67.ef5 Rb1 68.Ke5 Rc1 69.Bd5 Ra1 70.g6 Kg7 71.Bf7 Ra5 72.Ke6 Ra6 73.f6 Kh8 74.g7 Kh7 75.g8Q (75.g8Q Kh6 76.Qg6) 1–0. dtpwaldi – baslav (1700), kurnik, 2011.

5.Bf6 Qf6–/+ 6.Ra2 cb4–+ 7.ab4 Bb4 8.Nf3 0–0 9.c3 Bd6 10.g4 Nc6 11.h4 b6 12.g5 Qe7 13.h5 e5 14.h6 e4 15.hg7 Kg7 16.Nd4 Nd4 17.cd4 Qg5 18.e3 Kh8 19.Nc3 Bg4 20.Ne2 Bf3 21.Rg1 Qg1! 22.Qc1 Qh1 23.Ng3 Bg3 24.d3 Rfc8 25.Qa3 Bg2 26.Rd2 Qf1 0–1. esko – trenge (2130), net–chess.com, 2001.

3.a3 d6

4.Nc3 Nc6 =.

4.c4 Bd7 5.e3 Be7 6.Nf3 0–0 7.Be2 e5 8.0–0 e4 9.Nd4 c5 10.Nb5 a6 11.N5c3= Qc7 12.d3 Bc6 13.de4+/– Ne4 14.Nd5 Qd7?? 15.Nb6+– Qf5 16.Bg4 Qg5 17.Na8 (17…d5 18.f4+–) 1–0. Wall,Bill – Oihgerg, Internet, 2003.

4.c4 Nbd7 5.e3 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 g6 8.d4 Bg7 9.Nbd2 0–0 10.0–0 c5 11.dc5 bc5 12.b5 a6 13.a4 Nh5 14.Bg7 Ng7 15.Qb3 d5 16.Rfc1 dc4 17.Nc4 Bd5 18.Rab1 Nb6 19.ba6 Ra6? 20.Qb5+– Ra4? 21.Nb6 Ra2 22.Nd5 Qd5 23.Bc4 Qe4 24.Ba2 Nf5 25.Qc5 Qg4 26.Rc4 Qh5 27.Qe5 Qh6 28.Rbc1 f6 29.Qe6 Kh8 30.Rc8 Ne7 31.Qe7 Rg8 32.Rg8 1–0. Fournier,Frederic – Zavattiero Romain, Match Senlis FRA, 2007.

4.c4 Be7 5.e3 Nbd7 6.Nf3 c5 7.b5 a6 8.a4 ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 b6 11.Bb2 Bb7 12.Be2 Bf3 13.Bf3 d5 14.d3 dc4 15.dc4 0–0 16.0–0 Nb8 17.Nc3 Qd1 18.Rd1 Rd8 19.Rd8 Bd8 20.Ne4 Ne4 21.Be4 f5 22.Bf3 Bc7 23.g3 Nd7 24.Bc6 Nb8 25.Bb7 Kf7 26.f4 g6 27.Kf2 Ke7 28.e4 Kd6 29.Be5 Kd7 30.Bc7 Kc7 31.Ba6?? Na6–/+ 32.ba6 Kb8 33.ef5 gf5 34.Ke2 Ka7 35.Kd3 Ka6 36.Kc3 Ka5 37.Kb3 h5 38.h3 b5 39.cb5 Kb5 40.Kc3 Kc6 41.Kc4 Kd6 42.h4 e5 43.fe5= Ke5 44.Kc5 Ke4 45.Kd6 f4 46.gf4 Kf4 47.Ke6 Kg4 48.Ke5 Kh4 49.Kf4 Kh3 50.Kf3 h4 51.Kf2 Kh2 52.Kf1 h3 53.Kf2 Kh1 54.Kf1 Kh2 55.Kf2 Kh1 56.Kf1 h2 57.Kf2 ½–½. Fournier,Frederic – maikelnain, Active, 2007.

4.d3 b6 5.e4 Bb7 6.Nf3 Nbd7 7.Be2 Be7 8.0–0 e5 9.d4 0–0 10.de5 de5 11.Bd3 Bd6 12.Nc3 Qe7 13.Nd5 Bd5 14.ed5 h6 15.Re1 Rfe8 16.c4 a5 17.c5 bc5 18.bc5 Bc5 19.Ne5 Ne5 20.Be5 Qd8 21.Bf6 Qf6 22.Re8 Re8 23.Bc2 Qf2 24.Kh1 Qf6 25.Qd3 g6 26.Rf1 Qg5 27.d6 cd6 28.Qf3 Qe7 29.Qg3 g5 30.Qd3 f6 31.Qg6 Kf8 32.Rf6 Qf6 33.Qf6 Kg8 34.Qg6 Kf8 35.h3 Re1 36.Kh2 d5 37.Qf6 Ke8 38.Bg6 Kd7 39.Qf7 Kc6 40.Qe8 Re8 41.Be8 Kd6 42.Kg3 d4 43.Ba4 Ba3 44.Kg4 Kc5 45.h4 gh4 46.Bd1 Bc1 47.Kh4 Kb4 48.g4 a4 49.Kg3 (time) 1–0. Nautiluschess – Oolsen, ICS blitz, 2000.

4.d3 c5 5.e4 e5 6.bc5 Qa5 7.Bc3 Qc5 8.Be2 g6 9.Nf3 Ng4 10.d4+/– Qb6 11.0–0 Bg7 12.h3 Nf6 13.de5 Ne4 14.Bd4 Qc7?? 15.Qd3 Bf5 16.Qb5 Nc6= 17.g4? Bd7 18.Qd5=+ Nd4 19.Qd4? Qc2?? 20.Bd3+/– Qc5 21.Be4 Be5?? 22.Qc5+– (22.Qc5 dc5 23.Ne5+–) 1–0. 1805DYDIDIDY – Festungsschach, mySchach.de, 2005.

4.d3 Nc6 5.Nf3= e5 6.b5 Ne7 7.Nc3 Be6 8.e3 Ned5 9.Nd5 Bd5 10.c4 Bf3 11.Qf3+= Rb8 12.Bc3 Be7 13.Be2 0–0 14.0–0 Re8 15.Rab1 Qd7 16.h3 Qe6 17.Qg3 h5 18.e4 g6 19.f4 ef4 20.Rf4+– Rbd8? 21.Rbf1 Kg7 22.Qg5 d5 23.Rf6 Bf6 24.Bf6 Kh7 25.Bh5 Qb6 26.Kh1 Rd6 27.Bg6! (27.Bg6 fg6 28.Qh4 Kg8 29.Qh8 Kf7 30.Qg7 Ke6 31.Bg5 Qg1 32.Kg1 de4 33.Qf7 Ke5 34.Bf6 Rf6 35.Qf6#) 1–0. pereira – opponent, internet, 2009.

4.d3 Be7 5.e4 e5 6.Nd2 c6 7.d4= ed4 8.Bd4 Nbd7 9.Ngf3 h6 10.c4 0–0 11.Bd3 b6 12.e5 de5 13.Bb2 Bb7 14.Be5 Ne5–+ 15.Ne5 Bd6 16.Ndf3? Re8 17.Qe2 Ng4!! 18.Rd1 Qf6 19.c5 Be5 20.Ne5 Re5 21.cb6 Re2 22.Be2 Qf2 23.Kd2 Rd8 24.Kc1 Qe3 25.Kb1 Qb3 26.Kc1 Qa3 27.Kb1 Qb4 28.Ka2 Rd2 29.Rd2 Qd2 30.Ka1 Qe2 31.ba7 Qa6 32.Kb2 Qa7 33.Ra1 Qf2 34.Kc3 Qf6 35.Kc4 Qa1 36.Kc5 Nh2 37.Kb6 Qb2 38.Kc7 c5 39.g4 Ng4 40.Kb8 Bd5 41.Kc7 c4 42.Kd6 Nf6 43.Kc5 c3 44.Kd4 c2 45.Kd3 Qb1 46.Ke2 c1Q 47.Kf2 Qb3 48.Ke2 Qcc2 49.Ke1 Qbb1 0–1. bvboucher (2050) – bigal (2145), net–chess.com, 2005.

4.e3 b6 5.Nf3 Bb7 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 d6).

4.e3 c6 5.c4 Bd7 6.Nf3 g6 7.Be2 e5 8.0–0 Be6 9.d4 Qc7 10.de5+– de5 11.Be5 Bd6?? 12.Bf6 Bh2 13.Nh2 Rg8 14.c5 Nd7 15.Bh4 Ne5 16.Bg3 Bd5 17.Qd4 Qe7 18.Be5 f6 19.Bf6 Qe6 20.Qe5 Rd8 21.Qe6 Be6 22.Be5 Rd5 23.Bd6 Rg7 24.Bc4 Rd6 25.cd6 Kd7 26.Be6 Ke6 27.Rd1 Rd7 28.Nc3 Rd6 29.Rd6 Kd6 30.f4 Kc7 31.e4 Kd6 32.e5 Ke6 33.g4 Ke7 34.Rd1 h5 35.f5 gf5 36.gf5 b5 37.Rd6 c5 38.bc5 b4 39.c6 a5 40.c7 ba3 41.c8Q a2 42.Qd8 Kf7 43.Rd7 1–0. Slavisa2 – Murat, Caissa.com, 2004.

4.Nf3 b6 5.e3 Bb7 6.Be2 Be7 7.0–0 0–0 8.d3 Nbd7 9.Re1 a6 10.Bf1 c5 11.Qd2 Bf3 12.e4 Bh5 13.Qc3 cb4 14.ab4 Rc8 15.Qd2 Ra8 16.Re3 Bg6 17.Be2 Ne8 18.Rh3 e5 19.Nc3 Bg5 20.Qd1 Nef6 21.Bf3 b5 22.Ne2 Ra7 23.Ng3 Bf4 24.Nh5 Nh5 25.Bh5 Nf6 26.Bg6 fg6 27.c3 a5 28.Qe2 a4 29.f3 Qb6 30.Kh1 Qe3 31.Qf1 Nh5 32.Rd1 Qb6 33.d4 a3 34.Ba1 Qb8 35.c4 ed4 36.Rd4 Be5 37.Rd5 Ba1 38.Rb5 Qc7 39.c5 Bd4 0–1. Rajewski – Scheib, Bad Woerishofen 1992.

4.g3 b6 5.Bg2 d5 6.Nf3 Bb7 7.0–0 Be7 8.d3 0–0 9.Nbd2 Nbd7 10.c4 Rb8 11.Qc2 c5 12.bc5 Nc5 13.Rac1 Rc8 14.d4 Ncd7 15.Qb1 Ba6 16.Qa2 Bb7 17.Ne1 Ba6 18.Nd3= Nb8 19.Ne5 Bb7 20.Rc2 b5 21.Rfc1 bc4 22.Ndc4 Ba6 23.Ne3 Rc2 24.Rc2 Qb6 ½–½. Miloradovic,Jelena (2105) – Stankovic,Marija (2115), YUG Cup (Women), 1997.

4.g3 d5 5.Nf3 =+.

4.d3 d5

5.Nf3 a5 6.b5 c6 7.Nc3 Bd6 8.g3 0–0 9.Bg2 Nbd7 10.0–0 e5 11.bc6 bc6 12.Na4 Qe7 13.c4 h6 14.Qc2 Bb7 15.Nh4 Qe6=+ 16.e4 de4 17.de4 Bc7 18.Rfd1 Ba6 19.Bf1 Rab8 20.Bc1 Rfd8 ½–½. marekt – winugly123, ChessWorld.net, 2008.

5.Nf3 Bd6 6.h3 Nbd7 7.g4 b5 8.Bg2 Rb8 9.e3 Nb6 10.g5 Na4 11.Bf6 gf6 12.gf6 Qf6 13.Nd4 Bb7 14.f4 c5 15.Nb3 cb4 16.d4 Rc8 17.Nc5 Bc5 18.c3 Qh4 19.Kf1 Be7 20.ab4 Rg8 21.Qf3 Bb4 22.Ke2 Nc3 23.Nc3 Rc3 24.Rac1 Rg3 25.Qf2 Rge3 26.Qe3 Re3 27.Ke3 Qg3 28.Bf3 Bd6 29.Ke2 Qf4 30.Rhf1 Qd4 31.Rcd1 Qc4 32.Kf2 Qh4 33.Kg2 0–1. Bischoff,HL – Luther,M, Schwetzingen, 1994.

4.e3 a6

5.c4 Be7 6.Nf3 Nc6 7.d4 0–0 8.Bd3 b5 9.cb5+/– ab5 10.Bb5 Bb7 11.Nbd2 Na7 12.Bd3 c6 13.Qc2 h6 14.0–0 Rc8 15.Rfc1 Qc7 16.Nb3 c5 17.dc5 Bf3 18.gf3 e5 19.cd6 Qc2 20.Rc2 Bd6 21.Rac1 e4 22.fe4 Ng4 23.e5! Ne5 24.Rc8 Nc8 25.Ba6 Ne7 26.Be5 Be5 27.Rb1 Ra8 28.Nc5 Nd5? 29.Bb7 Ra3 30.Bd5 Ra1 31.Ra1 Ba1 32.b5 Be5 33.b6 Bd6 34.Nd7 Kh7 35.b7 Kg6 36.b8Q Bb8 37.Nb8 Kf6 38.Nc6 g6 39.Kg2 Kg7 40.Kg3 f5 41.h4 Kf6 42.Kf4 g5 43.hg5 hg5 44.Kg3 Kg6 45.e4 f4 46.Kg4 f3 47.e5 Kg7 48.Kg5 Kf8 49.Kf6 Ke8 50.Ke6 Kf8+– 51.Kd7 (51.Kd7 Kg7 52.e6 Kg8 53.e7 Kg7 54.e8Q Kf6 55.Qe5 Kg6 56.Ne7 Kh7 57.Be4 Kh6 58.Ng8) 1–0. Fournier,Frederic (1965) – janobifronte, Active, 2011.

5.Nf3 b6 6.c4 Bb7 7.Be2 Nbd7 8.d4 g6 9.Nbd2 Bg7 10.0–0 0–0 11.Qc2 Rc8 12.Rfd1 c6 13.e4 e5 14.de5+/– de5 15.Ne5 Ne8 16.Nd7+– Bb2 17.Qb2 Qd7 18.Nf3 Qc7 19.e5 c5 20.Rac1 Ng7 21.Rd2 Nf5 22.Rcd1 Qc6 23.Rd5 Nd4? 24.Nd4+– cd4 25.Qd4 Qa4 26.Rd7 Bc6 27.Rd6 Qa3 28.b5 ab5 29.cb5 Be8 30.Qb6 Rc1 31.Rc1 Qc1 32.Rd1 Qc2 33.Qe3 Bb5 34.Re1 Be2 35.Re2 Rd8 36.Re1 Rd1 37.g3 h5 38.e6 Re1 39.Qe1 Qf5?? 40.e7+– 1–0. Fournier,Frederic (1665) – Sukiskp, Partie évaluée, 2007.

4.e3 Nbd7

5.c4 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 Be7 8.Qc2 0–0 9.0–0 Rc8 10.Nc3 e5 11.h3 Re8 12.e4 c6 13.Qb3 Bf8 14.Nh2 Qe7 15.d3 g6 16.f4 Bg7 17.f5 Nf8 18.Bc1 Kh8 19.Bg5 h6 20.Be3 Kh7 21.b5 c5 22.Qb2 Rcd8 23.a4 Qc7 24.Qd2 Qe7 25.Rf2 Ra8 26.fg6 fg6 27.Raf1 N8d7 28.Ng4 h5 29.Nh2 Rf8 30.Bg5 Rf7 31.g4 hg4 32.Bg4 Raf8 33.a5?? ba5 34.Ra1 Qe8 35.Ra5+= Ng4 36.Ng4 Rf2 37.Nf2 Qe6 38.Ra7+– Bc8 39.Nd5 Nb8 40.Re7 Qg8 41.Nf6 Rf6 42.Bf6 (42.Bf6 Qf8 43.Qg5 Qe7 44.Be7+–) 1–0. Bougot,Joel (1890) – Wietholter,Frederik (1660), FRA–chT, 2004.

5.c4 c5 6.Nf3 Qc7 7.Be2 a6 8.Nc3 Be7 9.0–0 b6 10.b5 a5 11.Na4 Bb7 12.Qc2 0–0 13.Rac1 Rfe8 14.h3 Rad8 15.Ng5 h6 16.Nf3 Qb8 17.Rfd1 Qa8 18.Ne1 d5 19.Qc3 Bf8 20.d3 e5 21.Bg4? d4 22.Qd2 Ng4 23.hg4 Nf6 24.e4 Ng4 25.Nb6= Qb8 26.Nd5 Bd5=+ 27.ed5? Qd6?? 28.Nf3 f5 29.Nh2 Nf6 30.Qa5 e4 31.Qa6 Qf4 32.Rc2 Bd6 33.g3 Qg5 34.Bc1 Qh5 35.Re1?? e3?? 36.fe3=+ Bg3 37.Rf1? de3–+ 38.Rg2?? f4 39.b6?? e2 40.b7 ef1Q 41.Nf1–+ Qf7 42.Ng3 fg3 43.Rg3 Rb8 44.Bh6 Nh5 45.Be3 Ng3 46.Bf2 Nf5 47.d6 Rb7 48.d7 Rd7 49.Qc6 Rd3 50.Qg2 Re6 51.Bc5 Rg6 52.Qg6 Qg6 53.Kf2 Qg3 54.Ke2 Ra3 55.Ba3–+ Qa3 56.Kd2 Qb4 57.Kd3–+ Qc5 58.Kc3 Qd4 59.Kb3 Ne3 60.c5 Qc5 61.Kb2 Qd5 62.Kc3–+ Qd4! 63.Kb3 Nd1 (63...Nd1 64.Kc2 g6 65.Kb3 Qd3 66.Kb4 Qd5 67.Ka4 Qc4 68.Ka3 Qb5 69.Ka2 Qb2; 63...Qc4 64.Kb2 Qb4 65.Kc1 Qc3 66.Kb1 Qb3 67.Kc1 Qc2) 0–1. orangutanb4 (1905) – dan712 (1780), kurnik, 2011.

5.Nf3 c5 6.c4 Qc7 7.Be2 a6 8.0–0 Be7 9.Nc3 b6 10.Rc1 Bb7 11.Qc2 Rc8 12.h3 0–0 13.b5 a5 14.Na4 Rfe8 15.Rfd1 e5 16.d4 ed4 17.ed4 Bf8 18.d5 Rcd8 19.Re1 Be7 20.Bd3 Nf8 21.Ng5 h6 22.Ne4 Ne4 23.Re4 Bc8 24.Rce1+– Bd7?? 25.Bc3 Ng6 26.R4e2 Nf4?? 27.Re7+– Re7 28.Re7 Re8 29.Re8 Be8 30.Bd2 Nd3 31.Qd3 Qe7 32.Qe3 Qf6 33.Nb6 (33.Nb6 Qd8 34.Ba5+–) 1–0. orangutanb4 (1985) – dan712 (1840), kurnik, 2011.

5.Nf3 Be7 6.d4 0–0 7.c4 a6 8.Bd3 c6 9.0–0 b5 10.cb5 cb5 11.Nbd2 Bb7 12.Rc1 e5 13.de5 de5 14.Be2 e4 15.Nd4 Ne5 16.Nf5 Nd3 17.Ne7 Qe7 18.Bd3 ed3 19.Nf3 Rad8 20.Qd2 Be4 21.Nd4+= Nd5? 22.f3+– Bg6 23.e4 Nb6 24.Qd3 Nc4 25.Qc3 Nb2 26.Qb2 Qf6 27.Rfd1 Qb6 28.Kf1 Qf6 29.Qa1 Be4= 30.Ne2 Rd1 31.Rd1 Bc2 32.Qf6+/– gf6 33.Rc1 Bd3 34.Kf2 Re8 35.Nf4 Bc4 36.Re1 Rd8 37.Nh5 f5 38.Ng3 Be6 39.Re2 Kg7 40.Nf1 Rd1 41.Re3 Bc4 42.Re1 Rd3 43.Ra1 Kg6 44.Ne3 Rd2 45.Kg3 Be6 46.f4 Rd3 47.Kf2 Rd2 48.Ke1 Rd3 49.Kf2 Rd4 50.Rd1 Rf4 51.Kg3 Re4 52.Nd5 Rc4 53.Ne7 Kg7 54.Rd3 Kf6 55.Ng8 Kg7 56.Ne7 Rg4 57.Kf2=+ Rf4 58.Kg3 Rc4 59.Kf2 Rc2 60.Kg3 Rc4 0–1. Fournier,Frederic (1780) – cacharruco, Active, 2007.

4.e3 e5

5.c4 Be7 6.d3 0–0 7.Nf3 c6 8.Nc3 Nbd7 9.Be2 Qc7 10.0–0 Rd8 11.Qc2 b6 12.Rfc1 Bb7 13.Ne4 c5 14.Nf6 Nf6 15.b5 e4 (15...a6 16.ba6 Ra6 17.d4=) 16.de4 Be4 17.Qd1 d5 18.cd5 Bd5 19.Qf1 Bd6 (19...Ng4 20.Qe1+=) 20.h3 Qe7 21.Bc4 Bf3 22.gf3 Nh5 23.f4 Qe4 24.Qg2 Qg2 25.Kg2 g6 26.Rd1 Ng7? (26...Rac8 27.Kf3+/–) 27.Rd3 (better is 27.Bf6!?+–) 27...Nf5 28.Rad1 Be7 29.Rd8 Rd8 30.Rd8 Bd8 31.Bd3 Nd6 32.a4 c4 (32...Be7 33.e4+=) 33.Bc2 f5 34.Kf3 Nb7 35.e4+= fe4 36.Ke4 Nc5 37.Kd5 Kf7 38.Bd4 Be7 39.f3 Ne6 40.Be5 Bc5 41.Kc4 Be3 42.Bb8 Bf4 43.Ba7 Ng5? 44.Bb6+– Nf3 45.a5 Nd2 46.Kd5 Nf3 47.a6 (47.a6 Bb8 48.Kc6 Ne5 49.Kb7+–) 1–0. Fournier,Frederic – danielmafra (1805), Active, 2007.

5.Ne2 a6 6.Ng3 b5 7.d3 Bb7 8.e4 Be7 9.Be2 0–0 10.0–0 g6 11.f4 Nbd7 12.f5 Nb6 13.fg6 fg6= 14.Nd2 Na4 15.Qc1 c5 16.bc5 Nc5 17.c4 bc4 18.Qc4+= d5 19.Qa2 Qd6 20.d4 Ncd7 21.de5 Ne5= 22.Be5 Qe5=+ 23.Rab1 Rab8 24.Nf3 Qe6 25.Nd4 Bc5–+ 26.Qd2 Ne4 27.Rf8 Rf8 28.Qe3 Bd4 29.Qd4 Bc6 30.Ne4 Qf5?? 31.Nd2 (31…a5 32.Bf3+–; 31.Nc3 Qf6 32.Rd1 Qd4 33.Rd4 Kg7+–) 1–0. 1805DYDIDIDY – Jonas84, mySchach.de, 2005.

4.e3 Be7

5.d4 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 Nc6 8.0–0 Qd7 9.b5 Na5 10.Nbd2 h6 11.c4 g5 12.Bc3 g4 13.Ne1 h5 14.f4 h4 15.Ba5 ba5 16.Bg4 Ng4 17.Qg4 0–0–0 18.Nef3 Rdg8? 19.Qh3+– f5 20.Kh1 Bf6 21.Rg1 Rg4 22.Rae1 Rhg8 23.Re2 Qe7 24.e4 d5? 25.e5 Bh8 26.c5 c6 27.a4 cb5 28.ab5 Kb8 29.Ng5 Qd7? 30.Qe3 Qb5 31.h3 Rg3 32.Qf2 Qd3 33.Ndf3 a4 34.Re3 Qc4 35.Nd2 Qc2? 36.Rg3 hg3 37.Qe3 Ba6 38.Ndf3 Bc4 39.Rc1 Qb3 40.Qd2 a3 41.Qc2?? Qc2+/– 42.Rc2 a2 43.Rc1 Ka8 44.Nd2 Rb8 45.Ne6 Bd3?? 46.Ra1?? Bb1?? 47.Nc7+– Kb7 48.Nb5?? Rd8?? 49.Nc3 Kc7 50.Ncb1 Kc6 51.Ra2 Ra8 52.Nc3 1–0. mihai740609 – danni2009, kurnik, 2011.

5.d4 Nbd7 6.Nf3 0–0 7.c4 a5 8.b5 c5 9.Bd3 cd4 10.ed4 b6 11.Nc3 Bb7 12.0–0 d5 13.cd5 Nd5 14.Nd5 Bd5 15.Rc1 Bd6 16.Qe2 Rc8 17.Rc8 Qc8 18.Ne5 Nf6 19.f4 a4 20.f5 ef5 21.Bf5 Qb7 22.Bc2 Re8 23.Ba4 Qa8 24.Qc2 Be4 25.Qd1 Bd5 26.Bc2 Ba3 27.Ba3 Qa3 28.Qd2 Qa2 29.Qf2 Ra8 30.Bd3 h5 31.Rc1 Qf2 32.Kf2 Ra2 33.Rc2 Rc2 34.Bc2 Kf8 35.Bd3 ½–½. Schueller,Rudolf (1865) – Fiedler,Peter, DESC, 2003.

5.Nf3 0–0 6.Be2 Ne8 7.0–0+= Bf6 8.d4 d5 9.Nbd2 Nd6 10.c4 c6 11.c5 Ne8 12.e4 Nc7 13.e5 Be7 14.Bd3 a6 15.Qc2 g6 16.h3 Nd7 17.Nh2 f5 18.ef6 Bf6 19.Ng4 Bg7 20.Nf3 Nf6 21.Nge5 Nh5 22.Rae1 Nf4 23.Ng4 Nd3 24.Qd3+/– Ne8 25.Bc1 Bf6 26.Nf6+– Nf6 27.Ng5 Nh5 28.Ne6 Be6 29.Re6 Nf4? 30.Rg6?? Ng6–+ 31.f4 Qf6 32.f5 Ne7 33.Qg3 Kh8 34.Bf4 Rg8 35.Qe3?? Rae8?? 36.Be5+– Qg7 37.Bg7 Rg7 38.f6 Rf7 39.fe7 Rf1 40.Kf1 Kg7 41.Qe5 Kf7 42.Qf5 (42.Qf5 Ke7 43.Qh7 Kd8 44.Qb7 Rf8 45.Kg1+–) 1–0. erisonpassos – krogulo, kurnik, 2011.

5.Nf3 b6 6.Be2 Bb7 7.c4 Nc6 8.Nc3 Qc8 9.0–0 0–0 10.h3 Nd7 11.d4 Bf6 12.d5 ed5 13.cd5 Ne7 14.e4 Ne5 15.Ne5 Be5 16.Qc2 f5 17.Bd3 fe4 18.Be4 g6 19.Rad1 Nf5 20.Bf5 Rf5 21.Ne2 Qf8 22.Be5 Re5= 23.Ng3 Bd5?? 24.Rfe1?? Re1–/+ 25.Re1 Re8 26.Re8+= Qe8 27.Qd2 c6 28.Ne2 Qe4 29.f3 Qb1 30.Kh2 Qf5 31.Nc3 Qe5 32.Kg1 Be6 33.Kf2 c5 34.bc5 bc5 35.Ne4 d5 36.Nc5 Bf5 37.Nd3 Qd4 38.Ke2 Bd3 39.Qd3 Qd3 40.Kd3 Kf7 41.Kd4 Ke7? 42.Kd5+– Kd7 43.g4 h6 44.f4 a5 45.h4 Ke7 46.f5 gf5 47.gf5 Kf7 48.Ke5 h5 49.f6 a4 50.Kf5 Ke8 51.Ke6 Kf8 52.f7+– Kg7 53.Ke7 Kg6 54.f8Q Kh7 55.Ke6 Kg6 56.Qf6 Kh7 57.Qg5 Kh8 58.Kf6 Kh7 (58...Kh7 59.Qg7) 0–1. Fournier,Frederic (1900) – mooonlight (1930), Active (2/0), 2004.

5.Nf3 Nbd7 6.d4 b6 7.c4 Bb7 8.Nc3 a6 9.Bd3 c5 10.0–0 cb4 11.ab4 Qc7 12.Qe2 0–0 13.h3 h6 14.Rfc1 Rfc8 15.e4 Qd8 16.d5 e5 17.Nd2 Ra7 18.b5 Rca8 19.ba6 Ra6 20.Ra6 Ba6 21.Nb5 Nc5 22.Bb1 Bb5 23.cb5 Qd7 24.Bd3 Ra2 25.Rb1 Qa7 26.Bc4 Ra4 27.f3 Qd7 28.Kh2 Nh5 29.g3 Nf6 30.Kg2 Ne8 31.Bb3 Ra8 32.f4 f6 33.f5 Nc7 34.Bc4+/– Qe8 35.Bc1 Ra4 36.Bb3 Nb3 37.Nb3 Qb5 38.Qg4?? Qc4 39.Nd2–/+ Qc5 40.Nf3? Qc2–+ 41.Bd2 Qb1 42.Bh6 Bf8 43.h4 Ra2 44.Bd2 Qd1 45.h5 Rd2 46.Nd2 Qg4 0–1. cibis – exp2005, kurnik, 2011.

4.e3 g6

5.Nf3 Bg7 6.Be2 0–0 7.d3 e5 8.0–0 Be6 9.Nbd2 c6 10.c4 h6 11.Re1 Kh7 12.Qc2 Qe7 13.Rad1 Nbd7 14.Bf1 a6 15.d4 Rac8 16.de5 de5 17.Ne5 Ne5 18.Be5 b5 19.c5 Rfe8 20.Nf3 Nd5 21.Bg7 Kg7 22.Nd4 f5 23.g3 Kh7 24.Bg2 Qf6 25.Ne6 Re6 26.Bd5 cd5 27.Rd5 h5 28.Red1 Kh6 29.Qc1 g5 30.Rd6 f4?? 31.Re6 Qe6 32.ef4 Qf5 33.fg5 Kg7 34.Qe3 Rf8 35.f4 h4 36.Qe5 Qe5 37.fe5 hg3 38.hg3 Rf3 39.Kg2 Ra3 40.Rc1 Re3 41.c6 Re5 42.c7 Rg5 43.c8Q Rf5 44.Qf5 Kh6 45.Rc6 Kg7 46.Qd7 Kf8 47.Rc8 1–0. exp2005 – pietrek1132, kurnik, 2011.

5.Nf3 Bg7 6.Be2 0–0 7.d3 Re8 8.0–0 a6 9.Nbd2 b5 10.c4 Bb7 11.d4 bc4 12.Nc4 Nbd7 13.Qc2 Rc8 14.Rfd1 c5?? 15.bc5 dc5 16.dc5 Rc5 17.Qd2 Qc7 18.Rac1 Qb8 19.Bd4 Rh5 20.Nfe5 Re5=+ 21.Ne5 Ne5 22.Be5? Qe5–+ 23.Rb1 Be4 24.Rb4 Qg5 25.f3 Bd5 26.e4 Qd2 27.Rd2 Bc6 28.Rd6 Bb5 29.Bb5 ab5 30.Rb5 Nh5 31.Rd2 Nf4 32.Ra2 Rd8 33.Kf2 h5 34.g3 Nd3 35.Ke3 Ne1 36.Rb3 h4 37.Ke2 Ng2 38.Kf2 h3 39.a4 Rd1 40.a5 Kh7 41.a6 Rd7? 42.a7?? Bd4–+ 43.Ke2 Ba7 44.f4 Be3?? 45.Re3+= Rc7? 46.Rb3 Rc1 47.g4?? Re1?? 48.Kf2+– Re4 49.Rh3 Kg7 50.Kg2 Rf4 51.Rg3 Rd4 52.h3 e5 53.Re3 e4 54.Rae2 Rd3 55.Rd3 ed3 56.Rd2 Kf6 57.Rd3 Kg7 58.Kg3 Kh6 59.h4 Kg7 60.Rd7 Kf6 61.g5 Ke6 62.Ra7 Kf5 63.Rf7 Ke5 64.Rf6 Ke4 65.Rg6 Ke5 66.Rf6 Kd5 67.h5 Kd4 68.h6 Kd3 69.h7 Kd2 70.h8Q Kd1 71.Qe8 Kd2 72.Rd6 Kc2 73.Qc8 Kb3 74.Rb6 (74.Rb6 Ka4 75.Qa6) 1–0. exp2005 – jurand55, kurnik, 2011.

4.Nf3 Nbd7

5.d3 b6 6.e4 Bb7 7.Be2 c5 8.b5 Qc7 9.0–0 Be7 10.Nbd2 0–0 11.c4 Rfe8 12.Qb3 a5 13.Rad1 Rac8 14.Rfe1 h6 15.Nf1 Nf8 16.e5 de5 17.Be5 Qd7 18.Ne3 Ng6 19.Bb2 Rcd8 20.d4 cd4 21.Nd4 Qc7 22.Bf3 Bf3 23.Nf3 Bc5 24.Rd8 Rd8 25.Rd1 Rd1 26.Qd1 Ne4 27.Qd3 f5 28.Nd4 Nf4 29.Qd1 Qe5 30.g3?? Nh3–+ 31.Kg2 Nhf2 32.Qf3 Nd3 33.Nef5 Nb2 34.Qh5 Bd4 35.Qe8 Kh7–+ 36.Ne7 Nf6 37.Qg6 Kh8 38.Qf7 Nd3 39.Qf8?? Kh7–+ 40.Qf7 Qe2 41.Kh3 Qg4 42.Kg2 Qe2 43.Kh3 Qg4 44.Kg2= Qe2 (44...Qe4 45.Kh3 Nf2) ½–½. bratek55 (1710) – dan712 (1805), kurnik, 2011.

5.d3 c5 6.bc5 Nc5 7.e4 Qc7 8.Be2 a6 9.0–0 Be7 10.Nbd2 Ncd7 11.c4 b6 12.Rc1 Bb7 13.Nd4 Rc8 14.f4 0–0 15.N2f3 Rfe8 16.h3 Qb8 17.g4 h6 18.Kh2 Ba8 19.Rg1 Kh8 20.g5 hg5 21.Ng5 Kg8 22.Bh5 Rf8? 23.Nf7?? Rf7= 24.Ne6 Bf8 25.Bf7+/– Kf7 26.Ng5 Ke7 27.e5 de5 28.fe5 Ne5 29.Qe2 Nfd7 30.d4 Kd8 31.de5 Nc5 Nf7 Kc7 33.Nd6! Bd6 34.ed6 Kb7 35.Rg7 Kc6 36.Qf3 Kd6 37.Rd1 Ke6+– 38.Qg3 Qg3 39.Rg3 Ne4 40.Rg6 Kf5 41.Rb6 Rc4 42.Rf1 Kg5 43.Bf6 Nf6 44.Rbf6 Rc2 45.R6f2 Rc3 46.Rg1 Kh5 47.Rg8 Be4 48.Rh8 Kg5 49.Re8 Bf5 50.Re5 Rh3 51.Kg2 (51.Kg2 Ra3 52.Ref5 Kh6 53.Rf6 Kg5 54.Rf8+–) 1–0. bratek55 (1700) – dan712 (1815), kurnik, 2011.

5.d3 c5 6.bc5 Nc5 7.e4 Ncd7 8.Be2 a6 9.0–0 Qc7 10.Nbd2 Be7 11.c4 0–0 12.Rc1 b6 13.Nd4 Bb7 14.f4 Rfe8 15.g4 h6 16.N2f3?? Rac8 17.g5= hg5 18.Ng5 Bf8 19.Bh5 Nh5? 20.Qh5 Nf6+/– 21.Qh4 g6?? 22.Ndf3 e5 23.fe5 de5 24.Kh1?? Bg7= 25.Rf2 Nh5 26.Ne5 Be5 27.Rf7 Qf7 28.Nf7 Kf7?? 29.Rf1+– Kg7 30.Be5 Re5 31.Qf2 Re7 32.Qb6 Rc6 33.Qd8 Rcc7 34.Qf8 Kh7 35.c5! Rcd7 36.Qf3?? Kg7?? 37.Rc1?? Bc6?? 38.a4?? Rf7?? 39.Qg4?? Rd3 40.Rg1?? Rf6 41.Re1 Nf4 42.Qc8?? Re6 43.Qc7+– Kh6? 44.Qf4 Kg7 0–1. bratek55 (1710) – dan712 (1805), kurnik, 2011.

5.d3 g6 6.e4 Bg7 7.Be2 0–0 8.0–0 b6 9.c4 Bb7 10.Nbd2 a6 11.Qb3 c5 12.Rac1 Qe7 13.Rfd1 Nh5 14.g3 Bb2 15.Qb2 Qf6 16.Qf6 Nhf6 17.Nb3 Nb8 18.bc5 dc5 19.Rb1 Nbd7 20.e5 Ng4 21.d4 cd4 22.Nbd4 Nde5 23.Ne5 Ne5 24.Rb6 Ra7 25.f4 Nd7 26.Rb2 Nc5 27.Rdb1 Be4 28.Re1 Rd8 29.Nf3 Bf3=+ 30.Bf3 Nd3 31.Rd1 Nb2 32.Rd8 Kg7 33.c5 Rc7 34.c6 Nc4? 35.Ra8?? a5 36.Kf2 Kf6 37.g4 Na3 38.Ra5 Nc4 39.g5 Ke7 40.Ra8 Nd6 41.Ra1 Nf5 42.Rd1 Ke8 43.Be4 Ne7 44.Kf3 Nc6=+ 45.Bc6 Rc6 46.Rd3 Kf8 47.h4 Kg7 48.Kg4 Rc7 49.Re3 h6 50.gh6 Kh6 51.Rd3 Rc4 52.Kg3 f6 53.Re3 Rc6 54.Kh3 g5 55.hg5 fg5 56.fg5 Kg5 57.Kg3 Kf5 58.Rf3 Ke4 59.Rf4 Ke5 60.Ra4 Rc3 61.Kf2 Rd3 62.Ra5 Rd5 63.Ra1 Rd4 64.Ke3 Re4 65.Kf3 Rc4 66.Ra5 Kf6 67.Rh5 e5 68.Rh6 Kf5 69.Rh8 Rc3 70.Ke2 Ke4 71.Rh4 Kd5 72.Rh8 Kd4 73.Rd8 Ke4 74.Rh8 Rc2 75.Kd1 Rg2 76.Rh4 Kd3 77.Ke1 e4 78.Kf1 (78.Kf1 Ra2 79.Rh8–+). bratek55 (1635) – betiber64 (1805), kurnik, 2011.

5.e3 c5 6.c4 Be7 7.Be2 a6 8.0–0 Qc7 9.Nc3 0–0 10.Rc1 Re8 11.Qc2 b6 12.d4 Bb7 13.Rfd1 Rac8 14.Qb1 Qb8 15.d5 e5 16.b5 a5 17.Na4 Qc7 18.h4 Rcd8 19.h5 h6 20.Nh4 Bc8 21.Nf5+= Nf8 22.Ne7 Qe7 23.Nb6 Bg4 24.Bg4 Ng4 25.Qf5 Qh4 26.Kf1 g6 27.g3?? Qh3–+ 28.Ke2 gf5 29.Rh1 Qg2 30.Rcf1 e4 31.Rh4 Qf3 32.Kd2 Ne5 33.Be5 Re5 34.Na4 f4 35.Rf4 Qh5 36.Rh4 Qg6 37.Nc3 Rde8 38.Rfh1 Kg7 39.a4 Nd7 40.Ne2 Rf5 41.Nf4 Rf4! 42.gf4 Rh8 43.R4h3 Qf6 44.Rg3 Kf8 45.Rb1 h5 46.b6 h4 47.Rgg1 h3 48.b7 h2 49.Rh1 Ke7 50.Rb5 Qh4 51.Ke2 Qg4 52.Kd2 Qg2 53.Rbb1 Rb8 54.Ke2 Rb7! 55.Rh2 Qf3 56.Kd2 Rb1 57.Rh7 Qf2 58.Kc3 Qb2 0–1. orangutanb4 (2010) – dan712 (1815), kurnik, 2011.

4.Nf3 Be7

5.e3 0–0 6.d4 b6 7.c4 Bb7 8.Nc3 a6 9.Bd3 h6 10.0–0+= Nbd7 11.e4 c6 12.e5 Ne8 13.Qc2 c5 14.Be4 Rb8 15.Rad1 cd4 16.Rd4+= Qc7 17.Rfd1 Bc8 18.ed6 Nd6 19.Bh7 Kh8 20.Ne4 Ne4 21.Re4 Nf6 22.Be5+= Qb7 23.Bf6 Bf6=+ 24.Re2 Qc7 25.Be4+= Bb7 26.Red2 Rbd8 27.Rd8 Bd8 28.Bb7 Qb7 29.Qd2 Bf6 30.Qd7 Rd8= 31.Qd8 Bd8–/+ 32.Rd8 Kh7 33.h3 Qc7 34.Rf8 Qf4 35.c5 bc5 36.bc5 Qc1 37.Kh2 Qc5 38.Rf7 Kg6 39.Rf4 Qa3 40.Ne5 Kh7 41.Nf7 Qc1 42.g3 Qc7 43.h4 Kg8 44.Kg2 a5 45.Nh6 gh6 46.Rf6 Qc6 47.Kh2 Kg7 48.Rf4 a4 (49.Rd4 a3–+) 0–1. Dyczkowski,R – Reid,Carl, Chicago ICL ConBank–1994.

5.e3 0–0 6.d4 b6 7.c4 Bb7 8.Be2 Nbd7 9.Nbd2 c5 10.dc5 dc5 11.b5 Qc7 12.0–0 e5 13.h3 Rad8 14.Qc2 Rfe8 15.e4 Nf8 16.Be5+/– Bd6 17.Bd6 Qd6 18.Rad1 Qe6 19.Ng5 Qe7 20.Ndf3 h6 21.e5 hg5 22.ef6 Qf6 23.Bd3?? g6?? 24.Nh2+= Ne6 25.Ng4 Qg7 26.Rfe1 Nd4 27.Qb1 Re1 28.Re1 f5 29.Ne3 Re8 30.Nf1 Re1 31.Qe1 Qf7 32.Qd1 Kg7 0–1. Fournier,Frederic (1725) – LoboHombo (1790), Active, 2006.

5.e3 Nbd7 6.c4 0–0 7.Qc2 c6. jpettit (2470) – johnrbrown (2335), net–chess.com, 2010.

3.a3 Bd6

4.c4 b6 5.d4 c5 6.dc5+/– Bc7 7.cb6 Bb6 8.e3 Qe7 9.Nf3 0–0 10.Nc3 h6 11.Be2 Bb7 12.c5 Bc7 13.Nb5 Rc8 14.0–0 Bc6 15.Nfd4 Bb5 16.Nb5 a6 17.Nc7 Rc7 18.Be5 Rc8 19.Bf3 Ra7 20.Bd6 Qe8 21.a4 Nc6 22.b5 ab5 23.ab5 Ra1 24.Qa1 Ne7 25.b6 Nc6 26.b7 Qd8 27.bc8R (27.bc8R Qc8 28.Rd1+–) 1–0. Ivanchuk,Vassily (2760) – Henrici,Alexander, Mainz sim, 2007.

4.c4 Nc6 5.Nf3 0–0 (5...b6 6.Nc3 0–0 7.e3=) 6.g3= h6 (6...Ng4 7.Bg2=) 7.Bg2 a6 8.d4 Re8 9.Nbd2 b6 (9...Be7 10.0–0+=) 10.0–0 Bb7 11.e4 Be7 (11...Bf8 12.d5 ed5 13.cd5+/–) 12.e5+– Nh7 13.d5 Nb8 (13...Na7 14.Nb3+–) 14.Nd4 ed5 (14...Ra7+–) 15.cd5 c5 (15...Bf8 16.Nc4+–) 16.Nf5 Bf8 17.Nc4 Qg5 (17...Ra7+–) 18.Nfd6 b5 (18...Bd6 19.Nd6 Re5 20.Be5 Qe5 21.bc5 bc5 22.Nb7+–) 19.f4 Qg6 20.e6 (20.Be4!? Qe4 21.Ne4 bc4 22.Nc5 Bc5 23.bc5 a5+–) 20...bc4 (20...de6 21.de6 Rd8 22.Bb7 bc4+–) 21.f5 (21.f5 Bd6 22.fg6 fg6 23.Qc2+–) 1–0. marekt (2190) – ovid7 (1780), gameknot.com, 2014.

4.c4 g5 5.e3 Rg8 6.g3 a5 7.b5 Kf8 8.Bg2 Rg6 9.Ne2 Rh6 10.0–0 Rg6 11.h3 h5 12.g4?? Rh6 13.gh5 e5? 14.f3 Rh5 15.Ng3 Rh6 16.Nf5 Rh8 17.f4! gf4 18.ef4 e4 19.Bf6?? Qf6= 20.Qg4?? Rg8 21.Qh5 Bc5 22.Kh2 Qa1 23.Nc3 Qa3 24.Ne4 Rg6?? 25.Qh8 Rg8= 26.Qh6 Ke8 27.Qh7?? Rg6?? 28.Qh8 Bf8 29.Ng5? Ra7?? 30.Re1 Re6 31.Ng7 Ke7?? 32.N7e6 de6–/+ 33.Qh7 Kd8 34.Nf7 Ke8 35.Re6?? Be6–+ 36.Ne5 Kd8 37.Qh4 Qe7 (37...Qe7 38.Qh8 Nd7–+) 0–1. Fournier,Frederic – BulletC, ICC, 2005.

4.e3 a5 5.b5 g6 6.Nf3 c6 7.bc6 b6 8.cd7 Kd7?? 9.Be2 Ke8 10.0–0 Nbd7 11.Nc3 Nh5?? 12.Nb5 Ndf6 13.Nd6 Qd6 14.Nd4 Qb8? 15.c4 Ng7 16.Nc6 Qd6 17.Nd4 e5?? 18.Nf3 Ngh5? 19.Be5 Qc5 20.d4 Qc6 21.Qb3 Bg4 22.h3 Be6 23.d5 a4 24.Qb4 Qc8 25.de6 Qe6 26.Rfd1 g5 27.Qb5 Kf8 28.Bf6 Nf6 29.Ng5 Qc8 30.Qe5 Qc6 31.Rd6 Qc7 32.Qf6 Kg8 33.Rad1 h6 34.Rd7 Qb8 35.Qf7 1–0. Fournier,Frederic – WimpE, ICC, 2005.

4.e3 c6 5.Nf3 Qc7 6.d4 Ng4 7.c4 Nh2? 8.Nh2+– Bh2 9.Nd2?? Bd6= 10.Nf3 Be7 11.Bd3 d6 12.0–0 Nd7 13.Qc2 a6 14.Rad1 b6 15.Rfe1 Bb7 16.e4 0–0–0 17.e5 de5=+ 18.de5 Kb8 19.c5 Rhf8 20.Qe2 bc5=+ 21.bc5 f6 22.ef6+= gf6 23.Rc1 f5?? 24.Ne5 Ne5?? 25.Be5+– Qe5 26.Qe5 Ka8 27.Rb1 Bf6 28.Qe2 Rb8 29.Ba6 Ba6 30.Qa6 1–0. Fournier,Frederic (1950) – Nath (1875), Active Blind, 2007.

4.e3 Qe7 5.c4 Kd8? 6.c5+– Bc5 7.bc5 Qc5 8.Nc3 Nc6 9.Rc1 Qe7 10.Bb5 a6 11.Bc6 dc6 12.d4 Bd7 13.Nf3 h6 14.Ne5 g5 15.Nd7 Qd7 16.Qf3 Qe7 17.d5! cd5 18.Rd1 c6?? 19.Ne4 Ne4 20.Bh8 (20.Bh8 f5 21.Bb2+–) 1–0. dtpwaldi – 1jomarola1, kurnik, 2011.

4.e4 Nc6 5.b5 Na5?? 6.e5+– Nd5 7.ed6 cd6 8.Bg7 Rg8 9.Bb2 a6 10.Nc3 Nc3 11.Bc3 Nc4 12.Bc4 d5 13.Bd3 ab5 14.g3 e5 15.Be5 d6 16.Bd4 Bg4 17.f3 Be6 18.Bh7 Rf8 19.Qb1 f6 20.Bg6 Bf7 21.Bd3 Ra5 22.Bc3 Ra8 23.Qb5 Qd7 24.Bf6 Qb5 25.Bb5 1–0. Taulien,Hans_Juergen – Pieleck,Andreas, remoteschach.de, 2002.

4.e4 Be7 =.

4.Nf3 Nc6 5.e3 b6 6.c4 Bb7 7.Be2 h6 8.d4 a5 9.Nbd2 ab4=+ 10.ab4 Nb4 11.Qb3 Nc6 12.0–0 0–0 13.c5 Be7 14.cb6 cb6 15.Nc4 Ra1 16.Ra1 Nd5 17.Nfe5 Ne5 18.Ne5 Qc7 19.Rc1 Qd6 20.Bb5 Bc6 21.Nc4?? Qb4–/+ 22.Qb4 Bb4 23.Bc6 dc6 24.Ne5 c5 25.dc5 bc5 26.Nd7 Rc8 27.Bd4 c4 28.Ne5 c3 29.Nd3 Ba5 30.e4 Ne7 31.f3 Ng6 32.g3 e5! 33.Bf2 f6 34.Ne1 Ne7 35.Nc2 Rb8 36.Be1 Rc8 37.Ne3?? Ng6?? 38.Nd1 Ne7 39.Bc3 Bc3 40.Rc3 Rc3 41.Nc3 Nc6 42.Nd5 1–0. Fournier,Frederic (1785) – stoxd (1795), Active (5/0), 2004.

4.Nf3 h6 5.c4 c5 6.Qb3 b6 7.b5 Bb7 8.d3 Bf3 9.gf3 0–0 10.Nd2 Bc7 11.Ne4 Ne4 12.fe4 f6 13.e3 Qe8 14.f4 Qh5 15.Be2 Qh4 16.Kd2 Bf4? 17.ef4+– Qf4 18.Kc2 Qe3 19.Rae1 d6?? 20.Kb1 Nd7?? 21.Bg4 Qe1 22.Re1 Rfe8 23.Qd1 Ne5 24.h4 Ng4 25.Qg4 a5 26.Rg1 Ra7 27.Bf6 (27.Bf6 Ree7 28.Be7 Re7 29.Qf4+–) 1–0. alaamattar (2135) – mpopp (1835), net–chess.com, 2005.

4.h3 0–0 5.g4 Nc6 6.Bg2 b6?? 7.b5+– Bb7 8.bc6 Bc6 9.Bc6 dc6 10.Nf3 Ne4 11.d3 Nf6 12.Nbd2 Bc5 13.g5 Nh5 14.Ne4 a5 15.Nc5 bc5 16.Qd2 Qd5 17.e4 Qd8 18.Ne5 f6 19.Nc6 (19...Qd7 20.Na5+–) 1–0. Wall,Bill – FlatPolac, Internet, 2002.

4.c4 0–0

5.c5 Be7 6.d4 d5=+ 7.b5 c6 8.a4 Ne4 9.Nf3 Qa5 10.Nbd2 Bg5 11.e3 e5 12.Ne5 Bg4?? 13.Ng4+– Nd2 14.Qd2 Qd2 15.Kd2 Nd7 16.f4 Be7 17.Bd3 Nf6 18.Nf6 Bf6 19.h4 cb5 20.ab5 b6 21.c6 h5 22.Ba3 Rfe8 23.Bf5 g6 24.Bd7 Rad8 25.Be8 (25...Re8 26.Rac1+–) 1–0. Rush,Bradley – Bonney,Eric, IECG, 1995.

5.c5 Be7 6.d4 d6 7.cd6 Qd6 8.e3 Bd7 9.Nf3 Qb6 10.Nc3 a5 11.b5 c6 12.Ne5 Be8 13.Nc4 Qd8 14.bc6 Bc6 15.Ne5 Qb6 16.Rb1 Nbd7 17.Nc6 Qc6 18.Qd3 Rfc8 19.Kd2?? Nc5!–+ 20.dc5 Rd8 0–1. Fournier,Frederic (2245) – Lanborghini (2335), Active (5/0), 2002.

5.c5 Be7 6.Nf3 d6 7.Bd4 Nc6 8.cd6 Nd4 9.de7 Nf3 10.gf3 Qe7 =+.

5.c5 Bf4 6.e3 Bh6 7.d4 c6 8.Nf3 d5 9.Bd3 g6 10.0–0 Nbd7 11.Nbd2 a6 12.e4 Bg7 13.e5 Ne8 14.g3 b6 15.Nb3 b5 16.Bc1 f5 17.ef6 Ndf6 18.Bg5 Bd7 19.Qd2 Qc7 20.Bf4 Qc8 21.Ne5 Nh5 22.Bh6 Nef6 23.Rae1 Bh6 24.Qh6 Ng7 25.g4 Ne4 26.Be4 de4 27.Re4 Be8? 28.f4 Qd8 29.h4 Qd5 30.Nd2 Qa2?? 31.Rf2 Qa3 32.h5?? Qc1 33.Nf1 a5 34.hg6 hg6?? 35.Ng6 Bg6 36.Qg6 Rae8 37.ba5 b4 38.Rfe2 e5?? 39.Re5 Re5+= 40.Re5 Qf4 41.Re1?? Qd4 42.Ne3= Qc5 43.Kg2 b3 44.Nf5+/– (44.Nf5 Rf5 45.gf5 Qd5 46.Kf2+–) 1–0. bratek55 (1705) – kostrzanin2, kurnik, 2011.

5.c5 Bf4 6.e3 Bh6 7.Nf3 Nc6 8.d4 Nd5 9.Bd3 f5 10.0–0 Be3 11.fe3 Ne3 12.Qe2 Nf1 13.Qf1 Ne7 14.Nbd2 c6 15.Nc4 Nd5 16.g3 b5 17.Nd6 a5 18.Ne5 ab4 19.ab4 Ra1 20.Qa1 Nb4 21.Bf1 Nd5 22.Qa7 f4 23.g4 f3 24.Bc1 f2 25.Kh1 Nf4 26.Bf4 Rf4 27.h3 h5 28.Nc8 Qc8–/+ 29.Ng6 Rf7 30.gh5 Qe8 31.Qc7 Rf5 32.Qg3 Rh5 33.Ne5 Rf5 34.Kg2 Qh5 35.Ng4 Qg5 36.Qb8 Kh7 37.Qe8 (37.Qe8 Qf4 38.Qd7 Qf3 39.Kh2–+). bratek55 (1650) – kostrzanin2, kurnik, 2011.

5.Nf3 Bf4 =.

4.c4 c6

5.c5 Bc7 6.d4 Nd5 7.e4 Ne7 8.Nf3 0–0 9.Bd3 d5 10.e5 g6 11.Nbd2 b6 12.0–0 bc5 13.bc5 Ba6 14.Ba6 Na6 15.Rb1 Nf5 16.g4 Nh6 17.h3 Ba5 18.Qe2 Qc8 19.Qe3 Kg7 20.Nb3 Bd8 21.Kg2 Ng8 22.g5 Ne7 23.h4 Nf5 24.Qf4 Rb8 25.Nbd2 Ba5 26.h5 Bd2 27.Qd2 Nc7 28.Bc3 Qa6 29.Rh1 Rb1 30.Rb1 Nb5 31.Bb4 Qa4 32.h6 Kg8 33.Kf1 Ra8 34.Ke1?? a5–/+ 35.Bc3 Qa3 36.Qb2?? Qc3–+ 37.Qc3 Nc3 38.Ra1 a4 39.Ra3 Nb5 40.Ra1 a3 41.Kd2 a2 42.Kc1 Nbd4 43.Nd2 Ra3 44.Kb2 Ra4 45.Ra2 Ra2 46.Ka2 Nh4 47.Ka3 Nhf3 48.Kb4 Nd2 49.Ka5 N2b3 50.Kb6 Kf8 51.f4 Ke7 52.Kc7 Nc5 53.Kb6 Nd3 (53...Nd3 54.Kc7 c5–+) 0–1. bratek55 (1660) – kostrzanin2, kurnik, 2011.

5.c5 Bc7 6.Nf3 0–0 7.d4 d5 8.e3 Ne4 9.Bd3 f5 10.0–0 Nd7 11.Nbd2 Ndf6 12.Ne5 Be5 13.de5 Ng4 14.h3 Nh6 15.Nf3 Nf7 16.a4 Qc7 17.Qb3 Bd7 18.Rfc1 Rae8 19.b5 h6 20.b6 ab6 21.Qb6 Qb6 22.cb6 Ra8 23.Bd4 Rfc8 24.a5 g5?? 25.a6+/– Rcb8?? 26.ab7+– Ra1 27.Ra1 Rb7 28.Ra7 Bc8 29.Ba6 Ra7 30.ba7 Ba6 31.a8Q Kg7 32.Qa6 c5 33.Bb2 d4 34.ed4 cd4 35.Qe6 g4 36.hg4 fg4 37.Nd4 Neg5 38.Qf6 Kf8 39.Ba3 Kg8 40.e6 Ne6 41.Ne6 h5 42.Qg7 1–0. bratek55 (1675) – kostrzanin2, kurnik, 2011.

4.e4 Ne4

5.Qg4 f5 6.Qg7 +/–.

5.Bg7?! Rg8 6.Bb2 Be7 =.

5.Bg7?! Rg8 6.Bd4 Nc6 =+.

3.a3 Be7

4.Nc3 d5 5.e3 0–0 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.Nc3).

4.c4 a5 5.b5 d5 6.e3 0–0 7.Nf3 Nbd7 8.d4 c5 9.Nbd2 a4 10.Be2 Ne4 11.0–0+= b6 12.Qc2 Bb7 13.Ne4 de4 14.Nd2 f5 15.Rad1 Qb8 16.Nb1 cd4 17.ed4 f4 18.Bg4 Qd6 19.Nc3 Nf6 20.Bh3 f3 21.g3 e5?? 22.d5?? Bc8+/– 23.Bc8 Rac8 24.Ne4 Qd7 25.Ng5 Qg4 26.Nf3 Qf3 27.d6 Bd8 28.Be5 Ne4 29.Rd3 Qf5 30.f4 Nc5 31.Rd2 Qc2 32.Rc2+= Nd7 33.Bd4 Re8= 34.Rfc1 Re6–/+ 35.c5 bc5 36.Bc5?? Rc5–+ 37.Rc5 Nc5 38.Rc5?? (38.f5 Rd6 39.Rc5–+) 0–1. Czernicki,Bogdan (2000) – Pedrak,Grzegorz (2220), Rudnik, 1992.

4.c4 a6 5.Nf3 0–0 6.d4 c6 7.e3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.d4 a6).

4.c4 d6 5.g3 0–0 6.Bg2 Nbd7 7.Nf3 Rb8 (7...d5 8.c5=) 8.d4 (8.0–0 b6+=) 8...b6 9.0–0 Bb7 10.Nbd2 c5 11.e3 d5 12.Qa4 (12.Qc2 Qc7=) 12...a6 (12...dc4 13.dc5 (13.Nc4? b5 14.Qc2 bc4–+) 13...bc5 14.Nc4 cb4 15.ab4+=) 13.cd5 b5 (13...ed5!? 14.dc5 bc5=) 14.Qc2+/– Bd5? (better is 14...cd4 15.de6 de3 16.fe3 fe6+/–) 15.dc5+– Qc7 16.Rfe1 Rfc8 (16...Bb7 17.e4+–) 17.e4 Bb7 18.Qb3 (18.Rad1 Ng4+–) 18...a5 (18...Rd8 19.Rad1+–) 19.Ng5 (19.Nd4 Ba8+–) 19...Nf8 (19...Ra8 20.Ndf3 Ra6 21.Nd4+–) 20.f4 (20.Ndf3 N6d7 21.Bc1 Ng6+–) 20...N6d7 (20...N8d7 21.Ngf3+–) 21.Ngf3 ab4 (21...Rd8 22.Nd4+–) 22.ab4 Ra8 23.Nd4 Ra1 (23...e5 24.fe5 Ne5 25.N2f3 Nf3 26.Bf3+– (26.Nf3?! Ra1 27.Ba1 Qd7+–)) 24.Ra1 Bc5 (24...Bc6 25.Nc6 Qc6 26.Nf3 Nc5 27.Qc3+–) 25.bc5 Qc5 (25...Nc5 26.Qb5 Nfd7 27.Qe2+–) 26.Rc1 Qb6 27.Rc8 Bc8 28.Qb5 1–0. Weissmann,Peter (1795) – Dreiseitel,Ursula, Fuerth GER, Pyramiden Cup, 2014.

4.d3 0–0 5.h3 b6 6.Nf3 Bb7 7.e4 d6 8.Nbd2 Nbd7 9.Nh2 e5 10.Be2 Rc8 11.Ng4 Re8 12.Nf1 Nf8 13.Nf6 Bf6 14.Bg4 Rb8 15.Ng3 Ng6 16.Nf5 Nf4 17.Rh2 Ng6 18.g3 Ne7 19.Qf3 c6 20.Ne7 Be7 21.Bf5 Bf8 22.Qg4? g6–+ 23.h4 Bg7 24.h5 Bc8?? 25.Bc8+= Rc8 26.hg6 fg6 27.0–0–0 Rf8? 28.f4 ef4 29.gf4 Bb2+= 30.Kb2 Qf6 31.c3 Qf4 32.Qe6 Kh8? 33.Rdd2 Qe5 34.Qh3 Rc7=+ 35.Rhg2 Qf6 36.d4 Rg7 37.a4 Kg8 38.b5 c5 39.d5 Re7 40.Qg4 Qf4 41.Qf4 Rf4–+ 42.Rgf2 Rfe4 43.Rf6 Rd7 44.Kb3 Ree7 45.Rdf2 Rf7 46.Rf7 Rf7 47.Re2 Kf8 48.Re6 Rd7 49.Kc4 Kf7 50.Kd3 h5 51.Ke3?? Kg7 52.Kf3 Kf7 53.Re4?? Re7–+ 54.Kf4 Re4 55.Ke4 Kf6 56.Kf4 g5 57.Ke4 h4 58.c4 g4 59.Kf4 h3 60.Kg4 h2 61.Kg3 h1Q 62.a5 Kf5 63.ab6 ab6 64.Kf2 Kf4 65.Ke2 Qe4 66.Kf2 Qc4 67.Kg2 Qd3 68.Kf2 Qd2 69.Kf1 Kg3 70.Kg1 Qg2 (70...Qe1) 0–1. valerypavlovich (2120) – kostaspetidis (2105), net–chess.com, 2006.

4.d3 a5 5.c4 ab4 6.Ra2 d5 7.Qb3 dc4 8.Qc4 e5 9.Be5 Be6 10.Qf4 Ba2 11.Nd2 1–0. nimzou (1730) – manishkhanchandani (2100), net–chess.com, 2014.

4.d4 (--> 1.b4 Nf6 2.d4 e6 3.a3 Be7 4.Bb2).

4.e4 0–0 5.e5 Ne8 6.Nf3 d6 7.ed6 Nd6 8.Be2 a5 9.0–0 ab4 10.ab4 Ra1 11.Ba1 Bd7 12.Bb2 Nc6 13.b5 Nb4 14.c4 Be8 15.d4 Nf5 16.Ba3 c6 17.Qd2 c5 18.Rd1 Qa5 19.dc5 Bc5 20.Ng5 Qa4 21.Ne4 b6 22.Nc5+– bc5 23.Qc3 f6+/– 24.g4 Nh4 25.Rd8 e5 26.Nd2 Ng6 27.Ne4+/– Nf4 28.Bf1 Qa5? 29.Rc8 Qa4+/– 30.Rd8 Qa5+– 31.Rc8?? Qa4 32.Qf3 Qa7 33.Nc5 Nc2 34.Ra8 Qf7 35.b6 Nd4+/– 36.Qe3 Qg6 37.Ne4?? Qg4= 38.Ng3 Qd1 39.h4 Nh3 40.Kh2 Nf3 41.Kh1 Nd2 42.Qc5+– Nf2 43.Kh2 Nf3 44.Kg2 Nh4 45.Kg1 Nh3 46.Kh2 Qd2 47.Be2 Nf3 48.Kh1 Qe1 49.Nf1 Nf2 50.Kg2 Nh4 51.Kh2 Ng6 52.Qd5+– Bf7 53.Rf8 Nf8 54.Qd2 Qd2 55.Nd2 Nd7 56.Kg2 Nd1= 57.Bd1 Nb6 58.c5 Nd5 59.Kf2+= f5 60.Bc2 e4 61.Nc4 g5 62.c6+= h5 63.Ne3+/– f4 64.Nd5 Bd5 65.c7 e3 66.Ke2 Bb7 67.Be7 g4 68.Bd6 Ba6 69.Bd3 f3 70.Ke3 Bc8 71.Kf4 Kf7 72.Kg5 h4 73.Kh4 Ke6 74.Bg3 Kd5 75.Kg5 Kc6 76.Be4 Kb6 77.Kf6 Bd7 78.Ke7 Bc8 79.Kd8 Be6 80.Bc2 Kb5 81.Bg6 Kb4 82.Be8 Kc3 1–0. COMP – COMP, 2001.

4.e4 d5 5.e5 Nfd7 6.c4 dc4 7.Bc4 Nb6 8.Bb3 a5 9.Qg4 g6 10.b5 Qd3=+ 11.Nc3 a4 12.Bd1 Nc4–/+ 13.Bc1 Ne5 14.Qe4 Qe4–+ 15.Ne4 f5 16.Nc3 Nd3 17.Ke2 Nc1 18.Rc1 Ba3 19.Rb1 Nd7 20.Ba4 b6 21.Bb3 Ke7 22.Nf3 Bd6 23.Rhe1 Nc5 24.Bc4 Kf6 25.d4=+ Nb7 26.Kd3 Rd8 27.h4 Bc5 28.Rb2? Bd4!–+ 29.Nd4 Nc5 30.Ke3 f4! 31.Kf4 Rd4 32.Ne4 Ne4 33.Re4 e5 34.Ke3 Ra3 35.Rb3 Re4 36.Ke4 Bb7 37.Kd3 Rb3 38.Bb3 Bg2 39.Bd1 Bf1 (40.Ke4 Bb5–+) 0–1. Pietrzak,Wojciech – Kowalewski,Jaroslaw, Warszawa, 2000.

4.e4 Ne4 5.Bg7 Rg8 =.

4.f3 0–0 5.d3 d5 6.c3 Nbd7 7.g3 c5 8.e3 cb4 9.cb4 a6 10.Ne2 b5 11.Bg2 Bb7 12.0–0 Rc8 13.Nbc3 Nb6 14.e4 d4 15.Nd4?? (better is 15.Na2 e5 16.f4+=) 15...Ne4 (better is 15...Qd4 16.Rf2 Rc3 17.Bc3 Qc3–+) 16.de4+– (16.Ne4?! Na4 17.Qe2 Qb6+–) 16...Nc4 17.Kh1?? (better is 17.Bc1+–) 17...Nb2–/+ 18.Ra2?? (better is 18.Qd2–/+) 18...Nd1–+ (18...Rc3?! 19.Rb2 Ra3 20.f4–/+) 19.Rd1 (19.Ne6 fe6 20.Rd1 Qb6–+) 19...Qb6 (19...Rc3 20.Raa1 Qb6 21.Ne2–+) 20.Ndb5 (20.Nce2 Rfd8 21.f4 a5 22.ba5 Qa5–+) 20...ab5 21.Nb5 (21.Ne2 Rfd8 22.Re1 Ra8–+) 21...Qb5 22.Rc2 Rc2 23.Rd8 Rd8 (23...Rd8 24.a4 Rd1 25.Bf1 Qf1; 23...Rc1 24.Rd1 Rd1 25.Bf1 Qf1) 0–1. aguila48 (1840) – Fournier,Frederic (1925), Active Blind, 2006.

4.Nf3 c5 5.bc5 Bc5 6.d4 Be7 7.Nbd2 d6 8.e4 Qa5 9.Bd3 0–0 10.e5 de5 11.de5 Ng4 12.0–0 Nc6 13.Qe2 Qb6? 14.Qe4+– f5 15.ef6 Nf6 16.Bf6 Bf6 17.Qh7 Kf7 18.Rad1 Bd7 19.Ne4 Qd8 20.Qh5 Ke7 21.Qc5 Kf7 22.Nd6 Kg8 23.Qh5 Re8 24.Bh7 Kf8 25.Qf7 1–0. miehnekort – sultaney2002, internet, 2005.

4.Nf3 c6 5.c4 d5 6.c5 Nbd7 7.e3= b6 8.d4 0–0 9.Bd3 Qc7 10.0–0 b5 11.Nbd2 a5 12.Qc2 Bb7 13.e4 de4= 14.Ne4 Ne4 15.Be4 Nf6 16.Bc3 Ne4 17.Qe4 Bf6 18.ba5+/– Ba6 19.Rfe1 Rfd8 20.Rad1 Rd5+= 21.Rd2 Rad8 22.Red1 h6 23.h3 R8d7 24.Ne5+= Be5 25.de5+/– Qd8 26.Qb4 Rd2 27.Rd2 Rd2 28.Bd2 Qd5 29.f4 g6 30.Kf2 Kg7 31.Bc3 Kh7 32.Bd4 Kg7 33.Kg1 Kg8 34.Be3 Kg7 35.Qd2 f5 36.Qd5 ed5 37.Bd4 Kf7 38.Kf2 Ke6 39.Kf3 Kf7 40.g4 Ke6 41.h4 Bb7 42.h5 gh5 43.gh5 Bc8 44.Bf2 Kf7 45.Bh4 Kg8 46.Ke3 Kf7 47.Kd4 Ke6 48.Bf6 Kf7 49.Kc3 Kg8 50.Kb4 Ba6? 51.e6 Kf8 52.Kc3 1–0. dearwish (1800) – rhand (2225), net–chess.com, 2004.

4.Nf3 Nc6 5.e3 d5 6.Be2 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.Be2 Nc6).

4.f4 0–0 5.Nf3 d5 6.e3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Be7 5.f4 0–0 6.Nf3).

4.f4 b6 5.Nf3 Bb7 6.e3 0–0 7.Be2 Ne4 8.0–0 c5 9.bc5 Bc5 10.c4 d5 11.Nc3 Nf6 12.d4 Be7 13.Rc1 Ne4 14.cd5 Nc3 15.Rc3 Bd5 16.Qc2 Nc6? (better is 16...Nd7+=) 17.e4+– Ba2? (17...Bf6 18.ed5 Nd4 19.Nd4 Bd4 20.Kh1 Bc3 21.Qc3 Qf6 22.Qf6 gf6+–) 18.Rc6 (18.Rc6 Rc8 19.Ne5+–) 1–0. b4_player – verry, casual, 2013.

4.Bf6 Bf6 5.c3 a5 6.b5 d5 7.Nf3 0–0 8.d4 c6 9.bc6 bc6 10.g3 Ba6 11.Bh3 Qd6 12.0–0 Nd7 13.Nbd2 c5 14.Nb3 Rab8 15.Na5? Rb2 16.Rb1? Rb1–+ 17.Qb1 Be2 18.Re1 Bf3 19.Nb7 Qc6 20.Bg2 Bg2 21.Kg2 Rb8 22.dc5 Rb7 23.Qd1 Bc3 24.Re3 d4 (25.Qf3 Qf3 (25...de3?! 26.Qc6 e2 27.Qb7–+) 26.Rf3 Nc5–+) 0–1. cloc – drkattack, net–chess.com, 2005.

4.g3 a5 5.b5 0–0 6.Nf3 c6 7.a4 cb5 8.ab5 d5 9.e3 b6 10.Nc3 Bb7 11.Bg2 Nbd7 12.0–0 Qc7 13.Ba3 Nc5 14.d4 Nce4 15.Ne4 Ne4 16.Be7 Qe7 17.Qd3 Rfc8 18.Ra3 Nd6 19.Rb1 Rc7 20.Nd2 Rac8 21.Rb2 Nc4 22.Nc4 Rc4 23.Bf1 g6 24.Raa2 Rc3 25.Qd2 e5 26.de5 Qe5 27.Qd4 Qd4 28.ed4 Re8 29.Ra1 Bc8 30.Bg2 Be6 31.Re1 Rc4 (better is 31...Kf8!?–/+) 32.Bd5= Rd4 33.c4 Kf8 34.Rbe2 Bd7 35.Re8 Be8 36.Re4 (36.Rb1!?+=) 36...Rd1–/+ 37.Kg2 Bb5 38.Re3 Rd4 (38...Be8 39.Kf3–+) 39.Rc3 (39.Rb3!? Bc4 40.Bc4 Rc4 41.Rb6–/+) 39...Bd7–+ 40.Kf3 Bf5 (40...a4!? 41.Ke2–+) 41.Ke3 Rd1 42.Bf3 Ra1 43.Be2? (better is 43.g4!? Be6 44.Bd5–/+) 43...a4–+ 44.c5? (better is 44.Kd2–+) 44...bc5 45.Rc5 Be6 46.Bc4? (46.Kd2 a3 47.Rc1 Rc1 48.Kc1–+) 46...Rc1 47.Kd4 Rc4 48.Rc4 Bc4 49.Kc4 Ke7 50.Kb4 Kd6 51.Ka4 Ke5 (51...Kd5 52.f3 g5–+) 52.Kb5?? (better is 52.Kb3–/+) 52...Ke4–+ 53.f4 Kf3 54.Kc5 (54.Kc4 Kg2 55.f5 gf5–+) 54...Kg2 55.Kd6 (55.g4 Kh2 56.f5 gf5 57.gf5 Kh3–+) 55...Kh2 56.g4 Kg3 57.f5 Kg4 (better is 57...gf5 58.gf5 Kf4–+) 58.f6= h5 59.Ke7 h4 60.Kf7 h3 61.Kg7 h2 62.f7 h1Q 63.f8Q g5 64.Qb4 (64.Qc8 Kf4 65.Qc7 Kf5 66.Qd7 Ke5 67.Qe7 Kd4 68.Qg5 Qb7 69.Kg6 Qe4 70.Kg7 Qe5 71.Qe5 Ke5=) 64...Kg3 (64...Kh5!? 65.Qb2 Qe1 66.Qh2 Kg4–/+) 65.Qd6= Kg4 66.Qe6 ½–½. Macedo,A Soares De (1845) – De Souza,A Olintho (2100), Natal Brazil, Potiguar Open, 2013.

4.g3 d5 5.Bg2 0–0 6.e3 (--> 3.a3 d5 4.g3 Be7 5.Bg2 0–0 6.e3).

4.Nc3 0–0

5.e3 d5 6.Bd3 Nbd7 7.Nf3 Ne5?? 8.Ne5+– c5 9.bc5 Bc5 10.Nb5 a6 11.Nd4 Bd4 12.Bd4 (12...Ne4 13.Be4 de4 14.Bc5+–) 1–0. guest1050 – guest680, ICS blitz, 2001.

5.e4 b6 6.Nf3 Bb7 7.Bd3 c5 8.bc5 Bc5 9.0–0 d5 10.e5 Ne4 11.Na4 Nd7 12.c3 Qc7 13.Bc2 Be7 14.d3=+ Ng5 15.d4 b5 16.Ng5+= Bg5 17.Qh5 h6–/+ 18.f4 Be7 19.f5 Ne5?? 20.de5 ef5 0–1. inoussbadr (2000) – ramesis, net–chess.com, 2002.

5.e4= d5 6.e5 Nfd7 7.d4 f6 8.Qg4 f5 9.Qg3 f4 10.Qh3 Rf7 11.Bd3 Nf8 12.Nf3 a5 13.Ra2 ab4 14.ab4 Ra2 15.Na2 Nc6 16.c3 Bd7 17.0–0 Bg5 18.Nc1 Bh6 19.Ne2 Ne7 20.Ra1 Qe8 21.Ra5 b6+= 22.Ra7 Bb5 23.Ne1 Bd3 24.Nd3 Neg6 25.Qg4 Qb5 26.Nec1 f3=+ 27.gf3 c5 28.Rf7= Kf7 29.Qh5 cd4 30.f4 dc3 31.Bc3 Qc4 32.Bd2 Qe4 33.h3 Nd7 34.b5 Nc5–+ 35.Nc5 bc5 36.Qe2 Qf5 37.Qd3–/+ Qh5 38.Ne2 c4 39.Qe3 Ne5 40.Qe5 Qe5 41.fe5 Bd2 42.b6 Ba5 43.b7 Bc7 44.Nd4 Be5 45.Nc6 Bf4 46.Kf1–/+ c3 47.Nd4 Ke7 48.Ne2 c2 49.Kg2 Be5 50.Kf3 g5 51.Ke3 Kd7 52.Kd2 Kc7 53.b8Q Kb8 54.Kc2 Kc7 55.Ng1 Kd6 56.Nf3 Bf6 57.Kd3 e5 58.Nh2 e4 59.Ke2 d4 60.Ng4 Be7 61.Nh6 d3 62.Kd2 Ke6 63.Ng4 Bb4 64.Kd1 h5 65.Ne3 Bc5 66.Kd2 Be3 (67.Ke3 Ke5–+) 0–1. marus1 – Pertinax1, internet, 2001.

4.c4 0–0

5.Qc2 c6 6.Nf3 b6 7.g3 Bb7 8.Bg2 d5 9.cd5 ed5 10.d3 Nbd7 11.Nbd2 Bd6 12.0–0 Re8 13.Rfe1 Ne5 14.Ne5 Be5 15.d4 Bd6 16.e4 de4 17.Ne4 Ne4 18.Re4 Qd7 19.Rae1 Re4 20.Be4 g6 21.Qc3 f6 22.Bg2 Rf8 23.Qc4 Kg7 24.Qe6 Qc7 25.Rc1 Rf7 26.d5 c5 27.bc5 bc5 28.Re1 Bc8 29.Qe2 Re7 30.Qd2 Re1 31.Qe1 Bd7 32.Qd2 a6 33.Qc3 Be5 34.Qc2 Bb2 35.Qb2 Qd6 36.Qc3 Bb5 37.Be4 h6 38.h4 Kf7 39.Kg2 f5 40.Bf3 f4 41.Qh8 fg3 42.fg3 Qf8 43.Qe5 Qe7 44.Qf4 Qf6 45.Qh6 Qb2+= 46.Kh3 Bd7 47.Bg4 Bg4= 48.Kg4 Qe2 49.Kh3 Qf1 50.Kh2 Qf2 51.Kh3 Qf5 52.Kh2 Qd5 53.Qh7 Kf8 54.Qh8 Qg8 55.Qf6+/– Qf7 56.Qd6 Qe7 57.Qf4 Kg7= 58.Qc1 Qe2 59.Kh3 Qe6 60.Kh2 1–0. sagonek – eladoris, kurnik, 2011.

5.Qc2 Nc6 6.Nf3 d6 7.g3 e5 8.d3 Bg4 9.Bg2 Qd7 10.Nbd2 Rae8 11.0–0 Bh3 12.Rfe1 Bg2 13.Kg2 Bd8 14.e4 Ng4 15.d4 Nh6 16.de5 de5 17.Rad1 Qg4 18.b5 Ne7 19.Ne5 Qh5? (19...Qc8 20.Qd3 f6 21.Nd7+–) 20.Nef3 (better is 20.Nd7+–) 20...Ng4 21.h3 Nh6 22.Nd4 Qg6 23.Qc3 f5 24.ef5 Nef5+/– 25.Nf5 Nf5 26.Re8 Re8 27.Nf3 Bh4? 28.Ne5+– Qe6 29.Nf3 Bf6 30.Qc2 Bb2 31.Qb2 Qg6? 32.Rd7+– Rf8 33.Nh2?? Nh4? 34.Kg1+– Nf5 35.Ng4 h5 36.Nh2 c6 37.Nf1 c5 38.Qd2 b6 39.Qd5+– Kh8 40.Rd8 Qf6? 41.Rf8+– Qf8 42.Ne3 Ne3 43.fe3 Qf6 44.Kg2 Qg6 45.Kf3 Qf6 46.Kg2 Kh7?? 47.Qd8 Qd8–+ 0–1. sagonek – danishgambit, kurnik, 2011.

5.Qc2 d5 6.cd5 ed5 7.Nf3 g6 8.d3 Bf5 9.Nbd2 c6 10.g3 Nbd7 11.Bg2 Re8 12.0–0 Ng4 13.Nd4 Be6 14.Ne6 fe6 15.e4 Bf6 16.Bf6 Ngf6 17.f3 Ne5 18.d4 Nf7 19.ed5 ed5 20.Rae1 Qd6 21.Nb3 Re1 22.Re1 Re8 23.Re8 Ne8 24.Qe2 Qd7?? 25.Nc5+– Qc8 26.Nd3?? Nf6 27.Ne5 Qe8 28.Qb2 Nd7 29.f4 Nb6 30.h3 Ne5 31.fe5 Nc4 32.Qc1 Qe7 33.Kh2 Qf7 34.a4 Qf2 35.Qf1 Ne3?? 36.Qf2+– 1–0. sagonek – danishgambit, kurnik, 2011.

5.Nc3 b6 6.Nf3 Bb7 7.e3 d6 8.d4 Nbd7 9.g3 d5 10.c5 Re8 11.Bg2 Nf8 12.0–0 Ng6 13.Qa4 a6 14.Qc2 b5 15.a4 c6 16.a5 Bc8 17.Rae1 Bf8 18.Nd2 Qc7 19.e4 Bd7 20.e5 Ng4 21.h3 Nh6+= 22.Nf3 Nf5 23.Nh2 Nd4=+ 24.f4?? Nc2–+ 0–1. losertoo (1860) – guerino (2100), net–chess.com, 2006.

5.Nc3 b6 6.Nf3 Bb7 7.e3 d6 8.Be2 Nbd7 9.d4 c5 10.d5 ed5 11.cd5 Re8 12.0–0 Bf8 13.Bc4 Ne5 14.Bb5 Nf3 15.Qf3+/– Qe7? 16.Be8+– Re8 17.Rad1 g6 18.Rfe1 Bg7 19.e4 Nd7 20.Qe2 Nb8 21.b5 a6 22.Na4 ab5 23.Qb5 Bb2 24.Qb2 Nd7 25.Nb6 Nb6 26.Qb6 Ra8 27.Rb1 Ba6 28.f3 Bd3 29.Qb7 Qb7 30.Rb7 Ra3 31.Rb6 c4 32.Rd6 c3 33.Rc6 c2 34.d6 Ra8 35.d7 (35...Ba6 36.Ra6+–) 1–0. wlittle (2245) – nickbarletta (2025), net–chess.com, 2004.

5.Nc3 b6 6.Nf3 Bb7 7.g3 h6 8.Bg2= d6 9.d4 Nbd7 10.0–0 c5 11.d5 ed5 12.cd5 Re8 13.Re1 Bf8 14.Nd2 Ne5 15.Qc2 Bc8 16.h3 Ng6 17.bc5 dc5 18.d6 Rb8 19.Rad1 Qd6= 20.Nde4 Qe6 21.Nf6 Qf6 22.Nb5 Qf5 23.Qf5 Bf5 24.e4 Be6 25.Na7 Re7?? 26.Nc6+– Bb3? 27.Nb8 Bd1 28.Rd1 Re8 29.Nc6 f6 30.f4 Rc8 31.e5 fe5 32.f5 Ne7 33.Ne7 Be7 34.Be5 b5 35.Bb7 Rd8 36.Rd8 Bd8 37.Bc6 b4 38.ab4 cb4 39.Bd6 Ba5 40.Kf2 Kf7 41.Ke3 Kf6 42.Ke4 b3 43.Bd5 Be1 44.Bb3 Bd2 45.Be5 Kg5 46.Bg7 h5 47.Bd1 (47...h4 48.g4+–) 1–0. wlittle (2245) – guerino (2105), net–chess.com, 2004.

5.Nc3 c5 6.b5 b6 7.e4 d6 8.d4 cd4 9.Qd4 e5 10.Qd2 Bb7 11.f3 Nbd7 12.Bd3 Nc5 13.Bc2 Re8 14.Nge2 Rc8 15.Nd5 Nd5=+ 16.cd5 f6 17.0–0= Qd7 18.a4 a5 19.f4 Qg4 20.Ra3 Qh5 21.Ng3+/– Qf7 22.Nf5 Kh8 23.Rh3 Bf8 24.fe5 de5 25.g4 g6 26.Nh6 Bh6 27.Rh6 Rcd8 28.Qf2 Kg7? 29.Qh4+– (29...Rh8 30.Be5+–) 1–0. thotares (1680) – bai_bai, internet, 2007.

5.c5 b6 6.d4 Bb7 7.Nf3 d6 8.Nbd2 (8.cd6!? cd6 9.e3=) 8...dc5–/+ 9.dc5 bc5 10.bc5 Bc5 11.e3 Nc6 12.Be2 Qe7 13.0–0 Rad8 14.Qb3 Bb6 15.Rfd1 Na5 16.Qc2 Nd5 17.Nd4 Qg5 18.N2f3 Qh6 19.Nb5 Rd7 20.Nc3 Rfd8 21.Nd5 Rd5 22.Rd5 Rd5 23.Rd1 Qg6 24.Qg6 Rd1 25.Bd1 hg6 26.Be2 Kf8 27.Kf1 f6 28.Ke1 Ke7 29.Kd2 Kd6 30.Bc3 e5 31.Bb4 Bc5?? 32.Ba5+/– Ba3 33.Kc3 c5 34.Bd8?? Kd5?? 35.Bc4+/– (35.Bc4 Kd6 36.Ba5+/–) 1–0. bratek55 (1695) – human1a (1650), kurnik, 2012.

5.d4 a5 6.c5 b6 7.cb6 cb6 (7...ab4!? 8.bc7 Qc7–/+) 8.b5=+ Bb7 9.Nf3 d6 10.e3 Nbd7 11.Bd3 Rc8 12.0–0 Qc7 13.Nbd2 Qb8 14.Qe2 Rc7 15.Rac1 Rfc8 16.Rc7 Rc7 17.Rc1 Rc1 18.Bc1 Qc7 19.Bb2 Nd5 20.Ne4 f5 21.Ng3 h6 22.Qc2 Qc2 23.Bc2 N5f6 24.Nd2 Kf7 25.Kf1 d5 26.f3 g5 27.Ke2 Ne8 28.a4 Nd6 29.Ba3 e5 30.Bd6+/– Bd6 31.de5 Ne5 32.Nf5 Bf8 33.Bb3 Ke6 34.g4 h5 35.h3 hg4 36.hg4 Kf6 37.e4 de4= 38.Ne4 Kg6 39.Ke3 Ba3 40.Nd4 Bc1+= 41.Kf2 Nd3? 42.Ke2+/– Be4 43.fe4 Ne5 44.Be6 Kf6 45.Bf5 Nc4 46.Kd3 Nb2?? 47.Kc2+– Be3 48.Kb2 Bd4+= 49.Kb3 Ke5 50.Kc4 Bc5 51.Bg6 Bg1 52.Bf5 Bf2 53.Kd3 Bg1 54.Ke2 Bc5 55.Kf3 Bd4 56.Ke2 Bc5 57.Kd2 Bd4 58.Kd3 Bc5 59.Kc4 Bg1 60.Kb3 Bf2 61.Bc8 Bg1 62.Kc4 Bf2 63.Bb7 Bg1 64.Bd5 Bf2 65.Kd3 Bg1 66.Ke2 Bc5 67.Be6?? Bd4 68.Bf5 Bc5 ½–½. bratek55 (1725) – human1a (1625), kurnik, 2012.

5.d4 b6 6.e3 Bb7 7.Nf3 d5 (7...c5 8.bc5 bc5 9.Bd3=) 8.Nbd2 Nbd7 (8...a5 9.b5=) 9.Bd3 (9.cd5 Nd5 10.Rc1 c5 11.bc5 bc5=) 9...dc4 (9...a5 10.b5=) 10.Nc4 Rc8 (10...Bd5 11.0–0=) 11.Rc1 (11.0–0 c5=) 11...h6 (11...c5 12.dc5 bc5 13.b5=) 12.0–0+= Nd5 (12...c5 13.dc5 bc5 14.b5+=) 13.e4 (13.Re1 a6+=) 13...N5f6 (13...Nf4 14.Bb1+=) 14.e5 (14.Re1 c6+/–) 14...Ne8 (14...Nd5 15.Qc2=) 15.Rc3 (15.Qe2 Bd5+=) 15...Nb8 (15...c5 16.dc5 bc5 17.b5+=) 16.Ne3 (better is 16.Qe2+=) 16...Nc6?? (16...c5 17.dc5 bc5 18.bc5+=) 17.Qc2?? (better is 17.Be4 Na5 18.Bb1+– (18.ba5?! Be4 19.ab6 ab6=)) 17...Nd4+/– 18.Nd4 Qd4 19.Rc4 Qf4?? 20.Rf4 Bg5 21.Rg4 c5 22.h4 Be7 23.f4 (23.f4 cb4 24.Qb3+–; better is 23.Qa4 cb4 24.ab4 a6+–) 1–0. alaamattar (2190) – guerino (2100), net–chess.com, 2006.

5.d4 d5 6.c5 b6 7.Bc3 bc5 8.bc5 Nc6 9.e3 Rb8 10.Bd3 Nd7 (10...e5 11.de5 Nd7 12.Qc2=+) 11.Bc2?? (better is 11.Qa4 Nce5 12.de5 Nc5 13.Qc2 Nd3 14.Qd3+/–) 11...e5=+ 12.de5 Nde5 13.f4 Ng4 14.h3?? Ne3–+ 15.Bh7 Kh8 16.Qh5 Bh4?? 17.Ke2+– Ba6 18.Ke3 d4+– 19.Kf3 Ne5 20.fe5 Bb7 21.Be4 Kg8 22.Qh7 1–0. dtpwaldi – vasek23, kurnik, 2011.

5.d4 d5 6.c5 b6 7.Nc3 bc5 8.bc5 Nc6 9.e3 e5 10.Nf3 ed4 11.ed4 Bg4 12.h3 Bf3 13.gf3 Re8 14.Be2 Nh5 15.Rg1 Nf4 16.Bc1 Ne2 17.Ne2 Bf6 18.Be3 Bg5?? (18...Na5!?–/+) 19.Qd3?? (better is 19.Bg5 Qd7 20.Rg4+–) 19...Be3 20.fe3 Qh4 21.Kd2 g6 22.Rg3 Re7 23.Rb1 Rae8 24.f4 f5?? 25.Rf3?? Qh5 26.Rg3 Kf7 27.Qb3 Rb8?? 28.Qd5+– Kf8 29.Rb8 Nb8 30.Qa8 Re8 31.Qa7 c6 32.Qc7 Qh4 33.Qd6 Qe7 34.Qe5?? Qe5?? 35.fe5+– Nd7 36.Nf4 Ra8 37.e4! fe4 38.Ne6?? Ke7+/– 39.Nc7 Ra4 40.e6 Nf6 41.Rb3 Rd4 42.Ke3 Rd3?? 43.Rd3+– ed3 44.Kd3 Nd5?? 45.Nd5+– cd5 46.Kd4 Ke6 47.a4 h5 48.a5 Kd7 49.a6 Kc7 50.Kd5 g5 51.a7 Kb7 52.c6 Ka7 53.Kd6 Kb8 54.Kd7 g4 55.hg4 hg4 56.c7 Kb7 57.c8Q Kb6 58.Qg8 (58.Qg8 Kc5 59.Qg4 Kd5 60.Qe6 Kd4 61.Kd6 Kc3 62.Qe3 Kc2 63.Ke5 Kb2 64.Kd4 Kc2 65.Qc3 Kb1 66.Qb3 Ka1 67.Qb6 Ka2 68.Kc3 Ka3 69.Qb3; 58.Qc6 Ka5 59.Qc4 Kb6 60.Qb4 Ka6 61.Kc6 g3 62.Qb6) 1–0. dtpwaldi – piotr2306, kurnik, 2011.

5.d4 d5 6.e3 a5 7.b5 c6 8.Nf3 dc4 9.Nc3 cb5 10.Nb5 Nc6 11.Bc4 Bd7 12.0–0 Na7 13.Na7 Ra7 14.Qe2 Ra8 15.Bd3 Bc6 16.Ne5 Rc8 17.Rfc1 Qb6 18.e4 Rfd8 19.Nc6 Rc6 20.Rc6 bc6 21.Rb1 Qc7 22.e5 Nd5 23.Qe4 g6 24.Qf3 Rb8 25.Qd1 c5 26.dc5 Qc5 27.Qd2 Qc7 28.Rc1 Qb7 29.Rb1 Qc7 30.Rc1 Qb7 31.Rc2 Qb6 32.Be4 Qb3 33.Qc1 Kg7 34.h3 Bf8 35.Kh2 Be7 36.g3 Bf8 37.Bd5 Qd5= 38.Qf4 Be7 39.Bc1 ½–½. woschkat – rhand, net–chess.com, 2000.

5.d4 d5 6.e3 a5 7.c5 ab4 8.ab4 Ra1 9.Ba1 Bd7 10.Nf3 Nc6 11.b5 Na7 12.Nc3 Ne4 13.Qa4 (better is 13.Qb3!?+=) 13...Qa8–/+ 14.Bb2 Nc3 15.Bc3 Nb5 16.Bb5 ½–½. Popp,Tony – d'Aragona,Vittoria, CL6–2009.13.07, 2009.

5.e3 a5 6.b5 d6 7.d4 Nbd7 8.Nf3 c5 9.Nbd2 cd4 10.ed4 d5 11.c5 Nh5 12.g3 g6 13.Be2+= Ng7 14.Rc1 Bf6 15.0–0 Re8 16.Re1 Nf8 17.b6 Nf5 18.Bf1 Bg7 19.Ne5 Nd7 20.Bb5 Ne5 21.de5 Bd7+= 22.a4 Bb5=+ 23.ab5 a4 24.Nb1 Ra5 25.Na3= Bh6 26.f4 Bg7 27.Qd2 Ra8 28.Qf2 Qe7 29.Red1 Rec8 30.c6 Bf8 31.g4 Ng7 32.h3 h5 33.Rd4 Qd8 34.Nc4 a3 35.Ba1 Bc5 36.cb7?? Bd4 37.Qd4 Rc4 38.Rc4 Rb8 39.Rc7 Ne8 40.Qc5 Qh4 41.Qe3 Qd8?? 42.Rc8+/– Rc8 43.bc8Q Qc8 44.Qa3 hg4 45.hg4+– g5 46.Bd4 gf4+= 47.Qc3 Qa8 48.Kg2 Kg7? 49.Kf3+– Qa4 50.b7 (50...Qb5 51.Qb2 Qf1 52.Bf2 Qh1 53.Kf4 Qh2 54.Ke3 Qh3 55.Kd2+–) 1–0. Paulat,H – Hoernig,C, corr, 1995.

5.e3 b6 6.d4 d5 7.Nf3 Bd7 8.Nbd2 Qe8 9.cd5 Ba4 10.Qc1+/– Nd5 11.Bc4 Ne3?? 12.fe3+– Nc6 13.Bd3 a6 14.Be4 Kh8 15.Qc3 Qd7 16.Rc1 Bb5 17.Bc6 Bc6 18.Qc6 Qd6 19.Qd6 cd6 20.Rc6 b5 21.0–0 h6 22.Rfc1 f6 23.Rc7 Rfe8 24.Nh4 Kg8 25.Ng6 Kf7 26.Ne7 Re7 27.Re7 Ke7 28.Rc7 Kf8 29.Ne4 d5 30.Nc5 Kg8 31.Kf2 h5 32.Ne6 Rb8 33.Rg7 Kh8 34.Ra7 Rb6 35.Nf4 Rc6 36.Nd5 Rc2 37.Kf3 Rb2 38.Nf6 (38...Rf2 39.Kf2 a5 40.Rh7) 1–0. mgriffin (1715) – kmcpherson, net–chess.com, 2001.

5.e3 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 d5 8.cd5 Bd5 9.Nc3 Bb7 10.0–0 Nd5 11.Qc2 Nc3 12.Bc3 Nd7 13.Rfd1 Nf6 14.Rac1 a5 15.ba5 Ra5? (better is 15...Ba3 16.Ra1 Qe7+=) 16.Ba5+– ba5 17.Qc7 Qd5?? (better is 17...Bf3 18.Bf3 Ba3+–) 18.Qe7 1–0. Fournier,Frederic – Cadet,Yves, Match Active, 2001.

5.e3 b6 6.Nf3 c5 7.bc5 bc5 8.Nc3 Nc6 9.d4 Rb8 10.Qc2 cd4 11.ed4 d5 12.cd5 ed5 13.Nb5 Rb5 (14.Bb5 Qa5 15.Bc3 Qb5–+) 0–1. Mielke,Sven – Epple,Dennis (2150), Berlin Kreuzberg op, 2000.

5.e3 b6 6.f4 Bb7=+ 7.Nf3 d5 8.Be2 dc4 9.Bc4 Nbd7 10.0–0 c5 11.b5 Nd5 12.Nc3 N7f6 13.Rc1 (13.Qe2 Nc3 14.Bc3 Ne4=) 13...Qc7 (13...Nf4 14.ef4 Bf3 15.Qf3 Qd4 16.Rf2 Qc4 17.d3=+) 14.Qe2 Rad8 15.Rfd1 h6 16.Ne5 Bd6 17.Nd3 Ne7 18.Na4 Nfd5 19.Ne5 f6 20.Nc6 (better is 20.d4 Rfe8 21.Bb3+=) 20...Nc6–/+ 21.bc6 Bc6 22.Nc3 Kh8 23.Nb5 Bb5 24.Bb5 Qe7 25.Bc4 Nc7 26.a4 e5 27.f5 e4 28.Qg4 Rfe8 29.Bc3 Be5 30.Rf1 Bc3 31.dc3 a6 32.Rf4 b5–+ 33.ab5 ab5 34.Bf1 Nd5 35.Bb5–/+ Nf4 36.Be8?? Nd3–+ 37.Rb1 Re8 38.h3 c4 39.Rb6 Qc5 40.Rb7 Qe3 41.Kh2 Qf4 42.Qf4 Nf4 43.Kg3 Nd5 44.Rd7 Nc3 45.Rc7 e3 (45...e3 46.Rf7 Kg8–+) 0–1. orangutanb4 (1910) – hyuz (1875), kurnik, 2011.

5.e3 c5 6.b5 b6 7.Nc3 Bb7 8.Nf3 d6 9.Be2= Nbd7 10.0–0 Rc8 11.Qc2 Qc7 12.Rad1 Rfd8 13.d4 Nf8 14.Ng5 h6 15.Nge4 d5 16.cd5= ed5 17.Nf6 Bf6 18.Qf5 c4 19.Bf3+= Qd6 20.e4 Qe6 21.Qh5 Rc7 22.ed5+/– Qd7 23.Bg4 Qd6+= 24.Bf3 Qd7+/– 25.Rfe1 Ng6 26.Ne4 Be7+= 27.d6 Bd6 28.Nd6 Qd6= 29.Bb7 Rb7 30.Qf3 Rc7 31.Re4 c3 32.Bc1 c2 33.Rde1 Qd7 34.Qb3 Rdc8 35.R1e2 Kh7 36.R4e3 Rc4 37.Qd3? Qb5?? 38.h4 Qh5 39.g4?? Qh4 40.g5? Qg5 41.Rg3 Qc1 42.Kg2 Rc3! (43.Rc2 Rc2–+) 0–1. Kuhn,Heinz (1760) – Probst,Joachim (1855), Amateur Cup B, 2001.

5.e3 c5 6.b5 d5 7.Nf3 a6 8.a4 (8.Nc3 d4 9.ed4 cd4 10.Ne2 Qc7 11.Ned4 e5 12.Nc2 Nbd7 13.Ne3 ab5 14.cb5 e4) 8...ab5 9.ab5 Ra1 10.Ba1 dc4 (10...Nbd7 11.Qb3 Qc7 12.Bb2 b6 13.Nc3 Bb7 14.Bd3 d4) 11.Bc4 (11.Na3 c3 12.Bc3 Nd5 13.Nc4 Nc3 14.dc3 Nd7) 11...Ne4 (11...Nbd7 12.0–0= b6 13.Nc3 Bb7 14.Bb2 Bf3) 12.0–0 (12.Qc2 f5 13.Be5 Nd6 14.0–0 Qa5) 12...Nd6 (12...Nd7 13.Qc2 Nd6 14.Bd3 f5) 13.d3 (13.Na3 Nd7 14.Bd3 f5) 13...Bd7 (13...Nd7 14.Nbd2 Nb6) 14.Qb3 Qa5 (14...Nc4+=) 15.Bc3 Qb6 16.Na3 Bf6 (16...Nc4 17.Qc4 f6 18.Ra1=) 17.Rb1 Bc3 18.Qc3 Rc8 19.Ne5 Be8 20.Qb3 Nc4 (20...Nd7 21.Nf3=) 21.Nac4+= Qd8 22.Ra1 Nd7 23.Ra7 (better is 23.Nd7!? Bd7 24.Qa4+=) 23...Ne5=+ 24.Ne5 Ra8 25.Qa4 (25.Ra8 Qa8 26.Qb1=+) 25...Rb8 (25...Ra7 26.Qa7 f6 27.Nf3 Qd3 28.h3–+) 26.Qa5 (26.Qb3!?=) 26...Qa5 27.Ra5 f6 28.Nc4 b6 29.Ra6 Bb5 30.Rb6 Rb6 31.Nb6 Bd3 32.Nd7 c4 33.f4?? (better is 33.Nc5 e5 34.f3–+) 33...c3 34.Nc5 Bc4 0–1. Bartle,Georg (1790) – Dietze,Otto (1800), Halle GER, 2011.

5.e3 c5 6.bc5 Bc5 7.Qf3 Be7 =.

5.e3 c6 6.d4 d5 7.c5 Ne4 8.Nc3 f5 9.Ne4 fe4 10.f3 Bg5 11.f4 Bh4 12.g3 Be7 13.Nh3 Qe8 14.Rg1 b6 15.Qg4 e5 16.Qe2 Bh3 17.Bh3 ef4 18.ef4 Bf6 19.Rd1 bc5 20.bc5 a5 21.g4? (better is 21.Rb1!?=+) 21...Bh4–/+ 22.Kf1? (better is 22.Kd2–/+) 22...Rf4–+ 23.Kg2 Rf2 24.Qf2 Bf2 25.Kf2 Qf7 26.Ke1 Qf3 27.Bg2 Qg4 28.Rd2 e3 29.Re2?? Qh4 30.Kd1 Qh2 31.Bd5!+– cd5 32.Rh2 Nc6 33.Rhg2 g6 34.Bc1 Nd4 35.Be3 Nf5 36.Bg5 Kf7 37.Rf1 Rc8 38.Rc2 Rc6 39.a4 d4 40.Rc4 Ke6 41.Re1 Kd5 42.Rc1 h6? 43.Bd2 g5 44.Re8 Ng3 45.Rd8 Ke6 46.Ba5 Nf1 47.Bb6 Ne3 48.Ke2 Nd5 49.Rd5! Kd5 50.a5 Ke4 51.a6 d3 52.Kd2 Rf6 53.Re1 Kd4 54.a7 Rf2 55.Kd1 Ra2 56.c6 Kc3 57.Re2?? Ra1 0–1. dtpwaldi – waldekbb, kurnik, 2011.

5.e3 d5 6.Qc2 dc4 7.Bc4= Nbd7 8.Nf3 Nb6 9.Be2 Nbd5 10.Nc3 Nc3 11.dc3 Bd7 12.Rd1 Qe8= 13.Rd2 Ba4 14.Qc1 Rd8 15.Rd8 Qd8 16.0–0 Ne4 17.Bd1 Bd1 18.Rd1+= Qc8 19.Qc2 Ng5 20.Ng5 Bg5 21.c4 Rd8 22.Be5 Rd1 23.Qd1 Qd8 24.Qd4 Qd4 25.Bd4 b6 26.c5 Be7 27.cb6 ab6= 28.Bc3 Kf8 29.Kf1 Ke8 30.Ke2 Kd7 31.Kd3 Kc6 32.Kc4 b5= 33.Kd3 f6 34.e4 e5 35.f4 ef4–/+ 36.Ke2 Bd6 37.Kf3 Be5 38.h4?? Bc3–+ (39.h5 Bb2–+) 0–1. uno (1780) – OrionsKnight (1805), ICC, 2003.

5.e3 d5 6.d4 a5 7.Nf3 ab4 8.ab4 Bb4 9.Nbd2 Ra1 10.Ba1 e5 11.de5 Ne4 12.Bd3 Bg4 13.0–0?? Nd2–+ (14.Bh7 Kh7 15.Qc2 Ne4 16.cd5 Bf5–+) 0–1. Loulou – Tapiwa, playchess.de, 2003.

5.Nf3 a5 6.b5 b6 7.e3 Bb7 8.Be2 d5 9.0–0 Nbd7 10.Nc3 (10.cd5 Nd5 11.Qa4 Rc8=) 10...Nc5 (10...dc4!? 11.Rc1 Ra7=) 11.d4+= Nce4 12.Nd2 (12.Ne4 de4 13.Ne5 Nd7+=) 12...Nc3= 13.Bc3 dc4 14.Bc4 Nd5 15.Bb2 Qd7 16.Qc2 Rfd8 (16...c6 17.Bd3 f5 18.bc6 Bc6 19.Nc4=) 17.Bd3 h6 18.Rfc1 Rac8 19.Ne4 (19.Nc4 Bf6+=) 19...f5 20.Nc3 Bf6 21.Na4 Qf7 22.Qb3 Kh8 23.Bc4 Qg6 24.f3 f4–/+ 25.e4 Ne3–+ 26.Bf1 Re8?? 27.Re1 Rcd8 28.Qd3 e5 29.d5= Bc8 30.Re3 fe3=+ 31.Qe3 Bg5 32.Qc3 Qd6 33.Bc1 Qe7 34.Bg5+= Qg5 35.Qc7 Bh3? 36.Qb6 Rc8 37.Nc5?? Qe3=+ 38.Kh1 Rc5 39.d6? Bd7 40.a4 Rc3?? 41.Qa5? Qc5?? 42.Qc7–/+ Qc7 43.dc7 Rc7 44.b6 (44.b6 Rb7 45.a5–+) 0–1. orangutanb4 (1925) – hyuz (1855), kurnik, 2011.

5.Nf3 a5 6.c5 ab4 7.ab4 Ra1 8.Ba1 d6 9.d4 dc5 10.bc5 (< 10.dc5 Qd1 11.Kd1 Na6 12.Bf6 Bf6–/+) 10...b6 11.Qc2 bc5 12.dc5 Na6 13.Bd4 Qd5 14.e3 Nc5 15.Bc4 Qe4 16.Qe4 Nce4 17.0–0 Bb7 18.Nc3 c5 19.Bf6 Bf6 20.Ne4 Be4 21.Rc1 Bb2 22.Rd1 Ra8 23.Ng5 Bd5! 24.Bd3 h6 25.Nf3 Bf3 26.gf3 Ra1 27.Ra1 Ba1 28.Kf1 e5 29.Ke2 Kf8 30.Bc4 f6 31.Kd3 Ke7 32.Ke4 g6 33.f4 Bc3 34.fe5–/+ Be5 35.f4 Bc7 36.h3 Kd6 37.Bf7 g5 38.f5 Ke7 39.Bc4 Bg3 40.Kd5 Bf2 41.e4 Bd4 42.Bb5 Kf7 43.Bc4 Ke7 44.Bb3 Kd7 45.Ba4 Ke7 46.Bb3 1–0. bratek55 (1700) – human1a (1645), kurnik, 2012.

5.Nf3 a6 6.d4 c6 7.e3 b5 8.c5 d6 9.Bd3 dc5 10.dc5 Nd5 11.0–0 Bf6 12.Bf6 Qf6 13.Nbd2 Nc3 14.Bh7?? (better is 14.Qc2+/–) 14...Kh7–/+ 15.Qc2 g6 16.Nd4 Nd5 17.Ne4 Qe7 18.Nd6 Nd7?? (better is 18...e5 19.Ne2 f5–/+) 19.Nc6+= Qf6 20.Qe4 Ne7?? (20...Nb8 21.Ne5=) 21.Nd4 Rb8 22.f4 Kg7 23.g4 e5?? 24.g5+– Nc5 25.gf6 Kf6 26.fe5 (26.fe5 Kg7 27.bc5+–; 26.Qe5) 1–0. bratek55 (1655) – robertopa, kurnik, 2011.

5.Nf3 c5 6.b5 b6 7.g3 (7.d4 a6=+) 7...Bb7 (7...d5 8.Bg2=+) 8.Bg2 d5 9.Ne5 Nbd7 10.0–0 Bd6 (10...Qc7 11.f4=+) 11.f4 (11.Nd7 Nd7 12.Nc3 Nf6=) 11...Qc7 (11...Be5 12.fe5 Ng4 13.cd5 ed5 14.Qb3=+) 12.Nd7= Qd7 (12...Nd7 13.cd5 Bd5 14.e4=+) 13.Bf6+= gf6 14.cd5 ed5 15.Nc3 d4 16.Ne4 Be4 (better is 16...Be7!? 17.a4 c4=) 17.Be4+/– Rae8 (17...Rad8!? 18.e3 Qe6+/–) 18.Bc6+– Qc7 19.Be8 Re8 20.a4 Kh8 21.Rf3 Rg8 22.e3 de3 23.de3 Rd8 24.Qc2 c4 25.Rc1 Rc8 26.Kf1 Qc5 27.g4 c3 28.Rh3 f5 29.gf5 Qc4 30.Qe2?? Qa4?? 31.Qh5+– Qc4 32.Ke1 Kg8 33.Qh6 Bf4 34.Qf4 Qb5 35.Rg3 Kf8 36.Qd6 Ke8 37.Rg8# 1–0. elcid10 – retiponziani, ChessWorld.net, 2009.

5.Nf3= c5 6.b5 d5=+ 7.e3 Nbd7 8.Be2 b6 9.d4 Bb7 10.Nbd2 Rc8 11.Rc1 Bd6 12.0–0 cd4 13.Nd4 Nc5 14.cd5 Bd5 15.Bc4 Bb7 16.Be2 Bb8 17.N2f3 Qc7=+ 18.g3 Rfd8 19.Qc2 Be4 20.Qc4 Qb7 21.Nc6= Rd5 22.Nb8 Qb8 23.Bf6 gf6 24.Nd4 Rdd8 25.Qa2 Bd5 26.Qb2+= Qe5 27.Qb1 Be4 28.Qa1 Qg5= 29.Rfd1 h5 30.Nf3+= Bf3 31.Bf3 Qf5 32.Rd8 Rd8 33.Bd1?? Nd3 34.Rc2 Ne1 35.Rc4?? Qd5 (36.Kf1 A) 36...Qc4?! 37.Ke1 Qb5 38.Bf3–+; B) 36...Qd1?! 37.Rc1 Qf3 38.Ke1= (38.Re1?? Rd2 39.Kg1 Qf2 40.Kh1 Qh2); C) 36...Qh1 37.Ke2 Nf3–+; 35...Qh3 36.Rg4 hg4 37.Bf3 Nf3 38.Kh1 Qh2#) 0–1. Schmidbauer,Josef – Engelbrecht,Klaus, Niederbayern–chT, 2000.

5.Nf3 c6 6.Qc2 h6 7.d3 d5 8.Nbd2 Bd7 9.g3 a6 10.Bg2 dc4 11.dc4 c5 12.bc5 Bc5 13.e3 Bc6 14.0–0 Qc7 15.Rad1 Nbd7 16.Rfe1 Rad8 17.e4 Rfe8 18.e5 Nh7 19.Ne4 Ba7 20.Nd6 Re7 21.Qb3 Nc5 22.Qc2 Red7 23.Rd2= Bb8 24.Red1? Qb6 25.Bd4 Ba4?? 26.Bc5+– Bc2 27.Bb6 Bd1 28.Bd8 Bf3 29.Bf3 Rd8 30.Bb7 Bd6 31.ed6 Nf6 32.Ba6 Ra8? 33.Bb5 Kf8 34.d7 Ke7 35.c5 Nd5 36.c6 Nc7 37.a4 g5 38.h3 f5 39.f4 g4 40.hg4 fg4 41.Kf2 h5 42.Ke3 Nd5 43.Ke4 Rd8 44.Rh2 Rh8 45.a5 Nc3 46.Kd3 Nb5+/– 47.Rb2?? Nc7?? 48.Rb7?? Kd6–+ 0–1. sagonek – konto, kurnik, 2011.

5.Nf3 d5 6.cd5 Nd5 7.g3 Bf6 8.Qc2 Bb2 9.Qb2 Nd7 10.Bg2 N7f6 11.0–0 c6 12.d3 Bd7 13.Nbd2 Qe7 14.Rac1 Ne8 15.Nc4 f6 16.e4 Ndc7 17.d4 Rc8 18.Rfe1 Nd6 19.Nd6 Qd6 20.e5 Qe7 21.Rc2 Nd5 22.Rec1 f5 23.Nd2 a6 24.Nc4 Rc7 25.Nd6 Nb6 26.Qb3 Nc8+/– 27.Nc8 Rfc8 28.f4 Kh8 29.d5 ed5 30.Bd5 Be8 31.Bg8 Bh5 32.Qe6?? Qd7?? 33.Qd7+– Rd7 34.Be6 Rdd8 35.Bc8 Rc8 36.Rd2 h6 37.Kf2 g5 38.Ke3 Kg8 39.h3 Kf8 40.Rd6 Kg7 41.Rd7 Kg6 42.Rb7 gf4 43.Kf4 Rd8 44.Rc6 (44.Rc6 Rd6 45.Rd6) 1–0. sagonek – higuita1960, kurnik, 2011.

5.Nf3 b6

6.d4 Bb7 7.e3 d6 8.Be2 Nbd7 9.0–0 Rc8 (9...a5 10.b5=) 10.Nbd2 (10.Nc3 a6+=) 10...h6 (10...c5 11.Qa4=) 11.h3 (11.Qa4 a6+=) 11...c5= 12.b5 (12.Qa4 cd4 13.Nd4 a6=) 12...Re8 13.a4 (13.Qa4 cd4 14.ed4 Rc7=) 13...Nf8 (13...d5 14.Rc1=) 14.Bd3 (14.dc5 Rc5 15.a5 Rc8+=) 14...cd4= 15.Bd4 (15.Nd4 N8d7=) 15...d5 (better is 15...e5!? 16.Bf5 ed4 17.Bc8 Qc8 18.Nd4 Ne6–/+) 16.Rc1 (16.a5 ba5 17.Qe2 N8d7=) 16...dc4 (16...Ba3 17.Rc2=) 17.Nc4 (17.Rc4 Qd6+=) 17...Nd5 (17...Bc5 18.Bc5 Rc5 19.Nfe5=) 18.Nh2 (18.Qe2 Nd7+=) 18...Nf6 19.Ng4 Qd5= 20.f3 Qd8 21.Nce5 N8d7 22.Nd7 Qd7?? 23.Nf6 gf6+/– 24.Bf6 Bf6?? 25.Bh7!!+– Kh7 26.Qd7 Re7 27.Qd3 Kg7 28.Rc8 Bc8 29.g4 Rd7 30.Qc4 Bb7 31.f4 Be7 32.Kh2 Rd2–/+ 33.Kg3?? Rg2# 0–1. alaamattar (2190) – kostaspetidis (2110), net–chess.com, 2006.

6.d4 c5 7.Bc3 cd4 8.Nd4 Bb7 9.Nd2 d5 10.e3 dc4 11.Nc4 Ne4 12.Qc2 (12.Bb2 Bh4 13.g3 Bf6=+) 12...Nc3 13.Qc3 Nd7 14.Bd3 (14.Rd1 Rc8=+) 14...Rc8 (14...Bf6 15.Qc2 Rc8 16.Qe2–/+) 15.Qb2 (15.Rd1 Bf6 (15...Bg2 16.Rg1 e5 17.Nf5+=) 16.Qd2 Bd4 17.ed4 Bg2=) 15...Bf6 (15...Bg2?! 16.Rg1 e5 17.Nf5=) 16.0–0 (16.f4!? e5 17.fe5 Ne5 18.Ne5 Be5 19.0–0–/+) 16...e5–+ 17.Nd6 ed4 18.Nb7 de3?? 19.Qe2?? ef2 20.Qf2? Qc7–+ 21.Ba6 Ba1 22.Nd6 Qd6 23.Bc8 Bd4 (23...Bd4 24.Bd7 Qd7–+) 0–1. alaamattar (2100) – rgiarrocco (2150), net–chess.com, 2007.

6.e3 Bb7 7.Be2 a5 8.ba5 Ra5 9.0–0 =+.

6.e3 Bb7 7.Be2 Nc6 8.d4 d5 9.c5 h6 10.0–0 a6 11.Nbd2 Nb8 12.Rc1 bc5 13.bc5 Nc6 14.Nb3 Na7 15.Na5 Bc8 16.c6 Rb8+= 17.Bc3 Ba3=+ 18.Rb1 Rb1 19.Qb1 Qd6 20.Ne5= Ne4 21.Nb7? Bb7 22.cb7 Rb8 23.Ba5 f6 24.Nc4=+ Qe7 25.Na3= c6? 26.Ba6+– Nd6 27.Qb6 Nab5 28.Nb5 Nb5 29.Qc6 Na7 30.Qb6 Nc6 31.Rc1 Na5 32.Rc8 Rc8 33.bc8Q (33...Kf7 34.Qa5+–) 1–0. alaamattar (2205) – kostaspetidis (2105), net–chess.com, 2005.

6.e3 Bb7 7.Be2 d5 8.d4 dc4 9.Bc4 c5 10.bc5= bc5 11.Nbd2 Nc6 12.dc5 Bc5 13.0–0 Bb6 14.Rc1 Rc8 15.Be2 Qe7 16.Nc4 Rfd8 17.Qb3 Na5 18.Na5 Ba5 19.Bf6 gf6 20.Rc8 Rc8 21.Rb1 Bd5 22.Qa4 Bb6 23.Qg4 Kh8 24.a4 f5 25.Qb4 Qb4=+ 26.Rb4 Bf3 27.gf3= Rc1 28.Bf1 Bc5 29.Rb8 Kg7 30.Rc8 h5 31.Kg2 Ba3 32.Rc1= Bc1 33.f4 Kg6 34.Kh3 f6 35.Be2 Bd2 36.Kg3 Be1= 37.Kg2 Bd2 38.Bc4 e5 39.fe5 fe5 40.Kf3 Ba5 41.e4 f4 42.Bb5 Kg5 43.Kg2 h4 44.f3 Bb6=+ 45.h3 Ba5 46.Kf2 Kf6 47.Ke2 Ke6 48.Kd3 Kd6 49.Kc4 Be1 50.Be8 (50.Kd3 Bf2=) ½–½. Hoerl,Max – Hochhaus,Oswald, Bahn–chN Bad Laasphe, 1994.

6.g3 Bb7 7.Bg2 a5 8.Nc3 ab4 9.ab4 Bb4 10.Nb5 Ne4 11.0–0 d6 12.d3=+ Nd7?? 13.de4+– Be4 14.Qd4 Bg6?? 15.Qg7# 1–0. wlittle (2185) – birdmove (2100), net–chess.com, 2004.

4.c4 b6

5.Nc3 0–0 6.Nf3 Bb7 7.g3 d6 8.Bg2 Nbd7 9.0–0 a6 10.d4 h6 11.Re1 Rc8 12.e4 c5 13.e5 de5=+ 14.de5 Nh7 15.Qc2 Qc7 16.Ne4 Rfd8 17.Rad1 Ndf8 18.Ned2 cb4–/+ 19.ab4 Bb4 20.Re2 Ng6 21.Bc3 Bc5 22.Rb1 Rd7 23.Qb2 Rcd8 24.Bb4 Bf3 25.Bf3? Ng5 26.Bg2 Bb4 27.Qb4 Ne5 28.h4? Nh7 29.Rbe1?? Nc6 30.Bc6 Qc6 31.Rb1 a5 32.Qb2 Nf6 33.Qc2 Qc5 34.Nb3 Qc6 35.Rbe1?? Rc8 36.c5 a4 (37.Na1 bc5–+; 36...bc5?! 37.Na5 Qb5 38.Nc4–+) 0–1. wlittle (2155) – kostaspetidis (2170), net–chess.com, 2004.

5.d4 d5 6.e3 Ba6 7.b5 Bb7 8.Nf3 c6 9.Nc3 0–0 10.Be2 dc4 11.Bc4 cb5 12.Bb5 a6 13.Bd3 Nbd7 14.0–0 Rc8 15.Ne5 Ne5 16.de5 Nd5 17.Nd5 Qd5 18.e4 Qd7 19.Qe2= b5 20.Rad1 Rfd8 21.Rd2 Bc5 22.Rfd1 Qe7 23.Kh1 Ba3–/+ 24.Ba3 Qa3 25.f4 Rd4 26.f5 Rcd8–+ 27.f6? Qb4 28.fg7? Be4–+ 29.Qe3 Rd3 30.Rd3 Rd3 31.Rd3 Bd3 32.h4 Qh4 33.Kg1 Bg6 34.Qf3 Qd4 35.Kh1 Qe5 36.Qa8 Kg7 37.Qa6 Be4 38.Qa3 Qd5 39.Qg3 Bg6 40.Qc3 e5 41.Kh2 Qd4 42.Qe1 e4 43.g4 e3 (44.Kg3 f5 45.gf5 Bf5–+) 0–1. michaelc (2200) – rhand (1935), net–chess.com, 2001.

5.e3 Bb7 6.Nf3 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4).

5.Nf3 Bb7 6.d4 0–0 7.g3 (7.e3 a5 8.b5 d5=) 7...d6 (7...Bf3!? 8.ef3 d5+=) 8.Bg2= Nbd7 9.0–0 c5 10.Re1 Qc7 11.Nbd2 Ne4 12.Rc1 Rac8 13.Ne4 Be4 14.Qb3 Qb7 15.Qe3 cb4 16.ab4 d5 17.Qb3? (better is 17.cd5 Qd5 18.Rc8 Rc8 19.Ra1=) 17...dc4–+ 18.Qc3 Nf6 19.Ra1 (19.Qd2 Nd5 20.Bc3 Rfd8–+) 19...Nd5 20.Qc1 Bb4 21.Rd1 b5 22.Ba3 Ra8 (22...Ba3!? 23.Qa3 Rc7 24.Qd6–+) 23.Bb4 Nb4 24.Qf4 a5 25.Bh3 (25.Ra3–+) 25…Bf3 (25...Bf3 26.ef3 Nd5–+) 0–1. Moraes,Maurino A D (1710) – Melo,Sergio Roberto S (1800), Curitiba BRA, Open, 2014.

5.Nf3 Bb7 6.e3 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4).

5.Nf3 Bb7 6.g3 0–0 7.Bg2 d5 8.Ne5 Nbd7 9.0–0 c5 10.b5 Qc7 11.Nd7 Qd7 12.d3 Rad8 13.Qc2 d4 14.Bb7 Qb7 15.Nd2 Rfe8 16.a4 e5 17.a5 Bf8 18.Ne4 Nd7 19.e3 f5 20.Nd2 Nf6 21.Nb3 Qf3 22.Qd1 Qb7 23.Qc2 Ng4 24.Qe2 (24.h3 Nf6=) 24...Qf7 (24...e4 25.a6 Qa8 26.de4 Qe4 27.h3–/+) 25.e4 Qh5 26.f3 Ne3 27.Rf2 Be7 28.Kh1 (28.ef5 Qf5 29.Re1 Qg6=) 28...Bg5 (28...f4 29.g4 Qf7 30.Bc1–/+) 29.ef5 Qh3 30.Nd2 Nf5 31.Ne4 Be3 32.Rff1 Re6 33.Qg2 Qh6 34.g4 Rg6 35.Qe2 Nh4 36.Bc1 Qf4 37.ab6 ab6 38.Be3 Qe3 39.Qf2 Rh6 40.g5 Rh5 41.Qg3 Nf5?? 42.Qg4+– Rh4 43.Qf5 Rf8 44.Qe6 Kh8 45.Qe5 Qd3 46.Qg3 Re4 47.Qd6?? Ree8–/+ 48.Kg2 Qc4–+ 49.Ra7 Qe6 50.Qc7 Qg6 51.h4 d3 52.f4? Qe4 53.Rf3 Rg8 54.h5 d2 55.h6 Qf3!! 56.Kf3 d1Q 57.Kg3 Re3 58.Kh4 Qh1 59.Kg4 Qf3 60.Kh4 Qh3 0–1. Enxtuul,Altanolzii (1890) – Vakilpour,Azin (1695), Wch U14 Girls, 2007.

5.Nf3 c5 6.Qb3 d6 7.e3= Qc7 8.Be2 Bb7 9.Nc3 a6 10.d4 Nbd7 11.Rd1 cd4 12.ed4 0–0 13.0–0 Nh5 14.Bc1 Rac8 15.Qb1 Bf3=+ 16.gf3 d5 17.c5 Ra8 18.Bd3 g6 19.Ne2 a5 20.Be3 Rfb8 21.Qc1 ab4 22.ab4 bc5 23.bc5 Rb4 24.Qc3 Rab8 25.Rb1 Rb1 26.Rb1 Rb1 27.Bb1 Nb8 28.Bc2 Nc6 29.Ba4 Qb7 30.Qb3 Qb3 31.Bb3 Bd8 32.Ba4 Na5 33.Nc3 Kf8 34.Nb5 Ke7 35.Na7 Bc7=+ 36.Bd2 Nc4 37.Bb4 Nf4–/+ 38.Nb5 Kd8 39.c6 Nh3 40.Kf1 Nf4 41.Na3 Nd3–+ 42.Bf8 Na3 43.Ba3–/+ Nf4 44.Ke1 Nh3 45.Kf1=+ Nf4 46.Ke1–+ f6 47.Kd2 Nh3–+ 48.Kc3 Bh2 49.Bc5 Bc7 50.Bb5 Ng5 51.Kb4 h5 52.Bf1 Nf3 53.Kb5 Nd2 54.Bh3 f5 55.Bb4 Nc4 56.Bf1 g5 57.f3 g4 58.fg4 hg4 59.Be1 g3 60.Be2 f4 61.Ka6 Nd6 62.Bf3 Nf5 63.Kb7 Nh4 64.Bh5 Ng2 65.Bd2 Ne3 66.Be1 Nf5 67.Bg6?? Nd4 68.Bf7 Nf3 69.Bc3 d4 70.Bb4 g2 (71.Be7 Ke7 72.Kc7 g1Q–+) 0–1. Stefanova,M (2020) – Genova,L (2205), V. Tarnovo BUL Women Ch, 2005.

5.Nf3 c5 6.b5 d5 7.e3 Bb7 8.cd5 ed5 9.d4 0–0 10.dc5= bc5 11.Be2 Nbd7 12.0–0 Qc7 13.Qc2 Rfd8 14.Nbd2 Rac8 15.Rac1 Bd6 16.h3 Ne5 17.Ne5 Be5 18.Nf3 Bb2 19.Qb2 Qd6 20.Rfd1 Qb6 21.a4 c4 22.Qa3 Ne4 23.Nd4 Qa5 24.Qe7 Nc5 25.Nc6 Bc6=+ 26.bc6 Nb3 27.Rc2 c3 28.Bf3 Nd2 29.Bg4+/– Re8? 30.Qa3+– d4? 31.ed4 f5+/– 32.Bf5?? Qf5–+ 33.Qc3 Re2 34.f3 Nf3! 35.Qf3 Qf3 36.gf3 Rc2 37.d5 Rd8 (38.Kf1 Rc6 39.dc6 Rd1 40.Ke2 Rc1–+) 0–1. Bender,Wolfgang – Schroeder,W, St Ingbert op, 1998.

4.c4 d5

5.c5 0–0 6.Nf3 b6 7.Qc2 a5 8.e3 Ba6 9.b5+= Bc8 10.c6 Ne8 11.Bd3 h6 12.h4 Bf6 13.Nc3 e5= 14.e4 d4 15.Nd5 Be6 16.Nf6 Qf6 17.a4 Nd6 18.Ba3 Rd8 19.Bd6 Rd6 20.h5 Bg4=+ 21.Nh4 Nc6 22.bc6= Rc6 23.Qb2 Bh5 24.Bb5 Rc5 25.Nf5 Bg4 26.Ng3 Rd8 27.Rc1 Rc1 28.Qc1 c5 29.d3 Be6 30.0–0 Qg6 31.Qb2 h5 32.Rb1 h4=+ 33.Nf5 Bf5 34.ef5 Qf5 35.Bc4 Rd6–/+ 36.Re1 h3 37.Re2? Rg6 38.Bd5 hg2 39.f3 Qd3 40.Rg2 Qe3 41.Kf1 Rh6 42.Rh2 Qd3 43.Ke1 Rg6 44.Rg2 Rg2 45.Qg2 Qb1 46.Kf2 Qb2 47.Kg3 Qc1 48.Qa2 Qf4 49.Kg2 d3 50.Be4 Qe3 51.Qd5–/+ Qg5 52.Kf2 g6 53.Qd3 Qe7 54.Qb5 Qd6 55.Kg3 f5 56.Qc4 Kg7 57.Bd5 e4–+ 58.Kg2 ef3 59.Kf3 g5 60.Qc3 Qf6 61.Qd3 Qe5 62.Kg2 Kf6 63.Bb3 Qf4?? 64.Qb5?? Qe4 65.Kh2 Qf4?? 66.Kg2 Qd6 67.Qc4 Qd2 68.Kh1 Qe1 69.Kh2 Qf2 70.Kh3?? g4 (71.Qg4 fg4 72.Kg4 Qf5 73.Kg3 Qd3 74.Kf2 Qb3 75.Kg2 c4 76.Kf2 c3 77.Ke2 Qc4 78.Kf2 c2 79.Kf3 Qd3 80.Kf2 c1Q 81.Kg2 Qcd2 82.Kg1 Qb1#) 0–1. Eckhoff,Karlheinz (1710) – Prendinger,Rudolf (1950), Raika op 5th, 1996.

5.e3 0–0 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4).

5.e3 0–0 6.Nf3 dc4 7.Bc4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Be7 5.c4 dc4 6.Bc4 0–0 7.Nf3).

5.e3 c6 (--> 1.b4 c6 2.Bb2 d5 3.e3 Nf6 4.c4 e6 5.a3 Be7).

5.e3 c6 6.d4 Nbd7 7.Nf3 0–0 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.d4 Nbd7).

4.e3 0–0

5.Nc3 Nc6 6.Nf3 d5 7.Bb5 Nb8 8.h3 c6 9.Bd3 Nbd7 10.0–0 e5 11.e4 a6 12.ed5 cd5 13.Bf5 e4 14.Nh2 Ne5 15.Bc8= Rc8 16.Ne4 de4 17.Be5 Qd5 18.Bc3 Rfd8 19.Qe2 h6 20.Ng4 Nh7 21.Rad1 f5 22.Ne3 Qf7 23.f3 Ng5? 24.h4?? ef3+/– 25.gf3 Nh3 26.Kh2 Nf4 27.Qf2 Qh5 28.Ng2 Ng2 29.Qg2 Qh4 30.Qh3 Qf4 31.Qg3 Qg3 32.Kg3 g5 33.Rde1 Bd6 34.Be5? f4 35.Kg4 Rc2 36.Bc3 Bf8 37.a4 Rd7 38.a5 Rh7 39.Kh5 Rd7 40.Re8 Kf7–/+ 41.Re4 Ra2 42.Rfe1=+ Rc2 43.Re6 Bg7 44.Bg7 Kg7 45.Re7 Re7=+ 46.Re7 Kf6 47.Rb7 Rd2 48.Rb6 Kg7?? 49.Ra6 Rh2 50.Kg4 h5? 51.Kg5+– h4 52.Kf4 Rg2 53.Rc6 h3 54.Rc1 h2 55.Rh1 Kg6 56.a6 Ra2?? 57.b5+– Kh5 58.Kg3 (58.Kg3 Kg6 59.Rh2+–) 1–0. Mr.Oldenslo – Salvatore, ChessWorld.net, 2011.

5.c4 b6 6.Nc3 Bb7 7.Be2?? d5?? 8.Nf3= dc4 9.Bc4 Nd5 10.Nd5 Bd5 11.Bd5 Qd5 12.Rc1 c5 13.bc5 Bc5 14.Bd4 Bd4 15.Nd4 Nd7 16.0–0 Nc5 17.f3 Nd3 18.Rc3 Nc5 19.Nc2?? Rad8?? 20.d4= Na4 21.Rd3?? Nb2–+ 22.Qd2 Nd3 23.Qd3 e5 24.Nb4 Qa5?? 25.d5? Qc5–/+ 26.Kh1? a5–+ 27.Na6 Qd5 28.Qd5 Rd5 29.Rb1 Rd3 30.e4 Ra3 31.h3 Ra8 32.Rb6 Ra1 33.Kh2 a4 34.Nc7 Rc8 35.Ra6 a3 36.Nd5 a2 37.Ne7+= Kf8 38.Nc8 Ke8?? 39.Nd6+– Kd7 40.Nc4 Rc1?? 41.Ne5 Ke7 42.Ra2 f6 43.Ng4 h5 44.Nf2 g5 45.Ra6 Kf7 46.Nd3 Rc3 47.Nb4 Rb3 48.Nd5 Rb2 49.Rf6 Kg7 50.Rf5 Kg6 51.Ne7 Kh6 52.Rf6 Kg7 53.e5 Rb7 54.Nf5 Kh7 55.Rh6 Kg8 56.Rh5 Rh7 57.Rh7 Kh7 58.g4 Kg6 59.Kg3 (59.Kg3 Kh7 60.Nd6+–) 1–0. dtpwaldi – piotr2306, kurnik, 2011.

5.c4 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.c4).

5.c4 c5 6.b5 d5 7.d4 a6 8.ba6 ba6 9.cd5 Nd5 10.Nf3 Nc6 11.Nc3 Qa5 12.Qd2 Rb8 13.Rb1?? Nc3–+ 14.Ne5 Ne5 15.de5 Rd8 16.Qc3 Qc3 17.Bc3 Rb1 18.Ke2 Rb3 19.Be1 Ra3 20.Kf3 Bb7 21.Kg3 f6 22.ef6 Bf6 23.Bc4 Bd5 24.Be2 e5 25.Bd2 e4 26.Rc1 Be7 27.Bg4 g6 28.Bc3 Ra2 29.Rb1 Rf8 30.Be1 h5 31.Bd1 h4 32.Kh3 g5 33.Bg4 Bd6 34.Rb6 Be7 35.Rg6?? Kh7–+ 36.Rb6 Re2 37.Be2–/+ Rc8 38.Ba6 Rc6–/+ 39.Rc6 Bc6 40.Bc4 Kg6 41.g3 hg3 42.fg3 Bd6 43.Bc3 Bd7 44.Kg2 g4 45.Bd5 Kf5 46.Bg8 Bc6 47.h3 gh3 48.Kh3 Bb5 49.Kh4 Bd3 50.g4 Kg6 51.g5 Be7–+ 52.Kg4 Bg5 53.Bd2 Bf6 54.Be6 c4 55.Bf5–/+ Kf7 56.Kf4 c3 57.Bc1 c2 58.Be4= Bg5 59.Kf3 Be4 60.Ke4 Ke6 61.Kd3 Be3 ½–½. michas – cefik (1610), internet, 2005.

5.c4 c6 6.Nc3 a5 7.ba5 Ra5 8.Nf3 d6 9.Bd3 Nbd7 10.Bb1 Nc5 11.Qc2 g6 12.h4 e5 13.h5 e4 14.hg6 fg6 15.Ng5?? Nd3–+ 16.Kf1 Rg5 17.Ne4 Ne4 18.Qd3 Nf2 19.Qe2 Nh1 20.Kg1 Ng3 21.Qd3 Bf5 22.Qb3 Bb1 23.Rb1 Bf6 24.d4 b6 25.e4 c5 26.e5 de5 27.de5 Be5 28.Be5 Ne2 29.Kh1 Re5 30.Qb6 Qh4 0–1. dtpwaldi – waldekbb, kurnik, 2011.

5.c4 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.e3 e6 4.a3 Be7 5.c4 0–0).

5.c4 d6 6.d4 a5 7.b5 c6 8.a4 cb5 9.cb5 b6 10.Be2 Bb7 11.Bf3 Qc7 12.Bb7 Qb7 13.Nf3 Nbd7 14.0–0 Rfc8 15.Nbd2 Ne4 16.Ne4 Qe4 17.Qb1 Qb1 18.Rab1 Rc2 19.Rfc1 Rac8 20.Rc2 Rc2 21.Ne1 Rc4 22.Ra1 Nf6 23.f3 Nd5 24.Kf2 Nb4 25.Ke2 d5 26.Rc1 Rc1 27.Bc1 Kf8 28.Nd3 Nd3 29.Kd3 Ke8 30.e4 Kd7 31.Bf4 Bd6 32.e5 Be7 33.Be3 f6 34.f4 Kc7 35.g4 Bb4 36.h4 Be1 37.h5 Bh4 38.Ke2 Kd7 39.Bd2 fe5 40.de5 Be7 41.Be3 Kc7 42.Kf3 Bb4 43.f5 ef5 44.gf5 Bc3 45.Kf4 d4+= 46.Bc1 d3 47.Ke3 Be5 48.Kd3 Kd7 49.Ke4 Bc7? 50.Be3 Ke7 51.Kd5 Bd8 52.Bg5 Kd7 53.Bd8 Kd8 54.Kc6 Ke7 55.Kb6 Kf6 56.Ka5 Kf5 57.b6 g5 58.b7 g4 59.b8Q Kg5 60.Qg3 Kh5 61.Kb4 Kg5 62.a5 h5 63.a6 h4 64.Qe5 Kg6 65.a7 g3 66.a8Q g2 67.Qa6 Kf7 68.Qc7 Ke8 69.Qa8 (69.Qac8) 1–0. ludice (1675) – varimano (1770), kurnik, 2011.

5.c4 d6 6.Nf3 a6 7.d4 Nc6 8.Bd3 Bd7 9.Nbd2 b6 10.0–0 Na7 11.Qc2 b5 12.c5 dc5 13.dc5 Bc6 14.Rad1 g6 15.Ne4 Bd5 16.Nf6+– Bf6 17.Be2 Nc6?? 18.e4+– Be4 19.Qe4 Qe7 20.Bf6 Qf6 21.Qc6 Qb2 22.Rfe1 Qa3 23.Qc7 Qb4 24.Bf1 Rfc8 25.Qe7 Qc5 26.Qc5 Rc5 27.Rc1 Rd5 28.Red1 b4 29.Rd5 ed5 30.Ra1 a5 31.Nd2 a4 32.Nb3! a3 33.Be2 a2? 34.Bf3 Ra3 35.Bd5 Kg7 36.Nc1 Kf6 37.Ra2 Ra2 38.Ba2 Ke5 39.Kf1 Kd4 40.Bf7 Kc3 41.Ke1 b3 42.Nb3 1–0. Fournier,Frederic (1845) – janobifronte, Active, 2011.

5.Bc4 Nc6 6.b5 Nb8 7.Nf3 b6 8.0–0 Bb7 9.Be2 c5 10.Nc3 d5 11.d4 Nbd7 12.Ne5 Rc8 13.Nd7 Qd7 14.dc5 Bc5 15.a4 Qe7 16.Bf3 Bb4 17.Qe2?? Bc3–+ 18.Bc3 Rc3 19.Qd2 Qc7 20.Rac1 Rc8 21.a5 Rc2 22.Rc2 Qc2 23.Qc2 Rc2 24.ab6 ab6 25.e4 de4 26.Bd1 Rb2 27.Re1 Nd5 28.Re4 Rb5 29.Ra4 Ra5 30.Rc4 Ra1 31.g3 Rd1 32.Kg2 Ne3 33.Kh3–+ Nc4 34.f4 Ne3 35.g4 f6 36.g5 f5 37.Kh4 Rg1 38.Kh5 g6 39.Kh6 Ng4 0–1. ajeffries (1645) – kostaspetidis (2105), net–chess.com, 2006.

5.Bc4 d5 6.Ba2 Ne4 7.d3 Bf6 8.c3 Nd6 9.Nf3 Nc6 10.0–0 b6 11.Nbd2 Ba6 12.Qc2 Ne5 13.Ne5 Be5 14.Rad1 Qe7 15.Ba1 Qh4 16.Nf3 Qh5 17.Ne5 Qe5 18.c4 Qf5 19.cd5 ed5 20.Qc7 Rfd8 21.Qc3 Ne8 22.Qb3 Rd6 23.b5 Bb7 24.Rc1 Qg5 25.Rc2 a6 26.ba6 Ba6 27.Rc3 Bc8 28.Rfc1 Bh3 29.g3 Qg6 30.Qb4 Qh5= 31.Qf4 Qe2 32.R3c2+= Qd3 33.Be5 Rdd8 34.Qd4 Qa3 35.Qb6 f6 36.Bd4 Qd3 37.f3 Rd7 38.Qc6 Rad8 39.Qc3 Qa6 40.Ra1 Qd6 41.Bc5 Qe6 42.e4 Nc7 43.Rb1 Rc8 44.Bb6 Qf7 45.ed5 Rb8 46.Bc7 Rb1 47.Bb1 Rd5 48.Rc1 Rd7 49.Be4 Re7 50.Bd6 Re8 51.Qd3 Kh8 52.f4 Qh5 53.Rc5 Qf7 54.Bh7 Re1 55.Kf2 Rf1 56.Ke2 Qa2 57.Qc2 Qe6 58.Be4 f5 59.g4 Rg1?? 60.Be5 Qa6 61.Kd2 Bg4 62.Bg7! Kh7 63.Bf5 Bf5 64.Qf5 Qg6 65.Qh3 Kg7 66.Qc3 Kh7 67.Rc7 Qg7 68.Qh3 Kg6 69.f5 Kf6 70.Qc3 Kf5 71.Rg7 Rg7 72.Qg7 (72...Ke4 73.h4+–) 1–0. MacChess 4.0 exa – Crafty 11.13, 2000.

5.Bc4 d5=+ 6.Bb3 b6 7.Nf3 c5 8.c3 Nbd7 9.d3 cb4 10.cb4 Bb7 11.Nbd2 Rc8 12.h4 b5 13.Bc2 a6 14.Nb3 Rc7 15.Qe2 Qb8 16.Bf6 Bf6 17.d4 g6 18.h5= Rfc8 19.Ra2 e5 20.hg6 fg6 21.de5 Ne5 22.Nbd4 Nf3–/+ 23.Nf3 d4 24.0–0 Bf3 25.Bb3 Kg7 26.Qf3 d3 27.Rd2= Rc3 28.Qd5 Rd8 29.Qf7+= Kh6 30.g3 Qd6?? 31.Kg2 Qe7+= 32.Rh1 Kg5 33.Be6 h5–/+ 34.Qe7 Be7 35.Ra1 Kf6 36.Bh3 Kf7 37.Raa2 Bf6 ½–½. Motley,Gerald – Sawmiller,Tim, Michigan Class C, 2005.

5.Bd3 d5 6.Nf3 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.Bd3).

5.Bd3 d5 6.f4 b6 7.Nf3 Bb7 8.0–0 Nbd7 9.Nc3 Re8 10.Qe2 h6 11.Rae1 Nf8 12.Ne5 c5 13.Bb5 N8d7 14.Nd1 a6 15.Nc6 Bc6 16.Bc6 Ra7 17.Ba4? b5–/+ 18.Bb3 cb4 19.Bd4 Rb7 20.a4 Qa5 21.ab5 Qb5 22.Qf3 Ne4 23.Re2 a5 24.Nb2 Bc5 25.Ba4 Qa6 26.Bc5 Nec5 27.d3 Na4 28.Na4 Qb5 29.f5?? Qa4 30.fe6 Ne5 31.Qd5 Qb5 32.ef7 Nf7 33.Qb3 Qh5 34.Ref2 Ra7 35.e4 Ree7 36.Rf5 Qg6 37.Qd5 Qe6?? 38.Qc5?? Reb7–+ 39.Kh1 a4 40.e5 a3 41.d4 a2 42.h4 a1Q (43.R5f2 Qa4–+) 0–1. Zembla – black_dragon, playchess.de, 2003.

5.Bd3 d6 6.Nf3 e5 7.Nc3 Nbd7 8.0–0 Nb6 9.Be2 c6 10.e4 Qc7 11.d3 a5 12.b5 Rd8 13.a4 h6 14.Qd2 Be6 15.d4 Re8 16.Rab1 Nc4 17.Bc4 Bc4 18.Rfe1 Rad8 19.Ba3 Bf8 20.bc6 bc6 21.h3 Ba6 22.Qe3 ed4 23.Nd4 g6 24.Nf3 c5 25.Nd2 d5 26.Qf3 Qe5 27.ed5 Qe1 28.Re1 Re1 29.Kh2 Bg7 30.Bc5+/– Nd7 31.Nb3 Be5 32.g3 Rc8 33.Bd4 h5 34.Ne4 Rc2 35.Ng5 f6 36.Be5 Re5 37.Ne4 f5 38.Ned2 Be2 39.Qf4 Rd5 40.Qe3 Re5 41.Qd4 Re7 42.Qd5 Kg7 43.Qa5 Nf6 44.Nd4 (44.Nd4 Ra2 45.Qc5+/– (45.Ne2?! Re2 46.Qc7 Kh6 47.Qf4 g5 48.Qf5 Kg7=+)) 1–0. michaelbuss – Creatchy, ChessWorld.net, 2005.

5.d4 a5=+ 6.b5 c6 7.c4 d5 8.Nf3 cb5 9.cb5 Nbd7 10.Bd3 b6 11.0–0 Bb7 12.Nc3 Bd6 13.Qb1 Rb8 14.h3 Rc8= 15.Rc1 h6 16.Nd2 Qe7 17.Nf1 Rc7 18.Ne2 Rc1=+ 19.Qc1 Rd8 20.Nfg3 Ne4 21.Ne4 de4 22.Bc2 Nf6 23.Qd1 Bc7 24.Rc1= e5 25.Bb3 Bb8 (25...ed4 26.Nd4 Qd6 27.g3=) ½–½. Schreber,Daniel Paul – Nemec,Zdenek, corr or01–010, 2001.

5.d4 Nd5 6.c4 Nf6 7.Bd3 d5 8.Nd2 dc4 9.Nc4 c6 10.Ne2 Nbd7 11.0–0 Nb6 12.Ne5 Nbd5 13.Qd2 Bd6 14.f4 Be5 15.fe5 Nd7 16.e4 Ne7 17.Nf4 Ng6 18.Ng6 fg6 19.Rf8 Nf8 20.Rf1 Bd7 21.Bc4 Qe7 22.Qf4 b5 23.Bb3 a5 24.Bc3 a4 25.Ba2 g5 26.Qf3 Ng6 27.d5 Rf8 28.Qe2 Rf1 29.Qf1 Nf4 30.g3 Ng6 31.Qd3 ed5? 32.ed5+– Ne5 33.d6 Qe6?? 34.Be6 Be6 35.Be5 Bd7 1–0. amator111 (1660) – yaroslavzzzz, kurnik, 2011.

5.d4 d6 6.c4 c5 7.dc5 dc5=+ 8.Qb3 cb4 9.ab4 Qb6 10.b5 a5 11.Be2 Nbd7 12.Nf3 Qc7 13.Qc2 b6 14.0–0 Bb7 15.Rd1 Be4 16.Qc1 Bd6 17.h3 Nc5 18.Bf6= gf6 19.Ra2 Rfd8 20.Nbd2 Bb7 21.Qa1 f5 22.Nf1 Rd7 23.Ng5 h6 24.Nf3 Rad8 25.Qc1 Kh7 26.Ne1 Be4 27.Ra3 Rg8 28.f3 Bb7 29.Nd3 Qd8 30.Nc5 Bc5 31.Rd7 Qd7 32.Rd3 Bf3–/+ 33.Ng3 Qe7 34.Bf3 Rg3 35.Kf1 e5–+ 36.e4 Qh4 37.Qe1 a4 38.Bg4? Rg4! 39.hg4 Qh1 40.Ke2 Qg2 41.Kd1 a3 42.Qe2 Qg1 43.Kc2 a2 44.Rd1 Qg4 45.Qg4 fg4 46.Kb2 g3 47.Rd2 Bf2 (47...Bf2 48.Ka2 g2–+) 0–1. Williams,Barry M – Cipka,Ivan, corr ICCF, 2004.

5.Be2 a5 6.b5 =.

5.Be2 a6 6.Nf3 b5 7.0–0 Bb7 8.d3 Nc6 9.Nbd2 a5 10.ba5 Ra5 11.c4 bc4 12.Nc4 Ra7 13.Qc2 Qa8 14.Rfb1 d5 15.Ncd2+= Nd7 16.h3 Rb8 17.Qc1 f6 18.Bf1 Nc5 19.Nd4 Ba6?? 20.Nc6+– Qc6 21.d4 Bf1 22.Nf1 Rb5 23.dc5 Rc5 24.Qd1 Rb7 25.a4 Rc2 26.Ba3 Rb1 27.Qb1 Ba3 28.Ra3 Rc1 29.Qb5 Kf7 30.Qc6 Rc6 31.a5 Ra6 32.Nd2 c5 33.Nb3 c4 34.Nc5 Ra7 35.a6 Ke7 36.Kf1 Kd6 37.Nb7 Kc7 38.Ke2 Kb6 39.Kd2 Ra6 40.Ra6 Ka6 41.Nc5 Kb5 42.Ne6 g6 43.Kc3 Kc6 44.Nf8 Kd6 45.Nh7 Ke7 46.g4 Kf7 47.g5 f5 48.f4 Ke7 49.Nf6 Ke6 50.Kd4 Kd6 51.Nd5 c3 52.Nc3 Ke6 53.Nd5 Kf7 54.Ke5 Kg7 55.Nf6 (55...Kf7 56.Ne8+–) 1–0. Marinelli,P – Papanichola,D, Troy MI Classic–B, 1993.

5.Be2 a6 6.Nf3 d5 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.Be2 a6).

5.Be2 a6 6.Nf3 d6 7.c4 =.

5.Be2 d6 6.Bf3 Nbd7 7.c4 c6 8.Ne2 b6 9.0–0 Bb7 10.Bf6 Nf6 11.d4 e5 12.Nd2 ed4 13.ed4 Re8 14.b5 c5?? 15.Bb7+– Rb8 16.Bd5 Nd5 17.cd5 Bf6 18.Rc1 cd4 19.a4 d3 20.Ng3 Rc8 21.Rc8 Qc8 22.Nde4 Qc2 23.Nf6 gf6 24.Ne4 Re4=+ 25.h3? Qd1–/+ 26.Rd1 Rd4 27.Rd3?? Rd3–+ 28.Kh2 Rd5 29.a5 Rb5 30.ab6 Rb6 31.f3 a5 32.h4 a4 33.Kh3 a3 (33...a3 34.g3 a2 35.g4 a1Q 36.Kh2 Rb2 37.Kg3 Qe1 38.Kh3 Qh1 39.Kg3 Qh2) 0–1. elpirata77 (1645) – Fournier,Frederic (2010), Owl21.com, 2008.

5.Be2 h6 6.Bf3 Nh7 7.d4 Bf6 8.Ne2 Ng5 9.Nd2 Nc6 10.h3 Ne7 11.0–0 Rb8 12.Rb1 b6 13.Re1 Bb7 14.Bb7 Rb7 15.Ng3 g6 16.Nge4 Ne4 17.Ne4 Bg7 18.Qf3 c6 19.b5 cb5?? 20.Nf6+/– Bf6 21.Qb7 Nd5? 22.Qa7+– Qe7 23.a4 ba4 24.Qa4 Re8 25.Ba3 Qd8 26.c4 Nc3+/– 27.Qc2 Nb1 28.Qb1 Be7 29.Bb2 Bf6 30.Qe4 Qa8 31.Qf4 Bg7 32.Ra1 Qc6 33.c5 bc5–/+ 34.Rb1 cd4 35.Bd4? Bd4?? 36.Qd4 Kh7 37.Rd1 d5 38.Qf6 Qd7 39.e4 Qe7 40.Qe7 Re7 41.ed5 ed5 42.Rd5 Re1 43.Kh2 Re2 44.Kg3 h5 45.Rd7 Kg7 46.f3 Re1 47.Rd3 Rf1 48.Rd4 f6 49.Rf4 Ra1 50.Re4 Kh6 51.Re8 Kg7 52.Re7 Kh6 53.Re6 f5 54.Rf6 Ra3 55.Rf8 Kg7 56.Rc8 Rb3 57.Rc7 Kf6 58.Rc6 Kg7 59.Rc5 Rd3 60.Rc7 Kh6 61.Rc6 Rd2 62.h4 Rd3 63.Rc8 Rb3 64.Rh8 Kg7 65.Rc8 Ra3 66.Kf4 Ra2 67.g3 Ra4 68.Kg5 Ra3 69.Rc7 Kf8 70.g4 fg4+= 71.fg4 hg4 72.Kg4 Ra4 73.Kg5 Ke8 74.Rg7 Ra5? 75.Kg6+– Kf8 76.h5?? Ra6?? 77.Kh7+– Ra4 78.h6 Rh4 79.Rg8 Kf7 80.Rg7 Kf8 81.Rg6 Kf7 82.Rg7?? Kf8= ½–½. wojtekkk – esterx, kurnik, 2011.

5.f4 b6 6.Nf3 Bb7 7.Be2 d5 8.0–0 c5 9.b5 Nbd7 10.Qe1 Rc8 11.d3 c4 12.Bf6 Nf6=+ 13.d4 Qe8 14.a4 Ne4 15.c3 f6 16.Nfd2 Nd2 17.Nd2 e5 18.fe5 fe5 19.Nf3 ed4=+ 20.ed4 Bd6 21.Bd1 Qg6 22.Qd2 Rce8 23.Bc2 Qh5 24.Rae1 Bc8 25.Qg5 Bh2=+ 26.Kh1 Qg5 27.Ng5 Re1 28.Bh7 Kh8 29.Re1 Bg3 30.Rd1 Bg4 31.Rb1 Bh4 32.Nf3 Bf3 33.gf3 Kh7 34.Kg2 Kg8 (34...Kg8 35.Rd1 g5–+) 0–1. Bennett,Hilton Petrie – Van der Hoorn,Mark, North Island op, 1990.

5.g3 a6 6.Bg2 c5 7.Nf3 cb4–/+ 8.ab4 Bb4 9.Nc3 Be7 10.d3 d6 11.h4 Qc7 12.Rb1 Nbd7 13.0–0 Rb8 14.Ng5 b5 15.Nce4 h6 16.Nh3 Ne4 17.Be4 Bb7 18.Qg4 Nf6 19.Bf6 Bf6 20.Nf4 Be4 21.de4 Qc2 22.Nh5 Bb2 23.Rfc1 f5?? 24.Qg6+/– Qd2?? 25.Rd1 Qc3 26.Qe6+= Kh8 27.Nf4 Rf6 28.Qe7?? fe4= 29.Nd5 Qc2 30.Nf6 Bf6 31.Qe6 Rc8 32.Kg2 Be5 33.Rbc1 Qc1 34.Rc1 Rc1 35.Qg6 Rc4 36.Qe8 Kh7 37.h5 Bf6 38.Qg6 ½–½. kolokwium – kostovist (1675), internet, 2006.

5.c4 a5

6.ba5 d5 7.Nf3 =+.

6.b5 b6 7.Nf3 Bb7 8.d4 d5 9.cd5 ed5 10.Nc3 Nbd7 11.Be2 c6 12.bc6 Bc6 13.0–0 Rc8 14.Rc1 Bb7 15.Qb3 Re8 16.Ne5 Bd6 17.f4 Nf8 (17...Ne5? 18.fe5 (18.de5?! Bc5 19.Rcd1 Be3 20.Kh1 Nd7+=) 18...Be5 19.de5 Re5 20.Na4 Rc1 21.Rc1+–) 18.Bb5 Re7 19.Bd3 Rec7 (19...Re8!?+=) 20.Qb6+/– Ra8 21.Qb3 Rac8 22.Nb5 Rc1 23.Rc1 Rc1 24.Bc1 Bb8 25.Bd2 Ne6 26.a4 Qb6 (26...Ne4!? 27.Be4 de4+–) 27.Qc3 Be5 28.fe5 Ne8 (28...Ne4 29.Qa5 Qc6 30.Be4 de4 31.Nd6+–) 29.Qa5 Qa5 30.Ba5 f6 31.Bb6 fe5 32.de5 Ba6 33.Bc2 g5 34.Bb3 Bb5 35.ab5 1–0. rickdragon (2560) – truss (2550), net–chess.com, 2013.

6.b5 c5 7.Nf3 b6 8.Bd3 d5 9.Nc3 Bb7 10.0–0 e5 11.Bb1 e4=+ 12.Ne1 dc4 13.Qc2 g6 14.Ne2 Qd6 15.Nf4 Nbd7 16.Bc3 Ne5 17.f3 Nd3 18.Qd1 Ne8 19.Nfd3 cd3 20.f4? Bf6 21.Qb3 Bd5 22.Qb2 Bc3 23.Qc3 Nc7 24.a4 Rac8 25.g4 Qe7 26.Ng2 c4 27.f5 Qg5 28.h3 h5 29.Rf4 h4 30.Ba2–/+ Ne8 31.Raf1 Nf6 32.fg6+– fg6 33.Rf6 Rf6 34.Rf6 Kh7 35.Nf4 Rg8 36.Rb6 Qd8 37.Rf6 Qc7 38.Qd4 g5 39.Qd5 gf4 40.Qh5 Kg7 41.Qh6 1–0. dtpwaldi – waldekbb, kurnik, 2011.

6.b5 c6 7.a4 cb5 8.cb5 b6 9.Nf3 Bb7 10.Be2 d5 11.0–0 Nbd7 12.d4 Rc8 13.Nbd2 Ne4 14.Rc1 Ng5 (14...Rc1 15.Qc1 (worse is 15.Bc1 Nc3 16.Qe1 Na4–/+) 15...Qb8 16.Ba3=) 15.Ng5+= Bg5 16.Ba3 Re8 17.Nf3 g6 (17...Qf6 18.Qd2+=) 18.Rc8+/– Bc8 19.Qc1 Bh6 20.Qc6 Bf8 21.Bf8 Rf8 22.Rc1 Nf6 23.Ne5 Ne4 24.f3 Nd6 25.Qc7 f6 26.Qd8 (26.Ng4!? Qc7 27.Rc7+–) 26...Rd8+/– 27.Ng4 Rf8 (better is 27...Kg7!? 28.Rc6 h5+/–) 28.Rc6+– Nf5 29.Kf2 (29.Bd3 Kf7+–) 29...Kg7? (29...Ne7!? 30.Rb6 h5 31.Nf6 Rf6+–) 30.h3 (30.Rc7 Kg8+–) 30...h5 (30...Rd8 31.Rb6 h5 32.Nh2+–) 31.Nh2 (31.Rc7!? Kg8 32.Nf6 Rf6 33.Rc8 Kf7+–) 31...g5 32.Bd3 Nh6 33.g4 hg4 34.Ng4 Nf7 35.Rb6 e5? 36.de5 fe5 37.Rc6 e4+/– 38.Be2 Bg4= 39.hg4 Ne5 40.Rc7 Kg8 41.b6 Ng4? 42.Kg3 Ne3 43.fe4 de4 44.b7 Nf5 45.Kg4 Nd6 46.Bc4 Kh8 47.Kg5 Rb8 48.Bd5 e3 49.Re7 Nb7 50.Bb7 e2 51.Bc6 Rg8 52.Kh6 Rg7 53.Re8 Rg8 54.Re2 Rg7 55.Re8 Rg8 56.Rg8 Kg8 57.Kg6 Kf8 58.Kf6 Kg8 59.Ke6 Kf8 60.Kd5 Ke7 61.Kc5 Kd8 62.Kb6 Kc8 63.Ka5 Kb8 64.Kb6 Kc8 65.a5 (65.a5 Kd8 66.a6 Ke7 67.a7 Kd6 68.Be4 Ke5 69.a8Q Kf4 70.Qc6 Ke3 71.Qe6 Kf2 72.Qb3 Ke2 73.Qf3 Kd2 74.Qf2 Kc3 75.Kc5 Kb3 76.Bb1 Kc3 77.Qc2) 1–0. Hal1958 – Froilo, playchess.de, 2005.

6.b5 d5 7.Qc2 Nbd7 8.Nf3 Nb6 9.Ng5 g6 10.h4 Nfd7 11.Nh7 (better is 11.cd5!? ed5 12.Be2=) 11...Kh7–/+ 12.h5 Kg8?? (better is 12...f5–/+) 13.hg6+– Bh4 14.g7 Re8 15.g3 e5 16.Rh4 Nf6 (16...Kg7 17.c5 Nc5 18.Qc5 Bf5+–) 17.Be5! Re5 (17...Re5 18.Rh8 Double attack) 18.Rh8 (18.Rh8 Kg7 19.Rd8 dc4 20.Qb2+–) 1–0. combijack (1800) – gsmickle (1875), gameknot.com, 2013.

5.Bd3 h6

6.Nf3 b6 7.g4!? Bb7 8.g5 Ne4.

6.Nf3 b6 7.g4!? Bb7 8.g5 hg5? 9.Ng5! g6 10.Rg1.

6.Nf3 b6 7.g4 Bb7 8.g5= hg5 9.Ng5 Bh1?? (better is 9...g6 10.Rg1 a5+=) 10.Bf6 g6 (10...Bg2 11.Qh5 Be4 12.Be4 Re8 13.Qf7 Kh8 14.Qg7) 11.Qh5!! (11.Qh5 gh5 12.Bh7#) 1–0. Chernyshov,Konstantin – Lesiak,Andrzej, Khabarovsk, 1969.

6.Nf3 b6 7.g4!? Bb7 8.g5 hg5? 9.Ng5! Bh1 10.Bf6 Bf6 11.Qh5 Re8 12.Bh7 Kh8 13.Nf7# 1–0.

6.Nf3 b6 7.g4 Ng4!? 8.Bg7 Kg7 –/+.

5.d4 b6

6.c4 a5 7.b5 c5 8.Nf3 cd4 9.ed4 d5 10.Bd3 dc4 11.Bc4 Nd5 12.Nc3 Bb7 13.0–0 Nc3 14.Bc3 Nd7 15.Rc1 Nf6 16.Ba2? Nd5 17.Ba1? Rc8 18.Rc8 Qc8 19.Ne5 Bd6 20.a4 Be5 21.de5 Rd8 22.Bb1 Qa8?? 23.Qh5 g6 24.Qh3?? Nf4–+ 25.Qg3 Ng2 26.h4 Be4 27.h5?? Bf5?? 28.Bf5+– ef5 29.Qg2 Qg2 30.Kg2 gh5 31.Rh1 Kg7 32.Rh5 Kg6 33.Rh3 Rd1 34.Bc3 Rc1 35.Rg3 Kh5 36.Bd4 Rc4 37.Bb6 Ra4 38.Rh3 Kg6 39.Bd8 Ra2 40.b6 a4 41.Rg3 Kh5 42.Rg5 Kh6 43.Rf5 Rb2 44.Rf6 Kg7 45.Be7 Rb3 46.Rf3 Rb6 47.Ra3 Re6? 48.Bf6 Kg6 49.Ra4 Rc6 50.f4 h5 51.Ra3 Kf5 52.Kg3 h4 53.Kh4 Kf4 54.Ra4 Kf5 55.Rb4 Kg6 56.Rg4 Kf5 57.Rg5 Ke6 58.Rg4 Rc1?? 59.Kg5 Rc8 60.Kh6 Rc1 61.Kg7 Rh1 62.Rg2 Rh7 63.Kh7 (63.Kh7 Kd7 64.Rd2 Ke6 65.Kg7+–) 1–0. dtpwaldi – piotr2306, kurnik, 2011.

6.Qf3 c5?? 7.Qa8+– cb4 8.Qb8 (8.Qb8 a5 9.ab4 Bb4 10.c3+–) 1–0. aspasio – SuperChessChamp, ICC, 1999.

6.Qf3 d5 7.Nd2 Bb7 8.c4 Nbd7 9.Be2 Re8 10.Rc1 Rb8 11.cd5 Bd5 12.e4 Bb7 13.b5 Bf8 14.Nh3 e5 15.d5 Nc5 16.0–0 h6 17.Rfe1 Bd6 18.Rc2 Bc8 19.Kh1 Bg4 20.Qe3 Qd7 21.Bg4 Ng4 22.Qe2 f5 23.f3 Nf6 24.Nf2 fe4 25.fe4 Rf8 26.Rf1 Rf7 27.Nf3 Re8 28.Rcc1 Na4 29.Ba1 Ba3 30.Rc2 Bd6 31.Rb2 mi e scappato il mouse (31.Ra2 volevo giocare questa mossa) 31...Nb2 32.Bb2 Ng4 33.Nh3 g5 34.Ra1 Ra8 35.Rc1 Nf6 36.Ne5 Be5 37.Be5 Qe7 38.Bf6 Rf6 39.Qc4 Qd6 40.Qc7 Qc7 41.Rc7 Rf1 42.Ng1 Rd1 43.h3 Re8 44.Rc4 Kf7 45.Kh2 Re1 46.Rb4 mi ri e scappato il mouse (46.Ra4) 46...R1e4 47.Rb2 Rd8 48.Ne2 Re3 49.Rc2 Rd5 50.Rb2 Re2 51.Re2 Rb5 52.Kg3 Kf6 53.Re8 a5 0–1. aspasio – Alex72, ICC, 1999.

6.Nf3 c5 7.dc5 bc5 8.b5 Bb7 9.c4 a6 10.a4 d5 11.cd5 ed5 12.Be2 ab5 13.Bb5 Nc6 14.Nc3 (14.0–0 Qd6=) 14...Qa5 (14...d4 15.ed4 Nd4 16.Be2–/+) 15.0–0 Rfd8 16.Qc2 (16.Re1 Bd6+=) 16...c4 (16...d4!? 17.ed4 Nd4 18.Nd4 cd4–/+ (worse is 18...Rd4 19.Rfe1 Bd6 20.Ne2=)) 17.Rfd1 Bb4 (17...Nb4 18.Qe2=) 18.Nd4 Nd4 19.Rd4 g6 (19...Bd6 20.Rdd1=) 20.Rad1+= Qb6 21.Na2 Bc5 22.R4d2 Ne4 23.Re2 Qe6 24.Nc3 Ng5 25.Red2 (25.a5 Bb4=) 25...Qg4 (25...d4 26.ed4 Bg2–+) 26.Kf1?? (better is 26.Nd5 Nf3 27.Kh1 Bd5 28.Rd5 Rd5 29.Rd5+=) 26...d4–+ 27.ed4 (27.f4 Nf3 28.ed4 Nd2 29.Rd2 Qf4 30.Rf2 Qd4 31.Bc1–+) 27...Qg2 (27...Bg2 28.Ke1 Nf3 29.Ke2 Re8 30.Be8 Re8 31.Ne4 Re4 32.Qe4 Qe4) 28.Ke2 (28.Ke1 Qg1 29.Ke2 Qg4 30.Kf1 Bg2 31.Ke1 Nf3 32.Ke2 Re8 33.Be8 Re8 34.Ne4 Re4 35.Qe4 Qe4) 28...Bf3 (28...Qg4 29.Kf1 Bg2 30.Ke1 Nf3 31.Ke2 Re8 32.Be8 Re8 33.Ne4 Re4 34.Qe4 Qe4) 29.Ke3–+ Re8! 30.Be8 Re8 31.Ne4 Be4 (31...Bg4 32.Re2 Bb4 33.Bc3 Ne4 34.d5 Bc5 35.Bd4 Qf3) 32.Qc3 Qf3 0–1. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

6.Nf3 d6 7.Nbd2 c5 8.c3 cd4 9.ed4 Bb7 10.Be2 Nc6 11.0–0 e5 12.de5 de5 13.Qc2 Rc8= 14.c4 e4 15.Ng5 h6 16.Nge4+/– Ne4 17.Ne4 Nd4 18.Bd4 Qd4 19.Ng3 b5 20.c5 a5 21.Rad1 Qf6 22.Bb5 ab4 23.ab4 Qf4 24.Qc4 Qf6 25.c6?? Bc6+/– 26.Bc6 Rc6 27.Qd5 Bb4= 28.Ne4 Qg6 29.Qd7 Rcc8 30.Ng3 h5 31.Qb5 Rb8 32.Qh5 Qh5 33.Nh5 g6? 34.Nf4?? Kg7 35.g3 Bc5 36.Nd5 Rb2 37.h4 Ra8 38.Rd3 Raa2 39.Rf3 Rd2 40.Nc7 Ra7 41.Nb5 Rb7 42.Nc3 Bd4 43.Ne4 Rc2 44.Kg2 f5 45.Ng5 Kf6 46.Nh7?? Kg7?? 47.Ng5 Kf6 48.Nh3 Rbb2 49.Nf4 1–0. futsalboy (1690) – zezoprof, kurnik, 2011.

5.d4 d5

6.c4 b6 7.Nf3 c5 8.Ne5 cb4–/+ 9.g4 ba3 10.Ba3 Ba3 11.Na3 h6 12.h4 Ne4 13.Rh3 Nd7 14.Bd3 Ne5–/+ 15.de5 Nc3 16.Qb3 d4?? 17.Nc2+/– Bb7 18.ed4+– Ne4 19.Qb2?? Nf2? 20.Kf2+– f6 21.Ke1 fe5+/– 22.d5 ed5= 23.cd5 Qf6 24.Ne3+– Qf4 25.Bf5 Rad8 26.Ra7 (26.Ra7 Bc8 27.Qb6 Bf5 28.gf5+– (28.Nf5?! Qc1 29.Ke2 Rc8 30.Rg7 Kh8 31.Qh6 Qh6 32.Nh6 Kg7 33.Nf5 Kf6+–)) 1–0. diggitus (2175) – rgiarrocco (2220), net–chess.com, 2008.

6.c4 dc4 7.Bc4 c6 8.Nf3 (8.Nf3 b5 9.Bd3=). woschkat (2200) – rasmusgp (1890), net–chess.com, 2001.

6.Bd3 a6 7.Nf3 b5 8.0–0 Bb7 9.Nbd2 Nbd7 10.h3 c6 11.Re1 h6 12.Qe2 Re8 13.c3 Nf8 14.Bb1 Qc7 15.a4 Bd6 16.a5 e5 17.de5 Be5 18.Ne5 Qe5 19.Nf3 Qc7 20.Qd3 Ne4 21.Nd2 f5 22.Ne4 fe4 23.Qe2 Bc8 24.Qh5 Qf7 25.Qh4 Ng6 26.Qg3 Rf8 27.Rf1 Be6 28.Bc2 Rac8 29.Bd1 Qf5 30.Bg4 Qf6 31.Be6 Qe6=+ 32.Rac1 Ne5 33.Ba1 Nd3 34.Rcd1 Rf6 35.c4 bc4 36.Bf6= Qf6 37.Qg4 Rf8 38.Qd7 Nf2 39.Rc1= Qg5? 40.Rf2+/– Qe3 41.Rcf1 Rf2 42.Rf2+– Qe1?? 43.Rf1 Qe3 44.Kh1 c3 45.Qc6 Qd2 46.Qe6 Kh7+– 47.Qf5 Kg8 48.Qf7 Kh7 49.h4 c2+/– 50.Qc7 e3 51.h5?? e2–+ 52.Rg1 e1Q 53.Qf7 Qg1! 54.Kg1 c1Q 55.Kh2–+ Qf4 56.Qf4 Qf4 57.g3 Qb4 58.Kh3 Qa5 59.Kg2 d4 60.Kf3 d3 61.Ke3 Qc3 62.Ke4 d2 63.Kf5 (63.Kf5 Qc4 64.Ke5 d1Q 65.g4 Qdd5; 63.Kf4 d1Q 64.Kf5 Qcf3 65.Ke5 Qdd5). wojtekkk – koynoypidi, kurnik, 2011.

6.Bd3 b6 7.Nf3 c5 8.bc5 bc5 9.dc5 Bc5 10.0–0 Nbd7 11.Bd4 Bd6 12.Nbd2? Rb8 13.h3 e5 14.Ba7 Rb7 15.Bd4 ed4 16.Nd4 Ne5 17.a4 Nd3 18.cd3 Bd7 19.a5 Qe7 20.a6 Ra7 21.N2f3 Rfa8 22.Qb3 Ra6 23.Rab1 Rb8 24.Qc2 Rb1 25.Rb1 h6 26.Qe2 Be8 27.Nf5 Qd7 28.Nd6 Qd6 29.d4 Ne4 30.Ne5? Nc3 31.Qe1 Nb1 32.Qb1 Qb6 33.Qf5 Qe6 34.Qf4 f6 35.Nf3 Qd6 36.g3 Qf4 37.gf4 Bh5 38.Nh4 Kf7 39.Nf5 Bf3 40.Kh2 Ra1 41.Kg3 Be4 42.Nd6 Ke6 43.Ne8 Rg1 44.Kh4 g5 45.fg5 hg5 46.Kh5 Kf7 47.Nd6 Kg7 48.h4 Bf3 0–1. wojtekkk (1695) – tal0406 (1660), kurnik, 2011.

6.Be2 a5 7.b5 c6 8.a4 c5 9.dc5 Bc5 10.Nf3 b6 11.Nbd2 Bb7 12.Nb3 Nbd7 13.Nbd4 e5 14.Nf5 Qc7 15.0–0 Ne4 16.Bd3 Rad8 17.Qe2? f6 18.Be4=+ de4 19.Nd2 Rfe8 20.Nb3 Nf8 21.Nc5 Qc5 22.h3 Qc8 23.Ba3?? Qf5–+ 24.Bf8 Rf8 25.c4 Qe6 26.Rfc1 Rc8 27.Qa2 Rfd8 28.Qc2 f5 29.Qe2 f4 30.ef4 ef4 31.f3 e3 32.Kh2 Rd2 33.Qe1 Bf3 34.Kg1 Rg2 35.Kf1 Rf2 36.Kg1 Qg6 0–1. wojtekkk – phoibos (1765), kurnik, 2011.

6.f4 c6 7.Nf3 Ne4 8.Bd3 f5 9.0–0 Bf6 10.c4 Bd7 11.Nbd2 Be8 12.Ne5 Nd7 13.Rc1 Be5 14.de5 Qh4 15.Nf3 Qh6 16.c5 Bh5 17.Qe1 a6 18.Nd4 Rae8 19.Qh4 g5 20.fg5 Qg5 21.Qg5 Ng5 22.Rf4 Ne5–/+ 23.Bb1 Kf7?? 24.Rcf1?? Rg8 25.Kh1 Bg6 26.Nf5 ef5 27.Bf5 Nc4?? 28.Bd7?? Ke7–/+ 29.Be8 Nb2 30.Bg6 hg6 31.h4 Ne4 32.Rf7 Ke6 33.Kh2 Rh8 34.g3 g5 35.Rb7 gh4 36.g4 Nd3 37.Rff7 (37.Rff7 Re8 38.Rh7–/+). amator111 (1695) – human1a (1725), kurnik, 2011.

5.Nf3

5.Nf3 b6 6.c4 Bb7 7.Nc3 d6 8.Be2 Nbd7 9.0–0 a6 10.d4 c5 11.Qc2 Rc8 12.Rfd1 cd4 13.ed4 Bf3 14.gf3 Qc7 15.Qd2 Qb7 16.f4 Rc7 17.Qe3 Re8 18.Rd2 Nf8 19.d5 ed5 20.Nd5 Nd5 21.Rd5 Bf6 22.Qe8 Bb2 23.Re1 Re7 24.Qa4 Bc3 25.Rc1 Re2 26.Rc3 Qe7 27.Qa6 Re1 28.Kg2 Qe4 29.Rf3 Qe2 30.Qb7?? (30.Qc8 Rh1 31.Re3 (31.Rd6 Qf1 32.Kg3 Qg1 33.Kh4 Rh2 34.Rh3 f5 35.Qf5 Qf2 36.Kg5 Rg2 37.Qg4 Rg4 38.Kg4 Qg2 39.Rg3 h5 40.Kf5 Qg3–+) 31...Qf1 32.Kg3 Rg1 33.Kf3 Qg2 34.Ke2=) 30...Qf1–+ 31.Kg3 Qh1 32.Rg5 (32.f5 h5 33.Rd4 Rg1 34.Kf4 Qh2 35.Ke3 Qe5 36.Qe4 Re1 37.Kd3 Re4 38.Re4 Qb2–+) 32...h6 33.Kh3 (33.Qd5 hg5 34.Kg4–+) 33...hg5 34.fg5 Qf1 35.Kg3 Qc4 36.h3 Ng6 37.Kh2 (37.Rf5–+) 37...Qf1 (37...Qf1 38.Rg3 Qf2 39.Qg2 Qd4 40.Qa8 Kh7–+) 0–1. pierre (2000) – buba12 (1955), internet, 2015.

5.Nf3 b6 6.c4 Bb7 7.Be2 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0 7.c4).

5.Nf3 b6 6.c4 d5 7.d4 c6 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.d4 b6).

5.Nf3 b6 6.Bc4 Bb7 7.0–0 Nc6 (7...a5 8.b5+=) 8.d4 h6 (8...a6 9.Bd3=) 9.Bd3 d5 10.c4 Re8 11.Nbd2 Nh7? (better is 11...a6!?+=) 12.cd5+– ed5 (12...Qd5 13.Rc1 Nf6 14.e4+–) 13.Qc2 Ng5 (13...Nf6 14.Bb5 Nb8 15.Be8 Ne8 16.Ne5+–) 14.Bb5 Bb4 (14...Nb8 15.Be8 Qe8 16.Qc7+–) 15.Ng5 Bd2 16.Nf3 Be3 17.fe3 Re6 18.Rae1 Ne7 (18...Qd6 19.Bd3+–) 19.Ne5 f6 20.Ng6 c6 (20...Ng6 21.Qg6 Qe7 22.Bd3+–) 21.Bd3 (21.Nf4 Rd6 22.Bd3 c5+–) 21...Rc8 (21...Ng6 22.Bg6 Qd6+–) 22.Nf4 Rd6 23.e4 de4 24.Be4 Rc7 (24...Kh8 25.Rf3+–) 25.Qb3 Nd5 26.Bg6 Re7 27.Bc3 Kh8 (27...Rdd7 28.Nd5 cd5+–) 28.Nd5 cd5 29.Re7 Qe7 30.Re1 (better is 30.Bb4 Qd7 31.Bd6 Qd6 32.Qb4 Qb4 33.ab4+–) 30...Re6 31.Rd1 Re3 32.Rc1 Qe6 (32...Kg8 33.Bb4 Qe6 34.Bf5+–) 33.Qb4 Kg8 34.Bd2 Re2 (34...a5 35.Qb5 Re2+–) 35.Bh5 Re4 (35...a5 36.Qc3 Ba6 37.Be2 Qe2 38.Re1+–) 36.Rc7 a5 37.Qc3 g6 1–0. yulio (1945) – ovid7 (1785), gameknot.com, 2014.

5.Nf3 b6 6.Be2 Bb7 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2 0–0).

5.Nf3 c5 6.bc5 Bc5 7.d4 (7.d4 Qb6 8.Ra2=). Krivoshapko,Alexander – Lunga,Oleg, Omsk_RT, 2009.

5.Nf3 d5 6.d4 c6 7.c4 (--> 1.b4 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 e6 4.a3 Be7 5.e3 0–0 6.c4 c6 7.d4).

5.f4 d5

6.Nf3 c5 7.b5 Nbd7 8.Be2 Nb6 9.a4 a5 10.0–0 Nbd7 11.d4 Ne4 12.c4 Ndf6 13.Nbd2 b6 14.Bd3 Bb7 15.Be4 de4 16.Qc2?? ef3 0–1. MT – george, itsyourturn.com, 2000.

6.Nf3 c6 7.c4 Nbd7 8.Be2 Re8 9.0–0 Qc7 10.Nc3 Bd6 11.Rc1 Qb8 12.cd5 ed5 13.b5 a6 14.bc6 bc6 15.Qc2 Ra7 16.Ba1 Bb7 17.Rb1 Qc8 18.Nd4 Bf8 19.Bf3 c5 20.Nf5= g6 21.Ng3 d4 22.Nd1 Bf3 23.Rf3 Rc7 24.Qb2 de3 25.Ne3 Bg7 26.f5 Nh5 27.Qa2+= Ba1 28.Nh5 gh5 29.Qa1 Ne5 30.Rg3 Kf8 31.f6 Qe6 32.Rf1 Ng6 33.Qd1 h4 34.Qh5 Rb8? 35.Rgf3 Rb2? 36.Qh7 Ke8 37.Nf5 Kd7 38.Rd3 Kc6 39.Qg8 Kb7 40.Nd6 Ka7 41.Qd8 (41.Qd8 Rc6 42.Nf7+–) 1–0. orangutanb4 (1940) – nyeki (1865), kurnik, 2011.

4.e3 a5

5.b5 0–0 6.d4 d5 7.Nd2 c5 8.dc5= Bc5 9.c4 a4 10.Ngf3 Qe7 11.Qc2 Ng4 12.Qc3 f5 13.h3 Nf2 14.Kf2+/– f4 15.g4?? fe3–/+ 16.Kg2 ed2 17.Bd3 b6 18.cd5 Bb7 19.Qd2 Nd7 20.Be4=+ Bd6 21.Qg5 Nc5–+ 22.Rhe1 Ne4 23.Re4 Qg5 24.Ng5 Bd5 25.Rf1 Rf4 26.Rfe1 h6 (27.Bc1 hg5 28.Bf4 gf4–+; 26...Be4?! 27.Ne4 Be7 28.Be5–+) 0–1. Retamar – Willen,Anders, corr 3GMM–40, 1997.

5.b5 b6 6.Nf3 a4 7.Be2 c6 8.bc6 dc6 9.c4 0–0 10.d4 Bb7 11.0–0 Nbd7 12.Nbd2 c5 13.dc5 Nc5 14.Nd4 Qc7 15.N2f3 Rad8 16.h3 e5 17.Qc2? (better is 17.Nb5 Qc8 18.Qc2+=) 17...ed4–+ 18.ed4 Nb3 19.Rad1 Rfe8 20.d5 (20.Qd3–+) 20...Bf8 (better is 20...Rd5 21.Rd5 Bd5–+) 21.Bd3 Qd6 22.Rfe1 (22.Ng5 g6 23.Qc3 Bg7–/+) 22...Ba6 (better is 22...Re1!? 23.Re1 h6–+) 23.Re8+= Re8 (23...Ne8?! 24.Bh7 Kh8 25.Ng5+=) 24.Re1? (24.Ng5 g6 25.Qc3–/+) 24...Re1–+ 25.Ne1 h6 26.Nf3 Bc8 27.Bf5 Bf5 28.Qf5 Be7 29.Qe4?? Ne4–+ 0–1. Fournier,Frederic (1695) – 974ste (1670), Active, 2006.

5.b5 c6 6.c4 (6.Nf3 d5=) 6...cb5 (6...d6 7.Nc3=) 7.cb5 0–0 (7...d5 8.Nf3=) 8.d4 d5 (8...b6 9.Bd3=) 9.Nf3 (9.Bd3 Qe8=) 9...Nbd7 (9...Ne4 10.Bd3+=) 10.Bd3 Nb6 11.0–0 a4 12.Nbd2 Bd7 13.Rc1 (13.Ne5 Bd6+=) 13...Rc8 (13...Qe8 14.Qe2=) 14.Rc8+= Qc8 15.Qc1 (15.Ne5 Qe8 16.Qe2 Bd6+=) 15...Qc1 (15...Qe8 16.Qc7 Nc8 17.Qb7=) 16.Rc1 (worse is 16.Bc1 Rc8 17.Ne5 Rc3+=) 16...Rc8 17.Rc8 (17.Ne5 Rc1 18.Bc1 Bd6=) 17...Bc8 (17...Nc8 18.Nb1=) 18.h3 Bd7 (18...Ne8 19.Kf1=) 19.Kf1 (19.Ne5 Be8=) 19...Ne8 (19...Ne4 20.Ne4 de4 21.Be4 Bb5 22.Ke1–/+) 20.Nb1 (better is 20.Ne5!?=) 20...Nd6–/+ 21.Nc3 Ndc4 22.Bc4 Nc4 (22...dc4?! 23.e4=) 23.Bc1 (23.Ne5!? Bb5 24.Nb5 Nb2 25.Ke2–/+) 23...Na3–+ 24.Ba3 Ba3 25.Na4?? (better is 25.Kg1–+) 25...Bb5 26.Kg1 Ba4 0–1. slavisa11 – qweasd, Live Game Caissa's Web, 2004.

5.c3 ab4 6.cb4 b6 7.Ne2 (7.Be2 0–0=) 7...Bb7 (7...0–0 8.Nf4+=) 8.Ng3 (8.Nf4 h6=) 8...d5 9.Bb5 Nbd7 10.0–0 c6 11.Ba4 (11.Be2 Bf8=) 11...b5 (11...0–0 12.d3+=) 12.Bc2 c5 13.bc5 Nc5 14.Nc3 Bc6 (14...Ba6 15.d4 Na4 16.Na4 ba4 17.Ba4 Kf8 18.Re1=) 15.Nge2 0–0 16.Nd4 Qb6 17.Nc6 Qc6 18.Qe2 Rfb8 19.d4 (19.Rfc1 Kh8=) 19...Ncd7 (19...Na4!? 20.Na4 ba4+=) 20.Bd3 b4 21.ab4 Bb4 22.Rfc1 Ra1 23.Ba1 Qa8 24.Qa2 Bc3 25.Qa8 Ra8 26.Bc3 Rc8 27.Bb2 Rb8 28.Ba3 g6 29.Rb1 Rc8 30.Rc1 Rb8 ½–½. Cauvin,Alain (1690) – Prioux,Pascal (2030), Ardennes–ch, 2001.

4.e3 a6

5.c4 c6 6.Nf3 h6 7.d4 d6 8.Be2 Nbd7 9.Nbd2 d5 10.cd5 (10.c5 b6+=) 10...cd5 (10...ed5 11.0–0=) 11.Rc1 0–0 12.0–0 Ne4 13.Bd3 Ndf6 14.Qc2 b5 (14...Nd2!? 15.Qd2 Bd6+=) 15.Ne4+/– de4 16.Be4 Ne4 17.Qe4 Rb8 18.Rc3 Bb7 19.Qc2 (19.Qg4!?+/–) 19...Bf3 20.gf3 Bd6 21.f4 Qh4 22.f3 Qh5 23.Qg2 Qg6? (better is 23...Qd5+/–) 24.Qg6+– fg6 25.Rc6 Be7 (25...Rfd8 26.Ra6 Kf8 27.Rc1+–) 26.Re6 (26.Ra6?! Kf7+–) 26...Rfe8 27.d5 (27.Rg6 Bd8 28.e4 Rb6+–) 27...Bh4 (27...Bf6 28.Bf6 gf6 29.Rf6 Re3 30.Rg6 Kh7 31.Ra6+–) 28.Re8 Re8 29.e4 Rc8 30.Rc1 Rc1 31.Bc1 Kf8 32.e5 Ke7 33.Be3 Kd7 34.Kf1 g5 (34...Bd8+–) 35.fg5 Bg5 (35...Ke8 36.gh6 gh6 37.Bh6+–) 36.Bg5 hg5 37.Kg2 g6 (37...g4+–) 38.Kg3 Ke7 39.Kg4 (39.Kg4 Kf8 40.Kg5+–) 1–0. Fournier,Frederic (2090) – NN, jeu.europe–echecs.com, 2013.

5.f4 c5 6.bc5 Bc5 7.Nc3 d5 8.Nf3 Nc6 9.Bd3 d4 10.Ne4 de3?? (better is 10...Ne4 11.Be4 de3 12.de3 0–0 13.Qd8 Rd8=) 11.Nc5+– ed2 (11...Qb6 12.Bf6 gf6 13.Ne4+–) 12.Qd2 0–0 13.0–0 Qb6 14.Qc3 Ne7 15.Rad1 Ned5 16.Qd4 1–0. b4_player – kalter, casual, 2013.

4.e3 b6

5.c4 Bb7 6.Nf3 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.c4).

5.Be2 Bb7 6.Nf3 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7 6.Be2).

5.Nf3 Bb7 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.Nf3 Be7).

5.Nf3 Bb7 6.c4 d6 7.Nc3 Nbd7 (--> 3.a3 b6 4.e3 Bb7 5.c4 d6 6.Nf3 Nbd7 7.Nc3 Be7).

5.Nf3 d5 6.c4 Bb7 7.d4 0–0 8.Nbd2 Nbd7 9.Be2 c5 10.dc5 bc5 11.bc5 Nc5 12.0–0 Bc6 13.cd5 Bd5 14.Bc4 Bc4 15.Nc4 Nd3 16.Bd4 Nc5 17.Nce5 Rc8 18.Rc1 Qd5 19.Bc5 Bc5 20.Qd5 ed5 21.Rc5?? (better is 21.a4=) 21...Rc5–+ 22.g4 Rc3 23.Ra1 Rfc8 24.Nd4 Rc1 25.Rc1 Rc1 26.Kg2 Ra1 27.g5 Ne4 28.h4 f6 29.gf6 gf6 (29...Ra3 30.f7 Kf8 31.Ne6 Ke7 32.f8Q Ke6 33.Qe8 Kf5 34.Nc6 Re3 35.fe3+–; 29...Nf6?! 30.Nb5 a6 31.Nc7 Ra3 32.Nc6–+) 30.Nd3 Ra3 31.Nb4 Nc3 32.Nbc2 Ra2 33.Nb4 Rb2 34.Nd3 Rb1 35.Nc6 a6 36.Nc5 Rb6 37.Na5 Ne4 38.Nd3 Kf7 39.f3 Nc3 (39...Nd6 40.Kf2–+) 40.Nc5 Na2 41.Kg3 Nb4 42.Kf4 Nc6 43.Nab7 a5 (43...Rb4!? 44.e4 Ke7 45.Kg3 de4 46.fe4–+) 44.Nd6 Kg6 45.Ne6 (45.Nd7 Rb4 46.e4 Ne7–+) 45...Rb4 (better is 45...Ne7 46.h5 Kh6 47.Nf7 Kh5–+) 46.e4 a4 47.Nf8 Kg7 48.Ne6 Kh8 (better is 48...Kg8 49.Nf5 Kf7–+) 49.Nf7= Kg8 50.Nh6 Kh8 51.Nf7 ½–½. Fournier,Frederic (2215) – Cadet,Yves, Match Active, 2001.

5.Nf3 d6 6.d4 Bb7 7.c4 Nbd7 8.Nbd2 h6 9.Bd3 0–0 10.0–0 Rc8 11.Qb3 c5 12.Rfe1 cd4 13.ed4 (13.Bd4? e5–+) 13...a6 14.Rac1 Re8 15.h3 Nh5 16.g3 Bg5 17.Ng5 Qg5 18.Ne4 Qe7 19.c5 dc5 20.dc5 bc5 21.Nc5 Nc5 22.Rc5 Rc5 23.bc5 Rb8?? (better is 23...Rd8 24.Rd1 Rc8+/–) 24.c6!+– Ba8 (24...Bc6 25.Qc4 Double attack (25.Qb8 Pinning; 25.Qb8 Deflection; 25.Qc4 Decoy)) 25.Qb8 Qf8 26.c7 Bc6 (26...Bb7 27.Qb7 Nf6 28.c8Q g6 29.Bf6 Qc8 30.Qc8 Kh7 31.Qh8) 27.c8Q (27.c8Q Be8 28.Qe8 f5 29.Qe6 Kh7 30.Bf5 Qf5 31.Qbg8) 1–0. b4_player – juanorte, casual, 2013.

4.e3 c5

5.b5 b6 6.Nf3